Samsung | GT-S5360 | Samsung GT-S5360 Упатство за користење

GT-S5360
Упатство за корисникот
Kористење на ова упатство
Ви благодариме што го купивте овој Samsung мобилен
уред. Овој уред ќе Ви обезбеди висококвалитетна мобилна
комуникација и забава основана на извонредната технологија
и високи стандарди на Samsung.
Ова упатство за корисникот е специјално направено да Ве води
низ функциите и карактеристиките на Вашиот уред.
Најпрвин прочитај ме
Ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство пред да
го користите Вашиот уред за да се осигурете во неговата
безбедна и правилна употреба.
●● Описите во ова упатство се основани на основните
прилагодувања на Вашиот уред.
●● Сликите и сликите од екранот коишто се користени во ова
упатство може да се разликуваат од вистинскиот производ.
●● Содржината во ова упатство за корисникот може да се
разликува од производот или од софтверот понуден од
различни оператори или носачи и може да биде променет
без претходно известување. Обратете те се на
www.samsung.com за најновата верзија на ова упатство.
●● Достапните функции и додатни услуги можат да се
разликуваат во зависност од уредот, софтверот и од
операторот.
●● Форматирањето и врачувањето на ова упатство за
корисникот се основани на оперативниот систем Android
и може да се разликуваат во зависност од оперативниот
систем на корисникот.
●●
Kористење на ова упатство
2
Апликациите и нивните функции може да се разликуваат по
земја, регион или спецификациите за хардвер. Samsung не
е одговорен за проблемите со работата предизвикани од
апликациите од трети лица.
●● Samsung не е одговорен за проблемите со работата или
несоодветностите предизвикани изменувањата или
прилагодувањата на регистрите направени од корисникот.
●● Можете да го надградите софтверот на Вашиот мобилен уред
со пристап на www.samsung.com.
●● Софтверот, звучните извори, заднините, сликите и друга
содржина понудени во овој уред се лиценцирани за
ограничена употреба помеѓу Samsung и нивните соодветни
сопственици. Симнувањето и користење на овие материјали
за комерцијални или други цели е прекршување на
законите за авторски права. Samsung не е одговорен за
таквите прекршоци на авторските права предизвикани од
корисникот.
●● Ве молиме чувајте го ова упатство за идни препораки.
●●
Икони за инструкции
Пред да почнете, запознајте се со иконите кои ќе ги сретнете во
ова упатство:
Предупредување—ситуации кои можат да
предизвикаат Ваша повреда или повреда на другите
Внимание—ситуации кои можат да предизвикаат
оштетување на Вашиот телефон или на друга опрема
Белешка—белешки, совети за употреба или
дополнителни информации
Kористење на ова упатство
3
►
Погледнете во—страници со информации кои се
однесуваат на; на пример: ► стр.12 (претставува “види
страница 12”)
→
Проследено со—редослед на опции и менија кои
мора да ги изберете за да извршите некој чекор; на
пример: При почетниот екран, отворете ја листата
на апликации и изберете Опции → За телефонот
(претставува Опции, следено од За телефонот)
[ ]
Средни загради—копчиња на уредот; на пример:
[ ] (преставува копче за мени)
Авторски права
Авторски права © 2012 Samsung Electronics
Ова упатство за корисникот е заштитено со меѓународните
закони за авторски права.
Ниеден дел од ова упатство за корисникот не може да биде
копиран, дистрибуиран, преведен, или пренесен во која било
форма или на кој било начин, електронски или механички,
вклучувајќи фотокопирање, снимање, чување во кое било
складиште за информации и систем за пронаоѓање, без
претходна писмена дозвола од Samsung Electronics.
Kористење на ова упатство
4
Трговски марки
SAMSUNG и логото SAMSUNG се регистрирани трговски
марки на Samsung Electronics.
●● Логото Android, Google Search , Google Maps , Google
™
™
Mail™, YouTube™, Android Market™ и Google Talk™ се
трговски знаци на Google, Inc.
●●
и
се заштитни знаци на SRS Labs, Inc. CS
Headphone и WOW HD технологиите се вклучени под
лиценца од SRS Labs, Inc.
●● Bluetooth е регистриран заштитен знак на Bluetooth SIG, Inc.
®
ширум светот.
●● Wi-Fi , Wi-Fi CERTIFIED лого, и Wi-Fi лого, се регистрирани
®
заштитни знаци на Wi-Fi Alliance.
●● Сите други заштитни знаци и авторски права се сопственост
на нивните соодветни сопственици.
●●
Kористење на ова упатство
5
Содржина
Склопување . ................................................................. 10
Распакување . ................................................................................
Инсталирање на SIM или USIM-картичка и батерија .......
Наполнете ја батеријата ............................................................
Вметнување мемориска картичка (по избор) ...................
Ставање врвка за рака (по избор) . ........................................
10
10
12
15
17
Започнуваме ................................................................. 18
Вклучување и исклучување на Вашиот уред .....................
Запознајте го Вашиот уред .......................................................
Користење на екранот чувствителен на допир ................
За заклучување или отклучување на екранот на
допир и копчињата .....................................................................
Запознајте се со почетниот екран ..........................................
Пристап до апликации ...............................................................
Приспособување на Вашиот уред . ........................................
Внесување текст ...........................................................................
Преземање апликации од Android Market . ........................
Преземање фајлови од интернет ...........................................
Синхронизирање податоци .....................................................
18
19
23
24
25
27
29
33
37
38
38
Комуникација . .............................................................. 40
Повикување . .................................................................................
Пораки .............................................................................................
Google Mail .....................................................................................
E-mail ................................................................................................
Разговор ..........................................................................................
Social Hub ........................................................................................
Содржина
6
40
45
47
49
51
52
Забава ............................................................................. 53
Камера .............................................................................................
Галерија ...........................................................................................
Музика .............................................................................................
FM радио .........................................................................................
53
60
62
65
Лични информации . ................................................... 69
Контакти . ........................................................................................
Календар . .......................................................................................
Белешка . .........................................................................................
Гласовен снимач ...........................................................................
69
73
74
75
Интернет . ....................................................................... 76
Интернет .........................................................................................
Мапи .................................................................................................
Географска широчина ................................................................
Места ................................................................................................
Навигација . ....................................................................................
YouTube . ..........................................................................................
Samsung Apps . ..............................................................................
Пазар ................................................................................................
News & Weather .............................................................................
76
79
81
81
82
83
84
84
85
Можност за поврзување . .......................................... 86
Bluetooth .........................................................................................
Wi-Fi ..................................................................................................
Споделување мобилни мрежи . ..............................................
GPS ....................................................................................................
Поврзување на компјутер ........................................................
VPN конекции . ..............................................................................
Содржина
7
86
88
90
91
92
93
Алатки ............................................................................. 96
Часовник ......................................................................................... 96
Калкулатор ..................................................................................... 97
Преземено . .................................................................................... 97
Google Search ................................................................................ 98
Мои фајлови .................................................................................. 98
Quickoffice . ..................................................................................... 99
SIM алатки . ................................................................................... 100
Уредување задачи ..................................................................... 101
Говорно пребарување ............................................................. 101
Опции ........................................................................... 102
Пристап до менито со опции ................................................. 102
Безжично и мрежи .................................................................... 102
Опции за повиците . .................................................................. 104
Звук ................................................................................................. 105
Екран .............................................................................................. 105
Локација и безбедност . ........................................................... 106
Апликации . .................................................................................. 107
Сметки и синхронизација ....................................................... 108
Доверливо . .................................................................................. 109
SD-картичка и меморија на телефонот .............................. 109
Локал и текст ............................................................................... 109
Содржина
8
Говорен влез и излез ................................................................ 112
Пристапност ................................................................................ 113
Датум и време ............................................................................. 113
За телефонот ............................................................................... 113
Решавање проблеми ............................................... 114
Безбедносни мерки на претпазливост . ............. 120
Индекс . ........................................................................ 132
Содржина
9
Склопување
Распакување
Проверете дали во кутијата се содржани следните предмети:
●● Мобилен уред
●● Батерија
●● Водич за брзо започнување
Користете само софтвер одобрен од Samsung.
Пиратскиот или незаконски софтвер може да предизвика
штета или несоодветно функционирање што не се
покриени со гаранцијата на производителот.
Испорачаната дополнителна опрема со Вашиот уред и
достапниот прибор можат да варираат во зависност од
Вашиот регион или давател на услуга.
●● Можете да набавите дополнителен прибор во
локалната продавница на Samsung.
●● Испорачаниот дополнителен прибор дава најдобри
резултати за Вашиот уред.
●● Додатоците коишто не се обезбедени со уредот може
да не бидат компатибилни со Вашиот уред.
●●
Инсталирање на SIM или USIM-картичка и
батерија
Кога ќе се претплатите за услуга за мобилна телефонија,
добивате SIM-картичка (Subscriber Identity Module - Модул за
идентитет на претплатникот) со детали за претплатата, како
што се Вашиот персонален идентификациски број (Personal
identification number - PIN) и услугите што се на располагање.
За да користите UMTS или HSDPA услуги, можете да набавите
USIM-картичка (Universal Subscriber Identity Module Универзален модул за идентитет на претплатникот).
Склопување
10
За инсталирање на SIM или USIM-картичката и батеријата,
1
2
Ако уредот е вклучен, задржете притиснато [ ] и изберете
По исклучување → OK за исклучување.
Отстранете го капакот на батеријата.
Внимавајте да не ги оштетите ноктите, при отстранување
на капакот.
3
Вметнете ја SIM или USIM картичката со златните контакти
свртени надолу.
Антената се наоѓа во горниот дел на задната страна
од уредот. Не отстранувајте ја заштитната лента која ја
покрива антената бидејќи тоа може да ја оштети антената.
4
Вметнете ја батеријата.
Склопување
11
5
Повторно ставете го капакот на батеријата.
Наполнете ја батеријата
Пред користење на уредот за првпат, мора да ја наполните
батеријата.
Уредот може да го наполните со полнач или со поврзување на
уредот на компјутер преку USB кабел.
Користете само полначи и кабли одобрени од Samsung.
Неовластените полначи или кабли може да доведат до
експлодирање на батеријата или оштетување на Вашиот
уред.
Кога нивото на полнење на Вашата батерија е ниско,
уредот емитува предупредувачки тон и порака за
празна батерија. Исто така, иконата за батеријата ќе
биде празна. Кога нивото на полнење на батеријата
ќе стане прениско, уредот автоматски се исклучува.
Наполнете ја батеријата за да продолжите со
користење на Вашиот уред.
●● Ако батеријата е целосно испразнета, уредот не
може да се вклучи дури и ако се поврзе со полначот
во струја. Оставете ја целосно празната батерија да
се наполни неколку минути пред да пробате да го
вклучите уредот.
●●
Склопување
12
››Полнете со полначот
1
2
Отворете го капакот на повеќенаменскиот приклучок.
Приклучете го малиот крај на полначот во
повеќенаменскиот приклучок.
Неправилното поврзување на полначот може да
предизвика сериозно оштетување на уредот. Каква било
штета настаната од несоодветна употреба не е покриена
со гаранцијата.
3
Приклучете го големиот крај на полначот во струјниот
приклучок.
●● Уредот може да го користите во текот на полнењето,
но целосното полнење на батеријата може да потрае
подолго.
●● Додека уредот се полни, екранот на допир може да не
функционира поради нестабилно напојување. Доколку
тоа се случи, исклучете го полначот од уредот.
●● При полнење, уредот може да се загрее. Ова е
вообичаена појава и не би требало да влијае врз
животниот век или функционирањето на уредот.
●● Ако Вашиот уред не се полни соодветно, донесете
ги Вашиот уред и полнач во сервисниот центар на
Samsung.
Склопување
13
4
Кога батеријата е целосно наполнета, исклучете го
полначот од уредот и потоа од струјниот приклучок.
Не отстранувајте ја батеријата пред отстранување на
полначот. На тој начин може да предизвикате штета на
уредот.
За да заштедите енергија, извадете го полначот за
патување кога не е во употреба. Адаптерот за патување
нема копче за вклучување/исклучување па затоа мора
да го извадите полначот за патување од струјниот
приклучок за прекинување на напојувањето со струја.
Полначот за патување треба да биде блиску до струјниот
приклучок кога е во употреба.
››Полнење со USB кабел
Пред полнење, проверете дали е вклучен компјутерот.
1
2
3
4
Отворете го капакот на повеќенаменскиот приклучок.
Приклучете го едниот крај (micro-USB) од USB кабелот во
повеќенаменскиот приклучок.
Приклучете го другиот крај од USB кабелот во USB-портата
на компјутерот.
Во зависност од видот на USB кабелот што го користите,
понекогаш е потребно време пред полнењето да
започне.
Кога батеријата е целосно наполнета, исклучете го USB
кабелот од уредот и потоа од компјутерот.
Склопување
14
Вметнување мемориска картичка (по
избор)
За зачувување на дополнителни мултимедијални датотеки,
мора да вметнете мемориска картичка. Вашиот уред
прифаќа microSD™ или microSDHC™ мемориски картички
со максимален капацитет од 32 GB (во зависност од
производителот и видот на мемориската картичка).
Samsung применува одобрени индустриски стандарди
за мемориски картички, но некои брендови може
да не бидат целосно компатибилни со Вашиот уред.
Користењето некомпатибилни мемориски картички
може да доведе до оштетување на Вашиот уред или на
мемориската картичка и може да ги оштети податоците
зачувани на картичката.
Вашиот уред поддржува само FAT структура на фајлови
за мемориски картички. Доколку вметнете картичка
форматирана со различна структура на фајлови,
Вашиот уред може да побара преформатирање на
мемориската картичка.
●● Честото снимање и бришење податоци го скратува
работниот век на мемориските картички.
●● Кога ќе вметнете мемориска картичка во Вашиот уред,
директориумот со фајлови на мемориската картичка ќе
се појави во sdcard папката.
●●
Склопување
15
1
2
Отстранете го капакот на батеријата.
3
Притиснете ја мемориската картичка во соодветното
лежиште до крај додека не се заклучи на место.
4
Вметнете ја мемориската картичка со златните контакти
свртени надолу.
Повторно ставете го капакот на батеријата.
››Отстранување на мемориската картичка
Пред да ја отстраните мемориска картичка, прво демонтирајте
ја за безбедно отстранување.
1
2
3
4
5
При почетниот екран, изберете → Опции → SDкартичка и меморија на телефонот → Демонтирај SDкартичка → OK.
Отстранете го капакот на батеријата.
Нежно притиснете ја картичката кон телефонот додека не
се ослободи од уредот.
Извадете ја мемориската картичка.
Повторно ставете го капакот на батеријата.
Не отстранувајте ја мемориската картичка кога уредот
пренесува или пристапува до информации, бидејќи
тоа може да предизвика губење на податоците или
оштетување на мемориската картичка или уредот.
Склопување
16
››Форматирање на мемориската картичка
Форматирањето на мемориската картичка на компјутер може
да предизвика нејзина некомпатибилност со Вашиот уред.
Форматирајте ја мемориската картичка само на уредот.
Во режим на мирување, изберете → Опции → SDкартичка и меморија на телефонот → Демонтирај SDкартичка → OK → Форматирај SD-картичкa → Форматирај
SD-картичка → Избриши се`.
Пред форматирање на мемориската картичка, не
заборавајте да направите резервни копии од сите важни
податоци зачувани на Вашиот уред. Гаранцијата на
производителот не покрива губење на податоци како
резултат на дејства на корисникот.
Ставање врвка за рака (по избор)
1 Отстранете го капакот на батеријата.
2 Протнете врвка за рака низ отворот и врзете ја на
издигнатиот дел.
3
Повторно ставете го капакот на батеријата.
Склопување
17
Започнуваме
Вклучување и исклучување на Вашиот
уред
За да го вклучите Вашиот уред, држете допрено [ ]. Ако го
вклучувате Вашиот уред за прв пат, поставете го Вашиот уред
со следење на инструкциите прикажани на екранот.
За исклучување на Вашиот уред, држете допрено [ ] и потоа
изберете По исклучување → OK.
Следете ги поставените предупредувања и насоки од
службениот персонал кога се наоѓате во области, каде
што користењето безжични уреди е ограничено, како
на пример авиони и болници.
●● За користење само на услугите на уредот што не
бараат мрежа, префрлете во режим за летало. Држете
притиснато [ ] и изберете Режим за летало.
●●
Започнуваме
18
Запознајте го Вашиот уред
››Изглед на уредот
Сензор за близина
Слушалка
Копче за јачина на
тон
Екран чувствителен
на допир
Матично копче
Копче за назад
Копче за мени
Микрофон
Приклучок за
слушалки
Повеќенаменски
приклучок
Објектив на
камерата
Вклучување/
Ресетирање/
Заклучување
GPS антена
Звучник
Капак за батеријата
Главна антена
Започнуваме
19
››Копчиња
Копче
Функција
Вклучете го уредот (Држете
притиснато); Пристапете до брзите
Вклучување/ менија (Држете притиснато );
Ресетирање1/ Ресетирајте го уредот (Држете
Заклучување притиснато околу 8-10 секунди и
отпуштете); Заклучете го екранот на
допир.
Мени
Отварање листа со опции
достапни на тековниот приказ;
При почетниот екран, отворете
апликација за Google пребарување
(Држете притиснато); Отворете го
прозорецот за пребарување додека
користите некои апликации (Држете
притиснато).
Почетна
Вратете се на почетниот екран;
Отворете го списокот со
неодамнешни апликации (Задржете
притиснато).
Назад
Вратете се на претходниот приказ.
Јачина на тон
Прилагодете ја јачината на тонот на
уредот.
1. Доколку Вашиот уред јавува грешки или одбива повици, или
се „замрзнува“, можеби треба да го ресетирате уредот за да ја
поврати својата функционалност.
Започнуваме
20
››Икони за индикатор
Иконите прикажани на екранот може да се разликуваат,
зависно од Вашиот регион или оператор.
Икона
Дефиниција
Нема сигнал
Јачина на сигнал
GPRS-мрежата е поврзана
EDGE-мрежата е поврзана
UMTS-мрежата е поврзана
Достапни отворени WLAN-мрежи
WLAN-от е поврзан
Bluetooth е активиран
Bluetooth-слушалките се поврзани
GPS е активиран
Повик во тек
Задржан повик
Активиран интерфон
Пропуштен повик
Синхронизиран со интернет
Вчитување податоци
Преземање податоци
Пренасочувањето на повици е активирано
Започнуваме
21
Икона
Дефиниција
Поврзан со компјутер
USB ограничен опсег активиран
Wi-Fi ограничен опсег активиран
Нема SIM или USIM картичка
Нова текстуална или мултимедијална порака
Нова e-mail порака
Нова порака во говорна пошта
Алармот е активиран
Известување за настан
Роаминг (надвор од нормалната област на
покриеност со услугата)
Тивкиот режим е активиран
Режим на вибрации е активиран
Режимот за летало е активиран
Емитување музика во тек
Емитувањето музика е паузирано
FM радиото е вклучено во заднина
Настаната грешка или потребно внимание
Ниво на батеријата
10:00
Моментално време
Започнуваме
22
Користење на екранот чувствителен на
допир
Екранот чувствителен на допир на Вашиот уред Ви овозможува
лесно избирање ставки или извршување функции. Научете ги
основните дејства за користење на екранот чувствителен на
допир.
За да избегнете гребење на екранот чувствителен на
допир, не користете остри алатки.
●● Не дозволувајте екранот чувствителен на допир
да дојде во контакт со други електрични уреди.
Електричните празнења може да предизвикаат
неисправност на екранот чувствителен на допир.
●● Не дозволувајте екранот чувствителен на допир да
дојде во контакт со вода. Екранот чувствителен на
допир може неправилно да функционира во влажни
услови или кога е изложен на вода.
●●
За оптимално користење на екранот чувствителен на
допир, отстранете ја заштитната фолија од екранот
пред да го користите Вашиот уред.
●● Вашиот екран чувствителен на допир има слој што
открива мали електрични полнења емитувани од
човековото тело. За најдобра изведба, допрете го
екранот чувствителен на допир со врвот од Вашиот
прст. Екранот чувствителен на допир нема да реагира
на допири од остри алатки, како што е перото или
пенкалото.
●●
Контролирајте го екранот чувствителен на допир преку
следните дејства:
●● Допир: Допрете еднаш со прстот за да изберете или да
отворете мени, опција или апликација.
●● Задржи допрено: Допрете ја ставката и задржете ја повеќе од
2 секунди за да се отвори список со опции:
●● Влечете: Допрете и влечете го прстот нагоре, надолу, лево
или десно за да одете на ставките од списоците.
Започнуваме
23
Повлечи и пушти: Допрете и задржете го прстот на ставка и
потоа влечете го прстот за да ја придвижите ставката.
●● Двоен допир: Допрете двапати брзо со Вашиот прст за да
зумирате и да одзумирате додека прегледувате фотографии
или интернет-страници.
●● Штипнување: Ставете два прста раздвоено и потоа штипнете
со нив.
●● Вашиот уред го исклучува екранот чувствителен на
допир кога не го користите уредот одредено време. За
вклучување на екранот, притиснете [ ] или матичното
копче.
●● Исто така може да го поставите времето за
исклучување на заднинското осветлување. При
почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Екран → Истечено време за
екранот.
●●
За заклучување или отклучување на
екранот на допир и копчињата
Може да ги заклучите екранот чувствителен на допир и
копчињата за да спречите несакани операции на уредот.
За заклучување, притиснете [ ]. За отклучување, вклучете го
екранот со притискање на [ ] или матичното копче и потоа
поминете преку сивиот прозорец со прстот.
Можете да ја активирате одликата за заклучување на
екранот за спречување други лица да ги користат или да
пристапуваат до Вашите лични податоци и информации
зачувани на Вашиот уред. ► стр. 31
Започнуваме
24
Запознајте се со почетниот екран
Кога уредот е на режим на мирување, ќе се појави почетниот
екран. Од почетниот екран можете да ги гледате показните
икони, виџети, кратенки до апликации и други одлики.
Режимот во мирување има повеќе прозорци. Лизгајте лево или
десно до прозорец од почетниот екран.
››Додавање ставки на почетниот екран
Може да го приспособите почетниот екран со додавање
кратенки за апликации или ставки во апликации, widget-и или
папки. За додавање ставки на почетниот екран,
1
2
Притиснете [ ] → Додај или допрете и задржете на
празен простор на почетниот екран.
Изберете категорија на ставки → ставка:
●● Widget-и: Додавање widget-и на почетниот екран.
●● Скратен пат: Додавање кратенки до ставки, како што се
апликации, маркери и контакти.
●● Папки: Креирање нова папка и додавање папки за
Вашите контакти.
●● Заднини: Поставување слика за заднина.
››Преместување ставки на екранот во мирување
1
2
Држете допрена ставка за да ја преместите.
Влечете го записот до локацијата која ја сакате.
››Отстранување ставки од екранот во мирување
1
2
3
Држете допрена ставка за да ја отстраните.
Корпата за отпадоци се појавува на дното од почетниот
екран.
Влечете го записот до корпата за отпадоци.
Кога ставката ќе стане црвена, отпуштете ја.
Започнуваме
25
››Користете го прозорецот со известувања
При почетниот екран или при користење на апликација,
допрете ги иконите на индикаторите и влечете го прстот
надолу за да го отворете прозорецот со известувања. Може да
ги активирате или деактивирате одликите за безжична врска и
да пристапите до списокот со известувања, како што се пораки,
повици, настани или состојба на процесуирање. За да го
сокриете прозорецот, влечете го дното на списокот нагоре.
Од прозорецот со известувања може да ги користите следните
опции:
●● WiFi: За активирање или деактивирање на одликата WLANврска. ► стр. 89
●● B/T: За активирање или деактивирање на одликата
Bluetooth-безжична врска. ► стр. 86
●● GPS: Активирајте ја или деактивирајте ја одликата за GPS.
●● Звук/Вибрации: Активирање или деактивирање на режим
на вибрации.
●● Автом. вртење: Вклучете го или исклучете го автоматското
вртење.
Достапните опции може да се разликуваат, зависно од
Вашиот регион или оператор.
››Додавање или отстранување прозорци на
почетниот екран
Може да додавате или отстранувате прозорци на почетниот
екран за да ги организирате widget-ите според Вашите желби и
потреби.
1
2
При почетниот екран, притиснете [ ] → Измени.
Може, исто така, да поставите два прста на екранот и да ги
раздвојувате за да се префлите во режим на изменување.
Додавајте или отстранувајте прозорци со користење на
слениве одлики:
●● За да го отстранете панелот допрете и држете ја малата
слика од панелот и влечете ја во корпата за отпадоци на
дното од екранот.
Започнуваме
26
●●
●●
3
За додавање нов панел, притиснете .
За да го промените редоследот на панели, допрете
и држете ја малата слика од панелот и влечете ја до
локацијата што ја сакате.
Кога ќе завршите, притиснете [
].
Пристап до апликации
За пристапување до апликациите на Вашиот уред,
1
2
3
4
При почетниот екран, изберете
со апликации.
за пристап до списокот
Лизгајте налево или надесно за приказ на екран на друго
мени.
Исто така, може да изберете точка на горниот дел од
екранот за директно префрлање во соодветниот почетен
екран.
Изберете апликација.
●● Кога користите апликации обезбедени од Google, мора
да имате Google сметка. Доколку немате Google сметка,
регистрирајте Google сметка.
●● Може да додавате кратенка на апликација со допирање
и задржување на иконата на апликацијата од списокот
со апликации. Може да ја префрлите иконата на
саканата локација на екранот во мирување.
Притиснете [ ] за да се вратите на претходниот приказ;
Притиснете го матичното копче за да се вратите на екранот
во мирување.
Доколку го ротирате уредот при користење на одредени
одлики, интерфејсот автоматски ќе се префрли на широк
приказ. За да спречите интерфејсот да ротира, отворете
го прозорецот со известувања и изберете Автом.
вртење.
Започнуваме
27
››Организирање апликации
Може да ги реорганизирате апликациите во списокот со
апликации со промена на нивниот редослед или нивно
групирање во категории што одговараат на Вашите желби и
потреби.
1
2
3
4
Во списокот со апликации, притиснете [
] → Измени.
Држете допрена некоја апликација.
Влечете ја иконата на апликацијата на саканата локација.
Може да ја префрлите иконата на апликација на друг
приказ на главното мени. Исто така, може да ги префрлите
најчесто користените апликации веднаш до .
Притиснете [ ] → Сочувај.
››Пристап до неодамнешни апликации
1
2
Задржете го притиснато матичното копче за да ги видите
апликациите до коишто сте пристапиле неодамна.
Изберете апликација за да пристапите.
››Користете уредувач на задачи
Вашиот уред е уред со мултитаскинг. Може да работи со повеќе
од една апликација во исто време. Сепак, мултитаскингот
може да предизвика прекинувања, блокирања, проблеми со
меморијата или дополнителна потрошувачка на енергија. За
да ги избегнете овие проблеми, исклучете ги непотребните
програми со користење на уредувачот на задачи.
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Уредувач на задачи → Активни апликации.
Се појавува листа со сите апликации кои се моментално
вклучени на Вашиот уред.
За да исклучете апликација, изберете Крај.
За да ги исклучите сите активни апликации, изберете
Заврши.
Започнуваме
28
Приспособување на Вашиот уред
Добијте повеќе од Вашиот уред така што ќе го приспособите да
одговара на Вашите желби.
››Поставување моменталното време и датум
1
2
При почетен екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Датум и време.
Поставете го времето и датумот и изменете ги другите
опции.
››Вклучување или исклучување на тонот при
допир
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Звук → Звучен избор.
››Прилагодете ја јачината на тоновите за
ѕвонење
Притиснете го копчето за јачината на тонот нагоре или надолу
за да ја поставите јачината на тонот за ѕвонење.
››Префрлање на Тивок режим
За исклучување или вклучување на звукот на Вашиот уред,
направете го следното:
●● При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете → Тастатура и потоа допрете и задржете .
●● Отворете го прозорецот со известувања од горниот дел на
екранот и изберете Звук.
●● Притиснете и држете [ ] и изберете Тивок режим
Можете да го поставите уредот да Ве известува за разни
настани во Тивок режим. При почетен екран, отворете
го списокот со апликации и изберете Опции → Звук →
Вибрации → Секогаш или Само во тивкиот режим.
ќе се појави на
Кога ќе се префрлите во Тивок режим,
местото на .
Започнуваме
29
››Промена на тонот на ѕвонење на телефонот
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Звук → Ѕвонење на телефонот.
Изберете тон на ѕвонење од списокот и изберете ОК.
››Активирање на анимација за префрлање
прозорци
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Екран → Анимација → Некои анимации
или Сите анимации.
››Изберете заднина за екран во мирување
1
2
3
При почетниот екран, притиснете [
опција.
] → Заднина →
Изберете слика.
Изберете Сочувај или Постави заднина.
Samsung не е одговорен за каква било употреба на
стандардни слики или заднини обезбедени на Вашиот
уред.
››Приспособување на светлината на екранот
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Екран → Светлина.
Влечете го лизгачот за приспособување на нивото на
светлина.
Изберете OK.
Нивото на светлина на екранот ќе има влијание на тоа
колку брзо се празни батеријата.
Започнуваме
30
››Поставете заклучување на екранот
Можете да го заклучите екранот на допир со активирање на
одликата за заклучување. Вашиот уред ќе ја побара лозинката
за отклучување секој пат кога ќе го вклучите уредот или ќе го
отклучите екранот.
Доколку ја заборавите лозинката, донесете го
Вашиот уред во сервисниот центар на Samsung за
отклучување.
●● Samsung не е одговорен за загуба на лозинки,
приватни информации или друга штета предизвикана
од употреба на незаконски софтвер.
●●
Поставување шара за отклучување
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Локација и безбедност → Пост. закл.
на екранот → Шара.
Видете ги упатствата на екранот и примерите на шаблони и
изберете Следно.
Нацртајте шара со влечење на Вашиот прст за да поврзете
најмалку 4 точки и изберете Продолжи.
Повторно нацртајте ја шарата и изберете Потврди.
Поставете PIN код за отклучување
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Локација и безбедност → Пост. закл.
на екранот → PIN.
Внесете нов PIN (со броеви) и изберете Продолжи.
Внесете го повтроно PIN-от и изберете OK.
Започнуваме
31
Поставување шара за отклучување
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Локација и безбедност → Пост. закл.
на екранот → Лозинка.
Внесете нова лозинка (алфанумеричка) и изберете
Продолжи.
Внесете ја лозинката повторно и изберете OK.
››Заклучување на SIM или USIM картичка
Може да го заклучите Вашиот уред со активирање на PIN-кодот
обезбеден со Вашата SIM или USIM-картичка.
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Локација и безбедност → Постави
заклучување на SIM-картичката → Заклучување на
SIM-картичакта.
Внесете го Вашиот PIN и изберете OK.
Откако PIN заштитата е овозможена, мора да го внесувате PINкодот секогаш при вклучување на уредот.
Доколку внесете погрешен PIN повеќе пати, Вашата
SIM или USIM-картичка ќе биде блокирана. Мора да
ја внесете шифрата за отклучување на PIN (PUK) за
одблокирање на SIM или USIM-картичката.
●● Доколку ја блокирате Вашата SIM или USIM-картичка со
внесување на погрешен PUK, однесете ја картичката кај
Вашиот оператор за нејзино одблокирање.
●●
Започнуваме
32
››Активирање на одликата Најди го мојот
мобилен
Ако некој вметне нова SIM или USIM-картичка во Вашиот уред,
одликата Најди го мојот мобилен автоматски ќе испрати број
за контакт до одредени приматели за да Ви помогнат да го
лоцирате и да го вратите Вашиот уред.
За да ја користите оваа одлика, потребна Ви е сметка на
Samsung за контрола на уредот преку интернет, од далечина.
1
2
3
4
5
6
7
8
При почетен екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Локација и безбедност → Извест. за
замена на SIM.
Прочитајте ги роковите и условите и изберете Потврди.
Внесете ја Вашата e-mail адреса и лозинка за Вашата сметка
за Samsung и изберете Пријави се.
За креирање сметка за Samsung, изберете Зачлени се.
Изберете Извести прим. на порака.
Внесете ја лозинката за Вашата Samsung сметка повторно и
изберете OK.
Внесете го телефонскиот број вклучувајќи повикувачкиот
број за земјата (со +).
Внесете текстуална порака што треба да се испрати на
примателите.
Изберете Готово.
Внесување текст
Може да внесете текст со избор на знаци на виртуелната
тастатура или со внесување ракопис на екранот.
Не може да внесувате текст на некои јазици. За
внесување текст, треба да го измените јазикот на
пишување на еден од поддржаните јазици. ► стр. 109
Започнуваме
33
››Промена на видот на тастатура
Можете да го промените видот на тастатурата. Допрете и
држете го полето за внесување текст и изберете Начин на
внесување → вид на тастатруа (Samsung или Swype тастатура).
››Внесување текст со користење на Samsung
тастатура
1
2
Изберете → Притискања копче и изберете начин за
внесување текст.
Може да изберете еден од начините на внесување (QWERTY
или традиционална тастатура) или методи за внесување
ракопис.
Внесување текст со избирање алфанумерички копчиња или
пишување на екранот.
Исто така, може да ги користите следните копчиња:
1
2
3
Број
4
5
6
7
Функција
1
Промена на големина на букви.
2
Префрлете се помеѓу режим на Симбол /Број и
ABC режим.
3
Внесете текст преку глас; Оваа икона е достапна
само кога имате вклучено одлика за влез преку
глас за Samsung тастатура.
Оваа одлика може да е недостапна
во зависност од избраниот јазик за
внесување.
Започнуваме
34
Број
Функција
4
Бришење на внесеното.
5
Започнување нов ред.
6
Пристап до поставки за тастатурата; Промена на
типот на тастатура (допрете и држете).
7
Вметнување празно место.
Функциите на ова копче може да зависат
од Вашиот оператор.
››Внесување текст со користење на Swype
тастатура
1
2
3
4
5
Изберете го првиот знак од зборот и влечете го прстот на
вториот знак без да го тргнете прстот од екранот.
Продолжете додека да го завршите зборот.
Тргнете го прстот на последниот знак.
Кога ќе се прикаже потребниот збор, изберете
за
да вметнете празно место. Доколку точниот збор не се
прикаже, изберете алтернативен збор од листата што се
појавува.
Повторете ги чекорите 1-4 за да го завршите текстот.
Започнуваме
35
Може и да ги допирате копчињата за да внесувате
текст.
●● Може да допрете и држите копче за да внесите знаци
во горната половина од клучот. Кога допирате и држите
копче додека да се појави листата со знаци, може да
внесете специјални знаци и симболи.
●●
Исто така, може да ги користите следните копчиња:
1
2
3
Број
4
5
6
7
Функција
1
Промена на големина на букви.
2
Пристапете до екранот со совети за swype.
Отворете ги информациите за помош
(потчукнете и држете).
3
Префрувајте се помеѓу режимот за Симбол/број
и режимот за ABC/број.
4
Бришење на внесеното.
5
Започнување нов ред.
6
Внесете текст преку глас.
Оваа одлика може да е недостапна
во зависност од избраниот јазик за
внесување.
7
Вметнување празно место.
Започнуваме
36
››Копирање и пресликување текст
Додека внесувате текст, може да ја користите функцијата на
копирање и пресликување за да го користите текстот во други
апликации.
1
2
3
4
5
6
7
Поставете го покажувачот врз текстот што сакате да го
копирате.
Изберете .
Изберете
или
.
Влечете или за избор на посакуваниот текст.
Изберете
таблата.
за копирање, или
за сечење на текстот на
Во друга апликација, поставете го покажувачот кадешто
сакате да го пресликате текстот.
Изберете → за да го вметнете текстот од таблата со
исечоци во полето за текст.
Преземање апликации од Android Market
Заснована на платформата на Android, функционалноста на
Вашиот уред може да биде проширена со инсталирање на
дополнителни апликации.
Android Market Ви обезбедува лесен и брз начин на купување
игри и апликации за мобилен.
Оваа функција може да биде недостапна во зависност од
Вашиот регион или оператор.
●● Вашиот уред ќе зачува кориснички датотеки од
преземените апликации во внатрешната меморија. За да
ги зачувате фајловите на мемориската картичка, поврзете
го Вашиот уред со компјутер и копирајте ги фајловите од
внатрешната меморија на мемориската картичка.
●●
››Инсталирање апликација
1
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Market.
Започнуваме
37
2
3
Изберете Accept кога ќе се појават роковите и условите.
Побарајте фајл или апликација и преземете ги.
››Деинсталирање апликација
1
2
3
Од основниот екран на Android Market, притиснете [
Мои апликации.
]→
Изберете ја ставката што сакате да ја избришете.
Изберете Uninstall → OK.
Преземање фајлови од интернет
Фајловите што ги преземате од интернет можат да
содржат вируси што ќе го оштетат Вашиот уред. За да го
намалите ризикот, преземајте фајлови само од извори на
кои им верувате.
Некои медиумски фајлови вклучуваат Управување со
дигитални права (Digital Rights Management) за заштита
на авторски права. Оваа заштита може да Ве спречи при
преземање, копирање, менување или пренесување на
некои фајлови.
За преземање фајлови од интернет,
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Интернет.
Побарајте фајл или апликација и преземете ги.
За инсталирање на апликаци преземени од интернет-страници
различни од Android Market, мора да изберете Опции →
Апликации → Непознати извори → OK.
Синхронизирање податоци
Може да синхронизирате податоци со различни сервери на
интернет и да правите резервни копии или да ги повраќате
Вашите податоци.
Започнуваме
38
Откако синхронизацијата ќе заврши, уредот останува поврзан
на интернет. Ако на интернет е направена каква било промена,
ажурираните информации ќе се појават на Вашиот уред и
автоматски ќе започне синхронизација и обратно.
Оваа функција може да биде недостапна во зависност од
Вашиот регион или оператор.
››Поставување сметка на сервер
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Сметки и синхронизација.
Изберете Додај сметка → вид на сметка.
Следете ги упатствата на екранот за комплетирање на
поставувањето на сметката.
››Активирање автоматско синхронизирање
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Сметки и синхронизација.
Изберете Автоматска синхронизација.
Изберете сметка.
Изберете ја апликацијата што сакате да ја синхронизирате.
За исклучување на апликацијата од автоматска
синхронизација, отштиклирајте го полето веднаш до саканата
апликација.
››Рачно синхронизирање податоци
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Сметки и синхронизација.
Изберете сметка.
Притиснете [ ] → Синхронизирај. Вашиот уред
ќе започне со синхронизација на податоците што ги
поставивте за синхронизирање.
Започнуваме
39
Комуникација
Повикување
Научете како да ги користите функциите за повикување, како
што е воспоставување и одговарање на повици, користење на
опциите што се достапни во тек на повик или приспособување
и користење на одлики поврзани со повик.
››За повикување или одговарање на повик
Може да ги користите копчињата или екранот чувствителен
на допир кога воспоставувате, прифаќате, прекинувате или
одбивате повици.
Кога ќе го вклучите сензорот за близина, Вашиот уред
автоматски го исклучува и заклучува екранот на допир
за спречување случајно притискање на копчињата
додека го држите уредот блиску до лицето. ► стр. 104
●● Статичкиот електрицитет кој се празни од Вашето тело
или облека може да ствара пречки на сензорот за
близина за време на повик.
●●
Воспоставување повик
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете → Тастатура и внесете го повикувачки број на
областа и телефонски број.
Изберете
за воспоставување повик.
За прекинување на повик, изберете Заврши повик.
●● Користете го телефонскиот именик за зачувување на
броевите што често ги бирате. ► стр. 69
●● За брз пристап до дневникот со повици за повторно
бирање на броевите што неодамна сте ги бирале,
изберете → Дневници.
Комуникација
40
Одговарање на повици
1
Кога доаѓа повик, влечете го на десно додека не ја
достигне точката.
Кога уредот ѕвони, притиснете го копчето за јачина на
тонот за да го исклучите звукот на тонот на ѕвонење.
2
За прекинување на повик, изберете Заврши повик.
Одбивање на повик
Кога доаѓа повик, влечете го на лево додека не ја достигне
точката. Повикувачот ќе слушне зафатен тон.
Повикување меѓународен број
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете → Тастатура и држете допрено 0 за
вметнување на знакот +.
Внесете го целиот број што сакате да го повикате
(повикувачки број на државата, повикувачки број на
областа и телефонскиот број) и притиснете за бирање на
бројот.
››Користење слушалки
Со приклучување на слушалки во уредот може да одговарате и
контролирате повици преку режимот „без раце“:
●● За одговарање на повик, притиснете го копчето за
слушалките.
●● За одбивање повик, држете го притиснато копчето за
слушалките.
●● За задржување повик или враќање на задржан повик во тек
на повик, задржете го притиснато копчето на слушалките.
●● За да го прекинете повикот, притиснете го копчето за
слушалките.
Комуникација
41
››Користење опции за време на разговор
Во тек на повик може да ги користите следните опции:
●● За поставување на јачината на гласот, притиснете го копчето
за јачина на тонот нагоре или надолу.
●● За задржување повик, изберете
. За враќање на задржан
повик, изберете .
●● За бирање на втор повик, изберете Додај повик и потоа
бирајте нов број.
●● За одговарање на втор повик, влечете го
на десно кога
ќе се огласи тон за повик на 2. линија. Уредот прашува
дали да го прекине или задржи првиот повик. Мора да се
претплатите на услугата за повик на чекање за да може да ја
користите оваа одлика.
●● За да се отвори приказ за бирање, изберете Подлошка за
бирање.
●● За активирање на одликата за интерфон, изберете Звучник.
Во бучни средини, може да Ви биде потешко да ги
слушате разговорите додека ја користите функцијата
интерфон. За подобар звук, користете го нормалниот
режим на телефонот.
За исклучување на микрофонот, за другата страна да не може
да Ве слушне, изберете Искл.звук.
●● За слушање и разговор со другата страна преку Bluetoothслушалка, изберете Слушалки.
●● За префрлање меѓу два повика, изберете Префрли.
●● За воспоставување конференциски повик, воспоставете
или одговорете на вториот повик и изберете Спој кога ќе се
вклучи втората страна. Повторете и додадете повеќе страни.
Мора да се претплатите на услугата за конференциски повик
за да може да ја користите оваа одлика.
●●
››Преглед и бирање на пропуштени повици
Вашиот уред ќе ги прикаже пропуштените повици на екранот.
За бирање на бројот од пропуштениот повик, отворете го
прозорецот со известувања и изберете го пропуштениот
повик.
Комуникација
42
››Користење дополнителни одлики
Може да користите различни одлики поврзани со повик,
како што е режим за фиксно бирање броеви (FDN) или
пренасочување на повик.
Користење на режимот за број за фиксно бирање
(FDN)
Во FDN-режим, Вашиот уред ќе ги ограничи појдовните
повици, со исклучок на броевите зачувани во FDN-списокот. За
активирање на FDN-режимот,
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Опции за повиците → FDN броеви →
Овозможи фиксни повици.
Внесете го PIN2 доставен со Вашата SIM или USIM-картичка
и изберете OK.
Изберете Листа за фиксни повици и додадете ги
контактите што ќе се користат во FDN-режим.
Поставување препраќање на повик
Пренасочување на повикот е одлика на мрежата за испраќање
на дојдовни повици на друг број што Вие ќе го поставите. Може
да ја поставите оваа одлика одвоено за неколку услови кога
не сте во можност да одговорите на повиците, како на пример,
кога веќе го користите уредот или кога се наоѓате надвор од
областа на покриеност со услугата.
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Опции за повиците → Препраќање
повици.
Изберете услов.
Внесете го бројот на којшто ќе бидат препратени повиците
и изберете Вклучи.
Вашите опции ќе бидат испратени на мрежата.
Комуникација
43
Поставување повик на 2.линија
Повик на 2.линија е одлика на мрежата што Ви сигнализира
дојдовен повик, во текот на претходниот повик.
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Опции за повиците → Дополнителни
записи → Повик на 2.линија. Вашите опции ќе бидат
испратени на мрежата.
››Преглед на дневник со повици
Може да ги прегледувате дневниците со Вашите повици,
филтрирани според нивните видови.
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете → Дневници.
Притиснете [ ] → Прегледај според → опција за
подредување на бележниците за повици.
Од бележниците со повици, може да воспоставите повик
или да испратите порака директно на контакт со брзо
поминување преку контактот на десно или на лево.
Изберете дневник за преглед на деталите.
Од прегледот на детали, може да бирате број, да
испратите порака на бројот или да го додадете бројот во
телефонскиот именик.
Комуникација
44
Пораки
Научете како да креирате и да испратите текстуална (ЅМЅ),
мултимедијална (ММЅ) порака и да ги прегледувате или
управувате со пораките што сте ги испратиле или примиле.
Со испраќање или примање пораки додека сте надвор
од областа на покриеност од услугата, може да настанат
дополнителни трошоци. За детали, контактирајте го
Вашиот оператор.
››Праќање текстуална порака
1
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете .
2
3
Изберете Нова порака.
4
Изберете Внесете порака тука и внесете го текстот на
пораката.
За вметнување емотикони, притиснете [ ] → Вметни
смешко.
5
Додајте приматели за Вашата порака.
●● Внесете телефонски броеви рачно, одделувајќи ги со
точка-запирка или запирка.
●● Изберете телефонски броеви од листите со избирање на
Именик.
Изберете Прати за да ја пратите пораката.
››Испраќање мултимедијална порака
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете .
Изберете Нова порака.
Комуникација
45
3
Додајте приматели за Вашата порака.
●● Внесете телефонски броеви или e-mail адреси рачно,
одделувајќи ги со точка-запирка или запирка.
●● Изберете телефонски броеви или e-mail адреси од
листите со избирање на Именик.
Кога ќе внесете e-mail адреса, уредот ќе ја конвертира
пораката во мултимедијална порака.
4
Притиснете [
пораката.
5
6
7
] → Додај наслов и внесете наслов на
Изберете Внесете порака тука и внесете го текстот на
пораката.
За вметнување емотикони, притиснете [ ] → Вметни
смешко.
Изберете и додајте содржина.
Може да изберете фајл од списокот со фајлови или да
креирате нова фотографија, видео-запис или звук.
Изберете Прати за да ја пратите пораката.
››Преглед на текстуална или мултимедијална
порака
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете .
Вашите пораки се групирани во низи на пораки по
контакти, како месинџер.
Изберете контакт.
За мултимедијална порака, изберете порака за да ги видите
деталите.
Комуникација
46
››Преслушување говорни пораки
Доколку сте поставиле пропуштените повици да се
пренасочуваат на серверот за говорна пошта, повикувачите
може да остават говорни пораки ако не одговорите на
дојдовните повици. За пристап до сандачето со примена
говорна пошта и преслушување на говорните пораки,
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете → Тастатура и потоа допрете и задржете 1.
Следете ги упатствата од серверот за говорна пошта.
Мора да го зачувате бројот на серверот за говорна пошта
пред да пристапите до серверот. Бројот ќе го добиете од
Вашиот оператор.
Google Mail
Може да вчитате нови e-mail пораки од Google Mail™ во
Вашето сандаче со примени пораки. Кога пристапувате до оваа
апликација, се појавува приказот на сандачето со примени
пораки. Вкупниот број на непрочитани пораки се прикажани
во лентата за наслов и непрочитаните пораки се прикажани со
задебелени букви.
Оваа функција може да биде недостапна во зависност
од Вашиот регион или оператор.
●● Ова мени за Google Mail може да биде различно
означено, зависно од регионот или операторот.
●●
››Испраќање e-mail порака
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Google Mail.
Притиснете [ ] → Compose.
Комуникација
47
3
4
5
6
Внесете име или адреса во полето на примателот.
Внесете наслов и порака.
За прикажување слика, притиснете [
Изберете
] → Attach → фајл.
за да ја пратите пораката.
››Преглед на e-mail пораки
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Google Mail.
Изберете e-mail порака.
Од приказот на пораката, користете ги следните опции:
●● За одговор на пораката, изберете
.
●● За одговор на пораката вклучувајќи ги сите приматели,
изберете → Reply all.
●● За препраќање на пораката на други лица, изберете →
Forward.
●● За додавање ѕвезда на пораката, изберете
.
●● За да видете прилог, изберете Preview. За зачувување на
Вашата мемориска картичка, изберете Download.
●● За архивирање на пораката, изберете Archive.
●● За бришење на пораката, изберете Delete.
●● За да одите на претходната или наредната порака, изберете
или
.
››Организирање на e-mail според ознаки
Можете да го организирате Вашиот e-mail со означување
на Вашите пораки. Може да ги подредите пораките според
филтрирање на ознака.
Комуникација
48
Додавање ознака на порака
1
2
3
Од приказот на сандачето со примени пораки, држете
допрена порака.
Изберете Change labels.
Изберете назив за да додадете и изберете OK.
Филтрирање пораки
1
2
Од сандачето со примени пораки, притиснете [
labels.
] → Go to
Изберете ја ознаката на пораките што сакате да ги видите.
E-mail
Научете како да испраќате или прегледувате e-mail преку
Вашата лична или службена e-mail сметка.
››Поставување e-mail сметка
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете E-mail.
Внесете ја Вашата e-mail адреса и лозинка.
Изберете Следно (за општа e-mail сметка, како на пример
Google Mail и Yahoo) или Рачно пост. (за други службени
e-mail сметки).
Следете ги упатствата на екранот.
Кога ќе завршите со поставување на e-mail сметката, e-mail
пораките се преземаат на Вашиот уред. Ако имате креирано
повеќе од две сметки, може да префрлате меѓу e-mail сметките;
Изберете име на сметка на горниот десен дел од екранот и
изберете една од која сакате да се вчитаат пораките.
Комуникација
49
››Испраќање e-mail порака
1
2
3
4
5
6
7
8
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете E-mail → e-mail сметка.
Притиснете [ ] → Состави.
Изберете Именик.
Може да ја внесете адресата за е-пошта рачно или да
изберете една од записите или од групите за контакт со
избор на друга опција.
Изберете контакти и изберете Додај.
Изберете ги полињата Сс/Всс за да додадете повеќе
приматели.
Изберете го полето за наслов за да внесете наслов.
Изберете го полето за внесување текст и внесете го текстот
на e-mail пораката.
Изберете Приложи и прикачете фајл.
Може да изберете фајл од списокот со фајлови или да
креирате нова фотографија, видео-запис или звук.
Не можете да прикачите DRM-заштитени фајлови.
9
Изберете Прати за да ја пратите пораката.
Ако сте надвор од мрежа или надвор од подрачјето на
покриеност со услугата, пораката ќе биде задржана во
излезното сандачеж се додека не сте во мрежа и не сте
во областа на покриеност со услугата.
››Преглед на e-mail порака
Кога ја отворате Вашата e-mail сметка, може да гледате
претходно вчитани e-mail пораки надвор од мрежа или да се
поврзете на e-mail серверот за да преглед на нови пораки.
Откако ќе вчитате e-mail пораки, истите можете да ги гледате и
надвор од мрежа.
1
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете E-mail → e-mail сметка.
Комуникација
50
2
3
Притиснете [
пораки.
] → Обнови за ажурирање на списокот со
Изберете e-mail порака.
Од приказот на пораката, користете ги следните опции:
За одговор на пораката, изберете [ ] → Одговори.
●● За препрепраќање на пораката на други лица, притиснете
[ ] → Препрати.
●● За бришење на пораката, притиснете [
] → Избриши.
●● За преместување на пораката во друга папка, притиснете
[ ] → Премести во папка.
●● За вчитување слики од пораката, притиснете [
]→
Прикажи слики.
●● За да видете прилог, изберете ја ставката со прилогот. За
зачувување на Вашата мемориска картичка, изберете .
●●
Разговор
Научете како да разговарате со пријателите и семејството
преку Google Talk™.
Оваа функција може да биде недостапна во зависност од
Вашиот регион или оператор.
››Додавање пријатели на списокот со пријатели
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Talk.
Во списокот со пријатели се прикажани сите Ваши контакти
за Google Talk.
Притиснете [ ] → Add friend.
Внесете e-mail адреса на пријател и изберете Send
invitation.
Кога Вашиот пријател ќе ја прифати поканата, пријателот е
додаден на Вашиот список со пријатели.
Комуникација
51
››Почнете разговор
1
2
3
4
5
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Talk.
Изберете пријател од списокот со пријатели. Се отвора
приказ за разговор.
Внесете Ваша порака и изберете Send.
За вметнување емотикони, притиснете [
Insert smiley.
] → Повеќе →
За да се префрлате помеѓу активни разговори, притиснете
[ ] → Switch chats.
За да го завршите разговорот, притиснете [ ] → End chat.
Social Hub
Научете како да пристапите до Social Hub™, интегрираната
апликација за Social Network Service (SNS), комуникација за
e-mail, пораки, инстант-пораки, контакти или информации од
календарот. Посетете ја страницата socialhub.samsungapps.com
за повеќе детали.
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Social Hub.
Проверка и користење на содржината преземена од Social
Hub.
Комуникација
52
Забава
Камера
Научете како да креирате и прегледувате фотографии и видеозаписи. Може да снимате фотографии со резолуција до
1600 х 1200 пиксели (2 мегапиксели) и видео-записи со
резолуција до 320 х 240 пиксели.
За користење на оваа одлика, потребно е прво да вметнете
мемориска картичка.
Интерфејсот на камерата се појавува само при широк
приказ.
●● Допрете го екранот за сокривање или приказ на
иконите во визирот.
●● Камерата автоматски се исклучува кога не ја користите
одреден временски период.
●● Меморискиот капацитет може да се разликува, во
зависност од сцената на снимање или условите на
снимање.
●●
››Фотографирање
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Камера за вклучување на камерата.
Завртете го уредот спротивно од правецот на стрелките на
часовникот за преглед во ориентација на пејсаж.
Насочете го објективот кон објектот и направете какви
било потребни приспособувања.
1
6
2
3
7
4
5
8
Забава
53
Број
Функција
1
Проверете ги статусот и поставките на
камерата.
●●
: Резолуција
●●
: Вид на мерка на експозиција
●●
: Број на фотографии што може да ги
снимите (според достапната меморија)
●●
: Локација за зачувување
2
Промена на режимот за сликање.
3
Промена на екранскиот режим.
4
Прилагодете ја осветленоста.
5
Промена на поставките за камерата.
6
Префрлете на видео-камера.
7
Фотографирање.
8
Преглед на последно сликаната
фотографијата.
4
Притиснете го копчето за Јачина на тонот за зумирање или
одзумирање.
Функцијата за зумирање може да не е достапна кога
снимате со највисоката резолуција.
5
Изберете за фотографирање.
Фотографијата се зачувува автоматски.
Забава
54
По фотографирањето, изберете за преглед на снимените
фотографии.
●● За преглед на повеќе фотографии, лизгајте налево или
надесно.
●● За зумирање или одзумирање, притиснете на екранот и
изберете или . Ставете два прста на екранот и раширете
ги за да зумирате. Спојте ги прстите поблиску еден до друг
за одзумирање. Исто така можете да зумирате со двојно
допирање на екранот.
●● За испраќање фотографија на други, изберете Спод.
●● За поставување на фотографија како заднина или слика за
идентификување на повикувач за контакт, изберете Постави
како.
●● За бришење фотографија, изберете Избриши.
››Снимање фотографии со користење опции што
се претходно програмирани за различни сцени
Вашата камера Ви нуди претходно програмирани поставки
за различни сцени. Може едноставно да изберете соодветен
режим за Вашите услови на снимање и објекти.
На пример, кога снимате фотографии во ноќни услови,
изберете ноќен режим што користи продолжена експозиција.
1
2
3
4
5
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Камера за вклучување на камерата.
Завртете го уредот спротивно од правецот на стрелките на
часовникот за преглед во ориентација на пејсаж.
→ сцена.
Изберете
Може да направите потребни приспособувања.
Изберете
за фотографирање.
Забава
55
››Фотографирање во режимот фотографирање
насмевка
Вашата камера може да ги препознае лицата на луѓето и да Ви
помогне да снимите фотографии со нивните насмеани лица.
1
2
3
4
5
6
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Камера за вклучување на камерата.
Завртете го уредот спротивно од правецот на стрелките на
часовникот за преглед во ориентација на пејсаж.
→ Сликање насмевка.
Изберете
Може да направите потребни приспособувања.
Насочете го објективот на камерата кон објектот што го сликате.
Изберете .
Вашиот уред препознава луѓе на сликата и ги детектира
нивните насмевки. Кога објектот се смее, уредот автоматски
фотографира.
››Снимање панорамска фотографија
Може да снимите широки панорамски фотографии со
користење на режимот за панорамско снимање. Овој режим е
погоден за фотографирање пејзажи.
1
2
3
4
5
6
7
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Камера за вклучување на камерата.
Завртете го уредот спротивно од правецот на стрелките на
часовникот за преглед во ориентација на пејсаж.
→ Панорама.
Изберете
Може да направите потребни приспособувања.
Изберете
за да ја снимите првата фотографија.
Полека придвижете го уредот во која било насока и
израмнете ја зелената рамка со визирот.
Откако ќе ја израмните зелената рамка со визирот,
камерата автоматски ќе ја сними следната фотографија.
Повторете го чекорот 6 за да ја завршите панорамската
фотографија.
Забава
56
››Приспособување на опциите за камерата
Пред да фотографирате, изберете
до следните опции:
→
за да пристапите
Опција
Функција
Тајмер
Изберете го времетраењето на одложувањето
пред камерата да фотографира.
Резолуција
Промена на опцијата за резолуција.
Баланс на бело
Прилагодување на нивото на боите според
условите на осветлување.
Ефекти
Применете специјален ефект.
Мерење
Изберете вид на мерач на експозиција.
Квалитет на
сликата
Поставете го нивото на квалитет за Вашите
фотографии.
Пред да фотографирате, изберете
следните поставки:
→
за да пристапете до
Поставка
Функција
Со водилки
Прикажување на насоките на приказот за
преглед.
Ревизија
Поставување на камерата за приказ на
снимената слика.
GPS
Поставување на камерата да вклучува
информации за локацијата на Вашите
фотографии.
За подобрување на GPS-сигналите,
избегнувајте снимање на локации
каде што сигналот може да биде
попречен, како што е меѓу згради
или ниски подрачја или во лоши
временски услови.
Звук при
сликање
Поставете затворачот на камерата да
огласи звук при фотографирање.
Ресетирај
Ресетирање менија и опции за снимање.
Забава
57
››Снимање видео-запис
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Камера за вклучување на камерата.
Завртете го уредот спротивно од правецот на стрелките на
часовникот за преглед во ориентација на пејсаж.
Изберете
за да префрлите на видео-камера.
Насочете го објективот кон објектот и направете какви
било потребни приспособувања.
1
2
5
6
3
7
4
Број
Функција
1
Проверете ги статусот и поставките на
видео-камерата.
●●
: Резолуција
●●
: Должината на видео-записот
што може да се сними (според достапната
меморија)
●●
: Локација за зачувување
2
Промена на режимот на снимање (за
прикачување на мултимедијална порака или
за нормално зачувување).
3
Прилагодете ја осветленоста.
4
Промена на опциите за видео-камерата.
5
Префрлете на камера.
6
Снимање видео-запис.
7
Преглед на последно направениот видеозапис.
Забава
58
5
Притиснете го копчето за Јачина на тонот за зумирање или
одзумирање.
Функцијата за зумирање може да не е достапна кога
снимате со највисоката резолуција.
6
7
Изберете
за да започне снимањето.
Изберете за да го прекинете снимањето.
Видео-записот се зачувува автоматски.
Видео-камерата можеби нема да има можност за
соодветно снимање на видео-записи на мемориска
картичка со мала брзина на трансфер.
По снимањето видео-записи, изберете за да ги погледнете
снимените видео-записи.
●● За преглед на повеќе видео-записи, лизгајте налево или
надесно.
●● За испраќање видео-запис на други, изберете Спод.
●● За емитување видео-запис, изберете Емитувај.
●● За бришење видео-запис, изберете Избриши.
››Приспособување на опциите за видеокамерата
Пред да снимите видео-запис, изберете
пристапите до следните опции:
→
за да
Опција
Функција
Тајмер
Изберете го времетраењето на
одложувањето пред камерата да започне
со снимање на видео-записот.
Резолуција
Промена на опцијата за резолуција.
Баланс на бело
Прилагодување на нивото на боите според
условите на осветлување.
Ефекти
Применете специјален ефект.
Квалитет на
видео
Поставете го нивото на квалитет за Вашите
видео-записи.
Забава
59
Пред снимање на видео-запис, изберете
следните поставки:
→
за пристап до
Поставка
Функција
Со водилки
Прикажување на насоките на приказот за
преглед.
Ревизија
Поставување на камерата за приказ на
снимениот видео-запис.
Ресетирај
Ресетирање менија и опции за снимање.
Галерија
Научете како да прегледувате фотографии и емитувате видеозаписи зачувани на Вашата мемориска картичка.
››Поддржани формати на фајлови
Тип
Формат
Слика
●● Екстензија: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Видеозапис
●● Екстензија: 3gp, mp4, mkv
●● Кодек: H.263, H.264, mpeg4
Некои формати на фајлови не се поддржани, во
зависност од софтверот на уредот.
●● Ако големината на фајлот ја надмине достапната
меморија, може да се појави грешка при отворање на
фајловите.
●● Квалитетот на емитувањето може да варира во
зависност од видот на содржината.
●● Некои фајлови може да не се емитуваат правилно во
зависност од тоа како се кодирани.
●●
Забава
60
››Преглед на фотографија
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Галерија.
Изберете папка.
За промена на режимот за преглед, изберете
горниот десен дел од екранот.
или
на
Изберете фотографија (без икона) за преглед.
При прегледување на фотографија, користете ги следните
опции:
●● За преглед на повеќе фотографии, лизгајте налево или
надесно.
●● За зумирање или одзумирање, притиснете на екранот и
изберете или . Ставете два прста на екранот и раширете
ги за да зумирате. Спојте ги прстите поблиску еден до друг
за одзумирање. Исто така можете да зумирате со двојно
допирање на екранот.
●● За да стартувате слајдшоу во избраната папка, изберете
Слајдови. Допрете на екранот да го прекинете движењето
на слајдовите.
●● За да испратите фотографија на други, изберете [
]→
Сподели.
●● За бришење фотографија, притиснете [
] → Избриши.
●● За користење дополнителни одлики со фотографија,
изберете [ ] → Повеќе и користете ги следниве опции:
-- Детали: Преглед на детали за фотографијата.
-- Постави како: Поставете фотографија како заднина или
како слика за повикувач за контакт.
-- Отсечи: Отсечете слика од фотографија.
-- Ротирај лево: Ротирајте ја фотографијата спротивно на
правецот на стрелките на часовникот.
-- Ротирај десно: Ротирајте ја фотографијата во правецот на
стрелките на часовникот.
Забава
61
››Емитување видео-запис
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Галерија.
Изберете видео-запис (со иконата
) за емитување.
Завртете го уредот за широк преглед.
Контролирајте го емитувањето со виртуелните копчиња.
Музика
Научете како да ја слушате Вашата омилена музика во
движење, преку плеерот за музика. Плеерот за музика ги
поддржува следните формати на фајлови: mp3, m4a, 3gp, mp4,
ogg (Кодек: mp3, vorbis(ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav,
midi).
За користење на оваа одлика, потребно е прво да вметнете
мемориска картичка.
Некои формати на фајлови не се поддржани, во
зависност од софтверот на уредот.
●● Ако големината на фајлот ја надмине достапната
меморија, може да се појави грешка при отворање на
фајловите.
●● Квалитетот на емитувањето може да варира во
зависност од видот на содржината.
●● Некои фајлови може да не се емитуваат правилно во
зависност од тоа како се кодирани.
●●
››Додавање музички фајлови во Вашата
мемориска картичка
Започнете со пренесување фајлови на Вашата мемориска
картичка:
●● Преземање од безжичен интернет. ► стр. 76
●● Преземање од компјутер со Samsung Kies. ► стр. 92
●● Примање фајлови преку Bluetooth. ► стр. 88
●● Копирање на мемориска картичка. ► стр. 93
Забава
62
››Емитување музика
По преносот на музички фајлови на Вашата мемориска
картичка,
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Музика.
Изберете категорија на музика → музички фајл.
Контролирајте го емитувањето користејќи ги следните
копчиња:
1
5
6
2
Број
3
7
4
8
Функција
Активирајте го сараунд звучниот систем со
5,1 канали, кога се вклучени слушалките.
1
2
1
Одете до точка од фајлот со влечење на
лентата.
3
Прескокнување назад; Премотување назад
во фајл (држете допрено).
4
Паузирање на емитувањето; Изберете
да продолжите со емитување.
5
Промена на режимот на повторување
(исклучи, повтори еден фајл или повтори ги
сите фајлови).
Забава
63
за
Број
Функција
6
1
Активирање на режимот за произволно
емитување.
7
Отворете ја музичката листа.
8
Премотување напред; Премотување напред
во фајл (држете допрено)
1. Овие икони ќе се појават кога ќе го допрете приказот на
плеерот.
Може да го контролирате емитувањето со слушалките.
При почетниот екран, притиснете и задржете на
копчето од слушалките за стартување на музичкиот
плеер. Притиснете на копчето од слушалките за
почеток или пауза на емитувањето.
●● SRS CS Headphone овозможува сараунд звучен ефект
™
со 5,1 канали кај стандардни слушалки, при слушање
содржина од повеќе канали, како што се DVD филмови.
●● WOW HD значително го подобрува квалитетот
™
на звукот при репродукција и дава динамично 3D
искуство со длабок и богат бас и висока јасност на
фреквенцијата заради пренесување на секој детал.
●●
››Користење на одликата за мешање за журка
Кога ќе ја вклучите одликата за мешање за журка, Вашиот уред
избира и емитува музички фајлови по произволен редослед.
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Музика.
Притиснете [ ] → Мешање за журка.
За исклучување на одликата за мешање на песни,
притиснете [ ] → Искл. мешање за журка.
Забава
64
››Приспособување на опциите за плеерот за
музика
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Музика.
Изберете категорија → музички фајл.
Притиснете [
] → Нагодување.
Прилагодете ги следните опции за приспособување на
Вашиот плеер за музика:
Опција
Функција
5.1 канали
Поставете дали да се активира или не
виртуелниот 5,1 канален сараунд
звучен систем кога слушалките се
поврзани.
Еквилајзер
Изберете основен тип на еквилајзер.
FM радио
Научете како да слушате музика и вести на FM радио. За
слушање FM радио, мора да приклучите слушалки што служат
како антена за радиото.
››Слушање FM радио
1
2
Поврзете ги слушалките со уредот.
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете FM радио.
FM радиото пребарува и ги зачувува достапните станици
автоматски.
Кога ќе го вклучите FM радиото за првпат, ќе биде
побарано да стартувате автоматско барање.
Забава
65
3
Контролирајте го FM радиото користејќи ги следните
копчиња:
5
1
2
3
3
4
Број
Функција
1
Вклучување или исклучување на FM
радиото.
2
Фино подесување на фреквенцијата.
3
Пребарување достапни радио-станици.
4
Додавање на тековната радио-станица во
списокот со омилени.
5
Прилагодување на јачината на тонот.
››Автоматско зачувување на радио-станица
1
2
3
Поврзете ги слушалките со уредот.
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете FM радио.
Притиснете [ ] → Скенирај → опција за скенирање.
FM радиото пребарува и ги зачувува достапните станици
автоматски.
Забава
66
››Додавање радио-станица во списокот со
омилени
1
2
Поврзете ги слушалките со уредот.
3
4
5
Изберете
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете FM радио.
за да го вклучите FM радиото.
Лизгајте до саканата радио-станица.
Изберете
за да ја додадете на списокот со омилени.
Можете да додадете име за радио-станица или да
избришите радио-станица; Допрете и задржете некоја
радио-станица од списокот со омилени и изберете
Отстрани или Преименувај.
››Приспособување на опциите за FM радио
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете FM радио.
Притиснете [ ] → Нагодување.
Прилагодете ги следните опции за приспособување на
Вашето FM радио.
Опција
Функција
РЕГИОН
Изберете го Вашиот регион.
Емитување во
заднина
Поставете дали FM радиото да работи
во заднина додека користите други
апликации. Ако оваа одлика е вклучена,
може да го контролирате FM радиото
од прозорецот со известувања.
Забава
67
Опција
Функција
Поставете дали да се прикажуваат
информации за станицата на приказот
Прикажи ИД на на FM радиото; Информациите за
станица
станицата се достапни само од радиостаници што ги обезбедуваат тие
информации.
Алтернативна
фреквенција
Поставете дали FM радиото да се
обидува повторно да ја бира радиостаницата кога сигналот е слаб.
Автоматско
искл. на радио
Поставете FM радиото да се исклучува
по одреден временски период.
Забава
68
Лични информации
Контакти
Научете да креирате и да управувате со листа на Вашите лични
или деловни контакти. Може да зачувате имиња, броеви на
мобилни телефони, броеви на домашни телефони, e-mail
адреси, родендени и повеќе за Вашите контакти.
››Креирање контакт
1
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете .
2
3
Изберете
4
5
Внесете информации за контактот.
.
Изберете мемориска локација.
Ако имате повеќе од една сметка, изберете сметка кон која
сакате да го додадете контактот.
Изберете Сочувај за да го додадете контактот во
меморијата.
Исто така, може да креирате контакт од екранот за бирање.
1
2
3
4
5
6
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете → Тастатура.
Внесете телефонски број.
Изберете Додај во Контакти →
.
Изберете мемориска локација.
Ако имате повеќе од една сметка, изберете сметка кон која
сакате да го додадете контактот.
Внесете информации за контактот.
Изберете Сочувај за да го додадете контактот во
меморијата.
Лични информации
69
››Наоѓање контакт
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете .
Лизгајте нагоре или надолу во списокот со контакти.
Може исто така да го влечете прстот низ индексот на
десната страна за брзо прелистување на листата.
Изберете име на контактот.
Откако ќе го пронајдете контактот, може да ги користите
следниве опции:
●● Повикајте го контактот со избирање на телефонски број.
●● Испратете порака со избирање Порака.
●● Испратете e-mail порака со избирање на e-mai адреса.
●● За изменување на информациите за контакт, притиснете
[ ] → Измени.
●● За поставување на контактот како Ваш омилен, изберете
горе десно на екранот.
››Поставување број за брзо бирање
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете .
Притиснете [ ] → Повеќе → Брзи повици.
Изберете број на локација → контакт.
Изберете телефонски број (ако е потребно).
Може брзо да го бирате овој број со допирање и
задржување на бројот на локација од екранот за бирање.
››Креирање деловна картичка
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете .
Притиснете [ ] → Мој профил.
Лични информации
70
3
4
Внесете ги Вашите лични податоци.
Изберете Сочувај.
Можете да ја испратите Вашата деловна картичка со
нејзино прикачување на пораката или e-mail пораката
или да ја пренесете преку безжичната одлика Bluetooth.
››Креирање група на контакти
Со креирање групи на контакти, може да управувате со повеќе
контакти и да испраќате пораки или e-mail пораки на цела
група. Започнете со креирање група.
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
→ Групи.
изберете
Притиснете [ ] → Ново.
Внесете име и изберете тон за ѕвонење за групата.
Изберете Сочувај.
››Копирање контакти
Внесување на контакти од SIM или USIM картичката на уредот.
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете .
Притиснете [ ] → Увоз/Извоз → Увези од SIMкартичка.
Изберете контакти за копирање и изберете Увези.
За копирање контакти од Вашиот уред на SIM или USIM
картичката,
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете .
Притиснете [ ] → Увоз/Извоз → Извези во SIMкартичка.
Изберете конткати за копирање и изберете Извези → Да.
Лични информации
71
››Увезување или извезување контакти
За увезување контакт фајлови (во vcf формат) од мемориска
картичка на Вашиот уред,
1
2
3
4
5
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете .
Притиснете [ ] → Увоз/Извоз → Увези од SD-картичка.
Изберете мемориска локација.
Ако имате повеќе од една сметка, изберете сметка кон која
сакате да го додадете контактот.
Изберете опција за увезување единечен контакт фајл,
повеќе контакт фајлови или сите контакт фајлови и
изберете OK.
Изберете контакт фајлови за увезување и изберете OK.
За извезување контакт фајлови од Вашиот уред на мемориска
картичка,
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете .
Притиснете [ ] → Увоз/Извоз → Извези во SDкартичка.
Изберете Да за да потврдите.
››Преглед на бележник со комуникации
Може да го прегледате бележникот со комуникации со повици,
пораки, e-mail пораки или SNS-низи.
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
→ Историја.
изберете
Изберете ставка што сакате да ја прегледате.
››Преглед на активностите на социјалните
мрежи
Може да ги прегледате неодамнешните активности на
контактите во услугите на социјалните мрежи, како што се
Facebook и Twitter.
Лични информации
72
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
→ Активности.
изберете
Изберете ставка што сакате да ја прегледате.
Календар
Научете како да креирате и управувате со дневни, седмични
или месечни настани и да поставувате аларми што ќе Ве
потсетуваат на важни настани.
››Креирање настан
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Календар.
Притиснете [ ] → Повеќе → Ново.
Внесете ги деталите за настанот по потреба.
Изберете Извршено.
››Преглед на настаните
За промена на приказот на календарот,
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Календар.
Притиснете [ ] → Ден, Седмица или Месец.
За преглед на настани од одреден датум,
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Календар.
Изберете датум на календарот.
●● За да одете на одреден ден со рачно внесување на датум,
притиснете [ ] → Повеќе → Оди на, внесете го датумот
со избирање + или -, и изберете Постави.
●● За избирање на денешниот датум, притиснете [
]→
Денес.
Изберете настан за да ги прегледате деталите.
Лични информации
73
››Исклучување аларм за настан
Доколку сте поставиле аларм за настан од календарот, иконата
за аларм за настан ќе се појави во одреденото време.
1
2
3
Отворете го прозорецот со известувања од горниот дел на
екранот.
Изберете потсетник за да видите повеќе детали околу
настанот.
За да го одложите или откажете потсетникот, изберете
Одложување за сите или Откажи ги сите.
Белешка
Научете како да забележите важни информации заради нивно
зачувување и преглед подоцна.
››Креирање белешка
1
2
3
4
5
6
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Белешка.
Изберете Напиши белешка или притиснете [ ] → Ново.
Внесете го текстот на белешката.
Притиснете [
] за да ја сокриете тастатурата.
Изберете боја за промена на бојата на заднината.
Изберете Сочувај.
››Преглед на белешки
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Белешка.
Изберете белешка за преглед на детали.
●● За да ја измените белешката, изберете
.
●● За бришење на белешката, изберете
→ OK.
Може да испратите белешка на други со допирање и
задржување на белешката и избор на Прати преку →
опција.
Лични информации
74
Гласовен снимач
Научете да работите со гласовниот снимач на Вашиот телефон.
За користење на оваа одлика, потребно е прво да вметнете
мемориска картичка.
››Снимање гласовна белешка
1
2
3
4
5
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Диктафон.
Изберете Снимај за да започнете со снимање.
Зборувајте во микрофонот.
Откако ќе завршите, изберете Запри.
Вашата белешка автоматски се зачувува.
За снимање на повеќе гласовни белешки, изберете Снимај
повторно.
››Емитување гласовна белешка
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Диктафон.
Изберете Листа.
Изберете гласовна белешка за емитување.
Може да испратите белешка на други со притискање на
[ ] → Сподели → опција.
Лични информации
75
Интернет
Интернет-услугите бараат податочна врска. Контактирајте со
Вашиот оператор за избор на најдобриот податочен план.
Интернет
Научете како да пристапите и да ги означите Вашите омилени
интернет-страници.
Со пристап до интернет и преземање мултимедијални
содржини може да настанат дополнителни трошоци. За
детали, контактирајте го Вашиот оператор.
●● Менито на прелистувачот може да биде означено на
друг начин, зависно од Вашиот оператор.
●● Достапните икони може да се разликуваат, зависно од
Вашиот регион или оператор.
●●
››Прелистување интернет страници
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Интернет за активирање на конкретна почетна
страница.
За пристап до конкретна интернет страница, изберете го
полето за внесување URL, внесете ја интернет-адресата
(URL) на интернет-страницата и изберете .
Движете се низ интернет-страниците со користење на
следните копчиња:
2
1
Интернет
76
Приказот може да се разликува во зависност од Вашиот
регион или оператор.
Број
Функција
1
Внесете интернет-адреса на интернетстраницата за пристап до истата.
2
Отворете список со зачувани маркери,
често посетувани страници и неодамнешна
интернет историја.
Додека прелистувате низ интернет-страниците, користете ги
следните опции:
●● Ставете два прста на екранот и раширете ги за да зумирате.
Спојте ги прстите поблиску еден до друг за одзумирање.
Исто така можете да зумирате со двојно допирање на
екранот.
●● За да отворете нов прозорец, притиснете [
] → Нов
прозорец.
●● За преглед на тековните активни прозорци, притиснете
[ ] → Прозорци. Може да отворате повеќе страници и да
се префрлате меѓу нив.
●● За повторно вчитување на тековната интернет-страница,
притиснете [ ] → Обнови.
●● За да одите на следната страница во историја, притиснете
[ ] → Напред.
●● За означување на тековната интернет-страница, притиснете
[ ] → Додај сочувана стр.
●● За да додадете кратенка до тековната интернет-страница
на основниот екран, притиснете [ ] → Повеќе → Додај
кратенка на основниот екран.
●● За пребарување текст во интернет-страница, притиснете
[ ] → Повеќе → Најди на стр.
●● За преглед на деталите за интернет-страница, притиснете
[ ] → Повеќе → Инфо.стр.
●● За испраќање на интернет-адресата (URL) на интернетстраницата на други, притиснете [ ] → Повеќе → Сподели
стр.
Интернет
77
За преглед на историја на преземања, притиснете [ ] →
Повеќе → Преземено.
●● За приспособување на опциите на пребарувачот, притиснете
[ ] → Повеќе → Опции.
●●
››Пребарувајте информации преку глас
Оваа функција може да биде недостапна во зависност од
Вашиот регион или оператор.
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Интернет.
Изберете го полето за внесување URL.
Изберете и кажете клучен збор во микрофонот на
Вашиот уред.
Уредот пребарува информации и интернет страници
поврзани со клучниот збор.
››Означување на Вашите омилени интернетстраници
Ако ја знаете интернет-адресата на интернет-страницата, може
рачно да додадете страница. За додавање омилена страница,
1
2
3
4
5
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Интернет.
Изберете → Омил.стр.
Изберете Додај.
Внесете го насловот на страницата и адресата на интернетстраницата (URL).
Изберете OK.
Од списокот со сочувани адреси, задржете допрена сочувана
адреса и користете ги следните опции:
●● За да ја отворете интернет страницата во тековниот
прозорец, изберете Отвори.
Интернет
78
За отворање интернет-страница во нов прозорец, изберете
Отвори во нов проз.
●● За уредување на деталите на маркерите, изберете Измени
омилена стр.
●● За додавање кратенка од означена страна на екранот во
мирување, изберете Додај кратенка на основниот екран.
●● За испраќање на интернет-адресата (URL) на интернетстраницата на други, изберете Сподели линк.
●● За копирање на интернет-адресата (URL) на интернетстраницата, изберете Коп.линк за URL.
●● За бришење маркер, изберете Избриши омилена стр.
●● За користење интернет-страница како почетна страница на
прелистувачот, изберете Постави како почетна страница.
●●
››Пристап до често посетувани страници или
неодамнешна историја
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Интернет.
Изберете → Најпосетувани или Историја.
Изберете интернет-страница до којашто сакате да
пристапите.
Може да додадете интернет-страница кон списокот со
омилени со избирање .
Мапи
Научете како да користите Google Maps™ за да ја пронајдете
Вашата локација, пребарувајте ги мапите на интернет за улици,
градови или земји и добијте насоки.
Оваа функција може да биде недостапна во зависност од
Вашиот регион или оператор.
Интернет
79
››Пребарување на одредена локација
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Maps.
Ако ја стартувате оваа апликација за прв пат, изберете OK.
Мапата ќе ја прикаже Вашата моментална локација.
Притиснете [ ] → Search.
Внесете лозинка за локацијата и изберете .
●● За да пребарувате локација преку глас, изберете .
●● За преглед на листа со сите резултати за Вашето
пребарување, изберете .
●● За зумирање или одзумирање, изберете
или
.
●● За додавање слоеви на мапата, притиснете [
]→
Layers.
●● За да ја видите својата тековна локација, притиснете [
→ My Location.
]
››Добивање насоки до одредена дестинација
1
2
3
4
5
6
7
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Maps.
Притиснете [ ] → Directions.
Внесете ги адресите на почетната локација и одредиштето.
За внесување адреа од списокот со контакти или
означување на локацијата на мапата, изберете →
Contacts, Point on map или My places.
Изберете начин на патување (автомобил, автобус или
пешачење) и изберете Get directions.
Изберете маршута на патување за преглед на деталите за
Вашето патување (доколку е потребно).
Изберете .
Маршрутата е означена на мапата. За поглед само на
или
.
поединечен дел од маршрутата, изберете
Откако ќе завршите, притиснете [ ] → Повеќе → Clear
Map.
Интернет
80
Географска широчина
Научете како да ја споделувате Вашата локација со Вашите
пријатели и да ги прегледувате локациите на пријателите преку
Google Latitude™.
Оваа функција може да биде недостапна во зависност од
Вашиот регион или оператор.
1
2
3
4
5
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Latitude.
Уредот автоматски се приклучува на Latitude.
Изберете → Select from Contacts или Add via email
address.
Изберете пријател што сакате да го додадете или внесете
e-mail адреса и изберете Add friends.
Изберете Yes.
Кога Вашите пријатели ќе ја прифатат Вашата покана, може
да ги споделувате локациите.
Притиснете [ ] → Map view.
Локациите на Вашите пријатели се означени со нивните
фотографии на мапата.
Места
Научете да пребарувате места околу Вас.
Оваа функција може да биде недостапна во зависност од
Вашиот регион или оператор.
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Places.
Одберете категорија.
Вашиот уред пребарува места околу Вашата моментална
локација кои се поврзани со категоријата.
Изберете име на место за преглед на деталите.
Интернет
81
4
При прегледување на информациите, користете ги
следните опции:
●● За поглед на местото на мапата, изберете Мапа.
●● За преглед на маршрутата до местото, изберете
Directions.
●● За да го видите телефонскиот број на местото, изберете
Повик.
Навигација
Научете да го користете GPS системот за навигација за да ја
пронајдете и прикажувате Вашата дестинација со гласовно
водење.
Мапите за навигација, Вашата тековна локација и други
навигациски податоци можат да се разликуваат од
реалните локациски информации. Секогаш треба да
обрнувате внимание на патните услови, сообраќајот
и други фактори кои можат да влијаат врз Вашето
возење и следете ги сите сигурносни предупредувања
и регулативи додека возите.
●● Оваа функција може да биде недостапна во зависност
од Вашиот регион или оператор.
●●
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Navigation.
Ако ја стартувате оваа апликација за прв пат, изберете
Accept.
Внесете ја Вашата дестинација со користење на еден од
следните методи:
●● Speak Destination: Изговорете ја Вашата дестинација
како “Навигација до дестинација.”
●● Type Destination: Внесете ја Вашата дестинација преку
виртуелната тастатура.
●● Contacts: Изберете ја вашата дестинација од адресите на
Вашите контакти.
●● Starred Places: Изверете ја Вашата дестинација од листата
со Вашите места со ѕвезда.
Интернет
82
YouTube
Научете како да гледате и да споделувате видео-записи преку
YouTube.
Оваа функција може да биде недостапна во зависност од
Вашиот регион или оператор.
››Гледање видео-записи
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете YouTube.
Изберете видео-запис од списокот.
Завртете го уредот за широк преглед.
Контролирајте го емитувањето со иконите на екранот.
››Споделување видео-записи
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете YouTube.
Изберете видео-запис.
Изберете Повеќе → Сподели → опција.
››Праќање видео-записи
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете YouTube.
Притиснете [ ] → Upload и изберете видео запис.
Прескокнете до чекор 8.
за
Ако сакате да пратите нови видео-записи, изберете
да ја вклучите камерата.
Завртете го уредот спротивно од правецот на стрелките на
часовникот за преглед во ориентација на пејсаж.
Насочете го објективот кон објектот и направете какви
било потребни приспособувања.
Интернет
83
5
6
7
8
9
Изберете
за да започне снимањето.
Изберете
за да го прекинете снимањето.
Изберете Сочувај за поставување на видео-записот што го
снимивте.
Одберете ја Вашата Google сметка ако е таа поврзана со
YouTube. Можете исто така да одберете Add account и да
креирате сметка за да пристапите на YouTube.
Внесете ги деталите за праќање и изберете Upload.
Samsung Apps
Samsung Apps Ви овозможува брзо и едноставно преземање
на голем број корисни апликации директно во Вашиот уред.
Со богатата понуда на игри, вести, референции, социјални
мрежи, навигација, апликации во врска со здравјето и повеќе,
Samsung Apps Ви нуди брз пристап до огромниот избор на
мобилното искуство.
Вашиот уред станува поинтелигентен со целосно
оптимизирани апликации од Samsung Apps. Барајте корисни
апликации и подобрете го Вашиот мобилен живот.
Оваа одлика може да биде недостапна, зависно од
Вашиот регион или оператор.
●● За повеќе информации, посетете
www.samsungapps.com.
●●
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Samsung Apps.
Ако ја стартувате оваа апликација за прв пат, прочитајте ги
роковите и условите и изберете Потврди.
Пребарувајте и преземајте апликации кои ги сакате.
Пазар
Може да преземате игри, тонови за ѕвонење или други
апликации од Android Market.
Интернет
84
Оваа функција може да биде недостапна во зависност од
Вашиот регион или оператор.
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Market.
Ако ја стартувате оваа апликација за прв пат, изберете I
Accept.
Пребарување фајл и преземање на уредот. ► стр. 37
News & Weather
Научете како да ги гледате информациите за времето и да ги
читате најновите вести и други написи.
››Прегледување на информациите за времето
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете News & Weather.
Изберете Weather во горниот дел на екранот.
Вашиот уред ја пребарува Вашата тековна локација и ги
прикажува информациите за времето.
Можете да ја промените локацијата за да видите
информации за времето во друг регион. Притиснете
[ ] → Settings → Weather settings и отштиклирајте го
квадратчето веднаш до Use my location. Потоа изберете
локација во Set location.
››Читајте вести и написи
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете News & Weather.
Изберете тема за вести во горниот дел на екранот.
Изберете напис за да се отвори.
За додавање теми за вести, притиснете [
→ News settings → Select news topics.
Интернет
85
] → Settings
Можност за поврзување
Bluetooth
Bluetooth е безжична комуникациска технологија со краток
опсег што нуди можност за размена на информации на
растојание од околу 10 метри без потреба од физичко
поврзување.
Нема потреба од подредување на уредите за насочување на
информациите со Bluetooth. Доколку уредите се во опсег, може
да разменувате информации меѓу нив, дури и ако се лоцирани
во различни простории.
Samsung не е одговорен за загуба, пресретнување
или злоупотреба на податоци што се испратени или
примени преку безжичната одлика Bluetooth.
●● Секогаш обезбедете споделување и примање податоци
од уреди на коишто им верувате и коишто се соодветно
обезбедени. Доколку постојат пречки помеѓу уредите,
досегот на брановите може да се намали.
●● Некои уреди, особено тие што не се тестирани
или одобрени од Bluetooth SIG, може да бидат
некомпатибилни со Вашиот уред.
●●
››Вклучување на безжичната одлика Bluetooth
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Безжично и мрежи → Опции за
Bluetooth.
Изберете Bluetooth за да ја вклучите безжичната одлика
Bluetooth.
Можност за поврзување
86
››Пронаоѓање и спојување со други уреди со
овозможен Bluetooth
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Безжично и мрежи → Опции за
Bluetooth → Скенирај уреди.
Изберете уред.
Внесете PIN за безжичната одлика Bluetooth или PIN на
Bluetooth на другиот уред, доколку има и изберете OK.
Алтернативно, изберете Прифати за усогласување на PIN
меѓу Вашиот уред и другиот уред.
Кога сопственикот на другиот уред ќе го внесе истиот PIN
код или ќе ја прифати врската, спојувањето е завршено. Ако
спојувањето е успешно, уредот автоматски ќе пребарува
достапни услуги.
Некои уреди, особено слушалки или опрема за
автомобил за слободни раце, може да имаат фиксен PIN
за Bluetooth, како што е 0000. Внесете го фиксниот PIN
кога ќе биде побаран.
››Праќање податоци со користење на
безжичната одлика Bluetooth
1
2
3
Изберете фајл или ставка, како што е контакт, настан од
календар, белешка или мултимедијален фајл од соодветна
апликација или Мои фајлови.
Изберете опција за испраќање преку Bluetooth.
Начинот за избирање опција може да се разликува
според видот на податоци.
Пронајди и спои со други уреди со овозможен Bluetooth.
Можност за поврзување
87
››Примање податоци со користење на
безжичната одлика Bluetooth
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Безжично и мрежи → Опции за
Bluetooth → Може да се најдат.
Вашиот уред е видлив на други уреди со Bluetooth за 120
секунди.
Кога ќе добиете известување, внесете го PIN за безжичната
одлика Bluetooth и изберете OK (ако е потребно).
Изберете Прифати за потврда дека сакате да примите
податоци од уредот.
Примените податоци се зачувани во bluetooth папката. Ако
примите контакт, тој автоматски ќе биде зачуван во именикот.
Wi-Fi
Научете како да ги користите можностите за поврзување со
безжични мрежи на уредот за активирање и поврзување со
која било безжична локална мрежа (WLAN) компатибилна со
стандардот IEEE 802.11 b/g/n.
Може да се поврзете со интернет или друг мрежен уред
секаде каде што има пристапна точка или бесплатен безжичен
интернет.
Уредот користи нехармонизирана фреквенција и е
наменет за употреба во сите европски држави. Wi-Fi
може се користи во ЕУ без ограничувања за затворени
простории, но не може да се користи на отворен простор
во Франција.
Можност за поврзување
88
››Активирање на одликата Wi-Fi
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Безжично и мрежи → Опции за Wi-Fi →
Wi-Fi.
Активираната WLAN во заднина ја троши енергијата на
батеријата. За да ја зачувате енергијата на батеријата,
активирајте ја одликата WLAN само кога е потребна.
››Пронаоѓање и поврзување на Wi-Fi
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Безжично и мрежи → Опции за Wi-Fi.
Уредот автоматски ги пребарува достапните одлики WLAN.
Изберете мрежа под Мрежи Wi-Fi.
Внесете лозинка за мрежата (ако е потребно).
Изберете Поврзи.
››Рачно додавање Wi-Fi
1
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Безжично и мрежи → Опции за Wi-Fi
→ Додај мрежа Wi-Fi.
2
3
Внесете SSID за мрежата и изберете го видот на безбедност.
4
Изберете Сочувај.
Поставете ги безбедносните поставки во зависност од
избраниот вид на безбедност.
Можност за поврзување
89
Споделување мобилни мрежи
Научете да го поставувате Вашиот уред како безжичен модем
или безжична пристапна точка за компјутери или други уреди
и да ја споделувате Вашата мобилна мрежна конекција.
››Споделување на Вашата мобилна мрежа преку
WLAN
1
2
3
4
5
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Безжично и мрежи → Опсег и
преносен хотспот.
Изберете Преносен хотспот Wi-Fi за да ја активирате
одликата WLAN ограничен опсег.
Изберете Пост. на преносен хотспот Wi-Fi → Конфиг.
преносен хотспот Wi-Fi за прилагодување на мрежните
поставки за да го користите Вашиот уред како пристапна
точка.
Опција
Функција
Мрежен SSID
Преглед и менување на името на
уредот што ќе им биде прикажано на
надворешните уреди.
Сигурност
Изберете тип на сигурност.
Кога ќе завршите, изберете Сочувај.
Од друг уред, пронајдете го името на Вашиот уред во
листата со достапни поврзувања и поврзете се на мрежата.
Вашиот уред го споделува мобилното мрежно поврзување
со друг уред.
››Споделување на Вашата мобилна мрежа преку
USB
1
Користејќи USB кабел, поврзете го повеќенаменскиот
приклучок од Вашиот уред на компјутер.
Можност за поврзување
90
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации
и изберете Опции → Безжично и мрежи → Опсег и
преносен хотспот.
Изберете Ограничен опсег со USB за да ја вклучете
функцијата за USB ограничен опсег.
Вашиот уред ја споделува мобилната мрежна конекција на
Вашиот компјутер.
За да престанете да ја споделувате мрежната конекција,
отштиклирајте го квадратчето веднаш до Ограничен опсег
со USB.
Методот на споделување на мрежната конекција може
да се разликува во зависност од оперативниот систем на
компјутерот.
GPS
Вашиот уред е опремен со приемник за глобален систем за
позиционирање (GPS). Научете да активирате локациски
услуги.
За да добивате подобри GPS сигнали, избегнете да го
употребувате Вашиот уред во следните услови:
●● помеѓу згради, во тунели или подземни премини, или внатре
во згради
●● во лоши временски услови
●● во близина на висок напон или електромагнетни полиња
●● во возило со стакла со заштита од сонце
Не допирајте ја внатрешната антена и не покривајте ја
оваа област со Вашите раце или други предмети додека
ги користите GPS функциите.
Оваа функција може да биде недостапна во зависност од
Вашиот регион или оператор.
››Активирање локациски услуги
Мора да ги вклучите локациските услови за да ја пронајдете
Вашата локација и да пребарувате низ мапата.
Можност за поврзување
91
1
2
При почетен екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Локација и безбедност.
Прилагодете ги следните опции за да ги активирате
локациските услуги:
Опција
Функција
Користи
безжични
мрежи
Поставете да се користи WLAN и/или
мобилни мрежи за пронаоѓање на
Вашата локација.
Користи
сателити GPS
Поставете да се користи сателит GPS за
пронаоѓање на Вашата локација.
Поврзување на компјутер
Научете како да го поврзете Вашиот уред со компјутер преку
USB кабел во различни режими на USB-врска. Со поврзување
на уредот со компјутер, може директно да префрлувате
податоци во и од Вашиот уред и да ја користите програмата
Samsung Kies.
››Поврзување со Samsung Kies
Осигурете се дека Samsung Kies е инсталиран на Вашиот
компјутер. Програмата може да ја преземете од интернетстраницата на Samsung (www.samsung.com/kies).
1
2
Користејќи USB кабел, поврзете го повеќенаменскиот
приклучок од Вашиот уред на компјутер.
Samsung Kies ќе стартува автоматски.
Ако Samsung Kies не стартува автоматски, кликнете двојно
на икончето на Samsung Kies на Вашиот компјутер.
Копирање фајлови од компјутерот на телефонот.
Повеќе информации побарајте во информациите за помош
за Samsung Kies.
Можност за поврзување
92
››Поврзување како мемориски уред
Можете да пристапите до директориумот со фајлови на
мемориската картичка со користење на уредот како читач на
мемориски картички.
1
2
3
4
5
6
Вметнете мемориска картичка во уредот.
Користејќи USB кабел, поврзете го повеќенаменскиот
приклучок од Вашиот уред на компјутер.
Отворете го прозорецот со известувања и изберете USB-то
е поврзано → Поврзи меморија USB → OK.
Отворете ја папката за преглед на фајлови.
Копирање фајлови од компјутерот во мемориската
картичка.
Откако ќе завршите, изберете Откачи меморија USB.
За исклучување на уредот од компјутерот, притиснете на
иконата за USB-уредот на лентата со задачи на Windows
и притиснете на опцијата за безбедно отстранување на
меморискиот уред. Потоа отстранете го USB кабелот
од компјутерот. Во спротивно, може да дојде до загуба
на податоци складирани на мемориската картичка или
оштетување на мемориската картичка.
VPN конекции
Можете да креирате виртуелни приватни мрежи (VPN) и да се
поврзувате на Вашата приватна мрежа безбедно преку јавна
мрежа како што е интернет.
Вашиот уред треба веќе да е подесен за интернет
пристап. Ако имате проблеми со пристапот на интернет,
треба да ги изменете конекциите. Ако не сте сигурни за
информациите за конекцијата што треба да се внесат,
прашајте го Вашиот оператор.
Можност за поврзување
93
››Поставување VPN конекции
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Безжично и мрежи → Опции за VPN
→ Додај VPN.
Избор на тип на VPN.
Прилагодување на информациите за конекцијата
Достапните опции може да се разликуваат зависно од
типот на VPN.
Опција
Функција
Име на VPN
Внесете име на VPN сервер.
Постави VPN
сервер
Внесете ја IP адресата на VPN серверот.
Овозможи
Кодирање
Поставете енкриптирање на VPN
сервер.
Одреди предсподелен клуч
за IPsec
Внесете пред-споделен клуч.
Овозможи Таен Поставете да се користи L2TP тајна
L2TP
лозинка.
Постави таен
L2TP
Внесете ја L2TP тајната лозинка.
Одреди
кориснички
сертификат
Изберете кориснички сертификат
кој VPN серверот го користи за да Ве
идентификува. Можете да увезете
сертификати од VPN серверот или да
преземете од интернет.
Можност за поврзување
94
4
Опција
Функција
Одреди САсертификат
Изберете издавач на сертификат (CA)
кој VPN серверот го користи за да Ве
идентификува. Можете да увезете
сертификати од VPN серверот или да
преземете од интернет.
Пребарувачки
домени DNS
Внесете ја адресата на DNS серверот.
Откако ќе завршите, притиснете [
] → Сочувај.
››Поврзете се на приватна мрежа
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Опции → Безжично и мрежи → Опции за VPN.
Изберете приватна мрежа за поврзување.
Внесете го Вашето корисничко име и лозинка и изберете
Поврзи.
Можност за поврзување
95
Алатки
Часовник
Научете како да го употребувате приказот за часовник на
почетниот екран и да поставувате и контролирате аларми за
важни настани.
››Употреба на приказот за часовник
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Часовник.
Додека го користете приказот за часовник, користете ги
следните одлики:
●● За да креирате или избришете аларм, изберете
.
●● За емитување слајдови со слики во Галерија, изберете
●● За да го вклучете музичкиот плеер, изберете
.
●● За да се вратите на почетниот екран, изберете
.
.
››Поставување нов аларм
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Часовник.
Изберете → Додај аларм или притиснете [ ] → Додај
аларм.
Поставување детали за алармот.
Кога ќе завршите, изберете Готово.
››Исклучување аларм
Кога алармот ќе се огласи,
●● Изберете Откажи за да го исклучите алармот.
●● Изберете По 5 мин. за алармот да се повтори по одредено
време.
Алатки
96
››Бришење аларм
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Часовник → .
Изберете аларм за бришење.
Изберете Избриши → OK.
Калкулатор
Научете како да извршувате математички пресметки директно
на Вашиот уред, како на рачен или канцелариски калкулатор.
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со калкулации
и изберете Калкулатор.
Користете ги копчињата што соодветствуваат со приказот
на калкулаторот за извршување основни математички
операции.
Притиснете [ ] → Напредни функции за користење на
научен калкулатор.
Преземено
Научете да управувате со дневници на фајлови кои сте ги
презеле од интернет.
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Превземања.
Изберете папка за преземање.
За отварање преземен фајл, изберете го дневникот.
За бришење дневник, изберете го квадратчето и потоа
изберете Избриши.
Алатки
97
Google Search
Може да пребарувате апликации и податоци на Вашиот уред и
специфични податоци на интернет.
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Google Search.
Ако ја стартувате оваа апликација за прв пат, поставете
дали да ја гледате историјата на пребарување од Вашата
Google сметка.
Внесете буква или збор од податоците за пребарување.
Изберете ги податоците до кои сакате да пристапите.
Мои фајлови
Научете како брзо и едноставно да пристапите до сите Ваши
слики, видео-записи, музика, звучни записи и други видови на
фајлови зачувани на мемориската картичка.
››Поддржани формати на фајлови
Тип
Формат
Слика
●● Екстензија: bmp, gif, jpg, png, wbmp
Видеозапис
●● Екстензија: 3gp, mp4, mkv
Музика
●● Кодек: H.263, H.264, mpeg4
●● Екстензија: mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr
●● Кодек: mp3, vorbis(ogg), aac, aac+, eaac+, amr-
nb/wb, wav, midi
Алатки
98
Некои формати на фајлови не се поддржани, во
зависност од софтверот на уредот.
●● Ако големината на фајлот ја надмине достапната
меморија, може да се појави грешка при отворање на
фајловите.
●● Квалитетот на емитувањето може да варира во
зависност од видот на содржината.
●● Некои фајлови може да не се емитуваат правилно во
зависност од тоа како се кодирани.
●●
1
2
3
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Мои фајлови.
Изберете папка.
●● За да се вратите на домашниот директориум, изберете
Почетна.
●● За да одите едно ниво погоре во директориумот со
фајлови, изберете Отворање.
Изберете фајл за отварање.
Во папка, притиснете [ ] за користење на следните опции:
●● За испраќање фајл на други, изберете Сподели.
●● За креирање нова папка, изберете Направи папка.
●● За бришење фајлови или папки, изберете Избриши.
●● За промена на режимот на преглед, изберете Преглед.
●● За подредување фајлови или папки, изберете Листај по.
●● За користење на дополнителните одлики, како што е
преместување, копирање или преименување, изберете
Повеќе.
Quickoffice
Научете да прегледувате датотеки на Word, Excel, PowerPoint и
PDF-датотеки на мемориската картичка.
Алатки
99
››Отворете документ на Quickoffice
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Quickoffice.
Ако ја активирате оваа апликација за првпат, регистрирајте
се како корисник преку интернет или прескокнете ја
регистрацијата.
Изберете ја програмата Quickoffice.
Изберете SD картичка → документ.
››Ажурирај Quickoffice
Може да преземате ажурирања за програмата, нови производи
на Quickoffice или специјални понуди.
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Quickoffice.
Изберете АЖУРИРАЈ.
››Управување со документи преку интернет
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Quickoffice.
Изберете Сметки → услуга.
Внесете ги адресата за е-поштата и лозинката за да
пристапите до вашата сметка и потоа изберете ОК.
Преглед и управување со Вашите документи на сервер по
желба.
SIM алатки
За користење разновидни дополнителни услуги понудени од
Вашиот оператор. Зависно од Вашата USIM или SIM картичка,
ова мени можеби е достапно, но под друга ознака.
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Алатки за SIM.
Алатки
100
Уредување задачи
Со уредувачот на задачи можете да ги видите активните
апликации и информации за меморијата.
1
2
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Уредување задачи.
Користете ги следните опции:
●● Активни апликации: Видете листа со сите апликации
кои се моментално вклучени во Вашиот уред.
●● Пакет: Преглед на вкупната меморија која се користи за
апликациите инсталирани на Вашиот уред.
●● RAM: Проверете и уредувајте ја RAM меморијата за
Вашиот уред.
●● Резиме: Видете ја користената и достапна меморија на
Вашиот уред и мемориската картичка.
●● Помош: Видете помошни информации за продолжување
на векот на батеријата.
Говорно пребарување
Научете да ја користите одликата за говорни команди за
бирање број, праќање порака или пребарување локација и
информации преку говор.
Оваа функција може да биде недостапна во зависност од
Вашиот регион или оператор.
1
2
3
4
При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
изберете Voice Search.
Изберете Speak now.
Изговорете команда во микрофонот.
Изберете го името на записот до кој сакате да пристапите
(ако е потребно).
Алатки
101
Опции
Пристап до менито со опции
1 При почетниот екран, отворете го списокот со апликации и
2
изберете Опции.
Изберете категорија на опции и изберете опција.
Безжично и мрежи
Променете ги опциите за безжичните мрежни конекции.
››Режим за летало
Оневозможување на сите безжични функции на Вашиот уред.
Може да користите услуги што не зависат од мрежата.
››Опции за Wi-Fi
Wi-Fi: Вклучете ја или исклучете ја одликата WLAN. ► стр. 89
Мрежно известување: Поставете го уредот да Ве извести
кога отворена мрежа е достапна.
●● Додај мрежа Wi-Fi: Рачно додавање WLAN пристапни точки.
●●
●●
››Опции за Bluetooth
Bluetooth: Вклучете ја или исклучете ја безжичната одлика
Bluetooth. ► стр. 86
●● Име на уред: Поставете Bluetooth име за Вашиот уред.
●● Може да се најдат: Поставете го Вашиот уред да биде
видлив на други Bluetooth уреди.
●● Скенирај уреди: Пребарувај достапни Bluetooth уреди.
●●
Опции
102
››Опсег и преносен хотспот
Ограничен опсег со USB: Вклучете ја функцијата за USB
ограничен опсег за да ја споделувате мобилната мрежна
конекција на Вашиот уред со компјутери преку USB. Кога
ќе се поврзите со компјутер, Вашиот уред се користи како
безжичен модем за компјутер. ► стр. 90
●● Преносен хотспот Wi-Fi: Активирајте ја одликата за Wi-Fi
ограничен опсег за споделување на мобилната мрежна
конекција на Вашиот уред со комјутери или други уреди
преку WLAN одликата. ► стр. 90
●● Пост. на преносен хотспот Wi-Fi:
-- Преносен хотспот Wi-Fi: Активирајте ја одликата за Wi-Fi
ограничен опсег за споделување на мобилната мрежна
конекција на Вашиот уред со комјутери или други уреди
преку WLAN одликата. ► стр. 90
-- Конфиг. преносен хотспот Wi-Fi: Конфигурирање на
поставките на мрежата за користење на Вашиот уред како
пристапна точка.
●●
››Опции за VPN
Поставување и поврзување со Виртуелни приватни мрежи
(VPN). ► стр. 93
››Мобилни мрежи
Користи пакетни податоци: Поставете овозможување на
мрежи со променети пакет податоци за мрежните услуги.
●● Роаминг за податоци: Поставете го уредот да се поврзе на
друга мрежа кога сте во роаминг или кога Вашата матична
мрежа не е достапна.
●● Имиња на пристапната точка: Поставете имиња на
пристапните точки (APN).
●● Користи само мрежи 2G: Поставете го уредот да се
поврзува само на 2G мрежа.
●● Мрежни оператори: Пребарувајте достапни мрежи и
изберете мрежа за роаминг.
●●
Опции
103
Опции за повиците
Приспособете ги опциите за одликите за повикување.
››FDN броеви
Овозможи фиксни повици: Активирање или деактивирање
на FDN-режимот за ограничување на повиците на бројот во
списокот со FDN. Мора да го внесете PIN2 доставен со Вашата
SIM или USIM-картичка.
●● Смени PIN2: Промена на PIN2, којшто се користи за заштита
на основниот PIN. Ако SIM или USIM картичката е заклучена,
ова мени се променува во Деблокирај PIN2.
●● Листа за фиксни повици: Поставете список со контакти за
фиксно бирање.
●●
››Услуга за говорна пошта
Изберете ја услугата за говорна пошта за Вашиот оператор.
Исто така можете да изберете други услуги на говорна пошта
ако сте презеле апликации кои ги поддржуваат.
››Број на говорна пошта
Внесете го бројот за пристап до услугата за говорна пошта.
Овој број може да го добиете од Вашиот оператор.
››Препраќање повици
Пренасочувајте дојдовни повици на друг број.
››Дополнителни записи
Идентиф.на повикувач: Прикажете ја Вашата
идентификација на повикувач на други лица за појдовни
повици.
●● Повик на 2.линија: Дозволете известување за дојдовен
повик кога друг повик е веќе во тек.
●● Вклучи сензор за близина: Поставете да се вклучува
сензорот за близина во тек на повик.
●●
Опции
104
Звук
Променете ги опциите за различните звуци на Вашиот уред.
Тивок режим: Активирање на тивкиот режим за
исклучување на сите звуци, со исклучок на звукот на
медиумските фајлови и тоновите за ѕвонење на алармот.
●● Вибрации: Поставете кога да вибрира уредот за различни
настани.
●● Јачина на тон: Подесете го нивото на јачина за ѕвонењето,
музиката и видео-записите, звуците за аларм, системските
звуци и тоновите за известувања.
●● Ѕвонење на телефонот: Изберете тон на ѕвонење за да Ве
извести при дојдовни повици.
●● Ѕвонење за известување: Изберете некој тон за ѕвонење
за да Ве извести за настани како што се дојдовни пораки и
пропуштени повици.
●● Звучни допирни тонови: Поставете го уредот да се огласи
кога ќе ги допрете копчињата на приказот за бирање.
●● Звучен избор: Поставете го уредот да се огласи кога
ќе изберете некоја апликација или опција на екранот
чувствителен на допир.
●● Звуци за закл. на екранот: Поставете го уредот да пушта
звуци кога го заклучувате или отклучувате екранот.
●●
Екран
Изменете ги опциите за екранот.
●● Екрански приказ:
-- Тип букви: Променете го типот на букви за приказ на
текстот. Може да преземете фонтови од Android Market со
избирање на Земи фонтови од интернет.
-- Основен екран:
Заднина: Изберете заднинска слика за почетниот екран.
-- Заклучи екран:
Заднина: Изберете слика за да се прикажува кога екранот
е заклучен.
Положба на часовникот: Изберете локација за часовникот
на заклучениот екран.
Опции
105
Светлина: Поставете го интензитетот на светлина на екранот.
Автом. вртење на екранот: Поставете дали содржината да
се заврти автоматски кога ќе се заврти уредот.
●● Анимација: Поставете го уредот да прикажува анимација
кога се префрлате помеѓу прозорци.
●● Истечено време за екранот: Поставете временски период
пред уредот да го исклучи заднинското светло на екранот.
●● Хоризонтална калибрација: Калибрирајте го
акцелеметарот со прилагодување на хоризонталната оска на
уредот за подобро препознавање на движењата на екранот.
●●
●●
Локација и безбедност
Променете ги опциите за безбедност на Вашиот уред, за SIM
или USIM-картичка и за функционалност на GPS.
●● Користи безжични мрежи: Поставете да се користи WLAN
и/или мобилни мрежи за пронаоѓање на Вашата локација.
●● Користи сателити GPS: Поставете да се користи сателит GPS
за пронаоѓање на Вашата локација.
●● Пост. закл. на екранот: Поставете го безбедносниот код за
отклучување. Кога ќе го поставете Вашиот безбедносен код,
оваа опција се променува во Смени закл. на екранот.
-- Ништо: Исклучете го заклучувањето на екранот.
-- Шара: Одредете шара за отклучување за да го отклучите
уредот.
-- PIN: Поставете PIN (броеви) за отклучување на екранот.
-- Лозинка: Поставете лозинка (алфанумеричка) за
отклучување на екранот.
●● Постави заклучување на SIM-картичката:
-- Заклучување на SIM-картичакта: Активирајте или
деактивирајте ја одликата за заклучување на PIN за да бара
PIN пред користење на уредот.
-- Смени PIN за SIM-от: Сменете го PIN-от што се користи за
пристап до податоците од SIM или USIM-картичката.
Опции
106
Извест. за замена на SIM: Активирајте ја или деактивирајте
ја одликата Најди го мојот мобилен што Ви помага да го
следите Вашиот уред во случај да биде загубен или украден.
► стр. 33
●● Извести прим. на порака: Додајте или изменете ги
примателите за пораката за известување.
●● Далечински контроли: Поставете да го контролирате
изгубениот уред далечински преку интернет.
●● Видливи лозинки: Поставете го уредот да ја прикажува
Вашата лозинка како што ја внесувате.
●● Изб. администратори на уредот: Приказ на
администраторите на уредот инсталирани на Вашиот
уред. Можете да активирате администратори на уредот за
примена на нови правила за Вашиот уред.
●● Користи безбедни препораки: Користете сертификати
и препораки за да осигурите безбедна употреба на разни
апликации.
●● Инстал. од SD-картичка: Инсталирајте кодирани
сертификати што се сочувани на мемориска картичка.
●● Постави лозинка: Креирајте и потврдете лозинка за
отворање препораки.
●● Избриши меморија: Избришете ја содржината на
препораките од уредот и повторно поставете ја лозинката.
●●
Апликации
Променете ги опциите за уредување на инсталирани
апликации.
●● Непознати извори: Изберете за да преземате апликации
од кој било извор. Ако не ја изберете оваа опција, можете да
преземате апликации само од Android Market.
●● Уреди апликации: Пристапете до списокот со апликации
инсталирани на уредот и проверете ги информациите за
апликациите.
●● Активни услуги: Преглед на услугите што ги користите и
пристапете до нив за да ги управувате.
Опции
107
Искорист. на меморијата: Видете ја користената и достапна
меморија користена од апликациите на Вашиот уред.
●● Потрошувачи: Приказ на количината на енергија потрошена
од Вашиот уред.
●● Развој:
-- Дебагирање на USB: Ова е за развој на апликацијата. Кога
Вашиот уред е поврзан со компјутер со USB кабел, USB
режимот за дебагирање ќе биде активиран и Samsung Kies
ќе се стартува автоматски.
-- Остани буден: Поставете го екранот на уредот да остане
вклучен додека батеријата се полни.
-- Дозволи лажни локации: Дозволете лажни локации и
информации на услуга да бидат испратени до услугата за
уредување на локација заради тестирање. Ова е за развој
на апликацијата.
●● Samsung Apps: Изберете мрежна врска (WLAN или пакет
податочна мрежа) за добивање известувања за нови
апликации од Samsung Apps.
Оваа функција може да биде недостапна во зависност од
Вашиот регион или оператор.
●●
Сметки и синхронизација
Променете ги опциите за одликата за автоматска
синхронизација или управување со сметките за
синхронизација.
●● Заднински податоци: Изберете ја оваа поставка за да
ја користите одликата за автоматска синхронизација.
Автоматското синхронизирање ќе се извршува во заднина
без да отвори апликации и синхронизирање податоци.
●● Автоматска синхронизација: Поставете го уредот
автоматски да синхронизира податоци за контакти, календар
и e-mail.
Опции
108
Доверливо
Променете ги опциите за управување со Вашите нагодувања и
податоци.
●● Рез. копија на податоци: Направете резервна копија на
нагодувањата на Вашиот уред до Google серверот.
●● Автоматско обновување: Поставете го уредот да ги
обновува податоците на апликациите од кои Вие имате
направено резервна копија кога тие биле инсталирани во
Вашиот уред.
●● Ресетирање на фабричките нагодувања: Ресетирајте ги
Вашите нагодувања на фабричките стандардни вредности и
избришете ги сите Ваши податоци.
SD-картичка и меморија на телефонот
Погледнете ја информацијата за меморијата на Вашиот уред
и мемориската картичка. Исто така може да ја форматирате
мемориската картичка.
Форматирањето на мемориската картичка ќе доведе до
трајно бришење на сите податоци од картичката.
Локал и текст
Променете ги опциите за внесување текст.
››Избери јазик
Изберете јазик на екран за сите менија и апликации.
››Изберете начин за внесување
Изберете основен тип на тастатура за внесување текст.
Опции
109
››Swype
Поставете уредот да ја користи Swype тастатурата.
●● Language: Изберете јазик за внесување текст.
Не може да внесувате текст на некои јазици. За
внесување текст, треба да го измените јазикот на
пишување на еден од поддржаните јазици.
Word prediction: Поставете го уредот да ги предвидува
зборовите според она што го внесувате и да прикажува
предлози за зборови.
●● Audio feedback: Поставете да бидете известени кога нема
алтернативни зборови за Вашето внесување ако двојно
допрете збор.
●● Enable tip indicator: Поставете да бидете известени за
помош со трепкање на индикаторот за совет.
●● Auto-spacing: Поставете го уредот автоматски да вметнува
празно место меѓу зборовите.
●● Auto-capitalization: Поставете го уредот автоматски да ја
поставува првата буква голема после краен интерпункциски
знак, како што е точка, прашалник или извичник.
●● Show complete trace: Поставете прикажување на трагата од
влечење на тастатурата.
●● Word choice window: Поставете колку често ќе се прикажува
списокот со зборови.
●● Speed vs. accuracy: Поставете го нивото меѓу брзина и
прецизност.
●● Swype help: Пристапете до информациите за помош за
користење на Swype-тастатурата.
●● Tutorial: Научете како да внесувате текст побрзо со Swypeтастатурата.
●● Version: Преглед на информациите за верзијата.
●●
Опции
110
››Тастатура Samsung
Поставете уредот да ја користи Samsung тастатурата.
●● Притискања копче: Изберете стандарден метод за
внесување, како што е QWERTY-тастатура, традиционална
тастатура или приказ за ракопис.
●● Работни јазици: Изберете јазик за внесување текст.
Не може да внесувате текст на некои јазици. За
внесување текст, треба да го измените јазикот на
пишување на еден од поддржаните јазици.
XT9: Активирајте го режимот XT9 за внесување текст со
користење на режимот за внесување со предвидување.
●● Напредни опции за XT9: Активирајте ги напредните
одлики на режимот XT9, како што е автоматско завршување,
автоматско коригирање или автоматска замена и поставете
го Вашиот список со зборови.
●● Поминување по тастатурата: Овозможете ја или
оневозможете ја одликата за поминување преку тастатурата
за режимот за внесување текст. Може да се префрлате меѓу
режимите за внесување преку лизгање налево или надесно
на тастатурата.
●● Автоматски големи букви: Поставете го уредот
автоматски да ја поставува првата буква голема после краен
интерпункциски знак, како што е точка, прашалник или
извичник.
●● Опции за ракопис: Приспособете го времето на
препознавање во режимот на ракопис.
●● Говорен влез: Активирајте ја одликата за говорен влез за
да внесувате текст преку говор со користење на Samsung
тастатура.
●● Автоматска точка: Поставете го уредот за внесување точка
кога допирате двојно на кочето за празно место.
●● Упатство: Научете како да внесувате текст со Samsungтастатура.
●●
Опции
111
Говорен влез и излез
Променете ги поставките за гласовниот препознавач и
одликата текст во говор.
››Опции за препознавање говор
Language: Изберете јазик за Google гласовното
препознавање.
●● SafeSearch: Поставете го уредот да филтрира експлицитен
текст и/или слики од резултатите на говорното пребарување.
●● Block offensive words: Сокријте ги навредливите зборови
кои Вашиот уред ќе ги препознае од резултатите на
говорното пребарување.
●●
››Опции за текст во говор
Слушни пример: Слушајте го изговорениот текст за пример.
Секогаш користи ги моите опции: Поставете да се користат
опциите за брзина на говор и јазик кои Вие сте ги одредиле
наместо опциите зачувани во апликациите.
●● Основен погон: Поставете погонот за синтеза на говор да се
користи за говорен текст.
●● Инсталирај говорни податоци: Преземете и инсталирајте
говорни податоци за користење на одликата текст во говор.
●● Брзина на говор: Изберете брзина за функцијата текст во
говор.
●● Јазик: Изберете јазик за одликата текст во говор.
●● Погони: Приказ на погони за текст во говор преземени од
Android Market.
●●
●●
Опции
112
Пристапност
Пристапност: Вклучете апликација за пристапност што сте ја
презеле, како што е Talkback или Kickback, кои овозможуваат
повратни информации преку звук, мелодија или вибрации.
●● Коп. Вклучи завр. повици: Поставете го уредот да заврши
повик кога ќе притиснете [ ].
●●
Датум и време
Пристапете и изменете ги следните опции за контрола на
начинот на приказ на времето и датумот на Вашиот уред.
Ако батеријата остане целосно испразнета или
отстранета од уредот, времето и датумот ќе се
ресетираат.
Автоматски: Автоматско ажурирање на времето кога се
движите низ временски зони.
●● Постави датум: Поставете го тековниот датум рачно.
●● Избери временска зона: Поставете ја Вашата матична
временска зона.
●● Постави час: Поставете го тековното време рачно.
●● Користи 24-часовен формат: Поставете го времето што
треба да се прикаже во 24-часовен формат.
●● Изберете формат на датумот: Изберете формат за датумот.
●●
За телефонот
Пристапете информации за Вашиот уред, проверете го
статусот на уредот и ажурирајте го системот на уредот.
Опции
113
Решавање проблеми
Кога го вклучувате Вашиот уред или додека го
користите, се појавува прозорец за да внесете една од
следните кодови:
Код
Обидете се со ова за да го решите проблемот:
Лозинка
Кога функцијата за заклучување на уредот е
вклучена, морате да ја внесете лозинката која
сте ја одредиле на уредот.
PIN
Кога уредот го користите за прв пат или кога
барањето PIN код е вклучено, морате да го
внесете PIN кодот што сте го добиле со Вашата
SIM или USIM картичка. Можете да ја исклучите
оваа функција со користење на Заклучување
на SIM-картичакта менито.
PUK
Вашата SIM или USIM картичка е блокирана,
најчесто како резултат на погрешно внесување
на Вашиот PIN код неколку пати. Морате да го
внесете PUK кодот што сте го добиле од Вашиот
оператор.
PIN2
Кога пристапувате кон мени за кое е потребен
PIN2 код, морате да го внесете PIN2 кодот
обезбеден со SIM или USIМ картичката. За
детали, контактирајте го Вашиот оператор.
Вашиот уред прикажува пораки за грешка во мрежата
или услугата
Кога сте во подрачја со слаби сигнали или слаб прием,
можете да го изгубите приемот. Преместете се во друго
подрачје и обидете се повторно.
●● Немате пристап до некои опции без претплата. За повеќе
детали, обратете се кај Вашиот оператор.
●●
Решавање проблеми
114
Допирниот екран одговара бавно или несоодветно
Доколку Вашиот уред има допирен екран и истиот не работи
правилно, обидете се со следново:
●● Отстранете какви било заштитни покривања од допирниот
екран. Заштитните покривања можат да го спречат уредот од
препознавање на Вашите внесувања и не се препорачливи
за уреди со допирни екрани.
●● Осигурете се дека Вашите раце се чисти и суви кога го
допирате допирниот екран.
●● Рестартирајте го Вашиот уред за да исчисти какви било
привремени софтверски бубачки.
●● Осигурете се дека софтверот на Вашиот уред е ажуриран до
најновата верзија.
●● Доколку допирниот екран е изгребан или оштетен, однесете
го до Вашиот локален Samsung услужен центар.
Уредот заглавува или има фатални грешки
Доколку уредот заглавува или се исклучува, можеби е
потребно да ги затворите програмите или да го ресетирате
уредот за повторно да стекне функционалност. Ако Вашиот
уред е замрзнат и не реагира, држете притиснато [ ] 8-10
секунди. Уредот автоматски ќе се рестартира.
Ако тоа не го реши проблемот, ресетирајте ги податоците
на фабричките вредности. При почетниот екран, отворете
го списокот со апликации и изберете Опции → Доверливо
→ Ресетирање на фабричките нагодувања → Ресетирај
телефон → Избриши се`.
Повиците се отстранети
Кога сте во подрачја со слаби сигнали или слаб прием, можете
да ја изгубите Вашата конекција со мрежата. Преместете се во
друго подрачје и обидете се повторно.
Решавање проблеми
115
Појдовните повици не се поврзани
Проверете дали сте го притиснале копчето за повикување.
Проверете дали сте пристапиле до соодветната мобилна
мрежа.
●● Проверете дека немате поставено забрана за повик за
телефонскиот број што го бирате.
●●
●●
Дојдовните повици не се поврзани
Проверете дали Вашиот уред е вклучен.
Проверете дали сте пристапиле до соодветната мобилна
мрежа.
●● Проверете дека немате поставено забрана за дојдовниот
телефонски број.
●●
●●
Други не можат да Ве слушнат кога зборувате при
повик
Проверете дали не го покривате вградениот микрофон.
Проверете дали микрофонот е блиску до Вашата уста.
●● Ако користите слушалки, проверете дали се правилно
поврзани.
●●
●●
Аудио квалитетот е слаб
Проверете дали не ја блокирате внатрешната антена на
уредот.
●● Кога сте во подрачја со слаби сигнали или слаб прием,
можете да го изгубите приемот. Преместете се во друго
подрачје и обидете се повторно.
●●
Кога бирате од контакти, повикот не е поврзан
Проверете дали точниот број е мемориран во листата на
записи.
●● Ако е потребно, повторно внесете го и меморирајте го
бројот.
●● Проверете дека немате ставено забрана за повик за
телефонскиот број од контактот.
●●
Решавање проблеми
116
Вашиот уред емитува тонски сигнал и иконата на
батеријата трепка
Вашата батерија е речиси испразнета. Наполнете ја или
заменете ја батеријата за да продолжите да го користите
уредот.
Батеријата не се полни правилно или уредот се
исклучува
Половите на батеријата можеби се валкани. Пребришете ги
двата златно обоени контакти со чиста, мека крпа и обидете
се повторно да ја наполните батеријата.
●● Ако батеријата повеќе не се полни целосно, правилно
отстранете ја старата батерија и заменете ја со нова батерија
(обратете се на Вашите локални прописи за инструкции за
правилно фрлање).
●●
Вашиот уред е жежок на допир
Кога користите апликации што бараат повеќе енергија или
користите апликации на Вашиот уред за подолг временски
период, Вашиот уред може да биде жежок на допир. Ова е
вообичаена појава и не би требало да влијае врз животниот
век или функционирањето на уредот.
Се појавува порака за грешка при вклучување на
камерата
Вашиот Samsung мобилен уред мора да има достапно доволно
меморија и батерија за апликацијата на камерата да работи.
Доколку примите порака за грешка при вклучување на
камерата, обидете се со следното:
●● Променете ја батеријата или заменете ја со батерија што е
целосно полна.
●● Ослободете меморија со префрлање фајлови до компјутер
или избришете фајлови од Вашиот уред.
●● Рестартирајте го уредот. Доколку се уште да имате проблеми
со апликацијата на камерата по изведување на овие совети,
контактирајте Samsung услужен центар.
Решавање проблеми
117
Се појавува порака за грешка при вклучување
радиото
Апликацијата за радио на Вашиот Samsung мобилен уред
користи кабел од слушалките како антена. Без поврзани
слушалки, радиото нема да може да прима радио станици. За
да го користите радиото, првин проверете дали слушалките се
правилно поврзани. Следно, скенирајте и зачувајте достапни
радио станици.
Доколку се уште не можете да користите радио по изведување
на овие чекори, обидете се со пристапување на саканата
станица со друг радио приемник. Ако не можете да ја слушате
станицата со друг применик, на Вашиот уред можеби му е
потребно сервисирање. Контактирајте Samsung услужен
сервис.
Се појавува порака за грешка при вклучување на
музички фајлови
Некои музички фајлови не се емитуваат на Вашиот Samsung
мобилен уред поради различни причини. Доколку примите
порака за грешка при отворање на музички фајлови на Вашиот
уред, обидете се со следното:
●● Ослободете меморија со префрлање фајлови до компјутер
или избришете фајлови од Вашиот уред.
●● Осигурете се дека музичкиот фајл не е заштитен со
Управување со дигитални права (Digital Rights Management
- DRM). Доколку фајлот е DRM-заштитен, осигурете се дека
ја имате соодветната лиценца или клуч за да го емитувате
фајлот.
●● Проверете дали Вашиот уред го поддржува типот на фајлот.
Решавање проблеми
118
Друг Bluetooth уред не е лоциран
Осигурете се дека Bluetooth безжичната функција е вклучена
на Вашиот уред.
●● Осигурете се дека Bluetooth безжичната функција е вклучена
на уредот со кој сакате да се поврзете, доколку е потребно.
●● Осигурете се дека Вашиот уред и другиот Bluetooth уред се
во максималниот Bluetooth опсег (10 метри).
●●
Доколку горе наведените совети не го решаваат проблемот,
контактирајте Samsung услужен центар.
Кога го поврзувате уредот со компјутер, не може да се
воспостави конекција
Осигурете се дека USB кабелот што го користите е
компатибилен со Вашиот уред.
●● Осигурете дека имате инсталирано соодветни драјвери и
ажурирања на Вашиот компјутер.
●●
Решавање проблеми
119
Безбедносни мерки на
претпазливост
За да спречите повреди на Вас и на другите или оштетување на Вашиот уред,
прочитaјте ги следниве информации пред да започнете со употребата на
Вашиот уред.
Предупредување: Спречете електричен шок, пожар и
експлозија
Не употребувајте повеќекратни приклучоци, продолжни кабли
или лабави приклучоци
Не допирајте го приклучниот кабел со мокри раце и не
исклучувајте го полначот со влечење на кабелот
Не превиткувајте и не оштетувајте го приклучниот кабел
Не користете го Вашиот уред додека се полни и не допирајте го
уредот со мокри раце
Внимавајте да не дојде до краток спој на полначот или на
батеријата
Не испуштајте го и не предизвикувајте удари на полначот или на
батеријата
Не полнете ја батеријата со полначи коишто не се одобрени од
произведувачот
Не го користете Вашиот уред за време на грмотевици
Вашиот уред може да се расипе па ризикот од електричен удар е зголемен.
Не употребувајте оштетена или Литиум јонска (Li-Ion) батерија што
истекува
За безбедно исфрлање на Вашите Li-Ion батерии контактирајте го Вашиот
најблизок овластен сервисен центар.
Безбедносни мерки на претпазливост
120
Внимателно ракувајте и отстранувајте ги батериите и полначите
• Користете само батерии одобрени од Samsung и полначи кои се специјално
направени за Вашиот уред. Некомпатибилни батерии и полначи можат да
предизвикаат сериозни повреди или оштетување на Вашиот уред.
• Батериите или уредите никогаш не фрлајте ги во оган. Следете ги сите
локални прописи при отстранување на искористените батерии или уреди.
• Никогаш не ги оставајте батериите или уредите на или во грејни уреди,
како што се микробранови печки, шпорети или радијатори. При преголема
загреаност, батериите можат да експлодираат.
• Никогаш не кршете ги и не продупчувајте ги батериите. Избегнувајте
изложување на батериите на висок надворешен притисок, што може да
доведе до внатрешен краток спој или преголема загреаност.
Заштитете ги уредот, батериите и полначите од оштетување
• Избегнувајте изложување на Вашиот уред и на батериите на многу ниски
или многу високи температури.
• Екстремните температури можат да предизвикаат деформација на уредот
и да го намалат капацитетот на полнење и векот на траење на уредот и
батериите.
• Заштитете ги батериите од контакт со метални предмети, затоа што тоа
може да предизвика краток спој помеѓу + и – половите на батериите и води
кон привремено или трајно оштетување на батеријата.
• Никогаш не користете оштетен полнач или батерија.
Внимание: Следете ги сите безбедносни
предупредувања и прописи кога го користите Вашиот
уред на места каде е ограничена нивната употреба
Исклучете го уредот кога е забранета неговата употреба
Придржувајте се кон сите прописи кои го ограничуваат користењето на
мобилниот уред во одредено подрачје.
Не користете го уредот во близина на други електронски уреди
Повеќето електронски уреди користат радио фреквентни сигнали. Вашиот
уред може да предизвика пречки во работата на другите електронски уреди.
Безбедносни мерки на претпазливост
121
Не користете го уредот во близина на пејсмејкер
• Ако е можно, избегнувајте користење на Вашиот уред во близина од 15 см
до пејсмејкер, затоа што уредот може да предизвика пречки во работата на
пејсмејкерот.
• Ако морате да го користите уредот, бидете оддалечени барем 15 см од
пејсмејкерот.
• За да го минимизирате мешањето во работата на пејсмејкерот, користете го
уредот на спротивната страна на Вашето тело од пејсмејкерот.
Не користете го уредот во болница или во близина на медицинска
опрема затоа што може да предизвика пречки во нивната радио
фреквенција
Ако користите некоја медицинска опрема, контактирајте го произведувачот
на опремата за бидете сигурни дека радио фреквенцијата нема да влијае на
работата на опремата.
Ако користите апаратче за слушање, контактирајте го
произведувачот за информации околу радио пречките
Некои апаратчиња за слушање можат да бидат попречени од радио
фреквенцијата на Вашиот уред. Контактирајте го произведувачот за да се
уверите во безбедноста на Вашето апаратче за слушање.
Исклучете го уредот во потенцијално експлозивни опкружувања
• Наместо да ја отстраните батеријата, исклучете го уредот во потенцијално
експлозивни опкружувања.
• Во потенцијално експлозивните опкружувања секогаш придржувајте се кон
прописите, упатствата и знаците.
• Не го користете Вашиот уред на бензински станици, во близина на горива
или хемикалии и во експлозивни области.
• Не чувајте и не пренесувајте запаливи течности, гасови или експлозивни
материјали во истиот простор каде се наоѓа уредот, неговите делови или
дополнителниот прибор.
Исклучете го уредот кога сте во авион
Користењето на Вашиот уред во авион е незаконски. Вашиот уред може да
предизвика пречки во работата на електронските инструменти за навигација
во авионот.
Безбедносни мерки на претпазливост
122
Поради радио фреквенцијата од Вашиот уред, електронските
уреди во моторното возило може да имаат дефект
Поради радио фреквенцијата од Вашиот уред, електронските уреди во Вашиот
автомобил може да имаат дефект. Контактирајте го произведувачот за повеќе
информации.
Придржувајте се кон сите безбедносни предупредувања
и прописи коишто се однесуваат на употребата на
Вашиот уред додека возите
Додека возите, Вашата прва одговорност е безбедното управување со
возилото. Никогаш не користете го Вашиот уред додека возите, ако тоа е
забрането со закон. За Вашата безбедност и за безбедноста на другите, бидете
совесни и запомнете ги следниве совети:
• Користете hands-free уред.
• Запознајте се со Вашиот уред и со неговите погодни функции, како што се
брзо бирање и повторно бирање. Овие функции Ви помагаат да го намалите
времето потребно за остварување или за примање повици на Вашиот
мобилен уред.
• Поставете го Вашиот уред да биде лесно достапен. Бидете во можност да
пристапите до Вашиот безжичен уред без да ги тргнете очите од патот. Ако
добиете повик во несоодветно време, препуштете и на гласовната пошта да
одговори наместо Вас.
• Посочете му на лицето со кое разговарате дека возите. Откажете ги
повиците во густ сообраќај или во опасни временски услови. Дожд,
лапавица, снег, мраз и густ сообраќај може да бидат опасни.
• Не пишувајте белешки и не барајте телефонски броеви. Пишување на
листата со задачи или листањето по Вашиот адресар го одзема Вашето
внимание од Вашата примарна одговорност за безбедност при возењето.
• Бирајте разумно и пристапете во сообраќајот. Повикувајте кога не сте
во движење или пред да се вклучите во сообраќајот. Обидете се да ги
планирате Вашите повици кога не сте во движење. Ако морате да остварите
повик, изберете само неколку цифри, проверете го патот и огледалата на
автомобилот и потоа продолжете.
• Не вклучувајте се во стресни или чувствителни разговори кои можат да го
оттргнат Вашето внимание. Посочете им на лицата со коишто разговарате
дека возите и прекинете ги разговорите кои што можат да го оттргнат
Вашето внимание на патот.
• Користете го Вашиот уред за да повикате помош. Изберете ги локалните
итни броеви во случај на пожар, сообраќајна несреќа или медицински итни
случаи.
Безбедносни мерки на претпазливост
123
• Користете го Вашиот уред за да им помогнете на другите во итни случаи.
Ако видите сообраќајна несреќа, злочин што е во тек или сериозен итен
случај каде се загрозени животи, повикајте некој локален број за итни
случаи.
• Повикајте број за помош на патот или друг број за помош, не за итни случаи,
кога тоа е потребно. Ако видите расипано возило коешто не претставува
сериозна опасност, скршен сообраќаен знак, помала сообраќајна несреќа
во која никој не е повреден или возило за коешто знаете дека е украдено,
повикајте број за помош на патот или друг број за помош, не за итни случаи.
Соодветна грижа за мобилниот уред и негова употреба
Уредот мора секогаш да биде сув
• Влажноста и другите видови на течности може да ги оштетат деловите на
уредот или електронските кола.
• Не го вклучувајте Вашиот уред додека е мокар. Ако уредот веќе е вклучен,
исклучете го и извадете ја батеријата веднаш (ако уредот не може да се
исклучи или не можете да ја извадите батеријата, оставете го како што е).
Потоа, исушете го уредот со крпа и однесете го во сервисен центар.
• Течностите ќе ја променат бојата на ознаката што означува оштетување
предизвикано од вода. Оштетувањата предизвикани од вода ја поништуваат
гаранцијата на производителот.
Не користете го и не чувајте го уредот во прашливи, нечисти
подрачја
Правот може да предизвика дефект на Вашиот уред.
Не го поставувајте уредот на нестабилно место
Ако уредот падне, може да се оштети.
Не го чувајте уредот на места со висока или со ниска температура.
Користете го уредот на температури од -20° C до 50° C
• Уредот може да експлодира ако е оставен во затворено возило ако
внатрешната температура достигне 80° C.
• Не изложувајте го уредот на директна сончева светлина за подолг
временски период (како што е контролната табла на автомобилот).
• Чувајте ја батеријата на температури од 0° C до 40° C.
Безбедносни мерки на претпазливост
124
Не чувајте го уредот со метални предмети како парички, клучеви
или ѓердани
• Уредот може да биде деформиран или да претрпи дефект.
• Ако краевите на батеријата дојдат во контакт со метални предмети може да
предизвикаат пожар.
Не чувајте го Вашиот уред во близина на магнетни полиња
• Вашиот уред може да се оштети или батеријата може да се испразни од
изложувањето на магнетни полиња.
• Магнетните картички, вклучувајќи ги кредитните картички, телефонските
картички, штедните книшки и картичките за интернат можат да бидат
оштетени од магнетните полиња.
• Не користете футроли или дополнителен прибор со магнетски затворачи
или не дозволувајте Вашиот уред да биде во контакт со магнетски полиња
подолг временски период.
Не чувајте го уредот во близина или во грејачи, микробранови
печки, опрема за готвење или контејнери со висок притисок
• Батеријата може да истече.
• Уредот може да се прегрее и да предизвика пожар.
Не испуштајте го уредот и не предизвикувајте удари на уредот
• Екранот на уредот може да биде оштетен.
• Ако е искривен или деформиран, Вашиот уред може да биде оштетен и
некои делови може да не функционираат.
Доколку Вашиот уред е опремен со блиц-светло или ламба,
не користете го светлото блиску до очите на луѓето или
миленичињата
Користењето на блицот во близина на очите може да предизвика привремено
губење на видот или оштетување на очите.
Ракувајте внимателно кога сте изложени на трепкачки светла
• Додека го користите уредот, оставете некои од светлата во собата вклучени
и не држете го екранот премногу блиску до Вашите очи.
• Може да дојде до напади или бессознание кога сте изложени на трепкачки
светла додека гледате видео или играте флеш игри подолг период. Ако се
осеќате неудобно, престанете со користење на уредот веднаш.
Безбедносни мерки на претпазливост
125
Намалете го ризикот од повреди поради повторувачки движења
Кога повторувате одредени движења, на пр., притискање копчиња, цртање
знаци на екран чувствителен на допир со прстите или играње игри, може
да искусите повремена неудобност во Вашите раце, врат, рамења или други
делови од Вашето тело. Кога го користите Вашиот уред подолги периоди,
држете го уредот релаксирано, притискајте лесно на копчињата и правете
повремени паузи. Ако и понатаму чувствувате неудобност додека го користите
уредот или после тоа, престанете со користењето и посетете го Вашиот лекар.
Обезбедете максимален век на траење на батеријата и полначот
• Избегнувајте полнење на батериите повеќе од една седмица, бидејќи
преполнувањето може да го скрати векот на траење на батеријата.
• Со тек на време, батериите кои не се користат ќе се испразнат и мора да
бидат повторно наполнети пред користење.
• Исклучете ги полначите од струја кога не се користат.
• Користете ги батериите само за целта за која се наменети.
Користете батерии, полначи, додатоци и делови одобрени од
произведувачот
• Користењето на генерички батерии или полначи може да го скрати векот на
Вашиот уред или да предизвика дефект.
• Samsung не може да биде одговорен за безбедноста на корисникот кога
употребува додатоци или делови коишто не се одобрени од Samsung.
Не гризете го и не го изложувајте уредот на механички удари
• Тоа може да го оштети уредот или да предизвика експлозија.
• Ако уредот го користат деца, уверете се дека правилно го користат.
Кога разговарате на уредот:
• Држете го уредот исправено, исто како и обичниот телефон.
• Зборувајте директно во микрофонот.
• Избегнувајте контакт со внатрешната антена на уредот. Допирањето на
антената може да го намали квалитетот на повикот и да предизвика уредот
да емитува повеќе радио фреквенција од потребното.
Безбедносни мерки на претпазливост
126
Заштитете ги Вашиот слух и уши кога користите слушалки
• Слушањето со висока јачина на тонот може да му наштети
•
•
•
•
на Вашиот слух.
Слушањето со висока јачина на тонот може да го оттргне
Вашето внимание и да предизвика несреќа.
Секогаш намалувајте ја јачината на тонот пред да ги
вклучите слушалките во изворот на звук и користете го
само нагодувањето за јачина на минимум, потребно да го
слушате Вашиот разговор или музика.
Во суви средини, статичкиот електрицитет може да се
појави во слушалките. Избегнувајте користење слушалки
во суви средини или допрете метален предмет за да го
испразните статичкиот електрицитет пред да ги приклучите
слушалките во уредот.
Не користете слушалки додека возите. Во спротивно може
да дојде до загуба на вашето внимание и да резултира со
несреќа, или може да биде незаконски во зависност од
вашиот регион.
Бидете внимателни кога го користите уредот при пешачење или
кога сте во движење
Секогаш бидете свесни за Вашето опкружување за да избегнете повреди на Вас
и на другите.
Не носете го уредот во задните џебови или околу половината
Ако паднете, можете да се повредите или да го оштетите уредот.
Не расклопувајте, менувајте и не поправајте го Вашиот уред
• Какви било промени или изменувања може ја поништуваат гаранцијата
на производителот. За сервисирање, однесете го уредот во некој Samsung
услужен центар.
• Не расклопувајте и не дупчете ја батеријата затоа што тоа може да
предизвика експлозија или пожар.
Не го обојувајте уредот и не ставајте лепенки врз него
Бојата и лепенките можат да ги заглават подвижните делови и да го спречат
правилното работење. Ако сте алергични на боја или на металните делови од
производот, може да почувствувате чешање, егзема, потење на кожата. Кога
тоа ќе се случи, престанете со користење на производот и консултирајте го
Вашиот лекар.
Кога го чистите Вашиот уред:
• Избришете го уредот или полначот со крпа или со гума.
• Исчистете ги краевите на батеријата со памучно стапче или со крпа.
• Не користете хемикалии или детергенти.
Безбедносни мерки на претпазливост
127
Уредот не се користи доколку екранот е оштетен или искршен
Скршено стакло или акрил може да ги повреди Вашите раце и лице. Однесете
го уредот во сервисниот центар на Samsung за да биде поправен.
Користете го уредот само за неговата наменета употреба
Избегнувајте да ги вознемирувате другите кога го користите
уредот во јавност
Не дозволувајте деца да го користат Вашиот уред
Вашиот уред не е играчка. Не дозволувајте им на децата да си играат со него
затоа што може да се повредат и да ги повредат другите, да го оштетат уредот
или да остварат повици и да ги зголемат Вашите трошоци.
Инсталирајте го мобилниот уред и опремата со внимание
• Проверете дали сите мобилни уреди или соодветната опрема инсталирана
во Вашето возило се безбедно вградени.
• Избегнувајте поставување на Вашиот уред и дополнителен прибор
во близина или во просторот во кој се активира воздушното перниче.
Неправилно инсталирана безжична опрема може да предизвика сериозна
повреда кога воздушните перничиња нагло се надувуваат.
Дозволете само квалификувани лица да го сервисираат Вашиот
уред
Дозволувањето на неквалификувани лица да го сервисираат Вашиот уред
може да предизвика оштетување, а со тоа и поништување на Вашата гаранција
од произведувачот.
Внимателно ракувајте со SIM картичките и со мемориските
картички
• Не отстранувајте картичка кога уредот пренесува или прима информации,
бидејќи тоа може да предизвика губење на податоците и/или оштетување
на картичката или уредот.
• Заштитете ги картичките од силни удари, статички електрицитет и
електрични пречки од другите уреди.
• Не ги допирајте златно обоените контакти или полови со прсти или метални
предмети. Доколку не е чиста, пребришете ја картичката со мека крпа.
Безбедносни мерки на претпазливост
128
Обезбедете пристап до услугите за итни случаи
Повиците за итни случаи од Вашиот уред можеби нема да бидат возможни во
некои подрачја или околности. Пред патување во оддалечени или неразвиени
подрачја, испланирајте резервна метода за контакт со персоналот задолжен за
итни повици.
Чувајте ги на сигурно Вашите лични и важни податоци
• При користење на уредот, уверете се дека ќе направите резервна копија на
Вашите важни податоци. Samsung не е одговорен за губење на податоци.
• Кога сакате да го фрлите Вашиот уред, направете резервна копија од Вашите
податоци, потоа ресетирајте го Вашиот уред за да спречите погрешна
употреба на Вашите лични податоци.
Не распространувајте материјали со заштитени авторски права
Не распространувајте материјали со заштитени авторски права кои сте ги
снимиле на други без дозвола од сопствениците на содржината. Правејќи
го тоа може да доведе до прекршување на законите за авторски права.
Производителот не е одговорен за било какви правни прашања предизвикани
од илегалната употреба на материјали со заштитени авторски права.
Информации за SAR (Specific Absorption Rate)
сертификатот
Вашиот уред подлежи на стандардите од Европската Унија (EU) кои ја
ограничуваат изложеноста на луѓето на зрачење на радио-бранови (RF)
емитувани од радио и телекомуникациска опрема. Овие стандарди спречуваат
продажба на мобилни уреди кои го надминуваат максималното ниво на
изложување (познато како Specific Absorption Rate, или SAR) од 2,0 W/kg на
телесно ткиво.
За време на тестирањето, максималниот забележан SAR за овој модел беше
0,655 W/kg. Во нормална употреба, правиот SAR е обично многу понизок,
бидејќи телефонот е направен да ја емитува само RF енергијата потребна за
пренос на сигналот до најблиската базна станица. Со автоматско емитување
пониски нивоа секогаш кога е тоа возможно, Вашиот уред го намалува Вашето
севкупно изложување на RF енергија.
Изјавата за усогласеност на задната страна од ова упатство ја прикажува
усогласеноста на Вашиот уред со Директивата за Европската & Радио и
Терминална Телекомуникациска Опрема (R&TTE). За повеќе информации во
врска со SAR и соодветните EU стандарди, посетете го веб сајтот на Samsung.
Безбедносни мерки на претпазливост
129
Правилно депонирање на овој производ
(Отпадна електрична и електронска опрема)
(Применливо во Европската унија и другите европски земји со
системи за одвојување на отпадот)
Оваа ознака на производот, приборот или литературата означува
дека производот и неговиот електронски прибор (на пр.
полначот, слушалките, USB кабелот) на крајот од нивниот работен
век не треба да се отстрануваат заедно со останатиот отпад од
домаќинството.
За избегнување на можни штети врз околината или човечкото здравје
предизвикани со неконтролирано фрлање отпад, Ве молиме да ги одвоите
овие предмети од другите видови отпад и одговорно да ги рециклирате
заради унапредување на еколошки оправдано повторно користење на
материјалните ресурси.
Физичките лица можат да се обратат или во продавницата каде што го купиле
овој производ или во службите на локалната самоуправа, за детали каде и како
да извршат рециклирање на производот на начин безбеден по околината.
Деловните корисници можат да се обратат до својот снабдувач и да ги
проверат одредбите и условите во договорот за набавка. Овој производ и
неговиот електронски прибор не треба да се мешаат со друг комерцијален
отпад.
Правилно отстранување на батериите од овој производ
(Применливо во Европската Унија и други европски земји со
посебни системи за враќање батерии)
Оваа ознака на батеријата, во упатството или на пакувањето
означува дека батериите од овој производ не треба да се
отстранат заедно со останатиот отпад од домаќинството на
крајот од нивниот работен век. Каде што се означени, хемиските
симболи Hg, Cd или Pb означуваат дека батеријата содржи жива, кадмиум или
олово над препорачаното ниво во Директивата 2006/66/EC. Ако батериите
не се отстранат правилно, овие супстанции можат да предизвикаат штета врз
човековото здравје или животната средина.
За заштита на природните ресурси и поддршка на повторното користење на
материјалните ресурси, Ве молиме да ги одвоите батериите од останатиот
отпад и да ги рециклирате преку Вашиот локален, бесплатен систем за
враќање на батерии.
Безбедносни мерки на претпазливост
130
Изјава за одрекување
Некои содржини и услуги достапни преку овој уред се во сопственост
на трети страни и се заштитени со законите за авторски права, патенти,
трговски марки и/или други закони за интелектуалната сопственост. Таквите
содржини и услуги се обезбедуваат исклучиво за Ваша лична, некомерцијална
употреба. Не смеете да користите кои било содржини или услуги на начин
кој не е одобрен од сопственикот на содржината или давателот на услугата.
Без ограничување на претходното, доколку немате изречно овластување од
соодветниот сопственик на содржината или давателот на услугата, не смеете
да изменувате, копирате, повторно објавувате, префрлувате, поставувате,
пренесувате, преведувате, продавате, создавате изведени дела, искористувате
или дистрибуирате на кој било начин или медиум кои било содржини или
услуги прикажани со помош на овој уред.
“СОДРЖИНИТЕ И УСЛУГИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ “КАКО ШТО
СЕ”. SAMSUNG НЕ ДАВА ГАРАНЦИЈА, БИЛО ИЗРЕЧНА ИЛИ ИМПЛИЦИРАНА,
ЗА СОДРЖИНИ ИЛИ УСЛУГИ ОБЕЗБЕДЕНИ НА ОВОЈ НАЧИН, ЗА КОЈА БИЛО
НАМЕНА. SAMSUNG ИЗРЕЧНО ОДРЕКУВА КОИ БИЛО ИМПЛИЦИРАНИ
ГАРАНЦИИ, ВКЛУЧУВАЈЌИ, БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ САМО НА НИВ, ГАРАНЦИИ
ВО ОДНОС НА ТРГОВСКА ПОДОБНОСТ ИЛИ ПОГОДНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА
НАМЕНА. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ЗА ТОЧНОСТ, ВАЛИДНОСТ, НАВРЕМЕНОСТ,
ЗАКОНИТОСТ ИЛИ ЦЕЛОКУПНОСТ НА КОЈА БИЛО СОДРЖИНА ИЛИ УСЛУГА
ДОСТАПНА ПРЕКУ ОВОЈ УРЕД И ВО НИТУ ЕДЕН СЛУЧАЈ, ВКЛУЧУВАЈЌИ И СЛУЧАЈ
НА НЕБРЕЖНОСТ, SAMSUNG НЕМА ДА БИДЕ ОДГОВОРЕН, БИЛО ВРЗ ОСНОВА
НА ДОГОВОР ИЛИ ПРЕКРШОК, ЗА КОЈА БИЛО ДИРЕКТНА, ИНДИРЕКТНА,
ИНЦИДЕНТНА, ПОСЕБНА ИЛИ ПОСЛЕДИЧНА ШТЕТА, АДВОКАТСКИ ХОНОРАРИ,
ТРОШОЦИ ИЛИ КОЈА БИЛО ШТЕТА ПРЕДИЗВИКАНА ОД ИЛИ ВО ВРСКА СО КОИ
БИЛО СОДРЖАНИ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ КАКО РЕЗУЛТАТ НА КОРИСТЕЊЕ НА
КОЈА БИЛО СОДРЖИНА ИЛИ УСЛУГА ОД ВАША СТРАНА ИЛИ ОД СТРАНА НА
ТРЕТИ ЛИЦА, ДУРИ И КОГА ПОСТОЕЛО СОЗНАНИЕ ЗА МОЖНОСТА НА ТАКВИТЕ
ШТЕТИ.”
Услугите на трети страни можат да бидат укинати или прекинати во кое и
да е време и Samsung не дава никакви изјави или гаранции дека која било
содржина или услуга ќе биде достапна во кој било временски период.
Содржините и услугите се пренесуваат од трети страни преку мрежи и уреди
за пренос врз кои Samsung нема никаква контрола. Без ограничување на
општите напомени на оваа изјава за одрекување, Samsung изречно одрекува
која и да е одговорност за прекин или суспензија на која било содржина или
услуга достапна преку овој уред.
Samsung не е одговорен за услугата за корисниците во врска со овие
содржини и услуги. Сите прашања или барања во врска со услугата поврзана
со овие содржини или услуги треба директно да се испратат до соодветните
даватели на содржини и услуги.
Безбедносни мерки на претпазливост
131
Индекс
автоматско одбивање 43
аларми
екран чувствителен на
допир
заклучување 24
користење 23
бришење 97
исклучување 96
креирање 96
именик
креирање групи 71
креирање деловна
картичка 70
креирање контакти 69
наоѓање контакти 70
батерија
инсталирање 10
полнење 12
белешки
креирање 74
преглед 74
интернет
види интернет пребарувач
вести & време 85
видео-записи
интернет пребарувач
додавање омилени
интернет страници 78
прелистување интернетстраници 76
емитување 62
снимање 58
внесување текст 33
галерија
календар
емитување видеозаписи 62
прегледување
фотографии 61
формати на фајлови 60
креирање настани 73
преглед на настаните 73
калкулатор 97
камера
приспособување на видеокамерата 59
приспособување на
камерата 57
снимање видео-записи 58
фотографирање 53
гласовни белешки
емитување 75
снимање 75
говорна пошта 47
говорно
пребарување 101
дневник за повици 44
конекции
Bluetooth 86
VPN 93
WLAN 88
компјутер 92
Индекс
132
контакти
плеер за видео 62
плеер за музика
копирање 71
креирање 69
наоѓање 70
поставување брзо
бирање 70
увезување или
извезување 72
додавање фајлови 62
емитување музика 63
побарај 98
повик на 2.линија 44
повици
мемориска картичка
воспоставување 40
користење опции 42
користење слушалки 41
меѓународни броеви 41
на 2.линија 44
одбивање 41
одговарање 41
повеќе страни 42
преглед на
пропуштени 42
препраќање 43
вметнување 15
отстранување 16
форматирање 17
мултимедијални пораки
испраќање 45
преглед 46
најди го мојот
мобилен 33
опции
SD картичка и меморија на
телефонот 109
апликации 107
безжично и мрежи 102
говорен влез и излез 112
датум и време 113
доверливо 109
екран 105
звук 105
информации за
телефонот 113
локал и текст 109
локација и
безбедност 106
опции за повиците 104
пристапност 113
сметки и
синхронизација 108
поврзување на компјутер
Samsung Kies 92
мемориски уред 93
пораки
испраќање e-mail 50
испраќање
мултимедијални 45
испраќање текст 45
поставување e-mail
сметки 49
пристапување до говорна
пошта 47
почетен екран
додавање прозорци 26
додавање ставки 25
Индекс
133
преземено
фотографии
апликации 37
уредување 97
фајлови 38
преглед 61
снимање 53
снимање панорамска 56
снимање според сцена 55
фотографирање
насмевка 56
препраќање повик 43
приказ на мени
организирање на
апликации 28
пристапување 27
час и датум, постави 29
Bluetooth
активирање 86
испраќање податоци 87
примање податоци 88
пронаоѓање и спојување со
уреди 87
пристапни кодови 114
распакување 10
режим за летало 18
светлина, екран 30
синхронизирање
e-mail
испраќање 50
поставување сметки 49
преглед 50
со интернет-сметки 38
текстуални белешки 74
текстуални пораки
FM радио
испраќање 45
преглед 46
зачувување станици 66
слушање 65
тивок режим 29
уред
Google Mail 47
Google Maps 79
Google Talk 51
PIN заштита 32
Quickoffice 99
Samsung Apps 84
Samsung Kies 92
SIM-картичка
вклучување или
исклучување 18
изглед 19
икони за индикатор 21
копчиња 20
опции 102
приспособување 29
прозорец со кратенки 26
уредување фајлови 98
уредувач на задачи 101
заклучување 32
инсталирање 10
Индекс
134
Social Hub 52
USIM-картичка
заклучување 32
инсталирање 10
VPN конекции
креирање 94
поврзување на 95
WLAN
активирање 89
пронаоѓање и поврзување
со мрежи 89
YouTube
гледање видео-записи 83
поставување видеозаписи 83
јазик на приказ 109
Индекс
135
Некои од содржините во ова упатство можат да се разликуваат
од Вашиот уред во зависност од софтверот на Вашиот уред или
Вашиот давател на услуга.
За да инсталирате Kies (PC Sync)
1. Преземете ја најновата верзија на Kies од веб
страницата на Samsung (www.samsung.com/kies) и
инсталирајте го на вашиот компјутер.
2. Користејќи USB кабел, поврзете го Вашиот уред
со Вашиот компјутер. Samsung Kies ќе стартува
автоматски.
Погледнете во Kies помош за повеќе информации.
www.samsung.com
Macedonian. 01/2013. Rev. 1.1
Download PDF

advertising