Samsung | HT-E355 | Samsung HT-E350K Εγχειρίδιο χρήστη

HT-E350
HT-E355
Ψηφιακό σύστημα οικιακής
ψυχαγωγίας
εγχειρίδιο χρήσης
Φανταστείτε τις δυνατότητες
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν
Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις,
δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση
www.samsung.com/register
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ) ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει
"επικίνδυνη τάση" στο εσωτερικό του
προϊόντος, η οποία είναι επικίνδυνη για
την πρόκληση ηλεκτροπληξίας ή
τραυματισμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ : ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΑΙΡΙΑΞΤΕ ΤΟΝ
ΠΛΑΤΥ ΠΛΑΚΕ ΑΚΡΟΔΕΚΤΗ ΤΟΥ
ΦΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ
ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς
ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη
συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μη βρέχετε και μην πιτσιλάτε με υγρά τη συσκευή!
Επίσης, μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, όπως βάζα,
επάνω στη συσκευή.
• Το φις ρεύματος χρησιμοποιείται ως συσκευή
αποσύνδεσης και πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση, ανά
πάσα στιγμή.
• Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδέεται πάντα σε μια
πρίζα ρεύματος με γείωση.
• Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή
ρεύματος, πρέπει να τραβήξετε το φις από την πρίζα,
συνεπώς το φις ρεύματος πρέπει να βρίσκεται σε ένα
σημείο με εύκολη πρόσβαση.
2
Ελληνικά
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει
σημαντικές οδηγίες που
συνοδεύουν το προϊόν.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων CD έχει
κατηγοριοποιηθεί ως προϊόν ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.
Η εκτέλεση χειρισμών, ρυθμίσεων ή διαδικασιών
διαφορετικών από αυτών που καθορίζονται σε αυτό το
έγγραφο ενδέχεται να προκαλέσει έκθεση σε επικίνδυνη
ακτινοβολία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΪΖΕΡ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΚΑΙ
ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΕΣΜΗ.
Προφυλάξεις
• Βεβαιωθείτε ότι η παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος του σπιτιού σας είναι συμβατή με τις προδιαγραφές στην ετικέτα αναγνώρισης
που υπάρχει στο πίσω μέρος του προϊόντος.
• Τοποθετήστε το προϊόν οριζόντια, σε μια κατάλληλη βάση (έπιπλο), με αρκετό χώρο γύρω της για εξαερισμό (7,5~10 cm).
• Μην τοποθετείτε το προϊόν επάνω σε ενισχυτές ή άλλον εξοπλισμό, ο οποίος ενδέχεται να θερμανθεί.
Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού δεν είναι καλυμμένες.
• Μη στοιβάζετε τίποτα άλλο επάνω στο προϊόν.
• Προτού μετακινήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η οπή τοποθέτησης δίσκου είναι κενή.
• Προκειμένου να αποσυνδέσετε τελείως το προϊόν από την τροφοδοσία ρεύματος, αφαιρέστε το φις από την πρίζα εναλλασσόμενου
ρεύματος, ιδιαίτερα όταν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος. Απότομες κορυφές της
τάσης τροφοδοσίας λόγω κεραυνών μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο προϊόν.
• Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως ή άλλες πηγές θερμότητας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε
υπερθέρμανση και δυσλειτουργία του προϊόντος.
• Προστατέψτε το προϊόν από υγρασία και υπερβολική ζέστη ή από εξοπλισμό που δημιουργεί ισχυρά μαγνητικά ή
ηλεκτρικά πεδία (π.χ. ηχεία).
• Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την παροχή ρεύματος αν το προϊόν παρουσιάζει κάποια δυσλειτουργία.
• Το προϊόν δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση. Προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση.
• Ενδέχεται να προκύψει συμπύκνωση υγρασίας αν το προϊόν ή ο δίσκος βρίσκονται σε περιβάλλον με χαμηλές
θερμοκρασίες. Εάν μεταφέρετε το προϊόν σε άλλο χώρο κατά τη διάρκεια του χειμώνα, περιμένετε περίπου 2 ώρες
μέχρι το προϊόν να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου προτού το χρησιμοποιήσετε.
• Οι μπαταρίες που χρησιμοποιεί αυτό το προϊόν περιέχουν χημικά που είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον.
Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
Πρόσθετα εξαρτήματα
Αναζητήστε τα παρακάτω πρόσθετα εξαρτήματα.
FUNCTION
MUTE
DSP/EQ
2
3
4
5
6
7
8
1
VOL
9
VOL
0
DISC MENU
HOME
TITLE MENU
TUNING
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
AUDIO UPSCALE
P.BASS
A
Καλώδιο βίντεο
Κεραία FM
Εγχειρίδιο χρήσης
S/W LEVEL TUNING
B
USB REC
GIGA
C
DIMMER REPEAT
MO/ST
D
TUNER
MEMORY
Τηλεχειριστήριο/Μπαταρίες
(μέγεθος AAA)
Ελληνικά
3
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Προφυλάξεις σχετικά με το χειρισμό και
την αποθήκευση των δίσκων
Μικρές αμυχές επάνω στο δίσκο ενδέχεται να μειώσουν
την ποιότητα του ήχου και της εικόνας ή να
προκαλέσουν "πηδήματα".
Προσέξτε ιδιαίτερα να μη γρατζουνίζετε τους δίσκους
όταν τους πιάνετε.
Κράτημα των δίσκων
• Μην αγγίζετε την πλευρά αναπαραγωγής
του δίσκου.
• Να κρατάτε το δίσκο από τα άκρα,
ώστε να μην κάνετε δαχτυλιές στην
επιφάνειά του.
• Μην κολλάτε χαρτί ή ταινία επάνω στο δίσκο.
Αποθήκευση των δίσκων
• Μην τους αφήνετε κάτω από άμεσο ηλιακό φως.
• Φυλάσσετέ τους σε έναν δροσερό αεριζόμενο χώρο.
• Διατηρείτε τους σε ένα καθαρό προστατευτικό
κάλυμμα.
Αποθηκεύετέ τους κατακόρυφα.
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
``
``
Μην αφήνετε τους δίσκους να γεμίσουν βρωμιές.
Μην τοποθετείτε στο προϊόν ραγισμένους ή
γρατζουνισμένους δίσκους.
Χειρισμός και αποθήκευση των δίσκων
Αν υπάρχουν δαχτυλιές ή βρωμιές επάνω στο δίσκο,
καθαρίστε τον με ήπιο καθαριστικό αραιωμένο σε
νερό και σκουπίστε τον με ένα μαλακό ύφασμα.
• Κατά τον καθαρισμό, σκουπίστε απαλά από το
εσωτερικό προς το εξωτερικό του δίσκου
Αν θερμός αέρας έρθει σε επαφή με κρύα
εξαρτήματα στο εσωτερικό του προϊόντος, ενδέχεται
να δημιουργηθεί συμπύκνωση. Όταν δημιουργηθεί
συμπύκνωση στο εσωτερικό του προϊόντος, αυτό
ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά. Αν συμβεί κάτι
τέτοιο, αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε το προϊόν
αναμμένο για 1 ή 2 ώρες.
Άδεια χρήσης
• Η ονομασία Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι
σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories.
4
Ελληνικά
• Η ονομασία HDMI, το λογότυπο HDMI και η ονομασία High-Definition
Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα
της HDMI Licensing LLC στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.
• Το προϊόν αυτό ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας από αντιγραφή,
η οποία προστατεύεται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. και άλλα
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi Corporation.
Απαγορεύεται η αποσυμπίληση και η ανακατασκευή κώδικα.
• Το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί εφαρμογές λογισμικού που διανέμονται
από το Independent JPEG Group.
• Το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί εφαρμογές λογισμικού που διανέμονται
από το OpenSSL Project.
Πνευματικά δικαιώματα
© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη
παντός δικαιώματος.
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
``
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΡΦΗΣ DIVX: Το DivX® είναι μια
μορφή ψηφιακού βίντεο που δημιουργήθηκε από τη DivX,LLC, μια
θυγατρική της Rovi Corporation. Αυτή η συσκευή διαθέτει επίσημη
πιστοποίηση DivX Certified® ότι αναπαράγει βίντεο μορφής DivX.
Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία divx.com για περισσότερες
πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για μετατροπή των αρχείων σας
σε βίντεο μορφής DivX.
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DIVX ΚΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ: Αυτή η
συσκευή DivX Certified® πρέπει να δηλωθεί προκειμένου να
αναπαράγει ταινίες μορφής DivX Video-on-Demand (VOD) που έχετε
αγοράσει. Για να αποκτήσετε το δικό σας κωδικό δήλωσης, μεταβείτε
στην ενότητα DivX VOD του μενού ρύθμισης της συσκευής σας.
Μεταβείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία vod.divx.com για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης της διαδικασίας
δήλωσης.
• DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο μορφής DivX®,
περιλαμβανομένου περιεχομένου υψηλών προδιαγραφών.
• Η επωνυμία DivX®, η επωνυμία DivX Certified® και τα σχετικά
λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των
θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.
• Καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α.: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
Προστασία από την αντιγραφή
• Πολλοί δίσκοι DVD είναι κωδικοποιημένοι για προστασία από την
αντιγραφή. Για αυτό το λόγο, θα πρέπει να συνδέσετε το προϊόν
απευθείας στην τηλεόραση και όχι στο βίντεο. Η σύνδεση στο βίντεο
έχει ως αποτέλεσμα παραμορφωμένη εικόνα όταν οι δίσκοι DVD είναι
προστατευμένοι.
Περιεχόμενα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
2
ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ
7
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
13
19
4
4
4
Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια
Προφυλάξεις
Πρόσθετα εξαρτήματα
Προφυλάξεις σχετικά με το χειρισμό και την
αποθήκευση των δίσκων
Άδεια χρήσης
Πνευματικά δικαιώματα
Προστασία από την αντιγραφή
7
7
10
10
11
12
Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο
Τύποι και χαρακτηριστικά των δίσκων
Περιγραφή
Πρόσοψη
Πίσω όψη
Τηλεχειριστήριο
13 Σύνδεση των ηχείων
16Σύνδεση της εξόδου βίντεο με την τηλεόρασή σας
18 Σύνδεση της κεραίας FM
18 Σύνδεση ήχου από εξωτερικές συσκευές
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
22
22
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
ΡΥΘΜΙΣΗ
2
3
3
4
Προτού ξεκινήσετε (Αρχική ρύθμιση)
Διαμόρφωση του μενού ρύθμισης
Οθόνη
Ανάλυση οθόνης
BD Wise
Ανάλυση
Μορφή HDMI
Σήμα εξόδ.βίντεο
Ήχος
Ρύθμιση ηχείου
DRC (Δυναμική συμπίεση εύρους)
Συγχρ. Ήχου
Επιλογή ηχείων
EQ χρήστη
Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC)
Σύστημα
Αρχική ρύθμιση
Εγγραφή DivX(R)
Απενεργοποίηση DivX(R)
Γλώσσα
Ασφάλεια
Γονικός χαρακτηρισμός
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης
Υποστήριξη
Πληροφορίες προϊόντος
Ελληνικά
5
Περιεχόμενα
ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
25
25
26
26
30
32
Αναπαραγωγή δίσκου
Αναπαραγωγή CD ήχου (CD-DA)/MP3/WMA
Αναπαραγωγή αρχείου JPEG
Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής
Τρόπος λειτουργίας ήχου
Ακρόαση ραδιοφώνου
ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
33
33
Λειτουργία USB
Εγγραφή μέσω USB
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
34
35
36
38
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Λίστα κωδικών γλωσσών
Προδιαγραφές
Άδεια χρήσης OpenSSL
25
33
34
• Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από την
πραγματική εμφάνιση του προϊόντος.
• Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που είτε
a. κατόπιν αιτήματός σας κληθεί κάποιος τεχνικός χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν
(εάν αμελήσατε να διαβάσατε αυτές τις οδηγίες χρήσης)
b. είτε προσκομίσατε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών όπου και πάλι δεν διαπιστώθηκε ελάττωμα στο
προϊόν
(εάν αμελήσατε να διαβάσατε αυτές τις οδηγίες χρήσης).
• Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσόν της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ή κατ' οίκον
επίσκεψη.
6
Ελληνικά
Φροντίστε να ελέγξετε τους παρακάτω όρους
προτού διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης.
Εικονίδιο
d
Όρος
Ορισμός
DVD
Αφορά μια λειτουργία
που είναι διαθέσιμη για
δίσκους DVD-Video ή
DVD±R/±RW που
έχουν εγγραφεί και
ολοκληρωθεί στον
τρόπο λειτουργίας
βίντεο.
B
CD
Αφορά μια λειτουργία
που είναι διαθέσιμη για
δίσκους CD δεδομένων
(CD-DA, CD-R/-RW).
A
MP3
Αφορά μια λειτουργία
που είναι διαθέσιμη για
δίσκους CD-R/-RW.
JPEG
Αφορά μια λειτουργία
που είναι διαθέσιμη για
δίσκους CD-R/-RW.
DivX
Αφορά μια λειτουργία
που είναι διαθέσιμη για
δίσκους MPEG4.
(DVD±R/±RW,
CD-R/-RW)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αφορά την περίπτωση
όπου μια λειτουργία δεν
εκτελείται ή ενδέχεται να
ακυρωθούν ρυθμίσεις.
G
D
!
✎
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Αφορά χρήσιμες
συμβουλές ή
πληροφορίες στη
σελίδα, που βοηθούν
στην εκτέλεση κάθε
λειτουργίας.
Πλήκτρο
συντόμευσης
Παρέχεται άμεση και
εύκολη πρόσβαση σε
αυτή τη λειτουργία
με το πάτημα
κάποιου κουμπιού
στο τηλεχειριστήριο.
Τύποι και χαρακτηριστικά των δίσκων
Κωδικός περιοχής
Το προϊόν και οι δίσκοι είναι κωδικοποιημένοι κατά
περιοχή. Για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή ενός δίσκου,
αυτοί οι κωδικοί περιοχής πρέπει να συμφωνούν. Αν οι
κωδικοί δεν συμφωνούν, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή
του δίσκου.
Τύπος δίσκου
DVD-VIDEO
Κωδικός
περιοχής
Περιοχή
1
Η.Π.Α., επικράτεια των Η.Π.Α.
και Καναδάς
2
Ευρώπη, Ιαπωνία, Μέση
Ανατολή, Αίγυπτος, Νότιος
Αφρική, Γροιλανδία
3
Ταϊβάν, Κορέα, Φιλιππίνες,
Ινδονησία, Χονγκ Κονγκ
4
Μεξικό, Νότιος Αμερική,
Κεντρική Αμερική, Αυστραλία,
Νέα Ζηλανδία, Νησιά
Ειρηνικού, Καραϊβική
5
Ρωσία, Ανατολική Ευρώπη,
Ινδία, το μεγαλύτερο μέρος
της Αφρικής, Βόρεια Κορέα,
Μογγολία
6
Κίνα
Ελληνικά
7
Έναρξη χρήσης
Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο
εγχειρίδιο
01
Έναρξη χρήσης
Έναρξη χρήσης
Τύποι και χαρακτηριστικά των δίσκων
Τύποι δίσκων που μπορούν να
αναπαραχθούν
Τύποι δίσκων
και σήμανση
(λογότυπο)
Εγγεγραμμένα
σήματα
Χαρακτηριστικά
DVD video
ΒΙΝΤΕΟ
DVD-VIDEO
Τύποι δίσκων και μορφή δίσκου
DVD+R/DVD+RW ΣΕ
ΜΟΡΦΗ DVD video
Δίσκοι CD-R
CD ΗΧΟΥ
ΗΧΟΣ
CD ΗΧΟΥ
AUDIO-CD
DivX
ΒΙΝΤΕΟ
CD
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
DVD
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Συσκευή USB
8
Ελληνικά
• Ο
ι δίσκοι τύπου LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM και
DVD-RAM δεν αναπαράγονται σε αυτό το προϊόν.
Αν αναπαραχθούν δίσκοι αυτού του τύπου, εμφανίζεται στη
οθόνη της τηλεόρασης το μήνυμα <WRONG DISC FORMAT
(ΛΑΘΟΣ ΜΟΡΦΗ ΔΙΣΚΟΥ)>.
• Δίσκοι DVD που έχουν αγοραστεί στο εξωτερικό ενδέχεται να
μην αναπαράγονται σε αυτό το προϊόν.
Αν αναπαραχθούν τέτοιοι δίσκοι, εμφανίζεται στη οθόνη της
τηλεόρασης το μήνυμα <Λάθος περιοχή. Ελέγξτε το δίσκο>.
DVD-R/DVD-RW σε
ΜΟΡΦΗ DVD video
ΗΧΟΣ
+
Μη χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους
τύπους δίσκου!
CD-R/CD-RW σε
ΜΟΡΦΗ CD ΗΧΟΥ
CD-R/CD-RW σε
ΜΟΡΦΗ CD
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ που
περιέχει τα παρακάτω
είδη αρχείων και πληροί
το πρότυπο ISO 9660
LEVEL 1/LEVEL 2 Ή το
JOLIET (ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ
ΜΟΡΦΗ)
- Αρχεία MP3
- Αρχεία εικόνας JPEG
- Αρχεία βίντεο MPEG 4
DVD-ROM/DVD-R/
DVD-RW DVD+R/
DVD+RW ΣΕ ΜΟΡΦΗ
DATA DV που περιέχουν
τα παρακάτω είδη
αρχείων και πληρούν το
πρότυπο UDF (*Universal
Disk Format)
- Αρχεία MP3
- Αρχεία εικόνας JPEG
- Αρχεία βίντεο MPEG 4
Συσκευή USB που
περιέχει τα παρακάτω
είδη αρχείων.
- ΑΡΧΕΙΟ MP3 Ή
αρχεία WMA/WMV
- Αρχεία εικόνας JPEG
-Αρχεία βίντεο MPEG 4
Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει αρχεία ασφαλούς μέσου (DRM).
• Ορισμένοι δίσκοι CD-R ενδέχεται να μην αναπαράγονται,
ανάλογα με τη συσκευή εγγραφής του δίσκου (συσκευή
εγγραφής CD ή υπολογιστής) και την κατάσταση του
δίσκου.
• Χρησιμοποιήστε έναν δίσκο CD-R 650 MB/74 λεπτών.
Μη χρησιμοποιείτε δίσκους CD-R άνω των 700 MB/80
λεπτών, καθώς ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
• Ορισμένα μέσα CD-RW (επανεγγράψιμα) ενδέχεται να
μην αναπαράγονται.
• Μόνο οι δίσκοι CD-R που έχουν "κλείσει" σωστά
μπορούν να αναπαράγονται πλήρως. Εάν η περίοδος
λειτουργίας έχει κλείσει αλλά ο δίσκος έχει παραμείνει
ανοιχτός, ενδέχεται να μην μπορείτε να αναπαράγετε
πλήρως το δίσκο.
Δίσκοι CD-R με αρχεία MP3
• Τα ονόματα των αρχείων MP3 δεν θα πρέπει να
περιέχουν κενά διαστήματα ή ειδικούς χαρακτήρες (. / =
+).
• Να χρησιμοποιείτε δίσκους που έχουν εγγραφεί με ρυθμό
συμπίεσης/αποσυμπίεσης δεδομένων υψηλότερο από
128 Kbps.
• Εάν ο δίσκος δεν έχει κλείσει, θα χρειαστεί περισσότερος
χρόνος για να αρχίσει να αναπαράγεται και ενδέχεται να
μην αναπαράγονται όλα τα εγγεγραμμένα αρχεία.
• Για αρχεία που έχουν κωδικοποιηθεί σε μορφή
Μεταβλητού ρυθμού bit (VBR), δηλαδή για αρχεία που
έχουν κωδικοποιηθεί τόσο σε χαμηλό όσο και σε υψηλό
ρυθμό bit (π.χ. 32 Kbps ~ 320 Kbps), ο ήχος ενδέχεται να
κάνει "διακοπές" κατά την αναπαραγωγή.
• Μπορεί να αναπαραχθεί μέγιστος αριθμός 500 κομματιών
ανά CD.
• Μπορεί να αναπαραχθεί μέγιστος αριθμός 300 φακέλων
ανά CD.
Δίσκοι CD-R με αρχεία JPEG
• Μπορεί να αποθηκευτεί μέγιστος αριθμός 999 εικόνων
σε έναν φάκελο.
• Όταν αναπαράγετε έναν δίσκο Picture CD της Kodak/Fuji,
μόνο τα αρχεία JPEG στο φάκελο των εικόνων μπορούν
να αναπαράγονται.
• Για οποιοδήποτε άλλο δίσκο εικόνων, εκτός από τους
δίσκους Picture CD της Kodak/Fuji, ενδέχεται να
χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την έναρξη της
αναπαραγωγής ή να μην μπορεί να αναπαραχθεί.
Μορφές που υποστηρίζονται (DivX)
Αυτό το προϊόν υποστηρίζει μόνο τις παρακάτω
μορφές μέσων. Εάν δεν υποστηρίζεται η μορφή
βίντεο και ήχου, ο χρήστης ενδέχεται να
αντιμετωπίσει προβλήματα, όπως κακή εικόνα ή
απώλεια ήχου.
Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο
Μορφή
Υποστηριζόμενες εκδόσεις
AVI
WMV
DivX 3.11~DivX 6.8
V1/V2/V3/V7
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου
Μορφή
Ρυθμός bit
MP3
80~320 kbps
WMA
56~128 kbps
AC3
128~384 kbps
Συχνότητα
δειγματοληψίας
44,1 khz
44,1/48 khz
• Λόγος πλευρών: αυτό το προϊόν υποστηρίζει έως
και 720x576 pixel. Δεν υποστηρίζεται ανάλυση
οθόνης τηλεόρασης υψηλότερη από 800.
• Όταν αναπαράγετε έναν δίσκο του οποίου η
συχνότητα δειγματοληψίας είναι υψηλότερη από
48 khz ή 320 kbps, ενδέχεται να παρατηρήσετε
τρέμισμα στην οθόνη κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής.
• Τα τμήματα με υψηλό ρυθμό καρέ ενδέχεται να
μην αναπαράγονται κατά την αναπαραγωγή ενός
αρχείου DivX.
• Μιας και αυτό το προϊόν παρέχει αποκλειστικά
μορφές κωδικοποίησης εγκεκριμένες από την
DivX Networks, Inc., ένα αρχείο DivX που έχει
δημιουργηθεί από το χρήστη ενδέχεται να μην
αναπαράγεται.
Σημειώσεις για τη σύνδεση USB
14) Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων
Μορφή
Φωτογραφία
Μουσική
Ταινία
Όνομα
αρχείου
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
Επέκταση
αρχείου
JPG
.JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
Ρυθμός bit
–
80~320
kbps
56~128
kbps
4
Mbps
4 Mbps
Έκδοση
–
–
V8
V1, V2,
V3, V7
DivX
3.11~DivX
6.8
Pixel
640x480
–
–
720x576
Συχνότητα
δειγματοληψίας
–
44,1 kHz
44,1 kHz
44,1 KHz~48 KHz
Υποστηριζόμενες συσκευές: Μέσα αποθήκευσης
USB, συσκευή αναπαραγωγής MP3, ψηφιακή
κάμερα
Ελληνικά
9
Έναρξη χρήσης
• Ενημερώσεις λογισμικού για μη συμβατές
μορφές δεν υποστηρίζονται.
(Παράδειγμα: QPEL, GMC, ανάλυση υψηλότερη
από 800 x 600 pixel κλπ.)
• Εάν κάποιος δίσκος DVD-R/-RW δεν έχει
εγγραφεί σωστά σε μορφή DVD Video, δεν θα
αναπαράγεται.
1) Εάν κάποιο όνομα φακέλου ή αρχείου είναι
μεγαλύτερο από 10 χαρακτήρες, ενδέχεται να
μην εμφανίζεται και να μην λειτουργεί σωστά.
2) Ένα αρχείο υποτίτλων μεγαλύτερο από 148 KB
ενδέχεται να μην προβάλλεται σωστά.
3) Κάποια συσκευή USB/ψηφιακή κάμερα, συσκευή
ανάγνωσης κάρτας USB δεν υποστηρίζεται.
4) Υποστηρίζονται τα συστήματα αρχείων FAT16 και
FAT32.
5) Τα αρχεία φωτογραφιών (JPEG), μουσικής (MP3,
WMA) και βίντεο θα πρέπει να έχουν ονόματα με
κορεάτικους ή λατινικούς χαρακτήρες.
Διαφορετικά, το αρχείο ενδέχεται να μην
αναπαράγεται.
6) Συνδέστε απευθείας στη θύρα USB του
προϊόντος. Η σύνδεση μέσω άλλου καλωδίου
ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα με τη
συμβατότητα USB.
7) Η τοποθέτηση περισσότερων από μία συσκευή
μνήμης σε μία μονάδα ανάγνωσης πολλαπλών
καρτών ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά.
8) Το πρωτόκολλο PTP για ψηφιακή φωτογραφική
μηχανή δεν υποστηρίζεται.
9) Να μην αποσυνδέετε μια συσκευή USB κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας «ανάγνωσης».
10) Όσο μεγαλύτερη είναι η ανάλυση της εικόνας,
τόσο μεγαλύτερη είναι η καθυστέρηση προβολής.
11) Τα αρχεία MP3/WWA με εφαρμογή DRM που
λαμβάνονται με λήψη από εμπορική τοποθεσία
δεν αναπαράγονται.
12) Η εξωτερική συσκευή σκληρού δίσκου (HDD) δεν
υποστηρίζεται.
13) Η μέγιστη ένταση του ρεύματος που εφαρμόζεται
στην εξωτερική συσκευή USB μέσω της θύρας
USB είναι 500 mA (με βάση DC 5V).
01
Δίσκοι DVD±R/±RW, CD-R/RW
Έναρξη χρήσης
Περιγραφή
Πρόσοψη
1
2
3
4 5 6
7
8
9 10
5V 500mA
1
ΘΗΚΗ ΔΙΣΚΟΥ
2
ΟΘΟΝΗ
3
ΘΥΡΑ USB
4
ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ (
5
ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (
6
ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ (
7
ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ (
8
ΚΟΥΜΠΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ (
9
ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (
10
10
Τοποθετήστε εδώ το δίσκο.
Προβολή της κατάστασης αναπαραγωγής, του χρόνου
κλπ.
Κάντε σύνδεση εδώ για αναπαραγωγή αρχείων από
εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης USB, όπως συσκευές
αναπαραγωγής MP3, μονάδες μνήμης flash USB κλπ.
Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται μονάδες μνήμης USB με
υψηλές απαιτήσεις σε ρεύμα (πάνω από 500 mA στα 5 V).
Άνοιγμα και κλείσιμο της θήκης δίσκου.
Οι τρόποι λειτουργίας επιλέγονται διαδοχικά ως εξής :
DVD/CD ➞ ARC ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
)
Διακοπή της αναπαραγωγής του δίσκου.
)
)
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ελληνικά
)
)
,
Αναπαραγωγή του δίσκου ή παύση της αναπαραγωγής.
)
Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του προϊόντος.
Ανιχνεύει σήματα από το τηλεχειριστήριο.
01
Έναρξη χρήσης
Πίσω όψη
1
2
3
SPEAKERS OUT
FRONT
FA NET
(Only For Service)
SURROUND
CENTER
FRONT
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
4
5
6
VIDEO
OUT
AUX IN
FM ANT
HDMI OUT
1
FA NET (ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΣΈΡΒΙΣ)
Χρησιμοποιείται για τις επισκευές μέσω του σέρβις.
2
ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΗΧΕΙΩΝ
Συνδέστε τα εμπρός ηχεία, το κεντρικό ηχείο, το ηχείο surround και
το υπογούφερ.
3
ΥΠΟΔΟΧΗ VIDEO OUT
Συνδέστε την υποδοχή εισόδου βίντεο (VIDEO IN) της
τηλεόρασής σας με την υποδοχή εξόδου βίντεο VIDEO
OUT.
4
ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ AUX IN
Συνδέστε την αναλογική έξοδο 2 καναλιών κάποιας εξωτερικής
συσκευής (όπως μια συσκευή βίντεο).
5
ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΕΡΑΙΑΣ FM
Συνδέστε την κεραία FM.
6
ΥΠΟΔΟΧΗ HDMI OUT
Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI, συνδέστε αυτήν την
υποδοχή εξόδου HDMI με την υποδοχή εισόδου HDMI στην
τηλεόρασή σας για βέλτιστη ποιότητα εικόνας.
Ελληνικά
11
Έναρξη χρήσης
Τηλεχειριστήριο
Γνωριμία με το τηλεχειριστήριο
υργίας.
ου
ασης.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του
προϊόντος.
Προσωρινή απενεργοποίηση του
ήχου.
Επιλογή του επιθυμητού τρόπου
λειτουργίας ήχου Dolby Pro Logic II.
FUNCTION
MUTE
DSP/EQ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S.VOL
Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να
κάνετε επιλογές./1.Κουμπί S.VOL :Ρύθμιση
και σταθεροποίηση της έντασης του ήχου όταν
υπάρχει μεγάλη αλλαγή στην ένταση του ήχου.
VOL
VOL
0
Μείωση της έντασης του ήχου.
Αύξηση της έντασης του ήχου.
Πατήστε για παράλειψη προς τα πίσω ή
προς τα εμπρός
Πατήστε για διακοπή/αναπαραγωγή
κάποιου δίσκου.
Εμφανίζει το μενού ρύθμισης του
προϊόντος.
Πατήστε για έλεγχο του μενού
δίσκου.
Χρησιμοποιείται για την αλλαγή της
γλώσσας ήχου/υποτίτλων, της γωνίας κλπ.
Επιλογή στοιχείων μενού στην οθόνη
και αλλαγή της τιμής του μενού./
Αναζήτηση ενεργών σταθμών FM και
αλλαγή καναλιού.
Επιστροφή στο προηγούμενο
μενού.μενού.
Επιτρέπεται η πρόσβαση σε κοινές λειτουργίες του
συστήματος οικιακού κινηματογράφου DVD όπως
η περιήγηση στη Photo List (Λίστα φωτογραφιών).
A. Κουμπί AUDIO UPSCALE/P.BASS : Επιλογή
του επιθυμητού τρόπου λειτουργίας P.BASS ή MP3
Enhancement.
B. Κουμπί S/W LEVEL : Χρησιμοποιείται για τη
ρύθμιση της έντασης ήχου του υπογούφερ.
Κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας.
Άνοιγμα και κλείσιμο της θήκης δίσκου.
Επιλογή του επιθυμητού τρόπου
λειτουργίας ήχου DSP/EQ.
Πατήστε για αναζήτηση προς τα
πίσω ή προς τα εμπρός.
Πατήστε για προσωρινή διακοπή
της αναπαραγωγής του δίσκου.
DISC MENU
HOME
TITLE MENU
Χρησιμοποιείται για είσοδο στο
μενού τίτλου.
TUNING
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
AUDIO UPSCALE
S/W LEVEL TUNING
A
B
P.BASS
USB REC
GIGA
C
DIMMER REPEAT
MO/ST
D
TUNER
MEMORY
Χρησιμοποιείται για έναρξη της
εγγραφής μέσω USB.
Προβολή της τρέχουσας
κατάστασης του δίσκου
(αρχείου).
Πατήστε για έξοδο από το μενού.
C.Κουμπί GIGA :Χρησιμοποιείται για ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση της λειτουργίας ήχου GIGA.
D.Κουμπί MO/ST :Επιλογή MONO ή
STEREO για τις ραδιοφωνικές εκπομπές.
Πατήστε για προρύθμιση σταθμών FM.
Επιτρέπει την επανάληψη ενός
τίτλου, κεφαλαίου, κομματιού ή
δίσκου.
Προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.
ντασης
λαγή
Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο με τους πόλους στην
κατάλληλη θέση: το (+) με το (+) και το (–) με το (–).
`` Να αντικαθιστάτε πάντα και τις δύο μπαταρίες ταυτόχρονα.
`` Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε θερμότητα ή σε φλόγα.
`` Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από απόσταση έως και
7 μέτρων σε ευθεία.
12
Ελληνικά
*Μέγεθος μπαταρίας: AAA
02
Συνδέσεις
Συνδέσεις
Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει διάφορες μεθόδους σύνδεσης του προϊόντος με άλλες εξωτερικές
συσκευές.
Προτού μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν, φροντίστε να το απενεργοποιήσετε και να
αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.
Σύνδεση των ηχείων
Θέση του προϊόντος
SW
2,5 έως 3 φορές το μέγεθος της οθόνης της τηλεόρασης
Τοποθετήστε το σε μια βάση ή ένα ράφι
ντουλαπιού ή κάτω από τη βάση της
τηλεόρασης..
Επιλογή της θέσης ακρόασης
Η θέση ακρόασης θα πρέπει να βρίσκεται σε
απόσταση περίπου 2,5 έως 3 φορές το μέγεθος
της οθόνης της τηλεόρασης από την τηλεόραση.
Παράδειγμα : Για τηλεοράσεις 32", 2~2,4 μέτρα
Για τηλεοράσεις 55", 3,5~4 μέτρα
Εμπρός ηχεία ei
Κεντρικό ηχείο
Surround ηχεία
f
hj
Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία εμπρός από τη θέση ακρόασης, στραμμένα
(περίπου 45°) προς το μέρος σας. Τοποθετήστε τα ηχεία έτσι ώστε τα τουίτερ
τους να βρίσκονται στο ύψος των αυτιών σας. Ευθυγραμμίστε την πρόσοψη
των εμπρός ηχείων με την πρόσοψη του κεντρικού ηχείου ή τοποθετήστε τα
ελαφρώς πιο μπροστά από το κεντρικό ηχείο.
Καλύτερα να το τοποθετήσετε στο ίδιο ύψος με τα εμπρός ηχεία. Μπορείτε
επίσης να το τοποθετήσετε ακριβώς επάνω ή κάτω από την τηλεόραση.
Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία στο πλάι της θέσης ακρόασης. Αν δεν υπάρχει
αρκετός χώρος, τοποθετήστε αυτά τα ηχεία το ένα απέναντι από το άλλο.
Τοποθετήστε τα περίπου 60 έως 90 cm επάνω από το ύψος των αυτιών σας,
στραμμένα ελαφρά προς τα κάτω.
Αντίθετα με τα εμπρός ηχεία και το κεντρικό ηχείο, τα ηχεία surround
* χρησιμοποιούνται
κυρίως για ηχητικά εφέ και δεν ακούγεται ήχος από
αυτά όλη την ώρα.
Υπογούφερ
g
Η θέση του υπογούφερ δεν είναι τόσο σημαντική. Τοποθετήστε το όπου
θέλετε.
!!ΠΡΟΣΟΧΗ
``
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με ή κοντά στα ηχεία. Αν κάποιο ηχείο πέσει, μπορεί να
τραυματιστούν.
``
``
Όταν συνδέετε τα καλώδια των ηχείων στα ηχεία, βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα (+/–) είναι σωστή.
``
Μην κρεμάτε το υπογούφερ στον τοίχο από την οπή ηχείου.
``
Αν τοποθετήσετε ένα ηχείο κοντά στην τηλεόρασή σας, το χρώμα της οθόνης ενδέχεται να αλλοιωθεί
λόγω του μαγνητικού πεδίου που δημιουργείται από το ηχείο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, τοποθετήστε το
ηχείο μακριά από την τηλεόραση.
Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το υπογούφερ για να μη βάλουν τα χέρια τους ή ξένα σώματα στην οπή
ηχείου του υπογούφερ.
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ελληνικά
13
Συνδέσεις
Εξαρτήματα ηχείων
HT-E350
(Α)
(Δ)
ΕΜΠΡΟΣ
(Α)
(Δ)
ΚΕΝΤΡΙΚΟ
SURROUND
ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ
Συναρμολογημένα ηχεία
Εξαρτήματα ηχείων
HT-E355
HT-E355
(Α) (Δ)
ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΧΕΙΟΥ
ΒΙΔΑ (5×15): 16 τεμάχια
ΕΜΠΡΟΣ
(Α) (Δ)

ΣΤΗΡΙΓΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΧΕΙΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΕΜΠΡΟΣ ΗΧΕΙΟ
SURROUND
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ
SURROUND
ΗΧΕΙΟ
ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ
Εγκατάσταση των ηχείων στη βάση τύπου στύλου
* HT-E355 – Εμπροσ/Surround Ηχεία
1. Γυρίστε τη βάση στηρίγματος ανάποδα και συνδέστε τη στο
1
στήριγμα.
2. Τοποθετήστε δεξιόστροφα τρεις βίδες (5*15, για σύνδεση της βάσης και της
βάσης στήριξης) στις τρεις οπές που επισημαίνονται, χρησιμοποιώντας ένα
Στήριγμα
κατσαβίδι, όπως φαίνεται στην εικόνα.
!! ΠΡΟΣΟΧΗ : Εάν χρησιμοποιείτε κατσαβίδι άλεν, προσέξτε να μην
3.
4.
5.
6.
ασκήσετε υπερβολική δύναμη. Διαφορετικά, περιστρέφεται χωρίς
πρόσφυση ή μπορεί να καταστραφεί. (κατσαβίδι άλεν - κάτω από 7
kg.f.cm)
Ισιώστε το καλώδιο ηχείου που παρέχεται και εισαγάγετέ το στην οπή που
υπάρχει στο κέντρο της βάσης στήριξης.
Συνδέστε το επάνω ηχείο στη συναρμολογημένη βάση.
Εισαγάγετε μια άλλη μεγάλη βίδα (5*15, για σύνδεση της βάσης και του
υποστηρίγματος) δεξιόστροφα στην οπή που υπάρχει στο πίσω μέρος του
ηχείου, χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
Μετά την τοποθέτησή του, το ηχείο θα δείχνει έτσι. Ακολουθήστε
αυτά τα βήματα για εγκατάσταση του άλλου ηχείου.
14
Ελληνικά
3
Βάση
στηρίγματος
2
4
Ηχείο
Στήριγμα
5
6
02
Συνδέσεις
Σύνδεση των ηχείων
1. Πατήστε προς τα κάτω τη γλωττίδα ακροδέκτη, στο πίσω μέρος του
ηχείου. (HT-E355 μόνο)
2. Εισαγάγετε το μαύρο καλώδιο στη μαύρη υποδοχή (–) και το κόκκινο
καλώδιο στην κόκκινη υποδοχή (+) και, στη συνέχεια, αφήστε τη
γλωττίδα. (HT-E355 μόνο)
Μαύρο
Κόκκινο
3. Συνδέστε τα βύσματα σύνδεσης στο πίσω μέρος του προϊόντος,
αντιστοιχίζοντας τα χρώματα των βυσμάτων των ηχείων με αυτά των
υποδοχών ηχείων.
Σύνδεση της βάσης τοίχου
1. Συνδέστε το καλώδιο του ηχείου με τον
έγχρωμο αγωγό στο (+) και το καλώδιο του
ηχείου χωρίς τον έγχρωμο αγωγό στο (–).
Έγχρωμος αγωγός
Εμπρός αριστερό ηχείο (Α): Λευκό
Εμπρός δεξιό ηχείο (Δ): Κόκκινο
Κεντρικό ηχείο: Πράσινο
Αριστερό ηχείο surround (Α): Μπλε
Δεξιό ηχείο surround (Δ): Γκρι
5 mm
4 mm
2. Προετοιμάστε βίδες (δεν παρέχονται),
κατάλληλες για την οπή στο πίσω μέρος του
κάθε ηχείου. Ανατρέξτε στα παρακάτω
διαγράμματα.
10 mm
30 mm
Συγκρατήστε από το πίσω μέρος του ηχείου
3. Βιδώστε τις βίδες στον τοίχο και, στη
συνέχεια, κρεμάστε το ηχείο στον τοίχο.
8 έως 10 mm
Βάθος βιδωμένης βίδας
Για το μοντέλο HT-E350
Κεντρικό ηχείο
Εμπρός ηχείο (Δ)
Εμπρός ηχείο (Α)
SPEAKERS OUT
FRONT
CENTER
AUX
IN
FRONT
FM ANT
FA NET
(Only For Service)
SURROUND
HDMI OUT
SUBWOOFER SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
VIDEO OUT
Surround Ηχειο (Δ)
Surround Ηχειο (Α)
Υπογούφερ
* Ανατρέξτε στη σελίδα 14 για τα ηχεία του μοντέλου HT-E355.
Ελληνικά
15
Συνδέσεις
Σύνδεση της εξόδου βίντεο με την τηλεόρασή σας
Επιλέξτε μία από τις δύο παρακάτω μεθόδους για σύνδεση σε μια τηλεόραση.
ΜΕΘΟΔΟΣ 2 (παρέχεται)
SPEAKERS OUT
FRONT
SURROUND
CENTER
FRONT
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
VIDEO
OUT
FM ANT
AUX IN
HDMI OUT
ΜΕΘΟΔΟΣ1
ΜΕΘΟΔΟΣ 1: HDMI
Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI (δεν παρέχεται) στην υποδοχή HDMI OUT, στο πίσω μέρος
του προϊόντος και το άλλο στην υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.
ΜΕΘΟΔΟΣ 2: Σύνθετο σήμα βίντεο
Συνδέστε το καλώδιο βίντεο που παρέχεται ανάμεσα στην υποδοχή VIDEO OUT στο πίσω μέρος του
προϊόντος και την υποδοχή VIDEO IN της τηλεόρασής σας.
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
``
``
``
Οι διαθέσιμες τιμές ανάλυσης για την έξοδο HDMI είναι 576p (480p), 720p, 1080i/1080p. Ανατρέξτε στη
σελίδα 20 για τη ρύθμιση της ανάλυσης.
Αυτό το προϊόν λειτουργεί σε τρόπο λειτουργίας διεμπλεκόμενης σάρωσης 576i (480i) για έξοδο σήματος
σύνθετου σήματος.
Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση βίντεο, ρυθμίστε την πηγή εισόδου βίντεο της τηλεόρασής σας έτσι
ώστε να αντιστοιχεί με τον τρόπο λειτουργίας εξόδου βίντεο του προϊόντος.
Ενεργοποιήστε αυτό το προϊόν, προτού ρυθμίσετε την πηγή εισόδου σήματος βίντεο στην τηλεόρασή
σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον
τρόπο επιλογής της πηγής εισόδου βίντεο στην τηλεόραση.
!!ΠΡΟΣΟΧΗ
``
Μη συνδέετε τη μονάδα μέσω συσκευής βίντεο. Τα σήματα βίντεο που τροφοδοτούνται μέσω συσκευών
βίντεο ενδέχεται να επηρεάζονται από συστήματα προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και η εικόνα θα
είναι παραμορφωμένη στην τηλεόραση.
16
Ελληνικά
02
Συνδέσεις
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HDMI
Λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης HDMI
Εάν η τηλεόρασή σας είναι Samsung και υποστηρίζει τη λειτουργία CEC, η έξοδος βίντεο του προϊόντος θα αλλάξει
αυτόματα στη λειτουργία HDMI, εάν συνδεθεί ένα καλώδιο HDMI ενόσω η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη.
• HDMI (Διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας)
• Το HDMI είναι μια διασύνδεση που επιτρέπει την ψηφιακή μεταφορά δεδομένων βίντεο και ήχου μέσω
μίας μόνο υποδοχής σύνδεσης. Με τη χρήση του HDMI, το προϊόν μεταδίδει ψηφιακό σήμα βίντεο και
ήχου με αποτέλεσμα να είναι πιο ζωντανή η εικόνα σε μια τηλεόραση που διαθέτει υποδοχή εισόδου
HDMI.
• Περιγραφή της σύνδεσης HDMI
- Η έξοδος HDMI εξάγει αποκλειστικά ψηφιακό σήμα στην τηλεόραση.
- Αν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει HDCP (Προστασία ψηφιακού περιεχομένου υψηλού εύρους ζώνης),
θα εμφανιστεί στην οθόνη θόρυβος.
• Τι είναι το HDCP;
• Το HDCP (Προστασία ψηφιακού περιεχομένου υψηλού εύρους ζώνης) είναι ένα σύστημα προστασίας
από αντιγραφή του περιεχομένου των DVD που μεταδίδονται μέσω HDMI. Παρέχει μια ασφαλή
ψηφιακή σύνδεση μεταξύ μιας πηγής βίντεο (υπολογιστής, συσκευή DVD κλπ.) και μιας συσκευής
προβολής (τηλεόραση, σύστημα προβολής, κλπ.). Το περιεχόμενο κρυπτογραφείται στη συσκευή
πηγής για την αποτροπή δημιουργίας παράνομων αντιγράφων.
Χρήση του Anynet+ (HDMI-CEC)
Το Anynet+ είναι μια λειτουργία που σας επιτρέπει να ελέγχετε άλλες συσκευές Samsung με το
τηλεχειριστήριο μιας τηλεόρασης Samsung. Το Anynet + μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη σύνδεση
αυτού του προϊόντος σε μια τηλεόραση SAMSUNG μέσω καλωδίου HDMI. Αυτή η λειτουργία είναι
διαθέσιμη μόνο με τις τηλεοράσεις SAMSUNG που υποστηρίζουν Anynet+.
1. Συνδέστε το προϊόν σε μια τηλεόραση Samsung με ένα καλώδιο HDMI. (Ανατρέξτε στη σελίδα 16)
2. Ρυθμίστε τη λειτουργία Anynet+ στην τηλεόρασή σας. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασης).
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
``
``
``
Η λειτουργία Anynet+ υποστηρίζει ορισμένα από τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου.
``
Ελέγξτε για το λογότυπο
τη λειτουργία Anynet+).
Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αν το καλώδιο HDMI δεν υποστηρίζει CEC.
Ανάλογα με την τηλεόραση σας, ορισμένες αναλύσεις εξόδου HDMI ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
(Αν η τηλεόρασή σας διαθέτει το λογότυπο
, τότε υποστηρίζει
Ελληνικά
17
Συνδέσεις
Σύνδεση της κεραίας FM
Κεραία FM (παρέχεται)
SPEAKERS OUT
FRONT
SURROUND
FA NET
CENTER
FRONT
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
(Only For Service)
VIDEO
OUT
AUX IN
FM ANT
HDMI OUT
1. Συνδέστε την κεραία FM που παρέχεται στην υποδοχή κεραίας FM.
2. Περιφέρετε αργά το σύρμα της κεραίας στο χώρο μέχρι να βρείτε μια θέση με καλή λήψη σήματος
και, στη συνέχεια, στερεώστε την σε έναν τοίχο ή άλλη σταθερή επιφάνεια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Αυτό το προϊόν δεν λαμβάνει μεταδόσεις AM.
✎✎
Σύνδεση ήχου από εξωτερικές συσκευές
Λευκό
SPEAKERS OUT
FRONT
FA NET
(Only For Service)
CENTER
FRONT
SUBWOOFER
SURROUND
Κόκκινο
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
VIDEO
OUT
AUX IN
FM ANT
HDMI OUT
Καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται) Αν η
εξωτερική συσκευή αναλογικού σήματος
διαθέτει μόνο μία υποδοχή εξόδου ήχου,
συνδέστε την είτε στην αριστερή είτε στη
δεξιά υποδοχή.
Συσκευή βίντεο
AUX: Σύνδεση εξωτερικής συσκευής αναλογικού σήματος
Αφορά συσκευές αναλογικού σήματος, όπως μια συσκευή βίντεο (VCR).
1. Συνδέστε την υποδοχή AUX IN (ήχου) στο πίσω μέρος του προϊόντος με την υποδοχή εξόδου ήχου
της εξωτερικής συσκευής αναλογικού σήματος.
• Φροντίστε να αντιστοιχίσετε τα χρώματα των βυσμάτων με αυτά των υποδοχών.
2. Πατήστε το κουμπί FUNCTION για να επιλέξετε την είσοδο AUX.
• Οι τρόποι λειτουργίας επιλέγονται διαδοχικά ως εξής:
DVD/CD ➞ ARC ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
``
Μπορείτε να συνδέσετε την υποδοχή εξόδου βίντεο της συσκευής βίντεο με την τηλεόραση και να
συνδέσετε τις υποδοχές εξόδου ήχου της συσκευής βίντεο με αυτό το προϊόν.
18
Ελληνικά
FUNCTION
1
2
3
4
5
6
03
VOL
Ρύθμιση
Initial settings > On-Screen Language
DSP/EQ
8 μενού
9 ρύθμισης
7 του
Διαμόρφωση
Προτού ξεκινήσετε (Αρχική ρύθμιση)
1. Πατήστε το κουμπί POWER όταν συνδέσετε το
προϊόν στην τηλεόραση για πρώτη φορά.
Εμφανίζεται η οθόνη αρχικής ρύθμισης.
MUTE
VOL
0 να διαφέρει,
Το βήμα πρόσβασης ενδέχεται
ανάλογα με το επιλεγμένο μενού. Το περιβάλλον
χρήσης (GUI) ενδέχεται να διαφέρει από αυτό
στο εγχειρίδιο, ανάλογα με την έκδοση του
υλικολογισμικού
DISC MENU
Select a language for the on-screen displays
HOME
TITLE MENU
1
English
TUNING
한국어
Nederlands
TOOLS
Français
INFO
Deutsch
Italiano
3
>Move
" Select
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε την
επιθυμητή γλώσσα και, στη συνέχεια, πατήστ ε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε την
επιθυμητή ανάλυση οθόνης και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
`` Εάν το καλώδιο HDMI είναι συνδεδεμένο στο προϊόν,
ο λόγος πλευρών της τηλεόρασης δεν εμφανίζεται.
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
``
``
``
``
``
Εάν δεν έχετε επιλέξει προτιμώμενη γλώσσα στις
αρχικές ρυθμίσεις, την επόμενη φορά που θα
ενεργοποιηθεί το προϊόν, θα εμφανιστεί ένα
παράθυρο επιλογής γλώσσας
Η επιλογή γλώσσας που κάνατε θα εμφανιστεί σε όλα
τα μενού: Μενού οθόνης, Disc Menu (Μενού δίσκου),
Audio (Ήχος), Subtitle (Υπότιτλοι).
Εάν θέλετε να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη,
πατήστε το κουμπί A(PREVIOUS) [Α (ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)]
ή το κουμπί RETURN.
Αφού επιλέξετε μια γλώσσα μενού, μπορείτε να την
αλλάξετε πατώντας το κουμπί STOP (@) (ΔΙΑΚΟΠΗ) στο
τηλεχειριστήριο ή στη συσκευή για περισσότερα από 5
δευτερόλεπτα όταν δεν έχει εισαχθεί δίσκος.
Αν η οθόνη αρχικής ρύθμισης δεν εμφανίζεται,
ανατρέξτε στην ενότητα Αρχική ρύθμιση (ανατρέξτε
στη σελίδα 23).
EXIT
RETURN
2
AUDIO UPSCALE
S/W LEVEL TUNING
A
B
P.BASS
GIGA
C
4
MO/ST
D
1
ΚΟΥΜΠΙ HOME
: Προβολή του TUNER
αρχικού μενού.
USB REC DIMMER REPEAT MEMORY
2
ΚΟΥΜΠΙ RETURN : Επιστροφή στο προηγούμενο
μενού ρύθμισης.
3
ΚΟΥΜΠΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ :
Μετακίνηση του δρομέα και επιλογή κάποιου
στοιχείου.
Επιλογή του τρέχοντος επιλεγμένου στοιχείου.
Επιβεβαίωση της ρύθμισης που κάνατε.
4
ΚΟΥΜΠΙ EXIT : Έξοδος από το μενού ρύθμισης.
Settings
Function
DVD/CD
1. Πατήστε το κουμπί POWER.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το
επιθυμητό μενού και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το
επιθυμητό υπομενού και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το
επιθυμητό στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
6. Πατήστε το κουμπί EXIT για έξοδο από το
μενού ρύθμισης.
Ελληνικά
19
Ρύθμιση
Οθόνη
Μπορείτε να διαμορφώσετε διάφορες επιλογές
προβολής, όπως η ανάλυση οθόνης, η ανάλυση κλπ.
Ανάλυση οθόνης
Ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασης που έχετε, ίσως να
θέλετε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση της οθόνης.
• On: Η αρχική ανάλυση του δίσκου DVD εξάγεται
απευθείας στην τηλεόραση.
• Off: Η ανάλυση του σήματος εξόδου προσδιορίζεται
σύμφωνα με την Ανάλυση που είχε καθοριστεί
προηγουμένως, ανεξάρτητα από την ανάλυση του
δίσκου.
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
``
• 4:3 Pan-Scan
Κάντε αυτήν την επιλογή αν θέλετε να
βλέπετε το βίντεο 16:9 που αποδίδει
ένας δίσκος DVD χωρίς μαύρες λωρίδες
στο επάνω και στο κάτω μέρος, παρότι
έχετε τηλεόραση με λόγο πλευρών
οθόνης 4:3 (θα αποκοπεί το αριστερό
και το δεξιό τμήμα στην άκρη της
εικόνας της ταινίας).
• 4:3 Πανοραμική
Κάντε αυτήν την επιλογή αν θέλετε
να βλέπετε ολόκληρη την οθόνη
λόγου πλευρών 16:9 που αποδίδει
ένας δίσκος DVD, παρότι έχετε
τηλεόραση με λόγο πλευρών οθόνης
4:3. Στο επάνω και στο κάτω μέρος
της οθόνης θα εμφανίζονται μαύρες
λωρίδες.
• 16:9 Ευρεία
Μπορείτε να βλέπετε ολόκληρη την
εικόνα 16:9 σε μια τηλεόραση ευρείας
οθόνης.
``
``
Ανάλυση
Ρυθμίζει την ανάλυση εξόδου του σήματος βίντεο HDMI. Ο
αριθμός στις ρυθμίσεις 576p (480p), 720p, 1080i και 1080p
υποδεικνύει τον αριθμό των γραμμών βίντεο.
Οι χαρακτήρες i και p υποδεικνύουν τη διεμπλεκόμενη και την
προοδευτική σάρωση αντίστοιχα.
• 576p (480p) : Παρέχει έξοδο 576(480) γραμμών βίντεο
προοδευτικής σάρωσης.
• 720p : Παρέχει έξοδο 720 γραμμών βίντεο προοδευτικής
σάρωσης.
• 1080i : Παρέχει έξοδο 1080 γραμμών βίντεο
διεμπλεκόμενης σάρωσης.
• 1080p : Παρέχει έξοδο 1080 γραμμών βίντεο
προοδευτικής σάρωσης.
• BD Wise : Με σύνδεση HDMI ρυθμίζει αυτόματα τη
βέλτιστη ανάλυση, ανάλογα με την τηλεόραση που
υποστηρίζει το BD Wise. (Το στοιχείο μενού BD Wise
εμφανίζεται μόνο αν το BD Wise έχει ενεργοποιηθεί).
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
``
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
``
``
``
Όταν χρησιμοποιείται σύνδεση HDMI, η οθόνη
μεταβαίνει αυτόματα σε τρόπο λειτουργίας ευρείας
οθόνης 16:9 και η επιλογή ανάλυσης οθόνης
απενεργοποιείται.
Αν κάποιος δίσκος DVD είναι σε λόγο πλευρών 4:3,
δεν μπορείτε να τον προβάλετε σε ευρεία οθόνη.
Μιας και οι δίσκοι DVD εγγράφονται σε διάφορα
φορμά εικόνας, προβάλλονται διαφορετικά,
ανάλογα με το λογισμικό, τον τύπο της τηλεόρασης
και τη ρύθμιση του λόγου πλευρών της
τηλεόρασης.
BD Wise
(Μόνο για προϊόντα της Samsung)
Το BD Wise είναι η τελευταία δυνατότητα διασυνδεσιμότητας
της Samsung. Όταν συνδέετε μεταξύ τους προϊόντα Samsung
μέσω HDMI χρησιμοποιώντας το BD-Wise, ρυθμίζεται αυτόματα
η βέλτιστη ανάλυση.
20
Ελληνικά
Αυτό βελτιστοποιεί την ποιότητα της εικόνας, σύμφωνα με το
περιεχόμενο (δίσκο, DVD κλπ.) που θέλετε να αναπαράγετε
και το προϊόν ή την τηλεόραση Samsung που είναι συμβατή
με BD Wise.
Αν θέλετε να αλλάξετε την ανάλυση σε τρόπο λειτουργίας BD
Wise, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία BD.
Το BD Wise απενεργοποιείται αν το προϊόν συνδεθεί σε μια
συσκευή που δεν υποστηρίζει BD Wise.
``
Εάν έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση σύνθετου σήματος,
υποστηρίζεται μόνο ανάλυση 576i (480i).
Η επιλογή 1080P ενδέχεται να μην εμφανίζεται, ανάλογα με
την τηλεόραση.
Μορφή HDMI
Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τη ρύθμιση χρώματος για
την έξοδο HDMI. Επιλέξτε έναν τύπο συνδεδεμένης
συσκευής.
• Οθόνη: Επιλέξτε αν έχει γίνει σύνδεση σε οθόνη μέσω HDMI.
• Τηλεόραση: Επιλέξτε αν έχει γίνει σύνδεση σε τηλεόραση μέσω
HDMI.
Σήμα εξόδ.βίντεο
Σε διάφορες χώρες ισχύει διαφορετικό τηλεοπτικό πρότυπο.
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ NTSC και PAL.
• NTSC: Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή βίντεο NTSC
• PAL: Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή βίντεο PAL
03
Ρύθμιση ηχείου
Μέγεθος ηχείου
Σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, μπορείτε να
ρυθμίσετε το μέγεθος ηχείου για τα εμπρός, το
κεντρικό και τα Surround ηχεία, καθώς και το
δοκιμαστικό σήμα.
Settings
Speaker Setting
Speaker Size
▶
Sound Edit
mMove
: Off
" Select ' Return
" Select ' Return
• Για το εμπρός ηχείο, η λειτουργία έχει ρυθμιστεί σε
Small (Μικρό).
• Για το υπογούφερ, ο τρόπος λειτουργίας ρυθμίζεται σε
Παρουσία.
• Για το κεντρικό ηχείο και το ηχείο Surround,
μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία σε Small
(Μικρό) ή None (Κανένα).
- Small: Επιλέξτε όταν χρησιμοποιείτε τα ηχεία.
- None: Επιλέξτε όταν δεν υπάρχει συνδεδεμένο ηχείο.
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
``
Χρόνος καθυστέρησης
Αν τα ηχεία δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε ίσες
αποστάσεις από τη θέση ακρόασης, μπορείτε να
προσαρμόσετε το χρόνο καθυστέρησης των σημάτων
ήχου από το κεντρικό ηχείο και το υπογούφερ.
Delay Time
Test Tone
Επ. κεντ. ηχ./Επ. Surround/Υπογούφερ
`` Η ένταση του ήχου μπορεί να ρυθμιστεί σε
βήματα από +6dB έως –6dB.
`` Ο ήχος γίνεται δυνατότερος καθώς πλησιάζετε
τα +6dB και ασθενέστερος καθώς πλησιάζετε
τα -6dB.
Ο τρόπος λειτουργίας ηχείου ενδέχεται να
διαφέρει, ανάλογα με τις ρυθμίσεις Dolby Pro
Logic και στερεοφωνικού ήχου.
Σε αυτή τη λειτουργία μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη
Test Tone (Δοκιμ. Σήμα).
Ρύθμιση του χρόνου καθυστέρησης ηχείου
Όταν αναπαράγεται ήχος Surround 5.1 καναλιών,
μπορείτε να απολαύσετε βέλτιστο ήχο αν η
απόσταση ανάμεσα σε εσάς και το κάθε ηχείο
είναι ίδια.
Καθώς ο ήχος από το κάθε ηχείο φθάνει στη θέση
ακρόασης σε διαφορετικούς χρόνους, μπορείτε να
ρυθμίσετε αυτή τη διαφορά προσθέτοντας ένα
εφέ καθυστέρησης στο κεντρικό ηχείο και στο
ηχείο Surround.
Settings
Delay Time
Επεξεργασία ήχου
Front
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισορροπία και την
ένταση για κάθε ηχείο.
Settings
Center : 00ms
Surround : 00ms
Subwoofer
Test Tone
: Off
Sound Edit
Front Bal.
dB L
R
dB
Surround Bal.
dB L
R
dB
Center Level
dB
Surround Level
dB
SW Level
dB
<Change " Select ' Return
mMove " Select ' Return
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε και να
ρυθμίσετε το επιθυμητό ηχείο.
Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να προσαρμόσετε τις
ρυθμίσεις.
<Change " Select ' Return
mMove " Select ' Return
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
``
Το μενού χρόνου καθυστέρησης ενεργοποιείται μόνο
όταν αναπαράγεται ήχος από μια πηγή 5.1 καναλιών.
``
Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το κεντρικό και τα πίσω
ηχεία σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν το
μέγεθος ηχείου για το κεντρικό ή τα πίσω ηχεία έχει
ρυθμιστεί σε Κανένα.
Ελληνικά
21
Ρύθμιση
Ισορ. εμπρός/σ. Surround
`` Μπορείτε να επιλέξετε τιμές μεταξύ 0 και -6.
`` Καθώς πλησιάζετε το –6, η ένταση του ήχου
μειώνεται.
Ήχος
Ρύθμιση
Ιδανική τοποθέτηση
κεντρικού ηχείου
Δοκιμαστικό σήμα
Settings
Speaker Setting
Speaker Size
Sound Edit
Delay Time
Test Tone
Ιδανική τοποθέτηση
του ηχείου Surround
Είναι επιθυμητό να τοποθετήσετε όλα τα ηχεία εντός αυτού του κύκλου.
Df: Η απόσταση από το εμπρός ηχείο
Dc: Η απόσταση από το κεντρικό ηχείο
Ds: Η απόσταση από το ηχείο Surround
Ρύθμιση του κεντρικού ηχείου
Αν η απόσταση Dc είναι ίση ή μεγαλύτερη από την
απόσταση Df στην εικόνα, ρυθμίστε τον τρόπο
λειτουργίας στην τιμή 0ms.
Διαφορετικά, αλλάξτε τη ρύθμιση σύμφωνα με τον
πίνακα.
Απόσταση
μεταξύ Df
και Dc
0.00m 0.34m 0.68m 1.06m 1.40m 1.76m
Χρόνος
00 ms 01 ms 02 ms 03 ms 04 ms 05 ms
καθυστέρησης
Ρύθμιση του ηχείου Surround
Αν η απόσταση Dc είναι ίση ή μεγαλύτερη από την
απόσταση Ds στην εικόνα, ρυθμίστε τον τρόπο
λειτουργίας στην τιμή 0ms.
Διαφορετικά, αλλάξτε τη ρύθμιση σύμφωνα με τον
πίνακα.
Απόσταση
μεταξύ Ds
και Dc
0.00m 1.06m 2.11m 3.16m 3.62m 5.29m
Χρόνος
00 ms 03 ms 06 ms 09 ms 12 ms 15 ms
καθυστέρησης
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
``
``
``
Με το PL II (Dolby Pro Logic II), ο χρόνος
καθυστέρησης ενδέχεται να είναι διαφορετικός
για κάθε τρόπο λειτουργίας.
Με το AC-3, ο χρόνος καθυστέρησης μπορεί να
ρυθμιστεί μεταξύ 00 και 15 mSEC.
Το κεντρικό κανάλι μπορεί να ρυθμιστεί μόνο
σε δίσκους 5.1 καναλιών.
22
Ελληνικά
mMove
: On
▶
" Select ' Return
" Select ' Return
Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα δοκιμαστικού
σήματος για να ελέγξετε τις συνδέσεις των ηχείων.
• Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Ενεργοποίηση.
• Το δοκιμαστικό σήμα στέλνεται στα ηχεία με τη σειρά
Front Left ➞ Center ➞ Front Right ➞ Surround
Right ➞ Surround Left ➞ Subwoofer.
Για να διακόψετε το δοκιμαστικό σήμα, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
DRC (Δυναμική συμπίεση εύρους)
Αυτή η δυνατότητα εξισορροπεί το εύρος μεταξύ
των δυνατότερων και των ασθενέστερων ήχων.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία
για να απολαύσετε ήχο Dolby Digital όταν βλέπετε
ταινίες με χαμηλή ένταση ήχου τη νύχτα.
• Μπορείτε να επιλέξετε Full, 6/8, 4/8, 2/8, off
(Πλήρ., 6/8, 4/8, 2/8, Απενεργ.).
Συγχρ. Ήχου
Με την ψηφιακή τηλεόραση, το βίντεο και ο ήχος
ενδέχεται να μη συγχρονίζονται. Αν συμβαίνει κάτι
τέτοιο, ρυθμίστε το χρόνο καθυστέρησης του
ήχου έτσι ώστε να ταιριάζει με το βίντεο.
• Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης
του ήχου σε τιμές μεταξύ 0 ms και 300 ms.
Ρυθμίστε στη βέλτιστη τιμή.
03
Τα σήματα ήχου που μεταδίδονται μέσω καλωδίου
HDMI μπορούν να αλλάξουν μεταξύ συστήματος
οικιακού κινηματογράφου/ηχείου τηλεόρασης.
• Σύστημα οικιακού κινηματογράφου :Το βίντεο
μεταδίδεται αποκλειστικά μέσω του καλωδίου
σύνδεσης HDMI, ενώ ο ήχος εξάγεται αποκλειστικά
μέσω των ηχείων του προϊόντος.
• Ηχείο τηλεόρασης : Τα σήματα βίντεο και ήχου
μεταδίδονται μέσω του καλωδίου σύνδεσης HDMI και
ο ήχος εξάγεται μόνο μέσω των ηχείων της
τηλεόρασής σας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Η προεπιλεγμένη ρύθμιση της λειτουργίας
αυτής είναι Home Theater (Σύστημα οικιακού
κινηματογράφου).
`` Ο ήχος HDMI μιξάρεται αυτόματα σε 2 κανάλια
για τα ηχεία της τηλεόρασης.
`` Εάν η επιλογή TV (τηλεόραση) οριστεί σε TV
Speaker (Ηχείο τηλεόρασης), δεν είναι δυνατή η
λειτουργία PL II /DSP EQ/P.BASS/GIGA/S.VOL.
`` Εάν η επιλογή Speaker (Ηχείο) οριστεί σε 'TV
Speaker' (Ηχείο τηλεόρασης), μπορείτε να
ρυθμίσετε την ένταση του ήχου μόνο με το
τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
``
``
``
✎✎
Σύστημα
Αρχική ρύθμιση
Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Initial Setting (Αρχική
ρύθμιση), μπορείτε να ορίσετε τη γλώσσα και το λόγο
πλευρών οθόνης της τηλεόρασης.
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
``
EQ χρήστη
Μπορείτε να διαμορφώσετε μη αυτόματα τις
ρυθμίσεις του ισοσταθμιστή σύμφωνα με τις
προτιμήσεις σας.
Settings
User EQ
dB
6
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
-6
Όταν το Anynet+ (HDMI-CEC) έχει ρυθμιστεί
σε Off (Απενεργ.), η λειτουργία Audio Return
Channel (Κανάλι επιστροφής ήχου) δεν είναι
διαθέσιμη.
Η χρήση ενός καλωδίου HDMI που δεν είναι
πιστοποιημένο για ARC (Κανάλι επιστροφής
ήχου) ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα
συμβατότητας.
Η λειτουργία ARC είναι διαθέσιμη μόνο αν
είναι συνδεδεμένη μια τηλεόραση που είναι
συμβατή με ARC.
Εάν το καλώδιο HDMI είναι συνδεδεμένο στο
προϊόν, ο λόγος πλευρών τηλεόρασης δεν
εμφανίζεται και ρυθμίζεται αυτόματα σε
φορμά 16:9 ευρεία.
Εγγραφή DivX(R)
Προβολή του κωδικού εγγραφής VOD DivX(R) για
την αγορά και την αναπαραγωγή περιεχομένου
VOD DivX(R).
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
``
250Hz 600Hz
1kHz 3kHz
6kHz
10kHz 15kHz
a Reset > Adjust < Move ' Return
mMove " Select ' Return
Κανάλι επιστροφής ήχου (ARC)
Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο της τηλεόρασης από
τα ηχεία ενός συστήματος οικιακού κινηματογράφου
χρησιμοποιώντας μόνο ένα καλώδιο HDMI.
• Off: Απενεργοποίηση της λειτουργίας Κανάλι
επιστροφής ήχου.
• Auto : Ακρόαση του ήχου της τηλεόρασης από τα
ηχεία ενός συστήματος οικιακού κινηματογράφου,
αν η τηλεόραση είναι συμβατή με τη λειτουργία
Κανάλι επιστροφής ήχου.
``
Αυτή η επιλογή δεν ενεργοποιείται εάν επιλέξετε OK.
Για να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή,
ενεργοποιήστε την εντολή DivX(R) Deactivation
(Απενεργοποίηση DivX(R)).
Ακόμα κι αν εκτελέσετε επαναφορά του συστήματος,
οι ρυθμίσεις Εγγραφής DivX δεν θα μηδενιστούν.
Απενεργοποίηση DivX(R)
Επιλέξτε αυτή την εντολή για λήψη ενός νέου
κωδικού εγγραφής.
Ελληνικά
23
Ρύθμιση
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Επιλογή ηχείων
Ρύθμιση
Γλώσσα
Μπορείτε να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα
για το μενού στην οθόνη, το μενού δίσκου κλπ.
Γλώσσα
ενδείξεων
οθόνης
Μενού
δίσκου
Ήχος
Υπότιτλοι
Επιλέξτε μια γλώσσα για προβολή
στην οθόνη.
Επιλέξτε μια γλώσσα για προβολή
του μενού δίσκου.
Επιλέξτε μια γλώσσα για τον ήχο
δίσκου.
Επιλέξτε μια γλώσσα για τους
υπότιτλους δίσκου.
Αλλαγή κωδικού πρόσβασης
Κάντε την επιλογή Αλλαγή και εισαγάγετε τον
τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης για τη ρύθμιση του
γονικού ελέγχου χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά
κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.
Settings
Display
Parental Rating : Off
Audio
Password : Change Language
Security
Support
m Move
a Γ ια να επιλέξετε κάποια άλλη γλώσσα,
επιλέξετε ΑΛΛΕΣ στα Μενού δίσκου, Ήχος,
Υπότιτλοι και εισαγάγετε τον κωδικό γλώσσας
για τη χώρα σας (ανατρέξτε στη σελίδα 35).
a Δεν μπορείτε να επιλέξετε ΑΛΛΕΣ στο μενού
γλώσσας ενδείξεων οθόνης.
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
``
Η επιλεγμένη γλώσσα θα εμφανιστεί μόνο αν
υποστηρίζεται στο συγκεκριμένο δίσκο.
Ασφάλεια
Η λειτουργία γονικού ελέγχου είναι διαθέσιμη όταν
αναπαράγετε δίσκους DVD που περιέχουν
αξιολόγηση, η οποία σας βοηθά να ελέγχετε τους
τύπους δίσκων DVD που παρακολουθεί η οικογένειά
σας. Κάθε δίσκος διαθέτει έως και 8 επίπεδα
αξιολόγησης.
Γονικός χαρακτηρισμός
Επιλέξτε το επίπεδο αξιολόγησης που θέλετε να
ρυθμίσετε.
Ένας μεγαλύτερος αριθμός υποδεικνύει ότι το
πρόγραμμα προορίζεται αποκλειστικά για ενήλικες. Για
παράδειγμα, αν επιλέξετε έως και Επίπεδο 6, οι δίσκοι
που περιέχουν επίπεδο 7 και 8 δεν θα αναπαράγονται.
Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και, έπειτα,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
- Ο κωδικός πρόσβασης έχει ρυθμιστεί ως προεπιλογή
στο "0000".
- Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, θα μεταβείτε στην
προηγούμενη οθόνη.
24
Ελληνικά
▶
System
" Select
' Return
Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης
1. Αφαιρέστε το δίσκο.
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ (@)
στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα ή
περισσότερα. Όλες οι ρυθμίσεις θα
επανέλθουν στις εργοστασιακές τιμές τους.
Υποστήριξη
Πληροφορίες προϊόντος
Παρέχονται οι πληροφορίες που αφορούν το προϊόν,
όπως ο κωδικός μοντέλου, η έκδοση του λογισμικού κ.
λπ.
04
Αναπαραγωγή CD ήχου (CD-DA)/MP3/WMA
1. Π
ατήστε το κουμπί ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ (^).
BA
2. Τοποθετήστε προσεκτικά έναν δίσκο στη
θήκη δίσκου, με την ετικέτα του δίσκου
στραμμένη προς τα επάνω.
Track01
1/17
3. Πατήστε το κουμπί ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ (^) για να κλείσετε τη θήκη
δίσκου.
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
``
``
``
``
Λειτουργία συνέχισης: Όταν διακόπτετε την
αναπαραγωγή κάποιου δίσκου, το προϊόν
θυμάται σε ποιο σημείο τη διακόψατε, οπότε
όταν πατήσετε και πάλι το κουμπί
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ θα συνεχίσει από το σημείο
όπου σταμάτησε η αναπαραγωγή. (Αυτή η
λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο με δίσκους
DVD).
Πατήστε δύο φορές το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ κατά
τη διάρκεια της αναπαραγωγής για να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία συνέχισης.
Αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί στο προϊόν ή
στο τηλεχειριστήριο για περισσότερα από 3
λεπτά όταν το προϊόν βρίσκεται σε τρόπο
λειτουργίας παύσης αναπαραγωγής, αυτό θα
μεταβεί σε τρόπο λειτουργίας διακοπής.
Η αρχική οθόνη ενδέχεται να φαίνεται
διαφορετική, ανάλογα με το περιεχόμενο του
δίσκου.
Οι πειρατικοί δίσκοι δεν αναπαράγονται σε
αυτό το προϊόν, επειδή πρόκειται για
παραβίαση των συστάσεων του CSS (Σύστημα
κωδικοποίησης περιεχομένου: ένα σύστημα
προστασίας από την αντιγραφή).
a Αν πατηθεί ένα μη έγκυρο κουμπί,
εμφανίζεται το εικονίδιο .
Λειτουργία προφύλαξης οθόνης
τηλεόρασης/εξοικονόμησης ενέργειας
• Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για περισσότερο
από 5 λεπτά σε τρόπο λειτουργίας Stop (Διακοπή)
ή Play (music) [Αναπαραγωγή (μουσική)], θα
ενεργοποιηθεί η προφύλαξη οθόνης.
• Εάν το προϊόν αφεθεί σε λειτουργία προφύλαξης
οθόνης για περισσότερο από 20 λεπτά τότε
αυτόματα θα τεθεί εκτός λειτουργίας. (Εξαίρεση
γίνεται κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής)
0:15 / 3:59
Function DVD/CD
Repeat Play Mode
1. Τοποθετήστε ένα CD ήχου (CD-DA) ή έναν δίσκο
MP3 στη θήκη δίσκου.
• Στα CD ήχου, το πρώτο κομμάτι
αναπαράγεται αυτόματα.
- Πατήστε τα κουμπιά [] για μετάβαση
στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
• Για έναν δίσκο ΜΡ3/WMA, πατήστε τα
κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Μουσική
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
- Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο και
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
- Πατήστε τα κουμπιά [] για μετάβαση
στην προηγούμενη/επόμενη σελίδα.
2. Πατήστε το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ (@) για διακοπή
της αναπαραγωγής.
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
``
``
``
``
Ορισμένα CD με αρχεία MP3/WMA ενδέχεται να
μην αναπαράγονται, ανάλογα με τον τρόπο
λειτουργίας εγγραφής.
Ο πίνακας περιεχομένων ενός CD με αρχεία MP3
ποικίλλει, ανάλογα με τη μορφή των κομματιών
MP3/WMA που είναι εγγεγραμμένα στο δίσκο.
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων
WMA-DRM.
Κατά την αναπαραγωγή MP3/WMA/CD, το
αριθμητικό πλήκτρο δεν λειτουργεί.
Ελληνικά
25
Βασικές λειτουργίες
Αναπαραγωγή δίσκου
Βασικές λειτουργίες
Αναπαραγωγή αρχείων JPEG
Χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής
Οι εικόνες που έχουν καταγραφεί με ψηφιακή
φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα ή τα αρχεία
JPEG σε έναν υπολογιστή μπορούν να αποθηκευτούν
σε ένα CD και, στη συνέχεια, να αναπαραχθούν με
αυτό το προϊόν.
1. Τοποθετήστε έναν δίσκο JPEG στη θήκη δίσκου.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Photo
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το
φάκελο που θέλετε να αναπαράγετε και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τη
φωτογραφία που θέλετε να αναπαράγετε και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
• Αναπαράγεται το επιλεγμένο αρχείο και ξεκινά η
παρουσίαση διαφανειών.
• Για να διακόψετε την παρουσίαση διαφανειών,
πατήστε το κουμπί ΠΑΥΣΗΣ (#).
• Μπορείτε να προβάλλετε το προηγούμενο/
επόμενο αρχείο, πατώντας τα κουμπιά ◄,►
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας παρουσίασης.
Αναζήτηση προς τα εμπρός/πίσω
dBAD
Πατήστε τα κουμπιά () για τη λειτουργία
αναζήτησης.
(
1➞(2➞(3➞(4
) 1 ➞ ) 2 ➞ ) 3 ➞ ) 4
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
``
Στον τρόπο λειτουργίας αναζήτησης δεν
ακούγεται κανένας ήχος.
``
Η αναζήτηση αναπαραγωγής παράγει ήχο
μόνον κατά την αναζήτηση σε ταχύτητα )1
και )2. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη
μόνον για το CD-DA.
Παράλειψη σκηνών/τραγουδιών
dBAD
ROOT
JPEG 1
Πατήστε τα κουμπιά ().
• Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής, αναπαράγεται το
προηγούμενο ή το επόμενο κεφάλαιο, κομμάτι
ή κατάλογος (αρχείο).
• Δεν μπορείτε να κάνετε παράλειψη πολλαπλών
κεφαλαίων στη σειρά.
JPEG 2
JPEG 3
642 X 352
2010/01/01
Function DVD/CD
Pages
Return
Λειτουργία περιστροφής
Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση
G
Πατήστε το ΠΡΑΣΙΝΟ (B) ) ή το ΚΙΤΡΙΝΟ(C) κουμπί
στον τρόπο λειτουργίας ΠΑΥΣΗΣ
• ΡΆΣΙΝΟ(B) κουμπί : Περιστροφή 90 μοίρες
αριστερόστροφα.
• ΚΙΤΡΙΝΟ(C) κουμπί : Περιστροφή 90 μοίρες
δεξιόστροφα.
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
``
Οι μέγιστες τιμές ανάλυσης που υποστηρίζονται
από αυτό το προϊόν είναι 5120 x 3480 (ή 19,0
MPixel) για τυπικά αρχεία JPEG και 2048 x
1536 (ή 3,0 MPixel) για προοδευτικά αρχεία
εικόνας.
26
Ελληνικά
dD
Πατήστε το κουμπί ΠΑΥΣΗΣ (#) και, στη συνέχεια,
το κουμπί ) για αναπαραγωγή σε αργή κίνηση.
d
D
*1 ➞*2 ➞*3
*1 ➞*2 ➞*3
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
``
``
Στον τρόπο λειτουργίας αργής αναπαραγωγής δεν
ακούγεται ήχος.
Η αργή αναπαραγωγή προς τα πίσω δεν λειτουργεί.
7
8
9
DSP /EQ
0
04
Χρήση του μενού τίτλου
MUTE
dD
μπορείτε να προβάλετε τον τίτλο κάθε ταινίας.
1. Κατά την αναπαραγωγή,
πατήστε
DISC MENU
MENU
το κουμπί TITLE MENU του
τηλεχειριστηρίου.
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
TITLE MENU
2. Πατήστε τα κουμπιά TOOLS
▲▼◄► για
να κάνετε την επιθυμητή επιλογή
και, στη συνέχεια, πατήστε τοPOWER
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Στον τρόπο λειτουργίας βηματικής
αναπαραγωγής δεν ακούγεται ήχος.
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
``
Λειτουργία παράλειψης 5 λεπτώνPOWER
D
DVD RECEIVER/TV
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το
κουμπί ◄, ►.
1
• Η αναπαραγωγή προχωρά 5 λεπτά εμπρός
όποτε πατάτε το κουμπί ►.
4
• Η αναπαραγωγή προχωρά 5 λεπτά πίσω όποτε
πατάτε το κουμπί ◄.
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
``
d
TUNING
/CH
Στα DVD που περιέχουν πολλαπλούς
REPEATτίτλους,
VOL
Πατήστε το κουμπί ΠΑΥΣΗΣ επανειλημμένα.
• Η εικόνα κινείται προς τα εμπρός ένα καρέ κάθε
φορά που πατάτε το κουμπί κατά τη διάρκεια
της αναπαραγωγής.
``
Βασικές λειτουργίες
Αναπαραγωγή καρέ-καρέ
7
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνον για
DivX που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με το
χρόνο.
INFO
FUNCTION
TV SOURCE
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
FUNCTION με το δίσκο, τα
Ανάλογα
στοιχεία ρύθμισης του
RETURN
EXIT
TV SOURCE
μενού ενδέχεται να διαφέρουν και αυτό το μενού
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο.
TUNER MEMORY MO/ST CD RIPPING
A
SLEEP
B
1
C
2D
3
5
6
Επανάληψη αναπαραγωγής
DIMMER
S . VOL
AUDIO UPSCALE
2
4
P .BASS
dBAD
3
5Επανάληψη
6 δίσκου DVD/DivX
7
8
9
DSP /EQ
Μπορείτε να επαναλάβετε τον τίτλο, το κεφάλαιο
0
8ή την ενότητα
9 (Επανάληψη A-B) του δίσκου DVD/
DivX.
DSP /EQ
0
Repeat OFF
MUTE
UΧρήση του μενού δίσκου
d
VOL
Μπορείτε να προβάλετε τα μενού για τη γλώσσα
ήχου, τη γλώσσα υποτίτλων, το προφίλ κλπ.
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε
το κουμπί DISC MENU του
τηλεχειριστηρίου.
DISC MENU
MUTE
``
RETURN
Ανάλογα με το δίσκο, τα στοιχεία ρύθμισης του
μενού ενδέχεται να διαφέρουν και αυτό το TUNER MEMORY
μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο. A
B
DIMMER
TITLE MENU
INFO
3. Πατήστε
τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
INFO
OFF για επιστροφή στην κανονική
αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
TOOLS
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για
να κάνετε την επιθυμητή επιλογή και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
TUNING
/CH
VOL
REPEAT
1. Κατά την αναπαραγωγή κάποιου
δίσκου
TUNING DVD/DivX, πατήστε το κουμπί
/CH
REPEAT
του τηλεχειριστηρίου.
REPEAT
DISC MENU
MENU
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να
επιλέξετε
τον επιθυμητό τρόπο
MENU
TITLE MENU
λειτουργίας επανάληψης και, στη συνέχεια,
TOOLS
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Z
D
C
S . VOL
MO/ST
RETURN
EXIT
Title ➞ Chapter ➞ A - ➞ Off
EXIT
TUNER MEMORY
MO/ST
CD RIPPING
B
C
D
Title ➞ Folder ➞ All ➞ Off A
CD RIPPING
D
DIMMER
AUDIO UPSCALE
P .BASS
Ελληνικά
S . VOL
27
AUDIO UPSCALE
P .BASS
Βασικές λειτουργίες
Επανάληψη δίσκου CD/MP3
1. Κατά την αναπαραγωγή κάποιου δίσκου
CD/MP3, πατήστε το κουμπί REPEAT
επανειλημμένα για να επιλέξετε τον τρόπο
λειτουργίας επανάληψης που θέλετε.
Προβολή πληροφοριών δίσκου
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
d
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
1/1
;
B
A
;
;
;
2/20
0:05:21
(Απενεργοποίηση επανάληψης ; Επανάληψη
κομματιού ; Επανάληψη όλων ; Τυχαία ;
Επανάληψη ενότητας A-B)
1/1 EN
1/1
Change ``
Η λειτουργία επανάληψης A-B δεν λειτουργεί
με δίσκους DivX, MP3 ή JPEG.
28
Ελληνικά
6
7
8
9
1/6
1/1
1/1 EN
Change MUTE
Select
VOL
1. Κατά την αναπαραγωγή κάποιου δίσκου DVD
ή CD, πατήστε το κουμπί REPEAT του
τηλεχειριστηρίου.
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
5
D
Μπορείτε να αναπαράγετε επανειλημμένα ένα
καθορισμένο τμήμα ενός δίσκου DVD ή CD.
5. Για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή:
Για DVD, πατήστε το κουμπί REPEAT
(ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) και, στη συνέχεια, πατήστε τα
κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε OFF
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ). Για CD, πατήστε το
κουμπί REPEAT (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) για να
επιλέξετε
.
4
0
dB
4. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο σημείο
όπου θέλετε να σταματήσει η επανάληψη
αναπαραγωγής (Β).
3
DSP /EQ
Επανάληψη αναπαραγωγής A-B
3. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο σημείο όπου
θέλετε να αρχίσει η επανάληψη αναπαραγωγής
(Α).
2
Select
;
;
; ;
(Απενεργοποίηση επανάληψης ; Επανάληψη
κομματιού ; Επανάληψη καταλόγου ;
Επανάληψη όλων ; Τυχαία)
2. Για έναν δίσκο DVD, πατήστε τα κουμπιά ▲▼
για να επιλέξετε A-.
Για έναν δίσκο CD, πατήστε επανειλημμένα το
κουμπί REPEAT μέχρι να εμφανιστεί το
.
1
1/1 EN 5.1 CH
DISC MENU
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το
κουμπί TOOLS του
τηλεχειριστηρίου.
TOOLS
REPEAT
MENU
TUNING
/CH
TITLE MENU
INFO
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να
επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο.
RETURN
EXIT
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να αλλάξετε τη
ρύθμιση που επιθυμείτε και, στη συνέχεια,
TUNER MEMORY MO/ST CD RIPPING
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
A
B
C
D
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αριθμητικά
DIMMER
S . VOL
AUDIO UPSCALE
κουμπιά του τηλεχειριστηρίου για να
P .BASS
ελέγξετε κάποιο στοιχείο.
4. Για να εξαφανιστούν οι πληροφορίες δίσκου,
πατήστε και πάλι το κουμπί TOOLS.
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
``
``
``
Αν κάνετε αναπαραγωγή περιεχομένου από το μενού
εργαλείων, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην
είναι ενεργοποιημένες, ανάλογα με το δίσκο.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Dolby Digital ή Pro
Logic, ανάλογα με το δίσκο.
Ορισμένα μενού εργαλείων ενδέχεται να διαφέρουν,
ανάλογα με το δίσκο και τα αρχεία.
04
`` ίτλ.(
) : Για να προσπελάσετε τον επιθυμητό τίτλο
όταν ο δίσκος περιέχει περισσότερους από έναν.
Για παράδειγμα, αν υπάρχουν περισσότερες από μία ταινίες
στο DVD, θα προβληθούν οι τίτλοι όλων των ταινιών.
`` Κεφάλαιο(
) : Οι περισσότεροι δίσκοι
DVD εγγράφονται σε κεφάλαια, έτσι
ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε εύκολα
κάποιο συγκεκριμένο κεφάλαιο.
`` Χρόνος αναπαραγ.( ) : Επιτρέπει την
αναπαραγωγή της ταινίας από τον επιθυμητό χρόνο.
Πρέπει να εισάγετε το χρόνο έναρξης για αναφορά.
Η λειτουργία αναζήτησης χρόνου δεν λειτουργεί σε
ορισμένους δίσκους.
`` Ήχος(
): Αναφέρεται στη γλώσσα της
ηχητικής επένδυσης της ταινίας. Ένας
δίσκος DVD μπορεί να περιέχει έως και 8
διαφορετικές γλώσσες ήχου.
`` Υπότιτλοι(
): Αναφέρεται στις γλώσσες
υποτίτλων που είναι διαθέσιμες στο δίσκο. Θα
έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τη γλώσσα των
υποτίτλων ή, αν προτιμάτε, να απενεργοποιήσετε
την προβολή τους στην οθόνη. Ένας δίσκος DVD
μπορεί να περιέχει έως και 32 γλώσσες υποτίτλων.
`` Γωνία(
): Όταν ένας δίσκος DVD
περιέχει πολλαπλές γωνίες λήψης
κάποιας συγκεκριμένης σκηνής, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία γωνίας
λήψης.
Επιλογή της γλώσσας ήχου
dD
1. Πατήστε το κουμπί TOOLS.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε την
προβολή ΗΧΟΥ ΉΧΟΣ (
).
3. Πατήστε τα κουμπιά _+ για να επιλέξετε την
επιθυμητή γλώσσα ήχου.
• Ανάλογα με τις γλώσσες που είναι εγγεγραμμένες
σε έναν δίσκο DVD, επιλέγεται διαφορετική γλώσσα
ήχου κάθε φορά που θα πατηθεί το κουμπί.
Επιλογή της γλώσσας υποτίτλων
1. Πατήστε το κουμπί TOOLS.
dD
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε την
προβολή ΥΠΌΤΙΤΛΟΙ (
).
3. Πατήστε τα κουμπιά _+ για να επιλέξετε την
επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων.
• Ανάλογα με τις γλώσσες που είναι
εγγεγραμμένες σε έναν δίσκο DVD,
επιλέγεται διαφορετική γλώσσα υποτίτλων
κάθε φορά που θα πατηθεί το κουμπί.
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
``
Ανάλογα με το δίσκο, οι λειτουργίες γλώσσας
υποτίτλων και ήχου ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμες.
Λειτουργία υποτίτλων
D
• Πρέπει να έχετε κάποια πείρα από εξαγωγή και
επεξεργασία βίντεο για να χρησιμοποιήσετε
σωστά αυτή τη δυνατότητα.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
υποτίτλων, αποθηκεύστε το αρχείο υποτίτλων
(*.smi) με το ίδιο όνομα αρχείου με το αρχείο
μέσου DivX (*.avi) μέσα στον ίδιο φάκελο.
Παράδειγμα. Ριζικός κατάλογος Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.
smi
• Το όνομα αρχείου μπορεί να αποτελείται από
έως και 100 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ή 50
χαρακτήρες άπω ανατολής (χαρακτήρες 2 byte
όπως Κορεατικά και Κινέζικα).
• Οι επεκτάσεις των αρχείων υποτίτλων DivX είναι
*.smi, *.sub, *.srt και δεν υποστηρίζονται αρχεία
μεγαλύτερα από 148 kbyte.
Λειτουργία γωνίας
d
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να βλέπετε την
ίδια σκηνή από διαφορετικές γωνίες.
1. Πατήστε το κουμπί TOOLS.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε την
προβολή ΓΩΝΊΑ (
).
3. Πατήστε τα κουμπιά _+ για να επιλέξετε την
επιθυμητή γωνία.
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
``
Η λειτουργία γωνίας λήψης είναι διαθέσιμη μόνο σε
δίσκους στους οποίους έχουν εγγραφεί πολλαπλές
γωνίες λήψης.
Ελληνικά
29
Βασικές λειτουργίες
Μενού κουμπιού TOOLS
Βασικές λειτουργίες
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ
GIGA
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα
της οθόνης στην κύρια μονάδα.
2
Η λειτουργία ήχου GIGA ενισχύει τα μπάσα1και βελτιώνει
τα μπάσα κατά το διπλάσιο, προκειμένου να απολαμβάνετε
ισχυρό, αληθινό ήχο.Η λειτουργία ήχου GIGA
4 θα 5
εφαρμόζεται αποκλειστικά στο υπογούφερ.
Πατήστε το κουμπί DIMMER.
Τρόπος λειτουργίας ήχου
P.BASS
Η λειτουργία MP3 ENHANCE παρέχει
καλύτερη ποιότητα ήχου, αυξάνοντας τη
συχνότητα δειγματοληψίας.
Πατήστε το κουμπί P.BASS.
Πηγή LPCM δύο
καναλιών
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF
Αρχείο MP3
MP3 ENHANCE ON ➞
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
``
Η λειτουργία P.BASS είναι διαθέσιμη μόνο για
πηγές ήχου LPCM δύο καναλιών, όπως MP3, Divx,
CD και WMA.
Η λειτουργία βελτίωσης MP3 είναι διαθέσιμη μόνο
με αρχεία MP3.
7
8
0
MUTE
S/W LEVEL
TUNING
/CH
VOL S/W
Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί
REPEAT
LEVEL στο τηλεχειριστήριο και να
χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά _ ή + για να
DISC MENU
MENU
ρυθμίσετε το επίπεδο του υπογούφερ.
TITLE MENU
Πατήστε το κουμπί S/W LEVEL.
TOOLS
INFO
S.VOL (ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ)
Ρυθμίζει και σταθεροποιεί την ένταση
RETURNτου ήχου,
αν υπάρξει απότομη αλλαγή έντασης κατά την
MEMORY MO/ST
αλλαγή καναλιών ή τη μετάβαση στηνTUNER
επόμενη
A
B
C
σκηνή.
DIMMER
S . VOL
1
• Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί, η
επιλογή αλλάζει ως εξής :
SMART VOLUME ON  SMART VOLUME OFF
Ελληνικά
9
Ο ήχος GIGA λειτουργεί μόνον κατά τη
δικάναλη λειτουργία LPCM.
Πατήστε το κουμπί S.VOL.
30
6
DSP /EQ
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
``
Η λειτουργία P.BASS παρέχει ενίσχυση μπάσων για
υποστήριξη των χαμηλών συχνοτήτων.
``
Πατήστε το κουμπί GIGA.
3
EXIT
CD RIPPING
D
AUDIO UPSCALE
P .BASS
DVD RECEIVER/TV
1
FUNCTION
TV SOURCE
2
4
Τρόπος λειτουργίας Dolby Pro Logic
7 II
• DSP (Επεξεργαστής ψηφιακού σήματος): Οι τρόποι
λειτουργίας DSP έχουν σχεδιαστεί
για
1
2 την 3
προσομοίωση διαφορετικών τύπων ακουστικού
περιβάλλοντος.
4
5
6
• EQ (Ισοστ.): Μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις
POPS, JAZZ, ROCK ή USER (Χρήστη) για
7 με το8είδος της9
βελτίωση του ήχου ανάλογα
DSP /EQ
μουσικής που παίζετε.
Μπορείτε να επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο
λειτουργίας ήχου Dolby Pro Logic II.
SLEEP
Πατήστε το κουμπί
POPS,
JAZZ,
ROCK
MOVIE
Προσφέρει ρεαλισμό στην ηχητική
VOL
επένδυση μιας ταινίας.
Ανάλογα με το είδος της μουσικής,
μπορείτε να επιλέξετε POPS, JAZZ
και ROCK.
MUTE
Μπορείτε να απολαμβάνετε τη
μουσική σύμφωνα με τις δικές σας
TUNING
ρυθμίσεις, μεVOL
την εντολή
/CH
PROLOG
REPEAT
STUDIO
Εάν πατήσετε
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
στοTITLE MENU
DISC MENU
MENU
μενού “EQ:USER” (ΕQ: Χρήστη),
θα εμφανιστεί ένα παράθυρο όπου
μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις
TOOLS
INFO
EQ σύμφωνα με τις προτιμήσεις
σας.
Αποδίδει μια αίσθηση παρουσίας, σαν
να βρίσκεστε σε στούντιο.
RETURN
CLUB
HALL
Αποδίδει καθαρά φωνητικά, σανPνα
.BASS
ακούτε σε αίθουσα συναυλιών.
MOVIE
Αποδίδει την αίσθηση μιας αίθουσας
κινηματογράφου.
CHURCH
Παρέχει την αίσθηση ότι βρίσκεστε
σε καθεδρικό ναό.
DIMMER
OFF
S . VOL
AUDIO UPSCALE
``
TUNING
/CH
REPEAT
Μπορείτε να ακούσετε ήχο πηγής
δύο καναλιών (2CH) σε ήχο 5.1 DISC MENU
καναλιών (5.1CH) surround με όλα τα
ηχεία ενεργά.
MENU
TITLE MENU
INFO
Αποδίδει πολυκαναλικό ήχο surround.
STEREO
Κάντε αυτή την επιλογή για να ακούτε
ήχο μόνο από το εμπρός αριστερό και
TUNER MEMORY
δεξιό ηχείο και το υπογούφερ.
RETURN
A
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
``
``
DIMMER
Όταν επιλέγετε τρόπο λειτουργίας Pro Logic II, συνδέστε
την εξωτερική σας συσκευή στις υποδοχές AUDIO IN (Α
και Δ) του προϊόντος. Αν κάνετε σύνδεση σε μόνο μία
από τις εισόδους (Α ή Δ), δεν μπορείτε να ακούσετε ήχο
surround.
Η λειτουργία Pro Logic II είναι διαθέσιμη
αποκλειστικά σε στερεοφωνικό τρόπο λειτουργίας.
Επιλέξτε για κανονική ακρόαση.
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
``
MUTE
MATRIX
EXIT
Προσομοιώνει τον ήχο ενός
TUNER MEMORY MO/ST CD RIPPING
χορευτικού κλαμπ,
με πολύ δυνατά
A
B
C
D
μπάσα.
9
DSP /EQ
- Ενδέχεται να μην αναπαράγεταιTOOLS
ήχος από κάποιο(α) ηχείο(α),
ανάλογα με το σήμα εισόδου.
“EQ:USER” (ΕQ: Χρήστη).
USER
8
PL II.
Όταν ακούτε μουσική, παράγονται
ηχητικά εφέ που σας δίνουν την
αίσθηση ότι παρακολουθείτε μια
ζωντανή εκτέλεση.
Πατήστε το κουμπί DSP/EQ.
6
0
MUSIC
0
5
Βασικές λειτουργίες
DSP (Επεξεργαστής ψηφιακού σήματος)/EQ
DVD RECEIVER/TV
3
04
POWER
SLEEP
Η λειτουργία DSP/EQ είναι διαθέσιμη
αποκλειστικά σε στερεοφωνική λειτουργία.
Η λειτουργία DSP/EQ δεν είναι διαθέσιμη
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του
σήματος AC3 σε λειτουργία 2.1 καναλιών.
Ελληνικά
31
B
S . VOL
EXIT
MO/ST
CD RIPPIN
C
D
AUDIO UPSCAL
P .BASS
Βασικές λειτουργίες
Ακρόαση ραδιοφώνου
Χρήση των κουμπιών του τηλεχειριστηρίου
1. Πατήστε το κουμπί FUNCTION για να επιλέξετε
FM.
2. Συντονιστείτε στον επιθυμητό σταθμό.
• Συντονισμός στην προεπιλογή 1 : Πρέπει
πρώτα να προσθέσετε μια επιθυμητή
συχνότητα ως προεπιλογή. Πατήστε το κουμπί
ΔΙΑΚΟΠΗΣ (@) για να επιλέξετε PRESET
(Προεπιλογή) και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί TUNING/CH
(
) για να επιλέξετε τον προεπιλεγμένο
σταθμό.
• Μη αυτόματος συντονισμός : Πατήστε το
κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ (@) για να επιλέξετε MANUAL
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί TUNING/
CH (
) για να συντονιστείτε σε μια
χαμηλότερη ή υψηλότερη συχνότητα.
• Αυτόματος συντονισμός : Πατήστε το κουμπί
ΔΙΑΚΟΠΗΣ (@) για να επιλέξετε MANUAL και,
στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το κουμπί
TUNING/CH (
) για αυτόματη αναζήτηση
στη ζώνη συχνοτήτων.
Ρύθμιση μονοφωνικού/στερεοφωνικού ήχου
Πατήστε το κουμπί MO/ST.
• Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, ο
ήχος αλλάζει μεταξύ STEREO και
MONO.
• Σε χώρους με κακή λήψη, επιλέξτε
MONO για καθαρή μετάδοση χωρίς
παρεμβολές.
Προσυντονισμός σταθμών
Παράδειγμα : Αποθήκευση της συχνότητας FM
89.10 στη μνήμη
1. Πατήστε το κουμπί FUNCTION για να
επιλέξετε FM.
2. Πατήστε το κουμπί TUNING/CH (
)
για να επιλέξετε <89.10>.
3. Πατήστε το κουμπί TUNER MEMORY.
• Ο αριθμός αναβοσβήνει στην οθόνη.
4. Πατήστε τα κουμπιά TUNING/CH (
) για να
επιλέξετε τον αριθμό προσυντονισμένης συχνότητας.
• Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 1 και 15
προσυντονισμένων συχνοτήτων.
32
Ελληνικά
5. Πατήστε και πάλι το κουμπί TUNER MEMORY.
• Πατήστε το κουμπί TUNER MEMORY προτού ο
αριθμός εξαφανιστεί από την οθόνη.
• Ο αριθμός εξαφανίζεται από την οθόνη και ο
σταθμός αποθηκεύεται στη μνήμη.
6. Για να προσυντονίσετε κάποιο άλλο σταθμό,
επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5.
05
Αναπαραγωγή αρχείων μέσων με
χρήση της δυνατότητας USB Host
Μπορείτε να απολαύσετε αρχεία μέσων, όπως
φωτογραφίες, ταινίες και μουσική που έχουν
αποθηκευτεί σε συσκευές αναπαραγωγής MP3,
συσκευές μνήμης USB ή ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές, σε βίντεο υψηλής ποιότητας με ήχο 5.1
καναλιών, συνδέοντας τη συσκευή αποθήκευσης στη
θύρα USB του προϊόντος.
5V 500mA
1. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB στην
πρόσοψη του προϊόντος.
2. Πατήστε το κουμπί FUNCTION για να επιλέξετε
USB.
• Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη USB και,
στη συνέχεια, εξαφανίζεται.
3. Πατήστε τα κουμπιά _+ για να επιλέξετε βίντεο,
φωτογραφίες ή μουσική.
- Επιλέξτε ένα αρχείο για αναπαραγωγή.
Ασφαλής αφαίρεση της συσκευής USB
Για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στη
μνήμη που έχει αποθηκευτεί στη συσκευή USB,
εκτελέστε τη διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης
προτού αποσυνδέσετε το καλώδιο USB.
• Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C)
- Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα
REMOVE.
• Αφαιρέστε το καλώδιο USB.
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
``
``
Για να ακούσετε αρχεία μουσικής με ήχο 5.1
καναλιών, πρέπει να ρυθμίσετε τον τρόπο
λειτουργίας Dolby Pro Logic II σε Matrix.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 31)
Στον τρόπο λειτουργίας USB, δεν έχετε τη
δυνατότητα να αλλάξετε την ανάλυση ή να
χρησιμοποιήσετε το μενού ΡΥΘΜΙΣΗ αν δεν
είναι συνδεδεμένη στη θύρα USB καμία
συσκευή USB.
Κατά την αναπαραγωγή CD-DA (Compact Disc Digital Audio) με τη
χρήση της λειτουργίας εγγραφής μέσω USB ή την ακρόαση
ραδιοφωνικών σταθμών FM ή τη λήψη πηγής ήχου από εξωτερική
συσκευή, μπορείτε να εκτελέσετε εγγραφή της πηγής ήχου στη
μνήμη USB.
Π.χ.) εγγραφή μέσω USB του περιεχομένου ήχου CD-DA
1. Συνδέστε τη συσκευή USB στο προϊόν σας.
2. Τοποθετήστε το CD ήχου (δίσκο CD-DA) στη θήκη
δίσκου CD.
3. Πατήστε το κουμπί USB REC στο
τηλεχειριστήριο.
• Για να ξεκινήσει η εγγραφή του τρέχοντος
κομματιού, πατήστε το κουμπί USB REC στο
τηλεχειριστήριο, κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ή της
προσωρινής διακοπής ενός κομματιού.
• Για εγγραφή ολόκληρου του CD, πατήστε παρατεταμένα το
κουμπί USB REC στο τηλεχειριστήριο.
- Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "FULL RECORDING"
(ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗ) και η εγγραφή ξεκινά.
4. Πατήστε το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ (@) για τερματισμό της
εγγραφής.
• Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή ενός δίσκου CD μέσω USB,
στη μονάδα USB θα βρείτε έναν νέο φάκελο με το όνομα
“RECORDING” (Εγγραφή). Τα περιεχόμενα θα
αποθηκευθούν στο φάκελο σε μορφή MP3.
• Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή ραδιοφωνικών εκπομπών
FM ή πηγής AUX μέσω USB, στη μονάδα USB θα βρείτε
έναν νέο φάκελο με το όνομα “TUNER RECORDING ή AUX
RECORDING” (Εγγραφή ραδιοφωνικών εκπομπών ή
Εγγραφή από βοηθητική πηγή). Τα περιεχόμενα θα
αποθηκευθούν στο φάκελο σε μορφή MP3.
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
``
``
``
``
``
``
``
Να μην αποσυνδέετε τη σύνδεση USB ή το καλώδιο
ρεύματος κατά τη διάρκεια της εγγραφής USB. Διαφορετικά,
μπορεί να προκληθεί ζημιά στα δεδομένα. Για να διακοπεί η
εγγραφή USB, πατήστε το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ και
αποσυνδέστε τη συσκευή USB, αφού το σύστημα τερματίσει
εντελώς την αναπαραγωγή του CD.
Αν αποσυνδέσετε τη σύνδεση USB κατά τη διάρκεια της
εγγραφής USB, το σύστημα θα απενεργοποιηθεί και δεν θα
έχετε τη δυνατότητα διαγραφής του εγγεγραμμένου αρχείου.
Εάν συνδέσετε τη συσκευή USB στο σύστημα κατά τη
διάρκεια αναπαραγωγής ενός CD, το σύστημα σταματά
προσωρινά και θα εκτελέσει και πάλι αναπαραγωγή
Εάν η διάρκεια της εγγραφής είναι μικρότερη από 5
δευτερόλεπτα, ενδέχεται να μην δημιουργηθεί αρχείο εγγραφής.
Η εγγραφή USB λειτουργεί μόνον εάν η συσκευή USB έχει
μορφοποιηθεί στο σύστημα αρχείων FAT. (Το σύστημα
αρχείων NTFS δεν υποστηρίζεται.)
Δεν θα γίνεται έξοδος σήματος ήχου κατά τη διάρκεια της
εγγραφής του δίσκου CD μέσω USB.
Εάν η επιλογή Speaker (Ηχείο) οριστεί σε TV Speaker (Ηχείο
τηλεόρασης), η λειτουργία εγγραφής USB δεν υποστηρίζεται.
Ελληνικά
33
Υπηρεσίες δικτύου
Εγγραφή μέσω USB
Λειτουργία USB
Άλλες πληροφορίες
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα όταν αυτό το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά. Αν το πρόβλημα που
αντιμετωπίζετε δεν αναφέρεται παρακάτω ή αν οι παρακάτω οδηγίες δεν βοηθούν, απενεργοποιήστε το
προϊόν, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο ή Κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.
Σύμπτωμα
Έλεγχος/Επίλυση
Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του
δίσκου.
• Το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο καλά στην πρίζα;
• Απενεργοποιήστε το προϊόν και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το και
πάλι.
Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά.
• Ελέγξτε τον αριθμό περιοχής του δίσκου DVD.
Οι δίσκοι DVD που έχουν αγοραστεί στο εξωτερικό ενδέχεται να μην
αναπαράγονται.
• Οι δίσκοι CD-ROM και DVD-ROM δεν αναπαράγονται σε αυτό το
προϊόν.
• Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο αξιολόγησης είναι σωστό.
Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά αμέσως μόλις
πατηθεί το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης.
• Μήπως χρησιμοποιείτε έναν παραμορφωμένο δίσκο ή έναν δίσκο με
γρατζουνιές στην επιφάνειά του;
• Σκουπίστε το δίσκο για να τον καθαρίσετε.
Δεν παράγεται ήχος.
• Δεν ακούγεται ήχος κατά την ταχεία αναπαραγωγή, την αργή
αναπαραγωγή και τη βηματική αναπαραγωγή.
• Τα ηχεία είναι συνδεδεμένα σωστά; Προσαρμόστηκαν σωστά οι
ρυθμίσεις ηχείων;
• Έχει υποστεί μεγάλη ζημιά ο δίσκος;
Μπορεί να ακουστεί ήχος μόνο από
μερικά ηχεία, όχι και από τα 6.
• Σε ορισμένους δίσκους DVD, παράγεται ήχος μόνο από τα εμπρός
ηχεία.
• Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι συνδεδεμένα σωστά.
• Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
• Όταν ακούτε έναν δίσκο CD, ραδιόφωνο ή τηλεόραση, παράγεται
ήχος μόνο από τα εμπρός ηχεία. Επιλέξτε "PROLOG" πατώντας το
PL II (Dolby Pro Logic II) στο τηλεχειριστήριο για να χρησιμοποιήσετε
και τα έξι ηχεία.
Δεν παράγεται ήχος Dolby Digital 5.1
CH Surround.
• Υπάρχει η σήμανση "Dolby Digital 5.1 CH" επάνω στο δίσκο; Ο ήχος
Dolby Digital 5.1 CH Surround παράγεται μόνο αν ο δίσκος έχει
εγγραφεί με ήχο 5.1 καναλιών.
• Έχει ρυθμιστεί σωστά η γλώσσα ήχου σε Dolby Digital 5.1-CH στην
οθόνη πληροφοριών;
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
• Χρησιμοποιείται το τηλεχειριστήριο εντός του εύρους λειτουργίας
γωνίας και απόστασης;
• Μήπως έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες;
• Έχετε επιλέξει τη σωστή λειτουργία(ΔΕΚΤΗΣ DVD/TV);
• Ο δίσκος περιστρέφεται, αλλά δεν
προβάλλεται εικόνα.
• Η τηλεόραση είναι αναμμένη;
• Τα καλώδια βίντεο είναι συνδεδεμένα σωστά;
• Μήπως ο δίσκος είναι βρώμικος ή έχει υποστεί ζημιά;
• Ένας δίσκος κακής κατασκευής ενδέχεται να μην αναπαράγεται.
• Η ποιότητα της εικόνας είναι κακή
και η εικόνα τρεμοπαίζει.
Η γλώσσα ήχου και οι υπότιτλοι δεν είναι
διαθέσιμοι.
• Η γλώσσα ήχου και οι υπότιτλοι δεν είναι διαθέσιμοι αν δεν τους
περιέχει ο δίσκος.
Η οθόνη μενού δίσκου/τίτλου δεν
εμφανίζεται, ακόμη και όταν επιλέγεται
η λειτουργία δίσκου/τίτλου.
• Μήπως χρησιμοποιείτε έναν δίσκο που δεν περιέχει μενού;
Ο λόγος πλευρών δεν αλλάζει.
• Μπορείτε να αναπαράγετε δίσκους DVD 16:9 στον τρόπο λειτουργίας
16:9 ΕΥΡΕΙΑ, 4:3 ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ή 4:3 PAN SCAN, αλλά οι δίσκοι DVD
4:3 προβάλλονται μόνο σε λόγο πλευρών 4:3. Ανατρέξτε στο κάλυμμα
του δίσκου DVD και, στη συνέχεια επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία.
34
Ελληνικά
06
Έλεγχος/Επίλυση
• Το προϊόν δεν λειτουργεί.
(Παράδειγμα: Η τροφοδοσία
διακόπτεται, το κλειδί της πρόσοψης
δεν λειτουργεί ή ακούγεται κάποιος
περίεργος θόρυβος).
• Κρατήστε πατημένο το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ (@) στο τηλεχειριστήριο
για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, χωρίς τοποθετημένο δίσκο
(λειτουργία επαναφοράς).
• Το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά.
Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης για
το επίπεδο αξιολόγησης.
Δεν λαμβάνω ραδιοφωνικές εκπομπές.
Η χρήση της λειτουργίας ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ θα σβήσει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις.
Μην τη χρησιμοποιήσετε, εκτός αν είναι απαραίτητο.
• Ενώ στην οθόνη του προϊόντος εμφανίζεται το μήνυμα “NO DISC”,
κρατήστε πατημένο το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ (@) του τηλεχειριστηρίου
για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η
ένδειξη “INIT” και όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις
προεπιλεγμένες τιμές τους.
Κατόπιν, πατήστε το κουμπί POWER.
Η χρήση της λειτουργίας ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ θα σβήσει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις.
Μην τη χρησιμοποιήσετε, εκτός αν είναι απαραίτητο.
• Η κεραία είναι συνδεδεμένη σωστά;
• Αν το σήμα εισόδου της κεραίας είναι ασθενές, τοποθετήστε μια
εξωτερική κεραία FM σε κάποιο σημείο με καλή λήψη.
Λίστα κωδικών γλωσσών
Εισαγάγετε τον κατάλληλο κωδικό αριθμό για την επιλογή ΑΛΛΕΣ στο μενού δίσκου, ήχου και υπότιτλων.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 24).
Κωδικός
Γλώσσα
Κωδικός
Κωδικός
Γλώσσα
Κωδικός
1027
Κωδικός
Γλώσσα
Afar
1142
Greek
1239
Interlingue
Γλώσσα
1345
Κωδικός
Malagasy
Γλώσσα
1482
Kirundi
1527
Γλώσσα
1028
Abkhazian
1144
English
1245
Inupiak
1347
Maori
1483
Romanian
1528
Thai
1032
Afrikaans
1145
Esperanto
1248
Indonesian
1349
Macedonian
1489
Russian
1529
Tigrinya
Turkmen
Tajik
1039
Amharic
1149
Spanish
1253
Icelandic
1350
Malayalam
1491
Kinyarwanda
1531
1044
Arabic
1150
Estonian
1254
Italian
1352
Mongolian
1495
Sanskrit
1532
Tagalog
1045
Assamese
1151
Basque
1257
Hebrew
1353
Moldavian
1498
Sindhi
1534
Setswana
1051
Aymara
1157
Persian
1261
Japanese
1356
Marathi
1501
Sangro
1535
Tonga
1052
Azerbaijani
1165
Finnish
1269
Yiddish
1357
Malay
1502
Serbo-Croatian
1538
Turkish
1053
Bashkir
1166
Fiji
1283
Javanese
1358
Maltese
1503
Singhalese
1539
Tsonga
1057
Byelorussian
1171
Faeroese
1287
Georgian
1363
Burmese
1505
Slovak
1540
Tatar
1059
Bulgarian
1174
French
1297
Kazakh
1365
Nauru
1506
Slovenian
1543
Twi
1060
Bihari
1181
Frisian
1298
Greenlandic
1369
Nepali
1507
Samoan
1557
Ukrainian
1069
Bislama
1183
Irish
1299
Cambodian
1376
Dutch
1508
Shona
1564
Urdu
1066
Bengali;
Bangla
1186
Scots Gaelic
1300
Canada
1379
Norwegian
1509
Somali
1572
Uzbek
1067
Tibetan
1194
Galician
1301
Korean
1393
Occitan
1511
Albanian
1581
Vietnamese
1070
Breton
1196
Guarani
1305
Kashmiri
1403
(Afan) Oromo
1512
Serbian
1587
Volapuk
1079
Catalan
1203
Gujarati
1307
Kurdish
1408
Oriya
1513
Siswati
1613
Wolof
1093
Corsican
1209
Hausa
1311
Kirghiz
1417
Punjabi
1514
Sesotho
1632
Xhosa
1097
Czech
1217
Hindi
1313
Latin
1428
Polish
1515
Sundanese
1665
Yoruba
1103
Welsh
1226
Croatian
1326
Lingala
1435
Pashto, Pushto
1516
Swedish
1684
Chinese
1105
Danish
1229
Hungarian
1327
Laothian
1436
Portuguese
1517
Swahili
1697
Zulu
1109
German
1233
Armenian
1332
Lithuanian
1463
Quechua
1521
Tamil
1130
Bhutani
1235
Interlingua
1334
Latvian,
Lettish
1481
RhaetoRomance
1525
Tegulu
Ελληνικά
35
Άλλες
πληροφορίες
Other Information
Σύμπτωμα
Άλλες πληροφορίες
Προδιαγραφές
Γενικά
Δέκτης FM
Βάρος
Διαστάσεις
Θερμοκρασία λειτουργίας
Υγρασία λειτουργίας
Λόγος σήματος προς θόρυβο
Ευαισθησία
Συνολική αρμονική
παραμόρφωση
HDMI
Ταχύτητα ανάγνωσης : 3.49 ~ 4.06 m/sec.
Χρόνος αναπαραγωγής κατά προσέγγιση (δίσκος μίας όψης
και μονής στρώσης): 135 λεπτά.
Ταχύτητα ανάγνωσης : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής : 74 min.
Ταχύτητα ανάγνωσης : 4.8 ~ 5.6 m/sec.
Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής : 20 min.
576i(480i)
1 κανάλι: 1.0 Vp-p (φορτίο 75 Ω)
1080p, 1080i, 720p, 576p(480p)
Έξοδος εμπρός ηχείου
35W x 2(3Ω)
Έξοδος κεντρικού ηχείου
95W(3Ω)
Έξοδος surround ηχείου
35W x 2(3Ω)
Έξοδος υπογούφερ
95W(3Ω)
Εύρος συχνοτήτων
20Hz~20KHz
Λόγος ήχου/θορύβου
65dB
Διαχωρισμός καναλιών
60dB
Ευαισθησία εισόδου
(AUX)800mV
DVD (Digital Versatile Disc)
Δίσκος
CD: 12 cm (COMPACT DISC)
CD: 8 cm (COMPACT DISC)
Έξοδος βίντεο
Βίντεο/Ήχος
Ενισχυτής
2.04 Kg
430 (Π) x 61 (Υ) x 230 (Β) mm
+5°C~+35°C
10 % έως 75 %
60 dB
10 dB
1%
Σύνθετο σήμα βίντεο
*: Ονομαστική τιμή προδιαγραφών
-Η
εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις προδιαγραφές χωρίς
ειδοποίηση.
- Οι τιμές βάρους και διαστάσεων είναι κατά προσέγγιση.
- Το σχέδιο και οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
- Για την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στο προϊόν.
36
Ελληνικά
06
Σύστημα ηχείων
Σύνθετη αντίσταση
Εύρος συχνοτήτων
Στάθμη πίεσης ήχου εξόδου
Ηχείο
Σύστημα ηχείων 5.1 καναλιών
Εμπροσ
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Surround
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Κεντρικο
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Ονομαστική τιμή εισόδου 35W
35W
95W
Μέγιστη τιμή εισόδου
70W
70W
190W
Εμπροσ : 77 x 107 x 68 mm
Surround : 77 x 107 x 68 mm
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Κεντρικο : 228 x 77 x 70 mm
Υπογουφερ : 154 x 299 x 285 mm
Εμπροσ : 0,3 Kg, Center : 0,46 Kg
Βάρος
Surround : 0,32 Kg, Υπογουφερ : 2,89 Kg
Υπογουφερ
3Ω
20Hz~160Hz
88dB/W/M
95W
190W
HT-E355
Σύστημα ηχείων
Σύνθετη αντίσταση
Εύρος συχνοτήτων
Στάθμη πίεσης ήχου εξόδου
Ηχείο
Σύστημα ηχείων 5.1 καναλιών
Εμπροσ
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Ονομαστική τιμή εισόδου 35W
Μέγιστη τιμή εισόδου
70W
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Βάρος
Surround
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Κεντρικο
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Υπογουφερ
3Ω
20Hz~160Hz
88dB/W/M
35W
70W
95W
190W
95W
190W
Εμπροσ/Surround : 89 x 1053 x 63 mm (βάση στηρίγματος : 229 x 229)
Κεντρικο : 228 x 77 x 70 mm
Υπογουφερ : 154 x 299 x 285 mm
Εμπροσ/Surround : 2,93 Kg, Κεντρικο : 0,49 Kg Υπογουφερ : 2,89 Kg
Ελληνικά
37
Άλλες
πληροφορίες
Other Information
HT-E350
Άδεια χρήσης OpenSSL
Το OpenSSL toolkit διέπεται από διπλή άδεια χρήσης, δηλαδή υπόκειται και στις προϋποθέσεις της Άδειας χρήσης του
OpenSSL, ενώ ισχύει για το σετ εργαλείων και η αρχική άδεια χρήσης SSLeay. Ανατρέξτε παρακάτω για τα πρωτότυπα
κείμενα των αδειών χρήσης. Στην πραγματικότητα, και οι δύο άδειες χρήσης είναι άδειες ανοιχτού κώδικα τύπου BSD. Για
να ενημερωθείτε σχετικά με θέματα που αφορούν άδειες χρήσης για το OpenSSL, επικοινωνήστε στη διεύθυνση opensslcore@openssl.org.
Άδεια χρήσης OpenSSL
Πνευματικά δικαιώματα (c) 1998-2007 The OpenSSL Project. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η επαναδιανομή και χρήση, σε μορφή πηγαίου και δυαδικού κώδικα, με ή χωρίς τροποποίηση, επιτρέπονται με την
προϋπόθεση ότι ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Σε περιπτώσεις αναδιανομής του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρείται η παραπάνω δήλωση περί πνευματικών
δικαιωμάτων, αυτή η λίστα προϋποθέσεων, καθώς και η παρακάτω δήλωση αποποίησης δικαιωμάτων.
2. Σε περιπτώσεις αναδιανομής σε μορφή δυαδικού κώδικα, η παραπάνω δήλωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, η
παρούσα λίστα προϋποθέσεων, καθώς και η παρακάτω δήλωση αποποίησης, θα πρέπει να αναπαράγεται στο υλικό
τεκμηρίωσης ή/και στο άλλο υλικό που παρέχεται κατά τη διανομή.
3. Όλο το διαφημιστικό υλικό το οποίο αναφέρει τα χαρακτηριστικά ή τη χρήση αυτού του λογισμικού θα πρέπει να
εμφανίζει την παρακάτω δήλωση αναγνώρισης: "Το προϊόν αυτό περιλαμβάνει λογισμικό που έχει αναπτυχθεί από την
OpenSSL Project για χρήση στο OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
4. Οι επωνυμίες "OpenSSL Toolkit" και "OpenSSL Project" δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παροχή έγκρισης ή
την προώθηση προϊόντων που έχουν προέλθει από αυτό το λογισμικό, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση. Για τη
σχετική γραπτή άδεια, επικοινωνήστε στη διεύθυνση openssl-core@openssl.org.
5. Τα προϊόντα που θα προκύψουν από αυτό το λογισμικό απαγορεύεται να ονομάζονται "OpenSSL", ενώ απαγορεύεται
να εμφανίζεται στα ονόματά τους η επωνυμία "OpenSSL", χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσης της OpenSSL
Project.
6. Σε περιπτώσεις αναδιανομής με οποιαδήποτε μορφή, θα πρέπει να διατηρείται η παρακάτω δήλωση: «Το προϊόν αυτό
περιλαμβάνει λογισμικό που έχει αναπτυχθεί από την OpenSSL Project για χρήση στο OpenSSL Toolkit (http://www.
openssl.org/)»
ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΥΤΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ OpenSSL PROJECT ``ΩΣ ΕΧΕΙ'' ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΡΗΤΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η OpenSSL PROJECT ΚΑΙ ΟΙ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ,
ΕΙΔΙΚΗ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ Ή ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΙ ΑΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ
ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΝΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Ή ΕΝ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ
ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΠΩΣ) Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΑΥΤΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΥΤΗΣ.
Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει κρυπτογραφικό λογισμικό, το οποίο έχει γραφτεί από τον Eric Young (eay@cryptsoft.com).
Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό το οποίο έχει γραφτεί από τον Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Πρωτότυπη άδεια χρήσης SSLeay
Πνευματικά δικαιώματα (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Αυτό το πακέτο αποτελεί μια εφαρμογή SSL, η οποία έχει γραφτεί από τον Eric
Young (eay@cryptsoft.com).
Η εφαρμογή έχει γραφτεί προκειμένου να είναι συμβατή με το Netscapes SSL.
Αυτή η βιβλιοθήκη απαλλάσσεται εμπορικής και μη εμπορικής χρήσης, αρκεί να εφαρμόζονται οι παρακάτω διατάξεις. Οι
παρακάτω προϋποθέσεις ισχύουν για το σύνολο του κώδικα που περιέχεται στο υλικό που διανέμεται, κώδικα RC4, RSA,
lhash, DES κ.λπ., και όχι μόνο για τον κώδικα SSL. Η τεκμηρίωση SSL που περιλαμβάνεται στο υλικό που διανέμεται
καλύπτεται από τα ίδια πνευματικά δικαιώματα, με την εξαίρεση ότι ο κάτοχος είναι ο Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
38
Ελληνικά
Άδεια χρήσης OpenSSL
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στον Eric Young και, συνεπώς, απαγορεύεται να αφαιρεθούν οι
Δηλώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων επί του κώδικα. Εάν το πακέτο αυτό χρησιμοποιηθεί σε κάποιο
προϊόν, ο Eric Young θα πρέπει να αναγνωρίζεται ως ο συγγραφέας των μερών της βιβλιοθήκης που θα
χρησιμοποιηθούν. Αυτό μπορεί να γίνει με τη μορφή μηνύματος σε μορφή κειμένου κατά την έναρξη
του προγράμματος ή να συμπεριληφθεί στο υλικό τεκμηρίωσης (ηλεκτρονικής ή σε μορφή κειμένου) που
συνοδεύει το πακέτο.
Η επαναδιανομή και χρήση, σε μορφή πηγαίου και δυαδικού κώδικα, με ή χωρίς τροποποίηση,
επιτρέπονται με την προϋπόθεση ότι ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Σε περιπτώσεις αναδιανομής του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρείται η δήλωση περί πνευματικών
δικαιωμάτων, αυτή η λίστα προϋποθέσεων, καθώς και η παρακάτω δήλωση αποποίησης δικαιωμάτων.
2. Σε περιπτώσεις αναδιανομής σε μορφή δυαδικού κώδικα, η παραπάνω δήλωση περί πνευματικών
δικαιωμάτων, η παρούσα λίστα προϋποθέσεων, καθώς και η παρακάτω δήλωση αποποίησης, θα πρέπει να
αναπαράγεται στο υλικό τεκμηρίωσης ή/και στο άλλο υλικό που παρέχεται κατά τη διανομή.
3. Όλο το διαφημιστικό υλικό το οποίο αναφέρει τα χαρακτηριστικά ή τη χρήση αυτού του λογισμικού θα
πρέπει να εμφανίζει την παρακάτω δήλωση αναγνώρισης:
«Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει κρυπτογραφικό λογισμικό, το οποίο έχει γραφτεί από τον Eric Young (eay@
cryptsoft.com)»
Η λέξη «κρυπτογραφικό» μπορεί να παραλειφθεί, εάν οι ρουτίνες της βιβλιοθήκης που θα χρησιμοποιηθούν
δεν σχετίζονται με κρυπτογράφηση :-).
4. Εάν συμπεριλάβετε κώδικα ειδικό για τα Windows (ή παράγωγο τέτοιου κώδικα) από τον κατάλογο apps
(κώδικα εφαρμογών) πρέπει να συμπεριλάβετε σχετική δήλωση: «Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό
το οποίο έχει γραφτεί από τον Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)»
ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΥΤΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ERIC YOUNG ``ΩΣ ΕΧΕΙ'' ΚΑΙ Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΩΝ
ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.
Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ, ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ,
ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ,
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ Ή ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ
ΚΙ ΑΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΝΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ, ΑΥΣΤΗΡΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Ή ΕΝ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΠΩΣ) Η ΟΠΟΙΑ
ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ
ΕΧΕΙ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΥΤΗΣ.
Οι όροι της άδειας χρήσης και της διανομής για οποιαδήποτε έκδοση ή παράγωγο δημόσιας διάθεσης
αυτού του κώδικα απαγορεύεται να τροποποιηθούν. Δηλαδή, αυτός ο κώδικας δεν μπορεί απλώς να
αντιγραφτεί και να διέπεται από άλλη άδεια διανομής [συμπεριλαμβανομένης της άδειας δημόσιας χρήσης
της GNU].
Ελληνικά
39
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE
Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της SAMSUNG.
Area
` North America
Contact Center 
Web Site
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
Albania
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
` Europe
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Center 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
` CIS
Kazakhstan
` Asia Pacific
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Nigeria
South Africa
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
India
Indonesia
Japan
Malaysia
` Middle East
` Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Code No. AH68-02259B
AH68-01660E
REV: 01
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα επιστροφής
μπαταριών).
Αυτή η σήμανση επάνω στην μπαταρία, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του
προϊόντος δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου
υπάρχει η σχετική σήμανση, τα σύμβολα των χημικών στοιχείων Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία
περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα επίπεδα αναφοράς της Οδηγίας 2006/66
της ΕΚ. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες μπορεί να βλάψουν τη δημόσια υγεία ή το
περιβάλλον.
Προκειμένου να προστατέψετε τους φυσικούς πόρους και να ενισχύσετε την προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης
των υλικών, διαχωρίστε τις μπαταρίες από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τις μέσω του
τοπικού συστήματος δωρεάν επιστροφής μπαταριών.
Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος
(Απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής).
Αυτή η σήμανση επάνω στο προϊόν, στα πρόσθετα εξαρτήματα ή στο έντυπο υλικό υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα
ηλεκτρονικά του πρόσθετα εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να απορρίπτονται
μαζί με οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Για την αποφυγή πιθανής ρύπανσης του
περιβάλλοντος ή κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων, ξεχωρίστε αυτά
τα είδη από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τα υπεύθυνα, για να ενισχύσετε την προσπάθεια
διαρκούς επαναχρησιμοποίησης των υλικών.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με το κατάστημα από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε με την
τοπική κρατική υπηρεσία, για λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο ασφαλούς ανακύκλωσης αυτών των
ειδών.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις
προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς.
Το προϊόν αυτό και τα ηλεκτρικά του πρόσθετα εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται και να απορρίπτεται με
άλλου είδους απορρίμματα.
HT-E350
HT-E355
Sistem Home
Entertainment digital
Manualul utilizatorului
Imaginaţi-vă posibilităţile
Vă mulţumim că aţi achiziţionat acest produs Samsung.
Pentru a beneficia de servicii mai complete,
vă rugăm să vă înregistraţi produsul la.
www.samsung.com/register
Informaţii pentru siguranţă
Avertismente privind siguranţa
PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE).
ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI
CALIFICAT.
ATENŢIE
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEŢI
Simbolul indică “pericol de tensiune” în
interiorul produsului, care prezintă riscul de
electrocutare sau de rănire personală.
ATENŢIE : PENTRU A PREVENI
ELECTROCUTAREA POTRIVIŢI LAMELA
LATĂ A ŞTECHERULUI ÎN PRIZĂ ŞI
INTRODUCEŢI COMPLET.
AVERTISMENT
• Pentru a reduce riscul de incendiu şi de
electrocutare, nu expuneţi aparatul la ploaie sau
umezeală.
ATENŢIE
• Aparatul nu trebuie expus la scurgeri sau stropiri şi
obiectele umplute cu lichide, precum vazele, nu trebuie
plasate pe dispozitiv.
• Priza este utilizată ca dispozitiv de deconectare şi trebuie
să poate fi accesată în orice moment.
• Acest aparat trebuie conectat la o priză AC, cu conectare
de protecţie prin împământare.
• Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să
scoateţi ştecherul, drept urmare priza va fi imediat
funcţională.
2
Română
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
Acest simbol indică instrucţiuni
importante referitoare la produs.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
PRODUS LASER CLASA 1
Acest CD player este clasificat ca produs LASER
CLASA 1.
Utilizarea altor comenzi, reglaje sau a proceduri
decât cele specificate în prezentul manual pot
duce la expunerea periculoasă la radiaţii.
ATENŢIE
• EVITAŢI EXPUNEREA LA RADIAŢII INVIZIBILE GENERATE
DE RAZA LASER, ÎN MOMENTUL DESCHIDERII ŞI AL
ÎMPĂMÂNTĂRII.
Precauţii
• Asiguraţi-vă că sursa dvs. de curent alternativ este în concordanţă cu autocolantul de identificare aflat pe spatele unităţii.
• Instalaţi player-ul în poziţie orizontală, pe un suport solid (mobilă), cu suficient spaţiu în jur pentru ventilaţie (7,5~10 cm).
• Nu aşezaţi produsul pe amplificatoare sau pe alte echipamente care se pot încinge.
Asiguraţi-vă că fantele de ventilaţie nu sunt acoperite.
• Nu aşezaţi nimic pe produs.
• nainte de a muta produsul, asiguraţi-vă că orificiul de introducere a discurilor este gol.
• Pentru a deconecta complet produsul de la sursa de alimentare, scoateţi ştecherul din priză, mai ales dacă nu utilizaţi aparatul o perioadă
de timp îndelungată.
• În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateţi ştecherul din priză. Creşterile de tensiune din cauza descărcărilor
electrice pot duce la defectarea aparatului.
• Nu expuneţi aparatul la acţiunea directă a razelor soarelui sau a altor surse de căldură. Aparatul se poate supraîncălzi şi
defecta.
• Feriţi aparatul de umezeală şi căldură în exces sau de echipamente care generează unde magnetice sau electrice
puternice (de ex. boxe).
• Deconectaţi cablul de alimentare de la priză, dacă aparatul se defectează.
• Aparatul nu este destinat utilizării industriale. Utilizaţi produsul doar în scopuri personale.
• Este posibil să se creeze condens, dacă aparatul sau discul au fost depozitate la temperaturi scăzute. Dacă transportaţi
aparatul pe timpul iernii, aşteptaţi aproximativ 2 ore înainte de utilizare, pentru ca aparatul să ajungă la temperatura
camerei.
• Bateriile utilizate pe acest produs conţin chimicale dăunătoare pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi bateriile împreună cu celelalte reziduuri menajere.
Accesorii
În continuare sunt enumerate accesoriile livrate.
FUNCTION
MUTE
DSP/EQ
2
3
4
5
6
7
8
1
VOL
9
VOL
0
DISC MENU
HOME
TITLE MENU
TUNING
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
AUDIO UPSCALE
P.BASS
A
USB REC
Cablu video
Antenă FM
Manualul utilizatorului
S/W LEVEL TUNING
B
GIGA
C
DIMMER REPEAT
MO/ST
D
TUNER
MEMORY
Telecomandă/Baterii
(dimensiune AAA)
Română
3
Informaţii pentru siguranţă
Precauţii privind manevrarea şi
depozitarea discurilor
Zgârieturile mici de pe suprafaţa discului pot reduce
calitatea sunetului şi a imaginii sau pot duce la saltul
peste sectoarele respective.
Manevraţi discurile cu deosebită atenţie, pentru a nu
le zgâria.
Ţinerea discurilor
• Nu atingeţi suprafaţa de redare a discului.
• Ţineţi discul de margine, pentru a nu lăsa
amprente pe suprafaţa acestuia.
• Nu lipiţi hârtie sau bandă adezivă pe
disc.
Depozitarea discului
• Nu expuneţi la lumina soarelui
• Păstraţi discul într-un loc aerisit şi rece
• Păstraţi discul într-un plic de protecţie.
✎✎NOTĂ
``
``
Nu permiteţi murdărirea suprafeţei discurilor.
Nu introduceţi discuri fisurate sau zgâriate în aparat.
Manevrarea şi depozitarea
discurilor
Dacă murdăriţi sau lăsaţi amprente pe disc, curăţaţi-l
cu un detergent fin diluat cu apă şi ştergeţi cu o cârpă
moale.
• Atunci când curăţaţi discul, mişcarea trebuie să fie
dinspre interior spre exterior.
Se poate forma condens, dacă aerul cald vine în
contact cu piesele rece din aparat. Dacă se formează
condens în player, este posibil ca acesta să nu
funcţioneze corespunzător. Dacă apare această
problemă, scoateţi discul şi lăsaţi aparatul pornit timp
de o oră sau două.
Licenţă
• Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci comerciale înregistrate
ale Dolby Laboratories.
4
Română
• HDMI, sigla HDMI, şi High-Definition Multimedia Interface
reprezintă mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite ale Americii şi în alte
ţări.
• Acest produs conţine tehnologie de protejare a drepturilor de
autor, protejată de brevete SUA şi de alte drepturi privind
proprietatea intelectuală a Rovi Corporation. Este interzisă
demontarea sau dezasamblarea produsului.
• Acest produs utilizează programe software distribuite cu licenţă
Independent JPEG Group.
• Acest produs utilizează programe software distribuite prin OpenSSL
Project.
Copyright
✎✎NOTĂ
``
• DESPRE CLIPURILE VIDEO DIVX: DivX® este un format video
digital creat de DivX, LLC, o filială a Rovi Corporation. Acesta
este un dispozitiv DivX Certified® oficial, care redă materiale
video DivX. Accesaţi divx.com pentru informaţii suplimentare şi
instrumente software pentru conversia fişierelor în format DivX.
• DESPRE CLIPURILE VIDEO DIVX LA CERERE: Acest dispozitiv
DivX Certified® trebuie înregistrat pentru a putea reda conţinut
DivX video la cerere (VOD). Pentru a genera codul de
înregistrare, localizaţi secţiunea DivX VOD din meniul de
configurare al dispozitivului. Accesaţi vod.divx.com pentru a
obţine mai multe informaţii referitoare la finalizarea înregistrării.
• DivX Certified® pentru redarea materialelor video DivX ®,
inclusiv conţinut premium.
• DivX®, DivX Certified® şi siglele asociate sunt mărci comerciale
ale Rovi Corporation sau ale filialelor sale şi sunt utilizate sub
licenţă.
• Acest produs este acoperit de unul sau mai multe dintre
următoarele brevete SUA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.
Protecţia la copiere
• M
ulte discuri DVD sunt codate cu protecţie la copiere. Din
această cauză, trebuie să conectaţi aparatul direct la televizor,
nu la un videocasetofon. Conectarea la un videocasetofon duce
la afişarea unei imagini distorsionate de pe discurile DVD
protejate la copiere.
Cuprins
INFORMAŢII PRIVIND
SIGURANŢA
2
INIŢIERE
7
CONEXIUNI
13
19
Avertismente privind siguranţa
Precauţii
Accesorii
Precauţii privind manevrarea şi depozitarea discurilor
Licenţă
Copyright
Protecţia la copiere
7
7
10
10
11
12
Pictogramele utilizate în manual
Tipuri de discuri şi caracteristicile acestora
Descriere
Panoul frontal
Panoul din spate
Telecomandă
13 Conectarea boxelor
16Conectarea ieşirii Video la televizor
18 Conectarea antenei radio
18 Conectarea semnalului audio de la componente externe
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
22
22
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24 ROMÂNĂ
CONFIGURARE
2
3
3
4
4
4
4
Înainte de a începe (configurare iniţială)
Configurarea meniului Configurare
Afişaj
Dimensiunile televizorului
BD Wise
Rezoluţie
Format HDMI
Semnalul de ieşire video
Audio
Configurarea boxelor
DRC (Dynamic Range Compression)
SINCRONIZAREA AUDIO
Selectare boxe
EQ utilizator
Canal retur audio (ARC)
Sistem
Configurare iniţială
Înregistrare DivX(R)
Dezactivarea DivX(R)
Limbă
Securitate
Clasă de evaluare părinţi
Schimbare parolă
Asistenţă
Informaţii produs
Română
5
Cuprins
FUNCŢII ELEMENTARE
25
25
26
26
30
32
Redarea discurilor
Redarea CD-urilor audio (CD-DA)/MP3/WMA
Redarea fişierelor JPEG
Utilizarea funcţiei de redare
Modul sunet
Audiţia radio
FUNCŢII AVANSATE
33
33
Funcţia USB
Înregistrarea prin USB
ALTE INFORMAŢII
34
35
36
38
Depanare
Listă de coduri de limbi
Specificaţii
Licenţa OpenSSL
25
33
34
• Figurile şi ilustraţiile din acest manual de utilizare sunt furnizate cu scop de referinţă şi pod diferi faţă de imaginea
reală a produsului.
• Poate fi percepută o taxă de administrare în cazul în care
a. primiţi o vizită de la un inginer la solicitarea dvs. şi produsul nu prezintă nicio defecţiune
(respectiv în situaţiile în care nu aţi citi acest manual de utilizare) sau
b. duceţi unitatea la un centru de reparaţii şi produsul nu prezintă nicio defecţiune
(respectiv în situaţiile în care nu aţi citi acest manual de utilizare).
• Suma acestei taxe de administrare vă va fi comunicată înaintea efectuării oricărei lucrări sau vizite.
6
Română
01
Iniţiere
Verificaţi următorii termeni înainte de a citi manualul
de utilizare.
Pictogramă
Termen
Definiţie
DVD
Indică o funcţie disponibilă
pe discurile DVD-Video
sau DVD±R/±RW care au
fost înregistrate şi finalizate
în modul Video.
B
CD
Indică o funcţie disponibilă
pe un CD de date (CD DA,
CD-R/-RW).
A
MP3
Indică o funcţie disponibilă
pentru discurile
CD-R/-RW.
G
JPEG
Indică o funcţie disponibilă
pentru discurile
CD-R/-RW.
D
DivX
!
✎
d
Tipuri de discuri şi caracteristicile acestora
Cod regiune
Aparatul şi discurile sunt codate după regiune. Aceste coduri
regionale trebuie să corespundă pentru a permite redarea
discului. Dacă nu corespund, discul nu va putea fi redat.
Cod
regiune
Zonă
1
S.U.A. teritoriile din S.U.A. şi
Canada
2
Europa, Japonia, Orientul
Mijlociu, Egipt, Africa de Sud,
Groenlanda
3
Ta i w a n , C o re e a , F i l i p i n e ,
Indonezia, Hong Kong
4
Acest lucru implică o
funcţie disponibilă cu
discurile MPEG4.
(DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
Mexic, America de Sud, America
Centrală, Australia, Noua
Zeelandă, Insulele Pacificului,
Caraibe
5
Rusia, Europa de Est, India,
majoritatea Africii, Coreea de
Nord, Mongolia
ATENŢIE
Indică situaţia în care o funcţie
nu mai poate fi activată sau în
care setările au fost anulate.
6
China
NOTĂ
Indică sugestii sau instrucţiuni
pe pagina respectivă, care
ajută la activarea funcţiei.
Comandă
rapidă
Tipul discului
DVD-VIDEO
Această funcţie oferă un
acces direct şi simplu prin
apăsarea butonului de pe
telecomandă.
Română
7
Iniţiere
Pictogramele utilizate în manual
Iniţiere
Tipuri de discuri şi caracteristicile acestora
Tipuri de discuri care pot fi redate
Tipuri şi mărci
(sigle) de discuri
Semnale
înregistrate
Caracteristici
Video DVD
VIDEO
DVD-VIDEO
Formate video DVD-R/
DVD-RW pe DVD
Formate video DVD+R/
DVD+RW pe DVD
AUDIO
AUDIO CD
AUDIO
AUDIO CD
AUDIO-CD
DivX
+
Formate video CD-R/CD-RW
pe AUDIO CD
Formate CD-R/CD-RW pe
DATA CD care conţin
următoarele tipuri de fişiere şi
respectă standardele ISO
9660 LEVEL 1/LEVEL 2, sau
DATA CD
JOLIET (FORMAT EXTINS)
VIDEO
- Fişiere MP3
- Fişiere cu imagini JPEG
- Fişiere video MPEG 4
Formate DVD-ROM/DVD-R/
DVD-RW DVD+R/DVD+RW
pe DATA DV care conţin
următoarele tipuri de fişiere şi
respectă standardele
DATA DVD
UDF(*Universal Disk Format)
- Fişiere MP3
- Fişiere cu imagini JPEG
- Fişiere video MPEG 4
Dispozitiv USB care conţine
următoarele tipuri de fişiere.
Dispozitiv - Fişiere MP3 sau WMA/WMV
USB
- Fişiere cu imagini JPEG
- Fişiere video MPEG 4
8
Română
Nu utilizaţi următoarele tipuri de discuri!
• Discurile LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM şi
DVD-RAM nu pot fi redate pe acest aparat.
Dacă încercaţi să redaţi astfel de discuri, pe ecran
apare mesajul <WRONG DISC FORMAT> (Format
incorect de disc).
• Este posibil ca discurile DVD achiziţionate în alte ţări
să nu poată fi redate pe acest aparat.
Dacă încercaţi să redaţi astfel de discuri, pe ecranul
televizorului apare mesajul <Wrong Region. Please
check Disc.> (Regiune incorectă. Verificaţi discul).
Tipuri şi formate de disc
Produsul nu acceptă fişiere Secure (DRM) Media.
Discuri CD-R
• Este posibil ca unele discuri CD-R să nu poată fi redate
din cauza dispozitivului de înregistrare pe disc
(CD-Recorder sau PC) şi a stării discului.
• Utilizaţi un disc CD-R de 650 MB/74 minute.
Nu utilizaţi discuri CD-R de peste 700 MB/80 minute,
deoarece este posibil ca acestea să nu poată fi redate.
• Este posibil ca unele discuri CD-RW (Rewritable) să nu
poată fi redate.
• Pot fi redate integral doar discurile CD-R care sunt
“finalizate” corespunzător. Dacă sesiunea este închisă,
dar discul este deschis, este posibil să nu puteţi reda
discul integral.
Discuri CD-R MP3
• Numele fişierelor MP3 nu trebuie să conţină spaţii
libere sau caractere speciale (. / = +).
• Utilizaţi discuri înregistrate la o rată de compresie/
decompresie a datelor mai mare de 128 Kbps.
• Pot fi redate doar fişierele cu extensia ".mp3" şi ".
Dacă discul nu este închis, iniţializarea va dura
mai mult şi este posibil să nu poată fi redate toate
fişierele înregistrate.
• Pentru fişierele codate într-un format cu rată de
biţi variabilă (VBR), respectiv fişierele codate cu
rată scăzută de biţi şi rată înaltă de biţi (de ex. 32
Kbps ~ 320 Kbps) sunetul poate fi fragmentat în
timpul redării.
•Pe un CD pot fi redate maxim 500 de melodii.
•Pe un CD pot fi redate maxim 300 de foldere.
Discuri CD-R JPEG
• Într-un folder puteţi stoca maxim 999 de imagini.
• Atunci când redaţi un CD Kodak/Fuji cu imagini, puteţi
vizualiza doar fişierele JPEG din folderul cu poze.
• În cazul discurilor cu poze altele decât CD-urile Kodak/
Fuji, iniţializarea poate dura mai mult sau este posibil
ca discul să nu poată fi redat.
01
• Nu sunt permise actualizările de software pentru
formatele incompatibile.
(Exemplu : QPEL, GMC, rezoluţiile mai mari de
800 x 600 pixeli etc.)
• Dacă un disc DVD-R/-RW nu a fost înregistrat
corespunzător în format DVD Video, nu va putea fi
redat.
Formate acceptate (DivX)
Acest produs acceptă doar următoarele tipuri de
formate media. Dacă nu sunt suportate nici formatele
video şi nici cele audio, este posibil să întâmpinaţi
probleme, cum ar fi imagini întrerupte sau lipsa
sunetului.
Formate video acceptate
Format
Versiuni acceptate
AVI
WMV
DivX3.11~DivX6.8
V1/V2/V3/V7
Formate audio acceptate
Format
Rată de biţi
MP3
80~320kbps
WMA
56~128 kbps
AC3
128~384 kbps
Frecvenţă de
eşantionare
44,1 khz
44,1/48 khz
• Raport dimensiuni : acest aparat acceptă rezoluţii de
până la 720x576 pixeli. Nu vor fi acceptate rezoluţii
ale ecranului televizorului mai mari de 800.
• Atunci când redaţi un disc a cărei frecvenţă este mai
mare decât 48 khz sau 320 kbps, este posibil să
apară scintilaţii ale ecranului în timpul redării.
• Secţiunile cu o frecvenţă mare a cadrelor pot să nu fie
redate în timpul redării unui fişier DivX.
• Deoarece produsul permite doar formatele de
codare aprobate de DivX Networks, Inc., este
posibil să nu puteţi reda un fişier DivX creat de
dvs.
Note despre conexiunea USB
Dispozitive acceptate: Suporturi de stocare USB,
MP3 player, cameră digitală
1) Nu acceptă foldere şi fişiere cu nume mai mari
de 10 de caractere.
2) Este posibil ca un fişier de subtitrare mai mare
de 300KB să nu fie afişat corespunzător.
3) Unele camere USB/digitale, sau cititoare de
carduri USB nu sunt acceptate.
4) Sunt acceptate sistemele de fişiere FAT16 şi
FAT32.
5) Fişierele foto (JPEG), audio (MP3, WMA) şi video
trebuie să fie denumite în limba coreeană sau
engleză. În caz contrar, este posibil ca acestea
să nu fie redate.
6) Conectaţi direct la portul USB al produsului.
Conectarea prin alt cablu poate ridica probleme
de compatibilitate USB.
7) Inserarea mai multor dispozitive de memorie
într-un cititor de carduri cu mai multe sloturi ar
putea determina funcţionarea
necorespunzătoare.
8) Protocolul PTP pentru camere digitale nu este
acceptat.
9) Nu deconectaţi dispozitivul USB în timpul unui
proces de "citire".
10)Cu cât rezoluţia imaginii este mai mare, cu atât
întârzierea afişării este mai mare.
11)Fişierele MP3/WMA sau video cu DRM aplicat
descărcate de pe un site comercial nu sunt
redate.
12)Hard disk-urile externe nu sunt acceptate.
13)Tensiunea maximă aplicată unui dispozitiv USB
extern prin portul USB este 500mA (la un curent
continuu de 5V).
14)Formate de fişiere acceptate
Formate
Imagine
statică
Nume
fişier
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
Extensie
fişier
JPG
.JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
Rata de
biţi
–
80~320
kbps
56~128
kbps
4 Mbps
4 Mbps
Versiune
–
–
V8
V1,V2,
V3,V7
DivX3.11~
DivX6.8
Rezoluţie
640x480
–
–
720x576
Frecvenţă
de
eşantionare
–
44,1kHz
44,1kHz
44.1KHz~ 48KHz
Muzică
Video
Română
9
Iniţiere
Discuri DVD±R/±RW, CD-R/RW
Iniţiere
Descriere
Panoul frontal
1
2
3
4 5 6
7
8
9 10
5V 500mA
1
SERTAR PENTRU DISCURI
Introduceţi discul aici.
2
AFIŞAJ
Afişează starea de redare, timpul etc.
3
PORT USB
Conectaţi aici şi apoi redaţi fişiere de pe dispozitive de stocare USB, cum ar
fi playere MP3, memorii flash USB etc.
Memoriile USB care necesită alimentare la tensiune ridicată (peste 500mA la
5V) ar putea să nu fie acceptate.
4
BUTON DESCHIDERE/ÎNCHIDERE (
5
BUTON FUCŢIONAL (
6
BUTONUL STOP (
7
BUTONUL DE REDARE/PAUZĂ (
8
BUTON DE CONTROL VOLUM (
,
9
BUTONUL DE ALIMENTARE (
)
10
10
Deschide şi închide sertarul pentru discuri.
Modul este comutat în felul următor:
DVD/CD ➞ ARC ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
)
Opreşte redarea discului.
)
SENZOR TELECOMANDĂ
Română
)
)
Redă un disc sau întrerupe redarea.
)
Ajustarea volumului.
Porneşte şi opreşte aparatul.
Detectează semnalele de la telecomandă.
01
Iniţiere
Panou spate
1
2
3
SPEAKERS OUT
FRONT
FA NET
SURROUND
(Only For Service)
CENTER
FRONT
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
4
5
6
VIDEO
OUT
AUX IN
FM ANT
HDMI OUT
1
FA NET (numai pentru service)
Utilizat pentru operaţiile de service.
2
CONECTORI DE IEŞIRE DE LA BOXE
Pentru conectarea boxelor frontale, a boxei centrale, a boxei de surround şi a
subwoofer-ului.
3
MUFĂ DE IEŞIRE VIDEO
Conectaţi mufele de intrare video ale televizorului (VIDEO IN) la mufa VIDEO
OUT.
4
MUFE AUX IN
Conectare la ieşirea analogică 2CH a unui dispozitiv extern (cum ar fi un aparat
VCR).
5
MUFĂ PENTRU ANTENA RADIO
Conectaţi antena radio.
6
MUFĂ HDMI OUT
Utilizaţi un cablu HDMI şi conectaţi această mufă de ieşire HDMI la mufa de
intrare HDMI a televizorului pentru a obţine o calitate optimă a imaginii.
Română
11
Iniţiere
Telecomandă
Tur al telecomenzii
Porneşte şi opreşte aparatul.
FUNCTION
Opriţi temporar redarea sunetului.
Selectaţi modul audio Dolby Pro Logic II pe
care îl doriţi.
MUTE
DSP/EQ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S.VOL
Apăsaţi butoanele numerice pentru a seta
opţiunile./1.Buton S.VOL :Reglaţi şi stabilizaţi
nivelul volumului pentru a evita o modificare
drastică a acestuia.
VOL
VOL
0
Reduceţi volumul.
Măriţi volumul.
Apăsaţi pentru a derula înapoi sau
înainte.
Apăsaţi pentru a opri/reda un disc.
Apelează meniul de configurare al
aparatului.
Apăsaţi pentru a accesa meniul discului.
Acesta este butonul de selectare
a modului.
Pentru a deschide şi închide
sertarul pentru discuri.
Selectaţi modul audio DSP/EQ
pe care îl doriţi.
Apăsaţi pentru a căuta înainte sau
înapoi.
Apăsaţi pentru a întrerupe redarea
unui disc.
DISC MENU
HOME
TITLE MENU
Utilizaţi pentru a intra în meniul
de titluri.
TUNING
Utilizat pentru a schimba sunetul/limba
de subtitrare, limba, unghiul etc.
Selectaţi articolele de meniu care apar
pe ecran şi schimbaţi valoarea meniului./
Căutaţi posturi de radio active şi
schimbaţi canalul.
Reveniţi la meniul anterior.
Permite accesul la funcţiile de bază ale
sistemului DVD Home Theater, cum ar fi
lista de fotografii.
A.Buton AUDIO UPSCALE/P.BASS :
Selectaţi modul P.BASS sau MP3
Enhancement pe care îl doriţi.
B.Buton S/W LEVEL : Utilizat pentru a
regla nivelul subwoofer-ului.
Utilizat pentru începerea înregistrării prin USB.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
AUDIO UPSCALE
S/W LEVEL TUNING
A
B
P.BASS
USB REC
GIGA
C
DIMMER REPEAT
MO/ST
D
TUNER
MEMORY
Afişează starea curentă a discului
(fişierului).
Ieşiţi din meniu.
C.Buton GIGA :Utilizat pentru pornirea/
oprirea funcţiei GIGA Sound.
D.Buton MO/ST : Selectează MONO
sau STEREO pentru transmisiunea radio.
Apăsaţi pentru a preseta posturile de
radio FM.
Vă permite să repetaţi un titlu, un
capitol, o piesă sau un disc.
Reglaţi luminozitatea afişajului.
Instalarea bateriilor în telecomandă
✎✎NOTĂ
`` Aşezaţi bateriile în telecomandă, respectând polaritatea: (+) la (+) şi (–) la
(–).
`` Înlocuiţi ambele baterii în acelaşi timp.
`` Nu expuneţi bateriile la căldură sau la flacără deschisă.
`` Telecomanda poate fi utilizată la aproximativ 7 metri în linie dreaptă.
12
Română
* Dimensiunea bateriilor: AAA
02
Conexiuni
Conexiuni
Această secţiune prezintă diverse metode de conectare a aparatului la alte componente externe.
Înainte de mutarea sau instalarea produsului, opriţi alimentarea şi scoateţi cablul din priză.
Conectarea boxelor
Poziţia aparatului
SW
Aşezaţi aparatul pe un stativ, raft sau pe suportul
televizorului.
Selectarea poziţiei de audiţie
de 2,5 până la 3 ori mai mare decât ecranul unui televizor
Boxele frontale ei
f
Boxa centrală
Boxele surround
hj
Poziţia de audiţie trebuie să fie la o distanţă de
aproximativ 2,5-3 ori mai mare decât diagonala
televizorului.
Exemplu : Pentru televizoare de 32” 2~2,4 m
Pentru televizoare de 55” 3,5~4 m
Aşezaţi boxele în faţa poziţiei dvs. de audiţie, orientate spre dvs. (la aproximativ
45°). Aşezaţi boxele astfel încât tweeterele acestora să fie la nivelul urechii dvs.
Aliniaţi partea frontală a boxelor cu partea frontală a boxei centrale sau aşezaţi-le
uşor în faţa boxelor centrale.
Este recomandat să o instalaţi la aceeaşi înălţime cu boxele frontale. O puteţi
aşeza pe televizor sau sub acesta.
Poziţionaţi aceste boxe în părţile laterale faţă de poziţia de audiţie. Dacă nu
există suficient spaţiu, aşezaţi boxele faţă în faţă. Aşezaţi-le la o distanţă de
aproximativ 60-90 cm deasupra nivelului urechilor, orientate uşor în jos.
Spre deosebire de boxele frontale şi centrale, boxele surround sunt utilizate
* pentru
a genera mai ales efectele sonore şi nu vor emite în permanenţă
semnal audio.
Subwoofer
g
Poziţia subwoofer-ului nu este foarte importantă. Îl puteţi aşeza oriunde doriţi.
!!ATENŢIE
``
Nu lăsaţi copiii să se joace cu sau în apropierea boxelor. Se pot răni în cazul căderii unui difuzor.
``
Atunci când conectaţi firele la boxe, asiguraţi-vă că polaritatea (+/–) este cea corectă.
``
Nu lăsaţi subwoofer-ul la îndemâna copiilor, pentru ca aceştia să nu introducă mâinile sau substanţe străine în
tubul (gaura) din subwoofer.
``
Nu agăţaţi subwoofer-ul de perete prin tub (gaură).
✎✎NOTĂ
``
Dacă aşezaţi o boxă lângă televizor, este posibil ca imaginea să fie distorsionată din cauza câmpului magnetic
generat de difuzor. Dacă se întâmplă acest lucru, aşezaţi boxa la distanţă de televizor.
Română
13
Conexiuni
Componentele difuzorului
HT-E350
(S)
(D)
(S)
FRONTAL
(D)
CENTRALĂ
SURROUND
Componentele difuzorului
SUBWOOFER
Boxe asamblater
HT-E355
HT-E355
(S) (D)
CABLU BOXE
ŞURUB (5×15): 16EA
FRONTAL
SURROUND

STATIV
(S) (D)
BOXĂ CENTRALĂ
CENTRALĂ
SUPORT STATIV
SUBWOOFER
BOXĂ
SURROUND
BOXĂ
FRONTALĂ
SUBWOOFER
Montarea boxelor pe stativul Tallboy
* HT-E355 – Boxele Frontale/Surround
1. Întoarceţi baza suportul invers şi conectaţi-o la suport.
2. Înşurubaţi cele trei şuruburi (5*15, pentru conectarea standului şi a bazei) în
sensul acelor de ceasornic în cele trei orificii marcate, cu ajutorul unei
şurubelniţe, aşa cum este indicat în imagine.
!! ATENŢIE : Dacă utilizaţi o cheie cu strângere la cuplu, nu utilizaţi forţă
excesivă. În acest caz este posibilă deteriorarea. (cheie cu strângere la
cuplu - sub 7 kg.f.cm)
1
Suport
Stativ
2
Stativ
3
4
Boxă
3. Strângeţi cablul furnizat pentru boxă şi trageţi-l prin orificiul din centrul bazei
suportului.
4. Conectaţi boxa de sus la stativul asamblat.
5. Înşurubaţi alt şurub mare (5*15, pentru conectarea boxelor şi a standului) în
sensul acelor de ceasornic în orificiul din spatele boxei, cu ajutorul unei
şurubelniţe.
6. Aceasta este imaginea ansamblului după instalarea boxei. Urmaţi
aceste etape pentru a instala altă boxă.
14
Română
Stativ
5
6
02
Conexiuni
Conectarea boxelor
1. Apăsaţi clema bornelor din spatele boxei. (Doar pentru HT-E355)
2. Introduceţi firul negru în borna neagră (–) şi firul roşu în borna roşie (+), apoi
eliberaţi clema. (Doar pentru HT-E355)
3. Cuplaţi mufele în spatele aparatului, potrivind culorile mufelor de intrare cu cele
de ieşire ale boxelor.
Negru
Roşu
Conectarea suportului de perete
1. Conectaţi cablul boxelor cu tub color la (+), iar
pe cel fără tub color la (–).
Tub color
Boxă frontală stânga (L): Alb
Boxă frontală dreapta (R): Roşu
Boxă centrală: Verde
Boxă surround stânga (L): Albastru
Boxă surround dreapta (R): Gri
2. Pregătiţi şuruburi (nu sunt livrate)
corespunzătoare pentru orificiile din spatele
fiecărei boxe. Consultaţi imaginile de mai jos.
5 mm
4 mm
10 mm
30 mm
Orificiu din spatele boxei
3. Strângeţi şuruburile pe perete, apoi suspendaţi
boxa.
între 8 şi 10 mm
Adâncimea şurubului strâns
Pentru HT-E350
Boxă Centrală
Boxă Frontală (D)
Boxă Frontală (S)
SPEAKERS OUT
FRONT
CENTER
AUX
IN
FRONT
FM ANT
FA NET
(Only For Service)
SURROUND
HDMI OUT
SUBWOOFER SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
VIDEO OUT
Boxă Surround (D)
Boxă Surround (S)
Subwoofer
* Consultaţi pagina 14 pentru boxele modelului HT-E355.
Română
15
Conexiuni
Conectarea ieşirii Video la televizor
Selectaţi una dintre cele două metode de conectare la televizor.
METODA 2 (inclusă)
SPEAKERS OUT
FRONT
SURROUND
CENTER
FRONT
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
VIDEO
OUT
FM ANT
AUX IN
HDMI OUT
METODA 1
METODA 1 : HDMI
Conectaţi un cablu HDMI (neinclus) de la ieşirea HDMI OUT din spatele aparatului la mufa HDMI IN a
televizorului.
METODA 2 : Video Composite
Conectaţi cablul video inclus de la mufa VIDEO OUT din spatele aparatului la mufa VIDEO IN a televizorului.
✎✎NOTĂ
``
``
``
Rezoluţiile disponibile pentru ieşirea HDMI sunt 576p (480p), 720p,1080i/1080p. Consultaţi pagina 20 pentru
setarea rezoluţiei.
Acest produs funcţionează în modul de scanare Interlace 576i(480i) pentru ieşirea composite.
După realizarea conexiunii video, setaţi sursa de intrare Video a televizorului la ieşirea Video corespunzătoare
aparatului.
Porniţi aparatul înainte de a seta sursa de intrare video a televizorului. Pentru informaţii suplimentare despre
modul de selectare a sursei de intrare video a televizorului, consultaţi manualul de instrucţiuni a televizorului.
!!ATENŢIE
``
Nu conectaţi unitatea prin intermediul unui VCR. Semnalele video emise prin VCR pot fi afectate de sistemele
de protecţie a drepturilor de autor, iar imaginea de la televizor va apărea distorsionată.
16
Română
02
Conexiuni
FUNCŢIA HDMI
Funcţia de detectare automată HDMI
Dacă aveţi un televizor Samsung care acceptă funcţia CEC. Semnalul video de la aparat va trece automat în modul
HDMI când conectaţi un cablu HDMI şi aparatul este pornit.
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
• HDMI este o interfaţă care permite transmisia digitală a semnalului video şi audio cu un singur conector.
Utilizând HDMI, aparatul transmite semnal digital video şi audio şi afişează o imagine clară pe un televizor
cu mufă de intrare HDMI.
• Descrierea conexiunii HDMI
- HDMI emite numai un semnal digital către televizor.
- Dacă televizorul nu acceptă HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), pe ecran vor apărea imagini
aleatoare.
• Ce este HDCP?
• HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) este un sistem pentru protejarea conţinutului DVD transmis
prin HDMI împotriva copierii. Oferă o legătură digitală între o sursă video (PC, DVD. etc) şi un dispozitiv de afişare
(TV, proiector, etc). Conţinutul este criptat pe dispozitivul sursă, pentru a împiedica copierea neautorizată.
Utilizarea funcţiei Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ este o funcţie care vă permite să controlaţi alte dispozitive Samsung cu ajutorul telecomenzii
televizorului Samsung. Funcţia Anynet + poate fi utilizată prin conectarea acestui aparat la un televizor
SAMSUNG cu ajutorul unui cablu HDMI. Această caracteristică este disponibilă numai pentru televizoarele
SAMSUNG care acceptă funcţia Anynet+.
1. Conectaţi aparatul la un televizor Samsung, cu ajutorul unui cablu HDMI. (Consultaţi pagina 16)
2. Setaţi funcţia Anynet+ a televizorului. (Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul de instrucţiuni al
televizorului.)
✎✎NOTĂ
``
``
``
Funcţia Anynet+ acceptă câteva butoane de pe telecomandă.
``
Verificaţi sigla
Această funcţie nu este disponibilă dacă un cablu HDMI nu acceptă CEC.
În funcţie de televizor, este posibil ca anumite rezoluţii de ieşire HDMI să nu funcţioneze.
Consultaţi manualul de utilizare al televizorului dvs.
(Dacă televizorul are o siglă
, aceasta înseamnă că acceptă funcţia Anynet+.)
Română
17
Conexiuni
Conectarea antenei radio
Antenă FM (inclusă)
SPEAKERS OUT
FRONT
SURROUND
FA NET
CENTER
FRONT
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
(Only For Service)
VIDEO
OUT
AUX IN
FM ANT
HDMI OUT
1. Conectaţi antena radio furnizată la mufa corespunzătoare.
2. Mutaţi încet antena în jurul dvs. până găsiţi o poziţie cu recepţie bună, apoi fixaţi antena de perete sau de
o suprafaţă rigidă.
✎✎NOTĂ
``
Aparatul nu recepţionează transmisii AM.
Conectarea semnalului Audio de la componente externe
Alb
SPEAKERS OUT
FRONT
FA NET
(Only For Service)
CENTER
Roşu
SURROUND
SUBWOOFER
VIDEO
OUT
FRONT
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
AUX IN
FM ANT
HDMI OUT
Cablu audio (neinclus)
Dacă componenta analogică externă are o
singură ieşire Audio, conectaţi canalul din
dreapta sau din stânga.
VCR
AUX : Conectarea unei componente analogice externe
Componente analogice externe precum videocasetofoanele.
1. Conectaţi AUX IN (Audio) din partea din spate a aparatului la ieşirea audio a componentei analogice
externe.
• Asiguraţi-vă că respectaţi culorile mufelor de conectare.
2. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta intrarea AUX.
• Modul este comutat în felul următor:
DVD/CD ➞ ARC ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
✎✎NOTĂ
``
Puteţi să conectaţi mufa de ieşire video a videocasetofonului la televizor şi mufele de ieşire audio ale
videocasetofonului la acest aparat.
18
Română
FUNCTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Configurarea
meniuluiVOLConfigurare
VOL
0
Etapa de acces poate diferi în funcţie de meniul
selectat. Interfaţa GUI (Graphical User Interface) din
acest manual poate diferi în funcţie de versiunea de
firmware.
DISC MENU
Initial settings > On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays
HOME
TITLE MENU
1
TUNING
English
TOOLS
한국어
INFO
Nederlands
Français
Deutsch
3
Italiano
>Move
" Select
AUDIO UPSCALE
S/W LEVEL TUNING
A
B
P.BASS
2. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta limba dorită
şi apoi apăsaţi butonul INTRARE.
3. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta dimensiunile
dorite ale televizorului şi apoi apăsaţi butonul
INTRARE.
`` Dacă aţi conectat cablul HDMI la aparat, raportul
dimensiunilor televizorului nu este afişat.
✎✎NOTĂ
``
``
``
``
``
Dacă nu aţi selectat o limbă preferată la setarea iniţială,
la următoarea pornire a aparatului va apărea o fereastră
de selectare a limbii.
Limba selectată va fi aplicată tuturor meniurilor: Meniul
de pe ecran, meniul discului, audio şi subtitrări.
Dacă doriţi să accesaţi ecranul anterior, apăsaţi unul
dintre butoanele A(PREVIOUS) sau RETURN.
După ce aţi selectat o limbă pentru meniuri, o puteţi
modifica ţinând apăsat butonul STOP (@) de pe
telecomandă sau de pe panoul principal timp de 5
secunde, fără niciun disc introdus în aparat.
Atunci când ecranul de setare iniţială nu apare,
consultaţi secţiunea care cuprinde aceste setări.
(consultaţi pagina 23).
EXIT
RETURN
2
GIGA
C
4
MO/ST
D
1
BUTON HOME
: Afişează meniulTUNER
principal.
USB REC DIMMER REPEAT MEMORY
2
BUTON RETURN : Reveniţi la meniul de
configurare anterior.
3
BUTON INTRARE/DIRECŢIE :
Deplasaţi cursorul şi selectaţi un articol.
Selectaţi articolul care este selectat în mod
curent. Confirmaţi setarea.
4
BUTON EXIT : Ieşiţi din meniul de configurare.
Settings
Function
DVD/CD
1. Apăsaţi butonul POWER.
2. Apăsaţi butoanele ◄► pentru a selecta
Settings şi apoi apăsaţi butonul INTRARE.
3. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta meniul
dorit şi apoi apăsaţi butonul INTRARE.
4. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
submeniul dorit şi apoi apăsaţi butonul
INTRARE.
5. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta articolul
dorit şi apoi apăsaţi butonul INTRARE.
6. Apăsaţi butonul EXIT pentru a ieşi din meniul de
configurare.
Română
19
Configurare
1. Apăsaţi butonul POWER atunci când realizaţi
conexiunea la televizor pentru prima dată.
Va fi afişat ecranul de setări iniţiale.
DSP/EQ
03
Înainte de a începe (configurare iniţială)
MUTE
Configurare
Afişaj
Puteţi configura diverse opţiuni ale afişajului, precum
dimensiunile televizorului, rezoluţia etc.
Dimensiunile televizorului
În funcţie de tipul de televizor pe care îl aveţi, este
posibil să fie nevoie de ajustarea setării ecranului.
• 4:3 Pan-Scan
Selectaţi atunci când doriţi să vizualizaţi
clipul video în format 16:9 furnizat de DVD,
fără benzile negre din părţile de sus şi de
jos, chiar dacă aveţi un televizor cu un
raport al ecranului de 4:3 (porţiunile extreme
din stânga şi din dreapta vor fi tăiate).
• 4:3 Letter Box
Selectaţi această opţiune pentru a
vizualiza întregul raport al ecranului,
16:9, furnizat de DVD, chiar dacă
aveţi un televizor cu un raport de 4:3.
În partea superioară şi inferioară a
ecranului vor apărea benzi negre.
• 16:9 Wide
Puteţi vizualiza întreaga imagine 16:9
pe un televizor cu ecran panoramic.
✎✎NOTĂ
``
``
``
Atunci când utilizaţi opţiunea HDMI, ecranul va fi convertit
automat la modul 16:9 Wide, iar funcţia de dimensiuni ale
televizorului este dezactivată.
Dacă un DVD are un raport al dimensiunilor de 4:3, nu poate fi
vizionat pe ecran panoramic.
Deoarece discurile DVD sunt înregistrate în diferite formate de
imagine, vor avea un aspect diferit în funcţie de software, de tipul
televizorului şi de setarea pentru raportul dimensiunilor televizorului.
BD Wise
(Valabil doar pentru produsele Samsung)
BD Wise este cea mai recentă caracteristică de
inter-conectivitate oferită de Samsung. Atunci când
inter-conectaţi produse Samsung cu capacitate
BD-Wise prin HDMI, rezoluţia optimă va fi setată automat.
• On : Rezoluţia iniţială a discului DVD va fi emisă
direct pe televizor.
• Off : Rezoluţia emisă va fi reglată în funcţie de
rezoluţia setată anterior, indiferent de rezoluţia discului.
20
Română
✎✎NOTĂ
``
``
``
Astfel, calitatea imaginii va fi optimizată în
funcţie de conţinutul pe care doriţi să îl redaţi
(disc, DVD, etc) şi de aparatul sau televizorul
Samsung compatibil BD-Wise.
Dacă doriţi să schimbaţi rezoluţia în modul BD
Wise, trebuie mai întâi să setaţi modul BD la
opţiunea Dezactivat.
BD Wise va fi dezactivat dacă aparatul este
conectat la un dispozitiv care nu acceptă BD Wise.
Rezoluţie
Setează rezoluţia de ieşire a semnalului video HDMI. Numerele
576p(480p), 720p, 1080i şi 1080p indică numărul de rânduri pe
care le cuprinde semnalul video.
Literele i şi p indică scanarea intercalată, respectiv cea progresivă.
• 576p(480p) : Emite 576(480) de rânduri, iar scanarea
semnalului video este progresivă.
• 720p : Emite 720 de rânduri, iar scanarea semnalului video
este progresivă.
• 1080i : Emite 1080 de rânduri, iar scanarea semnalului
video este intercalată.
• 1080p : Emite 1080 de rânduri, iar scanarea semnalului
video este progresivă.
• BD Wise : Setează automat rezoluţia optimă în cazul
conectării prin HDMI la un televizor compatibil cu funcţia
BD Wise. (Articolul de meniu BD Wise apare doar dacă
funcţie BD Wise este activată.)
✎✎NOTĂ
``
``
Dacă este conectată o sursă Composite,
rezoluţia permisă este 576i(480i).
Este posibil ca 1080P să nu apară, în funcţie de
televizor.
Format HDMI
Puteţi optimiza setarea de culoare de la ieşirea
HDMI. Selectaţi un tip pentru dispozitivul conectat.
• Monitor : Selectaţi această opţiune dacă există conexiune
la un monitor prin HDMI.
• TV : Selectaţi această opţiune dacă există conexiune la un
televizor prin HDMI.
Semnalul de ieşire video
Standardul TV diferă în funcţie de ţară.
Puteţi selecta NTSC sau PAL.
• NTSC : Puteţi selecta formatul video NTSC
• PAL : Puteţi selecta formatul video PAL
03
Configurarea boxelor
Dimensiunea boxelor
Puteţi seta dimensiunea boxei centrale şi a celor surround şi
puteţi realiza un test atunci când vă aflaţi în acest mod.
Timpul de decalaj
Settings
Speaker Setting
Speaker Size
▶
Sound Edit
Delay Time
Test Tone
mMove
Reglarea nivelului boxei centrale/surround/subwoofer
`` Nivelul volumului poate fi reglat secvenţial de la
+6dB la –6dB.
`` Volumul creşte pe măsură ce vă apropiaţi de +6dB
şi scade pe măsură ce vă apropiaţi de -6dB.
: Off
" Select ' Return
" Select ' Return
• Pentru faţă, modul este setat la mic.
• Pentru Subwoofer, modul este cel prestabilit.
• Pentru centru şi surround, puteţi comuta modul la
mic sau normal.
- Small : Selectaţi acest mod când utilizaţi boxele.
- None : Selectaţi acest mod când nicio boxă nu
este conectată.
Dacă boxele nu pot fi aşezate la distanţe egale de poziţia
de audiţie, puteţi regla timpul de decalaj al semnalelor
audio de la boxa centrală şi de la cele surround.
În acest mod puteţi regla şi tonul de test.
Configurarea timpului de decalaj al boxelor
Atunci când redarea audio este în sistem surround
pe 5.1 canale, calitatea sunetului este optimă dacă
distanţa dintre dvs. şi fiecare boxă este identică.
Deoarece sunetul ajunge la dvs. în momente diferite,
în funcţie de amplasarea boxelor, puteţi regal
diferenţa prin adăugarea unui efect de decalaj la
sunetul din boxa centrală şi boxele surround.
Settings
Delay Time
Front
✎✎NOTĂ
``
Modul boxelor poate varia în funcţie de setările Dolby
Pro Logic şi Stereo.
Center : 00ms
Surround : 00ms
Subwoofer
Test Tone
Editarea sunetului
: Off
<Change " Select ' Return
mMove " Select ' Return
Puteţi regal balansul şi nivelul fiecărei boxe în parte.
Settings
✎✎NOTĂ
Sound Edit
Front Bal.
dB L
R
dB
Surround Bal.
dB L
R
dB
Center Level
dB
Surround Level
dB
SW Level
dB
``
Durata decalajului va fi activată doar atunci când este
redată sursa pe 5.1 canale.
``
Nu puteţi seta boxa centrală şi pe cele surround în
acest mod dacă dimensiunea acestora este setată la
NONE (NICIUNA).
<Change " Select ' Return
mMove " Select ' Return
Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta şi ajusta
boxa pe care o doriţi.
Apăsaţi butoanele ◄► pentru a regla setările.
Română
21
Configurare
Balans faţă/surround
`` Puteţi selecta valori între 0 şi -6.
`` Volumul scade pe măsură ce vă apropiaţi de –6.
Audio
Configurare
Amplasarea optimă a
boxei centrale
Tonul de test
Settings
Speaker Setting
Speaker Size
Sound Edit
Delay Time
Test Tone
Amplasarea optimă a
boxelor surround
Este recomandat să amplasaţi toate boxele în perimetrul cercului din imagine.
Df: Distanţa de la boxele frontale
Dc: Distanţa de la boxa centrală
Ds: Distanţa de la boxele surround
Configurarea boxei centrale
Dacă distanţa Dc este mai mare sau egală cu distanţa
Df din ilustraţie, setaţi modul la 0 ms.
În caz contrar, modificaţi setarea conform tabelului.
Distanţa
dintre Df
şi Dc
0,00m 0,34m 0,68m 1,06m 1,40m 1,76m
Timpul
de
decalaj
00 ms 01 ms 02 ms 03 ms 04 ms 05 ms
Configurarea boxelor surround
Dacă distanţa Dc este mai mare sau egală cu distanţa Ds
din ilustraţie, setaţi modul la 0 ms.
În caz contrar, modificaţi setarea conform tabelului.
Distanţa
dintre Ds
şi Dc
0,00m 1,06m 2,11m 3,16m 3,62m 5,29m
Timpul
de
decalaj
00 ms 03 ms 06 ms 09 ms 12 ms 15 ms
✎✎NOTĂ
``
``
``
În cazul sistemului
PL II (Dolby Pro Logic II),
timpul de decalaj poate varia de la un mod la altul.
În cazul utilizării opţiunii AC-3, timpul de decalaj
poate fi setat între 00 şi 15 mSEC.
Canalul central este reglabil doar pe discurile cu
5.1 canale.
22
Română
mMove
: On
▶
" Select ' Return
" Select ' Return
Utilizaţi caracteristica tonului de test pentru a verifica
conexiunile boxelor.
• Apăsaţi butoanele _+ pentru a selecta On.
• Tonul de test va fi trimis în ordinea Front Left ➞
Center ➞ Front Right ➞ Surround Right ➞
Surround Left ➞ Subwoofer.
Pentru a opri tonul, apăsaţi butonul INTRARE.
DRC (Dynamic Range Compression)
Această caracteristică permite echilibrarea
intervalului dintre cele mai înalte şi cele mai joase
sunete. Puteţi utiliza această funcţie pentru a vă
bucura de sunetul Dolby Digital atunci când vizionaţi
filme la volum redus, în timpul nopţii.
• Puteţi selecta Complet, 6/8, 4/8, 2/8 sau Oprit.
SINCRONIZAREA AUDIO
Sincronizarea video şi audio pot să nu corespundă
televiziunii digitale.
Dacă apare această situaţie, reglaţi timpul de decalaj
al sunetului, pentru a corespunde cu imaginea.
• Puteţi seta durata decalajului la valori cuprinse
între 0 ms şi 300 ms. Setaţi valoarea optimă
pentru această durată.
03
Semnalele audio transmise printr-un cablu HDMI pot
fi transmise către sistemul Home Theater sau boxele
televizorului.
• Home Theater :
emnalele video şi audio sunt transmise prin
S
cablul de conectare HDMI, iar sunetul este emis
doar prin boxele televizorului.
• Boxe TV : S
emnalul video este transmis doar prin
cablul de conectare HDMI, iar sunetul
este emis doar prin boxele aparatului.
NOTĂ
`` Setarea implicită pentru această funcţie este
Home Theater.
`` Setarea HDMI Audio este convertită automat la 2
canale pentru boxele televizorului.
`` Când selecţia pentru TV este setată la boxele
televizorului, PL II /DSP EQ/P.BASS/GIGA/S.VOL
nu funcţionează.
`` Când selecţia boxelor este setată la 'TV
Speaker (Boxe TV)', volumul poate fi reglat
numai cu ajutorul telecomenzii televizorului.
✎✎
``
``
``
Atunci când caracteristica Anynet+ (HDMICEC) este dezactivată, funcţia canalului de
retur audio nu este disponibilă.
Utilizarea unui cablu HDMI necertificat ARC
(Audio Return Channel) poate genera probleme
de compatibilitate.
Funcţia ARC este disponibilă doar dacă este
conectat un televizor compatibil ARC.
Sistem
Configurare iniţială
Utilizând opţiunea Initial Setting (Setare iniţială) puteţi seta
limba şi aspectul TV.
✎✎NOTĂ
``
În cazul în care cablul HDMI este conectat la
produs, raportul televizorului nu apare şi este
setată automat opţiunea 16:9 Wide.
EQ utilizator
Înregistrare DivX(R)
Puteţi configura setările egalizatorului manual, în
funcţie de preferinţe.
Accesaţi codul de înregistrare DivX(R) VOD pentru a
achiziţiona şi reda conţinut DivX(R) VOD.
✎✎NOTĂ
Settings
User EQ
dB
6
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
-6
250Hz 600Hz
1kHz 3kHz
6kHz
10kHz 15kHz
a Reset > Adjust < Move ' Return
mMove " Select ' Return
Canal retur audio (ARC)
``
Această opţiune nu este activată dacă selectaţi
OK. Pentru a activa această opţiune,
dezactivarea DivX(R).
``
Chiar şi după resetarea sistemului, setarea
înregistrare DivX(R) nu va fi resetată.
Dezactivarea DivX(R)
Selectaţi această opţiune pentru a primi un cod de
înregistrare nou.
Puteţi să vă bucuraţi de sunetul de la televizor prin
intermediul boxelor sistemului Home Cinema, folosind
un singur cablu HDMI.
• Off : Opriţi funcţia canalului de retur audio.
• Auto : Puteţi asculta sunetul de la televizor prin
intermediul boxelor sistemului Home Cinema,
dacă televizorul dvs. este compatibil cu funcţia
canalului de retur audio.
Română
23
Configurare
✎✎NOTĂ
Selectare boxe
Configurare
Limbă
Puteţi selecta limba preferată pentru meniul de pe
ecran, meniul discului etc.
Limba
afişajului de
pe ecran
Meniul
discului
Audio
Subtitlu
Selectaţi o limbă pentru textul
afişajului.
Selectaţi o limbă pentru afişarea
meniului discului.
Selectaţi o limbă pentru caracteristica
audio a discului.
Selectaţi o limbă pentru subtitlurile
discului.
a P
entru a selecta o altă limbă, selectaţi opţiunea Altele
din Meniul discului, Audio şi Subtitlu şi introduceţi
codul limbii din ţara dvs. (consultaţi pagina 35).
a Nu puteţi selecta opţiunea Altele în meniul limbii
pentru afişaj.
✎✎NOTĂ
``
Limba selectată va apărea doar dacă este
acceptată pe disc.
Siguranţă
Funcţia de control parental funcţionează în cazul acelor
DVD-uri cărora le-a fost atribuită o evaluare care vă ajută
să stabiliţi tipurile de discuri pe care le vizionează familia
dvs.
Există până la 8 niveluri de evaluare pe un disc.
Clasă de evaluare părinţi
Selectaţi nivelul de evaluare pe care doriţi să îl setaţi.
O cifră mare indică faptul că programul respectiv este
destinat strict pentru uzul adulţilor. De exemplu, dacă
selectaţi ca nivel maxim nivelul 6, discurile care conţine
nivelurile 7 şi 8 nu vor putea fi redate.
Introduceţi parola şi apoi apăsaţi butonul INTRARE.
- Parola est setată în mod prestabilit la valoarea "0000".
- După finalizarea configurării, veţi reveni la ecranul
anterior.
24
Română
Schimbare parolă
Selectaţi opţiunea de modificare şi introduceţi parola
din 4 cifre prin care setaţi interdicţia parentală, utilizând
butoanele numerice de pe telecomandă.
Settings
Display
Parental Rating : Off
Audio
Password : Change ▶
System
Language
Security
Support
m Move
" Select
' Return
Dacă uitaţi parola
1. Scoateţi discul.
2. Ţineţi apăsat butonul STOP (@) de pe
telecomandă timp de cel puţin 5 secunde.
Toate setările vor reveni la cele din fabrică.
Asistenţă
Informaţii produs
Furnizează informaţiile despre produs, precum codul
de model, versiunea software etc.
04
Redare CD audio (CD-DA)/MP3/WMA
1. Apăsaţi pe butonul DESCHIDERE/ÎNCHIDERE (^).
BA
2. Aşezaţi cu atenţie discul în sertar, cu eticheta în
sus.
3. Apăsaţi pe butonul DESCHIDERE/ÎNCHIDERE (^)
pentru a închide sertarul pentru discuri.
Track01
1/17
✎✎NOTĂ
``
Funcţia de reluare: Atunci când opriţi redarea
discului, aparatul reţine locul opririi, astfel încât,
dacă apăsaţi din nou butonul REDARE, redarea
va continua din acel loc. (Această funcţie este
disponibilă doar pe discurile DVD.)
Apăsaţi de două ori butonul STOP în timpul
redării pentru a dezactiva funcţia de reluare.
``
Dacă timp de 3 minute nu sunt apăsate butoane
pe aparat sau pe telecomandă, în timp ce
aparatul este în modul Pauză, modul se va
schimba în STOP.
``
În funcţie de conţinutul discului, ecranul iniţial
poate să difere.
``
Discurile pirat nu vor rula pe acest aparat pentru
că încalcă recomandările CSS (Content
Scrambling System: un sistem de protecţie
împotriva copiilor)
a va apărea atunci când este apăsat un buton
nevalid.
Funcţia Screen Saver pentru televizor/de
economisire a energiei
• Dacă nu este apăsat niciun buton mai mult de 5
minute în modul Stop sau Redare (muzică), va fi
activat economizorul de ecran.
• Dacă lăsaţi aparatul în modul screen saver pentru
mai mult de 20 de minute, alimentarea va fi oprită
automat. (Mai puţin în timpul redării muzicii)
0:15 / 3:59
Function DVD/CD
Repeat Play Mode
1. Introduceţi un CD audio (CD-DA) sau MP3 în sertarul
pentru discuri.
• În cazul CD-urilor audio, se va reda automat
prima piesă.
- Apăsaţi butoanele [] pentru a trece la
piesa anterioară / următoare.
• În cazul discurilor MP3/WMA apăsaţi
butoanele _+ pentru a selecta opţiunea
Music şi apoi apăsaţi butonul INTRARE.
- Apăsaţi butoanele $%_+ pentru a
selecta fişierul dorit şi apoi apăsaţi butonul
INTRARE.
- Apăsaţi butoanele () pentru a trece la
paginile anterioare / următoare.
2. Apăsaţi pe butonul STOP (@) pentru a întrerupe
redarea.
✎✎NOTĂ
``
``
``
``
În funcţie de modul de înregistrare, este posibil ca
unele CD-uri MP3/WMA să nu fie redate.
Cuprinsul unui CD MP3 poate varia în funcţie de
formatul MP3/WMA al pieselor înregistrate pe disc.
Fişierele WMA-DRM nu pot fi redate.
Atunci când se redă un CD MP3/WMA, tastele
numerice nu funcţionează.
Română
25
Funcţii elementare
Redarea discurilor
Funcţii elementare
Redarea fişierelor JPEG
Utilizarea funcţiei de redare
Imaginile captate cu o cameră foto digitală sau o
cameră video sau fişierele JPEG de pe PC pot fi stocate
pe CD şi redate apoi pe acest aparat.
1. Introduceţi un disc JPEG în sertarul pentru
discuri.
2. Apăsaţi butoanele _+ pentru a selecta
opţiunea Photo şi apoi apăsaţi butonul
INTRARE.
3. Apăsaţi butoanele $% pentru a selecta folderul
pe care doriţi să îl redaţi şi apoi apăsaţi butonul
INTRARE.
4. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru a selecta
fotografia pe care doriţi să o redaţi şi apoi
apăsaţi butonul INTRARE.
• Va fi redat fişierul selectat, după care va
începe redarea diapozitivelor.
• Pentru a opri redarea diapozitivelor, apăsaţi
butonul PAUZĂ (#).
• Puteţi vizualiza fişierul anterior/următor
apăsând pe butoanele ◄,► în timpul
modului pentru vizualizarea de diapozitive.
Căutare Înainte/Înapoi
dBAD
Apăsaţi butoanele () pentru a utiliza funcţia de
căutare.
(
1➞(2➞(3➞(4
) 1 ➞ ) 2 ➞ ) 3 ➞ ) 4
✎✎NOTĂ
``
``
În modul de căutare nu este redat niciun sunet.
La căutarea prin redare, sunetul este emis numai
la vitezele )1 şi )2. Această funcţie este
disponibilă numai pentru CD-DA.
Saltul scenelor/melodiilor
dBAD
ROOT
Apăsaţi butoanele [].
• La fiecare apăsare a butonului în timpul redării, va
fi redat capitolul, piesa sau directorul (fişierul)
anterior sau următor.
• Nu puteţi sări peste mai multe capitole o dată.
JPEG 1
JPEG 2
JPEG 3
642 X 352
2010/01/01
Function DVD/CD
Pages
Redarea cu încetinitorul
Return
dD
Funcţia de rotire
G
În timpul modului Pauză, apăsaţi butonul VERDE(B) sau
GALBEN(C).
• Butonul VERDE(B): Rotire la 90° în sens antiorar.
• Butonul GALBEN(C): Rotire la 90° în sens orar.
✎✎NOTĂ
``
Rezoluţiile maxime acceptate de aparat sunt de
5120 x 3480 (sau 19.0 MPixel) pentru fişierele
JPEG standard şi de 2048 x 1536 (sau 3.0
MPixel) pentru fişierele cu imagine progresivă.
26
Română
Apăsaţi pe butonul PAUZĂ (#) şi apoi pe butonul
) pentru a reda conţinutul cu încetinitorul
d
D
*1 ➞*2 ➞*3
*1 ➞*2 ➞*3
✎✎NOTĂ
``
``
Nu se aude sunetul în timpul redării cu încetinitorul.
Redarea lentă inversă nu funcţionează.
7
8
9
DSP /EQ
0
04
Utilizarea meniului Title
MUTE
dD
DISC MENU
MENU
1. În timpul redării, apăsaţi
pe butonul
TITLE MENU al telecomenzii.
POWER
``
D
DVD RECEIVER/TV
✎✎NOTĂ
``
Utilizarea meniului Disc
d
Puteţi vizualiza meniurile pentru limba de dublaj,
limba de subtitrare, profil etc.
DISC MENU
TOOLS
2. Apăsaţi butoanele $%_+ pentru a realiza
selecţia dorită şi apoi apăsaţi butonul INTRARE.
✎✎NOTĂ
``
ÎnSLEEP
funcţie de disc, articolele
de configurare din meniu
RETURN
EXIT
pot diferi, iar acest meniu este posibil să nu fie
DVD RECEIVER/TV
TUNER MEMORY MO/ST CD RIPPING
disponibil.
A
3
Redare repetatăDIMMER
5
6
8
B
C
S . VOL
RETURN
SLEEP
D
AUDIO UPSCALE
1
2
3
P .BASS
dBAD
4
5
9
7
0 Repetarea DVD/DivX
6
8
9
DSP /EQ
Puteţi repeta titlul, capitolul sau secţiunea (repetare
0
A-B) de pe un disc DVD/DivX.
Repeat MUTE
VOL
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul
DISC MENU al telecomenzii.
control.
2
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
DSP /EQ
Această funcţie este disponibilă numai pentru
fişierele DivX care conţi informaţii despre timp.
INFO
TV SOURCE
✎✎NOTĂ
7
TITLE MENU
2. Apăsaţi butoanele $%_+ pentru a
TOOLS
realiza selecţia dorită şi
apoi apăsaţi
butonul
INTRARE.
FUNCTION
Nu se aude sunetul în timpul redării secvenţiale.
În timpul redării, apăsaţi pe butonul _,+.
1
• Redarea derulează 5 minute înainte după fiecare
apăsare a butonului +.
4
• Redarea derulează 5 minute înapoi după fiecare
apăsare a butonului _ .
TUNING
/CH
REPEAT
În cazul DVD-urilor care conţin mai multe titluri, puteţi
vizualiza titlul fiecărui film.
✎✎NOTĂ
Funcţia 5 Minute Skip
d
VOL
Apăsaţi în mod repetat butonul PAUZĂ.
• Imaginea este redată cu câte un cadru după
fiecare apăsare a butonului în timpul redării.
``
Funcţii elementare
Redarea secvenţială
REPEAT
MENU
OFF
TUNING
/CH
MUTE
VOL
TITLE MENU
1. În timpul redării DVD/DivX, apăsaţi pe
butonul REPEAT al telecomenzii.
INFO
2. Apăsaţi
butoanele $% pentru aDISCselecta
MENU
modul de repetare dorit şi apoi apăsaţi
butonul INTRARE.
TUNING
/CH
REPEAT
MENU
TITLE MENU
3. Apăsaţi butoanele ▲▼ pentru aTOOLS
OFF repetarea
şi a reveni la redarea normală, apoi apăsaţi
EXIT
butonul INTRARE.
INFO
În funcţie de disc, articolele de configurare dinTUNER MEMORY MO/ST CD RIPPING
meniu pot diferi, iar acest meniu este posibil
A să nu
B
C
D
Title ➞ Chapter ➞ A - ➞ Off
fie disponibil.
DIMMER
S . VOL
AUDIO UPSCALE
RETURN
Z
D
EXIT
P .BASS
Title ➞ Folder ➞ All ➞ Off
TUNER MEMORY
MO/ST
CD RIPPING
B
C
D
A
DIMMER
Română
27
S . VOL
AUDIO UPSCALE
P .BASS
Funcţii elementare
Afişarea informaţiilor privind discul
Repetarea discurilor CD/MP3-CD
1. În timpul redării discurilor CD/MP3, apăsaţi în
mod REPEAT butonul de repetare pentru a
selecta modul dorit.
;
B
;
;
FUNCTION
TV SOURCE
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
d
;
1/1
2/20
(Repetare dezactivată ; Repetare Track ;
Repetare Toate ; Aleator ;
Repetare Secţiunea A-B)
0:05:21
1/1 EN 5.1 CH
1
2
3
4
5
6
7
8
1/1 EN
1/1
A
POWER
;
;
; ;
(Repetare dezactivată ; Repetare Track;
Dir Repetare (Directory) ; Repetare Toate ;
Aleator)
Change Select
9
DSP /EQ
D
Redare repetată A-B
0
1/6
1/1
MUTE
1/1 EN
dB
Change Select
Puteţi reda în mod repetat o anumită secţiune de pe
un DVD sau CD.
VOL
1. În timpul redării discurilor DVD sau CD, apăsaţi
pe butonul REPEAT al telecomenzii.
DISC MENU
2. În cazul DVD-urilor, apăsaţi butoanele ▲▼
pentru a selecta A-.
În cazul CD-urilor, apăsaţi în mod repetat
butonul REPEAT, până ce apare
.
3. Apăsaţi butonul INTRARE în momentul de la
care doriţi să înceapă redarea repetată (A).
4. Apăsaţi butonul INTRARE în momentul de la
care doriţi să se oprească redarea repetată (B).
5. Pentru a reveni la redarea normală,
Pentru DVD, apăsaţi butonul REPEAT, apoi
butoanele $% pentru a selecta opţiunea OFF
(DEZACTIVAT). Pentru CD, ţineţi apăsat butonul
REPEAT pentru a selecta opţiunea .
✎✎NOTĂ
``
Funcţia de repetare A-B nu funcţionează pe
discurile DivX, MP3 sau JPEG.
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul
TOOLS al telecomenzii.
Română
MENU
TUNING
/CH
TITLE MENU
INFO
2. Apăsaţi butoanele $% a selecta
elementul dorit.
3. Apăsaţi butoanele _+ pentru a realizaRETURN
EXIT
modificarea dorită a configuraţiei şi apoi apăsaţi
butonul INTRARE.
TUNER MEMORY MO/ST CD RIPPING
- Puteţi utiliza butoanele numerice de pe A
B
C
D
telecomand pentru a controla anumite DIMMER
S . VOL
AUDIO UPSCALE
elemente.
P .BASS
4. Pentru ca informaţiile despre disc să dispară,
apăsaţi din nou butonul TOOLS.
✎✎NOTĂ
``
``
``
28
TOOLS
REPEAT
Dacă redaţi conţinut din meniul de instrumente, în
funcţie de disc, anumite funcţii pot fi dezactivate.
Puteţi selecta Dolby Digital sau Pro Logic, în funcţie de
disc.
Anumite meniuri de instrumente pot diferi în funcţie de
discuri şi fişiere.
04
) : Pentru a accesa titlul dorit
atunci când pe disc există mai multe
titluri. De exemplu, dacă există mai
multe filme pe un DVD, fiecare dintre
acestea va fi identificat ca un titlu.
`` Capitol(
) : Majoritatea discurilor DVD
sunt înregistrate pe capitole, astfel încât
să puteţi găsi cu uşurinţă capitolul dorit.
`` Durată de redare( ) : Permite redarea
filmului de la un anumit moment.
Ca referinţă, trebuie să introduceţi
momentul din care va începe redarea.
`` Audio(
): Se referă la limba de
dublare a filmului. Un disc DVD poate
conţine până la 8 limbi de dublare.
`` Subtitrare(
): Se referă la limba
subtitlurilor disponibile pe disc. Puteţi
alege limba subtitlurilor sau le puteţi
dezactiva de pe ecran. Un disc DVD poate
conţine până la 32 limbi de subtitrare.
`` Unghi(
): Atunci când un DVD conţine
mai multe unghiuri pentru o anumită
scenă, puteţi utiliza funcţie Angle.
`` Titlu(
Selectarea limbii de dublaj
dD
1. Apăsaţi butonul TOOLS.
3. Apăsaţi butoanele _+ pentru a selecta limba
dorită pentru subtitrare.
• În funcţie de limbile străine de pe un disc
DVD, după fiecare apăsare a butonului este
selectată altă limbă pentru subtitrare.
✎✎NOTĂ
``
În funcţie de disc, este posibil ca funcţiile de limbă
pentru dublaj şi subtitrare să nu fie disponibile.
Funcţia Titluri
D
• Trebuie să aveţi cunoştinţe în prealabil despre
extragerea şi editarea video pentru a putea utiliza
corespunzător această funcţie.
• Pentru a utiliza funcţia pentru titluri, salvaţi fişierul
de titluri (*.smi) cu un nume identic ca al fişierului
media DivX (*.avi) din acelaşi folder.
Exemplu. Rădăcină
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Pentru numele fişierului sunt disponibile 100 de
caractere alfanumerice sau 50 de caractere pentru
Asia de Est (caractere de 2 biţi pentru coreeană şi
chineză).
• Subtitrarea fişierelor DivX*.smi, *.sub, *.srt over
148 kbyte nu este acceptată.
Funcţia Unghi
2. Apăsaţi butoanele $% pentru a selecta afişajul
AUDIO (
).
3. Apăsaţi butoanele _+ pentru a selecta limba
dorită pentru audio.
• În funcţie de limbile străine de pe un disc DVD,
după fiecare apăsare a butonului este selectată
altă limbă străină.
Selectarea limbii de subtitrare
dD
1. Apăsaţi butonul TOOLS.
2. Apăsaţi butoanele $% pentru a selecta afişajul
SUBTITRARE (
).
d
Această funcţie vă permite să vizionaţi aceeaşi
scenă din unghiuri diferite.
1. Apăsaţi butonul TOOLS.
2. Apăsaţi butoanele $% pentru a selecta afişajul
UNGHI (
).
3. Apăsaţi butoanele _+ pentru a selecta unghiul
dorit.
✎✎NOTĂ
``
Funcţia Angle poate fi activată doar pe discurile
pe care s-au înregistrat mai multe unghiuri.
Română
29
Funcţii elementare
Meniul TOOLS
Funcţii elementare
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
ESTOMPARE
GIGA
Puteţi regla luminozitatea afişajului.
1
2
Funcţia GIGA Sound amplifică basul şi îmbunătăţeşte
calitatea acestuia pentru a vă permite să vă bucuraţi de sunet
de calitate superioară.
4
5
Caracteristica GIGA Sound va fi aplicată numai pentru
subwoofer.
Apăsaţi butonul DIMMER.
Modul sunet
P.BASS
7
Apăsaţi butonul GIGA.
``
8
9
0
Funcţia GIGA Sound este activă numai în modul
LPCM pe două canale.
Funcţia MP3 ENHANCE oferă o calitate audio
superioară realizând upscale asupra frecvenţei
de eşantionare.
Apăsaţi butonul P.BASS.
6
DSP /EQ
✎✎NOTĂ
Funcţia P.BASS asigură un bas mai puternic pentru
susţinerea frecvenţelor joase.
3
MUTE
NIVEL S/W
TUNING
/CH
VOL
Sursă LPCM pe
2 canale
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF
Puteţi apăsa butonul S/W LEVEL de pe
REPEAT
telecomandă şi utiliza butoanele _ sau + pentru a
regla nivelul subwoofer-ului.
Fişier MP3
MP3 ENHANCE ON ➞
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF
Apăsaţi butonul S/W LEVEL.
✎✎NOTĂ
``
``
Funcţia P.BASS este disponibilă numai cu surse
LPCM pe 2 canale, precum MP3, Divx, CD şi
WMA.
Funcţia MP3 Enhancement este disponibilă doar
pentru fişierele MP3.
DISC MENU
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
Reglează şi stabilizează nivelul volumului, dacă are
MEMORY MO/ST
loc o schimbare dramatică a acestuia, înTUNER
cazul
B
C
schimbării unui post sau al trecerii laAo altă scenă.
DIMMER
• După fiecare apăsare a butonului,
selecţia se modifică astfel:
SMART VOLUME ON  SMART
VOLUME OFF
Română
TITLE MENU
S.VOL (SMART VOLUME—
VOLUM INTELIGENT)
Apăsaţi butonul S.VOL.
30
MENU
S . VOL
1
CD RIPPING
D
AUDIO UPSCALE
P .BASS
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
1
3
4
Funcţii elementare
FUNCTION
TV SOURCE
FUNCTION
TV SOURCE
04
POWER
POWER
6
DSP (Digital Signal1Processor)/EQ
2
3
Modul Dolby Pro Logic II
• DSP (Digital Signal Processor) : Modurile DSP au fost
5 acustice.
6
concepute pentru a simula4diferite medii
• EQ: Puteţi selecta POPS, JAZZ , ROCK sau USER
7 sunetul
8 pentru9
(UTILIZATOR) pentru a optimiza
genul de muzică redat.
DSP /EQ
Puteţi selecta modul audio Dolby Pro Logic II pe
7
care îl doriţi.
2
5
8
9
DSP /EQ
0
Apăsaţi butonul
PL II.
0
Apăsaţi butonul DSP/EQ.
MUSIC
POPS,
JAZZ,
ROCK
În funcţie de genul de muzică, puteţi
selecta POPS, JAZZ şi ROCK.
USER
Puteţi asculta muzica conform setărilor
opţiunii “EQ:USER”.
TUNING
VOL
/CH
Dacă apăsaţi INTRARE înREPEAT
meniul “EQ:
USER”, va apărea o fereastră în care
puteţi schimba preferinţele pentru EQ.
STUDIO
Creează condiţiile de audiţie dintr-un
studio.
CLUB
Simulează sunetul dintr-un club, cu
ajutorul unui bas puternic.
HALL
Evidenţiază calitatea vocii, pentru a crea
impresia uneiRETURN
săli de concert.
DISC MENU
MENU
CHURCH
OFF
Adaugă realism coloanei sonore a filmului.
Puteţi asculta o sursă de sunet pe 2VOL
canale în modul surround pe 5.1
canale, cu toate boxele active.
``
TUNING
/CH
REPEAT
- Este posibil ca unele boxe să nuDISC MENU
primească semnal, în funcţie de
semnalul de intrare.
MENU
TITLE MENU
TOOLS
INFO
MATRIX
Veţi audia un sunet surround pe mai
multe canale.
STEREO
Selectaţi acest mod pentru a audia doar
sunetul emis de boxele frontale laterale
RETURN
şi de subwoofer.
Creează condiţiile de vizionare dintr-un
cinematograf. TUNER MEMORY MO/ST CD RIPPING
B
C
D
✎✎NOTĂ
``
DIMMER de audiţie
S . VOL
AUDIO UPSCALE
Creează impresia
dintr-o
P .BASS
biserică înaltă.
Selectaţi acest mod pentru o audiţie
normală.
``
MO/ST
CD RIPPIN
B
C
D
DIMMER
Atunci când selectaţi modul Pro Logic II,
conectaţi dispozitivul extern la mufele AUDIO
INPUT (S şi D) ale aparatului. Dacă conectaţi
doar una dintre intrări (S sau D), sunetul emis
nu va avea efecte surround.
Funcţia Pro Logic II este disponibilă doar în
modul Stereo.
Funcţia DSP/EQ este disponibilă doar în modul
Stereo.
Funcţia DSP/EQ nu este disponibilă la redarea
semnalului AC3 în modul pe 2.1 canale.
Română
EXIT
TUNER MEMORY
A
✎✎NOTĂ
``
MUTE
INFO
EXIT
A
PROLOG
TITLE MENU
TOOLS
MOVIE
MOVIE
MUTE
Când ascultaţi muzică, sunetul poate
conţine efecte care să creeze impresia
unei audiţii la faţa locului.
31
S . VOL
AUDIO UPSCAL
P .BASS
Funcţii elementare
Audiţia radio
Utilizând butoanele de pe telecomandăl
1. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta
FM.
2. Reglaţi la postul dorit.
• Reglare presetare 1 : Mai întâi trebuie să
adăugaţi o frecvenţă dorită ca şi presetare.
Apăsaţi butonul STOP (@) pentru a selecta
PRESET şi apoi apăsaţi pe butonul
TUNING/CH (
) pentru a selecta postul
presetat.
• Reglarea manuală : Apăsaţi butonul STOP
(@) pentru a selecta MANUAL şi apoi apăsaţi
butonul TUNING/CH (
) pentru a comuta
pe o frecvenţă mai mare sau mai mică.
• Reglarea automată : Apăsaţi butonul STOP
(@) pentru a selecta MANUAL şi apoi apăsaţi
pe butonul TUNING/CH (
), pentru a
căuta automat banda.
Setarea Mono/Stereo
Apăsaţi butonul MO/ST.
• După fiecare apăsare a butonului, sunetul
este comutat între STEREO şi MONO.
• Într-o zonă cu recepţie slabă, selectaţi
MONO pentru o transmisie clară, fără
interferenţe.
Presetarea posturilor
Exemplu: Presetarea în memorie a frecvenţei FM
89.10
1. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a
selecta FM.
2. Apăsaţi butonul TUNING/CH (
)
pentru a selecta <89.10>.
3. Apăsaţi pe butonul TUNER
MEMORY.
• Numărul va clipi pe afişaj.
4. Apăsaţi pe butonul TUNING/CH
(
) pentru a selecta numărul de presetare.
• Puteţi selecta între 1 şi 15 presetări.
32
Română
5. Apăsaţi din nou pe butonul TUNER MEMORY.
• Apăsaţi pe butonul TUNER MEMORY
înainte ca numărul să dispară de pe afişaj.
• Numărul dispare de pe afişaj, iar postul este
stocat în memorie.
6. Pentru a preseta un alt post, repetaţi paşii 2-5.
05
Înregistrarea prin USB
Redarea fişierelor media utilizând
funcţia de gazdă USB
Puteţi reda fişiere media, cum ar fi poze, filme şi
melodii stocate pe MP3 playere, memorii USB sau
camere digitale, la un semnal video de înaltă calitate
şi cu sunet pe 5.1 canale, prin conectarea
dispozitivului de stocare la portul USB al sistemului
Home Cinema.
5V 500mA
1. Conectaţi dispozitivul USB la portul USB de pe
panoul frontal al aparatului.
2. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta
USB.
• Pe afişaj va apărea USB iar apoi va dispărea.
3. Apăsaţi butoanele _+ pentru a selecta Videos,
Photos sau Music.
- Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl redaţi.
Înlăturarea în siguranţă a dispozitivului USB
Pentru a preveni deteriorarea informaţiile stocate în
memoria dispozitivului, efectuaţi operaţia de
înlăturare în siguranţă înainte de a deconecta cablul
USB.
• Apăsaţi butonul GALBEN(C).
-R
EMOVE va apărea pe afişaj .
• Scoateţi cablul USB.
✎✎NOTĂ
``
``
Pentru a asculta fişierele dvs. audio cu un
sistem de sunet pe 5.1 canale, trebuie să setaţi
modul Dolby Pro Logic II la Matrix. (Consultaţi
pagina 31)
Scoateţi cablul USB din portul USB, cu atenţie.
În caz contrar, portul USB poate fi deteriorat.
Când redaţi discuri CD-DA (Compact Disc Digital Audio)
cu ajutorul funcţiei de înregistrare USB sau când
ascultaţi radioul FM sau captaţi o sursă audio de la un
dispozitiv extern, puteţi înregistra sursa audio în
memoria USB.
Ex) înregistrarea USB a conţinutului audio CD-DA
1. Conectaţi dispozitivul USB la aparat
2. Introduceţi discul CD-DA în sertarul pentru CD.
3. Apăsaţi butonul USB REC de pe telecomandă.
• Pentru a începe înregistrarea piesei
curente, apăsaţi butonul USB REC
de pe telecomandă în timp ce
sistemul redă o piesă sau este oprit
temporar.
• Pentru a înregistra integral un CD, menţineţi
apăsat butonul USB REC de pe
telecomandă.
- Pe afişaj apare mesajul "FULL RECORDING
(ÎNREGISTRARE COMPLETĂ)" şi începe
înregistrarea.
4. Apăsaţi butonul STOP (@) pentru a opri înregistrarea.
• La finalizarea înregistrării unui CD prin USB, pe
unitatea USB va fi salvat un folder nou cu numele
“RECORDING”. Conţinutul va fi salvat în acel folder în
format MP3.
• La finalizarea înregistrării unei transmisiuni radio
FM sau a semnalului de la o sursă AUX prin
USB, pe unitatea USB va fi salvat un folder
nou cu numele “TUNER RECORDING sau
AUX RECORDING”. Conţinutul va fi salvat în
acel folder în format MP3.
✎✎NOTĂ
``
``
``
``
``
``
``
Nu întrerupeţi conexiunea USB sau alimentarea cu
curent în timpul operaţiunii de înregistrare prin USB. În
caz contrar, datele pot fi deteriorate. Pentru a întrerupe
operaţiunea de înregistrare prin USB, apăsaţi butonul
STOP şi deconectaţi dispozitivul USB după ce sistemul
se opreşte complet din redarea CD-ului.
Dacă întrerupeţi conexiunea USB în timpul operaţiunii de
înregistrare prin USB, sistemul se va închide şi nu veţi
mai putea şterge fişierul înregistrat.
În situaţia în care conectaţi dispozitivul USB la sistem în
timp ce este redat un CD, sistemul se opreşte temporar
şi apoi începe din nou redarea.
Dacă durata de înregistrare este sub 5 secunde, este
posibil să nu fie creat un fişier de înregistrare.
Înregistrarea prin USB poate fi realizată numai dacă
dispozitivul USB este formatat în sistemul de fişiere FAT.
(Sistemul NTFS nu este acceptat.)
Semnalul audio nu va fi emis la înregistrarea prin USB pe
un CD.
Atunci când sunt setate boxele televizorului, funcţia de
rip prin USB nu este acceptată.
Română
33
Funcţii avansate
Funcţia USB
Alte informaţii
Depanare
Consultaţi tabelul de mai jos dacă aparatul nu funcţionează corespunzător. Dacă problema nu apare mai jos
au dacă instrucţiunea corespunzătoare nu vă este de folos, opriţi aparatul, scoateţi cablul de alimentare şi
contactaţi cel mai apropiat dealer autorizat sau centru de servicii Samsung Electronics.
Simptom
Verificare/Soluţie
Nu pot scoate discul din aparat.
• Aţi introdus corespunzător cablul de alimentare în priză?
• Opriţi aparatul şi porniţi-l din nou.
Redarea nu este iniţializată.
• Verificaţi numărul regional al DVD-ului.
Este posibil ca discurile DVD achiziţionate în alte ţări să nu poată fi redate.
• Discurile CD-ROM şi DVD-ROM nu pot fi redate pe acest aparat.
• Asiguraţi-vă că nivelul de evaluare este corect.
Redarea nu este iniţializată imediat
după apăsarea butonului Redare/
Pauză.
• Utilizaţi un disc deformat sau cu zgârieturi pe suprafaţa de citire?
• Curăţaţi discul.
Nu este emis sunet.
• Nu se aude sunetul în timpul redării rapide, a redării lente şi a redării secvenţiale.
• Aţi conectat corespunzător boxele? Aţi personalizat corect configuraţia boxelor?
• Discul este grav deteriorat?
Sunetul se aude de la câteva boxe,
nu de la toate 6.
• Pentru unele discuri DVD, sunetul este emis numai din boxele faţă.
• Verificaţi dacă boxele sunt conectate corespunzător.
• Reglaţi volumul.
• Atunci când ascultaţi un CD, radio sau TV, sunetul este transmis doar prin boxele
frontale.
Selectaţi "PROLOG" apăsând butonul
PL II (Dolby Pro Logic II) al telecomenzii
pentru a utiliza toate cele şase boxe.
Nu a fost activat sistemul de sunet
surround Dolby Digital 5.1 CH.
• Există un marcaj "Dolby Digital 5.1 CH" pe disc? Sistemul de sunet Dolby digital 5.1 CH este
activat doar dacă discul este înregistrat pe un sistem de sunet de 5.1 canale.
• Limba de dublaj este setată corespunzător la DOLBY DIGITAL 5.1-CH în afişajul de
informaţii?
Telecomanda nu funcţionează.
• Telecomanda se află în raza de acoperire, în ceea ce priveşte unghiul şi distanţa de
manevrare?
• S-au consumat bateriile?
• Aţi selectat modul corect (RECEIVER DVD/TV)?
• Discul se roteşte, dar nu apare
imaginea.
• Calitatea imaginii este slabă, iar
imaginea tremură.
• Aţi pornit televizorul?
• Aţi conectat corespunzător cablurile video?
• Discul este murdar sau deteriorat?
• Este posibil ca un disc de slabă calitate să nu poată fi redat.
Limba de dublaj şi subtitrările nu
funcţionează.
• Limba de dublaj şi subtitrările nu funcţionează dacă discul nu conţine limbile
respective.
Ecranul meniului Disc/Title nu apare
chiar dacă funcţia Disc/Title este
selectată.
• Utilizaţi un disc care nu conţine meniuri?
Proporţia dimensiunilor nu poate fi
modificată.
• Puteţi reda DVD-uri de 16:9 în modurile 16:9 WIDE, 4:3 LETTER BOX sau 4:3 PAN
SCAN, dar DVD-urile de 4:3 nu pot fi vizionate decât la o proporţie a dimensiunilor
de 4 :3. Consultaţi eticheta DVD-ului şi selectaţi apoi funcţia corespunzătoare.
34
Română
06
Verificare/Soluţie
•Produsul nu funcţionează.
(Exemplu : Alimentarea cu curent
se întrerupe, tasta panoului frontal
nu funcţionează sau se aude un
sunet ciudat.)
• Produsul nu funcţionează în mod
normal.
Aţi uitat parola pentru nivelul de
evaluare.
Nu se poate recepţiona
transmisiunea radio.
• Ţineţi apăsat butonul STOP (@) de pe telecomandă timp de cel puţin 5 secunde,
atunci când nu este introdus niciun disc (funcţie de resetare).
Utilizarea funcţiei RESET va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate.
Nu utilizaţi funcţia decât dacă este absolut necesar.
• Atunci când pe afişajul aparatului apare mesajul “NO DISC” (FĂRĂ DISC), ţineţi apăsat
mai mult de 5 secunde butonul STOP (@) al aparatului. Pe afişaj apare INIT, iar
setările vor reveni la valorile prestabilite.
Apoi, apăsaţi butonul POWER.
Utilizarea funcţiei RESET va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate.
Nu utilizaţi funcţia decât dacă este absolut necesar.
• Aţi conectat corespunzător antena?
• Dacă semnalul de intrare al antenei este slab, instalaţi o antenă FM externă într-o zonă cu
recepţie bună.
Listă de coduri de limbi
Introduceţi codul numeric corespunzător pentru opţiunea Altele din meniul Disc, Audio şi Subtitle. (consultaţi
pagina 24).
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Limbă
1027
Afar
1142
Greek
1239
Interlingue
1345
Malagasy
1482
Kirundi
1527
1028
Abkhazian
1144
English
1245
Inupiak
1347
Maori
1483
Romanian
1528
Tajik
Thai
1032
Afrikaans
1145
Esperanto
1248
Indonesian
1349
Macedonian
1489
Russian
1529
Tigrinya
Turkmen
1039
Amharic
1149
Spanish
1253
Icelandic
1350
Malayalam
1491
Kinyarwanda
1531
1044
Arabic
1150
Estonian
1254
Italian
1352
Mongolian
1495
Sanskrit
1532
Tagalog
1045
Assamese
1151
Basque
1257
Hebrew
1353
Moldavian
1498
Sindhi
1534
Setswana
1051
Aymara
1157
Persian
1261
Japanese
1356
Marathi
1501
Sangro
1535
Tonga
1052
Azerbaijani
1165
Finnish
1269
Yiddish
1357
Malay
1502
Serbo-Croatian
1538
Turkish
1053
Bashkir
1166
Fiji
1283
Javanese
1358
Maltese
1503
Singhalese
1539
Tsonga
1057
Byelorussian
1171
Faeroese
1287
Georgian
1363
Burmese
1505
Slovak
1540
Tatar
1059
Bulgarian
1174
French
1297
Kazakh
1365
Nauru
1506
Slovenian
1543
Twi
1060
Bihari
1181
Frisian
1298
Greenlandic
1369
Nepali
1507
Samoan
1557
Ukrainian
1069
Bislama
1183
Irish
1299
Cambodian
1376
Dutch
1508
Shona
1564
Urdu
1066
Bengali;
Bangla
1186
Scots Gaelic
1300
Canada
1379
Norwegian
1509
Somali
1572
Uzbek
1067
Tibetan
1194
Galician
1301
Korean
1393
Occitan
1511
Albanian
1581
Vietnamese
1070
Breton
1196
Guarani
1305
Kashmiri
1403
(Afan) Oromo
1512
Serbian
1587
Volapuk
1079
Catalan
1203
Gujarati
1307
Kurdish
1408
Oriya
1513
Siswati
1613
Wolof
1093
Corsican
1209
Hausa
1311
Kirghiz
1417
Punjabi
1514
Sesotho
1632
Xhosa
1097
Czech
1217
Hindi
1313
Latin
1428
Polish
1515
Sundanese
1665
Yoruba
1103
Welsh
1226
Croatian
1326
Lingala
1435
Pashto, Pushto
1516
Swedish
1684
Chinese
1697
Zulu
1105
Danish
1229
Hungarian
1327
Laothian
1436
Portuguese
1517
Swahili
1109
German
1233
Armenian
1332
Lithuanian
1463
Quechua
1521
Tamil
1130
Bhutani
1235
Interlingua
1334
Latvian,
Lettish
1481
RhaetoRomance
1525
Tegulu
Română
35
Alte informaţii
Simptom
Alte informaţii
Specificaţii
Ieşire video
Video Composite
Video/Audio
HDMI
2,04 Kg
430 (L) x 61 (Î) x 230 (l) mm
+5°C~+35°C
între 10 % şi 75 %
60 dB
10 dB
1%
Viteză de citire: 3,49 ~ 4,06 m/sec.
Timp de redare aprox. (disc cu o singură faţă şi un singur strat): 135 min.
Viteză de citire: 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Timp maxim de redare: 74 min.
Viteză de citire: 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Timp maxim de redare: 20 min.
576i(480i)
1 canal : 1.0 Vp-p (75 Ω)
1080p, 1080i, 720p, 576p(480p)
Ieşire boxe frontale
35W x 2(3Ω)
Ieşire boxă centrală
95W(3Ω)
Ieşire boxă surround
35W x 2(3Ω)
Ieşire subwoofer
95W(3Ω)
Interval frecvenţă
20Hz~20KHz
Raport S/N
65 dB
Separarea canalelor
60 dB
Sensibilitate intrare
(AUX) 800 mV
General
Tuner FM
Greutate
Dimensiuni
Interval temperatură de funcţionare
Interval umiditate de funcţionare
Raport semnal/zgomot
Sensibilitate utilizabilă
Distorsiune armonică totală
DVD (Digital Versatile Disc)
Disc
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8cm (COMPACT DISC)
Amplificator
*: Specificaţie nominală
- Samsung Electronics Co., Ltd îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile fără înştiinţare.
- Greutatea şi dimensiunile sunt aproximative.
- Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără preaviz.
- Pentru alimentarea cu energie electrică şi consumul de energie, consultaţi eticheta ataşată pe produs.
36
Română
06
Sistem boxe
Boxă
Impedanţă
Interval frecvenţă
Nivel presiune sunet la ieşire
Intrare estimată
Intrare maximă
Dimensiuni (L x Î x l)
Greutate
Sistem boxe pe 5.1 canale
Frontal
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Surround
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Centrală
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
35W
35W
95W
70W
70W
190W
Frontal : 77 x 107 x 68 mm
Surround : 77 x 107 x 68 mm
Centrală : 228 x 77 x 70 mm
Subwoofer : 154 x 299 x 285 mm
Frontal : 0,3 Kg, Centrală : 0,46 Kg
Surround : 0,32 Kg, Subwoofer : 2,89 Kg
Subwoofer
3Ω
20Hz~160Hz
88dB/W/M
95W
190W
HT-E355
Sistem boxe
Boxă
Impedanţă
Interval frecvenţă
Nivel presiune sunet la ieşire
Intrare estimată
Intrare maximă
Dimensiuni (L x Î x l)
Greutate
Sistem boxe pe 5.1 canale
Frontal
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Surround
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Centrală
3Ω
140Hz~20KHz
86dB/W/M
Subwoofer
3Ω
20Hz~160Hz
88dB/W/M
35W
35W
95W
95W
70W
70W
190W
190W
Frontal/Surround : 89 x 1053 x 71 mm (suport stativ : 229 x 229)
Centrală : 228 x 77 x 70 mm
Subwoofer : 154 x 299 x 285 mm
Frontal/Surround : 2,93 Kg, Centrală : 0,49 Kg Subwoofer : 2,89 Kg
Română
37
Alte informaţii
HT-E350
Licenţa OpenSSL
Setul de instrumente OpenSSL face obiectul unei licenţe duble, ceea ce înseamnă că pentru setul de
instrumente se aplică atât condiţiile licenţei OpenSSL, cât şi condiţiile licenţei SSLeay. Citiţi mai jos textele
efective ale licenţelor. De fapt, ambele licenţe sunt licenţe open source în stil BSD. În cazul în care întâmpinaţi
orice fel de probleme legate de licenţa OpenSSL, contactaţi openssl-core@openssl.org.
Licenţa OpenSSL
Copyright (c) 1998-2007 The OpenSSL Project. Toate drepturile rezervate.
Redistribuirea şi utilizarea în sursă sau forme binare, cu sau fără modificări, sunt permise numai dacă sunt
îndeplinite următoarele condiţii:
1. Redistribuirile codului sursă trebuie să păstreze notificarea de copyright de mai sus, această listă de condiţii
şi următorul aviz de declinare a responsabilităţii.
2. Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă notificarea de copyright de mai sus, această listă de
condiţii şi următorul aviz de declinare a responsabilităţii în documentaţia şi/sau materialele distribuite.
3. Toate materialele publicitare care menţionează caracteristicile sau utilizarea acestui software trebuie să
includă următoarea menţiune: „Acest produs include software dezvoltat de OpenSSL Project pentru utilizarea în
OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
4. Denumirile „OpenSSL Toolkit” şi „OpenSSL Project” nu trebuie utilizate pentru a aproba sau promova
produse derivate din acest software, fără permisiunea prealabilă oferită în scris. Pentru permisiunea scrisă,
contactaţi openssl-core@openssl.org.
5. Produsele derivate din acest software nu pot fi denumite „OpenSSL", nici nu pot include „OpenSSL" în
denumirea lor fără permisiunea prealabilă, oferită în scris de OpenSSL Project.
6. Redistribuirile sub orice formă trebuie să cuprindă următoarea menţiune: „Acest produs include software
dezvoltat de OpenSSL Project pentru utilizarea în OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE OpenSSL PROJECT „CA ATARE”, FĂRĂ NICIO GARANŢIE
EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE DE
VANDABILITATE ŞI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. ÎN NICIO SITUAŢIE OpenSSL PROJECT SAU
COLABORATORII SĂI NU VOR FI TRAŞI LA RĂSPUNDERE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE,
INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, CU TITLU DE EXEMPLU SAU APĂRUTE PE CALE DE CONSECINŢĂ
(INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACHIZIŢIA DE BUNURI SAU SERVICII ÎNLOCUITOARE; PIERDEREA
ÎNTREBUINŢĂRII, A DATELOR SAU PROFITURILOR; SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII), INDIFERENT DE
CAUZA LOR ŞI PE BAZA ORICĂREI TEORII DE RESPONSABILITATE, PRIN CONTRACT, RĂSPUNDERE
STRICTĂ SAU PREJUDICIU (INCLUSIV NEGLIJENŢA SAU ALTĂ CAUZĂ) CA URMARE A UTILIZĂRII DE
ORICE FEL A ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ SUNT INFORMAŢI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR
ASEMENEA DAUNE.
Acest produs include software criptografic scris de Eric Young (eay@cryptsoft.com). Acest produs include
software scris de Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Licenţa originală SSLeay
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
Toate drepturile rezervate. Acest pachet este o implementare SSL scrisă de Eric Young (eay@cryptsoft.com).
Implementarea a fost scrisă astfel încât să fie conformă cu Netscapes SSL.
Această bibliotecă este gratuită pentru uz comercial şi necomercial, atâta timp cât sunt respectate următoarele
condiţii. Următoarele condiţii se aplică întregului cod regăsit în această distribuţie, fie că este cod RC4, RSA,
lhash, DES etc.; nu doar codul SSL. Documentaţia SSL inclusă cu această distribuţie stă sub incidenţa
aceloraşi condiţii privind dreptul de autor, cu excepţia faptului că titularul este Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
38
Română
Licenţa OpenSSL
Drepturile de autor îi rămân lui Eric Young, de aceea nu trebuie înlăturată nicio notificare de copyright. Dacă
acest pachet este utilizat într-un produs, titlul de autor al unor părţi din biblioteca utilizată îi va fi atribuit lui Eric
Young. Această atribuire poate fi sub formă de mesaj text la pornirea programului sau în documentaţia (online
sau text) pusă la dispoziţie odată cu pachetul..
Redistribuirea şi utilizarea în sursă sau forme binare, cu sau fără modificări, sunt permise numai dacă sunt
îndeplinite următoarele condiţii:
1. Redistribuirile codului sursă trebuie să păstreze notificarea de copyright, această listă de condiţii şi următorul
aviz de declinare a responsabilităţii.
2. Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă notificarea de copyright de mai sus, această listă de
condiţii şi următorul aviz de declinare a responsabilităţii în documentaţia şi/sau materialele distribuite.
3. Toate materialele publicitare care menţionează caracteristicile sau utilizarea acestui software trebuie să
includă următoarea menţiune:
„Acest produs include software criptografic scris de Eric Young (eay@cryptsoft.com).”
Cuvântul „criptografic” poate fi omis dacă procedurile standard din biblioteca utilizată nu sunt de natură
criptografică :-).
4. Dacă includeţi vreun cod specific Windows (sau derivat din acesta) din directorul de aplicaţii (cod de
aplicaţie), trebuie să includeţi o menţiune: „Acest produs include software scris de Tim Hudson (tjh@cryptsoft.
com).”
ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE ERIC YOUNG „CA ATARE”, FĂRĂ NICIO GARANŢIE EXPLICITĂ SAU
IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ŞI ADECVARE
PENTRU UN ANUMIT SCOP. ÎN NICIO SITUAŢIE AUTORUL SAU COLABORATORII SĂI NU VOR FI TRAŞI LA
RĂSPUNDERE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE, CU TITLU
DE EXEMPLU SAU APĂRUTE PE CALE DE CONSECINŢĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACHIZIŢIA
DE BUNURI SAU SERVICII ÎNLOCUITOARE; PIERDEREA ÎNTREBUINŢĂRII, A DATELOR SAU PROFITURILOR;
SAU ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII), INDIFERENT DE CAUZA LOR ŞI PE BAZA ORICĂREI TEORII DE
RESPONSABILITATE, PRIN CONTRACT, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU PREJUDICIU (INCLUSIV NEGLIJENŢA
SAU ALTĂ CAUZĂ) CA URMARE A UTILIZĂRII DE ORICE FEL A ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ SUNT
INFORMAŢI CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR ASEMENEA DAUNE.
Licenţa şi termenii de distribuţie pentru orice versiune disponibilă public sau derivat al acestui cod nu pot
fi modificate, ceea ce înseamnă că acest cod nu poate fi copiat pur şi simplu şi plasat sub altă licenţă de
distribuţie [inclusiv Licenţa Publică GNU].
Română
39
Contactaţi centrele SAMSUNG WORLD WIDE
Dacă aveţi întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactaţi centrul Samsung pentru
asistenţă clienţi.
Area
` North America
Contact Center 
Web Site
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
Albania
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
` Europe
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Center 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
` CIS
Kazakhstan
` Asia Pacific
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Nigeria
South Africa
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
India
Indonesia
Japan
Malaysia
` Middle East
` Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Eliminarea corectă a bateriilor acestui produs
(Aplicabil în Uniunea Europeană şi în ţările europene care dispun de sisteme separate cu privire la returnarea
bateriilor.)
Acest marcaj de pe baterii, manual sau ambalaj indică faptul că bateriile din acest aparat nu trebuie
eliminate împreună cu alte reziduuri menajere, la sfârşitul duratei lor de viaţă. În cazul în care marcajul există,
simbolurile elementelor chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateriile conţin mercur, cadmiu sau plumb
în cantităţi care depăşesc nivelurile de referinţă din directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt eliminate
corespunzător, aceste substanţe pot dăuna sănătăţii umane sau mediului.
Pentru a proteja resursele naturale şi pentru a promova refolosirea materialelor, separaţi bateriile de alte
tipuri de reziduuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului dvs. local de returnare a bateriilor.
Eliminarea corectă a acestui aparat
(echipamente electrice şi electronice în stare de reziduu)
(Aplicabil în Uniunea Europeană şi în ţările europene care dispun de sisteme de colectare separate.)
Acest marcaj de pe produs, accesorii sau literatura de specialitate indică faptul că produsul şi accesoriile sale
electronice (de exemplu, încărcător, set cu cască, cablu USB) nu trebuie eliminat împreună cu alte reziduuri menajere,
la sfârşitul duratei lor de viaţă. Pentru a preveni eventualele daune asupra mediului înconjurător sau ale sănătăţii umane
din cauza eliminării necontrolate a reziduurilor, separaţi-le de alte tipuri de reziduuri şi reciclaţi-le în mod responsabil
pentru a încuraja reutilizarea resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să contacteze furnizorul de la care au achiziţionat produsul sau biroul guvernamental local,
pentru informaţii legate de locul şi modul în care pot depozita produsul pentru reciclare, fără aduce daune mediului
înconjurător.
Utilizatorii persoane juridice trebuie să contacteze furnizorul şi să verifice termenii şi condiţiile contractului de achiziţie.
Produsul şi accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate alături de alte reziduuri comerciale.
Code No. AH68-02259B
HT-E350
HT-E355
Цифрова система за
домашно кино
ръководство за потребителя
Представете си възможностите
Благодарим ви, че закупихте този продукт на Samsung.
За да получите по-пълно обслужване,
регистрирайте продукта си на
www.samsung.com/register
Информация за безопасност
Предупреждения за безопасността
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК).
ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ
КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.
ВНИМАНИЕ
РИСК ОТ ТОКОВ УДАР
ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ
Този символ показва "опасно
напрежение" в изделието, което
представлява риск от токов удар или
телесни увреждания.
ВНИМАНИЕ : ЗА ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ
ТОКОВ УДАР, ШИРОКАТА ЧАСТ НА ЩЕПСЕЛА
ТРЯБВА ДА СЪОТВЕТСТВА НА ШИРОКАТА ЧАСТ НА
КОНТАКТА И ЩЕПСЕЛЪТ ТРЯБВА ДА Е ВКАРАН
ДОКРАЙ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• За да ограничите риска от пожар или токов
удар, не излагайте устройството на дъжд или
влага.
ВНИМАНИЕ
• Уредът не бива да се излага на капене или пръскане и
на него не бива да се поставят предмети, пълни с
течност, като например вази.
• Щепселът за мрежово захранване се използва като
прекъсващо устройство и трябва да е в работна
готовност по всяко време.
• Този апарат трябва винаги да е свързан към контакт за
променлив ток със защитно заземяване.
• За да изключите апарата от мрежовото захранване,
щепселът трябва да се извади от контакта, поради това
трябва да има лесен достъп до контакта.
2
Български
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
Този символ показва важни
инструкции, отнасящи се за
продукта.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1
Този компактдиск плейър е класифициран като
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ КЛАС 1.
Използването на органи за управление,
настройки или изпълнението на процедури,
различни от описаните в настоящото, може да
доведе до опасно излагане на излъчване.
ВНИМАНИЕ
• НЕВИДИМО ЛАЗЕРНО ИЗЛЪЧВАНЕ В ОТВОРЕНО
ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИ ОСВОБОДЕНИ БЛОКИРОВКИ;
ИЗБЯГВАЙТЕ ИЗЛАГАНЕ НА ЛЪЧА.
Предпазни мерки
• Погрижете се променливото електрозахранване във вашия дом да съответства на идентификационния стикер, който е поставен на
гърба на изделието.
• Инсталирайте изделието хоризонтално, върху подходяща основа (мебел), с достатъчно място около него за вентилация (7,5~10 см).
• Не поставяйте изделието върху усилватели или друго оборудване, което може да се нагорещи.
Внимавайте да не бъдат покрити вентилационните отвори.
• Не поставяйте никакви предмети върху изделието.
• Преди преместване на устройството проверете дали отворът за поставяне на диск е празен.
• За да изключите устройството напълно от електрозахранването, извадете AC щепсела от контакта, особено когато уредът няма да
се използва за дълго време.
• По време на гръмотевични бури изваждайте AC щепсела на електрозахранването от контакта. Пикове на
напрежение, дължащи се на мълнии, могат да повредят изделието.
• Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина или на други източници на топлина. Това може да доведе до
прегряване и повреда на изделието.
• Пазете изделието от влага и прекомерна топлина или от или оборудване, което създава силни магнитни или
електрически полета (напр. високоговорители).
• Ако устройството се повреди, извадете щепсела от контакта на електрозахранването.
• Това изделие не е предназначено за промишлена употреба. Използвайте това изделие само за лично ползване.
• Ако изделието или дискът са били съхранявани на студено, възможно е да се образува кондензат. Ако
транспортирате изделието през зимата, изчакайте приблизително 2 часа, докато то достигне стайна температура,
преди да го използвате.
• Батериите, които се използват в това устройство, съдържат химикали, които са вредни за околната среда.
Не изхвърляйте батериите с общите домакински отпадъци.
Аксесоари
Проверете за приложените аксесоари по-долу.
FUNCTION
MUTE
1
2
4
5
7
8
VOL
DSP/EQ
3
6
9
VOL
0
DISC MENU
HOME
TITLE MENU
TUNING
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
AUDIO UPSCALE
P.BASS
A
USB REC
Видеокабел
FM антена
Ръководство за потребителя
S/W LEVEL TUNING
B
GIGA
C
DIMMER REPEAT
MO/ST
D
TUNER
MEMORY
Дистанционно управление/батерии
(размер AAA)
Български
3
Информация за безопасност
Предпазни мерки при работа с дискове
и съхранението им
Малки драскотини по диска могат да влошат качеството
на звука и картината или да причинят прескачане.
Бъдете особено внимателни да не драскате дисковете,
когато работите с тях.
Начин на държане на дискове
• Не докосвайте диска откъм страната за възпроизвеждане.
• Хващайте диска за ръбовете, за да не
останат отпечатъци от пръсти по
повърхността.
• Не лепете хартия или ленти по диска.
Съхранение на дискове
• Не оставяйте дисковете под пряка слънчева светлина
• Пазете на хладно и проветриво място
• Пазете в чиста предпазна обвивка.
Съхранявайте ги във вертикално положение.
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
``
``
Не оставяйте дисковете да се замърсяват с прах.
Не зареждайте напукани или издраскани дискове.
Работа и съхранение на дискове
Когато по повърхността на диска попаднат отпечатъци
от пръсти или замърсявания, почиствайте със слаб
препарат, разтворен във вода, и избърсвайте с мека
кърпа.
• При почистване избърсвайте диска леко отвътре
навън.
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
``
Възможно е да се образува кондензат, ако топъл
въздух влезе в контакт със студени части във
вътрешността на изделието. При образуване на
кондензат във вътрешността на изделието, то няма
да работи правилно. В такъв случай извадете диска и
оставете изделието да престои 1 или 2 часа при
включено електрозахранване.
Лиценз
• Dolby и символът двойно D са регистрирани търговски
марки на Dolby Laboratories.
4
Български
• ОТНОСНО DIVX ВИДЕО: DivX e цифров видеоформат,
създаден от DivX, LLC, дъщерна фирма на Rovi Corporation.
Това е официално DivX Certified® устройство, което
изпълнява DivX видео. Посетете divx.com за повече
информация и софтуерни инструменти за преобразуване на
файлове в DivX видео файлове.
• ОТНОСНО DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Това сертифицирано с
DivX® устройство трябва да е регистрирано за изпълнение
на DivX Video-on-Demand (VOD) съдържание. За да получите
регистрационния код, намерете раздел DivX VOD в менюто
за настройки на устройството. Отидете на vod.divx.com за
това как да завършите вашата регистрация.
• DivX® сертифицирани за изпълняване на DivX® видео,
включително висококачествено съдържание.
• DivX®, DivX Certified® и асоциираните логота са търговски
марки на Rovi Corporation или нейните дъщерни фирми и се
използват по лиценз.
• Покрива се от един или повече от следните патенти на САЩ:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
• HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface са
търговски марки или регистрирани търговски марки на
HDMI Licensing LLC в САЩ и други страни.
• В това изделие е вградена технология за защита на авторски
права, защитена с патенти в САЩ и други права на
интелектуална собственост на Rovi Corporation. Забранен е
инженеринг или демонтиране в обратен ред.
• Този продукт използва някои софтуерни програми, които са
разпространени от Independent JPEG Group.
• Този продукт използва някои софтуерни програми, които са
разпространени под проекта OpenSSL.
Авторско право
© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Всички права
запазени.
Защита срещу копиране
• Много DVD дискове са кодирани със защита срещу
копиране. Ето защо трябва да свържете вашето устройство
директно към вашия телевизор, а не към видеокасетофон.
При свързване към видеокасетофон картината от
защитените срещу копиране DVD дискове е деформирана.
Съдържание
ИНФОРМАЦИЯ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
2
НАЧАЛО
7
СВЪРЗВАНЕ
13
19
4
4
4
Предупреждения за безопасността
Предпазни мерки
Аксесоари
Предпазни мерки при работа с дискове и
съхранението им
Лиценз
Авторско право
Защита срещу копиране
7
7
10
10
11
12
Икони, използвани в ръководството
Видове дискове и характеристики
Описание
Преден панел
Заден панел
Дистанционно управление
13 Свързване на високоговорителите
16Свързване на Видео Изхода към вашия телевизор
18 Свързване на FM антената
18 Свързване на аудио от външни компоненти
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
22
22
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
БЪЛГАРСКИ
НАСТРОЙКА
2
3
3
4
Преди да започнете (първоначална настройка)
Задаване на менюто за настройка
Дисплей
Екранно съотношение
BD Wise
Разделителна способност
Формат HDMI
Изходен видео сигнал
Аудио
Настройка на високоговорител
Настройка на DRC (Динамична компресия на
обхвата)
АУДИО СИНХР.
Избор на високоговорител
Потр.екв
Автоматично връщане на канал (ARC)
Система
Първоначална настройка
DivX(R) регистрация
DivX(R) деактивация
Език
Защита
Родителска оценка
Смяна на паролата
Поддръжка
Информация за изделието
Български
5
Съдържание
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
25
25
26
26
30
32
Възпроизвеждане на дискове
Възпроизвеждане на Аудио CD (CD-DA)/МР3/WMA
Възпроизвеждане на JPEG файлове
Използване на функцията за възпроизвеждане
Режим на звука
Слушане на радио
РАЗШИРЕНИ ФУНКЦИИ
33
33
Функция USB
USB запис
ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
34
35
36
38
Отстраняване на неизправности
Списък с кодове на езици
Спецификации
Лиценз OpenSSL
25
33
34
• Цифрите и илюстрациите в това ръководство за потребителя са предоставени само за справка и могат да се
различават от действителния изглед на изделието.
• Може да се начисли такса за администриране, ако
a. е извикан техник по ваше настояване и няма дефект в продукта
(т.е. не сте прочели ръководството за потребителя)
b. занесете уреда в сервизен център и няма дефект в продукта
(т.е. не сте прочели ръководството за потребителя).
• Сумата за тази такса за администриране ще ви бъде съобщена, преди да се извърши каквато и да е било
работа или посещение вкъщи.
6
Български
01
Начало
Уверете се, че сте проверили следните условия,
преди да прочетете ръководството за
потребителя.
Икона
d
Обозначава
Определение
DVD
Функция, налична за DVDVideo или DVD-R/DVD-RW
дискове, които са записани
и финализирани във видео
режим.
CD
Функция, налична за
компакт дискове с данни
(CD DA, CD-R/-RW).
MP3
Това включва функция,
която е налице в CD-R/RW дискове.
G
JPEG
Това включва функция,
която е налице в
CD-R/-RW дискове.
D
DivX
Функция, налична с
MPEG4 дискове. (DVD±R/
±RW, CD-R/-RW)
ВНИМАНИЕ
Ситуация, при която дадена
функция не работи или
настройките могат да бъдат
отменени.
B
A
!
✎
ЗАБЕЛЕЖКА
Помощни съвети или инструкции
за работата на всяка функция на
съответната страница.
Бърз
клавиш
С тази функция се предоставя
лесен пряк достъп чрез натискане
на бутон на дистанционното
управление.
Видове дискове и характеристики
Регионален код
Изделието и дисковете са кодирани според региона. Тези
регионални кодове трябва да съвпадат, за да се
възпроизведе дискът. Ако кодовете не съвпадат, дискът
няма да се възпроизведе.
Вид на диска
Регионален
код
Зона
1
САЩ, територии на САЩ и
Канада
2
Европа, Япония, Близък
изток, Египет, Южна Африка,
Гренландия
3
Тайван, Корея, Филипините,
Индонезия, Хонг Конг
4
Мексико, Южна Америка,
Централна Америка,
Австралия, Нова Зеландия,
Тихоокеания, Карибите
5
Русия, Източна Европа, Индия,
по-голямата част от Африка,
Северна Корея, Монголия
6
Китай
DVD-VIDEO
Български
7
Начало
Икони, използвани в ръководството
Начало
Видове дискове и характеристики
Видове дискове, които могат
да бъдат възпроизвеждани
Видове дискове и Записани
обозначения (лого) сигнали
Характеристики
DVD видео
ВИДЕО
DVD-ВИДЕО
DVD-R/DVD-RW В DVD видео
ФОРМАТ
DVD+R/DVD+RW В DVD
видео ФОРМАТ
АУДИО
АУДИО CD
АУДИО
АУДИО CD
АУДИО-CD
DivX
+
ВИДЕО
CD С
ДАННИ
CD-R/CD-RW в АУДИО CD
ФОРМАТ
CD-R/CD-RW в CD С ДАННИ
ФОРМАТ, който съдържа
следните видове файлове и
отговаря на ISO 9660 НИВО 1/
НИВО 2 ИЛИ JOLIET
(РАЗШИРЕН ФОРМАТ)
-MP3 файлове
-JPEG файлове с изображения
DVD С
ДАННИ
-MPEG 4 ВИДЕО файлове
DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW В DVD С
ДАННИ ФОРМАТ, който съдържа
следните видове файлове и
отговаря на UDF (*Универсален
дисков формат)
-MP3 файлове
-JPEG файлове с изображения
-MPEG 4 ВИДЕО файлове
USB устройство, което съдържа
следните видове файлове.
USB
устройство
-MP3 ФАЙЛ ИЛИ WMA/WMV
файлове
-JPEG файлове с изображения
-MPEG 4 видео файлове
8
Български
Не използвайте следните типове дискове!
• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM и DVD-RAM
дискове не могат да бъдат използвани с това устройство.
Ако такъв диск бъде поставен, на екрана на телевизора
се появява съобщение <WRONG DISC FORMAT (ГРЕШЕН
ФОРМАТ НА ДИСКА)>.
• DVD дискове, закупени в чужбина, е възможно да не
могат да се използват с това устройство.
Ако такъв диск бъде поставен, на екрана на телевизора
се появява съобщение <Wrong Region. Please check
Disc. (Грешен регион. Проверете диска)>.
Типове дискове и формати
Този продукт не поддържа файлове, защитени със Secure
(DRM) Media.
CD-R дискове
• В зависимост от записващото устройство (записващо
устройство за дискове или компютър) и състоянието на
диска е възможно някои CD-R дискове да не могат да се
възпроизвеждат,
• Използвайте CD-R дискове тип 650 MB/74 минути.
Не използвайте CD-R дискове над 700 MB/80 минути,
тъй като те може да не успеят да се възпроизведат.
• Възможно е някои CD-RW (презаписваеми) носители да
не могат да се възпроизведат.
• Пълноценно възпроизвеждане е възм ожно само от
CD-R дискове, които са правилно "затворени". Ако
сеансът на запис е приключил, но дискът е оставен
"отворен", съществува възможност дискът да не се
възпроизведе пълноценно.
CD-R MP3 дискове
• Имената на MP3 файловете не трябва да съдържат
интервали или специални знаци (. / = +).
• Използвайте дискове, записани при скорост на
компресиране/декомпресиране, по-голяма от 128 Kbps.
• Ако дискът не е "затворен", възпроизвеждането му може
да стартира по-бавно и е възможно да не се
възпроизведат всички записани файлове.
• При файлове, кодирани във формат с променлива
скорост (VBR), т.е. файлове, кодирани както с малка,
така и с голяма скорост (напр. 32 Kbps ~ 320 Kbps), по
време на възпроизвеждане може да се получи
прескачане на звука.
• На един компакт диск могат да се възпроизведат
максимум 500 записа.
• На един компакт диск могат да се запишат максимум 300
папки.
CD-R JPEG дискове
• На един компакт диск могат да бъдат съхранени
максимум 999 изображения.
• При възпроизвеждане на Kodak/Fuji Picture CD, могат да
се възпроизвеждат само JPEG файловете от папката със
снимки.
• Дискове със снимки, различни от Kodak/Fuji Picture CD
могат да стартират по-бавно или изобщо да не се
възпроизвеждат.
Поддържани формати (DivX)
Този продукт поддържа само следните медийни
формати.Ако и видео, и аудио форматът не се
поддържат, може да наблюдават накъсани
изображения или липса на звук.
Поддържани видео формати
Формат
AVI
WMV
Поддържани версии
DivX3.11~DivX6.8
V1/V2/V3/V7
Поддържани аудио формати
Поддържани
аудио
формати
Формат
MP3
80~320 kbps
WMA
56~128 kbps
AC3
128~384 kbps
Побитова
скоростЧестота
на семплиране
44,1 khz
44,1/48 khz
• Екранно съотношение: този продукт поддържа до
720х576 пиксела. Разделителни способности за
телевизионен екран, по-големи от 800 не се
поддържат.
• Когато възпроизвеждате диск с честота на
семплиране повече от 48 khz или 320 kbps, е
възможно да се наблюдава трептене на екрана по
време на възпроизвеждането.
• Възможно е сектори с висока скорост на кадрите
да не бъдат възпроизведени по време на
изпълнение на DivX файл.
• Тъй като този продукт предоставя само
формати за кодиране, разрешени от DivX
Networks, Inc., файл във формат DivX, създаден
от потребителя, е възможно да не може да бъде
възпроизведен.
Бележки за USB връзката
Поддържани устройства: USB устройство с памет,
MP3 плейър, цифров фотоапарат
6) Свържете директно към USB порта на
продукта. Свързване чрез друг кабел може да
породи проблеми с USB съвместимостта.
7) Поставяне на повече от едно устройство с
памет на четец за няколко карти може да не
работи правилно.
8) PTP протоколът за цифрови фотоапарати не
се поддържа.
9) Не прекъсвайте USB устройството по време
на процеса на "четене".
10)Колкото по-голяма е разделителната
способност, толкова по-голямо е изчакването
за показване.
11)MP3/WMA файлове или видео файлове с
приложен DRM, изтеглени от търговски
сайтове, не се възпроизвеждат.
12)Външно твърдо дисково устройство не се
поддържа.
13)Максималната големина на тока, поддържана
от USB порта, за външно устройство е 500
mA (при DC 5 V)
14)Поддържани файлови формати
Формат
Неподвижна
картина
Име на файл
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
Разширение
на файл
JPG .JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
Побитова
скорост
–
80~320
kbps
56~128
kbps
4Mbps
4Mbps
Версия
–
–
V8
V1,V2,
V3,V7
DivX3.11~
DivX6.8
Пиксели
640x480
–
–
720x576
Честота на
семплиране
–
44,1 kHz
44,1 kHz
44,1 KHz~ 48 KHz
Музика
Филм
Български
9
Начало
• Не се поддържат актуализации на софтуера за
несъвместими формати.
(Пример: QPEL, GMC, разделителна
способност над 800 x 600 пиксела и др.)
• Ако даден DVD-R/-RW диск не е записан
правилно във формат DVD Video, той няма да
може да се възпроизвежда.
1) Ако името на папка или файл е по-дълго от 10
знака, може да не се покаже правилно или да
не работи.
2) Файл със субтитри, по-голям от 300 KB може
да не се покаже правилно.
3) Определено USB устройство/цифров
фотоапарат или USB четец на карти може да
не се поддържа.
4) Поддържат се файловите системи FAT16 и
FAT32.
5) Снимките (JPEG), музиката (MP3, WMA) и
видео файловете трябва да имат имена на
корейски или английски. В противен случай
файлът може да не се изпълни.
01
DVD+R/RW, CD-R/RW DivX дискове
Начало
Описание
Преден панел
1
2
3
4 5 6
7
8
9 10
5V 500mA
1
ТАВИЧКА ЗА ДИСК
Тук се поставя дискът.
2
ДИСПЛЕЙ
Показва състоянието на възпроизвеждане, време и др.
Чрез свързване в този порт може да се възпроизвеждат файлове от външни USB
устройства за съхранение като MP3 плейъри, USB флаш памети и др.
3
USB ПОРТ
4
БУТОН ОТВАРЯНЕ/ЗАТВАРЯНЕ (
5
БУТОН ЗА ФУНКЦИИ (
6
БУТОН СТОП (
7
БУТОН ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ/ ПАУЗА (
8
БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СИЛАТА НА
ЗВУКА ( , )
9
БУТОН ЗА ЗАХРАНВАНЕ (
10
10
Възможно е да не се поддържа USB памет, която изисква мощно захранване
(повече от 500 mA при 5 V).
)
Режимите се превключват както следва:
DVD/CD ➞ ARC ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
)
Спира възпроизвеждането на диска.
)
)
СЕНЗОР ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
Български
Отваря и затваря тавичката на диска.
)
Възпроизвеждане или пауза по време на изпълнение на диск.
Регулиране на силата на звука.
Включва и изключва устройството.
Открива сигнали от дистанционното управление.
01
Начало
Заден панел
1
2
3
SPEAKERS OUT
FRONT
FA NET
(Only For Service)
SURROUND
CENTER
FRONT
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
4
5
6
VIDEO
OUT
AUX IN
FM ANT
HDMI OUT
1
FA NET (Само За Сервизиране)
Използва се за сервизни ремонти.
2
КОНЕКТОРИ НА ИЗХОДА ЗА
ВИСОКОГОВОРИТЕЛ
Свържете предните, централните и съраунд високоговорители към събуфера.
3
ГНЕЗДО VIDEO OUT
Свържете гнездата за входящ видео сигнал на телевизора (VIDEO IN) към
гнездото VIDEO OUT.
4
ГНЕЗДА AUX IN
За свързване на външно устройство към аналоговия изход 2CH (например,
видеокасетофон).
5
ГНЕЗДО ЗА FM АНТЕНА
Свържете FM антената.
6
ГНЕЗДО HDMI OUT
Като използвате HDMI кабел, свържете този HDMI извод към входния HDMI
извод на вашия телевизор, за да получите най-добро качество на картината.
Български
11
Начало
Дистанционно управление
Преглед на дистанционното управление.
Включва и изключва устройството.
FUNCTION
Временно изключване на звука.
Избор на желан аудио режим Dolby Pro
Logic II.
MUTE
DSP/EQ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S.VOL
Натиснете цифров бутон, за да работите
с опциите./1.Бутон S.VOL : Регулира и
стабилизира нивото на шум в случай
на драстични промени в силата на
шума.
VOL
Натиснете, за да прескочите назад
или напред.
Натиснете, за да спрете/да
възпроизведете диска.
Извежда менюто за настройки на
устройството.
Извежда менюто за настройки на
устройството.
VOL
0
Намаляване силата на звука.
Увеличаване силата на звука.
Натиснете, за да търсите назад
или напред от диска.
Press to pause a disc.
DISC MENU
HOME
TITLE MENU
TOOLS
INFO
Връщане към предишното меню.
RETURN
EXIT
Позволява достъп до често използвани
функции на DVD системата за домашно кино,
например навигиране в списъка със снимки.
A.Бутон AUDIO UPSCALE/P.BASS : Изберете
желания режим P.BASS или MP3
Enhancement.
B. Бутон S/W LEVEL : Използва се за
регулиране нивото на събуфера.
Използва се за начало на USB запис.
Използва се за влизане в
менюто на заглавията.
TUNING
Използва се за смяна на аудио езика/
езика на субтитрите, ъгъла и т.н.
Можете да избирате елементи от
екранното меню и да променяте
стойностите в менюто./Търсене на активни
FM радиостанции и смяна на канали.
Това е бутонът за избор на режим.
За отваряне и затваряне на
тавичката на диска.
Избор на желания DSP/EQ
аудио режим.
AUDIO UPSCALE
S/W LEVEL TUNING
A
B
P.BASS
USB REC
GIGA
C
DIMMER REPEAT
MO/ST
D
TUNER
MEMORY
Показва текущото състояние на
диск (файл).
Натиснете за изход от менюто.
C.Бутон GIGA :Използва се за вкл./изкл.
на функцията GIGA Sound.
D.Бутон MO/ST : Избор на MONO или
STEREO за радиостанциите.
Натиснете за предварителна
настройка на FM радиостанции.
Позволява да повторите дадено
заглавие, глава, изпълнение или
диск.
Регулира яркостта на екрана.
Поставяне на батериите в
дистанционното управление
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
``
``
``
``
Поставете батериите на дистанционното така, че изводите им да съответстват
на поляритета: (+) към (+) и (–) към (–).
Винаги сменяйте и двете батерии наведнъж.
Не излагайте батериите на топлина или пламък.
Дистанционното управление може да се използва до приблизително 7 метра
по права линия.
12
Български
* Размер на батерията: AAA
02
Връзки
Свързване на високоговорителите
Местоположение на устройството
SW
Поставете го върху стойка или рафт на шкаф,
или под стойката за телевизора.
Избор на местоположение за слушане
2,5 до 3 пъти размера на телевизионния екран
Предни високоговорители ei
Централен високоговорител
f
hj
Съраунд високоговорители
Местоположението за слушане трябва да е
отдалечено на разстояние, което е от 2,5 до
3 пъти по-голямо от размера на екрана на
телевизора.
Пример : За 32-инчови телевизори: 2~2,4 м
За 55-инчови телевизори: 3,5~4 м
Поставете тези високоговорители пред местоположението ви за
слушане, обърнати навътре (около 45°) към вас. Поставете
високоговорителите така, че "пищялките" да са на същата височина като
ушите ви. Подравнете предната лицева повърхност на предните
високоговорители с предната лицева повърхност на централния
високоговорител, или ги поставете малко пред централния
високоговорител.
Най-добре е да бъде монтиран на същата височина като предните
високоговорители. Можете също така да го поставите директно над или
под телевизора.
Поставете ги встрани от местоположението ви за слушане. Ако няма
достатъчно място, поставете ги така, че да бъдат обърнати един към
друг. Поставете ги на около 60 до 90 см над ушите си, с лицевата
страна леко наклонена надолу.
За разлика от предните и централните високоговорители, съраунд
*високоговорители
се използват основно за обработка на звукови
ефекти и звукът няма да се чува от тях през цялото време.
Събуфър
g
Положението на събуфъра не е от толкова критично значение. Можете
да го поставите, където желаете.
!!ВНИМАНИЕ
``
``
``
``
Не позволявайте деца да си играят с високоговорителите или близо до тях. Те могат да се наранят, ако
някой високоговорител падне.
Когато свързвате високоговорителните кабели към високоговорителите, се погрижете поляритетът им
(+/-) да е правилен.
Пазете събуфъра извън достъпа на деца, за да не могат да пъхнат ръцете си или чужди тела в канала
(отвора) на събуфъра.
Не използвайте канала (отвора) за окачване на събуфъра на стената.
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
``
Ако сте поставили високоговорител близо до вашия телевизор, цветовете на екрана могат да се
променят поради магнитното поле, генерирано от високоговорителя. В такъв случай поставете
високоговорителя далече от телевизора.
Български
13
Връзки
В този раздел са разгледани различни начини на свързване на устройството към други външни компоненти.
Преди да премествате или инсталирате устройството, трябва непременно да изключите захранването и да
извадите щепсела от контакта.
Връзки
Компоненти на високоговорителите
HT-E350
(Л)
(Д)
ПРЕДЕН
(Л)
(Д)
ЦЕНТРАЛЕН
СЪРАУНД
Компоненти на високоговорителите
СЪБУФЪР
Сглобени високоговорители
HT-E355
HT-E355
(Л) (Д)
ВИСОКОГОВОРИТЕЛЕН
КАБЕЛ
ВИНТ (5×15): 16EA
ПРЕДЕН
(Л) (Д)
СЪРАУНД

СТОЙКА
ЦЕНТРАЛЕН
ВИСОКОГОВОРИТЕЛ
ЦЕНТРАЛЕН
ОСНОВА НА
СТОЙКАТА
СЪБУФЪР
СЪБУФЪР
СЪРАУНД
ПРЕДЕН
ВИСОКОГОВОРИТЕЛ ВИСОКОГОВОРИТЕЛ
Инсталиране на високоговорителите на подова стойка.
* HT-E355 - Предни/Съраунд високоговорители
1
Основа на стойката
1. Обърнете основата на стойката обратно и я свържете със
стойката.
2. Завийте три винта (5*15, за свързване на стойка и основа на стойката) в Стойка
посока на часовниковата стрелка в маркираните отвори, като използвате
отвертка, както е показано на илюстрацията.
3
!! ВНИМАНИЕ : Когато въртите отвертката, внимавайте да не
3.
4.
5.
6.
упражнявате прекомерна сила. В противен случай може да стане
неизправна или да се повреди. (въртящ момент на отвертката - под
7 kg.f.cm)
Изправете предоставен кабел на високоговорителя и го поставете в
5
отвора в центъра на основата на стойката.
Свържете горния високоговорител към сглобената стойка.
Завинтете още един голям винт (5*15, за свързване на високоговорителя
и стойката) по посока на часовниковата стрелка в отвора отзад на
високоговорителя, като използвате отвертка.
По този начин изглежда след монтиране на високоговорителя.
Следвайте тези стъпки, за да инсталирате другия високоговорител.
14
Български
2
4
Високоговорител
Стойка
6
02
Връзки
Свързване на високоговорителите
1. Натиснете надолу щифта на клемата на гърба на високоговорителя. (Само
HT-E355)
2. Вкарайте черния проводник в черната (-) клема, а червения проводник
– в червената (+) клема и след това освободете щифта. (Само HT-E355)
3. Свържете жаковете към изводите на гърба на устройството, като спазвате
цветовите съответствия на жаковете и гнездата на високоговорителите.
Черен
Червен
Свързване на стенната конзола
1. Свържете кабела на високоговорителя с
цветната тръбичка към (+), и кабела на
високоговорителя без цветната тръбичка
към (–).
Цветна тръбичка
Преден ляв високоговорител (L): Бял
Преден десен високоговорител (R):
Червен
Централен високоговорител: Зелен
Съраунд ляв високоговорител (L): Син
Съраунд десен високоговорител (R): Сив
5 мм
4 мм
2. Подгответе винтове (не са включени), които
са подходящи за отворите отзад на всеки
високоговорител. Вж. илюстрациите
по-долу.
10 мм
30 мм
Отвор на гърба на високоговорителя
3. Затегнете винтовете в стената, после окачете
високоговорителя на стената.
8 до 10 мм
Дълбочина на фиксирания винт
При HT-E350
Централен Високоговорител
Преден Високоговорител (Д)
Преден Високоговорител (Л)
SPEAKERS OUT
FRONT
CENTER
AUX
IN
FRONT
FM ANT
FA NET
(Only For Service)
SURROUND
HDMI OUT
SUBWOOFER SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
VIDEO OUT
Съраунд Високоговорител (Л)
Съраунд Високоговорител (Д)
Събуфър
* Вж. стр. 14 за високоговорителите на HT-E355.
Български
15
Връзки
Свързване на Видео Изхода към вашия телевизор
Изберете един от двата начина за свързване към телевизор.
НАЧИН 2 (предоставен)
SPEAKERS OUT
FRONT
SURROUND
CENTER
FRONT
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
VIDEO
OUT
FM ANT
AUX IN
HDMI OUT
НАЧИН 1
НАЧИН 1: HDMI
Свържете HDMI кабела (не е включен в доставката) от извода HDMI OUT на гърба на устройството към
извода HDMI IN на вашия телевизор.
НАЧИН 2: Композитно видео
Свържете доставения видео кабел от извода VIDEO OUT на гърба на устройството към извода VIDEO
IN на вашия телевизор.
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
``
``
``
Наличните разделителни способности от HDMI изход са 576p(480p), 720p,1080i/1080p. Вж. стр. 20 за
настройка на разделителната способност.
Това устройство работи в режим на презредово сканиране 576i(480i) за композитен изход.
След като свържете видеото, настройте източника на входящ видео сигнал на вашия телевизор да съответства
на режима на видео изхода на вашето устройство.
Първо включете продукта, преди да настроите входящия видео източник на телевизора. SВж. ръководството
на вашия телевизор за повече информация как да изберете източника на входящ видео сигнал на телевизора.
!!ВНИМАНИЕ
``
Не свързвайте устройството чрез видеокасетофон. Видеосигналите, подавани чрез видеокасетофон, могат да
бъдат повлияни от системи за защита на авторското право, което да причини деформирана картина на
телевизора.
16
Български
02
Връзки
ФУНКЦИЯ HDMI
Функция за автоматично откриване на HDMI сигнал
Ако вашият телевизор е Samsung и поддържа функцията CEC. Изходният видео сигнал на устройството ще се
промени автоматично в режим HDMI, когато свържете HDMI кабел при включено електрозахранване.
• HDMI (Висококачествен мултимедиен интерфейс)
• HDMI е интерфейс, който позволява цифрово предаване на видео и аудио данни с един-единствен
конектор. Посредством HDMI устройството предава цифров видео и аудио сигнал и показва ярка
картина на телевизор с вход за HDMI.
• Описание на HDMI свързване
- HDMI подава само чист цифров сигнал към телевизора.
- Ако вашият телевизор не поддържа HDCP (Широколентова цифрова защита на съдържанието), на екрана
ще се появят смущения.
• Какво представлявя HDCP?
• HDCP (Широколентова цифрова защита на съдържанието) е система за защита от копиране на DVD
съдържание, възпроизвеждано чрез HDMI. Тя осигурява защитена цифрова връзка между видео
източник (компютър, DVD и др.) и устройство за показване (телевизор, проектор и др.).
Съдържанието се криптира при изходното устройство, за да се предотврати неразрешено копиране.
Използване на Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ е функция, която ви позволява да управлявате други Samsung устройства чрез вашето дистанционно
управление Samsung. Anynet + може да се използва при свързване на това устройство към телевизор
Samsung, с помощта на HDMI кабел. Предлага се само за телевизори SAMSUNG, които поддържат Anynet+.
1. Свържете устройството към телевизор Samsung чрез HDMI кабел. (Вж. стр. 16)
2. Настройте функцията Anynet+ на вашия телевизор. (Вж. ръководството с инструкции за телевизора
за повече информация.)
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
``
``
``
Функцията Anynet+ поддръжа някои бутони на дистанционното управление.
Тази функция не е достъпна, ако HDMI кабелът не поддържа CEC.
В зависимост от вашия телевизор, определени разделителни способности на изходящия HDMI сигнал може да
не функционират.
Направете справка с ръководството за потребителя на вашия телевизор.
``
Проверете логото
функцията Anynet+).
(ако телевизорът ви има лого
, това означава, че той поддържа
Български
17
Връзки
Свързване на FM антената
FM антена (включена в доставката)
SPEAKERS OUT
FRONT
SURROUND
FA NET
CENTER
FRONT
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
(Only For Service)
VIDEO
OUT
AUX IN
FM ANT
HDMI OUT
1. Свържете доставената FM антена към извода за FM антена.
2. Започнете да въртите бавно проводника на антената, докато намерите позиция, в която
приеманият сигнал е добър, и след това я закрепете към стена или друга устойчива повърхност.
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
``
Това устройство не приема излъчвания в AM обхвата.
Свързване на аудио от външни компоненти
Бял
SPEAKERS OUT
FRONT
Червен
SURROUND
FA NET
(Only For Service)
CENTER
SUBWOOFER
VIDEO
OUT
FRONT
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
AUX IN
FM ANT
HDMI OUT
Аудио кабел (не е включен в доставката)
Ако външният аналогов компонент има само
един Audio Out, свържете или левия, или десния
аудио изход.
VCR
AUX: Свързване на външен аналогов компонент
Компоненти с аналогов сигнал, напр. видеокасетофон.
1. Свържете AUX IN (Audio) на гърба на устройството към Audio Out на външния аналогов компонент.
• Непременно съблюдавайте цветовете на връзките.
2. Натиснете бутона ЗА ФУНКЦИИ, за да изберете вход AUX.
• Режимите се превключват както следва :
DVD/CD ➞ ARC ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
``
Можете да свържете извода Video Output на вашия видеокасетофон към телевизора и да свържете
изводите Audio Output на видеокасетофона към това устройство.
18
Български
FUNCTION
2
3
4
5
6
Задаване на
8 за
9 настройка
7 менюто
VOL
VOL
Необходимите действия за0достъп могат да бъдат
различни в зависимост от избраното меню. GUI
(Графичен потребителски интерфейс) в това
ръководство може да се различава, в зависимост от
версията на фърмуера.
Initial settings > On-Screen Language
Select a language for the on-screen displays
1
DISC MENU
HOME
TITLE MENU
1
English
TUNING
한국어
TOOLS
Nederlands
INFO
Français
Deutsch
Italiano
3
>Move
" Select
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желания
език и след това натиснете бутона ВХОД.
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желаното
екранно съотношение, и след това натиснете
бутона ВХОД.
`` Ако към устройството е свързан HDMI кабел,
екранното съотношение няма да се появи.
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
``
``
``
``
``
Ако не сте избрали предпочитан език в
първоначалните настройки, ще видите прозорец за
избор на език при следващото включване на
продукта.
Изборът ви на език ще се приложи към всички
менюта: Екранното меню, менюто на диска, аудиото
и субтитрите.
Ако искате да се върнете към предишния екран,
натиснете бутона A(PREVIOUS) (ПРЕДИШЕН) или
RETURN.
След като изберете език за менюто, можете да го
промените като натиснете бутона STOP (@) на
дистанционното управление или основното
устройство в продължение на повече от 5 секунди,
без да има поставен диск.
Когато екранът за първоначална настройка не се
появява, можете да направите справка в
Първоначална настройка. (вж. стр. 23)
EXIT
RETURN
2
AUDIO UPSCALE
S/W LEVEL TUNING
A
B
P.BASS
GIGA
C
4
MO/ST
D
1
БУТОН HOME:
Показва началното
меню.
TUNER
USB REC DIMMER REPEAT MEMORY
2
БУТОН RETURN: Връщане към предишното
меню за настройка.
3
БУТОН ВХОД/БУТОН ЗА ПОСОКИ :
Мести курсора и избира елемент.
Избира текущо избрания елемент.
Потвърждава настройката.
4
БУТОН EXIT: Изход от менюто за настройка.
Settings
Function
DVD/CD
1. Натиснете бутона POWER.
2. Натиснете бутоните _+, за да изберете Settings и
след това натиснете бутона ВХОД.
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желаното
меню, и след това натиснете бутона ВХОД.
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желаното
подменю, и след това натиснете бутона ВХОД.
5. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
желания елемент, и след това натиснете
бутона ВХОД.
6. Натиснете бутона EXIT, за да излезете от
менюто за настройка.
Български
19
Настройка
1. Натиснете бутона POWER при първото включване
на телевизора.
Ще се покаже екранът за първоначална настройка.
DSP/EQ
03
Преди да започнете
(първоначална настройка)
MUTE
Настройка
Дисплей
Можете да конфигурирате различни опции за
картина, напр. екранно съотношение,
разделителна способност и др.
Екранно съотношение
В зависимост от телевизора, който имате, може да
искате да регулирате настройката на екрана.
• Off : Изходната разделителна способност ще бъде
фиксирана според предишно зададената,
независимо от разделителната способност на
диска.
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
``
• 4:3 Pan-Scan
Можете да избирате кога да гледате
видео 16:9 от DVD без черни ленти
отгоре и отдолу, въпреки че вашият
телевизор е с екранно съотношение
4:3 (крайната лява и дясна страна от
картината на филма ще бъдат отрязани).
Можете да изберете това, когато
искате да гледате картината в цялото
съотношение 16:9 от DVD, въпреки
че имате телевизор, чийто екран е
със съотношение 4:3. Ще се появят
ленти с черен цвят в горната и в
долната част на екрана.
• 16:9 Wide
Можете да гледате пълната картина
16:9 на вашия широкоекранен
телевизор.
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
``
``
Когато се използва HDMI, екранът автоматично се
преобразува в режим 16:9 Wide и функцията за
екранно съотношение се деактивира.
Ако даден DVD е с екранно съотношение 4:3, не
можете да го гледате в широкоекранен режим.
Тъй като DVD дисковете се записват в различни
формати на изображението, те изглеждат различно в
зависимост от софтуера, типа на телевизора и
настройката на екранното съотношение на телевизора.
BD Wise
(Само за изделия на Samsung)
BD Wise е най-новата функция за свързване на
Samsung. Когато свързвате устройства на
Samsung, като използвате BD-Wise чрез HDMI,
оптималната разделителна способност ще се
настройва автоматично.
• On : Оригиналната разделителна способност на
DVD диска ще се изведе директно на телевизора.
20
``
Разделителна способност
• 4:3 Letter Box
``
``
Това ще оптимизира качеството на картината
според съдържанието (на диска, DVD и др.), което
искате да бъде възпроизведено, и в зависимост от
устройството или вашия телевизор Samsung,
съвместим с BD Wise.
Ако искате да промените разделителната
способност в режим BD Wise, трябва
предварително да изключите режима BD.
BD Wise ще бъде деактивирана, ако изделието е
свързано с устройство, който не поддържа BD Wise.
Български
Задава изходната разделителна способност за HDMI
видео сигнал. Цифрите в 576p(480p), 720p, 1080i и
1080p показват броя на редовете във видео сигнала.
Буквите i и p показват съответно презредово и
прогресивно сканиране.
• 576p(480p) : Възпроизвежда 576(480) реда прогресивно
видео.
• 720p :Възпроизвежда 720 реда прогресивно видео.
• 1080i : Възпроизвежда 1080 реда презредово видео.
• 1080p :Възпроизвежда 1080 реда прогресивно видео.
• BD Wise : Автоматично настройва оптималната
разделителна способност, когато е свързано
чрез HDMI към телевизор с BD Wise функция.
(Менюто на BD Wise се появява само ако BD
Wise е включена.)
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
``
``
Ако е свързан Component (Компонент), поддържаната
разделителна способност е само 576i (480i).
1080P може да не се появи, в зависимост от телевизора.
Формат HDMI
Можете да оптимизирате цветовата настройка от
HDMI изходен сигнал. Изберете типа свързано
устройство.
• Monitor : Изберете, ако е свързано към монитор чрез HDMI.
• TV : Изберете, ако е свързано към телевизор чрез HDMI.
Изходен видео сигнал
Различните страни имат различни стандарти за телевизия.
Можете да изберете между NTSC или PAL.
• NTSC: Можете да изберете видео формата NTSC.
• PAL: Можете да изберете видео формата PAL.
03
Настройка на високоговорител
Размер на високоговорителя
В този режим можете да зададете настройка на
централния и съраунд високоговорители, а също и
на тестовия тон.
Settings
Баланс Преден/Съраунд
`` Можете да избирате между 0 и -6.
`` Силата на звука намалява с приближаване към –6.
Регулиране на нивото на централен
високоговорител/съраунд високоговорител/
събуфер
`` Силата на звука може да се регулира на стъпки
от +6dB до –6dB.
`` Звукът става по-силен с приближаване до
+6dB и по-тих с приближаване до -6dB.
Speaker Setting
Speaker Size
▶
Sound Edit
Delay Time
Test Tone
mMove
: Off
" Select ' Return
" Select ' Return
• За Преден режимът е зададен на Малък.
• За събуфъра режимът е зададен на Present.
• За Централен и Съраунд, можете да превключите
режима на Малък или Без.
- Small : Изберете това, когато използвате
високоговорителите.
- None : Изберете това, когато няма свързани
високоговорители.
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
``
В зависимост от настройките за Dolby Pro Logic и
Stereo, режимът на високоговорителите може да
е различен.
Време за забавяне
Ако високоговорителите не могат да се поставят на
равно разстояние от позицията на слушане, можете
да регулирате времето на забавяне на аудио
сигналите от централния високоговорител и съраунд
високоговорителите.
В този режим можете да зададете настройка и на
тестовия тон.
Настройка на времето за забавяне на
звука от високоговорителите
При възпроизвеждане на звук по системата 5.1CH
Surround Sound, можете да се насладите на найдобър звук, ако разстоянието между вас и всеки от
високоговорителите е едно и също.
Тъй като звукът достига до позицията на слушане по
различно време, в зависимост от разположението на
високоговорителите, можете да регулирате тази
разлика като добавите ефект на забавяне за
централния и съраунд високоговорителите.
Settings
Delay Time
Редактиране на звук
Front
Можете да регулирате баланса и нивото за всеки
високоговорител.
Center : 00ms
Surround : 00ms
Subwoofer
Test Tone
Settings
: Off
Sound Edit
Front Bal.
dB L
R
dB
Surround Bal.
dB L
R
dB
Center Level
dB
Surround Level
dB
SW Level
dB
<Change " Select ' Return
mMove " Select ' Return
<Change " Select ' Return
mMove " Select ' Return
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
``
``
Натиснете бутоните $%, за да изберете и
регулирате желания високоговорител.
Натиснете бутоните ◄►, за да регулирате
настройките.
Менюто на времето на забавяне ще се активира само
когато се възпроизвежда източник на 5.1 канал.
Не можете да настройвате централния
високоговорител и съраунд високоговорителя в този
режим, когато Размер на високоговорител е
зададено на None (Без).
Български
21
Настройка
Аудио
Настройка
Идеално разположение на
централния високоговорител
Тестов тон
Settings
Speaker Setting
Speaker Size
Sound Edit
Delay Time
Test Tone
Идеално разположение
на съраунд
високоговорител
Желателно е всички високоговорители да бъдат
разположени във вътрешността на това кръгово очертание.
Df: Разстояние от предния високоговорител.
Dc: Разстояние от централния високоговорител.
Ds: Разстояние от съраунд високоговорител.
Настройка на централния високоговорител
Ако разстоянието Dc е равно или по-голямо от
разстоянието Df на илюстрацията, задайте режима
като 0 мсек.
В противен случай променете настройките
съобразно таблицата.
Разстояние
0,00m 0,34m 0,68m 1,06m 1,40m 1,76m
между Df и Dc
Време за
забавяне
00 ms 01 ms 02 ms 03 ms 04 ms 05 ms
Настройка на съраунд високоговорител
Ако разстоянието Dc е равно или по-голямо от
разстоянието Ds на илюстрацията, задайте режима
като 0 мсек.
В противен случай променете настройките съобразно
таблицата.
Разстояние
между Ds и
Dc
0,00m 1,06m 2,11m 3,16m 3,62m 5, 29m
Време за
забавяне
00 ms 03 ms 06 ms 09 ms 12 ms 15 ms
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
``
``
``
При
PL II (Dolby Pro Logic II), времето на
забавяне може да е различно за всеки режим.
При AC-3 времето на забавяне може да се
зададе между 00 и 15 мсек.
Централният канал може да се регулира само
при дискове, записани по системата 5.1-канал.
22
Български
mMove
: On
▶
" Select ' Return
" Select ' Return
Използвайте функцията Test Tone (Тестов тон), за да
проверите свързването на високоговорителите.
• Натиснете бутоните _+, за да изберете ON.
• Тестовият тон ще бъде изпратен последователно
на Front Left ; Center ; Front Right ; Surround
Right ; Surround Left ; Subwoofer.
За да спрете тестовия тон, натиснете бутона ВХОД.
Настройка на DRC
(Динамична компресия на обхвата)
Тази функция балансира обхвата между найшумните и най-тихи звуци. Можете да използвате
тази функция, за да се наслаждавате на звук Dolby
Digital, когато гледате филми вечер при намалена
сила на звука.
• Може да изберете от Full (Пълен), 6/8, 4/8, 2/8, off
(изкл.)
АУДИО СИНХР.
Видео и аудио синхронизирането може да не
съответства на цифровия телевизор.
В такъв случай регулирайте времето на забавяне
на аудиото, за да съответства на видеото.
• Можете да зададете време за аудио забавяне между
0 мсек и 300 мсек. Задайте оптималния му статус.
03
Автоматично връщане на канал (ARC)
Аудио сигналите, предавани чрез HDMI кабел,
могат да бъдат превключвани между Home
Theater (Домашно кино)/TV Speaker
(Високоговорител на телевизора).
Може да се радвате на звук от телевизора през
високоговорителите на системата за домашно кино,
като използвате само един HDMI кабел.
• Off : Изключване на функцията за автоматично
връщане на канал.
• Auto : Слушане на звук от телевизора през
високоговорителите на системата за домашно
кино, ако телевизорът е съвместим със функцията
за автоматично връщане на канал.
• Домашно кино : В
идеото се предава само по
кабела на HDMI връзката,
докато аудиото се извежда
само чрез
високоговорителите на
устройството.
• Високоговорител на телевизора : Видео и аудио сигналите се предават по кабела
на HDMI връзката, докато аудиото се извежда
само чрез високоговорителите на телевизора.
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
``
``
``
``
Настройката по подразбиране за тази функция
е Home Theater (Домашно кино).
HDMI Audio се миксира автоматично до 2
канала за високоговорителите на телевизора.
Когато на телевизора е избрано TV Speaker
(Високоговорител на телевизора), PL II /DSP
EQ/P.BASS/GIGA/S.VOL не работят.
Когато за избор на високоговорител е
зададено TV Speaker (Високоговорител на
телевизора), силата на звука може да се
регулира само от дистанционното
управление на телевизора.
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
``
``
``
Система
Първоначална настройка
Като използвате първоначалната настройка, може да
зададете езика и екранното съотношение на
телевизора.
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
``
Потр.екв
Можете да конфигурирате настройките на
еквилайзера ръчно, така че да съответстват на
вашите предпочитания.
Settings
DivX(R) регистрация
Вж. DivX(R) VOD регистрационния код, за да
закупите и изпълните DivX(R) VOD съдържание.
``
``
250Hz 600Hz
1kHz 3kHz
Ако HDMI кабелът е свързан към продукта,
екранното съотношение на продукта не се
появява и се задава на 16:9 широк
автоматично.
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
User EQ
dB
6
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
-6
Когато Anynet+(HDMI-CEC) е изкл., функцията
за връщане на аудио канал е неналична.
При използване на ARC (Връщане на аудио
канал)-несертифициран HDMI може да
възникне проблем със съвместимостта.
Функцията ARC е налична, ако е свързан
съвместим с ARC телевизор.
6kHz
10kHz 15kHz
a Reset > Adjust < Move ' Return
mMove " Select ' Return
Тази опция не се активира, ако изберете OK.
За да активирате тази опция, активирайте
DivX(R) деактивация.
Дори след нулиране на системата,
настройките за DivX(R) регистрация няма да
се нулират.
DivX(R) деактивация
Изберете това, за да получите нов
регистрационен код.
Български
23
Настройка
Избор на високоговорител
Настройка
Език
Можете да изберете предпочитания от вас език за
екранното меню, менюто на диска и др.
Език на
екранното
меню
Меню на
диска
Аудио
Субтитри
Изберете език за показване на
дисплея.
Изберете език за показване на
менюто на диска на дисплея.
Изберете език за аудио на диска.
Изберете "Промяна" и въведете 4-цифрена парола,
за да настроите родителския контрол, като
използвате цифровите бутони на дистанционното
управление.
Settings
Display
Parental Rating : Off
Audio
Password : Change ✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
Избраният език ще се появи само ако се
поддържа от диска.
▶
System
Language
Security
Support
Изберете език за субтитрите на
диска.
a За да изберете друг език, изберете OTHERS
(ДРУГИ) от менюто на диска, менюто за аудио и
менюто за субтитри и въведете кода на езика на
вашата страна (вж. стр. 35).
a Не можете да избирате OTHERS от езиците на
екранното меню.
``
Смяна на паролата
mMove
" Select
' Return
Ако сте забравили паролата си
1. Извадете диска.
2. Натиснете и задръжте бутона СТОП (@) на
дистанционното управление за 5 секунди или
за по-дълго. Всички настройки се връщат към
фабричните.
Поддръжка
Защита
Функцията за родителски контрол работи съвместно с
DVD-та, които са получили оценка, въз основа на
която можете да контролирате видовете DVD, които
семейството ви гледа. За един диск съществуват до 8
нива на оценка.
Родителска оценка
Изберете нивото на оценка, което желаете да зададете.
По-големите номера показват, че програмата е
предназначена само за възрастни. Например, в случай,
че зададете до ниво 6, няма да се възпроизвеждат
дискове, които съдържат ниво 7 или 8.
Въведете паролата и натиснете бутона ВХОД.
- Паролата по подразбиране е "0000".
- След завършване на настройката ще се върнете
към предишния екран.
24
Български
Информация за изделието
Предоставя информация за продукта като код на
модела, софтуерна версия и т.н.
04
Възпроизвеждане на Аудио CD
(CD-DA)/МР3/WMA
1. Натиснете бутона ОТВАРЯНЕ/ЗАТВАРЯНЕ
(^).
BA
2. Поставете внимателно диска с лицевата
страна нагоре върху тавичката.
3. Натиснете бутона ОТВАРЯНЕ/ЗАТВАРЯНЕ
(^) за да затворите тавичката на диска.
Track01
1/17
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
``
Функцията Resume (Подновяване на
възпроизвеждане): Когато спрете да
възпроизвеждате диск, устройството помни
къде сте спрели, така че когато натиснете
отново бутона ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ,
възпроизвеждането ще продължи откъдето е
спряло. (Тази функция работи само с DVD.)
Натиснете бутона СТОП два пъти по време на
възпроизвеждане, за да деактивирате
функцията Resume.
``
Ако никакви клавиши на устройството или на
дистанционното управление не бъдат
натиснати за повече от 3 минути в режим
пауза, режимът ще се промени на СТОП.
``
В зависимост от съдържанието на диска,
първоначалният екран може да е различен.
``
Пиратски дискове няма да се изпълняват на
това устройство, тъй като с това се нарушават
препоръките на CSS (Content Scrambling
System: система за защита на авторските
права).
a се появява при натискане на невалиден
бутон.
Функция Скрийнсейвър за телевизор/
Функция за пестене на енергия
• Ако не се натисне бутон за повече от 5 минути
в режим Стоп или Възпроизвеждане (на музика),
се активира скрийнсейвърът.
• Ако продуктът се остави в режим на
скрийнсейвър повече от 20 минути,
захранването ще се изключи автоматично.
(с изключение на по време на изпълнение на
музика)
0:15 / 3:59
Function DVD/CD
Repeat Play Mode
1. Поставете аудио диск (CD-DA) или MP3 диск в
тавичката за диск.
• При аудио диск първото изпълнение се
възпроизвежда автоматично.
- Натиснете бутоните [], за да
преминете към предишния/следващия
запис.
• При MP3/WMA диск, натиснете бутоните
_+, за да изберете Music и след това
натиснете бутона ВХОД.
- Натиснете бутоните $%_+, за да
изберете желания файл и след това
натиснете бутона ВХОД.
- Натиснете бутоните (), за да
преминете към предишната/следващата
страница.
2. Натиснете бутона СТОП (@), за да спрете
възпроизвеждането.
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
``
``
``
``
В зависимост от режима на запис, някои MP3/
WMA-CD дискове може да не се възпроизвеждат.
Съдържанието на MP3-CD е различно, в
зависимост от формата на MP3/WMA на
изпълненията, записани на диска.
WMA-DRM файлове не могат да се
възпроизвеждат.
При изпълнение на MP3/WMA/CD цифровите
клавиши не работят.
Български
25
Основни функции
Възпроизвеждане на дискове
Основни функции
Възпроизвеждане на JPEG файлове
Изображения, записани с цифров фотоапарат или
видеокамера, или JPEG файлове от компютър, могат
да бъдат записани на компакт диск и след това да
бъдат възпроизвеждани с това устройство.
1. Поставете JPEG диск в тавичката за дискове.
2. Натиснете бутоните _+, за да изберете
Photo и след това натиснете бутона ВХОД.
3. Натиснете бутоните $%, за да изберете
папката, която искате да възпроизведете, и
след това натиснете бутона ВХОД.
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете
снимката, която искате да възпроизведете и
след това натиснете бутона ВХОД.
• Избраният файл ще започне да се възпроизвежда
и ще започне показването на слайдшоу.
• За да спрете слайдшоуто, натиснете бутона
ПАУЗА (#) .
• Може да видите предишния/следващия
файл, като натиснете бутоните _,+ по
време на режим на слайдшоу.
Използване на функцията за
възпроизвеждане
Търсене Напред/Назад
dBAD
Натиснете бутоните () за функцията на
търсене.
(
1➞(2➞(3➞(4
) 1 ➞ ) 2 ➞ ) 3 ➞ ) 4
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
``
``
В режим на търсене не се чува звук.
Търсенето с възпроизвеждане произвежда звук
само при търсене при скорост )1 и )2.
Тази функция е налична само за CD-DA.
Пропускане на сцени/песни
dBAD
ROOT
JPEG 1
JPEG 2
Натиснете бутоните [].
• При всяко натискане на бутона по време на
възпроизвеждането се преминава към
възпроизвеждане на предишната или
следващата глава, запис или директория (файл).
• Не можете да прескачате главите
последователно.
JPEG 3
642 X 352
2010/01/01
Function DVD/CD
Pages
Return
Възпроизвеждане с намалена скорост
Функция за завъртане
dD
G
Натиснете ЗЕЛЕНИЯ (B) бутон или ЖЪЛТИЯ (C) бутон
по време на режим пауза.
• ЗЕЛЕН (B) бутон: Завъртане на 90° обратно на
часовниковата стрелка.
• ЖЪЛТ (C) бутон: Завъртане на 90° по посока на
часовниковата стрелка.
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
``
Максималните разделителни способности,
поддържани от това устройство, са 5120 x 3480 (или
19,0 MPixel) за стандартни JPEG файлове и 2048 x
1536 (или 3,0 MPixel) за файлове с прогресивно
сканирани изображения.
26
Български
Натиснете бутона ПАУЗА (#) и след това бутона
) за възпроизвеждане с намалена скорост.
d
D
*1 ➞*2 ➞*3
*1 ➞*2 ➞*3
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
``
``
При изпълнение с намалена скорост не се чува звук.
Бавното възпроизвеждане назад не функционира.
7
8
9
DSP /EQ
0
04
Използване на менюто за заглавия
dD
Натиснете няколкократно бутона ПАУЗА.
• Картината се придвижва напред с по един
кадър при всяко натискане на бутона по време
на възпроизвеждането.
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
``
При изпълнение с намалена скорост не се чува
звук.
POWER
Функция за прескачане на 5 минути
MUTE
можете да видите заглавието на всеки филм.
1. По време на възпроизвеждането,
DISC MENU
MENU
натиснете бутона TITLE MENU на
дистанционното управление.
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
EXIT
В зависимост от диска,RETURN
елементите за
DVDса
RECEIVER/TV
настройка от менюто може да
различни или
SLEEP
TUNER MEMORY MO/ST CD RIPPING
това
меню да не е налично.
A
C
SLEEP
D
AUDIO UPSCALE
1
2
възпроизвеждане
2Повторно
3
P .BASS
3
5
6
4
5
dBAD
6
S . VOL
7
8Повтаряне
9 на DVD/DivX
8
9
DSP /EQ
да повторите заглавието, главата или
0Можете
0
раздела (A-B Repeat) на DVD/DivX.
Използване на менюто за диска
OFF
MUTE
d
VOL
Можете да прегледате менютата за език за аудио,
език за субтитри, профил и т.н.
DISC MENU
TOOLS
2. Натискайте бутоните $%_+, за да направите
желания избор, след това натиснете бутона
ВХОД.
``
B
DIMMER
Repeat ✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
FUNCTION
TV SOURCE
DSP /EQ
Тази функция е налична само за DivX който
съдържа информация за часа.
1. По време на възпроизвеждането,
натиснете бутона DISC MENU на
дистанционното управление.
INFO
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
D
7
TITLE MENU
TOOLS
2. Натискайте бутоните $%_+,
за да
направите желания избор, след това
натиснете бутона ВХОД.
``
По време на изпълнение натиснете бутона _,+.
1
• Възпроизвеждането прескача 5 минути напред
при всяко натискане на бутона +.
4
• Възпроизвеждането прескача 5 минути назад
при всяко натискане на бутона _.
d
TUNING
/CH
REPEAT заглавия,
При DVD дискове, съдържащи няколко
VOL
DVD RECEIVER/TV
``
Основни функции
Покадрово възпроизвеждане
RETURN
MUTE
TUNING
/CH
VOL
1. По време на възпроизвеждането на
REPEAT
DVD/DivX, натиснете бутона REPEAT
MENU
TITLE MENU
на дистанционното управление.
DISC MENU
MENU
2. Натиснете бутоните $%, за да
изберете желания режим на
INFO
повторение
и след това натиснете бутона
ВХОД.
TOOLS
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете OFF
за връщане в нормалното възпроизвеждане и
след това натиснете бутона ВХОД.
TUNER MEMORY
В зависимост от диска, елементите за
A
B
настройка от менюто може да са различни
или
DIMMER
това меню да не е налично.
TUNING
/CH
REPEAT
Z
C
D
S . VOL
MO/ST
TITLE MENU
INFO
EXIT
Title ➞ Chapter ➞ A - ➞ Off
CD RIPPING
RETURN
EXIT
D ➞ Folder ➞ All ➞ Off
Title
AUDIO UPSCALE
P .BASS
TUNER MEMORY
MO/ST
CD RIPPING
B
C
D
A
DIMMER
Български
27
S . VOL
AUDIO UPSCALE
P .BASS
Основни функции
Показване на информация за диска
Повтаряне на CD/MP3
1. По време на възпроизвеждане на CD/MP3,
натиснете неколкократно бутона REPEAT, за
да изберете режима на повтаряне, който
желаете.
;
B
;
;
FUNCTION
TV SOURCE
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
d
1/1
;
2/20
0:05:21
(Изкл. повтаряне ; Повтаряне на записа ;
Повтаряне на всички ; Случаен избор ;
Повтаряне на раздел A-B)
1/1 EN 5.1 CH
1
2
3
4
5
6
7
8
1/1 EN
1/1
Change A
POWER
Select
;
;
; ;
(Изкл. повтаряне ; Повтаряне на записа ;
Повтаряща се Дир. (Директория) ;
Повтаряне на всички ; Случаен избор)
0
D
Повторно възпроизвеждане на A-B
1/6
dB
1/1
MUTE
1/1 EN
Change Можете да възпроизвеждате неколкократно
определен раздел от DVD или CD.
Select
VOL
1. По време на възпроизвеждането на DVD или
CD, натиснете бутона REPEAT на
дистанционното управление.
2. При DVD натиснете бутоните $%, за да
изберете A-.
При CD натиснете бутона REPEAT
няколкократно, докато се появи
.
3. Натиснете бутона ВХОД в точката, в която
искате да започне повторното изпълнение
(A).
4. Натиснете бутона ВХОД в точката, в която
искате да спре повторното изпълнение (В).
За да се върнете към нормално възпроизвеждане.
За DVD натиснете бутона REPEAT, после
натиснете бутоните $%, за да изберете OFF
(ИЗКЛ.). За CD натиснете бутона REPEAT, за да
изберете .
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
``
Функцията за повтаряне на A-B не
функционира за DivX, MP3 или JPEG
дискове.
DISC MENU
1. По време на възпроизвеждането,
натиснете бутона TOOLS на
дистанционното управление.
2. Натиснете бутоните $%, за да
изберете желания елемент.
Български
REPEAT
MENU
TUNING
/CH
TITLE MENU
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3. Натиснете бутоните _+, за да направите
желаната промяна в настройката и след това
TUNER MEMORY MO/ST CD RIPPING
натиснете бутона ВХОД.
A
B
C
D
- Можете да използвате цифровите бутони
на S . VOL AUDIO UPSCALE
DIMMER
дистанционното управление, за да
P .BASS
управлявате някои елементи.
4. Натиснете отново бутона TOOLS, за да
изчезне информацията за диска.n.
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
``
``
``
28
9
DSP /EQ
Ако възпроизвеждате съдържание от менюто за
инструменти, възможно е някои функции да не са
достъпни, в зависимост от диска.
В зависимост от диска можете също да изберете
Dolby Digital or Pro Logic.
Някои инструменти може да се различават в
зависимост от дисковете и файловете.
04
) : За да отворите желаното
заглавие, когато има повече от едно
заглавия на диска.Например, ако на DVD
диска има няколко филма, всеки един от
тях е обозначен с отделно заглавие.
`` Глава(
) : Повечето DVD дискове са
записани на глави, така че да можете
бързо да намирате определен раздел.
`` Време за възпр.( ) : Позволява
изпълнението на филма от определен
час. Трябва да въведете началния час за
отчитане. Функцията за търсене на време
не работи при някои дискове.
`` Аудио(
): Отнася се за езика на
звукозаписа на филма. На един DVD диск
може да има до 8 аудио езика.
`` Субтитри(
): Вж. езиците за субтитрите,
предлагани на диска. Ще можете да
избирате език за субтитрите или, ако
предпочитате, да ги изключите от екрана.
На един DVD диск може да има до 32
езика за субтитри.
`` Ъгъл(
): Когато DVD дискът съдържа
повече от един ъгъл на снимане за
определена сцена, може да изберете
функцията ъгъл.
`` Загл.(
Избиране на аудио език
dD
3. Натиснете бутоните _+, за да изберете
желания език на субтитри.
• В зависимост от езиците на даден DVD
диск, при всяко натискане на бутона се
избира различен език за субтитрите.
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
``
В зависимост от диска функциите за субтитри и
език за аудио може да не са достъпни.
Функция за надписи
D
• За да използвате тази функция правилно, трябва
да имате известен опит с извличане и редактиране
на видео.
• За да използвате функцията за надписи, запишете
файла с надписи (*.smi) със същото име на файл
като медийния файл DivX (*.avi) в същата папка.
Пример. КоренSamsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Може да се използват до 100 буквено-цифрови
знака или 50 източноазиатски знака (2-байтови
знаци, например от корейски и китайски) за име
на файл.
• Субтитри за DivX файлове *.smi, *.sub, *.srt , поголеми от 148 kb, не се поддържат.
Функция "Ъгъл"
d
1. Натиснете бутона TOOLS.
2. Натиснете бутоните $%, за да изберете
показване на АУДИО (
).
3. Натиснете бутоните _+ за да изберете
желания аудио език.
• В зависимост от езиците на даден DVD диск,
при всяко натискане на бутона се избира
различен език за аудиото.
Избиране на език за субтитрите
dD
Тази функция ви позволява да гледате една и съща
сцена от различни ъгли.
1. Натиснете бутона TOOLS.
2. Натиснете бутоните $%, за да изберете
показване на ЪГЪЛ (
)
3. Натиснете бутоните _+, за да изберете
желания ъгъл.
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
``
Функцията "Ъгъл" работи само при дискове,
чиито сцени са били записани от различни ъгли.
1. Натиснете бутона TOOLS.
2. Натиснете бутоните $%, за да изберете
показване на СУБТИТРИ (
).
Български
29
Основни функции
Меню TOOLS
Основни функции
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
1
2
3
4
5
6
ЗАТЪМНЯВАНЕ
GIGA
Можете да настроите яркостта на дисплея на
основното устройство.
Функцията за GIGA Sound усилва басите и подобрява
7 мощния,
8
ниските тонове два пъти повече, за да оцените
истински звук.
Функцията GIGA Sound ще се приложи само към 0
събуфера.
Натиснете бутона DIMMER.
Режим на звука
Функцията P.BASS предоставя басово усилване за
подсилване на ниските честоти.
Функцията MP3 ENHANCE предоставя
по-добро качество на звука, като
повишава честотата на семплиране.
Натиснете бутона P.BASS.
2-канален LPCM
източник
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF
MP3 файл
MP3 ENHANCE ON ➞
POWER BASS ON ➞
POWER BASS OFF
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
``
Натиснете бутона GIGA.
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
P.BASS
``
Функцията P.BASS е налична само при
2-канални LPCM източници, например MP3,
DivX, CD и WMA.
Функцията за подобряване на MP3 е налична
само за MP3 файлове.
``
GIGA Sound работи само при 2-канален LPCM
MUTE
режим.
НИВО НА СЪБУФЕР
VOL
REPEAT
Може също да натиснете бутона S/W LEVEL на
MENU
MENU
дистанционното управление и да DISC
използвате
бутоните _ или +, за да регулирате нивото на
събуфера.
Натиснете бутона S/W LEVEL.
TOOLS
Български
TUNING
/CH
TITLE MENU
INFO
S.VOL
(ИНТЕЛИГЕНТНА СИЛА RETURN
НА ЗВУКА)
EXIT
Тази функция регулира и стабилизираTUNER
силата
на
MEMORY MO/ST CD RIPPING
звука срещу драстични промени в AслучайB на C
D
смяна на канали или преходни сцени.
DIMMER
S . VOL
AUDIO UPSCALE
Натиснете бутона S.VOL.
1
• При всяко натискане на бутона изборът
се променя, както следва:
SMART VOLUME ON  SMART VOLUME OFF
30
9
DSP /EQ
P .BASS
POWER
FUNCTION
TV SOURCE
DVD RECEIVER/TV
SLEEP
FUNCTION
TV SOURCE
POWER
SLEEP
• DSP (Цифров процесор)/EQ: Режимите DSP са
1
2
3
създадени за симулиране на различни акустични
среди.
4 да избирате
5 POPS
6
• EQ (Еквилайзър): Можете
(ПОП), JAZZ (ДЖАЗ), ROCK (РОК), или USER
(ПОТРЕБИТЕЛ), за да оптимизирате
7
8 звука за9
жанра музика, който слушате.
DSP /EQ
0
Режим Dolby Pro Logic II
В зависимост от жанра музика,
можете да изберете POPS, JAZZ и
ROCK.
USER
Може да се радвате на музика, като
зададете EQ:USER (ЕКВ. ПОТРЕБИТЕЛ).
TUNING
VOL
/CH
Ако натиснете ВХОД в REPEAT
менюто EQ:
USER (ЕКВ. ПОТРЕБИТЕЛ), ще видите
прозорец, където може да променяте
DISCЕквилайзър
MENU
MENUпо ваше
TITLE MENU
настройки за
предпочитание.
STUDIO
MUTE
TOOLS
INFO
Предоставя усещането,
че сте в студио.
CLUB
Симулира звука на дискотека с
пулсиращ басов ритъм.
HALL
Осигурява ясен звук, като при
RETURN
слушане в концертна
зала.
MOVIE
Предоставя усещане
за кинозала.
MO/ST CD RIPPING
TUNER MEMORY
CHURCH
ПредоставяDIMMER
усещането,
че сте
в
S . VOL
AUDIO UPSCALE
голяма църква.
P .BASS
A
OFF
B
C
Добавя реализъм към звука от филми.
``
MUTE
Може да слушате 2-канален източник
VOL
на 5,1-канален съраунд звук при
активиране на всички
високоговорители.
TUNING
/CH
REPEAT
DISC MENU
MENU
- В зависимост от входящия сигнал
определени високоговорители
може да не бъдат активирани.
TITLE MENU
TOOLS
INFO
MATRIX
Ще чувате мултиканален съраунд звук.
STEREO
Изберете това, за да чувате звук само
от предните (ляв и десен)
високоговорители и събуфъра.
RETURN
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
EXIT
``
MO/ST
CD RIPPIN
B
C
D
Изберете тази настройка за
нормално прослушване.
Функцията DSP/EQ е налична само в режим
Stereo (Стерео).
Функцията DSP/EQ не е налична, когато
изпълнявате AC3 сигнал в режим на 2.1канално аудио.
Български
EXIT
TUNER MEMORY
Когато изберете режим Pro Logic II, свържете
A
вашето външно устройство към изводите AUDIO
DIMMER
INPUT (Л и Д) на устройството. Ако извършите
свързване само към единия извод (Л или Д), не
можете да слушате съраунд звук.
Функцията Pro Logic II е налична само в режим
Stereo.
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
``
9
DSP /EQ
0
PL II.
MOVIE
PROLOG
6
8
Когато слушате музика, можете да
изпитате въздействието на звуковите
ефекти както при слушане на живо.
``
D
5
MUSIC
Натиснете бутона DSP/EQ.
POPS,
JAZZ,
ROCK
4
Можете да избирате желания режим Dolby Pro
7
Logic II.
PНатиснете бутона
3
Основни функции
DVD RECEIVER/TV
DSP (Цифров процесор)/EQ
2
04
1
31
S . VOL
AUDIO UPSCAL
P .BASS
Основни функции
4. Натиснете бутоните TUNING/CH (
), за да
изберете номер за предварителна настройка.
Слушане на радио
Използване на бутоните на
• Можете да избирате между 1 и 15.
5. Натиснете отново бутона TUNER MEMORY.
дистанционното управление
1. Натиснете бутона ЗА ФУНКЦИИ, за да изберете
FM.
2. Настройте желаната станция.
• Предварителна настройка 1 : Първо
трябва да добавите желана честота като
предварителна настройка. Натиснете бутона
СТОП (@), за да изберете PRESET (ПРЕДВ.
НАСТРОЙКА), и след това натиснете бутона
TUNING/CH (
), за да изберете
предварително настроена станция.
• Ръчна настройка: Натиснете бутона СТОП
(@), за да изберете MANUAL (РЪЧНО), и след
това за натиснете бутона TUNING/CH (
),
за да извършите настройка на по-ниска или
на висока честота.
• Автоматична настройка: Натиснете бутона
СТОП (@), за да изберете MANUAL (РЪЧНО),
и след това натиснете и задръжте бутона
TUNING/CH (
) за автоматично търсене
на честотен обхват.
Задаване на Моно/Стерео
Натиснете бутона MO/ST.
• При всяко натискане на бутона се
извършва превключване на звука между
STEREO и MONO.
• В район със слаб сигнал изберете MONO за
по-ясно приемане, без смущения.
Предварителна настройка на станции
Пример: Предварителна настройка на FM 89.1 в
паметта
1. Натиснете бутона ЗА ФУНКЦИИ, за да изберете
FM.
2. Натиснете бутона TUNING/CH (
изберете <89.10>.
), за да
3. Натиснете бутона TUNER MEMORY.
• На екрана се появява число.
32
Български
• Натиснете бутона TUNER MEMORY, преди
числото да изчезне от екрана.
• Числото изчезва от екрана и станцията се
запаметява.
6. За да настроите предварително други станции,
повторете стъпки от 2 до 5.
05
USB запис
Възпроизвеждане на медийни
файлове с функцията USB хост
Можете да се наслаждавате на медийни файлове,
като картини, филми и мелодии, записани в MP3
плейъра, USB паметта или цифровия фотоапарат
с висококачествено видео със 5.1-канален звук,
като свържете устройството за съхранение към
USB порта на устройството.
5V 500mA
1. Свържете USB устройството към USB порта в
предната част на устройството.
2. Натиснете бутона ЗА ФУНКЦИИ, за да
изберете USB.
• USB се появява на екрана и после изчезва.
3. Натиснете бутоните _+ за избор на
видеоклипове, снимки или музика.
- Изберете файл за изпълнение.
Безопасно изваждане на USB
За да предотвратите повреждане на паметта,
съхранена в USB устройството, изпълнете
безопасно премахване, преди да изключите USB
кабела.
• Натиснете ЖЪЛТИЯ (C) бутон.
- На дисплея се появява REMOVE.
• Извадете USB кабела.
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
``
``
Когато изпълнявате CD-DA (Compact Disc Digital
Audio), като използвате функцията USB запис или
слушате FM радио или получавате входящ аудио
сигнал от външно устройство, може да запишете
аудио източника в USB паметта.
Напр.) USB запис на CD-DA аудио съдържание
1. Свържете USB устройството към продукта.
2. Поставете CD-DA диск в CD устройството.
3. Натиснете бутона USB REC на
дистанционното управление.
• За да започнете записа на текущата
песен, натиснете бутона USB REC на
дистанционното управление, докато системата
изпълнява песента или е временно на пауза.
• За да запишете целия компактдиск, натиснете и
задръжте бутона USB REC на дистанционното
управление.
-На дисплея се появява FULL RECORDING (ПЪЛНО
ЗАПИСВАНЕ) и записването започва.
4. Натиснете бутона СТОП (@), за да спрете записването.
• Когато USB записът на CD приключи, ще откриете
нова папка с името “RECORDING” в USB
устройството. Съдържанието ще бъде записано в
папката в MP3 формат.
• Когато USB записът на FM радио или AUX източник
приключи, ще откриете нова папка с името “TUNER
RECORDING или AUX RECORDING” в USB
устройството. Съдържанието ще бъде записано в
папката в MP3 формат.
✎✎ЗАБЕЛЕЖКА
``
``
``
За да слушате музикални файлове с
5.1-канален звук, трябва да зададете режима
на Dolby Pro Logic II да бъде Matrix. (Вж. стр.
31)
``
Изваждайте бавно USB кабела от USB порта.
В противен случай можете да повредите USB
порта.
``
``
``
Не прекъсвайте USB връзката или захранващия кабел
по време на USB запис.
Това може да повреди данните.
За да спрете записа, натиснете бутона СТОП и
прекъснете USB устройството, докато системата
напълно спре изпълнете то на компактдиска.
Ако изключите USB връзката по време на USB запис,
системата ще се изключи и няма да може да изтриете
извлечения файл.
Ако свържете USB устройството към системата,
докато тя изпълнява CD, системата временно спира,
но ще поднови възпроизвеждането.
Ако продължителността на запис е по-малка от 5
секунди, е възможно файлът да не бъде създаден.
USB записът работи само ако USB устройството е
форматирано с файлова система FAT. (Файловата
система NTFS не се поддържа.)
Аудио сигналът не се извежда по време на USB запис
на CD.
Когато за високоговорител е избрано TV Speaker
(Високоговорител на телевизора), функцията USB
Recording (Записване с USB) не се поддържа.
Български
33
Разширени функции
Функция USB
Друга информация
Отстраняване на неизправности
Когато устройството не работи правилно, направете справка в долната таблица. Ако проблемът не е
посочен по-долу или ако инструкциите не помогнат, изключете устройството, извадете кабела от
контакта и се свържете с най-близкия оторизиран дилър или сервизен център на Samsung Electronics.
Проблем
Проверка/Действие за корекция
Не мога да извадя диска.
• Включен ли е добре захранващият кабел в контакта?
• Изключете захранването и след това го включете отново.
Възпроизвеждането не започва.
• Проверете номера на региона на DVD диска.
DVD дискове, закупени в чужбина, е възможно да не могат да се възпроизвеждат.
• CD-ROM и DVD-ROM дискове не могат да се възпроизвеждат на това устройство.
• Проверете дали е зададено правилно ниво за родителски контрол.
Възпроизвеждането не започва
веднага след натискане на бутон
Възпроизвеждане/ Пауза.
• Не използвате ли диск, който е деформиран или с драскотини по повърхността?
• Избършете и почистете диска.
Не се чува звук.
• По време на бързо възпроизвеждане, бавно възпроизвеждане и покадрово
възпроизвеждане не се чува звук.
• Свързани ли са правилно високоговорителите? Правилно ли сте персонализирали
настройките на високоговорителите?
• Не е ли дискът сериозно повреден?
Звук се чува само от някои
високоговорители, а не от всичките 6.
• При определени DVD дискове, звукът се извежда само от предните високоговорители.
• Проверете свързани ли са правилно високоговорителите.
• Регулирайте силата на звука.
• Когато слушате CD, радио или телевизор, звук се извежда само от предните
високоговорители.Изберете "PROLOG" като натиснете
(Dolby Pro Logic II) на
дистанционното управление, за да използвате и шестте високоговорителя.
Dolby Digital 5.1-канален съраунд
звук не се възпроизвежда.
• Има ли отбелязано "Dolby Digital 5.1 CH" на диска? Dolby Digital 5.1-канален съраунд
звук се възпроизвежда само ако дискът е записан с 5.1-канален звук.
• П равилно ли е зададен езика за аудио на Dolby Digital 5.1-CH в информационния дисплей?
Дистанционното управление не
работи.
• Използвате ли дистанционното управление в рамките на работния обхват като ъгъл и разстояние?
• Изтощени ли са батериите?
• Избрали ли сте правилния режим (ПРИЕМНИК DVD/ТВ)?
• Дискът се върти, но няма
картина.
• Качеството на картината е лошо и
картината е нестабилна.
• Телевизорът включен ли е?
• Свързани ли са правилно видео кабелите?
• Не е ли дискът не замърсен или повреден?
• Диск с лошо фабрично качество няма да може да се възпроизвежда.
Езикът за аудио и субтитри не работи.
• Езикът за аудио и субтитри няма да работи при дискове, в които не е записан.
Менюто Disc/Title не се появява,
когато е избрана функцията Disc/Title.
• Не използвате ли диск, в който няма менюта?
Екранното съотношение не може да
бъде променено.
• Можете да възпроизвеждате 16:9 DVD дискове в режим 16:9 WIDE, режим 4:3
LETTER BOX, или 4:3 PAN SCAN, но 4:3 DVD дискове могат да се възпроизвеждат
само в размер 4:3. Проверете на опаковката на DVD диска и изберете подходящата
функция.
34
Български
06
Проверка/Действие за корекция
• Устройството не работи.
(Пример: Захранването е
прекъснато, клавишът на предния
панел не работи или се чува
странен звук.)
• Устройството не работи нормално.
Паролата за родителски контрол е
забравена.
Не се приемат радио предавания.
• Натиснете и задръжте бутона СТОП (@) на дистанционното управление за по-дълго от 5
секунди, без поставен диск (функция за нулиране).
Използването на функцията RESET (Нулиране) ще изтрие всички запаметени
настройки.
Не използвайте тази функция, ако не е наложително.
• Когато на дисплея на устройството се появи съобщение "NO DISC" (НЯМА ДИСК), натиснете
и задръжте бутон СТОП (@) на дистанционното управление в продължение на повече от 5
секунди. На екрана се появява “INIT” и всички настройки се връщат към стойностите по
подразбиране
и след това натиснете бутон POWER.
Използването на функцията за нулиране ще изтрие всички запаметени настройки.
Не използвайте тази функция, ако не е наложително.
• Свързана ли е правилно антената?
• Ако входящият сигнал от антената е слаб, монтирайте външната FM антена на място с добро
приемане на сигнала.
Списък с кодове на езици
Въведете подходящия код за OTHERS за меню Disc, Audio и Subtitle. (Вж. стр. 24).
Код
Език
Код
1027
Код
Afar
Език
1142
Greek
1239
1028
Abkhazian
1144
English
1032
Afrikaans
1145
Esperanto
Език
Код
Код
Език
Код
Malagasy
1482
Kirundi
1527
1347
Maori
1483
Romanian
1528
Thai
1349
Macedonian
1489
Russian
1529
Tigrinya
Turkmen
Interlingue
1345
1245
Inupiak
1248
Indonesian
Език
Език
Tajik
1039
Amharic
1149
Spanish
1253
Icelandic
1350
Malayalam
1491
Kinyarwanda
1531
1044
Arabic
1150
Estonian
1254
Italian
1352
Mongolian
1495
Sanskrit
1532
Tagalog
1045
Assamese
1151
Basque
1257
Hebrew
1353
Moldavian
1498
Sindhi
1534
Setswana
1051
Aymara
1157
Persian
1261
Japanese
1356
Marathi
1501
Sangro
1535
Tonga
1052
Azerbaijani
1165
Finnish
1269
Yiddish
1357
Malay
1502
Serbo-Croatian
1538
Turkish
1053
Bashkir
1166
Fiji
1283
Javanese
1358
Maltese
1503
Singhalese
1539
Tsonga
1057
Byelorussian
1171
Faeroese
1287
Georgian
1363
Burmese
1505
Slovak
1540
Tatar
1059
Bulgarian
1174
French
1297
Kazakh
1365
Nauru
1506
Slovenian
1543
Twi
1060
Bihari
1181
Frisian
1298
Greenlandic
1369
Nepali
1507
Samoan
1557
Ukrainian
1069
Bislama
1183
Irish
1299
Cambodian
1376
Dutch
1508
Shona
1564
Urdu
1066
Bengali;
Bangla
1186
Scots Gaelic
1300
Canada
1379
Norwegian
1509
Somali
1572
Uzbek
1067
Tibetan
1194
Galician
1301
Korean
1393
Occitan
1511
Albanian
1581
Vietnamese
1070
Breton
1196
Guarani
1305
Kashmiri
1403
(Afan) Oromo
1512
Serbian
1587
Volapuk
1079
Catalan
1203
Gujarati
1307
Kurdish
1408
Oriya
1513
Siswati
1613
Wolof
1093
Corsican
1209
Hausa
1311
Kirghiz
1417
Punjabi
1514
Sesotho
1632
Xhosa
1097
Czech
1217
Hindi
1313
Latin
1428
Polish
1515
Sundanese
1665
Yoruba
1103
Welsh
1226
Croatian
1326
Lingala
1435
Pashto, Pushto
1516
Swedish
1684
Chinese
1697
Zulu
1105
Danish
1229
Hungarian
1327
Laothian
1436
Portuguese
1517
Swahili
1109
German
1233
Armenian
1332
Lithuanian
1463
Quechua
1521
Tamil
1130
Bhutani
1235
Interlingua
1334
Latvian,
Lettish
1481
RhaetoRomance
1525
Tegulu
Български
35
Друга информация
Проблем
Друга информация
Спецификации
Общи
FM Тунер
Тегло
Размери
Диапазон на работна температура
Диапазон на работна влажност
Съотношение сигнал/шум
Полезна чувствителност
Обща хармонична деформация
DVD (Digital Versatile Disc)
Диск
CD: 12 см (КОМПАКТ ДИСК)
CD: 8 см (КОМПАКТ ДИСК)
Видеоизход
Композитно видео
Видео/Аудио
HDMI
Изходящ сигнал от преден високоговорител
Изходящ сигнал от централен високоговорител
Изходящ сигнал от съраунд високоговорител
Събуферен изход
Честотен диапазон
S/N съотношение
Дискретизация на каналите
Входна чувствителност
Усилвател
2,04 кг
430 (Ш) x 61 (В) x 230 (Д) мм
+5°C~+35°C
10 % до 75 %
60 dB
10 dB
1%
Скорост на четене: 3,49 ~ 4,06 м/сек.
Прибл. време за възпроизвеждане (едностранен, еднослоен диск): 135 мин.
Скорост на четене: 4,8 ~ 5,6 м/сек.
Макс. време на възпроизвеждане: 74 мин.
Скорост на четене: 4,8 ~ 5,6 м/сек.
Макс. време на възпроизвеждане: 20 мин.
576i(480i)
1 канал: 1.0 Vp-p (75 Ω товар)
1080p, 1080i, 720p, 576p(480p)
35W x 2(3Ω)
95W(3Ω)
35W x 2(3Ω)
95W(3Ω)
20Hz~20KHz
65dB
60dB
(AUX)800mV
*: Номинална спецификация
- Samsung Electronics Co., Ltd си запазва правото да променя спецификациите без предизвестие.
- Теглото и размерите са приблизителни.
- Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
- За спецификациите на мощността и консумацията проверете етикета на продукта.
36
Български
06
Система високоговорители
5.1-канална система високоговорители
Преден
Съраунд
Централен
Импеданс
3Ω
3Ω
3Ω
Честотен диапазон
140Hz~20KHz 140Hz~20KHz 140Hz~20KHz
Звуково налягане на изходящ звук 86dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
Номинална входна мощност
35W
35W
95W
Високоговорител
Максимална входна мощност
70W
70W
190W
Преден : 77 x 107 x 68 мм
Съраунд : 77 x 107 x 68 мм
Размери (Ш x В x Д)
Централен : 228 x 77 x 70 мм
Събуфър : 154 x 299 x 285 мм
Преден: 0,3 Кг, Централен : 0,46 Кг
Тегло
Съраунд : 0,32 Кг, Събуфър : 2,89 Кг
Събуфър
3Ω
20Hz~160Hz
88dB/W/M
95W
190W
HT-E355
Система високоговорители
5.1-канална система високоговорители
Преден
Съраунд
Централен
Събуфър
Импеданс
3Ω
3Ω
3Ω
3Ω
140Hz~20KHz 140Hz~20KHz 140Hz~20KHz 20Hz~160Hz
Честотен диапазон
Звуково налягане на изходящ звук 86dB/W/M
86dB/W/M
86dB/W/M
88dB/W/M
Номинална входна мощност
35W
35W
95W
95W
Високоговорител
Максимална входна мощност
70W
70W
190W
190W
Преден/Съраунд : 89 x 1053 x 71 мм (основа на стойката : 229 x 229)
Централен : 228 x 77 x 70 мм
Размери (Ш x В x Д)
Събуфър : 154 x 299 x 285 мм
Тегло
Преден/Съраунд : 2,93 Кг, Централен : 0,49 Кг Събуфър : 2,89 Кг
Български
37
Друга информация
HT-E350
Лиценз OpenSSL
OpenSSL toolkit остава под двоен лиценз, т.е. за него са приложими както условията на лиценза
OpenSSL, така и условията на оригиналния лиценз SSLeay. Вж. по-долу за текстовете на лицензите. В
действителност и двата лиценза са тип BSD лицензи за отворен код. За случаите на издаване на лиценз,
свързан с OpenSSL, се свържете с openssl-core@openssl.org.
Лиценз OpenSSL
Copyright (c) 1998-2007 The OpenSSL Project. Всички права запазени.
Разпространението и използването на кода и двоичните форми с или без модификация са позволени, при
условие че са спазени следните условия:
1. Разпространението на отворения код трябва да бъде съпроводено с гореупоменатата бележка за
авторски права, този списък с условия и следния отказ от отговорност.
2. Разпространението в двоична форма трябва да включва гореупоменатата бележка за авторски права,
списъкът с условия и следния отказ от отговорност в документацията и/или материалите, съпровождащи
разпространението.
3. Всички рекламни материали, споменаващи функциите или използването на този софтуер, трябва
да показват следното признание: "Този продукт включва софтуер, разработен от OpenSSL Project за
използване с OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
4. Имената "OpenSSL Toolkit" и "OpenSSL Project" не бива да се използват за одобряване или
промоциране на продукти, произлизащи от този софтуер без предварително писмено съгласие. За
писмено разрешение се свържете с openssl-core@openssl.org.
5. Продукти, произлизащи от този софтуер не могат да се наричат "OpenSSL", нито "OpenSSL" може да се
появява в техните имена без предварително писмено съгласие на OpenSSL Project.
6. Разпространението в каквато и да е форма трябва да съдържа следното признание: "Този продукт
включва софтуер, разработен от OpenSSL Project за използване с OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.
org/)"
ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ OpenSSL PROJECT "КАКТО Е" И ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ
ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ДО КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ
ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ СЕ ИЗКЛЮЧВАТ. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА OpenSSL PROJECT ИЛИ
ДОПРИНАСЯЩИТЕ СТРАНИ НЕ СА ОТГОВОРНИ ЗА НИКАКВИ ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ,
КОСВЕНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ДО ОСИГУРЯВАНЕ НА
ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ОБЛАГИ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА),
НЕЗАВИСИМО КАК СА ПРИЧИНЕНИ И ПРИ ВСЯКАКВИ ВЪЗМОЖНИ ТЕОРИИ ЗА ПРАВНА ОТГОВОРНОСТ,
НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО ДОГОВОР, СТРИКТНА ПРАВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ПО ЗАКОН (ВКЛЮЧИТЕЛНО
НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГИ), ПРОИЗТИЧАЩИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ
СОФТУЕР ДОРИ ПРИ УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.
Този софтуер включва криптографски софтуер, написан от Ерик Янг (eay@cryptsoft.com). Този продукт
включва софтуер, написан от Тим Хъдсън (tjh@cryptsoft.com).
Оригинален лиценз SSLeay
Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
Всички права запазени. Този пакет е SSL имплементация, написана от Eric Young (eay@cryptsoft.com).
Имплементацията е написана за съответствие с Netscapes SSL.
Тази библиотека е за безплатно използване с търговска и нестопанска цел, при условие че са спазени
следните условия. Следните условия са приложими за всички кодове в това разпространение, независимо
дали са RC4, RSA, lhash, DES, и т.н., а не само за кода SSL. SSL документацията, включена в това
разпространение се покрива от същите авторски права, но титулярът е Тим Хъдсън (tjh@cryptsoft.com).
38
Български
Лиценз OpenSSL
Авторските права остават на Ерик Янг и в този смисъл всички бележки за авторски права в кода не
трябва да се премахват. Ако този пакет се използва в продукт, Ерик Янг трябва да се упомене като автор
на части от използваната библиотека. Това може да се направи във формата на текстово съобщение при
стартиране на програмата или в документацията (онлайн или хартиена), предоставена с пакета.
Разпространението и използването на кода и двоичните форми с или без модификация са позволени, при
условие че са спазени следните условия:
1. Разпространението на отворения код трябва да бъде съпроводено с бележката за авторски права, този
списък с условия и следния отказ от отговорност.
2. Разпространението в двоична форма трябва да включва гореупоменатата бележка за авторски права,
списъкът с условия и следния отказ от отговорност в документацията и/или материалите, съпровождащи
разпространението.
3. Всички рекламни материали, споменаващи функциите или използването на този софтуер, трябва да
показват следното признание:
"Този софтуер включва криптографски софтуер, написан от Ерик Янг (eay@cryptsoft.com)."
Думата "криптографски" може да не се включва, ако процедурите от използваната библиотека не са
криптографски :-).
4. Ако включвате някакъв код, специфичен за Windows (или произлизащ от него) от директорията на
приложенията (код на приложението) трябва да включите признание: "Този продукт включва софтуер,
написан от Тим Хъдсън (tjh@cryptsoft.com)"
ТОЗИ СОФТУЕР СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ ЕРИК ЯНГ "КАКТО Е" И ВСЯКАКВИ ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ДО КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА
ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ СЕ ИЗКЛЮЧВАТ. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА АВТОРЪТ ИЛИ ДОПРИНАСЯЩИТЕ
СТРАНИ НЕ СА ОТГОВОРНИ ЗА НИКАКВИ ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, КОСВЕНИ ИЛИ
ПРОИЗТИЧАЩИ ЩЕТИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ДО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАМЕСТВАЩИ СТОКИ
ИЛИ УСЛУГИ; ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ОБЛАГИ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА), НЕЗАВИСИМО КАК СА
ПРИЧИНЕНИ И ПРИ ВСЯКАКВИ ВЪЗМОЖНИ ТЕОРИИ ЗА ПРАВНА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ
ПО ДОГОВОР, СТРИКТНА ПРАВНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ПО ЗАКОН (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ
ДРУГИ), ПРОИЗТИЧАЩИ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ СОФТУЕР ДОРИ ПРИ
УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.
Лицензът и условията на разпространение за всяка публично налична версия или произлизащите от
този код версии не могат да се променят, т.е. този код не може просто да се копира и постави под друг
лиценз за разпространение [включително GNU публичен лиценз.]
Български
39
Свържете се със SAMSUNG ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ
Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към центъра за обслужване
на клиенти на SAMSUNG.
Area
` North America
Contact Center 
Web Site
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
Albania
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
` Europe
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Center 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
` CIS
Kazakhstan
` Asia Pacific
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
www.samsung.com
Philippines
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
-
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Nigeria
South Africa
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
India
Indonesia
Japan
Malaysia
` Middle East
` Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Правилно изхвърляне на батериите на този продукт
(Приложимо в ЕС и други европейски страни със система за разделно събиране на отпадъчни
батерии)
Тази маркировка на батерията, ръководството или опаковката показва, че батериите на продукта
не трябва да се изхвърлят с останалите битови отпадъци в края на експлоатационния им период.
Присъствието на маркировки на химическите символи Hg, Cd или Pb показва, че батерията съдържа
живак, кадмий и олово над препоръчаните в Директива 2006/66 на ЕС стойности. Ако батериите
не се изхварлят правилно, тези субстанции могат да причинят вреда на човешкото здраве или на
околната среда.t.
За да се защити околната среда и да се стимулира рециклирането, отделяйте батериите от друти
типове отпадък и ги рециклирайте в местните центрове за връщане на батерии.
Правилно изхвърляне на този продукт
(отпадъчно електрическо и електронно оборудване)
(Приложимо в ЕС и други европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
Тази маркировка на продукта, ръководството или опаковката показва, че продуктът и неговите електронни
аксесоари (напр. зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не трябва да се изхвърлят с останалите битови
отпадъци в края на експлоатационния им период. За да се избегне възможна опасност за околната среда или
човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, отделяйте тези продукти от останалите видове
отпадъци и ги рециклирайте по отговорен начин, за да съдействате за устойчивото повторно използване на
суровините.
Битовите потребители трябва да се обърнат или към магазина, откъдето са закупили този уред, или към
местните власти, за подробна информация къде и как могат да предадат този уред за рециклиране, безопасно за
околната среда.
Потребителите от предприятията трябва да се обърнат към доставчика си и да проверят условията в договора за
покупка. Този продукт и неговите електронни аксесоари не трябва да се смесват с други отпадъци на работното
място.
HT-E350
HT-E355
Digitalni sistem za
kućnu zabavu
korisničko uputstvo
Zamislite mogućnosti
Hvala što ste kupili ovaj Samsungov proizvod.
Da dobijete kompletniju uslugu,
molimo da vaš proizvod registrujete na
www.samsung.com/register
Sigurnosne informacije
Sigurnosna upozorenja
DA BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE OTVARAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU).
UNUTRA SE NE NALAZE DELOVI KOJE MOŽE DA SERVISIRA KORISNIK. SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANOM
OSOBLJU SERVISA.
OPREZ
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA
NE OTVARATI
Ovaj simbol ukazuje na “opasan
napon” u proizvodu koji predstavlja
opasnost od električnog udara ili
telesne povrede.
OPREZ : DA BISTE SPREČILI ELEKTRIČNI
UDAR, ŠIROKI KONTAKT UTIKAČA USKLADITE SA
ŠIROKIM KONTAKTOM UTIČNICE I UMETNITE DO
KRAJA.
UPOZORENJE
• Da biste smanjili opasnost od požara ili
električnog udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili
vlazi.
OPREZ
• Aparat se ne sme uranjati ili prskati; na aparat se ne smeju
stavljati predmeti napunjeni vodom, kao što su vaze.
• Mrežni utikač se koristi za iskopčavanje uređaja i mora da
bude slobodan u svakom trenutku.
• Ovaj aparat mora uvek da bude povezan na AC utičnicu
sa zaštitnim uzemljenjem.
• Da biste iskopčali aparat sa električne mreže, morate
izvući utikač iz mrežne utičnice, pa će mrežni utikač biti
slobodan.
2
Srpski
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
Ovaj simbol ukazuje na važna
uputstva koja se dobijaju uz ovaj
proizvod.
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
Ovaj CD plejer je klasifikovan kao LASERSKI
proizvod KLASE 1.
Upotreba kontrola, podešavanja ili izvršavanje
procedura, osim onih koje nisu ovde navedene,
može dovesti do izlaganja opasnom zračenju.
OPREZ
• NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE AKO SE UREĐAJ
OTVORI I ONEMOGUĆE ZAŠTITE, IZBEGAVAJTE
IZLAGANJE ZRAKU.
Mere opreza
• Osigurajte da AC mrežni napon u vašem domu bude u skladu sa nalepnicom na zadnjoj ploči proizvoda.
• Proizvod instalirajte horizontalno, na odgovarajuću podlogu (nameštaj), tako da oko njega ima dovoljno prostora za ventilaciju (7,5~10 cm).
• Ne stavljajte proizvod na pojačala ili drugu opremu koja može da se zagreje.
Uverite se da otvori za ventilaciju nisu pokriveni.
• Ne stavljajte nikakve predmete na proizvod.
• Pre pomeranja proizvoda izvadite disk iz njega.
• Da biste potpuno isključili plejer sa električnog napajanja, izvucite mrežni utikač iz utičnice, a naročito ako se ne koristi duže vreme.
• Za vreme grmljavine izvucite mrežni utikač iz utičnice. Pikovi napona zbog grmljavine mogu oštetiti proizvod.
• Ne izlažite proizvod direktnom sunčevom zračenju ili drugim izvorima toplote. To može da dovede do pregrevanja i kvara
proizvoda.
• Zaštitite proizvod od vlage i prevelike toplote ili opreme koja stvara jaka magnetna ili električna polja (tj. zvučnika).
• Iskopčajte mrežni kabl iz AC izvora ako proizvod ne funkcioniše ispravno.
• Ovaj proizvod nije namenjen za industrijsku upotrebu. Ovaj proizvod koristite samo za ličnu upotrebu.
• Ako je vaš proizvod čuvan na hladnom mestu može da se javi kondenzacija. Ako se proizvod transportuje zimi, pre
korišćenja sačekajte oko 2 sata da proizvod postigne sobnu temperaturu.
• Baterije koje se koriste sa ovim proizvodom sadrže hemikalije koje su štetne po okolinu.
Ne stavljajte baterije u kućni otpad.
Pribor
Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.
FUNCTION
MUTE
1
2
4
5
7
8
VOL
DSP/EQ
3
6
9
VOL
0
DISC MENU
HOME
TITLE MENU
TUNING
TOOLS
INFO
EXIT
RETURN
AUDIO UPSCALE
P.BASS
A
USB REC
Video kabl
FM antena
Korisničko uputstvo
S/W LEVEL TUNING
B
GIGA
C
DIMMER REPEAT
MO/ST
D
TUNER
MEMORY
Daljinski upravljač/ Baterije
(veličina AAA)
Srpski
3
Sigurnosne informacije
Mere opreza pri rukovanju i čuvanju
diskova
Male ogrebotine na disku mogu da smanje kvalitet
zvuka i slike ili da prouzrokuju preskakanje.
Budite naročito pažljivi da ne izgrebete diskove dok
njima rukujete.
Rukovanje diskovima
• Ne dodirujte stranu diska koja se reprodukuje.
• Uvek držite disk za ivice da biste izbegli
ostavljanje otisaka prstiju na površini
diska.
• Ne lepite papir ili traku na disk.
Čuvanje diska
• Ne čuvajte na direktnoj sunčevoj svetlosti
• Čuvajte u hladnom provetrenom prostoru
• Čuvajte u vertikalnom položaju.
✎✎NAPOMENA
``
``
Ne dozvolite da se diskovi uprljaju.
Ne stavljajte napukle ili izgrebane diskove.
Rukovanje i čuvanje diskova
Ako na površini diska postoje otisci prstiju ili prljavština,
očistite ga blagom sapunicom i obrišite mekom tkaninom.
• Prilikom čišćenja nežno brišite od centra ka
spoljnom obodu diska
✎✎NAPOMENA
``
• O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni video format koji
je kreirala kompanija DivX, LLC, podružnica korporacije Rovi
Corporation. Ovo je uređaj sa zvaničnim certifikatom DivX
Certified® koji reprodukuje DivX video. Više informacija i
softverske alate za konverziju vaših datoteka u DivX video
zapise potražite na www.divx.com.
• O DIVX FORMATU VIDEO ZAPISA NA ZAHTEV: Ovaj uređaj
sa certifikatom DivX Certified® mora da bude registrovan da
bi mogao reprodukovati filmove kupljene u DivX formatu video
zapisa na zahtev (VOD). Da biste dobili registracioni kod,
pronađite DivX VOD deo u meniju za podešavanje uređaja.
Idite na vod.divx.xom da biste saznali kako da završite proces
registracije.
• DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa,
uključujući premium sadržaj.
• DivX®, DivX Certified® i slični logotipi su zaštićeni znaci
korporacije Rovi Corporation ili njenih podružnica i koriste se
pod licencom.
• Pokriven jednim ili više sledećih patenata izdatih u SAD-u :
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
Ukoliko topli vazduh dođe u kontakt sa hladnim
delovima u proizvodu može se stvoriti kondenzacija.
Kada se stvori kondenzacija u proizvodu, proizvod
možda neće ispravno funkcionisati. Ako se to desi,
izvadite disk i ostavite proizvod na 1 ili 2 sata sa
uključenim napajanjem.
• HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface su
zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci HDMI Licensing LLC
u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama.
• Ovaj proizvod sadrži tehnologiju za zaštitu od kopiranja koja je
zaštićena SAD patentima i drugim pravima na intelektualnu
svojinu korporacije Rovi. Reinženjering i rastavljanje su
zabranjeni.
• Ovaj proizvod koristi neke softverske programe koji se distribuiraju
pod licencom Independent JPEG Group.
• Ovaj proizvod koristi neke softverske programe koji se distribuiraju
pod licencom OpenSSL Project.
Autorsko pravo
© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava zadržana.
Zaštita od kopiranja
Licenca
• Dolby i simbol dvostrukog D su registrovani zaštitni znaci
kompanije Dolby Laboratories.
4
Srpski
• Mnogi DVD diskovi su kodirani sa zaštitom od kopiranja.
Zbog toga vaš proizvod treba da povežete samo direktno na
vaš TV aparat, ne na videorekorder. Povezivanje na
videorekorder dovodi do izobličavanja slike sa DVD diskova
koji imaju zaštitu od kopiranja.
Sadržaj
SIGURNOSNE
INFORMACIJE
Sigurnosna upozorenja
Mere opreza
Pribor
Mere opreza pri rukovanju i čuvanju diskova
Licenca
Autorsko pravo
Zaštita od kopiranja
POČETAK
7
7
10
10
11
12
Ikone koje će se koristiti u uputstvu
Tipovi i karakteristike diskova
Opis
Prednja ploča
Zadnja ploča
Daljinski upravljač
POVEZIVANJA
13
16
18
18
Povezivanje zvučnika
Povezivanje video izlaza na vaš TV aparat
Povezivanje FM antene
Povezivanje audio signala sa spoljnih komponenata
PODEŠAVANJE
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
22
22
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
Pre pokretanja (početno podešavanje)
Podešavanje menija za podešavanje
Displej
Proporcija TV ekrana
BD Wise
Rezolucija
HDMI format
Signal video izlaza
Audio
Podešavanje zvučnika
DRC (Kompresija dinamičkog opsega)
SINHR. ZVUKA
Izbor zvučnika
Korisničke EQ postavke
Povratni audio kanal (ARC)
Sistem
Početno podešavanje
DivX (R) registracija
DivX (R) deaktivacija
Jezik
Bezbednost
Roditeljski rejting
Promena lozinke
Podrška
Informacije o proizvodu
2
7
13
19
SRPSKI
2
3
3
4
4
4
4
Srpski
5
Sadržaj
OSNOVNE FUNKCIJE
25
25
26
26
30
32
Reprodukcija diska
Reprodukcija audio CD(CD-DA)/MP3/WMA diskova
Reprodukcija JPEG datoteke
Korišćenje funkcije reprodukcije
Režim zvuka
Slušanje radija
NAPREDNE FUNKCIJE
33
33
USB funkcija
USB snimanje
OSTALE INFORMACIJE
34
35
36
38
Rešavanje problema
Lista jezičkih kodova
Specifikacije
Licenca za OpenSSL
25
33
34
• Slike i ilustracije koje su upotrebljene u ovom korisničkom uputstvu date su samo kao reference i mogu se razlikovati
od vašeg proizvoda.
• Nadoknada za administrativne usluge može biti naplaćena ako
a. inženjer, koga ste pozvali, ne otkrije nikakav kvar na proizvodu
(odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik)
b. na uređaju, koji ste doneli u servisni centar, nije pronađen nikakav kvar
(odnosno, ako niste pročitali korisnički priručnik).
• Bićete obavešteni o iznosu takve nadoknade pre servisiranja, odnosno dolaska inženjera.
6
Srpski
01
Početak
Obavezno proverite sledeće termine pre nego što
počnete sa čitanjem korisničkog uputstva.
Ikona
d
B
Termin
Definicija
DVD
To obuhvata funkciju koja je
dostupna na DVD-Video ili
DVD±R/±RW diskovima koji
su snimani i obrađivani u
Video modu.
CD
MP3
To obuhvata funkciju koja je
dostupna na CD-R/-RW
diskovima.
G
JPEG
To obuhvata funkciju koja je
dostupna na CD-R/-RW
diskovima.
D
DivX
To obuhvata funkciju koja je
dostupna na MPEG4
diskovima. (DVD±R/±RW,
CD-R/-RW)
!
OPREZ
To obuhvata slučaj kada funkcija
ne radi ili su, možda, otkazane
postavke.
✎
NAPOMENA
Označava savete i uputstva na
strani koja objašnjava rad svake
funkcije.
Prečica
Tipovi i karakteristike diskova
Regionalni kod
Proizvod i diskovi su kodirani prema regionu. Ti regionalni
kodovi moraju da se slažu kako bi disk mogao da se
reprodukuje. Ako se kodovi ne slažu, disk neće biti
reprodukovan.
Tip diska
To obuhvata funkciju koja je
dostupna na CD-u sa
podacima
(CD DA, CD-R/-RW).
A
Početak
Ikone koje će se koristiti u uputstvu
DVD-VIDEO
Regionalni
kod
Region
1
SAD, teritorije SAD-a i Kanada
2
Evropa, Japan, Bliski Istok,
Egipat, Južna Afrika, Grenland
3
Tajvan, Koreja, Filipini, Indonezija,
Hong Kong
4
Meksiko, Južna Amerika,
Centralna Amerika, Australija,
Novi Zeland, Pacifička ostrva,
Karibi
5
Rusija, Istočna Evropa, Indija,
veći deo Afrike, Severna Koreja,
Mongolija
6
Kina
Ova funkcija obezbeđuje
direktan i jednostavan pristup
pritiskom na taster daljinskog
upravljača.
Srpski
7
Početak
Tipovi i karakteristike diskova
Tipovi diska koji se mogu reprodukovati
Tip i oznaka
(logotip) diska
Snimljeni
signali
Karakteristike
DVD video
VIDEO
DVD-VIDEO
DVD-R/DVD-RW U DVD video
FORMATU
DVD+R/DVD+RW U DVD
video FORMATU
AUDIO
AUDIO CD
AUDIO
AUDIO CD
AUDIO-CD
DivX
+
CD-R/CD-RW u AUDIO CD
FORMATU
CD-R/CD-RW u DATA CD
FORMATU koji sadrži sledeće
vrste datoteka i u skladu je sa
standardom ISO 9660 NIVO
CD za
1/NIVO 2, ILI JOLIET
PODATKE
(PROŠIRENI FORMAT)
VIDEO
-MP3 datoteke
-JPEG slikovne datoteke
DVD za
PODATKE
-MPEG 4 VIDEO datoteke
DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW U DATA DV
FORMATU koji sadrži sledeće
vrste datoteka i u skladu je sa
UDF(*Univerzalni format diska)
-MP3 datoteke
-JPEG slikovne datoteke
-MPEG 4 VIDEO datoteke
USB uređaj koji sadrži sledeće
vrste datoteka.
USB uređaj
-MP3 DATOTEKA ILI WMA/
WMV datoteke
-JPEG slikovne datoteke
-MPEG 4 video datoteke
8
Srpski
Ne koristite sledeće tipove diskova!
• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM i DVD-RAM
diskovi se ne mogu reprodukovati na ovom
proizvodu.
Ako se takvi diskovi reprodukuju, na TV ekranu će se
pojaviti poruka <WRONG DISC FORMAT
(POGREŠAN FORMAT DISKA)>.
• DVD diskovi koji su kupljeni u inostranstvu možda
neće moći da se reprodukuju na ovom proizvodu.
Ako se reprodukuju takvi diskovi, na TV ekranu se
pojavljuje poruka <Wrong Region. Please check
Disc. (Pogrešan region. Proverite disk)>.
Tipovi diskova i format diska
Ovaj proizvod ne podržava sigurne multimedijalne datoteke (DRM).
CD-R diskovi
• Neki CD-R diskovi možda neće moći da se reprodukuju,
što zavisi od uređaja kojim je disk sniman (CD-rekorder
ili PC) i stanja diska.
• Koristite CD-R diskove od 650MB/74 minuta.
Ne koristite CD-R diskove preko 700MB/80 minuta jer
možda neće moći da se reprodukuju.
• Neki CD-RW (prepisivi) diskovi možda neće moći da se
reprodukuju.
• Samo CD-R diskovi koji su pravilno "zatvoreni" se mogu
reprodukovati u potpunosti. Ako je sesija zatvorena, ali
je disk ostao otvoren, možda nećete moći da u
potpunosti reprodukujete disk.
CD-R MP3 diskovi
• Imena MP3 datoteka ne bi trebalo da sadrže
prazna mesta ili specijalne znakove (. / = +).
• Koristite diskove koji su snimani brzinom
kompresije/dekompresije podataka većom od
128 Kbps.
• Ako disk nije zatvoren, biće potrebno više vremena za
početak reprodukovanja i možda neće moći da se
reprodukuju sve snimljene datoteke.
• Za datoteke kodirane u formatu promenjive bitske
brzine (VBR), tj. za datoteke kodirane i malom i
velikom bitskom brzinom (npr., 32 Kbps ~ 320
Kbps), može se desiti da zvuk preskače tokom
reprodukcije.
• Može se reprodukovati maksimalno 500 numera
po CD-u.
• Može se reprodukovati maksimalno 300
direktorijuma po CD-u.
CD-R JPEG diskovi
• U jednom direktorijumu se može snimiti najviše 999 slika.
• Kada reprodukujete Kodak/Fuji CD sa slikama, mogu se
reprodukovati samo JPEG datoteke u direktorijumu slika.
• Za diskove sa slikama koji nisu Kodak/Fuji CD-i možda
će biti potrebno više vremena da počnu da se
reprodukuju ili se možda neće moći reprodukovati.
01
• Nove verzije programa za nekompatibilne formate
nisu podržane.
(Primer: QPEL, GMC, rezolucija veća od 800 x
600 piksela itd.)
• Ako DVD-R/-RW disk nije pravilno snimljen u DVD
Video formatu, neće moći da se reprodukuje.
Podržani formati (DivX)
Ovaj proizvod podržava samo sledeće formate.
Ako nisu podržani ni audio ni video formati, korisnik
može da primeti probleme kao što su loše slike ili
nedostatak zvuka.
Podržani video formati
Format
Podržane verzije
AVI
WMV
DivX3.11~DivX6.8
V1/V2/V3/V7
Podržani audio formati
Format
Bitska brzina
MP3
80~320 kbps
WMA
56~128 kbps
AC3
128~384 kbps
Početak
Napomene o USB vezi
DVD±R/±RW, CD-R/RW diskovi
Frekvencija
semplovanja
44,1 kHz
44,1/48 kHz
• Proporcija ekrana : ovaj proizvod podržava rezolucije
do 720x576 piksela. Rezolucije TV ekrana veće od
800 neće biti podržane.
• Kada reprodukujete disk čija je frekvencija
semplovanja veća od 48 kHz ili 320 kbps, tokom
reprodukcije možete primetiti podrhtavanje ekrana.
• Delovi sa većom brzinom frejmova možda neće moći
da se reprodukuju pri reprodukciji DivX datoteke.
• Pošto ovaj proizvod obezbeđuje samo formate
dekodiranja koje je odobrila kompanija DivX
Networks, Inc., DivX datoteka koju je kreirao
korisnik možda neće moći da se reprodukuje.
Podržani uređaji: USB memorijski medijum, MP3
plejer, digitalna kamera
1) Datoteke ili direktorijumi čija imena sadrže više
od 10 znakova možda neće biti pravilno
prikazani ili neće funkcionisati.
2) Datoteka titla koja je veća od 300 KB možda
neće biti pravilno prikazana.
3) Određeni USB uređaji/digitalne kamere, USB
čitači kartica nisu podržani.
4) Podržani su sistemi datoteka FAT16 i FAT32.
5) Imena foto (JPEG), muzičke (MP3, WMA) i video
datoteke treba da budu na korejskom ili
engleskom jeziku. U protivnom, datoteka možda
neće biti reprodukovana.
6) Povežite direktno na USB port proizvoda.
Povezivanje preko drugog kabla može dovesti
do problema sa USB kompatibilnošću.
7) Stavljanje više od jednog memorijskog uređaja u
čitač za više kartica možda neće funkcionisati
pravilno.
8) PTP protokol za digitalni fotoaparat nije podržan.
9) Ne odvajajte USB uređaj tokom procesa
“čitanja”.
10)Što je veća rezolucija slike, kašnjenje prikazivanja
je duže.
11)MP3/WMA datoteke sa DRM zaštitom ili video
datoteke koje su preuzete sa komercijalne web
lokacije se ne reprodukuju.
12)Spoljni čvrsti disk nije podržan.
13)Maksimalna struja koju podržava USB port za
eksterni uređaj je 500 mA (na bazi 5V DC).
14)Podržani formati datoteka.
Format
Nepokretna
slika
Ime datoteke
JPG
MP3
WMA
WMV
DivX
Sufiks
datoteke
JPG .JPEG
.MP3
.WMA
.WMV
.AVI
Bitska brzina
–
Verzija
–
–
V8
Piksel
640x480
–
–
Frekvencija
semplovanja
–
Muzika
Film
80~320 56~128 4 Mbps
kbps
kbps
44,1kHz 44,1kHz
V1,V2,
V3,V7
4 Mbps
DivX3.11~
DivX6.8
720x576
44,1KHz~ 48KHz
Srpski
9
Početak
Opis
Prednja ploča
1
2
3
4 5 6
7
8
9 10
5V 500mA
1
FIOKA ZA DISK
Ovde ubacite disk.
2
DISPLEJ
Prikazuje status reprodukcije, vreme itd.
Ovde možete da povežete i reprodukujete datoteke sa spoljašnjih USB
memorijskih uređaja kao što su MP3 plejeri, USB fleš memorija itd.
3
USB PRIKLJUČAK
4
TASTER ZA OTVARANJE/ZATVARANJE (
5
TASTER ZA FUNKCIJE (
6
TASTER ZAUSTAVI (
7
TASTER ZA REPRODUKCIJU / PAUZU (
8
TASTER ZA KONTROLU JAČINE ZVUKA
( , )
Podešavanje jačine zvuka
9
TASTER ZA UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
( )
Uključuje i isključuje proizvod.
SENZOR ZA DALJINSKU KONTROLU
Detektuje signale sa daljinskog upravljača.
10
10
Srpski
USB memorija koja zahteva veliku snagu (više od 500 mA pri 5 V) možda
neće biti podržana.
)
Otvara i zatvara fioku za disk.
Mod se menja na sledeći način:
DVD/CD ➞ ARC ➞ AUX ➞ USB ➞ FM
)
Zaustavlja reprodukciju diska.
)
)
Reprodukuje disk ili pauzira reprodukciju.
01
Početak
Zadnja ploča
1
2
3
SPEAKERS OUT
FRONT
FA NET
(Only For Service)
SURROUND
CENTER
FRONT
SUBWOOFER
SURROUND
SPEAKER IMPEDANCE : 3
4
5
6
VIDEO
OUT
AUX IN
FM ANT
HDMI OUT
1
FA NET (Samo Za Servisiranje)
Koristi se za servisiranje.
2
IZLAZNI KONEKTORI ZVUČNIKA
Povežite prednje, centralne, surround zvučnike i subwoofer.
3
KONEKTOR VIDEO OUT
Povežite konektor TV aparata za video ulaz (VIDEO IN) na konektor VIDEO
OUT.
4
AUX IN KONEKTORI
Povežite na 2CH analogni izlaz spoljnog uređaja (kao što je videorekorder)
5
KONEKTOR FM ANTENNA
Povežite FM antenu.
6
KONEKTOR HDMI OUT
Koristite HDMI kabl, povežite ovaj HDMI izlazni konektor na HDMI ulazni
konektor na vašem TV aparatu za sliku najboljeg kvaliteta.
Srpski
11
Početak
Daljinski upravljač
Prikaz daljinskog upravljača
Uključuje i isključuje proizvod.
FUNCTION
Privremeno isključuje zvuk.
Izaberite željeni Dolby Pro Logic II audio
mod.
Pritiskajte numeričke tastere za rad
sa opcijama./1.Taster S.VOL:Reguliše i
stabilizuje nivo zvuka tako da ne dolazi
do drastičnih promena jačine zvuka.
MUTE
DSP/EQ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S.VOL
VOL
VOL
0
Smanjite jačinu zvuka.
Pojačajte zvuk.
Pritisnite za preskakanje unazad ili
unapred
Pritisnite za zaustavljanje/reprodukciju
diska.
Prikazuje meni za podešavanje
proizvoda.
Pritisnite da biste proverili meni diska.
Ovo je taster za izbor moda.
Za otvaranje i zatvaranje fioke za
disk.
Izaberite željeni DSP/EQ audio mod.
Pritisnite da pretražite unazad ili
unapred.
Pritisnite za pauziranje diska.
DISC MENU
HOME
TITLE MENU
Upotrebite za ulazak u meni Naslova.
TUNING
Koristi se za promenu zvuka/jezika
titla, ugla itd.
Izaberite stavke u meniju na ekranu i
promenite vrednosti u meniju./Potražite
aktivne FM stanice i promenite kanale.
TOOLS
INFO
Prikazuje trenutni status diska
(datoteke).
Vratite se na prethodni meni.
Omogućite pristup opštim funkcijama
DVD kućnog bioskopa kao što je Photo
List (Spisak fotografija).
RETURN
EXIT
AUDIO UPSCALE
S/W LEVEL TUNING
A
B
A.Taster AUDIO UPSCALE/P.BASS :
USB REC
Pritisnite ovaj taster za izlazak iz menija.
C.Taster GIGA :Koristi se za uključivanje/
isključivanje funkcije GIGA Sound.
D.Taster MO/ST : Bira MONO ili
STEREO tehniku za prijem radio stanice.
Pritisnite da memorišete FM stanice.
Omogućava vam da ponovite
naslov, poglavlje, numeru ili disk.
P.BASS
GIGA
C
DIMMER REPEAT
Izaberite željeni P.BASS ili MP3
Enhancement mod.
B.Taster S/W LEVEL : Koristi se za
podešavanje nivoa zvuka subwoofera.
Koristi se za pokretanje USB snimanja.
MO/ST
D
TUNER
MEMORY
Podesite osvetljenje displeja.
Stavljanje baterija u daljinski upravljač
✎✎NAPOMENA
`` Stavite baterije u daljinski upravljač tako da se polovi
poklope : (+) na (+) i (–) na (–).
`` Uvek zamenite obe baterije istovremeno.
`` Ne izlažite baterije toploti ili plamenu.
`` Daljinski upravljač se može koristiti do oko 7 metara u
pravoj liniji.
12
Srpski
*Veličina baterije: AAA
02
Povezivanja
Povezivanje zvučnikar
Položaj proizvoda
SW
Stavite ga na stalak ili policu ormana ili ispod
stalka za TV.
Izbor mesta za slušanje
De 2,5 a 3 veces el tamaño de la pantalla de TV
Prednji zvučnici ei
Centralni zvučnik
f
hj
Surround zvučnici
Mesto za slušanje bi trebalo da bude udaljeno od
TV aparata za 2,5 do 3 dimenzije TV ekrana.
Primer : Za 32" TV aparate 2~2,4 m
Za 55" TV aparate 3,5~4 m
Stavite ove zvučnike ispred vašeg mesta za slušanje tako da budu okrenuti prema
vama (oko 45°). Postavite zvučnike tako da se njihovi visokotonci nalaze u visini
vaših ušiju. Prednju stranu prednjih zvučnika poravnajte sa prednjom stranom
centralnog zvučnika ili ih stavite malo ispred centralnog zvučnika.
Najbolje je da ga postavite na istu visinu sa prednjim zvučnicima. Možete ga
postaviti i neposredno iznad ili ispod TV aparata.
Postavite ove zvučnike bočno od vašeg mesta za slušanje. Ako nema dovoljno
prostora, ove zvučnike stavite tako da budu okrenuti jedan prema drugom.
Postavite ih na oko 60 do 90 cm iznad vaših ušiju, tako da budu malo nagnuti
nadole.
Za razliku od prednjih i centralnih zvučnika, surround zvučnici se koriste
* uglavnom
za obradu zvučnih efekata i zvuk neće dolaziti iz njih sve vreme.
Subwoofer
g
Pozicija subwoofer zvučnika nije toliko kritična. Stavite ga gde god želite.
!!OPREZ
``
``
``
Nemojte dozvoliti da se deca igraju zvučnicima ili blizu njih. Mogla bi se povrediti ako zvučnik padne.
``
Ne vešajte subwoofer zvučnik na zid kroz ovaj kanal (otvor).
Kada povezujete kablove zvučnika na zvučnike, pazite na ispravan polaritet (+/ –).
Držite subwoofer zvučnik van domašaja dece kako bi se sprečila mogućnost da deca stavljaju svoje ruke ili
strane predmete u kanal (otvor) subwoofer zvučnika.
✎✎NAPOMENA
``
Ako stavite zvučnik blizu vašeg TV aparata, boja e
Download PDF

advertising