Samsung | UA65JU6600K | Samsung UA65JU6600K מדריך למשתמש

‫‪E-MANUAL‬‬
‫תודה על שרכשת מוצר זה של ‪ .Samsung‬לקבלת שירות‬
‫מלא יותר‪ ,‬רשום את המוצר שלך בכתובת‬
‫‪www.samsung.com/register‬‬
‫דגם______________ מספר סידורי______________‬
‫תוכן‬
‫חיבור התקני וידאו‬
‫מדריכים מהירים‬
‫שימוש ב‪Smart Hub-‬‬
‫‪1‬‬
‫התחברות לאינטרנט‬
‫‪18‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫‪19‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪component‬‬
‫‪20‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪Composite‬‏ (‪A/V‬‏)‪‎‬‬
‫חיבורי קלט ופלט של שמע‬
‫‪1‬‬
‫הגדרת ‪Smart Hub‬‬
‫‪21‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‏ (‪)ARC‬‬
‫‪1‬‬
‫שימוש ב‪Smart Hub-‬‬
‫‪22‬‬
‫חיבור באמצעות כבל שמע דיגיטלי (אופטי)‬
‫‪22‬‬
‫חיבור לאוזניות‬
‫שליטה על הטלוויזיה באמצעות הקול‬
‫‪2‬‬
‫הגדרת זיהוי קול‬
‫‪3‬‬
‫שליטה על הטלוויזיה באמצעות הקול‬
‫חיבור מחשב‬
‫‪23‬‬
‫חיבור באמצעות יציאת ה‪HDMI-‬‬
‫‪24‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪ HDMI‬ל‪DVI-‬‬
‫‪4‬‬
‫הגדרת בקרת תנועה‬
‫‪24‬‬
‫התחברות באמצעות הרשת הביתית‬
‫‪5‬‬
‫שליטה על הטלוויזיה באמצעות תנועות‬
‫חיבור התקן נייד‬
‫שליטה על הטלוויזיה באמצעות התנועה שלך‬
‫‪25‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪ MHL‬ל‪HDMI-‬‏‬
‫‪6‬‬
‫הפעלת הטלוויזיה באמצעות הלחצן ‪POINTER‬‬
‫‪26‬‬
‫שימוש ב‪-‬שיקוף מסך‬
‫‪7‬‬
‫הגדרת ה‪Samsung Smart Control-‬‬
‫‪27‬‬
‫חיבור התקנים ניידים ללא נתב אלחוטי (חיבור ‪)Wi-Fi Direct‬‬
‫‪7‬‬
‫שיוך הטלוויזיה ל‪Samsung Smart Control-‬‬
‫‪28‬‬
‫חיבור התקן נייד דרך ‪.Samsung Smart View 2.0‬‬
‫שימוש ב‪Samsung Smart Control-‬‬
‫שיפור חוויית הצפייה באירועי ספורט‬
‫‪8‬‬
‫הפעלת מצב ספורט‬
‫עריכת ערוצים‬
‫התאמת מחשב נייד לטלוויזיה ‪ -‬שיקוף אלחוטי של מסך המחשב‬
‫שינוי אות הקלט עבור התקנים חיצוניים‬
‫הערות אודות החיבור!‬
‫‪9‬‬
‫הפעלה של הפונקציה 'ערוך ערוץ'‬
‫‪30‬‬
‫הערות חיבור עבור ‪HDMI‬‬
‫‪9‬‬
‫ארגון מחדש או מחיקה של ערוצים‬
‫‪31‬‬
‫הערות בנושא חיבור התקני שמע‬
‫‪31‬‬
‫הערות בנושא חיבור מחשבים‬
‫‪32‬‬
‫הערות בנושא חיבור התקנים ניידים‬
‫‪32‬‬
‫הערות חיבור עבור השיקוף אלחוטי של מסך המחשב‬
‫הפעלת מסכים מרובים‬
‫חיבורים‬
‫חיבור אנטנה (אנטנה)‬
‫התחברות לאינטרנט‬
‫‪12‬‬
‫יצירת חיבור קווי לאינטרנט‬
‫‪13‬‬
‫יצירת חיבור אלחוטי לאינטרנט‬
‫התחברות לרשת באמצעות פלאג נייד‬
‫פתרון בעיות של קישוריות אינטרנט‬
‫‪16‬‬
‫פתרון בעיות של קישוריות אינטרנט קווי‬
‫‪17‬‬
‫פתרון בעיות של קישוריות אינטרנט אלחוטי‬
‫שלט רחוק והתקנים היקפיים‬
‫אודות ‪Samsung Smart Control‬‬
‫שימוש ב‪Samsung Smart Control-‬‬
‫‪35‬‬
‫הפעלת הטלוויזיה באמצעות הלחצן ‪POINTER‬‬
‫‪35‬‬
‫הפעלת הטלוויזיה באמצעות לחצני הכיוונים והלחצן ‪Enter‬‬
‫‪36‬‬
‫הצגת השלט הרחוק שעל‪-‬גבי המסך והשימוש בו‬
‫‪37‬‬
‫שיוך הטלוויזיה ל‪Samsung Smart Control-‬‬
‫שליטה בהתקנים חיצוניים באמצעות שלט הטלוויזיה ‪ -‬שימוש בשלט‬
‫רחוק אוניברסלי‬
‫שימוש בשירות 'אפליקציות'‬
‫‪53‬‬
‫ניהול אפליקציות שהורדו בעזרת התפריט הנפתח 'אפשרויות'‬
‫‪54‬‬
‫התקנת יישום‬
‫‪54‬‬
‫הפעלה של עדכוני אפליקציות אוטומטיים‬
‫‪39‬‬
‫חיבור מקלדת‬
‫‪54‬‬
‫הסרת אפליקציה מהטלוויזיה‬
‫‪40‬‬
‫שימוש במקלדת‬
‫‪55‬‬
‫הזזת אפליקציות‬
‫‪55‬‬
‫נעילה וביטול נעילה של אפליקציות‬
‫‪55‬‬
‫עדכון אפליקציות‬
‫‪55‬‬
‫ארגון מחדש של אפליקציות‬
‫‪55‬‬
‫דירוג אפליקציות שנרכשו‬
‫‪55‬‬
‫שימוש בפונקציות ובמאפיינים אחרים של יישום‬
‫‪38‬‬
‫הגדרת השלט רחוק האוניברסלי‬
‫שליטה בטלוויזיה באמצעות מקלדת‬
‫שליטה בטלוויזיה באמצעות עכבר‬
‫‪41‬‬
‫חיבור עכבר ‪USB‬‬
‫‪41‬‬
‫שימוש בעכבר‬
‫חיבור התקן ‪ Bluetooth‬למשחקים‬
‫הזנת טקסט באמצעות מקלדת ‪ QWERTY‬שעל‪-‬גבי המסך‬
‫‪42‬‬
‫שימוש בפונקציות נוספות‬
‫מאפייני ‪Smart‬‬
‫שימוש ב‪e-Manual-‬‬
‫‪56‬‬
‫הפעלת ה‪e-Manual-‬‬
‫‪56‬‬
‫השימוש בלחצנים ב‪e-Manual-‬‬
‫שימוש ב‪web browser-‬‬
‫‪57‬‬
‫הצגת מסכים מרובים או תכונות מרובות באמצעות ‪Multi-Link Screen‬‬
‫‪43‬‬
‫שימוש ב‪Multi-Link Screen-‬‬
‫העדפות גלישה‬
‫שימוש בשירות 'התוכן שלי'‬
‫‪58‬‬
‫קרא לפני הפעלת תוכן המדיה‬
‫‪59‬‬
‫הפעלת תוכן מולטימדיה במחשב או בהתקן נייד‬
‫‪45‬‬
‫הסרה או הצמדה של פריט בקבוצה אחרון‬
‫‪59‬‬
‫הפעלת תוכן מדיה שנשמר בהתקן ‪USB‬‬
‫‪45‬‬
‫הפעלה אוטומטית של ‪Smart Hub‬‬
‫‪60‬‬
‫לחצנים ופונקציות זמינים במהלך צפייה בתמונות‬
‫‪45‬‬
‫בדיקה של חיבורי ‪Smart Hub‬‬
‫‪62‬‬
‫לחצנים ופונקציות זמינים במהלך צפייה בקטעי וידאו‬
‫‪46‬‬
‫שימוש בערכת הלימוד של ‪Smart Hub‬‬
‫‪64‬‬
‫לחצנים ופונקציות זמינים במהלך השמעת מוסיקה‬
‫‪46‬‬
‫איפוס ה‪Smart Hub-‬‬
‫‪65‬‬
‫האזנה למוסיקה באיכות ‪HD‬‬
‫‪65‬‬
‫פונקציות במסך של רשימת תוכן המדיה‬
‫‪Smart Hub‬‬
‫שימוש ב‪ Smart Hub-‬עם חשבון ‪Samsung‬‬
‫‪47‬‬
‫יצירת חשבון ‪Samsung‬‬
‫שימוש בשירות ‪NewsON‬‬
‫‪48‬‬
‫כניסה אל חשבון ‪Samsung‬‬
‫‪66‬‬
‫חדשות‬
‫‪48‬‬
‫קישור חשבון ה‪ Samsung-‬שלך לחשבונות שירות חיצוני‬
‫‪66‬‬
‫מזג אוויר‬
‫‪49‬‬
‫שינוי והוספה של מידע לחשבון ‪Samsung‬‬
‫שליטה על הטלוויזיה באמצעות הקול‬
‫‪49‬‬
‫מחיקת חשבון ‪ Samsung‬מהטלוויזיה‬
‫‪68‬‬
‫קרא לפני השימוש בזיהוי קול‬
‫‪68‬‬
‫למידת היסודות של זיהוי קולי‬
‫‪50‬‬
‫ניהול משחקים באמצעות התפריט המוקפץ 'אפשרויות'‬
‫‪69‬‬
‫שימוש בזיהוי קולי המבוסס על פקודות‬
‫‪50‬‬
‫הצגת מסך המידע המפורט‬
‫‪69‬‬
‫שימוש בזיהוי קול אינטראקטיבי ממרחק קצר‬
‫‪51‬‬
‫התקנה והפעלה של משחק‬
‫‪69‬‬
‫שימוש בערכת הלימוד של זיהוי קולי‬
‫‪51‬‬
‫ניהול משחקים שהורדו או נרכשו‬
‫שליטה על הטלוויזיה באמצעות תנועות (בקרת תנועה)‬
‫שימוש בשירות '‪'GAMES‬‬
‫‪70‬‬
‫בדיקת תאורת הסביבה באמצעות מצלמת הטלוויזיה‬
‫‪71‬‬
‫הפעלה של בקרת תנועה‬
‫‪74‬‬
‫שינוי פריסת המסך של בקרת התנועה‬
‫השימוש בזיהוי פנים‬
‫עריכת רשימת מועדפים‬
‫‪76‬‬
‫רישום הפנים שלך בחשבון ‪Samsung‬‬
‫‪93‬‬
‫‪77‬‬
‫שינוי שיטת הכניסה של זיהוי הפנים‬
‫הפיכת שידורי הספורט לממשיים יותר באמצעות מצב ספורט‬
‫‪77‬‬
‫כניסה לחשבון ‪ Samsung‬באמצעות זיהוי פנים‬
‫צפייה בטלוויזיה‬
‫צפייה בפרטי שידור דיגיטלי במבט מהיר‬
‫שימוש בפריטי התפריט של המסך 'עריכת מועדפים'‬
‫‪95‬‬
‫הפעלת מצב ספורט‬
‫‪96‬‬
‫הודעה על תחילת משחק‬
‫‪96‬‬
‫חילוץ קטעים נבחרים באופן אוטומטי‬
‫‪97‬‬
‫שימוש בפונקציות הזמינות בזמן הצפייה בספורט במצב ספורט‬
‫‪99‬‬
‫הצגת משחק שהוקלט במצב ספורט‬
‫‪78‬‬
‫השימוש במדריך‬
‫צפייה בסרט עם תמונה וקול ממוטבים ‪ -‬מצב קולנוע אפריקני‬
‫‪79‬‬
‫בדיקת פרטים על התוכנית הנוכחית‬
‫מאפיינים תומכים בצפייה בטלוויזיה‬
‫‪79‬‬
‫שינוי אות השידור‬
‫‪79‬‬
‫בדיקת פרטי האות והעוצמה של הערוץ הדיגיטלי‬
‫‪100‬‬
‫צפייה בשידורי טלוויזיה עם כתוביות‬
‫‪101‬‬
‫קריאה של טקסט דיגיטלי‬
‫‪101‬‬
‫סריקה אחר ערוצים זמינים‬
‫‪80‬‬
‫הקלטת תוכניות‬
‫‪101‬‬
‫בחירה בסוג חיבור אנטנה‬
‫‪81‬‬
‫שימוש בפונקציות הזמינות בזמן הקלטה של תוכנית‬
‫‪102‬‬
‫בחירת שפת השמע של השידור‬
‫‪81‬‬
‫השימוש בלחצני השלט הרחוק בעת הקלטת תוכנית‬
‫‪102‬‬
‫תיאור שמע‬
‫‪82‬‬
‫ניהול רשימה של הקלטות מתוכננות‬
‫‪102‬‬
‫בחירת סגנון‬
‫‪82‬‬
‫הצגת תוכניות מוקלטות‬
‫‪102‬‬
‫שימוש בז'אנר למבוגרים‬
‫‪84‬‬
‫ניהול קבצים מוקלטים‬
‫שימוש בהגדרות הערוץ‬
‫הקלטת תוכניות‬
‫הגדרת תכנון צפייה‬
‫‪103‬‬
‫הגדרת המדינה (אזור)‬
‫‪85‬‬
‫הגדרת תכנון צפייה עבור ערוץ‬
‫‪103‬‬
‫כוונון ידני של אותות שידור‬
‫‪86‬‬
‫עריכה של תכנון צפייה‬
‫‪104‬‬
‫כוונון עדין של המסך‬
‫‪86‬‬
‫ביטול תכנון צפייה‬
‫‪104‬‬
‫העברה של רשימת ערוצים‬
‫‪104‬‬
‫מחיקת פרופיל של מפעיל ‪CAM‬‬
‫‪105‬‬
‫הגדרת מערכת לוויין‬
‫‪105‬‬
‫שינוי שפת הטלטקסט‬
‫‪105‬‬
‫הצגה של תפריט ממשק משותף‬
‫שימוש ב‪Timeshift-‬‬
‫‪87‬‬
‫שימוש בלחצני השלט הרחוק בעת השימוש ב‪Timeshift-‬‬
‫שימוש ב‪-‬רשימת ערוצים‬
‫רישום‪ ,‬הסרה ועריכה של ערוצים‬
‫‪89‬‬
‫רישום והסרה של ערוצים‬
‫‪90‬‬
‫עריכת ערוצים רשומים‬
‫‪91‬‬
‫הפעלה ‪ /‬השבתה של הגנה באמצעות סיסמה בערוצים‬
‫‪91‬‬
‫נעילה ‪ /‬ביטול נעילה של ערוצים‬
‫‪91‬‬
‫שינוי מספרי הערוצים‬
‫יצירה של רשימת מועדפים אישית‬
‫‪92‬‬
‫רישום ערוצים כמועדפים‬
‫‪92‬‬
‫צפייה בערוצים ובחירת ערוצים ברשימות המועדפים בלבד‬
‫תמונה וצליל‬
‫כוונון איכות התמונה‬
‫‪106‬‬
‫בחירה של מצב תמונה‬
‫‪107‬‬
‫כוונון איכות התמונה‬
‫‪108‬‬
‫כוונון הגדרות מתקדמות‬
‫‪109‬‬
‫כוונון אפשרויות תמונה‬
‫צפייה ב‪-‬תלת ממד‬
‫‪112‬‬
‫הפעלת תלת ממד‬
‫‪113‬‬
‫כוונון אפקטי תלת ממד‬
‫פונקציות תמיכה בתמונה‬
‫שימוש בפונקציות אחרות‬
‫‪114‬‬
‫צפייה בתמונה בתוך תמונה (‪)PIP‬‬
‫‪134‬‬
‫הפעלה מהירה של פונקציות הנגישות‬
‫‪115‬‬
‫שינוי גודל ומיקום התמונה‬
‫‪134‬‬
‫הפעלת מדריכים קוליים עבור אנשים בעלי לקויות ראייה‬
‫‪116‬‬
‫האזנה לשמע בלבד (תמונה מבוטלת)‬
‫‪135‬‬
‫כוונון שקיפות התפריט‬
‫‪116‬‬
‫איפוס של הגדרות מצב התמונה‬
‫‪135‬‬
‫טקסט לבן על רקע שחור (ניגודיות גבוהה)‬
‫‪135‬‬
‫הגדלת גופן (לבעלי לקויות ראייה)‬
‫‪135‬‬
‫למידה על השלט הרחוק (לבעלי לקויות ראייה)‬
‫‪136‬‬
‫האזנה לטלוויזיה באמצעות אוזניות ‪( Bluetooth‬לבעלי לקויות‬
‫כוונון איכות הצליל‬
‫‪117‬‬
‫בחירה של מצב צליל‬
‫‪118‬‬
‫החלת אפקטי צליל‬
‫שימוש בפונקציות תמיכה בצליל‬
‫שמיעה)‬
‫‪136‬‬
‫שינוי שפת התפריט‬
‫‪119‬‬
‫בחירת רמקולים‬
‫‪136‬‬
‫הגדרת סיסמה‬
‫‪119‬‬
‫ציון סוג ההתקנה של הטלוויזיה‬
‫‪136‬‬
‫בדיקת הודעות‬
‫האזנה לצליל הטלוויזיה דרך התקן שמע ‪ Bluetooth‬של‬
‫‪137‬‬
‫נעילת דירוג תוכנית‬
‫‪119‬‬
‫‪Samsung‬‬
‫‪120‬‬
‫האזנה לטלוויזיה דרך אוזניות ‪Bluetooth‬‬
‫‪120‬‬
‫האזנה לצליל הטלוויזיה דרך רמקולים תואמים של ‪Samsung‬‬
‫‪Multiroom Link‬‬
‫‪122‬‬
‫הפעלת פלט של שמע דיגיטלי‬
‫‪123‬‬
‫האזנה לשמע בתלת ממד במצב תלת ממד‬
‫‪123‬‬
‫איפוס כל הגדרות הצליל‬
‫‪137‬‬
‫הפעלת מצב משחק‬
‫‪137‬‬
‫צבעים עשירים יותר ואיכות תמונה מעולה (‪)BD Wise‬‬
‫‪138‬‬
‫הפעלה‪/‬השבתה של משוב הצליל‬
‫‪138‬‬
‫נעילה‪/‬ביטול נעילה של מוט הבקרה‬
‫‪138‬‬
‫הצגה‪/‬הסתרה של הסמל של ‪ Samsung‬במהלך אתחול‬
‫‪138‬‬
‫אתחול מהיר יותר של הטלוויזיה‬
‫‪138‬‬
‫הסרת ריצודים‬
‫‪139‬‬
‫מערכת ותמיכה‬
‫הגדרת השעה והשימוש בשעון עצר‬
‫רישום הטלוויזיה כהתקן מאושר ‪( DivX‬צפייה בסרטי ‪DivX‬‬
‫בתשלום)‬
‫‪139‬‬
‫שחזור הטלוויזיה להגדרות היצרן‬
‫‪139‬‬
‫שימוש בטלוויזיה כדגם תצוגה (לחנויות)‬
‫‪124‬‬
‫הגדרת השעה הנוכחית‬
‫הפעלה אוטומטית של 'שירות נתונים'‬
‫‪126‬‬
‫שימוש בשעוני העצר‬
‫‪HbbTV‬‬
‫שימוש בפונקציות 'הגנה מפני צריבת מסך' ו'חיסכון באנרגיה'‬
‫‪128‬‬
‫מניעת צריבת מסך‬
‫‪128‬‬
‫הפחתת צריכת האנרגיה של הטלוויזיה‬
‫שימוש ב‪Anynet+ (HDMI-CEC)-‬‬
‫‪129‬‬
‫הגדרת )‪Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫‪129‬‬
‫שימוש ב‪Anynet+ (HDMI-CEC)-‬‬
‫עדכון תוכנת הטלוויזיה‬
‫‪131‬‬
‫עדכון תוכנת הטלוויזיה לגרסה האחרונה‬
‫‪131‬‬
‫עדכון אוטומטי של הטלוויזיה‬
‫‪132‬‬
‫עדכון ידני של הטלוויזיה‬
‫הגנה על הטלוויזיה מפני פריצה וקוד זדוני‬
‫‪132‬‬
‫בדיקת הטלוויזיה והתקני האחסון הקשורים לצורך איתור קוד‬
‫זדוני‪.‬‬
‫‪133‬‬
‫קביעת תצורה של פונקציות נוספות‬
‫שימוש בכרטיס צפייה בטלוויזיה ("כרטיס ‪ CI‬או‪)"CI+‎‬‬
‫‪141‬‬
‫חיבור "כרטיס ‪ CI‬או‪ "CI+‎‬דרך חריץ ‪COMMON‬‬
‫‪INTERFACE‬‬
‫‪142‬‬
‫חיבור "כרטיס ‪ CI‬או‪ "CI+‎‬דרך חריץ ‪COMMON‬‬
‫‪ INTERFACE‬באמצעות מתאם כרטיס ‪CI‬‬
‫‪143‬‬
‫שימוש ב"כרטיס ‪ CI‬או‪"CI+‎‬‬
‫מאפיין הטלטקסט‬
‫פתרון בעיות‬
‫קבלת תמיכה‬
‫‪146‬‬
‫תמיכה באמצעות ניהול מרחוק‬
‫‪147‬‬
‫חיפוש פרטי הקשר של השירות‬
‫קיימת בעיה בתמונה‬
‫‪148‬‬
‫רזולוציות נתמכות עבור כל אחד מאותות קלט ‪UHD‬‏‬
‫בדיקת התמונה‬
‫‪166‬‬
‫אם האפשרות ‪ HDMI UHD Color‬מוגדרת לערך כבוי‬
‫הצליל לא נשמע בבירור‬
‫‪166‬‬
‫אם האפשרות ‪ HDMI UHD Color‬מוגדרת לערך פועל‬
‫‪150‬‬
‫בדיקת הצליל‬
‫איני רואה תמונות בתלת‪-‬ממד בצורה ברורה‬
‫‪151‬‬
‫בדיקת איכות של תמונת תלת‪-‬ממד‬
‫קיימת בעיה בשידור‬
‫המחשב שלי לא מתחבר‬
‫איני מצליח להתחבר לאינטרנט‬
‫שירות נתונים‬
‫הפונקציה 'תכנון הקלטה'‪ Timeshift/‬אינה פועלת‬
‫הפונקציה‪ Anynet+ (HDMI-CEC)‎‬אינה פועלת‬
‫אני נתקל בבעיה במהלך הפעלת אפליקציות‪/‬שימוש באפליקציות‬
‫הקובץ שלי לא מופעל‬
‫ברצוני לאפס את הטלוויזיה‬
‫בעיות אחרות‬
‫קרא לפני השימוש באפשרויות קול‪ ,‬תנועה‪ ,‬או זיהוי פנים‬
‫‪167‬‬
‫אמצעי זהירות לקול‪ ,‬לתנועה ולזיהוי פנים‬
‫‪168‬‬
‫דרישות לשימוש בקול‪ ,‬בתנועה או בזיהוי פנים‬
‫קרא לפני השימוש באפליקציות‬
‫קרא לפני השימוש ב‪Web Browser-‬‬
‫קרא לפני הפעלה של קובצי תמונות‪ ,‬וידאו או מוסיקה‬
‫‪173‬‬
‫מגבלות על השימוש בקובצי תמונות‪ ,‬וידאו ומוסיקה‬
‫‪174‬‬
‫כתוביות חיצוניות נתמכות‬
‫‪174‬‬
‫כתוביות פנימיות נתמכות‬
‫‪175‬‬
‫תבניות תמונה ורזולוציות נתמכות‬
‫‪175‬‬
‫תבניות מוסיקה ורכיבי ‪ Codec‬נתמכים‬
‫‪176‬‬
‫רכיבי ‪ Codec‬וידאו נתמכים‬
‫הגבלות‬
‫‪178‬‬
‫הגבלות לתצוגת ‪( PIP‬תמונה בתוך תמונה)‬
‫‪178‬‬
‫ממשק משותף (‪ )CI‬גמיש‬
‫קרא לאחר התקנת הטלוויזיה‬
‫אמצעי זהירות והערות‬
‫לפני השימוש בפונקציה 'הקלטה' ובפונקציה ‪Timeshift‬‬
‫‪158‬‬
‫לפני השימוש בפונקציה 'הקלטה' ובפונקציה 'תכנון הקלטה'‬
‫‪159‬‬
‫לפני השימוש בפונקציה ‪Timeshift‬‬
‫קרא לפני השימוש במצב תלת‪-‬ממד‬
‫‪160‬‬
‫אמצעי זהירות לשימוש בתלת‪-‬ממד‬
‫כתב ויתור של ‪S Recommendation‬‬
‫‪164‬‬
‫‪ S-Recommendation‬עם אינטראקציה קולית‬
‫‪164‬‬
‫‪S Recommendation‬‬
‫רזולוציות נתמכות למצבי תלת‪-‬ממד‬
‫‪165‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪165‬‬
‫‪Component‬‬
‫‪165‬‬
‫ערוץ דיגיטלי‬
‫‪165‬‬
‫סרטוני וידאו‪/‬תמונות‬
‫‪179‬‬
‫גודלי תמונה ואותות קלט‬
‫‪179‬‬
‫התקנה של מנעול למניעת גניבות‬
‫‪180‬‬
‫קרא לפני הגדרת חיבור אלחוטי לאינטרנט‬
‫קרא לפני חיבור מחשב (רזולוציות נתמכות)‬
‫‪181‬‬
‫‪IBM‬‬
‫‪181‬‬
‫‪MAC‬‬
‫‪182‬‬
‫‪VESA DMT‬‬
‫רזולוציות נתמכות עבור אותות וידאו‬
‫‪183‬‬
‫‪CEA-861‬‬
‫קרא לפני השימוש בהתקני ‪Bluetooth‬‬
‫‪184‬‬
‫הגבלות החלות על השימוש ב‪Bluetooth-‬‬
‫רישיון‬
‫מילון מונחים‬
‫שימוש ב‪Smart Hub-‬‬
‫התחברות לאינטרנט‬
‫(‪)MENU/123‬‏‏‬
‫‪MENU‬‬
‫רשת‬
‫הגדרות רשת‬
‫חבר את הטלוויזיה לאינטרנט באמצעות חיבור בכבלים או חיבור אלחוטי‪.‬‬
‫הגדרת ‪Smart Hub‬‬
‫בשלט רחוק‪ .‬כאשר אתה מפעיל את ‪ Smart Hub‬בפעם הראשונה‪ ,‬מופיע המסך הגדר ‪ .Smart Hub‬פעל לפי‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫ההנחיות שעל‪-‬גבי המסך כדי להגדיר את ההגדרות הנדרשות ולהשלים את ההתקנה‪.‬‬
‫ברוכים הבאים אל ‪Smart Hub‬‬
‫הדרך הקלה ביותר לגשת ולגלות טלוויזיה בשידור חי‪ ,‬סרטים‪ ,‬אפליקציות‪ ,‬משחקים ועוד‪.‬‬
‫הגדר ‪Smart Hub‬‬
‫שימוש ב‪Smart Hub-‬‬
‫השתמש בפונקציות המרובות של ‪ Smart Hub‬במסך יחיד‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין ב"‪."Smart Hub‬‬
‫גלה עוד‬
‫שליטה על הטלוויזיה באמצעות הקול‬
‫" "פונקציה זו נתמכת רק עבור דגמים מסדרות ‪ S9‬ו‪ 8000 ,7500 ,7000 ,6700 ,6600 ,6500-‬ו‪ 8500-‬באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪ .‬עם זאת‪,‬‬
‫באזור מדינות חבר העמים‪ ,‬פונקציה זו אינה נתמכת עבור סדרת ‪.6500‬‬
‫הגדרת זיהוי קול‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫זיהוי קול‬
‫סיים להגדיר את ההגדרות הנדרשות לזיהוי קולי; למשל‪ ,‬הגדר את השפה לשימוש וקבע אם להשתמש ב‪-‬חיווי קולי בטלוויזיה‪.‬‬
‫מערכת‬
‫נגישות‬
‫הגדרות‬
‫מצב ספורט‬
‫ט‬
‫שפת תפרי ‬
‫עברית‬
‫אבטחה חכמה‬
‫הגדרת שלט רחוק אוניברסלי‬
‫זיהוי קול‬
‫" "התפריט המוצג בטלוויזיה שלך עשוי להיות שונה מהתפריט המוצג בתמונה שלעיל‪ ,‬בהתאם לדגם‪.‬‬
‫שליטה על הטלוויזיה באמצעות הקול‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫זיהוי קול‬
‫לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן ‪ MENU/123‬ב‪ .Samsung Smart Control-‬המסך 'זיהוי קול' מופיע‪ .‬כאשר הסמל‬
‫המסך‪ ,‬אמור פקודות לאט ובקול רם למדי לתוך המיקרופון ב‪.Samsung Smart Control-‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין ב"שליטה על הטלוויזיה באמצעות הקול"‪.‬‬
‫מוצג על‪-‬גבי‬
‫שליטה על הטלוויזיה באמצעות התנועה שלך‬
‫הגדרת בקרת תנועה‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫בקרת תנועה‬
‫בצע בדיקת הסביבה של בקרת התנועה‪ ,‬לאחר מכן סיים את ההגדרות הנדרשות כדי להפעיל בקרת תנועה‪ ,‬למשל כיצד לכוונן את‬
‫מהירות מצביע ואם להציג את מדריך תנועה‪.‬‬
‫מערכת‬
‫הגדרות‬
‫מצב ספורט‬
‫ט‬
‫שפת תפרי ‬
‫עברית‬
‫אבטחה חכמה‬
‫הגדרת שלט רחוק אוניברסלי‬
‫זיהוי קול‬
‫ה‬
‫בקרת תנוע ‬
‫פועל‬
‫" "התפריט המוצג בטלוויזיה שלך עשוי להיות שונה מהתפריט המוצג בתמונה שלעיל‪ ,‬בהתאם לדגם‪.‬‬
‫שליטה על הטלוויזיה באמצעות תנועות‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫בקרת תנועה‬
‫בקרת תנועה‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬הגדר את בקרת תנועה לערך פועל‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬עמוד עם הפנים למצלמת הטלוויזיה‪ ,‬הרם את ידך בתנוחה נוחה כשהאצבע המורה מושטת כלפי מעלה‪ ,‬ולאחר מכן הזז את‬
‫האצבע באיטיות שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪3‬הזז את ידך באיטיות שמאלה או ימינה כדי להזיז את המצביע לפונקציה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪4‬קפל את האצבע המורה כדי לבחור פונקציה‪ ,‬ולאחר מכן יישר אותה שוב כדי להפעיל את הפונקציה שבחרת‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫" "בקרת תנועה זמין במצב שליטה בכיוון או במצב הצבעה בתנועה‪.‬‬
‫" "על מנת שתוכל להשתמש בפונקציה זו‪ ,‬עליך לחבר את מצלמת הטלוויזיה האופציונלית ליציאת ה‪ USB-‬הייעודית שנמצאת בגב הטלוויזיה‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין ב"שליטה על הטלוויזיה באמצעות תנועות (בקרת תנועה)"‪.‬‬
‫שימוש ב‪Samsung Smart Control-‬‬
‫" "פונקציה זו נתמכת רק עבור דגמים מסדרות ‪ S9‬ו‪ 8000 ,7500 ,7000 ,6700 ,6600 ,6500-‬ו‪ 8500-‬באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪ .‬עם זאת‪,‬‬
‫באזור מדינות חבר העמים‪ ,‬פונקציה זו אינה נתמכת עבור סדרת ‪.6500‬‬
‫הפעלת הטלוויזיה באמצעות הלחצן ‪POINTER‬‬
‫הנח אצבע על הלחצן ‪ POINTER‬והזז את ‪ .Samsung Smart Control‬המצביע על‪-‬גבי המסך יזוז לכיוון שאליו הזזת את ‪Samsung‬‬
‫‪Smart Control‎‬‏‪ .‬הזז את המצביע אל אחד הסמלים הבאים על‪-‬גבי המסך ולחץ על הלחצן‪POINTER‎‬‏‪.‬‬
‫● ●‬
‫‪ :‬להצגת השלט הרחוק שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫● ●‬
‫‪ :‬לכוונון עוצמת הקול או לבחירת רמקולים‪.‬‬
‫● ●‬
‫‪ :‬להצגת רשימת הערוצים‪.‬‬
‫● ●‬
‫‪ :‬להפעלת ‪.Smart Hub‬‬
‫הגדרת ה‪Samsung Smart Control-‬‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫הגדרות ‪Smart Control‬‬
‫קביעת ההגדרות הבסיסיות לשימוש ב‪.Samsung Smart Control-‬‬
‫מערכת‬
‫הגדרת שלט רחוק אוניברסלי‬
‫זיהוי קול‬
‫ה‬
‫בקרת תנוע ‬
‫פועל‬
‫שעה‬
‫הודעות‬
‫מנהל התקן‬
‫הגדרות ‪Smart Control‬‬
‫" "התפריט המוצג בטלוויזיה שלך עשוי להיות שונה מהתפריט המוצג בתמונה שלעיל‪ ,‬בהתאם לדגם‪.‬‬
‫שיוך הטלוויזיה ל‪Samsung Smart Control-‬‬
‫בעת הפעלת הטלוויזיה בפעם הראשונה‪ ,‬מתבצע שיוך של ‪ Samsung Smart Control‬לטלוויזיה באופן אוטומטי‪ .‬אם לא מתבצע שיוך‬
‫של ‪ Samsung Smart Control‬לטלוויזיה באופן אוטומטי‪ ,‬הצבע עליו עם חיישן השלט רחוק של הטלוויזיה ולאחר מכן לחץ על הלחצנים‬
‫① ו‪ ②-‬ב‪ Samsung Smart Control-‬בו‪-‬זמנית למשך ‪ 3‬שניות או יותר‪.‬‬
‫שיפור חוויית הצפייה באירועי ספורט‬
‫הפעלת מצב ספורט‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫מצב ספורט‬
‫הגדר את מצב ספורט לערך פועל‪ .‬הטלוויזיה קובעת באופן אוטומטי את הגדרות התמונה והקול כך שיתאימו לאירועי כדורגל‪.‬‬
‫מערכת‬
‫נגישות‬
‫הגדרות‬
‫מצב ספורט‬
‫ט‬
‫שפת תפרי ‬
‫עברית‬
‫אבטחה חכמה‬
‫הגדרת שלט רחוק אוניברסלי‬
‫זיהוי קול‬
‫" "התפריט המוצג בטלוויזיה שלך עשוי להיות שונה מהתפריט המוצג בתמונה שלעיל‪ ,‬בהתאם לדגם‪.‬‬
‫באפשרותך להגדיל את הזום במסך במצב ספורט‪ .‬העבר את המוקד לחלק הרצוי של המסך כדי להגדיל‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין ב‪"-‬הפיכת שידורי הספורט לממשיים יותר באמצעות מצב ספורט‪‎‬‏"‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫עריכת ערוצים‬
‫הפעלה של הפונקציה 'ערוך ערוץ'‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫משדר‬
‫ערוך ערוץ‬
‫משדר‬
‫כוונון אוטומטי‬
‫אנטנה‬
‫ה‬
‫אנטנ ‬
‫רשימת ערוצים‬
‫מדריך‬
‫מנהל תזמון‬
‫ערוך ערוץ‬
‫עריכת מועדפים‬
‫" "התפריט המוצג בטלוויזיה שלך עשוי להיות שונה מהתפריט המוצג בתמונה שלעיל‪ ,‬בהתאם לדגם‪.‬‬
‫ארגון מחדש או מחיקה של ערוצים‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫משדר‬
‫ערוך ערוץ‬
‫שנה מספר או מחק‬
‫באפשרותך לארגן מחדש את סדר הערוצים או למחוק ערוצים‪ .‬כדי לשנות סדר של ערוץ‪ ,‬בחר אותו ולאחר מכן בחר ב‪-‬שנה מספר‪ .‬כדי‬
‫למחוק ערוץ‪ ,‬בחר אותו ולאחר מכן בחר ב‪-‬מחק‪.‬‬
‫" "חלק מהערוצים לא יהיו זמינים‪ ,‬בהתאם לסוג הערוץ‪.‬‬
‫הפעלת מסכים מרובים‬
‫באפשרותך לגלוש באינטרנט או להפעיל אפליקציה בעת צפייה בטלוויזיה‪ .‬באפשרותך לשנות את הגודל של כל מסך על‪-‬ידי גרירת‬
‫המעגל שבמרכז המסך שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫" "פונקציה זו נתמכת רק עבור דגמים מסדרות ‪ S9‬ו‪ 8000 ,7500 ,7200 ,7000 ,6800 ,6700 ,6600 ,6500-‬ו‪ 8500-‬באזורים גיאוגרפיים‬
‫ספציפיים‪ .‬עם זאת‪ ,‬באזור מדינות חבר העמים‪ ,‬פונקציה זו אינה נתמכת עבור סדרת ‪.6500‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "הצגת מסכים מרובים או תכונות מרובות באמצעות‪Multi-Link Screen‎‬‏"‪.‬‬
‫חיבור אנטנה (אנטנה)‬
‫חבר את הטלוויזיה לשקע של אנטנה או כבלים כדי לקלוט אותות שידור‪.‬‬
‫חבר כבל משקע של אנטנה או כבלים למחבר ‪ ,ANT IN‬כמודגם בתמונה להלן‪.‬‬
‫" "אין צורך בחיבור אנטנה אם אתה מחבר לטלוויזיה ממיר כבלים או מקלט לוויין‪.‬‬
‫מומלץ לחבר את שני המחברים בעזרת ‪ Multi-Switch‬או מתג ‪ DiSEqC‬וכולי ולהגדיר את סוג חיבור האנטנה למצב מתנד כפול‪.‬‬
‫" "שיטת החיבור עשויה להשתנות בהתאם לדגמים‪.‬‬
‫" "ייתכן שמערכת ‪ DVB-T2‬לא תהיה זמינה באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫התחברות לאינטרנט‬
‫יצירת חיבור קווי לאינטרנט‬
‫שימוש בכבלי ‪LAN‬‬
‫קיימות שלוש דרכים לחבר את הטלוויזיה לנקודות הגישה לאינטרנט‪ ,‬כמתואר באיורים הבאים‪:‬‬
‫● ●שקע לרשת ‪ LAN‬בקיר‬
‫‪LAN‬‬
‫● ●מודם חיצוני‬
‫‪LAN‬‬
‫● ●① נתב ‪IP‬‏ ‪ ② +‬מודם חיצוני‬
‫‪LAN‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫" "מומלץ להשתמש בכבלי ‪ Cat 7 LAN‬כדי לקשר את הטלוויזיה שלך לנקודות הגישה לאינטרנט‪.‬‬
‫" "הטלוויזיה לא תוכל להתחבר לאינטרנט אם מהירות הרשת נמוכה מ‪.10Mbps-‬‬
‫חיבור אוטומטי לרשת אינטרנט קווית‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫רשת‬
‫הגדרות רשת נסו עכשיו‬
‫התחבר באופן אוטומטי לרשת זמינה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬בחר כבלים‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬לאחר שתצליח להתחבר לרשת‪ ,‬תראה הודעת אישור‪ .‬אם הניסיון נכשל‪ ,‬נסה שוב או התחבר באופן ידני‪.‬‬
‫יצירת חיבור אלחוטי לאינטרנט‬
‫חיבור אוטומטי לרשת אינטרנט אלחוטית‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫רשת‬
‫הגדרות רשת‬
‫ודא שיש ברשותך את הגדרות הסיסמה וה‪( SSID-‬שם) בנתב האלחוטי לפני שתנסה להתחבר‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬בחר אלחוטית‪ .‬הטלוויזיה מציגה באופן אוטומטי רשימה של רשתות אלחוטיות זמינות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬בחר רשת‪ .‬אם הרשת הרצויה אינה מופיעה ברשימה‪ ,‬בחר באפשרות 'הוסף רשת' והזן את ה‪( SSID-‬שם) של הרשת באופן ידני‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪3‬אם הרשת שלך מאובטחת‪ ,‬הזן את הסיסמה‪ .‬אם הרשת שלך אינה מאובטחת‪ ,‬הטלוויזיה תעקוף את המקלדת שעל‪-‬גבי המסך‬
‫ותנסה להתחבר באופן מיידי‪.‬‬
‫חיבור לרשת אינטרנט אלחוטית עם ‪WPS‬‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫רשת‬
‫הגדרות רשת‬
‫‪( W‬הגדרה מוגנת באמצעות ‪Wi-Fi‬‏)‪ ,‬ניתן להשתמש בו כדי לחבר את הטלוויזיה לנתב באופן אוטומטי‪.‬‬
‫אם הנתב כולל לחצן ‪ PS‬‏‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬בחר אלחוטית‪ .‬הטלוויזיה מציגה באופן אוטומטי רשימה של רשתות אלחוטיות זמינות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬בחר עצור ולאחר מכן בחר ‪.WPS‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪3‬לחץ על הלחצנים ‪ WPS‬או ‪ PBC‬בנתב האלחוטי בתוך פחות משתי דקות‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪4‬הטלוויזיה מחוברת לרשת באופן אוטומטי‪.‬‬
‫בדיקה של מצב החיבור לאינטרנט‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫רשת‬
‫מצב רשת נסו עכשיו‬
‫רשת‬
‫מצב רשת‬
‫הגדרות רשת‬
‫חיבור ‪Wi-Fi Direct‬‬
‫הגדרות שירות מולטימדיה‬
‫שיקוף מסך‬
‫[‪TV‬‏] ‪Samsung‬‬
‫שם התקן‬
‫" "התפריט המוצג בטלוויזיה שלך עשוי להיות שונה מהתפריט המוצג בתמונה שלעיל‪ ,‬בהתאם לדגם‪.‬‬
‫הצג את המצב הנוכחי של הרשת והאינטרנט‪.‬‬
‫שינוי שם הטלוויזיה ברשת‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫רשת‬
‫שם התקן נסו עכשיו‬
‫ניתן לשנות את שם הטלוויזיה שיופיע בהתקנים ניידים ובמחשבים נישאים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬בחר שם התקן מהתפריט רשת‪.‎‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬בחר שם מתוך הרשימה שתופיע‪ .‬לחלופין‪ ,‬בחר קלט משתמש כדי להזין שם ידנית‪.‬‬
‫התחברות לרשת באמצעות פלאג נייד‬
‫באפשרותך לחבר את הטלוויזיה לרשת באמצעות התקן נייד על‪-‬ידי חיבור פלאג נייד לטלוויזיה‪ .‬חבר את הפלאג הנייד ליציאת ה‪USB-‬‬
‫בטלוויזיה‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫" "בעת שימוש בפלאג נייד גדול (כרטיס נתונים)‪ ,‬ייתכן שהתקני ‪ USB‬לא יפעלו כראוי בשל הפרעות ביציאות ה‪ ,USB-‬או שהרשת האלחוטית לא‬
‫תפעל כראוי בשל הפרעות מציוד היקפי ומהסביבה‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬השתמש בבל מאריך מסוג ‪.USB‬‬
‫" "האפשרות אפליקציות וטיקר הקשורים לערוץ אינה זמינה בעת הגדרת רשת ניידת‪.‬‬
‫" "אם אתה נתקל בבעיות בשימוש בשירותים מקוונים‪ ,‬צור קשר עם ספק האינטרנט שלך‪.‬‬
‫להלן ספקי השירותים הניידים וההתקנים שלהם התומכים בפונקציה זו‪:‬‬
‫● ●‪( Vodacom‬מספר דגם‪)K4605 :‬‬
‫● ●‪( MTN‬מספר דגם‪)E3131S, E3251 :‬‬
‫● ●‪( Safaricom‬מספר דגם‪)E303 :‬‬
‫פתרון בעיות של קישוריות אינטרנט‬
‫פתרון בעיות של קישוריות אינטרנט קווי‬
‫נסו עכשיו‬
‫לא נמצא כבל רשת‬
‫ודא כי כבל הרשת מחובר‪ .‬אם כן‪ ,‬ודא כי הנתב מופעל‪ .‬אם הוא מופעל‪ ,‬נסה לכבות ולהפעיל אותו מחדש‪.‬‬
‫הגדרת ‪ IP‬אוטומטית נכשלה‬
‫בצע את הפעולות הבאות או קבע את תצורת הגדרות ‪ IP‬באופן ידני‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬ודא כי שרת ה‪ DHCP-‬מופעל בנתב‪ ,‬ואפס את הנתב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬אם הבעיה נמשכת‪ ,‬פנה אל ספק שירותי האינטרנט‪.‬‬
‫לא ניתן להתחבר לרשת‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬בדוק את כל הגדרות ‪.IP‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬ודא כי שרת ה‪ DHCP-‬מופעל בנתב‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬נתק את הנתב וחבר אותו שוב‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪3‬אם הפעולה לא פתרה את הבעיה‪ ,‬פנה אל ספק שירותי האינטרנט‪.‬‬
‫נוצר חיבור לרשת מקומית‪ ,‬אך לא לאינטרנט‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬ודא שכבל האינטרנט של ה‪ LAN-‬מחובר ליציאת ה‪ LAN-‬החיצונית של הנתב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬בדוק את ערכי ה‪ DNS-‬בהגדרות ‪.IP‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪3‬אם הבעיה נמשכת‪ ,‬פנה אל ספק שירותי האינטרנט‪.‬‬
‫הגדרת הרשת הושלמה‪ ,‬אך לא ניתן להתחבר לאינטרנט‬
‫אם הבעיה נמשכת‪ ,‬פנה אל ספק שירותי האינטרנט‪.‬‬
‫פתרון בעיות של קישוריות אינטרנט אלחוטי‬
‫כשל בחיבור לרשת האלחוטית‪.‬‬
‫אם לא נמצא נתב אלחוטי שנבחר‪ ,‬עבור אל הגדרות רשת ובחר את הנתב המתאים‪.‬‬
‫לא ניתן להתחבר לנתב אלחוטי‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬בדוק אם הנתב מופעל‪ .‬אם הוא מופעל‪ ,‬כבה והפעל אותו מחדש‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬במקרה הצורך‪ ,‬הזן את הסיסמה הנכונה‪.‬‬
‫הגדרת ‪ IP‬אוטומטית נכשלה‬
‫בצע את הפעולות הבאות או קבע את תצורת הגדרות ‪ IP‬באופן ידני‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬ודא כי שרת ה‪ DHCP-‬מופעל בנתב‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬נתק את הנתב וחבר אותו שוב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬במקרה הצורך‪ ,‬הזן את הסיסמה הנכונה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪3‬אם הבעיה נמשכת‪ ,‬פנה אל ספק שירותי האינטרנט‪.‬‬
‫לא ניתן להתחבר לרשת‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬בדוק את כל הגדרות ‪.IP‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬במקרה הצורך‪ ,‬הזן את הסיסמה הנכונה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪3‬אם הבעיה נמשכת‪ ,‬פנה אל ספק שירותי האינטרנט‪.‬‬
‫נוצר חיבור לרשת מקומית‪ ,‬אך לא לאינטרנט‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬ודא שכבל האינטרנט של ה‪ LAN-‬מחובר ליציאת ה‪ LAN-‬החיצונית של הנתב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬בדוק את ערכי ה‪ DNS-‬בהגדרות ‪.IP‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪3‬אם הבעיה נמשכת‪ ,‬פנה אל ספק שירותי האינטרנט‪.‬‬
‫הגדרת הרשת הושלמה‪ ,‬אך לא ניתן להתחבר לאינטרנט‬
‫אם הבעיה נמשכת‪ ,‬פנה אל ספק שירותי האינטרנט‪.‬‬
‫חיבור התקני וידאו‬
‫הטלוויזיה שלך כוללת מגוון רחב של מחברים לקלט וידאו מהתקנים חיצוניים‪ .‬להלן רשימה של מחברים נבחרים המוצגים בסדר יורד של‬
‫איכות התמונה‪.‬‬
‫● ●‪HDMI‬‬
‫● ●‪Component‬‬
‫● ●‪Composite (A/V)‎‬‬
‫חבר התקן וידאו לטלוויזיה באמצעות מחבר ‪ HDMI‬לקבלת איכות התמונה הטובה ביותר‪ .‬אם ההתקן אינו כולל מחבר ‪ ,HDMI‬נסה‬
‫מחבר מסוג ‪.Component‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‬
‫מומלץ להשתמש בסוגים הבאים של כבלי ‪:HDMI‬‬
‫● ●כבל ‪ HDMI‬במהירות גבוהה‬
‫● ●כבל ‪ HDMI‬במהירות גבוהה עם ‪Ethernet‬‬
‫חבר כבל ‪ HDMI‬למחבר הקלט של ‪ HDMI‬בטלוויזיה ולמחבר הפלט של ‪ HDMI‬בהתקן‪ ,‬כפי שמוצג בתמונה שלהלן‪.‬‬
‫" "הגדר את ערוך סוג התקן למצב ‪ DVI PC‬למחשב המחובר באמצעות כבל ‪ HDMI‬ל‪ DVI-‬ולמצב מחשב אישי למחשב המחובר באמצעות כבל‬
‫‪ .HDMI‬בנוסף‪ ,‬הגדר את ערוך סוג התקן למצב התקני ‪ DVI‬עבור התקן ‪ A/V‬עם כבל ‪ HDMI‬ל‪.DVI-‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪component‬‬
‫חבר את כבל ‪ Component‬למחברי הקלט של ‪ Component‬בטלוויזיה ולמחברי הפלט של ‪ Component‬בהתקן‪ ,‬כפי שמוצג בתמונה‬
‫שלהלן‪.‬‬
‫ודא שצבעי הכבלים תואמים לצבעי המחברים‪.‬‬
‫עבור דגמי ‪ 7200‬וסדרה ‪ 6‬ומטה‬
‫עבור דגמים מסדרות ‪,S9‬‏ ‪ 7000‬ו‪ 7500-‬ואילך‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪Composite‬‏ (‪A/V‬‏)‪‎‬‬
‫חבר כבל ‪ AV‬למחברי הקלט של ‪ AV‬בטלוויזיה ולמחברי הפלט של ‪ AV‬בהתקן‪ ,‬כפי שמוצג בתמונה שלהלן‪.‬‬
‫ודא שצבעי הכבלים תואמים לצבעי המחברים‪.‬‬
‫עבור דגמי ‪ 7200‬וסדרה ‪ 6‬ומטה‬
‫עבור דגמים מסדרות ‪,S9‬‏ ‪ 7000‬ו‪ 7500-‬ואילך‬
‫חיבורי קלט ופלט של שמע‬
‫הטלוויזיה שלך כוללת מגוון רחב של חיבורים לקלט שמע מהתקנים חיצוניים‪ .‬החיבורים מפורטים להלן‪.‬‬
‫● ●‪( HDMI/ARC‬ערוץ החזרת שמע)‬
‫● ●שמע דיגיטלי (אופטי)‬
‫● ●שמע (אנלוגי)‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪HDMI‬‏ (‪)ARC‬‬
‫‪( ARC‬ערוץ החזרת שמע) מאפשר לטלוויזיה להפיק צליל דיגיטלי בהתקן שמע ולקלוט צליל דיגיטלי מאותו התקן שמע דרך כבל ‪HDMI‬‬
‫‪)ARC( H‬‏‪ ‎‬בלבד ורק כאשר הטלוויזיה מחוברת למקלט ‪ AV‬תואם ‪.ARC‬‬
‫אחד‪ .‬הפונקציה ‪ ARC‬זמינה דרך יציאת ה‪ DMI-‬‏‬
‫‪ )ARC( H‬בטלוויזיה ולמחבר הפלט של ‪ HDMI‬בהתקן‪ ,‬כפי שמוצג בתמונה שלהלן‪.‬‬
‫חבר כבל ‪ HDMI‬למחבר הקלט של ‪ DMI‬‏‬
‫חיבור באמצעות כבל שמע דיגיטלי (אופטי)‬
‫באפשרותך להאזין לשמע דיגיטלי על‪-‬ידי חיבור מקלט ‪ AV‬לטלוויזיה דרך מחבר שמע דיגיטלי (אופטי)‪.‬‬
‫חבר את הכבל האופטי למחבר יציאת השמע הדיגיטלית בטלוויזיה ולמחבר קלט השמע הדיגיטלי בהתקן‪ ,‬כפי שמוצג בתמונה שלהלן‪.‬‬
‫חיבור לאוזניות‬
‫חבר את האוזניות למחבר יציאת האוזניות של הטלוויזיה‪ ,‬כפי שמוצג בתמונה שלהלן‪.‬‬
‫חיבור מחשב‬
‫להלן סוגי החיבורים שניתן ליצור‪.‬‬
‫לשימוש בטלוויזיה כצג מחשב‬
‫● ●התחבר באמצעות יציאת ה‪ HDMI-‬עם כבל ‪.HDMI‬‬
‫● ●התחבר באמצעות יציאת ה‪ HDMI-‬‏(‪)DVI‬‏‪ ‎‬עם כבל ‪ HDMI‬ל‪.DVI-‬‬
‫להצגה או להפעלה של התוכן שנשמר במחשב בטלוויזיה‬
‫● ●התחבר באמצעות הרשת הביתית‪.‬‬
‫חיבור באמצעות יציאת ה‪HDMI-‬‬
‫לחיבור ‪ ,HDMI‬מומלץ להשתמש באחד מהסוגים הבאים של כבל ‪:HDMI‬‬
‫● ●כבל ‪ HDMI‬במהירות גבוהה‬
‫● ●כבל ‪ HDMI‬במהירות גבוהה עם ‪Ethernet‬‬
‫חבר כבל ‪ HDMI‬למחבר הקלט של ‪ HDMI‬בטלוויזיה ולמחבר הפלט של ‪ HDMI‬בהתקן‪ ,‬כפי שמוצג בתמונה שלהלן‪.‬‬
‫" "הגדר את ערוך סוג התקן למצב ‪ DVI PC‬למחשב המחובר באמצעות כבל ‪ HDMI‬ל‪ DVI-‬ולמצב מחשב אישי למחשב המחובר באמצעות כבל‬
‫‪ .HDMI‬בנוסף‪ ,‬הגדר את ערוך סוג התקן למצב התקני ‪ DVI‬עבור התקן ‪ A/V‬עם כבל ‪ HDMI‬ל‪.DVI-‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪ HDMI‬ל‪DVI-‬‬
‫אם המתאם הגרפי של הטלוויזיה אינו תומך בממשק ה‪ ,HDMI-‬חבר את המחשב לטלוויזיה באמצעות כבל ‪DVI‬‏(ממשק חזותי דיגיטלי)‬
‫ל‪ .HDMI-‬שים לב שחיבור ה‪ HDMI-‬ל‪ DVI-‬נתמך על‪-‬ידי יציאת ה‪ HDMI-‬‏(‪)DVI‬‏‪ ‎‬בלבד ואינו משדר שמע‪ .‬להאזנה לצלילי המחשב‪ ,‬חבר‬
‫רמקולים חיצוניים למחבר פלט השמע של המחשב‪.‬‬
‫חבר כבל ‪ HDMI‬ל‪ DVI-‬ליציאת ‪HDMI‬‏ (‪ )DVI‬בטלוויזיה וליציאה של פלט ‪ DVI‬במחשב‪ ,‬כפי שמוצג בתמונה שלהלן‪.‬‬
‫" "הגדר את ערוך סוג התקן למצב ‪ DVI PC‬למחשב המחובר באמצעות כבל ‪ HDMI‬ל‪ DVI-‬ולמצב מחשב אישי למחשב המחובר באמצעות כבל‬
‫‪ .HDMI‬בנוסף‪ ,‬הגדר את ערוך סוג התקן למצב התקני ‪ DVI‬עבור התקן ‪ A/V‬עם כבל ‪ HDMI‬ל‪.DVI-‬‬
‫" "לקבלת הרזולוציות הנתמכות על‪-‬ידי הטלוויזיה‪ ,‬עיין ב"קרא לפני חיבור מחשב (רזולוציות נתמכות)"‪.‬‬
‫התחברות באמצעות הרשת הביתית‬
‫ניתן לגשת במהירות ולהפעיל קובצי תמונות‪ ,‬וידאו ומוסיקה המאוחסנים במחשב או בטלוויזיה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬חבר את הטלוויזיה והמחשב לאותו נתב או לאותה נקודת גישה‪ .‬ברגע שתחבר אותם לאותו נתב או לאותה נקודת גישה‪ ,‬תוגדר‬
‫רשת ביתית‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬במחשב‪ ,‬בחר [לוח בקרה] [רשת ואינטרנט] [מרכז הרשת והשיתוף]‬
‫אפשרויות הזרמת מדיה‪ ]...‬כדי להפעיל את הזרמת המדיה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪3‬ברשימה המוצגת‪ ,‬הגדר את הטלוויזיה למצב [מאושר]‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪4‬הפעל את ‪ Windows Media Player‬במחשב‪ .‬בחר [הגדרות] [ניהול ספרייה] והוסף את מיקום השמירה של קובצי התמונות‪,‬‬
‫הווידאו והמוסיקה כדי להפעילם בטלוויזיה‪ .‬לקבלת מידע נוסף על הפעלת תוכן‪ ,‬עיין בנושא "הפעלת תוכן מולטימדיה במחשב או‬
‫בהתקן נייד"‪.‬‬
‫[שנה הגדרות שיתוף מתקדמות] ובחר [בחירת‬
‫" "לחלופין‪ ,‬ניתן להעביר את הקבצים לתיקיית ברירת המחדל המוגדרת ב‪ ,Windows Media Player-‬ולהפעיל או להציג אותם בטלוויזיה‪.‬‬
‫חיבור התקן נייד‬
‫באפשרותך לחבר התקן נייד כגון טלפון חכם או מחשב לוח ישירות לטלוויזיה‪ ,‬או לחבר אותו לרשת ולהציג את המסך של ההתקן הנייד‬
‫או להפעיל את התוכן שלו בטלוויזיה‪ .‬להלן סוגי החיבורים שניתן ליצור‪.‬‬
‫● ●הצג את המסך של ההתקן הנייד במסך הטלוויזיה באמצעות כבל ‪-MHL‬ל‪.HDMI-‬‬
‫● ●התחבר על‪-‬ידי שיקוף המסך של ההתקן הנייד בטלוויזיה (שיקוף מסך)‪.‬‬
‫● ●חבר התקנים ניידים ללא נתב אלחוטי (חיבור ‪.)Wi-Fi Direct‬‬
‫● ●חבר התקן נייד דרך ‪.Samsung Smart View 2.0‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪ MHL‬ל‪HDMI-‬‏‬
‫באפשרותך להשתמש בפונקציה ‪ MHL‬‏(‪ )Mobile High-definition Link‬כדי להציג מסך של התקן נייד בטלוויזיה‪ .‬עם זאת‪ MHL ,‬זמין‬
‫רק דרך יציאת ה‪HDMI-‬‏ (‪ )MHL‬של הטלוויזיה ורק כאשר משתמשים בה בשילוב עם התקן שתומך ב‪MHL-‬‏‪ .‬לקבלת מידע אודות קביעת‬
‫התצורה של ‪ MHL‬בהתקן הנייד שלך‪ ,‬עיין במדריך למשתמש של ההתקן‪.‬‬
‫" "אם תחבר מכשיר נייד לטלוויזיה עם כבל ‪ MHL‬ל‪ ,HDMI-‬הטלוויזיה תשנה באופן אוטומטי את גודל התמונה של כל תוכן שנשמר במכשיר הנייד‬
‫לגודל התמונה המקורי של התוכן‪.‬‬
‫חבר כבל ‪-MHL‬ל‪ HDMI-‬למחבר הקלט של ‪HDMI‬‏ (‪ )MHL‬בטלוויזיה וליציאת ה‪ USB-‬של ההתקן הנייד‪ ,‬כפי שמוצג בתמונה שלהלן‪.‬‬
‫שימוש ב‪-‬שיקוף מסך‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫רשת‬
‫שיקוף מסך נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לחבר לטלוויזיה באופן אלחוטי התקן נייד התומך בשיקוף‪ ,‬ולהפעיל בטלוויזיה את קובצי הווידאו והשמע השמורים בהתקן‪.‬‬
‫'שיקוף' פירושו הפונקציה שמפעילה בו‪-‬זמנית בטלוויזיה ובהתקן הנייד את קובצי הווידאו והשמע הממוקמים בהתקן הנייד‪.‬‬
‫חיבור באמצעות התקן נייד‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬הפעל את הפונקציה שיקוף מסך בהתקן הנייד שלך‪ .‬ההתקן הנייד מחפש אחר התקנים זמינים שאליהם ניתן להתחבר‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬בחר את הטלוויזיה מהרשימה‪ .‬הטלוויזיה מאפשרת באופן אוטומטי את החיבור וההתקן מתחבר‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪3‬בחר אפשר כדי לחבר את ההתקן הנייד‪.‬‬
‫"‬
‫"כל ההתקנים הניידים שקיבלו הרשאה בעבר יחוברו באופן אוטומטי ללא צורך באישור‪.‬‬
‫"‬
‫"אם תבחר באפשרות דחה‪ ,‬ההתקן לא יוכל להתחבר‪ .‬לשינוי מצב החיבור של התקן שנדחה‪ ,‬בחר (‪)MENU/123‬‏‬
‫מנהל התקן מולטימדיה‪ ,‬בחר את ההתקן ובחר אפשר‪.‬‬
‫‪MENU‬‬
‫רשת‬
‫התחברות על‪-‬ידי מתן אפשרות אוטומטית לחיבור‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬בחר (‪)MENU/123‬‏ ‪ MENU‬רשת שיקוף מסך‪ ,‬ניתן גם להפעיל שיקוף מסך על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן ‪ SOURCE‬בשלט‬
‫הרחוק ובחירה באפשרות שיקוף מסך מהרשימה המופיעה בראש המסך‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬הפעל את הפונקציה ‪ Screen Mirroring‬בהתקן הנייד שלך‪ .‬ההתקן הנייד מחפש אחר התקנים זמינים שאליהם ניתן להתחבר‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪3‬בחר את הטלוויזיה מהרשימה‪ .‬הטלוויזיה מאפשרת באופן אוטומטי את החיבור וההתקן מתחבר‪.‬‬
‫"‬
‫"אם ההתקן הנייד אינו מצליח להתחבר‪ ,‬כבה את הטלוויזיה ואת ההתקן הנייד והפעל אותם מחדש‪.‬‬
‫חיבור התקנים ניידים ללא נתב אלחוטי (חיבור ‪)Wi-Fi Direct‬‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫רשת‬
‫חיבור ‪Wi-Fi Direct‬‬
‫חיבור ‪ Wi-Fi Direct‬נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לחבר התקן נייד עם התכונה ‪ Wi-Fi Direct‬ישירות לטלוויזיה מבלי להשתמש בנתב אלחוטי או ב‪ .AP-‬על‪-‬ידי חיבור התקן‬
‫נייד לטלוויזיה באמצעות חיבור ‪ ,Wi-Fi Direct‬תוכל להפעיל בטלוויזיה קובצי תמונה‪ ,‬וידאו ומוסיקה שנשמרו בהתקן הנייד‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬הפעל ‪ Wi-Fi Direct‬בהתקן הנייד‪ ,‬ולאחר מכן הפעל את חיבור ‪ Wi-Fi Direct‬בטלוויזיה‪ .‬הטלוויזיה תסרוק אוטומטית אחר‬
‫התקנים זמינים ותציג אותם ברשימה‪ .‬השם של הטלוויזיה גם יופיע בהתקן הנייד‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬בחר התקן מתוך הרשימה ליצירת חיבור‪ .‬אם הטלוויזיה מציגה בקשת חיבור‪ ,‬הודעת הרשאה תוצג על ההתקן הנייד ולהיפך‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪3‬אפשר את החיבור‪ .‬הטלוויזיה וההתקן הנייד מתחברים‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף על תוכן המולטימדיה‪ ,‬עיין בנושא "הפעלת תוכן מולטימדיה במחשב או בהתקן נייד"‪.‬‬
‫" "כדי לאשר את ההתקנים הניידים‪ ,‬פעולה המאפשרת או דוחה את החיבור‪ ,‬בחר (‪)MENU/123‬‏‬
‫מולטימדיה‪.‬‬
‫‪MENU‬‬
‫רשת‬
‫מנהל התקן‬
‫" "כאשר אתה מקרב התקן נייד לטלוויזיה שהאפשרות ‪ Wi-Fi Direct‬מופעלת בה‪ ,‬מוצג לך חלון לאישור החיבור בתחתית המסך מצד שמאל‪ ,‬כדי‬
‫שתוכל לחבר את ההתקן בקלות‪.‬‬
‫ניהול מצב החיבור של התקנים ניידים שחוברו בעבר‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬בחר (‪)MENU/123‬‏ ‪ MENU‬רשת חיבור ‪ Wi-Fi Direct‬מנהל התקן מולטימדיה‪ .‬הטלוויזיה מציגה רשימת התקנים‬
‫שהתחברו בעבר לטלוויזיה או שניסו להתחבר לטלוויזיה ונדחו‪ .‬מצב החיבור (אפשר‪/‬דחה) מוצג אף הוא‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬בחר התקן‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪3‬בחר סוג חיבור או מחק את ההתקן מהרשימה‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק אם ההתקנים התחברו בעבר לטלוויזיה או ניסו להתחבר בעבר לטלוויזיה ונדחו‪.‬‬
‫חיבור התקן נייד דרך ‪.Samsung Smart View 2.0‬‬
‫באפשרותך להפעיל את תוכן המולטימדיה שבמכשיר הנייד‪ ,‬כגון סרטוני וידאו‪ ,‬תמונות או מוסיקה‪ ,‬בעת ההתקנה וההפעלה של‬
‫‪ Samsung‎ Smart View 2.0‎‬במכשיר נייד שמחובר לטלוויזיה‪ .‬באפשרותך לשלוח הודעות טקסט או לשלוט בטלוויזיה באמצעות‬
‫המכשיר הנייד‪.‬‬
‫התאמת מחשב נייד לטלוויזיה ‪ -‬שיקוף אלחוטי של מסך המחשב‬
‫יש לך אפשרות להציג את המצב המשופר או המצב הכפול של מסך המחשב הנייד בטלוויזיה על‪-‬ידי התאמת המחשב הנייד לטלוויזיה‬
‫באופן אלחוטי‪ .‬חבר את המתאם של השיקוף האלחוטי של מסך המחשב (או ‪,KINO KIT‬‏ ‪ )VG-SWD1000‬ליציאת ה‪ HDMI-‬של‬
‫המחשב הנייד‪ ,‬ולאחר מכן חבר את כבל ה‪ USB-‬שצורף לחבילה בין יציאת ה‪ USB-‬של המתאם של השיקוף האלחוטי של מסך המחשב‬
‫(או ‪,KINO KIT‬‏ ‪ )VG-SWD1000‬ליציאת ה‪ USB-‬של המחשב הנייד‪ .‬הודעת התאמה תופיע על‪-‬גבי מסך הטלוויזיה‪ .‬אם תאפשר את‬
‫ההתאמה‪ ,‬מסך המחשב הנייד יוצג על‪-‬גבי מסך הטלוויזיה‪.‬‬
‫" "באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫" "שיקוף אלחוטי של מסך המחשב‪ KINO TV ,‬ו‪ KINO KIT-‬משתמשים באותה טכנולוגיה והשמות עשויים להשתנות בהתאם לאזור‪.‬‬
‫" "פונקציה זו אינה זמינה בטלוויזיות של צד שלישי או במכשירים שאינם מחשבים ניידים‪.‬‬
‫" "אם שתי טלוויזיות של ‪ Samsung‬נמצאות קרוב זו לזו‪ ,‬כבה את הטלוויזיה שאליה אין ברצונך להתאים את המחשב הנייד‪ ,‬ולאחר מכן נסה לבצע‬
‫התאמה‪.‬‬
‫שינוי אות הקלט עבור התקנים חיצוניים‬
‫לחץ על הלחצן ‪ SOURCE‬כדי לעבור בין ההתקנים החיצוניים המחוברים לטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●אפשרויות‬
‫להצגת התפריט 'אפשרויות'‪ ,‬לחץ על הלחצן‬
‫"‬
‫‪ .‬התפריט 'אפשרויות' יכול לכלול פונקציות כגון‪:‬‬
‫"שמות המחבר עשויים להשתנות בהתאם למוצר‪.‬‬
‫– –ערוך סוג התקן‪ :‬לשינוי של סוגי ההתקנים החיצוניים‪ .‬בחר את ההתקן החיצוני שברצונך להחליף‪ .‬לדוגמה‪ ,‬באפשרותך‬
‫להשתמש בכבל ‪ HDMI‬כדי להקצות מחשב המחובר לטלוויזיה כמחשב אישי‪ .‬ניתן גם להשתמש בכבל ‪ HDMI‬ל‪ DVI-‬כדי‬
‫להקצות התקני ‪ AV‬כ‪-‬התקני ‪.DVI‬‬
‫– –עריכת שם‪:‬באפשרותך לשנות את שמות ההתקנים המחוברים לטלוויזיה כדי לזהות מקורות חיצוניים בקלות רבה יותר‪.‬‬
‫– –מידע‪ :‬הצגת מידע אודות ההתקנים המחוברים‪.‬‬
‫– –)‪ :Anynet+ (HDMI-CEC‬הצגת רשימה של התקנים התואמים ל‪ Anynet+ (HDMI-CEC)‎-‬המחוברים לטלוויזיה‪.‬‬
‫" "אפשרות זו זמינה רק כאשר האפשרות )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬מוגדרת לערך פועל‪.‬‬
‫– –הסר התקן ‪ :USB‬הסרה של התקן ‪ USB‬המחובר לטלוויזיה‪.‬‬
‫– –הסר את התמונה הממוזערת של המקור‪ :‬להסרת תמונות שצולמו וכלולות בווידאו האחרון שצפית בו ושמור בהתקן החיצוני‬
‫המחובר לטלוויזיה‪.‬‬
‫" "באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫– –מחק שלט רחוק אוניברסלי‪ :‬למחיקת ההתקן החיצוני המחובר לטלוויזיה באמצעות הפונקציה 'שלט רחוק אוניברסלי'‪.‬‬
‫" "פונקציה זו נתמכת רק עבור דגמים מסדרות ‪ S9‬ו‪ 8000 ,7500 ,7000 ,6700 ,6600 ,6500-‬ו‪ 8500-‬באזורים‬
‫גיאוגרפיים ספציפיים‪ .‬עם זאת‪ ,‬באזור מדינות חבר העמים‪ ,‬פונקציה זו אינה נתמכת עבור סדרת ‪.6500‬‬
‫– –הגדרת שלט רחוק אוניברסלי‪ :‬ניתן להשתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה לשליטה בהתקנים חיצוניים‪.‬‬
‫" "פונקציה זו נתמכת רק עבור דגמים מסדרות ‪ S9‬ו‪ 8000 ,7500 ,7000 ,6700 ,6600 ,6500-‬ו‪ 8500-‬באזורים‬
‫גיאוגרפיים ספציפיים‪ .‬עם זאת‪ ,‬באזור מדינות חבר העמים‪ ,‬פונקציה זו אינה נתמכת עבור סדרת ‪.6500‬‬
‫"‬
‫"לקבלת מידע נוסף על השימוש בפונקציה 'שלט רחוק אוניברסלי'‪ ,‬עיין בנושא "שליטה בהתקנים חיצוניים באמצעות‬
‫שלט הטלוויזיה ‪ -‬שימוש בשלט רחוק אוניברסלי"‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫הערות אודות החיבור!‬
‫" "מספר המחברים‪ ,‬השמות והמיקומים שלהם עשויים להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫" "עיין במדריך ההפעלה של ההתקן החיצוני בעת חיבורו לטלוויזיה‪ .‬מספר המחברים של ההתקנים החיצוניים‪ ,‬השמות והמיקומים שלהם עשויים‬
‫להשתנות בהתאם ליצרן‪.‬‬
‫הערות חיבור עבור ‪HDMI‬‬
‫● ●השתמש בכבל ‪ HDMI‬בעובי ‪ 14‬מ"מ לכל היותר‪.‬‬
‫● ●שימוש בכבל לא מורשה מסוג ‪ HDMI‬עלול לגרום להופעת מסך ריק או שגיאת חיבור‪.‬‬
‫● ●ייתכן שכבלים והתקנים מסוימים מסוג ‪ HDMI‬אינם תואמים לטלוויזיה בשל מפרטי ‪ HDMI‬שונים‪.‬‬
‫● ●טלוויזיה זו אינה תומכת ב‪ HDMI Ethernet Channel. Ethernet-‬הוא רשת מקומית (‪ )LAN‬המתבססת על כבלים קואקסיאליים‬
‫בעלי תקן שנקבע על‪-‬ידי המכון למהנדסי חשמל ואלקטרוניקה (‪.)IEEE‬‬
‫● ●נסה להשתמש בכבל הקצר מ‪ 3-‬מטרים כדי לקבל את איכות הצפייה הטובה ביותר ב‪.UHD-‬‬
‫● ●‪ HDCP 2.2‬נתמך רק על‪-‬ידי יציאת ‪ HDMI‬‏(‪ )MHL‬של הטלוויזיה‪ HDCP .‬הוא קיצור לפרוטוקול ‪High-bandwidth Digital‬‬
‫‪( Content Protection‬הגנת תוכן דיגיטלי בפס רחב) והוא נועד להגן על זכויות יוצרים של קטעי וידאו‪.‬‬
‫● ●מתאמי גרפיקה רבים של מחשבים אינם כוללים יציאות ‪ ,HDMI‬אלא יציאות ‪ .DVI‬אם מתאם הגרפיקה של המחשב שלך כולל‬
‫יציאת ‪ ,DVI‬השתמש בכבל ‪ HDMI‬ל‪ DVI-‬כדי לחבר את המחשב לטלוויזיה‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין ב"חיבור באמצעות כבל‬
‫‪ HDMI‬ל‪."DVI-‬‬
‫● ●אם אתה משתמש במתאם ‪ ,HDMI‬הטלוויזיה מזהה את האות כאות ‪ HDMI‬ועשויה להגיב אליו באופן שונה מזה שבו הייתה‬
‫מגיבה לחיבור לכבל ‪ MHL‬ל‪.HDMI-‬‬
‫● ●ייתכן שתכונות מסוימות‪ ,‬כגון ‪ ,Smart Hub‬לא יהיו זמינות אם ‪ Source‬מוגדר ל‪ HDMI-‬ואם תצוגה אוטומטית ‪ 3D‬מוגדר‬
‫ל‪-‬אוטומטי‪ 1‬או ל‪-‬אוטומטי‪ .2‬במקרה כזה‪ ,‬הגדר את תצוגה אוטומטית ‪ 3D‬או את מצב תלת ממד למצב כבוי‏‪.‬‬
‫הערות בנושא חיבור התקני שמע‬
‫● ●לקבלת איכות שמע טובה יותר‪ ,‬מומלץ להשתמש במקלט ‪.AV‬‬
‫● ●חיבור התקן באמצעות כבל אופטי אינו מכבה את רמקולי הטלוויזיה באופן אוטומטי‪ .‬כדי לכבות את הרמקולים של הטלוויזיה‪,‬‬
‫הגדר את בחירת רמקול ((‪)MENU/123‬‏ ‪ MENU‬קול הגדרות רמקול בחירת רמקול) לערך אחר מהערך‏רמקול‬
‫טלוויזיה‪.‬‬
‫● ●קול חריג הנשמע מהתקן השמע במהלך השימוש בו עשוי להעיד על בעיה בהתקן השמע עצמו‪ .‬במקרה זה‪ ,‬פנה אל יצרן התקן‬
‫השמע לקבלת סיוע‪.‬‬
‫● ●שמע דיגיטלי זמין רק עם שידורי ‪ 5.1‬ערוצים‪.‬‬
‫● ●השתמש באוזניות עם שקע בעל ‪ 3‬מוליכים מסוג ‪ TRS‬בלבד‪.‬‬
‫● ●הכוונון של עוצמת הקול באוזניות ועוצמת הקול בטלוויזיה מתבצע בנפרד‪.‬‬
‫● ●בזמן שהאוזניות מחוברות‪ ,‬רמקולי הטלוויזיה מושתקים ואפשרויות קול מסוימות מושבתות‪.‬‬
‫הערות בנושא חיבור מחשבים‬
‫● ●לקבלת הרזולוציות הנתמכות על‪-‬ידי הטלוויזיה‪ ,‬עיין ב"קרא לפני חיבור מחשב (רזולוציות נתמכות)"‪.‬‬
‫● ●כל עוד שיתוף הקבצים מופעל‪ ,‬תיתכן גישה בלתי מורשית‪ .‬כאשר אין צורך לגשת לנתונים‪ ,‬השבת את שיתוף הקבצים‪.‬‬
‫● ●המחשב האישי וה‪ Smart TV-‬שלך מוכרחים להיות מחוברים באותה רשת‪.‬‬
‫הערות בנושא חיבור התקנים ניידים‬
‫● ●לשימוש בפונקציה 'שיקוף מסך'‪ ,‬על ההתקן הנייד לתמוך בפונקציית שיקוף כגון ‪ AllShare Cast‬או ‪Screen Mirroring‬‏‪ .‬לבדיקה‬
‫אם ההתקן הנייד שלך תומך בפונקציית השיקוף‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של יצרן ההתקן הנייד‪.‬‬
‫● ●כדי להשתמש ב‪Wi-Fi Direct-‬‏‪ ,‬ההתקן הנייד חייב לתמוך בפונקציה ‪Wi-Fi Direct‬‏‪ .‬בדוק אם התקן הנייד תומך ב‪Wi-Fi Direct-‬‏‪.‬‬
‫● ●ההתקן הנייד וה‪ Smart TV-‬שלך מוכרחים להיות מחוברים זה לזה באותה רשת‪.‬‬
‫● ●הווידאו או השמע עלולים להיפסק לסירוגין בהתאם לתנאי הרשת‪.‬‬
‫הערות חיבור עבור השיקוף אלחוטי של מסך המחשב‬
‫● ●שיקוף אלחוטי של מסך המחשב‪ KINO TV ,‬ו‪ KINO KIT-‬משתמשים באותה טכנולוגיה והשמות עשויים להשתנות בהתאם‬
‫לאזור‪.‬‬
‫● ●המרחק בפועל עשוי להשתנות בהתאם למכשולים הקיימים בין המחשב לטלוויזיה (לדוגמה‪ ,‬אנשים‪ ,‬חפצי מתכת או קירות) או‬
‫לסביבה האלקטרומגנטית‪ .‬כדי להבטיח פעולה יציבה של ההתקן‪ ,‬מומלץ להשתמש במתאם של השיקוף האלחוטי של מסך‬
‫המחשב (או ‪,KINO KIT‬‏ ‪ )VG-SWD1000‬במקום שבו ממוקמת הטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●בעת חיבור המתאם של השיקוף האלחוטי של מסך המחשב (או ‪,KINO KIT‬‏ ‪)VG-SWD1000‬‏‪ ,‬ייתכן שהווידאו לא יפעל כראוי‬
‫בטלוויזיה‪ ,‬בהתאם להימצאותו של התקן נוסף שמשדר אותות רדיו בסביבה‪.‬‬
‫● ●אין להציב את המתאם של השיקוף האלחוטי של מסך המחשב (או ‪,KINO KIT‬‏ ‪ )VG-SWD1000‬סמוך למקור חום‪ ,‬במקום לח‬
‫או תחת אור שמש ישיר‪ .‬פעולה זו עלולה לגרום לתקלה במוצר או להתלקחות‪.‬‬
‫● ●אין למרוח על המתאם של השיקוף האלחוטי של מסך המחשב (או ‪,KINO KIT‬‏ ‪ )VG-SWD1000‬את החומרים הבאים‪ :‬חומרים‬
‫כימיים (לדוגמה‪ ,‬שעווה‪ ,‬בנזן‪ ,‬מדלל‪ ,‬חומר דוחה יתושים‪ ,‬מטהר אוויר‪ ,‬חומר סיכה) וחומר ניקוי המכיל אלכוהול או חומר ממיס או‬
‫חומר ניקוי פעיל שטח‪ .‬פעולה זו עלולה לגרום לפגמים בצבע בחלקו החיצוני של הפלאג או להתקלפות של התווית‪.‬‬
‫● ●אל תנסה לפרק‪ ,‬לתקן או לשנות את המתאם של השיקוף האלחוטי של מסך המחשב (או ‪,KINO KIT‬‏ ‪ )VG-SWD1000‬בעצמך‪.‬‬
‫הפסק להשתמש בפלאג אם הוא פגום או שבור‪.‬‬
‫● ●הקפד להשתמש במתאם מקורי של שיקוף אלחוטי של מסך המחשב (או ‪,KINO KIT‬‏ ‪ )VG-SWD1000‬שסופק על‪-‬ידי‬
‫‪.Samsung Electronics‬‬
Samsung Smart Control ‫אודות‬
‫" "פונקציה זו נתמכת רק עבור דגמים מסדרות ‪ S9‬ו‪ 8000 ,7500 ,7000 ,6700 ,6600 ,6500-‬ו‪ 8500-‬באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪ .‬עם זאת‪,‬‬
‫באזור מדינות חבר העמים‪ ,‬פונקציה זו אינה נתמכת עבור סדרת ‪.6500‬‬
‫תיאור‬
‫לחצן‬
‫לחץ על לחצן זה כדי להשתיק את הקול באופן זמני‪.‬‬
‫לחץ ממושכות על לחצן זה כדי להציג את האפשרות קיצורי דרך לנגישות אשר מפעילה או משביתה את‬
‫התפריטים נגישות ((‪)MENU/123‬‏ ‪ MENU‬מערכת נגישות)‪.‬‬
‫‪AD /‬‬
‫‪MENU/123‬‬
‫להצגה על‪-‬גבי המסך של לחצנים‪ ,‬לחצן בקרת תוכן ולחצני פונקציות אחרות‪ ,‬לצורך הפעלה נוחה של‬
‫פונקציות‪ .‬לחץ ממושכות על לחצן זה כדי להפעיל את הפונקציה 'זיהוי קול'‪.‬‬
‫‪POINTER‬‬
‫הנח אצבע על הלחצן ‪ POINTER‬והזז את ‪ .Samsung Smart Control‬המצביע שעל‪-‬גבי המסך יזוז לכיוון‬
‫שאליו הזזת את‪‎‬‏‪ .Samsung Smart Control‬לחץ על הלחצן ‪ POINTER‬כדי לבחור או להפעיל פריט‬
‫מסומן‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "הצגת השלט הרחוק שעל‪-‬גבי המסך והשימוש בו‪‎‬‏"‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "הפעלת הטלוויזיה באמצעות הלחצן‪POINTER‎‬‏"‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫להעברת האזור המסומן ולשינוי הערכים המוצגים בתפריט הטלוויזיה‪.‬‬
‫‪Enter‬‬
‫לבחירה או להפעלה של פריט מסומן‪.‬‬
‫לחץ ממושכות על לחצן זה כדי להפעיל את המדריך בעת צפייה בטלוויזיה‪.‬‬
‫‪RETURN / EXIT‬‬
‫לחזרה לתפריט או לערוץ הקודם‪.‬‬
‫לחץ ממושכות ליציאה מהפונקציה הפועלת כעת במסך הטלוויזיה‪.‬‬
‫להפעלת יישומי ‪.Smart Hub‬‬
‫‪,‬‬
‫לשליטה בתוכן בעת הפעלת תוכן מדיה כגון סרט‪ ,‬תמונה או מוזיקה‪.‬‬
‫‪EXTRA‬‬
‫להצגת מידע נוסף הקשור לתוכנית הנוכחית‪.‬‬
‫‪SOURCE‬‬
‫להצגה ולבחירה של מקורות וידאו זמינים‪.‬‬
‫" "התמונה של ‪ Samsung Smart Control‬עשויה להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫" "הלחצנים והפונקציות של ה‪ Samsung Smart Control-‬עשויים להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫" "השתמש ב‪ Samsung Smart Control-‬במרחק של ‪ 6‬מטר לכל היותר‪ .‬מרחק השימוש עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה האלחוטית‪.‬‬
‫שימוש ב‪Samsung Smart Control-‬‬
‫" "פונקציה זו נתמכת רק עבור דגמים מסדרות ‪ S9‬ו‪ 8000 ,7500 ,7000 ,6700 ,6600 ,6500-‬ו‪ 8500-‬באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪ .‬עם זאת‪,‬‬
‫באזור מדינות חבר העמים‪ ,‬פונקציה זו אינה נתמכת עבור סדרת ‪.6500‬‬
‫הפעלת הטלוויזיה באמצעות הלחצן ‪POINTER‬‬
‫הנח אצבע על הלחצן ‪ POINTER‬והזז את ‪ .Samsung Smart Control‬המצביע על‪-‬גבי המסך יזוז לכיוון שאליו הזזת את ‪Samsung‬‬
‫‪Smart Control‎‬‏‪ .‬הזז את המצביע לבחירת פריט במסך‪.‬‬
‫● ●‬
‫‪ :‬להצגת השלט הרחוק שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫● ●‬
‫‪ :‬לכוונון עוצמת הקול או לבחירת רמקולים‪.‬‬
‫● ●‬
‫‪ :‬להצגת רשימת הערוצים‪.‬‬
‫● ●‬
‫‪ :‬להפעלת ‪.Smart Hub‬‬
‫הפעלת הטלוויזיה באמצעות לחצני הכיוונים והלחצן ‪Enter‬‬
‫‪ ,‬ו‪ -‬כדי להזיז את המצביע‪ ,‬לסמן או לנוע בכיוון הרצוי או לשנות הגדרה מוצגת בפריט שסימנת‪ .‬לחץ על‬
‫‪,‬‬
‫לחץ על הלחצנים‬
‫הלחצן ‪ Enter‬כדי לבחור פריט או להפעיל פריט מסומן‪ .‬לחץ ממושכות על הלחצן ‪ Enter‬כדי להציג את המדריך בעת צפייה בטלוויזיה‪.‬‬
‫" "כדי לכוונן את מהירות המצביע‪ ,‬בחר (‪)MENU/123‬‏ ‪ MENU‬מערכת הגדרות ‪ Smart Control‬רגישות לתנועה‪ .‬נסו עכשיו‬
‫" "כדי שתוכל להשתמש בלחצן ‪ POINTER‬ובתנועה של ‪ Samsung Smart Control‬להפעלת הטלוויזיה‪' ,‬מדריך קולי' חייב להיות מוגדר למצב‬
‫'כבוי'‪.‬‬
‫" "להצגת מדריך המסביר כיצד להשתמש בלחצן ‪ ,POINTER‬בחר (‪)MENU/123‬‏‬
‫עכשיו‬
‫‪MENU‬‬
‫תמיכה‬
‫טיוטוריאל ‪ .Smart Control‬נסו‬
‫הצגת השלט הרחוק שעל‪-‬גבי המסך והשימוש בו‬
‫באפשרותך להציג את השלט שעל המסך ולהשתמש בו במסך הטלוויזיה על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן ‪ MENU/123‬ב‪Samsung Smart-‬‬
‫‪.Control‬‬
‫תיאור‬
‫לחצן‬
‫תפריט‬
‫להצגת התפריט על המסך‪.‬‬
‫זיהוי קול‬
‫להפעלת הפונקציה 'זיהוי קול'‪.‬‬
‫מדריך‬
‫להצגת מדריך התוכניות האלקטרוני (‪.)EPG‬‬
‫מידע‬
‫להצגת מידע על התוכנית או התוכן המוצגים כעת‪.‬‬
‫רשימת ערוצים‬
‫הפעלת רשימת ערוצים‪.‬‬
‫‪Multi-Link Screen‬‬
‫פיצול מסך הטלוויזיה ושימוש בפונקציות מרובות ‪ -‬כגון צפייה בטלוויזיה‪ ,‬גלישה באינטרנט והפעלת וידאו ‪ -‬בו‪-‬‬
‫זמנית‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "הצגת מסכים מרובים או תכונות מרובות באמצעות ‪."Multi-Link Screen‬‬
‫הפעלה או השבתה של מצב ספורט‪.‬‬
‫מצב ספורט‬
‫" "לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "הפיכת שידורי הספורט לממשיים יותר באמצעות מצב ספורט"‪.‬‬
‫‪EXTRA‬‬
‫להצגת מידע נוסף הקשור לתוכנית הנוכחית‪.‬‬
‫‪African Cinema Mode‬‬
‫הפעלה או השבתה של ‪.African Cinema Mode‬‬
‫‪e-Manual‬‬
‫פתיחת ‪.e-Manual‬‬
‫גודל תמונה‬
‫לשינוי גודל התמונה‪.‬‬
‫מצב תמונה‬
‫לשינוי מצב התמונה‪.‬‬
‫רשימת רמקולים‬
‫לבחירת הרמקולים שבאמצעותם תאזין לשמע הטלוויזיה‪.‬‬
‫תיאור‬
‫לחצן‬
‫‪D‬‬
‫גישה לתכונות ולפונקציות נוספות המוצעות על‪-‬ידי השידור שבו אתה צופה‪.‬‬
‫כדי להשתמש בלחצן זה‪ ,‬הפונקציה אוטומטי‪-‬שירות נתונים מוגדרת לערך פועל‪ ,‬והשידור צריך לתמוך בשירות‬
‫נתונים‪.‬‬
‫כפול‬
‫בלחיצה הראשונה על הלחצן כפול‪ ,‬המצב הכפול הנוכחי מוצג על‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫לחץ שוב על הלחצן כפול כדי לשנות את המצב הכפול‪.‬‬
‫תיאור שמע‪/‬כתוביות‬
‫הצגת קיצורי דרך לנגישות‪ .‬בחר את האפשרויות כדי להפעיל או להשבית אותן‪.‬‬
‫שפת שמע‬
‫בחירה בשפת שמע‪.‬‬
‫תלת ממד‬
‫להפעלה או לכיבוי של הפונקציה תלת‪-‬ממד‪.‬‬
‫שעון עצר לשינה‬
‫לכיבוי הטלוויזיה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שהוגדר מראש‪.‬‬
‫כלים‬
‫להצגת תפריט הכלים במסך‪.‬‬
‫הפעלה‬
‫כיבוי הטלוויזיה‪.‬‬
‫מקור‬
‫הצגה ובחירה של מקורות וידאו זמינים‪.‬‬
‫השתמש בלחצנים צבעוניים אלו כדי לגשת לאפשרויות נוספות בהתאם למאפיין הנמצא בשימוש‪.‬‬
‫הזז את לוח המספרים‬
‫ימינה ‪ /‬הזז את לוח‬
‫המספרים שמאלה‬
‫להזזת לוח הספרות שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫" "הלחצנים בשלט‪-‬רחוק שעל המסך עשויים להשתנות בהתאם לדגם הטלוויזיה‪ ,‬לאזור ולפונקציות שבהן אתה משתמש‪.‬‬
‫" "כדי לשנות את הסדר של אפשרויות התפריטים בשורה הראשונה‪ ,‬בחר אפשרות תפריט להזזה‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן ‪ Enter‬ובחר‬
‫בלחצני הכיוון המוצגים כדי לציין מיקום חדש‪.‬‬
‫שיוך הטלוויזיה ל‪Samsung Smart Control-‬‬
‫בעת הפעלת הטלוויזיה בפעם הראשונה‪ ,‬מתבצע שיוך של ‪ Samsung Smart Control‬לטלוויזיה באופן אוטומטי‪ .‬אם לא מתבצע שיוך‬
‫של ‪ Samsung Smart Control‬לטלוויזיה באופן אוטומטי‪ ,‬הצבע עליו עם חיישן השלט רחוק של הטלוויזיה ולאחר מכן לחץ על הלחצנים‬
‫① ו‪ ②-‬ב‪ Samsung Smart Control-‬בו‪-‬זמנית למשך ‪ 3‬שניות או יותר‪.‬‬
‫שליטה בהתקנים חיצוניים באמצעות שלט הטלוויזיה ‪ -‬שימוש בשלט‬
‫רחוק אוניברסלי‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫הגדרת שלט רחוק אוניברסלי נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לשלוט בהתקנים חיצוניים המחוברים לטלוויזיה באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה‪.‬‬
‫" "פונקציה זו נתמכת רק עבור דגמים מסדרות ‪ S9‬ו‪ 8000 ,7500 ,7000 ,6700 ,6600 ,6500-‬ו‪ 8500-‬באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪ .‬עם זאת‪,‬‬
‫באזור מדינות חבר העמים‪ ,‬פונקציה זו אינה נתמכת עבור סדרת ‪.6500‬‬
‫" "בנוסף‪ ,‬ניתן להשתמש בפונקציה‪ Anynet+ (HDMI-CEC)‎‬כדי להפעיל התקנים חיצוניים של ‪ Samsung‬באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה‬
‫ללא צורך בהגדרה נוספת‪ .‬עיין בסעיף "שימוש ב‪ "Anynet+ (HDMI-CEC)-‬לקבלת מידע נוסף‪.‬‬
‫" "ייתכן שהתקנים חיצוניים מסוימים המחוברים לטלוויזיה לא יתמכו במאפיין השלט רחוק האוניברסלי‪.‬‬
‫הגדרת השלט רחוק האוניברסלי‬
‫‪.1‬‬
‫‪ 1‬חבר ליציאת ‪ HDMI‬בטלוויזיה את ההתקן החיצוני שבו ברצונך לשלוט באמצעות השלט הרחוק האוניברסלי‪ ,‬ולאחר מכן הפעל‬
‫את ההתקן החיצוני‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬לחץ על הלחצן ‪ SOURCE‬בשלט הרחוק כדי להציג את המסך מקור‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪3‬בחר באפשרות 'הגדרת שלט רחוק אוניברסלי'‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪4‬פעל בהתאם להנחיות שעל המסך כדי להשלים את ההגדרה ולרשום את ההתקן‪ .‬ההנחיות יהיו שונות‪ ,‬בהתאם להתקן שברצונך‬
‫לשלוט בו‪.‬‬
‫"‬
‫"אם ההתקן החיצוני אינו מגיב לאחר הרישום‪ ,‬רשום אותו שוב באמצעות מספר הדגם שלו‪.‬‬
‫"‬
‫"ההתקן החיצוני‪ ,‬ולצידו החיבור שאליו ההתקן מחובר (‪,HDMI 1‬‏‪ HDMI 2‬וכדומה)‪ ,‬נשמרים בזיכרון הטלוויזיה‪.‬‬
‫שליטה בטלוויזיה באמצעות מקלדת‬
‫הגדרות מקלדת נסו עכשיו‬
‫(‪)MENU/123‬‏ ‪ MENU‬מערכת מנהל התקן‬
‫" "דגמים מסוימים אינם תואמים למקלדות מסוג ‪.USB HID‬‬
‫חיבור מקלדת‬
‫חיבור מקלדת ‪USB‬‬
‫חבר את כבל המקלדת לתוך יציאת ה‪ USB-‬של הטלוויזיה‪.‬‬
‫חיבור מקלדת ‪Bluetooth‬‬
‫" "באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬הצב את מקלדת ה‪ Bluetooth-‬במצב המתנה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬בחר (‪)MENU/123‬‏ ‪ MENU‬מערכת מנהל התקן‬
‫הטלוויזיה מבצעת סריקה אוטומטית לאיתור מקלדות זמינות‪ .‬נסו עכשיו‬
‫הגדרות מקלדת‬
‫"‬
‫הוסף לוח מקשים בחיבור בלוטות'‪.‬‬
‫"אם המקלדת שלך לא זוהתה‪ ,‬מקם אותה בקרבת הטלוויזיה ולאחר מכן בחר רענן‪ .‬הטלוויזיה מבצעת סריקה חוזרת לאיתור מקלדות‬
‫זמינות‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪3‬בחר את מקלדת ה‪ Bluetooth-‬מתוך רשימת הסריקה ולאחר מכן בחר שייך וחבר‪ .‬יופיע מספר על המסך‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪4‬הזן את המספר באמצעות מקלדת ה‪ .Bluetooth-‬פעולה זו תתאים את מקלדת ה‪ Bluetooth-‬לטלוויזיה‪.‬‬
‫שימוש במקלדת‬
‫השתמש במאפייני השלט רחוק הבאים עם מקלדת ה‪ USB-‬או ה‪ Bluetooth-‬המחוברת לטלוויזיה‪.‬‬
‫פונקציות השלט רחוק‬
‫מקלדת‬
‫מקשי הכיוון‬
‫הזזת האזור המסומן‬
‫המקש ‪Windows‬‬
‫הצגת התפריט‬
‫מקש רשימת התפריטים‬
‫הצגת השלט רחוק שעל‪-‬גבי המסך‬
‫המקש ‪Enter‬‬
‫בחירה או הפעלה של פריט מסומן‬
‫המקש ‪ESC‬‬
‫לחזרה למסך הקודם‪.‬‬
‫‪F4 / F‬‬
‫‪3/F‬‏‬
‫‪2/F‬‏‬
‫המקשים ‪ 1‬‏‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫‪/‬‬
‫המקש ‪F5‬‬
‫להפעלת הלחצן‬
‫המקש ‪F6‬‬
‫הצגת מסך המקור‬
‫המקש ‪F7‬‬
‫הפעלת רשימת ערוצים‬
‫המקש ‪F8‬‬
‫השתקת הקול‬
‫‪F10 / F‬‬
‫המקשים ‪ 9‬‏‬
‫כוונון עוצמת הקול‬
‫‪F12 / F‬‬
‫המקשים ‪ 11‬‏‬
‫החלפת הערוץ‬
‫שינוי הגדרות המקלדת‬
‫בחר (‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫מנהל התקן‬
‫הגדרות מקלדת‬
‫אפשרויות מקלדת‪ .‬נסו עכשיו‬
‫● ●שפת המקלדת‬
‫הצגת השפות שבהן אתה יכול להשתמש במקלדת שלך‪ ,‬ובחירת שפה‪.‬‬
‫● ●סוג מקלדת‬
‫הצגת רשימה של סוגי מקלדות‪ ,‬ובחירת סוג שתואם את שפת המקלדת שבחרת‪.‬‬
‫"‬
‫"רשימת סוגי המקלדות משתנה בהתאם לשפה שבחרת תחת שפת המקלדת‪.‬‬
‫● ●החלף שפת כניסה‬
‫הצגת רשימת מקשים שבהם ניתן להשתמש כדי להחליף שפה‪ ,‬ובחירת המקש‪.‬‬
‫שליטה בטלוויזיה באמצעות עכבר‬
‫הגדרות עכבר נסו עכשיו‬
‫(‪)MENU/123‬‏ ‪ MENU‬מערכת מנהל התקן‬
‫" "דגמים מסוימים אינם תואמים לעכברים מסוג ‪.USB HID‬‬
‫חיבור עכבר ‪USB‬‬
‫חבר את כבל העכבר ליציאת ה‪ USB-‬של הטלוויזיה‪.‬‬
‫חיבור עכבר ‪Bluetooth‬‬
‫" "באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬הצב את עכבר ה‪ Bluetooth-‬במצב המתנה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬בחר (‪)MENU/123‬‏‬
‫‪.3‬‬
‫‪3‬בחר את עכבר ה‪ Bluetooth-‬מתוך רשימת הסריקה ולאחר מכן בחר שייך וחבר‪ .‬פעולה זו תתאים את עכבר ה‪Bluetooth-‬‬
‫לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫מנהל התקן‬
‫הגדרות עכבר‬
‫שימוש בעכבר‬
‫ניתן להשתמש במצביע כדי לשלוט בטלוויזיה‪ ,‬כפי שמשתמשים במצביע במחשב‪.‬‬
‫● ●בחירת פריט והפעלתו‬
‫לחץ לחיצה שמאלית על העכבר‪.‬‬
‫● ●גלילה בתפריט הטלוויזיה או במסך‬
‫גלול את גלגל העכבר למעלה או למטה‪.‬‬
‫● ●יציאה מתפריט הטלוויזיה או מתכונה‬
‫מקם את המצביע בכל נקודה ריקה במסך ולחץ על לחצן העכבר השמאלי‪.‬‬
‫הוסף עכבר בלוטות'‪ .‬נסו עכשיו‬
‫החלפת לחצני עכבר ומהירות מצביע‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫מנהל התקן‬
‫הגדרות עכבר‬
‫אפשרויות עכבר נסו עכשיו‬
‫● ●לחצן ראשי‬
‫בחירה באיזה מהלחצנים‬
‫או‬
‫יש להשתמש כדי לבחור פריטים ולהפעילם‪.‬‬
‫● ●מהירות מצביע‬
‫כוונון מהירות התנועה של המצביע‪.‬‬
‫חיבור התקן ‪ Bluetooth‬למשחקים‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫מנהל התקן‬
‫הגדרות שלט משחק ‪ Bluetooth‬נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לשחק במשחקים שהורדת והתקנת בשירות ‪ Smart Hub‬באמצעות התקן ‪ Bluetooth‬למשחקים‪ .‬בחר באפשרות הגדרות‬
‫שלט משחק ‪ ,Bluetooth‬ולאחר מכן הנח את התקן ה‪ Bluetooth-‬למשחקים בסמוך לטלוויזיה‪ .‬הטלוויזיה תבצע באופן אוטומטי סריקה‬
‫כדי לאתר התקני ‪ Bluetooth‬למשחקים‪( .‬מומלץ להשתמש ב‪ ,DualShock®4-‬שהוא שלט משחק ממוטב עבור ‪ )PlayStation‬לאחר‬
‫הסריקה באפשרותך להשתמש בהתקן ה‪ Bluetooth-‬למשחקים כדי לשחק במשחקים‪.‬‬
‫" "באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫" "אם הטלוויזיה לא מצליחה לאתר את התקן ה‪ Bluetooth-‬למשחקים‪ ,‬קרב את ההתקן לטלוויזיה ובחר באפשרות 'רענן'‪ .‬לקבלת מידע נוסף‬
‫אודות שיוך‪ ,‬עיין במדריך ההפעלה של התקן ה‪ Bluetooth-‬למשחקים‪.‬‬
‫הזנת טקסט באמצעות מקלדת ‪ QWERTY‬שעל‪-‬גבי המסך‬
‫שימוש בפונקציות נוספות‬
‫במסך של מקלדת ‪ .QWERTY‬האפשרויות הבאות זמינות‪:‬‬
‫בחר‬
‫● ●טקסט מוצע‬
‫הפעלה או השבתה של מאפיין הטקסט המומלץ‪ .‬המקלדת מציגה מילים מומלצות כדי להקל עליך את הזנת הטקסט‪.‬‬
‫● ●איפוס נתוני טקסט מומלצים‬
‫מחיקת המילים המוצעות והמילים שנשמרו בזיכרון כדי לנקות את הרשימה‪.‬‬
‫● ●חזה את התו הבא (בעת השימוש בלחצני הכיוון)‬
‫הפעלה או השבתה של מאפיין חיזוי הטקסט‪.‬‬
‫● ●שפה‬
‫בחר שפה מהרשימה‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תהיה תמיכה בפונקציה זו בהתאם למדינה‪.‬‬
‫הצגת מסכים מרובים או תכונות מרובות באמצעות ‪Multi-Link‬‬
‫‪Screen‬‬
‫" "פונקציה זו נתמכת רק עבור דגמים מסדרות ‪ S9‬ו‪ 8000 ,7500 ,7200 ,7000 ,6800 ,6700 ,6600 ,6500-‬ו‪ 8500-‬באזורים גיאוגרפיים‬
‫ספציפיים‪ .‬עם זאת‪ ,‬באזור מדינות חבר העמים‪ ,‬פונקציה זו אינה נתמכת עבור סדרת ‪.6500‬‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫תמונה‬
‫פתח ‪Multi-Link Screen‬‬
‫ניתן לחפש באינטרנט‪ ,‬להשתמש ביישומים ולבצע פעולות רבות נוספות בו זמנית בזמן הצפייה בטלוויזיה‪.‬‬
‫שימוש ב‪Multi-Link Screen-‬‬
‫הכרת הפונקציות הבסיסיות‬
‫● ●החלפת הערוץ ושינוי עוצמת הקול במסך ‪Multi-Link‬‬
‫כדי לשנות את הערוצים ב‪ ,Multi-Link Screen-‬לחץ על לחצני הערוצים בעת הצפייה בטלוויזיה‪ .‬כדי לכוונן את עוצמת השמע של‬
‫‪ ,Multi-Link Screen‬עבור למסך כדי לכוונן את עוצמת הקול ולאחר מכן לחץ על לחצני עוצמת הקול‪.‬‬
‫● ●שינוי דפדפן האינטרנט והאפליקציות‬
‫בעת השימוש ב‪ ,Multi-Link Screen-‬בצד הימני של המסך מוצגים דפדפן האינטרנט והאפליקציות שבהם השתמשת לאחרונה‪.‬‬
‫באפשרותך לשנות את האפליקציות האלו באמצעות ‪.Smart Hub‬‬
‫● ●שינוי גודל של מסך ‪Multi-Link‬‬
‫באפשרותך לשנות את גודלו של מסך ‪ .Multi-Link‬הזז את האזור המסומן אל המסך שברצונך להגדיל או להקטין‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫או‬
‫השתמש בלחצן‬
‫‪ .‬לחלופין‪ ,‬גרור את השורה שבאמצע המסך ימינה או שמאלה‪ .‬כדי להציג את מסך ה‪Multi-Link-‬‬
‫‪.‬‬
‫המסומן במסך מלא‪ ,‬בחר‬
‫● ●בחירת התקן רמקול עבור מסך ‪Multi-Link‬‬
‫לחץ על לחצן עוצמת הקול ולאחר מכן לחץ על הלחצן ‪ .‬רשימת הרמקולים תוצג במסך‪ .‬בחר מותאם אישית כדי להפעיל או‬
‫להשבית את השמע מהמסך שנבחר‪ .‬אם תחבר אוזניית ‪ ,Bluetooth‬תוכל לבחור רק באפשרות אזניות ‪.Bluetooth‬‬
‫"‬
‫"ב‪ ,Samsung Smart Control-‬לחץ על הלחצן ‪ MENU/123‬ולאחר מכן בחר רשימת רמקולים כדי להגדיר רמקול לכל מסך‪.‬‬
‫קרא לפני השימוש ב‪Multi-Link Screen-‬‬
‫" "לפני השימוש ב‪Multi-Link Scree-‬‏‪ ,‬ודא שהטלוויזיה מחוברת לאינטרנט‪.‬‬
‫" "לא ניתן לצפות בו‪-‬זמנית בתוכן ובערוצים ברזולוציית ‪.UHD‬‬
‫" "ייתכן ש‪ Multi-Link Screen-‬לא תומך בתכונות ובאפליקציות מסוימות של הטלוויזיה‪ .‬במקרה זה‪ ,‬צא מ‪ Multi-Link Screen-‬ולאחר מכן‬
‫השתמש בתכונה‪.‬‬
‫" "באפשרותך להאזין לשמע הנבחר בעת השימוש במסך ‪ ,Multi-Link‬ולהאזין לשמע שנובע ממסך אחר באמצעות אוזניות ‪.Bluetooth‬‬
‫" "הפונקציה ‪ Timeshift‬אינה זמינה כאשר ‪ Multi-Link Screen‬מופעל‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "שימוש ב‪Timeshift‎-‬‏"‪.‬‬
‫‪Smart Hub‬‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫אחרון‬
‫‪MENU‬‏‬
‫‪Smart Hub‬‬
‫פתח את ‪ Smart Hub‬נסו עכשיו‬
‫להיט‬
‫‪GAMES‬‬
‫חיפוש‬
‫‪YouTube‬‬
‫‪TuneIn‬‬
‫‪Vimeo‬‬
‫‪YuppTV‬‬
‫…‪AccuWeat‬‬
‫התוכן שלי‬
‫אפליקציות‬
‫" "התמונה עשויה להשתנות בהתאם לדגם הספציפי ולאזור‪.‬‬
‫תוכל לגלוש באינטרנט ולהוריד אפליקציות בעזרת ‪ .Smart Hub‬בנוסף‪ ,‬תוכל ליהנות מקובצי תמונות‪ ,‬וידאו ומוסיקה שמאוחסנים‬
‫בתחתית המסך כדי‬
‫בהתקני אחסון חיצוניים‪ .‬הנח את אצבעך על הלחצן ‪ POINTER‬כדי להציג את המצביע על‪-‬גבי המסך‪ .‬בחר‬
‫להפעיל את ‪.Smart Hub‬‬
‫בשלט רחוק הרגיל‪ ,‬לחץ על הלחצן‬
‫הקיים בשלט‪.‬‬
‫" "כדי להפעיל את ‪ Smart Hub‬בעת השימוש בשירות שניתן על‪-‬ידי ‪ ,Smart Hub‬עבור אל אותו הנתיב שתואר לעיל‪.‬‬
‫הסרה או הצמדה של פריט בקבוצה אחרון‬
‫כדי להסיר או להצמיד פריט בקבוצה אחרון‪ ,‬לחץ על הלחצן‬
‫● ●‬
‫● ●‬
‫בשלט רחוק‪ .‬הסמלים הבאים זמינים‪.‬‬
‫‪ :‬למחיקת הפריט‪ .‬למרות שהסרת פריט מהקבוצה אחרון‪ ,‬הוא אינו מוסר מהטלוויזיה‪.‬‬
‫‪ :‬להצמדת פריט למיקום הראשון‪ .‬לביטול הצמדה של פריט‪ ,‬בחר‬
‫שוב‪.‬‬
‫● ● ‪ :‬להפעלת פריט במסכים מרובים באמצעות הפונקציה ‪Multi-Link Screen‬‏‪)MENU/123(( .‬‏‬
‫‪)Multi-Link Screen‬‬
‫" "ייתכן ש‪-‬‬
‫‪MENU‬‬
‫תמונה‬
‫פתח‬
‫לא יוצג‪ ,‬בהתאם לפריט‪.‬‬
‫הפעלה אוטומטית של ‪Smart Hub‬‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‏‬
‫‪Smart Hub‬‬
‫הגדרות התחלה אוטומטית‬
‫‪Smart Hub‬‬
‫ניתן להפעיל את ‪ Smart Hub‬באופן אוטומטי בעת הפעלת הטלוויזיה‪.‬‬
‫בדיקה של חיבורי ‪Smart Hub‬‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫תמיכה‬
‫אבחון עצמי‬
‫בדיקת חיבור ל‪ Smart Hub-‬נסו עכשיו‬
‫כאשר התכונה ‪ Smart Hub‬אינה מופעלת‪ ,‬בחר באפשרות בדיקת חיבור ל‪ .Smart Hub-‬בדיקת החיבור מאבחנת את הבעיה על‪-‬ידי‬
‫בדיקת החיבור לאינטרנט‪ ,‬בדיקת ספק שירותי האינטרנט שלך ובדיקת השירות 'אפליקציות'‪.‬‬
‫" "אם אתה עדיין נתקל בבעיות ב‪ ,Smart Hub-‬גם לאחר השלמת הבדיקה‪ ,‬פנה לספק שירות האינטרנט שלך או למרכז שירות של ‪.Samsung‬‬
‫שימוש בערכת הלימוד של ‪Smart Hub‬‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫תמיכה‬
‫טיוטוריאל ‪Smart Hub‬‬
‫באפשרותך ללמוד על יסודות השימוש ב‪ Smart Hub-‬ולקבל מידע מפורט אודות שירות ‪.Smart Hub‬‬
‫איפוס ה‪Smart Hub-‬‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‏‬
‫‪Smart Hub‬‬
‫איפוס ‪ Smart Hub‬נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להסיר את חשבונות ‪ Samsung‬שנשמרו בטלוויזיה ואת כל מה שקשור אליהם‪ ,‬לרבות יישומים‪.‬‬
‫" "חלק משירותי ה‪ Smart Hub-‬ניתנים בתשלום‪ .‬כדי להשתמש בשירות בתשלום‪ ,‬אתה חייב להיות בעל חשבון אצל ספק השירות או חשבון‬
‫‪ .Samsung‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין ב"שימוש ב‪ Smart Hub-‬עם חשבון ‪."Samsung‬‬
‫" "כדי להשתמש במאפיין זה‪ ,‬יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט‪.‬‬
‫" "ייתכן שחלק ממאפייני ‪ Smart Hub‬לא יהיו זמינים‪ ,‬בהתאם לספק השירות‪ ,‬לשפה או לאזור‪.‬‬
‫" "הפסקות בשירות ‪ Smart Hub‬יכולות להיגרם משיבושים בשירות האינטרנט שלך‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש ב‪ ,Smart Hub-‬עליך להסכים להסכם משתמש הקצה ולמדיניות הפרטיות‪ .‬אחרת‪ ,‬לא תוכל לגשת למאפיינים ולשירותים‬
‫הקשורים אליהם‪ .‬באפשרותך להציג את הטקסט השלם של תנאים ומדיניות על‪-‬ידי ניווט אל (‪)MENU/123‬‏ ‪MENU‬‏ ‪Smart Hub‬‬
‫תנאים ומדיניות‪ .‬אם ברצונך להפסיק להשתמש ב‪ ,Smart Hub-‬ניתן לבטל את ההסכם‪ .‬נסו עכשיו‬
‫" "להצגת פרטי עזרה בנושא ‪ ,Smart Hub‬בחר בלחצן‬
‫במסך 'הופעל לאחרונה'‪.‬‬
‫שימוש ב‪ Smart Hub-‬עם חשבון ‪Samsung‬‬
‫יצירת חשבון ‪Samsung‬‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‏‬
‫‪Smart Hub‬‬
‫חשבון ‪ Samsung‬נסו עכשיו‬
‫חלק משירותי ה‪ Smart Hub-‬ניתנים בתשלום‪ .‬כדי להשתמש בשירות בתשלום‪ ,‬אתה חייב להיות בעל חשבון אצל ספק השירות או‬
‫חשבון ‪.Samsung‬‬
‫באפשרותך ליצור חשבון ‪ Samsung‬על‪-‬ידי שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שלך כמזהה שלך‪.‬‬
‫" "כדי ליצור חשבון ‪ ,Samsung‬עליך להסכים להסכם למשתמש הקצה ולמדיניות הפרטיות של חשבון ‪ .Samsung‬אחרת‪ ,‬לא ניתן ליצור‬
‫חשבון ‪ .Samsung‬באפשרותך להציג את התוכן השלם של ההסכם על‪-‬ידי ניווט אל (‪)MENU/123‬‏ ‪MENU‬‏ ‪ Smart Hub‬חשבון‬
‫‪ Samsung‬תנאים והתניות‪ ,‬מדיניות הפרטיות‪.‬‬
‫" "ניתן גם ליצור חשבון ‪ Samsung‬באתר ‪ .http://content.samsung.com‬לאחר יצירת החשבון‪ ,‬תוכל להשתמש באותו מזהה עבור אתר‬
‫האינטרנט הן של הטלוויזיה והן של ‪.Samsung‬‬
‫יצירת חשבון ‪Samsung‬‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‏‬
‫‪Smart Hub‬‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫צור חשבון‬
‫צור חשבון ‪Samsung‬‬
‫ניתן ליצור חשבון ‪ Samsung‬לפי ההנחיות במסך‪ .‬לאחר יצירת חשבון ‪ ,Samsung‬המערכת תכניס אותך לחשבון ‪ Samsung‬באופן‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫" "אם ברצונך לעיין בתנאים ובהתניות‪,‬בחר הצג פרטים‪.‬‬
‫" "אם ברצונך שהחשבון שלך יהיה מוגן‪ ,‬בחר בחירת תמונת פרופיל והזנת סיסמה (אבטחה חזקה) בשדה שמתחת לשדה הסיסמה‪.‬‬
‫" "אם ברצונך שהטלוויזיה תכניס אותך באופן אוטומטי לחשבון שלך בעת הפעלת הטלוויזיה‪ ,‬סמן את האפשרות חבר אותי אוטומטית‪.‬‬
‫יצירת חשבון ‪ Samsung‬בעזרת חשבון ‪Facebook‬‬
‫(‪)MENU/123‬‏ ‪MENU‬‏‬
‫‪ Facebook‬שלך‪.‬‬
‫‪Smart Hub‬‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫צור חשבון‬
‫צור חשבון ‪ Samsung‬באמצעות חשבון‬
‫הזן את המזהה והסיסמה שלך ב‪ ,Facebook-‬ולאחר מכן פעל לפי ההנחיות במסך להשלמת תהליך הגדרת החשבון‪ .‬לאחר יצירת‬
‫חשבון ‪ ,Samsung‬המערכת תכניס אותך לחשבון ‪ Samsung‬באופן אוטומטי‪.‬‬
‫" "חשבון ‪ Samsung‬וחשבון ‪ Facebook‬מקושרים באופן אוטומטי בעת יצירת חשבון ‪ Samsung‬באמצעות חשבון ‪ Facebook‬שלך‪.‬‬
‫כניסה אל חשבון ‪Samsung‬‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‏‬
‫‪Smart Hub‬‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫כניסה‬
‫ניתן להיכנס לחשבון ‪ Samsung‬באופן אוטומטי ולהשתמש במאפיין ‪.Smart Hub‬‬
‫רישום חשבון ‪ Samsung‬בטלוויזיה‬
‫אם כבר יש בבעלותך חשבון ‪ ,Samsung‬ניתן לרשום את החשבון לטלוויזיה‪ .‬בחר '‪+‬‬
‫ההנחיות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫כניסה' במסך של חשבון ‪ Samsung‬ופעל לפי‬
‫כניסה לחשבון ‪ Samsung‬רשום שנשמר בטלוויזיה‬
‫אם תבצע רישום של חשבון ‪ ,Samsung‬החשבון יישמר בטלוויזיה‪ .‬כדי להיכנס לחשבון ‪ Samsung‬רשום‪ ,‬פשוט בחר בו בטלוויזיה‪.‬‬
‫" "לשינוי שיטת הכניסה‪ ,‬עיין בנושא "שינוי והוספה של מידע לחשבון ‪."Samsung‬‬
‫קישור חשבון ה‪ Samsung-‬שלך לחשבונות שירות חיצוני‬
‫באפשרותך להיכנס באופן אוטומטי לחשבונות של היישומים המקושרים בעת הכניסה לחשבון ‪ Samsung‬שלך על‪-‬ידי קישור חשבון‬
‫‪ Samsung‬לחשבונות של שירות חיצוני‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש בקשר חשבונות שירות‪ ,‬עליך להיכנס תחילה לחשבון ‪ Samsung‬שלך‪.‬‬
‫קישור או ניתוק של חשבון שירות‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‏‬
‫‪Smart Hub‬‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫קשר חשבונות שירות‬
‫● ●קישור של חשבון שירות‬
‫בחר חשבון מהרשימה והיכנס אליו לפי ההנחיות במסך‪ .‬חשבון השירות מקושר לחשבון ‪.Samsung‬‬
‫● ●ניתוק חשבון מקושר‬
‫בחר חשבון מהרשימה ונתק אותו לפי ההנחיות במסך‪.‬‬
‫שינוי והוספה של מידע לחשבון ‪Samsung‬‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‏‬
‫‪Smart Hub‬‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫ערוך פרופיל‬
‫באפשרותך לנהל את חשבון ‪ Samsung‬שלך‪ .‬הזן את הסיסמה שלך בעזרת המקלדת שמוצגת על‪-‬גבי מסך הטלוויזיה‪ ,‬ולאחר מכן בחר‬
‫'סיום'‪ .‬באפשרותך להשתמש בפונקציות הבאות שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫" "כדי לשנות את פרטי החשבון‪ ,‬עליך להיכנס לחשבון ‪.Samsung‬‬
‫● ●שנה את תמונת הפרופיל שלך‬
‫● ●רישום הפנים בחשבון ‪Samsung‬‬
‫הפנים שנרשמו משמשים את‬
‫"‬
‫‪.‬‬
‫"על מנת שתוכל להשתמש בפונקציה זו‪ ,‬עליך לחבר את מצלמת הטלוויזיה האופציונלית ליציאת ה‪ USB-‬הייעודית שנמצאת בגב‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●בחירה של שיטת כניסה לחשבון ‪Samsung‬‬
‫● ●הפעלה או כיבוי של כניסה אוטומטית‬
‫● ●הזנה של מידע משתמש בסיסי‬
‫● ●רישום כמנוי ל‪ e-Newsletter-‬של ‪Samsung‬‬
‫מחיקת חשבון ‪ Samsung‬מהטלוויזיה‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‏‬
‫‪Smart Hub‬‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫הסר חשבונות מהטלוויזיה‬
‫ניתן להסיר את חשבון ‪ Samsung‬ואת כל פרטי הסיסמאות מהטלוויזיה‪ .‬פרטי החשבון של כל החשבונות החיצוניים שאתה מקושר‬
‫אליהם יוסרו גם הם מהטלוויזיה‪.‬‬
‫" "כדי להסיר את פרטי החשבון‪ ,‬עליך להיכנס לחשבון ‪.Samsung‬‬
‫שימוש בשירות '‪'GAMES‬‬
‫להיט‬
‫‪GAMES‬‬
‫‪GAMES‬‬
‫הדף שלי‬
‫אור הזרקו…‬
‫הפופולריי…‬
‫מה חדש‬
‫הגילום הגבו …‬
‫ארקייד‪/‬פעו…‬
‫מסיבה‪/‬מו…‬
‫פאזל‪/‬מחשבה‪/‬לוח‬
‫באפשרותך להוריד ולשחק באפליקציות משחקים הממוטבות לטלוויזיה‪ .‬בחר קטגוריה מהחלק העליון של המסך‪ .‬באפשרותך להתקין‬
‫ולהפעיל את האפליקציות לפי ז'אנרים‪ .‬בנוסף‪ ,‬באפשרותך לנהל את אפליקציות המשחקים שהורדת במסך הדף שלי‪.‬‬
‫" "התמונה עשויה להשתנות בהתאם לדגם הספציפי ולאזור‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש במאפיין זה‪ ,‬יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫ניהול משחקים באמצעות התפריט המוקפץ 'אפשרויות'‬
‫הזז את האזור המסומן למשחק ולחץ ממושכות על הלחצן ‪ .Enter‬באפשרותך להשתמש בפונקציות הבאות‪.‬‬
‫● ●הורד ‪ /‬הסר‬
‫● ●הצג פרטים‬
‫● ●עדכן‬
‫" "התפריט המוקפץ עשוי להשתנות בהתאם למשחק שבחרת‪.‬‬
‫הצגת מסך המידע המפורט‬
‫הזז את האזור המסומן למשחק ולחץ על הלחצן ‪ Enter‬או על הלחצן ‪ .POINTER‬באפשרותך גם לבחור בפונקציה 'הצג פרטים'‪ .‬ראה‬
‫לעיל‪.‬‬
‫התקנה והפעלה של משחק‬
‫התקנת משחקים‬
‫בחר משחק להתקנה ולחץ ממושכות על הלחצן ‪ .Enter‬בחר הורד בחלון תלוי ‪-‬ההקשר או התקן את המשחק במסך המידע המפורט על‬
‫המשחק‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע אודות בקרי המשחקים שתואמים למשחק שהורדת‪ ,‬בחר ‪ GAMES‬אפשרויות מדריך לבקרי משחקים‪.‬‬
‫" "כאשר הזיכרון הפנימי של הטלוויזיה אינו מספיק‪ ,‬ניתן להתקין משחק בהתקן ‪.USB‬‬
‫" "באפשרותך להפעיל משחק שמותקן בהתקן ‪ USB‬רק כאשר התקן ה‪ USB-‬מחובר לטלוויזיה‪ .‬אם התקן ה‪ USB-‬מתנתק במהלך משחק‪,‬‬
‫המשחק נפסק‪.‬‬
‫" "לא ניתן להפעיל במחשב או בטלוויזיה אחרת את המשחק המותקן בהתקן ה‪.USB-‬‬
‫הפעלת משחק מותקן‬
‫כדי להפעיל משחק‪ ,‬עליך להיכנס אל חשבון ‪ Samsung‬שלך‪ .‬ראשית‪ ,‬בחר משחק ב‪GAMES-‬‬
‫מסך ובו מידע מפורט אודות המשחק שנבחר‪ .‬בחר הפעל‪ .‬המשחק מתחיל‪.‬‬
‫הדף שלי במסך ‪ .GAMES‬יופיע‬
‫ניהול משחקים שהורדו או נרכשו‬
‫בחר הדף שלי בשירות ‪.GAMES‬‬
‫עדכון משחק‬
‫בחר הדף שלי‬
‫אפשרויות‬
‫עדכן את המשחקים שלי‪ .‬באפשרותך לעדכן משחקים שמותקנים בטלוויזיה‪.‬‬
‫עריכת כינוי‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬בחר‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬הזן את הכינוי בעזרת המקלדת שעל המסך ולאחר מכן בחר סיום‪.‬‬
‫"‬
‫במסך השירות ‪ GAMES‬ולאחר מכן בחר ערוך כינוי‪.‬‬
‫"הכינוי שלך יוצג במסך הדף שלי‪.‬‬
‫הפעלה של עדכוני משחק אוטומטיים‬
‫‪MENU‬‏‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪Smart Hub‬‬
‫עדכון אפליקציות ומשחקים אוטומטי או עדכון אפליקציות אוטומטי‬
‫כדי לעדכן משחקים באופן אוטומטי‪ ,‬הגדר את עדכון אפליקציות ומשחקים אוטומטי או את עדכון אפליקציות אוטומטי לערך פועל‪.‬‬
‫המשחקים יעודכנו באופן אוטומטי כאשר יהיה עדכון זמין‪.‬‬
‫" "השם בפועל עשוי להשתנות בהתאם לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫הסרת משחק‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬בחר‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬בחר משחק להסרה ולחץ על הלחצן ‪ .Enter‬כדי לבחור את כל המשחקים‪ ,‬בחר בחר הכל‪.‬‬
‫"‬
‫‪.3‬‬
‫במסך הדף שלי‪ ,‬ולאחר מכן בחר מחק את המשחקים שלי‪.‬‬
‫"באפשרותך להסיר משחק על‪-‬ידי לחיצה ממושכת על הלחצן ‪ Enter‬כאשר המשחק נבחר‪.‬‬
‫‪3‬לאחר שהשלמת את הבחירה‪ ,‬בחר מחק‪.‬‬
‫דירוג משחקים‬
‫באפשרותך לדרג משחק במסך המידע המפורט‪.‬‬
‫" "תכונה זו זמינה רק כאשר המשחק מותקן בטלוויזיה‪.‬‬
‫רישום קופון‬
‫הזן את מספר הקופון במסך הדף שלי כדי לרשום אותו‪.‬‬
‫שימוש בשירות 'אפליקציות'‬
‫אפליקציות‬
‫להיט‬
‫אפליקציות‬
‫ה‪…SPPA-‬‬
‫מה חדש‬
‫הפופולריי…‬
‫וידיאו‬
‫משחק‬
‫ספורט‬
‫לייפס…‬
‫מידע‬
‫חינוך‬
‫ילדים‬
‫" "התמונה עשויה להשתנות בהתאם לדגם הספציפי ולאזור‪.‬‬
‫באפשרותך ליהנות ממגוון רחב של תוכן כולל חדשות‪ ,‬ספורט‪ ,‬תחזיות מזג אוויר ומשחקים המוצעים ללא תשלום‪ ,‬על‪-‬ידי התקנה של‬
‫אפליקציות מתאימות בטלוויזיה שלך‪ .‬באפשרותך להוריד את האפליקציות מ‪ .Smart Hub-‬בחר קטגוריה מהחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫ההתקנה וההפעלה של האפליקציות מתבצעות לפי ז'אנרים‪ ,‬כגון מה חדש או הפופולריים ביותר‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש במאפיין זה‪ ,‬יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט‪.‬‬
‫" "לאחר הפעלת ‪ Smart Hub‬בפעם הראשונה‪ ,‬יישומי ברירת המחדל מותקנים באופן אוטומטי‪ .‬יישומי ברירת המחדל עשויים להשתנות בהתאם‬
‫לאזור‪.‬‬
‫ניהול אפליקציות שהורדו בעזרת התפריט הנפתח 'אפשרויות'‬
‫הזז את האזור המסומן אל אפליקציה כלשהי‪ ,‬ולאחר מכן לחץ ממושכות על הלחצן ‪ .Enter‬באפשרותך להשתמש בפונקציות הבאות‪.‬‬
‫● ●מחק‬
‫● ●העברה‬
‫● ●פירוט‬
‫● ●התקן מחדש‬
‫" "התפריט המוקפץ עשוי להשתנות בהתאם לאפליקציה‪.‬‬
‫התקנת יישום‬
‫התקנה מהירה של אפליקציה‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬בחר קטגוריה במסך אפליקציות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬הזז את האזור המסומן אל אפליקציה כלשהי‪ ,‬ולאחר מכן לחץ ממושכות על הלחצן ‪ .Enter‬מופיע התפריט תלוי ההקשר‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪3‬בחר הורד‪ .‬היישום שנבחר מותקן בטלוויזיה‪.‬‬
‫" "באפשרותך להציג יישומים שהותקנו במסך אפליקציות‪.‬‬
‫" "באפשרותך גם להתקין את היישום ממסך המידע המפורט‪.‬‬
‫" "כאשר הזיכרון הפנימי של הטלוויזיה אינו מספיק‪ ,‬ניתן להתקין אפליקציה בהתקן ‪.USB‬‬
‫" "באפשרותך להפעיל אפליקציה שמותקנת בהתקן ‪ USB‬רק כאשר התקן ה‪ USB-‬מחובר לטלוויזיה‪ .‬אם התקן ה‪ USB-‬מנותק כאשר האפליקציה‬
‫פועלת‪ ,‬האפליקציה מופסקת‪.‬‬
‫" "לא ניתן להפעיל אפליקציה שמותקנת בהתקן ‪ USB‬במחשב או בטלוויזיה אחרת‪.‬‬
‫הפעלה של יישום‬
‫ניתן להפעיל אפליקציה על‪-‬ידי בחירתה במסך אפליקציות‪ .‬באפליקציות שנבחרו יופיעו הסמלים הבאים‪ ,‬אשר מציינים‪:‬‬
‫● ●‬
‫‪ :‬האפליקציה מותקנת בהתקן ‪.USB‬‬
‫● ●‬
‫‪ :‬לאפליקציה יש סיסמה‪.‬‬
‫● ●‬
‫‪ :‬האפליקציה מותקנת‪.‬‬
‫הפעלה של עדכוני אפליקציות אוטומטיים‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‏‬
‫‪Smart Hub‬‬
‫עדכון אפליקציות אוטומטי‬
‫לעדכון אפליקציות באופן אוטומטי‪ ,‬הגדר את 'עדכון אפליקציות אוטומטי' לערך 'פועל'‪ .‬האפליקציות יעודכנו באופן אוטומטי כאשר יהיה‬
‫עדכון זמין‪.‬‬
‫הסרת אפליקציה מהטלוויזיה‬
‫בחר אפליקציה להסרה במסך 'אפליקציות'‪ ,‬ולחץ ממושכות על הלחצן ‪ Enter‬כדי לאשר אותה‪ .‬אם ברצונך להסיר אפליקציות מרובות‬
‫בו‪-‬זמנית‪ ,‬בחר את כל האפליקציות למחיקה ובחר 'אפשרויות' בחלק העליון של המסך‪ .‬לאחר מכן בחר את האפשרות 'מחק את‬
‫ה‪ APPS-‬שלי'‪.‬‬
‫" "בדיקה המוודאת כי נתוני האפליקציה הקשורים הוסרו אף הם בעת הסרת האפליקציה‪.‬‬
‫הזזת אפליקציות‬
‫באפשרותך להזיז אפליקציות למיקם הרצוי בקטגוריה ה‪ APPS-‬שלי‪.‬‬
‫בחר אפשרויות הזז את ה‪ APPS-‬שלי במסך אפליקציות‪ .‬בחר אפליקציה להזזה החיצים בעלי ‪ 4‬הכיוונים יופיעו מסביב לאפליקציה‪.‬‬
‫הזז את האפליקציה למיקום הרצוי בעזרת חיצי הכיוון שעל המסך ולאחר מכן לחץ על הלחצן ‪.Enter‬‬
‫" "באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫נעילה וביטול נעילה של אפליקציות‬
‫בחר 'אפשרויות' 'נעל‪/‬שחרר נעילה של ה‪ APPS-‬שלי' במסך 'אפליקציות'‪ .‬מסך הזנת הסיסמה יופיע‪ .‬הזן את הסיסמה שלך‪ ,‬בחר‬
‫באפליקציות שברצונך לנעול או לבטל את הנעילה שלהן ולאחר מכן בחר באפשרות שמור‪ .‬לאחר מכן הנעילה תוחל או תבוטל עבור כל‬
‫האפליקציות שנבחרו‪.‬‬
‫עדכון אפליקציות‬
‫בחר 'אפשרויות' 'עדכן אפליקציות' במסך 'אפליקציות'‪ .‬הטלוויזיה תחפש עדכונים לאפליקציות ותציג את הרשימה‪ .‬לאחר הסריקה‪,‬‬
‫תוכל לעדכן את כל האפליקציות או חלק מהן‪.‬‬
‫ארגון מחדש של אפליקציות‬
‫בחר אפשרויות במסך אפליקציות‪ ,‬ולאחר מכן בחר מיין לפי כדי למיין את האפליקציות לפי תאריך‪ ,‬שעה או קטגוריות אחרות‪.‬‬
‫דירוג אפליקציות שנרכשו‬
‫באפשרותך להגדיר את דירוג הכוכבים באמצעות הלחצן‬
‫או‬
‫במסך המידע המפורט‪.‬‬
‫שימוש בפונקציות ובמאפיינים אחרים של יישום‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‏‬
‫‪Smart Hub‬‬
‫הגדרות התחלה אוטומטית‬
‫אפליקציות וטיקר הקשורים לערוץ‬
‫באפשרותך לקבוע תצורה של פונקציות ומאפיינים אחרים של יישום‪.‬‬
‫שימוש ביישומים תלויי ערוץ‬
‫באפשרותך לקבל את המידע על תוכניות הטלוויזיה ועל שירותים רלוונטיים אחרים בזמן הצפייה בטלוויזיה באמצעות יישום שהותקן‬
‫בטלוויזיה ומקושר לערוץ ספציפי‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק כאשר אפליקציה התומכת באפליקציות וטיקר הקשורים לערוץ מותקנת בטלוויזיה‪.‬‬
‫שימוש ב‪e-Manual-‬‬
‫הפעלת ה‪e-Manual-‬‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫תמיכה‬
‫‪e-Manual‬‬
‫באפשרותך להציג ‪ e-Manual‬מוטבע‪ ,‬שמכיל מידע על התכונות העיקריות של הטלוויזיה‪ .‬לחץ על הלחצן ‪ MENU/123‬ב‪Samsung-‬‬
‫‪ ,Smart Control‬ולאחר מכן בחר ‪ .e-Manual‬בשלט הרחוק הרגיל‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.E-MANUAL‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬בחר קטגוריה במסך ‪ .e-Manual‬הרשימה של הקטגוריה שנבחרה תופיע במסך‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬בחר פריט מהרשימה‪ .‬יופיע הנושא המתאים ממדריך ה‪.e-Manual-‬‬
‫"‬
‫"לחלופין‪ ,‬ניתן להוריד עותק של ‪ e-Manual‬מאתר האינטרנט של ‪.Samsung‬‬
‫"‬
‫"מילים בכחול (לדוגמה‪ ,‬מצב תמונה) מציינות פריט תפריט‪.‬‬
‫החצים בניווט התפריט מציינים את הנתיב בתפריט‪ .‬לדוגמה‪)MENU/123( ,‬‏ ‪ MENU‬תמונה מצב תמונה פירושו שהקשת על‬
‫הלחצן ‪ MENU/123‬ב‪ ,Samsung Smart Control-‬ולאחר מכן בחרת בפריטי תצוגת המסך תפריט‪ ,‬תמונה‪ ,‬מצב תמונה לפי הסדר‪.‬‬
‫השימוש בלחצנים ב‪e-Manual-‬‬
‫(חיפוש)‪ :‬הצגת מסך החיפוש‪ .‬הזן מונח חיפוש ולאחר מכן בחר סיום‪ .‬בחר פריט מתוצאות החיפוש כדי לטעון את הדף המתאים‪.‬‬
‫(תוכן)‪ :‬הצגת מסך האינדקס‪ .‬בחר נושא מהרשימה כדי לנווט לדף הרלוונטי‪.‬‬
‫(עמוד פתוח)‪ :‬להצגת רשימה של דפים שנקראו בעבר‪ .‬בחר דף‪ e-Manual .‬עובר אל הדף שנבחר‪.‬‬
‫גישה למסך התפריטים המשויך מדף של נושא מתוך ‪e-Manual‬‬
‫(נסו עכשיו)‪ :‬גישה לתפריט המתאים והתנסות מידית באפשרויות המאפיין‪.‬‬
‫(קישור)‪ :‬גישה לדף העיון המתאים‪.‬‬
‫" "לא ניתן לגשת ל‪ e-Manual-‬ממסכי תפריט מסוימים‪.‬‬
‫עדכון ה‪ e-Manual-‬לגרסה העדכנית ביותר‬
‫באפשרותך לעדכן את ה‪ e-Manual-‬בדיוק כפי שאתה מעדכן יישומים‪.‬‬
‫שימוש ב‪web browser-‬‬
‫באפשרותך לגלוש באינטרנט דרך הטלוויזיה בדיוק כפי שהיית עושה באמצעות מחשב אישי ‪ -‬אפילו במהלך צפייה בתוכנית טלוויזיה‬
‫ב‪ .PIP-‬בחר 'עזרה' להצגת מידע על דפדפן האינטרנט‪.‬‬
‫" "לחוויה נוחה יותר של גלישה באינטרנט‪ ,‬השתמש במקלדת ובעכבר‪.‬‬
‫" "דף הגלישה עשוי להיות שונה מזה שבמחשב‪.‬‬
‫" "ייתכן שאין תמיכה בפונקציה ‪ PIP‬בדפדפן האינטרנט‪ ,‬בהתאם לדגמים מסוימים באזורים גיאוגרפיים מסוימים‪.‬‬
‫העדפות גלישה‬
‫הגדרות‪ .‬קבע את הגדרות הגלישה בהתאם לצרכים שלך‪.‬‬
‫בחר‬
‫● ●כללי‬
‫הסתרת כרטיסיות או סרגלי תפריטים באופן אוטומטי כעבור פרק זמן מוגדר של חוסר פעילות‪ ,‬או איפוס של כל הגדרות‬
‫המשתמש‪.‬‬
‫"‬
‫"הסימניות והיסטוריות החיפושים שלך לא יאופסו‪.‬‬
‫● ●דף הבית‬
‫הגדרת דף הבית בעת הפעלת דפדפן האינטרנט‪.‬‬
‫● ●מנוע חיפוש‬
‫חיפוש המידע שהזנת והצגת דפי האינטרנט המכילים את תוצאות החיפוש‬
‫● ●פרטיות ואבטחה‬
‫חסימת הגישה שלך לדפי אינטרנט או מניעת השמירה של היסטוריית הגלישה‪.‬‬
‫● ●דפים חסומים‬
‫חסימה או ביטול חסימה של דפים‪ .‬ניתן לנהל רשימת דפים לחסימה‪.‬‬
‫● ●דפים מאושרים‬
‫הגבלה שתאפשר שימוש אך ורק בדף שאישרת‪ .‬כדי להשתמש באפשרות זו‪ ,‬הגדר סיסמה‪ .‬ניתן להוסיף או להסיר את הדפים‬
‫שאושרו‪.‬‬
‫● ●קידוד‬
‫הגדרת הקידוד לערך אוטומטי‪ ,‬או בחירת שיטת קידוד מהרשימה‪.‬‬
‫● ●אודות‬
‫הצגת הגרסה הנוכחית של ‪.Web Browser‬‬
‫שימוש בשירות 'התוכן שלי'‬
‫להיט‬
‫התוכן שלי נסו עכשיו‬
‫התוכן שלי‬
‫התקן נייד‬
‫‪2 BSU‬‬
‫מחש…‬
‫מדריכי התחברות‬
‫" "התמונה עשויה להשתנות בהתאם לדגם הספציפי ולאזור‪.‬‬
‫באפשרותך להפעיל בטלוויזיה תוכני מדיה השמורים בהתקני אחסון‪ ,‬כגון התקני ‪ ,USB‬מכשירים ניידים ומצלמות‪ .‬כאשר אתה מחבר‬
‫התקן אחסון לטלוויזיה‪ ,‬הטלוויזיה מציגה כרטיסייה עם השם של ההתקן המחובר‪ .‬בחר את הכרטיסייה כדי לאשר את התוכן השמור‬
‫בהתקן האחסון‪.‬‬
‫" "לא ניתן להפעיל תוכן מדיה אם התוכן או התקן האחסון אינם נתמכים על‪-‬ידי הטלוויזיה‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "קרא לפני הפעלה של‬
‫קובצי תמונות‪ ,‬וידאו או מוסיקה‪‎‬‏"‪.‬‬
‫" "גבה קבצים חשובים לפני חיבור התקן ‪ USB. Samsung‬לא תישא באחריות במקרה של אובדן קבצים או פגיעה בהם‪.‬‬
‫קרא לפני הפעלת תוכן המדיה‬
‫" "לחיבור הטלוויזיה למחשב‪ ,‬עיין בנושא "חיבור מחשב"‪.‬‬
‫" "לחיבור הטלוויזיה להתקן נייד‪ ,‬עיין בנושא "חיבור התקן נייד"‪.‬‬
‫" "לחיבור הטלוויזיה להתקן ‪ USB‬או להתקן אחסון חיצוני‪ ,‬חבר את ההתקן ליציאת ה‪ USB-‬של הטלוויזיה‪.‬‬
‫הפעלת תוכן מולטימדיה במחשב או בהתקן נייד‬
‫" "לפני ההתחברות למחשב או להתקן נייד‪ ,‬קבע את הגדרות הרשת‪.‬‬
‫הפעלת תוכן מולטימדיה שנשמר במחשב או בהתקן נייד‬
‫להיט‬
‫התוכן שלי‬
‫כדי להפעיל בטלוויזיה תוכן מולטימדיה השמור במחשב או בהתקן נייד‪ ,‬עליך לאפשר לטלוויזיה להתחבר למחשב או להתקן הנייד‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬חבר מחשב או התקן נייד‪ .‬הטלוויזיה מציגה את שם ההתקן ואת רשימת תכני המדיה שנמצאים בו‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬בחר את תוכן המדיה להפעלה מתוך הרשימה‪ .‬תוכן המדיה שנבחר מופעל‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪3‬כדי לעצור את הפעלת תוכון המדיה‪ ,‬לחץ על הלחצן‬
‫או על הלחצן ‪.RETURN‬‬
‫" "לחלופין‪ ,‬עבור אל תוכן המדיה שברצונך להפעיל ולאחר מכן לחץ על הלחצן‬
‫כדי להפעיל את התוכן‪.‬‬
‫" "כדי לחבר מחשב דרך רשת ביתית‪ ,‬עיין בנושא "חיבור מחשב"‪.‬‬
‫" "כדי לחבר התקן נייד באמצעות ‪ ,Smart View 2.0‬עיין בנושא "חיבור התקן נייד"‪.‬‬
‫" "ייתכן שהתוכן ששותף על‪-‬ידי מחשב או התקן נייד לא יפעל‪ ,‬בהתאם לסוג הקידוד ולתבנית הקובץ של התוכן‪.‬‬
‫" "ייתכן שהתוכן לא יפעל בצורה חלקה בהתאם למצב הרשת‪ .‬אם דבר זה מתרחש‪ ,‬העבר את התוכן להתקן אחסון מסוג ‪ USB‬ולאחר מכן הפעל‬
‫את התוכן מההתקן‪.‬‬
‫הפעלת תוכן מדיה שנשמר בהתקן ‪USB‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬בחר בשם של התקן ‪ USB‬במסך התוכן שלי‪ .‬הטלוויזיה מציגה רשימה ממוזערת של תכני המדיה השמורים בהתקן ה‪.USB-‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬בחר את תוכן המדיה להפעלה מתוך הרשימה‪ .‬תוכן המדיה שנבחר מופעל‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪3‬כדי לעצור את הפעלת תוכון המדיה‪ ,‬לחץ על הלחצן‬
‫או על הלחצן ‪.RETURN‬‬
‫" "בעת הפעלת וידאו עם רזולוציה ברמת ‪ ,UHD‬בקרת תנועה אינה זמינה‪.‬‬
‫" "לחלופין‪ ,‬אם תבחר בהתקן ‪ USB‬במסך 'מקור'‪ ,‬הטלוויזיה תעבור אל המסך 'התוכן שלי' באופן אוטומטי‪.‬‬
‫הסרה בטוחה של התקן ‪USB‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬לחץ על הלחצן ‪ .SOURCE‬המסך 'מקור' מופיע‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬העבר את הסימון להתקן ה‪ USB-‬שברצונך להסיר ולחץ על הלחצן‬
‫‪.3‬‬
‫‪3‬בחר הסר התקן ‪ USB‬ברשימה‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫לחצנים ופונקציות זמינים במהלך צפייה בתמונות‬
‫לחץ על הלחצן ‪ Enter‬בעת צפייה בתמונות כדי להציג אפשרויות זמינות‪ .‬בנוסף‪ ,‬בעת הצפייה בתמונות באפשרותך להציג תמונות‬
‫ממוזערות של התמונות השמורות בטלוויזיה‪ .‬האפשרויות נעלמות בעת לחיצה על הלחצן ‪.RETURN‬‬
‫● ●השהה ‪ /‬הפעל‬
‫הפעלה או עצירה של מצגת השקופיות‪ .‬באמצעות מצגת השקופיות‪ ,‬באפשרותך להפעיל את כל התמונות בתיקייה בזו אחר זו‪.‬‬
‫● ●הקודם ‪ /‬הבא‬
‫הצג את התמונה הקודמת או את התמונה הבאה‪.‬‬
‫● ●השהה מוזיקת רקע ‪ /‬השמע מוזיקת רקע‬
‫השהיה או חידוש הפעלה של מוסיקת הרקע‪.‬‬
‫● ●אפשרויות‬
‫פונקציה‬
‫תיאור‬
‫מהירות מצגת שקופיות‬
‫הגדרת מהירות מצגת השקופיות‪.‬‬
‫אפקט הצגת שקופיות‬
‫החלת אפקטי מעבר על מצגת השקופיות‪.‬‬
‫בצע זום וסובב‬
‫הגדלה של עד פי ‪ 4‬מהזום הרגיל‪.‬‬
‫סיבוב התמונה‪.‬‬
‫ניגון מוסיקת רקע בזמן שהטלוויזיה מציגה תמונות‪.‬‬
‫מוסיקת רקע‬
‫מצב קול‬
‫" "יש לשמור את קובצי המוסיקה בהתקן ה‪ USB-‬שבו שומרים את קובץ התמונות‪.‬‬
‫" "כאשר מוסיקת הרקע מושמעת‪ ,‬סמל המוסיקה מופיע על‪-‬גבי המסך‪ .‬באמצעות סמל המוסיקה‪ ,‬באפשרותך‬
‫להשהות את קובץ המוסיקה הנוכחי או להפעיל קובץ מוסיקה אחר‪.‬‬
‫שינוי ההגדרה של מצב צליל‪.‬‬
‫" "מצב זה נתמך רק כאשר מושמעת מוסיקה ברקע‪.‬‬
‫רשימת רמקולים‬
‫מאפשר לך לשלוט על פונקציות הקשורות לרמקולים‪ ,‬כגון בחירת רמקול להשמעת מוסיקת רקע‪ ,‬שינוי הגדרות‬
‫הרמקולים או כוונון העוצמה והעושר של צליל הרמקולים‪.‬‬
‫מצב תמונה‬
‫שינוי של הגדרת מצב התמונה‪.‬‬
‫גודל תמונה‬
‫שינוי גודל המסך‪ .‬הגדלים הנתמכים של התמונה משתנים בהתאם לתמונה‪.‬‬
‫מידע‬
‫הצגת מידע מפורט אודות התמונה הנוכחית‪.‬‬
‫לחצנים ופונקציות זמינים במהלך צפייה בקטעי וידאו‬
‫לחץ על הלחצן ‪ Enter‬בעת צפייה בסרטוני וידאו כדי להציג אפשרויות זמינות‪ .‬מוצגת לך תצוגה מקדימה של תמונות במרווחי זמן זהים‬
‫כדי שתוכל לעבור בקלות לתמונה מסוימת‪ .‬האפשרויות נעלמות בעת לחיצה על הלחצן ‪.RETURN‬‬
‫● ●השהה ‪ /‬הפעל‬
‫השהיה או הפעלה של הווידאו‪ .‬באפשרותך להשתמש בפונקציות הבאות בעת השהיה של הווידאו‪ .‬בעת השהיית הווידאו‪,‬‬
‫הטלוויזיה אינה מפעילה שמע‪.‬‬
‫– –שלב‪ :‬סריקת הווידאו המושהה תמונה אחת בכל פעם על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן‬
‫‪.‬‬
‫– –הילוך איטי‪ :‬הפעלת הווידאו במהירות הפעלה איטית (‪ )2/1 ,4/1 ,8/1‬על‪-‬ידי לחיצה על הלחצן‬
‫‪.‬‬
‫● ●הרץ אחורה ‪ /‬הרץ קדימה‬
‫הרצת הווידאו קדימה או אחורה‪ .‬כדי להגביר את מהירות ההרצה קדימה או אחורה עד לפי שלוש מהמהירות הרגילה‪ ,‬חזור על‬
‫הבחירה בלחצן‪ .‬כדי לחזור למהירות ההפעלה הרגילה‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.‬‬
‫● ●הקודם ‪ /‬הבא‬
‫הפעלת הווידאו הקודם או הווידאו הבא‪ .‬בחר את הלחצן‬
‫מפעילה את הווידאו הנוכחי מן ההתחלה‪.‬‬
‫בחר את הלחצן‬
‫פעמיים כדי להפעיל את הווידאו הקודם‪ .‬לחיצה אחת על הלחצן‬
‫כדי להפעיל את הווידאו הבא‪.‬‬
‫● ●חזרה‬
‫להפעלה מחזורית של הקובץ הנוכחי או של כל הקבצים שנמצאים באותה תיקייה‪.‬‬
‫● ●אפשרויות‬
‫פונקציה‬
‫תיאור‬
‫גודל תמונה‬
‫שינוי גודל המסך‪ .‬הגדלים הנתמכים של התמונה משתנים בהתאם לווידאו‪.‬‬
‫כתוביות‬
‫מאפשר לך לשלוט בפוקציה הקשורה לכתוביות‪ ,‬כגון שפה‪ ,‬שינוי גודל גופן הכתוביות‪ ,‬או כוונון סינכרון הכתוביות‪.‬‬
‫סובב‬
‫סיבוב הווידאו‪.‬‬
‫מצב תמונה‬
‫שינוי ההגדרה 'מצב תמונה'‪.‬‬
‫מצב קול‬
‫שינוי ההגדרה 'מצב צליל'‪.‬‬
‫רשימת רמקולים‬
‫מאפשר לך לשלוט על פונקציות הקשורות לרמקולים‪ ,‬כגון שינוי הגדרות הרמקולים או כוונון העוצמה והעושר של‬
‫צליל הרמקולים‪.‬‬
‫בחירה בשפת שמע‪.‬‬
‫שפת שמע‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק כאשר הווידאו תומך בצליל מרובה רצועות‪.‬‬
‫מידע‬
‫הצגת מידע מפורט אודות הווידאו‪.‬‬
‫לחצנים ופונקציות זמינים במהלך השמעת מוסיקה‬
‫● ●השהה ‪ /‬הפעל‬
‫השהיה או חידוש הפעלה של המוסיקה‪.‬‬
‫● ●הקודם ‪ /‬הבא‬
‫הפעלת קובץ המוסיקה הקודם או הבא‪ .‬בחר את הלחצן‬
‫מפעילה את קובץ המוסיקה הנוכחי מן ההתחלה‪.‬‬
‫הלחצן‬
‫בחר את הלחצן‬
‫פעמיים כדי להפעיל את קובץ המוסיקה הקודם‪ .‬לחיצה אחת על‬
‫כדי להפעיל את קובץ המוסיקה הבא‪.‬‬
‫● ●חזרה‬
‫להפעלה מחזורית של קובץ המוסיקה הנוכחי או של כל קובצי המוסיקה שנמצאים באותה תיקייה‪.‬‬
‫● ●ערבוב‬
‫הפעלת קובצי המוסיקה בסדר אקראי‪.‬‬
‫● ●רשימת רמקולים‬
‫מאפשר לך לשלוט על פונקציות הקשורות לרמקולים‪ ,‬כגון שינוי הגדרות הרמקולים או כוונון העוצמה והעושר של צליל הרמקולים‪.‬‬
‫● ●תמונה מבוטלת‬
‫להפעלת קובצי המוסיקה רק כאשר המסך כבוי‪.‬‬
‫האזנה למוסיקה באיכות ‪HD‬‬
‫באפשרותך ליהנות ממוסיקה באיכות ‪ HD‬באיכות מקורית של ‪ .HD‬עבור אל השירות התוכן שלי ובחר קובץ מוסיקה שברצונך להפעיל‬
‫באיכות ‪.HD‬‬
‫" "הגדר את שמע ‪(( HD‬‏‪)MENU/123‬‏ ‪ MENU‬קול הגדרות נוספות שמע ‪ )HD‬למצב פועל לפני הפעלה בתבנית שמע ‪.HD‬‬
‫" "אם קובץ מוסיקה תומך בתבנית שמע ‪ ,HD‬סמל ה‪ HD-‬יופיע ברשימה‪.‬‬
‫" "בחר את קובץ המוסיקה ולאחר מכן בחר‬
‫כדי להפעיל אותו‪.‬‬
‫" "הגדרת מצב שמע ‪ HD‬לאפשרות כבוי במהלך השמעה תגרום לכך שקובץ המוסיקה הבא יושמע תוך שימוש באותות שמע רגילים‪.‬‬
‫" "בעת הפעלה של קובץ מוסיקה באיכות ‪ HD‬בזמן ש‪ Multi-Link Screen-‬פועל‪ Multi-Link Screen ,‬נפסק באופן אוטומטי‪.‬‬
‫" "אותות שמע רגילים נדגמים ב‪ 48‎kHz-‬בעוד שאותות שמע באיכות ‪ HD‬נדגמים ב‪.96‎kHz-‬‬
‫" "ייתכן שחלק ממקלטי ‪ S/PDIF‬אינם תואמים‪ .‬בעת שימוש במקלטים לא תואמים‪ ,‬השבת את מצב שמע ‪ HD‬והשתמש‪ ,‬במקום זאת‪ ,‬במצב שמע‬
‫רגיל‪.‬‬
‫" "חלק מנגני השמע החיצוניים המחוברים באמצעות רשתות ‪,HDMI‬‏ ‪ Bluetooth‬או ‪ Wi-Fi‬אינם מסוגלים להפעיל את אותות השמע באיכות ‪.HD‬‬
‫פונקציות במסך של רשימת תוכן המדיה‬
‫באפשרותך להשתמש בפונקציות הבאות במסך רשימת תוכן המדיה של התקן אחסון‪.‬‬
‫● ●סינון לפי‬
‫לסינון תוכן המדיה כדי להציג את סוג המדיה הרצוי‪.‬‬
‫● ●מיין לפי‬
‫למיון רשימת התוכן‪ .‬שיטות המיון משתנות בהתאם לסוג התוכן שבחרת‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו אינה זמינה כאשר האפשרות סינון לפי מוגדרת לערך הכל‪.‬‬
‫● ●מחק‬
‫למחיקת תוכן המדיה שהוקלט מרשימת תוכן המדיה‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק כאשר האפשרות מסנן מוגדרת לערך הוקלט‪.‬‬
‫● ●הפעלת הנבחר‬
‫להפעלת תוכן המדיה שנבחר מרשימת תוכן המדיה‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו אינה זמינה כאשר האפשרות סינון לפי מוגדרת לערך הכל‪.‬‬
‫שימוש בשירות ‪NewsON‬‬
‫להיט‬
‫‪NewsON‬‬
‫‪NewsON‬‬
‫" "התמונה עשויה להשתנות בהתאם לדגם הספציפי ולאזור‪.‬‬
‫באפשרותך למצוא מידע יומי על מגוון רחב של נושאים בצורה חכמה ונוחה‪ ,‬המתעדכן בזמן אמת‪ NewsON .‬מציג בפניך את הכותרות‬
‫העדכניות ביותר‪ ,‬הכתבות הראשיות‪ ,‬נושאים פופולריים ותחזיות מזג‪-‬אוויר‪.‬‬
‫" "לפני השימוש בשירות ‪ ,NewsON‬בדוק האם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט‪.‬‬
‫" "שירות זה או חלק מהפונקציות אינם זמינים בכל המדינות או האזורים‪.‬‬
‫חדשות‬
‫בחר כתבה במסך‪ .‬פרטי הכתבה שנבחרה יוצגו במסך‪ .‬הכתבות מעודכנות בזמן אמת‪.‬‬
‫מזג אוויר‬
‫בחר פריט הקשור למזג אוויר במסך‪ .‬פרטי הפריט שנבחר יוצגו במסך‪.‬‬
‫" "פרטי מזג האוויר מסופקים בערים גדולות במדינה שלך‪.‬‬
‫שליטה על הטלוויזיה באמצעות הקול‬
‫‪MENU/123‬‬
‫זיהוי קול‬
‫" "פונקציה זו נתמכת רק עבור דגמים מסדרות ‪ S9‬ו‪ 8000 ,7500 ,7000 ,6700 ,6600 ,6500-‬ו‪ 8500-‬באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪ .‬עם זאת‪,‬‬
‫באזור מדינות חבר העמים‪ ,‬פונקציה זו אינה נתמכת עבור סדרת ‪.6500‬‬
‫" "כאשר אתה מפעיל את 'זיהוי קול'‪ ,‬בחלק העליון של המסך יופיע 'המדריך למשתמש בזיהוי קול'‪ .‬ישנם הבדלים בין המדריכים בשפות השונות‬
‫שנתמכות על‪-‬ידי 'זיהוי קול'‪.‬‬
‫באפשרותך להפעיל זיהוי קולי במצב הזיהוי ממרחק קצר‪ ,‬שעושה שימוש במיקרופון המובנה של ‪.Samsung Smart Control‬‬
‫● ●לחץ על הלחצן ‪ MENU/123‬ולאחר מכן בחר זיהוי קול‪.‬‬
‫● ●לחץ ממושכות על הלחצן ‪.MENU/123‬‬
‫"‬
‫"לחץ ממושכות על הלחצן ‪ ,MENU/123‬ואמור את הפקודה ממרחק של ‪10‬‏ עד ‪ 15‬ס"מ מהמיקרופון של ‪.Samsung Smart Control‬‬
‫עוצמת הקול המיטבית לפקודות קוליות היא ‪.80‎dB-75‬‬
‫קרא לפני השימוש בזיהוי קול‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫זיהוי קול נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לגשת לאפשרויות תפריט ולפונקציות מסוימות ולבחור אותן באמצעות פקודות קוליות‪ .‬לזיהוי קולי יעיל יותר‪ ,‬דבר באיטיות‬
‫ובצורה ברורה בשפה המצוינת באפשרות (‪)MENU/123‬‏ ‪ MENU‬מערכת זיהוי קול שפה‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף אודות זיהוי קולי‪ ,‬עיין ב"קרא לפני השימוש באפשרויות קול‪ ,‬תנועה‪ ,‬או זיהוי פנים"‪.‬‬
‫למידת היסודות של זיהוי קולי‬
‫● ●הצג את כל הפקודות הקוליות‪:‬‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫אמור "‪."Help‬‬
‫ב‪ Samsung Smart Control-‬כדי להציג את רשימת הפקודות הקוליות השלמה במיון לפי קטגוריות‪ .‬לחלופין‪,‬‬
‫● ●ביטול ההפעלה של זיהוי הקול‬
‫אמור "‪ ,"Close‬או לחץ על הלחצן ‪ RETURN‬כדי לאפשר זיהוי קולי‪.‬‬
‫" "הטלוויזיה מזהה פקודות קוליות שהוגדרו מראש בלבד‪ .‬פקודות קוליות אלה עלולות להיות שונות מפקודות המדריך בהתאם לגרסת הטלוויזיה‪.‬‬
‫הפעלה או השבתה של קול הטלוויזיה‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫זיהוי קול‬
‫חיווי קולי בטלוויזיה‬
‫הפעלה או השבתה של קול הטלוויזיה בעזרת פקודות קוליות‪.‬‬
‫בחירת קול נשי או גברי עבור הטלוויזיה‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫זיהוי קול‬
‫מין הדובר נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לבחור קול נשי או קול גברי עבור הטלוויזיה בעת השימוש בפונקציה 'זיהוי קול'‪.‬‬
‫שינוי השפה של הזיהוי הקולי‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫זיהוי קול‬
‫שפה נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לבחור שפה לשימוש עם הפונקציה 'זיהוי קול'‪.‬‬
‫" "זיהוי קולי אינטראקטיבי אינו זמין בשפות מסוימות‪ .‬אם השפה שבחרת אינה זמינה‪ ,‬בחר שפה אחרת‪.‬‬
‫שימוש בזיהוי קולי המבוסס על פקודות‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬לחץ ממושכות על הלחצן ‪ MENU/123‬ב‪ .Samsung Smart Control-‬כאשר סמל המיקרופון מופיע על‪-‬גבי המסך‪ ,‬באפשרותך‬
‫להשתמש בפונקציה 'זיהוי קול'‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬אמור פקודה‪ .‬ניתן להשתמש בפונקציית הזיהוי הקולי כדי לתפעל את הטלוויזיה בעת צפייה בתוכנית או בסרטוני וידאו אחרים‪.‬‬
‫שימוש בזיהוי קול אינטראקטיבי ממרחק קצר‬
‫באפשרותך להגדיר לוח זמנים לצפייה בקטעי ‪( VOD‬וידאו לפי דרישה) ולגישה אליהם‪ ,‬לחיפוש אחר יישומים ולהפעלתם‪ ,‬ולביצוע של‬
‫פונקציות שונות אחרות באמצעות פקודות קוליות שצוינו‪ ,‬מבלי להצטרך לזכור פקודות או מילות מפתח ספציפיות‪.‬‬
‫הפעל את אינטראקציה קולית ואמור פקודה‪ .‬עיין בדוגמאות להלן‪:‬‬
‫● ●כאשר ברצונך למצוא תוכן ספציפי‪:‬‬
‫"*** (‪")Title‬‏ ‪Find" /‬‏ *** (‪")title‬‬
‫● ●כאשר ברצונך לקבל מידע בנושא ספציפי‪:‬‬
‫"‪"?)What's the weather in *** (place name‬‏‪"?What is the *** (company) stock price" /‬‬
‫● ●בעת השימוש בפונקציה של הטלוויזיה‪:‬‬
‫"‪Remind me to watch‬‏ *** (‪".)Title‬‬
‫" "במדינות מסוימות ייתכן שלא תהיה תמיכה בחלק מהמשפטים האלו‪.‬‬
‫שימוש בערכת הלימוד של זיהוי קולי‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫תמיכה‬
‫מדריך ללימוד זיהוי קול נסו עכשיו‬
‫המדריך מאפשר לך ללמוד את יסודות השימוש ב'זיהוי קול'‪ .‬הפעל את 'מדריך ללימוד זיהוי קול' מהתפריט 'תמיכה'‪ ,‬או הפעל 'זיהוי‬
‫קול' ואמור "‪."Tutorial‬‬
‫שליטה על הטלוויזיה באמצעות תנועות (בקרת תנועה)‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫בקרת תנועה נסו עכשיו‬
‫בקרת תנועה אינה זמינה‬
‫– –בעת הפעלת וידאו ברמת ‪ UHD‬שנשמר בהתקן ‪USB‬‬
‫– –בעת צפייה בערוץ הדיגיטלי עם רזולוציה ברמת ‪UHD‬‬
‫– –בעת שימוש ב‪ Samsung Smart Control-‬או בעכבר‬
‫" "באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫" "פונקציה זו אינה נתמכת על‪-‬ידי חלק מהיישומים‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין ב"קרא לפני השימוש באפשרויות קול‪ ,‬תנועה‪ ,‬או זיהוי פנים"‪.‬‬
‫[ [כדי להשתמש בפונקציה זו‪ ,‬הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת למצלמת הטלוויזיה האופציונלית‪ .‬יש לחבר את מצלמת‬
‫הטלוויזיה האופציונלית ליציאת ה‪ USB-‬הייעודית שנמצאת בגב הטלוויזיה‪ .‬יציאות ‪ USB‬אחרות אינן תומכות במצלמת‬
‫הטלוויזיה או ב'בקרת תנועה'‪.‬‬
‫בדיקת תאורת הסביבה באמצעות מצלמת הטלוויזיה‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫בקרת תנועה‬
‫בדיקת הסביבה של בקרת התנועה נסו עכשיו‬
‫הפעל בדיקה זו לפני השימוש ב'בקרת תנועה' כדי להבטיח פעילות תקינה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬עמוד במרחק של ‪ 3.5-1.5‬מטרים ממסך הטלוויזיה‪ .‬בחר בדיקת הסביבה של בקרת התנועה‪ ,‬ולאחר מכן בחר הפעל‪.‬‬
‫"‬
‫‪.2‬‬
‫"אם אור משתקף במסך הטלוויזיה או שישנם אובייקטים נעים ברקע‪ ,‬הטלוויזיה עלולה שלא לזהות את תנועת היד שלך‪.‬‬
‫‪2‬עמוד עם הפנים מול מצלמת הטלוויזיה ופעל על‪-‬פי ההוראות שעל המסך‪.‬‬
‫בדיקת רעשים ותאורה סביבתיים‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫תמיכה‬
‫אבחון עצמי‬
‫בדיקת הסביבה לבקרת קול ותנועה או בדיקת הסביבה לבקרת תנועה‬
‫באפשרותך לבדוק את רמות הרעש הסביבתי ורמות הבהירות סביב המצלמה והמיקרופון של הטלוויזיה כדי לבדוק אם הם מתאימים‬
‫לשימוש בבקרת קול ותנועה‪.‬‬
‫הפעלה של בקרת תנועה‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫בקרת תנועה‬
‫בקרת תנועה נסו עכשיו‬
‫הפנה את פניך למצלמת הטלוויזיה‪ .‬הורד את ידך לתנוחה נוחה‪ .‬הרם את ידך כאשר האצבע המורה מופנית כלפי מעלה‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫הזז את ידך באיטיות שמאלה או ימינה‪ .‬לאחר שמצלמת הטלוויזיה תזהה בהצלחה את ידך‪ ,‬בקרת התנועה תופעל ועל‪-‬גבי המסך יופיעו‬
‫המצביע וסמלי בקרת התנועה‪.‬‬
‫" "כדי לבטל את הפעלת בקרת התנועה‪ ,‬הזז את ידך אל מחוץ לטווח של מצלמת הטלוויזיה‪ .‬כדי להפעיל מחדש את הפונקציה‪ ,‬פשוט הרם את ידך‬
‫לכיוון מצלמת הטלוויזיה בתוך ‪ 3‬שניות‪.‬‬
‫" "אם האצבע המורה שלך אינה מושטת לגמרי כלפי מעלה‪ ,‬או אם הזזת אותה מהר מדי‪ ,‬ייתכן שבקרת התנועה תופסק‪.‬‬
‫שימוש בערכת הלימוד של בקרת תנועה‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫תמיכה‬
‫לימוד בקרת תנועה נסו עכשיו‬
‫באפשרותך ללמוד את יסודות השימוש בבקרת התנועה‪.‬‬
‫למידת היסודות של בקרת התנועה‬
‫הפעולות הבאות זמינות‪:‬‬
‫הזזת המצביע‬
‫הזז את ידך כדי להזיז את המצביע בהתאם‪.‬‬
‫בחירת פריט‬
‫קפל והרם את האצבע המורה כדי לבחור פריטים‪ .‬כך תוכל לבחור תפריט בטלוויזיה או להפעיל פונקציה‪ .‬החזקת‬
‫האצבע המורה כשהיא כפופה זהה ללחיצה ממושכת על לחצן בשלט רחוק‪.‬‬
‫חזרה לתפריט הקודם‬
‫הנף את ידך בצורה מעגלית כנגד כיוון השעון כדי לחזור לתפריט הקודם‪.‬‬
‫הצגת התפריט תוי ההקשר ‪ /‬הצגת מידע על השידור‬
‫כופף את האצבע המורה לשנייה אחת ולאחר מכן ישר אותה‪ .‬פעולה זו תגרום להצגה של התפריט תלוי ההקשר‪/.‬‬
‫בזמן צפיה בשידורים‪ ,‬קפל את האצבע המורה שלך למשך שניה אחת ולאחר מכן הצבע בעזרתה על נקודה ריקה‬
‫כלשהי במסך‪ .‬תוכל להציג את מידע השידור שנשמר באופן אוטומטי עבור כל הערוצים‪.‬‬
‫הצגה והסתרה של מדריך התנועה‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫בקרת תנועה‬
‫מדריך תנועה נסו עכשיו‬
‫תוכל להציג מדריך מונפש בעת הפעלה של בקרת התנועה‪.‬‬
‫" "כאשר מפעילים אפליקציה לראשונה בעזרת בקרת תנועה‪ ,‬מופיע המדריך המונפש‪.‬‬
‫כוונון מהירות המצביע‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫בחר מצביע וכוונן את המהירות שלו‪.‬‬
‫בקרת תנועה‬
‫מהירות מצביע נסו עכשיו‬
‫שינוי פריסת המסך של בקרת התנועה‬
‫הצגת מסכי בקרת התנועה בעת צפייה בשידור‬
‫באפשרותך להציג את סמלי המסך הבאים על‪-‬ידי הפעלה של בקרת התנועה בעת הצפייה בטלוויזיה‪ .‬בחר סמל כדי לבצע את הפעולה‬
‫או את הפונקציה המשוייכות אליו‪ .‬המסך 'מצב שליטה בכיוון' מוצג כאשר אתה מגדיר את בקרת תנועה לערך פועל‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬כאשר‬
‫‪ ,‬הטלוויזיה מציגה את המסך 'מצב הצבעה בתנועה' כמתואר בתמונות שלהלן‪.‬‬
‫אתה בוחר את הנקודה במרכז הסמל‬
‫מצב הצבעה בתנועה‬
‫מצב שליטה בכיוון‬
‫● ●מצב שליטה בכיוון‬
‫אם תפעיל את 'בקרת תנועה' בפעם הראשונה על‪-‬ידי הרמת ידך בעת צפייה בשידור‪ ,‬יופיע המסך 'מצב שליטה בכיוון'‪ .‬מסך זה‬
‫כולל את הסמל 'שליטה בכיוון'‪.‬‬
‫● ●מצב הצבעה בתנועה‬
‫עבור לנקודה במרכז הסמל 'שליטה בכיוון' באמצעות האצבע המורה שלך‪ ,‬ולאחר מכן קפל את אצבעך‪ .‬בשלב זה יופיעו ארבעת‬
‫הסמלים שמאפשרים לך להפעיל את הפונקציות המרכזיות של הטלוויזיה‪ .‬כדי לעבור למסך של מצב 'שליטה בכיוון'‪ ,‬הזז את היד‬
‫אל מחוץ לגבולות המסך ולאחר מכן הצבע עם האצבע המורה לכיוון המסך‪.‬‬
‫תיאור‬
‫סמל‬
‫בחר את‬
‫ואת‬
‫כדי לכוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫כדי להחליף את הערוץ הנוכחי‪.‬‬
‫ואת‬
‫בחר את‬
‫בחר את הנקודה שבמרכז סמל זה כדי לעבור למסך 'מצב הצבעה בתנועה'‪.‬‬
‫כוונון עוצמת הקול ובחירת רמקולים‪.‬‬
‫להצגת רשימת ערוצים או מידע על התוכנית המוצגת כעת‪.‬‬
‫הפעלת ‪.Smart Hub‬‬
‫הצגת השלט רחוק שעל המסך‪.‬‬
‫הצגת סמל 'שליטה בכיוון' כאשר אינך צופה בשידור‬
‫כדי להציג את הסמל 'שליטה בכיוון' כאשר אינך צופה בשידור‪ ,‬עבור למרכז החלק העליון של המסך‪ ,‬ולאחר מכן קפל את האצבע המורה‬
‫או אל ‪ ,‬ולאחר מכן קפל את האצבע המורה שלך כדי להציג‬
‫שלך‪ .‬לאחר הופעת הסמל 'שליטה בכיוון'‪ ,‬הזז את האזור המסומן אל‬
‫את השלט הרחוק שעל‪-‬גבי המסך או כדי להפעיל את ‪ .Smart Hub‬הסמל 'שליטה בכיוון' נעלם לאחר שהמשתמש לא מבצע כל פעולה‬
‫במשך חמש שניות או יותר‪.‬‬
‫הצגת הסמל המוסתר 'שליטה בכיוון' בזמן שימוש בשירותים שונים ללא צפייה בשידורים‬
‫השימוש בזיהוי פנים‬
‫באפשרותך לרשום את הפנים שלך באמצעות מצלמת הטלוויזיה‪ ,‬ולהיכנס אל חשבונות ‪ Samsung‬שלך באמצעות הפונקציה לזיהוי‬
‫פנים‪ .‬בכל חשבון ניתן לבצע רישום פנים אחד בלבד‪ .‬בהתאם לרמה של תאורת הסביבה ו‪/‬או לצללים על הפנים‪ ,‬ייתכן שהטלוויזיה‬
‫תיתקל בקשיים בזיהוי הפנים‪.‬‬
‫" "באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין ב"קרא לפני השימוש באפשרויות קול‪ ,‬תנועה‪ ,‬או זיהוי פנים"‪.‬‬
‫[ [כדי להשתמש בפונקציה זו‪ ,‬הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת למצלמת הטלוויזיה האופציונלית‪ .‬יש לחבר את מצלמת‬
‫הטלוויזיה האופציונלית ליציאת ה‪ USB-‬הייעודית שנמצאת בגב הטלוויזיה‪ .‬יציאות ‪ USB‬אחרות אינן תומכות במצלמת‬
‫הטלוויזיה או בזיהוי פנים‪.‬‬
‫רישום הפנים שלך בחשבון ‪Samsung‬‬
‫לאחר שתזין את סיסמת החשבון שלך‪ .‬כדי ליצור חשבון ‪ Samsung‬אם עדיין אין לך‪ ,‬בחר הצטלם‪ ,‬ולאחר מכן מקם את פניך‬
‫בחר‬
‫בתוך המסגרת שיוצר המעגל האדום‪ .‬כאשר העיגול הופך לירוק‪ ,‬פירוש הדבר שהטלוויזיה זיהתה את פניך‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש בפונקציה זו‪ ,‬עליך להיכנס לחשבון ‪ Samsung‬שלך‪.‬‬
‫" "פניך חייבים להיות גלויים במלואם למצלמה‪ .‬הקפד שלא יופיעו צללים על פניך‪ .‬צללים מונעים מהמצלמה לזהות את פניך באופן מדויק‪.‬‬
‫" "שמור על הבעת פנים נייטרלית ככל האפשר‪ .‬בנוסף‪ ,‬שמור על פה סגור ועל הבעת פנים נייטרלית ככל האפשר‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "יצירת חשבון‪Samsung‎‬‏"‪.‬‬
‫שינוי שיטת הכניסה של זיהוי הפנים‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‏‬
‫‪Smart Hub‬‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫ערוך פרופיל‬
‫באפשרותך לשנות את שיטת הכניסה לזיהוי פנים‪ .‬כדי לשנות את שיטת הכניסה‪ ,‬בצע את השלבים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬הזן את הסיסמה ולאחר מכן בחר אישור‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬במסך 'ערוך פרופיל'‪ ,‬בחר שיטת הכניסה‪ .‬ברשימה הנפתחת שמופיעה‪ ,‬בחר בחירת תמונת פרופיל וזיהוי פנים (אבטחה‬
‫בינונית)‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪3‬בחר סיום‪.‬‬
‫כניסה לחשבון ‪ Samsung‬באמצעות זיהוי פנים‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‏‬
‫‪Smart Hub‬‬
‫חשבון ‪Samsung‬‬
‫ערוך פרופיל‬
‫כדי להיכנס לחשבון באמצעות זיהוי פנים‪ ,‬בצע את השלבים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬בחר את חשבון ‪ Samsung‬שלך‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬אם הגדרת את אפשרות הכניסה לחשבון ‪ Samsung‬כ'זיהוי פנים'‪ ,‬הטלוויזיה מזהה באופן אוטומטי את פניך‪ .‬אם הזיהוי נכשל‪,‬‬
‫נסה שוב‪.‬‬
‫"‬
‫"פניך חייבים להיות גלויים במלואם למצלמה‪ .‬הקפד שלא יופיעו צללים על פניך‪ .‬צללים מונעים מהמצלמה לזהות את פניך באופן מדויק‪.‬‬
‫"‬
‫"שמור על הבעת פנים נייטרלית ככל האפשר‪ .‬בנוסף‪ ,‬שמור על פה סגור ועל הבעת פנים נייטרלית ככל האפשר‪.‬‬
‫"‬
‫"לאחר שהזיהוי מצליח‪ ,‬הטלוויזיה נכנסת ל‪ Smart Hub-‬באופן אוטומטי‪ .‬אם הטלוויזיה מזהה שני רישומי פנים או יותר‪ ,‬תופיע רשימת‬
‫חשבונות מתאימים‪ .‬בחר את החשבון המתאים‪ .‬אם הטלוויזיה מזהה פנים שלא נרשמו‪ ,‬היא מציגה את ההודעה "לא רשום" על המסך‪.‬‬
‫צפייה בפרטי שידור דיגיטלי במבט מהיר‬
‫השימוש במדריך‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫משדר‬
‫מדריך נסו עכשיו נסו עכשיו‬
‫‪EPG‬‬
‫באפשרותך לקבל מהמדריך סקירה של חבילת התוכניות של כל ערוץ דיגיטלי‪.‬‬
‫ניתן לנוע במדריך בדילוגים של ‪ 24‬שעות לכל כיוון עם כל לחיצה על הלחצן‬
‫או על הלחצן ‪.‬‬
‫באפשרותך לבחור בלחצנים שמופיעים בתחתית המסך‪ ,‬על‪-‬ידי שימוש בלחצן ‪ POINTER‬של ‪.Samsung Smart Control‬‬
‫" "המידע במדריך מיועד לערוצים דיגיטליים בלבד‪ .‬אין תמיכה בערוצים אנלוגיים‪.‬‬
‫" "כדי להציג את המדריך‪ ,‬תחילה יש להגדיר את השעון בטלוויזיה ((‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון)‪.‬‬
‫לקבלת גישה לפונקציות המדריך לאחר הפעלתו‪ ,‬לחץ ממושכות על הלחצן ‪ Enter‬בשלט הרחוק‪ .‬מופיע חלון מוקפץ המפרט את‬
‫הפונקציות הבאות‪.‬‬
‫● ●מסנן ערוצים‬
‫סינון הערוצים המוצגים במסך מדריך לפי המסנן שנבחר‪.‬‬
‫● ●מנהל תזמון‬
‫הצגה של מנהל התזמון‪.‬‬
‫"‬
‫"לקבלת מידע נוסף אודות מנהל התזמון‪ ,‬עיין ב"הגדרת תכנון צפייה"‪.‬‬
‫● ●ערוך ערוצים מועדפים‬
‫להגדרת ערוץ כמועדף לאחר בחירתו במדריך‪.‬‬
‫● ●הצג פרטים‬
‫להצגת מידע מפורט אודות התוכנית שנבחרה‪ .‬פרטי התוכנית עשויים להשתנות בהתאם לאות השידור‪ ,‬וייתכן שהם לא יהיו‬
‫זמינים כלל עבור תוכניות מסוימות‪.‬‬
‫– –בחר תוכנית נוכחית בערוץ אחר ובחר הצג פרטים כדי לבצע צפה או הקלט של התוכנית‪.‬‬
‫– –בחר תוכנית עתידית ולאחר מכן בחר הצג פרטים כדי להגדיר תכנון צפייה או תכנון הקלטה‪.‬‬
‫" "בשלט רחוק הרגיל‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.INFO‬‬
‫" "למידע נוסף על צפייה או על תכנון צפייה עיין בנושא "הגדרת תכנון צפייה"‪.‬‬
‫" "למידע נוסף על תכנון הקלטה עיין בנושא "הקלטת תוכניות"‪.‬‬
‫" "באפשרותך לצפות רק בתוכניות המתוזמנות לאחר השעה הנוכחית‪.‬‬
‫● ●הקלט‬
‫התחלת הקלטה מידית עבור התוכנית שנבחרה‪.‬‬
‫בדיקת פרטים על התוכנית הנוכחית‬
‫למידע על תוכנית שאתה צופה בה כעת‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪ Enter‬או ‪.INFO‬‬
‫להצגת מידע על הפונקציה ‪ ,Timeshift‬להתחלת הקלטה מידית עבור פונקציה זו או להחלת הפונקציה על תוכנית אשר מוצגת כעת‪,‬‬
‫בחר אותה בחלון 'מידע על תוכניות'‪.‬‬
‫ו‪ . -‬כדי להגדיר תכנון צפייה או תכנון הקלטה עבור תוכנית‪ ,‬בחר את‬
‫כדי להציג מידע אודות תוכניות עתידיות‪ ,‬השתמש בלחצנים‬
‫התוכנית‪.‬‬
‫" "כדי להציג את פרטי התוכנית‪ ,‬עליך להגדיר תחילה את השעון בטלווזיה ((‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון)‪.‬‬
‫" "פרטי התוכנית עשויים להשתנות בהתאם לאות הנקלט‪ ,‬וייתכן שהם לא יהיו זמינים כלל עבור תוכניות מסוימות‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף אודות תכנון הקלטה‪ ,‬עיין ב"הקלטת תוכניות"‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף אודות תכנון צפייה‪ ,‬עיין ב"הגדרת תכנון צפייה"‪.‬‬
‫שינוי אות השידור‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫משדר‬
‫אנטנה נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לבחור את השיטה המועדפת לקבלת שידורים דיגיטליים‪.‬‬
‫" "פונקציה זו אינה נחוצה אם הטלוויזיה שלך מחוברת לממיר כבלים או ללוויין‪.‬‬
‫בדיקת פרטי האות והעוצמה של הערוץ הדיגיטלי‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫תמיכה‬
‫אבחון עצמי‬
‫מידע אות נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לבדוק את פרטי האות והעוצמה של הערוץ הדיגיטלי‪.‬‬
‫" "אם הטלוויזיה שלך מחוברת לאנטנה אלחוטית נפרדת‪ ,‬באפשרותך להשתמש בפרטי עוצמת האות כדי לכוונן את האנטנה להגברת עוצמת האות‬
‫ולקליטה משופרת של ערוצי ‪.HD‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה בערוצים דיגיטליים בלבד‪.‬‬
‫הקלטת תוכניות‬
‫מופיע לצד התוכניות והערוצים שעבורם הוגדר תכנון הקלטה‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫" "קרא את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש במאפיין ההקלטה‪ .‬עיין בסעיף "לפני השימוש בפונקציה 'הקלטה' ובפונקציה ‪ "Timeshift‬לקבלת‬
‫מידע נוסף‪.‬‬
‫הקלטת תוכניות‬
‫באפשרותך להקליט תוכניות נוכחיות ועתידיות‪.‬‬
‫הקלטה מיידית‬
‫להתחלת הקלטה מידית של התוכנית המוצגת כעת‪ ,‬לחץ על הלחצן‬
‫בשלט הרחוק הרגיל‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬לחצן זה אינו זמין בדגמים מסוימים‪.‬‬
‫לחלופין‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪ MENU/123‬ב‪ Samsung Smart Control-‬ולאחר מכן בחר בלחצן‬
‫בשלט הרחוק שעל‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫שימוש באפשרויות 'הקלטה מיידית' ו'תכנון הקלטה' במדריך‬
‫כדי להתחיל בהקלטה מידית של תוכנית המוצגת כעת‪ ,‬בחר את התוכנית במדריך‪ ,‬ולאחר מכן בחר הקלט‪ .‬כדי להתחיל הקלטה‬
‫מתוכננת אשר תשודר בעתיד‪ ,‬בחר את התוכנית במדריך‪ ,‬לחץ ממושכות על הלחצן ‪ ,Enter‬בחר הצג פרטים ולאחר מכן בחר תכנון‬
‫הקלטה‪.‬‬
‫שימוש באפשרויות 'הקלטה מיידית' ו'תכנון הקלטה' בחלון 'פרטי תוכנית'‬
‫כדי להתחיל בהקלטה מידית או בהקלטה מתוכננת של תוכנית‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪ .Enter‬החלון 'פרטי תוכנית' יוצג‪.‬‬
‫כדי להתחיל הקלטה מידית של תוכנית המשודרת כעת‪ ,‬בחר ‪ .‬כדי להפעיל הקלטה מתוכננת של תוכנית שתשודר בעתיד‪ ,‬לחץ על‬
‫‪.‬‬
‫הלחצן או על הלחצן כדי לעבור לאותה תוכנית‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪ Enter‬ולאחר מכן‪ ,‬בחר‬
‫שימוש בתכנון הקלטה כדי להקליט בתאריך ובשעה מוגדרים מראש‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫משדר‬
‫‪MENU‬‬
‫מנהל תזמון‬
‫לוח זמנים‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬בחר תכנון הקלטה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬ציין את האפשרויות מקור‪ ,‬ערוץ‪ ,‬חזרה‪ ,‬שעת התחלה וזמן סיום עבור התוכנית שברצונך להקליט ולאחר מכן בחר אישור כדי‬
‫לסיים‪.‬‬
‫שימוש בפונקציות הזמינות בזמן הקלטה של תוכנית‬
‫לחץ על הלחצן ‪ Enter‬במהלך הקלטת תוכנית‪ .‬הלחצנים הבאים ומד התקדמות ההקלטה מופיעים על המסך‪.‬‬
‫● ●מידע נוסף‬
‫הצגת מידע מפורט אודות התוכנית המוקלטת‪.‬‬
‫"‬
‫"פרטי התוכנית עשויים להשתנות בהתאם לאות השידור‪ ,‬וייתכן שהם לא יהיו זמינים כלל עבור תוכניות מסוימות‪.‬‬
‫● ●זמן הקלטה‬
‫הגדרת שעת ההקלטה‪.‬‬
‫● ●עצור הקלטה ‪ /‬עבור לטלויזיה חיה‬
‫עצירת ההקלטה‪ / .‬העברת הצפייה לטלוויזיה בשידור חי‪.‬‬
‫השימוש בלחצני השלט הרחוק בעת הקלטת תוכנית‬
‫● ●השהה ‪ /‬הפעל‬
‫לחץ על הלחצנים‬
‫או‬
‫כדי להשהות את מסך ההקלטה או כדי לחדש הפעלה של מסך הקלטה מושהה‪.‬‬
‫כאשר ההקלטה מושהית‪ ,‬ניתן להשתמש בפונקציות הבאות‪ .‬עם זאת‪ ,‬שמע אינו נתמך כאשר ההקלטה מושהית‪.‬‬
‫– –שלב‪ :‬לחץ על הלחצן ‪ MENU/123‬ב‪ ,Samsung Smart Control-‬ולאחר מכן בחר את הלחצן‬
‫תמונה אחת בכל פעם‪.‬‬
‫" "בשלט רחוק הרגיל‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.‬‬
‫– –הילוך איטי‪ :‬לחץ על הלחצן ‪ MENU/123‬ב‪ ,Samsung Smart Control-‬ולאחר מכן בחר בלחצן‬
‫הווידאו במחצית מהמהירות הרגילה‪.‬‬
‫" "בשלט רחוק הרגיל‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.‬‬
‫כדי לסרוק בווידאו‪,‬‬
‫כדי להפעיל את סרטון‬
‫● ●הרץ אחורה ‪ /‬הרץ קדימה‬
‫לחץ על הלחצן ‪ MENU/123‬ב‪ ,Samsung Smart Control-‬ולאחר מכן בחר בלחצן‬
‫או אחורה למהירות מרבית ב‪ 7-‬שלבים‪.‬‬
‫"‬
‫"בשלט הרחוק הרגיל‪ ,‬לחץ על הלחצנים‬
‫"‬
‫"פונקציה זו אינה זמינה במהלך צפייה בתוכנית המשודרת כעת‪.‬‬
‫או‬
‫‪.‬‬
‫או בלחצן‬
‫כדי להאיץ הרצה קדימה‬
‫ניהול רשימה של הקלטות מתוכננות‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫משדר‬
‫מנהל תזמון‬
‫באפשרותך לשנות את ההגדרות של הפעלות תכנון הקלטה או לבטל לגמרי הפעלות מתוכננות‪.‬‬
‫הצגת תוכניות מוקלטות‬
‫להיט‬
‫התוכן שלי‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬בחר התקן הקלטה מסוג ‪ .USB‬התיקייה ‪ CONTENTS‬מופיעה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬בחר קובץ של תוכנית מוקלטת מהתיקייה ‪ CONTENTS‬כדי להפעיל את הקובץ שנבחר‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫שימוש בפונקציות הזמינות בזמן הפעלה של הקלטה‬
‫לחץ על הלחצן ‪ .Enter‬הלחצנים הבאים יופיעו‪ .‬להסתרת הלחצנים‪ ,‬לחץ על לחצן ‪.RETURN‬‬
‫" "הלחצנים שיופיעו משתנים בהתאם לקובץ המופעל‪.‬‬
‫● ●השהה ‪ /‬הפעל‬
‫השהיית הקובץ (תוכנית מוקלטת) או חידוש הפעלת הקובץ‪ ,‬אם הושהה‪.‬‬
‫כאשר הווידאו מושהה‪ ,‬ניתן להשתמש בפונקציות הבאות‪ .‬עם זאת‪ ,‬שמע אינו נתמך כאשר הווידאו מושהה‪.‬‬
‫– –שלב‪ :‬בחר‬
‫כדי לסרוק וידאו תמונה אחר תמונה‪.‬‬
‫– –הילוך איטי‪ :‬בחר‬
‫כדי להריץ אחורה את הווידאו בשיעור של חצי מהמהירות הרגילה‪.‬‬
‫● ●הקודם ‪ /‬הבא‬
‫כדי להתחיל את הווידאו הנוכחי מהתחלה‪ ,‬בחר את הלחצן‬
‫‪.‬‬
‫כדי להפעיל את הקובץ הבא (תוכנית מוקלטת)‪ ,‬בחר את הלחצן‬
‫‪.‬‬
‫● ●הרץ אחורה ‪ /‬הרץ קדימה‬
‫הגברת מהירות ההרצה קדימה‪/‬אחורה למהירות המרבית ב‪ 3-‬שלבים‪ .‬כדי לחזור למהירות ההפעלה הרגילה‪ ,‬בחר‬
‫"‬
‫"פונקציה זו אינה זמינה במהלך צפייה בתוכנית המשודרת כעת‪.‬‬
‫● ●חזרה‬
‫להפעלה מחזורית של הקובץ הנוכחי או של כל הקבצים שנמצאים באותה תיקייה‪.‬‬
‫● ●נגן הדגשים‬
‫הצגת קטעים נבחרים של ההקלטה הנוכחית‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק כאשר קטעים נבחרים של תוכנית שהוקלטה ב‪-‬מצב ספורט נשמרו‪.‬‬
‫● ●אפשרויות‬
‫רואית‬
‫היצקנופ‬
‫גודל תמונה‬
‫שינוי גודל המסך‪ .‬הגדלים הנתמכים של התמונה משתנים בהתאם לווידאו‪.‬‬
‫הגדרות כתוביות‬
‫כתוביות‪ :‬הפעלה או השבתה של הכתוביות‪.‬‬
‫שפת כתוביות‪ :‬שינוי השפה‪.‬‬
‫מצב תמונה‬
‫שינוי מצב התמונה‪.‬‬
‫מצב קול‬
‫שינוי מצב הצליל‪.‬‬
‫רשימת רמקולים‬
‫אפשרות לבחור את הרמקולים שדרכם יופעל השמע‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק כאשר יש לך מערכת קולנוע ביתית או מקלט המחובר לטלוויזיה‪.‬‬
‫אפשרות לבחור שפת שמע שונה‪.‬‬
‫שפת שמע‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק עם קבצים שתומכים בצליל מרובה רצועות‪.‬‬
‫מידע‬
‫הצגת מידע מפורט אודות הקובץ הנוכחי‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫ניהול קבצים מוקלטים‬
‫להיט‬
‫התוכן שלי‬
‫בחר התקן ‪ USB‬המכיל הקלטות‪ .‬מופיעה רשימת הקלטות‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫שימוש בפונקציות עבור רשימת הקבצים שנשמרו‬
‫● ●מסנן‬
‫הצגה בלעדית של קבצים התואמים לסינון שנבחר‪.‬‬
‫● ●מיין לפי‬
‫מיון קבצים לפי מצב הצפייה שנבחר‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו אינה זמינה כאשר האפשרות מסנן מוגדרת לערך הכל‪.‬‬
‫● ●מחק‬
‫למחיקת הקבצים שנבחרו‪ ,‬למעט קבצים נעולים‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו אינה זמינה כאשר האפשרות מסנן מוגדרת לערך הכל‪.‬‬
‫● ●הפעלת הנבחר‬
‫להפעלת הקבצים שנבחרו‪ .‬בחר קבצים מרשימת הקבצים ולאחר מכן בחר הפעל‪.‬‬
‫אם מצב הצפייה מוגדר לתצוגת תיקייה‪ ,‬באפשרותך לבחור רק את הקבצים הכלולים באותה תיקייה‪ .‬שנה את מצב הצפייה כדי‬
‫להוסיף לרשימת ההשמעה קובץ שנמצא בתיקיות אחרות‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו אינה זמינה כאשר האפשרות מסנן מוגדרת לערך הכל‪.‬‬
‫הגדרת תכנון צפייה‬
‫הסמל‬
‫מופיע ליד תוכניות שנקבעו לתכנון צפייה‪.‬‬
‫" "כדי להגדיר 'תכנון צפייה'‪ ,‬עליך לכוון תחילה את השעון בטלוויזיה ((‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון)‪.‬‬
‫הגדרת תכנון צפייה עבור ערוץ‬
‫הגדרת תכנון צפייה עבור ערוץ דיגיטלי‬
‫באפשרותך להגדיר תכנון צפייה עבור ערוץ דיגיטלי ב'מדריך' או במסך 'מידע'‪.‬‬
‫● ●המסך 'מדריך'‬
‫במסך 'מדריך'‪ ,‬השתמש בשלט הרחוק כדי לסמן ולבחור תוכנית שברצונך לצפות בה‪ ,‬ולאחר מכן לחץ ממושכות על הלחצן‬
‫‪ .Enter‬בחר 'תכנון צפייה' בתפריט המוקפץ שמופיע‪ .‬התוכנית מתוכננת לצפייה‪ .‬המסך 'מדריך' מופיע מחדש‪.‬‬
‫● ●המסך 'פרטי תוכנית'‬
‫לחץ על הלחצן ‪ Enter‬בזמן שאתה צופה בטלוויזיה‪ .‬החלון 'פרטי תוכנית' יוצג‪ .‬לחץ על הלחצן או על הלחצן כדי לעבור‬
‫המוצגת בחלון 'פרטי תוכנית'‪ .‬התוכנית‬
‫לתוכנית שבה תרצה לצפות ולאחר מכן לחץ על הלחצן ‪ .Enter‬בחר באפשרות‬
‫מתוכננת לצפייה‪.‬‬
‫הגדרת תכנון צפייה עבור ערוץ אנלוגי‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫משדר‬
‫מנהל תזמון נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להגדיר תכנון צפייה עבור ערוץ אנלוגי‪ .‬בחר לוח זמנים תכנון צפייה‪ .‬ציין את האפשרויות מקור‪ ,‬ערוץ‪ ,‬חזרה ושעת‬
‫התחלה עבור התוכנית שברצונך לצפות בה‪ ,‬ולאחר מכן בחר אישור לסיום‪.‬‬
‫עריכה של תכנון צפייה‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫משדר‬
‫מנהל תזמון‬
‫במסך מתוזמן‪ ,‬בחר תכנון צפייה‪ .‬יופיע תפריט מוקפץ‪ .‬בחר עריכה‪ .‬שנה את השעה‪ ,‬את הימים או את הערוץ‪ .‬לסיום‪ ,‬בחר אישור‪.‬‬
‫ביטול תכנון צפייה‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫משדר‬
‫מנהל תזמון‬
‫במסך מתוזמן‪ ,‬בחר תכנון צפייה‪ .‬יופיע תפריט מוקפץ‪ .‬בחר מחק‪ .‬בחר אישור בתפריט המוקפץ‪ .‬תכנון הצפייה מוסר‪.‬‬
‫" "באפשרותך להגדיר עד ‪ 30‬רשומות של תכנון צפייה ורשומות של תכנון הקלטה‪.‬‬
‫שימוש ב‪Timeshift-‬‬
‫באפשרותך להשהות ולהריץ אחורה טלוויזיה בשידור חי כפי שהיית עושה עם ‪ DVD‬באמצעות ‪.Timeshift‬‬
‫הפעלתה של פונקציה זו משביתה את הפונקציה משדר‪.‬‬
‫" "קרא את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בפונקציה ‪ .Timeshift‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין ב"לפני השימוש בפונקציה 'הקלטה' ובפונקציה‬
‫‪."Timeshift‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫כדי להפעיל את הפונקציה ‪ Timeshift‬בעת צפיה בטלוויזיה‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪ ,Enter‬ולאחר מכן בחר באפשרות‬
‫הטלוויזיה מציגה מד התקדמות ואת הלחצנים הבאים בראש המסך‪:‬‬
‫● ●מידע נוסף‬
‫הצגת מידע מפורט אודות התוכנית הנוכחית‪.‬‬
‫"‬
‫"פרטי התוכנית עשויים להשתנות בהתאם לאות הנקלט‪ ,‬וייתכן שהם לא יהיו זמינים כלל עבור תוכניות מסוימות‪.‬‬
‫"‬
‫"לחצן זה זמין רק בעת צפייה בתוכנית בשידור חי‪.‬‬
‫● ●הקלט‬
‫להתחלת הקלטה מידית של התוכנית הנוכחית‪.‬‬
‫● ●עבור לטלויזיה חיה ‪ /‬עצור ‪Timeshift‬‬
‫מעבר לטלוויזיה בשידור חי או יציאה מהפונקציה ‪.Timeshift‬‬
‫בחלון 'פרטי תוכנית'‪.‬‬
‫שימוש בלחצני השלט הרחוק בעת השימוש ב‪Timeshift-‬‬
‫● ●השהה ‪ /‬הפעל‬
‫להשהיית המסך‪.‬‬
‫לחץ על הלחצנים או כדי להשהות או כדי לחדש את הפעלת התוכנית הנוכחית בעת השימוש בפונקציה ‪.Timeshift‬‬
‫הפונקציות הבאות זמינות בעת השהיית התוכנית הנוכחית‪ .‬עם זאת‪ ,‬בעת השהיית התוכנית הנוכחית אין פלט שמע‪.‬‬
‫– –שלב‪ :‬לחץ על הלחצן ‪ MENU/123‬ב‪ ,Samsung Smart Control-‬ולאחר מכן בחר את הלחצן‬
‫הנוכחית‪ ,‬תמונה אחת בכל פעם‪.‬‬
‫" "בשלט רחוק הרגיל‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.‬‬
‫כדי לסרוק בתוכנית‬
‫– –הפעלה איטית‪ :‬לחץ על הלחצן ‪ MENU/123‬ב‪ ,Samsung Smart Control-‬ולאחר מכן בחר בלחצן‬
‫להפעיל את התוכנית הנוכחית במחצית מהמהירות הרגילה‪.‬‬
‫או ‪.‬‬
‫" "בשלט הרחוק הרגיל‪ ,‬לחץ על הלחצנים‬
‫או בלחצן‬
‫כדי‬
‫● ●הרץ אחורה ‪ /‬הרץ קדימה‬
‫לחץ על הלחצן ‪ MENU/123‬ב‪ ,Samsung Smart Control-‬ולאחר מכן בחר בלחצן‬
‫או אחורה למהירות מרבית ב‪ 7-‬שלבים‪.‬‬
‫"‬
‫"בשלט הרחוק הרגיל‪ ,‬לחץ על הלחצנים‬
‫"‬
‫"הפונקציה 'הרצה קדימה' אינה זמינה בזמן צפייה בתוכנית המשודרת כעת‪.‬‬
‫או‬
‫או בלחצן‬
‫כדי להאיץ הרצה קדימה‬
‫‪.‬‬
‫שימוש ב‪-‬רשימת ערוצים‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫משדר‬
‫רשימת ערוצים נסו עכשיו‬
‫בעזרת 'רשימת ערוצים' ניתן לעבור בין ערוצים או לבדוק אילו תוכניות משודרות בערוצים אחרים בזמן הצפייה בטלוויזיה‪ .‬כדי להציג‬
‫המופיע בצידו‬
‫רשימת ערוצים‪ ,‬הנח את אצבעך על הלחצן ‪ POINTER‬ב‪ ,Samsung Smart Control-‬ולאחר מכן בחר את הסמל‬
‫הימני של המסך‪.‬‬
‫המסך 'רשימת ערוצים' כולל את הסמלים הבאים‪:‬‬
‫● ●‬
‫‪ :‬ערוץ אנלוגי‬
‫● ●‬
‫‪ :‬ערוץ מועדף‬
‫● ●‬
‫‪ :‬ערוץ נעול‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫‪ .‬הפונקציות הבאות זמינות‪:‬‬
‫● ●היסטוריה‬
‫להצגת רשימת ערוצים אשר צפית בהם לאחרונה‪.‬‬
‫● ●הוסף רשימה חדשה‬
‫מאפשר לך ליצור רשימת ערוצים חדשה על‪-‬ידי הוספת ערוצים מרשימת מועדפים‪ ,‬ז'אנר או קטגוריית תחומי עניין‪.‬‬
‫"‬
‫"הרשימה בפועל עשויה להשתנות בהתאם לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫● ●הכל‬
‫להצגת כל הערוצים המאוחסנים בטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●אפשרויות‬
‫תיאור‬
‫אפשרות‬
‫אפשרות לבחור בין אנטנה‪ ,‬כבלים ו‪-‬לוויין‪.‬‬
‫אנטנה‬
‫" "אפשרות זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫מיון‬
‫מיון הרשימה לפי מספר הערוץ או לפי שם (ערוצים דיגיטליים בלבד)‪.‬‬
‫ז'אנר‬
‫מיון הרשימה כך שתכלול ערוצים מהז'אנר שנבחר בלבד‪ .‬עם זאת‪ ,‬ניתן להשתמש בז'אנר רק בערוצים הכוללים פרטי‬
‫ז'אנר‪.‬‬
‫בדוק את מצב הרשת וודא שהטלוויזיה מחוברת לאינטרנט‪ .‬יש לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט כדי לקבל את פרטי‬
‫הז'אנר של הערוץ‪.‬‬
‫ערוך רשימות‬
‫ערוצים‬
‫אפשרות לארגן מחדש את סדר הערוצים ברשימת הערוצים או להסיר ערוצים מרשימת הערוצים‪.‬‬
‫ערוך ערוץ‬
‫אפשרות להסיר ערוצים מהאינדקס‪ ,‬לשחזר ערוצים שהוסרו ולשנות שמות של ערוצים אנלוגיים‪.‬‬
‫עריכת מועדפים‬
‫הגדרת ערוצים מועדפים‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "יצירה של רשימת מועדפים אישית"‪.‬‬
‫רישום‪ ,‬הסרה ועריכה של ערוצים‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫משדר‬
‫ערוך ערוץ נסו עכשיו נסו עכשיו‬
‫הסמלים במסך ערוך ערוץ מציינים ערוצים באופן הבא‪:‬‬
‫● ●‬
‫‪ :‬ערוץ אנלוגי‬
‫● ●‬
‫‪ :‬ערוץ מועדף‬
‫● ●‬
‫‪ :‬ערוץ נעול‬
‫רישום והסרה של ערוצים‬
‫הסרת ערוצים רשומים‬
‫באפשרותך להסיר מאינדקס הערוצים ערוץ רשום אחד או את כל הערוצים‪ .‬כדי להסיר ערוץ‪ ,‬בחר אותו ולאחר מכן בחר מחק‪ .‬כדי להסיר‬
‫את כל הערוצים‪ ,‬בחר אפשרויות בחר הכל‪ ,‬ולאחר מכן בחר מחק‪.‬‬
‫עריכת ערוצים רשומים‬
‫ניתן לגשת לאפשרויות הבאות על‪-‬ידי בחירה ב'אפשרויות' על‪-‬גבי המסך‪ .‬האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאות השידור‪.‬‬
‫● ●בחר הכל ‪ /‬בטל בחירת הכל‬
‫לבחירה או לביטול הבחירה בכל הערוצים שמוצגים במסך ערוך ערוץ‪.‬‬
‫● ●מיון‬
‫מיין את הרשימה המסודרת לפי מספר או שם‪.‬‬
‫"‬
‫"אפשרות זו זמינה בערוצים דיגיטליים בלבד‪.‬‬
‫● ●אנטנה‬
‫אפשרות לבחור בין אנטנה‪ ,‬כבלים או לוויין‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫● ●קטגוריה‬
‫להצגת הערוצים המאוחסנים בקטגוריה שנבחרה‪.‬‬
‫● ●עריכת מועדפים‬
‫הגדרת ערוצים מועדפים‪.‬‬
‫"‬
‫"לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "יצירה של רשימת מועדפים אישית"‪.‬‬
‫● ●שנה שם ערוץ‬
‫שינוי שמות של ערוצים אנלוגיים‪ .‬השם החדש יכול לכלול ‪ 5‬תווים לכל היותר‪.‬‬
‫● ●מידע‬
‫הצגת מידע מפורט אודות התוכנית הנוכחית‪.‬‬
‫הפעלה ‪ /‬השבתה של הגנה באמצעות סיסמה בערוצים‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫משדר‬
‫ערוך ערוץ‬
‫באפשרותך להפעיל הגנה באמצעות סיסמה בערוצים שאינך רוצה שילדיך יצפו בהם‪.‬‬
‫" "לפני הפעלה של הגנה באמצעות סיסמה‪ ,‬ודא כי נעילת ערוץ ((‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫משדר‬
‫נעילת ערוץ) מוגדר לערך פועל‪.‬‬
‫נעילה ‪ /‬ביטול נעילה של ערוצים‬
‫באפשרותך לנעול או לבטל נעילה של ערוצים‪ .‬בחר ערוצים מתוך המסך ערוך ערוץ ולאחר מכן בחר נעל או בטל נעילה בתחתית המסך‪.‬‬
‫כאשר מופיע מסך הזנת הסיסמה‪ ,‬הזן את הסיסמה‪.‬‬
‫שינוי מספרי הערוצים‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫משדר‬
‫ערוך מספר ערוץ‬
‫באפשרותך לשנות את מספרי הערוצים‪ .‬הגדר את ערוך מספר ערוץ לערך אפשר‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫" "לאחר שינוי מספר הערוץ‪ ,‬פרטי הערוץ לא מתעדכנים באופן אוטומטי‪.‬‬
‫יצירה של רשימת מועדפים אישית‬
‫ערוצים מועדפים מסומנים במסכים ערוך ערוץ ו‪-‬רשימת ערוצים באמצעות הסמל‬
‫‪ .‬ניתן ליצור עד ‪ 5‬רשימות של ערוצים מועדפים‪.‬‬
‫רישום ערוצים כמועדפים‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫משדר‬
‫עריכת מועדפים‬
‫ניתן לרשום ערוצים מרובים כמועדפים בו‪-‬זמנית‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬בחר את הערוצים שברצונך להוסיף לרשימות המועדפים מהרשימה במסך‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬בחר את האפשרות 'שינוי מועדפי' במסך כדי לבחור רשימת מועדפים‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪3‬בחר הוספה על‪-‬גבי המסך‪ .‬הטלוויזיה מוסיפה את הערוצים שנבחרו לרשימת המועדפים שבחרת‪.‬‬
‫צפייה בערוצים ובחירת ערוצים ברשימות המועדפים בלבד‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫משדר‬
‫רשימת ערוצים‬
‫באפשרותך לעיין בערוצי רשימת המועדפים בלבד‪ ,‬ולבחור ערוץ באמצעות לחצני העברת הערוצים מעלה ומטה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬לחץ על הלחצן‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬סמן ערוץ מרשימת המועדפים שנבחרה באמצעות הלחצנים להעברת ערוצים מעלה‪/‬מטה‪ ,‬ולאחר מכן בחר אותו‪ .‬הערוץ הוחלף‪.‬‬
‫"‬
‫‪ .‬רשימת מועדפים מופיעה‪.‬‬
‫"ניתן לבחור רשימת מועדפים רק אם היא מכילה ערוץ מועדף אחד לפחות‪.‬‬
‫עריכת רשימת מועדפים‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫משדר‬
‫עריכת מועדפים נסו עכשיו נסו עכשיו‬
‫שימוש בפריטי התפריט של המסך 'עריכת מועדפים'‬
‫באפשרותך לגשת לאפשרויות הבאות על‪-‬ידי בחירה ב‪-‬אפשרויות במסך עריכת מועדפים‪.‬‬
‫● ●בחר הכל ‪ /‬בטל בחירת הכל‬
‫לבחירה או לביטול הבחירה בכל הערוצים השמורים בטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●העתקה למועדפים‬
‫העתקת ערוצים מרשימת ערוצים מועדפים אחת לאחרת‪.‬‬
‫"‬
‫"לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "העתקת ערוצים מרשימת מועדפים אחת לאחרת"‪.‬‬
‫"‬
‫"אפשרות זו זמינה רק אם רשמת ערוץ אחד או יותר ברשימת מועדפים אחת לפחות‪.‬‬
‫● ●שנה שם מועדפים‬
‫שינוי שם של רשימת ערוצים מועדפים קיימת‪.‬‬
‫"‬
‫"לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "שינוי שם של רשימת מועדפים"‪.‬‬
‫"‬
‫"אפשרות זו זמינה רק אם רשמת ערוץ אחד או יותר ברשימת מועדפים אחת לפחות‪.‬‬
‫● ●מיון‬
‫מיין את הרשימה המסודרת לפי מספר או שם‪.‬‬
‫"‬
‫"אפשרות זו זמינה בערוצים דיגיטליים בלבד‪.‬‬
‫● ●אנטנה‬
‫אפשרות לבחור בין אנטנה‪ ,‬כבלים או לוויין‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫● ●ערוך ערוץ‬
‫אפשרות לנהל ערוצים השמורים בטלוויזיה‪.‬‬
‫"‬
‫"לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "רישום‪ ,‬הסרה ועריכה של ערוצים"‪.‬‬
‫הסרת ערוצים רשומים מרשימת מועדפים‬
‫בחר עריכת מועדפים‬
‫ולאחר מכן בחר מחק‪.‬‬
‫שינוי מועדפי כדי לעבור אל רשימת המועדפים שבה נמצאים הערוצים שברצונך להסיר‪ .‬בחר את הערוצים‪,‬‬
‫ארגון מחדש של רשימת מועדפים‬
‫בחר עריכת מועדפים שינוי מועדפי כדי לעבור אל רשימת המועדפים שבה נמצאים הערוצים שברצונך לסדר מחדש‪ .‬בחר את‬
‫הערוצים‪ ,‬ולאחר מכן בחר שינוי סדר‪ .‬הסימון של האפשרות שינוי סדר מופיע‪ .‬לחץ על לחצני החיצים למעלה או למטה כדי לציין מיקום‬
‫חדש עבור הערוצים‪ .‬לחץ על הלחצן ‪ Enter‬כדי להציב את הערוצים במיקומם החדש ברשימה‪.‬‬
‫שינוי שם של רשימת מועדפים‬
‫בחר עריכת מועדפים אפשרויות שנה שם מועדפים‪ .‬בחר את רשימת המועדפים שברצונך לשנות את שמה‪ .‬הזן שם חדש‬
‫באמצעות המקלדת שמופיעה על‪-‬גבי המסך‪ ,‬ולאחר מכן בחר סיום‪ .‬בחר אישור‪.‬‬
‫העתקת ערוצים מרשימת מועדפים אחת לאחרת‬
‫בחר עריכת מועדפים שינוי מועדפי כדי לעבור אל רשימת המקור של המועדפים‪ ,‬ולאחר מכן בחר את הערוצים שברצונך להעתיק‪.‬‬
‫בחר אפשרויות העתקה למועדפים‪ .‬בחר את רשימת היעד של המועדפים‪ ,‬ולאחר מכן בחר אישור‪ .‬בחר אישור שוב‪.‬‬
‫" "האפשרות העתקה למועדפים זמינה רק אם יש ערוצים ברשימת מועדפים אחת לפחות‪.‬‬
‫הפיכת שידורי הספורט לממשיים יותר באמצעות מצב ספורט‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫מצב ספורט נסו עכשיו‬
‫ניתן להשתמש באפשרות מצב ספורט כדי לקבל הגדרות תמונה וצליל אופטימליות עבור אירועי ספורט‪ ,‬כך שהם נראים ונשמעים‬
‫מציאותיים‪ .‬בנוסף‪ ,‬אם התקן הקלטה מחובר לטלוויזיה בזמן השימוש ב‪-‬מצב ספורט‪ ,‬תוכל להשתמש בפונקציית הקלטת הווידאו‬
‫ובפונקציה ‪ Timeshift‬בו‪-‬זמנית בעת הצפייה במשחק הספורט‪ ,‬נוסף על הצפייה בקטעים הנבחרים שחולצו מתוך משחק הספורט‬
‫המוקלט באופן אוטומטי או ידני‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף אודות הקלטת תוכנית ושימוש בהתקן הקלטה‪ ,‬עיין ב"הקלטת תוכניות"‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף על הפונקציה ‪ ,Timeshift‬עיין ב"שימוש ב‪."Timeshift-‬‬
‫הפעלת מצב ספורט‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫מצב ספורט‬
‫מצב ספורט‬
‫באפשרותך להגדיר את מצב ספורט לערך פועל כדי למטב באופן אוטומטי את המצבים תמונה וצליל של הטלוויזיה לאירועי ספורט‪.‬‬
‫" "הפעלה של מצב ספורט מעבירה את מצב תמונה למצב אצטדיון ואת מצב קול למצב אצטדיון‪ ,‬ומשביתה כמה תפריטים של תמונה ו‪-‬קול‪.‬‬
‫בחירה בסוג ספורט‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫מצב ספורט‬
‫סוג ספורט‬
‫באפשרותך ליהנות מהגדרות תמונה וצליל אופטימליות עבור סוג ספורט שנבחר‪..‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫" "מספר האפשרויות הזמינות ב‪-‬סוג ספורט משתנה בהתאם לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫הודעה על תחילת משחק‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫מצב ספורט‬
‫התראות משחקים נסו עכשיו‬
‫כאשר אירוע הספורט ממשיך‪ ,‬בתחתית המסך תוצג התראה בחלון מוקפץ‪ .‬לדוגמה‪ ,‬כאשר אירוע הספורט הנוכחי ממשיך לאחר שעברת‬
‫לצפות בערוץ אחר כדי להימנע מפרסומות‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬האפשרות התראות משחקים אינה זמינה לצד פעולות הטלוויזיה הבאות‪:‬‬
‫– –החלפת אות הקלט באמצעות הלחצן ‪.SOURCE‬‬
‫– –כאשר מצב תלת‪-‬ממד פעיל‬
‫– –כאשר 'תיאור שמע' פועל‬
‫– –כאשר דגמים עם שני כווננים מקליטים שני ערוצים בו זמנית‬
‫– –בעת הצגת התוכן במסך התוכן שלי‬
‫– –בעת הפעלת הפונקציה שיקוף מסך‬
‫– –בעת הצפייה בקטעים נבחרים ממשחק הכדורגל הנוכחי ברזולוציית ‪ ,UHD‬באמצעות הפונקציה נגן הדגשים‬
‫חילוץ קטעים נבחרים באופן אוטומטי‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫מצב ספורט‬
‫הדגשים אוטומטיים נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להגדיר את הדגשים אוטומטיים לערך פועל כדי להגדיר את הטלוויזיה כך שתחלץ קטעים נבחרים של משחק ספורט באופן‬
‫אוטומטי‪.‬‬
‫עם זאת‪ ,‬האפשרות הדגשים אוטומטיים אינה זמינה בפעולות הטלוויזיה הבאות‪:‬‬
‫● ●החלפת אות הקלט באמצעות הלחצן ‪.SOURCE‬‬
‫● ●כאשר מצב תלת‪-‬ממד פעיל‬
‫● ●כאשר 'תיאור שמע' פועל‬
‫● ●כאשר דגמים עם שני כווננים מקליטים שני ערוצים בו זמנית‬
‫● ●בעת הצגת התוכן במסך התוכן שלי‬
‫● ●בעת הפעלת הפונקציה שיקוף מסך‬
‫● ●בעת הצפייה בקטעים נבחרים ממשחק הכדורגל הנוכחי ברזולוציית ‪ ,UHD‬באמצעות הפונקציה נגן הדגשים‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫" "הביצועים של הדגשים אוטומטיים תלויים במאפייני האות המשודר‪.‬‬
‫" "מומלץ להשתמש ב‪-‬הדגשים אוטומטיים רק במהלך צפייה במשחק כדורגל‪ .‬אם תשתמש בפונקציה זו לאירועי ספורט אחרים‪ ,‬היא עלולה להציג‬
‫תמונות שאינן רלוונטיות‪.‬‬
‫שימוש בפונקציות הזמינות בזמן הצפייה בספורט במצב ספורט‬
‫ניתן להשתמש בלחצנים הבאים בעת לחיצה על הלחצן ‪ Enter‬במצב ספורט‪.‬‬
‫● ●זום‬
‫השהיית המסך הנוכחי והגדלת הזום בכל חלק של המסך באמצעות הלחצנים‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫"‬
‫"כדי להפעיל את הפונקציה בקלות‪ ,‬בחר בלחצן‬
‫"‬
‫"פונקציה זו אינה זמינה בזמן צפייה בערוצי תלת‪-‬ממד או כאשר ‪ PIP‬או 'התוכן שלי' פעילים‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו אינה זמינה כאשר האפשרות שירות נתונים פעילה‪.‬‬
‫ו‪. -‬‬
‫או לחץ עליו‪.‬‬
‫● ●הדגשה ידנית‬
‫שמירת וידאו לפרק זמן של ‪ 10‬שניות לפני ו‪ 10-‬שניות אחרי הלחיצה על הלחצן‪.‬‬
‫"‬
‫"כדי להפעיל את הפונקציה בקלות‪ ,‬בחר בלחצן‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק כאשר מתבצעת הקלטה‪.‬‬
‫"‬
‫"ניתן להגדיר את הטלוויזיה כך שתשמור קטעים נבחרים באופן אוטומטי‪ ,‬ללא התערבות המשתמש‪ .‬בחר (‪)MENU/123‬‏‬
‫מערכת מצב ספורט‪ ,‬ולאחר מכן הגדר את הדגשים אוטומטיים לערך פועל‪.‬‬
‫או לחץ עליו‪.‬‬
‫‪MENU‬‬
‫● ●זמן הקלטה‬
‫הגדרת שעת ההקלטה‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק כאשר מתבצעת הקלטה‪.‬‬
‫● ●עצור הקלטה ‪ /‬עבור לטלויזיה חיה‬
‫– –עצירת הקלטה בזמן הצפייה בשידור חי‪.‬‬
‫– –מעבר לתוכנית בשידור חי בעת הצפייה בתוכנית מוקלטת‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק כאשר מתבצעת הקלטה‪.‬‬
‫● ●הקלט‬
‫הקלטה מיידית של המשחק שאתה צופה בו כעת בטלוויזיה‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק כאשר פונקציית ההקלטה נתמכת‪.‬‬
‫● ●הרץ אחורה ‪ /‬הרץ קדימה‬
‫לחץ על הלחצן ‪ MENU/123‬ב‪ ,Samsung Smart Control-‬ולאחר מכן בחר בלחצן‬
‫או אחורה למהירות מרבית ב‪ 7-‬שלבים‪.‬‬
‫"‬
‫"בשלט הרחוק הרגיל‪ ,‬לחץ על הלחצנים‬
‫"‬
‫"הפונקציה 'הרצה קדימה' אינה זמינה בזמן צפייה בתוכנית המשודרת כעת‪.‬‬
‫או‬
‫‪.‬‬
‫או בלחצן‬
‫כדי להאיץ הרצה קדימה‬
‫● ●השהה ‪ /‬הפעל‬
‫השהיה או חידוש הפעלה של הווידאו‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק כאשר מתבצעת הקלטה‪.‬‬
‫● ●נגן הדגשים‬
‫הצגת המסך נגן הדגשים והפעלה אוטומטית או ידנית של הקטעים הנבחרים שנשמרו בקובץ שהוקלט‪ .‬עם זאת‪ ,‬האפשרות נגן‬
‫הדגשים אינה זמינה בפעולות הטלוויזיה הבאות‪:‬‬
‫– –החלפת אות הקלט באמצעות הלחצן ‪.SOURCE‬‬
‫– –כאשר מצב תלת‪-‬ממד פעיל‬
‫– –כאשר 'תיאור שמע' פועל‬
‫– –כאשר דגמים עם שני כווננים מקליטים שני ערוצים בו זמנית‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק כאשר מתבצעת הקלטה‪.‬‬
‫● ●צפה בטלויזיה חיה בעת ובעונה אחת‬
‫אפשרות לצפות בתוכנית נוכחית בחלון ‪ PIP‬בזמן הצפייה בתוכנית מוקלטת‪ .‬כדי לצאת ממצב ‪ ,PIP‬לחץ על הלחצן שנית‪ .‬עם‬
‫זאת‪ ,‬האפשרות צפה בטלויזיה חיה בעת ובעונה אחת אינה זמינה בפעולות הטלוויזיה הבאות‪:‬‬
‫– –החלפת אות הקלט באמצעות הלחצן ‪.SOURCE‬‬
‫– –כאשר מצב תלת‪-‬ממד פעיל‬
‫– –כאשר 'תיאור שמע' פועל‬
‫– –כאשר דגמים עם שני כווננים מקליטים שני ערוצים בו זמנית‬
‫– –בעת הצפייה במשחק כדורגל ברזולוציית ‪UHD‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק כאשר מתבצעת הקלטה‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק בזמן צפייה בתוכנית מוקלטת‪.‬‬
‫● ●מידע נוסף‬
‫הצגת מידע מפורט אודות התוכנית הנוכחית‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק בזמן צפייה בתוכנית בשידור חי‪.‬‬
‫הצגת משחק שהוקלט במצב ספורט‬
‫באפשרותך להציג משחק מוקלט באמצעות 'טלוויזיה מוקלטת' במסך 'התוכן שלי'‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫" "לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין ב"הצגת תוכניות מוקלטות"‪.‬‬
‫צפייה בסרט עם תמונה וקול ממוטבים ‪ -‬מצב קולנוע אפריקני‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫‪African Cinema Mode‬‬
‫בעת הגדרת ‪ African Cinema Mode‬לערך פועל‪ ,‬הטלוויזיה מספקת תמונה וקול אופטימליים לתוכן נפוץ‪ .‬באפשרותך למטב את‬
‫הגודל או המיקום של תמונת הטלוויזיה לפי מצב מותאם אישית‪ .‬לשינוי הגודל או המיקום של תמונה‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪MENU/123‬‬
‫בשלט רחוק שעל‪-‬גבי המסך‪ .‬בשלט רחוק הרגיל‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪.‬‬
‫ב‪ Samsung Smart Control-‬ולאחר מכן בחר בלחצן‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫מאפיינים תומכים בצפייה בטלוויזיה‬
‫צפייה בשידורי טלוויזיה עם כתוביות‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫נגישות‬
‫כתוביות‬
‫באפשרותך לצפות בשידורי טלוויזיה עם כתוביות‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫" "כתוביות ב‪ DVD-‬זמינות רק אם נגן ה‪ DVD-‬מחובר למחבר קלט חיצוני‪.‬‬
‫● ●כתוביות‬
‫להפעלה או להשבתה של כתוביות‪.‬‬
‫● ●מצב כתוביות‬
‫להגדרת מצב הכתוביות‪.‬‬
‫● ●שפת כתוביות‬
‫להגדרת שפת הכתוביות‪.‬‬
‫"‬
‫"הטלוויזיה לא יכולה לשלוט בכתוביות ‪ DVD‬או ‪ Blu-ray‬או לשנות אותן‪ .‬כדי לשלוט בכתוביות ‪ DVD‬או ‪ ,Blu-ray‬השתמש במאפיין‬
‫הכתוביות של נגן ה‪ DVD-‬או ה‪ Blu-ray-‬ובשלט‪-‬רחוק של הנגן‪.‬‬
‫בחירת שפת הכתוביות של השידור‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫נגישות‬
‫כתוביות‬
‫באפשרותך לבחור את שפת ברירת המחדל של הכתוביות‪ .‬רשימת המצבים עשויה להשתנות בהתאם לשידור‪.‬‬
‫● ●כתוביות עיקריות‬
‫להגדרה של שפת הכתוביות הראשית‪.‬‬
‫● ●כתוביות משניות‬
‫להגדרה של שפת הכתוביות המשנית‪.‬‬
‫קריאה של טקסט דיגיטלי‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫משדר‬
‫הגדרות ערוץ‬
‫טקסט דיגיטלי‬
‫באפשרותך להשתמש בפונקציה זו בזמן הצפייה בשידור הכולל הן טקסט והן תוכן מולטימדיה‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה בבריטניה בלבד‪.‬‬
‫" "‪Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group‬‏ (‪ )MHEG‬הוא תקן בינלאומי למערכות קידוד נתונים שנעשה בהם‬
‫שימוש במולטימדיה ובהיפר‪-‬מדיה‪ .‬זוהי רמה גבוהה יותר ממערכת ה‪ MPEG-‬שכוללת היפר‪-‬מדיה של קישור נתונים‪ ,‬כגון תמונות סטילס‪,‬‬
‫שירות תווים‪ ,‬הנפשה‪ ,‬גרפיקה וקובצי וידאו‪ ,‬וכן נתוני מולטימדיה‪ MHEG .‬היא טכנולוגיה של אינטראקציית זמן ריצה של משתמש‪ ,‬והיא‬
‫מיושמת בתחומים שונים‪ ,‬לרבות וידאו לפי דרישה (‪ ,)VOD‬טלוויזיה אינטראקטיבית (‪ ,)ITV‬מסחר אלקטרוני (‪ ,)EC‬לימוד מרחוק‪ ,‬ועידת רחק‪,‬‬
‫ספריות דיגיטליות ומשחקי רשת‪.‬‬
‫סריקה אחר ערוצים זמינים‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫משדר‬
‫כוונון אוטומטי‬
‫כוונון אוטומטי נסו עכשיו נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להגדיר את הטלוויזיה כך שתסרוק ותיצור באופן אוטומטי אינדקס של כל הערוצים שנקלטו דרך מחבר הקלט של אנטנת‬
‫הטלוויזיה‪ .‬בחר הפעל‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫" "אם הטלוויזיה מחוברת לממיר כבלים או מקלט לוויין‪ ,‬אינך צריך לעשות זאת‪.‬‬
‫" "ייתכן שמערכת ‪ DVB-T2‬לא תהיה זמינה באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫בחירה בסוג חיבור אנטנה‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫משדר‬
‫סוג חיבור האנטנה‬
‫באפשרותך לצפות בשידורי טלוויזיה בסוג חיבור אנטנה מתאים‪ .‬בחר מתנד יחיד או מתנד כפול‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה כאשר האפשרות אנטנה מוגדרת לערך לוויין‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫בחירת שפת השמע של השידור‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫משדר‬
‫אפשרויות שמע נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לבחור אפשרות שמע המותאמת לתוכן השידור‪.‬‬
‫● ●שפת שמע‬
‫שינוי שפות השמע המוגדרות כברירת מחדל‪.‬‬
‫– –שמע עיקרי‪ :‬הגדרה של שפת השמע הראשית‪.‬‬
‫– –שמע משני‪ :‬הגדרה של שפת השמע המשנית‪.‬‬
‫" "השפה הזמינה עשויה להשתנות בהתאם לשידור‪.‬‬
‫● ●תבנית שמע‬
‫שינוי תבנית השמע‪.‬‬
‫"‬
‫"תבנית השמע הנתמכת עשויה להשתנות‪ ,‬בהתאם לתוכנית השידור‪.‬‬
‫"‬
‫"אפשרות זו זמינה בערוצים דיגיטליים בלבד‪.‬‬
‫תיאור שמע‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫נגישות‬
‫תיאור שמע‬
‫ניתן להשתמש בזרימת השמע של ‪( AD‬תיאור שמע) שנשלח יחד עם השמע הראשי מהמשדר‪ .‬כוונן את עוצמת הקול של תיאור השמע‬
‫באמצעות עוצמת קול‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה בערוצים דיגיטליים בלבד‪.‬‬
‫● ●תיאור שמע‬
‫הפעלה או כיבוי של פונקציית תיאור השמע‪.‬‬
‫● ●עוצמת קול‬
‫כוונון עוצמת הקול של תיאור השמע‪.‬‬
‫בחירת סגנון‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫משדר‬
‫בחירת סגנון‬
‫ניתן להפעיל או להשבית את המאפיין המאפשר לבחור את ז'אנר הערוץ בעת הפעלת המדריך‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫שימוש בז'אנר למבוגרים‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫משדר‬
‫הפעלת ז'אנר למבוגרים‬
‫באפשרותך להפעיל או להשבית את כל השירותים למבוגרים‪ .‬כאשר מאפיין זה מושבת‪ ,‬השירותים למבוגרים לא יהיו זמינים‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫שימוש בהגדרות הערוץ‬
‫הגדרת המדינה (אזור)‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫משדר‬
‫הגדרות ערוץ‬
‫מדינה (אזור)‬
‫ניתן לבחור את המדינה כדי שהטלוויזיה תוכל לכוונן כראוי ובאופן אוטומטי את ערוצי השידור‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬הזן את מספר ה‪ PIN-‬שלך‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬שנה את האזור שלך‪ .‬כדי לשנות את המדינה עבור ערוצים דיגיטליים‪ ,‬בחר ערוץ דיגיטלי‪ .‬כדי לשנות את המדינה עבור ערוצים‬
‫אנלוגיים‪ ,‬בחר ערוץ אנלוגי‪.‬‬
‫" "פונקציה זו אינה זמינה בכל האזורים הגיאוגרפיים‪.‬‬
‫" "רשימת המדינות (אזורים) המוצגת במסך הטלוויזיה עשויה להשתנות בהתאם לאזור הגיאוגרפי‪.‬‬
‫כוונון ידני של אותות שידור‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫משדר‬
‫נסו עכשיו‬
‫הגדרות ערוץ‬
‫כוונון ידני‬
‫באפשרותך לסרוק ידנית את כל הערוצים ולאחסן את הערוצים שנסרקו בטלוויזיה‪ .‬להפסקת הסריקה‪ ,‬בחר עצור‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק כאשר האפשרות אנטנה מוגדרת לערך אנטנה או כבלים‪.‬‬
‫כוונון ערוצים דיגיטליים‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫בחר חדש‬
‫‪MENU‬‬
‫משדר‬
‫הגדרות ערוץ‬
‫כוונון ידני‬
‫כוונון ערוץ דיגיטלי‬
‫חיפוש כדי לסרוק אוטומטית ערוצים דיגיטליים ואחסן את רשימת הערוצים שנסרקו בטלוויזיה‪.‬‬
‫כוונון ערוצים אנלוגיים‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫משדר‬
‫הגדרות ערוץ‬
‫כוונון ידני‬
‫כוונון ערוץ אנלוגי‬
‫בחר חדש והגדר את תוכנית‪ ,‬מערכת צבע‪ ,‬מערכת קול‪ ,‬ערוץ‪ ,‬ו‪-‬חיפוש לסריקה של ערוצים אנלוגיים‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬בחר חנות כדי‬
‫לאחסן את הערוצים שנסרקו בטלוויזיה‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה עבור שידורים אנלוגיים בלבד‪.‬‬
‫כוונון עדין של המסך‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫נסו עכשיו‬
‫משדר‬
‫הגדרות ערוץ‬
‫כוונון עדין‬
‫כאשר תמונות אנלוגיות רועדות מעט או מלוות ברעשים‪ ,‬כוונן את האות לתמונה ברורה יותר‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה עבור שידורים אנלוגיים בלבד‪.‬‬
‫העברה של רשימת ערוצים‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫משדר‬
‫הגדרות ערוץ‬
‫העבר רשימת ערוצים‬
‫באפשרותך לייבא או לייצא את רשימת הערוצים להתקן אחסון מסוג ‪.USB‬‬
‫● ●ייבא מהתקן ‪ :USB‬ייבוא רשימת ערוצים מהתקן ‪.USB‬‬
‫● ●ייצא להתקן ‪ :USB‬ייצוא רשימת ערוצים שנשמרו בטלוויזיה להתקן ‪.USB‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה כאשר התקן ‪ USB‬מחובר‪.‬‬
‫מחיקת פרופיל של מפעיל ‪CAM‬‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫משדר‬
‫באפשרותך למחוק את מפעיל ה‪.CAM-‬‬
‫הגדרות ערוץ‬
‫מחיקת פרופיל של מפעיל ‪CAM‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫הגדרת מערכת לוויין‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫משדר‬
‫הגדרות ערוץ‬
‫מערכת לוויין‬
‫באפשרותך להגדיר סדרה של הגדרות צלחת לוויין לפני ביצוע סריקת ערוצים‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫שינוי שפת הטלטקסט‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫משדר‬
‫הגדרות ערוץ‬
‫שפת טלטקסט‬
‫באפשרותך להגדיר או לשנות את שפת הטלטקסט‪ .‬כדי לצפות בשידור טלטקסט בשפה המועדפת עליך‪ ,‬בחר שפה שתשתמש בה‬
‫ב‪-‬טלטקסט עיקרי‪ .‬אם שפה זו אינה נתמכת‪ ,‬תוכל לצפות בשידור הטלטקסט בשפה המועדפת המשנית המוגדרת ב‪-‬טלטקסט משני‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫הצגה של תפריט ממשק משותף‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫משדר‬
‫ממשק משותף‬
‫באפשרותך להציג מידע אודות ממשקים משותפים‪.‬‬
‫● ●תפריט ממשק משותף‬
‫אפשרות למשתמש לבחור מתוך תפריט ה‪ .CAM-‬בחר בתפריט ממשק משותף (‪ )CI‬בהתבסס על התפריט 'כרטיס מחשב'‪.‬‬
‫● ●פעולת ‪ Transcode‬של וידאו ‪CAM‬‬
‫הגדרה לביצוע המרת הקוד של קובץ ‪ Codec‬של הווידאו מה‪ CAM-‬באופן אוטומטי‪ .‬בטל את האפשרות אם אינך מעוניין‬
‫להשתמש בה‪.‬‬
‫"‬
‫"עליך להשתמש ב‪ CAM-‬שתומך בהמרת קוד של קובץ ‪ Codec‬של וידאו‪.‬‬
‫● ●מידע על יישום‬
‫הצגת מידע אודות ה‪ CAM-‬שהוכנס לחריץ הממשק המשותף ואודות 'כרטיס ‪ CI‬או‪ 'CI+‎‬שהוכנס ל‪ .CAM-‬באפשרותך להתקין‬
‫‪ CAM‬בכל עת‪ ,‬בין שהטלוויזיה דולקת או לא‪.‬‬
‫● ●מנהל ‪CICAM PIN‬‬
‫ניהול ה‪ PIN-‬של ‪ Common Interface Common Access Module‬‏(‪ .)CICAM‬שמור את ה‪ PIN-‬או שנה את ה‪ PIN-‬המאוחסן‬
‫ולאחר מכן הגדר אפשרויות ‪ PIN‬אחרות‪.‬‬
‫כוונון איכות התמונה‬
‫בחירה של מצב תמונה‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫תמונה‬
‫מצב תמונה נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לבחור את מצב התמונה שמעניק את חוויית הצפייה המיטבית‪.‬‬
‫● ●דינמי‬
‫לתמונה ברורה יותר כאשר תאורת הסביבה בהירה מדי ומקשה על הצופה לראות את התמונה‪.‬‬
‫● ●רגיל‬
‫זהו מצב ברירת המחדל המתאים לרוב הסביבות‪.‬‬
‫● ●טבעי‬
‫הפחתת מאמץ של העיניים‪.‬‬
‫● ●סרט‬
‫הפיכת המסך לכהה יותר‪ ,‬הפחתת הבוהק והקלה על עייפות העיניים‪ .‬השתמש במצב זה בזמן צפייה בטלוויזיה בחדר חשוך או‬
‫במהלך צפייה בסרט‪.‬‬
‫● ●בידור‬
‫חידוד התמונה לקבלת חוויית צפייה דינמית יותר‪.‬‬
‫● ●אצטדיון‬
‫כאשר האפשרות מצב ספורט ((‪)MENU/123‬‏ ‪ MENU‬מערכת מצב ספורט) עוברת למצב פועל‪ ,‬מצב תמונה מוגדר‬
‫לערך אצטדיון באופן אוטומטי לקביעת הגדרות התמונה המתאימות לאירועי ספורט‪.‬‬
‫" "כאשר מקור הקלט מוגדרת למחשב‪ ,‬המצבים רגיל ו‪-‬בידור מינים בלבד‪.‬‬
‫" "כאשר מחשב אישי מחובר לטלוויזיה‪ ,‬אולם מצב בידור אינו זמין‪ ,‬הגדר את ערוך סוג התקן לערך ‪ DVI PC‬או מחשב אישי‪.‬‬
‫כוונון איכות התמונה‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫תמונה‬
‫באפשרותך לכוונן את הגדרות איכות התמונה הבאות באופן ידני עבור כל שילוב של מקור פלט ומצב תמונה‪.‬‬
‫● ●תאורה אחורית נסו עכשיו‬
‫כוונון הבהירות של כל פיקסל בודד‪ .‬הפחת את הבהירות כדי להפחית את צריכת החשמל‪.‬‬
‫● ●ניגודיות נסו עכשיו‬
‫כוונון ניגודיות המסך‪.‬‬
‫● ●בהירות נסו עכשיו‬
‫כוונון הבהירות הכוללת‪.‬‬
‫● ●חדות נסו עכשיו‬
‫חידוד או טשטוש של קצות אובייקטים‪.‬‬
‫● ●צבע נסו עכשיו‬
‫כוונון רוויית הצבע הכוללת‪.‬‬
‫● ●גוון (‪ )G/R‬נסו עכשיו‬
‫כוונון היחס שבין ירוק לאדום‪ .‬הגדל את ערך הצבע הירוק כדי להרוות גוונים ירוקים ואת ערך הצבע האדום כדי להרוות גוונים‬
‫אדומים‪.‬‬
‫" "הטלוויזיה שומרת את הערכים שכווננו עבור מקור הקלט ומצב התמונה הנוכחיים ומחילה ערכים אלה בכל פעם שאתה בוחר באותו מקור קלט‬
‫ומצב תמונה‪.‬‬
‫" "לא ניתן לכוונן את ההגדרות צבע וגוון (‪ )G/R‬כאשר הטלוויזיה מחוברת למחשב באמצעות כבל ‪ HDMI‬ל‪.DVI-‬‬
‫החלה של הגדרות התמונה הנוכחיות על מקורות קלט אחרים‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫תמונה‬
‫החל מצב תמונה נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להחיל את הגדרות איכות התמונה על המקור הנוכחי ועל מקורות קלט אחרים‪.‬‬
‫● ●כל המקורות‬
‫החלת ההגדרות על כל ההתקנים החיצוניים המחוברים לטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●מקור נוכחי‬
‫החלת ההגדרות על המקור הנוכחי בלבד‪.‬‬
‫כוונון הגדרות מתקדמות‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫תמונה‬
‫הגדרות מתקדמות נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לבצע כוונון עדין של אופן הצגת התמונות על גבי מסך הטלוויזיה במצבי התמונה 'רגיל' ו'סרט'‪.‬‬
‫● ●ניגודיות דינמית נסו עכשיו‬
‫כוונון אוטומטי של ניגודיות המסך להגדרת ניגודיות אופטימלית‪.‬‬
‫● ●גוון שחור נסו עכשיו‬
‫כוונון עומק הצבע השחור‪.‬‬
‫● ●גוון עור נסו עכשיו‬
‫הפיכת גווני עור לכהים או לבהירים יותר‪.‬‬
‫● ●מצב ‪ RGB‬בלבד נסו עכשיו‬
‫כוונון רמות צבעי האדום‪ ,‬הירוק והכחול בנפרד‪.‬‬
‫● ●מרחב צבעים נסו עכשיו‬
‫לכוונון טווח הצבעים שניתן להציג על‪-‬גבי המסך‪.‬‬
‫– –אוטומטי‪ :‬לכוונון אוטומטי של מרחב הצבעים בהתאם לאות הקלט‪.‬‬
‫– –טבעי‪ :‬להחלת טווח צבעים רחב יותר מאות הקלט‪.‬‬
‫– –מותאם אישית‪ :‬מאפשר לך לכוונן את מרחב הצבעים באופן ידני‪ .‬בחר צבע‪ ,‬ולאחר מכן שנה את רמות הרוויה שלו בצבעים‬
‫אדום‪ ,‬ירוק וכחול‪ .‬איפוס מאפשר לך לשחזר את ערכי ברירת המחדל עבור מרחב צבעים‪.‬‬
‫"‬
‫"באפשרותך לקבוע את התצורה של הפונקציה 'צבע' רק כאשר האפשרות 'מרחב צבעים' מוגדרת לערך 'מותאם‬
‫אישית'‪.‬‬
‫● ●איזון לבן נסו עכשיו‬
‫כוונון טמפרטורת הצבע של התמונה כך שאובייקטים לבנים ייראו לבנים והתמונה הכללית תיראה טבעית‪.‬‬
‫– –‪ 2‬נקודות‪ :‬אפשרות לכוונון רמת הזוהר של הצבעים אדום‪ ,‬ירוק וכחול בעזרת תפריט ההיסט ולכוונון רמת הבהירות בעזרת‬
‫תפריט התוספת‪ .‬האפשרות 'איפוס' מאפשרת לך לשחזר את ערכי ברירת המחדל‪.‬‬
‫– –‪ 10‬נקודות‪ :‬חלוקת על אחד מהצבעים ‪ -‬אדום‪ ,‬ירוק וכחול ‪ -‬ל‪ 10-‬מקטעים‪ ,‬ואפשרות לשנות את איזון הלבן על‪-‬ידי כוונון‬
‫הבהירות של כל מקטע‪ .‬האפשרות 'רמה' מאפשרת לך לבחור את המקטע המיועד לכוונון‪.‬‬
‫" "באפשרותך להשתמש בפונקציה ‪ 10‬נקודות רק כאשר האפשרות מצב תמונה מוגדרת לערך סרט‪ .‬ייתכן שפונקציה זו אינה נתמכת‬
‫בהתקנים חיצוניים מסוימים‪.‬‬
‫● ●גאמה נסו עכשיו‬
‫כוונון העוצמה של צבעי היסוד‪.‬‬
‫"‬
‫"האפשרות הגדרות מתקדמות זמינה רק כאשר האפשרות מצב תמונה מוגדרת לערך רגיל או סרט‪.‬‬
‫"‬
‫"האפשרויות איזון לבן ו‪-‬גאמה זמינות רק כאשר הטלוויזיה מחוברת למחשב באמצעות כבל ‪ HDMI‬ל‪.DVI-‬‬
‫כוונון אפשרויות תמונה‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫תמונה‬
‫אפשרויות תמונה נסו עכשיו‬
‫ניתן לכוונן את אפשרויות התמונה כדי למטב את חוויית הצפייה‪ .‬בחר מצב תמונה ולאחר מכן כוונן את אפשרויות התמונה‪.‬‬
‫● ●גוון צבע נסו עכשיו‬
‫כוונון גוון הצבע‪ .‬גוון הצבע שתבחר מאוחסן בזיכרון של הטלוויזיה‪ .‬בעת שינוי מצב התמונה הנוכחי‪ ,‬גוון הצבע המאוחסן יוחל‬
‫באופן אוטומטי על מצב התמונה החדש‪.‬‬
‫"‬
‫"האפשרויות קר ו‪-‬רגיל זמינות רק כאשר האפשרות מצב תמונה מוגדרת לערך דינמי‪.‬‬
‫"‬
‫"האפשרות גוון צבע זמינה רק כאשר הטלוויזיה מחוברת למחשב באמצעות כבל ‪ HDMI‬ל‪.DVI-‬‬
‫● ●ניקוי רעש תמונה דיגיטלי נסו עכשיו‬
‫צמצום רעש סטטי וצללים הנגרמים על‪-‬ידי אות חלש‪ .‬בעת בחירה באפשרות צפייה אוטומטית‪ ,‬עוצמת האות מוצגת בתחתית‬
‫המסך‪ .‬צבע ירוק מציין את האות הטוב ביותר‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה עבור ערוצים אנלוגיים בלבד‪.‬‬
‫● ●מסנן רעשי ‪ MPEG‬נסו עכשיו‬
‫צמצום רעש ‪ MPEG‬ושיפור איכות וידאו‪.‬‬
‫● ●רמת צבע שחור של ‪ HDMI‬נסו עכשיו‬
‫פיצוי על אפקטים שנגרמים בשל רמת צבע שחור נמוכה‪ ,‬כגון ניגודיות נמוכה וצבעים עמומים‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק כאשר אות הקלט‪ ,‬המחובר לטלוויזיה דרך מחבר ‪ ,HDMI‬מוגדר לערך ‪.RGB444‬‬
‫● ●‪HDMI UHD Color‬‬
‫באפשרותך להגדיר את המצב ‪ HDMI UHD Color‬לערך 'פועל' או 'כבוי' עבור כל מחבר ‪ HDMI‬בטלוויזיה‪ .‬כאשר האפשרות‬
‫מוגדרת לערך 'פועל'‪ ,‬הטלוויזיה מעבדת את אותות ה‪ UHD 50P/60P-‬בצורה מיטבית‪.‬‬
‫"‬
‫"אם תגדיר את מחבר ה‪ HDMI-‬למצב פועל‪ ,‬הטלוויזיה תיכבה ותופעל באופן אוטומטי‪.‬‬
‫"‬
‫"עבור דגמים מסדרות ‪ S9‬ו‪ 7-‬ואילך‪ ,‬ניתן למטב כל מחבר ‪ HDMI‬באופן נפרד עבור ‪ .HDMI UHD Color‬בעת חיבור הטלוויזיה להתקן‬
‫חיצוני התומך רק ב‪ UHD -‬בתדרים של ‪ 24‬או ‪ ‎30 Hz‬או כל תדר ‪ ,FHD‬ייתכן שהפונקציה ‪ HDMI UHD Color‬לא תהיה זמינה‪ .‬במקרה‬
‫זה‪ ,‬הגדר את ‪ HDMI UHD Color‬לערך כבוי‪.‬‬
‫"‬
‫‪ )STB/DVI( H‬של הטלוויזיה‪ .‬למרות שכבל ה‪ HDMI-‬מחובר‬
‫"עבור דגמי ‪ 7200‬וסדרה ‪ 6‬ומטה‪ ,‬הקפד להתחבר ליציאת ה‪ DMI IN‎-‬‏‬
‫ליציאה זו‪ ,‬הפונקציה ‪ HDMI UHD Color‬אינה זמינה בדגמים מסדרות ‪ 6000‬עד ‪.6075‬‬
‫"‬
‫"מחבר ה‪ HDMI-‬עם ‪ HDMI UHD Color‬המוגדר לערך כבוי תומך באותות קלט של עד ‪ ,UHD 50P/60P 4:2:0‬בעוד שמחבר ה‪HDMI-‬‬
‫עם ‪ HDMI UHD Color‬המוגדר לערך פועל תומך באותות קלט של עד ‪ UHD 50P/60P 4:4:4‬ו‪ .4:2:2-‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא‬
‫"רזולוציות נתמכות עבור כל אחד מאותות קלט ‪UHD‬‏"‪.‬‬
‫● ●מצב סרט נסו עכשיו‬
‫מיטוב איכות התמונה עבור סרטים‪.‬‬
‫"‬
‫‪.)1080i( H‬‬
‫‪480i( C‬‏‪ ,)1080i ,‬או ‪ DMI‬‏‬
‫"פונקציה זו זמינה רק כאשר אות הקלט הוא ‪,TV‬‏ ‪AV‬‏‪ omponent ,‬‏‬
‫● ●‪Auto Motion Plus‬‬
‫הסרת טשטוש ורעד מסצינות עם תנועות מהירות‪ .‬אם תבחר באפשרות מותאם אישית‪ ,‬תוכל לקבוע את התצורה של הפחתת‬
‫טשטוש ו‪-‬הפחתת רעידות באופן ידני ולהגדיר את תנועה ברורה במסך‪ .‬לערך פועל לקבלת תמונת ‪ LED‬חדה יותר‪ .‬לחזרה‬
‫להגדרות ברירת המחדל‪ ,‬בחר איפוס‪.‬‬
‫"‬
‫"באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫"‬
‫"כאשר האפשרות 'תנועה ברורה במסך‪ '.‬נמצאת במצב 'פועל'‪ ,‬המסך נראה כהה יותר מאשר במצב כבוי‪.‬‬
‫"‬
‫"אם תנועה ברורה במסך‪ .‬נמצא במצב פועל בתדר ‪ 60Hz‬של אות וידאו‪ ,‬המסך עשוי להבהב‪.‬‬
‫● ●ניקוי רעש מערוץ אנלוגי‬
‫להפחתת רעש בצורת קו אלכסוני המתרחש עקב הפרעות בין האותות‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו נתמכת עבור שידורים אנלוגיים בלבד‪.‬‬
‫● ●תנועה ברורה במסך‪.‬‬
‫להסרת טשטושים מסצינות מהירות עם תנועה רבה כדי לספק תמונה ברורה‪.‬‬
‫"‬
‫"באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫"‬
‫"כאשר האפשרות 'תנועה ברורה במסך‪ '.‬נמצאת במצב 'פועל'‪ ,‬המסך נראה כהה יותר מאשר במצב כבוי‪.‬‬
‫"‬
‫"אם תנועה ברורה במסך‪ .‬נמצא במצב פועל בתדר ‪ 60Hz‬של אות וידאו‪ ,‬המסך עשוי להבהב‪.‬‬
‫● ●‪Smart LED‬‬
‫שליטה בבהירות של אזורים נפרדים במסך כדי להגיע לניגודיות מרבית באופן אוטומטי‪.‬‬
‫"‬
‫"באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫● ●שחור קולנוע‬
‫במצב סרט‪ ,‬מאפיין זה מעמעם את החלק העליון והתחתון בתמונת הווידאו לקבלת חוויית צפייה מרתקת יותר‪.‬‬
‫"‬
‫"באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫צפייה ב‪-‬תלת ממד‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫תמונה‬
‫תלת ממד‬
‫באפשרותך לצפות בתוכן מדיה ובשידורים בתלת‪-‬ממד‪ .‬כדי לצפות בתוכן בתלת ממד‪ ,‬עליך להרכיב את משקפי ‪Samsung 3D Active‬‬
‫‪ Glasses‬העדכניים‪ .‬אין תמיכה במשקפי ‪ 3D Active Glasses‬של ‪ Samsung‬מסוג אינפרא‪-‬אדום ובמשקפי תלת‪-‬ממד של גורמי צד‬
‫שלישי‪.‬‬
‫" "פונקציה זו אינה זמינה עבור דגמים מסדרות ‪,S9‬‏ ‪ 7200‬ו‪ 6-‬ומטה‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש בפונקציה זו‪ ,‬עליך לרכוש את משקפי התלת‪-‬ממד‪.‬‬
‫" "לפני הצפייה בתוכן בתלת‪-‬ממד‪ ,‬קרא בקפידה את המידע על בריאות ובטיחות בכל הנוגע לצפייה בתלת‪-‬ממד‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין ב"אמצעי‬
‫זהירות לשימוש בתלת‪-‬ממד"‪.‬‬
‫" "בדרך כלל‪ ,‬איכות התוכן ותבנית הווידאו קובעים אם וידאו בתלת‪-‬ממד יוצג ב‪ HD-‬אמיתי‪.‬‬
‫הפעלת תלת ממד‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫תמונה‬
‫תלת ממד‬
‫מצב תלת ממד‬
‫הרכב והפעל את משקפי התלת ממד של ‪ ,Samsung‬ולאחר מכן בחר מצב תלת ממד שצוין‪ .‬שים לב כי מצבי תלת הממד הזמינים בכל‬
‫עת תלויים בתבנית של תוכן התלת ממד שבו אתה צופה‪.‬‬
‫● ●‬
‫‪Off‬‬
‫(כבוי)‬
‫השבתת הצפייה בתלת‪-‬ממד‪.‬‬
‫● ●‬
‫(רגיל)‬
‫המרת תמונות רגילות לתמונות בתלת‪-‬ממד‪.‬‬
‫● ●‬
‫(שמאל‪/‬ימין)‬
‫פיצול תמונה יחידה לתמונות חופפות מימין ומשמאל במטרה ליצור אפקט תלת‪-‬ממד‪.‬‬
‫● ●‬
‫(למעלה‪/‬למטה)‬
‫פיצול תמונה יחידה לתמונות חופפות למעלה ולמטה במטרה ליצור אפקט תלת‪-‬ממד‪.‬‬
‫" "הרזולוציות הנתמכות משתנות עבור כל מצב‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין ב"רזולוציות נתמכות למצבי תלת‪-‬ממד"‪.‬‬
‫מרחק הצפייה האידיאלי הוא פי שלוש לפחות מגובה המסך‪ .‬ייתכן שתמונות בתלת‪-‬ממד לא יופיעו אם לא תקפיד על זווית הצפייה או‬
‫מרחק הצפייה המומלצים‪.‬‬
‫ייתכן שפונקציית התלת‪-‬ממד לא תפעל כהלכה אם בקרבת מקום פועל מוצר בתלת‪-‬ממד או התקן אלקטרוני אחר‪ .‬אם יש בעיה‪ ,‬הרחק‬
‫התקנים אלקטרוניים אחרים עד כמה שניתן ממשקפי ‪.3D Active Glasses‬‬
‫התמונות הימנית והשמאלית בתלת‪-‬ממד עשויות לחפוף בהתחלה בעת הפעלת הטלוויזיה‪ .‬המערכת מבצעת מיטוב תצוגה והחפיפה‬
‫נפסקת תוך כמה רגעים‪.‬‬
‫כאשר אתה בוחר להשתמש במצב תלת‪-‬ממד‪ ,‬שים לב למגבלות הבאות‪:‬‬
‫● ●מצב תלת ממד מושבת באופן אוטומטי בעת הפעלת ‪.Smart Hub‬‬
‫● ●לא ניתן להשתמש ב‪.PIP-‬‬
‫● ●אפשרויות תמונה מסוימות מושבתות‪.‬‬
‫כוונון אפקטי תלת ממד‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫תמונה‬
‫תלת ממד‬
‫באפשרותך לקבוע את התצורה של הגדרות נקודת התצפית‪ ,‬העומק והגדרות תלת‪-‬ממד אחרות להתאמה אישית של חוויית הצפייה‪.‬‬
‫● ●פרספקטיבת תלת‪-‬מימד‬
‫כוונון פרספקטיבת התלת‪-‬ממד הכוללת של תמונות על המסך‪.‬‬
‫● ●עומק ‪3D‬‬
‫כוונון עומק התלת‪-‬ממד הכולל של תמונות על המסך‪.‬‬
‫"‬
‫"לא ניתן להשתמש בפונקציה זו אם האפשרות מצב תלת ממד מוגדרת לערך‬
‫(שמאל‪/‬ימין) או‬
‫(למעלה‪/‬למטה)‪.‬‬
‫● ●שינוי שמאל‪/‬ימין‬
‫העברת התמונה הימנית לתמונה השמאלית ולהיפך‪.‬‬
‫● ●‪2D ← 3D‬‬
‫המרת תמונות בתלת‪-‬ממד לתמונות בדו‪-‬ממד‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו אינה זמינה אם האפשרות מצב תלת ממד מוגדרת לערך‬
‫(רגיל) או‬
‫‪Off‬‬
‫(כבוי)‪.‬‬
‫● ●תצוגה אוטומטית ‪3D‬‬
‫אוטומטי‪ 1‬מעביר באופן אוטומטי את מסך הטלוויזיה למצב של תלת‪-‬ממד עבור תוכן או שידור עכשווי בתלת‪-‬ממד בכל פעם‬
‫שהטלוויזיה מזהה שהוא מכיל מידע תלת‪-‬ממדי‪.‬‬
‫אוטומטי‪ 2‬מעביר באופן אוטומטי את מסך הטלוויזיה למצב של תלת‪-‬ממד עבור תוכן או שידור עכשווי בתלת‪-‬ממד גם אם הוא לא‬
‫מכיל מידע תלת‪-‬ממדי‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא תוכל לצפות בטלוויזיה בתלת ממד בזמן שחלק מהיישומים פועלים‪ .‬כדי לצפות בטלוויזיה במצב תלת‪-‬ממד‪ ,‬צא מיישומים אלה‪.‬‬
‫● ●מיטוב תלת (‪)3D‬‬
‫אפשרות למטב תמונות בתלת ממד עם מד התקדמות‪.‬‬
‫" "בעת צפייה בתוכן בתלת ממד‪ ,‬ניתן להשתמש בכל אפקטי התלת ממד למעט 'תצוגה אוטומטית ‪.'3D‬‬
‫פונקציות תמיכה בתמונה‬
‫צפייה בתמונה בתוך תמונה (‪)PIP‬‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫תמונה‬
‫‪ PIP‬נסו עכשיו‬
‫בזמן צפייה בווידאו מהתקן חיצוני‪ ,‬כגון נגן ‪ Blu-ray‬במסך הראשי‪ ,‬באפשרותך לצפות בשידור טלוויזיה בחלון תמונה‪-‬בתוך‪-‬תמונה‬
‫(‪.)PIP‬‬
‫● ●‪PIP‬‬
‫הפעלה‪/‬השבתה של ‪.PIP‬‬
‫● ●אנטנה‬
‫בחירת מקור הקלט עבור חלון ה‪.PIP-‬‬
‫● ●ערוץ‬
‫בחירת ערוץ ה‪.PIP-‬‬
‫● ●גודל‬
‫הגדרת גודל חלון ה‪.PIP-‬‬
‫● ●מיקום‬
‫הגדרת מיקום חלון ה‪.PIP-‬‬
‫● ●בחירת קול‬
‫בחירת מקור השמע‪.‬‬
‫" "לא ניתן להשתמש ב‪ PIP-‬כאשר האפשרות ‪ Smart Hub‬או תלת ממד פעילה‪.‬‬
‫" "הפעלת משחק או שימוש בפונקציית הקריוקי במסך הראשי עלולים לגרום לירידה באיכות התמונה של ‪.PIP‬‬
‫" "פונקציית ה‪ PIP-‬זמינה בתנאים הבאים בלבד‪ )1 :‬מקור המסך הראשי הוא חיבור מסוג ‪ Component‬או ‪ )HDMI. 2‬רזולוציית הקלט קטנה‬
‫‪.)Full HD( F‬‬
‫מ‪ HD-‬‏‬
‫" "החלון של ‪ PIP‬תומך בערוצים דיגיטליים בלבד ואינו תומך בערוצי ‪.UHD‬‬
‫שינוי גודל ומיקום התמונה‬
‫שינוי גודל התמונה‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫תמונה‬
‫גודל תמונה‬
‫גודל תמונה נסו עכשיו‬
‫ניתן לשנות את גודל התמונה המוצגת על‪-‬גבי מסך הטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●‪16:9‬‬
‫הגדרת גודל התמונה לתבנית של מסך רחב ביחס ‪.16:9‬‬
‫● ●זום‬
‫הגדלה אנכית של תמונות ביחס ‪ .16:9‬ניתן להזיז את התמונה המוגדלת כלפי מעלה ומטה‪.‬‬
‫● ●מותאם אישית‬
‫הגדלה או הקטנה של תמונות ביחס ‪ 16:9‬באופן אנכי ו‪/‬או אופקי‪ .‬ניתן להזיז תמונה מוגדלת או מוקטנת שמאלה‪ ,‬ימינה‪ ,‬מעלה‬
‫ומטה‪.‬‬
‫● ●‪4:3‬‬
‫הגדרת גודל התמונה למצב בסיסי של יחס ‪.4:3‬‬
‫[ [אין לצפות בטלוויזיה במצב ‪ 4:3‬לפרק זמן ממושך‪ .‬פעולה זו עלולה לגרום להופעתם של פסים שחורים למעלה‪ ,‬למטה‪ ,‬בצד‬
‫שמאל ובצד ימין של המסך לפרק זמן מסוים‪ .‬שים לב שמידע זה אינו מופיע בכתב האחריות‪.‬‬
‫" "גדלים נתמכים של תמונות משתנים בהתאם לאות הקלט‪ .‬לקבלת מידע נוסף אודות הגדלים הנתמכים של תמונות‪ ,‬עיין ב"גודלי תמונה ואותות‬
‫קלט"‪.‬‬
‫שינוי אוטומטי של גודל התמונה‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫תמונה‬
‫גודל תמונה‬
‫רוחב אוטומטי‬
‫כאשר האפשרות מוגדרת לערך 'פועל'‪ ,‬הטלוויזיה תשתמש באופן אוטומטי בגודל התמונה המומלץ על‪-‬ידי ספק התוכנית‪.‬‬
‫שינוי גודל התמונה במצב ‪ 4:3‬או 'התאמה למסך'‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫תמונה‬
‫גודל תמונה‬
‫גודל מסך ‪4:3‬‬
‫באפשרותך לבחור גודל תמונה המתאים לאזור הגיאוגרפי שלך בזמן הצפייה בטלוויזיה במצב ‪ 4:3‬או התאם למסך‪ .‬הגדלים הנתמכים‬
‫של התמונות משתנים בהתאם למדינה‪ ,‬ופונקציה זו מאפשרת לך לכוונן את גודל התמונה במקרה זה‪.‬‬
‫" "המצב ‪ 4:3‬אינו זמין כאשר התקן חיצוני מחובר לטלוויזיה דרך מחבר מסוג ‪ Component‬או ‪.HDMI‬‬
‫התאמת התמונה למסך‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫תמונה‬
‫גודל תמונה‬
‫התאם למסך‬
‫ניתן להגדיר את הטלוויזיה כך שהתמונה במלואה תתאים בגודלה לממדי המסך ללא צורך בחיתוכים עקב הגודל שבחרת‪.‬‬
‫" "ייתכן שפונקציה זו לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לגודל תמונה‪.‬‬
‫כוונון מיקום התמונה‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫תמונה‬
‫גודל תמונה‬
‫זום‪/‬מיקום נסו עכשיו‬
‫הגדלה או הקטנה של תמונות ביחס ‪ 16:9‬באופן אנכי ו‪/‬או אופקי‪ .‬ניתן להזיז תמונה מוגדלת או מוקטנת שמאלה‪ ,‬ימינה‪ ,‬מעלה ומטה‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק כאשר האפשרות גודל תמונה מוגדרת לערך זום או מותאם אישית‪ .‬עם זאת‪ ,‬לא ניתן לשנות את מיקום התמונה כאשר‬
‫הטלוויזיה מכוונת לערוץ דיגיטלי והאפשרות 'גודל תמונה' מוגדרת לערך 'מותאם אישית'‪.‬‬
‫האזנה לשמע בלבד (תמונה מבוטלת)‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫תמונה‬
‫תמונה מבוטלת נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לכבות את המסך ולהפעיל רק את השמע דרך הרמקולים‪ .‬כדי להפעיל שוב את המסך לחץ על לחצן כלשהו‪ ,‬למעט הלחצנים‬
‫'הפעלה' ו'עוצמת קול'‪.‬‬
‫איפוס של הגדרות מצב התמונה‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫תמונה‬
‫אפס תמונה נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לאפס את מצב התמונה הנוכחי להגדרות ברירת המחדל של היצרן‪ .‬פעולה זו אינה משפיעה על ההגדרות של מצבי תמונה‬
‫אחרים‪.‬‬
‫כוונון איכות הצליל‬
‫בחירה של מצב צליל‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫קול‬
‫מצב קול נסו עכשיו‬
‫ניתן לבחור מצב שמע לחוויית האזנה אופטימלית‪.‬‬
‫● ●רגיל‬
‫זהו מצב ברירת המחדל המתאים לרוב הסביבות‪.‬‬
‫● ●מוזיקה‬
‫הדגשת מוסיקה במקום קולות‪.‬‬
‫● ●סרט‬
‫קבלת הצליל הטוב ביותר עבור סרטים‪.‬‬
‫● ●קול ברור‬
‫הדגשת קולות‪.‬‬
‫● ●מוגבר‬
‫הגברת העוצמה הכוללת של צלילים בתדר גבוה כדי לסייע למאזינים כבדי שמיעה‪.‬‬
‫● ●אצטדיון‬
‫כאשר האפשרות מצב ספורט ((‪)MENU/123‬‏ ‪ MENU‬מערכת מצב ספורט) עוברת למצב פועל‪ ,‬מצב קול מוגדרת‬
‫לערך אצטדיון באופן אוטומטי לקביעת הגדרות השמע המתאימות ביותר לאירועי ספורט‪.‬‬
‫"‬
‫"מצב זה מוגדר אוטומטית על‪-‬ידי הטלוויזיה‪ .‬לא ניתן להגדיר מצב זה באופן ידני‪.‬‬
‫" "פונקציה זו אינה זמינה בעת האזנה לשמע דרך רמקולים חיצוניים‪.‬‬
‫החלת אפקטי צליל‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫קול‬
‫אפקט צליל נסו עכשיו‬
‫ניתן להחיל אפקטי צליל כדי לשנות את האופן שבו הטלוויזיה מפיקה צלילים‪.‬‬
‫● ●‪ Virtual Surround‬נסו עכשיו‬
‫הפקת צליל שמעניק תחושה של ישיבה בקולנוע או באולם קונצרטים‪.‬‬
‫● ●‪ Dialog Clarity‬נסו עכשיו‬
‫הגברת עוצמת הקול כדי שניתן יהיה לשמוע דיאלוגים בצורה ברורה יותר‪.‬‬
‫● ●אזניות היקפיות נסו עכשיו‬
‫קבל צליל היקפי ברמה של קולנוע ביתי דרך האוזניות שלך‪.‬‬
‫● ●איזון נסו עכשיו‬
‫אפשרות לכוונן את הגדרות הצליל של הרמקול השמאלי והימני לאיזון צלילים טוב יותר‪ .‬כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל‪,‬‬
‫בחר איפוס‪.‬‬
‫● ●אקולייזר נסו עכשיו‬
‫לכוונון העוצמה של טווחי תדרים מסוימים לשליטה בעושר הצליל‪ .‬לשחזור ערכי ברירת המחדל‪ ,‬בחר באפשרות איפוס‪.‬‬
‫" "פונקציה זו אינה זמינה בעת האזנה לשמע דרך רמקולים חיצוניים‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק כאשר האפשרות מצב קול מוגדרת לערך רגיל‪.‬‬
‫שימוש בפונקציות תמיכה בצליל‬
‫בחירת רמקולים‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫קול‬
‫הגדרות רמקול‬
‫בחירת רמקול נסו עכשיו‬
‫ניתן לבחור את הרמקולים שהטלוויזיה תשתמש בהם עבור פלט שמע‪.‬‬
‫" "כאשר האפשרות בחירת רמקול מוגדרת להפקת צליל דרך רמקולים חיצוניים בלבד‪ ,‬הלחצנים 'עוצמת קול' ו'השתק' וחלק מפונקציות הקול‬
‫מושבתים‪.‬‬
‫ציון סוג ההתקנה של הטלוויזיה‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫קול‬
‫הגדרות רמקול‬
‫סוג התקנת הטלוויזיה‬
‫ניתן לציין את סוג ההתקנה של הטלוויזיה‪' ,‬מותקן על הקיר' או 'מעמד'‪ ,‬כדי למטב את צליל הטלוויזיה באופן אוטומטי‪.‬‬
‫האזנה לצליל הטלוויזיה דרך התקן שמע ‪ Bluetooth‬של ‪Samsung‬‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫קול‬
‫הגדרות רמקול‬
‫חיבור קול לטלוויזיה‬
‫ניתן לחבר לטלוויזיה התקני שמע ‪ Bluetooth‬של ‪ .Samsung‬יש להתאים אותם באמצעות פונקציית ה‪ Bluetooth-‬של הטלוויזיה‪ .‬עיין‬
‫במדריך ההפעלה של התקן השמע ‪ Bluetooth‬של ‪ Samsung‬לקבלת מידע נוסף על התאמה‪.‬‬
‫● ●הוסף התקן חדש‬
‫הוספת התקן חדש לרשימת ההתקנים שעברו התאמה‪ .‬המערכת מתעלמת מאותות החיבור המתקבלים מהתקנים חדשים אם‬
‫האפשרות הוסף התקן חדש מוגדרת לערך כבוי‪.‬‬
‫● ●רשימת התקני שמע תוצרת ‪Samsung‬‬
‫הצגת רשימה של התקני שמע של ‪ Samsung‬שעברו התאמה‪ .‬בחר התקן כדי להציג את אפשרויות התפריט שלו‪ .‬באפשרותך‬
‫להפעיל‪/‬להשבית את התקן השמע או להסיר אותו מהרשימה‪.‬‬
‫" "באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בהתקני שמע של ‪ Samsung‬התומכים ב‪-‬חיבור קול לטלוויזיה‪.‬‬
‫" "לא ניתן להשתמש באוזניות מסוג חיבור קול לטלוויזיה‏‪ Surround ,‬ו‪ Bluetooth-‬בו‪-‬זמנית‪.‬‬
‫" "לפני השימוש בהתקן ‪ ,Bluetooth‬עיין ב“קרא לפני השימוש בהתקני ‪."Bluetooth‬‬
‫האזנה לטלוויזיה דרך אוזניות ‪Bluetooth‬‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫קול‬
‫הגדרות רמקול‬
‫אזניות ‪Bluetooth‬‬
‫באפשרותך לחבר אוזניות ‪ Bluetooth‬לטלוויזיה‪ .‬יש להתאים אותן באמצעות פונקציית ה‪ Bluetooth-‬של הטלוויזיה‪ .‬עיין במדריך‬
‫ההפעלה של אוזניות ה‪ Bluetooth-‬לקבלת מידע נוסף על התאמה‪.‬‬
‫● ●רשימת אוזניות ‪Bluetooth‬‬
‫הצגת רשימה של אוזניות ‪ Bluetooth‬שניתן להתאים לטלוויזיה‪ .‬בחר אוזניות ‪ Bluetooth‬כדי להציג את אפשרויות התפריט‬
‫שלהן‪ .‬מתפריט זה תוכל להפעיל‪/‬להשבית (כלומר‪ ,‬לבצע התאמה‪/‬לבטל התאמה) את אוזניות ה‪ Bluetooth-‬או להסיר אותן‬
‫מהרשימה‪.‬‬
‫"‬
‫"אם הטלוויזיה אינה מאתרת אוזניות‪ ,‬קרב את האוזניות לטלוויזיה ובחר 'רענן'‪.‬‬
‫"‬
‫"במהלך הפעלה של אוזניות ‪ Bluetooth‬שעברו התאמה‪ ,‬הטלוויזיה מזהה אותן באופן אוטומטי ולאחר מכן מציגה חלון מוקפץ‪ .‬השתמש‬
‫בחלון המוקפץ כדי להפעיל‪/‬לכבות את אוזניות ה‪.Bluetooth-‬‬
‫● ●שמע מרובה יציאות‬
‫האזנה לשמע דרך הרמקולים של הטלוויזיה ואוזניות ה‪ Bluetooth-‬המחוברות בו‪-‬זמנית‪.‬‬
‫" "באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫" "לפני השימוש בהתקן ‪ ,Bluetooth‬עיין ב“קרא לפני השימוש בהתקני ‪."Bluetooth‬‬
‫האזנה לצליל הטלוויזיה דרך רמקולים תואמים של ‪Samsung Multiroom Link‬‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫קול‬
‫הגדרות רמקול‬
‫‪Multiroom Link‬‏‬
‫‪Multiroom Link Settings‬‬
‫באפשרותך לחבר רמקולים תואמים של ‪ Samsung Multiroom Link‬לטלוויזיה כדי ליהנות מצליל עשיר יותר‪.‬‬
‫● ●הגדרות‬
‫הגדרת הרמקולים התואמים ‪ Samsung Multiroom Link‬לאחת מהאפשרויות הבאות‪.‬‬
‫– –‪Surround‬‬
‫בחר אפשרות זו כאשר ברצונך ליהנות ממערכת צליל היקפי באמצעות כמה רמקולים התואמים ל‪Samsung Multiroom-‬‬
‫‪ Link‬בתוך מרחב או חדר אחד‪.‬‬
‫– –‪SoundBar+Surround‬‬
‫בחר אפשרות זו כאשר ברצונך ליהנות ממערכת צליל היקפי על‪-‬ידי חיבור פס רמקולים ושני רמקולים לטלוויזיה בתוך מרחב‬
‫או חדר אחד‪.‬‬
‫● ●רמת עוצמת קול‬
‫לכוונון עוצמת הקול של הרמקולים אשר נבחרו ברשימה‪.‬‬
‫● ●בדיקת רמקול‬
‫שליחה של בדיקת צליל לכל רמקול כדי לוודא שמערכת ‪ Multiroom Link‬שברשותך פועלת כהלכה‪.‬‬
‫● ●עריכת שם‬
‫להגדרת שם עבור כל רמקול‪.‬‬
‫" "הפונקציה ‪ Multiroom Link‬זמינה רק כאשר מחובר לטלוויזיה רמקול אחד לפחות התואם ל‪.Samsung Multiroom Link-‬‬
‫" "הפונקציה ‪ Multiroom Link‬מושבתת בעת השבתת שיקוף מסך‪.‬‬
‫" "רמקולי הרשת עשויים להתנתק מעצמם‪ ,‬בהתחשב בתנאי הרשת‪.‬‬
‫" "מצב הרשת האלחוטית עשוי להשפיע על איכות הצליל‪.‬‬
‫" "הסנכרון בין השמע לווידאו עשוי להיפסק בהתאם לדגם הטלוויזיה‪.‬‬
‫" "השמע מההתקנים המשניים עשוי לפגר אחרי הווידאו והשמע של ההתקן הראשי שבו מופעל תוכן המקור‪.‬‬
‫" "באפשרותך להאזין לשמע הנבחר בעת השימוש ב‪ ,Multi-Link Screen-‬ולהאזין לשמע שנובע ממסך אחר באמצעות אוזניות ‪.Bluetooth‬‬
‫" "למידע נוסף‪ ,‬עיין במדריך של ‪ Multiroom Link‬באתר האינטרנט של ‪Samsung. (www.samsung.com‬‬
‫והורדות)‬
‫בעלים ותמיכה‬
‫מדריכים‬
‫הפעלת פלט של שמע דיגיטלי‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫קול‬
‫הגדרות נוספות נסו עכשיו‬
‫מאחר ש‪ Smart TV-‬תומכת בתקן ‪ Sony/Philips Digital Interface Format‬‏(‪ ,)S/PDIF‬באפשרותך לגרום לטלוויזיה לספק פלט שמע‬
‫דיגיטלי להתקני שמע דיגיטליים שונים‪ ,‬כגון רמקולים‪ ,‬מקלטי ‪ A/V‬ומערכות קולנוע ביתיות‪ ,‬על‪-‬ידי כוונון ההגדרות הבאות‪.‬‬
‫● ●רמת שמע ‪ DTV‬נסו עכשיו‬
‫אפשרות לכוונון עוצמת הקול בעת הצפייה בשידורים דיגיטליים בטלוויזיה באמצעות מקלט ‪.A/V‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה בערוצים דיגיטליים בלבד‪.‬‬
‫"‬
‫"ניתן לכוונן את עוצמת הקול לטווח שבין ‪ 0‬ל‪ .‎10 db-‬עם זאת‪ ,‬טווח זה של עוצמת הקול עשוי להשתנות בהתאם לאות השידור‪.‬‬
‫"‬
‫"עבור אות השידור ‪ ,MPEG / HE-AAC‬ניתן לכוונן את עוצמת הקול לטווח שבין ‪ 0‬ל‪.‎10 db-‬‬
‫● ●פורמט שמע ‪HDMI‬‬
‫להגדרת התבנית של אות קלט השמע המתאימה עבור ההתקן החיצוני המחובר ליציאת ה‪ HDMI-‬של הטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●תבנית שמע נסו עכשיו‬
‫בחירת התבנית של פלט השמע הדיגיטלי (‪ .)S/PDIF‬התבניות הזמינות תלויות במקור הקלט‪.‬‬
‫● ●השהיית שמע נסו עכשיו‬
‫עזרה בתיקון אי‪-‬ההתאמות בתזמון שבין רצועות השמע והווידאו בעת צפייה בטלוויזיה והאזנה לשמע באמצעות התקן שמע‬
‫דיגיטלי‪ .‬באפשרותך לכוונן את הפיגור בטווח של עד ‪ 250‬אלפיות שנייה‪.‬‬
‫● ●דחיסת ‪ Dolby Digital‬נסו עכשיו‬
‫הגדרת מצב הדחיסה ‪.Dolby Digital‬‬
‫● ●שמע ‪HD‬‬
‫שינוי הרזולוציה של צליל הטלוויזיה לאיכות שמע ‪.HD‬‬
‫"‬
‫"אותות שמע רגילים נדגמים ב‪ 48‎kHz-‬בעוד שאותות שמע באיכות ‪ HD‬נדגמים ב‪.96‎kHz-‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שחלק ממקלטי ‪ S/PDIF‬אינם תואמים‪ .‬בעת שימוש במקלטים לא תואמים‪ ,‬השבת מצב זה והשתמש במקום זאת במצב שמע רגיל‪.‬‬
‫"‬
‫"אותות השמע של ‪ HD‬הזמינים בטלוויזיה אינם זמינים בנגני שמע חיצוניים המחוברים דרך רשתות ‪,HDMI‬‏‪ Bluetooth‬או ‪.Wi-Fi‬‬
‫● ●עוצמת קול אוטומטית נסו עכשיו‬
‫כוונון אוטומטי של רמת עוצמת הקול של הטלוויזיה בעת החלפת ערוצים‪ ,‬מקורות וידאו או תוכן‪ ,‬כך שרמת עוצמת הקול תישאר‬
‫זהה עבור כל המקורות‪ .‬האפשרות 'עוצמת קול אוטומטית' יכולה לשנות את עוצמת הקול בטווח של עד ‪ ‎12 dB‬כדי להשוות את‬
‫הצליל‪ .‬האפשרות 'רגיל' מחילה רמה רגילה של כוונון עוצמת קול‪ ,‬והאפשרות 'לילה' מחילה רמת עוצמת קול נמוכה במקצת‪.‬‬
‫אפשרות זו אידיאלית לצפייה בטלוויזיה בשעות הלילה המאוחרות‪.‬‬
‫"‬
‫"אם ברצונך להשתמש בבקרת עוצמת הקול של התקן מקור מחובר כדי לשלוט בקול‪ ,‬השבת את עוצמת קול אוטומטית‪ .‬בעת שימוש‬
‫בעוצמת קול אוטומטית עם התקן מקור‪ ,‬ייתכן שבקרת עוצמת הקול של ההתקן לא תפעל כהלכה‪.‬‬
‫האזנה לשמע בתלת ממד במצב תלת ממד‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫קול‬
‫שמע תלת‪-‬מימד‬
‫באפשרותך לכוונן את עומק השמע כך שהטלוויזיה תספק צליל מרתק המתאים לאפקט המוקפץ של הווידאו בתלת ממד שאתה צופה בו‪.‬‬
‫" "פונקציה זו אינה זמינה עבור דגמים מסדרות ‪,S9‬‏ ‪ 7200‬ו‪ 6-‬ומטה‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה במצב תלת ממד בלבד‪.‬‬
‫איפוס כל הגדרות הצליל‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫קול‬
‫איפוס צליל נסו עכשיו‬
‫איפוס כל הגדרות הצליל לברירות המחדל של היצרן‪.‬‬
‫הגדרת השעה והשימוש בשעון עצר‬
‫הגדרת השעה הנוכחית‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להגדיר את השעון באופן ידני או אוטומטי‪.‬‬
‫כדי לצפות בשעה לאחר הגדרת השעון‪:‬‬
‫– –‪ :Samsung Smart Control‬לחץ על הלחצן ‪ MENU/123‬ולאחר מכן בחר מידע בשלט רחוק שעל המסך‪.‬‬
‫– –שלט רחוק רגיל‪ :‬לחץ על הלחצן ‪.INFO‬‬
‫" "יש לאפס את השעון בכל פעם שמתרחש ניתוק מאספקת החשמל‪.‬‬
‫הגדרת השעון באמצעות מידע שידור דיגיטלי‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון‬
‫מצב שעון נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לגרום לטלוויזיה להוריד באופן אוטומטי פרטי שעה מערוץ דיגיטלי ולהגדיר את השעה הנוכחית‪ .‬כדי להפעיל פונקציה זו‪,‬‬
‫הגדר את מצב שעון לערך אוטומטי‪ .‬אם הטלוויזיה מחוברת לממיר או לממיר לוויין באמצעות מחברי ‪ HDMI‬או ‪ ,Component‬עליך‬
‫להגדיר את השעה באופן ידני‪.‬‬
‫" "פונקציה זו פועלת רק כאשר שקע האנטנה של הטלוויזיה מחובר ליציאת אנטנה או כבל ומקבל שידורים דיגיטליים‪.‬‬
‫" "מידת הדיוק של פרטי השעה שהתקבלו עשויה להשתנות בהתאם לערוץ ולאות‪.‬‬
‫הגדרת השעון באופן ידני‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון‬
‫הגדרת שעון נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להגדיר את השעון באופן ידני‪ .‬הגדר את 'מצב שעון' לערך 'ידני'‪ ,‬והזן את התאריך והשעה הנוכחיים בשדה התאריך והשעה‪.‬‬
‫הגדרת השעון באופן אוטומטי‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון‬
‫אזור זמן‬
‫הגדרת השעה הנכונה על‪-‬ידי הגדרת שעון קיץ (‪ )DST‬ואזור הזמן המקומי שלך‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק כאשר מצב שעון מוגדר לערך אוטומטי‪.‬‬
‫● ●שעון קיץ‬
‫הפעלה או השבתה של הפונקציה 'שעון קיץ' (‪.)DST‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק כאשר מצב שעון מוגדר לערך אוטומטי‪.‬‬
‫● ●‪GMT‬‬
‫בחירת אזור הזמן שלך‪.‬‬
‫"‬
‫"כאשר האפשרות מדינה מוגדרת לערך 'אחר'‪ ,‬באפשרותך להשתמש בפונקציה זו‪.‬‬
‫אם השעון שגוי במצב אוטומטי‪...‬‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון‬
‫היסט שעה נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לשנות את השעון במרווחים של שעה אחת עד ‪ 12‬שעות לערך אם הטלוויזיה אינה מציגה את השעה הנכונה שהוגדרה‬
‫אוטומטית‪ ,‬מסיבה כלשהי‪.‬‬
‫" "היסט שעה מכוונן את השעה דרך חיבור רשת‪ .‬פונקציה זו זמינה רק אם האפשרות מצב שעון מוגדרת לערך אוטומטי והטלוויזיה מחוברת‬
‫לאינטרנט דרך רשת מקומית‪.‬‬
‫" "היסט שעה מכוונן את השעה אם הטלוויזיה אינה מקבלת פרטי שעה דרך אותות של שידורים דיגיטליים רגילים‪.‬‬
‫שימוש בשעוני העצר‬
‫שימוש בשעון העצר לשינה‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון עצר לשינה נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להשתמש בפונקציה זו כדי לכבות באופן אוטומטי את הטלוויזיה לאחר פרק זמן שהוגדר מראש‪ .‬באפשרותך להגדיר את‬
‫שעון העצר למרווחים של ‪ 30‬דקות‪ ,‬עד ‪ 3‬שעות‪.‬‬
‫הפעלת הטלוויזיה באמצעות שעון העצר להפעלה‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון עצר להפעלה נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להגדיר את שעון עצר להפעלה להפעלה אוטומטית של הטלוויזיה בשעה ספציפית‪ .‬באפשרותך להגדיר עד שלוש תצורות‬
‫נפרדות‪ :‬שעון עצר להפעלה ‪ 2 ,1‬ו‪ .3-‬שעון עצר להפעלה זמין רק כאשר האפשרות שעון כבר הוגדרה‪.‬‬
‫● ●הגדרות‬
‫אם בחרת באפשרות ידני‪ ,‬תוכל לסמן ולבחור כל יום לבחירת הימים הספציפיים שבהם אתה רוצה ש‪-‬שעון עצר להפעלה יפעיל‬
‫את הטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●שעה‬
‫● ●עוצמת קול‬
‫● ●מקור‬
‫מהרשימה‪ ,‬בחר מקור אות שבו תשתמש הטלוויזיה בעת הפעלתה‪ .‬אם ברצונך להפעיל תוכן שנשמר בהתקן ‪ USB‬או תוכן‬
‫ממקור ‪ HDMI‬או ‪ ,Component‬כגון נגן ‪ ,DVD‬נגן ‪ Blue-ray‬או ממיר‪ ,‬חבר את ההתקן לטלוויזיה לפני שתתחיל להגדיר את‬
‫שעון העצר להפעלה‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬אל תנתק את ההתקן מהטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●אנטנה‬
‫אפשרות לבחור מקור של אות שידור‪ ,‬כאשר האפשרות מקור מוגדרת לערך ‪.TV‬‬
‫● ●ערוץ‬
‫אפשרות לבחור ערוץ‪ ,‬כאשר האפשרות מקור מוגדרת לערך ‪.TV‬‬
‫● ●מוזיקה ‪ /‬תמונה‬
‫אפשרות לציין תיקייה של התקן ‪ USB‬המכילה קובצי מוסיקה בשדה מוסיקה ו‪/‬או תיקייה המכילה תמונות בשדה תמונה‪ ,‬כאשר‬
‫האפשרות מקור מוגדרת לערך ‪ .USB‬אם בחרת גם את התיקייה המכילה קובצי מוסיקה וגם את התיקייה המכילה קובצי תמונות‪,‬‬
‫הטלוויזיה מפעילה את קובצי המוסיקה ומציגה את התמונות בו‪-‬זמנית‪.‬‬
‫"‬
‫"אם התיקייה שבחרת מכילה תיקיות משנה‪ ,‬באפשרותך לבחור תיקיית משנה באותו אופן‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו לא תפעל כהלכה אם התקן ה‪ USB-‬שנבחר אינו מכיל תכני מדיה או אם לא צוינה תיקייה‪.‬‬
‫"‬
‫"מצגת השקופיות לא תתחיל אם קיים קובץ תמונה אחד בלבד בהתקן ה‪.USB-‬‬
‫"‬
‫"לא ניתן לבחור תיקיות עם שמות ארוכים‪.‬‬
‫"‬
‫"הקפד להשתמש בשמות תיקיות שונים עבור התקני ‪ USB‬מרובים‪.‬‬
‫"‬
‫"השתמש בהתקן זיכרון מסוג ‪ USB‬או בקורא כרטיסים מרובים‪ .‬ייתכן שהפונקציה שעון עצר להפעלה לא תפעל עם התקני ‪USB‬‏‪ ,‬נגני‬
‫‪ MP3‬או התקני ‪ PMP‬של יצרנים מסוימים המופעלים על‪-‬ידי סוללה‪ ,‬משום שזיהוי ההתקן על‪-‬ידי הטלוויזיה עלול להימשך זמן רב‪.‬‬
‫כיבוי הטלוויזיה באמצעות שעון העצר לכיבוי‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון עצר לכיבוי נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להגדיר את שעון עצר לכיבוי לכיבוי אוטומטי של הטלוויזיה בשעה שצוינה‪ .‬באפשרותך להגדיר שלוש תצורות נפרדות‪ :‬שעון‬
‫עצר לכיבוי ‪ 2 ,1‬ו‪ .3-‬האפשרות שעון עצר לכיבוי זמינה רק כאשר האפשרות שעון כבר הוגדרה‪.‬‬
‫● ●הגדרות‬
‫להגדרת ימות השבוע שבהם הטלוויזיה נכבית באופן אוטומטי‪ .‬אם תבחר ב‪-‬ידני‪ ,‬תוכל לסמן ולבחור כל יום ספציפי‪.‬‬
‫● ●שעה‬
‫הגדרת השעה שבה הטלוויזיה נכבית באופן אוטומטי‪.‬‬
‫שימוש בפונקציות 'הגנה מפני צריבת מסך' ו'חיסכון באנרגיה'‬
‫מניעת צריבת מסך‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫זמן להגנה אוטומטית נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להשתמש בפונקציה 'הגנה מפני צריבת מסך' כדי להגן על המסך‪ .‬תמונות סטילס עלולות להשאיר תמונות "רפאים" צרובות‬
‫על המסך‪ ,‬אם הן נשארות עליו למשך זמן ארוך‪ .‬בחר הגדרת שעה מהרשימה‪ .‬אם על המסך מופיעה תמונת סטילס לפרק זמן ארוך יותר‬
‫מפרק הזמן שבחרת‪ ,‬הטלוויזיה מפעילה באופן אוטומטי את הפונקציה 'הגנה מפני צריבת מסך'‪.‬‬
‫הפחתת צריכת האנרגיה של הטלוויזיה‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫פתרון ‪ ECO‬נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לכוונן את רמת הבהירות של הטלוויזיה ולמנוע חימום יתר כדי לצמצם את צריכת החשמל הכוללת‪.‬‬
‫● ●חיסכון באנרגיה נסו עכשיו‬
‫אפשרות לבחור הגדרת בהירות מתוך הרשימה כדי להפחית את צריכת החשמל של הטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●חיישן ‪ ECO‬נסו עכשיו‬
‫כוונון אוטומטי של רמת הבהירות של הטלוויזיה בהתאם לתאורת הסובבת על מנת להפחית את צריכת החשמל של הטלוויזיה‪.‬‬
‫אם חיישן ‪ Eco‬כוונן את רמת הבהירות של המסך‪ ,‬באפשרותך לבחור את תאורה אחורית מינ' לכוונון ידני של בהירות המסך‬
‫המינימלית‪.‬‬
‫"‬
‫"כאשר חיישן ‪ ECO‬מוגדר לערך פועל‪ ,‬המסך יהיה כהה יותר מהרגיל‪.‬‬
‫● ●מצב המתנה ללא אות נסו עכשיו‬
‫אפשרות לבחור שעה מהרשימה‪ .‬אם לא התקבל אות כלשהו בפרק הזמן שצוין‪ ,‬הטלוויזיה תנתק את אספקת החשמל באופן‬
‫אוטומטי כדי להפחית את צריכת החשמל‪.‬‬
‫● ●כיבוי אוטומטי נסו עכשיו‬
‫כיבוי אוטומטי של הטלוויזיה כדי למנוע חימום יתר כאשר הטלוויזיה נשארת דלוקה במשך הזמן שצוין ללא קלט משתמש‪.‬‬
‫● ●תאורת תנועה נסו עכשיו‬
‫כוונון הבהירות בהתאם לתנועות שעל‪-‬גבי המסך במטרה להפחית את צריכת החשמל‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו זמינה רק כאשר האפשרות מצב תמונה מוגדרת לערך רגיל‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו אינה זמינה כאשר הטלוויזיה נמצאת במצב תלת ממד‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו מושבתת בעת כוונון הגדרה של איכות תמונה‪ ,‬כגון ניגודיות ו‪-‬בהירות‪.‬‬
‫שימוש ב‪Anynet+ (HDMI-CEC)-‬‬
‫באפשרותך להשתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה כדי לשלוט על התקנים חיצוניים שמחוברים אליה באמצעות כבל ‪ HDMI‬ותומכים‬
‫ב‪ .Anynet+ (HDMI-CEC)-‬שים לב כי ניתן להגדיר את )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬רק על‪-‬ידי השלט הרחוק‪.‬‬
‫הגדרת )‪Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫)‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬נסו עכשיו‬
‫● ●)‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להפעיל או לבטל את )‪ .Anynet+ (HDMI-CEC‬הגדר לערך כבוי או לערך פועל כדי להשבית או להפעיל את כל‬
‫הפונקציות הקשורות של‪.Anynet+‎‬‬
‫● ●כיבוי אוטומטי נסו עכשיו‬
‫כאשר הפונקציה מוגדרת לערך כן‪ ,‬כיבוי התקנים חיצוניים תואמים ל‪ Anynet+‎-‬כאשר הטלוויזיה כבויה‪.‬‬
‫"‬
‫"פונקציה זו אינה נתמכת על‪-‬ידי חלק מההתקנים התואמים ל‪.Anynet+‎-‬‬
‫● ●חיפוש מכשיר נסו עכשיו‬
‫חיפוש אוטומטי אחר התקנים חיצוניים תואמי )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬המחוברים לטלוויזיה‪ ,‬וזיהוי שלהם‪.‬‬
‫שימוש ב‪Anynet+ (HDMI-CEC)-‬‬
‫בחירת התקן חיצוני‬
‫לאחר חיבור התקנים חיצוניים לטלוויזיה‪ ,‬בחר(‪)MENU/123‬‏ ‪ MENU‬מערכת )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬חיפוש מכשיר‪.‬‬
‫הטלוויזיה מציגה רשימה של התקנים תואמי‪ Anynet+ (HDMI-CEC)-‬שניתן להגדיר כהתקנים שמופעל בהם )‪Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫(כלומר‪ ,‬התקנים שניתן לשלוט עליהם באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה)‪ .‬כדי להגדיר התקן תואם‪Anynet+ (HDMI-CEC)-‬‬
‫כהתקן שמופעל בו )‪ ,Anynet+ (HDMI-CEC‬עליך לבחור בהתקן זה במסך 'מקור'‪ .‬פעל לפי ההוראות שבמסך הבא‪.‬‬
‫" "אם התקן חיצוני מוגדר כהתקן שמופעל בו ‪( +Anynet‬כלומר‪ ,‬התקן שניתן לשלוט עליו באמצעות השלט הרחוק של הטלווזיה) וכהתקן שמופעל‬
‫בו שלט רחוק אוניברסלי (כלומר‪ ,‬התקן שניתן לשלוט עליו באמצעות שלט רחוק אוניברסלי)‪ ,‬ניתן יהיה לשלוט בהתקן באמצעות השלט הרחוק‬
‫האוניברסלי בלבד‪.‬‬
‫הגדרת התקן שמופעל בו )‪Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬לחץ על הלחצן ‪ SOURCE‬בשלט הרחוק‪ .‬במסך מקור‪ ,‬בחר את ההתקן ולחץ על הלחצן‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬בחר באפשרות )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬מהרשימה כלים‪ .‬ההתקן שנבחר מוגדר כהתקן שמופעל בו )‪.Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫האפשרויות הבאות זמינות בתפריט‪.‬‬
‫"‬
‫‪.‬‬
‫"אפשרויות התפריט הזמינות בתפריט המוקפץ עשויות להשתנות בהתאם להתקן החיצוני‪.‬‬
‫● ●)‪Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫הגדרת ההתקן שנבחר כהתקן שמופעל בו )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬ולאחר מכן הצגת רשימה של התקנים תואמי‪Anynet+-‬‬
‫)‪ (HDMI-CEC‬המחוברים לטלוויזיה‪ .‬בחר צפה בטלוויזיה כדי לצאת מ‪ ,Anynet+ (HDMI-CEC)-‬והתחל לצפות בטלוויזיה‪.‬‬
‫קרא לפני שתחבר )‪Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫" "באפשרותך לקבוע את התצורה של השלט רחוק האוניברסלי של הטלוויזיה כך שישלוט בממירי כבלים‪ ,‬נגני ‪ Blu-ray‬ומערכות קולנוע ביתיות של‬
‫גורמי צד שלישי‪ ,‬שאינם תומכים ב‪ .HDMI-CEC-‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬עיין בנושא "שליטה בהתקנים חיצוניים באמצעות שלט הטלוויזיה ‪ -‬שימוש‬
‫בשלט רחוק אוניברסלי‪‎‬‏"‪.‬‬
‫" "לא ניתן להשתמש ב‪ Anynet+‎-‬כדי לשלוט בהתקנים חיצוניים שאינם תומכים ב‪.HDMI-CEC-‬‬
‫" "יש לחבר התקני‪ Anynet‎+‎‬לטלוויזיה באמצעות כבל ‪ .HDMI‬שים לב שכבלי ‪ HDMI‬מסוימים אינם תומכים בפונקציה‪.Anynet+ (HDMI-CEC)‎‬‬
‫" "ייתכן שהשלט רחוק של הטלוויזיה לא יפעל בנסיבות מסוימות‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬בחר שוב את ההתקן‪.Anynet+‎‬‬
‫" "הפונקציה‪ Anynet+ (HDMI-CEC)‎‬פועלת רק עם התקנים חיצוניים התומכים בפונקציה ‪ HDMI-CEC‬ורק כאשר התקנים אלה מופעלים או‬
‫נמצאים במצב המתנה‪.‬‬
‫" "ניתן להשתמש בפונקציה‪ Anynet+ (HDMI-CEC)‎‬כדי לשלוט ב‪ 12-‬התקנים חיצוניים תואמים לכל היותר (‪ 3‬התקנים מאותו סוג לכל היותר)‪.‬‬
‫אולם‪ ,‬עם מערכות קולנוע ביתיות‪ ,‬ניתן לשלוט רק במערכת אחת‪.‬‬
‫" "כדי להאזין לשמע של ‪ 5.1‬ערוצים מהתקן חיצוני‪ ,‬חבר את ההתקן לטלוויזיה באמצעות כבל ‪ HDMI‬וחבר את מערכת הקולנוע הביתית ישירות‬
‫למחבר פלט השמע הדיגיטלי של הטלוויזיה‪.‬‬
‫" "מערכת קולנוע ביתית שחוברה לטלוויזיה באמצעות כבל ‪ HDMI‬וכבל אופטי תומכת בשמע דו‪-‬ערוצי בלבד‪ .‬עם זאת‪ ,‬שמע של ‪ 5.1‬ערוצים זמין‬
‫עבור שידורים דיגיטליים עם שמע של ‪ 5.1‬ערוצים‪.‬‬
‫עדכון תוכנת הטלוויזיה‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫תמיכה‬
‫עדכון תוכנה נסו עכשיו‬
‫ניתן להציג את גרסת התוכנה של הטלוויזיה ולעדכן אותה במידת הצורך‪.‬‬
‫עדכון תוכנת הטלוויזיה לגרסה האחרונה‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫תמיכה‬
‫עדכון תוכנה‬
‫עדכן כעת נסו עכשיו‬
‫כדי לעדכן את תוכנת הטלוויזיה‪ ,‬הורד את העדכון ישירות מהאינטרנט לטלוויזיה או העתק את העדכון מכונן הבזק מסוג ‪ USB‬לטלוויזיה‪.‬‬
‫" "פונקציה זו דורשת חיבור לאינטרנט‪.‬‬
‫" "שמור את חבילת העדכון בתיקיה ברמה עליונה בהתקן ה‪ .USB-‬אחרת‪ ,‬הטלוויזיה לא תוכל לאתר את חבילת העדכון‪.‬‬
‫[ [אין לכבות את הטלוויזיה עד להשלמת העדכון‪ .‬הטלוויזיה נכבית ומופעלת באופן אוטומטי לאחר השלמת עדכון התוכנה‪ .‬כל‬
‫הגדרות הווידאו והשמע חוזרות להגדרות ברירת המחדל לאחר עדכון תוכנה‪.‬‬
‫עדכון אוטומטי של הטלוויזיה‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫תמיכה‬
‫עדכון תוכנה‬
‫עדכון אוטומטי נסו עכשיו‬
‫אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט‪ ,‬תוכל לקבל את עדכון התוכנה של הטלוויזיה באופן אוטומטי בזמן הצפייה בטלוויזיה‪ .‬לאחר השלמת‬
‫העדכון ברקע‪ ,‬הוא יוחל על השימוש הבא בטלוויזיה‪.‬‬
‫" "זמן הפעולה של פונקציה זו עשוי להתארך אם קיימת פונקציית רשת נוספת הפועלת בו זמנית‪.‬‬
‫" "פונקציה זו דורשת חיבור לאינטרנט‪.‬‬
‫" "אם תסכים לתנאים ולהתניות של ‪,Smart Hub‬‏ האפשרות עדכון אוטומטי תוגדר לערך פועל באופן אוטומטי‪ .‬אם אינך מעוניין שתוכנת‬
‫הטלוויזיה תעדכן עצמה באופן אוטומטי‪ ,‬הגדר את האפשרות עדכון אוטומטי לערך כבוי‪.‬‬
‫עדכון ידני של הטלוויזיה‬
‫לעדכון ידני של הטלוויזיה באמצעות כונן הבזק מסוג ‪ ,USB‬בצע את השלבים הבאים‪:‬‬
‫" "תעד את ההגדרות הנוכחיות לפני העדכון כדי שתוכל לטעון אותן מחדש לאחר השלמת העדכון‪ .‬כל הגדרות הווידאו והשמע חוזרות להגדרות‬
‫ברירת המחדל לאחר עדכון תוכנה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬בקר באתר האינטרנט של ‪ Samsung‬באמצעות מחשב והורד את חבילת העדכון להתקן ‪.USB‬‬
‫"‬
‫"שמור את חבילת העדכון בתיקייה ברמה עליונה בהתקן ההבזק מסוג ‪ .USB‬אחרת‪ ,‬הטלוויזיה אינה יכולה לאתר את חבילת העדכון‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬חבר את התקן ה‪ USB-‬עם חבילת העדכון לטלוויזיה‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪3‬בתפריט הטלוויזיה‪ ,‬עבור אל תמיכה עדכון תוכנה‬
‫התוכנה‪ ,‬מופיע הפריט המוקפץ 'בקשת עדכון'‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪4‬בחר אישור‪ .‬הטלוויזיה מעדכנת את התוכנה‪ ,‬נכבית ומופעלת מחדש באופן אוטומטי‪.‬‬
‫עדכן כעת‪ .‬הטלוויזיה מחפשת את התוכנה בכונן ה‪ .USB-‬לאחר איתור‬
‫[ [אין לכבות את הטלוויזיה עד להשלמת השדרוג‪ .‬הטלוויזיה תיכבה ותופעל באופן אוטומטי לאחר השלמת שדרוג התוכנה‪ .‬כל‬
‫הגדרות הווידאו והשמע חוזרות להגדרות ברירת המחדל לאחר שדרוג תוכנה‪.‬‬
‫הגנה על הטלוויזיה מפני פריצה וקוד זדוני‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫אבטחה חכמה נסו עכשיו‬
‫ניתן להשתמש באפשרות 'אבטחה חכמה' כדי להגן על הטלוויזיה מפני פריצות וקוד זדוני בזמן החיבור לאינטרנט‪.‬‬
‫בדיקת הטלוויזיה והתקני האחסון הקשורים לצורך איתור קוד זדוני‪.‬‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫אבטחה חכמה‬
‫סרוק נסו עכשיו‬
‫ניתן לסרוק את הטלוויזיה ואת המדיה המחוברת כדי לזהות נוכחות של קוד זדוני‪ .‬אם לא זוהה קוד זדוני‪ ,‬חלון הודעה מופיע על‪-‬גבי‬
‫המסך‪.‬‬
‫אם זוהה קוד זדוני‪...‬‬
‫אם התגלה קוד זדוני‪ ,‬תוצאות הסריקה יופיעו על‪-‬גבי המסך‪ .‬חלון תוצאות זה מציג את כל הקודים הזדוניים שהתגלו‪ .‬באפשרותך‬
‫להעביר את הקוד בהסגר (לבודד אותו) כדי לא להפעיל אותו‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬בחר את כל הקודים הזדוניים כדי להעביר אותם בהסגר‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬בחר בודד‪ .‬אפשרויות אלה מעבירות את הקוד הזדוני שנבחר אל רשימת מבודדים‪.‬‬
‫"‬
‫"רשימת מבודדים מציג את כל הקודים הזדוניים שהועברו להסגר‪.‬‬
‫קביעת תצורה של פונקציות נוספות‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫אבטחה חכמה‬
‫הגדרות נסו עכשיו‬
‫תוכל לסרוק את תוכן הטלוויזיה לבדיקת וירוסים או להפעיל פונקציות אבטחה נוספות‪ ,‬למשל‪ ,‬פונקציית אבטחת הרשת‪.‬‬
‫● ●אנטי‪-‬וירוס‬
‫ניטור הטלוויזיה בזמן אמת כדי למנוע הדבקה של הטלוויזיה בווירוסים‪.‬‬
‫● ●אבטחת רשתות‬
‫הגנה על הטלוויזיה מפני פריצה כדי למזער דליפה של מידע אישי‪.‬‬
‫● ●מצלמה‬
‫מאפשר את השימוש במצלמות הקשורות לטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●מיקרופון‬
‫מאפשר את השימוש במיקרופונים הקשורים לטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●סריקה אוטומטית‬
‫הפעלת סריקה אוטומטית של הטלוויזיה ושל מדיית האחסון המחוברת בזמן שהיא מופעלת‪.‬‬
‫● ●בידוד אוטומטי‬
‫הוספה אוטומטית של קודים זדוניים שהתגלו בתהליך הסריקה ל'רשימה המבודדת'‪.‬‬
‫שימוש בפונקציות אחרות‬
‫הפעלה מהירה של פונקציות הנגישות‬
‫ניתן להשתמש בתפריט קיצורי דרך לנגישות כדי להפעיל במהירות את פונקציות הנגישות עבור בעלי לקויות‪ .‬לחץ ממושכות על הלחצן‬
‫ב‪ .Samsung Smart Control-‬לחלופין‪ ,‬לחץ על הלחצן ‪ .AD/SUBT‬בשלט הרחוק הרגיל‪ .‬התפריט קיצורי דרך לנגישות מספק‬
‫את אפשרויות התפריט מדריך קולי‪ ,‬תיאור שמע‪ ,‬כתוביות‪ ,‬שקיפות התפריט‪ ,‬ניגודיות גבוהה‪ ,‬הגדל‪ ,‬למידה על שלט רחוק‪ ,‬ו‪-‬שמע‬
‫מרובה יציאות‪.‬‬
‫" "גם אם האפשרות מדריך קולי מוגדרת לערך כבוי וגם אם מופעל מצב 'השתק'‪ ,‬ניתן להפעיל את הפונקציה מדריך קולי דרך התפריט קיצורי‬
‫דרך לנגישות‪.‬‬
‫הפעלת מדריכים קוליים עבור אנשים בעלי לקויות ראייה‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫נגישות‬
‫מדריך קולי נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להפעיל מדריכים קוליים המתארים את אפשרויות התפריט בקול כדי לסייע למשתמשים בעלי לקויות ראייה‪ .‬להפעלת‬
‫הפונקציה‪ ,‬הגדר את האפשרות מדריך קולי לערך פועל‪ .‬הטלוויזיה מספקת מדריכים קוליים בנושא הזזת אזור מסומן‪ ,‬החלפת ערוצים‪,‬‬
‫שינוי עוצמת קול‪ ,‬מידע על תוכניות‪ ,‬תכנון צפייה‪ ,‬הקלטת תוכניות ופונקציות אחרות של הטלוויזיה‪ ,‬ומדריכים קוליים עבור תוכן בנושאים‬
‫שונים ב‪ ,Web Browser‬בחפש או בהתוכן שלי‪.‬‬
‫" "באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫" "המדריך הקולי מסופק בשפה שצוינה במסך שפת תפריט‪ .‬עם זאת‪ ,‬חלק מהשפות אינן נתמכות במדריך הקולי על אף שהן רשומות במסך שפת‬
‫תפריט‪ English .‬נתמכת תמיד‪.‬‬
‫" "אם האפשרות מדריך קולי מוגדרת לערך פועל‪ ,‬חיישן התנועה של ‪ Samsung Smart Control‬לא יפעל‪ .‬כדי להשתמש בחיישן רגישות‬
‫התנועה‪ ,‬הגדר את מדריך קולי לערך כבוי‪.‬‬
‫" "אם האפשרות מדריך קולי מוגדרת לערך פועל‪ ,‬הפונקציה 'בקרת תנועה' מושבתת‪ .‬כדי להפעיל מחדש פונקציה זו‪ ,‬הגדר את מדריך קולי לערך‬
‫כבוי‪.‬‬
‫שינוי עוצמת הקול‪ ,‬המהירות וגובה הצליל של המדריך הקולי‬
‫באפשרותך להגדיר את עוצמת הקול‪ ,‬המהירות‪ ,‬גובה הצליל והרמה של המדריך הקולי‪.‬‬
‫● ●עוצמת קול‬
‫שינוי רמת עוצמת הקול של המדריך הקולי‪.‬‬
‫● ●גובה צליל‬
‫כוונון גובה הצליל של המדריך הקולי‪.‬‬
‫● ●מהירות‬
‫שינוי הקצב של המדריך הקולי‪.‬‬
‫כוונון שקיפות התפריט‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫נגישות‬
‫שקיפות התפריט נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לכוונן את השקיפות של התפריט‪.‬‬
‫" "הגדרת 'ניגודיות גבוהה' לערך 'פועל' הופכת באופן אוטומטי את מצב תצוגת התפריטים לאטום‪ .‬לא ניתן לשנות באופן ידני את הגדרות‬
‫ה‪-‬שקיפות התפריט‪.‬‬
‫טקסט לבן על רקע שחור (ניגודיות גבוהה)‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫נגישות‬
‫ניגודיות גבוהה נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לשנות את מסכי השירות העיקריים לטקסט לבן על רקע שחור או להפוך את תפריטי הטלוויזיה השקופים לאטומים‪ ,‬כדי‬
‫לקרוא את הטקסט ביתר קלות‪ .‬להפעלת הפונקציה‪ ,‬הגדר את האפשרות ניגודיות גבוהה לערך פועל‪.‬‬
‫הגדלת גופן (לבעלי לקויות ראייה)‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫נגישות‬
‫הגדל נסו עכשיו‬
‫ניתן להגדיל את תצוגת הגופנים במסך‪ .‬להפעלת הפונקציה‪ ,‬הגדר את האפשרות הגדל לערך פועל‪.‬‬
‫למידה על השלט הרחוק (לבעלי לקויות ראייה)‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫נגישות‬
‫למידה על שלט רחוק נסו עכשיו‬
‫פונקציה זו מסייעת לבעלי לקויות ראיה ללמוד היכן ממוקמים הלחצנים בשלט הרחוק‪ .‬כאשר פונקציה זו מופעלת‪ ,‬לחץ על לחצן בשלט‬
‫הרחוק והטלוויזיה תאמר לך את שמו‪ .‬כדי לצאת מהפונקציה למידה על שלט רחוק‪ ,‬לחץ פעמיים על הלחצן ‪.RETURN‬‬
‫האזנה לטלוויזיה באמצעות אוזניות ‪( Bluetooth‬לבעלי לקויות שמיעה)‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫נגישות‬
‫שמע מרובה יציאות‬
‫ניתן להפעיל בו‪-‬זמנית את הרמקול של הטלוויזיה ואת אוזניות ה‪ .Bluetooth-‬כאשר פונקציה זו מופעלת‪ ,‬בעת כוונון עוצמת הקול של‬
‫הטלוויזיה באפשרותך להגביר את עוצמת הקול של אוזניות ‪ Bluetooth‬כך שתהיה גבוהה מעוצמת הרמקול של הטלוויזיה‪.‬‬
‫" "באזורים גיאוגרפיים ספציפיים פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫" "כאשר אתה מחבר אוזניות ‪ Bluetooth‬לטלוויזיה‪ ,‬התפריט שמע מרובה יציאות מופעל‪ .‬לקבלת מידע נוסף אודות חיבור אוזניות ‪Bluetooth‬‬
‫לטלוויזיה‪ ,‬עיין בנושא "האזנה לטלוויזיה דרך אוזניות ‪".Bluetooth‬‬
‫שינוי שפת התפריט‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫שפת תפריט נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להשתמש בפונקציה זו כדי לשנות את שפת התפריט‪ .‬בחר שם מהרשימה‪.‬‬
‫הגדרת סיסמה‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫שנה ‪ PIN‬נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להגדיר מספר זיהוי אישי (‪ )PIN‬לנעילת ערוצים‪ ,‬לאיפוס הטלוויזיה ולשינוי הגדרות הטלוויזיה‪.‬‬
‫חלון הזנת ה‪ PIN-‬יופיע‪ .‬הזן ‪ .PIN‬הזן את המספר שוב לאישור‪ .‬ה‪ PIN-‬המוגדר כברירת מחדל הוא ‪( .0000‬עבור צרפת‪ ,‬איטליה‪:‬‬
‫‪)1111‬‬
‫" "אם תשכח את ה‪ PIN-‬שלך‪ ,‬תוכל לאפס אותו בעזרת השלט רחוק‪ .‬כאשר הטלוויזיה מופעלת‪ ,‬לחץ על הלחצנים הבאים בשלט רחוק כדי לאפס‬
‫את ה‪ PIN-‬ל‪( 0000-‬עבור צרפת‪ ,‬איטליה‪← MUTE :)1111 :‬‬
‫‪.RETURN ← ← RETURN‬‬
‫(הגברת עוצמת הקול) ← ‪← RETURN‬‬
‫(החלשת עוצמת הקול) ←‬
‫בדיקת הודעות‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫הודעות נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להציג את רשימת הודעות האירוע שנוצרו על‪-‬ידי הטלוויזיה‪ .‬הודעות מופיעות על‪-‬גבי המסך כאשר מתרחשים אירועים כגון‬
‫הפצת עדכון לאפליקציה‪ ,‬כניסה לחשבון ‪ Samsung‬או יציאה ממנו‪.‬‬
‫" "כדי למחוק את כל ההודעות‪ ,‬בחר באפשרות 'מחק הכל'‪.‬‬
‫" "כדי לבדוק את הודעות השירות של השירות ‪ SMART TV‬בדפדפן אינטרנט‪ ,‬בחר באפשרות 'הודעת שירות'‪.‬‬
‫נעילת דירוג תוכנית‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫משדר‬
‫נעילת דירוג תוכנית‬
‫האפשרות נעילת דירוג תוכנית משמשת לחסימת תוכניות בעלות דירוגים גבוהים יותר מאלה הרצויים‪ .‬אפשרות זו שימושית לשליטה‬
‫בתוכן שהילדים צופים בו בטלוויזיה‪ .‬אפשרות זו לא תפעל עבור תוכניות ממקורות חיצוניים‪ ,‬כגון נגני ‪ DVD‬או קובצי ‪.USB‬‬
‫קוד ‪ PIN‬זה נדרש לצפייה בתוכנית חסומה‪.‬‬
‫האפשרות נעילת דירוג תוכנית אינה זמינה במצב ‪ HDMI‬או ‪.Component‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫הפעלת מצב משחק‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫כללי‬
‫מצב משחק נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להפעיל את מצב משחק כדי למטב את הגדרות הטלוויזיה להפעלת משחקי וידאו בעזרת מסוף משחקים‪ ,‬כגון‬
‫‪ PlayStation™‎‬או‪.Xbox™‎‬‬
‫" "מצב משחק אינו זמין לצפייה רגילה בטלוויזיה‪.‬‬
‫" "המסך עלול לרעוד קלות‪.‬‬
‫" "כאשר מצב משחק מופעל‪ ,‬מצב תמונה ו‪-‬מצב קול עוברים למצב משחק באופן אוטומטי‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש בהתקן חיצוני אחר‪ ,‬נתק תחילה את קונסולת המשחקים והשבת את 'מצב משחק'‪.‬‬
‫צבעים עשירים יותר ואיכות תמונה מעולה (‪)BD Wise‬‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫כללי‬
‫‪ BD Wise‬נסו עכשיו‬
‫תוכל לשפר את איכות הצבעים והתמונה אם תחבר את נגן ה‪ DVD-‬של ‪ ,Samsung‬נגן ה‪ Blu-ray-‬או את מערכת הקולנוע הביתית‬
‫התומכת ב‪ .BD Wise-‬הפעלה של ‪ BD Wise‬גורמת למיטוב אוטומטי של רזולוציית הטלוויזיה‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק כאשר ההתקן החיצוני מחובר באמצעות כבל ‪.HDMI‬‬
‫הפעלה‪/‬השבתה של משוב הצליל‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫כללי‬
‫משוב קול נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להשתמש במשוב קולי כדי לקבל אותות שמע במהלך הניווט בתפריטים ובמהלך הבחירה באפשרויות התפריט‪ .‬ניתן להגדירו‬
‫לערך נמוך‪ ,‬בינוני‪ ,‬גבוה‪ ,‬או כבוי‪.‬‬
‫נעילה‪/‬ביטול נעילה של מוט הבקרה‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫כללי‬
‫נעילת לוח נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לנעול או לבטל את הנעילה של לחצני הלוח הקדמי (תפריט‪ ,‬ערוץ ועוצמת קול) של הטלוויזיה ומוט הבקרה בחלקה האחורי‬
‫של הטלוויזיה‪.‬‬
‫הצגה‪/‬הסתרה של הסמל של ‪ Samsung‬במהלך אתחול‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫כללי‬
‫לוגו אתחול נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להפעיל או להשבית את הצגת הסמל של ‪ Samsung‬שמופיע בעת הפעלת הטלוויזיה‪.‬‬
‫" "פונקציה זו אינה זמינה כאשר האפשרות ‪ Instant On‬של ‪ Samsung‬מוגדרת לערך פועל‪.‬‬
‫אתחול מהיר יותר של הטלוויזיה‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫כללי‬
‫‪ Instant On‬של ‪ Samsung‬נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להגדיר את ‪ Instant On‬של ‪ Samsung‬לערך פועל לאתחול מהיר יותר של הטלוויזיה‪.‬‬
‫" "כאשר ‪ Instant On‬של ‪ Samsung‬מוגדר לערך פועל‪ ,‬היסטוריית השימוש של האפליקציות שבהן אתה משתמש בטלוויזיה עשויה להיות‬
‫מאוחסנת בטלוויזיה‪.‬‬
‫" "גם אם הפונקציה ‪ Instant On‬של ‪ Samsung‬מופעלת‪ ,‬צריכה המתח כשהטלוויזיה כבויה עומדת במפרטי צריכת המתח במצב המתנה שעל‬
‫תווית המוצר‪.‬‬
‫" "הפונקציה ‪ Instant On‬של ‪ Samsung‬עובדת בעת הפעלת הטלוויזיה כשכבל החשמל שלה עדיין מחובר לאחר הגדרת ‪ Instant On‬של‬
‫‪ Samsung‬למצב פועל‪ .‬אם תנתק‪ ,‬תחבר מחדש את כבל המתח ולאחר מכן תפעיל את הטלוויזיה‪ ,‬פונקציה זו לא תעבוד‪.‬‬
‫הסרת ריצודים‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫כללי‬
‫מונע ריצוד‬
‫שינוי תדר המתח של המצלמה כדי למנוע את הבהוב המצלמה‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫רישום הטלוויזיה כהתקן מאושר ‪( DivX‬צפייה בסרטי ‪ DivX‬בתשלום)‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫וידאו‪ Divx®‎‬לפי דרישה‬
‫ניתן לצפות בסרטים מוגנים מסוג ‪ DivX DRM‬בטלוויזיה‪ ,‬רק אם היא רשומה כהתקן מאושר ‪.DivX‬‬
‫" "ניהול זכויות דיגיטלי (‪ )DRM‬פועל כמנגנון אבטחה טכני המגן על זכויות היוצרים של ספק התוכן‪.‬‬
‫" "באפשרותך לצפות בסרטים מוקלטים או בסרטי ‪ DivX‬בחינם מבלי להירשם‪.‬‬
‫‪ )http://www.divx.com( D‬והיכנס לחשבון המשתמש שלך לפני רישום הטלוויזיה כהתקן מאושר ‪ .DivX‬אם אין‬
‫" "בקר באתר האינטרנט של ‪ ivX‬‏‬
‫לך חשבון‪ ,‬צור חשבון‪.‬‬
‫שחזור הטלוויזיה להגדרות היצרן‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫תמיכה‬
‫אבחון עצמי‬
‫איפוס נסו עכשיו‬
‫באפשרותך לשחזר את כל הגדרות הטלוויזיה (למעט הגדרות האינטרנט והרשת) לברירות המחדל של היצרן‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬בחר איפוס‪ .‬יופיע החלון להזנת ה‪.PIN-‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪2‬הזן את ‪ PIN‬האבטחה ובחר 'כן'‪ .‬כל ההגדרות יאופסו‪ .‬הטלוויזיה תיכבה ותופעל באופן אוטומטי‪ ,‬ותציג את המסך הגדרות‪.‬‬
‫"‬
‫"לקבלת מידע נוסף על הגדרות‪ ,‬עיין במדריך למשתמש המצורף לטלוויזיה‪.‬‬
‫שימוש בטלוויזיה כדגם תצוגה (לחנויות)‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫תמיכה‬
‫מצב שימוש נסו עכשיו‬
‫באפשרותך להפוך את הטלוויזיה לדגם תצוגה לסביבות קמעונאיות על‪-‬ידי הגדרה של מצב זה לערך הדגמה בחנות‪.‬‬
‫" "לכל שימוש אחר‪ ,‬בחר שימוש ביתי‪.‬‬
‫" "במצב הדגמה בחנות‪ ,‬חלק מהפונקציות מושבתות והטלוויזיה מאפסת את עצמה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן מסוים‪.‬‬
‫הפעלה אוטומטית של 'שירות נתונים'‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫משדר‬
‫הגדרות ערוץ‬
‫אוטומטי‪-‬שירות נתונים‬
‫ניתן להגדיר אם להפעיל את שירות הנתונים באופן אוטומטי‪ ,‬או לא‪ .‬אם הערוץ שאתה צופה בו כעת מספק שירות נתונים‪ ,‬תוכל ליהנות‬
‫ממגוון שירותי נתונים על‪-‬ידי בחירה בלחצן ‪.‬‬
‫" "פונקציה זו אינה זמינה כאשר מתבצעת פונקציה משנית אחרת‪.‬‬
‫" "פרטי שירות הנתונים שמופיעים עשויים להשתנות בהתאם לשידור‪.‬‬
‫" "ייתכן שהחלפת הערוץ בעזרת המקשים המספריים‪ ,‬בזמן השימוש בשירות הנתונים‪ ,‬לא תהיה זמינה‪ ,‬בהתאם לשירות‪.‬‬
‫" "אם אוטומטי‪-‬שירות נתונים מוגדר לערך פועל‪ ,‬מסך הטעינה מוצג והפונקציה אינה זמינה באופן זמני‪.‬‬
‫‪HbbTV‬‬
‫" "במדינות מסוימות‪ HbbTV ,‬הוא שירות נתונים‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫" "ייתכן ששידורים מסוימים לא יתמכו ב‪.HbbTV-‬‬
‫כדי להשתמש ב‪ ,HbbTV-‬הורד‪ ,‬התקן והפעל את הרכיב הגרפי ‪ HbbTV‬מ‪ SAMSUNG APPS-‬ולאחר מכן עקוב אחר ההנחיות שעל‬
‫המסך‪.‬‬
‫‪ HbbTV‬כבוי כברירת מחדל‪ .‬כדי להשתמש ב‪ ,HbbTV-‬עבור אל (‪)MENU/123‬‏‬
‫לערך אפשר‪( .‬בהתאם למדינה)‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫שירות נתונים והגדר אותו‬
‫● ●‪ HbbTV‬אינו זמין כאשר הפונקציה ‪ Timeshift‬פועלת או כאשר סרטון וידאו מוקלט מופעל‪.‬‬
‫● ●יישום ב‪ HbbTV-‬עלול שלא לפעול כהלכה באופן זמני‪ ,‬בהתאם לנסיבות של תחנת השידור או של ספק היישום‪.‬‬
‫● ●יישום זמין לשימוש ב‪ HbbTV-‬רק כאשר רשת הטלוויזיה מחוברת לרשת חיצונית‪ .‬היישום עלול שלא לפעול כהלכה בהתאם‬
‫לתנאי הרשת‪.‬‬
‫● ●אם הערוץ הנוכחי תואם למצבי הזנת טקסט של ‪ HbbTV‬ולמצבי הזנת טקסט שאינם של ‪ ,HbbTV‬הפעל את ה‪ TTX-‬על‪-‬ידי‬
‫בחירה במקש ‪ TTX‬פעמיים‪.‬‬
‫שימוש ב‪:HbbTV-‬‬
‫● ●כאשר המסך מציין (באמצעות‬
‫וכולי) שהתבצעה גישה ל‪.HbbTV-‬‬
‫● ●בחר ב‪ TTX-‬באמצעות השלט רחוק פעם אחת כדי להזין את מצב הזנת הטקסט של ‪.HbbTV‬‬
‫● ●בחר ב‪ TTX-‬פעמיים באמצעות השלט רחוק כדי להזין את מצב הזנת הטקסט שאינו של ‪.HbbTV‬‬
‫שימוש בכרטיס צפייה בטלוויזיה ("כרטיס ‪ CI‬או‪)"CI+‎‬‬
‫שיטת החיבור של כרטיס הצפייה שלך בטלוויזיה עשויה להשתנות לפי דגם‪.‬‬
‫" "כבה את הטלוויזיה כדי לחבר או לנתק "כרטיס ‪ CI‬או‪."CI+‎‬‬
‫[ [מומלץ להכניס את "כרטיס ‪ CI‬או‪( "CI+‎‬כרטיס צפייה) לפני תליית הטלוויזיה על הקיר משום שיהיה קשה ומסוכן לעשות‬
‫זאת כשהטלוויזיה תלויה על הקיר‪.‬‬
‫חיבור "כרטיס ‪ CI‬או‪ "CI+‎‬דרך חריץ ‪COMMON INTERFACE‬‬
‫חבר את "כרטיס ‪ CI‬או‪ "CI+‎‬לחריץ ‪ COMMON INTERFACE‬כמוצג באיור להלן‪.‬‬
‫חיבור "כרטיס ‪ CI‬או‪ "CI+‎‬דרך חריץ ‪ COMMON INTERFACE‬באמצעות מתאם‬
‫כרטיס ‪CI‬‬
‫חיבור מתאם כרטיס ‪ CI‬דרך חריץ ‪COMMON INTERFACE‬‬
‫כדי לחבר מתאם כרטיס ‪ CI‬לטלוויזיה‪ ,‬בצע את השלבים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪1‬הכנס את מתאם כרטיס ה‪ CI-‬לשני החורים שבמוצר ‪.1‬‬
‫"‬
‫‪.2‬‬
‫"אתר את שני החורים בגב הטלוויזיה ליד חריץ ‪.COMMON INTERFACE‬‬
‫‪ C‬לחריץ ‪ COMMON INTERFACE‬במוצר ‪.2‬‬
‫‪2‬חבר את מתאם כרטיס ה‪ I-‬‏‬
‫חיבור "כרטיס ‪ CI‬או‪"CI+‎‬‬
‫חבר את "כרטיס ‪ CI‬או‪ "CI+‎‬לחריץ ‪ COMMON INTERFACE‬כמוצג באיור להלן‪.‬‬
‫שימוש ב"כרטיס ‪ CI‬או‪"CI+‎‬‬
‫כדי לצפות בערוצים בתשלום‪ ,‬יש להכניס את "כרטיס ‪ CI‬או‪."CI+‎‬‬
‫● ●טלוויזיית ‪ Samsung‬עומדת בתקן‪CI+ 1.3‎‬‏‪ .‬כאשר הטלוויזיה מציגה את ההודעה "אות מעורבל"‪ ,‬ייתכן כי הסיבה לכך נעוצה‬
‫בחוסר התאמה לגרסה‪CI+ 1.3‎‬‏‪ .‬אם מתעוררת בעיה‪ ,‬פנה למרכז שירות הלקוחות של ‪.Samsung‬‬
‫● ●אם לא תכניס את "כרטיס ‪ CI‬או‪ ,"CI+‎‬ערוצים מסוימים יציגו את ההודעה "אות מעורבל"‪.‬‬
‫● ●פרטי ההתאמה הכוללים מספר טלפון‪ ,‬מזהה של "כרטיס ‪ CI‬או‪ ,"CI+‎‬מזהה מארח ומידע נוסף יוצגו תוך כ‪ 3-2-‬דקות‪ .‬אם‬
‫מופיעה הודעת שגיאה‪ ,‬פנה לספק השירות‪.‬‬
‫● ●עם סיום קביעת התצורה של פרטי הערוצים מופיעה ההודעה “העדכון הושלם"‪ ,‬המציינת שרשימת הערוצים התעדכנה‪.‬‬
‫" "יש להשיג "כרטיס ‪ CI‬או‪ "CI+‎‬מספק מקומי של שירותי כבלים‪.‬‬
‫" "בעת הוצאת "כרטיס ‪ CI‬או‪ ,"CI+‎‬משוך אותו בעדינות בידיים שכן הפלתו לרצפה עלולה לגרום לו נזק‪.‬‬
‫" "הכנס את "כרטיס ‪ CI‬או‪ "CI+‎‬בכיוון המסומן על הכרטיס‪.‬‬
‫" "המיקום של החריץ ‪ COMMON INTERFACE‬עשוי להשתנות בהתאם לדגם‪.‬‬
‫" "אין תמיכה ב"כרטיס ‪ CI‬או‪ "CI+‎‬במדינות ובאזורים מסוימים; בדוק אצל המשווק המורשה שלך‪.‬‬
‫" "אם אתה נתקל בבעיות כלשהן‪ ,‬פנה לספק השירות‪.‬‬
‫" "הכנס "כרטיס ‪ CI‬או‪ "CI+‎‬שתומך בהגדרות האנטנה הנוכחיות‪ .‬אחרת המסך לא יוצג‪ ,‬או יוצג בצורה מעוותת‪.‬‬
‫מאפיין הטלטקסט‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫דף האינדקס של שירות הטלטקסט מספק מידע על אופן השימוש בשירות‪ .‬כדי שמידע הטלטקסט יוצג כהלכה‪ ,‬קליטת הערוץ חייבת‬
‫להיות יציבה‪ .‬אחרת‪ ,‬מידע מסוים עלול להיות חסר או שדפים מסוימים לא יוצגו‪.‬‬
‫" "באפשרותך לשנות את דפי הטלטקסט על‪-‬ידי בחירה בלחצנים מספריים בשלט רחוק‪.‬‬
‫‪ /‬טלטקסט פועל ‪ /‬שילוב ‪ /‬כבוי‪ :‬הפעלת מצב טלטקסט עבור הערוץ הנוכחי‪ .‬לחץ פעמיים כדי לכסות את מצב הטלטקסט במסך‬
‫השידור הנוכחי‪ .‬לחץ פעם נוספת כדי לצאת מהטלטקסט‪.‬‬
‫‪ 8‬שמירה‪ :‬אחסון דפי הטלטקסט‪.‬‬
‫‪ 4‬גודל‪ :‬הצגת הטלטקסט בגודל כפול במחצית העליונה של המסך‪ .‬כדי לעבור לטקסט במחצית התחתונה של המסך‪ ,‬לחץ עליו שוב‪.‬‬
‫לתצוגה רגילה‪ ,‬לחץ עליו פעם נוספת‪.‬‬
‫‪ 9‬המתנה‪ :‬השהיית התצוגה בדף הנוכחי‪ ,‬במקרה שקיימים כמה דפי משנה שמוצגים לאחר מכן באופן אוטומטי‪ .‬כדי לבטל‪ ,‬לחץ על‬
‫הלחצן שוב‪.‬‬
‫לחצנים צבעוניים (אדום‪ ,‬ירוק‪ ,‬צהוב‪ ,‬כחול)‪ :‬אם חברת שידור משתמשת במערכת ‪ ,FASTEXT‬הנושאים השונים הכלולים בדף‬
‫הטלטקסט מסומנים בצבעים וניתן לבחור בהם באמצעות הלחצנים הצבעוניים‪ .‬לחץ על הצבע המתאים לנושא שבחרת‪ .‬דף חדש המסומן‬
‫בצבעים מוצג‪ .‬ניתן לבחור פריטים באותו אופן‪ .‬כדי להציג את הדף הקודם או הבא‪ ,‬בחר בלחצן הצבעוני התואם‪.‬‬
‫‪ .)FLOF / L‬אם תלחץ על לחצן במצב ‪ ,LIST‬תועבר למצב 'שמירת רשימה'‪ .‬במצב 'שמירת‬
‫‪ 0‬מצב‪ :‬בחירת מצב הטלטקסט (‪ IST‬‏‬
‫רשימה'‪ ,‬ניתן לשמור דף טלטקסט ברשימה באמצעות הלחצן ‪( 8‬שמירה)‪.‬‬
‫‪ 1‬דף משנה‪ :‬הצגת דף המשנה הזמין‪.‬‬
‫‪ 2‬הדף הבא‪ :‬הצגת דף הטלטקסט הבא‪.‬‬
‫‪ 3‬הדף הקודם‪ :‬הצגת דף הטלטקסט הקודם‪.‬‬
‫‪ 6‬אינדקס‪ :‬הצגת דף האינדקס (תוכן) בכל עת בזמן הצפייה בטלטקסט‪.‬‬
‫‪ 5‬חשיפה‪ :‬הצגת הטקסט המוסתר (תשובות לחידונים‪ ,‬למשל)‪ .‬להצגת המסך הרגיל‪ ,‬לחץ עליו שוב‪.‬‬
‫‪ 7‬ביטול‪ :‬כיווץ תצוגת הטלטקסט כדי שתחפוף לשידור הנוכחי‪.‬‬
‫דף טלטקסט טיפוסי‬
‫תוכן‬
‫חלק‬
‫‪A‬‬
‫מספר הדף שנבחר‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫זהות הערוץ המשדר‪.‬‬
‫‪C‬‬
‫מספר הדף הנוכחי או פרטי חיפוש‪.‬‬
‫‪D‬‬
‫תאריך ושעה‪.‬‬
‫‪E‬‬
‫טקסט‪.‬‬
‫‪F‬‬
‫מידע אודות המצב‪ .‬מידע ‪.FASTEXT‬‬
‫קבלת תמיכה‬
‫תמיכה באמצעות ניהול מרחוק‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫תמיכה‬
‫ניהול מרחוק נסו עכשיו‬
‫אם אתה זקוק לעזרה בנושא הקשור לטלוויזיה‪ ,‬באפשרותך להשתמש במאפיין זה כדי לאפשר ל‪ Samsung Electronics-‬לאבחן‬
‫מרחוק את הטלוויזיה‪ .‬עליך לקרוא ולקבל את הסכם השירות לפני השימוש במאפיין זה‪ .‬לאחר מכן‪ ,‬טכנאי של חברת ‪Samsung‬‬
‫‪ Electronics‬יאבחן את הטלוויזיה‪ ,‬יתקן ויעדכן אותה מרחוק‪.‬‬
‫" "אפשרות זו דורשת חיבור לאינטרנט‪.‬‬
‫אילו פעולות מאפשר 'שירות מרחוק'?‬
‫שירות 'תמיכה מרחוק' של ‪ Samsung‬מציע תמיכה אישית של טכנאי ‪ ,Samsung‬המסייעים בביצוע הפעולות הבאות מרחוק‪.‬‬
‫● ●אבחון הטלוויזיה‬
‫● ●כוונון הגדרות הטלוויזיה‬
‫● ●איפוס הטלוויזיה להגדרות יצרן‬
‫● ●התקנת עדכוני קושחה מומלצים‬
‫כיצד עובד השירות?‬
‫קבלת תמיכה מרחוק של טכנאי ‪ Samsung‬עבור הטלוויזיה היא תהליך פשוט‪.‬‬
‫פנה אל מרכז שירות הלקוחות של‬
‫‪ Samsung‬ובקש תמיכה מרחוק‪.‬‬
‫פתח את התפריט בטלוויזיה ועבור‬
‫אל המקטע 'תמיכה'‪.‬‬
‫בחר 'ניהול מרחוק' ולאחר מכן‬
‫קרא ואשר את הסכמי השירות‪.‬‬
‫כאשר מופיע מסך ה‪ ,PIN-‬ספק‬
‫את מספר ה‪ PIN-‬לסוכן‪.‬‬
‫הסוכן מקבל גישה לטלוויזיה שלך‪.‬‬
‫חיפוש פרטי הקשר של השירות‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫תמיכה‬
‫צרו קשר עם ‪Samsung‬‬
‫באפשרותך לצפות בכתובת אתר האינטרנט של ‪ ,Samsung‬במספר הטלפון של מרכז שירות הלקוחות‪ ,‬במספר הדגם של הטלוויזיה‪,‬‬
‫בגרסת התוכנה של הטלוויזיה‪ ,‬בפרטי ה‪ Smart Hub-‬ובפרטים אחרים שייתכן שתזדקק להם כדי לקבל תמיכת שירות מנציג שירות של‬
‫‪ Samsung‬או מאתר האינטרנט של ‪.Samsung‬‬
‫‪.‬‬
‫" "לצפייה ברישיון קוד פתוח‪ ,‬לחץ על הלחצן‬
‫קיימת בעיה בתמונה‬
‫בדיקת התמונה‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫תמיכה‬
‫אבחון עצמי‬
‫בדיקת תמונה נסו עכשיו‬
‫לפני שתסקור את רשימת הבעיות והפתרונות להלן‪ ,‬השתמש ב‪-‬בדיקת תמונה כדי לקבוע אם הבעיה נגרמה על‪-‬ידי הטלוויזיה‪.‬‬
‫הפונקציה בדיקת תמונה מציגה תמונה בחדות גבוהה שניתן לבדוק בה פגמים או ליקויים‪.‬‬
‫הבעיה‬
‫ריצודים ועמימות‬
‫חיבורי ‪/Component‬צבע‬
‫המסך‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫אם הטלוויזיה של ‪ Samsung‬מרצדת או מעומעמת מעת לעת‪ ,‬ייתכן שעליך להשבית חלק ממאפייני החיסכון‬
‫באנרגיה‪ .‬השבת את חיסכון באנרגיה ((‪)MENU/123‬‏ ‪ MENU‬מערכת פתרון ‪ ECO‬חיסכון‬
‫באנרגיה) או חיישן ‪(( ECO‬‏‪)MENU/123‬‏ ‪ MENU‬מערכת פתרון ‪ ECO‬חיישן ‪.)ECO‬‬
‫אם הצבעים במסך הטלוויזיה של ‪ Samsung‬אינם נאמנים למציאות‪ ,‬או אם צבעי השחור והלבן אינם מוצגים‬
‫כהלכה‪ ,‬הפעל את הפונקציה בדיקת תמונה ((‪)MENU/123‬‏ ‪ MENU‬תמיכה אבחון עצמי בדיקת‬
‫תמונה)‪.‬‬
‫אם תוצאות הבדיקה מעידות על כך שהבעיה לא נגרמת על‪-‬ידי הטלוויזיה‪ ,‬בצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫● ●ודא שמחברי קלט הווידאו של הטלוויזיה מחוברים למחברי פלט הווידאו המתאימים בהתקן החיצוני‪.‬‬
‫● ●בדוק גם את החיבורים הנוספים‪ .‬אם הטלוויזיה מחוברת להתקן חיצוני באמצעות כבל ‪ ,Component‬ודא‬
‫שהשקעים הנושאים את התוויות ‪Pb‬‏‪ Pr ,‬ו‪ Y-‬מחוברים למחברים המתאימים שלהם‪.‬‬
‫בהירות המסך‬
‫אם הצבעים בטלוויזיה של ‪ Samsung‬מוצגים כהלכה‪ ,‬אך הם כהים או בהירים מדי‪ ,‬נסה לכוונן תחילה את‬
‫ההגדרות הבאות‪.‬‬
‫● ●עבור אל התפריט תמונה וכוונן את ההגדרות תאורה אחורית‪ ,‬ניגודיות‪ ,‬בהירות‪ ,‬חדות‪ ,‬צבע ו‪-‬גוון‬
‫(‪.)G/R‬‬
‫צללים‪ ,‬טשטוש או רעידות‬
‫אם אתה מבחין בצללים או בטשטוש במסך‪ ,‬השתמש בפונקציה ‪(( Auto Motion Plus‬‏‪)MENU/123‬‏‬
‫‪ MENU‬תמונה אפשרויות תמונה ‪ )Auto Motion Plus‬כדי לפתור את הבעיה‪.‬‬
‫כיבוי בלתי רצוי‬
‫אם הטלוויזיה של ‪ Samsung‬נכבית בעצמה‪ ,‬נסה להשבית חלק מפונקציות החיסכון באנרגיה של הטלוויזיה‪.‬‬
‫בדוק אם הפונקציה שעון עצר לשינה ((‪)MENU/123‬‏ ‪ MENU‬מערכת שעה שעון עצר לשינה)‬
‫הופעלה‪ .‬הפונקציה שעון עצר לשינה מכבה באופן אוטומטי את הטלוויזיה לאחר פרק זמן שצוין‪ .‬אם הפונקציה‬
‫'שעון עצר לשינה' לא הופעלה‪ ,‬בדוק אם הפונקציה מצב המתנה ללא אות ((‪)MENU/123‬‏ ‪MENU‬‬
‫מערכת פתרון ‪ ECO‬מצב המתנה ללא אות) או כיבוי אוטומטי ((‪)MENU/123‬‏ ‪ MENU‬מערכת‬
‫פתרון ‪ ECO‬כיבוי אוטומטי) הופעלו‪ ,‬ובמידה שכן ‪ -‬השבת אותן‪.‬‬
‫בעיות הפעלה‬
‫בעת הפעלת הטלוויזיה‪ ,‬המקלט של השלט רחוק מהבהב ‪ 5‬פעמים לפני שהמסך מופעל‪.‬‬
‫אם אתה נתקל בבעיות בהפעלת הטלוויזיה של ‪ ,Samsung‬עליך לערוך כמה בדיקות לפני הפנייה למחלקת‬
‫השירות‪ .‬ודא שכבל החשמל של הטלוויזיה מחובר כהלכה בשני הקצוות ושהשלט רחוק פועל כרגיל‪ .‬ודא שכבל‬
‫האנטנה או כבל הטלוויזיה בכבלים מחובר היטב‪ .‬אם אתה משתמש בממיר כבלים‪/‬לוויין‪ ,‬ודא שהוא מחובר‬
‫ומופעל‪.‬‬
‫לא ניתן לאתר ערוץ‬
‫אם הטלוויזיה אינה מחוברת לממיר כבלים או ממיר לוויין‪ ,‬הפעל את הגדרות ((‪)MENU/123‬‏‬
‫מערכת הגדרות) או כוונון אוטומטי (משדר כוונון אוטומטי)‪.‬‬
‫‪MENU‬‬
‫הבעיה‬
‫תמונת הטלוויזיה לא נראית‬
‫טוב כפי שנראתה בחנות‪.‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫התצוגות בחנויות מכווננות לערוצים דיגיטליים ב‪( HD-‬חדות גבוהה)‪.‬‬
‫אם יש לך ממיר‪/‬ממיר כבלים אנלוגי‪ ,‬שדרג לממיר דיגיטלי‪ .‬השתמש בכבלי ‪ HDMI‬או ‪ Component‬כדי לספק‬
‫איכות תמונה של ‪( HD‬חדות גבוהה)‪.‬‬
‫ערוצי ‪ HD‬רבים הם ערוצי תוכן ‪( SD‬חדות רגילה) ששודרגו‪ .‬חפש ערוץ המשדר תוכן ‪ HD‬אמיתי‪.‬‬
‫● ●מנויי כבלים‪/‬לוויין‪ :‬נסה ערוצי ‪ HD‬מחבילת הערוצים‪.‬‬
‫● ●חיבור לשידור יבשתי‪/‬אנטנת כבלים‪ :‬נסה לצפות בערוצי ‪ HD‬לאחר הפעלת הפונקציה 'כוונון אוטומטי'‪.‬‬
‫כוונן את רזולוציית פלט הווידאו של ממיר הכבלים‪/‬לוויין ל‪-‬‏‪ 1,080i‬או ‪.720p‬‬
‫התמונה מעוותת‪.‬‬
‫דחיסה של תוכן וידאו עלולה לגרום לעיוותי תמונה‪ ,‬במיוחד בתמונות הנעות במהירות בשידורי ספורט ובסרטי‬
‫פעולה‪.‬‬
‫איכות אות נמוכה או ירודה עלולה לגרום לעיוותי תמונה‪ .‬הבעיה אינה בטלוויזיה‪.‬‬
‫שימוש בטלפונים ניידים בקרבת הטלוויזיה (בטווח של מטר אחד) עלול לגרום לרעשים בערוצים אנלוגיים‬
‫ודיגיטליים‪.‬‬
‫הצבע אינו נאמן למציאות או‬
‫חסר‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בחיבור מסוג ‪ ,Component‬ודא שכבלי ‪ Component‬מחוברים לשקעים הנכונים‪ .‬חיבורים‬
‫שגויים או רופפים עלולים לגרום לבעיות בצבע או למסך ריק‪.‬‬
‫איכות הצבע ירודה או שהצבע‬
‫אינו בהיר מספיק‪.‬‬
‫עבור אל התפריט תמונה ולאחר מכן כוונן את ההגדרות מצב תמונה‪ ,‬בהירות‪ ,‬חדות וצבע‪.‬‬
‫בדוק אם הפונקציה חיסכון באנרגיה ((‪)MENU/123‬‏ ‪ MENU‬מערכת פתרון ‪ECO‬‬
‫באנרגיה) הופעלה‪.‬‬
‫נסה לאפס את התמונה‪)MENU/123(( .‬‏ ‪ MENU‬תמונה אפס תמונה)‬
‫קיים קו מקווקו בקצה המסך‪.‬‬
‫שנה את ההגדרה גודל תמונה לערך ‪.16:9‬‬
‫שנה את רזולוציית ממיר הכבלים‪/‬לוויין‪.‬‬
‫התמונה מופיעה בשחור‪-‬לבן‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בקלט ‪ ,AV Composite‬חבר את כבל הווידאו (צהוב) לשקע הירוק של ‪Component‬‬
‫בטלוויזיה‪.‬‬
‫חיסכון‬
‫" "אם התמונה הנבדקת אינה מופיעה או אם קיימים בה רעש או עיוות‪ ,‬ייתכן שקיימת בעיה בטלוויזיה‪ .‬פנה אל מרכז שירות הלקוחות של‬
‫‪ Samsung‬לקבלת סיוע‪.‬‬
‫" "אם התמונה הנבדקת מוצגת כהלכה‪ ,‬ייתכן שקיימת בעיה בהתקן חיצוני‪ .‬בדוק את החיבורים‪.‬‬
‫" "אם הבעיה נמשכת‪ ,‬בדוק את עוצמת האות או עיין במדריך למשתמש של ההתקן החיצוני‪.‬‬
‫הצליל לא נשמע בבירור‬
‫בדיקת הצליל‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫תמיכה‬
‫אבחון עצמי‬
‫בדיקת קול נסו עכשיו‬
‫אם הטלוויזיה משמיעה את נעימת בדיקת הצליל ללא עיוות‪ ,‬ייתכן שקיימת בעיה בהתקן חיצוני או בעוצמת אות השידור‪.‬‬
‫הבעיה‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫אין צליל או צליל חלש מדי בעוצמת‬
‫קול מרבית‪.‬‬
‫בדוק את בקרת עוצמת הקול של ההתקן‬
‫(ממיר הכבלים‪/‬לוויין‪DVD ,‬‏‪,‬‏‪ Blu-ray‬וכולי) המחובר לטלוויזיה‪.‬‬
‫התמונה תקינה אך אין צליל‪.‬‬
‫הגדר את (‪)MENU/123‬‏ ‪ MENU‬קול הגדרות רמקול בחירת רמקול לערך רמקול טלוויזיה‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בהתקן חיצוני‪ ,‬בדוק את אפשרות יציאת השמע של ההתקן‪( .‬למשל‪ ,‬ייתכן שתצטרך‬
‫לשנות את אפשרות השמע של ממיר הכבלים ל‪ HDMI-‬אם הממיר מחובר לטלוויזיה באמצעות כבל‬
‫‪).HDMI‬‬
‫להאזנה לצלילי המחשב‪ ,‬חבר את הרמקול החיצוני למחבר פלט השמע של המחשב‪.‬‬
‫אם בטלוויזיה שלך יש שקע לאוזניות‪ ,‬ודא שאין התקן כלשהו המחובר לשקע זה‪.‬‬
‫אתחל את ההתקן המחובר על‪-‬ידי ניתוק וחיבור מחדש של כבל החשמל של ההתקן‪.‬‬
‫הרמקולים משמיעים רעש מוזר‪.‬‬
‫ודא שכבל השמע מחובר למחבר פלט השמע הנכון בהתקן החיצוני‪.‬‬
‫עבור חיבורי אנטנה או כבלים‪ ,‬בדוק את פרטי האות‪ .‬עוצמת אות נמוכה עלולה לגרום לצליל מעוות‪.‬‬
‫הפעל את הפונקציה בדיקת קול ((‪)MENU/123‬‏ ‪ MENU‬תמיכה אבחון עצמי בדיקת קול)‪.‬‬
‫איני רואה תמונות בתלת‪-‬ממד בצורה ברורה‬
‫בדיקת איכות של תמונת תלת‪-‬ממד‬
‫(‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫תמיכה‬
‫אבחון עצמי‬
‫בדיקת תמונת תלת‪-‬מימד‬
‫אם התמונה הנבדקת אינה מופיעה או אם קיימים בה רעש או עיוות‪ ,‬ייתכן שקיימת בעיה בטלוויזיה‪ .‬פנה אל מרכז שירות הלקוחות של‬
‫‪ Samsung‬לקבלת סיוע‪.‬‬
‫" "פונקציה זו אינה זמינה עבור דגמים מסדרות ‪,S9‬‏ ‪ 7200‬ו‪ 6-‬ומטה‪.‬‬
‫" "כדי לבדוק איכות של תמונות תלת‪-‬ממד‪ ,‬עליך להרכיב משקפי תלת‪-‬ממד ולהתאים בין המשקפיים לבין הטלוויזיה‪.‬‬
‫" "כדי להשתמש בפונקציית התלת‪-‬ממד‪ ,‬עליך לרכוש את משקפי התלת‪-‬ממד‪.‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הבעיה‬
‫משקפי התלת‪-‬ממד אינם פועלים‬
‫כראוי‪.‬‬
‫ודא שהמשקפיים מופעלים‪.‬‬
‫ייתכן שמאפיין התלת‪-‬ממד לא יפעל כהלכה אם בקרבת מקום מופעל מוצר תלת‪-‬ממד או התקן אלקטרוני‬
‫אחר‪.‬‬
‫אם יש בעיה‪ ,‬הרחק התקנים אלקטרוניים אחרים עד כמה שניתן ממשקפי ‪.3D Active Glasses‬‬
‫איני רואה תמונות בתלת‪-‬ממד‬
‫בצורה ברורה‪.‬‬
‫מרחק הצפייה האידיאלי הוא פי שלוש לפחות מגובה המסך‪.‬‬
‫אנו ממליצים לצפות בתוכן תלת ממד כך שעיניך נמצאות בגובה המסך‪.‬‬
‫הסוללות במשקפי התלת ממד‬
‫התרוקנו‪.‬‬
‫כבה את משקפי התלת‪-‬ממד כאשר אינך משתמש בהם‪ .‬אם תשאיר את משקפי התלת‪-‬ממד פועלים‪ ,‬אורך‬
‫חיי הסוללה יתקצר‪.‬‬
‫קיימת בעיה בשידור‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הבעיה‬
‫● ●ודא שהכבל הקואקסיאלי מחובר כהלכה לטלוויזיה‪.‬‬
‫הטלוויזיה אינה קולטת את כל‬
‫הערוצים‪.‬‬
‫● ●הפעל את הפונקציה הגדרות ((‪)MENU/123‬‏‬
‫((‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫משדר‬
‫מערכת‬
‫‪MENU‬‬
‫הגדרות) או כוונון אוטומטי‬
‫כוונון אוטומטי)‪.‬‬
‫● ●אם אתה משתמש באנטנה‪ ,‬ודא שהיא ממוקמת כהלכה ושכל החיבורים קבועים במקומם‪.‬‬
‫מערכת‬
‫נגישות‬
‫אין כתוביות בערוצים דיגיטליים‪.‬‬
‫עבור אל כתוביות ((‪)MENU/123‬‏ ‪MENU‬‬
‫ייתכן שערוצים מסוימים לא יכללו נתוני כתוביות‪.‬‬
‫התמונה מעוותת‪.‬‬
‫דחיסה של תוכן הווידאו עלולה לגרום לעיוותי תמונה‪ .‬הדבר נכון במיוחד בתמונות הנעות במהירות בשידורי‬
‫ספורט ובסרטי פעולה‪.‬‬
‫עוצמת אות חלשה עלולה לגרום לעיוותים בתמונה‪ .‬הבעיה אינה בטלוויזיה‪.‬‬
‫כתוביות) ושנה את מצב כתוביות‪.‬‬
‫המחשב שלי לא מתחבר‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הבעיה‬
‫ההודעה "אין תמיכה במצב"‬
‫מופיעה‪.‬‬
‫הגדר את רזולוציית הפלט של המחשב כך שתתאים לרזולוציה הנתמכת על‪-‬ידי הטלוויזיה‪.‬‬
‫הווידאו תקין אך אין שמע‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בחיבור ‪ ,HDMI‬בדוק את הגדרת פלט השמע במחשב‪.‬‬
‫אם אתה משתמש בכבל ‪ HDMI‬ל‪ ,DVI-‬תזדקק לכבל שמע נפרד‪.‬‬
‫איני מצליח להתחבר לאינטרנט‬
‫הבעיה‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫החיבור לרשת האלחוטית נכשל‪.‬‬
‫ודא שהמודם‪/‬הנתב האלחוטי שלך מופעל ומחובר לאינטרנט‪.‬‬
‫עדכון התוכנה דרך האינטרנט‬
‫נכשל‪.‬‬
‫בדוק את מצב החיבור לרשת ((‪)MENU/123‬‏ ‪MENU‬‬
‫חבר את הטלוויזיה לרשת אם היא אינה מחוברת לרשת‪.‬‬
‫שדרוג התוכנה נפסק אם גרסת התוכנה האחרונה כבר נמצאת ברשותך‪.‬‬
‫רשת‬
‫מצב רשת)‪.‬‬
‫שירות נתונים‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הבעיה‬
‫מדוע מוצגות הודעות על‬
‫גבי המסך כאשר לא בחרתי‬
‫באפשרות 'שירות נתונים'?‬
‫אם האפשרות אוטומטי‪-‬שירות נתונים מוגדרת לערך פועל‪ ,‬ההודעות יופיעו על המסך באופן אוטומטי במהלך‬
‫צפייה בשידור התומך ב'שירות נתונים'‪ .‬אם השידור אינו תומך ב'שירות נתונים' לא יופיעו הודעות על המסך‪.‬‬
‫אם אינך מעוניין לקבל הודעות של 'שירות נתונים'‪ ,‬השבת את האפשרות אוטומטי‪-‬שירות נתונים‪.‬‬
‫כיצד ניתן להסתיר הודעות של‬
‫'שירות נתונים'?‬
‫לחץ ממושכות על הלחצן ‪ .RETURN‬אם אינך מעוניין לקבל הודעות של 'שירות נתונים'‪ ,‬השבת את האפשרות‬
‫אוטומטי‪-‬שירות נתונים‪.‬‬
‫כיצד ניתן להשתמש ב'שירות‬
‫נתונים'?‬
‫הפעלת האפשרות 'אוטומטי‪-‬שירות נתונים' מציגה באופן אוטומטי הודעות על‪-‬גבי המסך בכל צפייה בשידור‬
‫התומך ב'שירות נתונים'‪ .‬ניתן ללחוץ על הלחצנים המתאימים המופיעים על‪-‬גבי המסך כדי לגשת לפונקציות‬
‫ולמאפיינים נוספים שהשידור מציע‪.‬‬
‫מהו שירות אינטראקטיבי‬
‫וכיצד הוא עובד?‬
‫שירותים אינטראקטיביים כוללים סקרי צפייה‪ ,‬חידונים‪ ,‬בקשות לקבלת כרטיסים‪ ,‬רכישות מוצרים ואינטראקציות‬
‫נוספות בין הצופה לתחנת הטלוויזיה‪ .‬לרוב‪ ,‬יש להגדיר חשבון אצל הגורם המשדר ולהיכנס לחשבון זה כדי‬
‫ליהנות מהשירותים האינטראקטיביים שהגורם המשדר מציע‪ .‬שים לב שהשירותים האינטראקטיביים זמינים רק‬
‫כאשר הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט‪ .‬בנוסף‪ ,‬מסחר טלוויזיוני דורש אישור‪.‬‬
‫העתק את האישור שלך מהמחשב להתקן ‪ USB‬וחבר את ההתקן לטלוויזיה‪( .‬שירותים אינטראקטיביים עדיין‬
‫לא מוצעים‪ .‬תאריך ההשקה בפועל של השירות משתנה בהתאם לגורם המשדר‪).‬‬
‫מוצגת ההודעה "מקבל" אך‬
‫אין כל שינוי‪.‬‬
‫הודעה זו מציינת שאירעה שגיאה בעת קבלת הנתונים‪ .‬כמו כן‪ ,‬הודעת שגיאה של ביצוע תופיע על המסך‪.‬‬
‫במקרה זה‪ ,‬נסה שוב‪.‬‬
‫דבר לא מוצג על המסך לאחר‬
‫הפעלת 'שירות נתונים'‪.‬‬
‫ייתכן שמתבצע אתחול של 'שירות הנתונים' או שהאות נקטע על‪-‬ידי הגורם המשדר‪.‬‬
‫הפונקציה 'תכנון הקלטה'‪ Timeshift/‬אינה פועלת‬
‫הבעיה‬
‫לא ניתן להשתמש באפשרות תכנון‬
‫הקלטה‪.‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫בדוק אם קיים התקן ‪ USB‬המחובר לטלוויזיה‪.‬‬
‫ההקלטה תיפסק באופן אוטומטי אם עוצמת האות נעשית חלשה מדי‪ .‬הפונקציה ‪ Timeshift‬לא תפעל‬
‫אם אין די שטח אחסון בהתקן ה‪.USB-‬‬
‫הפונקציה‪ Anynet+ (HDMI-CEC)‎‬אינה פועלת‬
‫הבעיה‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הפונקציה‪ Anynet+‎‬אינה‬
‫פועלת‪.‬‬
‫ודא שההתקן הוא התקן‪ .Anynet+‎‬מערכת‪ Anynet+‎‬תומכת בהתקני‪ Anynet+‎‬בלבד‪.‬‬
‫בדוק אם כבל המתח של התקן‪ Anynet+‎‬מחובר כראוי‪.‬‬
‫בדוק את חיבורי הכבלים של התקן‪.Anynet+‎‬‬
‫עבור אל )‪(( Anynet+ (HDMI-CEC‬‏‪)MENU/123‬‏ ‪ MENU‬מערכת )‪)Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫ובדוק אם הפונקציה )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬הוגדרה למצב פועל‪.‬‬
‫בדוק אם השלט רחוק של הטלוויזיה נמצא במצב טלוויזיה‪.‬‬
‫בדוק אם השלט רחוק תואם ל‪.Anynet+‎-‬‬
‫ייתכן שהפונקציה‪ Anynet+‎‬לא תפעל כאשר כמה פונקציות אחרות הנן פעילות‪ ,‬לרבות 'חיפוש ערוצים'‪Smart ,‬‬
‫‪' ,Hub‬הכנס‪-‬הפעל' וכו'‪.‬‬
‫אם ניתקת וחיברת את כבל ה‪ ,HDMI-‬בצע סריקה נוספת לאיתור התקנים או כבה והפעל את הטלוויזיה‪.‬‬
‫ברצוני להפעיל את‪.Anynet+‎‬‬
‫בדוק אם התקן‪ Anynet‎+‎‬מחובר היטב לטלוויזיה ולאחר מכן בחר בתפריט )‪Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫((‏‪)MENU/123‬‏ ‪ MENU‬מערכת )‪ )Anynet+ (HDMI-CEC‬כדי לבדוק אם האפשרות ‪Anynet+‬‬
‫)‪ (HDMI-CEC‬מוגדרת למצב פועל‪.‬‬
‫ברצוני לצאת מ‪.Anynet+‎-‬‬
‫בחר צפה בטלוויזיה בתפריט‪.Anynet+‎‬‬
‫בחר התקן שאינו של‪ Anynet+‎‬מתוך הרשימה מקור‪.‬‬
‫ההודעה "המערכת מתחברת‬
‫להתקן‪ "...Anynet+‎‬או‬
‫"המערכת מתנתקת מהתקן‬
‫‪Anynet+‎‬‏‪ "...‬מופיעה על‬
‫המסך‪.‬‬
‫לא ניתן להשתמש בשלט רחוק בעת קביעת תצורה של‪ Anynet+‎‬או בעת מעבר למצב צפייה‪ .‬השתמש בשלט‬
‫רחוק לאחר שהטלוויזיה השלימה את קביעת התצורה של‪ Anynet+‎‬או לאחר המעבר למצב הצפייה‪.‎‬‬
‫התקן‪ Anynet+‎‬אינו מופעל‪.‬‬
‫לא ניתן להשתמש בפונקציית ההפעלה בעת ביצוע הגדרות‪.‬‬
‫ההתקן המחובר אינו מוצג‪.‬‬
‫בדוק אם ההתקן תומך בפונקציה‪.Anynet+‎‬‬
‫בדוק אם כבל ה‪ HDMI-‬מחובר כראוי‪.‬‬
‫עבור אל )‪(( Anynet+ (HDMI-CEC‬‏‪)MENU/123‬‏ ‪ MENU‬מערכת )‪)Anynet+ (HDMI-CEC‬‬
‫ובדוק אם הפונקציה )‪ Anynet+ (HDMI-CEC‬הוגדרה למצב פועל‪.‬‬
‫בצע חיפוש נוסף של התקני‪.Anynet+‎‬‬
‫יש לחבר התקני‪ Anynet‎+‎‬לטלוויזיה באמצעות כבל ‪ .HDMI‬ודא שההתקן מחובר לטלוויזיה באמצעות כבל‬
‫‪ .HDMI‬כבלי ‪ HDMI‬מסוימים אינם תומכים ב‪.Anynet+‎-‬‬
‫אם החיבור נותק עקב הפסקת חשמל או ניתוק של כבל ה‪ ,HDMI-‬חזור על סריקת ההתקנים‪.‬‬
‫המקלט אינו משמיע את שמע‬
‫הטלוויזיה‪.‬‬
‫חבר כבל אופטי לטלוויזיה ולמקלט‪.‬‬
‫הפונקציה ‪ ARC‬מאפשרת לטלוויזיה לפלוט צליל דיגיטלי דרך יציאת‪.HDMI (ARC)‎‬‬
‫עם זאת‪ ,‬הפונקציה ‪ ARC‬זמינה רק כאשר הטלוויזיה מחוברת למקלט שמע התומך ב‪.ARC-‬‬
‫אני נתקל בבעיה במהלך הפעלת אפליקציות‪/‬שימוש באפליקציות‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הבעיה‬
‫הפעלתי יישום‪ ,‬אך הוא פועל‬
‫באנגלית‪ .‬כיצד ניתן לשנות‬
‫את השפה?‬
‫השפות שנתמכות על‪-‬ידי היישום עשויות להיות שונות משפת ממשק המשתמש‪ .‬היכולת לשנות את השפה‬
‫תלויה בספק השירות‪.‬‬
‫היישום שלי אינו פועל‪.‬‬
‫בדוק אצל ספק השירות‪.‬‬
‫עיין בסעיף העזרה הזמין באתר האינטרנט של ספק השירות של היישום‪.‬‬
‫הקובץ שלי לא מופעל‬
‫הבעיה‬
‫לא ניתן להפעיל קבצים‬
‫מסוימים‪.‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫בעיה זו עלולה להתרחש עם קבצים בעלי קצב סיביות גבוה‪ .‬ניתן להפעיל את רוב הקבצים‪ ,‬אך ייתכנו בעיות עם‬
‫קבצים בעלי קצב סיביות גבוה‪.‬‬
‫ברצוני לאפס את הטלוויזיה‬
‫איפוס‬
‫תיאור‬
‫נתיב‬
‫איפוס הגדרות‬
‫(‪)MENU/123‬‏ ‪MENU‬‬
‫תמיכה אבחון עצמי‬
‫איפוס ה‪Smart Hub-‬‬
‫(‪ MENU/123‬‏) ‪MENU‬‏‬
‫‪ Smart Hub‬איפוס ‪Smart‬‬
‫‪Hub‬‬
‫איפוס‬
‫אפס את ההגדרות תמונה‪ ,‬קול‪ ,‬ערוץ‪ ,Smart Hub ,‬ואת כל ההגדרות‬
‫האחרות‪ ,‬למעט הגדרות הרשת‪ ,‬להגדרות ברירת המחדל‪.‬‬
‫איפוס כל הגדרות ה‪ Smart Hub-‬להגדרות ברירת המחדל של היצרן ומחיקה‬
‫של כל המידע הקשור לחשבונות ‪ ,Samsung‬חשבונות שירות מקושרים‪,‬‬
‫הסכמי שירות של ‪ Smart Hub‬ויישומי ‪.Smart Hub‬‬
‫בעיות אחרות‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הבעיה‬
‫הטלוויזיה חמה‪.‬‬
‫צפייה בטלוויזיה למשך פרק זמן ממושך גורמת למסך לפלוט חום‪ .‬החום נפלט מהמסך דרך פתחי האוורור‬
‫הפנימיים בחלקה העליון של הטלוויזיה‪ .‬עם זאת‪ ,‬החלק התחתון עשוי להתחמם לאחר שימוש ממושך‪.‬‬
‫השגחת מבוגר נדרשת בכל עת שהילדים צופים בטלוויזיה כדי למנוע מהם לגעת בטלוויזיה‪ .‬עם זאת‪ ,‬החום‬
‫אינו פגם והוא אינו משפיע על פעולתה של הטלוויזיה‪.‬‬
‫התמונה אינה מוצגת במסך מלא‪.‬‬
‫פסים שחורים מכל צדי המסך מופיעים בערוצי ‪ HD‬בעת הצגת תוכן ‪ SD‬‏(‪ )4:3‬משודרג‪.‬‬
‫בסרטים בעלי יחס רוחב‪-‬גובה שונה מזה של הטלוויזיה‪ ,‬יופיעו פסים שחורים בחלק העליון והתחתון של‬
‫המסך‪.‬‬
‫כוונן את אפשרויות גודל התמונה בהתקן החיצוני או בטלוויזיה למסך מלא‪.‬‬
‫ההודעה "אין תמיכה במצב"‬
‫מופיעה‪.‬‬
‫רזולוציית הפלט של ההתקן המחובר אינה נתמכת על‪-‬ידי הטלוויזיה‪ .‬בדוק את הרזולוציות הנתמכות של‬
‫הטלוויזיה וכוונן בהתאם את רזולוציית הפלט של ההתקן החיצוני‪.‬‬
‫הפריט 'כתוביות' בתפריט‬
‫הטלוויזיה נצבע באפור‪.‬‬
‫לא תוכל לבחור בתפריט כתוביות אם בחרת מקור המחובר לטלוויזיה באמצעות ‪ HDMI‬או ‪.Component‬‬
‫כדי להציג כתוביות‪ ,‬הפעל את פונקציית הכתוביות של ההתקן החיצוני‪.‬‬
‫מהטלוויזיה נודף ריח של‬
‫פלסטיק‪.‬‬
‫זהו ריח נורמלי והוא ייעלם עם הזמן‪.‬‬
‫האפשרות מידע אות תחת‬
‫אבחון עצמי אינה מופעלת‪.‬‬
‫ודא שהערוץ הנוכחי הוא ערוץ דיגיטלי‪.‬‬
‫האפשרות מידע אות זמינה רק עבור ערוצים דיגיטליים‪.‬‬
‫הטלוויזיה נוטה הצידה‪.‬‬
‫הסר את בסיס המעמד מהטלוויזיה והרכב אותו מחדש‪.‬‬
‫האפשרות משדר הושבתה‪.‬‬
‫משדר זמין רק כאשר מקור מוגדר לערך ‪.TV‬‬
‫לא ניתן לגשת לתפריט משדר בעת צפייה בטלוויזיה באמצעות ממיר כבלים או מקלט לוויין‪.‬‬
‫לא ניתן לגשת לתפריט משדר בזמן הקלטה או בעת הפעלה של הפונקציה ‪.Timeshift‬‬
‫ההגדרות מתבטלות לאחר ‪5‬‬
‫דקות או בכל כיבוי של הטלוויזיה‪.‬‬
‫אם האפשרות מצב שימוש מוגדרת לערך הדגמה בחנות‪ ,‬הגדרות השמע והווידאו של הטלוויזיה מתאפסות‬
‫באופן אוטומטי כל ‪ 5‬דקות‪.‬‬
‫שנה את מצב שימוש ((‪)MENU/123‬‏ ‪ MENU‬תמיכה מצב שימוש) לערך שימוש ביתי‪.‬‬
‫נסה לפעול כך!‬
‫הבעיה‬
‫אובדן של שמע או וידאו לסירוגין‪.‬‬
‫בדוק את חיבורי הכבלים וחבר אותם מחדש‪.‬‬
‫אובדן שמע או וידאו עלול להתרחש כתוצאה משימוש בכבלים עבים או נוקשים מדי‪.‬‬
‫ודא שהכבלים גמישים מספיק לשימוש לטווח ארוך‪ .‬בעת תליית הטלוויזיה על קיר‪ ,‬מומלץ להשתמש‬
‫בכבלים בעלי מחברים בזווית ‪ 90‬מעלות‪.‬‬
‫קיימים חלקיקים קטנים על‬
‫מסגרת הטלוויזיה‪.‬‬
‫זהו חלק מעיצוב המוצר והוא אינו מעיד על פגם‪.‬‬
‫תפריט ‪ PIP‬אינו זמין‪.‬‬
‫הפונקציונליות ‪ PIP‬זמינה רק בעת צפייה בווידאו ממקור ‪ HDMI‬או ‪ Component‬במסך הראשי‪.‬‬
‫‪( POP‬מודעת הכרזה הפנימית‬
‫של הטלוויזיה) מופיע על‪-‬גבי‬
‫המסך‪.‬‬
‫שנה את מצב שימוש ((‪)MENU/123‬‏‬
‫הטלוויזיה משמיעה קולות פצפוץ‪.‬‬
‫התרחבות והתכווצות של המארז החיצוני של הטלוויזיה עשוי לגרום לקולות פצפוץ‪ .‬קול זה אינו מעיד על‬
‫תקלה במוצר‪ .‬ניתן להשתמש בטלוויזיה בבטחה‪.‬‬
‫הטלוויזיה משמיעה קולות זמזום‪.‬‬
‫הטלוויזיה משתמש במעגלי מיתוג במהירות גבוהה וברמות גבוהות של זרמים חשמליים‪ .‬בהתאם לרמת‬
‫הבהירות של הטלוויזיה‪ ,‬ייתכן שהטלוויזיה תהיה רועשת במקצת בהשוואה לטלוויזיה רגילה‪.‬‬
‫הטלוויזיה עמדה בהליכי בקרת איכות קפדניים העומדים בדרישותינו מבחינת אמינות וביצועים‪.‬‬
‫חלק מהרעשים שהטלוויזיה משמיעה נחשבים לתופעה רגילה‪ ,‬והם אינם מהווים עילה להחלפת המוצר או‬
‫לקבלת החזר‪.‬‬
‫‪MENU‬‬
‫תמיכה‬
‫מצב שימוש) לערך שימוש ביתי‪.‬‬
‫לפני השימוש בפונקציה 'הקלטה' ובפונקציה ‪Timeshift‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫לפני השימוש בפונקציה 'הקלטה' ובפונקציה 'תכנון הקלטה'‬
‫● ●כדי להגדיר 'תכנון הקלטה'‪ ,‬יש להגדיר תחילה את השעון בטלוויזיה‪ .‬הגדר את האפשרות שעון ((‪)MENU/123‬‏‬
‫מערכת שעה שעון)‪.‬‬
‫‪MENU‬‬
‫● ●באפשרותך להגדיר עד ‪ 30‬רשומות של תכנון צפייה ורשומות של תכנון הקלטה‪.‬‬
‫● ●ההקלטות מוגנות באמצעות ‪( DRM‬ניהול זכויות דיגיטלי) ולכן לא ניתן להפעיל אותן במחשב או בטלוויזיה אחרת‪ .‬בנוסף‪ ,‬לא ניתן‬
‫להפעיל קבצים אלה בטלוויזיה במקרה של החלפת מעגל הווידאו שלה‪.‬‬
‫● ●מומלץ להשתמש בכונן קשיח מסוג ‪ USB‬במהירות של ‪ 5,400‬סל"ד ומעלה‪ .‬עם זאת‪ ,‬כוננים קשיחים מסוג ‪ USB‬של ‪ RAID‬אינם‬
‫נתמכים‪.‬‬
‫● ●אין תמיכה בהתקני זיכרון מסוג ‪.USB‬‬
‫● ●קיבולת ההקלטה הכוללת עשויה להשתנות בהתאם לכמות השטח הפנוי בכונן הקשיח ולרמת איכות ההקלטה‪.‬‬
‫● ●תכנון הקלטה דורשת שטח פנוי של ‪ 100MB‬לכל הפחות בהתקן אחסון מסוג ‪ .USB‬ההקלטה תיפסק אם שטח האחסון הזמין‬
‫קטן מ‪-‬‏‪ 50MB‬בזמן ביצוע ההקלטה‪.‬‬
‫● ●רק ההקלטה מופסקת אם שטח האחסון הזמין קטן מ‪-‬‏‪ 500MB‬במהלך ביצוע הפונקציות 'תכנון הקלטה' ו‪ Timeshift-‬בו זמנית‪.‬‬
‫● ●זמן ההקלטה המרבי הוא ‪ 720‬דקות‪.‬‬
‫● ●קובץ וידאו יופעל בהתאם להגדרות הטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●אם משנים את אות הקלט בעת ביצוע ההקלטה‪ ,‬המסך יהפוך להיות ריק עד לביצוע השינוי‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬ההקלטה תחודש‪ ,‬אך‬
‫לא יהיה זמין‪.‬‬
‫הלחצן‬
‫● ●בעת השימוש בפונקציה 'הקלטה' או 'תכנון הקלטה'‪ ,‬ההקלטה בפועל עשויה להתחיל כשנייה אחת עד שתי שניות לאחר הזמן‬
‫שצוין‪.‬‬
‫● ●אם הפונקציה 'תכנון הקלטה' מופעלת במהלך ביצוע הקלטה בהתקן חיצוני של ‪HDMI-CEC‬‏‪ ,‬תינתן עדיפות ל'תכנון ההקלטה'‪.‬‬
‫● ●חיבור התקן הקלטה לטלוויזיה מוחק באופן אוטומטי קבצים מוקלטים שלא נשמרו כהלכה‪.‬‬
‫● ●אם הוגדרו האפשרויות שעון עצר לכיבוי או כיבוי אוטומטי‪ ,‬הטלוויזיה תעקוף הגדרות אלה‪ ,‬תמשיך בהקלטה ותיכבה לאחר סיום‬
‫ההקלטה‪.‬‬
‫לפני השימוש בפונקציה ‪Timeshift‬‬
‫● ●מומלץ להשתמש בכונן קשיח מסוג ‪ USB‬במהירות של ‪ 5,400‬סל"ד ומעלה‪ .‬עם זאת‪ ,‬כוננים קשיחים מסוג ‪ USB‬של ‪ RAID‬אינם‬
‫נתמכים‪.‬‬
‫● ●אין תמיכה בהתקני זיכרון מסוג ‪ USB‬או כונני‏‪.Flash‬‬
‫● ●קיבולת ההקלטה הכוללת עשויה להשתנות בהתאם לכמות השטח הפנוי בכונן הקשיח ולרמת איכות ההקלטה‪.‬‬
‫● ●רק ההקלטה מופסקת אם שטח האחסון הזמין קטן מ‪-‬‏‪ 500MB‬במהלך ביצוע הפונקציות 'תכנון הקלטה' ו‪ Timeshift-‬בו זמנית‪.‬‬
‫● ●משך הזמן המרבי הזמין עבור הפונקציה ‪ Timeshift‬הוא ‪ 90‬דקות‪.‬‬
‫● ●הפונקציה ‪ Timeshift‬אינה זמינה עבור ערוצים נעולים‪.‬‬
‫● ●קובץ וידאו שהוחלה עליו הפונקציה ‪ Timeshift‬מופעל בהתאם להגדרות הטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●הפונקציה ‪ Timeshift‬עשויה להסתיים באופן אוטומטי לאחר שהמערכת מגיעה לקיבולת המרבית שלה‪.‬‬
‫● ●הפונקציה ‪ Timeshift‬דורשת שטח פנוי של ‪ 1.5GB‬לכל הפחות בהתקן אחסון מסוג ‪.USB‬‬
‫קרא לפני השימוש במצב תלת‪-‬ממד‬
‫" "פונקציה זו אינה זמינה עבור דגמים מסדרות ‪,S9‬‏ ‪ 7200‬ו‪ 6-‬ומטה‪.‬‬
‫אמצעי זהירות לשימוש בתלת‪-‬ממד‬
‫[ [אזהרה‬
‫● ●בעת צפייה בווידאו תלת‪-‬ממד תחת מנורת פלואורוסנט (‪ )‎50 Hz – 60 Hz‬או מנורת אורך גל ‪ ,3‬ייתכן שתבחין בריצודים קלים על‬
‫המסך‪.‬‬
‫"‬
‫"אם תופעה זו מתקיימת‪ ,‬יש לעמעם או לכבות את האור‪.‬‬
‫● ●החלפת מצב הקלט בעת הצפייה בסרט בתלת‪-‬ממד עלולה להשבית את פונקציית התלת‪-‬ממד בטלוויזיה‪.‬‬
‫"‬
‫"אם מתרחשת תופעה זו‪ ,‬משקפי התלת‪-‬ממד עשויות לכבות באופן אוטומטי‪.‬‬
‫● ●אם אתה שוכב על הצד בעת צפייה בטלוויזיה באמצעות משקפי ‪ ,3D Active Glasses‬התמונה עלולה להיות כהה או להיעלם‪.‬‬
‫ייתכן שאפקט התלת‪-‬ממד יורגש באופן שונה‪ ,‬בהתאם לצופה‪ .‬ייתכן שאפקט התלת ממד לא יהיה גלוי לעין אם יכולת הראייה בעין‬
‫שמאל שונה באופן ניכר מזו של עין ימין‪.‬‬
‫● ●אם רכיב כלשהו במשקפי התלת‪-‬ממד או בעדשות נפגם או ניזוק‪ ,‬לא ניתן לתקן אותו‪ .‬יש להחליף את המשקפיים‪ .‬אם המשקפיים‬
‫מפסיקים לפעול במסגרת תקופת האחריות‪ ,‬ניתן לתקן או להחליף אותם ללא תשלום‪ .‬אם המשקפיים נפגמו באשמת הלקוח או‬
‫אם חלפה תקופת האחריות‪ ,‬יהיה צורך לרכוש זוג משקפיים חדש‪.‬‬
‫● ●במידה ואיכות הראייה באחת מהעיניים שלך שונה מאוד מאיכות הראייה בעין השנייה‪ ,‬ייתכן שתתקשה יותר מאנשים אחרים‬
‫להבחין באפקטים של תלת ממד‪ ,‬וייתכן שלא תוכל להבחין בהם כלל‪.‬‬
‫● ●ודא כי אתה בטווח מרחק הפעולה של המשקפיים בעת צפייה בווידאו תלת‪-‬ממד‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שלא ניתן יהיה לצפות בתמונות בתלת‪-‬ממד אם תצא מחוץ לטווח מרחק הפעולה למשך ‪ 3‬שניות‪.‬‬
‫"‬
‫"במקרה של הוצאת משקפי התלת‪-‬ממד מחוץ לטווח הפעולה‪ ,‬האות המשודר מהטלוויזיה יתנתק והפונקציה של משקפי התלת‪-‬ממד‬
‫תיכבה לאחר כמה שניות‪ .‬במקרה זה‪ ,‬תידלק נורית החיווי האדומה למשך ‪ 3‬שניות‪.‬‬
‫● ●פעולת משקפי התלת‪-‬ממד עלולה להשתבש עקב הפרעות ממוצרי תלת‪-‬ממד או התקנים אלקטרוניים אחרים‪ ,‬הפועלים בתדר‬
‫‪ ‎2.4 GHz‬כגון מיקרוגל או נקודת גישה (‪ )AP‬לאינטרנט‪ .‬אם הפעולה של פונקציית התלת‪-‬ממד משתבשת עקב הפרעות‪ ,‬הרחק‬
‫ככל האפשר את כל התקני התקשורת האלקטרוניים או האלחוטיים האחרים מהמשקפיים ומהטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●בהירות התמונה עלולה להיפגע בעת צפייה בווידאו בתלת‪-‬ממד במקום שחשוף לאור השמש או במקום מואר‪.‬‬
‫● ●משקפי התלת‪-‬ממד עלולים שלא לפעול כהלכה בסמוך לשדה מגנטי או לחפץ מתכתי כגון לוח פלדה‪ .‬הרחק ככל האפשר את‬
‫המשקפיים משדות אלקטרוניים ומחפצים מתכתיים‪.‬‬
‫● ●במשקפיים מדגם ‪ ,SG-3570‬ייתכן שהמשקפיים ייכבו אם לא תזוז במהלך הצפייה בווידאו בתלת‪-‬ממד למשך פרק זמן ממושך‪.‬‬
‫‪ ,SG-3570‬אם משקפי התלת‪-‬ממד אינם מופעלים מיד לאחר הרכבתם כאשר הטלוויזיה נמצאת במצב תלת‪-‬‬
‫● ●‬
‫ממד‪ ,‬הסר אותם והרכב אותם שוב‪.‬‬
‫[ [זהירות‬
‫מידע חשוב על בריאות ובטיחות עבור תמונות בתלת‪-‬ממד‪ .‬קרא על אמצעי הזהירות הבאים לפני שאתה או ילדך תשתמשו‬
‫בפונקציית התלת‪-‬ממד‪.‬‬
‫● ●המבוגרים נדרשים להשגיח על ילדים שמשתמשים בפונקציית התלת‪-‬ממד‪ .‬אם מישהו מהם מתלונן על עייפות בעיניים‪ ,‬כאבי‬
‫ראש‪ ,‬סחרחורת או בחילה‪ ,‬הורה לו להפסיק לצפות בטלוויזיה בתלת‪-‬ממד ולנוח‪.‬‬
‫● ●אל תשתמש במשקפי התלת‪-‬ממד למטרות אחרות כגון משקפיים רגילים‪ ,‬משקפי שמש‪ ,‬משקפי מגן וכדומה‪.‬‬
‫● ●צופים מסוימים עלולים לחוות אי‪-‬נוחות בעת הצפייה בטלוויזיה בתלת‪-‬ממד‪ ,‬כגון סחרחורת‪ ,‬בחילה וכאבי ראש‪ .‬אם אתה סובל‬
‫מאחת מבין התופעות האלה‪ ,‬הפסק את הצפייה בטלוויזיה בתלת‪-‬ממד‪ ,‬הסר את משקפי התלת‪-‬ממד והקפד על מנוחה קצרה‪.‬‬
‫● ●הצפייה בתמונות בתלת‪-‬ממד למשך פרק זמן ממושך עלולה לגרום למאמץ של העיניים‪ .‬אם אתה מרגיש שאתה מאמץ את‬
‫העיניים‪ ,‬הפסק את הצפייה בטלוויזיה בתלת‪-‬ממד‪ ,‬הסר את משקפי התלת‪-‬ממד והקפד על מנוחה קצרה‪.‬‬
‫● ●אל תשתמש בפונקציית התלת‪-‬ממד או במשקפי התלת‪-‬ממד בזמן הליכה או תנועה‪ .‬השימוש בפונקציית התלת‪-‬ממד או במשקפי‬
‫‪ 3D Active Glasses‬בזמן תנועה עלול להוביל לפציעה כתוצאה מהיתקלות בחפצים‪ ,‬מעידה ו‪/‬או נפילה‪.‬‬
‫● ●אל תלך לישון כשאתה מרכיב את משקפי התלת‪-‬ממד‪ .‬הדבר עלול לשבור את הידיות או לגרום להן נזק‪.‬‬
‫● ●הידיות של משקפי התלת‪-‬ממד אינן ניתנות לקיפול‪ .‬ניסיון לקפל את הידיות בכוח יגרום נזק למשקפי התלת‪-‬ממד‪.‬‬
‫● ●במשקפיים מדגם ‪ ,SSG-3570‬אל תטלטל את משקפי התלת‪-‬ממד שוב ושוב‪ .‬טלטול המשקפיים יפעיל אותם ועלול לגרום לריקון‬
‫הסוללה מהר מהצפוי‪.‬‬
‫● ●בדגמי המשקפיים ‪ SSG-5100GB‬ו‪ ,SSG-5150GB-‬קיימת סכנת התפוצצות אם הסוללה מוחלפת בצורה שגויה‪.‬‬
‫● ●בדגמי המשקפיים ‪ SSG-5100GB‬ו‪ ,SSG-5150GB-‬הקפד להחליף את הסוללה באותו סוג סוללה‪.‬‬
‫[ [הוראות בטיחות‬
‫הוראות הבטיחות הבאות נועדו לשמור על בטיחותך האישית ולמנוע נזק לרכוש‪ .‬קרא את הסעיפים הבאים כדי להבטיח שימוש‬
‫נאות במוצר‪.‬‬
‫● ●אל תניח את המוצר במקום שחשוף לאור שמש ישיר‪ ,‬חום‪ ,‬אש או מים‪ .‬חשיפה כזו עלולה לגרום לתקלה במוצר או להתלקחות‪.‬‬
‫● ●אל תלחץ בכוח על העדשות במשקפי התלת‪-‬ממד‪ .‬אל תפיל את המוצר ואל תכופף אותו‪ .‬הפלה או כיפוף של משקפי התלת‪-‬ממד‬
‫והפעלת כוח עליהם‪ ,‬עלולים לגרום לתקלה במשקפיים‪.‬‬
‫● ●הרחק את הרכיבים של משקפי התלת‪-‬ממד מהישג ידם של ילדים‪ .‬בפרט‪ ,‬שים לב שילדים אינם בולעים את אחד הרכיבים‪ .‬אם‬
‫ילדך בלע רכיב כלשהו‪ ,‬פנה מיד לרופא‪.‬‬
‫● ●בעת ניקוי המוצר‪ ,‬אל תתיז מים או חומר ניקוי ישירות על המוצר‪ .‬התזת מים או חומר ניקוי ישירות על המשקפיים עלולה לגרום‬
‫להתלקחות או להתחשמלות‪ ,‬לנזק למוצר‪ ,‬או להתרופפות של תוויות הסימון במוצר‪.‬‬
‫● ●אל תשתמש בכימיקלים המכילים אלכוהול‪ ,‬ממסים או חומרים פעילי שטח כגון שעווה‪ ,‬בנזן‪ ,‬מדלל‪ ,‬חומר הדברה‪ ,‬מטהר אוויר‪,‬‬
‫חומר סיכה או חומר ניקוי על המוצר‪ .‬כימיקלים מסוג זה עלולים לגרום לפגמים בצבע או לסדקים בחלקו החיצוני של המוצר‪ ,‬או‬
‫להסיר ממנו את התוויות או את הוראות השימוש שמודבקות עליו‪ .‬השתמש רק במטלית רכה‪ ,‬כגון מטלית בעלת סיבים דקים‬
‫במיוחד או מטליות כותנה לצורך ניקוי המוצר‪ ,‬שכן החלק החיצוני והעדשות נסדקים בקלות‪ .‬הקפד להסיר אבק מהמטלית לפני‬
‫השימוש בה‪ ,‬שכן המוצר נשרט בקלות מחומרים שונים‪.‬‬
‫● ●אל תפרק‪ ,‬ואל תנסה לתקן או לשנות את משקפי התלת‪-‬ממד בעצמך‪.‬‬
‫● ●הקפד שלא לפגוע בעיניך עם הקצוות של משקפי התלת‪-‬ממד‪.‬‬
‫● ●אל תלך לישון כשאתה מרכיב את משקפי התלת‪-‬ממד‪ .‬אתה עלול לשבור את הידיות‪.‬‬
‫● ●השתמש בידיים כדי להרכיב או להסיר את משקפי התלת‪-‬ממד‪.‬‬
‫● ●במשקפיים מדגם ‪ SSG-5100‬ו‪ ,SSG-5150-‬השתמש אך ורק בסוללות הרגילות המצוינות‪ .‬בעת החלפת הסוללה‪ ,‬הכנס את‬
‫הסוללה בהתאם לקוטביות הנכונה (‪+‬‏‪– ,‬‏)‪ .‬אם לא תקפיד על כך אתה עלול לגרום נזק לסוללות או לגרום להתלקחות‪ ,‬לפגיעה‬
‫בגוף או לנזק לסביבה כתוצאה מדליפת נוזל מהסוללה‪.‬‬
‫● ●במשקפיים מדגם ‪ SSG-5100‬ו‪ ,SSG-5150-‬הרחק את הסוללות המשומשות מהישג ידם של ילדים כדי שלא יבלעו אותן בטעות‪.‬‬
‫אם ילדך בלע את הסוללה‪ ,‬פנה מיד לרופא‪.‬‬
‫● ●בליעת הסוללה הגלילית (מסוג כפתור) עלולה לגרום נזק חמור לאיברים הפנימיים‪ .‬אם הדבר מתרחש‪ ,‬פנה מיד לרופא‪.‬‬
‫כתב ויתור של ‪S Recommendation‬‬
‫" "ייתכן שחלק מהמאפיינים המומלצים על‪-‬ידי ‪ S Recommendation‬לא יהיו זמינים בכל הדגמים‪.‬‬
‫‪ S-Recommendation‬עם אינטראקציה קולית‬
‫להמלצות הניתנות בתגובה לפקודות דיבור נפוצות‪:‬‬
‫אינטראקציה קולית מוגבלת לשפה הרשמית של המדינה שבה נרכש המוצר‪ .‬הביצועים עשויים להשתנות בהתאם לזמינות התוכן‪,‬‬
‫לעוצמה ולחדות של הקול שלך ולרמות הרעש הסביבתי‪ .‬ייתכן שמבטא אזורי כבד לא יזוהה‪.‬‬
‫ייתכן שמאפיינים מסוימים של הטלוויזיה החכמה של ‪ Samsung‬לא יהיו זמינים ללא הסכמה מפורשת לאיסוף מידע אישי ולשימוש בו‪.‬‬
‫מאפיינים מסוימים ב‪ S Recommendation-‬מחייבים גישה לאינטרנט וייתכן כי מאפיינים אלה לא יהיו זמינים בהתאם לספק השירות‪,‬‬
‫לשפה‪ ,‬לניב ולאזור‪.‬‬
‫השלט הרחוק שלך עשוי להיות שונה מהתמונות המופיעות במדריך זה‪.‬‬
‫‪S Recommendation‬‬
‫להמלצות תוכן המותאמות להעדפות הצפייה בטלוויזיה שלך‪:‬‬
‫ייתכן שמאפיינים מסוימים של הטלוויזיה החכמה של ‪ Samsung‬לא יהיו זמינים ללא הסכמה מפורשת לאיסוף מידע אישי ולשימוש בו‪.‬‬
‫מאפיינים מסוימים ב‪ S Recommendation-‬מחייבים גישה לאינטרנט וייתכן כי מאפיינים אלה לא יהיו זמינים בהתאם לספק השירות‪,‬‬
‫לשפה‪ ,‬לניב ולאזור‪.‬‬
‫השלט הרחוק שלך עשוי להיות שונה מהתמונות המופיעות במדריך זה‪.‬‬
‫רזולוציות נתמכות למצבי תלת‪-‬ממד‬
‫" "מפרטים אלה חלים על יחס תצוגה של ‪16:9‬‏ בלבד‪.‬‬
‫" "פונקציה זו אינה זמינה עבור דגמים מסדרות ‪,S9‬‏ ‪ 7200‬ו‪ 6-‬ומטה‪.‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫● ●מצב תלת‪-‬ממד‪:‬‬
‫(‪(T/B‬‬
‫‪)L/R),‬‬
‫רזולוציה‬
‫תדר (‪)Hz‬‬
‫‪‎1,280 x 720p‬‬
‫‪60 / 50‬‬
‫‪‎1,920 x 1,080i‬‬
‫‪60 / 50‬‬
‫‪‎1,920 x 1,080p‬‬
‫‪60 / 50 / 30 / 25 / 24‬‬
‫‪‎3840 x 2160p‬‬
‫‪60 / 50 / 30 / 25 / 24‬‬
‫‪Component‬‬
‫רזולוציה‬
‫תדר (‪)Hz‬‬
‫‪‎1,280 x 720p‬‬
‫‪60 / 59.94‬‬
‫‪‎1,920 x 1,080i‬‬
‫‪60 / 59.94‬‬
‫‪‎1,920 x 1,080p‬‬
‫‪60 / 59.94 / 30 / 29.97 / 24 / 23.98‬‬
‫ערוץ דיגיטלי‬
‫רזולוציה‬
‫תדר (‪)Hz‬‬
‫‪‎1,280 x 720p‬‬
‫‪60 / 59.94‬‬
‫‪‎1,920 x 1,080i‬‬
‫‪60 / 59.94‬‬
‫סרטוני וידאו‪/‬תמונות‬
‫עיין בנושא "קרא לפני הפעלה של קובצי תמונות‪ ,‬וידאו או מוסיקה"‪.‬‬
‫רזולוציות נתמכות עבור כל אחד מאותות קלט ‪UHD‬‏‬
‫● ●רזולוציה‪‎3840 x 2160p, 4096 x 2160p :‬‬
‫"‬
‫"מחבר ה‪ HDMI-‬עם ‪ HDMI UHD Color‬המוגדר לערך כבוי תומך באותות קלט של עד ‪ ,UHD 50P/60P 4:2:0‬בעוד שמחבר ה‪HDMI-‬‬
‫עם ‪ HDMI UHD Color‬המוגדר לערך פועל תומך באותות קלט של עד ‪ UHD 50P/60P 4:4:4‬ו‪.4:2:2-‬‬
‫אם האפשרות ‪ HDMI UHD Color‬מוגדרת לערך כבוי‬
‫קצב הצגת תמונות‬
‫(‪)fps‬‬
‫עומק צבע ‪ /‬דגימת‬
‫כרומה‬
‫‪RGB 4:4:4‬‬
‫‪YCbCr 4:4:4‬‬
‫‪YCbCr 4:2:2‬‬
‫‪YCbCr 4:2:0‬‬
‫‪60 / 50‬‬
‫‪ 8‬סיביות‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫אם האפשרות ‪ HDMI UHD Color‬מוגדרת לערך פועל‬
‫קצב הצגת תמונות‬
‫(‪)fps‬‬
‫‪60 / 50‬‬
‫עומק צבע ‪ /‬דגימת‬
‫כרומה‬
‫‪RGB 4:4:4‬‬
‫‪YCbCr 4:4:4‬‬
‫‪YCbCr 4:2:2‬‬
‫‪YCbCr 4:2:0‬‬
‫‪ 8‬סיביות‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪ 10‬סיביות‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪ 12‬סיביות‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪O‬‬
‫‪O‬‬
‫‪ )STB/DVI( H‬של הטלוויזיה‪ .‬למרות שכבל ה‪ HDMI-‬מחובר ליציאה זו‪,‬‬
‫" "עבור דגמי ‪ 7200‬וסדרה ‪ 6‬ומטה‪ ,‬הקפד להתחבר ליציאת ה‪ DMI IN‎-‬‏‬
‫הפונקציה ‪ HDMI UHD Color‬אינה זמינה בדגמים מסדרות ‪ 6000‬עד ‪.6075‬‬
‫קרא לפני השימוש באפשרויות קול‪ ,‬תנועה‪ ,‬או זיהוי פנים‬
‫" "הפונקציה זיהוי קול נתמכת רק עבור דגמים מסדרות ‪ S9‬ו ‪ 8000 ,7500 ,7000 ,6700 ,6600 ,6500‬ו ‪ 8500‬במדינות מסוימות‪.‬‬
‫אמצעי זהירות לקול‪ ,‬לתנועה ולזיהוי פנים‬
‫זיהוי פנים‬
‫● ●מוצר זה שומר תמונות ממוזערות של פני המשתמשים לשימוש במהלך ה'כניסה באמצעות פנים'‪.‬‬
‫● ●כניסה ל‪ Smart Hub-‬באמצעות 'זיהוי פנים' עלולה להיות פחות מאובטחת לעומת כניסה באמצעות מזהה וסיסמה‪.‬‬
‫שימוש במצלמת הטלוויזיה‬
‫● ●בנסיבות מסוימות ובכפוף לחוקים מסוימים‪ ,‬שימוש‪/‬שימוש לרעה הנעשה במצלמת הטלוויזיה עלול לגרור פעולות לא חוקיות‪.‬‬
‫החוקים המקומיים להגנת הפרטיות עשויים לכלול הוראות מחייבות ביחס להגנת הפרט בכל הנוגע לנתונים אישיים ולתנועה‬
‫החופשית של נתונים אלה‪ ,‬וחוקים אפשריים אחרים‪ ,‬לרבות חוקים פליליים‪ ,‬בנוגע למעקב באמצעות מצלמה במקום העבודה ובכל‬
‫מקום אחר‪.‬‬
‫● ●בעת השימוש במצלמת הטלוויזיה‪ ,‬המשתמשים מאשרים כי לא ייעשה שימוש במצלמה (‪ )i‬במקומות שבהם הצילום אסור בדרך‬
‫כלל (כגון חדרי שירותים או חדרי הלבשה)‪ )ii( ,‬באופן שיוביל לפלישה לפרטיותו של אדם אחר‪ ,‬או (‪ )iii‬תוך הפרה של התקנות‬
‫והחוקים הרלוונטיים‪.‬‬
‫● ●כאשר אינך משתמש עוד במצלמת הטלוויזיה‪ ,‬השאר אותה במקומה בתוך הטלוויזיה‪ .‬כך ניתן למנוע הפעלה בלתי מכוונת ובלתי‬
‫רצויה של המצלמה‪.‬‬
‫בקרת תנועה‬
‫● ●הפונקציה בקרת תנועה מופעלת דרך המצלמה המחוברת לטלוויזיה‪ .‬כדי שהפונקציה בקרת תנועה תפעל‪ ,‬עליך להיות בטווח‬
‫הזיהוי של המצלמה‪ .‬טווח הזיהוי של המצלמה משתנה בהתאם לרמת התאורה הסביבתית ולגורמים אחרים‪.‬‬
‫● ●הפעל את בדיקת הסביבה של בקרת התנועה לפני השימוש ב'בקרת תנועה' כדי לקבוע את טווח הזיהוי של המצלמה‪.‬‬
‫● ●אתה עלול לחוש עייפות לאחר שימוש ב‪-‬בקרת תנועה לפרקי זמן ממושכים‪.‬‬
‫זיהוי קול‬
‫● ●זיהוי קול אינו זמין בכל השפות‪ ,‬הניבים או האזורים‪ .‬הביצועים משתנים בהתאם לשפה שנבחרה‪ ,‬לעוצמת הקול ולרמות הרעש‬
‫הסביבתי באזור הסמוך‪.‬‬
‫● ●קלט טקסט קולי דורש הסכמה למדיניות פרטיות הקול של כל אפליקציה של צד שלישי‪.‬‬
‫● ●'קלט טקסט קולי' מאפשר לך להזין טקסט באמצעות פקודות קוליות במקום עכבר‪ ,‬מקלדת או שלט רחוק‪ .‬מאפיין זה שימושי‬
‫במיוחד לצורך חיפוש‪ ,‬גלישה באינטרנט ושימוש ביישומים‪.‬‬
‫● ●עליך להסכים להודעות הפרטיות הבאות לפני השימוש בזיהוי קול אינטראקטיבי‪:‬‬
‫– –'הודעת הפרטיות של זיהוי קול'‪' ,‬הודעת הפרטיות של ‪'Nuance‬‬
‫דרישות לשימוש בקול‪ ,‬בתנועה או בזיהוי פנים‬
‫דרישות לשימוש ב'זיהוי קול'‬
‫● ●שיעור זיהוי הקול משתנה בהתאם לעוצמת הקול‪/‬טון‪ ,‬להגייה ולתנאי הצליל בסביבה (צליל הטלוויזיה והרעש הסביבתי)‪.‬‬
‫● ●אמור את הפקודה ממרחק ‪ 1.2‬מטר עד ‪ 1.8‬מטר מהמיקרופון של ‪ .Samsung Smart Control‬עוצמת הקול המיטבית לפקודות‬
‫קוליות היא ‪.80‎dB-75‬‬
‫דרישות לשימוש ב'זיהוי תנועה'‬
‫● ●הקפד להשתמש ב'בקרת תנועה' בהתאם למרחקים המומלצים‪:‬‬
‫– –מצלמת טלוויזיה (מובנית)‪ :‬בין ‪ 1.5‬מ' ל‪ 3.5-‬מ'‬
‫– –מצלמת טלוויזיה (נמכרת בנפרד)‪ :‬בין ‪ 1.5‬מ' ל‪ 4-‬מ'‬
‫● ●טווח הזיהוי בפועל עשוי להשתנות בהתאם לזווית המצלמה ולגורמים אחרים‪.‬‬
‫● ●עליך להיות ממוקם בטווח עדשת המצלמה‪ ,‬משום שהמאפיין 'בקרת תנועה' מסתמך על המצלמה המובנית בטלוויזיה‪ .‬כוונן את‬
‫זווית המצלמה באמצעות הגלגלת בחלקה האחורי של המצלמה‪ .‬אל תכוון את המצלמה ישירות אל השמש או אל כל מקור אור‬
‫אחר שעלול לחסום את זווית הראייה שלה‪.‬‬
‫● ●כדי שהמצלמה תוכל לזהות תנועה‪ ,‬עליך לבלוט ברקע‪.‬‬
‫● ●בהירות סביבה תקינה היא ברמה של ‪ 50‬עד‏‪ 500‬לוקס‪ 100( .‬לוקס‪ :‬שירותים‪ 400 ,‬לוקס‪ :‬סלון)‬
‫● ●הימנע מאור שמש ישיר כאשר אתה משתמש ב'בקרת תנועה'‪.‬‬
‫● ●הפעל את בדיקת הסביבה של בקרת התנועה כדי להעריך את טווח הזיהוי של המצלמה לפני השימוש ב'בקרת תנועה'‪.‬‬
‫דרישות לשימוש ב'זיהוי פנים'‬
‫● ●הקפד להשתמש ב'זיהוי פנים' בהתאם למרחקים המומלצים‪:‬‬
‫– –מצלמת טלוויזיה (מובנית)‪ :‬בין ‪ 1.5‬מ' ל‪ 3.5-‬מ'‬
‫– –מצלמת טלוויזיה (נמכרת בנפרד)‪ :‬בין ‪ 1.5‬מ' ל‪ 4-‬מ'‬
‫● ●טווח הזיהוי בפועל עשוי להשתנות בהתאם לזווית המצלמה ולגורמים אחרים‪.‬‬
‫● ●בהירות סביבה תקינה היא ברמה של ‪ 50‬עד‏‪ 500‬לוקס‪ 100( .‬לוקס‪ :‬שירותים‪ 400 ,‬לוקס‪ :‬סלון)‬
‫● ●הפונקציה 'זיהוי פנים' יכולה לזהות עד ‪ 5‬משתמשים שונים בכל פעם‪.‬‬
‫● ●הטלוויזיה עלולה להיתקל בקשיים בזיהוי של תאומים או אנשים בעלי תווי פנים דומים בתור שני אנשים נפרדים‪.‬‬
‫● ●יש להקפיד על ההנחיות הבאות בעת השימוש ב'זיהוי פנים'‪:‬‬
‫– –אל תסתיר את פניך בשיער‪ ,‬בכובע או במשקפי שמש‪.‬‬
‫– –פניך חייבים להיות גלויים במלואם למצלמה‪ .‬הקפד שלא יופיעו צללים על פניך‪ .‬צללים מונעים מהמצלמה לזהות את פניך‬
‫באופן מדויק‪.‬‬
‫– –שמור על הבעת פנים נייטרלית ככל האפשר‪ .‬בנוסף‪ ,‬שמור על פיך סגור ונייטרלי ככל האפשר‪.‬‬
‫– –כאשר אתה נכנס לחשבון ‪ Samsung‬שלך‪ ,‬הבעת הפנים שלך חייבת להיות זהה להבעת הפנים שהייתה לך בעת הרישום‪.‬‬
‫קרא לפני השימוש באפליקציות‬
‫● ●בשל מאפייני המוצרים הנכללים ב‪ ,Samsung Smart Hub-‬כמו גם בשל המגבלות החלות על התוכן הזמין‪ ,‬מאפיינים‪ ,‬יישומים‬
‫ושירותים מסוימים לא יהיו זמינים בכל ההתקנים או בכל האזורים‪ .‬ייתכן גם שמאפיינים מסוימים ב‪ Smart Hub-‬ידרשו דמי‬
‫חברות או התקנים היקפיים נוספים‪ .‬בקר באתר ‪ http://www.samsung.com‬לקבלת מידע נוסף על מידע ספציפי להתקנים ועל‬
‫זמינות תוכן‪ .‬זמינות השירותים והתוכן כפופה לשינויים ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫● ●‪ Samsung Electronics‬אינה נושאת בכל אחריות משפטית להפרעות בשירותי יישומים שנגרמו על‪-‬ידי ספק השירות מסיבה‬
‫כלשהי‪.‬‬
‫● ●ייתכן ששירותי היישומים מסופקים באנגלית בלבד והתוכן הזמין עשוי להשתנות בהתאם לאזור‪.‬‬
‫● ●לקבלת מידע נוסף בנוגע ליישומים‪ ,‬בקר באתר האינטרנט של ספק השירות של היישום‪.‬‬
‫● ●אם החיבור לאינטרנט אינו יציב‪ ,‬ייתכנו עיכובים או הפרעות‪ .‬בנוסף‪ ,‬יישומים עשויים להסתיים באופן אוטומטי בהתאם לסביבת‬
‫הרשת‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬בדוק את החיבור לאינטרנט ונסה שוב‪.‬‬
‫● ●ייתכן ששירותי היישומים והעדכונים יהפכו ללא זמינים‪.‬‬
‫● ●תוכן היישומים כפוף לשינויים של ספק השירות ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫● ●שירותים ספציפיים עשויים להשתנות בהתאם לגרסת היישום המותקן בטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●פונקציונליות של יישום עשויה להשתנות בגרסאות העתידיות של היישום‪ .‬אם זה קורה‪ ,‬הפעל את ערכת הלימוד של היישום או‬
‫בקר באתר האינטרנט של ספק השירות‪.‬‬
‫● ●בהתאם למדיניות של ספק השירות‪ ,‬ייתכן שיישומים מסוימים לא יתמכו בריבוי משימות‪.‬‬
‫קרא לפני השימוש ב‪Web Browser-‬‬
‫● ●מסך הדפדוף עשוי להיות שונה ממסך הדפדוף במחשב‪.‬‬
‫● ●דפדפן האינטרנט אינו תואם ליישומי ‪.Java‬‬
‫● ●לא ניתן להוריד קבצים‪ .‬אם תנסה להוריד קובץ‪ ,‬תופיע במקום זאת הודעת שגיאה‪.‬‬
‫● ●ייתכן שלדפדפן האינטרנט לא תהיה אפשרות לגשת לאתרי אינטרנט מסוימים‪.‬‬
‫● ●ייתכן שהפעלה של סרטוני וידאו מסוג ‪ Flash‬תהיה מוגבלת‪.‬‬
‫● ●אין תמיכה במסחר אלקטרוני המיועד לרכישת מוצרים באופן מקוון‪.‬‬
‫● ●באתרי אינטרנט הכוללים חלונות הניתנים לגלילה‪ ,‬גלילה בחלון עלולה לגרום לתווים פגומים‪.‬‬
‫● ●אין תמיכה ב‪.ActiveX-‬‬
‫● ●אפשרויות מסוימות אינן נגישות במצב 'דפדוף עם קישור'‪( .‬יש לעבור ל‪( Pointer Browsing-‬דפדוף באמצעות סמן) להפעלת מצב‬
‫זה‪).‬‬
‫● ●קיימת תמיכה במספר מוגבל של גופנים בלבד‪ .‬ייתכן שסמלים ותווים מסוימים לא יוצגו כראוי‪.‬‬
‫● ●התגובה לפקודות בשלט‪-‬רחוק ובתצוגת המסך עשויה להשתהות במהלך טעינה של דף אינטרנט‪.‬‬
‫● ●טעינת דף האינטרנט עשויה להתעכב או להיות מושעית לחלוטין במערכות הפעלה מסוימות‪.‬‬
‫● ●פעולות העתקה והדבקה אינן נתמכות‪.‬‬
‫● ●בעת חיבור הודעה פשוטה או הודעת דואר אלקטרוני‪ ,‬ייתכן שפונקציות מסוימות כמו גודל הגופן ובחירת הצבעים לא יהיו זמינות‪.‬‬
‫● ●קיימת הגבלה על מספר הסימניות וגודל קובץ היומן הניתנים לשמירה‪.‬‬
‫● ●מספר החלונות שניתן לפתוח בו‪-‬זמנית משתנה בהתאם לתנאי החיפוש ולדגם הטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●מהירות הגלישה באינטרנט תשתנה בהתאם לסביבת הרשת‪.‬‬
‫● ●הפעלת קטעי וידאו מוטבעים משביתה באופן אוטומטי את ‪ .PIP‬הפעלת קטעי וידאו לא תתחיל לאחר השבתת ‪ .PIP‬במקרה זה‪,‬‬
‫יש לטעון מחדש את הדף‪.‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שאין תמיכה בפונקציה ‪ PIP‬בדפדפן האינטרנט‪ ,‬בהתאם לדגמים מסוימים באזורים גיאוגרפיים מסוימים‪.‬‬
‫● ●דפדפן האינטרנט תומך בקובצי שמע בתבנית ‪ ‎.mp3‬בלבד‪.‬‬
‫● ●אם הפונקציה שעון ((‪)MENU/123‬‏‬
‫‪MENU‬‬
‫מערכת‬
‫שעה‬
‫שעון) לא הוגדרה‪ ,‬היסטוריית הגלישה לא תישמר‪.‬‬
‫● ●היסטוריית הגלישה נשמרת תוך סידור הרישומים מהישנים ביותר לחדשים ביותר‪ ,‬כאשר הרישומים הישנים ביותר נמחקים‬
‫ראשונים‪.‬‬
‫● ●בהתאם לסוגים הנתמכים של רכיבי ‪ Codec‬וידאו‪/‬שמע‪ ,‬ייתכן שקובצי וידאו ושמע מסוימים לא יופעלו במהלך הפעלה של תוכן‬
‫‪.Flash‬‬
‫● ●ייתכן שמקורות וידאו מספקי שירות של הזרמת נתונים ממוטבים למחשב לא יפעלו כהלכה בדפדפן האינטרנט הקנייני שלנו‪.‬‬
‫● ●השימוש במקלדת ‪ QWERTY‬שעל‪-‬גבי המסך משבית באופן אוטומטית את הפונקציה ‪( .PIP‬למעט בעת הזנת כתובת ‪).URL‬‬
‫"‬
‫"ייתכן שאין תמיכה בפונקציה ‪ PIP‬בדפדפן האינטרנט‪ ,‬בהתאם לדגמים מסוימים באזורים גיאוגרפיים מסוימים‪.‬‬
‫קרא לפני הפעלה של קובצי תמונות‪ ,‬וידאו או מוסיקה‬
‫מגבלות על השימוש בקובצי תמונות‪ ,‬וידאו ומוסיקה‬
‫● ●הטלוויזיה תומכת בהתקני ‪ USB‬מסוג ‪MSC‬‏ (‪ )Mass Storage Class‬בלבד‪ MSC .‬הוא סיווג של התקני אחסון בנפח גדול‪.‬‬
‫התקנים המסווגים כ‪ MSC-‬כוללים כוננים קשיחים חיצוניים‪ ,‬קוראי כרטיסים מסוג ‪ Flash‬ומצלמות דיגיטליות‪( .‬אין תמיכה ברכזות‬
‫‪ ).USB‬יש לחבר התקנים מסוג זה ישירות ליציאת ה‪ USB-‬בטלוויזיה‪ .‬ייתכן שהטלוויזיה לא תוכל לזהות את התקן ה‪ USB-‬או‬
‫לקרוא את הקבצים המאוחסנים בו אם הוא מחובר לטלוויזיה באמצעות כבל מאריך ל‪ .USB-‬אל תנתק את התקן ה‪ USB-‬בזמן‬
‫העברת הקבצים‪.‬‬
‫● ●בעת חיבור של כונן קשיח חיצוני‪ ,‬השתמש ביציאת‪ .USB (HDD)‎‬מומלץ להשתמש בכונן קשיח חיצוני עם מתאם מתח משלו‪.‬‬
‫● ●ייתכן שמצלמות דיגיטליות והתקני שמע מסוימים לא יהיו תואמים לטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●אם לטלוויזיה מחוברים התקני ‪ USB‬מרובים‪ ,‬ייתכן שהיא לא תוכל לזהות את חלקם או את כולם‪ .‬יש לחבר התקני ‪ USB‬הצורכים‬
‫מתח גבוה ליציאת ה‪USB-‬‏ [‪‎5V‬‏‪.]1A ,‬‬
‫● ●הטלוויזיה תומכת במערכות הקבצים ‪FAT‬‏‪ exFAT ,‬ו‪.NTFS-‬‬
‫● ●לאחר מיון הקבצים במצב 'תצוגת תיקייה'‪ ,‬הטלוויזיה יכולה להציג עד ‪ 1,000‬קבצים בכל תיקייה‪ .‬עם זאת‪ ,‬אם התקן ה‪USB-‬‬
‫מכיל יותר מ‪-‬‏‪ 8,000‬קבצים ותיקיות‪ ,‬ייתכן שלא תהיה גישה לחלק מהתיקיות והקבצים‪.‬‬
‫‪( P‬פרוטוקול העברת תמונה) זמין רק עבור מצלמות דיגיטליות‪ .‬אם תחבר טלפון חכם או מחשב לוח לטלוויזיה‬
‫● ●מצב החיבור ‪ TP‬‏‬
‫באמצעות מצב ‪ ,PTP‬הטלוויזיה לא תזהה אותו‪.‬‬
‫● ●הקפד לחבר ‪ USB‬או כונן קשיח חיצוני‪ ,‬התומך ב‪ ,USB 3.0-‬ליציאת ה‪.USB 3.0-‬‬
‫● ●ייתכן שקבצים מסוימים לא יפעלו בטלוויזיה‪ ,‬בהתאם לאופן הקידוד שלהם‪.‬‬
‫● ●חלק מהקבצים לא יהיו זמינים‪ ,‬בהתאם לדגם‪.‬‬
‫כתוביות חיצוניות נתמכות‬
‫תבנית‬
‫שם‬
‎.ttxt
MPEG-4 Timed text
‎.smi
SAMI
‎.srt
SubRip
‎.sub
SubViewer
‎.txt ‫ או‬‎.sub
Micro DVD
‎.ssa
SubStation Alpha
‎.ass
Advanced SubStation Alpha
‎.psb
‫‏‬Powerdivx
‎.xml‎
SMPTE-TT Text
‫כתוביות פנימיות נתמכות‬
‫גורם מכיל‬
‫שם‬
AVI
Xsub
MKV
SubStation Alpha
MKV
Advanced SubStation Alpha
MKV
SubRip
MKV
VobSub
MP4
MPEG-4 Timed text
MP4
‫ בזרימה חלקה‬TTML
MP4
SMPTE-TT Text
MP4
SMPTE-TT PNG
‫תבניות תמונה ורזולוציות נתמכות‬
‫תבנית‬
‫רזולוציה‬
‫סיומת קובץ‬
‫‪JPEG‬‬
‫‪15360x8640‬‬
‫‪‎*.png‬‬
‫‪PNG‬‬
‫‪4096x4096‬‬
‫‪‎*.bmp‬‬
‫‪BMP‬‬
‫‪4096x4096‬‬
‫‪‎*.mpo‬‬
‫‪MPO‬‬
‫‪15360x8640‬‬
‫‪‎*.jpg‬‬
‫‪‎*.jpeg‬‬
‫תבניות מוסיקה ורכיבי ‪ Codec‬נתמכים‬
‫סיומת קובץ‬
‫תבנית‬
‫‪Codec‬‬
‫‪‎*.mp3‬‬
‫‪MPEG‬‬
‫‪MPEG1 Audio Layer 3‬‬
‫הערה‬
‫‪‎*.m4a‬‬
‫‪‎*.mpa‬‬
‫‪MPEG4‬‬
‫‪AAC‬‬
‫‪‎*.aac‬‬
‫‪‎*.flac‬‬
‫‪FLAC‬‬
‫‪FLAC‬‬
‫תומך ב‪ 2-‬ערוצים לכל היותר‬
‫‪‎*.ogg‬‬
‫‪OGG‬‬
‫‪Vorbis‬‬
‫תומך ב‪ 2-‬ערוצים לכל היותר‬
‫‪‎*.wma‬‬
‫‪WMA‬‬
‫‪WMA‬‬
‫תומך ב‪ 10-‬ערוצי ‪ Pro 5.1‬לכל היותר‪.‬‬
‫אין תמיכה ב‪.WMA Lossless Audio-‬‬
‫תמיכה בפרופיל ‪ M2‬לכל היותר‪.‬‬
‫‪‎*.wav‬‏‬
‫‪wav‬‬
‫‪wav‬‬
‫‪midi‬‏‬
‫‪midi‬‏‬
‫‪ape‬‏‬
‫‪ape‬‏‬
‫‪AIFF‬‬
‫‪AIFF‬‬
‫‪ALAC‬‬
‫‪ALAC‬‬
‫‪‎*.mid‬‏‬
‫‪‎*.midi‬‏‬
‫‪‎*.ape‬‏‬
‫‪‎*.aif‎‬‬
‫‪‎*.aiff‎‬‬
‫‪‎*.m4a‬‬
‫תומך בסוג ‪ 0‬ובסוג ‪.1‬‬
‫חיפוש אינו נתמך‪.‬‬
‫תמיכה בהתקן ‪ USB‬בלבד‪.‬‬
‫ וידאו נתמכים‬Codec ‫רכיבי‬
‫ שמע‬Codec ‫רכיבי‬
‫קצב‬
‫סיביות‬
)Mbps(
40
‫קצב הצגת‬
)fps( ‫תמונות‬
‫רזולוציה‬
4096X2160: 24
60
80
30
‫גורם מכיל‬
4096x2160
HEVC (H.265 - Main, Main10,
Main4:2:2 10)‎
‎*.avi
Motion JPEG
‎*.mkv
‎*.asf
MVC
‫‏‬DivX 3.11 / 4 / 5 / 6
Dolby Digital
60
LPCM
MPEG4 SP/ASP
‫‏‬ADPCM(IMA, MS)‎
AAC
Window Media Video v9(VC1)‎
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
20
‫תבנית‬
‫קובץ‬
H.264 BP/MP/HP
3840X2160: 30
80
‫ וידאו‬Codec ‫רכיבי‬
1920x1080
MPEG (MP3)‎
MPEG2
‫‏‬MPEG1
)LBR ,‫‏‬Core(‫ ‏‬DTS
A-Law, ‫‏‬‎G.711
)‫‏‬μ-Law)‎
Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3
‎*.wmv
AVI
‎*.mp4
MKV
‎*.mov
ASF
‎*.3gp
MP4
‎*.vro
3GP
‫‏‬‎*.mpg
‫‏‬MOV
‫‏‬‎*.mpeg
‫‏‬FLV
‎*.ts
VRO
‎*.tp
VOB
‎*.trp
PS
‎*.mov
TS
‎*.flv
SVAF
‎*.vob
‎*.svi‎
‎*.m2ts
Window Media Video
v7(WMV1), v8(WMV2)‎
30
‎*.mts
‎*.divx
H.263 Sorrenson
VP6
90
Vorbis
4096X2160: 24
3840X2160: 30
1920x1080
VP8
4096x2160
VP9
WebM
‎*.webm
‫הגבלות נוספות‬
‫● ●ייתכן שרכיבי ‪ Codec‬לא יפעלו כראוי אם קיימת בעיה בתוכן‪.‬‬
‫● ●אם קיימת שגיאה בתוכן או בגורם המכיל‪ ,‬תוכן וידאו לא יופעל או שלא יופעל כהלכה‪.‬‬
‫● ●ייתכן שצליל או וידאו לא יפעלו אם הם כוללים קצב נתונים‪/‬הצגת תמונות סטנדרטי שעולה על דירוגי התאימות של הטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●אם טבלת האינדקס שגויה‪ ,‬הפונקציה 'חיפוש (דלג)' לא תפעל‪.‬‬
‫● ●בעת הפעלת וידאו באמצעות חיבור רשת‪ ,‬ייתכן שהווידאו לא יפעל כהלכה בשל מהירויות העברת הנתונים‪.‬‬
‫● ●ייתכן שהתקני ‪/USB‬מצלמות דיגיטליות מסוימים לא יהיו תואמים לטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●‪ Codec‬מסוג ‪ HEVC‬זמין רק בגורמים מכילים מסוג ‪/MKV‬‏‪/MP4‬‏‪.TS‬‬
‫מפענחי וידאו‬
‫● ●‪ H.264 FHD‬נתמך עד רמה ‪( .4.1‬אינו תומך ב‪)FMO/ASO/RS-‬‬
‫● ●‪ H.264 UHD‬נתמך עד רמה ‪.5.1‬‬
‫● ●‪ HEVC FHD‬נתמך עד רמה ‪ ,4.1‬ו‪ HEVC UHD-‬נתמך עד רמה ‪.5.1‬‬
‫● ●אין תמיכה ב‪.VC1 AP L4-‬‬
‫● ●כל רכיבי ‪ Codec‬וידאו פרט ל‪ WMV-‬גרסה ‪7‬‏‪ ,‬גרסה ‪8‬‏‪ MSMPEG4 ,‬גרסה ‪3‬‏‪ MVC ,‬ו‪:VP6-‬‬
‫מתחת ל‪-‬‏‪ 1,280x720: 60‬תמונות לכל היותר‬
‫למעלה מ‪-‬‏‪ 1,280x720: 30‬תמונות לכל היותר‬
‫● ●אין תמיכה ב‪ GMC 2-‬ואילך‪.‬‬
‫● ●תמיכה ב‪ SVAF-‬ברצף תצוגה מסוג עליון‪/‬תחתון‪ ,‬זה לצד זה ושמאל‪/‬ימין (‪ )2ES‬בלבד‪.‬‬
‫● ●תמיכה ב‪ BD MVC Spec-‬בלבד‪.‬‬
‫מפענחי שמע‬
‫● ●‪ WMA 10 Pro‬תומך ב‪ 5.1-‬ערוצים לכל היותר‪ .‬תמיכה בפרופיל ‪ M2‬לכל היותר‪ .‬אין תמיכה ב‪.WMA Lossless Audio-‬‬
‫‪ Q‬וב‪.AMR NB/WB-‬‬
‫● ●אין תמיכה ב‪ CELP-‬‏‬
‫● ●קיימת תמיכה עד ‪ 5.1‬ערוצים של ‪.Vorbis‬‬
‫● ●‪ Dolby Digital Plus‬נתמך ב‪ 5.1-‬ערוצים לכל היותר‪.‎‬‬
‫● ●‪ Codec‬מסוג ‪ DTS LBR‬זמין רק בגורמים מכילים מסוג ‪/MKV‬‏‪/MP4‬‏‪.TS‬‬
‫● ●קצבי הדגימה הנתמכים הם ‪ 44.1 ,32 ,24 ,22.05 ,16 ,12 ,11.025 ,8‬ו‪ 48-‬קילוהרץ‪ ,‬עם שינויים בהתאם ל‪.Codec-‬‬
‫הגבלות‬
‫הגבלות לתצוגת ‪( PIP‬תמונה בתוך תמונה)‬
‫● ●לא ניתן להשתמש ב‪ PIP-‬כאשר האפשרות ‪ Smart Hub‬או תלת ממד פעילה‪.‬‬
‫● ●כיבוי אוטומטי של הטלוויזיה משבית את ‪.PIP‬‬
‫● ●הפעלת משחק או שימוש במאפיין הקריוקי במסך הראשי עלולים לגרום לירידה באיכות התמונה של ‪.PIP‬‬
‫● ●‪ PIP‬לא נתמך במקור מסוג ‪.UHD‬‬
‫טלוויזיה ראשית‬
‫דגם עם כוונן אחד‬
‫‪PIP‬‬
‫‪DTV‬‬
‫‪ATV‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪AV‬‬
‫‪Component‬‬
‫‪DTV‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫○‬
‫‪X‬‬
‫○‬
‫‪ATV‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫○‬
‫‪X‬‬
‫○‬
‫" "פונקציה זו תלויה בדגם הספציפי ובאזור‪.‬‬
‫טלוויזיה ראשית‬
‫דגם עם שני כווננים‬
‫‪PIP‬‬
‫‪DTV‬‬
‫‪ATV‬‬
‫‪HDMI‬‬
‫‪AV‬‬
‫‪Component‬‬
‫‪DTV‬‬
‫○‬
‫○‬
‫○‬
‫○‬
‫○‬
‫‪ATV‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫○‬
‫‪X‬‬
‫○‬
‫" "פונקציה זו תלויה בדגם הספציפי ובאזור‪.‬‬
‫ממשק משותף (‪ )CI‬גמיש‬
‫אין תמיכה בערוץ מעורבל ‪2‬‬
‫כוונן ‪1‬‬
‫תאימות‬
‫כוונן ‪2‬‬
‫צפייה (בתשלום)‬
‫צפייה (בתשלום)‬
‫‪X‬‬
‫צפייה (בתשלום)‬
‫צפייה (ללא תשלום)‬
‫○‬
‫צפייה (ללא תשלום)‬
‫צפייה (בתשלום)‬
‫○‬
‫צפייה (ללא תשלום)‬
‫צפייה (ללא תשלום)‬
‫○‬
‫קרא לאחר התקנת הטלוויזיה‬
‫גודלי תמונה ואותות קלט‬
‫ההגדרה גודל תמונה חלה על המקור הנוכחי‪ .‬הגדרת גודל תמונה שהוחלה תישאר בתוקף בכל פעם שתבחר מקור זה‪ ,‬אלא אם תשנה‬
‫אותה‪.‬‬
‫‪ 3‬משום שגודל המסך ‪ ‎3840 x 2160p‬קבוע ואינו ניתן‬
‫" "הפונקציה גודל תמונה אינה זמינה בתמונות המוצגות ברזולוציה של ‪‎ 840 x 2160p‬‬
‫לשינוי‪.‬‬
‫גודל תמונה‬
‫אות קלט‬
‫‪Component‬‬
‫‪ ,16:9‬זום‪ ,‬מותאם אישית‪4:3 ,‬‬
‫‪ Component‬‏(‪1080i‬‏‪)1080p ,‬‬
‫‪ ,16:9‬זום‪ ,‬מותאם אישית‪4:3 ,‬‬
‫ערוץ דיגיטלי (‪720p‬‏‪,1080i ,‬‏ ‪)1080p‬‬
‫‪ ,16:9‬זום‪ ,‬מותאם אישית‪4:3 ,‬‬
‫ערוץ דיגיטלי (‪)3840x2160p‬‬
‫‪ ,16:9‬זום‪ ,‬מותאם אישית‬
‫ערוץ דיגיטלי (‪)4096x2160p‬‬
‫‪ ,16:9‬זום‪ ,‬מותאם אישית‬
‫‪)HDMI (720p‬‬
‫‪ ,16:9‬זום‪ ,‬מותאם אישית‪4:3 ,‬‬
‫‪)HDMI (1080i, 1080p‬‬
‫‪ ,16:9‬זום‪ ,‬מותאם אישית‪4:3 ,‬‬
‫‪ HDMI‬‏(‪)‎3840 x 2160p‬‬
‫‪ ,16:9‬זום‪ ,‬מותאם אישית‬
‫‪ HDMI‬‏(‪)‎4096 x 2160p‬‬
‫‪ ,16:9‬זום‪ ,‬מותאם אישית‬
‫התקנה של מנעול למניעת גניבות‬
‫● ●המנעול למניעת גניבות הוא התקן פיזי שיכול לשמש להגנה על הטלוויזיה מפני גניבה‪ .‬חפש את חריץ המנעול בחלקה האחורי של‬
‫הטלוויזיה‪ .‬ליד החריץ מופיע סמל ‪ .‬כדי להשתמש במנעול‪ ,‬כרוך את כבל המנעול מסביב לחפץ כבד שאינו ניתן להזזה‪ ,‬ולאחר‬
‫מכן השחל אותו דרך חריץ המנעול של הטלוויזיה‪ .‬המנעול נמכר בנפרד‪.‬‬
‫● ●אופן השימוש במנעול למניעת גניבות עשוי להשתנות בהתאם לדגם הטלוויזיה‪ .‬עיין במדריך של המנעול לקבלת מידע נוסף‪.‬‬
‫" "פונקציה זו זמינה רק בחלק מהדגמים באזורים גיאוגרפיים ספציפיים‪.‬‬
‫קרא לפני הגדרת חיבור אלחוטי לאינטרנט‬
‫אמצעי זהירות לאינטרנט אלחוטי‬
‫● ●טלוויזיה זו תומכת בפרוטוקולי התקשורת ‪ IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Samsung‬ממליצה להשתמש ב‪ .IEEE 802.11n-‬ייתכן‬
‫שקובצי וידאו המאוחסנים בהתקן המחובר לטלוויזיה דרך רשת ביתית לא יפעלו בצורה חלקה‪.‬‬
‫"‬
‫"פרוטוקול התקשורת ‪ IEEE 802.11 ac‬אינו זמין בחלק מהדגמים‪.‬‬
‫● ●כדי להשתמש באינטרנט אלחוטי‪ ,‬יש לחבר את הטלוויזיה לנתב או למודם אלחוטי‪ .‬אם הנתב האלחוטי תומך ב‪-‬‏‪DHCP‬‏‪,‬‬
‫‪ D‬או בכתובת ‪ IP‬סטטית כדי להתחבר לרשת האלחוטית‪.‬‬
‫הטלוויזיה יכולה להשתמש ב‪-‬‏‪ HCP‬‏‬
‫● ●בחר ערוץ שאינו נמצא כעת בשימוש עבור הנתב האלחוטי‪ .‬אם הערוץ המוגדר עבור הנתב האלחוטי נמצא כעת בשימוש על‪-‬ידי‬
‫התקן אחר‪ ,‬ייתכן שהדבר יוביל להפרעות ו‪/‬או לכשל בתקשורת‪.‬‬
‫● ●לרוב הרשתות האלחוטיות יש מערכת אבטחה אופציונלית‪ .‬להפעלת מערכת אבטחה של רשת אלחוטית‪ ,‬יש ליצור סיסמה בעזרת‬
‫תווים ומספרים‪ .‬אז משמשת סיסמה זו להתחברות לנקודת גישה מאובטחת‪.‬‬
‫פרוטוקולי אבטחה אלחוטיים‬
‫● ●הטלוויזיה תומכת רק בפרוטוקולי האבטחה הבאים של הרשת האלחוטית‪.‬‬
‫– –מצבי אימות‪WEP :‬‏‪WPAPSK ,‬‏‪WPA2PSK ,‬‬
‫– –סוגי הצפנה‪WEP :‬‏‪TKIP ,‬‏‪AES ,‬‏‬
‫● ●בהתאם למפרטי האישור החדשים ביותר של ‪ ,Wi-Fi‬הטלוויזיות של ‪ Samsung‬אינן תומכות בהצפנת אבטחה מסוג ‪ WEP‬או‬
‫‪ TKIP‬ברשתות שפועלות במצב ‪.802.11n‬‬
‫‪P‬‏(תצורת לחצן)‬
‫● ●אם הנתב האלחוטי תומך ב‪-‬‏‪WPS‬‏ ‏(‪ ,)Wi-Fi Protected Setup‬תוכל לחבר את הטלוויזיה לרשת באמצעות ‪ BC‬‏‬
‫‪ S‬ו‪-‬‏‪WPA‬‏‪.‬‬
‫‪( P‬מספר זיהוי אישי)‪ WPS .‬יגדיר אוטומטית את הגדרות המפתח‏‪ SID‬‏‬
‫או ‪ IN‬‏‬
‫● ●הטלוויזיה אינה יכולה להתחבר לנתבים אלחוטיים שאינם מאושרים‪.‬‬
‫קרא לפני חיבור מחשב (רזולוציות נתמכות)‬
‫● ●כאשר אתה מחבר את הטלוויזיה שלך למחשב‪ ,‬הגדר את כרטיס הווידאו של המחשב לאחת מהרזולוציות הרגילות המפורטות‬
‫בטבלאות להלן או בדף הבא‪ .‬הטלוויזיה תתכוונן באופן אוטומטי לרזולוציה שתבחר‪ .‬שים לב שהרזולוציה האופטימלית והמומלצת‬
‫היא ‪x 3840‬‏ ‪ 2160‬ב‪.‎60 Hz-‬‬
‫● ●בחירת רזולוציה שאינה נכללת בטבלאות עלולה לגרום להופעת מסך ריק או להפעלת מחוון ההפעלה בלבד‪.‬‬
‫● ●עיין במדריך למשתמש של כרטיס הגרפיקה לקבלת הרזולוציות התואמות‪.‬‬
‫‪IBM‬‬
‫רזולוציה‬
‫(נקודות ‪ x‬שורות)‬
‫‪‎720 x 400‬‬
‫תבנית תצוגה‬
‫‪‎70 Hz‬‬
‫תדר אופקי‬
‫תדר אנכי‬
‫תדר שעון‬
‫(‪)KHz‬‬
‫(‪)Hz‬‬
‫(‪)MHz‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪70.087‬‬
‫‪28.322‬‬
‫קיטוב (אופקי ‪ /‬אנכי)‬
‫‪+/-‬‬
‫‪MAC‬‬
‫תדר אופקי‬
‫תדר אנכי‬
‫תדר שעון‬
‫(‪)KHz‬‬
‫(‪)Hz‬‬
‫(‪)MHz‬‬
‫‪‎640 x 480‬‬
‫‪‎67 Hz‬‬
‫‪35.000‬‬
‫‪66.667‬‬
‫‪30.240‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪‎832 x 624‬‬
‫‪‎75 Hz‬‬
‫‪49.726‬‬
‫‪74.551‬‬
‫‪57.284‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪‎1152 x 870‬‬
‫‪‎75 Hz‬‬
‫‪68.681‬‬
‫‪75.062‬‬
‫‪100.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫רזולוציה‬
‫(נקודות ‪ x‬שורות)‬
‫תבנית תצוגה‬
‫קיטוב (אופקי ‪ /‬אנכי)‬
VESA DMT
‫תדר שעון‬
‫תדר אנכי‬
‫תדר אופקי‬
)MHz(
)Hz(
)KHz(
-/-
25.175
59.940
31.469
‎60 Hz
‎640 x 480
-/-
31.500
72.809
37.861
‎72 Hz
‎640 x 480
-/-
31.500
75.000
37.500
‎75 Hz
‎640 x 480
+/+
40.000
60.317
37.879
‎60 Hz
‎800 x 600
+/+
50.000
72.188
48.077
‎72 Hz
‎800 x 600
+/+
49.500
75.000
46.875
‎75 Hz
‎800 x 600
-/-
65.000
60.004
48.363
‎60 Hz
‎1,024 x 768
-/-
75.000
70.069
56.476
‎70 Hz
‎1,024 x 768
+/+
78.750
75.029
60.023
‎75 Hz
‎1,024 x 768
+/+
108.000
75.000
67.500
‎75 Hz
‎1152 x 864
+/+
74.250
60.000
45.000
‎60 Hz
‎1280 x 720
+/-
83.500
59.810
49.702
‎60 Hz
‎1280 x 800
+/+
108.000
60.020
63.981
‎60 Hz
‎1280 x 1024
+/+
135.000
75.025
79.976
‎75 Hz
‎1280 x 1024
+/+
85.500
59.790
47.712
‎60 Hz
‎1366 x 768
+/-
106.500
59.887
55.935
‎60 Hz
‎1440 x 900
+/+
108.000
60.000
60.000
‎60 Hz
‎1,600 x 900RB
+/-
146.250
59.954
65.290
‎60 Hz
‎1680 x 1050
+/+
148.500
60.000
67.500
‎60 Hz
‎1,920 x 1,080
)‫ אנכי‬/ ‫קיטוב (אופקי‬
‫תבנית תצוגה‬
‫רזולוציה‬
)‫ שורות‬x ‫(נקודות‬
‫רזולוציות נתמכות עבור אותות וידאו‬
‫‪CEA-861‬‬
‫תדר אופקי‬
‫תדר אנכי‬
‫תדר שעון‬
‫(‪)KHz‬‬
‫(‪)Hz‬‬
‫(‪)MHz‬‬
‫קיטוב (אופקי ‪/‬‬
‫אנכי)‬
‫‪‎720 (1440) x 576i‬‬
‫‪‎50 Hz‬‬
‫‪15.625‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪27.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪‎720(1440) x 480i‬‬
‫‪‎60 Hz‬‬
‫‪15.734‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪27.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪‎720 x 576‬‬
‫‪‎50 Hz‬‬
‫‪31.250‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪27.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪‎720 x 480‬‬
‫‪‎60 Hz‬‬
‫‪31.469‬‬
‫‪59.940‬‬
‫‪27.000‬‬
‫‪-/-‬‬
‫‪‎1280 x 720‬‬
‫‪‎50 Hz‬‬
‫‪37.500‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪‎1280 x 720‬‬
‫‪‎60 Hz‬‬
‫‪45.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪‎1,920 x 1,080i‬‬
‫‪‎50 Hz‬‬
‫‪28.125‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪‎1,920 x 1,080i‬‬
‫‪‎60 Hz‬‬
‫‪33.750‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪‎1,920 x 1,080‬‬
‫‪‎24 Hz‬‬
‫‪27.000‬‬
‫‪24.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪‎1,920 x 1,080‬‬
‫‪‎25 Hz‬‬
‫‪28.125‬‬
‫‪25.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪‎1,920 x 1,080‬‬
‫‪‎30 Hz‬‬
‫‪33.750‬‬
‫‪30.000‬‬
‫‪74.250‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪‎1,920 x 1,080‬‬
‫‪‎50 Hz‬‬
‫‪56.250‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪148.500‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪‎1,920 x 1,080‬‬
‫‪‎60 Hz‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪148.500‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪‎3840 x 2160‬‬
‫‪‎24 Hz‬‬
‫‪54.000‬‬
‫‪24.000‬‬
‫‪297.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪‎3840 x 2160‬‬
‫‪‎25 Hz‬‬
‫‪56.250‬‬
‫‪25.000‬‬
‫‪297.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪‎3840 x 2160‬‬
‫‪‎30 Hz‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪30.000‬‬
‫‪297.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫*‪x 2160 3840‬‬
‫‪‎50 Hz‬‬
‫‪112.500‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪594.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫*‪x 2160 3840‬‬
‫‪‎60 Hz‬‬
‫‪135.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪594.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪‎4096 x 2160‬‬
‫‪‎24 Hz‬‬
‫‪54.000‬‬
‫‪24.000‬‬
‫‪297.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪‎4096 x 2160‬‬
‫‪‎25 Hz‬‬
‫‪56.250‬‬
‫‪25.000‬‬
‫‪297.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫‪‎4096 x 2160‬‬
‫‪‎30 Hz‬‬
‫‪67.500‬‬
‫‪30.000‬‬
‫‪297.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫*‪x 2160 4096‬‬
‫‪‎50 Hz‬‬
‫‪112.500‬‬
‫‪50.000‬‬
‫‪594.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫*‪x 2160 4096‬‬
‫‪‎60 Hz‬‬
‫‪135.000‬‬
‫‪60.000‬‬
‫‪594.000‬‬
‫‪+/+‬‬
‫רזולוציה‬
‫(נקודות ‪ x‬שורות)‬
‫תבנית תצוגה‬
‫‪ )STB/DVI( H‬של הטלוויזיה‪ .‬למרות שכבל ה‪ HDMI-‬מחובר ליציאה זו‪,‬‬
‫" "*‪ :‬עבור דגמי ‪ 7200‬וסדרה ‪ 6‬ומטה‪ ,‬הקפד להתחבר ליציאת ה‪ DMI IN‎-‬‏‬
‫הפונקציה ‪ HDMI UHD Color‬אינה זמינה בדגמים מסדרות ‪ 6000‬עד ‪.6075‬‬
‫קרא לפני השימוש בהתקני ‪Bluetooth‬‬
‫הגבלות החלות על השימוש ב‪Bluetooth-‬‬
‫● ●הרמקול ‪ Samsung Bluetooth‬זמין רק כאשר התקן תומך ב‪-‬חיבור קול לטלוויזיה‪.‬‬
‫● ●לא ניתן להשתמש בהתקני ‪ ,Bluetooth‬ובמאפיינים בחירת רמקול ((‪)MENU/123‬‏‬
‫בחירת רמקול) ו'סראונד' בו‪-‬זמנית‪.‬‬
‫‪MENU‬‬
‫קול‬
‫הגדרות רמקול‬
‫● ●ייתכנו בעיות תאימות‪ ,‬בהתאם להתקני ה‪( .Bluetooth-‬ייתכן שאוזניות ניידות ייחודיות לא יהיו זמינות‪ ,‬בהתאם לסביבה‪).‬‬
‫● ●עשויות להתרחש שגיאות של סינכרון תנועות שפתיים‪.‬‬
‫● ●ייתכן שהטלוויזיה והתקני ה‪ Bluetooth-‬יתנתקו‪ ,‬בהתאם למרחק ביניהם‪.‬‬
‫● ●ייתכן שהתקן ‪ Bluetooth‬ישמיע קולות המהום או יפסיק לפעול עקב תקלה‬
‫– –כאשר יש מגע בינך לבין מערכת הקליטה‪/‬שידור של התקן ה‪ Bluetooth-‬או של הטלוויזיה‪.‬‬
‫– –כאשר ההתקן נחשף לשינויים חשמליים שנגרמים על‪-‬ידי קירות‪ ,‬פינות או מחיצות משרדיות‪.‬‬
‫– –כאשר ההתקן נחשף להפרעות חשמליות שנגרמות על‪-‬ידי מכשירים שפועלים באותה רצועת תדרים‪ ,‬כמו ציוד רפואי‪ ,‬תנורי‬
‫מיקרוגל ורשתות ‪ LAN‬אלחוטיות‪.‬‬
‫● ●אם הבעיה נמשכת‪ ,‬הקפד להשתמש ביציאת‪ Digital Sound Output (Optical)‎‬או ביציאת‪.HDMI (ARC)‎‬‬
‫רישיון‬
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section
of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
This device supports DivX Plus Streaming® for enjoying HD movies and TV shows with advanced features (multi-language
subtitles, multiple audio tracks, chapters, smooth FF/RW, etc.) streamed to your device.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination
with the Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express, and DTS Neo2:5 are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
ⓒ DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS
and the Symbol together are registered trademarks, and HEADPHONE:X and the DTS HEADPHONE:X logo are trademarks of
DTS, Inc. ⓒ DTS, Inc. All Rights Reserved.
.‫‏‬Dolby Laboratories ‫מיוצר ברישיון מטעם‬
.Dolby Laboratories ‫ הכפולה הם סימנים מסחריים של‬D-‫ וסמל ה‬Dolby
‫‪The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks‬‬
‫‪of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.‬‬
‫סימן מסחרי‪ Rovi :‬ו‪ Rovi Guide-‬הם סימנים מסחריים של ‪ Rovi Corporation‬ו‪/‬או חברות הבת שלה‪.‬‬
‫רישיון‪ :‬מערכת ‪ Rovi Guide‬מיוצרת ברישיון מטעם ‪ Rovi Corporation‬ו‪/‬או חברות הבת שלה‪.‬‬
‫פטנט‪ :‬מערכת ‪ Rovi Guide‬מוגנת על‪-‬ידי פטנטים ויישומים מוגנים בפטנט שהוגשו בארה"ב‪ ,‬באירופה ובמדינות אחרות לרבות פטנט אחד או יותר‬
‫מבין הפטנטים בארה"ב שמספרם ‪ 6,239,794 ;5,940,073 ;6,396,546‬שהונפקו עבור ‪ Rovi Corporation‬ו‪/‬או חברות הבת שלה‪.‬‬
‫כתב ויתור‪ Rovi Corporation :‬ו‪/‬או חברות הבת שלה והחברות המסונפות אליה אינן אחראיות בשום אופן לדיוק או לזמינות של פרטי לוח הזמנים‬
‫של התוכניות או של נתונים אחרים במערכת ‪ Rovi‬ואינן יכולות להבטיח את זמינות השירות באזורך‪ .‬בשום מקרה ‪ Rovi Corporation‬ו‪/‬או החברות‬
‫המסונפות אליה לא יהיו אחראיות לכל נזק הקשור לדיוק או לזמינות של פרטי לוח הזמנים של התוכניות או של נתונים אחרים במערכת ‪.Rovi Guide‬‬
‫‪Open Source License Notice‬‬
‫‪Open Source used in this product can be found on the following webpage.‬‬
‫‪(http://opensource.samsung.com) Open Source License Notice is written only English.‬‬
‫מילון מונחים‬
‫● ●‪480i/480p/720p/1080i/1080p‬‬
‫מתייחס בדרך כלל למספר שורות סריקה אפקטיביות‪ ,‬הקובע את רזולוציית המסך‪ .‬קיימות שתי שיטות סריקה‪ :‬משולבת‬
‫והדרגתית‪.‬‬
‫– –סריקה‬
‫הקרנת פיקסלים ברצף ליצירת תמונות‪ .‬ככל שמספר הפיקסלים גבוה יותר‪ ,‬כך התמונות ברורות ומלאות חיים יותר‪.‬‬
‫– –הדרגתי‬
‫שיטת סריקה ברצף שסורקת כל שורה‪ ,‬בזו אחר זו‪.‬‬
‫– –משולבת‬
‫שיטת סריקה לא רציפה שסורקת כל שורה שניה עד לסוף המסך וממלאת את השורות הנותרות‪.‬‬
‫דוגמה) אם מספר שורות הסריקה האופקיות הוא ‪480i‬‬
‫מתבצעת סריקה של ‪ 240‬שורות מההתחלה ועד הסוף ולאחר מכן מתבצעת סריקה של ‪ 240‬השורות הנותרות כך שמתקבלות‬
‫‪ 480‬שורות בסך הכל‪.‬‬
‫* להלן ההבדלים הכלליים בין ‪ 480i‬ו‪:480p-‬‬
‫‪480i‬‬
‫‪480p‬‬
‫תדר אופקי‬
‫‪15.75Khz‬‬
‫‪31.5Khz‬‬
‫קצב הצגת תמונות‬
‫‪30‬‬
‫‪60‬‬
‫שורות במסך‬
‫‪480‬‬
‫‪480‬‬
‫● ●‪( ARC‬ערוץ החזרת שמע)‬
‫הפונקציה ‪ ARC‬מאפשרת לטלוויזיה להפיק צליל דיגיטלי להתקן שמע ולקלוט צליל דיגיטלי מאותו התקן שמע דרך כבל ‪HDMI‬‬
‫אחד‪ .‬עם זאת‪ ,‬הפונקציה ‪ ARC‬זמינה דרך יציאת ה‪ HDMI (ARC)‎-‬בלבד ורק כאשר הטלוויזיה מחוברת למקלט ‪ AV‬תואם‬
‫‪.ARC‬‬
‫● ●‪( DVI‬ממשק חזותי דיגיטלי)‪‎‬‬
‫חיבור מחבר ה‪ DVI-‬של הטלוויזיה למחבר ‪ DVI‬של מחשב באמצעות כבל ‪ HDMI‬ל‪ DVI-‬מאפשר לך להשתמש בטלוויזיה כצג‬
‫מחשב‪ .‬עם זאת‪ ,‬כבלי ‪ HDMI‬ל‪ DVI-‬מספקים אותות וידאו בלבד‪ .‬עליך לחבר ערכת רמקולים למחשב באמצעות כבל נפרד כדי‬
‫לשמוע את שמע המחשב‪.‬‬
‫● ●‪HDMI (High Definition Multimedia Interface)‎‬‬
‫‪ HDMI‬הוא שיטה לשידור אותות וידאו ושמע‪ ,‬גם יחד‪ ,‬דרך כבל יחיד‪.‬‬
‫● ●כתובות ‪ IP‬דינמיות לעומת כתובות ‪ IP‬סטטיות‬
‫אם הרשת דורשת כתובת ‪ IP‬דינמית‪ ,‬השתמש במודם ‪ ADSL‬או בנתב אשר תומכים בפרוטוקול ‪Dynamic Host‬‬
‫‪ .)DHCP( C‬מודמים ונתבים אשר תומכים ב‪ DHCP-‬מספקים באופן אוטומטי את ערכי כתובת ה‪,IP-‬‬
‫‪ onfiguration Protocol‬‏‬
‫מסיכת רשת המשנה‪ ,‬השער וה‪ DNS-‬שהטלוויזיה זקוקה להם כדי להתחבר לאינטרנט‪ ,‬ולכן אינך צריך להזין אותם באופן ידני‪.‬‬
‫רוב הרשתות הביתיות משתמשות בכתובת ‪ IP‬דינמית‪.‬‬
‫אם הרשת דורשת כתובת ‪ IP‬סטטית‪ ,‬עליך להזין את ערכי כתובת ה‪ ,IP-‬מסיכת רשת המשנה‪ ,‬השער וה‪ DNS-‬באופן ידני בעת‬
‫הגדרת החיבור לרשת‪ .‬לקבלת ערכי כתובת ה‪ ,IP-‬מסיכת רשת המשנה‪ ,‬השער וה‪ ,DNS-‬פנה אל ספק שירותי האינטרנט (‪.)ISP‬‬
‫אם הרשת דורשת כתובת ‪ IP‬סטטית‪ ,‬השתמש במודם ‪ ADSL‬התומך ב‪-‬‏‪DHCP‬‏‪ .‬מודמים מסוג ‪ ADSL‬אשר תומכים ב‪DHCP-‬‬
‫מאפשרים גם להשתמש בכתובות ‪ IP‬סטטיות‪.‬‬
‫● ●‪Bluetooth‬‏‬
‫‪ Bluetooth‬הוא פרוטוקול תקשורת אלחוטית לטווחים קצרים המאפשר החלפת מידע בין טלפונים ניידים‪ ,‬מחשבים ניידים‪ ,‬אוזניות‬
‫ודיבוריות המחוברים אחד לשני באמצעות התקנים תואמי ‪ .Bluetooth‬הוא משמש לרוב לחיבורים אלחוטיים בעלי צריכת מתח‬
‫נמוכה במרחקים קצרים מאוד של ‪ 10‬מטרים‪.‬‬
‫● ●‪Ethernet‬‬
‫‪ Ethernet‬הוא רשת מקומית (‪ )LAN‬המשתמשת בכבלים קואקסיאליים בעלי תקן שנקבע על‪-‬ידי המכון למהנדסי חשמל‬
‫ואלקטרוניקה (‪.)IEEE‬‬
‫● ●חיבור ‪Component‬‬
‫חיבורי ‪ Component‬משמשים בעיקר במסופי משחקים ומשדרים את אות הווידאו על‪-‬ידי פיצולו לאות בהירות (‪ )Y‬ולאותות בני‬
‫שני צבעים (‪ Pb‬ו‪ .)Pr-‬המחבר מסומן כ‪ )Component IN]_(Pr, Pb, Y[-‬בגב הטלוויזיה‪ .‬בהתקנים מסוימים‪ ,‬הוא מסומן לעתים‬
‫כ‪Cr-‬‏‪Cb ,‬‏‪Y ,‬‏‪ Cb .‬ו‪ Cr-‬הם ההמרות הדיגיטליות של האותות ‪ Pb‬ו‪.Pr-‬‬
‫המחברים מסומנים בדרך כלל בצבעים אדום (‪ ,)R‬כחול (‪ )B‬וירוק (‪ )G‬ומציעים את איכות התמונה הטובה ביותר שניתן לקבל‬
‫עבור חיבור אנלוגי‪.‬‬
Download PDF

advertising