Samsung SBB-SS08E Brugermanual

Add to My manuals
112 Pages

advertisement

Samsung SBB-SS08E Brugermanual | Manualzz
Brugervejledning
SBB-SS08E
Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være
anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående
varsel for at forbedre ydelsen.
Indholdsfortegnelse
Inden produktet anvendes
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Hjemmefunktion
Ophavsret5
Inden tilslutning
Kontroller inden tilslutning
27
27
Tilslutning til en pc
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
Tilslutning med et HDMI-kabel
28
28
28
Tilslutning til en videoenhed
Tilslutning med et AV-kabel
Tilslutning med komponentkablet
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
Tilslutning med et HDMI-kabel
29
29
29
30
30
Player37
Godkendelse af en tilsluttet enhed fra serveren 38
Network Channel42
Local Channel42
My Templates42
Tilgængelige funktioner på siden Player43
Menuen Settings på siden Player44
Ved kørsel af indhold
46
Filformater, der er kompatible med Player48
Forberedelser
Tilslutning af LAN-kablet
31
Kontrol med komponenterne
11
Komponenter11
Skift af indgangskilden
32
Source32
Sikkerhedsforanstaltninger6
Symboler6
Elektricitet og sikkerhed
6
Installation7
Betjening8
Rengøring10
Opbevaring10
Dele12
Bagside12
Tilslutning af Signage-afspilningsboksen
13
Fjernbetjening14
Fjernbetjening16
Mål18
Fjernbetjening (RS232C)
19
Kabeltilslutning19
Tilslutning22
Kontrolkoder23
Brug af MDC
Installation/afinstallation af MDC-program 33
Installation33
Afinstallation33
Tilslutning til MDC
34
Brug af MDC via RS-232C (standarder for seriel
datakommunikation)34
Brug af MDC via Ethernet
35
Schedule53
Tilgængelige funktioner på siden Schedule53
Template55
Clone Product58
ID Settings59
Device ID59
PC Connection Cable59
Device ID Auto Set59
Network Status60
On/Off Timer61
On Timer61
Off Timer62
Holiday Management62
Ticker63
More settings64
URL Launcher65
2
Indholdsfortegnelse
Picture
Network
Picture Size66
Position67
Zoom/Position67
Network Status71
HDMI Black Level67
Reset Picture67
OnScreen Display
PIP68
PIP Indstillinger
68
Display Orientation69
Onscreen Menu Orientation69
Source Content Orientation69
Aspect Ratio69
Message Display70
Source Info70
No Signal Message70
MDC Message70
Download Status Message70
Menu Language70
Reset OnScreen Display70
Network Settings71
Network type71
Indstillinger for netværk (kablet)
72
Server Network Settings74
Connect to server74
MagicInfo Mode74
Server Access74
FTP Mode74
Device Name74
System
Accessibility75
Voice Guide75
Menu Transparency76
High Contrast76
Enlarge76
Setup76
Indledende indstillinger (Setup)76
Time76
Clock Set76
DST76
Sleep Timer76
Primary Source Recovery77
Primary Source77
Secondary Source77
Power Control77
Auto Power On77
Max. Power Saving77
Standby Control77
Network Standby78
Eco Solution78
No Signal Power Off 78
Auto Power Off78
Device Manager78
Keyboard Settings78
Mouse Settings78
Pointer Settings79
Play via79
Change PIN79
Security80
Safety Lock80
USB Auto Play Lock80
HDMI Sound80
General80
Smart Security80
HDMI Hot Plug81
DivX® Video On Demand81
Reset System81
Auto Source Switching77
Auto Source Switching77
3
Indholdsfortegnelse
Support
Software Update82
Update now82
Auto update82
Contact Samsung82
Understøttede filformater for
undertekster og medieafspilning
93
Undertekst93
Understøttede billedopløsninger
93
Understøttede musikfilformater
94
Understøttede videoformater
94
Go to Home83
Reset All83
Afspilning af billeder, videoer og
musik (medieafspilning)
Læs følgende, før du begynder at bruge
medieafspilning med en USB-enhed
84
Brug af en USB-enhed
86
Afspilning af medieindhold fra en
pc/mobilenhed87
Funktioner på oversigtssiden med
medieindhold88
Menuindstillinger på oversigtssiden med
medieindhold89
Tilgængelige knapper og funktioner under
afspilning af billeder
90
Problemløsningsvejledning
Betingelser, inden du kontakter Samsungs
servicecenter96
Afprøvning af produktet
96
Kontrol af opløsning og frekvens
96
Kontroller følgende.
97
Spørgsmål & svar
Appendiks
Ansvar for betalingsservice
(omkostning for kunderne)
109
Produktet er ikke defekt
109
En produktskade, som kunden har forårsaget 109
Andet109
WEEE110
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk &
elektronisk udstyr)
110
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt 110
Licens111
Terminologi112
103
Specifikationer
Generelt105
Strømsparer106
Forudindstillede timertilstande
107
Tilgængelige knapper og funktioner under
afspilning af video
91
Tilgængelige knapper og funktioner under
afspilning af musik
92
4
Kapitel 01
Inden produktet anvendes
Ophavsret
Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.
© 2015 Samsung Electronics
Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.
Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er forbudt.
Microsoft, Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.
VESA, DPM og DDC er registrerede varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.
Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.
•• Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
-- (a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
-- (b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
•• Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.
5
Sikkerhedsforanstaltninger
Elektricitet og sikkerhed
Forsigtig!
Advarsel!
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD - MÅ IKKE ÅBNES
Forsigtig! DÆKSLET MÅ IKKE AFMONTERES, DA DET ØGER RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD. (OG BAGSIDEN)
DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM SKAL SERVICERES.
AL SERVICEARBEJDE SKAL UDFØRES AF KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE.
Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.
•• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Der må ikke være tilsluttet flere produkter i samme stikkontakt.
•• Overophedede stikkontakter kan medføre brand.
Rør ikke ved strømstik med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
Dette symbol angiver, at der er højspænding indeni.
Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.
Det er farligt at få kontakt med dele inde i dette produkt.
•• En løs forbindelse med medføre brand.
Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt (kun isolerede type 1-enheder).
Dette symbol oplyser om, at produktet leveres med vigtig betjenings- og
vedligeholdelsesdokumentation.
Symboler
•• Der kan opstå elektrisk stød eller personskader.
Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Vær forsigtig med ikke at anbringe strømledningen
under en tung genstand.
•• Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk stød.
Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.
Advarsel!
Forsigtig!
Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade,
hvis instruktionerne ikke følges.
Der kan opstå personskade eller beskadigelse af
ejendom, hvis instruktionerne ikke følges.
Aktiviteter, der er mærket med dette symbol, er
forbudte.
Instruktioner, der er mærket med dette symbol, skal
overholdes.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Rengør evt. støv omkring stikbenene på strømstikket og stikkontakten med en tør klud.
•• Der kan opstå brand.
6
Forsigtig!
Installation
Strømledningen må ikke tages ud, mens produktet anvendes.
Advarsel!
•• Produktet kan blive beskadiget af elektrisk stød.
Brug kun den strømledning, der leveres sammen med produktet fra Samsung. Brug ikke strømledningen
sammen med andre produkter.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.
Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på produktet. Produktet må ikke
monteres i nærheden af varmekilder.
•• Der kan opstå brand.
Få en tekniker til at montere vægbeslaget.
•• Strømledningen skal frakobles for at afbryde strømmen til produktet, når der opstår et problem.
•• Montering ved en ikke-kvalificeret person kan medføre personskader.
•• Bemærk, at produktet ikke slukkes fuldstændigt, når du trykker på strømknappen på
fjernbetjeningen.
•• Brug kun godkendte kabinetter.
Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.
•• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Produktet må ikke monteres på dårligt ventilerede steder som f.eks. en hylde eller et skab.
•• En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
Montér produktet mindst 10 cm ud fra væggen for at tillade ventilation.
•• En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
Hold plastemballagen uden for børns rækkevidde.
•• Børn kan blive kvalt.
Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker hylde, skrå overflade osv.).
•• Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.
•• Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige produktet eller medføre
brand.
Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv, fugt (dryppende vand osv.),
olie eller røg.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande som f.eks. en brændeovn.
•• Produktets levetid kan reduceres, eller det kan medføre brand.
Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.
•• Produktet kan falde ned og beskadige børn.
Madolie, f.eks. sojaolie, kan beskadige eller gøre produktet deformt. Produktet må ikke monteres i et
køkken eller i nærheden af køkkenbordet.
7
Forsigtig!
Betjening
Tab ikke produktet under flytning.
Advarsel!
•• Der kan opstå produktfejl eller personskader.
Produktet må ikke sættes ned på forpartiet.
•• Skærmen kan blive beskadiget.
Når produktet monteres på et kabinet eller en hylde, skal du sikre, at den nederste kant på produktets
forparti stikker frem.
•• Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.
•• Montér kun produktet på kabinetter eller hylder af den rigtige størrelse.
Sæt produktet forsigtigt ned.
•• Der kan opstå produktfejl eller personskader.
Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fint støv, kemikalier, ekstreme
temperaturer eller megen fugt, eller på et sted, hvor produktet skal køre uafbrudt i længere tid) kan
forringe ydeevnen betydeligt.
•• Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter, hvis du vil montere produktet et sådant sted.
Der er højspænding inde i produktet. Du må aldrig selv adskille, reparere eller ændre produktet.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
•• Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.
Inden du flytter produktet, skal du slukke på afbryderen og tage strømledningen, antennekablet og alle
andre tilsluttede kabler ud.
•• Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk stød.
Hvis produktet afgiver unormale lyde, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage strømledningen ud og
kontakte Samsungs servicecenter.
•• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Hvis produktet tabes eller den yderste afdækning beskadiges, skal du slukke på afbryderen og tage
strømledningen ud. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
•• Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød.
Der må ikke efterlades tunge genstande eller ting, som børn kan lide (legetøj, slik osv.), oven på
produktet.
Ved tordenvejr skal du tage strømstikket ud og undgå at røre ved antennekablet.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
•• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et beskadiget kabel.
Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømstikket. Området skal også straks
ventileres.
•• Gnister kan medføre en eksplosion eller brand.
Løft ikke og flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
•• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et beskadiget kabel.
8
Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær produktet.
•• Det kan medføre eksplosion eller brand.
Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.
•• En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
Du må ikke indsætte metalgenstande (spisepinde, mønter, hårspænder osv.) eller genstande, der kan
brænde nemt (papir, tændstikker osv.), i produktet (via ventilationsåbningen eller ind-/udgangsporte
osv.).
•• Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller fremmedlegemer
ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
•• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.
Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker osv.), eller metalgenstande
oven på produktet.
•• Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller fremmedlegemer
ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
•• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.
Forsigtig!
Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge produktet i længere tid (ferie
osv.).
•• Ophobning af støv kan sammen med varme medføre brand, elektrisk stød eller strømafledning.
Strømsadaptere må ikke sættes sammen.
•• Ellers kan der opstå brand.
Tag plastposen af strømsadapteren, inden du bruger den.
•• Ellers kan der opstå brand.
Der må ikke komme vand ind i strømsadapteren, og den må ikke blive våd.
Strømsadapteren skal placeres i et godt ventileret område.
Hvis du placerer vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren, så ledningsindgangen vender opad, kan vand eller
andre fremmedlegemer trænge ind i adapteren og føre til, at adapteren ikke længere virker.
Sørg for, at vekselstrøms-/jævnstrømsadapteren er placeret fladt på et bord eller på gulvet.
Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.
•• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Opbevar mindre tilbehør uden for børns rækkevidde.
Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.
•• Der kan opstå produktfejl eller personskader.
Skru ikke for højt op for lydstyrken ved brug af hoved- eller øretelefoner.
•• For høj lyd kan føre til høreskader.
Pas på, at børn ikke placerer batteriet i munden, når det er taget ud af fjernbetjeningen. Placer batteriet
på et sted, som spædbørn eller børn ikke kan nå.
•• Hvis et barn har haft batteriet i munden, skal du øjeblikkeligt søge læge.
Ved udskiftning af batteriet skal du isætte det med rigtig polaritet (+, -).
•• Hvis det ikke gøres, kan batteriet blive beskadiget, eller det kan forårsage brand, personskade eller
skade som følge af lækage af batterivæske.
Brug kun de anførte standardiserede batterier, og brug ikke et nyt batteri og et brugt batteri samtidig.
•• Ellers kan batterierne blive beskadiget eller forårsage brand, personskade eller skade som følge af,
at den indre væske lækker.
Batterierne (og genopladelige batterier) er ikke almindeligt affald og skal returneres til genbrug. Kunden
er ansvarlig for returnering af de brugte eller genopladelige batterier til genbrug.
•• Kunden kan returnere de brugte eller genopladelige batterier til et offentligt genbrugscenter eller
til en forretning, der sælger samme type batteri eller genopladeligt batteri.
Bortskaf ikke batteriet i ild.
•• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
•• Undgå at bruge produktet udendørs, når det kan udsættes for regn eller sne.
•• Sørg for ikke at gøre strømsadapteren våd, når du vasker gulv.
Anbring ikke strømsadapteren tæt på varmeapparater.
•• Ellers kan der opstå brand.
9
Rengøring
――Vær forsigtig under rengøring, da panelet og ydersiden på avancerede LCD-skærme nemt bliver ridset.
――Gør følgende ved rengøring.
1
Sluk produktet og computeren.
2
Afbryd strømkablet fra produktet.
――Hold strømkablet i stikket, og undgå at røre med kablet med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
3
Aftør produktet med en ren, blød og tør klud.
•• Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder sprit, opløsningsmiddel eller overfladeaktive stoffer.
•• Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel direkte på produktet.
4
Fugt en blød og tør klud med vand, og vrid den hårdt for at rengøre produktet udvendigt.
5
Tilslut strømkablet til produktet, når rengøringen er afsluttet.
6
Tænd produktet og computeren.
Opbevaring
På grund af egenskaberne i højglansprodukter kan det forårsage hvide pletter på produktet, hvis du bruger en UV-luftfugter i nærheden.
――Kontakt servicecenteret, hvis produktet skal rengøres indvendigt (der opkræves servicegebyr).
10
Kapitel 02
Forberedelser
Kontrol med komponenterne
Komponenter
――Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.
-
-- Kontakt forhandleren, hvor du købte
produktet, hvis der mangler nogle
komponenter.
-- Billederne kan se anderledes ud end de
faktiske komponenter.
-
+
+
Hurtig
opsætningsvejledning
Garantikort
(ikke til rådighed visse
steder)
Batterier (x 2 EA)
Lovgivningsmæssig
vejledning
Strømkabel
Eksternt IR-kabel
Fjernbetjening
HDMI-DVI-kabel
Strømsadapter
Gummi (x 2)
Skrue (M4 L8) (x 5)
Skrue (M4 L8 B-type) (x 4)
(ikke til rådighed visse
steder)
Velcro
11
Dele
Bagside
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
Port
POWER STATUS
Beskrivelse
Port
Beskrivelse
Få vist strømstatus for Signage-afspilningsboksen.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
Tænd eller sluk for Signage-afspilningsboksen.
AV / COMPONENT IN
Sluttes til en kildeenhed med AV-/komponentadapteren.
IR IN
Slut til det eksterne IR-kabel.
DVI OUT
Anvend HDMI-DVI-kablet til at slutte Signage-afspilningsboksen til skærmenheden.
USB
Tilslut til en USB-nøgle.
RJ45
Tilsluttes til MDC med et LAN-kabel.
RS232C OUT
Tilsluttes til MDC med en RS232C-adapter.
DC 14V
Tilsluttes til strømsadapteren.
SD Card
Tilslut til et SD-hukommelseskort.
RS232C IN
AUDIO IN
Modtaget lyd fra en computer via et lydkabel.
12
Tilslutning af Signage-afspilningsboksen
Kontroller det korrekte tilslutningsområde for Signage-afspilningsboksen på bagsiden af skærmenheden.
1
4
Fritlæg Signage-afspilningsboksen.
Signage-afspilningsboksen bør monteres
som anvist.
2
3
5
Fritlæg det område, hvor Signage-
Anvend HDMI-DVI-kablet til at
afspilningsboksen tilsluttes på
slutte Signage-afspilningsboksen til
bagsiden af skærmenheden.
skærmenheden.
6
Skub Signage-afspilningsboksen i
pilens retning, og fastgør derefter
A
Brug den medfølgende velcro til at
fastgøre adapteren til enten område A
eller B på skærmenheden.
boksen med skruerne.
B
13
Fjernbetjening
――Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
――En knap uden en beskrivelse på billedet nedenfor understøttes ikke på produktet.
POWER
OFF
Tænd for produktet.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
1
4
7
Ikke tilgængelig.
DEL-/--
Vis eller skjul skærmmenuen, eller gå tilbage til
forrige menu.
5
8
SYMBOL
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
Talknapper
Angiv adgangskoden i OSD-menuen.
9
CH LIST
Ikke tilgængelig.
-- Fjernbetjeningens funktionsknapper
kan variere for forskellige produkter.
Afbryd lyden.
Tænd for lyden: Tryk på MUTE igen, eller tryk på
lydstyrkeknapperne (+ VOL -).
MUTE
Juster lydstyrken.
Skift indgangskilden.
2
Slukker for produktet.
CH
Anvend denne hurtigtast for at få adgang til
MagicInfo.
Denne hurtigtast er tilgængelig, hvis en Signageafspilningsboks er tilsluttet.
HOME
MagicInfo
Startknap til Go to Home.
14
Lynvalg af de mest anvendte funktioner.
TOOLS
INFO
Vis informationer om den aktuelle indgangskilde.
Flyt til øverste, nederste, venstre eller højre menu,
eller juster indstilling for en mulighed.
Bekræft et menuvalg.
Gå tilbage til forrige menu.
Ikke tilgængelig.
RETURN
EXIT
N.A
AV
HDMI
COMPONENT
A
B
C
D
POWER
OFF
SOURCE
Afslut den eksisterende menu.
Vælg en tilsluttet inputkilde manuelt blandt
indstillingerne AV, HDMI1, HDMI2 eller
Component.
Anvendt i multimedietilstand.
POWER
ON
Smart Signage
POWER ON / POWER OFF
Slå Smart Signage-enheden til eller fra.
SOURCE
Vis eller vælg en ekstern enhed, der er sluttet til
Smart Signage-enheden.
-- Fjernbetjeningens funktionsknapper
kan variere for forskellige produkter.
Tryk på en knap på fjernbetjeningen,
mens du peger mod sensoren på fronten
af produktet, for at udføre den tilsvarende
funktion.
-- Brug af andre visningsenheder i
samme område som fjernbetjeningen
til dette produkt kan betyde, at andre
visningsenheder fejlagtigt styres.
Sådan anbringes batterier i fjernbetjeningen
Brug fjernbetjeningen inden for 7 til 10 m
fra sensoren på produktet med en vinkel
30 til højre eller venstre.
-- Hold batterier uden for børns rækkevidde,
og genbrug batterierne.
-- Brug ikke et nyt og et brugt batteri
sammen. Udskift begge batterier på
samme tid.
-- Fjern batterierne, når fjernbetjeningen
ikke skal anvendes i længere tid.
15
Fjernbetjening
――Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
――En knap uden en beskrivelse på billedet nedenfor understøttes ikke på produktet.
Tænd for produktet.
Slukker for produktet.
Talknapper
Angiv adgangskoden i OSD-menuen.
-- Fjernbetjeningens funktionsknapper
kan variere for forskellige produkter.
Juster lydstyrken.
Skift indgangskilden.
Vis eller skjul skærmmenuen, eller gå tilbage til
forrige menu.
Afbryd lyden.
Tænd for lyden: Tryk på MUTE igen, eller tryk på
lydstyrkeknapperne (+ VOL -).
Anvend denne hurtigtast for at få adgang til
MagicInfo.
Denne hurtigtast er tilgængelig, hvis en Signageafspilningsboks er tilsluttet.
Startknap til Go to Home.
16
Lynvalg af de mest anvendte funktioner.
Vis informationer om den aktuelle indgangskilde.
Flyt til øverste, nederste, venstre eller højre menu,
eller juster indstilling for en mulighed.
Bekræft et menuvalg.
Gå tilbage til forrige menu.
Anvendt i multimedietilstand.
Afslut den eksisterende menu.
Vælg en tilsluttet inputkilde manuelt blandt
indstillingerne AV, HDMI1, HDMI2 eller
Component.
POWER ON / POWER OFF
Slå Smart Signage-enheden til eller fra.
SOURCE
Vis eller vælg en ekstern enhed, der er sluttet til
Smart Signage-enheden.
-- Fjernbetjeningens funktionsknapper
kan variere for forskellige produkter.
Tryk på en knap på fjernbetjeningen,
mens du peger mod sensoren på fronten
af produktet, for at udføre den tilsvarende
funktion.
-- Brug af andre visningsenheder i
samme område som fjernbetjeningen
til dette produkt kan betyde, at andre
visningsenheder fejlagtigt styres.
Sådan anbringes batterier i fjernbetjeningen
Brug fjernbetjeningen inden for 7 til 10 m
fra sensoren på produktet med en vinkel
30 til højre eller venstre.
-- Hold batterier uden for børns rækkevidde,
og genbrug batterierne.
-- Brug ikke et nyt og et brugt batteri
sammen. Udskift begge batterier på
samme tid.
-- Fjern batterierne, når fjernbetjeningen
ikke skal anvendes i længere tid.
17
Mål
3
Enhed: mm
4
1
B
1
1 2
137,9
23
117,4
34
153,9
5,0
b
2
Med holder
Uden holder
a
A
B
C
321,6
203,4
35,1
a
b
c
312,4
194,2
32,4
A
C
c
18
Fjernbetjening (RS232C)
•• Benlayout
1 2 3 4 5
Kabeltilslutning
RS232C-kabel
Grænseflade
RS232C (9 bens)
Ben
TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)
Bithastighed
9600 bps
Databit
8 bit
Paritet
Ingen
Stopbit
1 bit
Flow-kontrol
Ingen
Maks. længde
15 m (kun skærmet type)
6 7 8 9
Ben
Signal
1
Detekter bærebølge
2
Modtagede data
3
Afsendte data
4
Klargør dataterminal
5
Signaljord
6
Klargør datasæt
7
Send anmodning
8
Parat til at sende
9
Ringeindikator
19
LAN-kabel
•• RS232C-kabel
Stik: 9-bens D-Sub til stereokabel
9
•• Benlayout
3
2
1
5
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
6
-P1-
1
-P1Hun
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
2
-------->
3
Tx
STEREO
Tx
3
<--------
2
Rx
STIK
Gnd
5
----------
5
Gnd
(3,5ø)
Ben nr.
Standardfarve
Signal
1
Hvid og orange
TX+
2
Orange
TX-
3
Hvid og grøn
RX+
4
Blå
NC
5
Hvid og blå
NC
6
Grøn
RX-
7
Hvid og brun
NC
8
Brun
NC
20
LAN-krydskabel (PC til PC)
•• Stik: RJ45
Direkte LAN-kabel (PC til HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
<-------->
3
RX+
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
21
Tilslutning
•• Tilslutning 2
――Sørg for, at du tilslutter hver adapter til den korrekte RS232C IN eller OUT port på produktet.
•• Tilslutning 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Tilslutning 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
22
Kontrolkoder
Visning af kontrolstatus (kontrolkommandoen Get)
Header
Kommando
0xAA
Kommandotype
ID
Datalængde
Tjeksum
0
Kontrol (kontrolkommandoen Set)
Header
Kommando
0xAA
Kommandotype
ID
Datalængde
Data
1
Værdi
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0x11
Header
Kommando
0xAA
0x11
ID
ID
Datalængde
Data 1
1
"Power"
Datalængde
Data 1
1
1
Tjeksum
12
•• For samtidigt at styre alle enheder tilsluttet med et serielt kabel uanset ID'er skal du indstille ID'en
til "0xFE" og overføre kommandoer. Kommandoer bliver udført på hver enhed, men der svares ikke
med ACK.
Kommando
Nr.
Kommandotype
Kommando
Værdiområde
1
Strømstyring
0x11
0~1
2
Lydstyrke
0x12
0~100
3
Styring af indgangskilde
0x14
-
6
Styring af PIP til/fra
0x3C
0~1
8
Sikkerhedslås
0x5D
0~1
•• Al kommunikation finder sted hexadecimalt. Tjeksummen beregnes ved at summere alle værdier
med undtagelse af headeren. Hvis en tjeksum ender med at være på mere end to cifre som vist
herunder (11+FF+01+01=112), fjernes det første ciffer.
F.eks. Tænd & ID=0
23
Strømstyring
Lydstyrke
•• Funktion
Et produkt kan tændes og slukkes med en computer.
•• Funktion
Lydstyrken på et produkt kan justeres med en computer.
•• Visning af strømstatus (Hent strømstatus TIL / FRA)
•• Visning af lydstyrkestatus (Hent lydstyrkestatus)
Header
Kommando
0xAA
0x11
ID
Datalængde
Tjeksum
0
•• Indstilling af tænd/sluk (Indstil strøm TIL / FRA)
Header
Kommando
0xAA
0x11
ID
Header
Kommando
0xAA
0x12
ID
Datalængde
Tjeksum
0
•• Indstilling af lydstyrken (Indstil lydstyrke)
Datalængde
Data
1
"Power"
Tjeksum
"Power": Strømkode skal indstilles på et produkt.
Header
Kommando
0xAA
0x12
ID
Datalængde
Data
1
"Volume"
Tjeksum
"Volume": En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0-100)
•• Ack
1: Strøm TIL
0: Strøm FRA
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x11
"Power"
Tjeksum
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x11
"ERR"
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x12
"Volume"
Tjeksum
•• Nak
•• Nak
Kommando
Kommando
"Volume": En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0-100)
"Power": Strømkode skal indstilles på et produkt.
Header
Header
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x12
"ERR"
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.
24
Styring af indgangskilde
•• Ack
•• Funktion
Indgangskilden på et produkt kan ændres med en computer.
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
•• Visning af indgangskildestatus (Hent indgangskildestatus)
Header
Kommando
0xAA
0x14
ID
Datalængde
Tjeksum
"Input Source": En indgangskildekode kan indstilles på et produkt.
•• Nak
0
•• Indstilling af indgangskilden (Indstil indgangskilde)
Header
Kommando
0xAA
0x14
ID
Tjeksum
Datalængde
Data
1
"Input Source"
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x14
"ERR"
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.
"Input Source": En indgangskildekode kan indstilles på et produkt.
0x0C
Indgangskilde
0x08
Komponent
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
――DVI_video, HDMI1_PC og HDMI2_PC kan ikke anvendes med kommandoen Set. De svarer kun på
"Get"-kommandoer.
――Denne model understøtter ikke portene HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 og HDMI2_PC.
――MagicInfo er tilgængelig på modeller, der MagicInfo-funktionen.
25
Styring af PIP til/fra
Sikkerhedslås
•• Funktion
PIP-tilstanden på et produkt kan aktiveres/deaktiveres med en computer.
•• Funktion
Pc'en kan anvendes til at aktivere eller deaktivere funktionen Safety Lock på et produkt.
――Kun tilgængelig på modeller der har PIP-funktionen.
Denne kontrol er til rådighed, uanset om strømmen er tændt eller ej.
――Denne funktion er ikke tilgængelig i MagicInfo.
•• Visning af status på sikkerhedslås (Hent status på sikkerhedslås)
•• Visning af PIP til/fra-status (Hent PIP TIL/FRA-status)
Header
Kommando
0xAA
0x3C
ID
Datalængde
Tjeksum
0
Kommando
0xAA
0x3C
ID
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalængde
Tjeksum
0
•• Aktivering eller deaktivering af sikkerhedslås (Indstil sikkerhedslås aktiver/deaktiver)
•• Indstilling af PIP til/fra (Indstil PIP TIL / FRA)
Header
Header
Datalængde
Data
1
"PIP"
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalængde
Data
Tjeksum
1
"Safety Lock"
"Safety Lock": Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt
"PIP": Der anvendes en kode til at aktivere/deaktivere PIP-tilstanden på et produkt.
1: TIL
1: PIP TIL
0: FRA
•• Ack
0: PIP FRA
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Tjeksum
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x3C
"PIP"
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x5D
"Safety Lock"
Tjeksum
•• Nak
•• Nak
Kommando
Kommando
"Safety Lock": Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt
"PIP": Der anvendes en kode til at aktivere/deaktivere PIP-tilstanden på et produkt.
Header
Header
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
26
Kapitel 03
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Inden tilslutning
Kontroller inden tilslutning
――Inden du tilslutter en kildeenhed, skal du læse den brugervejledning, der fulgte med enheden.
Antallet og placeringen af porte på kildeenheder kan variere fra enhed til enhed.
――Tilslut ikke strømkablet, før alle tilslutninger er udført.
Tilslutning af strømkablet under tilslutning kan beskadige produktet.
――Tilslut lydportene korrekt: venstre = hvid og højre = rød.
――Undersøg porttyperne på bagsiden af det produkt, du vil tilslutte.
27
Tilslutning til en pc
•• Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.
•• En pc kan sluttes til produktet på flere måder.
Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
Tilslutning med et HDMI-kabel
Når du har tilsluttet en computer til produktet med et HDMI-DVI-kabel, skal du huske at konfigurere
indstillingerne som vist nedenfor for at aktivere videoen og lyden fra computeren.
•• Sound → indstil HDMI Sound til PC(DVI)
•• Picture → indstil hver skærmtilstand til Text neden under Picture Mode
•• System → General indstil HDMI Hot Plug til Off
HDMI IN 1 , HDMI IN 2
HDMI IN 1 , HDMI IN 2
AUDIO IN
28
Tilslutning til en videoenhed
•• Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.
•• Du kan slutte en videoenhed til produktet med et kabel.
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
――Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen for at ændre kilden.
Tilslutning med et AV-kabel
AV / COMPONENT IN
AUDIO IN
Tilslutning med komponentkablet
AV / COMPONENT IN
AUDIO IN
29
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
――Lyden bliver ikke aktiveret, hvis produktet er sluttet til en videoenhed med et HDMI-DVI-kabel. For at
løse dette skal du også slutte et lydkabel til lydportene på produktet og videoenheden.
――Når du har tilsluttet en videoenhed til produktet med et HDMI-DVI-kabel, skal du huske at konfigurere
indstillingerne som vist nedenfor for at aktivere videoen og lyden fra videoenheden.
――System → indstil HDMI Sound til AV(HDMI)
――Picture → indstil hver skærmtilstand til Videos/Images neden under Picture Mode
――System → General → indstil HDMI Hot Plug til On
――Understøttede opløsninger omfatter 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p og 576p.
Tilslutning med et HDMI-kabel
Brug af et HDMI-kabel eller HDMI/DVI-kabel (op til 1080p)
•• Opnå et bedre billede og lydkvalitet ved at tilslutte en digital enhed med et HDMI-kabel.
•• Et HDMI-kabel understøtter digitale video- og lydsignaler og kræver ikke et lydkabel.
-- Tilslut produktet til en digital enhed, der ikke understøtter HDMI-udgang, ved at bruge et HDMIDVI- og lydkabler.
•• Billedet vises ikke normalt (hvis der er et), eller lyden fungerer muligvis ikke, hvis der er tilsluttet en
ekstern enhed, der bruger en ældre version af HDMI-tilstand, til produktet. Hvis der opstår et sådant
problem, skal du spørge producenten af det eksterne enhed om HDMI-versionen og anmode om
en opgradering, hvis den er for gammel.
•• Sørg for at bruge et HDMI-kabel med en tykkelse på 14 mm eller mindre.
•• Sørg for at købe et certificeret HDMI-kabel. Ellers vises billedet muligvis ikke eller der kan opstå en
forbindelsesfejl.
HDMI IN 1 , HDMI IN 2
•• Der anbefales et grundlæggende, hurtigt HDMI-kabel eller ét med ethernet.
Dette produkt understøtter ikke ethernetfunktionen via HDMI.
AUDIO IN
HDMI IN 1 , HDMI IN 2
30
Tilslutning af LAN-kablet
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
RJ45
•• Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (*STP-typen).
*Afskærmet, parsnoet kabel
31
Skift af indgangskilden
Source gør det muligt at vælge en række kilder og ændre navne på kildeenheder.
Source
――Skærmen vises måske ikke korrekt, hvis en forkert kilde er valgt for den kildeenhed, du vil skifte til.
Du kan vise skærmen fra en kildeenhed, der er sluttet til produktet. Vælg en kilde på kildelisten for at vise skærmen med den
valgte kilde.
――Indgangskilden kan også ændres med knappen SOURCE på fjernbetjeningen.
――Hvis du vil se detaljerede oplysninger om tilsluttede kildeenheder, skal du trykke på knappen TOOLS fra siden Source.
SOURCE → Source
Edit Name
Source
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
MagicInfo S
USB
HDMI1
HDMI2
AV
To go to Options, press and hold the Enter button.
Component
Du kan tilpasse navnet på en tilsluttet ekstern enhed.
――Listen kan omfatte følgende kildeenheder. Source-enhederne på listen kan variere afhængigt af den valgte kilde.
PC / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / Game / Blu-ray / DVD / VCR / AV Receiver / Camcorder / DVI PC /
TV / IPTV / HD DVD / DMA
Information
SOURCE → Source → TOOLS → Information → ENTER E
Du kan se detaljerede oplysninger om den valgte eksterne enhed.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
32
Kapitel 04
Brug af MDC
"MDC" (Multiple Display Control) er et program, der gør det nemt at styre flere skærmenheder samtidig på en pc.
-Du kan finde oplysninger om brugen af MDC-programmet i hjælpen, når du har installeret programmet. MDC-programmet findes på webstedet.
Installation/afinstallation af MDC-program
Installation
――MDC-installationen kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksforholdene.
1
Klik på MDC Unified-installationsprogrammet.
2
Vælg installationssproget. Klik derefter på "OK".
3
Når skærmen "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" vises, skal du klikke på
7
programmet skal installeres, og klikke på "Install".
8
Installationsstatussen bliver vist.
9
Klik på "Finish" i det viste "InstallShield Wizard Complete"-vindue.
――Vælg "Launch MDC Unified", og klik på "Finish" for straks at køre MDC-programmet.
10Genvejsikonet MDC Unified bliver oprettet på skrivebordet efter installationen.
――Ikonet til kørsel af MDC vises måske ikke. Det afhænger af pc-systemet eller
produktspecifikationerne.
――Tryk på F5, hvis kørselsikonet ikke vises.
"Next".
4
I det viste "License Agreement"-vindue skal du vælge "I accept the terms in the license
agreement" og klikke på "Next".
5
Afinstallation
1
Vælg Indstillinger > Kontrolpanel på menuen Start, og dobbeltklik på Tilføj eller fjern
programmer.
I det viste "Customer Information"-vindue skal du udfylde alle oplysningsfelterne og klikke på
"Next".
6
I vinduet "Ready to Install the Program", der vises, skal du kontrollere den mappesti, hvor
2
Vælg MDC Unified på listen, og klik på Rediger/fjern.
I det viste "Destination Folder"-vindue skal du vælge den mappesti, hvor du vil installere
programmet, og klikke på "Next".
――Hvis mappestien ikke angives, vil programmet blive installeret i standardmappestien.
33
Tilslutning til MDC
Brug af MDC via RS-232C (standarder for seriel datakommunikation)
Slut et serielt RS-232C-kabel til de serielle porte på pc'en og på skærmen.
Skærm 1
RS232C IN RS232C OUT
Skærm 2
Computer
34
Brug af MDC via Ethernet
Indtast IP-adressen for den primære visningsenhed, og slut enheden til pc'en. Skærmenheder kan sluttes til hinanden med et LAN-kabel.
Tilslutning via et direkte LAN-kabel
――Der kan tilsluttes flere produkter med RJ45-porten på produktet og LAN-portene på HUB'en.
Computer
RJ45
HUB
Skærm 1
Skærm 2
35
Tilslutning via et LAN-krydskabel
――Der kan tilsluttes flere produkter med RS232C IN/OUT-porten på produktet.
Skærm 1
RJ45
RS232C OUT
Skærm 2
Computer
36
Kapitel 05
Hjemmefunktion
Denne funktion findes i Support → Go to Home.
Åbnes med knappen HOME på fjernbetjeningen.
――For at bruge funktionen Player skal du indstille Play via til MagicInfo i System.
Player
Afspil forskellige former for indhold, f.eks. kanaler med tilknyttede tidsplaner, skabeloner eller filer.
Du kan afspille kanaler eller indhold ved hjælp af følgende metoder.
→ Player →ENTER E
HOME
•• Network Channel: Afspil indhold via serveren.
――For at køre Network Channel, skal du sikre dig, at produktet har forbindelse til serveren.
Signage Player
•• Local Channel: Afspil indhold i den interne hukommelse eller fra ekstern hukommelse.
Player
Schedule
Template
Play a variety of content, such as
scheduled channels, templates or files.
Clone Product
ID Settings
Network Status
On/Off Timer
Ticker
More settings
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
37
Godkendelse af en tilsluttet enhed fra serveren
3
Vælg Device øverst på menulinjen.
4
Vælg Lite i menuerne til venstre.
5
Vælg Unapproved i undermenuerne under Lite.
6
Tryk på knappen Approve for enheden på listen over ikke-godkendte Lite-enheder.
Godkendelse af Lite-serveren
•• Indstil MagicInfo Mode til Lite in Server Network Settings.
Godkend og anvend Lite-serveren nu.
――Inden enheden kan godkendes, skal du konfigurere serverens Network Settings.
1
2
Gå ind på den server, du har knyttet til enheden.
Log på ved hjælp af dit id og din adgangskode.
38
7
Angiv de oplysninger, der kræves for at godkende enheden.
9
Når serveren har godkendt enheden, hentes den plan, der er registreret i den valgte gruppe, til
enheden. Når planen er hentet, køres den.
――Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer en plan, i <brugervejledningen til
MagicInfo Lite Server>.
――Hvis en enhed slettes fra oversigten over enheder, der er godkendt af serveren, genstartes enheden, så
dens indstillinger nulstilles.
Indstilling af det aktuelle klokkeslæt.
En plan køres muligvis ikke, hvis klokkeslættet på enheden er forskellig fra klokkeslættet på serveren.
•• Device Name: Angiv enhedens navn.
•• Device Group: Vælg
1
Gå til fanerne Device → Time.
2
Vælg enheden.
3
Vælg Clock Set, og synkroniser klokkeslættet med serveren.
for at angive gruppen.
•• Location: Angiv enhedens aktuelle placering.
――Når du trykker på knappen INFO på fjernbetjeningen, når der køres en netværksplan, vises
oplysningerne om planen. Kontroller, at den korrekte enhed er valgt, ved at kontrollere enhedens id i
oplysningerne.
8
Vælg menuen All for at kontrollere, at enheden er blevet registreret.
•• Når du opretter forbindelse til serveren for første gang, indstilles klokkeslættet på produktet ud fra
GMT-klokkeslættet i det område, hvor serveren er installeret.
•• Klokkeslættet på produktet kan ændres fra serveren, som vist i trin 3.
•• Hvis du slukker og tænder for produktet, gendannes det indstillede klokkeslæt på produktet til det
klokkeslæt, der senest blev indstillet fra serveren.
――Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du administrerer klokkeslættet (planlægning,
ferieplanlægning osv.) i <MagicInfo Lite Server-brugervejledningen>.
39
Godkendelse af Premium-serveren
3
Vælg Device øverst på menulinjen.
4
Vælg Premium i menuerne til venstre.
5
Vælg Unapproved i undermenuerne under Premium.
6
Tryk på knappen Approve for enheden på listen over ikke-godkendte Premium-enheder.
•• Indstil MagicInfo Mode til Premium in Server Network Settings.
Godkend og anvend Premium-serveren nu.
――Inden enheden kan godkendes, skal du konfigurere serverens Network Settings.
1
2
Gå ind på den server, du har knyttet til enheden.
Log på ved hjælp af dit id og din adgangskode.
40
7
Angiv de oplysninger, der kræves for at godkende enheden.
9
Når serveren har godkendt enheden, hentes den plan, der er registreret i den valgte gruppe, til
enheden. Når planen er hentet, køres den.
――Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer en plan, i <brugervejledningen til
MagicInfo Premium Server>.
――Hvis en enhed slettes fra oversigten over enheder, der er godkendt af serveren, genstartes enheden, så
dens indstillinger nulstilles.
Indstilling af det aktuelle klokkeslæt.
En plan køres muligvis ikke, hvis klokkeslættet på enheden er forskellig fra klokkeslættet på serveren.
•• Device Name: Angiv enhedens navn.
•• Device Group: Vælg
1
Gå til fanerne Device → Time.
2
Vælg enheden.
3
Vælg Clock Set, og synkroniser klokkeslættet med serveren.
for at angive gruppen.
•• Location: Angiv enhedens aktuelle placering.
――Når du trykker på knappen INFO på fjernbetjeningen, når der køres en netværksplan, vises
oplysningerne om planen. Kontroller, at den korrekte enhed er valgt, ved at kontrollere enhedens id i
oplysningerne.
8
Vælg menuen All for at kontrollere, at enheden er blevet registreret.
•• Når du opretter forbindelse til serveren for første gang, indstilles klokkeslættet på produktet ud fra
GMT-klokkeslættet i det område, hvor serveren er installeret.
•• Klokkeslættet på produktet kan ændres fra serveren, som vist i trin 3.
•• Hvis du slukker og tænder for produktet, gendannes det indstillede klokkeslæt på produktet til det
klokkeslæt, der senest blev indstillet fra serveren.
――Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du administrerer klokkeslættet (planlægning,
ferieplanlægning osv.) i <brugervejledningen til MagicInfo Premium Server>.
41
Player
Device : All
Content : All
Browse and play content stored on the selected device.
No channels
Network Channel
Sort by : File Name
Options
1 / 4 item(s)
Network Channel
Afspil indhold, skabeloner og planer, der er konfigureret på serveren.
•• Du kan se, om serveren er tilsluttet (godkendelse) i menuskærmbilledet til Player.
Hvis du vil se, om serveren er tilsluttet, når der køres en Network Channel, skal du trykke på INFO på fjernbetjeningen.
1
No channels
Vælg Network Channel i menuen Player.
――Meddelelsen No channels vises, hvis der ikke er registreret en kanal i Network Channel.
Local Channel
2
Network Channel kører.
My Templates
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Local Channel
Afspil en plan eller kanal, der er blevet konfigureret i produktet.
1
Vælg Local Channel i menuen Player.
――Meddelelsen No channels vises, hvis der ikke er registreret en kanal i Local Channel.
2
Local Channel kører.
My Templates
Afspil en skabelon i My Templates, som er lagret i produktets interne hukommelse.
42
Tilgængelige funktioner på siden Player
Oversigtssiden Player indeholder følgende funktioner.
•• Device
Vælg enten Internal eller USB for at søge efter den ønskede enhedsoversigt.
-- All / Internal / USB
•• Content
Vælg en indholdstype som kriterium for at søge efter den ønskede enhedsoversigt.
-- All / Video / Image / PDF / Flash / Office / My Templates
•• Sort by
Angiv kriteriet for indholdssortering.
-- File Name / Recently played
•• Options
Menuindstillinger på siden Player
Indstillingsnavn
Handlinger
Play Selected
Vælg og afspil det ønskede indhold.
Send
Kopier indhold til en anden storageenhed.
Delete
Slet det ønskede indhold.
Settings
Konfigurer detaljerede egenskaber for indhold.
――På næste side kan du finde oplysninger om funktionen Settings.
43
Menuen Settings på siden Player
Default Storage
Vælg lagringsstedet, hvortil du vil downloade planlagte kanaler fra netværket.
Settings
•• Internal / USB / SD Card
Picture Size
Settings
Tilpas skærmstørrelsen til indholdet.
Select the storage location that you want to download scheduled
channels from the network to.
Default Storage
Close
Display Duration
Content Orientation
•• Full Screen / Original Size / Screen Fit
Internal
Picture Size
Transition Effect
Hvis Picture Size er indstillet til Video eller Image
Random
Hvis Picture Size er indstillet til PDF eller Office
•• Full Screen / Original Size
――Denne funktion er kun tilgængelig for filer af typen Video, Image, PDF og Office.
Landscape
Display Duration
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Indstil varigheden for de enkelte sider i et diasshow.
――Denne funktion er kun tilgængelig for filer af typen Image, PDF, Flash og Office.
Transition Effect
Konfigurer overgangseffekter mellem sider eller scene i et diasshow eller en videofil.
•• None / Fade1 / Fade2 / Blind / Spiral / Checker / Linear / Stairs / Wipe / Random
――Denne funktion er kun tilgængelig for filer af typen Image.
Content Orientation
Skift afspilningsretningen for indhold til tilstanden Landscape eller Portrait.
•• Landscape / Portrait
――Hvis Content Orientation er i Portrait-visning, understøttes VP8-videocodec ikke.
――Source er ikke tilgængelig, når Content Orientation er indstillet til Portrait.
44
Default content
Dette standardindhold vises, hvis du kører en kanal, mens der ikke er planlagt nogen programmer på kanalen.
•• None
Safely Remove
Fjerner USB-hukommelsen sikkert
Reset
Gendan alle værdier under Settings til de oprindelige standardværdier, fra dengang produktet blev købt.
45
Ved kørsel af indhold
Tryk på knappen INFO på fjernbetjeningen.
•• Current time
Visning af oplysninger om det indhold, der kører
•• CH Number: Det nummer, der er knyttet til den kanal, der afspilles i øjeblikket
――Kun tilgængelig under afspilning via Network Channel / Local Channel.
Information
Current time
Type:
•• CH Name: Navnet på den kanal, der afspilles i øjeblikket
――Kun tilgængelig under afspilning via Network Channel / Local Channel.
00:00pm
Network Channel
CH Number:
No channels selected
CH Name:
No channels selected
Software Version:
•• Type: Kanaltype, der afspilles i øjeblikket
――Kun tilgængelig under afspilning via Network Channel / Local Channel.
•• Software Version: Viser softwareversionen af en enhed
•• MAC ID: Viser det originale id-nummer for en enhed
DTP-EP-APP-5382
OK
No Schedule to download
•• Tags: Tag-indstillinger, som er tildelt fra serveren til en enhed
――Kun tilgængelig under afspilning via Network Channel / Local Channel.
•• Server: Viser forbindelsesstatus (Connected, Not connected eller Not approved) for serveren
•• USB: Viser forbindelsesstatus for en USB-enhed
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
46
Ændring af indstillinger for det indhold, som køres
Tryk på knappen TOOLS på fjernbetjeningen under afspilning af indhold for at konfigurere indstillinger som f.eks. Playlist og
Music.
•• Playlist
Få vist en oversigt over indholdselementer, der afspilles i øjeblikket.
•• Music
Indstil baggrundsmusikken for det indhold, der afspilles i øjeblikket.
Playlist
Music
Repeat
•• Repeat
Indstil gentagelsestilstanden.
-- One / All
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
47
Filformater, der er kompatible med Player
•• De understøttede filsystemer inkluderer FAT32 og NTFS.
•• En fil med en lodret og vandret opløsning, der er større end den maksimale opløsning, kan ikke
afspilles.
Kontroller filens lodrette og vandrette opløsning.
•• Kontroller de understøttede typer og versioner af video- og lydcodec.
•• Kontroller de understøttede filversioner.
-- Flash Player 11.0 og ældre og Flash Air 3.0 og ældre versioner understøttes.
-- PowerPoint understøttes op til version 97 – 2007
•• Kun den sidst tilsluttede USB-enhed genkendes.
Multiramme til netværksplan
Skabelonfiler og LFD(.Ifd)-filer
Begrænsninger
•• Kontroller, at der findes en distribueret mappe (indhold/planer) i Internal / USB-hukommelsen.
Afspilningsbegrænsninger
•• Der kan maks. afspilles to videofiler (Video).
•• Der kan ikke afspilles mere end én Flash-fil.
•• Til Office-filer (PPT- og Word-filer) og PDF-filer er der kun én understøttet filtype ad gangen.
•• Der kan ikke afspilles flere videoer (Video) samtidig på en enkelt skærm på en videovæg.
Begrænsninger for lydudgang
•• Der kan ikke bruges mere end én lydudgang.
Afspilningsbegrænsninger
•• Der kan højst afspilles to videofiler (Video) samtidig.
•• Afspilningsprioritet: Flash fil > netværkets BGM > lokal BGM > videofil i hovedrammen valgt af
brugeren
•• I vandret afspilningstilstand kan der kun afspilles én videofil ad gangen.
•• Der kan ikke afspilles mere end én Flash-fil.
•• Til Office-filer (PPT- og Word-filer) og PDF-filer er der kun én understøttet filtype ad gangen.
•• LFD(.lfd)-filer er ikke understøttet.
Begrænsninger for lydudgang
•• Der kan ikke bruges mere end én lydudgang.
•• Afspilningsprioritet: Flash fil > netværkets BGM > lokal BGM > videofil i hovedrammen valgt af
brugeren
――Netværkets BGM: Indstillingerne kan konfigureres i trin 1, når der oprettes en serverplan.
――Lokal BGM: BGM-indstillingerne kan konfigureres ved hjælp af de værktøjer, der vises, efter der
trykkes på knappen TOOLS under afspilning af Player.
――Brugervalgt hovedramme: Hovedrammens indstillinger kan konfigureres i trin 2, når der
oprettes en serverplan.
48
Indhold
Filtypenavn
Objektbeholder
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Videokodeks
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Opløsning
1920 x 1080
Billedfrekvens Bithastighed
(fps)
(Mbps)
6~30
30
AC3
LPCM
AAC
MPEG4 SP/ASP
HE-AAC
WMA
H.264 BP/MP/HP
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Motion JPEG
G.711(ALaw,μLaw)
*.mpeg
*.ts
Lydkodeks
Window Media Video v9
*.tp
*.trp
MPEG2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG1
*.m2ts
*.mts
VP6
640 x 480
4
*.divx
49
Video
•• 3D-video understøttes ikke.
•• Indhold med en opløsning, der er større end
den opløsning, der er angivet i tabellen ovenfor,
understøttes ikke.
•• Videoindhold med en bithastighed eller
billedhastighed, der er større end den, der er
angivet i tabellen ovenfor, kan forårsage, at
videoafspilningen "hakker".
•• Videoindhold afspilles ikke, eller afspilles ikke
korrekt, hvis der er en fejl i indholdet eller
objektbeholderen.
•• Nogle USB-enheder/digitalkameraer er muligvis
ikke kompatible med afspilleren.
Lyd
Billede
•• Lydindhold med en bithastighed eller
billedhastighed, der er større end den, der er
angivet i tabellen ovenfor, kan forårsage, at
lydafspilningen "hakker".
•• Kompatibelt billedfilformat: JPEG, PNG, BMP
――32-bit, 24-bit og 8-bit BMP-filer understøttes.
•• Videoindhold afspilles ikke, eller afspilles ikke
korrekt, hvis der er en fejl i indholdet eller
objektbeholderen.
•• Maksimal filstørrelse, som understøttes: 20 MB
•• Nogle USB-enheder/digitalkameraer er muligvis
ikke kompatible med afspilleren.
•• Understøttet maksimal opløsning: 4096 x 4096
•• Understøttede billedeffekter: 9 effekter
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear,
Stairs, Wipe, Random)
•• Understøtter op til WMA 10 Pro 5.1 kanaler.
Tabsfri WMA-lyd understøttes ikke.
•• QCELP, AMR NB/WB understøttes ikke.
•• Understøtter op til H.264, niveau 4.1
•• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 og AVCHD
understøttes ikke.
•• Alle videocodecs, undtagen MVC, VP8, VP6:
-- Under 1280 x 720: Maks. 60 billeder
-- Over 1280 x 720: Maks. 30 billeder
•• GMC 2 eller derover understøttes ikke.
•• Understøtter kun BD MVC Spec.
•• Der kan kun afspilles en videofil ad gangen, hvis
videofilerne på skærmen anvender inkompatible
kodekser, eller hvis opløsningen er 1080 x 1920.
•• Når der afspilles en videofil, understøttes trådløs
tilstand ikke under følgende betingelser:
-- Inkompatibel kodeks (MVC, VP3, MJPEG) ↔
inkompatibel kodeks
-- Inkompatibel kodeks ↔ kompatibel kodeks
-- Opløsningen svarer ikke til skærmens
opløsning
-- Frekvensen svarer ikke til skærmens frekvens
50
Flash
Power Point
•• Flash Player 11.0 og ældre og Flash Air 3.0 og
ældre versioner understøttes.
•• Flashanimation
-- Kompatibelt filformat: SWF
•• Anbefalet opløsning: 960 x 540
-- Forsigtig!
Der garanteres ikke en ydeevne, som er
sammenlignelig med Flash Player på et
Windows-operativsystem
Optimering er nødvendig ved oprettelse af
indhold
•• Flash-video
-- Kompatibelt filformat: FLV
-- Video
Codec: H.264 BP
Opløsning: 1920 x 1080
-- Lyd
Codec: H.264 BP
-- Forsigtig!
F4V-filformatet understøttes ikke
Skærmvideo understøttes ikke
•• Kompatible dokumentfilformater
-- Filtypenavn: ppt, pptx
-- Version: Office 97 ~ Office 2007
•• Ikke-understøttede funktioner:
-- Animationseffekt
-- 3D-figurer (disse vises i 2D)
-- Sidehoved og sidefod (visse
underelementer understøttes ikke)
-- Word Art
-- Justering
En gruppejusteringsfejl kan forekomme
-- Office 2007
SmartArt understøttes ikke fuldt ud. 97 ud
af 115 underelementer understøttes.
------
PDF
•• Kompatible dokumentfilformater
-- Filtypenavn: pdf
•• Ikke-understøttede funktioner:
-- Indhold på mindre end 1 pixel understøttes
ikke pga. problemer med forringet
ydeevne.
-- Maskeret billede og lagdelt billedindhold
understøttes ikke.
-- Indhold med roteret tekst understøttes
ikke.
-- 3D-skyggeeffekter understøttes ikke.
-- Visse tegn understøttes ikke
(Særlige tegn kan være beskadigede)
Indsættelse af objekter
Tegn i halv bredde
Bogstavsafstand
Oversigter
Vertikal tekst
nogle underelementer understøttes ikke
-- Diasnoter og uddelingskopier
51
WORD
Skabelonfiler
•• Kompatible dokumentfilformater
-- Filtypenavn: .doc, .docx
-- Version: Office 97 ~ Office 2007
•• Ikke-understøttede funktioner:
-- Sidens baggrundseffekt
-- Visse afsnitstypografier
-- Word Art
-- Justering
En gruppejusteringsfejl kan forekomme
•• Oprettelse/redigering/afspilning er kun
tilgængelig i Template.
LFD
•• Understøttet i Network Channel og Local
Channel
•• Kompatible dokumentfilformater
-- Filtypenavn: .lfd
-- 3D-figurer (disse vises i 2D)
-- Office 2007
SmartArt understøttes ikke fuldt ud. 97 ud
af 115 underelementer understøttes.
-----
Oversigter
Tegn i halv bredde
Bogstavsafstand
Vertikal tekst
nogle underelementer understøttes ikke
-- Diasnoter og uddelingskopier
52
Schedule
Tilgængelige funktioner på siden Schedule
Siden Schedule indeholder følgende funktioner.
→ Schedule → ENTER E
HOME
Schedule
Type : Local
Device : Internal
Options
Schedule your content on a local channel or edit existing channels.
Playing Time
[CH1]Channel 1
[CH2]Channel 2
[CH3]Channel 3
12:00 am
12:30 am
Add content to create
a programme on the
channel.
01:30 am
02:00 am
02:30 am
03:00 am
04:00 am
04:30 am
05:00 am
05:30 am
•• Device
-- Få vist navnet på en tilsluttet storageenhed.
――Denne indstilling er kun aktiveret, hvis Type er angivet til Local i Device.
•• Options
01:00 am
03:30 am
•• Type
-- Local: Tilføj eller rediger planer.
-- Network: Få vist netværksplanen, der er konfigureret på serveren.
+ Add Programme
Schedule your content on
CH 2.
Schedule your content on
CH 3.
Configure the display
duration to set how
long each item of
content will play for.
Set a start time and
a stop time for the
programme.
Menuindstillinger på siden Schedule
Indstillingsnavn
Handlinger
06:00 am
Send
Send konfigurerede planer til en anden storageenhed. Dette svarer til "kopiér"-funktionen
på pc'er.
Delete
Slet planer.
53
Konfiguration af kanalplaner
Afspil medieindhold som f.eks. videoer, billeder og musik på et bestemt tidspunkt.
1
Vælg en kanal, du vil konfigurere.
2
Vælg videoer, musik og billeder, du vil føje til kanalplanen.
3
Indstil tidspunktet for, hvornår planen skal afspilles. (Start Time ~ Stop Time)
4
Omdøb kanalplanen, og vælg derefter en destinationsmappe, den skal gemmes i.
5
Tryk på knappen Save.
――Gælder kun, når Type er angivet til Local.
Redigering af en kanalplan.
Skift indstillinger for en konfigureret kanalplan, f.eks. planens indhold, varighed og navn.
1
Vælg en kanal, du vil redigere.
2
Vælg videoer, musik og billeder, du vil redigere i kanalplanen.
-- Sletning af indhold: Placer markøren hen over det ønskede indhold, og tryk derefter på knappen E for at slette det.
-- Flyt helt ud til højre ende af afspilningslisten. Klik på knappen + for at tilføje indhold eller ændre afspilningsrækkefølgen for indholdselementer.
3
Indstil tidspunktet for, hvornår planen skal afspilles. (Start Time ~ Stop Time)
4
Omdøb kanalplanen, og vælg derefter en destinationsmappe, den skal gemmes i.
5
Tryk på knappen Save.
――Gælder kun, når Type er angivet til Local.
54
Template
HOME
Tilgængelige funktioner på siden Template
Opret unikt indhold med skabeloner. Det er nemt at skabe indhold. Du skal bare ændre billeder og tekst
i en skabelon.
→ Template → ENTER E
Template
Sorter skabelonoversigten efter følgende kriterier.
Market : All
Select a template to customise.
My Templates
Orientation : Landscape
1 / 64 item(s)
•• Market
•• Orientation
-- Landscape: Du skal vælge denne tilstand, når du anvender produktet i vandret retning.
-- Portrait: Du skal vælge denne tilstand, når du anvender produktet i lodret retning.
1
Vælg en skabelon blandt de medfølgende eksempelskabeloner.
Create Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Preview
Cancel
New town
interior design
Save
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Background Screen
2
bg_co...
Background Music
Organiser en skabelon ved at indsætte tekst-, video-, foto- eller PDF-filer efter dit valg.
55
Indtastning af tekst
Indsættelse af indhold som f.eks. videoer, billeder og PDF-filer
Aa
Create Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Create Template
Press the volume button on the remote to
change the font size.
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Edit
Item(s) selected
Select item to delete
Preview
Cancel
picture1.jpg
New town
interior design
Edit Text
Font options
Save
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Background Screen
bg_co...
Hide Element
Show
Default content duration
00:00:05
Mute
Done
Background Music
Edit Text
Aspect Ratio
Cancel
Konfiguration af baggrundsbillede/-musik
Vælg vinduet Edit Text for at angive tekst.
Font options
Font Size: Angiv meddelelsens tekststørrelse.
Create Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Background Screen
Device : All
Font Colour: Angiv meddelelsens tekstfarve.
Background colour: Angiv meddelelsens baggrundsfarve.
Background opacity: Angiv, hvor gennemsigtig meddelelsens baggrund skal være.
..
bg_common_02.jpg
bg_common_04.jpg
bg_common_03.jpg
bg_common_05.jpg
bg_common_06.jpg
bg_common_10.jpg
bg_commo
bg_common_07.jpg
bg_common_11.jpg
bg_commo
Alignment: Vælg en justeringstilstand for meddelelser.
Scroll: Angiv meddelelsens rulleretning/-hastighed.
Hide Element: Vis eller skjul en meddelelse.
――Valg af Hide nulstiller ikke meddelelsesindstillingerne.
bg_common_01.jpg
Done
Cancel
Reset: Nulstil alle indstillinger i Font options til standardindstillingerne.
56
3
Preview
Konfigurer Template Name og Storage.
Save
Duration
23:59:59
Template Name
Template preview is running. It will stop after 20
seconds.
Storage
1
Få vist et eksempel på den oprettede skabelon ved hjælp af funktionen Preview.
2
For at gemme skabelonen skal du trykke på knappen Save.
Internal
Save
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Template01
4
Cancel
Tryk på knappen Save, når du er færdig med at oprette indholdet.
57
Clone Product
Eksporter indstillingerne på produktet til en ekstern storageenhed. Det er også muligt at importere indstillinger fra en ekstern
storageenhed.
Denne indstilling er nyttig, når du tildeler de samme indstillinger til flere produkter.
HOME
→ Clone Product → ENTER E
Clone Product
Hvis der ikke findes en identisk fil på den eksterne storageenhed
1
Tilslut den eksterne storageenhed, og kør derefter funktionen Clone Product.
2
Meddelelsen No cloning file found on the external storage device. Export this device's settings to the external
storage device? vises.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Hvis der findes en identisk fil på den eksterne storageenhed
1
Tilslut den eksterne storageenhed, og kør derefter funktionen Clone Product.
2
Meddelelsen Cloning file found. Please select an option. vises.
Kør funktionen Import from External Storage eller Export to External Storage.
-- Import from External Storage: Kopier de indstillinger, der er gemt på en ekstern storageenhed, til produktet.
-- Export to External Storage: Kopier indstillingerne på produktet til en ekstern storageenhed.
――Når konfigurationen er afsluttet, genstartes produktet automatisk.
58
ID Settings
HOME
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
Tildel et sæt et ID.
Device ID
Indtast ID-nummeret for det produkt, der er sluttet til indgangskablet til modtagelse af indgangssignalet. (Område: 0~224)
――Tryk på u/d for at vælge et nummer, og tryk på E.
――Indtast det nummer, du vil bruge, med taltasterne på fjernbetjeningen.
PC Connection Cable
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Vælg en metode til at tilslutte til MDC for at modtage MDC-signalet.
•• RS232C cable
Kommuniker med MDC via RS232C-stereokablet.
•• RJ45(LAN) cable
Kommuniker med MDC via RJ45-kablet.
Device ID Auto Set
――Tildel ID-nummer til alle tilsluttede produkter automatisk.
59
Network Status
HOME
Kontrollér den aktuelle netværks- og internetforbindelse.
→ Network Status → ENTER E
Network Status
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
60
On/Off Timer
HOME
→ On/Off Timer → ENTER E
――Du skal indstille Clock Set, før du kan anvende denne funktion.
On Timer
Angiv On Timer, så produktet tændes automatisk på et tidspunkt og en dag, du selv vælger.
Produktet tændes med den angivne lydstyrke og indgangskilde.
On/Off Timer
On Timer: Indstil on-timeren ved at vælge en af de syv forskellige indstillingsmuligheder. Sørg for, at du angiver det aktuelle
klokkeslæt først.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Setup: Vælg Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun eller Manual.
Hvis du vælger Manual, kan du vælge de dage, hvor On Timer skal tænde for produktet.
-- Markeringen angiver de dage, du har valgt.
•• Time: Indstil time og minut. Brug talknapperne eller pil op og pil ned til at indtaste tal. Brug venstre og højre pil til at skifte
indtastningsfelt.
•• Volume: Angiv den ønskede lydstyrke. Brug venstre og højre pil til at ændre lydstyrken.
•• Source: Vælg en indgangskilde efter eget valg.
•• Content (når Source er indstillet til Internal/USB): Gå til USB-enheden eller den interne hukommelsesenhed, og vælg en
mappe med indhold, du vil afspille, når produktet tændes. Indholdet kan f.eks. være musik, fotos eller videofiler.
――Denne funktion er kun tilgængelig, når en USB-enhed er tilsluttet.
――Hvis der ikke er musikfiler på USB-enheden eller du ikke vælger en mappe, der indeholder en musikfil, fungerer
timerfunktionen ikke korrekt.
――Hvis der kun er én fotofil på USB-enheden, afspilles Slide Show ikke.
――Hvis et mappenavn er for langt, kan mappen ikke vælges.
――Hver USB-enhed, du bruger, har sin egen mappe tilknyttet. Når du bruger mere end én af samme type USB-enhed, skal du
sørge for, at de mapper, der er tildelt til hver USB-enhed, har forskellige navne.
――Vi anbefaler, at du bruger en USB-nøgle og en multikortlæser, når du bruger On Timer.
――Funktionen On Timer fungerer måske ikke med USB-enheder med indbygget batteri, MP3-afspillere eller PMP'er fra nogle
producenter, da produktet kan være for længe om at genkende disse enheder.
61
Off Timer
Indstil off-timeren (Off Timer) ved at vælge en af de syv forskellige indstillingsmuligheder. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: Vælg Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun eller Manual.
Hvis du vælger Manual, kan du vælge de dage, hvor Off Timer skal slukke for produktet.
-- Markeringen angiver de dage, du har valgt.
•• Time: Indstil time og minut. Brug talknapperne eller pil op og pil ned til at indtaste tal. Brug venstre og højre pil til at skifte
indtastningsfelt.
Holiday Management
Timeren bliver deaktiveret i en periode, der er angivet som ferie.
•• Add Holiday: Angiv den periode, du vil tilføje som ferie.
Vælg start- og slutdatoerne på den ferie, du vil tilføje, ved hjælp af knapperne u/d, og klik på knappen Save.
Perioden føjes til listen med ferier.
-- Start: Angiv feriens startdato.
-- End: Angiv feriens slutdato.
――Delete: Slet valgte elementer fra listen med ferier.
――Edit: Vælg et ferieelement, og rediger derefter datoen.
•• Set Applied Timer: Indstil On Timer og Off Timer for ikke at aktivere offentlige fridage.
-- Tryk på E for at vælge de On Timer- og Off Timer-indstillinger, som du ikke vil aktivere.
-- Den valgte On Timer og Off Timer vil ikke blive aktiveret.
62
Ticker
HOME
→ Ticker → ENTER E
Indtast tekst, mens et video eller et billede vises, og få vist teksten på skærmen.
•• Off / On
•• Message: Indtast en besked, der skal vises på skærmen.
•• Time: Indstil Start Time og End Time for visning af en Message.
•• Font options: Angiv skrifttype og farve for teksten i meddelelsen.
Ticker
•• Position: Vælg den retning, du vil have vist en Message i.
•• Scroll: Angiv Direction og Speed for rulning i meddelelsen.
•• Preview: Få vist de konfigurerede indstillinger for tekster
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
63
More settings
HOME
Menuen for billedindstillinger vises.
→ More settings → ENTER E
More settings
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
64
URL Launcher
Hvis du ønsker oplysninger om brugen af funktionen URL Launcher, skal du kontakte forhandleren, hvor produktet blev købt.
――For at bruge funktionen URL Launcher skal du indstille Play via til URL Launcher i System.
→ URL Launcher → ENTER E
HOME
Signage Player
Change URL
pm
12:00
URL Launcher
January 1 2015
Clone Product
ID Settings
Network Status
On/Off Timer
Ticker
More settings
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
65
Kapitel 06
Picture
Layoutet af indstillingerne på menuen Picture kan variere afhængigt af produktet
Picture Size
Picture
Picture
OnScreen Display
Network
Picture Size
HDMI Black Level
Reset Picture
Normal
MENUm → Picture → Picture Size → ENTERE
――Forskellige indstillinger for skærmjustering vises, afhængigt af den valgte indgangskilde.
•• 16:9: Indstiller billedet til bred tilstand 16:9.
•• Zoom1: Bruges til moderat forstørrelse. Afskærer toppen og siderne.
System
•• Zoom2: Bruges til en kraftigere forstørrelse.
Support
•• Smart View 2: Reducerer 16:9-billedet med 25%.
•• Smart View 1: Reducerer 16:9-billedet med 50%.
•• 4:3: Indstiller billedet til grundlæggende (4:3)-tilstand.
――Indstil ikke produktet til 4:3-format i lang tid.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
De kanter, der vises til venstre eller højre eller øverst og nederst på skærmen, kan medføre skærmefterbilleder, som ikke
dækkes af garantien.
•• Screen Fit: Viser hele billedet uden afskæringer, når signalerne HDMI1, HDMI2 (720p / 1080i / 1080p) eller Component
(1080i / 1080p) indlæses.
•• Custom: Ændrer opløsningen, så den passer til brugerens ønsker.
•• Original ratio: Hvis indgangskilden er HDMI1, HDMI2 (pc-tilslutning), vises videoen i det originale billedforhold.
66
Position
HDMI Black Level
Justerer billedpositionen. Position er kun tilgængelig, hvis Picture Size er indstillet til Zoom1, Zoom2,
Screen Fit eller Custom.
――Hvis du vil bruge funktionen Position efter at have valgt Zoom1, Zoom2, Screen Fit eller Custom,
MENUm → Picture → HDMI Black Level → ENTERE
skal du følge denne fremgangsmåde.
1
Tryk på knappen d for at vælge Position. Tryk på knappen E.
2
Tryk på knappen u eller d for at flytte billedet op eller ned.
3
Tryk på knappen E.
Zoom/Position
Justerer billedets zoom og position. Denne indstilling er tilgængelig, når inputkilden er indstillet til
HDMI1, HDMI2 (1080i/1080p), Component (1080i/1080p), AV. Picture Size skal være indstillet til
Custom, før indstillingen er tilgængelig.
1
Tryk på knappen d for at vælge Zoom/Position. Tryk på knappen E.
2
Vælg Zoom eller Position. Tryk på knappen E.
3
Tryk på knappen u/d/l/r for at flytte billedet.
4
Tryk på knappen E.
Vælger sortniveauet på skærmen for at justere skærmdybden.
•• Auto / Low / Normal
――Kun tilgængelig i tilstandene HDMI (AV Timing : 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Reset Picture
MENUm → Picture → Reset Picture → ENTERE
Gendan alle billederne til standardindstillingerne.
――Hvis du vil nulstille billedet til den oprindelige position, skal du vælge Reset på skærmen Zoom/
Position.
――Billedet indstilles til standardpositionen.
67
Kapitel 07
OnScreen Display
PIP
OnScreen Display
Picture
OnScreen Display
Network
System
PIP
MENUm → OnScreen Display → PIP → ENTERE
Display Orientation
-- Hvis du ønsker oplysninger om PIP-lyd, skal du se instruktionerne for Sound Select.
Message Display
Menu Language
-- Hvis du slukker for produktet, mens det er i PIP-tilstand, vil det fortsat være i PIP-tilstand, når du har slukket for det og tændt det igen.
English
-- Du bemærker måske, at billedet på PIP-skærmen bliver en smule unaturlig, når du bruger hovedskærmen til at vise et spil eller karaoke.
Reset OnScreen Display
Support
PIP Indstillinger
Billedet fra den eksterne videokilde vil være på hovedskærmen, og billedet fra produktet vil være på PIP-underbilledskærmen.
Hovedbillede
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Underbillede
AV / Component
HDMI1 / HDMI2
HDMI1 / HDMI2
AV / Component
――Hvis Source Content Orientation er indstillet til Portrait, er PIP deaktiveret.
68
•• PIP (Off / On): Aktivér eller deaktiver PIP-funktionen.
•• Source: Du kan vælge en kilde til underbilledet.
•• Size (
,
,
•• Position (
,
――I dobbelt (
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
): Vælg en størrelse for underbilledet.
): Vælg en position for underbilledet.
) tilstand kan du ikke vælge Position.
•• Sound Select (Main / Sub): Du kan vælge at lytte til lyden fra Main-billedet eller fra Sub-billedet.
Display Orientation
MENUm → OnScreen Display → Display Orientation → ENTERE
Onscreen Menu Orientation
Du kan indstille menuskærmbilledets retning.
•• Landscape: Vis menuen i landskabstilstand (standard).
•• Portrait: Vis menuen i portrættilstand på højre side af produktets skærm.
Source Content Orientation
Du kan indstille retningen af indhold fra eksterne enheder, der er tilsluttet produktet.
•• Landscape: Vis skærmen i landskabstilstand (standard).
•• Portrait: Vis skærmen i portrættilstand.
――Hvis PIP er indstillet til On, er Source Content Orientation deaktiveret.
Aspect Ratio
Indstil den roterede skærm til fuldskærms- eller original tilstand.
•• Full Screen: Vis den roterede skærm i fuldskærmstilstand.
•• Original: Vis den roterede skærm i det originale billedformat.
――Kun tilgængelig, når Source Content Orientation er indstillet til Portrait.
――Hvis PIP er indstillet til On, er Aspect Ratio deaktiveret.
69
Message Display
Menu Language
MENUm → OnScreen Display → Message Display → ENTERE
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
Source Info
Indstil menusproget.
――En ændring af sprogindstillingen påvirker kun skærmmenuen. Ændringen anvendes ikke på andre
funktioner på din pc.
Vælg, om -skærmmenuen for kilden skal vises, når indgangskilden ændres.
•• Off / On
No Signal Message
Vælg, om skærmmeddelelse om intet signal skal vises, når der ikke registreres signal.
•• Off / On
Reset OnScreen Display
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
Denne mulighed nulstiller de aktuelle indstillinger under OnScreen Display til fabriksindstillingerne.
MDC Message
Vælg, om MDC-skærmmenuen skal vises, når produktet styres af MDC.
•• Off / On
Download Status Message
Vælg for at få vist status, når du downloader indhold fra en server eller en anden enhed.
•• Off / On
70
Kapitel 08
Network
Network
Picture
Network Status
OnScreen Display
Network Settings
Network
Server Network Settings
System
Device Name
Support
Network Status
MENUm → Network → Network Status → ENTERE
Du kan kontrollere status for netværket og internettet.
Network Settings
MENUm → Network → Network Settings → ENTERE
Konfigurer netværksindstillingerne, så der kan benyttes forskellige smarte hubfunktioner, f.eks. internetsøgning, indholdsdeling
via et hjemmenetværk og funktionsopdateringer.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Network type
•• Wired
71
Indstillinger for netværk (kablet)
•• Afhængigt af, hvordan dit netværk er konfigureret, kan du muligvis tilslutte produktet til dit
lokalnetværk ved at tilslutte LAN-porten bag på produktet direkte til et netværksstik på væggen ved
hjælp af et LAN-kabel.
Se diagrammet nedenfor. Bemærk, at vægstikket er forbundet til et modem eller en router et andet
sted i huset.
Tilslutning til et kabelnetværk
Du kan tilslutte dit produkt til et lokalnetværk via et kabel på tre måder.
•• Du kan tilslutte produktet til dit lokalnetværk ved at tilslutte et eksternt modem til LAN-porten bag
på produktet ved hjælp af et LAN-kabel.
Se diagrammet nedenfor.
LAN
LAN-stikket på væggen
RJ45
LAN
Eksternt modem
(ADSL / VDSL)
Modemstikket på væggen
Modemkabel
RJ45
LAN-kabel
•• Du kan tilslutte produktet til dit lokalnetværk ved at tilslutte et IP-delingsmodul, der er tilsluttet et
eksternt modem, til LAN-porten bag på produktet. Brug LAN-kablet til forbindelsen. Se diagrammet
nedenfor.
LAN
Modemstikket på væggen
Eksternt modem
(ADSL / VDSL)
Modemkabel
LAN-kabel
RJ45
IP-router
(med DHCP-server)
LAN-kabel
Hvis du har et dynamisk netværk, skal du anvende et ADSL-modem eller en router, der understøtter
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemmer og routere, der understøtter DHCP, angiver
automatisk den IP-adresse, undernetmaske, gateway og de DNS-værdier, dit produkt skal bruge til at få
adgang til internettet. Du skal derfor ikke angive dem manuelt. De fleste hjemmenetværk er dynamiske
netværk.
Nogle netværk kræver en statisk IP-adresse. Hvis dit netværk kræver en statisk IP-adresse, skal
du angive IP-adressen, undernetmasken, gatewayen og DNS-værdierne manuelt på produktets
konfigurationsskærmbillede til kabelnetværk, når du konfigurerer netværksforbindelsen. Kontakt din
internetudbyder for at få oplyst din IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNS-værdierne.
Hvis du har en Windows-computer, kan du også få oplysningerne på computeren.
――Du kan anvende ADSL-modemmer, der understøtter DHCP, hvis dit netværk kræver en statisk IPadresse.
――På ADSL-modemmer, der understøtter DHCP, kan du også anvende statiske IP-adresser.
LAN-kabel
72
Indstil netværksforbindelsen til at bruge internettjenester, som f.eks. udførelse af softwareopgraderinger.
2
Klik på Status i den viste pop-op-menu.
Automatisk Network Settings (kablet)
3
Klik på fanen Support i den dialogboks, der vises.
4
Klik på knappen Details under fanen Support. Netværksforbindelsesværdierne vises.
Opret forbindelse til netværket med et netværkskabel (LAN).
Kontrollér, at netværkskablet er tilsluttet først.
Automatisk opsætning
Manuel opsætning
1
Indstil Network type til Wired på siden Network Settings.
1
Indstil Network type til Wired på siden Network Settings.
2
Tryk på knappen Connect for at starte Network Settings.
2
Tryk på knappen Connect for at starte Network Settings.
-- Knappen Connect er kun aktiveret, når LAN-kablet er tilsluttet korrekt.
3
-- Knappen Connect er kun aktiveret, når LAN-kablet er tilsluttet korrekt.
Netværkstestskærmen vises og bekræfter netværksforbindelsen.
3
Netværkstestskærmen vises, og bekræftelsen starter. Tryk på Stop. Bekræftelsesprocessen stopper.
Når forbindelsen er bekræftet, vises meddelelsen “Wired network and Internet connection
completed.”.
4
Vælg IP Settings på skærmen for netværksforbindelse. Skærmen IP Settings vises.
5
Vælg det øverste felt, tryk på E, og indstil derefter IP Settings til Enter manually. Gentag
――Hvis tilslutningen mislykkes, skal du kontrollere forbindelsen via LAN-porten.
――Hvis den automatiske proces ikke kan finde netværksforbindelsesværdierne, eller hvis du vil
indtastningen for hvert felt i IP Address.
konfigurere forbindelsen manuelt, skal du gå til næste afsnit, manuel netværksopsætning.
――Hvis du indstiller IP Settings til Enter manually, ændres DNS Setting automatisk til Enter
Manuelt Network Settings (kablet)
Kontorer kan benytte statiske IP-adresser.
Hvis dette er tilfældet, skal du bede din netværksadministrator om at oplyse IP-adresse, undernetmaske,
gateway og DNS-serveradresse. Indtast disse værdier manuelt.
Visning af netværksforbindelsesværdierne
Gør følgende for at vise netværksforbindelsesværdierne på de fleste Windows-computere.
1
manually.
6
Når du er færdig, skal du vælge OK nederst på siden og derefter trykke på E.
Netværkstestskærmen vises, og bekræftelsen starter.
7
Når forbindelsen er bekræftet, vises meddelelsen “Wired network and Internet connection
completed.”.
Højreklik på ikonet Netværk nederst til højre på skærmen.
73
Server Network Settings
Device Name
MENUm → Network → Server Network Settings → ENTERE
MENUm → Network → Device Name → ENTERE
Connect to server
Hvis du vil køre Player, skal du oprette forbindelse til et netværk.
Vælg eller indtast et enhedsnavn.
Dette navn kan vises på netværksfjernbetjeninger over netværket.
•• [VideoWall]Player1~6 / User Input
•• Server Address / SSL / Port
――Hvis indstillingen SSL er aktiveret, konfigureres serveren til at bruge https, og dataoverførslen
krypteres.
――Indtast serverens IP-adresse og portnummer. Brug 7001 som portnummeret. (Hvis du ikke kan oprette
forbindelse til serveren med portnummer 7001, skal du bede din serveradministrator om at finde det
korrekte portnummer og derefter ændre portnummeret).
MagicInfo Mode
Vælg den MagicInfo Mode, der passer bedst til de omgivelser, hvor du bruger produktet.
•• Lite / Premium
Server Access
Vælg metode for tilslutning til servernetværket.
•• Allow / Deny
FTP Mode
Angiv FTP-driftstilstanden.
•• Active / Passive
74
Kapitel 09
System
System
Picture
OnScreen Display
Network
System
Accessibility
Accessibility
Setup
Time
Auto Source Switching
MENU m → System → Accessibility → ENTER E
Voice Guide
Power Control
Eco Solution
Voice Guide
Device Manager
Slå Voice Guide til eller fra. Det anvendte sprog for Voice Guide er det samme som det aktuelle menusprog.
Support
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Off / On
――Volume, Speed, Pitch og Description Level er kun aktiveret, når Voice Guide er indstillet til On.
Volume
Indstil lydstyrken for Voice Guide.
•• Loud / Medium / Soft
Speed
Indstil hastigheden for Voice Guide.
•• Fast / Normal / Slow
Pitch
Finindstil tonen i Voice Guide.
•• High / Medium / Low
75
Menu Transparency
Time
Tilpas menuboksens gennemsigtighed.
•• High / Medium / Low
High Contrast
Indstil baggrunden og skrifttypen til farver med høj kontrast i menuen. Menugennemsigtigheden bliver
uigennemsigtig, hvis denne indstilling vælges.
•• Off / On
MENU m → System → Time → ENTER E
Du kan konfigurere Clock Set og Sleep Timer. Du kan også indstille produktet til automatisk at tænde
eller slukke på et bestemt tidspunkt vha. funktionen Timer.
Clock Set
Vælg Clock Set. Vælg Date eller Time, og tryk derefter på E.
Enlarge
Brug talknapperne til at indtaste tal, eller tryk på pil op og pil ned. Brug venstre og højre pil til at flytte fra
ét indtastningsfelt til det næste. Tryk på E, når du er færdig.
――Kun tilgængelig, når Clock Mode er indstillet til Manual.
Angiv, om det markerede element i menuen skal forstørres.
――Du kan indstille Date og Time direkte ved at trykke på talknapperne på fjernbetjeningen.
•• Off / On
DST
Setup
Skifter funktionen DST (sommertid) til eller fra.
Off / Auto / Manual
•• Start Date: Angiv startdatoen for sommertid.
MENU m → System → Setup → ENTER E
•• End Date: Indstil slutdatoen for sommertid.
Indledende indstillinger (Setup)
•• Time Offset: Angiv den korrekte forskydning for din tidszone.
――Start Date, End Date og Time Offset er kun aktiveret, når DST er indstillet til Manual.
Når produktet tændes for første gang, skal du konfigurere grundlæggende indstillinger såsom sprog,
kanal og tidspunkt.
Sleep Timer
Tryk på knappen .
――Indtast dit 4-cifrede PIN-nummer. Standard-PIN-nummeret er "0-0-0-0".
Slukker automatisk for produktet efter et foruddefineret tidsrum.
Hvis du vil ændre PIN-nummeret, skal du bruge funktionen Change PIN.
(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Brug pil op og pil ned til at vælge en tidsperiode, og tryk derefter på E. Hvis du vil annullere Sleep
Timer, skal du vælge Off.
76
Auto Source Switching
Power Control
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Hvis du tænder skærmen med Auto Source Switching On, og det forrige videovalg ikke er aktivt, vil
skærmen automatisk søge efter forskellige videoindgange for den aktive video.
Auto Source Switching
Når Auto Source Switching er On, vil videokilden automatisk søge efter den aktive video.
Auto Power On
Denne funktion tænder automatisk produktet, så snart det tilsluttes et stik. Det er ikke nødvendigt at
trykke på strømknappen.
•• Off / On
Valgmuligheden Primary Source aktiveres, hvis den aktuelle videokilde ikke genkendes.
Secondary Source-valget bliver aktivt, hvis der ikke er nogen primær videokilde tilgængelig.
Hvis hverken de primære eller de sekundære indgangskilder genkendes, udfører skærmen to søgninger
for en aktiv kilde. Hver søgning tjekker den primære og den sekundære indgangskilde. Hvis begge
søgninger mislykkes, vender skærmen tilbage til den første indgangskilde og viser en meddelelse, der
indikerer, at der ikke er noget signal.
Når valgmuligheden Primary Source er indstillet til All, søger skærmen alle videokildeindgangene to
gange i rækkefølge for en aktiv videokilde og vender tilbage til den første videokilde i rækkefølgen, hvis
der ikke findes nogen video.
Primary Source Recovery
Vælg, om du vil gendanne den valgte primære input-kilde, når en primær input-kilde er tilsluttet.
――Funktionen Primary Source Recovery deaktiveres, hvis Primary Source er indstillet til All.
Primary Source
Angiv Primary Source for den automatiske indgangskilde.
Secondary Source
Angiv Secondary Source for den automatiske indgangskilde.
――Funktionen Primary Source Recovery deaktiveres, hvis Primary Source er indstillet til All.
Max. Power Saving
Slukker produktet for at reducere strømforbruget, efter at computeren har stået ubenyttet i et angivet
tidsrum.
•• Off / On
――Kun tilgængelig i HDMI-tilstand.
Standby Control
Du kan indstille den skærmstandbytilstand, der skal anvendes, når der modtages et indgangssignal.
•• Auto
Strømbesparende tilstand aktiveres, hvis der ikke detekteres noget indgangssignal, også selvom der
er sluttet en kildeenhed til skærmen.
Meddelelsen No Cable Connected bliver vist, hvis der ikke er tilsluttet nogen kildeenhed.
•• Off
Meddelelsen No Cable Connected bliver vist, hvis der ikke detekteres noget indgangssignal.
――Indstillingen Standby Control aktiveres kun, når Source er indstillet til HDMI1, HDMI2.
――Hvis No Cable Connected vises, selvom der er tilsluttet en kildeenhed, skal du kontrollere
kabeltilslutningen.
――Hvis No Signal Message er indstillet til Off, vises meddelelsen No Cable Connected ikke.
Hvis dette er tilfældet, skal du indstille No Signal Message til On.
•• On
Strømbesparende tilstand aktiveres, når der ikke detekteres noget indgangssignal.
77
Network Standby
Denne funktion sørger for, at der stadig er tændt for netværksstrømmen, selv om der slukkes for
produktet.
•• Off / On
Eco Solution
Device Manager
MENU m → System → Device Manager → ENTER E
Konfigurer indstillinger for eksterne inputenheder, der er tilsluttet produktet.
Keyboard Settings
Når der tilsluttes et tastatur til produktet, vises menuen Keyboard Settings.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
Select Keyboard
No Signal Power Off
Vælg det ønskede tastatur blandt de tilgængelige tilsluttede tastaturer.
――Det er muligt kun at benytte ét tilsluttet tastatur.
Spar på strømmen ved at slukke for enheden, når der ikke modtages noget signal fra nogen kilde.
Keyboard Options
•• Off / 15 min / 30 min / 60 min
――Deaktiveret, når en tilsluttet computer er i strømsparetilstand.
――Afhængigt af landet.
――Produktet slukker automatisk på et angivet tidspunkt. Tidspunktet kan ændres efter behov.
Keyboard Language
Auto Power Off
Produktet slukker automatisk, hvis du ikke trykker på en knap på fjernbetjeningen eller rører ved en knap
på produktet inden for et udvalgt antal timer, for at undgå overophedning.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
Angiv inputsprog for tastatur.
Keyboard type
Angiv tastaturtype.
Switch Input Language
Konfigurer den tastekombination, der benyttes til at ændre inputsproget.
Mouse Settings
Når der tilsluttes en mus til produktet, vises menuen Mouse Settings.
Select Mouse
Konfigurer indstillinger for tilslutning af mus eller indstillinger for tilsluttede museenheder.
――Der kan kun benyttes én af de tilsluttede museenheder ad gangen.
78
Mouse Options
――Afhængigt af landet.
Primary Button
Vælg en knap på musen, der skal udføre de grundlæggende funktioner (klik og ok).
•• Left (Standard) / Right
Play via
MENU m → System → Play via → ENTER E
Vælg den tilstand for Play via, der passer bedst til de omgivelser, hvor du bruger produktet.
Startskærmen kan se anderledes ud, afhængigt af indstillingerne.
•• MagicInfo / URL Launcher
Pointer Speed
Indstil hastigheden for musemarkøren.
•• Slow / Standard / Fast
Change PIN
Pointer Settings
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Angiv markørens størrelse, hastighed og form.
Skærmen Change PIN vises.
Pointer Size
Angiv markørens størrelse.
Vælg 4 cifre til din PIN-kode, og indtast dem i Enter New PIN. Indtast de 4 cifre igen i Confirm New PIN.
Når bekræftelsesskærmen vises, skal du trykke på knappen Close. Produktet har gemt din nye PIN-kode.
――Standardadgangskode: 0 - 0 - 0 - 0
•• Small / Medium / Large / Extra Large
Pointer Speed
Angiv markørens hastighed. En højere hastighed øger markørens følsomhed.
•• Slow / Standard / Fast
Pointer Image
Angiv markørens form.
•• Image 1 ~ Image 10
79
Security
HDMI Sound
MENU m → System → Security → ENTER E
MENU m → System → HDMI Sound → ENTER E
Safety Lock
Vælg, om du vil høre fra AV(HDMI) eller PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
――Indtast dit 4-cifrede PIN-nummer. Standard-PIN-nummeret er "0-0-0-0".
Hvis du vil ændre PIN-nummeret, skal du bruge funktionen Change PIN.
Indstiller sikkerhedslåsen.
•• Off / On
General
Alle menuerne og knapperne på produktet og fjernbetjeningen, undtagen knappen LOCK på
fjernbetjeningen, låses af funktionen Safety Lock.
MENU m → System → General → ENTER E
Hvis du vil låse menuerne og knapperne op, skal du trykke på knappen LOCK og derefter angive
adgangskoden (standardadgangskode: 0 - 0 - 0 - 0).
Smart Security
Power On Button
Sikkerhedsløsning, som skal beskytte dit tv og tilsluttede storageenheder mod virus, og som omfatter:
Aktiver eller deaktiver strømknappen på fjernbetjeningen, når Safety Lock er On.
Smart Security
•• Off / On
USB Auto Play Lock
Du kan vælge, om du vil afspille MagicInfo-indhold, som er gemt en tilsluttet USB-enhed, automatisk.
•• Off
Afspil MagicInfo-indhold, som er gemt på USB-enheden, automatisk.
•• On
Afspil ikke MagicInfo-indhold, som er gemt på USB-enheden, automatisk.
――Hvis du tilslutter en USB-enhed, som indeholder MagicInfo-indhold, vil "USB Auto Play Lock :
On" blive vist i fem sekunder.
Anvend denne indstilling til at slå Smart Security-beskyttelse til eller fra.
•• Off / On
Scan
Kontroller tv'et og tilsluttede storageenheder for at søge efter virus.
Isolated List
Dette er en oversigt over elementer, der er blevet isoleret, fordi de er inficerede med virus.
Allowed List
Dette er en oversigt over elementer, der er tilladte, fordi de ikke er inficerede med virus.
80
Settings
Vælg indstillinger for Smart Security.
Auto Scan
Scan automatisk, når tv'et er tændt.
•• Off / On
Move to Isolated List automatically
Flyt automatisk virus til isolationslisten.
•• Off / On
HDMI Hot Plug
Denne funktion benyttes til at aktivere tidsforsinkelsen, når en DVI/HDMI-kildeenhed skal tændes.
•• Off / On
DivX® Video On Demand
Viser den registreringskode, der er godkendt for produktet.
Hvis du går til DivXⓇ-webstedet og registrerer med denne kode, kan du downloade VODregistreringsfilen.
Yderligere oplysninger om DivXⓇ VOD findes på "http://vod.divx.com".
Reset System
MENU m → System → Reset System → ENTER E
Denne mulighed nulstiller de aktuelle indstillinger under System til fabriksindstillingerne.
81
Kapitel 10
Support
Software Update
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
I menuen Software Update kan du opgradere produktsoftwaren til den nyeste version.
――Vær forsigtig med ikke at slukke for strømmen, før opgraderingen er fuldført. Produktet slukker og tænder automatisk, når opgraderingen af softwaren er fuldført.
――Når du opgraderer software, vender alle video- og lydindstillinger, du har lavet, tilbage til standardindstillingerne. Vi anbefaler, at du skriver indstillingerne ned, så du
nemt at angive dem igen efter opgraderingen.
Update now
Opdater softwaren til den seneste version.
Auto update
Denne funktion opdaterer automatisk produktet, når det ikke er i brug.
•• Off / On
Contact Samsung
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Vis disse oplysninger, når produktet ikke fungerer korrekt, eller når du vil opgradere softwaren.
Du kan finde oplysninger om vores servicecentre og om, hvordan du downloader produkter og software.
――Contact Samsung, og find produktets Model Code og Software Version.
82
Go to Home
Åbnes med knappen HOME
på fjernbetjeningen.
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
――Se kapitlet "Hjemmefunktion" for at få flere oplysninger om undermenuelementer.
Go to Home for at afspille en række forskelligt indhold fra en hukommelsesenhed eller et tilsluttet netværk.
Reset All
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Denne mulighed sætter alle aktuelle indstillinger for en skærm tilbage til fabriksindstillingerne.
83
Kapitel 11
Afspilning af billeder, videoer og musik (medieafspilning)
Få glæde af videoer, fotos og musikfiler, der er gemt på en USB-masselagerklassetype (MSC).
Du kan afspille billeder, videoer eller musik, der er gemt på en storageenhed.
Du kan afspille en lang række forskelligt indhold ved hjælp af følgende metoder.
•• Ved brug af en USB-enhed: Afspil medieindhold som f.eks. videoer, billeder og musik fra en USB-enhed.
•• Ved tilslutning af en storageenhed: Afspil medieindhold, der er gemt på en storageenhed, f.eks. en smartphone, et kamera, en pc eller en skytjeneste.
Læs følgende, før du begynder at bruge medieafspilning med en USBenhed
Forsigtig!
•• Før du tilslutter en USB-enhed til produktet, skal du sikkerhedskopiere filerne for at være sikker på, at dine data ikke beskadiges eller går tabt.
Samsung Electronics er ikke ansvarlig for beskadiget eller tabt data.
•• Afbryd ikke USB-enheden, mens den indlæser.
•• USB-enheden genkendes måske ikke, eller filer, der er gemt på enheden, kan måske ikke læses, hvis USB-enheden tilsluttes ved hjælp af et USB-forlængerkabel.
•• Filerne på USB-enheden kan være beskadiget eller ude af stand til at blive afspillet, hvis produktet ikke genkender den tilsluttede USB-enhed.
Hvis dette forekommer, skal du tilslutte en USB-enhed til pc'en for at formatere enheden og bagefter sørge for, at enheden er tilsluttet korrekt.
•• USB-harddiske, der er større end 2 TB, understøttes ikke.
84
Enheder, der er kompatible med medieafspilning
•• Visse digitale USB-kameraer, smartphones og andre lydenheder er måske ikke kompatible med produktet.
•• Medieafspilning er kun kompatibel med USB MSC-enheder.
•• MSC er en Mass Storage Class Bulk-Only Transport-enhed.
Eksempler på MSC-enheder omfatter Thumb-drev, Flash-kortlæsere og USB-harddiske. (USB-hubs understøttes ikke).
Disse MSC-enheder skal tilsluttes direkte til en USB-port på produktet.
•• Hvis der tilsluttes mere end én Picture Transfer Protocol (PTP)-enhed, er der kun én af dem, der virker ad gangen.
•• Nogle af enhederne genkendes måske ikke, hvis der tilsluttes flere MSC-enheder på samme tid. USB-enheder, der kræver højspænding (højere end 500mA eller 5V),
understøttes måske ikke.
•• USB-enheden genkendes måske ikke eller virker måske ikke korrekt, hvis der vises en overophednings-advarselsbesked, når en USB-enhed er tilsluttet eller i brug.
•• Pauseskærmen aktiveres, hvis produktet er i standby i en tidsperiode, der er angivet i Auto Protection Time.
•• Strømbesparende tilstand på nogle eksterne harddiske deaktiveres automatisk, når de sluttes til produktet.
Filsystemer og -formater
•• Medieafspilning fungerer muligvis ikke korrekt med ikke-licenserede multimediefiler.
•• MTP (Media Transfer Protocol) er ikke understøttet.
•• Understøttede filsystemer omfatter FAT16, FAT32 og NTFS (read only).
•• Medieafspilning understøtter det sekventielle JPEG-format.
Det understøtter ikke det progressive jpeg-format
•• Billeder med en højere oplysning tager længere tid at få vist på skærmen
•• Den største understøttede jpeg-opløsning er 15360 x 8640 pixels.
•• Hvis en fil er inkompatibel eller beskadiget, vises meddelelsen Not Supported File Format..
•• Når du sorterer filer i mappevisningstilstand, kan der maks. vises 1000 filer i hver mappe.
•• Hvis en USB-enhed indeholder 8000 filer og mapper eller derover, kan nogle af filerne og mapperne måske ikke åbnes.
•• DRM MP3-filer, der er blevet hentet fra et websted, der opkræver gebyr, kan ikke afspilles.
DRM (Digital Rights Management) henviser til et system, der beskytter ophavsretten til data, der deles på internettet eller andre digitale medier, ved at sikre sikker
distribution og/eller forhindrer illegal distribution af data.
85
Brug af en USB-enhed
Tilslutning af en USB-enhed
1
Tænd for produktet.
2
Tilslut en USB-enhed, der indeholder foto-, musik- og/eller filmfiler, til USB-porten bag på eller på siden af produktet.
3
Siden Player vises automatisk, så snart der sluttes en USB-enhed til produktet.
――Filer, der gemmes på USB-enheden, vises automatisk, hvis der kun er tilsluttet en enkelt USB-enhed.
Det anbefales, at du bruger en USBharddisk, der har en strømadapter.
――For at få vist indhold, der er gemt på USB-enheden, skal du tilslutte USB-enheden til en USB-port på produktet.
Fjernelse af en USB-enhed
Fjernelse af en USB-enhed fra Source
1
Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen. Du kan også gå ind på Source ved hjælp af OSD-menuen.
SOURCE → Source
Det anbefales, at du fjerner en USB-enhed
ved hjælp af Disconnect USB Devicefunktionen.
2
Vælg USB under Source, og tryk derefter på knappen TOOLS på fjernbetjeningen. Menuen Options vises.
3
Vælg Disconnect USB Device, og vent, indtil USB-enheden er afbrudt. USB-enheden er frakoblet.
86
Afspilning af medieindhold fra en pc/mobilenhed
Godkendelse af en pc-/enhedstilslutning
Du kan afspille billeder, videoer eller musik, der er gemt på en pc eller mobilenhed.
For at afspille medieindhold fra en pc eller en mobilenhed på produktet skal du godkendte forbindelsen til pc'en eller mobilenheden.
――Funktionen til medieafspilning er tilgængelig på alle enheder, der understøtter DLNA DMC. DLNA DMC-funktionen gør det muligt at søge efter medieindhold og
håndtere afspilningen af indholdet fra et produkt, efter at du har sluttet en pc eller mobilenhed til produktet.
1
Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen. Du kan også gå ind på Source ved hjælp af OSD-menuen.
SOURCE → Source
2
Vælg Network under Source. Menuen Network Device vises.
3
Vælg Options på skærmen, og vælg derefter Multimedia Device Settings. Der vises en oversigt over enheder, der er sluttet til produktet.
4
Vælg en enhed, og godkend enhedsforbindelsen. Afspilning er kun mulig på enheder, der har lov til at oprette forbindelse.
――Når du sender en anmodning om at afspille indhold fra en pc eller en mobilenhed, bliver du spurgt, om du vil tillade, at der oprettes forbindelse til produktet. Ved at
acceptere kan du nemt forbinde enhederne.
――For at få oplysninger om hvordan du kan konfigurere et netværk, skal du læse afsnittet Network Settings.
――Sørg for, at produktet og pc'en er forbundet til det samme netværksundernet.
Alle IP-adresser består af fire dele, der er adskilt med punktummer.
(Eksempel: IP-adresse 111.222.333.444) Produktet bør have den samme IP-adresse som pc'en, undtagen den fjerde del af adressen, hvis de er tilsluttet det samme
undernet. (Eksempel: 111.222.333.***)
87
Når der er forbindelse til et hjemmenetværk (DLNA)
Du kan afspille indhold, der er gemt på en enhed med forbindelse til et hjemmenetværk.
――Hvis du afspiller medieindhold fra andet end en Samsung DLNA-server, kan der opstå et kompatibilitetsproblem.
――Afspilning af visse former for medieindhold, der deles med en pc eller mobilenhed, er muligvis ikke muligt. Det afhænger af indholdets kodningstype eller filformat.
Nogle af funktionerne er muligvis ikke tilgængelige.
――Hvis netværket er overbelastet, afspilles medieindholdet muligvis ikke korrekt. I så fald skal du bruge en USB-enhed.
1
Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen. Du kan også gå ind på Source ved hjælp af OSD-menuen.
SOURCE → Source
2
Vælg Network under Source. Menuen Network Device vises.
3
Vælg en enhed, der er tilsluttet via hjemmenetværket (DLNA). Der vises en oversigt over filer og mapper, der deles med den valgte enhed.
4
Vælg det medieindhold, der skal afspilles fra listen. Afspil det valgte medieindhold.
Funktioner på oversigtssiden med medieindhold
SOURCE → Source → USB
Oversigtssiden med medieindhold på en storageenhed indeholder følgende funktioner.
•• Sort by
Sorter medieindholdsoversigten efter det valgte filformat i den visningstilstand, du ønsker.
-- Denne menuindstilling er ikke tilgængelig, hvis Filter er angivet til All.
•• Filter
I forbindelse med Photos, Videos og Music kan du vælge, at der kun skal vises indholdsfiler i et bestemt filformat.
•• Options
-- Denne menuindstilling er ikke tilgængelig, hvis Filter er angivet til All.
88
Menuindstillinger på oversigtssiden med medieindhold
Indstillingsnavn
Handlinger
Photos
Videos
Music
Slide Show
Start et diasshow.
――Denne menuindstilling er ikke tilgængelig, hvis Sort by er angivet til Folder.
Encoding
Vælg et kodningssprog, hvis medieindholdets titel lader til at være ødelagt.
c
Rename Playlist
Omdøb en afspilningsliste.
c
Delete Playlist
Slet en afspilningsliste.
c
Add to Playlist
Føj filer til en afspilningsliste, eller opret en ny afspilningsliste.
c
Play Selected
Vælg og afspil det ønskede medieindhold fra medieindholdsoversigten.
c
c
c
Send
Send medieindhold til en anden storageenhed. Dette svarer til "kopiér"-funktionen
på pc'er.
c
c
c
Index
Vælg et indeks, så du nemt kan finde medieindhold, hvis en storageenhed
indeholder meget medieindhold.
――De medfølgende indekser inkluderer datoer og alfanumeriske tegn.
c
c
c
c
――Denne menuindstilling er ikke tilgængelig, hvis Sort by er angivet til Folder.
89
Tilgængelige knapper og funktioner under afspilning af billeder
Når du trykker på knappen E eller TOOLS, vises følgende knapper. Tryk på knappen RETURN for at få knapperne til at forsvinde.
•• Pause / Play
Start eller stop et diasshow. Brug et diasshow, hvis du gerne vil vise alle billederne i en mappe.
-- Hvis du trykker på knappen INFO, mens
der vælges et enhedsnavn, vises der
oplysninger om den valgte enhed.
-- Hvis du trykker på knappen INFO, mens
der vælges en fil, vises der oplysninger
om den valgte fil.
•• Previous / Next
Se det forrige eller næste billede.
•• Settings
Indstillingsnavn Handlinger
Slideshow Settings
Speed: Skift diasshowets hastighed.
Effects: Anvend overgangseffekter mellem billederne.
Rotate
Roter billeder.
Zoom
Zoom ind på billeder, op til 4x.
Background Music
Afspil baggrundsmusik, mens billederne vises.
――Sørg for, at der er gemt en musik på den samme enhed.
――Miniafspilleren vises, mens baggrundsmusikken (Background Music) afspilles. Du kan bruge miniafspilleren til at sætte musikken på pause
eller at skifte musik.
Send
Send åbne billeder til en anden storageenhed. Dette svarer til "kopiér"-funktionen på pc'er.
Information
Få vist oplysninger om en fil.
90
Tilgængelige knapper og
funktioner under afspilning af
video
Indstillingsnavn Handlinger
Select Scene
2) videoen indeholder kun lyd eller 3) videoens varer under 60 sekunder.
Chapter Titles: Vælg og afspil en anden video i samme mappe.
Time Bar: Du kan bruge knapperne l og r til at scanne gennem filen i 10-sekunders intervaller,
eller angiv en specifik tidsværdi for at springe til dette sted i videoen.
Når du trykker på knappen E eller TOOLS, vises følgende knapper. Tryk på
knappen RETURN for at få knapperne til at forsvinde.
•• Pause / Play
Sæt en video på pause, eller afspil den.
Følgende funktioner er tilgængelige i pausetilstand. Bemærk: I pausetilstand
afspilles der ikke lyd.
Subtitle
Language / Sync / Reset Sync / Size / Encoding
――Hvis underteksten vises forkert, skal du ændre Encoding-indstillingerne.
Repeat
Konfigurer Repeat.
•• Rewind / Fast forward
Spol tilbage eller frem i en video. Forøg afspilningshastigheden med op
til 3x, hvis du har brug for det. Vælg ∂ for gå tilbage til den oprindelige
afspilningshastighed.
•• Previous / Next
For at afspille den forrige video skal du vælge  to gange. Hvis du vælger 
én gang, afspilles den aktuelle video fra begyndelsen.
Vælg ‚ for at afspille den næste video.
•• Settings
Thumbnails: Vælg en scene, og afspil videoen fra scenen.
――Thumbnails er ikke tilgængelige, hvis 1) miniaturebilledet for videoen er ikke udpakket endnu,
Off
Repeat One: Afspil den aktuelle video igen og igen.
Repeat All: Afspil alle videoer i en mappe igen og igen.
Rotate
Roter et billede.
Picture Size
Ret skærmstørrelsen (Picture Size). De understøttede skærmstørrelser varierer afhængigt af
billedet.
Information
Få vist oplysninger om en fil.
91
Tilgængelige knapper og funktioner under afspilning af musik
•• Pause / Play
Sæt musikken på pause, eller afspil den.
•• Rewind / Fast forward
Spol tilbage eller frem i musikken. Forøg afspilningshastigheden med op til 3x, hvis du har brug for det. For at afspille den forrige musikfil skal du vælge ∂ to gange.
•• Previous / Next
For at afspille den forrige musikfil skal du vælge  to gange. Hvis du vælger  én gang, afspilles det aktuelle musiknummer fra begyndelsen.
Vælg ‚ for at afspille den næste musikfil.
•• Repeat
Konfigurer tilstanden Repeat. Repeat One afspiller den aktuelle musikfil igen og igen. Repeat All afspiller alle filerne i en mappe igen og igen.
•• Shuffle
Aktiver eller deaktiver blandingsafspilningstilstand.
•• Select Speakers
Ikke tilgængelig.
•• Sound Mode
Ikke tilgængelig.
92
Understøttede filformater for undertekster og medieafspilning
Undertekst
Ekstern
Intern
•• Synkroniseret MPEG-4-tekst (.ttxt)
•• Xsub
Objektbeholder: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Objektbeholder: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Avanceret SubStation Alpha
Objektbeholder: MKV
•• Micro DVD (.sub eller .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Objektbeholder: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• Synkroniseret MPEG-4-tekst
Objektbeholder: MP4
Understøttede billedopløsninger
Filtypenavn
Type
Opløsning
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
93
Understøttede musikfilformater
Filtypenavn
Type
Codec
Kommentarer
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Funktionen Søg (jump) understøttes ikke.
Understøtter op til to kanaler
Understøttede videoformater
•• Videoindhold afspilles ikke, eller afspilles ikke korrekt, hvis der er en fejl i indholdet eller objektbeholderen.
•• Lyd eller video fungerer måske ikke, hvis indholdet har en standardbithastighed/-billedhastighed over den kompatible billedhastighed, der er angivet i tabellen
ovenfor.
•• Hvis der er en fejl i indekstabellen, understøttes funktionen Seek (Jump) ikke.
•• Afspilningen af en video kan være ujævn, hvis den afspilles via en netværksforbindelse.
•• Der kan tage længere tid at vise menuen, hvis videoens bithastighed er over 10 Mbps.
•• Nogle USB-enheder/digitalkameraer er muligvis ikke kompatible med afspilleren.
Videodekoder
Lyddekoder
Understøtter op til H.264, niveau 4.1
Understøtter op til WMA 10 Pro 5.1 kanaler.
H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 og AVCHD understøttes ikke.
Tabsfri WMA-lyd understøttes ikke.
Alle videocodecs, undtagen MVC, VP8, VP6:
QCELP, AMR NB/WB understøttes ikke.
•• Under 1280 x 720: Maks. 60 billeder
Hvis Vorbis kun er i Webm-holderen, understøttes op til to kanaler.
•• Over 1280 x 720: Maks. 30 billeder
GMC 2 over understøttes ikke.
Understøtter kun BD MVC Spec.
94
Filtypenavn
Objektbeholder Videokodeks
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Opløsning
1920 x 1080
Billedfrekvens Bithastighed
(fps)
(Mbps)
6~30
30
Lydkodeks
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP/ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP/MP/HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
Window Media Video v9
G.711(ALaw,μ-Law)
*.tp
*.trp
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
95
Kapitel 12
Problemløsningsvejledning
Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter
Inden du ringer til Samsungs
kundeservicecenter: Afprøv dit produkt
som følger. Hvis problemet består: Kontakt
Samsungs kundeservicecenter.
Afprøvning af produktet
Undersøg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.
Hvis skærmen forbliver tom, når strøm-LED'en blinker, selvom produktet er sluttet korrekt til en pc, så udfør produktafprøvningen.
Hvis skærmen stadig er tom: Kontroller pcsystemet, videocontrolleren og kablet.
1
Sluk for både pc'en og for produktet.
2
Fjern alle kabler fra produktet.
3
Tænd for produktet.
4
Hvis No Cable Connected vises, fungerer produktet normalt.
Kontrol af opløsning og frekvens
Not Optimum Mode vises et kort øjeblik, hvis der er valgt en tilstand, som overskrider en understøttet opløsning (se Understøttede opløsninger).
96
Kontroller følgende.
Installationsforhold (Pc-tilstand)
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.
Kontroller kabelforbindelsen mellem produktet og pc'en, og sørg for, at tilslutningen er sikker.
Der er tomme områder ved alle fire skærmkanter, når
et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel sluttes til produktet og
computeren.
De tomme områder, der er på skærmen, har intet med produktet at gøre.
Tomme områder på skærmen skyldes pc'en eller grafikkortet. For at løse problemet: Juster
skærmstørrelsen i grafikkortets HDMI- eller DVI-indstillinger.
Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere skærmstørrelsen, skal
du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version.
(Kontakt producenten af dit grafikkort eller din computer for flere detaljer om, hvordan du justerer
skærmindstillingerne.)
Skærmforhold
Strøm-LED'en er slukket. Skærmen vil ikke tænde.
Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.
No Cable Connected vises på skærmen.
Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel.
Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.
Not Optimum Mode vises.
Denne meddelelse vises, når et signal fra grafikkortet overstiger produktets maksimale opløsning og
frekvens.
Se Tabel vedr. standardsignaltilstand, og indstil den maksimale opløsning og frekvens i
overensstemmelse med produktspecifikationerne.
Billederne på skærmen virker forvrængede.
Kontroller kabeltilslutningen til produktet.
Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.
Fjern alt tilbehør (videoforlængerkabel mv.), og prøv igen.
Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier.
Skærmen virker ustabil og rystende.
Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage på skærmen.
Kontroller, at opløsningen og frekvensen på pc'en og grafikkortet er indstillet inden for et område,
der er kompatibelt med produktet. Om nødvendigt: Skift skærmindstillingerne ved at se Yderligere
informationer på produktmenuen og Tabel vedr. standardsignaltilstand.
97
Skærmforhold
Der er intet billede på skærmen, og strøm-LED'en blinker
hvert halve eller hele sekund.
Produktet er i strømbesparende tilstand.
Produktet slukkes automatisk.
Gå til System, og sørg for, at Sleep Timer er indstillet til Off.
Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
Hvis der er sluttet en pc til produktet, skal du kontrollere pc'ens strømstatus.
Sørg for, at strømkablet er sluttet korrekt til produktet og stikkontakten.
Hvis signalet fra en tilsluttet enhed ikke registreres, slukkes produktet automatisk efter 10 til 15
minutter.
Produktets billedkvalitet er anderledes end i forretningen,
hvor det blev købt.
Brug et HDMI-kabel til at opnå HD-billedkvalitet (High Definition).
Skærmbilledet ser ikke normalt ud.
Kodet videoindhold kan få skærmbilledet til at se beskadiget ud i scener med objekter, der bevæger
sig hurtigt, f.eks. sportsbegivenheder eller actionfilm.
Lavt signalniveau eller lav billedkvalitet kan få skærmbilledet til at se beskadiget ud. Dette betyder ikke,
at produktet er defekt.
En mobiltelefon, der er inden for en afstand af én meter, kan forårsage atmosfæriske forstyrrelser på
analoge og digitale produkter.
Lysstyrken og farverne ser ikke normale ud.
Gå til System, og juster indstillinger for Eco Solution.
Nulstil skærmindstillingerne til standarderne.
Der forekommer brudte linjer i udkanten af skærmen.
Hvis Picture Size er indstillet tilScreen Fit, skal du ændre indstillingen til 16:9.
Der forekommer linjer (røde, grønne eller blå) på skærmen.
Disse linjer forekommer, når der er en defekt i DATA SOURCE DRIVER IC på skærmen. Kontakt et af
Samsungs servicecentre for at få løst problemet.
Skærmbilledet ser ustabilt ud og fryser derefter fast.
Skærmbilledet kan fryse fast, når der bruges en anden opløsning end den anbefalede, eller hvis
signalet ikke er stabilt. Du kan løse problemet ved at ændre pc'ens opløsning til den anbefalede.
98
Skærmforhold
Skærmbilledet kan ikke vises på fuld skærm.
En fil med skaleret SD-indhold (4:3) kan forårsage sorte bjælker i begge sider af et skærmbillede fra en
HD-kanal.
En video med et andet billedformat end produktets kan forårsage sorte bjælker i toppen og bunden af
skærmbilledet.
Skift indstillingen for skærmstørrelse til fuld skærm på produktet eller kildeenheden.
Lydforhold
Der er ikke nogen lyd.
Kontrollér tilslutningen af lydkablet, eller justér lydstyrken.
Kontroller lydstyrken.
Lydstyrken er for lav.
Juster lydstyrken.
Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op på det maksimale niveau: Juster lydstyrken på pc'ens
lydkort eller i programmet.
Der er billede, men ingen lyd.
Hvis der er tilsluttet et HDMI-kabel, skal du kontrollere pc'ens indstillinger for lydoutput.
Hvis der bruges en kildeenhed
•• Sørg for, at lydkablet er sluttet korrekt til lydindgangen på produktet.
•• Kontrollér kildeenhedens indstillinger for lydoutput.
(Hvis der for eksempel er sluttet et HDMI-kabel til skærmen, skal indstillingen for kabelboksen
muligvis ændres til HDMI).
Hvis der bruges DVI-HDMI-kabel, kræves der et separat lydkabel.
Hvis produktet har en indgang til hovedtelefoner, skal du sørge for, at der ikke er sluttet noget til den
indgang.
Slut kablet til enheden igen, og genstart enheden.
Der kommer atmosfærisk støj fra højttalerne.
Kontrollér kabeltilslutningen. Sørg for, at der ikke er sluttet et videokabel til en lydindgang.
Kontrollér signalstyrken, når du har tilsluttet et kabel.
Et lavt signalniveau kan forårsage beskadiget lyd.
99
Lydforhold
Jeg kan høre lyd, når lydstyrken er slået fra.
Lydindstillingerne for de primære højttalere er separate fra indstillingerne for produktets interne
højttalere.
Hvis du ændrer eller deaktiverer lydstyrken på produktet, har det ingen virkning på den eksterne
forstærker (dekoder).
Fjernbetjeningsforhold
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
Sørg for, at batterierne er anbragt korrekt (+/-).
Kontroller, om batterierne er brugt op.
Kontroller for strømfejl.
Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.
Undersøg, om der er tændt for særlig belysning eller særlige neonskilte i nærheden.
Lydkildeforhold
Der høres en bippende lyd, når min pc starter.
Hvis der er en bippende lyd, når din pc starter, skal din pc til service.
100
Andet problem
Produktet lugter af plastik.
Plastiklugten er normal og forsvinder med tiden.
Skærmen ser ud som om, den hælder.
Tag foden af produktet, og sæt den på igen.
Der er periodiske udfald i lyd eller billede.
Kontrollér kabelforbindelsen, og tilslut den om nødvendigt igen.
Hvis du bruger et meget hårdt eller tykt kabel, kan det beskadige lyd- og videofiler.
Sørg for, at kablerne er fleksible nok til at sikre holdbarheden. Ved montering af produktet på en væg,
anbefales brug af retvinklede kabler.
Der er små partikler på produktets kanter.
Partiklerne er en del af produktets design. Produktet er ikke defekt.
PIP-menuen er ikke tilgængelig.
Menuen aktiveres og deaktiveres afhængigt af Source-tilstanden.
Når jeg prøver at ændre pc'ens opløsning, vises meddelelsen
"The defined resolution is not supported.".
Meddelelsen "The defined resolution is not supported." vises, hvis inputkildens opløsning er højere
end skærmens maksimale opløsning.
Du kan løse problemet ved at ændre pc'ens opløsning til en opløsning, som skærmen understøtter.
Der kommer ingen lyd fra højttalerne i HDMI-tilstand, når
der et DVI-HDMI-kabel tilsluttet.
DVI-kabler overfører ikke lyddata.
HDMI Black Level fungerer ikke korrekt på en HDMI-enhed
med YCbCr-udgang.
Denne funktion er kun tilgængelig, når en kildeenhed, f.eks. en dvd-afspiller og STB, er sluttet til
produktet via et HDMI-kabel (RGB-signal).
Der er ingen lyd i HDMI-tilstand.
De viste farver ser muligvis ikke normale ud. Lyd eller billede er muligvis ikke tilgængelige. Dette kan
forekomme, hvis en kildeenhed, der kun understøtter en ældre version af HDMI-standarden er sluttet
til produktet.
Sørg for at slutte lydkablet til det korrekte indgangsstik for at aktivere lyden.
Hvis disse problemer opstår, skal du tilslutte et lydkabel ud over HDMI-kablet.
Nogle pc-grafikkort registrerer muligvis ikke automatisk HDMI-signaler uden lyd. Hvis det er tilfældet,
skal du vælge lydinput manuelt.
Lydinput
Skærmtilstand
Pc
Auto
Pc-indstillinger
DVI PC
Audio In (Stereoporte)
Pc-indstillinger
101
Andet problem
IR-sensoren fungerer ikke.
Kontrollér, at sensorens lampe lyser, når du trykker på en knap på fjernbetjeningen.
•• Hvis sensorens lampe ikke lyser, skal du slukke på tænd/sluk-knappen bag på produktet og
derefter tænde igen.
(Strøm-LED'en lyser rødt, når skærmen er slukket).
Hvis sensorlampen stadig ikke lyser, når du har slukket og tændt igen på tænd/sluk-knappen,
skyldes det muligvis, at et internt stik er frakoblet.
Kontakt det nærmeste servicecenter for at få produktet efterset.
•• Hvis sensorlampen, der er tændt, ikke blinker rødt, når du trykker på en knap på fjernbetjeningen,
kan det skyldes, at IR-sensoren er defekt.
Kontakt det nærmeste servicecenter for at få produktet efterset.
•• Denne funktion er kun tilgængelig, når en kildeenhed, f.eks. en dvd-afspiller og STB, er sluttet til
produktet via et HDMI-kabel (RGB-signal).
102
Spørgsmål & svar
Spørgsmål
Hvordan kan jeg ændre frekvensen?
Svar
Indstil frekvensen på dit grafikkort.
•• Windows XP: Gå til Kontrolpanel → Udseende og temaer → Skærm → Indstillinger →
Avanceret → Skærm, og juster frekvensen i Skærmindstillinger.
•• Windows ME/2000: Gå til Kontrolpanel → Skærm → Indstillinger → Avanceret → Skærm, og
juster frekvensen i Skærmindstillinger.
-- Yderligere oplysninger om justering
findes i brugervejledningen til
computeren eller grafikkortet.
•• Windows Vista: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Personlige
indstillinger → Skærmindstillinger → Avancerede indstillinger → Skærm, og juster
frekvensen i Skærmindstillinger.
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm →
Juster opløsning → Avancerede indstillinger → Skærm, og juster frekvensen i
Skærmindstillinger.
•• Windows 8: Gå til Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger →
Skærm → Juster opløsning → Avancerede indstillinger → Skærm, og juster frekvensen i
Skærmindstillinger.
Hvordan kan jeg ændre opløsningen?
•• Windows XP: Gå til Kontrolpanel → Udseende og temaer → Skærm → Indstillinger, og
juster opløsningen.
•• Windows ME/2000: Gå til Kontrolpanel → Skærm → Indstillinger, og juster opløsningen.
•• Windows Vista: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Personlige
indstillinger → Skærmindstillinger, og juster opløsningen.
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm →
Juster opløsning, og juster opløsningen.
•• Windows 8: Gå til Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger →
Skærm → Juster opløsning, og juster opløsningen.
103
Spørgsmål
Hvordan indstiller jeg strømbesparende tilstand?
Svar
•• Windows XP: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Udseende og temaer →
Skærm → Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
•• Windows ME/2000: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Skærm →
Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
•• Windows Vista: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Udseende og personlige
indstillinger → Personlige indstillinger→ Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS
OPSÆTNINGEN på pc'en.
•• Windows 7: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Udseende og personlige
indstillinger → Personlige indstillinger → Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS
OPSÆTNINGEN på pc'en.
•• Windows 8: Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger → Kontrolpanel →
Udseende og personlige indstillinger → Personlige indstillinger → Indstillinger for
pauseskærm eller BIOS SETUP på pc'en.
104
Kapitel 13
Specifikationer
Generelt
Modelnavn
Mål
(B x H x D)
SBB-SS08E
Med holder
321,6 x 203,4 x 35,1 mm
Uden holder
312,4 x 194,2 x 32,4 mm
Vægt
1,3 kg
Strømforsyning
Vekselstrøm 100 til 240 V vekselstrøm (+/- 10 %), 60/50 Hz ± 3 Hz
Se mærkaten på bagsiden af produktet, da standardspændingen kan variere i forskellige lande.
Miljømæssige
overvejelser
Understøttede
modeller
I drift
Temperatur: 0 C - 40 C (32 F - 104 F)
Fugtighed: 10% - 80%, ikke-kondenserende
Opbevaring
Temperatur: -20 C - 45 C (-4 F - 113 F)
Fugtighed: 5% - 95%, ikke-kondenserende
UDE-A, UDE-B, UDE-C
――Plug-and-Play
Denne skærm kan installeres og bruges på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling mellem skærmen og pc-systemet optimerer
skærmindstillingerne.
Skærminstallation udføres automatisk. Men du kan om ønsket tilpasse installationsindstillingerne.
――Dette produkt er et digitalt apparat i klasse A.
105
Strømsparer
Den strømbesparende funktion i dette produkt reducerer strømforbruget ved at afbryde skærmen og ændre farven på strøm-LED'en, hvis produktet ikke anvendes i en
bestemt periode. Strømmen afbrydes ikke i strømbesparende tilstand. For at tænde for skærmen igen skal du trykke på en vilkårlig tast på tastaturet eller flytte musen. Den
strømbesparende funktion fungerer kun, når produktet er sluttet til en pc med en strømbesparende funktion.
Strømsparer
Normal drift
Nominel
effekt
Typisk
Strømindikator
Grøn LED aktiveret
Strømforbrug
17 W
13 W
Maks.
19 W
Energisparetilstand
Slukket
(SOG-signal: understøtter ikke DPM-tilstanden)
(Tænd/sluk-knap)
Grøn LED blinker
Rød LED aktiveret
Mindre end 0,5 W
Mindre end 0,5 W
――Det angivne strømforbrug kan variere under forskellige driftsbetingelser, eller når indstillinger ændres.
――SOG (Sync On Green) understøttes ikke.
――For at reducere strømforbruget til 0: Afbryd med knappen på bagsiden, eller fjern strømkablet. Kobl strømkablet fra, hvis du ikke skal bruge produktet i en længere
periode (under ferie o.l.).
106
Forudindstillede timertilstande
――Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en anden opløsning
end den angivne opløsning kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning, der er angivet for produktet.
――Kontrollér frekvensen, når du udskifter et CDT-produkt (tilsluttet en computer) med et LCD-produkt. Hvis LCD-produktet ikke understøtter 85 Hz: Skift den vertikale
frekvens til 60 Hz på CDT-produktet, inden du udskifter den med LCD-produktet.
Synkronisering
Opløsning
Horisontal frekvens
30 – 90 kHz
Vertikal frekvens
24 – 75 Hz
Optimal opløsning
1920 x 1080 ved 60 Hz
Maksimal opløsning
1920 x 1080 ved 60 Hz
Skærmen bliver automatisk justeret, hvis et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande, overføres fra din pc. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke hører til
standardsignaltilstandene, kan skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i overensstemmelse med følgende tabel, og se i
brugervejledningen til grafikkortet.
Opløsning
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelclock
(MHz)
Synkroniseringspolaritet
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
107
-- Horisontal frekvens
Den tid, det tager at scanne en enkelt
linje fra venstre til højre side af skærmen,
kaldes en horisontal cyklus. Den inverse
værdi af den horisontale cyklus kaldes
for den horisontale frekvens. Horisontal
frekvens måles i kHz.
-- Vertikal frekvens
Produktet viser et enkelt billede
flere gange pr. sekund (som et
fluorescerende lys) for at vise det,
brugeren ser. Den hastighed, hvormed
et enkelt billede gentages pr. sekund,
kaldes for den vertikale frekvens eller
opdateringshastigheden. Vertikal frekvens
måles i Hz.
Opløsning
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelclock
(MHz)
Synkroniseringspolaritet
(H/V)
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
108
Kapitel 14
Appendiks
Ansvar for betalingsservice
(omkostning for kunderne)
――Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for
serviceteknikerbesøg i følgende tilfælde.
Produktet er ikke defekt
Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.
•• Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer indstillingerne
uden at skille produktet ad.
•• Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)
•• Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet efter
købet.
•• Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus.
•• Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.
•• Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program produkt
bruges.
En produktskade, som kunden har forårsaget
Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.
Hvis skader på produktet skyldes:
•• Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
•• Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.
•• Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed eller
partner af Samsung Electronics Co., Ltd.
•• At kunden har ombygget eller repareret produktet.
•• Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.
•• At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.
Andet
•• Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse osv.)
•• Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator, lampe, filter,
bånd osv.)
――Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et
servicegebyr. Læs derfor venligst brugervejledningen først.
•• Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
•• Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.
•• Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping eller
online.
109
WEEE
Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset
og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger
på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads
med henblik på genindvinding.
Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de
kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding.
Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må
ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt
(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)
Denne mærkning på batteriet, i manualen eller på emballagen betyder, at batterierne i dette produkt ikke må bortskaffes sammen med
almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. Er batterierne mærket med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb, betyder det, at deres
indhold af kviksølv, cadmium eller bly ligger over de grænseværdier, som er fastsat i EU-direktiv 2006/66.
Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller miljøet.
Hjælp til med at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug ved at holde batterierne adskilt fra andre typer af affald og ved at
indlevere dem på en genbrugsplads.
110
Licens
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of Rovi
Corporation or its subsidiaries and are used under license.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi
Corporation. This is an official DivX CertifiedⓇ device that has passed rigorous testing to verify that
it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into
DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the
DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Licensbemærkninger vedr. Open Source
Hvis du anvender Open Source-software, findes Open Source-licenser på produktmenuen.
Bemærkninger vedr. Open Source-licens er kun på engelsk.
Du kan finde oplysninger om Open Source-licensbemærkningerne ved at kontakte Samsung Support
eller sende os en e-mail på [email protected].
111
Terminologi
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Hver af ovenstående
scanningshastigheder henviser til
antallet af effektive scanningslinjer,
der bestemmer skærmopløsningen.
Scanningshastigheden indikeres
som i (interlaced) eller p (progressiv),
afhængigt af scanningsmetoden.
- Scanning
Scanning henviser til en proces med
at sende pixels, der progressivt danner
et billede. Et stort antal pixels giver et
tydeligere og mere levende billede.
- Progressiv
I progressiv scanningstilstand scannes
alle linjer med pixels én efter én
(progressivt) på skærmen.
- Interlaced
I interlaced scanningstilstand scannes
først hver anden linje med pixels fra
top til bund, hvorefter de resterende
linjer med pixels (de linjer, der ikke blev
scannet) bliver scannet.
Non-interlace tilstand (progressiv
scanning) og Interlace-tilstand____
Non-interlace tilstand (progressiv
scanning) viser progressivt en
horisontal linje fra top til bund på
skærmen. Interlace tilstand viser først
de ulige linjenumre og derefter de lige
numre. Non-interlace tilstand anvendes
hovedsageligt i pc-skærme, da den
medfører en tydelig skærm, og interlace
tilstand anvendes mest i tv.
Vertikal frekvens____ Produktet viser
et enkelt billede mange gange pr.
sekund (som et lysstofrør, der flimrer)
for at gengive et billede, som brugeren
kan se. Den hastighed, hvormed et
enkelt billede gentages pr. sekund,
kaldes for den vertikale frekvens eller
opdateringshastigheden. Vertikal
frekvens måles i Hz.
F.eks. henviser 60 til et enkelt billede, der
vises 60 gange på ét sekund.
Dot Pitch____ Skærmen består af
røde, grønne og blå prikker. En mindre
afstand mellem prikkerne medfører en
højere opløsning. Dot pitch henviser
til den korteste afstand mellem prikker
med samme farve. Dot pitch måles i
millimeter.
Horisontal frekvens____ Den tid,
det tager at scanne en enkelt linje fra
venstre til højre side af skærmen, kaldes
en horisontal cyklus. Den inverse værdi
af den horisontale cyklus kaldes for den
horisontale frekvens. Horisontal frekvens
måles i kHz.
Kilde____ Indgangskilde henviser til en
videokilde, der er sluttet til produktet,
f.eks. et videokamera, en videooptager
eller en dvd-afspiller.
Komponentporte (grøn, blå,
rød)____Komponentportene, som
rummer, overfører og modtager
kontrastsignaler, leverer en fremragende
billedkvalitet i forhold til andre
videotilslutningsmetoder.
DVD (Digital Versatile Disc)____
Dvd henviser til en lagringsdisk på
størrelse med en cd, hvorpå du kan
gemme multimedieprogrammer
(lyd, video eller spil) med MPEG-2videokomprimeringsteknologi.
Plug & Play____ Plug & Play er en
funktion, der muliggør automatisk
udveksling af informationer mellem
en skærm og en pc, for at opnå det
optimale visningsmiljø. Produktet
anvender VESA DDC (international
standard) til udførelse af Plug & Play.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____Dette er en grænseflade,
der kan sluttes til en digital lydkilde eller
en High Definition-videokilde uden
komprimering med et enkelt kabel.
Opløsning____ Opløsning er antallet
af de horisontale prikker (pixels) og de
vertikale prikker (pixels), der udgør en
skærm. Den repræsenterer visningens
detaljeringsgrad. En højere opløsning
gør det muligt at vise flere data på
skærmen og er praktisk ved samtidig
udførelse af flere opgaver.
Eksempel: En opløsning på 1920 X
1080 består af 1.920 horisontale pixels
(horisontal opløsning) og 1.080 vertikale
pixels (vertikal opløsning).
Multiple Display Control (MDC)____
MDC (Multiple Display Control) er
et program, der gør det muligt at
styre flere skærme samtidig via en
pc. Kommunikation mellem pc og
skærm sker med RS232C (seriel
datatransmission) og RJ45-kabler (LAN).
112

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement