Samsung | UA48J6300AK | Samsung UA48J6300AK Quick Guide

LED တီ ဗ ြ ီ
သံုးစြဲသူလက္စြဲ
ဤ Samsung ထုတ္ကုန္ကို ဝယ္ယူျခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ပိုမိုျပည့္စံုသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္ခံရရိွရန္ ေက်းဇူးျပဳ၍ သင့္ထုတ္ကုန္ကို
www.samsung.com/register ၌ မွတ္ပံုတင္ပါ။
ေမာ္ဒယ္_ _________ စီရီယယ္ နံပါတ္။______________
[J6300-ASIA]BN68-07109E-BUR.indb
1
2015-03-31
�� 2:43:26
သတိေပးခ်က္! အေရးႀကီးေသာ လံုျခံဳေရး ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား
(သင္၏တီဗြီကိုအသံုးမျပဳမီ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ဖတ္႐ႈပါ။)
သတိေပးခ်က္
ဤအမွတ္အသားသည္ အတြင္းတြင္ ဗို႔အားျမင့္မားေၾကာင္း
ညႊန္ျပေနသည္။ ဤပစၥည္း၏ မည္သည့္ အတြင္းပိုင္းကိုမဆို
ဓာတ္လိုက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ မဖြင့္ပါႏွင့္
မည္ကဲ့သို႔ေသာ ထိေတြ႕မႈမဆို ျပဳလုပ္ပါက အႏၱရာယ္ရွိႏုိင္သည္။
သတိေပးခ်က္- လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္ျဖစ္မႈအား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္၊ အဖံုး (သို႔မဟုတ္ ေနာက္ေက်ာ)
ဤသေကၤတသည္ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ
အား မဖြင့္ပါႏွင့္။ ယင္းအထဲတြင္ အသံုးျပဳသူမွ ျပင္ဆင္ႏိုင္သည့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား မရွိေနပါ။
အေရးႀကီးစာအုပ္စာတမ္းကို ဤပစၥည္းႏွင့္အတူ
ျပင္ဆင္လိုသည့္ အရာအားလံုးကို ကၽြမ္းက်င္သည့္ ပညာရွင္သို႔ လႊဲေပးပါ။
ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ညႊန္ျပသည္။
အဖံုးတြင္းႏွင့္ေနာက္ေက်ာ သို႔မဟုတ္ ေအာက္ေျခရွိ အေပါက္ႏွင့္ ဖြင့္ထားသည့္ ေနရာမ်ားသည္ လိုအပ္ေသာ ေလ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ ဤကိရိယာ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္
(ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္) ႏွင့္ အပူလြန္ကဲျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ယင္းအေပါက္မ်ားႏွင့္ ဖြင့္ထားေသာ ေနရာမ်ားအား မည္သည့္အခါမွ ပိတ္ဆို႔ထားျခင္း၊ ဖုံးအုပ္ထားျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။
--
သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေလဝင္ေလထြက္ ဖန္တီးမထားပါက ယင္းပစၥည္းကို စာအုပ္စင္ သို႔မဟုတ္ အသင့္ပါဗီ႐ို စသည့္ ပိတ္ေလွာင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ မထားပါႏွင့္။
--
ယင္းပစၥည္းကို ေရေႏြးပိုက္စနစ္ သို႔မဟုတ္ အပူရီဂ်စ္စတာတို႔၏ အနီးနား သို႔မဟုတ္ အေပၚ၊ သို႔မဟုတ္ ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ထိေတြ႔ေသာေနရာတို႔တြင္ မထားပါႏွင့္။
--
လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကိရိယာအေပၚတြင္ ပန္းအိုး(ေရအိုး) ကဲ့သို႔ ေရပါေသာ ခြက္မ်ား မတင္ထားရပါ။
ပစၥည္းအား အဖံုးမပါပဲ မိုးေရထဲ သို႔မဟုတ္ ေရအနီးအနားတြင္ မထားပါႏွင့္ (ေရခ်ိဳးကန္အနီး၊ ေရခ်ိဳးဇလံု၊ မီးဖိုစင္၊ သို႔မဟုတ္ အဝတ္ေလွ်ာ္ကန္၊ ေရစိုေနသည့္ ၾကမ္းျပင္၊ သို႔မဟုတ္ ေရကူးကန္အနီး
အစရွိသည္)။ အကယ္၍ ပစၥည္းအား မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ေရစိုမိပါက၊ ပလပ္ျဖဳတ္လိုက္ၿပီး တရားဝင္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ခ်က္ျခင္း ဆက္သြယ္ပါ။
ဤကိရိယာအတြက္ ဘက္ထရီမ်ား အသံုးျပဳရမည္။ ေဒသအတြင္းတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ဘက္ထရီမ်ားကို နည္းလမ္းတက် စြန္႔ပစ္ရန္ လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး စြန္႔ပစ္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္အသံုးခ်ျခင္းမ်ားအတြက္ ေဒသတြင္း တရားဝင္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ သို႔ဆက္သြယ္ပါ။
မီးေလာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဓာတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာေၾကာင့္ နံရံကပ္ ပလပ္ခံုမ်ား၊ မီးႀကိဳးေခြမ်ား သို႔မဟုတ္ အဒပ္ပတာ မ်ားအား ယင္းတို႔စြမ္းေဆာင္ရည္ထက္ ပိုမိုအသံုးမျပဳပါႏွင့္။
တီဗြီမွ ထြက္ေသာဝါယာႀကိဳးမ်ားကို ခလုတ္တိုက္မိျခင္း၊ အျခားပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဖိမိျခင္း၊ ညႇပ္မိျခင္း မျဖစ္ေစရန္ ထားသင့္သည္။ နံရံတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ပလပ္ေပါက္၊ တီဗီြမွထြက္ေသာ ဝါယာႀကိဳး
ပလပ္မ်ားကို အထူးဂ႐ုျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။
လွ်ပ္စီးဝင္ျခင္း၊ မိုးၾကိဳးပစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အသံုးမျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ေနအိမ္တြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေနထိုင္ျခင္းမရွိပါက နံရံပလပ္ခံုမွ ပလပ္ ျဖဳတ္ျပီး တီဗီြသို႔ ဝင္ေသာ
အင္တီနာႀကိဳး၊ အျခားႀကိဳးမ်ားကိုလဲ ျဖဳတ္ထားပါ။ ဤကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စီးဝင္ျခင္း၊ မိုးၾကိဳးပစ္ျခင္းေၾကာင့္ စက္ပစၥည္း ပ်က္စီးျခင္းကို ကာကြယ္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
AC ပါဝါႀကိဳးကို DC အဒက္ပတာႏွင့္ မခ်ိတ္ဆက္မီ ေဒသတြင္း ဗို႔အား ထုတ္လႊတ္မႈႏွင့္ DC အဒက္ပတာအတြက္ ဗို႔အား သတ္မွတ္ခ်က္ ကိုက္ညီမႈ ရွိေစရန္ ဂ႐ုျပဳပါ။
ကိရိယာအတြင္းသို႔ မည္သည့္ သတၱဳပစၥည္းကိုမွ မထည့္ရ။ ယင္းသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။
ဓါတ္လိုက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မည္သည့္အခါမွ စက္ပစၥည္းအတြင္းပိုင္းသို႔ ကိုင္တြယ္ျခင္းမျပဳပါႏွင့္။ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္သာလွ်င္ ပစၥည္းအား ဖြင့္သင့္သည္။
ဝါယာႀကိဳးကိုတပ္ဆင္ရာတြင္ ေနရာတက်ျဖစ္သည့္အထိ ေသခ်ာစြာ တပ္ဆင္ရန္ ဂ႐ုျပဳပါ။ နံရံ ပလပ္ေပါက္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ဝါယာႀကိဳးျဖဳတ္ပါက ပလပ္ေခါင္းကို ကိုင္၍ ျဖဳတ္ပါ။ ဝါယာႀကိဳးကို ကိုင္၍
ဆြဲမျဖဳတ္ရပါ။ ေရစိုေနေသာလက္မ်ားျဖင့္ ပါဝါႀကိဳးအား မကိုင္ပါႏွင့္။
အကယ္၍ ပစၥည္းသည္ ပံုမွန္အတိုင္း မပြင့္ပါက - ပံုမွန္အားျဖင့္၊ ယင္းအတြင္းမွ မူမမွန္ေသာ အသံ သို႔မဟုတ္ အနံရွိလွ်င္ - ပစၥည္းအား ခ်က္ျခင္း ဆြဲျဖဳတ္လိုက္ၿပီး ေဒသတြင္း တရားဝင္
အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနသို႔ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။
အကယ္၍ သင့္အိမ္တြင္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ မရွိခ်ိန္ (အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား သို႔မဟုတ္ မသန္စြမ္းမ်ားသာ အိမ္တြင္က်န္ရွိေနခဲ့မည္) သို႔မဟုတ္ တီဗြီအား အသံုးမျပဳျဖစ္ပါက
တီဗီြပလပ္အား ပလပ္ခံုမွ ျဖဳတ္ထားရန္ ဂ႐ုျပဳပါ။
--
ဖုန္ထူထပ္စြာတက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဝါယာႀကိဳးမွ မီးပြားေတာက္ျခင္းႏွင့္ အပူလြန္ကဲျခင္း သို႔မဟုတ္ လွ်ပ္ကာကို ေလ်ာ့ရဲလာေစျခင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္ျဖစ္ျခင္း၊ ဓာတ္စီးျခင္းႏွင့္ မီးေလာင္ျခင္းမ်ား
ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
ဖုန္ထူထပ္ေသာ၊ အပူခ်ိန္ နိမ့္ေသာ သို႔မဟုတ္ ျမင့္ေသာ၊ ျမင့္မားသည့္စိုထိုင္းဆရိွေသာ၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ားရိွေသာ ေနရာ သို႔မဟုတ္ 24 နာရီ အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ေသာေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ ေလယာဥ္ကြင္း
သို႔မဟုတ္ ဘူတာ႐ံုစသည္တို႔တြင္ တပ္ဆင္မည္ဆိုပါက လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာသို႔ ဆက္သြယ္ရန္ ဂ႐ုျပဳပါ။
ေျမစိုက္ႀကိဳး မွန္ကန္စြာ တပ္ဆင္ထားေသာ ပလပ္ႏွင့္ ပလပ္ေပါက္ကိုသာ အသံုးျပဳပါ။
--
ေျမစိုက္ႀကိဳး မမွန္ကန္စြာတပ္ဆင္ထားျခင္းသည္ လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္ျဖစ္ႏုိင္သည္ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္း ပ်က္စီးႏိုင္သည္။ (အဆင့္ ၁ ပစၥည္းသာလွ်င္။)
ပါဝါအၿပီး ပိတ္ရန္အတြက္ နံရံပလပ္ေပါက္တြင္ တပ္ထားေသာ ႀကိဳးကို ျဖဳတ္ပါ။ နံရံ ပလပ္ေပါက္ႏွင့္ ပလပ္ေခါင္းကို အရံသင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ဂ႐ုျပဳပါ။
ပစၥည္းအား ကေလးမ်ားကို မကိုင္တြယ္ခိုင္းပါႏွင့္။
သိမ္းထားေသာ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား (ဘက္ထရီ၊ အစရွိသည္) အား ကေလးမ်ား လက္လွမ္းမမွီႏိုင္ေသာ ေနရာတြင္ ထားပါ။
ယိုင္ေနေသာစင္၊ ေစာင္းေနေသာ ၾကမ္းျပင္ သို႔မဟုတ္ တုန္ခါမႈမ်ားေသာေနရာကဲ့သို႔ေသာ မတည္ၿငိမ္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ တီဗီြကို မတပ္ဆင္ရပါ။
တီဗီြအား ပစ္ခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႐ိုက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။ ပစၥည္းပ်က္စီးပါက ပါဝါႀကိဳးအား ျဖဳတ္လိုက္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနသို႔ ဆက္သြယ္ပါ။
ပလပ္ေပါက္မွ ဝါယာႀကိဳးအား ျဖဳတ္၍ ပစၥည္းအား ႏူးညံ့ၿပီး၊ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ အဝတ္ျဖင့္ သုတ္ေပးပါ။ ဖေယာင္း၊ ဓာတ္ဆီ၊ အရက္၊ တင္နာ၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ ေလသန္႔ပစၥည္း၊ ေခ်ာဆီ သို႔မဟုတ္
အစြန္းခၽြတ္ေဆး အစရွိသည္တို႔ကို အသံုးမျပဳပါႏွင့္။ ယင္းဓာတုပစၥည္းမ်ားသည္ တီဗြီ၏အသြင္အျပင္အား ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းေပၚတြင္ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားသည္မ်ား ပ်က္ေစႏိုင္သည္။
ဤပစၥည္းေပၚတြင္ အရည္ယိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ပက္ျဖန္းျခင္းႏွင့္ မထိေတြ႕ေစပါႏွင့္။
မီးထဲတြင္ ဘက္ထရီအား မစြန္႔ပစ္သင့္ပါ။
ဘက္ထရီမ်ားကို လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းျဖတ္ျခင္း၊ ျဖဳတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အပူလြန္ေစျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။
အကယ္၍ အေဝးထိန္းကိရိယာတြင္ သံုးထားေသာ ဘက္ထရီမ်ားကို မွားယြင္းသည့္ ဘက္ထရီအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ လဲလွယ္လွ်င္ ေပါက္ကြဲမႈအႏၱရာယ္ရိွသည္။ တူညီေသာ သို႔မဟုတ္ ကိုက္ညီေသာ
အမ်ိဳးအစားႏွင့္သာလွ်င္ လဲလွယ္ပါ။
သတိေပးခ်က္ - မီးကူးစက္ျပန္႔ပြားျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ဖေယာင္းတိုင္မ်ား သို႔မဟုတ္ မီးလွ်ံမ်ားရွိေနသည့္အျခားပစၥည္းမ်ားကို ဤစက္ပစၥည္း၏ အေဝးတြင္ အၿမဲတမ္းထားရွိပါ။
ဗမာ - 2
[J6300-ASIA]BN68-07109E-BUR.indb
2
2015-03-31
�� 2:43:26
ေသတၱာထဲတြင္ ဘာပါ ပါသလဲ။
အေဝးထိန္းကိရိယာ & ဘက္ထရီမ်ား (AAA x 2)
ထိန္းသိမ္းမႈ လမ္းညႊန္
သံုးစြဲသူလက္စြဲ
ပါဝါႀကိဳး
အာမခံ ကဒ္(အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားအတြက္ မရရွိႏိုင္ပါ)
ေကဘယ္ႀကိဳးထိန္းအား
နံရံကပ္ အဒပ္ပတာ
-- ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေအာက္ပါပစၥည္းမ်ား သင့္တီဗြီႏွင့္ အတူ ပါဝင္ေၾကာင္းေသခ်ာပါေစ။ ပစၥည္းတစ္စံုတစ္ရာ မေတြ႕ရွိပါက သင္၏ဌာေန အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ထံ
ဆက္သြယ္ပါ။
-- ေမာ္ဒယ္လ္ကိုလုိက္၍ ပစၥည္းမ်ား၏အေရာင္ႏွင့္ ပံုသ႑ာန္မွာ ကြဲျပားႏိုင္သည္။
-- ဤပစၥည္းႏွင့္အတူ ပံ့ပိုးေပးမထားေသာ ႀကိဳးမ်ားကို သီးျခားဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။
-- ဘူးကိုဖြင့္ေဖာက္ၿပီး ထုတ္ပိုးမႈပစၥည္းမ်ား၏ေနာက္တြင္ သို႔မဟုတ္ အတြင္းတြင္ ကြယ္ေနေသာ တြဲဖက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို စစ္ေဆးပါ။
သတိေပးခ်က္- မမွန္ကန္စြာ ကိုင္တြယ္ပါက တိုက္႐ိုက္ ဖိအားေၾကာင့္ စခရင္
ပ်က္စီးႏိုင္သည္။ ျပသထားသည့္အတိုင္း တီဗြီကိုအစြန္းမ်ားမွ မ ရန္ အႀကံျပဳပါသည္။
ဤစခရင္မ်က္ႏွာျပ
င္ကိုမထိပါႏွင့္!
ဗမာ - 3
[J6300-ASIA]BN68-07109E-BUR.indb
3
2015-03-31
�� 2:43:27
ကနဦး တပ္ဆင္မႈ
တီဗီြကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဖြင့္ပါက ကနဦး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ခ်က္ခ်င္းေပၚလာပါလိမ့္မည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျပဳေနခ်ိန္တြင္ ကြန္ရက္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ Smart
Hub သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အသံုးခ်ျခင္း၊ တိုက္႐ိုက္ တီဗြီထုတ္လႊင့္မႈ ရင္းျမစ္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳလိုေသာ ဆက္ေတာ့ပ္ေဘာက္စ္ကို
ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေစရန္ ျပင္ဆင္ေပးသည္။
တီဗြီ အသံုးျပဳပံုကို ပိုမိုသိရွိလိုပါက တီဗြီတြင္ ထည့္သြင္းထားေသာ e-Manual ကို ကနဦး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အား ျပဳလုပ္ၿပီးပါက အသံုးျပဳပါ။ e-Manual ႏွင့္
ပတ္သက္၍ သိရွိလိုပါက "e-Manual" ကို စာမ်က္ႏွာ8တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
စကားဝွက္ ေျပာင္းလဲျခင္း
System > Change PIN
တီဗြီ၏ စကားဝွက္အား ေျပာင္းလဲျခင္း
1. Change PIN အားဖြင့္၍ စကားဝွက္အကြက္တြင္ လက္ရွိစကားဝွက္ကို ျဖည့္ပါ။ ပံုမွန္ စကားဝွက္သည္ “0-0-0-0” ျဖစ္သည္။
2. စကားဝွက္အသစ္အား ႐ိုက္ထည့္ၿပီး ေသခ်ာေစရန္ ယင္းစကားဝွက္အား ထပ္မံ ႐ိုက္ထည့္ပါ။ စကားဝွက္ ေျပာင္းလဲျခင္း ၿပီးပါၿပီ။
-- အကယ္၍ သင့္ PIN ကုဒ္အား ေမ့ေနပါက၊ PIN အား ျပန္သတ္မွတ္ရန္ “0-0-0-0”ဟူေသာ ေအာက္ပါ စကားလံုးတြဲအား ႐ိုက္ၿပီး ခလုတ္အား ဖိထားပါ။
အသင့္ရွိ အေနအထားတြင္- MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (ဖြင့္)
တီဗီြ ထိန္းခ်ဳပ္စက္ အသံုးျပဳျခင္း
တီဗီြတြင္ ပါဝင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တီဗီြ၏ အေနာက္ဘက္တြင္ ပါဝင္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္စက္ျဖင့္ အေဝးထိန္းကိရိယာအစား အသံုးျပဳႏုိင္သည္။
: Smart Hub အားဖြင့္ပါ။
ထိန္းခ်ဳပ္မႈမီႏ်ဴး
: မီႏူး အားဖြင့္ပါ။
: source ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း
: တီဗြီအား ပိတ္ ပါ။
Control Stick
Control Stick သည္ တီဗြီေနာက္ေက်ာ၏
ေအာက္ဘယ္ဘက္ေထာင့္တြင္ တည္ရွိသည္။
အေဝးထိန္းအာ႐ုံခံကိရိယာ
ဗမာ - 4
[J6300-ASIA]BN68-07109E-BUR.indb
4
2015-03-31
�� 2:43:27
စံအေဝးထိန္းကိရိယာ
ရႏိုင္သည့္ ဗီြဒီယိုရင္းျမစ္မ်ားကို ျပသၿပီး ေရြးခ်ယ္ပါ။
တီဗြီအား ဖြင့္/ပိတ္ ပါ။
Sports Mode ကို ဖြင့္ သို႔မဟုတ္ ပိတ္ပါ။
ခ်န္နယ္လိုင္းမ်ားသုိ႔ တိုက္႐ိုက္ဝင္ေရာက္သံုးစြဲရန္ ႏွိပ္ပါ။
ယခင္ ခ်န္နယ္လိုင္းသို႔ ျပန္သြားသည္။
တယ္လီစာသား ဖြင့္၊ ႏွစ္ခု၊ အေရာ သို႔မဟုတ္ ပိတ္ တို႔ကို
တစ္လွည့္စီ ေရြးခ်ယ္သည္။
အသံ ဖြင့္/ပိတ္ ျပဳလုပ္ပါ။
လက္ရိွခ်န္နယ္လိုင္းကိုေျပာင္းလဲသည္။
အသံကို ခ်ိန္ညိႇသည္။
Channel List ကို ျပသပါ။.
Smart Hub အပလီေကးရွင္းအထိ ယူေဆာင္လာႏိုင္သည္။
e-Manual အခန္း၊ Smart အင်္ဂါရပ်များ > Smart Hub ကို
OSD (Menu) အားဖြင့္ပါ။
ကိုးကားပါ။
EPG (အီလက္ထရြန္းနစ္အစီအစဥ္လမ္းညႊန္) ကို ျပသသည္။
သံုးေလ့ရိွသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အျမန္ ေရြးခ်ယ္ပါ။
တီဗြီဖန္သားျပင္ေပၚတြင္ သတင္းအခ်က္လက္မ်ားကို ျပသသည္။
ကာဆာအားေရႊ႕ၿပီး၊ စခရင္ေပၚရွိမီႏ်ဴးအရာမ်ားအား ေရြးခ်ယ္သည္။
မီႏူးမွ ထြက္ပါ။
ၿပီးေနာက္ တီဗြီ မီႏ်ဴးေပၚတြင္ျပသထားသည့္ တန္ဖိုးမ်ားကို
ေျပာင္းလဲသည္။
ယခင္ မီႏ်ဴးသို႔ ျပန္သြားျခင္း
E-MANUAL: e-Manual ကို ျပသသည္။
တီဗြီ စခရင္ေပၚရိွ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ ယင္းခလုတ္မ်ားကို သံုးပါ။
SEARCH: ရွာေဖြမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို လည္ပတ္သည္။
EXTRA: လက္ရွိအစီအစဥ္အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖၚျပေပးပါသည္။
AD/SUBT.: Accessibility Shortcuts ကို ျပသပါ။
P.SIZE / PIC SIZE: ႐ုပ္ပံုအ႐ြယ္အစားကို သင့္အား
သီးသန္႔အဂၤါရပ္တစ္ခုတြင္ ယင္းခလုတ္မ်ားကို
ေရြးခ်ယ္ေစလိမ့္မည္။
သံုးပါ။ တီဗြီ စခရင္ေပၚရိွ လမ္းညႊန္ခ်က္အရ
P.MODE / PICTURE: ႐ုပ္ပံုမုဒ္ ေျပာင္းလဲသည္။
ယင္းခလုတ္မ်ားကို သံုးပါ။
S.MODE: Sound Mode စာရင္းကို ေဖာ္ျပၿပီး သင့္ကို
မုဒ္ေျပာင္းလဲခြင့္ျပဳပါသည္။
-- ခလုတ္ေပၚရွိနံမည္မ်ားသည္ တကယ့္နံမည္မ်ားႏွင့္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။
အေဝးထိန္းကိရိယာတြင္းသို႔ ဘက္ထရီမ်ားထည့္သြင္းတပ္ဆင္ျခင္း
ဘက္ထရီအခန္းေပၚရွိ သေကၤတမ်ားႏွင့္ ဘက္ထရီမ်ား၏ငုတ္အား ကိုက္ညီေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။
-- အေဝးထိန္းကိရိယာႏွင့္ တီဗြီ အား 7 မီတာအကြာမွ သံုးပါ။
-- ေတာက္ပသည့္ အလင္းေရာင္သည္ အေဝးထိန္းကိရိယာ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ပါသည္။
ေတာက္ပသည့္ မီးေခ်ာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ နီယြန္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား အနီးတြင္ အသံုးျပဳျခင္းမွေရွာင္ရွားပါ။
-- ေမာ္ဒယ္လ္ေပၚမူတည္၍ အေဝးထိန္းကိရိယာ၏အေရာင္ႏွင့္ ပံုသ႑ာန္မွာ ကြဲျပားႏိုင္သည္။
ဗမာ - 5
[J6300-ASIA]BN68-07109E-BUR.indb
5
2015-03-31
�� 2:43:28
ကြန္ယက္ ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း
တီဗြီကို ကြန္ရက္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းသည္ သင့္အား Smart Hubကဲ့သို႔ေသာ အြန္လိုင္းမွဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ေဆာ့ဖ္ဝဲ အသစ္မြမ္းမံျခင္းမ်ားကိုလည္း
ရရွိေစပါသည္။
ကြန္ယက္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း - ႀကိဳးမဲ့
သတ္မွတ္ထားသည့္ ေရာက္တာ (router) သို႔မဟုတ္ မိုဒမ္းကို အသံုးျပဳၿပီး တီဗြီအား အင္တာနက္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပါ။
DHCP ဆာဗာျဖင့္ ႀကိဳးမဲ့ IP ေရာက္တာ
(router) သို႔မဟုတ္ မိုဒမ္း
နံရံေပၚမွ LAN အေပါက္
LAN ေကဘယ္ႀကိဳး (ေပးမထားပါ)
ကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း - ႀကိဳးျဖင့္
တီဗီြ ေနာက္ဘက္ပန္နယ္
LAN ေကဘယ္ႀကိဳးတစ္ခုကိုအသံုးျပဳ၍ သင့္တီဗြီအား သင့္ကြန္ရက္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ပါ။
-- တီဗြီသည္ 10 Mbps ႏွင့္ေအာက္ ကြန္ရက္ျမန္ႏႈန္းမ်ားကို မေထာက္ပံ့ပါ။
-- ခ်ိတ္ဆက္မႈအတြက္ Category 7 ေကဘယ္ႀကိဳးအား အသံုးျပဳပါ။
ဗမာ - 6
[J6300-ASIA]BN68-07109E-BUR.indb
6
2015-03-31
�� 2:43:29
မိုဘိုင္း္ ကြန္ယက္
သတ္မွတ္ထားေသာ ေမာ္ဒယ္လ္ႏွင့္ ဧရိယာေပၚမူတည္ၿပီး ရရွိႏုိင္ပါသည္။
မိုဘိုင္း ကြန္ယက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနစဥ္တြင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ မရ႐ွိႏိုင္ပါ။
ပံုတြင္ေဖၚျပထားသည့္ အတိုင္း မိုဘိုင္း Dongle (သီးျခားေရာင္းခ်သည္) ကို USB အေပါက္တြင္း ထည့္သြင္းပါ။ မိုဘိုင္း ကြန္ယက္ ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ မိုဘိုင္း
Dongle အား တီဗြီႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မိုဘိုင္း Dongle မွာ သီးျခားေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္ၿပီး Samsung တြင္ မရ႐ွိႏိုင္ပါ။
သင့္တြင္ အြန္လိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အသံုးျပဳရန္ ျပႆနာ႐ွိေနပါက၊ ေက်းဇူးျပဳ၍ သင့္အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ့သူအား ဆက္သြယ္ပါ။
-- မိုဘိုင္းႀကိဳးမဲ့အဒတ္ပတာအႀကီး (ေဒတာကဒ္) ကို သင္အသံုးျပဳက USB အေပါက္မ်ားအၾကား အေႏွာက္အယွက္မ်ားေၾကာင့္ USB ကိရိယာမ်ား
မွန္ကန္စြာ အလုပ္လုပ္မည္မဟုတ္ပါ၊ သုိ႔မဟုတ္ အပိုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္မ်ားမွ အေႏွာက္အယွက္မ်ားေၾကာင့္ ႀကိဳးမဲ့ကြန္ရက္ မွန္ကန္စြာ
အလုပ္လုပ္မည္မဟုတ္ပါ။ ဤကိစၥရပ္တြင္ USB ႀကိဳးအရွည္ ကိုအသံုးျပဳပါ။
ေထာက္ပံ့ေပးေသာ တယ္လီကြန္းႏွင့္ ေမာ္ဒယ္လ္အမည္
ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ e-Manualအား ကိုးကားပါ။
ဗမာ - 7
[J6300-ASIA]BN68-07109E-BUR.indb
7
2015-03-31
�� 2:43:29
e-Manual
ျမႇဳပ္သြင္းထားသည့္ e-Manual တြင္ သင့္တီဗြီ၏ အဓိကအဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည္။
-- သင္သည္ e-Manual ၏ပရင့္ထုတ္ႏိုင္ေသာဗားရွင္းကို Samsung ဝက္ဘ္ဆိုက္မွ ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ဖတ္႐ႈျခင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။
e-Manual ကိုျပသျခင္း•
စံအေဝးထိန္းကိရိယာေပၚတြင္ E-MANUAL ခလုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။
•
တီဗြီ၏ မီႏ်ဴးတြင္ Support > e-Manual ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။
e-Manual ၏ပင္မစခရင္ေပၚတြင္ ရရွိႏိုင္ေသာခလုတ္မ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္း
(Search)- သက္ဆိုင္ရာစာမ်က္ႏွာ တက္လာေစရန္အတြက္ ရွာေဖြမႈရလဒ္မ်ားမွ အရာတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
(Index)- အညႊန္းစခရင္ကို ယူေဆာင္လာမည္။ သက္ဆိုင္ရာစာမ်က္ႏွာသုိ႔ သြားရန္ စာရင္းမွ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုကို ေရြးပါ။
-- ရရိွႏိုင္မႈသည္ ေဒသ သို႔မဟုတ္ ဘာသာစကားအေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။
(Recent pages)- ယခင္ဖတ္ၿပီး စာမ်က္ႏွာမ်ားစာရင္းကို ျပသမည္။ စာမ်က္ႏွာတစ္ခု ေရြခ်ယ္ပါ။ e-Manual သည္
ေရြးခ်ယ္ရာစာမ်က္ႏွာသို႔ ခုန္သြားသည္။
e-Manual ေခါင္းစဥ္စာမ်က္ႏွာတစ္ခုမွ ဆက္စပ္သည့္မီႏ်ဴးစခရင္ကို ဝင္ေရာက္ျခင္း
(Try Now)- သက္ဆိုင္သည့္မီႏ်ဴးကို ဝင္ေရာက္၍ အဂၤါရပ္အားခ်က္ခ်င္းစမ္းသပ္ၾကည့္ရန္ သင့္ကို ခြင့္ျပဳသည္။
(Link)- သက္ဆိုင္သည့္ ရည္ညႊန္းစာမ်က္ႏွာသို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ သင့္ကို ခြင့္ျပဳသည္။
-- e-Manual ကို အခ်ိဳ႕ေသာမီႏ်ဴးစခရင္မ်ားမွ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈျခင္း မျပဳႏိုင္ပါ။
e-Manual ကို ေနာက္ဆံုးေပၚဗားရွင္းသို႔ အသစ္မြမ္းမံျခင္း
အပလီေကးရွင္းမ်ား အသစ္မြမ္းမံသည့္နည္းလမ္းအတိုင္း e-Manual ကို အသစ္မြမ္းမံႏိုင္ပါသည္။
ဗမာ - 8
[J6300-ASIA]BN68-07109E-BUR.indb
8
2015-03-31
�� 2:43:30
ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ
ျပစ္ခ်က္ရွာေဖြျခင္း
အကယ္၍ တီဗြီတြင္ ျပႆနာရွိဟန္တူပါက ဤျဖစ္ႏိုင္ေသာျပႆနာမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားစာရင္းအား ဦးစြာ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ပါ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ e-Manualရွိ
ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းက႑အား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ပါ။ ယင္းျပစ္ခ်က္ရွာေဖြျခင္း အၾကံဳျပဳခ်က္ျဖင့္ ျပႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္လွ်င္ "www.samsung.com" သို႔
၀င္ေရာက္ျပီး Supportကို ကလစ္ႏွိပ္ပါ။ သို႔မဟုတ္ လက္စြဲစာအုပ္၏ေနာက္ေက်ာဖံုးတြင္ စာရင္းျပဳစုထားသည့္ ေခၚဆိုေရးစင္တာ(၀န္ေဆာင္မႈ စင္တာ)သို႔
ဖုန္းေခၚဆိုပါ။
-- ဤ TFT LED ပန္နယ္သည္ ထုတ္လုပ္ရန္ ေခတ္မီဆန္းျပားေသာ နည္းပညာလိုအပ္သည့္ ဆပ္ပစ္ဇယ္မ်ားႏွင့္ျပဳလုပ္ထားသည္။ သို႔ရာတြင္
စခရင္တြင္ ေတာက္ပေသာ သို႔မဟုတ္ ေမွာင္ေသာ ပစ္ဇယ္အနည္းငယ္ရိွႏိုင္သည္။ ယင္းပစ္ဇယ္မ်ားသည္ ထုတ္ကုန္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ
သက္ေရာက္မႈရိွမည္မဟုတ္ေပ။
-- သင့္တီဗြီအားအေကာင္းဆံုးအေျခအေနတြင္ထားရွိရန္ ေနာက္ဆံုးေပၚ ေဆာ့ဖ္ဝဲအထိ အသစ္မြမ္းမံပါ။ တီဗြီမီႏ်ဴးတြင္ (MENU > Support > Software
Update > Update now သို႔မဟုတ္ MENU > Support > Software Update > Auto update) ယခုအသစ္မြမ္းမံ သို႔မဟုတ္ အလိုအေလ်ာက္အသစ္မြမ္းမံ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကိုအသံုးျပဳပါ။
ကိစၥမ်ား
ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား
တီဗြီသည့္ ပါဝါဖြင့္မထားပါ။
ပါဝါႀကိဳးကိုခ်ိတ္ဆက္ထားေၾကာင္းႏွင့္ အေဝးထိန္းကိရိယာတြင္ အားရွိေနေသာဘက္ထရီမ်ားရွိၿပီး
သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ အလုပ္လုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္းေသခ်ာေစပါ။ ပါဝါႀကိဳးကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာခ်ိတ္
ဆက္ထားၿပီး အေဝးထိန္းကိရိယာသည္ ပံုမွန္အလုပ္လုပ္လ်က္ရွိပါက အင္တီနာေကဘယ္ႀကိဳးခ်ိတ္ဆက္မႈတြင္
ျပႆနာျဖစ္ေပၚျခင္း သို႔မဟုတ္ ေကဘယ္ႀကိဳး/ဆက္ေတာ့ပ္ေဘာက္စ္ကို ဖြင့္မထားျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။
အင္တီနာခ်ိတ္ဆက္မႈကိုစစ္ေဆးပါ။ သို႔မဟုတ္ ေကဘယ္ႀကိဳး/ၿဂိဳလ္တုေစလာင္းေဘာက္စ္ကို ဖြင့္ပါ။
တီဗီြ ပြင့္မည္မဟုတ္ေပ။
AC ပါဝါဓာတ္ႀကိဳးကို တီဗီြႏွင့္နံရံပလပ္ခံုတြင္ လံုၿခံဳေသခ်ာစြာ တပ္ဆင္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါ။
နံရံပလပ္ခံုအလုပ္လုပ္ေနေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါ။
ျပႆနာသည္ အေဝးထိန္းကိရိယာတြင္မဟုတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ တီဗီြေပၚရိွ P ခလုတ္ကို ႏွိပ္ၾကည့္ပါ။
တီဗီြပြင့္လာလွ်င္ ေအာက္ပါ “အေဝးထိန္းကိရိယာ အလုပ္မလုပ္ေဆာင္ပါ” ကို ကိုးကားပါ။
႐ုပ္ပံု/ဗီြဒီယို မရိွပါ။
ေကဘယ္ႀကိဳးခ်ိတ္ဆက္မႈကို စစ္ေဆးပါ။ တီဗီြႏွင့္ ျပင္ပကိရိယာမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္
ေကဘယ္ႀကိဳးအားလံုးကို ဖယ္ရွားၿပီး ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ပါ။
သင့္ျပင္ပကိရိယာမ်ား (ေကဘယ္ႀကိဳး/ဆက္ေတာ့ပ္ေဘာက္စ္၊ DVD ၊ Blu-ray စသည္တို႔) ၏
ဗြီဒီယိုအထြက္မ်ားကို တီဗြီ၏အဝင္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစရန္ သတ္မွတ္ပါ။ ဥပမာ ျပင္ပကိရိယာ၏
အထြက္သည္ HDMI ျဖစ္လွ်င္ တီဗီြေပၚရိွ HDMI အဝင္တစ္ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပါ။
သင္၏ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာကိရိယာမ်ား ပါဝါဖြင့္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါ။
မွန္ကန္ေသာ အဝင္အရင္းအျမစ္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ကိရိယာကို ပလပ္ျပန္ျဖဳတ္ၿပီးလွ်င္ ကိရိယာ၏ ပါဝါေကဘယ္ႀကိဳးကို
ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္စတင္ျခင္း ျပဳလုပ္ပါ၊
အေဝးထိန္းကိရိယာ အလုပ္မလုပ္ေဆာင္ပါ။
အေဝးထိန္းကိရိယာဘက္ထရီမ်ားကို အစားထိုးပါ။ ဘက္ထရီမ်ားကို ယင္းတို႔၏ အစြန္းငုတ္မ်ား (+/–)
မွန္ကန္သည့္ ဦးတည္ခ်က္တြင္ တပ္ဆင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါ။
အေဝးထိန္းေပၚရိွ အာ႐ံုခံကိရိယာ၏ ထုတ္လႊင့္မႈဝင္ဒိုးကို ရွင္းလင္းပါ။
အေဝးထိန္းကို တီဗီြသို႔ 1.5 ~ 1.8 မီတာအကြာမွ တိုက္႐ိုက္ ခ်ိန္ရြယ္ရန္ ႀကိဳးစားပါ။
ေကဘယ္ႀကိဳး/ဆက္ေတာ့ပ္ေဘာက္စ္၏
တီဗြီလုပ္ေဆာင္ေစရန္ ေကဘယ္ႀကိဳးသို႔မဟုတ္ ဆက္ေတာ့ပ္ေဘာက္စ္ အေဝးထိန္းကိရိယာကို
အေဝးထိန္းကိရိယာသည္
ပ႐ိုဂရမ္သတ္မွတ္ပါ။ SAMSUNG တီဗြီ ကုဒ္အတြက္ ေကဘယ္ႀကိဳး သို႔မဟုတ္ ဆက္ေတာ့ပ္ေဘာက္စ္
တီဗြီကို အဖြင့္အပိတ္ သို႔မဟုတ္
သံုးစြဲသူလက္စြဲကို ကိုးကားပါ။
အသံအတိုးအက်ယ္ခ်ိန္ညိႇမႈ
မျပဳလုပ္ေပးပါ။
ဗမာ - 9
[J6300-ASIA]BN68-07109E-BUR.indb
9
2015-03-31
�� 2:43:30
အီကိုအာ႐ံုခံကိရိယာႏွင့္ စခရင္ေတာက္ပမႈ
အီကုိအာ႐ံုခံကိရိယာသည္ တီဗီြ၏ စခရင္ေတာက္ပမႈကို အလိုအေလ်ာက္ ခ်ိန္ညႇိေပးသည္။ ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ အခန္းတြင္း အလင္းေရာင္ကို တိုင္းတာၿပီး
ပါဝါသံုးစြဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ တီဗီြ၏ ေတာက္ပမႈကို အလိုအေလ်ာက္ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ပိတ္လိုပါက MENU >
System > Eco Solution > Eco Sensor သို႔ သြားပါ။
-- ေမွာင္သည့္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ တီဗီြကို ၾကည့္႐ႈစဥ္ စခရင္သည္ အလြန္ေမွာင္လြန္းလွ်င္ ယင္းသည္ Eco Sensorေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
-- အာ႐ံုခံကိရိယာကို မည္သည့္ပစၥည္းႏွင့္မွ် မပိတ္ကာပါႏွင့္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ႐ုပ္ပုံေတာက္ပမႈ က်ဆင္းသြားႏိုင္သည္။
တီဗီြအား ထိန္းသိမ္းျခင္း
-- တီဗီြစခရင္ေပၚတြင္ စတစ္ကာ ကပ္ထားပါက စတစ္ကာကို ဖယ္ရွားအၿပီး အစအနအခ်ိဳ႕ က်န္ရိွေနႏိုင္သည္။ တီဗြီကို မၾကည့္႐ႈမီ အစအနမ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍
ဖယ္ရွားပစ္ပါ။
-- ပစၥည္း၏ အျပင္ပိုင္းႏွင့္ မ်က္ႏွာျပင္သည္ သန္႔ရွင္းမႈျပဳလုပ္စဥ္ ျခစ္မိတတ္သည္။ ျခစ္ရာမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ အျပင္ပိုင္းႏွင့္ စခရင္ကို ႏူးညံ့သည့္အဝတ္စသံုးၿပီး
ဂ႐ုတစိုက္ ပြတ္တိုက္ပါ။
ေရ သို႔မဟုတ္ မည့္သည့္အရည္မ်ိဳးမွ တီဗီြေပၚသို႔ တိုက္႐ိုက္ မျဖန္းပါႏွင့္။
စက္ပစၥည္းအတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ေသာ မည္သည့္အရည္မဆို စက္ပစၥည္းကို ပ်က္စီးေစႏိုင္ျခင္း၊
မီး သို႔မဟုတ္ လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
တီဗီြကို ပိတ္ပါ၊ စခရင္ေပၚတြင္ ထင္ေနေသာ အစအနမ်ား၊ လက္ေဗြရာမ်ားကို ႏူးညံ့ေသာ
အဝတ္ႏွင့္ ညင္သာစြာ သုတ္ပါ။ တီဗြီကိုယ္ထည္ကို ႏူးညံ့ေသာအဝတ္ကို ေရအနည္းငယ္
စြတ္၍ ပြတ္တိုက္ပါ။ မီးေလာင္လြယ္သည့္အရည္ (ဥပမာ - ဓာတ္ဆီ၊ တင္နာ) သို႔မဟုတ္
သန္႔စင္ေရးပစၥည္းကို မသံုးပါႏွင့္။ စခရင္ သန္႔စင္ေဆးရည္ကို အဝတ္တြင္ အနည္းငယ္စြတ္၍
စခရင္မွ ခၽြတ္ရခက္ေသာ အစအနမ်ားကို ပြတ္တိုက္ပါ။
႐ုပ္ေသဓာတ္ပံုသတိေပးခ်က္
႐ုပ္ေသဓာတ္ပံု (jpeg ႐ုပ္ပံုဖိုင္မ်ား ကဲ့သို႔)၊ ႐ုပ္ေသဓာတ္ပံုအစိတ္အပိုင္းမ်ား (တီဗြီခ်ယ္နယ္လိုင္းလိုဂိုမ်ား၊ စခရင္ေအာက္ေျခရိွ စေတာ့ သို႔မဟုတ္
သတင္းဘားမ်ား အစရိွသည္)၊ သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္မ်ားကို ျမင္ကြင္းက်ယ္တြင္ သို႔မဟုတ္ 4:3 ဓာတ္ပံုပံုစံတြင္ ၾကည့္႐ႈျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ပံုေသ႐ုပ္ပံုမ်ား
ဆက္တိုက္ၾကည့္ျခင္းက LED စခရင္၌ ႐ုပ္ပံုပ်က္စီးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ဓာတ္ပံုအရည္အေသြးကို ထိခိုက္ေစလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေဖာ္ျပပါ
အခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ●●
တီဗြီခ်န္နယ္လိုင္းတစ္ခုတည္းကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ျပသထားျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
●●
မည္သည့္ဓာတ္ပံုကိုမဆို စခရင္ျပည့္ ျပသရန္ အၿမဲတေစ ႀကိဳးစားပါ။ တီဗီြအတြက္ အေကာင္းဆံုး ကိုက္ညီမႈရရွိရန္အတြက္ ႐ုပ္ပုံပံုစံ မီႏ်ဴးကို အသံုးျပဳပါ။
●●
ေနာက္ခံဓာတ္ပံုမ်ား ေပၚျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္ ေတာက္ပမႈႏွင့္ ကြဲျပားမႈကို ေလွ်ာ့ပါ
●●
ဓာတ္ပံုဆက္ေပၚေနျခင္းႏွင့္ စခရင္ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းတို႔ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ တီဗြီအဂၤါရပ္အားလံုးကို သံုးပါ။
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ e-Manual ကို ကိုးကားပါ။
ဗမာ - 10
[J6300-ASIA]BN68-07109E-BUR.indb
10
2015-03-31
�� 2:43:31
တီဗြီ တပ္ဆင္ျခင္း
တီဗြီအား နံရံေပၚတြင္ တပ္ဆင္ျခင္း
နံရံေပၚတြင္ တီဗြီတပ္ဆင္မည္ဆိုပါက ထုတ္လုပ္သူမွ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား့္အတိုင္းသာ တပ္ဆင္ရမည္။ မွန္ကန္စြာ မတပ္ဆင္ပါက
ပစၥည္းေလွ်ာက်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပဳတ္က်ျခင္း၊ ကေလး သုိ႔မဟုတ္ လူႀကီးမ်ားအား ျပင္းထန္ေသာ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ တီဗြီ္း
ျပင္းထန္စြာ ပ်က္စီးျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
နံရံကပ္ ကိရိယာအား တပ္ဆင္ျခင္း
နံရံကပ္ပစၥည္းတစ္စံု (သီးျခားေရာင္းခ်သည္) ျဖင့္ ား နံရံေပၚတြင္ တီဗြီတပ္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။ နံရံကပ္ေအာက္ခံ ပါဝင္ေသာ ေမာ္ဒယ္မ်ားအတြက္ ပံုတြင္
ျပထားသည့္အတိုင္း နံရံကပ္ ကိရိယာ မတပ္ဆင္မီ ေအာက္ခံကို ေရွးဦးစြာ တပ္ဆင္ပါ။
-- Samsung နံရံကပ္ ကိရိယာႏွင့္ အတူပါဝင္ေသာ တပ္ဆင္နည္း လမ္းညြန္ကို ကိုးကားပါ။
နံရံကပ္အထိုင္တြင္ ဝက္အူမ်ား မတပ္ဆင္မီ တီဗီြထုပ္ပိုးသည့္ဗူးထဲမွ စတိုင္ရိုဖုန္းေဖာ့မ်ားကို တီဗီြေပၚတြင္ အကာအကြယ္အျဖစ့္္ တပ္ဆင္ပါ။
နံရံကပ္အထိုင္ေပၚတြင္ တီဗြီတင္ထားၿပီး ဝက္အူမ်ားတပ္ပါ။
-- Styrofoam မ်ားကို လက္မ ၄၀ သို႕မဟုတ္ ပိုနည္းေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္ မေထာက္ပံ့ေပးထားပါ။
နံရံကပ္အထိုင္ျဖင့္ တီဗီြႏွင့္ အသံဘားကို နံရံေပၚတြင္ တပ္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အသံဘားကို တီဗီြေပၚတြင္ ေရွးဦးစြာ တပ္ဆင္ပါ။ ထို႔ေနာက္
တြဲဆက္ထားေသာ တီဗီြႏွင့္ အသံဘားကို နံရံကပ္အထိုင္ေပၚတြင္ တင္ပါ။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အသံဘားႏွင့္အတူပါဝင္ေသာ
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ပါ။
-- နံရံကပ္အထုိင္ႏွင့္ အသံဘားတပ္ဆင္ႏိုင္ျခင္းသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ေမာ္ဒယ္မ်ားတြင္ ပါဝင္မႈမရွိဘဲ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
တီဗြီ
နံရံကပ္
နံရံကပ္ စင္
အဒပ္ပတာ
C
နံရံကပ္တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားအတြက္ ေပးထားေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ကိုးကားပါ။ နံရံကပ္ စင္တပ္ဆင္ေနစဥ္
ကၽြမ္းက်င္သူမွ ကူညီေပးႏိုင္ရန္ ဆက္သြယ္ထားသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳပါသည္။ သင္ကိုယ္တုိင္ ျပဳလုပ္ရန္ အၾကံမျပဳပါ။ မိမိသေဘာႏွင့္ မိမိ (ပစၥည္းကို)
နံရံကပ္ပစၥည္းကို တပ္ဆင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စက္ပစၥည္းပ်က္စီးမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ ကာယကံရွင္ ကိုယ္တိုင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းမ်ားရွိခဲ့ပါက
Samsung Electornics မွ တာဝန္ယူျခင္းရွိလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။
ဗမာ - 11
[J6300-ASIA]BN68-07109E-BUR.indb
11
2015-03-31
�� 2:43:31
VESA နံရံကပ္ပစၥည္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
နံရံကပ္အား ၾကမ္းျပင္မွ ေထာင့္မွန္ အေနအထားရွိသည့္ အုတ္နံရံတြင္ တပ္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္နံရံကပ္အား အျခားေသာ သစ္သားနံရံ အစရွိသည့္တြင္
တပ္ဆင္လိုလွ်င္ အနီးစပ္ဆံုးေသာ ေရာင္းခ်သူထံသို႔ဆက္သြယ္ပါ။ အကယ္၍ တီဗြီအား မ်က္ႏွာက်က္ သို႔မဟုတ္ ေစာင္းေနရာတြင္ တပ္ဆင္ပါက၊ ျပဳတ္က်ၿပီး
ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာျဖစ္ႏိုင္သည္။
ထုတ္ကုန္
တီဗီြအရြယ္အစား
အစုဝင္
(လက္မ)
32
LED-တီဗီြ
40
[အေကြး]
48
VESA ဝက္အူအေပါက္
အခ်က္အလက္ (A * B)
စံ ဝက္အူ
အေရအတြက္
M8
4
27.6 ~ 32.6
200 × 200
27.4 ~ 32.4
400 × 400
55
C (မီလီမီတာ)
(မီလီမီတာျဖင့္)
တီဗြီဖြင့္ထားေနစဥ္တြင္း နံရံတြင္ မတပ္ဆင္ပါႏွင့္။ လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္ၿပီး လူကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
●●
VESA စံႏႈန္းဝက္အူ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ နံရံကပ္မ်ားအတြက္၊ နံရံကပ္ သတ္မွတ္ခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး ဝက္အူအရွည္
ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
●●
ဝက္အူအား အလြန္အမင္း မက်ပ္ပါႏွင့္။ ၎သည္ ပစၥည္းအား ပ်က္စီးေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပဳတ္က်ျခင္း၊ လူအား ထိခိုက္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။
Samsung မွ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ မေတာ္တဆမႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ယူလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။
●●
ွSamsung တြင္ VESA(၀က္အူ) မဟုတ္ေသာ သို႕မဟုတ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ နံရံကပ္မ်ားအား အသံုးမျပဳျခင္း သို႕မဟုတ္ သံုးစြဲသူမွ
ပစၥည္းတပ္ဆင္ျခင္း ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို လိုက္နာျခင္းမရွိမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပစၥည္းပ်က္စီးမႈႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈတို႔အတြက္
တာ၀န္ယူလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။
●●
15 ဒီဂရီထက္ ေစာင္းၿပီး တီဗြီအား မတပ္ဆင္ပါႏွင့္။
●●
တီဗြီအား နံရံတြင္ တပ္ဆင္ရန္ လူႏွစ္ေယာက္ လိုအပ္သည္။
သင့္တီဗြီအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလဝင္ေလထြက္ ရရွိရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း
သင့္တီဗြီတပ္ဆင္စဥ္၊ ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ တီဗြီႏွင့္ တပ္ဆင္ထားေသာေနရာၾကား (နံရံ၊ တီဗီြစင္အကာမ်ား အစရွိသည့္)ႏွင့္ အနည္းဆံုး 10
စင္တီမီတာ အကြာအေဝးရွိရန္ ဂ႐ုျပဳပါ။ ေလဝင္ေလထြက္ မွန္ကန္စြာ မထားရွိပါက၊ အတြင္းအပူခ်ိန္ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ မီးေလာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းတြင္
ျပႆနာျဖစ္ျခင္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။
နံရံကပ္ သို႔မဟုတ္ ေဒါက္အား အသုံးျပဳၿပီး သင့္တီဗြီအား တပ္ဆင္ပါက၊ Samsung Electronics မွ ထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳရန္
အၾကံျပဳပါသည္။ အကယ္၍အျခားေသာ ထုတ္လုပ္သူ၏ အစိတ္အပိုင္းအား အသံုးျပဳပါက၊ ပစၥည္းျပဳတ္က်ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း သို႔မဟုတ္ ပစၥည္း
အသံုးျပဳရ ခက္ခဲျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ေဒါက္ျဖင့္ တပ္ဆင္ျခင္း
နံရံကပ္ျဖင့္ တပ္ဆင္ျခင္း
10 စင္တီမီတာ
10 စင္တီမီတာ
10 စင္တီမီတာ
10 စင္တီမီတာ
10 စင္တီမီတာ
10 စင္တီမီတာ
10 စင္တီမီတာ
ေဒါက္ ႏွင့္ တီဗြီအား တပ္ဆင္ျခင္း
သင့္တြင္ျပသထားေသာ ပစၥည္းမ်ား ရွိေၾကာင္းေသခ်ာပါေစ၊ ၿပီးေနာက္ ပစၥည္းညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေပးထားသည့္အတိုင္း ေဒါက္အား တပ္ဆင္ပါ။
ဗမာ - 12
[J6300-ASIA]BN68-07109E-BUR.indb
12
2015-03-31
�� 2:43:32
အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္- တီဗြီအား နံရံတြင္ ခိုင္ၿမဲစြာတပ္ဆင္ျခင္း
သတိေပးခ်က္- ဆြဲျခင္း၊ တြန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ တီဗီြေပၚသို႔ တက္ျခင္းသည္ တီဗီြကို ျပဳတ္က်ေစႏိုင္ပါသည္။
အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ား တီဗီြအား ဆြဲခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ယိမ္းယိုင္ေစျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ေစရန္ ဂ႐ုျပဳပါ။ ထိုသို႔
ျဖစ္လွ်င္ တီဗီြ ေမွာက္က်ကာ ျပင္းထန္ေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေသေၾကမႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။
သင့္တီဗီြႏွင့္အတူ ပါရွိသည့္ သတိေပး လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတိေပးခ်က္မ်ားအားလံုးကို
လိုက္နာပါ။ ထပ္ေဆာင္း တည္ျငိမ္မႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈအတြက္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ တီဗီြျပဳတ္က်ျခင္း ကာကြယ္ရန္
အသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ားအား ဝယ္ယူတပ္ဆင္ႏိုင္သည္။
တီဗြီျပဳတ္က်ျခင္းမွ ေ႐ွာင္႐ွားႏိုင္ရန္
အေထြေထြညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။ ညႇပ္မ်ား၊ ဝက္အူမ်ားႏွင့္ ႀကိဳးမ်ားကို Samsung မွ ထည့္သြင္းေပးမထားပါ။ ၎တို႔ကို သီးျခားဝယ္ယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
တီဗီြျပဳတ္က်ျခင္း ကာကြယ္ရန္ အသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းႏွင့္ အျခားတပ္ဆင္မႈမ်ားအတြက္ တီဗြီတပ္ဆင္ေပးေသာ လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားအား
ဌားရမ္းရန္ အၾကံျပဳလိုပါသည္။
1. ဝက္အူမ်ားအား ညႇပ္အတြင္းထည့္ၿပီး ၎တို႔ကို နံရံအတြင္း တင္းက်ပ္စြာ ရစ္ထားပါ။
ဝက္အူမ်ားအား နံရံအတြင္း က်ပ္စြာ တပ္ဆင္ထားေၾကာင္းေသခ်ာပါေစ။
-- တပ္ဆင္လုိေသာ နံရံအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ ဝက္အူေအာက္ခံကဲ့သို႔ေသာ အပိုပစၥည္းမ်ား
လိုအပ္ႏိုင္သည္။
2. တီဗြီေနာက္ဘက္ အလယ္႐ွိ ဝက္အူမ်ားကို ျဖဳတ္ပါ၊ ဝက္အူမ်ားအား ညႇပ္မ်ားအတြင္းထည့္ပါ၊
ၿပီးလွ်င္ တီဗြီအတြင္းသို႔ ဝက္အူမ်ားအား ျပန္ရစ္ပါ။
-- ဝက္အူမ်ားမွာ တီဗီြႏွင့္အတူ တြဲမပါႏိုင္ပါ။ 32-55 လက္မ ေမာ္ဒယ္တီဗီြအတြက္ M8
ဝက္အူမ်ားကို ဝယ္ယူတပ္ဆင္ပါ။
3. တီဗြီကို ညႇပ္မ်ား အေပၚသို႔ အံဝင္ေအာင္ တင္ၿပီး၊ ညႇပ္မ်ားအား နံရံေပၚတြင္ ခိုင္ခံ့ေသာ ႀကိဳးျဖင့္ပံု
စံက်ေအာင္တပ္ဆင္ၿပီးေနာက္ ႀကိဳးအား တင္းၾကပ္စြာ ခ်ည္ေႏွာင္ပါ။
-- တီဗြီအား ေနာက္ျပန္ မက်ႏိုင္ရန္ နံရံႏွင့္ နီးကပ္စြာတင္ဆင္ပါ။
-- နံရံေပၚမွ ညႇပ္မ်ားသည္ တီဗီြတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ညႇပ္မ်ားႏွင့္ အျမင့္တူ သို႔မဟုတ္
နိမ့္ေနေစရန္ ႀကိဳးျဖင့္ တြဲခ်ည္ပါ။
-- တီဗြီအား မေ႐ႊ႕မီ ႀကိဳးကို ျဖည္ပါ။
4. အခ်ိတ္အဆက္မ်ား ေသခ်ာစြာ တပ္ဆင္ထားမႈရွိေစရန္ ဂ႐ုျပဳပါ။ အခ်ိတ္အဆက္မ်ား ေဆြးေျမ႕မႈ
လြဲမွားမႈမ်ား ရွိမရွိကို အခါအားေလ်ာ္စြာ စစ္ေဆးပါ။ အခ်ိတ္အဆက္မ်ား၏ အေျခအေနကုိ
နံရံ
သံသယ႐ွိလာပါက ကြ်မ္းက်င္သူအား ဆက္သြယ္ပါ။
ေကဘယ္ႀကိဳးထိန္းအား အသံုးျပဳၿပီး ေကဘယ္ႀကိဳးမ်ား စီစဥ္ထားရွိျခင္း
ဗမာ - 13
[J6300-ASIA]BN68-07109E-BUR.indb
13
2015-03-31
�� 2:43:32
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ား
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
ျပသမႈ ရီစလူးရွင္း
1920 × 1080
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထည့္တြက္မႈမ်ား
လည္ပတ္မႈအပူခ်ိန္
10°C မွ 40°C (50°F မွ 104°F)
လည္ပတ္မႈစိုထိုင္းဆ
10% မွ 80%၊ ေငြ႔ရည္ဖြဲ႔မႈမရိွ
သိုေလွာင္မႈအပူခ်ိန္
-20°C မွ 45°C (-4°F မွ 113°F)
သိုေလွာင္မႈစိုထိုင္းဆ
5% မွ 95%၊ ေငြ႔ရည္ဖြဲ႔မႈမရိွ
စင္ဆံုလည္ (ဘယ္ / ညာ)
0˚
ေမာ္ဒယ္အမည္
စခရင္အရြယ္အစား (ေထာင့္ျဖတ္)
UA32J6300
UA40J6300
81 စင္တီမီတာ
102 စင္တီမီတာ
စခရင္အေကြး
3000R
အသံ (အား)
10W × 2
အတိုင္းအတာ (W × H × D)
ကုိယ္ထည္
73.03 × 42.82 × 7.94 စင္တီမီတာ
91.59 × 53.36 × 9.20 စင္တီမီတာ
စင္အပါ
73.03 × 48.50 × 20.75 စင္တီမီတာ
91.59 × 59.96 × 28.80 စင္တီမီတာ
အေလးခ်ိန္
စင္မပါ
5.2 ကီလိုဂရမ္
7.6 ကီလိုဂရမ္
စင္အပါ
5.6 ကီလိုဂရမ္
8.6 ကီလိုဂရမ္
ေမာ္ဒယ္အမည္
UA48J6300
UA55H6300
121 စင္တီမီတာ
139 စင္တီမီတာ
3000R
4200R
စခရင္အရြယ္အစား (ေထာင့္ျဖတ္)
စခရင္အေကြး
အသံ (အား)
10W × 2
အတိုင္းအတာ (W × H × D)
ကုိယ္ထည္
108.22 × 62.82 × 10.73 စင္တီမီတာ
123.91 × 71.58 × 10.26 စင္တီမီတာ
စင္အပါ
108.22 × 69.33 × 31.05 စင္တီမီတာ
123.91 × 78.16 × 31.05 စင္တီမီတာ
စင္မပါ
11.3 မီလီမီတာ
16.1 မီလီမီတာ
စင္အပါ
12.3 မီလီမီတာ
17.1 မီလီမီတာ
အေလးခ်ိန္
-- ဒီဇိုင္းႏွင့္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္ မထုတ္ဘဲ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိႏိုင္သည္။
-- ပါဝါေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ပါဝါသံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ပူးတြဲပါသည့္ စာညႊန္းတြင္ ကိုးကားပါ။
ဗမာ - 14
[J6300-ASIA]BN68-07109E-BUR.indb
14
2015-03-31
�� 2:43:33
ပါဝါသံုးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
သင္သည္တီဗြီကိုပိတ္လုိက္သည့္အခါ ၎သည္ အဆင္သင့္မုဒ္သို႔ ဝင္ေရာက္သည္။ အဆင္သင့္မုဒ္တြင္ ၎သည္ ပါဝါပမာဏအနည္းငယ္ကို ဆက္လက္
သံုးစြဲသည္။ ပါဝါသံုးစြဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ တီဗြီကို ကာလအတန္ၾကာ အသံုးမျပဳဘဲထားမည္ဟု ႀကံရြယ္ေသာအခါ ပါဝါႀကိဳးကို ပလပ္ျဖဳတ္ပါ။
လိုင္စင္မ်ား
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
ဗမာ - 15
[J6300-ASIA]BN68-07109E-BUR.indb
15
2015-03-31
�� 2:43:34
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
သင့္ထံတြင္ Samsung products မ်ားနွင့္ ပတ္သတ္၍ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ား၊ အၾကံျပဳလိုသည္မ်ားရွိပါက SAMSUNG Customer Care Center သို႔ဆက္သြယ္
စုံစမ္း ေမးျမန္း၊ အၾကံဳျပဳႏိုင္ပါသည္။
ႏိုင္ငံ
ဝယ္ယူသူေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာ
ဝက္ဘ္ဆိုက္
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/sg/support
AUSTRALIA
1300 362 603
www.samsung.com/au/support
NEW ZEALAND
0800 726 786
www.samsung.com/nz/support
VIETNAM
1800 588 889
www.samsung.com/vn/support
THAILAND
0-2689-3232,
1800-29-3232
www.samsung.com/th/support
MYANMAR
+95-01-2399-888
www.samsung.com/support
MALAYSIA
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
www.samsung.com/my/support
INDONESIA
021-56997777
08001128888
www.samsung.com/id/support
PHILIPPINES
1-800-10-7267864 [PLDT]
1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
www.samsung.com/ph/support
TAIWAN
0800-329999
www.samsung.com/tw/support
JAPAN
0120-363-905
www.samsung.com/jp/support
INDIA
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
www.samsung.com/in/support
BANGLADESH
9612300300
www.samsung.com/in/support
SRI LANKA
94117540540
www.samsung.com/support
EGYPT
08000-7267864
16580
www.samsung.com/eg/support
ALGERIA
021 36 11 00
www.samsung.com/n_africa/support
IRAN
021-8255 [CE]
www.samsung.com/iran/support
SAUDI ARABIA
8002474357
www.samsung.com/sa/support
www.samsung.com/sa_en/support (English)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
www.samsung.com/pk/support
TUNISIA
80-1000-12
www.samsung.com/n_africa/support
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
OMAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
QATAR
800-CALL (800-2255)
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
JORDAN
0800-22273
06 5777444
www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA
18252273
www.samsung.com/Levant/support (English)
MOROCCO
080 100 22 55
www.samsung.com/n_africa/support
© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
[J6300-ASIA]BN68-07109E-BUR.indb
1
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
01
2015-03-31
�� 2:43:34
Download PDF

advertising