Samsung | UA49MU6103K | Samsung UA49MU6103K User Manual

သံုးစြဲသူလက္စြဲ
စီးရီး 6
ဤ Samsung ထုတ္ကုန္ကို ဝယ္ယူျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ပိုမိုျပည့္စံုသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္ခံရရိွရန္ ဝယ္ယူထားေသာ ပစၥည္းကို စာရင္းသြင္းရမည့္ေနရာ www.samsung.com/register
ေမာ္ဒယ္
စီရီယယ္ နံပါတ္။
ဤအသံုးျပဳသူလမ္းညႊန္ခ်က္အား အသံုးမျပဳခင္
ဤ TV တြင္ အသံုးျပဳသူလမ္းညႊန္ႏွင့္ ထည့္သြင္းထားေသာ အီလက္ထေရာနစ္လမ္းညႊန္တစ္ခု ပါဝင္ပါသည္။
ဤအသံုးျပဳသူလမ္းညႊန္ခ်က္အား မဖတ္ရႈခင္ ေအာက္ပါတို႔ကို ၾကည့္ရႈပါ -
သံုးစြဲသူလက္စြဲ
ပစၥည္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ တပ္ဆင္ျခင္း၊
ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ကနဦးအစိတ္အပိုင္းမ်ားဖြဲ႔စည္း
ပံုႏွင့္ ပစၥည္း၏အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၾကည့္ရႈရန္ ေထာက္ပံ့
ထားေသာဤအသံုးျပဳသူလမ္းညႊန္ကို ဖတ္ရႈပါ။
e-Manual
ဤ TV ၏ အျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္
ထည့္သြင္းထားေသာ အီလက္ထေရာနစ္လမ္းညႊန္ကို
ေက်းဇူးျပဳ၍ ဖတ္ရႈပါ။
•• အီလက္ထေရာနစ္လမ္းညႊန္အား ဖြင့္ရန္အတြက္
>
သတ်မတ်ချက်များ > ထောက်ပံ့ပ >
e-Manual ကိုဖွင့်ပ
သင့္ PC သို႔မဟုတ္ မိုဘိုင္းပစၥည္းမွတစ္ဆင့္ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ေပၚတြင္ အသံုးျပဳသူလမ္းညႊန္ခ်က္အား ေဒါင္းလုပ္ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။
အီလက္ထေရာနစ္လမ္းညႊန္၏ အေထာက္အကူျပဳမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား
ေလ့လာျခင္း
•• အခ်ိဳ႕ မီႏွ်ဴး စာမ်က္ႏွာမ်ားကို အီလက္ထေရာနစ္လမ္းညႊန္မွ အသံုးျပဳ၍ မရပါ။
(ရာပါ)
သက္ဆိုင္ရာစာမ်က္ႏွာ တက္လာေစရန္အတြက္ ရွာေဖြမႈရလဒ္မ်ားမွ
(အညွန်း)
သက္ဆိုင္ေသာစာမ်က္ႏွာသုိ႔သြားရန္ အခ်က္အလက္စကားလံုးတစ္ခုကို
(ဖွင့်ထားသောစာမျက်နာ)
မၾကာေသးမီကၾကည့္႐ႈထားေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားစာရင္းမွ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုကို
အရာတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
ေရြးခ်ယ္ပါ။
ေရြးခ်ယ္ပါ။
အီလက္ထေရာနစ္လမ္းညႊန္၏ အေၾကာင္းအရာစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္
ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း ခလုတ္မ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ေလ့လာျခင္း
ဗမာ - 2
(အခုစမ်းကြည့်ပ)
ဆက္စပ္မီႏွ်ဴးပစၥည္းအား ဝင္ေရာက္ျပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တိုက္ရိုက္
(လင့်)
အီလက္ထေရာနစ္လမ္းညႊန္ အေၾကာင္းအရာစာမ်က္ႏွာတြင္
ေဆာင္ရြက္ပါ။
ေဖာ္ျပထားေသာအေၾကာင္းအရာအား ဝင္ေရာက္ပါ။
သတိေပးခ်က္။ အေရးႀကီးေသာ လံုျခံဳေရး
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား
TV အား အသံုးမျပဳခင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးလမ္းညႊန္ကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ဖတ္ရႈပါ။
သတိေပးခ်က္
လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္အႏၱရာယ္ မဖြင့္ပါႏွင့္။
သတိျပဳရန္: လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္ျဖစ္မႈအား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္၊
အဖံုး (သို႔မဟုတ္ ေနာက္ေက်ာ) အား မဖြင့္ပါႏွင့္။
ယင္းအထဲတြင္ အသံုးျပဳသူမွ ျပင္ဆင္ႏိုင္သည့္
အစိတ္အပိုင္းမ်ား မရွိေနပါ။ ျပင္ဆင္လိုသည့္
အရာအားလံုးကို ကၽြမ္းက်င္သည့္ ပညာရွင္သို႔ လႊဲေပးပါ။
ဤအမွတ္အသားသည္ အတြင္းတြင္
ဗို႔အားျမင့္မားေၾကာင္း ညႊန္ျပေနသည္။
ဤပစၥည္း၏ မည္သည့္ အတြင္းပိုင္းကိုမဆို
မည္ကဲ့သို႔ေသာ ထိေတြ႕မႈမဆို ျပဳလုပ္ပါက
အႏၱရာယ္ရွိႏုိင္သည္။
ဤသေကၤတသည္ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ
အေရးႀကီးစာအုပ္စာတမ္းကို
ဤပစၥည္းႏွင့္အတူ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း
ညႊန္ျပသည္။
အဆင့္ ၂ ရွိေသာ ထုတ္ကုန္- ဤသေကၤတမွ
(ေျမၾကီး) သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္
မလိုအပ္သည္ကို ညႊန္ျပပါသည္။
AC ဗို႔အား- ဤသေကၤတႏွင့္အတူ
သတ္မွတ္ထားေသာ ဗို႔အားသည္ AC
ဗို႔အားျဖစ္ပါသည္။
DC ဗို႔အား- ဤသေကၤတႏွင့္အတူ
သတ္မွတ္ထားေသာ ဗို႔အားသည္ DC
ဗို႔အားျဖစ္ပါသည္။
သတိျပဳရန္ အသံးု ျပဳရန္လမ္းညႊနခ
္ ်က္မ်ားအား
တိင
ု ပ
္ င္ပါ - ဤသေကၤတသည္
သုးံ စြသ
ဲ အ
ူ ား အျခားေဘးကင္းေရးဆိင
ု ရ
္ ာ
အခ်က္အလက္အတြက္ သုးံ စြသ
ဲ ူ
လက္စစ
ဲြ ာေစာင္မွ အႀကံဉာဏ္ ရယူရန္
ညႊနၾ္ ကားပါသည္။
•• အဖံုးတြင္းႏွင့္ေနာက္ေက်ာ သို႔မဟုတ္ ေအာက္ေျခရွိ အေပါက္ႏွင့္ ဖြင့္ထားသည့္ ေနရာမ်ားသည္ လိုအပ္ေသာ
ေလ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ ဤကိရိယာ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ (ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ
အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္) ႏွင့္ အပူလြန္ကဲျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ယင္းအေပါက္မ်ားႏွင့္ ဖြင့္ထားေသာ ေနရာမ်ားအား
မည္သည့္အခါမွ ပိတ္ဆို႔ထားျခင္း၊ ဖုံးအုပ္ထားျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။
–– သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေလဝင္ေလထြက္ ဖန္တီးမထားပါက ယင္းပစၥည္းကို စာအုပ္စင္ သို႔မဟုတ္ အသင့္ပါဗီ႐ို စသည့္
ပိတ္ေလွာင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ မထားပါႏွင့္။
–– ယင္းပစၥည္းကို ေရေႏြးပိုက္စနစ္ သို႔မဟုတ္ အပူရီဂ်စ္စတာတို႔၏ အနီးနား သို႔မဟုတ္ အေပၚ၊ သို႔မဟုတ္
ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ထိေတြ႔ေသာေနရာတို႔တြင္ မထားပါႏွင့္။
–– လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကိရိယာအေပၚတြင္ ပန္းအိုး(ေရအိုး) ကဲ့သို႔ ေရပါေသာ ခြက္မ်ား မတင္ထားရပါ။
•• ဤကိရိယာအား မိုးေရႏွင့္ ထိေတြ႔ေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရရွိေသာေနရာနားတြင္ထားျခင္း (ေရခ်ိဳးဇလံု၊
နံရံကပ္လက္ေဆးကန္၊ ေဘစင္၊ သို႔မဟုတ္ စိုစြတ္ေသာေနရာ သုိ႔မဟုတ္ ေရကူးကန္) မ်ားနားတြင္ မထားရပါ။ အကယ္၍
ပစၥည္းအား မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ေရစိုမိပါက၊ ပလပ္ျဖဳတ္လိုက္ၿပီး တရားဝင္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ခ်က္ျခင္း ဆက္သြယ္ပါ။
•• ဤကိရိယာအတြက္ ဘက္ထရီမ်ား အသံုးျပဳရမည္။ ေဒသအတြင္းတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္
ဘက္ထရီမ်ားကို နည္းလမ္းတက် စြန္႔ပစ္ရန္ လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး စြန္႔ပစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္
ျပန္လည္အသံုးခ်ျခင္းမ်ားအတြက္ ေဒသတြင္း တရားဝင္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ သို႔ဆက္သြယ္ပါ။
•• အခန္႔မသင့္လွ်င္ မီးေလာင္ျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္ျဖစ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သျဖင့္ နံရံပလပ္္ခံုမ်ား၊ ၾကားဆက္ဓာတ္ႀကိဳးမ်ား
သို႔မဟုတ္ အဒပ္တာမ်ားကို ဝန္အားမတန္တဆ မတင္ပါႏွင့္။
•• တီဗြီမွ ထြက္ေသာဝါယာႀကိဳးမ်ားကို ခလုတ္တိုက္မိျခင္း၊ အျခားပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဖိမိျခင္း၊ ညႇပ္မိျခင္း မျဖစ္ေစရန္
ထားသင့္သည္။ နံရံတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ပလပ္ေပါက္၊ တီဗီြမွထြက္ေသာ ဝါယာႀကိဳး ပလပ္မ်ားကို အထူးဂ႐ုျပဳရန္
လိုအပ္ပါသည္။
ဗမာ - 3
•• လွ်ပ္စီးဝင္ျခင္း၊ မိုးၾကိဳးပစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အသံုးမျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ေနအိမ္တြင္
အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေနထိုင္ျခင္းမရွိပါက နံရံပလပ္ခံုမွ ပလပ္ ျဖဳတ္ျပီး တီဗီြသို႔ ဝင္ေသာ အင္တီနာႀကိဳး၊ အျခားႀကိဳးမ်ားကိုလဲ
ျဖဳတ္ထားပါ။ ဤကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စီးဝင္ျခင္း၊ မိုးၾကိဳးပစ္ျခင္းေၾကာင့္ စက္ပစၥည္း ပ်က္စီးျခင္းကို
ကာကြယ္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
•• AC ပါဝါႀကိဳးကို DC အဒက္ပတာႏွင့္ မခ်ိတ္ဆက္မီ ေဒသတြင္း ဗို႔အား ထုတ္လႊတ္မႈႏွင့္ DC အဒက္ပတာအတြက္ ဗို႔အား
သတ္မွတ္ခ်က္ ကိုက္ညီမႈ ရွိေစရန္ ဂ႐ုျပဳပါ။
•• ကိရိယာအတြင္းသို႔ မည္သည့္ သတၱဳပစၥည္းကိုမွ မထည့္ရ။ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္အႏၱရာယ္
ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။
•• ဓါတ္လိုက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မည္သည့္အခါမွ စက္ပစၥည္းအတြင္းပိုင္းသို႔ ကိုင္တြယ္ျခင္းမျပဳပါႏွင့္။
ကၽြမ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္သာလွ်င္ ပစၥည္းအား ဖြင့္သင့္သည္။
•• ဝါယာႀကိဳးကိုတပ္ဆင္ရာတြင္ ေနရာတက်ျဖစ္သည့္အထိ ေသခ်ာစြာ တပ္ဆင္ရန္ ဂ႐ုျပဳပါ။ နံရံ ပလပ္ေပါက္တြင္
တပ္ဆင္ထားေသာ ဝါယာႀကိဳးျဖဳတ္ပါက ပလပ္ေခါင္းကို ကိုင္၍ ျဖဳတ္ပါ။ ဝါယာႀကိဳးကို ကိုင္၍ ဆြဲမျဖဳတ္ရပါ။
ေရစိုေနေသာလက္မ်ားျဖင့္ ပါဝါႀကိဳးအား မကိုင္ပါႏွင့္။
•• အကယ္၍ ပစၥည္းသည္ ပံုမွန္အတိုင္း မပြင့္ပါက - ပံုမွန္အားျဖင့္၊ ယင္းအတြင္းမွ မူမမွန္ေသာ အသံ သို႔မဟုတ္ အနံရွိလွ်င္
- ပစၥည္းအား ခ်က္ျခင္း ဆြဲျဖဳတ္လိုက္ၿပီး ေဒသတြင္း တရားဝင္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနသို႔
ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။
•• TV အား မၾကည့္ပဲထားမည္ သို႔မဟုတ္ အိမ္မွအခ်ိန္အတန္ၾကာထြက္ခြာမည္ဆိုလွ်င္ (အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ား၊
အသက္ၾကီးပုဂိၢဳလ္မ်ား သို႔မဟုတ္ မသန္မစြမ္းပုဂၢိဳလ္မ်ားအား အိမ္တြင္ထားခဲ့မည္ဆိုပါက) TV အား ပလပ္ေပါက္မွ
ဆြဲျဖဳတ္ခဲ့ပါ။
–– ဖုန္ထူထပ္စြာတက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဝါယာႀကိဳးမွ မီးပြားေတာက္ျခင္းႏွင့္ အပူလြန္ကဲျခင္း သို႔မဟုတ္ လွ်ပ္ကာကို
ေလ်ာ့ရဲလာေစျခင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္ျဖစ္ျခင္း၊ ဓာတ္စီးျခင္းႏွင့္ မီးေလာင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
•• TV အား ဖုန္ထူေသာေနရာ၊ အပူခ်ိန္နိမ္လြန္း ျမင့္လြန္းေသာေနရာ၊ စိုထုိင္းေသာေနရာ၊
ဓာတုပစၥည္းမ်ားအားထားေသာေနရာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေလဆိပ္၊ရထားဘူတာကဲ့သို႔ 24 နာရီလံုး ဖြင့္ထားရမည္ေနရာမ်ိဳးတြင္
တပ္ဆင္ထားရမည္ဆုိပါက တရားဝင္ Samsung ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ပါ။
•• ေျမစိုက္ႀကိဳး မွန္ကန္စြာ တပ္ဆင္ထားေသာ ပလပ္ႏွင့္ ပလပ္ေပါက္ကိုသာ အသံုးျပဳပါ။
–– ေျမစိုက္ႀကိဳး မမွန္ကန္စြာတပ္ဆင္ထားျခင္းသည္ လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္ျဖစ္ႏုိင္သည္ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္း ပ်က္စီးႏိုင္သည္။
(အဆင့္ ၁ ပစၥည္းသာလွ်င္။)
•• ပါဝါအၿပီး ပိတ္ရန္အတြက္ နံရံပလပ္ေပါက္တြင္ တပ္ထားေသာ ႀကိဳးကို ျဖဳတ္ပါ။ ဤကိရိယာအား လိုအပ္ပါက လွ်င္ျမန္စြာ
ပလပ္ျဖဳတ္၍ရသည္မွာ ေသခ်ာပါေစ။ နံရံပလပ္ေပါက္ႏွင့္ ပါဝါပလပ္ေခါင္းသည္ ျဖဳတ္တပ္ရလြယ္ကူသည္ကို ေသခ်ာပါေစ။
•• (ဘက္ထရီ စသည့္) တြဲဖက္ပစၥည္မ်ားကို ကေလးမ်ား လက္လွမ္းမမီသည့္ေနရာတြင္ လံုျခံဳေဘးကင္းစြာ သိမ္းထားပါ။
•• တီဗီြအား ပစ္ခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႐ိုက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။ ပစၥည္းထိခိုက္သြားပါက ပါဝါၾကိဳးအား ပါဝါၾကိဳးအားဆြဲျဖဳတ္ျပီး
Samsung ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာအား ဆက္သြယ္ပါ။.
•• ပလပ္ေပါက္မွ ဝါယာႀကိဳးအား ျဖဳတ္၍ ပစၥည္းအား ႏူးညံ့ၿပီး၊ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ အဝတ္ျဖင့္ သုတ္ေပးပါ။ ဖေယာင္း၊
ဓာတ္ဆီ၊ အရက္၊ တင္နာ၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ ေလသန္႔ပစၥည္း၊ ေခ်ာဆီ သို႔မဟုတ္ အစြန္းခၽြတ္ေဆး အစရွိသည္တို႔ကို
အသံုးမျပဳပါႏွင့္။ ယင္းဓာတုပစၥည္းမ်ားသည္ တီဗြီ၏အသြင္အျပင္အား ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းေပၚတြင္
႐ိုက္ႏွိပ္ထားသည္မ်ား ပ်က္ေစႏိုင္သည္။
•• ဤပစၥည္းေပၚတြင္ အရည္ယိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ပက္ျဖန္းျခင္းႏွင့္ မထိေတြ႕ေစပါႏွင့္။
•• မီးထဲတြင္ ဘက္ထရီအား မစြန္႔ပစ္သင့္ပါ။
•• ဘက္ထရီမ်ားကို လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းျဖတ္ျခင္း၊ ျဖဳတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အပူလြန္ေစျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။
•• အကယ္၍ အေဝးထိန္းကိရိယာတြင္ သံုးထားေသာ ဘက္ထရီမ်ားကို မွားယြင္းသည့္ ဘက္ထရီအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္
လဲလွယ္လွ်င္ ေပါက္ကြဲမႈအႏၱရာယ္ရိွသည္။ တူညီေသာ သို႔မဟုတ္ ကိုက္ညီေသာ အမ်ိဳးအစားႏွင့္သာလွ်င္ လဲလွယ္ပါ။
* ဤအသံုးျပဳသူလက္စြဲစာအုပ္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ပံုမ်ားႏွင့္ သရုပ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား ကိုးကားခ်က္အေနျဖင့္
သံုးရန္သာျဖစ္ျပီး ပစၥည္းအစစ္ႏွင့္ ပံုပန္းသ႑ာန္အားျဖင့္ အနည္းငယ္ကြဲျပားႏုိင္ပါသည္။ ပစၥည္းဒီဇိုင္းႏွင့္
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အသိေပးခ်က္မျပဳလုပ္ပဲႏွင့္လည္း ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။
ဗမာ - 4
မာတိကာ
ဤအသံုးျပဳသူလမ္းညႊန္ခ်က္အား အသံုးမျပဳခင္
---------------------------------------------------------------------------------- 2
သတိေပးခ်က္။ အေရးႀကီးေသာ လံုျခံဳေရး ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား---------------------------------------------------------------------------------- 3
01
ေသတၱာထဲတြင္ ဘာပါ ပါသလဲ။
02
တီဗြီ တပ္ဆင္ျခင္း
နံရံေပၚတြင္ တီဗြီတပ္ဆင္ျခင္း
---------------------------------------------------------------------------------- 7
သင့္တီဗြီအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလဝင္ေလထြက္
ရရွိရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း
---------------------------------------------------------------------------------- 8
ေဒါက္ ႏွင့္ တီဗြီအား တပ္ဆင္ျခင္း
---------------------------------------------------------------------------------- 9
အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္- ျပဳတ္က်ျခင္း
မရွိေစရန္အတြက္ TV အား နံရံႏွင့္ ျမဲျမံေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း
03
---------------------------------------------------------------------------------- 9
အေဝးထိန္းကိရိယာ
အေဝးထိန္းကိရိယာတြင္းသို႔
ဘက္ထရီမ်ားထည့္သြင္းတပ္ဆင္ျခင္း
04
ကနဦး တပ္ဆင္မႈ
TV ထိန္းခ်ဳပ္ အား အသံုးျပဳျခင္း
05
06
07
---------------------------------------------------------------------------------- 12
---------------------------------------------------------------------------------- 13
ကြန္ယက္ ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
ကြန္ယက္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း - ႀကိဳးမဲ့
---------------------------------------------------------------------------------- 14
ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း - ႀကိဳးျဖင့္
---------------------------------------------------------------------------------- 14
ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ
ျပစ္ခ်က္ရွာေဖြျခင္း
---------------------------------------------------------------------------------- 15
အေဝးထိန္းအေထာက္အပံ့က ဘာလဲ။
---------------------------------------------------------------------------------- 17
အီကိုအာ႐ံုခံကိရိယာႏွင့္ စခရင္ေတာက္ပမႈ
---------------------------------------------------------------------------------- 17
႐ုပ္ေသဓာတ္ပံုသတိေပးခ်က္
---------------------------------------------------------------------------------- 18
တီဗီြအား ထိန္းသိမ္းျခင္း
---------------------------------------------------------------------------------- 18
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ား
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
---------------------------------------------------------------------------------- 19
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာမ်ား
---------------------------------------------------------------------------------- 20
ပါဝါသံုးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
---------------------------------------------------------------------------------- 21
လိုင္စင္မ်ား
---------------------------------------------------------------------------------- 21
ဗမာ - 5
01 ေသတၱာထဲတြင္ ဘာပါ ပါသလဲ။
သင့္ TV တြင္ ေအာက္ပါ ပစၥည္းမ်ားပါဝင္သည္ကို ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးပါ။ ပစၥည္းတစ္စံုတစ္ရာ ေပ်ာက္ေနပါက
သင့္အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ထံ ဆက္သြယ္ပါ။
•• အေဝးထိန္းကိရိယာ & ဘက္ထရီမ်ား (AAA x 2)
•• သံုးစြဲသူလက္စြဲ
•• အာမခံကတ္ျပား / ထိန္းညွိမႈဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္
(အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ မရရွိႏုိင္ပါ)
•• TV ပါဝါေကဘယ္ၾကိဳး
အဒက္တာတြင္ ထည့္သြင္းရန္
အစိတ္အပိုင္း/ AV (၎သည္
အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ မရရွိႏိုင္ပါ)
•• ေမာ္ဒယ္လ္ေပၚမူတည္ၿပီး ပစၥည္း၏ အေရာင္ႏွင့္ ပံုစံမ်ား ကြဲျပားႏိုင္သည္။
•• ႀကိဳးကိုမူ သီးျခားဝယ္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။
•• ပါကင္ဘူးကို ဖြင့္ေဖာက္သည့္ အခါ ဘူးအတြင္းပါရွိရမည့္ accessories ႏွင့္ materials မ်ား ပါရွိျခင္း ရွိမရွိ ကို စစ္ေဆးပါ။
သတိေပးခ်က္- မမွန္ကန္စြာ ကိုင္တြယ္ပါက တိုက္႐ိုက္
ဖိအားေၾကာင့္ စခရင္ ပ်က္စီးႏိုင္သည္။ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း၊
တီဗြီအစြန္းမ်ားမွ မ ရန္ အႀကံျပဳ႔ပါသည္။
ဗမာ - 6
ဤမ်က္ႏာွ ျပင္အား
မထိပါႏွင!့ ္
02 တီဗြီ တပ္ဆင္ျခင္း
နံရံေပၚတြင္ တီဗြီတပ္ဆင္ျခင္း
နံရံေပၚတြင္ တီဗြီတပ္ဆင္မည္ဆိုပါက ထုတ္လုပ္သူမွ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား့္အတိုင္းသာ တပ္ဆင္ရမည္။ မွန္ကန္စြာ
မတပ္ဆင္ပါက ပစၥည္းေလွ်ာက်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပဳတ္က်ျခင္း၊ ကေလး သုိ႔မဟုတ္ လူႀကီးမ်ားအား ျပင္းထန္ေသာ
အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ တီဗြီ္း ျပင္းထန္စြာ ပ်က္စီးျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
နံရံတြင္တပ္ဆင္ရသည့္ ကိရိယာပါဝင္ေသာ ေမာ္ဒယ္မ်ားအတြက္ နံရံတြင္တပ္ဆင္ရသည့္အျပားအား မတပ္ဆင္ခင္
၄င္းတို႔အား ေအာက္ပါပံုတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း တပ္ဆင္ပါ။
•• Samsung နံရံကပ္ ကိရိယာႏွင့္ အတူပါဝင္ေသာ တပ္ဆင္နည္း လက္စြဲစာေစာင္ကို ကိုးကားပါ။
•• နံရံကပ္ပစၥည္းတစ္စံု (သီးျခားေရာင္းခ်သည္) ျဖင့္ ား နံရံေပၚတြင္ တီဗြီတပ္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။
နံရံကပ္စင္ေဒါက္
တီဗြီ
C
•• မိမိသေဘာႏွင့္ မိမိ (ပစၥည္းကို) နံရံကပ္ပစၥည္းကို တပ္ဆင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စက္ပစၥည္းပ်က္စီးမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး
သို႔မဟုတ္ ကာယကံရွင္ ကိုယ္တိုင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းမ်ားရွိခဲ့ပါက Samsung Electornics မွ တာဝန္ယူျခင္းရွိလိမ့္မည္
မဟုတ္ပါ။
•• နံရံကပ္အား ၾကမ္းျပင္မွ ေထာင့္မွန္ အေနအထားရွိသည့္ အုတ္နံရံတြင္ တပ္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္နံရံကပ္အား အျခားေသာ
သစ္သားနံရံ အစရွိသည့္တြင္ တပ္ဆင္လိုလွ်င္ အနီးစပ္ဆံုးေသာ ေရာင္းခ်သူထံသို႔ဆက္သြယ္ပါ။ အကယ္၍ တီဗြီအား
မ်က္ႏွာက်က္ သို႔မဟုတ္ ေစာင္းေနရာတြင္ တပ္ဆင္ပါက၊ ျပဳတ္က်ၿပီး ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာျဖစ္ႏိုင္သည္။
•• နံရံတြင္တပ္ဆင္ရသည့္အျပား၏ စံအတိုင္းအတာအား ေနာက္စာမ်က္ႏွာ၏ ဇယားကြက္ထဲတြင္ ျပသထားပါသည္။
•• ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမွထုတ္လုပ္ေသာ နံရံတြင္တပ္ဆင္ရသည့္ ကိရိယာအား တပ္ဆင္မည္ဆုိပါက TV အား
နံရံတြင္တပ္ဆင္ရသည့္ကိရိယာႏွင့္ တြဲဆက္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳရမည့္ မူလီ၏အလ်ားအား ေနာက္စာမ်က္ႏွာ၏
ဇယားကြက္မွ ေကာ္လံ C တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္
•• နံရံတြင္တပ္ဆင္ရသည့္အျပားအား တပ္ဆင္မည္ဆုိပါက VESA မူလီ ေလးလံုးစလံုးကို ၾကပ္ရန္ အၾကံျပဳလုိပါသည္။
•• ထိပ္မူလီႏွစ္ခုတည္းကို အသံုးျပဳျပီး နံရံတြင္တပ္ဆင္ရသည့္အျပားအား နံရံႏွင့္ တြဲဆက္လိုပါက ထိုသို႔ေသာတပ္ဆင္
ျခင္းအမ်ိဳးအစားကို ေထာက္ပံ့ေသာ Samsung နံရံတြင္တပ္ဆင္ရသည့္အျပားအား အသံုးျပဳရန္ အၾကံျပဳလိုပါသည္။
(သင္၏ေနထုိင္ရာေနရာေပၚမူတည္ျပီး အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ထိုသို႔ေသာ နံရံတြင္တပ္ဆင္ရသည့္အျပားအမ်ိဳးအစားအား
ဝယ္ယူ၍ မရႏိုင္ပါ။)
ဗမာ - 7
တီဗီြအရြယ္အစား
(လက္မ)
မီလီမီတာျဖင့္ျပသထားေသာ
VESA ဝက္အူ အေပါက္ C (မီလီမီတာ) စံ ဝက္အူ အေရအတြက္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (A * B)
40 - 43
200 x 200
49 - 65
400 x 400
75
400 x 400
18 - 20
M8
4
20 - 22
တီဗဖ
ီြ င
ြ ထ
့္ ားေနစဥ္တင
ြ း္ နံရတ
ံ င
ြ ္ မတပ္ဆင္ပါႏွင။့္ လွ်ပ္စစ္ေရွာခ
့ ၿ္ ပီး လူကုိ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိင
ု ပ
္ ါသည္။
•• စံသတ္မွတ္ထားေသာ အရြယ္အစားထက္ ပိုရွည္ေသာ ဝက္အူမ်ား သို႔မဟုတ္ VESA စံႏႈန္းဝက္အူ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္
မကိုက္ညီသည့္ ဝက္အူမ်ားအား အသံုးမျပဳပါႏွင့္။ ရွည္ေနေသာ ဝက္အူမ်ားသည္ တီဗြီစုံ၏ အတြင္းတြင္ ပ်က္စီးႏုိင္သည္။
•• VESA စံႏႈန္းဝက္အူ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ နံရံကပ္မ်ားအတြက္၊ နံရံကပ္ သတ္မွတ္ခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး
ဝက္အူအရွည္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
•• ဝက္အူအား အလြန္အမင္း မက်ပ္ပါႏွင့္။ ၎သည္ ပစၥည္းအား ပ်က္စီးေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပဳတ္က်ျခင္း၊ လူအား ထိခိုက္ျခင္း
ျဖစ္ႏုိင္သည္။ Samsung တြင္ယင္းကဲ့သို႕ေသာ မေတာ္တဆမႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။
•• VESA မဟုတ္ေသာ သို႔မဟုတ္ အသိအမွတ္မျပဳထားေသာ နံရံတြင္တပ္ဆင္ရသည့္ကိရိယာအား အသံုးျပဳပါက
သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳသူအေနျဖင့္ ပစၥည္းတပ္ဆင္ျခင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက Samsung သည္
ပစၥည္းပ်က္စီးမႈ သို႔မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္ဒဏ္ရာရရွိမႈအတြက္ တာဝန္မရွိပါ။
•• 15 ဒီဂရီထက္ ေစာင္းၿပီး တီဗြီအား မတပ္ဆင္ပါႏွင့္။
•• တီဗြီအား နံရံတြင္ တပ္ဆင္ရန္ လူႏွစ္ေယာက္ လိုအပ္သည္။
သင့္တီဗြီအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလဝင္ေလထြက္ ရရွိရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း
သင့္တီဗြီတပ္ဆင္စဥ္၊ ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ တီဗြီႏွင့္ တပ္ဆင္ထားေသာေနရာၾကား (နံရံ၊ တီဗီြစင္အကာမ်ား
အစရွိသည့္)ႏွင့္ အနည္းဆံုး 10 စင္တီမီတာ အကြာအေဝးရွိရန္ ဂ႐ုျပဳပါ။ ေလဝင္ေလထြက္ မွန္ကန္စြာ မထားရွိပါက၊ အတြင္းအ
ပူခ်ိန္ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ မီးေလာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းတြင္ ျပႆနာျဖစ္ျခင္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။
နံရံကပ္ သို႔မဟုတ္ ေဒါက္အား အသုံးျပဳၿပီး သင့္တီဗြီအား တပ္ဆင္ပါက၊ Samsung Electronics မွ ထုတ္လုပ္ေသာ
ပစၥည္းမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ အကယ္၍အျခားေသာ ထုတ္လုပ္သူ၏ အစိတ္အပိုင္းအား အသံုးျပဳပါက၊
ပစၥည္းျပဳတ္က်ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း သို႔မဟုတ္ ပစၥည္း အသံုးျပဳရ ခက္ခဲျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ေဒါက္ျဖင့္ တပ္ဆင္ျခင္း
နံရံကပ္ျဖင့္ တပ္ဆင္ျခင္း
10 စင္တီမီတာ
10 စင္တီမီတာ
10 စင္တီမီတာ
10 စင္တီမီတာ
10 စင္တီမီတာ
10 စင္တီမီတာ
10 စင္တီမီတာ
ဗမာ - 8
ေဒါက္ ႏွင့္ တီဗြီအား တပ္ဆင္ျခင္း
သင့္တြင္ျပသထားေသာ ပစၥည္းမ်ား ရွိေၾကာင္းေသခ်ာပါေစ၊ ၿပီးေနာက္ ပစၥည္းညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေပးထားသည့္အတိုင္း
ေဒါက္အား တပ္ဆင္ပါ။
အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္- ျပဳတ္က်ျခင္း မရွိေစရန္အတြက္ TV
အား နံရံႏွင့္ ျမဲျမံေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း
သတိေပးခ်က္ - ဆြဲျခင္း၊ တြန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ တီဗီြေပၚသို႔ တက္ျခင္းသည္ တီဗီြကို
ျပဳတ္က်ေစႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္၊ သင့္ကေလးမ်ား တီဗီြအား ဆြဲခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္
ယိမ္းယိုင္ေစျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ေစရန္ ဂ႐ုျပဳပါ။ ထိုသို႔ ျဖစ္လွ်င္ တီဗီြ ေမွာက္က်ကာ ျပင္းထန္ေသာ
ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေသေၾကမႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ သင့္တီဗီြႏွင့္အတူ ပါရွိသည့္ သတိေပး
လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတိေပးခ်က္မ်ားအားလံုးကို လိုက္နာပါ။ ထပ္ေဆာင္း
တည္ျငိမ္မႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈအတြက္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ တီဗီြျပဳတ္က်ျခင္း ကာကြယ္ရန္
အသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ားအား ဝယ္ယူတပ္ဆင္ႏိုင္သည္။
သတိေပးခ်က္ - ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္အား မၿငိမ္ေသာေနရာတြင္ မည္သည့္အခါမွ မထားပါႏွင့္။ တယ္လီေဗးရွင္း
ျပဳတ္က်ပါက ျပင္းထန္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ထိခိုက္မႈ သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးမႈတုိ႔ကို ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ မ်ားစြာေသာ
ထိခိုက္နာက်င္မႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ား၏ ထိခိုက္မႈမ်ားအား ရိုးရွင္းေသာ ၾကိဳတင္အသိေပးခ်က္မ်ားျဖင့္
ေရွာင္ရွားႏိုင္ပါသည္။
•• ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္ ထုတ္လုပ္သူမွ အႀကံျပဳထားေသာ တင္စရာစင္မ်ား သို႔မဟုတ္ အကန္႔ပါေသာဗီ႐ိုမ်ား
အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။
•• ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္အား မထိခိုက္ႏိုင္ေစမည့္ ပရိေဘာဂမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။
•• ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္သည္ ပရိေဘာဂ၏ အစြန္းအား ေက်ာ္ထြက္ေနျခင္းမရွိေအာင္ ဂ႐ုျပဳပါ။
•• ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္အား ျမင့္မားေသာ ပရိေဘာဂေပၚ (ဥပမာ၊ စာအုပ္စင္ သို႔မဟုတ္ စာအုပ္ဗီ႐ို) တြင္
ပရိေဘာဂႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္တို႔အား သင့္ေတာ္ေသာ အထိန္းအမတ္တြင္ တြဲဆက္ထားျခင္း
မရွိဘဲမထားပါႏွင့္။
•• ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပရိေဘာဂမ်ားၾကားေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ အဝတ္ သို႔မဟုတ္
အျခားပစၥည္းမ်ားေပၚတြင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္အား မထားပါႏွင့္။
•• ကေလးငယ္မ်ားအား ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္ သို႔မဟုတ္ ၎၏ အေဝးထိန္းခလုတ္မ်ားအား လွမ္းကိုင္ရန္
ပရိေဘာဂေပၚတက္ျခင္းသည္ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း ပညာေပးထားပါ။
အကယ္၍သင္သည္ တယ္လီေဗးရွင္းစက္အသစ္တစ္ခုတပ္ဆင္ရန္အတြက္ ယခင္တယ္လီေဗးရွင္းစက္ကို
ဖယ္ရွားေနပါက တယ္လီေဗးရွင္းစက္အေဟာင္းအတြက္ ထိုၾကိဳတင္အသိေပးခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။
ဗမာ - 9
တီဗြီျပဳတ္က်ျခင္းမွ ေ႐ွာင္႐ွားႏိုင္ရန္
1. သင့္ေတာ္ေသာ ဝက္အူအား အသံုးျပဳျပီး နံရံကပ္စင္ေဒါက္တစ္စံုကို နံရံႏွင့္
ျမဲေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။ ဝက္အူမ်ားသည္ နံရံသို႔ တင္းက်ပ္စြာ ရစ္ထားသည္အား
အတည္ျပဳစစ္ေဆးပါ။
–– နံရံအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ နံရံကပ္ခ်ိတ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အပို ပစၥည္းမ်ား
သင္လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။
2. သင့္ေတာ္သည့္ အရြယ္အစားရွိေသာ ဝက္အူမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး
နံရံကပ္စင္ေဒါက္တစ္စံုကို TV ႏွင့္ ျမဲေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။
–– ဝက္အူ အေသးစိတ္မ်ားအတြက္ "နံရံေပၚတြင္ တီဗြီတပ္ဆင္ျခင္း"
ေအာက္ရွိ ဇယားအတြင္းရွိ စံဝက္အူ အစိတ္အပိုင္းအား ကိုးကားပါ။
3. တာရွည္ခံျပီး အၾကမ္းပတမ္းခံေသာ ၾကိဳးမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး TV အား
ဆြဲထားေသာ နံရံကပ္ေဒါက္ႏွင့္ နံရံအား ဆြဲထားေသာနံရံကပ္ေဒါက္မ်ားအား
ခ်ိတ္ဆက္ျပီး ၾကိဳးအား တင္းက်ပ္စြာခ်ည္ပါ။
–– တီဗြီအား ေနာက္ျပန္ မက်ေအာင္ နံရံႏွင့္ နီးကပ္စြာတင္ဆင္ပါ။
–– နံရံသုိ႔တပ္ဆင္ထားေသာ ဘရတ္ကတ္ကြင္းမ်ားကို
တီဗြီသို႔တပ္ဆင္ထားေသာ ဘရတ္ကတ္ကြင္းမ်ား၏ အျမင့္အတိုင္း
သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ထက္ နိမ့္၍ ႀကိဳးျဖင့္ တြဲခ်ည္ပါ။
ဗမာ - 10
•• ထုတ္ကုန္၏ အေရာင္ႏွင့္
ပံုသ႑ာန္သည္
ေမာ္ဒယ္အေပၚမူတည္ၿပီး
ကြဲျပားႏိုင္သည္။
03 အေဝးထိန္းကိရိယာ
တို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ခလုတ္မ်ား သင့္အေဝးထိန္း ကိရိယာ၏ ဘယ္မွာရွိလဲဆိုတာ ေလ့လာပါ - SOURCE, TTX/
MIX, PRE-CH, < CH >, CH LIST, SETTINGS, REC, INFO, RETURN ႏွင EXIT.
•• ဤအေဝးထိန္းကိရိယာ၏ ပါဝါ၊ ခ်န္နယ္လ္၊ အသံ ႏွင့္ ဝင္ေရာက္သည့္ခလုတ္မ်ားေပၚတြင္ မ်က္မျမင္စာမ်ားပါေသာေၾကာင့္
အျမင္အာရံု ခ်ိဳ႕ယြင္းေနသူမ်ားမွလည္း အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။
တီဗြီကို ဖြင့္ သို႔မဟုတ္ ပိတ္သည္။
တယ္လီစာသား ဖြင့္၊ ႏွစ္ခု၊ အေရာ
သို႔မဟုတ္ ပိတ္ တို႔ကို တစ္လွည့္စီ
ေရြးခ်ယ္သည္။
ရႏိုင္သည့္ ဗီြဒီယိုရင္းျမစ္မ်ားကို ျပသၿပီး
ေရြးခ်ယ္ပါ။
ခ်န္နယ္လိုင္းမ်ားသုိ႔ တိုက္႐ိုက္ဝင္ေရာ
က္သံုးစြဲခြင့္ေပးသည္။
ယခင္ ခ်န္နယ္လိုင္းသို႔ ျပန္သြားသည္။
အသံ ဖြင့္/ပိတ္ ျပဳလုပ္ပါ။
အသံအတိုးအက်ယ္ကို ခ်ိန္ညိႇသည္။
ပထမစခရင ကို ဖြင့္ေပးပါသည္။
SETTINGS
ပင္မဖန္သားျပင္၏ သတ်မတ်ချက်များ
ေပၚရွိ အမြန် ဆက်တင်များ မီႏ်ဴး
ကိုသတ္မွတ္သည္။
REC
သင္လက္ရွိ ၾကည့္ေနသည့္မည္သည့္အရာကိုမဆို
မွတ္တမ္းတင္သည္။
E (Enter)
ဆံုခ်က္ထားေသာအရာတစ္ခုကို
ေရြးခ်ယ္သည္ သို႔မဟုတ္
လုပ္ေဆာင္သည္။
•• လမ်းညွန အားျပသရန္ ႏွိပ္ၿပီး ဖိထားပါ။
ယခင္ မီႏ်ဴး သို႔မဟုတ္ ခ်န္နယ္သို႔
ျပန္သြားသည္။
PIC SIZE
႐ုပ္ပံုအ႐ြယ္အစား ေျပာင္းလဲသည္။
PICTURE
႐ုပ္ပံုမုဒ္ ေျပာင္းလဲသည္။
လက္ရိွခ်န္နယ္လိုင္းကိုေျပာင္းလဲသည္။
ချာနယ်စာရင်း ကို စတင္သည္။
အီလက္ထရြန္းနစ္အစီအစဥ္လမ္းညႊန္
(EPG) ကို ျပသသည္။
လက္ရွိအစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္
ပါဝင္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ပတ္သက္သည့္
အခ်က္အလက္ကို ျပသသည္။
ကာဆာအားေရြ.ၿပီး၊ စခရင္မီႏူးရွိ
အခ်က္မ်ားအား ေရြးခ်ယ္ပါ၊ ၿပီးေနာက္
တီဗြီ မီႏူးေပၚရွိ ့ တန္ဖိုးမ်ားကို
ေျပာင္းလဲပါ။
မီႏူးမွ ထြက္ပါ။
TV တီဗြီ စခရင္ေပၚရိွ
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ
ယင္းခလုတ္မ်ားကို သံုးပါ။
သီးသန္႔အဂၤါရပ္မ်ားတြင္
ယင္းခလုတ္မ်ားကို သံုးပါ။ TV တီဗြီ
စခရင္ေပၚရိွ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ
ယင္းခလုတ္မ်ားကို သံုးပါ။
AD/SUBT.
ဖတ်ရုခြင်းအတိုကောက်များ ကို
ေဖၚျပေပးပါသည္။
'
ပါဝင္သည့္အေၾကာင္းအရာ
ျပသေနျခင္းအား ရပ္တန္႔သည္။
•• အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ခလုတ္၏ အမည္မ်ားသည္ အေဝးထိန္းခလုတ္အစစ္ေပၚရွိ အမည္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားႏုိင္ပါသည္။
ဗမာ - 11
အေဝးထိန္းကိရိယာတြင္းသို႔ ဘက္ထရီမ်ားထည့္သြင္းတပ္ဆင္ျခင္း
ဘက္ထရီအခန္းေပၚရွိ သေကၤတမ်ားႏွင့္ ဘက္ထရီမ်ား၏ငုတ္အား ကိုက္ညီေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။
1
2
3
•• အေဝးထိန္းကိရိယာကို တီဗြီႏွင့္ 7 မီတာအကြာမွ သံုးပါ။
•• ေတာက္ပသည့္ အလင္းေရာင္သည္ အေဝးထိန္းကိရိယာ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ပါသည္။
ေတာက္ပသည့္ မီးေခ်ာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ နီယြန္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား အနီးတြင္ အသံုးျပဳျခင္းမွေရွာင္ရွားပါ။
•• ေမာ္ဒယ္လ္ေပၚမူတည္၍ အေဝးထိန္းကိရိယာ၏အေရာင္ႏွင့္ ပံုသ႑ာန္မွာ ကြဲျပားႏိုင္သည္။
ဗမာ - 12
04 ကနဦး တပ္ဆင္မႈ
တီဗြီအား ပထမဆံုး အသက္သြင္းစဥ္တြင္ ကနဦး စတင္ျခင္း အကြက္ ေပၚလာလိမ့္မည္။ ကနဦးတပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အား
ၿပီးစီးရန္ စခရင္ေပၚရွိ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။ ဆက္တင္မ်ား အေထြေထြ တပ္ဆင္မီႏွ်ဴးအားစတင္မည္
မွတစ္ဆင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါသည္။
>
သတ်မတ်ချက်များ > အထွေထွေ >
စတင်တပ်ဆင်ပ
TV ထိန္းခ်ဳပ္ အား အသံုးျပဳျခင္း
တီဗြီ အေနာက္ဘက္ရွိ TV ထိန္းခ်ဳပ္ ခလုတ္ႏွင့္ တီဗြီအား ဖြင့္ၿပီးေနာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ မီႏူးအား အသုံးျပဳပါ။
တီဗြီအား ဖြင့္ထားစဥ္တြင္ ခလုတ္အား ႏွိပ္ပါက ထိန်းချုပ် မန်နူး ေပၚလာသည္။ ယင္းအသံုးျပဳမႈအေၾကာင္း
ပိုမိုသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္၊ ေအာက္တြင္ျပထားေသာ ပံုကို ကိုးကားပါ။
ထိန်းချုပ် မန်နူး
: ပင်မ
: ရင္းျမစ္
: သတ်မတ်ချက်များ
: ပါဝါပိတ်
: ပြန်သွားပ
ထိန်းချုပ်တံ
ထိန်းချုပ်တံ သည္ တီဗြီေနာက္ေက်ာ၏
ေအာက္ဘယ္ဘက္ေထာင့္တြင္
တည္ရွိသည္။
•• w/v: အသံ ေျပာင္းလဲပါ။
•• </>: လိုင္းမ်ား ေျပာင္းပါ။
ဗမာ - 13
05 ကြန္ယက္ ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
တီဗြီကို ကြန္ရက္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းသည္ သင့္အား Smart Hub ကဲ့သို႔ေသာ၊ အြန္လိုင္းမွဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္အတူ၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္
မြမ္းမံျခင္းမ်ားကိုလည္း ရရွိေစပါသည္။
ကြန္ယက္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း - ႀကိဳးမဲ့
သတ္မွတ္ထားသည့္ ေရာက္တာ (router) သို႔မဟုတ္ မိုဒမ္းကို အသံုးျပဳၿပီး တီဗြီအား အင္တာနက္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပါ။
DHCP ဆာဗာျဖင့္ ႀကိဳးမဲ့ IP ေရာက္တာ
(router) သို႔မဟုတ္ မိုဒမ္း
နံရံေပၚမွ LAN အေပါက္
LAN ေကဘယ္ႀကိဳး (ေပးမထားပါ)
ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း - ႀကိဳးျဖင့္
LAN ၾကိဳးတစ္ေခ်ာင္းအား အသံုးျပဳျပီး သင့္TV အား ခ်ိတ္ဆက္ပါ။
•• တီဗြီသည္ 10 Mbps ႏွင့္ေအာက္ ကြန္ရက္ျမန္ႏႈန္းမ်ားကို မေထာက္ပံ့ပါ။
•• ခ်ိတ္ဆက္ရန္အတြက္ Cat7 (*STP အမ်ိဳးအစား) ၾကိဳးအား အသံုးျပဳပါ
* Shielded Twist Pair
ဗမာ - 14
06 ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ
ျပစ္ခ်က္ရွာေဖြျခင္း
အကယ္၍ တီဗြီတြင္ ျပႆနာရွိဟန္တူပါက ဤျဖစ္ႏိုင္ေသာျပႆနာမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားစာရင္းအား ဦးစြာ
ျပန္လည္ဆန္းစစ္ပါ။ တစ္နည္းအားျဖင့္၊ အီလက္ထရြန္နစ္ လက္စြဲစာေစာင္ရွိ ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းက႑အား
ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈပါ။ ယင္းျပစ္ခ်က္ရွာေဖြျခင္း အၾကံဳျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္လွ်င္ "www.samsung.com"
သို႔ ၀င္ေရာက္ျပီး ထောက်ပံ့ ကို ကလစ္ႏွိပ္ပါ။ သို႔မဟုတ္ လက္စြဲစာအုပ္၏ေနာက္ေက်ာဖံုးတြင္ စာရင္းျပဳစုထားသည့္
ေခၚဆိုေရးစင္တာ(၀န္ေဆာင္မႈ စင္တာ)သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုပါ။
•• ဤ TFT LED ပန္နယ္သည္ ထုတ္လုပ္ရန္ ေခတ္မီဆန္းျပားေသာ နည္းပညာလိုအပ္သည့္ ဆပ္ပစ္ဇယ္မ်ားႏွင့္ျပ
ဳလုပ္ထားသည္။ သို႔ရာတြင္ စခရင္တြင္ ေတာက္ပေသာ သို႔မဟုတ္ ေမွာင္ေသာ ပစ္ဇယ္အနည္းငယ္ရိွႏိုင္သည္။
ယင္းပစ္ဇယ္မ်ားသည္ ထုတ္ကုန္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွမည္မဟုတ္ေပ။
•• သင့္တီဗြီအားအေကာင္းဆံုးအေျခအေနတြင္ထားရွိရန္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ေဆာ့ဖ္ဝဲအထိ အသစ္မြမ္းမံပါ။ တီဗြီ မီႏူးရ
ယခုမွမ်းမံပါ သို႔မဟုတ္ အလိုလိုပြင်ဆင်မု လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား TV အသုံးျပဳ (
>
သတ်မတ်ချက်များ >
ထောက်ပံ့ပ > ဆော့ဝဲလ်ပြင်ဆင်ခြင်း > ယခုမွမ်းမံပါ သို႔မဟုတ္ အလိုလိုပြင်ဆင်မု).
တီဗီြ ပြင့္မည္မဟုတ္ေပ။
•• AC ပါဝါဓာတ္ႀကိဳးကို တီဗီြႏွင့္နံရံပလပ္ခံုတြင္ လံုၿခံဳေသခ်ာစြာ တပ္ဆင္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါ။
•• နံရံရွိပလတ္ေပါက္သည္ အလုပ္လုပ္ေနေၾကာင္းႏွင့္ တီဗြီ၏ ပါဝါအခ်က္ျပမီးသည္ မီးလင္းေနၿပီး
အနီေရာင္ေတာက္ပေနေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
•• ျပႆနာသည္ အေဝးထိန္းကိရိယာေၾကာင့္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ တီဗီြေပၚရိွ ပါဝါ ခလုတ္ကို ႏွိပ္ၾကည့္ပါ။
တီဗီြပြင့္လာလွ်င္ ေအာက္ပါ “အေဝးထိန္းကိရိယာ အလုပ္မလုပ္ေဆာင္ပါ” ကို ကိုးကားပါ။
ျပင္ပပစၥည္းမွ ဓာတ္ပံု/ဗီဒီယို/အသံ သို႔မဟုတ္ ယိုယြင္းေနေသာ ဓာတ္ပံု/ဗီဒီယို/အသံ မရွိပါ သုိ႔မဟုတ္
“အားနည်းနေသည် သို့မဟုတ် အချက်ပြမဖမ်းမိပါ” သည္ TV ေပၚတြင္ ေပၚေနပါသည္ သို႔မဟုတ္
ခ်န္နယ္တစ္ခုရွာမေတြ႔ပါ။
•• ကိရိယာသို႔ခ်ိတ္ဆက္ထားရမည့္ ေကဘယ္ႀကိဳးမ်ားအားလုံး ေကာင္းမြန္မွန္ကန္စြာ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
•• တီဗီြႏွင့္ ျပင္ပကိရိယာမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ေကဘယ္ႀကိဳးမ်ားအားလံုးကို ဖယ္ရွားၿပီး ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ပါ။
ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ ေကဘယ္ႀကိဳးအသစ္မ်ား တပ္ဆင္ပါ။
•• မွန္ကန္ေသာ ထည့္သြင္းခ်က္ရင္းျမစ္တစ္ခုအား ေရြးခ်ယ္ထားသည္ကို ေသခ်ာပါေစ (
> ရင္းျမစ္).
•• TV ေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းေၾကာင့္ ျပႆနာျဖစ္ရသည္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ TV ၏ ကိုယ္တုိင္အေျဖရွာခ်က္တစ္ခုကုိ
ျပဳလု (
>
သတ်မတ်ချက်များ > ထောက်ပံ့ပ > ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးခြင်း > ရုပ်ပုံစစ်ဆေးမုစတင်ပ သို႔မဟုတ္
အသံစစ်ဆေးခြင်းစတင်ပ).
•• စစ္ေဆးျခင္း ရလဒ္သည္ ပုံမွန္အတိုင္းျဖစ္ေနပါက ကိရိယာတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ပါ၀ါႀကိဳးအား ပလတ္ျဖဳတ္ၿပီးေနာက္
ျပန္တပ္ျခင္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကိရိယာမ်ားအား ျပန္လည္စတင္ပါ။ ျပႆနာဆက္လက္ရွိေနေသးလွ်င္
ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကိရိယာ၏ သုံးစြဲသူ လက္စြဲစာေစာင္ပါ ခ်ိတ္ဆက္မႈ လမ္းညႊန္အား ကိုးကားပါ။
•• TV အား ၾကိဳး သို႔မဟုတ္ ျဂိဳလ္တုခ်ိတ္ဆက္ဘူးႏွင့္ မခ်ိတ္ဆက္ ပါက အလိုအလျောက်အသံညိခြင်း
ခ်န္နယ္မ်ားရွာေဖြရန္အတြက (
>
သတ်မတ်ချက်များ > အသံလွင့် > အလိုအလျောက်အသံညိခြင်း).
–– ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ သီးျခားေဒသရွိ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ ျဖန္႔ခ်ိေသာ ေမာ္ဒယ္မ်ားတြင္သာ ပါဝင္သည္။
ဗမာ - 15
အေဝးထိန္းကိရိယာ အလုပ္မလုပ္ေဆာင္ပါ။
•• အေဝးထိန္းခလုတ္၏ ပါဝါခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါက TV ပါဝါမီး မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္ျဖစ္မျဖစ္ စစ္ေဆးပါ။ ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္မေနပါက၊
အေဝးထိန္းကိရိယာ၏ ဘက္ထရီမ်ားကို အစားထိုးပါ။
•• ဘက္ထရီမ်ားကို ယင္းတို႔၏ အစြန္းငုတ္မ်ား (+/–) မွန္ကန္သည့္ ဦးတည္ခ်က္တြင္ တပ္ဆင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါ။
•• အေဝးထိန္းခလုတ္ကို 1.5 ~ 1.8 မီတာ အကြာမွေန၍ တီဗီသို႔ တိုက္႐ိုက္ခ်ိန္ရန္ ႀကိဳးစားပါ။
ႀကိဳးလိုင္း သို႔မဟုတ္ ၿဂိဳဟ္တု ႐ုပ္သံဖမ္းစက္ အေဝးထိန္းကိရိယာသည္ တီဗြီကို ဖြင့္ရန္ သို႔မဟုတ္
ပိတ္ရန္ သို႔မဟုတ္ အသံတိုးက်ယ္ ညိႇရန္ မျပဳလုပ္ပါ။
•• တီဗြီအား ဖြင့္ရန္ ႀကိဳးလိုင္း သို႔မဟုတ္ ၿဂိဳဟ္တု ႐ုပ္သံဖမ္းစက္အား စီမံညႊန္ၾကားပါ။ SAMSUNG တီဗြီ ကုဒ္အတြက္
ႀကိဳးလိုင္း သို႔မဟုတ္ ၿဂိဳဟ္တု ႐ုပ္သံဖမ္းစက္အား သံုးစြဲသူ လက္စြဲစာေစာင္ကို ကိုးကားပါ။
5 မိနစ္ၾကာၿပီးေနာက္ တီဗြီ ဆက္တင္မ်ား ေပ်ာက္သြားပါမည္။
•• လက်လီ အရောင်းပုံစံ ထဲတြင္ တီဗြီ ရွိသည္။ မီႏအ
ူ သုံးပြုမု ပုံစံ တီဗ အထွေထွေ သို႔ ေျပာင္းပါ။ အိမ်မုဒ် (
>
သတ်မတ်ချက်များ > အထွေထွေ > စနစ်မန်နေဂျာ > အသုံးပြုမု ပုံစံ > အိမ်မုဒ်).
ျပတ္ေတာင္း ျပတ္ေတာင္းျဖစ္ေနေသာ Wi-Fi
•• TV တြင္ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈတစ္ခုရွိသည္ကို ေသခ်ာပါေစ (
>
သတ်မတ်ချက်များ > အထွေထွေ > ကွန်ရက
> ကွန်ရက်အခြေအနေ).
•• Wi-Fi လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္ မွန္ကန္စြာရိုက္ထည့္ထားသည္ကို ေသခ်ာပါေစ။
•• တီဗြီ ႏွင့္ မိုဒမ္း/ေရာက္တာ ကိရိယာၾကားအကြာအေဝးအား စစ္ေဆးပါ။ အကြာအေဝးသည္ ၁၅.၂ မီတာထက္
မေက်ာ္သင့္ပါ။
•• ႀကိဳးမဲ့ကိရိယာမ်ားအား အသုံးမျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ပိတ္ထားျခင္းျဖင့္ အျခားလိုင္းမ်ား ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းအား ေလွ်ာ့ခ်ပါ။
တီဗြီႏွင့္ မိုဒမ္း/ေရာက္တာ ကိရိယာၾကားတြင္လည္း မည္သည့္အတားအဆီးမွမရွိေအာင္ အတည္ျပဳစစ္ေဆးပါ။ (WiFi လုိင္းဆြဲအားသည္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ႀကိဳးမဲ့ဖုန္းမ်ား၊ ေက်ာက္နံရံမ်ား/မီးလင္းဖိုမ်ား၊ စသည္တို႔ေၾကာင့္
ေလ်ာ့က်ႏိုင္ပါသည္။)
အထပ္ တစ္ထပ္တည္းသာ
အထပ္ မ်ားေသာ
ႀကိဳးမဲ့ ေရာက္တာကိရိယာ
ႀကိဳးမဲ့ ထပ္ဆင့္လႊင့္ကိရိယာ
•• သင့္ကြန္ရက္ ပတ္လမ္းအား ျပန္လည္သတ္မွတ္ရန္အတြက္ သင့္ မိုဒမ္း/ေရာက္တာ ကိရိယာ ႏွင့္ TV အသစ္တို႔၏ Mac
လိပ္စာအား ျပန္လည္စာရင္းသြင္းရန္ သင့္ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈေပးသူထံသို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းပါ။
ဗမာ - 16
ဗြီဒီယို အက္ပ္ ျပႆနာမ်ား (Youtube စသျဖင့္)
•• DNS အား 8.8.8.8 သို႔ ေျပာင္းပါ။
>
သတ်မတ်ချက်များ > အထွေထွေ > ကွန်ရက > ကွန်ရက်အခြေအနေ >
IP ဆက်တင်များ > DNS ဆက်တင > လူကိုယ်တိုင် ထည့်သွင်းပ > DNS ပင်မကွန်ပျူတာ > ကို ေရြးခ်ယ္ျပီး 8.8.8.8
> အိုကေကို ျဖည့္ပါ
•• ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖင့္ ျပန္သတ္မွတ္ပါ
>
သတ်မတ်ချက်များ > ထောက်ပံ့ပ > ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးခြင်း > Smart
Hub ပြန်ထားပ
အေဝးထိန္းအေထာက္အပံ့က ဘာလဲ။
Samsung ၏ အေဝးထိန္း အေထာက္အပံ့ ဝန္ေဆာင္မႈသည္ သင့္အား တစ္ခုၿပီးတစ္ခု အေထာက္အပံ့အား Samsung
ပညာရွင္တစ္ဦးျဖင့္ အေဝးမွ ဆက္တိုက္ ေထာက္ပ့ံေပးအပ္ထားပါသည္•• သင့္တီဗြီကို ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္သည္
•• သင့္အတြက္ တီဗြီဆက္တင္မ်ားကို ခ်ိန္ညႇိသည္
•• သင့္တီဗြီကို စက္႐ံုထုတ္အတိုင္းျပန္လည္သတ္မွတ္မႈ လုပ္ေဆာင္သည္
•• အၾကံျပဳထားေသာ ဖမ္း၀ဲလ္ မြမ္းမံျခင္းမ်ားအား ထည့္သြင္းသည္
အေဝးထိန္း အေထာက္အပံ့သည္ မည္ကဲ့သို႔ အလုပ္လုပ္သနည္း။
သင္သည္ Samsung ပညာရွင္တစ္ဦး၏ ၀န္ေဆာင္မႈအား သင့္တီဗြီတြင္ အေဝးမွ အလြယ္တကူရရွိႏိုင္ပါသည္1. Samsung ဆက္သြယ္ေရးစင္တာကို ဖုန္းေခၚပါ ၿပီးလွ်င္ အေဝးထိန္းေထာက္ပံ့မႈကို ေတာင္းခံပါ။
2. သင့္ TVမွ မီႏွ်ဴး ကို ဖြင့္ၿပီး ထောက်ပံ့ပ က႑သို႔ သြားပါ။
3. ရီမုတ်စီမံခြင်း ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈ သေဘာတူညီခ်က္ကို ဖတ္ရႈၿပီး သေဘာတူညီမႈျပဳပါ။ PIN
စခရင္ေပၚလာေသာအခါ ကိုယ္စားလွယ္ထံသို႔ PIN နံပါတ္ကိုေပးပါ။
4. ကိုယ္စားလွယ္မွ သင့္ TV ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးခြင့္ ရရွိသြားမည္။
အီကိုအာ႐ံုခံကိရိယာႏွင့္ စခရင္ေတာက္ပမႈ
အီကုိအာ႐ံုခံကိရိယာသည္ တီဗီြ၏ စခရင္ေတာက္ပမႈကို အလိုအေလ်ာက္ ခ်ိန္ညႇိေပးသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္
အခန္းတြင္း အလင္းေရာင္ကို တိုင္းတာၿပီး ပါဝါသံုးစြဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ တီဗီြ၏ ေတာက္ပမႈကို အလိုအေလ်ာက္ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ပိတ္လိုပါက၊
>
သတ်မတ်ချက်များ > အထွေထွေ > အီကို
ဖြေရင်းနည်း > ဝန်းကျင်အလင်းရောင် ရာဖွေခြင်း သို႔ သြားပါ။
•• ေမွာင္သည့္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ တီဗီြကို ၾကည့္႐ႈစဥ္ စခရင္သည္ အလြန္ေမွာင္လြန္းေနပါက၊ ယင္းသည္
ဝန်းကျင်အလင်းရောင် ရာဖွေခြင်း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
•• အာ႐ံုခံကိရိယာကို မည္သည့္ပစၥည္းႏွင့္မွ် မပိတ္ကာပါႏွင့္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ႐ုပ္ပုံေတာက္ပမႈ က်ဆင္းသြားႏိုင္သည္။
ဗမာ - 17
႐ုပ္ေသဓာတ္ပံုသတိေပးခ်က္
႐ုပ္ေသဓာတ္ပံု (jpeg ႐ုပ္ပံုဖိုင္မ်ား ကဲ့သို႔)၊ ႐ုပ္ေသဓာတ္ပံုအစိတ္အပိုင္းမ်ား (တီဗြီခ်ယ္နယ္လိုင္းလိုဂိုမ်ား၊ စခရင္ေအာက္ေျခရိွ
စေတာ့ သို႔မဟုတ္ သတင္းဘားမ်ား အစရိွသည္)၊ သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္မ်ားကို ျမင္ကြင္းက်ယ္တြင္ သို႔မဟုတ္ 4:3
ဓာတ္ပံုပံုစံတြင္ ၾကည့္႐ႈျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ပံုေသ႐ုပ္ပံုမ်ား ဆက္တိုက္ၾကည့္ျခင္းက LED စခရင္၌ ႐ုပ္ပံုပ်က္စီးမႈကို
ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ဓာတ္ပံုအရည္အေသြးကို ထိခိုက္ေစလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ•• တီဗြီခ်န္နယ္လိုင္းတစ္ခုတည္းကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ျပသထားျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
•• မည္သည့္ဓာတ္ပံုကိုမဆို စခရင္ျပည့္ ျပသရန္ အၿမဲတေစ ႀကိဳးစားပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ေသာအေကာင္းဆံုးတြဲဖက္မႈကို
ရရွိေစရန္အတြက္ TV ဓာတ္ပုံေဖာမတ္မီႏွ်ဴးအား အသံုးျပဳပါ
•• ေနာက္ခံဓာတ္ပံုမ်ား ေပၚျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္ ေတာက္ပမႈႏွင့္ ကြဲျပားမႈကို ေလွ်ာ့ပါ
•• ဓာတ္ပံုဆက္ေပၚေနျခင္းႏွင့္ စခရင္ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းတို႔ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားသည့္
တီဗြီအဂၤါရပ္အားလံုးကို သံုးပါ။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ အီလက္ထေရာနစ္ လမ္းၫႊန္ကို ကိုးကားပါ။
တီဗီြအား ထိန္းသိမ္းျခင္း
•• တီဗီြစခရင္ေပၚတြင္ စတစ္ကာ ကပ္ထားပါက စတစ္ကာကို ဖယ္ရွားအၿပီး
အစအနအခ်ိဳ႕ က်န္ရိွေနႏိုင္သည္။ တီဗြီကို မၾကည့္႐ႈမီ အစအနမ်ားကို
ေက်းဇူးျပဳ၍ ဖယ္ရွားပစ္ပါ။
•• ပစၥည္း၏ အျပင္ပိုင္းႏွင့္ မ်က္ႏွာျပင္သည္ သန္႔ရွင္းမႈျပဳလုပ္စဥ္
ျခစ္မိတတ္သည္။ ျခစ္ရာမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ အျပင္ပိုင္းႏွင့္ စခရင္ကို
ႏူးညံ့သည့္အဝတ္စသံုးၿပီး ဂ႐ုတစိုက္ ပြတ္တိုက္ပါ။
•• ေရ သို႔မဟုတ္ မည့္သည့္အရည္မ်ိဳးမွ တီဗီြေပၚသို႔ တိုက္႐ိုက္ မျဖန္းပါႏွင့္။
စက္ပစၥည္းအတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ေသာ မည္သည့္အရည္မဆို စက္ပစၥည္းကို
ပ်က္စီးေစႏိုင္ျခင္း၊ မီး သို႔မဟုတ္ လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
•• မ်က္ႏွာျပင္အား သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရန္အတြက္ TV ပိတ္ျပီး
စြန္းထင္းမႈမ်ားႏွင့္ လက္ေဗြရာမ်ားကို ႏူးညံေသာအဝတ္စျဖင့္
ညွင္သာစြာသုတ္ပါ။ တီဗြီကိုယ္ထည္ သို႔မဟုတ္ ဖန္သားျပင္အား
အလြန္ႏူးညံ့ေသာအဝတ္တြင္ ေရအနည္းငယ္ စြတ္၍ ပြတ္တိုကပါ။
ထုိ႔ေနာက္ စိုစြတ္သည့္ေနရာမ်ားအား ေျခာက္ေသာအဝတ္ႏွင့္ ဖယ္ရွားပါ။
သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္သည့္
မ်က္ႏွာျပင္ေပၚအားသံုး၍ သန္႔ရွင္းျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။
မီးေလာင္လြယ္သည့္အရည္မ်ား (ဗင္ဆင္းရည္၊ တင္နာရည္၊ စသျဖင့္)
သို႔မဟုတ္ သန္႔စင္ေရးသုံး အရည္တစ္ခုခုကို မည္သည့္အခါမွ
အသံုးမျပဳပါႏွင့္။ စြဲေနေသာအစြန္းမ်ားအား ဖယ္ရွားရန္အတြက္
မ်က္ႏွာျပင္ေဆးေရအား ႏူးညံေသာအဝတ္စေပၚတြင္ အနည္းငယ္ျဖန္းျပီး
အစြန္းမ်ားကိုဖယ္ရွားရန္ အဝတ္စကို အသံုးျပဳပါ။
ဗမာ - 18
07 အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္
အျခားအခ်က္အလက္မ်ား
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
ေမာ္ဒယ္လ္ အမည္
UA40MU6103
UA43MU6103
ျမင္ကြင္း ျပတ္သားမႈ
3840 x 2160
3840 x 2160
101 စင္တီမီတာ
108 စင္တီမီတာ
20 W
20 W
0˚
0˚
စခရင္အရြယ္အစား (ေထာင့္ျဖတ္)
အသံ (အထြက္)
စင္ဆံုလည္ (ဘယ္ / ညာ)
အတိုင္းအတာ (W x H x D)
ကုိယ္ထည္
စင္အပါ
91.77 x 53.57 x 6.26 စင္တီမီတာ
97.58 x 56.90 x 6.26 စင္တီမီတာ
91.77 x 59.65 x 28.81 စင္တီမီတာ
97.58 x 63.70 x 28.81 စင္တီမီတာ
အေလးခ်ိန္
စင္မပါ
စင္အပါ
7.7 ကီလိုဂရမ္
8.6 ကီလိုဂရမ္
8.7 ကီလိုဂရမ္
9.6 ကီလိုဂရမ္
ေမာ္ဒယ္လ္ အမည္
UA49MU6103
UA50MU6103
ျမင္ကြင္း ျပတ္သားမႈ
3840 x 2160
3840 x 2160
123 စင္တီမီတာ
125 စင္တီမီတာ
20 W
20 W
0˚
0˚
110.79 x 64.77 x 5.34 စင္တီမီတာ
112.89 x 65.44 x 6.32 စင္တီမီတာ
110.79 x 70.74 x 31.05 စင္တီမီတာ
112.89 x 72.37 x 31.05 စင္တီမီတာ
12.3 ကီလိုဂရမ္
11.5 ကီလိုဂရမ္
13.6 ကီလိုဂရမ္
12.7 ကီလိုဂရမ္
စခရင္အရြယ္အစား (ေထာင့္ျဖတ္)
အသံ (အထြက္)
စင္ဆံုလည္ (ဘယ္ / ညာ)
အတိုင္းအတာ (W x H x D)
ကုိယ္ထည္
စင္အပါ
အေလးခ်ိန္
စင္မပါ
စင္အပါ
ဗမာ - 19
ေမာ္ဒယ္လ္ အမည္
UA55MU6103
UA65MU6103
ျမင္ကြင္း ျပတ္သားမႈ
3840 x 2160
3840 x 2160
138 စင္တီမီတာ
163 စင္တီမီတာ
20 W
20 W
0˚
0˚
စခရင္အရြယ္အစား (ေထာင့္ျဖတ္)
အသံ (အထြက္)
စင္ဆံုလည္ (ဘယ္ / ညာ)
အတိုင္းအတာ (W x H x D)
ကုိယ္ထည္
စင္အပါ
124.26 x 71.84 x 6.32 စင္တီမီတာ
146.35 x 84.45 x 6.46 စင္တီမီတာ
124.26 x 78.75 x 31.05 စင္တီမီတာ
146.35 x 90.76 x 36.94 စင္တီမီတာ
15.3 ကီလိုဂရမ္
23.5 ကီလိုဂရမ္
16.5 ကီလိုဂရမ္
25.7 ကီလိုဂရမ္
အေလးခ်ိန္
စင္မပါ
စင္အပါ
ေမာ္ဒယ္လ္ အမည္
UA75MU6103
ျမင္ကြင္း ျပတ္သားမႈ
3840 x 2160
စခရင္အရြယ္အစား (ေထာင့္ျဖတ္)
အသံ (အထြက္)
စင္ဆံုလည္ (ဘယ္ / ညာ)
အတိုင္းအတာ (W x H x D)
ကုိယ္ထည္
စင္အပါ
အေလးခ်ိန္
စင္မပါ
စင္အပါ
189 စင္တီမီတာ
20 W
0˚
168.89 x 97.12 x 6.60 စင္တီမီတာ
168.89 x 105.26 x 38.49 စင္တီမီတာ
35.2 ကီလိုဂရမ္
38.8 ကီလိုဂရမ္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာမ်ား
လည္ပတ္မႈအပူခ်ိန္
လည္ပတ္မႈစိုထိုင္းဆ
သိုေလွာင္မႈအပူခ်ိန္
သိုေလွာင္မႈစိုထိုင္းဆ
50°F မွ 104°F (10°C မွ 40°C)
10% မွ 80%၊ ေငြ႔ရည္ဖြဲ႔မႈမရိွ
-4°F မွ 113°F (-20°C မွ 45°C)
5% မွ 95%၊ ေငြ႔ရည္ဖြဲ႔မႈမရိွ
•• ဒီဇိုင္းႏွင့္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္ မထုတ္ဘဲ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိႏိုင္သည္။
•• ပါဝါေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ပါဝါသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအား သိရွိလိုပါက ပစၥည္းတြင္
ကပ္ထားေသာ ေလဗယ္အား ဖတ္ရႈပါ။
ဗမာ - 20
ပါဝါသံုးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
သင္သည္တီဗြီကိုပိတ္လုိက္သည့္အခါ ၎သည္ အဆင္သင့္မုဒ္သို႔ ဝင္ေရာက္သည္။ အဆင္သင့္မုဒ္တြင္ ၎သည္
ပါဝါပမာဏအနည္းငယ္ကို ဆက္လက္ သံုးစြဲသည္။ ပါဝါသံုးစြဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ တီဗြီကို ကာလအတန္ၾကာ
အသံုးမျပဳဘဲထားမည္ဟု ႀကံရြယ္ေသာအခါ ပါဝါႀကိဳးကို ပလပ္ျဖဳတ္ပါ။
လိုင္စင္မ်ား
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
သတိေပးခ်က္ - မီးကူးစက္ျပန္႔ပြားျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ဖေယာင္းတိုင္မ်ား သို႔မဟုတ္ မီးလွ်ံမ်ားရွိေနသည့္
အျခားပစၥည္းမ်ားကို ဤစက္ပစၥည္း၏ အေဝးတြင္ အၿမဲတမ္းထားရွိပါ။
ဗမာ - 21
စာမ်က္ႏွာအား ႀကိဳတင္
ကြက္လပ္ထားခဲ့သည္။
စာမ်က္ႏွာအား ႀကိဳတင္
ကြက္လပ္ထားခဲ့သည္။
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
သင့္ထံတြင္ Samsung products မ်ားနွင့္ ပတ္သတ္၍ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ား၊ အၾကံျပဳလိုသည္မ်ားရွိပါက SAMSUNG Customer Care Center
သို႔ဆက္သြယ္ စုံစမ္း ေမးျမန္း၊ အၾကံဳျပဳႏိုင္ပါသည္။
ႏိုင္ငံ
ဝယ္ယူသူေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာ
ဝက္ဘ္ဆိုက္
SINGAPORE
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
VIETNAM
www.samsung.com/sg/support
www.samsung.com/au/support
www.samsung.com/nz/support
www.samsung.com/vn/support
ALGERIA
IRAN
ISRAEL
1800 7267864 | 1800-SAMSUNG
1300 362 603
0800 726 786
1800 588 889
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
+95-1-2399-888
+855-23-993232
1800-20-3232 (Toll free)
+856-214-17333
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
021-5699-7777
0800-112-8888 (All Product, Toll Free)
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02- 422-2111 [ Standard Landline ]
0800-32-9999
0120-363-905
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
16600172667 (Toll Free for NTC Only)
9801572667
09612300300
08000300300 (Toll free)
+9411SAMSUNG (+94117267864)
+94117540540
+94115900000
08000-7267864
16580
3004
021-8255 [CE]
*6963
SAUDI ARABIA
(+966) 8002474357 (800 24/7 HELP)
PAKISTAN
TUNISIA
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
TURKEY
0800-Samsung (72678)
80 100 012
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
800-SAM CS (800-72627)
183-CALL (183-2255)
8000-GSAM (8000-4726)
800-CALL (800-2255)
444 77 11
0800-22273
06 5777444
962 5777444
1299
80010080
080 100 22 55
THAILAND
MYANMAR
CAMBODIA
LAOS
MALAYSIA
INDONESIA
PHILIPPINES
TAIWAN
JAPAN
INDIA
NEPAL
BANGLADESH
SRI LANKA
EGYPT
JORDAN
SYRIA
LEBANON
IRAQ
MOROCCO
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/mm/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/my/support
www.samsung.com/id/support
www.samsung.com/ph/support
www.samsung.com/tw/support
www.galaxymobile.jp/jp/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/eg/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/il/support
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
www.samsung.com/pk/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/levant/support
www.samsung.com/n_africa/support
© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. မူပင
ုိ ခ
္ င
ြ အ
့ ္ ားလံးု ကို လက္ဝယ္ယထ
ူ ားသည္။
-01
Download PDF

advertising