Samsung | SM-R323 | Samsung SM-R323 Uživatelský manuál

UŽIVATELSKÁ
PŘÍRUČKA
SM-R323
Printed in Korea
GH68-46732F Rev.2.0
Czech. 10/2016
Informace o zařízení Gear VR
Zařízení Samsung Gear VR vás prostřednictvím vašeho mobilního
zařízení přenese do světa obsahu ve 2D a 3D a 360° obsahu.
Můžete si také prohlížet webové stránky a vaše vlastní 360° snímky a
videa. Pro ještě působivější zážitek můžete k mobilnímu zařízení připojit
další zařízení, jako jsou například herní ovladače nebo sluchátka s funkcí
Bluetooth (prodává se samostatně).
Obsah
Informace o zařízení Gear VR
Nejdříve si přečtěte
Úvodní informace
7 Obsah balení
8 Rozvržení zařízení
13 Připojení mobilního zařízení a
nošení zařízení Gear VR
27 Instalace aplikace Gear VR
(Oculus)
Základy
30 Používání dotykové podložky
32 Pohyb ukazatelem nebo
obrazovkou
33 Výběr položek
33 Používání menu Univerzální
36 Stahování aplikací a obsahu
37 Zobrazení oznámení přijatých na
mobilním zařízení
3
Obsah
Prohlížení obsahu
39 Prohlížení obsahu na domovské
obrazovce Oculus
43 Prohlížení obsahu na mobilním
zařízení
44 Prohlížení obsahu online
Výstrahy týkající se zdraví a
bezpečnosti
Bezpečnostní informace
Dodatek
65 Řešení problémů
4
Nejdříve si přečtěte
• Před použitím zařízení Samsung Gear VR (také označovaného Gear
VR) si přečtěte tuto příručku, získáte zde informace o bezpečném a
správném používání zařízení.
• Než začnete zařízení Gear VR používat, přečtěte si zdravotní a
bezpečnostní varování a informace, abyste zabránili zranění nebo
poškození vašich zařízení.
• Používejte zařízení Gear VR pouze pro zamýšlený účel. Používání
zařízení Gear VR pro jiné účely může způsobit zranění.
• Zařízení Gear VR nemůže pracovat samostatně. Před použitím
musíte k zařízení Gear VR připojit mobilní zařízení. Na adrese
www.samsung.com naleznete seznam kompatibilních mobilních
zařízení.
• Před použitím mobilního zařízení se zařízením Gear VR aktualizujte
software mobilního zařízení na nejnovější verzi.
• Některé jazyky nebo obsah nemusejí být dostupné v závislosti na
oblasti či síti.
• Chcete-li zobrazit licenci typu open source pro zařízení Gear VR,
přejděte na stránku opensource.samsung.com.
5
Nejdříve si přečtěte
Ikony v pokynech
Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo
jiných osob
Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení
nebo jiného přístroje
Upozornění: poznámky, rady nebo dodatečné informace
6
Úvodní informace
Obsah balení
Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:
• Gear VR, horní řemínek, hlavní popruh, konektor mikro USB a
uživatelská příručka
• Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se
mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
• Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými
zařízeními nemusí být kompatibilní.
• Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění
změnit.
• Používejte pouze příslušenství schválené společností
Samsung. Použití neschváleného příslušenství může způsobit
problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje
záruka.
• Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je
závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další
informace o dostupném příslušenství naleznete na webu
společnosti Samsung.
7
Úvodní informace
Rozvržení zařízení
Kolečko pro
úpravu ostření
Tlačítko Zpět
Tlačítko Domů
Přední kryt
Dotyková
podložka
Tlačítko hlasitosti
Dotyková podložka a
klávesy
Dotyková
podložka
8
Funkce
• Klepnutím vyberete položku.
Tažením dopředu nebo dozadu se
můžete přesunout na následující
nebo předchozí položku. Další
informace naleznete v kapitole
Používání dotykové podložky.
(str. 30)
Úvodní informace
Dotyková podložka a
klávesy
Funkce
Domů
• Stisknutím tlačítka se vrátíte na
domovskou obrazovku Oculus.
Zpět
• Stisknutím se vraťte na předchozí
obrazovku.
• Stiskněte a podržte pro otevření
menu Univerzální. Můžete si
zobrazit stav zařízení Gear VR a
konfigurovat nastavení.
Hlasitost
• Stisknutím upravte hlasitosti
zařízení Gear VR.
Kolečko pro
úpravu ostření
• Otočením provedete zaostření
úpravou vzdálenosti mezi
mobilním zařízením a objektivy
zařízení Gear VR.
9
Úvodní informace
Smyčka hlavního
popruhu
Smyčka horního
řemínku
Držák zařízení
(levý)
Smyčka hlavního
popruhu
Univerzální
konektor (USB
typu C)
Držák zařízení
(pravý)
Snímač
vzdálenosti
Pěnové
polstrování
Objektivy
10
Úvodní informace
• Zařízení Gear VR nevyžaduje nabíjení, jelikož se nabíjí pomocí
baterie mobilního zařízení.
• Mobilní zařízení je možné nabíjet připojením nabíječky k
univerzálnímu konektoru zařízení Gear VR. Používejte pouze
nabíječky schválené společností Samsung. Neschválené
nabíječky mohou způsobit výbuch baterie mobilního zařízení
nebo mohou vaše zařízení poškodit.
–– Pokud používáte nabíječku micro USB, připojte konektor
micro USB předtím, než nabíječku zapojíte do zařízení
Gear VR. Konektor micro USB slouží pouze k nabíjení
baterie.
11
Úvodní informace
–– Pokud budete používat zařízení Gear VR s připojeným
univerzálním konektorem zařízení Gear VR, bude zařízení
napájeno z nabíječky a nebude se používat baterie
mobilního zařízení. Pokud používáte obsah s vysokými
nároky na výkon (více než 1 A) a je připojena nabíječka,
zařízení Gear VR využije dva zdroje energie. V situacích s
vysokými nároky na výkon je zařízení Gear VR napájeno
nabíječkou a baterií mobilního zařízení zároveň.
–– Pokud se zařízení Gear VR s připojenou nabíječkou
nepoužívá, bude se baterie mobilního zařízení nabíjet.
–– Pokud je zařízení Gear VR odpojeno od nabíječky při
používání zařízení Gear VR, může být obraz na obrazovce
dočasně neaktivní. Během této doby se obrazovka
překalibruje a zařízení Gear VR nemusí rozpoznat pohyby
hlavy.
• Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak
energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od
zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla
během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by
být snadno dostupná.
12
Úvodní informace
Připojení mobilního zařízení a nošení zařízení
Gear VR
• Nenasazujte si zařízení Gear VR, když nosíte brýle. Mohli
byste se zranit v obličeji. Pokud potřebujete optická skla,
doporučujeme vám při používání zařízení Gear VR nosit
kontaktní čočky.
• Pokud jste dalekozrací nebo máte výrazně rozdílné vidění
u levého a pravého oka, nasaďte si před použitím zařízení Gear
VR kontaktní čočky.
• Na zařízení Gear VR jsou nainstalovány tovární ochrany
objektivů. Před použitím zařízení Gear VR odstraňte ochrany
objektivů, abyste viděli jasně.
• Udržujte objektivy v čistotě a chraňte je před poškrábáním.
Pokud se objektivy zašpiní nebo zamlží, očistěte je pomocí
látky na čištění objektivů.
13
Úvodní informace
• Pěnové polstrování se může ušpinit, pokud máte při nošení
zařízení Gear VR zpocenou tvář.
• Dotyková podložka funguje pouze tehdy, když máte zařízení
Gear VR nasazené.
• Když právě nemáte zařízení Gear VR na sobě, nepokládejte do
blízkosti snímače vzdálenosti uvnitř zařízení Gear VR žádné
předměty. Mohlo by dojít k tomu, že obrazovka mobilního
zařízení zůstane zapnutá a vybije se baterie.
14
Úvodní informace
Upevnění řemínků
1
Prostrčte konce řemínků skrz příslušné smyčky řemínků na zařízení
Gear VR a upevněte konce pomocí suchého zipu.
15
Úvodní informace
2
Zatáhněte za držák zařízení (pravý) směrem doprava ( 1 ) a poté
vyjměte přední kryt ( 2 ).
1
2
16
Úvodní informace
Vyjmutí řemínků
Zatáhněte za smyčku horního řemínku směrem k pěnovému
polstrování a vyjměte horní řemínek. Poté ze zařízení Gear VR sundejte
hlavní popruh.
17
Úvodní informace
Připojení mobilního zařízení
1
Zatáhněte za držák zařízení (pravý) směrem doprava až do krajní
polohy ( 1 ). Potom mírně zatlačte na držák zařízení (levý) ( 2 )
a posuňte ho do polohy A nebo B ( 3 ) v závislosti na velikosti
obrazovky mobilního zařízení, které chcete použít.
Držák zařízení (levý)
2
3
Pozice B
Pozice A
Ukazuje obvyklou velikost
mobilního zařízení
• Pozice A: Pro větší zařízení.
• Pozice B: Pro menší zařízení.
18
B
A
1
Úvodní informace
2
Ujistěte se, že je mobilní zařízení zapnuté, a připojte je ke konektoru
na držáku zařízení ( 1 ).
Vložte mobilní zařízení do středu zařízení Gear VR a jemně mobilní
zařízení zatlačte, dokud nezapadne na místo ( 2 ). Držák zařízení
(pravý) se vrátí do své předchozí polohy a mobilní zařízení zajistí
( 3 ).
Při správném připojení k zařízení Gear VR vydá mobilní zařízení
zvuk.
1
2
3
19
Úvodní informace
• Nevkládejte konektor do mobilního zařízení násilím. Mohlo by
dojít k poškození konektoru.
• Při připojování nebo odpojování mobilního zařízení
nepřekrucujte ani neohýbejte konektor zařízení Gear VR.
Mohlo by dojít k poškození konektoru.
• Zatlačte mobilní zařízení do zařízení Gear VR, dokud
nezapadne na místo. Pokud není mobilní zařízení bezpečně
zajištěno, může se náhodně oddělit od zařízení Gear VR a
poškodit se.
• Pokud mobilní zařízení vložíte nakloněné na stranu, může to
způsobit nepříjemné pocity.
20
Úvodní informace
Pokud při vložení konektoru do mobilního zařízení neslyšíte
zvuk, zařízení Gear VR ho nemuselo rozpoznat. Znovu připojte
zařízení, dokud neuslyšíte zvuk.
21
Úvodní informace
Kontrola stavu zajištění držáku zařízení
Ujistěte se, že je přepínač zámku držáku zařízení v poloze . V opačném
případě by se mobilní zařízení mohlo od zařízení Gear VR nečekaně
oddělit a poškodit se.
Pokud je držák zařízení oddělený od zařízení Gear VR, dbejte na to, aby
byl přepínač zámku v poloze , a nasuňte držák zařízení do otvoru
pro držák ( 1 ). Potom držák zajistěte posunutím přepínače zámku do
polohy ( 2 ).
Nepokoušejte se zasunout držák zařízení do otvoru pro
držák, pokud je přepínač zámku v poloze . Mohlo by dojít
k poškození západky přepínače zámku.
22
Úvodní informace
1
2
Přepínač zámku
držáku zařízení
23
Úvodní informace
Nošení zařízení Gear VR
Nasaďte si zařízení Gear VR na hlavu a upravte délku horního řemínku a
hlavního popruhu.
24
Úvodní informace
Při nošení zařízení Gear VR nechoďte ani neřiďte. Při používání
zařízení Gear VR dávejte vždy pozor na své okolí, abyste nezranili
sebe nebo jiné osoby.
• Zařízení Gear VR noste správným způsobem. Pokud budete
zařízení Gear VR nosit nakloněné na jednu stranu, může to
způsobit nepříjemné pocity.
• Pokud se obrazovka posouvá doleva nebo doprava,
zkontrolujte, zda je držák zařízení (levý) ve správné poloze. Po
posunutí drážku zařízení (levého) do polohy A nebo B, podle
velikosti obrazovky vašeho mobilního zařízení, znovu připojte
své mobilní zařízení.
• Pokud je obrazovka nakloněná, nastavte zařízení Gear VR,
dokud nebude obrazovka zobrazena správně.
• Pokud chcete současně se zařízením Gear VR použít sluchátka
nebo sluchátka s funkcí Bluetooth, připojte je k mobilnímu
zařízení před připojením mobilního zařízení k zařízení Gear
VR. Sluchátka a sluchátka s funkcí Bluetooth se prodávají
samostatně.
25
Úvodní informace
Oddělení zařízení
Když zařízení Gear VR přestanete používat, oddělte je od mobilního
zařízení.
Přetáhněte držák zařízení (pravý) doprava ( 1 ) a vyjměte mobilní
zařízení ( 2 ).
2
1
Po dokončení používání zařízení Gear VR znovu nasaďte přední
kryt.
26
Úvodní informace
Instalace aplikace Gear VR (Oculus)
Chcete-li používat zařízení Gear VR, musíte ručně nainstalovat aplikaci
zařízení Gear VR. Instalace aplikace se automaticky spustí po prvním
připojení mobilního zařízení k zařízení Gear VR.
• Před instalací aplikace ověřte, zda je mobilní zařízení
připojeno k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.
• Způsob instalace a instalační obrazovky se mohou lišit
v závislosti na verzi softwaru.
1
2
Připojte mobilní zařízení k zařízení Gear VR.
Když se ozve hlasová výzva, abyste odpojili mobilní zařízení od
zařízení Gear VR, odpojte mobilní zařízení.
Na mobilním zařízení se zobrazí obrazovka instalace aplikace.
3
Na obrazovce instalace aplikace klepněte na položku Další.
27
Úvodní informace
4
Přečtěte si a potvrďte varování týkající se zdraví a bezpečnosti a
podmínky používání v licenční smlouvě s koncovým uživatelem
(EULA) a klepněte na položku Další.
Automaticky se nainstalují výchozí aplikace VR.
5
Klepněte na položku Vytvořit účet a vytvořte si účet Oculus podle
pokynů na obrazovce.
Pokud již účet Oculus máte, klepněte na položku Přihlásit se a
přihlaste se k němu.
Účet Oculus využijete při používání aplikací a obsahu
poskytovaného společností Oculus.
6
Znovu připojte mobilní zařízení k zařízení Gear VR a nasaďte si
zařízení Gear VR na hlavu.
Po přihlášení k účtu Oculus se spustí výukové video. Po přehrání
výukového videa se zobrazí domovská obrazovka Oculus.
28
Úvodní informace
• Snímač vzdálenosti uvnitř zařízení Gear VR detekuje pozici vaší
tváře. Po nasazení zařízení Gear VR se obrazovka odemkne a
vy budete moci používat dotykovou podložku.
• 3D zážitky se mohou lišit v závislosti na vaší vizuální
vnímavosti.
• Před použitím zařízení Gear VR své mobilní zařízení
odemkněte.
• Pokud bude obrazovka při používání zařízení Gear VR
nakloněná nebo zkosená, zařízení sundejte. Pak položte
zařízení Gear VR na rovný povrch s objektivy směřujícími
dopředu a kolečkem pro úpravu ostření na horní straně.
Počkejte 5–7 sekund, než zařízení znovu použijete.
29
Základy
Používání dotykové podložky
Dotyková podložka se nachází na pravé straně zařízení Gear VR.
Dotykovou podložku používejte k výběru položek nebo ovládání
zařízení Gear VR.
Pokud nemáte zařízení Gear VR nasazeno, dotyková podložka
nefunguje.
Klepnutí
• Výběr položky.
• Zobrazení dostupných funkcí při přehrávání
videa.
30
Základy
Tažení dopředu nebo dozadu
• Přechod na další nebo předcházející
položku.
• Posun doprava nebo doleva na seznamu.
• Odmítnutí příchozího hovoru.
Tažení nahoru nebo dolů
• Posun nahoru nebo dolů na webových
stránkách nebo v seznamu.
• Zvětšení nebo zmenšení velikosti
prohlíženého obrázku.
Některé aplikace nemusejí podporovat akce tažení nahoru nebo
dolů.
31
Základy
Pohyb ukazatelem nebo obrazovkou
Zařízení Gear VR rozpoznává pohyby vaší hlavy. Když budete
pohybovat hlavou libovolným směrem, bude se posouvat ukazatel
nebo obrazovka.
• Ukazatel se nachází uprostřed obrazovky. Některé aplikace a
obsah nemusí ukazatel zobrazovat neustále.
• V závislosti na aplikaci mohou být pohyby obrazovky
omezeny.
32
Základy
Výběr položek
Položky nebo aplikace můžete vybírat pohybem hlavy a pak klepnutím
na dotykovou podložku.
Přesuňte ukazatel na vybranou položku. Po zvýraznění okrajů položky
klepněte na dotykovou podložku a položku vyberte.
Používání menu Univerzální
Menu Univerzální můžete používat ke konfiguraci nastavení pro
zařízení Gear VR a k zachycení obrazovky zařízení Gear VR. Také můžete
zobrazit aktuální čas, zbývající úroveň nabití baterie a další možnosti.
Stiskněte a podržte tlačítko Zpět a otevřete menu Univerzální. Chcete-li
se vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko Zpět.
33
Základy
•
•
•
: Návrat na domovskou obrazovku Oculus.
: Zobrazení profilu účtu Oculus.
: Zobrazení seznamu přátel. Můžete se podívat, které aplikace
vaši přátelé používají.
•
: Zobrazení příchozích hovorů a oznámení o zprávách.
•
: Zobrazení možností nastavení.
––
: Nastavení hlasitosti.
––
: Nastavení jasu.
34
Základy
––
(Přeorientovat): Zarovnání obrazovky se směrem, kterým se
právě díváte.
Zarovnání obrazovky je k dispozici pouze v horizontálním směru.
––
(Upozornění): Zapnutí nebo vypnutí vyskakovacích zpráv pro
příchozí hovory a oznámení v zařízení Gear VR.
–– (Bluetooth): Aktivace nebo deaktivace funkce Bluetooth.
––
(WiFi): Aktivace nebo deaktivace funkce Wi-Fi.
•
: Zobrazení možností nástrojů.
––
(Snímek obrazovky): Zachycení obrazovky zařízení Gear VR.
––
(Natočit video): Záznam obrazovky zařízení Gear VR.
––
(Záběr dopředu): Aktivace zadního fotoaparátu mobilního
zařízení a zobrazení okolí zařízení Gear VR. Chcete-li fotoaparát
vypnout, vyberte ikonu Vypnout fotoaparát.
Tyto funkce nemusejí být u některých aplikací k dispozici kvůli
ochraně autorských práv.
35
Základy
Stahování aplikací a obsahu
Po spuštění aplikace Oculus Store můžete stahovat nejrůznější aplikace
a obsah, jako například 360° videa a fotografie.
Stahování z domovské obrazovky Oculus
Na domovské obrazovce Oculus vyberte položku
(Store). Vyberte
aplikaci nebo obsah, který chcete stáhnout. Potom vyberte položku
Zdarma nebo Stáhnout, případně vyberte tlačítko s cenou aplikace a
potvrďte stažení podle pokynů na obrazovce.
Stahování pomocí aplikace Oculus Store
Na obrazovce Aplikace mobilního zařízení klepněte na položku Oculus.
Poté, co se objeví obrazovka obchodu Oculus Store, vyberte aplikaci
nebo obsah, který chcete stáhnout. Potom klepněte na položku
Zdarma nebo Nainstalovat, případně vyberte tlačítko s cenou aplikace
a potvrďte stažení podle pokynů na obrazovce.
36
Základy
Zobrazení oznámení přijatých na mobilním
zařízení
Zobrazení informací o volajícím nebo odmítnutí
hovoru
Pokud obdržíte hovor během používání zařízení Gear VR, zobrazí se na
obrazovce vyskakovací zpráva. Můžete zobrazit informace o volajícím
nebo hovor odmítnout.
Pokud chcete hovor přijmout, odpojte mobilní zařízení od zařízení Gear
VR a přijměte hovor na mobilním zařízení
Hovor můžete odmítnout tažením dozadu nebo dopředu na dotykové
podložce.
Mobilní zařízení se může při používání se zařízením Gear
VR zahřát více, než je obvyklé. K této situaci dochází, zvláště
pokud používáte zařízení ke sledování videa nebo hraní her
po delší dobu. Přijmutí volání, když je mobilní zařízení horké,
může způsobit menší popáleniny tváře nebo ucha. Chcete-li se
vyhnout popáleninám, vyjměte mobilní zařízení a počkejte, až
vychladne. Pokud musíte odpovědět na volání, i když je zařízení
stále horké, připojte sluchátka nebo použijte hlasitý odposlech.
37
Základy
Zařízení Gear VR blokuje vyskakovací zprávy pro příchozí volání,
pokud je aktivována funkce Oznámení. Vyskakovací zprávy
můžete zapnout v menu Univerzální. (str. 35)
Zobrazení oznámení
Pokud používáte zařízení Gear VR, můžete zkontrolovat obecná
oznámení, například události, zprávy a budíky. Po přijetí oznámení
se na obrazovce zobrazí vyskakovací zpráva. Chcete-li zobrazit další
podrobnosti oznámení, zkontrolujte je v mobilním zařízení po odpojení
od zařízení Gear VR.
Zařízení Gear VR blokuje vyskakovací zprávy pro oznámení,
pokud je aktivována funkce Oznámení. Vyskakovací zprávy
můžete zapnout v menu Univerzální. (str. 35)
38
Prohlížení obsahu
Prohlížení obsahu na domovské obrazovce
Oculus
Domovská obrazovka Oculus
Poté, co k zařízení Gear VR připojíte své mobilní zařízení a zařízení Gear
VR si nasadíte, uvidíte domovskou obrazovku Oculus. Na domovské
obrazovce Oculus vyberte aplikaci nebo obsah pro zobrazení
nejrůznějšího obsahu ve 2D a 3D nebo 360° obsahu. Během používání
zařízení Gear VR se můžete vrátit na domovskou obrazovku Oculus
stisknutím tlačítka Domů.
39
Prohlížení obsahu
Doporučené
aplikace
Nová videa
aplikace Oculus
Obchod
( )
Tlačítko Domů
aplikace
Oculus ( )
Obchod
(tipy
Samsung)
Poslední použité
aplikace
Seznam
přátel
Výukové
video
Knihovna
( )
Vzhled domovské obrazovky Oculus se může lišit v závislosti na
službě Oculus.
Knihovna
Zde si můžete prohlédnout obsah a aplikace stažené z obchodu Oculus
Store.
Na domovské obrazovce Oculus vyberte položku
(Knihovna).
Přesuňte se na obsah nebo aplikaci, kterou chcete použít, a danou
položku vyberte.
40
Prohlížení obsahu
video
Užijte si sledování nejrůznějších videí a filmů ve 3D ve vlastním
virtuálním kině. Můžete si vybrat z nejrůznějších promítacích prostředí
VR, jako je například domácí kino nebo les.
Můžete se také podívat na svá vlastní videa pořízená pomocí kamer VR
nebo kamer 3D.
1
Na domovské obrazovce Oculus vyberte položku
→ (video).
2
3
Vyberte kategorii a video.
(Knihovna)
Vyberte promítací prostředí.
Vaše video se začne přehrávat.
Není možné změnit promítací prostředí na základě obsahu.
Při sledování videa můžete klepnout na dotykovou podložku a použít
následující funkce:
• / : Pozastavení a obnovení přehrávání.
•
: Návrat na seznam stop.
41
Prohlížení obsahu
360 photos
Můžete si prohlížet doporučené 360° snímky, umělecké obrázky ve 3D a
nejrůznější další obrázky.
Můžete také prohlížet 360° snímky uložené v mobilním zařízení.
1
Na domovské obrazovce Oculus vyberte položku
→
(360 photos).
2
3
Vyberte kategorii a snímek.
(Knihovna)
Pohybujte hlavou a prohlédněte si 360° snímek.
Chcete-li zobrazit předchozí nebo další snímek, táhněte dozadu
nebo dopředu po dotykové podložce.
42
Prohlížení obsahu
Prohlížení obsahu na mobilním zařízení
Můžete si prohlížet snímky a videa uložená v mobilním zařízení. Také
se můžete ponořit do světa videí ve 2D a 3D s titulky a stereofonním
zvukem i 360° obsahu zachyceného kamerami VR, jako je například
kamera Gear 360.
Na domovské obrazovce Oculus vyberte položku
(Knihovna) →
(Samsung Gallery).
Přehrávání videí
Vyberte video a přehrajte je.
Při sledování videa můžete klepnout na dotykovou podložku a použít
následující funkce:
• / : Pozastavení a obnovení přehrávání.
• / : Přechod na předchozí nebo následující video.
• 2D: Sledování videa ve 2D.
• 3D: Sledování 3D videa ve formátu 3D.
• 360: Sledování 360° videí.
43
Prohlížení obsahu
Zobrazení snímků
Vyberte snímek. Můžete spustit prezentaci výběrem položky Přehrát
prezentaci.
Chcete-li zobrazit předchozí nebo další snímek, táhněte dozadu nebo
dopředu po dotykové podložce.
Chcete-li zvětšit nebo zmenšit velikost snímku, táhněte po dotykové
podložce nahoru nebo dolů.
Chcete-li přeorientovat obrazovku ve směru, kterým se momentálně
díváte, stiskněte dvakrát tlačítko Zpět.
Prohlížení obsahu online
Prostřednictvím aplikace Samsung Internet můžete prohlížet
internetový obsah a videa na webových stránkách.
Chcete-li prohlížet obsah online, stáhněte z obchodu Oculus Store
aplikaci Samsung Internet a spusťte ji.
44
Výstrahy týkající se zdraví a
bezpečnosti
• Přesnost a úplnost těchto výstrah týkajících se zdraví a bezpečnosti
se pravidelně aktualizuje. Nejnovější verzi najdete na adrese
oculus.com/warnings.
ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ: Abyste omezili
nebezpečí zranění osob, nepříjemných pocitů a škod na
majetku, zajistěte prosím, aby si všichni uživatelé zařízení
Gear VR důkladně přečetli varování uvedená níže, než začnou
zařízení Gear VR používat.
Před použitím zařízení Gear VR
• Přečtěte si všechny pokyny pro nastavení a používání dodané se
zařízením Gear VR a dodržujte je.
• Zkontrolujte doporučení týkající se hardwaru a softwaru pro
použití se zařízením Gear VR. Nebezpečí nepříjemných pocitů se
může zvýšit, pokud byste nepoužívali doporučený hardware nebo
software.
45
Výstrahy týkající se zdraví a bezpečnosti
• Zařízení Gear VR není určeno k použití s nezpůsobilými zařízeními,
příslušenstvím a/nebo softwarem. Použití nezpůsobilých zařízení,
příslušenství a/nebo softwaru může mít za následek poranění vás
či ostatních, může způsobit problémy s výkonem nebo poškození
vašeho systému či souvisejících služeb.
• Příjemné zážitky z virtuální reality vyžadují nenarušené vnímání
pohybu a rovnováhy. Zařízení Gear VR nepoužívejte, pokud jste
unavení, potřebujete spát, jste pod vlivem alkoholu nebo drog,
trpíte kocovinou, máte problémy se zažíváním, jste v emocionálním
stresu nebo trpíte úzkostí nebo jste nachlazení, máte chřipku,
bolesti hlavy, migrény nebo bolesti uší, jelikož zařízení může zvýšit
vnímavost těchto negativních symptomů.
• Pokud jste těhotná, vyššího věku, trpíte abnormalitami
binokulárního vidění nebo psychiatrickými poruchami,
případně pokud máte vadu srdce nebo jiný vážný lékařský stav,
doporučujeme, abyste před použitím zařízení Gear VR navštívili
lékaře.
46
Výstrahy týkající se zdraví a bezpečnosti
Záchvaty
Někteří lidé (přibližně 1 ze 4 000) se mohou setkat se silnými závratěmi,
záchvaty, epileptickými záchvaty nebo ztrátami vědomí způsobenými
světelnými záblesky nebo vzory. Může k tomu dojít při sledování
televize, hraní videoher nebo zkoušení virtuální reality, i když nikdy
dříve neměli záchvat ani neztratili vědomí ani v minulosti záchvaty ani
epilepsií netrpěli. Podobné záchvaty jsou běžnější u dětí a mladých
lidí mladších 20 let. Osoby, které někdy měly záchvat, ztratily vědomí
nebo se setkaly s jiným symptomem spojeným s epilepsií, musí před
používáním zařízení Gear VR navštívit lékaře.
47
Výstrahy týkající se zdraví a bezpečnosti
Děti
Zařízení Gear VR by neměly používat děti mladší 13 let, protože malé
děti se nacházejí v kritické fázi vývoje zraku. Dospělí jsou povinní
sledovat děti (ve věku 13 let a starší), které právě používají nebo
používaly zařízení Gear VR, a kontrolovat, zda se u nich nevyskytnou
symptomy popsané níže, měli by také omezit dobu, kterou děti stráví
používáním zařízení Gear VR, a zajistit, aby během používání prováděly
přestávky. Dlouhodobé používání je zakázáno, jelikož by mohlo
negativně ovlivnit koordinaci ruky a oka, rovnováhu a schopnost
vykonávání více činností zároveň. Dospělí musí děti během používání
zařízení Gear VR pečlivě sledovat a kontrolovat jakékoliv snížení těchto
schopností.
48
Výstrahy týkající se zdraví a bezpečnosti
Obecná bezpečnostní opatření
Abyste omezili nebezpečí poranění nebo nepříjemných pocitů, vždy
při používání zařízení Gear VR dodržujte tyto pokyny a řiďte se těmito
bezpečnostními opatřeními.
• Zařízení používejte pouze v bezpečném prostředí: Zařízení Gear VR
vytváří působivé zážitky virtuální reality, které vás rozptýlí a zcela
vám zablokují výhled na skutečné okolí.
–– Než začnete zařízení Gear VR používat a během jeho používání
si vždy uvědomujte své okolí. Buďte opatrní, abyste předešli
poranění.
–– Používání zařízení Gear VR může způsobit ztrátu rovnováhy.
–– Nezapomínejte, že předměty, které vidíte ve virtuálním prostředí,
ve skutečném prostředí neexistují, proto si na ně nesedejte,
nestoupejte ani se o ně neopírejte.
–– Pro co nejbezpečnější zážitky zůstaňte při používání zařízení
Gear VR vždy sedět nebo stůjte na místě.
–– Pokud byste zakopli, narazili do zdi, nábytku či jiných předmětů
nebo se o ně praštili, mohli byste se vážně poranit, před použitím
zařízení Gear VR proto dané místo kvůli své bezpečnosti vykliďte.
49
Výstrahy týkající se zdraví a bezpečnosti
–– Dávejte velký pozor, abyste se při používání nebo bezprostředně
po použití zařízení Gear VR nenacházeli poblíž dalších osob,
objektů, schodů, balkonů, otevřených dveří, oken, nábytku,
otevřeného plamene, stropních ventilátorů, svítidel nebo dalších
předmětů, do kterých můžete vrazit nebo je srazit na zem.
–– Před použitím zařízení Gear VR odstraňte z dané oblasti všechny
předměty, o které byste mohli zakopnout.
–– Nezapomínejte, že si během používání zařízení Gear VR nemusíte
uvědomovat, že se do vaší bezprostřední blízkosti dostali jiní lidé
nebo zvířata.
–– Při používání zařízení Gear VR nemanipulujte s ostrými nebo
jinak nebezpečnými předměty.
–– Nikdy nenoste zařízení Gear VR v situacích, které vyžadují
pozornost, jako je například chůze, jízda na kole nebo řízení.
• Zajistěte, abyste měli zařízení Gear VR na hlavě usazeno rovně a
pohodlně a abyste viděli nezdvojený a zřetelný obraz.
50
Výstrahy týkající se zdraví a bezpečnosti
• Pomalu si na používání zařízení Gear VR zvykejte, aby se mu vaše
tělo přizpůsobilo; při prvních použitích zařízení Gear VR používejte
pouze několik minut a dobu používání zvyšujte postupně, jak si
budete na virtuální realitu přivykat. Abyste si zvykli na drobné
rozdíly mezi pohyby ve skutečném světě a výsledným prožitkem ve
virtuální realitě, při prvním použití virtuální reality se rozhlížejte a
používejte vstupní zařízení.
• Nepoužívejte zařízení Gear VR v jedoucím vozidle, například v
autě, autobusu nebo vlaku, jelikož by tak mohlo dojít ke zvýšení
vnímavosti vůči negativním symptomům.
• Dělejte si alespoň 10 až 15 minutovou pauzu každých 30 minut,
i když si nemyslíte, že to potřebujete. Každá osoba je jiná, takže
pokud máte nepříjemné pocity, dělejte si pauzy častější a delší. Vy
rozhodujete, co pro vás bude nejlepší.
• Zařízení Gear VR může být vybaveno „průchozí“ funkcí, která
umožňuje dočasně pozorovat okolí pro krátkou interakci se
skutečným světem. V situaci, která vyžaduje pozornost nebo
koordinaci, musíte vždy zařízení Gear VR vždy sejmout.
51
Výstrahy týkající se zdraví a bezpečnosti
• Poslech hlasitých zvuků může způsobit nevratné poškození
sluchu. Hluk na pozadí a také neustálé vystavení vysokým úrovním
hlasitosti dokáže způsobit, že zvuky se zdají být tišší, než ve
skutečnosti jsou. Z důvodu působivé podstaty virtuální reality
nepoužívejte zařízení Gear VR se zvukem o vysoké hlasitosti, abyste
si zachovali povědomí o vašem okolí a omezili riziko poškození
sluchu.
Nepříjemné pocity
• Okamžitě přestaňte zařízení používat, pokud kdokoliv používající
zařízení Gear VR prožije některé z následujících symptomů:
záchvaty, ztráta vědomí, namáhání očí, záškuby očí nebo svalů,
nedobrovolné pohyby, přizpůsobené, rozmazané nebo dvojité
vidění nebo další zrakové abnormality, závratě, dezorientace,
narušená rovnováha, narušená koordinace ruky a oka, nadměrné
pocení, zvýšená tvorba slin, nevolnost, pocit malátnosti, nepříjemné
pocity nebo bolesti hlavy nebo očí, ospalost, únava nebo další
symptomy podobné mořské nemoci.
52
Výstrahy týkající se zdraví a bezpečnosti
• Podobně jako u symptomů, se kterými se osoby setkají po vylodění
z výletní lodi, tak i symptomy působení virtuální reality mohou
přetrvávat a stát se výraznějšími hodiny po použití zařízení. Tyto
symptomy následného použití mohou zahrnovat výše uvedené
symptomy a také nadměrnou ospalost a sníženou schopnost
provádět více úloh najednou. Tyto symptomy vás mohou vystavit
zvýšenému riziku zranění, pokud se zapojujete do běžných činností
ve skutečném světě.
• Neřiďte, neovládejte stroje ani se nezapojujte do jiných vizuálně
nebo fyzicky náročných činností, které mohou mít potenciálně
vážné následky (např. činnosti, při kterých by působení symptomů
mohlo vést k úmrtí, zranění osob nebo poškození majetku), nebo
jiných činností, které mohou vyžadovat nenarušenou rovnováhu a
koordinaci ruky a oka (například sport, jízda na kole apod.), dokud
se ze všech symptomů plně nezotavíte.
• Nepoužívejte zařízení Gear VR, dokud všechny symptomy na
několik hodin zcela neustoupí. Před dalším použitím ověřte, zda
máte zařízení Gear VR správně nakonfigurováno.
• Dbejte na typ obsahu, který jste používali před vznikem případných
symptomů, protože můžete být náchylnější k výskytu symptomů na
základě používání určitého obsahu.
• Pokud trpíte vážnými a/nebo trvalými symptomy, navštivte lékaře.
53
Výstrahy týkající se zdraví a bezpečnosti
Zranění vlivem opakovaného namáhání
Používání zařízení Gear VR může způsobit, že vás budou bolet svaly,
klouby nebo pokožka. Pokud je některá část vašeho těla při používání
zařízení Gear VR unavená nebo bolí, nebo pokud cítíte symptomy,
jako je svědění, tupost, pálení nebo zatuhlost, přestaňte hrát a před
dalším používáním zařízení Gear VR si na několik hodin odpočiňte.
Pokud během hraní nebo po něm trpíte některými z výše uvedených
symptomů po dlouhou dobu nebo pokud se setkáte s jinými
nepříjemnými pocity, přestaňte zařízení Gear VR používat a navštivte
lékaře.
Rušení lékařských zařízení
Zařízení Gear VR zahrnuje sluchátka, která obsahují magnety a
mohou vysílat vysokofrekvenční vlny. Ty mohou ovlivnit fungování
blízkých elektronických zařízení včetně kardiostimulátorů, pomůcek
pro neslyšící a defibrilátorů. Pokud máte kardiostimulátor nebo jiné
implantované lékařské zařízení, nepoužívejte zařízení Gear VR bez
předchozí konzultace s lékařem nebo výrobcem lékařského zařízení.
Mezi zařízením Gear VR a vaším lékařským zařízením udržujte
bezpečnou vzdálenost a pokud zpozorujete trvalé rušení lékařského
zařízení, přestaňte zařízení Gear VR používat.
54
Výstrahy týkající se zdraví a bezpečnosti
Ovladač
• Zařízení Gear VR může být dodáváno společně s ovladačem třetí
strany.
• Zdravotní a bezpečnostní varování k ovladači získejte u jeho
výrobce.
• Vždy s ovladači používejte dodané řemínky na zápěstí, abyste si
během používání ovladač upevnili k zápěstí.
Úraz elektrickým proudem: abyste omezili nebezpečí úrazu
elektrickým proudem,
• Neupravujte ani neotvírejte žádné z dodaných komponent.
• Nepoužívejte produkt, pokud jsou poškozeny kabely nebo viditelné
odhalené vodiče.
V případě dodaného napájecího adaptéru:
• Nevystavujte napájecí adaptér kapalinám ani vlhkosti.
• Před čištěním napájecí adaptér odpojte od zdroje napájení a čistěte
jej pouze suchým hadříkem.
55
Výstrahy týkající se zdraví a bezpečnosti
• Udržujte napájecí adaptér mimo zdroje otevřeného plamene a jiné
zdroje tepla.
• Používejte pouze napájecí adaptér dodaný se zařízením Gear VR.
Poškozené nebo rozbité zařízení
• Zařízení nepoužívejte, pokud je některá jeho část rozbitá nebo
poškozená.
• Nepokoušejte se žádnou část zařízení opravit sami. Opravy smí
provádět pouze autorizovaný servis.
Nakažlivé nemoci
Abyste nepřenášeli nakažlivé nemoci (jako je akutní zánět spojivek),
nesdílejte zařízení Gear VR s osobami, které trpí nakažlivou nemocí,
infekcí nebo chorobou, zejména takovou, která postihuje oči,
pokožku nebo vlasovou pokožku. Zařízení Gear VR (zejména čočky)
mezi jednotlivými použitími očistěte nedráždivými antibakteriálními
ubrousky a osušte hadříkem z mikrovlákna.
56
Výstrahy týkající se zdraví a bezpečnosti
Podráždění pokožky
Zařízení Gear VR je během používání v kontaktu s pokožkou a
vlasovou pokožkou. Pokud byste zaznamenali otékání, svědění nebo
jiné podráždění, přestaňte zařízení Gear VR používat. Pokud příznaky
přetrvávají, obraťte se na lékaře.
Zabraňte poškození zařízení Gear VR
• Nenechávejte zařízení Gear VR na přímém slunečním světle.
Působení přímého slunečního světla může zařízení Gear VR
poškodit.
• Nemiřte do čoček laserem ani vnějším zdrojem světla, mohlo by
dojít k poškození obrazovky.
• Když jednotlivé komponenty nepoužíváte, uložte je do pouzdra na
skladování, abyste minimalizovali nebezpečí jejich neúmyslného
poškození nebo vystavení působení okolního prostředí.
57
Bezpečnostní informace
Abyste zabránili poranění sama sebe nebo ostatních, případně
poškození zařízení, přečtěte si bezpečnostní informace týkající se
vašeho zařízení, než ho začnete používat.
Používejte zařízení pouze pro zamýšlený účel.
Neupouštějte nabíječku ani zařízení na zem a nevystavujte je
nárazům.
Nepoužívejte a neskladujte zařízení v oblastech s vysokou
koncentrací prachových či poletujících částic.
Prach nebo cizí materiály mohou způsobit poruchu zařízení.
Nedovolte styk konektoru zařízení s vodivými látkami, například
kapalinou, prachem, kovovými pilinami a tuhou v tužkách.
Styk s vodivými látkami může způsobit zkrat nebo korozi konektoru a
vést k výbuchu, požáru nebo poškození zařízení.
58
Bezpečnostní informace
Do zařízení nekousejte ani ho nežmoulejte v ústech.
Děti nebo zvířata se mohou udusit malými díly.
Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo
úst.
Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění.
Nevystavujte zařízení hustému kouři nebo výparům.
Mohlo by dojít k poškození vnější části zařízení nebo selhání.
Udržujte zařízení v suchu.
Vlhkost a tekutiny mohou poškodit součásti nebo elektronické obvody
zařízení.
59
Bezpečnostní informace
Zařízení lze používat v prostředích s okolní teplotou 0 °C do 35 °C.
Skladovat lze zařízení v prostředích s okolní teplotou -20 °C do
50 °C. Používání či skladování zařízení v prostředích, kde se teplota
vymyká povoleným rozsahům teplot, může způsobit poškození
zařízení a snížení životnosti baterie.
Neskladujte zařízení ve velmi horkých oblastech, například uvnitř
vozidla v létě. Mohlo by dojít k selhání obrazovky, poškození zařízení
nebo výbuchu baterie.
Nedívejte se přímo do jasného světla, když nosíte zařízení bez
vloženého mobilního zařízení. Mohlo by dojít k poškození vašeho
zraku.
Nepoužívejte zařízení, pokud dojde k chybě. Kdybyste zařízení
používali po výskytu chyb, mohlo by to vést k nepříjemným
pocitům nebo zranění osob.
Jste-li alergičtí na lakované nebo kovové části zařízení, můžete
trpět svěděním, vyrážkami nebo otoky. Pokud k tomu dojde,
přestaňte zařízení používat a obraťte se na lékaře.
60
Bezpečnostní informace
Nepoužívejte zařízení v nemocnici, na letišti ani v autě, kde mohou
působit rádiové vlny. Mohlo by dojít k poruše zařízení a ke zranění
nebo poškození majetku.
Při připojování zařízení k dalším zařízením pomocí funkce
Bluetooth se, pokud je to možné, vyhýbejte používání zařízení ve
vzdálenosti do 15 cm od kardiostimulátorů, jelikož zařízení může
kardiostimulátory rušit.
Při použití sluchátek chraňte sluch a uši.
• Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit
sluch.
• Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte
hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou
k tomu, abyste slyšeli hudbu.
• Dbejte na to, aby se kabel sluchátek neomotal kolem blízkých
objektů.
Zařízení nepoužívejte, pokud je prasklé nebo rozbité.
O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej.
Odneste zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.
61
Bezpečnostní informace
Používejte baterie, nabíječky, příslušenství a potřeby schválené
výrobcem.
Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při
používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného
společností Samsung.
Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit.
Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení
platnosti záruky výrobce. Pokud zařízení vyžaduje servis, zaneste je do
servisního střediska Samsung.
Při čištění zařízení mějte na paměti následující.
• Otřete zařízení a jeho objektivy čistou měkkou látkou nebo
bavlněným tampónem.
• Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla. Mohlo by dojít k
odbarvení nebo korozi vnější strany zařízení.
• Neomývejte pěnové polstrování. Mohlo by dojít k poškození
pěnového polstrování.
62
Bezpečnostní informace
Manipulaci se zařízením a nabíječkou a jejich likvidaci provádějte
opatrně.
• Nikdy nevkládejte baterii ani zařízení do topných zařízení, například
do mikrovlnné trouby, běžné trouby nebo radiátorů.
• Zařízení nikdy nemačkejte ani nepropichujte.
Toto zařízení smí opravovat pouze kvalifikovaný personál.
Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít
k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na produktu, příslušenství nebo
v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství
(např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být
likvidovány s běžným domácím odpadem.
63
Bezpečnostní informace
Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské
zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením
zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou
recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt
zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde
a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat
všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické
příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým
odpadem.
Informace o závazcích společnosti Samsung v oblasti ochrany životního
prostředí a povinnostech plynoucích z předpisů pro konkrétní výrobky,
např. REACH, WEEE, směrnice pro baterie, naleznete na stránkách
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
64
Dodatek
Řešení problémů
Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste
použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho
zařízení.
Pokud níže uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní
centrum Samsung.
Domovská obrazovka zařízení Oculus se nezobrazí,
když je mobilní zařízení připojeno k zařízení Gear VR
• Ujistěte se, že je mobilní zařízení k zařízení Gear VR připojeno
správně.
• Ujistěte se, že je mobilní zařízení zapnuté.
• Ujistěte se, že je v mobilním zařízení nainstalována aplikace Gear VR
(Oculus) pro zařízení Gear VR. (str. 27)
• Ujistěte se, že je baterie mobilního zařízení plně nabitá.
65
Dodatek
Mobilní zařízení je při dotyku horké
Pokud používáte aplikace, které vyžadují větší množství energie, než
je obvyklé, nebo pokud používáte aplikace v zařízení po delší dobu,
mobilní zařízení může být na dotyk horké. Pokud zařízení Gear VR
zjistí vysokou teplotu, zobrazí se na obrazovce výstraha, že máte
přestat používat zařízení Gear VR a počkat, až vychladne. Přestaňte
používat zařízení Gear VR, dokud mobilní zařízení nevychladne, potom
pokračujte v jeho používání. To je normální a nemělo by to mít žádný
vliv na životnost ani výkon mobilního zařízení.
Obraz na displeji vypadá nakloněný nebo zkosený
Sejměte zařízení Gear VR a položte ho na rovné místo s objektivy
směřujícími dopředu a kolečkem pro úpravu ostření na horní straně.
Počkejte 5–7 sekund, než zařízení znovu použijete.
Obraz na displeji se náhodně pohybuje
Zařízení Gear VR může být ovlivněno magnetickým rušením
způsobovaným přístroji, jako jsou počítače, televizory nebo elektrické
kabely. Vyhněte se používání zařízení Gear VR v oblastech zasažených
magnetickým rušením.
66
Dodatek
Obrazovka je rozostřená
• Ověřte, zda máte zařízení Gear VR správně umístěné na tváři.
• Otáčejte kolečkem pro úpravu ostření, dokud obrazovka nevypadá
ostře.
Obrazovka se posouvá doleva nebo doprava
Ujistěte se, že je držák zařízení (levý) ve správné poloze. Po posunutí
drážku zařízení (levého) do polohy A nebo B, podle velikosti obrazovky
vašeho mobilního zařízení, znovu připojte své mobilní zařízení.
(str. 18)
Obraz na displeji se třese
• Odpojte mobilní zařízení od zařízení Gear VR, potom je znovu
připojte.
• Restartujte mobilní zařízení.
67
Dodatek
Herní ovladač nebo sluchátka s funkcí Bluetooth
nefungují
• Ověřte, zda je zařízení s funkcí Bluetooth připojeno k mobilnímu
zařízení.
• Ujistěte se, že se mobilní zařízení a druhé zařízení Bluetooth nachází
v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).
• Ověřte, zda je baterie připojovaného zařízení s funkcí Bluetooth
plně nabitá.
68
Copyright
Copyright © 2016 Samsung Electronics
Tato příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.
Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána
nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani
mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro
ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung
Electronics.
Ochranné známky
• SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky
společnosti Samsung Electronics.
• Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem
příslušných vlastníků.
www.samsung.com
Download PDF