Samsung S24F350FHE Användarmanual

Samsung S24F350FHE Användarmanual
Bruksanvisning
S22F350FH* S22F352FH* S22F354FH* S24F350FH* S24F352FH* S24F354FH* S24F356FH* S24F359FH*
S27F350FH* S27F352FH* S27F354FH* S27F358FW* S27F359FH* S32F351FU*
Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att
förbättra produktens prestanda.
Innehållet i den här handboken kan komma att ändras utan förvarning i avsikt att förbättra kvaliteten.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics innehar upphovsrätten för den här handboken.
Användning eller reproduktion av den här handboken, delvis eller i sin helhet, utan tillstånd från Samsung Electronics är
förbjudet.
Andra varumärken än Samsung Electronics tillhör sina respektive ägare.
••
En administrationsavgift kan tillkomma om
‒‒ (a) en tekniker tillkallas och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här användarhandboken).
‒‒ (b) du tar med produkten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här användarhandboken).
••
Beloppet på en sådan administrationsavgift informeras före arbetet sker eller hembesöket görs.
Innehållsförteckning
Innan du använder produkten
Säkra installationsutrymmet
4
Förvaring4
Säkerhetsföreskrifter4
Symboler4
Rengöring5
Elektricitet och säkerhet
5
Installation6
Användning7
Montera stativet (S22F350FH*/S22F352FH*/
S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/
S24F354FH*/S24F359FH*/S27F350FH*/
S27F352FH*/S27F354FH*/S27F359FH*/
S32F351FU*)19
Avlägsna stativet (S22F350FH*/S22F352FH*/
S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/
S24F354FH*/S24F359FH*/S27F350FH*/
S27F352FH*/S27F354FH*/S27F359FH*/
S32F351FU*)20
Montera stativet (S24F356FH*/S27F358FW*)
21
Avlägsna stativet (S24F356FH*/S27F358FW*) 22
Skärminställning
SAMSUNG MAGIC Bright
Ljus28
Kontrast28
Skärpa28
Färg28
SAMSUNG MAGIC Angle (S22F350FH*/
S22F352FH*/S22F354FH*)29
SAMSUNG MAGIC Upscale
Förberedelser
Delar9
Panelkontroll9
Direktknappguide10
Funktionsknappguide11
Ändra inställningarna för Ljus, Kontrast och
Skärpa12
Baksidan13
Ändra produktens lutning
14
Antistöldlås14
Installera ett väggstativ eller ett skriv
bordsstativ (S22F350FH*/S22F352FH*/
S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/
S24F354FH*/S24F356FH*/S24F359FH*/
S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/
S27F358FW*/S27F359FH*)15
Installera ett väggstativ eller ett skrivbordsstativ
(S32F351FU*)17
Ansluta och använda en källenhet
27
29
HDMI svart29
Kontrollpunkter före anslutning
23
Läge för ögonvila30
Ansluta och använda en dator
Anslutning med D-SUB-kabel (analog typ)
Anslutning med en HDMI eller HDMI-DVI-kabel
Anslutning med en DP-kabel
Ansluta strömmen
23
23
24
24
25
Spelläge30
Korrekt hållning vid användning av produkten
26
Bildstorlek30
Installation av drivrutiner
26
Skärmjustering31
Ställa in den optimala upplösningen
26
Svarstid (S24F350FH*/S24F352FH*/
S24F354FH*/S24F356FH*/S24F359FH*/
S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/
S27F358FW*/S27F359FH*/S32F351FU*)30
Installation19
2
Innehållsförteckning
Justera OSD-inställningarna (On
Screen Display)
Installera programmet
Easy Setting Box
37
Transparens32
Position32
Språk32
Visa tid32
Inställningar och återställning
Felsökningsguide
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
Testa produkten
Kontrollera upplösning och frekvens
Kontrollera följande.
38
38
38
38
Vanliga frågor
40
FreeSync (S24F350FH*/S24F352FH*/
S24F354FH*/S24F356FH*/S24F359FH*/
S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/
S27F358FW*/S27F359FH*)33
Specifikationer
Eco-spar Plus35
Allmänt41
Sluttid35
Tabell över standardsignallägen
42
PC/AV-läge35
Källdetektering35
Knappupprepn.tid35
På för LED-ström36
Återställ alla36
Information36
Appendix
Ansvar för betalservice
(kostnad för kunder)
44
Inget fel på produkten
44
En skada på produkten som orsakats av kunden 44
Annat44
3
Kapitel 01
Innan du använder produkten
Säkra installationsutrymmet
Förvaring
Se till att det finns plats runt produkten för ventilation. En invändig temperaturökning kan orsaka brand
och skada på produkten. Se till att det finns så mycket utrymme som visas nedan eller mer när du
installerar produkten.
――Kontakta Samsungs kundtjänst om du behöver rengöra insidan av produkten (en avgift tas ut).
Högglansmodeller kan få vita fläckar på ytan om en luftfuktare med ultraljud används i närheten.
――Utseendet kan variera beroende på produkt.
Säkerhetsföreskrifter
10 cm
Akta!
10 cm
Varning : MINSKA RISKEN FÖR ELSTÖTAR, TA INTE BORT HÖLJET.
(ELLER BAKSIDAN)
10 cm
10 cm
RISK FÖR ELSTÖTAR, ÖPPNA INTE
DET FINNS INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN ÅTGÄRDA
INUTI PRODUKTEN.
LÅT ALL SERVICE UTFÖRAS AV BEHÖRIG PERSONAL.
10 cm
Symbolen anger att hög ström passerar genom produkten.
Det är farligt att på något vis röra vid produktens inre delar.
Symbolen uppmärksammar dig på att viktig information om
användning och underhåll följer med produkten.
10 cm
10 cm
10 cm
Symboler
10 cm
Varning!
10 cm
Akta!
En allvarlig eller dödlig skada kan uppstå om anvisningarna inte följs.
Personskada eller skador på föremål kan uppstå om anvisningarna
inte följs.
4
Rengöring
――Var försiktig när du rengör skärmen och höljet eftersom avancerade LCD-skärmar lätt repas.
――Gör följande vid rengöring.
Elektricitet och säkerhet
Varning!
1 Stäng av produkten och datorn.
•• Använd inte en skadad strömsladd eller stickkontakt, eller ett eluttag som sitter löst.
2 Koppla bort strömsladden från produkten.
•• Anslut inte flera produkter till samma eluttag.
――Håll i kontakten på strömsladden och rör inte sladden med blöta händer. Stötar kan annars uppstå.
3 Torka bildskärmen med en ren, mjuk och torr trasa.
‒‒ Använd inte något rengöringsmedel som innehåller alkohol, lösningsmedel eller tensider på
bildskärmen.
‒‒ Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på produkten.
4 Fukta en ren och torr trasa med vatten och vrid ur den ordentligt när du gör rent utsidan av
produkten.
•• Ta inte i kontakten med våta händer.
•• Sätt i elkontakten ordentligt så att den inte sitter löst.
•• Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag (endast typ 1-isolerade enheter).
•• Böj eller dra inte kraftigt i strömsladden. Placera inte något tungt föremål på strömsladden.
•• Placera inte strömsladden eller produkten i närheten av värmekällor.
•• Ta bort damm från stickkontakterna och eluttaget med en torr trasa.
5 Anslut strömsladden till produkten när du är färdig med rengöringen.
Akta!
6 Sätt på produkten och datorn.
•• Koppla inte från strömsladden när produkten används.
•• Använd endast den strömsladd som tillhandhålls av Samsung och som följde med produkten.
Använd inte strömsladden till andra produkter.
•• Se till att eluttaget som strömsladden är anslutet till inte är övertäckt.
‒‒ Strömmen till produkten måste brytas genom att strömsladden kopplas från om problem
uppstår.
•• Håll i stickkontakten när du kopplar från strömsladden från eluttaget.
5
Installation
Varning!
Akta!
•• Placera inte ljus, insektsspray eller cigaretter på produkten. Placera inte produkten nära värmekällor.
•• Tappa inte produkten när du flyttar den.
•• Placera inte produkten i dåligt ventilerade utrymmen som bokhyllor eller garderober.
•• Ställ inte ner produkten med framsidan nedåt.
•• Placera produkten minst 10 cm från väggen för ventilationens skull.
•• När du placerar produkten på ett skåp eller en hylla måste du se till att den nedre, främre kanten av
produkten inte skjuter ut.
•• Håll plastförpackningen utom räckhåll för barn.
‒‒ Barnen kan kvävas.
•• Placera inte produkten på ett ostadigt eller vibrerande underlag (instabil hylla, lutande ytor med
mera).
‒‒ Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
‒‒ Om produkten används i en miljö med kraftiga vibrationer kan produkten skadas eller börja
brinna.
•• Installera inte produkten i ett fordon eller på en plats utsatt för damm, fukt (droppande vatten osv.),
olja eller rök.
‒‒ Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
‒‒ Placera endast produkten på skåp eller hyllor som har rätt storlek.
•• Ställ ner produkten försiktigt.
‒‒ Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
•• Om produkten installeras på ett ovanligt ställe (en plats utsatt för större mängder dammpartiklar,
kemiska ämnen, extrema temperaturer eller höga fuktnivåer, eller en plats där produkten är igång
under längre tidsperioder) kan det resultera i en kraftig försämring av produktens prestanda.
‒‒ Kontakta Samsungs kundtjänst om du vill installera produkten på ett sådant ställe.
•• Utsätt inte produkten för direkt solljus, värme eller heta föremål som t.ex. en spis.
‒‒ Produktens livstid kan förkortas eller brand uppstå.
•• Placera inte produkten inom räckhåll för småbarn.
‒‒ Produkten kan falla och skada barn.
•• Matolja (exempelvis sojabönsolja) kan skada eller deformera produkten. Använd inte produkten i
närheten av oljeföroreningar. Och installera eller använd inte produkten i köket eller nära spisen.
6
Användning
Varning!
•• Ström med hög spänning går genom produkten. Ta aldrig själv isär, reparera eller ändra produkten.
‒‒ Kontakta Samsungs kundtjänst för reparation.
•• Om du ska flytta produkten måste du först koppla bort alla kablar från den, inklusive strömsladden.
•• Om produkten låter konstigt, luktar bränt eller rök ska du omedelbart ta bort strömsladden och
kontakta Samsungs kundtjänst.
•• Låt inte barn klänga eller klättra på produkten.
•• Infoga inte metallföremål (mynt, hårspännen, säkerhetsnålar osv.) eller brännbara föremål (papper
tändstickor osv.) i produkten (i ventilationsspringor, in-/utmatningsportar osv.).
‒‒ Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten eller något annat ämne
hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
•• Placera inte föremål som innehåller vätska (vaser, krukor, flaskor osv.) eller metallföremål på
produkten.
‒‒ Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten eller något annat ämne
hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
‒‒ Barnen kan skadas allvarligt.
•• Om du tappar produkten eller om ytterhöljet skadas stänger du av strömmen och kopplar från
strömsladden. Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
‒‒ Fortsatt användning kan orsaka brand eller stötar.
•• Lämna inte tunga föremål eller föremål som barn gillar (leksaker, godis osv.) på produkten.
‒‒ Produkten eller tunga föremål kan falla när barn försöker nå leksakerna eller godiset och orsaka
allvarliga skador.
•• Stäng av produkten och dra ur strömsladden under åskväder.
•• Tappa inte föremål på produkten och utsätt inte produkten för kraftiga smällar.
•• Flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.
•• Om en gasläcka inträffar ska du inte röra produkten eller stickkontakten. Ventilera också lokalen
omedelbart.
•• Lyft eller flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.
•• Använd inte och placera inte eldfarliga sprayer eller lättantändliga ämnen nära produkten.
•• Se till att ventilationsspringorna inte blockeras av dukar eller gardiner.
‒‒ En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
7
Akta!
•• Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder och
defekta pixlar.
‒‒ Aktivera strömsparläget eller en dynamisk skärmsläckare om du inte tänker använda produkten
under en tid.
•• Koppla från strömsladden från eluttaget om du inte tänker använda bildskärmen under en längre
tid (semester med mera).
‒‒ Ansamlat damm kan i kombination med värme orsaka brand, elstötar eller elläckage.
•• Använd produkten med den rekommenderade upplösningen och frekvensen.
•• Rör inte vid skärmen när produkten varit påslagen under en längre tid då den kan vara mycket varm.
•• Förvara små tillbehör utom räckhåll för barn.
•• Var försiktig när du justerar produktens vinkel eller sänker eller höjer den.
‒‒ Handen eller ett finger kan fastna och skadas.
‒‒ Kraftig lutning på produkten kan resultera i att den faller och orsakar skada.
•• Placera inte tunga föremål på produkten.
‒‒ Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
‒‒ Synen kan försämras.
•• Placera inte AC/DC-adaptrar tillsammans.
•• Ta bort plastförpackningen från AC/DC-adaptern innan du använder den.
•• Utsätt inte strömadaptern för vatten.
‒‒ Stötar eller brand kan uppstå.
‒‒ Undvik att använda produkten utomhus där den kan utsättas för regn eller snö.
‒‒ Var noga med att AC/DC-adaptern inte blir blöt när du torkar golvet.
•• Placera inte AC/DC-adaptern i närheten av någon värmekälla.
‒‒ Annars kan brand uppstå.
•• Se till att ventilationen är god kring AC/DC-adaptern.
•• Om du placerar AC/DC-strömadaptern så att den hänger med sladden inuti riktad uppåt, kan vatten
och andra främmande ämnen tränga in i adaptern och göra att den slutar fungera.
Se till att AC/DC-strömadaptern ligger platt på ett bord eller på golvet.
•• Håll inte produkten upp-och-ned och flytta den inte genom att hålla i foten.
‒‒ Produkten kan falla och skadas eller orsaka skada.
•• Om du sitter för nära skärmen under en längre tid kan synen försämras.
•• Använd inte luftfuktare eller spisar i närheten av produkten.
•• Vila ögonen i mer än fem minuter för varje timme du använder produkten.
8
Kapitel 02
Förberedelser
Delar
Ikoner
Beskrivning
JOG-knapp
Riktningsknapp för navigering.
――JOG-knappen sitter på produktens vänstra sida. Knappen kan användas
för att flytta uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster, eller som Retur.
Panelkontroll
Denna lampa är en strömindikator och fungerar som:
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan
•• Ström på (strömknappen): Av
föregående meddelande för att höja prestandan.
Strömindikator
•• Energisparläge: Blinkar
•• Ström av (Strömknapp): På
S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/S24F354FH*/
S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F359FH*
――Strömindikatorns funktion kan ändras på menyn.
(System
Funktionsknappguide
produktmodeller. Se aktuell produkt.
UPP
S24F356FH*/S27F358FW*
HÖGER
VÄNSTER
S32F351FU*
Strömindikator
Tryck på JOG-knappen när skärmen sätts på. Funktionsknappsguiden
visas. Du kan öppna skärmmenyn när guiden visas genom att trycka
en gång till på motsvarande riktningsknapp.
――Funktionsknappguiden kan variera mellan olika funktioner och
Strömindikator
Strömindikator
På för LED-ström) Vissa modeller har inte denna funktion.
TRYCK(RETUR)
NED
JOG-knapp
Tillbaka
Funktionsknappguide
9
Direktknappguide
――Skärmen med genvägsknappar (skärmmenyn) som syns nedan visas bara när skärmen slås på, när upplösningen ändras på datorn och när indatakällan ändras.
――På funktionsknappssidan ser du om Läge för ögonvila är aktiverat.
: På
: Av
S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/S24F354FH*/S24F356FH*/
S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F359FH*
S32F351FU*/S27F358FW*
Ljus
Ljus
Autojustering
Funktioner
Funktioner
Läge för ögonvila Av
••
••
/
: Justera Ljus, Kontrast, Skärpa.
Läge för ögonvila Av
••
/
/
/
: Justera Ljus, Kontrast, Skärpa.
••
: Visa funktionsknappguiden.
: Justera Autojustering.
――Om du ändrar upplösningen i visningsegenskaper aktiveras funktionen Autojustering.
――Funktionen är bara tillgänglig i Analog-läge.
••
: Visa funktionsknappguiden.
10
Funktionsknappguide
――Tryck på JOG-knappen så att funktionsknappsguiden visas. Via den kan du öppna huvudmenyn och komma åt andra alternativ. Du avslutar den genom att trycka på JOG-knappen en gång till.
UPP/NED/VÄNSTER/HÖGER: Flytta till önskat objekt. Beskrivningen av varje objekt visas när fokus ändras.
TRYCK(RETUR): Det valda alternativet används.
Tillbaka
Ikoner
Beskrivning
Välj
för att ändra den inkommande signalen genom att röra JOG-knappen på funktionsknappsguidens skärm. Ett meddelande visas i skärmens övre vänstra hörn om den
inkommande signalen har ändrats.
Välj
genom att röra JOG-knappen på funktionsknappguidens skärm.
Skärmmenyn visas.
OSD-kontrollås: Behåll de aktuella inställningarna eller lås menyreglaget så att inställningarna inte kan ändras av misstag.
Aktivera/inaktivera: Lås/lås upp skärmmenykontrollen genom att trycka på VÄNSTER-knappen i 10 sekunder när huvudmenyn visas.
――Om skärmmenykontrollen är låst kan du justera Ljus och Kontrast. Läge för ögonvila är tillgängligt.
System
Välj
På för LED-ström är tillgängligt. Information kan visas.
genom att röra JOG-knappen på funktionsknappguidens skärm.
Tryck om du vill aktivera eller inaktivera Läge för ögonvila.
Objekten nedan är inte tillgängliga om funktionen Läge för ögonvila är tillgänglig.
•• Bild
•• System
Välj
MAGICBright,
SAMSUNG
Ljus, Färg, Spelläge
Eco-spar Plus
för att stänga av skärmen genom att röra JOG-knappen i funktionsknappguidens skärm.
――Vissa modeller har inte denna funktion.
11
När skärmen inte visar någonting (t.ex. energisparläge eller ingen signal) kan två direktknappar
användas för att styra källa och ström enligt nedanstående.
Ändra inställningarna för Ljus, Kontrast och Skärpa
JOG-knapp
Du kan justera Ljus, Kontrast och Skärpa genom att föra JOG-knappen uppåt eller nedåt om det inte
visas någon skärmmeny.
Energisparläge/ingen signal
UPP
Ändra källa
Skärpa
Ned
TRYCK(RETUR) i 2 sekunder
När huvudmenyn visas på skärmen kan JOG-knappen användas enligt nedan.
JOG-knapp
Åtgärd
UPP/NED
Flytta alternativet
Avsluta huvudmenyn
VÄNSTER
Stäng den underordnade listan utan att spara värdet.
Värdet minskar på reglaget.
HÖGER
TRYCK(RETUR)
100
Ljus
Ström av
Kontrast
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Ljus
――Menyn är inte tillgänglig när läget Dynamisk kontr. är angett för SAMSUNG Bright.
――Menyn är inte tillgänglig när Eco-spar Plus är aktiverat.
MAGIC
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
Kontrast
――Menyn är inte tillgänglig när läget SAMSUNG Bright är i Bio eller Dynamisk kontr..
MAGIC
Flytta till nästa djup.
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
Värdet ökar på reglaget.
Skärpa
Flytta till nästa djup.
――Menyn är inte tillgänglig när läget SAMSUNG Bright är i Bio eller Dynamisk kontr..
Spara värdet och stäng den underordnade listan.
――Menyn är inte tillgänglig när läget SAMSUNG Upscale är i Läge 1 eller Läge 2.
MAGIC
MAGIC
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
12
Baksidan
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/
S24F352FH*/S24F354FH*/S24F359FH*/S27F350FH*/
S27F352FH*/S27F354FH*/S27F359FH*
Port
S24F356FH*
Beskrivning
S27F358FW*
Port
S32F351FU*
Beskrivning
Ansluter till en källenhet med HDMI-kabel eller
HDMI-DVI-kabel.
För anslutning av en dator via en DP-kabel.
Anslut till en dator med D-SUB-kabeln
Ansluts till AC/DC-adaptern.
13
Ändra produktens lutning
Antistöldlås
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan
――Ett antistöldlås gör det möjligt för dig att använda produkten på ett säkert sätt även på offentliga platser.
――Låsenhetens form och låsmetod varierar med tillverkare. Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten
föregående meddelande för att höja prestandan.
S22F350FH*/S22F352FH*/
S22F354FH*/S24F350FH*/
S24F352FH*/S24F354FH*/
S24F359FH*/S27F350FH*/
S27F352FH*/S27F354FH*/
S27F359FH*
S24F356FH*/S27F358FW*
-1.0° (±1.0°) ~ +22.0° (±2.0°)
S32F351FU*
för detaljer.
Låsa en stöldskyddslåst enhet:
-2.0° (±2.0°) ~ +22.0° (±2.0°)
-1.0° (±1.0°) ~ +18.0° (±1.0°)
S22F350FH*/S22F352FH*/
S22F354FH*/S24F350FH*/
S24F352FH*/S24F354FH*/
S24F359FH*/S27F350FH*/
S27F352FH*/S27F354FH*/
S27F359FH*
S24F356FH*/S27F358FW*
S32F351FU*
•• Du kan ändra produktens lutning.
•• Håll i nedre delen av produkten och justera noggrant lutningen.
1 Fäst kabeln för antistöldlåsenheten i ett tungt föremål, såsom en bordsskiva.
2 Dra ena änden av kabeln genom öglan i andra änden.
3 Sätt i låsenheten i antistöldlåsenheten på produktens baksida.
4 Lås låsenheten.
‒‒ En antistöldlåsenhet kan köpas separat.
‒‒ Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för detaljer.
‒‒ Antistöldlåsenheter kan köpas hos elektronikåterförsäljare eller online.
14
Installera ett väggstativ eller ett skrivbordsstativ
(S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/
S24F352FH*/S24F354FH*/S24F356FH*/S24F359FH*/
S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F358FW*/
S27F359FH*)
――Slå av produkten och dra ur kontakten ur vägguttaget.
1
2
•• Obs
‒‒ Om du använder en skruv som är längre än standardlängden kan det skada de inre delarna i
produkten.
‒‒ Längden på skruvarna, som krävs för väggstativet, som inte följer VESA-standarden kan variera
beroende på specifikationerna.
‒‒ Använd inte skruvar som inte följer VESA-standarden. Montera inte väggstativet eller
skrivbordsstativet med onödigt våld. Produkten kan skadas eller falla och orsaka personskada.
Samsung kan inte hållas ansvarig för skador som orsakats av att felaktiga skruvar har använts
eller av att väggstativet eller skrivbordsstativet har monterats för hårdhänt.
‒‒ Samsung kan inte hållas ansvarig för produktskador eller personskador som orsakats av att ett
annat väggstativ än det specificerade har används eller av att väggstativet har installerats på
egen hand.
‒‒ För att väggmontera produkten ska du se till att köpa ett väggstativ som kan installeras 10 cm
eller längre bort från väggen.
A
‒‒ Kontrollera att du använder ett väggstativ som följer standarder.
‒‒ Om du installerar bildskärmen med ett väggfäste måste du ta bort fotplattan från bildskärmen.
Enhet: mm
3
4
B
A Fäst väggstativet eller skrivbordsstativet här
B Beslag (säljs separat)
Modellnamn
S22F350FH*/S22F352FH*/
S22F354FH*/S24F350FH*/
S24F352FH*/S24F354FH*/
S24F356FH*/S24F359FH*/
S27F350FH*/S27F352FH*/
S27F354FH*/S27F358FW*/
S27F359FH*
VESA-skruvhålspecifikationer (A Standardskruv
* B) i millimeter
75,0 x 75,0
M4
Antal
4
――Montera inte väggstativet när produkten är på. Det kan leda till personskador på grund av elstötar.
Räta in spåren och dra åt skruvarna på konsolen ordentligt på produkten med motsvarande delar på
det väggstativ eller skrivbordsstativ du vill fästa.
15
S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/S24F354FH*/S24F356FH*/S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F358FW*/S27F359FH*
m endera av sidorna P0 eller P1 på beslaget, som måste köpas, är större än 94,0
O
mm, kommer beslaget att stöta ihop med stativfästet. I så fall ska väggfästet inte
användas.
75,0 mm
75,0 mm
Se område
P0=94,0 mm
P1=94,0 mm
Stativfäste
i bilden
――Måtten på denna modell som krävs av VESA är 75,0 × 75,0 mm. Köp det väggstativ som är anpassat till måtten 75,0 × 75,0 mm. Stativets yttermått som krävs av VESA ska vara mindre än 94,0 mm.
――Det är inte säkert att alla väggstativ på marknaden med ett hålavstånd för monteringshålen på 100,0 × 100,0 mm eller 75,0 × 75,0 mm är kompatibla.
16
Installera ett väggstativ eller ett skrivbordsstativ
(S32F351FU*)
――Slå av produkten och dra ur kontakten ur vägguttaget.
1
2
A
•• Obs
‒‒ Om du använder en skruv som är längre än standardlängden kan det skada de inre delarna i
produkten.
‒‒ Längden på skruvarna, som krävs för väggstativet, som inte följer VESA-standarden kan variera
beroende på specifikationerna.
‒‒ Använd inte skruvar som inte följer VESA-standarden. Montera inte väggstativet eller
skrivbordsstativet med onödigt våld. Produkten kan skadas eller falla och orsaka personskada.
Samsung kan inte hållas ansvarig för skador som orsakats av att felaktiga skruvar har använts
eller av att väggstativet eller skrivbordsstativet har monterats för hårdhänt.
‒‒ Samsung kan inte hållas ansvarig för produktskador eller personskador som orsakats av att ett
annat väggstativ än det specificerade har används eller av att väggstativet har installerats på
egen hand.
‒‒ För att väggmontera produkten ska du se till att köpa ett väggstativ som kan installeras 10 cm
eller längre bort från väggen.
3
4
‒‒ Kontrollera att du använder ett väggstativ som följer standarder.
‒‒ Om du installerar bildskärmen med ett väggfäste måste du ta bort fotplattan från bildskärmen.
Enhet: mm
B
Modellnamn
S32F351FU*
A Fäst väggstativet eller skrivbordsstativet här
VESA-skruvhålspecifikationer (A * B) i
millimeter
75,0 x 75,0
Standardskruv
M4
Antal
4
――Montera inte väggstativet när produkten är på. Det kan leda till personskador på grund av elstötar.
B Beslag (säljs separat)
Räta in spåren och dra åt skruvarna på konsolen ordentligt på produkten med motsvarande delar på
det väggstativ eller skrivbordsstativ du vill fästa.
17
S32F351FU*
Om endera av sidorna P0 eller P1 på beslaget, som måste köpas, är större än 115,0 mm,
kommer beslaget att stöta ihop med stativfästet. I så fall ska väggfästet inte användas.
75,0 mm
75,0 mm
Se område
P0=115,0 mm
P1=115,0 mm
Stativfäste
i bilden
――De mått för den här modellen som krävs av VESA är 75,0 × 75,0 mm. Köp väggstativet som är skräddarsytt för måtten 75,0 × 75,0 mm.
――Om du använder ett väggstativ som används för båda måtten 100,0 × 100,0 mm och 75,0 × 75,0 mm, måste du se till att yttermåtten är mindre än 115,0 × 115,0 mm.
――Vissa väggstativ med specialformer och större mått än 115,0 × 115,0 mm kanske inte kan användas.
18
Installation
Montera stativet (S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/S24F354FH*/S24F359FH*/
S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F359FH*/S32F351FU*)
――Innan du monterar produkten ska du ställa ned produkten på ett plant och stabilt underlag med skärmen nedåt.
――Utseendet kan variera beroende på produkt.
1
För in anslutningen för stativ i stativet i den riktning
som bilden visar.
- Akta!
Håll inte bara i stativet om du håller produkten uppoch-ned.
Kontrollera att anslutningen för stativ är ordentligt
ansluten.
2
Vrid anslutningsskruven på stativets nederdel helt så
att den är ordentligt fäst.
3
Lägg en duk över bordet för att skydda produkten och
placera produkten på den så att fronten är vänd nedåt.
3
- Akta!
Tryck inte nedåt på skärmen. Det finns risk att skärmen
skadas.
Håll i skärmens baksida som på bilden.
Tryck in det monterade stativet i huvudenheten i
pilens riktning som bilden visar.
19
Avlägsna stativet (S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/S24F354FH*/S24F359FH*/
S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F359FH*/S32F351FU*)
――Innan du monterar produkten ska du ställa ned produkten på ett plant och stabilt underlag med skärmen nedåt.
――Utseendet kan variera beroende på produkt.
1
Lägg en duk över bordet för att skydda produkten och
placera produkten på den så att fronten är vänd nedåt.
- Akta!
Håll inte bara i stativet om du håller produkten uppoch-ned.
Greppa tag om stativpelaren med ena handen och
banka nedåt med knuten näve på stativets fotplatta i
pilens riktning för att lossa plattan.
2
Vrid anslutningsskruven längst ned på stativet för att
dela på dem.
3
Ta ut anslutningen för stativ ur stativet genom att dra
den i pilens riktning som bilden visar.
3
- Akta!
Tryck inte nedåt på skärmen. Det finns risk att skärmen
skadas.
20
Montera stativet (S24F356FH*/S27F358FW*)
――Innan du monterar produkten ska du ställa ned produkten på ett plant och stabilt underlag med skärmen nedåt.
――Utseendet kan variera beroende på produkt.
För in anslutningen för stativ i stativet i den riktning
som bilden visar.
Kontrollera att anslutningen för stativ är ordentligt
ansluten.
Vrid anslutningsskruven på stativets nederdel helt
så att den är ordentligt fäst.
3
- Akta!
Håll inte bara i stativet om du håller produkten uppoch-ned.
- Akta!
Tryck inte nedåt på skärmen. Det finns risk att
skärmen skadas.
Lägg en duk över bordet för att skydda produkten
och placera produkten på den så att fronten är vänd
nedåt.
Håll i skärmens baksida som på bilden.
Tryck in det monterade stativet i huvudenheten i
pilens riktning som bilden visar.
21
Avlägsna stativet (S24F356FH*/S27F358FW*)
――Innan du monterar produkten ska du ställa ned produkten på ett plant och stabilt underlag med skärmen nedåt.
――Utseendet kan variera beroende på produkt.
1
Lägg en duk över bordet för att skydda produkten och
placera produkten på den så att fronten är vänd nedåt.
Håll i skärmen med ena handen och dra ut
stativanslutningen med den andra för att ta loss
stativet, som på bilden.
2
Vrid anslutningsskruven längst ned på stativet för att
dela på dem.
3
Ta ut anslutningen för stativ ur stativet genom att dra
den i pilens riktning som bilden visar.
- Akta!
Håll inte bara i stativet om du håller produkten uppoch-ned.
- Akta!
Tryck inte nedåt på skärmen. Det finns risk att skärmen
skadas.
22
Kapitel 03
Ansluta och använda en källenhet
Kontrollpunkter före anslutning
Ansluta och använda en dator
――Innan du ansluter en källenhet ska du läsa bruksanvisningen som medföljer.
Välj en anslutningsmetod som passar för din dator.
Antalet och platserna för portarna på källenheterna kan variera från en enhet till en annan.
――Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
――Vilka portar som ingår kan variera beroende på produkt.
Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.
Om du ansluter strömkabeln under inkoppling kan det skada produkten.
――Kontrollera typerna av portar på baksidan av produkten du vill ansluta.
Anslutning med D-SUB-kabel (analog typ)
S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/
S24F354FH*/S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F359FH*
RGB IN
S24F356FH*
23
Anslutning med en HDMI eller HDMI-DVI-kabel
S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/
S24F354FH*/S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F359FH*
Anslutning med en DP-kabel
S27F358FW*
DP IN
――En DP-kabel som är kortare än 1,5 m rekommenderar. Om du använder en kabel som är längre än 1,5 m kan
S24F356FH*
HDMI IN
detta påverka bildkvaliteten.
S27F358FW*
S32F351FU*
HDMI IN 1, HDMI IN 2
24
Ansluta strömmen
Tillbehör
Tillbehör
S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/
S24F354FH*/S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F359FH*
1
S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/
S24F350FH*/S24F352FH*/S24F354FH*/
S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/
S24F356FH*
S27F354FH*/S27F359FH*
1
2
S27F358FW*
S32F351FU*
S24F356FH*
2
3
3
4
S27F358FW*
1 Anslut stickkontakten till AC/DC-adaptern. (tillbehör)
2 Anslut AC/DC-adapterkabeln till DC 14V-porten på skärmens baksida.
3 Anslut AC/DC adaptern till ett vanligt vägguttag.
4 Tryck på JOG-knappen på skärmens baksida för att slå på den.
S32F351FU*
――Ingångsvolten ändras automatiskt.
1 Anslut strömkabeln till AC/DC-adaptern. Anslut sedan AC/DC-adaptern till DC 14V-porten på
baksidan av produkten.
2 Anslut sedan strömsladden till eluttaget.
3 Tryck på JOG-knappen på skärmens baksida för att slå på den.
――Ingångsvolten ändras automatiskt.
25
Korrekt hållning vid användning av produkten
Installation av drivrutiner
――Du kan ställa in optimal upplösning och frekvens för den här produkten genom att installera
överensstämmande drivrutiner för den här produkten.
――Om du vill installera den senaste versionen av produktens drivrutin, hämtar du den från Samsung
Electronics webbplats på http://www.samsung.com.
Ställa in den optimala upplösningen
Ett informationsmeddelande om optimal upplösning visas första gången du slår på produkten när du
köpt den.
Använd produkten med korrekt hållning enligt följande:
•• Sitt med rak rygg.
•• Justera vinkeln så att ljus inte reflekteras i skärmen.
•• Håll underarmarna raka i förhållande till överarmarna och i nivå med handryggen.
Välj ett språk på produkten och ställ in optimal upplösning på datorn.
――Om du inte väljer den optimala upplösningen visas meddelandet tre gånger under en viss tid även om du
stänger av och slår på produkten igen.
――Du kan också välja den optimala upplösningen via Kontrollpanelen på datorn.
•• Armbågarna ska hålla ungefär 90 graders vinkel.
•• Justera höjden på produkten så att knäna är böjda 90 grader eller mer, hälarna är placerade mot
golvet och armarna hålls lägre än hjärtat.
26
Kapitel 04
Skärminställning
Ange skärminställningar, till exempel ljusstyrka.
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
De funktioner som är tillgängliga på bildskärmen kan variera beroende på modell. Se aktuell produkt.
SAMSUNG MAGIC Bright
I PC-läge
Med den här menyn får du optimal bildkvalitet anpassad efter den miljö där produkten kommer att
användas.
•• Standard: Få en bildkvalitet som är anpassad för redigering av dokument eller för att surfa på
Internet.
――Menyn är inte tillgänglig när Eco-spar Plus är aktiverat.
•• Bio: Få en ljusstyrka och skärpa som på en TV för visning av video- och DVD-innehåll.
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
•• Dynamisk kontr.: Få en balanserad ljusstyrka genom automatiskt kontrastjustering.
•• Favorit: Anpassa kontrasten och ljusstyrkan efter behov.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
I AV-läge
Du kan anpassa ljusstyrkan efter dina egna behov.
Bild
SAMSUNG
MAGIC Bright
Ljus
Favorit
100
Kontrast
75
Skärpa
60
Inställt på
optimal
bildkvalitet
som passar
arbetsmiljön.
•• Dynamisk: Välj det här läget för att visa en skarpare bild än i läget Standard.
•• Standard: Välj detta läge när omgivningen är ljus. Detta ger också en skarp bild.
Färg
•• Film: Välj detta läge när omgivningen är mörk. Detta spar ström och minskar ögontrötthet.
SAMSUNG
MAGIC Angle
Av
SAMSUNG
Av
MAGIC Upscale
SAMSUNG
När den externa ingången ansluts via HDMI/DP och PC/AV-läge är inställd på AV, har MAGIC
Bright
fyra automatiska bildinställningarna (Dynamisk, Standard, Film och Favorit) som är förinställda på
fabriken. Du kan aktivera antingen Dynamisk, Standard, Film eller Favorit. Du kan välja Favorit som
automatiskt återkallar dina personliga bildinställningar.
•• Favorit: Välj detta läge när du vill justera bilden enligt dina önskemål.
Tillbaka
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
27
Ljus
Färg
Ändrar bildens ljusstyrka. (Intervall: 0~100)
Justera skärmens ton.
Ett högre värde får bilden att visas klarare.
――Menyn är inte tillgänglig när läget Bio eller Dynamisk kontr. är angett för SAMSUNG Bright.
――Menyn är inte tillgänglig när läget Dynamisk kontr. är angett för SAMSUNG Bright.
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
――Menyn är inte tillgänglig när Eco-spar Plus är aktiverat.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
MAGIC
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
MAGIC
•• Röd: Justera den röda mättnadsnivån. Värden närmare hundra ger en högre färgintensitet.
•• Grön: Justera den gröna mättnadsnivån. Värden närmare hundra ger en högre färgintensitet.
•• Blå: Justera den blå mättnadsnivån. Värden närmare hundra ger en högre färgintensitet.
Kontrast
•• Färgton: Välj den färgton som passar dina behov bäst.
‒‒ Sval 2: Ange att färgtemperaturen ska vara svalare än Sval 1.
Justera kontrasten mellan motiv och bakgrund. (Intervall: 0~100)
‒‒ Sval 1: Ange att färgtemperaturen ska vara svalare än läget Normal.
Ett högre värde ökar kontrasten för att få motivet att bli klarare.
‒‒ Normal: Visa standardfärgtonen.
――Det här alternativet är inte tillgängligt när SAMSUNG Bright är i läget Bio eller Dynamisk kontr..
MAGIC
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
‒‒ Varm 1: Ange att färgtemperaturen ska vara varmare än läget Normal.
‒‒ Varm 2: Ange att färgtemperaturen ska vara varmare Varm 1.
‒‒ Favorit: Anpassa färgtonen.
――När den externa ingången ansluts via HDMI/DP och PC/AV-läge är inställd på AV, har Färgton fyra
Skärpa
automatiska inställningar för färgtemperatur (Sval, Normal, Varm och Favorit).
•• Gamma: Justera ljusstyrkans mellannivå.
Framhäv motivets konturer eller gör dem suddigare. (Intervall: 0~100)
‒‒ Läge 1 / Läge 2 / Läge 3
Ett högre värde gör motivets konturer skarpare.
――Det här alternativet är inte tillgängligt när SAMSUNG Bright är i läget Bio eller Dynamisk kontr..
MAGIC
――Menyn är inte tillgänglig när läget SAMSUNG Upscale är i Läge 1 eller Läge 2.
MAGIC
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
28
SAMSUNG MAGIC Angle (S22F350FH*/
S22F352FH*/S22F354FH*)
SAMSUNG MAGIC Upscale
MAGICUpscale-funktionen
SAMSUNG
SAMSUNG
Med MAGIC
Angle kan du ställa in inställningar för optimal bildkvalitet beroende på visningsvinkeln.
――Menyn är inte tillgänglig när läget Bio eller Dynamisk kontr. är angett för SAMSUNG Bright.
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge eller Läge för ögonvila är aktiverat.
MAGIC
kan förbättra bilddetaljernas lager och göra bilden mer levande.
Funktionen har mest effekt på lågupplösta bilder.
――Menyn är inte tillgänglig när läget Bio eller Dynamisk kontr. är angett för SAMSUNG Bright.
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
MAGIC
•• Av / Läge 1 / Läge 2
Du kan anpassa vinkeln efter dina egna behov.
――Jämfört med Läge 1 har Läge 2 större effekt.
4
1
1
5
HDMI svart
5
2
3
Om en DVD-spelare eller digital-tv-box är ansluten till produkten via HDMI, kan det uppstå en viss
bildförsämring (kontrast/färgförsämring, svärta etc.) på den anslutna källenheten. I sådana fall kan
HDMI svart användas för att justera bildkvaliteten.
Om så är fallet korrigerar du den försämrade bildkvaliteten med HDMI svart.
•• Av
1
――Funktionen är bara tillgänglig i HDMI-läge.
: Välj det här alternativet om du sitter rakt framför produkten.
•• Tillb.lutat läge1
2
: Välj det här alternativet om du tittar upp något på produkten.
•• Normal: Välj det här läget när det inte finns någon försämring av kontrastförhållandet.
•• Tillb.lutat läge2
läge1.
3
: Välj det här alternativet om du tittar upp mer på produkten än vid Tillb.lutat
•• Låg: Välj det här läget för att minska svärtan och öka den vita nivån när det finns en försämring i
kontrastförhållandet.
•• Stående läge
•• Sidoläge
5
4
――HDMI svart kanske inte fungerar med vissa källenheter.
: Välj det här alternativet om du tittar ner något på produkten.
――Funktionen HDMI svart aktiveras bara vid en viss AV-upplösning, till exempel 720P och 1080P.
: Välj det här alternativet om du sitter lite vid sidan av produkten.
•• Gruppvy: Välj det här alternativet om fler än en person tittar på produkten från platserna
och 5 .
1
,
4
•• Favorit: Tillb.lutat läge1 används som standard om Favorit är valt.
29
Läge för ögonvila
Bildstorlek
Ange en optimal bildkvalitet som är avslappnande för ögat.
Ändra bildstorleken.
TÜV Rheinland Low Blue Light Content är en certifiering för produkter som uppfyller kraven för lägre
blå ljusnivåer. När Läge för ögonvila är inställt på På reduceras mängden blått ljus med våglängder
runt 400 nm, vilket ger en optimal bildkvalitet som samtidigt är avslappnande för ögat. Samtidigt är
den blå ljusnivån lägre än i standardinställningarna enligt testning från TÜV Rheinland, och nivån har
certifierats enligt kraven i TÜV Rheinlands standard Low Blue Light Content.
――Det här alternativet är inte tillgängligt när FreeSync är aktiverat.
Spelläge
Konfigurera produktens skärminställningar för spelläget.
Använd den här funktionen när du spelar spel på en dator eller har anslutit en spelkonsol som
PlayStation™ eller Xbox™.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
――När skärmen stängs av, övergår i energisparläge eller ändrar ingångskällor, växlas Spelläge till Av även om
det är inställt på På.
――Om du vill att Spelläge alltid ska vara aktiverat, markerar du Alltid på.
I PC-läge
•• Auto: Visa bilden med det bildformat som inmatningskällan har.
•• Wide: Visa bilden i helskärmsläge oavsett vilket bildformat inmatningskällan har.
I AV-läge
•• 4:3: Visa bilden med bildformatet 4:3. Lämpligt för videor och standardsändningar.
•• 16:9: Visa bilden med bildformatet 16:9.
•• Anpassa t. skärm: Visa bilden med originalbildformatet utan beskärning.
――Funktionen kanske inte ingår beroende på vilka portar produkten har.
――Du kan ändra skärmstorlek när följande villkor är uppfyllda.
――En digital utenhet är ansluten med HDMI/DP-kabeln.
――Ingångssignalen är 480p, 576p, 720p eller 1080p och skärmen kan visas normalt (signalerna kan inte
användas på alla modeller).
――Detta kan endast ställas in när det externa ingången är ansluten via HDMI/DP och PC/AV-läge är inställt
som AV.
Svarstid (S24F350FH*/S24F352FH*/
S24F354FH*/S24F356FH*/S24F359FH*/
S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/
S27F358FW*/S27F359FH*/S32F351FU*)
Accelerera skärmens svarshastighet så att videon blir mer levande och naturlig.
――Det bästa alternativet för Svarstid när du inte visar film är Standard eller Snabbare.
30
Skärmjustering
――Endast tillgängligt i läget Analog.
――Menyn är endast tillgänglig när Bildstorlek är inställt på Anpassa t. skärm i AV-läge.
När en 480p-, 576p-, 720p- eller 1080p-signal används i AV-läge och bildskärmen visas normalt väljer du
Anpassa t. skärm för att justera den vågräta positionen i nivåerna 0-6.
Ställa in H-position och V-position
H-position: Flytta skärmen åt vänster eller höger.
V-position: Flytta skärmen uppåt eller nedåt.
Konfigurera Grov
Justera skärmfrekvensen
――S27F358FW*/S32F351FU*-modellerna stöds inte.
――Endast tillgängligt i läget Analog.
Konfigurera Fin
Finjustera skärmen för en levande bild.
――S27F358FW*/S32F351FU*-modellerna stöds inte.
――Endast tillgängligt i läget Analog.
31
Kapitel 05
Justera OSD-inställningarna (On Screen Display)
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
De funktioner som är tillgängliga på bildskärmen kan variera beroende på modell. Se aktuell produkt.
Transparens
Position
Ställ in transparensen för menyfönstren.
Justera menyns position.
Skärmdisplay
Transparens
한국어
På
Konfigurera
transparens för
menyfönstren.
Position
Språk
Visa tid
Svenska
Språk
Ställ in menyspråk.
20 sek.
――En ändring i språkinställningen tillämpas bara för skärmmenyerna.
――Den används inte för andra funktioner i datorn.
Tillbaka
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Visa tid
Ställ in att menyn på skärmen automatiskt ska försvinna om den inte används under en viss tid.
Med Visa tid anger du efter hur lång tid menyn på skärmen ska försvinna.
32
Kapitel 06
Inställningar och återställning
En detaljerad beskrivning av varje funktion finns med. Se apparaten för detaljer.
De funktioner som är tillgängliga på bildskärmen kan variera beroende på modell. Se aktuell produkt.
FreeSync (S24F350FH*/S24F352FH*/
S24F354FH*/S24F356FH*/S24F359FH*/
S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/
S27F358FW*/S27F359FH*)
FreeSync-tekniken är en lösning som minskar screen tearing utan fördröjning och väntetid.
Med den här funktionen minskas screen tearing och fördröjning under spel. Få en bättre
spelupplevelse.
System
FreeSync
Av
Eco-spar Plus
Av
Sluttid
PC/AV-läge
Källdetektering
Knappupprepn.tid
Auto
Acceleration
På för LED-ström
Standby
FreeSync-teknik
är en metod
som eliminerar
skärmsöndring
utan de vanliga
fördröjningarna.
FreeSync fungerar
när du använder
ett AMD-grafikkort
som stöder
Freesynk.
Tillbaka
FreeSync är bara tillgängligt i HDMI eller DisplayPort-läge.
•• Av: Avaktivera FreeSync.
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Standardmotor: Aktivera de grundläggande FreeSync-funktionerna för AMD-grafikkortet.
Om FreeSync-funktionen är aktiverad kan följande inträffa:
•• Ultimat motor: Aktivera FreeSync-funktionen med en högre bildfrekvens för skärmen. Screen
tearing (onormal synkronisering mellan skärmen och innehållet) reduceras i det här läget.
Observera att skärmflimmer kan förekomma när du spelar spel.
•• Skärmen kan flimra under spelets gång beroende på spelinställningarna. Om du sänker värdena
i spelinställningarna kan det ta bort flimret. Det kan också lösa problemet om du installerar de
senaste drivrutinerna från AMD-webbplatsen.
När du aktiverar funktionen FreeSync bör du använda den högsta uppdateringsfrekvensen för att få
optimal freesync-effekt.
•• Svarshastigheten kan variera under spelets gång beroende på upplösningen. En högre upplösning
gör i allmänhet att svarshastigheten sjunker.
Information om hur du anger uppdateringsfrekvens finns i Vanliga frågor
Hur ändrar jag frekvens?
――Använd HDMI/DP-kabeln från skärmtillverkaren när du använder funktionen FreeSync.
――Om du fortfarande har problem när du använder funktionen ska du kontakta Samsungs servicecenter.
33
Modellerna i grafikkortlistan har stöd för FreeSync
FreeSync kan bara användas med modeller med AMD-grafikkort. I följande lista visas de grafikkort
som stöds:
Installera de senaste officiella grafikdrivrutinerna från AMD som har stöd för FreeSync.
――Besök AMD:s officiella webbplats för ytterligare modeller av AMD-grafikkort som stöder FreeSyncfunktionen.
――Välj FreeSync Av om du använder ett grafikkort från en annan tillverkare.
•• AMD Radeon R9 300 Series
•• AMD Radeon R9 290
•• AMD Radeon R9 Fury X
•• AMD Radeon R9 285
•• AMD Radeon R7 360
•• AMD Radeon R7 260X
•• AMD Radeon R9 295X2
•• AMD Radeon R7 260
•• AMD Radeon R9 290X
Hur aktiverar du FreeSync?
1 Ställ in FreeSync på Standardmotor eller Ultimat motor på skärmmenyn.
2 Aktivera FreeSync i AMD Radeon Settings:
Högerklicka och välj
AMD Radeon Settings
Display
Funktionen "AMD FreeSync" ska vara inställd på "På". Välj "På" om det inte redan är aktiverat.
34
Eco-spar Plus
PC/AV-läge
Funktionen Eco-spar Plus minskar strömförbrukningen genom att kontrollera den elektriska ström
som används av skärmpanelen.
Ställ in PC/AV-läge på AV. Bildstorleken förstoras.
――Det här alternativet är inte tillgängligt när SAMSUNG Bright är i läget Dynamisk kontr..
MAGIC
――Menyn är inte tillgänglig när Spelläge är aktiverat.
Det här alternativet är användbart när du tittar på en film.
•• Ställ in som "PC" vid anslutning till en PC.
•• Ställ in som "AV" vid anslutning till en AV-enhet.
――Menyn är inte tillgänglig när Läge för ögonvila är aktiverat.
――Funktionen är bara tillgänglig i Analog-läge.
•• Av: Avaktivera funktionen Eco-spar Plus.
•• Auto: Strömförbrukningen minskas automatiskt med ca 10 % från den aktuella inställningen.
(Hur mycket strömförbrukningen minskas beror på skärmens ljusstyrka.)
――Medföljer endast Wide-modellerna, som 16:9 eller 16:10.
――Om skärmen är i HDMI/DisplayPort-läget och Kontrollera signal visas på skärmen eller energisparläget
aktiveras, trycker du på JOG-knappen så att funktionsknappsskärmen visas. Välj sedan
välja PC eller AV.
•• Låg: Strömförbrukningen minskas med 25% från standardinställningen.
-ikonen. Du kan
•• Hög: Strömförbrukningen minskas med 50% från standardinställningen.
Källdetektering
Sluttid
Välj antingen Auto eller Manuellt som metod för att känna igen ingångssignalen.
Sluttid: Aktivera Sluttid-läget.
Stäng av efter: Timern kan ställas in på 1 till 23 timmar. Produkten stängs automatiskt av efter det
angivna antalet timmar.
――Alternativet är bara tillgängligt när Sluttid är inställt på På.
――I produkter för vissa marknader är Sluttid inställt på att aktiveras automatiskt 4 timmar efter att produkten
slås på. Det görs i enlighet med regelverk för strömförsörjning. Öppna MENU
Sluttid på Av om du inte vill att timern ska aktiveras.
System och ställ in
Knappupprepn.tid
Ställ in hur snabbt en knapp ska svara när den trycks ner.
Du kan välja Acceleration, 1 sek eller 2 sek. Om du väljer Ingen upprepning svarar ett kommando bara
en gång när en knapp trycks ner.
35
På för LED-ström
Information
Konfigurera inställningarna för att aktivera eller avaktivera strömindikatorn som sitter längst ned på
produkten.
Visa den aktuella inmatningskällan, frekvensen och upplösningen.
•• Arbetar: Strömindikatorn lyser när produkten är på.
•• Standby: Strömindikatorn lyser när produkten är avstängd.
Bild
Skärmdisplay
Återställ alla
Återställ alla inställningar för produkten till standardfabriksinställningarna.
System
Information
Information
LS************
S/N:***************
HDMI
**kHz **Hz **
****x****
Optimalt läge
****x**** **Hz
Avsluta
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
36
Kapitel 07
Installera programmet
Easy Setting Box
Systemkrav
Operativsystem
Hårdvara
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Minst 32 MB minne
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Minst 60 MB ledigt utrymme på hårddisken
•• Windows 7 32Bit/64Bit
Med Easy Setting Box kan användare använda skärmen genom delning i flera sektioner.
•• Windows 8 32Bit/64Bit
Om du vill installera den senaste versionen av Easy Setting Box, hämtar du den från Samsung
Electronics webbplats på http://www.samsung.com.
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
――Programmet kanske inte fungerar som det ska om du inte startar om datorn efter installationen.
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Ikonen Easy Setting Box kanske inte visas beroende på datorsystemet och produktspecifikationer.
――Om ikonen för genvägen inte visas trycker du på F5.
Begränsningar och problem vid installation
Installationen av Easy Setting Boxkan påverkas av grafikkortet, moderkortet och nätverksmiljön.
37
Kapitel 08
Felsökningsguide
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
――Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst ska du testa produkten enligt följande. Om problemet kvarstår ska
du kontakta Samsungs kundtjänst.
Testa produkten
Kontrollera om produkten fungerar normalt genom att använda produkttestfunktionen.
Kontrollera följande.
Installationsfel (datorläge)
Skärmen håller på att slås på och av.
Kontrollera att kabeln är korrekt ansluten mellan produkten och datorn, och att kontakterna är
ordentligt fästa.
Om skärmen är avstängd och strömlampan blinkar fast produkten är korrekt ansluten till en dator utför
du ett självdiagnostest.
Mellanslag hittas på alla fyra sidor av skärmvisningen när en HDMI- eller HDMI-DVI-kabel ansluts
till produkten och datorn.
1 Slå av både datorn och produkten.
Mellanslagen som hittas på skärmen har inget att göra med produkten.
2 Koppla från kabeln från produkten.
Mellanslag på skärmen orsakas av datorn eller grafikkortet. För att lösa problemet ska du justera
skärmstorleken i HDMI- eller DVI-inställningar för grafikkortet.
3 Slå på produkten.
4 Om meddelandet Kontrollera signal visas fungerar produkten normalt.
――Om skärmen förblir blank ska du kontrollera datorsystem, videostyrenhet och kabel.
Om grafikkortets inställningsmeny inte har något alternativ för att ändra skärmstorleken ska du
uppdatera grafikkortets drivrutin till senaste version.
(Kontakta tillverkaren av grafikkortet eller datorn för mer information om hur du ändrar
skärminställningarna.)
Kontrollera upplösning och frekvens
Om ett läge som överstiger den upplösning som stöds (se Tabell över standardsignallägen) är inställt
visas meddelandet Ej optimalt läge.
――Den upplösning som visas på skärmen kan variera beroende på inställningarna på datorn och vilka kablar
som används.
Skärmproblem
Strömlampan är släckt. Skärmen slås inte på.
Kontrollera att strömsladden är ordentligt fastsatt.
Meddelandet Kontrollera signal visas.
Kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten till produkten.
Kontrollera att enheten som är ansluten till produkten som är påslagen.
38
Ej optimalt läge visas.
Videouppspelningen är hackig.
Det här meddelandet visas om signalen från grafikkortet överskrider produktens maximala upplösning
eller frekvens.
Uppspelning av högupplösta, stora videofiler kan vara hackig. Det kan bero på att videospelaren inte är
optimerad för datorresursen.
Ändra den maximala upplösningen och frekvensen efter produktens prestanda i enlighet med tabellen
över standarsignallägen (s. 42).
Försök spela upp filen i en annan videospelare.
Bilderna på skärmen ser förvridna ut.
Kontrollera kabelanslutningen till produkten.
Källenhetsfel
Skärmen är inte klar. Skärmen är suddig.
Ett signalljud hörs när min dator startar.
Justera Grov och Fin.
Om en signal hörs när datorn startar ska du låta den komma på service.
Ta bort alla tillbehör (videoförlängningskabel etc.) och försök igen.
Ställ in upplösning och frekvens till rekommenderad nivå.
Skärmen visas instabilet och skakigt. Det finns skuggor eller spökbilder till vänster på skärmen.
――LED-lampornas synlighet på produktens ram är beroende av användarens betraktningsvinkel. Ljuset är
ofarligt för människor och har ingen effekt på produktens funktioner eller prestanda. Produkten är säker att
använda.
Kontrollera att upplösning och frekvens för datorn är inom upplösningsintervallet och frekvensen
som är kompatibla med produkten. Om det behövs ska du sedan ändra inställningar i enlighet med
tabellen över standardsignallägen (s. 42) i den här manualen och menyn Information på produkten.
Skärmen är för ljus. Skärmen är för mörk.
Justera Ljus och Kontrast.
Skärmfärgen är ojämn.
Ändra inställningarna under Färg.
Färgerna på skärmen har en skugga och är förvridna.
Ändra inställningarna under Färg.
Vitt ser inte riktigt ut som vitt.
Ändra inställningarna under Färg.
Det finns ingen bild på skärmen och strömlampan blinkar varannan till varje hel sekund.
Produkten är i energisparläge.
Tryck på valfri knapp på tangentbordet eller flytta på musen för att återgå till föregående skärm.
Texten är suddig.
Om du använder ett Windows-operativsystem (t.ex. Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 eller Windows
Teckensnitt
Justera ClearType-text och ändra Aktivera ClearType.
10): Gå till Kontrollpanelen
39
Vanliga frågor
――Läs användarhandboken för datorn eller grafikkortet för mer information om ändring av inställningar.
Hur ändrar jag frekvens?
Ställ in frekvensen på grafikkortet.
•• Windows XP: Gå till Kontrollpanelen
Utseenden och teman
•• Windows ME/2000: Gå till Kontrollpanelen
•• Windows Vista: Gå till Kontrollpanelen
Bildskärmsinställningar.
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen
Bildskärmsinställningar.
Bildskärm
Bildskärm
Inställningar
Utseende och anpassning
Utseende och anpassning
•• Windows 8 (Windows 8.1): Välj Inställningar
under Bildskärmsinställningar.
Kontrollpanelen
•• Windows 10: Gå till Inställningar
Bildskärmsinställningar.
Bildskärm
System
Inställningar
Avancerat
Anpassning
Bildskärm
Avancerat
Bildskärm och ändra Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.
Bildskärm och ställ in Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.
Bildskärmsinställningar
Skärmupplösning
Utseende och anpassning
Avancerade skärminställningar
Avancerade inställningar
Avancerade inställningar
Bildskärm
Bildskärm och ställ in Uppdateringsfrekvens under
Bildskärm och justera Uppdateringsfrekvens under
Skärmupplösning
Avancerade inställningar
Egenskaper för bildskärmskort
Bildskärm och ändra Uppdateringsfrekvens
Bildskärm, och justera Uppdateringsfrekvens under
Hur ändrar jag upplösningen?
•• Windows XP: Gå till Kontrollpanelen
Utseende och teman
•• Windows ME/2000: Gå till Kontrollpanelen
•• Windows Vista: Gå till Kontrollpanelen
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen
Utseende och anpassning
System
Anpassa
Bildskärm
Kontrollpanelen
Bildskärm
Inställningar och justera upplösningen.
Inställningar och ändra upplösningen.
Utseende och anpassning
•• Windows 8 (Windows 8.1): Gå till Inställningar
•• Windows 10: Gå till Inställningar
Bildskärm
Bildskärm
Inställningar för bildskärm och justera upplösningen.
Justera upplösning och justera upplösningen.
Utseende och anpassning
Bildskärm
Justera upplösning och justera upplösningen.
Avancerade skärminställningar, och justera upplösningen.
Hur ställer jag in energisparläge?
•• Windows XP: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen
Utseende och teman
•• Windows ME/2000: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen
•• Windows Vista: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen
•• Windows 7: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen
Bildskärm
Utseende och anpassning
Anpassning
Inställningar för skärmsläckare
Inställningar för skärmsläckare
Utseende och anpassning
•• Windows 8 (Windows 8.1): Ställ in energisparläget i Inställningar
inställningar.
•• Windows 10: Ställ in energisparläget i Inställningar
Bildskärm
Anpassa
Kontrollpanelen
Låsskärm
Anpassa
Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
Inställningar för skärmsläckare
Inställningar för skärmsläckare
Utseende och anpassning
Timeoutinställningar för skärmen
Anpassa
Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
Inställningar för skärmsläckare
Energialternativ eller datorns BIOS-
Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
40
Kapitel 09
Specifikationer
Allmänt
Modellnamn
S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*
S24F350FH*/S24F352FH*/S24F354FH*/ S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/ S32F351FU*
S24F356FH*/S24F359FH*
S27F358FW*/S27F359FH*
Storlek
22-klass (21,5 tum / 54,6 cm)
24-klass (23,5 tum / 59,8 cm)
27-klass (27,0 tum / 68,6 cm)
32-klass (31,5 tum / 80,1 cm)
Visningområde
476,64 mm (H) x 268,11 mm (V)
521,28 mm (H) x 293,22 mm (V)
597,9 mm (H) x 336,3 mm (V)
698,40 mm (H) x 392,85 mm (V)
Bildpunktstopp
0,2482 mm (H) x 0,2482 mm (V)
0,2715 mm (H) x 0,2715 mm (V)
0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
0,36375 mm (H) x 0,36375 mm (V)
Maximal pixelklocka
148,5 MHz
Nätanslutning
AC 100 - 240 V – (+/- 10%), 50/60 Hz ± 3 Hz
Se etiketten på produktens baksida, eftersom standardspänningen kan variera i olika länder.
Signalanslutningar
D-SUB, HDMI
HDMI (Gäller enbart modellerna S32F351FU*)
HDMI, DisplayPort (Gäller enbart modellerna S27F358FW*)
Miljöförhållanden
Drift
Temperatur: 10 C–40 C (50 F–104 F) / Luftfuktighet: 10% till 80%, icke-kondenserande
Förvaring
Temperatur: -20 C–45 C (-4 F–113 F) / Luftfuktighet: 5% till 95%, icke-kondenserande
――Plug & Play
Skärmen kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Tvåvägs datautväxling mellan monitorn och datorns system optimerar monitorinställningarna. Monitorinstallationen sker automatiskt. Du kan dock anpassa
installationsinställningarna efter önskemål
――Panelpunkter (pixlar)
På grund av produktens tillverkning kan ungefär 1 pixel per miljon (1 ppm) vara ljusare eller mörkare på LCD-panelen. Detta påverkar inte produktprestandan.
――Specifikationerna ovan kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
――Den här enheten är en digital apparat i Klass B.
――Detaljerade enhetsspecifikationer finns på Samsung Electronics webbplats.
41
Tabell över standardsignallägen
Modellnamn
Synkronisering
Upplösning
S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/
S24F352FH*/S24F354FH*/S24F356FH*/S24F359FH*/
S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F358FW*/
S27F359FH*
S32F351FU*
Horisontell frekvens
30–81 kHz
30–81 kHz
Vertikal frekvens
56–75 Hz
56–61 Hz
Optimal upplösning
1920 x 1080 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maximal upplösning
1920 x 1080 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 60 Hz
Om en signal som hör till följande standardsignallägen skickas från datorn justeras skärmen automatiskt. Om signalen som sänds från datorn inte hör hemma ibland standardsignallägena kan skärmen bli blank
med strömlampan på. I så fall ska du ändra inställningarna enligt följande tabell genom att läsa i bruksanvisningen för grafikkortet.
S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/S24F354FH*/S24F356FH*/S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F358FW*/S27F359FH*
Upplösning
Horisontell frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelklocka (MHz)
Synkpolaritet (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
42
S22F350FH*/S22F352FH*/S22F354FH*/S24F350FH*/S24F352FH*/S24F354FH*/S24F356FH*/S24F359FH*/S27F350FH*/S27F352FH*/S27F354FH*/S27F358FW*/S27F359FH*
Upplösning
Horisontell frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelklocka (MHz)
Synkpolaritet (H/V)
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Upplösning
Horisontell frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pixelklocka (MHz)
Synkpolaritet (H/V)
VESA DMT, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA DMT, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA DMT, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
S32F351FU*
VESA DMT, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
――Horisontell frekvens
Tiden det krävs för att skanna en rad från vänster till höger sida av skärmen kallas en horisontell cykel. Det resiproka numret på den horisontella cykeln kallas horisontell frekvens. Horisontell frekvens uppmäts i kHz.
――Vertikal frekvens
Genom att varje bild upprepas många gånger per sekund ser bilderna naturligare ut. Den här upprepningsfrekvensen kallas för "vertikal frekvens" eller "uppdateringshastighet" och anges i Hz.
――Den här produkten kan ställas in till endast en upplösning för varje skärmstorlek för att uppnå optimal bildkvalitet tack vare panelens karaktär. Därför kan bildkvaliteten försämras om en annan upplösning än den angivna
upplösningen ställs in. För att undvika detta rekommenderar vi att du väljer optimal upplösning som är specificerad för din produkt.
――Kontrollera frekvensen när du byter en CDT-monitor (ansluten till en dator) mot en LCD-monitor. Om LCD-monitorn inte stöder 85 Hz ändrar du den vertikala frekvensen till 60 Hz med CDT-monitorn innan du byter den mot
LCD-monitorn.
43
Kapitel 10
Appendix
Ansvar för betalservice
(kostnad för kunder)
En skada på produkten som orsakats av kunden
――När service efterfrågas, trots garantin, kan vi debitera dig för ett besök av en servicetekniker i följande fall.
•• yttre påverkan eller fall.
Skada på produkten orsakad av kundens felhantering eller felaktiga reparation.
Om en skada på produkten har orsakats av:
•• Användning av tillbehör eller separat sålda produkter som inte specificerats av Samsung.
Inget fel på produkten
Rengöring av produkten, justering, förklaring, ominstallation osv.
•• Om en servicetekniker ger instruktioner för hur produkten ska användas eller bara justerar
inställningar utan att montera isär produkten.
•• Om en defekt har orsakats av yttre miljöfaktorer (Internet, antenn, kabelsignal osv,)
•• Om en produkt har installerats om eller om extra enheter har anslutits efter det att den köpta
produkten installerades första gången.
•• Om en produkt har installerats om för att flyttas till en annan plats eller till ett annat hus.
•• Om kunden begär användningsinstruktioner på grund av en produkt från ett annat företag.
•• Reparation av en person förutom en tekniker från ett annat serviceföretag eller partner till Samsung
Electronics CO.; Ltd.
•• Ommodellering eller reparation av produkten utförd av kunden.
•• Användning av produkten med felaktig spänning eller icke-auktoriserade elektriska anslutningar.
•• Säkerhetsföreskrifterna i användarhandboken har inte följts.
Annat
•• Om produkten skadats på grund av en naturkatastrof. (åska, brand, jordbävning, översvämning osv.)
•• Om kunden begär instruktioner för att använda nätverket eller ett program från ett annat företag.
•• Om förbrukningskomponenter har förbrukats. (batterier, toner, lysrör, munstycke, vibrator, lampa,
filter, band osv.)
•• Om kunden begär installation och konfigurering av programvara för produkten.
――Om kunden begär service och produkten inte har något fel kan en serviceavgift tas ut. Läs därför alltid
•• Om en servicetekniker tar bort/rengör damm eller främmande material inuti produkten.
användarhandboken först.
•• Om kunden begär en installation ytterligare efter att ha köpt produkten via hemshopping eller
online.
44
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement