Samsung | SM-R322 | Samsung SM-R322 Användarmanual

BRUKSANVISNING
SM-R322
Printed in Korea
GH68-45048J Rev.1.0
Swedish. 10/2015
Innehållsförteckning
Läs detta först
Grunder
6
39 Använda pekplattan
42 Oculus-hemskärmen och VRprogramskärmen
44 Flytta pekaren eller skärmen
45 Välja objekt
48 Hantera program
49 Ta emot samtal
51 Visa aviseringar
52 Använda universalmenyn
Hälso- och säkerhetsvarningar
Komma igång
16 Om din Gear VR
17 Förpackningens innehåll
18Enhetslayout
23 Bära din Gear VR
36 Installera Gear VR-programvaran
2
Innehållsförteckning
Program
54
56
57
61
Oculus Store
Oculus Video
VR Gallery
Oculus 360 Photos
Felsökning
Säkerhetsinformation
3
Läs detta först
• Läs handboken noggrant innan du använder din Samsung Gear
•
•
•
•
4
VR (även kallad Gear VR) så att du använder den på ett säkert
och riktigt sätt.
Använd endast din Gear VR i avsett syfte. Om du använder din
Gear VR i andra syften kan det leda till skador.
För att kunna använda din Gear VR måste den vara ansluten
till en Samsung Galaxy Note5, Samsung Galaxy S6 edge+,
Samsung Galaxy S6 eller Samsung Galaxy S6 edge. Din Gear VR
kan inte användas ensam.
Om du vill använda din Samsung Galaxy Note5 eller Samsung
Galaxy S6 edge+ med din Gear VR ska du uppgradera den
mobila enhetens programvara till den senaste versionen.
Beskrivningar är baserade på standardinställningarna på
Samsung Galaxy Note5 (kallas även den mobila enheten).
Läs detta först
• Vissa språk eller visst innehåll kanske inte finns tillgängligt
beroende på region eller nätverk.
• Du kan se licensen för öppen källkod för din Gear VR på
opensource.samsung.com.
Instruktionsikoner
Varning: Situationer som kan leda till att du skadar dig eller
att andra skadar sig
Var försiktig!: Situationer som kan leda till skador på
enheten eller annan utrustning
Meddelande: Kommentarer, användningstips eller
tilläggsinformation
5
Läs detta först
Hälso- och säkerhetsvarningar
• Se till att alla som använder Gear VR noggrant läser varningarna
nedan innan de använder Gear VR-enheten för att minska risken
för personskador, obehag eller skador på egendom.
• De här hälso- och säkerhetsvarningarna uppdateras
regelbundet för riktighet och fullständighet. Gå till
oculus.com/warnings för att få den senaste versionen.
Innan du använder din Gear VR
• Läs och följ alla installations- och användaranvisningar som
medföljer din Gear VR.
• Din Gear VR bör justeras för varje enskild användare och
kalibreras med hjälp av konfigurationsprogramvaran (om
tillgänglig) innan du startar en VR-upplevelse (virtuell
verklighet). Om de här anvisningarna inte följs kan det öka
risken för obehag.
6
Läs detta först
• Vi rekommenderar att du uppsöker en läkare innan du
använder din Gear VR om du är gravid, äldre, har onormal
binokulär syn eller psykiska åkommor, eller om du har hjärtfel
eller andra allvarliga medicinska åkommor.
Anfall
Hos en del personer (cirka 1 på 4000) kan blinkande ljus eller
mönster leda till svår yrsel, anfall, epileptiska anfall eller tillfällig
medvetslöshet, och det kan inträffa när de tittar på TV, spelar
videospel eller upplever virtuell verklighet, även om de aldrig
tidigare har haft ett anfall eller blivit tillfälligt medvetslösa eller inte
har någon historik av anfall eller epilepsi. Sådana anfall är vanligare
hos barn och ungdomar under 20 år. Alla som har haft anfall,
förlorat medvetandet eller upplevt andra symtom som kan kopplas
till epilepsi bör uppsöka en läkare innan de använder Gear VR.
7
Läs detta först
Barn
Gear VR-enheten ska inte användas av barn under tretton år. Vuxna
bör övervaka barn (tretton år och äldre) som använder eller har
använt en Gear VR-enhet för att upptäcka de syntom som nämns
nedan, och bör begränsa den tid som barnen använder Gear VRenheten och se till att de tar pauser under tiden som de använder
den. Användning under en längre tid bör undvikas eftersom det
kan ha negativ inverkan på koordinationen mellan hand och öga,
balansen och förmågan att göra flera saker samtidigt. Vuxna bör
övervaka barn noggrant under och efter användningen av Gear VRenheten för att upptäcka försämringar av dessa förmågor.
8
Läs detta först
Allmänna anvisningar och försiktighetsåtgärder
Du bör alltid följa de här anvisningarna och vidta de här
försiktighetsåtgärderna när du använder din Gear VR för att minska
risken för skador eller obehag.
Använd endast på en säker plats
• Din Gear VR ger dig en upplevelse i en virtuell verklighet
som distraherar dig från och blockerar vyn av din faktiska
omgivning. För att få en säker upplevelse ska du alltid sitta ner
när du använder din Gear VR. Se särskilt till att du inte befinner
dig i närheten av andra personer, föremål, trappor, balkonger,
fönster, möbler eller andra föremål som du kan stöta emot
eller stöta omkull när du använder, eller direkt efter att du har
använt, din Gear VR. Hantera inte vassa eller på annat sätt farliga
föremål när du använder din Gear VR. Bär aldrig din Gear VR
i situationer där du måste vara uppmärksam, t.ex. när du går,
cyklar eller kör bil.
9
Läs detta först
• Se till att din Gear VR sitter plant och bekvämt på huvudet samt
att du ser en enda tydlig bild.
• Vänj din kropp genom att öka användningen av din Gear VR
gradvis. Använd bara din Gear VR några minuter åt gången
i början och öka användningstiden gradvis allteftersom du
vänjer dig vid VR-upplevelsen. Om du ser dig omkring första
gången du använder virtuell verklighet kan det hjälpa dig att
vänja dig vid små skillnader mellan dina riktiga rörelser och hur
de rörelserna upplevs i den virtuella verkligheten.
• En bekväm VR-upplevelse kräver fullgod rörelse och
balans. Använd inte din Gear VR när du är trött, behöver
sova, är påverkad av alkohol eller droger, är bakfull, har
matsmältningsproblem, lider av emotionell stress eller ångest,
eller när du är förkyld, har influensa, huvudvärk, migrän eller ont
i öronen eftersom det här kan öka mottagligheten för negativa
effekter.
10
Läs detta först
• Använd inte din Gear VR när du befinner dig i ett fordon som rör
•
•
•
•
sig, t.ex. bil, buss, tåg, eftersom det kan öka mottagligheten för
negativa effekter.
Ta en paus på 10–15 minuter var 30 minut, även om du inte
anser att du behöver det. Alla är olika, så ta längre pauser oftare
om du känner obehag. Du bestämmer vad som fungerar bäst.
Din Gear VR kan vara utrustad med en ”genomsläpps”-funktion
som gör att du tillfälligt kan se din omgivning och få en kort
upplevelse av den verkliga världen. Du bör alltid ta bort din
Gear VR i situationer som kräver din uppmärksamhet eller
koordination.
Sluta använda din Gear VR om den verkar varm. Kontakt med en
överhettad enhet under en längre tid kan leda till brännskador.
Bär inte din Gear VR utan att den mobila enheten har anslutits.
11
Läs detta först
• Att lyssna på ljud på hög volym kan leda till obotliga skador på
din hörsel. Bakgrundsljud, samt att kontinuerligt utsättas för
hög volym, kan göra att ljudet verkar tystare än det egentligen
är. På grund av VR-upplevelsens uppslukande karaktär ska du
använda din Gear VR med ljudet på låg volym eftersom du
då fortfarande är medveten om din omgivning och risken för
hörselskador minskar.
Obehag
• Sluta omedelbart att använda Gear VR-enheten om någon
som använder den uppvisar något av följande symtom: anfall,
medvetslöshet, ögontrötthet, ögon- eller muskelryckningar,
ofrivilliga rörelser, syn som ändras eller blir suddig,
dubbelseende eller andra visuella avvikelser, yrsel, förvirring,
försämrad balans, försämrad koordination mellan hand
och öga, överdriven svettning, överdriven salivavsöndring,
illamående, obehag eller smärta i huvudet eller ögonen,
sömnighet, utmattning eller symtom som liknar åksjuka.
12
Läs detta först
• Precis som de symtom man kan uppleva när man har landstigit
från ett kryssningsfartyg kan symtomen efter VR-upplevelsen
hålla i sig och bli tydligare några timmar efter användningen.
De symtom som kan uppstå efter användning innefattar
symtomen ovan samt överdriven sömnighet och minskad
förmåga att göra flera saker samtidigt. De här symtomen kan
leda till ökad skaderisk när du gör vanliga saker i den verkliga
världen.
• Du bör inte köra fordon, använda maskiner eller utföra andra
visuellt eller fysiskt krävande aktiviteter som kan få allvarliga
konsekvenser (t.ex. aktiviteter där sådana symtom kan leda
till död, personskador eller skador på egendom), eller andra
aktiviteter som kräver fullgod balans och koordination mellan
hand och öga (t.ex. utöva idrotter eller cykla) tills du har
återhämtat dig från eventuella symtom.
• Använd inte din Gear VR förrän du varit fri från symtom flera
timmar. Se till att du har konfigurerat din Gear VR korrekt innan
du återupptar användningen.
13
Läs detta först
• Var uppmärksam på den typ av innehåll som du använde
innan symtomen började eftersom du eventuellt har lättare att
drabbas av symtom utifrån det innehåll som används.
• Uppsök en läkare om du har allvarliga och/eller ihållande
symtom.
Skador på grund av repetitiv belastning
Användning av din Gear VR och inmatningsenheter (t.ex. konsoler)
under en längre tid kan göra att det gör ont i musklerna, lederna
eller huden. Om någon del av kroppen blir trött eller öm när
du spelar, eller om du känner av symtom såsom stickningar,
domningar, en brännande känsla eller stelhet ska du sluta och vila
i flera timmar innan du spelar igen. Om du fortsätter att känna av
något av ovanstående symtom eller annat obehag under tiden du
spelar eller efteråt ska du sluta använda din Gear VR och uppsöka
läkare.
14
Läs detta först
Radiofrekvensstörningar
Din Gear VR kan sända ut radiovågor som kan påverka elektronik
i närheten, inklusive pacemakers. Om du har en pacemaker eller
någon annan inopererad medicinsk enhet ska du inte använda din
Gear VR utan att först ha rådfrågat en läkare eller tillverkaren av din
medicinska enhet.
Elektrisk stöt
Minska risken för elektriska stötar genom att följa varningarna
nedan.
• Modifiera inte och plocka inte isär någon av de medföljande
komponenterna.
• Använd inte din Gear VR om någon kabel är skadad eller några
ledningar syns.
Skador av solljus
Låt inte din Gear VR ligga i direkt solljus. Direkt solljus kan leda
till eldsvåda eller orsaka skador på din Gear VR eller den anslutna
mobila enheten.
15
Komma igång
Om din Gear VR
Din Samsung Gear VR (kallas även för Gear VR) är en huvudburen
enhet för virtuell verklighet som ger en uppslukande upplevelse för
en mängd olika användare.
När du ansluter en mobil enhet till din Gear VR kan du titta på 2Deller 3D-innehåll och spela spel genom att starta program på den
mobila enheten. Använd din Gear VR med den mobila enheten och
anslut den till andra enheter, t.ex. en spelkonsol eller ett Bluetoothheadset.
16
Komma igång
Förpackningens innehåll
Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande föremål:
• Gear VR, övre huvudrem, nackrem och bruksanvisning
• Vilka produkter som medföljer enheten och tillgängliga
•
•
•
•
tillbehör kan variera beroende på region eller
tjänsteleverantör.
De medföljande produkterna är endast utformade för den
här enheten och är kanske inte kompatibla med andra
enheter.
Utseende och specifikationer kan ändras utan föregående
meddelande.
Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung.
Om du använder icke godkända tillbehör kan det leda till
prestandaproblem och fel som inte täcks av garantin.
Tillgängligheten till tillbehör kan variera beroende på
tillverkningsföretag. Mer information om tillgängliga
tillbehör finns på Samsungs webbplats.
17
Komma igång
Enhetslayout
Anslutare
Fokusjusteringsratt
Enhetshållare
(vänster)
Laddarport
Enhetshållare
(höger)
Närhetssensor
Skumgummiskydd
Linser
18
Komma igång
Bakåtknapp
Främre skydd
Pekplatta
Volymknapp
Din Gear VR kräver ingen laddning eftersom den drivs av
batteriet på den mobila enheten.
19
Komma igång
• Du kan ansluta laddaren till laddarporten på din Gear VR.
USB-kablar och 2A strömadaptrar som är godkända av
Samsung.
–– Om du använder din Gear VR när laddaren är ansluten
drivs den av laddaren och använder inte batteriet på
den mobila enheten. När du använder innehåll som
har högre strömbehov (mer än 1 A) när laddaren
är ansluten använder din Gear VR två strömkällor.
I situationer där mer ström krävs drivs din Gear VR
av laddaren och batteriet på den mobila enheten
samtidigt.
–– Om din Gear VR kopplas bort från laddaren när din
Gear VR används kan bilden på skärmen bli inaktiv
under en kort stund. Under den här perioden
omkalibreras skärmen och din Gear VR identifierar
eventuellt inte dina huvudrörelser.
–– Om din Gear VR inte används när laddaren är ansluten
laddas batteriet på den mobila enheten.
20
Komma igång
• Koppla ur laddaren när den inte används för att spara
energi. Laddaren har ingen strömbrytare, så du måste
koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används för
att undvika att slösa med ström. Laddaren ska vara nära
eluttaget och lätt att komma åt under laddningen.
• Sätt tillbaka det främre skyddet när du har slutat använda
din Gear VR.
21
Komma igång
Knappar
Knapp
Funktion
• Tryck här för att gå tillbaka
till föregående skärm.
Åter
Volym
• Håll nedtryckt för att
öppna universalmenyn. Du
kan visa statusen på din
Gear VR och konfigurera
inställningarna.
• Tryck för att justera
volymen på din Gear VR.
• Vrid för att fokusera genom
Fokusjusteringsratt
22
att justera avståndet
mellan den mobila
enheten och linserna på
din Gear VR.
Komma igång
Bära din Gear VR
Bär inte din Gear VR om du har glasögon på dig. Om du
gör det kan det leda till ansiktsskador. Om du behöver
korrigeringsglas rekommenderar vi att du använder
kontaktlinser när du använder din Gear VR.
• Skydd för linserna finns redan installerat på din Gear VR.
Ta bort linsskydden innan du använder din Gear VR så att
du ser bra.
• Håll linserna rena och skydda dem mot repor. Om linserna
blir smutsiga eller immiga ska du rengöra dem med
rengöringsduken.
23
Komma igång
• Skumgummiskyddet kan bli smutsigt om du svettas
i ansiktet när du bär din Gear VR. Det kan leda till att
skumgummiskyddet försämras. Se till att hålla ansiktet
rent och torrt när du bär din Gear VR.
• När du tar bort din Gear VR från huvudet låses skärmen på
den mobila enheten och pekplattan slutar fungera.
• När du inte bär din Gear VR ska du inte placera några
föremål på närhetssensorn inuti din Gear VR. Om du
gör det kan närhetssensorn förbli påslagen och tömma
batteriet på den mobila enheten.
24
Komma igång
1
Placera nackremmen så att remöglan är längst upp. För sedan
in varje ände på nackremmen genom remöglan på din Gear VR
och använd kardborrbandet för att fästa varje ände.
1
2
25
Komma igång
2
26
Sätt fast kroken i den övre delen på din Gear VR:s främre ram
och dra den uppåt tills den låses på plats.
Komma igång
3
För änden på huvudremmen genom remöglan på
nackremmen och använd kardborrbandet för att fästa den.
2
1
4
Ta bort det främre skyddet.
27
Komma igång
5
Tryck försiktigt på enhetshållaren (vänster) ( 1 ) och för den till
läget A eller B ( 2 ) beroende på storleken på den mobila enhet
du vill använda.
A: Samsung Galaxy Note5, Samsung Galaxy S6 edge+
B: Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 edge
1
28
2
Komma igång
6
Anslut flerfunktionsuttaget på den mobila enheten till
anslutaren.
Ett ljud hörs när den mobila enheten är korrekt ansluten.
• För inte in anslutaren med våld i den mobila enheten. Om
du gör det kan anslutaren skadas.
• Vrid inte och böj inte på anslutaren på din Gear VR när du
ansluter eller kopplar från den mobila enheten. Om du gör
det kan anslutaren skadas.
29
Komma igång
Om ingen ton hörs när du sätter i anslutaren i den mobila
enheten har eventuellt inte din Gear VR identifierat den.
Återanslut enheterna tills du hör tonen.
7
30
Dra enhetshållaren (höger) helt åt höger.
Komma igång
8
Sätt i den mobila enheten i mitten på din Gear VR ( 1 ) och tryck
försiktigt enhetshållaren (höger) åt vänster tills den mobila
enheten låses på plats ( 2 ).
1
2
31
Komma igång
• Tryck in den mobila enheten i din Gear VR tills den låses på
plats. Om den inte sitter på plats kan den mobila enheten
separeras från din Gear VR och skadas.
• Om du inte sätter i den mobila enheten i mitten kan det
orsaka obehag.
9
32
Sätt fast din Gear VR på huvudet med remmarna och placera
den bekvämt över ansiktet.
Komma igång
10Justera längden på huvudremmen och nackremmen.
Gå inte och kör inte när du bär din Gear VR. Var alltid
uppmärksam på din omgivning när du använder din Gear VR
för att undvika att skada dig själv eller andra.
• Bär din Gear VR på rätt sätt. Om din Gear VR lutar åt den
ena sidan kan det orsaka obehag.
• Om skärmen lutar ska du justera din Gear VR tills skärmen
blir tydlig.
33
Komma igång
Separera enheterna
Separera den mobila enheten från din Gear VR när du inte ska
använda den längre.
Dra enhetshållaren (höger) åt höger ( 1 ) och ta bort den mobila
enheten ( 2 ).
2
1
34
Komma igång
Ansluta ett headset
Du kan ansluta ett headset eller ett Bluetooth-headset till den
mobila enheten när du använder din Gear VR. Ett headset eller ett
Bluetooth-headset medföljer inte din Gear VR. Mer information om
hur du ansluter ett Bluetooth-headset finns i bruksanvisningen för
den mobila enheten.
Anslut ett headset till den mobila enhetens uttag för headset.
35
Komma igång
• Håll ordentligt i den mobila enheten när du ansluter
headsetet – särskilt om den mobila enheten sätts i när
enhetshållaren (vänster) är i läge B.
• Headset som inte medföljer de mobila enheterna kan
eventuellt inte anslutas till den mobila enheten.
Installera Gear VR-programvaran
För att kunna använda din Gear VR måste du installera Gear
VR-programvaran manuellt. När du ansluter den mobila enheten
till din Gear VR första gången startar programvaruinstallationen
automatiskt.
• Innan du installerar programvaran ska du se till att
den mobila enheten är ansluten till ett Wi-Fi- eller
mobilnätverk.
• Installationsmetoden eller skärmarna kan variera
beroende på programvaruversion.
36
Komma igång
1
2
Anslut den mobila enheten till din Gear VR.
3
4
Tryck lätt på Nästa.
5
Välj ett språk och tryck lätt på Fortsätt → Fortsätt.
Du kan ändra språk senare. (sid. 55)
6
Tryck lätt på Skapa konto och följ anvisningarna på skärmen
för att skapa ett Oculus-konto.
Om du redan har ett Oculus-konto trycker du lätt på Logga in
och loggar in.
När en röst ber dig att separera den mobila enheten från din
Gear VR tar du bort den mobila enheten.
Utför sedan stegen 3–8 på den mobila enheten.
Läs och godkänn hälso- och säkerhetsvarningarna samt
villkoren i slutanvändaravtalet (EULA) och tryck sedan på
Nästa.
Standardprogrammen för VR installeras automatiskt.
37
Komma igång
7
Tryck lätt på Installera applikationer för att installera de extra
VR-programmen.
8
Anslut den mobila enheten till din Gear VR. Eller tryck lätt på
Bläddra i Oculus Store för att starta programmet Oculus Store.
När programvaran har installerats visas programmet Oculus
Store på programskärmen på den mobila enheten.
• En närhetssensor inuti din Gear VR identifierar ditt ansiktes
position. När du bär din Gear VR låses skärmen upp och du
kan använda pekplattan.
• 3D-visningsupplevelsen kan variera beroende på din
synskärpa.
• Innan du använder din Gear VR ska du inaktivera
skärmlåsfunktionen på den mobila enheten.
• Om skärmen verkar sned eller lutar när du använder
din Gear VR ska du ta av den. Placera sedan din Gear
VR på en plan yta med linserna pekandes framåt och
fokusjusteringsratten längst upp. Vänta 5–7 sekunder
innan du använder den igen.
38
Grunder
Använda pekplattan
Pekplattan sitter på höger sida på din Gear VR. Använd pekplattan
för att välja objekt eller för att styra din Gear VR.
När du inte bär din Gear VR fungerar inte pekplattan.
Tryck lätt
Välj ett menyalternativ genom att trycka lätt på pekplattan med ett
finger.
39
Grunder
Svepa
Svep framåt över pekplattan för att gå till nästa objekt.
Svep bakåt över pekplattan för att gå till föregående objekt.
40
Grunder
Svep nedåt över pekplattan för att gå till nästa objekt.
Svep uppåt över pekplattan för att gå till föregående objekt.
En del program stöder eventuellt inte svepning uppåt och
nedåt.
41
Grunder
Oculus-hemskärmen och VRprogramskärmen
Oculus-hemskärmen
Oculus-hemskärmen är startpunkten för att öppna program och
funktioner. Du kan starta eller hämta VR-program på Oculushemskärmen.
Innan Oculus-hemskärmen öppnas för första gången startar en
handledning som förklarar hur du på ett säkert sätt använder och
styr din Gear VR. Läs säkerhetsvarningarna och följ anvisningarna
på skärmen. Du kan titta på handledningen igen om du behöver.
På Oculus-hemskärmen väljer du Bibliotek → Tutorial.
42
Pekare
Nyligen använda
program
Hämta program.
Visa en lista över
alla hämtade
program.
Ändra nuvarande
sida.
Grunder
VR-programskärmen
Du kan starta ett program, visa programinformation med mera.
På Oculus-hemskärmen väljer du Bibliotek. Gå till ett program och
välj för att visa information och alternativ för programmet.
Starta ett program.
Visa en
programsammanfattning.
Visa
programinformation.
Uppdatera
programmet.
Visa en
programförhandsgranskning.
43
Grunder
Flytta pekaren eller skärmen
Din Gear VR känner igen dina huvudrörelser. Rör huvudet i valfri
riktning för att flytta pekaren eller skärmen.
Pekaren återfinns i skärmens mitt. En del program visar
eventuellt inte alltid pekaren.
44
Grunder
Välja objekt
Du kan välja objekt eller program genom att röra på huvudet och
sedan trycka lätt på pekplattan. Följande exempel visar de steg
som ska utföras för att välja en bild från VR Gallery.
Skärmen, objektvalsmetoden och pekaren kan variera
beroende på det program du använder.
1
På Oculus-hemskärmen flyttar du pekaren till Bibliotek genom
att röra på huvudet. När kanten på det markeras trycker du på
pekplattan för att välja det.
45
Grunder
2
Flytta pekaren till VR Gallery genom att röra på huvudet och
tryck sedan lätt på pekplattan för att välja det.
3
Flytta pekaren till Starta genom att röra på huvudet och tryck
sedan lätt på pekplattan igen för att öppna programmet.
4
Flytta pekaren till en mapp i listan genom att röra på huvudet.
När kanten på mappen markeras trycker du på pekplattan för
att välja den.
46
Grunder
5
Flytta pekaren till en bild i listan genom att röra på huvudet.
När kanten på bilden markeras trycker du på pekplattan för att
välja den.
När en bild visas kan du svepa bakåt eller framåt över
pekplattan för att visa fler bilder.
47
Grunder
Hantera program
Starta program
På Oculus-hemskärmen väljer du Bibliotek. Gå till det program du
vill starta, välj programmet och välj sedan Starta.
Installera program
Du kan installera VR-program på den mobila enheten när du bär
din Gear VR.
På Oculus-hemskärmen väljer du Lagra eller Samsung och väljer
sedan ett program. Välj GRATIS eller INSTALLERA och följ sedan
anvisningarna på skärmen för att bekräfta installationen.
• Ytterligare avgifter kan tillkomma om du hämtar program
som inte är kostnadsfria.
• Du kan även installera VR-program på den mobila enheten
när du inte bär din Gear VR. (sid. 54)
48
Grunder
Uppdatera program
Du kan uppdatera standardprogram och installerade program.
På Oculus-hemskärmen väljer du Bibliotek. Gå till ett program som
du vill uppdatera och välj .
Ta emot samtal
Om du får ett samtal när du använder din Gear VR visas ett popupmeddelande på skärmen. Du kan visa information om den som
ringer eller avvisa samtalet.
Den mobila enheten kan bli varmare än normalt när den
används med din Gear VR. Det här inträffar särskilt om du
använder enheten för att titta på videor eller spela spel
under en längre period. Om du tar emot ett samtal när den
mobila enheten är varm kan det orsaka lättare brännskador
i ansiktet eller på örat. För att undvika brännskador ska du
ta bort den mobila enheten och vänta tills den svalnar. Om
du måste ta emot samtal när den fortfarande är varm ska du
ansluta ett headset eller använda högtalartelefonen.
49
Grunder
• Du kan inte ta emot samtal när du använder din Gear VR.
Om du vill ta emot ett samtal ska du separera den mobila
enheten från din Gear VR och sedan ta emot samtalet.
• Din Gear VR blockerar popup-meddelanden om
inkommande samtal när funktionen Stör ej är aktiverad.
Du kan slå på popup-meddelandena i universalmenyn.
(sid. 53)
Besvara ett samtal
1
När du får ett samtal visas ett popup-meddelande på skärmen
med information om vem som ringer.
2
3
4
Ta av din Gear VR.
Separera den mobila enheten från din Gear VR.
Ta emot samtalet på den mobila enheten.
När du tar emot ett samtal stängs det VR-program som körs
just nu.
50
Grunder
Avvisa ett samtal
1
När du får ett samtal visas ett popup-meddelande på skärmen
med information om vem som ringer.
2
Svep bakåt eller framåt över pekplattan för att avvisa samtalet.
Visa aviseringar
När du använder din Gear VR kan du visa allmänna aviseringar,
t.ex. händelser, meddelanden och alarm. När du får en avisering
visas ett popup-meddelande på skärmen. Om du vill se mer
aviseringsinformation ska du titta på den mobila enheten efter att
du separerar den från din Gear VR.
Din Gear VR blockerar popup-meddelanden om aviseringar
när funktionen Stör ej är aktiverad. Du kan slå på popupmeddelandena i universalmenyn. (sid. 53)
51
Grunder
Använda universalmenyn
Du kan använda universalmenyn för att konfigurera inställningar
för din Gear VR. Du kan även visa aktuell tid, återstående
batteristyrka med mera.
Håll bakåtknappen nedtryckt för att öppna universalmenyn. Gå
tillbaka till föregående skärm genom att trycka på bakåtknappen.
• Oculus Home: Gå tillbaka till Oculus-hemskärmen.
• Passthrough-kamera: Av / Passthrough-kamera: På: Aktivera
eller inaktivera den bakre kameran på den mobila enheten för
att se utanför din Gear VR.
• Flytta: Rikta in skärmen med den riktning ditt ansikte för
närvarande är vänt mot.
52
Grunder
• Stör ej: Av/Stör ej: På: Ställ in din Gear VR på att slå på eller
stänga av popup-meddelanden för inkommande samtal och
aviseringar.
• Ljusstyrka: Justera ljusstyrkan.
• Sätt inte fast det främre skyddet när du använder den
mobila enhetens bakre kamera.
• De här funktionerna är eventuellt inte tillgängliga i vissa
program.
53
Program
Oculus Store
Hantera program för din Gear VR på den mobila enheten.
Öppna programskärmen på den mobila enheten och tryck lätt på
Oculus.
När du startar programmet Oculus Store för första gången måste
du logga in på ett Oculus-konto. Tryck lätt på Logga in för att logga
in. Om du inte har något konto trycker du lätt på Skapa konto och
följer anvisningarna på skärmen för att skapa ett konto.
Installera program
Tryck lätt på
, välj en kategori och välj sedan ett program. Tryck
lätt på GRATIS eller tryck lätt på knappen som visar programmets
pris och tryck sedan lätt på Godkänn för att bekräfta installationen.
Ytterligare avgifter kan tillkomma om du hämtar program
som inte är kostnadsfria.
54
Program
Avinstallera program
→ Bibliotek. Svep åt höger eller vänster för att
Tryck lätt på
välja en kategori, gå till det program du vill avinstallera och tryck
sedan lätt på AVINSTALLERA.
Om ett program avinstalleras av misstag kan du installera
→ Bibliotek, svep åt höger eller
om det. Tryck lätt på
vänster för att välja en kategori, gå till det program du vill
installera om och tryck sedan lätt på INSTALLERA.
Ställa in språk
Om du vill ändra språk trycker du lätt på
väljer sedan ett språk.
→
→ Språk och
Det valda språket tillämpas endast på Oculus Storeprogrammet och din Gear VR, inte på det språk som visas i
den mobila enheten.
55
Program
Oculus Video
Titta på videor på en skärm i din egen virtuella biosalong.
1
2
3
4
På Oculus-hemskärmen väljer du Bibliotek.
5
Välj en video och spela upp den.
Gå till Oculus Video och välj programmet.
Välj Starta.
Välj en skärmkategori.
Videor sorteras utifrån skärmtyp.
• Du kan ändra din omgivning när du tittar på videon på
standardskärmen.
• När videon har spelats klart spelas nästa video upp
automatiskt efter några sekunder.
56
Program
När du tittar på videor kan du styra videouppspelningen. Tryck lätt
på pekplattan för att använda följande funktioner:
• / : Pausa och återuppta uppspelningen.
•
: Visa listan över videor.
VR Gallery
Visa bilder och videor från den mobila enheten. Du kan även visa
360-graders panoramavideor eller 3D-videor.
På Oculus-hemskärmen väljer du Bibliotek. Gå till VR Gallery, välj
programmet och välj sedan Starta.
57
Program
Spela upp videor
Välj en videomapp. Välj en video du vill titta på och välj .
När du tittar på videor kan du styra uppspelningen. Tryck lätt på
pekplattan för att använda följande funktioner:
• / : Pausa och återuppta uppspelningen.
• / : Gå till föregående eller nästa video.
Spola en video bakåt genom att svepa bakåt över pekplattan.
Snabbspola en video framåt genom att svepa framåt över
pekplattan.
58
Program
Visa bilder
Välj en bildmapp och välj sedan en bild.
Svep bakåt över pekplattan för att visa föregående bild.
Svep framåt över pekplattan för att visa nästa bild.
Svep uppåt på pekplattan för att förstora bilden.
Svep nedåt på pekplattan för att förminska bilden.
Starta ett bildspel från den bild du visar just nu genom att trycka
lätt på Spela upp bildspel.
Tryck två gånger på bakåtknappen för att rikta in skärmen med ditt
ansiktes riktning.
59
Program
Titta på 360-graders panoramavideor
Du kan titta på videor som har spelats in i normalt läge och i
360-graders videoinspelningsläge i vyn 360-graders panorama.
I programmet Galleri på den mobila enheten skapar du en mapp
som heter ”360Videor” och lägger till videor som du vill titta på.
Visa 3D-videor
Du kan titta på videor som har spelats in i normalt läge i 3D.
I programmet Galleri på den mobila enheten skapar du en mapp
som heter ”3D” och lägger till videor som stöder för 3D-effekter.
60
Program
Oculus 360 Photos
Visa 360-graders panoramabilder.
1
2
3
4
På Oculus-hemskärmen väljer du Bibliotek.
Gå till Oculus 360 Photos och välj programmet.
Välj Starta.
Svep uppåt eller nedåt över pekplattan för att välja en
bildkategori.
5
Välj en bild. Vrid på huvudet för att titta på ett panorama av
bilden.
Ställ in bilden som en av dina favoriter genom att trycka lätt på
pekplattan och sedan trycka lätt på .
Svep bakåt över pekplattan för att visa föregående bild.
Svep framåt över pekplattan för att visa nästa bild.
61
Felsökning
Innan du kontaktar ett Samsung-servicecenter ska du försöka med
följande lösningar. Vissa situationer är kanske inte tillämpliga för
din enhet.
Om förslagen nedan inte hjälper dig att lösa problemet ska du
kontakta ett Samsung-servicecenter.
Oculus-hemskärmen visas inte när den mobila
enheten ansluts till din Gear VR
• Se till att den mobila enheten är korrekt ansluten till din Gear
VR.
• Kontrollera att den mobila enheten är påslagen.
• Se till att du installerar programvaran för din Gear VR på den
mobila enheten. (sid. 36)
• Se till att batteriet på den mobila enheten är fulladdat.
62
Felsökning
Den mobila enheten är mycket varm vid beröring
När du använder program som kräver mer ström än normalt eller
använder program på enheten under en längre tid kan den mobila
enheten bli varm. När din Gear VR upptäcker hög temperatur visas
ett meddelande som varnar om att du bör sluta bära din Gear VR
och vänta tills den svalnar på skärmen. Sluta använda din Gear
VR tills den mobila enheten har svalnat – därefter kan du fortsätta
använda den. Detta är normalt och bör inte påverka livslängden
eller prestandan på den mobila enheten.
Bilden på skärmen verkar sned eller lutar
Ta bort din Gear VR och placera den på en plan yta med linserna
pekandes framåt och fokusjusteringsratten längst upp. Vänta
5–7 sekunder innan du använder den igen.
63
Felsökning
Bilden på skärmen hoppar
Din Gear VR kan påverkas av magnetiska störningar som t.ex.
datorer, tv-apparater eller elektriska kablar skapar. Undvik att
använda din Gear VR i områden där magnetiska störningar finns.
Skärmen är suddig
• Se till att din Gear VR sitter som den ska.
• Vrid fokusjusteringsratten tills skärmen är skarp.
Bilden på skärmen hoppar
• Koppla bort den mobila enheten från din Gear VR och anslut
den sedan igen.
• Starta om den mobila enheten.
64
Felsökning
En spelkonsol eller ett Bluetooth-headset ansluts
inte
• Se till att Bluetooth-enheten är ansluten till den mobila
enheten.
• Se till att den mobila enheten och den andra Bluetooth-
enheten ligger inom det längsta avståndet för Bluetooth (10 m).
• Se till att batteriet på den Bluetooth-enhet du ansluter till är
fulladdat.
65
Säkerhetsinformation
För att förhindra skada på dig själv, andra eller enheten ska du
läsa säkerhetsinformationen om din enhet innan du använder
den.
Använd endast enheten i avsett syfte.
Tappa inte och utsätt inte laddaren eller enheten för slag.
Använd inte och förvara inte enheten på platser med mycket
damm eller luftburna material.
Damm eller främmande föremål kan leda till att enheten inte
fungerar som den ska.
Låt inte enhetens anslutningar komma i kontakt med
ledande ämnen som vätskor, damm, metallspån eller bly från
blyertspennor.
Kontakt med ledande ämnen kan leda till kortslutning eller
korrosion på anslutningen och orsaka explosion, brand eller skador
på enheten.
66
Säkerhetsinformation
Bit och sug inte på enheten.
Barn och djur kan kvävas av små delar.
Stoppa inte in enheten eller de medföljande tillbehören i
ögonen, öronen eller munnen.
Om du gör det kan det leda kvävning eller allvarliga skador.
Utsätt inte enheten för kraftig rök eller ånga.
Om du gör det kan det leda till skada på enhetens utsida eller göra
att den inte fungerar på rätt sätt.
Håll enheten torr.
Fukt och vätskor kan skada komponenter eller elektroniska kretsar
i enheten.
67
Säkerhetsinformation
Enheten kan användas på platser som har en
omgivningstemperatur på 0 °C till 35 °C. Du kan förvara
enheten vid en omgivningstemperatur från −20 °C till
50 °C. Om du använder eller förvarar enheten utanför
rekommenderade temperaturintervall kan det leda till att
enheten skadas eller att batteriets livslängd minskar.
Förvara inte enheten på mycket varma platser, såsom i en bil
på sommaren. Om du gör det kan det leda till att skärmen inte
fungerar som den ska, att enheten skadas eller att batteriet
exploderar.
Titta inte direkt in i skarpt ljus när du bär enheten utan att den
mobila enheten är isatt. Om du gör det kan din syn skadas.
Använd inte enheten om fel inträffar. Fortsatt användning
av enheten efter att fel inträffar kan leda till obehag eller
personskador.
68
Säkerhetsinformation
Om du är allergisk mot färgen eller metalldelarna på enheten
kan du uppleva klåda, eksem eller hudsvullnad. Om detta
händer ska du sluta använda enheten och kontakta läkare.
Använd inte enheten på sjukhus, i flygplan eller i närheten
av fordonsteknisk utrustning som kan störas av radiovågor.
Om du gör det kan det leda till att utrustning inte fungerar
som den ska, vilket kan leda till personskador eller skador på
egendom.
När du ansluter enheten till andra enheter via Bluetooth ska
du, om möjligt, undvika att använda enheten inom 15 cm från
pacemakers eftersom enheten kan störa dem.
69
Säkerhetsinformation
Skydda din hörsel och dina öron när du använder ett headset.
• Höga ljud kan ge hörselskador.
• Sänk alltid volymen innan du sätter i hörlurarna och
använd lägsta möjliga volym för att höra musik.
• Se till att headsetkabeln inte har snott sig runt
föremål i närheten.
Använd inte enheten om den har spruckit eller gått sönder.
Splittrat glas eller akryl kan orsaka skador på händer och ansikte. Ta
med enheten till ett Samsung-servicecenter för reparation.
Använd batterier, laddare, tillbehör och produkter som
godkänts av tillverkaren.
Samsung är inte ansvarigt för användarens säkerhet, när tillbehör
som inte är godkända och utrustning som inte är godkänd av
Samsung används.
70
Säkerhetsinformation
Ta inte isär, modifiera inte och reparera inte enheten.
Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om enheten ändras
eller modifieras. Om enheten behöver service ska du ta med den till
ett Samsung-servicecenter.
När du rengör enheten ska du tänka på följande.
• Rengör enheten och dess lins med en ren, mjuk trasa eller en
bommullspinne.
• Använd inte kemikalier eller rengöringsmedel. Om du gör det
kan enhetens utsida missfärgas eller frätas sönder.
• Tvätta inte skumgummiskyddet. Det kan leda till att
skumgummiskyddet försämras.
Hantera och gör dig av med enheten och laddaren med
omsorg.
• Placera aldrig batteriet eller enheten på eller i enheter med
värmefunktion, till exempel mikrovågsugnar, spisar eller element.
• Krossa aldrig och gör aldrig hål på enheten.
71
Säkerhetsinformation
Lämna endast enheten till behörig personal för service.
I annat fall kan skador uppstå på enheten och garantin upphöra att
gälla.
Korrekt avfallshantering av produkten
(Avfall som innehåller elektriska eller elektroniska
produkter)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Märkningen på produkten, tillbehör eller dokument
anger att produkten och dess elektroniska tillbehör (till
exempel laddare, headset, USB-kabel) inte ska slängas
tillsammans med annat hushållsavfall.
För att förhindra skada på miljö och hälsa bör dessa
föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av
beståndsdelarna.
72
Säkerhetsinformation
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt
produkten eller sin kommun för ytterligare information om var och
hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert
sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera de
villkor som anges i köpeavtalet. Produkten och de elektroniska
tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt
avfall.
Information om Samsungs miljörelaterade åtaganden och
produktspecifika lagstadgade skyldigheter, t.ex. REACH, WEEE och
batterier, hittar du på samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
73
Upphovsrätt
Copyright © 2015 Samsung Electronics
Den här bruksanvisningen skyddas av internationell
upphovsrättslagstiftning.
Ingen del i den här bruksanvisningen får reproduceras, distribueras,
översättas eller överföras i någon form eller på något sätt,
elektroniskt eller mekaniskt, inklusive fotokopiering, inspelning och
lagring i system för lagring av och åtkomst till information, utan
föregående skriftligt samtycke från Samsung Electronics.
Varumärken
• SAMSUNG och logotypen för SAMSUNG är registrerade
varumärken som tillhör Samsung Electronics.
• Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive
ägare.
Försäkran om överensstämmelse
Produktdetaljer
För följande
Produkt: Smart bärbar enhet
Modell(er): SM-R322
Försäkran och tillämpliga standarder
Vi försäkrar härmed att produkten ovan följer nödvändiga krav i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet
(2004/108/EG) genom tillämpning av:
EN 55022 : 2010
EN 55024 : 2010
och direktivet (2011/65/EU) om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk
utrustning genom tillämpning av EN 50581:2012.
Gäller inom EU
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2015.10.02
(Plats och datum för utfärdande)
Stephen Colclough/EU-representant
(Namn och signatur på behörig person)
*Det här är inte adressen till Samsungs kundtjänst. Adressen eller telefonnumret till Samsungs kundtjänst finns på
garantikortet eller så kan du kontakta återförsäljaren som du köpte produkten hos.
Det här är bara början.
Tack för att du köpt en ny Samsungprodukt.
Vill du få ut mer av din produkt, dela med
dig till andra, vara med i tävlingar och få fler
förmåner? Gå med i My Samsung Experience!
www.samsung.se/mysamsungexperience
Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
www.samsung.se.
Klicka på ”SUPPORT”=>”Hjälp & felsökning”
och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport tfn:
0771-SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
Download PDF

advertising