Samsung | UA32M4100DK | Samsung UA32M4100DK User Manual

သံုးစြဲသူလက္စြဲ
စီးရီး 4
ဤ Samsung ထုတက
္ န
ု က
္ ုိ ဝယ္ယျူ ခင္းအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ပိမ
ု ျုိ ပည္စ
့ သ
ုံ ည္ဝ
့ န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားကို လက္ခရ
ံ ရိရ
ွ န္ ဝယ္ယထ
ူ ားေသာ ပစၥညး္ ကို စာရင္းသြငး္ ရမည္ေ
့ နရာ www.samsung.com/register
ေမာ္ဒယ္
စီရယ
ီ ယ္ နံပါတ္။
ဤအသံုးျပဳသူလမ္းညႊန္ခ်က္အား အသံုးမျပဳခင္
ဤ TV တြင္ အသံုးျပဳသူလမ္းညႊန္ႏွင့္ ထည့္သြင္းထားေသာ အီလက္ထေရာနစ္လမ္းညႊန္တစ္ခု ပါဝင္ပါသည္။
ဤအသံုးျပဳသူလမ္းညႊန္ခ်က္အား မဖတ္ရႈခင္ ေအာက္ပါတို႔ကို ၾကည့္ရႈပါ -
သံုးစြဲသူလက္စြဲ
ပစၥည္းအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ တပ္ဆင္ျခင္း၊
ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ကနဦးအစိတ္အပိုင္းမ်ားဖြဲ႔စည္း
ပံုႏွင့္ ပစၥည္း၏အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၾကည့္ရႈရန္ ေထာက္ပံ့
ထားေသာဤအသံုးျပဳသူလမ္းညႊန္ကို ဖတ္ရႈပါ။
e-Manual
ဤ TV ၏ အျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္
ထည့္သြင္းထားေသာ အီလက္ထေရာနစ္လမ္းညႊန္ကို
ေက်းဇူးျပဳ၍ ဖတ္ရႈပါ။
•• အီလက္ထေရာနစ္လမ္းညႊန္အား ဖြင့္ရန္အတြက္
MENUm → ေထာက္ပံ့ပါ → e-Manual →
ENTERE
သင့္ PC သို႔မဟုတ္ မိုဘိုင္းပစၥည္းမွတစ္ဆင့္ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ေပၚတြင္ အသံုးျပဳသူလမ္းညႊန္ခ်က္အား ေဒါင္းလုပ္ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။
ဗမာ - 2
သတိေပးခ်က္။ အေရးႀကီးေသာ လံုျခံဳေရး
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား
TV အား အသံုးမျပဳခင္ အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးလမ္းညႊန္ကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ဖတ္ရႈပါ။
သတိေပးခ်က္
လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္အႏၱရာယ္ မဖြင့္ပါႏွင့္။
အဆင့္ ၂ ရွိေသာ ထုတ္ကုန္- ဤသေကၤတမွ
(ေျမၾကီး) သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္
မလိုအပ္သည္ကို ညႊန္ျပပါသည္။
သတိျပဳရန္: လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္ျဖစ္မႈအား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္၊
အဖံုး (သို႔မဟုတ္ ေနာက္ေက်ာ) အား မဖြင့္ပါႏွင့္။
AC ဗို႔အား- ဤသေကၤတႏွင့္အတူ
ယင္းအထဲတြင္ အသံုးျပဳသူမွ ျပင္ဆင္ႏိုင္သည့္
သတ္မွတ္ထားေသာ ဗို႔အားသည္ AC
အစိတ္အပိုင္းမ်ား မရွိေနပါ။ ျပင္ဆင္လိုသည့္
ဗို႔အားျဖစ္ပါသည္။
အရာအားလံုးကို ကၽြမ္းက်င္သည့္ ပညာရွင္သို႔ လႊဲေပးပါ။
ဤအမွတ္အသားသည္ အတြင္းတြင္
ဗို႔အားျမင့္မားေၾကာင္း ညႊန္ျပေနသည္။
DC ဗို႔အား- ဤသေကၤတႏွင့္အတူ
ဤပစၥည္း၏ မည္သည့္ အတြင္းပိုင္းကိုမဆို
သတ္မွတ္ထားေသာ ဗို႔အားသည္ DC
မည္ကဲ့သို႔ေသာ ထိေတြ႕မႈမဆို ျပဳလုပ္ပါက
ဗို႔အားျဖစ္ပါသည္။
အႏၱရာယ္ရွိႏုိင္သည္။
ဤသေကၤတသည္ လုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္
ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ
အေရးႀကီးစာအုပ္စာတမ္းကို
ဤပစၥည္းႏွင့္အတူ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း
ညႊန္ျပသည္။
သတိျပဳရန္ အသံးု ျပဳရန္လမ္းညႊနခ
္ ်က္မ်ားအား
တိင
ု ပ
္ င္ပါ - ဤသေကၤတသည္
သုးံ စြသ
ဲ အ
ူ ား အျခားေဘးကင္းေရးဆိင
ု ရ
္ ာ
အခ်က္အလက္အတြက္ သုးံ စြသ
ဲ ူ
လက္စစ
ဲြ ာေစာင္မွ အႀကံဉာဏ္ ရယူရန္
ညႊနၾ္ ကားပါသည္။
•• အဖံုးတြင္းႏွင့္ေနာက္ေက်ာ သို႔မဟုတ္ ေအာက္ေျခရွိ အေပါက္ႏွင့္ ဖြင့္ထားသည့္ ေနရာမ်ားသည္ လိုအပ္ေသာ
ေလ၀င္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ ဤကိရိယာ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ (ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ
အသံုးျပဳႏိုင္ေစရန္) ႏွင့္ အပူလြန္ကဲျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ယင္းအေပါက္မ်ားႏွင့္ ဖြင့္ထားေသာ ေနရာမ်ားအား
မည္သည့္အခါမွ ပိတ္ဆို႔ထားျခင္း၊ ဖုံးအုပ္ထားျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။
–– သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေလဝင္ေလထြက္ ဖန္တီးမထားပါက ယင္းပစၥည္းကို စာအုပ္စင္ သို႔မဟုတ္ အသင့္ပါဗီ႐ို စသည့္
ပိတ္ေလွာင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ မထားပါႏွင့္။
–– ယင္းပစၥည္းကို ေရေႏြးပိုက္စနစ္ သို႔မဟုတ္ အပူရီဂ်စ္စတာတို႔၏ အနီးနား သို႔မဟုတ္ အေပၚ၊ သို႔မဟုတ္
ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ထိေတြ႔ေသာေနရာတို႔တြင္ မထားပါႏွင့္။
–– လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္ျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ကိရိယာအေပၚတြင္ ပန္းအိုး(ေရအိုး) ကဲ့သို႔ ေရပါေသာ ခြက္မ်ား မတင္ထားရပါ။
•• ဤကိရိယာအား မိုးေရႏွင့္ ထိေတြ႔ေစျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေရရွိေသာေနရာနားတြင္ထားျခင္း (ေရခ်ိဳးဇလံု၊
နံရံကပ္လက္ေဆးကန္၊ ေဘစင္၊ သို႔မဟုတ္ စိုစြတ္ေသာေနရာ သုိ႔မဟုတ္ ေရကူးကန္) မ်ားနားတြင္ မထားရပါ။ အကယ္၍
ပစၥည္းအား မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ေရစိုမိပါက၊ ပလပ္ျဖဳတ္လိုက္ၿပီး တရားဝင္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ခ်က္ျခင္း ဆက္သြယ္ပါ။
•• ဤကိရိယာအတြက္ ဘက္ထရီမ်ား အသံုးျပဳရမည္။ ေဒသအတြင္းတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္
ဘက္ထရီမ်ားကို နည္းလမ္းတက် စြန္႔ပစ္ရန္ လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ေက်းဇူးျပဳၿပီး စြန္႔ပစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္
ျပန္လည္အသံုးခ်ျခင္းမ်ားအတြက္ ေဒသတြင္း တရားဝင္ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ သို႔ဆက္သြယ္ပါ။
•• အခန္႔မသင့္လွ်င္ မီးေလာင္ျခင္းႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္ျဖစ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သျဖင့္ နံရံပလပ္္ခံုမ်ား၊ ၾကားဆက္ဓာတ္ႀကိဳးမ်ား
သို႔မဟုတ္ အဒပ္တာမ်ားကို ဝန္အားမတန္တဆ မတင္ပါႏွင့္။
•• တီဗြီမွ ထြက္ေသာဝါယာႀကိဳးမ်ားကို ခလုတ္တိုက္မိျခင္း၊ အျခားပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဖိမိျခင္း၊ ညႇပ္မိျခင္း မျဖစ္ေစရန္
ထားသင့္သည္။ နံရံတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ပလပ္ေပါက္၊ တီဗီြမွထြက္ေသာ ဝါယာႀကိဳး ပလပ္မ်ားကို အထူးဂ႐ုျပဳရန္
လိုအပ္ပါသည္။
ဗမာ - 3
•• လွ်ပ္စးီ ဝင္ျခင္း၊ မိးု ၾကိဳးပစ္ျခင္းမွ ကာကြယရ
္ န္ သိမ
႔ု ဟုတ္ အခ်ိနၾ္ ကာျမင္စ
့ ာြ အသံးု မျပဳျခင္း သိမ
႔ု ဟုတ္ ေနအိမတ
္ င
ြ ္ အခ်ိနၾ္ ကာျမင္စ
့ ာြ
ေနထိင
ု ျ္ ခင္းမရွပ
ိ ါက နံရပ
ံ လပ္ခမ
ုံ ွ ပလပ္ ျဖဳတ္ျပီး တီဗသ
ြီ ႔ုိ ဝင္ေသာ အင္တန
ီ ာႀကိဳး၊ အျခားႀကိဳးမ်ားကိလ
ု ဲ ျဖဳတ္ထားပါ။
ဤကဲသ
့ ျ႔ုိပဳလုပျ္ ခင္းျဖင့္ လွ်ပ္စးီ ဝင္ျခင္း၊ မိးု ၾကိဳးပစ္ျခင္းေၾကာင့္ စက္ပစၥညး္ ပ်က္စးီ ျခင္းကို ကာကြယေ
္ ပးလိမမ
့္ ည္ျဖစ္သည္။
•• AC ပါဝါႀကိဳးကို DC အဒက္ပတာႏွင့္ မခ်ိတ္ဆက္မီ ေဒသတြင္း ဗို႔အား ထုတ္လႊတ္မႈႏွင့္ DC အဒက္ပတာအတြက္ ဗို႔အား
သတ္မွတ္ခ်က္ ကိုက္ညီမႈ ရွိေစရန္ ဂ႐ုျပဳပါ။
•• ကိရယ
ိ ာအတြငး္ သိ႔ု မည္သည့္ သတၱဳပစၥညး္ ကိမ
ု ွ မထည္ရ
့ ။ ယင္းသိျ႔ု ပဳလုပျ္ ခင္းအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ေရွာခ
့ အ
္ ႏၱရာယ္ ျဖစ္ေပၚႏိင
ု သ
္ ည္။
•• ဓါတ္လိုက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ မည္သည့္အခါမွ စက္ပစၥည္းအတြင္းပိုင္းသို႔ ကိုင္တြယ္ျခင္းမျပဳပါႏွင့္။
ကၽြမ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္သာလွ်င္ ပစၥည္းအား ဖြင့္သင့္သည္။
•• ဝါယာႀကိဳးကိုတပ္ဆင္ရာတြင္ ေနရာတက်ျဖစ္သည့္အထိ ေသခ်ာစြာ တပ္ဆင္ရန္ ဂ႐ုျပဳပါ။ နံရံ ပလပ္ေပါက္တြင္
တပ္ဆင္ထားေသာ ဝါယာႀကိဳးျဖဳတ္ပါက ပလပ္ေခါင္းကို ကိုင္၍ ျဖဳတ္ပါ။ ဝါယာႀကိဳးကို ကိုင္၍ ဆြဲမျဖဳတ္ရပါ။
ေရစိုေနေသာလက္မ်ားျဖင့္ ပါဝါႀကိဳးအား မကိုင္ပါႏွင့္။
•• အကယ္၍ ပစၥညး္ သည္ ပံမ
ု န
ွ အ
္ တိင
ု း္ မပြငပ
့ ္ ါက - ပံမ
ု န
ွ အ
္ ားျဖင္၊့ ယင္းအတြငး္ မွ မူမမွနေ
္ သာ အသံ သိမ
႔ ု ဟုတ္ အနံရလ
ိ ွ ်ွ င္ - ပစၥညး္ အား
ခ်ကျ္ ခင္း ဆြျဲ ဖဳတလ
္ က
ု ိ ၿ္ ပီး ေဒသတြငး္ တရားဝင္ အေရာင္းကိယ
ု စ
္ ားလွယ္ သိမ
႔ ု ဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနသိ႔ ု ဆက္သယ
ြ လ
္ က
ုိ ပ
္ ါ။
•• TV အား မၾကည္ပ
့ ထ
ဲ ားမည္ သိမ
႔ု ဟုတ္ အိမမ
္ အ
ွ ခ်ိနအ
္ တန္ၾကာထြကခ
္ ာြ မည္ဆလ
ုိ ်ွ င္ (အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ား၊
အသက္ၾကီးပုဂဳၢိ လ္မ်ား သိမ
႔ု ဟုတ္ မသန္မစြမး္ ပုဂဳိၢ လ္မ်ားအား အိမတ
္ င
ြ ထ
္ ားခဲမ
့ ည္ဆပ
ုိ ါက) TV အား ပလပ္ေပါက္မွ ဆြျဲ ဖဳတ္ခပ
့ဲ ါ။
–– ဖုန္ထူထပ္စြာတက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဝါယာႀကိဳးမွ မီးပြားေတာက္ျခင္းႏွင့္ အပူလြန္ကဲျခင္း သို႔မဟုတ္ လွ်ပ္ကာကို
ေလ်ာ့ရဲလာေစျခင္းေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္ျဖစ္ျခင္း၊ ဓာတ္စီးျခင္းႏွင့္ မီးေလာင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
•• TV အား ဖုန္ထူေသာေနရာ၊ အပူခ်ိန္နိမ္လြန္း ျမင့္လြန္းေသာေနရာ၊ စိုထုိင္းေသာေနရာ၊
ဓာတုပစၥည္းမ်ားအားထားေသာေနရာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေလဆိပ္၊ရထားဘူတာကဲ့သို႔ 24 နာရီလံုး ဖြင့္ထားရမည္ေနရာမ်ိဳးတြင္
တပ္ဆင္ထားရမည္ဆုိပါက တရားဝင္ Samsung ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ပါ။
•• ေျမစိုက္ႀကိဳး မွန္ကန္စြာ တပ္ဆင္ထားေသာ ပလပ္ႏွင့္ ပလပ္ေပါက္ကိုသာ အသံုးျပဳပါ။
–– ေျမစိုက္ႀကိဳး မမွန္ကန္စြာတပ္ဆင္ထားျခင္းသည္ လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္ျဖစ္ႏုိင္သည္ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္း ပ်က္စီးႏိုင္သည္။
(အဆင့္ ၁ ပစၥည္းသာလွ်င္။)
•• ပါဝါအၿပီး ပိတ္ရန္အတြက္ နံရံပလပ္ေပါက္တြင္ တပ္ထားေသာ ႀကိဳးကို ျဖဳတ္ပါ။ ဤကိရိယာအား လိုအပ္ပါက လွ်င္ျမန္စြာ
ပလပ္ျဖဳတ္၍ရသည္မွာ ေသခ်ာပါေစ။ နံရံပလပ္ေပါက္ႏွင့္ ပါဝါပလပ္ေခါင္းသည္ ျဖဳတ္တပ္ရလြယ္ကူသည္ကို ေသခ်ာပါေစ။
•• (ဘက္ထရီ စသည့္) တြဲဖက္ပစၥည္မ်ားကို ကေလးမ်ား လက္လွမ္းမမီသည့္ေနရာတြင္ လံုျခံဳေဘးကင္းစြာ သိမ္းထားပါ။
•• တီဗီြအား ပစ္ခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႐ိုက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။ ပစၥည္းထိခိုက္သြားပါက ပါဝါၾကိဳးအား ပါဝါၾကိဳးအားဆြဲျဖဳတ္ျပီး
Samsung ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာအား ဆက္သြယ္ပါ။.
•• ပလပ္ေပါက္မွ ဝါယာႀကိဳးအား ျဖဳတ္၍ ပစၥည္းအား ႏူးညံ့ၿပီး၊ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ အဝတ္ျဖင့္ သုတ္ေပးပါ။ ဖေယာင္း၊
ဓာတ္ဆီ၊ အရက္၊ တင္နာ၊ ပိုးသတ္ေဆး၊ ေလသန္႔ပစၥည္း၊ ေခ်ာဆီ သို႔မဟုတ္ အစြန္းခၽြတ္ေဆး အစရွိသည္တို႔ကို
အသံုးမျပဳပါႏွင့္။ ယင္းဓာတုပစၥည္းမ်ားသည္ တီဗြီ၏အသြင္အျပင္အား ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းေပၚတြင္
႐ိုက္ႏွိပ္ထားသည္မ်ား ပ်က္ေစႏိုင္သည္။
•• ဤပစၥည္းေပၚတြင္ အရည္ယိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ပက္ျဖန္းျခင္းႏွင့္ မထိေတြ႕ေစပါႏွင့္။
•• မီးထဲတြင္ ဘက္ထရီအား မစြန္႔ပစ္သင့္ပါ။
•• ဘက္ထရီမ်ားကို လွ်ပ္စီးပတ္လမ္းျဖတ္ျခင္း၊ ျဖဳတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အပူလြန္ေစျခင္း မျပဳလုပ္ပါႏွင့္။
•• အကယ္၍ အေဝးထိန္းကိရိယာတြင္ သံုးထားေသာ ဘက္ထရီမ်ားကို မွားယြင္းသည့္ ဘက္ထရီအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္
လဲလွယ္လွ်င္ ေပါက္ကြဲမႈအႏၱရာယ္ရိွသည္။ တူညီေသာ သို႔မဟုတ္ ကိုက္ညီေသာ အမ်ိဳးအစားႏွင့္သာလွ်င္ လဲလွယ္ပါ။
•• မီးအႏၱရာယ္ သုိ႔မဟုတ္ လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ျဖစ္ျခင္း အႏၱရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ မိုးေရစိုႏုိင္ေသာေနရာ သုိ႔မဟုတ္
အစိုဓာတ္ရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ မထားပါႏွင့္။
•• ကိရိယာအား ေရစက္မ်ားက်ႏုိင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေရစင္ႏိုင္ေသာေနရာမ်ားတြင္ မထားရပါ။ ထို႔ျပင္ ပန္းအိုးကဲ့သို႔
ေရျဖည့္ထားေသာအရာမ်ားအား ကိရိယာအေပၚတြင္ မထားရပါ။
•• သတိေပးခ်က္ - အိမ္ထဲတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္သာ
* ဤအသံုးျပဳသူလက္စြဲစာအုပ္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ပံုမ်ားႏွင့္ သရုပ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား ကိုးကားခ်က္အေနျဖင့္
သံုးရန္သာျဖစ္ျပီး ပစၥည္းအစစ္ႏွင့္ ပံုပန္းသ႑ာန္အားျဖင့္ အနည္းငယ္ကြဲျပားႏုိင္ပါသည္။ ပစၥည္းဒီဇိုင္းႏွင့္
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အသိေပးခ်က္မျပဳလုပ္ပဲႏွင့္လည္း ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။
သတိေပးခ်က္ - မီးကူးစက္ျပန္႔ပြားျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ဖေယာင္းတိုင္မ်ား သို႔မဟုတ္ မီးလွ်ံမ်ားရွိေနသည့္
အျခားပစၥည္းမ်ားကို ဤစက္ပစၥည္း၏ အေဝးတြင္ အၿမဲတမ္းထားရွိပါ။
ဗမာ - 4
မာတိကာ
ဤအသံုးျပဳသူလမ္းညႊန္ခ်က္အား အသံုးမျပဳခင္
---------------------------------------------------------------------------------- 2
သတိေပးခ်က္။ အေရးႀကီးေသာ လံုျခံဳေရး ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား---------------------------------------------------------------------------------- 3
01
ေသတၱာထဲတြင္ ဘာပါ ပါသလဲ။
02
တီဗြီ တပ္ဆင္ျခင္း
နံရံေပၚတြင္ တီဗြီတပ္ဆင္ျခင္း
---------------------------------------------------------------------------------- 8
သင့္တီဗြီအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလဝင္ေလထြက္ ရရွိရန္
ျပဳလုပ္ျခင္း
---------------------------------------------------------------------------------- 9
ေဒါက္ ႏွင့္ တီဗြီအား တပ္ဆင္ျခင္း
---------------------------------------------------------------------------------- 10
အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္- ျပဳတ္က်ျခင္း
မရွိေစရန္အတြက္ TV အား နံရံႏွင့္ ျမဲျမံေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း
03
---------------------------------------------------------------------------------- 10
အေဝးထိန္းကိရိယာ
အေဝးထိန္းကိရိယာတြင္းသို႔
ဘက္ထရီမ်ားထည့္သြင္းတပ္ဆင္ျခင္း
04
ကနဦး တပ္ဆင္မႈ
TV ထိန္းခ်ဳပ္ အား အသံုးျပဳျခင္း
05
---------------------------------------------------------------------------------- 13
---------------------------------------------------------------------------------- 14
အ၀င္ရင္းျမစ္ အား ေျပာင္းလဲျခင္း
ရင္းျမစ္
---------------------------------------------------------------------------------- 15
အမည်ပြင်ဆင်ပါ ကို သံုးစြဲပံု
---------------------------------------------------------------------------------- 15
အခ်က္အလက္
---------------------------------------------------------------------------------- 15
ဗမာ - 5
06
အီလက္ထေရာနစ္ လမ္းညႊန္အား အသံုးျပဳနည္း
စခရင္္ျပသမႈ
---------------------------------------------------------------------------------- 16
အီလက္ထရြန္းနစ္လက္စြဲ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ
07
OSD မီႏ်ဴး (မ်ား) အၾကား စာဟန္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ေရြးခ်ယ္ပံု
---------------------------------------------------------------------------------- 17
အညႊန္းစာမ်က္ႏွာတြင္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုကို ရွာေဖြပံု
---------------------------------------------------------------------------------- 17
ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ
ျပစ္ခ်က္ရွာေဖြျခင္း
---------------------------------------------------------------------------------- 18
တယ်လီစာသား အဂၤါရပ္
---------------------------------------------------------------------------------- 23
တယ္လီတက္စ္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို က႑
08
ဗမာ - 6
6 ခုအရ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။
---------------------------------------------------------------------------------- 24
သူခိုးရန္မွကာကြယ္ေသာ Kensington ေသာ့
---------------------------------------------------------------------------------- 24
႐ုပ္ေသဓာတ္ပံုသတိေပးခ်က္
---------------------------------------------------------------------------------- 25
တီဗီြအား ထိန္းသိမ္းျခင္း
---------------------------------------------------------------------------------- 25
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားအခ်က္အလက္မ်ား
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
---------------------------------------------------------------------------------- 26
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာမ်ား
---------------------------------------------------------------------------------- 26
ပါဝါသံုးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
---------------------------------------------------------------------------------- 26
လိုင္စင္မ်ား
---------------------------------------------------------------------------------- 27
01 ေသတၱာထဲတြင္ ဘာပါ ပါသလဲ။
သင့္ TV တြင္ ေအာက္ပါ ပစၥည္းမ်ားပါဝင္သည္ကို ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးပါ။ ပစၥည္းတစ္စံုတစ္ရာ ေပ်ာက္ေနပါက
သင့္အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ထံ ဆက္သြယ္ပါ။
•• အေဝးထိန္းကိရိယာ & ဘက္ထရီမ်ား (AAA x 2)
•• TV ပါဝါေကဘယ္ၾကိဳး(ႏိုင္ငံႏွင့္ ေမာ္ဒယ္အေပၚ
မူတည္သည္)
•• သံုးစြဲသူလက္စြဲ
•• အာမခံကတ္ျပား / ထိန္းညွိမႈဆိုင္ရာလမ္းညႊန္ခ်က္
(အခ်ိဳ႕ေသာေနရာမ်ားတြင္ မရရွိႏုိင္ပါ)
ပါဝါအဒက်
(ႏိုင္ငံႏွင့္ ေမာ္ဒယ္အေပၚ မူတည္သည္)
•• ေမာ္ဒယ္လ္ကိုလုိက္၍ ပစၥည္းမ်ား၏အေရာင္ႏွင့္ ပံုသ႑ာန္မွာ ကြဲျပားႏိုင္သည္။
•• ဤပစၥည္းႏွင့္အတူ ပံ့ပိုးေပးမထားေသာ ႀကိဳးမ်ားကို သီးျခားဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။
•• ဘူးကိုဖြင့္ေဖာက္ၿပီး ထုတ္ပိုးမႈပစၥည္းမ်ား၏ေနာက္တြင္ သို႔မဟုတ္ အတြင္းတြင္ ကြယ္ေနေသာ
တြဲဖက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို စစ္ေဆးပါ။
သတိေပးခ်က္- မမွန္ကန္စြာ ကိုင္တြယ္ပါက တိုက္႐ိုက္
ဖိအားေၾကာင့္ စခရင္ ပ်က္စီးႏိုင္သည္။ ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္း၊
တီဗြီအစြန္းမ်ားမွ မ ရန္ အႀကံျပဳ႔ပါသည္။
ဤမ်က္ႏာွ ျပင္အား
မထိပါႏွင!့ ္
ဗမာ - 7
02 တီဗြီ တပ္ဆင္ျခင္း
နံရံေပၚတြင္ တီဗြီတပ္ဆင္ျခင္း
နံရံေပၚတြင္ တီဗြီတပ္ဆင္မည္ဆိုပါက ထုတ္လုပ္သူမွ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား့္အတိုင္းသာ တပ္ဆင္ရမည္။ မွန္ကန္စြာ
မတပ္ဆင္ပါက ပစၥည္းေလွ်ာက်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပဳတ္က်ျခင္း၊ ကေလး သုိ႔မဟုတ္ လူႀကီးမ်ားအား ျပင္းထန္ေသာ
အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစျခင္းႏွင့္ တီဗြီ္း ျပင္းထန္စြာ ပ်က္စီးျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။
နံရံတြင္တပ္ဆင္ရသည့္ ကိရိယာပါဝင္ေသာ ေမာ္ဒယ္မ်ားအတြက္ နံရံတြင္တပ္ဆင္ရသည့္အျပားအား မတပ္ဆင္ခင္
၄င္းတို႔အား ေအာက္ပါပံုတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း တပ္ဆင္ပါ။
•• Samsung နံရံကပ္ ကိရိယာႏွင့္ အတူပါဝင္ေသာ တပ္ဆင္နည္း လက္စြဲစာေစာင္ကို ကိုးကားပါ။
နံရံကပ္ပစၥည္းတစ္စံု (သီးျခားေရာင္းခ်သည္) ျဖင့္ ား နံရံေပၚတြင္ တီဗြီတပ္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။
နံရံကပ္
အဒပ္ပတာ
တီဗြီ
C
•• မိမိသေဘာႏွင့္ မိမိ (ပစၥည္းကို) နံရံကပ္ပစၥည္းကို တပ္ဆင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စက္ပစၥည္းပ်က္စီးမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး
သို႔မဟုတ္ ကာယကံရွင္ ကိုယ္တိုင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းမ်ားရွိခဲ့ပါက Samsung Electornics မွ တာဝန္ယူျခင္းရွိလိမ့္မည္
မဟုတ္ပါ။
•• နံရံကပ္အား ၾကမ္းျပင္မွ ေထာင့္မွန္ အေနအထားရွိသည့္ အုတ္နံရံတြင္ တပ္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္နံရံကပ္အား အျခားေသာ
သစ္သားနံရံ အစရွိသည့္တြင္ တပ္ဆင္လိုလွ်င္ အနီးစပ္ဆံုးေသာ ေရာင္းခ်သူထံသို႔ဆက္သြယ္ပါ။ အကယ္၍ တီဗြီအား
မ်က္ႏွာက်က္ သို႔မဟုတ္ ေစာင္းေနရာတြင္ တပ္ဆင္ပါက၊ ျပဳတ္က်ၿပီး ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာျဖစ္ႏိုင္သည္။
•• နံရံတြင္တပ္ဆင္ရသည့္အျပား၏ စံအတိုင္းအတာအား ေနာက္စာမ်က္ႏွာ၏ ဇယားကြက္ထဲတြင္ ျပသထားပါသည္။
•• ျပင္ပအဖြဲ႔အစည္းမွထုတ္လုပ္ေသာ နံရံတြင္တပ္ဆင္ရသည့္ ကိရိယာအား တပ္ဆင္မည္ဆုိပါက TV အား
နံရံတြင္တပ္ဆင္ရသည့္ကိရိယာႏွင့္ တြဲဆက္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳရမည့္ မူလီ၏အလ်ားအား ေနာက္စာမ်က္ႏွာ၏
ဇယားကြက္မွ ေကာ္လံ C တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္
•• နံရံတြင္တပ္ဆင္ရသည့္အျပားအား တပ္ဆင္မည္ဆုိပါက VESA မူလီ ေလးလံုးစလံုးကို ၾကပ္ရန္ အၾကံျပဳလုိပါသည္။
•• ထိပ္မူလီႏွစ္ခုတည္းကို အသံုးျပဳျပီး နံရံတြင္တပ္ဆင္ရသည့္အျပားအား နံရံႏွင့္ တြဲဆက္လိုပါက ထိုသို႔ေသာတပ္ဆင္
ျခင္းအမ်ိဳးအစားကို ေထာက္ပံ့ေသာ Samsung နံရံတြင္တပ္ဆင္ရသည့္အျပားအား အသံုးျပဳရန္ အၾကံျပဳလိုပါသည္။
(သင္၏ေနထုိင္ရာေနရာေပၚမူတည္ျပီး အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ထိုသို႔ေသာ နံရံတြင္တပ္ဆင္ရသည့္အျပားအမ်ိဳးအစားအား
ဝယ္ယူ၍ မရႏိုင္ပါ။
ဗမာ - 8
တီဗီြအရြယ္အစား
(လက္မ)
32
မီလီမီတာျဖင့္ျပသထားေသာ
စံ
VESA ဝက္အူ အေပါက္ C (မီလီမီတာ)
အေရအတြက္
ဝက္အူ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (A * B)
100 X 100
20.9 - 21.9
M4
4
တီဗဖ
ီြ င
ြ ထ
့္ ားေနစဥ္တင
ြ း္ နံရတ
ံ င
ြ ္ မတပ္ဆင္ပါႏွင။့္ လွ်ပ္စစ္ေရွာခ
့ ၿ္ ပီး လူကုိ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိင
ု ပ
္ ါသည္။
•• စံသတ္မွတ္ထားေသာ အရြယ္အစားထက္ ပိုရွည္ေသာ ဝက္အူမ်ား သို႔မဟုတ္ VESA စံႏႈန္းဝက္အူ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္
မကိုက္ညီသည့္ ဝက္အူမ်ားအား အသံုးမျပဳပါႏွင့္။ ရွည္ေနေသာ ဝက္အူမ်ားသည္ တီဗြီစုံ၏ အတြင္းတြင္ ပ်က္စီးႏုိင္သည္။
•• VESA စံႏႈန္းဝက္အူ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္ နံရံကပ္မ်ားအတြက္၊ နံရံကပ္ သတ္မွတ္ခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး
ဝက္အူအရွည္ ေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။
•• ဝက္အူအား အလြန္အမင္း မက်ပ္ပါႏွင့္။ ၎သည္ ပစၥည္းအား ပ်က္စီးေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပဳတ္က်ျခင္း၊ လူအား ထိခိုက္ျခင္း
ျဖစ္ႏုိင္သည္။ Samsung တြင္ယင္းကဲ့သို႕ေသာ မေတာ္တဆမႈမ်ားအတြက္ တာ၀န္ယူလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။
•• VESA မဟုတ္ေသာ သို႔မဟုတ္ အသိအမွတ္မျပဳထားေသာ နံရံတြင္တပ္ဆင္ရသည့္ကိရိယာအား အသံုးျပဳပါက
သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳသူအေနျဖင့္ ပစၥည္းတပ္ဆင္ျခင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ပါက Samsung သည္
ပစၥည္းပ်က္စီးမႈ သို႔မဟုတ္ လူပုဂၢိဳလ္ဒဏ္ရာရရွိမႈအတြက္ တာဝန္မရွိပါ။
•• 15 ဒီဂရီထက္ ေစာင္းၿပီး တီဗြီအား မတပ္ဆင္ပါႏွင့္။
•• တီဗြီအား နံရံတြင္ တပ္ဆင္ရန္ လူႏွစ္ေယာက္ လိုအပ္သည္။
သင့္တီဗြီအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေလဝင္ေလထြက္ ရရွိရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း
သင့္တီဗြီတပ္ဆင္စဥ္၊ ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ တီဗြီႏွင့္ တပ္ဆင္ထားေသာေနရာၾကား (နံရံ၊ တီဗီြစင္အကာမ်ား
အစရွိသည့္)ႏွင့္ အနည္းဆံုး 10 စင္တီမီတာ အကြာအေဝးရွိရန္ ဂ႐ုျပဳပါ။ ေလဝင္ေလထြက္ မွန္ကန္စြာ မထားရွိပါက၊ အတြင္းအ
ပူခ်ိန္ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ မီးေလာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းတြင္ ျပႆနာျဖစ္ျခင္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။
နံရံကပ္ သို႔မဟုတ္ ေဒါက္အား အသုံးျပဳၿပီး သင့္တီဗြီအား တပ္ဆင္ပါက၊ Samsung Electronics မွ ထုတ္လုပ္ေသာ
ပစၥည္းမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ အကယ္၍အျခားေသာ ထုတ္လုပ္သူ၏ အစိတ္အပိုင္းအား အသံုးျပဳပါက၊
ပစၥည္းျပဳတ္က်ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း သို႔မဟုတ္ ပစၥည္း အသံုးျပဳရ ခက္ခဲျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
ေဒါက္ျဖင့္ တပ္ဆင္ျခင္း
နံရံကပ္ျဖင့္ တပ္ဆင္ျခင္း
10 စင္တီမီတာ
10 စင္တီမီတာ
10 စင္တီမီတာ
10 စင္တီမီတာ
10 စင္တီမီတာ
10 စင္တီမီတာ
10 စင္တီမီတာ
ဗမာ - 9
ေဒါက္ ႏွင့္ တီဗြီအား တပ္ဆင္ျခင္း
သင့္တြင္ျပသထားေသာ ပစၥည္းမ်ား ရွိေၾကာင္းေသခ်ာပါေစ၊ ၿပီးေနာက္ ပစၥည္းညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေပးထားသည့္အတိုင္း
ေဒါက္အား တပ္ဆင္ပါ။
အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္- ျပဳတ္က်ျခင္း မရွိေစရန္အတြက္ TV
အား နံရံႏွင့္ ျမဲျမံေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း
သတိေပးခ်က္ - ဆြဲျခင္း၊ တြန္းျခင္း သို႔မဟုတ္ တီဗီြေပၚသို႔ တက္ျခင္းသည္ တီဗီြကို
ျပဳတ္က်ေစႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္၊ သင့္ကေလးမ်ား တီဗီြအား ဆြဲခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္
ယိမ္းယိုင္ေစျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ေစရန္ ဂ႐ုျပဳပါ။ ထိုသို႔ ျဖစ္လွ်င္ တီဗီြ ေမွာက္က်ကာ ျပင္းထန္ေသာ
ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေသေၾကမႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ သင့္တီဗီြႏွင့္အတူ ပါရွိသည့္ သတိေပး
လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ သတိေပးခ်က္မ်ားအားလံုးကို လိုက္နာပါ။ ထပ္ေဆာင္း
တည္ျငိမ္မႈႏွင့္ လံုျခံဳမႈအတြက္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ တီဗီြျပဳတ္က်ျခင္း ကာကြယ္ရန္
အသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ားအား ဝယ္ယူတပ္ဆင္ႏိုင္သည္။
သတိေပးခ်က္ - ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္အား မၿငိမ္ေသာေနရာတြင္ မည္သည့္အခါမွ မထားပါႏွင့္။ တယ္လီေဗးရွင္း
ျပဳတ္က်ပါက ျပင္းထန္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ထိခိုက္မႈ သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးမႈတုိ႔ကို ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ မ်ားစြာေသာ
ထိခိုက္နာက်င္မႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ကေလးမ်ား၏ ထိခိုက္မႈမ်ားအား ရိုးရွင္းေသာ ၾကိဳတင္အသိေပးခ်က္မ်ားျဖင့္
ေရွာင္ရွားႏိုင္ပါသည္။
•• ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္ ထုတ္လုပ္သူမွ အႀကံျပဳထားေသာ တင္စရာစင္မ်ား သို႔မဟုတ္ အကန္႔ပါေသာဗီ႐ိုမ်ား
အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။
•• ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္အား မထိခိုက္ႏိုင္ေစမည့္ ပရိေဘာဂမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။
•• ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္သည္ ပရိေဘာဂ၏ အစြန္းအား ေက်ာ္ထြက္ေနျခင္းမရွိေအာင္ ဂ႐ုျပဳပါ။
•• ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္အား ျမင့္မားေသာ ပရိေဘာဂေပၚ (ဥပမာ၊ စာအုပ္စင္ သို႔မဟုတ္ စာအုပ္ဗီ႐ို) တြင္
ပရိေဘာဂႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္တို႔အား သင့္ေတာ္ေသာ အထိန္းအမတ္တြင္ တြဲဆက္ထားျခင္း
မရွိဘဲမထားပါႏွင့္။
•• ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပရိေဘာဂမ်ားၾကားေရာက္ရွိႏိုင္ေသာ အဝတ္ သို႔မဟုတ္
အျခားပစၥည္းမ်ားေပၚတြင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္အား မထားပါႏွင့္။
•• ကေလးငယ္မ်ားအား ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္ သို႔မဟုတ္ ၎၏ အေဝးထိန္းခလုတ္မ်ားအား လွမ္းကိုင္ရန္
ပရိေဘာဂေပၚတက္ျခင္းသည္ အႏၲရာယ္ရွိေၾကာင္း ပညာေပးထားပါ။
အကယ္၍သင္သည္ တယ္လီေဗးရွင္းစက္အသစ္တစ္ခုတပ္ဆင္ရန္အတြက္ ယခင္တယ္လီေဗးရွင္းစက္ကို
ဖယ္ရွားေနပါက တယ္လီေဗးရွင္းစက္အေဟာင္းအတြက္ ထိုၾကိဳတင္အသိေပးခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။
ဗမာ - 10
တီဗြီျပဳတ္က်ျခင္းမွ ေ႐ွာင္႐ွားႏိုင္ရန္
1. သင့္ေတာ္ေသာ ဝက္အူအား အသံုးျပဳျပီး နံရံကပ္စင္ေဒါက္တစ္စံုကို နံရံႏွင့္
ျမဲေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။ ဝက္အူမ်ားသည္ နံရံသို႔ တင္းက်ပ္စြာ ရစ္ထားသည္အား
အတည္ျပဳစစ္ေဆးပါ။
–– နံရံအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ နံရံကပ္ခ်ိတ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ အပို ပစၥည္းမ်ား
သင္လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။
2. သင့္ေတာ္သည့္ အရြယ္အစားရွိေသာ ဝက္အူမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး
နံရံကပ္စင္ေဒါက္တစ္စံုကို TV ႏွင့္ ျမဲေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။
–– ဝက္အူ အေသးစိတ္မ်ားအတြက္ "နံရံေပၚတြင္ တီဗြီတပ္ဆင္ျခင္း"
ေအာက္ရွိ ဇယားအတြင္းရွိ စံဝက္အူ အစိတ္အပိုင္းအား ကိုးကားပါ။
3. တာရွည္ခံျပီး အၾကမ္းပတမ္းခံေသာ ၾကိဳးမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး TV အား
ဆြဲထားေသာ နံရံကပ္ေဒါက္ႏွင့္ နံရံအား ဆြဲထားေသာနံရံကပ္ေဒါက္မ်ားအား
ခ်ိတ္ဆက္ျပီး ၾကိဳးအား တင္းက်ပ္စြာခ်ည္ပါ။
–– တီဗြီအား ေနာက္ျပန္ မက်ေအာင္ နံရံႏွင့္ နီးကပ္စြာတင္ဆင္ပါ။
–– နံရံသုိ႔တပ္ဆင္ထားေသာ ဘရတ္ကတ္ကြင္းမ်ားကို
တီဗြီသို႔တပ္ဆင္ထားေသာ ဘရတ္ကတ္ကြင္းမ်ား၏ အျမင့္အတိုင္း
•• ရုပ္ပံုသည္ ေမာ္ဒယ္လ္
ေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပားႏုိင္သည္။
သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ထက္ နိမ့္၍ ႀကိဳးျဖင့္ တြဲခ်ည္ပါ။
ဗမာ - 11
03 အေဝးထိန္းကိရိယာ
•• ႏိုင္ငံႏွင့္ ေမာ္ဒယ္လ္အေပၚ မူတည္ေနသည္။
တို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ခလုတ္မ်ား သင့္အေဝးထိန္း ကိရိယာ၏ ဘယ္မွာရွိလဲဆိုတာ ေလ့လာပါ - SOURCE, TTX/
MIX, PRE-CH, CH LIST, < CH >, MENU, TOOLS, E, INFO, RETURN ႏွင့္ EXIT.
•• ဤအေဝးထိန္းကိရိယာ၏ ပါဝါ၊ ခ်န္နယ္လ္၊ အသံ ႏွင့္ ဝင္ေရာက္သည့္ခလုတ္မ်ားေပၚတြင္ မ်က္မျမင္စာမ်ားပါေသာေၾကာင့္
အျမင္အာရံု ခ်ိဳ႕ယြင္းေနသူမ်ားမွလည္း အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။
တီဗြီကို ဖြင့္ သို႔မဟုတ္ ပိတ္သည္။
တယ္လီစာသား ဖြင့္၊ ႏွစ္ခု၊ အေရာ
သို႔မဟုတ္ ပိတ္ တို႔ကို တစ္လွည့္စီ
ေရြးခ်ယ္သည္။
ရႏိုင္သည့္ ဗီြဒီယိုရင္းျမစ္မ်ားကို ျပသၿပီး
ေရြးခ်ယ္ပါ။
ခ်န္နယ္လိုင္းမ်ားသုိ႔ တိုက္႐ိုက္ဝင္ေရာ
က္သံုးစြဲခြင့္ေပးသည္။
ယခင္ ခ်န္နယ္လိုင္းသို႔ ျပန္သြားသည္။
အသံ ဖြင့္/ပိတ္ ျပဳလုပ္ပါ။
အသံအတိုးအက်ယ္ကို ခ်ိန္ညိႇသည္။
OSD (Menu) အားဖြင့္ပါ။
Media Play ကို ၾကည့္႐ႈသည္။
သံုးေလ့ရိွသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို
အျမန္ ေရြးခ်ယ္ပါ။
E (ထည့်သွင်းပါ)
ဆံခ
ု ်ကထ
္ ားေသာအရာတစ္ခက
ု ုိ
ေရြးခ်ယသ
္ ည္ သိမ
႔ ု ဟုတ္ လုပေ
္ ဆာင္သည္။
ယခင္ မီႏ်ဴး သို႔မဟုတ္ ခ်န္နယ္သို႔
ျပန္သြားသည္။
E-MANUAL
e-Manual ကို ေဖၚျပေပးပါသည္။
မိသားစု တီဗီ အေနအထား အား
ျပသမည္။
လက္ရိွခ်န္နယ္လိုင္းကိုေျပာင္းလဲသည္။
ခ်န္နယ္စာရင္း ကို စတင္သည္။
အီလက္ထရြန္းနစ္အစီအစဥ္လမ္းညႊန္
(EPG) ကို ျပသသည္။
လက္ရအ
ိွ စီအစဥ္ သိမ
႔ု ဟုတ္
ပါဝင္အေၾကာင္းအရာႏွငပ
့္ တ္သက္သည့္
အခ်က္အလက္ကုိ ျပသသည္။
ကာဆာအားေရႊ႕ၿပီး၊
စခရင္ေပၚရွိမီႏ်ဴးအရာမ်ားအား
ေရြးခ်ယ္သည္။ ၿပီးေနာက္ တီဗြီ
မီႏ်ဴးေပၚတြင္ျပသထားသည့္
တန္ဖိုးမ်ားကို ေျပာင္းလဲသည္။
မီႏူးမွ ထြက္ပါ။
TV တီဗြီ စခရင္ေပၚရိွ
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ
ယင္းခလုတ္မ်ားကို သံုးပါ။
သီးသန္႔အဂၤါရပ္မ်ားတြင္
ယင္းခလုတ္မ်ားကို သံုးပါ။ TV တီဗြီ
စခရင္ေပၚရိွ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ
ယင္းခလုတ္မ်ားကို သံုးပါ။
SPORTS
အားကစားမုဒ္ ကို ဖြင့ ္ သိမ
႔ ု ဟုတ္ ပိတသ
္ ည္။
'
ပါဝင္သည့္အေၾကာင္းအရာ
ျပသေနျခင္းအား ရပ္တန္႔သည္။
•• အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ခလုတ္၏ အမည္မ်ားသည္ အေဝးထိန္းခလုတ္အစစ္ေပၚရွိ အမည္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားႏုိင္ပါသည္။
ဗမာ - 12
•• ႏိုင္ငံႏွင့္ ေမာ္ဒယ္လ္အေပၚ မူတည္ေနသည္။
တီဗြီကို ဖြင့္ သို႔မဟုတ္ ပိတ္သည္။
တယ္လီစာသား ဖြင့္၊ ႏွစ္ခု၊ အေရာ
သို႔မဟုတ္ ပိတ္ တို႔ကို တစ္လွည့္စီ
ေရြးခ်ယ္သည္။
ရႏိုင္သည့္ ဗီြဒီယိုရင္းျမစ္မ်ားကို ျပသၿပီး
ေရြးခ်ယ္ပါ။
ခ်န္နယ္လိုင္းမ်ားသုိ႔ တိုက္႐ိုက္ဝင္ေရာ
က္သံုးစြဲခြင့္ေပးသည္။
ယခင္ ခ်န္နယ္လိုင္းသို႔ ျပန္သြားသည္။
အသံ ဖြင့္/ပိတ္ ျပဳလုပ္ပါ။
အသံအတိုးအက်ယ္ကို ခ်ိန္ညိႇသည္။
OSD (Menu) အားဖြင့္ပါ။
လက္ရိွခ်န္နယ္လိုင္းကိုေျပာင္းလဲသည္။
ခ်န္နယ္စာရင္း ကို စတင္သည္။
Media Play ကို ၾကည့္႐ႈသည္။
အီလက္ထရြန္းနစ္အစီအစဥ္လမ္းညႊန္
(EPG) ကို ျပသသည္။
သံုးေလ့ရိွသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို
အျမန္ ေရြးခ်ယ္ပါ။
လက္ရအ
ိွ စီအစဥ္ သိမ
႔ု ဟုတ္
ပါဝင္အေၾကာင္းအရာႏွငပ
့္ တ္သက္သည့္
အခ်က္အလက္ကုိ ျပသသည္။
E (ထည့်သွင်းပါ)
ဆံခ
ု ်ကထ
္ ားေသာအရာတစ္ခက
ု ုိ
ေရြးခ်ယသ
္ ည္ သိမ
႔ ု ဟုတ္ လုပေ
္ ဆာင္သည္။
ကာဆာအားေရႊ႕ၿပီး၊
စခရင္ေပၚရွိမီႏ်ဴးအရာမ်ားအား
ေရြးခ်ယ္သည္။ ၿပီးေနာက္ တီဗြီ
မီႏ်ဴးေပၚတြင္ျပသထားသည့္
တန္ဖိုးမ်ားကို ေျပာင္းလဲသည္။
ယခင္ မီႏ်ဴး သို႔မဟုတ္ ခ်န္နယ္သို႔
ျပန္သြားသည္။
E-MANUAL
e-Manual ကို ေဖၚျပေပးပါသည္။
PIC SIZE
႐ုပ္ပံုအ႐ြယ္အစား ေျပာင္းလဲသည္။
AD/SUBT.
အသံဖော်ပခ
ြ ျက်္ ေရြးခ်ယမ
္ ။ႈ (အခ်ဳိ႕ေသာ ေနရာမ်ားတြင္
မရႏိင
ု ပ
္ ါ) / ဒီဂ်စတ
္ ယ္ စာတမ္းထိးု မ်ားကို ျပသသည္။
မီႏူးမွ ထြက္ပါ။
TV တီဗြီ စခရင္ေပၚရိွ
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ
ယင္းခလုတ္မ်ားကို သံုးပါ။
သီးသန္႔အဂၤါရပ္မ်ားတြင္
ယင္းခလုတ္မ်ားကို သံုးပါ။ TV တီဗြီ
စခရင္ေပၚရိွ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ
ယင္းခလုတ္မ်ားကို သံုးပါ။
'
ပါဝင္သည့္အေၾကာင္းအရာ ျပသေနျခင္းအား
ရပ္တန္႔သည္။
•• အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ခလုတ္၏ အမည္မ်ားသည္ အေဝးထိန္းခလုတ္အစစ္ေပၚရွိ အမည္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားႏုိင္ပါသည္။
အေဝးထိန္းကိရိယာတြင္းသို႔ ဘက္ထရီမ်ားထည့္သြင္းတပ္ဆင္ျခင္း
ဘက္ထရီအခန္းေပၚရွိ သေကၤတမ်ားႏွင့္ ဘက္ထရီမ်ား၏ငုတ္အား ကိုက္ညီေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။
•• အေဝးထိန္းကိရိယာကို တီဗြီႏွင့္ 7 မီတာအကြာမွ သံုးပါ။
•• ေတာက္ပသည့္ အလင္းေရာင္သည္ အေဝးထိန္းကိရိယာ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို
သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ပါသည္။ ေတာက္ပသည့္ မီးေခ်ာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ နီယြန္ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား
အနီးတြင္ အသံုးျပဳျခင္းမွေရွာင္ရွားပါ။
•• ေမာ္ဒယ္လ္ေပၚမူတည္၍ အေဝးထိန္းကိရိယာ၏အေရာင္ႏွင့္ ပံုသ႑ာန္မွာ ကြဲျပားႏိုင္သည္။
ဗမာ - 13
04 ကနဦး တပ္ဆင္မႈ
တီဗီြကို ကနဦး ပါဝါဖြင့္လွ်င္ စခရင္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားသည္ အေျခခံဆက္တင္မ်ား သီးသန္႔စီစဥ္ထားရိွရာတြင္
အေထာက္အကူေပးသည္။ POWERP ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။ သတ္မွတ္ပါ ကို ရင္းျမစ္အား တီဗီြသို႔ သတ္မွတ္ထားခ်ိန္မွာသာ
ရရိွႏိုင္သည္။
ယင္းအဂၤါရပ္ကို ျပန္လည္သတ္မွတ္လိုလွ်င္...
စနစ္ - သတ္မွတ္ပါ - (ကနဦး စတင္ျခင္း) ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ သင္၏ ဂဏန္း 4 လံုး PIN နံပါတ္ကို ႐ိုက္ထည့္ပါ။ ပံုေသ PIN
နံပါတ္သည္ “0-0-0-0” ျဖစ္သည္။
PIN နံပါတ္ကို ေျပာင္းလဲလိုလွ်င္ PIN ေျပာင္းပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို သံုးပါ။
သင္သည္ ဆိုင္တြင္ လုပ္ခဲ့ၿပီးလွ်င္ေသာ္မွ အိမ္၌ သတ္မွတ္ပါ (MENU → စနစ္) ကို တစ္ဖန္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။
•• PIN ကုဒ္အား သင္ေမ့ေနလွ်င္ အသင့္ေနမုဒ္တြင္ အေဝးထိန္းကိရိယာကို ေအာက္ပါအစဥ္အတိုင္း ႏွိပ္ပါ၊ ယင္းက PIN ကို
“0-0-0-0” သို႔ ျပန္လည္သတ္မွတ္ေပးလိမ့္မည္ - MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (ဖြင့္)
TV ထိန္းခ်ဳပ္ အား အသံုးျပဳျခင္း
တီဗြီ၏ ေအာက္ေျခရွိ TV ထိန္းခ်ဳပ္ ခလုတ္ျဖင့္ တီဗြီအား ဖြင့္ႏိုင္ၿပီး ထိန်းချုပ် မန်နူးအား အသံုးျပဳပါ။ ထိန်းချုပ်
မန်နူး TV ဖြင့္ထားစဥ္ TV ထိန္းခ်ဳပ္ခလုတ္ႏွိပ္လိုက္ပါက ေပၚလာပါလိမ့္မည္။ ယင္းအသံုးျပဳမႈအေၾကာင္း
ပိုမိုသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္၊ ေအာက္တြင္ျပထားေသာ ပံုကို ကိုးကားပါ။
ထိန်းချုပ် မန်နူး
: ပါဝါပိတ်
: အသံကျယ်ပါ
: အပေါ်လိုင်း
: အသံတိုးပါ
: အောက်လိုင်း
: ရင္းျမစ္
TV ထိန္းခ်ဳပ္ / အေဝးထိန္းအာ႐ုံခံကိရိယာ
နပ
ိ ်ပါ: ရွေပ
့ ါ
နပ
ိ ်ပြးီ ကိင
ု ်ထားပါ: ရွေးချယ်ပါ
TV ထိနး္ ခ်ဳပ္ အား တီဗြီ၏ ေအာက္ေျခတြင္
ထားရွိပါသည္။
ဗမာ - 14
05 အ၀င္ရင္းျမစ္ အား ေျပာင္းလဲျခင္း
ရင္းျမစ္
တီဗြီ သို႔မဟုတ္ DVD / ဘလူးေရးပေလယာမ်ား / ေကဘယ္ႀကိဳး ပံုး/ STB ၿဂိဳဟ္တုဖမ္းစက္ စသည့္ တီဗြီသို႔
ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ျပင္ပအဝင္ရင္းျမစ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္ သံုးပါ။
1. သင္၏အေဝးထိန္းကိရိယာေပၚရွိ SOURCE ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
2. ဆႏၵရိွေသာ ျပင္ပအဝင္ရင္းျမစ္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
အမည်ပြင်ဆင်ပါ ကို သံုးစြဲပံု
ရင္းျမစ္ တြင္ TOOLS ခလုတ္ကို ႏွိပ္ျပီး သင္အလိုရွိေသာ ျပင္ပ အသြင အရင္းအျမစ္မ်ားအား နာမည္ေပးႏိုင္ပါသည္။
အခ်က္အလက္
ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ျပင္ပကိရိယာမ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္ သတင္းအခ်က္လက္မ်ား ၾကည့္ႏုိင္သည္။
ဗမာ - 15
06 အီလက္ထေရာနစ္ လမ္းညႊန္အား အသံုးျပဳနည္း
E-MANUAL
သင့္တီဗီြ၏ e-Manual တြင္ တီဗီြအဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္သည္။
သံုးရန္ သင့္အေဝးထိန္းေပၚရိွ E-MANUAL ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။ က႑တစ္ခု ထို႔ေနာက္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုကို
အသားေပးေဖာ္ျပရန္ အေပၚ/ေအာက္/ဘယ္/ညာ ခလုတ္မ်ားကို သံုးၿပီး ကာဆာကို ေရႊ႕ပါ၊ ၿပီးလွ်င္
ENTERE ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။ e-Manual က သင္ျမင္ေတြ႔လိုသည့္ စာမ်က္ႏွာကို ျပသသည္။
သင္သည္ ယင္းကို မီႏ်ဴးမွတစ္ဆင့္လည္း ဝင္ေရာက္သံုးစြဲႏိုင္သည္။
MENUm → ေထာက္ပံ့ပါ → e-Manual → ENTERE
•• e-Manual ပင္မမီႏ်ဴးသို႔ ျပန္သြားရန္ အေဝးထိန္းေပၚရိွ E-MANUAL ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
စခရင္္ျပသမႈ
လက္ရိွျပသေနသည့္ ဗီြဒီယို၊
တီဗီအစီအစဥ္ အစရိွသည္တို႔
က႑စာရင္း သင္လိုသည့္ က႑ကို
ေရြးခ်ယ္ရန္ l သို႔မဟုတ္ r
ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
အေျခခံ အဂၤါရပ္မ်ား
ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေသာ ရုပ္ပံုမုဒ္ကို ေျပာင္းလဲျခင္း
ရုပပ
္ ဆ
ုံ က္တင္မ်ားကို ခ်ိနည
္ ျႇိ ခင္း
႐ုပပ
္ ေ
ုံ ရြးစရာမ်ားကိေ
ု ျပာင္းလဲျခင္း
ႀကိဳတင္သတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာအသံမဒ
ု က
္ ုိ ေျပာင္းလဲျခင္း
အသံဆက္တင္မ်ား ခ်ိနည
္ ျႇိ ခင္း
} အညွ န်း E ထည့်သွင်းပါ e ထြက္ပါ
လည္ပတ္မႈခလုတ္မ်ား
မီႏ်ဴးအခြဲစာရင္းကို ျပသပါ။
ကာဆာကို ေရႊ႕ရန္
သင့္အေဝးထိန္းေပၚရိွ
ျမားခလုတ္မ်ားကို သံုးပါ။
သင္လိုေသာ မီႏ်ဴးအခြဲကို
ေရြးခ်ယ္ရန္ ENTERE ခလုတ္ကို
ႏွိပ္ပါ။
} အညွ န်း - အညႊန္းစခရင္ကို ျပသပါ။
•• အညွ န်း ရရွိႏုိင္မႈသည္ ဘာသာစကားေပၚမူတည္သည္။
E ထည့်သွင်းပါ - က႑ သို႔မဟုတ္ မီႏ်ဴးအခြဲကို ေရြးခ်ယ္သည္။
e ထြက္ပါ - e-Manual မွ ထြက္ပါ။
<မာတိကာကို ၾကည့္ျခင္း>
a အခုစမ်းကြည့်ပါ - ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ OSD မီႏ်ဴးကို ျပသပါ။ e-Manual
စခရင္သို႔ ျပန္သြားရန္ E-MANUAL ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
b ပင်မ - e-Manual ပင္မမ်က္ႏွာျပင္သို႔ ေရႊ႕ပါ။
L စာမ်က္ႏွာ - ယခင္ သို႔မဟုတ္ ေနာက္စာမ်က္ႏွာသို႔ ေရႊ႕ပါ။
{ ခ်ံဳ႕ခ်ဲ႕႔ပါ - စခရင္ကို ပံုႀကီးခ်ဲ႕ပါ။
စခရင္ကို ပံုႀကီးခ်ဲ႕ရန္ { (ခ်ံဳ႕ခ်ဲ႕႔ပါ) ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။ u သို႔မဟုတ္ d ခလုတ္မ်ားကို သံုးၿပီး
ပံုႀကီးခ်ဲ႕ထားသည့္ စခရင္ကို ထက္ေအာက္ေရႊ႕ႏိုင္သည္။ စခရင္ကို ပံုမွန္အရြယ္အစားသုိ႔
ျပန္သြားရန္ RETURN ခလုတ္မ်ားကို ႏွိပ္ပါ။
ဗမာ - 16
အီလက္ထရြန္းနစ္လက္စြဲ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ OSD မီႏ်ဴး (မ်ား) အၾကား
စာဟန္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ေရြးခ်ယ္ပံု
•• ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို အခ်ိဳ႕ေသာမီႏ်ဴးမ်ားတြင္ မရႏိုင္ပါ။
•• မီႏ်ဴးကို ခလုတ္ဖြင့္မထားလွ်င္ အခုစမ်းကြည့်ပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို သင္ အသံုးမျပဳႏိုင္ေပ။
နည္းလမ္း 1
1. e-Manualေခါင္းစဥ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ မီႏ်ဴးကို
နည္းလမ္း 2
1. ေခါင္းစဥ္တစ္ခုကို ျပသေသာအခါ ENTERE
အသံုးျပဳလိုလွ်င္ အခုစမ်းကြည့်ပါကို ေရြးခ်ယ္ရန္
ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။ “၎င်းကိုဖျက်ချင်ပါသလား?”
ခလုတ္အနီကို ႏွိပ္ပါ။
ေပၚလာပါလိမ့္မည္။ ဟုတ္ကဲက
့ ို ေရြခ်ယ္ၿပီး
2. e-Manual စခရင္သို႔ ျပန္သြားရန္ E-MANUAL
ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
ENTERE ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။ OSD ဝင္းဒိုး
ေပၚလာသည္။
2. e-Manual စခရင္သို႔ ျပန္သြားရန္ E-MANUAL
ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
အညႊန္းစာမ်က္ႏွာတြင္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုကို ရွာေဖြပံု
•• ဘာသာစကားအေပၚမူတည္၍ ယင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေထာက္ပံ့မထားဘဲ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
1. ေသာ့ခ်က္စကားလံုးကို ရွာေဖြလိုလွ်င္ အညွ န်း ကို ေရြးခ်ယ္ရန္ ခလုတ္အျပာကို ႏွိပ္ပါ။
2. သင္လိုခ်င္သည့္ အကၡရာအစဥ္ကို ေရြးခ်ယ္ရန္ l သို႔မဟုတ္ r ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
3. သင္ေတြ႔ျမင္လိုသည့္ ေသာ့ခ်က္စကားလံုးကို ေရြးခ်ယ္ရန္ u သို႔မဟုတ္ d ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ၊ ၿပီးလွ်င္ ENTERE
ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
4. သင္သည္ သက္ဆိုင္ရာ e-Manual ညႊန္ၾကားခ်က္စခရင္ကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။
–– အညွ န်း စခရင္ကို ပိတ္ရန္ RETURN ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။
ဗမာ - 17
07 ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ
ျပစ္ခ်က္ရွာေဖြျခင္း
အကယ္၍ တီဗြီတြင္ ျပႆနာရွိလာပါက၊ ဤျပႆနာႏွင့္ေျဖရွင္းခ်က္ စာရင္းအား အရင္ႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။ ယင္းျပစ္ခ်က္ရ
ွာေဖြျခင္းအၾကံျပဳခ်က္တို႔ တစ္ခုကိုမွသံုးရန္ အဆင္မေျပပါက www.samsung.com၊ သို႔ သြားေရာက္ၿပီး အေထာက္အပံ့ကို
ကလစ္ႏွိပ္ပါ၊ SAMSUNG ဝယ္ယူသူ ဝန္ေဆာင္မႈ စင္တာသို႔ ေခၚဆိုပါ။
႐ုပ္ပံု အရည္အေသြး
•• ပထမဦးစြာ၊ ရုပ္ပံုစမ္းသပ္ျခင္း အားလုပ္ေဆာင္ၿပီး သင့္ တီဗြီသည္ အစမ္း ႐ုပ္ပံု ျပသႏိုင္မႈအား ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။
(MENU - ေထာက္ပံ့ပါ - ကိုယ္တိုင္စစ္ေဆးျခင္း - ရုပ္ပံုစမ္းသပ္ျခင္း သို႔သြားပါ) အကယ္၍ အစမ္း ႐ုပ္ပံု သည္ ပံုမွန္
ျပသႏုိင္ပါက၊ ႐ုပ္ထြက္ညံ့ျခင္းသည္ မူလ သို႔မဟုတ္ လိုင္း ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။
တီဗြီ႐ုပ္ပံုသည္ စတိုးမွာတုန္းကကဲ့သို႔ ၾကည့္မေကာင္းေတာ့ပါ။
•• သင့္တြင္ အနာေလာ့ေကဘယ္/ဆက္ေတာ့ပ္ေဘာက္စ္ရွိပါက ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဆက္ေတာ့ပ္ေဘာက္စ္သို႔ အဆင့္ျမႇင့္လိုက္ပါ။
HD (အဆင့္ျမင့္ သတ္မွတ္ခ်က္) ႐ုပ္ပံု အရည္အေသြးကို ေပးႏုိင္ေသာ HDMI သို႔မဟုတ္ အစိတ္အပိုင္း ႀကိဳးမ်ားအား
အသံုးျပဳပါ။
•• ေကဘယ္/ၿဂိဳလ္တု မွာယူသူမ်ား: ခ်န္နယ္လိုင္း အျမင့္မွ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ႐ုံးမ်ား ကိုႀကိဳးစားပါ။
•• ဧရီယာတုိင္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ- အလိုအေလ်ာက္ ခ်ိန္ညႇိျခင္း လုပ္ေဆာင္ၿပီးလွ်င္ HD ႐ုံးမ်ားကို ႀကိဳးစားပါ။
•• HD လိုင္းမ်ားစြာအား SD (စံ သတ္မွတ္ခ်က္) ပါဝင္မႈမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္တင္ထားပါသည္။
•• ႀကိဳး/အစံုလိုက္ ေဘာက္စ္၏ ဗြီဒီယိုအထြက္ ျပသမႈ ရီစလူးရွင္းအား 1080i သို႔မဟုတ္ 720p သို႔ ခ်ိန္ညႇိပါ။
•• သင္သည္ လိုင္း၏ အရြယ္အစားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ အနည္းဆံုး အကြာအေဝးမွ
တီဗြီအား ၾကည့္ေနေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
႐ုပ္ပံု ပ်က္စီးျခင္း- မက္ခ႐ိုအတံုး၊ ေသးငယ္ေသာအတံုး၊ အစက္မ်ား၊ ပစ္ဇယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း အမွား။
•• ဗြီဒီယိုမ်ားအား ခ်ံဳ႕ျခင္းေၾကာင့္ အျမန္လႈပ္ရွားရေသာ ႐ုပ္ပံုမ်ားျဖစ္သည့္ အားကစားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈ ႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္
႐ုပ္ပံုပ်က္စီးျခင္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။
•• လိုင္းအားအဆင့္နည္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အရည္အေသြး ညံ့ဖ်င္းျခင္းေၾကာင့္လည္း ႐ုပ္ပံု ပ်က္ဆီးျခင္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။
ဤအရာသည္ တီဗြီေၾကာင့္မဟုတ္ပါ။
•• မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားအား တီဗြီ (cca မွ 1 မီတာအထိ) အနီးတြင္ အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ အန္းနေလာ့ႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ တီဗြီ၏
႐ုပ္ပံုတြင္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။
အေရာင္မွားေနသည္ သို႔မဟုတ္ ေပ်ာက္ေနသည္။
•• အကယ္၍ သင္သည္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအား အသံုးျပဳေနပါကေကဘယ္ႀကိဳး အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား
မွန္ကန္ေသာပလပ္ေပါက္မ်ားသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါ။ မမွန္ကန္ေသာ သို႔မဟုတ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ
ေလွ်ာ့ျခင္းေၾကာင့္ အေရာင္ျပႆနာ သို႔မဟုတ္ ဗလာ မ်က္ႏွာျပင္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။
ဗမာ - 18
အေရာင္မွိန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အလင္းမွန္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။
•• တီဗြီမီႏ်ဴးရွိ ဓါတ္ပံုမုဒ္ ေရြးခ်ယ္စရာျဖင့္ ခ်ိန္ညႇိပါ။ (ဓါတ္ပံုမုဒ္ / အေရာင္ / ေတာက္ပျခင္း / ၾကည္လင္ျပတ္သားျခင္း
သို႔သြားပါ)
•• တီဗြီမီႏ်ဴးရွိ စြမ္းအင္ေခြ်တာျခင္း ေရြးခ်ယ္စရာျဖင့္ ခ်ိန္ညႇိပါ။ (MENU - စနစ္ - အီကို Solution - စြမ္းအင္ေခြ်တာျခင္း
သို႔သြားပါ)
•• ပံုေသရုပ္ပံုဆက္တင္မ်ားကိုၾကည့္ရႈရန္ ရုပ္ပံုကို ျပန္လည္သတ္မွတ္ၾကည့္ပါ။ (MENU - ဓါတ္ပံုမုဒ္ - ဓါတ္ပံုျပန္ထားပါ
သို႔သြားပါ)
စခရင္၏ အစြန္းတြင္ အစက္ခ်ထားေသာ လိုင္းတစ္ခုရွိသည္။
•• အကယ္၍ ႐ုပ္ပံုအရြယ္အစားအား စခရင္ျဖင့္သင့္ေတာ္ျခင္း သို႔ ဆက္တင္ထားလွ်င္၊ ၎ကို 16:9 သို႔ေျပာင္းလိုက္ပါ။
•• ႀကိဳး/အစံုလိုက္ ေဘာက္စ္ ျပသမႈ ရီစလူးရွင္းအား ေျပာင္းပါ။
႐ုပ္ပံုသည္ အျဖဴႏွင့္အမဲ ျဖစ္ေနသည္။
•• သင္သည္ AV စုေပါင္း အဝင္အား အသံုးျပဳပါက၊ တီဗြီရွိ အစိမ္းေရာင္ အေပါက္၏ အစိတ္အပိုင္း အဝင္ 1 ထဲသို႔ ဗြီဒီယိုႀကိဳး
(အဝါ)အား တပ္ဆင္ပါ။
ခ်န္နယ္မ်ားေျပာင္းသည့္အခါတြင္ ႐ုပ္ပံုသည္ ရပ္သြားသည္ သို႔မဟုတ္ ပ်က္ယြင္းသြားသည္ သို႔မဟုတ္ ေႏွးသြားသည္။
•• ႀကိဳးေဘာက္စ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္လွ်င္၊ ႀကိဳးေဘာက္စ္အား ျပန္လည္ဆက္တင္ထားရန္ ႀကိဳးစားပါ။ AC ႀကိဳးအား
ျပန္လည္ဆက္သြယ္ၿပီး ႀကိဳးေဘာက္စ္ ျပန္တက္လာသည္အထိ ေစာင့္ပါ။ ယင္းသို႔တက္လာရန္မိနစ္ 20 ခန္႔ၾကာျမင့္မည္။
•• ေကဘယ္ႀကိဳးေဘာက္စ္၏ အထြက္ ရီစလူးရွင္းအား 1080i သို႔မဟုတ္ 720p သို႔ သတ္မွတ္ပါ။
အသံအရည္အေသြး
•• ပထမဦးစြာ၊ အသံစစ္ အားလုပ္ေဆာင္ၿပီး သင့္တီဗြီအသံ ပံုမွန္အလုပ္လုပ္သလား ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။ (MENU ေထာက္ပံ့ပါ - ကိုယ္တိုင္စစ္ေဆးျခင္း - အသံစစ္ သို႔သြားပါ)
•• အသံသည္ အဆင္ေျပပါက၊ အသံျပႆနာသည္ ရင္းျမစ္ သို႔မဟုတ္ လိုင္းေၾကာင့္သာျဖစ္မည္။
အသံမထြက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ အသံအတိုးအက်ယ္ အျမင့္ဆံုး၌ပင္ အသံသည္ အလြန္တိုးေနသည္။
•• (ႀကိဳး/အစုံလိုက္ေဘာက္စ္/DVD/ ဘလူး-ေရး အစရွိသည္) သင့္တီဗြီသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကိရိယာ၏
အတိုးအက်ယ္အား ေက်းဇူးျပဳၿပီး ျပန္စစ္ေဆးပါ။
႐ုပ္ပံုသည္ ေကာင္းေသာ္လည္း အသံ မၾကားရပါ။
•• အသံမီႏ်ဴးရွိ အသံ ထွက်ခြင်း ေရြးခ်ယ္စရာအား TV စကားေျပာခြက္ သို႔ထားလိုက္ပါ။
•• သင္သည္ ျပင္ပ ပစၥည္းျဖင့္ အသံုးျပဳပါက၊ တီဗြီရွိ အသံ အေပါက္ထဲသို႔ အသံႀကိဳး မွန္ကန္စြာ ထည့္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာ
စစ္ေဆးပါ။
•• သင္သည္ ျပင္ပ ပစၥည္းျဖင့္ အသံုးျပဳပါက၊ ပစၥည္း၏ အသံ အထြက္ ေရြးခ်ယ္စရာအား စစ္ေဆးပါ (ဥပမာ ၊ သင့္ တီဗြီ အား
HDMI ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပါက သင့္ႀကိဳးေဘာက္စ္ရွိ အသံ ေရြးခ်ယ္စရာတြင္ HDMI သို႔ ေျပာင္းရမည္)။
•• သင္သည္ DVI အား HDMI ႀကိဳးအျဖစ္ အသံုးျပဳပါက၊ သီးျခား အသံႀကိဳး လိုအပ္ပါသည္။
•• ပစၥည္း၏ ပါဝါႀကိဳးအား ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ပစၥည္းအား ျပန္လည္ ဖြင့္ပါ။
စပီကာမ်ားသည္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ ဆူညံသံ ေပးေနသည္။
•• ေကဘယ္ႀကိဳးခ်ိတ္ဆက္မႈကို စစ္ေဆးပါ။ ဗြီဒီယိုႀကိဳးအား အသံအဝင္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
•• ဧရီယာတုိင္ သို႔မဟုတ္ ႀကိဳးခ်ိတ္ဆက္မႈအတြက္၊ လိုင္းအားကို စစ္ေဆးပါ။ လိုင္းအား က်ေနပါက အသံ ပ်က္ဆီးမႈ
ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။
ဗမာ - 19
႐ုပ္ပံု မေပၚပါ၊ ဗြီဒီယို မေပၚပါ
တီဗြီအား မဖြင့္ထားပါ။
•• AC ပါဝါဓာတ္ႀကိဳးကို နံရံပလပ္ခံုႏွင့္ တီဗီြအား ေသခ်ာစြာ တပ္ဆင္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
•• နံရံပလတ္ခံုအလုပ္လုပ္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
•• တီဗြီရွိ POWER ခလုတ္အား စမ္းႏွိပ္ၾကည့္ျပီး ျပႆနာသည္ အေဝးထိန္းကိရိယာ ေၾကာင့္မဟုတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
တီဗီြဖြင့္ထားလွ်င္၊ ေအာက္ပါ “အေဝးထိန္းကိရိယာ အလုပ္မလုပ္ေဆာင္ပါ” အခ်က္ကို ကိုးကားပါ။
တီဗြီသည္ အလိုအေလ်ာက္ ပိတ္သြားသည္။
•• အိပ္ခ်ိန္မွတ္စက္ မီႏ်ဴးရွိ ပိတ္ပါ အား အချိန် သို႔ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။
•• သင့္ PC အား တီဗြီသို႔ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးလွ်င္၊ သင့္ PC ပါဝါ ဆက္တင္အား စစ္ေဆးပါ။
•• AC ပါဝါဓာတ္ႀကိဳးကို နံရံပလတ္ခံုႏွင့္ တီဗီြအား ေသခ်ာစြာ တပ္ဆင္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
•• သတ္မွတ္ခ်ိန္တစ္ခုအတြင္း တီဗြီမွအခ်က္ျပမႈ မရွိပါက မည္သည့္အခ်က္ျပပါ၀ါမွ ပိတ္မထားပါ တီဗြီိကုိပိတ္ပါမည္။
အသံုးျပဳသူမွ ေလးနာရီအတြင္း အသံုးျပဳမႈမရွိပါက အလုိအေလ်ာက္ပါ၀ါပိတ္ ္ ပိတ္သြားပါမည္။
႐ုပ္ပံု/ဗီြဒီယို မရိွပါ။
•• ႀကိဳးခ်ိတ္ဆက္မႈအား စစ္ေဆးပါ (တီဗြီႏွင့္ ျပင္ပပစၥည္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ႀကိဳးမ်ားအားလံုးကို ျဖဳတ္ၿပီး
ျပန္ခ်ိတ္ဆက္ပါ)။
•• သင့္ျပင္ပပစၥည္းမ်ား၏ (ႀကိဳး/အစံုလုိက္ ေဘာက္စ္၊ DVD၊ ဘလူး-ေရး အစရွိသည္) ဗြီဒီယို အထြက္အား တီဗြီအဝင္ႏွင့္
ကိုက္ညီစြာ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါ။ ဥပမာ၊ ျပင္ပကိရိယာ၏ အထြက္သည္ HDMI ျဖစ္လွ်င္၊ တီဗီြေပၚရိွ HDMI အဝင္ႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္သင့္သည္။
•• သင္၏ ခ်ိတ္ဆက္ကိရိယာမ်ား ပါဝါဖြင့္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
•• အေဝးထိန္းကိရိယာရွိ SOURCE ခလုတ္အား ႏွိပ္ၿပီး သင့္တီဗြီ၏ မွန္ကန္ေသာ မူလအေနအထားအား
ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။
•• ပစၥည္း၏ ပါဝါႀကိဳးအား ျပန္လည္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ပစၥည္းအား ျပန္လည္ ဖြင့္ပါ။
Aerial (ေလ/ႀကိဳး) ခ်ိတ္ဆက္မႈ (ႀကိဳး- ႏိုင္ငံေပၚမူတည္သည္)
တီဗြီသည္ ခ်န္နယ္အားလံုးကို ရရွိေနျခင္းမရွိပါ။
•• ဧရီယာတုိင္ ႀကိဳးသည္ ေသခ်ာစြာ တပ္ဆင္ထားပါ။
•• လိုင္းစာရင္းထဲသို႔ ရရွိႏုိင္ေသာ လိုင္းမ်ားထည့္ရန္ သတ္မွတ္ပါ (အစပိုင္း ဆက္တင္) အား ေက်းဇူးျပဳၿပီး ႀကိဳးစားပါ။ MENU
- စနစ္ - သတ္မွတ္ပါ (ကနဦး တပ္ဆင္မႈ)သို႔သြားျပီး ့ သိမ္းဆည္းထားရန္ ရရွိႏုိင္ေသာ လိုင္းမ်ားအား ေစာင့္ပါ။
•• ဧရီယာတုိင္အား မွန္ကန္စြာ ေနရာခ်ထားေၾကာင္း သက္ေသျပဳပါ။
႐ုပ္ပံု ပ်က္စီးျခင္း- မက္ခ႐ိုအတံုး၊ ေသးငယ္ေသာအတံုး၊ အစက္မ်ား၊ ပစ္ဇယ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း အမွား။
•• ဗြီဒီယိုမ်ားအား ခ်ံဳ႕ျခင္းေၾကာင့္ အျမန္လႈပ္ရွားရေသာ ႐ုပ္ပံုမ်ားျဖစ္သည့္ အားကစားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈ ႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္
႐ုပ္ပံုပ်က္စီးျခင္း ျဖစ္ေပၚႏုိင္သည္။
•• လိုင္းအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ႐ုပ္ပံု ပ်က္ဆီးႏုိင္သည္။ ဤအရာသည္ တီဗြီေၾကာင့္မဟုတ္ပါ။
ဗမာ - 20
အျခား
႐ုပ္ပံုအား မ်က္ႏွာျပင္အျပည့္ မျပႏုိင္ပါ။
•• HD လိုင္းမ်ားတြင္ အရြယ္ႀကီးမားသည့္ SD (4:3) ပါဝင္မႈမ်ားအား ျပသသည့္အခါ မ်က္ႏွာျပင္၏ ေဘးဘက္စီတြင္
အနက္ေရာင္ မ်ဥ္းမ်ား ရွိလိမ့္မည္။
•• အေပၚႏွင့္ ေအာက္ေျခရွိ အနက္ေရာင္မ်ဥ္းမ်ားသည္ ႐ုပ္ရွင္ျပသေနစဥ္ သင့္တီဗြီႏွင့္ ေထာင့္ခ်ိဳးမတူျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။
•• သင့္ျပင္ပ ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ တီဗြီရွိ ႐ုပ္ပံု ေရြးခ်ယ္စရာတြင္ မ်က္ႏွာျပင္ျပည့္သို႔ ညႇိလိုက္ပါ။
အေဝးထိန္းကိရိယာ အလုပ္မလုပ္ေဆာင္ပါ။
•• အေဝးထိန္းကိရိယာဘက္ထရီမ်ားကို ဦးတည္ရာမွန္စြာ အစြန္း(+/–)ျဖင့္ ျပန္လည္ အစားထိုးပါ။
•• အေဝးထိန္းေပၚရိွ အာ႐ံုခံကိရိယာ၏ ထုတ္လႊင့္မႈဝင္ဒိုးကို ရွင္းလင္းပါ။
•• အေဝးထိန္းခလုတ္ကို 1.5 ~ 1.8 မီတာ အကြာမွေန၍ တီဗီသို႔ တိုက္႐ိုက္ခ်ိန္ၾကည့္ပါ။
ေကဘယ္ႀကိဳး/အစံုလိုက္ ေဘာက္စ္၏ အေဝးထိန္းကိရိယာသည္ တီဗြီကို အဖြင့္အပိတ္ သို႔မဟုတ္ အသံတိုးက်ယ္ ညိႇမႈ
ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။
•• တီဗြီလုပ္ေဆာင္ေစရန္ ေကဘယ္ႀကိဳးသို႔မဟုတ္ ဆက္ေတာ့ပ္ေဘာက္စ္ အေဝးထိန္းကိရိယာကို ပ႐ိုဂရမ္သတ္မွတ္ပါ။
SAMSUNG တီဗြီ ကုဒ္အတြက္ ေကဘယ္ႀကိဳး သို႔မဟုတ္ ဆက္ေတာ့ပ္ေဘာက္စ္ သံုးစြဲသူလက္စြဲကို ကိုးကားပါ။
“မုဒ်ကို မပေးနိုင်ပါ” မက္ေဆ့ခ်္ တစ္ေစာင္ ေပၚလာလိမ့္မည္။
•• ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ တီဗြီ၏ ျပသမႈ ရီစလူးရွင္းအား စစ္ေဆးၿပီး၊ ျပင္ပ ပစၥည္း၏ အထြက္ ျပသမႈ ရီစလူးရွင္းကိုလည္း
စစ္ေဆးပါ။
တီဗြီမွ ပလပ္စတစ္ အနံ ထြက္လာသည္။
•• ဤအနံသည့္ ပံုမွန္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ၾကာသည္ႏွင့္အမွ် ပ်ံ႕လြင့္ေပ်ာက္ကြယ္ သြားမည္ျဖစ္သည္။
တီဗြီအား အခ်က္ျပ အခ်က္အလက္ ကိုယ္တိုင္စစ္ေဆးျခင္းအစမ္း မီႏ်ဴးတြင္ မရႏိုင္ပါ။
•• ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ဧရီယာတိုင္/RF/ Coax ခ်ိတ္ဆက္မႈ မွသာလွ်င္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ လိုင္းမ်ား ရရွိႏုိင္သည္။
တီဗြီသည္ ညာဘက္ သို႔မဟုတ္ ဘယ္ဘက္သို႔ ေစာင္းေနသည္။
•• တီဗြီအား ေဒါက္အေျခမွ ဖယ္ရွားၿပီး ျပန္ထားလိုက္ပါ။
ေဒါက္အေျခကို ထားရာတြင္ အခက္အခဲရွိႏုိင္သည္။
•• တီဗြီကို ျပန္႔ျပဴးသည့္ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ထားေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။ တီဗြီမွ ဝက္အူမ်ား မျဖဳတ္ႏုိင္လွ်င္၊ သံလိုက္
ဝက္အူျဖဳတ္တံအား ေက်းဇူးျပဳၿပီး သံုးပါ။
အသံလႊင့္ မီႏ်ဴးသည္ မွိန္သြားမည္(မရရွိႏိုင္ေတာ့ပါ)။
•• အသံလႊင့္ မီႏ်ဴးအား တီဗြီရင္းျမစ္ ေရြးခ်ယ္ထားမွသာ ရရွိႏိုင္မည္။
ဗမာ - 21
တီဗြီ ပိတ္လိုက္တိုင္း သို႔မဟုတ္ 5 မိနစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ေပ်ာက္သြားရန္ ဆက္တင္ထား ထားသည္။
•• တီဗြီ သည္ အစမ္းသိမ္းပါ မုဒ္တြင္ရွိပါက၊ 5 မိနစ္တိုင္းတြင္ အသံႏွင့္ ႐ုပ္ပံု ဆက္တင္မ်ား ျပန္ ဆက္တင္လုပ္မည္။
အစမ္းသိမ္းပါ မုဒ္မွ အိမ္သံုး ဆက္တင္သို႔ ေျပာင္းလိုလွ်င္၊ TV မုဒ္အား ေရြးခ်ယ္ရန္SOURCE ခလုတ္အား ႏွိပ္ပါ၊ ၿပီးေနာက္
MENU - ေထာက္ပံ့ပါ - မုဒ္ကိုသံုးပါ သို႔သြားပါ။
အသံ သို႔မဟုတ္ ဗြီဒီယုိ ေပၚလိုက္ ေပ်ာက္လိုက္ ျဖစ္ေနသည္။
•• ေကဘယ္ႀကိဳးခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားအားစစ္ေဆးၿပီး ၎တို႔ကို ျပန္လည္ ခ်ိတ္ဆက္ပါ။
•• အသံ သို႔မဟုတ္ ဗြီဒီယို မရႏိုင္ျခင္းသည္ လြန္ကဲစြာေတာင့္တင္းေသာ သို႔မဟုတ္ ထူထဲေသာ ေကဘယ္ႀကိဳးမ်ား
အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။ ႀကိဳးမ်ားသည္ ေရရွည္အသံုးျပဳရန္အတြက္ လံုလံုေလာက္ေလာက္
အဆင္ေျပရဲ့လားဆိုတာ ေသခ်ာပါေစ။ တီဗြီအား နံရံတြင္ တပ္ဆင္လွ်င္၊ ႀကိဳးအား 90 ဒီဂရီ ခ်ိတ္ဆက္သည့္အရာျဖင့္
အသံုးျပဳရန္ အႀကံျပဳပါသည္။
သင္အနီးကပ္ ၾကည့္ပါက တီဗြီ ေဘာင္ရွိ အစြန္းတြင္ အမႈန္ေသးေသးေလးမ်ား ကပ္ေနသည္ကို ျမင္ရမည္။
•• ယင္းမွာ ပစၥည္း ဒီဇိုင္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မဟုတ္ပါ။
PIP မီႏ်ဴးအား မရရွိႏုိင္ပါ။
•• သင္သည္ HDMI သို႔မဟုတ္ အစိတ္အပိုင္း အရင္းအျမစ္အား သံုးမွသာလွ်င္ PIP လုပ္ေဆာင္မႈ ရရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
သင္သည္ လြန္ခဲ့တဲ့ 45 မိနစ္ခန္႔က တီဗြီပိတ္ခဲ့ၿပီး၊ ယခု ျပန္ဖြင့္ပါတယ္။
•• ဒါ ပံုမွန္ပါပဲ။ သင္တီဗြီ ၾကည့္ေနစဥ္ တီဗြီသည္ OTA (ဧရီယာတိုင္မွ တဆင့္) ဖမ္းဝဲ အဆင့္ျမင့္ရန္အတြက္ သူဘာသာ
ေဒါင္းလုဒ္ခ်မႈ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
႐ုပ္ပံု/ အသံ ျပႆနာ ထပ္ခါေပၚေနသည္။
•• လိုင္း/ရင္းျမစ္အား စစ္ေဆးၿပီး ေျပာင္းပါ။
တန္ျပန္မႈသည္ ေဒါက္အေျခရွိ ရာဘာၾကားခံ အခံျပားႏွင့္ အေပၚရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ ပရိေဘာဂမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚပါသည္။
•• ယင္းအား ကာကြယ္ရန္၊ ပရိေဘာဂမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ုိက္ထိႏိုင္ရန္ တီဗြီ၏ မည္သည့္မ်က္ႏွာျပင္ကိုမဆို ခံစားမႈ အခံျပားမ်ား
အသံုးျပဳပါ။
“ဤဖိုင္အား ေကာင္းမြန္စြာမဖြင့္ႏုိင္ပါ။” ဟု မက္ေဆ့ခ်္ ေပၚလာပါမည္။
•• ပါဝင္မႈတြင္ ဘစ္ႏႈန္းမ်ားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ ပါဝင္မႈမ်ားကို ပံုမွန္အားျဖင့္ ျပသႏုိင္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ
ျပသႏုိင္စြမ္း ျပႆနာမ်ား ရွိႏုိင္ပါသည္။
သင့္တီဗြီအား ဖမ္းဝဲအဆင့္ျမင့္ၿပီး အျမင့္ဆံုး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈ အေျခအေနတြင္ ထားႏိုင္ရန္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ (www.samsung.
com → Support) သို႔ USB ျဖင့္သြားပါ။
ယင္း TFT LED အျပားသည္ ထုတ္လုပ္ရန္ ေခတ္မီဆန္းျပားေသာ နည္းပညာလိုသည့္ ဆပ္ပစ္ဇယ္မ်ား ပါဝင္ေသာ
အျပားကို သံုးသည္။ သို႔ရာတြင္ မ်က္ႏွာျပင္တြင္ ေတာက္ပေသာ သို႔မဟုတ္ ေမွာင္ေသာ ပစ္ဇယ္ အနည္းငယ္ ရိွႏိုင္သည္။
ယင္းပစ္ဇယ္မ်ားသည္ ထုတ္ကုန္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွမည္မဟုတ္ေပ။
ဤလက္စြဲတြင္ျပသထားသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရုပ္ပံုမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕ေသာေမာ္ဒယ္မ်ားေပၚတြင္သာ
ရရွိႏုိင္ပါသည္။
ဗမာ - 22
တယ်လီစာသား အဂၤါရပ္
ႏိုင္ငံႏွင့္ ေမာ္ဒယ္လ္အေပၚ မူတည္ေနသည္။
တယ်လီစာသား ဝန္ေဆာင္မႈ၏ အညႊန္းစာမ်က္ႏွာသည္ ဝန္ေဆာင္မႈကို မည္သို႔အသံုးျပဳရေၾကာင္း သတင္းအခ်က္လက္ကို
သင့္အားေပးသည္။ တယ်လီစာသား သတင္းအခ်က္လက္ကို မွန္ကန္စြာ ျပသရန္အတြက္ ခ်န္နယ္လက္ခံမႈသည္
တည္ၿငိမ္ရမည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ သတင္အခ်က္လက္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ စာမ်က္ႏွာအခ်ိဳ႕ မျပသႏိုင္
ျဖစ္တတ္သည္။
•• အေဝးထိန္းကိရိယာေပၚရွိ ဂဏန္းခလုတ္မ်ားကိုႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ သင္သည္ Teletext စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ေျပာင္းႏိုင္သည္။
1 0 (မုဒ္) - တယ်လီစာသား မုဒ္ (LIST/FLOF) ကို ေရြးခ်ယ္သည္။
စာရင္း မုဒ္တြင္ ထားလွ်င္ မုဒ္ကို စာရင္း သိမ္းဆည္းမုဒ္သို႔ ေျပာင္းလဲပါ။
1
စာရင္းသိမ္းဆည္းမုဒ္တြင္ သင္သည္ တယ်လီစာသား စာမ်က္ႏွာတစ္ခုအား
8(သိမ္းဆည္း) ခလုတ္ကို အသံုးျပဳၿပီး စာရင္းတစ္ခုသို႔ သိမ္းဆည္းႏိုင္သည္။
2 / (အျပည့္ TTX/ႏွစ္ခု TTX/အေရာ/ပိတ္) - လက္ရိွခ်န္နယ္အတြက္
တယ်လီစာသား မုဒ္ကို ဖြင့္ပါ။ တယ်လီစာသား မုဒ္ကို
လက္ရိွထုတ္လႊင့္ေနသည့္ စခရင္ျဖင့္ ထပ္ရန္ ခလုတ္ကို ႏွစ္ႀကိမ္ ႏွိပ္ပါ။
စာသားျဖင့္ထုတ္လႊင့္မႈမွ ထြက္ခြာရန္ ယင္းကို တစ္ႀကိမ္ ထပ္ႏွိပ္ပါ။
3
2
3 1 (စာမ်က္ႏွာခြဲ) - ရႏိုင္သည့္စာမ်က္ႏွာခြဲမ်ားကို ျပသပါ။
4 8 (သိမ္းဆည္း) - တယ်လီစာသား စာမ်က္ႏွာမ်ားကို သိမ္းဆည္းသည္။
8
4
9
အညႊန္း (မာတိကာမ်ား) စာမ်က္ႏွာကို ျပသသည္။
6 4 (အရြယ္အစား) - စခရင္၏ အေပၚတစ္ျခမ္းတြင္ စာသားျဖင့္ထုတ္လႊင့္မႈကို
အရြယ္အစားႏွစ္ဆျဖင့္ ျပသပါ။ စာသားကို စခရင္၏ ေအာက္ဘက္တစ္ျခမ္းသို႔
5
6
5 6 (အညြန္း) - သင္ တယ်လီစာသား အား ၾကည့္႐ႈသည့္ မည္သည့္အခ်ိန္မဆို
ေရႊ႕ရန္ တစ္ဖန္ ျပန္ႏွိပ္ပါ။ ပံုမွန္ျပသမႈအတြက္ ယင္းကို ေနာက္တစ္ဖန္
0
ျပန္ႏွိပ္ပါ။
7 9 (ရပ္) - အလိုအေလ်ာက္လုိက္ပါလာသည့္ ဆင့္ပြားစာမ်က္ႏွာမ်ားစြာရိွသည့္
ျဖစ္ရပ္တြင္ လက္ရိွစာမ်က္ႏွာ၌ ျပသမႈကို ကိုင္သည္။ လုပ္ေဆာင္မႈပယ္ဖ်က္ရန္
ယင္းကို တစ္ဖန္ ႏွိပ္ပါ။
7
!
8 2 (အေပၚစာမ်က္ႏွာ) - ေနာက္ တယ်လီစာသားစာမ်က္ႏွာကို ျပသသည္။
@
9 3 (ေအာက္စာမ်က္ႏွာ) - ယခင္ တယ်လီစာသား စာမ်က္ႏွာကို ျပသသည္။
0 5 (ျပသသည္) - ကြယ္ဝွက္ထားသည့္ စာသား (ဥပမာ ပေဟဠိဂိမ္း
အေျဖမ်ား) ကို ျပသပါ။ ပံုမွန္မ်က္ႏွာျပင္ကို ျပသရန္ ယင္းကို တစ္ဖန္ ႏွိပ္ပါ။
! 7 (ပယ္ဖ်က္သည္) - လက္ရိွထုတ္လႊင့္မႈႏွင့္ ထပ္ရန္ Teletext ျပသမႈကို
ခ်ံဳ႕သည္။
@ အေရာင္ခလုတ္မ်ား (အနီ၊ အစိမ္း၊ အဝါ၊ အျပာ)- ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္ေရးကုမၸဏီက
FASTEXT စနစ္ကို အသံုးျပဳလွ်င္ စာမ်က္ႏွာေပၚရိွ မတူညီသည့္
ေခါင္းစဥ္မ်ားကို အေရာင္သတ္မွတ္ထားၿပီး အေရာင္ခလုတ္မ်ားကို ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္
ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ သင္ေရြးခ်ယ္မႈအရ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အေရာင္ကို
ႏွိပ္ပါ။ အေရာင္သတ္မွတ္ထားေသာ စာမ်က္ႏွာသစ္တစ္ခုကို ျပသသည္။
အခ်က္မ်ားကို တူညီသည့္နည္းလမ္းအတိုင္း ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။ ယခင္
သို႔မဟုတ္ ေနာက္ထပ္ စာမ်က္ႏွာကို ျပသရန္ သက္ဆိုင္ရာအေရာင္ခလုတ္ကို
ႏွိပ္ပါ။
ဗမာ - 23
တယ္လီတက္စ္စာမ်က္ႏွာမ်ားကို က႑ 6 ခုအရ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။
အပိင
ု း္
မာတိကာ
A
ေရြးခ်ယ္ထားေသာ စာမ်က္ႏွာနံပါတ္။
B
ထုတ္လႊင့္ေန႔သည့္ခ်န္နယ္လိုင္း အေထာက္အထား။
လက္ရိွစာမ်က္ႏွာနံပါတ္ သို႔မဟုတ္
C
ရွာေဖြေရးညႊန္ျပခ်က္မ်ား။
D
ရက္စြဲႏွင့္ အခ်ိန္။
E
စာသား။
အေျခအေနသတင္းအခ်က္လက္။ FASTEXT
F
သတင္းအခ်က္လက္
သူခိုးရန္မွကာကြယ္ေသာ Kensington ေသာ့
Kensington ေသာ့အား Samsung မွ မေထာက္ပံ့ေပးထားပါ။ ယင္းပစၥည္းအား အမ်ားျပည္သူသုံးေနရာမ်ားတြင္
အသံုးျပဳသည့္အခါ စနစ္၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အသံုးျပဳသည္။ ပံုသ႑န္ႏွင့္ ေသာ့ခတ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားသည္
ထုတ္လုပ္သူေပၚမူတည္ၿပီး ေဖၚျပမႈ ကြဲျပားႏုိင္သည္။ စနစ္တက် အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ျဖည့္စြက္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
Kensington ေသာ့ မွေပးထားေသာ အသံုးျပဳနည္း လမ္းညႊန္ကို ကိုးကားပါ။
•• တီဗြီေရွ႕ဘက္ရွိ “K” အိုင္ကြန္အား ေက်းဇူးျပဳၿပီး ရွာေဖြပါ။ ကဒ္အိမ္သည္ “K” အိုင္ကြန္၏ ေဘးဘက္တြင္ရွိသည္။
•• ေမာ္ဒယ္လ္ေပၚမူတည္ၿပီး တည္ေနရာႏွင့္ အေရာင္ ကြဲျပားမႈ ရွိႏုိင္သည္။
<ေရြးခ်ယ္ရန္>
ထုတ္ကုန္အား ေသာ့ခတ္ရန္ ေအာက္ပါ အဆင့္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ပါ1. စားပြဲ သို႔မဟုတ္ ထိုင္ခုံ အစရွိသည့္ စာေရးကိရိယာ အရာဝတၳဳ၊ အႀကီးနားတြင္ Kensington ေသာ့ ႀကိဳးအား
ထုတ္ပိုးထားပါ။
2. Kensington ေသာ့ ႀကိဳး၏ ႀကိဳးကြင္းအဆံုးမွ တပ္ဆင္ထားေသာ ေသာ့ျဖင့္ ႀကိဳးအဆံုးကို ေလွ်ာလိုက္ပါ။
3. ထုတ္ကုန္ေပၚရွိ Kensington ကဒ္အိမ္တြင္းသို႔ ေသာ့ခတ္ကိရိယာအား ထည့္လိုက္ပါ။
4. ေသာ့အား ေသာ့ခတ္လိုက္ပါ။
–– အေထြေထြညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။ တိက်ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတြက္၊ ပစၥည္းေသာ့ခတ္ျခင္းႏွင့္
ေပးထားေသာ အသံုးျပဳသူ လမ္းညႊန္အား ေလ့လာပါ။
–– ေသာ့ခတ္ကိရိယာအား သီးျခားဝယ္ယူရမည္။
ဗမာ - 24
႐ုပ္ေသဓာတ္ပံုသတိေပးခ်က္
႐ုပ္ေသဓာတ္ပံု (jpeg ႐ုပ္ပံုဖိုင္မ်ား ကဲ့သို႔)၊ ႐ုပ္ေသဓာတ္ပံုအစိတ္အပိုင္းမ်ား (တီဗြီခ်ယ္နယ္လိုင္းလိုဂိုမ်ား၊ စခရင္ေအာက္ေျခရိွ
စေတာ့ သို႔မဟုတ္ သတင္းဘားမ်ား အစရိွသည္)၊ သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္မ်ားကို ျမင္ကြင္းက်ယ္တြင္ သို႔မဟုတ္ 4:3
ဓာတ္ပံုပံုစံတြင္ ၾကည့္႐ႈျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ ပံုေသ႐ုပ္ပံုမ်ား ဆက္တိုက္ၾကည့္ျခင္းက LED စခရင္၌ ႐ုပ္ပံုပ်က္စီးမႈကို
ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ဓာတ္ပံုအရည္အေသြးကို ထိခိုက္ေစလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ•• တီဗြီခ်န္နယ္လိုင္းတစ္ခုတည္းကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ျပသထားျခင္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
•• မည္သည့္ဓာတ္ပံုကိုမဆို စခရင္ျပည့္ ျပသရန္ အၿမဲတေစ ႀကိဳးစားပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ေသာအေကာင္းဆံုးတြဲဖက္မႈကို
ရရွိေစရန္အတြက္ TV ဓာတ္ပုံေဖာမတ္မီႏွ်ဴးအား အသံုးျပဳပါ
•• ေနာက္ခံဓာတ္ပံုမ်ား ေပၚျခင္းကို ေရွာင္ရွားရန္ ေတာက္ပမႈႏွင့္ ကြဲျပားမႈကို ေလွ်ာ့ပါ
•• ဓာတ္ပံုဆက္ေပၚေနျခင္းႏွင့္ စခရင္ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းတို႔ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထားသည့္
တီဗြီအဂၤါရပ္အားလံုးကို သံုးပါ။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ အီလက္ထေရာနစ္ လမ္းၫႊန္ကို ကိုးကားပါ။
တီဗီြအား ထိန္းသိမ္းျခင္း
•• တီဗီြစခရင္ေပၚတြင္ စတစ္ကာ ကပ္ထားပါက စတစ္ကာကို ဖယ္ရွားအၿပီး
အစအနအခ်ိဳ႕ က်န္ရိွေနႏိုင္သည္။ တီဗြီကို မၾကည့္႐ႈမီ အစအနမ်ားကို
ေက်းဇူးျပဳ၍ ဖယ္ရွားပစ္ပါ။
•• ပစၥည္း၏ အျပင္ပိုင္းႏွင့္ မ်က္ႏွာျပင္သည္ သန္႔ရွင္းမႈျပဳလုပ္စဥ္
ျခစ္မိတတ္သည္။ ျခစ္ရာမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ အျပင္ပိုင္းႏွင့္ စခရင္ကို
ႏူးညံ့သည့္အဝတ္စသံုးၿပီး ဂ႐ုတစိုက္ ပြတ္တိုက္ပါ။
•• ေရ သို႔မဟုတ္ မည့္သည့္အရည္မ်ိဳးမွ တီဗီြေပၚသို႔ တိုက္႐ိုက္ မျဖန္းပါႏွင့္။
စက္ပစၥည္းအတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ေသာ မည္သည့္အရည္မဆို စက္ပစၥည္းကို
ပ်က္စီးေစႏိုင္ျခင္း၊ မီး သို႔မဟုတ္ လွ်ပ္စစ္ေရွာ့ခ္ကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
•• မ်က္ႏွာျပင္အား သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရန္အတြက္ TV ပိတ္ျပီး
စြန္းထင္းမႈမ်ားႏွင့္ လက္ေဗြရာမ်ားကို ႏူးညံေသာအဝတ္စျဖင့္
ညွင္သာစြာသုတ္ပါ။ တီဗြီကိုယ္ထည္ သို႔မဟုတ္ ဖန္သားျပင္အား
အလြန္ႏူးညံ့ေသာအဝတ္တြင္ ေရအနည္းငယ္ စြတ္၍ ပြတ္တိုကပါ။
ထုိ႔ေနာက္ စိုစြတ္သည့္ေနရာမ်ားအား ေျခာက္ေသာအဝတ္ႏွင့္ ဖယ္ရွားပါ။
သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္သည့္
မ်က္ႏွာျပင္ေပၚအားသံုး၍ သန္႔ရွင္းျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ပါႏွင့္။
မီးေလာင္လြယ္သည့္အရည္မ်ား (ဗင္ဆင္းရည္၊ တင္နာရည္၊ စသျဖင့္)
သို႔မဟုတ္ သန္႔စင္ေရးသုံး အရည္တစ္ခုခုကို မည္သည့္အခါမွ
အသံုးမျပဳပါႏွင့္။ စြဲေနေသာအစြန္းမ်ားအား ဖယ္ရွားရန္အတြက္
မ်က္ႏွာျပင္ေဆးေရအား ႏူးညံေသာအဝတ္စေပၚတြင္ အနည္းငယ္ျဖန္းျပီး
အစြန္းမ်ားကိုဖယ္ရွားရန္ အဝတ္စကို အသံုးျပဳပါ။
ဗမာ - 25
08 အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္
အျခားအခ်က္အလက္မ်ား
အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
ေမာ္ဒယ္လ္ အမည္
UA32M4100
ျမင္ကြင္း ျပတ္သားမႈ
1366 x 768
စခရင္အရြယ္အစား (ေထာင့္ျဖတ္)
80 စင္တီမီတာ
အသံ (အထြက္)
10 W
စင္ဆံုလည္ (ဘယ္ / ညာ)
အတိုင္းအတာ (W x H x D)
ကုိယ္ထည္
စင္အပါ
0˚
74.54 x 44.22 x 6.90 စင္တီမီတာ
74.54 x 46.64 x 15.05 စင္တီမီတာ
အေလးခ်ိန္
စင္မပါ
စင္အပါ
3.9 ကီလိုဂရမ္
4.0 ကီလိုဂရမ္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာမ်ား
လည္ပတ္မႈအပူခ်ိန္
လည္ပတ္မႈစိုထိုင္းဆ
သိုေလွာင္မႈအပူခ်ိန္
သိုေလွာင္မႈစိုထိုင္းဆ
50°F မွ 104°F (10°C မွ 40°C)
10% မွ 80%၊ ေငြ႔ရည္ဖြဲ႔မႈမရိွ
-4°F မွ 113°F (-20°C မွ 45°C)
5% မွ 95%၊ ေငြ႔ရည္ဖြဲ႔မႈမရိွ
•• ဒီဇိုင္းႏွင့္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကို ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္ မထုတ္ဘဲ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိႏိုင္သည္။
•• ပါဝါေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ပါဝါသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အျခားေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားအား သိရွိလိုပါက ပစၥည္းတြင္
ကပ္ထားေသာ ေလဗယ္အား ဖတ္ရႈပါ။
ပါဝါသံုးစြဲမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
သင္သည္တီဗြီကိုပိတ္လုိက္သည့္အခါ ၎သည္ အဆင္သင့္မုဒ္သို႔ ဝင္ေရာက္သည္။ အဆင္သင့္မုဒ္တြင္ ၎သည္
ပါဝါပမာဏအနည္းငယ္ကို ဆက္လက္ သံုးစြဲသည္။ ပါဝါသံုးစြဲမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ တီဗြီကို ကာလအတန္ၾကာ
အသံုးမျပဳဘဲထားမည္ဟု ႀကံရြယ္ေသာအခါ ပါဝါႀကိဳးကို ပလပ္ျဖဳတ္ပါ။
ဗမာ - 26
လိုင္စင္မ်ား
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from
DTS, Inc.
DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium
Sound, DTS Digital Surround, and DTS Express are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries.
© DTS, Inc. All Rights Reserved.
This DivX Certified® device can play DivX® HD video files (including .avi,
.divx).
Download free software at www.divx.com to create, play and stream digital
videos.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find
your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
This DivX Certified® device can play DivX® HD video (including .avi, .divx).
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and
are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro
Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
ဤကုန္ပစၥည္းကို ကန္႔သတ္လိုင္စင္တစ္ခုႏွင့္ ေရာင္းခ်၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အရည္အေသြးသတ္မွတ္ခ်က္ သံုးခုႏွင့္ကိုက္ညီေသာ
HEVC အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိမွသာ အသံုးျပဳရန္ခြင့္ျပဳပါသည္။ (၁) တစ္ကိုယ္ရည္သံုးအတြက္သာ HEVC
အေၾကာင္းအရာ၊ (၂) ေရာင္းခ်ရန္ မဟုတ္သည့္ HEVC အေၾကာင္းအရာ၊ ႏွင့္ (၃) ထုတ္ကုန္၏ ပိုင္ရွင္မွ ဖန္တီးထားသည့္
HEVC အေၾကာင္းအရာ။
အေၾကာင္းအရာကို လိုင္စင္ယူေရာင္းခ်သူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ကုန္ကို ယင္းအေၾကာင္းအရာျဖင့္ အသံုးျပဳရန္
သီးျခားအခြင့္ကို အသံုးျပဳသူမွ ရရွိထားသည့္အခါမွလြဲ၍ တတိယပါတီတစ္ခုမွ ဖန္တီးထားေသာ၊ ယင္းတတိယပါတီထံမွ
အသံုးျပဳသူက မွာယူထားေသာ သို႔မဟုတ္ ဝယ္ယူထားေသာ HEVC ကုဒ္လုပ္ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဤထုတ္ကုန္ကို
ဆက္စပ္၍ အသံုးမျပဳရပါ။
ဤထုတ္ကုန္ကို HEVC ကုဒ္လုပ္ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဆက္စပ္၍ သင္အသံုးျပဳပါက
အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အသံုးျပဳရန္ ကန္႔သတ္ထားသည့္အခြင့္ကို သင္လက္ခံေၾကာင္း မွတ္ယူမည္ျဖစ္သည္။
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage.
(http://opensource.samsung.com) Open Source License Notice is written only English.
ဗမာ - 27
အေထာက္အပံ့ေပးေသာ ဗြီဒီယုိ ပံုစံမ်ား
ဖိင
ု ္
ထည္သ
့ င
ြ း္ ထားေသာေနရာ
ေနာက္ဆက္တဲြ
ဗြဒ
ီ ယ
ီ ု ိ ကုတဒ
္ က္
႐ုပထ
္ က
ြ အ
္ ရည္အေသြး
ဖရိန္ ႏႈနး္ ဘစ္ ႏႈနး္
အသံ
(fps) (Mbps) ကုတဒ
္ က္
Divx 3.11 / 4 /
Dolby
*.avi
5/6
Digital
*.mkv
MPEG4 SP/ASP
*.asf
H.264 BP/MP/HP
*.wmv
*.mp4
AVI
*.3gp
MKV
*.vro
ASF
LPCM
1920 x 1080
30
HEVC (H.265 -
ADPCM
(IMA ၊
MS)
မိန္း၊ မိန္း 10 - L4၊
AAC
L4.1)
*.mpg
MP4
႐ုပ္ရွင္ JPEG
*.mpeg
3GP
၀င္းဒိုးမီဒီယာဗြီဒီယို
*.ts
VRO
v9
*.tp
VOB
*.trp
PS
MPEG2
*.mov
TS
*.svi
8
WMA
Dolby
6 ~ 30
Digital
Plus
MPEG
1920 x 1080
*.flv
*.vob
640 x 480
HE-AAC
30
MPEG1
(MP3)
DTS
(အူတိုင္)
G.711(ALaw
*.divx
၊μ-Law)
အျခား သတိေပးခ်က္မ်ား
•• အကယ္၍ ပါဝင္မႈ သို႔မဟုတ္ ထည့္စရာတြင္ ျပႆနာရွိေနပါက ဗီဒီယိုအား ျပသႏိုင္မည္ သုိ႔မဟုတ္ မွန္ကန္စြာ
ျပသႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။
•• အသံ သို႔မဟုတ္ ဗြီဒီယိုသည္ ဇယားထဲတြင္ စီျပထားသည့္ ကုိက္ညီသည့္ ဖရိမ္/စကၠန္႔ထက္ ပိုမိုသည့္ စံဘစ္ ႏႈန္း/
ဖရိမ္ျဖစ္ပါက အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ပါ။
•• အကယ္၍ အၫႊန္းဇယားတြင္ အမွားျဖစ္ေနပါက ရွာ (ခုန္) လုပ္ေဆာင္မႈကို မေထာက္ပံ့ပါ။
•• အခ်ိဳ႕ေသာ USB/ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကင္မရာကိရိယာမ်ားသည္ ဖြင့္စက္ႏွင့္ မကိုက္ညီႏိုင္ပါ။
•• ဗြီဒီယုိသည္ 10Mbps (ဘစ္ႏႈန္း) ထက္ေက်ာ္ပါက မီႏ်ဴးျပသမႈ ေနာက္က်ပါလိမ့္မည္။
•• HEVC ကုဒ္သည္ MKV/MP4/TS ထည့္သြင္းကိရိယာမ်ား တြင္သာ ရရွိႏိုင္သည္။
ဗြဒ
ီ ယ
ီ ုိ ျပန္ေဖၚသူ
•• H.264 အထိ အေထာက္အပံ့ေပးသည္၊ အဆင့္ 4.1 (FMO/ASO/RS အား အေထာက္အပံ့မေပးပါ။)
•• H.265 - မိန္း၊ မိန္း 10 - L4၊ L4.1 အထိ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည္
•• ဖရိမ္ ႏႈန္း –– 1280 x 720 ေအာက္- 60 ဖရိန္ အမ်ားဆံုး
–– 1280 x 720 ထက္- 30 ဖရိန္ အမ်ားဆံုး
•• VC1 AP L4 အား မေထာက္ပံ့ပါ။
•• GMC 2 ႏွင့္ အထက္အား မေထာက္ပံ့ေပးပါ။
အသံ ျပန္ေဖၚသူ
•• WMA 10 Pro သည္ 5.1 လိုင္းႏွင့္ M2 ပ႐ိုဖိုင္အား အေထာက္အပံ့ ေပးသည္။
•• WMA ဆံုးရႈံးမႈေလွ်ာ့နည္းေသာ အသံအား မေထာက္ပံ့ပါ။
•• Vorbis သည္ 2ch အထိ အေထာက္အပံ့ ေပးႏုိင္သည္။
•• Dolby Digital Plus သည္ 5.1 ခ်န္နယ္ အထိ ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။
ဗမာ - 28
ေထာက္ပံ့ေသာ စာတမ္းထိုးပံုစံမ်ား
အျပင္
အမည္
ဖိုင္အိပ္စတင္းရွင္း
MPEG-4 အခ်ိန္စာသား
.ttxt
SAMI
.smi
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
မုိက္ခရို DVD
.sub သို႔မဟုတ္ .txt
SubStation Alpha
.ssa
အဆင့္ျမင့္ SubStation Alpha
.ass
Powerdivx
.psb
အတြငး္
အမည္
ထည့္သြင္းထားေသာေနရာ
ပံုစံခ်ျခင္း
Xsub
AVI
႐ုပ္ပံု ပံုစံ
SubStation Alpha
MKV
စာသား ပံုစံ
အဆင့္ျမင့္ SubStation Alpha
MKV
စာသား ပံုစံ
SubRip
MKV
စာသား ပံုစံ
MPEG-4 အခ်ိန္စာသား
MP4
စာသား ပံုစံ
အသံဖော်ပြချက်/စာတန်းထိုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်းဇူးျပဳျပီး e-Manualကို စစ္ေဆးပါ။
ေထာက္ပံ့သည့္ ဓာတ္ပံု ပံုစံမ်ား
ဖိင
ု အ
္ ပ
ိ စ
္ တင္းရွငး္
အမ်ိဳးအစား
႐ုပထ
္ က
ြ အ
္ ရည္အေသြး
*.jpg / *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.bmp
BMP
4096 x 4096
*.mpo
MPO
15360 x 8640
•• MPO အမ်ိဳးအစား ဖိုင္သည္ ခ်ံဳ႕ခ်ဲ႕႔ပါ၊ လွည့္ပါ ႏွင့္ ရုပ်ပုံပြသခြင်းကားချပ် အကျိုးသက်ရောက်မု လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား
အေထာက္အပံ့ မေပးပါ။
အေထာက္အပံ့ေပးေသာ ေတးဂီတပံုစံမ်ား
ဖိင
ု အ
္ ပ
ိ စ
္ တင္းရွငး္
အမ်ိဳးအစား
ကုတဒ
္ က္
*.mp3
MPEG
MPEG1 အသံ အလႊာ 3
MPEG4
AAC
*.m4a / *.mpa /
*.aac
မွတခ
္ ်က္
*.flac
FLAC
FLAC
2ch အထိ အေထာက္အပံ့ေပးသည္။
*.ogg
OGG
Vorbis
2ch အထိ အေထာက္အပံ့ေပးသည္။
*.wma
WMA
WMA
အေထာက္အပံ့ ေပးသည္။ (WMA ေလွ်ာ့နည္းေသာ
WMA 10 Pro သည္ 5.1 လိုင္းႏွင့္ M2 ပ႐ိုဖိုင္အား
အသံအား အေထာက္အပံ့ မေပးႏုိင္ပါ။)
*.wav
wav
wav
*.mid / *.midi
midi
midi
အမ်ိဳးအစား 0 ႏွင့္ အမ်ိဳးအစား 1
ဗမာ - 29
အျပည့္အဝ ရႏုိင္ေသာ ျပသမႈ ရီစလူးရွင္း
UM4100 စီးရီးအတြက္ အသင့္ဆံုး ျပသမႈရီစလူးရွင္း - 1366 × 768@60Hz။
အျပည့္အဝ ရႏုိင္ေသာ ျပသမႈ ရီစလူးရွင္းအတြက္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားစာမ်က္ႏွာအား ၾကည့္ပါ။
ေရျပင္ညႀီကမ
ိ ႏ
္ န
ႈ း္ ေထာင္လက
ု ိ ႀ္ကမ
ိ ႏ
္ န
ႈ း္ ပစ္ဇလ
ဲ န
္ ာရီႀကမ
ိ ႏ
္ န
ႈ း္ အခ်န
ိ က
္ က
ုိ လ
္ ပ
ု ေ
္ ဆာင္ျခင္း
(KHz)
(Hz)
(MHz)
အစြနး္ (H / V)
1366 1920
x
x
768 1080
မုဒ္
႐ုပထ
္ က
ြ အ
္ ရည္အေသြး
IBM
720 x 400
31.469
70.087
28.322
-/+
c
c
640 x 480
35.000
66.667
30.240
-/-
c
c
832 x 624
49.726
74.551
57.284
-/-
c
c
1152 x 870
68.681
75.062
100.000
-/-
640 x 480
31.469
59.940
25.175
-/-
c
c
640 x 480
37.861
72.809
31.500
-/-
c
c
640 x 480
37.500
75.000
31.500
-/-
c
c
800 x 600
37.879
60.317
40.000
+/+
c
c
800 x 600
48.077
72.188
50.000
+/+
c
c
800 x 600
46.875
75.000
49.500
+/+
c
c
1024 x 768
48.363
60.004
65.000
-/-
c
c
1024 x 768
56.476
70.069
75.000
-/-
c
c
1024 x 768
60.023
75.029
78.750
+/+
c
c
VESA
1152 x 864
67.500
75.000
108.000
+/+
DMT
1280 x 720
45.000
60.000
74.250
+/+
1280 x 800
49.702
59.810
83.500
-/+
c
1280 x 1024
63.981
60.020
108.000
+/+
c
1280 x 1024
79.976
75.025
135.000
+/+
c
1360 x 768
47.712
60.015
85.500
+/+
c
1366 x 768
47.712
59.790
85.500
+/+
c
1440 x 900
55.935
59.887
106.500
-/+
c
1600 x 900RB
60.000
60.000
108.000
+/+
c
1680 x 1050
65.290
59.954
146.250
-/+
c
1920 x 1080
67.500
60.000
148.500
+/+
c
MAC
•• ခ်ိတ္ဆက္မႈမုဒ္အား အေထာက္အပံ့မေပးပါ။
•• အကယ္၍ စံမဟုတ္သည့္ ဗြီဒီယို ပံုစံအား ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါက အစံုသည္ မူမမွန္စြာ လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္။
•• အေကာင္းဆံုးေသာ ပံုရိပ္ျပတ္သားျခင္းသည္ သင့္ေမာ္ဒယ္တြင္ မူတည္သည္။
ဗမာ - 30
c
c
c
c
c
စာမ်က္ႏွာအား ႀကိဳတင္
ကြက္လပ္ထားခဲ့သည္။
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
သင့္ထံတြင္ Samsung products မ်ားနွင့္ ပတ္သတ္၍ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ား၊ အၾကံျပဳလိုသည္မ်ားရွိပါက SAMSUNG Customer Care Center သို႔ဆက္သြယ္
စုံစမ္း ေမးျမန္း၊ အၾကံဳျပဳႏိုင္ပါသည္။
ႏိုင္ငံ
SINGAPORE
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
VIETNAM
ALGERIA
IRAN
ISRAEL
ဝယ္ယူသူေစာင့္ေရွာက္ေရးစင္တာ
1800 7267864 | 1800-SAMSUNG
1300 362 603
0800 726 786
1800 588 889
0-2689-3232
1800-29-3232 (Toll free)
+95-1-2399-888
+855-23-993232
1800-20-3232 (Toll free)
+856-214-17333
1800-88-9999
+603-7713 7420 (Overseas contact)
021-5699-7777
0800-112-8888 (All Product, Toll Free)
1-800-10-726-7864 [ PLDT Toll Free ]
1-800-8-726-7864 [ Globe Landline and Mobile ]
02- 422-2111 [ Standard Landline ]
0800-32-9999
0120-363-905
1800 40 SAMSUNG (1800 40 7267864) (Toll-Free)
16600172667 (Toll Free for NTC Only)
9801572667
09612300300
08000300300 (Toll free)
+9411SAMSUNG (+94117267864)
+94117540540
+94115900000
08000-7267864
16580
3004
021-8255 [CE]
*6963
SAUDI ARABIA
(+966) 8002474357 (800 24/7 HELP)
PAKISTAN
TUNISIA
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
TURKEY
0800-Samsung (72678)
80 100 012
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
800-SAM CS (800-72627)
183-CALL (183-2255)
8000-GSAM (8000-4726)
800-CALL (800-2255)
444 77 11
0800-22273
06 5777444
962 5777444
1299
80010080
080 100 22 55
THAILAND
MYANMAR
CAMBODIA
LAOS
MALAYSIA
INDONESIA
PHILIPPINES
TAIWAN
JAPAN
INDIA
NEPAL
BANGLADESH
SRI LANKA
EGYPT
JORDAN
SYRIA
LEBANON
IRAQ
MOROCCO
ဝက္ဘ္ဆိုက္
www.samsung.com/sg/support
www.samsung.com/au/support
www.samsung.com/nz/support
www.samsung.com/vn/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/mm/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/my/support
www.samsung.com/id/support
www.samsung.com/ph/support
www.samsung.com/tw/support
www.galaxymobile.jp/jp/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/eg/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/il/support
www.samsung.com/sa/home
www.samsung.com/sa_en
www.samsung.com/pk/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/levant/support
www.samsung.com/n_africa/support
© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. မူပင
ုိ ခ
္ င
ြ အ
့ ္ ားလံးု ကို လက္ဝယ္ယထ
ူ ားသည္။
-02
Download PDF