Samsung | SM-C101 | Samsung SM-C101 User Manual (Jellybeen)

SM-C101
Bruksanvisning
www.samsung.com
Använda den här handboken
Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med
Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken är särskilt utformad för att beskriva
detaljerna när det gäller enhetens funktioner.
• Läs handboken noggrant innan du använder enheten så att du använder den på ett säkert
och riktigt sätt.
• Beskrivningarna bygger på enhetens fabriksinställningar.
• Bilder och skärmbilder som används här kan skilja sig från den verkliga produkten.
• Innehållet kan skilja sig från den slutliga produkten, eller från programvara som
tillhandahålls av tjänsteleverantörer eller operatörer och kan ändras utan föregående
meddelande. För att få tillgång till den senaste versionen av handboken, gå till Samsungs
webbplats, på adressen www.samsung.com.
• Innehåll (högkvalitativt innehåll) som kräver hög processor- och RAM-användning påverkar
enhetens övergripande prestanda. Program som är kopplade till innehållet kanske inte
fungerar som de ska beroende på enhetens specifikationer och den miljö de används i.
• Tillgängliga funktioner och extra tjänster kan variera beroende på enhet, programvara eller
operatör.
• Program och funktioner kan variera på grund av land, region eller maskinvaruspecifikationer.
Samsung ansvarar inte för prestandafel som orsakas av program från andra leverantörer än
Samsung.
• Samsung är inte ansvarigt för prestandaproblem eller inkompatibilitet som orsakas av att
användaren ändrar registerinställningar. Om du försöker anpassa operativsystemet kan det
göra att enheten inte fungerar som den ska eller att programmen inte fungerar som de ska.
• Programvara, ljudkällor, bakgrundsbilder, bilder och andra media som finns i enheten
är licensierade för begränsad användning. Att hämta och använda detta material för
kommersiella syften eller andra syften utgör ett brott mot upphovsrättslagstiftningen.
Användarna ansvarar helt för olaglig användning av media.
• Ytterligare kostnader kan tillkomma för datatjänster, till exempel
snabbmeddelandehantering, överföring och nedladdning, automatisk synkronisering
och användning av platstjänster. Välj en lämplig dataavgiftsplan för att undvika ytterligare
kostnader. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.
2
Använda den här handboken
• Standardprogram som medföljer enheten kan uppdateras och kanske inte längre stöds av
enheten. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten, ska du kontakta ett
Samsung-servicecenter. För användarinstallerade program, kontakta tjänsteleverantörerna.
• Modifieringar av enhetens operativsystem eller installation av programvaror från inofficiella
källor kan leda till att enheten inte fungerar på rätt sätt och till att data blir korrupt eller
förloras. Dessa åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal för Samsung och gör garantin
ogiltig.
Instruktionsikoner
Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig
Var försiktig: Situationer som kan leda till skador på enheten eller annan utrustning
Observera: Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation
Upphovsrätt
Copyright © 2013 Samsung Electronics
Den här handboken skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning.
Ingen del i den här handboken får reproduceras, distribueras, översättas eller överföras i någon
form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och
lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan föregående skriftligt samtycke
från Samsung Electronics.
3
Använda den här handboken
Varumärken
• SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade varumärken som tillhör Samsung
Electronics.
• Logotypen för Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google
Play™ Store och Google Talk™ är varumärken som tillhör Google, Inc.
• Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. i hela världen.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ och logotypen för Wi-Fi är
registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
• Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.
4
Innehållsförteckning
Komma igång
37
39
40
41
42
44
8Enhetslayout
9Knappar
10 Förpackningens innehåll
11 Sätta i SIM- eller USIM-kort och batteri
16 Ladda batteriet
18 Sätta i ett minneskort
20 Montera en handrem
21 Slå på och av enheten
21 Hålla i enheten
22 Låsa eller låsa upp enheten
22 Ställa in volymen
22 Byta till tyst läge
Ange text
Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
Ställa in konton
Överföra filer
Säkra enheten
Uppgradera enheten
Kommunikation
45Telefon
51Kontakter
54Meddelande
56E-post
58 Google Mail
59Talk
60Google+
60Messenger
61ChatON
Grunder
23Indikatorikoner
24 Använda pekskärmen
27Kontrollrörelser
31Meddelanden
31Snabbinställningspanel
32Hemskärm
34Låsskärm
35 Använda program
36Programskärm
37Hjälp
Webb och nätverk
62Internet
63Chrome
64Bluetooth
65 Screen Mirroring
66 Samsung Link
67Gruppvisning
5
Innehållsförteckning
68NFC
69 S Beam
69WatchON
99 WB (ljuskälla)
100Mätning
101Billäge
102Fotolampa
102Fokusläge
103Fokusområde
103Ansiktsavkänning
104Fotostorlek
104Kvalitet
104 Automatisk kontrast
104 Justera bild
105Självutlösare
105 OIS (bildstabilisering)
106Videoinspelningsalternativ
106Delningsalternativ
106Kamerainställningar
Kamera: Grundläggande
funktioner
71
73
73
74
74
75
76
76
77
77
78
Starta kameran
Ta bilder
Spela in videor
Visa foton eller videoklipp
Använda zoomringen
Ta bilder och spela in videor med
röstkommandon
Ta bilder och spela in videor med
filtereffekter
Ändra fotograferingsalternativ snabbt
Minska kameraskakning
Använda ansiktsdetektering
Tips för skarpare bilder
Media
108Galleri
111 Paper Artist
112Video
113Videored.
114Berättelsealbum
116Musik
118YouTube
119Flipboard
120Fotoförslag
Kamera: Fotolägen
82Auto
83Expert
85Smart
96 Mitt läge
Kamera:
Fotograferingsalternativ och
inställningar
Program- och mediebutiker
121 Play Butik
122 Samsung Hub
97 Anpassa fotograferingsalternativ
97 EV (ljusstyrka)
98 ISO (känslighet)
6
Innehållsförteckning
122 Samsung Apps
123 Play Movies
123 Play Musik
146 Min enhet
158Konton
159Mer
162 Ställ in på Google
Verktyg
Felsökning
124 S Memo
127 S Kalender
129Dropbox
130Moln
131Klocka
133Kalkylator
133 S Translator
134Röstinspelning
135 S Voice
136Google
137Röstsökning
137 Mina filer
138Nedladdningar
138TripAdvisor
Rengöra kameran
Resa och lokalt område
139Maps
140Lokalt
141Navigation
Inställningar
142 Om inställningarna
142Anslutningar
7
Komma igång
Enhetslayout
Uttag för headset
Närhets-/ljussensor
Främre kamera
Strömknapp
Öronhögtalare
Volymknapp
Pekskärm
Hemknapp
Slutarknapp
Menyknapp
Bakåtknapp
Flerfunktionsuttag
Mikrofon
IrLED
Mikrofon för
ljudinspelning
Högtalare
Zoomring
GPS-antenn
Objektiv
AF-hjälpljus
Fäste för stativ
Fotolampa
NFC-antenn
Minneskortsfack
Huvudantenn
Snörhål för rem
8
Komma igång
Mikrofonen längst upp på enheten är bara aktiverad när du spelar in röstmemon eller videor.
Använd inte enheten om den har spruckit eller gått sönder. Splittrat glas eller akryl kan
orsaka skador på händer och ansikte. Ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för
reparation.
• Täck inte över antennområdet med händerna eller andra objekt, förutom när du tar
foton eller spelar in videor. Det kan leda till problem med anslutningen eller till att
batteriet urladdas.
• Använd inte ett skärmskydd. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.
• Låt inte vatten komma i kontakt med pekskärmen. Pekskärmen kan sluta fungera när
det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
Knappar
Knapp
Funktion
• Håll nedtryckt för att slå på eller av enheten.
Ström
• Håll nedtryckt i mer än 7 sekunder för att starta om enheten om
allvarliga fel uppstått eller om den hänger sig eller fryser.
Meny
• Tryck här för att låsa eller låsa upp enheten. Enheten övergår i
låsläge när pekskärmen slås av.
• Tryck här för att öppna en lista över de alternativ som är
tillgängliga på den aktuella skärmen.
• Håll nedtryckt på hemskärmen för att starta Google Search.
• Tryck här för att gå tillbaka till hemskärmen.
Hem
• Håll nedtryckt för att öppna en lista över de senast använda
programmen.
Åter
• Tryck här för att gå tillbaka till den föregående skärmen.
Volym
• Tryck här för att justera enhetens volym.
• Håll nedtryckt för att slå på kameran.
Avtryckare
• I kameraprogrammet trycker du ned knappen halvvägs när du
vill fokusera på motivet. När motivet är i fokus blir fokusramen
grön. Tryck när du vill ta bilden.
9
Komma igång
Förpackningens innehåll
Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:
• Enhet.
• Batteri.
• Snabbstartsguide.
• Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende
på region eller tjänsteleverantör.
• De medföljande produkterna är endast utformade för den här enheten och är kanske
inte kompatibla med andra enheter.
• Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
• Du kan köpa ytterligare tillbehör från din lokala Samsung-återförsäljare. Kontrollera
att de är kompatibla med enheten före köpet.
• Andra tillbehör kanske inte är kompatibla med enheten.
• Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung. Funktionsfel som orsakas av
användning av ej godkända tillbehör omfattas inte av garantitjänsten.
• Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på tillverkningsföretag. För mer
information om tillgängliga tillbehör, gå till Samsungs webbplats.
10
Komma igång
Sätta i SIM- eller USIM-kort och batteri
Sätt i det medföljande SIM- eller USIM-kortet från tjänsteleverantören, samt det medföljande
batteriet.
Endast microSIM-kort fungerar med enheten.
1 Ta bort batterilocket.
Var försiktig så du inte skadar naglarna när du tar bort batterilocket.
Böj inte och vrid inte på batterilocket. Om du gör det kan det skadas.
11
Komma igång
2 Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända uppåt.
Att sätta i SIM- eller USIM-kortet på fel sätt kan orsaka allvarliga skador på enheten.
Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.
3 Tryck in SIM- eller USIM-kortet i facket tills det låses fast.
• Sätt inte i ett minneskort i platsen för SIM-kort. Om ett minneskort fastnar i SIMkortplatsen, måste du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter för att få
minneskortet borttaget.
• Var försiktig så du inte tappar bort eller låter andra använda SIM- eller USIM-kortet.
Samsung ansvarar inte för några skador eller besvär som orsakas av borttappade eller
stulna kort.
12
Komma igång
4 Skjut batterilocket åt höger för att låsa upp det.
5 Sätt i batteriet.
Se till att inrikta batteriets guldfärgade kontakter rätt när du sätter i det.
13
Komma igång
6 Skjut batterilocket åt vänster för att låsa det.
7 Byt ut batterilocket.
14
Komma igång
Ta bort SIM- eller USIM-kortet och batteriet
1 Ta bort batterilocket.
2 Skjut batterilocket åt höger för att låsa upp det.
3 Ta ut batteriet.
4 Tryck in SIM- eller USIM-kortet tills det kopplas loss från enheten och dra sedan ut det.
15
Komma igång
Ladda batteriet
Använd laddaren för att ladda batteriet före den första användningen. En dator kan också
användas för att ladda enheten om den ansluts via USB-kabel.
Använd bara laddare, batterier och kablar som är godkända av Samsung. Om du
använder laddare eller kablar som inte är godkända av Samsung kan batterierna
explodera eller så kan enheten skadas.
• När batterinivån är låg larmar enheten med en varningssignal och ett meddelande
om låg batterinivå visas.
• Om batteriet laddas ur helt går det inte att slå på enheten direkt när laddaren ansluts.
Låt ett helt urladdat batteri laddas i några minuter innan du försöker sätta på enheten.
Ladda med laddaren
Anslut USB-kabeln till USB-strömadaptern och anslut sedan USB-kabeln till flerfunktionsuttaget.
Om du ansluter laddaren på fel sätt kan allvarliga skador uppstå på enheten. Skador som
orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.
16
Komma igång
• Du kan använda enheten medan den laddas, men då kan det dröja längre innan
batteriet blir fulladdat.
• Om strömkällan som tas emot under laddning är instabil är det inte säkert att
pekskärmen fungerar. Koppla bort laddaren från enheten, om det händer.
• Enheten kan bli varm när den laddas. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens
livslängd eller prestanda. Om batteriet blir varmare än vanligt slutar laddaren att
ladda.
• Ta med enheten och laddaren till ett av Samsungs servicecenter om den inte laddas
korrekt.
När enheten har laddats fullt ska den kopplas bort från laddaren. Koppla först ur laddaren från
enheten och koppla sedan ur den från eluttaget.
Ta inte ur batteriet innan du tar bort laddaren. Det kan skada enheten.
Koppla ur laddaren när den inte används för att spara energi. Laddaren har ingen
strömbrytare, så du måste koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för att
undvika att slösa med ström. Enheten ska vara nära eluttaget under laddningen.
Kontrollera batteriladdningsstatus
När du laddar batteriet då enheten är avstängd visas aktuell batteriladdningsstatus med följande
ikoner:
Laddar
Fulladdat
17
Komma igång
Minska batteriförbrukningen
Din enhet erbjuder alternativ som bidrar till att spara batterikraften. Genom att anpassa dessa
alternativ och inaktivera funktionerna i bakgrunden kan du använda enheten längre mellan
laddningarna:
• När du inte använder enheten växlar du till viloläge genom att trycka på strömknappen.
• Stäng program som inte används med uppgiftshanteraren.
• Inaktivera Bluetooth-funktionen.
• Inaktivera Wi-Fi-funktionen.
• Inaktivera automatisk synkronisering av program.
• Minska tiden för bakgrundsljus.
• Minska skärmens ljusstyrka.
Sätta i ett minneskort
Enheten hanterar minneskort med maximal kapacitet på 64 GB. Beroende på tillverkare och typ
av minneskort kanske vissa minneskort inte är fullt kompatibla med din enhet.
• Vissa minneskort kanske inte är fullt kompatibla med enheten. Om du använder ett
inkompatibelt kort kan enheten, kortet eller informationen på kortet skadas.
• Var försiktig så du sätter i minneskortet med framsidan upp.
• Enheten stöder FAT- och exFAT-filsystemen för minneskort. Om du sätter i ett kort
som formaterats med en annan filstruktur uppmanas du av enheten att formatera om
minneskortet.
• Om du ofta skriver och raderar data på kortet förkortas kortets livslängd.
• När du sätter i ett minneskort i enheten visas filkatalogen för minneskortet i mappen
SD memory card under internminnet.
18
Komma igång
1 Sätt i ett minneskort med de guldfärgade kontakterna vända uppåt.
2 Tryck in minneskortet i facket tills det fastnar.
Ta ut minneskortet
Innan du tar ut minneskortet ska du avinstallera det så att det kan tas ut på ett säkert sätt. På
hemskärmen tryck lätt på Program → Inställningar → Mer → Lagring → Avinstallera SD-kort.
Tryck in minneskortet tills det kopplas loss från enheten och dra sedan ut det.
Ta inte ur ett minneskort när enheten överför eller öppnar information. Om du gör det
kan det leda till att data förloras eller blir korrupt eller till att minneskortet eller enheten
skadas. Samsung ansvarar inte för förluster som uppstår till följd av felaktig användning
av skadade minneskort, inklusive dataförlust.
19
Komma igång
Formatera minneskortet
Ett minneskort som formaterats på en dator kanske inte är kompatibelt med enheten. Formatera
minneskortet med enheten.
På hemskärmen tryck lätt på Program → Inställningar → Mer → Lagring → Formatera SDkort → Formatera SD-kort → Radera alla.
Tänk på att säkerhetskopiera viktiga data på enheten innan du formaterar minneskortet.
Tillverkarens garanti omfattar inte dataförlust till följd av användarens egna åtgärder.
Montera en handrem
Dra en handrem genom facket och haka den över den lilla utskjutande delen.
20
Komma igång
Slå på och av enheten
När du slår på enheten för första gången ska du följa instruktionerna på skärmen för att
konfigurera enheten.
Håll strömknappen nedtryckt i några sekunder för att slå på enheten.
• Följ alla angivna varningar och anvisningar från behörig personal när du befinner dig
inom områden där trådlösa enheter inte får användas, till exempel i flygplan och på
sjukhus.
• Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på Flygläge för att inaktivera trådlösa
funktioner.
Stäng av enheten genom att hålla strömknappen nedtryckt och tryck sedan lätt på Stäng av.
Hålla i enheten
Täck inte över antennområdet med händerna eller andra föremål. Det kan leda till problem med
anslutningen eller till att batteriet urladdas.
21
Komma igång
Låsa eller låsa upp enheten
När enheten inte används ska du låsa den för att förhindra oönskad användning. Om du trycker
på strömknappen stängs skärmen av och enheten försätts i låst läge. Enheten låses automatiskt
om den inte används under en angiven period.
För att låsa upp enheten ska du trycka på strömknappen eller hemknappen och snärta till med
fingret i valfri riktning inom nedre delen av skärmen.
Ställa in volymen
Tryck på volymknappen uppåt eller nedåt för att justera ringsignalsvolymen, eller för att justera
ljudvolymen vid uppspelning av musik eller video.
Byta till tyst läge
Använd ett av följande sätt:
• Håll volymknappen nedtryckt tills enheten växlar till tyst läge.
• Håll strömknappen nedtryckt och tryck lätt på Ljud av eller Vibrera.
• Öppna meddelandepanelen högst upp på skärmen och tryck lätt på Ljud eller Vibrera.
22
Grunder
Indikatorikoner
Ikonerna som visas längst upp på skärmen erbjuder information om enhetens status. Ikonerna
som anges i tabellen nedan är de vanligast förekommande.
Ikon
Betydelse
Ingen signal
Signalstyrka
Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
GPRS-nätet anslutet
EDGE-nätet anslutet
UMTS-nätet anslutet
HSDPA-nätet anslutet
HSPA-nätet anslutet
Wi-Fi ansluten
Bluetooth-funktion aktiverad
GPS aktiverat
Samtal pågår
Missat samtal
Synkroniserad med webben
Ansluten till dator
Inget SIM- eller USIM-kort
23
Grunder
Ikon
Betydelse
Nytt text- eller multimediemeddelande
Larm aktiverat
Tyst läge aktiverat
Vibrationsläge aktiverat
Flygläge aktiverat
Ett fel inträffade eller åtgärd krävs
Batteriets laddningsnivå
Använda pekskärmen
Använd bara fingrarna på pekskärmen.
• Låt inte pekskärmen komma i kontakt med andra elektroniska enheter. Elektrostatiska
urladdningar kan göra att pekskärmen inte fungerar.
• Låt inte pekskärmen komma i kontakt med vatten. Pekskärmen kan sluta fungera när
det är fuktigt eller om den utsätts för vatten.
• För att undvika skada på pekskärmen får du inte trycka på den med något vasst
föremål eller använda för mycket tryck mot den med fingertopparna.
• Om du lämnar pekskärmen i viloläge under en längre tid kan det leda till inbrända
bilder (ghosting). Stäng av pekskärmen när du inte använder enheten.
24
Grunder
Fingerrörelser
Tryck lätt
Tryck lätt med ett finger för att öppna ett program, välja ett menyalternativ, trycka på en
skärmknapp eller ange ett tecken med tangentbordet på skärmen.
Dra
Om du vill flytta en ikon, miniatyrbild eller förhandsgranskningsbild till en ny plats, tryck lätt på
den och drar den till målpositionen.
25
Grunder
Dubbeltryck
Dubbeltryck på en webbsida, karta eller bild för att zooma in en del. Dubbeltryck igen för att gå
tillbaka.
Snärta
Snärta åt vänster eller höger på hemskärmen eller programskärmen för att se en annan panel.
Snärta uppåt eller nedåt för att bläddra igenom en webbsida eller en lista, exempelvis för
kontakter.
26
Grunder
Nyp
För två fingrar som du håller nedtryckta på en webbsida, karta eller bild ifrån varandra för att
zooma in en del. För dem närmare varandra för att zooma ut.
Kontrollrörelser
Med enkla rörelser kan du lätt kontrollera enheten.
Innan du använder rörelser ska du se till att rörelsefunktionen är aktiverad. På hemskärmen tryck
lätt på Program → Inställningar → Min enhet → Rörelser och gester → Rörelse, och dra
sedan reglaget för Rörelse åt höger.
Överdrivet skakande eller slag mot enheten kan resultera i oavsiktliga inmatningar.
Kontrollera rörelserna.
Rotera skärmen
Många program tillåter visning i stående eller liggande orientering. Om du roterar enheten gör
det att skärmen automatiskt justeras för att passa den nya skärmorienteringen.
27
Grunder
För att förhindra att skärmen roteras automatiskt öppnar du meddelandepanelen och
avmarkerar Skärmrotation.
• Vissa program tillåter inte skärmrotering.
• Vissa program visar en annan skärm beroende på orientering. Kalkylatorn omvandlas
till en vetenskaplig kalkylator i liggande läge.
Ta upp
När du tar upp enheten efter att den har varit overksam en viss tid, eller när skärmen har stängts
av, vibrerar den om du har missade samtal eller nya meddelanden.
Håll mot örat
Vid visning av samtals-, meddelande- eller kontaktuppgifter, håller du upp enheten och håller
den mot örat för att ringa ett samtal.
28
Grunder
Panorera för att flytta
Tryck på ett objekt på skärmen och håll det nedtryckt och flytta sedan enheten åt vänster eller
höger för att flytta objektet till en annan panel på hemskärmen eller programskärmen.
Panorera för att söka
När en bild zoomas in kan du hålla en punkt på skärmen nedtryckt och sedan flytta enheten i
valfri riktning för att bläddra igenom bilden.
29
Grunder
Vänd
Vänd enheten för att tysta ringsignalen eller pausa medieuppspelning.
Luta
Håll två punkter på skärmen lätt nedtryckta och luta sedan enheten bakåt och framåt för att
zooma in eller ut.
30
Grunder
Meddelanden
Meddelandeikoner visas i statusfältet längst upp på skärmen för att meddela om missade samtal,
nya meddelanden, kalenderhändelser, enhetsstatus och mycket mer. Drag nedåt från statusfältet
för att öppna meddelandepanelen. Bläddra genom listan för att se ytterligare varningar. Om du
vill stänga meddelandepanelen drar du upp fältet längst ned på skärmen.
Snabbinställningspanel
Från snabbinställningspanelen kan du visa enhetens aktuella inställningar. Drag nedåt från
statusfältet, tryck lätt på för att öppna snabbinställningspanelen och använd sedan följande
alternativ:
• Wi-Fi: Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-funktionen.
• GPS: Aktivera eller inaktivera GPS-funktionen.
• Ljud: Aktivera eller inaktivera Tyst läge. Du kan använda vibration eller tyst för enheten i tyst
läge.
• Skärmrotation: Tillåt eller hindra att gränssnittet roteras när du vrider enheten.
• Bluetooth: Aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.
• Mobil data: Aktivera eller inaktivera dataanslutningen.
• Blocker.-läge: Aktivera eller inaktivera blockeringsläge. I blockeringsläge blockerar enheten
alla meddelanden. Om du vill markera vilka meddelanden som ska blockeras tryck lätt på
Inställningar → Min enhet → Blockeringsläge.
• Energisparläge: Aktivera eller inaktivera energisparläge.
• Screen Mirroring: Aktivera eller inaktivera funktionen Screen mirroring.
• Wi-Fi-hotspot: Aktivera eller inaktivera Wi-Fi-delningsfunktionen.
Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
För att sortera om alternativen på snabbinställningspanelen öppnar du
snabbinställningspanelen, trycker lätt på och trycker sedan lätt på och drar ett objekt till en
annan plats.
31
Grunder
Hemskärm
Hemskärmen är startpunkten för att få tillgång till alla enhetens funktioner. På den visas
indikatorikoner, widgetar, genvägar till program etc.
Hemskärmen kan ha flera paneler. Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler paneler.
Sortera om objekt
Lägga till en programikon
På hemskärmen tryck lätt på Program, håll en programikon lätt nedtryckt och dra den till
panelförhandsgranskningen.
Lägga till ett objekt
Du kan anpassa hemskärmen genom att lägga till widgetar, mappar eller paneler.
Håll det tomma området nedtryckt på hemskärmen och välj en av följande kategorier:
• Program och widgetar: Lägg till widgetar på hemskärmen.
• Mapp: Skapa en ny mapp.
• Sida: Lägg till en ny panel till hemskärmen.
Flytta ett objekt
Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till en ny plats. För att flytta det till en annan panel drar
du det till sidan på skärmen.
Ta bort ett objekt
Håll ett objekt lätt nedtryckt och dra det till papperskorgen som visas längst upp på
hemskärmen. När papperskorgen blir röd ska du släppa objektet.
32
Grunder
Sortera om panelerna
Lägga till en ny panel
Tryck lätt på
→ Redigera sida →
.
Flytta en panel
→ Redigera sida, håll en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt och dra den
Tryck lätt på
sedan till en ny plats.
Ta bort en panel
→ Redigera sida, håll en panelförhandsgranskning lätt nedtryckt och dra den
Tryck lätt på
sedan till papperskorgen längst upp på skärmen.
Ställa in bakgrund
Ange en bild eller ett foto som lagrats i enheten som bakgrund för hemskärmen.
På hemskärmen tryck lätt på
följande alternativ:
→ Ange bakgrund → Hemskärm, och välj sedan ett av
• Bakgrunder: Visa bakgrundsbilder.
• Galleri: Visa bilder som tagits med enhetens kamera eller bilder som hämtats från internet.
• Livebakgrunder: Visa animerade bilder.
Välj sedan en bild och tryck lätt på Ange bakgrund. Du kan också markera en bild, ändra storlek
för den genom att dra i ramen och sedan trycka lätt på Klar.
Använda widgetar
Widgetar är små program som ger dig tillgång till praktiska funktioner och praktisk information
på hemskärmen. För att använda dem lägger du till widgetar från widgetpanelen på
hemskärmen.
• Vissa widgetar ansluter till webbtjänster. Om du använder en webbaserad widget kan
det leda till tilläggskostnader.
• Tillgängliga widgetar kan variera på grund av utbudet i den aktuella regionen eller
hos din operatör.
33
Grunder
Lägga till widgetar på hemskärmen
På hemskärmen tryck lätt på Program → Widgetar. Bläddra åt vänster eller höger på
widgetpanelen och håll en widget lätt nedtryckt för att lägga till den på hemskärmen.
Använda widgeten Inställningsgenväg
På hemskärmen tryck lätt på Program → Widgetar och håll sedan Inställningsgenväg lätt
nedtryckt för att öppna en lista över inställningsalternativ. Välj ett inställningsalternativ för att
lägga till det som en genväg på hemskärmen.
Låsskärm
Låsskärmen hindrar enheten från oönskad användning när den inte används och gör det även
möjligt för dig att lägga till traditionella widgetar.
Lägga till widgetar
För att använda widgetar när skärmen låses gå till programskärmen, tryck lätt på Inställningar →
Min enhet → Låsskärm, och markera sedan alternativet Flera widgetar.
Du kan inte använda widgetar på den låsta skärmen i enkelt läge eller medan
säkerhetsfunktionen är aktiverad.
Dra widget-panelen nedåt för att expandera den. Bläddra åt höger till sista sidan, tryck lätt på
och välj sedan en widget för att lägga till den på den låsta skärmen.
34
Grunder
Sortera om panelerna
Flytta en panel
Drag widget-panelen nedåt, bläddra åt vänster eller höger, tryck lätt på en
panelförhandsgranskning och håll den nedtryckt och dra den sedan till en ny plats.
Ta bort en panel
Drag widget-panelen nedåt, bläddra åt vänster eller höger, tryck lätt på en
panelförhandsgransknning och håll den nedtryckt och dra den till papperskorgen längst upp på
skärmen.
Använda program
Den här enheten kan köra många olika typer av program, alltifrån medieprogram till
internetprogram.
Öppna ett program
På hemskärmen eller programskärmen markerar du en programikon för att öppna programmet.
Öppna från nyligen använda program
Håll hemknappen nedtryckt för att öppna listan över de senast använda programmen.
Välj en programikon som ska öppnas.
Stänga ett program
Stäng program som inte används för att spara batteristyrka och bevara enhetens prestanda.
Håll hemknappen nedtryckt och tryck lätt på , och sedan Avsl. intill ett program för att
stänga det. För att stänga alla program som körs tryck lätt på Avs all. Alternativt kan du hålla
hemknappen nedtryckt och trycka lätt på .
35
Grunder
Programskärm
På programskärmen visas ikoner för alla program, inklusive alla nya program som har installerats.
På hemskärmen tryck lätt på Program för att öppna programskärmen.
Bläddra åt vänster eller höger för att visa fler paneler.
Sortera om program
→ Redigera, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till en ny plats. För
Tryck lätt på
att flytta det till en annan panel drar du det till sidan på skärmen.
Sortera mappar
Placera relaterade program i en mapp för ökad bekvämlighet.
→ Redigera, håll ett program lätt nedtryckt och dra det sedan till Skapa mapp.
Tryck lätt på
Ange ett mappnamn och tryck sedan lätt på OK. Dra programmen till den nya mappen och tryck
sedan lätt på Spara för att spara ordningen.
Sortera om panelerna
Nyp ihop fingrarna på skärmen, håll en förhandsgranskningsbild av en panel lätt nedtryckt och
dra den sedan till en ny plats.
Installera program
Använd programbutiker, till exempel Samsung Apps för att hämta och installera program.
Avinstallera program
Tryck lätt på
→ Avinstallera och markera ett program för att avinstallera det.
Standardprogrammen som levereras med enheten kan inte avinstalleras.
36
Grunder
Dela program
Dela de hämtade programmen med andra användare via e-post, Bluetooth eller på andra sätt.
→ Dela program, markera programmen och tryck sedan lätt på Klar, och välj en
Tryck lätt på
delningsmetod. De efterföljande stegen varierar beroende på vilken metod du valt.
Hjälp
Öppna hjälpinformationen för att lära dig hur du använder enheten och programmen eller
konfigurerar viktiga inställningar.
Tryck lätt på Hjälp på programskärmen. Välj en kategori för att visa tips.
För att sortera kategorierna i bokstavsordning tryck lätt på
För att söka efter nyckelord tryck lätt på
.
.
Ange text
Använd Samsung-tangentbordet eller funktionen för röstinmatning för att ange text.
Textinmatning stöds inte på vissa språk. Du bör ändra inmatningsspråket till ett av de
språk som stöds.
Ändra tangentbordstypen
Tryck lätt på valfritt textfält, öppna meddelandepanelen, tryck lätt på Välj inmatningsmetod och
välj sedan den typ av tangentbord som du vill använda.
37
Grunder
Använda Samsung-tangentbordet
Ändra tangentbordslayouten
Tryck lätt på → Alfabet eller Nummer och symboler, och tryck sedan lätt på Qwertytangentbord eller 3x4 tangentbord.
På 3x4-tangentbordet har en tangent tre eller fyra tecken. För att ange ett tecken tryck
lätt flera gånger i följd på tangenten som motsvarar tecknet.
Ställ in alternativen för
Samsung-tangentbordet.
Radera ett föregående tecken.
Ange versal.
Hoppa till nästa rad.
Ange siffror och skiljetecken.
Infoga ett blanksteg.
Ange versaler
Tryck lätt på
gånger.
innan du matar in ett tecken. Om du vill ha versaler för alla tecken tryck lätt två
Ändra språk för tangentbord
Lägg till språk på tangentbordet och dra sedan mellanslagstangenten åt vänster eller höger för
att ändra tangentbordsspråk.
Ange text med rösten
Aktivera röstinmatningsfunktionen och tala sedan i mikrofonen. Enheten visar det du talar in.
Om enheten inte känner igen dina ord på rätt sätt, tryck lätt på den understrukna texten och välj
ett alternativt ord eller en alternativ fras från menyn.
För byta språk eller lägga till språk för röstidentifiering tryck lätt på det aktuella språket.
38
Grunder
Kopiera och klistra in
Tryck lätt på texten och håll den nedtryckt, dra eller för att markera mer eller mindre text och
tryck sedan lätt på Kopiera för att kopiera eller Klipp ut för att klippa ut. Den markerade texten
kopieras till urklipp.
För att klistra in en text i inmatningsfältet tryck lätt på den punkt där texten ska infogas och håll
den nedtryckt och tryck sedan lätt på Klistra in.
Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk
Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra
enheter. (sid. 142)
Slå på och av Wi-Fi
Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på Wi-Fi för att slå på eller av funktionen.
• Din enhet använder en icke-harmoniserad frekvens och är avsedd att användas i alla
europeiska länder. WLAN-funktionen kan användas i EU utan begränsningar inomhus,
men inte utomhus.
• Stäng av Wi-Fi för att spara batteri när funktionen inte används.
Ansluta till Wi-Fi-nätverk
På programskärmen tryck lätt på Inställningar → Anslutn. → Wi-Fi, och dra sedan Wi-Fireglaget åt höger.
Välj ett nätverk från listan över upptäckta Wi-Fi-nätverk, ange ett lösenord om det behövs och
tryck sedan lätt på Anslut. Nätverk som kräver ett lösenord visas med en låsikon. När enheten har
anslutit till ett Wi-Fi-nätverk ansluter enheten automatiskt till det så fort det är tillgängligt.
39
Grunder
Lägga till Wi-Fi-nätverk
Om det önskade nätverket inte visas i nätverkslistan tryck lätt på Lägg till Wi-Fi-nätverk längst
ned i nätverkslistan. Ange nätverksnamnet i Nätverks-SSID, välj säkerhetstyp och ange lösenord
om det inte är ett öppet nätverk och tryck lätt på Anslut.
Glömma bort Wi-Fi-nätverk
Alla nätverk som har använts, inklusive det aktuella nätverket, kan glömmas bort, så att enheten
inte automatiskt ansluter till det. Välj nätverket i nätverkslistan och tryck sedan lätt på Glöm.
Ställa in konton
Google-program, såsom Play Butik, kräver ett Google-konto och Samsung Apps kräver ett
Samsung-konto. Skapa Google-konton och Samsung-konton för att få en optimal upplevelse
med enheten.
Lägga till konton
Följ instruktionerna som visas när du öppnar ett Google-program utan att logga in för att ställa in
ett Google-konto.
Om du vill registrera dig för eller logga in på ett Google-konto gå till programskärmen och tryck
lätt på Inställningar → Konton → Lägg till konto → Google. Efter detta tryck lätt på Nytt för
att registrera dig, eller på Befintligt, och följ sedan instruktionerna på skärmen för att slutföra
kontoinstallationen. Det går att använda mer än ett Google-konto på enheten.
Installera även ett Samsung-konto.
Ta bort konton
På programskärmen tryck lätt på Inställningar → Konton, välj ett kontonamn under Mina
konton, välj kontot du vill ta bort och tryck sedan lätt på Ta bort kon.
40
Grunder
Överföra filer
Flytta ljud-, video- och bildfiler eller andra typer av filer från enheten till datorn, eller vice versa.
Följande filformat stöds av vissa program. Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens
programvaruversion eller datorns operativsystem.
• Musik: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac och flac
• Bild: bmp, gif, jpg och png
• Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv och mkv
• Dokument: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf och txt
Ansluta med Samsung Kies
Samsung Kies är ett datorprogram som hanterar mediebibliotek, kontakter och kalendrar och
synkroniserar dem med Samsung-enheter. Hämta den senaste versionen av Samsung Kies från
webbplatsen för Samsung.
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
Samsung Kies startas automatiskt på datorn. Om Samsung Kies inte startar automatiskt ska
du dubbelklicka på Samsung Kies-ikonen på datorn.
2 Överför filer mellan enheten och datorn.
Mer information finns i hjälpen till Samsung Kies.
Ansluta till Windows Media Player
Kontrollera att Windows Media Player har installerats på datorn.
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2 Öppna Windows Media Player och synkronisera musikfilerna.
41
Grunder
Ansluta som medieenhet
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2 Öppna meddelandepanelen och tryck sedan lätt på Ansluten som medieenhet →
Medieenhet (MTP).
Tryck lätt på Kamera (PTP) om datorn inte stöder Media Transfer Protocol (MTP) eller inte har
någon lämplig drivrutin installerad.
3 Överför filer mellan enheten och datorn.
Säkra enheten
Hindra att andra använder eller kommer åt personlig information och information som
finns lagrad på enheten genom att använda säkerhetsfunktionerna. Enheten kräver en
upplåsningskod när den ska låsas upp.
Ställa in upplåsning med ansikte
På programskärmen tryck lätt på Inställningar → Min enhet → Låsskärm → Skärmlåsning →
Lås upp med ansikte.
Passa in ansiktet i ramen för fotografering. Ange sedan en PIN-kod eller ett mönster för att låsa
upp skärmen om ansiktsupplåsningen misslyckas.
Ställa in ansikts- och röstupplåsning
På programskärmen tryck lätt på Inställningar → Min enhet → Låsskärm → Skärmlåsning →
Ansikte och röst.
Passa in ansiktet i ramen för fotografering och ange ett röstkommando. Ange sedan en PIN-kod
eller ett mönster för att låsa upp skärmen om ansikts- och röstupplåsningen misslyckas.
42
Grunder
Ställa in ett mönster
På programskärmen tryck lätt på Inställningar → Min enhet → Låsskärm → Skärmlåsning →
Mönster.
Rita ett mönster genom att koppla ihop fyra punkter eller fler och rita sedan mönstret igen för att
verifiera det. Ange en PIN-kod för att låsa upp skärmen om du glömmer bort mönstret.
Ställa in en PIN-kod
På programskärmen tryck lätt på Inställningar → Min enhet → Låsskärm → Skärmlåsning →
PIN.
Ange minst fyra siffror och ange lösenordet igen för att bekräfta det.
Ställa in ett lösenord
På programskärmen tryck lätt på Inställningar → Min enhet → Låsskärm → Skärmlåsning →
Lösenord.
Ange minst fyra tecken, inklusive siffror och symboler, och ange lösenordet igen för att bekräfta
det.
43
Grunder
Låsa upp enheten
Slå på skärmen genom att trycka på strömknappen eller hemknappen och ange
upplåsningskoden.
Om du glömmer upplåsningskoden ska du ta med enheten till ett Samsungservicecenter för att återställa den.
Uppgradera enheten
Enheten kan uppgraderas till senaste programvaran.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Uppgradera med Samsung Kies
Starta Samsung Kies och anslut enheten till datorn. Samsung Kies upptäcker automatiskt
enheten och visar tillgängliga uppdateringar i en dialogruta, om det finns några. Klicka på
knappen Uppdatera i dialogrutan för att starta uppgraderingen. Se hjälpavsnittet för Samsung
Kies för detaljerad information om hur du uppgraderar.
• Stäng inte av datorn och koppla inte ifrån USB-kabeln när enheten uppgraderas.
• När du uppgraderar enheten bör du inte ansluta andra medieenheter till datorn. Om
du gör det kan det störa uppdateringsprocessen.
Uppgradera trådlöst
Enheten kan uppgraderas direkt till senaste programvaran via tjänsten firmware over-the-air
(FOTA).
På programskärmen tryck lätt på Inställningar → Mer → Om enheten →
Programvaruuppdatering → Uppdatera.
44
Kommunikation
Telefon
Använd programmet för att ringa eller besvara ett samtal.
Tryck lätt på Telefon på programskärmen.
Ringa samtal
Ringa ett samtal
Använd ett av följande sätt:
• Knappsats: Ange numret med knappsatsen och tryck sedan lätt på .
• Loggar: Ring ett samtal från historiken över inkommande och utgående samtal och
meddelanden.
• Favoriter: Ring ett samtal från listan över favoritkontakter.
• Kontakter: Ring ett samtal från kontaktlistan.
Kortnummer
För kortnummer, tryck lätt på motsvarande siffra och håll den nedtryckt.
Nummerförutsägelse
När du anger siffror på knappsatsen visas förutsägelser automatiskt. Välj en av dessa för att ringa
ett samtal.
45
Kommunikation
Söka efter kontakter
Ange namn, telefonnummer eller e-postadress för att söka efter en kontakt i kontaktlistan.
Allteftersom tecknen anges visas kontaktförslag. Välj en kontakt som du vill ringa till.
Ringa ett utrikessamtal
Håll 0 lätt nedtryckt tills tecknet + visas. Ange landsnummer, riktnummer och telefonnummer
och tryck sedan lätt på .
Under ett telefonsamtal
Följande åtgärder är tillgängliga:
• : Välj ett equaliser-alternativ för användning under ett samtal.
• : Öka volymen.
• : Ta ett foto och skicka det till den andra parten via meddelandehantering.
• Enheten kommer att stänga av mikrofonen och ljudet för samtalet i några sekunder
medan slutarljud avges.
• Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Parkera: Parkera ett samtal. Du kan också hålla headset-knappen nedtryckt. Tryck lätt på
Avbryt parkering för att återuppta det parkerade samtalet, eller håll headset-knappen
nedtryckt.
• Lägg till samtal: Ring ett andra samtal.
• Knappsats: Öppna knappsatsen.
• Avsluta samtal: Avsluta aktuellt samtal.
• Högtalare: Aktivera högtalartelefonen. Håll enheten borta från öronen när du använder
högtalartelefonen.
• Ljud av: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
• Headset: Växla till ett Bluetooth-headset om ett sådant anslutits till enheten.
• Växla: Växla mellan två samtal.
• Sammanfoga: Ring ett flerpartssamtal vid anslutning till två samtal. Upprepa för att lägga till
fler parter. Den här funktionen är bara tillgänglig om tjänsten för flerpartssamtal är aktiv.
46
Kommunikation
• → Kontakter: Öppna kontaktlistan.
• → Memo: Skapa ett memo.
• → Meddelande: Skicka ett meddelande.
• → Överför: Anslut den första parten till den andra parten. Detta gör att du kopplas bort
från konversationen.
• → Hantera gruppsamtal: Ha en privat konversation med en part under ett
flerpartssamtal eller koppla bort en part under ett flerpartssamtal.
Lägga till kontakter
Om du vill lägga till ett telefonnummer i kontaktlistan från knappsatsen ange numret och tryck
på Lägg till i Kontakter.
Visa samtalsloggar
Tryck lätt på Loggar för att visa historiken för inkommande och utgående samtal.
För att filtrera en samtalslogg tryck lätt på
→ Vy, och välj sedan ett alternativ.
Förprogrammerat nummer
Enheten kan ställas in på att begränsa utgående samtal till endast förprogrammerade nummer.
Dessa prefix lagras på SIM- eller USIM-kortet.
→ Samtalsinställningar → Ytterligare inställningar → Förprogrammerade
Tryck lätt på
nummer → Aktivera FDN och ange sedan den PIN2-kod som medföljde SIM- eller USIM-kortet.
Tryck lätt på FDN-lista och lägg till kontakter.
Samtalsspärr
Enheten kan ställas in på att förhindra att vissa samtal rings. Exempelvis går det att inaktivera
utrikessamtal.
→ Samtalsinställningar → Ytterligare inställningar → Samtalsspärrar, välj en
Tryck lätt på
samtalstyp, välj ett alternativ för samtalsspärr och ange sedan ett lösenord.
47
Kommunikation
Ta emot samtal
Besvara ett samtal
När ett samtal kommer in drar du
utanför den stora cirkeln, eller trycker på headset-knappen.
Om tjänsten för samtal väntar är aktiv kan ett annat samtal genomföras. När det andra samtalet
besvaras parkeras det första samtalet.
Avvisa ett samtal
När ett samtal kommer in drar du
och håller den nedtryckt.
utanför den stora cirkeln, eller trycker på headset-knappen
För att skicka ett meddelande när du avvisar ett inkommande samtal, drar du fältet för
→
avvisningsmeddelandet uppåt. För att skapa avvisningsmeddelandet tryck lätt på
Samtalsinställningar → Ställ in meddelanden för att avvisa samtal.
Avvisa samtal automatiskt från oönskade nummer
→ Samtalsinställningar → Samtalsavvisning → Läge för automatisk
Tryck lätt på
avvisning → Nr. automatisk avvisning och tryck sedan lätt på Lista för automatisk blockering.
Tryck lätt på Skapa, ange ett nummer, tilldela en kategori och tryck sedan lätt på Spara.
Missade samtal
Om du missar ett samtal visas
missade samtal.
i statusfältet. Öppna meddelandepanelen för att visa listan över
Samtal väntar
Samtal väntar är en tjänst som erbjuds av tjänsteleverantören. En användare kan använda den
här tjänsten för att avbryta ett aktuellt samtal och växla till ett inkommande samtal. Den här
tjänsten är inte tillgänglig för videosamtal.
För att använda den här tjänsten tryck lätt på
inställningar → Samtal väntar.
→ Samtalsinställningar → Ytterligare
Vidarebefordran av samtal
Enheten kan ställas in på att vidarebefordra inkommande samtal till ett angivet nummer.
→ Samtalsinställningar → Ytterligare inställningar → Vidarebefordran av
Tryck lätt på
samtal, och välj sedan en samtalstyp och ett förhållande. Ange ett nummer och tryck lätt på
Aktivera.
48
Kommunikation
Avsluta ett samtal
Tryck lätt på Avsluta samtal för att avsluta samtalet. Du kan också trycka på headset-knappen.
Videosamtal
Ringa ett videosamtal
Ange numret eller välj en kontakt från kontaktlistan och tryck sedan lätt på
videosamtal.
för att ringa ett
Under ett videosamtal
Följande åtgärder är tillgängliga:
• Byt kamera: Växla mellan den främre och bakre kameran.
• Ljud av: Stäng av mikrofonen så att motparten inte kan höra dig.
• Avsluta samtal: Avsluta aktuellt samtal.
• → Dölj mig: Dölj din bild från den andra parten.
• → Utgående bild: Välj en bild för att visa den för den andra parten.
• → Knappsats: Öppna knappsatsen.
• → Växla till headset: Växla till ett Bluetooth-headset om ett sådant anslutits till enheten.
• → Högtalare av: Inaktivera högtalartelefonsfunktionen.
• → Animerade uttryckssym.: Använd känsloikoner för bilden.
• → Temavy: Använd dekorativa ikoner för bilden.
• → Aktivera tecknad vy: Ändra visningsläget till serieteckningsläge.
• → Dubbel kamera: Använd främre och bakre kamerorna så att den andra parten kan se
dig och din omgivning.
Videosamtal med läget dubbel kamera erbjuds i upp till 3 minuter. Efter 3 minuter slår
enheten av den bakre kameran för optimal prestanda.
49
Kommunikation
Håll bilden av den andra parten nedtryckt för att öppna följande alternativ:
• Ta bild: Ta en bild av den andra partens bild.
• Spela in video: Spela in en video av den andra partens bilder.
I många länder är det olagligt att spela in ett samtal utan behörighet.
Håll bilden nedtryckt för att öppna följande alternativ:
• Byt kamera: Växla mellan den främre och bakre kameran.
• Utgående bild: Välj en bild för att visa den för den andra parten.
Växla bilder
Dra en bild av en part till den andra partens bild för att växla bilder.
50
Kommunikation
Kontakter
Använd programmet för att hantera kontakter, inklusive telefonnummer, e-postadresser med
mera.
Tryck lätt på Kontakter på programskärmen.
Hantera kontakter
Skapa en kontakt
Tryck lätt på
och ange kontaktinformation.
• : Lägg till en bild.
• /
: Lägg till eller radera ett kontaktfält.
Redigera en kontakt
Välj en kontakt som du önskar redigera och tryck sedan lätt på
.
Radera en kontakt
Tryck lätt på
→ Radera.
Ställa in ett kortnummer
→ Kortnummerinställning, välj ett kortnummer och välj sedan en kontakt
Tryck lätt på
för det. Om du vill ta bort ett kortnummer tryck lätt på numret och håll det nedtryckt och tryck
sedan på Ta bort.
Söka efter kontakter
Använd en av följande sökmetoder:
• Bläddra upp eller ner i kontaktlistan.
• Använd index på höger sida av kontaktlistan för snabbläddring, genom att dra ett finger
längs med det.
• Tryck lätt på sökfältet längst upp i kontaktlistan och ange sökkriterier.
51
Kommunikation
När en kontakt har valts vidtar du någon av följande åtgärder:
• : Lägg till i favoritkontakter.
• /
: Ring ett röst- eller videosamtal.
• : Skriv ett meddelande.
• : Skriv ett e-postmeddelande.
Visa kontakter
Enligt standard visar enheten alla kontakter som sparats på enheten, SIM- eller USIM-kortet eller
ett annat konto.
Tryck lätt på
→ Kontakter som ska visas och välj sedan en plats där kontakterna sparas.
Flytta kontakter
Flytta kontakter till Google
Tryck lätt på
→ Slå samman konton → Slå samman med Google.
Kontakter som flyttats till Google Contacts visas med
i kontaktlistan.
Flytta kontakter till Samsung
Tryck lätt på
→ Slå samman konton → Slå samman med Samsung-konto.
Kontakter som flyttats till Samsung Contacts visas med
i kontaktlistan.
Importera och exportera kontakter
Importera kontakter
→ Importera/Exportera → Importera från SIM-kort, Importera från SD-kort
Tryck lätt på
eller Importera från USB-lagring.
Exportera kontakter
→ Importera/Exportera → Exportera till SIM-kort, Exportera till SD-kort eller
Tryck lätt på
Exportera till USB-lagring.
52
Kommunikation
Dela kontakter
→ Importera/Exportera → Dela namnkort via, välj kontakter, tryck lätt på Klar
Tryck lätt på
och välj sedan en delningsmetod.
Favoritkontakter
Tryck lätt på
och vidta sedan en av följande åtgärder:
• Sök: Sök efter kontakter.
• Lägg till i favoriter: Lägg till kontakter i favoriter.
• Ta bort från Favoriter: Ta bort kontakter från favoriter.
• Ikonvy / Listvy: Visa kontakter i ikon- eller listvy.
• Hjälp: Öppna hjälpinformationen för användning av kontakter.
Kontaktgrupper
Lägga till kontakter i en grupp
Välj en grupp och tryck sedan på
lätt på Klar.
. Välj de kontakter som du önskar lägga till och tryck sedan
Hantera grupper
Tryck lätt på
och vidta sedan en av följande åtgärder:
• Skapa: Skapa en ny grupp.
• Sök: Sök efter kontakter.
• Ändra ordning: Tryck lätt på
och tryck sedan lätt på Klar.
intill gruppnamnet, dra det upp eller ned till en annan plats
• Radera grupper: Välj grupper som lagts till av användare och tryck sedan lätt på Radera.
Standardgrupper kan inte raderas.
• Hjälp: Öppna hjälpinformationen för användning av kontakter.
Skicka ett meddelande eller e-postmeddelande till medlemmarna i en
grupp
Välj en grupp, tryck lätt på
tryck sedan lätt på Klar.
→ Sänd meddelande eller Skicka e-post, välj medlemmar och
53
Kommunikation
Visitkort
Skapa ett visitkort och skicka det till andra.
Tryck lätt på Ställ in profil, ange detaljer, exempelvis telefonnummer, e-postadress och
postadress och tryck sedan på Spara. Om användarinformationen har sparats när du
konfigurerade enheten markera visitkortet i MIG och tryck sedan lätt på för att redigera.
Tryck lätt på
→ Dela namnkort via, och välj sedan en delningsmetod.
Meddelande
Använd programmet för att skicka textmeddelanden (SMS) eller multimediemeddelanden
(MMS).
Tryck lätt på Meddelande på programskärmen.
Du kan bli tvungen att betala ytterligare avgifter för att skicka eller ta emot
meddelanden när du befinner dig utanför ditt hemtjänsteområde. För mer information
kontakta din tjänsteleverantör.
Skicka meddelanden
Tryck lätt på
, lägg till mottagare, ange ett meddelande och tryck sedan lätt på
.
Använd följande metoder för att lägga till mottagare:
• Ange ett telefonnummer.
• Tryck lätt på
, välj kontakter och tryck sedan lätt på Klar.
Använd följande metoder för att skapa ett multimediemeddelande:
• Tryck lätt på
• Tryck lätt på
och bifoga bilder, videor, kontakter, memon, händelser med mera.
→ Lägg till rubrik för att lägga till ett ämne.
54
Kommunikation
Skicka schemalagda meddelanden
→ Schemalagt meddelande. Ställ in tid och
När du skriver ett meddelande tryck lätt på
datum och tryck lätt på OK. Enheten skickar meddelandet vid angiven tid och angivet datum.
• Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket
eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
• Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är
angivet i enheten. Tid och datum kanske blir fel om du förflyttar dig över tidszoner
och nätverket inte uppdaterar informationen.
Översätta och skicka meddelanden
För att använda översättningsfunktionen när du skriver ett meddelande trycker du lätt på
Översätt, dra reglaget för Översätt åt höger, ange ett språkpar och tryck lätt på OK.
Tryck lätt på för att översätta meddelandet och tryck sedan lätt på Klar. Det översatta
meddelandet ersätter meddelandet på källspråket.
Visa inkommande meddelanden
Inkommande meddelanden samlas i meddelandetrådar efter kontakt.
Välj en kontakt för att visa personens meddelande.
Lyssna på ett röstmeddelande
Tryck lätt på och håll in 1 på tangentbordet och följ instruktionerna från tjänsteleverantören.
55
→
Kommunikation
E-post
Använd programmet för att skicka eller visa e-postmeddelanden.
Tryck lätt på E-post på programskärmen.
Ställa in e-postkonton
Ställ in ett e-postkonto när du använder E-post för första gången.
Ange e-postadress och lösenord. Tryck lätt på Nästa för ett privat e-postkonto, exempelvis
Google Mail, eller tryck lätt på Manuell inst. för ett e-postkonto för företag. Följ sedan
instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.
Om du vill installera ett annat e-postkonto tryck lätt på
→ Inställningar → Lägg till konto.
Skicka meddelanden
Tryck lätt på e-postkontot som ska användas och tryck sedan lätt på
Ange mottagare, ämne och meddelande och tryck lätt på .
längst ned på skärmen.
Tryck lätt på
för att lägga till en mottagare från kontaktlistan.
Tryck lätt på
för att bifoga bilder, videor, kontakter, memon, händelser med mera.
Tryck lätt på för att infoga bilder, händelser, kontakter, platsinformation och annat i
meddelandet.
56
Kommunikation
Skicka schemalagda meddelanden
→ Schemalägg sändning. Markera Schemalägg
När du skriver ett meddelande tryck lätt på
sändning, ställ in tid och datum och tryck lätt på Klar. Enheten skickar meddelandet vid angiven
tid och angivet datum.
• Om enheten är avstängd vid den schemalagda tiden, inte är ansluten till nätverket
eller om nätverket är instabilt, skickas inte meddelandet.
• Den här funktionen är baserad på den tid som är angiven och det datum som är
angivet i enheten. Tid och datum kanske blir fel om du förflyttar dig över tidszoner
och nätverket inte uppdaterar informationen.
Läsa meddelanden
Välj ett e-postkonto som du önskar använda så hämtas nya meddelanden. För att hämta nya
meddelanden manuellt tryck lätt på .
Tryck lätt på ett meddelande för att läsa det.
Lägg till den här e-postadressen i
kontaktlistan.
Markera meddelandet som en
påminnelse.
Öppna bilagorna.
Skicka meddelandet.
Radera meddelandet.
Svara till alla mottagare.
Gå till föregående eller nästa
meddelande.
Svara på meddelandet.
Tryck lätt på bilagefliken för att öppna en bilaga och tryck sedan lätt på Spara för att spara den.
57
Kommunikation
Google Mail
Använd programmet för att snabbt och direkt få åtkomst till tjänsten Google Mail.
Tryck lätt på Google Mail på programskärmen.
• Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Detta program kan ha olika namn beroende på region eller tjänsteleverantör.
Skicka meddelanden
I en brevlåda tryck lätt på
på .
, ange mottagare, ett ämne och ett meddelande och tryck sedan lätt
Tryck lätt på
→ Bifoga bild för att bifoga bilder.
Tryck lätt på
→ Bifoga video för att bifoga videoklipp.
Tryck lätt på
→ Kopia/hemlig kopia för att lägga till fler mottagare.
Tryck lätt på
→ Spara utkast för att spara meddelandet för senare leverans.
Tryck lätt på
→ Släng för att börja om.
Läsa meddelanden
Markera meddelandet som en
påminnelse.
Svara på det här meddelandet.
Lägg till den här e-postadressen i
kontaktlistan.
Svara till alla mottagare eller
vidarebefordra meddelandet till
andra.
Förhandsgranska bilaga.
Behåll det här meddelandet länge.
Markera meddelandet som oläst.
Radera meddelandet.
Sätt en etikett på meddelandet.
58
Kommunikation
Etiketter
I Google Mail används inte riktiga mappar, utan etiketter. När Google Mail startar visas
meddelanden med etiketten inkorg.
Tryck lätt på
för att visa meddelanden i andra etiketter.
För att lägga till en etikett till ett meddelande, markera meddelandet, tryck på
etiketten som ska tilldelas.
och välj sedan
Talk
Använd programmet för att chatta med andra via Google Talk.
Tryck lätt på Talk på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Offentlig profil
Tryck lätt på konto-ID:t längst upp i vänlistan för att ändra tillgänglighetsstatus, bild eller
statusmeddelande.
Lägga till vänner
Tryck lätt på
KLAR.
, ange e-postadressen för den vän som du vill lägga till och tryck sedan lätt på
Chatta med vänner
Välj en vän från vänlistan, öppna ett meddelande i fältet längst ned på skärmen och tryck lätt på
.
För att lägga till en vän i chatten tryck lätt på
Avsluta chatten genom att trycka lätt på
→ Lägg till i chatt.
→ Avsluta chatt.
59
Kommunikation
Växla mellan chattar
Bläddra åt vänster eller höger.
Radera chatthistoriken
Chattar sparas automatiskt. För att radera chatthistoriken tryck lätt på
chatthistoriken.
→ Rensa
Google+
Använd programmet för att hålla kontakten med människor via Googles sociala nätverkstjänst.
Tryck lätt på Google+ på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Tryck lätt på Alla för att ändra kategori och bläddra sedan uppåt eller nedåt för att visa
publiceringar från dina cirklar.
Tryck lätt på
för att använda andra sociala nätverksfunktioner.
Messenger
Använd programmet för att chatta med andra via Google+.
Tryck lätt på Messenger på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Välj en vän från vänlistan, öppna ett meddelande i fältet längst ned på skärmen och tryck lätt på
.
60
Kommunikation
ChatON
Använd programmet för att chatta med andra. För att använda det här programmet måste du
först logga in på ditt Samsung-konto.
Tryck lätt på ChatON på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Skapa en kompislista genom att ange telefonnummer eller e-postadresser för dina Samsungkonton, eller välja kompisar från listan över förslag. Alternativt kan du trycka lätt på Synkronisera
kontakter. för att manuellt synkronisera kontakter från enheten.
Tryck lätt på Chatt → Börja chatta och välj en kompis för att starta chatten.
61
Webb och nätverk
Internet
Använd programmet för att surfa på internet.
Tryck lätt på Internet på programskärmen.
Visa webbsidor
Tryck lätt på adressfältet, ange webbadressen och tryck sedan lätt på Gå.
Tryck lätt på
en webbsida.
för att dela, spara eller skriva ut den aktuella webbsidan samtidigt som du visar
För att ändra sökmotor tryck lätt på adressfältet och sedan på sökmotorikonen intill
webbadressen.
Öppna en ny sida
Tryck lätt på
→ Nytt fönster.
För att gå till en annan webbsida tryck lätt på
sidan för att välja den.
, bläddra uppåt eller nedåt och tryck lätt på
Bokmärken
För att lägga till den nuvarande webbsidan som bokmärke tryck lätt på
bokmärke.
→ Lägg till
För att öppna en bokmärkt webbsida tryck lätt på , och välj sedan en.
Historik
→ Historik för att öppna en webbsida från listan över nyligen besökta
Tryck lätt på
→ Rensa historik.
webbsidor. Radera historiken genom att trycka lätt på
62
Webb och nätverk
Länkar
Tryck lätt på en länk på webbsidan och håll den nedtryckt för att öppna den i en ny sida, spara
eller kopiera den.
För att visa sparade länkar använder du Nedladdningar. (sid. 138)
Dela webbsidor
Om du vill dela en webbsidesadress med andra tryck lätt på
→ Dela via.
Om du vill dela en del av en webbsida, tryck lätt på önskad text och håll den nedtryckt, och tryck
lätt på Dela.
Chrome
Använd det här programmet för att söka efter information och navigera bland webbsidor.
Tryck lätt på Chrome på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Visa webbsidor
Tryck lätt på adressfältet och ange en webbadress eller sökkriterier.
Öppna en ny sida
Tryck lätt på
→ Ny flik.
För att gå till en annan webbsida tryck på
→ en webbsida.
Söka på webben med rösten
Tryck lätt på adressfältet, tryck lätt på
visas.
och välj sedan ett av de föreslagna nyckelorden som
63
Webb och nätverk
Synkronisera med andra enheter
Synkronisera öppna flikar och bokmärken som du önskar använda med Chrome på en annan
enhet, när du är inloggad med samma Google-konto.
För att visa öppna flikar på andra enheter tryck lätt på
som ska öppnas.
Om du vill visa bokmärken tryck lätt på
→ Andra enheter. Välj en webbsida
.
Bluetooth
Med Bluetooth skapas en direkt trådlös anslutning mellan två enheter över korta avstånd.
Använd Bluetooth för att utbyta data- eller mediefiler med andra enheter.
• Samsung ansvarar inte om data som skickas eller tas emot via Bluetooth förloras,
avlyssnas eller missbrukas.
• Se alltid till att du delar data med och tar emot data från enheter som du litar på och
som är säkra. Om det finns hinder mellan enheterna kan räckvidden minskas.
• Vissa enheter, i synnerhet sådana som inte testats eller godkänts av Bluetooth SIG,
kanske inte är kompatibla med enheten.
• Använd inte Bluetooth-funktionen för olagliga syften (exempelvis piratkopior av filer
eller olaglig avlyssning för kommersiella syften).
Samsung ansvarar inte för påföljder av olaglig användning av Bluetooth-funktionen.
För att aktivera Bluetooth gå till programskärmen, tryck på Inställningar → Anslutn. →
Bluetooth, och dra sedan reglaget för Bluetooth åt höger.
Para ihop med andra Bluetooth-enheter
På programskärmen tryck lätt på Inställningar → Anslutn. → Bluetooth → Sök, så visas de
upptäckta enheterna i en lista. Välj den enhet du vill para ihop med och godkänn sedan den
automatiskt genererade lösenordsnyckeln på båda enheterna för att bekräfta.
64
Webb och nätverk
Skicka och ta emot data
Många program stöder dataöverföring via Bluetooth. Ett exempel är Galleri. Öppna Galleri, välj
en bild, tryck lätt på → Bluetooth och välj sedan en av de hopparade Bluetooth-enheterna.
Sedan godkänner du begäran om Bluetooth-auktorisering på den andra enheten för att ta emot
bilden. Den överförda filen sparas i mappen Bluetooth. Om en kontakt tas emot läggs den
automatiskt till i kontaktlistan.
Screen Mirroring
Använd den här funktionen för att ansluta din enhet till en stor skärm med en AllShare Casthårdvarunyckel eller HomeSync och dela sedan ditt innehåll. Du kan också använda den här
funktionen med andra enheter som stöder Wi-Fi Miracast.
• Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• Miracast-aktiverade enheter som inte stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) kanske inte är kompatibla med den här funktionen.
• Vissa filer kanske buffras under uppspelningen beroende på nätverksanslutningen.
• Spara energi genom att inaktivera funktionen när den inte används.
• Om du anger en Wi-Fi-frekvens kanske inte AllShare Cast-hårdvarunycklar eller
HomeSync kan upptäckas eller anslutas.
• Om du spelar upp videor eller spelar spel på en TV, välj lämpligt TV-läge för att få en
optimal upplevelse.
På programskärmen tryck lätt på Inställningar → Anslutn. → Screen Mirroring och dra reglaget
för Screen Mirroring åt höger. Välj en enhet, öppna eller spela upp en fil och styr skärmen
med kanpparna på enheten. För att ansluta till en enhet med PIN-kod tryck lätt på och håll in
enhetens namn för att ange din PIN.
65
Webb och nätverk
Samsung Link
Med programmet kan du spela upp innehåll som har sparats på olika enheter via internet. Du kan
spela upp och skicka multimediefiler på enheten till en annan enhet eller webblagringstjänst.
För att använda programmet måste du logga in på ditt Samsung-konto och registrera två eller
fler enheter. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera på grund av enhetstypen. För mer
→ Hjälp.
detaljer, tryck lätt på
Tryck lätt på Samsung Link på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
När du öppnar det här programmet visas det senaste innehållet från alla dina registrerade
enheter. Du kan söka efter och spela upp det. För att börja dela filer bläddrar du till ENHETER
OCH LAGRING och väljer ett alternativ.
Skicka filer
Skicka filer till andra enheter eller överför dem till webblagringstjänsten.
Välj din enhet och tryck lätt på
webblagringstjänst.
, välj filer, tryck lätt på Klar och välj sedan en enhet eller
Dela filer
Välj en enhet eller webblagring och tryck lätt på
delningsmetod.
, välj filer, tryck lätt på Klar och välj sedan en
Spela upp filer på en fjärrenhet
Välj en enhet eller webblagring och tryck lätt på
, välj en fil och välj sedan en enhet.
• Vilka filformat som stöds kan variera beroende på de enheter som anslutits som
mediespelare.
• Vissa filer kanske buffras under uppspelningen beroende på nätverksanslutningen.
66
Webb och nätverk
Hantera innehåll på en webblagringstjänst
Välj en webblagringstjänst och visa och hantera dina filer.
För att hämta filer från en webblagringstjänst tryck lätt på , välj filerna och tryck sedan lätt på
Klar.
→ Inställningar →
För att registrera webblagringstjänster på enheten tryck lätt på
Registrerade lagringsenheter → och välj sedan en webblagring.
Gruppvisning
Använd programmet för att dela skärmarna med flera enheter. Skapa eller anslut dig till en
Gruppvisningssession och dela sedan bilder, dokument eller musik.
Tryck lätt på Gruppvisning på programskärmen.
• Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
• När du använder det här programmet kan du inte använda Internet.
Skapa en grupp för Gruppvisning
Tryck lätt på Skapa en grupp, ställ in ett lösenord och använd sedan följande funktioner:
• Dela musik: Välj musikfiler som du önskar dela. Du kan ansluta två eller flera enheter och
använda dem för att uppnå en surround-ljudeffekt.
• Dela bilder: Välj bilder som du önskar dela.
• Dela dokument: Välj dokument som du önskar dela.
• Spela spel: Spela online-spel med vännerna.
67
Webb och nätverk
Tryck lätt på
och skriv en anteckning eller rita på skärmen. Alla deltagare kan se vad du skapar.
Tryck lätt på
för att visa alla delade bilder i en mosaiklayout.
Tryck lätt på
eller
Tryck lätt på
för att visa gruppens deltagare.
för att välja fler bilder eller dokument.
Ansluta till en annan Gruppvisning
• Tryck lätt på Gå med i grupp., välj en Gruppvisningssession som du vill gå med i och ange
sedan ett lösenord för gruppen. Välj en mediekategori så visas det innehåll som delas just nu.
• Aktivera NFC-funktionen och rör med baksidan av din enhet vid baksidan av en annan enhet
som öppnar en session.
NFC
Du kan använda enheten för att läsa NFC-taggar (Near Field Communication) som innehåller
information om produkter.
I enheten finns en inbyggd NFC-antenn. Var försiktig med enheten så att du inte skadar
NFC-antennen.
Om skärmen låses läser inte enheten NFC-taggar eller tar emot data.
För att aktivera NFC-funktionen gå till programskärmen, tryck på Inställningar → Anslutn. →
NFC. Dra NFC-skjutreglaget åt höger.
Läsa information från en NFC-tagg
Placera NFC-antennen på baksidan av enheten nära en NFC-tagg. Informationen från taggen
visas.
68
Webb och nätverk
Skicka data via Android Beam
Använd funktionen Android Beam för att skicka data, exempelvis webbsidor och kontakter till
NFC-aktiverade enheter.
På programskärmen tryck lätt på Inställningar → Anslutn. → NFC. Dra Android Beamskjutreglaget åt höger.
Välj ett objekt, hitta var NFC-antennen är placerad på den andra enheten och tryck den sedan
mot antennen på din enhet. Tryck sedan på skärmen på din enhet.
S Beam
Använd den här funktionen för att skicka data, t.ex. videoklipp, bilder och dokument.
Skicka inte upphovsrättsskyddad information via S Beam. Att göra detta kan utgöra en
överträdelse av upphovsrättslagstiftningen. Samsung ansvarar inte för några påföljder
till följd av olaglig användning av upphovsrättsskyddad information.
På programskärmen tryck lätt på Inställningar → Anslutn. → S Beam. Dra S Beam-skjutreglaget
åt höger.
Välj en fil, tryck din enhets baksida mot baksidan på den andra enheten och tryck sedan på
skärmen på din enhet.
Om båda enheterna försöker skicka data samtidigt kan filöverföringen misslyckas.
WatchON
Använd det här programmet för att ansluta till en TV för att se dina favoritprogram och filmer.
Tryck lätt på WatchON på programskärmen.
Du måste först ansluta enheten till ett nätverk och säkerställa att enhetens infraröda port är
riktad mot TV:n.
69
Webb och nätverk
Ansluta till en TV
Anslut till en TV för att visa enhetens skärm på en stor yta och styra TV:n via fjärrstyrning med
enheten.
Välj land och region. Tryck lätt på → Installera nu och följ sedan instruktionerna på skärmen
för att registrera TV:n för enheten. Stegen varierar beroende på de alternativ du väljer.
För att ansluta till andra enheter tryck lätt på
enheter.
→ Inställningar → Mitt rum → Lägg till
Titta på TV
Välj bland förslagen på TV-program som baserats på ditt val när du registrerar en TV eller välj
en kategori längst upp på skärmen. Välj ett TV-program och tryck sedan lätt på Se nu. Det valda
programmet visas på den anslutna TV:n.
Tryck lätt på och öppna kontrollpanelen för att styra TV:n.
Ställa in programpåminnelser
Tryck lätt på tiden längst ned på skärmen och välj en tid för ett TV-program du vill titta på. Välj ett
program, tryck lätt på Påminnel. och ange en alarmtid för att påminna om TV-programmet.
70
Kamera: Grundläggande
funktioner
Starta kameran
Använd programmet för att ta bilder eller spela in videor.
Tryck lätt på Kamera på programskärmen. Du kan också hålla slutarknappen nedtryckt.
Använd Galleri för att visa bilder och videor som har tagits med kameran. (sid. 108)
• Kameran stängs automatiskt av när den inte används.
• Se till att linsen är ren. Annars kanske enheten inte fungerar felfritt i vissa lägen som
kräver hög upplösning.
Kameraetik
• Ta inte bilder och spela inte in människor utan deras samtycke.
• Ta inte bilder och spela inte in videor där det är förbjudet enligt lag.
• Ta inte bilder och spela inte in videor när du kan göra intrång i människors privatliv.
Hur förhandsgranskningsskärmen fungerar
Ändra fotograferingsalternativ snabbt.
Visa aktuella
kamerainställningar.
Ändra
kamerainställningarna.
Indikerar vilket
fotoläge som
används.
Växla mellan den
främre och bakre
kameran.
Ta foton.
Zooma in eller ut.
Ändra fotoläge.
Fokuseringsram.
Börja spela in en
video.
Öppna Galleri för att
visa bilder och videor.
Välj bland de olika
effekter som finns
tillgängliga.
71
Kamera: Grundläggande funktioner
Ikoner
Ikonerna som visas på förhandsgranskningsskärmen ger information om aktuella
fotograferingsalternativ och inställningar. Ikonerna som anges i tabellen nedan är de vanligast
förekommande.
Ikon
Betydelse
Slutarhastighet
Bländarvärde
Exponeringsvärde
ISO-känslighet
Timer
Fotolampa
Makro
Mätning
Vitbalans
Seriebildtagning
Bracketläge
Röstigenkänning
Geotaggning
Dela foto
Dela foto med kompis
Dela foto via ChatON
Fjärrstyrd sökare
72
Kamera: Grundläggande funktioner
Ta bilder
Tryck ned slutarknappen till hälften för att fokusera på motivet. När motivet är i fokus blir
fokusramen grön. Tryck på slutarknappen för att ta fotot.
Eller tryck lätt på bilden på förhandsgranskningsskärmen där kameran ska fokusera. När motivet
är i fokus blir fokusramen grön. Tryck lätt på för att ta en bild.
Spela in videor
Tryck lätt på
för att spela in en video. Tryck lätt på
för att avbryta inspelningen.
När du spelar in trycker du lätt där du vill fokusera för att ändra fokus.
• Du kan spela in videoklipp på upp till 25 minuter i taget.
• När du använder ett minneskort med långsam skrivhastighet är det inte säkert att
enheten kan spara videofilmen på rätt sätt. Inspelningen kanske avslutas eller så kan
bildrutor i inspelningen förstöras.
• Minneskort med långsam skrivhastighet stöder inte högupplöst video. Om du vill
spela in högupplöst video ska du använda minneskort med högre skrivhastighet
(mikro-SDHC klass 10 eller högre).
• Bildrutorna i videoklippet kan bli mindre beroende på upplösning och bildfrekvens.
• Om du ställer in bildstabiliseringsalternativet kan bildstabiliseringsljudet spelas in.
• Om zoomfunktionen är aktiverad när du spelar in video kan kameran spela in ljudet
från zoomen. Du kan minska ljudet från zoomen genom att aktivera funktionen för
tyst zoom. (sid. 106)
• Om du plötsligt ändrar kamerans inspelningsvinkel när du spelar in en video kan
kameran eventuellt inte spela in bilder korrekt.
• Om du trycker lätt på skärmen för att ändra fokus manuellt när du spelar in en video
spelas eventuellt tryckljudet in.
73
Kamera: Grundläggande funktioner
Visa foton eller videoklipp
Tryck lätt på galleriikonen om du vill visa foton som du har tagit och videor som du har spelat in.
Bläddra till vänster eller höger för att visa nästa eller föregående bild. (sid. 108)
Använda zoomringen
Zooma in och ut
Rotera zoomringen medurs för att zooma in, och moturs för att zooma ut.
• Du kan zooma in och ut samtidigt som du spelar in en video.
• Om du roterar zoomringen för snabbt fungerar kanske inte zoomfunktionen. Den
funktionen finns för att skydda objektivet.
• När du använder zoomfunktionen rör sig objektivet fram och tillbaka för att justera
fokus innan det ställer in det zoomförhållande som du ämnar använda.
• För att bibehålla en naturlig bildvinkel ökar zoomförhållandet i större steg när det blir
högre.
74
Kamera: Grundläggande funktioner
Ställa in fokus
När slutarknappen är halvvägs nedtryckt roterar du zoomringen för att ställa in fokus.
Starta kameran eller galleriet
På hemskärmen roterar du zoomringen för att starta snabbstartsskärmen för kameran och
galleriet. Du kan starta kameran genom att välja ett av dina favoritfotolägen.
Ta bilder och spela in videor med
röstkommandon
Använd röstigenkänning för att ta bilder eller spela in videor med röstkommandon.
Tryck lätt på
→
. Säg ett fotograferingskommando, t.ex. Leende, Omelett eller Spela in video.
Om du vill se fler röstkommandon för att styra kameran ska du trycka lätt på
75
→
.
Kamera: Grundläggande funktioner
Ta bilder och spela in videor med filtereffekter
Använd filtereffekter för att ta unika foton och spela in unika videor.
Tryck lätt på
och välj en filtereffekt. Alternativen varierar beroende på läge.
• Ingen effekt: Tillämpa inte någon effekt.
• Vinjett: Ger färger som ser retro ut, och som har en hög kontrast och en stark vinjetteffekt
liknande den på Lomo-kameror.
• Gråskala: Gör bilden svartvit.
• Sepia: Ger bakgrunden en ton som skiftar i rött.
• Antik: Ger bilden en vintagekänsla.
• Tonade färger: Färgen på bilden ser blek ut.
• Turkos: Ger en lätt turkos färgeffekt.
• Färgton: Ger bilden en färgeffekt.
• Tecknat: Ger bilden en serieteckningseffekt.
• Nyckfull: Ger bilden en mono-serieteckningseffekt.
• Ojämn: Ger bilden en sliten effekt.
• Pastell: Ger bilden en oljepastelleffekt.
• FishEye: Gör kanterna på ramen svarta och förvränger motiven för att imitera den visuella
effekten av ett fisheye-objektiv.
Ändra fotograferingsalternativ snabbt
Tryck lätt på
läge.
för att snabbt ändra fotograferingsalternativ. Alternativen varierar beroende på
• : Konfigurera inställningar för kameran.
• : Aktivera eller inaktivera blixten.
• : Använd det här läget för senarelagda fotograferingar.
• : Aktivera eller inaktivera funktionen för bildförslag. (sid. 120)
• : Visa hjälpinformation om hur du använder kameran.
• : Aktivera eller inaktivera röstigenkänning för att ta bilder.
• : Aktivera eller inaktivera delningsalternativ.
76
Kamera: Grundläggande funktioner
Minska kameraskakning
Använd funktionen Optical Image Stabiliser (OIS, optisk bildstabilisering) när du vill minska eller
få bort oskärpa på grund av att kameran har skakat.
I expertläget trycker du lätt på
→
→ OIS (bildstabilisering), och väljer ett alternativ.
Före korrigering
Efter korrigering
Använda ansiktsdetektering
Ta en bild av ett leende ansikte
Kameran identifierar automatiskt ett leende ansikte och öppnar och stänger slutaren.
I expertläget trycker du lätt på
→
→ Ansiktsavkänning → Leendebild.
Rikta kameran mot en person och tryck på slutarknappen. När kameran identifierar ett leende
ansikte tas bilden automatiskt.
Ett ansikte identifieras
Ett leende identifieras
77
Kamera: Grundläggande funktioner
En blinkning identifieras
Om kameran identifierar en person som blundar tas automatiskt ytterligare ett antal bilder efter
varandra.
I expertläget trycker du lätt på
→
→ Ansiktsavkänning → Blinkningsavkänning.
Rikta kameran mot en person. När kameran identifierar ett ansikte visas en vit ram runt ansiktet.
Om personen blundar i det ögonblick du trycker på slutarknappen tar kameran automatiskt flera
bilder efter varandra.
Tips för skarpare bilder
Håll kameran på rätt sätt
Se till att inget blockerar skärmen, linsen, blixten eller mikrofonen.
Utsätt inte linsen för direkt solljus. Om du gör detta kan det leda till missfärgningar i
bildsensorn eller till att den fungerar dåligt.
78
Kamera: Grundläggande funktioner
Trycka ned slutarknappen halvvägs
Tryck ned slutarknappen halvvägs så att fokus ställs in. Kameran justerar fokus, exponering och
vitbalans automatiskt, och fokusramen blir grön. Fokusramen blir röd om motivet inte är i fokus.
Minska kameraskakning
Ställ in optisk bildstabilisering (OIS) om du vill minska effekten av kameraskakningar. (sid. 77)
79
Kamera: Grundläggande funktioner
Hålla motivet i fokus
Det kan vara svårt att fokusera på motivet under följande förhållanden:
• Vid låg kontrast mellan motiv och bakgrund. Ett exempel skulle kunna vara om motivets
kläder har samma eller liknande färg som bakgrunden.
• Ljuset bakom motivet är för starkt.
• Motivet glänser eller reflekterar ljuset.
• Ett vågrätt mönster ingår i motivet, till exempel persienner.
• Motivet är inte i fokusramens centrum.
Använda fokuslåset
Fokusera genom att trycka ned slutarknappen halvvägs. När motivet är i fokus kan du ändra
bildens komposition. Tryck ned avtryckaren helt när du är redo att ta fotot.
80
Kamera: Grundläggande funktioner
Vid fotografering i svagt ljus
• Använd blixten när du tar bilder i svagt ljus. (sid. 102)
• Justera ISO-känsligheten. (sid. 98)
När motivet rör sig snabbt
Använd seriebildtagningsfunktionen när du fotograferar ett rörligt motiv. (sid. 86)
Om du vill ta flera bilder i följd använder du minneskort med högre skrivhastighet
(mikro-SDHC-klass 10 eller högre).
81
Kamera: Fotolägen
Auto
Använd det här om du vill att fotoläget ska ställas in automatiskt när du tar bilder. I det här läget
känner kameran igen omgivande förhållanden och justerar automatiskt faktorer som påverkar
exponeringen, inklusive slutartid, bländarvärde, mätning och vitbalans. Eftersom kameran styr
de flesta funktionerna är vissa fotograferingsalternativ begränsade. Det här läget är användbart
när du vill ta snabba ögonblicksbilder med så lite justering som möjligt.
Tryck lätt på MODE → Auto.
Om du vill visa ikonen för ett scenläge längst upp till höger på förhandsgranskningsskärmen
→
när du trycker ner slutarknappen till hälften trycker du lätt på → →
Identifieringsvisning → På.
• Kameran identifierar eventuellt olika scener, till och med samma motiv, beroende
på yttre faktorer som till exempel kameraskakning, ljusförhållanden och avstånd till
motivet.
• Om kameran inte identifierar ett lämpligt scenläge används standardinställningarna
för det här läget.
• Även om den identifierar ett ansikte är det, beroende på motivets placering och
ljusförhållandena, inte säkert att kameran väljer ett porträttläge.
• I det här läget drar kameran mer ström på grund av ständiga ändringar av
inställningarna när den väljer olika lägen.
82
Kamera: Fotolägen
Expert
Använd det här för att ta bilder och spela in videor med manuell justering av olika
fotograferingsalternativ, inklusive slutartid, bländarvärde, exponeringsvärde och ISO-känslighet.
Rotera för att ändra
värde på
fotograferingsalternativet.
Rotera för att välja
fotograferingsalternativ.
Använd
färgguideläge.
Använd programläge.
Använd manuellt
läge.
Visa beskrivningar av
lägen och funktioner.
Programläge
I det här läget justerar kameran automatiskt slutartiden och bländarvärdet så att ett optimalt
exponeringsvärde kan uppnås. Det här läget är användbart när du vill ta bilder med konstant
exponering och samtidigt kunna justera andra inställningar.
Tryck lätt på MODE → Expert → P och ställ in önskade fotograferingsalternativ.
83
Kamera: Fotolägen
Färgguideläge
I det här läget kan du justera färgen genom att ändra EV (ljusstyrka), färgmättnad, kontrast och
skärpa manuellt. I det här läget kan du styra färgen på dina bilder.
Tryck lätt på MODE → Expert → C och ställ in önskade fotograferingsalternativ.
Manuellt läge
I det här läget kan du justera slutartiden och bländarvärdet manuellt. I det här läget kan du helt
styra exponeringen på dina bilder. Det här läget är användbart i styrda fotograferingsmiljöer som
till exempel en studio, eller när det är nödvändigt att finjustera kamerainställningarna. Det här
läget rekommenderas även för nattfotografering eller för att fotografera fyrverkerier.
Tryck lätt på MODE → Expert → M och ställ in önskade fotograferingsalternativ.
• Om du ställer in ett högt ISO-värde eller har slutaren öppen under en lång tid kan
bildbruset öka.
• Använd stativ och slutarutlösning för att undvika att kameran skakar.
• Ju längre slutaren är öppen, desto längre tid tar det att spara en bild. Stäng inte av
kameran under tiden som kameran sparar en bild.
• Du kan välja ett av två olika bländarvärden. Vilka värden som är tillgängliga varierar
beroende på zoomförhållandet.
84
Kamera: Fotolägen
Smart
Använd det här läget för att ta foton med fördefinierade inställningar för olika miljöer.
Förslag på smart läge
Använd det här för att ta bilder med ett av de smarta lägena som kameran föreslår automatiskt.
Tryck lätt på MODE → Smart → Förslag på smart läge.
Tryck ner slutarknappen halvvägs, välj ett läge i den föreslagna listan och tryck på slutarknappen
för att ta en bild. Om du inte väljer ett läge i den föreslagna listan tar kameran en bild i Autoläget.
För att återställa valt läge trycker du lätt på
.
Vackert ansikte
Använd det här läget om du vill få mjukare bilder med ljusare ansikten.
Tryck lätt på MODE → Smart → Vackert ansikte.
Tryck ned avtryckaren när du vill ta ett foto. Tryck lätt på ett ansikte och justera effekterna. Om du
vill växla mellan originalbilden och den justerade bilden trycker du lätt på Före och efter. Tryck
lätt på Spara för att spara bilden.
Bästa foto
Använd det här läget för att ta flera bilder i snabb följd och sedan välja ut den bästa.
Tryck lätt på MODE → Smart → Bästa foto.
Tryck ned slutarknappen för att ta flera foton i följd. Håll miniatyrbilderna av de bilder som ska
sparas nedtryckta och tryck sedan lätt på Spara.
85
Kamera: Fotolägen
Ta bilder kontinuerligt
Använd det här läget när du vill ta en serie bilder av rörliga motiv.
Tryck lätt på MODE → Smart → Ta bilder kontinuerligt.
Håll kameran still, och håll sedan slutarknappen nedtryckt om du vill ta flera bilder efter varandra.
Om du vill ta flera bilder i följd använder du minneskort med högre skrivhastighet
(mikro-SDHC-klass 10 eller högre).
Bästa ansikte
Använd det här alternativet för att ta flera gruppbilder samtidigt och kombinera dem för att
skapa bästa möjliga bild.
Tryck lätt på MODE → Smart → Bästa ansikte.
Tryck ned slutarknappen för att ta flera foton i följd. För att ta bästa möjliga bild ska du hålla ett
stadigt tag i kameran och stå stilla under fotograferingen. Tryck lätt på den gula ramen på varje
ansikte och välj det bästa individuella ansiktet för motivet. När du har valt ett ansikte för varje
individ trycker du lätt på Spara för att sammanfoga bilderna till en bild och spara den.
86
Kamera: Fotolägen
Barnbild
Använd det här läget för att spela upp ett roligt ljud för att fånga barnets uppmärksamhet när du
tar bilder.
Tryck lätt på MODE → Smart → Barnbild.
Tryck ned slutarknappen. Kameran avger ljudet och tar flera bilder när den identifierar ett ansikte.
Om du vill ändra ljudet trycker du lätt på
→
→
→ Distraherande ljud.
Landskap
Använd det här läget för att ta bilder av blå himmel och natur med mer mättade färger.
Tryck lätt på MODE → Smart → Landskap.
Gryning
Används för att ta bilder av himlen före soluppgången, med dess flyktiga färger.
Tryck lätt på MODE → Smart → Gryning.
Snö
Används för att ta klarare bilder av snölandskap.
Tryck lätt på MODE → Smart → Snö.
87
Kamera: Fotolägen
Makro
Använd det här läget för att ta extrema närbilder.
Tryck lätt på MODE → Smart → Makro.
Håll kameran still så undviker du suddiga bilder.
Mat
Används för att ta foton av livsmedel och maträtter och få starkare färger.
Tryck lätt på MODE → Smart → Mat.
Fest/Inomhus
Används för att ta skarpa inomhusbilder.
Tryck lätt på MODE → Smart → Fest/Inomhus.
88
Kamera: Fotolägen
Frys händelse
Använd det här läget för att ta foton när motiv rör sig snabbt.
Tryck lätt på MODE → Smart → Frys händelse.
Vi rekommenderar användning i klart dagsljus.
Fyllig ton
Använd det här alternativet för att ta bilder utan att förlora detaljrikedomen i ljusa och mörka
partier. Kameran tar automatiskt flera bilder med olika exponeringsvärden och sammanfogar
dem därefter till en enda bild. Den bild som tas med det ursprungliga exponeringsvärdet sparas
också.
Tryck lätt på MODE → Smart → Fyllig ton.
Håll kameran still och tryck sedan på slutarknappen om du vill ta flera bilder.
Utan effekt
Med effekt
89
Kamera: Fotolägen
• Den här funktionen påverkas av kameraskakningar, ljusförhållanden, om motivet rör
sig och fotograferingsmiljön.
• Blixten är inaktiverad i den här funktionen.
• När du tar bilder av ett motiv som rör sig kan det skapas spökbilder.
• Vi rekommenderar att du använder stativ.
Panorama
Använd det här läget för att ta breda panoramabilder.
Tryck lätt på MODE → Smart → Panorama.
Tryck ned slutarknappen för att ta en bild och flytta sedan kameran i en riktning. När den blå
ramen passas in mot förhandsgranskningsskärmen tas en ny panoramabild automatiskt. Du
avbryter fotograferingen genom att trycka ned slutarknappen igen. Bilderna slås automatiskt
ihop till en enda panoramabild.
90
Kamera: Fotolägen
• Undvik följande för bästa resultat:
– – Att flytta kameran för snabbt eller för långsamt.
– – Att flytta kameran för lite när du ska ta nästa bild.
– – Att flytta kameran med olika hastighet.
– – Att skaka på kameran.
– – Att byta riktning på kameran medan du tar en bild.
– – Att fotografera i svagt ljus.
– – Att ta bilder av motiv som rör sig.
– – Att ta bilder medan ljusförhållandena eller färgerna ändras.
– – Att ta bilder av ett motiv framför bakgrunder som inte går att identifiera, såsom
en tom himmel eller tom vägg.
• Fotograferingen stoppas under följande förhållanden:
– – Om avståndet till motivet ändras medan du fotograferar.
– – Om kameran flyttas för snabbt.
– – Om kameran inte flyttas.
• Kameran kan avbryta fotograferingen på grund av kompositionen eller förflyttningar i
motivet.
• Det är inte säkert att kameran lyckas ta hela den sista scenen om du slutar att flytta
kameran exakt på den position där du vill att scenen ska sluta. Om du vill vara säker på
att få med hela scenen ska du flytta kameran lite längre än till den position där scenen
ska sluta.
Vattenfall
Använd det här läget när du fotograferar vattenfall.
Tryck lätt på MODE → Smart → Vattenfall.
Bilden kan bli suddig på grund av långa slutartider. Använd därför ett stativ.
91
Kamera: Fotolägen
Animerat foto
Använd det här läget om du vill skapa en bild där utvalda motiv är i rörelse. Det gör du genom att
frysa eller animera motiv i rörelse som automatiskt identifieras av kameran.
Tryck lätt på MODE → Smart → Animerat foto.
Tryck ned avtryckaren när du vill ta ett foto. Tryck lätt på Animera eller Frys och gnid sedan
skärmen för att animera eller frysa de identifierade motiven i rörelse. Tryck lätt på Beskär om du
vill justera det område som ska beskäras eller Riktning om du vill ändra riktning på animeringen.
Tryck sedan lätt på Spara för att spara bilden.
Drama
Använd det här läget för att ta en bildserie och kombinera dem för att skapa en bild som visar
rörelsesvängningar.
Tryck lätt på MODE → Smart → Drama.
Håll kameran still och tryck ned slutarknappen om du vill ta flera bilder efter varandra. Tryck lätt
på Spara för att spara filen.
För att ta den bästa bilden följer du dessa steg. Kameran tar eventuellt inte bilder på rätt
sätt i andra fotograferingsförhållanden.
• Håll ett stadigt tag i kameran och stå stilla under fotograferingen.
• Ta bilder av ett motiv som rör sig i en riktning.
• Ta bilder med bakgrunder som är fria från rörliga motiv.
• Undvik att ta bilder av motiv och bakgrunder med liknande färger.
• Undvik att ta bilder av motiv som befinner sig för nära eller för långt bort för att få
plats på skärmen eller motiv som är för långa, t.ex. en buss eller ett tåg.
92
Kamera: Fotolägen
Radera
Använd det här läget om du vill radera motiv i rörelse i bakgrunden.
Tryck lätt på MODE → Smart → Radera.
Tryck ned avtryckaren när du vill ta en bildserie. Kameran raderar spår av rörelser från ett rörligt
motiv. Om du vill återställa originalbilden trycker du lätt på Visa rörliga objekt, tryck sedan lätt
på det markerade området och tryck sedan lätt på Spara.
• Håll ett stadigt tag i kameran och stå stilla under fotograferingen.
• När du tar bilder där motivet och bakgrunden har liknande färger identifierar kameran
eventuellt inte all rörelse.
• När du tar bilder av motiv som rör sig väldigt lite eller mycket kanske kameran inte
identifierar alla rörelser.
• Om det finns flera motiv som rör sig i bakgrunden kanske kameran inte identifierar
alla rörelser.
Ljud & foto
Använd det här alternativet för att ta en bild med ljud.
Tryck lätt på MODE → Smart → Ljud & foto.
Kameran spelar in några sekunders ljud när bilden tagits.
Om du vill ställa in kameran på att spela in ljud före eller efter du tar en bild trycker du lätt på
→ →
→ Sound.
När du tar bilder i det här läget spelas ljudet in av den inbyggda mikrofonen.
93
Kamera: Fotolägen
Silhuett
Använd det här läget för att ta bilder av mörka former mot ljus bakgrund.
Tryck lätt på MODE → Smart → Silhuett.
Du kan maximera siluetteffekten genom att ta bilden i en ljus miljö.
Solnedgång
Använd det här läget när du fotograferar solnedgångar.
Tryck lätt på MODE → Smart → Solnedgång.
Natt
Använd det här läget om du vill ta bilder i svag belysning utan blixt.
Tryck lätt på MODE → Smart → Natt.
Håll kameran still och tryck sedan på slutarknappen om du vill ta flera bilder. Bilderna slås
automatiskt ihop till en enda bild.
Bilden kan bli suddig på grund av långa slutartider. Använd därför ett stativ.
94
Kamera: Fotolägen
Fireworks
Använd det här läget när du fotograferar fyrverkerier.
Tryck lätt på MODE → Smart → Fireworks.
Bilden kan bli suddig på grund av långa slutartider. Använd därför ett stativ.
Ljusspår
Använd det här läget för att ta bilder av ljusspår i svag belysning.
Tryck lätt på MODE → Smart → Ljusspår.
Bilden kan bli suddig på grund av långa slutartider. Använd därför ett stativ.
95
Kamera: Fotolägen
Mitt läge
Använd det här läget för att registrera dina favoritfotolägen och välja dem på ett enkelt sätt. Du
kan registrera upp till 5 lägen.
Tryck lätt på MODE → Mitt läge → Redig. och välj sedan dina favoritfotolägen. Efter att du har
gjort ditt val trycker du lätt på Klar för att spara.
96
Kamera:
Fotograferingsalternativ och
inställningar
Anpassa fotograferingsalternativ
Det finns olika fotograferingsalternativ på kameran. Med dem kan du ta mer anpassade foton
och spela in mer anpassade videor.
Tryck lätt på för att öppna fotograferingsalternativen. Beroende på vilket läge som har valts
kan du trycka lätt på → .
Välj ett alternativ och spara det.
• Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på fotoläget, vilket objektiv
du använder samt fotograferingsförhållandena.
• Beroende på det valda alternativet kanske vissa inställningar inte är tillgängliga.
EV (ljusstyrka)
Kameran ställer automatiskt in exponeringen genom att mäta ljusnivån utifrån bildens
komposition och motivets position. Om exponeringen som kameran har ställt in är högre eller
lägre än väntat kan du justera värdet manuellt.
Tryck lätt på MODE → Expert → P / C. Rotera vredet för fotograferingsalternativen till EV
(ljusstyrka), och justera exponeringsvärdet.
Mörkare (-)
Neutralt (0)
97
Ljusare (+)
Kamera: Fotograferingsalternativ och inställningar
• Om det inte går att avgöra vilket exponeringsvärde som ska användas när du ska ta
en bild ska du använda alternativet AE BKT som gör att det tas flera bilder med olika
exponeringsvärden.
• Om du tar bilder med ett högre exponeringsvärde kan detta ge suddiga bilder på
grund av den längre slutartiden.
ISO (känslighet)
ISO-känslighetsvärdet representerar hur känslig kameran är för ljus.
Ju högre ISO-känsligheten är, desto känsligare är kameran för ljus. Om du väljer en högre ISOkänslighet kan du ta bilder på dunkla eller mörka platser med kortare slutartid. Det här kan dock
öka det elektroniska bruset och resultera i en grynig bild.
Tryck lätt på MODE → Expert → P / M. Rotera vredet för fotograferingsalternativen till ISO
(känslighet), och välj ISO-känslighet.
Exempel
ISO: 100
ISO: 400
ISO: 800
ISO: 3200
Öka ISO-värdet på platser där man inte får använda blixt. Du kan ta en skarp bild genom
att ställa in ett högt ISO-värde utan att öka ljuset.
98
Kamera: Fotograferingsalternativ och inställningar
WB (ljuskälla)
Vitbalansen respresenterar ljuskällan som påverkar färgen på en bild.
Färgerna i en bild beror på ljuskällans typ och kvalitet. Om du vill att färgen i din bild ska vara
realistisk väljer du ett lämpligt ljusförhållande för att kalibrera vitbalansen, eller så justerar du
färgtemperaturen manuellt. Du kan även justera färgen för de förinställa ljuskällorna så att
färgerna i bilden överensstämmer med den faktiska scenen under blandade ljusförhållanden.
I expertläget trycker du lätt på
→
→ WB (ljuskälla), och väljer ett alternativ.
• Auto: Använd automatiska inställningar beroende på ljusförhållandena.
• Dagsljus: För soliga dagar. Det här alternativet ger bilder som är närmast scenens naturliga
färger.
• Mulet: För molniga dagar eller skugga. Bilder som tas på molniga dagar blir ofta blåare än
om man tar bilder på soliga dagar. Det här alternativet neutraliserar den effekten.
• Fluorescerande H: Använd vid dagsljuslysrör eller vid lysrörsbelysning från tre håll.
• Fluorescerande L: Använd vid vitt fluorescerande ljus.
• Tungsten: Använd vid glödlamps- eller halogenlampsbelysning. Glödlampor med volfram
tenderar att ha en rödskiftande ton. Det här alternativet neutraliserar den effekten.
• Egen: Ange en anpassad inställning för vitbalans. Rikta kameran mot den vita ytan, och tryck
på slutarknappen.
• K: Använd för att justera ljuskällans färgtemperatur manuellt. Färgtemperaturen mäts
i Kelvin vilket indikerar den specifika typen av ljuskälla. När färgtemperaturen ökar blir
färgspridningen kallare. När färgtemperaturen minskar blir färgspridningen varmare. Dra
reglaget eller tryck lätt på eller för att justera färgtemperaturen.
Klar himmel
10000 K
8000 K
Fluorescerande H
Molnigt
Dagsljus
6000 K
5000 K
Fluorescerande L
4000 K
3000 K
Halogenlampa
2000 K
Levande ljus
Tungsten
99
Kamera: Fotograferingsalternativ och inställningar
Exempel
Automatisk vitbalans
Dagsljus
Molnigt
Tungsten
Mätning
Mätläget handlar om vilken metod kameran ska använda för att mäta mängden ljus. Kameran
mäter mängden ljus i en scen och i många av kamerans lägen använder den mätningen för
att justera olika inställningar. Om till exempel ett motiv ser mörkare ut än dess verkliga färg tar
kameran en överexponerad bild av motivet. Om ett motiv ser ljusare ut än dess verkliga färg tar
kameran en underexponerad bild av motivet.
I expertläget trycker du lätt på
→
→ Mätning, och väljer ett alternativ.
• Matris: Kameran räknar ut mängden ljus i flera olika områden. När ljuset är tillräckligt
eller otillräckligt justerar kameran exponeringen genom att jämna ut den övergripande
ljusstyrkan på scenen. Det här läget passar bra för vanlig fotografering.
100
Kamera: Fotograferingsalternativ och inställningar
• Punkt: Kameran räknar ut mängden ljus i mitten. När du tar en bild under förhållanden där
det finns starkt motljus bakom motivet justerar kameran exponeringen så att den tar en bild
av motivet korrekt.
• Mittviktad: Kameran räknar ut mängden ljus på ett område som är bredare än i punktläget.
Den summerar mängden ljus i mitten av bilden (60–80 %) samt resten av bilden (20–40 %).
Billäge
Använd det här läget för att ställa in fotograferingsmetod. Bilder i serie rekommenderas för att
fånga den snabba rörelsen på motiv som rör sig snabbt, som t.ex. racerbilar.
I expertläget trycker du lätt på
→
→ Billäge, och väljer ett alternativ.
• Kontinuerlig normal: Ta ett enstaka foto.
• Kontinuerlig hög: Använd det här läget när du vill ta en serie bilder av rörliga motiv.
• AE BKT: Använd alternativet för automatisk exponeringsvariation om du vill ta tre bilder
efter varandra med olika exponeringsvärden (ett steg ljusare, originalet och ett steg
mörkare). Använd ett stativ så du undviker suddiga bilder.
• Beroende på minneskortets kapacitet och prestanda kan det ta längre tid att spara
bilderna när du tar en serie bilder.
• Vi rekommenderar att du använder ett stativ när du tar bilder i serie.
101
Kamera: Fotograferingsalternativ och inställningar
Fotolampa
Om du vill ta en realistisk bild av ett motiv bör mängden ljus vara konstant. När ljuskällan varierar
kan du använda blixt och tillhandahålla en konstant mängd ljus.
Tryck lätt på
(eller
→
)→
→ Fotolampa, och välj ett alternativ.
• Av: Använd för att stänga av blixten.
• Auto: Använd blixten automatiskt. Blixten aktiveras när motivet är mörkt eller bakgrunden är
mörk.
• Röda ögon: Använd det här alternativet för att förhindra röda ögon.
• Fyll i: Använd alltid blixten.
• Långs. synk.: Använd det här när du vill få med detaljer ur bakgrunden.
• K. röda ögon: Använd det här alternativet för att korrigera röda ögon.
• Det uppstår en paus mellan första och andra blixten. Stå stilla tills blixten löser ut en
andra gång.
• Om ljus från blixten reflekteras eller om det finns mycket damm i luften, kan det
förekomma små fläckar i bilden.
Fokusläge
Använd det här läget för att välja ett fokusläge som är lämpligt för motivet.
I expertläget trycker du lätt på
→
→ Fokusläge, och väljer ett alternativ.
• Autofokus: Använd det här för att ta en bild av ett motiv som inte rör sig. När du trycker ner
slutarknappen halvvägs sker fokusering i fokusområdet. Området blir grönt när fokus har
uppnåtts.
• Makro: Använd det här för att ta närbilder.
102
Kamera: Fotograferingsalternativ och inställningar
Fokusområde
Använd det här läget för att ändra positioner på fokusområdet.
Kameror fokuserar vanligtvis på det närmaste motivet. När det finns flera olika motiv kan
kameran fokusera på oönskade motiv. För att förhindra att kameran fokuserar på oönskade motiv
ska du ändra fokusområdet så att ett önskat motiv är i fokus. Du kan få en tydligare och skarpare
bild genom att välja lämpligt fokusområde.
I expertläget trycker du lätt på
→
→ Fokusområde, och väljer ett alternativ.
• Centrerad AF: Använd det här för att fokusera på mitten av ramen.
• Multi-AF: Använd det här för att fokusera på flera områden. Bilden delas in i två eller fler
områden och kameran hämtar fokuspunkter från varje område och visar en grön rektangel
på platser där fokus är korrekt inställt. Det rekommenderas för landskapsbilder.
Ansiktsavkänning
Använd det här läget för att välja ansiktsdetekteringsläget.
I expertläget trycker du lätt på
→
→ Ansiktsavkänning, och väljer ett alternativ.
• Normal: Använd det här för att mäta exponering på ett ansikte.
• Leendebild: Känner igen leende ansikten och hjälper dig ta bilder när personer ler.
(sid. 77)
• Blinkningsavkänning: Identifierar slutna ögon och tar automatiskt ytterligare bilder.
(sid. 78)
• När ett ansikte registreras identifieras det automatiskt av kameran.
• Det är inte säkert att den här funktionen fungerar under följande förhållanden:
– – Motivet är för långt från kameran.
– – Ljuset är för starkt eller för svagt.
– – Motivet är inte vänt mot kameran.
– – Motivet har på sig solglasögon eller en mask.
– – Motivets ansiktsuttryck ändras drastiskt.
– – Motivet är bakgrundsbelyst eller ljusförhållandena växlar.
103
Kamera: Fotograferingsalternativ och inställningar
Fotostorlek
När du ökar upplösningen får din bild fler pixlar och då kan den skrivas ut på ett större papper
eller visas på en större skärm. När du använder en hög upplösning kommer även filstorleken att
öka. Välj en låg upplösning för bilder som kommer att visas i en digital fotoram eller läggas upp
på Internet.
Tryck lätt på
(eller
→
)→
→ Fotostorlek, och välj ett alternativ.
Kvalitet
Använd det här alternativet för att välja en högre bildkvalitet om du vill ha bättre bilder. Högre
bildkvalitet ökar också filstorleken.
I expertläget trycker du lätt på
→
→ Kvalitet, och väljer ett alternativ.
Automatisk kontrast
Använd det här alternativet för att förbättra kontrasten automatiskt på bilder med motiv i motljus
eller med hög kontrast mellan motiv och bakgrund.
I expertläget trycker du lätt på
→
→ Automatisk kontrast, och väljer ett alternativ.
Justera bild
Använd det här alternativet för att justera färg, mättnad, skärpa eller kontrast på dina bilder.
I expertläget trycker du lätt på
eller för varje värde.
→
→ Justera bild, och drar reglaget eller trycker lätt på
104
Kamera: Fotograferingsalternativ och inställningar
Självutlösare
Använd det här alternativet för senarelagda fotograferingar.
Tryck lätt på
(eller
→
)→
→ Självutlösare, och välj ett alternativ.
Tryck på slutarknappen om du vill starta timern. Kameran tar bilder efter en specifik tid. Tryck på
avtryckaren om du vill stänga av timern.
OIS (bildstabilisering)
Använd alternativet Optical Image Stabiliser (OIS, optisk bildstabilisering) när du vill minska eller
få bort oskärpa på grund av att kameran har skakat.
I expertläget trycker du lätt på
→
→ OIS (bildstabilisering), och väljer ett alternativ.
• Av: Använd för att stänga av det här alternativet.
• På: Använd det här för att tillämpa OIS-funktionen kontinuerligt.
• Det är inte säkert att den här funktionen fungerar korrekt under följande förhållanden:
– – När du flyttar kameran för att följa ett rörligt motiv.
– – Vid alltför kraftiga kameraskakningar.
– – När slutarhastigheten är för låg (till exempel om du tar bilder i svag belysning).
– – Om batterinivån är låg.
– – När du tar närbilder.
• Om den här funktionen används med stativ kan bilderna bli suddiga av vibrationen
från OIS-sensorn. Inaktivera den här funktionen när du använder stativ.
• Displayen kan bli suddig om du stöter till eller tappar kameran. Starta i så fall om
kameran.
105
Kamera: Fotograferingsalternativ och inställningar
Videoinspelningsalternativ
Tryck lätt på
(eller
→
)→
, och konfigurera inställningarna för videoinspelning.
• Filmstorlek: Välj en upplösning för videor. Använd högre upplösning för bättre kvalitet.
Videor med högre upplösning tar upp mer minne.
• Flera rörelser: Ställ in uppspelningshastigheten för videor.
Om du väljer ett annat alternativ än x1, kommer inte ljud att spelas in.
• Ljud: Använd det här för att minska zoomningsbruset när du spelar in videor.
• Dämpa vindljud: Ta bort visst omgivningsbrus samt vindljud.
Delningsalternativ
Dela bilder när de tas genom att ställa in delningsalternativen. Tryck lätt på
, och välj ett alternativ.
(eller
→
)→
• Dela bild: Skicka en bild direkt till en annan enhet via Wi-Fi Direct.
• Dela foto med kompis: Ställ in kameran på att identifiera en persons ansikte som du har
taggat i en bild och skicka den till den personen.
• ChatON-fotodelning: Skicka en bild till en annan enhet via ChatON.
• Fjärrsökare: Ställ in enheten på att styra kameran via fjärrstyrning.
Kamerainställningar
Tryck lätt på
(eller
→
)→
, och konfigurera kamerans inställningar.
• Kamerafunktionsvolym: Justera autofokusljudet.
• Ljudsignal: Aktivera eller inaktivera pipljud.
• Beskrivning: Beskrivningar av lägen.
• Riktlinjer: Visar en guide som hjälper dig att komponera en scen.
106
Kamera: Fotograferingsalternativ och inställningar
• Auto. skärmavs.: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs
av.
• Granska: Visa tagna bilder eller inspelade videor snabbt.
• Datum-/tidstämpling: Använd det här för att sätta en datum- eller tidsstämpel på bilderna
när de tas.
• Autojustera Skärm: Ställ in kameran på att justera ljusstyrkan på skärmen automatiskt.
• GPS-tagg: Koppla en GPS-platstagg till bilden. Om du aktiverar den här funktionen när du
tar foton, så skapas album i Story Album.
• För att förbättra GPS-signalerna bör du undvika att fotografera på platser där signalen
kan blockeras, till exempel mellan byggnader eller på låglänta områden, eller i dåligt
väder.
• Din plats visas eventuellt på bilderna om du överför dem till internet. Inaktivera GPStagginställningarna för att undvika detta.
• Röststyrning: Aktivera eller inaktivera röstigenkänning för att ta bilder eller spela in videor.
• Kontextuellt filnamn: Ställ in kameran på att lägga till kontextuella taggar såsom
platsinformation till filnamn.
För att använda den här funktionen måste du aktivera GPS-tagginställningen.
• AF-lampa: Använd det här för att aktivera AF-lampan i svag belysning.
• Startläge: Välj vilket standardläge som ska startas när enheten slås på.
• Lagring: Välj minnesplatsen för lagring.
• Nollställ: Återställ kamerainställningarna.
107
Media
Galleri
Använd programmet för att visa bilder och videor.
Tryck lätt på Galleri på programskärmen.
• Vissa filformat stöds ej på grund av enhetens programvara.
• Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av kodningsmetoden som används.
Visa bilder
När du startar Galleri visas tillgängliga mappar. När ett annat program, till exempel E-post, sparar
en bild skapas mappen Download automatiskt i syfte att den ska innehålla bilden. På liknande
sätt skapas mappen Screenshots automatiskt vid lagring av en skärmbild. Välj en mapp som ska
öppnas.
I mappen visas bilder utifrån det datum de skapades. Markera en bild för att visa den i
helskärmsläge.
Bläddra till vänster eller höger för att visa nästa eller föregående bild.
Zooma in och ut
Använd ett av följande sätt för att zooma in en bild:
• Dubbeltryck lätt var som helst på skärmen för att zooma in.
• För fingrarna ifrån varandra på valfri plats på skärmen för att zooma in. För dem emot
varandra för att zooma ut, eller dubbeltryck lätt för att gå tillbaka.
Visa bilder med rörelsefunktionen
Använd rörelsefunktionen för att köra en funktion med en viss rörelse.
På programskärmen tryck lätt på Inställningar → Min enhet → Rörelser och gester → Rörelse,
dra Rörelse-reglaget åt höger och aktivera sedan reglaget för varje funktion.
För att sluta använda en rörelsefunktion drar du reglaget för funktionen.
108
Media
Spela upp videor
Videofiler visas med ikonen
lätt på .
i förhandsgranskningen. Välj en video för att titta på den och tryck
Redigera bilder
Under visning av en bild tryck lätt på
och använd följande funktioner:
• Favoriter: Lägg till bilden i favoriter.
• Bildspel: Starta ett bildspel med bilder i den aktuella mappen.
• Fotoram: Använd det här för att lägga till en ram och ett meddelande till en bild. Den
redigerade bilden sparas i mappen Photo frame.
• Fotoanteckning: Använd det här alternativet för att skriva en anteckning på bildens baksida.
Tryck lätt på för att redigera anteckningen.
• Kopiera till Urklipp: Kopiera till urklipp.
• Skriv ut: Skriv ut bilden via en USB- eller Wi-Fi-anslutning. Din enhet är endast kompatibel
med vissa Samsung-skrivare.
• Byt namn: Döp om filen.
• Dela foto med kompis: Skicka bilden till en person vars ansikte taggats i bilden.
• Rotera moturs: Rotera moturs.
• Rotera medurs: Rotera medurs.
• Beskär: Ändra storlek på den orangefärgade ramen för att beskära och spara bilden i den.
• Sök efter enheter i närheten: Sök efter enheter med mediedelning aktiverat.
• Använd som: Ställ in bilden som bakgrund eller kontaktbild.
• Detaljer: Visa bilddetaljer.
• Inställningar: Ändra galleriinställningarna.
109
Media
Modifiera bilder
Under visning av en bild trycker du lätt på
och använder följande funktioner:
• Rotera: Rotera bilden.
• Beskär: Beskär bilden.
• Färg: Justera mättnaden eller ljusstyrkan för bilden.
• Effekt: Använd effekter för bilden.
• Porträtt: Korrigera röda ögon, justera och retuschera ansikten eller gör bakgrunden suddig.
• Etikett: Fäst etiketter.
• Ritning: Rita på bilden.
• Ram: Använd ramar för bilden.
Favoritbilder
→ Favoriter för att lägga till bilden i favoritlistan.
När du tittar på en bild tryck lätt på
Radera bilder
Använd ett av följande sätt:
• I en mapp tryck lätt på
på .
→ Välj objekt, välj bilder genom att markera och tryck sedan lätt
• Vid visning av en bild tryck lätt på
.
Dela bilder
Använd ett av följande sätt:
• I en mapp tryck lätt på
→ Välj objekt, välj bilder genom att markera och tryck sedan lätt
på för att skicka dem till andra.
• Vid visning av en bild tryck lätt på
nätverkstjänster.
för att skicka den till andra eller dela den via sociala
Ställa in som bakgrund
Vid visning av en bild tryck lätt på
tilldela den till en kontakt.
→ Använd som för att använda bilden som bakgrund eller
110
Media
Tagga ansikten
→ Inställningar och markera sedan Ansiktsmärkn. En gul ram visas runt det
Tryck lätt på
identifierade ansiktet i bilden. Tryck lätt på ansiktet, tryck lätt på Lägg till namn och välj en
kontakt eller lägg till en kontakt.
När ansiktstaggen visas på en bild tryck lätt på ansiktstaggen och använd tillgängliga alternativ,
såsom att ringa samtal eller skicka meddelanden.
Ansiktsdetekteringen kanske inte fungerar beroende på ansiktsvinkel, ansiktsstorlek,
hudfärg, ansiktsuttryck, ljusförhållanden eller accessoarer som motivet har på sig.
Paper Artist
Använd programmet för att få bilderna att se ut som illustrationer med roliga effekter eller ramar.
Tryck lätt på Paper Artist på programskärmen.
Använd konstverktyg för att redigera en bild. Den redigerade bilden sparas i mappen Galleri →
Paper Pictures.
Välj en befintlig bild.
Dela bilden.
Ta en bild.
Spara bilden.
Rita med en pensel. Tryck lätt för
att ändra penselns tjocklek.
Använd ramar för bilden.
Rita med en penna. Tryck lätt för
att ändra pennans tjocklek.
Öppna ytterligare alternativ.
Radera teckningar. Tryck lätt för
att ändra radergummits storlek.
Använd effekter för bilden.
111
Media
Video
Använd programmet för att spela upp videofiler.
Tryck lätt på Video på programskärmen.
• Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
• Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av kodningsmetoden som används.
Spela upp videor
Välj ett videoklipp som du vill spela upp.
Skanna
DLNA-aktiverade
enheter.
Ställ in volymen.
Flytta framåt eller
bakåt genom att dra
skjutreglaget.
Hoppa till nästa video.
Tryck lätt och håll
nedtryckt för att gå
snabbt framåt.
Ändra
skärmförhållande.
Ändra videoskärmens
storlek.
Starta om den valda
videon eller hoppa till
den föregående
videon. Tryck lätt och
håll nedtryckt för att
gå snabbt bakåt.
Pausa eller återuppta
uppspelningen.
Radera videor
Tryck lätt på
→ Radera, välj videor genom att markera dem och tryck sedan lätt på Radera.
Dela videor
→ Dela via, markera videorna och tryck sedan lätt på Klar, och välj en
Tryck lätt på
delningsmetod.
112
Media
Använda Popup-videospelaren
Använd denna funktion för att använda andra program utan att stänga videospelaren. Vid
visning av videor tryck lätt på
för att använda popup-spelaren.
För två fingrar ifrån varandra på skärmen för att förstora spelaren och för dem närmare varandra
för att förminska den. För att flytta spelaren drar du den till en annan plats.
Videored.
Använd programmet för att redigera videor och lägga på olika effekter.
Tryck lätt på Videored. på programskärmen.
• Vissa videofiler i Galleri kanske inte kan visas beroende på videoupplösning och
codec.
• Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av kodningsmetoden som används.
Skapa videor
Tryck lätt på för att skapa ett nytt projekt, eller välj ett ramtema. Om du vill lägga till mediefiler
trycker du lätt på ikonen som överensstämmer med önskad medietyp i rutan längst ned till
vänster på skärmen och trycker sedan på en fil. Infoga fler filer om du vill och tryck sedan på Klar
för att slutföra.
Om du vill ta bort en ram håller du den nedtryckt och drar den till papperskorgen.
Om du vill ändra ordning på ramar håller du en ram nedtryckt och drar den till en ny plats.
Tryck lätt på
och lägg till en övergångseffekt mellan ramar.
Om du vill spara trycker du lätt på
→ Spara.
Om du vill exportera videon som fil trycker du lätt på Exportera.
Lägga in text i en video
Välj en ram som du vill redigera, ange text genom att använda textinmatningsalternativen i rutan
till höger och tryck lätt på Klar och spara sedan videon.
113
Media
Beskära segment i en video
Välj en bildruta som ska delas, flytta startparentesen till önskad startpunkt, flytta slutparentesen
till önskad slutpunkt och tryck lätt på Klar och spara sedan videon.
Dela upp videor
Välj en bildruta som ska delas, dra den till delningspunkten och tryck lätt på Dela → Klar och
spara sedan videon.
Lägga på effekter i en video
Välj en bildruta som du vill redigera, välj ett effektalternativ i rutan till vänster och tryck lätt på
Klar och spara sedan videon.
Berättelsealbum
Använd det här programmet för att skapa ditt eget digitala album för att spara dina berättelser
genom att sortera bilderna smidigt och automatiskt.
Tryck lätt på Berättelsealbum på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Skapa berättelsealbum
Tryck lätt på Skapa album → Efter tagginformation för att skapa ett berättelsealbum
automatiskt. Välj kriterier och tryck sedan lätt på Hitta bilder. Ange en titel för albumet, välj ett
tema och tryck sedan lätt på Skapa album.
För att skapa det manuellt tryck lätt på Skapa album → Från galleriet.
Skapa rekommenderade album
När du tar bilder på en plats sorterar enheten automatiskt dina bilder i album, baserat på dina
specifika kriterier och föreslår hur du kan skapa nya album.
→ Inställningar → Hemort och ställ sedan in en metod för att identifiera din
Tryck lätt på
position. Välj en albumtyp och ange minsta antal bilder.
114
Media
När du tar bilder som uppfyller kriterierna föreslår enheten att du kan skapa ett album.
Tryck lätt på Skapa album → Från förslag. Välj ett album, ange en titel för albumet, och tryck
sedan lätt på Skapa album.
Enheten rekommenderar att du skapar temaalbum när du överskrider det förinställda
antalet bilder på en dag.
Visa berättelsealbum
Välj ett berättelsealbum. Omslagsbilden visas på första sidan. Bläddra till vänster eller höger för
att visa bilder i berättelsealbumet.
Under visning av en bild tryck lätt på
och använd följande funktioner:
• Lägg till innehåll: Lägg till mer innehåll i albumet.
• Ta bort innehåll: Ta bort innehåll från albumet.
• Redig.: Ändra sidlayouten eller redigera bilderna på den aktuella sidan.
• Ändra tema: Ändra temat för sidlayouten.
• Bildspel: Starta ett bildspel med bilder i det aktuella albumet.
• Dela via: Skicka albumet till andra.
• Skriv ut: Skriv ut albumet via en USB- eller Wi-Fi-anslutning. Din enhet är endast kompatibel
med vissa Samsung-skrivare.
• Beställ fotobok: Beställ ett utskrivet album.
• Exportera: Exportera albumet till andra lagringsplatser.
• Ta bort album: Ta bort albumet.
Redigera bilder
Tryck lätt på bilden av sidan i albumet.
För att lägga till en rubrik tryck lätt på
.
Om du vill skicka bilden till andra, tryck lätt på
Radera bilden genom att trycka lätt på
.
.
För att använda effekter i bilden tryck lätt på
.
115
Media
För att starta ett bildspel tryck lätt på
→ Bildspel → Starta bildspel.
För att ange bilden som omslagsbild för album tryck lätt på
→ Ange s. omslag.
För att rotera bilden moturs tryck lätt på
→ Rotera moturs.
För att rotera bilden medurs tryck lätt på
→ Rotera medurs.
Musik
Använd programmet för att lyssna på musik.
Tryck lätt på Musik på programskärmen.
• Vissa filformat stöds ej beroende på enhetens programvara.
• Vissa filer kanske inte spelas upp felfritt på grund av kodningsmetoden som används.
Spela musik
Välj en musikkategori och välj sedan en låt som du önskar spela upp.
Tryck lätt på albumbilden längst ned på skärmen för att öppna musikspelarskärmen.
Skanna DLNA-aktiverade enheter.
Ställ in volymen.
Ställ in filen som favoritlåt.
Slå på slumpvis uppspelning.
Ändra upprepningsläge.
Dölj skärmen för musikspelaren.
Öppna spellistan.
Starta om den valda låten eller
hoppa till föregående låt. Tryck
lätt och håll nedtryckt för att gå
snabbt bakåt.
Hoppa till nästa låt. Tryck lätt och
håll nedtryckt för att gå snabbt
framåt.
Pausa eller återuppta
uppspelningen.
116
Media
För att lyssna på låtar på lika höga volymnivåer tryck lätt på
→ Inställningar → Smart volym.
När Smart volym aktiverats kan volymen bli högre än enhetens volymnivå. Undvik att
utsätta dig för höga ljud under längre tid, eftersom din hörsel kan ta skada.
→
För att ange ett personligt ljud när du lyssnar på låtar med ett headset, tryck lätt på
Inställningar → Anpassa ljud → På. När du vrider upp volymen till nivå 14 eller högre används
inte det anpassade ljudalternativet för musikuppspelning. Om du vrider ned volymen till nivå 13
eller lägre tillämpas alternativet igen.
Ställa in en låt som ringsignal
För att använda den låt som spelas upp som ringsignal, tryck lätt på
Telefonens ringsignal.
→ Använd som →
Skapa spellistor
Gör ditt eget urval av låtar.
→ Skapa spellista. Ange en titel och tryck lätt på OK.
Tryck lätt på Spellistor och sedan på
Tryck lätt på Lägg till musik, välj de låtar du vill inkludera och tryck sedan lätt på OK.
För att lägga till den låt som spelas i en spellista tryck lätt på
→ Lägg till i spellista.
Spela upp musik efter humör
Spela upp musik sorterat efter humör. Spellistan skapas automatiskt av enheten. När en ny låt
→ Biblioteksuppdatering.
läggs till tryck lätt på Musikväljare →
Tryck lätt på Musikväljare och välj en humörscell. Du kan också markera flera celler genom att
dra med fingret.
117
Media
YouTube
Använd programmet för att titta på videoklipp från webbplatsen för YouTube.
Tryck lätt på YouTube på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Titta på videor
Tryck lätt på
och ange sedan ett nyckelord. Välj ett av sökresultaten för att titta på en video.
Rotera enheten till liggande läge för att visa helskärm.
Lägg till videon i
spellistan.
Sök efter videor.
Skicka en URL till
andra.
Pausa eller
återuppta
uppspelningen.
Flytta framåt eller
bakåt genom att
dra skjutreglaget.
Ändra
visningskvalitet.
118
Media
Dela videor
Välj den video du vill visa, tryck lätt på
och välj sedan en delningsmetod.
Överföra videor
Välj kontot, tryck lätt på
, välj en video, ange information för videon och tryck sedan lätt på
.
Flipboard
Använd programmet för att få åtkomst till dina personliga tidskrifter.
Tryck lätt på Flipboard på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
För att starta Flipboard, snärta uppåt på välkomstsidan, välj nya ämnen och tryck sedan lätt på
Build Your Flipboard.
Välj en huvudartikel eller ett ämne, snärta igenom Flipboard-sidor och välj sedan en artikel för att
läsa den.
Medan du läser en artikel kan du använda följande ikoner:
• : Gå till föregående sida.
• : Ange att du gillar artikeln på Facebook.
• : Lägg till artikeln i favoritlistan i Twitter.
• : Visa andras kommentarer om artikeln.
• : Lägg till artikeln i din Flipboard-tidskrift.
• : Dela artikeln via Twitter.
• : Dela artikeln med andra.
119
Media
Fotoförslag
Använd det här programmet för att visa bilder på intressanta platser nära din nuvarande position
som har tagits av andra användare.
Tryck lätt på Fotoförslag på programskärmen.
Visa bilder
Baserat på din aktuella position föreslår enheten bilder på närbelägna platser på en karta. Sök
efter en plats och tryck lätt på en miniatyrbild för att visa den i helskärm.
→ Lägg till i favoriter/platser, lägg till bilden eller platsen
När en bild visas trycker du lätt på
i favoritlistan och slå på meddelandeinställningen. Du kommer att meddelas när du besöker
platsen på bilden.
Använda bilder som en fotograferingsguide
Du kan använda föreslagna bilder som en guide för att ta bilder på samma eller liknande platser.
När en bild visas trycker du lätt på . Kameraprogrammet startar och visar bilden. Använd
fotograferingsvinkeln och kompositionen i bilden som en guide för att ta en egen bild.
120
Program- och mediebutiker
Play Butik
Använd programmet för att köpa och hämta program och spel som kan köras på enheten.
Tryck lätt på Play Butik på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Installera program
Sök efter program via kategori eller tryck lätt på
för att söka med ett nyckelord.
Välj ett program för att visa information. För att hämta det trycker du lätt på INSTALLERA. Om det
finns en kostnad för programmet, tryck lätt på priset och följ instruktionerna på skärmen för att
slutföra köpet.
• När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en
uppdateringsikon längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen.
Öppna meddelandepanelen och tryck lätt på ikonen för att uppdatera programmet.
• För att installera program som du hämtat från andra källor gå till programskärmen,
tryck på Inställningar → Mer → Säkerhet → Okända källor.
Avinstallera program
Avinstallera program som köpts från Play Butik.
→ Mina appar, välj ett program som ska tas bort i listan över installerade
Tryck lätt på
program och tryck lätt på AVINSTALLERA.
121
Program- och mediebutiker
Samsung Hub
Använd programmet för att köpa och ladda ner multimedieinnehåll. Du kan också hantera
innehållet på enheten.
Tryck lätt på Samsung Hub på programskärmen.
Köpa multimedieinnehåll
Välj en tjänstekategori, välj medieinnehåll och slutför inköpsprocessen.
Hantera innehåll på enheten
Välj en tjänstekategori, bläddra åt vänster och hantera sedan innehåll på enheten.
Samsung Apps
Använd programmet för att köpa och hämta Samsung-program. För mer information, gå till
sidan www.samsungapps.com.
Tryck lätt på Samsung Apps på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Installera program
Sök efter program via kategori.
För att söka efter ett program tryck lätt på
sökfältet.
längst upp på skärmen och ange ett nyckelord i
Välj ett program för att visa information. Hämta det genom att trycka lätt på Gratis. Om det
finns en kostnad för programmet, tryck lätt på priset och följ instruktionerna på skärmen för att
slutföra köpet.
När en ny version finns tillgänglig för ett installerat program visas en uppdateringsikon
längst upp på skärmen för att informera dig om uppdateringen. Öppna
meddelandepanelen och tryck lätt på ikonen för att uppdatera programmet.
122
Program- och mediebutiker
Play Movies
Använd programmet för att titta på, hämta och hyra filmer eller TV-program.
Tryck lätt på Play Movies på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Välj en kategori längst upp på skärmen och välj sedan en film, ett TV-program eller en video som
ska spelas upp eller hyras.
Play Musik
Använd det här programmet för att lista musik från enheten eller strömma musik från Googles
molntjänst.
Tryck lätt på Play Musik på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Spela musik genom att välja en musikkategori eller dela låtar med andra genom att överföra
dem till Google-molntjänsten.
123
Verktyg
S Memo
Använd programmet för att skapa ett memo med bilder och röstinspelningar.
Tryck lätt på S Memo på programskärmen.
Skriva memon
Skapa memon med utökat innehåll genom att rita skisser med fingret eller lägga till bilder eller
röstmemon.
Tryck lätt på
för att skriva eller rita på skärmen, eller tryck lätt på
tangentbordet.
för att ange text med
Dra nedåt eller rita ett memo.
Ange ett memo.
Ångra och gör om den senaste
åtgärden.
Radera det handskrivna memot.
Gör en röstinspelning som ska
infogas.
Infoga en multimediefil.
Lägg till en ytterligare sida i det
aktuella memot.
Växla till visningsläge.
124
Verktyg
När du skriver ett memo tryck lätt på
för att ändra penntyp, linjetjocklek eller pennfärg.
När du raderar det handskrivna memot tryck lätt på
rensa memot.
för att ändra radergummits storlek eller
Spara den aktuella inställningen
som en pennprofil.
Ändra penntyp.
Ändra linjens tjocklek.
Ändra pennans färg.
Visa fler färger.
Om du vill ändra arkbakgrunden tryck lätt på
För att lägga till taggar tryck lätt på
→ Ändra bakgrund.
→ Lägg till tagg.
Infoga multimediefiler eller en röstinspelning
Tryck lätt på
för att infoga multimediefiler. Tryck lätt på
för att infoga en röstinspelning.
Söka bland memon
Sök bland miniatyrbilder för memon genom att bläddra upp eller ned.
För att söka efter ett memo, tryck lätt på
→ Sök.
Radera memon genom att trycka lätt på
→ Radera.
För att sortera memon efter datum, titel eller annat tryck lätt på
125
→ Sortera efter.
Verktyg
→ Listvy.
För att ändra visningsläge tryck lätt på
→ Importera.
För att skapa ett memo genom att importera en fil, tryck lätt på
För att exportera memon till ett annat filformat tryck lätt på
För att skapa en mapp, tryck lätt på
→ Exportera.
→ Skapa mapp.
→ Flytta.
För att flytta memon till en annan mapp, tryck lätt på
→ Kopiera.
För att kopiera memon, tryck lätt på
→ Inställningar.
För att ändra inställningarna för S Memo, tryck lätt på
→ Hjälp.
För att visa informationen för S Memo, tryck lätt på
Visa ett memo
Tryck lätt på miniatyrbilden för memot för att öppna det.
Radera memon genom att trycka lätt på
→ Radera.
→ Dela via.
Om du vill skicka memot till andra, tryck lätt på
För att spara memot som en bildfil eller PDF-fil, tryck lätt på
För att lägga till memot som favoritlista tryck lätt på
För att spara memot som en händelse tryck lätt på
→ Exportera.
→ Lägg till i Favoriter.
→ Skapa händelse.
För att ange memot som en widget eller bakgrund för hemskärmen tryck lätt på
som.
För att skriva ut memot via en USB- eller Wi-Fi-anslutning tryck lätt på
är endast kompatibel med vissa Samsung-skrivare.
För att redigera memot, tryck lätt på
.
För att spela upp röstinspelning, tryck lätt på
.
126
→ Använd
→ Skriv ut. Din enhet
Verktyg
S Kalender
Använd programmet för att hantera händelser och uppgifter.
Tryck lätt på S Kalender på programskärmen.
Skapa händelser eller uppgifter
Tryck lätt på
och vidta sedan en av följande åtgärder:
• Lägg till händelse: Ange en händelse med valfri upprepningsinställning.
• Lägg till uppgift: Ange en uppgift med valfri prioritetsinställning.
För att lägga till en händelse eller uppgift snabbare tryck lätt på ett datum för att välja det och
tryck sedan lätt på det igen.
Ange en titel och specificera vilken kalender du önskar använda eller synkronisera med. Tryck
sedan lätt på Redigera händelseinfo. eller Redigera uppgiftsinfo. för att lägga till fler detaljer,
till exempel hur ofta händelsen upprepas, när den har en föregående varning eller var den äger
rum.
127
Verktyg
Bifoga en karta som visar platsen för händelsen. Ange platsen i fältet Plats, tryck lätt på intill
fältet och fastställ sedan den exakta platsen genom att hålla punkten på kartan lätt nedtryckt.
Bifoga en bild. Tryck lätt på Bilder, och ta sedan ett foto eller välj en av de befintliga bilderna.
Synkronisera med Google Calender
På programskärmen tryck lätt på Inställningar → Konton → Google under Mina konton → ett
Google-konto → Synkronisera Kalender. Om du vill synkronisera manuellt för uppdatering går
→ Synka.
du till programskärmen och tryck på S Kalender →
Om du vill visa synkroniserade händelser eller uppgifter trycker du lätt på
Display, markera Google-kontot och tryck sedan lätt på Klar.
→ Kalendrar →
Ändra kalendertyp
Välj ett bland följande alternativ för olika typer av kalendrar, inklusive år, månad, vecka och annat
på skärmens högra sida. En nyprörelse kan användas för att ändra kalendertypen. Exempelvis
kan du nypa för att byta från månadskalender till årskalender och om du för fingrarna ifrån
varandra ändras årskalender tillbaka till månadskalender.
Söka efter händelser
Tryck lätt på
→ Sök, och ange ett nyckelord som du önskar söka efter.
För att visa dagens händelser tryck lätt på Idag längst upp på skärmen.
128
Verktyg
Radera händelser
Välj ett datum eller en händelse och tryck sedan lätt på
→ Radera.
Dela händelser
Välj en händelse, tryck lätt på
→ Dela via, och välj sedan en delningsmetod.
Dropbox
Använd programmet för att spara och dela filer med andra via molnlagringen för Dropbox. När
du sparar filer i Dropbox synkroniserar din enhet dem automatiskt med webbservern och andra
datorer med Dropbox.
Tryck lätt på Dropbox på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
När du kör Dropbox för första gången tryck lätt på Start för att aktivera programmet. Följ
anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.
När Dropbox är aktiverat överförs bilder och videor som tas med enhetens kamera automatiskt
till Dropbox. För att visa överförda bilder eller videor tryck lätt på . För att dela eller radera filer
eller skapa album, tryck lätt på och välj filerna.
→ Upload here → Photos or videos
Om du vill överföra filer till Dropbox tryck lätt på →
eller Other files. För att öppna filer i Dropbox väljer du en fil.
Vid visningen av bilder eller videor tryck lätt på
öppna filer i favoritlistan tryck lätt på .
för att lägga till den i favoritlistan. För att
129
Verktyg
Moln
Använd den här funktionen för att synkronisera filerna eller säkerhetskopiera inställningar och
programdata med ditt Samsung-konto eller Dropbox.
På programskärmen tryck lätt på Inställningar → Konton → Moln.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Synkronisera med Samsung-konto
Tryck lätt på ditt Samsung-konto eller Synkroniseringsinställningar för att synkronisera filer.
Säkerhetskopiera och återställa data
Tryck lätt på Säkerhetskopiering eller Återställ för att säkerhetskopiera eller återställa data med
ditt Samsung-konto.
Synkronisera med Dropbox
Tryck lätt på Länka Dropbox-konto och öppna sedan Dropbox-kontot. Följ anvisningarna på
skärmen för att slutföra installationen.
När du har loggat in tryck lätt på Allow så synkroniserar enheten automatiskt filer med Dropbox
när du gör ändringar.
130
Verktyg
Klocka
Använd programmet för att ställa in alarm, kontrollera tiden på valfri plats, mäta längden på en
händelse, ställa in en timer eller använda skrivbordsklockan.
Tryck lätt på Klocka på programskärmen.
Slå på eller av alarmet.
Alarm
Ställa in alarm
Tryck lätt på Skapa alarm, ange en tid då alarmet ska aktiveras och dagar då alarmet ska
upprepas och tryck sedan lätt på Spara.
• Platsalarm: Ange en plats. Alarmet aktiveras bara när du är på den platsen.
• Snooze: Ange ett intervall och antalet gånger då alarmet ska upprepas efter den förinställda
tiden.
• Smart larm: Ställ in en tid då alarmet ska aktiveras innan den förinställda tiden.
131
Verktyg
Stoppa alarm
Dra utanför den stora cirkeln för att stoppa ett alarm. Dra
upprepa alarmet efter en viss tidsperiod.
utanför den stora cirkeln för att
Radera alarm
Håll alarmet lätt nedtryckt och tryck sedan lätt på Radera.
Världsklocka
Skapa klockor
Tryck lätt på Lägg till stad, och ange sedan namnet på en stad eller välj en stad från listan över
städer.
Ställ in sommartid för klockorna genom att hålla en klocka nedtryckt och välja DST-inställningar.
Radera klockor
Håll klockan lätt nedtryckt och tryck sedan lätt på Radera.
Stoppur
Tryck lätt på Börja för att ta tid på en händelse. Tryck lätt på Varv för att spela in varvtider.
Tryck lätt på Nollställ för att rensa register över varvtider.
Timer
Ställ in längden och tryck lätt på Börja.
Dra
utanför den stora cirkeln när timern aktiveras.
Skrivbordsklocka
Tryck lätt på
för att visa i helskärmsläge.
132
Verktyg
Kalkylator
Använd programmet för enkla eller komplexa beräkningar.
Tryck lätt på Kalkylator på programskärmen.
Vrid enheten till liggande vy för att visa den vetenskapliga kalkylatorn. Om Skärmrotation är
→ Vetenskaplig kalkylator.
inaktiverat tryck lätt på
Om du vill se beräkningshistoriken tryck lätt på
Radera historiken genom att trycka lätt på
för att dölja knappsatsen.
→ Rensa historik.
→ Textstorlek.
För att ändra teckenstorleken för historiken tryck lätt på
S Translator
Använd det här programmet för att översätta text till andra språk.
Tryck lätt på S Translator på programskärmen.
Använda S Translator
Ange käll- och målspråk, ange text i inmatningsfältet och tryck sedan lätt på
För att lägga till ett språkpar i favoritlistan, tryck lätt på
Om du vill skicka språkparet till andra, tryck lätt på
.
.
.
Starta en konversation med översättaren
Tryck lätt på knapparna längst ned på skärmen för att kommunicera med den andra personen
genom talad översättning.
Tryck lätt på Speak för ditt språk och tala sedan i mikrofonen. Enheten översätter det du säger.
Tryck lätt på
i fältet för målspråk för att låta enheten läsa upp översättningen högt.
Tryck sedan lätt på Speak för det språk den person du talar med har och låt personen svara på
sitt eget språk. Enheten översätter det de säger. Tryck lätt på
i fältet för källspråk för att låta
enheten läsa upp översättningen högt för dig.
133
Verktyg
Röstinspelning
Använd programmet för att spela in eller spela upp röstmemon.
Tryck lätt på Röstinspelning på programskärmen.
Spela in röstmemon
Tryck lätt på för att starta inspelningen. Tala i mikrofonen längst upp på enheten. Tryck lätt på
för att pausa inspelningen. Tryck lätt på för att slutföra inspelningen.
Ändra inspelningskvalitet.
Inspelningstid
Visa listan över röstmemon.
Starta inspelning.
Spela upp röstmemon
Välj ett röstmemo som ska spelas upp.
• : Beskär röstmemot.
• : Justera uppspelningshastigheten.
• : Pausa uppspelning.
• /
• : Hoppa 60 sekunder bakåt eller framåt.
/
: Gå till föregående eller nästa röstmemo.
→ Dela via och välj sedan en
För att skicka ett röstmemo till andra tryck lätt på
delningsmetod.
134
Verktyg
Hantera röstmemon
I listan över röstmemon tryck lätt på
och välj något av följande:
• Dela via: Välj det röstmemo du önskar skicka, och välj sedan en delningsmetod.
• Radera: Välj de röstmemon som du önskar radera.
• Inställningar: Ändra inställningarna för röstinspelaren.
• Avsluta: Stäng röstinspelaren.
Spara filer med sammanhangsberoende taggar
I listan över röstmemon tryck lätt på
→ Inställningar → Kontextuellt filnamn → På.
S Voice
Använd programmet för att, med hjälp av rösten, styra enheten till att ringa upp ett visst
nummer, skicka ett meddelande, skriva ett memo och mycket annat.
Tryck lätt på S Voice på programskärmen. Alternativt kan du trycka på hemknappen två gånger.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Nedan följer flera exempel på talade kommandon:
• Öppna musik
• Starta kalkylator
• Ring Lulu mobil
• Ring Lulu arbete
• Kontrollera schema
135
Verktyg
Tips för bättre röstidentifiering
• Tala tydligt.
• Tala på platser i tyst miljö.
• Använd inte kränkande ord eller slang.
• Undvik att tala med dialektal brytning.
Enheten kanske inte identifierar dina kommandon eller utför oönskade kommandon, beroende
på omgivningen och hur du pratar.
Google
Använd programmet inte bara för att söka på internet, utan även efter program och deras
innehåll på enheten.
Tryck lätt på Google på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Söka i enheten
Tryck lätt på sökfältet och ange sedan ett nyckelord. Du kan även trycka lätt på
ett nyckelord.
och sedan säga
Sökområde
För att välja vilka program du ska söka i, tryck på
markera sedan objekten du vill söka efter.
→ Inställningar → Telefonsökning, och
Google Nu
Starta Google Search för att visa Google Nu-kort som visar aktuellt väder, kollektivtrafik, ditt
kommande möte och mycket mer när du troligast behöver det.
Anslut dig till Google Nu när du öppnar Google Search för första gången. För att ändra
→ Inställningar → Google Nu.
inställningarna för Google Nu, tryck lätt på
136
Verktyg
Röstsökning
Använd programmet för att söka efter webbsidor med rösten.
Tryck lätt på Röstsökning på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Säg ett nyckelord eller en fras när Prata nu visas på skärmen.
Mina filer
Använd programmet för att få tillgång till alla typer av filer som finns lagrade på enheten,
inklusive bilder, videor, låtar och ljudklipp.
Tryck lätt på Mina filer på programskärmen.
Visa filer
Välj en mapp som ska öppnas. För att gå tillbaka till den överordnade mappen tryck lätt på
Om du vill återgå till rotkatalogen tryck lätt på .
Tryck lätt på
.
i en mapp och vidta sedan en av följande åtgärder:
• Välj alla: Markera alla filer eller mappar för att tillämpa samma alternativ för dem på en gång.
• Skapa mapp: Skapa en mapp.
• Sök: Sök efter filer eller mappar.
• Vy: Ändra visningsläget.
• Sortera efter: Sortera filer eller mappar.
• Inställningar: Ändra inställningarna för filhanteraren.
Lägga till genvägar till mappar
Lägg till en genväg till ofta använda mappar i rotkatalogen. Tryck lätt på
ange ett genvägsnamn, välj en mapp och tryck sedan lätt på Ange här.
137
→ Lägg till genväg,
Verktyg
Nedladdningar
Använd programmet för att se vilka filer som hämtats genom programmen.
Tryck lätt på Nedladdningar på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Välj en fil för att öppna den med lämpligt program.
För att sortera filerna efter storlek tryck lätt på Sortera efter storlek.
För att sortera filerna efter datum tryck lätt på Sortera efter datum.
TripAdvisor
Använd det här programmet för att hämta reseinformation, såsom destination eller hotell. Du
kan också boka ett rum och dela dina recensioner med andra.
Tryck lätt på TripAdvisor på programskärmen.
138
Resa och lokalt område
Maps
Använd programmet för att hitta platsen för enheten, söka efter platser eller få vägbeskrivningar.
Tryck lätt på Maps på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Söka efter platser
Tryck lätt på , ange en adress och tryck lätt på . Välj en plats du vill visa detaljerad
platsinformation för. Tryck lätt på för att söka efter närliggande platser.
När du har hittat platsen tryck lätt på
och använd en av följande funktioner:
• Rensa karta: Rensa kartan.
• Gör tillgänglig offline: Spara kartan för ett angivet område för att visa den offline.
• Vägbeskr.: Få vägbeskrivningar för den hittade platsen.
• Lager: Lägg på flera lager inklusive satellitbilder, trafikinformation och mycket mer.
• Inställningar: Ändra kartinställningarna.
• Hjälp: Visa information om hur du använder kartan.
För att visa aktuell plats tryck lätt på
.
139
Resa och lokalt område
Få vägbeskrivningar till en plats
1 Tryck lätt på
2 Tryck lätt på
.
och välj sedan en metod för att ange start- och slutpunkter:
• Min aktuella position: Använd den aktuella platsen som startplats.
• Kontakter: Välj från kontaktlistan.
• Punkt markerad på kartan: Välj en punkt genom att trycka på kartan.
• Mina platser: Välj från listan över favoritplatser.
3 Välj ett resesätt, exempelvis köra, kollektivtrafik eller gå och tryck sedan lätt på HÄMTA
VÄGBESKRIVNING.
4 Välj en av rutterna som visas och tryck sedan lätt på KARTVY för att visa detaljerna.
Lokalt
Använd programmet för att söka efter närliggande restauranger, banker, busshållplatser och
mycket mer.
Tryck lätt på Lokalt på programskärmen.
Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Välj en platskategori och välj sedan en plats från listan över sökresultat.
• Karta: Peka ut platsen på kartan.
• Vägbeskr.: Sök efter en väg till platsen.
• Ring: Ring upp den valda platsens telefonnummer.
→ Lägg till sökning i kategorilistan och ange
För att lägga till en platskategori tryck lätt på
det nyckelord som du önskar söka efter i textfältet.
140
Resa och lokalt område
Navigation
Använd programmet för att söka efter vägen till en destination.
Tryck lätt på Navigation på programskärmen.
• Navigeringskartor, din aktuella plats och annan navigeringsinformation kan skilja
sig från den faktiska platsinformationen. Du ska alltid ta hänsyn till vägförhållanden,
trafiksituation och andra faktorer som kan påverka körningen. Följ alla
säkerhetsvarningar och regler under körningen.
• Det här programmet kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
Specificera destinationen genom att använda flera olika metoder som till exempel att ange
destinationsadressen eller säga den högt. När en rutt har hittats följer du anvisningarna på
skärmen för att navigera till destinationen.
141
Inställningar
Om inställningarna
Använd programmet för att konfigurera enheten, ställa in programalternativ och lägga till
konton.
Tryck lätt på Inställningar på programskärmen.
Anslutningar
Wi-Fi
Aktivera Wi-Fi-funktionen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk och öppna internet eller andra
nätverksenheter.
För att använda alternativen tryck lätt på Wi-Fi →
.
• Avancerat: Anpassa Wi-Fi-inställningarna.
• WPS-tryckknapp: Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS-knapp.
• Ange WPS PIN: Anslut till ett säkert Wi-Fi-nätverk med en WPS PIN.
• Hjälp: Öppna hjälpinformationen för Wi-Fi.
Ställa in Wi-Fi-vilopolicy
Tryck lätt på Wi-Fi →
→ Avancerat → Behåll Wi-Fi i viloläge.
När skärmen stängs av inaktiverar enheten automatiskt Wi-Fi-anslutningarna. När detta
händer öppnar enheten automatiskt datanätverk om den ställts in på att använda
dem. Detta kan medföra dataöverföringsavgifter. För att undvika kostnader för
dataanvändning, ställ in det här alternativet på Alltid.
142
Inställningar
Ställa in nätverksmeddelande
Enheten kan upptäcka öppna Wi-Fi-nätverk och visa en ikon i statusfältet för att meddela när de
är tillgängliga.
→ Avancerat och markera kryssrutan Nätverksmeddelande för att
Tryck lätt på Wi-Fi →
aktivera den här funktionen.
Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct ansluter två enheter via ett Wi-Fi-nätverk utan att kräva en åtkomstpunkt.
Tryck lätt på Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Aktivera Bluetooth-funktionen för att utbyta information över korta avstånd.
För att använda fler alternativ tryck lätt på
.
• Timeout för synlighet: Ställ in hur länge enheten ska synas.
• Mottagna filer: Visa mottagna filer via Bluetooth-funktionen.
• Hjälp: Öppna hjälpinformationen för Bluetooth.
Dataanvändning
Håll ordning på dataanvändningen och anpassa inställningarna för datagränsen.
• Mobil data: Ställ in enheten på att använda dataanslutningar på valfritt mobilt nätverk.
• Ange gräns för mobila data: Ange en gräns för mobildataanvändning.
• Cykel för dataanvändning: Ange månadsvis återställningsdatum för att övervaka
dataanvändningen.
För att använda fler alternativ tryck lätt på
.
• Dataroaming: Ställ in enheten på att använda dataanslutningar vid roaming.
• Begränsa bakgrundsdata: Ställ in enheten på att inaktivera synkronisering i bakgrunden vid
användning av ett mobilt nätverk.
• Synkronisera data automatiskt: Aktivera eller inaktivera automatisk synkronisering av
program. Du kan välja vilken information som ska synkas för varje konto i Inställningar →
Konton.
143
Inställningar
• Visa Wi-Fi-användning: Ställ in enheten på att visa dataanvändning via Wi-Fi.
• Mobile Hotspots: Välj Wi-Fi-åtkomstpunkter för att förhindra att program som körs i
bakgrunden använder dem.
Fler nät
Anpassa inställningarna för att styra nätverken.
Flygläge
Detta inaktiverar enhetens alla trådlösa funktioner. Du kan bara använda icke nätverksbundna
tjänster.
Mobila nätverk
• Mobil data: Ange för att tillåta att paketkopplade datanätverk tar emot nätverkstjänster.
• Dataroaming: Ange att enheten ska anslutas till ett annat nätverk vid roaming eller när ditt
hemnätverk inte är tillgängligt.
• Åtkomstpunktsnamn: Ange namn på åtkomstpunkter (APN).
• Nätläge: Välj en nätverkstyp.
• Nätverksoperatörer: Sök efter tillgängliga nätverk och välj ett nätverk för roaming.
Internetdel. och port. hotspot
• Portabel Wi-Fi-hotspot: Använd den portabla Wi-Fi-hotspoten för att dela enhetens mobila
nätverksanslutning med datorer eller andra enheter genom Wi-Fi-nätverket.
• USB-internetdelning: Aktivera USB-internetdelningsfunktionen för att dela enhetens mobila
nätverksanslutning med datorer via USB. När du är ansluten till en dator, används enheten
som ett trådlöst modem för en dator.
• Bluetooth-internetdelning: Aktivera Bluetooth-internetdelning för att dela enhetens
mobila nätverksanslutning med datorer via Bluetooth.
• Hjälp: Läs mer om USB-, Wi-Fi- och Bluetooth-internetdelning.
144
Inställningar
VPN
Ställa in och ansluta till Virtual Private Networks (VPN).
NFC
• NFC: Aktivera NFC-funktionen för att läsa eller skriva NFC-taggar som innehåller information.
• Android Beam: Använd funktionen Android Beam för att skicka data, exempelvis webbsidor
och kontakter till NFC-aktiverade enheter.
S Beam
Med funktionen S Beam kan du skicka data, t.ex. videor, bilder och dokument, till enheter som
stöder NFC och Wi-Fi Direct.
Enheter i närheten
• Fildelning: Aktivera mediedelning för att tillåta att andra DLNA-aktiverade enheter öppnar
mediefiler på enheten.
• Delat innehåll: Ställ in enheten på att dela ditt innehåll med andra enheter.
• Lista över tillåtna enheter: Visa listan över enheter som kan få åtkomst till enheten.
• Lista med ej tillåtna enheter: Visa listan över enheter som är blockerade för enheten.
• Hämta till: Välj en minnesplats där du vill spara mediefiler.
• Överför från andra enheter: Ställ in enheten på att godkänna överföringar från andra
enheter.
Screen Mirroring
Aktivera funktionen för screen mirroring och dela din skärm med andra.
Kies via Wi-Fi
Anslut din enhet till Samsung Kies via ett Wi-Fi-nätverk.
145
Inställningar
Min enhet
Låsskärm
Ändra inställningarna för den låsta skärmen.
• Skärmlåsning: Aktivera skärmlåsfunktionen. Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera,
beroende på valt skärmlås.
• Flera widgetar: Ställ in enheten på att tillåta användning av widgetar på den låsta skärmen.
• Widgetar för låsskärm:
– – Favoritprogram eller Kamera: Ställ in enheten på att visa genvägar för varje program
eller starta kameraprogrammet automatiskt när du drar över paneler till vänster om den
låsta skärmen.
– – Klocka el. personl. medd.: Ställ in enheten på att visa en klocka eller ett personligt
meddelande på den låsta skärmen. Följande alternativ kan variera, beroende på ditt val.
För en klocka:
– – Dubbel klocka: Ställ in enheten på att visa dubbel klocka.
– – Klockstorlek: Ändra storlek på klockan.
– – Visa datum: Ställ in enheten på att visa datum med klockan.
– – Ägarinformation: Ange din information som visas med klockan.
För ett personligt meddelande:
– – Redigera personligt meddelande: Redigera det personliga meddelandet.
• Genvägar: Ställ in enheten på att visa och redigera programgenvägarna på den låsta
skärmen.
Den här funktionen kanske inte finns i alla regioner eller hos alla tjänsteleverantörer.
146
Inställningar
• Upplåsningseffekt: Välj en effekt när du låser upp skärmen.
• Hjälptext: Ställ in enheten på att visa hjälptext på den låsta skärmen.
• Uppvakning med låsskärm: Ställ in enheten på att identifiera kommandon när skärmen är
låst.
• Ange uppvakningskommando: Ange ett uppvakningskommando för att starta S Voice eller
utföra en viss funktion.
Display
Ändra skärmens inställningar.
• Bakgrundsbild:
– – Hemskärm: Välj en bakgrundsbild för hemskärmen.
– – Låsskärm: Välj en bakgrundsbild för låsskärmen.
– – Hem- och låsskärmar: Välj en bakgrundsbild för hemskärmen och den låsta skärmen.
• Meddelandepanel: Anpassa alternativen som visas på meddelandepanelen.
• Skärmläge:
– – Optimera visning: Använd det här läget för att optimera skärmen enligt
skärminställningarna.
– – Dynamisk: Använd det här läget för att göra bildskärmen mer levande.
– – Standard: Använd det här läget för normal kvalitet.
– – Professionellt foto: Använd det här läget för att få skärmen att visa en ton med
verklighetstrogna färger.
– – Film: Använd det här läget vid mörka omgivningar, exempelvis i ett mörkt rum.
• Ljusstyrka: Ställ in ljusstyrkan för displayen.
• Rotera skärm automatiskt: Ställ in innehållet på att rotera automatiskt när enheten vänds.
• Skärmtimeout: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
• Dagdröm: Ställ in enheten så att den visar skärmsläckaren när enheten är ansluten till en
skrivbordsdocka eller under laddning.
• Teckenstil: Ändra teckensnitt för skärmtexten.
147
Inställningar
• Teckenstorlek: Ändra teckenstorlek.
• Belysningstid för touchknappar: Ställ in längden för thouchknappars bakgrundsljus.
• Visa batteriprocent: Ställ in enheten på att visa återstående batteritid.
• Redigera efter tagen skärmbild: Ställ in enheten på att redigera skärmbilden när den tagits.
• Autojustera skärmton: Ställ in enheten på att spara energi genom att justera ljusstyrkan på
skärmen.
Ljud
Ändra inställningar för olika ljud på enheten.
• Volym: Justera volymnivån för ringsignaler, musik och videoklipp, varningssignaler och
ringsignaler för meddelanden.
• Vibrationsintensitet: Justera vibrationsintensiteten.
• Ringsignaler: Välj en ringsignal för inkommande samtal.
• Vibrationer: Lägg till eller välj ett vibrationsmönster.
• Meddelanden: Välj en ringsignal för händelser, såsom inkommande meddelanden och
missade samtal.
• Vibrera vid ringsignal: Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för att
varna för inkommande samtal.
• Knapptoner: Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.
• Tryckljud: Ange att ett ljud ska höras när du väljer ett program eller ett alternativ på
pekskärmen.
• Ljud för skärmlås: Ställ in enheten så den låter när du låser eller låser upp eller vidrör
pekskärmen.
• Vibrationsåterkoppling: Ställ in enheten på att vibrera när du trycker på knapparna.
• Adapt Sound: Anpassa ljudet för örat du använder mest under samtal eller när du lyssnar på
musik.
148
Inställningar
Läge för hemskärm
Välj ett hemskärmsläge (standard eller enkelt).
Öppna Kamera
Ställ in enheten på att starta kameran när du slår på enheten.
Samtal
Anpassa inställningarna för samtalsfunktioner.
• Samtalsavvisning: Avvisa samtal från angivna telefonnummer automatiskt. Lägg till
telefonnummer i avvisningslistan.
• Ställ in meddelanden för att avvisa samtal: Lägg till eller redigera meddelandet som
skickas när du avvisar ett samtal.
• Besvara/avsluta samtal:
– – Besvara samtal med hemknappen: Ställ in enheten på att du ska besvara samtal genom
att trycka på hemknappen.
– – Röststyrning: Ställ in enheten på att du ska besvara eller avvisa ett inkommande samtal
med röstkommandon.
– – Strömknapp avslut. samtal: Ställ in enheten på att ett samtal avslutas när du trycker på
strömknappen.
• Stäng av skärmen under samtal: Ställ in enheten på att slå på närhetssensorn under ett
samtal.
• Samtalsvarningar:
– – Vibration vid svar: Ställ in enheten på att vibrera när den andra parten besvarar ett
samtal.
– – Avsl. samtal m. vibra.: Ställ in enheten på att vibrera när den andra parten avslutar ett
samtal.
– – Kopplingston: Aktivera eller inaktivera en ton när samtal kopplas fram.
– – Minutpåminnelse: Aktivera eller inaktivera minutpåminnelseton.
– – Avslutningston samtal: Aktivera eller inaktivera samtalsfrånkopplingston.
– – Varningar under samtal: Ställ in enheten på att varna dig vid händelser under ett samtal.
149
Inställningar
• Samtalstillbehör:
– – Automatiskt svar: Ställ in om enheten ska besvara samtal automatiskt eller inte efter en
viss period (endast tillgängligt när ett headset är anslutet).
– – Automatisk tid för svar: Välj tidsperioden enheten ska vänta innan samtal besvaras.
– – Villkor för utg. samtal: Ställ in enheten på att tillåta utgående samtal med ett Bluetoothheadset, även när enheten är låst.
– – Utgående samtalstyp: Välj typen av utgående samtal för att använda ett Bluetoothheadset.
• Ytterligare inställningar:
– – Dölj ID: Visa samtals-ID för andra parter vid utgående samtal.
– – Vidarebefordran av samtal: Vidarebefordra inkommande samtal till annat nummer.
– – Automatiskt riktnummer: Ställ in enheten på att infoga ett prefix (riktnummer eller
landskod) automatiskt före ett telefonnummer.
– – Samtalsspärrar: Blockera inkommande eller utgående samtal.
– – Samtal väntar: Tillåt meddelanden om inkommande samtal när ett samtal pågår.
– – Återuppringning: Aktivera automatisk återuppringning för samtal som inte kopplats
fram eller som har brutits.
– – Förprogrammerade nummer: Aktivera eller inaktivera FDN-läge för att begränsa
samtalen till nummer i FDN -listan. Ange den PIN2 som medföljer SIM- eller USIM-kortet.
• Ringsignaler och knapptoner:
– – Ringsignaler: Välj en ringsignal för inkommande samtal.
– – Vibrationer: Lägg till eller välj ett vibrationsmönster.
– – Vibrera vid ringsignal: Ställ in enheten på att vibrera och spela upp en ringsignal för att
varna för inkommande samtal.
– – Knapptoner: Ange att ett ljud ska höras när du trycker på knapparna på knappsatsen.
• Personligt samtalsljud:
– – Equalizer för samtal: Välj en typ av samtalsljud att använda med ett headset.
– – Adapt Sound: Anpassa ljudet för örat du använder mest under samtal eller när du lyssnar
på musik.
150
Inställningar
• Öka volymen i fickan: Ställ in enheten på att öka ringsignalens volym när enheten ligger i
något, exempelvis en väska eller ficka.
• Bild för videosamtal: Välj en bild för att visa den för den andra parten.
• Använd alternativ för misslyckade samtal: Välj om du vill försöka upprätta ett röstsamtal
när ett videosamtal inte går att upprätta.
• Röstbrevlådetjänst: Välj eller ställ in röstmeddelandetjänsteleverantör.
• Inst. för röstbrevlåda: Ange numret för att öppna röstmeddelandetjänsten. Detta nummer
får du från tjänsteleverantören.
• Ljud: Välj en ringsignal för nya röstmeddelanden.
• Vibrera: Ställ in enheten på att vibrera när röstmeddelanden tas emot.
• Konton: Ställ in enheten på att godkänna IP-samtal och installera konton för IPsamtalstjänster.
• Använd Internetsamtal: Ställ in om du vill använda IP-samtalstjänster för alla samtal eller
bara för IP-samtal.
Blockeringsläge
Välj vilka meddelanden som ska blockeras eller ange om du vill tillåta meddelanden för samtal
från specificerade kontakter i spärrläge.
Billäge
Aktivera billäget för att ställa in enheten på att läsa upp innehåll högt och specificera de program
som ska användas i billäget.
Säkerhetshjälp
Ställ in enheten på att skicka ett meddelande till mottagare vid en nödsituation. Håll knapparna
Volym upp och Volym ned nedtryckta i 3 sekunder för att skicka meddelandet.
• Redigera nödmeddelande: Redigera meddelandet som ska skickas när du befinner dig i ett
nödläge.
• Meddelandeintervall: Ställ in ett intervall för att skicka meddelandet igen.
• Nödkontakter: Markera eller redigera mottagare för meddelandet.
151
Inställningar
Energisparläge
Aktivera energisparläge och ändra inställningarna för energisparläge.
• CPU-energisparläge: Ställ in enheten på att begränsa viss användning av systemresurser.
• Skärmenergisparläge: Ställ in enheten på att minska skärmens ljusstyrka.
• Stäng av vibrationsåterkoppling: Ställ in enheten på att slå av vibrationen när du trycker på
knapparna.
• Lär dig om energisparläget: Lär dig hur du minskar batteriförbrukningen.
Tillbehör
• Automatisk upplåsning: Ställ in enheten på att låsas upp automatiskt när fodralet öppnas.
• Ljudutgång: Välj ett utgående ljudformat som ska användas vid anslutning av enheten till
HDMI-enheter. Vissa enheter kanske inte stöder inställningen för surroundljud.
Tillgänglighet
Tillgänglighetstjänsterna är specialfunktioner för de med vissa fysiska handikapp. Öppna och
modifiera följande inställningar för att öka tillgängligheten för enheten.
• Rotera skärm automatiskt: Ställ in gränssnittet på att rotera automatiskt när du vrider
enheten.
• Skärmtimeout: Ange hur lång tid det ska ta innan skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
• Säg lösenord: Ställ in enheten på att läsa upp lösenord som du anger på webbsidor högt
med TalkBack.
• Besvara/avsluta samtal:
– – Besvara samtal med hemknappen: Ställ in enheten på att du ska besvara samtal genom
att trycka på hemknappen.
– – Besvara samtal genom att trycka.: Ställ in enheten på att besvara ett inkommande
samtal när du trycker lätt på samtalsknappen två gånger.
– – Röststyrning: Ställ in enheten på att du ska besvara eller avvisa ett inkommande samtal
med röstkommandon.
– – Strömknapp avslut. samtal: Ställ in enheten på att ett samtal avslutas när du trycker på
strömknappen.
152
Inställningar
• Visa genväg: Lägg till en genväg till Tillgänglighet på snabbmenyn som visas när du trycker
på strömknappen och håller den nedtryckt.
• Hantera tillgänglighet: Exportera eller importera tillgänglighetsinställningar för att dela
dem med andra enheter.
• TalkBack: Aktivera TalkBack, som erbjuder röståterkoppling.
• Teckenstorlek: Ändra teckenstorlek.
• Förstoring: Ställ in enheten på att du ska zooma in och ut med fingerrörelser.
• Negativa färger: Vänd om bildskärmsfärgerna för att förbättra synligheten.
• Färgjustering: Justera färgschemat för skärmen när enheten avgör att du är färgblind eller
har svårt att läsa innehållet.
• Genväg för tillgänglighet: Ställ in enheten på att aktivera Talkback när du trycker på
strömknappen och håller den nedtryckt och sedan trycker på skärmen med två fingrar och
håll nedtryckt.
• Alt. för text-till-tal:
– – Prioriterad TTS-motor: Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer
genom att trycka på .
– – Talhastighet: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
– – Lyssna på ett exempel: Lyssna på den talade texten som ett exempel.
• Förbättra webbtillgängligheten: Ställ in program på att installera webbskript för att göra
webbinnehållet mer tillgängligt.
• Ljudbalans: Justera ljudbalansen vid användning av ett dubbelt headset.
• Monoljud: Aktivera mono-ljudet när du lyssnar på ljud med en hörsnäcka.
• Stäng av alla ljud: Tysta alla enhetsljud.
• Assistentmeny: Ställ in enheten på att visa genvägsknapparna för hjälp med åtkomst till
funktioner som stöds av externa knappar eller funktioner på meddelandepanelen. Du kan
också redigera menyn på genvägsikonen.
• Fördröjning för tryck och håll kvar: Ange identifieringstid för att trycka lätt på skärmen och
hålla nedtryckt.
• Interaktionskontroll: Ställ in att ett område på skärmen ska exkluderas från tryckningar.
153
Inställningar
Språk och inmatning
Ändra inställningar för textinmatning. Vissa alternativ kanske inte är tillgängliga beroende på valt
språk.
Språk
Välj ett displayspråk för alla menyer och program.
Standard
Välj typ av standardtangentbord för textinmatning.
Googles röstinmatning
För att ändra inställningarna för röstinmatning tryck lätt på
.
• Välj inmatningsspråk: Välj språk för textinmatning.
• Blockera stötande ord: Ställ in enheten på att hindra att enheten identifierar stötande ord i
röstinmatningar.
• Hämta taligenkänning f. offlineanv.: Hämta och installera språkdata för offlineröstinmatning.
Samsung-tangentbord
För att ändra inställningarna för Samsung-tangentbordet tryck lätt på
.
Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region eller tjänsteleverantör.
• Alfabet: Ändra tangentbordslayouten.
• Nummer och symboler: Ändra tangentbordslayouten.
• Inmatningsspråk: Välj språk för textinmatning.
• Förutsedd text: Aktivera läget för att förutse ord baserat på inmatning och visa ordförslag.
Du kan också anpassa inställningarna för ordförutsägelse.
• Kontinuerlig inmatning: Ställ in enheten på att du ska ange text genom att svepa över
tangentbordet.
• Markörkontroll: Aktivera eller inaktivera den smarta tangentbordsnavigeringsfunktionen för
att flytta markören genom att bläddra med tangentbordet.
154
Inställningar
• Röstindata: Aktivera röstinmatningsfunktionen för att ange text med rösten.
• Avancerat:
– – Stor bokstav automatiskt: Ange att stor bokstav automatiskt ska användas efter
skiljetecken som används i slutet av en mening, till exempel punkt, frågetecken och
utropstecken.
– – Automatiska mellanrum: Ställ in enheten på att automatiskt infoga ett mellanslag
mellan orden.
– – Interpunktera automatiskt: Ställ in enheten på att infoga en punkt när du trycker två
gånger på blanksteget.
– – Förhandsgranska tecken: Ställ in enheten på att visa en förhandsgranskningsbild av
varje bokstav du trycker på.
– – Vibration vid knapptryck.: Ställ in enheten på att vibrera när en knapp trycks in.
– – Ljud vid knapptryckning: Ställ in enheten på att avge ett ljud när en knapp trycks in.
• Återställ inställningar: Återställ inställningarna för Samsung-tangentbordet.
Röstigenkänning
Välja en motor för röstigenkänning.
Den här funktionen visas endast när du använder röstigenkänningsprogrammet.
Röstsökning
För Samsung-röstidentifiering, använd följande alternativ:
• Language: Välj språk för röstigenkänning.
• Open via the home key: Ställ in enheten på att starta S Voice genom att du trycker på
hemknappen två gånger.
• Use location data: Ställ in enheten på att använda din platsinformation för
röstsökningsresultat.
• Hide offensive words: Dölj stötande ord som enheten kände igen från röstsökningen.
• Help: Se hjälpinformation för S Voice-funktionen.
• About: Visa versionsinformation.
• Voice control: Ändra inställningarna om du vill styra alternativen med röstkommandon.
• Auto-start speaker: Ställ in enheten på att automatiskt slå på högtalartelefonen när du
ringer ett samtal med S Voice.
155
Inställningar
• Show body of message: Ställ in enheten på att visa text i ett nytt meddelande som tas emot
i billäge.
• Wake up command: Ställ in enheten på att starta röstigenkänning genom att du säger ett
uppvakningskommando under användning av S Voice.
• Wake up in lock screen: Ställ in enheten på att identifiera kommandon när skärmen är låst.
• Set wake-up command: Ange ett uppvakningskommando för att starta S Voice eller utföra
en viss funktion.
• Check missed events: Ställ in enheten på att kontrollera missade samtal, meddelanden eller
händelser när S Voice startas genom att trycka på headset-knappen.
• Home address: Ange din hemadress för att använda platsinformation med
röstkommandofunktionen.
• Log in to Facebook: Ange information för ditt Facebook-konto för att använda Facebook
med S Voice.
• Log in to Twitter: Ange information för ditt Twitter-konto för att använda Twitter med S
Voice.
För Google-röstidentifiering, använd följande alternativ:
• Språk: Välj språk för röstigenkänning.
• Talutdata: Ställ in enheten på att ge röståterkoppling för att varna dig för den aktuella
åtgärden.
• Blockera stötande ord: Dölj stötande ord som enheten kände igen från
röstsökningsresultaten.
• Hämta taligenkänning f. offlineanv.: Hämta och installera språkdata för offlineröstinmatning.
• Bluetooth-mikrofonlurar: Ställ in enheten så att den tillåter röstsökning med ett Bluetoothheadset när ett sådant är anslutet till enheten.
Alt. för text-till-tal
• Prioriterad TTS-motor: Välj en talsyntesmotor. Ändra inställningarna för talsyntesmotorer
genom att trycka på .
• Talhastighet: Välj en hastighet för funktionen text-till-tal.
• Lyssna på ett exempel: Lyssna på den talade texten som ett exempel.
156
Inställningar
Pekarhastighet
Justera pekarhastigheten för den mus eller styrplatta som är ansluten till din enhet.
Rörelser och gester
Aktivera rörelseidentifieringsfunktionen och ändra inställningarna som styr rörelseidentifiering
på din enhet.
• Rörelse:
– – Direktsamtal: Ställ in enheten på att att du ska ringa ett röstsamtal genom att ta
upp enheten och hålla den nära örat under visning av samtals-, meddelande- eller
kontaktuppgifter.
– – Smart varning: Ställ in enheten på att varna dig om du har missade samtal eller nya
meddelanden när du tar upp enheten.
– – Zooma: Ställ in enheten på att zooma in eller ut bilder i Galleri eller när du surfar på
internet när du trycker på två punkter med fingrarna och håll dem nedtryckta och sedan
lutar enheten bakåt och framåt.
– – Flytta en ikon: Ställ in enheten på att flytta ett objekt till en annan sida när du trycker på
objektet och håller det nedtryckt och sedan lutar enheten åt vänster eller höger.
– – Navigera i bild: Ställ in enheten på att navigera i en bild genom att du flyttar enheten i
valfri riktning när bilden har zoomats in.
– – Tysta/pausa: Ställ in enheten på att tysta inkommande samtal, alarm och musik genom
att du placerar enheten med framsidan nedåt.
• Gyroskopkalibrering: Kalibrera gyroskopet så din enhet kan identifiera rotationen korrekt.
• Placera enheten på en stabil yta under kalibreringen. Kalibreringsprocessen kan
misslyckas om enheten vibrerar eller rör sig under kalibreringen.
• Kalibrera gyroskopet när du upplever drivning eller oavsiktliga rörelser vid
användning av lutnings- eller panoreringsrörelser eller rörelseaktiverade spel.
157
Inställningar
Smart skärm
• Smart viloläge: Ställ in enheten på att förhindra att bakgrundsljuset slås av när du tittar på
displayen.
• Smart rotation: Ställ in gränssnittet på att inte rotera i ditt ansiktes riktning.
Röststyrning
Ändra inställningarna för att styra alternativen med röstkommandon.
Om Vibrera vid ringsignal är aktiverat kommer enheten inte att känna igen
röstkommandon vid samtal.
Konton
Lägg till konto
Lägg till e-post- eller SNS-konton.
Moln
Ändra inställningarna för att synkronisera data eller filer med ditt Samsung-konto eller din
molnlagring för Dropbox.
Säkerhetskopiera och återställ
Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.
• Säkerhetskopiera data: Ställ in enheten på att säkerhetskopiera inställningar och
programdata till Google-servern.
• Säkerhetskopieringskonto: Installera eller redigera ditt Google-säkerhetskopieringskonto.
• Automatisk återställning: Ställ in enheten på att återställa inställningarna och programdata
när programmen installeras om på enheten.
• Återställning till fabriksdata: Återställ inställningarna till fabriksstandard och radera alla
data.
158
Inställningar
Mer
Anpassa inställningarna för platstjänster, säkerhet och andra alternativ.
Platstjänster
Ändra inställningar för platsinformationsbehörighet.
• Åtkomst till min plats: Ställ in enheten på att tillåta att program använder den aktuella
platsinformationen.
• Använd GPS-satelliter: Ställ in enheten på att använda GPS-satellit för att hitta din plats.
• Använd trådlösa nätverk: Ställ in enheten på att tillåta insamling av platsdata eller att
fastställa platsen för din försvunna eller stulna enhet via Wi-Fi eller ett mobilt nätverk.
• Mina platser: Ställ in profilerna som används för specifika platser när du använder GPS-,
Wi-Fi-, eller Bluetooth-funktioner för att söka efter din aktuella plats.
Säkerhet
Ändra inställningarna för att säkra enheten och SIM- eller USIM-kortet.
• Kryptera enhet: Ställ in ett lösenord för att kryptera data som sparats på enheten. Du måste
ange lösenordet varje gång du slår på enheten.
Du måste först ladda batteriet innan den här inställningen aktiveras, eftersom det kan ta
mer än en timme att kryptera enheten.
• Kryptera externt SD-kort: Ställ in enheten på att kryptera filer på ett minneskort.
Om du återställer enheten till fabriksstandard med den här inställningen aktiverad
kan inte enheten läsa dina krypterade filer. Inaktivera den här inställningen innan du
återställer enheten.
159
Inställningar
• Fjärrkontroller: Ställ in enheten på att styra din försvunna eller stulna enhet via fjärrstyrning
på internet. För att använda den här funktionen måste du först logga in på ditt Samsungkonto.
– – Kontoregistrering: Lägg till eller visa ditt Samsung-konto.
– – Använd trådlösa nätverk: Ställ in enheten på att tillåta insamling av platsdata eller att
fastställa platsen för din försvunna eller stulna enhet via Wi-Fi eller ett mobilt nätverk.
• Varning för SIM-kortsänd.: Aktivera eller inaktivera funktionen Hitta min mobila enhet, som
hjälper till att finna enheten om den tappas bort eller blir stulen.
• Webbp. Hitta min mob. enh: Öppna webbplatsen Hitta min mobila enhet
(findmymobile.samsung.com). Du kan söka efter och styra din försvunna eller stulna enhet
på webbplatsen för Hitta min mobila enhet.
• Ställ in SIM-kortslås:
– – Lås SIM-kort: Aktivera eller inaktivera PIN-låsfunktionen som innebär att du måste ange
PIN-koden innan enheten kan användas.
– – Byt PIN-kod: Ändra den PIN-kod som används för att få åtkomst till SIM- eller USIM-data.
• Gör lösenord synliga: Ställ in enheten på att visa lösenord medan du anger text.
• Enhetsadministratörer: Visa enhetsadministratörer som installerats på enheten. Du kan
tillåta enhetsadministratörer för att införa nya regler för enheten.
• Okända källor: Välj för att installera program från en valfri källa. Om alternativet inte valts
hämtar du bara program från Play Butik.
• Verifiera program: Ställ in alternativet för att tillåta att Google kontrollerar programmet
avseende skadligt beteende innan du installerar det.
• Tillförlitliga uppgifter: Välj certifikat och uppgifter för att säkerställa säker användning av
olika program.
• Installera från enhetslagring: Installera krypterade certifikat som är lagrade på USBlagringen.
• Rensa uppgifter: Radera ID-uppgifterna från enheten och återställ lösenordet.
Programhanterare
Visa och hantera programmen på enheten.
160
Inställningar
Batteri
Visa hur mycket batterikraft enheten har förbrukat.
Lagring
Visa minnesinformation för enheten och minneskortet, eller formatera ett minneskort.
Om du formaterar ett minneskort raderas alla data permanent från minneskortet.
Internminnets faktiska, tillgängliga kapacitet är mindre än den angivna kapaciteten på
grund av att operativsystemet och standardprogrammen tar upp en del av minnet. Den
tillgängliga kapaciteten kan ändras när du uppgraderar enheten.
Datum och tid
Öppna och modifiera följande inställningar för att styra hur enheten visar tid och datum.
Om batteriet sitter kvar helt urladdat eller tas bort från enheten återställs datum och tid.
• Automatiskt datum och automatisk tid: Uppdatera automatiskt datum och tid när du
förflyttar dig över tidszoner.
• Ställ in datum: Ange dagens datum manuellt.
• Ställ in tid: Ange aktuell tid manuellt.
• Automatisk tidszon: Ställ in enheten på att ta emot information om tidszonen från
nätverket när du förflyttar dig över tidszoner.
• Välj tidszon: Ange den tidszon du bor i.
• Använd 24-timmarsformat: Visa tiden i 24-timmarsformat.
• Välj datumformat: Välj ett datumformat.
161
Inställningar
Om enheten
Komma åt enhetsinformation och uppdatera enhetsprogramvara.
Om du vill se information om enhetsetiketter som till exempel IMEI-numret, serienumret eller CEmärkningen trycker du lätt på Etikett.
Ställ in på Google
Använd det här programmet för att konfigurera inställningar för vissa funktioner som
tillhandahålls av Google.
Tryck lätt på Ställ in på Google på programskärmen.
162
Felsökning
Motivet har röda ögon
Röda ögon uppstår när ljuset från kamerablixten reflekteras i motivets ögon.
Ställ in blixtalternativet på Röda ögon eller K. röda ögon.
Det finns dammfläckar på fotona
Om det finns dammpartiklar i luften kan de fastna på bilden när du använder blixten.
• Stäng av blixten eller undvik att fotografera på dammiga platser.
• Justera ISO-känsligheten. (sid. 98)
Fotona är suddiga
Du kan få suddiga bilder när du fotograferar i miljöer med svag belysning eller håller kameran på
fel sätt.
• Tryck ned slutarknappen halvvägs så att motivet verkligen fokuseras.
• Ställ in bildstabiliseringsalternativet.
• Använd stativ för att undvika att kameran skakar.
Fotona blir suddiga vid nattfotografering
Eftersom kameran försöker ta in mer ljus förlängs slutartiden. Det kan vara svårt att hålla
kameran stilla tillräckligt länge för att ta en skarp bild, vilket kan leda till kameraskakning.
• Ställ in Natt i smartläge.
• Sätt på blixten.
• Justera ISO-känsligheten. (sid. 98)
• Använd stativ för att undvika att kameran skakar.
163
Felsökning
Motiven är för mörka på grund av bakgrundsljuset
När ljuskällan är bakom motivet eller om det är stor kontrast mellan ljusa och mörka partier i en
bild, kan motivet bli för mörkt.
• Undvik att fotografera mot solen.
• Ställ in blixtalternativet på Fyll i.
• Justera exponeringsvärdet.
• Ställ in mätningsalternativet på Punkt om motivet befinner sig i mitten av ramen.
När det inte går att sätta på enheten
• Kontrollera att batteriet sitter i. (sid. 11)
• Ladda batteriet.
När det inte går att ta bilder eller spela in videor
• Lagringsmediet kan vara fullt. Ta bort filer som du inte behöver, eller sätt i ett nytt
minneskort.
• Formatera minneskortet.
• Det kan vara fel på minneskortet. Köp ett nytt kort.
• Kontrollera att enheten är påslagen.
• Ladda batteriet.
• Kontrollera att batteriet sitter i. (sid. 11)
När blixten inte fungerar
• Blixtalternativet kan vara inställt på Av. (sid. 102)
• I en del lägen är blixten inaktiverad.
164
Felsökning
När blixten slås på helt oväntat
Blixten kan slås på oväntat på grund av statisk elektricitet. Det är alltså inget fel på den.
När färgerna i bilden inte motsvarar verkligheten
Välj ett lämpligt alternativ för vitbalans som passar ljuskällan. (sid. 99)
När bilden blir för ljus
• Stäng av blixten. (sid. 102)
• Justera ISO-känsligheten. (sid. 98)
• Justera exponeringsvärdet. (sid. 97)
När bilden blir för mörk
• Sätt på blixten. (sid. 102)
• Justera ISO-känsligheten. (sid. 98)
• Justera exponeringsvärdet. (sid. 97)
När du slår på enheten eller under tiden du använder den, blir du
ombedd att ange en av följande koder:
• Lösenord: När enhetslåset är aktiverat måste du ange det lösenord du har angett för
enheten.
• PIN: När du använder enheten för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad
måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen
genom att använda Lås SIM-kort.
• PUK: Ditt SIM- eller USIM-kort är spärrat, vanligtvis som resultat av att du har angett fel PINkod flera gånger i följd. Du måste ange den PUK-kod som du fått av tjänsteleverantören.
• PIN2: När du öppnar en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2-kod som medföljer
SIM- eller USIM-kortet. För mer information kontakta din tjänsteleverantör.
165
Felsökning
Din enhet visar felmeddelanden rörande nätverk eller tjänster
• Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora
kontakten. Gå till ett annat område och försök igen.
• Du kan inte komma åt vissa alternativ utan en abonnemang. Kontakta din tjänsteleverantör
för mer information.
Objektivfattningen dras inte in även om strömmen stängs av
När du stänger av strömmen medan du håller i objektivfattningen dras objektivfattningen inte in.
I så fall ska du inte försöka trycka in objektfattningen med våld. Ta med dig kameran till närmaste
Samsung-servicecenter.
Pekskärmen svarar långsamt eller på fel sätt
Om enheten har en pekskärm och pekskärmen inte svarar på rätt sätt kan du prova något av
följande:
• Ta bort skyddstejpen från pekskärmen. Skyddstejpen kan hindra enheten från att känna av
dina inmatningar och rekommenderas inte för enheter med pekskärmar.
• Se till att händerna är rena och torra när du trycker lätt på pekskärmen.
• Starta om enheten för att rensa tillfälliga programvarufel.
• Se till att enhetens programvara är uppgraderad till senaste versionen.
• Om pekskärmen blir repig eller skadad ska du ta med enheten till ett Samsung-servicecenter.
Din enhet fryser eller har allvarliga fel
Om enheten fryser eller hänger sig kan du behöva stänga program eller återställa enheten för att
återfå full funktion. Om enheten fryser och inte svarar ska du trycka på strömknappen och hålla
den nedtryckt i 7 sekunder. Enheten startar om automatiskt.
Om detta inte löser problemet, gör en återställning till fabriksdata. På programskärmen tryck lätt
på Inställningar → Konton → Säkerhetskopiera och återställ → Återställning till fabriksdata
→ Återställ enhet → Radera alla.
166
Felsökning
Samtal kopplas inte fram
Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora kontakten till
nätverket. Gå till ett annat område och försök igen.
Utgående samtal kopplas inte fram
• Kontrollera att du har tryckt på uppringningsknappen.
• Se till att du har öppnat rätt mobilt nätverk.
• Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för telefonnumret du ringer till.
Inkommande samtal kopplas inte fram
• Kontrollera att enheten är påslagen.
• Se till att du har öppnat rätt mobilt nätverk.
• Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för det inkommande telefonnumret.
Andra kan inte höra dig under ett samtal
• Se till att du inte täcker över den inbyggda mikrofonen.
• Kontrollera att mikrofonen är nära din mun.
• Om du använder headset ska du se till att det är anslutet på rätt sätt.
Ljudkvaliteten är dålig
• Se till att du inte blockerar enhetens inbyggda antenn.
• Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig täckning kan du förlora
kontakten. Gå till ett annat område och försök igen.
När jag ringer upp från kontakter kopplas inte samtalet fram
• Se till att rätt nummer är lagrat i kontaktlistan.
• Ange det igen och spara numret om det behövs.
• Se till att du inte har ställt in samtalsspärrar för kontaktens telefonnummer.
167
Felsökning
Enheten avger en signal och batteriikonen blir tom
Batterinivån är låg. Ladda batteriet eller byt det för att fortsätta använda enheten.
Batteriet laddas inte korrekt eller så stängs enheten av
• Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren,
mjuk trasa och försök ladda batteriet igen.
• Om batteriet inte laddas helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt
batteri (följ lokala föreskrifter om bortskaffande).
Enheten kan vara mycket varm vid beröring
När du använder program som kräver mer ström eller använder program på enheten under en
längre tid kan enheten bli varm. Detta är normalt och bör inte påverka enhetens livslängd eller
prestanda.
Felmeddelanden visas vid start av kameran
Din Samsung-enhet måste ha tillräckligt med minne och batteri för att hantera
kameraprogrammet. Om du ser ett felmeddelande när du startar kameran ska du göra följande:
• Ladda batteriet eller byta det mot ett fulladdat.
• Frigöra lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
• Starta om enheten. Om du fortfarande har problem efter att ha provat dessa tips, ska du
kontakta Samsung-servicecenter.
Felmeddelanden visas när jag öppnar musikfiler
Vissa musikfiler kanske av olika anledningar inte går att spela upp på Samsung-enheten. Om du
ser felmeddelanden när du öppnar musikfiler på enheten, ska du göra följande:
• Frigör lite minne genom att överföra filer till en dator eller radera filer från enheten.
• Se till att musikfilen inte är skyddad av Digital Rights Management (DRM). Om filen är DRMskyddad, ska du se till att du har rätt licens eller nyckel för att spela upp filen.
• Se till att enheten stöder filtypen.
168
Felsökning
En annan Bluetooth-enhet hittas inte
• Kontrollera att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.
• Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten du vill ansluta till, om
detta behövs.
• Se till att enheten och den andra Bluetooth-enheten ligger inom det längsta avståndet för
Bluetooth (10 m).
Om förslagen ovan inte hjälper dig att lösa problemet kontaktar du bara Samsung-servicecenter.
Ingen anslutning upprättas när du ansluter enheten till en dator
• Se till att den USB-kabel som du använder är kompatibel med enheten.
• Se till att du har rätt drivrutiner installerade på datorn och och att dessa uppdaterats.
• Om du använder Windows XP ska du se till att du har Windows XP Service Pack 3 eller högre
installerat på datorn.
• Se till att du har Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller högre installerat på
datorn.
Ett litet glapp visas runt utsidan av enhetens hölje
• Det här glappet är en nödvändig tillverkningsfunktion och vissa mindre rörelser eller
vibrationer i delar kan uppstå.
• Med tiden kan friktionen mellan delar leda till att det här glappet ökar något.
169
Rengöra kameran
Ta bort damm med en blåspensel och torka försiktigt av linsen med en mjuk trasa. Om dammet
är kvar kan du ta lite linsrengöringsvätska på ett linsrengöringspapper och torka försiktigt.
Tryck inte på linsskyddet, och använd inte en blåspensel när du rengör det.
Använd aldrig bensen, thinner eller alkohol för att rengöra enheten. De lösningarna kan
skada kameran eller göra så att den inte fungerar.
170
En del innehåll kan skilja sig åt från din enhet beroende på region, operatör eller
programvaruversion och kan ändras utan föregående meddelande.
Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
www.samsung.se.
Klicka på ”SUPPORT”=>”Hjälp & felsökning” och
välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
Swedish. 11/2013. Rev.1.1
Download PDF