Samsung | GT-S5310 | Samsung GT-S5310 Korisnički priručnik

GT-S5310
Uputstvo za upotrebu
www.samsung.com
O ovom uputstvu
Ovaj uređaj omogućava mobilne komunikacije i zabavu visokog kvaliteta uz korišćenje visokih
standarda i tehnološkog iskustva kompanije Samsung. Ovo korisničko uputstvo je posebno
predviđeno da pruži detalje o funkcijama i karakteristikama uređaja.
• Pre nego što počnete da koristite uređaj pročitajte ovo uputstvo kako biste bili sigurni da ga
koristite na bezbedan i ispravan način.
• Opisi su zasnovani na podrazumevanim postavkama uređaja.
• Slike i snimci ekrana mogu odstupati od stvarnog proizvoda.
• Sadržaj može odstupati od konačnog proizvoda ili softvera koji dostavljaju dobavljači
usluga ili operateri i podložan je promenama bez prethodnog obaveštenja. Najnoviju verziju
uputstva potražite na Web lokaciji kompanije Samsung www.samsung.com.
• Sadržaj (sadržaj visokog kvaliteta) koji zahteva korišćenje većeg dela CPU i RAM memorije
uticaće na celokupne performanse uređaja. Aplikacije povezane sa sadržajem možda neće
raditi ispravno, u zavisnosti od specifikacija uređaja i okruženja u kome se on koristi.
• Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od uređaja, softvera ili
provajdera.
• Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih
specifikacija. Samsung nije odgovoran za probleme u performansama uzrokovane
aplikacijama bilo kog drugog dobavljača osim kompanije Samsung.
• Samsung nije odgovoran za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su
uzrokovani izmenama u podešavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema.
Pokušaj prilagođavanja operativnog sistema može uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja
ili aplikacija.
• Korišćenje softvera, izvora zvuka, tapeta, slika i drugih medija na ovom uređaju je
obuhvaćeno licencom za ograničenu upotrebu. Izdvajanje i korišćenje ovih materijala u
komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja kršenje zakona o autorskim pravima. Korisnici
su u potpunosti odgovorni za nezakonitu upotrebu medija.
• Za usluge prenosa podataka, kao što su razmena poruka, otpremanje i preuzimanje,
automatsko sinhronizovanje ili korišćenje usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni
troškovi. Da biste izbegli dodatne troškove, izaberite odgovarajući tarifni plan. Za informacije
se obratite svom dobavljaču usluge.
2
O ovom uputstvu
• Standardne aplikacije koje ste dobili uz uređaj su podložne promenama i više ne moraju
biti podržane bez prethodne najave. Ako imate pitanja u vezi aplikacija koje ste dobili uz
uređaj, obratite se Samsung servisnom centru. Za korisnički instalirane aplikacije, obratite se
dobavljaču usluga.
• Izmena operativnog sistema uređaja ili instaliranje softvera iz neslužbenih izvora može
dovesti do kvara uređaja i oštećenja ili gubitka podataka. Ove akcije predstavljaju povrede
Samsung ugovora o licenciranju i poništavaju vašu garanciju.
Ikone sa uputstvima
Upozorenje: Situacije koje mogu da izazovu vašu povredu ili povredu drugih osoba
Oprez: Situacije koje mogu da prouzrokuju oštećenja na vašem uređaju ili drugoj opremi
Napomena: Napomene, saveti za korišćenje ili dodatne informacije
Autorska prava
Copyright © 2013 Samsung Electronics
Ovaj priručnik je zaštićen međunarodnim zakonima o autorskim pravima.
Nijedan deo ovog priručnika se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevoditi niti prenositi
ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehaničkim, što podrazumeva
fotokopiranje, snimanje i skladištenje u okviru bilo kog skladišta informacija i sistema za
preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.
3
O ovom uputstvu
Žigovi
• SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane žigove kompanije Samsung
Electronics.
• Logotip Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store
i Google Talk™ su zaštitni žigovi kompanije Google, Inc.
• Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ i Wi-Fi logotip su
registrovani žigovi kompanije Wi-Fi Alliance.
• Svi ostali žigovi i autorska prava su vlasništvo odgovarajućih vlasnika.
4
Sadržaj
Početak rada
33 Prenos datoteka
34 Obezbeđivanje uređaja
35 Nadogradnja uređaja
7 Raspored uređaja
8Tasteri
9 Sadržaj pakovanja
10 Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
13 Punjenje baterije
15 Umetanje memorijske kartice
17 Uključivanje i isključivanje uređaja
18 Držanje uređaja
18 Zaključavanje i otključavanje uređaja
18 Podešavanje jačine zvuka
18 Prebacivanje na nečujni režim
Komunikacija
37Telefon
41Kontakti
44Poruke
45E-pošta
46 Google Mail
48Talk
49Google+
49Месинџер
49ChatON
Osnovne informacije
19 Indikator ikona
20 Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
23 Pokreti za upravljanje
25Obaveštenja
26 Početni ekran
28 Korišćenje aplikacija
28 Ekran aplikacija
30 Unos teksta
31 Povezivanje na Wi-Fi mrežu
32 Konfigurisanje naloga
Web i mreža
50Internet
52Bluetooth
Mediji
53 Muzički plejer
54Kamera
60Galerija
5
Sadržaj
Podešavanja
62 Video plejer
63YouTube
64 FM radio
82 O podešavanjima
82Wi-Fi
83Bluetooth
83 Upotreba podataka
84 Još podešavanja
84 Režim početnog ekrana
85 Režim blokiranja
85Zvuk
85Ekran
86Memorija
86Baterija
86 Menadžer aplikacija
86 Usluge lokacije
87 Zaključavanje ekrana
87Bezbednost
89 Jezik i unos
91Cloud
91 Bekap i resetovanje
91 Dodaj nalog
91Pokret
92 Datum i vreme
92Pristupačnost
93 Opcije razvojnog tima
94 O uređaju
Aplikacije i prodavnice
medija
66
67
67
68
Play Prodavnica
Samsung Apps
Game Hub
Google Play музика
Uslužni programi
69Beleška
70 S planer
72Quickoffice
72Sat
74Kalkulator
75 Snimač govora
76Google
77 Гласовна претрага
77 Moji fajlovi
78Preuzimanja
Putovanja i lokalno
Rešavanje problema
79Maпe
80Локално
81Навигација
6
Početak rada
Raspored uređaja
Slušalica
Taster za
uključivanje/
isključivanje
Ekran osetljiv na
dodir
Taster "Početak"
Taster "Meni"
Taster "Nazad"
Višenamenski
konektor
Mikrofon
GPS antena
Utičnica za
slušalice
Kamera sa zadnje
strane
Zvučnik
Taster za jačinu
zvuka
Zadnji poklopac
Glavna antena
7
Početak rada
• Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati
probleme sa povezivanjem ili pražnjenje baterije.
• Ne koristite zaštitu za ekran. To uzrokuje neispravnost senzora.
• Sprečite da voda dođe u dodir sa ekranom na dodir. Ekran na dodir možda neće raditi
ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
Tasteri
Taster
Funkcija
• Pritisnite i držite da biste uključili ili isključili uređaj.
Uključivanje
Meni
• Pritisnite i držite 8-10 sekundi da biste ponovo postavili uređaj
ako dođe do neotklonjivih grešaka ili prekida ili zamrzavanja.
• Pritisnite da biste zaključali ili otključali uređaj. Uređaj prelazi u
režim zaključavanja kada se dodirni ekran isključi.
• Kucnite da biste otvorili listu opcija dostupnih na trenutnom
ekranu.
• Tapnite i držite Početni ekran da biste pokrenuli Google
pretragu.
• Pritisnite da biste se vratili na Početni ekran.
Početak
• Pritisnite i držite da biste otvorili listu nedavno korišćenih
aplikacija.
Nazad
• Tapnite da biste se vratili u prethodni ekran.
Jačina zvuka
• Pritisnite da biste prilagodili jačinu zvuka uređaja.
8
Početak rada
Sadržaj pakovanja
Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:
• Uređaj
• Baterija
• Kratko uputstvo za upotrebu
Koristite isključivo softver koji je odobrila kompanija Samsung. Piratski ili nelegalni
softver može da dovede do oštećenja ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija.
• Stavke isporučene sa uređajem i raspoloživi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti
od regiona ili dobaljača usluge.
• Isporučeni pribor je dizajniran samo za ovaj uređaj i ne mora biti kompatibilan sa
drugim uređajima.
• Izgled i specifikacije su podložni promenama bez prethodnog obaveštenja.
• Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.
Proverite da li je oprema kompatibilna sa uređajem pre kupovine.
• Druga dodatna oprema ne mora biti kompatibilna sa vašim uređajem.
• Koristite isključivo dodatnu opremu koju je odobrila kompanija Samsung. Kvarovi
uzrokovani korišćenjem neodobrene dodatne opreme nisu pokrivene servisom u
garanciji.
• Dostupnost kompletne dodatne opreme podložno je promenama i zavisi isključivo
od proizvođača. Za više informacija o raspoloživoj dodatnoj opremi pogledajte Web
stranicu kompanije Samsung.
9
Početak rada
Instaliranje SIM ili USIM kartice i baterije
Umetnite SIM ili USIM karticu koju ste dobili od dobavljača usluga mobilne telefonije, kao i
priloženu bateriju.
Na uređaju mogu raditi samo microSIM kartice.
1 Skinite zadnji poklopac.
Vodite računa da prilikom skidanja zadnjeg poklopca ne oštetite nokte.
Ne savijajte niti uvijajte zadnji poklopac. Takav postupak može oštetiti poklopac.
2 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu okrenute nadole.
10
Početak rada
• Ne uklanjajte zaštitni traku koja pokriva antenu, jer to može oštetiti antenu.
• Nemojte da ubacujete memorijsku karticu u otvor za SIM karticu. Ako se memorijska
kartica zaglavi u slotu za SIM karticu, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar
kako bi izvadili memorijsku karticu.
• Vodite računa da ne izgubite ili dozvolite drugima da koriste SIM ili USIM karticu.
Samsung nije odgovoran za bilo kakvu štetu ili neugodnosti uzrokovane izgubljenim
ili ukradenim karticama.
3 Umetnite bateriju.
2
1
4 Vratite zadnji poklopac.
11
Početak rada
Uklanjanje SIM ili USIM kartice i baterije
1 Skinite zadnji poklopac.
2 Izvadite bateriju.
3 Izvadite SIM ili USIM karticu.
12
Početak rada
Punjenje baterije
Koristite punjač da napunite bateriju pre prvog korišćenja uređaja. Za punjenje uređaja se može
koristiti i računar kada ga povežete putem USB kabla.
Koristite samo punjače, baterije i kablove koje je odobrila kompanija Samsung.
Neodobreni punjači ili kablovi mogu dovesti do eksplozije baterije ili oštećenja uređaja.
• Kada se baterija isprazni, uređaj emituje ton upozorenja i prikazuje poruku da je
baterija gotovo prazna.
• Ako je baterija potpuno prazna, uređaj se ne može uključiti odmah po priključivanju
punjača. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego što uključite
uređaj.
Punjenje pomoću punjača
Povežite USB kabl na USB adapter za napajanje i priključite kraj USB adaptera u višenamenski
konektor.
Nepravilno povezivanje punjača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na uređaju. Sva
oštećenja uzrokovana nepravilnim rukovanjem nisu pokrivena garancijom.
13
Početak rada
• Uređaj se može koristiti i dok se puni, ali tako će možda biti potrebno više vremena da
se baterija potpuno napuni.
• Ako uređaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir
možda neće biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, isključite punjač iz uređaja.
• Tokom punjenja uređaj može da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utiče
na vek trajanja ili na performanse uređaja. Ako se baterija zagreje više nego što je
uobičajeno, punjač može prestati sa punjenjem.
• Ukoliko se uređaj ne puni kako treba, odnesite uređaj i punjač u servisni centar
kompanije Samsung.
Nakon što se uređaj u potpunosti napuni, isključite ga sa punjača. Prvo isključite punjač iz
uređaja, a zatim ga isključite iz električne utičnice.
Nemojte da uklanjate bateriju pre nego što uklonite punjač. Na taj način se uređaj može
oštetiti.
Da biste uštedeli energiju, isključite punjač kada ga ne koristite. Punjač nema prekidač
za napajanje, tako da ga morate isključiti iz električne utičnice kada nije u upotrebi da
biste izbegli potrošnju energije. Uređaj treba držati u blizini električne utičnice prilikom
punjenja.
Provera statusa punjenja baterije
Kada bateriju punite dok je uređaj isključen, sledeće ikone će pokazivati trenutni status punjenja
baterije:
Punjenje
Potpuno napunjena
14
Početak rada
Smanjenje potrošnje baterije
Vaš uređaj pruža opcije koje će vam pomoći da uštedite energiju baterije. Prilagođavanjem ove
opcije i deaktiviranjem funkcija u pozadini, uređaj možete koristiti duže između dva punjenja:
• Kada ne koristite uređaj, prebacite na režim pasivnog rada pritiskom na taster za
uključivanje/isključivanje.
• Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću menadžera zadataka.
• Deaktivirajte Bluetooth funkciju.
• Deaktivirajte Wi-Fi funkciju.
• Deaktivirajte automatsku sinhronizaciju aplikacija.
• Smanjite vreme trajanja pozadinskog svetla.
• Smanjite osvetljenost ekrana.
Umetanje memorijske kartice
Vaš uređaj prihvata memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 32 GB. U zavisnosti od
proizvođača i tipa memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne sa
vašim uređajem.
• Neke memorijske kartice ne moraju biti potpuno kompatibilne sa uređajem. Upotreba
nekompatibilne kartice može da ošteti uređaj ili samu memorijsku karticu i da ošteti
podatke koji se čuvaju na kartici.
• Vodite računa da memorijsku karticu umetnete na pravu stranu.
• Uređaj podržava isključivo FAT sistem datoteka za memorijske kartice. Ukoliko unesete
karticu formatiranu sa drugačijim sistemom datoteka, uređaj će zatražiti da ponovo
formatirate memorijsku karticu.
• Često ispisivanje i brisanje podataka skratiće vek trajanja memorijskih kartica.
• Kada stavite memorijsku karticu u uređaj, direktorijum memorijske kartice će se
pojaviti u fascikli extSdCard u internoj memoriji.
15
Početak rada
1 Skinite zadnji poklopac.
2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt površine zlatne boje budu okrenute na dole.
3 Vratite zadnji poklopac.
Uklanjanje memorijske kartice
Pre nego što uklonite memorijsku karticu, prvo je isključite radi bezbednog uklanjanja. Na
Početnom ekranu kucnite na → Podešavanja → Memorija → Isključi SD karticu.
1 Skinite zadnji poklopac.
2 Izvucite memorijsku karticu.
3 Vratite zadnji poklopac.
Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi informacije ili im pristupa. To
može izazvati gubitak ili oštećenje podataka ili oštećenje memorijske kartice ili uređaja.
Samsung nije odgovoran za gubitke koji proizilaze iz zloupotrebe oštećenih memorijskih
kartica, uključujući gubitak podataka.
16
Početak rada
Formatiranje memorijske kartice
Memorijska kartica formatirana na računaru ne mora biti kompatibilna sa uređajem. Memorijsku
karticu formatirajte na uređaju.
Na Početnom ekranu kucnite na → Podešavanja → Memorija → Formatiraj SD karticu →
Formatiraj SD karticu → Obriši sve.
Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih
važnih podataka koji se čuvaju na uređaju. Garancija proizvođača ne pokriva gubitke
podataka nastale radnjama korisnika.
Uključivanje i isključivanje uređaja
Pri prvom uključivanju uređaja pratite uputstva na ekranu za podešavanje vašeg uređaja.
Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje nekoliko sekundi da biste uključili uređaj.
• Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na
mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i
bolnice.
• Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i kucnite na Profil letenja da biste
onemogućili bežične funkcije.
Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na
Isključivanje.
17
Početak rada
Držanje uređaja
Ne pokrivajte oblast antene rukama ili drugim predmetima. To može uzrokovati probleme sa
povezivanjem ili pražnjenje baterije.
Zaključavanje i otključavanje uređaja
Kada uređaj ne koristite zaključajte ga da biste sprečili neželjene operacije. Pritiskom na taster
za uključivanje/isključivanje ekran se isključuje i uređaj prelazi u zaključani režim. Uređaj se
automatski zaključava ako se ne koristi u predviđenom vremenskom periodu.
Da biste otključali uređaj, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Početak" kada
je dodirni ekran isključen, kucnite bilo gde na ekranu, a zatim lagano udarite prstom u bilo kom
smeru.
Podešavanje jačine zvuka
Pritisnite taster za jačinu zvuka gore ili dole da biste prilagodili jačinu zvuka zvona ili da biste
prilagodili jačinu zvuka pri reprodukciji muzike ili video zapisa.
Prebacivanje na nečujni režim
Koristite jedan od sledećih metoda:
• Pritisnite i držite dole taster za jačinu zvuka dok se ne aktivira nečujni režim.
• Pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje, a zatim kucnite na Isključi ton ili
Vibracija.
• Otvorite panel sa obaveštenjima u gornjem delu ekrana, a zatim kucnite na Zvuk ili
Vibracija.
18
Osnovne informacije
Indikator ikona
Ikone prikazane u vrhu ekrana pružaju informacije o statusu uređaja. Ikone navedene u donjoj
tabeli su najuobičajenije.
Ikona
Značenje
Nema signala
Jačina signala
Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
GPRS mreža je povezana
EDGE mreža je povezana
UMTS mreža je povezana
HSDPA mreža je povezana
Wi-Fi je povezan
Aktivirana Bluetooth funkcija
GPS je aktiviran
Poziv je u toku
Propušten poziv
Sinhronizovano sa Web-om
Povezan sa računarom
Nema SIM ili USIM kartice
Nova tekstualna ili multimedijalna poruka
Alarm je aktiviran
Nečujni režim je aktiviran
Aktiviran mod vibracije
Režim letenja je aktiviran
19
Osnovne informacije
Ikona
Značenje
Pojavila se greška ili se zahteva oprez
Nivo napunjenosti baterije
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir
Pri korišćenju ekrana osetljivog na dodir koristite samo prste.
• Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa drugim električnim
uređajima. Elektrostatičko pražnjenje može da dovede do kvara ekrana osetljivog na
dodir.
• Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir dođe u kontakt sa vodom. Ekran na dodir
možda neće raditi ispravno u vlažnim uslovima ili kada dođe u dodir sa vodom.
• Da biste izbegli oštećenje ekrana osetljivog na dodir, ne dodirujte ga oštrim
predmetima ili ne primenjujte preveliku silu na njega vrhovima prstiju.
• Ako se ekran osetljiv na dodir ostavlja u pripravnosti u dužim vremenskim intervalima
može doći do pojave paslika (osvetljenost ekrana) ili fantomnih slika. Isključite ekran
osetljiv na dodir kada ne koristite uređaj.
Pokreti prstima
Kuckanje
Da biste otvorili aplikaciju, izabrali stavku menija, pritisli dugme na ekranu ili uneli znak pomoću
tastature na ekranu, kucnite prstom na njih.
20
Osnovne informacije
Prevlačenje
Da biste pomerili ikonu, sličicu ili pregled na novu lokaciju, kucnite na nju i držite je i prevucite na
željeno mesto.
Dvostruko kuckanje
Dva puta kucnite na Web stranicu, mapu ili sliku da biste uvećali deo prikaza. Ponovo kucnite dva
puta za povratak u prethodno stanje.
21
Osnovne informacije
Lako udaranje
Lako udarite levo ili desno na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija da biste videli drugi panel.
Lako udarite gore ili dole da biste listali kroz Web stranicu ili listu, kao što su kontakti.
Štipanje
Raširite dva prsta na Web stranici, mapi ili slici da biste uvećali deo prikaza. Uštipajte za
umanjenje prikaza.
22
Osnovne informacije
Pokreti za upravljanje
Jednostavni pokreti omogućavaju lako upravljanje uređajem.
Pre korišćenja pokreta, proverite da li je funkcija pokreta aktivirana. Na Početnom ekranu kucnite
na → Podešavanja → Pokret, a zatim prevucite prekidač za Pokret udesno.
Ukoliko se uređaj jako protrese ili udara to može dovesti do neželjenih unosa. Da biste
saznali kako da ispravno kontrolišete pokrete, kucnite na → Podešavanja → Pokret
→ Saznaj o pokretima. (str. 91)
Rotiranje ekrana
Mnoge aplikacije omogućavaju prikaz u orijentaciji portreta ili pejzaža. Rotiranje uređaja dovodi
do automatskog prilagođavanja prikaza novoj orijentaciji ekrana.
Da biste sprečili automatsko rotiranje prikaza, otvorite panel sa obaveštenjima i opozovite opciju
Ekran rotacija.
• Neke aplikacije ne dozvoljavaju rotaciju ekrana.
• Neke aplikacije prikazuju različite ekrane u zavisnosti od orijentacije. Kalkulator se
pretvara u naučni kalkulator kada se rotira u pejzažnu orijentaciju.
23
Osnovne informacije
Obrtanje
Preokrenite uređaj da biste isključili ton, pauzirali reprodukciju medija ili isključili zvuk FM radija
(kada koristite zvučnik).
Potresanje
• Protresite uređaj da biste pretražili Bluetooth uređaje.
• Protresite uređaj da biste ažurirali listu e-poruka ili informacije sa usluge AccuWeather.
Ažuriranje neće funkcionisati za vidžete na Početnom ekranu.
24
Osnovne informacije
Obaveštenja
Ikone obaveštenja se pojavljuju na statusnoj liniji pri vrhu ekrana i ukazuju na propuštene pozive,
nove poruke, kalendarske događaje, status uređaja i drugo. Prevucite nadole statusnu liniju da
biste otvorili panel za obaveštenja. Pretražite listu da biste videli dodatna upozorenja. Da biste
zatvorili panel za obaveštenja, prevucite nagore liniju koja se nalazi u donjem delu ekrana.
Iz panela sa obaveštenjima možete da vidite trenutni status vašeg uređaja i koristite sledeće
opcije:
• Wi-Fi: Aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi funkcije.
• GPS: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije.
• Zvuk: Aktiviranje ili deaktiviranje nečujnog režima. U nečujnom režimu možete da ukjučite
vibraciju ili isključite zvuk uređaja.
• Ekran rotacija: Omogućavanje ili sprečavanje rotacije interfejsa pri rotaciji uređaja.
• Bluetooth: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije.
• Mobilni podaci: Aktiviranje ili deaktiviranje veze za prenos podataka.
• Režim blokiranja: Aktiviranje ili deaktiviranje režima blokiranja. U režimu blokiranja, vaš
uređaj blokira obaveštenja. Da biste izabrali koja obaveštenja će biti blokirana, kucnite na
Podešavanja → Režim blokiranja.
• Sinhron.: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinhronizacije aplikacija.
Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.
25
Osnovne informacije
Početni ekran
Početni ekran predstavlja polaznu tačku za pristup svim funkcijama uređaja. On pokazuje ikone
indikatora, widget-e, prečice aplikacija i drugo.
Početni ekran može imati više panela. Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.
Promena mesta stavkama
Dodavanje ikone aplikacije
Na Početnom ekranu kucnite na
pregled panela.
, kucnite na ikonu aplikacije i zadržite je, a zatim prevucite u
Dodavanje stavke
Prilagodite Početni ekran dodavanjem widget-a ili fascikli.
Kucnite na praznu oblast na Početnom ekranu i zadržite je, a zatim izaberite jednu od sledećih
kategorija:
• Aplikacije i widget-i: Dodavanje widget-a ili aplikacija na Početni ekran.
• Folder: Kreiranje nove fascikle.
Pomeranje stavke
Kucnite i zadržite stavku, a zatim je prevucite na novu lokaciju. Da biste je pomerili na drugi
panel, prevucite je do kraja ekrana.
Uklanjanje stavke
Kucnite na stavku i zadržite je, a zatim prevucite u kantu za otpatke koja se pojavljuje u vrhu
Početnog ekrana. Kada kanta za otpatke postane crvena, otpustite stavku.
26
Osnovne informacije
Promena mesta panela
Dodavanje novog panela
Kucnite na
→ Izmeni stranu →
.
Pomeranje panela
Kucnite na
lokaciju.
→ Izmeni stranu, kucnite na i držite pregled panela, a zatim ga prevucite na novu
Uklanjanje panela
→ Izmeni stranu, kucnite na i držite pregled panela, a zatim ga prevucite u kantu
Kucnite na
za otpatke na dnu ekrana.
Postavljanje tapeta
Postavite sliku ili fotografiju skladištenu na uređaju kao tapet za Početni ekran.
Na Početnom ekranu kucnite na
→ Postavi tapet → Početni ekran, a zatim izaberite sledeće:
• Galerija: Pregled fotografija snimljenih kamerom uređaja ili slika preuzetih sa Interneta.
• Tapeti: Pregled animiranih slika.
• Živi tapeti: Pregled slika tapeta.
Zatim, izaberite sliku i kucnite na Postavi tapet ili Podesi tapet. Ili, izaberite sliku, promenite
njenu veličinu prevlačenjem okvira, a zatim kucnite na Gotovo.
27
Osnovne informacije
Korišćenje aplikacija
Ovaj uređaj može koristiti više različitih tipova aplikacija, od medijskih do Internet aplikacija.
Otvaranje aplikacije
Na Početnom ekranu ili ekranu aplikacija izaberite ikonu aplikacije da biste je otvorili.
Otvaranje nedavno korišćenih aplikacija
Pritisnite i držite taster "Početak" da biste otvorili listu nedavno aktivnih aplikacija.
Izaberite ikonu aplikacije koju želite da otvorite.
Zatvaranje aplikacije
Zatvorite aplikacije koje se ne koriste da biste sačuvali energiju baterije i održali performanse
uređaja.
Pritisnite i držite taster "Početak", kucnite na , a zatim kucnite na Kraj pored aplikacije da
biste je zatvorili. Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, zatim kucnite na Zav.sve. Umesto toga,
pritisnite i držite taster "Početak", a zatim kucnite na .
Ekran aplikacija
Ekran aplikacija prikazuje ikone svih aplikacija, uključujući nove instalirane aplikacije.
Na Početnom ekranu kucnite na
da biste otvorili ekran aplikacija.
Da biste pregledali ostale panele, listajte ulevo ili udesno.
Promena mesta aplikacija
Ova funkcija je dostupna samo u prilagodljivom prikazu mreže.
→ Izmeni, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite na novu lokaciju.
Kucnite na
Da biste je pomerili na drugi panel, prevucite je do kraja ekrana.
28
Osnovne informacije
Organizovanje foldera
Stavite povezane aplikacije zajedno u folder radi udobnosti.
→ Izmeni, kucnite na aplikaciju i držite je, a zatim je prevucite do opcije Kreiraj
Kucnite na
folder. Unesite ime foldera a zatim kucnite na OK. Stavite aplikacije u novi folder tako što ćete
prevući, a zatim kucnuti na Sačuvaj da biste sačuvali raspored.
Promena mesta panela
Uštipajte ekran, kucnite na pregled panela i držite ga, a zatim ga prevucite na novu lokaciju.
Instaliranje aplikacija
Koristite prodavnice aplikacija, kao što je Samsung Apps, za preuzimanje i instaliranje aplikacija.
Deinstaliranje aplikacija
Kucnite na
→ Deinstaliraj, a zatim izaberite aplikaciju da biste je deinstalirali.
Podrazumevane aplikacije koje ste dobili uz uređaj se ne mogu deinstalirati.
Deljenje aplikacija
Delite preuzete aplikacije sa drugim korisnicima putem e-pošte, Bluetooth funkcije ili drugih
metoda.
→ Podeli aplikacije, izaberite aplikacije, kucnite na Gotovo, a zatim izaberite
Kucnite na
metod deljenja. Sledeći koraci se razlikuju u zavisnosti od izabranog metoda.
29
Osnovne informacije
Unos teksta
Za unos teksta koristite Samsung tastaturu ili funkciju za unos glasom.
Unos teksta nije podržan na nekim jezicima. Da biste unosili tekst, morate da promenite
jezik pisanja na neki od podržanih jezika.
Promena tipa tastature
Kucnite na bilo koje polje za tekst, otvorite panel sa obaveštenjima, kucnite na Izaberi način
unosa, a zatim izaberite tip tastature koji ćete koristiti.
Korišćenje Samsung tastature
Promena izgleda tastature
Kucnite na
→ Tipovi tast. u uspr. pol., a zatim kucnite na Qwerty tastatura ili 3x4 tastatura.
Na 3x4 tastaturi, taster ima tri ili četiri znaka. Da biste uneli znak, kucnite više puta na
taster koji sadrži taj znak.
Postavljanje opcija za Samsung
tastaturu.
Brisanje prethodnog znaka.
Unos velikih slova.
Prelazak u sledeći red.
Unos brojeva i znakova
interpunkcije.
Unos razmaka.
Unos velikih slova
Kucnite na
pre unosa znaka. Za sva velika slova, kucnite ikonu dva puta.
Promena jezika tastature
Dodajte jezike na tastaturi, a zatim prevucite taster razmaknice nalevo ili nadesno da biste
promenili jezike tastature.
30
Osnovne informacije
Unos teksta glasom
Aktivirajte funkciju glasovnog unoca a zatim izgovarajte reči u mikrofon. Uređaj prikazuje reči
koje izgovarate.
Ako uređaj tačno ne prepozna izgovorene reči, kucnite na podvučeni tekst i izaberite drugu reč ili
izraz iz padajuće liste.
Da biste promenili jezik ili dodali jezike za prepoznavanje glasa, kucnite na trenutni jezik.
Kopiranje i lepljenje
Kucnite na tekst i držite ga, prevucite ili da biste izabrali više ili manje teksta, a zatim kucnite
na za kopiranje ili za isecanje. Izabrani tekst se kopira u ostavu.
Da biste tekst nalepili u polje za unos teksta, kucnite na tačku gde se vrši unos i zadržite je, a
zatim kucnite na Zalepi.
Povezivanje na Wi-Fi mrežu
Povežite uređaj na Wi-Fi mrežu da biste koristili Internet ili delili medijske datoteke sa drugim
uređajima. (str. 82)
Uključivanje i isključivanje Wi-Fi
Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na Wi-Fi da biste je uključili ili isključili.
Isključite Wi-Fi funkciju kada je ne koristite da biste štedeli energiju baterije.
Pridruživanje na Wi-Fi mrežu
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Wi-Fi, a zatim prevucite prekidač Wi-Fi udesno.
Izaberite mrežu sa liste detektovanih Wi-Fi mreža, unesite lozinku ako je potrebno, a zatim
kucnite na Poveži se. Mreže za koje je potrebna lozinka pojavljuje se sa ikonom katanca. Nakon
povezivanja uređaja na Wi-Fi mrežu, on se automatski povezuje na mrežu uvek kada je ona
dostupna.
31
Osnovne informacije
Dodavanje Wi-Fi mreža
Ako se željena mreža ne pojavljuje na listi mreža, kucnite na Dodaj Wi-Fi mrežu pri dnu liste
mreža. Unesite ime mreže u SSID mreže, izaberite tip zaštite i unesite lozinku ako mreža nije
otvorena, a zatim kucnite na Sačuvaj.
Brisanje Wi-Fi mreža
Svaka mreža koja je nekada korišćena, uključujući trenutnu mrežu, može se obrisati tako da
se uređaj ne povezuje automatski na nju. Izaberite mrežu sa liste mreža, a zatim kucnite na
Zaboravi.
Konfigurisanje naloga
Za Google aplikacije, kao što je Play прод., potreban je Google nalog, dok je za Samsung Apps
potreban Samsung nalog. Kreirajte Google i Samsung nalog da biste doživeli najbolje iskustvo sa
uređajem.
Dodavanje naloga
Sledite uputstva koja se pojavljuju nakon otvaranja Google aplikacije, bez prijavljivanja, da biste
konfigurisali Google nalog.
Da biste se prijavili ili registrovali za Google nalog, na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja
→ Dodaj nalog → Google. Nakon toga, kucnite na Нови da biste se registrovali, ili kucnite na
Постојећи, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili konfiguraciju naloga. Na uređaju
možete da koristite više od jednog Google naloga.
Takođe, konfigurišite Samsung nalog.
Uklanjanje naloga
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja, izaberite ime naloga u opciji Nalozi, izaberite nalog
koji želite da uklonite, a zatim kucnite na Ukloni nalog.
32
Osnovne informacije
Prenos datoteka
Premestite audio, video, slikovne ili druge datoteke sa uređaja na računar ili obrnuto.
Sledeće formate datoteka podržavaju neke aplikacije. Neki formati datoteka nisu
podržani u zavisnosti od verzije softvera uređaja ili računarskog operativnog sistema.
• Muzika: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, ogg, oga, aac i flac
• Slike: bmp, gif, jpg i png
• Video: 3gp, mp4, mkv i webm
• Dokument: doc, docx, docm, dot, dotx, dotm, xls, xlsx, xlsm, xla, xlam, xlt, xltm, xltx,
ppt, pptx, pot, potx, potm, ppsx, ppsm, pdf i txt
Povezivanje pomoću programa Samsung Kies
Samsung Kies je računarska aplikacija koja upravlja medijskim bibliotekama, kontaktima i
kalendarima, i sinhronizuje ih sa Samsung uređajima. Preuzmite najnoviju verziju programa
Samsung Kies sa Web lokacije kompanije Samsung.
1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
Samsung Kies se automatski pokreće na računaru. Ako se aplikacija Samsung Kies ne
pokrene, dva puta kliknite na ikonu Samsung Kies na računaru.
2 Prenesite datoteke između uređaja i računara.
Dodatne informacije potražite u okviru pomoći za Samsung Kies.
Povezivanje pomoću programa Windows Media Player
Proverite da li je Windows Media Player instaliran na računaru.
1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
2 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.
33
Osnovne informacije
Povezivanje kao medijski uređaj
1 Povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
2 Otvorite panel sa obaveštenjima, a zatim kucnite na Povezan kao medijski uređaj →
Medija uređaj (MTP).
Kucnite na Kamera (PTP) ako vaš uređaj ne podržava protokol za prenos medija (MTP) ili
nema instalirane odgovarajuće upravljačke programe.
3 Prenesite datoteke između uređaja i računara.
Obezbeđivanje uređaja
Sprečite druge osobe da koriste ili pristupaju ličnim podacima i informacijama uskladištenim na
uređaju pomoću bezbednosnih funkcija. Uređaj zahteva kod za otključavanje prilikom svakog
otključavanja.
Postavljanje oblika
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Zaključavanje ekrana → Zaključavanje ekrana
→ Oblik.
Nacrtajte oblik povezivanjem četiri ili više tačaka, a zatim ponovo nacrtajte oblik da biste ga
potvrdili. Postavite PIN za otključavanje ekrana kada zaboravite oblik.
34
Osnovne informacije
Postavljanje PIN-a
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Zaključavanje ekrana → Zaključavanje ekrana
→ PIN kod.
Unesite najmanje četiri broja, a zatim ponovo unesite lozinku da biste je potvrdili.
Postavljanje lozinke
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Zaključavanje ekrana → Zaključavanje ekrana
→ Šifra.
Unesite najmanje četiri znaka, uključujući brojeve i simbole, a zatim ponovo unesite lozinku da
biste je potvrdili.
Otključavanje uređaja
Uključite ekran pritiskom na taster za uključivanje/isključivanje ili taster "Početak", a zatim unesite
kod za otključavanje.
Ukoliko zaboravite kod za otključavanje, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar
kako bi ga resetovali.
Nadogradnja uređaja
Uređaj se može nadograditi na najnoviji softver.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
35
Osnovne informacije
Nadogradnja pomoću programa Samsung Kies
Pokrenite Samsung Kies i povežite uređaj sa računarom. Samsung Kies automatski prepoznaje
uređaj i pokazuje dostupne dopune u polju za dijalog, ako postoje. Kliknite na taster "Ažuriraj" u
polju za dijalog da biste započeli nadogradnju. Pogledajte pomoć za Samsung Kies u vezi detalja
o nadogradnji.
• Nemojte isključivati računar ili isključivati USB kabl dok se uređaj nadograđuje.
• Tokom nadogradnje uređaja, ne povezujte druge medijske uređaje na računar. Na taj
način možete ometati proceduru ažuriranja.
Nadogradnja over-the-air
Uređaj se može direktno nadograditi na najnoviji softver putem usluge "firmware over-the-air"
(FOTA).
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → O uređaju → Ažuriranje softvera → Ažuriraj.
36
Komunikacija
Telefon
Koristite ovu aplikaciju za upućivanje poziva ili odgovaranje na poziv.
Na ekranu aplikacija kucnite na Telefon.
Upućivanje poziva
Upućivanje poziva
Koristite jedan od sledećih metoda:
• Tastatura: Unesite broj pomoću tastature, a zatim kucnite na
.
• Dnevnici: Uputite poziv na osnovu istorije dolaznih i odlaznih poziva i poruka.
• Omiljeni: Uputite poziv sa liste omiljenih kontakata.
• Kontakti: Uputite poziv sa liste kontakata.
Brojevi za brzo biranje
Za brojeve za brzo biranje, kucnite i držite odgovarajuću cifru.
Predviđanje brojeva
Prilikom unosa brojeva na tastaturi pojavljuju se automatski predlozi. Izaberite jedan od njih da
biste uputili poziv.
37
Komunikacija
Pronalaženje kontakata
Unesite ime, broj telefona ili adresu e-pošte da biste pronašli kontakt na listi kontakata. Prilikom
unosa znakova pojavljuju se predlozi kontakata. Izaberite jedan da biste ga pozvali.
Pozivanje međunarodnog broja
Kucnite i držite 0 dok se ne pojavi znak +. Unesite kod države, pozivni broj i broj telefona, a zatim
kucnite na .
Tokom poziva
Dostupne su sledeće akcije:
• Dodaj poz.: Pozivanje drugog broja.
• Tastatura: Otvaranje tastature.
• Zvučnik: Aktiviranje spikerfona. Držite uređaj dalje od ušiju kada koristite spikerfon.
• Isključi ton: Isključite mikrofon tako da druga strana ne može da vas čuje.
• Slušalica: Prebacivanje na Bluetooth slušalicu ako je povezana sa uređajem.
• Zameni: Prebacivanje između dva poziva.
• Spoji: Upućivanje konferencijskog poziva uz dva postojeća poziva. Ponovite postupak
da biste dodali još učesnika. Ova funkcija je dostupna samo ako je aktivna usluga
konferencijskog poziva.
• → Kontakti: Otvaranje liste kontakata.
• → Poruka: Slanje poruke.
• → Beleška: Kreiranje beleške.
• → Prenos: Povezivanje prvog sagovornika sa drugim sagovornikom. Na ovaj način se vi
isključujete iz razgovora.
• → Upravljanje konferenc. pozivom: Obavljanje privatnog razgovora sa jednim
sagovornikom tokom konferencijske veze ili isključivanje jednog sagovornika sa
konferencijske veze.
38
Komunikacija
Dodavanje kontakata
Da biste putem tastature na kontakt listu dodali broj telefona, unesite broj i kucnite na Dodaj u
kontakte.
Pregled dnevnika poziva
Kucnite na Dnevnici da biste pregledali istoriju dolaznih i odlaznih poziva.
Da biste filtrirali dnevnik poziva, kucnite na
→ Prikaži po, a zatim izaberite opciju.
Broj za režim fiksnog biranja
Uređaj se može postaviti tako da ograničava odlazne pozive samo na brojeve sa posebnim
prefiksima. Ti prefiksi su uskladišteni na SIM ili USIM kartici.
→ Podešavanja poziva → Dodatna podešavanja → Brojevi za režim fiksnog
Kucnite na
biranja → Omogući fiks. bir., a zatim unesite PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Kucnite
na Lista brojeva fiksnog biranja a zatim dodajte brojeve.
Zabrana poziva
Uređaj se može postaviti tako da sprečava upućivanje određenih poziva. Na primer, mogu se
onemogućiti međunarodni pozivi.
→ Podešavanja poziva → Dodatna podešavanja → Zabrana poziva, izaberite
Kucnite na
opciju zabrane poziva, a zatim unesite lozinku.
Prijem poziva
Odgovaranje na poziv
Kada pristigne poziv, prevucite
van velikog kruga ili pritisnite taster slušalice.
Ako je usluga poziva na čekanju aktivna, moguće je uputiti drugi poziv. Kada se odgovori na
drugi poziv, prvi poziv se stavlja na čekanje.
39
Komunikacija
Odbijanje poziva
Kada pristigne poziv, prevucite
van velikog kruga ili pritisnite i držite taster slušalice.
Da biste poslali poruku prilikom odbijanja dolaznog poziva, kucnite na Odbaci poziv uz slanje
→ Podešavanja poziva → Podesi
poruke. Da biste kreirali poruku za odbijanje, kucnite na
poruke odbijanja.
Automatsko odbijanje poziva sa neželjenih brojeva
→ Podešavanja poziva → Odbijanje poziva, prevucite prekidač Režim
Kucnite na
automatskog odbacivanja udesno, a zatim kucnite na Lista za automatsko odbacivanje.
Kucnite na Kreiraj, unesite broj, dodelite kategoriju, a zatim kucnite na Sačuvaj.
Propušteni pozivi
U slučaju propuštenog poziva, na statusnoj liniji se pojavljuje
obaveštenjima da biste pregledali listu propuštenih poziva.
. Otvorite panel sa
Poziv na čekanju
Poziv na čekanju je usluga koju obezbeđuje dobavljač usluga. Korisnik može da koristi ovu
uslugu za prekid trenutnog poziva i prelazak na dolazni poziv.
Da biste koristili ovu funkciju kucnite na
→ Poziv na čekanju.
→ Podešavanja poziva → Dodatna podešavanja
Prosleđivanje poziva
Uređaj se može podesiti za slanje dolaznih poziva na određeni broj.
→ Podešavanja poziva → Prosleđivanje poziva, a zatim izaberite uslov. Unesite
Kucnite na
broj i kucnite na Omogući.
Prekid poziva
Kucnite na Završi da biste završili poziv. Ili pritisnite taster slušalice.
40
Komunikacija
Kontakti
Koristite ovu aplikaciju za upravljanje kontaktima, uključujući brojeve telefona, adrese e-pošte i
drugo.
Na ekranu aplikacija kucnite na Kontakti.
Upravljanje kontaktima
Kreiranje kontakta
Kucnite na
i unesite informacije o kontaktu.
• : Dodavanje slike.
• /
: Dodavanje ili brisanje polja kontakta.
Uređivanje kontakta
Izaberite grupu za uređivanje, a zatim kucnite na
.
Brisanje kontakta
Kucnite na
→ Obriši.
Podešavanje broja za brzo biranje
→ Podešavanje brzog biranja, izaberite broj za brzo biranje, a zatim izaberite
Kucnite na
kontakt za taj broj. Da biste obrisali broj za brzo biranje, kucnite na broj i zadržite ga, a zatim
kucnite na Ukloni.
Pretraga kontakata
Koristite jedan od sledećih metoda za pretragu:
• Krećite se gore ili dole po listi kontakata.
• Koristite indeks na desnoj strani liste kontakata za brzo kretanje, povlačenjem prsta preko
njega.
• Kucnite na polje za pretragu u gornjem delu liste kontakata i unesite kriterijum za pretragu.
41
Komunikacija
Kada se kontakt izabere, uradite jedno od sledećeg:
• : Dodavanje u omiljene kontakte.
• : Upućivanje govornog poziva.
• : Sastavljanje poruke.
• : Sastavljanje e-poruke.
Premeštanje kontakata
Premeštanje kontakata na Google
Kucnite na
→ Spoji sa Google nalogom.
Kontakti koji su premešteni u Google kontakte prikazuju se sa
na listi kontakata.
Premeštanje kontakata na Samsung
Kucnite na
→ Spajanje sa Samsung nalogom.
Kontakti koji su premešteni u Samsung kontakte prikazuju se sa
na listi kontakata.
Uvoz i izvoz kontakata
Uvoz kontakata
Kucnite na
kartice.
→ Uvezi/izvezi → Uvezi sa USB memorije, Uvezi sa SD kartice ili Uvezi sa SIM
Izvoz kontakata
Kucnite na
karticu.
→ Uvezi/izvezi → Izvezi u USB memoriju, Izvezi na SD karticu ili Izvezi na SIM
Deljenje kontakata
→ Uvezi/izvezi → Deli vizitkartu putem, izaberite kontakte, kucnite na Gotovo,
Kucnite na
a zatim izaberite metod deljenja.
42
Komunikacija
Omiljeni kontakti
Kucnite na
, a zatim uradite jedno od sledećeg:
• Pretraga: Pretraga kontakata.
• Dodaj u Omiljene: Dodavanje kontakata u favorite.
• Ukloni iz omiljenih: Uklanjanje kontakata iz favorita.
• Prikaz u vidu rešetke / Prikaz u vidu liste: Pregled kontakata u obliku mreže ili liste.
Grupe kontakata
Dodavanje kontakata u grupu
Izaberite grupu, a zatim kucnite na
Gotovo.
. Izaberite kontakt koji ćete dodati, a zatim kucnite na
Upravljanje grupama
Kucnite na
, a zatim uradite jedno od sledećeg:
• Kreiraj: Stvaranje nove grupe.
• Pretraga: Pretraga kontakata.
• Promeni redosled: Kucnite i držite
položaj, a zatim kucnite na Gotovo.
pored imena grupe, prevucite je gore iili dole u drugi
• Obriši grupe: Izaberite grupe koje je dodao korisnik, a zatim kucnite na Obriši.
Podrazumevane grupe se ne mogu brisati.
Slanje poruke ili e-pošte članovima grupe
Izaberite grupu, kucnite na
kucnite na Gotovo.
→ Pošalji poruku ili Pošalji e-poruku, izaberite članove, a zatim
Vizitkarta
Kreirajte vizitkartu i pošaljite je drugima.
Kucnite na Konfiguriši profil, unesite detalje, kao što je broj telefona, adresa e-pošte i poštanska
adresa, a zatim kucnite na Sačuvaj. Ako su informacije korisnika sačuvane prilikom konfiguracije
uređaja, izaberite vizitkartu u JA, a zatim kucnite na da biste je uredili.
Kucnite na
→ Deli vizitkartu putem, a zatim izaberite metod deljenja.
43
Komunikacija
Poruke
Koristite ovu aplikaciju za slanje tekstualnih poruka (SMS) ili multimedijskih poruka (MMS).
Na ekranu aplikacija kucnite na Poruke.
Može doći do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti
pokrivenosti matične mreže. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.
Slanje poruka
Kucnite na
, dodajte primaoce, unesite poruku, a zatim kucnite na
.
Koristite sledeće metode za dodavanje primaoca:
• Unesite broj telefona.
• Kucnite na
, izaberite kontakte, a zatim kucnite na Gotovo.
Koristite sledeće metode za kreiranje multimedijske poruke:
• Kucnite na
• Kucnite na
i dodajte slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.
→ Dodaj naslov da biste uneli naslov.
Prikaz dolaznih poruka
Dolazne poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu.
Izaberite kontakt za prikaz njegove poruke.
Slušanje govorne poruke
Kucnite i držite 1 na tastaturi, a zatim pratite uputstva vašeg dobavljača usluge.
44
Komunikacija
E-pošta
Koristite ovu aplikaciju za slanje ili pregled poruka e-pošte.
Na ekranu aplikacija kucnite na E-pošta.
Konfigurisanje naloga e-pošte
Konfigurišite nalog e-pošte pri prvom otvaranju aplikacije E-pošta.
Unesite adresu e-pošte i lozinku. Kucnite na Naredna za privatni nalog e-pošte, kao što je Google
Mail, ili kucnite na Ručno konfigur. za kompanijski nalog e-pošte. Nakon toga pratite uputstva na
ekranu da biste završili konfiguraciju.
Da biste konfigurisali novi nalog e-pošte, kucnite na
→ Podešavanja →
.
Slanje poruka
Kucnite na nalog e-pošte koji ćete koristiti, a zatim kucnite na
primaoce, predmet i poruku, a zatim kucnite na .
Kucnite na
da biste dodali primaoca iz liste kontakata.
Kucnite na
→ Dodaj Cc/Bcc da biste dodali više primaoca.
pri vrhu ekrana. Unesite
Kucnite na
da biste dodali slike, video zapise, kontakte, beleške, događaje i drugo.
Kucnite na
da biste u poruku ubacili slike, događaje, kontakte, informacije o lokaciji i drugo.
Slanje planiranih poruka
→ Slanje rasporeda. Označite Slanje rasporeda, postavite
Pri sastavljanju poruke kucnite na
vreme i datum, a zatim kucnite na Gotovo. Uređaj će poslati poruku u određeno vreme i na
određeni datum.
• Ako je uređaj isključen u predviđeno vreme, nije priključen na mrežu ili je mreža
nestabilna, poruka se neće poslati.
• Ova funkcija se zasniva na postavci vremena i datuma na uređaju. Vreme i datum
mogu biti netačni ako se krećete između vremenskih zona a mreža ne ažurira
informaciju.
45
Komunikacija
Čitanje poruka
Izaberite nalog e-pošte koji ćete koristiti i nove poruke se preuzimaju. Da biste ručno preuzeli
nove poruke, kucnite na .
Kucnite na poruku da biste je pročitali.
Odgovaranje na poruku.
Prosleđivanje poruke.
Brisanje poruke.
Dodavanje adrese e-pošte na listu
kontakata.
Označavanje poruke za podsetnik.
Otvaranje priloga.
Kucnite na karticu sa prilozima da biste otvorili priloge, a zatim kucnite na
biste ga sačuvali.
pored priloga da
Google Mail
Koristite ovu aplikaciju za brzo i direktno pristupanje usluzi Google Mail.
Na ekranu aplikacija kucnite na Google Mail.
• Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
• Ova aplikacija može biti označena različito zavisno od regiona ili dobavljača usluge.
46
Komunikacija
Slanje poruka
U bilo kom sandučetu, kucnite na
, unesite primaoce, predmet i poruku, a zatim kucnite na
Kucnite na
→ Приложи слику da biste priložili slike.
Kucnite na
→ Приложи видео da biste priložili video.
Kucnite na
→ Додај Cc/Bcc da biste dodali više primaoca.
Kucnite na
→ Сачувај недовршену поруку da biste snimili poruku za kasnije slanje.
Kucnite na
→ Одбаци da biste počeli od početka.
Čitanje poruka
Označavanje poruke za podsetnik.
Odgovaranje na poruku.
Dodavanje adrese e-pošte na listu
kontakata.
Odgovaranje svim primaocima ili
prosleđivanje poruke drugima.
Pregled priloga.
Držanje poruke u dugotrajnom
skladištu.
Označavanje poruke kao
nepročitane.
Brisanje ove poruke.
Dodavanje oznake poruci.
Oznake
Google Mail ne koristi stvarne foldere, već koristi oznake. Kada se Google Mail pokrene, on
pokazuje poruke označene sa Prijemno sanduče.
Kucnite na
da biste pregledali poruke u drugim oznakama.
Da biste poruci dodali oznaku, izaberite poruku, kucnite na
dodelu.
47
, a zatim izaberite oznaku za
.
Komunikacija
Talk
Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa drugima putem usluge Google Talk.
Na ekranu aplikacija kucnite na Talk.
Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Javni profil
Kucnite na ID naloga u gornjem delu liste prijatelja da biste promenili status, sliku ili poruku
statusa.
Dodavanje prijatelja
Kucnite na
, unesite adresu e-pošte prijatelja, a zatim kucnite na ГОТОВО.
Ćaskanje sa prijateljima
Izaberite prijatelja sa liste prijatelja, unesite poruku u polje pri dnu ekrana, a zatim kucnite na
Da biste dodali prijatelja za ćaskanje, kucnite na
Da biste prekinuli ćaskanje, kucnite na
→ Додај у ћаскање.
→ Заврши ћаскање.
Promena razgovora
Listajte ulevo ili udesno.
Brisanje istorije ćaskanja
Razgovori se automatski čuvaju. Da biste izbrisali istoriju ćaskanja, kucnite na
историју ћаскања.
48
→ Обриши
.
Komunikacija
Google+
Koristite ovu aplikaciju da biste ostali povezani sa osobama putem usluge društvene mreže
kompanije Google.
Na ekranu aplikacija kucnite na Google+.
Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Kucnite na Сви кругови da biste promenili kategoriju, a zatim listajte gore ili dole da biste
pogledali objave iz vaših krugova.
Kucnite na
da biste koristili ostale usluge društvenih mreža.
Месинџер
Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa drugima putem Google+ usluge za brzu razmenu poruka.
Na ekranu aplikacija kucnite na Месинџер.
Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Izaberite prijatelja sa liste prijatelja, unesite poruku u polje pri dnu ekrana, a zatim kucnite na
.
ChatON
Koristite ovu aplikaciju za ćaskanje sa bilo kojim uređajem. Da biste koristili ovu aplikaciju,
morate se prijaviti na vaš Samsung nalog.
Na ekranu aplikacija kucnite na ChatON.
Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Kreirajte listu prijatelja tako što ćete uneti brojeve telefona ili adrese e-pošte iz Samsung naloga,
ili izaberite prijatelje sa liste predloga. Umesto toga, kucnite na Sinhronizacija kontakata da
biste ručno sinhronizovali kontakte sa uređaja.
Kucnite na Ćaskanja → Započni ćaskanje i izaberite prijatelja sa kojim ćete ćaskati.
49
Web i mreža
Internet
Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje Interneta.
Na ekranu aplikacija kucnite na Internet.
Pregled web stranica
Kucnite na polje za adresu, unesite web adresu, a zatim kucnite na Idi.
Kucnite na
da biste delili, sačuvali ili štampali trenutnu web stranicu dok je pregledate.
Otvaranje nove stranice
Kucnite na
→ Novi prozor.
Da biste prešli na novu Web stranicu, kucnite na
stranicu da biste je izabrali.
, pomerajte levo ili desno, a zatim kucnite na
Pretraga Web-a glasom
Kucnite na polje za adresu, kucnite na , izgovorite ključnu reč, a zatim izaberite jednu od
prikazanih predloženih ključnih reči.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
50
Web i mreža
Obeleživači
Da biste obeležili trenutnu Web stranicu, kucnite na
→ Dodaj obeleživač.
Da biste otvorili Web stranicu sa obeleživačem, kucnite na , a zatim izaberite stranicu.
Istorija
Kucnite na → Istorija da biste otvorili Web stranicu sa liste nedavno posećenih Web stranica.
→ Obriši istoriju.
Da biste izbrisali istoriju, kucnite na
Kucnite na → Istorija → Najposećeniji da biste otvorili Web stranicu sa liste često posećenih
Web stranica.
Sačuvane strane
Da biste pregledali sačuvane web stranice, kucnite na
→ Sačuv. str.
Veze
Kucnite i držite vezu na web stranici da biste je otvorili u novoj stranici, sačuvali ili kopirali.
Da biste pregledali sačuvane veze, kucnite na
→ Preuzimanja.
Deljenje web stranica
Da biste sa drugima podelili adresu Web stranice, kucnite na
→ Podeli stranicu.
Da biste podelili deo Web stranice, kucnite i držite željeni tekst, a zatim kucnite na
51
→ Podeli.
Web i mreža
Bluetooth
Bluetooth kreira direktnu bežičnu vezu između dva uređaja na malom rastojanju. Koristite
Bluetooth za razmenu podataka ili medijskih datoteka sa drugim uređajima.
• Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih
podataka putem Bluetooth veze.
• Uvek se uverite da delite i primate podatke sa uređaja kojima verujete i koji su
prikladno obezbeđeni. Ako između uređaja postoji prepreka, radno rastojanje može
biti manje.
• Neki uređaji, posebno oni koje nije testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti
nekompatibilni sa vašim uređajem.
• Ne koristite Bluetooth funkciju u nezakonite svrhe (na primer, izradu piratskih kopija
datoteka ili nezakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe).
Samsung nije odgovoran za posledice nezakonitog korišćenja Bluetooth funkcije.
Da biste aktivirali Bluetooth, na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Bluetooth, a zatim
prevucite prekidač Bluetooth udesno.
Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajima
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Bluetooth → Skeniraj, i prikazaće se
detektovani uređaji. Izaberite uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje, a zatim prihvatite
automatski generisan pristupni kod na oba uređaja radi potvrde.
Slanje i prijem podataka
Mnoge aplikacije podržavaju prenos podataka putem funkcije Bluetooth. Primer je aplikacija
Galerija. Otvorite aplikaciju Galerija, izaberite sliku, kucnite na → Bluetooth, a zatim izaberite
jedan Bluetooth uređaj. Nakon toga, prihvatite zahtev za autorizaciju Bluetooth veze na drugom
uređaju da biste primili sliku. Preneta datoteka se čuva u folderu Bluetooth. Ako je primljen
kontakt, on se automatski dodaje na listu kontakata.
52
Mediji
Muzički plejer
Koristite ovu aplikaciju da biste slušali muziku.
Na ekranu aplikacija kucnite na Muzički plejer.
• Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od verzije softvera uređaja.
• Neke datoteke se možda neće pravilno reprodukovati zavisno od načina kodiranja.
Reprodukovanje muzike
Izaberite kategoriju muzike, a zatim izaberite pesmu za reprodukciju.
Skeniranje DLNA uređaja.
Podešavanje jačine zvuka.
Promena režima ponavljanja.
Otvorite Muzički kvadrat.
Uključivanje nasumičnog režima.
Izbor zvučnog efekta.
Otvaranje liste za reprodukciju.
Ponovno pokretanje pesme koja
se trenutno reprodukuje ili
preskakanje na sledeću pesmu.
Kucnite i držite za brzi prelazak
unazad.
Prelazak na sledeću pesmu.
Kucnite i držite za brzi prelazak
unapred.
Pauziranje i nastavljanje
reprodukcije.
Postavljanje pesme za ton zvona
Da biste pesmu koja se trenutno reprodukuje postavili za ton zvona, kucnite na
kao → Ton zvona telefona.
53
→ Postavi
Mediji
Kreiranje lista za reprodukciju
Napravite sopstveni izbor pesama.
→ Kreiraj listu za reprodukciju. Unesite
Kucnite na Liste za reprodukciju, a zatim kucnite na
naslov i kucnite na OK. Kucnite na Dodaj muziku, izaberite pesme, a zatim kucnite na Gotovo.
Da biste na listu za reprodukciju dodali pesmu koja se trenutno reprodukuje, kucnite na
Dodaj u listu za rep.
→
Reprodukcija muzike prema raspoloženju
Reprodukujte muziku grupisano prema raspoloženju. Uređaj automatski kreira listu za
→ Ažuriranje
reprodukciju. Kada se doda nova pesma, kucnite na Muzički kvadrat →
biblioteke.
Kucnite na Muzički kvadrat i izaberite ćeliju sa raspoloženjem. Ili izaberite više ćelija
prevlačenjem prsta.
Kamera
Koristite ovu aplikaciju za snimanje fotografija ili video zapisa.
Koristite aplikaciju Galerija za prikaz fotografija i video zapisa snimljenih kamerom uređaja.
(str. 60)
Na ekranu aplikacija kucnite na Kamera.
Kamera se automatski isključuje kada se ne koristi.
Etiketa kamere
• Ne snimajte fotografije ili video zapise drugih osoba bez njihove dozvole.
• Ne snimajte fotografije ili video zapise gde je to zabranjeno zakonom.
• Ne snimajte fotografije ili video zapise na mestima na kojima možete narušiti privatnost
drugih osoba.
54
Mediji
Snimanje fotografija
Snimanje fotografije
Kucnite na
da biste snimili fotografiju.
Promena režima
fotografisanja.
Pokazuje koje se skladište
koristi.
Prebacivanje između režima
fotografije i video zapisa.
Izbor između različitih
dostupnih efekata.
Podešavanje osvetljenosti.
Promena podešavanja za
kameru.
Otvaranje prikazivača slika
za prikaz fotografija.
Režim Scena
Unapred određene postavke olakšavaju izradu brzih fotografija.
Kucnite na
→ Režim Scena.
• Pejzaž: Koristite ovo podešavanje za snimanje fotografija plavog neba i pejzaža izraženijih
boja.
• Žurka/enterijer: Koristite ovo podešavanje za dobro osvetljene scene u prostorijama.
• Zalazak sunca: Koristite ovo podešavanje za punije boje i oštrije kontraste.
• Zora: Koristite ovo podešavanje za veoma nežne boje.
• Jesenja boja: Koristite ovo podešavanje za scensku pozadinu sa crvenim prelazom.
• Svetlost sveća: Koristite ovo podešavanje za slike jake svetlosti na tamnoj pozadini.
• Pozadinsko svetlo: Koristite ovo podešavanje za subjekte sa jakim svetlima u pozadini.
• Noć: Koristite ovo podešavanje za slike snimljene u tamnijem okruženju.
55
Mediji
Način snimanja
Na raspolaganju je nekoliko efekata fotografije.
Kucnite na
→ Način snimanja.
• Pojedinačni snimak: Snimanje jedne fotografije.
• Panorama: Snimanje fotografije sastavljene od mnogo spojenih fotografija.
• Podeli snimak: Slanje fotografije direktno na drugi uređaj putem funkcije Wi-Fi Direct.
• Snim. osmeha: Napravite fotografiju kada se osoba smeje.
Panoramske fotografije
Panoramska fotografija je široka slika pejzaža koja se sastoji od više snimaka.
Kucnite na
→ Način snimanja → Panorama.
Kucnite na
i pomerite kameru u bilo kom smeru. Kada se plavi okvir poravna sa vizirom,
kamera automatski pravi drugi snimak u panoramskoj sekvenci. Da biste zaustavili snimanje,
ponovo kucnite na
.
Snimanje video zapisa
Snimanje video zapisa
Gurnite prekidač fotografija-video prema ikoni video zapisa, a zatim kucnite na
snimili video zapis. Da biste zaustavili snimanje kucnite na .
da biste
Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna kada snimate u najvećoj rezoluciji.
56
Mediji
Režim snimanja
Pokazuje koje se skladište
koristi.
Promena režima snimanja.
Prebacivanje između režima
fotografije i video zapisa.
Izbor između različitih
dostupnih efekata.
Podešavanje osvetljenosti.
Promena podešavanja za
kameru.
Kucnite na
Otvaranje video plejera za
reprodukciju video zapisa.
da biste promenili režim snimanja.
• Normalan: Koristite ovaj režim za normalan kvalitet.
• MMS limit: Koristite ovaj režim za slabiji kvalitet za slanje putem poruka.
Uvećanje i umanjenje prikaza
57
Mediji
Koristite jedan od sledećih metoda:
• Koristite taster za jačinu zvuka da biste uvećali ili umanjili.
• Raširite dva prsta na ekranu za uvećanje i približite ih za umanjenje prikaza.
• Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna kada snimate u najvećoj rezoluciji.
• Efekat uvećanja/umanjenja prikaza je dostupan kada koristite funkciju zumiranja
tokom snimanja video zapisa.
Konfigurisanje podešavanja za kameru
Kucnite na da biste konfigurisali podešavanja za kameru. Nisu sve opcije navedene u nastavku
dostupne i u režimu fotoaparata i u režimu video kamere. Dostupne opcije se razlikuju zavisno od
izabranog režima.
• Izmeni prečice: Promenite raspored prečica do često korišćenih opcija.
• GPS oznaka: Postavljanje oznake GPS lokacije na fotografiju.
• Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal može biti
ometen, kao što su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima.
• Vaša lokacija se može pojaviti na fotografijama kada ih otpremite na internet. Da biste
to izbegli, deaktivirajte podešavanje za GPS označavanje.
• Način snimanja: Promena režima fotografisanja.
• Režim snimanja: Promena režima snimanja.
• Efekti: Izbor između različitih dostupnih efekata.
• Režim Scena: Promena režima scene.
• Osvetljenje: Promena osvetljenosti.
58
Mediji
• Tajmer: Koristite za odložene snimke.
• Rezolucija: Izbor rezolucije. Koristite veću rezoluciju za bolji kvalitet. Međutim, tako se koristi
više memorije.
• Balans bele boje: Izbor odgovarajućeg balansa bele boje, tako da slike imaju prirodan opseg
boja. Podešavanja su dizajnirana za posebne uslove osvetljenja. Ova podešavanja su slična
opsegu temperature za ekspoziciju balansa bele boje na profesionalnim kamerama.
• Merenje: Izbor metoda merenja. Određuje način izračunavanja vrednosti osvetljenja.
Središnje procenjeno meri pozadinsko osvetljenje u središtu scene. Tačkasto meri vrednost
osvetljenja na određenom mestu. Matrično daje srednju vrednost cele scene.
• Smernice: Prikaz vođica vizira radi lakšeg stvaranja kompozicije prilikom izbora subjekata.
• Kvalitet snimka: Podešavanje nivoa kvaliteta fotografija. Slike većeg kvaliteta zahtevaju više
prostora u memoriji.
• Kvalitet video zapisa: Podešavanje nivoa kvaliteta video zapisa.
• Čuvanje: Izbor memorijske lokacije za skladištenje.
• Resetuj: Promena podešavanja za fotoaparat.
Prečice
Reorganizujte prečice za lakši pristup različitim opcijama kamere.
Kucnite na
→ Izmeni prečice.
Kucnite na opciju i zadržite je, a zatim je prevucite u slot u levom delu ekrana. Druge ikone se
mogu pomerati unutar liste ako na njih kucnete i prevučete ih.
59
Mediji
Galerija
Koristite ovu aplikaciju za prikaz slika i video zapisa.
Na ekranu aplikacija kucnite na Galerija.
• Neki formati fajlova nisu podržani u zavisnosti od softvera instaliranog na uređaj.
• Neke datoteke se možda neće reprodukovati zavisno od načina kodiranja.
Pregled slika
Pokretanjem aplikacije Galerija prikazuju se dostupni folderi. Kada druga aplikacija, kao što
je E-pošta, sačuva sliku, fascikla Download se automatski kreira kako bi prihvatila sliku. Na isti
način, snimanjem slike ekrana automatski se kreira folder Screenshots. Izaberite folder da biste
ga otvorili.
U folderu se slike prikazuju prema datumu kreiranja. Izaberite sliku da biste je videli preko celog
ekrana.
Listajte ulevo ili udesno da biste videli sledeću ili prethodnu sliku.
Uvećanje i umanjenje prikaza
Koristite jedan od sledećih metoda za uvećanje slike:
• Dva puta kucnite bilo gde da biste uvećali prikaz.
• Raširite dva prsta na bilo kom mestu da biste uvećali prikaz. Približite prste da biste umanjili
prikaz ili kucnite dva puta za povratak.
Reprodukovanje video zapisa
Video datoteke imaju ikonu
na pregledu. Izaberite video zapis koji ćete gledati i kucnite na
60
.
Mediji
Uređivanje slika
Pri pregledu slika kucnite na
i koristite sledeće funkcije:
• Obriši: Brisanje slike.
• Kopiraj u privremenu memoriju: Kopiranje u međumemoriju.
• Rotiraj ulevo: Rotacija u smeru suprotnom od kretanja kazaljki sata.
• Rotiraj udesno: Rotacija u smeru kretanja kazaljki sata.
• Opseci: Promena veličine plavog okvira za opsecanje i čuvanje slike.
• Postavi kao: Postavljanje slike za tapet ili sliku kontakta.
• Štampaj: Štampanje putem USB ili Wi-Fi veze. Uređaj je kompatibilan samo sa nekim
Samsung štampačima.
• Preimenuj: Preimenovanje datoteke.
• Detalji: Pregled detalja slike.
Brisanje slika
Koristite jedan od sledećih metoda:
• Unutar foldera, kucnite na
Obriši.
→ Izaberi stavku, izaberite slike, a zatim kucnite na
• Prilikom pregleda slike kucnite na
→
→ Obriši.
Deljenje slika
Koristite jedan od sledećih metoda:
• Unutar foldera kucnite na
ih poslali drugima.
→ Izaberi stavku, izaberite slike, a zatim kucnite na
• Prilikom pregleda slike kucnite na
društvenih mreža.
da biste
da biste je poslali drugima ili je podelite putem usluga
Postavljanje tapeta
Prilikom pregleda slike kucnite na
dodelili kontaktu.
→ Postavi kao da biste sliku postavili kao tapet ili je
61
Mediji
Video plejer
Koristite ovu aplikaciju za reprodukciju datoteka video zapisa.
Na ekranu aplikacija kucnite na Video plejer.
• Neki formati datoteka nisu podržani u zavisnosti od softvera uređaja.
• Neke datoteke se možda neće reprodukovati zavisno od načina kodiranja.
Reprodukovanje video zapisa
Izaberite video koji ćete reprodukovati.
Podešavanje jačine zvuka.
Skeniranje DLNA uređaja.
Kretanje unapred ili unazad
prevlačenjam trake.
Prelazak na sledeći video
zapis. Kucnite i držite za brzi
prelazak unapred.
Promena razmere ekrana.
Ponovno pokretanje video
zapisa koji se trenutno
reprodukuje ili preskakanje
na prethodni video zapis.
Kucnite i držite za brzi
prelazak unazad.
Pauziranje i nastavljanje
reprodukcije.
Brisanje video zapisa
Kucnite na
→ Obriši, izaberite video zapise stavljanjem oznake, a zatim kucnite na Obriši.
Deljenje video zapisa
→ Podeli putem, izaberite video označavanjem, kucnite na Gotovo, a zatim
Kucnite na
izaberite metod deljenja.
62
Mediji
YouTube
Koristite ovu aplikaciju da biste gledali video zapise sa YouTube Web lokacije.
Na ekranu aplikacija kucnite na YouTube.
Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Gledanje video zapisa
Kucnite na , a zatim unesite ključnu reč. Izaberite jedan od vraćenih rezultata pretrage da biste
gledali video zapis.
Rotirajte uređaj u pejzažnu orijentaciju da biste prikazali ceo ekran.
Dodavanje video zapisa na
listu za reprodukciju.
Traženje video zapisa.
Pauziranje ili nastavljanje
reprodukcije.
Slanje URL adrese drugima.
Kretanje unapred ili
unazad prevlačenjam
trake.
Rotiranje ekrana u
orijentaciju portreta.
Promena kvaliteta prikaza.
Deljenje video zapisa
Izaberite video zapis za gledanje, kucnite na
, a zatim izaberite metod deljenja.
Slanje video zapisa
Izaberite vaš nalog, kucnite na
kucnite na .
, izaberite video zapis, unesite informacije za video, a zatim
63
Mediji
FM radio
Slušajte muziku i vesti na FM radiju. Da biste slušali FM radio, morate da povežete slušalice, koje
služe kao radio antena.
Na ekranu aplikacija kucnite na FM radio.
Slušanje FM radija
Priključite slušalice u uređaj pre pokretanja FM radija.
FM radio automatski pretražuje i čuva dostupne stanice kada se pokrene prvi put.
Kucnite na da biste uključili FM radio. Izaberite željenu radio stanicu sa liste stanica i kucnite na
da biste se vratili u ekran FM radija.
Snimanje pesme sa FM radija.
Podešavanje jačine zvuka.
Pristupanje uslugama trenutne
stanice.
Uključivanje ili isključivanje FM
radija.
Pretraga za dostupnom radio
stanicom.
Dodavanje trenutne radio stanice
u omiljenu listu.
64
Mediji
Pretraživanje radio stanica
→ Skeniraj, a zatim izaberite opciju skeniranja. FM radio automatski skenira i čuva
Kucnite na
dostupne radio stanice.
Izaberite željenu radio stanicu sa liste stanica i kucnite na
da biste se vratili u ekran FM radija.
Dodavanje stanica na listu omiljenih
Pronađite radio stanicu, a zatim kucnite na
da biste stanicu dodali na listu omiljenih.
65
Aplikacije i prodavnice medija
Play Prodavnica
Koristite ovu aplikaciju za kupovinu i preuzimanje aplikacija i igrica koje se mogu koristiti na
uređaju.
Na ekranu aplikacija kucnite na Play прод.
Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacija prema kategoriji ili kucnite na
za pretraživanje po ključnoj reči.
Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na Инсталирај.
Ako za aplikaciju postoji naknada, kucnite na cenu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste
završili proces kupovine.
• Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se
pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa
obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.
• Da biste instalirali aplikacije koje ste preuzeli iz drugih izvora, na ekranu aplikacija
kucnite na Podešavanja → Bezbednost → Nepoznati izvori.
Deinstaliranje aplikacija
Deinstalirajte aplikacije kupljene na usluzi Play прод.
→ Моје апликације, izaberite aplikaciju za brisanje na listi instaliranih aplikacija,
Kucnite na
a zatim kucnite na Деинсталирај.
66
Aplikacije i prodavnice medija
Samsung Apps
Koristite ovu aplikaciju da biste kupili i preuzeli određene Samsung aplikacije. Za više informacija
posetite www.samsungapps.com.
Na ekranu aplikacija kucnite na Samsung Apps.
Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Instaliranje aplikacija
Pretražite aplikacije po kategoriji. Kucnite na
Da biste tražili aplikaciju, kucnite na
pretragu.
da biste izabrali kategoriju.
u vrhu ekrana, a zatim unesite ključnu reč u polje za
Izaberite aplikaciju da biste pogledali informacije. Da biste je preuzeli kucnite na Preuzmi ili Kupi.
Kada je nova verzija dostupna za bilo koju instaliranu aplikaciju, u vrhu ekrana se
pojavljuje ikona za ažuriranje koja vas upozorava na novu verziju. Otvorite panel sa
obaveštenjima i kucnite na ikonu da biste ažurirali aplikaciju.
Game Hub
Koristite ovu aplikaciju za pristupanje igricama.
Na ekranu aplikacija kucnite na Game Hub.
Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Listajte ulevo ili udesno i izaberite igricu za preuzimanje sa usluge Samsung Apps.
67
Aplikacije i prodavnice medija
Google Play музика
Koristite ovu aplikaciju za slušanje muzike sa uređaja ili strimovanje muzike sa Google cloud
usluge.
Na ekranu aplikacija kucnite na Google Play музика.
Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Reprodukujte muziku birajući muzičke kategorije ili delite pesme sa drugima tako što ćete ih
poslati na Google cloud skladište.
68
Uslužni programi
Beleška
Koristite ovu aplikaciju za snimanje važnih informacija koje ćete čuvati i pregledati kasnije.
Na ekranu aplikacija kucnite na Beleška.
Sastavljanje beležaka
Kucnite na
, unesite belešku, a zatim kucnite na Sačuvaj.
Da biste promenili boju pozadine, kucnite na
→
.
Da biste zaključali belešku tako da je drugi ne bi videli, kucnite na
→
.
Pretraživanje beležaka
Pretražite sličice beležaka listanjem nagore ili nadole.
Da biste izmenili belešku kucnite na
Da biste pretražili belešku, kucnite na
Da biste obrisali beleške, kucnite na
.
→ Pretraga.
→ Obriši.
Da biste beleške poslali drugima, kucnite na
→ Pošalji.
Da biste sortirali beleške prema datumu ili boji, kucnite na
→ Sortiraj po.
Da biste sinhronizovali beleške sa uslugom na mreži, kucnite na
→ Sinhronizuj beleške.
Da biste podesili PIN za zaključavanje ili otključavanje beleške, kucnite na
69
→ PIN zaključan.
Uslužni programi
Pregled beleške
Kucnite na sličicu beleške da biste je otvorili. Listajte levo ili desno da biste videli još beleški.
Kucnite na
i koristite sledeće usluge:
• : Brisanje beleške.
• : Promena boje pozadine.
• : Zaključavanje beleške tako da je drugi ne bi videli.
• : Štampanje beleške putem USB ili Wi-Fi veze. Uređaj je kompatibilan samo sa nekim
Samsung štampačima.
S planer
Koristite ovu aplikaciju za upravljanje događajima i zadacima.
Na ekranu aplikacija kucnite na S planer.
Kreiranje događaja ili zadataka
Kucnite na
, a zatim koristite jednu od sledećih metoda:
• Quick add: Kreiranje događaja ili zadatka iz beleške. Ova funkcija je dostupna samo za
engleski i korejski jezik.
• Dodaj događaj: Unos događaja sa opcijom podešavanja ponavljanja.
• Dodaj zadatak: Unos zadatka sa opcijom podešavanja prioriteta.
Da biste detaljnije dodali događaj ili zadatak, kucnite na datum da biste ga izabrali i ponovo ga
kucnite.
70
Uslužni programi
Unesite naslov i zadajte koji se kalendar koristi ili sa kojim se sinhronizuje. Zatim, kucnite na
Izmeni detalje o događaju ili Izmeni detalje o zadatku da biste dodali detalje, kao što su koliko
se često događaj ponavlja, kada sadrži napredno upozorenje ili gde se on odvija.
Pridružite mapu koja prikazuje lokaciju događaja. Unesite lokaciju u polje Lokacija, kucnite na
pored polja, a zatim tačno odredite lokaciju kuckanjem i držanjem lokacije na prikazanoj mapi.
Dodajte sliku. Kucnite na Slike, a zatim napravite fotografiju ili izaberite neku od postojećih.
Sinhronizacija sa Google kalendarom
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja → Google u opciji Nalozi, izaberite Google nalog,
a zatim označite Sinhronizuj Kalendar. Da biste izvršili ručnu sinhronizaciju radi ažuriranja, na
→ Sinhronizacija.
ekranu aplikacija kucnite na S planer →
Da biste prikazali sinhronizovani događaj ili zadatke, kucnite na
Kalendari, izaberite Google nalog, a zatim kucnite na Gotovo.
→ Podešavanja →
Promena tipa kalendara
Kucnite na gornji levi deo ekrana, a zatim izaberite jedan od različitih tipova kalendara uključujući
mesečni, nedeljni ili druge. Pokret štipanja može se koristiti za promenu tipa kalendara. Na
primer, uštipajte da biste promenili nedeljni u mesečni kalendar, i raširite prste da biste mesečni
kalendar vratili u nedeljni kalendar.
Pretraga događaja
Kucnite na
→ Pretraga, a zatim unesite ključnu reč za pretragu.
Da biste prikazali današnje događaje, kucnite na Danas u vrhu ekrana.
Brisanje događaja
→ Obriši.
Izaberite datum ili događaj, a zatim kucnite na
Deljenje događaja
Izaberite događaj, kucnite na
→ Podeli putem, a zatim izaberite metod deljenja.
71
Uslužni programi
Quickoffice
Koristite ovu aplikaciju da biste izmenili dokumente u različitim formatima, uključujući unakrsne
tabele i prezentacije.
Na ekranu aplikacija kucnite na Quickoffice.
Čitanje dokumenata
Kucnite na Browse ili izaberite Quickoffice program → Internal Storage ili Recent Documents
→ dokument.
Pretraga dokumenata
Kucnite na Search i unesite kriterijume za pretragu.
Sat
Koristite ovu aplikaciju za postavljanje alarma, proveru vremena na bilo kojoj lokaciji na svetu,
merenje trajanja događaja, podešavanje tajmera ili za korišćenje kao stonog sata.
Na ekranu aplikacija kucnite na Sat.
Uključivanje ili isključivanje
alarma.
72
Uslužni programi
Alarm
Podešavanje alarma
Kucnite na Kreiraj alarm, postavite vreme za aktivaciju alarma, izaberite dane za ponavljanje
alarma, a zatim kucnite na Sačuvaj.
• Odremaj: Postavite interval i broj ponavljanja alarma nakon zadanog vremena.
• Pametan alarm: Postavite vreme za isključivanje alarma pre zadanog vremena.
Zaustavljanje alarma
Prevucite van velikog kruga da biste zaustavili alarm. Prevucite
ponovili alarm nakon određenog vremena.
van velikog kruga da biste
Brisanje alarma
Kucnite i držite alarm, a zatim kucnite na Obriši.
Svetsko vreme
Kreiranje satova
Kucnite na Dodaj grad, a zatim unesite ime grada ili izaberite grad sa liste gradova.
Da biste primenili letnje računanje vremena, kucnite i držite sat, a zatim kucnite na Podešavanja
letnjeg računanja vremena.
Brisanje satova
Kucnite na
→ Obriši, izaberite satove, a zatim kucnite na Obriši.
73
Uslužni programi
Štoperica
Kucnite na Početak da biste odredili vreme događaja. Kucnite na Prol.v. da biste zabeležili
prolazno vreme.
Kucnite na Resetuj da biste obrisali zapise prolaznog vremena.
Tajmer
Postavite period, a zatim kucnite na Početak.
Prevucite
van velikog kruga kada se tajmer aktivira.
Stoni sat
Kucnite na
da biste videli preko celog ekrana.
Kalkulator
Koristite ovu aplikaciju za jednostavne ili složene proračune.
Na ekranu aplikacija kucnite na Kalkulator.
Okrenite uređaj u orijentaciju pejzaža i kucnite na
funkcija Ekran rotacija onemogućena, kucnite na
da biste prikazali prošireni kalkulator. Ako je
→ Naučni kalkulator.
Da biste videli istoriju izračunavanja, kucnite na
da biste sakrili tastaturu.
Da biste izbrisali istoriju, kucnite na
→ Obriši istoriju.
Da biste promenili veličinu znakova za istoriju, kucnite na
74
→ Veličina slova.
Uslužni programi
Snimač govora
Koristite ovu aplikaciju za snimanje ili reprodukciju govornih beleški.
Na ekranu aplikacija kucnite na Snimač govora.
Snimanje govornih beleški
Kucnite na da biste počeli sa snimanjem. Govorite u mikrofon u donjem delu uređaja. Kucnite
na da biste pauzirali snimanje. Kucnite na da biste dovršili snimanje.
Snimanje proteklog vremena
Početak snimanja.
Prikaz liste govornih beleški.
Reprodukcija govornih beleški
Izaberite govornu belešku za reprodukciju.
• : Podešavanje brzine reprodukcije.
• : Skraćivanje govorne beleške.
• : Podešavanje jačine zvuka prevlačenjem trake jačine zvuka nagore ili nadole.
• : Zaustavljanje reprodukcije.
• : Pauziranje reprodukcije.
→ Podeli putem, izaberite govornu
Da biste govornu belešku poslali drugima, kucnite na
belešku, kucnite na Gotovo, a zatim izaberite metod deljenja.
75
Uslužni programi
Upravljanje govornim beleškama
Na listi govornih beleški, kucnite na
i izaberite jedno od sledećeg:
• Podeli putem: Izaberite govorne beleške za slanje, a zatim izaberite način deljenja.
• Obriši: Izbor govornih beleški za brisanje.
• Podešavanja: Promena podešavanja snimača glasa.
• Kraj: Zatvaranje snimača glasa.
Google
Koristite ovu aplikaciju za pretraživanje ne samo Interneta, već i aplikacija i njihovog sadržaja na
uređaju.
Na ekranu aplikacija kucnite na Google.
Pretraga uređaja
Kucnite na polje za pretragu, a zatim unesite ključnu reč. Umesto toga, kucnite na , izgovorite
ključnu reč, a zatim izaberite jednu od prikazanih predloženih ključnih reči.
Ako aplikacija ne vrati nijedan rezultat, pojaviće se Web pregledač sa rezultatima pretraživanja.
Opseg pretrage
Da biste izabrali aplikaciju za pretragu, kucnite na
a zatim stavite oznaku pored stavki za pretragu.
→ Подешавања → Претрага телефона,
Google Now
Pokrenite Google pretragu da biste videli Google Now kartice koje pokazuju trenutno vreme,
informacije o javnom transportu, vaš sledeći sastanak i drugo, kada su vam te informacije
najpotrebnije.
Pridružite se Google Now pri prvom otvaranju Google pretrage. Za promenu podešavanja za
→ Подешавања → Google Now.
Google Now kucnite na
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
76
Uslužni programi
Гласовна претрага
Koristite ovu aplikaciju za glasovno pretraživanje Web stranica.
Na ekranu aplikacija kucnite na Гласовна претрага.
Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Izgovorite ključnu reč ili frazu kada se na ekranu pojavi poruka Говорим сада. Izaberite jednu od
prikazanih predloga ključnih reči.
Moji fajlovi
Koristite ovu aplikaciju da biste pristupili svim datotekama skladištenim na uređaju, uključujući
slike, video zapise, pesme i zvučne isečke.
Na ekranu aplikacija kucnite na Moji fajlovi.
Izaberite kategoriju, a zatim izaberite fasciklu da biste je otvorili. Da biste se vratili u početni
folder, kucnite na . Da biste se vratili u glavni direktorijum, kucnite na .
Unutar foldera kucnite na
, a zatim koristite jednu od sledećih opcija:
• Izaberi sve: Izbor svih datoteka radi istovremene primene iste opcije nad njima.
• Kreiraj folder: Kreiranje fascikle.
• Pretraga: Pretraga datoteka.
• Prikaži po: Promena režima prikaza.
• Sortiraj po: Sortiranje datoteka ili fascikli.
• Podešavanja: Promena podešavanja upravljača datotekama.
77
Uslužni programi
Preuzimanja
Koristite ovu aplikaciju za pregled datoteka preuzetih putem aplikacija.
Na ekranu aplikacija kucnite na Preuzim.
Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Da biste datoteke preuzete sa Interneta, kucnite na Preuz. sa Interneta, u suprotnom, kucnite na
Ostala preuzimanja da biste videli datoteke preuzete sa drugih aplikacija, kao što je E-pošta.
Izaberite datoteku da biste je otvorili pomoću odgovarajuće aplikacije.
78
Putovanja i lokalno
Maпe
Koristite ovu aplikaciju da biste tačno odredili lokaciju uređaja, tražili mesta ili dobili uputstva.
Na ekranu aplikacija kucnite na Maпe.
Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Pretraga lokacija
Kucnite na , unesite adresu, a zatim kucnite na . Izaberite lokaciju da biste prikazali detaljne
informacije o lokaciji. Da biste pretražili obližnje lokacije kucnite na .
Kada je lokacija pronađena, kucnite na
i koristite jednu od sledećih funkcija:
• Испразни мапу: Brisanje mape.
• Доступно и ван мреже: Sačuvajte mapu određene oblasti da biste je gledali van mreže.
• Упутства: Preuzmite uputstva za lokaciju.
• Слојеви: Preklopite više slojeva uključujući satelitske snimke, informacije o saobraćaju i
drugo.
• Подешавања: Promenite podešavanja mape.
• Помоћ: Pregledajte informacija o korišćenju mape.
Za prikaz trenutne lokacije kucnite na
.
79
Putovanja i lokalno
Dobijanje uputstava do odredišta
1 Kucnite na
2 Kucnite na
.
, a zatim izaberite metod za unos početne i krajnje lokacije:
• Моја тренутна локација: Koristite trenutnu lokaciju kao početnu lokaciju.
• Контакти: Izaberite sa liste kontakata.
• Тачка на мапи: Označite tačku kuckanjem na mapi.
• Моја места: Izaberite sa liste omiljenih mesta.
3 Izaberite način putovanja, kao što je vožnja, javi transport ili pešice, a zatim kucnite na
ПРЕУЗМИ УПУТСТВА.
4 Izaberite jednu od prikazanih ruta, a zatim kucnite na ПРИКАЗ МАПЕ da biste pregledali
detalje.
Локално
Koristite ovu aplikaciju da biste tražili obližnje restorane, banke, autobuske stanice i drugo.
Na ekranu aplikacija kucnite na Локално.
Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Izaberite kategoriju mesta, a zatim izaberite mesto sa liste rezultata pretrage.
• Мапа: Tačno označite mesto na mapi.
• Упутства: Potražite rutu do mesta.
• Позови: Pozovite broj telefona mesta.
Da biste dodali kategoriju mesta, na listi kategorija kucnite na
zatim unesite ključnu reč za pretragu u tekstualno polje.
80
→ Додавање претраге, a
Putovanja i lokalno
Навигација
Koristite ovu aplikaciju da biste tražili rutu do odredišta.
Na ekranu aplikacija kucnite na Навигација.
• Navigacione mape, vaša trenutna lokacija i drugi navigacioni podaci mogu se
razlikovati od stvarnih informacija o lokaciji. Uvek treba obratiti pažnju na uslove na
putu, saobraćaj i bilo koje druge faktore koji mogu uticati na vašu vožnju. Sledite sva
bezbednosna upozorenja i propise za vreme vožnje.
• Dostupnost ove aplikacije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
Unesite odredište na jedan od sledećih načina:
• Izgovorite adresu odredišta.
• Unesite adresu odredišta.
• Izaberite adresu odredišta sa liste kontakata.
• Izaberite odredište sa liste mesta sa zvezdicama.
Kada je ruta pronađena, pratite uputstva na ekranu da biste navigirali do odredišta.
81
Podešavanja
O podešavanjima
Koristite ovu aplikaciju za konfigurisanje uređaja, postavljanje opcija za aplikacije i dodavanje
naloga.
Na ekranu aplikacija kucnite na Podešavanja.
Wi-Fi
Aktivirajte Wi-Fi funkciju da biste se povezali na Wi-Fi mrežu i pristupili Internetu ili drugim
uređajima na mreži.
Da biste koristili opcije kucnite na
.
• Napredno: Prilagođavanje Wi-Fi podešavanja.
• WPS pritisni dugme: Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS tastera.
• WPS unos PIN koda: Povežite se na zaštićenu Wi-Fi mrežu pomoću WPS PIN broja.
Podešavanje pravila neaktivnosti Wi-Fi
Na ekranu podešavanja kucnite na Wi-Fi →
tokom režima spavanja.
→ Napredno → Neka Wi-Fi bude uključen
Prilikom prelaska u režim štednje energije, uređaj automatski isključuje Wi-Fi veze. Kada
do toga dođe, uređaj automatski pristupa mrežama za prenos podataka ako je podešen
za njihovo korišćenje. To može dovesti do obračunavanja naknada za prenos podataka.
Da biste izbegli naknade za korišćenje podataka, ovu opciju postavite na Uvek.
82
Podešavanja
Podešavanje obaveštenja putem mreže
Uređaj može detektovati otvorene Wi-Fi mreže i prikazati ikonu na statusnoj liniji radi
obaveštavanja o dostupnosti mreža.
Na ekranu podešavanja kucnite na Wi-Fi →
putem mreže da biste aktivirali ovu funkciju.
→ Napredno a zatim označite Obaveštenje
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct funkcija direktno povezuje dva uređaja putem Wi-Fi mreže bez korišćenja pristupne
tačke.
Na ekranu sa podešavanjima, kucnite na Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivirajte Bluetooth funkciju da biste razmenjivali informacije na kraćim rastojanjima.
Upotreba podataka
Beležite iznos upotrebe podataka i prilagodite podešavanja za ograničenje.
• Podaci za mob. uređaje: Podesite uređaj da koristi veze za prenos podataka na svim
mobilnim mrežama.
• Pod. gran. podat. na mobilnom: Podesite ograničenje za korišćenje mobilnih podataka.
• Ciklus upotrebe podataka: Unesite datum u mesecu za kontrolu korišćenja mobilnih
podataka.
Da biste koristili dodatne opcije kucnite na
.
• Slanje podataka u romingu: Podesite uređaj da koristi veze za prenos podataka u romingu.
• Zabr. pren. pod. u pozadini: Podesite uređaj da isključi sinhronizaciju u pozadini pri
korišćenju mobilne mreže.
• Auto. sinh. podataka: Podesite uređaj da automatski sinhronizuje podatke o kontaktima,
kalendaru, e-pošti, obeleživačima i snimljenim podacima društvenih mreža.
• Prikaži upotrebu Wi-Fi veze: Podesite uređaj da prikazuje korišćenje podataka preko Wi-Fi.
• Mobilne pristupne tačke: Pretražite i koristite mobilnu mrežu drugog uređaja.
83
Podešavanja
Još podešavanja
Prilagodite podešavanja za kontrolu veza sa drugim uređajima ili mrežama.
Profil letenja
Onemogućava sve bežične funkcije na uređaju. Možete da koristite samo usluge koje ne koriste
mrežu.
Mobilne mreže
• Podaci za mob. uređaje: Koristite da biste omogućili mreže za paketni prenos podataka za
mrežne usluge.
• Slanje podataka u romingu: Koristite uređaj za povezivanje na drugu mrežu kada ste u
romingu ili kada vaša matična mreža nije dostupna.
• Nazivi pristupnih tačaka: Konfigurišite imena pristupnih tačaka (APN).
• Mrežni režim rada: Izaberite tip mreže.
• Mrežni operateri: Potražite dostupne mreže i izaberite mrežu za roming.
Veziv. i prenosiva pristupna tačka
• Prenosiva Wi-Fi pristupna tačka: Koristite prenosivu Wi-Fi pristupnu tačku da biste delili
mobilnu mrežnu vezu uređaja sa računarima ili drugim uređajima putem Wi-Fi mreže.
• USB vezivanje: Koristite funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu mrežnu vezu uređaja
sa računarima putem USB veze. Kada je povezan sa računarom, uređaj se koristi kao bežični
modem za računar.
• Deljenje preko vezivanja: Koristite funkciju Bluetooth vezivanja da biste delili mobilnu
mrežnu vezu uređaja sa računarima putem Bluetooth veze.
• Pomoć: Saznajte više o USB, Wi-Fi Bluetooth vezivanju putem telefona.
VPN
Podesite i povežite se sa virtuelnim privatnim mrežama (VPN-ovima).
Režim početnog ekrana
Izaberite Režim početnog ekrana (osnovni ili jednostavan).
84
Podešavanja
Režim blokiranja
Izaberite koja obaveštenja se blokiraju ili podesite obaveštenja za pozive od određenih kontakata
u režimu blokiranja.
Zvuk
Promenite podešavanja za različite zvuke na uređaju.
• Jač. zvuka: Podesite jačinu zvuka za melodije poziva, muziku i video, zvuke sistema i
obaveštenja.
• Ton zvona uređaja: Izaberite melodiju za obaveštenje o primljenim pozivima.
• Vibracija uređaja: Izbor uzorka vibracije.
• Podrazumevana obaveštenja: Izaberite ton zvona za događaje, kao što su dolazne poruke i
alarmi.
• Vibriraj kad zvoni: Podesite uređaj da vibrira i reprodukuje ton za dolazne pozive.
• Zvuk brojčanika: Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada dodirnete tastere na tastaturi.
• Dodirni zvuke: Podesite uređaj tako da emituje zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na
ekranu osetljivom na dodir.
• Zvuci zaključavanja ekrana: Postavite uređaj da emituje zvuk kada zaključavate ili
otključavate ekran osetljiv na dodir.
Ekran
Promenite podešavanja ekrana.
• Tapet:
– – Početni ekran: Izaberite sliku pozadine za početni ekran.
– – Zaključavanje ekrana: Izaberite sliku pozadine za zaključani ekran.
– – Početni i zaključani ekrani: Izaberite sliku pozadine za početni ekran i zaključani ekran.
• Osvetljenje: Podesite osvetljenost ekrana.
• Automatski rotiraj ekran: Podesite da se sadržaj automatski rotira kada rotirate uređaj.
• Vreme isključivanja ekrana: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi
pozadinsko svetlo ekrana.
85
Podešavanja
• Stil fonta: Promenite tip fonta za tekst prikaza.
• Veličina fonta: Promena veličine fonta.
• Poboljšaj čitljivost: Izoštrite tekst da biste olakšali čitanje.
Memorija
Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici ili formatirajte memorijsku
karticu.
Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno brišu svi podaci.
Stvarni dostupan kapacitet unutrašnje memorije je manji od navedenog kapaciteta zato
što operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju veći deo memorije.
Baterija
Pregledajte vrednost energije baterije koju troši vaš uređaj.
Menadžer aplikacija
Prikaz i upravljanje aplikacijama na vašem uređaju.
Usluge lokacije
Promenite podešavanja dozvola za informacije o lokaciji.
• Koristi bežične mreže: Podesite uređaj da koristiWi-Fi i/ili mobilne mreže za pronalaženje
trenutne lokacije.
• Koristi GPS satelite: Podesite uređaj da koristi GPS satelit za nalaženje vaše trenutne lokacije.
• Lokacija i Google pretraga: Podesite uređaj da koristi vašu trenutnu lokaciju za Google
pretragu i ostale Google usluge.
86
Podešavanja
Zaključavanje ekrana
Promenite podešavanja za zaključani ekran.
• Zaključavanje ekrana: Aktivirajte funkciju zaključavanja ekrana.
• Opcije zaključavanja ekrana: Promenite podešavanja za zaključani ekran. Ova podešavanja
se primenjuju samo kada je postavljena opcija za zaključavanje prevlačenjem.
– – Prečice: Postavite uređaj da prikazuje i uređuje prečice aplikacija na zaključanom ekranu.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
– – Sat: Podesite uređaj da prikazuje sat na zaključanom ekranu.
– – Dvostruki sat: Podesite uređaj da prikazuje dvostruki sat na zaključanom ekranu.
– – Tekst pomoći: Podesite uređaj da prikazuje tekst pomoći na zaključanom ekranu.
• Informacije o vlasniku: Unesite vaše informacije koje se prikazuju na zaključanom ekranu.
Bezbednost
Promenite podešavanja za zaštitu uređaja i SIM ili USIM karticu.
• Šifruj uređaj: Postavite lozinku za šifrovanje podataka sačuvanih na uređaju. Morate da
unesete lozinku svaki put kada uključite uređaj.
Napunite bateriju pre nego što omogućite ovo podešavanje zato što će možda biti
potrebno više od jednog sata za šifrovanje podataka.
• Šifrovanje eksterne SD kartice:
– – Šifruj: Postavite uređaj da šifruje datoteke kada ih čuvate na memorijskoj kartici.
– – Potpuno šifrovanje: Postavite uređaj da šifruje sve datoteke na memorijskoj kartici.
– – Izuzmi multimedijalne fajlove: Postavite uređaj da šifruje sve datoteke na memorijskoj
kartici, izuzev medijskih datoteka.
Ako resetujete uređaj na fabrične vrednosti sa ovim omogućenim podešavanjem,
uređaj neće moći da pročita vaše šifrovane fajlove. Onemogućite ovo podešavanje pre
resetovanja uređaja.
87
Podešavanja
• Daljinske kontrole: Postavite uređaj da dozvoli daljinsku kontrolu nad vašim izgubljenim ili
ukradenim uređajem putem Interneta. Da biste koristili ovu funkciju, morate se prijaviti na
vaš Samsung nalog.
– – Registracija naloga: Dodajte ili pregledajte vaš Samsung nalog.
– – Koristi bežične mreže: Podesite uređaj da dozvoli prikupljanje podataka o lokaciji i
odredi lokaciju vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putemWi-Fi ili mobilne mreže.
• Upozorenje o SIM promeni: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju "Pronađi moj mobilni uređaj"
koja pomaže da locirate izgubljeni ili ukradeni uređaj.
• Pron. moju mob. web str.: Pristupite web lokaciji Find my mobile
(findmymobile.samsung.com). Možete da pratite i kontrolišete vaš izgubljen ili ukraden
uređaj na Find my mobile web lokaciji.
• Podesi zaključavanje SIM kartice:
– – Zaključaj SIM karticu: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zaključavanja PIN-a kako bi pre
korišćenja uređaja bilo neophodno da se unese PIN.
– – Promeni PIN kod SIM kartice: Promenite PIN kôd koji se koristi za pristupanje podacima
na SIM ili USIM kartici.
• Učini lozinke vidljivim: Podesite uređaj da prikazuje lozinke prilikom unosa.
• Administratori uređaja: Pregledajte administratore uređaja koji su instalirani na vašem
uređaju. Možete da dozvolite administratorima da primenjuju nova pravila na uređaju.
• Nepoznati izvori: Podesite da biste instalirali aplikacije iz svih izvora. Ako nije određeno,
preuzmite aplikacije samo sa usluge Play прод.
• Pouzdana autentifikacija: Koristite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno
koristite razne aplikacije.
• Instaliraj iz memorije uređaja: Instalirajte šifrovane sertifikate sačuvane u USB memoriji.
• Obriši uverenja: Obrišite sav sadržaj akreditiva iz uređaja i resetujte šifru.
88
Podešavanja
Jezik i unos
Promenite podešavanja za unos teksta.
Jezik
Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije).
Podrazumevano
Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.
Google унос текста гласом
Da biste promenili podešavanja za glasovni unos, kucnite na
.
• Изабери jeзике уноса: Izaberite jezike za unos teksta.
• Блокирај увредљиве речи: Postavite uređaj da spreči prepoznavanje uvredljivih reči u
glasovnim unosima.
Samsung tastatura
Da biste promenili podešavanja za Samsung tastaturu, kucnite na
.
Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od regiona ili dobavljača usluga.
• Tipovi tast. u uspr. pol.: Promenite izgled tastature.
• Jezici unosa: Izaberite jezike za unos teksta.
• Prediktivni unos teksta: Aktivirajte prediktivni režim za predviđanje reči na osnovu vašeg
unosa i za prikaz predloga reči. Takođe možete da prilagodite podešavanja predviđanja reči.
• Neprekidan unos: Podesite uređaj za unos teksta prevlačenjem preko tastature.
• Prevlač. prstom po tast.: Omogućite ili onemogućite funkciju prevlačenja preko tastature
za način unosa teksta. Prelazite iz jednog u drugi režim unosa listanjem levo ili desno na
tastaturi.
Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili dobavljača usluge.
89
Podešavanja
• Napredno:
– – Automatska velika slova: Podesite uređaj da automatski piše veliko prvo slovo nakon
interpunkcijskog znaka za kraj rečenice, kao što su tačka, upitnik ili uzvičnik.
– – Automatski razmak: Podesite uređaj da automatski umeće razmak između reči.
– – Automatska provera interpukcije: Podesite uređaj tako da ubaci tačku kada dvaput
kucnete na razmaknicu.
– – Pregled karaktera: Podesite uređaj da prikazuje veliku sliku svakog dodirnutog znaka.
– – Zvuk kuc. na taster: Podesite uređaj da emituje zvuk kada dodirnete taster.
• Vodič: Saznajte kako da unosite tekst pomoću Samsung tastature.
• Resetuj podešavanja: Resetujte podešavanja za Samsung tastaturu.
Govorna pretraga
• Језик: Izaberite jezik za prepoznavanje glasa.
• Говорни излаз: Postavite da uređaj obezbedi glasovni odziv koji vas upozorava na trenutnu
akciju.
• Блокирај увредљиве речи: Sakrijte uvredljive reči iz rezultata glasovne pretrage.
• Bluetooth слушалице: Postavite uređaj tako da dozvoli glasovnu pretragu pomoću
Bluetooth slušalice, kada je ona povezana sa uređajem.
Izlaz čitanja teksta
• Željeni TTS mehanizam: Izaberite mehanizam za sintezu govora. Da biste promenili
podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
• Brzina govora: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
• Poslušaj primer: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
• Režim vožnje: Aktivirajte režim vožnje da biste podesili uređaj da čita sadržaj na glas i zadaje
koje će se aplikacije koristiti u režimu vožnje.
Brzina pokazivača
Podesite brzinu pokazivača za miš ili trekped povezan sa uređajem.
90
Podešavanja
Cloud
Promenite podešavanja za sinhronizaciju podataka ili datoteka putem vašeg Samsung naloga.
Bekap i resetovanje
Promenite podešavanja za upravljanje podešavanjima i podacima.
• Bekapuj moje podatke: Podesite uređaj da biste napravili rezervnu kopiju podešavanja i
podataka aplikacija na Google serveru.
• Rezervni nalog: Postavite ili uredite vaš Google rezervni nalog.
• Automatsko vraćanje: Podesite uređaj da obnovi podešavanja i podatke aplikacija kada se
aplikacije ponovo instaliraju na uređaj.
• Vraćanje na fabrička podešavanja: Resetujte podešavanja na fabričke podrazumevane
vrednosti i obrišite sve podatke.
Dodaj nalog
Dodajte naloge za e-poštu i SNS.
Pokret
Aktivirajte funkciju prepoznavanja pokreta i promenite podešavanja koja upravljaju funkcijom
prepoznavanja pokreta na vašem uređaju.
• Protresi radi dopune: Postavite uređaj da traži Bluetooth uređaje kada ga protresete.
• Obrni za isključivanje zvuka/pauziranje: Podesite uređaj da isključuje zvuk dolaznih poziva,
alarma, muzike i FM radija okretanjem prednje strane uređaja prema dole.
• Saznaj o pokretima: Pogledajte uputstvo za upravljanje pokretima.
91
Podešavanja
Datum i vreme
Pristupite i izmenite sledeća podešavanja da biste upravljali načinom na koji uređaj prikazuje
vreme i datum.
Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vreme i datum se
resetuju.
• Automatski datum i vreme: Automatski ažurirajte vreme i datum kada se krećete iz jedne
vremenske zone u drugu.
• Podesi datum: Ručno podesite trenutni datum.
• Podesi vreme: Ručno podesite trenutno vreme.
• Automatska vremenska zona: Postavite uređaj za prijem informacija o vremenskoj zoni sa
mreže kada se krećete između vremenskih zona.
• Izaberi vremensku zonu: Postavite matičnu vremensku zonu.
• Koristi 24-časovni format: Prikažite vreme u formatu 24 sata.
• Izaberi format datuma: Izaberite format datuma.
Pristupačnost
Usluge pristupačnosti su posebne funkcije za osobe sa invaliditetom. Pristupite i promenite
sledeća podešavanja da biste poboljšali pristupačnost uređaju.
• Automatski rotiraj ekran: Podesite interfejs da se automatski rotira kada rotirate uređaj.
• Vreme isključivanja ekrana: Podesite koliko će uređaj sačekati pre nego što isključi
pozadinsko svetlo ekrana.
• Izgovaraj lozinke: Podesite uređaj tako da naglas čita lozinke koje unosite pomoću usluge
TalkBack.
• Odgovaranje/završavanje poziva:
– – Taster za početak odgovara na pozive: Podesite uređaj tako da odgovori na dolazni
poziv kada pritisnete taster "Početak".
– – Tast. za uk. prekida poz.: Podesite uređaj tako da prekine poziv kada pritisnete taster za
uključivanje/isključivanje.
92
Podešavanja
• Prečica za pristupačnost: Dodavanje prečice za Pristupačnost na brzom meniju koji se
pojavljuje kada pritisnete i držite taster za uključivanje/isključivanje.
• TalkBack: Aktivirajte uslugu TalkBack, koja obezbeđuje govorni odziv.
• Veličina fonta: Promena veličine fonta.
• Izlaz čitanja teksta:
– – Željeni TTS mehanizam: Izaberite mehanizam za sintezu govora. Da biste promenili
podešavanja za programe za sintezu govora kucnite na .
– – Brzina govora: Izaberite brzinu za funkciju čitanja teksta.
– – Poslušaj primer: Preslušajte izgovoreni tekst kao primer.
– – Režim vožnje: Aktivirajte režim vožnje da biste podesili uređaj da čita sadržaj na glas i
zadaje koje će se aplikacije koristiti u režimu vožnje.
• Poboljšaj web pristupačnost: Podesite aplikacije tako da instaliraju web skriptove za lakši
pristup njihovom web sadržaju.
• Mono zvuk: Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka preko jedne slušalice.
• Isključi sve zvuke: Isključite sve zvuke uređaja.
• Kucni i drži čekanje: Postavite vreme prepoznavanja za kuckanje i držanje ekrana.
Opcije razvojnog tima
Promenite podešavanja za razvoj aplikacije.
• Loz. bekapa radne površine: Postavite lozinku radi zaštite vaših podataka rezervne kopije.
• Ostani budan: Podesite ekran tako da ostane uključen dok punite bateriju.
• Zaštiti SD karticu: Postavite uređaj da traži potvrdu prilikom čitanja podataka sa memorijske
kartice.
• Otkrivanje greške putem USB-a: Aktivirajte režim otkrivanja greške USB-a da biste povezali
uređaj sa računarom pomoću USB kabla.
• Dozvoli lažne lokacije: Dozvolite da se usluzi Location Manager šalju lažne lokacije i servisne
informacije u cilju testiranja.
• Izaberi aplikaciju za koju treba otkloniti greške: Izaberite aplikacije za koje ćete otkrivati
greške i sprečite greške pri pauziranju otkrivanja grešaka.
93
Podešavanja
• Sačekaj otklanjanje grešaka: Postavite uređaj da sprečava učitavanje izabrane aplikacije
dok program za otkrivanje grešaka ne bude spreman.
• Prikaži dodire: Postavite uređaj da prikazuje pokazivač pri dodirivanju ekrana.
• Pokaži lokac. pokazivača: Postavite uređaj da prikazuje koordinate i tragove pokazivača pri
dodirivanju ekrana.
• Prikaži granice prikaza: Postavite uređaj da prikazuje granice.
• Prikaži ažuriranja GPU prikaza: Postavite uređaj da osvetljava delove ekrana prilikom
ažuriranja sa GPU.
• Prikaži dopune ekrana: Postavite uređaj da osvetljava delove ekrana prilikom ažuriranja.
• Skala animacije prozora: Izaberite brzinu za otvaranje i zatvaranje iskačućih prozora.
• Skala animacije prelaska: Izaberite brzinu za prebacivanje između ekrana.
• Skala trajanja animacije: Izaberite period prikazivanja iskačućih prozora.
• Onemogući preklapanje hardvera: Postavite uređaj da sakriva hardversko preklapanje.
• Prisilno GPU poravnanje: Podesite korišćenje 2D hardverskog ubrzanja za poboljšanje
performansi grafike.
• Strogi režim: Postavite uređaj da osvetljava ekran kada aplikacije izvršavaju duge operacije.
• Prikaži upotr. procesora: Postavite uređaj da prikaže listu svih aktivnih procesa.
• Profil za GPU poravnanje: Postavite uređaj da proverava vreme GPU vizuelizacije.
• Omogući tragove: Postavite uređaj da snima tragove aplikacije i performansi sistema.
• Ne čuvaj aktivnosti: Postavite uređaj da prekida aktivnu aplikaciju prilikom pokretanja nove
aplikacije.
• Ograniči pozadinske procese: Postavite uređaj da ograničava broj procesa koji se mogu
izvršavati u pozadini.
• Prikaži sve ANR-ove: Postavite uređaj da vas upozorava na neaktivne aplikacije koje se
izvršavaju u pozadini.
O uređaju
Pristupite informacijama o uređaju i ažurirajte softver uređaja.
94
Rešavanje problema
Kada uključite uređaj ili dok koristite uređaj, od vas će se tražiti da
unesete jedan od sledećih kodova:
• Šifra: Kada je funkcija zaključavanja uređaja omogućena, morate uneti šifru koju ste postavili
za uređaj.
• PIN kod: Kada koristite uređaj po prvi put ili kada je zahtev za PIN kodom omogućen, morate
uneti PIN kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Ovu funkciju možete onemogućiti
korišćenjem menija "Zaključaj SIM karticu".
• PUK: Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posledica višestrukog nepravilnog
unosa PIN koda. Morate uneti PUK kod koji ste dobili od dobavljača usluge.
• PIN2: Kada pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 kod koji ste dobili uz
SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom dobavljaču usluge.
Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge
• Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže.
Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
• Nekim opcijama ne možete da pristupite bez pretplate. Za dodatne informacije kontaktirajte
svog dobavljača usluga.
Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili nepravilno
Ako vaš uređaj ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno, pokušajte sledeće:
• Uklonite zaštitne navlake sa ekrana osetljivog na dodir. Zaštite navlake mogu sprečiti uređaj
da prepozna vaš dodir i nisu preporučljive za uređaje sa ekranom osetljivim na dodir.
• Proverite da li su vam ruke čiste i suve kada dodirujete ekran osetljiv na dodir.
• Ponovo pokrenite uređaj da biste obrisali sve privremene greške softvera.
• Proverite da li je softver vašeg uređaja nadograđen do najnovije verzije.
• Ako je ekran osetljiv na dodir ogreban ili oštećen, uređaj odnesite u Samsungov servisni
centar.
95
Rešavanje problema
Vaš uređaj se zamrzava ili ima neotklonjive greške
Ako se vaš uređaj zamrzava ili prekida rad, možda ćete morati da zatvorite programe ili resetujete
uređaj da biste povratili funkcionalnost. Ako je vaš uređaj blokiran i ne reaguje, pritisnite i držite
taster za uključivanje/isključivanje 8-10 sekundi. Uređaj se automatski ponovo pokreće.
Ako to ne reši problem, izvršite vraćanje na fabrička podešavanja. Na ekranu aplikacija kucnite na
Podešavanja → Bekap i resetovanje → Vraćanje na fabrička podešavanja → Resetuj uređaj
→ Obriši sve.
Pozivi se prekidaju
Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete izgubiti vezu sa mrežom.
Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
Odlazni pozivi se ne uspostavljaju
• Proverite da li ste pritisli taster za pozivanje.
• Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
• Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona koji birate.
Dolazni pozivi se ne uspostavljaju
• Proverite da li je uređaj uključen.
• Proverite da li ste pristupili odgovarajućoj mobilnoj mreži.
• Proverite da li ste postavili zabranu poziva za dolazni broj telefona.
Sagovornici ne mogu da vas čuju prilikom poziva
• Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
• Proverite da li je mikrofon blizu ustima.
• Ako koristite slušalice, proverite da li su pravilno povezane.
96
Rešavanje problema
Kvalitet zvuka je loš
• Proverite da li blokirate internu antenu uređaja.
• Kada se nalazite u oblastima gde je signal slab ili prijem loš, možete ostati bez mreže.
Pomerite se u drugu oblast i pokušajte ponovo.
Kada broj birate iz kontakata, poziv se ne uspostavlja
• Proverite da li se tačan broj nalazi na listi kontakata.
• Ponovo unesite i sačuvajte broj, prema potrebi.
• Proverite da li ste postavili zabranu poziva za broj telefona kontakta.
Uređaj emituje zvuk i ikona baterije je prazna
Vaša baterija je prazna. Napunite ili zamenite bateriju da biste nastavili da koristite uređaj.
Baterija se ne puni pravilno ili se uređaj isključuje
• Kontakti baterije su možda prljavi. Obrišite oba kontakta zlatne boje čistom, mekanom
krpom i pokušajte da ponovo napunite bateriju.
• Ako se baterija više ne puni u potpunosti, odložite bateriju u otpad na propisan način i
zamenite je novom baterijom (pogledajte uputstva za pravilno odlaganje baterija vaše
lokalne uprave).
Vaš uređaj je vruć na dodir
Kada koristite aplikacije za koje je potrebna veća energija ili na uređaju koristite aplikacije u
dužem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da
utiče na vek trajanja ili na performanse vašeg uređaja.
97
Rešavanje problema
Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja kamere
Vaš Samsung uređaj mora imati dovoljno memorije i raspolagati sa dovoljno energije baterije da
biste koristili kameru. Ako se prilikom pokretanja kamere javljaju poruke o greškama, pokušajte
sledeće:
• Napunite bateriju ili je zamenite napunjenom baterijom.
• Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa
uređaja.
• Ponovo pokrenite uređaj. Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek imate problema sa
aplikacijom kamere obratite se Samsungovom servisnom centru.
Javljaju se poruke o greškama prilikom pokretanja FM radija
Aplikacija FM radio na vašem Samsung uređaju koristi kabl slušalice kao antenu. Bez povezane
slušalice, FM radio ne može da prihvata signal radio stanica. Da biste koristili FM radio, prvo
proverite da li je slušalica pravilno povezana. Dalje, pretražite i sačuvajte dostupne radio stanice.
Ako i nakon izvršavanja ovih operacija još uvek ne možete da koristite FM radio, pokušajte da
pristupite željenoj stanici putem drugog radio prijemnika. Ako stanicu možete čuti preko drugog
prijemnika, vaš uređaj će možda morati da se servisira. Obratite se Samsungovom servisnom
centru.
Javljaju se poruke o greškama prilikom otvaranja muzičkih datoteka
Iz različitih razloga neke muzičke datoteke se možda neće reprodukovati na vašem Samsung
uređaju. Ako se prilikom otvaranja muzičkih datoteka na uređaju pojave poruke o greškama,
pokušajte sledeće:
• Oslobodite deo memorije prebacivanjem datoteka na računar ili brisanjem datoteka sa
uređaja.
• Proverite da muzička datoteka nije zaštićena standardom Digital Rights Management (DRM).
Ako je datoteka zaštićena stadardom DRM, proverite da li imate odgovarajuću licencu ili ključ
za reprodukciju datoteke.
• Proverite da li vaš uređaj podržava tip datoteke.
98
Rešavanje problema
Drugi Bluetooth uređaj nije pronađen
• Proverite da li je bežična Bluetooth funkcija aktivirana na vašem uređaju.
• Proverite da li je bežična Bluetooth funkcija aktivirana na uređaju sa kojim želite da se
povežete, ako je to potrebno.
• Proverite da li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj nalaze unutar maksimalnog dometa
Bluetooth veze (10 m).
Ako gorenavedeni saveti ne reše problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.
Veza nije uspostavljena kada povežete uređaj sa računarom
• Proverite da li je korišćeni USB kabl kompatibilan sa uređajem.
• Proverite da li su na vašem računaru instalirani i ažurirani odgovarajući upravljački programi.
• Ako koristite Windows XP, proverite da li imate Windows XP Service Pack 3 ili noviju verziju
instaliranu na računaru.
• Proverite da li imate Samsung Kies 2.0 ili Windows Media Player 10 ili noviju verziju
instaliranu na računaru.
Mali razmak se javlja oko spoljne strane kućišta uređaja
• Taj razmak je potrebna proizvodna karakteristika i može se javiti neko manje ljuljanje ili
vibracije delova.
• Vremenom, trenje između delova može izazvati proširivanje razmaka.
99
Određeni sadržaj se može razlikovati za vaš uređaj u zavisnosti od regiona, mobilnog operatera ili
verzije softvera, i može se menjati bez prethodnog obaveštenja.
www.samsung.com
Serbian. 05/2013. Rev. 1.0
Download PDF

advertising