Samsung HT-J5530K User Manual | Manualzz
HT-J5530K
HT-J5550WK
้
คูม
่ อ
ื การใชงาน
ระบบความบันเทิงในบ ้าน
5.1CH Blu-ray™
ทุกจินตนาการล ้วนเป็ นจริงได ้
้ ผลิตภัณฑ์ซม
ั ซุงเครือ
ขอขอบคุณสําหรับการซือ
่ งนี้
หากต ้องการได ้รับบริการทีค
่ รบถ ้วนยิง่ ขึน
้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณทีเ่ ว็บไซต์
www.samsung.com/register
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 1
2015-03-16
10:43:14
ข ้อมูลความปลอดภัย
✎
สิง่ ต่อไปนีใ้ ช ้กับชุดเครือ
่ งรับสัญญาณไร ้สาย (SWA-7000)
ข้อควรระวัง
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าภายในอุปกรณ์นม
ี้ ี
ไฟฟ้ าแรงสูง ซึง่ เป็ นอันตราย หากมีการ
้ ส่วนภายในใดๆ ของอุปกรณ์นี้
สัมผัสกับชิน
่ งต่อการเกิดไฟฟ้าช็ อต ห้ามเปิ ด
เสีย
สัญลักษณ์นแ
ี้ สดงว่าข ้อมูลสําคัญเกีย
่ วกับ
การใช ้งานแล
ะการบํารุงรักษาถูกจัดส่งมาพร ้อม
ผลิตภัณฑ์นี้
ข ้อควรระวัง: เพือ่ ลดความเสีย่ งจากไฟฟ้ าช็อต อย่าถอดฝาครอบ (หรือ
ด ้านหลังเครือ่ ง) ภายในเครือ่ งไม่มชี นิ้ ส่วนใดทีผ่ ู ้ใช ้สามารถซ่อมแซม
ได ้ด ้วยตนเอง การซ่อมแซมควรกระทําโดยช่างผู ้เชีย่ วชาญเท่านัน้
• ช่องเสียบและช่องเปิ ดทีต
่ วั เครือ
่ งและทีด
่ ้านหลังหรือด ้าน
ล่างมีไว ้เพือ
่ การระบายอากาศทีจ่ ําเป็ น เพือ
่ ให ้แน่ใจใน
การทํางานทีว่ างใจได ้ของอุปกรณ์นแ
ี้ ละเพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้
อุปกรณ์ร ้อนเกินไป ต ้องไม่ปิดกัน
้ หรือครอบช่องเสียบและ
ช่องเปิ ดเหล่านี้
้ หนังสือ หรือ
- อย่าวางอุปกรณ์นใี้ นพืน
้ ทีค
่ บ
ั แคบ เช่น ชัน
ตู ้ติดตัง้ แบบเจาะฝั ง หากไม่มก
ี ารระบายอากาศอย่าง
เหมาะสม
- อย่าวางอุปกรณ์นใี้ กล ้กับหรือเหนือหม ้อนํ้ าหรือเครือ
่ ง
ั ผัสกับแสงแดดโดยตรง
ทําความร ้อน หรือบริเวณทีส
่ ม
- อย่าวางภาชนะ (แจกัน ฯลฯ) ทีบ
่ รรจุนํ้าบนอุปกรณ์นี้
เนือ
่ งจากหากนํ้ าหก อาจทําให ้เกิดเพลิงไหม ้หรือไฟฟ้ า
ช็อตได ้
• อย่าปล่อยให ้อุปกรณ์นเี้ ปี ยกฝนหรือวางไว ้ใกล ้กับนํ้ า (ใกล ้
กับอ่างอาบนํ้ า อ่างล ้างหน ้า อ่างล ้างจาน หรือถังซักผ ้า บน
พืน
้ เปี ยก หรือใกล ้กับสระว่ายนํ้ า ฯลฯ) หากอุปกรณ์นเี้ ปี ยก
โดยไม่ได ้ตัง้ ใจ ถอดปลั๊กออกและติดต่อตัวแทนจําหน่ายที่
ได ้รับอนุญาตทันที
• อุปกรณ์นใี้ ช ้แบตเตอรี่ ในชุมชนของคุณ อาจมีข ้อกําหนด
ด ้านสิง่ แวดล ้อมทีก
่ ําหนดให ้คุณต ้องกําจัดแบตเตอรีเ่ หล่านี้
ด ้วยวิธก
ี ารทีเ่ หมาะสม โปรดติดต่อหน่วยงานในท ้องถิน
่ ของ
คุณสําหรับข ้อมูลการกําจัดขยะหรือการรีไซเคิล
่ นัง สาย
• อย่าใช ้กระแสไฟเกินความสามารถของเต ้ารับไฟทีผ
ไฟพ่วง หรืออะแดปเตอร์ เนือ
่ งจากอาจส่งผลให ้เกิดเพลิง
ไหม ้หรือไฟฟ้ าช็อต
• เดินสายไฟเพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้สายไฟถูกเหยียบหรือบิดงอ
จากการถูกสิง่ ของวางทับหรือวางเบียด ทัง้ นี้ ให ้สังเกตสาย
่ นัง และในจุดทีส
่ าย
ไฟทีส
่ ว่ นปลายของปลั๊ก เต ้ารับไฟทีผ
ไฟต่อออกจากอุปกรณ์
• เพือ
่ ป้ องกันอุปกรณ์นจ
ี้ ากฝนฟ้ าคะนอง หรือเมือ
่ ถูกวางทิง้
ไว ้และไม่ได ้ใช ้งานเป็ นเวลานาน ควรถอดปลั๊กอุปกรณ์ออก
จากเต ้ารับไฟทีผ
่ นัง และถอดสายอากาศหรือระบบเคเบิล
ทัง้ นี้ เพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้เกิดความเสียหายกับชุดอุปกรณ์
เนือ
่ งจากฟ้ าแลบและไฟฟ้ ากระชาก
• ก่อนเสียบสายไฟ AC เข ้ากับเต ้ารับไฟอะแดปเตอร์ DC
โปรดตรวจสอบให ้แน่ใจว่าการระบุแรงดันไฟฟ้ าของอะแดป
เตอร์ DC สอดคล ้องกับแหล่งจ่ายไฟภายในอาคาร
้ ส่วนเปิ ดของ
• อย่าเสียบอุปกรณ์โลหะทุกประเภทเข ้ากับชิน
อุปกรณ์นี้ เนือ
่ งจากการดําเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให ้เกิด
อันตรายจากไฟฟ้ าช็อต
• เพือ
่ หลีกเลีย
่ งการเกิดไฟฟ้ าช็อต อย่าสัมผัสภายในอุปกรณ์
่ วชาญเท่านัน
นี้ ผู ้เปิ ดอุปกรณ์นค
ี้ วรเป็ นช่างเทคนิคทีเ่ ชีย
้
่ ย่างแน่น
• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าเสียบสายไฟจนกระทัง่ เข ้าทีอ
หนาแล ้ว เมือ
่ ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต ้ารับไฟทีผ
่ นัง ให ้
ดึงทีป
่ ลั๊กของสายไฟทุกครัง้ อย่าถอดปลั๊กโดยดึงทีส
่ ายไฟ
่ อ
ื เปี ยก
และอย่าสัมผัสสายไฟขณะทีม
• หากอุปกรณ์นไี้ ม่ทํางานตามปกติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หาก
่ ทีผ
่ ด
ิ ปกติจากเครือ
่ ง ให ้ถอดปลั๊กทันทีและ
มีเสียงหรือกลิน
ติดต่อตัวแทนจําหน่ายหรือศูนย์บริการทีไ่ ด ้รับอนุญาต
• การบํารุงรักษาตัวเครือ
่ ง
่ มต่ออุปกรณ์อน
- ก่อนทําการเชือ
ื่ ๆ เข ้ากับผลิตภัณฑ์นี้ ดูให ้
แน่ใจว่าปิ ดอุปกรณ์เหล่านัน
้ แล ้ว
- หากคุณย ้ายเครือ
่ งจากทีเ่ ย็นไปทีอ
่ บอุน
่ ในทันทีทน
ั ใด
้ ส่วนทํางานและเลนส์ และทําให ้การ
อาจเกิดไอนํ้ าในชิน
เล่นแผ่นผิดปกติได ้ หากเกิดกรณีนี้ ให ้ถอดปลั๊กไฟของ
ผลิตภัณฑ์ออก รอเป็ นเวลาสองชัว่ โมง จากนัน
้ ให ้เสียบ
ปลั๊กกับเต ้ารับไฟฟ้ า แล ้วใส่แผ่นดิสก์และลองเล่นอีกครัง้
• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าดึงปลั๊กไฟออกจากเต ้ารับไฟทีผ
่ นัง
หากยังคงไม่มก
ี ารใช ้งานอุปกรณ์หรือหากคุณต ้องออกจาก
บ ้านเป็ นเวลานาน (โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ
่ เด็ก ผู ้สูงอายุ
หรือผู ้ทุพพลภาพอยูภ
่ ายในบ ้านเพียงลําพัง)
- ฝุ่ นทีส
่ ะสมอาจก่อให ้เกิดไฟฟ้ าช็อต กระแสไฟฟ้ ารั่ว หรือ
เกิดเพลิงไหม ้ จากประกายไฟและความร ้อนทีส
่ ายไฟหรือ
ฉนวนกันความร ้อนชํารุด
• ติดต่อศูนย์บริการทีไ่ ด ้รับอนุญาตสําหรับข ้อมูล หากคุณ
ต ้องการติดตัง้ อุปกรณ์ในบริเวณทีม
่ ฝ
ี นหนา
ุ่
อุณหภูมส
ิ งู หรือ
้ สูง มีสารเคมี หรือในบริเวณทีม
ตํา่ ความชืน
่ ก
ี ารดําเนินงาน
้
ตลอด 24 ชัว่ โมง เช่น สนามบิน สถานีรถไฟ ฯลฯ มิฉะนัน
อาจทําให ้เกิดความเสียหายร ้ายแรงต่ออุปกรณ์ของคุณ
่ มต่อสายเดินอย่างเหมาะ
• ใช ้ปลั๊กและเต ้ารับไฟทีผ
่ นังทีเ่ ชือ
สมเท่านัน
้
- สายดินทีไ่ ม่เหมาะสมอาจเป็ นสาเหตุให ้เกิดไฟฟ้ าช็อต
หรือเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ (อุปกรณ์คลาส 1
เท่านัน
้ )
2 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 2
2015-03-16
10:44:10
คําเตือน :
• เพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้เกิดเพลิงไหม ้ลุกลาม โปรด
นํ าเทียนไขและอุปกรณ์อน
ื่ ๆ ทีม
่ เี ปลวไฟออก
ห่างจากผลิตภัณฑ์นเี้ สมอ
่ งจากการเกิดไฟไหม ้หรือ
• เพือ
่ ลดความเสีย
ไฟฟ้ าดูด ระวังอย่าให ้เครือ
่ งนีถ
้ ก
ู ฝนหรือ
้
ความชืน
ผลิตภ ัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
ผลิตภัณฑ์นจ
ี้ ัดเป็ นผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1
การใช ้ระบบควบคุม การปรับ หรือการดําเนินการกระบวนการ
ใดๆ นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว ้ในทีน
่ อ
ี้ าจทําให ้เกิดการแผ่รังสีท ี่
เป็ นอันตราย
ข้อควรระว ัง :
ี่ องไม่เห็นเมือ
่ เปิ ดออกและกลไกการ
• มีการแผ่รังสีเลเซอร์ทม
ล็อคถูกปลด ระวังอย่าให ้ถูกลําแสง
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
้ งั ก์ชน
ั 3 มิต ิ
การใชฟ
ข ้อมูลเพือ
่ สุขภาพและความปลอดภัยทีส
่ ําคัญเกีย
่ วกับภาพ 3
มิต ิ โปรดอ่านและทําความเข ้าใจข ้อมูลเพือ
่ ความปลอดภัยต่อ
ั 3 มิต ิ
ไปนีก
้ อ
่ นใช ้ฟั งก์ชน
่ ชมทีวใี นแบบ 3D อาการ
• ผู ้ชมบางรายอาจรู ้สึกไม่สบายเมือ
่ ไส ้ และปวดศีรษะ หากคุณมีอา
ดังกล่าวเช่น วิงเวียน คลืน
การใดๆ ดังกล่าว ให ้หยุดการชมทีวใี นแบบ 3 มิต ิ ถอดแว่น
3 มิตอ
ิ อก และหยุดพัก
• การดูภาพ 3D เป็ นเวลานานต่อเนือ
่ งอาจทําให ้สายตาอ่อน
ล ้าได ้ หากคุณรู ้สึกอ่อนล ้าทีด
่ วงตา ให ้หยุดการชมทีวใี น
แบบ 3D ถอดแว่น 3D ออก และหยุดพัก
• ผู ้ปกครองทีม
่ ค
ี วามรับผิดชอบควรหมัน
่ ตรวจสอบเด็กๆ ที่
ั 3D หากเด็กมีอาการใดๆ ทีแ
่ สดงถึง
กําลังใช ้งานฟั งก์ชน
่ ไส ้ ต ้อง
การอ่อนล ้าของดวงตา ปวดศีรษะ วิงเวียน หรือคลืน
ให ้เด็กหยุดดูทวี ใี นแบบ 3 มิตแ
ิ ละหยุดพัก
่ จุดประสงค์อน
ื่ (เช่น ใช ้เป็ นแว่นตา
• อย่าใช ้แว่น 3 มิตเิ พือ
ทัว่ ไป แว่นกันแดด แว่นป้ องกัน ฯลฯ)
ั 3D หรือแว่น 3D ขณะเดินหรือเคลือ
่ นที่ การ
• อย่าใช ้ฟั งก์ชน
ั 3 มิต ิ หรือแว่น 3 มิตข
ใช ้ฟั งก์ชน
ิ ณะเคลือ
่ นทีอ
่ าจทําให ้
คุณเดินชนวัตถุ สะดุด และ/หรือล ้ม และทําให ้เกิดการบาด
เจ็บรุนแรง
• หากคุณต ้องการเพลิดเพลินกับภาพและเสียงแบบ 3 มิต ิ
่ มต่ออุปกรณ์ 3 มิต ิ (เครือ
ให ้เชือ
่ งรับสัญญาณ AV หรือทีว ี
ทีร่ องรับสัญญาณภาพ 3 มิต)ิ กับพอร์ต HDMI OUT ของ
ผลิตภัณฑ์โดยใช ้สาย HDMI ความเร็วสูง สวมแว่น 3 มิต ิ
ก่อนการเล่นภาพยนตร์ 3 มิต ิ
่ ม
ิ า่ นสาย HDMI ทีเ่ ชือ
• ผลิตภัณฑ์นส
ี้ ง่ สัญญาณออก 3 มิตผ
ต่อกับพอร์ต HDMI OUT เท่านัน
้
• ความละเอียดของวิดโี อในโหมดเล่น 3 มิตถ
ิ ก
ู ตัง้ ค่าตาม
ความละเอียดของวิดโี อ 3 มิตต
ิ ้นฉบับ คุณจึงไม่สามารถ
เปลีย
่ นความละเอียดตามทีต
่ ้องการได ้
ั เช่น BD Wise หรือการตัง้ ค่าขนาดหน ้าจอหรือ
• บางฟั งก์ชน
ความละเอียด อาจทํางานไม่เหมาะสมในโหมดเล่น 3 มิต ิ
• คุณต ้องใช ้สาย HDMI ความเร็วสูงเพือ
่ ส่งออกสัญญาณ 3
มิตอ
ิ ย่างเหมาะสม
• อยูห
่ า่ งจากทีวใี นระยะห่าง 3 เท่าของความกว ้างหน ้าจอ
ขณะรับชมภาพยนตร์ 3 มิต ิ ตัวอย่าง หากคุณมีหน ้าจอทีว ี
กว ้าง 46 นิว้ ควรอยูห
่ า่ งจากทีว ี 3.5 เมตร
• จัดวางหน ้าจอการเล่นวิดโี อ 3 มิตใิ ห ้อยูใ่ นระดับสายตาเพือ
่
คุณภาพของภาพ 3 มิตท
ิ ด
ี่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ
่ มต่อกับอุปกรณ์ 3 มิตบ
• หากเครือ
่ งเชือ
ิ างประเภท เอฟเฟ็ กต์
3 มิตอ
ิ าจทํางานไม่เหมาะสม
• ผลิตภัณฑ์นไี้ ม่แปลงภาพยนตร์ 2 มิตใิ ห ้เป็ น 3 มิต ิ
• "Blu-ray 3D" และโลโก ้ "Blu-ray 3D" เป็ น
เครือ
่ งหมายการค ้าของ Blu-ray Disc Association
ข ้อมูลความปลอดภัย
• หากต ้องการปิ ดอุปกรณ์นอ
ี้ ย่างสมบูรณ์ คุณต ้องถอดปลั๊ก
อุปกรณ์ออกจากเต ้ารับไฟทีผ
่ นัง ดังนัน
้ เต ้ารับไฟทีผ
่ นังและ
ปลั๊กไฟจึงต ้องเข ้าถึงได ้และพร ้อมใช ้งานตลอดเวลา
• อย่าให ้เด็กเป็ นผู ้แขวนผลิตภัณฑ์นี้
่ ลอดภัย
• จัดเก็บอุปกรณ์เสริม (แบตเตอรี่ ฯลฯ) ในบริเวณทีป
และพ ้นมือเด็ก
้ วางของที่
• อย่าติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ในพืน
้ ทีท
่ ไี่ ม่มน
ั่ คง เช่น ชัน
่ สะเทือน พืน
่ สะเทือน
สัน
้ เอียง หรือบริเวณทีม
่ ก
ี ารสัน
• อย่าทําผลิตภัณฑ์หล่นหรือกระแทก หากผลิตภัณฑ์เสียหาย
ถอดสายไฟออกและติดต่อศูนย์บริการ
• ทําความสะอาดอุปกรณ์นี้ ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเต ้ารับ
ไฟทีผ
่ นังและเช็ดอุปกรณ์ด ้วยผ ้านุ่มและแห ้ง อย่าใช ้สารเคมี
้ งึ้ เบนซิน แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ยาฆ่าแมลง
ใดๆ เช่น ขีผ
นํ้ าหอมปรับอากาศ นํ้ ามันหล่อลืน
่ หรือนํ้ ายาทําความสะอาด
เนือ
่ งจากสารเคมีเหล่านีอ
้ าจส่งผลให ้เกิดความเสียหายต่อ
รูปลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์หรือทําให ้ฉลากหรือสิง่ พิมพ์บนผลิตภัณฑ์ลบ
เลือน
ั ผัสกับนํ้ าหรือทํานํ้ ากระเด็นใส่ อย่าวาง
• อุปกรณ์นต
ี้ ้องไม่สม
วัตถุทบ
ี่ รรจุของเหลว เช่น แจกัน บนผลิตภัณฑ์
• อย่ากําจัดแบตเตอรีด
่ ้วยการเผา
้ เข ้ากับเต ้ารับไฟทีผ
่ นัง
• อย่าเสียบปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้ าหลายชิน
เดียว การเสียบปลั๊กทีเ่ ต ้ารับไฟมากเกินไปอาจทําให ้เต ้ารับ
ไฟร ้อนจัด และเกิดเพลิงไหม ้ได ้
• อาจเกิดอันตรายจากการระเบิด หากคุณเปลีย
่ นแบตเตอรี่
่ นิดทีไ่ ม่ถก
ู ต ้อง โปรดเปลีย
่ น
ทีใ่ ช ้ในรีโมทเป็ นแบตเตอรีช
่ นิดเดิมหรือชนิดทีม
่ ี
แบตเตอรีก
่ ้อนใหม่โดยใช ้แบตเตอรีช
คุณสมบัตเิ ทียบเท่ากัน
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
3 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 3
2015-03-16
10:44:10
สารบัญ
การเริม
่ ต้นใชง้ าน
5
อุปกรณ์เสริม
้ หา
การเล่นเนือ
26 การสลับอุปกรณ์แหล่งสัญญาณ
5
ส่วนประกอบของลําโพง
26 การเล่นดิสก์เพือ
่ การค ้า
6
แผงด ้านหน ้า
26 การเล่นแผ่นดิสก์ทม
ี่ เี นือ
้ หาทีผ
่ ู ้ใช ้บันทึก
7
แผงด ้านหลัง
27 การเล่นไฟล์บนอุปกรณ์ USB
8
รีโมทคอนโทรล
28 การควบคุมการเล่นวิดโี อ
่ มต่อ
การเชือ
9
่ มต่อลําโพง
การเชือ
่ มต่อกับทีวแ
13 การเชือ
ี ละอุปกรณ์ภายนอก
่ มต่อเราเตอร์เครือข่าย
14 การเชือ
การตงค่
ั้ า
30 การเล่นแผ่นเพลงเพือ
่ การค ้าทีบ
่ น
ั ทึกไว ้ล่วงหน ้า
30 การควบคุมการเล่นเพลง
32 การแสดงภาพ
32 การใช ้คาราโอเกะ
33 การใช ้ Bluetooth
34 การใช ้ปุ่ มเอฟเฟ็ กต์พเิ ศษบนรีโมทคอนโทรล
15 ขัน
้ ตอนการตัง้ ค่าเริม
่ ต ้น
16 หน ้าจอโฮมโดยสรุป
16 การเข ้าถึงหน ้าจอ การตัง้ ค่า
ั เมนูการตัง้ ค่า
17 ฟั งก์ชน
20 การตัง้ ค่าวิทยุ
21 การตัง้ ค่าเครือข่าย
24 Wi-Fi Direct
บริการเครือข่าย
36 การใช ้ BD-LIVE™
36 การใช ้ DLNA
36 แอปพลิเคชัน
37 การใช ้ Opera TV Store
38 Screen Mirroring
ภาคผนวก
25 การอัพเกรดซอฟต์แวร์
25 การตัง้ ค่า DLNA
39 ข ้อมูลเพิม
่ เติม
40 ความสามารถในการใช ้งานร่วมกันของดิสก์และรูป
แบบ
45 การแก ้ไขปั ญหา
48 ข ้อมูลจําเพาะ
50 การอนุญาต
ค่าต ัวเลขและภาพประกอบในคูม
่ อ
ื การใช้งานนี้
มีให้เพือ
่ การอ้างอิงเท่านน
ั้ และอาจแตกต่างจาก
ข้อมูลทีป
่ รากฏในผลิตภ ัณฑ์จริง
4 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 4
2015-03-16
10:44:11
้
การเริม
่ ต ้นใชงาน
ตรวจกล่องบรรจุอป
ุ กรณ์เสริมและส่วนประกอบของลําโพงทีป
่ รากฏหรือแสดงด ้านล่างนี้
อุปกรณ์เสริม
• รีโมทคอนโทรล
• คูม
่ อ
ื การใช้งาน
สายอากาศ FM
สายส ัญญาณ HDMI
สว่ นประกอบของลําโพง
การเริม
่ ต ้นใช ้งาน
สายไฟ
• แบตเตอรี่ (AAA)
HT-J5530K
สกรู (5x15) x 2
ด้านหน้า x 2
เซอร์ราวด์ x 2
สกรู (5x20) x 8
ฐานขาตง ั้ x 2
ฐานรอง x 2
กลาง
สายลําโพง x 6
ซ ับวูฟเฟอร์
5 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 5
2015-03-16
10:44:12
้
การเริม
่ ต ้นใชงาน
HT-J5550WK
สกรู (5x15) x 4
ด้านหน้า x 2
เซอร์ราวด์ x 2
ฐานขาตง ั้ x 4
สกรู (5x20) x 16
กลาง
ฐานรอง x 4
ซ ับวูฟเฟอร์
สายลําโพง x 6
โมดูลเครือ่ งร ับส ัญญาณไร้สาย
(SWA-7000)
แผงด้านหน้า
ไอคอนทีแ
่ สดง
ฟังก์ช ัน
หยุด
เล่น/หยุดชว่ ั คราว
ปุ่มเปิ ด/ปิ ด
การควบคุมระด ับเสียง
เปิ ด/ปิ ด
จอแสดงผล
MIC 1
ถาดวางแผ่นดิสก์
✎
✎
✎
เซนเซอร์ของรีโมทคอนโทรล
MIC 2
5V 0.5A
ไมโครโฟน
USB
้ ผิวผลิตภัณฑ์ขณะทีเ่ ปิ ดใช ้งานผลิตภัณฑ์อยู่ เพราะอาจมีความร ้อน
อย่าให ้เด็กสัมผัสพืน
ในการอัพเกรดซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์ผา่ นทางช่องเสียบ USB คุณต ้องใช ้แฟลชไดรฟ์ USB
เมือ
่ ผลิตภัณฑ์แสดงเมนูแผ่นดิสก์ Blu-ray คุณไม่สามารถเริม
่ ภาพยนตร์โดยการกดปุ่ ม
/z บนผลิตภัณฑ์หรือ
รีโมท ในการเล่นภาพยนตร์ คุณต ้องเลือก เล่นภาพยนตร์ หรือ เริม
่ ในเมนูดส
ิ ก์ จากนัน
้ กดปุ่ ม v
6 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 6
2015-03-16
10:44:14
✎
✎
่ มต่ออินเทอร์เน็ ตหรือเล่นเนือ
หากคุณเชือ
้ หาจากอุปกรณ์ USB บนทีวผ
ี า่ นทางระบบโฮมซีเนม่า คุณจะไม่สามารถเลือก
โหมด BD/DVD ด ้วยปุ่ ม FUNCTION ได ้ หากต ้องการเลือกโหมด BD/DVD ออกจากอินเทอร์เน็ ตหรือหยุดเนือ
้ หา
ทีค
่ ณ
ุ กําลังเล่นบนทีว ี แล ้วเลือกโหมด BD/DVD
ั คาราโอเกะ
เสียบแจ็คไมโครโฟนก่อนใช ้ฟั งก์ชน
แผงด้านหล ัง
การเริม
่ ต ้นใช ้งาน
* ในกรณีของ HT-J5530K
SURROUND
AUX เข้า
SURROUND
* สายอากาศ FM
HDMI ออก
พ ัดลมระบายอากาศ
สายไฟ
ช่องเสียบส ัญญาณออกลําโพง
DIGITAL AUDIO IN
ภายนอก (ออพติค ัล)
LAN ไร้สาย
่ มต่อก ับสายอากาศ FM
* การเชือ
1.
่ มต่อสายอากาศ FM ทีใ่ ห ้มาเข ้ากับช่องเสียบ FM ANT
เชือ
2.
่ ด
ุ แล ้วยึดติดกับผนังหรือพืน
้ ผิว
ค่อยๆ เลือ
่ นสายอากาศไปรอบๆ จนกระทัง่ คุณพบตําแหน่งทีร่ ับสัญญาณได ้ชัดเจนทีส
ทีแ
่ ข็งแรงอืน
่ ๆ
✎
่ การระบายความร ้อนอย่างเพียงพอ ไม่กด
ี ขวาง
ตรวจดูให ้มีพน
ื้ ทีว่ า่ งรอบข ้างของระบบโฮมซีเนม่าอย่างน ้อย 10 ซม เพือ
ช่องระบายอากาศหรือพัดลมระบายอากาศ
✎
ผลิตภัณฑ์นไี้ ม่สามารถรับสัญญาณ AM ได ้
7 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 7
2015-03-16
10:44:16
้
การเริม
่ ต ้นใชงาน
รีโมทคอนโทรล
สว่ นต่างๆ ของรีโมทคอนโทรล
เปิ ดและปิ ดเครือ
่ ง
FUNCTION
ปรับระดับเสียง
กดปุ่ มตัวเลขเพือ
่ เรียกใช ้งานตัวเลือก
กดเพือ
่ ดูเมนูดส
ิ ก์
VOLUME
+
1
2
3
4
5
6
7
8
กดเพือ
่ เลือ
่ นไปยังหน ้าจอ โฮม
ปิ ดเสียงชัว่ คราว
9
DISC MENU
TITLE MENU
0
กดเพือ
่ ข ้ามไปข ้างหลังหรือข ้ามไปข ้าง
หน ้า
กดเพือ
่ เล่นแผ่นดิสก์หรือไฟล์
กดเพือ
่ หยุดแผ่นดิสก์หรือไฟล์
ั คาราโอเกะ
กดเพือ
่ ใช ้ฟั งก์ชน
(ระดับเสียงไมค์, เสียงก ้อง, การควบคุม
ระดับเสียง)
MUTE
-
กดเพือ่ เลือกโหมดของระบบโฮมซี
เนม่า (BD/DVD, D. IN, AUX, และ
อืน่ ๆ)
ใช ้เปิ ดและปิ ดถาดวางแผ่นดิสก์
POPUP
ใช ้เพือ
่ เข ้าสูเ่ มนู ป๊ อปอัพ/เรือ
่ ง
กดเพือ่ ค ้นหาแบบย ้อนกลับหรือแบบเดินหน ้า
กดเพือ
่ หยุดการเล่นชัว่ คราว
KARAOKE
HOME
REPEAT
ใช ้ในการเล่นซํา้ เรือ
่ ง บท แทร็ค
หรือเล่นซํา้ ทัง้ แผ่น
TOOLS
INFO
ใช ้เพือ
่ แสดงข ้อมูลการเล่นในระหว่าง
การเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD หรือ
ไฟล์ตา่ งๆ
EXIT
กดเพือ
่ ออกจากเมนู
่ งมือ
กดปุ่ มนีเ้ พือ
่ ใช ้เมนู เครือ
เลือกรายการเมนูบนหน ้าจอและเปลีย่ นค่าเมนู
กลับไปยังเมนูกอ
่ นหน ้า
ปุ่ มเหล่านีใ้ ช ้กับทัง้ เมนูบนผลิตภัณฑ์
ั หลายๆ ฟั งก์ชน
ั ของ
และกับฟั งก์ชน
แผ่นดิสก์ Blu-ray
กดเพือ
่ บันทึกการรับสัญญาณวิทยุ FM
กดเพือ
่ ส่งสัญญาณเสียงไปยังลําโพง
ของระบบโฮมซีเนม่าหรือลําโพงทีว ี
(ดูหน ้า 34)
RETURN
TUNER
MEMORY MO/ST
A
B
C
TUNING
TV SOUND DSP/EQ
DOWN
ใช ้ตัง้ ค่าความถีว่ ท
ิ ยุลว่ งหน ้า
D
UP
เลือก MONO หรือ STEREO สําหรับ
การรับสัญญาณวิทยุ
ค ้นหาสถานีวท
ิ ยุ FM ทีใ่ ช ้ได ้ และ
เปลีย
่ นช่อง
เลือกโหมดเสียง DSP/EQ ที่
ต ้องการ
่ บตเตอรีใ่ นรีโมทคอนโทรล
การใสแ
✎
ตรวจดูวา่ ขัว้ ต่อของแบตเตอรีข
่ วั ้ “+” และ “–” ตรงกับภาพภายใน
ช่องใส่
✎
✎
ี วั่ ไป แบตเตอรีจ่ ะมีอายุใช ้งานประมาณหนึง่ ปี
ในการใช ้งานทีวท
ขนาดแบตเตอรี:่ AAA
รีโมทคอนโทรลสามารถใช ้ในระยะห่างทีเ่ ป็ นเส ้นตรงประมาณ 7 เมตร
จากผลิตภัณฑ์
8 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 8
2015-03-16
10:44:17
ื่ มต่อ
การเชอ
่ มต่อเครือ
ส่วนนีอ
้ ธิบายวิธก
ี ารต่างๆ ในการเชือ
่ งกับอุปกรณ์ภายนอกอืน
่ ๆ
ก่อนการเคลือ
่ นย ้ายหรือติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบให ้แน่ใจว่าได ้ปิ ดเครือ
่ งและถอดปลั๊กไฟออกแล ้ว
ื่ มต่อลําโพง
การเชอ
ซ ับวูฟเฟอร์
กลาง
่ มต่อ
การเชือ
ผลิตภ ัณฑ์
ด้านหน้า (ขวา)
เซอร์ราวด์ (ขวา)
ด้านหน้า (ซ้าย)
เซอร์ราวด์ (ซ้าย)
โมดูลเครือ
่ งร ับ
ส ัญญาณไร้สาย
ตําแหน่งของเครือ
่ ง
้ วาง หรือใต ้ชัน
้ วางโทรทัศน์
วางบนแท่นรองหรือชัน
การเลือกตําแหน่งร ับฟัง
ตําแหน่งรับฟั งควรอยูห
่ า่ งจากหน ้าจอโทรทัศน์ประมาณ 2.5 ถึง 3 เท่าของขนาดหน ้าจอโทรทัศน์
ตัวอย่างเช่น หากคุณมีจอโทรทัศน์ขนาด 46 นิว้ ให ้วางตําแหน่งรับฟั งห่างจากหน ้าจอ 2.92 ถึง 3.50 เมตร
* โมดูลเครือ
่ งร ับส ัญญาณไร้สาย ใช้ก ับ HT-J5550WK เท่านน
ั้
ลําโพงหน้า
วางลําโพงเหล่านีด
้ ้านหน ้าตําแหน่งรับฟั งของคุณ โดยหันลําโพงเข ้าหาตัวคุณ
(ประมาณ 45 องศา) วางลําโพงด ้านหน ้าเพือ
่ ให ้ทวีตเตอร์ของลําโพงมีระดับความสูง
เท่ากับระดับหูของคุณ จัดตําแหน่งให ้ด ้านหน ้าของลําโพงหน ้าตรงกับด ้านหน ้าของ
ลําโพงกลาง หรือวางให ้เยือ
้ งหน ้าลําโพงกลาง
ลําโพงกลาง
ตําแหน่งทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ คือติดตัง้ ลําโพงกลางให ้มีระดับความสูงเท่ากับลําโพงด ้านหน ้า คุณยัง
สามารถติดตัง้ ลําโพงนีท
้ ด
ี่ ้านบนหรือด ้านล่างทีว ี โดยวางให ้ตรงกับทีว ี
ลําโพงเซอร์ราวด์
วางลําโพงเหล่านีท
้ ด
ี่ ้านข ้างของตําแหน่งรับฟั งของคุณ หากไม่มพ
ี น
ื้ ทีเ่ พียงพอ ให ้วาง
ลําโพงเหล่านีโ้ ดยให ้ลําโพงหันเข ้าหากัน วางลําโพงให ้สูงกว่าระดับหูของคุณประมาณ
60 ถึง 90 ซม โดยอยูใ่ นมุมก ้มลงเล็กน ้อย
* ลําโพงเซอร์ราวด์ตา่ งจากลําโพงด ้านหน ้าและลําโพงกลาง เนือ
่ งจากใช ้สําหรับ
เอฟเฟ็ กต์เสียงเป็ นหลัก เสียงจึงไม่ออกจากลําโพงเซอร์ราวด์ตลอดเวลา
ซ ับวูฟเฟอร์
ตําแหน่งของซับวูฟเฟอร์ไม่ใช่สว่ นสําคัญมาก คุณสามารถวางไว ้จุดใดก็ได ้ตามที่
ต ้องการ
่ มต่อลําโพงเซอร์ราวด์ก ับโมดูลเครือ
* ต้องเชือ
่ งร ับส ัญญาณไร้สาย (เฉพาะ HT-J5550WK เท่านน)
ั้
* รูปล ักษณ์ของลําโพงของคุณอาจแตกต่างจากภาพประกอบในคูม
่ อ
ื นี้
* ลําโพงแต่ละเครือ
่ งมีฉลากสีทด
ี่ า้ นหล ังหรือด้านล่างเครือ
่ ง และสายเคเบิลแต่ละสายจะมีแถบสีเดียวใกล้ก ับ
ั้ เสียบสายเคเบิลก ับลําโพง ดูหน้า
ปลายสาย จ ับคูแ
่ ถบสีบนสายเคเบิลแต่ละเส้นก ับฉลากสีของลําโพง จากนน
่ งนีโ้ ดยตรง
10 สําหร ับคําแนะนําในเรือ
9 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 9
2015-03-16
10:44:19
ื่ มต่อ
การเชอ
การติดตงลํ
ั้ าโพงบนขาตงั้ Tallboy
1.
หมุนฐานรองขึน
้ และต่อกับขาตัง้
2.
่ ขันสกรู (5x20) บนช่อง 4 ช่องทีม
่ ี
ใช ้ไขควงเพือ
เครือ
่ งหมายกํากับ
1
ฐานขาตงั้
2
ฐานรอง
3. ดึงสายลําโพงทีใ่ ห ้มาและเดินสายผ่านช่องตรงกลาง
ของฐานขาตัง้ ดึงสายออกจากช่องของแท่นวาง
ขาตัง้
4.
3
4
ลําโพง
่ มต่อลําโพงด ้านบนเข ้ากับขาตัง้ ทีป
เชือ
่ ระกอบ
ฐานรอง
5.
ใส่สกรู (5x15) และขันเข ้ากับช่องใส่ด ้านหลัง
ิ
ลําโพงโดยใช ้ไขควงหมุนตามเข็มนาฬกา
6.
จัดสายลําโพงขนานกับช่องทีด
่ ้านหลังของแท่นวาง
ขาตัง้
7.
่ มต่อสายลําโพงทีจ่ ัดไว ้กับพอร์ตทีด
เชือ
่ ้านหลัง
ลําโพงโดยให ้สีตรงกัน
8.
ลักษณะทีเ่ ห็นนีเ้ กิดขึน
้ หลังจากติดตัง้ ลําโพงและ
ปรับความสูงแล ้วทําตามขัน
้ ตอนนีเ้ พือ
่ ติดตัง้ ลําโพง
ตัวอืน
่
5
6
7
8
หรือ
ื่ มต่อสายลําโพง
การเชอ
1.
ี ด
จับคูก
่ ลุม
่ สายลําโพงกับลําโพงทีถ
่ ก
ู ต ้องด ้วยการจับคูป
่ ลั๊กทีม
่ รี หัสสีบนกลุม
่ สายกับสติ๊ กเกอร์สท
ี่ ้านล่างของลําโพง
แต่ละตัว
2.
ี ลั๊กลําโพงกับสีชอ
่ งเสียบลําโพง
ต่อปลั๊กสายลําโพงจากลําโพงแต่ละตัวกับด ้านหลังของผลิตภัณฑ์ด ้วยการจับคูส
่ ป
่ มต่อ ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าจับคูส
ี ลากทีด
ขณะทําการเชือ
่ ฉ
่ ้านหลังของลําโพง
10 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 10
2015-03-16
10:44:19
HT-J5530K
ลําโพงหน ้า (ซ ้าย)
่ มต่อ
การเชือ
ลําโพงเซอร์ราวด์ (ซ ้าย)
SURROUND
ลําโพงกลาง
SURROUND
ลําโพงเซอร์ราวด์ (ขวา)
ลําโพงหน ้า (ขวา)
SURROUND
SURROUND
ซับวูฟเฟอร์
HT-J5550WK
ลําโพงหน ้า (ซ ้าย)
ลําโพงกลาง
โมดูลเครือ่ งรับสัญญาณไร ้สาย
L
R
SURROUND SPEAKERS OUT
52'#-'4+/2'&#0%'š
ID SET
ซับวูฟเฟอร์
ลําโพงหน ้า (ขวา)
ลําโพงเซอร์ราวด์
(ซ ้าย)
ลําโพงเซอร์ราวด์
(ขวา)
่ มต่อกับ SWA-7000 เท่านัน
* ผลิตภัณฑ์นค
ี้ วรเชือ
้
11 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 11
2015-03-16
10:44:22
ื่ มต่อ
การเชอ
✎
✎
หากคุณวางลําโพงไว ้ใกล ้กับทีว ี สีบนหน ้าจอทีวอ
ี าจผิดเพีย
้ น เนือ
่ งจากสนามแม่เหล็ก
✎
หากคุณใช ้อุปกรณ์เช่น เตาไมโครเวฟ, การ์ด LAN ไร ้สาย, อุปกรณ์ Bluetooth หรืออุปกรณ์อน
ื่ ใดใกล ้กับผลิตภัณฑ์นี้
เสียงจากลําโพงอาจขาดช่วงบ ้างเพราะการแทรกแซงของคลืน
่
✎
ระยะการส่งสัญญาณจากเครือ
่ งไปยังโมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร ้สายสูงสุดอยูท
่ ป
ี่ ระมาณ 10 ม แต่อาจแตกต่างกันขึน
้
อยูก
่ บ
ั สภาพแวดล ้อมการทํางานของคุณ หากมีผนังคอนกรีตเสริมเหล็กหรือผนังโลหะอยูร่ ะหว่างตัวเครือ
่ งกับโมดูล
เครือ
่ งรับสัญญาณไร ้สาย ระบบจะไม่ทํางาน เนือ
่ งจากคลืน
่ วิทยุไม่สามารถแทรกผ่านโลหะได ้
✎
่ มต่อไร ้สาย คุณต ้องรันการตัง้ ค่า ID ระหว่างผลิตภัณฑ์และโมดูลเครือ
หากเครือ
่ งไม่ทําการเชือ
่ งรับสัญญาณไร ้สาย
้ กด
โดยเมือ
่ ผลิตภัณฑ์ปิดอยู่ กด "0""1""3""5" บนรีโมทคอนโทรล เปิ ดโมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร ้สาย จากนัน
้ เปิ ดเครือ
่ ง
ปุ่ ม “ID SET” ทีด
่ ้านหลังของโมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร ้สายค ้างไว ้นาน 5 วินาที จากนัน
วางโมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร ้สายทีด
่ ้านหลังของตําแหน่งรับฟั ง หากโมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร ้สายอยูใ่ กล ้กับ
ผลิตภัณฑ์มากเกินไป เสียงจากหูฟังอาจขาดช่วงเพราะการแทรกแซงของคลืน
่
| ข้อควระว ัง |
หากคุณต ้องการติดตัง้ ลําโพงกับผนัง ให ้ขันสกรูหรือตะปู (ไม่ได ้ให ้มา) เข ้ากับผนังให ้แน่นในตําแหน่งทีค
่ ณ
ุ ต ้องการ
แขวงลําโพง จากนัน
้ ให ้หารูทด
ี่ ้านหลังของลําโพงแต่ละตัว แล ้วค่อยๆ แขวนลําโพงแต่ละตัวกับสกรูหรือตะปูนัน
้
ระวังอย่าให ้เด็กเล่นลําโพงหรืออยูใ่ กล ้กับลําโพง เพราะอาจได ้รับบาดเจ็บได ้หากลําโพงหล่นใส่
อย่าแขวนลําโพงซับวูฟเฟอร์บนผนังโดยใช ้ช่องเปิ ด
ในโหมด 2-CH คุณจะไม่ได ้ยินเสียงออกจากลําโพงเซอร์ราวด์ไร ้สาย
เมือ
่ ต่อสายลําโพงเข ้ากับลําโพง ตรวจดูให ้แน่ใจว่าขัว้ (+ / -) ถูกต ้อง
วางลําโพงซับวูฟเฟอร์ให ้ห่างจากมือเด็ก เพือ
่ ป้ องกันไม่ให ้เด็กใส่มอ
ื หรือวัตถุแปลกปลอมอืน
่ เข ้าไปในช่องเปิ ดของลํา
โพงซับวูฟเฟอร์
้
่ งรับสัญญาณไร ้สาย ตัง้ เครือ
่ งให ้ห่างจากนํ้ าและความชืน
เสาอากาศรับสัญญาณไร ้สายติดตัง้ อยูใ่ นโมดูลเครือ
เพือ
่ ประสิทธิภาพการรับฟั งทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ โปรดตรวจสอบให ้แน่ใจว่าบริเวณโดยรอบทีต
่ งั ้ โมดูลเครือ
่ งรับสัญญาณไร ้สาย
ปราศจากสิง่ กีดขวาง
12 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 12
2015-03-16
10:44:23
ื่ มต่อก ับทีวแ
การเชอ
ี ละอุปกรณ์ภายนอก
สีแดง
W
สีขาว
วิธท
ี ี่ 1
อุปกรณ์ภายนอก
่ มต่อ
การเชือ
R
วิธท
ี ี่ 2
AUDIO OUT
OPTICAL OUT
HDMI IN (ARC)
ื่ มต่อก ับทีว ี
การเชอ
่ มต่อสายเคเบิล HDMI จากช่องเสียบ HDMI OUT ทีด
เชือ
่ ้านหลังของเครือ
่ งเข ้ากับช่องเสียบ HDMI IN บนทีวข
ี องคุณ
่ มต่อสายนีเ้ ท่านัน
หากทีวรี องรับ ARC คุณจะได ้ยินเสียงจากทีวข
ี องคุณผ่านทางระบบโฮมซีเนม่าด ้วยการเชือ
้ ดูหน ้า 18 ใน
คูม
่ อ
ื นีแ
้ ละส่วนเกีย
่ วกับ ARC ในคูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้ทีวส
ี ําหรับรายละเอียด
ื่ มต่อก ับอุปกรณ์ภายนอก
การเชอ
่ มต่ออุปกรณ์ภายนอกกับระบบโฮมซีเนม่าของคุณสองวิธม
วิธก
ี ารเชือ
ี ค
ี ําอธิบายด ้านล่างนี้
่ มต่ออุปกรณ์อะนาล็อกภายนอก
วิธท
ี ี่ 1 AUX เข้า : การเชือ
่ มต่อช่องเสียบ AUDIO In บนผลิตภัณฑ์กบ
ั ช่องเสียบ AUDIO Out
การใช ้สายสัญญาณเสียง RCA (ไม่ได ้จัดส่งให ้) ให ้เชือ
บนอุปกรณ์อะนาล็อกภายนอก  เลือกโหมด AUX
• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าสีบนปลั๊กของสายเคเบิลตรงกับสีบนช่องเสียบเข ้าและออก
่ มต่ออุปกรณ์ดจ
วิธท
ี ี่ 2 ออพติค ัล : การเชือ
ิ ต
ิ อลภายนอก
่ มต่อสัญญาณเสียงออกดิจต
ใช ้เพือ
่ เชือ
ิ อลของอุปกรณ์สง่ สัญญาณดิจต
ิ อล เช่น กล่องเคเบิล และ
่ งเสียบ Optical
ิ อลออพติคล
ั (ไม่ได ้จัดส่งให ้) เสียบทีช
่ อ
ตัวรับสัญญาณดาวเทียม (กล่องเซ็ตท็อป): ใช ้สายเคเบิลดิจต
ิ อลภายนอกโดยใช ้สายเคเบิลดิจต
ิ อลออพ
Digital Audio In บนเครือ
่ งกับช่องเสียบ Digital Optical Out ของอุปกรณ์ดจิ ต
ติคล
ั  เลือกโหมด D. IN
✎
ั ญาณภาพจากกล่องเคเบิล/ตัวรับสัญญาณดาวเทียม คุณต ้องต่อสัญญาณภาพออกของอุปกรณ์นัน
้
เมือ
่ ต ้องการดูสญ
เข ้ากับทีวโี ดยตรง
✎
✎
่ สัญญาณดิจต
ระบบนีส
้ นับสนุนความถีข
่ องการสุม
ิ อลที่ 32 kHz หรือสูงกว่าจากอุปกรณ์ดจิ ต
ิ อลภายนอก
ระบบนีส
้ นับสนุนเสียง DTS และ Dolby Digital เท่านัน
้ ไม่สนับสนุนเสียง MPEG ในรูปแบบบิตสตรีม
การเลือกอุปกรณ์ภายนอกทีต
่ อ
้ งการใช ้
่ มต่ออุปกรณ์นัน
หากต ้องการเลือกอุปกรณ์ภายนอกหลังจากทีค
่ ณ
ุ เชือ
้ แล ้ว กดปุ่ ม FUNCTION ทุกครัง้ ทีก
่ ดปุ่ มนี้ โหมดจะ
เปลีย
่ นตามลําดับต่อไปนี้ : BD/DVD D. IN AUX FM BT
13 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 13
2015-03-16
10:44:24
ื่ มต่อ
การเชอ
เครือข่ายไร้สาย
ื่ มต่อเราเตอร์เครือข่าย
การเชอ
่ มต่อเครือ
คุณสามารถเชือ
่ งของคุณกับเราเตอร์
ี ารทีร่ ะบุไว ้ด ้านล่าง
เครือข่ายโดยใช ้วิธก
้ าย
เครือข่ายใชส
IP sharer ไร้สาย
โมเดมบรอดแบนด์
(ทีม
่ เี ราเตอร์รวม)
บริการบรอดแบนด์
บริการบรอดแบนด์
หรือ
เราเตอร์
บริการบรอดแบนด์
โมเด็ม
บรอดแบนด์
✎
เราเตอร์ทค
ี่ ณ
ุ ใช ้หรือนโยบายของผู ้ให ้บริการ
อินเทอร์เน็ ตของคุณอาจป้ องกันเครือ
่ งจากการเข ้าถึง
์ เวอร์อพ
ั เดตซอฟต์แวร์ของซัมซุง หากเหตุการณ์
เซิรฟ
นีเ้ กิดขึน
้ โปรดติดต่อผู ้ให ้บริการอินเทอร์เน็ ต (ISP)
่ เติม
ของคุณสําหรับข ้อมูลเพิม
✎
่ มต่อ
สําหรับผู ้ใช ้ DSL โปรดใช ้เราเตอร์เพือ
่ ทําการเชือ
เครือข่าย
✎
✎
่ มต่อ
พยายามใช ้สายเคเบิล CAT 7 เพือ
่ เชือ
✎
ั DLNA คุณต ้องเชือ
่ มต่อพีซข
ี องคุณ
ในการใช ้ฟ้ งก์ชน
กับเครือข่ายดังแสดงในภาพด ้านบน
่ มต่อสามารถเป็ นแบบใช ้สายหรือไร ้สาย
การเชือ
✎
หาก IP router ไร ้สายของคุณสนับสนุน DHCP เครือ
่ ง
นีจ
้ ะสามารถใช ้ DHCP หรือไอพีแอดเดรสแบบสแตติก
่ มต่อกับเครือข่ายไร ้สายได ้
ในการเชือ
✎
ตัง้ IP router ไร ้สายเป็ นโหมด Infrastructure
(โครงสร ้างพืน
้ ฐาน) ไม่สนับสนุนโหมดการทํางานของ
อุปกรณ์ LAN ไร ้สาย
✎
ผลิตภัณฑ์นส
ี้ นับสนุนโปรโตตอลคียก
์ ารรักษาความ
ปลอดภัยแบบไร ้สายต่อไปนีเ้ ท่านัน
้
- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
✎
เลือกช่องสัญญาณสําหรับ IP router ไร ้สายทีไ่ ม่ได ้
ใช ้งานอยูใ่ นขณะนี้ หากช่องสัญญาณทีต
่ งั ้ ค่าสําหรับ
IP router ไร ้สายถูกใช ้งานอยูใ่ นขณะนีโ้ ดยอุปกรณ์
อืน
่ ทีอ
่ ยูใ่ กล ้เคียง จะส่งผลให ้เกิดการรบกวนและการ
่ สารล ้มเหลว
สือ
✎
หากคุณเลือกโหมด Pure High-throughput
(Greenfield) 802.11n และตัง้ ประเภทการเข ้ารหัส
บนเราเตอร์ของคุณหรือ AP เป็ น WEP, TKIP หรือ
TKIP-AES (WPS2Mixed) ผลิตภัณฑ์นจ
ี้ ะไม่สนับสนุน
่ ม ต่อทีส
การเชือ
่ อดคล ้องกับข ้อมูลจําเพาะการรับรอง
Wi-Fi ใหม่
✎
โดยลักษณะของ LAN ไร ้สาย อาจทําให ้เกิดการ
รบกวน ขึน
้ อยูก
่ บ
ั สภาพการใช ้งาน (สมรรถนะของ AP
ระยะทาง สิง่ กีดขวาง การรบกวนของอุปกรณ์วท
ิ ยุ
อืน
่ ๆ ฯลฯ)
คุณไม่สามารถใช ้ผลิตภัณฑ์ได ้หากความเร็วเครือข่าย
ของคุณช ้ากว่า 10 Mbps
14 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 14
2015-03-16
10:44:26
การตัง้ ค่า
4:3 แพน-สแกน - สําหรับทีวอ
ี นาล็อก หน ้าจอ
มาตรฐานรุน
่ เก่า แสดงภาพในอัตราส่วน 4:3 แบบ
เต็มหน ้าจอและภาพในอัตราส่วน 16:9 ในรูปแบบ
่ ยายภาพเต็มหน ้าจอ แต่มก
ี ารตัดด ้าน
Pan-Scan ทีข
ซ ้ายและด ้านขวาของภาพ พร ้อมกับขยายส่วนกลาง
ภาพในแนวตัง้
ขนตอนการต
ั้
งค่
ั้ าเริม
่ ต้น
• เมนู โฮม จะไม่ปรากฏขึน้ หากคุณไม่ได ้กําหนดการตัง้ ค่า
เบือ้ งต ้นไว ้
• OSD (On Screen Display) อาจเปลีย่ นแปลงในผลิตภัณฑ์นี้
หลังจากการอัพเกรดเวอร์ชนั ของซอฟต์แวร์
• ขัน้ ตอนเข ้าใช ้งานอาจแตกต่างกันขึน้ กับเมนูทเี่ ลือก
่ มต่อกับผลิตภัณฑ์ จาก
เปิ ดทีวข
ี องคุณหลังจากเชือ
นัน
้ เปิ ดผลิตภัณฑ์ เมือ
่ เปิ ดเครือ
่ งครัง้ แรก ผลิตภัณฑ์
จะแสดงหน ้าจอภาษา ตงค่
ั้ า โดยอัตโนมัต ิ
2.
กดปุ่ ม ▲▼ เพือ
่ เลือกภาษาทีต
่ ้องการ จากนัน
้ กด
ปุ่ ม v
ั
กดปุ่ ม v เพือ
่ เริม
่ การตัง้ ค่าฟั งก์ชน
3.
ตงค่
ั้ า
✎
อ ัตรส่วน TV และเครือข่าย จะได้ร ับการตงค่
ั้ า
สามารถเปลีย่ นการตงค่
ั้ าแต่ละอย่างได้ในภายหล ัง ภายใต้ "การตงค่
ั้ า"
เริม
่ ต้น
หน ้าจอ เครือข่าย จะปรากฏขึน
้
่ มต่อ
- ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะเริม
่ ต ้น ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์นเี้ ชือ
กับเราเตอร์แล ้ว
่ มต่อแบบมีสายหรือไร ้สายโดยขึน
- ตัง้ ค่าการเชือ
้ อยู่
กับสภาพแวดล ้อมของเครือข่ายของคุณ
- หากเครือข่ายไร ้สายของคุณมีรหัสรักษาความ
ปลอดภัย คุณจะต ้องป้ อนรหัสดังกล่าวเพือ
่ ให ้การ
่ มต่อเครือข่ายเสร็จสมบูรณ์
เชือ
- หากคุณมีเครือข่ายทีม
่ ไี อพีแอดเดรสแบบสแต
ติก เราขอแนะนํ าให ้คุณเลือก ข้าม ด ้วยการกดปุ่ ม
สีนํา้ เงิน (D)
การตัง้ ค่า
1.
5.
หากคุณข ้ามการตัง้ ค่าเครือข่ายในส่วนนีห
้ รือการตัง้ ค่า
่ มต่อเครือ
ทํางานไม่ถก
ู ต ้อง คุณสามารถตัง้ ค่าการเชือ
ข่ายของผลิตภัณฑ์ในภายหลัง (ดูหน ้า 21)
ตงค่
ั้ า | เครือข่าย
เลือกประเภทเครือข่าย
การเลือกเครือข่าย
ไร้สาย
㾎
a ก่อนหน้า
เคเบิล
" เลือก
่ มต่อ
เชือ
4.
หน ้าจอ อ ัตราส่วนภาพ TV จะปรากฏขึน
้
กดปุ่ ม ▲▼ เพือ
่ เลือกอัตราส่วนภาพทีว ี แล ้วกด
ปุ่ ม v
่ วั เลือก:
คุณมีตวั เลือกสีต
16:9 ดงเดิ
ั้ ม - สําหรับทีวแ
ี บบไวด์สกรีน แสดงภาพ
แบบไวด์สกรีนในรูปแบบ 16:9 ดัง้ เดิมและภาพใน
อัตราส่วน 4:3 (รูปแบบมาตรฐานแบบเก่า) ใน รูป
แบบ 4:3 pillar box ทีม
่ แ
ี ถบสีดําทางด ้านซ ้ายและ
ขวาของภาพ
16:9 แบบเต็ม - สําหรับทีวแ
ี บบไวด์สกรีน แสดง
ภาพแบบไวด์สกรีนในรูปแบบ 16:9 ดัง้ เดิมและขยาย
ภาพในอัตราส่วน 4:3 เต็มหน ้าจอ 16:9
4:3 กล่องจดหมาย - สําหรับทีวอ
ี นาล็อก หน ้าจอ
มาตรฐานรุน
่ เก่า แสดงภาพในอัตราส่วน 4:3 แบบ
เต็มหน ้าจอและภาพในอัตราส่วน 16:9 ในรูปแบบ
letter box ทีย
่ งั คงรักษาอัตราส่วน 16:9 แต่มแ
ี ถบสี
ดําทีด
่ ้านบนและด ้านล่างของภาพ
่ มต่อสายเครือข่ายแล้ว
เชือ
a ก่อนหน้า
6.
d ข้าม
m ย้าย
" เลือก
่ มต่อเครือข่ายจากนัน
ผลิตภัณฑ์จะตรวจสอบการเชือ
้
่ มต่อกับเครือข่ายเมือ
้ กดปุ่ ม v
จะทําการเชือ
่ เสร็จสิน
หน ้าจอ"การตงค่
ั้ าเริม
่ ต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว" จะ
ปรากฏขึน
้ และจากนัน
้ หน ้าจอโฮมจะปรากฏขึน
้
✎
หากคุณต ้องการแสดงหน ้าจอตงค่
ั้ าอีกครัง้ และทําการ
เปลีย
่ นแปลงให ้เลือกตัวเลือกรีเซ็ ต (ดูหน ้า 20)
✎
่ มต่อผลิตภัณฑ์
หากคุณใช ้สายเคเบิลHDMIเพือ
่ เชือ
ั ซุงทีส
กับโทรทัศน์ซม
่ ามารถใช ้งานร่วมกับ Anynet+
(HDMI-CEC) และ 1.) คุณต ้องตัง้ ค่าคุณสมบัต ิ
Anynet+ (HDMI-CEC) เป็ น เปิ ดทัง้ ในทีวแ
ี ละ
ในเครือ
่ งและ 2.) คุณต ้องตัง้ ค่าทีวเี ป็ นภาษาทีเ่ ครือ
่ ง
สนับสนุนจากนัน
้ เครือ
่ งจะเลือกภาษาดังกล่าวเป็ น
ภาษาหลักโดยอัตโนมัต ิ
15 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 15
2015-03-16
10:44:27
การตัง้ ค่า
หน้าจอโฮมโดยสรุป
7 เปลีย
่ นอุปกรณ์
1
่ มต่อกับตัวเครือ
แสดงรายการอุปกรณ์ภายนอกทีเ่ ชือ
่ ง
หลัก สลับไปยังอุปกรณ์ทต
ี่ ้องการ
2
เล่นดิสก์
ภาพ
วีดโี อ
8 ฟังก์ช ัน
ดนตรี
ใช ้สําหรับสลับไปยังอุปกรณ์ภายนอก และสําหรับวิทยุ
่ มต่อ Bluetooth คุณ
และการสลับโหมดสําหรับการเชือ
สามารถใช ้ปุ่ ม FUNCTION ของรีโมทคอนโทรลและ
ของตัวเครือ
่ งหลักสําหรับการสลับโหมด
ปุ่ ม
9 การตงค่
ั้ า
ไม่มด
ี ส
ิ ก์
แอป 1
แอป 2
ั ทีห
ตัง้ ค่าฟั งก์ชน
่ ลากหลายเพือ
่ ให ้ตรงกับ
ความต ้องการส่วนบุคคลของคุณมากทีส
่ ด
ุ
แอป 3
แอป 4
3
Opera TV เพิม
่ เติม
Store
Screen เปลีย่ น
Mirroring อุปกรณ์
ั้ า
ฟังก์ชนั การตงค่
✎
ในการเล่นหรือดูไฟล์วด
ิ โี อ เพลง หรือภาพถ่ายทีอ
่ ยู่
่ มต่อระบบโฮมซีเนม่าและพีซก
ี บ
บนพีซ ี คุณต ้องเชือ
ั
เครือข่ายภายในบ ้าน และคุณต ้องติดตัง้ ซอฟต์แวร์
ี องคุณ ดูหน ้า 25 และ 36
DLNA บนพีซข
45 6 7 8 9
1 เล่นดิสก์
การเข้าถึงหน้าจอ การตงค่
ั้ า
แผ่นดิสก์ทอ
ี่ ยูใ่ นถาดในขณะนีจ
้ ะปรากฏขึน
้ กด v เพือ
่
เริม
่ เล่นแผ่นดิสก์
เลือก การตงค่
ั้ า บนหน ้าจอ โฮม แล ้วกดปุ่ ม v
หน ้าจอ การตงค่
ั้ า จะปรากฏ
1.
2 ภาพ/วีดโี อ/ดนตรี
การตงค่
ั้ า
เล่นเนือ
้ หาภาพถ่าย วิดโี อ หรือเพลง จากแผ่นดิสก์,
USB, พีซ ี หรืออุปกรณ์เคลือ
่ นทีต
่ า่ งๆ
ภาพ
การตงค่
ั้ า 3D
เสียง
อ ัตราส่วนภาพ TV
เครือข่าย
BD Wise
: ปิ ด
เข ้าถึงแอปพลิเคชันทีต
่ ้องเสียเงินหรือแอปพลิเคชันฟรี
มากมาย
ระบบ
ความละเอียด
: อ ัตโนม ัติ
ภาษา
เฟรมภาพยนตร์ (24 เฟรม/วินาที)
: ปิ ด
4 Opera TV Store
ความปลอดภ ัย
รูปแบบสี HDMI
: อ ัตโนม ัติ
ทว่ ั ไป
ความเข้มสี HDMI
: ปิ ด
การสน ับสนุน
โหมดโปรเกรสซีฟ
: อ ัตโนม ัติ
3 แอปพลิเคช ัน
เข ้าถึง on-line Opera TV Store ซึง่ คุณจะพบแอปพลิ
เคชันการสตรีมวิดโี อคุณภาพสูง การสตรีมเพลง การ
เล่นเกม และเครือข่ายสังคม
5 เพิม
่ เติม
2.
รายการแอปพลิเคชันยอดนิยมและมีประโยชน์ทเี่ รา
แนะนํ า
✎
ั เมนูนี้ ทัง้ นีข
อาจไม่สนับสนุนฟั งก์ชน
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั
ประเทศ
✎
6 Screen Mirroring
ั การมิเรอร์แบบไร ้สายระหว่างระบบ
ตัง้ ค่าฟั งก์ชน
โฮมซีเนม่ากับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเลต
: 16:9 ดงเดิ
ั้ ม
หากต ้องการเข ้าถึงเมนู เมนูยอ
่ ย และตัวเลือก
บนหน ้าจอ การตงค่
ั้ า โปรดดูภาพประกอบของ
รีโมทคอนโทรล (ดูหน ้า 17)
ถ ้าเครือ
่ งถูกทิง้ ไว ้ในโหมดหยุดเป็ นเวลานานกว่า 5
นาทีโดยปราศจากการใช ้งาน ระบบป้ องกันจอภาพ
ไหม ้จะปรากฏบนโทรทัศน์ของคุณ ถ ้าเครือ
่ งถูกทิง้ ไว ้
ในระบบป้ องกันจอภาพไหม ้เป็ นเวลานานกว่า 20 นาที
เครือ
่ งจะปิ ดเองโดยอัตโนมัต ิ
16 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 16
2015-03-16
10:44:28
้ า
ํ หร ับเมนู
ปุ่มบนรีโมทคอนโทรลทีใ่ ชส
การตงค่
ั้ า
KARAOKE
1
HOME
ั
ฟังก์ชนเมนู
การตงค่
ั้ า
ภาพ
REPEAT
การตงค่
ั้ า 3D
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
ั ทีเ่ กีย
ตัง้ ค่าฟั งก์ชน
่ วข ้องกับการแสดงภาพ 3 มิต ิ
 โหมดการเล่น 3D Blu-ray: เลือกว่าจะเล่นแผ่น
ดิสก์ Blu-ray ด ้วยเนือ
้ หา 3 มิตใิ นโหมด 3 มิตห
ิ รือ
ไม่ หากคุณเลือ
่ นไปยังเมนู โฮม ขณะอยูใ่ นโหมด 3
มิต ิ เครือ
่ งจะสลับไปยังโหมด 2 มิตโิ ดยอัตโนมัต ิ
 ขนาดหน้าจอ: ป้ อนขนาดของทีวท
ี ต
ี่ อ
่ เข ้ากับ
ผลิตภัณฑ์นี้ เครือ
่ งจะปรับการแสดงภาพ 3 มิตใิ ห ้
เหมาะสมกับขนาดหน ้าจอโทรทัศน์โดยอัตโนมัต ิ
3
2
4
TUNER
ปุ่ ม HOME : กดเพือ
่ เลือ
่ นไปยังหน ้าจอ โฮม
2
ปุ่ ม RETURN : กดเมือ
่ ต ้องการกลับไปยังเมนู
ก่อนหน ้า
3
ปุ่ ม v (ป้อน) / ทิศทาง :
• กด ▲▼◄► เพือ
่ เลือ
่ นเคอร์เซอร์หรือเลือก
รายการ
• กดปุ่ ม v เพือ
่ เปิ ดการทํางานรายการทีเ่ ลือก
ไว ้ในปั จจุบน
ั หรือยืนยันการตัง้ ค่า
4
✎
ปุ่ ม EXIT : กดเพือ
่ ออกจากเมนูปัจจุบน
ั
ั
ข้อมูลฟังก์ชนโดยละเอี
ยด
ั การตงค่
แต่ละฟั งก์ชน
ั้ า รายการเมนู และแต่ละตัวเลือก
อธิบายโดยละเอียดอยูบ
่ นหน ้าจอ หากต ้องการดูคําอธิบาย
ั รายการเมนู หรือตัว
ใช ้ปุ่ ม ▲▼◄► เพือ
่ เลือกฟั งก์ชน
เลือก คําอธิบายมักจะปรากฏอยูท
่ ด
ี่ ้านล่างของหน ้าจอ
้ ๆ ของแต่ละฟั งก์ชน
ั การตงค่
คําอธิบายสัน
ั้ า เริม
่ ต ้นทีห
่ น ้า
ั ยังมีอยูใ่ น
นี้ นอกจากนัน
้ ข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับบางฟั งก์ชน
ภาคผนวกของคูม
่ อ
ื นี้
อ่านข ้อมูลสุขภาพและความปลอดภัยก่อนดูเนือ
้ หา
3D อย่างละเอียด (ดูหน ้า 3)
อ ัตราส่วนภาพ TV
การตัง้ ค่า
1
ช่วยให ้คุณสามารถปรับการแสดงภาพของเครือ
่ งให ้
เหมาะสมกับขนาดหน ้าจอโทรทัศน์ของคุณ (ดูหน ้า 39)
BD Wise
ั
BD Wise คือคุณสมบัตกิ ารเชือ่ มต่อระหว่างกันทีซ
่ ม
ั
ซุงคิดค ้นขึน
้ ใหม่ลา่ สุดเมือ
่ คุณเชือ่ มต่อผลิตภัณฑ์ซม
ั ซุงทีม
ซุงกับโทรทัศน์ซม
่ ี BD Wise เข ้าด ้วยกันผ่าน
ทาง HDMI และ BD Wise เปิ ดอยูใ่ นผลิตภัณฑ์ทงั ้ คู่
ผลิตภัณฑ์จะส่งออกสัญญาณวิดโี อทีค
่ วามละเอียดของ
วิดโี อและอัตราเฟรมของแผ่น Blu-ray/DVD
ความละเอียด
ให ้คุณตัง้ ความละเอียดสัญญาณออกของสัญญาณวิดโี อ
HDMI เป็ น BD Wise, อ ัตโนม ัติ, 1080p, 1080i, 720p,
576p/480p ตัวเลขระบุจํานวนเส ้นของวิดโี อต่อเฟรม i และ
p หมายถึงอินเตอร์เลซและโปรเกรสซีฟสแกน ตามลําดับ
เส ้นทีม่ ากขึน้ หมายถึงคุณภาพทีส่ งู ขึน้
เฟรมภาพยนตร์ (24 เฟรม/วินาที)
การตัง้ ค่าคุณสมบัต ิ เฟรมภาพยนตร์ (24 เฟรม/วินาที) เป็ น
อ ัตโนม ัติ ทําให ้ผลิตภัณฑ์ปรับสัญญาณออก HDMI เป็ น 24
เฟรมต่อวินาทีโดยอัตโนมัตสิ ําหรับคุณภาพของภาพทีด
่ ข
ี นึ้
หากติดตัง้ กับโทรทัศน์ทส
ี่ ามารถใช ้งาน 24 เฟรม/วินาที
• คุณสามารถเพลิดเพลินกับคุณสมบัต ิ เฟรม
ภาพยนตร์ (24 เฟรม/วินาที) เฉพาะกับโทรทัศน์
ทีร่ องรับอัตราเฟรมระดับนีเ้ ท่านัน
้
่ ผลิตภัณฑ์อยูใ่ น
• เฟรมภาพยนตร์ สามารถใช ้ได ้เมือ
โหมดความละเอียดสัญญาณออก HDMI 1080p
เท่านัน
้
17 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 17
2015-03-16
10:44:30
การตัง้ ค่า
รูปแบบสี HDMI
เลือกลําโพง
ี ําหรับสัญญาณออก HDMI เพือ
ตัง้ ค่ารูปแบบพืน
้ ทีส
่ ส
่ ให ้
่ มต่อ (ทีว ี
เหมาะสมกับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ทเี่ ชือ
จอมอนิเตอร์ ฯลฯ)
ช่วยให ้คุณเลือกลําโพงทีค
่ ณ
ุ ต ้องการเปิ ดการใช ้งาน ไม่
ว่าจะเป็ นลําโพงของทีวห
ี รือลําโพงของโฮมซีเนม่า
ความเข้มสี HDMI
โหมดอีควอไลเซอร์
เปิ ด โหมดอีควอไลเซอร์ เพือ
่ ใช ้อีควอไลเซอร์
ตัง้ ค่าเครือ
่ งให ้ส่งสัญญาณภาพจากช่องเสียบ HDMI
ั ได ้
OUT ด ้วยสีทค
ี่ มชัด ความลึกของสีชว่ ยให ้สร ้างสีสน
ถูกต ้องมากขึน
้ เมือ
่ มีความลึกของสีมากขึน
้
ช่วยให ้คุณตัง้ ค่าอีควอไลเซอร์ได ้
โหมดโปรเกรสซีฟ
✎
ตัง้ ค่าเพือ
่ ปรับปรุงคุณภาพของภาพเมือ
่ ดู DVD
การตงค่
ั้ าอีควอไลเซอร์
่ โหมดอีค
การตงค่
ั้ าอีควอไลเซอร์ จะปรากฏเมือ
่ ี่ เปิ ด เท่านัน
้
วอไลเซอร์ อยูท
ช่องส ัญญาณเสียงย้อน
เสียง
การให้คะแนนคาราโอเกะ
คุณสมบัตน
ิ จ
ี้ ะจัดอันดับความสามารถในการร ้องเพลง
ของคุณและให ้คะแนนการร ้องแต่ละเพลง
คาราโอเกะของฉ ัน
ตัง้ ระดับเสียงของเสียงร ้องเมือ
่ ใช ้คุณสมบัตค
ิ าราโอเกะ
 เสียงร้องดงเดิ
ั้ ม: ระดับเสียงจะถูกตัง้ ค่าเป็ นระดับ
เสียงดัง้ เดิม
 ลดเสียงน ักร้อง: ระดับเสียงจะถูกตัง้ ค่าตํา่ กว่าระดับ
เสียงดัง้ เดิม
การตงค่
ั้ าลําโพง
ช่วยให ้คุณปรับการตัง้ ค่าลําโพงต่อไปนี้ รวมทัง้ เปิ ด
และปิ ดการทดสอบลําโพง เพือ
่ ให ้คุณสามารถทดสอบ
ลําโพงได ้
ั พันธ์กน
 ระด ับ: ช่วยให ้คุณปรับระดับเสียงทีส
่ ม
ั
ของลําโพงแต่ละตัวตัง้ แต่ 6dB ถึง -6dB ตัวอย่าง
เช่น หากคุณชอบเสียงทุ ้มตํา่ คุณสามารถเพิม
่ ระดับ
เสียงของซับวูฟเฟอร์เป็ น 6dB
 ระยะทาง: ช่วยให ้คุณปรับระยะห่างจากตําแหน่งรับ
ั พันธ์กน
ฟั งทีส
่ ม
ั ของลําโพงแต่ละตัวได ้สูงสุดถึง 30
ฟุต ระยะทีไ่ กลขึน
้ ลําโพงจะดังขึน
้
 การทดสอบลําโพง: ช่วยให ้คุณสามารถเรียกใช ้งาน
ั การทดสอบลําโพง เพือ
ฟั งก์ชน
่ ทดสอบการปรับ
เปลีย
่ นของคุณ การตัง้ ค่า การทดสอบลําโพง เป็ น
เปิ ด จะเปิ ด การทดสอบลําโพง การตัง้ ค่าเป็ น ปิ ด
ั นี้
จะปิ ดทํางานฟั งก์ชน
ช่วยให ้คุณส่งสัญญาณเสียงจากลําโพงทีวไี ปยังลําโพง
่ มต่อ HDMI
ของระบบโฮมซีเนม่า โดยจําเป็ นต ้องเชือ
และทีวท
ี ส
ี่ ามารถใช ้งาน ช่องส ัญญาณเสียงย้อน
(ARC)
ั ช่องส ัญญาณเสียงย้อน เป็ น
• หากตัง้ ค่าฟั งก์ชน
่ มต่อผลิตภัณฑ์กบ
เปิ ด และใช ้สายเคเบิล HDMI เชือ
ั
ทีว ี สัญญาณเข ้าดิจต
ิ อลออพติคล
ั จะไม่ทํางาน
ั ช่องส ัญญาณเสียงย้อน เป็ น
• หากตัง้ ค่าฟั งก์ชน
่ มต่อ
อ ัตโนม ัติ และใช ้สายเคเบิล HDMI เชือ
ิ อล
ผลิตภัณฑ์กบ
ั ทีว ี สัญญาณเข ้า ARC หรือดิจต
ออพติคล
ั จะถูกเลือกโดยอัตโนมัต ิ
เอาต์พต
ุ ดิจท
ิ ัล
ช่วยให ้คุณตัง้ ค่า เอาต์พต
ุ ดิจท
ิ ัลให ้ตรงกับความ
่ มต่อกับ
สามารถของเครือ
่ งรับสัญญาณ AV ทีค
่ ณ
ุ เชือ
ผลิตภัณฑ์ สําหรับรายละเอียดเพิม
่ เติม โปรดดูตาราง
การเลือกสัญญาณดิจต
ิ อลออก (ดูหน ้า 44)
การควบคุมช่วงไดนามิค
ช่วยให ้คุณเรียกใช ้การควบคุมช่วงไดนามิกเป็ นเสียง
Dolby Digital, Dolby Digital Plus และ Dolby
TrueHD
 อ ัตโนม ัติ: ควบคุมช่วงไดนามิกของเสียง Dolby
TrueHD โดยอัตโนมัต ิ โดยอาศัยข ้อมูลเสียงซาวด์
แทร็ค Dolby TrueHD นอกจากนี้ ยังสามารถปิ ด
การควบคุมช่วงไดนามิกสําหรับ Dolby Digital และ
Dolby Digital Plus อีกด ้วย
ั นี้ หากไม่ต ้องการบีบอัดช่วง
 ปิ ด: เลือกฟั งก์ชน
ไดนามิก และรับฟั งเสียงดัง้ เดิม
 เปิ ด: เปิ ดการควบคุมช่วงไดนามิกสําหรับ Dolby
่ ระดับเสียง
ทัง้ 3 รูปแบบ เสียงทีเ่ บากว่าจะถูกเพิม
มากกว่าและระดับเสียง
ทีด
่ งั จะถูกลดระดับเสียงลง
18 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 18
2015-03-16
10:44:31
โหมดดาวน์มก
ิ ซ์
่ อุปกรณ์
ชือ
ช่วยให ้คุณเลือกวิธกี ารดาวน์มกิ ซ์หลายช่องทีใ่ ช ้ร่วมกันได ้กับ
ระบบสเตอริโอของคุณ คุณสามารถเลือกดาวมิกซ์ผลิตภัณฑ์
เป็ น สเตอริโอปกติ หรือ ทีใ่ ช้แบบเซอราวด์ได
่ ทีต
ช่วยให ้คุณป้ อนชือ
่ ้องการให ้กับผลิตภัณฑ์
่ นีใ้ นการระบุถงึ เครือ
่ ม
คุณจะใช ้ชือ
่ งนี้ เมือ
่ คุณทําการเชือ
ต่ออุปกรณ์ภายนอก (สมาร์ทโฟน แท็บเลต ฯลฯ) กับ
เครือ
่ ง
ซิงค์เสียง
่ มต่ออินเทอร์เน็ ต BD-Live
การเชือ
ช่วยให ้คุณปรับเวลาหน่วงเสียงให ้ตรงกับภาพ เมือ
่ ติด
ตัง้ เครือ
่ งกับทีวด
ี จิ ต
ิ อล คุณสามารถตัง้ ค่าการหน่วง
ระหว่าง 0-300 มิลลิวน
ิ าที
่ มต่ออินเทอร์เน็ ต
ช่วยให ้คุณอนุญาตหรือห ้ามการเชือ
สําหรับบริการ BD-Live
ระบบ
เครือข่าย
่ มต่อเครือข่าย เพือ
ช่วยให ้คุณกําหนดค่าการเชือ
่ ให ้
คุณสามารถเพลิดเพลินกับคุณสมบัตต
ิ า่ งๆ เช่น บริการ
อินเทอร์เน็ ต หรือการทํางาน DLNA Wi-Fi และทําการ
อัพเกรดซอฟต์แวร์
ช่วยให ้คุณรันกระบวนการ ตงค่
ั้ า อีกครัง้ (ดูหน ้า 15)
การทดสอบเครือข่าย
เริม
่ อย่างเร็ว
คุณสามารถเปิ ดเครือ
่ งได ้อย่างรวดเร็วโดยการลดเวลา
เปิ ดเครือ
่ ง
✎
ช่วยให ้คุณทดสอบการตัง้ ค่าโปรโตคอลอินเทอร์เน็ ต
เพือ
่ ดูวา่ โปรโตคอลทํางานถูกต ้องหรือไม่
ั นีเ้ ป็ น เปิ ด การใช ้พลังงานใน
หากตัง้ ค่าฟั งก์ชน
โหมดสแตนด์บายจะเพิม
่ ขึน
้ (ประมาณ 12W ~
20W)
สถานะเครือข่าย
Anynet+ (HDMI-CEC)
ช่วยให ้คุณตรวจสอบเครือข่ายปั จจุบน
ั และสถานะ
อินเทอร์เน็ ต
ั ทีช
Anynet+ คือฟั งก์ชน
่ ว่ ยอํานวยความสะดวก ซึง่ นํ า
่ มต่อกับผลิตภัณฑ์อน
เสนอการทํางานทีเ่ ชือ
ื่ ๆ ของซัม
ซุงทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัต ิ Anynet+ และช่วยให ้คุณสามารถ
ควบคุมผลิตภัณฑ์
เหล่านีด
้ ้วยรีโมททีวข
ี องซัมซุงเพียงรีโมทเดียว สําหรับ
ั นี้ คุณต ้องเชือ
่ มต่อเครือ
การใช ้งานฟั งก์ชน
่ งนีก
้ บ
ั
ั Anynet+ บนทีวซ
ั ซุงโดยใช ้สาย HDMI
ฟั งก์ชน
ี ม
Wi-Fi Direct
่ มต่ออุปกรณ์ Wi-Fi Direct กับเครือ
ช่วยให ้คุณเชือ
่ ง
โดยใช ้เครือข่ายแบบ peer-to-peer โดยไม่จําเป็ นต ้อง
มีเราเตอร์แบบไร ้สาย
่ มต่อกับเครือข่ายไร ้สาย
โปรดทราบว่า หากเครือ
่ งเชือ
่ มต่อดังกล่าวเมือ
อาจเลิกการเชือ
่ คุณใช ้ Wi-Fi Direct
(ดูหน ้า 24)
✎
ไฟล์ข ้อความ เช่น ไฟล์ทม
ี่ น
ี ามสกุล .TXT หรือ
ั Wi-Fi
.DOC จะไม่ปรากฏเมือ
่ คุณใช ้งานฟั งก์ชน
Direct
Screen Mirroring
ั Screen Mirroring ช่วยให ้คุณสามารถดูหน ้า
ฟั งก์ชน
จอของสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อจ
ั ฉริยะของคุณบนทีวท
ี ี่
่ มต่อกับระบบโฮมซีเนม่า
คุณเชือ
(ดูหน ้า 38)
การตัง้ ค่า
การตงค่
ั้ าเครือข่าย
ตงค่
ั้ า
การจ ัดการข้อมูล BD
ช่วยให ้คุณจัดการเนือ
้ หาทีด
่ าวน์โหลดผ่านแผ่นดิสก์
Blu-ray ทีร่ องรับบริการ BD-Live คุณสามารถดูข ้อมูล
่ ําหรับการจัดเก็บ
เกีย
่ วกับอุปกรณ์ USB ทีค
่ ณ
ุ ใช ้อยูส
ข ้อมูล BD Live รวมถึงพืน
้ ทีจ่ ัดเก็บ นอกจากนัน
้ คุณยัง
สามารถลบข ้อมูล BD Live และเปลีย
่ นอุปกรณ์ได ้ด ้วย
Divx® Video On Demand
้ และเล่น
ดู รหัสการลงทะเบียน DivX® VOD เพือ
่ ซือ
เนือ
้ หา DivX® VOD
19 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 19
2015-03-16
10:44:32
การตัง้ ค่า
ภาษา
ช่วยให ้คุณเลือกภาษาทีต
่ ้องการสําหรับ เมนูบนหน้า
จอ, เมนูดส
ิ ก์ ฯลฯ
• ภาษาทีเ่ ลือกจะปรากฏขึน
้ ถ ้าแผ่นดิสก์นัน
้ สนับสนุน
คุณสมบัตน
ิ เี้ ท่านัน
้
ความปลอดภ ัย
PIN เริม
่ ต ้นคือ 0000 ป้ อน PIN เริม
่ ต ้นเพือ
่ เข ้าถึง
ั ความปลอดภัย หากคุณไม่ได ้สร ้าง PIN ของ
ฟั งก์ชน
คุณเอง
การตงค่
ั้ าวิทยุ
่ มต่อสายอากาศ
• หากต ้องการฟั งวิทยุ คุณต ้องเชือ
FM ทีใ่ ห ้มา
การใชง้ านวิทยุดว้ ยรีโมทคอนโทรล
1.
กดปุ่ ม FUNCTION เพือ
่ เลือก FM
2.
ค ้นหาคลืน
่ สถานีทต
ี่ ้องการ
• ช่องตงล่
ั้ วงหน้า 1 : กดปุ่ ม x เพือ
่ เลือก
PRESET แล ้วกดปุ่ ม TUNING UP, DOWN
เพือ
่ เลือกตัง้ ค่าสถานีลว่ งหน ้า
- ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะสามารถหาคลืน
่ เพือ
่ ตัง้ ค่าสถานี
ล่วงหน ้า คุณต ้องเพิม
่ สถานีทต
ี่ งั ้ ค่าล่วงหน ้า
ในหน่วยความจําของเครือ
่ ง ดูการตัง้ ค่า
สถานีลว่ งหน ้าด ้านล่าง
• หาคลืน
่ ด้วยตนเอง : กดปุ่ ม x เพือ
่ เลือก
MANUAL แล ้วกดปุ่ ม TUNING UP, DOWN
เพือ
่ ค ้นหาความถีท
่ ต
ี่ ํา่ ลงหรือสูงขึน
้
• หาคลืน
่ อ ัตโนม ัติ : กดปุ่ ม x เพือ
่ เลือก
MANUAL แล ้วกดปุ่ ม TUNING UP, DOWN
ค ้างไว ้เพือ
่ ค ้นหาย่านความถีโ่ ดยอัตโนมัต ิ
จ ัดเรตสําหร ับ BD
ป้ องกันการเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray ทีม
่ เี รตเท่ากันหรือสู
งกว่าเรตอายุทรี่ ะบุ เว ้นแต่คณ
ุ จะป้ อน PIN
จ ัดเรตสําหร ับ DVD
ป้ องกันการเล่น DVD ทีม
่ เี รตสูงกว่าเรตตัวเลขทีร่ ะบุ
เว ้นแต่คณ
ุ จะป้ อน PIN
เปลีย
่ น PIN
เปลีย
่ น PIN ทีเ่ ป็ นตัวเลข 4 หลักทีใ่ ช ้เพือ
่ เข ้าถึง
ั ความปลอดภัย
ฟั งก์ชน
ทว่ ั ไป
เขตเวลา
ช่วยให ้คุณระบุเขตเวลาทีใ่ ช ้งานกับพืน
้ ทีข
่ องคุณ
การสน ับสนุน
การเลือกโมโนหรือสเตอริโอ
กดปุ่ ม MO/ST
• การกดปุ่ มนีแ
้ ต่ละครัง้ จะสลับระหว่างระบบเสียงแบบ
STEREO และ MONO
• ในพืน
้ ทีท
่ รี่ ับสัญญาณได ้ไม่ด ี ให ้เลือก MONO เพือ
่ การ
่ รบกวน
รับฟั งเสียงอย่างชัดเจนและปราศจากคลืน
อ ัพเกรดซอฟต์แวร์
การตงสถานี
ั้
ไว้ลว่ งหน้า
ั นี้ ดูหน ้า 25
สําหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับฟั งก์ชน
ตัวอย่างเช่น : การตัง้ สถานี FM 89.10 ไว ้ล่วงหน ้าใน
หน่วยความจํา
ติดต่อ Samsung
1.
่ เลือก FM
กดปุ่ ม FUNCTION เพือ
ให ้ข ้อมูลติดต่อเมือ
่ ต ้องการความช่วยเหลือเกีย
่ วกับ
ผลิตภัณฑ์ของคุณ
2.
กดปุ่ ม TUNING UP, DOWN เพือ
่ เลือ
่ นหาคลืน
่
ความถี่ FM แล ้วเลือก <89.10>
ข้อตกลงในเงือ
่ นไขการใช้บริการ
3.
ดูการปฏิเสธความรับผิดชอบทัว่ ไปเกีย
่ วกับเนือ
้ หาและ
บริการของบุคคลทีส
่ าม
4.
กดปุ่ ม TUNER MEMORY (ปุ่ มสีเหลือง C ทีด
่ ้าน
ล่างของรีโมท)
กดปุ่ ม TUNER MEMORY อีกครัง้ ภายในเวลา
ประมาณ 5 วินาที สถานีจะได ้รับการจัดเก็บในหน่วย
ความจํา
รีเซ็ ต
เปลีย
่ นการตัง้ ค่าทัง้ หมดกลับเป็ นค่าเริม
่ ต ้น ยกเว ้น
ค่าต่างๆ สําหรับเครือข่าย ต ้องป้ อนรหัส PIN ความ
ปลอดภัยของคุณ
PIN เพือ
่ ความปลอดภัยเริม
่ ต ้นคือ 0000
✎
5.
หากคุณกดปุ่ ม TUNER MEMORY ซํา้ ๆ โดยไม่
เปลีย
่ นสถานี สถานีทป
ี่ ้ อนไปแล ้วอาจถูกเขียนทับ
เมือ
่ ต ้องการตัง้ ค่าสถานีอน
ื่ ล่วงหน ้า ทําซํา้ ตามขัน
้
ตอนที่ 2 ถึง 4
20 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 20
2015-03-16
10:44:32
• หากต ้องการค ้นหาสถานีทต
ี่ งั ้ ค่าล่วงหน ้า กดปุ่ ม
TUNING UP, DOWN
✎
หากต ้องการลบสถานี FM ทีต
่ งั ้ ค่าล่วงหน ้าทัง้ หมดใน
ครัง้ เดียว กดปุ่ ม TITLE MENU ค ้างไว ้ประมาณ 5
วินาทีในโหมดตัง้ ค่า FM ด ้วยตนเองจนกระทัง่ ข ้อความ
DEFAULT PRESET ปรากฏขึน
้ บนจอแสดงผล
การตงค่
ั้ าเครือข่าย
่ มต่อผลิตภัณฑ์นก
เมือ
่ คุณเชือ
ี้ บ
ั เครือข่าย คุณสามารถใช ้
ั เช่น BD-LIVE และ
แอปพลิเคชันบนเครือข่ายและฟั งก์ชน
่ มต่อเครือ
อัพเกรดซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์ผา่ นการเชือ
ข่าย
การบ ันทึกวิทยุ FM
การกําหนดค่าการเชอื่ มต่อเครือข่ายของคุณ
คุณสามารถบันทึกรายการโปรดทีอ
่ อกอากาศ
ื่ จัดเก็บข ้อมูล USB ทีเ่ สียบไว ้ได ้
ทางวิทยุลงบนอุปกรณ์สอ
่ มต่อเครือข่ายของคุณ
ในการเริม
่ การกําหนดค่าการเชือ
โปรดปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอนต่อไปนี:้
1.
2.
4.
่ เลือก FM จากนัน
้ กด
กดปุ่ ม FUNCTION เพือ
ปุ่ ม TUNING UP, DOWN เพือ
่ เลือกสถานีทค
ี่ ณ
ุ
ต ้องการบันทึก
กดปุ่ ม สีแดง (A) เพือ
่ เริม
่ การบันทึกรายการวิทยุ
การบันทึกเริม
่ ต ้น
• เวลาทีบ
่ น
ั ทึกไปจะแสดงทีด
่ ้านซ ้ายและเวลา
ทีก
่ ําลังบันทึกทีย
่ งั คงใช ้ได ้ โดยอิงตามพืน
้ ทีว่ า่ ง
ื่ จัดเก็บ USB จะแสดงทีด
ของอุปกรณ์สอ
่ ้านขวา
กดปุ่ ม EXIT เพือ
่ จบการบันทึก การบันทึกถูกหยุด
และได ้รับการจัดเก็บเป็ นไฟล์ .mp3 ไปพร ้อมๆ กัน
เมือ
่ ต ้องการเล่นไฟล์ทบ
ี่ น
ั ทึก โปรดดู “การเล่นไฟล์
บนอุปกรณ์ USB”
✎
ไฟล์ทบ
ี่ น
ั ทึกจะถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์ Tuner ซึง่ ถูก
สร ้างขึน
้ โดยอัตโนมัต ิ
✎
เฉพาะปุ่ ม
(ปุ่ มเปิ ด/ปิ ด),
(เปิ ดปิ ด), EXIT,
MUTE และ VOLUME +/- เท่านัน
้ ทีจ่ ะใช ้งานได ้
ระหว่างทีก
่ ําลังบันทึกวิทยุ FM
✎
หากคุณไม่กดปุ่ มใดๆ ในขณะบันทึก ภาพพักหน ้าจอ
จะถูกเปิ ดใช ้งาน
✎
เอฟเฟ็ กซ์เสียง เช่น DSP, EQ, ฯลฯ จะไม่ได ้รับการ
บันทึกระหว่างการบันทึกวิทยุ FM
✎
วิทยุจะได ้รับการบันทึกในระดับเสียงเริม
่ ต ้นทีต
่ งั ้ ไว ้
แม ้ว่าคุณจะเปลีย
่ นระดับเสียงหรือกดปุ่ ม MUTE
ระหว่างขัน
้ ตอนการบันทึก
✎
หากคุณถอดอุปกรณ์ USB หรือสายไฟระหว่างขัน
้ ตอน
การบันทึก บางส่วนของไฟล์ทถ
ี่ ก
ู บันทึกแล ้ว อาจไม่
สามารถเล่นได ้
✎
การบันทึกจะไม่สามารถเริม
่ ต ้นได ้หาก
่ จัดเก็บข ้อมูล USB มีน ้อย
พืน
้ ทีว่ า่ งทีเ่ หลืออยูข
่ องสือ
กว่า 2MB
✎
หากอุปกรณ์ USB ถูกถอดออกหรือมีพน
ื้ ทีไ่ ม่เพียงพอ
(น ้อยกว่า 2MB) ข ้อความทีเ่ หมาะสมจะแสดงขึน
้ และ
การบันทึกจะหยุด
1.
ทีห
่ น ้าจอ โฮม เลือก การตงค่
ั้ า แล ้วกดปุ่ ม v
2.
เลือก เครือข่าย แล ้วกดปุ่ ม v
3.
เลือก การตงค่
ั้ าเครือข่าย แล ้วกดปุ่ ม v
่ ้านล่างนี้ หรือ
ดูคําแนะนํ าสําหรับเครือข่ายใช ้สายทีด
คําแนะนํ าสําหรับเครือข่ายแบบไร ้สายทางด ้านซ ้าย
ของหน ้าถัดไป
4.
การตัง้ ค่า
3.
่ ้านหน ้า
เสียบอุปกรณ์ USB ในช่องเสียบ USB ทีด
ของเครือ
่ ง
้ าย
เครือข่ายใชส
เคเบิล – อ ัตโนม ัติ
หลังจากปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอนที่ 1-3 ทีด
่ ้านบนแล ้ว ให ้ปฏิบต
ั ิ
ตามขัน
้ ตอนต่อไปนี:้
1.
ในหน ้าจอ การตงค่
ั้ าเครือข่าย เปลีย
่ น การเลือก
่ มต่อ แล ้ว
เครือข่าย เป็ น เคเบิล จากนัน
้ เลือก เชือ
่ มต่อแบบ
กดปุ่ ม v ผลิตภัณฑ์จะตรวจจับการเชือ
่ มต่อเครือข่าย จากนัน
ใช ้สาย ตรวจสอบการเชือ
้ จะ
่ มต่อกับเครือข่าย
ทําการเชือ
2.
้ ให ้ไฮไลต์ ตกลง จากนัน
เมือ
่ เสร็จสิน
้ กดปุ่ ม v
เคเบิล - กําหนดเอง
หากคุณมีไอพีแอดเดรสแบบสแตติก หรือขัน
้ ตอนอัตโนมัต ิ
ไม่ทํางาน คุณจะต ้องกําหนดค่า การตงค่
ั้ าเครือข่าย ด ้วย
ตนเอง
หลังจากปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอนที่ 1-3 ทีด
่ ้านบนแล ้ว ให ้ปฏิบต
ั ิ
ตามขัน
้ ตอนต่อไปนี:้
1.
ั้ าเครือข่าย เปลีย
่ น การเลือก
ในหน ้าจอ การตงค่
่ มต่อ และ
เครือข่าย เป็ น เคเบิล จากนัน
้ เลือก เชือ
กดปุ่ ม v
ผลิตภัณฑ์จะค ้นหาเครือข่าย แล ้วแสดงผลข ้อความ
่ มต่อล ้มเหลว
การเชือ
✎
่ มต่อระบบโฮมซีเนม่ากับเครือข่าย
หากสามารถเชือ
ของคุณแบบไร ้สาย ให ้เลือก ย้ายเครือข่าย ทีจ่ ด
ุ
นี้ เปลีย
่ น การเลือกเครือข่าย เป็ น ไร้สาย แล ้วดูคํา
แนะนํ าสําหรับเครือข่ายไร ้สายในหน ้าถัดไป
21 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 21
2015-03-16
10:44:33
การตัง้ ค่า
การตงค่
ั้ าเครือข่าย
ไร้สาย - อ ัตโนม ัติ
่ มต่อ
ทําตามขัน
้ ตอนที่ 1 - 3 ใน "การกําหนดค่าการเชือ
เครือข่ายของคุณ" (ดูหน ้า 21)
่ มต่อเครือข่ายแบบใช้สายล้มเหลว
การเชือ
MAC address
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS Server
XX:XX:XX:XX:XX:XX
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
0. 0. 0. 0
ในหน ้าจอ การตงค่
ั้ าเครือข่าย เปลีย
่ น การเลือก
เครือข่าย เป็ น ไร้สาย แล ้วแสดงรายการเครือข่าย
ทีส
่ ามารถใช ้ได ้
1.
่ มต่อเครือข่ายได้ โปรดลองวิธต
ไม่สามารถเชือ
ี อ
่ ไปนี:้ ตรวจสอบว่าทีอ
่ ยู่ IP ของคุณตงค่
ั้ าถูกต้องใน
การตงค่
ั้ า IP หรือไม่ สําหร ับข้อมูลเพิม
่ เติม โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการอินเทอร์เน็ ตของคุณ
การตงค่
ั้ าเครือข่าย
เลือกประเภทเครือข่าย
ย้ายเครือข่าย
ตงค่
ั้ า IP
a ก่อนหน้า
ลองอีกครงั้
d ข้าม
< ย้าย
ปิ ด
การเลือกเครือข่าย
" เลือก
เครือข่ายไร้สาย
ไร้สาย
㾎 si-ap
2.
ใช ้ปุ่ ม ◄► เพือ
่ เลือก ตงค่
ั้ า IP แล ้วกดปุ่ ม v
หน ้าจอ ตงค่
ั้ า IP จะปรากฏขึน
้
3.
เลือกช่อง ตงค่
ั้ า IP แล ้วตัง้ เป็ น ป้อนด้วยตนเอง
4.
เลือกพารามิเตอร์ทจี่ ะป้ อน (ตัวอย่างเช่น IP
Address) แล ้วกด v ใช ้ปุ่ มกดตัวเลขบน
รีโมทคอนโทรลเพือ
่ ป้ อน
ตัวเลขสําหรับพารามิเตอร์ คุณยังสามารถป้ อนตัวเลข
โดยใช ้ปุ่ ม ▲▼ ได ้เช่นกัน ใช ้ปุ่ ม ◄► บน
รีโมทคอนโทรลเพือ
่
ย ้ายจากฟิ ลด์รายการหนึง่ ไปยังอีกฟิ ลด์รายการ
้ หนึง่ พารามิเตอร์ กด
ภายในพารามิเตอร์ เมือ
่ เสร็จสิน
ปุ่ ม v
่ มต่อ โฮมเธียเตอร์ BD
คุณสามารถเชือ
ของคุณก ับอินเทอร์เน็ ตได้ โปรดเลือก
เครือข่ายไร้สายทีค
่ ณ
ุ ต้องการใช้งาน
MIC
5.
กดปุ่ ม ▲ หรือ ▼ เพือ
่ ไปยังพารามิเตอร์อน
ื่ แล ้วป้ อน
ตัวเลขสําหรับพารามิเตอร์นัน
้ ตามคําแนะนํ าในขัน
้
ตอนที่ 4
6.
ทําซํา้ ขัน
้ ตอนที่ 4 และ 5 จนกว่าคุณจะใส่ตวั เลขใน
พารามิเตอร์ทงั ้ หมด
✎
คุณสามารถรับค่าเครือข่ายจากผู ้ให ้บริการอินเทอร์เน็ ต
ของคุณ
7.
้ การป้ อนค่าพารามิเตอร์ทงั ้ หมด เลือก
เมือ
่ เสร็จสิน
กล ับ (r) แล ้วกดปุ่ ม v ระบบโฮมซีเนม่าจะตรวจ
่ มต่อเครือข่าย จากนัน
่ มต่อ
สอบการเชือ
้ จะทําการเชือ
กับเครือข่าย
เครือข่ายไร้สาย
่ มต่อเครือข่ายไร ้สายสามรูปแบบ:
คุณสามารถตัง้ ค่าการเชือ
- ไร ้สายอัตโนมัต ิ
- ไร ้สายแบบกําหนดเอง
- WPS(PBC)
่ มต่อเครือข่ายแบบไร ้สาย
ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะกําหนดค่าการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์เครือข่ายไร ้สายใดๆ ทีเ่ ชือ
่ มต่อ
ให ้เลิกการเชือ
่ มต่อใช ้สายปั จจุบน
กับเครือ
่ งอยู่ หรือการเชือ
ั ของเครือ
่ ง
(ถ ้ามี)
KIMING_VTOWER
WPS(PBC)
ค้นหา
m ย้าย
" เลือก
r กล ับ
2.
เลือกเครือข่ายทีต
่ ้องการ แล ้วกดปุ่ ม v
3.
บนหน ้าจอ รห ัสความปลอดภ ัย ป้ อนรหัสความ
ปลอดภัยหรือวลีทเี่ ป็ นรหัสผ่านของเครือข่ายของคุณ
ป้ อนรหัสความปลอดภัยหรือวลีทเี่ ป็ นรหัสผ่านสําหรับ
เครือข่ายของคุณ
ป้ อนตัวเลขโดยตรงโดยใช ้ปุ่ มตัวเลขบน
รีโมทคอนโทรลของคุณ ป้ อนตัวอักษรโดยการเลือก
ตัวอักษรด ้วยปุ่ ม ▲▼◄► จากนัน
้ กดปุ่ ม v
้ เลือก เสร็จ แล ้วกดปุ่ ม v
เมือ
่ เสร็จสิน
่ มต่อเครือข่าย จากนัน
ผลิตภัณฑ์จะตรวจสอบการเชือ
้
่ มต่อกับเครือข่าย
จะทําการเชือ
4.
✎
คุณควรค ้นพบรหัสความปลอดภัยหรือวลีทเี่ ป็ นรหัส
ผ่านบนหน ้าจอตัง้ ค่าหน ้าจอใดหน ้าจอหนึง่ ทีค
่ ณ
ุ ใช ้
เพือ
่ ตัง้ ค่าเราเตอร์หรือโมเด็มของคุณ
ไร้สาย - กําหนดเอง
หากคุณมีไอพีแอดเดรสแบบสแตติกหรือกระบวนการ
อัตโนมัตไิ ม่ทํางาน คุณจะต ้องตัง้ ค่า การตงค่
ั้ าเครือข่าย
่ มต่อ
ทําตามขัน
้ ตอนที่ 1 - 3 ใน "การกําหนดค่าการเชือ
เครือข่ายของคุณ" (ดูหน ้า 21)
1.
ในหน ้าจอ การตงค่
ั้ าเครือข่าย เปลีย
่ น การเลือก
เครือข่าย เป็ น ไร้สาย
แล ้วแสดงรายการเครือข่ายทีส
่ ามารถใช ้ได ้
2.
เลือ
่ นดูรายการ แล ้วเลือกเครือข่ายทีต
่ ้องการหรือ
เพิม
่ เครือข่าย จากนัน
้ กดปุ่ ม v
3.
หากคุณเลือกเครือข่ายในขัน
้ ตอนที่ 2 ให ้ไปทีข
่ น
ั้
ตอนที่ 6
่ เครือข่าย แล ้ว ไปทีข
่ น
ั ้ ตอนที่ 4
หากคุณเลือก เพิม
22 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 22
2015-03-16
10:44:34
4.
่ รากฏขึน
้ ใช ้
บนหน ้าจอ วิธรี ักษาความปลอดภ ัย ทีป
ปุ่ ม ▲▼ เพือ
่ เลือกวิธรี ักษาความปลอดภัยของเครือ
ข่าย แล ้วกดปุ่ ม v
บนหน ้าจอถัดไป ป้ อนรหัสความปลอดภัยหรือวลีท ี่
เป็ นรหัสผ่านสําหรับเครือข่ายของคุณ
• ป้ อนตัวเลขโดยตรงโดยใช ้ปุ่ มตัวเลขบน
รีโมทคอนโทรลของคุณ
• ป้ อนตัวอักษรโดยการเลือกตัวอักษรด ้วยปุ่ ม
▲▼◄► จากนัน
้ กดปุ่ ม v
้ เลือก เสร็จ แล ้วกดปุ่ ม v ผลิตภัณฑ์
เมือ
่ เสร็จสิน
จะค ้นหาเครือข่าย
6.
่ มต่อเครือข่ายล ้มเหลวจะปรากฏขึน
หน ้าจอการเชือ
้
่ เลือก ตงค่
ั้ า IP แล ้วกดปุ่ ม v
ใช ้ปุ่ ม ◄► เพือ
7.
เลือกช่อง ตงค่
ั้ า IP แล ้วตัง้ เป็ น ป้อนด้วยตนเอง
8.
เลือกพารามิเตอร์เครือข่ายเพือ
่ ป้ อน (ตัวอย่างเช่น
IP Address) แล ้วกดปุ่ ม v ใช ้ปุ่ มกดตัวเลขบน
รีโมทคอนโทรล
เพือ
่ ป้ อนตัวเลขสําหรับพารามิเตอร์ คุณยังสามารถ
ป้ อนตัวเลขโดยใช ้ปุ่ ม ▲▼ ได ้เช่นกัน ใช ้ปุ่ ม ◄►
บนรีโมทคอนโทรลเพือ
่ ย ้ายจากฟิ ลด์รายการหนึง่
ไปยังอีกฟิ ลด์รายการภายในพารามิเตอร์
้ หนึง่ ค่า กดปุ่ ม v
เมือ
่ เสร็จสิน
9.
่ ไปยังพารามิเตอร์อน
ื่ แล ้วป้ อน
กดปุ่ ม▲ หรือ ▼ เพือ
้ ตามคําแนะนํ าในขัน
้
ตัวเลขสําหรับพารามิเตอร์นัน
ตอนที่ 8
✎
คุณสามารถรับค่าเครือข่ายจากผู ้ให ้บริการอินเทอร์เน็ ต
ของคุณ
้ เลือก กล ับ (r) แล ้วกดปุ่ ม v
11. เมือ
่ เสร็จสิน
หน ้าจอ รห ัสความปลอดภ ัย จะปรากฏขึน
้
12. บนหน ้าจอ รห ัสความปลอดภ ัย ป้ อนรหัสความ
ปลอดภัยหรือวลีทเี่ ป็ นรหัสผ่าน
ของเครือข่ายของคุณ
ป้ อนตัวเลขโดยตรงโดยใช ้ปุ่ มตัวเลข
บนรีโมทคอนโทรลของคุณ ป้ อนตัวอักษรโดยการ
เลือกตัวอักษรด ้วยปุ่ ม ▲▼◄► จากนัน
้ กดปุ่ ม v
้ เลือก เสร็จ ทีด
13. เมือ
่ เสร็จสิน
่ ้านขวาของหน ้าจอ แล ้ว
่ มต่อเครือ
กดปุ่ ม v ผลิตภัณฑ์จะตรวจสอบการเชือ
่ มต่อกับเครือข่าย
ข่าย จากนัน
้ จะทําการเชือ
14. หลังจากโฮมซีเนม่าตรวจสอบเครือข่ายแล ้ว เลือก
ตกลง จากนัน
้ กดปุ่ ม v
✎
คุณยังสามารถเริม
่ ต ้นการตัง้ ค่าเครือข่ายด ้วยตนเอง
โดยไปที่ การตงค่
ั้ า > เครือข่าย > สถานะเครือ
ข่าย
การตัง้ ค่า
5.
่ เครือข่ายไร ้สายหรือเราเตอร์แบบไร ้สาย
ป้ อนชือ
ของคุณ
• ป้ อนตัวเลขโดยตรงโดยใช ้ปุ่ มตัวเลขบน
รีโมทคอนโทรลของคุณ
• ป้ อนตัวอักษรโดยการเลือกตัวอักษรด ้วยปุ่ ม
▲▼◄► แล ้วกดปุ่ ม v
• ในการแสดงตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (หรือแสดงผลเป็ น
ตัวอักษรพิมพ์เล็กอีกครัง้ หากแสดงตัวอักษรพิมพ์
แล ้วกดปุ่ ม v
ใหญ่แล ้ว) ให ้เลือก
• ในการแสดงผลสัญลักษณ์และเครือ
่ งหมายวรรค
ตอน เลือก 123#& จากนัน
้ กดปุ่ ม v ในการ
แสดงผลตัวอักษรอีกครัง้ ให ้เลือก 123#& จาก
นัน
้ กดปุ่ ม v
้ เลือก เสร็จ แล ้วกดปุ่ ม v
เมือ
่ เสร็จสิน
WPS(PBC)
่ มต่อเครือข่ายไร ้สายคือ
วิธท
ี งี่ า่ ยทีส
่ ด
ุ ในการตัง้ ค่าการเชือ
ั WPS(PBC) หากเราเตอร์ไร ้สายของคุณมีปม
ใช ้ฟั งก์ชน
ุ่
WPS(PBC) ทําตามขัน
้ ตอนเหล่านี:้
่ มต่อ
ทําตามขัน
้ ตอนที่ 1 - 3 ใน "การกําหนดค่าการเชือ
เครือข่ายของคุณ" (ดูหน ้า 21)
1.
ในหน ้าจอ การตงค่
ั้ าเครือข่าย เปลีย
่ น การเลือก
เครือข่าย เป็ น ไร้สาย
แล ้วแสดงรายการเครือข่ายทีส
่ ามารถใช ้ได ้
2.
เลือ
่ นรายการลง เลือก WPS(PBC) แล ้วกดปุ่ ม v
3.
กดปุ่ ม WPS(PBC) บนเราเตอร์ภายในสองนาที
ผลิตภัณฑ์ของคุณจะรับค่าการตัง้ ค่าเครือข่าย
่ มต่อกับเครือข่ายของคุณ
ทัง้ หมดทีต
่ ้องการและเชือ
่ มต่อเครือข่ายได ้รับการตรวจสอบ
หลังจากการเชือ
โดยอัตโนมัต ิ
4.
้ ให ้ไฮไลต์ ตกลง, จากนัน
เมือ
่ เสร็จสิน
้ กดปุ่ ม v
✎
่ มต่อ WPS ให ้ตัง้ การเข ้ารหัสความ
สําหรับการเชือ
ปลอดภัยของเราเตอร์ไร ้สายของคุณไว ้ที่ AES การตัง้
ค่าการเข ้ารหัสความปลอดภัย WEP ไม่สนับสนุนการ
่ มต่อ WPS
เชือ
10. ทําซํา้ ขัน
้ ตอนที่ 8 และ 9 จนกว่าคุณจะใส่ตวั เลขใน
พารามิเตอร์ทงั ้ หมด
23 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 23
2015-03-16
10:44:35
การตัง้ ค่า
Wi-Fi Direct
2.
ั Wi-Fi Direct ช่วยให ้คุณเชือ
่ มต่ออุปกรณ์ Wiฟั งก์ชน
่ มต่อระหว่างกันโดยใช ้
Fi Direct กับผลิตภัณฑ์และเชือ
เครือข่ายแบบเท่าเทียม โดยไม่ต ้องใช ้เราเตอร์ไร ้สาย
✎
อุปกรณ์ Wi-Fi Direct บางเครือ
่ งอาจไม่สนับสนุน
ั DLNA หากเชือ
่ มต่อผ่าน Wi-Fi Direct
ฟั งก์ชน
่ มต่อเครือข่าย
หากเป็ นกรณีนี้ ให ้เปลีย
่ นวิธก
ี ารเชือ
่ มต่ออุปกรณ์กบ
่ เชือ
ั โฮมซีเนม่า
ทีค
่ ณ
ุ ใช ้เพือ
✎
การส่งสัญญาณของ Wi-Fi Direct อาจรบกวน
ั
สัญญาณ Bluetooth ดังนัน
้ ก่อนใช ้ฟั งก์ชน
ั Wi-Fi
Bluetooth เราขอแนะนํ าให ้คุณปิ ดฟั งก์ชน
ั นีอ
Direct บนอุปกรณ์ใดๆ ก็ตามทีเ่ ปิ ดฟั งก์ชน
้ ยู่
ั
1. เปิ ดอุปกรณ์ Wi-Fi Direct และเปิ ดใช ้งานฟั งก์ชน
Wi-Fi Direct ของอุปกรณ์นัน
้
2.
ทีห
่ น ้าจอ โฮม เลือก การตงค่
ั้ า แล ้วกดปุ่ ม v
3.
เลือก เครือข่าย แล ้วกดปุ่ ม v
4.
เลือก Wi-Fi Direct แลวกดปุ่ ม v
่ มต่อได ้
อุปกรณ์ Wi-Fi Direct ทีค
่ ณ
ุ สามารถเชือ
จะปรากฏขึน
้
3.
่ มต่ออุปกรณ์โดย
• กระบวนการ PBC และ PIN จะเชือ
อัตโนมัต ิ
ผ่านผลิตภ ัณฑ์ทใี่ ช ้ PBC
1.
่ มต่อ
เลือกอุปกรณ์ Wi-Fi Direct ทีค
่ ณ
ุ ต ้องการเชือ
กับผลิตภัณฑ์นี้ แล ้วกดปุ่ ม v
2.
่ มต่อจะปรากฏขึน
ป็ อปอัพกําลังเชือ
้ ตามด ้วยป็ อปอัพ
่ มต่อแล ้ว
แสดงการเชือ
เมือ
่ ป็ อปอัพปิ ด คุณจะเห็นอุปกรณ์ทแ
ี่ สดงบนหน ้าจอ
่ มต่อแล ้ว
Wi-Fi Direct ว่าเชือ
ผ่านผลิตภ ัณฑ์ทใี่ ช ้ PIN
การตงค่
ั้ า
1.
่ อุปกรณ์ : [HTS]J5530K
เสียง ชือ
่ มต่อ
เลือกอุปกรณ์ Wi-Fi Direct เพือ
่ เชือ
เครือข่าย
่ มต่อ
เลือกอุปกรณ์ Wi-Fi Direct ทีค
่ ณ
ุ ต ้องการเชือ
กับผลิตภัณฑ์นี้ แล ้วกดปุ่ ม v
2.
ป็ อปอัพ PIN จะปรากฏขึน
้
ระบบ AndroidXXXXXXX
3.
ดูรหัส PIN ในป็ อปอัพ แล ้วป้ อนรหัสนัน
้ ในฟิ ลด์ท ี่
เหมาะสมในอุปกรณ์ Wi-Fi Direct ทีค
่ ณ
ุ ต ้องการ
่ มต่อ
เชือ
4.
่ มต่อจะปรากฏขึน
้ ตามด ้วยป็ อปอัพ
ป็ อปอัพกําลังเชือ
่ มต่อแล ้ว
แสดงการเชือ
เมือ
่ ป็ อปอัพปิ ด คุณจะเห็นอุปกรณ์ทแ
ี่ สดงบนหน ้าจอ
่ มต่อแล ้ว
Wi-Fi Direct ว่าเชือ
ภาพ
Wi-Fi Direct
่ มต่อ
ไม่ได้เชือ
ภาษา
ความปลอดภ ัย
รีเฟรช
ปิ ด
ทว่ ั ไป
การสน ับสนุน
5.
้ กระบวนการดังกล่าว คุณจะเห็นป็ อป
เมือ
่ เสร็จสิน
อัพบนหน ้าจอทีวรี ะบุวา่ อุปกรณ์ทส
ี่ นับสนุน Wi-Fi
่ มต่อ
Direct ร ้องขอให ้ทําการเชือ
ยืนยันว่าอุปกรณ์ทรี่ ้องขอคืออุปกรณ์ของคุณ เลือก
ใช่ ในหน ้าต่างป็ อปอัพ จากนัน
้ กดปุ่ ม v เพือ
่
ยอมรับ
่ มต่อจะปรากฏขึน
ป็ อปอัพกําลังเชือ
้ ตามด ้วยป็ อปอัพ
่ มต่อแล ้ว
แสดงการเชือ
เมือ
่ ป็ อปอัพปิ ด คุณจะเห็นอุปกรณ์ทแ
ี่ สดงบนหน ้าจอ
่ มต่อแล ้ว
Wi-Fi Direct ว่าเชือ
่ มต่อ Wi-Fi ได ้สามรูปแบบ:
คุณสามารถเชือ
• ผ่านอุปกรณ์ Wi-Fi
• ผ่านผลิตภัณฑ์ทใี่ ช ้ PBC
• ผ่านผลิตภัณฑ์ทใี่ ช ้ PIN
✎
่ มต่อเครือข่ายใช ้สายหรือเครือข่ายไร ้สายใน
การเชือ
่ มต่อเมือ
ั Wi-Fi
ขณะนีจ
้ ะถูกตัดการเชือ
่ คุณใช ้ฟั งก์ชน
Direct
✎
ไฟล์ข ้อความ เช่น ไฟล์ทม
ี่ น
ี ามสกุล .TXT หรือ .DOC
ั Wi-Fi Direct อยู่
จะไม่แสดงเมือ
่ คุณใช ้ฟั งก์ชน
โดยทัง้ สามวิธม
ี รี ายละเอียดดังต่อไปนี้
ผ่านอุปกรณ์ Wi-Fi
1.
บนอุปกรณ์ Wi-Fi ทําตามกระบวนการของอุปกรณ์
่ มต่อกับอุปกรณ์ Wi-Fi Direct เครือ
เพือ
่ เชือ
่ งอืน
่ ดู
คูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้ของอุปกรณ์สําหรับคําแนะนํ า
24 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 24
2015-03-16
10:44:36
โดย USB
การอ ัพเกรดซอฟต์แวร์
เมนูู อ ัพเกรดซอฟต์แวร์ ช่วยให ้คุณสามารถอัพเกรด
ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์สําหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพ
หรือบริการเสริม
1.
ทีเ่ มนู โฮม เลือก การตงค่
ั้ า แล ้วกดปุ่ ม v
2.
เลือก การสน ับสนุน แล ้วกดปุ่ ม v
3.
เลือก อ ัพเกรดซอฟต์แวร, แล ้วกดปุ่ ม v
4.
เลือกหนึง่ ในวิธก
ี ารต่อไปนี:้
• โดยออนไลน์
• โดย USB
• การแจ้งเตือนการอ ัพเกรดโดยอ ัตโนม ัติ
5.
กดปุ่ ม v
ี ารจะเริม
่ ต ้นด ้านล่างนี้
คําแนะนํ าสําหรับแต่ละวิธก
✎
ไปทีเ่ ว็บไซต์ของ Samsung ในคอมพิวเตอร์ และ
ดาวน์โหลดแพคเกจการอัพเดทไปยังอุปกรณ์ USB
✎
บันทึกแพคเกจการอัพเดทในโฟลเดอร์ระดับบนสุด
ของอุปกรณ์ USB ไม่เช่นนัน
้ ผลิตภัณฑ์จะไม่สามารถ
ค ้นหาแพคเกจการอัพเดทได ้
2.
่ มต่ออุปกรณ์ USB ทีม
เชือ
่ แ
ี พคเกจการอัพเดทกับ
ผลิตภัณฑ์
3.
เลือก การสน ับสนุน > อ ัพเกรดซอฟต์แวร์ >
โดย USB ระบบจะอัพเดทซอฟต์แวร์โดยใช ้แพคเก
จการอัพเดทในอุปกรณ์ USB
✎
ไม่ควรมีแผ่นดิสก์ในผลิตภัณฑ์ ขณะทีค
่ ณ
ุ อัพเกรด
ซอฟต์แวร์โดยใช ้ช่องเสียบ USB Host
✎
้ การอัพเกรดซอฟต์แวร์ ตรวจสอบราย
เมือ
่ เสร็จสิน
ละเอียดของซอฟต์แวร์ในเมนู อ ัพเกรดซอฟต์แวร์
การตัง้ ค่า
• อย่าปิ ดหรือเปิ ดผลิตภัณฑ์ด ้วยตนเองระหว่างขัน
้
ตอนการอัพเดต
้ เมือ
• การอัพเดตจะเสร็จสิน
่ ปิ ดผลิตภัณฑ์หลังจากรี
่ ง เพือ
่ เปิ ดผลิตภัณฑ์ท ี่
สตาร์ท กดปุ่ ม เปิ ด/ปิ ดเครือ
อัพเดตแล ้วเพือ
่ ใช ้งาน
• Samsung Electronics ไม่รับผิดชอบตามกฎหมาย
ต่อการทํางานผิดปกติของผลิตภัณฑ์ทเี่ กิดจากการ
่ มต่ออินเทอร์เน็ ตทีไ่ ม่เสถียรหรือการไม่เอาใจใส่
เชือ
ของผู ้บริโภคในระหว่างการอัพเกรดซอฟต์แวร์
1.
การแจ้งเตือนการอ ัพเกรดโดยอ ัตโนม ัติ
่ มต่อกับเครือข่ายแล ้ว และคุณ
หากผลิตภัณฑ์ของคุณเชือ
ตัง้ ค่า การแจ้งเตือนการอ ัพเกรดโดยอ ัตโนม ัติ เป็ น
เปิ ด ผลิตภัณฑ์จะแจ ้งคุณเมือ
่ มีซอฟต์แวร์
ั ใหม่ด ้วยข ้อความป็ อปอัพ
เวอร์ชน
1.
เปิ ดผลิตภัณฑ์
2.
จากเมนู อ ัพเกรดซอฟต์แวร์ ตัง้ ค่า การแจ้งเตือน
การอ ัพเกรดโดยอ ัตโนม ัติ เป็ น เปิ ด
ั ใหม่ ผลิตภัณฑ์จะแจ ้ง
หากไม่มซ
ี อฟต์แวร์เวอร์ชน
คุณด ้วยข ้อความป็ อปอัพ
3.
หากต ้องการอัพเกรดเฟิ รม
์ แวร์ เลือก ใช ผลิตภัณฑ์
จะปิ ดโดยอัตโนมัต ิ เปิ ด และเริม
่ การอัพเกรด
4.
ป็ อปอัพความคืบหน ้าในการอัพเดตจะปรากฏขึน
้ เมือ
่
้ ผลิตภัณฑ์จะปิ ดโดยอัตโนมัต ิ
การอัพเดตเสร็จสิน
อีกครัง้
5.
่ ง เพือ
่ เปิ ดผลิตภัณฑ์
กดปุ่ ม เปิ ด/ปิ ดเครือ
หากคุณต ้องการยกเลิกการอัพเกรดขณะทีก
่ าร
อัพเกรดซอฟต์แวร์กําลังดาวน์โหลดอยู่ ให ้กดปุ่ ม v
โดยออนไลน์
่ มต่ออินเทอร์เน็ ตเพือ
ั
ผลิตภัณฑ์ของคุณต ้องเชือ
่ ใช ้ฟั งก์ชน
โดยออนไลน์ นํ าแผ่นดิสก์ทงั ้ หมดออกก่อนทีค
่ ณ
ุ จะเริม
่
ต ้น
1.
เลือก โดยออนไลน์ แล ้วกดปุ่ ม v ข ้อความ กําลัง
่ มต่อเซิรฟ
เชือ
์ เวอร์ จะปรากฏขึน
้
2.
หากมีอพ
ั เดตให ้เลือก ข ้อความป็ อปอัพจะปรากฏขึน
้
และถามว่าคุณต ้องการอัพเกรดหรือไม่ หากคุณเลือก
ใช, ผลิตภัณฑ์จะปิ ดโดยอัตโนมัต ิ เปิ ด และเริม
่ การ
อัพเกรด
3.
ป็ อปอัพความคืบหน ้าในการอัพเดตจะปรากฏขึน
้ เมือ
่
้ ผลิตภัณฑ์จะปิ ดโดยอัตโนมัต ิ
การอัพเดตเสร็จสิน
อีกครัง้
4.
กดปุ่ ม เปิ ด/ปิ ดเครือ
่ ง เพือ
่ เปิ ดผลิตภัณฑ์
การตงค่
ั้ า DLNA
DLNA ช่วยให ้คุณสามารถเล่นเพลง วิดโี อ และไฟล์
ี องคุณผ่านทางเครือ
ภาพถ่ายทีจ่ ัดเก็บอยูใ่ นพีซข
่ ง
โฮมเธียเตอร์ ของคุณ ในการใช ้ DLNA คุณต ้องติดตัง้
ซอฟต์แวร์ DLNA หรือมีซอฟต์แวร์ ติดตัง้ อยูแ
่ ล ้วในพีซ ี
่ มต่อโฮมเธียเตอร์กบ
ี องคุณผ่านทาง
ของคุณ และเชือ
ั พีซข
เครือข่าย (ดูหน ้า 14)
✎
ี ใี่ ช ้ระบบปฏิบต
พีซท
ั ก
ิ าร Windows 7 และ Windows
8 มีซอฟต์แวร์ DLNA (Play To) ติดตัง้ มาอยูแ
่ ล ้ว
25 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 25
2015-03-16
10:44:37
การเล่นเนือ
้ หา
ระบบโฮมซีเนม่าของคุณสามารถเล่นเนือ
้ หาทีอ
่ ยูบ
่ นแผ่น
ดิสก์ Blu-ray/DVD/CD, อุปกรณ์ USB, พีซ,ี สมาร์ทโฟน,
แท็บเล็ต และในแอปพลิเคชัน
ี รืออุปกรณ์เคลือ
หากต ้องการเล่นเนือ
้ หาทีอ
่ ยูบ
่ นพีซห
่ นที่
่ มต่อพีซห
ี รืออุปกรณ์เคลือ
คุณต ้องเชือ
่ นทีแ
่ ละผลิตภัณฑ์
กับ
เครือข่ายของคุณ หากต ้องการเล่นเนือ
้ หาบนพีซ ี
คุณต ้องดาวน์โหลดและติดตัง้ ซอฟต์แวร์เครือข่าย DLNA
ี องคุณอยูแ
หรือมีซอฟต์แวร์เครือข่าย DLNA บนพีซข
่ ล ้ว
✎
ี ใี่ ช ้ระบบปฏิบต
พีซท
ั ก
ิ าร Windows 7 และ Windows
8 มีซอฟต์แวร์ DLNA (Play To) ติดตัง้ มาอยูแ
่ ล ้ว
ั
การสล ับอุปกรณ์แหล่งสญญาณ
่ มต่ออุปกรณ์ภายนอกสองเครือ
หากเชือ
่ งขึน
้ ไปกับตัวเครือ
่ ง
หลัก คุณจะสามารถใช ้วิธก
ี ารใดวิธก
ี ารหนึง่ จากสามวิธก
ี าร
ทีอ
่ ธิบายด ้านล่างเพือ
่ เปลีย
่ นอุปกรณ์ต ้นทาง
วิธท
ี ี่ 1
จากหน ้าจอโฮม ใช ้ปุ่ ม ▲▼◄► เพือ
่ เลือ
่ นไปยัง เปลีย
่ น
อุปกรณ์ แล ้วกด v
หน ้าต่างป็ อปอัพ เปลีย
่ นอุปกรณ์ จะปรากฏขึน
้ ใช ้ปุ่ ม
▲▼ เพือ
่ เลือ
่ นไปยังอุปกรณ์ทต
ี่ ้องการ แล ้วกด v
วิธท
ี ี่ 2
หากคุณเลือ
่ นไปยัง ภาพ, วีดโี อ, ดนตรี หรือเนือ
้ หาบน
ไฟล์ รายการโฟลเดอร์และไฟล์จะปรากฏขึน
้ กดปุ่ ม สีแดง
(A) เพือ
่ แสดงหน ้าต่างป็ อปอัพ เปลีย
่ นอุปกรณ์ ใช ้ปุ่ ม
▲▼ เพือ
่ เลือ
่ นไปยังอุปกรณ์ทต
ี่ ้องการ แล ้วกด v
วิธท
ี ี่ 3
่ มต่อเป็ นครัง้ แรก หน ้าต่างป็ อปอัพจะ
เมือ
่ อุปกรณ์เชือ
ปรากฏขึน
้ ในป็ อปอัพ คุณสามารถเปลีย
่ นแปลงอุปกรณ์
ต ้นทางโดยใช ้ปุ่ ม ◄► แล ้วกด v
3.
กดปุ่ ม  เพือ
่ ปิ ดถาดวางแผ่นดิสก์
การเล่นเริม
่ ต ้นโดยอัตโนมัต ิ
4.
หากไม่เริม
่ เล่นอัตโนมัต ิ กดปุ่ ม z บนรีโมท
การเก็บและจ ัดการแผ่นดิสก์
• การถือแผ่นดิสก์
- ลายนิว้ มือหรือรอยขีดข่วนบนดิสก์
อาจลดคุณภาพของเสียงและภาพ
หรืออาจทําให ้เกิดการเล่นข ้ามได ้
- อย่าจับทีพ
่ น
ื้ ผิวของแผ่นดิสก์ด ้านทีม
่ ข
ี ้อมูลบันทึกไว ้
- จับแผ่นดิสก์ทข
ี่ อบ เพือ
่ ไม่ให ้มีรอยนิว้ มือปรากฏบน
ผิวหน ้าดิสก์
- อย่าติดกระดาษหรือเทปกาวบนแผ่นดิสก์
• การทําความสะอาดแผ่นดิสก์
- เมือ
่ มีรอยนิว้ มือหรือสิง่ สกปรกเกาะบน
ดิสก์ ให ้ทําความสะอาดโดยใช ้นํ้ ายา
ทําความสะอาดอย่างอ่อนละลายนํ้ า และ
เช็ดด ้วยผ ้านุ่ม
- ขณะทําความสะอาด เช็ดเบาๆ จากด ้านในดิสก์ออก
ไปทางด ้านนอกดิสก์
- การเก็บแผ่นดิสก์
 อย่าให ้แผ่นดิสก์ถก
ู แสงแดดโดยตรง
 เก็บแผ่นไว ้ในบริเวณทีเ่ ย็นและอากาศถ่ายเท
 เก็บแผ่นไว ้ในซองทีส
่ ะอาดโดยวางดิสก์ในแนว
ตัง้
้ ันทึก
้ หาทีผ
การเล่นแผ่นดิสก์ทม
ี่ เี นือ
่ ใู ้ ชบ
คุณสามารถเล่นไฟล์มล
ั ติมเี ดียทีบ
่ น
ั ทึกไว ้บนแผ่นดิสก์
Blu-ray, DVD หรือ CD
1.
วางแผ่นดิสก์ทผ
ี่ ู ้ใช ้บันทึกลงในถาดวางแผ่นดิสก์โดย
หงายด ้านทีม
่ ข
ี ้อความสกรีนขึน
้ แล ้วปิ ดถาด
ใช ้ปุ่ ม ▲▼◄► เพือ
่ เลือกชนิดของเนือ
้ หาทีค
่ ณ
ุ
ต ้องการดูหรือเล่น ได ้แก่ ภาพ, วีดโี อ หรือดนตรีี
แล ้วกดปุ่ ม v
หรือ
2-1. เลือก เล่นดิสก์ จากหน ้าจอโฮม หน ้าจอ เล่นดิสก์
จะปรากฏขึน
้ ใช ้ปุ่ ม ▲▼ เพือ
่ เลือกชนิดของเนือ
้ หาที่
ต ้องการ ได ้แก่ ภาพ, วีดโี อ หรือ ดนตรี
2.
การเล่นดิสก์เพือ
่ การค้า
1.
กดปุ่ ม  เพือ
่ เปิ ดถาดวางแผ่นดิสก์
2.
วางดิสก์เบาๆ ลงในถาดวางแผ่นดิสก์โดยหันด ้าน
ฉลากขึน
้
26 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 26
2015-03-16
10:44:37
3.
หน ้าจอจะปรากฏรายการเนือ
้ หาของดิสก์ คุณจะเห็น
โฟลเดอร์ ไฟล์ หรือทัง้ สองอย่างขึน
้ อยูก
่ บ
ั วิธก
ี ารจัด
เรียงเนือ
้ หา
4.
่ เลือกโฟลเดอร์ แล ้ว
หากจําเป็ น ใช ้ปุ่ ม ▲▼◄► เพือ
กดปุ่ ม v
5.
ใช ้ปุ่ ม ▲▼◄► เพือ
่ เลือกไฟล์เพือ
่ ดูหรือเล่น แล ้ว
กดปุ่ ม v
6.
กดปุ่ ม RETURN ครัง้ ขึน
้ ไปเพือ
่ ออกจากหน ้าจอ
ปั จจุบน
ั ออกจากโฟลเดอร์ หรือเพือ
่ ย ้อนกลับไปที่
หน ้าจอ
โฮม กดปุ่ ม EXIT เพือ
่ ย ้อนกลับไปทีห
่ น ้าจอ โฮม
โดยตรง
่ ธิบายวิธก
ี าร
ไปทีห
่ น ้า 28~32 สําหรับคําแนะนํ าทีอ
ควบคุมการเล่นของวิดโี อ เพลง และรูปภาพบนดิสก์
7.
่ มต่ออุปกรณ์ USB
วิธก
ี ารที่ 1 : หากคุณเชือ
ขณะทีผ
่ ลิตภ ัณฑ์เปิ ดอยู่
4.
5.
6.
วิธก
ี ารที่ 2 : หากเปิ ดผลิตภ ัณฑ์หล ังจากทีค
่ ณ
ุ
่ มต่ออุปกรณ์ USB
เชือ
1.
เปิ ดผลิตภัณฑ์
2.
กด เปลีย
่ นอุปกรณ์ และเลือกอุปกรณ์ USB
3.
กดปุ่ ม ◄► เพือ
่ เลือก ภาพ, วีดโี อ หรือ ดนตรี บน
หน ้าจอโฮม แล ้วกดปุ่ ม v
4.
หากจําเป็ น ใช ้ปุ่ ม ▲▼◄► เพือ
่ เลือกโฟลเดอร์ แล ้ว
กดปุ่ ม v
เลือกไฟล์เพือ
่ ดูหรือเล่น แล ้วกดปุ่ ม v
่ ออกจากโฟลเดอร์หรือกดปุ่ ม
กดปุ่ ม RETURN เพือ
EXIT เพือ
่ ย ้อนกลับไปทีห
่ น ้าจอ โฮม
ไปทีห
่ น ้า 28~32 สําหรับคําแนะนํ าทีอ
่ ธิบายวิธก
ี าร
ควบคุมการเล่นของวิดโี อ เพลง และรูปภาพบน
อุปกรณ์ USB
5.
6.
7.
่ มต่ออุปกรณ์ใหม่" จะปรากฏขึน
ป็ อปอัพ "เชือ
้
1.
เล่นดิสก์
ภาพ
วีดโี อ
ดนตรี
่ มต่ออุปกรณ์ใหม่
เชือ
STORAGE DEVICE
✎
หากคุณใส่แผ่นดิสก์ขณะเล่นอุปกรณ์ USB หรือ
่ นเป็ น "ดิสก์" โดย
โทรศัพท์ โหมดอุปกรณ์จะเปลีย
อัตโนมัต ิ
✎
หากโทรศัพท์มอ
ื ถือของคุณสามารถใช ้งานร่วมกับ
DLNA คุณจะสามารถเล่นเนือ
้ หาบนโทรศัพท์โดยไม่
ต ้องต่อสาย USB (ดูหน ้า 36)
ภาพ
วีดโี อ
ไม่มด
ี ส
ิ ก์
ดนตรี
> ย้าย
แอป 1
✎
2.
แอป 2
หากจําเป็ น ใช ้ปุ่ ม ▲▼◄► เพือ
่ เลือกโฟลเดอร์ แล ้ว
กดปุ่ ม v
เลือกไฟล์เพือ
่ ดูหรือเล่น แล ้วกดปุ่ ม v
่ ออกจากโฟลเดอร์หรือกดปุ่ ม
กดปุ่ ม RETURN เพือ
EXIT เพือ
่ ย ้อนกลับไปทีห
่ น ้าจอ โฮม
ไปทีห
่ น ้า 28~32 สําหรับคําแนะนํ าทีอ
่ ธิบายวิธก
ี าร
ควบคุมการเล่นของวิดโี อ เพลง และรูปภาพบน
อุปกรณ์ USB
การเล่นเนือ
้ หา
การเล่นไฟล์บนอุปกรณ์ USB
มี 2 วิธท
ี ค
ี่ ณ
ุ สามารถใช ้เพือ
่ เล่นหรือดูไฟล์มล
ั ติมเี ดียทีอ
่ ยู่
บนอุปกรณ์ USB ผ่านผลิตภัณฑ์ของคุณ
3.
แอป 3
แอป 4
" ป้อน
Opera TV เพิม
่ เติม
Store
' กล ับ
Screen เปลีย่ น
Mirroring อุปกรณ์
ฟังก์ชนั การตงค่
ั้ า
หากป็ อปอัพไม่ปรากฏ โปรดไปทีว่ ธิ ท
ี ี่ 2
ใช ้ปุ่ ม ▲▼ เพือ
่ เลือก ภาพ, วีดโี อ หรือ ดนตรี แล ้ว
กดปุ่ ม v คุณจะเห็นโฟลเดอร์ ไฟล์ หรือทัง้ สอง
อย่างขึน
้ อยูก
่ บ
ั วิธก
ี ารจัดเรียงเนือ
้ หา
27 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 27
2015-03-16
10:44:38
การเล่นเนือ
้ หา
การควบคุมการเล่นวิดโี อ
คุณสามารถควบคุมการเล่นของเนือ
้ หาวิดโี อทีอ
่ ยูบ
่ นแผ่น
ดิสก์ Blu-ray/DVD, อุปกรณ์ USB, อุปกรณ์เคลือ
่ นที่ หรือ
ั บางอย่างทีป
่ รากฏในคูม
่ อ
ื นีอ
้ าจไม่สามารถใช ้
พีซ ี ฟั งก์ชน
งานได ้ โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์หรือเนือ
้ หา
้ าํ หร ับการ
ปุ่มต่าง ๆ บนรีโมทคอนโทรลทีใ่ ชส
เล่นวิดโี อ
DISC MENU
TITLE MENU
0
POPUP
2
1
2 การใช้เมนูดส
ิ ก์, เมนูเรือ
่ ง, เมนูป็อปอ ัพ และ
่ เรือ
รายชือ
่ ง
DISC MENU
ระหว่างการเล่น ให ้กดทีป
่ มนี
ุ่ เ้ พือ
่ แสดงเมนูดส
ิ ก์
TITLE MENU
ระหว่างการเล่น ให ้กดทีป
่ มนี
ุ่ เ้ พือ
่ แสดงเมนูเรือ
่ ง
• หากดิสก์ของคุณมีรายการเพลง กดทีป
่ ม
ุ่ สีเขียว
(B) เพือ
่ ไปทีร่ ายการเพลง
POPUP MENU
ระหว่างการเล่น ให ้กดทีป
่ มนี
ุ่ เ้ พือ
่ แสดงเมนูป็อปอัพ
KARAOKE
HOME
3 การเล่นซํา้
REPEAT
3
1 ปุ่มทีเ่ กีย
่ วข้องก ับการเล่น
ผลิตภัณฑ์ไม่เล่นเสียงในโหมด ค้นหา ช้า หรือ ขน
ั้
่ ารเล่นตามความเร็วปกติ กด
• เมือ
่ ต ้องการกลับสูก
ปุ่ ม z
1.
ในระหว่างการเล่น กดปุ่ ม REPEAT ที่
รีโมทคอนโทรล
2.
่ ฉาก ทงหมด
กดปุ่ ม ▲▼ เพือ
่ เลือก ปิ ด ชือ
ั้
หรือ เล่นซํา้ A-B จากนัน
้ กดปุ่ ม v
เล่นซํา้ A-B
1.
กดปุ่ ม v ทีจ่ ด
ุ ซึง่ คุณต ้องการให ้เริม
่ ต ้นเล่น
ซํา้ (A)
เริม
่ ต ้นการเล่น
2.
กดปุ่ ม v ทีจ่ ด
ุ ซึง่ คุณต ้องการให ้หยุดเล่นซํา้ (B)
x
หยุดการเล่น
3.
ในการกลับไปเล่นตามปกติ ให ้กดปุ่ ม REPEAT
อีกครัง้
y
หยุดเล่นชัว่ คราว
4.
การเล่นแบบ
เคลือ
่ นไหว
เร็ว
ระหว่างการเล่น กดปุ่ ม 1 หรือ 2
แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กด 1 หรือ 2
ความเร็วในการเล่นจะเปลีย
่ นไป
✎
หน ้าจออาจไม่แสดงตัวเลือกการเล่นซํา้ ทัง้ หมด
ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์
✎
การเล่นแบบ
เคลือ
่ นไหวช้า
ในโหมดหยุดชัว่ คราว กดปุ่ ม 2
แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กด 2 ความเร็วใน
การเล่นจะเปลีย
่ นไป
่ ทันที ดําเนิน
หน ้าจออาจไม่แสดง ฉาก หรือ ชือ
การต่อเพือ
่ กดปุ่ ม ▲▼ จนกว่าตัวเลือกของคุณจะ
อยูใ่ นฟิ ลด์ทเี่ กีย
่ วข ้อง
✎
การเล่นแบบ
เคลือ
่ นไหว
เป็นลําด ับ
ในโหมดหยุดชัว่ คราว กดปุ่ ม y
แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กด y เฟรมใหม่จะ
ปรากฏขึน
้
ในการกลับไปเล่นตามปกติ กดปุ่ ม REPEAT อีก
ครัง้ กดปุ่ ม ▲▼ เพือ
่ เลือก ปิ ด แล ้วกดปุ่ ม v
✎
หน ้าจออาจไม่แสดง เล่นซํา้ A-B ทันที ดําเนินการ
ต่อเพือ
่ กดปุ่ ม ▲▼ จนกว่า เล่นซํา้ A-B จะอยูใ่ น
ฟิ ลด์ทเี่ กีย
่ วข ้อง
การเล่นแบบ
เคลือ
่ นไหว
ข้าม
ระหว่างการเล่น กดปุ่ ม < หรือ >
แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กดปุ่ ม < หรือ <
ดิสก์จะเลือ
่ นไปทีบ
่ ทหรือไฟล์กอ
่ น
หน ้าหรือถัดไป
✎
คุณต ้องตัง้ ให ้จุด (B) อยูห
่ ลังจุด (A) ในเวลาการ
เล่นอย่างน ้อย 5 วินาที
z
กดปุ่ ม v
28 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 28
2015-03-16
10:44:39
การใชเ้ มนูเครือ
่ งมือ
การเลือกเมนูทป
ี่ รากฏเมือ
่ เล่นแผ่นดิสก์ BD/DVD
ระหว่างการเล่น กดปุ่ ม TOOLS
เท่านน
ั้
่
ชือ
ฉาก
หากมีมากกว่าหนึง่ เรือ
่ งบนแผ่นดิสก์หรืออุปกรณ์ คุณ
่ ทีต
ต ้องเลือ
่ นไปทีห
่ รือเลือกชือ
่ ้องการ
ช่วยให ้คุณเลือ
่ นไปยังบททีค
่ ณ
ุ ต ้องการรับชม
✎
เสียง
่ เรือ
เมือ
่ ค ้นหาชือ
่ งใน DVD ในโหมดหยุด กดปุ่ ม
่ เรือ
TOOLS และหมายเลขชือ
่ ง (01,02,...) ทีค
่ ณ
ุ
ต ้องการ
ช่วยให ้คุณตัง้ ค่าภาษาเสียงทีต
่ ้องการ
คําบรรยาย
เวลาเล่น
ช่วยให ้คุณตัง้ ค่าภาษาคําบรรยายใต ้ภาพทีต
่ ้องการ
ช่วยให ้คุณไปยังจุดการเล่นทีเ่ ฉพาะเจาะจง ใช ้ปุ่ ม
ตัวเลขเพือ
่ ป้ อนจุดการเล่น
มุม
การดูฉากจากมุมอืน
่ ตัวเลือก มุม จะแสดงหมายเลขมุม
ทีส
่ ามารถดูได ้ (1/1, 1/2, 1/3 ฯลฯ)
โหมดเล่นซํา้
วิดโี อ BONUSVIEW
เสียง BONUSVIEW
ช่วยให ้คุณตัง้ ค่าตัวเลือก Bonusview ทีต
่ ้องการ
ซิงค์เสียง
่ ให ้เสียงตรงกับ
ช่วยให ้คุณปรับการหน่วงเวลาเสียงเพือ
ภาพ คุณสามารถตัง้ ค่าการหน่วงจาก 0-300 มิลลิวน
ิ าที
โหมดอีควอไลเซอร์
การเลือกเมนูทป
ี่ รากฏเมือ
่ เล่นไฟล์เท่านน
ั้
เต็มจอ
การตงค่
ั้ าอีควอไลเซอร์
ช่วยให ้คุณเลือกขนาดเต็มหน ้าจอทีต
่ ้องการ คุณ
สามารถเลือก ต้นฉบ ับ โหมด1 (ใหญ่ขน
ึ้ ) และ
โหมด2 (ใหญ่ทส
ี่ ด
ุ )
ช่วยให ้คุณตัง้ ค่าอีควอไลเซอร์ได ้
ข้อมูล
✎
เลือกเพือ
่ ดูข ้อมูลไฟล์วด
ิ โี อ
เปิ ด โหมดอีควอไลเซอร์ เพือ
่ ใช ้อีควอไลเซอร์
่ โหมดอีค
การตงค่
ั้ าอีควอไลเซอร์ จะปรากฏเมือ
่ ี่ เปิ ด เท่านัน
้
วอไลเซอร์ อยูท
การตงค่
ั้ าภาพ
การเล่นเนือ
้ หา
ช่วยให ้คุณเล่นซํา้ เรือ
่ ง บททีเ่ ฉพาะเจาะจง หรือส่วนทีม
่ ี
เครือ
่ งหมายกํากับ
✎
เมนูเครือ
่ งมืออาจแตกต่างกัน ขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์หรือ
ื่ จัดเก็บ อาจไม่แสดงตัวเลือกทัง้ หมด
อุปกรณ์สอ
ช่วยให ้คุณตัง้ ค่าโหมดภาพถ่าย
 โหมด
- ผูใ้ ช้ : ไปยัง การตงค่
ั้ าขนสู
ั้ ง ทีเ่ ปิ ดใช ้งานและ
ั ความสว่าง,
กดปุ่ ม v ช่วยให ้คุณปรับฟั งก์ชน
ความเข้ม, สี, และ ความคมช ัด ด ้วยตนเอง
- ไดนามิค : เลือกการตัง้ ค่านีเ้ พือ
่ เพิม
่ ความคมชัด
- ปกติ : เลือกการตัง้ ค่านีส
้ ําหรับใช ้ในการรับชม
ทัว่ ไป
- ภาพยนตร์ : โหมดนีเ้ ป็ นการตัง้ ค่าทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ
สําหรับการชมภาพยนตร์
29 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 29
2015-03-16
10:44:40
การเล่นเนือ
้ หา
การสร้างรายการเล่นของวิดโี อ
คุณสามารถสร ้างรายการเล่นของไฟล์วด
ิ โี อในวิธก
ี ารที่
ใกล ้เคียง
กับการสร ้างรายการเล่นของไฟล์เพลง ดูคําแนะนํ าในหน ้า
31 เลือกไฟล์วด
ิ โี อแทนไฟล์เพลง
้ าํ หร ับการ
ปุ่มต่าง ๆ บนรีโมทคอนโทรลทีใ่ ชส
เล่นเพลง
1
การเล่นแผ่นเพลงเพือ
่ การค้าทีบ
่ ันทึก
ไว้ลว่ งหน้า
Pl li
Playlist
โหมดเล่นซํา้
เพลง
โหมดอีควอไลเซอร์
ปิ ด
CD
2.
✎
" พ ัก
04:02
03:43
TRACK 006
03:40
c เลือก
เครือ
่ งมือ
POPUP
หากต ้องการเล่นแทร็กทีเ่ ฉพาะเจาะจง ใช ้ปุ่ ม ▲▼
บนรีโมทเพือ
่ เลือกแทร็ก แล ้วกดปุ่ ม v
4
5
6
1
ปุ่ ม ต ัวเลข : ระหว่างการเล่นในรายการเล่น กด
หมายเลขแทร็กทีต
่ ้องการ ระบบจะเล่นแทร็ก
ทีเ่ ลือก
2
ข้าม : ระหว่างการเล่น กดปุ่ ม < หรือ > เพือ
่
เลือ
่ นไปยังแทร็กเพลงก่อนหน ้าหรือแทร็กเพลง
ถัดไป
3
ปุ่ ม 5 : หยุดแทร็ค
4
เล่นแบบรวดเร็ว (ซีดเี พลง (CD-DA)
เท่านน)
ั้ :
ระหว่างการเล่น กดปุ่ ม 1 หรือ 2
แต่ละครัง้ ทีค
่ ณ
ุ กด 1 หรือ 2 ความเร็วในการ
เล่นจะเปลีย
่ นไป
5
ปุ่ ม y : หยุดแทร็คชัว่ คราว
6
ปุ่ ม z : เล่นแทร็คทีเ่ ลือกปั จจุบน
ั
r กล ับ
สําหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการเล่นเพลง ดู การ
ควบคุมการเล่นเพลง ด ้านล่าง
9
TITLE MENU
3
> ย้าย < ปร ับ r กล ับ
TRACK 005
8
2
การบ ันทึกคาราโอเกะ
TRACK 004
6
0
ริป
00:00/00:00
3
5
7
0/16
เครือ
่ งมือ
TRACK 001
2
4
DISC MENU
ี เี พลง(CD-DA) หรือแผ่น MP3 ในถาดวาง
ใส่ซด
แผ่นดิสก์
• สําหรับแผ่น CD เพลง (CD-DA) แทร็กแรกจะเล่น
โดยอัตโนมัต ิ เล่นแทร็กในแผ่นตามลําดับทีถ
่ ก
ู
บันทึกมา
• สําหรับแผ่น MP3 กดปุ่ ม ◄► เพือ
่ เลือก ดนตรี
แล ้วกดปุ่ ม v
1.
1
การเล่นซํา้ แทร็ก
คุณสามารถตัง้ ค่าผลิตภัณฑ์ให ้เล่นซํา้ แทร็ก
การควบคุมการเล่นเพลง
คุณสามารถควบคุมการเล่นเนือ
้ หาเพลงทีอ
่ ยูบ
่ น DVD, CD,
ั ทีอ
่ ธิบายใน
USB, อุปกรณ์เคลือ
่ นที่ หรือพีซ ี บางฟั งก์ชน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์หรือเนือ
้ หา
คูม
่ อ
ื นีอ
้ าจไม่สามารถใช ้ได ้ ขึน
1.
ระหว่างการเล่นเพลง กดปุ่ ม TOOLS
2.
เลือก โหมดเล่นซํา้ แล ้วใช ้ปุ่ ม ◄► เพือ
่ เลือก ปิ ด,
่ แล ้วกด
เพลง หรือ ไฟล์เดียว, ทงหมด
ั้
หรือ สุม
ปุ่ ม v
30 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 30
2015-03-16
10:44:41
การสร้างรายการเล่นของเพลง
การริพ
หากกําลังเล่นเพลงจาก CD หรือ DVD เพือ
่ การค ้า
กดปุ่ ม x หรือ RETURN หน ้าจอรายการเพลง
จะปรากฏขึน
้ หากคุณกําลังสร ้างรายการเล่นจาก
เพลงบนดิสก์หรืออุปกรณ์ USB ทีผ
่ ู ้ใช ้สร ้างขึน
้ เข ้าสู่
รายการเพลงตามทีอ
่ ธิบายในหน ้า 26 หรือ 27
1.
2.
กดปุ่ ม ▲▼◄► เพือ
่ ไปทีไ่ ฟล์ทต
ี่ ้องการ แล ้วกดปุ่ ม
สีเหลือง (C) เพือ
่ เลือกไฟล์นัน
้ ทําซํา้ กระบวนการนี้
เพือ
่ เพิม
่ ไฟล์อน
ื่
3.
หากคุณต ้องการเลือกไฟล์ทงั ้ หมด กดปุ่ ม TOOLS
ใช ้ปุ่ ม ▲▼ เพือ
่ เลือก เลือกทงหมด
ั้
แล ้วกด v
หากคุณต ้องการยกเลิกการเลือกไฟล์ทงั ้ หมด กดปุ่ ม
TOOLS เลือก ไม่เลือกทงหมด
ั้
แล ้วกด v
ดนตรี
㾎
เลือก 1 ไฟล์
TRACK 001
TRACK 002
05:57
04:27
TRACK 003
TRACK 004
04:07
03:41
TRACK 005
TRACK 006
03:17
03:35
TRACK 007
TRACK 008
03:47
03:49
TRACK 009
TRACK 010
03:53
CD
a เปลีย่ นอุปกรณ์
1/2 หน้า
03:45
c เลือก
เครือ
่ งมือ
() ข้ามหน้า
เสียบอุปกรณ์ USB ในช่องเสียบ USB ทีด
่ ้านหน ้า
ของเครือ
่ ง
2.
่
ขณะทีห
่ น ้าจอการเล่นปรากฏขึน
้ ใช ้ปุ่ ม ▲▼ เพือ
เลือกแทร็ก แล ้วกดปุ่ ม สีเหลือง (C) เครือ
่ งหมายจะ
ปรากฏทีด
่ ้านซ ้ายของแทร็ก
3.
ทําซํา้ ขัน
้ ตอนที่ 2 เพือ
่ เลือกและทําเครือ
่ งหมาย
แทร็กเพิม
่
4.
หากต ้องการลบแทร็กออกจากรายการ ไปทีแ
่ ทร็กนัน
้
่ งหมายบน
แล ้วกดปุ่ ม สีเหลือง (C) อีกครัง้ เครือ
แทร็กจะถูกลบออก
5.
้ กดปุ่ ม TOOLS
เมือ
่ เสร็จสิน
เมนู เครือ
่ งมือ จะปรากฏขึน
้
6.
ใช ้ปุ่ ม ▲▼ เพือ
่ เลือก ริป, แล ้วกดปุ่ ม v หน ้าจอ
ริป จะปรากฏขึน
้
7.
ใช ้ปุ่ ม ▲▼ เพือ
่ เลือกอุปกรณ์ทเี่ ก็บไฟล์ทรี่ ป
ิ แล ้ว
กดปุ่ ม v
✎
่ มต่ออุปกรณ์ขณะการริปกําลังดําเนิน
ห ้ามตัดการเชือ
การ
8.
หากคุณต ้องการยกเลิกการริป กดปุ่ ม v แล ้วเลือก
ใช่ เลือก ไม่ใช่ เพือ
่ ทําการริปต่อ
9.
เมือ
่ การริปเสร็จสมบูรณ์ ข ้อความ "ริพเสร็จ
สมบูรณ์" จะปรากฏ กดปุ่ ม
r กล ับ
4.
ในการลบไฟล์จาก รายการเล่น, ไปทีไ่ ฟล์นัน
้ แล ้ว
กดปุ่ ม สีเหลือง (C)
5.
กดปุ่ ม v เพือ
่ เล่นไฟล์ทเี่ ลือก หน ้าจอ รายการ
เล่น จะปรากฏขึน
้
6.
หากต ้องการไปยังรายการเพลง กดปุ่ ม x หรือ
RETURN
7.
หากต ้องการกลับไปที่ รายการเล่น กดปุ่ ม v
✎
คุณสามารถสร ้างรายการเล่นสูงสุด 99 แทร็กบนซีด ี
เพลง (CD-DA)
✎
หากคุณไปยังรายการเพลง จาก รายการเล่น แล ้วก
ลับไปยัง รายการเล่น รายการเล่น จะเริม
่ เล่นอีกครัง้
จากจุดเริม
่ ต ้น
การเล่นเนือ
้ หา
TRACK 001
1.
10. กดปุ่ ม v เพือ
่ กลับไปทีห
่ น ้าจอ การเล่น
✎
ั นีไ้ ม่สามารถใช ้งานกับแผ่น CD ระบบเสียง
ฟั งก์ชน
DTS
✎
✎
✎
ั นีอ
ฟั งก์ชน
้ าจไม่ได ้รับการสนับสนุนในดิสก์บางแผ่น
การริปจะเข ้ารหัสเพลงในรูปแบบ .mp3 ที่ 192kbps
บนหน ้าจอรายการแทร็ก คุณสามารถเลือก เลือก
ทงหมด
ั้
หรือ ไม่เลือกทงหมด
ั้
- ใช ้ เลือกทงหมด
ั้
เพือ
่ เลือกแทร็กทัง้ หมด แล ้วกด
ปุ่ ม v วิธน
ี จ
ี้ ะยกเลิกการเลือกแทร็กทีละแทร็ก
- ใช ้ ไม่เลือกทงหมด
ั้
เพือ
่ ยกเลิกการเลือกแทร็กที่
เลือกทัง้ หมดพร ้อมกัน
31 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 31
2015-03-16
10:44:42
การเล่นเนือ
้ หา
้ าราโอเกะ
การใชค
การแสดงภาพ
คุณสามารถแสดงภาพทีอ
่ ยูบ
่ น DVD, USB, อุปกรณ์
เคลือ
่ นทีห
่ รือพีซ ี
ั คาราโอเกะพร ้อมดนตรี
คุณสามารถเพลิดเพลินกับฟั งก์ชน
การใชเ้ มนูเครือ
่ งมือ
2.
ในเมนู โฮม เลือก การตงค่
ั้ า แล ้วกดปุ่ ม v
ระหว่างการเล่น กดปุ่ ม TOOLS
3.
เลือก เสียง แล ้วกดปุ่ ม v
4.
เลือก คาราโอเกะของฉ ัน, แล ้วกดปุ่ ม v
• คุณสามารถตรวจสอบคะแนนคาราโอเกะ และปรับ
ระดับเสียงร ้องในการเล่นเพลง
• คะแนนคาราโอเกะของคุณจะแสดงอัตโนมัต ิ หาก
การให้คะแนนคาราโอเกะ ถูกตัง้ ค่าเป็ น เปิ ด
่ มต่อไมโครโฟนแล ้ว หากคุณไม่ต ้องการ
และเชือ
ดูคะแนน ตัง้ ค่า การให้คะแนนคาราโอเกะ เป็ น
ปิ ด
• หากคุณต ้องการลดระดับเสียงร ้องในเสียงดัง้ เดิม
เลือก ลดเสียงน ักร้อง ในการตัง้ ค่า คาราโอเกะ
ของฉ ัน
1.
เริม
่ ต้นสไลด์โชว์ / หยุดสไลด์โชว์
เลือกเพือ
่ เล่น/หยุดสไลด์โชว์ชวั่ คราว
ความเร็วสไลด์โชว์
เลือกเพือ
่ ปรับความเร็วของสไลด์โชว์
้ หล ัง
เพลงพืน
เลือกเพือ
่ ฟั งเพลงขณะชมสไลด์โชว์
ซูม
่ มต่อไมโครโฟนทีด
เชือ
่ ้านหน ้าของผลิตภัณฑ์
เลือกเพือ
่ ขยายภาพปั จจุบน
ั (ขยายเพิม
่ สูงสุดถึง 4 เท่า)
การบ ันทึก
หมุน
คุณสามารถทําการบันทึกคาราโอเกะพร ้อมทัง้ ดนตรี
ิ
เลือกเพือ
่ หมุนภาพ (จะหมุนภาพแบบตามเข็มนาฬกา
ิ
หรือทวนเข็มนาฬกา)
1.
่ เลือก การ
ระหว่างการเล่น กดปุ่ ม TOOLS เพือ
บ ันทึกคาราโอเกะ แล ้วกดปุ่ ม v
ข้อมูล
2.
้ การบันทึก
กดปุ่ ม x หากคุณต ้องการเสร็จสิน
3.
้ โฟลเดอร์คาราโอเกะจะถูกสร ้าง
เมือ
่ บันทึกเสร็จสิน
ื่ จัดเก็บ USB และบันทึกเป็ นรูปแบบ
ขึน
้ ในไดรเวอร์สอ
KARAOKE.mp3
่ และขนาด ฯลฯ
แสดงข ้อมูลภาพ รวมถึงชือ
✎
เมนู เครือ
่ งมือ อาจแตกต่างกัน ขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์
ื่ จัดเก็บ อาจไม่แสดงตัวเลือกทัง้ หมด
หรืออุปกรณ์สอ
✎
ั เพลงพืน
สําหรับการเปิ ดใช ้งานฟั งก์ชน
้ หลัง ไฟล์
่ จัดเก็บข ้อมูลเดียวกันกับไฟล์
ภาพถ่ายควรอยูใ่ นสือ
เพลง อย่างไรก็ตาม คุณภาพเสียงอาจได ้รับผลกระทบ
จากอัตราบิตของไฟล์ MP3 ขนาดของภาพถ่าย และ
วิธก
ี ารเข ้ารหัส
✎
ื่
หากต ้องการบันทึกไฟล์การบันทึก ต ้องใส่ไดรเวอร์สอ
จัดเก็บ USB
✎
ไฟล์การบันทึกจะปรากฏขึน
้ หากคุณเข ้าสู่ ภาพ, วีดโี อ
และ ดนตรี อีกครัง้
✎
หากคุณได ้ยินเสียงผิดปกติ (เสียงแหลมหรือเสียง
หอน) ขณะเล่นคุณสมบัตค
ิ าราโอเกะ ให ้เลือ
่ น
ไมโครโฟนออกห่างจากลําโพง หรือลดระดับเสียง
ไมโครโฟนหรือระดับเสียงลําโพง
✎
ไมโครโฟนไม่ทํางานในโหมด D. IN, AUX, FM
และ BT
✎
การให ้คะแนนคาราโอเกะจะแสดงคะแนนโดยอัตโนมัต ิ
เมือ
่ การให้คะแนนคาราโอเกะ ถูกตัง้ เป็ น เปิ ด และ
่ มต่อไมโครโฟนแล ้ว ตัดการเชือ
่ มต่อไมโครโฟน
เชือ
หากคุณไม่ต ้องการแสดงคะแนน
✎
สามารถใช ้งานไมค์ได ้ใน 10 วินาทีหลังจากเมนู โฮม
ปรากฏบนหน ้าจอ
การสร้างรายการเล่นของภาพถ่าย
คุณสามารถสร ้างรายการเล่นของภาพถ่ายเกือบจะ
ในแบบเดียวกับทีส
่ ร ้างรายการเล่นของเพลง ดูคําแนะนํ า
ในหน ้า 31 เลือกไฟล์ภาพถ่ายแทนไฟล์เพลง
32 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 32
2015-03-16
10:44:44
่ มต่อระบบโฮมซีเนม่าก ับอุปกรณ์
การเชือ
การใช ้ Bluetooth
คุณสามารถใช ้อุปกรณ์ Bluetooth เพือ
่ เพลิดเพลินกับ
เพลงด ้วยเสียงสเตอริโอคุณภาพสูงโดยไม่ต ้องใช ้สายใดๆ!
Bluetooth
• ระยะการจับคู่ : สูงสุด 2 ม.,
ระยะการทํางาน: สูงสุด 10 ม.
• การทํางานทีแ
่ ท ้จริงอาจแตกต่างไปขึน
้ อยูก
่ บ
ั สภาพ
แวดล ้อมของคุณแม ้ว่าคุณจะใช ้อุปกรณ์ภายในระยะ
การทํางานก็ตาม
่ มต่อ
เชือ
อุปกรณ์ Bluetooth
Bluetooth คืออะไร
ก่อนทีค
่ ณ
ุ จะเริม
่ ต ้น ให ้ยืนยันว่าอุปกรณ์ Bluetooth
ั ชุดหูฟังสเตอริโอทีใ่ ช ้งาน Bluetooth ได ้
สนับสนุนฟั งก์ชน
1.
่ แสดง
กดปุ่ ม FUNCTION บนรีโมทคอนโทรลเพือ
ข ้อความ BT
2.
เลือกเมนู Bluetooth บนอุปกรณ์ Bluetooth ทีค
่ ณ
ุ
่ มต่อ สําหรับคําแนะนํ า
ต ้องการเชือ
โปรดดูคม
ู่ อ
ื การใช ้งานของอุปกรณ์ Bluetooth
3.
เลือก "[HTS]JXXXXX" จากรายการทีพ
่ บ
่ มต่อกับอุปกรณ์
• เมือ
่ ระบบโฮมซีเนม่าเชือ
่ อุปกรณ์ของอุปกรณ์ Bluetooth
Bluetooth แล ้วชือ
่ มต่อแล ้วตามด ้วยชือ
่ ของโฮมซีเนม่าจะ
ทีเ่ ชือ
ปรากฏทีจ่ อแสดงผลด ้านหน ้าของโฮมซีเนม่า
4.
่ มต่อ
เล่นเพลงบนอุปกรณ์ทเี่ ชือ
• คุณสามารถฟั งเพลงบนอุปกรณ์ Bluetooth ที่
่ มต่อกับระบบโฮมซีเนม่าแล ้ว
เชือ
✎
ระบบโฮมซีเนม่าสนับสนุนข ้อมูล SBC คุณภาพ
ปานกลาง (สูงสุด 237kbps@48kHz) เท่านัน
้
และไม่สนับสนุนข ้อมูล SBC คุณภาพสูง
([email protected])
✎
สนับสนุนคุณสมบัต ิ AVRCP การทํางานอาจแตกต่าง
่ มต่อ
จากนี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ข ้อมูลจําเพาะของอุปกรณ์ทเี่ ชือ
✎
่ มต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth ทีส
เชือ
่ นับสนุนรูปแบบ
A2DP เท่านัน
้
✎
สามารถจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์ Bluetooth ครัง้ ละเครือ
่ งเดียว
เท่านัน
้
✎
ั การค ้นหาหรือการเชือ
่ มต่ออาจทํางานไม่
ฟั งก์ชน
เหมาะสมในกรณีตอ
่ ไปนี้
- หากมีสนามไฟฟ้ าทีม
่ ค
ี วามแรงสูงใกล ้กับหรืออยู่
รอบๆ โฮมซีเนม่า
- หากอุปกรณ์ Bluetooth อืน
่ ๆ ถูกจับคูก
่ บ
ั ผลิตภัณฑ์
พร ้อมๆ กัน
การเล่นเนือ
้ หา
Bluetooth คือเทคโนโลยีทช
ี่ ว่ ยให ้อุปกรณ์ทใี่ ช ้งาน
่ มต่อกันได ้อย่างง่ายดาย โดยใช ้
Bluetooth ได ้สามารถเชือ
่ มต่อไร ้สายระยะสัน
้
การเชือ
• อุปกรณ์ Bluetooth อาจมีเสียงออกมาหรือทํางานผิด
ปกติ
- เมือ
่ ส่วนหนึง่ ส่วนใดของร่างกายของคุณสัมผัสกับ
ระบบรับ/ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ Bluetooth หรือ
ระบบโฮมซีเนม่า
- เมือ
่ เกิดการแปรเปลีย
่ นของไฟฟ้ าจากสิง่ กีดขวางที่
ั ในสํานักงาน
เกิดจากผนัง มุม หรือพาร์ทช
ิ น
ี่ ี
- เมือ
่ อุปกรณ์ถก
ู สัญญาณไฟฟ้ ารบกวนจากอุปกรณ์ทม
คลืน
่ ความถีเ่ ดียวกัน ซึง่ รวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ เตา
ไมโครเวฟ และ LAN ไร ้สาย
• จับคูโ่ ฮมซีเนม่ากับอุปกรณ์ Bluetooth ขณะทีอ
่ ป
ุ กรณ์
ทัง้ สองเครือ
่ งอยูใ่ กล ้กัน
• ยิง่ ระยะห่างระหว่างโฮมซีเนม่ากับอุปกรณ์ Bluetooth
มาก คุณภาพทีไ่ ด ้รับก็จะยิง่ ไม่ด ี
่ ม
หากระยะห่างเกินช่วงการใช ้งาน Bluetooth การเชือ
ต่อจะหลุด
ั เจน การเชือ
่ มต่อ
• ในบริเวณทีร่ ับสัญญาณไม่ชด
Bluetooth อาจทํางานไม่เหมาะสม
• โฮมซีเนม่ามีชว่ งรับสัญญาณทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพสูงสุดถึง
่ ม
10 เมตรจากทุกทิศทาง หากไม่มส
ี งิ่ กีดขวาง การเชือ
ต่อจะถูกตัดขาดโดยอัตโนมัตห
ิ ากอุปกรณ์อยูน
่ อกช่วง
นี้ แม ้อยูภ
่ ายในช่วงการใช ้งานนี้ คุณภาพเสียงอาจตํา่ ลง
จากสิง่ กีดขวาง เช่น ผนังหรือประตู
• อุปกรณ์ไร ้สายนีอ
้ าจทําให ้เกิดสัญญาณไฟฟ้ ารบกวน
ระหว่างการใช ้งาน
33 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 33
2015-03-16
10:44:44
การเล่นเนือ
้ หา
- หากอุปกรณ์ Bluetooth ปิ ด ไม่มอ
ี ยู่ หรือทํางาน
ผิดปกติ
โปรดทราบว่าอุปกรณ์ เช่น เตาไมโครเวฟ, อะแดปเตอร์
LAN ไร ้สาย, หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ และเตาแก๊ส ใช ้
ช่วงความถีเ่ ดียวกับอุปกรณ์ Bluetooth ซึง่ อาจทําให ้เกิด
สัญญาณไฟฟ้ ารบกวน
✎
เพือ
่ การใช ้งานร่วมกันอย่างดีทส
ี่ ด
ุ ระหว่างโฮมเธียเตอร์
กับอุปกรณ์ Bluetooth หรืออุปกรณ์อน
ื่ ใด เช่น
โทรศัพท์มอ
ื ถือ ขอแนะนํ าให ้คุณอัพเดตระบบปฏิบต
ั ิ
ั ล่าสุด
การของอุปกรณ์เป็ นเวอร์ชน
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth
การต ัดการเชือ
จากโฮมซีเนม่า
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth จากโฮมซี
คุณสามารถตัดการเชือ
เนม่า สําหรับคําแนะนํ า โปรดดูคม
ู่ อ
ื การใช ้งานของอุปกรณ์
Bluetooth
่ มต่อโฮมซีเนม่าจากอุปกรณ์ Bluetooth
• เมือ
่ ตัดการเชือ
โฮมซีเนม่าจะแสดงข ้อความ DISCONNECTED ที่
จอแสดงผลด ้านหน ้า
้ ารเริม
การใชก
่ ต้น Bluetooth ด่วน
่ มต่ออุปกรณ์อจ
ขณะทีร่ ะบบโฮมซีเนม่าปิ ด การเชือ
ั ฉริยะ
่ มต่อ Bluetooth
ของคุณกับผลิตภัณฑ์ผา่ นการเชือ
สามารถเปิ ดระบบโฮมซีเนม่าได ้
✎
ั เริม
่ มต่อสาย
่ เชือ
ฟั งก์ชน
่ อย่างเร็ว สามารถใช ้ได ้เมือ
ไฟ AC กับแหล่งจ่ายไฟ AC
✎
ั นี้ ตัง้ การตงค่
หากต ้องการใช ้ฟั งก์ชน
ั้ า > ระบบ >
เริม
่ อย่างเร็ว เป็ น เปิ ด
✎
ั นี้ ควรทําการเชือ
่ มต่อ
หากต ้องการใช ้ฟั งก์ชน
Bluetooth ระหว่างระบบโฮมซีเนม่าและอุปกรณ์
อัจฉริยะของคุณก่อน หรือควรหาระบบโฮมซีเนม่าให ้
พบจากรายการอุปกรณ์ Bluetooth ทีร่ ู ้จักในอุปกรณ์
อัจฉริยะของคุณ
่ มต่ออุปกรณ์อจ
1. เชือ
ั ฉริยะของคุณกับผลิตภัณฑ์ผา่ น
่ ม
Bluetooth (สําหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการเชือ
ต่อ Bluetooth โปรดดูคม
ู่ อ
ื อุปกรณ์อจ
ั ฉริยะของคุณ)
2.
่ มต่อโฮมซีเนม่าจากอุปกรณ์
การต ัดการเชือ
Bluetooth
กดปุ่ ม (
) ทีแ
่ ผงด ้านหน ้าของโฮมซีเนม่าเพือ
่ สลับจาก
BT เป็ นโหมดอืน
่ หรือปิ ดระบบโฮมซีเนม่า
่ มต่อระบบโฮมซีเนม่าโดยการ
• ยกเว ้นเมือ
่ คุณตัดการเชือ
ั อุปกรณ์ Bluetooth ทีเ่ ชือ
่ มต่อแล ้วจะรอ
เปลีย
่ นฟั งก์ชน
การตอบสนองจากโฮมซีเนม่าในระยะเวลาหนึง่ ก่อนที่
่ มต่อ (เวลาตัดการเชือ
่ มต่ออาจแตกต่างจาก
ตัดการเชือ
นี้ โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั อุปกรณ์ Bluetooth ทีใ่ ช ้)
✎
✎
่ มต่อ Bluetooth การเชือ
่ มต่อ
ในโหมดการเชือ
Bluetooth จะขาดหายไปหากระยะห่างระหว่าง
ระบบโฮมซีเนม่ากับอุปกรณ์ Bluetooth เกินระยะ 10
เมตร เมือ
่ อุปกรณ์ Bluetooth กลับมาอยูใ่ นช่วงทีม
่ ี
ประสิทธิภาพ หรือคุณรีสตาร์ทอุปกรณ์ Bluetooth คุณ
จะต ้องจับคูอ
่ ป
ุ กรณ์และระบบโฮมซีเนม่าอีกครัง้ เพือ
่
่ มต่อ
เชือ
ในโหมด Bluetooth ภาพพักหน ้าจอจะเริม
่ ขึน
้ หาก
อุปกรณ์ Bluetooth ยังคงอยูใ่ นสภาพพร ้อมใช ้งาน
่ มต่ออุปกรณ์ Bluetooth
นาน 5 นาที หากต ้องการเชือ
่ มต่ออุปกรณ์
อีกครัง้ ปิ ดภาพพักหน ้าจอ แล ้วเชือ
ในการปิ ดภาพพักหน ้าจอ ให ้กดทีป
่ มใดก็
ุ่
ได ้บน
รีโมทคอนโทรล (ปุ่ มระดับเสียง ปุ่ มตัวเลข ฯลฯ)
่ มต่อ ระบบโฮมซีเนม่าจะเปิ ดโดย
หลังจากเชือ
อัตโนมัตใิ นโหมด BT
• เลือกเพลงทีต
่ ้องการเพือ
่ เล่นบนอุปกรณ์อจ
ั ฉริยะ
ของคุณ
้ ่ มเอฟเฟ
การใชป
ุ
็ กต์พเิ ศษบน
รีโมทคอนโทรล
TV SOUND
TV SOUND
หากคุณมีทวี ท
ี รี่ องรับ Anynet+ (HDMI-CEC), ปุ่ ม TV
SOUND จะช่วยให ้คุณกําหนดเสียงทีวไี ปยังลําโพง
ของระบบ
โฮมซีเนม่าหรือลําโพงของทีว ี หากต ้องการใช ้งาน ทํา
ตามขัน
้ ตอนเหล่านี:้
1.
่ มต่อสาย HDMI กับทีวแ
เชือ
ี ละระบบโฮมซีเนม่า
(ดูหน ้า 13)
2.
ตัง้ ค่า Anynet+ (HDMI-CEC) เปิ ด เป็ น เปิ ด
ในระบบโฮมซีเนม่าและทีว ี
3.
กดปุ่ ม TV SOUND บนรีโมทคอนโทรล ข ้อความ
TV SOUND ON จะกะพริบบนจอแสดงผลของ
แผงด ้านหน ้าแล ้วเปลีย
่ นเป็ น D. IN
• เมือ
่ เปิ ดเสียงทีว ี เสียงทีวจี ะออกทางลําโพงของ
ระบบโฮมซีเนม่า
4.
กดปุ่ ม TV SOUND อีกครัง้ เพือ
่ ปิ ดเสียงทีว ี
• เมือ
่ ปิ ดเสียงทีว ี เสียงทีวจี ะออกทางลําโพงของ
่ มต่อ
ทีว ี Anynet+ ทีเ่ ชือ
34 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 34
2015-03-16
10:44:45
การใช้ TV SOUND :
1) เมือ
่ คุณต ้องการฟั งเสียงทีวผ
ี า่ นลําโพงของระบบ
โฮมซีเนม่า
2) เมือ
่ คุณต ้องการฟั งเสียงจากอุปกรณ์ USB ที่
่ บ
ั ทีวผ
ี า่ นลําโพงของระบบโฮมซีเนม่า
เสียบอยูก
ข้อมูลจําเพาะการรองร ับการปิ ด/เปิ ดเสียงทีว ี
การตงค่
ั้ า
Anynet+
(HDMI-CEC)
เปิ ด
ไม่มก
ี าร
ทํางาน
ปิ ดเสียงทีว ี
เสียงออกทาง
ลําโพง HTS
ปิ ดเสียงจาก
ลําโพง HTS
ปิ ดเสียงจาก
ลําโพงทีว ี
เสียงออกทาง
ลําโพงทีว ี
เสียงออกทาง
ลําโพง HTS
ปิ ดเสียงจาก
ลําโพง HTS
เสียงออกทาง
ลําโพงทีว ี
เสียงออกทาง
ลําโพงทีว ี
เสียงออกทาง
ลําโพง HTS
ปิ ดเสียงจาก
ลําโพง HTS
เสียงออกทาง
ลําโพงทีว ี
เสียงออกทาง
ลําโพงทีว ี
DSP/EQ
การเล่นเนือ
้ หา
ปิ ด
เปิ ดเสียงทีว ี
DSP/EQ
คุณสามารถปรับเสียงด ้วยโหมดเสียงต่างๆ
 DSPOFF : เลือกตัวเลือกนีเ้ พือ
่ ฟั งเสียงปกติ
่ มจริงและทรงพลังสําหรับ
 CINEMA : สร ้างเสียงทีส
ภาพยนตร์
 MUSIC : เหมาะสําหรับแหล่งสัญญาณเพลง
ทัง้ หมด
 GAME : เร่งเครือ
่ งวิดโี อเกมด ้วยเสียงทีก
่ ระหึม
่ และ
สมจริง
 M-STEREO (Multi Stereo) : สร ้างเสียงเซอร์
ราวด์สําหรับแหลงสัญญาณเข ้า 2 ช่องทาง
 POWER BASS : เพิม
่ เสียงเบส
 LOUD : ปรับปรุงลักษณะเสียงเบสให ้สอดคล ้องกับ
ระดับสัญญาณเสียงออก
 NIGHT : ให ้ประสิทธิภาพเสียงทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ สําหรับการ
รับฟั งยามคํา่ คืน
ด ้วยการบีบอัดช่วงเสียงไดนามิก และทําให ้เสียง
นุ่มละมุนขึน
้
 USER EQ : ให ้อีควอไลเซอร์ทผ
ี่ ู ้ใช ้สามารถปรับได ้
่ ชอบ
เพือ
่ คุณจะได ้ปรับเสียงเพลงตามแบบทีค
่ ณ
ุ ชืน
35 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 35
2015-03-16
10:44:46
บริการเครือข่าย
การใช ้ BD-LIVE™
3.
บนระบบโฮมซีเนม่า เลือก เปลีย
่ นอุปกรณ์
4.
ี องคุณในรายการอุปกรณ์
ใช ้ปุ่ ม 90 เพือ
่ เลือกพีซข
เลือกประเภทไฟล์ทค
ี่ ณ
ุ ต ้องการดูหรือเล่น ภาพ,
วีดโี อ หรือ ดนตรี แล ้วกด v
่ เลือกโฟลเดอร์ทม
ี่ ป
ใช ้ปุ่ ม 90., เพือ
ี ระเภทไฟล์
ทีค
่ ณ
ุ เลือก แล ้วกด v รายการไฟล์จะปรากฏขึน
้
1.
่ มต่อผลิตภัณฑ์กบ
เชือ
ั เครือข่าย
(ดูหน ้า 14)
5.
2.
กําหนดค่าการตัง้ ค่าเครือข่าย
(ดูหน ้า 21~23)
6.
7.
่ มต่อกับเครือข่ายของคุณแล ้ว คุณ
เมือ
่ ผลิตภัณฑ์เชือ
สามารถเพลิดเพลินกับเนือ
้ หาบริการทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
่ ร ้อมให ้บริการ โดยใช ้ดิสก์ทรี่ องรับ
ภาพยนตร์ตา่ งๆ ทีพ
BD-LIVE
1.
เสียบเมมโมรีส
่ ติ๊ ก USB เข ้ากับช่องเสียบ USB ที่
ด ้านหน ้าของผลิตภัณฑ์ แล ้วใช ้ การจ ัดการข้อมูล
BD เพือ
่ ตรวจสอบหน่วยความจําทีเ่ หลืออยู่ อุปกรณ์
หน่วยความจําต ้องมีพน
ื้ ทีว่ า่ งอย่างน ้อย 1GB เพือ
่
อํานวยความสะดวกต่อบริการ BD-LIVE
2.
เลือก การตงค่
ั้ า ทีห
่ น ้าจอ โฮม แล ้วกดปุ่ ม v
3.
เลือก ระบบ แล ้วกดปุ่ ม v
4.
เลือก การจ ัดการข้อมูล BD แล ้วกดปุ่ ม v
5.
เลือก เปลีย
่ นอุปกรณ์, แล ้วกดปุ่ ม v
6.
เลือก STORAGE DEVICE แล ้วกดปุ่ ม v
7.
่ นับสนุน BD-LIVE
ใส่แผ่นดิสก์ Blu-ray ทีส
8.
เลือกรายการจากรายการเนือ
้ หาบริการ BD-LIVE
ต่างๆ ทีผ
่ ู ้ผลิตดิสก์มใี ห ้
✎
เลือกไฟล์ทค
ี่ ณ
ุ ต ้องการดูหรือเล่น แล ้วกด v
✎
คุณสามารถสร ้างรายการเล่นจากไฟล์บนพีซใี นแบบ
เดียวกับทีค
่ ณ
ุ สร ้างรายการเล่นจากไฟล์บนอุปกรณ์
USB และดิสก์
✎
คุณสามารถควบคุมการเล่นไฟล์บนพีซใี นแบบเดียวกับ
ทีค
่ ณ
ุ ควบคุมการเล่นไฟล์บนอุปกรณ์ USB และแผ่น
ดิสก์ โดยมีข ้อยกเว ้นเล็กๆ น ้อยๆ
✎
ี ้วยการเลือก ภาพ,
คุณยังสามารถเข ้าถึงไฟล์บนพีซด
วีดโี อ หรือ ดนตรี บนหน ้าจอโฮมก่อน แล ้วเลือกพีซ ี
ของคุณจากรายการอุปกรณ์ทป
ี่ รากฏขึน
้
ั
แอปพลิเคชน
วิธก
ี ารใช ้ BD-LIVE และเนือ
้ หาทีม
่ ใี ห ้อาจแตกต่างกัน
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ผู ้ผลิตดิสก์
การใช ้ DLNA
ี า่ นระบบ
DLNA ช่วยให ้คุณเข ้าถึงและเล่นไฟล์ทอ
ี่ ยูบ
่ นพีซผ
โฮมซีเนม่า ทําตามคําแนะนํ าในคูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้ของ DLNA เพือ
่
ตัง้ ค่า DLNA บนพีซ ี และแท็กโฟลเดอร์และไฟล์ทค
ี่ ณ
ุ
ต ้องการแบ่งปั นกับระบบโฮมซีเนม่า ในการเข ้าถึงและเล่น
ี ลังจากทีค
ไฟล์ทอ
ี่ ยูบ
่ นพีซห
่ ณ
ุ ติดตัง้ DLNA แล ้ว ทําตาม
ขัน
้ ตอนเหล่านี:้
1.
เปิ ดพีซ ี ทีว ี และระบบโฮมซีเนม่า
2.
ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าเซิรฟ
์ เวอร์ DLNA ทีแ
่ บ่งปั นรัน
อยูบ
่ นพีซ ี
ระบบโฮมซีเนม่าของคุณนํ าเสนอคอลเล็กชันข่าวสาร
ภาพยนตร์ รายงานสภาพอากาศ และเนือ
้ หาอืน
่ ๆ ที่
ครอบคลุม ซึง่ คุณสามารถดาวน์โหลดและรับชมอย่าง
เพลิดเพลินได ้ โดยตรงบนระบบโฮมซีเนม่า
ก่อนอืน
่ ตรวจสอบเครือข่ายและดูให ้แน่ใจว่าระบบ
่ มต่อกับอินเทอร์เน็ ตแล ้ว ระบบ
โฮมซีเนม่าเชือ
่ มต่อกับอินเทอร์เน็ ต
โฮมซีเนม่าของคุณต ้องเชือ
เพือ
่ ใช ้คุณสมบัตแ
ิ อปพลิเคชัน
แอปพลิเคชันทีน
่ ํ าเสนอผ่านคุณสมบัตแ
ิ อปพลิเคชันทํางาน
ั ออนไลน์อย่างมาก หรือ
เหมือนกับแอปพลิเคชันเวอร์ชน
หากแตกต่างแต่กใ็ ช ้งานได ้อย่างง่ายดาย
่ นจึงจะสามารถใช ้แอปพลิเคชันได ้
คุณต ้องสร ้างบัญชีกอ
้ ว่ นใหญ่ผา่ นระบบ
แม ้คุณสามารถสร ้างบัญชีในไซต์เหล่านีส
โฮมซีเนม่า แต่จะเป็ นการง่ายและรวดเร็วกว่าหากสร ้าง
บัญชีด ้วยการ
ไปยังไซต์เหล่านัน
้ ทางออนไลน์โดยใช ้พีซ ี แล็ปท็อป
หรือแท็บเล็ตทีเ่ ข ้าถึงอินเทอร์เน็ ต ปรดทราบว่าในบางกรณี
คุณจะต ้องใช ้ระบบโฮมซีเนมา และพีซ ี แล็ปท็อป หรือ
แท็บเล็ต ในการสร ้างบัญชี
36 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 36
2015-03-16
10:44:46
้ อปพลิเคชน
ั
การใชแ
การใช ้ Opera TV Store
ครัง้ แรกทีค
่ ณ
ุ เข ้าถึงแอปพลิเคชันใดๆ ระบบโฮมซีเนม่าจะ
แสดงข ้อตกลง 2ข ้อ คุณต ้องยอมรับข ้อตกลงทัง้ 2 ข ้อเพือ
่
้ ๆ
ดาวน์โหลดและใช ้แอปพลิเคชันนัน
ตามค่าเริม
่ ต ้น ระบบโฮมซีเนม่าจะแสดงแอปพลิเคชันยอด
นิยม 4 แอปพลิเคชันบนหน ้าจอโฮม เพิม
่ เติม
คุณสามารถดูแอปพลิเคชันเพิม
่ เติมและเปลีย
่ นแอปพลิ
เคชันที่
ระบบโฮมซีเนม่าแสดงบนหน ้าจอโฮมด ้วยการเลือกปุ่ ม
หากต ้องการเริม
่ แอปพลิเคชัน ไฮไลต์และดับเบิลคลิกที่
แอปพลิเคชันนัน
้ แล ้วทําตามคําแนะนํ าทีแ
่ สดงบนหน ้าจอ
หากต ้องการเข ้าถึง Opera TV Store, เลือกปุ่ ม Opera
TV Store บนหน ้าจอโฮม แล ้วกดปุ่ ม v
หากต ้องการออกจากหน ้าจอ Opera TV Store กดปุ่ ม
EXIT บนรีโมท
ั
การดูแอปพลิเคชนเพิ
ม
่ เติม
ํ รวจใน Opera TV Store
การสา
ที่ Opera TV Store คุณจะพบบริการสตรีมวิดโี อ
เครือข่ายสังคม และบริการสตรีมเพลงคุณภาพสูงบน
อินเทอร์เน็ ต
การเข้าถึง Opera TV Store
เลือกปุ่ ม เพิม
่ เติม บนหน ้าจอโฮม แล ้วกดปุ่ ม v
หน ้าจอแอปพลิเคชันเพิม
่ เติมจะปรากฏโดยแสดง
กลุม
่ แอปพลิเคชัน
เมือ
่ หน ้าจอ Opera TV Store ปรากฏขึน
้ จะแสดงกลุม
่
่ ลากหลาย ใช ้ปุ่ ม 90., บนรีโมทเพือ
แอปพลิเคชันทีห
่
เลือ
่ นไฮไลต์ระหว่างแอปพลิเคชัน
2.
่ เติม เลือ
่ นไฮไลต์ไป
หากต ้องการดูแอปพลิเคชันเพิม
่ แอปพลิเคชันจะ
ทีด
่ ้านขวาหรือซ ้ายจนกว่ากลุม
ปรากฏขึน
้ มา
ั
การเลือกแอปพลิเคชน
3.
หากต ้องการออกจากหน ้าจอแอปพลิเคชันเพิม
่ เติม
เลือก ปิ ด หรือกดปุ่ ม RETURN หรือปุ่ ม EXIT บน
รีโมท
ั แ
การเปลีย
่ นแอปพลิเคชนที
่ สดงบนหน้าจอโฮม
ั
การเลือกแอปพลิเคชนตามหมวดหมู
่
1.
เลือกปุ่ ม เพิม
่ เติม แล ้วกดปุ่ ม v
2.
เลือกปุ่ ม แก้ไข บนหน ้าจอแอปพลิเคชันเพิม
่ เติม
แล ้วกดปุ่ ม v
3.
แอปพลิเคชันทีร่ ะบบโฮมซีเนม่าแสดงบนหน ้าโฮม
จะมีเครือ
่ งหมายกํากับ ยกเลิกการเลือกแอปพลิเคชัน
ทีค
่ ณ
ุ ต ้องการลบจากหน ้าจอโฮมด ้วยการไฮไลต์แต่
ละแอปพลิเคชัน แล ้วกดปุ่ ม v
4.
เลือกแอปพลิเคชันด ้วยการไฮไลต์แต่ละแอปพลิเค
ชัน แล ้วกดปุ่ ม v เครือ
่ งหมายจะปรากฏบนแต่ละ
แอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ เลือก คุณสามารถเลือกแอปพลิเค
ชันได ้ครัง้ ละไม่เกิน 4 แอปพลิเคชัน
5.
เลือ
่ นไฮไลต์ไปยังแอปพลิเคชันทีค
่ ณ
ุ ต ้องการ แล ้วกดปุ่ ม
่ รากฏขึน
้ เลือก OPEN เพือ
่ เปิ ดแอปพลิ
v ในป็ อปอัพทีป
เคชันนัน
้ ทันที หรือ ADD TO MY APPS เพือ
่ เพิม
่ แอป
พลิเคชันนัน
้ ใน MY APPS กดปุ่ ม RETURN บนรีโมท
เพือ
่ กลับไปยังหน ้าจอ Opera TV Store
้ เลือก ตกลง แล ้วกด v หน ้าจอโฮมจะ
เมือ
่ เสร็จสิน
ปรากฏขึน
้ อีกครัง้
✎
หากต ้องการออกจากแอปพลิเคชัน กดปุ่ ม EXIT บน
รีโมทของคุณ
✎
หากต ้องการลบข ้อมูลการเข ้าสูร่ ะบบสําหรับแอปพลิ
่ ทัง้ หมด กดปุ่ ม x ประมาณ ถ วินาทีขน
เคชัน
ึ้ ไปที่
หน ้าจอหลัก ในขณะทีไ่ ม่มแ
ี ผ่นดิสก์ในเครือ
่ ง
บริการเครือข่าย
1.
หากต ้องการทําการค ้นหาแอปพลิเคชันอย่างง่ายดาย
ขึน
้ คุณสามารถดูแอปพลิเคชันตามหมวดหมู่ เช่น New,
Popular, All, Games, Music, ฯลฯ
่ เลือ
่ น
หากต ้องการเลือกหมวดหมู่ ใช ้ปุ่ ม 9 บนรีโมทเพือ
ไฮไลต์ไปยังด ้านบนของหน ้าจอ
แล ้วใช ้ปุ่ ม ., เพือ
่ เลือกหมวดหมู่
้ น้าจอแอปพลิเคชนของฉ
ั
การใชห
ัน
หากต ้องการเข ้าถึงหน ้าจอ My Apps ไฮไลต์ MY
APPS, แล ้วกดปุ่ ม v หน ้าจอ My Apps จะปรากฏโดย
แสดงแอปพลิเคชันทัง้ หมดทีค
่ ณ
ุ บันทึกด ้วยการกําหนด
MY APPS
37 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 37
2015-03-16
10:44:47
บริการเครือข่าย
ั
ั
การลบแอปพลิเคชนจากแอปพลิ
เคชนของฉั
น
1.
ไฮไลต์ปม
ุ่ MENU ทีด
่ ้านบนของหน ้าจอ My Apps
แล ้วกดปุ่ ม v บนรีโมท
2.
เลือก REMOVE APPS ในเมนู แล ้วกดปุ่ ม v
้ รอบแอปพลิ
กรอบสีเ่ หลีย
่ มผืนผ ้าสีแดงจะปรากฏขึน
เคชันหนึง่
3.
เลือ
่ นกรอบสีเหลีย
่ มผืนผ ้านัน
้ ไปยังแอปทีค
่ ณ
ุ ต ้องการ
ลบ แล ้วกดปุ่ ม v
4.
ทําซํา้ ขัน
้ ตอนนีเ้ พือ
่ ลบแอปพลิเคชันเพิม
่ เติม
5.
้ เลือก DONE แล ้วกดปุ่ ม v
เมือ
่ เสร็จสิน
6.
่ กลับไปยังหน ้าจอหลัก
กดปุ่ ม RETURN เพือ
4.
่ มต่อ (เช่น กําลังเชือ
่ ม
ทีวจี ะแสดงข ้อความกําลังเชือ
่ ม
ต่อกับ Android_92gb...) และแสดงข ้อความเชือ
ต่อแล ้ว
5.
เพียงชัว่ ครู่ หน ้าจอของอุปกรณ์ของคุณจะปรากฏบน
หน ้าจอทีว ี
ั Screen Mirroring ภาพ
• เมือ
่ คุณใช ้ฟั งก์ชน
อาจกระตุกหรือเสียงอาจขาดหาย ขึน
้ อยูก
่ บ
ั สภาพ
แวดล ้อมของคุณ
่ มต่อกับอุปกรณ์ท ี่
• ระบบโฮมซีเนม่าสามารถเชือ
รองรับ AllShare Cast โปรดทราบว่าอุปกรณ์
ทัง้ หมดทีม
่ ี AllShare Cast อาจไม่ได ้รับการ
สนับสนุนอย่างสมบูรณ์ ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ผู ้ผลิต
่ ม
สําหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการรองรับการเชือ
ต่อของอุปกรณ์เคลือ
่ นที่ โปรดดูเว็บไซต์ของผู ้
ผลิต
• การส่งสัญญาณของ Bluetooth อาจแทรกแซง
สัญญาณของ Screen Mirroring ก่อนใช ้
ั Screen Mirroring เราขอแนะนํ าอย่าง
ฟั งก์ชน
ั Bluetooth บนสมาร์ท
จริงจังให ้คุณปิ ดฟั งก์ชน
โฟนหรืออุปกรณ์อจ
ั ฉริยะของคุณ
ั
การค้นหาแอปพลิเคชน
1.
เลือก SEARCH ทีด
่ ้านบนของหน ้าจอ แล ้วกดปุ่ ม
v
2.
หากต ้องการค ้นหารายการยอดนิยมอย่างรวดเร็ว
คลิกหนึง่ ในแท็บค ้นหารายการยอดนิยมทีด
่ ้านบน
ของหน ้าจอ
3.
่ ป้ อนชือ
่ แอป
หากต ้องการค ้นหาแอปพลิเคชันตามชือ
พลิเคชันนัน
้ โดยใช ้แป้ นพิมพ์บนหน ้าจอ Opera TV
่ ณ
ุ พิมพ์ และแสดง
Store จะทําการค ้นหาขณะทีค
่ ทีต
แอปพลิเคชันตามชือ
่ รงกับตัวอักษรทีค
่ ณ
ุ ป้ อน
• หากต ้องการยกเลิกการค ้นหาปั จจุบน
ั กดปุ่ ม
RETURN บนรีโมทหรือเลือก BACK บนหน ้าจอ
แล ้วกด v
Screen Mirroring
Screen Mirroring ช่วยให ้คุณแสดงหน ้าจอสมาร์ท
่ ๆ บนหน ้าจอทีวโี ดยใช ้
โฟนหรืออุปกรณ์ทใี่ ช ้ร่วมกันได ้อืน
เทคโนโลยี Miracast™
1.
่ เลือก Screen
จากหน ้าจอโฮม ใช ้ปุ่ ม ., เพือ
Mirroring แล ้วกด v
2.
เรียกใช ้ AllShare Cast บนสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์
ของคุณ
3.
่ ระบบโฮมซีเนม่าใน
บนอุปกรณ์ของคุณ ค ้นหาชือ
รายการของอุปกรณ์ทส
ี่ ามารถใช ้ได ้ แล ้วเลือกระบบ
นัน
้
38 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 38
2015-03-16
10:44:47
ภาคผนวก
ข้อมูลเพิม
่ เติม
เอาต์พต
ุ ดิจท
ิ ัล
หมายเหตุ
่ มต่อ
การเชือ
HDMI ออก
• ความละเอียดของสัญญาณออก HDMI บางค่าอาจใช ้ไม่
ได ้ ทัง้ นีข
้ น
ึ้ กับทีวข
ี องคุณ
่ มต่อ HDMI เพือ
• คุณต ้องมีการเชือ
่ เพลิดเพลินกับวิดโี อที่
มีเทคโนโลยี 3 มิต ิ
• สาย HDMI ขนาดยาวอาจทําให ้เกิดสัญญาณรบกวน
บนหน ้าจอ หากเกิดขึน
้ ให ้ตัง้ ความเข้มสี HDMI เป็ น
ปิ ด ในเมนู
การตงค่
ั้ า
การตงค่
ั้ า 3D
อ ัตราส่วนภาพ TV
้ อยูก
่ บ
ั ชนิด
• บางอัตราส่วนภาพอาจไม่สามารถใช ้ได ้ ขึน
ของแผ่นดิสก์
• หากคุณเลือกอัตราส่วนภาพและตัวเลือกทีต
่ า่ งจาก
อัตราส่วนภาพของหน ้าจอโทรทัศน์ของคุณ ภาพที่
ปรากฏอาจบิดเบีย
้ ว
• หากคุณเลือก 16:9 ดงเดิ
ั้ ม ทีวข
ี องคุณอาจแสดง 4:3
Pillarbox (แถบสีดําข ้างภาพ)
BD Wise (ผลิตภ ัณฑ์ซ ัมซุงเท่านน)
ั้
• เมือ
่ เปิ ด BD Wise การตัง้ ค่า ความละเอียด จะเป็ นค่า
เริม
่ ต ้นของ BD Wise โดยอัตโนมัต ิ และ BD Wise จะ
ปรากฏในเมนู ความละเอียด
่ มต่อผลิตภัณฑ์กบ
• หากเชือ
ั อุปกรณ์ทไี่ ม่สนับสนุน BD
ั่ BD wise
Wise คุณจะไม่สามารถใช ้ฟั งก์ชน
• เพือ
่ การทํางานทีเ่ หมาะสมของ BD Wise ให ้ตัง้ ตัวเลือก
ของ BD Wise ในเครือ
่ งเล่นและทีว ี ไว ้ที่ เปิ ด
่ มต่ออินเทอร์เน็ ต BD-Live
การเชือ
่ มต่ออินเทอร์เน็ ตอาจถูกจํากัดขณะคุณกําลังใช ้
• การเชือ
ข ้อมูล BD-LIVE
Anynet+ (HDMI-CEC)
• ความละเอียดของสัญญาณออก HDMI บางระดับอาจไม่
้ อยูก
่ บ
ั โทรทัศน์ของคุณ โปรดอ่าน
สามารถใช ้งานได ้ ขึน
คูม
่ อ
ื การใช ้งานโทรทัศน์ของคุณ
ั นีไ้ ม่สามารถใช ้งานได ้ถ ้าสาย HDMI ไม่รองรับ
• ฟั งก์ชน
CEC
ั ซุงของคุณมีโลโก ้ Anynet+ แสดงว่า
• หากทีวซ
ี ม
ั Anynet+
สนับสนุนฟั งก์ชน
ภาคผนวก
• สําหรับดิสก์ 3 มิตบ
ิ างแผ่น ในการหยุดภาพยนตร์ระหว่าง
การเล่น 3 มิต ิ ให ้กดปุ่ ม x หนึง่ ครัง้ ภาพยนตร์จะหยุด
และตัวเลือกโหมด 3 มิตจิ ะปิ ดการทํางาน
หากต ้องการเปลีย
่ นการเลือกตัวเลือก 3 มิตเิ มือ
่ คุณกําลัง
เล่นภาพยนตร์ 3 มิต ิ ให ้กดปุ่ ม x หนึง่ ครัง้ หนึง่ ครัง้
เมนู Blu-ray จะปรากฏ กดปุ่ ม x อีกครัง้ จากนัน
้ เลือก
การตงค่
ั้ า 3D มิต ิ ในเมนู Blu-ray
• คุณอาจเห็นแถบสีดําแนวตัง้ ทางด ้านซ ้าน ด ้านขวา หรือ
ทัง้ สองด ้าน ขึน
้ อยูก
่ บ
ั เนือ
้ หาและตําแหน่งของภาพบน
หน ้าจอทีวข
ี องคุณ
• ตรวจสอบให ้แน่ใจว่าคุณเลือก เอาต์พต
ุ ดิจท
ิ ัล ถูกต ้อง
้ คุณจะไม่ได ้ยินเสียงเลยหรือได ้ยินเสียงดังมาก
ไม่เช่นนัน
• ถ ้าอุปกรณ์ HDMI (เครือ
่ งรับ AV, ทีว)ี ไม่สามารถใช ้งาน
ร่วมกับฟอร์แมตทีบ
่ บ
ี ขนาดได ้ (Dolby Digital, DTS)
สัญญาณเสียงจะออกมาเป็ น PCM
• แผ่น DVD ทัว่ ไปไม่มเี สียง BONUSVIEW และเอฟเฟ็ กต์
เสียงการนํ าทาง
• แผ่น Blu-ray บางแผ่นไม่มเี สียง BONUSVIEW และ
เอฟเฟ็ กต์เสียงการนํ าทาง
• การตัง้ ค่า เอาต์พต
ุ ดิจท
ิ ัล นีจ
้ ะไม่มผ
ี ลกับสัญญาณเสียง
ออกอนาล็อก (ซ ้าย/ขวา) หรือ HDMI ของทีวข
ี องคุณ
ั และ
แต่จะส่งผลกระทบต่อสัญญาณเสียงออกออพติคล
่ มต่อผลิตภัณฑ์ของคุณกับเครือ
HDMI เมือ
่ เชือ
่ งรับ AV
• หากคุณเล่นแทร็กเสียง MPEG เครือ
่ งเล่นจะส่งสัญญาณ
เสียง PCM ออกแม ้จะเลือก เอาต์พต
ุ ดิจท
ิ ัล (PCM หรือ
บิตสตรีม) ไว ้ก็ตาม
ุ ดิจท
ิ ัล เมือ
่ ตัง้ ค่า เลือก
• สามารถเปิ ดใช ้งาน เอาต์พต
ลําโพง เป็ น ลําโพง TV
การจ ัดการข้อมูล BD
• ในโหมดหน่วยความจําภายนอก การเล่นดิสก์อาจหยุด
่ มต่ออุปกรณ์ USB ในระหว่างการเล่น
หากคุณตัดการเชือ
• สนับสนุนอุปกรณ์ USB ทีถ
่ ก
ู ฟอร์แมตเป็ นระบบไฟล์ FAT
(DOS 8.3 volume label) เท่านัน
้
่ นับสนุนโปรโตคอล
เราแนะนํ าให ้คุณใช ้อุปกรณ์ USB ทีส
USB 2.0 พร ้อมความเร็วในการอ่าน/เขียน 4 MB/วินาที
ขึน
้ ไป
ั ทํางานต่อ อาจไม่ทํางานหลังการฟอร์แมต
• ฟั งก์ชน
ื่ เก็บข ้อมูล
อุปกรณ์สอ
• หน่วยความจําทีส
่ ามารถใช ้ได ้ทัง้ หมดสําหรับ การ
จ ัดการข้อมูล BD อาจแตกต่างกัน ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั
สภาวะ
DivX® Video On Demand
• สําหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับ DivX(R) VOD โปรดไปที่
“http://vod.divx.com"
39 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 39
2015-03-16
10:44:48
ภาคผนวก
การตงค่
ั้ าลําโพง
การเล่นไฟล์ JPEG
• เมือ
่ ตัง้ ค่า เลือกลําโพง เป็ น ลําโพง TV เสียงจะออก
ทางลําโพงทีว ี
• คุณไม่สามารถขยายคําบรรยายใต ้ภาพและภาพกราฟิ ก
PG ในโหมดเต็มหน ้าจอ
่
เล่นสือ
เสียง HDMI
• เมือ
่ เสียง HDMI ส่งออกทีล
่ ําโพงของโทรทัศน์ จะถูก
ดาวน์มก
ิ ซ์เป็ น 2 ช่องทันทีโดยอัตโนมัต ิ
การใช้ป่ ม
ุ TOOLS ระหว่างการแสดงภาพ
ช่องส ัญญาณเสียงย้อน
ั
• เมือ
่ ตัง้ ค่า Anynet+ (HDMI-CEC) เป็ น ปิ ด ฟั งก์ชน
ช่องส ัญญาณเสียงย้อน จะไม่สามารถใช ้ได ้
• การใช ้สาย HDMI ทีไ่ ม่ได ้รับการรับรองสําหรับ ARC
(ช่องสัญญาณเสียงย ้อน) อาจก่อให ้เกิดปั ญหาความ
สามารถในการใช ้งานร่วมกัน
ั ARC สามารถใช ้ได ้เมือ
่ มต่อกับทีวท
• ฟั งก์ชน
่ เชือ
ี รี่ องรับ
ARC เท่านัน
้
การเล่น
่ มต่อกับทีวท
ี ส
ี่ ามารถใช ้งานกับ
• หากระบบโฮมซีเนม่าเชือ
BD Wise ที่ BD Wise เปิ ด เมนู การตงค่
ั้ าภาพ จะ
ไม่ปรากฏขึน
้
ั เพลงพืน
้ หล ัง จะไม่ทํางาน เว ้นแต่ไฟล์เพลง
• ฟั งก์ชน
่ เก็บข ้อมูลเดียวกัน นอกจากนี้
และไฟล์ภาพถ่ายอยูบ
่ นสือ
คุณภาพเสียงอาจได ้รับผลกระทบจากอัตราบิตของไฟล์
เพลง MP3 ขนาดของภาพถ่าย และวิธก
ี ารเข ้ารหัส
ความสามารถในการใชง้ านร่วมก ัน
ของดิสก์และรูปแบบ
การเล่นไฟล์วด
ิ โี อ
้ หาทีผ
ชนิดของดิสก์และเนือ
่ ลิตภ ัณฑ์ของ
คุณสามารถเล่นได้
• ไฟล์วด
ิ โี อทีม
่ อ
ี ต
ั ราบิตสูงถึง 20Mbps ขึน
้ ไป จะหน่วง
ประสิทธิภาพของเครือ
่ งและอาจหยุดเล่นระหว่างการ
เล่นอีกด ้วย
่
สือ
ชนิดของดิสก์
รายละเอียด
แผ่นดิสก์ Blu-ray
แผ่นดิสก์ Blu-ray
3 มิต ิ
แผ่นดิสก์ BD-ROM หรือ
BD-RE/-R บันทึกในรูปแบบ
BD-RE
DVD-VIDEO,
DVD-RW,
DVD-R, DVD+RW,
DVD+R,
VCD 1.1
DVD-VIDEO, แผ่นดิสก์
DVD+RW/DVD-RW(V)/
DVD-R/+R ทีบ
่ น
ั ทึก ซึง่ ถูก
บันทึกและไฟนัลไลซ์ หรือ
่ จัดเก็บข ้อมูล USB ทีม
สือ
่ ี
ข ้อมูล DivX, MKV, MP4
และ VCD 1.1
เพลง
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
เพลงทีบ
่ น
ั ทึกบนแผ่นดิสก์
CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
่ จัดเก็บ
BD-RE/-R หรือสือ
ข ้อมูล USB ทีม
่ ข
ี ้อมูล MP3
หรือ WMA
ภาพถ่าย
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
ภาพทีบ
่ น
ั ทึกบนแผ่นดิสก์
CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
่ จัดเก็บ
BD-RE/-R หรือสือ
ข ้อมูล USB ทีม
่ ข
ี ้อมูล JPEG
การเลือกภาษาเสียง
้ บนหน ้าจอหาก
• ไฟแสดงสถานะ ◄► จะไม่ปรากฏขึน
ส่วน BONUSVIEW ไม่มก
ี ารตัง้ ค่าเสียง BONUSVIEW
ั ภาษาเสียงขึน
้ อยูก
่ บ
ั
• ภาษาทีส
่ ามารถใช ้ได ้ทางฟั งก์ชน
ั นีห
้ รือภาษาบาง
ภาษาทีม
่ ก
ี ารเข ้ารหัสในแผ่น ฟั งก์ชน
ภาษาอาจไม่สามารถใช ้ได ้
• แผ่นดิสก์ Blu-ray บางแผ่นอาจยินยอมให ้คุณเลือก
แทร็กเสียงทัง้ PCM หรือดอลบีด
้ จิ ต
ิ อลในแทร็กเสียง
ภาษาอังกฤษ
วิดโี อ
การเลือกภาษาคําบรรยายใต้ภาพ
• คุณอาจสามารถเปลีย
่ นภาษาคําบรรยายใต ้ภาพใน เมนู
ดิสก์ ได ้ ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั แผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD กดปุ่ ม
DISC MENU
ั นีข
้ น
ึ้ อยูก
่ บ
ั การเลือกคําบรรยายใต ้ภาพทีม
่ ก
ี าร
• ฟั งก์ชน
เข ้ารหัสในดิสกและอาจไม่สามารถใช ้ได ้บนแผ่นดิสก์
Blu-ray /DVD ทัง้ หมด
• ข ้อมูลเกีย
่ วกับคุณสมบัตห
ิ ลัก (โหมด BONUSVIEW) จะ
ปรากฏขึน
้ หากแผ่นดิสก์ Blu-ray มีสว่ น BONUSVIEW
(BONUSVIEW)
ั่ นีเ้ ปลีย
• ฟั งก์ชน
่ นภาษาคําบรรยายใต ้ภาพภาษาหลัก
และภาษารองพร ้อมกัน
• ระบบจะแสดงจํานวนคําบรรยายใต ้ภาพหลักและ
คําบรรยายใต ้ภาพรองทัง้ หมดตามลําดับ
✎
ผลิตภัณฑ์นไี้ ม่สามารถเล่นแผ่น CD-RW/-R และ DVD-R
บางแผ่นได ้ เนือ
่ งจากชนิดของแผ่นดิสก์ หรือสภาพใน
การบันทึก
40 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 40
2015-03-16
10:44:48
✎
หากมีการบันทึกข ้อมูลในแผ่นดิสก์ DVD-RW/-R อย่างไม่
เหมาะสมในฟอร์แมต DVD video แผ่นนัน
้ จะไม่สามารถ
เล่นได ้
✎
ผลิตภัณฑ์ของคุณจะไม่เล่นข ้อมูลทีบ
่ น
ั ทึกไว ้บนแผ่นดิสก์
DVD-R ในอัตราบิตทีม
่ ากกว่า 10 Mbps
✎
ผลิตภัณฑ์ของคุณจะไม่เล่นข ้อมูลทีบ
่ น
ั ทึกไว ้บนแผ่น
BD-R หรืออุปกรณ์ USB ในอัตราบิตทีม
่ ากกว่า 30 Mbps
✎
การเล่นอาจไม่ทํางานกับดิสก์บางชนิด หรือเมือ
่ มีการระบุ
ั บางอย่าง เช่น เปลีย
่ นมุม
ให ้เครือ
่ งทํางานตามฟั งก์ชน
่ วกับแผ่นดิสก์จะ
กล ้อง และปรับอัตราส่วนภาพ ข ้อมูลเกีย
มีระบุในรายละเอียดบนกล่องดิสก์ โปรดดูข ้างกล่องหาก
ต ้องการ
✎
เมือ
่ เล่นด ้วยระบบ BD-J อาจต ้องใช ้เวลาโหลดข ้อมูลนาน
ั อาจทํางานช ้าลง
กว่าปกติ หรือบางฟั งก์ชน
โลโก้ของดิสก์ทผ
ี่ ลิตภ ัณฑ์สามารถเล่นได้
แผ่นดิสก์ Blu-ray
แผ่นดิสก์ Blu-ray 3 มิต ิ
BD-LIVE
Dolby
DTS
Java
ั ญาณ PAL ใน
ระบบแพร่สญ
สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส
เยอรมนี เป็ นต ้น
DivX
ชนิดของดิสก์ทผี่ ลิตภัณฑ์ของคุณไม่สามารถเล่นได้
✎
• DVD-RAM
• ซุปเปอร์ออดิโอ CD
(ยกเว ้น CD layer)
• แผ่น DVD-R สําหรับ
Authoring ความจุ 3.9
GB
ผลิตภัณฑ์นอ
ี้ าจไม่ตอบสนองคําสัง่ ใช ้งานทัง้ หมด
เนือ
่ งจากแผ่นดิสก์ Blu-ray, DVD หรือ CD บางรุน
่
ุ สมบัตเิ ฉพาะเจาะจงหรือโดย
สามารถใช ้งานและมีคณ
จํากัดเท่านัน
้ ระหว่าง
การเล่น โปรดสังเกตว่านีไ่ ม่ใช่ข ้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์
✎
ซัมซุงไม่สามารถรับประกันได ้ว่าผลิตภัณฑ์นจ
ี้ ะเล่นแผ่น
ดิสก์ Blu-ray, DVD หรือ CD ของทุกโลโก ้ เนือ
่ งจาก
ฟอร์แมตของแผ่นดิสก์อาจมีการเปลีย
่ นแปลง และอาจเกิด
ปั ญหาและข ้อผิดพลาดระหว่างการผลิตซอฟต์แวร์สําหรับ
แผ่นดิสก์ Blu-ray, DVD, CD และ/หรือระหว่างการผลิต
แผ่นดิสก์
✎
โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค ้าของซัมซุง หากคุณมีข ้อ
สงสัยหรือพบปั ญหาในการเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray, DVD
หรือ CD จาก
ผลิตภัณฑ์นี้ นอกจากนัน
้ โปรดอ่านรายละเอียดส่วนที่
้ ากต ้องการข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับ
เหลือของคูม
่ อ
ื ผู ้ใช ้นีห
ข ้อจํากัดในการเล่น
✎
ื้ จากภูมภ
ดิสก์เพือ
่ การค ้าและแผ่น DVD บางชนิดทีซ
่ อ
ิ าค
อืน
่ อาจ ไม่สามารถเล่นกับเครือ
่ งนี้
ภาคผนวก
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/MV-Disc
เป็ นต ้น
• DVD-RW(โหมด VR)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
้
(CD-Gs เล่นเสียงเท่านัน
ไม่เล่นภาพ)
รห ัสภูมภ
ิ าค
ทัง้ ผลิตภัณฑ์และแผ่นดิสก์ถก
ู เข ้ารหัสไว ้ตามภูมภ
ิ าค เพือ
่ ทีจ่ ะ
สามารถเล่นแผ่นดิสก์ได ้ รหัสภูมภ
ิ าคเหล่านีต
้ ้องตรงกัน หาก
รหัสไม่ตรงกัน เครือ
่ งจะไม่สามารถเล่นดิสก์ได ้
ี้ สดงไว ้ทีแ
่ ผงด ้านหลัง
มีหมายเลขภูมภ
ิ าคสําหรับผลิตภัณฑ์นแ
ของผลิตภัณฑ์
ชนิดของ
รห ัส
ดิสก์
ภูมภ
ิ าค
แผ่น
ดิสก์
Blu-ray
้ ที่
พืน
A
อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง
อเมริกาใต ้ เกาหลี ญีป
่ น
ุ่ ไต ้หวัน
ฮ่องกง และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้
B
ยุโรป กรีนแลนด์ ดินแดนของ
ฝรั่งเศส ตะวันออกกลาง แอฟริกา
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
C
อินเดีย จีน รัสเซีย เอเชียกลาง
และเอเชียใต ้
41 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 41
2015-03-16
10:44:49
ภาคผนวก
DVDVIDEO
✎
1
สหรัฐอเมริกา เขตปกครองของ
สหรัฐอเมริกา และแคนาดา
2
ยุโรป ญีป
่ น
ุ่ ตะวันออกกลาง อียป
ิ ต์
แอฟริก กรีนแลนด์
3
ไต ้หวัน เกาหลี ฟิ ลป
ิ ปิ นส์
อินโดนีเซีย ฮ่องกง
4
เม็กซิโก อเมริกาใต ้ อเมริกากลาง
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ หมูเ่ กาะ
แปซิฟิก คาริบเบียน
5
รัสเซีย ยุโรปตะวันออก อินเดีย
เกาหลีเหนือ มองโกเลีย
6
จีน
แผ่นดิสก์รป
ู แบบ AVCHD จําเป็ นต ้องถูกปิ ดการเขียน
✎
รูปแบบดิสก์ DivX, MKV และ MP4 บางแผ่นอาจเล่นไม่ได ้
ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ความละเอียดของภาพและอัตราเฟรม
“x.v.Colour”นํ าเสนอช่วงสีทม
ี่ ค
ี วามกว ้างมากกว่าแผ่น
ดิสก์สําหรับกล ้องถ่ายดีวด
ี ี
รูปแบบทีส
่ น ับสนุน
่ มต่อ USB
ข้อควรทราบเกีย
่ วก ับการเชือ
หากหมายเลขภูมภ
ิ าคของแผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD ไม่
ตรงกับหมายเลขภูมภ
ิ าคของผลิตภัณฑ์นี้ ผลิตภัณฑ์จะไม่
สามารถเล่นดิสก์ดงั กล่าวได ้
AVCHD
(Video Codec ขนสู
ั้ งความละเอียดสูง)
• เครือ
่ งเล่นนีส
้ ามารถเล่นแผ่นดิสก์รป
ู แบบ AVCHD ปกติแล ้ว
แผ่นดิสก์เหล่านีจ
้ ะถูกบันทึกและใช ้ในกล ้องถ่ายวิดโี อ
• รูปแบบ AVCHD เป็ นรูปแบบของกล ้องวิดโี อดิจต
ิ อลความ
ละเอียดสูง
• รูปแบบ MPEG-4 AVC/H.264 บีบอัดภาพด ้วยประสิทธิภาพ
ทีย
่ อดเยีย
่ มกว่ารูปแบบการบีบอัดภาพแบบดัง้ เดิม
• แผ่นดิสก์ AVCHD บางแผ่นใช ้รูปแบบ “x.v.Colour”
ผลิตภัณฑ์นส
ี้ ามารถเล่นแผ่นดิสก์ AVCHD ทีใ่ ช ้รูปแบบ
“x.v.Colour”
• “x.v.Colour” เป็ นเครือ
่ งหมายการค ้าของ Sony
Corporation
• “AVCHD” และโลโก ้ AVCHD เป็ นเครือ
่ งหมายการค ้าของ
Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. และ Sony
Corporation
✎
✎
✎
แผ่นดิสก์ AVCHD บางรูปแบบอาจไม่สามารถเล่นได ้
ทัง้ นี้ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั เงือ
่ นไขการบันทึก
่ จัดเก็บข ้อมูล USB, เครือ
• ผลิตภัณฑ์ของคุณรองรับสือ
่ งเล่น
MP3, กล ้องดิจต
ิ อล และตัวอ่านการ์ด USB
่ โฟลเดอร์หรือชือ
่ ไฟล์ทย
• ผลิตภัณฑ์นไี้ ม่สนับสนุนชือ
ี่ าวเกิน
128 อักขระ
• อุปกรณ์ USB/กล ้องดิจต
ิ อลบางประเภทอาจไม่สามารถใช ้
ร่วมกับผลิตภัณฑ์นี้
• ผลิตภัณฑ์ของคุณรองรับระบบไฟล์ FAT 16, FAT 32 และ
NTFS
่ มต่ออุปกรณ์ USB โดยตรงกับพอร์ต USB ของ
• เชือ
่ มต่อผ่านสายเคเบิล USB อาจสร ้าง
ผลิตภัณฑ์ การเชือ
ปั ญหาการใช ้งานร่วมกัน
• การเสียบอุปกรณ์หน่วยความจํามากกว่าหนึง่ ตัวกับตัวอ่าน
การ์ด
หลายแบบอาจทําให ้ตัวอ่านการ์ดทํางานไม่เหมาะสม
• ผลิตภัณฑ์นไี้ ม่สนับสนุนโปรโตคอล PTP (แบบเท่าเทียม)
่ มต่ออุปกรณ์ USB ขณะถ่ายโอนหรือบันทึกข ้อมูล
• อย่าเชือ
้ ในการแสดง
• ความละเอียดภาพทีม
่ ากขึน
้ จะใช ้เวลานานขึน
ผล
• ผลิตภัณฑ์นไี้ ม่สามารถเล่นไฟล์ MP3 ที่ DRM (Digital
Rights Management) ถูกดาวน์โหลดจากไซต์เชิงพาณิชย์
• ผลิตภัณฑ์ของคุณสนับสนุนวิดโี อทีม
่ อ
ี ต
ั ราเฟรมตํา่ กว่า
30fps (เฟรมต่อวินาที) เท่านัน
้
• ผลิตภัณฑ์ของคุณสนับสนุนอุปกรณ์ USB Mass Storage
้ (ไม่
Class (MSC) เช่น ธัมบ์ไดรฟ์ และ USB HDD เท่านัน
สนับสนุน HUB)
• อุปกรณ์ USB HDD, ตัวอ่านการ์ดหลายช่อง และธัมบ์ไดรฟ์
บางชนิด อาจไม่สามารถใช ้ร่วมกับผลิตภัณฑ์นี้
• หากอุปกรณ์ USB บางประเภทต ้องการกําลังไฟเพิม
่ อาจถูก
จํากัดโดยอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยของระบบไฟฟ้ า
• หากการเล่นจาก USB HDD ไม่เสถียร จัดเพิม
่ กําลังไฟโดย
การเสียบต่อ HDD เข ้ากับเต ้ารับไฟฟ้ าทีผ
่ นัง หากปั ญหายัง
คงอยู่ ติดต่อผู ้ผลิต USB HDD
• ซังซุงจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของไฟล์ข ้อมูล
หรือการสูญเสียข ้อมูลใดๆ
42 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 42
2015-03-16
10:44:50
การสน ับสนุนไฟล์วด
ิ โี อ
้ หาภายใน
เนือ
ต ัวแปลงส ัญญาณภาพ
ต ัวแปลงส ัญญาณเสียง
*.avi
AVI
DivX 3.11/4/5/6
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS,
WMA, PCM
*.mkv
MKV
VC-1 AP, DivX 5/6
H.264 BP/MP/HP
MP3, Dolby Digital, DTS
*.wmv
WMV (wmv9)
VC-1 AP, VC-1 SM
WMA
*.mp4
MP4
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
AAC
*.mpg /
*.mpeg
PS
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP1, 2
Dolby Digital, DTS
ส่วนขยายไฟล์
ความละเอียด
1920x1080
 ข้อจําก ัด
-
แม ้ว่าไฟล์จะถูกเข ้ารหัสโดย codec ทีแ
่ สดงข ้างต ้น ก็อาจไม่สามารถเล่นไฟล์ได ้หากเนือ
้ หามีปัญหา
การเล่นตามปกติไม่ได ้รับประกันว่าข ้อมูลทีบ
่ รรจุของไฟล์จะผิดพลาด หรือไฟล์มค
ี วามเสียหายหรือไม่
ไฟล์ทม
ี่ อ
ี ต
ั ราบิต/อัตราเฟรมสูงกว่ามาตรฐานอาจสะดุดระหว่างเล่นเสียง/วิดโี อ
ั ค ้นหา (ข ้าม) จะไม่ทํางานหากตารางดัชนีของไฟล์ชาํ รุด
ฟั งก์ชน
ภาคผนวก
 ต ัวถอดรห ัสวิดโี อ
- สนับสนุนสูงถึง H.264 ระดับ 4.1 และ AVCHD
- ไม่สนับสนุน H.264 FMO/ASO/RS และ VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP, ASP : ตํา่ กว่า 1280 X 720: สูงสุด 60 เฟรม
สูงกว่า 1280 X 720: สูงสุด 30 เฟรม
- ไม่สนับสนุน GMC 2 ขึน
้ ไป
 ต ัวถอดรห ัสเสียง
- สนับสนุน WMA 7, 8, 9 และ STD
่ WMA ที่ 22050Hz โมโน
- ไม่สนับสนุนอัตราการสุม
่ สูงสุด: 96Khz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96) อัตราบิตสูงสุด: 320kbps
- AAC: อัตราการสุม
 รูปแบบไฟล์คาํ บรรยายใต้ภาพ DivX ทีร่ องร ับ
- *.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
การสน ับสนุนไฟล์เพลง
นามสกุลไฟล์
้ หาภายใน
เนือ
ต ัวแปลงส ัญญาณเสียง
*.mp3
MP3
MP3
-
WMA
่ (หน่วย kHz) – 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* อัตราการสุม
* อัตราบิต – อัตราบิตทัง้ หมดจาก 5 kbps ถึง 384 kbps
*.wma
WMA
ช่วงทีส
่ น ับสนุน
การรองร ับไฟล์ภาพ
นามสกุลไฟล์
ประเภท
*.jpg / *.jpeg / *.jpe
JPEG
*.png
PNG
ความละเอียด
15360x8640
43 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 43
2015-03-16
10:44:51
ภาคผนวก
ั
การเลือกสญญาณดิ
จต
ิ อลออก
การตงค่
ั้ า
PCM
่ มต่อ
การเชือ
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD
DTS
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD High
Resolution Audio
DTS-HD
Master Audio
DTS-HD Master
Audio
Any
บิตสตรีม
(Dolby D เข้ารห ัส
ซํา้ )
PCM
Dolby Digital
PCM
สตรีมเสียงบน
Dolby Digital
ดีวด
ี ี
DTS
บิตสตรีม
(DTS เข้ารห ัสใหม่)
เครือ
่ งร ับ AV ทีส
่ น ับสนุน HDMI
สูงสุด PCM 7.1 ช่อง
สัญญาณ
สตรีมเสียง
Dolby TrueHD
บนแผ่นดิสก์
Blu-ray
DTS
สูงสุด PCM 5.1 ช่อง
คําจํากัดความ
สําหรับแผ่น
ดิสก์ Blu-ray
บิตสตรีม
(ไม่ประมวลผล)
Dolby Digital ทีเ่ ข ้า
รหัสซํา้ *
DTS เข ้ารหัสใหม่ *
PCM 2 ช่อง
Dolby Digital
สูงสุด PCM 5.1 ช่อง
DTS
ส่งสัญญาณออกเพียง
ถอดรหัสเสียง
สตรีมเสียง คุณสมบัต ิ
คุณสมบัตห
ิ ลักและสตรี
ถอดรหัสเสียง
หลักเพือ
่ ให ้เครือ
่ ง
มเสียง BONUSVIEW
คุณสมบัตห
ิ ลักและสตรี
รับ AV
พร ้อมกันให ้กลายเป็ น
มเสียง BONUSVIEW
ของคุณสามารถ
เสียง PCM และเพิม
่
พร ้อมกันให ้กลายเป็ น
ถอดรหัสบิตสตรีม
เอฟเฟ็ กต์เสียงการ
เสียง PCM และเพิม
เสียงได ้
่
สํารวจ จากนัน
้ เข ้า
เอฟเฟ็ กต์เสียงการ
คุณจะไม่ได ้ยินเสียง
รหัสเสียง PCM ใหม่
สํารวจ
BONUSVIEW หรือ
ให ้กลายเป็ นบิตสตรี
เอฟเฟ็ กต์เสียงการ
ม DTS
สํารวจ
ถอดรหัสเสียง
คุณสมบัตห
ิ ลักและสตรี
มเสียง BONUSVIEW
พร ้อมกันให ้กลายเป็ น
เสียง PCM และเพิม
่
เอฟเฟ็ กต์เสียงการ
สํารวจ จากนัน
้ เข ้า
รหัสเสียง PCM ใหม่
ให ้กลายเป็ นบิตสตรี
ม Dolby Digital หรือ
PCM
ู นํ ามาใช ้ สัญญาณออกจะเป็ น
 หากการสตรีมแหล่งสัญญาณ คือ 2 ช่องหรือโมโน การตัง้ ค่า “Re-encoded Dolby D” จะไม่ถก
PCM 2ch
แผ่นดิสก์ Blu-ray อาจมีสตรีมเสียงสามแบบ :
ิ ลัก : แทร็กเสียงของคุณสมบัตห
ิ ลัก
- เสียงคุณสมบัตห
่ เติม เช่น เสียงความเห็นของผู ้กํากับหรือนักแสดง
- เสียง BONUSVIEW : แทร็กเสียงเพิม
- เอฟเฟ็ กต์เสียงการนํ าทาง : เมือ
่ คุณเลือกตัวเลือกการนํ าทางเมนูบางตัวเลือก เอฟเฟ็ กต์เสียงการนํ าทางจะดังขึน
้ เอฟเฟ็ กต์เสียง
การนํ าทางแตกต่างกันในแผ่นดิสก์ Blu-ray แต่ละแผ่น
44 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 44
2015-03-16
10:44:51
ั
ความละเอียดทีส
่ อดคล้องก ับโหมดสญญาณออก
้ หาอิเล็กทรอนิกส์/เนือ
้ หาดิจต
การเล่นแผ่น Blu-ray/เนือ
ิ อล
โหมด HDMI
ส ัญญาณออก
แผ่นดิสก์ Blu-ray
้ หาอิเล็กทรอนิกส์/
เนือ
้ หาดิจต
เนือ
ิ อล
โหมด HDMI
ความละเอียดของแผ่น
Blu-ray
1080p@60F
576i/480i
การตงค่
ั้ า
BD Wise
การเล่น DVD
ความละเอียดสูงสุดของสัญญาณเข ้า
โทรทัศน์
อัตโนมัต ิ
ความละเอียดสูงสุดของสัญญาณเข ้าโทรทัศน์
1080p@60F
1080p@60F
-
1080p
-
1080p
เฟรมภาพยนตร์ : อัตโนมัต ิ (24
เฟรม/วินาที)
1080p@24F
-
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
โปรดดูตารางด ้านล่างหากผลิตภัณฑ์นท
ี้ ํางานผิดปกติ หากปั ญหาทีค
่ ณ
ุ พบไม่ปรากฏอยูใ่ นตารางด ้านล่าง หรือหากคําแนะนํ าดัง
กล่าวไม่สามารถช่วยคุณได ้ ให ้ปิ ดผลิตภัณฑ์ ถอดปลั๊กไฟออก และติดต่อตัวแทนจําหน่ายทีไ่ ด ้รับอนุญาตหรือติดต่อศูนย์บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ของซัมซุงใกล ้บ ้านคุณ
อาการ
ภาคผนวก
การแก้ไขปัญหา
คําอธิบาย/แนวทางแก้ไข
คุณไม่สามารถนําแผ่นดิสก์
ออกได้
• เสียบปลั๊กไฟเข ้ากับแหล่งจ่ายไฟแน่นหนาดีหรือไม่
• ปิ ดแล ้วเปิ ดเครือ
่ งอีกครัง้
ไม่สามารถเริม
่ เล่นได้
• ตรวจสอบหมายเลขภูมภ
ิ าคของแผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD
ื้ มาจากต่างประเทศอาจไม่สามารถเปิ ดเล่นได ้
แผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD ทีซ
่ อ
ี รี อมไม่สามารถเล่นได ้ในผลิตภัณฑ์นี้
• แผ่นซีดรี อมและดีวด
• ตรวจดูให ้แน่ใจว่าการจัดอันดับเรทของภาพยนตร์ถก
ู ต ้อง
การเล่นไม่เริม
่ ท ันทีเมือ
่ คุณ
กดปุ่ม z/y
ี่ ด
ิ เบีย
้ วหรือมีรอยขีดข่วนทีพ
• คุณกําลังใช ้แผ่นดิสก์ทบ
่ น
ื้ ผิวหรือไม่
• เช็ดแผ่นดิสก์ให ้สะอาด
ไม่มเี สียง
• โฮมซีเนม่าไม่เล่นเสียงในระหว่างการเล่นอย่างรวดเร็ว การเล่นแบบช ้า และการเล่นแบบ
เคลือ
่ นไหวเป็ นลําดับ
่ มต่ออย่างถูกต ้องเหมาะสมหรือไม่ การตัง้ ค่าลําโพงถูกต ้องหรือไม่
• ลําโพงเชือ
• แผ่นดิสก์ชาํ รุดอย่างมากหรือไม่
คุณได้ยน
ิ เสียงจากลําโพง
บางต ัวเท่านน
ั้ ไม่ครบทงั้
6 ต ัว
•
•
•
•
สําหรับแผ่น Blu-ray/DVD บางแผ่น สัญญาณเสียงจะออกจากลําโพงด ้านหน ้าเท่านัน
้
่ มต่ออย่างถูกต ้องเหมาะสม
ตรวจสอบว่าลําโพงเชือ
ปรับระดับเสียง
เมือ
่ เล่นเสียงจาก CD วิทยุ หรือทีว ี เครือ
่ งจะส่งเสียงออกทางลําโพงหน ้าเท่านัน
้
45 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 45
2015-03-16
10:44:52
ภาคผนวก
อาการ
คําอธิบาย/แนวทางแก้ไข
ไม่มเี สียงตามระบบเซอร์ราว
ด์ Dolby Digital 5.1 ช่อง
ส ัญญาณ
• มีข ้อความ "Dolby Digital 5.1 CH" ปรากฏบนดิสก์หรือไม่ เสียงดอลบีด
้ จิ ต
ิ อล 5.1 ช่อง
สัญญาณจะเกิดขึน
้ ได ้ต่อเมือ
่ ดิสก์นัน
้ บันทึกข ้อมูลด ้วยเสียง 5.1 ช่องสัญญาณ
• ภาษาเสียงตัง้ ค่าเป็ น Dolby Digital 5.1-CH อย่างถูกต ้องหรือไม่
รีโมทคอนโทรลไม่ทา
ํ งาน
• Aคุณใช ้งานรีโมทภายในระยะการทํางานและภายในมุมทีเ่ หมาะสมกับเซนเซอร์หรือไม่
• แบตเตอรีห
่ มดหรือไม่
ั เพือ
่ เปลีย
่ นโหมด (เช่น BD/DVD, D. IN,
• คุณเลือกโหมดถูกต ้องหรือไม่ กดปุ่ มฟั งก์ชน
AUX)
• ดิสก์กา
ํ ล ังหมุนแต่ไม่ม ี
ภาพปรากฏ
• ภาพมีคณ
ุ ภาพตํา่ และ
่ั
ภาพสน
•
•
•
•
ภาษาเสียงและคําบรรยายใต้
ภาพไม่ทา
ํ งาน
ั ภาษาเสียงและคําบรรยายใต ้ภาพจะไม่ทํางานหากแผ่นดิสก์ไม่มแ
• ฟั งก์ชน
ี ทร็กเสียงหรือคํา
บรรยายใต ้ภาพหลายภาษา
้ แม้
หน้าจอเมนูไม่ปรากฏขึน
เมือ
่ คุณเลือกฟังก์ช ันเมนู
• คุณกําลังใช ้ดิสก์ทไี่ ม่มเี มนูหรือไม่
อ ัตราส่วนหน้าจอไม่สามารถ
่ นแปลงได้
เปลีย
• คุณสามารถเล่นภาพจากแผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD ในโหมด 16:9 เต็มหน ้าจอ, โหมด 4:3
กล่องจดหมาย หรือโหมด 4:3 แพน-สแกน แต่สามารถดู Blu-ray/DVD 4:3 ในโหมด 4:3
ั ทีเ่ หมาะสม
เท่านัน
้ โปรดดูทก
ี่ ล่องบรรจุแผ่นดิสก์ Blu-ray และเลือกฟั งก์ชน
• ผลิตภ ัณฑ์ไม่ทา
ํ งาน
(ต ัวอย่างเช่น: ไฟต ัว
เครือ
่ งด ับหรือคุณได้ยน
ิ
เสียงแปลกๆ)
• ผลิตภ ัณฑ์ทา
ํ งานไม่ปกติ
• กดปุ่ ม x ของรีโมทคอนโทรลค ้างไว ้ประมาณ 5 วินาทีในโหมดสแตนด์บาย วิธน
ี จ
ี้ ะ
่ ง
เป็ นการรีเซ็ตเครือ
ั่ RESET (รีเซ็ต)
- การใช ้ฟั งก์ชน
จะลบการตัง้ ค่าทีบ
่ น
ั ทึกไว ้ทัง้ หมด
คุณลืมรห ัสผ่านทีใ่ ช้ควบคุม
ระด ับเรทของภาพยนตร์
• เมือ
่ ไม่มแ
ี ผ่นดิสก์ในเครือ
่ ง ให ้กดปุ่ ม x ของเครือ
่ งค ้างไว ้นานกว่า 5 วินาที INIT จะ
ปรากฏบนจอแสดงผล และการตัง้ ค่าทัง้ หมดจะเปลีย
่ นกลับเป็ นค่าเริม
่ ต ้น
ั่ RESET (รีเซ็ต)
- การใช ้ฟั งก์ชน
จะลบการตัง้ ค่าทีบ
่ น
ั ทึกไว ้ทัง้ หมด
ไม่สามารถร ับส ัญญาณ
วิทยุได้
่ มต่อสายอากาศอย่างถูกต ้องหรือไม่
• เชือ
ั เจน ให ้ติดตัง้ สายอากาศ FM ภายนอกในบริเวณที่
้ ไม่ชด
• หากระดับสัญญาณในบริเวณนัน
รับสัญญาณได ้ดี
ไม่มเี สียงเมือ
่ คุณพยายาม
ฟังเสียงทีว ี
ผ่านลําโพงระบบโฮมซีเนม่า
ั แผ่นดิสก์
ั D. IN หรือ AUX ฟั งก์ชน
• หากกดปุ่ ม 6 ขณะฟั งเสียงโทรทัศน์โดยใช ้ฟั งก์ชน
Blu-ray/DVD จะเปิ ดและเสียงทีวจี ะถูกปิ ด
ทีวเี ปิ ดอยูห
่ รือไม่
่ มต่อสายสัญญาณวิดโี ออย่างถูกต ้องหรือไม่
เชือ
แผ่นดิสก์สกปรกหรือชํารุดอย่างมากหรือไม่
ดิสก์ทผ
ี่ า่ นการผลิตทีไ่ ม่ดอ
ี าจไม่สามารถเล่นได ้
46 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 46
2015-03-16
10:44:52
อาการ
คําอธิบาย/แนวทางแก้ไข
ข้อความ "ไม่ม"ี ปรากฏบน
หน้าจอ
• คุณสมบัตห
ิ รือการดําเนินการไม่สามารถกระทําได ้ในเวลานี้ เนือ
่ งจาก:
1. ซอฟต์แวร์ของแผ่นดิสก์ Blu-ray/DVD จํากัดคุณสมบัตห
ิ รือการดําเนินการดังกล่าว
2. ซอฟต์แวร์ของ Blu-ray/DVD ไม่รองรับคุณสมบัตน
ิ ัน
้ (เช่น มุมภาพ)
ิ ัน
้ ได ้ในขณะนัน
้
3. ไม่สามารถใช ้งานคุณสมบัตน
4. คุณต ้องการหมายเลขบทหรือเรือ
่ งหรือเวลาค ้นหา ทีไ่ ม่มอ
ี ยูใ่ นนัน
้
ถ้าส ัญญาณออก HDMI ถูก
ตงค่
ั้ าความละเอียด
ในระด ับทีโ่ ทรท ัศน์ของคุณ
ไม่รองร ับ (เช่น 1080p) คุณ
อาจไม่สามารถดูภาพบน
โทรท ัศน์ของคุณ
• กดปุ่ ม x ทีแ
่ ผงด ้านหน ้าค ้างไว ้นานกว่า 5 วินาทีขณะทีไ่ ม่มแ
ี ผ่นดิสก์อยูใ่ นผลิตภัณฑ์
การตัง้ ค่าทัง้ หมดจะเปลีย
่ นกลับเป็ นค่าทีต
่ งั ้ จากโรงงาน
ไม่มส
ี ัญญาณออก HDMI
่ มต่อระหว่างโทรทัศน์และช่องเสียบ HDMI บนเครือ
• ตรวจสอบการเชือ
่ ง
• ตรวจสอบว่าโทรทัศน์ของคุณรองรับสัญญาณเข ้า HDMI ความละเอียด 576p/480p/
720p/1080i/1080p หรือไม่
ส ัญญาณออก HDMI ผิด
ปกติปรากฏบนหน้าจอ
• ถ ้าเกิดสัญญาณรบกวนบนหน ้าจอ หมายความว่าโทรทัศน์ไม่สนับสนุน HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection)
ฟังก์ช ัน DLNA
• DLNA แสดงไฟล์ภาพถ่าย เพลง และภาพยนตร์เท่านัน
้ แต่ไม่แสดงไฟล์ชนิดอืน
่ ๆ
วิดโี อเล่นแบบไม่ตอ
่ เนือ
่ ง
• ตรวจสอบว่าเครือข่ายเสถียรหรือไม่
่ มต่ออย่างเหมาะสมหรือไม่ และเครือข่ายไม่ได ้ถูกใช ้
• ตรวจสอบว่าสายเคเบิลเครือข่ายเชือ
งานหนักเกินไป
่ มต่อ DLNA ระหว่าง
การเชือ
ทีวก
ี ับพีซไี ม่เสถียร
์ เดียวกันควรไม่ซาํ้ กัน มิฉะนัน
้ การขัดแย ้งของไอพีอาจ
• ไอพีแอดเดรสภายใต ้ซับเน็ ตเวิรก
่ มต่อไม่เสถียร
ทําให ้การเชือ
• ตรวจสอบว่าคุณเปิ ดใช ้งานไฟร์วอลล์หรือไม่
หากใช่ ให ้ปิ ดการทํางานของไฟร์วอลล์
ภาคผนวก
คุณเห็นโฟลเดอร์ทแ
ี่ บ่งปัน
ผ่าน DLNA แต่ไม่เห็นไฟล์
BD-LIVE
ระบบโฮมซีเนม่าไม่สามารถ
่ มต่อ
เชือ
ก ับเซิรฟ
์ เวอร์ BD-LIVE
่ มต่อเครือข่ายทํางานหรือไม่โดยใช ้ฟั งก์ชน
ั สถานะเครือข่าย
• ทดสอบว่าการเชือ
่ มต่อกับผลิตภัณฑ์หรือไม่
• ตรวจสอบว่าอุปกรณ์หน่วยความจํา USB เชือ
ื้ ทีว่ า่ งอย่างน ้อย 1GB เพือ
่ อํานวยความสะดวกต่อบริการ
• อุปกรณ์หน่วยความจําต ้องมีพน
BD-LIVE
คุณสามารถตรวจดูขนาดทีม
่ อ
ี ยูใ่ น การจ ัดการข้อมูล BD (ดูหน ้า 36 และ 39)
่ มต่ออินเทอร์เน็ ต BD-Live ตัง้ ค่าเป็ น อนุญาต
• ตรวจสอบว่าตัวเลือก การเชือ
(ทงหมด)
ั้
หรือไม่
• หากไม่เป็ นไปตามทัง้ หมดข ้างต ้น ติดต่อผู ้ให ้บริการเนือ
้ หา หรืออัพเดตเฟิ รม
์ แวร์ลา่ สุด
เมือ
่ ใช้บริการ BD-LIVE เกิด
้
ข้อผิดพลาดขึน
• อุปกรณ์หน่วยความจํา USB ต ้องมีพน
ื้ ทีว่ า่ งอย่างน ้อย 1GB เพือ
่ อํานวยความสะดวกต่อ
บริการ BD-LIVE
คุณสามารถตรวจดูขนาดทีม
่ อ
ี ยูใ่ น การจ ัดการข้อมูล BD (ดูหน ้า 36 และ 39)
✎
เมือ
่ การตัง้ ค่าถูกเรียกคืนเป็ นค่าตัง้ ต ้นจากผู ้ผลิต ข ้อมูลทัง้ หมดของผู ้ใช ้ทีเ่ ก็บไว ้ในข ้อมูล BD จะถูกลบออก
47 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 47
2015-03-16
10:44:53
ภาคผนวก
ข้อมูลจําเพาะ
ทัว่ ไป
เครือ
่ งรับ
วิทยุ FM
HDMI
เครือ
่ ง
ขยาย
สัญญาณ
นํ้ าหนัก
1.90 กก.
ขนาด
430.0 (กว ้าง) x 55.0 (สูง) x 224.0 (ลึก) มม.
ช่วงอุณหภูมข
ิ ณะทํางาน
+5°C ถึง +35°C
้ ขณะทํางาน
ช่วงความชืน
10 % ถึง 75 %
่
อัตราส่วนสัญญาณ/คลืน
รบกวน
55 dB
ความไวทีใ่ ช ้งานได ้
12 dB
ความเพีย
้ นฮาร์โมนิกรวม
1.0 %
วิดโี อ
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
เสียง
เสียง PCM หลายช่องสัญญาณ, เสียงบิตสตรีม, เสียง PCM
ลําโพงด ้านหน ้า
165W x 2 (3Ω)
ลําโพงกลาง
170W (3Ω)
ลําโพงเซอร์ราวด์
165W x 2 (3Ω)
ลําโพงซับวูฟเฟอร์
170W (3Ω)
การตอบสนองความถี่
20Hz~20kHz (±3 dB)
อัตราส่วน S/N
70dB
การแยกช่องสัญญาณ
60dB
ความไวในการรับสัญญาณ
(AUX) 500mV
48 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 48
2015-03-16
10:44:53
HT-J5530K
ระบบลําโพง
อิมพีเดนซ์
ช่วงความถี่
หน ้า
เซอร์ราวด์
3Ω
165W
200Hz ~ 20kHz
กลาง
ซับวูฟเฟอร์
ขนาด
(กว ้าง x สูง x ลึก)
(หน่วย: มม.)
นํ้ าหนัก
(หน่วย: กก.)
83.4 x 1053.0 x 101.0
(ฐานรองขาตัง้ : Φ255.0)
3.15
83.4 x 129.0 x 101.0
0.40
อินพุตทีพ
่ ก
ิ ด
ั
170W
20Hz ~ 200Hz
268.8 x 87.6 x 101.0
0.58
220.6 x 380.6 x 364.7
6.50
ขนาด
(กว ้าง x สูง x ลึก)
(หน่วย: มม.)
นํ้ าหนัก
(หน่วย: กก.)
83.4 x 1053.0 x 101.0
(ฐานรองขาตัง้ : Φ255.0)
3.15
83.4 x 1053.0 x 101.0
(ฐานรองขาตัง้ : Φ255.0)
2.98
268.8 x 87.6 x 101.0
0.58
220.6 x 380.6 x 364.7
6.50
HT-J5550WK
ระบบลําโพง
อิมพีเดนซ์
ช่วงความถี่
อินพุตทีพ
่ ก
ิ ด
ั
หน ้า
เซอร์ราวด์
3Ω
165W
200Hz ~ 20kHz
✎
✎
✎
✎
✎
170W
20Hz ~ 200Hz
ไม่สนับสนุนความเร็วของเครือข่ายทีเ่ ท่ากับหรือตํา่ กว่า 10Mbps
ภาคผนวก
กลาง
ซับวูฟเฟอร์
บริษัท Samsung Electronics Co., Ltd ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย
่ นแปลงข ้อมูลจําเพาะนีโ้ ดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบ
นํ้ าหนักและขนาด เป็ นค่าโดยประมาณ
การออกแบบและข ้อมูลจําเพาะอาจเปลีย
่ นแปลงได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
สําหรับแหล่งจ่ายไฟและการใช ้พลังงาน โปรดดูฉลากกํากับทีต
่ ด
ิ กับตัวเครือ
่ ง
SWA-7000 (เฉพาะ HT-J5550WK เท่านน)
ั้
นํ้ าหนัก
0.73 กก.
ขนาด (กว ้าง x สูง x ลึก)
50.0 X 201.3 X 132.0 มม.
ช่วงอุณหภูมข
ิ ณะทํางาน
+5°C ถึง +35°C
้ ขณะทํางาน
ช่วงความชืน
10 % ถึง 75 %
สัญญาณออก
165W x 2 CH
ช่วงความถี่
20Hz~20KHz
อัตราส่วน S/N
65dB
49 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 49
2015-03-16
10:44:54
ภาคผนวก
การอนุญาต
ผลิตภายใต ้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories
่ งหมายการค ้าของ Dolby Laboratories
Dolby และสัญลักษณ์ D คูเ่ ป็ นเครือ
สําหรับสิทธิบต
ั ร DTS โปรดดู http://patents.dts.com ผลิตภายใต ้การอนุญาตจาก DTS
่ งหมายการค ้า
Licensing Limited DTS, DTSHD, สัญลักษณ์ และ DTS และสัญลักษณ์ เป็ นเครือ
จดทะเบียน และ DTS-HD Master Audio | Essential เป็ นเครือ
่ งหมายการค ้าของ DTS, Inc.©
DTS, Inc. สงวนลิขสิทธิ์
อุปกรณ์ DivX Certified@ นีผ
้ า่ นการทดสอบอย่างเข ้มงวดเพือ
่ ให ้มัน
่ ใจว่าสามารถเล่นวิดโี อ DivX@ ได ้
ื้ มา ก่อนอืน
หากต ้องการเล่นภาพยนตร์ DivX ทีซ
่ อ
่ ต ้องลงทะเบียนอุปกรณ์ของคุณที่ vod.divx.com
ค ้นหารหัสการลงทะเบียนของคุณในส่วน DivX VOD ของเมนูการตัง้ ค่าอุปกรณ์ของคุณ
DivX Certified@ เพือ
่ เล่นวิดโี อ DivX@ สูงสุดถึง HD 1080p รวมถึงเนือ
้ หาพิเศษ
DivX@, DivX Certified@ และโลโก ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องเป็ นเครือ
่ งหมายการค ้าของ DivX, Inc. และใช ้โดยได ้รับอนุญาต
ั รของสหรัฐอเมริกาหนึง่ หมายเลขขึน
้ ไปต่อไปนี:้ 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
อยูภ
่ ายใต ้การคุ ้มครองของสิทธิบต
7,519,274.
DLNA®, โลโก ้ DLNA และ DLNA CERTIFIED® เป็ นเครือ
่ งหมายการค ้า เครือ
่ งหมายบริการ หรือ
เครือ
่ งหมายรับรองของ Digital Living Network Alliance
ข ้อความ HDMI และ HDMI High-Definition Multimedia Interface และโลโก ้ HDMI เป็ น
เครือ
่ งหมายการค ้าหรือเครือ
่ งหมายการค ้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC ในสหรัฐอเมริกา
และประเทศอืน
่ ๆ
่ อืน
Oracle และ Java เป็ นเครือ
่ งหมายการค ้าจดทะเบียนของ Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ ชือ
่ ๆ อาจเป็ น
เครือ
่ งหมายการค ้าของเจ ้าของตามลําดับ
รายการนีร้ วมเอาเทคโนโลยีการป้ องกันการคัดลอกซึง่ ได ้รับความคุ ้มครอง
ิ ทางปั ญญาอืน
ั รสหรัฐอเมริกาและสิทธิบต
ั รทรัพย์สน
่ ๆ ของ Rovi Corporation ห ้ามทํากระบวนการย ้อนกลับการ
โดยสิทธิบต
้ ส่วนประกอบ
วิศวกรรมและการถอดชิน
Blu-ray Disc™, Blu-ray™ และโลโก ้ เป็ นเครือ
่ งหมายการค ้าของ Blu-ray Disc Association
่ จํากัดการใช ้ของสําเนา
ผลิตภัณฑ์นใี้ ช ้เทคโนโลยี Cinavia เพือ
ทีไ่ ม่ได ้รับอนุญาตของฟิ ลม
์ และวิดโี อและซาวด์แทร็กทีผ
่ ลิตเพือ
่
่ ้องห ้ามของสําเนาทีไ่ ม่ได ้รับอนุญาต ข ้อความจะแสดงขึน
้ และการเล่น
ทีผ
่ ลิตเพือ
่ การพาณิชย์บางประเภท เมือ
่ ตรวจพบการใช ้ทีต
หรือการคัดลอกจะถูกขัดจังหวะ
ข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับเทคโนโลยี Cinavia สามารถดูได ้จากศูนย์ข ้อมูลผู ้บริโภคออนไลน์ของ Cinavia ที่ http://www.cinavia.
่ ยูท
่ างไปรษณียข
์ องคุณไปที:่ Cinavia
com หากต ้องการขอข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับ Cinavia ทางอีเมล ส่งโปสการ์ดพร ้อมทีอ
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.”ผลิตภัณฑ์นรี้ วมเทคโนโลยีทเี่ ป็ นทรัพยสิท
ธิเอาไว ้ภายใต ้การอนุญาตใช ้จาก Verance Corporation และได ้รับการป้ องกันจากสิทธิบต
ั รสหรัฐอเมริกา เลขที่ 7,369,677 และ
สิทธิบต
ั รแห่งสหรัฐอเมริกาและสิทธิบต
ั ร
์ ละการปกป้ อง
ทัว่ โลกอืน
่ ๆ ทีอ
่ อกและรอการจดทะเบียน รวมถึงลิขสิทธิแ
ุ บางด ้านของเทคโนโลยีดงั กล่าว Cinavia เป็ นเครือ
่ งหมายการค ้าของ Verance Corporation
ความลับทางการค ้าสําหรับแง่มม
ลิขสิทธิ์ 2004-2010 Verance Corporation สงวนลิขสิทธิโ์ ดย Verance ห ้ามทํากระบวนการย ้อนกลับการวิศวกรรมหรือการถอด
้ ส่วนประกอบ
ชิน
- ประกาศสิทธิก
์ ารใช ้งานโอเพ่น ซอร์ส
์ ารใช ้งานโอเพ่น ซอร์สมีอยูใ่ นเมนูผลิตภัณฑ์
ในกรณีของการใช ้ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส สิทธิก
50 - ไทย
HT-J5530K_J5550WK_XT-XT-THAI_0313.indd 50
2015-03-16
10:44:54
© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์
ติดต่อเครือข่ายซ ัมซุงทว่ ั โลก
ั ซุง ติดต่อสอบถามได ้ที่ SAMSUNG Customer Contact center
หากมีคําแนะนํ าหรือข ้อสงสัยเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์ซม
Contact Centre 
Area
` Asia Pacific
CHINA
400-810-5858
HONG KONG
(852) 3698 4698
MACAU
SINGAPORE
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
VIETNAM
THAILAND
MYANMAR
0800 333
1800-SAMSUNG(726-7864)
1300 362 603
0800 726 786
1800 588 889
0-2689-3232, 1800-29-3232
+95-01-2399-888
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
021-56997777
08001128888
1-800-10-7267864 [PLDT]
1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
0800-329999
0120-363-905
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
9612300300
94117540540
MALAYSIA
INDONESIA
PHILIPPINES
TAIWAN
JAPAN
INDIA
BANGLADESH
SRI LANKA
AH68-02831W-00
HT-J5530K_J5550WK_XT-THAI_0317.indd 51
Web Site
www.samsung.com/cn/support
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/sg/support
www.samsung.com/au/support
www.samsung.com/nz/support
www.samsung.com/vn/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/my/support
www.samsung.com/id/support
www.samsung.com/ph/support
www.samsung.com/tw/support
www.samsung.com/jp/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/support
AH68-02831W-00
2015-03-17
9:04:08
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement