Samsung | SBB-SS08E | Samsung SBB-SS08E Používateľská príručka

Samsung SBB-SS08E Používateľská príručka
Používateľská príručka
SBB-SS08E
Farba a vzhľad sa môžu odlišovať v závislosti od konkrétneho
produktu a technické parametre podliehajú zmenám bez
predchádzajúceho upozornenia v záujme zvyšovania výkonu.
Obsah
Pred použitím výrobku
Copyright5
Bezpečnostné opatrenia
6
Symboly6
Elektrická energia a bezpečnosť
6
Inštalácia7
Prevádzka8
Čistenie10
Skladovanie10
Prípravy
Kontrola komponentov
11
Komponenty11
Diely12
Zadná strana
12
Pripevnenie jednotky prehrávača Signage
13
Diaľkové ovládanie
14
Diaľkové ovládanie
16
Rozmery18
Diaľkové ovládanie (RS232C)
19
Pripojenie káblov
19
Pripojenie22
Ovládacie kódy
23
Pripojenie a používanie zdrojového
zariadenia
Pred pripojením
Kontrolné body pred pripojením
27
27
Pripojenie k počítaču
Pripojenie pomocou kábla HDMI-DVI
Pripojenie pomocou kábla HDMI
28
28
28
Pripojenie k video zariadeniu
29
Pripojenie pomocou kábla AV
29
Pripojenie pomocou komponentového kábla 29
Pripojenie pomocou kábla HDMI-DVI
30
Pripojenie pomocou kábla HDMI
30
Pripojenie kábla LAN
31
Zmena vstupného zdroja
32
Zdroj32
Používanie MDC
Inštalácia/odinštalácia programu MDC
33
Inštalácia33
Odinštalácia33
Pripojenie k systému MDC
34
Používanie funkcie MDC prostredníctvom
rozhrania RS-232C (štandard sériovej dátovej
komunikácie)34
Používanie funkcie prostredníctvom siete
Ethernet35
Funkcia domáceho centra
Prehrávač37
Odsúhlasenie pripojeného zariadenia zo
servera38
Sieťový kanál42
Miestny kanál42
Moje šablóny42
Dostupné funkcie na stránke Prehrávač43
Ponuka Nastavenia na stránke Prehrávač44
Keď je spustený obsah
46
Formáty súborov kompatibilné s funkciou
Prehrávač48
Naplánovať53
Dostupné funkcie na stránke Naplánovať53
Šablóna55
Klonovať produkt58
Nastavenia ID59
Identifikácia zariadenia59
Pripojovací kábel PC59
Aut. nast. zariadenia ID59
Stav siete60
Časovač zap./vyp.61
Časovač zapnutia61
Časovač vypnutia62
Správa počas dovolenky62
Bežiaci text63
Ďalšie nastavenia64
2
Obsah
Spúšťač URL65
Sieť
Stav siete71
Obraz
Veľkosť obrazu66
Pozícia67
Priblížiť/Pozícia67
HDMI úroveň čiernej67
Obnoviť obraz67
Nastavenia siete71
Typ siete71
Sieťové nastavenia (káblové pripojenie)
72
Nastavenia siete servera74
Pripojte sa k serveru74
Režim MagicInfo74
Prístup k serv.74
Režim FTP74
Názov zar.74
OnScreen displej
PIP68
PIP Nastavenia
68
Orientácia displeja69
Orientácia ponuky na obrazovke69
Orientácia zdrojového obsahu69
Pomer strán69
Zobrazenie hlásenia70
Informácie o zdroji70
Správa žiadny signál70
Správa MDC70
Hlásenie o stave preberania70
Jazyk ponuky70
Reset. zobr. na obraz.70
Systém
Prístupnosť75
Hlasový sprievodca75
Priehľadnosť ponuky76
Vysoký kontrast76
Zväčšiť76
Nastavenie76
Počiatočné nastavenia (Nastavenie)76
Čas76
Nastaviť hodiny76
DST76
Časovač spánku76
Obn. primár. zdroja77
Primárny zdroj77
Sekundárny zdroj77
Ovládanie napájania77
Automaticky zapnúť77
Max. úspora ener.77
Ovlád. pohotovostného režimu77
Pohotovostný režim siete78
Eko riešenie78
Vypnúť bez signálu 78
Automatické vypnutie78
Správca zariadení78
Nast. klávesnice78
Nastavenia myši78
Nastavenia kurzora79
Prehrať cez79
Zmeniť PIN79
Zabezpečenie80
Bezpečnostná zámka80
Zámok aut. prehr. USB80
HDMI zvuk80
Všeobecné80
Šikovné zabezpečenie80
HDMI Hot Plug81
DivX® video na požiad.81
Resetovať systém81
Autom. prepnutie zdroja77
Autom. prepnutie zdroja77
3
Obsah
Podpora
Aktualizácia softvéru82
Aktualizovať teraz82
Autom. aktualizácia82
Kontaktovať Samsung82
Podporované formáty súborov titulkov a funkcie
prehrávania médií
93
Titulky93
Podporované rozlíšenia obrazu
93
Podporované formáty hudobných súborov
94
Podporované formáty videozáznamu
94
Prejsť Domov83
Sprievodca riešením problémov
Prehrávanie fotografií, videí a hudby
(funkcia prehrávania médií)
Čo je potrebné vykonať, skôr ako sa obrátite na
servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti
Samsung96
Testovanie produktu
96
Kontrola rozlíšenia a frekvencie
96
Skontrolujte nasledovné.
97
Funkcie dostupné na stránke so zoznamom
mediálneho obsahu
88
Položky ponuky na stránke so zoznamom
mediálneho obsahu
89
Dostupné tlačidlá a funkcie počas prehrávania
fotografií90
Otázky a odpovede
WEEE110
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
110
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
110
Licencia111
Obnoviť všetko83
Pred používaním funkcie prehrávania médií
so zariadením USB si prečítajte nasledujúce
informácie84
Používanie zariadenia USB
86
Prehrávanie mediálneho obsahu z počítača/
mobilného zariadenia
87
Nejde o poruchu výrobku
109
Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka 109
Iné109
Terminológia112
103
Technické údaje
Všeobecné105
Šetrič energie
106
Predvolené režimy časovania
107
Dostupné tlačidlá a funkcie počas prehrávania
videa91
Príloha
Dostupné tlačidlá a funkcie počas prehrávania
hudby92
Zodpovednosť za platené služby
(náklady vzniknuté zákazníkom)
109
4
1. kapitola
Pred použitím výrobku
Copyright
V záujme zvyšovania kvality sa obsah tohto návodu môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
© 2015 Samsung Electronics
Držiteľom autorských práv k tomuto návodu je spoločnosť Samsung Electronics.
Používanie alebo reprodukovanie tohto návodu alebo jeho častí bez povolenia spoločnosti Samsung Electronics je zakázané.
Microsoft, Windows sú registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation.
VESA, DPM a DDC sú registrované obchodné značky spoločnosti Video Electronics Standards Association.
Všetky ostatné obchodné značky vlastnia ich príslušní vlastníci.
•• Môže vám byť účtovaný správny poplatok, ak
-- (a) privoláte na vlastnú žiadosť technika a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
-- (b) prinesiete zariadenie do opravárenského strediska a produkt nevykazuje žiadnu chybu.
(t. j. v prípadoch, kedy ste si neprečítali túto používateľskú príručku).
•• Výšku daného správneho poplatku vám oznámime skôr, ako sa vykoná akákoľvek obhliadka v práci alebo domácnosti.
5
Bezpečnostné opatrenia
Elektrická energia a bezpečnosť
Upozornenie
Výstraha
NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM – NEOTVÁRAŤ
Upozornenie : NA ZNÍŽENIE NEBEZPEČENSTVA ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEODSTRAŇUJTE KRYT.
(ALEBO ZADNÚ STRANU)
VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE SÚČASTI, KTORÝCH ÚDRŽBU BY MOHOL VYKONÁVAŤ
POUŽÍVATEĽ.
AKÝKOĽVEK SERVISNÝ ZÁSAH PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÝM ODBORNÍKOM.
Tento symbol označuje prítomnosť vysokého napätia vo vnútri výrobku.
Je nebezpečné dotýkať sa akýchkoľvek vnútorných súčastí výrobku.
Nepoužívajte poškodený napájací kábel alebo zástrčku ani uvoľnenú sieťovú zásuvku.
•• Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Do tej istej sieťovej zásuvky nezapájajte viacero výrobkov.
•• Prehriatie sieťových zásuviek môže spôsobiť požiar.
Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky mokrými rukami. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým
prúdom.
Sieťovú zástrčku zasuňte až na doraz tak, aby nebola uvoľnená.
•• Nedokonalé pripojenie môže spôsobiť požiar.
Sieťovú zástrčku zapojte do uzemnenej sieťovej zásuvky (len izolované zariadenia typu 1).
•• Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
Tento symbol upozorňuje, že s týmto výrobkom boli dodané dôležité informácie týkajúce sa prevádzky a
údržby.
Napájací kábel neohýbajte ani neťahajte nadmernou silou. Napájací kábel nenechávajte pod ťažkým
predmetom.
•• Poškodenie kábla môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Symboly
Napájací kábel ani výrobok neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla.
•• Môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
Výstraha
Upozornenie
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť k
vážnemu alebo smrteľnému zraneniu.
V prípade nerešpektovania pokynov môže dôjsť
zraneniu osôb alebo škodám na majetku.
Činnosti označené týmto symbolom sú zakázané.
Pokyny označené týmto symbolom je nevyhnutné
dodržiavať.
Z okolia kontaktov sieťovej zástrčky alebo zásuvky odstráňte prach pomocou suchej handričky.
•• Môže vzniknúť požiar.
6
Upozornenie
Inštalácia
Napájací kábel neodpájajte, keď sa výrobok používa.
Výstraha
•• Výrobok sa môže poškodiť náhlou zmenou elektrického prúdu.
Používajte len napájací kábel od spoločnosti Samsung, ktorý bol dodaný s výrobkom. Napájací kábel
nepoužívajte s inými výrobkami.
•• Môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
Zásuvka, do ktorej je pripojený napájací kábel, musí byť ľahko prístupná.
•• Ak sa vyskytne problém, napájací kábel je potrebné odpojiť na prerušenie napájania výrobku.
•• Zapamätajte si, že len pomocou vypínača na diaľkovom ovládaní sa výrobok úplne nevypne.
Pri odpájaní zo sieťovej zásuvky držte napájací kábel za zástrčku.
•• Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Navrch výrobku neumiestňujte sviečky, odpudzovače hmyzu alebo cigarety. Výrobok neinštalujte v
blízkosti zdrojov tepla.
•• Môže vzniknúť požiar.
O inštaláciu nástenného držiaka požiadajte technika.
•• Pri inštalácii nekvalifikovanou osobou môže dôjsť k zraneniu.
•• Používajte len schválené skrinky.
Výrobok neinštalujte v priestoroch s nedostatočným vetraním, ako je napríklad polica na knihy alebo
skrinka.
•• Zvýšená vnútorná teplota môže spôsobiť požiar.
Výrobok nainštalujte vo vzdialenosti minimálne 10 cm od steny, aby bolo zabezpečené vetranie.
•• Zvýšená vnútorná teplota môže spôsobiť požiar.
Plastový obal uchovávajte mimo dosahu detí.
•• Deti by sa ním mohli udusiť.
Výrobok neinštalujte na nestabilnom alebo vibrujúcom povrchu (nestabilná polica, naklonený povrch a
pod.)
•• Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
•• Používanie výrobku na miestach s nadmernými vibráciami môžu spôsobiť jeho poškodenie alebo
vznik požiaru.
Výrobok neinštalujte vo vozidle alebo na miestach vystavených pôsobeniu prachu, vlhkosti (kvapky vody
a pod.), mastnoty alebo dymu.
•• Môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
Výrobok nevystavuje pôsobeniu priameho slnečného žiarenia, tepla alebo horúcich predmetov,
napríklad kachlí.
•• Môže sa skrátiť životnosť výrobku alebo môže vzniknúť požiar.
Výrobok neinštalujte v dosahu malých detí.
•• Výrobok môže spadnúť a spôsobiť poranenie detí.
Jedlé oleje, ako napríklad sójový olej, môžu výrobok poškodiť alebo zdeformovať. Neinštalujte výrobok v
kuchyni ani v blízkosti kuchynského pultu.
7
Upozornenie
Prevádzka
Dajte pozor, aby výrobok pri premiestňovaní nespadol.
Výstraha
•• Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
Výrobok neklaďte na jeho prednú stranu.
•• Obrazovka sa môže poškodiť.
Pri inštalácii výrobku do skrinky alebo na policu zabezpečte, aby spodný okraj prednej časti výrobku
neprečnieval.
•• Výrobok môže spadnúť a poškodiť sa alebo spôsobiť zranenie.
•• Výrobok inštalujte len do skriniek alebo na police správnej veľkosti.
Vo vnútri výrobku sa nachádza vysoké napätie. Výrobok nikdy sami nerozoberajte, neopravujte ani
neupravujte.
•• Môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
•• Ak je potrebná oprava, obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
Pred premiestňovaním výrobku vypnite vypínač a odpojte napájací kábel, kábel antény a všetky ostatné
pripojené káble.
•• Poškodenie kábla môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Výrobok položte opatrne.
•• Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
Inštalácia výrobku na netypických miestach (miesto vystavené vysokej koncentrácii jemného prachu,
chemickým látkam, extrémnym teplotám alebo vysokej vlhkosti alebo miesto, kde bude výrobok trvalo
prevádzkovaný počas dlhej doby) môže závažným spôsobom ovplyvniť funkciu výrobku.
•• Ak chcete výrobok nainštalovať na takomto mieste, je nevyhnutné sa poradiť so servisným
strediskom pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
Ak výrobok vydáva nezvyčajné zvuky, cítiť z neho zápach spáleniny alebo dym, okamžite odpojte
napájací kábel a obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Ak výrobok spadne alebo sa poškodí jeho vonkajší obal, vypnite vypínač a odpojte napájací kábel. Potom
sa obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
•• Ďalšie používanie výrobku môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety ani predmety, ktoré by mohli lákať deti (hračky, sladkosti a
pod.).
Počas výskytu bleskov alebo búrky odpojte napájací kábel a nedotýkajte sa kábla antény.
•• Môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
Dajte pozor, aby na výrobok nespadli predmety alebo nebol vystavený nárazom.
•• Môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
Výrobok nepremiestňujte ťahaním sa napájací kábel alebo iný kábel.
•• V dôsledku poškodeného kábla môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo
požiaru.
V prípade zistenia úniku plynu sa nedotýkajte výrobku ani sieťovej zástrčky. Priestor taktiež okamžite
vyvetrajte.
•• Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo požiar.
8
Výrobok nezdvíhajte ani nepremiestňujte ťahaním za napájací kábel alebo iný kábel.
•• V dôsledku poškodeného kábla môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo
požiaru.
V blízkosti výrobku sa nesmú nachádzať ani používať horľavé spreje ani zápalné látky.
•• Môže dôjsť k výbuchu alebo požiaru.
Zabezpečte, aby vetracie otvory neboli blokované obrusmi alebo závesmi.
•• Zvýšená vnútorná teplota môže spôsobiť požiar.
Do výrobku (cez vetracie otvory alebo vstupno-výstupné konektory a pod.) nevkladajte kovové predmety
(paličky, mince, sponky a pod.) ani ľahko horľavé predmety (papier, zápalky a pod.).
Zabezpečte, aby sa do napájacieho zariadenia DC nedostala voda a aby nebolo mokré.
•• Môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
•• Výrobok nepoužívajte vonku, kde by mohol byť vystavený pôsobeniu dažďa alebo snehu.
•• Dajte pozor, aby ste napájací adaptér DC nezamokrili pri umývaní podlahy.
Napájací adaptér DC neumiestňuje v blízkosti vykurovacích zariadení.
•• V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Napájací adaptér DC umiestnite na dobre vetranom mieste.
Ak umiestnite napájací adaptér AC/DC tak, že napájací kábel smeruje nahor, mohla by sa doň dostať
voda alebo iné cudzie látky a spôsobiť jeho poruchu.
Napájací adaptér AC/DC odkladajte na stôl alebo podlahu vo vodorovnej polohe.
•• Ak sa do výrobku dostala voda alebo iné cudzorodé látky, výrobok vypnite a odpojte napájací
kábel. Potom sa obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
V blízkosti výrobku nepoužívajte zvlhčovače ani kachle.
•• Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Malé súčasti príslušenstva uchovávajte mimo dosahu detí.
Na výrobok neumiestňujte predmety obsahujúce kvapaliny (vázy, nádoby, fľaše a pod.) ani kovové
predmety.
•• Môže dôjsť k požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.
Na výrobok neumiestňujte ťažké predmety.
•• Môže dôjsť k poruche výrobku alebo poraneniu osôb.
•• Ak sa do výrobku dostala voda alebo iné cudzorodé látky, výrobok vypnite a odpojte napájací
kábel. Potom sa obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov spoločnosti Samsung.
Ak používate slúchadlá, nenastavujte príliš vysokú hlasitosť.
•• Môže dôjsť k poruche výrobku, zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.
Dávajte pozor, aby si deti nedali batériu do úst, keď sa vyberie z diaľkového ovládania. Batérie dávajte na
miesto, kde na ne nedosiahnu deti alebo maloleté osoby.
Upozornenie
•• Ak budete mať zvuk príliš nahlas, môže to poškodiť váš sluch.
•• Ak malo dieťa batériu v ústach, okamžite sa poraďte s lekárom.
Pri výmene vkladajte batériu správnou polaritou (+, -).
Ak neplánujete výrobok dlhšiu dobu používať (počas dovolenky a pod.), odpojte napájací kábel zo
sieťovej zásuvky.
•• V opačnom prípade sa batéria môže poškodiť alebo môže z dôvodu presakovania vnútornej
kvapaliny spôsobiť požiar, fyzické zranenie alebo poškodenie.
•• Nahromadený prach môže spolu s teplom spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo
elektrický zvod.
Používajte len určené normalizované batérie a nepoužívajte súčasne novú batériu a použitú batériu.
Napájacie adaptéry DC neumiestňujte k sebe.
•• V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
Pred použitím napájacieho adaptéra DC z neho odstráňte plastový obal.
•• V opačnom prípade môže vzniknúť požiar.
•• V opačnom prípade sa batérie môžu poškodiť alebo z dôvodu presakovania vnútornej kvapaliny
môžu spôsobiť požiar, fyzické zranenie alebo poškodenie.
Batérie (a nabíjateľné batérie) nie sú bežným odpadom a musia sa vrátiť za účelom recyklácie. Zákazník je
zodpovedný za vrátenie použitých alebo nabíjateľných batérií za účelom recyklácie.
•• Zákazník môže vrátiť použité alebo nabíjateľné batérie do blízkeho recyklačného strediska alebo do
obchodu predávajúceho rovnaký typ batérie alebo nabíjateľnej batérie.
Batérie nelikvidujte v ohni.
9
Čistenie
――Pri čistení postupujte opatrne, pretože panel a vonkajší povrch pokročilých displejov LCD sa môžu ľahko poškriabať.
――Pri čistení postupujte nasledovne.
1
Vypnite výrobok a počítač.
2
Odpojte napájací kábel od výrobku.
――Napájací kábel držte za zástrčku a nedotýkajte sa kábla mokrými rukami. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu
elektrickým prúdom.
3
Poutierajte výrobok čistou, mäkkou a suchou handričkou.
•• Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom alkoholu, rozpúšťadiel alebo povrchovo aktívnych látok.
•• Nestriekajte vodu alebo čistiaci prostriedok priamo na výrobok.
4
Pri čistení vonkajšieho povrchu výrobku namočte mäkkú a suchú handričku vo vode a dôkladne ju vyžmýkajte.
5
Po vyčistení pripojte k výrobku napájací kábel.
6
Zapnite výrobok a počítač.
Skladovanie
Kvôli vlastnostiam výrobkov s vysokým leskom môže používanie ultrazvukových zvlhčovačov spôsobiť vytváranie bielych škvŕn na výrobku.
――Ak je potrebné vyčistiť vnútro výrobku, obráťte sa na servisné stredisko pre zákazníkov (poskytnutie služby je spoplatnené).
10
2. kapitola
Prípravy
Kontrola komponentov
Komponenty
――Komponenty sa môžu na rôznych miestach líšiť.
-
-
+
-- Ak chýbajú niektoré komponenty,
kontaktujte predajcu, u ktorého ste
produkt kúpili.
-- Obrázky sa môžu líšiť od skutočných
komponentov.
+
Záručný list
Batérie (x 2 ks)
Príručka s uvedením
predpisov
Napájací kábel
Externý kábel IR
Príručka rýchlym nastavením
(V niektorých lokalitách nie
je k dispozícii)
Diaľkové ovládanie
Kábel HDMI-DVI
Napájací adaptér
jednosmerného prúdu
Gumový prvok (x 2)
Skrutka (M4 L8) (x 5)
Skrutka (M4 L8, typ B) (x 4)
(V niektorých lokalitách nie
je k dispozícii)
Suchý zips
11
Diely
Zadná strana
――Farba a tvar dielov sa môžu líšiť od uvedeného zobrazenia. Technické údaje sa môžu za účelom zlepšenia kvality meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Port
POWER STATUS
Popis
Popis
Zobrazuje stav napájania jednotky prehrávača Signage.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Pripája sa k zdrojovému zariadeniu pomocou kábla HDMI alebo kábla HDMI-DVI.
Slúži na zapnutie alebo vypnutie jednotky prehrávača Signage.
AV / COMPONENT IN
Slúži na pripojenie k zdrojovému zariadeniu pomocou adaptéra rozhrania AV/
komponent.
DVI OUT
Kábel HDMI-DVI použite na pripojenie jednotky prehrávača Signage k
zobrazovaciemu zariadeniu.
RJ45
Slúži na pripojenie k zariadeniu MDC pomocou kábla LAN.
DC 14V
Slúži na pripojenie k napájaciemu adaptéru DC.
SD Card
Slúži na pripojenie pamäťovej karty SD.
IR IN
Slúži na pripojenie externého kábla IR.
USB
Slúži na pripojenie pamäťového zariadenia USB.
RS232C OUT
Pripája sa k MDC pomocou adaptéra RS232C.
RS232C IN
AUDIO IN
Port
Prijíma zvuk z počítača pomocou zvukového kábla.
12
Pripevnenie jednotky prehrávača Signage
Skontrolujte správny priestor na pripevnenie jednotky prehrávača Signage na zadnej strane zobrazovacieho zariadenia.
1
4
Odkryte jednotku prehrávača
Signage.
2
Jednotka prehrávača Signage má byť
nainštalovaná podľa nákresu.
5
Odkryte priestor, v ktorom bude
Kábel HDMI-DVI použite na pripojenie
jednotka prehrávača Signage
jednotky prehrávača Signage k
pripevnená na zadnej strane
zobrazovaciemu zariadeniu.
zobrazovacieho zariadenia.
3
6
Zatlačte jednotku prehrávača
Signage v smere šípky a potom ju
A
Pomocou dodaného suchého zipsu
pripevnite adaptér do oblasti A alebo
B na zobrazovacom zariadení.
upevnite pomocou skrutiek.
B
13
Diaľkové ovládanie
――Používanie iných zobrazovacích zariadení v rovnakej oblasti, ako diaľkové ovládanie tohto produktu, môže spôsobiť neúmyselné ovládanie týchto iných zobrazovacích
zariadení.
――Tlačidlo, ktoré nemá uvedený opis na nasledujúcom obrázku, nie je na výrobku podporované.
POWER
OFF
Zapne výrobok.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Nedostupné.
Zobrazte alebo skryte ponuku zobrazenia na
obrazovke alebo sa vráťte do predchádzajúcej
ponuky.
5
8
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
Číselné tlačidlá
Zadajte heslo v ponuke OSD.
9
CH LIST
MUTE
Nastavte hlasitosť.
Zmení vstupný zdroj.
2
Vypnutie výrobku.
CH
HOME
MagicInfo
Nedostupné.
-- Funkcie tlačidiel diaľkového ovládania
sa môžu pri rôznych produktoch
odlišovať.
vypnutie zvuku.
Zrušenie vypnutia zvuku: Znovu stlačte tlačidlo
MUTE alebo stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti (+
VOL -).
Toto tlačidlo umožňuje priamy prístup k funkcii
MagicInfo.
Toto tlačidlo je dostupné, keď je pripojená
jednotka prehrávača Signage.
Tlačidlo spustenia Prejsť Domov.
14
Rýchlo vyberajte často používané funkcie.
Návrat do predchádzajúcej ponuky.
Nedostupné.
TOOLS
INFO
Zobrazenie informácií o aktuálnom vstupnom
zdroji.
Presun na hornú, dolnú, ľavú alebo pravú
ponuku, prípadne upravenie nastavenia
možnosti.
Potvrdenie výberu ponuky.
RETURN
EXIT
Ukončenie aktuálnej ponuky.
N.A
AV
HDMI
COMPONENT
A
B
C
D
POWER
ON
POWER
OFF
SOURCE
Používa sa v multimediálnom
režime.
Slúži na manuálny výber pripojeného zdroja
vstupu z možností AV, HDMI1, HDMI2 alebo
Komponent.
POWER ON / POWER OFF
Smart Signage
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia Smart
Signage.
SOURCE
Zobrazenie alebo výber externého zariadenia
pripojeného k zariadeniu Smart Signage.
-- Funkcie tlačidiel diaľkového ovládania
sa môžu pri rôznych produktoch
odlišovať.
Namierením diaľkového ovládania
na snímač na prednej strane výrobku
a stlačením tlačidla vykonáte
zodpovedajúcu funkciu.
Výmena batérií v diaľkovom ovládaní
-- Používanie iných zobrazovacích
zariadení v rovnakej oblasti, ako diaľkové
ovládanie tohto produktu, môže spôsobiť
neúmyselné ovládanie týchto iných
zobrazovacích zariadení.
Diaľkové ovládanie použite vo vzdialenosti
7 m až 10 m od snímača na produkte a v
uhle 30 doľava a doprava.
-- Použité batérie uskladnite mimo dosah
detí a recyklujte ich.
-- Spoločne nepoužívajte novú a použitú
batériu. Obidve batérie vymieňajte naraz.
-- Batérie vyberte, keď diaľkové ovládanie
nebudete dlhší čas používať.
15
Diaľkové ovládanie
――Používanie iných zobrazovacích zariadení v rovnakej oblasti, ako diaľkové ovládanie tohto produktu, môže spôsobiť neúmyselné ovládanie týchto iných zobrazovacích
zariadení.
――Tlačidlo, ktoré nemá uvedený opis na nasledujúcom obrázku, nie je na výrobku podporované.
Zapne výrobok.
Vypnutie výrobku.
Číselné tlačidlá
Zadajte heslo v ponuke OSD.
Nastavte hlasitosť.
Zmení vstupný zdroj.
Zobrazte alebo skryte ponuku zobrazenia na
obrazovke alebo sa vráťte do predchádzajúcej
ponuky.
-- Funkcie tlačidiel diaľkového ovládania
sa môžu pri rôznych produktoch
odlišovať.
vypnutie zvuku.
Zrušenie vypnutia zvuku: Znovu stlačte tlačidlo
MUTE alebo stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti (+
VOL -).
Toto tlačidlo umožňuje priamy prístup k funkcii
MagicInfo.
Toto tlačidlo je dostupné, keď je pripojená
jednotka prehrávača Signage.
Tlačidlo spustenia Prejsť Domov.
16
Rýchlo vyberajte často používané funkcie.
Zobrazenie informácií o aktuálnom vstupnom
zdroji.
Presun na hornú, dolnú, ľavú alebo pravú
ponuku, prípadne upravenie nastavenia
možnosti.
Potvrdenie výberu ponuky.
Návrat do predchádzajúcej ponuky.
Používa sa v multimediálnom režime.
Ukončenie aktuálnej ponuky.
Slúži na manuálny výber pripojeného zdroja
vstupu z možností AV, HDMI1, HDMI2 alebo
Komponent.
POWER ON / POWER OFF
Zapnutie alebo vypnutie zariadenia Smart
Signage.
SOURCE
Zobrazenie alebo výber externého zariadenia
pripojeného k zariadeniu Smart Signage.
-- Funkcie tlačidiel diaľkového ovládania
sa môžu pri rôznych produktoch
odlišovať.
Namierením diaľkového ovládania
na snímač na prednej strane výrobku
a stlačením tlačidla vykonáte
zodpovedajúcu funkciu.
Výmena batérií v diaľkovom ovládaní
-- Používanie iných zobrazovacích
zariadení v rovnakej oblasti, ako diaľkové
ovládanie tohto produktu, môže spôsobiť
neúmyselné ovládanie týchto iných
zobrazovacích zariadení.
Diaľkové ovládanie použite vo vzdialenosti
7 m až 10 m od snímača na produkte a v
uhle 30 doľava a doprava.
-- Použité batérie uskladnite mimo dosah
detí a recyklujte ich.
-- Spoločne nepoužívajte novú a použitú
batériu. Obidve batérie vymieňajte naraz.
-- Ak diaľkové ovládanie nebudete dlhší čas
používať, batérie vyberte.
17
Rozmery
3
Jednotky: mm
4
1
B
1
1 2
137,9
23
117,4
34
153,9
5,0
b
2
S držiakom
Bez držiaka
a
A
B
C
321,6
203,4
35,1
a
b
c
312,4
194,2
32,4
A
C
c
18
Diaľkové ovládanie (RS232C)
•• Usporiadanie kolíkov
1 2 3 4 5
Pripojenie káblov
Kábel RS232C
Rozhranie
RS232C (9 kolíkov)
Kolík
TxD (č. 2), RxD (č. 3), GND (č. 5)
Bitová rýchlosť
9600 b/s
Dátové bity
8 bit
Parita
Žiadna
Ukončovací bit
1 bit
Regulácia toku
Žiadna
Maximálna dĺžka
15 m (len tienený typ)
6 7 8 9
Kolík
Signál
1
Zistenie nosiča dát
2
Prijaté dáta
3
Vyslané dáta
4
Pripravte dátový terminál
5
Uzemnenie signálu
6
Pripravte súpravu dát
7
Odošlite požiadavku
8
Uvoľnite pre odoslanie
9
Kruhový indikátor
19
Kábel LAN
•• Kábel RS232C
Konektor: 9-kolíkový kábel D-Sub/stereo
9
•• Usporiadanie kolíkov
3
2
1
5
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
6
-P1-
1
-P1Samičí
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
2
-------->
3
Tx
STEREO
Tx
3
<--------
2
Rx
KONEKTOR
Zem
5
----------
5
Zem
(ø 3,5)
Číslo zdierky
Štandardná farba
Signál
1
Biela a oranžová
TX+
2
Oranžová
TX-
3
Biela a zelená
RX+
4
Modrá
NC
5
Biela a modrá
NC
6
Zelená
RX-
7
Biela a hnedá
NC
8
Hnedá
NC
20
Krížový kábel LAN (PC do PC)
•• Konektor: RJ45
Priamy kábel LAN (PC do HUB)
HUB
P1
P2
Signál
P1
P2
Signál
TX+
1
<-------->
3
RX+
RJ45
P2
RJ45
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signál
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signál
P1
TX+
1
TX-
21
Pripojenie
•• Pripojenie 2
――Uistite sa, že každý adaptér pripájate k správnemu portu RS232C IN alebo OUT na produkte.
•• Pripojenie 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Pripojenie 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
22
Ovládacie kódy
Zobrazenie stavu ovládania (získajte ovládací príkaz)
Hlavička
Príkaz
0xAA
Typ príkazu
ID
Dátová dĺžka
Kontrolný
súčet
0
Príkaz
0xAA
Typ príkazu
ID
Dátová dĺžka
Dáta
1
Hodnota
Príkaz
0xAA
0x11
Hlavička
Príkaz
0xAA
0x11
ID
ID
Dátová dĺžka
Dáta 1
1
"Power"
Dátová dĺžka
Dáta 1
1
1
Kontrolný
súčet
12
•• Ak chcete ovládať všetky zariadenia pripojené sériovým káblom súčasne bez ohľadu na ID, ID
nastavte ako „0xFE“ a vyšlite príkaz. Príkazy vykoná každé zariadenie, ale ACK nebude reagovať.
Ovládanie (nastavenie ovládacieho príkazu)
Hlavička
Hlavička
Kontrolný
súčet
Príkaz
Počet
Typ príkazu
Príkaz
Rozsah hodnôt
1
Ovládanie napájania
0x11
0~1
2
Ovládanie hlasitosti
0x12
0~100
3
Ovládanie vstupného zdroja
0x14
-
6
Ovládanie zapnutia/vypnutia PIP
0x3C
0~1
8
Bezpečnostná poistka
0x5D
0~1
•• Všetky prenosy sa vykonávajú v šesťnástkovej sústave. Kontrolný súčet sa vypočíta pridaním
všetkých hodnôt okrem hlavičky. Ak kontrolný súčet pridá viac ako 2 číslice, ako je to uvedené
nižšie (11+FF+01+01=112), prvá číslica sa odstráni.
Napr. zapnutie a ID = 0
23
Ovládanie napájania
Ovládanie hlasitosti
•• Funkcia
Výrobok možno zapnúť a vypnúť pomocou počítača.
•• Funkcia
Hlasitosť výrobku možno nastaviť pomocou počítača.
•• Zobrazenie stavu napájania (získajte stav zapnutia/vypnutia napájania)
•• Zobrazenie stavu hlasitosti (získajte stav hlasitosti)
Hlavička
Príkaz
0xAA
0x11
ID
Dátová dĺžka
Kontrolný
súčet
0
•• Nastavenie zapnutia/vypnutia napájania (nastaviť zapnutie/vypnutie napájania)
Hlavička
Príkaz
0xAA
0x11
ID
Dátová dĺžka
Dáta
1
"Power"
Hlavička
Príkaz
0xAA
0x12
ID
Dátová dĺžka
Kontrolný
súčet
0
•• Nastavenie hlasitosti (nastavte hlasitosť)
Kontrolný
súčet
"Power": kód napájania určený na nastavenie na výrobku.
Hlavička
Príkaz
0xAA
0x12
ID
Dátová dĺžka
Dáta
1
"Volume"
"Volume": kód hodnoty hlasitosti určený na nastavenie na výrobku. (0-100)
1: ZAPNUTIE napájania
•• Ack
0: VYPNUTIE napájania
Hlavička
Príkaz
0xAA
0xFF
ID
Dátová dĺžka
Ack/Nak
r-CMD
Hodnota
1
3
„A“
0x12
"Volume"
•• Ack
Hlavička
Príkaz
0xAA
0xFF
ID
Dátová dĺžka
Ack/Nak
r-CMD
Hodnota
1
3
„A“
0x11
"Power"
Kontrolný
súčet
•• Nak
Hlavička
Príkaz
0xAA
0xFF
ID
Dátová dĺžka
Ack/Nak
r-CMD
Hodnota
1
3
„N“
0x12
"ERR"
•• Nak
Príkaz
0xAA
0xFF
ID
Dátová dĺžka
Ack/Nak
r-CMD
Hodnota
1
3
„N“
0x11
"ERR"
Kontrolný
súčet
"Volume": kód hodnoty hlasitosti určený na nastavenie na výrobku. (0-100)
"Power": kód napájania určený na nastavenie na výrobku.
Hlavička
Kontrolný
súčet
Kontrolný
súčet
Kontrolný
súčet
"ERR" : kód zobrazujúci chybu, ku ktorej došlo.
"ERR" : kód zobrazujúci chybu, ku ktorej došlo.
24
Ovládanie vstupného zdroja
•• Ack
•• Funkcia
Vstupný zdroj výrobku možno zmeniť pomocou počítača.
•• Zobrazenie stavu vstupného zdroja (získajte stav vstupného zdroja)
Hlavička
Príkaz
0xAA
0x14
ID
Dátová dĺžka
Kontrolný
súčet
Hlavička
Príkaz
0xAA
0xFF
ID
Dátová dĺžka
Ack/Nak
r-CMD
Hodnota
1
3
„A“
0x14
"Input
Source"
Kontrolný
súčet
"Input Source": kód vstupného zdroja určený na nastavenie na výrobku
0
•• Nak
•• Nastavenie vstupného zdroja (nastavte vstupný zdroj)
Hlavička
Príkaz
0xAA
0x14
ID
Dátová dĺžka
Dáta
1
"Input Source"
Kontrolný
súčet
Hlavička
Príkaz
0xAA
0xFF
ID
Dátová dĺžka
Ack/Nak
r-CMD
Hodnota 1
3
„N“
0x14
"ERR"
Kontrolný
súčet
"ERR" : kód zobrazujúci chybu, ku ktorej došlo.
"Input Source": kód vstupného zdroja určený na nastavenie na výrobku
0x0C
Zdroj vstupu
0x08
Komponent
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
――Položky DVI_video, HDMI1_PC a HDMI2_PC nemožno používať s príkazom Set (Nastaviť). Reagujú len
na príkazy „Získať“.
――Tento model nepodporuje porty HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 a HDMI2_PC.
――MagicInfo – dostupné len s modelmi, ktoré sú vybavené funkciou MagicInfo.
25
Ovládanie zapnutia/vypnutia PIP
Bezpečnostná poistka
•• Funkcia
Režim PIP výrobku možno zapnúť alebo vypnúť pomocou počítača.
•• Funkcia
Počítač možno použiť na zapnutie alebo vypnutie funkcie Bezpečnostná zámka na výrobku.
――Dostupné len u modelov s funkciou PIP.
Tento ovládač je dostupný bez ohľadu na to, či napájanie je alebo nie je zapnuté.
――Táto funkcia nie je dostupná v režime MagicInfo.
•• Zobrazenie stavu bezpečnostnej poistky (získajte stav bezpečnostnej poistky)
•• Zobrazenie stavu zapnutia/vypnutia PIP (získajte stav zapnutia/vypnutia PIP)
Hlavička
Príkaz
0xAA
0x3C
ID
Dátová dĺžka
Kontrolný
súčet
0
Príkaz
0xAA
0x3C
ID
Dátová dĺžka
Dáta
1
"PIP"
Kontrolný
súčet
ID
Dátová
dĺžka
Ack/Nak
r-CMD
Hodnota 1
3
„A“
0x3C
"PIP"
Kontrolný
súčet
0xAA
0xFF
Príkaz
0xAA
0x5D
ID
Dátová dĺžka
Dáta
1
"Safety Lock"
Kontrolný
súčet
ID
Dátová
dĺžka
Ack/Nak
r-CMD
Hodnota 1
3
„A“
0x3C
"PIP"
"ERR" : kód zobrazujúci chybu, ku ktorej došlo.
Hlavička
Príkaz
0xAA
0xFF
ID
Dátová
dĺžka
Ack/Nak
r-CMD
Hodnota 1
3
„A“
0x5D
"Safety Lock"
Kontrolný
súčet
•• Nak
•• Nak
Príkaz
Hlavička
"Safety Lock": Kód bezpečnostnej zámky určený na nastavenie na výrobku
"PIP": Kód, ktorý slúži na zapnutie alebo vypnutie režimu PIP výrobku
Hlavička
0
•• Ack
•• Ack
0xFF
Kontrolný
súčet
0: VYPNUTÉ
0: PIP VYPNUTÝ
0xAA
0x5D
Dátová dĺžka
1: ZAPNUTÉ
1: PIP ZAPNUTÝ
Príkaz
0xAA
ID
"Safety Lock": Kód bezpečnostnej zámky určený na nastavenie na výrobku
"PIP": Kód, ktorý slúži na zapnutie alebo vypnutie režimu PIP výrobku
Hlavička
Príkaz
•• Zapnutie alebo vypnutie bezpečnostnej poistky (nastavte zapnutie/vypnutie bezpečnostnej
poistky)
•• Nastavenie zapnutia/vypnutia PIP (nastavte zapnutie/vypnutie PIP)
Hlavička
Hlavička
Kontrolný
súčet
Hlavička
Príkaz
0xAA
0xFF
ID
Dátová
dĺžka
Ack/Nak
r-CMD
Hodnota 1
3
„N“
0x5D
"ERR"
Kontrolný
súčet
"ERR" : kód zobrazujúci chybu, ku ktorej došlo.
26
3. kapitola
Pripojenie a používanie zdrojového zariadenia
Pred pripojením
Kontrolné body pred pripojením
――Pred pripojením zdrojového zariadenia si prečítajte používateľskú príručku, ktorú ste s ním dostali.
Počet a umiestnenie portov na zdrojových zariadeniach sa môžu pri jednotlivých zariadeniach líšiť.
――Napájací kábel nepripájajte, pokým nevykonáte všetky pripojenia.
Pripojenie napájacieho kábla počas pripájania môže produkt poškodiť.
――Zvukové porty pripojte správne: ľavý = biely a pravý = červený.
――Skontrolujte typy portov na zadnej strane produktu, ktorý chcete pripojiť.
27
Pripojenie k počítaču
•• Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov.
Najprv pripojte zdrojové zariadenie, až potom napájací kábel.
•• Počítač môžete k produktu pripojiť rôznymi spôsobmi.
Vyberte spôsob pripojenia, ktorý vyhovuje vášmu počítaču.
――Pripájacie diely sa môžu pri rôznych produktoch odlišovať.
Pripojenie pomocou kábla HDMI-DVI
Pripojenie pomocou kábla HDMI
Po pripojení počítača k výrobku pomocou kábla HDMI-DVI nakonfigurujte nastavenia podľa toho, ako je
uvedené nižšie, aby bolo možné používať obraz a zvuk z počítača.
•• Zvuk → nastavte položku HDMI zvuk na možnosť PC(DVI)
•• Obraz → nastavte každý režim obrazovky na možnosť Text v položke Režim obrazu
•• Systém → Všeobecné nastavte položku HDMI Hot Plug na možnosť Vyp.
HDMI IN 1 , HDMI IN 2
HDMI IN 1 , HDMI IN 2
AUDIO IN
28
Pripojenie k video zariadeniu
•• Napájací kábel zapojte až po pripojení všetkých ostatných káblov.
Najprv pripojte zdrojové zariadenie, až potom napájací kábel.
•• K produktu môžete video zariadenie pripojiť pomocou kábla.
――Pripájacie diely sa môžu pri rôznych produktoch odlišovať.
――Stlačením tlačidla SOURCE na diaľkovom ovládaní zmeňte zdroj.
Pripojenie pomocou kábla AV
AV / COMPONENT IN
AUDIO IN
Pripojenie pomocou komponentového kábla
AV / COMPONENT IN
AUDIO IN
29
Pripojenie pomocou kábla HDMI-DVI
――Audio sa neaktivuje, ak produkt pripojíte k video zariadeniu pomocou kábla HDMI-DVI. Vyriešte to
doplnkovým pripojením audio kábla k audio portom na produkte a video zariadení.
――Po pripojení video zariadenia k výrobku pomocou kábla HDMI-DVI nakonfigurujte nastavenia podľa
toho, ako je uvedené nižšie, aby bolo možné používať obraz a zvuk z video zariadenia.
――Systém → nastavte položku HDMI zvuk na možnosť AV(HDMI)
――Obraz → nastavte každý režim obrazovky na možnosť Video/Obrázok v položke Režim obrazu
――Systém → Všeobecné → nastavte položku HDMI Hot Plug na možnosť Zap.
――Medzi podporované rozlíšenia patrí 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p a 576p.
Pripojenie pomocou kábla HDMI
Používanie kábla HDMI alebo kábla HDMI na DVI (až po rozlíšenie
1080p)
•• Na dosiahnutie lepšej kvality obrazu zvuku pripojte digitálne zariadenie pomocou kábla HDMI.
•• Kábel HDMI podporuje digitálne obrazové a zvukové signály a nevyžaduje použitie zvukového
kábla.
-- Ak chcete pripojiť výrobok k digitálnemu zariadeniu, ktoré nepodporuje výstup HDMI, použite
HDMI-DVI a audio káble.
•• Ak je k výrobku pripojené externé zariadenie, ktoré používa staršiu verziu režimu rozhrania HDMI,
obraz sa nemusí zobraziť správne (alebo vôbec) alebo nemusí byť počuť zvuk. Ak sa vyskytne
takýto problém, overte verziu rozhrania HDMI u výrobcu externého zariadenia, a ak nie je aktuálna,
požaduje jej inováciu.
•• Používajte kábel HDMI s hrúbkou 14 mm alebo menej.
HDMI IN 1 , HDMI IN 2
•• Zakúpte si certifikovaný kábel HDMI. V opačnom prípade sa nemusí zobraziť obraz alebo sa môže
vyskytnúť chyba pripojenia.
•• Odporúča sa základný vysokorýchlostný kábel alebo kábel s podporou siete Ethernet.
Tento výrobok nepodporuje funkciu siete Ethernet prostredníctvom rozhrania HDMI.
AUDIO IN
HDMI IN 1 , HDMI IN 2
30
Pripojenie kábla LAN
――Pripájacie diely sa môžu pri rôznych produktoch odlišovať.
RJ45
•• Na pripojenie použite kábel Cat 7 (typ STP*).
*tienená krútená dvojlinka
31
Zmena vstupného zdroja
Zdroj – umožňuje výber rôznych zdrojov a zmenu názvov zdrojových zariadení.
Zdroj
――Obrazovka sa po výbere nesprávneho zdroja pre zdrojové zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť, môže zobrazovať
nesprávne.
――Ak chcete zobraziť podrobné informácie o pripojených zdrojových zariadeniach, stlačte tlačidlo TOOLS na stránke Zdroj.
SOURCE → Zdroj
Zdroj
MagicInfo S
Môžete zobraziť obrazovku zdrojového zariadenia pripojeného k produktu. Výberom zdroja zo zoznamu zdrojov zobrazíte
obrazovku zvoleného zdroja.
――Vstupný zdroj možno zmeniť aj pomocou tlačidla SOURCE na diaľkovom ovládaní.
Upraviť názov
USB
HDMI1
HDMI2
AV
Komponent
Ak chcete ísť do Možností, podržte stlačené tlačidlo Zadať.
SOURCE → Zdroj → TOOLS → Upraviť názov → ENTER E
Prispôsobenie názvu pripojeného externého zariadenia.
――Zoznam môže obsahovať tieto zdrojové zariadenia. Zdroj zariadenia na zozname sa môžu líšiť v závislosti od zvoleného
zdroja.
PC / Káblový STB / Satelitný STB / PVR STB / Hra / Blu-ray / DVD / Videorekordér / Prijímač AV / Videokamera / DVI
PC / TV / IPTV / HD DVD / DMA
Informácie
SOURCE → Zdroj → TOOLS → Informácie → ENTER E
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
Môžete zobraziť podrobné informácie o vybratom externom zariadení.
32
4. kapitola
Používanie MDC
Ovládanie zloženého displeja „MDC“ je aplikácia, ktorá umožňuje súčasné jednoduché ovládanie zložených zobrazovacích zariadení pomocou počítača.
-Podrobnosti o používaní programu MDC nájdete v časti Help (Pomocník) po nainštalovaní programu. Program MDC je k dispozícii na webovej lokalite.
Inštalácia/odinštalácia programu MDC
Inštalácia
――Inštaláciu MDC môže ovplyvniť grafická karta, základná doska a podmienky siete.
1
Kliknite na inštalačný program MDC Unified.
2
Zvoľte jazyk inštalácie. Následne kliknite na položku „OK“.
3
Keď sa zobrazí obrazovka „Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified“, kliknite na
7
nainštalovanie programu a kliknite na tlačidlo „Install“.
8
Zobrazí sa priebeh inštalácie.
9
Kliknite na tlačidlo „Finish“ v zobrazenom okne „InstallShield Wizard Complete“.
――Program MDC okamžite spustite výberom položky „Launch MDC Unified“ a kliknutím na
tlačidlo „Finish“.
10Po inštalácii sa na pracovnej ploche zobrazí ikona odkazu MDC Unified.
――Ikona spustenia MDC sa nemusí zobraziť v závislosti od počítačového systému alebo špecifikácií
produktu.
――Ak sa nezobrazí ikona spustenia, stlačte kláves F5.
položku „Next“.
4
5
V zobrazenom okne „License Agreement“ kliknite na položku „I accept the terms in the license
agreement“ a Následne kliknite na tlačidlo Next“.
Odinštalácia
V zobrazenom okne „Customer Information“ vyplňte všetky informačné polia a kliknite na
1
V zobrazenom okne „Destination Folder“ zvoľte cestu adresára pre nainštalovanie programu
V ponuke Štart vyberte položky Nastavenie > Ovládací panel a dvakrát kliknite na možnosť
Pridať/odstrániť program.
tlačidlo „Next“.
6
V zobrazenom okne „Ready to Install the Program“ skontrolujte cestu adresára pre
2
Zo zoznamu vyberte položku MDC Unified a kliknite na tlačidlo Zmeniť/odstrániť.
a kliknite na tlačidlo „Next“.
――Ak nestanovíte cestu adresára, program sa nainštaluje do predvolenej cesty adresára.
33
Pripojenie k systému MDC
Používanie funkcie MDC prostredníctvom rozhrania RS-232C (štandard sériovej dátovej
komunikácie)
Sériový kábel RS-232C musí byť pripojený k sériovým portom na počítači a monitore.
Monitor 1
RS232C IN RS232C OUT
Monitor 2
Počítač
34
Používanie funkcie prostredníctvom siete Ethernet
Zadajte adresu IP primárneho zobrazovacieho zariadenia a pripojte zariadenie k počítaču. Zobrazovacie zariadenia možno navzájom prepojiť pomocou kábla LAN.
Pripojenie prostredníctvom priameho kábla LAN
――Viacero výrobkov možno prepojiť pomocou portu RJ45 na výrobku a portov LAN na rozbočovači (HUB).
Počítač
RJ45
HUB
Monitor 1
Monitor 2
35
Pripojenie prostredníctvom kríženého kábla LAN
――Viacero výrobkov možno prepojiť pomocou portu RS232C IN / OUT na výrobku.
Monitor 1
RJ45
RS232C OUT
Monitor 2
Počítač
36
5. kapitola
Funkcia domáceho centra
Táto funkcia je dostupná prostredníctvom položiek Podpora → Prejsť Domov.
Dostupné pomocou tlačidla HOME na diaľkovom ovládaní.
――Ak chcete použiť funkciu Prehrávač, nastavte položku Prehrať cez na možnosť MagicInfo v časti Systém.
Prehrávač
Môžete prehrávať rôzny obsah, napríklad kanály s priradenými plánmi, šablóny alebo súbory.
Kanály alebo obsah môžete prehrávať pomocou ktoréhokoľvek z nasledujúcich postupov.
→ Prehrávač →ENTER E
HOME
•• Sieťový kanál: Prehrávanie obsahu pomocou servera.
――Ak chcete spustiť funkciu Sieťový kanál, overte, či je výrobok pripojený k serveru.
Signage Player
•• Miestny kanál: Prehrávanie obsahu v internej pamäti alebo z externej pamäte.
Prehrávač
Naplánovať
Šablóna
Prehrajte rôzny obsah, napríklad
naplánované kanály, šablóny alebo
súbory.
Klonovať produkt
Nastavenia ID
Stav siete
Časovač zap./vyp.
Bežiaci text
Ďalšie nastavenia
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
37
Odsúhlasenie pripojeného zariadenia zo servera
3
Z hornej lišty ponuky vyberte položku Device.
4
Z ponúk na ľavej strane vyberte položku Lite.
5
Z podponúk Lite vyberte položku Unapproved.
6
Vyberte tlačidlo Approve pre vaše zariadenie zo zoznamu neodsúhlasených zariadení Lite.
Povolenie servera Lite
•• Nastavte položku Režim MagicInfo na možnosť Lite v časti Nastavenia siete servera.
Teraz môžete povoliť a používať server Lite.
――Pred odsúhlasením zariadenia najskôr nakonfigurujte nastavenia Nastavenia siete servera.
1
2
Pripojte sa k serveru, ktorý ste priradili vášmu zariadeniu.
Prihláste sa zadaním identifikátora a hesla.
38
7
Zadajte informácie potrebné na odsúhlasenie zariadenia.
9
Keď je zariadenie odsúhlasené serverom, do zariadenia sa prevezme plán zaregistrovaný v rámci
vybratej skupiny. Po prevzatí sa plán spustí.
――Ďalšie podrobnosti o konfigurovaní plánu nájdete v <používateľskej príručke MagicInfo Lite Server>.
――Ak je zariadenie odstránené zo zoznamu zariadení schválených serverom, zariadenie sa reštartuje, aby
sa obnovili jeho nastavenia.
Nastavenie aktuálneho času
Plán sa nemusí spustiť, ak je čas nastavený na zariadení odlišný od aktuálneho času servera.
1
Prejdite na karty Device → Time.
2
Vyberte vaše zariadenie.
3
Vyberte položku Clock Set a zosynchronizujte čas so serverom.
•• Device Name: zadanie názvu zariadenia.
•• Device Group: výberom položky
zadajte skupinu.
•• Location: zadanie aktuálneho umiestnenia zariadenia.
――Keď je spustený sieťový plán, stlačením tlačidla INFO na diaľkovom ovládaní sa zobrazia podrobnosti
o danom pláne. Zobrazením identifikátora zariadenia v časti s podrobnosťami skontrolujte, či bolo
vybraté správne zariadenie.
8
Výberom ponuky All skontrolujte, či bolo zariadenie zaregistrované.
•• Pri prvom pripojení k serveru je čas na výrobku nastavený na používanie času GMT regiónu, v ktorom
je nainštalovaný daný server.
•• Čas zobrazovaný na výrobku je možné zmeniť vzhľadom na čas servera podľa postupu v kroku č. 3.
•• Vypnutie a následné zapnutie výrobku bude mať za následok obnovenie nastavenia na čas, ktorý bol
poslednýkrát prevzatý so servera.
――Ďalšie podrobnosti o správe času (plánovanie, správa prázdnin a pod.) plánu nájdete v <používateľskej
príručke k serveru MagicInfo Lite>.
39
Povolenie servera Premium
3
Z hornej lišty ponuky vyberte položku Device.
4
Z ponúk na ľavej strane vyberte položku Premium.
5
Z podponúk Premium vyberte položku Unapproved.
6
Vyberte tlačidlo Approve pre vaše zariadenie zo zoznamu neodsúhlasených zariadení Premium.
•• Nastavte položku Režim MagicInfo na možnosť Premium v časti Nastavenia siete servera.
Teraz môžete povoliť a používať server Premium.
――Pred odsúhlasením zariadenia najskôr nakonfigurujte nastavenia Nastavenia siete servera.
1
2
Pripojte sa k serveru, ktorý ste priradili vášmu zariadeniu.
Prihláste sa zadaním identifikátora a hesla.
40
7
Zadajte informácie potrebné na odsúhlasenie zariadenia.
9
Keď je zariadenie odsúhlasené serverom, do zariadenia sa prevezme plán zaregistrovaný v rámci
vybratej skupiny. Po prevzatí sa plán spustí.
――Ďalšie podrobnosti o konfigurovaní plánu nájdete v <používateľskej príručke MagicInfo Premium
Server>.
――Ak je zariadenie odstránené zo zoznamu zariadení schválených serverom, zariadenie sa reštartuje, aby
sa obnovili jeho nastavenia.
Nastavenie aktuálneho času
Plán sa nemusí spustiť, ak je čas nastavený na zariadení odlišný od aktuálneho času servera.
•• Device Name: zadanie názvu zariadenia.
•• Device Group: výberom položky
1
Prejdite na karty Device → Time.
2
Vyberte vaše zariadenie.
3
Vyberte položku Clock Set a zosynchronizujte čas so serverom.
zadajte skupinu.
•• Location: zadanie aktuálneho umiestnenia zariadenia.
――Keď je spustený sieťový plán, stlačením tlačidla INFO na diaľkovom ovládaní sa zobrazia podrobnosti
o danom pláne. Zobrazením identifikátora zariadenia v časti s podrobnosťami skontrolujte, či bolo
vybraté správne zariadenie.
8
Výberom ponuky All skontrolujte, či bolo zariadenie zaregistrované.
•• Pri prvom pripojení k serveru je čas na výrobku nastavený na používanie času GMT regiónu, v ktorom
je nainštalovaný daný server.
•• Čas zobrazovaný na výrobku je možné zmeniť vzhľadom na čas servera podľa postupu v kroku č. 3.
•• Vypnutie a následné zapnutie výrobku bude mať za následok obnovenie nastavenia na čas, ktorý bol
poslednýkrát prevzatý so servera.
――Ďalšie podrobnosti o správe času (plánovanie, správa prázdnin a pod.) plánu nájdete v <používateľskej
príručke k serveru MagicInfo Premium>.
41
Prehrávač
Zariadenie : Všetky
Obsah : Všetky
Zoradiť podľa : Názov
súboru
Prehľadať a prehrať obsah uložený na zvolenom zariadení.
Žiadny kanál.
Sieťový kanál
Žiadny kanál.
Miestny kanál
Možnosti
1 / 4 položky
Sieťový kanál
Môžete prehrávať obsah, šablóny a plány nakonfigurované na serveri.
•• Na obrazovke ponuky Prehrávač môžete vidieť, či je server pripojený (odsúhlasený).
Ak chcete zobraziť, či je server pripojený, keď je spustená položka Sieťový kanál, stlačte tlačidlo INFO na diaľkovom
ovládaní.
1
Vyberte možnosť Sieťový kanál v ponuke Prehrávač.
――Hlásenie Žiadny kanál. sa zobrazí v prípade, ak v položke Sieťový kanál nebol zaregistrovaný žiaden kanál.
Moje šablóny
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
2
Spustí sa funkcia Sieťový kanál.
Miestny kanál
Umožňuje prehrať plán alebo kanál, ktorý bol nakonfigurovaný vo výrobku.
1
Vyberte možnosť Miestny kanál v ponuke Prehrávač.
――Hlásenie Žiadny kanál. sa zobrazí v prípade, ak v položke Miestny kanál nebol zaregistrovaný žiaden kanál.
2
Spustí sa funkcia Miestny kanál.
Moje šablóny
Umožňuje prehrať šablónu v priečinku Moje šablóny uloženom na internej pamäti výrobku.
42
Dostupné funkcie na stránke Prehrávač
Stránka so zoznamom Prehrávač poskytuje nasledujúce funkcie.
•• Zariadenie
Výberom možnosti Interná alebo USB môžete vyhľadávať požadovaný zoznam zariadenia.
-- Všetky / Interná / USB
•• Obsah
Vyberte typ obsahu ako kritérium pre vyhľadávanie požadovaného zoznamu s obsahom.
-- Všetky / Video / Obrázok / PDF / Kľúč / Práca / Moje šablóny
•• Zoradiť podľa
Zadajte kritériá na triedenie obsahu.
-- Názov súboru / Nedávno prehr.
•• Možnosti
Položky ponuky na stránke Prehrávač
Názov možnosti
Činnosť
Prehrať vybrané
Výber a prehrávanie požadovaného obsahu.
Odoslať
Kopírovanie obsahu do iného úložného zariadenia.
Odstrániť
Odstránenie požadovaného obsahu.
Nastavenia
Konfigurácia podrobných vlastností obsahu.
――Podrobnosti o funkcii Nastavenia nájdete na nasledujúcej strane.
43
Ponuka Nastavenia na stránke Prehrávač
Predvolená pamäť
Umožňuje vybrať miesto uloženia, kam chcete prevziať plánované kanály zo siete.
Nastavenia
•• Interná / USB / Karta SD
Veľkosť obrazu
Nastavenia
Nastavenie veľkosti zobrazenia pre daný obsah.
Vyberte miesto úložiska, kam chcete naplánované kanály prevziať zo
siete.
Predvolená pamäť
Ak je položka Veľkosť obrazu nastavená na možnosť Video alebo Obrázok
•• Celá obrazovka / Pôvodná veľkosť / Prisp. veľ. obr.
Interná
Veľkosť obrazu
Zatvoriť
Doba zobrazenia
Prechodový efekt
Náhodný
Orientácia obsahu
Na šírku
Ak je položka Veľkosť obrazu nastavená na možnosť PDF alebo Práca
•• Celá obrazovka / Pôvodná veľkosť
――Táto funkcia je dostupná len pre súbory typu Video, Obrázok, PDF a Práca.
Doba zobrazenia
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
Slúži na nastavenia trvania jednotlivých stránok prezentácie.
――Táto funkcia je dostupná len pre súbory typu Obrázok, PDF, Kľúč a Práca.
Prechodový efekt
Slúži na konfiguráciu prechodových efektov medzi stránkami alebo scénami v prezentácii alebo video súbore.
•• Žiadny / Zoslabiť 1 / Zoslabiť 2 / Clona / Špirála / Šachovnica / Lineárny / Schody / Zotretie / Náhodný
――Táto funkcia je dostupná len pre súbory typu Obrázok.
Orientácia obsahu
Prepnutie orientácie prehrávaného obsahu do režimu Na šírku alebo Na výšku.
•• Na šírku / Na výšku
――Ak je v položke Orientácia obsahu nastavené zobrazenie Na výšku, nie je podporovaný obrazový kodek VP8.
――Položka Zdroj nie je dostupná, ak je položka Orientácia obsahu nastavená na možnosť Na výšku.
44
Predvolený obsah
Tento predvolený obsah sa zobrazí, keď zapnete kanál, na ktorom nie sú naplánované žiadne programy.
•• Žiadny
Bezpečné odstránenie
Bezpečné odobratie pamäťového zariadenia USB
Obnoviť
Obnovenie všetkých hodnôt položky Nastavenia na výrobné hodnoty.
45
Keď je spustený obsah
Stlačte tlačidlo INFO na diaľkovom ovládaní.
•• Aktuálny čas
Zobrazenie podrobností o spustenom obsahu
•• Číslo kanála: Číslo priradené aktuálne prehrávanému kanálu
――Platí len počas prehrávania pomocou funkcie Sieťový kanál / Miestny kanál.
Informácie
Aktuálny čas
Typ:
•• Názov kan.: Názov aktuálne prehrávaného kanála
――Platí len počas prehrávania pomocou funkcie Sieťový kanál / Miestny kanál.
00:00pm
Sieťový kanál
Číslo kanála:
Žiadne vybrané kanály
Názov kan.:
Žiadne vybrané kanály
Verzia softvéru:
•• Typ: Typ aktuálne prehrávaného kanála
――Platí len počas prehrávania pomocou funkcie Sieťový kanál / Miestny kanál.
•• Verzia softvéru: zobrazí sa verzia softvéru zariadenia.
•• MAC ID: zobrazí sa pôvodné identifikačné číslo zariadenia
DTP-EP-APP-5386
OK
Žiad. harmonogram na prevzatie
•• Štítky: Nastavenia značiek priradených zariadeniu zo servera
――Platí len počas prehrávania pomocou funkcie Sieťový kanál / Miestny kanál.
•• Server: zobrazí sa stav pripojenia (Pripojené, Nepripojené alebo Nepovolené) servera
•• USB: zobrazí sa stav pripojenia zariadenia USB
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
46
Zmena nastavení pre spustený obsah
Stlačením tlačidla TOOLS na diaľkovom ovládači počas prehrávania obsahu môžete nakonfigurovať nastavenia, napríklad Zoz.
titulov a Hudba.
•• Zoz. titulov
Slúži na zobrazenie zoznamu aktuálne prehrávaných položiek obsahu.
•• Hudba
Slúži na nastavenie hudby na pozadí pre aktuálne prehrávaný obsah.
Zoz. titulov
Hudba
Opakovať
•• Opakovať
Nastaví režim opakovania.
-- 1 / Všetky
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
47
Formáty súborov kompatibilné s funkciou Prehrávač
•• Medzi podporované formáty súborov patria FAT32 a NTFS.
•• Súbor, ktorého vertikálne alebo horizontálne rozlíšenie je vyššie ako maximálne rozlíšenie, nie je
možné prehrať.
Skontrolujte vertikálne alebo horizontálne rozlíšenie súboru.
•• Skontrolujte podporované typy a verzie obrazových a zvukových kodekov.
•• Skontrolujte podporované verzie súborov.
-- Podporované sú aplikácie Flash player 11.0 a staršie verzie a Flash Air 3.0 a staršie verzie.
-- Podporovaný je formát PowerPoint do verzie 97 – 2007
•• Rozpoznané bude len posledné pripojené zariadenie USB.
Súbory šablón a súbory LFD(.lfd)
Obmedzenia
•• Skontrolujte, či sa v pamäti nachádza distribuovaný priečinok (obsah/plány) Interná / USB.
Obmedzenia prehrávania
•• Prehrávať je možné maximálne dva video súbory (Video).
•• Nie je možné prehrávať viac ako jeden súbor Kľúč.
•• V prípade súborov balíka Práca (súbory PPT a Word) a súborov PDF je naraz podporovaný len
jeden súbor.
•• Viaceré videá (Video) nie je možné prehrávať naraz na jednom displeji video steny.
Sieťový plán – viacoknové zobrazenie
Obmedzenia prehrávania
•• Prehrávať je možné maximálne dva video súbory (Video).
Obmedzenia zvukového výstupu
•• Nie je možné použiť viac ako jeden zvukový výstup.
•• Priorita pri prehrávaní: Kľúč súbor > sieťové BGM > lokálne BGM > video súbor v hlavnom okne
•• V režime prehrávania na výšku je možné prehrávať naraz len jeden video súbor.
•• Nie je možné prehrávať viac ako jeden súbor Kľúč.
•• V prípade súborov balíka Práca (súbory PPT a Word) a súborov PDF je naraz podporovaný len
jeden súbor.
•• Súbory LFD(.lfd) nie sú podporované.
Obmedzenia zvukového výstupu
•• Nie je možné použiť viac ako jeden zvukový výstup.
•• Priorita pri prehrávaní: Kľúč súbor > sieťové BGM > lokálne BGM > video súbor v hlavnom okne
――Sieťové BGM Nastavenia je možné konfigurovať v kroku č. 1 pri vytváraní plánu servera.
――Lokálne BGM: Nastavenia BGM je možné konfigurovať pomocou nástrojov, ktoré sa zobrazia po
stlačení tlačidla TOOLS počas prehrávania pomocou funkcie Prehrávač.
――Hlavné okno vybraté používateľom: Nastavenia hlavného okna je možné konfigurovať v kroku
č. 2 pri vytváraní plánu servera.
48
Obsah
Prípona
súboru
Kontajner
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Obrazový kodek
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Rozlíšenie
1920 x 1080
Snímková
frekvencia
(fps)
6~30
Bitová
rýchlosť
(Mb/s)
30
Zvukový kodek
AC3
LPCM
AAC
MPEG4 SP/ASP
HE-AAC
WMA
H.264 BP/MP/HP
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Motion JPEG
G.711(ALaw,μ-Law)
*.mpeg
*.ts
Window Media Video v. 9
*.tp
*.trp
MPEG2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG1
*.m2ts
*.mts
VP6
640 x 480
4
*.divx
49
Video
•• Video vo formáte 3D nie je podporované.
Zvuk
•• Obsah s rozlíšením väčším, ako je rozlíšenie
uvedené v tabuľke vyššie, nie je podporovaný.
•• Zvukový obsah s bitovou rýchlosťou alebo
snímkovou frekvenciou vyššou, než je uvedené
v tabuľke vyššie, sa môže prehrávať trhane.
•• Video s bitovou rýchlosťou alebo snímkovou
frekvenciou vyššou, než je uvedené v tabuľke
vyššie, sa môže prehrávať trhane.
•• Ak je v obsahu alebo v kontajneri chyba,
obrazový obsah sa neprehrá, alebo sa neprehrá
správne.
•• Ak je v obsahu alebo v kontajneri chyba,
obrazový obsah sa neprehrá, alebo sa neprehrá
správne.
•• Niektorá zariadenia USB alebo digitálne
fotoaparáty nemusia byť kompatibilné s
prehrávačom.
•• Niektorá zariadenia USB alebo digitálne
fotoaparáty nemusia byť kompatibilné s
prehrávačom.
•• Podporuje až 5.1-kanálový formát zvuku WMA
10 Pro. Bezstratový formát zvuku WMA nie je
podporovaný.
•• Podporuje formát H.264, úroveň 4.1
•• QCELP, AMR NB/WB nie sú podporované.
Obrázok
•• Kompatibilný formátu súboru obrázka: JPEG,
PNG, BMP
――Sú podporované 32-bitové, 24-bitové a
8-bitové súbory BMP.
•• Podporované maximálne rozlíšenie: 4096 x
4096
•• Podporovaná maximálna veľkosť súboru: 20 MB
•• Podporované obrazové efekty: 9 efektov
(Zoslabiť 1, Zoslabiť 2, Clona, Špirála,
Šachovnica, Lineárny, Schody, Zotretie,
Náhodný)
•• Nie sú podporované formáty H.264 FMO/ASO/
RS, VC1 SP/MP/AP L4 a AVCHD.
•• Pre všetky video kodeky okrem MVC, VP8, VP6:
-- Nižšie ako 1280 x 720: max. 60 snímok
-- Vyššie ako 1280 x 720: max. 30 snímok
•• Nie je podporovaný formát GMC 2 alebo vyššie
verzie.
•• Podporuje len BD MVC Spec.
•• Súčasne možno prehrávať len jeden video
súbor, ak video súbory na monitore používajú
nekompatibilné kodeky alebo je použité
rozlíšenie 1080 x 1920.
•• Keď sa prehráva jeden video súbor, za
nasledujúcich podmienok nie je podporovaný
neprerušovaný režim:
-- Nekompatibilný kodek (MVC, VP3, MJPEG) ↔
nekompatibilný kodek
-- Nekompatibilný kodek ↔ kompatibilný
kodek
-- Rozlíšenie sa líši od rozlíšenia monitora
-- Frekvencia sa líši od frekvencie monitora
50
Formát Flash
•• Podporované sú aplikácie Flash player 11.0 a
staršie verzie a Flash Air 3.0 a staršie verzie.
•• Animácie vo formáte Flash
-- Kompatibilný formátu súboru: SWF
•• Odporúčané rozlíšenie : 960 x 540
-- Upozornenie
Nemožno zaručiť funkciu porovnateľnú s
prehrávačom Flash Player v operačnom
systéme Windows
Pri vytváraní obsahu je potrebná
optimalizácia
•• Video vo formáte Flash
-- Kompatibilný formátu súboru: FLV
-- Video
Kodek: H.264 BP
Rozlíšenie: 1920 x 1080
-- Zvuk
Kodek: H.264 BP
-- Upozornenie
Nie je podporovaný formát súboru F4V
Nie je podporovaný formát Screen Video
Power Point
•• Kompatibilné formáty súborov dokumentov
-- Prípona: ppt, pptx
-- Verzia: Office 97 ~ Office 2007
•• Nepodporované funkcie
-- Efekt animácie
-- 3D tvary (zobrazia sa vo formáte 2D)
-- Hlavička a päta (niektoré položky nie sú
podporované)
-- Word Art
-- Zarovnanie
Môže sa vyskytnúť chyba zarovnania
skupiny
-- Office 2007
SmartArt nie je plne podporované.
Podporovaných je 97 zo 115 položiek.
------
PDF
•• Kompatibilné formáty súborov dokumentov
-- Prípona: pdf
•• Nepodporované funkcie
-- Obsah menší ako 1 pixel nie je
podporovaný z dôvodu problémov so
znížením výkonu.
-- Obsah typu obrázky s vnorenými maskami
a obrázky s dlaždicovým zobrazením nie je
podporovaný.
-- Obsah s obráteným textom nie je
podporovaný.
-- Efekty tieňov 3D nie sú podporované.
-- Niektoré znaky nie sú podporované
(špeciálne znaky môžu byť poškodené)
Vkladanie objektov
Znaky s polovičnou šírkou
Odstupy znakov
Grafy
Vertikálny text
Niektoré položky nie sú podporované
-- Poznámky a podklady snímok
51
WORD
Súbory šablón
•• Kompatibilné formáty súborov dokumentov
-- Prípona: .doc, .docx
-- Verzia: Office 97 ~ Office 2007
•• Nepodporované funkcie
-- Efekt pozadia stránky
-- Niektoré štýly odstavcov
-- Word Art
-- Zarovnanie
Môže sa vyskytnúť chyba zarovnania
skupiny
•• Funkcie vytvárania/upravovania/prehrávania sú
dostupné len v položke Šablóna.
LFD
•• Podporované v režime Sieťový kanál a
Miestny kanál
•• Kompatibilné formáty súborov dokumentov
-- Prípona: .lfd
-- 3D tvary (zobrazia sa vo formáte 2D)
-- Office 2007
SmartArt nie je plne podporované.
Podporovaných je 97 zo 115 položiek.
-----
Grafy
Znaky s polovičnou šírkou
Odstupy znakov
Vertikálny text
Niektoré položky nie sú podporované
-- Poznámky a podklady snímok
52
Naplánovať
Dostupné funkcie na stránke Naplánovať
Stránka Naplánovať poskytuje nasledujúce funkcie.
→ Naplánovať → ENTER E
HOME
Naplánovať
Typ : Lokálne
Zariadenie : Interná
Možnosti
Naplánujte svoj obsah na miestnom kanáli alebo upravte existujúce kanály.
Čas prehrávania
[CH1]Channel 1
[CH2]Channel 2
[CH3]Channel 3
12:00 am
12:30 am
Pridajte obsah, aby ste
vytvorili program na
kanáli.
01:30 am
02:00 am
02:30 am
03:00 am
04:00 am
+ Pridať program
Naplánujte svoj obsah na
kanáli 2.
Naplánujte svoj obsah na
kanáli 3.
Nakonfig. dobu
zobrazenia, aby sa
nastavilo, ako dlho bude
hrať každá položka
obsahu.
04:30 am
05:00 am
05:30 am
•• Zariadenie
-- Zobrazenie názvu pripojeného úložného zariadenia.
――Táto možnosť bude aktívna, len ak je položka Typ nastavená na možnosť Lokálne v časti Zariadenie.
•• Možnosti
01:00 am
03:30 am
•• Typ
-- Lokálne: Pridanie alebo úprava plánov.
-- Sieť: Zobrazenie sieťového plánu nakonfigurovaného na serveri.
Nastavte čas spustenia
a zastavenia programu.
Položky ponuky na stránke Naplánovať
Názov možnosti
Činnosť
06:00 am
Odoslať
Odoslanie nakonfigurovaných plánov do iného úložného zariadenia. Táto funkcia je
podobná funkcii „kopírovania“ na počítači.
Odstrániť
Odstránenie plánov.
53
Konfigurácia plánov kanálov
Mediálny obsah, napríklad videá, fotografie a hudbu, môžete prehrávať v požadovanom čase.
1
Vyberte kanál, ktorý chcete nakonfigurovať.
2
Vyberte obsah zahŕňajúci video, hudbu a fotografie, na ktorý sa má vzťahovať plán kanála.
3
Nastavte čas prehrávania plánu. (Čas spustenia ~ Čas zastavenia)
4
Zmeňte názov plánu kanála a potom vyberte cieľový priečinok, do ktorého ho chcete uložiť.
5
Stlačte tlačidlo Uložiť.
――Platí len v prípade, že je položka Typ nastavená na možnosť Lokálne.
Úprava plánu kanála
Môžete zmeniť nastavenia nakonfigurovaného plánu kanála, napríklad obsah, trvanie a názov plánu.
1
Vyberte kanál, ktorý chcete upraviť.
2
Vyberte obsah zahŕňajúci video, fotografie alebo hudbu, ktorý chcete upraviť v pláne kanála.
-- Odstránenie obsahu: Umiestnite kurzor na požadovaný obsah a potom ho odstráňte stlačením tlačidla E.
-- Presuňte sa na koniec zoznamu obsahu úplne vpravo. Kliknutím na tlačidlo + pridajte obsah alebo zmeňte poradie prehrávania položiek obsahu.
3
Nastavte čas prehrávania plánu. (Čas spustenia ~ Čas zastavenia)
4
Zmeňte názov plánu kanála a potom vyberte cieľový priečinok, do ktorého ho chcete uložiť.
5
Stlačte tlačidlo Uložiť.
――Platí len v prípade, že je položka Typ nastavená na možnosť Lokálne.
54
Šablóna
HOME
Dostupné funkcie na stránke Šablóna
Pomocou šablón môžete vytvárať jedinečný obsah. Obsah možno vytvárať jednoduchým spôsobom.
Stačí zmeniť obrázky a text v šablóne.
→ Šablóna → ENTER E
Šablóna
Zoraďte zoznam šablón pomocou nasledujúcich kritérií.
Trh : Všetky
Vyberte ukážku na prispôsobenie.
Moje šablóny
Orientácia : Na šírku
1 / 64 položky
•• Trh
•• Orientácia
-- Na šírku: Vyberte tento režim, ak používate výrobok v orientácii na šírku.
-- Na výšku: Vyberte tento režim, ak používate výrobok v orientácii na výšku.
1
Vyberte šablónu spomedzi dostupných vzorových šablón.
Vytvoriť ukážku
Vyberte upraviteľnú oblasť na pridanie obsahu alebo úpravu exist. textu.
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
Ukážka
Zrušiť
New town
interior design
Uložiť
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Pozadie obrazovky
2
bg_co...
Hudba v pozadí
Organizujte šablónu vložením textu, videí, fotografií alebo súborov PDF podľa potreby.
55
Zadanie textu
Vkladanie obsahu, napríklad videí, fotografií a súborov PDF
Aa
Vytvoriť ukážku
Vyberte upraviteľnú oblasť na pridanie obsahu alebo úpravu exist. textu.
Stlačením tlačidla zvuku na diaľkovom
ovládači zmeníte veľkosť písma.
Vytvoriť ukážku
Vyberte upraviteľnú oblasť na pridanie obsahu alebo úpravu exist. textu.
Upraviť
Vybrat. položiek
Vymažte výberom
Ukážka
Zrušiť
picture1.jpg
New town
interior design
Upraviť text
Možnosti písma
Uložiť
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Pozadie obrazovky
bg_co...
Skryť prvok
Zobraziť
Predvolené trvanie obsahu
00:00:05
Stlmiť
Dokončiť
Hudba v pozadí
Upraviť text
Pomer strán
Zrušiť
Konfigurácia obrázka na pozadí/hudby na pozadí
Výberom okna Upraviť text zadajte text.
Možnosti písma
Veľkosť písma: Zadanie veľkosti textu hlásenia.
Vytvoriť ukážku
Vyberte upraviteľnú oblasť na pridanie obsahu alebo úpravu exist. textu.
Pozadie obrazovky
Zariadenie :
Farba písma: Zadanie farby textu hlásenia.
Všetky
Farba pozadia: Zadanie farby pozadia hlásenia.
Nepriehľadnosť pozadia: Zadanie priehľadnosti pozadia hlásenia.
..
bg_common_02.jpg
bg_common_04.jpg
bg_common_06.jpg
bg_common_10.jpg
bg_commo
bg_common_07.jpg
bg_common_11.jpg
bg_commo
Zarovnanie: výber režimu zarovnania správy.
Posunúť: Zadanie smeru a rýchlosti posúvania hlásenia.
Skryť prvok: zobraziť alebo skryť správu.
――Zvolením možnosti Skryť nedôjde k resetovaniu nastavení správ.
bg_common_01.jpg
bg_common_03.jpg
bg_common_05.jpg
Dokončiť
Zrušiť
Obnoviť: Obnovenie všetkých nastavení v položke Možnosti písma na predvolené nastavenia.
56
3
Ukážka
Nakonfigurujte položky Názov ukážky a Pamäť.
Uložiť
Trvanie
23:59:59
Názov ukážky
Je spustený náhľad šablóny. Zmizne po 20
sekundách.
Pamäť
1
Ukážku vytvorenej šablóny môžete zobraziť pomocou funkcie Ukážka.
2
Ak chcete šablónu uložiť, stlačte tlačidlo Uložiť.
Interná
Uložiť
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Šablóna01
4
Zrušiť
Stlačením tlačidla Uložiť dokončite vytváranie obsahu.
57
Klonovať produkt
Nastavenia výrobku je možné exportovať do externého ukladacieho zariadenia. Nastavenia je možné z externého ukladacieho
zariadenia aj importovať.
Táto možnosť je užitočná, keď chcete priradiť rovnaké nastavenia niekoľkým produktom.
HOME
→ Klonovať produkt → ENTER E
Klonovať produkt
Keď sa v externom ukladacom zariadení nenájde duplicitný súbor:
1
Pripojte externé ukladacie zariadenie a potom spustite funkciu Klonovať produkt.
2
Zobrazí sa hlásenie Na externom pamäťovom zariadení sa nenašiel žiadny súbor klonovania. Exportovať
nastavenia tohto zariadenia na externé pamäťové zariadenie?.
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
Keď sa v externom ukladacom zariadení nájde duplicitný súbor:
1
Pripojte externé ukladacie zariadenie a potom spustite funkciu Klonovať produkt.
2
Zobrazí sa hlásenie Našiel sa klonovací súbor. Vyberte možnosť..
Spustite funkciu Importovať z externého pamäťového zariadenia alebo Exportovať do externého pamäťového
zariadenia.
-- Importovať z externého pamäťového zariadenia: Skopíruje nastavenia uložené v externom ukladacom zariadení
do výrobku.
-- Exportovať do externého pamäťového zariadenia: Skopíruje nastavenia uložené vo výrobku do externého
ukladacieho zariadenia.
――Po dokončení konfigurácie sa výrobok automaticky reštartuje.
58
Nastavenia ID
HOME
→ Nastavenia ID → ENTER E
Nastavenia ID
Súprave priraďte ID.
Identifikácia zariadenia
Pre príjem vstupného signálu zadajte ID číslo produktu pripojeného k vstupnému káblu. (Rozsah: 0~224)
――Stlačením u/d si vyberte číslo a následne stlačte E.
――Želané číslo zadajte pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládaní.
Pripojovací kábel PC
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
Vyberte spôsob pripojenia k zariadeniu MDC na príjem signálu MDC.
•• Kábel RS232C
komunikácia so zariadením MDC prostredníctvom kábla RS232C-stereo.
•• Kábel RJ45(LAN)
komunikácia so zariadením MDC prostredníctvom kábla RJ45.
Aut. nast. zariadenia ID
――Automaticky priradí ID číslo pre všetky pripojené výrobky.
59
Stav siete
HOME
Skontrolujte aktuálnu sieť a internetové pripojenie.
→ Stav siete → ENTER E
Stav siete
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
60
Časovač zap./vyp.
HOME
→ Časovač zap./vyp. → ENTER E
――Pred použitím tejto funkcie musíte nastaviť položku Nastaviť hodiny.
Časovač zapnutia
Nastavte položku Časovač zapnutia tak, aby sa výrobok automaticky zapol vo vybratom čase a dni.
Napájanie sa zapne so zadanou úrovňou hlasitosti alebo vstupným zdrojom.
Časovač zap./vyp.
Časovač zapnutia: nastavenie časovača zapnutia výberom jednej zo siedmich možností. Najprv skontrolujte, či ste nastavili
správny čas.
(Časovač zapnutia 1 ~ Časovač zapnutia 7)
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
•• Nastavenie: Vyberte Vyp., Raz, Denne, Po - Pia, Po - So, So - Ne alebo Manuálne.
Ak vyberiete položku Manuálne, môžete vybrať dni, kedy má funkcia Časovač zapnutia zapnúť výrobok.
-- Vybraté dni sa označia znakom začiarknutia.
•• Čas: nastavenie hodiny a minúty. Čísla zadávajte pomocou tlačidiel s číslicami alebo tlačidiel so šípkami nahor a nadol.
Medzi poliami sa presúvajte pomocou tlačidiel so šípkami vľavo a vpravo.
•• Hlasitosť: nastavenie požadovanej úrovne hlasitosti. Úroveň hlasitosti zmeňte pomocou tlačidiel so šípkami vľavo a
vpravo.
•• Zdroj: výber požadovaného vstupného zdroja.
•• Obsah (keď je položka Zdroj nastavená na možnosť Interný/USB): V zariadení USB alebo internom pamäťovom
zariadení vyberte priečinok s obsahom, ktorý chcete prehrať pri zapnutí výrobku. Obsah môže zahŕňať súbory s hudbou,
fotografiami alebo videom.
――Táto funkcia je dostupná, len keď je pripojené zariadenie USB.
――Ak v zariadení USB nie je žiadny súbor s hudbou alebo ste nevybrali priečinok, ktorý obsahuje súbor s hudbou, funkcia
Časovač nepracuje správne.
――Ak sa v zariadení USB nachádza len jeden súbor s fotografiou, funkcia Prezentácia sa neprehrá.
――Ak je názov priečinka príliš dlhý, jeho výber nie je možný.
――Každé používané zariadenie USB má pridelený svoj vlastný priečinok. Ak používate viac zariadení USB toho istého typu,
musia mať priečinky priradené jednotlivým zariadeniam USB rôzne názvy.
――Odporúčame, aby ste pri využívaní funkcie Časovač zapnutia používali pamäťové zariadenie USB a čítačku viacerých typov
kariet.
――Funkcia Časovač zapnutia nemusí pracovať so zariadeniami USB so zabudovanou batériou, prehrávačmi MP3 alebo
zariadeniami PMP od niektorých výrobcov, pretože výrobku môže rozpoznanie týchto zariadení trvať príliš dlhý čas.
61
Časovač vypnutia
Nastavenie časovača vypnutia (Časovač vypnutia) výberom jednej zo siedmich možností. (Časovač vypnutia 1 ~ Časovač
vypnutia 7)
•• Nastavenie: Vyberte Vyp., Raz, Denne, Po - Pia, Po - So, So - Ne alebo Manuálne.
Ak vyberiete položku Manuálne, môžete vybrať dni, kedy má funkcia Časovač vypnutia vypnúť výrobok.
-- Vybraté dni sa označia znakom začiarknutia.
•• Čas: nastavenie hodiny a minúty. Čísla zadávajte pomocou tlačidiel s číslicami alebo tlačidiel so šípkami nahor a nadol.
Medzi poliami sa presúvajte pomocou tlačidiel so šípkami vľavo a vpravo.
Správa počas dovolenky
Časovač sa vypne počas obdobia stanoveného ako prázdniny.
•• Pridať dovolenku: stanovenie obdobia, ktoré chcete pridať ako prázdniny.
Pomocou tlačidiel u/d vyberte počiatočný a konečný dátum prázdnin a kliknite na tlačidlo Uložiť.
Obdobie sa pridá do zoznamu prázdnin.
-- Spustiť: nastaví začiatočný dátum prázdnin.
-- Koniec: nastaví konečný dátum prázdnin.
――Odstrániť: Odstráni vybraté položky zo zoznamu prázdnin.
――Upraviť: Vyberte položku prázdnin a potom zmeňte dátum.
•• Nastaviť použitý časovač: funkcia Časovač zapnutia a Časovač vypnutia sa neaktivuje počas štátnych sviatkov.
-- Stlačením tlačidla E vyberte nastavenia Časovač zapnutia a Časovač vypnutia, ktoré nechcete aktivovať.
-- Vybraté nastavenie Časovač zapnutia a Časovač vypnutia nebudú aktivované.
62
Bežiaci text
HOME
→ Bežiaci text → ENTER E
Počas zobrazenia videa alebo obrázka zadajte text, ktorý sa zobrazí na obrazovke.
•• Vyp. / Zap.
•• Správy: zadanie správy, ktorá sa má zobraziť na obrazovke.
•• Čas: nastavenie položky Čas spustenia a Čas ukončenia na zobrazenie Správy.
•• Možnosti písma: Zadajte písmo a farbu textu hlásenia.
Bežiaci text
•• Pozícia: Výber orientácie na zobrazenie položky Správy.
•• Posunúť: Zadajte nastavenia Smer a Rýchlosť pre posúvanie hlásenia.
•• Ukážka: Zobrazte ukážku nakonfigurovaných nastavení titulkov.
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
63
Ďalšie nastavenia
HOME
Zobrazí sa ponuka nastavení obrazu.
→ Ďalšie nastavenia → ENTER E
Ďalšie nastavenia
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
64
Spúšťač URL
Ak sa chcete dozvedieť podrobnosti o používaní funkcie Spúšťač URL, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili.
――Ak chcete použiť funkciu Spúšťač URL, nastavte položku Prehrať cez na možnosť Spúšťač URL v časti Systém.
→ Spúšťač URL → ENTER E
HOME
Signage Player
Zmeniť URL
pm
12:00
Spúšťač URL
Január 1 2015
Klonovať produkt
Nastavenia ID
Stav siete
Časovač zap./vyp.
Bežiaci text
Ďalšie nastavenia
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
65
6. kapitola
Obraz
Rozloženie možností ponuky Obraz sa môže odlišovať v závislosti od produktu.
Veľkosť obrazu
Obraz
Obraz
OnScreen displej
Sieť
Veľkosť obrazu
HDMI úroveň čiernej
Obnoviť obraz
Normálna
MENUm → Obraz → Veľkosť obrazu → ENTERE
――V závislosti od aktuálneho vstupného zdroja sa zobrazia odlišné možnosti nastavenia obrazovky.
•• 16:9: obraz sa nastaví na širokouhlý režim 16:9.
•• Priblížiť 1: slúži na mierne zväčšenie. Dôjde k orezaniu vrchnej časti a bočných častí obrazu.
Systém
•• Priblížiť 2: slúži na výraznejšie zväčšenie.
Podpora
•• Intelig. pohľad 2: obraz vo formáte 16:9 sa zmenší o 25%.
•• Intelig. pohľad 1: obraz vo formáte 16:9 sa zmenší o 50%.
•• 4:3: obraz sa nastaví na základný režim (4:3).
――Nenastavujte výrobok dlhodobo do formátu 4:3.
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
Okraje zobrazené vľavo a vpravo alebo hore a dole na obrazovke môžu spôsobiť vypálenie zvyškového obrazu do
obrazovky, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
•• Prisp. veľ. obr.: Zobrazí celý obraz bez orezania pri vstupe signálov HDMI1, HDMI2 (720p/1080i/1080p) alebo
Komponent (1080i/1080p).
•• Vlastný: zmení rozlíšenie podľa preferencií používateľa.
•• Pôvodný pomer: Ak je vstupný zdroj HDMI1, HDMI2 (pripojenie k počítaču) video sa zobrazí v pôvodnom pomere strán.
66
Pozícia
HDMI úroveň čiernej
Úprava pozície obrazu. Pozícia – funkcia je dostupná len ak je možnosť Veľkosť obrazu nastavená na
možnosť Priblížiť 1, Priblížiť 2, Prisp. veľ. obr. alebo Vlastný.
――Ak chcete použiť funkciu Pozícia po výbere nastavenia Priblížiť 1, Priblížiť 2, Prisp. veľ. obr. alebo
MENUm → Obraz → HDMI úroveň čiernej → ENTERE
Vlastný, nasledujte tento postup.
1
Stlačením tlačidla d vyberte možnosť Pozícia. Stlačte tlačidlo E.
2
Stlačením tlačidla u alebo d posuňte obraz nahor alebo nadol.
3
Stlačte tlačidlo E.
Priblížiť/Pozícia
Slúži na nastavenie priblíženia a polohy obrazu. Táto možnosť je dostupná, ak je vstupný zdroj nastavený
na možnosť HDMI1, HDMI2 (1080i/1080p), Komponent (1080i/1080p), AV. Aby bola táto možnosť
dostupná, položka Veľkosť obrazu musí byť nastavená na možnosť Vlastný.
1
Stlačením tlačidla d vyberte možnosť Priblížiť/Pozícia. Stlačte tlačidlo E.
2
Zvoľte položku Priblížiť alebo Pozícia. Stlačte tlačidlo E.
3
Stlačením tlačidla u/d/l/r presuňte obraz.
4
Stlačte tlačidlo E.
Výber úrovne čiernej na obrazovke, aby ste nastavili hĺbku obrazovky.
•• Automatické / Nízke / Normálna
――Dostupné len v režime HDMI (časovanie AV: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Obnoviť obraz
MENUm → Obraz → Obnoviť obraz → ENTERE
Obnovia sa predvolené hodnoty všetkých nastavení obrazu.
――Ak chcete obnoviť pôvodnú polohu obrazu, vyberte položku Obnoviť na obrazovke Priblížiť/
Pozícia.
――Nastaví sa predvolená poloha obrazu.
67
7. kapitola
OnScreen displej
PIP
OnScreen displej
Obraz
OnScreen displej
Sieť
Systém
PIP
MENUm → OnScreen displej → PIP → ENTERE
Orientácia displeja
-- Informácie o zvuku PIP nájdete v pokynoch Výber zvuku.
Zobrazenie hlásenia
Jazyk ponuky
-- Ak vypnete výrobok počas sledovania v režime PIP, režim PIP zostane aktívny aj po vypnutí a opätovnom zapnutí produktu.
Slovenčina
-- Môžete si všimnúť, že obraz v režime PIP vyzerá mierne neprirodzene v prípade, že sa na hlavnej obrazovke zobrazuje hra alebo funkcia karaoke.
Reset. zobr. na obraz.
Podpora
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
PIP Nastavenia
Obraz z externého zdroja videa sa zobrazí na hlavnej obrazovke a obraz z výrobku sa zobrazí na obrazovke vedľajšieho obrazu
funkcie PIP.
Hlavný obraz
Vedľajší obraz
AV / Komponent
HDMI1 / HDMI2
HDMI1 / HDMI2
AV / Komponent
――Ak je položka Orientácia zdrojového obsahu nastavená na možnosť Na výšku, funkcia PIP je vypnutá.
68
•• PIP (Vyp. / Zap.): Zapína alebo vypína funkciu PIP.
•• Zdroj: výber zdroja vedľajšieho obrazu.
•• Veľkosť (
,
,
•• Pozícia (
,
,
,
――V zdvojenom režime (
,
,
,
,
,
,
): výber veľkosti vedľajšieho obrazu.
): slúži na výber polohy vedľajšieho obrazu.
,
,
) nie je možné vybrať možnosť Pozícia.
•• Výber zvuku (Hlavný / Vedľajší): odposluch zvuku z obrazu Hlavný alebo Vedľajší.
Orientácia displeja
MENUm → OnScreen displej → Orientácia displeja → ENTERE
Orientácia ponuky na obrazovke
Slúži na nastavenie orientácie obrazovky ponuky.
•• Na šírku: ponuka sa zobrazí v režime na šírku (predvolené).
•• Na výšku: ponuka sa zobrazí v režime na výšku na pravej strane obrazovky výrobku.
Orientácia zdrojového obsahu
Slúži na nastavenie orientácie obsahu z externých zariadení pripojených k výrobku.
•• Na šírku: zobrazenie v režime na šírku (predvolené).
•• Na výšku: zobrazenie v režime na výšku.
――Ak je položka PIP nastavená na možnosť Zap., funkcia Orientácia zdrojového obsahu je vypnutá.
Pomer strán
Nastavenie otočenej obrazovky buď na režim celej obrazovky alebo na originálne zobrazenie.
•• Celá obrazovka: zobrazenie otočenej obrazovky v zobrazení na celú obrazovku.
•• Originál: zobrazenie otočenej obrazovky v pôvodnom pomere strán.
――Dostupné len ak je položka Orientácia zdrojového obsahu nastavená na možnosť Na výšku.
――Ak je položka PIP nastavená na možnosť Zap., funkcia Pomer strán je vypnutá.
69
Zobrazenie hlásenia
Jazyk ponuky
MENUm → OnScreen displej → Zobrazenie hlásenia → ENTERE
MENU m → OnScreen displej → Jazyk ponuky → ENTER E
Informácie o zdroji
Nastavte jazyk ponuky.
――Zmena nastavenia jazyka sa použije len na zobrazenie ponuky na obrazovke. Nepoužije sa na iné
funkcie vášho počítača.
Vyberte, či sa má zobraziť zdrojová ponuka OSD pri zmene vstupného zdroja.
•• Vyp. / Zap.
Správa žiadny signál
Vyberte, či sa má zobraziť ponuka OSD pre stav bez signálu, keď nie je rozpoznaný žiaden signál.
•• Vyp. / Zap.
Reset. zobr. na obraz.
MENU m → OnScreen displej → Reset. zobr. na obraz. → ENTER E
Táto možnosť obnoví aktuálne nastavenia v položke OnScreen displej na predvolené výrobné nastavenia.
Správa MDC
Vyberte, či sa má zobraziť ponuka OSD funkcie MDC, keď je výrobok ovládaný pomocou funkcie MDC.
•• Vyp. / Zap.
Hlásenie o stave preberania
Vyberte, či sa má zobrazovať stav pri preberaní obsahu zo servera alebo iného zariadenia.
•• Vyp. / Zap.
70
8. kapitola
Sieť
Sieť
Obraz
Stav siete
OnScreen displej
Nastavenia siete
Sieť
Nastavenia siete servera
Systém
Názov zar.
Podpora
Stav siete
MENUm → Sieť → Stav siete → ENTERE
Môžete skontrolovať aktuálnu sieť a stav internetového pripojenia.
Nastavenia siete
MENUm → Sieť → Nastavenia siete → ENTERE
Môžete nakonfigurovať sieťové nastavenia na používanie rôznych funkcií brány Smart Hub, napríklad vyhľadávanie na internete,
zdieľanie obsahu v domácej sieti a aktualizácie funkcií.
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
Typ siete
•• Kábel
71
Sieťové nastavenia (káblové pripojenie)
•• V závislosti od konfigurácie vašej siete môže byť k dispozícii aj možnosť pripojenia výrobku k sieti
LAN pripojením portu LAN na zadnej strane výrobku priamo k nástennej sieťovej zásuvke pomocou
kábla LAN.
Pozrite si nákres uvedený nižšie. Nástenná zásuvka je pripojená k modemu alebo smerovaču, ktorý
sa nachádza inde v budove.
Pripojenie ku káblovej sieti
Výrobok možno pripojiť k sieti LAN pomocou kábla troma spôsobmi.
•• Výrobok možno pripojiť k sieti LAN pripojením portu LAN na zadnej strane výrobku k externému
modemu pomocou kábla LAN.
Pozrite si nákres uvedený nižšie.
LAN
Port LAN na stene
RJ45
LAN
Externý modem
(ADSL / VDSL)
Port modemu na stene.
Kábel modemu
RJ45
Ak používate dynamickú sieť, mali by ste použiť modem ADSL alebo smerovač, ktorý podporuje protokol
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemy a smerovače s podporou protokolu DHCP
automaticky poskytujú adresu IP, masku podsiete, bránu a hodnoty DNS, ktoré výrobok potrebuje na
prístup k internetu, takže ich nemusíte zadávať ručne. Väčšina domácich sietí sú dynamické siete.
Kábel LAN
•• Výrobok možno pripojiť k sieti LAN pripojením portu LAN na zadnej strane výrobku k zariadeniu na
zdieľanie protokolu IP, ktoré je pripojené k externému modemu. Na pripojenie použite kábel LAN.
Pozrite si nákres uvedený nižšie.
LAN
Port modemu na stene.
Externý modem
(ADSL / VDSL)
Kábel modemu
Kábel LAN
IP zdieľač
(s DHCP serverom)
Kábel LAN
RJ45
Niektoré siete vyžadujú statickú adresu IP. Ak vaša sieť vyžaduje statickú adresu IP, musíte pri nastavení
sieťového pripojenia ručne zadať adresu IP, masku podsiete, bránu a hodnoty DNS na výrobku na
obrazovke nastavenia káblového pripojenia Cable Setup Screen. Ak chcete získať informácie o adrese IP,
maske podsiete, bráne a hodnotách DNS, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetového pripojenia
(ISP).
Ak máte počítač so systémom Windows, tieto hodnoty môžete získať aj prostredníctvom počítača.
――Modem ADSL s podporou protokolu DHCP môžete použiť aj v prípade, že sieť vyžaduje statickú adresu
IP.
――Modemy ADSL s podporou protokolu DHCP umožňujú aj používanie statických adries IP.
Kábel LAN
72
Ak chcete využívať internetové služby, ako napríklad vykonávať aktualizácie softvéru, nastavte sieťové
pripojenie.
Automatické nastavenie položky Nastavenia siete (káblové
pripojenie)
2
V zobrazenej kontextovej ponuke kliknite na položku Stav.
3
V zobrazenom dialógovom okne kliknite na kartu Support.
4
Na karte Support kliknite na tlačidlo Details. Zobrazia sa hodnoty sieťového pripojenia.
Pripájanie do siete pomocou kábla LAN.
Najprv skontrolujte, či je kábel LAN pripojený.
Ručné nastavenie
Automatické nastavenie
1
Nastavte položku Typ siete na možnosť Kábel na stránke Nastavenia siete.
1
Nastavte položku Typ siete na možnosť Kábel na stránke Nastavenia siete.
2
Stlačením tlačidla Pripojiť spustite funkciu Nastavenia siete.
2
Stlačením tlačidla Pripojiť spustite funkciu Nastavenia siete.
-- Tlačidlo Pripojiť je aktívne len v prípade, že je správne pripojený kábel LAN.
3
-- Tlačidlo Pripojiť je aktívne len v prípade, že je správne pripojený kábel LAN.
3
overenia sa zastaví.
Zobrazí sa obrazovka skúšky siete a overí sa pripojenie k sieti.
Po overení pripojenia sa zobrazí hlásenie „Káblová sieť a internetové pripojenie sú dokončené.“.
――Ak je proces pripojenia neúspešný, skontrolujte pripojenie k portu siete LAN.
――Ak sa pri automatickom nastavení nepodarilo vyhľadať hodnoty sieťového pripojenia alebo ak chcete
4
Na obrazovke sieťového pripojenia zvoľte položku Nast. IP. Zobrazí sa obrazovka Nast. IP.
5
Zvoľte pole v hornej časti, stlačte E a následne nastavte položku Nast. IP na Zadať manuálne.
Postup pri zadávaní zopakujte v každom poli položky IP adresa.
nastaviť pripojenie ručne, prejdite do druhej časti o nastavení siete.
Manuálne nastavenie položky Nastavenia siete (káblové
pripojenie)
V kanceláriách sa môžu používať statické adresy IP.
V takom prípade požiadajte správcu siete o adresu IP, masku podsiete, bránu a adresu servera DNS.
Manuálne zadajte hodnoty.
Zobrazí sa obrazovka skúšky siete a spustí sa proces overenia. Stlačte tlačidlo Zastaviť. Proces
――Nastavenie položky Nast. IP na Zadať manuálne spôsobí automatickú zmenu položky DNS
Setting na Zadať manuálne.
6
Po ukončení vyberte položku OK v dolnej časti strany a potom stlačte tlačidlo E. Zobrazí sa
obrazovka skúšky siete a spustí sa proces overenia.
7
Po overení pripojenia sa zobrazí hlásenie „Káblová sieť a internetové pripojenie sú dokončené.“.
Získanie hodnôt na pripojenie k sieti
Na väčšine počítačov so systémom Windows postupujte pri zobrazení hodnôt sieťového pripojenia
takto.
1
Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu siete v pravej dolnej časti obrazovky.
73
Nastavenia siete servera
Názov zar.
MENUm → Sieť → Nastavenia siete servera → ENTERE
MENUm → Sieť → Názov zar. → ENTERE
Pripojte sa k serveru
Ak chcete spustiť funkciu Prehrávač, pripojte sa k sieti.
Vyberte alebo zadajte názov zariadenia.
Tento názov sa môže zobraziť na sieťových diaľkových ovládaniach v rámci siete.
•• [VideoWall]Player1~6 / Vstup používateľa
•• Adresa servera / SSL / Port
――Ak je zapnutá možnosť SSL, server je skonfigurovaný na používanie protokolu https a prenos údajov
bude šifrovaný.
――Zadajte adresu IP servera a číslo portu. Ako číslo portu uveďte 7001. (Ak sa nepodarilo pripojiť
k serveru pomocou čísla portu 7001, obráťte sa na správcu servera a zistite správne číslo portu
a potom ho zmeňte.)
Režim MagicInfo
Vyberte vhodné nastavenie Režim MagicInfo v závislosti od prostredia, v ktorom budete výrobok
používať.
•• Lite / Premium
Prístup k serv.
Vyberte spôsob pripojenia k serverovej sieti.
•• Povoliť / Zamiet.
Režim FTP
Zadajte prevádzkový režim FTP.
•• Aktívny / Pasívny
74
9. kapitola
Systém
Systém
Obraz
OnScreen displej
Sieť
Systém
Prístupnosť
Prístupnosť
Nastavenie
Čas
Autom. prepnutie zdroja
Ovládanie napájania
Eko riešenie
Správca zariadení
Podpora
MENU m → Systém → Prístupnosť → ENTER E
Hlasový sprievodca
Hlasový sprievodca
Zapnutie alebo vypnutie funkcie Hlasový sprievodca. Jazyk používaný pre funkciu Hlasový sprievodca bude rovnaký ako
aktuálny jazyk ponuky.
•• Vyp. / Zap.
――Hlasitosť, Rýchlosť, Výška, a Úroveň opisu sú zapnuté len keď je položka Hlasový sprievodca nastavená na možnosť
Zap..
-- V závislosti od modelu sa môže zobrazený obraz odlišovať.
Hlasitosť
Nastavenie úrovne hlasitosti pre funkciu Hlasový sprievodca.
•• Hlasno / Stredné / Mäkký
Rýchlosť
Nastavenie rýchlosti funkcie Hlasový sprievodca.
•• Rýchla / Normálne / Pomalá
Výška
Naladenie výšky hlasu pre funkciu Hlasový sprievodca.
•• Vysoké / Stredné / Nízka
75
Priehľadnosť ponuky
Čas
Nastavenie priehľadnosti poľa s ponukou.
•• Vysoké / Stredné / Nízke
Vysoký kontrast
Nastavenie vysokokontrastných farieb pozadia a písma ponuky. Keď je vybratá táto možnosť, priehľadné
položky sa zmenia na nepriehľadné.
•• Vyp. / Zap.
MENU m → Systém → Čas → ENTER E
Môžete skonfigurovať funkciu Nastaviť hodiny alebo Časovač spánku. Pomocou funkcie Časovač
môžete nastaviť aj automatické zapnutie alebo vypnutie produktu v stanovenom čase.
Nastaviť hodiny
Vyberte položku Nastaviť hodiny. Vyberte položku Dátum alebo Čas a následne stlačte E.
Zväčšiť
Čísla zadávajte pomocou tlačidiel s číslicami alebo stlačte tlačidlá so šípkami nahor a nadol. Pri presune z
jedného poľa do druhého použite tlačidlá so šípkami vľavo a vpravo. Po ukončení stlačte E.
――Dostupné len ak je položka Režim hodín nastavená na možnosť Manuálne.
Nastavenie zväčšenia zvýraznených položiek ponuky.
――Položky Dátum a Čas môžete nastaviť priamo stlačením tlačidiel s číslicami na diaľkovom ovládaní.
•• Vyp. / Zap.
DST
Nastavenie
Zapína a vypína funkciu letného času DST (Daylight Saving Time).
Vyp. / Automatické / Manuálne
•• Dátum začatia: Nastaví začiatočný dátum letného času.
MENU m → Systém → Nastavenie → ENTER E
Počiatočné nastavenia (Nastavenie)
Po prvom zapnutí výrobku nakonfigurujte základné nastavenia, napríklad jazyk, kanál a čas.
Stlačte tlačidlo .
――Zadajte štvormiestny kód PIN. Predvolený kód PIN je „0-0-0-0“.
Ak chcete zmeniť kód PIN, použite funkciu Zmeniť PIN.
•• Dátum konca: Nastaví koncový dátum letného času.
•• Časový posun: Slúži na výber správneho posunu času pre dané časové pásmo.
――Dátum začatia, Dátum konca a Časový posun sú zapnuté len keď je položka DST nastavená na
možnosť Manuálne.
Časovač spánku
Automaticky vypína výrobok po predvolene nastavenom časovom období.
(Vyp. / 30 min. / 60 min. / 90 min. / 120 min. / 150 min. / 180 min.)
――Pomocou tlačidiel so šípkami nahor a nadol vyberte časové obdobie a potom stlačte tlačidlo E. Ak
chcete zrušiť funkciu Časovač spánku, vyberte Vyp..
76
Autom. prepnutie zdroja
Ovládanie napájania
MENU m → Systém → Autom. prepnutie zdroja → ENTER E
MENU m → Systém → Ovládanie napájania → ENTER E
Ak pre položku Autom. prepnutie zdroja zvolíte možnosť Zap. a predchádzajúci výber zdroja videa nie
je aktívny, displej automaticky vyhľadá aktívne video v odlišných vstupných video zdrojoch.
Autom. prepnutie zdroja
Ak je položka Autom. prepnutie zdroja na možnosti Zap., automaticky sa vyhľadá zdroj videa pre displej,
na ktorom sa vysiela aktívny video signál.
Položka Primárny zdroj sa aktivuje, ak sa nerozpozná aktuálny zdroj videa.
Sekundárny zdroj sa aktivuje, ak nie je dostupný žiadny primárny zdroj videa.
Ak sa nerozpozná primárny ani sekundárny vstupný zdroj, displej vykoná dve vyhľadávania aktívneho
zdroja, pričom každé vyhľadávanie preverí primárny a následne sekundárny zdroj. Ak obe vyhľadávania
zlyhajú, displej sa vráti k prvému zdroju videa a zobrazí hlásenie o neprítomnosti signálu.
Keď sa položka Primárny zdroj nastaví na možnosť Všetky, displej dvakrát za sebou prehľadá všetky
zdroje pre vstup videa v snahe o nájdenie aktívneho zdroja videa. V prípade, ak sa nepodarí nájsť žiadny
zdroj videa, obnoví sa pôvodný zdroj.
Obn. primár. zdroja
Automaticky zapnúť
Táto funkcia automaticky zapne výrobok okamžite po pripojení k elektrickej sieti. Nie je potrebné stlačiť
vypínač.
•• Vyp. / Zap.
Max. úspora ener.
Vypne výrobok na zníženie spotreby energie, keď bol počítač v stave nečinnosti počas stanoveného času.
•• Vyp. / Zap.
――Dostupné len v režime HDMI.
Ovlád. pohotovostného režimu
Pohotovostný režim obrazovky môžete nastaviť na použitie počas prijímania vstupného signálu.
Zvoľte si, či chcete obnoviť vybraný primárny zdroj vstupu v prípade, že primárny zdroj vstupu je
pripojený.
――Funkcia Obn. primár. zdroja je vypnutá ak je Primárny zdroj nastavené na možnosť Všetky.
•• Automatické
Režim úspory energie sa zapne v prípade, že sa nezistia žiadne vstupné signály aj vtedy, keď k
displeju pripojíte zdrojového zariadenie.
Primárny zdroj
•• Vyp.
Ak sa nezistia žiadne vstupné signály, zobrazí sa hlásenie Nie je pripojený žiadny kábel.
Zadajte hodnotu Primárny zdroj pre automatický vstup zdroja.
Sekundárny zdroj
Zadajte hodnotu Sekundárny zdroj pre automatický vstup zdroja.
――Funkcia Obn. primár. zdroja je vypnutá ak je Primárny zdroj nastavené na možnosť Všetky.
Ak nepripojíte žiadne zdrojové zariadenie, zobrazí sa hlásenie Nie je pripojený žiadny kábel.
――Možnosť Ovlád. pohotovostného režimu je zapnutá ak je pre položku Zdroj zvolená možnosť
HDMI1, HDMI2.
――Ak sa napriek pripojeniu zdrojového zariadenia zobrazí hlásenie Nie je pripojený žiadny kábel,
skontrolujte káblové spojenie.
――Ak je položka Správa žiadny signál nastavená na možnosť Vyp., nezobrazí sa hlásenia Nie je
pripojený žiadny kábel.
V takom prípade nastavte položku Správa žiadny signál na možnosť Zap..
•• Zap.
Ak sa nezistia žiadne vstupné signály, zapne sa režim úspory energie.
77
Pohotovostný režim siete
Správca zariadení
Táto funkcie zabezpečuje napájanie siete, keď je výrobok vypnutý.
•• Vyp. / Zap.
MENU m → Systém → Správca zariadení → ENTER E
Nakonfigurujte možnosti pre externé vstupné zariadenia pripojené k výrobku.
Eko riešenie
Nast. klávesnice
Pri pripojení klávesnice k výrobku sa zobrazí ponuka Nast. klávesnice.
MENU m → Systém → Eko riešenie → ENTER E
Vybrať klávesnicu
Vypnúť bez signálu
Spomedzi dostupných pripojených klávesníc vyberte klávesnicu, ktorú chcete používať.
――Používať môžete len jednu pripojenú klávesnicu.
Keď sa zo žiadneho zdroja neprijíma signál, vypnite zariadenie, aby ste šetrili energiou.
•• Vyp. / 15 min. / 30 min. / 60 min.
――Neaktívne, ak je pripojený počítač v režime úspory energie.
――Výrobok sa v stanovenom čase automaticky vypne. Tento čas možno podľa potreby zmeniť.
Automatické vypnutie
Aby nedošlo k prehriatiu, výrobok sa automaticky vypne, ak počas vybratého počtu hodín nestlačíte
žiadne tlačidlo na diaľkovom ovládaní ani sa nedotknete tlačidla na prednom paneli výrobku.
•• Vyp. / 4 hodiny / 6 hodín / 8 hodín
Možnosti klávesnice
――V závislosti od krajiny.
Jazyk klávesnice
Zadajte vstupný jazyk klávesnice.
Typ klávesnice
Zadajte typ klávesnice.
Prepnúť vstupný jazyk
Nastavte kombináciu klávesov, ktorá sa používa na zmenu vstupného jazyka.
Nastavenia myši
Pri pripojení myši k výrobku sa zobrazí ponuka Nastavenia myši.
Vyberte myš
Nakonfigurujte nastavenia pripojenia myši alebo možnosti pripojených myší.
――Spomedzi pripojených myší je možné používať len jednu myš.
78
Možnosti myši
――V závislosti od krajiny.
Primárne tlačidlo
Vyberte tlačidlo na myši, ktoré bude slúžiť na vykonávanie základných funkcií (kliknutie a zadanie)
•• Ľavé (Predvolené) / Pravé
Prehrať cez
MENU m → Systém → Prehrať cez → ENTER E
Vyberte vhodný režim Prehrať cez v závislosti od prostredia, v ktorom budete výrobok používať.
V závislosti od nastavenia sa úvodná obrazovka môže odlišovať.
•• MagicInfo / Spúšťač URL
Rýchlosť Kurzora
Nastavte rýchlosť ukazovateľa myši.
•• Pomalá / Štandardný / Rýchla
Zmeniť PIN
Nastavenia kurzora
MENU m → Systém → Zmeniť PIN → ENTER E
Môžete určiť veľkosť, rýchlosť a tvar ukazovateľa.
Zobrazí sa obrazovka Zmeniť PIN.
Veľkosť ukazovateľa
Vyberte ľubovoľné štyri čísla kódu PIN a zadajte ich do poľa Zadať nový PIN. Rovnaké 4 čísla zadajte do
poľa Potvrdiť nový PIN.
Určenie veľkosti ukazovateľa.
•• Malá / Stredné / Veľká / Extra veľké
Keď sa prestane zobrazovať obrazovka potvrdenia, stlačte tlačidlo Zatvoriť. Do pamäti výrobku sa uložil
nový kód PIN.
――Predvolené heslo: 0 - 0 - 0 - 0
Rýchlosť Kurzora
Určenie rýchlosti ukazovateľa. Pri vyššej rýchlosti sa zvyšuje citlivosť ukazovateľa.
•• Pomalá / Štandardný / Rýchla
Obrázok kurzora
Určenie tvaru ukazovateľa.
•• Image 1 ~ Image 10
79
Zabezpečenie
HDMI zvuk
MENU m → Systém → Zabezpečenie → ENTER E
MENU m → Systém → HDMI zvuk → ENTER E
Bezpečnostná zámka
Môžete vybrať, či chcete počúvať zvuk zo zdroja AV(HDMI) alebo PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
――Zadajte štvormiestny kód PIN. Predvolený kód PIN je „0-0-0-0“.
Ak chcete zmeniť kód PIN, použite funkciu Zmeniť PIN.
Nastavuje funkciu bezpečnostného zámku.
•• Vyp. / Zap.
Všeobecné
Všetky ponuky a tlačidlá na výrobku a diaľkovom ovládaní, s výnimkou tlačidla LOCK na diaľkovom
ovládaní, sa uzamknú pomocou funkcie Bezpečnostná zámka.
MENU m → Systém → Všeobecné → ENTER E
Ak chcete odomknúť ponuky a tlačidlá, stlačte tlačidlo LOCK a potom zadajte heslo (predvolené heslo: 0 0 - 0 - 0).
Šikovné zabezpečenie
Tlačidlo zapnutia
Zabezpečenie na ochranu TV prijímača a pripojených ukladacích zariadení proti vírusom obsahuje
nasledujúce položky:
Slúži na zapnutie alebo vypnutie vypínača na diaľkovom ovládaní, keď je položka Bezpečnostná zámka
nastavená na možnosť Zap..
Šikovné zabezpečenie
•• Vyp. / Zap.
Zámok aut. prehr. USB
Môžete vybrať, či sa má automaticky prehrať obsah MagicInfo uložený na pripojenom zariadení USB.
•• Vyp.
Obsah MagicInfo uložený na zariadení USB sa prehrá automaticky.
•• Zap.
Obsah MagicInfo uložený na zariadení USB sa neprehrá automaticky.
――Pri pripojení zariadenia USB s obsahom MagicInfo sa na päť sekúnd zobrazí správa „Zámok aut.
prehr. USB : Zap.“.
Táto možnosť slúži na zapnutie alebo vypnutie funkcie Šikovné zabezpečenie.
•• Vyp. / Zap.
Ladiť
Vyhľadávanie vírusov v TV prijímači a pripojených ukladacích zariadeniach.
Zoznam izolovaných
Toto je zoznam položiek, ktoré boli izolované, pretože obsahujú vírusy.
Zoznam povol.
Toto je zoznam položiek, ktoré boli povolené, pretože neobsahujú vírusy.
80
Nastavenia
Nastavenie možností funkcie Šikovné zabezpečenie.
Aut. vyhľadať
Automatická kontrola pri zapnutí TV prijímača.
•• Vyp. / Zap.
Automaticky presunúť do zoznamu izolovaných
Automatické presunutie vírusov do zoznamu Isolated List (Izolované položky).
•• Vyp. / Zap.
HDMI Hot Plug
Táto funkcia slúži na aktivovanie časového oneskorenia na zapnutie zdrojového zariadenia DVI/HDMI.
•• Vyp. / Zap.
DivX® video na požiad.
Zobrazí autorizovaný registračný kód pre výrobok.
Ak sa pripojíte k webovej lokalite DivXⓇ a zaregistrujete sa pomocou daného kódu, môžete si prevziať
registračný súbor VOD.
Ďalšie informácie o technológii DivXⓇ VOD nájdete na lokalite „http://vod.divx.com“.
Resetovať systém
MENU m → Systém → Resetovať systém → ENTER E
Táto možnosť obnoví aktuálne nastavenia v položke System na predvolené výrobné nastavenia.
81
10. kapitola
Podpora
Aktualizácia softvéru
MENU m → Podpora → Aktualizácia softvéru → ENTER E
Ponuka Aktualizácia softvéru umožňuje inovovať softvér výrobku na najnovšiu verziu.
――Až do dokončenia inovácie dávajte pozor, aby ste nevypli napájanie. Po dokončení inovácie softvéru sa výrobok vypne a potom automaticky zapne.
――Pri inovácii softvéru sa obnovia predvolené hodnoty všetkých nastavení obrazu a zvuku. Odporúčame, aby ste si nastavenia poznamenali, aby ste ich mohli po inovácii
jednoducho obnoviť.
Aktualizovať teraz
Slúži na aktualizáciu softvéru na najnovšiu verziu.
Autom. aktualizácia
Táto funkcia automaticky aktualizuje výrobok, keď sa nepoužíva.
•• Vyp. / Zap.
Kontaktovať Samsung
MENU m → Podpora → Kontaktovať Samsung → ENTER E
Tieto informácie si pozrite v prípade, že výrobok nepracuje správne alebo chcete vykonať inováciu softvéru.
Nájdete tu informácie o našich telefonických centrách a spôsobe prevzatia produktov a softvéru.
――Kontaktovať Samsung a nájdite Kód modelu výrobku a Verzia softvéru.
82
Prejsť Domov
Dostupné pomocou tlačidla HOME
na diaľkovom ovládaní.
MENU m → Podpora → Prejsť Domov → ENTER E
――Podrobnosti o ďalších položkách ponuky nájdete v kapitole „Funkcia domáceho centra“.
Položka Prejsť Domov umožňuje prehrávať rôzny obsah z pamäťového zariadenia alebo pripojenej siete.
Obnoviť všetko
MENU m → Podpora → Obnoviť všetko → ENTER E
Táto možnosť vráti všetky aktuálne nastavenia pre displej na predvolené výrobné nastavenia.
83
11. kapitola
Prehrávanie fotografií, videí a hudby (funkcia prehrávania
médií)
Vychutnávajte si videá, fotografie a hudobné súbory uložené v zariadení triedy veľkokapacitných úložných zariadení USB (MSC).
Môžete prehrávať fotografie, videá alebo hudbu uloženú na úložnom zariadení.
Pomocou nasledujúcich postupov môžete prehrať rôzne druhy obsahu.
•• Používanie zariadenia USB: Môžete prehrávať mediálny obsah zo zariadenia USB, napríklad videá, fotografie a hudbu.
•• Pripojenie úložného zariadenia: Môžete prehrávať mediálny obsah uložený na úložnom zariadení, napríklad smartfóne, fotoaparáte, počítači alebo v cloudovej službe.
Pred používaním funkcie prehrávania médií so zariadením USB si
prečítajte nasledujúce informácie
Upozornenie
•• Predtým, ako pripojíte zariadenie USB k výrobku, zálohujte súbory, aby ste predišli poškodeniu alebo strate údajov.
Spoločnosť Samsung Electronics odmieta zodpovednosť za poškodenie alebo stratu údajov.
•• Neodpájajte zariadenie USB počas jeho načítavania.
•• Ak je zariadenie USB pripojené pomocou predĺženého kábla USB, nemusí byť rozpoznané alebo súbory uložené na zariadení sa nemusia dať načítať.
•• Ak výrobok nedokáže rozpoznať pripojené zariadenie USB, súbory na zariadení môžu byť poškodené ale sa nemusia dať prehrávať.
V prípade takejto situácie pripojte zariadenie USB k počítaču s cieľom naformátovať zariadenie a následne skontrolujte, či je zariadenie pripojené správne.
•• Pevný disk USB s priestorom väčším ako 2 TB nie je podporovaný.
84
Zariadenia kompatibilné s funkciou prehrávania médií
•• Niektoré digitálne fotoaparáty, smartfóny a zvukové zariadenia s rozhraním USB nemusia byť kompatibilné s týmto výrobkom.
•• Funkcia prehrávania médií je kompatibilná len so zariadeniami USB MSC.
•• Zariadenie MSC predstavuje zariadenie triedy veľkokapacitného výslovne úložného transportného zariadenia.
Medzi zariadenia MSC patria jednotky USB, čítačky kariet typu Flash a pevné disky USB. (Rozbočovače USB nie sú podporované.)
Tieto zariadenia MSC je potrebné pripájať priamo k portu USB na výrobku.
•• Ak je pripojené viac ako jedno zariadenie Picture Transfer Protocol (PTP), naraz bude fungovať len jedno.
•• Ak je pripojených niekoľko zariadení MSC, niektoré z nich nemusia byť rozpoznané. Zariadenia USB so silnejším napájaním (vyšším ako 500 mA alebo 5 V) nemusia byť
podporované.
•• Ak sa po pripojení alebo používaní zariadenia USB zobrazí varovanie o prehriatí, toto zariadenie USB nemusí byť rozpoznané alebo nemusí fungovať správne.
•• V prípade, že výrobok je nečinný počas časového úseku zadaného v nastavení Čas autom. ochrany, aktivuje sa šetrič obrazovky.
•• Po pripojení k produktu sa môže automaticky dezaktivovať režim šetrenia energie niektorých externých pevných diskov.
Systém súborov a formáty
•• Funkcia prehrávania médií nemusí fungovať správne s nelicencovanými multimediálnymi súbormi.
•• Štandard Media Transfer Protocol (MTP) nie je podporovaný.
•• Medzi podporované systémy súborov patria FAT16, FAT32 a NTFS (len na čítanie).
•• Funkcia prehrávania médií podporuje sekvenčný formát JPEG.
Nepodporuje formát progresívne JPEG.
•• Zobrazenie obrázkov s vyšším rozlíšením na obrazovke môže trvať dlhšie.
•• Maximálne podporované rozlíšenie formátu JPEG je 15360 x 8640 pixlov.
•• Ak je súbor nekompatibilný alebo poškodený, zobrazí sa hlásenie Nepodporovaný formát súborov..
•• Pri usporiadaní súborov v režime zobrazenia priečinka je v každom priečinku možné zobraziť maximálne 1 000 súborov.
•• Ak zariadenie USB obsahuje 8 000 súborov a priečinkov alebo viac, niektoré súbory a priečinky sa nemusia dať otvoriť.
•• Súbory DRM MP3 prevzaté z webových stránok, ktoré si za to účtujú poplatky, nie je možné prehrávať.
Názov Digital Rights Management (DRM) označuje systém ochrany autorských práv na údaje prenášané cez internet alebo iné digitálne médiá, používaním
zabezpečenej distribúcie alebo nepovolením neoprávnenej distribúcie údajov.
85
Používanie zariadenia USB
Pripojenie zariadenia USB
1
Zapnite výrobok.
2
Zariadenie USB, v ktorom sú uložené súbory s fotografiami, hudbou alebo filmami, pripojte do portu USB na zadnom alebo bočnom paneli výrobku.
3
Pri pripojení zariadenia USB k výrobku sa automaticky zobrazí stránka Prehrávač.
――Ak je pripojené len jedno zariadenie USB, súbory uložené na zariadení sa zobrazia automaticky.
Odporúčame používať pevný disk USB
s vlastným adaptérom napájania.
――Ak chcete prezerať obsah uložení na zariadení USB, pripojte ho k portu USB na výrobku.
Odpojenie zariadenia USB
Odpojenie zariadenia USB z Zdroj
1
Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo SOURCE. Prípadne prejdite do položky Zdroj v ponuke OSD.
SOURCE → Zdroj
Odpájanie zariadenia USB odporúčame
vykonávať pomocou funkcie Odstrániť
USB.
2
Vyberte možnosť USB v položke Zdroj a potom stlačte tlačidlo TOOLS na diaľkovom ovládaní. Zobrazí sa ponuka Možnosti.
3
Vyberte Odstrániť USB a počkajte, kým sa neodpojí zariadenie USB. Zariadenie USB sa odpojí.
86
Prehrávanie mediálneho obsahu z počítača/mobilného zariadenia
Povolenie pripojenia počítača/mobilného zariadenia
Môžete prehrávať fotografie, videá alebo hudbu uloženú v počítači alebo mobilnom zariadení.
Ak chcete na tomto výrobku prehrávať mediálny obsah z počítača alebo mobilného zariadenia, musí byť povolené pripojenie k počítaču alebo mobilnému zariadeniu.
――Funkcia prehrávania médií je k dispozícii na akomkoľvek zariadení, ktoré podporuje funkciu DLNA DMC. Funkcia DLNA DMC umožňuje vyhľadávanie mediálneho obsahu
a ovládanie prehrávania obsahu z výrobku po pripojení počítača alebo mobilného zariadenia k výrobku.
1
Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo SOURCE. Prípadne prejdite do položky Zdroj v ponuke OSD.
SOURCE → Zdroj
2
Vyberte možnosť Sieť v položke Zdroj. Zobrazí sa ponuka Sieťové zariadenie.
3
Na obrazovke vyberte položku Možnosti a potom vyberte položku Nastavenia multimediálneho zariadenia. Zobrazí sa zoznam zariadení pripojených k výrobku.
4
Vyberte zariadenie a povoľte pripojenie zariadenia. Prehrávanie je k dispozícii len na zariadeniach s povoleným pripojením.
――Pri odoslaní požiadavky na prehrávanie mediálneho obsahu z počítača alebo mobilného zariadenia sa zobrazí výzva s otázkou, či je povolené pripojenie k výrobku.
Pomocou tejto výzvy môžete zariadenia jednoducho pripojiť.
――Podrobné pokyny na nastavenie siete nájdete v časti Nastavenia siete.
――Skontrolujte, či sú výrobok a počítač pripojené na rovnakej podsieti.
Všetky adresy IP sa skladajú zo štyroch častí oddelených bodkami.
(Napr. adresa IP 111.222.333.444) Ak sú obe zariadenia pripojené na rovnakej podsieti, výrobok by mal mať rovnakú adresu IP ako počítač okrem štvrtej časti adresy. (Napr.
111.222.333.***)
87
Pri pripojení k domácej sieti (DLNA)
Môžete prehrávať obsah uložený na zariadení pripojenom k domácej sieti.
――Pri prehrávaní mediálneho obsahu pomocou servera DLNA inej značky ako Samsung môže dôjsť k problémom s kompatibilitou.
――Prehrávanie niektorých druhov mediálneho obsahu zdieľaného pomocou počítača alebo mobilného zariadenia nemusí byť možné v závislosti od typu kódovania
obsahu alebo formátu súboru s obsahom. Niektoré funkcie nemusia byť k dispozícii.
――V prípade preťaženia siete sa mediálny obsah nemusí prehrávať správne. V takom prípade použite zariadenie USB.
1
Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo SOURCE. Prípadne prejdite do položky Zdroj v ponuke OSD.
SOURCE → Zdroj
2
Vyberte možnosť Sieť v položke Zdroj. Zobrazí sa ponuka Sieťové zariadenie.
3
Vyberte zariadenie pripojené prostredníctvom domácej siete (DLNA). Zobrazí sa zoznam súborov a priečinkov zdieľaných pomocou vybratého zariadenia.
4
Zo zoznamu vyberte mediálny obsah, ktorý chcete prehrať. Prehrajte vybratý mediálny obsah.
Funkcie dostupné na stránke so zoznamom mediálneho obsahu
SOURCE → Zdroj → USB
Stránka so zoznamom mediálneho obsahu na úložnom zariadení poskytuje nasledujúce funkcie.
•• Zoradiť podľa
Umožňuje zmeniť usporiadanie zoznamu mediálneho obsahu vo vybratom formáte súborov v požadovanom režime zobrazenia.
-- Táto ponuka nie je k dispozícii, ak je položka Filter nastavená na možnosť Všetky.
•• Filter
V rámci obsahu uloženého na úložnom zariadení v kategóriách Fotografie, Videá a Hudba môžete zobraziť súbory s obsahom len v požadovanom formáte.
•• Možnosti
-- Táto ponuka nie je k dispozícii, ak je položka Filter nastavená na možnosť Všetky.
88
Položky ponuky na stránke so zoznamom mediálneho obsahu
Názov možnosti
Prezentácia
Činnosť
Spustenie prezentácie.
――Táto ponuka nie je k dispozícii, ak je položka Zoradiť podľa nastavená na
Fotografie
Videá
Hudba
c
možnosť Priečinok.
Kódovanie
Výber jazyka kódovania, ak sa názov mediálneho obsahu zobrazuje nesprávne.
c
Premenovať zoznam
Premenovanie zoznamu prehrávaných položiek.
c
Odstrániť Zozn. tit.
Vymazanie zoznamu prehrávaných položiek.
c
Pridať do zoznamu
titulov
Pridanie súborov do zoznamu prehrávaných položiek alebo vytvorenie nového
zoznamu prehrávaných položiek.
c
Prehrať vybrané
Výber a prehrávanie požadovaného obsahu zo zoznamu mediálneho obsahu.
c
c
c
Odoslať
Odoslanie mediálneho obsahu do iného úložného zariadenia. Táto funkcia je
podobná funkcii „kopírovania“ na počítači.
c
c
c
Register
Výber registra na praktické vyhľadávanie mediálneho obsahu, ak úložné zariadenie
obsahuje veľké množstvo mediálneho obsahu.
――Dostupné registre zahŕňajú dátumy a alfanumerické znaky.
c
c
c
――Táto ponuka nie je k dispozícii, ak je položka Zoradiť podľa nastavená na
možnosť Priečinok.
89
Dostupné tlačidlá a funkcie počas prehrávania fotografií
Stlačením tlačidla E alebo TOOLS sa zobrazia nasledujúce tlačidlá. Stlačením tlačidla RETURN sa tieto tlačidlá prestanú zobrazovať.
•• Pozast. / Prehrať
Slúži na spustenie alebo zastavenie prezentácie. Pomocou prezentácie je možné prehrať všetky fotografie v priečinku.
-- Ak v čase, kedy je vybratý názov
zariadenia, stlačíte tlačidlo INFO,
zobrazia sa informácie o vybratom
zariadení.
-- Ak stlačíte tlačidlo INFO v čase, kedy je
vybratý súbor, zobrazia sa informácie o
vybratom súbore.
•• Predch. / Ďalej
Slúži na zobrazenie predchádzajúcej alebo nasledujúcej fotografie.
•• Nastavenia
Názov možnosti Činnosť
Nastavenia
prezentácie
Rýchlosť: Zmena rýchlosti prezentácie.
Otočiť
Otočenie fotografií.
Priblížiť
Priblíženie fotografií až 4x.
Hudba v pozadí
Prehrávanie hudby na pozadí počas zobrazovania fotografií.
――Overte si, či je hudobný súbor uložený na rovnakom zariadení.
Efekty: Použitie prechodových efektov medzi fotografiami.
――Počas prehrávania hudby na pozadí (Hudba v pozadí) sa zobrazuje miniprehrávač. Pomocou miniprehrávača môžete pozastaviť aktuálne
prehrávanú hudbu alebo nastaviť inú hudbu.
Odoslať
Odoslanie otvorených fotografií do iného úložného zariadenia. Táto funkcia je podobná funkcii „kopírovania“ na počítači.
Informácie
Zobrazenie informácií o súbore.
90
Dostupné tlačidlá a funkcie počas
prehrávania videa
Názov možnosti Činnosť
Vybrať scénu
Miniatúry: Výber scény a prehrávanie videa zo scény.
――Možnosť Miniatúry nie je dostupná, ak 1) miniatúra videa ešte nie je prevzatá, 2) video
obsahuje len zvuk alebo 3) doba prehrávania videa je kratšia ako 60 sekúnd.
Stlačením tlačidla E alebo TOOLS sa zobrazia nasledujúce tlačidlá. Stlačením
tlačidla RETURN sa tieto tlačidlá prestanú zobrazovať.
Názvy kapitol: Výber a prehrávanie iného videa v rovnakom priečinku..
Časová lišta: Pomocou tlačidiel l a r sa môžete posúvať v súbore po 10-sekundových
intervaloch alebo zadaním konkrétnej hodnoty času prejsť na daný bod vo videu.
•• Pozast. / Prehrať
Slúži na pozastavenie alebo spustenie prehrávania videa.
Nasledujúce funkcie sú k dispozícii v režime pozastavenia. V režime
pozastavenia nie je počuť zvuk.
•• Posunúť dozadu / Posunúť dopredu
Slúži na posun videa dozadu alebo dopredu. Podľa potreby možno
prehrávanie zrýchliť až 3x. Ak chcete zmeniť rýchlosť prehrávania na
pôvodnú rýchlosť, vyberte položku ∂.
•• Predch. / Ďalej
Ak chcete prehrať predchádzajúce video, vyberte položku  dvakrát. Ak
vyberiete položku  len raz, aktuálne video sa prehrá od začiatku.
Ak chcete prehrať nasledujúce video, vyberte položku ‚.
•• Nastavenia
Titulky
Jazyk / Synchronizovať / Obnoviť synchronizáciu / Veľkosť / Kódovanie
――Ak sa titulky zobrazujú nesprávne, zmeňte možnosti funkcie Kódovanie.
Opakovať
Konfigurácia položky Opakovať.
Vypnúť
Opak. jednu: Opakované prehrávanie aktuálneho videa.
Opak. všetky: Opakované prehrávanie všetkých videí v priečinku.
Otočiť
Otočenie obrazu.
Veľkosť obrazu
Zmena veľkosti obrazovky (Veľkosť obrazu). Podporované veľkosti obrazovky sa líšia v závislosti
od obrazu.
Informácie
Zobrazenie informácií o súbore.
91
Dostupné tlačidlá a funkcie počas prehrávania hudby
•• Pozast. / Prehrať
Slúži na pozastavenie alebo spustenie prehrávania hudby.
•• Posunúť dozadu / Posunúť dopredu
Slúži na posun hudby dozadu alebo dopredu. Podľa potreby možno prehrávanie zrýchliť až 3x. Ak chcete prehrať predchádzajúci hudobný súbor, vyberte položku ∂
dvakrát.
•• Predch. / Ďalej
Ak chcete prehrať predchádzajúci hudobný súbor, vyberte položku  dvakrát. Ak vyberiete položku  len raz, aktuálny hudobný súbor sa prehrá od začiatku.
Ak chcete prehrať nasledujúci hudobný súbor, vyberte položku ‚.
•• Opakovať
Konfigurácia režimu Opakovať. Pri nastavení Opak. jednu sa opakovane prehráva aktuálny hudobný súbor. Pri nastavení Opak. všetky sa opakovane prehrávajú
všetky súbory v priečinku.
•• Premiešať
Slúži na zapnutie alebo vypnutie režimu náhodného prehrávania.
•• Vybrať reproduktory
Nedostupné.
•• Režim zvuku
Nedostupné.
92
Podporované formáty súborov titulkov a funkcie prehrávania médií
Titulky
Externé
Interné
•• MPEG-4 časovaný text (ttxt)
•• Xsub
Kontajner: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Kontajner: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Advanced SubStation Alpha
Kontajner: MKV
•• Micro DVD (.sub alebo .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Kontajner: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• MPEG-4 časovaný text
Kontajner: MP4
Podporované rozlíšenia obrazu
Prípona súboru
Typ
Rozlíšenie
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
93
Podporované formáty hudobných súborov
Prípona súboru
Typ
Kódek
Komentáre
*.mp3
MPEG
MPEG1 audio vrstva 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Funkcia vyhľadávania (preskakovania) nie je
podporovaná.
Podpora až 2 kanálov
Podporované formáty videozáznamu
•• Ak je v obsahu alebo v kontajneri chyba, obrazový obsah sa neprehrá, alebo sa neprehrá správne.
•• Zvuk alebo obraz sa nemusia prehrať, ak je štandardná bitová rýchlosť alebo frekvencia snímok obsahu vyššia ako kompatibilná hodnota snímok/s uvedená v tabuľke
vyššie.
•• V prípade chyby v tabuľke registra nie je podporovaná funkcia vyhľadávania (preskakovania).
•• Pri prehrávaní videozáznamu cez sieťové pripojenie môže dôjsť k zasekávaniu súboru.
•• Pri bitovej rýchlosti vyššej ako 10 Mb/s môže zobrazenie ponuky trvať dlhší čas.
•• Niektorá zariadenia USB alebo digitálne fotoaparáty nemusia byť kompatibilné s prehrávačom.
Dekodér obrazu
Dekodér zvuku
Podporuje formát H.264, úroveň 4.1
Podporuje až 5.1-kanálový formát zvuku WMA 10 Pro.
Nie sú podporované formáty H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 a AVCHD.
Bezstratový formát zvuku WMA nie je podporovaný.
Pre všetky video kodeky okrem MVC, VP8, VP6:
QCELP, AMR NB/WB nie sú podporované.
•• Nižšie ako 1280 x 720: max. 60 snímok
Ak je Vorbis len v zásobníku Webm, podporuje až 2 kanály.
•• Vyššie ako 1280 x 720: max. 30 snímok
Formát GMC 2 a vyššie nie sú podporované.
Podporuje len BD MVC Spec.
94
Prípona
súboru
Kontajner
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Obrazový kodek
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Rozlíšenie
1920 x 1080
Snímková
frekvencia
(fps)
6~30
Bitová
rýchlosť
(Mb/s)
30
Zvukový kodek
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP/ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP/MP/HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
Window Media Video v. 9
G.711(ALaw,μ-Law)
*.tp
*.trp
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
95
12. kapitola
Sprievodca riešením problémov
Pred zavolaním do strediska zákazníckych
služieb spoločnosti Samsung otestujte váš
produkt nasledovne. Ak problém pretrváva,
kontaktujte stredisko zákazníckych služieb
spoločnosti Samsung.
Čo je potrebné vykonať, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko pre
zákazníkov spoločnosti Samsung
Testovanie produktu
Pomocou funkcie testovania produktu skontrolujte, či produkt funguje normálne.
Testovanie produktu vykonajte, ak obrazovka zostáva prázdna, keď bliká kontrolka napájania LED aj napriek tomu, že produkt je správne pripojený k počítaču.
Ak obrazovka zostáva prázdna, skontrolujte
počítačový systém, video ovládač a kábel.
1
Vypnite počítač a aj produkt.
2
Z produktu odpojte všetky káble.
3
Zapne výrobok.
4
Ak sa zobrazí hlásenie Nie je pripojený žiadny kábel, produkt funguje normálne.
Kontrola rozlíšenia a frekvencie
Neoptimálny režim sa zobrazí na chvíľu v prípade, že bol vybratý režim, ktorý presahuje podporované rozlíšenie (pozri Podporované rozlíšenia).
96
Skontrolujte nasledovné.
Problém inštalácie (režim PC)
Obrazovka sa neustále zapína a vypína.
Skontrolujte káblové pripojenie medzi produktom a počítačom a zabezpečte, aby pripojenie bolo
bezpečné.
Keď sa kábel HDMI alebo HDMI-DVI pripojí k výrobku a
k počítaču, na všetkých štyroch stranách obrazovky sa
nachádzajú voľné miesta.
Voľné miesta na obrazovke nesúvisia s výrobkom.
Voľné miesta na obrazovke spôsobuje PC alebo grafická karta. Ak chcete problém vyriešiť, v
nastaveniach rozhrania HDMI alebo DVI grafickej karty upravte veľkosť obrazovky.
Ak ponuka s nastaveniami grafickej karty neobsahuje žiadnu možnosť na upravenie veľkosti obrazovky,
aktualizujte ovládač grafickej karty na najnovšiu verziu.
(Podrobnosti o spôsobe upravenia nastavení obrazovky získate od výrobcu grafickej karty alebo od
výrobcu počítača.)
Problém obrazovky
Kontrolka LED napájania nesvieti. Obrazovka sa nezapne.
Ubezpečte sa, že ste pripojili napájací kábel.
Nie je pripojený žiadny kábel sa zobrazuje na obrazovke.
Skontrolujte, či je produkt správne pripojený pomocou kábla.
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k produktu zapnuté.
Neoptimálny režim sa zobrazí.
Toto hlásenie sa zobrazí, keď signál z grafickej karty prekračuje maximálne rozlíšenie a frekvenciu
produktu.
Pozrite si tabuľku štandardného režimu signálu a maximálne rozlíšenie a frekvenciu nastavte podľa
technických údajov produktu.
Obrazy na obrazovke vyzerajú skreslene.
Skontrolujte pripojenie kábla k produktu.
Obrazovka nie je jasná. Obrazovka je rozmazaná.
Odoberte všetko príslušenstvo (video predlžovací kábel a pod.) a pokus zopakujte.
Rozlíšenie a frekvenciu nastavte na odporúčanú úroveň.
97
Problém obrazovky
Obrazovka sa zobrazuje nestabilne a kolísavo.
Na obrazovke zostávajú tiene alebo televízni duchovia.
Skontrolujte, či ste rozlíšenie a frekvenciu počítača a grafickej karty nastavili v rozsahu, ktorý je
kompatibilný s produktom. V prípade potreby potom zmeňte nastavenia obrazovky a pozrite si pritom
doplňujúce informácie o ponuke produktu a tabuľku štandardného režimu signálu.
Na obrazovke nie je žiadny obraz a kontrolka napájania LED
bliká každú 0,5 až 1 sekundu.
Produkt je v režime úspory energie.
Produkt sa automaticky vypína.
Prejdite do položky Systém a skontrolujte, či je položka Časovač spánku nastavená na možnosť Vyp..
Na predchádzajúcu obrazovku sa vráťte stlačením ktoréhokoľvek klávesu na klávesnici alebo
pohýbaním myši.
Ak je pripojený k výrobku počítač, skontrolujte stav napájania počítača.
Skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený k výrobku a elektrickej zásuvke.
Ak sa nenájde signál z pripojeného zariadenia, výrobok sa automaticky vypne po 10-15 minútach.
Kvalita obrazu výrobku je iná ako v obchode, v ktorom bol
zakúpený.
Použite kábel HDMI, aby ste dosiahli obraz vo vysokom rozlíšení (HD).
Obraz na obrazovke vyzerá zvláštne.
Šifrovaný video obsah môže spôsobiť zhoršenie obrazu v scénach s rýchlo sa pohybujúcimi objektmi
ako napríklad športové podujatia alebo akčné filmy.
Nízka úroveň signálu alebo nízka kvalita obrazového materiálu môžu spôsobiť, že obraz na obrazovke
bude nekvalitný. To neznamená, že samotný výrobok je chybný.
Mobilný telefón nachádzajúci sa vo vzdialenosti do 1 metra môže na analógových a digitálnych
výrobkoch spôsobovať statické rušenie.
Jas a farba sa zdajú byť nezvyčajné.
Prejdite na položku Systém a upravte nastavenia Eko riešenie.
Obnovte nastavenia obrazovky na predvolené hodnoty.
Na okrajoch obrazovky sa zobrazujú lámané čiary.
Ak je položka Veľkosť obrazu nastavená na možnosť Prisp. veľ. obr., zmeňte nastavenie na 16:9.
98
Problém obrazovky
Na obrazovke sa zobrazujú čiary (červené, zelené alebo
modré).
Takéto čiary sa zobrazujú v prípade, že v ovládači DATA SOURCE DRIVER IC monitora sa vyskytla
porucha. Kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung, v ktorom vám pomôžu vyriešiť tento
problém.
Obraz vyzerá nestabilne a napokon zamrzne.
Obrazovka môže zamrznúť v prípade, že sa používa iné ako odporúčané rozlíšenie alebo ak je
nestabilný signál. Tento problém môžete vyriešiť tak, že v počítači zmeníte rozlíšenie na odporúčanú
hodnotu.
Nedá sa zobraziť obraz na celú obrazovku.
Súbor obsahu s pomerom strán SD (4:3) môže spôsobiť zobrazenie čiernych pruhov na oboch stranách
obrazu v kanále HD.
Čierne pruhy v hornej a spodnej časti obrazovky môžu byť spôsobené videom, ktorého pomer strán je
iný ako pomer strán výrobku.
Zmeňte na výrobku alebo vstupnom zariadení veľkosť obrazu na celú obrazovku
Problém zvuku
Nepočuť žiadny zvuk.
Skontrolujte pripojenie zvukového kábla alebo nastavte hlasitosť.
Skontrolujte hlasitosť.
Hlasitosť je príliš nízka.
Nastavte hlasitosť.
Ak je hlasitosť stále nízka aj po jej nastavení na maximálnu úroveň, hlasitosť nastavte na zvukovej karte
vášho počítača alebo v softvérovom programe.
Zobrazuje sa video, ale bez zvuku.
Ak je pripojený kábel HDMI, skontrolujte výstupné nastavenia zvuku počítača.
Ak sa používa zdrojové zariadenie
•• Skontrolujte, či je zvukový kábel správne pripojený k portu zvukového vstupu výrobku.
•• Skontrolujte výstupné nastavenia zvuku zdrojového zariadenia.
(Napríklad ak je k monitoru pripojený kábel HDMI, nastavenia zvuku prijímača káblovej televízie
môže byť potrebné zmeniť na HDMI.)
Ak sa používa kábel DVI-HDMI, je potrebný samostatný zvukový kábel.
Ak je výrobok vybavený portom na slúchadlá, skontrolujte, či doň nie je pripojený nejaký kábel.
Odpojte a opätovne pripojte napájací kábel do zariadenia a zariadenie následne reštartujte.
99
Problém zvuku
Vo zvuku z reproduktorov je počuť rušenie.
Skontrolujte pripojenie káblov. Skontrolujte, či nie je pripojený k portu vstupného zvuku video kábel.
Po pripojení kábla skontrolujte silu signálu.
Nízka úroveň signálu môže spôsobiť zhoršenú kvalitu zvuku.
Po stíšení hlasitosti je naďalej počuť zvuk.
Nastavenia zvuku pre hlavné reproduktory sú iné ako nastavenia vstavaných reproduktorov výrobku.
Zmena alebo stíšenie hlasitosti na produkte nemá vplyv na nastavenia externého zosilňovača
(dekódera).
Problém diaľkového ovládania
Diaľkové ovládanie nefunguje.
Ubezpečte sa, že batérie ste správne vložili na miesto (+/-).
Skontrolujte, či batérie nie sú vybité.
Skontrolujte, či nedošlo k výpadku prúdu.
Ubezpečte sa, že ste pripojili napájací kábel.
Skontrolujte, či sa v blízkosti nenachádzajú žiadne zapnuté špeciálne osvetlenia alebo neónové značky.
Problém zdrojového zariadenia
Počas zavádzania počítača počujete pípanie.
Ak počas štartu počítača znie pípanie, PC odneste do servisu.
100
Iné problémy
Produkt zapácha plastom.
Zápach plastu je normálny a po čase sa vytratí.
Monitor sa zdá byť naklonený.
Odpojte a opäť pripojte k výrobku stojan.
Zvuk alebo obraz prerušovane mizne.
Skontrolujte káblové pripojenie a v prípade potreby ich opäť pripojte.
Používanie veľmi tvrdého alebo hrubého kábla môže poškodiť zvukové a video súbory.
Skontrolujte, či sú káble dostatočne pružné kvôli vyššej odolnosti. Pri montáži výrobku na stenu
odporúčame používať káble v pravých uhloch.
Na okrajoch obrazovky sa nachádzajú malé čiastočky.
Tieto čiastočky sú súčasťou dizajnu výrobku. Výrobok tým nie je chybný.
Ponuka PIP nie je dostupná.
Táto ponuka môže byť zapnutá alebo vypnutá v závislosti od režimu Zdroj.
Keď sa snažím zmeniť rozlíšenie na počítači, zobrazuje sa
hlásenie „Defin. rozlíšenie nie je momentálne podp.“.
Ak rozlíšenie vstupného zdroja prekročí maximálne rozlíšenie displeja, zobrazí sa hlásenie „Defin.
rozlíšenie nie je momentálne podp.“.
Tento problém vyriešte tak, že zmeníte rozlíšenie počítača na rozlíšenie podporované displejom.
Po pripojení kábla DVI-HDMI v režime HDMI nefunguje zvuk
v reproduktoroch.
Káble DVI neprenášajú zvukové údaje.
HDMI úroveň čiernej – funkcia nefunguje správne na
zariadení HDMI s výstupom YCbCr.
Táto funkcia je dostupná len ak je k výrobku pripojené zdrojové zariadenie ako napríklad prehrávač
DVD a STB cez kábel HDMI (signál RGB).
V režime HDMI nepočuť zvuk.
Zobrazené farby môžu vyzerať nezvyčajne. Obraz alebo zvuk môžu byť nedostupné. Tento problém
môže nastať ak je k výrobku pripojené zdrojové zariadenie, ktoré podporuje staršiu verziu štandardu
HDMI.
Pripojte zvukový kábel k správnemu vstupnému portu, aby mohol fungovať zvuk.
V takom prípade pripojte spolu s káblom HDMI aj zvukový kábel.
Niektoré počítačové grafické karty nemusia automaticky rozpoznať signál HDMI, ktorý neobsahuje
zvuk. V takom prípade zvoľte zvukový vstup manuálne.
Zvukový vstup
Režim obrazu
PC
Automaticky
Nastavenia počítača
DVI PC
Audio In (stereo porty)
Nastavenia počítača
101
Iné problémy
Infračervený snímač (IR) nefunguje.
Skontrolujte, či sa po stlačení tlačidla na diaľkovom ovládaní zasvieti kontrolka snímača.
•• Ak kontrolka snímača nesvieti, vypnite vypínač na zadnej časti výrobku a následne ho opäť
zapnite.
(Po vypnutí obrazovky kontrolka LED napájania zasvieti načerveno.)
Ak kontrolka snímača naďalej nesvieti po vypnutí a opätovnom zapnutí vypínača, môže byť
odpojený vnútorný port.
Kontaktujte najbližšie servisné stredisko a požiadajte o opravu výrobku.
•• Ak kontrolka zapnutého snímača nebliká načerveno po stlačení tlačidla na diaľkovom ovládaní,
snímač IR môže byť pokazený.
Kontaktujte najbližšie servisné stredisko a požiadajte o opravu výrobku.
•• Táto funkcia je dostupná len ak je k výrobku pripojené zdrojové zariadenie ako napríklad
prehrávač DVD a STB cez kábel HDMI (signál RGB).
102
Otázky a odpovede
Otázka
Ako môžem zmeniť frekvenciu?
Odpoveď
Frekvenciu nastavte v grafickej karte.
•• Windows XP: Prejdite do položky Ovládací panel → Vzhľad a motívy → Zobrazovacie
zariadenie → Nastavenie → Pokročilé → Monitor a upravte frekvenciu v položke Nastavenie
monitora.
•• Windows ME/2000: Prejdite do položky Ovládací panel → Zobrazovacie zariadenie →
Nastavenie → Pokročilé → Monitor a upravte frekvenciu v položke Nastavenie monitora.
-- Ďalšie pokyny k nastaveniu nájdete v
používateľskej príručke k počítaču alebo
grafickej karte.
•• Windows Vista: Prejdite do položky Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Prispôsobiť
→ Nastavenie zobrazenia → Pokročilé nastavenie → Monitor a upravte frekvenciu v položke
Nastavenie monitora.
•• Windows 7: Prejdite do položky Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Zobrazovacie
zariadenie → Upraviť rozlíšenie → Pokročilé nastavenie → Monitor a upravte frekvenciu
v položke Nastavenie monitora.
•• Windows 8: Prejdite do položky Nastavenie → Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie
→ Zobrazovacie zariadenie → Upraviť rozlíšenie → Pokročilé nastavenie → Monitor
a upravte frekvenciu v položke Nastavenie monitora.
Ako môžem zmeniť rozlíšenie?
•• Windows XP: Prejdite na položky Ovládací panel → Vzhľad a témy → Displej → Nastavenia a
nastavte rozlíšenie.
•• Windows ME/2000: Prejdite na položky Ovládací panel → Displej → Nastavenia a rozlíšenie
nastavte.
•• Windows Vista: Prejdite na položky Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie →
Prispôsobenie → Nastavenia displeja a rozlíšenie nastavte.
•• Windows 7: Prejdite na položky Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie → Displej →
Upraviť rozlíšenie a rozlíšenie nastavte.
•• Windows 8: Prejdite do položky Nastavenie → Ovládací panel → Vzhľad a prispôsobenie →
Zobrazovacie zariadenie → Upraviť rozlíšenie a upravte rozlíšenie.
103
Otázka
Ako nastavím režim úspory energie?
Odpoveď
•• Windows XP: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel → Vzhľad a témy →
Displej → Nastavenia šetriča obrazovky alebo v BIOS SETUP v počítači.
•• Windows ME/2000: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel → Displej →
Nastavenia šetriča obrazovky alebo v BIOS SETUP v počítači.
•• Windows Vista: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel → Vzhľad a
prispôsobenie → Prispôsobenie→ Nastavenia šetriča obrazovky alebo v BIOS SETUP v
počítači.
•• Windows 7: Režim úspory energie nastavte v položke Ovládací panel → Vzhľad a
prispôsobenie → Prispôsobenie → Nastavenia šetriča obrazovky alebo v BIOS SETUP v
počítači.
•• Windows 8: Režim úspory energie môžete nastaviť v položke Nastavenie → Ovládací panel →
Vzhľad a prispôsobenie → Prispôsobiť → Nastavenie šetriča obrazovky alebo BIOS SETUP
(Nastavenie Biosu) na počítači.
104
13. kapitola
Technické údaje
Všeobecné
Názov modelu
Rozmery
(Š x V x H)
SBB-SS08E
S držiakom
321,6 x 203,4 x 35,1 mm
Bez držiaka
312,4 x 194,2 x 32,4 mm
Hmotnosť
1,3 kg
Prívod energie
100 až 240 V stried. (+/- 10%), 60 / 50 Hz ± 3 Hz
Pozrite si štítok na zadnej strane produktu, pretože štandardné napätie sa v jednotlivých krajinách môže odlišovať.
Prevádzkové a skladovacie
prostredie
Prevádzka
Teplota: 0 C - 40 C (32 F - 104 F)
Vlhkosť: 10% - 80%, bez kondenzácie
Skladovanie
Teplota: -20 C - 45 C (-4 F - 113 F)
Vlhkosť: 5% - 95%, bez kondenzácie
Podporované modely
UDE-A, UDE-B, UDE-C
――Plug-and-Play
Tento monitor môžete nainštalovať a používať s akýmkoľvek systémom kompatibilným s funkciou Plug-and-Play. Dvojsmerná výmena dát medzi monitora a
počítačovým systémom optimalizuje nastavenia monitora.
Inštalácia monitora sa vykonáva automaticky. Ak si to ale želáte, inštalačné nastavenia môžete prispôsobiť.
――Toto zariadenie je digitálnym zariadením triedy A.
105
Šetrič energie
Funkcia úspory energie tohto výrobku znižuje spotrebu energie vypnutím obrazovky a zmenou farby kontrolky LED napájania v prípade, že sa výrobok stanovenú dobu
nepoužíva. V režime úspory energie sa napájanie nevypína. Ak chcete obrazovku znovu zapnúť, stlačte ktorýkoľvek kláves na klávesnici alebo pohýbte myšou. Režim úspory
energie funguje len po pripojení produktu k počítaču s funkciou úspory energie.
Šetrič energie
Normálna prevádzka
Menovitá
hodnota
Bežne
Indikátor napájania
Zelený indikátor LED svieti
Príkon
17 W
13 W
Režim úspory energie
Max
19 W
(signál SOG: bez podpory režimu DPM)
Vypnutie
napájania
(Tlačidlo
napájania)
Zelený indikátor LED bliká
Červený indikátor
LED svieti
Menej ako 0,5 W
Menej ako 0,5 W
――Uvedená úroveň spotreby energie sa môže odlišovať pri rôznych prevádzkových podmienkach alebo po zmene nastavení.
――Funkcia SOG (Sync On Green) nie je podporovaná.
――Ak chcete spotrebu energie znížiť na 0, vypnite tlačidlo na zadnej strane alebo odpojte napájací kábel. Napájací kábel odpojte, ak produkt nebudete používať dlhšiu
domu (počas dovolenky a pod.).
106
Predvolené režimy časovania
――Tento produkt môžete pre každú veľkosť obrazovky nastaviť kvôli vlastnostiam panelu len na jedno rozlíšenie, aby sa tak dosiahla optimálna kvalita obrazu. Používanie
iného ako stanoveného rozlíšenia znížiť kvalitu obrazu. Ak tomu chcete zabrániť, odporúčame vám vybrať optimálne rozlíšenie stanovené pre váš výrobok.
――Frekvenciu skontrolujte, keď výrobok CDT (pripojený k počítaču) vymieňate za výrobok LCD. Ak výrobok LCD nepodporuje frekvenciu 85 Hz, vertikálnu frekvenciu zmeňte
na 60 Hz pomocou výrobku CDT predtým, ako ho vymeníte za výrobok LCD.
Synchronizácia
Rozlíšenie
Horizontálna frekvencia
30 – 90 kHz
Vertikálna frekvencia
24 – 75 Hz
Optimálne rozlíšenie
1920 x 1080 pri 60 Hz
Maximálne rozlíšenie
1920 x 1080 pri 60 Hz
Obrazovka sa automaticky nastaví, ak sa z vášho počítača vysiela signál, ktorý patrí medzi nasledovné štandardné režimy signálov. Ak signál vysielaný z počítača nepatrí
medzi štandardné režimy signálov, obrazovka môže byť prázdna a kontrolka LED napájania bude svietiť. V takomto prípade nastavenia zmeňte podľa nasledovnej tabuľky a
použite pritom používateľskú príručku grafickej karty.
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna frekvencia
(Hz)
Vzorkovanie
(MHz)
Synchronizačná
polarita
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
107
-- Horizontálna frekvencia
Čas potrebný na naskenovanie jedného
riadku z ľavej po pravú stranu obrazovku
sa nazýva horizontálny cyklus. Prevrátená
hodnota horizontálneho cyklu sa nazýva
horizontálna frekvencia. Horizontálna
frekvencia sa meria v kHz.
-- Vertikálna frekvencia
Výrobok zobrazuje jeden obraz
niekoľkokrát za sekundu (ako žiarivka), čím
vytvára obraz, ktorý vidia diváci. Rýchlosť
opakovaného zobrazenia jedného
obrazu za sekundu sa nazýva vertikálna
frekvencia alebo obnovovacia frekvencia.
Vertikálna frekvencia sa meria v Hz.
Rozlíšenie
Horizontálna
frekvencia
(kHz)
Vertikálna frekvencia
(Hz)
Vzorkovanie
(MHz)
Synchronizačná
polarita
(H/V)
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
108
14. kapitola
Príloha
Zodpovednosť za platené služby
(náklady vzniknuté zákazníkom)
――V prípade žiadosti o službu môžeme aj napriek platnej záruke spoplatniť návštevu servisného technika
v nasledujúcich prípadoch.
Porucha výrobku spôsobená chybou zákazníka
Porucha výrobku spôsobená nesprávnym zaobchádzaním alebo opravou zákazníkom.
Ak je porucha výrobku spôsobená:
•• vonkajším nárazom alebo pádom na zem,
•• používaním spotrebného materiálu alebo samostatne predávaných produktov nešpecifikovaných
spoločnosťou Samsung,
Nejde o poruchu výrobku
•• opravou vykonanou osobou, ktorá nie je technikom zmluvne viazanej servisnej spoločnosti ani
partnerom spoločnosti Samsung Electronics Co., Ltd.,
Čistenie výrobku, úpravy, vysvetlenie, reinštalácia a pod.
•• modifikáciou alebo opravou výrobku zákazníkom,
•• Ak servisný technik poskytne informácie o používaní výrobku alebo iba nastaví voľby bez rozobratia
výrobku.
•• jeho používaním s nesprávnym elektrickým napätím alebo neautorizovanými elektrickými
prípojkami,
•• Ak je porucha spôsobená vonkajšími environmentálnymi faktormi (internet, anténa, káblový signál
atď.).
•• nedodržaním výstrah a upozornení v používateľskej príručke.
•• Ak je výrobok reinštalovaný alebo sú zariadenia dodatočne zapájané po prvej inštalácii po zakúpení
výrobku.
•• Ak ide o reinštaláciu výrobku pri presune na nové miesto alebo sťahovaní do iného domu.
•• Ak zákazník žiada informácie o používaní v dôsledku produktu inej spoločnosti.
•• Ak zákazník žiada informácie o používaní siete alebo programu inej spoločnosti.
•• Ak zákazník žiada inštaláciu softvéru k výrobku.
•• Ak servisný technik odstráni/vyčistí prach alebo cudzie predmety z vnútra výrobku.
Iné
•• Ak sa výrobok pokazí v dôsledku prírodnej katastrofy. (zásah blesku, požiar, zemetrasenie, povodeň
a pod.)
•• Ak je spotrebovaný všetok spotrebný materiál. (batéria, toner, žiarivky, hlava, menič el. prúdu,
žiarovka, filter, páska atď.)
――Ak zákazník požaduje servisný zásah v prípade, kedy výrobok nevykazuje žiadnu poruchu, môže byť
účtovaný servisný poplatok. Prečítajte si preto najprv Príručku pre používateľa.
•• Ak zákazník žiada dodatočnú inštaláciu po zakúpení výrobku cez zásielkovú službu alebo internet.
109
WEEE
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické
príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému
poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu
a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď
predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho
elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať
spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria
obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES.
Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a
recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.
110
Licencia
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of Rovi
Corporation or its subsidiaries and are used under license.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi
Corporation. This is an official DivX CertifiedⓇ device that has passed rigorous testing to verify that
it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into
DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the
DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Poznámka k licencii s otvoreným zdrojovým kódom
V prípade používania softvéru s otvoreným zdrojovým kódom sú licencie pre otvorený zdrojový kód
dostupné v ponuke produktu. Poznámka k licencii pre softvér s otvoreným zdrojovým kódom je
napísaná len v angličtine.
Ak chcete získať informácie týkajúce sa oznámenia k licencii pre softvér s otvoreným zdrojovým
kódom, obráťte sa na zákaznícke stredisko spoločnosti Samsung alebo pošlite e-mail na adresu
oss.request@samsung.com.
111
Terminológia
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Každá z vyššie uvedených
rýchlostí skenovania označuje počet
riadkov efektívneho skenovania, ktorý
určuje rozlíšenie obrazovky. Rýchlosť
skenovania sa môže v závislosti od
spôsobu skenovania označovať ako i (s
prekladaním) alebo p (progresívne).
- Skenovanie
Skenovanie označuje proces odosielania
pixelov, ktoré progresívne vytvárajú
obraz. Väčší počet pixelov prinesie
jasnejší a živší obraz.
- Progresívne
V režime progresívneho skenovania
sa všetky riadky pixelov naskenujú na
obrazovke postupne (progresívne).
- S prekladaním
V režime skenovania s prekladaním sa
zhora smerom dole naskenuje najprv
každý druhý riadok pixelov a potom sa
naskenujú ostatné riadky pixelov (, ktoré
sa predtým nenaskenovali).
Režim bez prekladania a Režim
s prekladaním____ Režim bez
prekladania (progresívne skenovanie)
zobrazuje horizontálny riadok od
hornej po dolnú časť obrazovky
progresívnym spôsobom. Režim s
prekladaním zobrazuje najprv nepárne
riadky a potom párne riadky. Režim
bez prekladania sa používa najmä
pri monitoroch, pretože vytvára jas
obrazovky a režim s prekladaním sa
používa najmä pri televízoroch.
Vertikálna frekvencia____ Výrobok
zobrazuje jeden obraz mnohokrát za
sekundu (ako blikajúce fluorescenčné
svetlo), čím zobrazuje obraz tak,
aby ho divák mohol vidieť. Rýchlosť
opakovaného zobrazenia jedného
obrazu za sekundu sa nazýva vertikálna
frekvencia alebo obnovovacia
frekvencia. Vertikálna frekvencia sa
meria v Hz.
Napr. 60 Hz označuje, že sa jeden obraz
zobrazí 60-krát za jednu sekundu.
Odstup bodov____ Obrazovka sa
skladá z červených, zelených a modrých
bodov. Menšia vzdialenosť medzi
bodmi vytvára vyššie rozlíšenie. Odstup
bodov označuje vzdialenosť medzi
najkratšou vzdialenosťou medzi bodmi
tej istej farby. Odstup bodov sa meria v
milimetroch.
Horizontálna frekvencia____ Čas
potrebný na naskenovanie jedného
riadku z ľavej po pravú stranu obrazovku
sa nazýva horizontálny cyklus.
Prevrátená hodnota horizontálneho
cyklu sa nazýva horizontálna frekvencia.
Horizontálna frekvencia sa meria v kHz.
Zdroj____ Vstupný zdroj označuje
zariadenie zdroja videa, ktoré je
pripojené k produktu, ako napríklad
videokamera alebo videoprehrávač,
prípadne prehrávač DVD.
Komponentové porty (zelené, modré
a červené)____ Komponentové
porty, ktoré identifikujú, vysielajú
a prijímajú kontrastné signály, poskytujú
kvalitu obrazu, ktorá je vyššia ako pri
ktoromkoľvek inom spôsobe pripojenia.
DVD (Digital Versatile Disc)____ DVD
označuje veľkokapacitný úložný disk
veľkosti CD, na ktorý môžete ukladať
multimediálne (audio, video alebo
hry) aplikácie pomocou technológie
kompresie MPEG-2 video.
Plug & Play____ Plug & Play je funkcia,
ktorá umožňuje automatickú výmenu
údajov medzi monitorom a počítačom
kvôli vytváraniu optimálneho
zobrazovacieho prostredia. Na
zabezpečenie funkcie Plug & Play
používa výrobok normu VESA DDC
(medzinárodná norma).
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Ide o rozhranie, ktoré
môžete pomocou jedného kábla bez
kompresie pripojiť k zdroju digitálneho
zvuku a aj k zdroju videa vo vysokom
rozlíšení.
Rozlíšenie____ Rozlíšenie je počet
horizontálnych bodov (pixlov)
a vertikálnych bodov (pixlov), ktoré
vytvárajú obrazovku. Predstavuje úroveň
zobrazovania detailov. Vyššie rozlíšenie
umožňuje zobrazenie väčšieho
množstva údajov na obrazovke a je
užitočné pre súčasné vykonávanie
viacerých úloh.
Napr. rozlíšenie 1920 X 1080 sa
skladá z 1920 horizontálnych pixelov
(horizontálne rozlíšenie) a z 1080
vertikálnych pixelov (vertikálne
rozlíšenie).
Multiple Display Control (MDC)____
MDC (Ovládanie zloženého displeja)
je aplikácia, ktorá umožňuje súčasné
ovládanie zložených zobrazovacích
zariadení pomocou počítača.
Komunikáciu medzi počítačom a
monitorom zabezpečujú káble RS232C
(sériový prenos údajov) a RJ45 (LAN).
112
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising