Samsung | C49HG90DMU | Samsung C49HG90DME Användarmanual

ANVÄNDARHANDBOK
Spelbildskärm
C49HG90DM*
Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att förbättra
produktens prestanda.
Innehållet i den här handboken kan komma att ändras utan förvarning i avsikt att förbättra kvaliteten.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics innehar upphovsrätten för den här handboken.
Användning eller reproduktion av den här handboken, delvis eller i sin helhet, utan tillstånd från Samsung Electronics är förbjudet.
Andra varumärken än Samsung Electronics tillhör sina respektive ägare.
••
En administrationsavgift kan tillkomma om
‒‒ (a) en tekniker tillkallas och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här användarhandboken).
‒‒ (b) du tar med produkten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här användarhandboken).
••
Beloppet på en sådan administrationsavgift informeras före arbetet sker eller hembesöket görs.
Innehållsförteckning
Innan du använder produkten
Ansluta och använda en källenhet
Säkra installationsutrymmet
4
Förvaring4
Kontrollpunkter före anslutning
22
Bildläge28
Ansluta och använda en dator
Ansluta med en HDMI-kabel
Anslutning med DP-kabel
Anslutning med MINI DP-kabel
Ansluta till hörlurar
Ansluta till mikrofon
Anslutning med en ljudkabel
22
22
22
23
23
23
23
Uppdateringsfrekv.29
Säkerhetsföreskrifter4
Rengöring5
Elektricitet och säkerhet
5
Installation6
Användning7
Förberedelser
Delar9
Panelkontroll9
Funktionsknappguide10
Spelinställningsknapp11
Ändra inställningarna för Ljus, Kontrast och
Skärpa12
Ändra inställningen för Volym12
Baksidan13
Uppgradera programvaran via USB
14
Justera produktens lutning och höjd
16
Antistöldlås17
Installation18
Montera stativet (Typ ett)
18
Montera stativet (Typ två)
19
Avlägsna stativet (För att montera VÄGGFÄSTET)20
Montera VÄGGFÄSTET
21
Spel
Svart equalizer29
Svarstid30
FreeSync30
Minska inmat.fördr.32
Ansluta produkten till en dator som en USB-hubb 24
Ansluta en dator till produkten
24
Använda produkten som en USB-hubb
24
Ansluta strömmen
25
Organisera de anslutna kablarna
26
Skärmstorlek32
Korrekt hållning vid användning av produkten
27
Bild
Installation av drivrutiner
27
Ställa in den optimala upplösningen
27
Spara inställn.33
Bildläge34
Ljus35
Kontrast35
Skärpa35
Färg36
HDMI svart36
Läge för ögonvila36
Skärmjustering37
Kalibreringsrapport37
PBP37
2
Innehållsförteckning
PBP-läge37
Bildförhållande38
Skärm138
Skärm238
Ljudkälla38
Skärmdisplay
Språk39
Visa tid39
System
Belysning40
Lokal nedtoning40
Volym40
Eco-spar Plus41
På för LED-ström42
Återställ alla42
Information43
Installera programmet
Specifikationer
Allmänt49
Tabell över standardsignallägen
50
Appendix
Easy Setting Box
45
Begränsningar och problem vid installation
45
Systemkrav45
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)
52
Inget fel på produkten
52
En skada på produkten som orsakats av kunden 52
Annat52
Felsökningsguide
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
Testa produkten
Kontrollera upplösning och frekvens
Kontrollera följande.
46
46
46
46
Vanliga frågor
48
Sluttid41
PC/AV-läge41
USB-laddning41
DisplayPort Ver.42
HDMI-läge42
Källdetektering42
Knappupprepn.tid42
3
Kapitel 01
Innan du använder produkten
Säkra installationsutrymmet
Säkerhetsföreskrifter
Se till att det finns plats runt produkten för ventilation. En invändig temperaturökning kan orsaka
brand och skada på produkten. Se till att det finns så mycket utrymme som visas nedan eller mer när du
installerar produkten.
――Utseendet kan variera beroende på produkt.
En allvarlig eller dödlig skada kan uppstå om anvisningarna inte följs.
Akta!
Personskada eller skador på föremål kan uppstå om anvisningarna inte
följs.
10 cm
10 cm
10 cm
Varning!
10 cm
10 cm
Förvaring
Högglansmodeller kan få vita fläckar på ytan om en luftfuktare med ultraljud används i närheten.
――Kontakta Samsungs kundtjänst om du behöver rengöra insidan av produkten (en avgift tas ut).
4
Rengöring
――Gör följande vid rengöring.
1
Stäng av produkten och datorn.
2
Koppla bort strömsladden från produkten.
3
――Håll i kontakten på strömsladden och rör inte sladden med blöta händer. Stötar kan annars uppstå.
Elektricitet och säkerhet
Varning!
•• Använd inte en skadad strömsladd eller stickkontakt, eller ett eluttag som sitter löst.
•• Anslut inte flera produkter till samma eluttag.
Torka bildskärmen med en ren, mjuk och torr trasa.
•• Ta inte i kontakten med våta händer.
‒‒ Använd inte något rengöringsmedel som innehåller alkohol, lösningsmedel eller tensider på
bildskärmen.
•• Sätt i elkontakten ordentligt så att den inte sitter löst.
‒‒ Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på produkten.
4
Fukta en ren och torr trasa med vatten och vrid ur den ordentligt när du gör rent utsidan av
produkten.
5
Anslut strömsladden till produkten när du är färdig med rengöringen.
6
Sätt på produkten och datorn.
•• Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag (endast typ 1-isolerade enheter).
•• Böj eller dra inte kraftigt i strömsladden. Placera inte något tungt föremål på strömsladden.
•• Placera inte strömsladden eller produkten i närheten av värmekällor.
•• Ta bort damm från stickkontakterna och eluttaget med en torr trasa.
Akta!
•• Koppla inte från strömsladden när produkten används.
•• Använd endast den strömsladd som tillhandhålls av Samsung och som följde med produkten.
Använd inte strömsladden till andra produkter.
•• Se till att eluttaget som strömsladden är anslutet till inte är övertäckt.
‒‒ Strömmen till produkten måste brytas genom att strömsladden kopplas från om problem uppstår.
•• Håll i stickkontakten när du kopplar från strömsladden från eluttaget.
5
Installation
Varning!
Akta!
•• Placera inte ljus, insektsspray eller cigaretter på produkten. Placera inte produkten nära värmekällor.
•• Tappa inte produkten när du flyttar den.
•• Placera inte produkten i dåligt ventilerade utrymmen som bokhyllor eller garderober.
•• Ställ inte ner produkten med framsidan nedåt.
•• Placera produkten minst 10 cm från väggen för ventilationens skull.
•• När du placerar produkten på ett skåp eller en hylla måste du se till att den nedre, främre kanten av
produkten inte skjuter ut.
•• Håll plastförpackningen utom räckhåll för barn.
‒‒ Barnen kan kvävas.
•• Placera inte produkten på ett ostadigt eller vibrerande underlag (instabil hylla, lutande ytor med
mera).
‒‒ Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
‒‒ Om produkten används i en miljö med kraftiga vibrationer kan produkten skadas eller börja brinna.
•• Installera inte produkten i ett fordon eller på en plats utsatt för damm, fukt (droppande vatten osv.),
olja eller rök.
•• Utsätt inte produkten för direkt solljus, värme eller heta föremål som t.ex. en spis.
‒‒ Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
‒‒ Placera endast produkten på skåp eller hyllor som har rätt storlek.
•• Ställ ner produkten försiktigt.
‒‒ Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
•• Om produkten installeras på ett ovanligt ställe (en plats utsatt för större mängder dammpartiklar,
kemiska ämnen, extrema temperaturer eller höga fuktnivåer, eller en plats där produkten är igång
under längre tidsperioder) kan det resultera i en kraftig försämring av produktens prestanda.
‒‒ Kontakta Samsungs kundtjänst om du vill installera produkten på ett sådant ställe.
‒‒ Produktens livstid kan förkortas eller brand uppstå.
•• Placera inte produkten inom räckhåll för småbarn.
‒‒ Produkten kan falla och skada barn.
•• Matolja, exempelvis sojabönsolja, kan skada eller deformera produkten. Installera inte produkten i
kök eller i närheten av en köksbänk.
6
Användning
Varning!
•• Ström med hög spänning går genom produkten. Ta aldrig själv isär, reparera eller ändra produkten.
‒‒ Kontakta Samsungs kundtjänst för reparation.
•• Om du ska flytta produkten måste du först koppla bort alla kablar från den, inklusive strömsladden.
•• Om produkten låter konstigt, luktar bränt eller rök ska du omedelbart ta bort strömsladden och
kontakta Samsungs kundtjänst.
•• Låt inte barn klänga eller klättra på produkten.
•• Infoga inte metallföremål (mynt, hårspännen, säkerhetsnålar osv.) eller brännbara föremål (papper
tändstickor osv.) i produkten (i ventilationsspringor, in-/utmatningsportar osv.).
‒‒ Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten eller något annat ämne hamnar
i produkten. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
•• Placera inte föremål som innehåller vätska (vaser, krukor, flaskor osv.) eller metallföremål på
produkten.
‒‒ Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten eller något annat ämne hamnar
i produkten. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
‒‒ Barnen kan skadas allvarligt.
•• Om du tappar produkten eller om ytterhöljet skadas stänger du av strömmen och kopplar från
strömsladden. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
‒‒ Fortsatt användning kan orsaka brand eller stötar.
•• Lämna inte tunga föremål eller föremål som barn gillar (leksaker, godis osv.) på produkten.
‒‒ Produkten eller tunga föremål kan falla när barn försöker nå leksakerna eller godiset och orsaka
allvarliga skador.
•• Stäng av produkten och dra ur strömsladden under åskväder.
•• Tappa inte föremål på produkten och utsätt inte produkten för kraftiga smällar.
•• Flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.
•• Om en gasläcka inträffar ska du inte röra produkten eller stickkontakten. Ventilera också lokalen
omedelbart.
•• Lyft eller flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.
•• Använd inte och placera inte eldfarliga sprayer eller lättantändliga ämnen nära produkten.
•• Se till att ventilationsspringorna inte blockeras av dukar eller gardiner.
‒‒ En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
7
Akta!
•• Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder och defekta
pixlar.
‒‒ Aktivera strömsparläget eller en dynamisk skärmsläckare om du inte tänker använda produkten
under en tid.
•• Koppla från strömsladden från eluttaget om du inte tänker använda bildskärmen under en längre tid
(semester med mera).
‒‒ Ansamlat damm kan i kombination med värme orsaka brand, elstötar eller elläckage.
•• Använd produkten med den rekommenderade upplösningen och frekvensen.
‒‒ Synen kan försämras.
•• Håll inte produkten upp-och-ned och flytta den inte genom att hålla i foten.
‒‒ Produkten kan falla och skadas eller orsaka skada.
•• Om du sitter för nära skärmen under en längre tid kan synen försämras.
•• Använd inte luftfuktare eller spisar i närheten av produkten.
•• Vila ögonen i mer än fem minuter eller titta på saker längre bort för varje timme du använder
produkten.
•• Rör inte vid skärmen när produkten varit påslagen under en längre tid då den kan vara mycket varm.
•• Förvara små tillbehör utom räckhåll för barn.
•• Var försiktig när du justerar produktens vinkel eller sänker eller höjer den.
‒‒ Handen eller ett finger kan fastna och skadas.
‒‒ Kraftig lutning på produkten kan resultera i att den faller och orsakar skada.
•• Placera inte tunga föremål på produkten.
‒‒ Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
•• Vid användning av hörlurar eller örsnäckor, vrid inte upp volymen för högt.
‒‒ Om ljudet är för högt kan det skada hörseln.
•• Tappa inte produkten när du flyttar den.
‒‒ Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
8
Kapitel 02
Förberedelser
Delar
Delar
Beskrivning
Riktningsknapp för navigering.
JOG-knapp
――JOG-knappen sitter nedtill till höger på skärmen och har 5 riktningar:
UPP, NED, VÄNSTER, HÖGER och TRYCK(RETUR).
Panelkontroll
Denna lampa är en strömindikator och fungerar som:
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan
•• Ström på (strömknappen): Av
föregående meddelande för att höja prestandan.
Strömindikator
•• Energisparläge: Blinkar
•• Ström av (Strömknapp): På
――Strömindikatorns funktion kan ändras på menyn. (System → På för LEDström) Vissa modeller har inte denna funktion.
Strömindikator
Funktionsknappguide
――Funktionsknappguiden kan variera mellan olika funktioner och
Spelinställningsknapp
Tillbaka
Funktionsknappguide
produktmodeller. Se aktuell produkt.
NED (FRAMÅT)
Använd snabbknapparna för att komma åt tidigare sparade anpassade
spellägen.
Spelinställningsknapp
VÄNSTER
HÖGER
TRYCK(RETUR)
Tryck på JOG-knappen när skärmen sätts på. Funktionsknappsguiden
visas. Du kan öppna skärmmenyn när guiden visas genom att trycka en
gång till på motsvarande riktningsknapp.
•• Spelinställning 1 / Spelinställning 2 / Spelinställning 3
――Spelinställningsknapparna sitter nederst till höger på skärmen. Om
du vill redigera och spara anpassade spellägen går du till Spel → Spara
inställn..
UPP (BAKÅT)
JOG-knapp
9
Funktionsknappguide
――Tryck på JOG-knappen så att funktionsknappsguiden visas. Via den kan du öppna huvudmenyn och komma åt
Ikoner
Beskrivning
Meny
andra alternativ. Du avslutar den genom att trycka på JOG-knappen en gång till.
UPP/NED/VÄNSTER/HÖGER: Flytta till önskat objekt.
Beskrivningen av varje objekt visas när fokus ändras.
Källa
TRYCK(RETUR): Det valda alternativet används.
PBP
Ström av
Välj
genom att röra JOG-knappen på funktionsknappguidens skärm.
Skärmmenyn visas.
Välj
för att ändra den inkommande signalen genom att röra JOGknappen på funktionsknappsguidens skärm. Ett meddelande visas i
skärmens övre vänstra hörn om den inkommande signalen har ändrats.
Välj
genom att röra JOG-knappen på funktionsknappguidens skärm.
Du måste trycka på den här knappen när du konfigurerar inställningarna
för PBP-funktionen.
Välj
för att stänga av skärmen genom att röra JOG-knappen i
funktionsknappguidens skärm.
――Vissa modeller har inte denna funktion.
Tillbaka
10
När skärmen inte visar någonting (t.ex. energisparläge eller ingen signal) kan två direktknappar
användas för att styra källa och ström enligt nedanstående.
Spelinställningsknapp
JOG-knapp
Du kan snabbt visa inställningen med en snabbknapp längst ned utan att använda en skärmmeny. Du
kan direkt se inställningarna för tre olika lägen.
Energisparläge/ingen signal
UPP
Ändra källa
•• Spelinställning 1 / Spelinställning 2 / Spelinställning 3
Ned
TRYCK(RETUR) i 2 sekunder
Ström av
När huvudmenyn visas på skärmen kan JOG-knappen användas enligt nedan.
JOG-knapp
Spelinställning 3
Spelinställning 2
Åtgärd
UPP/NED
Flytta alternativet
Spelinställning 1
Avsluta huvudmenyn
VÄNSTER
Stäng den underordnade listan utan att spara värdet.
Värdet minskar på reglaget.
HÖGER
TRYCK(RETUR)
Flytta till nästa djup.
Värdet ökar på reglaget.
Flytta till nästa djup.
Spara värdet och stäng den underordnade listan.
120
12
Svart equalizer
Spelinställning 1
Svarstid
Hz
Av
På
Uppdateringsfrekv.
FreeSync
Minska inmat.fördr.
Bildläge: Favorit
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
――Bilderna visar status för funktionerna som inställningarna i OSD för motsvarande funktioner annat än
realtidsvärden.
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
11
Ändra inställningarna för Ljus, Kontrast och Skärpa
Ändra inställningen för Volym
Du kan justera Ljus, Kontrast och Skärpa genom att föra JOG-knappen uppåt eller nedåt om det inte
visas någon skärmmeny.
Du kan justera Volym genom att föra JOG-knappen åt vänster eller höger om det inte visas någon
skärmmeny.
Skärpa
Ljus
Kontrast
Volym
50
Tyst
100
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
――Om ljudkvaliteten för en ansluten enhet är dålig kan det bero på att produktens Auto Mute-funktion stänger
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Ljus
――Menyn är inte tillgänglig när Eco-spar Plus är aktiverat.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
Kontrast
――Menyn är inte tillgänglig när läget Bildläge är angett för Bio.
Skärpa
av ljudet eller orsakar ostadigt ljud när man använder hörlurar eller högtalare. Ställ in volymen för enhetens
ljud in till minst 20 % och kontrollera volymen med produktens volymkontroll (JOG-knappen VÄNSTER/
HÖGER).
――Vad är Auto Mute?
Funktionen stänger av ljudet för att förbättra ljudkvaliteten när ljudet är brusigt eller när ingångssignalen
är svag på grund av problem med volymen för en enhet för inkommande ljud.
――Aktivera Tyst-funktionen genom att öppna Volym-kontrollskärmen och sedan använda JOG-knappen för att
flytta fokus nedåt.
Inaktivera Tyst-funktionen genom att öppna Volym-kontrollskärmen och sedan öka eller minska Volym.
――Menyn är inte tillgänglig när läget Bildläge är angett för Bio.
12
Baksidan
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
POWER IN
Port
Beskrivning
HDMI IN 1
HDMI IN 2
Port
Ansluter till en källenhet med HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
HDMI IN 1
DP IN
/SERVICE
MIC IN
MIC OUT
1
2
(PC IN)
Anslut till en USB-enhet.
――Superladdning kan bara ske med porten
1
2
2. Denna port laddar
enheterna snabbare än en vanlig USB-port. Hastigheten beror på de
anslutna enheterna.
Anslut till en dator med en USB-kabel. Fungerar med USB-kablar version
3.0 och lägre.
HDMI IN 2
För anslutning av en dator via en DP-kabel.
MINI DP IN
Beskrivning
Anslut skärmens strömkabel till porten POWER IN på produktens
baksida.
POWER IN
DP IN
(PC IN)
――Porten kan endast användas för anslutning av en dator.
För anslutning av en dator via en MINI DP-kabel.
MINI DP IN
Anslut en ljudutmatningsenhet, t.ex. hörlurar.
/SERVICE
Avsett för servicetekniker.
Anslut till en mikrofon.
MIC IN
Anslut till en dator.
MIC OUT
13
Uppgradera programvaran via USB
1
2
När meddelandet på följande figur visas på bildskärmen, väljer du Yes för att uppgradera
programvaran.
3
När skärmen på följande figur visas väljer du Yes.
4
Programvaruuppgraderingen fortsätter.
Se till att sätta in USB-enheten i USB 1-porten. Du kan bara uppgradera programvaran via USB om
antingen bildskärmen fungerar normalt eller kontrollera signal visas på bildskärmen.
USB 1
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP IN
MINI DP IN
/SERVICE
MIC IN
MIC OUT
1
2
(PC IN)
Kontrollera signal
DisplayPort
När skärmen på följande figur visas, trycker du på och håller in nedåtpiltangenten i 5 sekunder.
Ström av
14
Obs!
1
De format som stöds för USB-enheter är FAT, FAT32 och NTFS.
2
För CHG90-modellen måste du säkerställa att alla uppgraderingsfiler är i BIN-format, följer
regeln för namngivning av CHG90-modeller (m-HG949CCAA-****.*[4 siffror].bin, där ****.*
är ett versionsnummer och de 4 siffrorna är en kontrollsumma. Till exempel överensstämmer
”m-HG949CCAA-1000.0[6E80].bin” med namngivningsregeln för CHG90-modellen), och måste
kopieras till rotkatalogen.
3
Se till att USB-disken endast innehåller en uppgraderingsfil för varje modell och följ sedan
instruktionerna i den här guiden.
4
Om du vill återställa eller nedgradera till en lägre version ändrar du filnamnet till
m-HG949CCAA-0000.0[4 siffror], och utför sedan samma steg.
5
Om meddelandet No valid update files found. Please check your USB device and try again. visas
beror det troligen på någon av följande orsaker.
‒‒ Ingen USB-enhet är isatt i USB 1-porten.
‒‒ USB-enheten har ett format som inte stöds.
‒‒ USB-enheten innehåller inga giltiga uppgraderingsfiler. (Det finns inga uppgraderingsfiler, eller så
är filnamnen felaktiga.)
6
Stäng inte av bildskärmen. Se till att uppgraderingen får ske utan avbrott så långt det är möjligt. Om
ett avbrott inträffar återgår bildskärmen till produktionsversionen.
――Observera att produktionsversionen kanske inte är densamma som versionen före denna uppgradering om
det skett någon annan uppgradering tidigare.
※ När HDR VESA-certifieringen tillämpades på produkten ändrades bildkvalitetens förhållanden. Om du vill ha
bildkvaliteten före uppgraderingen (före juni 2018) kan du växla till läget Professionellt med menyn.
15
Justera produktens lutning och höjd
Akta!
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan
föregående meddelande för att höja prestandan.
-2,0° (±2,0°) ~ 15,0° (±2,0°)
-15,0° (±2,0°) åt vänster ~ 15,0° (±2,0°) åt höger
•• Fatta tag om skärmens vänstra och högra sida och justera lutningen.
0 ~ 120,0 mm (±5,0 mm)
Efter att du justerat produktens lutning och höjd, utför du följande åtgärder om skärmen inte är vågrät.
-4˚
+4˚
•• Skärmens lutning och höjd kan justeras.
•• När du justerar lutningen eller höjden håller du med en hand på varje sida så att produkten inte
skadas.
•• När du justerar stativets höjd kan det höras ett ljud. Ljudet uppkommer genom att kulan inuti
stativet glider när stativets höjd justeras. Det är ett normalt ljud och inte en felfunktion i produkten.
•• Håll i ramen på båda sidokanterna och justera bildskärmens vinkel tills skärmen blir vågrät. (Var
försiktig så att du inte håller direkt i LCD-skärmen.)
•• Bildskärmens vinkel kan justeras från -4° till +4°.
16
Antistöldlås
――Ett antistöldlås gör det möjligt för dig att använda produkten på ett säkert sätt även på offentliga platser.
――Låsenhetens form och låsmetod varierar med tillverkare. Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för
detaljer.
Låsa en stöldskyddslåst enhet:
1
Fäst kabeln för antistöldlåsenheten i ett tungt föremål, såsom en bordsskiva.
2
Dra ena änden av kabeln genom öglan i andra änden.
3
Sätt i låsenheten i antistöldlåsenheten på produktens baksida.
4
Lås låsenheten.
‒‒ En antistöldlåsenhet kan köpas separat.
‒‒ Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för detaljer.
‒‒ Antistöldlåsenheter kan köpas hos elektronikåterförsäljare eller online.
17
Installation
Montera stativet (Typ ett)
――Innan du monterar produkten ska du ställa ned produkten på ett plant och stabilt underlag med skärmen nedåt.
: Produkten är lätt böjd. och kan skadas om den utsätts för tryck när den står på en plan yta. Lägg inget tryck på produkten när den ligger vänd uppåt eller nedåt på marken.
1
Akta!
Håll i stativpelaren med båda händerna, inte en
hand, så att den inte faller av och skadar någon.
14
Dra åt skruvarna på stativpelarens översida.
Ta bort den övre packningen och den främre packningen
och lägg sedan den främre packningen på skrivbordet.
15
För in stativbasen i stativpelaren i den riktning som
bilden visar.
12
Lyft ut bildskärmen från förpackningen (det
behövs två personer för det), och lägg sedan
bildskärmen på den främre packningen.
16
Demontera BAKSTYCKESÖVERDELEN.
13
Fäst stativpelaren på skärmen enligt bilden.
17
Montera BAKSTYCKESÖVERDELEN mot
stativpelaren enligt bilden.
18
Vrid BAKSTYCKESÖVERDELEN medurs.
18
Montera stativet (Typ två)
――Innan du monterar produkten ska du ställa ned produkten på ett plant och stabilt underlag med skärmen nedåt.
: Produkten är lätt böjd. och kan skadas om den utsätts för tryck när den står på en plan yta. Lägg inget tryck på produkten när den ligger vänd uppåt eller nedåt på marken.
1
Akta!
Håll i stativpelaren med båda händerna,
inte en hand, så att den inte faller av och
skadar någon.
15
Montera BAKSTYCKESÖVERDELEN mot
stativpelaren enligt bilden.
Fäst stativpelaren på skärmen enligt
bilden.
6
1
Vrid BAKSTYCKESÖVERDELEN medurs.
12
Dra åt skruvarna på stativpelarens
översida.
71
Res upp bildskärmen enligt bilden.
13
För in stativbasen i stativpelaren i den
riktning som bilden visar.
14
Demontera BAKSTYCKESÖVERDELEN.
8
1
Ta bort förpackningen.
19
Avlägsna stativet (För att montera VÄGGFÄSTET)
――Innan du demonterar stativet från skärmen lägger du den på ett plant och stabilt underlag med bildskärmen nedåt.
: Produkten är lätt böjd. och kan skadas om den utsätts för tryck när den står på en plan yta. Lägg inget tryck på produkten när den ligger vänd uppåt eller nedåt på marken.
1
Vrid BAKSTYCKESÖVERDELEN moturs.
5
Lossa de 4 skruvarna på stativpelarens översida.
2
Lyft BAKSTYCKESÖVERDELEN.
3
Demontera BAKSTYCKESÖVERDELEN.
4
Ta bort stativbasen från stativpelaren.
6
Lyft och avlägsna stativet.
Akta!
Tryck inte nedåt på skärmen. Det finns risk att
skärmen skadas.
20
Montera VÄGGFÄSTET
•• Obs
‒‒ Om du använder en skruv som är längre än standardlängden kan det skada de inre delarna i
produkten.
――Slå av produkten och dra ur kontakten ur vägguttaget.
1
2
‒‒ Längden på skruvarna, som krävs för väggstativet, som inte följer VESA-standarden kan variera
beroende på specifikationerna.
‒‒ Använd inte skruvar som inte följer VESA-standarden. Montera inte väggstativet eller
skrivbordsstativet med onödigt våld. Produkten kan skadas eller falla och orsaka personskada.
Samsung kan inte hållas ansvarig för skador som orsakats av att felaktiga skruvar har använts eller
av att väggstativet eller skrivbordsstativet har monterats för hårdhänt.
‒‒ Samsung kan inte hållas ansvarig för produktskador eller personskador som orsakats av att ett
annat väggstativ än det specificerade har används eller av att väggstativet har installerats på egen
hand.
3
4
‒‒ För att väggmontera produkten ska du se till att köpa ett väggstativ som kan installeras 10 cm
eller längre bort från väggen.
‒‒ Kontrollera att du använder ett väggstativ som följer standarder.
‒‒ Om du installerar bildskärmen med ett väggfäste måste du ta bort fotplattan från bildskärmen.
Enhet: mm
Modellnamn
A Montera VÄGGFÄSTET här
B VÄGGFÄSTE
Passa in B mot A på skärmen, och dra sedan åt ordentligt med samma skruvar som avlägsnats från
stativet (s. 20).
C49HG90DM*
VESAskruvhålspecifikationer i
millimeter
100,0 x 100,0
Standardskruv
Antal
4,0 mm Ø, 0,7 gängstigning * 10,0 mm
4 st
lång
――Montera inte VÄGGFÄSTET när skärmen är påslagen. Annars kan du få elektriska stötar och bli skadad.
21
Kapitel 03
Ansluta och använda en källenhet
Kontrollpunkter före anslutning
Ansluta och använda en dator
――Innan du ansluter en källenhet ska du läsa bruksanvisningen som medföljer.
Välj en anslutningsmetod som passar för din dator.
Antalet och platserna för portarna på källenheterna kan variera från en enhet till en annan.
――Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
――Vilka portar som ingår kan variera beroende på produkt.
Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.
Om du ansluter strömkabeln under inkoppling kan det skada produkten.
――Kontrollera typerna av portar på baksidan av produkten du vill ansluta.
Ansluta med en HDMI-kabel
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Anslutning med DP-kabel
DP IN
22
Anslutning med MINI DP-kabel
MINI DP IN
Ansluta till hörlurar
/SERVICE
Ansluta till mikrofon
MIC IN
Anslutning med en ljudkabel
MIC OUT
――Använd hörlurar när du aktiverar ljud med en HDMI-HDMI-, DP- eller MINI DP-kabel.
23
Ansluta produkten till en dator som en USB-hubb
Använda produkten som en USB-hubb
När produkten används som en hubb kan du ansluta och använda olika källenheter med produkten
samtidigt.
Ansluta en dator till produkten
――Produkten kan fungera som en hubb genom att den ansluts till en dator via en USB-kabel. Du kan ansluta en
Det går inte att ansluta flera källenheter till en dator samtidigt eftersom datorn har ett begränsat antal
in- och utmatningsportar. Med HUB-funktionen på produkten kan du arbeta effektivare genom att
ansluta flera källenheter till USB-portarna på produkten samtidigt, utan att ansluta dem till någon dator.
källenhet direkt till produkten och styra enheten från produkten, utan att behöva ansluta enheten till datorn.
Om du vill använda produkten som USB-hubb ska du ansluta produkten till en dator med en USB-kabel.
(PC IN)
(PC IN)
Anslut USB-kabeln till
på baksidan av produkten och till USB-porten
på datorn.
――Du kan använda en USB 2.0-kabel för att ansluta produkten till en dator. Om du i stället vill utnyttja alla
fördelar med USB 3.0, kopplar du ihop datorn och produkten med en USB 3.0-kabel. Kontrollera att datorn
stöder USB 3.0.
Om du ansluter många källenheter till datorn kan det se rörigt ut med alla kablar runt datorn. Om du
ansluter enheterna direkt till produkten slipper du röran.
Anslut en mobil enhet, t.ex. en mp3-spelare eller en smartphone, till produkten när den är ansluten till
en dator. Då kan du styra enheten från datorn eller ladda batteriet på den.
24
――Om du vill att en USB-enhet ska upptäckas och startas snabbare, ansluter du enheten till USB 3.0-porten på
produkten. Läs- och skrivhastigheten påverkas av USB-enheten och din dator.
Ansluta strömmen
――Produkten stöder inte medieuppspelning. Om du behöver spela upp en fil i USB-enheten, ansluter du
produkten som en hubb till din dator och spelar upp filen på datorn.
――Vid USB-relaterade problem som orsakas av operativsystem, drivrutiner eller annan programvara kontaktar
du den aktuella leverantören.
――Eftersom det finns många olika USB-enheter på marknaden, kan vi inte garantera att våra produkter fungerar
POWER IN
ihop med alla USB-enheter.
――Om du har en extern hårddisk som kräver extern strömförsörjning måste du vara noga med att ansluta den
till en strömkälla.
――Superladdning kan endast göras med porten
2. Enligt USB 3.0-batteriladdningsspecifikationen, stödjer
2 en maximal ström på 1,5 A. Det aktuella strömvärdet beror på enheten som ska laddas.
Om strömmen är för stark eller ett undantag inträffar, utlöses överströmsskyddet. Det är en normal
inställning för produkten.
――Det är inte säkert att det går att använda USB-enheter med höga krav på ström.
på högst 1,0 A, och
Anslut strömkabeln till ett vägguttag och porten POWER IN på produkten för att använda den.
――Ingångsvolten ändras automatiskt.
1 kan stödja en ström
2 kan stödja en ström på högst 1,5 A.
――Batteriet kan laddas i energisparläget, men det kan inte laddas när produkten är avstängd.
――Det går inte att ladda USB-enheten om strömsladden inte är ansluten till eluttaget.
――USB-enheten måste köpas separat.
25
Organisera de anslutna kablarna
: Hörlurshängare
: Nedåt
: Uppåt
1
Anslut motsvarande kablar.
6
Montera STATIVPELARENS BAKSTYCKE
i den riktning som bilden visar så att
spännena inte är synliga.
10
Ordna kablarna mot deras
böjningstendens och dra dem sedan
genom hängarna på KABELHÅLLAREN.
När skärmhöjden ändras måste du ordna
kablarna och dra dem genom hängarna
på KABELHÅLLAREN igen.
2
3
4
Ordna kablarna mot kablarnas
Tryck STATIVPELARENS BAKSTYCKE i den Ta bort STATIVPELARENS BAKSTYCKE
böjningstendens och dra ut kablarna från riktning som bilden visar.
genom att dra det i den riktning som
spåren på BAKSTYCKESUNDERDELEN.
bilden visar.
7
Flytta STATIVPELARENS BAKSTYCKE
nedåt tills det täcker stativpelaren helt.
11
Öppna headsethängaren genom att
trycka den nedåt.
8
Häng upp headsetet.
Sätt in motsvarande kablar i hållaren
på stativpelaren. Sträck inte kabeln. Tre
kablar i en hållare rekommenderas.
9
Ändra skärmhöjden vid behov.
12
5
Häng KABELHÅLLAREN i den riktning
som bilden visar.
13
Rotera headsethängaren och tryck den
sedan uppåt i de riktningar som bilden
visar.
Akta!
Öppna BAKSTYCKESUNDERDELEN i den
riktning som bilden visar.
26
Korrekt hållning vid användning av produkten
Installation av drivrutiner
――Du kan ställa in optimal upplösning och frekvens för den här produkten genom att installera
överensstämmande drivrutiner för den här produkten.
――Om du vill installera den senaste versionen av produktens drivrutin, hämtar du den från Samsung Electronics
webbplats på http://www.samsung.com.
Ställa in den optimala upplösningen
Ett informationsmeddelande om optimal upplösning visas första gången du slår på produkten när du
köpt den.
Använd produkten med korrekt hållning enligt följande:
•• Ögonen ska vara på 45 till 50 cm avstånd från skärmen och du ska titta ner något på skärmen.
•• Ögonen ska vara rakt framför skärmen.
•• Sitt med rak rygg.
•• Justera vinkeln så att ljus inte reflekteras i skärmen.
Välj ett språk på produkten och ställ in optimal upplösning på datorn.
――Om du inte väljer den optimala upplösningen visas meddelandet tre gånger under en viss tid även om du
stänger av och slår på produkten igen.
――Du kan också välja den optimala upplösningen via Kontrollpanelen på datorn.
――Om du vill ändra uppdateringsfrekvensen samtidigt som du bevarar den aktuella upplösningen, väljer du Spel
→ Uppdateringsfrekv. på skärmmenyn.
•• Håll underarmarna raka i förhållande till överarmarna och i nivå med handryggen.
•• Armbågarna ska hålla ungefär 90 graders vinkel.
•• Justera höjden på produkten så att knäna är böjda 90 grader eller mer, hälarna är placerade mot
golvet och armarna hålls lägre än hjärtat.
•• Du kan lindra ögontröttheten genom att göra ögonövningarna eller blinka ofta.
27
Kapitel 04
Spel
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
――De funktionerna som är tillgängliga varierar beroende på produktmodellen. Färg och form på delarna kan
variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja
I PC-läge
prestandan.
Professionellt
Favorit
Bildläge
FPS
Bildläge
RTS
Med den här menyn får du optimal bildkvalitet anpassad efter den miljö där produkten kommer att användas.
――Menyn är inte tillgänglig när Eco-spar Plus är aktiverat.
•• Professionellt: Optimera bildkvaliteten med färgkalibrering. (HDR med kalibrering tillämpad)
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
•• Favorit: Anpassa kontrasten och ljusstyrkan efter behov. (HDR VESA-certifiering tillämpad)
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
12
Svart equalizer
•• FPS: Öka FPS-spelskärmens ljusstyrka i mörkare områden. Med det här läget blir dina fiender lättare
att se under ett FPS-spel.
Av
På
Uppdateringsfrekv.
FreeSync
Minska inmat.fördr.
Hz
Svarstid
•• RTS: Öka färgtemperaturen och kontrastförhållandet för att förbättra bilden på RTS-skärmen och
miniatyröversikten.
120
•• RPG: Läget är optimerat för 3D-grafik och snabbmeddelanden på RPG-spelskärmen.
Bildläge: Favorit
Spel
Bildläge
Favorit
Bild
Uppdateringsfrekv.
120 Hz
Skärmdisplay
Svart equalizer
System
Svarstid
Information
FreeSync
Minska inmat.fördr.
Skärmstorlek
Spara inställn.
12
Inställt på optimal
bildkvalitet som passar
arbetsmiljön.
•• AOS: Öka kontrastförhållandet om du vill ha en bildkvalitet som är optimerad för AOS-spelskärmen.
•• sRGB: Anpassa färgsystemet till sRGB-läget. Detta är skärmens standardläge.
•• Bio: Få en ljusstyrka och skärpa som på en TV för visning av video- och DVD-innehåll.
Standard
Av
På
Wide
Spelinställning 1
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
28
I AV-läge
När den externa ingången ansluts via HDMI/DP/MINI DP och PC/AV-läge är inställd på AV, har Bildläge
fyra automatiska bildinställningar (Dynamisk, Standard, Film och Favorit) som är förinställda på fabriken.
Du kan aktivera antingen Dynamisk, Standard, Film eller Favorit. Du kan välja Favorit som automatiskt
återkallar dina personliga bildinställningar.
Uppdateringsfrekv.
Ändra skärmens uppdateringsfrekvens. En högre uppdateringshastighet kan minska trötthet i ögonen.
•• DisplayPort, MiniDP : 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz / 144 Hz
•• Dynamisk: Välj det här läget för att visa en skarpare bild än i läget Standard.
•• HDMI1, HDMI2 : 60 Hz / 100 Hz / 120 Hz
•• Standard: Välj detta läge när omgivningen är ljus. Detta ger också en skarp bild.
――Menyn är inte tillgänglig när läget FreeSync är angett för Standardmotor eller Ultimat motor.
•• Film: Välj detta läge när omgivningen är mörk. Detta spar ström och minskar ögontrötthet.
――Om du ändrar Uppdateringsfrekv. kan skärmen flimra, beroende på vilket grafikkort datorn är utrustad med.
•• Favorit: Välj detta läge när du vill justera bilden enligt dina önskemål.
――Funktionen är tillgänglig i en dator som är utrustad med ett grafikkort som kan ändra uppdateringsfrekvens.
Den är inte tillgänglig i enheter (t.ex. AV-enheter) med fasta uppdateringsfrekvenser. Om funktionen
tillämpas kan skärmen fungera dåligt.
――För en HDMI-källa kan du bara välja 60 Hz eller det aktuella värdet för Uppdateringsfrekv.-inställningen om
du ändrar skärmens uppdateringsfrekvens från en dator eller kontrollpanelen för ett grafikkort.
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
Svart equalizer
Justera ljusstyrkan i de mörka områden.
När värdet närmar sig 1 blir de mörkare områdena på skärmen ljusare så att det blir lättare att hitta
fiender när du spelar olika spel. Om du vill hitta fiender lättare när du spelar spel ändrar du till ett lägre
värde.
När värdet närmar sig 20 blir de mörkare områdena på skärmen mörkare och kontrasten ökar.
――Menyn är inte tillgänglig när läget Bildläge är angett för Bio.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
29
Svarstid
FreeSync
Öka video- eller spelskärmens uppdateringsfrekvens.
FreeSync-tekniken är en lösning som minskar screen tearing utan fördröjning och väntetid.
Lägena Snabbare och Snabbast visar skarpare och rörelseoskärpefria bilder och snabbare rörelser genom
analys av rörelsen i flytande kristaller i panelen och styrning av LED-beteendet.
Med den här funktionen minskas screen tearing och fördröjning under spel. Få en bättre spelupplevelse.
――Använd läget Standard när du inte tittar på video eller spelar spel.
De menyalternativ för FreeSync som visas på skärmen kan variera beroende på bildskärmens modell och
kompatibilitet med AMD-grafikkortet.
――Menyn är inte tillgänglig när läget FreeSync är angett för Standardmotor eller Ultimat motor.
•• Av: Inaktivera FreeSync.
――Om Svarstid är inställt på läget Snabbare eller Snabbast, sker en minskning i skärmstyrka. Det här är ett
normalt fenomen och inte en felfunktion i produkten.
――Menyn är inte tillgänglig när Uppdateringsfrekv. är inställd på 60 Hz.
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
•• Standardmotor: Aktivera de grundläggande FreeSync-funktionerna för AMD-grafikkortet.
•• Ultimat motor: Aktivera FreeSync-funktionen med en högre bildfrekvens för skärmen. Screen
tearing (onormal synkronisering mellan skärmen och innehållet) reduceras i det här läget. Observera
att skärmflimmer kan förekomma när du spelar spel.
Tillämpa den optimala upplösningen när du använder FreeSync.
Information om hur du anger uppdateringsfrekvens finns i Vanliga frågor → Hur ändrar jag frekvens?
――Funktionen FreeSync är endast aktiverad i lägena HDMI1, HDMI2, DisplayPort och MiniDP.
Använd HDMI/DP/MINI DP-kabeln från tillverkaren när du använder FreeSync.
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
Om du använder FreeSync-funktionen när du spelar ett spel kan följande symptom förekomma:
•• Skärmen kan flimra beroende på typ av grafikkort, inställningarna i spelet eller videon som
spelas. Prova med följande åtgärder: minska värdena i spelinställningarna, ändra det aktuella
FreeSync-läget till Standardmotor, eller gå till AMD:s webbplats för att kontrollera versionen av din
grafikdrivrutin och uppdatera den med den senaste versionen.
•• När du använder FreeSync-funktionen kan skärmen flimra på grund av variationer i utdatafrekvensen
från grafikkortet.
•• Svarshastigheten kan variera under spelets gång beroende på upplösningen. En högre upplösning
gör i allmänhet att svarshastigheten sjunker.
•• Skärmens ljudkvalitet kan försämras.
――Om du fortfarande har problem när du använder funktionen ska du kontakta Samsungs servicecenter.
――När upplösningen ändras medan FreeSync ställs in till Standardmotor eller Ultimat motor, kan screen tearing
hända intermittent. Ange FreeSync till Av och ändra upplösningen.
――Funktionen är inte tillgänglig i enheter (t.ex. AV-enheter) som inte har något AMD-grafikkort. Om funktionen
tillämpas kan skärmen fungera dåligt.
――För optimala skärmbilder kan du justera Ljus i FreeSync-läget beroende på innehållet.
30
Hur aktiverar du FreeSync?
Modellerna i grafikkortlistan har stöd för FreeSync
1
Ställ in FreeSync på Standardmotor eller Ultimat motor på skärmmenyn.
2
Aktivera FreeSync i AMD Radeon Settings:
FreeSync kan bara användas med modeller med AMD-grafikkort. I följande lista visas de grafikkort som
stöds:
Högerklicka och välj → AMD Radeon Settings → Display
Funktionen "AMD FreeSync" ska vara inställd på "På". Välj "På" om det inte redan är aktiverat.
Installera de senaste officiella grafikdrivrutinerna från AMD som har stöd för FreeSync.
――Besök AMD:s officiella webbplats för ytterligare modeller av AMD-grafikkort som stöder FreeSyncfunktionen.
――Välj FreeSync Av om du använder ett grafikkort från en annan tillverkare.
――När du använder FreeSync-funktionen via HDMI-gränssnittet kanske den inte fungerar på grund av
bandbreddsbegränsningen för vissa AMD-grafikkort.
•• AMD Radeon R9 300 Series (Inkluderar inte
370 / 370X)
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon RX 400 Series
•• AMD Radeon R9 290X
31
Minska inmat.fördr.
I AV-läge
Minimera inkommande fördröjningar för snabba reaktioner genom att minska videobearbetningstiden.
•• 16:9: Visa bilden med bildformatet 16:9.
――Det rekommenderas att du ställer in grafikkortets uppdateringsfrekvens till något av 100 Hz, 120 Hz och 144
•• 21:9: Visa bilden med bildformatet 21:9.
Hz. Med 60 Hz är funktionen inte tillgänglig.
――Denna funktion är inte tillgänglig om skanningshastigheten i datorn skiljer sig från inställningarna i
Uppdateringsfrekv.-menyn.
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
•• 4:3: Visa bilden med bildformatet 4:3. Lämpligt för videor och standardsändningar.
•• 32:9: Visa bilden med bildformatet 32:9.
•• Anpassa t. skärm: Visa bilden med originalbildformatet utan beskärning.
•• 17 tum (4:3): Använd bildformatet 4:3 på en 17-tumsskärm. Bilder med annat bildformat visas inte.
•• 19 tum (4:3): Använd bildformatet 4:3 på en 19-tumsskärm. Bilder med annat bildformat visas inte.
Skärmstorlek
Välj bästa skärmstorlek och bildformat.
•• 19 tum bred (16:10): Använd bildformatet 16:10 på en 19-tumsskärm. Bilder med annat bildformat
visas inte.
•• 21,5 tum bred (16:9): Använd bildformatet 16:9 på en 21,5-tumsskärm. Bilder med annat bildformat
visas inte.
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
•• 22 tum bred (16:10): Använd bildformatet 16:10 på en 22-tumsskärm. Bilder med annat bildformat
visas inte.
I PC-läge
•• 23 tum bred (16:9): Använd bildformatet 16:9 på en 23-tumsskärm. Bilder med annat bildformat visas
inte.
•• Auto: Visa bilden med det bildformat som inmatningskällan har.
•• Wide: Visa bilden i helskärmsläge oavsett vilket bildformat inmatningskällan har.
•• 17 tum (4:3): Använd bildformatet 4:3 på en 17-tumsskärm. Bilder med annat bildformat visas inte.
•• 19 tum (4:3): Använd bildformatet 4:3 på en 19-tumsskärm. Bilder med annat bildformat visas inte.
•• 27 tum bred (16:9): Använd bildformatet 16:9 på en 27-tumsskärm. Bilder med annat bildformat visas
inte.
――Funktionen kanske inte ingår beroende på vilka portar produkten har.
――Du kan ändra skärmstorlek när följande villkor är uppfyllda.
•• 19 tum bred (16:10): Använd bildformatet 16:10 på en 19-tumsskärm. Bilder med annat bildformat
visas inte.
――En digital utenhet är ansluten med HDMI/DP/MINI DP-kabeln.
•• 21,5 tum bred (16:9): Använd bildformatet 16:9 på en 21,5-tumsskärm. Bilder med annat bildformat
visas inte.
användas på alla modeller).
――Detta kan endast ställas in när det externa ingången är ansluten via HDMI/DP/MINI DP och PC/AV-läge är
•• 22 tum bred (16:10): Använd bildformatet 16:10 på en 22-tumsskärm. Bilder med annat bildformat
visas inte.
――Ingångssignalen är 480p, 576p, 720p eller 1080p och skärmen kan visas normalt (signalerna kan inte
inställt som AV.
(DisplayPort/MiniDP/HDMI1/HDMI2: Det här alternativet är tillgängligt när FreeSync är inaktiverat.)
•• 23 tum bred (16:9): Använd bildformatet 16:9 på en 23-tumsskärm. Bilder med annat bildformat visas
inte.
•• 27 tum bred (16:9): Använd bildformatet 16:9 på en 27-tumsskärm. Bilder med annat bildformat visas
inte.
32
Spara inställn.
Spara upp till tre anpassade spellägen som passar dina inställningar. Tryck på en snabbknapp för ett
spelläge på skärmens nedre del om du vill komma åt dina favoriter bland de anpassade spellägena.
――Om du redigerar och sparar ett anpassat spelläge, raderas de tidigare inställningarna. Var försiktig när du
redigerar ett läge.
•• Spelinställning 1 / Spelinställning 2 / Spelinställning 3
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
Spelinställningsknapp
Du kan snabbt visa inställningen med en snabbknapp längst ned utan att använda en skärmmeny. Du
kan direkt se inställningarna för tre olika lägen.
33
Kapitel 05
Bild
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
――De funktionerna som är tillgängliga varierar beroende på produktmodellen. Färg och form på delarna kan
variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja
I PC-läge
prestandan.
Professionellt
Favorit
Bildläge
FPS
Bildläge
RTS
Med den här menyn får du optimal bildkvalitet anpassad efter den miljö där produkten kommer att
användas.
•• Professionellt: Optimera bildkvaliteten med färgkalibrering. (HDR med kalibrering tillämpad)
――Menyn är inte tillgänglig när Eco-spar Plus är aktiverat.
•• Favorit: Anpassa kontrasten och ljusstyrkan efter behov. (HDR VESA-certifiering tillämpad)
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
•• FPS: Öka FPS-spelskärmens ljusstyrka i mörkare områden. Med det här läget blir dina fiender lättare
att se under ett FPS-spel.
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
12
Svart equalizer
120
Av
På
Uppdateringsfrekv.
FreeSync
Minska inmat.fördr.
Hz
Svarstid
•• RTS: Öka färgtemperaturen och kontrastförhållandet för att förbättra bilden på RTS-skärmen och
miniatyröversikten.
•• RPG: Läget är optimerat för 3D-grafik och snabbmeddelanden på RPG-spelskärmen.
Bildläge: Favorit
Favorit
Spel
Bildläge
Bild
Ljus
Skärmdisplay
Kontrast
75
System
Skärpa
60
Information
Färg
HDMI svart
Läge för ögonvila
100
Inställt på optimal
bildkvalitet som passar
arbetsmiljön.
•• AOS: Öka kontrastförhållandet om du vill ha en bildkvalitet som är optimerad för AOS-spelskärmen.
•• sRGB: Anpassa färgsystemet till sRGB-läget. Detta är skärmens standardläge.
•• Bio: Få en ljusstyrka och skärpa som på en TV för visning av video- och DVD-innehåll.
Låg
Av
Skärmjustering
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
34
I AV-läge
När den externa ingången ansluts via HDMI/DP/MINI DP och PC/AV-läge är inställd på AV, har Bildläge
fyra automatiska bildinställningar (Dynamisk, Standard, Film och Favorit) som är förinställda på fabriken.
Du kan aktivera antingen Dynamisk, Standard, Film eller Favorit. Du kan välja Favorit som automatiskt
återkallar dina personliga bildinställningar.
•• Dynamisk: Välj det här läget för att visa en skarpare bild än i läget Standard.
•• Standard: Välj detta läge när omgivningen är ljus. Detta ger också en skarp bild.
Ljus
Ändrar bildens ljusstyrka. (Intervall: 0–100)
Ett högre värde får bilden att visas klarare.
――Menyn är inte tillgänglig när Eco-spar Plus är aktiverat.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
•• Film: Välj detta läge när omgivningen är mörk. Detta spar ström och minskar ögontrötthet.
•• Favorit: Välj detta läge när du vill justera bilden enligt dina önskemål.
Kontrast
Justera kontrasten mellan motiv och bakgrund. (Intervall: 0–100)
Ett högre värde ökar kontrasten för att få motivet att bli klarare.
――Menyn är inte tillgänglig när läget Bildläge är angett för Bio.
Skärpa
Framhäv motivets konturer eller gör dem suddigare. (Intervall: 0–100)
Ett högre värde gör motivets konturer skarpare.
――Menyn är inte tillgänglig när läget Bildläge är angett för Bio.
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
35
Färg
HDMI svart
Justera skärmens ton.
Om en DVD-spelare eller digital-tv-box är ansluten till produkten via HDMI, kan det uppstå en viss
bildförsämring (kontrast/färgförsämring, svärta etc.) på den anslutna källenheten. I sådana fall kan
HDMI svart användas för att justera bildkvaliteten.
――Menyn är inte tillgänglig när läget Bildläge är angett för Bio.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
•• Röd: Justera den röda mättnadsnivån. Värden närmare hundra ger en högre färgintensitet.
•• Grön: Justera den gröna mättnadsnivån. Värden närmare hundra ger en högre färgintensitet.
Om så är fallet korrigerar du den försämrade bildkvaliteten med HDMI svart.
――Funktionen är bara tillgänglig i HDMI1, HDMI2-läge.
•• Normal: Välj det här läget när det inte finns någon försämring av kontrastförhållandet.
•• Blå: Justera den blå mättnadsnivån. Värden närmare hundra ger en högre färgintensitet.
•• Låg: Välj det här läget för att minska svärtan och öka den vita nivån när det finns en försämring i
kontrastförhållandet.
•• Färgton: Välj den färgton som passar dina behov bäst.
――HDMI svart kanske inte fungerar med vissa källenheter.
‒‒ Sval 2: Ange att färgtemperaturen ska vara svalare än Sval 1.
‒‒ Sval 1: Ange att färgtemperaturen ska vara svalare än läget Normal.
‒‒ Normal: Visa standardfärgtonen.
――Funktionen HDMI svart aktiveras bara vid en viss AV-upplösning, till exempel 720p och 1080p.
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
‒‒ Varm 1: Ange att färgtemperaturen ska vara varmare än läget Normal.
‒‒ Varm 2: Ange att färgtemperaturen ska vara varmare Varm 1.
‒‒ Favorit: Anpassa färgtonen.
Läge för ögonvila
――När den externa ingången ansluts via HDMI/DP/MINI DP och PC/AV-läge är inställd på AV, har Färgton fyra
automatiska inställningar för färgtemperatur (Sval, Normal, Varm och Favorit).
•• Gamma: Justera ljusstyrkans mellannivå.
‒‒ Läge 1 / Läge 2 / Läge 3
Ange en optimal bildkvalitet som är avslappnande för ögat.
TÜV Rheinland Low Blue Light Content är en certifiering för produkter som uppfyller kraven för lägre
blå ljusnivåer. När Läge för ögonvila är inställt på På reduceras mängden blått ljus med våglängder runt
400 nm, vilket ger en optimal bildkvalitet som samtidigt är avslappnande för ögat. Samtidigt är den blå
ljusnivån lägre än i standardinställningarna enligt testning från TÜV Rheinland, och nivån har certifierats
enligt kraven i TÜV Rheinlands standard Low Blue Light Content.
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
36
Skärmjustering
PBP
――Alternativet är bara tillgängligt när PC/AV-läge är inställt på AV.
Konfigurera PBP-inställningarna.
――Menyn är endast tillgänglig när Skärmstorlek är inställt på Anpassa t. skärm i AV-läge.
När en 480p-, 576p-, 720p- eller 1080p-signal används i AV-läge och bildskärmen visas normalt väljer du
Anpassa t. skärm för att justera den vågräta positionen i nivåerna 0–6.
PBP-läge
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
Aktivera eller inaktivera PBP-läge-funktionen.
Ställa in H-position och V-position
PBP-funktionen (Picture by Picture) delar skärmen i två delar och visar två olika källenheter samtidigt, en
på vänster och en på höger sida.
H-position: Flytta skärmen åt vänster eller höger.
――Läget PBP är kompatibelt med Windows 7, Windows 8 och Windows 10.
V-position: Flytta skärmen uppåt eller nedåt.
――Kontrollera att grafikkortet har stöd för PBP-funktionen. Gå till webbplatsen för grafikkortets tillverkare för
att kontrollera och uppdatera drivrutinen till den senaste versionen.
――Skärmen kan blinka ett kort ögonblick eller visas med fördröjning när du aktiverar eller inaktiverar PBP-
Kalibreringsrapport
funktionen eller när du ändrar skärmstorleken med PBP-funktionen aktiverad.
Data från denna rapport mäts i Professionellt-läget vid tidpunkten för leveransen.
Problemet uppstår huvudsakligen då videosignalerna fördröjs i överföringen till skärmen beroende på
•• Mätresultaten kan variera beroende på mätutrustningen, mätplatsen, systemmiljön (t.ex. dator,
grafikkort osv.) och andra variabler.
•• Ingångssignal: HDMI
•• Alla mätresultat i denna rapport baseras på Professionellt-läget vid tidpunkten för leveransen.
Det här kan ibland hända när en skärm och en dator är anslutna till två eller flera indatakällor. Det beror inte
på skärmens prestanda.
grafikkortets prestanda.
――När PBP-funktionen är aktiverad kan inte upplösningen växla till optimal upplösning på grund av ett
kompatibilitetsproblem mellan grafikkortet och Windows.
Ställ PBP-läge in läget på Av. Eller starta om skärmen och ställ sedan in optimal upplösning i Windowsgränssnittet.
•• Denna rapport finns inte på menyn för vissa produkter utan tillhandahålls istället som en utskriven
rapport.
37
Bildförhållande
Ljudkälla
Välj bildstorlek för varje skärm.
Ange vilken skärm du vill höra ljudet för.
•• 16:9(16:9): Välj det här alternativet om du vill använda PBP-läget när den optimala upplösningen för
skärmens vänstra och högra sida är 1920 × 1080 (bredd × höjd).
•• 21:9(11:9): Välj det här alternativet om du vill använda PBP-läget när den optimala upplösningen för
skärmens vänstra sida är 2560 × 1080 (bredd × höjd) och den optimala upplösningen för skärmens
högra sida är 1280 × 1080 (bredd × höjd).
•• 11:9(21:9): Välj det här alternativet om du vill använda PBP-läget när den optimala upplösningen för
skärmens vänstra sida är 1280 × 1080 (bredd × höjd) och den optimala upplösningen för skärmens
högra sida är 2560 × 1080 (bredd × höjd).
Skärm1
Välj den ingångskälla du vill visa på skärm 1.
Skärm2
Välj den ingångskälla du vill visa på skärm 2.
38
Kapitel 06
Skärmdisplay
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
――De funktionerna som är tillgängliga varierar beroende på produktmodellen. Färg och form på delarna kan
variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja
Visa tid
prestandan.
Ställ in att menyn på skärmen automatiskt ska försvinna om den inte används under en viss tid.
Med Visa tid anger du efter hur lång tid menyn på skärmen ska försvinna.
Språk
Ställ in menyspråk.
――En ändring i språkinställningen tillämpas bara för skärmmenyerna.
――Den används inte för andra funktioner i datorn.
12
Svart equalizer
120
Av
Hz
Svarstid
Uppdateringsfrekv.
FreeSync
På
Minska inmat.fördr.
Bildläge: Favorit
Spel
Språk
Bild
Visa tid
Svenska
Anger menyspråk.
20 sek.
Skärmdisplay
System
Information
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
39
Kapitel 07
System
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
――De funktionerna som är tillgängliga varierar beroende på produktmodellen. Färg och form på delarna kan
variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja
Lokal nedtoning
prestandan.
Styr ljusstyrkan för enskilda områden på skärmen för att maximera kontrasten automatiskt.
•• Av: Avaktivera funktionen Lokal nedtoning.
Belysning
•• Auto: Lokal nedtoning aktiveras och inaktiveras automatiskt beroende på om innehållet är av HDRkvalitet.
――När bildskärmen känner av att den inkommande videosignalen innehåller HDR-information, visas HDR på
Konfigurera hur LED-lamporna på baksidan av skärmen ska fungera.
menyn Information och menyn Källa. I det här fallet måste man välja Auto. (Se Information.)
•• Av: Avaktivera funktionen Belysning.
•• På: Aktivera Lokal nedtoning-funktionen.
•• På: Aktivera Belysning-funktionen.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
――Menyn är inte tillgänglig när läget Svarstid är angett för Snabbare eller Snabbast.
12
Svart equalizer
120
Av
Hz
Svarstid
Uppdateringsfrekv.
――Använd läget Av eller Auto när du inte tittar på video eller spelar spel. Annars kan skärmen flimra.
På
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
FreeSync
Minska inmat.fördr.
Bildläge: Favorit
Spel
Belysning
Av
Bild
Av
Skärmdisplay
Lokal nedtoning
Volym
50
System
Eco-spar Plus
Av
Information
Sluttid
Ställ in LED-belysningen
bakom skärmen.
Volym
Justera Volym genom att föra JOG-knappen VÄNSTER/HÖGER.
PC/AV-läge
USB-laddning
Av
DisplayPort Ver.
1.2
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
40
Eco-spar Plus
PC/AV-läge
Funktionen Eco-spar Plus minskar strömförbrukningen genom att kontrollera den elektriska ström som
används av skärmpanelen.
Ställ in PC/AV-läge på AV. Bildstorleken förstoras.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
Det här alternativet är användbart när du tittar på en film.
•• Ställ in som "PC" vid anslutning till en PC.
――Menyn är inte tillgänglig när Lokal nedtoning är aktiverat.
•• Ställ in som "AV" vid anslutning till en AV-enhet.
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
――Medföljer endast Wide-modellerna, som 16:9, 16:10, 21:9 eller 32:9.
•• Av: Avaktivera funktionen Eco-spar Plus.
•• Auto: Strömförbrukningen minskas automatiskt med ca 10 % från den aktuella inställningen.
(Hur mycket strömförbrukningen minskas beror på skärmens ljusstyrka.)
•• Låg: Strömförbrukningen minskas med 25% från standardinställningen.
――Om skärmen är i HDMI1, HDMI2, DisplayPort, MiniDP-läget och Kontrollera signal visas på skärmen eller
energisparläget aktiveras, trycker du på JOG-knappen så att funktionsknappsskärmen visas. Välj sedan
-ikonen. Du kan välja PC eller AV.
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
•• Hög: Strömförbrukningen minskas med 50% från standardinställningen.
USB-laddning
Sluttid
Ladda snabbt batteriet på en ansluten källenhet med
•• Av: Avaktivera USB-laddning.
Sluttid: Aktivera Sluttid-läget.
Stäng av efter: Timern kan ställas in på 1 till 23 timmar. Produkten stängs automatiskt av efter det
angivna antalet timmar.
•• På: Aktivera funktionen för att snabbt ladda en källenhet som är ansluten till
――Superladdning är tillgänglig via porten
2-porten.
2. Laddningshastigheten kan variera beroende på den anslutna
enheten.
――Alternativet är bara tillgängligt när Sluttid är inställt på På.
――I produkter för vissa marknader är Sluttid inställt på att aktiveras automatiskt 4 timmar efter att produkten
slås på. Det görs i enlighet med regelverk för strömförsörjning. Öppna
om du inte vill att timern ska aktiveras.
2-porten på produkten.
→ System och ställ in Sluttid på Av
――Snabb batteriladdning kanske inte stöds och/eller laddningen kan ta längre tid på vissa mobilenheter.
――När superladdning är avstängd för porten
2, använder du porten för laddning i normalhastighet och
dataöverföring.
――Om en USB 2.0-enhet eller lägre ansluts till
2-porten och superladdning är påslagen, går det inte att
överföra data, men det går om en USB 3.0-enhet är ansluten.
※ De här portarna kanske inte är kompatibla med nya USB-enheter som kan göras tillgängliga i framtiden.
――Om en enhet, t.ex. en mus, ett tangentbord eller en minnesenhet, är ansluten till
2-porten och enheten
är USB 2.0 eller lägre, måste du stänga av superladdning.
――Om snabbladdning aktiveras med skärmmenyn för inställningar, identifieras alla enheter på nytt som är
anslutna till USB-portarna 1 till 2 på skärmen. Det säkerställer optimal laddning.
※ Innan du slår på superladdning ska du stänga alla filer på lagringsenheter som är anslutna till USB-portar.
41
DisplayPort Ver.
Knappupprepn.tid
Välj rätt version av visningsporten (DisplayPort).
Ställ in hur snabbt en knapp ska svara när den trycks ner.
――En felaktig inställning kan göra att skärmen blir svart. Om detta inträffar kontrollerar du enhetens
Du kan välja Acceleration, 1 sek eller 2 sek. Om du väljer Ingen upprepning svarar ett kommando bara en
gång när en knapp trycks ner.
specifikationer.
――Om skärmen (när den är inställd på HDMI1, HDMI2, DisplayPort eller MiniDP) är i energisparläge eller om
meddelandet Kontrollera signal visas eller om energisparläget aktiveras, trycker du på JOG-knappen så att
funktionsknappsskärmen visas och väljer knappen
så att skärmmenyn visas. Du kan välja 1.1, 1.2 eller 1.2↑.
――Om du ställer in DisplayPort Ver. till 1.1, gör bandbreddsbegränsningen för DisplayPort 1.1-protokollet att den
På för LED-ström
faktiska maximala uppdateringshastigheten för grafikkorten inte kan uppnå nivån 120 Hz/144 Hz.
――Om du väljer 1.2↑, kan skärmen stödja upp till 3840 x 1080 @ 144 Hz och 10-bitars inkommande färgsignaler.
HDMI-läge
Välj vilket HDMI-läge som ska användas.
――Vilka enheter och upplösningar som stöds varierar beroende på versionen.
――När versionen ändras kan skärmen blinka.
――Om du ställer in HDMI-läge på 1.4, är det inte säkert att alla de högre upplösningarna fungerar på grund av
bandbreddsbegränsningar i HDMI 1.4-protokollet.
――Om inställningen inte är rätt kan skärmen bli svart. Kontrollera i så fall skärmens specifikationer.
Konfigurera inställningarna för att aktivera eller avaktivera strömindikatorn som sitter längst ned på
produkten.
•• Arbetar: Strömindikatorn lyser när produkten är på.
•• Standby: Strömindikatorn lyser när produkten är avstängd.
Återställ alla
Återställ alla inställningar för produkten till standardfabriksinställningarna.
――Spelinställning 1, Spelinställning 2, och Spelinställning 3, som sparas under Spara inställn., ändras inte.
――Ställ in HDMI-läge på 1.4 när det inte hörs något ljud från den DVD som är ansluten till din produkt.
――Menyn är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
Källdetektering
Välj antingen Auto eller Manuellt som metod för att känna igen ingångssignalen.
42
Information
HDR
Tillhandahåll automatiskt en optimal HDR-effekt baserat på videokällan.
Om en HDR-signal har bearbetats av några enheter (grafikkort/spelare med mera), innehåller inte
signalen längre några HDR-metadata och alltså känns den inte igen som en HDR-signal. I det här fallet
måste Lokal nedtoning aktiveras manuellt så att det möjliggör optimala HDR-effekter.
Visa den aktuella inmatningskällan, frekvensen och upplösningen.
12
Svart equalizer
120
Av
Hz
Svarstid
Uppdateringsfrekv.
HDR-tekniken (High Dynamic Range) implementerar videobilder som är mycket lika bilderna som ses
genom det mänskliga ögat genom att källans kontrast finjustera.
På
FreeSync
Minska inmat.fördr.
Bildläge: Favorit
12
Information
Spel
LC********/**
Bild
Svart equalizer
120
Av
Hz
Svarstid
Uppdateringsfrekv.
På
FreeSync
Minska inmat.fördr.
S/N:**************
Skärmdisplay
Bildläge: Favorit
System
Information
Spel
Information
Bild
HDMI1
Avsluta
****x****
** kHz ** Hz
HDR
LC********/**
S/N:**************
Skärmdisplay
System
Information
HDMI1
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Avsluta
****x****
** kHz ** Hz
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
43
Nödvändig förutsättning för användning av HDR:
1
Om man använder ett HDR-kompatibelt grafikkort i kombination med ett HDR-kompatibelt spel och
ansluter till produktens HDMI/DP/MINI DP-port kan detta aktivera HDR-effekten.
――Information om grafikkortets och spelets eventuella stöd för HDR hittar du på tillverkarnas hemsidor.
Ibland måste man installera de senaste versionerna av grafikkortets drivrutin och speluppdateringarna för
att HDR-effekterna ska fungera.
2
När du spelar upp en UHD-Blu-Ray-skiva med UHDA-logotyp (eller HDR-logotyp) på en Blu-RayDVD-enhet med stöd för HDMI 2.0a , kan HDR-effekten aktiveras.
3
När du spelar ett Microsoft Xbox HDR-spel eller spelar upp en UHD-Blu-Ray-skiva med UHDAlogotyp (eller HDR-logotyp) på Xbox One, kan HDR-effekten aktiveras.
4
När du spelar upp ett Sony PS HDR-spel på PS4/PS4 Pro , kan HDR-effekten aktiveras.
――Information om vilka Xbox One S- och PS4 (Pro)-spel som stöder HDR, finns på de officiella webbplatserna
för Xbox/PS4.
* När HDR aktiveras automatiskt inaktiveras också vissa andra funktioner automatiskt, till exempel Färg/
Läge för ögonvila.
* Om du vill aktivera HDR-effekten för HDMI-porten, måste du ställa in HDMI-läge på 2.0 på skärmmenyn.
* Om du vill aktivera HDR-effekten för DP-porten, måste du ställa in DisplayPort Ver. på 1.2↑ på
skärmmenyn och aktivera 10-bitarsfärg i den utgående signalen i inställningarna för grafikkortet.
* Funktionen är inte tillgänglig när PBP är aktiverat.
44
Kapitel 08
Installera programmet
Easy Setting Box
Systemkrav
Operativsystem
Hårdvara
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Minst 32 MB minne
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Minst 60 MB ledigt utrymme på hårddisken
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
Med Easy Setting Box kan användare använda skärmen genom delning i flera sektioner.
Om du vill installera den senaste versionen av Easy Setting Box, hämtar du den från Samsung Electronics
webbplats på http://www.samsung.com.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Programmet kanske inte fungerar som det ska om du inte startar om datorn efter installationen.
――Ikonen Easy Setting Box kanske inte visas beroende på datorsystemet och produktspecifikationer.
――Om ikonen för genvägen inte visas trycker du på F5.
Begränsningar och problem vid installation
Installationen av Easy Setting Boxkan påverkas av grafikkortet, moderkortet och nätverksmiljön.
45
Kapitel 09
Felsökningsguide
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
――Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst ska du testa produkten enligt följande. Om problemet kvarstår ska
du kontakta Samsungs kundtjänst.
Testa produkten
Kontrollera om produkten fungerar normalt genom att använda produkttestfunktionen.
Om skärmen är avstängd och strömlampan blinkar fast produkten är korrekt ansluten till en dator utför
du ett självdiagnostest.
1
Slå av både datorn och produkten.
2
Koppla från kabeln från produkten.
3
Slå på produkten.
4
Om meddelandet Kontrollera signal visas fungerar produkten normalt.
――Om skärmen förblir blank ska du kontrollera datorsystem, videostyrenhet och kabel.
Kontrollera upplösning och frekvens
Om ett läge som överstiger den upplösning som stöds (se Tabell över standardsignallägen) är inställt
visas meddelandet Ej optimalt läge.
――Den upplösning som visas på skärmen kan variera beroende på inställningarna på datorn och vilka kablar
som används.
Kontrollera följande.
Installationsfel (datorläge)
Skärmen håller på att slås på och av.
Kontrollera att kabeln är korrekt ansluten mellan produkten och datorn, och att kontakterna är
ordentligt fästa.
Mellanslag hittas på alla fyra sidor av skärmvisningen när en HDMI- eller HDMI-DVI-kabel ansluts till
produkten och datorn.
Mellanslagen som hittas på skärmen har inget att göra med produkten.
Mellanslag på skärmen orsakas av datorn eller grafikkortet. För att lösa problemet ska du justera
skärmstorleken i HDMI- eller DVI-inställningar för grafikkortet.
Om grafikkortets inställningsmeny inte har något alternativ för att ändra skärmstorleken ska du
uppdatera grafikkortets drivrutin till senaste version.
(Kontakta tillverkaren av grafikkortet eller datorn för mer information om hur du ändrar
skärminställningarna.)
Skärmproblem
Strömlampan är släckt. Skärmen slås inte på.
Kontrollera att strömsladden är ordentligt fastsatt.
Meddelandet Kontrollera signal visas.
Kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till produkten.
Kontrollera att enheten som är ansluten till produkten som är påslagen.
46
Ej optimalt läge visas.
Ljudfel
Det här meddelandet visas om signalen från grafikkortet överskrider produktens maximala upplösning
eller frekvens.
Det finns inget ljud.
Ändra den maximala upplösningen och frekvensen efter produktens prestanda i enlighet med tabellen
över standarsignallägen (s. 50).
Kontrollera att ljudkabeln är ordentligt ansluten eller ändra volymen.
Bilderna på skärmen ser förvridna ut.
Volymen är för låg.
Kontrollera kabelanslutningen till produkten.
Justera volymen.
Skärmen är inte klar. Skärmen är suddig.
Ta bort alla tillbehör (videoförlängningskabel etc.) och försök igen.
Om volymen fortfarande är för låg efter att du har vridit upp den till maxnivå ska du justera volymen på
datorns ljudkort eller programvaran.
Ställ in upplösning och frekvens till rekommenderad nivå.
Bilden visas men inget ljud hörs.
Skärmen visas instabilet och skakigt. Det finns skuggor eller spökbilder till vänster på skärmen.
Det hörs inget ljud om du ansluter en indataenhet med en HDMI-DVI-kabel.
Kontrollera att upplösning och frekvens för datorn är inom upplösningsintervallet och frekvensen som
är kompatibla med produkten. Om det behövs ska du sedan ändra inställningar i enlighet med tabellen
över standardsignallägen (s. 50) i den här manualen och menyn Information på produkten.
Anslut enheten med en HDMI-kabel, DP-kabel eller MINI DP-kabel.
Skärmen är för ljus. Skärmen är för mörk.
Justera Ljus och Kontrast.
Skärmfärgen är ojämn.
Ändra inställningarna under Färg.
Kontrollera volymen.
Källenhetsfel
Ett signalljud hörs när min dator startar.
Om en signal hörs när datorn startar ska du låta den komma på service.
Färgerna på skärmen har en skugga och är förvridna.
Ändra inställningarna under Färg.
Vitt ser inte riktigt ut som vitt.
Ändra inställningarna under Färg.
Det finns ingen bild på skärmen och strömlampan blinkar varannan till varje hel sekund.
Produkten är i energisparläge.
Tryck på valfri knapp på tangentbordet eller flytta på musen för att återgå till föregående skärm.
Texten är suddig.
Om du använder ett Windows-operativsystem (t.ex. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller Windows
10): Gå till Kontrollpanelen → Teckensnitt → Justera ClearType-text och ändra Aktivera ClearType.
Videouppspelningen är hackig.
Uppspelning av högupplösta, stora videofiler kan vara hackig. Det kan bero på att videospelaren inte är
optimerad för datorresursen.
Försök spela upp filen i en annan videospelare.
47
Vanliga frågor
――Läs användarhandboken för datorn eller grafikkortet för mer information om ändring av inställningar.
Hur ändrar jag frekvens?
Ställ in frekvensen på grafikkortet.
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Skärmupplösning → Avancerade inställningar → Bildskärm och justera Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Gå till Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Skärmupplösning → Avancerade inställningar → Bildskärm och justera Uppdateringsfrekvens under
Bildskärmsinställningar.
•• Windows 10 (tidig version): Gå till Inställningar → System → Bildskärm → Avancerade skärminställningar → Egenskaper för bildskärmskort → Bildskärm och justera Uppdateringsfrekvens under
Bildskärmsinställningar.
•• Windows 10 (version 1703 eller senare): Gå till Inställningar → System → Bildskärm → Egenskaper för bildskärmskort → Bildskärm och justera Uppdateringsfrekvens under
Hur ändrar jag upplösningen?
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Justera upplösning och justera upplösningen.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Gå till Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Justera upplösning och justera upplösningen.
•• Windows 10 (tidig version): Gå till Inställningar → System → Bildskärm → Avancerade skärminställningar, och justera upplösningen.
•• Windows 10 (version 1703 eller senare): Gå till Inställningar → System → Bildskärm, och justera upplösningen.
Hur ställer jag in energisparläge?
•• Windows 7: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa → Inställningar för skärmsläckare → Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
•• Windows 8 (Windows 8.1): Ställ in energisparläget i Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa → Inställningar för skärmsläckare → Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
•• Windows 10 (tidig version): Ställ in energisparläget i Inställningar → Anpassning → Låsskärm → Timeoutinställningar för skärmen → Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
•• Windows 10 (version 1703 eller senare): Gå till Inställningar → Energialternativ och gör inställningarna.
48
Kapitel 10
Specifikationer
Allmänt
Modellnamn
C49HG90DM*
Storlek
49-klass (48,9 tum / 124,2 cm)
Visningområde
1195,8 mm (H) x 336,3 mm (V)
Bildpunktstopp
0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Maximal pixelklocka
660 MHz
Nätanslutning
AC100-240V~ 50/60Hz
Se etiketten på produktens baksida, eftersom standardspänningen kan
variera i olika länder.
Signalanslutningar
HDMI, DisplayPort, MINI DisplayPort
Miljöförhållanden
Drift
――Plug & Play
Skärmen kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Tvåvägs datautväxling mellan monitorn
och datorns system optimerar monitorinställningarna. Monitorinstallationen sker automatiskt. Du kan dock
anpassa installationsinställningarna efter önskemål.
――Panelpunkter (pixlar)
På grund av produktens tillverkning kan ungefär 1 pixel per miljon (1 ppm) vara ljusare eller mörkare på LCDpanelen. Detta påverkar inte produktprestandan.
――Specifikationerna ovan kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
――Den här enheten är en digital apparat i Klass B.
――Detaljerade enhetsspecifikationer finns på Samsung Electronics webbplats.
Temperatur: 10 °C–40 °C (50 °F–104 °F)
Luftfuktighet: 10 % till 80 %, icke-kondenserande
Förvaring
Temperatur: -20 °C–45 °C (-4 °F–113 °F)
Luftfuktighet: 5 % till 95 %, icke-kondenserande
49
Tabell över standardsignallägen
Synkronisering
Upplösning
Horisontell frekvens
30 – 170 kHz
Vertikal frekvens
24 – 144 Hz
Optimal upplösning
3840 x 1080 @ 120 Hz (HDMI)
3840 x 1080 @ 144 Hz (DisplayPort/MINI DisplayPort)
Maximal upplösning
3840 x 1080 @ 120 Hz (HDMI)
3840 x 1080 @ 144 Hz (DisplayPort/MINI DisplayPort)
Om en signal som hör till följande standardsignallägen skickas från datorn justeras skärmen automatiskt. Om signalen som sänds från datorn inte hör hemma ibland standardsignallägena kan skärmen bli blank med
strömlampan på. I så fall ska du ändra inställningarna enligt följande tabell genom att läsa i bruksanvisningen för grafikkortet.
Upplösning
Horisontell frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelklocka (MHz)
Synkpolaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
50
Upplösning
Horisontell frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelklocka (MHz)
Synkpolaritet (H/V)
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
CEA, 2560 x 1080
66,000
60,000
198,000
+/+
VESA CVT, 3840 x 1080
66,625
59,968
266,500
+/-
VESA CVT, 3840 x 1080
113,250
99,956
453,000
+/-
VESA CVT, 3840 x 1080
137,250
119,974
549,000
+/-
VESA CVT, 3840 x 1080
166,608
144,000
653,103
+/-
――Horisontell frekvens
Tiden det krävs för att skanna en rad från vänster till höger sida av skärmen kallas en horisontell cykel. Det resiproka numret på den horisontella cykeln kallas horisontell frekvens. Horisontell frekvens uppmäts i kHz.
――Vertikal frekvens
Genom att varje bild upprepas många gånger per sekund ser bilderna naturligare ut. Den här upprepningsfrekvensen kallas för "vertikal frekvens" eller "uppdateringshastighet" och anges i Hz.
――Den här produkten kan ställas in till endast en upplösning för varje skärmstorlek för att uppnå optimal bildkvalitet tack vare panelens karaktär. Därför kan bildkvaliteten försämras om en annan upplösning än den angivna
upplösningen ställs in. För att undvika detta rekommenderar vi att du väljer optimal upplösning som är specificerad för din produkt.
51
Kapitel 11
Appendix
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)
――När service efterfrågas, trots garantin, kan vi debitera dig för ett besök av en servicetekniker i följande fall.
Inget fel på produkten
Rengöring av produkten, justering, förklaring, ominstallation osv.
•• Om en servicetekniker ger instruktioner för hur produkten ska användas eller bara justerar
inställningar utan att montera isär produkten.
En skada på produkten som orsakats av kunden
Skada på produkten orsakad av kundens felhantering eller felaktiga reparation.
Om en skada på produkten har orsakats av:
•• yttre påverkan eller fall.
•• Användning av tillbehör eller separat sålda produkter som inte specificerats av Samsung.
•• Reparation av en person förutom en tekniker från ett annat serviceföretag eller partner till Samsung
Electronics CO.; Ltd.
•• Ommodellering eller reparation av produkten utförd av kunden.
•• Om en defekt har orsakats av yttre miljöfaktorer (Internet, antenn, kabelsignal osv,)
•• Användning av produkten med felaktig spänning eller icke-auktoriserade elektriska anslutningar.
•• Om en produkt har installerats om eller om extra enheter har anslutits efter det att den köpta
produkten installerades första gången.
•• Säkerhetsföreskrifterna i användarhandboken har inte följts.
•• Om en produkt har installerats om för att flyttas till en annan plats eller till ett annat hus.
Annat
•• Om kunden begär användningsinstruktioner på grund av en produkt från ett annat företag.
•• Om kunden begär instruktioner för att använda nätverket eller ett program från ett annat företag.
•• Om kunden begär installation och konfigurering av programvara för produkten.
•• Om en servicetekniker tar bort/rengör damm eller främmande material inuti produkten.
•• Om kunden begär en installation ytterligare efter att ha köpt produkten via hemshopping eller
online.
•• Om produkten skadats på grund av en naturkatastrof. (åska, brand, jordbävning, översvämning osv.)
•• Om förbrukningskomponenter har förbrukats. (batterier, toner, lysrör, munstycke, vibrator, lampa,
filter, band osv.)
――Om kunden begär service och produkten inte har något fel kan en serviceavgift tas ut. Läs därför alltid
användarhandboken först.
52
Download PDF

advertising