Samsung | NP915S3GI | Samsung NP905S3GI User Manual (Windows8.1)

Instrukcja obsługi
Spis treści
Przed rozpoczęciem
Zasady bezpieczeństwa
Prawidłowa postawa podczas pracy z komputerem
Przegląd
Włączanie i wyłączanie komputera
Rozdział 2. Korzystanie z systemu Windows
34
35
37
39
44
45
90
92
Rozdział 1. Wprowadzenie
3
6
22
25
30
Rozdział 1.
Wprowadzenie
Czym jest Microsoft Windows?
Przegląd ekranu
Korzystanie z paneli
Korzystanie z aplikacji
Funkcja klawisza skrótu systemu Windows
Korzystanie z ekranu dotykowego
(dotyczy wyłącznie modeli z ekranem dotykowym)
93
94
95
54
57
61
63
66
69
71
73
77
79
80
Klawiatura
Tabliczka dotykowa
Zewnętrzny napęd CD (ODD, do nabycia)
Gniazdo kart pamięci (opcja)
Podłączenie wyświetlacza zewnętrznego
Regulacja głośności
Regulacja jasności wyświetlacza LCD
Sieć przewodowa
Sieć bezprzewodowa (opcja)
Mobilna sieć szerokopasmowa
(bezprzewodowa sieć WAN, opcja)
Używanie urządzenia zabezpieczającego TPM (opcja)
116
120
Konfiguracja BIOS
Ustawianie hasła rozruchu komputera
Zmiana priorytetu rozruchu
Bateria
Rozdział 5. Rozwiązywanie problemów
109
Rozdział 3. Korzystanie z komputera
Korzystanie z aplikacji Multimedia (opcja)
Korzystanie z aplikacji w smartfonie firmy Samsung
(opcja)
Aktualizacja oprogramowania Samsung
Diagnostyka stanu komputera i rozwiązywanie
problemów
Korzystanie z Gniazda bezpieczeństwa
Rozdział 4. Ustawienia i aktualizacje
97
100
103
104
1
Przywracanie/zapisywanie kopii zapasowej komputera
(opcja)
Ponowne instalowanie systemu Windows (opcja)
Pytania i odpowiedzi
Rozdział 6. Dodatek
126
128
130
143
144
145
147
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Części zamienne i akcesoria
Oświadczenia o zgodności z przepisami
Informacje Na Temat Symbolu WEEE
Certyfikat TCO
Dane techniczne produktu
Słownik pojęć
Rozdział 1.
Wprowadzenie
Przed rozpoczęciem
3
Zasady bezpieczeństwa
6
Prawidłowa postawa podczas pracy z komputerem22
Przegląd
25
Włączanie i wyłączanie komputera
30
Przed rozpoczęciem
Przed zapoznaniem się z instrukcją obsługi należy najpierw
sprawdzić poniższe informacje.
•• Elementy dodatkowe, niektóre urządzenia i
oprogramowanie wymienione w instrukcji obsługi
mogą nie być dołączone lub mogą być inne w nowszych
wersjach.
Należy wziąć pod uwagę, że środowisko komputerowe
przedstawione w instrukcji obsługi może być inne niż
własne środowisko.
Rozdział 1.
Wprowadzenie
Oznaczenia zasad bezpieczeństwa
Ikona
Oznaczenie
•• Poniższa instrukcja została napisana dla systemu
operacyjnego Windows 8.1. Opisy i rysunki mogą się różnić
w zależności od zainstalowanego systemu operacyjnego.
•• Zawartość instrukcji obsługi dołączonej do komputera
może różnić się w zależności od modelu komputera.
Opis
Nieprzestrzeganie instrukcji oznaczonych
Ostrzeżenie tym symbolem może spowodować
obrażenia ciała, a nawet urazy śmiertelne.
Przestroga
•• Zdjęcia wykorzystane na okładce i w treści Podręcznika
użytkownika przedstawiają referencyjny model danej serii i
mogą różnić się od faktycznego wyglądu produktu.
•• W niniejszym podręczniku opisano procedury z
wykorzystaniem zarówno myszy, jak i tabliczki dotykowej.
3
Nieprzestrzeganie instrukcji oznaczonych
tym symbolem może spowodować
drobne obrażenia ciała lub uszkodzenie
sprzętu.
Oznaczenia tekstowe
Ikona
Oznaczenie
Przestroga
Uwaga
Opis
Treść w tej sekcji zawiera informacje,
których znajomość jest wymagana do
użycia funkcji.
Treść w tej sekcji zawiera pomocne
informacje dotyczące użycia funkcji.
Przed rozpoczęciem
Prawa autorskie
© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd.
Firma Samsung Electronics Co., Ltd. jest właścicielem praw
autorskich do niniejszego podręcznika.
Powielanie lub rozpowszechnianie jakiejkolwiek części niniejszego
podręcznika, w dowolnej formie i dowolnym środkami —
elektronicznymi lub mechanicznymi — jest niedozwolone bez
zgody firmy Samsung Electronics Co., Ltd.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie
bez powiadomienia w związku z poprawianiem sprawności
działania produktu.
Firma Samsung Electronics nie odpowiada za jakiekolwiek utraty
danych. Należy podjąć wszelkie środki zapobiegające utracie
ważnych danych i tworzyć w tym celu kopie zapasowe danych.
Rozdział 1.
Wprowadzenie
Obsługa systemu operacyjnego i oprogramowania
Jeśli wymienisz fabryczny system operacyjny produktu lub jeśli
zainstalujesz oprogramowanie, którego nie obsługuje fabryczny
system operacyjny produktu, nie otrzymasz żadnego wsparcia
technicznego, wymiany produktu ani zwrotu pieniędzy W
przypadku zamówienia usługi zostanie pobrana opłata.
Zalecamy korzystanie z komputera z oryginalnym, fabrycznym
systemem operacyjnym. Zmiana fabrycznego systemu
operacyjnego grozi utratą danych lub brakiem możliwości
uruchomienia komputera.
4
Przed rozpoczęciem
Rozdział 1.
Wprowadzenie
5
Informacje na temat standardu reprezentacji
pojemności dla produktu
Informacje o wskazywanej pojemności urządzeń
magazynujących
Pojemność urządzenia pamięci masowej (dysk twardy, dysk SSD)
producenta jest obliczana przy 1 KB równym 1000 bajtów.
Jednak system operacyjny (Windows) oblicza pojemność
urządzenia pamięci masowej, przyjmując, że 1 KB to 1024 bajty.
Dlatego pojemność dysku twardego przedstawiona w systemie
Windows jest mniejsza niż rzeczywista pojemność.
Na przykład dla dysku twardego 80 GB system Windows
przedstawia jego pojemność jako 74,5 GB, czyli
80x1000x1000x1000 bajtów / (1024x1024x1024) bajty = 74,505 GB.
Pojemność dysku przedstawiona w systemie Windows może
być nawet jeszcze mniejsza, ponieważ niektóre programy,
np. Recovery, mogą zajmować część ukrytego obszaru dysku
twardego.
Informacje na temat reprezentacji pojemności pamięci
Pojemność pamięci widoczna w systemie Windows jest mniejsza
niż rzeczywista pojemność.
Jest to spowodowane tym, że system BIOS lub karta graficzna
wykorzystują część pamięci lub żądają przydzielenia jej do
późniejszego użycia.
Na przykład dla zainstalowanej pamięci 1 GB (=1024 MB) system
Windows może przedstawić jej pojemność jako 1022 MB lub
mniej.
Zasady bezpieczeństwa
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i uniknięcia uszkodzeń
należy dokładnie przeczytać poniższe instrukcje dotyczące
bezpieczeństwa.
Informacje te są wspólne dla różnych modeli komputerów
firmy Samsung, więc niektóre przedstawione rysunki mogą
różnić się od rzeczywistych rysunków.
Ostrzeżenie
Nieprzestrzeganie instrukcji oznaczonych tym symbolem
może spowodować obrażenia ciała, a nawet urazy śmiertelne.
Zasady dotyczące instalacji
Produktu nie należy instalować w miejscach
narażonych na działanie wilgoci, takich jak
łazienki.
Istnieje zagrożenie porażenia prądem
elektrycznym. Produkt powinien być używany
w warunkach eksploatacyjnych określonych w
instrukcji obsługi wydanej przez producenta.
Rozdział 1.
Wprowadzenie
6
Pomiędzy komputerem a ścianą powinna
być zachowana wolna przestrzeń o
szerokości co najmniej 15 cm, w której nie
należy umieszczać żadnych przedmiotów.
Może to przyczynić się do podniesienia
wewnętrznej temperatury komputera i
spowodować obrażenia ciała.
Nie należy instalować komputera na
pochyłym miejscu lub podatnym na drgania;
należy także unikać używania komputera w
takim miejscu przez długi czas.
Zwiększa to ryzyko wystąpienia awarii lub
uszkodzenia produktu.
Należy unikać kontaktu z wentylatorem,
zasilaczem i innymi elementami komputera,
które podczas dłuższej pracy komputera
wytwarzają ciepło.
Skutkiem tego może być poparzenie ciała.
Plastikowe worki należy trzymać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Istnieje zagrożenie uduszenia się.
Ver 3.3
Zasady bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
Nieprzestrzeganie instrukcji oznaczonych tym symbolem
może spowodować obrażenia ciała, a nawet urazy śmiertelne.
Należy zapobiegać zablokowaniu otworu
wentylacyjnego u spodu oraz z boku
komputera podczas używania go na łóżku
lub na poduszce.
W przypadku zablokowania otworu istnieje
ryzyko uszkodzenia komputera lub przegrzania
jego wewnętrznych podzespołów.
Rozdział 1.
Wprowadzenie
Zasady dotyczące zasilania
Wtyczka przewodu zasilającego i gniazdko elektryczne
przedstawione na rysunkach mogą być inne niż w
rzeczywistości, w zależności od warunków technicznych
danego kraju i modelu produktu.
Nie wolno dotykać wtyczki ani przewodu
zasilającego wilgotnymi rękami.
Istnieje zagrożenie porażenia prądem
elektrycznym.
Nie należy przeciążać rozgałęźnika
elektrycznego lub przedłużacza ponad
znamionowe parametry (napięcia/
natężenia) podczas używania ich do
zasilania produktu.
Istnieje zagrożenie porażenia prądem
elektrycznym lub spowodowania pożaru.
7
Zasady bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
Nieprzestrzeganie instrukcji oznaczonych tym symbolem
może spowodować obrażenia ciała, a nawet urazy śmiertelne.
G
Jeżeli od przewodu zasilającego lub
gniazdka elektrycznego dobiegają
niepokojące odgłosy, należy odłączyć
przewód od gniazdka i skontaktować się z
serwisem.
Istnieje zagrożenie porażenia prądem
elektrycznym lub spowodowania pożaru.
Nie należy używać wtyczki, przewodu
zasilającego ani gniazdka elektrycznego,
które są uszkodzone lub poluzowane.
Istnieje zagrożenie porażenia prądem
elektrycznym lub spowodowania pożaru.
Wtyczki przewodu zasilającego powinny
być dobrze dociśnięte zarówno do gniazdka
elektrycznego, jak i do gniazda zasilacza
sieciowego.
W przeciwnym wypadku może powstać
zagrożenie pożarowe.
Rozdział 1.
Wprowadzenie
8
Nie należy odłączać przewodu zasilającego,
pociągając za sam przewód.
Uszkodzony przewód stwarza zagrożenie
porażenia prądem elektrycznym.
Nie należy zbyt mocno zginać przewodu
zasilającego ani umieszczać na nim ciężkich
przedmiotów. Szczególnie ważne jest, aby
przewód zasilający znajdował się w miejscu
niedostępnym dla niemowląt i zwierząt
domowych.
Uszkodzony przewód stwarza zagrożenie
porażenia prądem elektrycznym lub
spowodowania pożaru.
Przewód zasilający należy podłączyć
do gniazda sieci lub do rozgałęźnika
(przedłużacza) z uziemieniem.
W przeciwnym wypadku może powstać
zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.
Brak uziemienia źródła zasilania grozi
porażeniem prądem elektrycznym.
Zasady bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
Nieprzestrzeganie instrukcji oznaczonych tym symbolem
może spowodować obrażenia ciała, a nawet urazy śmiertelne.
Jeżeli woda lub inna substancja dostanie
się do zasilacza sieciowego, komputera lub
gniazda zasilania, należy odłączyć przewód
zasilający i skontaktować się z serwisem.
Jeśli notebook jest wyposażony w
akumulator zewnętrzny (wymienny), należy
go także odłączyć.
Uszkodzenie urządzenia wewnątrz komputera
stwarza zagrożenie porażenia prądem
elektrycznym lub spowodowania pożaru.
Przewód zasilający i gniazdo sieci należy
utrzymywać w czystości, dbając o to, aby
nie osadzał się na nich kurz.
W przeciwnym wypadku może powstać
zagrożenie wybuchu pożaru.
Rozdział 1.
Wprowadzenie
9
Środki ostrożności podczas użytkowania
zasilacza sieciowego
Solidnie podłącz przewód zasilający do
zasilacza.
Zbyt luźne podłączenie może spowodować
powstanie pożaru.
Należy korzystać wyłącznie z zasilacza
sieciowego dostarczanego wraz z
produktem.
Korzystanie z innego zasilacza może
spowodować migotanie ekranu.
Stawianie ciężkich przedmiotów lub
stawanie na przewodzie zasilającym lub
zasilaczu sieciowym może spowodować ich
uszkodzenie.
Uszkodzony przewód stwarza zagrożenie
porażenia prądem lub spowodowania pożaru.
Odłącz adapter prądu zmiennego
zamocowany na ścianie (adapter i
zintegrowaną wtyczkę) z gniazdka
ściennego, trzymając za korpus i pociągając
w kierunku wskazanym przez strzałkę.
Rozłączanie adaptera poprzez wyciąganie kabla
może spowodować uszkodzenie adaptera,
porażenie prądem, dźwięki wybuchu lub
iskrzenie.
Zasady bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
Nieprzestrzeganie instrukcji oznaczonych tym symbolem
może spowodować obrażenia ciała, a nawet urazy śmiertelne.
Zasady dotyczące używania baterii
Przed pierwszym uruchomieniem komputera należy
całkowicie naładować akumulator.
Baterię należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla niemowląt, gdyż mogą
one włożyć baterię do jamy ustnej; to samo
dotyczy zwierząt domowych.
Istnieje zagrożenie porażenia prądem
elektrycznym lub zadławienia się.
Należy korzystać wyłącznie z
autoryzowanych akumulatorów i zasilaczy
sieciowych.
Powinno się używać wyłącznie akumulatorów i
zasilaczy autoryzowanych przez firmę Samsung
Electronics.
Akumulatory i zasilacze nieautoryzowane
mogą nie spełniać odpowiednich wymagań
dotyczących bezpieczeństwa, powodować
nieprawidłowe działanie lub stwarzać
zagrożenie wybuchem lub pożarem.
Rozdział 1.
Wprowadzenie
10
Nie należy korzystać z komputera w słabo
przewietrzonym miejscu, np. na pościeli, na
poduszce itp. Nie należy z niego korzystać
także w pomieszczeniach z ogrzewaniem
podłogowym, gdyż może to spowodować
przegrzanie się komputera.
Należy się upewnić, czy w takich warunkach
otwory wentylacyjne komputera (z boku
obudowy) nie są zablokowane. Blokowanie
tych otworów może spowodować przegrzanie
komputera, a co za tym idzie, problemy w
działaniu lub nawet eksplozję.
Nie należy korzystać z komputera w
miejscach wilgotnych, takich jak łazienka
czy sauna.
Komputer może nie działać poprawnie oraz
stwarzać ryzyko porażenia prądem.
Komputer powinien być używany w
zalecanym przedziale temperatur i wilgotności
(10~32°C,20~80% RH).
Zasady bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
Nieprzestrzeganie instrukcji oznaczonych tym symbolem
może spowodować obrażenia ciała, a nawet urazy śmiertelne.
Nie należy zamykać panelu LCD i wkładać
komputera do torby podczas gdy jest on
wciąż włączony.
Włączony komputer znajdujący się w torbie
stwarza ryzyko przegrzania i pożaru. Dlatego
przed przeniesieniem komputera należy go
wyłączyć.
Nie wolno podgrzewać produktu (lub
akumulatora) ani wrzucać go do ognia. Nie
należy umieszczać ani używać produktu (lub
akumulatora) w gorących pomieszczeniach,
takich jak sauna, nagrzane wnętrze
samochodu itd.
Istnieje ryzyko wybuchu pożaru lub eksplozji.
Rozdział 1.
Wprowadzenie
11
Nie należy dopuścić do zetknięcia się
metalowych przedmiotów, takich jak klucze
czy spinacze, z biegunami akumulatora
(części metalowe).
Metalowy przedmiot dotykający bieguna
akumulatora może spowodować nadmierny
przepływ prądu, co z kolei może doprowadzić
do uszkodzenia akumulatora lub do pożaru.
W celu bezpiecznego korzystania z
komputera należy wymienić zepsuty
produktu (lub akumulatora) na nowy,
autoryzowany.
Istnieje ryzyko wybuchu pożaru lub eksplozji.
W celu bezpiecznego korzystania z
komputera należy wymienić zepsuty
akumulator na nowy, autoryzowany.
Zasady bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
Nieprzestrzeganie instrukcji oznaczonych tym symbolem
może spowodować obrażenia ciała, a nawet urazy śmiertelne.
Zasady dotyczące obsługi
Przed rozpoczęciem czyszczenia komputera
należy odłączyć wszystkie podłączone do
niego przewody. Jeśli notebook posiada
akumulator zewnętrzny i wymienny, wyjmij
go teraz.
Istnieje zagrożenie porażenia prądem
elektrycznym lub uszkodzenia produktu.
Nie należy podłączać do modemu przewodu
telefonicznego, który jest podłączony do
telefonu cyfrowego.
Istnieje zagrożenie porażenia prądem
elektrycznym, spowodowania pożaru lub
uszkodzenia produktu.
Nie należy stawiać pojemników
wypełnionych wodą lub substancjami
chemicznymi na komputerze lub w jego
pobliżu.
Jeżeli woda lub substancje chemiczne dostaną
się do komputera, może to spowodować pożar
lub porażenie prądem elektrycznym.
Rozdział 1.
Wprowadzenie
12
Jeśli komputer upadnie lub zostanie
uszkodzony, należy odłączyć przewód
zasilający i skontaktować się z serwisem w
celu sprawdzenia komputera pod kątem
bezpieczeństwa.
Jeśli notebook jest wyposażony w
akumulator zewnętrzny (wymienny), należy
go także odłączyć.
Korzystanie z uszkodzonego komputera
grozi porażeniem prądem elektrycznym lub
spowodowaniem pożaru.
Gdy komputer znajduje się w hermetycznie
zamkniętym miejscu, np. wewnątrz
pojazdu, należy unikać wystawiania
komputera na bezpośrednie działanie
światła słonecznego.
Powoduje to zagrożenie pożarowe. Komputer
może ulec przegrzaniu, a także stanowi okazję
dla złodziei.
Nie należy korzystać z komputera PC typu
notebook przez dłuższy okres czasu, jeśli
styka się z nim bezpośrednio jakakolwiek
część ciała. W trakcie normalnej pracy
temperatura produktu może się zwiększyć.
Może to doprowadzić do poparzenia skóry.
Zasady bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
Nieprzestrzeganie instrukcji oznaczonych tym symbolem
może spowodować obrażenia ciała, a nawet urazy śmiertelne.
Zasady dotyczące rozbudowy
Komputer można modernizować, mając
odpowiednią wiedzę i odpowiednie
umiejętności.
W przypadku braku wiedzy i umiejętności
należy skontaktować się z autoryzowanym
serwisem.

Modernizować należy jedynie części
wymienione w niniejszej instrukcji,
wykonując procedury w niej opisane.
Nie należy samodzielnie demontować
innych części ani urządzeń. Istnieje
zagrożenie porażenia prądem elektrycznym,
spowodowania pożaru lub uszkodzenia
produktu.
Rozdział 1.
Wprowadzenie
Nie wolno rozbierać gniazdka
elektrycznego ani zasilacza sieciowego.
Istnieje zagrożenie porażenia prądem
elektrycznym.
Podczas wyjmowania baterii zegara czasu
rzeczywistego (RTC) nie powinna ona
znaleźć się w zasięgu dzieci, gdyż mogą ją
dotknąć i/lub połknąć.
Istnieje zagrożenie zadławienia się. Jeżeli
dziecko połknie baterię, należy natychmiast
skontaktować się z lekarzem.
Przed modernizacją komputera należy
go wyłączyć oraz odłączyć podłączone
do niego przewody. Jeśli notebook jest
wyposażony w akumulator zewnętrzny
(wymienny), należy go także odłączyć.
W przeciwnym wypadku może powstać
zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.
13
Zasady bezpieczeństwa
Ostrzeżenie
Nieprzestrzeganie instrukcji oznaczonych tym symbolem
może spowodować obrażenia ciała, a nawet urazy śmiertelne.
W przeciwnym wypadku może powstać
zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.
Podczas używania urządzeń komunikacji
bezprzewodowej (sieć bezprzewodowa
LAN, Bluetooth itp.) należy przestrzegać
zasad obowiązujących w danym miejscu (np.
na pokładzie samolotu, w szpitalu itp.).
Nie unikać narażania napędu na działanie
pola magnetycznego. Urządzenia
bezpieczeństwa korzystające z pola magnetycznego to m. in. bramki na lotniskach i
ręczne wykrywacze metalu.
Urządzenia bezpieczeństwa na lotnisku,
sprawdzające bagaż podręczny, np. pasy
transmisyjne, wykorzystują zamiast pola
magnetycznego promienie rentgena, które
nie powodują uszkodzenia napędu.
Rozdział 1.
Wprowadzenie
Podczas przenoszenia komputera wraz z
innymi przedmiotami, takimi jak zasilacz,
mysz, książki itp., komputer nie powinien
być przez nic uciskany.
Jeśli komputer przenośny będzie uciskany
przez ciężki przedmiot, na wyświetlaczu LCD
może pojawić się odcisk lub skaza. W związku
z tym należy unikać uciskania komputera
przez jakiekolwiek przedmioty.
W takim przypadku należy włożyć komputer
przenośny do osobnej przegrody z dala od
innych przedmiotów.
14
Zasady bezpieczeństwa
Przestroga
Nieprzestrzeganie instrukcji oznaczonych tym symbolem
może spowodować drobne obrażenia ciała lub uszkodzenie
produktu.
Zasady dotyczące instalacji
Porty (wejścia), otwory wentylacyjne i inne otwory w
produkcie nie powinny być zablokowane i nie powinno się
wkładać do nich żadnych przedmiotów.
Uszkodzenie części wewnątrz komputera stwarza zagrożenie
porażenia prądem elektrycznym lub spowodowania pożaru.
W przypadku używania komputera leżącego na boku należy
go ustawić w taki sposób, aby otwory wentylacyjne były
skierowane do góry.
Niedostosowanie się do tego zalecenia może spowodować
podniesienie wewnętrznej temperatury komputera i jego
wadliwe działanie lub zatrzymanie.
Na produkcie nie należy stawiać ciężkich przedmiotów.
Może to przyczynić się do problemów z komputerem. Poza
tym przedmiot może spaść i spowodować obrażenia ciała lub
uszkodzenie komputera.
Rozdział 1.
Wprowadzenie
15
Zasady dotyczące używania baterii
Zużytych baterii należy pozbywać się we właściwy sposób.
•• Istnieje ryzyko wybuchu pożaru lub eksplozji.
•• Sposób pozbywania się baterii może różnić się w zależności od
kraju i regionu. Przy pozbywaniu się zużytych baterii należy
kierować się ustalonymi zasadami.
Nie wolno rzucać, rozbierać ani wkładać baterii do wody.
Może to spowodować obrażenia ciała, pożar lub eksplozję.
Powinno się używać wyłącznie baterii autoryzowanych przez
firmę Samsung Electronics.
W przeciwnym wypadku grozi to eksplozją.
Trzymane lub przenoszone baterie nie powinny stykać się z
metalowymi przedmiotami, takimi jak klucze do samochodu
lub spinacze.
Kontakt z metalem może spowodować nadmierny przepływ
prądu i podniesienie temperatury, co może uszkodzić baterie lub
wywołać pożar.
Baterie należy ładować zgodnie z instrukcjami w podręczniku.
W przeciwnym wypadku grozi to eksplozją, pożarem lub
uszkodzeniem produktu.
Nie wolno ogrzewać produktu (lub akumulatora) ani
wystawiać go na działanie wysokich temperatur (np. latem
wewnątrz pojazdu).
Istnieje ryzyko wybuchu pożaru lub eksplozji.
Zasady bezpieczeństwa
Przestroga
Nieprzestrzeganie instrukcji oznaczonych tym symbolem
może spowodować drobne obrażenia ciała lub uszkodzenie
produktu.
Zasady dotyczące obsługi
Na produkcie ani nad nim nie należy umieszczać świeczek,
zapalonych cygar itp.
Istnieje zagrożenie pożarowe.
Gniazdko elektryczne oraz rozgałęźnik elektryczny powinny
mieć uziemienie.
W przeciwnym wypadku może powstać zagrożenie porażenia
prądem elektrycznym.
Po dokonaniu naprawy należy zadbać o sprawdzenie
produktu przez technika serwisowego odpowiedzialnego za
bezpieczeństwo.
Autoryzowane punkty serwisowe firmy Samsung po naprawie
dokonują kontroli bezpieczeństwa. Korzystanie z naprawionego
produktu bez sprawdzenia go pod kątem bezpieczeństwa grozi
porażeniem prądem elektrycznym lub wybuchem pożaru.
W przypadku zapalenia się zestawu należy natychmiast
go wyłączyć, odłączyć przewód zasilający od gniazdka
elektrycznego i nie korzystać z modemu oraz linii telefonicznej.
Istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym lub
spowodowania pożaru.
Rozdział 1.
Wprowadzenie
Nie należy używać komputera ani zasilacza sieciowego na
kolanach lub na miękkiej powierzchni.
W przypadku podniesienia się temperatury komputera istnieje
ryzyko poparzenia się.
Do złączy lub portów komputera można podłączać tylko
dozwolone urządzenia.
W przeciwnym wypadku może powstać zagrożenie porażenia
prądem elektrycznym oraz wybuchu pożaru.
Panel wyświetlacza LCD można zamknąć dopiero po
sprawdzeniu, czy komputer przenośny jest wyłączony.
Temperatura może wzrosnąć oraz spowodować przegrzanie i
odkształcenie produktu.
W trakcie działania napędu CD-ROM nie wolno naciskać
przycisku Eject (wysuwania nośnika).
W trakcie działania napędu CD-ROM/stacji dyskietek nie wolno
naciskać przycisku wysuwania nośnika.
Nie wolno upuszczać produktu ani uderzać w niego.
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi obrażeniami ciała
lub utratą danych.
Antena nie powinna stykać się ze źródłem prądu
elektrycznego, jak np. gniazdko elektryczne.
Istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.
16
Zasady bezpieczeństwa
Przestroga
Nieprzestrzeganie instrukcji oznaczonych tym symbolem
może spowodować drobne obrażenia ciała lub uszkodzenie
produktu.
Obchodząc się z częściami komputerowymi należy
przestrzegać instrukcji zawartych w podręczniku dołączonym
do części.
W przeciwnym wypadku można spowodować uszkodzenie
produktu.
Jeżeli z komputera wydobywa się dym lub czuć swąd
spalenizny, należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego
od gniazdka elektrycznego i natychmiast skontaktować się z
serwisem. Jeśli notebook posiada akumulator zewnętrzny i
wymienny, wyjmij go teraz.
Rozdział 1.
Wprowadzenie
17
Do czyszczenia produktu należy używać zalecanego środka
czyszczącego do komputerów. Komputer może być używany
dopiero po całkowitym wyschnięciu.
W przeciwnym wypadku może powstać zagrożenie porażenia
prądem elektrycznym lub wybuchu pożaru.
Awaryjna metoda wysuwania płyty za pomocą spinacza nie
powinna być używana, podczas gdy płyta obraca się. Tej metody
można użyć dopiero po zatrzymaniu się napędu optycznego.
Istnieje ryzyko spowodowania obrażeń ciała.
Nie wolno zbliżać twarzy do szuflady napędu optycznego
podczas działania napędu.
Nie wolno zbliżać twarzy do szuflady napędu optycznego
podczas działania napędu.
Istnieje zagrożenie pożarem.
Przed użyciem należy sprawdzić płytę CD pod kątem pęknięć
i uszkodzeń.
Nie wolno używać uszkodzonych lub zmodyfikowanych płyt
CD.
Płyta może zostać uszkodzona oraz spowodować nieprawidłowe
działanie urządzenia i obrażenia ciała u użytkownika.
Istnieje ryzyko uszkodzenia produktu lub spowodowania obrażeń
ciała.
Do gniazda PC Card nie wolno wkładać palców.
Istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym lub
spowodowania obrażeń ciała.
Nie należy zostawiać produktu w miejscu oddziaływania pól
magnetycznych.
•• Pole magnetyczne może spowodować nieprawidłową pracę
urządzenia lub rozładowanie baterii.
•• Informacje zapisane na taśmie magnetycznej karty kredytowej,
karty telefonicznej, książeczki bankowej, biletów komunikacji
i inne mogą ulec uszkodzeniu przez pole elektromagnetyczne
komputera.
Zasady bezpieczeństwa
Przestroga
Nieprzestrzeganie instrukcji oznaczonych tym symbolem
może spowodować drobne obrażenia ciała lub uszkodzenie
produktu.
Zasady dotyczące rozbudowy
Zachować ostrożność podczas dotykania części lub urządzeń
produktu.
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem
produktu lub obrażeniami ciała.
Należy starać się nie upuścić ani nie rzucać urządzeniem lub
jego częścią.
Rozdział 1.
Wprowadzenie
18
Modyfikacja, demontaż lub naprawa produktu przez
użytkownika powoduje utratę gwarancji, pobranie opłaty i niesie
ryzyko wystąpienia wypadku.
Należy korzystać z usług autoryzowanego centrum obsługi firmy
Samsung Electronics.
Aby podłączyć urządzenie, które nie zostało
wyprodukowane ani autoryzowane przez firmę Samsung
Electronics, należy wcześniej zapytać w serwisie.
Istnieje ryzyko uszkodzenia produktu.
Zasady dotyczące nadzoru i przemieszczania się
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem
produktu lub obrażeniami ciała.
Przy przenoszeniu produktu konieczne jest uprzednie
wyłączenie zasilania i odłączenie od produktu wszystkich
przewodów.
Po demontażu należy zamknąć pokrywę, a następnie
podłączyć przewód zasilający.
Produkt może zostać uszkodzony bądź użytkownicy mogą
nadepnąć na przewody.
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem
płynącym przez odsłonięte obwody.
Gdy komputer przenośny nie jest używany przez długi czas,
jego baterię należy rozładować i przechowywać oddzielnie.
(Dla akumulatorów zewnętrznych i wymiennych)
Powinno się używać części autoryzowanych przez firmę
Samsung Electronics.
Pozwoli to zachować baterię w najlepszym stanie.
Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem
produktu lub ryzykiem pożaru.
Nie powinno się obsługiwać komputera ani patrzeć na jego
ekran ekranu podczas prowadzenia pojazdu.
Nigdy nie należy samodzielnie rozbierać lub naprawiać produktu.
Nie powinno się obsługiwać komputera ani patrzeć na jego ekran
ekranu podczas prowadzenia pojazdu.
Zasady bezpieczeństwa
Przestroga
Nieprzestrzeganie instrukcji oznaczonych tym symbolem
może spowodować drobne obrażenia ciała lub uszkodzenie
produktu.
Przestrogi zapobiegające utracie danych
(zarządzanie dyskiem twardym)
Należy podjąć wszelkie środki ostrożności, aby nie uszkodzić
danych na dysku twardym.
•• Dysk twardy jest wrażliwy na silne wstrząsy, tak więc mogą one
spowodować utratę danych zapisanych na dysku.
•• Trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ
przenoszenie komputera lub poddawanie go silnym
wstrząsom, gdy jest on włączony, może uszkodzić dane na
dysku twardym.
•• Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utraty
danych na dysku twardym.
Rozdział 1.
Wprowadzenie
19
Przyczyny, które mogą prowadzić do uszkodzenia danych
na dysku twardym oraz samego dysku twardego.
•• Dane mogą zostać utracone wskutek silnych wstrząsów
podczas rozbierania lub składania komputera.
•• Dane może uszkodzić wyłączenie lub ponowne uruchomienie
komputera spowodowane przez awarię zasilania w trakcie
działania dysku twardego.
•• Dane można nieodwracalnie utracić w wyniku infekcji wirusem
komputerowym.
•• Dane można utracić, jeśli podczas działania programu zostanie
wyłączone zasilanie.
•• Przenoszenie komputera lub poddawanie go silnym wstrząsom
w trakcie pracy dysku twardego może spowodować
uszkodzenie plików lub powstanie uszkodzonych sektorów na
dysku twardym.
Aby uniknąć utraty danych w wyniku uszkodzenia dysku
twardego, należy często wykonywać kopie zapasowe
danych.
Zasady bezpieczeństwa
Używanie zasilacza w samolocie
Ponieważ typ gniazdka zależy od rodzaju samolotu, zwróć uwagę
na to, aby odpowiednio podłączyć zasilacz.
Ponieważ na rysunku pokazano przykładową wtyczkę i
adapter automatyczny, wygląd rzeczywistych elementów
może być nieco inny.
Rozdział 1.
Wprowadzenie
20
Gdy używasz zasilacza na prąd przemienny.
Zwróć uwagę na to, aby bolce wtyczki zasilającej wkładać
prostopadle do środka gniazdka.
•• Jeśli bolce nie zostaną skierowane do środka otworów, będzie
można je włożyć tylko do połowy. W takim przypadku włóż
wtyczkę jeszcze raz.
•• Wtyczkę należy włożyć do gniazdka przy wskaźniku zasilania
(LED) w gniazdku świecącym się na zielono. Jeśli zasilanie nie
zostanie prawidłowo podłączone, wskaźnik zasilania będzie się
nadal świecił na zielono.
W przeciwnym przypadku wskaźnik zasilania zostanie
wyłączony. W takiej sytuacji odłącz zasilanie, sprawdź czy
wskaźnik zasilania świeci się na zielono i podłącz wtyczkę
ponownie.
Wskaźnik zasilania
(LED)
Środkowe
otwory
Wtyczka
zasilająca (220 V)
Wtyczka
zasilająca (110 V)
Prawidłowo
Nieprawidłowo
Zasady bezpieczeństwa
Rozdział 1.
Wprowadzenie
Gdy używasz ładowarki samochodowej
Gdy używasz konwertera samolotowego
W przypadku gniazda zapalniczki musisz użyć opcjonalnej
ładowarki samochodowej. Włóż wtyczkę ładowarki
samochodowej do gniazda i podłącz wtyczkę prądu stałego
ładowarki do wejścia zasilania w komputerze.
W niektórych samolotach należy użyć ładowarki samochodowej
i konwertera. Podłącz konwerter samolotowy (opcjonalny) do
ładowarki samochodowej (opcjonalnej) i włóż samolotową
wtyczkę zasilania do gniazda zasilania.
Konwerter ładujący
ten koniec do
1 Podłącz
ładowarki samochodowej.
Ładowarka
samochodowa
Podłącz samolotowe wejście zasilania
go gniazda zasilania w samolocie.
Wtyczka prądu
stałego
Wtyczka
samochodowa
Samolotowe gniazdo
zapalniczki
2
21
Prawidłowa postawa podczas pracy z komputerem
Rozdział 1.
Wprowadzenie
22
Utrzymanie prawidłowej postawy podczas pracy z komputerem
jest bardzo ważne z uwagi na zapobieganie urazom fizycznym.
•• Komputera nie powinno się używać w pozycji leżącej, a jedynie
w pozycji siedzącej.
Poniższe instrukcje dotyczą utrzymania prawidłowej postawy
podczas pracy z komputerem i zostały opracowane w oparciu o
rozwiązania ergonomii. Należy je przeczytać i dokładnie stosować
się do nich podczas używania komputera.
•• Nie należy używać komputera na kolanach. W przypadku
podniesienia się temperatury komputera istnieje ryzyko jego
poparzenia.
W przeciwnym wypadku prawdopodobieństwo wystąpienia
dolegliwości wynikających z ciągłego powtarzania czynności
(ang. RSI, Repetitive Strain Injury) może się zwiększyć i może być
przyczyną poważnych urazów fizycznych.
•• Krzesło powinno mieć wygodne oparcie.
•• Podczas pracy nadgarstki powinny być wyprostowane.
•• Siedząc na krześle, środek ciężkości nóg powinien spoczywać
na stopach, a nie na krześle.
•• Instrukcje w niniejszym podręczniku zostały przygotowane
w taki sposób, aby mogły być zastosowane przez
większość użytkowników.
•• Rozmowy telefoniczne podczas pracy z komputerem należy
prowadzić za pomocą zestawu słuchawkowego. Praca z
komputerem i telefonem podtrzymywanym na ramieniu jest
przykładem złej postawy.
•• Zalecenia powinno się stosować odpowiednio do potrzeb
danego użytkownika.
•• Często używane przedmioty powinny znajdować się w
dogodnym zasięgu (tam, gdzie można je dosięgnąć ręką).
Prawidłowa postawa
Wysokość biurka i krzesła powinna być dostosowana do
wzrostu użytkownika.
Wysokości powinny być dostosowane w taki sposób, aby siedząc
na krześle, po umieszczeniu dłoni na klawiaturze ramię tworzyło
kąt prosty.
Wysokość krzesła należy dostosować tak, aby pięty wygodnie
opierały się na podłodze.
Prawidłowa postawa podczas pracy z komputerem
Rozdział 1.
Wprowadzenie
23
Pozycja oczu
Pozycja rąk
Monitor lub wyświetlacz LCD powinien znajdować się w
odległości co najmniej 50 cm od oczu.
Ramię powinno tworzyć kąt prosty, jak pokazano na rysunku.
•• Wysokość monitora lub wyświetlacza LCD powinna być
tak dostosowana, aby jego górna część znajdowała się na
poziomie oczu lub niżej.
•• Należy unikać ustawiania w monitorze lub wyświetlaczu LCD
zbyt dużej jasności.
•• Ekran monitora lub wyświetlacza LCD powinien być utrzymany
w czystości.
•• W przypadku noszenia okularów należy je wyczyścić przed
rozpoczęciem pracy z komputerem.
•• Podczas wprowadzania do komputera treści wydrukowanych
na papierze należy użyć nieruchomego uchwytu do papieru,
tak aby kartki papieru znajdowały się prawie na wysokości
monitora.
•• Część od łokcia do ręki powinna znajdować się w linii prostej.
•• Podczas pisania nie należy kłaść dłoni na klawiaturze.
•• Mysz nie powinna być trzymana z użyciem nadmiernej siły.
•• Klawisze klawiatury i przyciski tabliczki dotykowej lub myszy
nie powinny być naciskane z użyciem nadmiernej siły.
•• W przypadku używania komputera przez długi czas zaleca się
podłączenie zewnętrznej klawiatury i myszy.
Prawidłowa postawa podczas pracy z komputerem
Regulacja głośności (słuchawki i głośniki)
Przed rozpoczęciem słuchania muzyki należy sprawdzić
poziom głośności.
Rozdział 1.
Wprowadzenie
24
Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie należy słuchać dźwięku o
wysokim poziomie głośności przez dłuższy okres czasu.
Czas pracy (czas przerw)
Sprawdź
głośność!!
•• Pracując ponad godzinę, po 50 minutach należy wziąć co
najmniej 10-minutową przerwę.
Oświetlenie
•• Przed użyciem słuchawek powinno się sprawdzić, czy poziom
głośności nie jest zbyt wysoki.
•• Nie zaleca się używania słuchawek przez długi czas.
•• Nie należy używać komputera w ciemnym pomieszczeniu.
Poziom oświetlenia do pracy z komputerem musi być taki sam
jak w przypadku oświetlenia do czytania książki.
•• Wszelkie odchylenia od domyślnego ustawienia korektora
dźwięku mogą spowodować upośledzenie słuchu.
•• Zalecane jest oświetlenie pośrednie. Użycie zasłony pozwala
uniknąć odbijania się światła na wyświetlaczu LCD.
•• Domyślne ustawienie może zostać zmienione wskutek
aktualizacji oprogramowania lub sterownika bez udziału
użytkownika. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić
domyślne ustawienie korektora dźwięku.
Warunki pracy
•• Nie należy używać komputera w gorącym i wilgotnym
pomieszczeniu.
•• Komputer powinien być używany w dozwolonym zakresie
temperatur i wilgotności, określonym w instrukcji obsługi.
Przegląd
Rozdział 1.
Wprowadzenie
25
Widok z przodu
•• Zdjęcia wykorzystane na okładce i w treści Podręcznika
użytkownika przedstawiają referencyjny model danej
serii. Dlatego też kolory i wygląd zdjęć mogą różnić się od
wyglądu rzeczywistego produktu, w zależności od modelu.
•• Rzeczywisty kolor i wygląd komputera może być inny niż
na zdjęciach zamieszczonych w niniejszym podręczniku.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Wskaźnik stanu
działania kamery
Wskaźnik ten pokazuje stan działania
kamery.
Za pomocą tego obiektywu można
wykonywać zdjęcia i nagrywać filmy.
2 Obiektyw kamery
Korzystając z opcji Panele > Start
> Kamera można zrobić zdjęcie lub
nakręcić film.
3 Mikrofon
Istnieje możliwość użycia
wbudowanego mikrofonu.
4 Wyświetlacz LCD
W tym miejscu wyświetlany jest obraz.
Pokazują stan działania komputera.
Wskaźniki pracy i
5
czujniki (opcjonalne) Gdy działa dana funkcja, świeci się
odpowiadająca jej dioda.
6 Przycisk zasilania
Włącza i wyłącza komputer.
7 Klawiatura
Urządzenie służące do wprowadzania
danych poprzez naciskanie klawiszy.
Tabliczka dotykowa/
Tabliczka dotykowa i jej przyciski pełnią
8 przyciski tabliczki
podobne funkcje co mysz i jej przyciski.
dotykowej
Przegląd
Rozdział 1.
Wprowadzenie
Wskaźniki pracy i czujniki (opcjonalne)
1 Zasilanie
Stan
2 ładowania
1
2
3
4
3 Caps Lock
4 Fn Lock
26
Ten wskaźnik pokazuje stan działania komputera.
Włączony: Gdy komputer pracuje.
Miga: Gdy komputer znajduje się w trybie
uśpienia.
Ten wskaźnik pokazuje źródło zasilania i stan
naładowania baterii.
Zielony: Gdy bateria jest w pełni naładowana
lub nie jest zainstalowana.
/ Czerwony lub Pomarańczowy: Gdy
bateria jest w trakcie ładowania.
Wyłączony: Gdy komputer pracuje z
wykorzystaniem baterii bez podłączonego
zasilacza sieciowego.
Ten wskaźnik włącza się, gdy klawisz Caps Lock
zostaje naciśnięty, pozwalając na pisanie dużymi
literami bez konieczności przytrzymywania
klawisza Shift.
Wł: Wprowadzanie wielkich liter
Wył.: Wprowadzanie małych liter
Ten wskaźnik wyświetla status włączenia funkcji
Fn Lock.
Włączona: można korzystać z klawiszy szybkiego
dostępu bez konieczności przytrzymania
naciśniętego klawisza Fn.
Wyłączona: aby użyć klawisza szybkiego
dostępu, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz
Fn.
Przegląd
Rozdział 1.
Wprowadzenie
27
Widok z prawej strony
1 Port monitora
1
2
3
Port umożliwiający podłączenie monitora,
telewizora lub projektora z 15-stykowym
złączem D-SUB.
Istnieje możliwość podłączenia
adaptera VGA (opcja).
4
Gniazdo słuchawek
Gniazdo służy do podłączania słuchawek
2 dousznych /
dousznych lub nagłownych.
nagłownych
3 Port USB
Gniazdo
4 bezpieczeństwa
Do tego portu można podłączyć
urządzenia USB, takie jak klawiatura/
mysz, aparat cyfrowy itp.
Komputer można zabezpieczyć poprzez
podłączenie blokady z kablem do
Gniazda bezpieczeństwa.
Przegląd
Rozdział 1.
Wprowadzenie
Widok z lewej strony
1
Gniazdo zasilacza
28
Gniazdo służące do podłączania zasilacza
sieciowego, dostarczającego zasilanie do
komputera.
Zasilające gniazdo USB, którego można
użyć do podłączenia i ładowania
urządzenia USB.
1
2
3
4
5
Co to jest zasilające gniazdo USB?
•• Obsługiwane są funkcje dostępu i ładowania urządzeń
USB.
•• Funkcja ładowania USB jest obsługiwana niezależnie od
tego, czy zasilanie jest włączone, czy wyłączone.
•• Ładowanie urządzenia przy pomocy pomocą zasilającego
gniazda USB trwa dłużej niż przy pomocy zwykłego
zasilacza.
•• Korzystanie z funkcji ładowania przez USB w trakcie
zasilania komputera z baterii skraca czas pracy
akumulatora.
•• Użytkownik nie może oszacować stanu naładowania
urządzenia USB z poziomu komputera.
•• Może nie być dostępne dla niektórych urządzeń USB.
•• Funkcję ładowania przez USB można włączyć lub wyłączyć
(ON/OFF), wybierając opcję Settings > Zarządzanie
energią > Ładowanie przez USB. (opcja)
2
Gniazdo USB 3.0
zasilające
Korzystanie z portu USB może być
niewygodne, gdy do komputera
podłączony jest adapter prądu
zmiennego. W takim przypadku
należy kupić i skorzystać z
przedłużacza USB 3.0 lub portów
USB znajdujących się po prawej
stronie.
Gniazdo dla kabla mikro HDMI.
3
Port mikro-HDMI
4
Port sieci
przewodowej
5
Gniazdo kart
pamięci
Dzięki podłączeniu komputera do
telewizora, możesz użyć telewizora
do korzystania z cyfrowych filmów i
utworów muzycznych.
Do tego portu można podłączyć
przewód sieci Ethernet.
Aby użyć przewodowej sieci LAN,
należy mieć adapter LAN (opcja).
Gniazdo na karty obsługuje karty w
róznych standardach.
Przegląd
Rozdział 1.
Wprowadzenie
Widok od spodu
1
1 Głośnik
Urządzenie służące do generowania dźwięku.
29
Włączanie i wyłączanie komputera
Włączanie komputera
1 Podłącz zasilacz.
2 Podnieś panel wyświetlacza LCD.
3 Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer.
Rozdział 1.
Wprowadzenie
30
Informacje dotyczące aktywacji systemu Windows
Przy pierwszym włączeniu komputera zostanie wyświetlony ekran
aktywacji systemu Windows.
Wykonuj czynności aktywacji zgodnie z instrukcjami na ekranie,
aby rozpocząć korzystanie z komputera.
Regulowanie jasności ekranu
Kiedy komputer jest zasilany z akumulatora, jasność wyświetlacza
LCD jest automatycznie zmniejszana.
Naciśnij kombinację klawiszy
+
, aby zwiększyć jasność
wyświetlacza.
1 Otwórz Panele funkcji.
áᔪ
Ŗᮁ
• Ekran dotykowy: przesuń palcem w kierunku środka
ekranu, zaczynając od prawej krawędzi.
᜽᯲
• Tabliczka dotykowa / mysz: ustaw wskaźnik myszy w
górnej części lub w prawym dolnym rogu ekranu.
ᰆ⊹
pasek, naciskając pozycje Ustawienia
2 Powiększ
.
> Jasność
ᖅᱶ
Włączanie i wyłączanie komputera
Wyłączanie komputera
Jeżeli chcesz wyłączyć komputer po wylogowaniu się,
> Zamknij.
odblokuj ekran i kliknij opcję Zasilanie
•• Ponieważ procedury wyłączania komputera mogą
się różnić w zależności od zainstalowanego systemu
operacyjnego, komputer należy wyłączyć zgodnie z
procedurami dla zakupionego systemu.
•• Zapisz wszystkie dane przed kliknięciem przycisku
áᔪ
Zamknij.
1 Otwórz Panele funkcji.
Ŗᮁ
• Tabliczka dotykowa / mysz: ustaw wskaźnik myszy w
górnej części lub w prawym dolnym rogu ekranu.
ᰆ⊹
Kliknij pozycję Ustawienia
> Zasilanie
ᖅᱶ
⦽
Z poziomu pulpitu
dotykowy: dotknij i przytrzymaj przycisk Start
1 • wEkran
lewym dolnym rogu.
•T
abliczka dotykowa / mysz: kliknij prawym klawiszem
myszy przycisk Start
w lewym dolnym rogu.
• Ekran dotykowy: przesuń palcem w kierunku środka
ekranu, zaczynając od prawej
᜽᯲ krawędzi.
2
Rozdział 1.
Wprowadzenie
> Zamknij.
⦽
2 Kliknij kolejno Zamknij lub wyloguj się > Zamknij.
31
Włączanie i wyłączanie komputera
Odblokowanie ekranu
Aby odblokować ekran blokady, wykonaj jedną z następujących
czynności:
•• Ekran dotykowy: przeciągnij ekran blokady z góry na dół.
•• Tabliczka dotykowa / mysz: kliknij ekran blokady.
•• Klawiatura: naciśnij dowolny klawisz.
Jeżeli konto jest zabezpieczone hasłem, po odblokowaniu ekranu
należy wprowadzić hasło, aby się zalogować.
Rozdział 1.
Wprowadzenie
32
Rozdział 2.
Korzystanie z systemu Windows
Czym jest Microsoft Windows?
34
Przegląd ekranu
35
Korzystanie z paneli
37
Korzystanie z aplikacji
39
Funkcja klawisza skrótu systemu Windows
44
Korzystanie z ekranu dotykowego
(dotyczy wyłącznie modeli z ekranem dotykowym)45
Czym jest Microsoft Windows?
Microsoft Windows to system operacyjny niezbędny do korzystania
z komputera.
Aby móc optymalnie korzystać z komputera, należy nauczyć się
jego prawidłowej obsługi. Aby dowiedzieć się, jak korzystać z
systemu operacyjnego, zapoznaj się z zasobami Pomoc i obsługa
techniczna systemu Windows oraz Pomoc+porady.
Rozdział 2
Korzystanie z systemu Windows
Wyświetlanie okna Pomoc+porady
Na ekran Start wybierz pozycję Pomoc+porady.
•• Ekran może wyglądać nieco inaczej w zależności od modelu i
systemu operacyjnego.
•• Niniejszy podręcznik został opracowany na podstawie
systemu operacyjnego Windows 8.1, a jego zawartość może
odbiegać od używanej wersji systemu operacyjnego.
•• Wygląd pulpitu przedstawionego w tej instrukcji może się
różnić od rzeczywistego w zależności od modelu produktu i
wersji systemu OS.
Wyświetlanie Pomocy
Aby otworzyć okno Pomoc, należy wykonać następujące czynności.
•• Klawiatura: naciśnij klawisz F1.
•• Ekran dotykowy: przesuń palcem w kierunku środka ekranu,
zaczynając od prawej krawędzi. Zostaną wyświetlone Panele
funkcji. Dotknij kolejno Ustawienia > Pomoc.
•• Tabliczka dotykowa / mysz: ustaw wskaźnik myszy w prawym
górnym lub prawym dolnym rogu ekranu, aby wyświetlić Panele
funkcji. Dotknij kolejno Ustawienia > Pomoc.
Jeżeli masz połączenie z Internetem, możesz uzyskać dostęp
do najnowszych zasobów pomocy przez Internet.
Menu Windows można obsługiwać na dwa sposoby: używając
myszy i gestów.
34
Przegląd ekranu
Rozdział 2
Korzystanie z systemu Windows
System Windows posiada zarówno nowy tryb ekran Start,
jak również tryb pulpitu znany z dotychczasowego systemu
operacyjnego.
Ekran Start
Po uruchomieniu komputera następuje wyświetlenie ekran Start,
który umożliwia korzystanie z aplikacji (dalej: Aplikacja) w tej
samej lokalizacji.
1
1 Ekran startowy
Odnosi się do domyślnego ekranu startowego
systemu Windows.
2
Aplikacja
Odnosi się do aktualnie zainstalowanych
aplikacji.
3
Konto
użytkownika
4
Panele są ukryte w prawej części ekranu. Umieść
Wyświetlanie
wskaźnik myszy na skraju prawej górnej lub
paneli
dolnej części ekranu, aby wyświetlić panele.
5
Panele
Odnosi się do menu, które umożliwia korzystanie
z funkcji, takich jak Search (Wyszukaj), Share
(Udostępnij), Start (Uruchom), Device (Sprzęt) i
Settings (Ustawienia).
6
Pulpit
Przełącza w tryb pulpitu.
Pulpit
Ekran Start
7
2 3
4
5
6
7
8
4
35
Odnosi się do aktualnie używanego konta
użytkownika.
Zostanie wyświetlony ekran Aplikacje zawierający
złożoną z kafelków listę wszystkich aplikacji
zainstalowanych na komputerze. Ekran ten jest
wyświetlany tylko w przypadku korzystania z
myszy.áᔪ
Przycisk ten jest wyświetlany tylko w przypadku
korzystania z myszy. Ustaw wskaźnik myszy w
Ŗᮁ
lewym dolnym rogu, aby wyświetlić przycisk
Start .
8
przycisk, aby przejść do ekranu ostatniej
Przycisk Start Kliknij ᜽᯲
uruchomionej aplikacji lub do pulpitu.
Kliknij ᰆ⊹
prawym klawiszem myszy ten przycisk i
wybierz w zależności od potrzeb opcję Zamknij
lub Panel
ᖅᱶ sterowania.
Przegląd ekranu
Rozdział 2
Korzystanie z systemu Windows
Pulpit
3
Funkcje tego menu są podobne do możliwości pulpitu we
wcześniejszych wersjach systemu Windows 8.
1
2
3
Panele
Odnosi się do menu, które umożliwia
korzystanie z funkcji, takich jak Search
(Wyszukaj), Share (Udostępnij), Start (Uruchom),
Device (Sprzęt) i Settings (Ustawienia).
Przejdź na ekran Start.
4 Przycisk Start Kliknij prawym klawiszem myszy przycisk lub
dotknij i przytrzymaj go, aby wybrać podręczne
menu, takie jak Zamknij i Panel sterowania.
Używanie przycisku Start
Dotknij i przytrzymaj przycisk Start lub kliknij go prawym
klawiszem myszy, aby wybrać podręczne menu.
4
1
2
Pulpit
Odnosi się do pulpitu.
Panele są ukryte w prawej części ekranu.
Zostaną wyświetlone widoczne na ilustracji
Panele funkcji.
Wyświetlanie •• Ekran dotykowy: przesuń palcem w
2
kierunku środka ekranu, zaczynając od
paneli
prawej krawędzi.
•• Tabliczka dotykowa / mysz: ustaw wskaźnik
myszy w górnej części lub w prawym dolnym
rogu ekranu.
36
Panel sterowania
Eksplorator plików
Menu zasilania
Przycisk Start
Korzystanie z paneli
Rozdział 2
Korzystanie z systemu Windows
Panele to nowy typ menu, który łączy możliwości menu Start i
Panelu sterowania z dotychczasowych wersji systemu Windows.
Panele pozwalają szybko konfigurować urządzenia podłączane
do komputera, wyszukiwać aplikacje lub pliki, używać funkcji
udostępniania itd.
37
Wyszukiwanie słów kluczowych, które pozwala
Search
uzyskać zintegrowaną listę wyników wyszukiwania
Search
Search
Search
obejmującą aplikacje, pliki i strony internetowe.
Wyszukiwanie
Udostępnianie innym osobom plików różnych
Share
Share
typów za pośrednictwem poczty e-mail.
Share
Share
Udostępnianie
Aktywowanie paneli
Aby otworzyć panele funkcji, należy wykonać następujące
czynności.
•• Ekran dotykowy: przesuń palcem w kierunku środka ekranu,
zaczynając od prawej krawędzi.
•• Tabliczka dotykowa / mysz: ustaw wskaźnik myszy w górnej
części lub w prawym dolnym rogu ekranu.
Wyświetlanie
menu paneli
Start
Start
Start
Start
Start
Device
Device
Device
Urządzenia
Device
Device
Settings
Settings
Wyświetlanie
menu paneli
Wyszukiwanie i używanie podłączonych urządzeń,
takich jak drukarki i wyświetlacze.
Konfigurowanie ustawień komputera lub aplikacji.
Settings
Ustawienia
Settings
Panele
Przejście do ekranu startowego lub do ostatniej
otwartej aplikacji.
Korzystanie z paneli
Rozdział 2
Korzystanie z systemu Windows
38
Zmiana ustawień
Często używane menu systemu Windows są zbierane.
Ikona
Kliknij opcję Panele > Ustawienia.
Nazwa
Opis funkcji
Możliwość nawiązania połączenia z
Sieć
siecią bezprzewodową. Wybierz sieć
bezprzewodowa bezprzewodową, z którą chcesz się
połączyć.
Regulacja
głośności
Możliwość regulacji poziomu głośności
lub wyciszenia dźwięku.
Jasność ekranu Umożliwia regulację jasności ekranu.
Uwaga:
⦽
⦽
⦽
Zasilanie
⦽
⦽
ENG
Język
Pozwala ustawić częstotliwość
wysyłania powiadomień przez aplikację.
Umożliwia wyłączenie komputera lub
wybór menu Power Options (Opcje
zasilania).
Wybór preferowanego języka.
Zmień ustawienia komputera
Umożliwia zmianę większej liczby ustawień.
Korzystanie z aplikacji
Rozdział 2
Korzystanie z systemu Windows
Słowo aplikacja odnosi się do programu (dalej: aplikacja). W
szerszym znaczeniu odnosi się ono do wszystkich programów
zainstalowanych w systemie operacyjnym.
System Windows udostępnia podstawowe aplikacje do
wykonywania częstych zadań.
Uruchamianie/zamykanie aplikacji
Kliknij aplikację na ekranie startowym, aby ją uruchomić.
Zamykanie aktualnie otwartej aplikacji za pomocą
ekranu dotykowego
Korzystanie z aplikacji
Przesuń palcem w dół, zaczynając od górnej krawędzi ekranu.
Wyświetlanie aktualnie uruchomionych aplikacji
Zamykanie aktualnie otwartej aplikacji za pomocą
myszy
wskaźnik myszy na górnej krawędzi ekranu.
1 Ustaw
Wskaźnik myszy zmieni się w dłoń.
i przytrzymaj przycisk myszy, a następnie przeciągnij
2 Kliknij
aplikację do dołu ekranu. Aplikacja zostaje przeniesiona w
dół, znika i następuje wyjście.
wskaźnik myszy do lewego górnego rogu ekranu,
1 Przesuń
aby wyświetlić ostatnio uruchomioną aplikację.
przesuń wskaźnik myszy w dół, aby wyświetlić
2 Następnie
uporządkowaną listę aktualnie uruchomionych aplikacji.
39
Korzystanie z aplikacji
aplikację na liście lub przeciągnij ją do środka ekranu.
3 Kliknij
Możesz sprawdzić, która aplikacja jest uruchomiona.
Aby wyjść z aplikacji, kliknij prawym przyciskiem aplikację z
listy, a następnie wybierz polecenie Zamknij.
1
2
Rozdział 2
Korzystanie z systemu Windows
40
dotykowy: połóż palec na górnej krawędzi i przesuń
2 • Egokran
w lewo lub w prawo.
• Tabliczka dotykowa / mysz: ustaw wskaźnik myszy na
górnej krawędzi ekranu. Wskaźnik myszy zmieni się w dłoń.
Gdy to nastąpi, przeciągnij wskaźnik myszy w lewo lub w
prawo.
położenie poszczególnych części podzielonego
3 Ustaw
ekranu.
do paska podziału ekranu, aby zmienić stosunek
4 Przejdź
podziału ekranu.
Aplikacja Weather
(Pogoda)
Pasek podziału
ekranu
Aplikacja Store (Sklep)
Korzystanie z podzielonego ekranu
1 Na ekranie startowym wybierz pozycję Aplikacje.
Przykład: jednoczesne uruchomienie aplikacji Weather
(Pogoda) i aplikacji Store (Sklep)
Korzystanie z aplikacji
Rozdział 2
Korzystanie z systemu Windows
Dodawanie/usuwanie aplikacji do/z ekranu startowego
1 Przejdź do ekranu Aplikacje.
• Ekran dotykowy: przesuń palcem w górę na ekranie
startowym.
• Tabliczka dotykowa / mysz: kliknij ikonę
dolnym rogu ekranu startowego.
w lewym
i przytrzymaj aplikację lub kliknij ją prawym
2 Dotknij
klawiszem Tabliczka dotykowa / mysz, aby wyświetlić listę
aplikacji.
Wybierz opcję Przypnij do ekranu startowego
3 Odepnij
.
od ekranu startowego
lub
1
2
Przykład: usuwanie aplikacji z ekranu startowego
41
Przegląd aplikacji Aparat
Dostępna w systemie operacyjnym aplikacja do obsługi aparatu
umożliwia wykonywanie zdjęć i nagrywanie filmów oraz ich
obróbkę.
1 Wybierz pozycję Aparat na ekranie startowym.
wykonywać zdjęcia, należy wybrać
. Aby nagrywać
2 Aby
filmy, należy wybrać
.
Korzystanie z aplikacji
Rozdział 2
Korzystanie z systemu Windows
Wyświetlanie zdjęcia lub filmu
Przestrogi
► Aby błyskawicznie wyświetlić zdjęcia wykonane za pomocą
aplikacji Aparat:
• Ekran dotykowy: przesuń palcem w prawo, zaczynając od
lewej strony.
• Mysz: kliknij symbol strzałki w lewej części ekranu.
► Na ekranie startowym wybierz Zdjęcia
> Z aparatu.
Możesz nieprzerwanie odtwarzać zdjęcia i filmy.
Edytowanie zdjęć
1 Wybierz zdjęcie, które chcesz edytować.
palcem w kierunku środka ekranu, zaczynając od
2 Przesuń
górnej krawędzi, lub przesuń palcem w górę, zaczynając od
dolnej krawędzi.
Możesz także kliknąć zdjęcie prawym klawiszem myszy.
3 Następnie wybierz pozycję Edycja i przeprowadź obróbkę.
•• Nie należy fotografować innych osób bez ich pozwolenia.
•• Nie należy fotografować ani filmować w miejscach, w
których jest to zabronione.
•• Nie należy wykonywać zdjęć lub filmów, które mogą
naruszać prawo do prywatności lub poufności.
42
Korzystanie z aplikacji
Korzystanie z witryny Windows Store
(Sklep Windows)
Uruchomienie opcji Sklep z aplikacjami na ekranie startowym
spowoduje wyświetlenie wszystkich aplikacji w witrynie Sklep
Windows.
Do nabycia aplikacji w witrynie Sklep Windows wymagane jest
jednak konto Microsoft.
Kontynuuj po zarejestrowaniu konta Microsoft w panelach.
Rozdział 2
Korzystanie z systemu Windows
43
Konfiguracja konta Microsoft
Konto Microsoft umożliwia synchronizację ustawień z innymi
urządzeniami korzystającymi z systemu Windows przez Internet,
co pozwala na udostępnianie plików lub ustawień.
Należy zarejestrować Konto Microsoft, aby pobierać lub kupować
aplikacje w sklepie.
opcję Panele i kliknij Ustawienia > Zmień
1 Uruchom
ustawienia komputera.
2 Wybierz kolejno Twoje konto > Połącz z kontem Microsoft.
1
Firma Samsung nie zajmuje się rozwiązywaniem problemów
dotyczących innych aplikacji zainstalowanych ze sklepu
Windows Store. W sprawie aplikacji skontaktuj się
bezpośrednio z działem obsługi klienta.
2
swoje konto, wykonując odpowiednie czynności
3 Zarejestruj
opisane poniżej.
Funkcja klawisza skrótu systemu Windows
Rozdział 2
Korzystanie z systemu Windows
System Windows oferuje poniższe wygodne klawisze skrótów.
Funkcja
Klawisze skrótów
Opis funkcji
Wyświetlenie ekranu startowego
Klawisz Windows
Wyświetlenie pulpitu
Klawisz Windows + D
Przełącza w tryb pulpitu.
Uruchomienie paneli
Klawisz Windows + C
Aktywacja paneli.
Zablokowanie ekranu
Klawisz Windows + L
Blokuje ekran.
Otwarcie menu Ease of Access Center (Centrum
ułatwień dostępu)
Klawisz Windows + U
Otwiera menu Ease of Access Center (Centrum ułatwień
dostępu)
Otwarcie menu Second Screen Settings
(Ustawienia drugiego ekranu)
Klawisz Windows + P
Otwiera menu External Monitor Settings (Ustawienia
zewnętrznego monitora)
Otwarcie narzędzia Advanced Management Tool
(Zarządzanie zaawansowane)
Klawisz Windows + X
Otwiera narzędzie Advanced Management Tool
(Zarządzanie zaawansowane)
Wyjście z aplikacji
Alt + F4
Przełączenie trybu startowego.
Zamyka aktualnie uruchomioną aplikację.
44
Korzystanie z ekranu dotykowego
Rozdział 2
Korzystanie z systemu Windows
(dotyczy wyłącznie modeli z ekranem dotykowym)
Ekran dotykowy umożliwia korzystanie z komputera bez klawiatury i myszki.
W instrukcjach dotyczących ekranu dotykowego opisano także funkcje, które można włączyć za pomocą ekranu dotykowego.
•• W przypadku korzystania z komputera przez dłuższy czas zaleca się stosowanie klawiatury i myszki.
•• Korzystaj z ekranu dotykowego przy użyciu palca. Ekran nie będzie działać, jeżeli używasz ciężkiego przedmiotu.
•• Ekran dotykowy nie będzie działać prawidłowo, jeżeli znajdują się na nim jakieś ciała lub substancje obce, np. insekty lub woda.
Korzystanie z ekranu dotykowego
•• Funkcja ta jest obsługiwana w modelach z ekranem dotykowym i zainstalowanym systemem Windows. Jest ona włączana po
uruchomieniu niektórych aplikacji.
•• Dodatkowo należy pamiętać, że obsługiwane funkcje zależą od aplikacji.
Informacje dotyczące podstawowych operacji na ekranie dotykowym
Korzystanie z ekranu dotykowego nie wymaga wiele nauki.
Operacja na ekranie dotykowym
Przesuń palcem w kierunku
środka ekranu, zaczynając od
prawej krawędzi
Opis funkcji
Wyświetla menu paneli, które jest ukryte w prawej części ekranu.
45
Korzystanie z ekranu dotykowego
(dotyczy wyłącznie modeli z ekranem dotykowym)
Operacja na ekranie dotykowym
Rozdział 2
Korzystanie z systemu Windows
46
Opis funkcji
Przesuń palcem w kierunku środka
ekranu, zaczynając od lewej
Wyświetla ostatnio uruchamianą aplikację.
krawędzi
lub
Przesuń palcem w dół, zaczynając
od górnej krawędzi, lub przesuń
Wyświetla opcje dla aktualnie uruchomionej aplikacji.
palcem w górę, zaczynając od
dolnej krawędzi
Przesuń palcem w górę na ekranie Wyświetlona zostanie złożona z kafelków lista wszystkich
startowym
zainstalowanych aplikacji.
Przesuń palcem w dół, zaczynając
od górnej krawędzi ekranu
Nastąpi przejście z ekranu Wszystkie aplikacje do ekranu startowego.
Wszystkie aplikacje.
Przesuń palcem w dół, zaczynając
Zamyka wszystkie aktualnie uruchomione aplikacje.
od górnej krawędzi
Korzystanie z ekranu dotykowego
Rozdział 2
Korzystanie z systemu Windows
(dotyczy wyłącznie modeli z ekranem dotykowym)
Operacja na ekranie dotykowym
Lekkie dotknięcie
(kliknięcie)
Dwukrotne dotknięcie
(dwukrotne kliknięcie)
Dotknij i przesuń palcem
47
Opis funkcji
Lekko naciśnij palcem, aby wybrać element.
(Jeżeli lekko naciśniesz określone menu, opcję, ikonę aplikacji itd. na
ekranie, zostanie włączona odpowiednia funkcja).
Lekko naciśnij dwukrotnie palcem, aby wybrać element.
Przenosi wybrany obiekt lub przechodzi na następną stronę.
Za pomocą tej funkcji można coś narysować lub napisać.
Obrócenie przy użyciu więcej niż
2 palców
Obraca wybrany obiekt.
Oddalenie 2 palców od siebie lub
zbliżenie ich do siebie
Przybliża lub oddala obiekt.
Korzystanie z ekranu dotykowego
(dotyczy wyłącznie modeli z ekranem dotykowym)
Operacja na ekranie dotykowym
Dotknięcie i przytrzymanie
przez chwilę (Kliknięcie prawym
przyciskiem myszy)
Dotknięcie i przeciągnięcie 2
palcami w górę/w dół, w lewo/w
prawo (przewinięcie)
Rozdział 2
Korzystanie z systemu Windows
48
Opis funkcji
Czynność ta jest tożsama z kliknięciem prawym przyciskiem myszy.
Wyświetla dodatkowe opcje, które można ustawić dla wybranego
obiektu lub bardziej szczegółowe informacje.
Przesuwa w górę/w dół, w lewo/w prawo. Czynność ta jest tożsama z
przewinięciem za pomocą myszy.
Korzystanie z ekranu dotykowego
(dotyczy wyłącznie modeli z ekranem dotykowym)
Kalibracja ekranu
Przy pierwszym użyciu ekranu dotykowego, lub jeśli kursor nie
znajdzie się dokładnie w dotkniętym punkcie, należy skalibrować
ekran.
Rozdział 2
Korzystanie z systemu Windows
pojawi się okno Calibration (Kalibrowanie), naciśnij
2 Gdy
punkt oznaczony „+” zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Kalibracja systemu może się różnić w zależności od systemu
operacyjnego. Może nie być dostępne w niektórych systemach
operacyjnych.
pulpicie naciśnij menu paneli > Ustawienia > Panel
1 Nasterowania
> Ustawienia komputera typu Tablet >
Calibration (Kalibrowanie). Następnie naciśnij przycisk OK.
3 Zostanie skalibrowana lokalizacja punktu dotknięcia.
49
Korzystanie z ekranu dotykowego
(dotyczy wyłącznie modeli z ekranem dotykowym)
Wprowadzanie znaków
Znaki można wprowadzać za pomocą klawiatury lub klawiatury
dotykowej.
Rozdział 2
Korzystanie z systemu Windows
Na pulpicie dotknij ikony
w prawej części paska zadań,
3 aby
wyświetlić klawiaturę dotykową.
Funkcja wprowadzania znaków zależy od systemu operacyjnego i
może nie być obsługiwana w niektórych systemach operacyjnych.
W przypadku dłuższego używania komputera czas zaleca się
stosowanie klawiatury.
Funkcja wprowadzania znaków została opisana na przykładzie z
notatnikiem.
Korzystanie z klawiatury dotykowej
Klawiatura dotykowa to wyświetlana na ekranie klawiatura
należąca do systemu operacyjnego Windows.
Tryb dotykowy
(wyświetla klawiaturę
numeryczną w środku.)
Tryb pisania ręcznego
Tryb dotykowy
Poniżej znajdują się instrukcje obsługi trybu dotykowego i trybu
pisania ręcznego.
palcem w górę na ekranie startowym. Zostanie
1 Przesuń
wyświetlony ekran Wszystkie aplikacje. Wybierz pozycję
Notatnik.
Możesz też kliknąć ikonę
w lewej dolnej części ekranu
startowego, a następnie kliknąć pozycję Notatnik.
2 Naciśnij na ekranie Notatnik, aby wyświetlić kursor.
50
[Tryb wprowadzania]
Korzystanie z ekranu dotykowego
Rozdział 2
Korzystanie z systemu Windows
(dotyczy wyłącznie modeli z ekranem dotykowym)
51
Tryb dotykowy
Wprowadzanie znaków w trybie pisania ręcznego
Tryb dotykowy umożliwia wprowadzanie danych w taki sam
sposób jak za pomocą fizycznej klawiatury.
Znaki można wprowadzać poprzez ich wpisywanie na panelu
wprowadzania w trybie pisania ręcznego na ekranie dotykowym.
Dotknij ikony trybu dotykowego
1 dotykowej.
1
na klawiaturze
2 Naciśnij klawisze w celu wprowadzenia znaków.
Dotknij ikony trybu pisania ręcznego
dotykowej.
na klawiaturze
znaki w obszarze wprowadzania panelu
2 Wprowadź
wprowadzania w trybie pisania ręcznego na ekranie
dotykowym.
3 Naciśnij przycisk Insert (Wprowadź), aby wprowadzić znaki.
Korzystanie z ekranu dotykowego
Rozdział 2
Korzystanie z systemu Windows
(dotyczy wyłącznie modeli z ekranem dotykowym)
Uwaga dotycząca korzystania z ekranu dotykowego
•• Przed korzystaniem z ekranu dotykowego upewnij się, że
twoje ręce są czyste i suche.
W wilgotnym otoczeniu przed rozpoczęciem korzystania z
ekranu dotykowego należy osuszyć dłonie i powierzchnię
ekranu.
•• Nie używaj środka do czyszczenia ekranu LCD bezpośrednio
na ekran dotykowy. Środek do czyszczenia może przedostać
się do wewnątrz. Spryskaj nim ściereczkę, a następnie użyj jej
w celu wyczyszczenia ekranu dotykowego.
(Nie korzystaj ze ścierniwa ani płótna ściernego, aby nie
uszkodzić ekranu dotykowego.)
•• Ekranu dotykowego nie należy narażać na silne wstrząsy, ani
dotykać go ostrymi przedmiotami, takimi jak długopisy.
Można w ten sposób uszkodzić ekran.
•• Zbyt lekkie naciśnięcie ekranu może zostać nierozpoznane.
•• Podczas dotykania ekranu należy naciskać dokładnie dany
element i nie naciskać żadnych innych elementów.
•• Czujniki ekranu dotykowego znajdują się na jego krawędziach.
Podczas instalacji pokrywy ochronnej i akcesoriów należy
uważać, aby nie zakryć krawędzi ekranu dotykowego.
52
•• Należy uważać, aby nie uszkodzić krawędzi ekranu
dotykowego.
Uszkodzenie krawędzi ekranu dotykowego może spowodować,
że ekran nie będzie działać prawidłowo.
•• Ekran dotykowy nie będzie działać prawidłowo, jeżeli znajdują
się na nim jakieś ciała lub substancje obce, np. insekty lub
woda. Przed korzystaniem z ekranu należy usunąć z niego
wszystkie ciała i substancje obce.
•• Ekran nie będzie działać, jeżeli używasz ciężkiego przedmiotu,
takiego jak gwóźdź, długopis itd.
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
Klawiatura
54
Tabliczka dotykowa
57
Zewnętrzny napęd CD (ODD, do nabycia)
61
Gniazdo kart pamięci (opcja)
63
Podłączenie wyświetlacza zewnętrznego
66
Regulacja głośności
69
Regulacja jasności wyświetlacza LCD
71
Sieć przewodowa
73
Sieć bezprzewodowa (opcja)
77
Mobilna sieć szerokopasmowa
(bezprzewodowa sieć WAN, opcja)
79
Używanie urządzenia zabezpieczającego TPM (opcja)80
Korzystanie z aplikacji Multimedia (opcja)
90
Korzystanie z aplikacji w smartfonie firmy
Samsung (opcja)
Aktualizacja oprogramowania Samsung
Diagnostyka stanu komputera i rozwiązywanie
problemów
Korzystanie z Gniazda bezpieczeństwa
92
93
94
95
Klawiatura
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
Funkcje i procedury skrótów klawiaturowych zostały omówione w poniższych rozdziałach.
•• Zdjęcie klawiatury może różnić się od jej rzeczywistego wyglądu.
•• Wygląd klawiatury może się różnić, w zależności od kraju. Poniższa sekcja opisuje głównie klawisze skrótu.
Klawisze skrótów
Przytrzymując klawisz Fn, można naciskać klawisze skrótów.
Możesz także nacisnąć klawisz Fn Lock i klawisz szybkiego dostępu, aby w jeszcze prostszy sposób korzystać z funkcji klawisza
szybkiego dostępu.
► 1. metoda
+
Klawisze skrótów
► 2. metoda
1
2
Klawisze skrótów
54
Klawiatura
Klawisze skrótów
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
55
Nazwa
Funkcja
Settings
Zostanie uruchomiony program firmy Samsung do sterowania komputerem o nazwie Settings.
Regulacja jasności
ekranu
Pozwala na regulację jasności ekranu.
Wyświetlacz LCD/
monitor zewnętrzny
Przełącza wyświetlanie obrazu między wyświetlaczem LCD a monitorem zewnętrznym, gdy taki
monitor (lub telewizor) jest podłączony do komputera.
Tabliczka dotykowa
Włącza lub wyłącza funkcję tabliczki dotykowej.
Podczas używania wyłącznie myszy zewnętrznej można wyłączyć tabliczkę dotykową.
Wyciszenie
Regulacja głośności
Tryb cichy
Tryb samolotowy
Naciśnij ten przycisk, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk.
Pozwala na regulację głośności.
Redukuje hałas wytwarzany przez wentylator tak, by użytkownik mógł korzystać z komputera
nie słysząc hałasów.
Włącza lub wyłącza wszystkie urządzenia sieci bezprzewodowej.
(Dotyczy wyłącznie modeli wyposażonych w urządzenie sieci bezprzewodowej.)
Klawiatura
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
Inne klawisze funkcyjne (opcja)
•• Wykonuje tą samą funkcję co kliknięcie prawym przyciskiem
myszy (tabliczki dotykowej).
+
•• Gdy naciśniesz klawisz Fn Lock, możesz korzystać z funkcji
klawisza szybkiego dostępu bez potrzeby naciskania przycisku
Fn.
Jeśli klawisze skrótów nie działają prawidłowo, należy
zainstalować program Settings.
56
Tabliczka dotykowa
Tabliczka dotykowa zapewnia tą samą funkcjonalność co mysz, a
lewy i prawy przycisk tabliczki dotykowej pełnią funkcję lewego i
prawego przycisku myszy.
•• Panel dotykowy obsługuje się przy użyciu palców.
Przedmioty, takie jak długopis kulkowy, nie zostaną
rozpoznane przez panel.
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
Funkcja kliknięcia
Połóż palec na tabliczce dotykowej, a następnie kliknij raz wybraną
pozycję.
Ewentualnie raz szybko naciśnij i zwolnij lewy przycisk.
Puknięcie
lub
•• W przypadku dotknięcia tabliczki dotykowej lub naciśnięcia
jej przycisków podczas uruchamiania komputera czas
uruchamiania systemu Windows może ulec wydłużeniu
Podstawowe funkcje tabliczki dotykowej
Przesuwanie kursora po ekranie
Na tabliczce dotykowej należy położyć lekko palec i przesunąć go.
Kursor myszy przesunie się zgodnie z tym ruchem.
Aby przesunąć kursor w żądanym kierunku, palec musi przesunąć
się w tę samą stronę.
57
Kliknięcie
Funkcja dwukrotnego kliknięcia
Na tabliczce dotykowej należy położyć palec i szybko dwukrotnie
puknąć nim na żądanym elemencie.
Można również szybko dwukrotnie nacisnąć lewy przycisk tabliczki
dotykowej.
Dwukrotne
puknięcie
lub
Dwukrotne
kliknięcie
Tabliczka dotykowa
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
Funkcja prawego przycisku
Ta funkcja odpowiada kliknięciu prawym przyciskiem myszy.
Należy nacisnąć prawy przycisk tabliczki dotykowej. Zostanie
wyświetlone odpowiednie menu podręczne.
Kliknięcie
58
Funkcje obsługi gestów Panelu dotykowego
(opcjonalne)
Funkcje obsługi gestów Panelu dotykowego mogą nie być
dostępne lub wersja funkcji może się różnić w zależności od
áᔪ
modelu. Niektóre procedury mogą się różnić, w zależności od
modelu.
Ŗᮁ
Konfiguracja funkcji obsługi gestami
᜽᯲
Niektóre funkcje gestów mogą nie być skonfigurowane.
W takim przypadku można je konfigurować, korzystając z
poniższej ścieżki.
ᰆ⊹
Funkcja przeciągania
Pojęcie przeciągania oznacza przenoszenie elementu na inne
miejsce po jego uprzednim wybraniu.
Należy nacisnąć i przytrzymać lewy przycisk tabliczki dotykowej
na elemencie, który ma zostać przeciągnięty i przenieść element
na nowe miejsce.
Przytrzymując lewy
przycisk tabliczki
dotykowej
Przesuń
Na pulpicie kliknij menu paneli > Ustawienia
> Panel
1 sterowania
> Sprzęt i dźwięk > tabliczka dotykowa.
okna ustawień tabliczki dotykowej
2 Pokliknijwyświetleniu
odpowiedni element menu Wybierz element
ᖅᱶ
do skonfigurowania, aby wybrać pole wyboru przy
odpowiednim elemencie.
Aby wyłączyć funkcję gestów, usuń zaznaczenie pola wyboru
obok odpowiedniego elementu w oknie ustawień tabliczki
dotykowej.
Tabliczka dotykowa
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
59
Funkcja przewijania
Funkcja aktywacji menu paneli
Funkcja spełnia tą samą rolę co obszar przewijania Panelu
dotykowego.
Umieszczenie palca na prawej krawędzi tabliczki dotykowej i
przeciągnięcie palca w kierunku środka spowoduje wyświetlenie
menu paneli.
Dotknij dwoma palcami Panel dotykowy i przesuń je w górę,
w dół, w prawo lub lewo. Spowoduje to przesunięcie obrazu w
odpowiednią stronę.
lub
Funkcja otwarcia okna poprzednio uruchomionej
aplikacji
Funkcja powiększania
Dotknij Panel dotykowy dwoma palcami, następnie rozsuń je
lub złącz razem. Spowoduje to powiększenie lub pomniejszenie
obrazu lub tekstu.
Powiększenie
Pomniejszenie
lub
Umieszczenie palca na lewej krawędzi tabliczki dotykowej i
przeciągnięcie go w stronę środka spowoduje uruchomienie
ostatnio używanego spośród aktualnie uruchomionych
programów.
Tabliczka dotykowa
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
60
Funkcja włączania/wyłączania tabliczki dotykowej
Blokowanie klawiszami skrótu
Automatyczne wyłączanie płytki dotykowej
Jeśli ma być używana wyłącznie mysz — bez tabliczki dotykowej,
tabliczkę można wyłączyć.
Komputer może automatycznie wyłączać płytkę dotykową, gdy
zostanie do niego podłączona mysz USB.
Naciśnięcie klawiszy
Panele funkcji na pulpicie, a następnie wybierz panel
1 Otwórz
funkcji Ustawienia > Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk >
+
powoduje zablokowanie funkcji
tabliczki dotykowej.
Aby wyłączyć funkcję tabliczki dotykowej, można również
nacisnąć klawisz
, a następnie klawisz
.
Ustawienia tabliczki dotykowej i jej przycisków można
zmienić na kartach, które zostaną wyświetlone po kliknięciu
kolejno pozycji menu paneli na pulpicie > Ustawienia >
Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Touchpad.
Płytka dotykowa.
pole wyboru Dezaktywuj w razie przyłączenia
2 Zaznacz
złącza myszy USB.
Zewnętrzny napęd CD (ODD, do nabycia)
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
Do komputera można podłączyć przez USB zewnętrzny napęd
CD-ROM (do nabycia oddzielnie).
Podłączanie napędu CD
Sprawdź, czy zewnętrzny napęd CD-ROM jest podłączany przez
port USB. Szczegółowe informacje techniczne można znaleźć w
katalogu.
Podłącz napęd CD do portu USB.
•• Nie należy wkładać popękanych lub porysowanych płyt.
Gdy płyta obraca się z dużą prędkością, istnieje ryzyko
połamania płyty i uszkodzenia napędu optycznego.
•• Płytę CD lub DVD powinno się czyścić miękką szmatką,
wycierając od wewnętrznej do zewnętrznej strony.
•• Nie wolno wysuwać płyty, gdy świeci się dioda wskazująca
działanie napędu.
•• Rysunki wykorzystane w opisie pochodzą z modelu
pokazowego. Dlatego też mogą się różnić od
rzeczywistych.
•• Używanie płyt CD innych niż okrągłe nie jest zalecane.
Port USB
61
Zewnętrzny napęd CD (ODD, do nabycia)
Wkładanie i wysuwanie płyty
1
Naciśnij na napędzie CD przycisk Wysuń.
Wskaźnik stanu
Otwór awaryjnego
wysuwania
Przycisk wysuwania
otwarciu szuflady włóż płytę CD lub DVD, tak aby się
2 Pozatrzasnęła.
szufladę płyty do wewnątrz, tak aby się zatrzasnęła.
3 Wsuń
Włączy się wskaźnik stanu napędu CD.
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
62
•• Szybkość odczytu i zapisu napędu CD może różnić się w
zależności od stanu i typu nośnika.
•• Aby wysunąć płytę, gdy napęd CD nie działa lub komputer
jest wyłączony, należy wsunąć końcówkę spinacza (
) do otworu awaryjnego wysuwania i dociskać, aż szuflada
płyty zostanie wysunięta.
Gniazdo kart pamięci (opcja)
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
Gniazdo kart pamięci umożliwia odczyt i zapis danych na różnego
typu kartach pamięci.
Przed włożeniem karty pamięci do gniazda sprawdź sposób jej
wkładania. Nieprawidłowe włożenie karty pamięci do gniazda
może spowodować uszkodzenie karty lub gniazda.
•• Karta pamięci może służyć jako dysk wymienny. Za jej
pomocą można również w wygodny sposób wymieniać
dane z urządzeniami cyfrowymi, takimi jak aparaty cyfrowe
itp.
Przykład:
Karta SD Card
Nazwy kart pamięci
Poniższa tabela zawiera skróty nazw kart pamięci i ich
rozszerzenia.
•• Karty o różnej pojemności można zakupić oddzielnie.
•• Kolor gniazda kart pamięci może różnić się od
przedstawionego w tej instrukcji.
•• Przed użyciem gniazda należy wyjąć z niego atrapę karty.
(Atrapa karty znajduje się tylko w niektórych modelach).
•• Wsuń kartę pamięci do gniazda pamięci w kierunku
pokazanym na gnieździe.
•• Karty oznaczone symbolem „*” przed wsunięciem do
gniazda kart pamięci należy wsunąć do odpowiedniego
adaptera.
Włożenie takiej karty bezpośrednio do gniazda może
uszkodzić komputer.
•• Komputer może nie rozpoznawać urządzenia w zależności
od stanu danego adaptera.
•• Prędkość transmisji danych może się różnić w zależności od
danych technicznych karty pamięci.
Skrót
SD
Nazwa karty pamięci
Secure Digital
*mini SD
mini Secure Digital
*micro SD
micro Secure Digital
SDHC
Secure Digital High Capacity
*mini SDHC
mini Secure Digital High Capacity
*micro SDHC
micro Secure Digital High Capacity
SDXC
*micro SDXC
Secure Digital eXtended Capacity
micro Secure Digital eXtended Capacity
63
Gniazdo kart pamięci (opcja)
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
64
kartę do gniazda kart pamięci w odpowiednim
1 Włóż
kierunku.
Wyjmowanie karty pamięci
komunikat zostanie wyświetlony w prawym górnym
2 Poniższy
rogu. Kliknij, aby otworzyć folder, a następnie kliknij opcję
Możesz także docisnąć wystającą część karty, po czym wyjąć kartę,
gdy wysunie się z gniazda.
View Files (Wyświetl pliki).
Jeżeli w komunikacie znajduje się informacja o problemie,
kliknij odpowiednie okno > Kontynuuj bez skanowania.
Możesz wykonać czynności opisane poniżej w punkcie 3.
Eksplorator plików zostanie uruchomiony na
3 Program
pulpicie.
Umożliwia on zapisywanie, przenoszenie i usuwanie danych z
odpowiedniego napędu.
Wyjmij kartę, trzymając za jej koniec.
Gniazdo kart pamięci (opcja)
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
Formatowanie karty pamięci
Kartę pamięci, która jest używana po raz pierwszy, należy
wcześniej sformatować.
Formatowanie karty powoduje usunięcie wszystkich danych
zapisanych na karcie. Jeżeli karta zawiera dane, przed
sformatowaniem niezbędne jest utworzenie kopii zapasowej
danych.
Kliknij ikonę programu Eksplorator plików
1 zadań
w dolnej części pulpitu.
na pasku
prawym klawiszem myszy kartę i wybierz polecenie
2 Kliknij
Formatuj.
Kliknij przycisk Rozpocznij, aby przeprowadzić proces
3 formatowania.
65
•• Aby używać karty pamięci w urządzeniu cyfrowym, np.
w aparacie cyfrowym, zaleca się sformatowanie karty
pamięci w tym urządzeniu przed jej użyciem. W przypadku
sformatowania karty pamięci w komputerze użycie jej w
urządzeniu cyfrowym może wymagać ponownego jej
sformatowania w tym urządzeniu.
•• Jeśli w karcie pamięci jest włączona blokada zapisu, nie
można jej sformatować, zapisać na niej danych ani usunąć
z niej danych.
•• Częste wkładanie i wyjmowanie karty pamięci może ją
uszkodzić.
•• Standard SDIO (Secure Digital Input Output) nie jest
obsługiwany
•• Odczytywanie i zapisywanie danych chronionych prawami
autorskimi nie jest obsługiwane.
Podłączenie wyświetlacza zewnętrznego
Po podłączeniu wyświetlacza zewnętrznego, takiego jak monitor,
telewizor, projektor itp. można wyświetlać zdjęcia na szerszym
ekranie podczas prowadzenia prezentacji, oglądania filmu lub
grania.
Przewód mikro-HDMI umożliwia podłączenie do komputera
monitora ze złączem D-SUB lub urządzenia obsługującego format
HD.
Ponieważ jakość obrazu przesyłanego przez gniazdo mikro-HDMI
jest wyższa niż dla gniazda D-SUB to w przypadku dostępności
więcej niż jednego portu zalecamy użycie tego, który oferuje
wyższą jakość.
Przed rozpoczęciem sprawdź port i przewód wyświetlacza
zewnętrznego, a następnie podłącz wyświetlacz do
komputera.
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
Podłączanie do portu monitora (opcjonalne)
W celu wyświetlania obrazu na szerszym ekranie należy podłączyć
monitor zewnętrzny, telewizor lub projektor obsługujący złącze
D-SUB.
Podłączenie komputera do projektora ułatwia prowadzenie
prezentacji.
Karta VGA jest opcjonalna i do nabycia oddzielnie.
adapter VGA do gniazda monitora w komputerze.
1 Podłącz
Podłącz kabel VGA (15-bolcowy) do podłączonego adaptera
VGA, a następnie podłącz drugi koniec kabla VGA do gniazda
D-SUB w monitorze lub telewizorze.
Monitor
zewnętrzny
Informacje dotyczące kabla połączeniowego
Użytkownicy powinni dodatkowo zakupić wymagane przewody
połączeniowe.
z
Adapter
VGA
x
Analogowy kabel monitora (D-SUB)
Kabel HDMI do mikro-HDMI
66
Telewizor
Projektor
Podłączenie wyświetlacza zewnętrznego
2
áᔪ
Podłącz kabel zasilający do podłączonego monitora,
telewizora lub projektora, a następnie włącz zasilanie.
Ŗᮁ
W przypadku podłączania urządzenia zewnętrznego przełącz
telewizor w tryb urządzenia zewnętrznego.
᜽᯲
Wybierz menu paneli > Urządzenia
3 Wybierz
tryb monitora.
3&୘ִփ
> Projektor.
3&୘ִփ
3&୘ִփjest wyświetlana tylko na monitorze
Zawartość
‫ࢿـ‬
komputera (bieżące urządzenie).
‫ࢿـ‬
Duplikuj
‫ࢿـ‬
Zawartość
aktualnego urządzenia jest
wyświetlana
także w urządzeniu zewnętrznym.
‫ࢿـ‬
୙ࢠ
Rozszerz
୙ࢠaktualnego urządzenia jest rozszerzany na
Ekran
ekran
urządzenia zewnętrznego.
୙ࢠ
Tylko
୙ࢠdrugi ekran
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
Zawartość
jest wyświetlana tylko na ekranie
urządzenia
zewnętrznego.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
Podłączenie komputera do telewizora przy pomocy portu HDMI
zapewnia wysoką jakość obrazu i dźwięku.
Po podłączeniu telewizora przy pomocy kabla HDMI należy
odpowiednio skonfigurować ekran i dźwięk.
Należy zakupić dodatkowy kabel HDMI-mikroHDMI.
ᖅᱶ
67
Podłączanie przy pomocy gniazda mikro-HDMI
(opcjonalne)
ᰆ⊹
3&୘ִփ
Tylko Ekran komputera
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
Ŗᮁ
Podłączenie wyświetlacza zewnętrznego
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
68
᜽᯲
kabel „HDMI do mikro-HDMI” do gniazda HDMI w
1 Podłącz
telewizorze.
Monitor
zewnętrzny
Wybierz menu paneli > Urządzenia
2 Wybierz
tryb monitora.
3&୘ִփ
> Drugi ekran.
ᰆ⊹
3&୘ִփ
Telewizor
Projektor
3&୘ִփ
Tylko Ekran komputera
ᖅᱶ
3&୘ִփjest wyświetlana tylko na monitorze
Zawartość
‫ࢿـ‬
komputera (bieżące urządzenie).
‫ࢿـ‬
Duplikuj
HDMI do
mikro-HDMI
‫ࢿـ‬
Zawartość
aktualnego urządzenia jest
wyświetlana
także w urządzeniu zewnętrznym.
‫ࢿـ‬
୙ࢠ
Rozszerz
•• Jest to możliwe wyłącznie w modelach wyposażonych w
wyjściowy port TV (HDMI).
•• Jeśli w telewizorze znajduje się więcej niż jeden port HDMI,
podłącz komputer do portu oznaczonego DVI IN.
•• Po podłączeniu komputera do telewizora, przełącz tryb
wejścia telewizora na HDMI.
୙ࢠaktualnego urządzenia jest rozszerzany na
Ekran
ekran
urządzenia zewnętrznego.
୙ࢠ
Tylko
୙ࢠdrugi ekran
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
Zawartość
jest wyświetlana tylko na ekranie
urządzenia
zewnętrznego.
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
•• Wyświetlanie obrazu na ekranie ekran monitora/ telewizora
ѿ‫ء‬ध୘ִփ
nie jest obsługiwane w przypadku okna wiersza polecenia
systemu DOS.
•• Jednoczesne wyświetlanie obrazu we wszystkich trzech
urządzeniach (LCD + CRT + HDMI) nie jest obsługiwane.
Regulacja głośności
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
Korzystanie z programu Rejestrator dźwięku
Poziom głośności można ustawiać za pomocą klawiatury i
programu regulacji głośności.
Poniżej opisano procedury nagrywania dźwięku za pomocą
programu Rejestrator dźwięku systemu Windows.
Regulowanie głośności za pomocą klawiatury
+
lub
mikrofon do gniazda mikrofonu.
1 Podłącz
Można również skorzystać z wbudowanego mikrofonu.
+
áᔪ
Ewentualnie naciśnij kombinacjęŖᮁ
klawiszy
+
, aby
włączyć lub wyłączyć dźwięk.
᜽᯲
Regulowanie głośności za pomocą programu
regulacji głośności
ᰆ⊹
Kliknij menu Panele > Ustawienia
>
, aby ustawić suwak.
ᖅᱶ
Wycisz
Kliknij prawym przyciskiem ikonę Głośność na pasku
2 zadań
i wybierz polecenie Urządzenia do nagrywania.
czy mikrofon jest ustawiony jako domyślne
3 Sprawdź,
urządzenie do nagrywania.
Jeśli jest już domyślnym urządzeniem, pozostaw ustawienie
bez zmian. W przeciwnym wypadku kliknij prawym
przyciskiem mikrofon i wybierz polecenie Ustaw domyślne.
Kliknij ikonę
w lewej dolnej części ekranu startowego, a
4 następnie
kliknij pozycję Rejestrator dźwięku.
Kliknij przycisk Rozpocznij nagrywanie.
⦽
69
Regulacja głośności
Używanie funkcji SoundAlive (opcja)
Funkcja SoundAlive pozwala cieszyć się lepszej jakości
dźwiękiem stereofonicznym podczas korzystania z głośników
stereofonicznych.
•• W zależności od modelu komputera, w zestawie znajdują
áᔪ się różne programy.
•• Dodatkowo, niektóre obrazy ekranów mogą się różnić od
rzeczywistych, w zależności od modelu komputera i wersji
Ŗᮁ
oprogramowania.
prawym przyciskiem myszy Volume (Głośność)
1 naKliknij
pasku zadań na pulpicie i wybierz opcję Urządzenia do
᜽᯲
odtwarzania.
ᰆ⊹
(Możesz także kliknąć Menu paneli na pulpicie > Ustawienia
> Panel sterowania > Sprzęt i dźwięk > Dźwięk.)
ᖅᱶ
prawym przyciskiem polecenie Głośniki i wybierz
2 Kliknij
Właściwości.
zostanie wyświetlona karta SoundAlive, wybierz jeden
3 Gdy
z trybów.
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
70
Ŗᮁ
Regulacja jasności wyświetlacza LCD
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
71
᜽᯲
Regulowanie jasności za pomocą klawiatury
Przełączanie trybu obrazu
ᰆ⊹
1
2 Ustaw jasność, używając suwaka jasności ekranu.
Kliknij Menu paneli > Ustawienia
> ikonę Jasność
.
ᖅᱶ
⦽
Funkcja umożliwia przełączanie trybu obrazu i wybór
preferowanych ustawień, np. zoptymalizowanie wyświetlacza w
celu oglądania filmów lub czytania książek elektronicznych.
1 Kliknij ikonę w lewej dolnej części ekranu startowego.
2 Kliknij kolejno Settings > Ekran > Ton kolorów.
•• Dynamiczny: tryb umożliwiający poprawę ostrości i czystości
obrazu.
•• Standardowe: tryb obrazu standardowego.
•• Film: tryb używany w przypadku ciemnego oświetlenia
otoczenia lub podczas oglądania filmów.
•• Film (jasny): tryb umożliwiający rozjaśnienie ciemnych scen w
celu dodania kontrastu.
•• Czytanie: tryb odpowiedni do czytania książek
elektronicznych.
•• Brak: tryb obrazu domyślnego.
Regulacja jasności wyświetlacza LCD
Jasność ekranu jest ustawiana automatycznie do wartości
najjaśniejszej po podłączeniu zasilania z sieci elektrycznej.
Wartość jasności jest zmniejszana, gdy komputer pracuje na
baterii w celu wydłużenia czasu pracy.
•• Zmniejszanie zużycia baterii
Zmniejsza jasność ekranu LCD gdy komputer jest zasilany z
baterii w celu obniżenia zużycia prądu.
•• Reguła uszkodzonych pikseli monitora LCD
komputerów typu laptop
Firma Samsung przestrzega specyfikacji dotyczących
ścisłej jakości i niezawodności monitora LCD. Niezależnie
od tego faktu, obecność niewielkiej liczby uszkodzonych
pikseli jest nieunikniona. Duża ilość uszkodzonych pikseli
może powodować problemy z wyświetlaniem, niewielka
ich ilość nie wpływa na wydajność komputera.
Z tego powodu firma Samsung przestrzega i postępuje
według następujących reguł dotyczących punktów:
- Jasny punkt: 2 lub mniej
- Czarny punkt: 4 lub mniej
- Kombinacja ciemnych i jasnych : 4 lub mniej
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
72
Instrukcja czyszczenia wyświetlacza LCD
Panel wyświetlacza LCD należy czyścić miękką szmatką lekko
nasączoną środkiem do czyszczenia sprzętu komputerowego,
wykonując ruchy w jednym kierunku.
Wywieranie zbyt silnego nacisku podczas czyszczenia może
spowodować jego szkodzenie.
Sieć przewodowa
Środowisko sieci przewodowej jest używane w firmach lub jako
domowe połączenie szerokopasmowe.
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
2 Podłącz kabel LAN do podłączonego adaptera LAN.
•• Aby użyć przewodowej sieci LAN, należy mieć adapter LAN
(opcja).
•• Niniejszy podręcznik został przygotowany na podstawie
najnowszej wersji systemu Windows. Treści lub ilustracje
mogą odbiegać od używanego modelu w zależności
od wersji systemu Windows. Większość podstawowych
operacji wykonywana jest jednak podobnie jak w
poprzednich wersjach systemu operacyjnego Windows.
•• Rysunki wykorzystane w opisie pochodzą z modelu
pokazowego. Dlatego też mogą się różnić od
rzeczywistych.
73
áᔪ
Ŗᮁ
z
x
Adapter
LAN
᜽᯲
ᰆ⊹
menu paneli na pulpicie > Ustawienia
>
3 Kliknij
Panel sterowania > Sieć i Internet > Centrum sieci i
ᖅᱶ
Połączenie z przewodową siecią LAN
1 Podłącz adapter LAN do portu sieci LAN.
udostępniania, a następnie w menu na lewym panelu kliknij
polecenie Zmień ustawienia karty sieciowej.
Sieć przewodowa
Wybierz opcję Ethenet, naciśnij prawy przycisk tabliczki
4 dotykowej
i wybierz opcję Właściwości.
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
74
opcję Protokół internetowy wersja 4 (TCP/IPv4)
5 Wybierz
z listy Network Components (Komponenty sieciowe) i kliknij
opcję Właściwości.
Nazwa urządzenia LAN może różnić się w zależności od
zainstalowanego w komputerze urządzenia sieciowego.
•• Nazwa komponentu sieciowego może się różnić w
zależności od zainstalowanego systemu operacyjnego.
•• Aby dodać składnik sieciowy, kliknij Zainstaluj na ekranie
przedstawionym na powyższym rysunku. Możliwe jest
dodawanie klientów, usług i protokołów.
Sieć przewodowa
ustawienia IP.
6 Skonfiguruj
Jeżeli używasz DHCP, wybierz opcję Uzyskaj adres IP
automatycznie. Aby użyć statycznego adresu IP, wybierz
polecenie Użyj następującego adresu IP i ręcznie wprowadź
adres.
áᔪ
Rozdział
3.
Korzystanie z komputera
75
Ŗᮁ
Korzystanie z funkcji WOL (Wake On LAN)
᜽᯲
Funkcja <Wake On LAN> przełącza zestaw z trybu uśpienia
po
otrzymaniu sygnału z sieci przewodowej LAN (takiego jak ping lub
komenda magicznego pakietu).
ᰆ⊹
1
Kliknij menu paneli na pulpicie > Ustawienia
>
Panel sterowania > Sieć i Internet > Centrumᖅᱶ
sieci i
udostępniania, a następnie w menu na lewym panelu kliknij
polecenie Zmień ustawienia karty sieciowej.
przyciskiem myszy kliknij opcję Połączenie lokalne i
2 Prawym
wybierz Właściwości.
kartę Konfigurowanie > Zarządzanie energią. Wybierz
3 Kliknij
polecenie Zezwalaj temu urządzeniu na wznawianie pracy
komputera, a następnie kliknij OK. Uruchom ponownie
system.
- Jeżeli zestaw przełącza się z trybu uśpienia, nawet gdy nie
odebrał żadnego sygnału, wyłącz funkcję <Wake On LAN>.
Jeżeli nie korzystasz z protokołu DHCP, zapytaj administratora
sieci o adres IP.
zakończeniu konfiguracji kliknij przycisk OK.
7 PoKonfiguracja
sieci została zakończona.
- Ł ączenie z siecią przewodową LAN podczas korzystania z sieci
bezprzewodowej LAN może nie aktywować funkcji <Wake
On LAN>. Aby używać funkcji <Wake On LAN>, wybierz
ustawienie Wyłącz dla sieci bezprzewodowej LAN.
Sieć przewodowa
- Funkcja <Wake On LAN> może nie działać przy włączonym
trybie hybrydowego oszczędzania energii. Hybrydowy
tryb uśpienia można wyłączyć, korzystając z menu Opcje
zasilania w opcji Panel sterowania.
Aktywowanie funkcji Wake On LAN przez polecenie Ping
nie jest możliwe.
Gdy przy połączeniu z siecią przewodową LAN 100 Mbps /
1 Gbps komputer przełącza się z trybu uśpienia/hibernacji,
pojawia się komunikat o połączeniu z siecią przewodową LAN
10 Mb/s / 100 Mb/s. Dzieje się tak, ponieważ w momencie
wychodzenia komputera z trybu gotowości/hibernacji
przywracanie sieci trwa około 3 sekundy. Po przywróceniu
sieci działa ona z prędkością 100 Mbps / 1 Gbps.
Gdy system działa na zasilaniu bateryjnym, dostęp do
Internetu po podłączeniu kabla LAN może pojawić się z
kilkusekundowym opóźnieniem. Wynika to z działania funkcji
oszczędzania energii i minimalizacji zużycia akumulatora.
Gdy system jest zasilany z akumulatora, prędkość działania
przewodowej sieci LAN jest automatycznie redukowana
w celu zmniejszenia poboru mocy. W takim przypadku
połączenie 1 Gbps / 100 Mbps będzie działać z prędkością
100 Mbps / 10 Mbps.
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
76
Sieć bezprzewodowa (opcja)
Środowisko sieci bezprzewodowej (bezprzewodowa sieć LAN)
umożliwia komunikację między wieloma komputerami w domu
lub niewielkim biurze za pomocą bezprzewodowych urządzeń
LAN.
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
77
•• Obrazy ekranów i określone pojęcia zależą od używanego
modelu.
•• W niektórych wersjach programu część funkcji programu
może być niedostępna lub mogą być oferowane inne
funkcje.
•• Poniższy opis dotyczy komputerów wyposażonych
zarówno w kartę, jak i urządzenie bezprzewodowej
sieci LAN. Urządzenie bezprzewodowej sieci LAN jest
opcjonalne. Urządzenia przedstawione na rysunkach w
instrukcji mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności
od modelu urządzenia sieci bezprzewodowej LAN.
Co to jest punkt dostępu (AP)?
Punkt dostępu (AP) to urządzenie sieciowe, który łączy
przewodowe i bezprzewodowe sieci LAN oraz pełni
funkcję bezprzewodowego koncentratora w sieci
przewodowej. Możliwe jest podłączenie wielu urządzeń sieci
bezprzewodowej LAN do jednego punktu dostępu (AP).
áᔪ
Sieć bezprzewodowa (opcja)
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
Ŗᮁ
Połączenie z bezprzewodową siecią LAN
᜽᯲
Jeżeli w zasięgu jest punkt dostępu, system Windows pozwala na
nawiązanie bezprzewodowego połączenia z Internetem.
przycisk Połącz.
2 Kliknij
Jeżeli dla danego punktu dostępu skonfigurowano klucz
sieciowy, wprowadź go, a następnie kliknij przycisk OK.
ᰆ⊹
1
Po kliknięciu menu Paneli > Ustawienia
> ikony
ᖅᱶ
Połączenia sieciowe
zostanie wyświetlona
lista
dostępnych punktów dostępu. Po wybraniu żądanego
punktu dostępu pojawi się przycisk Połącz.
Informacji o kluczu sieciowym udziela administrator sieci.
Lista punktów
dostępowych
nawiązaniu połączenia z punktem dostępu obok
3 Poodpowiedniego
punktu dostępu będzie wyświetlane
oznaczenie Połączono. Teraz można korzystać z sieci
bezprzewodowej.
78
Mobilna sieć szerokopasmowa (bezprzewodowa sieć WAN, opcja)
᜽᯲
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
79
ᰆ⊹
Bezprzewodowa sieć rozległa (WWAN) to mobilna sieć
szerokopasmowa dostępna w obszarach usług telefonu
komórkowego.
Kliknij kolejno menu Paneli > Ustawienia
> Networks
1 (Sieci),
aby wyświetlić mobilne sieci szerokopasmowe w
ᖅᱶ
sposób przedstawiony poniżej.
•• Poniższe opisy dotyczą modeli komputerów
obsługujących urządzenia z dostępem do mobilnej sieci
szerokopasmowej. Urządzenie z dostępem do mobilnej
sieci szerokopasmowej jest opcjonalne.
•• W zależności od wersji systemu operacyjnego niektóre
funkcje mogą być niedostępne lub zastąpione innymi.
•• Urządzenia przedstawione na rysunkach w instrukcji
obsługi mogą różnić się od rzeczywistych w zależności od
modelu urządzenia WWAN.
Jeśli lista mobilnych sieci szerokopasmowych nie zawiera
żadnego dostawcy usług bezprzewodowych, wyłącz
komputer, włóż prawidłowo kartę SIM, a następnie włącz
komputer.
nazwę operatora, z którym chcesz się połączyć.
2 Wybierz
Zostanie wyświetlony przycisk Połącz.
wyświetlony zostanie ekran ustawień profilu, należy
3 Jeśli
wykonać polecenia wyświetlone na ekranie, aby wprowadzić
wymagane informacje.
4 Nastąpi połączenie z siecią zapewniające dostęp do Internetu.
Używanie urządzenia zabezpieczającego TPM (opcja)
Urządzenie zabezpieczające TPM (Trusted Platform Module) jest
rozwiązaniem chroniącym prywatne informacje i dane za pomocą
informacji o uwierzytelnieniu użytkowników zapisanych na chipie
TPM zainstalowanym na komputerze.
Aby zacząć używać urządzenia TPM, należy zainicjować chip
TPM w systemie BIOS, uruchomić program TPM i zarejestrować
użytkownika.
•• Ta funkcja jest obsługiwana tylko przez modele z chipem
zabezpieczającym TPM.
•• Więcej informacji znajduje się w internetowym centrum
pomocy oprogramowania.
•• Wersje programów opisane w niniejszej instrukcji mogą
ulec zmianie, dlatego zrzuty ekranów i terminy użyte w
niniejszej instrukcji mogą się różnić od rzeczywistych.
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
80
Konfiguracja funkcji TPM
Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji TPM należy
wykonać następujące czynności.
chipu TPM
1 Inicjalizacja
Inicjuje informacje uwierzytelniające zapisane na chipie TPM.
programu TPM
2 Instalacja
Instalacja programu TPM.
programu TPM
3 Rejestracja
Rejestracja programu TPM.
Po wykonaniu powyższych kroków można zacząć używać funkcji
TPM.
Używanie urządzenia zabezpieczającego TPM (opcja)
Inicjalizacja chipu TPM
Przy pierwszym użyciu funkcji TPM lub jeśli chcesz ponownie
zarejestrować użytkownika, musisz wykonać inicjalizację chipu
TPM.
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
wyświetli się ekran systemu BIOS, przejdź do części
2 Kiedy
Security > TPM Configuration, następnie naciśnij klawisz
Enter.
TPM Device
komputer ponownie. Gdy wyświetli się logo firmy
1 Uruchom
Samsung, naciśnij kilka razy klawisz F2.
Enabled
Disabled
Enabled
•• Wskutek jej wykonania zostaną usunięte wszystkie
informacje uwierzytelniające zapisane na chipie TPM.
Decyzję o inicjalizacji należy podejmować ostrożnie.
•• Aby ponownie zainicjować chip TPM w trakcie używania
funkcji TPM, należy odszyfrować wszystkie piki i foldery
zaszyfrowane wcześniej przez funkcję TPM. W przeciwnym
wypadku dostęp do plików i folderów po inicjalizacji chipu
nie będzie możliwy.
81
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
opcję TPM Device na Enabled, a opcję Change TPM
3 Ustaw
Status na Clear.
TPM Device
Enabled
TPM State
Clear
Security Chip State
No Change
Clear
Enabled & Activate
Deactivate & Disable
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Używanie urządzenia zabezpieczającego TPM (opcja)
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
82
zapisać zmiany, naciśnij klawisz F10. Komputer zostanie
4 Aby zapisać zmiany, naciśnij klawisz F10.
10Aby
uruchomiony ponownie. Inicjalizacja chipu TPM została
zakończona. Zainstaluj i zarejestruj program TPM.
Po ponownym uruchomieniu systemu naciśnij odpowiednie
5 klawisze zgodnie z instrukcjami na ekranie.
komputer automatycznie uruchomi się ponownie i
6 Gdy
zostanie wyświetlone logo firmy Samsung, naciśnij kilka razy
klawisz F2.
Security > TPM Configuration > Change TPM
7 Wybierz
Status i ustaw status Enable and Activate.
TPM Device
Enabled
TPM State
Clear
Security Chip State
Enabled & Activate
Clear
Enabled & Activate
Deactivate & Disable
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
8 Aby zapisać zmiany, naciśnij klawisz F10.
ponownym uruchomieniu systemu naciśnij odpowiednie
9 Poklawisze
zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Używanie urządzenia zabezpieczającego TPM (opcja)
Instalacja programu TPM
Aby zainstalować program TPM, wykonaj poniższe czynności.
Zainstaluj program zgodnie z poniższą procedurą.
Program jest dostępny tylko dla modelu z funkcją Recovery i
TPM.
1 Włącz komputer i natychmiast naciśnij kilkakrotnie klawisz F4.
chwili uruchomi się program Recovery (Odzyskiwanie).
2 PoKliknij
pozycję Oprogramowanie systemowe.
się okno z żądaniem ponownego uruchomienia
3 Wyświetli
systemu. Kliknij opcję Yes (Tak).
System rozpocznie ponownie uruchamianie. Po chwili
uruchomi się program SW Update.
4 Połącz się z siecią.
Wybierz pozycję TPM Host SW (Oprogramowanie hosta
5 TPM)
i kliknij opcję Install (Zainstaluj).
6 Po zainstalowaniu programu kliknij opcję Close (Zamknij).
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
okno programu SW Update i ponownie uruchom
7 Zamknij
komputer.
83
Używanie urządzenia zabezpieczającego TPM (opcja)
Rejestracja programu TPM
1
Na ekranie startowym kliknij ikonę
w lewej dolnej części
ekranu, a następnie kliknij kolejno Platforma zabezpieczeń
Infineon > Zarządzaj platformą zabezpieczeń >
Ustawienia użytkownika. (Uruchom jako administrator).
Możesz także kliknąć dwa razy ikonę
na pasek zadań i
uruchomić inicjalizację z uprawnieniami administratora.
uruchomieniu kreatora Initialization Wizard (Kreator
2 Poinicjalizacji)
rozpocznie się konfigurowanie ustawień
uwierzytelniania. Po pojawieniu się kreatora inicjalizacji kliknij
przycisk Next (Dalej).
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
84
Jeśli pojawi się komunikat status not initialized (stan
niezainicjowany) kliknij polecenie Yes (Tak).
Utworzenie kopii bezpieczeństwa pliku awaryjnego
przywracania na urządzeniu zewnętrznym zgodnie z
czynnościami Kreatora inicjalizacji spowoduje, że korzystanie
z urządzenia TPM będzie bezpieczniejsze.
opcję Security Platform Feature (Funkcja
3 Wybierz
systemu zabezpieczeń) i ustaw opcję basic user password
(podstawowe hasło użytkownika).
4 Zakończ rejestrację zgodnie z instrukcjami.
Używanie urządzenia zabezpieczającego TPM (opcja)
użytkownika w programie TPM została
5 Rejestracja
zakończona. Możesz teraz zaszyfrować pliki i foldery
przy użyciu zaszyfrowanego systemu plików, a plików i
folderów do zaszyfrowania używać przez ich utworzenie lub
skopiowanie na dysk wirtualny.
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
85
Używanie programu TPM
Więcej informacji o programie TPM znajduje się w
internetowej pomocy do programu.
Dysk wirtualny jest tworzony w następującym miejscu.
Szyfrowanie pliku (folderu)
Funkcja ta służy do szyfrowania plików i folderów. Dzięki
systemowi szyfrowania plików EFS możesz chronić swoje
dokumenty.
Szyfrowany system plików EFS jest obsługiwana przez
następujące systemy operacyjne.
•• Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate
•• Windows 8 Pro / Enterprise
przyciskiem kliknij folder lub plik do zaszyfrowania i
1 Prawym
wybierz opcję Encrypt (Szyfruj) w rozwijanym menu.
Używanie urządzenia zabezpieczającego TPM (opcja)
oknie Confirm Attribute Changes (Potwierdzanie
2 Wzmiany
atrybutów) wybierz zakres, do którego ma zostać
zastosowane szyfrowanie, i kliknij przycisk OK. Okno
dialogowe zostanie wyświetlone dopiero po zaszyfrowaniu
folderu.
oknie user authentication (uwierzytelnianie
3 Wużytkownika)
uzupełnij opcję Basic user password (Hasło
użytkownika podstawowego) o hasło wprowadzone
podczas rejestracji użytkownika i kliknij przycisk OK.
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
86
potwierdzenie zaszyfrowania kolor nazwy folderu (pliku)
4 Jako
w zaszyfrowanym folderze zmieni się na zielony.
Używanie urządzenia zabezpieczającego TPM (opcja)
Otwieranie zaszyfrowanego folderu (pliku)
1 Kliknij dwa razy zaszyfrowany folder (plik).
uwierzytelniania użytkownika uzupełnij opcję basic
2 Wuseroknie
password (Hasło użytkownika podstawowego) o
hasło wprowadzone podczas rejestracji użytkownika i kliknij
przycisk OK.
3
Zostanie wyświetlony folder (plik).
Odszyfrowywanie folderu (pliku)
prawym przyciskiem zaszyfrowany folder (plik) i w
1 Kliknij
wyświetlonym menu kliknij opcję Decrypt (Odszyfruj).
uwierzytelniania użytkownika uzupełnij opcję basic
2 Wuseroknie
password (Hasło użytkownika podstawowego) o
hasło wprowadzone podczas rejestracji użytkownika i kliknij
przycisk OK.
3 Folder (plik) zostanie odszyfrowany.
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
87
Używanie dysku wirtualnego
(funkcja Personal Secure Drive, PSD)
Dysk wirtualny (PSD) to wirtualna przestrzeń do zapisu i
zarządzania poufnymi danymi. Na dysku wirtualnym (PSD) można
tworzyć pliki i foldery tak, jak na zwykłym dysku (np. C:) i używać
poufnych danych zapisanych na innym dysku, kopiując je na dysk
wirtualny (PSD).
Gdy dysk wirtualny (PSD) nie jest widoczny
Dysku wirtualnego można używać wyłącznie po wybraniu w
trakcie rejestracji programu opcji Personal Secure Drive (PSD). Jeśli
opcja ta nie została wybrana, wykonaj następujące kroki.
1
Na ekranie startowym kliknij ikonę
w lewej dolnej części
ekranu, a następnie kliknij kolejno Platforma zabezpieczeń
Infineon > Zarządzaj platformą zabezpieczeń > kartę
Ustawienia użytkownika > Konfiguruj funkcje platformy
zabezpieczeń.
wyświetleniu okna Initialization Wizard (Kreator
2 Poinicjalizacji),
wybierz opcję Personal Secure Drive (PSD) i
wprowadź hasło użytkownika.
Używanie urządzenia zabezpieczającego TPM (opcja)
kilka razy przycisk Next (Dalej), zgodnie z instrukcjami
3 Kliknij
wyświetlanymi w oknie Initialization Wizard (Kreator
inicjalizacji).
Praca kreatora zostanie zakończona.
Gdy dysk wirtualny (PSD) nie jest załadowany
Aby używać wirtualnego dysku (PSD), należy go najpierw
załadować. Jeśli dysk nie jest załadowany, załaduj go zgodnie z
poniższą procedurą.
prawym przyciskiem myszy ikonę Security Platform
1 Kliknij
(System zabezpieczeń)
w zasobniku systemowym
po prawej stronie paska zadań i z wyświetlonego menu
wybierz opcję Personal Secure Drive (Osobisty napęd
zabezpieczony) > Load (Załaduj).
oknie ładowania wprowadź hasło użytkownika
2 Wpodstawowego
i kliknij przycisk OK.
Otwórz program Eksplorator plików
. Napęd Personal
3 Secure
Drive będzie widoczny w okienku drzewa po lewej
stronie.
Uwaga: po skopiowaniu poufnych danych na napęd PSD,
oryginalne pliki nie zostaną zaszyfrowane.
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
88
Jeśli musisz wykonać rejestrację ponownie (aby
usunąć informacje uwierzytelniające z chipu TPM)
Aby ponownie zarejestrować użytkownika, należy usunąć
dostępne informacje uwierzytelniające zapisane na chipie TPM, a
następnie wyczyścić chip TPM.
Zarejestruj użytkownika w następującym porządku.
1 Usuń wirtualny napęd.
bieżące informacje uwierzytelniające zapisane na chipie
2 Usuń
TPM.
Używanie urządzenia zabezpieczającego TPM (opcja)
Usuwanie wirtualnego napędu
Jeśli utworzony został wirtualny napęd, należy go usunąć przed
usunięciem dostępnych informacji uwierzytelniających zapisanych
na chipie TPM.
1
Kliknij prawym przyciskiem na
>
, następnie kliknij
Personal Secure Drive (Osobisty napęd zabezpieczony) >
Create/Manage (Utwórz/Zarządza).
2 Kliknij Next (Dalej).
hasło ustalone podczas rejestracji programu TPM i
3 Wprowadź
kliknij Next (Dalej).
Delete selected PSD (Usuń zaznaczony PSD) i kliknij
4 Wybierz
Next (Dalej).
„Chcę trwale usunąć Osobisty napęd
5 Wybierz
zabezpieczony bez zapisywania zaszyfrowanej kopii jego
zawartości.” i kliknij Next (Dalej).
6
7 Napęd wirtualny został usunięty.
Kliknij Next (Dalej), następnie Finish (Zakończ).
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
89
Usuwanie bieżących informacji uwierzytelniających
zapisanych na chipie TPM.
wybierz menu paneli > Ustawienia > Control
1 NaPanelpulpicie
(Panel sterowania) > Programs (Programy) >
Uninstall a program (Odinstaluj program) > Infineon TPM
Professional Package (Pakiet Infineon TPM Professional).
Następnie kliknij opcję Uninstall (Odinstaluj).
wyświetlonym oknie kliknij przycisk Yes (Tak), aby usunąć
2 Wprogram.
pojawi się komunikat Infineon Security Platform
3 Jeśli
(System zabezpieczeń Infineon), kliknij przycisk No (Nie).
Kliknij ikonę programu Eksplorator plików
na pasku
4 zadań
w dolnej części pulpitu.
kolejno do View (Widok) > Options (Opcje) > Folder
5 Przejdź
Options (Opcje folderów) > View (Widok) > Hidden files
and folders (Ukryte pliki i foldery), a następnie wybierz
opcję Show hidden files, folders, and drives (Pokaż ukryte
pliki, foldery i dyski) i kliknij przycisk OK.
i usuń folder Infineon w lokalizacji Eksplorator
6 Znajdź
> Dysk C: > folder ProgramData.
plików
TPM został usunięty.
7 Program
Aby skorzystać z funkcji TPM, należy powtórzyć procedurę
inicjalizacji chipa TPM.
Korzystanie z aplikacji Multimedia (opcja)
Programy S PhotoStudio i S Player+ umożliwiają wykonywanie
zdjęć i nagrywanie filmów oraz ich obróbkę.
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
•• W zależności od wersji programu niektóre funkcje mogą
być niedostępne lub zastąpione innymi.
•• Dostępność tej aplikacji zależy od modelu.
S PhotoStudio
Obróbka wykonanych lub wybranych zdjęć.
S Player+
Odtwarzanie muzyki lub filmów zapisanych w
komputerze.
Usługi związane z oprogramowaniem firm trzecich
•• Aby uzyskać informacje i obsługę techniczną
oprogramowania firm trzecich, należy skontaktować się z
producentem.
•• Niektóre kroki rozwiązywania problemów podejmowane
w odpowiedzi na zgłoszenia obsługi technicznej
mogą być nieskuteczne w zależności od producenta
oprogramowania.
90
Korzystanie z aplikacji Multimedia (opcja)
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
91
Korzystanie z aplikacji S PhotoStudio
1
2 Wybierz zdjęcie do edycji.
Na ekranie startowym wybierz pozycję S PhotoStudio.
4 Po zakończeniu edycji zapisz obraz, nadając mu inną nazwę.
Korzystanie z aplikacji S Player+
tryb edycji z paska znajdującego się w prawym
3 Wybierz
Na ekranie startowym wybierz pozycję S Player+.
dolnym rogu. Zawartość paska w lewym górnym rogu może
1
się różnić w zależności wybranego trybu edycji.
2 Wybierz plik przy górnej krawędzi.
Powrót do strony
głównej
Zastosuj efekty do bieżącego
zdjęcia
Cofnij
zmiany
Ponownie
zastosuj
zmiany
Otwórz
nowy plik
Zapisz jako
Udostępnij w serwisie
społecznościowym
Tryb edycji
Korzystanie z aplikacji w smartfonie firmy Samsung (opcja)
Dostępność tej aplikacji zależy od modelu.
Samsung Kies
Aplikacja Samsung Kies umożliwia synchronizację plików
multimedialnych i dokumentów między komputerem i
urządzeniami przenośnymi oraz aktualizację oprogramowania
sprzętowego podłączonego urządzenia przenośnego do
najnowszej wersji.
Więcej informacji znajduje się w sekcji Pomoc tej aplikacji.
HomeSync Lite
Komputer może służyć jako magazyn-chmura do przechowywania
plików dodanych z urządzeń przenośnych firmy Samsung. Określ
folder współdzielony i uzyskaj natychmiastowy dostęp do jego
zawartości wszędzie, gdzie jesteś.
Więcej informacji znajduje się w sekcji Pomoc tej aplikacji.
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
92
SideSync
Aplikacja SideSync umożliwia udostępnianie ekranu i kontrolę
nad nim między komputerem i urządzeniami przenośnymi firmy
Samsung, a także udostępnianie plików między nimi. Wybierz
jedną z następujących opcji.
•• Keyboard/Mouse Sharing: umożliwia korzystanie z klawiatury i
myszy komputera w urządzeniach przenośnych.
Więcej informacji znajduje się w sekcji Pomoc tej aplikacji.
Aktualizacja oprogramowania Samsung
SW Update to program, który wyszukuje oprogramowanie i
sterowniki firmy Samsung zainstalowane w momencie zakupu
komputera i pomaga w obsłudze ich aktualizacji.
•• Sprawdzenie plików do zaktualizowania i przeprowadzenie
aktualizacji jest możliwe wyłącznie podczas połączenia z
Internetem.
•• Program SW Update nie udostępnia aktualizacji
dla sterowników urządzeń lub oprogramowania
zainstalowanego oddzielnie przez użytkownika.
•• Dostępność tej aplikacji zależy od modelu.
Kliknij ikonę
w lewej dolnej części ekranu startowego, a
1 następnie
kliknij pozycję SW Update.
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
SW Update zostaje uruchomiony.
2 Program
Wybierz elementy, które chcesz zaktualizować przed
kontynuowaniem procedury aktualizacji.
Lista
oprogramowania
Aktualizacja
oprogramowania
93
Rozdział 3.
Diagnostyka stanu komputera i rozwiązywanie problemów Korzystanie z komputera
Program Support Center to przewodnik po rozwiązywaniu
problemów w komputerach Samsung ułatwia diagnozowanie
systemu i zawiera często zadawane pytania dotyczące typowych
problemów.
Program Support Center może być niedostępny lub
występować w innej wersji w zależności od modelu.
Kliknij ikonę
w lewej dolnej części ekranu startowego, a
1 następnie
kliknij pozycję Support Center.
94
aktywacja programu Support Center i rozpoczęcie
2 Następuje
diagnostyki komputera.
Po zakończeniu procedury diagnostyki w menu System Status
(Stan systemu) wyświetlana jest lista bieżących problemów
wymagających rozwiązania.
Diagnostyka
komputera i
rozwiązywanie
problemów
Często zadawane
pytania dotyczące
głównych
problemów z
komputerem
Wyszukiwanie problemów
w komputerze
można rozwiązać, klikając przycisk Troubleshoot
3 Problem
(Rozwiąż problem) obok niego.
Korzystanie z Gniazda bezpieczeństwa
Komputer można zabezpieczyć poprzez podłączenie blokady z
kablem do Gniazda bezpieczeństwa.
Aby skorzystać z tej możliwości, należy oddzielnie kupić wtyczkę z
kablem.
Informacje dotyczące użytkowania wtyczki z kablem znajdują się
w podręczniku dołączonym do produktu.
Przywiąż jeden koniec linki blokady do nieruchomego obiektu,
następnie włóż wtyczkę do portu blokady bezpieczeństwa.
Rozdział 3.
Korzystanie z komputera
95
Rozdział 4.
Ustawienia i aktualizacje
Konfiguracja BIOS
97
Ustawianie hasła rozruchu komputera
100
Zmiana priorytetu rozruchu
103
Bateria
104
Konfiguracja BIOS
Konfiguracja BIOS umożliwia dostosowanie ustawień sprzętu
komputerowego do własnych potrzeb.
•• Konfiguracja BIOS umożliwia ustawienie hasła rozruchu
komputera, zmianę priorytetu uruchamiania oraz dodanie
nowego urządzenia.
•• Ponieważ nieprawidłowe ustawienia mogą spowodować
nieprawidłowe działanie lub uniemożliwić funkcjonowanie
systemu, należy być bardzo ostrożnym podczas
konfigurowania ustawień BIOS.
•• Funkcje dostępne w ustawieniach systemu BIOS mogą
ulec zmianie w związku z rozszerzeniem funkcjonalności
produktu.
•• Wygląd menu i opcji ustawień systemu BIOS mogą być
różne, w zależności od modelu komputera.
Rozdział 4.
Ustawienia i aktualizacje
97
Uruchamianie ustawień systemu BIOS
komputer.
1 Włącz
Natychmiast naciśnij klawisz F2 kilka razy.
chwili zostanie wyświetlony ekran ustawień systemu BIOS.
2 PoOpcje
ekranu ustawień systemu BIOS mogą się różnić, w
zależności od produktu.
Konfiguracja BIOS
Rozdział 4.
Ustawienia i aktualizacje
Ekran ustawień systemu BIOS
Menu ustawień systemu
Wygląd menu i opcji ustawień systemu BIOS mogą być różne,
w zależności od modelu komputera.
Opis podstawowych cech komputera.
Advanced
Przy użyciu tego menu można
skonfigurować najważniejsze elementy
elektroniczne i funkcje dodatkowe.
Security
Umożliwia konfigurację zabezpieczeń, w
tym haseł.
Boot
SATA Port 1
SanDisk SSD U100 126GB
CPU
CPU
CPU
CPU
Intel(R)
Core(TM) i5-3317U CPU
1.70 GHz
Supported
Vender
Type Core
Speed
VT (VT-x)
Total Memory
4096 MB
BIOS Version
MICOM Version
E00AAT.017.120804.dg
E00AAT.017
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Pomoc
Pomoc jest automatycznie
wyświetlana dla każdego
elementu.
Opcje ustawień systemu
Opis
SysInfo
Menu ustawień systemu
System Time >
System Date >
98
Boot to Device
To menu pozwala na skonfigurowanie
urządzeń peryferyjnych i ustawień
związanych z rozruchem, takich jak
priorytet urządzeń.
To menu umożliwia uruchomienie
komputera z urządzenia zewnętrznego.
Konfiguracja BIOS
Rozdział 4.
Ustawienia i aktualizacje
Klawisze używane w ekranie ustawień systemu
Do modyfikacji ustawień systemu konieczne jest używanie
klawiatury.
Strzałki w lewo/
w prawo
Naciśnięcie powoduje przejście
do innego menu.
Strzałki w górę/
w dół
Naciśnięcie powoduje
przesunięcie kursora w górę lub
w dół.
Enter
Naciśnięcie powoduje wybranie
podświetlonej opcji lub
przejście do podmenu.
Space
Naciśnięcie powoduje
przełączenie przycisku
przesuwania.
F1
Naciśnięcie powoduje
wyświetlenie pomocy.
F3
Naciśnięcie powoduje
przywrócenie poprzednich
ustawień.
F9
Naciśnięcie powoduje
przywrócenie domyślnych
ustawień systemu BIOS.
F10
99
Naciśnięcie powoduje zapisanie
wprowadzonych zmian i wyjście
z ustawień systemowych.
Zdjęcie klawiatury może różnić się od jej rzeczywistego
wyglądu.
Ustawianie hasła rozruchu komputera
Jeśli zostanie ustawione nowe hasło, jego wprowadzanie będzie
konieczne podczas włączania komputera oraz otwierania
konfiguracji systemu BIOS.
Ustawienie hasła umożliwia dostęp do systemu tylko
autoryzowanym użytkownikom oraz zapewnia ochronę danych i
plików zapisanych w komputerze.
•• Hasła konfiguruje się za pomocą 3 menu (Supervisor
Password – Hasło administratora, User Password – Hasło
użytkownika i HDD Password – Hasło dysku HDD).
•• Zalecamy zapisać hasło i schować je w bezpiecznym
miejscu.
•• Nie pozwól, aby inne osoby poznały Twoje hasło.
•• W przypadku zapomnienia hasła administratora lub hasła
dysku HDD należy zgłosić się o pomoc do centrum obsługi.
W takim przypadku zostanie pobrana opłata.
•• W przypadku zapomnienia hasła użytkownika można je
dezaktywować. Aby to zrobić, wystarczy dezaktywować
hasło administratora.
•• Obrazy ekranów oraz opisy mogą się różnić od
rzeczywistych, w zależności od modelu komputera i wersji
sterowników.
Rozdział 4.
Ustawienia i aktualizacje
100
Ustawianie hasła administratora
Jeśli zostanie ustawione hasło administratora, jego wprowadzanie
będzie konieczne podczas włączania komputera oraz otwierania
konfiguracji systemu BIOS.
Ustawienie wyłącznie hasła administratora i hasła użytkownika nie
zapewni pełnego bezpieczeństwa.
Aby zwiększyć bezpieczeństwo, można dodatkowo użyć hasła
dysku HDD.
1 W ekranie ustawień systemu BIOS wybierz menu Security.
do opcji Set Supervisor Password i naciśnij klawisz
2 Przejdź
<Enter>.
Supervisor Password
User Password
HDD Password
Clear
Clear
Clear
Set Supervisor Password >
Set User Password >
Set HDD Password >
Power On Boot
On
TPM Configuration >
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Ustawianie hasła rozruchu komputera
hasło, naciśnij klawisz <Enter>, ponownie wpisz hasło
3 wWpisz
celu potwierdzenia, a następnie naciśnij klawisz <Enter>.
Hasło może zawierać do 8 znaków alfanumerycznych.
Znaki specjalne są niedozwolone.
administratora zostanie ustawione.
4 Hasło
Hasło to jest wymagane w celu uruchomienia komputera i
ustawień systemu BIOS.
W niektórych modelach, jeśli komunikat o wprowadzeniu
hasła pojawia się w oknie Setup Notice, konfiguracja nie
zostanie zakończona do momentu naciśnięcia klawisza Enter.
Rozdział 4.
Ustawienia i aktualizacje
101
Ustawianie hasła użytkownika
Korzystając z hasła użytkownika, można włączyć komputer, ale
nie można zmieniać głównych ustawień systemu BIOS, gdyż nie
można przejść do jego konfiguracji.
Dzięki temu można zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do
głównych ustawień menu BIOS Setup.
Przed ustawieniem hasła użytkownika należy ustawić hasło
administratora. Dezaktywacja hasła administratora spowoduje
także dezaktywację hasła użytkownika.
Przejdź do opcji Set User Password, naciśnij klawisz <Enter>
i wykonaj czynności od kroku 3 sekcji „Ustawianie hasła
administratora”.
Ustawianie hasła rozruchu
Aby ustawić hasło rozruchu (Boot Password), należy najpierw
ustawić hasło administratora (Supervisor Password).
Dla opcji Password on boot (Hasło rozruchu) wybierz ustawienie
Enabled (Włączone). Gdy hasło zostanie ustawione, będzie trzeba
je wpisać przy każdym uruchomieniu komputera.
Zapamiętaj hasło.
Ustawianie hasła rozruchu komputera
Ustawianie hasła dysku twardego (opcja)
Ustawienie hasła dysku twardego uniemożliwia dostęp do niego z
innego komputera.
Przejdź do opcji Set HDD Password i naciśnij klawisz <Enter>,
następnie wpisz hasło w sposób opisany w kroku 3 sekcji
„Ustawianie hasła administratora”.
•• Funkcja zabezpieczenia dysku twardego hasłem nie jest
dostępna w niektórych modelach.
•• Zmiana hasła dysku twardego
Ze względów bezpieczeństwa, zmiana hasła dysku
twardego jest możliwa wyłącznie po ponownym
uruchomieniu komputera przez naciśnięcie jego przycisku
zasilania.
Jeżeli nie można zmienić hasła dysku twardego lub
wyświetlany jest komunikat HDD Password Frozen po
uruchomieniu ustawień systemu BIOS i wybraniu opcji
Security > HDD Password, należy nacisnąć przycisk
zasilania, aby wyłączyć i włączyć komputer.
Rozdział 4.
Ustawienia i aktualizacje
102
Wyłączanie hasła
hasło i naciśnij klawisz <Enter>, aby je wyłączyć.
1 Zaznacz
Na przykład, aby wyłączyć hasło administratora ustawione
za pomocą opcji Set Supervisor Password, należy je
podświetlić i nacisnąć klawisz <Enter>.
opcję Enter Current Password, wpisz wcześniej
2 Wybierz
ustawione hasło i naciśnij klawisz <Enter>.
Enter New Password (Wpisz nowe hasło) pozostaw
3 Pole
puste i naciśnij klawisz <Enter>.
Confirm New Password (Potwierdź nowe hasło) także
4 Pole
pozostaw puste i naciśnij klawisz <Enter>.
Hasło zostanie wyłączone.
W niektórych modelach hasło zostaje anulowane tylko wtedy,
gdy w oknie Powiadomienie został naciśnięty klawisz Enter.
Zmiana priorytetu rozruchu
Komputer został skonfigurowany tak, aby domyślnie uruchamiał
się najpierw z dysku twardego (HDD).
W tej części pokazano sposób modyfikowania ustawień, aby
komputer uruchamiał się z urządzenia USB.
Obrazy ekranu i pojęcia mogą się różnić zależnie od modelu i
wersji sterownika urządzenia.
1 Podłącz urządzenie USB.
razu po uruchomieniu komputera naciśnij kilka razy
2 Od
przycisk F2.
do konfiguracji BIOS. Wybierz menu Boot (Rozruch) w
3 Wejdź
konfiguracji BIOS.
Boot Device Priority >
Secure Boot
OS Mode Selection
Off
UEFI OS
Smart Battery Calibration >
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
Rozdział 4.
Ustawienia i aktualizacje
103
menu Boot Device Priority (Priorytet rozruchu) > Boot
4 WOption
#1 (Opcja rozruchu nr 1) po prawej stronie wybierz
opcję urządzenia USB.
Boot Option Priorities
Boot Option #1
xxx
Aptio Setup Utility - Copy (C) 2012 American Megatrends, Inc.
5 Wybierz opcję Save (Zapisz), a następnie Yes (Tak).
zostanie uruchomiony ponownie.
6 Komputer
Teraz priorytet rozruchu jest zmieniony, więc produkt
uruchomi się w pierwszej kolejności z urządzenia USB.
Bateria
Rozdział 4.
Ustawienia i aktualizacje
104
Zalecamy zapoznać się z poniższymi instrukcjami w przypadku
potrzeby pracy na komputerze z zasilanym z baterii.
Komputer jest wyposażony w baterię wewnętrzną.
Zasady bezpieczeństwa
•• Bateria nie jest przeznaczona do wyjmowania lub
wymiany przez użytkowników.
•• Aby wyjąć lub wymienić tę baterię, należy
skontaktować się z autoryzowanym centrum
serwisowym. Samodzielna wymiana może
spowodować zagrożenie dla użytkownika i produktu.
Jest to usługa odpłatna.
•• Należy używać wyłącznie ładowarki określonej w
podręczniku użytkownika.
•• Baterii nie wolno narażać na przegrzanie, kłaść blisko
ognia, wkładać do ognia ani używać w temperaturach
wyższych niż 60°C, ponieważ grozi to pożarem.
Położenie baterii
wewnętrznej
Ładowanie baterii
zasilacz do wejścia zasilania w komputerze.
1 Podłącz
Rozpocznie się ładowanie baterii.
zakończeniu ładowania dioda ładowania zaświeci się na
2 Pozielono.
Stan
Dioda
•• Należy zapoznać się ze środowiskiem roboczym systemu
opisanym w niniejszym podręczniku. Baterię należy
używać i przechowywać w temperaturze pokojowej.
Ładowanie
Czerwony lub
Pomarańczowy
•• Przed pierwszym użyciem komputera należy pamiętać o
podłączeniu zasilacza i pełnym naładowaniu baterii.
Ładowanie zakończone
Zieloni
Zasilacz nie
podłączony
Wyłączona
•• Rysunki wykorzystane w opisie pochodzą z modelu
pokazowego. Dlatego też mogą się różnić od
rzeczywistych.
Bateria
Mierzenie poziomu bliskiego rozładowania baterii
Rozdział 4.
Ustawienia i aktualizacje
105
Informacje o czasie użytkowania baterii
Poniższe czynności umożliwiają sprawdzenie poziomu
naładowania baterii.
Bateria jest materiałem zużywalnym, dlatego użytkowanie jej
przez długi okres czasu prowadzi do zmniejszenia jej pojemności/
żywotności. Jeżeli żywotność spadnie poniżej 50% początkowej
wartości, zalecamy kupić nową baterię.
Ustalenie stanu naładowania baterii w Pasku zadań
W przypadku niekorzystania z baterii przez dłuższy czas, należy
przechowywać ją po naładowaniu w stanie od 30 do 40% jej
naładowania. Pozwala to przedłużyć żywotność baterii.
Odłącz zasilacz i przesuń za pomocą myszy kursor na ikonę
baterii w obszarze powiadomień Paska zadań, aby sprawdzić stan
naładowania baterii.
Podgląd stanu naładowania baterii, gdy komputer jest
wyłączony
W przypadku podłączenia zasilacza, gdy komputer jest wyłączony,
pozostały stan naładowania zostanie na chwilę wyświetlony na
ekranie.
Bateria
Rozdział 4.
Ustawienia i aktualizacje
áᔪ
Korzystanie z programu do zarządzania zasilaniem
᜽᯲
Ŗᮁ
Wydłużanie czasu pracy baterii
᜽᯲
Zmniejszanie jasności wyświetlacza LCD
1
106
Ŗᮁ
ᰆ⊹
Kliknij Menu paneli > Ustawienia Menu paneli >
Ustawienia
> ikonę Jasność
.
ᖅᱶ
jasność, używając suwaka jasności ekranu.
2 Ustaw
Czas pracy baterii wydłuży się.
⦽
Program ułatwia efektywne korzystanie z baterii oraz obsługuje
tryb zasilania zoptymalizowany dla danego środowiska pracy.
ᰆ⊹
1
Kliknij menu paneli na pulpicie > Ustawienia
> Panel
ᖅᱶ
sterowania > Sprzęt i dźwięk > Opcje zasilania.
Możesz także kliknąć prawym przyciskiem ikonę urządzenia
mierzącego zasilanie
w obszarze powiadomień na pasku
zadań i wybrać opcję Opcje zasilania.
zostanie wyświetlony poniższy ekran, wybierz jeden z
2 Gdy
trybów.
Bateria
Korzystanie z funkcji kalibracji baterii
Jeżeli bateria jest kilkakrotnie ładowana/rozładowywana w
krótkim okresie czasu, czas pracy baterii może ulec zmniejszeniu
o różnicę w faktycznym poziomie naładowania i wskazaniem
poziomu naładowania.
Rozdział 4.
Ustawienia i aktualizacje
107
kolejno opcje Boot > Smart Battery Calibration za
3 Wybierz
pomocą klawiszy kierunku i naciśnij klawisz <Enter>.
Różnica ta zostanie usunięta poprzez pełne rozładowanie baterii
przez funkcję kalibracji baterii i jej ponowne naładowanie.
Obrazy ekranów oraz opisy mogą się różnić od rzeczywistych,
w zależności od modelu komputera i wersji sterowników.
1 Wyłącz komputer i odłącz zasilacz sieciowy.
przejść do ekranu konfiguracji, włącz ponownie
2 Aby
komputer i naciśnij klawisz F2.
Funkcja kalibracji zostanie włączona i spowoduje
rozładowanie baterii. Aby przerwać operację, naciśnij przycisk
<Esc>.
Operacja wymaga od 3 do 5 godzin, w zależności od
pojemności baterii i poziomu naładowania.
Rozdział 5.
Rozwiązywanie problemów
Przywracanie/zapisywanie kopii zapasowej
komputera (opcja)
109
Ponowne instalowanie systemu Windows (opcja) 116
Pytania i odpowiedzi
120
Przywracanie/zapisywanie kopii zapasowej komputera
(opcja)
Jeżeli komputer ulegnie awarii, Recovery (program przywracający)
pozwala łatwo przywrócić ustawienia domyślne (fabryczne).
Można także utworzyć własną kopię zapasową komputera, aby
przywrócić go do oczekiwanego stanu w wybranej chwili.
•• Niektóre funkcje mogą być inne lub mogą być niedostępne
w zależności od wersji. Aby uzyskać więcej informacji,
zapoznaj się z sekcją Help (Pomoc) w programie.
•• Ponieważ zastosowanie opcji przywracania systemu
powoduje usunięcie wszystkich danych oraz programów
zainstalowanych przez użytkownika po utworzeniu
ostatniego punktu przywracania, zaleca się wykonie kopii
zapasowej ważnych danych przed przeprowadzeniem
przywracania systemu.
Pomoc
Tworzenie kopii
zapasowej
•• Program Recovery może być niedostępny lub występować
w innej wersji w zależności od modelu.
•• Program Recovery nie obsługuje napędów optycznych (np.
CD/DVD).
Odzyskaj
Tworzenie kopii
zapasowej
Odzyskaj
109
•• Program Recovery nie jest dołączany do modeli, których
dysk twardy lub dysk SSD jest mniejszy niż 64 GB.
Wprowadzenie do Recovery
Funkcja
Rozdział 5.
Rozwiązywanie problemów
Opis
Przywraca cały dysk Windows.
Pozwala utworzyć kopię zapasową całego
dysku Windows.
Przywracanie/zapisywanie kopii zapasowej komputera
(opcja)
Odzyskiwanie
W przypadku niepowodzenia podczas uruchamiania komputera
lub wystąpienia poważnego problemu z jego działaniem istnieje
możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych.
1
- Jeżeli nie można uruchomić systemu Windows
A
by przejść do ekranu programu Recovery, włącz
komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F4.
Rozdział 5.
Rozwiązywanie problemów
110
przypadku wyświetlenia menu początkowego, kliknij opcję
3 WRecover
(Odzyskaj).
Wybierz punkt odzyskiwania i kliknij polecenie Recover
(Odzyskaj).
W przypadku ustawienia opcji User Data Maintenance
(Zachowaj dane użytkownika) na ON (WŁ.) komputer
zostanie przywrócony z zachowaniem aktualnych danych
użytkownika.
- Na ekranie startowym po uruchomieniu komputera
w lewej dolnej części ekranu startowego,
K
liknij ikonę
a następnie kliknij pozycję Recovery.
pierwszego uruchomienia programu konieczne jest
2 Podczas
zaakceptowanie Umowy użytkownika.
przebiega zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na
4 Odzyskaj
ekranie.
Po zakończeniu odzyskaj można normalnie korzystać z
komputera.
Przywracanie/zapisywanie kopii zapasowej komputera
(opcja)
Odzyskiwanie po utworzeniu kopii zapasowej
Możliwe jest odzyskanie komputera po utworzeniu kopii
zapasowej na innym napędzie lub zewnętrznym urządzeniu
pamięci masowej.
Rozdział 5.
Rozwiązywanie problemów
111
opcję Backup (Kopia zapasowa) na ekranie głównym
2 Kliknij
programu Recovery.
Wybierz dysk, który chcesz zapisać, a następnie kliknij
polecenie Backup (Kopia zapasowa).
Nie można wybrać napędu DVD.
Tworzenie kopii zapasowej
utworzyć kopię zapasową komputera w zewnętrznym
1 Aby
urządzeniu pamięci masowej, podłącz zewnętrzne urządzenie
pamięci masowej i wybierz odpowiedni dysk.
Wybierz napęd
do zapisu.
tworzenia kopii zapasowej odbywa się zgodnie z
3 Procedura
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Przywracanie/zapisywanie kopii zapasowej komputera
(opcja)
Odzyskiwanie
Aby odzyskać komputer przy użyciu kopii zapasowej, należy
skorzystać z procedury opisanej powyżej.
obraz kopii zapasowej został zapisany w zewnętrznym
1 Jeżeli
urządzeniu pamięci masowej, podłącz urządzenie.
program Recovery i kliknij opcję Recover
2 Uruchom
(Odzyskaj).
Recover Option (Opcję odzyskaj) i kliknij polecenie
3 Wybierz
Recover (Odzyskaj). Wybierz punkt, który chcesz przywrócić.
Rozdział 5.
Rozwiązywanie problemów
112
odbywa się zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi
4 Odzyskaj
na ekranie.
Po zakończeniu odzyskaj można korzystać z komputera.
Przywracanie/zapisywanie kopii zapasowej komputera
(opcja)
Rozdział 5.
Rozwiązywanie problemów
113
Aby skopiować dysk zewnętrznego urządzenia pamięci
masowej
Jeżeli wymieniasz urządzenie pamięci masowej, takie jak
dysk twardy, dysk SSD itd. (dalej: dysk twardy) wbudowany w
komputerze, możesz łatwo i bezpiecznie przenieść istniejące dane
do nowego urządzenia.
Nowe urządzenie pamięci masowej musi posiadać
wystarczającą pojemność, by pomieścić bieżące dane.
Aby podłączyć dysk twardy do komputera, należy zakupić
zewnętrzne złącze USB dysku twardego.
podłączyć dysk twardy do komputera, należy zakupić
1 Aby
zewnętrzne złącze USB dysku twardego.
2
Uruchom program Recovery i kliknij opcję Disk copy
(kopiowanie dysku)
.
opcję w menu Disk recovery Point (Punkt
3 Wybierz
odzyskiwania dysku) i kliknij polecenie Disk copy
(kopiowanie dysku).
z dotychczasowego dysku twardego zostaną zapisane
4 Dane
na nowym dysku twardym.
całkowitym zapisaniu danych otwórz pokrywę dysku
5 Potwardego
na spodzie komputera i wymień dotychczasowy
dysk twardy na nowy.
Jeżeli nie można otworzyć pokrywy na spodzie komputera,
należy skontaktować się z centrum serwisowym Samsung w
celu uzyskania pomocy.
W takim przypadku może zostać naliczona opłata za
odpowiednią usługę.
komputer został wyposażony w nowy dysk twardy.
6 Twój
Nowy dysk twardy zawiera teraz wszystkie dane, które
znajdowały się na starym dysku twardym, skonfigurowane w
ten sam sposób.
Przywracanie/zapisywanie kopii zapasowej komputera
(opcja)
Funkcja eksportowania obrazu dysku
Jeżeli często przywracasz fabryczne ustawienia komputera,
możesz wygodnie odzyskiwać komputer po wyeksportowaniu
fabrycznego obrazu dysku na zewnętrzne urządzenie pamięci
masowej.
zewnętrzne urządzenie pamięci masowej, a
1 Podłącz
następnie wybierz dysk, na którym chcesz zapisać dane.
2 Kliknij polecenie Run (Uruchom).
całkowicie zapisać fabryczny obraz stanu dysku na
3 Aby
zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej, wykonaj
procedurę, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
Odłącz zewnętrzne urządzenie pamięci masowej i
przechowuj je osobno.
Aby przywrócić ustawienia fabryczne komputera, należy
podłączyć do niego zewnętrzne urządzenie magazynujące
zawierające obraz dysku komputera, a następnie powtórzyć
kroki opisane w części Odzyskiwanie.
Rozdział 5.
Rozwiązywanie problemów
114
Przywracanie/zapisywanie kopii zapasowej komputera
(opcja)
Funkcja odzyskiwania w systemie Windows
Jeżeli komputer ulegnie awarii, program przywracający pozwala
przywrócić jego ustawienia domyślne.
W przypadku modeli, w których dysk SSD jest mniejszy niż
64 GB, należy korzystać z funkcji przywracania systemu
Windows zamiast z programu Recovery.
kolejno Panele funkcji > Ustawienia > Zmień
1 Kliknij
ustawienia komputera > Aktualizacje... > Odzyskiwanie.
Kliknij przycisk Start dla opcji Odświeżanie…. lub
2 Usuwnie…..
Jeśli komputer nie działa prawidłowo,
możesz odzyskać jego system, nie tracąc
Odświeżanie…. zapisanych w nim plików multimedialnych
(zdjęć, filmów, plików muzycznych itp.) ani
dokumentów.
Usuwnie….
Można usunąć wszystkie elementy z
komputera i ponownie zainstalować
system Windows.
Rozdział 5.
Rozwiązywanie problemów
115
Przed użyciem funkcji odzyskiwania komputera należy
utworzyć kopie zapasowe plików.
Folder \Windows, \Program files, \Program files (x 86),
\ProgramData, klawisze szybkiego dostępu (np. c:\samsung),
\Użytkownik\<nazwa użytkownika>\AppData
rozpocząć proces odzyskiwania, należy wykonać
3 Aby
polecenia wyświetlone na ekranie.
Po zakończeniu odzyskiwania można korzystać z komputera.
Po zakończeniu odzyskiwania kliknij ikonę
w lewej dolnej
części ekranu startowego i uruchom program SW Update.
Ponowne instalowanie systemu Windows (opcja)
Jeżeli system Windows przestał poprawnie działać, można go
ponownie zainstalować przy użyciu NOŚNIKÓW ODZYSKIWANIA
SYSTEMU Windows. (Dotyczy modeli dostarczanych z NOŚNIKAMI
ODZYSKIWANIA SYSTEMU).
•• NOŚNIKI ODZYSKIWANIA SYSTEMU mogą nie być
dostarczone, w zależności od modelu komputera.
•• Jeżeli nie można uruchomić systemu Windows lub jeśli
chcesz usunąć wszystkie istniejące dane i ponownie
zainstalować system, zainstaluj go zgodnie z opisem w
części [Ponowna instalacja systemu Windows, gdy nie
można go uruchomić].
•• Niektóre zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistego
wyglądu produktu.
•• Opisy te mogą się różnić w zależności od systemu
operacyjnego.
•• Ponowne zainstalowanie systemu Windows może
spowodować utratę danych (plików i programów)
zapisanych na dysku twardym.
•• Upewnij się, że wykonano kopię zapasową wszystkich
ważnych danych. Firma Samsung Electronics nie
odpowiada za jakąkolwiek utratę danych.
Rozdział 5.
Rozwiązywanie problemów
116
Ponowne instalowanie w systemie Windows
1 Włóż NOŚNIKI ODZYSKIWANIA SYSTEMU do napędu DVD.
przypadku wyświetlenia okna Select Windows Installation
2 W(Wybierz
instalację systemu Windows) kliknij opcję Install
Now (Zainstaluj teraz). Po pojawieniu się okna wybierania
aktualizacji kliknij odpowiedni element.
Jeżeli w oknie wybierania aktualizacji zostanie wybrana
opcja Go online to get the latest updates for installation
(Uzyskaj najnowsze aktualizacje instalacji w trybie
online), zostaną zainstalowane najnowsze aktualizacje.
Procedura będzie kontynuowana od punktu 4. Na tym etapie
instalacji komputer musi być podłączony do Internetu.
pojawi się ekran umowy użytkownika, wybierz opcję
3 Jeżeli
I accept the license terms (Akceptuję warunki licencji) i
kliknij przycisk Next (Dalej).
W przypadku niektórych wersji systemu operacyjnego ten
ekran może nie zostać wyświetlony.
Ponowne instalowanie systemu Windows (opcja)
pojawi się poniższe okno, wybierz opcję instalacji.
4 Kiedy
W przypadku kliknięcia opcji Custom (Niestandardowa)
wykonywane są kolejne procedury od kroku 5.
W przypadku kliknięcia opcji Upgrade (Aktualizacja)
wykonywane są kolejne procedury od kroku 6.
•• W przypadku niektórych wersji systemu operacyjnego ten
ekran może nie zostać wyświetlony.
•• Custom (Niestandardowa)
Wybierz tę opcję, aby ponownie zainstalować system
Windows. Po przeprowadzeniu instalacji niestandardowej
należy ponownie zainstalować wszystkie wymagane
sterowniki urządzeń i programy. Ponadto po instalacji na
dyskach twardych mogą pozostać niepotrzebne foldery i
pliki (np. C:\ Windows.old itp.).
•• Upgrade (Aktualizacja)
Wybierz tę opcję, aby uaktualnić system Windows i
zachować aktualne pliki, konfiguracje oraz programy.
Mimo że w tym przypadku nie trzeba ponownie instalować
sterowników urządzeń i programów, niektóre programy
mogą nie działać prawidłowo po uaktualnieniu.
Rozdział 5.
Rozwiązywanie problemów
117
pojawieniu się okna z zapytaniem o lokalizację, w której
5 Pozainstalować
system operacyjny, wybierz partycję na dysku
twardym i kliknij przycisk Next (Dalej).
Dysk D obejmuje obszar zapisu obrazu kopii zapasowej
wykorzystywany przez program Samsung Recovery Solution.
Zaleca się instalowanie systemu Windows na dysku C.
Gdy w wybranej partycji znajdują się pliki instalacyjne
poprzedniej instalacji systemu Windows, pojawi się
komunikat informujący, że pliki i foldery zostaną przeniesione
do folderu Windows.old. Kliknij przycisk OK.
systemu Windows będzie kontynuowana.
6 Instalacja
Podczas instalacji komputer zostanie trzykrotnie ponownie
uruchomiony.
W przypadku pojawienia się komunikatu Dowolny klawisz
spowoduje rozruch z dysku CD lub DVD... nie należy
naciskać żadnego klawisza.
się postępując zgodnie z instrukcjami
7 Zarejestruj
wyświetlanymi na ekranie Windows.
zakończeniu rejestracji, pojawi się Pulpit systemu
8 PoWindows.
Aby zapewnić sprawne działanie komputera, zalecamy
instalację niezbędnego oprogramowania.
Ponowne instalowanie systemu Windows (opcja)
Ponowna instalacja systemu Windows, gdy nie
można go uruchomić
Gdy system Windows nie uruchamia się, uruchom komputer za
pomocą NOŚNIKÓW ODZYSKIWANIA SYSTEMU. Korzystając z
niego, można ponownie zainstalować system Windows.
NOŚNIK ODZYSKIWANIA SYSTEMU do napędu DVD i
1 Włóż
ponownie uruchom komputer.
przypadku pojawienia się komunikatu Dowolny klawisz
2 Wspowoduje
rozruch z dysku CD lub DVD... naciśnij dowolny
klawisz na klawiaturze.
chwili zostaną wyświetlone okna opcji dotyczące m.in.
3 Pojęzyka,
czasu, klawiatury itp. Potwierdź wybrane ustawienia i
kliknij przycisk Next (Dalej).
przypadku wyświetlenia okna Select Windows
4 WInstallation
(Wybierz instalację systemu Windows) kliknij
opcję Install Now (Zainstaluj teraz).
Rozdział 5.
Rozwiązywanie problemów
118
W zależności od wersji systemu operacyjnego może zostać
wyświetlony monit o wybranie systemu operacyjnego. Po
kliknięciu przycisku Next (Dalej) zostanie wyświetlone okno
Krok 5.
pojawi się ekran umowy użytkownika, wybierz opcję
5 Jeżeli
I accept the license terms (Akceptuję warunki licencji) i
kliknij przycisk Next (Dalej).
W przypadku niektórych wersji systemu operacyjnego ten
ekran może nie zostać wyświetlony.
pojawi się okno z zapytaniem o typ instalacji, kliknij
6 Kiedy
przycisk Custom (Niestandardowa).
W przypadku niektórych wersji systemu operacyjnego ten
ekran może nie zostać wyświetlony.
pojawieniu się okna wyboru miejsca instalacji systemu
7 Pooperacyjnego
wybierz partycję na dysku twardym i kliknij
przycisk Next (Dalej).
Dysk D obejmuje obszar zapisu obrazu kopii zapasowej
wykorzystywany przez program Samsung Recovery Solution.
Zaleca się instalowanie systemu Windows na dysku C.
Ponowne instalowanie systemu Windows (opcja)
•• Po kliknięciu polecenia Drive Options (Advanced) (Opcje
dysku twardego (zaawansowane)) można usunąć,
sformatować, utworzyć lub rozszerzyć partycję. Kliknij
wybraną funkcję i postępuj zgodnie z instrukcjami na
ekranie.
•• Gdy w wybranej partycji znajdują się pliki instalacyjne
poprzedniej instalacji systemu Windows, pojawi się
komunikat informujący, że pliki i foldery zostaną
przeniesione do folderu Windows.old. Kliknij przycisk OK.
etapy są identyczne jak instrukcje od kroku 7 części
8 Dalsze
Instalowanie w systemie Windows.
Rozdział 5.
Rozwiązywanie problemów
119
Pytania i odpowiedzi
Umożliwia wyszukanie w systemie potencjalnych problemów
i zapoznanie się z odpowiednimi rozwiązaniami. Można także
zapoznać się z informacjami potrzebnymi podczas obsługi
komputera.
Rozdział 5.
Rozwiązywanie problemów
P2
O
Pojemność urządzenia pamięci masowej (dysku twardego
HDD) producenta jest obliczana przy 1 KB równym 1000
bajtów. Jednak system operacyjny (Windows) oblicza
pojemność urządzenia pamięci masowej przyjmując,
że 1 KB to 1024 bajty, więc pojemność dysku twardego
przedstawiona w systemie Windows jest mniejsza niż
rzeczywista pojemność.
Pojemność dysku przedstawiona w systemie Windows może
być nawet jeszcze mniejsza, ponieważ niektóre programy
mogą zajmować część dysku twardego ukrytą przed
systemem.
W przypadku modeli dostarczanych z programem
Recovery pojemność dysku twardego wyświetlana w
systemie Windows może być mniejsza od rzeczywistej,
ponieważ program Recovery wykorzystuje ukryte miejsce o
pojemności od 5 do 20 GB dysku twardego w celu zapisania
obrazu przywracania. Zajmowane miejsce nie jest doliczane
do ilości dostępnej przestrzeni dysku twardego w systemie
Windows.
Rozmiar miejsca zajmowanego przez program Recovery
zależy od modelu. Jest to spowodowane różnicą w
rozmiarze zainstalowanych aplikacji.
Co to jest obszar przywracania?
Komputery firmy Samsung posiadają dodatkową partycję
służącą do przywracania komputera lub zapisywania kopi
zapasowej plików. Dotyczy wyłącznie modeli wyposażonych
w program Recovery.
Pojemność dysku twardego (HDD) w systemie
Windows jest inna niż w specyfikacji produktu.
O
Informacje dotyczące odzyskiwania
P1
120
Partycja ta nosi nazwę Obszaru przywracania i zawiera
obraz przywracania składający się z systemu operacyjnego i
aplikacji.
Pytania i odpowiedzi
P3
O
Rozdział 5.
Rozwiązywanie problemów
Informacje dotyczące Windows
Co to jest obraz przywracania?
To określenie odnosi się do stanu komputera (w tym systemu
operacyjnego, konkretnych sterowników, oprogramowania
itd.), który jest przetwarzany na dane obrazu. Jest on
niezbędny do odzyskania komputera i wbudowany w jego
dysk twardy. Nie jest jednak dostępny w urządzeniach
magazynujących, których pojemność jest mniejsza niż 64 GB
z powodu ich małej pojemności.
P1
W jaki sposób mogę przywrócić system w komputerze,
który nie ma programu Recovery?
O
Należąca do systemu Windows funkcja Odzyskiwanie
umożliwia przywrócenie ustawień komputera.
Zapoznaj się z pozycją Funkcja przywracania w sekcji Pomoc,
aby uzyskać dodatkowe informacje.
Nie mogę znaleźć przycisku zamykania komputera.
O • Ekran dotykowy:
–d
otknij kolejno Panele funkcji > Ustawienia > Zasilanie >
Zamknij.
– dotknij i przytrzymaj przycisk Start, aby wybrać kolejno
Zamknij lub wyloguj się > Zamknij.
P4
121
• Tabliczka dotykowa / mysz:
– kliknij kolejno Panele funkcji > Ustawienia > Zasilenia >
Zamknij.
– k liknij prawym klawiszem myszy przycisk Start, a
następnie kliknij kolejno Zamknij lub wyloguj się >
Zamknij.
Pytania i odpowiedzi
P2
Aplikacja zniknęła z ekranu startowego.
Rozdział 5.
Rozwiązywanie problemów
P3
O • Ekran dotykowy:
1. Przesuń palcem w górę na ekranie startowym.
2. Wyświetlona zostanie złożona z kafelków lista wszystkich
zainstalowanych aplikacji.
3. Dotknij i przytrzymaj aplikację, którą chcesz dodać, a
następnie dotknij opcji Przypnij do ekranu startowego.
2. Kliknij prawym klawiszem myszy aplikację i wybierz
Przypnij do ekranu startowego, aby była ona
wyświetlana wśród kafelków na ekranie Start.
Jestem przyzwyczajony do systemu Windows 7 i chcę
korzystać z takiego samego ekranu pulpitu jak w
systemie Windows 7.
O
Aby ekran startowy był wyświetlany po uruchomieniu
systemu Windows 7, należy wykonać czynności opisane
poniżej.
Kliknij prawym klawiszem myszy pasek zadań w dolnej
części pulpitu, kliknij kolejno karty Właściwości >
Nawigacja, a następnie zaznacz opcję Po zalogowaniu lub
zamknięciu wszystkich aplikacji na ekranie przejdź do
pulpitu zamiast do ekranu startowego.
• Tabliczka dotykowa / mysz:
1. Kliknij ikonę
w lewej dolnej części ekranu startowego,
aby wyświetlić złożoną z kafelków listę wszystkich aplikacji
zainstalowanych na komputerze.
122
P4
Jak odinstalować aplikację?
O
Na pulpicie kliknij Menu paneli > Ustawienia > Panel
sterowania > Odinstaluj program.
Możesz także kliknąć prawym klawiszem myszy przycisk
Start, a następnie pozycję Programy i funkcje.
Kliknij program. Następnie kliknij opcję Odinstaluj.
Pytania i odpowiedzi
P5
O
W jaki sposób mogę zmienić ustawienia ekranu,
ustawienia ochrony środowiska, kolor itp.?
Kliknij kolejno Panele funkcji > Ustawienia > Zmień
ustawienia komputera > Komputer i urządzenia. Można
zmienić ustawienia systemu operacyjnego, takie jak wygląd
ekranu itp.
Aby skonfigurować szczegółowe ustawienia komputera,
kliknij Menu paneli na pulpicie > Ustawienia > Panel
sterowania.
Konfiguracja komputera przebiega w taki sam sposób jak w
dotychczasowych systemach Windows.
P6
O
Active X nie uruchamia się w programie Internet
Explorer na ekranie startowym.
Ponieważ program Internet Explorer na ekranie startowym
jest zgodny ze standardem HTML5, nie obsługuje formantów
Active X. Informujemy jednak, że Internet Explorer na
pulpicie obsługuje formanty Active X.
► Jak uruchomić formanty Active X:
Kliknięcie prawym przyciskiem w przeglądarce Internet
Explorer spowoduje wyświetlenie następującego okna.
i kliknij polecenie Wyświetl na
Naciśnij przycisk
pulpicie. Obsługa formantów Active X zostanie włączona.
Rozdział 5.
Rozwiązywanie problemów
P7
123
Chcę usunąć fabrycznie zainstalowany system
operacyjny Windows 8 lub Windows 8.1 i zainstalować
inny.
O
Aby zainstalować inny system operacyjny w komputerze,
należy najpierw zmienić ustawienia systemu BIOS.
Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na stronę http://
www.samsung.com i przejdź do sekcji Wsparcie > Pomoc
i rozwiązywanie problemów. W pole wyszukiwania wpisz
Windows 8 lub Windows 8.1 i na liście wyników wyszukaj te,
które dotyczą Twojego problemu.
P8
Obraz nachodzi na tekst lub czcionki wyglądają na
mniejsze.
O
Jeśli rozmiar czcionki jest za duży lub za mały, obraz może
nachodzić na tekst, utrudniając czytanie.
Na pulpicie kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar,
wybierz kolejno opcje Personalizacja > Ekran > Zmień
rozmiar wszystkich elementów, a następnie kliknij opcję
Zastosuj.
Pytania i odpowiedzi
Informacje dotyczące dźwięku
P1
O
Nie słyszę dźwięku z telewizora po połączeniu przez
złącze HDMI.
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek zadań na pulpicie
i wybierz opcję Play Device (Urządzenie odtwarzające).
2. Wybierz opcję Digital Audio (HDMI) (Cyfrowy dźwięk
*HDMI)), HDMI device (Urządzenie HDMI), HDMI Output
(Wyjście HDMI) lub inne ustawienie, a następnie kliknij
polecenie Set as Default (Ustaw jako urządzenie
domyślne). Następnie kliknij przycisk OK.
Rozdział 5.
Rozwiązywanie problemów
124
Inne
P1
O
Nie mogę uruchomić komputera w systemie DOS z
urządzenia USB.
Jeżeli chcesz uruchomić komputer w systemie DOS z
urządzenia USB, najpierw ustaw pozycję Fast BIOS Mode
(Szybki tryb BIOS) w menu Boot konfiguracji BIOS na
wartość Disabled (Wyłączone).
Rozdział 6.
Dodatek
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
126
Części zamienne i akcesoria
128
Oświadczenia o zgodności z przepisami
130
Informacje Na Temat Symbolu WEEE
143
Certyfikat TCO 144
Dane techniczne produktu
145
Słownik pojęć
147
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Niniejszy zestaw został zaprojektowany i sprawdzony pod kątem
zgodności z najnowszymi standardami bezpieczeństwa sprzętu
komputerowego. Jednak w celu zapewnienia bezpiecznego
użycia niniejszego produktu istotne jest przestrzeganie instrukcji
dotyczących bezpieczeństwa, oznaczonych na produkcie i w
dokumentacji.
Należy zawsze przestrzegać tych instrukcji, aby uchronić się
przed obrażeniami ciała i uszkodzeniem zestawu.
Przygotowanie zestawu do pracy
•• Przed rozpoczęciem używania zestawu konieczne jest
przeczytanie i zastosowanie się do wszystkich instrukcji
oznaczonych na produkcie i w dokumentacji. Wszystkie
instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi warto zachować
w celu późniejszego użycia.
•• Niniejszy produkt nie powinien być używany w bliskim
sąsiedztwie wody lub źródła ciepła, np. grzejnika.
Rozdział 6.
Dodatek
126
•• Jeśli komputer jest wyposażony w przełącznik napięcia,
ustawienie przełącznika powinno być dostosowane do
wymogów danego regionu.
•• Otwory w obudowie komputera służą do zapewnienia
wentylacji. Nie można blokować ani zakrywać tych otworów.
Podczas przygotowywania miejsca pracy, aby umożliwić
wentylację, należy zapewnić odpowiednią ilość wolnej
przestrzeni dookoła zestawu — co najmniej 15 cm (6 cali).
Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów
wentylacyjnych komputera.
•• Otwory wentylacyjne u spodu obudowy komputera powinny
być zawsze odblokowane. Nie należy umieszczać komputera
na miękkiej powierzchni, gdyż doprowadzi to do zablokowania
dolnych otworów.
•• W przypadku używania przedłużacza wraz z zestawem łączny
pobór mocy urządzeń podłączonych do przedłużacza nie
powinien przekraczać jego mocy znamionowej.
•• W przypadku Notebooków z błyszczącym obramowaniem
wyświetlacza należy przemyśleć umiejscowienie notebooka,
ponieważ na obramowaniu mogą się pojawić rozpraszające
użytkownika odblaski od jasnych powierzchni i źródeł światła.
•• Zestaw należy ustawić na stabilnej powierzchni.
•• Produkt może być podłączany wyłącznie do źródła zasilania
podanego na tabliczce znamionowej.
•• Gniazdko elektryczne używane do zasilania sprzętu powinno
być łatwo dostępne na wypadek pożaru lub zwarcia.
Ver 3.4
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Środki ostrożności podczas użytkowania
•• Przewodu zasilającego nie wolno deptać ani przygniatać
jakimikolwiek przedmiotami.
•• Należy uważać, aby nie rozlać żadnego płynu na zestaw.
Dlatego nie powinno się jeść ani pić w jego pobliżu.
•• Niektóre produkty na płycie głównej mają wymienną baterię
systemu CMOS. Nieprawidłowa wymiana baterii systemu
CMOS może grozić eksplozją. Baterię należy wymienić na taką
samą lub równoważnego typu zalecanego przez producenta.
Baterii należy pozbywać się zgodnie z instrukcjami
producentów. Jeżeli bateria systemu CMOS wymaga wymiany,
powinien tego dokonać wykwalifikowany pracownik serwisu.
•• Po wyłączeniu komputera w jego obwodach ciągle płynie
niewielka ilość prądu elektrycznego.
Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, przed
rozpoczęciem czyszczenia komputera konieczne jest wyjęcie
baterii oraz odłączenie wszystkich przewodów zasilających i
modemowych od gniazdek elektrycznych.
•• Komputera należy odłączyć od gniazdka elektrycznego,
a następnie zlecić serwisowanie wykwalifikowanemu
personelowi, jeśli:
– Przewód zasilający lub jego wtyczka są uszkodzone.
– Na zestaw został rozlany płyn.
– Postępując zgodnie z instrukcjami obsługi, zestaw działa
nieprawidłowo.
– Zestaw upuszczono lub uszkodzono jego obudowę.
– Wydajność zestawu uległa zmianie.
Rozdział 6.
Dodatek
127
Instrukcje dotyczące bezpiecznej obsługi komputera
NotePC
1. Podczas instalacji i obsługi urządzeń należy zapoznać się z
wymaganiami bezpieczeństwa opisanymi w instrukcji obsługi.
2. Urządzenia mogą być używane jedynie ze sprzętem
określonym w parametrach technicznych urządzeń.
3. Jeżeli z komputera wydobywa się dym lub czuć swąd
spalenizny, należy go wyłączyć i wyjąć baterię. Przed
ponownym użyciem urządzenie powinno zostać sprawdzone
przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.
4. Konserwacja i naprawa urządzeń powinna być wykonywana
przez autoryzowane serwisy
5. Nie można używać przenośnych komputerów w sposób
powodujący bezpośredni, długi kontakt spodu komputera ze
skórą. Temperatura spodu komputera wzrasta podczas pracy
urządzenia (szczególnie przy zasilaniu z zasilacza sieciowego).
Nieprzerwany kontakt ze skórą, może powodować dyskomfort,
poparzenie lub inne urazy.
Części zamienne i akcesoria
Należy używać wyłącznie części zamiennych i akcesoriów
zalecanych przez producenta.
W celu ograniczenia ryzyka wystąpienia pożaru, należy
używać wyłącznie przewodu telefonicznego zgodnego ze
standardem AWG nr 26 lub wyższym.
Niniejszego produktu nie powinno się używać w miejscach
zakwalifikowanych jako niebezpieczne. Są to między innymi
izby przyjęć w ośrodkach medycznych i stomatologicznych,
środowiska bogate w tlen lub tereny przemysłowe.
Usuwanie baterii
Akumulatorów lub produktów zasilanych umieszczonymi na
stałe akumulatorami nie powinno się wyrzucać do kosza na
śmieci.
Informacje na temat pozbywania się zużytych akumulatorów
można uzyskać, kontaktując się z telefonicznym Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung.
Pozbywając się zużytych baterii i akumulatorów, należy
przestrzegać wszystkich lokalnych przepisów.
WYMIANA NA BATERIĘ NIEWŁAŚCIWEGO TYPU GROZI
EKSPLOZJĄ.
ZUŻYTYCH BATERII NALEŻY POZBYWAĆ SIĘ ZGODNIE Z
INSTRUKCJAMI.
Rozdział 6.
Dodatek
128
Bezpieczeństwo lasera
Wszystkie systemy wyposażone w napędy CD lub DVD są
zgodne z odpowiednimi standardami bezpieczeństwa, w tym
IEC 60825-1. Urządzenia laserowe w tych komponentach zostały
zaklasyfikowane jako „urządzenia laserowe klasy 1” zgodnie
ze standardem Radiation Performance Standard określonym
przez amerykański Departament Zdrowia i Opieki Społecznej
(US Department of Health and Human Services — DHHS). Jeśli
urządzenie wymaga serwisowania, należy skontaktować się z
autoryzowanym serwisem.
•• Uwaga dotycząca bezpieczeństwa lasera:
Używanie elementów sterujących, przeprowadzanie
samodzielnych regulacji lub postępowanie według
procedur innych niż opisane w niniejszym podręczniku
może spowodować narażenie użytkownika na działanie
szkodliwego promieniowania. Aby uniknąć narażenia się
na działanie wiązki laserowej, nie wolno otwierać napędu
CD lub DVD.
•• Gdy część operacyjna jest otwarta, obecne jest
promieniowanie laserowe klasy 1M.
Nie wolno spoglądać bezpośrednio w wiązkę przez
przyrządy optyczne.
•• Po otwarciu obecne jest niewidzialne promieniowanie
laserowe klasy 3B.
Należy unikać wiązki laserowej.
Części zamienne i akcesoria
Podłączanie i odłączanie zasilacza sieciowego
Gniazdko elektryczne powinno być zamontowane w pobliżu
sprzętu i łatwo dostępne.
Nie należy odłączać przewodu zasilającego, pociągając za
sam przewód.
Wymagania dotyczące przewodu zasilającego
Przewód zasilający (składający się z samego przewodu, wtyczki
do gniazdka elektrycznego i wtyczki do zasilacza sieciowego)
dostarczony z komputerem spełnia wymagania użytkowania w
kraju, w którym nabyto sprzęt.
Przewody zasilające używane w innych krajach muszą spełniać
wymagania kraju, w którym używany jest komputer. Dodatkowe
informacje na temat wymagań dotyczących przewodu
zasilającego można uzyskać u autoryzowanego sprzedawcy,
dystrybutora lub dostawcy usług.
Rozdział 6.
Dodatek
129
Ogólne wymagania
Wymagania wymienione poniżej dotyczą wszystkich krajów:
•• Wszystkie przewody zasilające muszą mieć homologację
upoważnionego urzędu odpowiedzialnego za ocenę sprzętu w
kraju, w którym przewód będzie używany.
•• Przewód zasilający musi spełniać następujące parametry:
minimalne natężenie znamionowe o wysokości 7 A i napięcie
znamionowe o wysokości 125 lub 250 V (prąd przemienny)
w zależności od wymagań systemu energetycznego danego
kraju. (USA ONLY)
•• Złącze zasilania musi spełniać wymagania kształtu złącza,
określonego na arkuszu C7( lub C5) w standardzie EN 60 320/
IEC 320, w celu dopasowania wejść zasilania w komputerze.
Oświadczenia o zgodności z przepisami
Informacje na temat łączności bezprzewodowej
(Jeśli wyposażono w urządzenie pracujące w paśmie 2,4 G lub 5 G)
W komputerze przenośnym mogą być zainstalowane
(zintegrowane) urządzenia o niskim poborze mocy, służące
do radiowej komunikacji bezprzewodowej (radiowe sieci LAN)
i działające w paśmie 2,4 GHz/5 GHz. W poniższej sekcji w
sposób ogólny przedstawiono różne aspekty działania urządzeń
bezprzewodowych.
W sekcjach poszczególnych krajów (lub grup krajów) wymienione
są dodatkowe ograniczenia, przestrogi i uwagi dotyczące danego
kraju. Urządzenia bezprzewodowe w systemie są dopuszczone
do użytku jedynie w krajach wskazanych przez symbole regulacji
radiowych, umieszczone na tabliczce znamionowej. Jeżeli kraj,
w którym będzie używane urządzenie bezprzewodowe, nie jest
wymieniony, należy skontaktować się z odpowiednim lokalnym
urzędem ds. regulacji radiowych w celu uzyskania obowiązujących
wymagań. Urządzenia bezprzewodowe są ściśle uregulowane
przepisami i ich używanie może być niedozwolone.
Moc pola fal radiowych urządzenia bezprzewodowego (lub
urządzeń), które może być zainstalowane w komputerze
przenośnym, jest znacznie niższa od wszelkich znanych obecnie
międzynarodowych ograniczeń w zakresie emisji promieniowania
radiowego. Ponieważ urządzenia bezprzewodowe (które mogą
być zainstalowane w komputerze przenośnym) emitują mniej
energii, niż jest to dozwolone w standardach bezpieczeństwa i
zaleceniach dotyczących częstotliwości radiowych, producent
zakłada, że urządzenia te są bezpieczne w użyciu. Niezależnie od
Rozdział 6.
Dodatek
130
poziomu mocy należy starać się ograniczyć kontakt z urządzeniem
podczas jego normalnej pracy.
W niektórych sytuacjach korzystanie z urządzeń
bezprzewodowych podlega dodatkowym ograniczeniom. Poniżej
przedstawiono przykłady typowych ograniczeń.
• Radiowa komunikacja bezprzewodowa może powodować
zakłócenia w pracy urządzeń lotnictwa cywilnego.
Aktualne przepisy ruchu lotniczego wymagają wyłączenia
urządzeń bezprzewodowych podczas przelotu.
Przykładami urządzeń służących do komunikacji
bezprzewodowej są urządzenia zgodne ze standardem
802.11ABGN (nazywanym również bezprzewodową siecią
Ethernet lub WiFi) i standardem Bluetooth.
• W środowisku, w którym istnieje ryzyko szkodliwego
zakłócenia działania innych urządzeń lub usług, używanie
urządzenia bezprzewodowego może być ograniczone
lub zabronione. Przykładami miejsc, gdzie korzystanie z
urządzeń bezprzewodowych może być ograniczone lub
zabronione, są lotniska, szpitale oraz pomieszczenia, w
których występuje podwyższone stężenie tlenu lub gazu
łatwopalnego. W przypadku wątpliwości dotyczących
możliwości używania urządzeń bezprzewodowych w
danym środowisku należy zwrócić się do odpowiednich
władz o pozwolenie na użycie lub włączenie urządzenia.
Oświadczenia o zgodności z przepisami
• W każdym kraju obowiązują różne ograniczenia dotyczące
używania urządzeń bezprzewodowych. Ponieważ niniejszy
system jest wyposażony w urządzenie bezprzewodowe, w
przypadku podróży po różnych krajach należy wcześniej
sprawdzić w lokalnych urzędach ds. regulacji radiowych,
jakie są ograniczenia użycia urządzeń bezprzewodowych
w kraju docelowym.
• Jeżeli zestaw został fabrycznie wyposażony w wewnętrzne
urządzenie bezprzewodowe, nie należy go używać
przed zamocowaniem wszystkich pokryw i osłon oraz
całkowitym złożeniem zestawu.
• Urządzenia bezprzewodowe nie mogą być samodzielnie
naprawiane przez użytkowników. Nie wolno ich w
żaden sposób modyfikować. Modyfikacja urządzenia
bezprzewodowego spowoduje utratę prawa do
używania go. W celu naprawy należy skontaktować się z
producentem.
• Powinno się używać wyłącznie sterowników
zatwierdzonych do użytku w kraju, w którym urządzenie
będzie stosowane. Dodatkowe informacje można znaleźć
w zestawie przywracania systemu lub kontaktując się z
działem pomocy technicznej producenta.
Rozdział 6.
Dodatek
131
Stany Zjednoczone
Uwagi i wymagania bezpieczeństwa dotyczące Stanów
Zjednoczonych i Kanady
Podczas nadawania lub odbierania sygnału radiowego nie należy
dotykać ani przesuwać anteny urządzenia.
Podczas nadawania nie powinno się trzymać żadnych
komponentów zawierających urządzenie radiowe, tak że antena
znajduje się bardzo blisko lub nawet dotyka odsłoniętych części
ciała, szczególnie twarzy i oczu.
Nie należy obsługiwać urządzenia radiowego ani przesyłać danych
przed podłączeniem anteny; w przeciwnym wypadku urządzenie
radiowe może zostać uszkodzone.
Użytkowanie w określonych środowiskach:
Stosowanie urządzeń bezprzewodowych w miejscach
niebezpiecznych jest uwarunkowane ograniczeniami nałożonymi
przez kierowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w takich
środowiskach.
Używanie urządzeń bezprzewodowych w samolotach reguluje
agencja Federalną Administrację ds. Lotnictwa (Federal Aviation
Administration, FAA).
Używanie urządzeń bezprzewodowych w szpitalach jest
uzależnione od ograniczeń ustanowionych przez każdy szpital.
Oświadczenia o zgodności z przepisami
Rozdział 6.
Dodatek
132
Ostrzeżenie przed zbliżaniem do urządzeń grożących
eksplozją
Źródło niezamierzonej emisji promieniowania
radiowego wg części 15 przepisów FCC
Nie wolno używać nadajników przenośnych (takich
jak bezprzewodowe urządzenia sieciowe) w pobliżu
nieosłoniętych spłonek lub w środowiskach grożących
eksplozją, o ile urządzenie nie zostało specjalnie
przygotowane do użycia w takich miejscach.
Niniejsze urządzenie spełnia wymogi zawarte w części 15 przepisów
FCC. Działanie urządzeń musi spełniać dwa następujące warunki:
(1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń; (2)
urządzenie musi być zdolne do przyjmowania dowolnych zakłóceń,
w tym zakłóceń negatywnie wpływających na jego działanie.
Przestroga dotycząca użycia na pokładzie samolotu
Przepisy agencji FCC i FAA zakazują używania urządzeń
bezprzewodowych korzystających z częstotliwości radiowych
na pokładzie lecącego samolotu, gdyż ich sygnał może
zakłócić pracę kluczowych instrumentów pokładowych.
Inne urządzenia bezprzewodowe
Uwagi odnośnie bezpieczeństwa dotyczące innych urządzeń
w sieci bezprzewodowej: Informacje na ten temat znajdują się w
dokumentacji dołączonej do kart sieci bezprzewodowej Ethernet
lub innych urządzeń działających w sieci bezprzewodowej.
Niniejsze urządzenie przeszło pomyślnie testy zgodności z
wymogami dla urządzeń cyfrowych klasy B, w rozumieniu
części 15 przepisów FCC. Wymagania stawiane urządzeniom
tej klasy mają zapewnić należytą ochronę przed zakłóceniami
w przypadku korzystania z nich w budynkach mieszkalnych.
To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować
sygnały o częstotliwości radiowej oraz w przypadku instalacji
i korzystania niezgodnego z instrukcjami promieniowanie
to może powodować zakłócenia w danym miejscu instalacji.
Jeśli okaże się, że urządzenie powoduje zakłócenia w pracy
odbiorników radiowych lub telewizyjnych, co można ustalić
włączając i wyłączając urządzenie, zaleca się zmniejszenie
zakłóceń poprzez następujące działania:
•• Zmianę położenia anteny odbiorczej.
Urządzenie radiowe określone w części 15 podczas pracy
nie zakłóca działania innych urządzeń nadających na tej
samej częstotliwości. Wszelkie modyfikacje wymienionego
urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez
firmę Intel, mogą spowodować utratę prawa użytkownika do
korzystania z urządzenia.
•• Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
•• Podłączenie urządzenia do gniazdka elektrycznego
znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż
gniazdko, do którego podłączony jest odbiornik.
•• Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym
technikiem radiowo-telewizyjnym.
Oświadczenia o zgodności z przepisami
W razie konieczności użytkownik powinien skonsultować
się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowotelewizyjnym w celu uzyskania dodatkowych propozycji
rozwiązań. Pomocna może się okazać broszura pt. „Something
About Interference” (Informacje na temat zakłóceń).
Jest ona dostępna w regionalnych biurach komisji FCC. Firma
Samsung nie odpowiada za zakłócenia sygnału radiowego lub
telewizyjnego, spowodowane przez nieuprawnione modyfikacje
niniejszego urządzenia, zastąpienie lub podłączenie przewodów
połączeniowych i urządzeń innych niż te, które zostały określone
przez firmę. Za usunięcie zakłóceń będzie odpowiadać
użytkownik. Przy podłączaniu niniejszego systemu należy używać
tylko ekranowanych przewodów danych.
Źródło zamierzonej emisji promieniowania radiowego
wg części 15 przepisów FCC
(Jeśli wyposażono w urządzenie pracujące w paśmie 2,4 G lub 5 G)
W komputerze przenośnym mogą być zainstalowane
(zintegrowane) urządzenia o niskim poborze mocy, służące
do radiowej komunikacji bezprzewodowej (radiowe sieci
LAN) i działające w paśmie 2,4 GHz/5 GHz. Niniejsza sekcja ma
zastosowanie, jedynie gdy te urządzenia są zainstalowane.
Obecność urządzeń bezprzewodowych można sprawdzić na
etykiecie zestawu.
Jeżeli na etykiecie podany jest numer FCC ID, urządzenia
bezprzewodowe zainstalowane w zestawie są dopuszczone do
użytku w Stanach Zjednoczonych.
Rozdział 6.
Dodatek
133
To urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach
z uwagi na działanie w zakresie częstotliwości od 5,15 do 5,25
GHz. Zgodnie z wymaganiami dyrektywy FCC produkt ten jest
przeznaczony do użytku w pomieszczeniach z uwagi na możliwe
zakłócenia sygnału z mobilnymi układami satelitarnymi w zakresie
częstotliwości od 5,15 do 5,25 GHz. Głównymi użytkownikami
zakresów częstotliwości od 5,15 do 5,25 GHz oraz od 5,65 do 5,85
GHz są stacje radarowe. Wspomnianie stacje radarowe mogą
powodować zakłócenia i/lub uszkodzić urządzenie.
Działanie urządzenia musi spełniać dwa następujące warunki:
(1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń;
(2) urządzenie musi być zdolne do przyjmowania dowolnych
zakłóceń, w tym zakłóceń negatywnie wpływających na jego
działanie.
Urządzenia bezprzewodowe nie mogą być samodzielnie
naprawiane przez użytkowników. Nie wolno ich w żaden
sposób modyfikować.
Modyfikacja urządzenia bezprzewodowego spowoduje utratę
prawa do używania go. W celu naprawy należy skontaktować
się z producentem.
Oświadczenia o zgodności z przepisami
Zasady dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa
Narażenie organizmu człowieka na wpływ sygnałów
radiowych
Informacje o certyfikacji SAR (ang. Specific Absorption
Rate)
Niniejszy produkt może mieć postać wbudowanego nadajnika
i odbiornika radiowego. Został on zaprojektowany i wykonany,
mając na uwadze ograniczenia w zakresie emisji energii o
częstotliwości radiowej ustanowione przez Federalną Komisję
Łączności (ang. Federal Communications Commission, FCC)
– organ współpracujący z rządem Stanów Zjednoczonych.
Ograniczenia ustanowione przez tę Komisję bazują na zaleceniach
dwóch organizacji eksperckich – National Council on Radiation
Protection and Measurement (NCRP) (Narodowa Rada ds. Ochrony
Przed Promieniowaniem I Jego Pomiaru) oraz Institute of Electrical
and Electronics Engineers (IEEE) (Instytut Inżynierów Elektryków
i Elektroników). W obydwu przypadkach zalecenia zostały
sformułowane przez ekspertów z dziedziny nauki i inżynierii
pracujących w przemyśle, rządzie i środowiskach akademickich
po wnikliwym zapoznaniu się z literaturą naukową dotyczącą
biologicznych efektów wynikających z narażenia organizmu na
promieniowanie radiowe.
Rozdział 6.
Dodatek
134
Ograniczenia w zakresie emisji promieniowania radiowego
ustanowione przed Komisję w przypadku urządzeń
bezprzewodowych wykorzystują współczynnik pomiaru znany
jako SAR (ang. Specific Absorption Rate). SAR to współczynnik
pomiaru stopnia absorpcji energii radiowej przez organizm ludzki
wyrażony w watach na kilogramy (W/kg). Zgodnie z zaleceniami
Komisji absorpcja promieniowania radiowego wysyłanego przez
urządzenia bezprzewodowe nie może przekraczać bezpiecznego
poziomu 1,6 W/kg. Ograniczenie ustanowione przez Komisję
obejmuje dodatkowy margines bezpieczeństwa, dzięki któremu
zapewniona jest dodatkowa ochrona przed promieniowaniem i
ewentualnymi różnicami w pomiarze.
Testy SAR przeprowadzane są w standardowych,
zaakceptowanych przez Komisję warunkach korzystania z
urządzeń bezprzewodowych emitujących fale radiowe na
najwyższym dozwolonym poziomie i korzystających ze wszystkich
sprawdzonych pasm częstotliwości. Dla każdego produktu
określany jest zawsze najwyższy, dozwolony współczynnik SAR.
Jednak dla danego urządzenia jest on zwykle znacznie niższy.
To dlatego, że urządzenie może działać na różnych poziomach
mocy, aby mogło korzystać z tej wymaganej do łączenia się
z siecią. Ogólnie mówiąc im urządzenie znajduje się bliżej
bezprzewodowej anteny, tym niższa jest moc wyjściowa.
Zanim nowy model zostanie udostępniony do sprzedaży musi
przejść testy i uzyskać certyfikat Komisji, który potwierdzi, że
urządzenie nie przekracza dozwolonego przez tę Komisję poziomu
emisji promieniowania. Każdy model testowany jest w pozycjach i
miejscach określonych przez Komisję (np. na podłodze).
Oświadczenia o zgodności z przepisami
Ten model został przetestowany w ramach obsługi przy ciele i
spełnia wytyczne dotyczące emisji fal radiowych ustanowione
przez Federalną Komisję Łączności przy użyciu akcesorium
firmy Samsung przeznaczonego do użytku z tym urządzeniem.
Niezgodność z powyższymi ograniczeniami może stanowić
naruszenie wytycznych dotyczących emisji fal radiowych
ustanowionych przez Federalną Komisję Łączności.
Informacje na temat współczynnika SAR dla tego i innych modeli
dostępne są na stronie http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/. Dany
produkt można wyszukać na stronie za pomocą numeru FCC
ID, który znajduje się na produkcie. Numer FCC ID w niektórych
modelach znajduje się za bateriami. Należy je więc wyjąć, aby go
odczytać. Po znalezieniu numeru FCC ID aby uzyskać informacje
dotyczące typowego lub maksymalnego współczynnika SAR
dla danego modelu postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie
internetowej.
Rozdział 6.
Dodatek
135
Kanada
Źródło niezamierzonej emisji promieniowania
radiowego wg normy ICES-003
Niniejsze urządzenie cyfrowe nie powoduje emisji zakłóceń
radiowych ponad normy przewidziane dla urządzeń cyfrowych
klasy B, zgodnie z przepisami agencji Industry Canada w zakresie
zakłóceń radiowych.
Źródło zamierzonej emisji promieniowania radiowego
wg standardu RSS 210
Niniejsze urządzenie jest zgodne ze standardem RSS 210
kanadyjskiego Ministerstwa Przemysłu (Industry Canada).
Możliwość korzystania z urządzenia podlega dwóm warunkom:
(1) urządzenie nie może powodować zakłóceń; (2) urządzenie
musi być zdolne do przyjmowania dowolnych zakłóceń, w tym
zakłóceń negatywnie wpływających na jego działanie.
Oświadczenia o zgodności z przepisami
Skrót „IC” przed numerem certyfikacji urządzenia potwierdza
wyłącznie spełnienie wymagań Ministerstwa Przemysłu (Industry
Canada). Aby zmniejszyć możliwe zakłócenia radiowe u innych
użytkowników należy wybrać taki typ anteny oraz wzmocnienia
sygnału, aby wartość EIRP (efektywnej wypromieniowanej
izotropowej mocy) nie przekraczała wartości niezbędnej do
skutecznej komunikacji. Aby zapobiec zakłócaniu komunikacji
radiowej, niniejsze urządzenie zostało przeznaczone do użytku
w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od okien, co pozwala
zachować maksymalne ekranowanie. Zainstalowanie urządzenia
(lub jego anteny nadawczej) na zewnątrz wymaga uzyskania
licencji.
(Jeśli wyposażono w urządzenie pracujące w paśmie 2,4 G lub 5 G)
W komputerze przenośnym mogą być zainstalowane (zintegrowane)
urządzenia o niskim poborze mocy, służące do radiowej komunikacji
bezprzewodowej (radiowe sieci LAN) i działające w paśmie 2,4 GHz/5
GHz. Niniejsza sekcja ma zastosowanie, jedynie gdy te urządzenia
są zainstalowane. Obecność urządzeń bezprzewodowych można
sprawdzić na etykiecie zestawu.
Jeżeli na etykiecie podany jest numer Industry Canada ID,
urządzenia bezprzewodowe zainstalowane w systemie są
dopuszczone do użytku w Kanadzie.
Rozdział 6.
Dodatek
136
Podczas korzystania z bezprzewodowej sieci LAN w trybie
IEEE 802.11a urządzenie może być użytkowane wyłącznie w
pomieszczeniu z uwagi na działanie w zakresie częstotliwości
od 5,15 do 5,25 GHz. Zgodnie z wymaganiami dyrektywy
Industry Canada produkt ten jest przeznaczony do użytku w
pomieszczeniach z uwagi na możliwe zakłócenia sygnału z
mobilnymi układami satelitarnymi w zakresie częstotliwości od 5,15
do 5,25 GHz. Głównymi użytkownikami zakresów częstotliwości
od 5,25 do 5,35 GHz oraz od 5,65 do 5,85 GHz są stacje radarowe.
Wspomnianie stacje radarowe mogą powodować zakłócenia i/lub
uszkodzić urządzenie.
Maksymalne dopuszczalne wzmocnienie anteny przeznaczonej
do użytku z urządzeniem wynosi 6dBi zgodnie z ograniczeniem
E.I.R.P dla zakresów częstotliwości od 5,25 do 5,35 oraz 5,725 do
5,85 GHz dla trybu point-to-point.
Moc wyjściowa urządzenia bezprzewodowego (lub urządzeń),
które może być zainstalowane w komputerze przenośnym, jest
znacznie niższa od ograniczeń w zakresie emisji promieniowania
radiowego, wyznaczonych przez agencję Industry Canada.
Działanie urządzenia musi spełniać dwa następujące warunki:
(1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń;
(2) urządzenie musi być zdolne do przyjmowania dowolnych
zakłóceń, w tym zakłóceń negatywnie wpływających na jego
działanie.
Oświadczenia o zgodności z przepisami
Aby zapobiec zakłócaniu komunikacji radiowej,
niniejsze urządzenie zostało przeznaczone do użytku w
pomieszczeniach zamkniętych, z dala od okien, co pozwala
zachować maksymalne ekranowanie. Zainstalowanie
urządzenia (lub jego anteny nadawczej) na zewnątrz wymaga
uzyskania licencji.
Urządzenia bezprzewodowe nie mogą być samodzielnie
naprawiane przez użytkowników. Nie wolno ich w
żaden sposób modyfikować. Modyfikacja urządzenia
bezprzewodowego spowoduje utratę prawa do używania go.
W celu naprawy należy skontaktować się z producentem.
Rozdział 6.
Dodatek
Brazylia
Este produto esta homologado pela ANATEL, de acordo com
os procedimentos regulamentados pela Resolucao 242/2000, e
atende aos requisitos tecnicos aplicados.
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não
tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo
de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.
137
Oświadczenia o zgodności z przepisami
Unia Europejska
Symbol CE i uwagi dotyczące zgodności obowiązujące
w Unii Europejskiej
Produkty przeznaczone do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej
są oznaczane symbolem CE (Conformité Européene), co wskazuje
na zgodność z odpowiednimi dyrektywami, normami europejskimi
i ich nowelizacjami, przedstawionymi poniżej. Niniejsze urządzenie
ma również przypisany identyfikator urządzeń klasy 2.
Poniższe informacje dotyczą wyłącznie zestawów oznaczonych
.
symbolem CE
Dyrektywy Unii Europejskiej
Niniejsze urządzenie komputerowe przeszło pomyślnie testy
zgodności z wymogami następujących dyrektyw Unii Europejskiej:
•• Dyrektywa EMC 2004/108/EC
•• Dyrektywa dotycząca urządzeń niskonapięciowych 2006/95/
EC
•• Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC
Rozdział 6.
Dodatek
138
Informacje dotyczące europejskich regulacji radiowych
(w przypadku produktów wyposażonych w urządzenia
radiowe zatwierdzone przez Unię Europejską)
Niniejszy produkt jest komputerem przenośnym; mogą być w
nim zainstalowane (zintegrowane) urządzenia o niskim poborze
mocy służące do radiowej komunikacji bezprzewodowej (radiowe
sieci LAN) i działające w paśmie 2,4 GHz/5 GHz. Niniejsza sekcja
ma zastosowanie, jedynie gdy te urządzenia są zainstalowane.
Obecność urządzeń bezprzewodowych można sprawdzić na
etykiecie zestawu.
Jeżeli na etykiecie podany jest symbol CE
wraz z numerem
rejestracyjnym jednostki notyfikowanej (Notified Body
Registration Number) i znakiem ostrzegawczym, urządzenia
bezprzewodowe zainstalowane w systemie są dopuszczone do
użytku w Unii Europejskiej lub krajach stowarzyszonych.
Moc wyjściowa urządzenia bezprzewodowego (lub urządzeń), które
może być zainstalowane w komputerze przenośnym, jest znacznie
niższa od ograniczeń w zakresie emisji promieniowania radiowego,
wyznaczonych przez Komisję Europejską w dyrektywie R&TTE.
Zakres niższy – od 5,15 do 5,35 GHz – jest przeznaczony do użytku
wyłącznie w pomieszczeniach.
W dalszej sekcji „Ograniczenia w Europejskiej Strefie
Ekonomicznej” przedstawiono ograniczenia standardów
802.11b i 802.11g, obowiązujące w określonych krajach lub
regionach krajów.
Oświadczenia o zgodności z przepisami
Oświadczenia o zgodności z unijną dyrektywą R&TTE.
Česky
[Czech]
Samsung tímto prohlašuje, že tento Notebook
PC je ve shodě se základními požadavky a
dalšími příslušnými ustanoveními směrnice
1999/5/ES.
Dansk
[Danish]
Undertegnede Samsung erklærer herved, at
følgende udstyr Notebook PC overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Deutsch
[German]
Hiermit erklärt Samsung, dass sich das Gerät
Notebook PC in Übereinstimmung mit den
grundlegenden Anforderungen und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Eesti
[Estonian]
Käesolevaga kinnitab Samsung seadme
Notebook PC vastavust direktiivi 1999/5/
EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist
tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
English
Hereby, Samsung, declares that this Notebook
PC is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of
Directive 1999/5/EC.
Español
[Spanish]
Por medio de la presente Samsung declara
que el Notebook PC cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones
aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Rozdział 6.
Dodatek
139
Ελληνική
[Greek]
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Samsung ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ
Notebook PC ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Français
[French]
Par la présente Samsung déclare que l’appareil
Notebook PC est conforme aux exigences
essentielles et aux autres dispositions
pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Italiano
[Italian]
Con la presente Samsung dichiara che questo
Notebook PC è conforme ai requisiti essenziali
ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite
dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski
[Latvian]
Ar šo Samsung deklarē, ka Notebook PC atbilst
Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un
citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
Šiuo Samsung deklaruoja, kad šis Notebook PC
Lietuvių
atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/
[Lithuanian]
EB Direktyvos nuostatas.
Nederlands
[Dutch]
Hierbij verklaart Samsung dat het toestel
Notebook PC in overeenstemming is met
de essentiële eisen en de andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Malti
[Maltese]
Hawnhekk, Samsung, jiddikjara li dan
Notebook PC jikkonforma mal-ħtiāijiet
essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti
li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Oświadczenia o zgodności z przepisami
Magyar
[Hungarian]
Polski
[Polish]
Alulírott, Samsung nyilatkozom, hogy a
Notebook PC megfelel a vonatkozó alapvetõ
követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv
egyéb elõírásainak.
Niniejszym Samsung oświadcza, Ŝe Notebook
PC jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz
pozostałymi stosownymi postanowieniami
Dyrektywy 1999/5/EC.
Samsung declara que este Notebook PC está
Português
conforme com os requisitos essenciais e outras
[Portuguese]
disposições da Directiva 1999/5/CE.
Slovensko
[Slovenian]
Samsung izjavlja, da je ta Notebook PC v skladu
z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi
določili direktive 1999/5/ES.
Slovensky
[Slovak]
Samsung týmto vyhlasuje, že Notebook PC
spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Suomi
[Finnish]
Samsung vakuuttaa täten että Notebook
PC tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/
EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Svenska
[Swedish]
Härmed intygar Samsung att denna Notebook
PC står I överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/
EG.
Íslenska
[Icelandic]
Rozdział 6.
Dodatek
140
Hér með lýsir Samsung yfir því að Notebook PC
er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur,
sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Samsung erklærer herved at utstyret Notebook
Norsk
PC er i samsvar med de grunnleggende krav og
[Norwegian]
øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Türkiye
[Türkçe]
Bu belge ile, Samsung bu Notebook PC’nin
1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gerekliliklerine
ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan
eder.
Oświadczenia o zgodności z przepisami
Aby obejrzeć Deklarację zgodności z wymogami Unii Europejskiej
(wyłącznie w jęz. angielskim), odwiedź witrynę: http://www.
samsung.com/uk/support/main/supportMain.do
http://www.samsung.com/uk/support i wyszukaj numer modelu
produktu.
Jeżeli Deklaracja zgodności dla wybranego modelu nie
jest dostępna w naszej witrynie, należy skontaktować się z
dystrybutorem lub wysłać wiadomość e-mail na poniższy adres.
doc.eu@samsung.com
Informacje o producencie
Samsung Electronics Co., Ltd.
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu, Suwon-City, Gyeonggi-Do,
443-742, Korea
Samsung Electronics Suzhou Computer Co., Ltd.
No. 198, Fangzhou Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu Province,
215021, China
Tel: +86-512-6253-8988
Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd.
Yen Phong 1, I.P Yen Trung Commune, Yen Phong Dist., Bac Ninh
Province, Vietnam
Adres witryny i numer telefonu centrum serwisowego firmy
Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od
sprzedawcy, u którego zakupiono urządzenie.
Rozdział 6.
Dodatek
141
Ograniczenia w Europejskiej Strefi e Ekonomicznej
Lokalne ograniczenia dotyczące korzystania z łączności
radiowej w standardzie 802.11b/802.11g
[Uwaga dla osoby składającej: Następujące oświadczenia na
temat miejscowych ograniczeń muszą znajdować się w każdej
dokumentacji użytkownika końcowego, dostarczanej wraz z
systemem lub urządzeniem z wbudowanym produktem fi rmy,
zapewniającym komunikację bezprzewodową.]
Ze względu na to, iż częstotliwości używane przez urządzenia
sieci bezprzewodowej 802.11b/802.11g mogą nie być jeszcze
zharmonizowane we wszystkich krajach, produkty zgodne
ze standardem 802.11b/802.11g są przeznaczone do użytku
wyłącznie w określonych krajach lub regionach i korzystanie
z nich jest niedozwolone w krajach lub regionach innych niż
wskazane.
Obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie używania
produktu wyłącznie w krajach lub regionach, dla których
został przeznaczony oraz sprawdzenie poprawności
ustawienia częstotliwości i kanału dla kraju lub regionu,
w którym produkt jest używany. Wszelkie odchylenia od
dopuszczalnych ustawień i ograniczeń obowiązujących w
kraju lub regionie użytkowania produktu mogą stanowić
naruszenie lokalnego prawa i grożą odpowiedzialnością
karną.
Oświadczenia o zgodności z przepisami
Europejska wersja produktu jest przeznaczona do użytku w
Europejskiej Strefi e Ekonomicznej. W określonych krajach
lub regionach krajów możliwość używania produktu podlega
dodatkowym ograniczeniom:
Informacje ogólne
Europejskie normy dopuszczają maksymalną wypromieniowaną
moc nadawania na poziomie 100 mW efektywnej izotropowej
mocy promieniowania (EIRP) i nadawanie w zakresie częstotliwości
2400–2483,5 MHz.
Zakres niższy – od 5,15 do 5,35 GHz – jest przeznaczony do użytku
wyłącznie w pomieszczeniach.
Belgia
Dans le cas d’une utilisation privée, à l’extérieur d’un bâtiment, audessus d’un espace public, aucun enregistrement n’est nécessaire
pour une distance de moins de 300m. Pour une distance
supérieure à 300m un enregistrement auprès de l’IBPT est requise.
Pour une utilisation publique à l’extérieur de bâtiments, une
licence de l’IBPT est requise. Pour les enregistrements et licences,
veuillez contacter l’IBPT.
Pour les autres langues, reportez-vous aux modes d’emploi
correspondants.
Francja
Zakres niższy – od 5,15 do 5,35 GHz – jest przeznaczony do użytku
wyłącznie w pomieszczeniach.
Rozdział 6.
Dodatek
142
RTC CAUTION
CAUTION : Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended
by the manufacturer. Discard used batteries according to the
Manufacturer’s instruction.
UWAGA : niebezpieczeństwo eksplozji w przypadku
nieprawidłowej wymiany baterii. Baterię należy wymienić na
baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną przez
producenta. Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z
instrukcją producenta.
Informacje Na Temat Symbolu WEEE
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Rozdział 6.
Dodatek
Pb
143
Sposób poprawnego usuwania baterii, w które
wyposażony jest niniejszy produkt
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji
odpadów)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji
odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub
dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy
tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu
słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi
odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego
wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek
niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych
przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny
recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu
oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które
wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z
innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy
zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd
lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w
ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie
WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane,
substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego
lub środowiska naturalnego.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu
bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów,
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować
się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu
produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim
dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani
jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami
komercyjnymi.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie
materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i
poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu
baterii.
Certyfikat TCO (wyłącznie dla odpowiednich modeli)
Gratulujemy!
Félicitations
!
Niniejszy produkt posiada certyfikat TCO Użyteczności i
Ochrony środowiska
Zakupiony produkt jest oznaczony nalepką TCO
Certified. Oznacza to, że komputer został
zaprojektowany, wyprodukowany i
przetestowany według najbardziej
rygorystycznych na świecie wymogów wydajności i ochrony
środowiska. Dzięki temu uzyskaliśmy produkt wydajny,
opracowany z myślą o użytkowniku, a jednocześnie minimalnie
wpływający na klimat i nasze środowisko naturalne.
Rozdział 6.
Dodatek
144
•• Ergonomiczna klawiatura - czytelna i prosta w użytkowaniu
•• Produkt w pełni przetestowany pod kątem rygorystycznych
standardów bezpieczeństwa
•• Niska emisja prądu i pola magnetycznego Niski poziom szumów
Ochrona środowiska– Opracowany z myślą o planecie
•• Producent demonstruje korporacyjną odpowiedzialność
wobec społeczeństwa i posiada certyfikowany system
zarządzania ochroną środowiska (EMAS lub ISO 14001)
•• Bardzo niski pobór prądu zarówno w trybie bezczynności jak i
wstrzymania, co zmniejsza wpływ na środowisko
Certyfikat TCO jest programem zweryfikowanym, opracowanym
przez firmę zewnętrzną. Wszystkie produkty starające się o
certyfikat są testowane przez bezstronne i uznane laboratorium.
Kryteria testowe zostały opracowane przez TCO Development
we współpracy z naukowcami, ekspertami, użytkownikami i
producentami na całym świecie.
•• Ograniczenia w kwestii materiałów niebezpiecznych:
uniepalniaczy chloro- i bromoorganicznych, plastyfikatorów,
plastików i metali ciężkich takich jak kadm, rtęć, ołów i chrom
sześciowartościowy (zakaz używania rtęci i ograniczenia
niebezpiecznych uniepalniaczy wykraczają poza zgodność z
dyrektywą RoHS)
Poniżej znajduje się skrócona lista cech produktu:
•• Zarówno produkt jak i opakowanie można poddać recyklingowi
Użyteczność – Opracowane dla Ciebie
•• Dobra ergonomia wizualna i wysoka jakość obrazu, zapewniają
najwyższą wydajność i zmniejszone ryzyko zmęczenia wzroku.
Spełnia wiele wymogów w kategoriach jaskrawości, kontrastu,
rozdzielczości i barw
•• Produkt zaprojektowany z możliwością podłączenia
wyświetlacza zewnętrznego, klawiatury i myszki (zalecane przy
długotrwałej pracy z notebookiem lub netbookiem)
•• Producent umożliwia zwrócenie produktów
Aby dowiedzieć się więcej, udaj się na stronę
www.tcodevelopment.com
Certyfikat TCO – Technologie dla Ciebie i Planety
TCOF1190 TCO Wersja 2.0
Dane techniczne produktu
Dane techniczne systemu mogą się różnić w zależności od modelu
komputera. Szczegółowe informacje dotyczące parametrów
można znaleźć w katalogu produktów.
Procesor Intel Core i3/i5/i7
Procesor (opcja)
Pamięć główna
Typ pamięci: DDR3L
Urządzenie pamięci
masowej
SSD
AMD Radeon HD 8180
AMD Radeon HD 8250
Intel HD Graphics 4200
Intel HD Graphics 4600
Środowisko pracy
Wartość
znamionowa prądu
zmiennego/stałego
(opcja)
145
19VDC 2.1A (40W)
Ocena produktu
(opcja)
19VDC 3.16A (60W)
19VDC 4.74A (90W)
19VDC 6.32A (120W)
Procesor Intel Pentium/Celeron
Procesor AMD Dual/Quad Core
Karta grafiki (opcja)
Rozdział 6.
Dodatek
Temperatura:
-5~40°C podczas przechowywania,
10~32°C podczas użytkowania
Wilgotność:
5~90% podczas przechowywania,
20~80% podczas użytkowania
Prąd wejściowy) 100-240VAC, 50~60Hz,
Prąd wyjściowy) 19VDC 2.1A, 19VDC 3.16A,
19VDC 4.74A, 19VDC 6.32A
•• Komponenty opcjonalne mogą nie być dostępne; istnieje
także możliwość dostarczenia innych komponentów, w
zależności od modelu komputera.
•• Dane techniczne mogą ulec zmianie, bez konieczności
powiadomienia użytkownika.
•• Pojemność dysku twardego komputera przy
zainstalowanym oprogramowaniu Recovery jest mniejsza
niż podana w niniejszej specyfikacji technicznej.
•• W przypadku tego modelu, ze względu na konstrukcję
architektury komputera, nie ma możliwości wymiany,
dodania lub ulepszenia modułów pamięci.
•• Ilość pamięci dostępnej dla systemu Windows może być
mniejsza od rzeczywistej ilości dostępnej pamięci.
Dane techniczne produktu
Zarejestrowane znaki towarowe
Rozdział 6.
Dodatek
Partner programu ENERGY STAR®
Będąc partnerem programu ENERGY STAR®, firma
SAMSUNG ustaliła, że jej produkty spełniają wymagania
ENERGY STAR® w zakresie wydajności energetycznej.
Samsung jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy
Samsung Co., Ltd.
Intel, Core są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Intel
Corporation.
Microsoft, MS-DOS i Windows są zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy Microsoft Corporation.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym
dokumencie są znakami towarowymi lub nazwami handlowymi
ich właścicieli.
146
HDMI
Słownik pojęć
Rozdział 6.
Dodatek
147
Słownik pojęć zawiera terminologię wykorzystywaną w niniejszej instrukcji obsługi.
Objaśnienia pozostałych terminów można znaleźć w Pomocy systemu Windows.
Kopia zapasowa
Device Manager (Menedżer urządzeń)
Sposób zapisywania bieżących danych w razie konieczności ich
późniejszego przywrócenia. Tworzenie kopii zapasowej umożliwia
przywrócenie danych w przypadku ich uszkodzenia lub awarii
komputera.
Jest to narzędzie administracyjne stosowane do zarządzania
urządzeniami podłączonymi do komputera. Za pomocą Menedżera
urządzeń można dodawać i usuwać sprzęt lub aktualizować
sterowniki urządzeń.
USB zasilające
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Program ten umożliwia dostarczanie zasilania do określonego
portu USB, gdy system znajduje się w trybie oszczędzania energii,
trybie uśpienia lub jest wyłączony.
Dotyczy automatycznego przydzielania adresów IP użytkownikom
sieci przez administratorów sieci.
Klient
Interfejs programów stworzony w celu umożliwienia aplikacjom
Windows bardzo szybki dostęp do urządzeń komputerowych.
Ponieważ w celu odtwarzania wysokiej jakości wideo i dźwięków
w grach wymagana jest szybka obsługa karty graficznej, pamięci
i karty dźwiękowej, program Direct X zapewnia lepszą kontrolę
i interakcję pomiędzy aplikacjami i sprzętem komputerowym.
Korzystanie z programu Direct X wyraźnie poprawia wydajność
odtwarzania multimediów.
Pojęcie to odnosi się do komputera korzystającego z zasobów
współdzielonej sieci oferowanej przez serwer.
DDR SDRAM (synchroniczna dynamiczna pamięć operacyjna
o podwojonym transferze danych, ang. Double Data Rate
Synchronous Dynamic Random Access Memory)
Pamięć o dostępie swobodnym (DRAM) jest pamięcią, której
komórki składają się z taniego w produkcji kondensatora i
tranzystora. Synchroniczna dynamiczna pamięć operacyjna o
podwojonym tempie danych (SDRAM) została udoskonalona
poprzez synchronizację zegara z zewnętrznym zegarem procesora.
DDR SDRAM jest typem pamięci, której wydajność została
zwiększona poprzez podwojenie prędkości operacyjnej SDRAM i
ma obecnie szerokie zastosowanie. Jest ona także wykorzystywana
w niniejszym komputerze.
Direct X
Sterownik
Oprogramowanie pośredniczące pomiędzy urządzeniami a
systemem operacyjnym komputera. System operacyjny uzyskuje
dane urządzenia i może nim sterować. Standardowo sterownik jest
dostarczany wraz z urządzeniem.
Słownik pojęć
Rozdział 6.
Dodatek
D-sub (D-subminiature)
Ikona
Kabel łączący standardowy monitor CRT z komputerem. Przez ten
kabel jest przesyłany analogowy sygnał wideo.
Pojęcie to odnosi się do małego elementu graficznego
reprezentującego plik, który może być wykorzystany przez
użytkownika.
DVD (Digital Versatile Disk)
Płyta DVD została stworzona w celu zastąpienia płyty CD (płyty
kompaktowej). Pomimo, iż obie płyty nie różnią się kształtem i
wielkością, pojemność płyty DVD wynosi co najmniej 4,7 GB, a
pojemność płyty – CD 600 MB. Podczas gdy kasety VHS oferują
analogowy wideo, płyty DVD obsługują zapis cyfrowy oraz
kompresję MPEG2 i cyfrowe odtwarzanie dźwięku. Płyty DVD należy
odtwarzać w napędzie DVD.
Zapora sieciowa
Zapora sieciowa to system zabezpieczeń umożliwiający
ochronę sieci wewnętrznej lub intranetu przez dostępem z sieci
zewnętrznych za pomocą procedury uwierzytelnienia.
HDMI
Specyfikacja interfejsu cyfrowego sygnału wideo / audio służącego
do transmisji sygnałów wideo i audio przy pomocy pojedynczego
przewodu.
Tryb hibernacji
Tryb zasilania pozwalający na zapis wszystkich danych w pamięci
dysku twardego oraz wyłączenie procesora i dysku twardego.
Po anulowaniu trybu hibernacji przywracany jest poprzedni stan
wszystkich uruchomionych aplikacji.
148
IEEE802.XX
Zestaw specyfikacji opracowany przez komisję 802 instytutu IEEE
dotyczący metody połączenia poprzez sieć LAN określanej jako XX.
LAN (sieć lokalna, ang. Local Area Network)
Sieć komunikacyjna, łącząca komputery, drukarki i inne urządzenia
w obrębie wyznaczonego obszaru, np. budynku. Sieć lokalna
LAN umożliwia współpracę pomiędzy różnymi urządzeniami
podłączonymi do sieci. Stosowane obecnie sieci LAN wykorzystują
technologię Ethernet bazującą na protokołach MAC i stworzoną
we wczesnych latach 80-tych. W celu podłączenia do sieci Ethernet
należy użyć karty sieciowej zwanej kartą LAN, karty Ethernet lub
karty sieciowej. Do wymiany danych pomiędzy komputerami
oprócz podłączonych urządzeń wymagany jest protokół
komunikacyjny. W przypadku systemu Windows protokołem
domyślnym jest TCP/IP.
LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ang. Liquid Crystal Display)
Istnieją dwa rodzaje wyświetlaczy LCD: wyświetlacze z matrycą
pasywną lub aktywną. Ten komputer wykorzystuje wyświetlacz
LCD z matrycą aktywną o nazwie TFT LCD. Dzięki zastosowaniu
tranzystorów zamiast kineskopu, jak w monitorach CRT, można
uzyskać wyświetlacze LCD o wąskiej obudowie. Brak konieczności
odświeżania obrazu redukuje zmęczenie oczu użytkownika.
Słownik pojęć
Rozdział 6.
Dodatek
149
Sieć
Szybkie uruchamianie
Grupa komputerów i urządzeń, takich jaki drukarki czy skanery,
połączonych łączem komunikacyjnym. Sieć może mieć małe
lub duże rozmiary i może być połączona na stałe za pomocą
przewodów lub czasowo przy użyciu linii telefonicznych lub łączy
bezprzewodowych. Największą istniejącą siecią jest Internet,
ogólnoświatowa sieć komputerowa.
Nazwa ta odnosi się do funkcji paska zadań, którego konfiguracja
umożliwia uruchomienie programu, np. przeglądarki Internet
Explorer lub wyświetlenie pulpitu komputera za pomocą jednego
kliknięcia. Do obszaru szybkiego uruchamiania na pasku zadań
można dodać dowolną ikonę programu i włączać go za pomocą
jednego jej kliknięcia.
Obszar powiadamiania
Karta SDHC (Secure Digital High Capacity)
Pojęcie to odnosi się do prawej części paska zadań, zawierającej
ikony programów, np. regulacji głośności, opcji zasilania i zegara.
Rozszerzenie karty SD zapewniające obsługę pamięci powyżej 2
GB.
Obszar powiadamiania
Karta SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Pojęcie to odnosi się do prawej części paska zadań, zawierającej
ikony programów, np. regulacji głośności, opcji zasilania i zegara.
Karty SDXC oferują większą pojemność i szybkość niż karty SDHC.
Jest to nowy typ karty SD, która teoretycznie może udostępniać
maks. 2 TB pojemności.
Partycja
Dotyczy sposobu podziału przestrzeni dysku twardego na odrębne
obszary danych określane jako partycje. Jeśli dysk twardy o
pojemności 100 GB jest podzielony na 2 partycje po 50 GB, może
być używany jako 2 odrębne dyski twarde.
Protokół
Protokół to zestaw zasad wykorzystywanych przez komputery
do wzajemnej komunikacji poprzez sieć. Protokół stanowi
rodzaj konwencji lub standardu, który kontroluje lub zezwala na
połączenie, komunikację i przesyłanie danych pomiędzy węzłami
komputerowymi. Definiuje on procedury transmisji danych oraz
nośnik danych w celu wydajniejszej obsługi funkcji sieciowych.
Aby korzystanie z tak dużej pojemności było możliwe, należy
zastosować system plików exFAT.
Serwer
Zazwyczaj nazwa serwer odnosi się do komputera, który umożliwia
współdzielenie udostępnionych zasobów użytkownikom sieci.
Share (Udostępniaj)
Termin ten odnosi się do ustawienia pozwalającego na
udostępnienie pewnych zasobów komputera, np. folderu lub
drukarki, dla innych użytkowników.
Słownik pojęć
Rozdział 6.
Dodatek
150
Udostępniony folder
USB (uniwersalna magistrala szeregowa, ang. Universal Serial Bus)
Folder, do którego mają dostęp inni użytkownicy sieci.
Terminem tym określa się rodzaj portu szeregowego, stworzonego
w celu zastąpienia portów konwencjonalnych, takich jak stary port
szeregowy czy PS/2. Specyfikacje transmisji danych są jednym ze
standardów wykorzystywanych do podłaczania komputera do
urządzeń peryferyjnych. Specyfikacje te obejmują standardy USB
1.0, 1.1, 2.0 i 3.0.
Tryb uśpienia
Tryb zasilania umożliwiający oszczędność energii elektrycznej
podczas przerwy w użytkowaniu komputera. Po przełączeniu
się komputera w tryb uśpienia dane znajdujące się w pamięci
komputera nie są zapisywane na dysk twardy. Po wyłączeniu
zasilania dane te zostaną utracone.
Plik systemowy
Pliki systemowe to pliki odczytywane i wykorzystywane przez
system operacyjny Windows. Zasadniczo pliki te nie powinny być
usuwane ani przenoszone.
TCP/IPv4
4-bajtowy (32-bitowy) system adresowania, w którym poszczególne
bajty (8 bitów) są rozdzielone kropką i reprezentowane w postaci
liczby dziesiętnej.
Standardy te są odpowiednie do obsługi urządzeń peryferyjnych,
które wymagają dużej ilości danych takie jak urządzenia AV,
pomocnicze dyski HDD lub napędy CD-RW. Im wyższa wersja (np.
USB 3.0), tym szybszy transfer danych.
Windows Media Player
Program do obsługi plików multimedialnych, dostarczany z
systemem Windows. Za pomocą tego programu można odtwarzać
pliki multimedialne, tworzyć płyty CD ze ścieżką dźwiękową,
słuchać stacji radiowych, wyszukiwać pliki multimedialne oraz nimi
zarządzać, kopiować pliki do pamięci urządzeń przenośnych itp.
Download PDF

advertising