Samsung | UD55D | Samsung UD55D Ръководство за употреба

Ръководство за потребителя
UD55D
Цветът и обликът могат да се различават в зависимост
от продукта, а спецификациите подлежат на промяна без
предизвестие с оглед подобряване на работата.
BN46-00372A-06
Съдържание
Преди да използвате продукта
Авторски права
7
Мерки за безопасност
8
Символи8
Почистване8
Съхранение9
Електричество и безопасност
9
Инсталиране10
Действие12
27
27
27
28
Дистанционно управление (RS232C)
29
Кабелни връзки
29
Връзка32
Кодове за управление
33
15
15
16
Части18
Външен сензор
18
Обратна страна
19
Заключване против кражба
20
Дистанционно управление
21
Свързване чрез IR стерео кабел
(продава се отделно)
24
Преди да инсталирате продукта
(ръководство за инсталиране)
25
Превключване между портретна и пейзажна
ориентация25
Проветряване25
Размери26
Свързване към видео устройство
Свързване чрез AV кабел
Свързване чрез компонентен кабел
Свързване чрез HDMI-DVI кабел
Свързване чрез HDMI кабел
47
47
47
48
48
Свързване към аудиосистема
49
Свързване на външен монитор
49
MagicInfo50
Смяна на входящия източник
52
Source52
Свързване и използване на
външно устройство
Подготовка
Проверка на съдържанието
Премахване на опаковката
Проверка на компонентите
Монтаж на стена
Подготовка преди монтиране на стена
Монтаж на комплекта за окачване на стена
Спецификации на комплекта за монтаж на
стена (VESA)
Преди свързване
Основни проверки преди свързване
42
42
Свързване към компютър
43
Свързване чрез D-SUB кабела (аналогов тип) 43
Свързване с DVI кабел (цифров тип)
43
Свързване чрез HDMI-DVI кабел
44
Свързване чрез HDMI кабел
44
Свързване чрез DP кабел
44
Смяна на разделителната способност
Смяна на разделителната способност на
Windows XP
Смяна на разделителната способност на
Windows Vista
Смяна на разделителната способност на
Windows 7
Смяна на разделителната способност на
Windows 8
Използване на MDC
Конфигуриране на настройки за
Multi Control53
Конфигуриране на настройки за Multi Control53
Инсталиране/деинсталиране на програмата
MDC54
Инсталиране54
Деинсталиране54
46
Какво е MDC?
55
Свързване към MDC
55
Управление на връзките
58
User Login59
Auto Set ID60
Клониране61
Повторно изпълнение на команда
62
46
Запознаване с MDC
45
45
45
63
2
Съдържание
Подредба на основния екран
64
Менюта64
Настройка на екрана
66
Разширени функции
69
Регулиране на звука
71
Настройка на системата
71
Настройки на инструменти
80
Други функции
83
Управление на групи
84
Управление на графици
86
Ръководство за отстраняване на
неизправности88
Настройка на екрана
Picture Mode90
Ако входният източник е PC, DVI или
DisplayPort90
Ако входният източник е AV, Component,
HDMI1, HDMI290
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)91
Screen Adjustment92
Picture Size92
Position94
Zoom/Position94
4:3 Screen Size95
PC Screen Adjustment95
Resolution Select96
Auto Adjustment96
Rotation97
Aspect Ratio97
Advanced Settings98
Dynamic Contrast99
Black Tone99
Flesh Tone99
RGB Only Mode99
Colour Space99
White Balance100
10p White Balance100
Gamma100
Expert Pattern101
Motion Lighting101
Picture Options102
Colour Tone103
Colour Temp.103
Digital Noise Filter103
MPEG Noise Filter103
HDMI Black Level103
Film Mode104
Calibrated value104
Dynamic Backlight104
Reset Picture104
Мрежа
Network Settings105
Свързване с кабелна мрежа
105
Настройки за кабелна мрежа
106
Свързване с безжична мрежа
107
Настройка на безжична мрежа
108
WPS(PBC)109
Network Status110
Wi-Fi Direct110
Soft AP111
AllShare Settings111
Device Name111
System
Multi Control112
Конфигуриране на настройки за Multi Control112
Time113
Clock Set113
Sleep Timer113
On Timer114
Off Timer115
Holiday Management115
Menu Language116
Rotate menu116
3
Съдържание
Eco Solution117
Energy Saving117
Eco Sensor117
No Signal Power Off117
Auto Power Off117
Security118
Safety Lock118
Button Lock118
Change PIN118
PIP119
Auto Protection Time120
Screen Burn Protection121
Pixel Shift121
Timer122
Immediate display123
Side Grey123
Ticker123
Video Wall124
Video Wall124
Format124
Horizontal124
Vertical125
Screen Position125
Source AutoSwitch Settings126
Source AutoSwitch126
Primary Source Recovery126
Primary Source126
Secondary Source126
General127
Max. Power Saving127
Game Mode127
BD Wise127
Menu Transparency127
Sound Feedback128
Auto Power128
Standby Control128
Lamp Schedule129
OSD Display129
Power On Adjustment129
Temperature Control129
Anynet+ (HDMI-CEC)130
Anynet+ (HDMI-CEC)130
Auto Turn Off131
Поддръжка
Software Update137
By USB137
Alternative Software137
Contact Samsung138
Contents Home139
MagicInfo Lite139
MagicInfo Premium S139
MagicInfo Videowall S140
AllShare Play141
Source141
DivX® Video On Demand134
AllShare Play
Play Mode134
Какво е AllShare Play?142
Прочетете по-долу, преди да използвате
142
AllShare Play с USB устройство
Използване на USB устройство
144
Свързване към компютър чрез мрежа
145
Използване на функцията AllShare Play146
Magic Clone135
Reset System135
Reset All136
PC module power136
Synced power-on136
Synced power-off136
Използване на основните функции на
AllShare Play147
Сортиране на списъците с файлове
147
Възпроизвеждане на избрани файлове
148
Копиране на файлове
148
Създаване на Playlist148
My list149
My list опции
149
4
Съдържание
Videos150
Възпроизвеждане на видеоклип
150
Photos151
Гледане на снимка (или слайдшоу)
151
Music152
Възпроизвеждане на Music152
Videos / Photos / Music Меню на опциите за
възпроизвеждане153
Поддържани файлови формати за
субтитри и AllShare Play
156
Субтитри156
Поддържана резолюция на картината
156
Поддържани формати на музикални файлове157
Поддържани видео формати
157
MagicInfo Lite
Файлови формати, съвместими с
MagicInfo Lite player159
Прочетете, преди да използвате
MagicInfo Lite player159
Одобряване на свързано устройство от
страна на сървъра
164
MagicInfo Lite166
MagicInfo Lite player166
Local Schedule Manager169
Content manager176
Settings178
Когато се възпроизвежда съдържание
180
MagicInfo Premium S
Файлови формати, съвместими с
MagicInfo Premium S Player182
Прочетете, преди да използвате
MagicInfo Premium S Player182
Одобряване на свързано устройство от
страна на сървъра
188
MagicInfo Premium S190
MagicInfo Premium S Player190
Local Schedule Manager193
Template Manager200
Content manager203
Settings205
Когато се възпроизвежда съдържание
207
MagicInfo Videowall S
Файлови формати, съвместими с
MagicInfo Videowall S Player209
Прочетете, преди да използвате
MagicInfo Videowall S Player209
MagicInfo Videowall S212
Settings212
Когато се възпроизвежда съдържание
213
Ръководство за отстраняване на
неизправности
Изисквания преди да потърсите съдействие
от център за обслужване на клиенти на
Samsung214
Изпробване на продукта
214
Проверка на разделителната способност и
честотата214
Проверете следното.
215
Q & A
222
Спецификации
Общи224
Пестене на енергия
227
Настроени честотни режими
228
Приложение
Свържете се с САМСУНГ Глобално 230
Отговорност за платената услуга
(цена за клиентите)
239
Без производствен дефект
239
Повреда на продукта, причинена от клиента 239
Други239
WEEE240
5
Съдържание
Правилно третиране на изделието след края
на експлоатационния му живот
240
Правилно изхвърляне на батериите в този
продукт240
Оптимално качество на картината и
предотвратяване на остатъчни
изображения241
Оптимално качество на картината
241
Предотвратяване на остатъчни
изображения242
Лиценз244
Терминология245
6
Глава 01
Преди да използвате продукта
Авторски права
Съдържанието на това ръководство подлежат на промяна без предизвестие с цел да се подобри качеството.
© 2013 Samsung Electronics
Samsung Electronics притежава авторските права върху това ръководство.
Използването или възпроизвеждането на това ръководство или части от него без разрешението на Samsung Electronics е забранено.
Microsoft, Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation.
VESA, DPM и DDC са регистрирани търговски марки на Video Electronics Standards Association.
Притежанието на всички останали търговски марки се отнася към съответните им притежатели.
•• Може да се начисли такса за администриране, ако:
-- (a) е извикан техник по ваше настояване и няма дефект в продукта.
(т.е. не сте прочели ръководството за потребителя).
-- (b) занесете уреда в сервизен център и няма дефект в продукта.
(т.е. не сте прочели ръководството за потребителя).
•• Сумата за тази такса за администриране ще ви бъде съобщена, преди да се извърши каквато и да е
било работа или посещение вкъщи.
7
Мерки за безопасност
Почистване
Внимание
усъвършенстваните LCD модели лесно се надраскват.
――По време на почистване следвайте посочените стъпки.
ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ ОТВАРЯЙТЕ
――Следните изображения служат само за справка. Реалните ситуации може да се
――Бъдете внимателни, когато почиствате, тъй като панелът и външната част на
различават от показаното в изображенията.
Внимание : ЗА ДА НАМАЛИТЕ ОПАСНОСТТА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ ИЗВЖДАЙТЕ
КАПАКА. (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК)
ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО ДА СЕ ЗАМЕНЯТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
ЗА СЕРВИЗИРАНЕ СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ.
1
Изключете устройството и компютъра.
2
Изключете захранващия кабел от устройството.
――Задръжте захранващия кабел за щепсела и не докосвайте
кабела с мокри ръце. В противен случай може да възникне
токов удар.
Този символ показва, че вътре има високо напрежение.
Опасно е да осъществявате какъвто и да е било контакт с вътрешната част на продукта.
3
Този символ предупреждава, че е включена важна литература, относно управлението и
поддръжката на продукта.
Забършете устройството с чиста, мека и суха кърпа.
•• Не използвайте почистващи препарати, които
съдържат алкохол, разтворител или агресивни
към повърхността агенти.
!
Символи
•• Не напръсквайте монитора директно с вода или
почистващ препарат.
Предупреждение
Ако инструкциите не се спазват, е възможно да бъде причинено сериозно нараняване
или смърт.
4
Намокрете мека и суха кърпа във вода и изцедете добре, за
да почистите външната част на устройството.
Внимание
Ако инструкциите не се спазват, може да се причини нараняване или щети по
собствеността.
5
кабел в устройството.
Забранено е извършването на дейностите, обозначени с този символ.
6
Инструкциите, маркирани с този символ, трябва да се спазват.
След като завършите почистването, включете захранващия
Включете устройството и компютъра.
8
Включвайте щепсела в заземен електрически контакт (само
изолирани устройства от тип 1).
Съхранение
Моделите с висока степен на гланцираност могат да развият бели петна по повърхността
си, ако в близост до тях се използват ултразвукови овлажнители.
――Ако вътрешността на устройството се нуждае от почистване, се обърнете към център
•• Може да възникне токов удар или да се нараните.
!
Не огъвайте и не дърпайте със сила захранващия кабел.
Внимавайте да не оставяте захранващия кабел под тежки
предмети.
за обслужване на клиенти на Samsung (ще бъде начислена такса за услугата).
Електричество и безопасност
•• Повредата на кабела може да причини пожар или токов
удар.
――Следните изображения служат само за справка. Реалните ситуации може да се
различават от показаното в изображенията.
Не поставяйте захранващия кабел или устройство в близост до
топлинни източници.
Предупреждение
•• Може да възникне пожар или токов удар.
Не използвайте повреден захранващ кабел или щепсел, нито
разхлабен контакт.
Почиствайте праха около клемите на щепсела или контактите
със суха кърпа.
•• Може да възникне токов удар или пожар.
•• Може да възникне пожар.
Не включвайте няколко продукта в един и същ контакт.
•• Прегрелите контакти може да причинят пожар.
!
Не пипайте захранващия щепсел с мокри ръце. В противен
случай може да възникне токов удар.
Включвайте щепсела докрай, за да не е неустойчив.
•• Неустойчивото включване може да причини пожар.
!
9
Инсталиране
Внимание
Не изключвайте захранващия кабел, докато устройството
работи.
Предупреждение
•• Устройството може да се повреди при токов удар.
Не поставяйте свещи, устройства за отблъскване на насекоми
или цигари върху устройството. На поставяйте продукта в
близост до топлинни източници.
Използвайте само захранващия кабел, предоставен от Samsung.
Не използвайте захранващия кабел с други устройства.
•• Може да възникне пожар.
•• Може да възникне пожар или токов удар.
Обърнете се към специалист, който да монтира окачалката за
поставяне на стената.
!
Старайте се нищо да не взпрепятства мястото, където щепселът
се включва в контакта.
!
•• Монтажът, извършен от неквалифицирано лице, може да
причини нараняване.
!
•• За да понижите мощността, подавана към устройството при
появата на проблем, трябва да изключите захранващия
кабел.
Не поставяйте уреда на места с лоша вентилация, например в
библиотека или гардероб.
•• Повишената вътрешна температура може да причини
пожар.
•• Имайте предвид, че продуктът не може да се изключи
напълно, използвайки единствено захранващия бутон на
дистанционното управление.
За да осигурите добра вентилация, поставете устройството на
разстояние от поне 10 см от стената.
Дръжте щепсела, когато изключвате захранващия кабел от
контакта.
•• Повишената вътрешна температура може да причини
пожар.
•• Може да възникне токов удар или пожар.
!
•• Използвайте само одобрени за целта шкафове.
!
Пазете опаковката извън обсега на деца.
•• Децат може да се задушат.
!
10
Не поставяйте устройството върху нестабилна или вибрираща
повърхност (нестабилен рафт, повърхност под наклон и др.).
Внимание
•• Устройството може да падне и да се повреди и/или да
нарани някой.
На изпускайте уреда, докато го премествате.
•• Това може да причини неизправност в устройството или
нараняване.
•• Използването на устройството на места с прекомерна
вибрация може да го повреди или да причини пожар.
!
Не монтирайте устройството в автомобил или на място,
изложено на прах, влага (капане на вода и др.), масло или дим.
Не поставяйте устройството върху предната му страна.
•• Екранът може да се повреди.
•• Може да възникне пожар или токов удар.
!
Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина, топлина
или нагорещени предмети като кухненска печка.
Когато поставяте устройството върху шкаф или рафт,
проверявайте дали долния ръб на предната част на
устройството не се подава навън.
•• Продължителността на живот на устройството може да
бъде намалена или да възникне пожар.
•• Устройството може да падне и да се повреди и/или да
нарани някой.
Не включвайте устройството в близост до малки деца.
•• Поставяйте устройството само върху шкафове или рафтове
с подходящ размер.
Поставете внимателно устройството.
•• Устройството може да падне и да нарани дете.
•• Тъй като предната част е тежка, поставете устройството
върху хоризонтална и устойчива повърхност.
Хранителните масла, например соево олио, може да повреди
или деформира продукта. Не поставяйте продукта в кухня или в
близост до кухненски шкаф.
•• Това може да причини неизправност в устройството или
нараняване.
!
SAMSUNG
!
Инсталирането на устройството на необичайно място (място,
изложено на голямо количество фин прах, химически вещества,
екстремни температури или значителна влага, или място, където
устройството трябва да работи непрекъснато за продължителен
период от време) може сериозно да влоши работните му
характеристики.
•• Непременно преди да извършите монтаж направете
справка с център за обслужване на клиенти на Samsung,
ако искате да поставите устройството на такова място.
11
Не поставяйте тежки предмети, които децата обичат (играчки,
сладки неща и др.) върху устройството.
Действие
•• Устройството или тежките предмети могат да паднат, докато
децата се опитват да достигнат играчката или сладките
неща, което да доведе до сериозно нараняване.
Предупреждение
Това устройство е под високо напрежение. Некога не
разглобявайте, ремонтирайте и модифицирайте продукта сами.
По време на разразила се буря със светкавици или гръмотевици,
изключете устройството и извадете захранващия кабел от
контакта.
•• Може да възникне пожар или токов удар.
•• За извършване на ремонт се обърнете към център за
обслужване на клиенти на Samsung.
•• Може да възникне пожар или токов удар.
!
Преди да премествате устройството, изключете захранващия
бутон и захранващия кабел и всички останали свързани кабели.
Не изпускайте предмети върху устройството и не прилагайте
натиск.
•• Повредата на кабела може да причини пожар или токов
удар.
!
•• Може да възникне пожар или токов удар.
!
Ако устройството издава необичайни звуци, усетите миризма
на изгоряло или забележите, че пуши, изключете незабавно
захранващия кабел и се свържете с център за обслужване на
клиенти на Samsung.
!
Не премствайте устройството, като дърпате захранващия или
друг кабел.
•• Повреденият кабел може да повреди устройството или да
възникне токов удар или пожар.
•• Може да възникне токов удар или пожар.
Не позволявайте деца да се провесват на устройството или да
се покатерват върху него.
Ако откриете изтичане на газ, не докосвайте продукта или
щепсела. Незабавно осигурете вентилация на мястото.
•• Децата може да се наранят сериозно.
•• Искрите може да предизвикат експлозия или пожар.
!
Ако изпуснете устройството или външната им повърхност
се повреди, изключете захранващия бутон и след това
захранващия кабел. След това се свържете с център за
обслужване на клиенти на Samsung.
•• Продължителната употреба може да причини пожар или
токов удар.
GAS
Не повдигайте и не премествайте устройството, като дърпате
захранващия или друг кабел.
•• Повреденият кабел може да повреди устройството или да
възникне токов удар или пожар.
12
Не използвайте и не съхранявайте избухлив спрей или запалими
материали близо до уреда.
Внимание
•• Може да възникне експлозия или пожар.
Оставянето на неподвижно изображение на екрана за
продължителни периоди от време може да причини остатъчни
изображения или дефектни пиксели.
!
Проверете дали вентилационните отвори не са блокирани от
покривка на маса или пердета.
!
•• Повишената вътрешна температура може да причини
пожар.
100
Не пъхайте никакви метали (клечки за хранене, монети, фиби
за коса и др.) или запалими предмети (хартия, кибрит и др.)
в устройството (през вентилационните отвори или входните/
изходните гнезда и др.).
•• Непременно изключете устройството и захранващия му
кабел, ако в него навлезе вода или други външни частици.
След това се свържете с център за обслужване на клиенти
на Samsung.
-_!
•• Натрупалият се прах, заедно с топлината, могат да
причинят пожар, токов удар или загуба на електричество.
Използвайте устройството с препоръчителната разделителна
способност и честота.
•• Зрението ви може да се влоши.
!
•• Устройството може да се повреди или да възникне токов
удар или пожар.
Не дръжте устройството наобратно и не го премествайте,
държейки го за стойката.
•• Устройството може да падне и да се повреди и/или да
нарани някой.
Не поставяйте предмети, съдържащи течност (вази, саксии,
бутилки и др.) или метални предмети върху устройството.
•• Непременно изключете устройството и захранващия му
кабел, ако в него навлезе вода или други външни частици.
След това се свържете с център за обслужване на клиенти
на Samsung.
•• Устройството може да се повреди или да възникне токов
удар или пожар.
•• Активирайте енергоспестяващия режим или скрийнсейвъра
за движеща се картина, ако няма да използвате
устройството продължително време.
Изключете захранващия кабел от контакта, ако не планирате
да използвате устройството продължителен период от време
(ваканция и др.).
Гледането на екрана прекалено отблизо продължително време
може да влоши зрението ви.
!
Не поставяйте овлажнители или печки около устройството.
•• Може да възникне пожар или токов удар.
13
Позволявайте на очите си да почиват над 5 минути на всеки час
използване на устройството.
При смяна на батерията, поставяйте новата с правилната
полярност (+, -).
•• Умората на очите ще намалее.
•• В противен случай батериите могат да се повредят или
да възникне пожар, повреда или телесна повреда поради
изтичане на вътрешната течност.
!
Не докосвайте екрана, когато устройството е включено
продължително време, тъй като ще бъде нагорещено.
Използвайте само посочените стандартни батерии и не
използвайте нови и използвани батерии едновременно.
!
Дръжте дребните части далеч от деца.
!
Батериите (и акумулаторните) не са обикновен отпадък и трябва
да бъдат върнати за рециклиране. Потребителят е отговорен
за връщане на използвани или акумулаторни батерии за
рециклиране.
!
При настройване ъгъла на поставяне на устройството или
височината на стойката бъдете внимателни.
•• В противен случай батериите могат да се повредят или
да възникне пожар, повреда или телесна повреда поради
изтичане на вътрешната течност.
•• Потребителят може да върне използвани или акумулаторни
батерии в близкия обществен център за рециклиране,
или в магазин, където се продава същия тип батерия или
акумулаторна батерия.
•• Ръката или пръста ви може да се заклещят и наранят.
!
•• Накланянето на устройството до пределен ъгъл може да
доведе до падането му, следствие на което някой да бъде
нанранен.
Не поставяйте тежки предмети върху устройството.
•• Това може да причини неизправност в устройството или
нараняване.
Внимавайте децата да не сложат батерията в устата си, когато
е извадена от дистанционното. Поставете батерията на място,
което не може да бъде достигнато от деца.
•• Ако дете сложи батерията в устата си, обърнете се
незабавно към лекар.
14
Глава 02
Подготовка
Проверка на съдържанието
2
Срежете лентата и отворете кутията.
UP
Премахване на опаковката
――Следните изображения служат само за справка. Реалните ситуации може да се
различават от показаното в изображенията.
1
UP
Отстранете предпазната опаковка от кутията.
3
Извадете устройството от кутията. Отстранете предпазната опаковка от
устройството.
――Действителните компоненти могат да изглеждат по различен начин от показаното
изображение.
4
Съхранявайте кутията на сухо място, за да може да я използвате за преместване
на продукта в бъдеще.
15
Проверка на компонентите
-- Свържете се с продавача, от
който сте закупили продукта, ако
откриете липсващи компоненти.
――Възможно е компонентите да са различни за различните региони.
-
+
-
-- Действителните компоненти и
елементите, които се продават
отделно, могат да изглеждат по
различен начин от показаното
изображение.
Компоненти
-- С продукта не се предоставя
стойка. За да монтирате стойка,
трябва да я закупите отделно.
+
Кратко ръководство за
инсталиране
Гаранционна карта
Дистанционно управление
(стр.21)
Захранващ кабел
(не се предлага на някои
места)
Ръководство за
потребителя
Батерии (стр.22)
DP кабел (стр.44)
Държач (1 бр.) / Половин
държач (1 бр.) (за видео
стена) / Винтове (8 бр.)
(не се предлага на някои
места)
Крепежен пръстен (4 бр.) /
Винт (4 бр.)
16
Елементи, които се продават отделно
-- Следните елементи могат да се
закупят от най-близкия търговец
на дребно.
Комплект за монтиране на
стена
Стойка
RS232C кабел (стр.55)
DVI кабел (стр.43)
HDMI-DVI кабел (стр.44)
D-SUB кабел (стр.43)
HDMI кабел (стр.44)
Видеокабел (стр.47)
Стереокабел (стр.24)
Компонентен кабел (стр.47)
RCA стерео кабел (стр.49)
RCA кабел (стр.47)
AV/компонентен адаптер
(стр.47)
AUDIO адаптер (стр.47)
LAN кабел
DP-DVI кабел
Мрежова кутия
(Използва се за свързване
на мрежов приемник.)
17
Части
Външен сензор
――Комплектът с външен сензор съдържа сензор за дистанционно
управление, сензор за яркост и функционални бутони. Ако
монтирате дисплея на стена, можете да преместите комплекта с
външен сензор от страната на дисплея.
――Цветът и формата на частите могат да са различни от показаното
изображение. Спецификациите подлежат на промяна без
предизвестие, за да се подобри качеството.
Бутони
Описание
Дистанционно
управление
сензор
Насочвайте дистанционното управление към тази точка на LCD
дисплея.
――Поддържайте зоната между сензора и дистанционното управление
без пречещи предмети.
Сензор за
светлина:
Автоматично открива интензитета на околната светлина за избран
дисплей и регулира яркостта на екрана.
Индикатор на
захранването
Изключва се в режим на включено захранване и премигва в зелено в
режим на енергоспестяване.
Бутон POWER
Използвайте този бутон за включване и изключване на течнокристалния
дисплей.
Бутон SOURCE
Превключва между режим PC и режим Video (Видео).
Избира входния източник, в който е включено външното устройство.
18
Обратна страна
Порт
――Цветът и формата на частите могат да са различни от показаното
IR OUT
Получава сигнал от дистанционното управление чрез външното
сензорно табло и извежда сигнала през LOOP OUT.
CONTROL IN
Подава захранване към външното сензорно табло или получава
светлинния сензорен сигнал.
DP IN
Свързва се към компютър с DP кабел.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Свързвате с изходно устройство чрез HDMI кабел.
DP OUT (LOOPOUT)
Свърза се с друго устройство чрез DP кабел.
DVI IN (MAGICINFO)
Свързва се към външно устройство с DVI кабел или DP-DVI кабел.
RGB IN
Свързва се с изходно устройство чрез D-SUB кабел.
AV / COMPONENT
Свързва се към външно устройство чрез AV/компонентен адаптер.
AUDIO OUT
Свързва се към аудиото на външното устройство.
AUDIO IN
Получава звук от компютър чрез аудио кабел.
RJ45
Свързва се с MDC чрез LAN кабел.
USB
Свързване с USB устройство за памет.
RS232C OUT
Свързва се с MDC чрез RS232C кабел.
изображение. Спецификациите подлежат на промяна без
предизвестие, за да се подобри качеството.
Описание
CONTROL IN
RS232C OUT
IR
OUT
RS232C
RS232COUT
IN
DP IN
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP OUT
(LOOPOUT)
DVI IN
(MAGICINFO)
RGB IN
AV /
COMPONENT
AUDIO
RS232C IN
IN
OUT
RJ 45
USB
19
Заключване против кражба
――Заключването против кражба позволява да използвате продукта безопасно дори на обществени места.
――Формата и методът на заключващото устройство зависят от производителя. За подробности вж. ръководството за потребителя, предоставено с вашето устройство за заключване
против кражба.
За заключване на устройство против кражба:
1
Фиксирайте кабела на вашето устройство за заключване против кражба към тежък предмет, например бюро.
2
Прокарайте единия край на кабела през примката на другия край.
3
Поставете заключващото устройство в слота за заключване против кражба на гърба на продукта.
4
Заключете устройството против кражба.
-- Заключващото устройство против кражба трябва да се закупи отделно.
-- За подробности вж. ръководството за потребителя, предоставено с вашето устройство за заключване против кражба.
-- Заключващи устройства против кражба могат да се закупят от магазини за електроника или онлайн.
20
Дистанционно управление
――Използването на други дисплеи в същото помещение, в което се намира и дистанционното управление на продукта, може да доведе до
нежелано управление на тези дисплеи от дистанционното управление.
――Бутон, който е без описание на изображението по-долу, не се поддържа от продукта.
OFF
Включване на продукта.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Регулиране на силата на звука.
Смяна на входящия източник.
2
5
8
0
3
6
9
MUTE
CONTENT
(HOME)
VOL
SOURCE
Изключване на продукта.
CH
Цифрови бутони
Въведете паролата в OSD менюто.
Изключване на звука.
Включване на звука: Натиснете
отново MUTE или натиснете бутона за
управление на силата на звука (+ VOL -).
-- Функциите на бутоните на
дистанционното управление
могат да са различни за
различните продукти.
Бутон за стартиране на Contents Home.
Временно изключете видеото и заглушете
звука.
Деактивиране на функцията BLANK
- Натиснете BLANK още веднъж.
- Натиснете SOURCE.
Бутон за стартиране на
MagicInfo Lite, MagicInfo Premium S,
MagicInfo Videowall S.
Бутоните може да се различават в
зависимост от настройките на
Play Mode.
MagicInfo
Lite/S
MENU
BLANK
- Изключете продукта и след това го
включете отново.
Показване или скриване на екранното
меню или връщане към предишното
меню.
21
Бързо избиране на често използвани
функции.
Връщане към предишното меню
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
Magicinfo
3D
LOCK
Показване на информация за текущия
входящ източник.
Преместване едно ниво нагоре, надолу,
наляво или надясно в менюто или
регулиране на настройките за опция.
Потвърждаване на избор на меню.
Изход от текущото меню.
Изберете ръчно свързан входен източник
измежду PC, DVI, HDMI или DP.
С него се задава безопасно заключване.
Използвайте тези бутони в режими на
Videos, Photos, Music и Anynet+.
Бутон за стартиране на MagicInfo Quick.
Този бутон е деактивиран за устройства,
които не поддържат MagicInfo.
MagicInfo може да се активира само
когато е свързана мрежова кутия.
-- Функциите на бутоните на
дистанционното управление
могат да са различни за
различните продукти.
За да поставите батерии в дистанционното управление
22
Регулиране на екранното меню с дистанционното управление
Бутони
Диапазон на приемане на дистанционното управление
Описание
1
Отворете екранното меню.
m
-10
7m
2
Изберете от Picture, Network, System или
30˚
Support в изведения екран на екранното меню.
30˚
3
Променете настройките по ваше желание.
Използвайте дистанционното управление на разстояние от 7 до 10 м от сензора на
продукта под ъгъл 30 отляво или отдясно.
――Съхранявайте използваните батерии далеч от обсега на деца и ги рециклирайте.
――Не използвайте нови и стари батерии заедно. Сменяйте и двете батерии
едновременно.
――Извадете батериите от дистанционното управление, ако няма да го използвате за
продължителни периоди от време.
4
Завършете настройките.
5
Затворете екранното меню.
23
Свързване чрез IR стерео кабел
(продава се отделно)
1
2
――Изключете устройството, преди да свържете Комплекта с външен
сензор. След като той бъде свързан, включете устройството.
Управление на повече от едно устройство за
изобразяване чрез дистанционното управление
IR OUT
CONTROL IN
•• Свържете порта IR OUT на устройството към порта
CONTROL IN на другото устройство за изобразяване с помощта
на предназначения за целта стерео кабел.
•• Дистанционното управление, насочено към устройство 1 , ще
изпрати команда, която ще бъде получена и от двете устройства
за изобразяване 1 и 2 .
――В зависимост от устройството видът може да е различен.
Управление на повече от едно устройство за
изобразяване чрез външен сензор
1
•• Дистанционното управление, насочено към устройство 1
(към което е свързан външният сензор), ще изпрати команда,
която ще бъде получена и от двете устройства за изобразяване
1 и 2.
――В зависимост от устройството видът може да е различен.
2
CONTROL IN
IR OUT
CONTROL IN
POWER
SOURCE
24
Преди да инсталирате продукта
(ръководство за инсталиране)
За да предотвратите нараняване, трябва да монтирате устойчиво това устройството на пода/стената в
съответствие с инструкциите за монтаж.
•• Непременно възложете монтажа на стена на специализирана компания за извършване на такива
услуги.
•• В противен случай устройството може да падне и да нарани някого.
•• Непременно монтирайте на стена по указания начин.
Превключване между портретна и пейзажна ориентация
――Свържете се със сервизен център на Samsung за допълнителни подробности.
•• За да използвате продукта в портретна ориентация, завъртете го по посока на часовниковата стрелка.
Проветряване
Монтиране на вертикална стена
А Минимум 40 mm
B Температура на околната среда: Под 35 C
A
•• Когато монтирате продукта към вертикална стена, оставете най-малко 40 mm разстояние между
продукта и повърхността на стената с цел вентилация и се уверете, че околната температура се
поддържа под 35 C.
B
Фигура 1,1 Изглед отстрани
25
Фигура 1.3 Изглед отгоре
Монтиране на стена в ниша
――Свържете се със сервизен център на Samsung за допълнителни подробности.
B
D
D
Изглед отгоре
А Минимум 40 mm
B Минимум 70 mm
A
C Минимум 50 mm
D Минимум 50 mm
E Температура на околната среда: Под 35 C
――Когато монтирате продукта на стена в ниша, оставете най-малко разстоянието, определено по-горе,
между продукта и стената за проветряване и се уверете, че околната температура се поддържа под 35 C.
C
E
Фигура 1,2 Изглед
отстрани
Размери
Име на
модел
5
1
UD55D
Единица: мм
1
1213,5
1 2
1209,6
23
680,4
34
684,3
45
96,6
――Не е задължително всички схеми да се мащабират. Някои размери могат да бъдат променяни без
2
4
предизвестие.
Преди да монтирате устройството, направете справка с размерите им. Не носим отговорност за
типографски или печатни грешки.
3
26
Монтаж на стена
Подготовка преди монтиране на стена
За да монтирате конзола за окачване на стена от друг производител, използвайте крепежния пръстен( 1 ).
Монтаж на комплекта за окачване на стена
1
Комплектът за окачване на стена (продава се самостоятелно) позволява да окачите устройството на
стената.
За подробна информация относно монтажа на стена, вижте инструкциите, предоставени към комплекта за
окачане на стена.
Препоръчваме ви да се обърнете към специалист за съдействие с монтажа на конзолата за окачване на
стена.
Samsung Electronics не носи отговорност за никакви повреди по продукта или нараняване по вас или друг
човек, ако решите да монтирате стенната конзолата без чужда помощ.
27
Спецификации на комплекта за монтаж
на стена (VESA)
――Монтирайте устройството върху устойчива стена, перпендикулярно
спрямо пода. Преди да окачите стенната конзола на повърхност,
различна от гипсофазер, се консултирайте с най-близкия до вас
дилър.
Ако монтирате устройството към стена под наклон, то може да
падне и да причини сериозно нараняване.
•• Комплектите за окачване на стена на Samsung съдържат подробно ръководство за монтаж и всички
необходими за монтажа части са подсигурени.
•• Не използвайте винтове, които са с по-голяма дължина от стандартната или не съответстват на
стандартните спецификации за винтове VESA. Винтовете с по-голяма дължина могат да повредят
вътрешната част на устройството.
•• При монтажи на стена, които не съответстват на спецификациите на винтовете по стандарта VESA,
дължината на винтовете може да е различна в зависимост от характеристиките на конкретния монтаж.
•• Не пренатягайте винтовете прекалено. Това може да повреди устройството или да причини падане на
устройството, което да нарани някого. Samsung не носи отговорност за подобен род инциденти.
•• Samsung не носи отговорност за повреда на устройството или наранявания, когато се използват
конзоли за окачване на стена, които не отговарят на стандарта VESA или не са специфично
предназначени за монтаж на стена или ако потребителят не спази инструкциите за монтаж.
•• Винаги осигурявайте двама души за монтиране на устройството на стена.
•• Стандартните размери на комплектите за окачване на стена ще откриете в таблицата по-долу.
Единица: мм
Име на модел
UD55D
VESA
спецификации
на отвора на
винтовете (A * B)
в милиметри
600 × 400
Стандартен винт
M8
Количество
4
――Не монтирайте комплекта за окачване на стена, докато устройството е включено. Това може да доведе
до нараняване поради възникване на токов удар.
28
Дистанционно управление (RS232C)
•• Разпределение на изводите
1 2 3 4 5
Кабелни връзки
Кабел RS232C
Интерфейс
RS232C (9 извода)
Извод
TxD (№ 2), RxD (№ 3), GND (№ 5)
Побитова скорост
9600 bps
Битове данни
8 бит
Четност
Няма
Стоп битове
1 бит
Управление на потока
Няма
Максимална дължина
15 м (само екраниран тип)
6 7 8 9
Извод
Сигнал
1
Откриване на носителя на данни
2
Получени данни
3
Изпратени данни
4
Клема за подготовка на данни
5
Маса на сигнала
6
Набор за подготовка на данни
7
Изпращане на заявка
8
Готов за изпращане
9
Индикатор за звънене
29
LAN кабел
•• Кабел RS232C
Конектор: 9-изводен D-Sub
•• Разпределение на изводите
Кабел: Кръстосан кабел
9
6
-P1-
5
5
1
1
-P1Женски
-P1-
-P2-
1 2 3 4 5 6 7 8
9
-P2-
6
-P2-
Rx
2
-------->
3
Tx
Женски
Tx
3
<--------
2
Rx
Пин №
Маса
5
----------
5
Маса
1
Бял или оранжев
TX+
2
Оранжев
TX-
3
Бял и зелен
RX+
4
Син
NC
5
Бял и син
NC
6
Зелен
RX-
7
Бял и кафяв
NC
8
Кафяв
NC
Стандартен цвят
Сигнал
30
Кръстосан LAN кабел (PC към PC)
•• Конектор: RJ45
Прав LAN кабел (PC към HUB)
HUB
RJ45 MDC
P2
RJ45 MDC
P1
P2
P1
P1
P2
RJ45 MDC
Сигнал
P1
TX+
1
P2
Сигнал
<-------->
3
RX+
P2
Сигнал
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Сигнал
P1
TX+
1
TX-
31
Връзка
•• Връзка 2
•• Връзка 1
RJ45 MDC
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45 MDC
OUT
•• Връзка 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
32
Кодове за управление
№
Проверка на състоянието на управление (команда Get
control)
7
Управление на автоматично
регулиране
0x3D
0
8
Управление на режима на
видео стената
0x5C
0~1
9
Предпазно заключване
0x5D
0~1
10
Включена видеостена
0x84
0~1
11
Управление на режима на
видео стената
0x89
-
Заглавна
част
Команда
0xAA
Тип команда
ИД
Дължина на
данни
Контролна
сума
0
Управляване (команда Set control)
Заглавна
част
Команда
0xAA
Тип команда
ИД
Дължина на
данни
Данни
1
Стойност
Контролна
сума
Команда
№
Тип команда
Тип команда
Команда
Диапазон от
стойности
•• Цялата комуникация се извършва в шестнадесетична форма. Контролната сума
се изчислява чрез добавяне на всички стойности без заглавната част. Ако сборът
на контролната сума е над 2 цифри, както е показано по-долу (11+FF+01+01=112),
първата цифра се премахва.
Напр. Вкл. и ИД = 0
Команда
Диапазон от
стойности
1
Управление на захранването
0x11
0~1
2
Управление на силата на звука
0x12
0~100
3
Управление на входящ
източник
0x14
-
4
Управление на режима на
екрана
0x18
-
5
Управление на размера на
екрана
0x19
0~255
6
Управление на включване/
изключване на КВК
0x3C
0~1
Заглавна
част
Команда
0xAA
0x11
Заглавна
част
Команда
0xAA
0x11
ИД
ИД
Дължина на
данни
Данни 1
1
"Power"
Дължина на
данни
Данни 1
1
1
Контролна
сума
12
•• За управление на всички устройства, свързани едновременно чрез сериен кабел,
независимо от техните ИД, задайте ИД като "0xFE" и изпращайте командите.
Командите ще се изпълнят от всяко устройство, но ACK няма да реагира.
33
Управление на захранването
Управление на силата на звука
•• Функция
Устройството може да се захранва от компютър.
•• Функция
Силата на звука на устройството може да се регулира от компютъра.
•• Преглед на състоянието на захранване (Get Power ON / OFF Status)
•• Проверка на състоянието на сила на звука (Get Volume Status)
Заглавна
част
Команда
0xAA
0x11
ИД
Дължина на
данни
Контролна
сума
0
•• ВКЛ./ИЗКЛ. на захранването (Set Power ON / OFF)
Заглавна
част
Команда
0xAA
0x11
ИД
Заглавна
част
Команда
0xAA
0x12
ИД
Дължина на
данни
Контролна
сума
0
•• Настройка на силата на звука (Set Volume)
Дължина на
данни
Данни
Контролна
сума
1
"Power"
"Power": Код за захранване, задаван за устройство.
Заглавна
част
Команда
0xAA
0x12
ИД
Дължина на
данни
Данни
Контролна
сума
1
"Volume"
"Volume": Код за стойност на силата на звука, задаван за устройство. (0-100)
•• Ack
1: ВКЛ.
0: ИЗКЛ.
•• Ack
Заглавна
част
Команда
0xAA
0xFF
ИД
Дължина
на данни
Ack/
Nak
r-CMD
Стойност 1
3
"A"
0x11
"Power"
Контролна
сума
0xAA
0xFF
ИД
Дължина
на данни
Ack/
Nak
r-CMD
Стойност 1
3
"N"
0x11
"ERR"
0xAA
0xFF
ИД
Дължина
на данни
Ack/
Nak
r-CMD
Стойност 1
3
"A"
0x12
"Volume"
Контролна
сума
•• Nak
•• Nak
Команда
Команда
"Volume": Код за стойност на силата на звука, задаван за устройство. (0-100)
"Power": Код за захранване, задаван за устройство.
Заглавна
част
Заглавна
част
Контролна
сума
Заглавна
част
Команда
0xAA
0xFF
ИД
Дължина
на данни
Ack/
Nak
r-CMD
Стойност 1
3
"N"
0x12
"ERR"
Контролна
сума
"ERR" : Код, който показва възникване на грешка.
"ERR" : Код, който показва възникване на грешка.
34
Управление на входящ източник
0x24
HDMI2_PC
•• Функция
Входящият източник на устройството може да се регулира от компютъра.
0x25
DisplayPort
•• Проверка на състоянието на входящия източник (Get Input Source Status)
Заглавна
част
Команда
0xAA
0x14
ИД
Дължина на
данни
Контролна
сума
Команда
0
0xAA
0x14
ИД
•• Ack
Дължина на
данни
Данни
1
"Input Source"
"Input Source": Код за входен източник, задаван за устройство.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Входящ източник
0x08
Компонент
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF(TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
отговарят само на команди тип „Get“.
――MagicInfo е налична само за модели, които съдържат функцията MagicInfo.
――RF(TV), DTV са налични само за модели, които съдържат телевизор.
•• Настройка на входящия източник (Set Input Source)
Заглавна
част
――DVI_video, HDMI1_PC и HDMI2_PC не могат да се използват с командата Set. Те
Контролна
сума
Заглавна
част
Команда
0xAA
0xFF
ИД
Дължина
на данни
Ack/
Nak
r-CMD
Стойност
1
3
"A"
0x14
"Input
Source"
Контролна
сума
"Input Source": Код за входен източник, задаван за устройство.
•• Nak
Заглавна
част
Команда
0xAA
0xFF
ИД
Дължина
на данни
Ack/
Nak
r-CMD
Стойност 1
3
"N"
0x14
"ERR"
Контролна
сума
"ERR" : Код, който показва възникване на грешка.
35
Управление на режима на екрана
"Screen Mode": Код, с който се установява състоянието на устройството
•• Функция
Режимът на екрана на устройството може да се регулира от компютъра.
Режимът на екрана не може да се управлява, когато е активирана функцията Video
Wall.
――Това може да се използва само на модели, които включват телевизор.
Команда
0xAA
0x18
ИД
Дължина на
данни
Контролна
сума
Команда
0xAA
0x18
0xAA
0xFF
ИД
Дължина
на данни
Ack/
Nak
r-CMD
Стойност 1
3
"N"
0x18
"ERR"
Контролна
сума
•• Функция
Размерът на екрана на устройство може да се регулира от компютъра.
0
ИД
Команда
Управление на размера на екрана
•• Проверка на размера на екрана (Get Screen Size Status)
•• Настройка на размер на картината (Set Picture Size)
Заглавна
част
Заглавна
част
"ERR" : Код, който показва възникване на грешка.
•• Проверка на състоянието на екрана (Get Screen Mode Status)
Заглавна
част
•• Nak
Дължина
на данни
Данни
1
"Screen
Mode"
Контролна
сума
Заглавна
част
Команда
0xAA
0x19
ИД
Дължина на
данни
Контролна
сума
0
•• Ack
"Screen Mode": Код, с който се установява състоянието на устройството
16 : 9
Заглавна
част
Команда
0x01
0x04
Увеличаване
0xAA
0xFF
0x31
Широкоекранно увеличаване
0x0B
4:3
Команда
0xAA
0xFF
Дължина
на данни
Ack/
Nak
r-CMD
Стойност 1
3
"A"
0x19
"Screen
Size"
Контролна
сума
"Screen Size": размер на екрана на устройството (обхват: 0 - 255, единица: инч)
•• Nak
•• Ack
Заглавна
част
ИД
ИД
Дължина
на данни
Ack/
Nak
r-CMD
3
"A"
0x18
Стойност 1
"Screen
Mode"
Контролна
сума
Заглавна
част
Команда
0xAA
0xFF
ИД
Дължина
на данни
Ack/
Nak
r-CMD
Стойност 1
3
"N"
0x19
"ERR"
Контролна
сума
"ERR" : Код, който показва възникване на грешка.
36
Управление на включване/изключване на КВК
Управление на автоматичното регулиране (само PC и BNC)
•• Функция
Режимът КВК на устройството може да се включва и изключва от компютъра.
•• Функция
Автоматично регулиране на екрана на компютърната система от компютъра.
――Налично само за модели, които имат функцията КвК.
•• Проверка на състоянието на автоматично регулиране (Get Auto Adjustment Status)
Няма
――Режимът не може да се контролира, ако Video Wall е с настройка On.
――Тази функция не е налична в MagicInfo.
•• Настройка на автоматично регулиране (Set Auto Adjustment)
•• Преглед на състоянието на включване/изключване на КВК (Get the PIP ON / OFF Status)
Заглавна
част
Команда
0xAA
0x3C
ИД
Дължина на
данни
Контролна
сума
Команда
0xAA
0x3C
Команда
0xAA
0x3D
ИД
Дължина
на данни
Данни
1
"Auto
Adjustment"
0
ИД
Контролна
сума
"Auto Adjustment" : 0x00 (винаги)
•• Включване/изключване на КВК (Set the PIP ON / OFF)
Заглавна
част
Заглавна
част
Дължина на
данни
Данни
1
"PIP"
Контролна
сума
"PIP": Код, който включва или изключва режима КВК на устройството
1: КвК ВКЛ.
•• Ack
Заглавна
част
Команда
0xAA
0xFF
ИД
Дължина
на данни
Ack/
Nak
r-CMD
Стойност 1
3
"A"
0x3D
"Auto
Adjustment"
Дължина
на данни
Ack/
Nak
r-CMD
Стойност 1
3
"A"
0x3D
"ERR"
Контролна
сума
•• Nak
0: КвК ИЗКЛ.
•• Ack
Заглавна
част
Команда
0xAA
0xFF
ИД
Дължина
на данни
Ack/
Nak
r-CMD
3
"A"
0x3C
Стойност 1
Контролна
сума
"PIP"
Заглавна
част
Команда
0xAA
0xFF
ИД
Контролна
сума
"ERR" : Код, който показва възникване на грешка.
"PIP": Код, който включва или изключва режима КВК на устройството
•• Nak
Заглавна
част
Команда
0xAA
0xFF
ИД
Дължина
на данни
Ack/
Nak
r-CMD
Стойност 1
3
"A"
0x3C
"PIP"
"ERR" : Код, който показва възникване на грешка.
Контролна
сума
37
Управление на режима на видео стената
Предпазно заключване
•• Функция
Режим Video Wall може да бъде активиран за продукта чрез компютър.
•• Функция
Компютърът може да се използва за включване или изключване на функцията
Safety Lock на устройството.
Това е налично само за устройство, което има активиран Video Wall.
Тази функция е налична, независимо дали захранването е включено.
•• Преглед на режим на видео стена (Get Video Wall Mode)
Заглавна
част
Команда
0xAA
0x5C
ИД
Дължина на
данни
•• Проверка на състоянието на предпазно заключване (Get Safety Lock Status)
Контролна
сума
0
•• Настройка на видео стена (Get Video Wall Mode)
Заглавна
част
Команда
0xAA
0x5C
ИД
Дължина на
данни
Данни
Контролна
сума
1
"Video Wall Mode"
Заглавна част
Команда
0xAA
0x5D
ИД
Дължина на данни
Контролна
сума
0
•• Активиране/деактивиране на предпазно заключване (Set Safety Lock Enable /
Disable)
Заглавна част
Команда
0xAA
0x5D
ИД
Дължина на данни
Данни
1
"Safety
Lock"
Контролна
сума
"Video Wall Mode": Код за активиране на видео стена на /устройство
1: Full
"Safety Lock": Код за безопасно заключване, задаван на устройството
0: Natural
1: ВКЛ.
0: ИЗКЛ.
•• Ack
Заглавна
част
Команда
0xAA
0xFF
ИД
Дължина
на данни
Ack/
Nak
r-CMD
3
"A"
0x5C
Стойност 1
Контролна
сума
"Video Wall
Mode"
•• Ack
Заглавна
част
Команда
0xAA
0xFF
ИД
Дължина
на данни
Ack/
Nak
r-CMD
Стойност 1
3
"A"
0x5D
"Safety
Lock"
"Video Wall Mode": Код за активиране на видео стена на /устройство
•• Nak
Контролна
сума
"Safety Lock": Код за безопасно заключване, задаван на устройството
Заглавна
част
Команда
0xAA
0xFF
ИД
Дължина
на данни
Ack/
Nak
r-CMD
3
"A"
0x5C
"ERR" : Код, който показва възникване на грешка.
Стойност 1
"ERR"
Контролна
сума
•• Nak
Заглавна
част
Команда
0xAA
0xFF
ИД
Дължина
на данни
Ack/
Nak
r-CMD
Стойност 1
3
"N"
0x5D
"ERR"
"ERR" : Код, който показва възникване на грешка.
Контролна
сума
38
Включена видеостена
Управление на режима на видео стената
•• Функция
Персоналният компютър включва/изключва (ВКЛ./ИЗКЛ.) видеостената на
устройството.
•• Функция
Персоналният компютър включва/изключва (вкл./изкл.) функцията на видеостена на
устройството.
•• Вижте статуса Вкл./Изкл. на видеостената
•• Вижте статуса на видеостената
Заглавна
част
Команда
0xAA
0x84
ИД
Дължина
на данни
Контролна
сума
0
•• Задайте Вкл./Изкл. на видеостената
Заглавна
част
Команда
0xAA
0x84
ИД
Заглавна
част
Команда
0xAA
0x89
ИД
Дължина на
данни
Контролна
сума
0
•• Настройте видеостената
Дължина
на данни
Данни
1
V.Wall_On
Контролна
сума
•• V.Wall_On :Код на видеостена за задаване на устройството
Заглавна
част
Команда
0xAA
0x89
ИД
Дължина
на данни
Стойност 1
Стойност 2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Контролна
сума
Wall_Div: Код за разделител на видеостена, зададен за устройството
1: Видеостена ВКЛ.
0: Видеостена ИЗКЛ.
•• Ack
Заглавна
част
Команда
0xAA
0xFF
ИД
Дължина
на данни
Ack/
Nak
r-CMD
Стойност 1
3
"A"
0x84
V.Wall_On
Контролна
сума
V.Wall_On : Също като по-горе
•• Nak
Заглавна
част
Команда
0xAA
0xFF
ИД
Дължина
на данни
Ack/
Nak
r-CMD
Стойност 1
3
"N"
0x84
ERR
Контролна
сума
"ERR" : Код, който показва възникване на грешка.
39
5x5 Модел на видеостена
1
2
10x10 Модел на видеостена
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Изкл.
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
Изкл.
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
1
0x11
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
2
0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
3
0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
4
0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
5
0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F
6
0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F
7
0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E N/A
8
0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C N/A
N/A
N/A
9
0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8 N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7 N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7 N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E 0x1F
N/A
Wall_SNo : Код за номер на устройство, зададен на устройството
40
5x5 Модел на видеостена: ( 1 ~ 25 )
•• Ack
Зададен номер
Данни
1
0x01
2
0x02
...
...
24
0x18
Заглавна
част
Команда
25
0x19
0xAA
0xFF
10x10 Модел на видеостена: ( 1 ~ 100)
Зададен номер
Данни
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
Заглавна
част
Команда
0xAA
0xFF
ИД
Дължина на
данни
Ack/
Nak
r-CMD
Стойност 1
Стойност
2
4
"A"
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Контролна
сума
•• Nak
ИД
Дължина на
данни
Ack/Nak
r-CMD
Стойност
1
3
"N"
0x89
ERR
Контролна
сума
"ERR" : Код, който показва възникване на грешка.
41
Глава 03
Свързване и използване на външно устройство
Преди свързване
Проверете следните неща, преди да свържете този продукт с други устройства. Устройствата, които могат
да се свържат с този продукт включват компютри, видеокамери, високоговорители, цифрови приставки и
плейъри за DVD/Blu-ray дискове.
Основни проверки преди свързване
――Преди да свържете външно устройство, прочетете ръководството
за потребителя за това устройство.
Броят и разположението на портовете на външните устройства
може да са различни за различните устройства.
――Не свързвайте захранващия кабел, докато не се завършат всички
връзки.
Свързването на захранващия кабел по време на свързване на
външните устройства може да повреди продукта.
――Свържете звуковите портове правилно: ляв = бял и десен = червен.
――Проверете типовете на портовете отзад на продукта, който искате
да свържете.
42
Свързване към компютър
•• Не включвайте захранващия кабел, преди да сте свързали всички останали кабели.
Преди да включите захранващия кабел, най-напред проверете дали сте свързали изходното устройство.
•• Компютърът може да се свърже към продукта по няколко начина.
Изберете метод на свързване, подходящ за вашия компютър.
――Частите за свързване може да са различни за различните продукти.
Свързване чрез D-SUB кабела (аналогов тип)
Свързване с DVI кабел (цифров тип)
RGB IN
DVI IN (MAGICINFO)
AUDIO IN
AUDIO IN
43
Свързване чрез HDMI-DVI кабел
Свързване чрез DP кабел
――Когато свързвате компютър към продукта с HDMI-DVI кабел, задайте за Edit Name
настройка DVI PC, за да получите достъп до видео- и аудиосъдържание, съхранено
в компютъра.
DP IN
HDMI IN 1, HDMI IN 2
•• Предпазни мерки за използване на DP
――С цел увеличаване на енергийния капацитет в режим на готовност, устройството
AUDIO IN
Свързване чрез HDMI кабел
преустановява DP комуникацията, когато бъде изключено или е в режим на
пестене на енергия.
Ако устройството в режим на двоен монитор бъде изключено или премине в
режим на пестене на енергия, промените в настройката на монитора не могат
да се актуализират. В резултат на това, изходният сигнал може да не се показва
правилно.
Ако това се случи, настройте Max. Power Saving на Off, преди да използвате
устройството.
――Някои графични карти, които не са съвместими със стандарта DP, могат
да попречат на извеждането на екрана за стартиране на Windows/BIOS
екрана, когато устройството е в режим на пестене на енергия. В този случай
не забравяйте най-напред да включите устройството, преди да включите
компютъра си.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
44
Смяна на разделителната способност
――Регулирайте разделителната способност и честотата на опресняване в Контролен панел на вашия компютър за оптимално качество на картината.
――Качеството на картината за TFT-LCD дисплеи може да се влоши, ако не се избере оптималната разделителна способност.
Смяна на разделителната способност на Windows XP
Отворете Контролен панел
Дисплей
Настройки и променете разделителната способност.
Смяна на разделителната способност на Windows Vista
Отворете Контролен панел
Лични настройки
Настройки на дисплея и променете разделителната способност.
45
Смяна на разделителната способност на Windows 7
Отворете Контролен панел
Дисплей
Разделителна способност на екрана и променете разделителната способност.
Смяна на разделителната способност на Windows 8
Отворете Настройки
Контролен панел
Дисплей
Разделителна способност на екрана и променете разделителната способност.
46
Свързване към видео устройство
•• Не включвайте захранващия кабел, преди да сте свързали всички останали кабели.
Преди да включите захранващия кабел, най-напред проверете дали сте свързали изходното устройство.
•• Може да свържете видео устройство към продукта с кабел.
――Частите за свързване може да са различни за различните продукти.
――За да промените източника, натиснете бутона SOURCE от дистанционното управление.
Свързване чрез AV кабел
Свързване чрез компонентен кабел
AV / COMPONENT
AV / COMPONENT
AUDIO IN
AUDIO IN
47
Свързване чрез HDMI-DVI кабел
――Аудиото няма да е активирано, ако продуктът е свързан към видео устройството
с HDMI-DVI кабел. За да разрешите този проблем, допълнително свържете аудио
кабел към аудио портовете на продукта и видео устройството. Когато свързвате
видеоустройство към продукта чрез HDMI-DVI кабел, задайте за Edit Name
настройка DVI Devices, за да получите достъп до видео- и аудиосъдържание,
съхранено във видеоустройството.
――Поддържаните разделителни способности включват 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz),
480p и 576p.
Свързване чрез HDMI кабел
Използване на HDMI кабел или кабел HDMI към DVI (до
1080p)
•• За по-добра картина и по-високо качество на звука, направете връзка с цифрово
устройство чрез HDMI кабел.
•• HDMI кабелът поддържа цифрови видео и аудио сигнали и не изисква наличие
на аудио кабел.
-- За да свържете устройството към цифрово устройство, което не поддържа
HDMI изход, използвайте HDMI-DVI и аудиокабели.
•• Ако в устройството се включи друго външно устройство, което си служи с постара версия на HDMI режима, е възможно картината да не се изведе правилно
(ако изобщо се изведе) или да няма звук. Ако възникне такъв проблем, обърнете
се към производителя на външното устройство за информация относно версията
на HDMI режима и ако не е актуална, заявете надстройка.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
•• Непременно използвайте HDMI кабел с дебелина 14 мм или по-малко.
•• Непременно купувайте сертифицирани HDMI кабели. В противен случай
картината може да не се изведе правилно или да възникне друга грешка.
AUDIO IN
•• Препоръчително е да използвате високоскоростен HDMI кабел или друг кабел с
ethernet.
Това устройство не поддържа ethernet функция чрез HDMI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
48
Свързване към аудиосистема
Свързване на външен монитор
――Частите за свързване може да са различни за различните продукти.
――Частите за свързване може да са различни за различните продукти.
AUDIO OUT
DP OUT (LOOPOUT)
49
Свързване на мрежовия приемник (продава се отделно)
――За допълнителна информация как да свържете мрежовия приемник, разгледайте ръководството на потребителя, съпътстващо мрежовия приемник при покупката.
MagicInfo
За да използвате MagicInfo, трябва да свържете мрежов приемник (продава се отделно) към устройството.
――За да промените настройките на MagicInfo, отворете "MagicinfoSetupWizard" от работния плот.
――За информация относно начина на използване на MagicInfo, разгледайте DVD диска, от комплекта на мрежовия приемник.
――С оглед подобрение на качеството информацията в настоящия раздел подлежи на промяна без предизвестие.
――Ако възникне проблем след инсталиране на операционната система, различна от предоставената заедно с цифровия приемник, възстановяване на предишната версия на
операционната система или инсталиране на софтуер, който не е съвместим с предоставената операционна система, няма да можете да се възползвате от техническа поддръжка и
ще трябва да заплатите такса за посещението на сервизния техник. Не е възможна замяна на продукта или връщане на парите за покупката.
Влизане в режим MagicInfo
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
1
Select Application - step 1
След като инсталирате и свържете мрежовия приемник (продава се
самостоятелно) с устройството, включете последното.
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
2
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
――Свързването на мрежовия приемник към порта [DVI] на продукта ще промени
Натиснете SOURCE на дистанционното управление и изберете MagicInfo.
Source от DVI на MagicInfo.
Select Later
3
Когато се отвори MagicInfo, изберете приложението по подразбиране, което искате
да изпълните.
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Cancel
50
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Въведете данните за IP
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Изберете режим на дисплея.
7
Щракнете двукратно върху
адреса.
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Изберете език. (Езикът по
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
подразбиране е English.)
настройките, които току-що
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
сте конфигурирали.
Setup Information
Select Language -step 3
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
се появи, щракнете двукратно
върху иконата на MagicInfo
на десктопа. Иконата ще се
появи в долния десен край на
екрана.
192.168.0.102
3. Language :
English
――Ако иконата за изпълнение не
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
51
Смяна на входящия източник
Може да покажете екрана на външното устройство, свързано към продукта. Изберете
източник от списъка с източници, за да покажете екрана на избрания източник.
――Входящият източник може да се смени и от бутона SOURCE на дистанционното
Source
T
MENU m :
Support
Source ви позволява да избирате разнообразни източници и да сменяте имената на
външните устройства.
Contents Home
Source
ENTER
управление.
――Екранът може да не се покаже правилно, ако е избран грешен източник за
устройството, към което искате да се свържете.
Source
HDMI1
----
HDMI2
----
AV
----
Component
----
DisplayPort
----
PC
----
DVI
----
Tools
Return
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
52
Глава 04
Използване на MDC
Конфигуриране на настройки за Multi
Control
MENUm→ System → Multi Control → ENTERE
Определете индивидуален ИД за вашия продукт.
Конфигуриране на настройки за Multi Control
•• ID Setup
Задаване на ИД за дисплей. (Диапазон: 0~99)
Натиснете ▲/▼, за да изберете стойност, и натиснете E.
•• ID Input
Въведете ИД номера на продукта, свързан към входящия кабел за получаване на
входящ сигнал.
Въведете номера, който искате, с цифровите бутони на дистанционното
управление.
•• DisplayPort daisy chain
За да изведете DP IN видео сигнала през DP OUT изходния порт, изберете метод
на свързване на устройството от Single Stream Transport (Пренос с единичен поток
- SST) и Multi Stream Transport (Пренос с няколко потока - MST).
Clone: В този изходен режим Single Stream Transport (SST) един и същ изходен
сигнал се извежда на два свързани дисплея.
――Ако е избрана опцията Clone, компютърът разпознава двата дисплея като един
монитор.
――Режимът Clone се активира, ако входният източник е цифров източник, различен
от DisplayPort, като например DVI, HDMI1, HDMI2 или MagicInfo.
Expand: В този режим Multi Stream Transport (MST) различен изходен сигнал се
извежда на два свързани дисплея.
――Ако е избрана опцията Expand, компютърът разпознава двата дисплея като
отделни монитори.
――Режимът функционира само за компютър, който поддържа DisplayPort 1.2 MST.
――За дисплеи с Full HD резолюция (1920x1080) могат да бъдат свързани максимум
четири дисплея.
•• MDC Connection
Избирате метод на свързване с MDC с цел получаване на MDC сигнала.
-- RS232C MDC
Комуникира с MDC чрез RS232C MDC кабел.
-- RJ45 MDC
Комуникира с MDC чрез RJ45 MDC кабел.
53
Инсталиране/деинсталиране на програмата MDC
Инсталирането на MDC може да
бъде повлияно от графичната
карта, дънната платка и мрежовите
условия.
Ако прозорецът за инсталиране на
софтуера не се появи на основния
екран, продължете с инсталирането
с изпълнимия файл MDC Unified в
папката MDC на компактдиска.
Ако пътят към директорията за
инсталиране на файла не е указан,
програмата ще бъде инсталирана в
директорията по подразбиране.
Изберете "Launch MDC Unified"
и щракнете върху "Finish", за
да стартирате програмата MDC
незабавно.
-- Иконата за изпълнение на
MDC може да не се появи в
зависимост от спецификациите
на компютърната ви система или
продукта.
-- Натиснете F5, ако иконата за
изпълнение не се покаже.
Инсталиране
1
Поставете инсталационния CD в CD-ROM устройството.
2
Щракнете върху инсталационната програма MDC Unified.
3
Изберете език за инсталацията. След това щракнете върху "OK".
4
Когато се появи екранът "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified", щракнете върху „Next“.
5
В изведения прозорец "License Agreement" изберете "I accept the terms in the license agreement" и щракнете върху "Next".
6
В изведения прозорец "Customer Information" попълнете всички полета с информация и щракнете върху "Next".
7
В изведения прозорец "Destination Folder" изберете пътя към директорията, в която искате да инсталирате програмата, и щракнете върху
"Next".
8
В изведения прозорец "Ready to Install the Program" проверете пътя към директорията, в която искате да инсталирате програмата, и
щракнете върху "Install".
9
Ще се покаже напредъкът на инсталирането.
10Щракнете върху "Finish" в показания прозорец "InstallShield Wizard Complete".
11След инсталиране иконата за пряк път MDC Unified ще бъде създадена на работния плот.
Деинсталиране
1
Изберете Настройки > Контролен панел в менюто Старт и щракнете двукратно върху Добавяне/Изтриване на програма.
2
Изберете MDC Unified от списъка и щракнете върху Промени/Премахни.
54
Какво е MDC?
Управлението на повече от един
дисплей "MDC" е приложение, което
ви позволява лесно да управлявате
няколко дисплея едновременно,
като използвате компютър.
Свързване към MDC
Използване на MDC чрез RS-232C (стандартни за серийна комуникация за данни)
Трявба да включите RS-232C сериен кабел към серийните портове на компютъра и монитора.
Monitor 1
RS232C IN / OUT
Monitor 2
Computer
55
Използване на MDC чрез Ethernet
Въведете IP адреса на основния дисплей и свържете устройството с компютъра. Устройство с един дисплей може да се свърже с друго чрез RS232C сериен кабел.
Пряка връзка по LAN кабел
――С помощта на порта RJ45 и LAN портовете на маршрутизатора може да свържете много устройства.
RJ45 MDC
Computer
HUB
Monitor 1
Monitor 2
56
Непряка връзка по LAN кабел
――С помощта на RS232C IN / OUT порта може да свържете много устройства.
Monitor 1
RJ45 MDC
RS232C OUT
Monitor 2
Computer
57
Управление на връзките
Управлението на връзките предполага наличието на Списък на връзките и Опции за модифициране на Списък на връзките.
Списък на връзките – списъкът на връзките показва детайлите за връзките, например настройка на връзката (IP/COM, номер на порт, MAC
адрес и вид на връзката), състояние на връзката, Set ID Range и открити устройства.
Всяка връзка трябва да съдържа максимум 100 устройства, свързани в гирляндна мрежа (daisy-chain). Всички открити LFD устройства във
връзката се извеждат в списъка с устройства, в който потребителят може да създава групи и да изпраща команди до откритите устройства.
Опции за модифициране на Списък на връзките – опциите за промяна на връзката са Add, Edit, Delete и Refresh.
58
User Login
При стартиране на програмата се появява прозорецът за вписване.
Първоначалните ИД за вписване (Username: admin) и парола (password: admin) са зададени като admin.
――След като се впишете за първи път, не забравяйте да смените паролата от съображения за сигурност.
――За смяна на паролата отидете на Home > User Settings.
След като се впишете, [User Login : admin] се появява в дясната долна част на програмата.
За да се впишете автоматично след рестартиране на програмата, изберете квадратчето за избор Auto Login от прозореца User Login.
59
Auto Set ID
Функцията Auto Set ID присвоява ИД на множеството за всички LFD устройства в гирляндна мрежа (daisy-chain) за избрана връзка.
В една връзка може да се съдържат максимум 100 LFD.
ИД на множеството се присвоява последователно в гирляндната мрежа (daisy-chain) от 1 до 99 и до достигане на ИД на множеството 0.
――ИД за последните 100 LFD е с настройка 0.
60
Клониране
С помощта на функцията Клониране можете да копирате настройката на един LFD и да я приложите към няколко избрани LFD.
Може да изберете определени категории от раздела или всички категории раздели за клониране от прозореца за копиране на опции.
――За да изтриете настройките, които сте конфигурирали, щракнете върху бутона Paste Settings.
61
Повторно изпълнение на команда
Тази функция се използва за указване на максималния брой пъти, който ще се опита да се изпълни MDC командата, в случай че няма отговор
или се получи нефункционален отговор от LFD.
Стойността на броя опити за повторно изпълнение може да се определи в прозореца с MDC опции.
Стойността на повторните опити за изпълнение трябва да е в диапазона 1-10. Стойността по подразбиране е.
62
Запознаване с MDC
1
За да стартирате програмата, щракнете върху Старт
Програми
Samsung
MDC Unified.
Прозорецът за вписване се появява след стартиране на програмата
MDC.
Въведете потребителското ИД и паролата.
•• Потребителското ИД и паролата по подразбиране са admin.
•• Не забравяйте да смените паролата след първото вписване.
2
За да добавите устройство за изобразяване, щракнете върху
Add.
SET ID Range: изберете диапазон на уникалната ИД, зададена
за монитор.
-- Serial: Ако връзката е установена чрез RS232C, преминете
на Serial и укажете COM Port.
-- Ethernet: Ако връзката е установена чрез Ethernet, въведете
IP адреса, въведен за устройството за изобразяване.
-- Detect: Търсене на други дисплеи, свързани чрез Ethernet.
63
Подредба на основния екран
1
6
1 Лента на менютата
Променя състоянието на устройството за изобразяване или
свойствата на програмата.
2 Категория устройство
Преглеждате списък със свързаните устройства за изобразяване
или групи устройства.
3 Категория зададен график
Преглеждате списък със зададените графици за устройствата за
изобразяване.
4 Списък с набори
Избирате устройството за изобразяване, което искате да
настроите.
5 Промяна на Списък с набори
Добавяте, редактирате, регрупирате или изтривате набори.
6 Помощни теми
Показват се помощните теми в програмата.
5
4
2
3
Менюта
Можете да включите или изключите определено устройство или да промените входния източник или силата
на звука на устройството.
Изберете устройствата за изобразяване от списъка с набори и изберете раздела Home.
Home
Изберете елемент и променете съответната настройка.
Захранване
1
•• On : Включвате избран дисплей.
•• Off2: Изключвате избран дисплей3
Input
•• Входящ източник: Смяна на входящия източник.
-- Наличните входящи източници са различни в зависимост от моделите устройства за изобразяване.
-- Входящият източник може да се променя само за дисплеи, които са включени.
•• Channel : Смяна на канала.
-- Телевизионният канал може да се промени от клавишите със стрелки нагоре/надолу.
-- Каналът може да се смени само когато входният източник е TV.
-- Може да избирате само регистрирани канали.
-- Приложимо е само за модели, които поддържат телевизори.
64
――Силата на звука може да се променя, а звукът да се изключва само за включените дисплеи.
Volume
Volume
•• Настройвате силата на звука за избрания дисплей.
2
Известие
3
•• Силата на звука може да се настрои с помощта на лентата на плъзгача в диапазон от 0 до 100.
Mute
•• Активиране или деактивиране на Mute за избран дисплей.
Mute автоматично ще се дезактивира, ако Volume се настрои, докато опцията Mute е активна.
Fault Device
•• Това меню показва списък на устройствата за изобразяване, които съдържат следните грешки грешка във вентилатор, грешка в температура, грешка в сензора за яркост или грешка в лампата.
•• Изберете устройство за изобразяване от списъка. Ще се активира следният бутон Repair.
3
•• Щракнете върху бутона Refresh, за да опресните състоянието на грешката на устройството за
изобразяване. Възстановеното устройство за изобразяване ще изчезне от Fault Device List.
Fault Device Alert
•• Ще получите уведомление по имейл за това каква грешка е открита в устройството за изобразяване.
•• Попълнете всички необходими полета. Ще се активират бутоните Test и OK.
Непременно въведете информация в полето Sender и поне един Recipient.
65
User Login
User Settings
•• Добавете, изтрийте или редактирайте информация за вписване.
Logout
•• Излезте от текущия потребителски акаунт по следния начин.
•• Щракнете върху Logout. Ще се появи съобщението "Do you want to log admin out?".
•• Щракнете върху Yes. Появява се прозорецът за вписване на потребител.
•• Ако не желаете да се впишете, щракнете върху Close. Програмата ще се затвори.
――Ако затворите програмата, като използвате Logout, ще се появи прозорецът за вписване и ще ви
подкани да въведете информация за потребител дори ако е избрано квадратчето Auto Login.
Настройка на екрана
Може да промените настройките на екрана (контраст, яркост и т.н.).
По избор
Изберете елемент и променете съответната настройка на екрана.
Изберете устройствата за изобразяване от списъка с набори и изберете раздела Picture.
Picture Mode
•• Регулирайте режима на картината за избраното устройство за изобразяване.
Contrast
•• Регулиране на контраста за избраното устройство за изобразяване.
Brightness
•• Регулиране на яркостта за избраното устройство за изобразяване.
66
Цвят
Color
•• Регулиране на цветовете за избраното устройство за изобразяване.
Tint (G/R)
•• Регулиране на нюанса за избраното устройство за изобразяване.
Color Tone
•• Регулиране на фоновия цвят за избраното устройство за изобразяване.
Color Temp.
-- Color и Tint (G/R) не са активни, ако входният източник е PC.
-- Color, Tint (G/R), Color Tone и Color Temp. не са активни, ако са избрани
едновременно PC Source и Video Source.
Опции
•• Настройвате топлината на цветовете за избраното устройство за изобразяване.
――Тази опция се активира, ако Color Tone се настрои на Off.
HDMI Black Level
•• Регулиране на HDMI Black Level за избраното устройство за изобразяване.
Auto Motion Plus
Тази опция се използва за гледане на динамични изображения.
•• Off : Дезактивира функцията Auto Motion Plus.
•• Clear : Настройвате нивото на Auto Motion Plus на ясно. Този режим е подходящ за извеждане на
ярки изображения.
•• Standard : Настройвате нивото на Auto Motion Plus на стандартно.
•• Smooth : Настройвате нивото на Auto Motion Plus на плавно. Този режим е подходящ за извеждане
на плавни изображения.
•• Custom : Персонализирате нивото на прогаряне на екрана или трептене.
•• Demo : Тази функция представя технологията Auto Motion Plus. Може да видите резултата при
промяна на този режим в лявата част на прозореца.
――Опцията Auto Motion Plus може да не е налична в зависимост от устройството.
•• Detail : Вижте подробна информация за избраното устройството за изобразяване.
Brightness Sensor
•• Активиране или деактивиране на Brightness Sensor за избраното устройство за изобразяване.
•• Brightness Sensor установява интензитета на околното осветление и автоматично регулира яркостта
на екрана.
――Опцията Brightness Sensor може да не е налична в зависимост от устройството.
67
MPEG Noise Filter
MPEG Noise Filter
Намалява шума в MPEG с цел осигуряване на по-добро качество на картината.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
Smart LED
Контролира LED подсветката за максимално ясна картина.
Cinema Black
В режим за гледане на филми тази функция затъмнява зоните в горния и долния край на видео
изображението, за да се предостави по-впечатляващо преживяване при гледане.
•• Off: изключва функцията Cinema Black.
•• On: регулира затъмняването на горната и долната зона на екрана в зависимост от видеото.
Размер
Picture Size
•• Регулиране на размера на екрана за избраното устройство за изобразяване.
•• Елементът Detail ще се дезактивира, ако Picture Size се настрои на режим, който не поддържа
детайлна конфигурация.
•• Бутоните -/+ може да се използват за настройка на Zoom.
•• Екранът може да се премести с помощта на бутоните за придвижване нагоре/надолу/вляво/вдясно.
Detail
•• Може да прегледате детайлите за избрания размер на екрана.
PC Screen Adjustment
•• Настройката на честотата или прецизното настройване може да се направи с бутоните -/+ в Coarse
или Fine.
•• За да преместите екрана, щракнете върху едно от четирите изображения по-долу Position.
•• За автоматична настройка на честотата, прецизна настройка или преместване на екрана, щракнете
върху Auto Adjustment.
68
Разширени функции
3D Mode
Изберете 3D входящ формат.
3D L/R Change
Разменяте лявата и дясната картина.
3D
2D
Показва се само изображението пред лявото око.
3D Auto View
3D Control
Ако зададете за 3D Auto View настройка Message Notice, се появява изскачащ прозорец със съобщение,
когато устройството приеме 3D сигнал.
3D Optimization
Цялостна настройка на 3D ефектите.
3D Expert Pattern
Вижте 3D шаблон.
3D Effect
Настройва 3D ефектите с перспективата и дълбочината на предпочитаните от вас 3D опции за гледане.
•• Auto: Автоматично настройва перспективата и дълбочината в съответствие с входящия 3D източник.
•• Manual: Ръчно настройвате перспективата и дълбочината.
69
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Регулирате контраста на екрана.
Gamma Control
Коригира интензитета на основния цвят.
RGB Only Mode
Извежда Red, Green и Blue цветове за задаване на фини настройки на нюанса и наситеността.
Flesh Tone
Подчертава се розовото с опцията “Flesh Tone.”
Motion Lighting
Намалява консумираната енергия, понижавайки яркостта на екрана, когато картината на екрана е в
движение.
LED Motion Plus
Отстранява размазването от сцените с повече на брой динамични движения с цел да се постигне по-ясна
картина.
Color Space
Настройва обхвата и разнообразието на цветовете (цветното пространство), налично за създаване на
изображения.
•• Auto / Native / Custom
-- За да настроите Color, Red, Green, Blue и Reset, задайте за Color Space настройка Custom.
White Balance
Настройва топлината на цветовете така, че да се получи по-естествен образ.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset
Настройва степента на затъмненост на всеки цвят (червен, зелен, син).
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain
Настройва степента на яркост на всеки цвят (червен, зелен, син).
•• Reset
Връща White Balance към настройките му по подразбиране.
70
Регулиране на звука
Може да променяте настройките на звука.
Изберете устройствата за изобразяване от списъка с набори и изберете раздела Sound.
Bass
•• Регулиране на ниските тонове за избрания дисплей.
Treble
•• Регулиране на високите тонове за избрания дисплей.
-- Опцията Bass или Treble ще се дезактивира, ако тя не се поддържа за
избрания модел.
Balance(L/R)
•• Регулиране на силата на звука за левия и десния високоговорител на избраното устройство за
изобразяване.
SRS TS XT
•• Активиране или деактивиране на SRS TS XT за избраното устройство за изобразяване.
Настройка на системата
Video Wall
Изберете устройствата за изобразяване от списъка с набори и изберете раздела System.
Функцията Video Wall може да се използва за показване на част от цялата картина или за показване на
същата картина на всички свързани устройства за изобразяване.
――Video Wall е активна само когато устройствата са в една група.
Video Wall
•• Активиране или деактивиране на Video Wall.
71
Формат
H
•• Изберете формата за показване на разделен екран.
•• Изберете общия брой устройства за хоризонтално изобразяване.
•• В редица могат да се подредят максимум 15 дисплея.
――Можете да присвоите максимум 6 устройства към V, ако 15 е присвоено към H.
V
•• Изберете общия брой устройства за вертикално изобразяване.
•• В редица могат да се подредят максимум 15 дисплея.
――Можете да присвоите максимум 6 устройства към H, ако 15 е присвоено към V.
Screen Position
•• Преглед на разположението на дисплеите (конфигурирано от разделянето на екрана) и промяна на
разположението по необходимост.
•• Screen Position и Preview се активират, когато Video Wall е зададено да е включено.
•• Имайте предвид, че ако сте избрали няколко устройства, опцията Preview ще се активира само ако
настройките за H и V съответстват на оформлението на избраните модели.
Full
Natural
•• За да промените Position, изберете модел и го изтеглете до ново местоположение.
――Диапазонът на настройките на разделяне на екрана може да е различен, в зависимост от модела.
PIP
PIP Size
•• Виждате PIP Size на текущия дисплей.
PIP Source
•• Избирате входен PIP източник.
Sound Select
•• Избирате и активирате звука за основния или второстепенния екран.
Channel
-- На екрана на менюто ще се появи съобщение за необходимост от основни
данни за настройка на PIP.
•• Може да смените канала, ако PIP Source е TV.
-- PIP ще се деактивира, когато Video Wall е On.
-- Имайте предвид, че Picture Size се деактивира, когато PIP е On.
72
Общи
User Auto Color
•• Автоматично настройвате цветовете на екрана.
――Налично е само в PC режим.
Auto Power
•• Указвате устройството да се включва автоматично.
Standby Control
•• Указвате режимът на готовност да се активира, ако няма открит входен източник.
Вентилатор и температура
Конфигурирате необходимите настройки за установяване скоростта на вентилатора и вътрешната
температура с оглед защитата на устройството.
Fan Control
•• Изберете метод, по който да определите скоростта на вентилатора.
Fan Speed Setting
•• Конфигурирайте скоростта на вентилатора.
Temperature
•• Установете вътрешната температура, като укажете температурен обхват.
73
Защита
Safety Lock
•• Заключване на екранните менюта.
――За да отключите менютата, задайте Safety Lock да е Off.
Button Lock
•• Заключвате бутоните на устройството за изобразяване.
――За да отключите бутоните, задайте Button Lock да е Off.
OSD дисплей
Source OSD
•• Изберете дали да се появява съобщение, когато се промени Source.
Not Optimum Mode OSD
•• Избирате дали да се появява съобщение, когато бъде избран несъвместим режим.
No Signal OSD
•• Избирате дали да се появява съобщение, когато няма входен сигнал.
MDC OSD
•• Избирате дали да се появява съобщение, когато настройките се променят от MDC.
74
Време
Clock Set
Променяте текущото време за избраното устройство за изобразяване в стъответствие с настроеното време
на компютъра.
Ако времето не е настроено в устройството за изобразяване, ще се изведат нулеви стойности.
Timer
On Timer
•• Repeat : Укажете продължителността, през която искате да се повтаря избраният Timer.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
•• Holiday Apply : Настройките на Holiday Management могат да се приложат към Timer.
•• On Time : Указвате продължителността на интервала за включване на избраното устройство за
изобразяване.
•• Volume : Указвате силата на звука на устройството за изобразяване, когато бъде включено с
функцията On Time.
•• Source : Указвате входния източник на устройството за изобразяване, когато бъде включено чрез On
Time.
Off Timer
•• Repeat : Укажете продължителността, през която искате да се повтаря избраният Timer.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
•• Holiday Apply : Настройките на Holiday Management могат да се приложат към Timer.
•• Off Time : Указвате продължителността на интервала за изключване на избраното устройство за
изобразяване.
――Полетата с квадратчета за избор на дни от седмицата в Repeat се активират само ако бъде избрано
Manual.
75
Holiday Management
Holiday Management позволява да не допускате устройствата, които са настроени да се включват от
Timer, да се включват в определен час.
――Функцията Holiday Management може да се активира или деактивира от менюто за настройки на Timer.
•• Add: Можете да зададете почивки.
Щракнете върху бутона Add в прозореца Holiday Management.
•• Delete: Изтриване на почивки. поставете отметки в съответните квадратчета и щракнете върху този
бутон.
•• Списък с почивки: Разглеждате списъка с добавените от вас почивки.
Защита на екрана от прогаряне
Pixel Shift
Премества леко екрана в определени интервали от време, за да предотврати прогаряне на екрана.
76
Screen Saver
Тази функция предотвратява прогарянето, когато екранът на избрано устройство за изобразяване бъде
оставено неактивно продължително време.
Timer: Можете да настроите часа за Screen Saver.
•• Off
•• Repeat: Извеждате шаблона за предотвратяване на задържането на картината, зададен в Mode през
определени времеви интервали (Period).
•• Interval: Извеждате шаблона за предотвратяване на задържането на картината, зададен в Mode, за
определен времеви период (от Start Time до End Time).
•• Mode: Изберете защитен шаблон за извеждане на дисплея.
•• Period (Hour): Задайте времевия интервал за активиране на функцията Screen Saver.
――Тази опция се активира, ако Repeat е избрано за Timer.
•• Time (Sec): Задайте продължителността за поддържане на функцията Screen Saver включена.
――Тази опция се активира, ако Repeat е избрано за Timer.
•• Start Time: Задайте начален час за извеждане на скрийнсейвър.
――Тази опция се активира, ако Interval е избрано за Timer.
•• End Time: Задайте краен час за извеждане на скрийнсейвър.
――Тази опция се активира, ако Interval е избрано за Timer.
――Period (Hour) и Time (Sec) могат да се конфигурират, когато е
избрана Repeat.
――Start Time и End Time могат да се конфигурират, когато е
избрана Interval.
77
Safety Screen
Функцията Safety Screen може да се използва с цел предотвратяване прогарянето на екрана, когато на
екрана на устройството за изобразяване се остави продължително време неподвижно изображение.
Lamp Control
Lamp Control се използва за регулиране на фоновото осветление и намаляване на консумацията на
енергия.
Автоматично регулиране на фоновото осветление на избраното устройство за изобразяване в определен
час.
Ако се настрои Manual Lamp Control, Auto Lamp Control автоматично ще премине на Off.
Ръчно регулиране на фоновото осветление на избрания дисплей.
Ако се настрои Auto Lamp Control, Manual Lamp Control автоматично ще премине на Off.
•• Ambient Light : Ambient Light определя наситеността на светлината и автоматично регулира яркостта
на екрана за всички LFD от една и съща серийна верига.
78
Ticker
Въведете текст, докато на екрана е изведено видео или изображение, и изведете текста на екрана.
Ticker
Активиране или деактивиране на Ticker.
•• Off / On
Message
Въведете съобщение, което да се извежда на екрана.
Timer
Задайте Start Time и End Time, за да изведете съобщение (Message).
Position
Изберете ориентация за показване на съобщение (Message) от Horizontal и Vertical.
Motion
Определете Direction и Speed, за да изведете съобщение (Message).
Font Options
Определете съобщението Size, Foreground Color, Foreground Opacity, Background Color и
Background Opacity.
79
Настройки на инструменти
•• Panel Control: Включете или изключете екрана на устройството за изобразяване.
Защита
•• Virtual Romete Control: Управление на устройство от компютър с помощта на виртуално дистанционно
управление.
Нулиране
•• Reset Picture: Нулирайте настройките на екрана.
•• Remote Control: Активирайте или деактивирайте дистанционното управление.
•• Reset Sound: Нулирайте настройките на звука.
•• Reset System: Нулирайте системните настройки.
•• Reset All: Нулирайте настройките на екрана, звука и системата едновременно.
80
Колона за редактиране
Options
Конфигурирайте настройките за елементите, които ще се извеждат в списъка с дисплеи.
•• Language: Изберете език за използване в програмата MDC. След като изберете език, рестартирайте
програмата MDC, за да използвате избрания език.
•• Command Retry Count: Задайте брой опити за повторно изпълнение, когато дадена команда е
неуспешна.
•• Error Status Interval: Задайте времевия интервал за запитване на устройството за изобразяване с цел
проверка дали е изведено "Fault Device".
•• Mail Alert Interval: Задайте времевия интервал за имейл уведомления в случай на поява на
"Fault Device".
Edit Column
Избира елементите, които искате да се покажат в списъка с набори.
81
Monitor Window
Появява се прозорец, който показва подробна информация за пренос на данни между компютъра и
устройствата за изобразяване.
•• Filter
Information
Преглеждате информацията за програмата.
82
Други функции
Преоразмеряване на прозорец
Поставете курсора на мишката в ъгъла на прозореца на програмата. Ще се появи стрелка.
Преместете стрелката, за да промените размера на програмния прозорец.
83
Управление на групи
Създавате групи и управлявате списъци с набори на ниво група.
――Не може да използвате дублиращи се имена на групи.
Създаване на групи
1
Щракнете с десен бутон и изберете Group
Edit в списъка с устройства за изобразяване от лявата
страна на програмния прозорец.
2
В появилия се прозорец Edit Group щракнете върху Add on the same level или Add on the sub level.
•• Add on the same level: Създавате група на едно и също ниво с това на избраната група.
-- Бутонът Add on the same level се активира само ако има създадена поне
една група.
84
•• Add on the sub level: Създавате подгрупа на избраната.
Изтриване на групи
3
Въведете името на групата.
1
Изберете име на групата и щракнете върху Edit.
2
В появилия се прозорец Edit Group щракнете върху Delete.
3
Щракнете върху Yes. Групата ще се изтрие.
85
Преименуване на групи
1
Изберете име на групата и щракнете върху Edit.
2
В появилия се прозорец Edit Group щракнете върху Rename.
3
Ако в предишното име на групата се появи курсор, въведете там новото име на тази група.
Rename
Управление на графици
Създаване на графици
Създавате и регистрирате график на ниво група.
1
Щракнете върху All Schedule List в раздела на графиците от лявата страна на прозореца на
програмата. В средата ще се активира бутонът Add.
86
2
Щракнете върху бутона Add. Ще се появи прозорецът Add Schedule.
3
Щракнете върху Add под Device Group и изберете групата, към която искате да добавите график.
4
Изберете Date&Time/Action и щракнете върху OK. Графикът се добавя и в указания прозорец със
списъци ще се появи списъкът с графиците.
-- Device Group : ИЗберете група.
-- Date&Time
Instant Execution : Графикът се изпълнява незабавно.
Timer: Указвате дата, час и интервал на изпълнение на графика.
-- Action : Избирате функция, която ще активира указания час и интервал.
Промяна на график
За да промените график, изберете го и щракнете върху Edit.
Изтриване на график
За да изтриете график, изберете го и щракнете върху Delete.
87
Ръководство за отстраняване на неизправности
-- Тази програма може понякога
да не работи правилно поради
проблем в комуникацията
между компютъра и дисплея
или поради електромагнитните
вълни, излъчвани от близки
електрически уреди.
Проблем
Дисплеят, който искате да
управлявате, не се появява в
диаграмата с информация на
системата.
Решение
1
Проверете връзката на RS232C кабела (проверете дали е правилно свързан с подходящ сериен порт).
2
Проверете дали не е свързан друг дисплей с дублиращ се ИД. Свързването на дисплеи с
дублиращи се ИД може да попречи на показването им поради конфликт на данните.
3
Проверете дали ИД на дисплея е в диапазона от 0 до 99.
(Сменете ИД, като използвате менюто Дисплей.)
――За дисплей, който поддържа ИД в диапазона от 0 до 99 ИД трябва да се зададе между 0 и 99.
Дисплеят, който искате да
управлявате, не се появява в
информационната таблица за
управление.
Проверете дали дисплеят е включен.
(Вж. състоянието на захранване в диаграмата с информация за системата.)
Няколкократно се появява
следното съобщение.
Проверете дали дисплеят, който искате да управлявате, е включен.
Дисплеите се включват и
изключват по различно време,
въпреки че е зададено On Time
или Off Time.
Настройте часа на компютъра да синхронизира часа между свързаните дисплеи.
Дистанционното управление не
работи.
Възможно е дистанционното управление да не работи, ако RS-232C кабелът е изваден или програмата
не се прекрати по нормалния начин, докато функцията Remote Control е в състояние Disable.
За да разрешите този проблем, стартирайте отново програмата и задайте Remote Control на Enable.
Уверете се, че сте избрали входящия източник, към който е свързан дисплеят.
88
Как се показват свойствата на дисплея, когато се използват няколко дисплеи
1
Когато не е избран дисплей: Показва се стойността по подразбиране.
2
Когато е избран един дисплей: Показват се настройките за избрания дисплей.
3
Когато са избрани два дисплея (напр. в последователност на ID 1 и ID 3): Настройките за ID 1 се показват преди тези за ID 3.
4
Когато е отметнато квадратчето All+Select са избрани всички дисплеи: Показват се настройките по подразбиране.
89
Глава 05
Настройка на екрана
Конфигуриране на Picture настройките (Backlight, Colour Tone и т.н.).
-- Оформлението на опциите на менюто Picture може да се различава в зависимост от продукта.
Picture Mode
MENU m :Picture
T
Ако входният източник е PC, DVI или DisplayPort
Picture Mode
ENTER
•• Information: Този режим намалява умората на очите и е подходящ за публично показване на
информация.
Изберете режим на картината (Picture Mode), подходящ за средата, в
която се използва продуктът.
•• Advertisement: Този режим е подходящ за показване на видеосъдържание и реклами на закрито/
открито.
В зависимост от текущия входен източник се показват различни
опции за Picture Mode.
•• Calibration: В този режим се прилагат настройките за яркост, цвят, гама и равномерност,
персонализирани чрез програмата за калибриране на цветовете Advanced Color Management.
――За да приложите правилно режима Calibration, конфигурирайте настройките за качество на
картината, например яркост, цвят, гама и равномерност, като използвате програмата за калибриране
на цветовете Advanced Color Management.
Picture
Picture Mode
Information
· Backlight
60
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
50
· Colour
50
· Tint (G/R)
G 50
R 50
――За да изтеглите програмата Advanced Color Management, посетете
http://www.samsung.com/displaysolutions.
Ако входният източник е AV, Component, HDMI1, HDMI2
•• Dynamic: Този режим е подходящ, когато околното осветление е ярко.
•• Standard: Този режим обикновено е подходящ за всякаква среда.
•• Natural: Подходящ за намаляване умората в очите.
•• Movie: Този режим намалява умората в очите.
•• Calibration: В този режим се прилагат настройките за яркост, цвят, гама и равномерност,
персонализирани чрез програмата за калибриране на цветовете Advanced Color Management.
――За да приложите правилно режима Calibration, конфигурирайте настройките за качество на
картината, например яркост, цвят, гама и равномерност, като използвате програмата за калибриране
на цветовете Advanced Color Management.
――За да изтеглите програмата Advanced Color Management, посетете
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
http://www.samsung.com/displaysolutions.
――Опцията е активна само в режими HDMI1, HDMI2.
90
Backlight / Contrast /
Brightness / Sharpness /
Colour / Tint (G/R)
MENU m :Picture
T
ENTER
Вашето устройство разполага с няколко опции за регулиране качеството на картината.
Входящ източник
Опции, които могат да се
настройват
Information
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness
Advertisement
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour
Calibration
Backlight
AV, Component
Dynamic, Standard, Natural, Movie
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
HDMI1, HDMI2
Dynamic, Standard, Natural, Movie
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
Calibration
Backlight
PC, DVI, DisplayPort, HDMI1
(когато е свързан компютър),
HDMI2 (когато е свързан
компютър)
Picture
Information
Picture Mode
· Backlight
60
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
50
· Colour
50
· Tint (G/R)
Picture Mode
G 50
R 50
――Когато правите промени за Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour или Tint (G/R), екранът
на дисплея се пренастройва по съответния начин.
――Можете да настроите и запишете настройките за всяко свързано във вход на устройството външно
такова.
――Понижаването на яркостта на картината намалява и консумираната енергия.
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
91
Screen Adjustment
MENU m :Picture
T
Screen Adjustment
Picture Size
ENTER
Изберете размер и съотношение на картината, показвана на екрана.
――В зависимост от текущия входен източник се показват различни опции за Screen Adjustment.
•• 16:9: Настройва картината в режим 16:9.
•• Zoom1: Използва се за умерено увеличаване. Отрязва горната и странични части.
Screen Adjustment
Picture Size
16:9
· Position
•• Smart View 1: Намалява картината 16:9 с 50%.
――Smart View 1 се активира само в режим HDMI1, HDMI2.
•• Smart View 2: Намалява картината 16:9 с 25%.
――Smart View 2 се активира само в режим HDMI1, HDMI2.
· 4:3 Screen Size
•• Wide Fit: Увеличава съотношението на картината така, че да се вмества на цял екран.
PC Screen Adjustment
Resolution Select
•• Zoom2: Използва се за по-голямо увеличаване.
Off
•• 4:3: Настройва картината в основен режим (4:3).
――Не настройвайте устройството си към формат 4:3 за продължителен период от време.
Краищата вляво и вдясно или горе и долу на екрана може да причинят задържане на изображението
(прогаряне на екрана), което не се обхваща от гаранцията.
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
•• Screen Fit: Показва цялото изображение без изрязване, когато входните сигнали са HDMI1, HDMI2
(720p / 1080i / 1080p) или Component (1080i / 1080p).
•• Custom: Променя разделителната способност така, че да съответства на предпочитанията на
потребителя.
•• Original ratio: Ако входният източник е PC, DVI, HDMI1(връзка към компютър), HDMI2 (връзка към
компютър) или DisplayPort, видеото ще се възпроизведе в оригиналното съотношение на картината.
――Наличните портове могат да са различни, в зависимост от модела.
92
Предложени размери на картината в зависимост от входящия
източник.
Входящ източник
Picture Size
AV, Component (480i, 480p)
16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3, Custom
Component (1080i, 1080p)
16:9, 4:3, Wide Fit, Screen Fit, Custom
HDMI1, HDMI2 (720p, 1080i, 1080p)
16:9, 4:3, Smart View 1, Smart View 2, Custom, Wide
Fit, Screen Fit
HDMI1, HDMI2 (480i, 480p)
16:9, 4:3, Zoom1, Zoom2, Smart View 1, Smart View 2,
Custom
PC, HDMI1(когато е свързан компютър), HDMI2 (когато
е свързан компютър), DisplayPort
16:9, 4:3, Original ratio
DVI
16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3, Original ratio
93
Position
Настройва позицията на картината. Position е достъпно само ако Picture Size е с настройка Zoom1,
Zoom2, Wide Fit, Screen Fit или Custom.
――За да използвате функцията Position след като сте избрали Zoom1, Zoom2, Wide Fit или Screen Fit,
следвайте тези стъпки.
Screen Adjustment
Picture Size
Zoom1
· Position
· 4:3 Screen Size
1
Натиснете бутона
, за да изберете Position. Натиснете бутона
2
Натиснете бутона
или
3
Натиснете бутона
.
.
, за да преместите картината нагоре или надолу.
PC Screen Adjustment
Resolution Select
Off
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
――За да използвате функцията Zoom/Position след избиране на Screen Fit в HDMI1, HDMI2 (1080i/1080p)
Zoom/Position
или Component (1080i/1080p), или Custom, следвайте тези стъпки.
Screen Adjustment
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
· 4:3 Screen Size
Натиснете бутона
2
Изберете Zoom или Position. Натиснете бутона
3
Натиснете бутона
4
Натиснете бутона
, за да изберете Zoom/Position. Натиснете бутона
.
.
/ / / , за да преместите картината.
.
――Ако искате да върнете картината на първоначалното й положение, изберете Reset от екрана Zoom/
PC Screen Adjustment
Resolution Select
1
Off
Position.
Картината ще бъде настроена на позицията й по подразбиране.
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
94
4:3 Screen Size
Налична е само когато размерът на картината е с настройка Auto Wide.
Screen Adjustment
За всяка европейска държава се изисква различен размер на картината.
Picture Size
Можете да определите желания размер на картината към размер 4:3 WSS (Wide Screen Service) или към
оригиналния размер.
Custom
· Zoom/Position
· 4:3 Screen Size
PC Screen Adjustment
Resolution Select
Off
-- Не е налична в режим PC, Component или HDMI.
PC Screen Adjustment
•• Coarse / Fine
Отстранява или намалява шума в картината.
Screen Adjustment
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
· 4:3 Screen Size
•• Position
За да настроите позицията на екрана на компютъра, ако не е центриран или не съответства на екрана
на устройството.
Натиснете бутона или , за да настроите вертикалната позиция. Натиснете бутона
настроите хоризонталната позиция.
PC Screen Adjustment
Resolution Select
Ако не успеете да отстраните шума чрез прецизното настройване, използвайте функцията Coarse,
за да регулирате честотата по възможно най-добрия начин (Coarse), след което извършете отново
прецизна настройка. След като шумът се понижи, пренастройте картината, така че да се подравни с
центъра на екрана.
Off
или , за да
•• Image Reset
Връща изображението на настройките му по подразбиране.
-- Налично е само в режим PC.
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
95
Resolution Select
Ако картината не е нормална дори когато разделителната способност на графичната карта е зададена на
една от следните, може да оптимизирате качеството на картината, като изберете същата разделителна
способност на продукта като тази на компютъра, като използвате това меню.
Налични разделителни способности: Off / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768
Screen Adjustment
Custom
Picture Size
· Zoom/Position
· 4:3 Screen Size
PC Screen Adjustment
Resolution Select
Off
-- Налично е само в режим PC.
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
Auto Adjustment
MENU m :Picture
T
Auto Adjustment
Настройва стойностите/позициите на честотата и автоматично извършва прецизно регулиране на
настройките.
ENTER
Picture
Auto Adjustment
-- Налично е само в режим PC.
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
96
Rotation
MENU m :Picture
T
Завъртане на ориентацията на екрана на устройството.
•• Landscape: Изведете екрана в хоризонтален режим (по подразбиране).
Rotation
ENTER
•• Portrait: Изведете екрана във вертикален режим.
Picture
Rotation
Landscape
· Aspect Ratio
Full Screen
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
Aspect Ratio
MENU m :Picture
T
Aspect Ratio
Настройте ротирания екран към цял екран или към оригинален размер.
•• Full Screen: Изведете ротирания екран в цял екран.
ENTER
•• Original: Покажете ротирания екран в оригиналното съотношение на картината.
――Налично е само когато Rotation е с настройка Portrait.
Picture
Rotation
Landscape
· Aspect Ratio
Full Screen
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
97
Входящ източник
Advanced Settings
MENU m :Picture
T
Advanced Settings
ENTER
Picture Mode
PC, DVI, DisplayPort,
HDMI1 (когато е свързан
компютър), HDMI2 (когато
е свързан компютър)
Information,
Calibration
White Balance / Gamma
Advertisement
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / Colour
Space / White Balance / Gamma
AV, Component, HDMI1,
HDMI2
Natural, Dynamic
Не е наличен
AV
Standard
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB
Only Mode / Colour Space / White Balance / Gamma /
Motion Lighting
Movie
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB
Only Mode / Colour Space / White Balance / 10p
White Balance / Gamma
Standard
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB
Only Mode / Colour Space / White Balance / Gamma /
Expert Pattern / Motion Lighting
Movie
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB
Only Mode / Colour Space / White Balance / 10p
White Balance / Gamma / Expert Pattern
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Off
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Off
Native
White Balance
10p White Balance
Off
Advanced Settings
Component, HDMI1,
HDMI2
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
98
Dynamic Contrast
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Off
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Off
Native
White Balance
10p White Balance
Off
Регулирате контраста на екрана.
•• Off / Low / Medium / High
Black Tone
Избирате нивото на черното с цел да настроите дълбочината на екрана.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Подсилва розовото Flesh Tone.
RGB Only Mode
Извежда Red, Green и Blue цветове за задаване на фини настройки на нюанса и наситеността.
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
•• Off / Red / Green / Blue
Colour Space
Настройва обхвата и разнообразието на цветовете (цветното пространство), налично за създаване на
изображения.
•• Auto / Native / Custom
――За да настроите Colour, Red, Green, Blue и Reset, задайте за Colour Space настройка Custom.
99
White Balance
Advanced Settings
Настройва топлината на цветовете така, че да се получи по-естествен образ.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: Настройте степента на тъмност за всеки цвят (червен, зелен, син).
White Balance
10p White Balance
Gamma
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: Настройте степента на яркост за всеки цвят (червен, зелен, син).
Off
0
Expert Pattern
Off
Motion Lighting
Off
•• Reset: Връща White Balance към настройките му по подразбиране.
10p White Balance
Управлява баланса на бялото в 10-точков интервал, настройвайки яркостта на червения, зеления и синия
цвят.
•• Off / On
Interval: Изберете интервал за настройка.
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
Red: Настройте нивото на червения цвят.
Green: Настройте нивото на зеления цвят.
Blue: Настройте на нивото на синия цвят.
Reset: Връща 10p White Balance към настройките му по подразбиране.
――Налично е, когато Picture Mode е с настройка Movie и когато външният входящ сигнал е настроен за
всички входящи сигнали.
――Възможно е някои външни устройства да не поддържат тази функция.
Gamma
Коригира интензитета на основния цвят.
100
Expert Pattern
Advanced Settings
Използвайте функцията Expert Pattern за калибриране на картината.
Ако екранното меню се крие или се отвори меню, различно от менюто Picture, устройството ще запамети
калибрирането и екранът Expert Pattern ще се скрие.
White Balance
10p White Balance
Gamma
Off
0
Expert Pattern
Off
Motion Lighting
Off
•• Off: Изключва функцията Expert Pattern.
•• Pattern1: Този тестов екран демонстрира ефекта от настройките на дисплея върху нюансите на сивото
и черното.
•• Pattern2: Този тестов екран показва ефекта на настройките на дисплея върху цветовете.
――След като изберете Pattern1 или Pattern2, можете да настроите всяка от разширените настройки за
желания ефект.
――Докато е активна опцията Expert Pattern, не се чува звук.
――Опцията е активна само в режими Component, HDMI1, HDMI2.
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
Motion Lighting
Намалява консумираната енергия, понижавайки яркостта на екрана, когато картината на екрана е в
движение.
•• Off / On
101
Picture Options
MENUm
Picture
:
T
Изберете опция с помощта на бутоните със стрелки
и
и натиснете
С помощта на бутоните със стрелки променете настройката и натиснете
Picture Options
ENTER
Входящ източник
PC, DVI
Picture Options
Colour Tone
Standard
Colour Temp.
10000K
Digital Noise Filter
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Calibrated value
Off
HDMI1(когато е свързан
компютър), HDMI2 (когато
е свързан компютър)
DisplayPort
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
HDMI1, HDMI2
AV, Component, HDMI1
(1080i), HDMI2 (1080i)
Picture Mode
.
.
Picture Options
Information
Colour Tone / Calibrated value / Dynamic
Backlight
Advertisement
Colour Tone / Digital Noise Filter / MPEG Noise
Filter / Calibrated value / Dynamic Backlight
Calibration
Dynamic Backlight
Information
Colour Tone / HDMI Black Level / Calibrated
value / Dynamic Backlight
Advertisement
Colour Tone / Digital Noise Filter / MPEG Noise
Filter / HDMI Black Level / Calibrated value /
Dynamic Backlight
Calibration
Dynamic Backlight
Information
Colour Tone / Calibrated value / Dynamic
Backlight
Advertisement
Colour Tone / Digital Noise Filter / MPEG Noise
Filter / Calibrated value / Dynamic Backlight
Calibration
Dynamic Backlight
Dynamic, Standard,
Natural, Movie
Colour Tone / Digital Noise Filter / MPEG Noise
Filter / Film Mode / Calibrated value / Dynamic
Backlight
Calibration
Digital Noise Filter / MPEG Noise Filter / Film
Mode / Dynamic Backlight
Dynamic, Standard,
Natural, Movie
Colour Tone / Digital Noise Filter / MPEG Noise
Filter / Calibrated value / Dynamic Backlight
102
Colour Tone
Picture Options
Colour Tone
Standard
Colour Temp.
10000K
Digital Noise Filter
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
Ако входният източник е PC, DisplayPort или HDMI1 (връзка към компютър), HDMI2 (връзка към компютър).
•• Off / Cool / Standard / Warm
Ако входният източник е AV, Component, HDMI1, HDMI2 или DVI.
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Warm1 или Warm2 ще се деактивират, когато Picture Mode е Dynamic.
――Настройките могат да бъдат коригирани и съхранявани за всяко външно устройство, свързано към
вход на продукта.
Colour Temp.
Настройте цветовата температура (Red/Green/Blue). (Диапазон: 3000K–15000K)
――Тази опция е налична, ако Colour Tone се настрои на Off.
Digital Noise Filter
Ако излъчваният сигнал, който устройството ви приема, е слаб, можете да активирате функцията Digital
Noise Filter с цел да се намали статичния шум и фантомните образи, които може да се появят на екрана.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
――Когато сигналът е слаб, опитайте всички опции, докато устройството изведе най-добрата възможна
картина.
MPEG Noise Filter
Намалява шума в MPEG с цел осигуряване на по-добро качество на картината.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
HDMI Black Level
Избира нивото на черното на екрана, за да регулира дълбочината на екрана.
•• Normal / Low
――Достъпно само в режим HDMI1 и HDMI2 (AV синхронизация: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
103
Film Mode
Picture Options
Този режим е подходящ за гледане на филми.
Film Mode
Off
Calibrated value
Don't apply
Dynamic Backlight
Off
Указва устройството автоматично да усети и обработи видео сигналите от всички източници и да регулира
картината така, че да е с оптимално качество.
•• Off / Auto1 / Auto2
――Наличен е в AV, HDMI1(1080i). или HDMI2(1080i).
Calibrated value
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
Изберете дали да приложите настройките за яркост, цвят, гама и равномерност, персонализирани чрез
програмата за калибриране на цветовете Advanced Color Management към режимите Information и
Advertisement..
•• Don't apply / Apply
――За да изтеглите програмата Advanced Color Management, посетете
http://www.samsung.com/displaysolutions.
Dynamic Backlight
Настройте автоматично фоновото осветление, за да осигурите възможно най-добър контраст на екрана за
условията.
•• Off / On
――Dynamic Backlight не е наличен, когато входният източник е настроен на PC, AV или Component, а
Video Wall е On.
Reset Picture
MENU m :Picture
T
Reset Picture
ENTER
Връща текущият режим на картината на настройките му по подразбиране.
Picture
Reset Picture
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
104
Глава 06
Мрежа
Network Settings
Свързване с кабелна мрежа
Можете да свържете устройството с LAN мрежата си по три различни начина.
MENU m :Network
T
Network Settings
ENTER
Network Settings
LAN
No network cable or Samsung Wireless LAN Adapter
connected.
Please plug in a network cable or a Samsung Wireless
LAN Adapter.
•• Може да свържете устройството с LAN мрежата, като свържете LAN порта на гърба на устройството с
външен модем с помощта на LAN кабел.
Вижте диаграмата по-долу.
Външен модем
(ADSL / VDSL)
Модемен порт на стената
Start
RJ45
Cancel
Модемен кабел
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
LAN кабел
•• Може да свържете устройството с LAN мрежа, като поставите LAN порта на гърба му в устройство за
споделяне на IP адреси, което се свързва към външен модем. За свързването използвайте LAN кабел.
Вижте диаграмата по-долу.
LAN
Модемен порт на стената
Външен модем
(ADSL / VDSL)
Модемен кабел
LAN кабел
IP маршрутизатор
(с DHCP сървър)
RJ45
LAN кабел
105
•• В зависимост от начина на конфигуриране на мрежата ви, може да имате
възможността да свържете устройството си с LAN мрежата, като включите LAN
порта на гърба му в мрежов стенен извод с помощта на LAN кабел.
Вижте диаграмата по-долу. Имайте предвид, че стенният извод е свързан с модем
или маршрутизатор, намиращ се на друго място в дома ви.
LAN
LAN порт на стената
RJ45
Настройки за кабелна мрежа
Настройте мрежовата връзка да използва интернет услуги, например извършване на
софтуерни надстройки.
Автоматична Network Settings
Свържете към мрежата чрез LAN кабел.
Уверете се, че LAN кабелът е свързан първи.
Как да направите настройката автоматично
LAN кабел
1
Отворете екрана Network Settings. Изберете Start, натиснете
натиснете
Ако мрежата ви е динамична, трябва да използвате ADSL модем или маршрутизатор,
който поддържа протокола за динамично конфигуриране на хост (DHCP). Модемите
и маршрутизаторите, които поддържат DHCP, автоматично предоставят IP адреса,
подмрежовата маска, шлюза и DNS стойностите, необходими на устройството ви за
достъп до интернет, за да не се налага да ги въвеждате ръчно. Повечето домашни
мрежи са динамични.
Някои мрежи изискват статичен IP адрес. Ако мрежата ви изисква статичен IP адрес,
трябва да въведете IP адреса, подмрежовата маска, шлюза и DNS стойностите ръчно
на екрана за кабелна настройка на устройството ви, когато настройвате мрежовата
връзка. За да извлечете IP адреса, подмрежовата маска, шлюза и DNS стойностите, се
свържете със своя интернет доставчик (ISP).
Ако компютърът ви работи под Windows, може да получите тези стойности и от самия
компютър.
――В случай че мрежата ви изисква статичен IP адрес, може да използвате ADSL
модеми, които поддържат DHCP.
――ADSL модемите, които поддържат DHCP, ви позволяват да използвате и статични IP
адреси.
2
, а след това
отново.
Появява се тестът на мрежата, който проверява мрежовата връзка.
След като връзката бъде проверена, се появява съобщението "Wired network and
Internet connection completed.".
――Ако връзката не се установи успешно, проверете свързването на LAN порта.
――Ако чрез автоматичния процес не могат да се открият стойностите, нужни за
мрежовата връзка, или ако искате да установите връзката ръчно, преминете към
следващия екран, настройка на мрежа.
Ръчни Network Settings
Офисите може да използват статични IP адреси.
В такъв случай попитайте мрежовия администратор за IP адреса, подмрежовата маска,
шлюза и адреса на DNS сървър. Въведете тези стойности ръчно.
Извличане на стойностите на мрежовата връзка
За да видите стойностите на мрежовата връзка, обичайно използвани от компютри,
работещи под Windows, изпълнете следните стъпки.
1
Щракнете с десен бутон на мишката върху иконата на мрежата най-долу вдясно
на екрана.
106
2
В появилото се изскачащо меню щракнете върху раздела на състоянието.
Свързване с безжична мрежа
3
В появилия се диалогов прозорец щракнете върху раздела Support.
4
В раздела Support щракнете върху бутона Details. Появяват се стойностите на
За да свържете устройството си към безжичната мрежа, ви е необходим безжичен
маршрутизатор или модем и безжичен LAN адаптер Samsung (WIS10ABGN,
WIS12ABGNX), който свързвате към гърба на устройството или USB порта на
страничния панел. Вижте илюстрацията по-долу.
мрежовата връзка.
Безжичен IP маршрутизатор
(рутер с DHCP сървър)
Как да направите настройката ръчно
1
Отворете екрана Network Settings. Изберете Start, натиснете
натиснете
, а след това
LAN порт на стената
Продукт Заден панел
отново.
Безжичен LAN адаптер на Samsung
2
Появява се тестът на мрежата, след което процесът на проверка започва.
Натиснете Stop. Процесът на проверка спира.
3
Изберете IP Settings в екрана за мрежова връзка. Показва се екранът IP Settings.
4
Изберете полето в горната част, натиснете
и след това задайте за IP Settings
настройка Enter manually. Повторете процеса на въвеждане за всяко поле в 1
min.
――Настройването на IP Settings към Enter manually автоматично променя DNS
setting на Enter manually.
5
След като завършите, изберете OK най-долу на страницата и след това натиснете
. Появява се тестът на мрежата, след което процесът на проверка започва.
6
След като връзката бъде проверена, се появява съобщението "Wired network and
Internet connection completed.".
LAN кабел
Безжичният LAN адаптер Samsung се продава отделно и се предлага в избрани
магазини за продажба на дребно, електронни магазини и на адрес Samsungparts.
com. Безжичният LAN адаптер Samsung поддържа комуникационните протоколи
IEEE 802.11a/b/g и n. Samsung препоръчва да се използва IEEE 802.11n. Когато
възпроизвеждате видео през мрежова връзка, е възможно видео съдържанието да не
тече гладко.
――За да се свържете към безжична мрежа, е необходимо да използвате “Безжичен LAN
адаптер Samsung” (WIS10ABGN, WIS12ABGNX).
Безжичният LAN адаптер Samsung и удължителния USB кабел се продават отделно
и се предлагат в избрани магазини за продажба на дребно, електронни магазини и
на адрес Samsungparts.com.
――Изберете канал за устройството за безжично споделяне на IP адреси, който в
момента не се използва. Ако каналът, заделен за устройството за безжично
споделяне на IP адреси в момента се използва от друго устройство наблизо, това
ще причини смущения и неуспешна комуникация.
――Вашето устройство поддържа само следните протоколи за защита на безжични
мрежи.
Ако изберете режима Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n и тип на шифроване
WEP, TKIP или TKIP AES (WPS2Mixed) за вашата точка за достъп или безжичен
маршрутизатор, устройствата на Samsung няма да поддържат връзката в
съответствие с новите спецификации за Wi-Fi сертифициране.
――Ако безжичният ви маршрутизатор поддържа WPS (Wi-Fi защитена настройка), може
да се свържете с мрежата чрез PBC (конфигурация с бутон с предизвестяване) или
107
――Ако безжичният маршрутизатор е настроен на Скрит (Невидим), трябва да
PIN (личен идентификационен номер). И при двата режима WPS ще конфигурира
автоматично SSID и WPA ключовете.
――Ако вашият маршрутизатор, модем или друго устройство не е сертифицирано, може
изберете Add Network и да въведете правилните Network Name и Security Key,
за да се установи връзка.
да не успее да се свърже с устройството ви чрез “Безжичния LAN адаптер Samsung.”
――Преди да свържете безжичния LAN адаптер Samsung, проверете дали устройството
4
――Методи на свързване: Можете да настроите безжична мрежова връзка по три
5
Ако маршрутизаторът има защита, въведете Security Key (Security Key или PIN).
6
След като завършите, с помощта на бутона със стрелка надясно преместете
безжичен маршрутизатор, който не разполага със защита, преминете на стъпка 7.
е включено.
начина.
Автоматична настройка (с използване на функцията за автоматично търсене на
мрежа), Ръчна настройка, WPS(PBC)
курсора на Next и след това натиснете
――Устройството може да не успее да разпознае безжичния LAN адаптер Samsung, ако
го свържете с устройството чрез USB концентратор или удължителен USB кабел,
различни от предоставените заедно с устройството.
Настройка на безжична мрежа
Ако се появи екранът Enter security key., преминете на стъпка 5. Ако изберете
. Появява се екранът за свързване на
мрежата, след което процесът на проверка започва.
――Установява се връзка с маршрутизатора, но няма достъп до интернет.
7
След като връзката бъде проверена, се появява съобщението "Your wireless
network and Internet connection are setup and ready to use.".
Автоматични Настройка на мрежа
Повечето безжични мрежи разполагат с допълнителна система за защита, която
изисква от устройствата с достъп до мрежата да пренасят шифрован защитен код,
наречен код за достъп или Security Key. Security Key представлява фраза за достъп,
обикновено дума или комбинация от букви и числа с определена дължина, които
системата иска да въведете при настройка на безжичната мрежа. Ако използвате този
метод на настройка на мрежата и разполагате с Security Key за безжичната мрежа,
трябва да въведете фразата за достъп по време на процеса на автоматична или ръчна
настройка.
Как да направите настройката автоматично
1
Отворете екрана Network Settings. Изберете Start, натиснете
2
Функцията Network търси наличните безжични мрежи. След като сте готови, се
.
появява списък с наличните мрежи.
3
В списъка с мрежите натиснете бутона
натиснете двукратно бутона
.
или
, за да изберете мрежа, след което
Ръчна Настройка на мрежа
Офисите може да използват статични IP адреси.
В такъв случай попитайте мрежовия администратор за IP адреса, подмрежовата маска,
шлюза и адреса на DNS сървър. Въведете тези стойности ръчно.
Извличане на стойностите на мрежовата връзка
За да видите стойностите на мрежовата връзка, обичайно използвани от компютри,
работещи под Windows, изпълнете следните стъпки.
1
Щракнете с десен бутон на мишката върху иконата на мрежата най-долу вдясно
на екрана.
2
В появилото се изскачащо меню щракнете върху раздела на състоянието.
3
В появилия се диалогов прозорец щракнете върху раздела Support.
4
В раздела Support щракнете върху бутона Details. Появяват се стойностите на
мрежовата връзка.
108
10След като завършите, изберете OK най-долу на страницата и след това натиснете
Как да направите настройката ръчно
1
Отворете екрана Network Settings. Изберете Start, натиснете
2
Функцията Network търси наличните безжични мрежи. След като сте готови, се
. Появява се тестът на мрежата, след което процесът на проверка започва.
.
11След като връзката бъде проверена, се появява съобщението "Your wireless
network and Internet connection are setup and ready to use.".
появява списък с наличните мрежи.
3
В списъка с мрежите натиснете бутона
натиснете двукратно бутона
или
, за да изберете мрежа, след което
.
――Ако безжичният маршрутизатор е настроен на Скрит (Невидим), трябва да
изберете Add Network и да въведете правилните Network Name и Security Key,
за да се установи връзка.
WPS(PBC)
Как да направите настройката чрез WPS(PBC)
Ако маршрутизаторът ви има бутон WPS(PBC), изпълнете тези стъпки.
1
Отворете екрана Network Settings.
безжичен маршрутизатор, който не разполага със защита, преминете на стъпка 7.
2
Изберете WPS(PBC), натиснете
5
Ако маршрутизаторът има защита, въведете Security Key (Security Key или PIN).
3
Натиснете бутона WPS(PBC) на маршрутизатора в рамките на 2 минути.
6
След като завършите, с помощта на бутона със стрелка надясно преместете
4
Ако се появи екранът Enter security key., преминете на стъпка 5. Ако изберете
курсора на Next и след това натиснете
7
отново.
Устройството автоматично извлича стойностите на мрежовите настройки, от които
се нуждае, и се свързва с мрежата.
. Появява се екранът за свързване на
мрежата, след което процесът на проверка започва.
, а след това натиснете
4
Появява се екранът за свързване с мрежата, с което настройката приключва.
Изберете Stop, докато се прави опит за връзка към мрежа. Това ще преустанови
връзката.
8
Изберете IP Settings в екрана за мрежова връзка. Показва се екранът IP Settings.
9
Изберете полето в горната част, натиснете
и след това задайте за IP Settings
настройка Enter manually. Повторете процеса на въвеждане за всяко поле в 1
min.
――Настройването на IP Settings към Enter manually автоматично променя DNS
setting на Enter manually.
109
Network Status
MENU m :Network
T
Wi-Fi Direct
Network Status
ENTER
Може да проверите текущото състояние на мрежата и интернет.
Network Status
Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.
00 : 12 : fb : df : 29 : 76
***. ***. ***. ***.
***. ***. ***. ***.
***. ***. ***. ***.
***. ***. ***. ***.
MAC Address
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS Server
Proxy server
You are connected to the Internet. If you have any problems using online services,
please contact your Internet service provider.
IP Settings
Retry
Close
――Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
MENU m :Network
T
Wi-Fi Direct
ENTER
Настройте продукта за свързване към безжични мобилни устройства. Чрез тази
функция можете да свържете безжични мобилни устройства към своя продукт
директно, без маршрутизатор.
За да свържете мобилно устройство към своя продукт
чрез Wi-Fi Direct, следвайте тези стъпки:
1
Отворете екрана Wi-Fi Direct. Продуктът започва да търси устройства.
2
Включете функцията Wi-Fi Direct на устройството ви. Изберете желаното Wi-Fi
устройство.
•• PBC (конфигурация с бутон с предизвестяване): Натиснете бутона WPS(PBC) на
своето Wi-Fi устройство в рамките на 2 минути. Устройството автоматично извлича
стойностите на мрежовите настройки, от които се нуждае, и се свързва с мрежата.
•• PIN: Въведете показания PIN в своето устройство.
――Ако желаете да прекъснете връзката на устройството, изберете свързаното Wi-Fi
устройство и след това изберете Disconnected.
110
Soft AP
MENU m :Network
T
Използване на функцията AllShare Play
Soft AP
ENTER
С тази функция можете да свържете устройството към мобилни устройства, ако
мобилните устройства не поддържат функцията Wi-Fi Direct. Задайте опциите за
свързване на Wi-Fi устройство.
•• Soft AP
Включва или изключва на Soft AP. Когато Soft AP е с настройка On, мобилните
устройства могат да открият името на продукта в списъка с Wi-Fi връзки.
•• Security Key
Задайте Security Key ръчно, като използвате дистанционното управление.
-- B Show security key: Показва защитния ключ. Поле за избор в горната част
показва дали да се извежда защитния ключ.
-- A Del.: Изтрива въведения защитен ключ цифра по цифра.
-- C Space: Вмъква празно пространство между символите при въвеждане на
защитния ключ.
-Return: Връща към екрана, изведен преди въвеждането на защитния ключ.
-- Security Key трябва да съдържа повече от 8 цифри.
-- Въведете генерирания защитен ключ в устройството, което желаете да
свържете.
-- Ако мрежата не работи нормално, проверете отново защитния ключ.
Неправилен защитен ключ може да причини неизправност.
AllShare Settings
мултимедийната функция, се появява изскачащ прозорец с предупреждение.
, за да изберете Allow. Това позволява на телефона свободно
Натиснете бутона
да осъществява достъп до устройството и да използва функцията AllShare Play, за
да възпроизвежда съдържание.
――За да изключите преноса на медийно съдържание от мобилен телефон, задайте
Deny в AllShare Settings.
――В зависимост от резолюцията и формата на съдържанието,то може да не успее да
се възпроизведе в устройството ви.
――Бутоните
и / може да не работят в зависимост от типа на мултимедийното
съдържание.
――С помощта на мобилното устройство можете да управлявате AllShare Play. За
повече информация разгледайте ръководството на потребителя за съответното
мобилно устройство.
Device Name
AllShare Settings
MENU m :Network
T
Появява се прозорецът на алармата, уведомяващ ви, че мултимедийното съдържание
(видеоклипове, снимки, музика), изпратено от мобилен телефон, ще се изведе в
устройството ви. Съдържанието се възпроизвежда автоматично 3 секунди, след
като се появи прозорецът на алармата. Ако натиснете бутона RETURN или EXIT,
когато се появи прозорецът на алармата, мултимедийното съдържание няма да се
възпроизведе.
――Първият път, когато външно устройство получи достъп до вашето с помощта на
MENU m :Network
T
ENTER
Извежда списък на мобилните телефони или свързаните устройства, които са
настроени да използват функцията AllShare Play с това устройство.
Device Name
ENTER
Изберете или въведете име на устройството.
Това име може да се показва в бутони за отдалечено управление на мрежата.
•• Allow / Deny: Разрешава/блокира устройствата.
•• Delete from the list: Изтрива устройствата от списъка.
――Тази функция единствено изтрива името на устройството от списъка. Ако
изтритото устройство се включи и опита да се свърже с устройството, може
отново да се появи в списъка.
111
Глава 07
System
Multi Control
MENU m :System
T
Конфигуриране на настройки за Multi Control
Multi Control
ENTER
Multi Control
00
ID Input
--
DisplayPort daisy chain
Натиснете
или
, за да изберете стойност, и натиснете
.
•• ID Input
Въведете ИД номера на продукта, свързан към входящия кабел за получаване на входящ сигнал.
ID Setup
MDC Connection
•• ID Setup
Задаване на ИД за дисплей. (Диапазон: 0~99)
RS232C MDC
Clone
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
Въведете номера, който искате, с цифровите бутони на дистанционното управление.
•• MDC Connection
Избирате метод на свързване с MDC с цел получаване на MDC сигнала.
-- RS232C MDC: Комуникирайте с MDC чрез RS232C стереокабела.
-- RJ45 MDC: Комуникирайте с MDC чрез RJ45 кабела.
•• DisplayPort daisy chain
За да изведете DP IN видео сигнала през DP OUT изходния порт, изберете метод на свързване на
устройството от Single Stream Transport (Пренос с единичен поток - SST) и Multi Stream Transport
(Пренос с няколко потока - MST).
Clone: В този изходен режим Single Stream Transport (SST) един и същ изходен сигнал се извежда на
два свързани дисплея.
――Ако е избрана опцията Clone, PC разпознава двата дисплея като един монитор.
――Режимът Clone се активира, ако входният източник е цифров източник, различен от DisplayPort,
като например DVI, HDMI, MagicInfo.
Expand: В този режим Multi Stream Transport (MST) различен изходен сигнал се извежда на два
свързани дисплея.
――Ако е избрана опцията Expand, PC разпознава двата дисплея като отделни монитори.
――Режимът функционира само за компютър, който поддържа DisplayPort 1.2 MST.
――За дисплеи с Full HD резолюция (1920x1080) могат да бъдат свързани максимум четири дисплея.
112
Time
MENU m :System
T
Може да конфигурирате Clock Set или Sleep Timer. Можете да настроите продуктът да се включва или
изключва автоматично в зададен час, като използвате функцията Timer.
Time
ENTER
Указвате кой часовник да се използва за разнообразните функции на таймера в устройството.
Time
•• Clock Set
Настройте Date и Time.
Clock Set
Sleep Timer
Clock Set
끄기
Off
On Timer
Off Timer
Holiday Management
Изберете Clock Set. Изберете Date или Time, и след това натиснете
.
Използвайте бутоните с числа, за да въведете числата или натиснете нагоре бутоните със стрелки
нагоре и надолу. С помощта на бутоните със стрелки вляво и вдясно преминете от един запис на друг.
, след като приключите.
Натиснете
――Можете да настроите Date и Time директно, като натиснете бутоните с цифри на дистанционното
управление.
Sleep Timer
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
Автоматично изключва устройството след предварително указан период от време.
(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Изберете времеви период с помощта на бутоните със стрелки нагоре и надолу и натиснете
отмените Sleep Timer, изберете Off.
. За да
113
Time
On Timer
Off Timer
Holiday Management
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
On Timer
Задайте On Timer, така че устройството ви да се включва автоматично в избрания от вас час и ден.
Захранването се включва с определената сила на звука или входен източник.
On Timer: Настройте таймера за включване, като изберете една от седемте опции. Най-напред се уверете,
че сте настроили текущото време.
(On Timer1 ~ On Timer7)
――Трябва да настроите часовника, преди да можете да използвате On Timer.
•• Setup: Изберете Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun или Manual. Ако изберете Manual,
можете да изберете дните, в които желаете On Timer да се включи устройството ви.
――Отметката посочва дните, които сте избрали.
•• Time: Задайте часа и минутите. Използвайте бутоните с числа или със стрелки нагоре и надолу, за да
въведете числата. С помощта на бутоните със стрелки вляво и вдясно променете въведените полета.
•• Volume: Задайте желаната сила на звука. С помощта на бутоните със стрелки вляво и вдясно
променете силата на звука.
•• Source: Изберете желан от вас входен източник.
•• Music / Photo (когато Source е с настройка USB): Изберете папка в USB устройството, съдържаща
музикални или фото файлове, които искате да възпроизведете, когато продуктът се включи
автоматично.
――Тази функция е налична само когато USB устройството е свързано.
――Ако в USB устройството няма записан музикален файл или не изберете папка, съдържаща такъв,
функцията Timer няма да работи правилно.
――Ако на USB устройството има записана само една снимка, не може да пуснете слайдшоу.
――Ако името на дадена папка е твърде дълго, папката не може да бъде избрана.
――За всяко USB устройство, което използвате, е предназначена негова собствена папка. Когато използвате
повече от едно USB устройство от един и същ тип, се уверете, че присвоените към всяко USB
устройство папки са с различни имена.
――Препоръчваме да използвате USB памет и многокартов четец, когато използвате On Timer. Функцията
On Timer може да не работи правилно с USB устройства с вградена батерия, MP3 плейъри или PMP
устройства, произведени от някои производители, защото разпознаването им може да отнеме прекалено
дълго време.
114
Time
On Timer
Off Timer
Holiday Management
Off Timer
Настройте таймера за изключване (Off Timer), като изберете една от седемте опции. (Off Timer1 ~ Off
Timer7)
――Трябва да настроите часовника, преди да можете да използвате Off Timer.
•• Setup: Изберете Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun или Manual. Ако изберете Manual,
можете да изберете дните, в които желаете Off Timer да се изключи устройството ви.
――Отметката посочва дните, които сте избрали.
•• Time: Задайте часа и минутите. Използвайте бутоните с числа или със стрелки нагоре и надолу, за да
въведете числата. С помощта на бутоните със стрелки вляво и вдясно променете въведените полета.
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
Holiday Management
Timer ще бъде деактивиран за период, определен като почивка.
•• Add: Определете периода, който да бъде добавен като почивка.
Изберете началната и крайната дата на почивката, която искате да добавите, с помощта на бутоните
/ , и щракнете върху бутона Save.
Периодът ще бъде добавен към списъка с почивни дни.
-- Start: Задайте началната дата на почивката.
-- End: Задайте крайната дата на почивката.
-- Delete: Изтрийте на всички елементи от списъка с почивки.
Изберете Delete. Ще се появи съобщението "Delete all holidays?".
Изберете Yes. Ще се изтрият всички почивни дни.
•• Apply: Настройте On Timer и Off Timer като неактивни на национални празници.
-- Натиснете
, за да изберете On Timer и Off Timer настройките, които не желаете да активирате.
-- Избраните On Timer и Off Timer няма да се активират.
115
Menu Language
T
MENU m :
System
Променя езика на менюто.
――Промяната в настройките за езика ще се приложи само към екранното меню. Тя няма да се приложи към
други функции на вашия компютър.
Menu Language
ENTER
System
Time
Menu Language
English
Rotate menu
Landscape
Eco Solution
――Показаното изображение може да е различно, в зависимост от
модела.
Rotate menu
T
MENU m :
System
Конфигурирайте екрана на менюто.
•• Landscape: Изведете менюто в хоризонтален режим (по подразбиране).
Rotate menu
ENTER
•• Portrait: Изведете менюто във вертикален режим от дясната страна на екрана на продукта.
System
Time
Menu Language
Rotate menu
English
Landscape
Eco Solution
――Показаното изображение може да е различно, в зависимост от
модела.
116
Eco Solution
Energy Saving
Намалете консумацията на енергия чрез настройване на яркостта на екрана.
T
MENU m :
System
Eco Solution
ENTER
Избирането на Picture Off изключва екрана. Силата на звука не е деактивирана.
За да включите екрана, натиснете който и да е бутон, различен от бутона за сила на звука.
Eco Solution
•• Off / Low / Medium / High / Picture Off
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Off
Eco Sensor
За да се увеличи спестената енергия, настройките на картината автоматично ще се адаптират спрямо
светлината в стаята.
•• Off / On
――Регулиране на настройката Backlight в Picture, докато Eco Sensor е включена, ще деактивира Off.
Min. Backlight
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
Когато Eco Sensor е с настройка On, можете да настроите ръчно минималната яркост на екрана. Min.
Backlight е най-тъмният режим на фоново осветление. Уверете се, че настройката Min. Backlight е с пониска стойност от настройката Backlight.
――Ако Eco Sensor е с настройка On, яркостта на дисплея може да се промени (да стане малко по-тъмен
или по-светъл) в зависимост от интензитета на околната светлина.
No Signal Power Off
Пестете енергия, като изключвате устройството, когато не се получава сигнал от никакъв източник.
•• Off / 15 min / 30 min / 60 min
――Дезактивира се, когато поставен компютър е в енергоспестяващ режим.
――Устройството автоматично ще се изключи в указания час. При необходимост може да промените часа.
Auto Power Off
С цел да предотврати прегряване, устройството автоматично ще се изключи, ако не натиснете бутон от
дистанционното управление и не докоснете бутон от предния му панел в рамките на 4 часа.
•• Off / On
117
Security
T
MENU m :
System
При всеки достъп до функциите Security, ще се появи екранът за PIN, а PIN кодът по подразбиране е "0-00-0" (парола по подразбиране: 0 - 0 - 0 - 0).
Security
ENTER
Safety Lock
С него се задава безопасно заключване.
Security
•• Off / On
Safety Lock
Off
Button Lock
Off
Change PIN
Всички менюта и бутони на устройството и дистанционното управление, с изключение на бутона LOCK на
дистанционното управление, ще се заключат от функцията Safety Lock.
За да отключите менюта и бутони, натиснете бутона LOCK и след това въведете паролата.
Button Lock
Това меню може да послужи за заключване на бутоните на устройството.
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
Само дистанционното устройство може да управлява устройството, ако Button Lock е с настройка On.
•• Off / On
Change PIN
Ще се появи екранът Change PIN.
Изберете 4 цифри за своя PIN и ги въведете в Enter New PIN. Въведете повторно същите 4 цифри в
Confirm New PIN.
След като екранът за потвърждение се затвори, натиснете бутона Close Устройството е запаметило вашия
нов PIN номер.
118
PIP
T
MENU m :
System
Настройки на PIP
PIP
Картината от външния видеоизточник ще бъде на основния екран, а картината от устройството ще бъде в
подкартината на екрана на PIP.
ENTER
Основна картина
System
PIP
Off
Auto Protection Time
Off
Screen Burn Protection
Ticker
Off
Video Wall
PC
AV
AV
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, DisplayPort, MagicInfo Lite
HDMI1, HDMI2, DVI, DisplayPort, MagicInfo Lite
AV
•• PIP (Off / On): Активирайте или деактивирайте PIP функцията.
•• Source: Можете да избирате източника на подкартината.
•• Size (
,
•• Position (
――В режим (
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
Подкартина
,
,
,
,
,
,
,
): Изберете местоположение на подкартината.
,
,
): изберете размер на подкартината.
) не можете да изберете Position.
•• Sound Select (Main / Sub): Можете да изберете да слушате звука от картина Main или картина Sub.
-- За звука PIP се консултирайте с инструкциите за Sound Select.
-- Ако изключите устройството, докато гледате в PIP режим, PIP режимът ще се
запази след Изкл./Вкл. на захранването.
-- Възможно е да забележите, че картината на PIP екрана ще стане леко
неестествена, ако използвате основния екран за играене на игра или караоке.
119
Auto Protection Time
Ако екранът изведе неподвижно изображение за определен от вас период от време, устройството ще
активира скрийнсейвъра, за да предотврати образуването на фантомни изображения по екрана.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
T
MENU m :
System
Auto Protection Time
ENTER
System
Auto Protection Time
Off
Screen Burn Protection
Ticker
Off
Video Wall
Source AutoSwitch Settings
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
120
Screen Burn Protection
За да се намали рискът от прогаряне на екрана, това устройство е снабдено с технология за
предотвратяване на прогарянето на екрана Pixel Shift.
Pixel Shift премества картината леко на екрана.
T
MENU m :
System
Screen Burn Protection
ENTER
Screen Burn Protection
Настройката Pixel Shift Time позволява да програмирате времетраенето между движенията на картината в
минути.
Pixel Shift
Off
Pixel Shift
Timer
Off
Сведете до минимум задържането на картината чрез фино преместване на пиксели хоризонтално или
вертикално.
Immediate display
Off
Side Grey
Off
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical и Time са активни само когато Pixel Shift е с настройка On.
•• Horizontal: Указва колко пиксела ще премести екранът хоризонтално.
•• Vertical: Указва колко пиксела ще премести екранът вертикално.
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
•• Time: Указва времевия интервал за извършване съответно на хоризонтално или вертикално
движение.
Налични Pixel Shift настройки и Оптимални настройки.
Съществуващи
настройки
Оптимални настройки
Horizontal (пиксела)
0~4
4
Vertical (пиксела)
0~4
4
Time (минути)
1 min~4 min
4 min
――Стойността за Pixel Shift може да се различава в зависимост от размера на устройството (в инчове) и
режима.
――Показването на неподвижна картина или 4:3 изходен сигнал за продължителен период от време може да
причини задържане на картината. Това не е дефект на устройството.
――Тази функция не е налична в режим Screen Fit.
121
Timer
Screen Burn Protection
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate display
Off
Side Grey
Off
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
Можете да настроите часа за Screen Burn Protection.
Функцията Pixel Shift се изключва автоматично след определен период от време.
Timer
•• Off
•• Repeat: Извеждате шаблона за предотвратяване на задържането на картината, зададен в Mode през
определени времеви интервали (Период).
•• Interval: Извеждате шаблона за предотвратяване на задържането на картината, зададен в Mode, за
определен времеви период (от Start Time до End Time).
――Опцията е активна само когато Clock Set е конфигуриран.
――Mode, Period, Time, Start Time и End Time се активират само когато Timer е с настройка Repeat или
настройка Interval.
•• Mode: Изберете защитен шаблон за извеждане на дисплея.
-- Pixel: Пикселите на екрана се сменят продължително с черни.
-- Rolling bar: Вертикална линия се движи от ляво надясно.
-- Fading screen: Целият екран става по-ярък, след това по-тъмен.
――Моделите Rolling bar и Fading screen се появяват само веднъж, независимо от зададения период
на повторение или час.
•• Period: Задайте времевия интервал за активиране на функцията Screen Burn Protection.
――Тази опция се активира, ако Repeat е избрано за Timer.
•• Time: Задайте продължителността за поддържане на функцията Screen Burn Protection включена.
――Тази опция се активира, ако Pixel е избрано за Mode.
•• Start Time: Задайте начален час за активиране на функцията за защита на екрана.
――Тази опция се активира, ако Interval е избрано за Timer.
•• End Time: Задайте краен час за деактивиране на функцията за защита на екрана.
――Тази опция се активира, ако Interval е избрано за Timer.
122
Immediate display
Screen Burn Protection
Изберете скрийнсейвъра, който желаете да се изведе веднага.
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate display
Off
Side Grey
Side Grey
Off
Когато екранът е с настройка за съотношение на картината 4:3, настройте яркостта на белите полета
отстрани, за да предпазите екрана.
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
•• Off / Light / Dark
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
Ticker
T
MENU m :
System
Въведете текст, докато на екрана е изведено видео или изображение, и изведете текста на екрана.
Ticker
ENTER
•• Off / On
――Message, Time, Position, Motion и Font options се активират само когато Ticker е с настройка On.
•• Message: Въведете съобщение, което да се извежда на екрана.
System
Auto Protection Time
•• Time: Настройте Start Time и End Time да показват Message.
Off
Screen Burn Protection
Ticker
Off
Video Wall
Source AutoSwitch Settings
•• Position: Изберете ориентация за показване на Message измежду Horizontal и Vertical.
-- Horizontal (Left / Centre / Right)
-- Vertical (Top / Middle / Bottom)
•• Motion: Задайте Direction и Speed за показване на Message.
-- Motion (Off / On)
-- Direction (Left / Right / Top / Bottom)
-- Speed (Slow / Normal / Fast)
――Direction и Speed се активират само когато Motion е с настройка On.
•• Font options: Задайте Size и sec 10 за съобщението.
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
123
Video Wall
T
MENU m :
System
Персонализиране на оформлението на няколко дисплея, които са свързани, за да формират видео стена.
Освен това може да се използва за показване на част от цялата картина или за показване на същата
картина на всички свързани дисплеи.
Video Wall
ENTER
Video Wall
Video Wall
On
· Format
Full
· Horizontal
1
· Vertical
1
· Screen Position
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
-- Опцията Video Wall е активирана само когато PIP е с настройка Off.
-- Ако хоризонтално или вертикално са свързани повече от четири дисплея,
се препоръчва да използвате входяща разделителна способност от ниво
XGA (1024 x 768) или по-висока, за да предотвратите тъмна картина поради
влошаване на контраста или цветовия интензитет.
За да покажете няколко изображения, вижте помощната информация за MDC или ръководството за
потребителя на MagicInfo. Някои модели може да не поддържат функцията MagicInfo.
Video Wall
Можете да активирате или деактивирате Video Wall.
За да организирате видеостена, изберете On.
Format
Изберете формата за показване на изображения на няколко дисплея.
•• Full: Извеждайте изображенията на цял екран.
•• Natural: Извеждайте изображенията в оригиналната разделителна способност без уголемяване или
намаляване.
――Опцията Format е активирана само когато Video Wall е с настройка On.
Horizontal
Тази функция автоматично разделя екрана според определения брой хоризонтални дисплеи.
Въведете броя на хоризонтално подредените дисплеи.
Хоризонталният екран автоматично ще се раздели според въведения брой.
Хоризонтално могат да се подредят максимум 15 дисплея.
――Екранът може да бъде разделен на максимум 100 подекрана (умножените хоризонтални и вертикални
екрани). Например, ако хоризонталната подредба е зададена на 15, максимално 6 дисплея могат да се
определят за вертикална подредба. Обратно, ако вертикалната подредба е зададена на 15, максимално
6 дисплея могат да се определят за хоризонтална подредба.
――Опцията Horizontal е активирана само когато Video Wall е с настройка On.
124
Vertical
Video Wall
Video Wall
On
· Format
Full
· Horizontal
1
· Vertical
1
· Screen Position
Тази функция автоматично разделя екрана според определения брой вертикални дисплеи.
Въведете броя на вертикално подредените дисплеи.
Вертикалният екран автоматично ще се раздели според въведения брой.
Вертикално могат да се подредят максимум 15 дисплея.
――Екранът може да бъде разделен на максимум 100 подекрана (умножените хоризонтални и вертикални
екрани). Например, ако хоризонталната подредба е зададена на 15, максимално 6 дисплея могат да се
определят за вертикална подредба. Обратно, ако вертикалната подредба е зададена на 15, максимално
6 дисплея могат да се определят за хоризонтална подредба.
――Опцията Vertical е активирана само когато Video Wall е с настройка On.
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
Screen Position
Можете да персонализирате подредбата на разделените екрани, като местите дисплеите, идентифицирани
с номер, използвайки функцията Screen Position.
Изберете Screen Position, за да покажете подредбата на дисплеите (идентифицирани с номер),
определена според настройките Horizontal или Vertical. За да персонализирате подредбата, преместете
.
номер (дисплей), като използвате бутоните за посоки на дистанционното управление, и натиснете
――В Screen Position могат да се подредят максимум 100 дисплея.
――Опцията Screen Position е активирана само когато Video Wall е с настройка On.
――Прозорецът Screen Position се извежда само когато Horizontal и Vertical са конфигурирани.
125
Source AutoSwitch Settings
Ако включите дисплея с Source AutoSwitch On и предходно избраният видеоизточник не е активен,
дисплеят автоматично ще потърси друг видеоизточник за активен видеосигнал.
T
MENU m :
System
Source AutoSwitch
Source AutoSwitch Settings
ENTER
Когато Source AutoSwitch е с настройка On, видеоизточникът на дисплея ще бъде проверен автоматично
за активен видеосигнал.
Source AutoSwitch Settings
Source AutoSwitch
On
· Primary Source Recovery
Off
· Primary Source
All
· Secondary Source
PC
Изборът Primary Source ще бъде активиран, ако текущият видеоизточник не бъде разпознат.
Изборът Secondary Source ще бъде активиран, ако не е наличен основен видеоизточник.
Ако както основния, така и вторичния входящ източник не са разпознати, дисплеят ще извърши две
търсения за активен източник, всяко от които ще потърси първо основния и след това вторичния източник.
Ако и двете търсения са неуспешни, дисплеят ще се върне на първия видео източник и ще покаже
съобщение за липса на сигнал.
Когато Primary Source е с настройка All, дисплеят ще претърси всички входове за видеоизточник
двукратно в последователност, търсейки активен видеоизточник, и ще се върне на първия видеоизточник в
последователността, ако не е открит видеосигнал.
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
Primary Source Recovery
Изберете дали избраният първичен входящ източник да се възстанови при свързването на първичен
входящ източник.
――Функцията Primary Source Recovery се деактивира, ако Primary Source е с настройка All.
Primary Source
Задайте Primary Source за автоматичния входен източник.
Secondary Source
Задайте Secondary Source за автоматичния входен източник.
126
General
T
MENU m :
System
Max. Power Saving
General
ENTER
General
Max. Power Saving
On
Game Mode
Off
BD Wise
On
Menu Transparency
Sound Feedback
Auto Power
Standby Control
Medium
Low
Off
Auto
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
Изключва устройството с цел понижаване на консумираната енергия след като компютърът е оставен в
състояние на неактивност за определен период от време.
•• Off / On
――Налично е само в режим PC, DVI, HDMI1, HDMI2, DisplayPort.
Game Mode
Когато включвате гейминг конзола, например PlayStation™ или Xbox™, може да се насладите на пореалистично гейминг преживяване, као изберете гейминг режим.
•• Off / On
――Предпазни мерки и ограничения за Game Mode
За да прекъснете връзката на гейминг конзолата и да свържете друго външно устройство, задайте за
Game Mode настройка Off в менюто с настройки.
――Game Mode не е налично, когато входният източник е с настройка PC, DVI или DisplayPort.
――Ако Game Mode е с настройка On
Picture Mode е с настройка Standard и Sound Mode е с настройка Movie.
BD Wise
Осигурява оптималното качество на картината за Samsung DVD, Blu-ray и системи за домашно кино, които
поддържат BD Wise. Когато BD Wise е с настройка On, режимът на картината автоматично превключва
към оптимална резолюция.
•• Off / On
――Наличен е, когато свържете устройства Samsung, които поддържат BD Wise чрез HDMI кабел към
устройството.
――Функцията BD Wise се активира само когато е свързано външно устройство с BD Wise функция.
Menu Transparency
Настройте прозрачността на прозореца на менюто.
•• High / Medium / Low
127
Sound Feedback
General
Sound Feedback
Low
Auto Power
Off
Standby Control
Auto
Lamp Schedule
Off
Temperature Control
Sound Feedback е активирано по подразбиране. Изключете Sound Feedback или настройте силата на
звука.
Тази функция е активирана по подразбиране. Силата на звука може да се настрои или изключи.
――Off / Low / Medium / High
Auto Power
OSD Display
Power On Adjustment
Продуктът ви дава звукова информация, докато го използвате.
0 Sec
77
Активирането на тази опция ще включи автоматично продукта, ако е свързан захранващият кабел.
•• Off / On
Standby Control
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
Може да зададете режимът на готовност на екрана да се прилага, когато е получен входящ сигнал.
•• Auto
Ще се активира режим на пестене на енергия, когато няма открит входящ сигнал, въпреки че към
дисплея е свързано външно устройство.
Ще се покаже съобщението No Signal, ако няма свързано външно устройство.
•• On
Ще се активира режим на пестене на енергия, когато няма открит входящ сигнал.
•• Off
Ще се покаже съобщението No Signal, ако няма открит входящ сигнал.
――Опцията Standby Control е активирана само когато Source е с настройка PC, DVI, HDMI1, HDMI2
или DisplayPort.
――Ако се изведе No Signal, въпреки че е свързано външно устройство, проверете кабелната връзка.
128
Lamp Schedule
General
Sound Feedback
Low
Auto Power
Off
Standby Control
Auto
Lamp Schedule
Off
OSD Display
Power On Adjustment
Temperature Control
0 Sec
77
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
Регулира осветеността до определена от потребителя стойност в посочено време.
•• Off / On
OSD Display
Показва или скрива елемент от менюто върху екрана.
――Source OSD / No Signal OSD / MDC OSD
Power On Adjustment
Може зададете времето за загряване при включване на екрана след натискане на бутона за включване.
(Диапазон: 0 – 50 секунди)
――Време за загряване, което е твърде кратко, може да повреди продукта поради свръхнапрежение.
Temperature Control
Тази функция установява вътрешната температура на продукта. Може да определите температурния
диапазон, който е приемлив.
Температурата по подразбиране е зададена на 77 C.
Препоръчителната работна температура за този продукт е 75 до 80 C (на базата на температура на
околната среда 40 C).
――Екранът ще стане по-тъмен, ако текущата температура надвиши определения лимит. Ако температурата
продължи да се покачва, продуктът ще се изключи автоматично, за да се предотврати прегряване.
129
Anynet+ (HDMI-CEC)
T
MENU m :
System
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
ENTER
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
Auto Turn Off
Yes
Receiver
Off
Anynet+ е функция, която ви дава възможност да управлявате всички свързани устройства Samsung, които
поддържат Anynet+ заедно с дистанционното управление на вашето устройство Samsung. Системата
Anynet+ може да се използва само с устройства Samsung, които разполагат с функцията Anynet+. За да сте
сигурни, че устройството ви Samsung разполага с тази функция, проверете дали върху него има поставено
логото на Anynet+.
――Можете да управлявате Anynet+ устройства чрез дистанционното управление на устройството, а не чрез
бутоните по него.
――Дистанционното управление на устройството може да не работи при определени условия. Ако това се случи,
изберете отново Anynet+ устройството.
――Anynet+ функционира, когато AV устройство, поддържащо Anynet+, е в режим на готовност или включено.
――Докато сте в режим PIP, Anynet+ функционира само когато AV устройство е свързано като основен дисплей.
Няма да работи, ако AV устройството е включено като вторичен дисплей.
――Anynet+ поддържа общо до 12 AV устройства. Имайте предвид, че можете да свържете до 3 устройства от един
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
и същ тип.
-- Функциите на Anynet+ не са активни за устройства на други производители.
Меню Anynet+
-- За инструкции за свързване на външни устройства Anynet+ се консултирайте с
ръководството за потребителя.
Менюто Anynet+ се променя в зависимост от типа и състоянието Anynet+ устройствата, свързани към
вашето устройство.
-- Може да свържете само един приемник (система за домашно кино).
Меню Anynet+
Описание
View PC
Сменя режима Anynet+ с режим PC.
Device List
Показва списъка с устройства с Anynet+.
(име_на_устройство) MENU
Показва менюто на менютата в свързаните устройства. Например, ако
се свърже DVD плейър, ще се появи менюто на диска на DVD плейъра.
(име_на_устройство) Tools
Показва менюто с инструменти в свързаните устройства. Например, ако се
свърже DVD плейър, ще се появи менюто с инструменти на DVD плейъра.
――В зависимост от устройството това меню може да не е активно.
(име_на_устройство) Title
Menu
Показва заглавието на менюто в свързаното устройство. Например, ако
се свърже DVD плейър, ще се появи заглавието на менюто на филма в
DVD плейъра.
――В зависимост от устройството това меню може да не е активно.
130
Auto Turn Off
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
Auto Turn Off
Yes
Receiver
Off
Настройване на Anynet+ устройство за изключване Off автоматично, когато се изключи устройството.
•• Yes / No
――Ако Auto Turn Off е с настройка Yes, работещите външни устройства ще се изключат едновременно с
изключването на устройството.
――В зависимост от устройството може да не е активно.
Превключване между Anynet+ устройства
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
1
Натиснете бутона TOOLS, за да изберете Anynet+ (HDMI-CEC), и след това натиснете
2
Изберете Device List и след това натиснете бутона
.
.
Ако не можете да откриете желаното от вас устройство, изберете Refresh, за да опресните списъка.
3
Изберете устройство и след това натиснете бутона
. Може да превключите на избраното
устройство.
――Менюто Device List се появява само когато сте задали за Anynet+ (HDMI-CEC) настройка On в менюто
System.
――Превключването на избраното устройство може да отнеме до 2 минути. Не можете да отмените
действието по превключване, докато то все още се изпълнява.
――Ако сте избрали устройство с Anynet+, натискайки бутона SOURCE и след това избирайки входящия му
източник, не можете да използвате функцията Anynet+.
――Не забравяйте да превключите към Anynet+ устройство, като използвате Device List.
131
Отстраняване на проблеми по Anynet+
Проблем
Anynet+ не работи.
Възможно решение
•• Проверете дали устройството е Anynet+ устройство. Системата Anynet+ поддържа само Anynet+
устройства.
•• Проверете дали захранващият кабел на устройство с Anynet+ е правилно включен.
•• Проверете свързването на видео/аудио/HDMI кабела с устройството с Anynet+.
•• Проверете дали Anynet+ (HDMI-CEC) е с настройка On в менюто за настройка на Anynet+.
•• Проверете дали дистанционното управление е съвместимо с Anynet+.
•• Anynet+ не работи в определени ситуации. (първоначална настройка)
•• Ако сте изключили и след това отново включили HDMI кабела, потърсете отново устройствата или
изключете и след това отново включете устройството.
•• Проверете дали Аnynet+ функцията на Anynet устройството е активирана.
Желая да стартирам Anynet+.
•• Проверете дали Anynet+ устройството е свързано правилно към устройството и проверете дали Anynet+
(HDMI-CEC) е с настройка On в менюто Anynet+ Setup.
•• Натиснете бутона TOOLS, за да се изведе менюто Anynet+ и изберете желаното от вас меню.
Желая да изляза от Anynet+.
•• Изберете View PC в менюто Anynet+.
•• Натиснете бутона SOURCE от дистанционното управление на устройството и изберете устройство, което
не е Anynet+.
На екрана се появява
съобщението "Disconnecting
Anynet+ device ...".
•• Не може да използвате дистанционното управление, когато конфигурирате Anynet+ или превключвате
на режим за преглед.
Устройството с Anynet+ не
възпроизвежда.
•• Не можете да използвате функцията за възпроизвеждане по време на изпълнение на първоначална
настройка.
•• Използвайте дистанционното управление, след като устройството завърши конфигурирането на Anynet+
или е завършило с превключването към Anynet+.
132
Проблем
Свързаното устройство ще се
появи.
Възможно решение
•• Проверете дали устройството поддържа функциите на Anynet+ или не.
•• Проверете дали HDMI кабелът е правилно включен или не.
•• Проверете дали Anynet+ (HDMI-CEC) е с настройка On в менюто Anynet+ Setup.
•• Потърсете отново устройства с Anynet+.
•• Anynet+ изисква HDMI връзка. Уверете се, че устройството е свързано с вашето чрез HDMI кабел.
•• Някои HDMI кабели може да не поддържат функциите на Anynet+.
•• Ако връзката бъде преустановена, защото е възникнало прекъсване в захранването или HDMI кабелът е
изключен, изпълнете отново търсенето на устройството.
133
DivX® Video On Demand
Показва регистрационния код, одобрен за устройството.
T
MENU m :
System
За допълнителна информация относно DivXⓇ VOD, посетете "http://vod.divx.com".
DivX® Video On Demand
ENTER
Ако влезете в уебсайта на DivXⓇ и се регистрирате с този код, може да изтеглите регистрационния VOD
файл.
System
DivX® Video On Demand
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
Play Mode
T
MENU m :
System
Изберете Play Mode.
Промяната на Play Mode ще промени функциите в Contents Home.
Play Mode
ENTER
System
Play Mode
•• MagicInfo Lite / MagicInfo Premium S / MagicInfo Videowall S
――Промяната на Play Mode автоматично ще рестартира устройството и ще приложи промените.
――Промяната на Play Mode ще нулира всички предходни настройки, конфигурирани в Play Mode.
MagicInfo Lite
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
134
Magic Clone
Експортирайте настройките на устройството в USB устройство или заредете настройките чрез USB
устройство.
Тази опция е полезна, когато едни и същи настройки се задават за няколко устройства.
T
MENU m :
System
Magic Clone
ENTER
•• Clone to USB: Копирайте настройките на устройството в USB устройство.
•• Clone From USB: Задайте настройките, съхранени в USB устройство, за устройството.
-- След като конфигурирането приключи, устройството се рестартира автоматично.
――Опцията може да не работи правилно, ако USB устройството съдържа файл, различен от файл с
Magic Clone
Clone to USB
настройки.
――Потвърдете, че USB устройството функционира правилно, преди стартиране на опцията.
Clone From USB
――Опцията е налична за устройства с един и същ Model Code и Software Version.
Отидете на Support
устройството.
Software Update и намерете Model Code и Software Version на
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
Reset System
T
MENU m :
System
Reset System
Тази опция връща текущите настройки на системата на фабричните им стойности.
ENTER
System
Reset System
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
135
Reset All
T
MENU m :
System
Тази опция връща всички текущи настройки за дисплей до фабричните им стойности.
Reset All
ENTER
System
Reset All
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
PC module power
T
MENU m :
System
PC module power
PC модулът може да бъде включен/изключен отделно от широкоформатния дисплей.
ENTER
System
PC module power
Synced power-on
За да включите модула за компютър, без да включвате LFD, изберете Off.
•• Off / On
Synced power-off
За да изключите LFD, без да изключвате модула за компютър, изберете Off.
•• Off / On
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
-- PC модул: Отнася се за мрежови кутии.
136
Глава 08
Поддръжка
Software Update
T
MENU m :
Support
-- Current Version: Това е
софтуерната версия, която вече е
инсталирана в устройството.
Software Update
ENTER
Менюто Software Update позволява да надстроите софтуера на устройството си до най-актуалната му версия.
――Внимавайте да не изключвате захранването, докато надстройката на приключи. Устройството ще се изключи и включи автоматично след
завършване на софтуерната надстройка.
――Когато надстройвате софтуера, всички видео и аудио настройки, които сте правили, ще се върнат на фабрично зададените им стойности.
Съветваме ви да запишете своите настройки, за да може лесно да ги възстановите след надстройката.
By USB
За да извършите софтуерна актуализация от USB устройство, се свържете с центъра за обслужване на клиенти.
Alternative Software
Опцията Alternative Software ви позволява да актуализирате, като използвате файл, който продуктът е изтеглил преди това.
1
Ако сте изтеглили софтуера за надстройка, ще видите номера на версията на софтуера вдясно от Alternative Software.
2
Изберете Alternative Software и след това натиснете бутона
3
Устройството извежда съобшение, в което ви пита дали искате да надстроите. Изберете IP Address. Устройството започва надстройката.
4
След като надстройката приключи, устройството автоматично ще се изключи и след това отново ще се включи.
.
137
Contact Samsung
T
MENU m :
Support
Contact Samsung
ENTER
Прегледайте тази информация, когато устройството ви не работи изправно или когато искате да надстроите софтуера.
Може да намерите информация за нашите колцентрове и как да изтеглите продукти и софтуер.
――Contact Samsung и намерете Model Code и Software Version на устройството.
138
Contents Home
MagicInfo Lite
T
MENU m :
Support
T
MENU m :
Support
Contents Home
MagicInfo Lite
ENTER
――MagicInfo Lite е достъпна също и чрез натискане на MagicInfo Lite/S от дистанционното управление.
――За да стартирате MagicInfo Lite, изберете MagicInfo Lite за Play Mode на System.
Contents Home
ENTER
Support
Contents Home
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
MagicInfo Lite player позволява да възпроизвеждате съдържание (изображения, видео, документи) в
избрано от вас време.
Можете да възпроизвеждате съдържание, съхранено на вътрешна памет или в USB памет. Можете да
възпроизвеждате съдържание и чрез MagicInfo Lite Server, след като се свържете към мрежа.
――Вижте стр.159 за подробности относно менюто MagicInfo Lite.
MagicInfo Premium S
T
MENU m :
Support
Contents Home
MagicInfo Premium S
ENTER
――MagicInfo Premium S е достъпна също и чрез натискане на MagicInfo Lite/S от дистанционното
управление.
――За да стартирате MagicInfo Premium S, изберете MagicInfo Premium S за Play Mode на System.
――За да използвате MagicInfo Premium S, е необходимо да закупите лиценз.
MagicInfo Premium S Player може да се използва за редактиране и възпроизвеждане на файлове със
съдържание, включително шаблони, като например изображения, видеоклипове и документи.
Възпроизвеждайте файлове със съдържание и шаблони от USB памет или от вградената памет. Можете
също така да възпроизвеждате файлове със съдържание и шаблони чрез MagicInfo Premium Server през
мрежа.
――Вижте стр.182 за подробности относно менюто MagicInfo Premium S.
139
MagicInfo Videowall S
T
MENU m :
Support
Contents Home
MagicInfo Videowall S
ENTER
――MagicInfo Videowall S е достъпна също и чрез натискане на MagicInfo Lite/S от дистанционното управление.
――За да стартирате MagicInfo Videowall S, изберете MagicInfo Videowall S за Play Mode на System.
――За да използвате MagicInfo Videowall S, е необходимо да закупите лиценз.
MagicInfo Videowall S Player може да се използва за възпроизвеждане на файлове със съдържание. Файловете със съдържание включват
файлове със съдържание за видеостена, създадени чрез MagicInfo VideoWall Author или VideoWall Console, изображения и видеоклипове.
Възпроизвеждайте файлове със съдържание чрез VideoWall Console през мрежа.
――Вижте стр.209 за подробности относно менюто MagicInfo Videowall S.
140
AllShare Play
T
MENU m :
Support
Contents Home
AllShare Play
ENTER
Наслаждавате се на видеоклипове, снимки, музикални файлове, съхранени на USB устройство от клас Mass Storage Class (MSC).
――Вижте стр.142 за подробности относно менюто AllShare Play.
Source
-- Входящият източник може да се
смени и от бутона SOURCE на
дистанционното управление.
T
MENU m :
Support
Contents Home
Source
ENTER
Може да покажете екрана на външното устройство, свързано към продукта. Изберете източник от списъка Source, за да покажете екрана на
избрания източник.
Edit Name
T
MENU m :
Support
Contents Home
Source
TOOLS
Edit Name
ENTER
Понякога екранът няма да се покаже правилно, освен ако името на външното устройство не бъде посочено в Edit Name.
Освен това е най-добре да преименувате външното устройство в Edit Name за постигане на оптимално качество на картината.
――Списъкът може да включва следните външни устройства. Source устройствата в списъка се различават в зависимост от избрания източник.
VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder / PC / DVI PC / DVI Devices / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD
/ DMA
――Наличните настройки в менюто Picture зависят от текущия източник и от настройките, зададени в Edit Name.
•• Когато свързвате компютър към порта HDMI IN 1 или HDMI IN 2 с HDMI кабел, трябва да настроите устройството към режим PC в Edit
Name.
•• Когато свързвате компютър към порта HDMI IN 1 или HDMI IN 2чрез HDMI към DVI кабел, трябва да настроите устройството към режим DVI
PC в Edit Name.
•• Когато свързвате AV устройства към порта HDMI IN 1 или HDMI IN 2 чрез HDMI към DVI кабел, трябва да настроите устройството към режим
DVI Devices в Edit Name.
Information
T
MENU m :
Support
Contents Home
Source
TOOLS
Information
ENTER
Ще видите подробна информация за избраните външни устройства.
141
Глава 09
AllShare Play
Наслаждавате се на видеоклипове, снимки, музикални файлове, съхранени на USB устройство от
клас Mass Storage Class (MSC).
Какво е AllShare Play?
AllShare Play е достъпно и чрез
натискане на CONTENET(HOME) на
дистанционното управление.
Възпроизвеждайте файлове със снимки, видео или музика, запаметени в устройство за съхранение. Свързвайте безжично смартфон към
компютър чрез безжична мрежа.
Възпроизвеждайте различно съдържание, като използвате един от следните методи в AllShare Play:
•• Използване на вътрешна памет и USB устройство: Възпроизвеждайте файлове с видео, снимки и музика от USB устройство: Копирайте
файловете във вътрешната памет.
•• Свързване към компютър чрез мрежа: Възпроизвеждайте файлове със снимки, видео и музика, запаметени в компютър, чрез мрежова
връзка.
Прочетете по-долу, преди да използвате AllShare Play с USB устройство
Внимание
•• Преди да свържете USB устройство към продукта, архивирайте файловете, за да предотвратите повреда или загуба на данните.
Samsung Electronics не носи отговорност за каквато и да е повреда или загуба на данни.
•• Не отстранявайте USB устройството, докато се зарежда.
•• Ако USB устройство е свързано чрез USB удължителен кабел, USB устройството може да не бъде разпознато или файловете, запаметени в
него, може да не бъдат прочетени.
•• Ако продуктът не разпознава свързано USB устройство, файловете в USB устройството може да са повредени или възпроизвеждането им
може да не е възможно.
В този случай, свържете USB устройството към компютър, за да го форматирате, и след това се уверете, че устройството е свързано
правилно.
•• USB твърд диск над 2TB не се поддържа.
142
Съвместими устройства с AllShare Play
•• Някои типове USB устройства, цифрови фотоапарати и аудио устройства може да не са съвместими с този продукт.
•• AllShare Play е съвместимо само с USB MSC устройства.
•• MSC устройство представлява устройство с външна памет с възможност за групово пренасяне на данни.
Примери за MSC устройства са устройства с флаш памет, четци на флаш карти и USB твърди дискове. (USB концентратори не се
поддържат.)
Тези MSC устройства трябва да се свързват директно към USB порта на продукта.
•• Ако е свързано повече от едно PTP (Picture Transfer Protocol) устройство, във всеки конкретен момент ще работи само едното от
устройствата.
•• Ако са свързани няколко MSC устройства, някои от тях може да не бъдат разпознати. USB устройства, които изискват висока мощност (над
500 mA или 5 V) може да не се поддържат.
•• Ако се изведе предупреждение за прегряване, докато USB устройството е свързано или се използва, USB устройството може да не бъде
разпознато или да не функционира правилно.
•• Скрийнсейвърът се активира, ако продуктът остане в бездействие за периода от време, зададен в Auto Protection Time.
•• Режимът на пестене на енергия при някои външни твърди дискове може автоматично да се деактивира след свързване към продукта.
Файлова система и файлови формати
•• AllShare Play може да не функционира правилно с нелицензирани мултимедийни файлове.
•• Media Transfer Protocol (MTP) не се поддържа.
•• Поддържаните файлови системи включват FAT16, FAT32 и NTFS (само четене).
•• AllShare Play поддържа последователен JPEG формат.
Не поддържа прогресивен JPEG формат.
•• Извеждането на дисплея на изображения с по-висока резолюция отнема повече време.
•• Максималната резолюция за JPEG формат е 15360x8640 пиксела.
•• Ако даден файл е несъвместим или повреден, се появява съобщение Not Supported File Format..
•• Когато сортирате файлове в режим на преглед на папка, във всяка папка могат да бъдат изведени максимум 1000 файла.
•• Ако дадено USB устройство съдържа 8000 файла и папки или повече, някои файлове и папки може да не се отворят.
•• DRM MP3 файлове, изтеглени от уебсайтове, които изискват такса, не могат да се възпроизвеждат.
Digital Rights Management (DRM) представлява система за защита на авторски права на данни, разпространявани по интернет, или друго
цифрово съдържание чрез разрешаване на защитено разпространение и/или предотвратяване на нелегално разпространение на данните.
143
Използване на USB устройство
Свързване на USB устройство
Препоръчително е да използвате
USB твърд диск, който има
захранващ адаптер.
1
Включете устройството.
2
Включвате USB устройство, на което има записани снимки, музика и/или видеоклипове в USB порта на гърба или на страничния панел на
устройството.
3
Съобщението New device connected. се извежда, когато USB устройството е свързано правилно. Изберете тип съдържание за
възпроизвеждане от Videos, Photos и Music.
――Ако е свързано само едно USB устройство, файловете, запаметени в USB устройството, се извеждат автоматично.
――За да прегледате съдържанието, запаметено в USB устройството, свържете USB устройството към USB порт на продукта.
Отстраняване на USB устройството
Препоръчително е да отстраните
USB устройството, като използвате
функцията Safely Remove USB
Device.
Отстраняване на USB устройството от Source
1
Натиснете SOURCE на дистанционното управление. Алтернативно, преминете към Source, използвайки екранното меню.
MENUm
Support
Contents Home
Source
ENTER E
2
Изберете USB устройство и натиснете TOOLS на дистанционното управление. Появява се опцията Tools.
3
Изберете Safely Remove USB Device и изчакайте, докато USB устройството се изключи. USB устройството е отстранено.
Изтриване на AllShare Play от екрана
1
Отидете на страницата AllShare Play.
MENUm
Support
Contents Home
AllShare Play
ENTER E
2
Изберете всички опции, с изключение на My list, и натиснете E на дистанционното управление.
3
Изберете USB устройство и натиснете TOOLS на дистанционното управление. Появява се опцията Tools.
4
Изберете Safely Remove USB Device и изчакайте, докато USB устройството се изключи. USB устройството е отстранено.
144
Свързване към компютър чрез мрежа
Възпроизвеждайте файлове със снимки, видео и музика, запаметени в компютър, чрез мрежова връзка в режим AllShare Play.
•• За подробности как да конфигурирате мрежа вижте раздел Network Settings.
•• За да преглеждате съдържание, запаметено в компютър, свържете устройството и компютъра към един и същ безжичен маршрутизатор и
посетете http://www.samsung.com/displaysolutions, за да изтеглите софтуера AllShare PC.
•• Уверете се, че продуктът и компютърът са свързани към една и съща подмрежа на мрежата.
Всички IP адреси съдържат четири части, разделени с точки.
(Например IP адрес 111.222.333.444) Продуктът трябва да има същия IP адрес като този на компютъра, с изключение на четвъртата част от
адреса, ако те са свързани към една и съща подмрежа. (Напр. 111.222.333.***)
При връзка към компютър чрез мрежа AllShare Play не поддържа описаните по-долу функции.
•• Функции Background Music On и Background Music Setting
•• Функция, която сортира файлове в папка Videos, Photos or Music според настройката по подразбиране
Функция π или µ по време на възпроизвеждане на видео
•• DivXⓇ DRM не се поддържа.
•• Уверете се, че сте настроили защитната стена на Windows така, че да разрешава софтуера AllShare PC.
•• Когато използвате режим AllShare Play чрез мрежова връзка, достъпните функции може да се различават в зависимост от сървъра, както
следва:
-- Достъпните режими за сортиране може да се различават:
-- Функцията Scene Search може да не се поддържа.
-- Функцията за възобновяване може да не е достъпна за множество потребители.
(Функцията запаметява само точката, в която последният потребител е прекратил възпроизвеждането на видео.)
-- Функцията за търсене може да не работи в зависимост от информацията в съдържанието.
•• Ако възпроизвеждате видео съдържание чрез мрежова връзка, може да забележите накъсване на файла.
145
Използване на функцията AllShare Play
Ако свържете продукта и устройство източник, например мобилен телефон или компютър, към една и съща мрежа, можете да възпроизвеждате
мултимедийно съдържание, запаметено в устройството, например видео, снимки и музика.
Посетете http://www.samsung.com/displaysolutions или се свържете с центъра за потребители на Samsung Electronics за допълнителна
информация.
Може да е необходимо да инсталирате допълнителен софтуер на мобилното устройство.
За подробности прегледайте ръководството за потребителя на мобилното устройство.
――Свържете своя дисплей Samsung към мрежа чрез AllShare Play и използвайте специалните функции, предоставени от Samsung, както следва:
•• Възпроизвеждане на разнообразни видео формати (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV, и др.)
•• Функция видео миниатюра
•• Функция Показалец (за възобновяване на възпроизвеждането на видео)
•• Автоматично разделяне на глави (търсене на сцена)
•• Управление на цифрово съдържание
•• Съвместимост с разнообразни формати за субтитри (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
•• Търсене с имената на файловете
•• И много други
――Възможно е да се появи проблем със съвместимостта, ако се възпроизвежда видеофайл, когато е свързан сървър, който не е предоставен от
Samsung Electronics.
――За да използвате AllShare Play, отидете на http://www.samsung.com/displaysolutions и изтеглете софтуера AllShare.
146
Използване на основните
функции на AllShare Play
Сортиране на списъците с файлове
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → ENTERE
Критерий за
сортиране
AllShare Play/My list/
Recently played
My list
Videos
What's new
Updated files will be displayed here.
Действие
Videos
Photos
Music
Folder view
Показва се цялата папка. Избирайки
папката, може да видите името на файла
и негова миниатюра.
c
c
c
Title
Сортира и показва заглавието на файла
в последователност Символ / Номер /
Азбука / Специален.
c
c
c
Latest Date
Сортира и показва файловете по найактуална дата.
c
c
Earliest Date
Сортира и показва файловете по найранна дата.
c
c
Monthly
Сортира и показва снимките по месец.
Artist
Сортира музикалните файлове според
изпълнителя по азбучен ред.
c
Album
Сортира музикалните файлове според
албума по азбучен ред.
c
Genre
Сортира музикалните файлове според
жанра.
c
Recently played files will be displayed here.
Photos
Music
За да сортирате файлове, натиснете D на дистанционното управление, за да зададете критерий за
сортиране.
Playlist
No playlists have been created
Create a playlist to quickly and easily access your content.
Return
Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
c
147
Възпроизвеждане на избрани файлове
Създаване на Playlist
1
Изберете файлове от списъка с Videos, Photos или Music файлове.
1
Изберете файлове от списъка с Videos, Photos или Music файлове.
2
Натиснете TOOLS на дистанционното управление и изберете Play selection.
2
Натиснете TOOLS на дистанционното управление и изберете Add to Playlist.
――Опцията не се извежда, ако папката е маркирана с курсора.
3
Изберете файлове и натиснете Play.
――Опцията не се извежда, ако папката е маркирана с курсора.
3
Изберете файлове и натиснете Add.
Показва се страницата Add to Playlist.
――c се извежда за избраните файлове.
――c се извежда за избраните файлове.
――За да изберете всички файлове в текущата папка, натиснете Select All.
――За да изберете всички файлове в текущата папка, натиснете Select All.
――За да откажете всички избрани файлове, натиснете Deselect All.
――За да откажете всички избрани файлове, натиснете Deselect All.
Копиране на файлове
4
Изберете Create new. Показва се страницата Create a new playlist..
1
Изберете файлове от списъка с Videos, Photos или Music файлове.
5
Въведете име на списъка за възпроизвеждане чрез дистанционното управление и
2
Изберете устройство за съхранение
•• Internal Memory: Копира файлове от Internal Memory в USB Device памет.
изберете Done.
6
•• USB Device: Копира файлове от USB Device памет към Internal Memory.
3
4
За да възпроизведете създадения списък, изберете Play.
За да се върнете към списъка с файлове, изберете OK.
Натиснете TOOLS на дистанционното управление и изберете Send.
Опцията не се извежда, ако папката е маркирана с курсора.
Създава се списък.
7
Създаденият Playlist се извежда в My list.
Изберете файлове и натиснете Send.
――c се извежда за избраните файлове.
――За да изберете всички файлове в текущата папка, натиснете Select All.
――За да откажете всички избрани файлове, натиснете Deselect All.
148
My list
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → My list → ENTERE
Осъществете достъп до желаното съдържание по-удобно и по-бързо.
За възпроизвеждане на файлове изберете файлове или Playlist и натиснете E.
•• Recently played: Възпроизвеждайте видео, снимки или музика, които са били възпроизвеждани наскоро. Този режим е подходящ, когато
възпроизвеждате отново файлове, които вече са възпроизвеждани.
•• What's new: Възпроизвеждайте нови файлове с видео, снимки или музика, които са били прехвърлени в компютър или USB устройство.
Този режим е подходящ, когато възпроизвеждате нови файлове, които са прехвърлени наскоро.
•• Playlist: Извеждайте файлове от Playlist, запаметен в компютър или USB устройство. За възпроизвеждане на Playlist, изберете желания
Playlist.
My list опции
Опция
Действия
Recently played
What's new
Playlist
Play
Възпроизвеждайте избран файл или Playlist.
c
Remove
Изтрийте избрания файл.
c
Delete
Изтривайте избран Playlist.
c
Edit playlist
Редактирайте избран Playlist.
c
Information
Вижте информация за избран файл или
Playlist.
c
c
c
c
c
149
Videos
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → Videos → ENTERE
Възпроизвеждане на видеоклип
1
Изберете вътрешната памет или USB устройство. Изберете файлове от списъка с файлове.
2
Натиснете бутона E или бутона ∂ (Възпроизвеждане).
•• Най-горе се появява името на файла, заедно с времетраенето.
•• Ако информацията за видеоклипа не е известна, лентата с времетраенето и напредъка няма да се появи.
•• По време на възпроизвеждане на видео, можете да търсите с помощта на бутоните ◄ и ►.
•• По време на възпроизвеждане можете да използвате бутоните π(REW), µ(FF), ∑(Пауза), ∫(Стоп) и ∂(Възпроизвеждане) най-отдолу
на дистанционното управление.
( π 3 / π 2 / π 1 / µ 1 / µ 2 / µ 3)
•• За да затворите видеоклипа, натиснете бутона RETURN.
-- Функцията „Възобновяване“
не поддържа множество
потребители. (Тя само запаметява
мястото, на което последно
използвалия файла потребител е
спрял възпроизвеждането.)
Използвавне на функцията непрекъснато възпроизвеждане (продължаване на
възпроизвеждане)
Ако затворите видеоклип, докато се възпроизвежда, може по-късно да го пуснете от мястото, на което сте го спрели.
1
Изберете файл от списъка с файлове.
2
Натиснете бутона ∂(Възпроизвеждане) или E.
3
Видеоклипът ще започне да се изпълнява от мястото, на което сте го спрели.
――Функцията „Възобновяване“ е достъпна само когато възобновите възпроизвеждането на видеоклип, който сте преустановили.
――Натиснете бутона ∑ за пауза.
150
Photos
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → Photos → ENTERE
Гледане на снимка (или слайдшоу)
1
Изберете вътрешната памет или USB устройство. Изберете файл от списъка с файлове.
2
Натиснете бутона E.
•• За да разгледате файловете ръчно, един по един, използвайте бутоните със стрелки наляво или надясно.
•• За да стартирате слайдшоу, натиснете бутона ∂(Възпроизвеждане), когато се появи избраният от вас файл.
•• По време на слайдшоуто всички файлове от списъка се показват в определена последователност, започвайки с избрания от вас файл.
――Ако изберете грешна фонова музика, не можете да промените музиката, докато не завърши зареждането на „BGM“ (Фоновата музика).
――По време на слайдшоу натиснете бутона TOOLS , за да получите достъп до допълнителни функции, като например Go to Photos List,
Stop Slide Show, Slide Show Speed, Slide Show Effect, Background Music On / Background Music Off, Background Music Setting,
Picture Mode, Sound Mode, Zoom, Rotate и Information.
――По време на възпроизвеждане на слайдшоу можете да използвате бутоните ∑(Пауза), ∫(Стоп) и ∂(Възпроизвеждане) най-долу на
дистанционното управление.
――Когато натиснете бутона ∫(Стоп) или RETURN, слайдшоу възпроизвеждането спира и се появява основния екран със снимка.
151
Music
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → Music → ENTERE
Възпроизвеждане на Music
1
Изберете вътрешната памет или USB устройство. Изберете файлове от списъка с файлове.
2
Натиснете бутона E или бутона ∂(Възпроизвеждане).
•• Докато музиката се възпроизвежда, можете да търсите с помощта на бутоните π(REW) и µ(FF).
――Ако звукът е необичаен при възпроизвеждане на МP3 файлове, настройте Equaliser в менюто Sound.
(Прекомерно модулиран MP3 файл може да причини проблем със звука.)
152
Videos / Photos / Music Меню на опциите за възпроизвеждане
-- Ако натиснете бутона INFO,
докато сте избрали име на
устройство, ще се изведе
информация за него.
-- Ако натиснете бутона INFO, докато
сте избрали файл, ще се изведе
информация за него.
Когато пускате видео файлове или снимки, натиснете бутона TOOLS, за да се изведе менюто с опции.
Опция
Действия
Videos
Photos
Music
View
Сортирайте музикални файлове, групирани по Folder
view, Title, Artist, Album или Genre.
c
Play selection
Изберете и възпроизвеждайте файлове от списък с
музикални файлове.
c
Go to Videos List
Върнете се към списъка с видеофайлове.
Go to Photos List
Върнете се към списъка с файлове със снимки.
Go to Playlist
Отидете на My list.
Play from the beginning
Възпроизведете отново текущо възпроизвежданото
видео от началото.
c
Scene Search
Може да използвате функцията Scene Search по
време на възпроизвеждане, за да прегледате или
стартирате филм от кадър по ваш избор.
c
Title Search
Можете директно да преминете на друго заглавие.
c
Time Search
Може да претърсвате филм с помощта на бутоните l
и r през интервали от 1 минута.
c
Repeat Mode
Може да пуснете видеоклип или музикални файлове
да се изпълняват непрекъснато.
c
Picture Size
Можете да настроите размера на картината както ви
харесва.
c
c
c
c
153
Опция
Действия
Videos
Photos
Picture Mode
Можете да промените Picture Mode.
c
c
Sound Mode
Можете да промените Sound Mode.
c
c
Audio Language
Може да гледате видео на един от поддържаните
езици.
c
Music
Функцията е активна само когато пускате файлове с
поточно извличане, които поддържат повече от един
аудио формат.
Subtitle
Може да видите субтитрите. Може да изберете
конкретен език, когато файлът със субтитрите е на
повече от един език.
c
Subtitle Settings
Извежда Subtitle Settings. Можете да настроите
опция за субтитрите.
c
Start Slide Show / Stop
Slide Show
Можете да започнете или да спрете слайдшоу.
Slide Show Speed
Можете да изберете скоростта на слайдшоуто,
докато то се изпълнява. Можете и да използвате
бутона π или µ от дистанционното управление.
c
Slide Show Effect
Указвате различни ефекти за слайдшоуто.
c
Background Music On /
Background Music Off
Можете да започнете или да спрете фоновата
музика.
c
Background Music
Setting
Настройвате и избирате фонова музика, догато
гледате снимка или слайдшоу.
c
Zoom
Можете да увеличите изображенията в режим на цял
екран.
c
c
Можете и да използвате бутона ∂ или ∑ от
дистанционното управление.
154
Опция
Действия
Rotate
Можете да завъртите изображенията.
Information
Вижте информация за файловете.
Videos
Photos
Music
c
c
c
c
155
Поддържани файлови формати за субтитри и AllShare Play
Субтитри
Външна
Вътрешна
•• MPEG-4 timed text (.ttxt)
•• Xsub
Контейнер: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Контейнер: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Advanced SubStation Alpha
Контейнер: MKV
•• Micro DVD (.sub или .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Контейнер: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• MPEG-4 timed text
Контейнер: MP4
Поддържана резолюция на картината
Разширение на файл
Тип
Разделителна способност
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
156
Поддържани формати на музикални файлове
Разширение на файл
Тип
Кодек
Коментари
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Функцията „Seek (jump)“ не се поддържа.
Поддържа до 2 канала
Поддържани видео формати
•• Ако в съдържанието на контейнера има грешка, видео съдържанието няма да се възпроизведе или ще се възпроизведе с грешка.
•• Ако съдържанието е със стандартна побитова/кадрова скорост над съвместимата стойност за кад./сек., посочена в горната таблица, звукът
или видео съдържанието може да не могат да се възпроизведат.
•• Ако има грешка в индексната таблица, функцията Seek (Jump) не се поддържа.
•• Ако възпроизвеждате видео файлове през мрежова връзка, може да възникнат засичания във файловете.
•• Ако побитовата скорост на видео файла е над 10 Mbps, показването на менюто може да отнеме по-дълго.
•• Някои USB/цифрови фотоапарати може да не са съвместими с плейъра.
Видео декодер
Аудио декодер
Поддържа до H.264, ниво 4.1
Поддържа до WMA 10 Pro 5.1 канал.
H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 и AVCHD не се поддържат.
Не се поддържа WMA аудио без загуби.
За всички видео кодеци, с изключение на MVC, VP8, VP6:
QCELP, AMR NB/WB не се поддържат.
•• Под 1280 x 720: максимално 60 кадъра
•• Над 1280 x 720: максимално 30 кадъра
Ако Vorbis е само във формат Webm container, поддържа до 2
канала.
не се поддържа GMC над 2.
Поддържа само BD MVC Spec.
157
Разширение
на файл
Контейнер
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Видео кодек
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Разделителна
способност
1920 x 1080
Кадрова
честота
(fps)
6~30
Побитова
скорост
(Mbps)
30
Аудио кодек
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP / ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP / MP / HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
Window Media Video v9
G.711(ALaw,μ-Law)
*.tp
*.trp
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
158
Глава 10
MagicInfo Lite
-- За да стартирате MagicInfo Lite,
изберете MagicInfo Lite за Play
Mode на System.
Файлови формати, съвместими с MagicInfo Lite player
Прочетете, преди да използвате MagicInfo Lite player
•• Поддържаните файлови системи включват FAT32 и NTFS.
•• Не може да се възпроизведе файл с вертикална и хоризонтална резолюция, по-голяма от максималната.
Проверете вертикалната и хоризонталната резолюция на файла.
•• Проверете поддържаните типове и версии на видео и аудио кодеци.
•• Проверете поддържаните версии на файлове.
-- Поддържа се версия на Flash до 10.1
-- Поддържат се версии на PowerPoint до 97 – 2007
•• Разпознава се само последното USB устройство, което е било свързано.
159
Съдържание
Разширение Контейнер Видео кодек
на файл
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Разделителна Кадрова
способност
честота
(fps)
1920 x 1080
6~30
Побитова
скорост
(Mbps)
30
Аудио кодек
AC3
LPCM
AAC
MPEG4 SP / ASP
HE-AAC
WMA
H.264 BP / MP / HP
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Motion JPEG
G.711(ALaw,μ-Law)
*.mpeg
*.ts
Window Media Video v9
*.tp
*.trp
MPEG2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG1
*.m2ts
*.mts
VP6
640 x 480
4
*.divx
160
Видео
•• Не се поддържа 3D видео.
•• Не се поддържа съдържание с резолюция
над указаната в таблицата по-горе.
•• Видео съдържание с побитова скорост
или кадрова честота, по-висока от
скоростта, указана в таблицата по-горе,
може да причини насечено видео по
време на възпроизвеждане.
•• Ако в съдържанието на контейнера има
грешка, видео съдържанието няма да се
възпроизведе или ще се възпроизведе с
грешка.
•• Някои USB/цифрови фотоапарати може
да не са съвместими с плейъра.
Aудио
•• Аудио съдържание с побитова скорост
или кадрова честота, по-висока от
скоростта, указана в таблицата по-горе,
може да причини насечено аудио по
време на възпроизвеждане.
•• Ако в съдържанието на контейнера има
грешка, видео съдържанието няма да се
възпроизведе или ще се възпроизведе
с грешка.
•• Някои USB/цифрови фотоапарати може
да не са съвместими с плейъра.
Изображения
•• Съвместим файлов формат за
изображения: Jpeg
•• Поддържана максимална резолюция:
15.360 x 8.640
•• Поддържани ефекти за изображения:
13 ефекта
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker,
Linear, Stairs, Wipe, Ripple Wash, Drop
Wave, Pin Wheel, Random Blocks, Spin
Fade In)
•• Поддържа до WMA 10 Pro 5.1 канал. Не
се поддържа WMA аудио без загуби.
•• QCELP, AMR NB/WB не се поддържат.
•• Поддържа до H.264, ниво 4.1
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP
L4 и AVCHD не се поддържат.
•• За всички видео кодеци, с изключение на
MVC, VP8, VP6:
-- Под 1280 x 720: максимално 60
кадъра
-- Над 1280 x 720: максимално 30
кадъра
•• Не се поддържа GMC 2 или по-висока
версия.
•• Поддържа само BD MVC Spec.
•• Възможно е някои кодеци да не се
поддържат в режим възпроизвеждане на
портрет.
161
Flash
Power Point
•• Съвместим с Flash 10.1
•• Flash анимация
-- Съвместим файлов формат: SWF
•• Препоръчителна разделителна способност: 960 x 540
-- Внимание
Не може да се гарантира производителност, сравнима с Flash
Player, за операционна система, съвместима с Windows
Докато се създава съдържание е необходимо провеждане на
оптимизация
•• Flash видео
-- Съвместим файлов формат: FLV
-- Видео
Кодек: H.264 BP
Разделителна способност: 1920 x 1080
-- Aудио
Кодек: H.264 BP
-- Внимание
Не се поддържа файлов формат F4V
Не се поддържа екранен видео формат
•• Файлови формати на съвместими документи
-- Разширение: ppt, pptx
-- Версия: Office 97 ~ Office 2007
•• Функции, които не се поддържат
-- Ефект на анимация
-- 3D форми (които ще се използват в 2D формат)
-- Горен и долен колонтитул (някои поделементи не се
поддържат)
-- Word Art
-- Подравняване
Възможно е възникване на грешка за подравняване в група
-- Office 2007
SmartArt не се поддържа изцяло. Поддържат се 97 от 115
поделемента.
-- Вмъкване на обект
-- Отваряне на шифровани документи
-- Вертикален текст
някои поделементи не се поддържат
-- Бележки в слайдове и предаване
162
PDF
•• Файлови формати на съвместими документи
-- Разширение: pdf
•• Функции, които не се поддържат
-- Не се поддържа съдържание, по-малко от 1 пиксел, поради
спад в ефективността.
-- Не се поддържа съдържание „Masked Image“ (Изображение
с маска), „Tiled Image“ (Разстлано изображение).
-- Не се поддържа съдържание с „Rotated Text“ (Ротиран текст).
-- Не се поддържат ефекти „3D Shadow“ (Ефекти на 3D сянка).
WORD
•• Файлови формати на съвместими документи
-- Разширение: .doc, .docx
-- Версия: Office 97 ~ Office 2007
•• Функции, които не се поддържат
-- Ефект за фон на страница
-- Някои стилове на параграф
-- Word Art
-- Подравняване
Възможно е възникване на грешка за подравняване в група
-- 3D форми (които ще се използват в 2D формат)
-- Office 2007
SmartArt не се поддържа изцяло. Поддържат се 97 от 115
поделемента.
-----
Таблици
Символи с половин ширина
Пространство между буквите
Вертикален текст
някои поделементи не се поддържат
-- Бележки в слайдове и предаване
163
Одобряване на свързано устройство от
страна на сървъра
4
Изберете Lite от менютата вляво.
5
Изберете Unapproved от подменютата на Lite.
6
Изберете бутона Approve за вашето устройство от списъка с неодобрени Lite
――Първо конфигурирайте мрежовите настройки на сървъра, преди одобрение на
устройството. (страница 178)
1
Отидете на сървъра, който сте присвоили към устройството си.
устройства.
2
Въведете своя ИД и парола, за да влезете.
3
Изберете Device от горната лента с менюта.
164
7
Въведете необходимата информация, за да може системата да одобри устройството.
9
След като устройството бъде одобрено от сървъра, регистрираният график за
избраната група ще се изтегли в устройството. Графикът ще се изпълни след като
бъде изтеглен.
――За допълнителна информация относно конфигурирането на график, разгледайте
<Ръководство на потребителя за сървър MagicInfo>.
――Ако премахнете устройство от списъка с одобрени устройства върху сървъра, това
устройство няма да може да се рестартира, за да нулира настройките си.
Задаване на текущия час
Ако часът на устройството е различен от текушия час на сървъра, е възможно графикът
да не се изпълни.
•• Device Name: Въведете името на устройството.
•• Device Group: Изберете
1
Отидете на разделите Device → Time.
2
Изберете своето устройство.
3
Изберете Clock Set и синхронизирайте часа с този на сървъра.
, за да укажете групата.
•• Location: Въведете текущото местоположение на устройството.
――Ако натиснете бутона INFO на дистанционното управление, докато има активен мрежов
график, ще се изведат подробности за този график. Проверете дали сте избрали
подходящото устройство, като погледнете ИД на устройството в детайлите.
8
Изберете менюто All, за да проверите дали устройството е регистрирано.
•• Когато свързвате към сървъра за първи път, часът на продукта е настроен да
използва GMT часа за региона, където е инсталиран сървърът.
•• Часът на устройството може да бъде променен чрез сървъра, както е показано в
стъпка 3.
•• Изключването и след това включването отново на устройството ще възстанови
последната зададена от сървъра настройка за час на устройството.
――За допълнителна информация относно управлението на времето (графици, управление
на отпуски и др.), разгледайте <Ръководство на потребителя за MagicInfo Lite Server>.
165
2
MagicInfo Lite
MENUm → Support → Contents Home → MagicInfo Lite → ENTERE
――За да стартирате MagicInfo Lite, изберете MagicInfo Lite за Play Mode на System.
――Натиснете бутона MagicInfo Lite/S от дистанционното управление.
Изберете Network schedule в менюто MagicInfo Lite player.
MagicInfo Lite player
Network schedule
Local schedule
Internal Auto Play
MagicInfo Lite player
Network schedule
Можете да видите дали сървърът е свързан (одобрение) на екрана на меню MagicInfo
Lite. За да видите дали сървърът е свързан, докато се изпълнява Network schedule,
натиснете INFO на дистанционното управление.
1
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Изберете MagicInfo Lite player в менюто MagicInfo Lite.
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite player
Local Schedule Manager
Content manager
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
166
Local schedule
Отидете на Local Schedule Manager →, щракнете върху Create, за да създадете график → Изберете
графика, който желаете да активирате → Run
1
MagicInfo Lite player
Network schedule
Изберете Local schedule в екрана с меню MagicInfo Lite player.
Стартирайте графици, създадени в Local Schedule Manager.
――Това меню се деактивира, ако не е имало стартиран график преди в Local Schedule Manager.
Local schedule
Internal Auto Play
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
――За да активирате и използвате опцията, съхранете поне един файл със съдържание в Internal Memory.
Internal Auto Play
Файлът със съдържание трябва да е различен от музикален или текстов файл.
1
MagicInfo Lite player
Network schedule
Изберете Internal Auto Play в екрана с меню MagicInfo Lite player.
•• Възпроизвеждайте съдържание, което е копирано в Internal Memory, по азбучен ред.
Local schedule
Internal Auto Play
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
167
――За да активирате и използвате опцията, съхранете поне един файл със съдържание в папката
USB Device Auto Play
MagicInfoSlide на USB устройството. Файлът със съдържание трябва да е различен от музикален или
текстов файл.
MagicInfo Lite player
――Проверете дали има поставено USB устройство. Създайте папка с име "MagicInfoSlide" в USB
устройството и поставете съдържанието в нея.
Network schedule
1
Local schedule
Изберете USB Device Auto Play в екрана с меню MagicInfo Lite player.
Internal Auto Play
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
•• Съдържанието, намиращо се в папката "MagicInfoSlide" на USB устройството ще се възпроизведе по
азбучен ред.
•• USB Device Auto Play ще стартира автоматично, ако бъде свързана USB памет, когато Network
schedule, Local schedule или Internal Auto Play функционира.
Return
168
Local Schedule Manager
2
Изберете Create в екрана Local Schedule Manager.
Конфигурирайте настройките за възпроизвеждане от Local schedule.
Local Schedule Manager
Можете и да изберете и пуснете съдържание от вътрешна или USB памет в съответствие
с избрана от вас последователност за възпроизвеждане.
Storage
Internal Memory
1
Edit
No Playing Schedule
Регистриране на Local schedule
Create
Delete
Run
Изберете Local Schedule Manager в екрана с меню MagicInfo Lite.
Info
Copy
MagicInfo Lite
Close
MagicInfo Lite player
Return
Local Schedule Manager
Content manager
Close
Settings
3
Изберете Time, за да зададете часа, в който искате да се възпроизведе
съдържанието.
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Create
Return
T
C
00
:
00
~
00
:
00
No Item
Time
--:-- ~ --:--
Content
No Items
Save
Cancel
Return
-- Могат да бъдат създадени най-много 24 плана.
-- Ако бъде създаден повече от един план, началното време трябва да е различно за всеки план.
(Пример за неправилна настройка: 00:00 - 00:00 / 00:00 - 23:00)
-- Когато има няколко графика, възпроизвеждането започва от графика в долната част на списъка.
169
4
Изберете Content, за да зададете съдържанието, което искате да се
5
Изберете Duration.
възпроизведе.
Direction
Content
Content
USB
Internal Memory
Локален график
Папка1
1
Menu1.jpg
2
Menu2.jpg
Duration
Menu1.jpg
00:00:05
Menu2.jpg
00:00:05
Up
OK
Down
Cancel
Save
Deselect
Cancel
Duration
Return
-- Могат да бъдат избрани най-много 99 файла със съдържание.
Return
Задайте последователност и времева продължителност за възпроизвеждане на
файлове със съдържание.
•• Промяна на последователността на възпроизвеждане
Изберете файл със съдържание и сменете последователността, като използвате
бутона Up или Down.
•• Duration
Задайте продължителност за възпроизвеждане на съдържанието.
-- Duration не може да се задава за видео.
-- Duration трябва да е поне 5 секунди.
Натиснете Save, за да запаметите настройките.
170
6
Изберете Save. Изберете мястото в паметта, в което искате да запишете
съдържанието.
――Уверете се, че е регистриран поне един Local schedule.
1
Create
Time
--:-- ~ --:--
Content
Модифициране на Local schedule
Изберете Local Schedule Manager в екрана с меню MagicInfo Lite.
Delete
MagicInfo Lite
Menu1.jpg Menu2
MagicInfo Lite player
ave
Where do you want to save?
Tim
Local Schedule Manager
Con
USB
Internal
Time
--:-- ~ --:--
Content
No Items
Cancel
ancel
Content manager
Return
7
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Проверете дали графикът е добавен в Local Schedule Manager.
2
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Local Schedule Manager
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Изберете локалния график, който искате да редактирате, и изберете Edit.
Run
Info
Copy
Internal Memory
Storage
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Close
Return
Copy
Close
Return
171
3
Променете детайлите на локалния график. След това изберете Save.
――Уверете се, че е регистриран поне един Local schedule.
Edit
Time
Content
00:00 ~ 00:00
Изтриване на Local schedule
――Ако изтриете копиран локален график, файловете със съдържание в графика също
ще се изтрият.
Delete
Menu1.jpg Menu2
1
Time
--:-- ~ --:--
Save
Content
No Items
Cancel
Изберете Local Schedule Manager в екрана с меню MagicInfo Lite.
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite player
Time
--:-- ~ --:--
Content
No Items
Local Schedule Manager
Content manager
Close
Settings
Return
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
2
Изберете локалния график, който искате да изтриете, и изберете Delete.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
172
Стартиране на Local schedule
Спиране на Local schedule
――Уверете се, че е регистриран поне един Local schedule.
――Тази опция е налична, само когато има активен график.
1
Изберете Local Schedule Manager в екрана с меню MagicInfo Lite.
Изборът на Stop ще промени текущия режим от Local schedule на Network
schedule.
1
MagicInfo Lite
Изберете Local Schedule Manager в екрана с меню MagicInfo Lite.
MagicInfo Lite player
MagicInfo Lite
Local Schedule Manager
MagicInfo Lite player
Content manager
Local Schedule Manager
Close
Settings
Content manager
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
2
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Изберете локалния график, който искате да изпълните. След това изберете Run.
2
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Изберете Stop.
Create
Local Schedule Manager
Edit
Delete
Storage
Internal Memory
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
[Internal Memory] 2012.01.01_1834.lsch
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Stop
Info
Copy
Return
Close
Return
173
Разглеждане на детайлите на Local schedule
1
3
Ще се появят детайлите за графика.
Изберете Local Schedule Manager в екрана с меню MagicInfo Lite.
Information
2012.01.01_1834.lsch
MagicInfo Lite
00:00 ~ 00:00, 2 File(s)
- Menu1.jpg Menu2.jpg
MagicInfo Lite player
Local Schedule Manager
Close
Content manager
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Изберете локалния график, за който искате да видите подробна информация, и
изберете Info.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
174
3
Копиране на Local schedule
1
Изберете файлове на локален график и натиснете Copy.
Изберете Local Schedule Manager в екрана с меню MagicInfo Lite.
Local Schedule Manager
Storage
MagicInfo Lite
Internal Memory
No Playing Schedule
MagicInfo Lite player
Create
Edit
Delete
Local Schedule Manager
All schedules
Content manager
2012.01.01_1834.lsch
Info
Close
Settings
Run
Copy
Close
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Изберете устройство за съхранение, в което са запаметени файловете с локални
графици за копиране.
4
Появява се прозорец, който ви пита дали желаете да копирате файловете в
Internal Memory или в USB памет. Изберете Yes, за да копирате файловете.
Local Schedule Manager
Internal Memory
Internal Memory
Storage
No P
Create
Edit
USB
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
•• USB → Internal Memory: Файловете със съдържание в копиран график се
съхраняват в подпапка към папката с локални графици в Internal Memory.
Подпапката получава името на графика.
•• Internal Memory → USB: Файловете със съдържание в копиран график се
съхраняват в подпапка към папката с локални графици на USB паметта.
Подпапката получава името на графика.
175
2
Content manager
Content manager
Копиране на съдържание
1
Изберете съдържанието, което искате да копирате.
Изберете Content manager в екрана с меню MagicInfo Lite.
Internal Memory
USB
Локален график
Папка1
Menu1.jpg
Menu2.jpg
MagicInfo Lite player
MagicInfo Lite player
Copy
Local Schedule Manager
Content manager
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s) :
0.0MB (0)
Selected File(s) :
0.2MB (2)
Delete
Close
Close
Settings
Select
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
•• Ако бъде избрано съдържание от Internal Memory: Можете да копирате
съдържанието в Internal Memory към USB памет.
Return
•• Ако бъде избрано съдържание от USB: Можете да копирате съдържанието в USB
памет към Internal Memory.
――Избирането на съдържание в Internal Memory и USB памет едновременно ще
деактивира копирането.
3
След това изберете Copy.
176
2
Изтриване на съдържание
1
Изберете Content manager в екрана с меню MagicInfo Lite.
Изберете съдържанието, което искате да изтриете. След това изберете Delete.
•• Съдържание в Internal Memory и USB памет може да се изтрива едновременно.
Content manager
MagicInfo Lite player
MagicInfo Lite player
Local Schedule Manager
Content manager
Internal Memory
USB
Локален график
Папка1
Menu3.jpg
Menu1.jpg
Menu4.jpg
Menu2.jpg
Close
Settings
Copy
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s) :
0.0MB (0)
Selected File(s) :
0.2MB (2)
Select
Delete
Close
Return
177
Settings
Server Network Settings
За да стартирате MagicInfo Lite, се свържете към мрежа.
Settings
Server Network Settings
Server
Default content duration
Въведете настройките на сървъра MagicInfo Lite.
(Например: http://192.168.0.10:7001/MagicInfo/)
Content Ratio
Image Effect
Random
Default content
None
Content Layout
Landscape
Schedule Name
Close
•• Ако опцията SSL е активирана, сървърът е конфигуриран да използва https и трансферът на данни е
кодиран.
――Въведете IP адреса и номера на порт на сървъра. Въведете 7001 като номер на порта. (Ако не успеете
да се свържете към сървъра с номер на порт 7001, се обърнете към администратора на своя сървър, за
да откриете какъв е правилният номер на порт и след това го сменете.)
YYYYMMDD
Safely Remove USB Device
Return
FTP Mode
Определете работния режим на FTP.
•• Active / Passive
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
Default Storage
Указвате местоположението, на което искате да записвате съдържание (изтеглено от сървъра).
•• Internal Memory: Запаметете съдържанието във вътрешната памет на устройството.
•• USB: Запаметете съдържанието в USB паметта.
――Ако Network Settings се изпълнява, докато няма свързана USB памет, ще се отвори съдържанието по
подразбиране.
178
Default content duration
Content Layout
Определете продължителност за възпроизвеждане на съдържанието.
Превключете ориентацията на възпроизвежданото съдържание на режим Landscape
или Portrait.
•• Image Viewer Time, Doc viewing time, PPT Viewer Time, PDF Viewing time, Flash
Viewing time
――Продължителността трябва да е поне 5 секунди.
•• Landscape / Portrait
――Ако Content Layout е с изглед Portrait, то не поддържа видео кодек VP8.
Content Ratio
Schedule Name
Задайте типа съотношение на картината на дисплея, когато възпроизвеждате
съдържание.
Избира формат на заглавието на графика, когато се създава локален график.
•• Doc Ratio, PPT Ratio, PDF Ratio, Video Ratio
-- Original: Извеждайте съдържание с оригиналния размер.
-- Full Screen: Извеждайте съдържание на цял екран.
Image Effect
Конфигурира ефектите при трансформиране на изображението.
•• Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe, Ripple Wash, Drop
Wave, Pin Wheel, Random Blocks, Spin Fade In, Random, None
Default content
Задайте съдържанието за възпроизвеждане по подразбиране, когато стартирате
MagicInfo Lite.
•• YYYYMMDD / YYYYDDMM / DDMMYYYY
Safely Remove USB Device
Изваждате безопасно USB паметта
Delete all content
Изтрийте всички файлове със съдържание в Internal Memory.
Reset Settings
Възстановете всички стойности в Settings към фабричните при закупуването на
устройството.
•• Съдържание до 20 MB се поддържа за Default content.
179
Когато се възпроизвежда съдържание
Преглед на детайлите за съдържанието, което
се възпроизвежда
Information
Software Version
: A-LUBXGDSP-0100.18
Device Name
: Monitor
Device ID
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
Mode
: Local schedule
Server
: Disconnected
USB
: Connected
Schedule download
: No Schedule to download
Натиснете бутона INFO от дистанционното управление.
•• Software Version: Извежда софтуерната версия на устройството
•• Device Name: Показва името на устройството, разпознато от сървъра
•• Device ID: Показва оригиналния идентификационен номер на устройството
•• Mode: Извежда текущия работен режим
(Network schedule, Local schedule, Internal Auto Play или USB Device Auto Play) на MagicInfo Lite
player
•• Server: Извежда състоянието на връзката (Connected, Disconnected или Not approved) на сървъра
•• USB: Показва състоянието на връзката на USB устройството
•• Schedule download: Показва напредъка на мрежовия график, който се изтегля от сървъра
Cancel
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
180
Смяна на настройките за съдържанието, което
се възпроизвежда
Tools
Picture Mode
Standard
Sound Mode
Standard
PIP
Off
Background Music
Off
Background Music Setting
Safely Remove USB Device
Натиснете бутона TOOLS от дистанционното управление.
Можете да промените настройката за Picture Mode или Sound Mode или безопасно да отстраните USB
устройство (Safely Remove USB Device), докато се възпроизвежда съдържание, като натиснете бутона
TOOLS на дистанционното управление.
•• Picture Mode (Dynamic / Standard / Natural / Movie)
Персонализира настройките на екрана за съдържанието, което се възпроизвежда в момента
•• Sound Mode (Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify)
Персонализира настройките на звука за съдържанието, което се възпроизвежда в момента
•• PIP (Off / On)
Активира или дезактивира PIP функцията.
•• Background Music (Off / On)
Активирайте или деактивирайте функцията Background Music.
Return
•• Background Music Setting (Shuffle / Play / Cancel / Deselect)
Задайте музикални файлове, съхранени в Internal Memory, като Background Music.
――За да активирате Background Music Setting, се уверете, че поне един MP3 файл е съхранен в
Internal Memory.
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
•• Safely Remove USB Device
Изваждате безопасно USB паметта
181
Глава 11
MagicInfo Premium S
-- За да стартирате MagicInfo
Premium S, изберете MagicInfo
Premium S за Play Mode на
System.
За да използвате MagicInfo Premium S, е необходимо да закупите лиценз.
За да изтеглите софтуера, отидете на началната страница на Samsung http://www.samsung.com/displaysolutions.
За закупуване на лиценз се свържете с Центъра за обслужване на потребители.
Файлови формати, съвместими с MagicInfo Premium S Player
Прочетете, преди да използвате MagicInfo Premium S Player
•• Поддържаните файлови системи включват FAT32 и NTFS.
•• Не може да се възпроизведе файл с вертикална и хоризонтална резолюция, по-голяма от максималната.
Проверете вертикалната и хоризонталната резолюция на файла.
•• Проверете поддържаните типове и версии на видео и аудио кодеци.
•• Проверете поддържаните версии на файлове.
-- Поддържа се версия на Flash до 10.1
-- Поддържат се версии на PowerPoint до 97 – 2007
•• Разпознава се само последното USB устройство, което е било свързано.
――Вижте страница 160 за допълнителна информация относно поддържаните кодеци.
182
Видео
•• Не се поддържа 3D видео.
•• Не се поддържа съдържание с резолюция
над указаната в таблицата по-горе.
•• Видео съдържание с побитова скорост
или кадрова честота, по-висока от
скоростта, указана в таблицата по-горе,
може да причини насечено видео по
време на възпроизвеждане.
•• Ако в съдържанието на контейнера има
грешка, видео съдържанието няма да се
възпроизведе или ще се възпроизведе с
грешка.
•• Някои USB/цифрови фотоапарати може
да не са съвместими с плейъра.
Aудио
•• Аудио съдържание с побитова скорост
или кадрова честота, по-висока от
скоростта, указана в таблицата по-горе,
може да причини насечено аудио по
време на възпроизвеждане.
•• Ако в съдържанието на контейнера има
грешка, видео съдържанието няма да се
възпроизведе или ще се възпроизведе
с грешка.
Изображения
•• Съвместим файлов формат за
изображения: Jpeg
•• Поддържана максимална резолюция:
15.360 x 8.640
•• Поддържани ефекти за изображения: 8
ефекта
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker,
Linear, Stairs, Wipe)
•• Някои USB/цифрови фотоапарати може
да не са съвместими с плейъра.
•• Поддържа до WMA 10 Pro 5.1 канал. Не
се поддържа WMA аудио без загуби.
•• QCELP, AMR NB/WB не се поддържат.
•• Поддържа до H.264, ниво 4.1
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP
L4 и AVCHD не се поддържат.
•• За всички видео кодеци, с изключение на
MVC, VP8, VP6:
-- Под 1280 x 720: максимално 60
кадъра
-- Над 1280 x 720: максимално 30
кадъра
•• Не се поддържа GMC 2 или по-висока
версия.
•• Поддържа само BD MVC Spec.
•• Възможно е някои кодеци да не
се поддържат в режим на двойно
възпроизвеждане, когато два
видеофайла се възпроизвеждат
едновременно, и в режим на
възпроизвеждане на портрет.
183
Flash
Power Point
•• Съвместим с Flash 10.1
•• Flash анимация
-- Съвместим файлов формат: SWF
•• Препоръчителна разделителна
способност: 960 x 540
-- Внимание
Не може да се гарантира
производителност, сравнима с Flash
Player, за операционна система,
съвместима с Windows
Докато се създава съдържание
е необходимо провеждане на
оптимизация
•• Flash видео
-- Съвместим файлов формат: FLV
-- Видео
Кодек: H.264 BP
Разделителна способност: 1920 x
1080
-- Aудио
Кодек: H.264 BP
-- Внимание
Не се поддържа файлов формат F4V
Не се поддържа екранен видео
формат
•• Файлови формати на съвместими
документи
-- Разширение: ppt, pptx
-- Версия: Office 97 ~ Office 2007
•• Функции, които не се поддържат
-- Ефект на анимация
-- 3D форми (които ще се използват в
2D формат)
-- Горен и долен колонтитул (някои
поделементи не се поддържат)
-- Word Art
-- Подравняване
Възможно е възникване на грешка
за подравняване в група
-- Office 2007
SmartArt не се поддържа
изцяло. Поддържат се 97 от 115
поделемента.
------
PDF
•• Файлови формати на съвместими
документи
-- Разширение: pdf
•• Функции, които не се поддържат
-- Не се поддържа съдържание, помалко от 1 пиксел, поради спад в
ефективността.
-- Не се поддържа съдържание
„Masked Image“ (Изображение с
маска), „Tiled Image“ (Разстлано
изображение).
-- Не се поддържа съдържание с
„Rotated Text“ (Ротиран текст).
-- Не се поддържат ефекти „3D
Shadow“ (Ефекти на 3D сянка).
-- Някои символи не се поддържат
(Специалните символи може да са
разрушени)
Вмъкване на обект
Символи с половин ширина
Пространство между буквите
Таблици
Вертикален текст
някои поделементи не се поддържат
-- Бележки в слайдове и предаване
184
WORD
Шаблонни файлове
•• Файлови формати на съвместими
документи
-- Разширение: .doc, .docx
-- Версия: Office 97 ~ Office 2007
•• Функции, които не се поддържат
-- Ефект за фон на страница
-- Някои стилове на параграф
-- Word Art
-- Подравняване
Възможно е възникване на грешка
за подравняване в група
•• Създаване/редактиране/
възпроизвеждане са налични само в
Template Manager.
LFD
•• Поддържат се в USB Device Auto Play
и Network schedule (Създадена в
инструмент за създаване на компютър
за Premium S Player)
•• Файлови формати на съвместими
документи
-- Разширение: .lfd
-- 3D форми (които ще се използват в
2D формат)
-- Office 2007
SmartArt не се поддържа
изцяло. Поддържат се 97 от 115
поделемента.
-----
Таблици
Символи с половин ширина
Пространство между буквите
Вертикален текст
някои поделементи не се поддържат
-- Бележки в слайдове и предаване
185
Мултирамка на мрежов график
Ограничения за възпроизвеждане
•• Могат да се възпроизведат едновременно най-много два видеофайла (Videos).
•• В режим възпроизвеждане на портрет може да се възпроизвежда само един видео файл в даден момент.
•• Ако е активиран режим PIP, не може да се възпроизведе повече от един видеофайл (Videos).
•• Не може да се възпроизведе повече от един видеофайл Flash.
•• За Office файлове (PPT и Word файлове) и PDF файлове се поддържа само по един вид файл наведнъж.
•• Не се поддържат LFD (.lfd) файлове.
Ограничения за изходящ звук
•• Не може да се използва повече от едно средство за извеждане на звук.
•• Приоритет на възпроизвеждане: Flash файл > мрежа BGM > локален BGM > видеофайл в основната рамка, избрана от потребителя
――Мрежа BGM: Настройките могат да се конфигурират в стъпка 1, когато се създава сървърен график.
――Локален BGM: Настройките на BGM могат да се конфигурират, като се използват инструментите, които се показват след натискане на
бутона TOOLS по време на възпроизвеждане на MagicInfo Premium S.
――Основна рамка, избрана от потребителя: Настройките на основната рамка могат да се конфигурират в стъпка 2, когато се създава
сървърен график.
Шаблонни файлове и LFD (.lfd) файлове
Ограничения
•• Налично е само възпроизвеждане с използване на Internal Auto Play / USB Device Auto Play.
•• Уверете се, че съществува папка за разпространение (съдържание/графици) в Internal Memory / USB паметта.
186
Ограничения за възпроизвеждане
•• Могат да се възпроизведат максимум два видеофайла (Videos).
•• Ако е активиран режим PIP, не може да се възпроизведе повече от един видеофайл (Videos).
•• Не може да се възпроизведе повече от един видеофайл Flash.
•• За Office файлове (PPT и Word файлове) и PDF файлове се поддържа само по един вид файл наведнъж.
•• Не могат да се възпроизвеждат няколко видеа (Videos) на един дисплей на видеостена едновременно.
•• Не може да се възпроизведе повече от един PIP файл със съдържание.
Ограничения за изходящ звук
•• Не може да се използва повече от едно средство за извеждане на звук.
•• Приоритет на възпроизвеждане: Flash файл > мрежа BGM > локален BGM > видеофайл в основната рамка, избрана от потребителя
――Основна рамка, избрана от потребителя: Изходящият звук може да бъде избран в стъпка 3, докато създавате в Template Manager
Други
Ефективността на флаш може да е по-бавна на компютър (ограничения за ефективност H/W)
Ограничения за PIP функцията
•• PIP функцията не е налична по време на възпроизвеждане на Flash.
•• Не се поддържа, ако оформлението на съдържанието е Portrait. (Имайте предвид, че PIP се поддържа, когато е конфигурирана в Template
Manager и е приложена за .lfd файл.)
•• PIP конфигурирана в Template Manager или приложена за .lfd файл, и PIP, конфигурирана на продукта, не могат да се използват
едновременно.
•• PIP винаги е в режим Landscape, ако е конфигурирана в Template Manager или е приложена за .lfd файл.
(Имайте предвид, че дисплеят не може да се ротира, когато оформлението на съдържанието е Portrait.)
187
Одобряване на свързано устройство от
страна на сървъра
4
Изберете Premium от менютата вляво.
5
Изберете Unapproved от подменютата на Premium.
6
Изберете бутона Approve за вашето устройство от списъка с неодобрени Premium
――Първо конфигурирайте мрежовите настройки на сървъра, преди одобрение на
устройството. (страница 205)
1
Отидете на сървъра, който сте присвоили към устройството си.
устройства.
2
Въведете своя ИД и парола, за да влезете.
3
Изберете Device от горната лента с менюта.
188
7
Въведете необходимата информация, за да може системата да одобри
9
устройството.
След като устройството бъде одобрено от сървъра, регистрираният график за
избраната група ще се изтегли в устройството. Графикът ще се изпълни след като
бъде изтеглен.
――За допълнителна информация относно конфигурирането на график, разгледайте
<Ръководство на потребителя за MagicInfo Premium Server>.
――Ако премахнете устройство от списъка с одобрени устройства върху сървъра, това
устройство няма да може да се рестартира, за да нулира настройките си.
Задаване на текущия час
Ако часът на устройството е различен от текушия час на сървъра, е възможно графикът
да не се изпълни.
1
Отидете на разделите Device → Time.
2
Изберете своето устройство.
3
Изберете Clock Set и синхронизирайте часа с този на сървъра.
•• Device Name: Въведете името на устройството.
•• Device Group: Изберете
, за да укажете групата.
•• Location: Въведете текущото местоположение на устройството.
――Ако натиснете бутона INFO на дистанционното управление, докато има активен
мрежов график, ще се изведат подробности за този график. Проверете дали сте
избрали подходящото устройство, като погледнете ИД на устройството в детайлите.
8
Изберете менюто All, за да проверите дали устройството е регистрирано.
•• Когато свързвате към сървъра за първи път, часът на продукта е настроен да
използва GMT часа за региона, където е инсталиран сървърът.
•• Часът на устройството може да бъде променен чрез сървъра, както е показано в
стъпка 3.
•• Изключването и след това включването отново на устройството ще възстанови
последната зададена от сървъра настройка за час на устройството.
――За допълнителна информация относно управлението на времето (графици,
управление на отпуски и др.), разгледайте <Ръководство на потребителя за MagicInfo
Premium Server>.
189
MagicInfo Premium S
T
MENU m :
Support
Contents Home
MagicInfo Premium S
ENTER E
――За да стартирате MagicInfo Premium S, изберете MagicInfo Premium S за Play
Mode на System.
――Натиснете бутона MagicInfo Lite/S от дистанционното управление.
2
Изберете Network schedule в менюто MagicInfo Premium S Player.
MagicInfo Premium S Player
Network schedule
Local schedule
Template Player
Close
Internal Auto Play
MagicInfo Premium S Player
Network schedule
Можете да видите дали сървърът е свързан (одобрение) на екрана на меню MagicInfo
Premium S. За да видите дали сървърът е свързан, докато се изпълнява Network
schedule, натиснете INFO на дистанционното управление.
1
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Изберете MagicInfo Premium S Player в менюто MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Template Manager
Close
Content manager
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
190
Local schedule
Отидете на Local Schedule Manager →, щракнете върху Create, за да създадете график → Изберете
графика, който желаете да активирате → Run
1
MagicInfo Premium S Player
Network schedule
Изберете Local schedule в екрана с меню MagicInfo Premium S Player.
Стартирайте графици, създадени в Local Schedule Manager.
――Това меню се деактивира, ако не е имало стартиран график преди в Local Schedule Manager.
Local schedule
Template Player
Close
Internal Auto Play
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Template Player
Отидете на Template Manager → , щракнете върху Create, за да създадете шаблон → Изберете шаблона,
който желаете да активирате → Run
1
MagicInfo Premium S Player
Network schedule
Изберете Template Player в екрана с меню MagicInfo Premium S Player.
Стартирайте шаблони, създадени в Template Manager.
Local schedule
――Това меню се деактивира, ако не е имало стартиран график преди в Local Schedule Manager.
Template Player
Internal Auto Play
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
191
――За да активирате и използвате опцията, съхранете поне един файл със съдържание в Internal Memory.
Internal Auto Play
Файлът със съдържание трябва да е различен от музикален или текстов файл.
1
MagicInfo Premium S Player
Network schedule
Изберете Internal Auto Play в екрана с меню MagicInfo Premium S Player.
•• Възпроизвеждайте съдържание, което е копирано в Internal Memory, по азбучен ред.
――Ако съществува папка за разпространение Internal Memory, графиците в папката за
Local schedule
разпространение ще се активират, когато се извършва Internal Auto Play.
――Ако в Internal Memory не съществува папка за разпространение, файловете със съдържание в
Template Player
Close
Internal Auto Play
Internal Memory ще се възпроизвеждат в азбучен ред, когато се извършва Internal Auto Play.
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
――За да активирате и използвате опцията, съхранете поне един файл със съдържание в папката
USB Device Auto Play
MagicInfoSlide на USB устройството. Файлът със съдържание трябва да е различен от музикален или
текстов файл.
MagicInfo Premium S Player
――Проверете дали има поставено USB устройство. Създайте папка с име "MagicInfoSlide" в USB
устройството и поставете съдържанието в нея.
Network schedule
Local schedule
1
Template Player
Close
Internal Auto Play
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Изберете USB Device Auto Play в екрана с меню MagicInfo Premium S Player.
•• Съдържанието, намиращо се в папката "MagicInfoSlide" на USB устройството ще се възпроизведе по
азбучен ред.
•• USB Device Auto Play ще стартира автоматично, ако бъде свързана USB памет, когато Network
schedule, Local schedule или Internal Auto Play функционира.
――Ако съществува папка за разпространение на USB паметта, графиците в папката за
Return
разпространение ще се активират, когато се извършва USB Device Auto Play.
――Ако не съществува папка за разпространение на USB паметта, файловете със съдържание в
папката MagicInfoSlide на USB паметта ще се активират по азбучен ред, когато се извършва USB
Device Auto Play.
192
Local Schedule Manager
2
Изберете Create в екрана Local Schedule Manager.
Конфигурирайте настройките за възпроизвеждане от Local schedule.
Local Schedule Manager
Можете и да изберете и пуснете съдържание от вътрешна или USB памет в съответствие
с избрана от вас последователност за възпроизвеждане.
Storage
Internal Memory
1
Edit
No Playing Schedule
Регистриране на Local schedule
Create
Delete
Run
Изберете Local Schedule Manager в екрана с меню MagicInfo Premium S.
Info
Copy
MagicInfo Premium S
Close
MagicInfo Premium S Player
Return
Local Schedule Manager
Template Player
Close
Content manager
3
Изберете Time, за да зададете часа, в който искате да се възпроизведе
съдържанието.
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Create
Return
T
C
00
:
00
~
00
:
00
No Item
Time
--:-- ~ --:--
Content
No Items
Save
Cancel
Return
-- Могат да бъдат създадени най-много 24 плана.
-- Ако бъде създаден повече от един план, началното време трябва да е различно за всеки план.
(Пример за неправилна настройка: 00:00 - 00:00 / 00:00 - 23:00)
-- Когато има няколко графика, възпроизвеждането започва от графика в долната част на списъка.
193
4
Изберете Content, за да зададете съдържанието, което искате да се
5
Изберете Duration.
възпроизведе.
Direction
Content
USB
Internal Memory
Локален график
Шаблон
Content
Папка1
1
Menu1.jpg
2
Menu2.jpg
Duration
Menu1.jpg
00:00:05
Menu2.jpg
00:00:05
Up
OK
Down
Cancel
Save
Deselect
Cancel
Duration
Return
-- Могат да бъдат избрани най-много 99 файла със съдържание.
Return
Задайте последователност и времева продължителност за възпроизвеждане на
файлове със съдържание.
•• Промяна на последователността на възпроизвеждане
Изберете файл със съдържание и сменете последователността, като използвате
бутона Up или Down.
•• Duration
Задайте продължителност за възпроизвеждане на съдържанието.
-- Duration не може да се задава за видео.
-- Duration трябва да е поне 5 секунди.
Натиснете Save, за да запаметите настройките.
194
6
Изберете Save. Изберете мястото в паметта, в което искате да запишете
съдържанието.
――Уверете се, че е регистриран поне един Local schedule.
1
Create
Time
--:-- ~ --:--
Content
Модифициране на Local schedule
Изберете Local Schedule Manager в екрана с меню MagicInfo Premium S.
Delete
MagicInfo Premium S
Menu1.jpg Menu2
MagicInfo Premium S Player
ave
Where do you want to save?
Tim
Local Schedule Manager
Con
USB
Internal
Time
--:-- ~ --:--
Content
No Items
Cancel
ancel
Template Player
Settings
Return
7
Close
Content manager
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Проверете дали графикът е добавен в Local Schedule Manager.
2
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Изберете локалния график, който искате да редактирате, и изберете Edit.
Create
Local Schedule Manager
Edit
Internal Memory
Storage
Delete
No Playing Schedule
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Close
Return
Copy
Close
Return
195
3
Променете детайлите на локалния график. След това изберете Save.
――Уверете се, че е регистриран поне един Local schedule.
Edit
Time
Content
00:00 ~ 00:00
Изтриване на Local schedule
――Ако изтриете копиран локален график, файловете със съдържание (с изключение на
шаблонните файлове) в графика също ще се изтрият.
Delete
Menu1.jpg Menu2
1
Time
--:-- ~ --:--
Save
Content
No Items
Cancel
Изберете Local Schedule Manager в екрана с меню MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
Time
--:-- ~ --:--
Content
No Items
Local Schedule Manager
Template Player
Close
Content manager
Return
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
2
Изберете локалния график, който искате да изтриете, и изберете Delete.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
196
Стартиране на Local schedule
Спиране на Local schedule
――Уверете се, че е регистриран поне един Local schedule.
――Тази опция е налична, само когато има активен график.
1
Изберете Local Schedule Manager в екрана с меню MagicInfo Premium S.
Изборът на Stop ще промени текущия режим от Local schedule на Network
schedule.
1
MagicInfo Premium S
Изберете Local Schedule Manager в екрана с меню MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S Player
MagicInfo Premium S
Local Schedule Manager
MagicInfo Premium S Player
Template Player
Local Schedule Manager
Close
Content manager
Template Player
Settings
Close
Content manager
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Settings
Return
2
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Изберете локалния график, който искате да изпълните. След това изберете Run.
2
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Local Schedule Manager
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Изберете Stop.
Run
Storage
Internal Memory
[Internal Memory] 2012.01.01_1834.lsch
Create
Edit
Delete
Info
Copy
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Stop
Info
Close
Copy
Return
Close
Return
197
Разглеждане на детайлите на Local schedule
1
3
Ще се появят детайлите за графика.
Изберете Local Schedule Manager в екрана с меню MagicInfo Premium S.
Information
2012.01.01_1834.lsch
MagicInfo Premium S
00:00 ~ 00:00, 2 File(s)
- Menu1.jpg Menu2.jpg
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Close
Template Player
Close
Content manager
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Изберете локалния график, за който искате да видите подробна информация, и
изберете Info.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
198
Копиране на Local schedule
1
съхранява в подпапка в папката за шаблони в Internal Memory. Подпапката получава
името на шаблона.
Изберете Local Schedule Manager в екрана с меню MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
•• Internal Memory → USB: Файловете със съдържание (с изключение на шаблонните
файлове) в копиран график се съхраняват в подпапка към папката с локални
графици на USB паметта. Подпапката получава името на графика. Ако файл със
съдържание в копиран график съдържа шаблонен файл, файлът със съдържание се
съхранява в подпапка в папката за шаблони на USB паметта. Подпапката получава
името на шаблона.
3
Template Player
Изберете файлове на локален график и натиснете Copy.
Close
Content manager
Local Schedule Manager
Settings
Storage
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedules
Return
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
2
Изберете устройство за съхранение, в което са запаметени файловете с локални
Copy
графици за копиране.
Close
Local Schedule Manager
Internal Memory
Internal Memory
Storage
No Pl
Return
Create
Edit
USB
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
4
Появява се прозорец, който ви пита дали желаете да копирате файловете в Internal
Memory или в USB памет. Изберете Yes, за да копирате файловете.
Run
Info
Copy
Close
Return
•• USB → Internal Memory: Файловете със съдържание (с изключение на шаблонните
файлове) в копиран график се съхраняват в подпапка към папката с локални
графици в Internal Memory. Подпапката получава името на графика. Ако файл със
съдържание в копиран график съдържа шаблонен файл, файлът със съдържание се
199
2
Template Manager
Изберете Create в екрана Template Manager.
Template Manager
Регистриране на шаблон
1
Storage
Изберете Template Manager в екрана с меню MagicInfo Premium S.
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Copy
MagicInfo Premium S
Delete
Play
MagicInfo Premium S Player
Preview
Local Schedule Manager
Close
Template Manager
Close
Content manager
Return
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
3
Return
Изберете шаблон в режим Landscape или Portrait.
Create
Select a template.
Landscape
Portrait
Next
Cancel
200
4
Организирайте шаблон чрез вмъкване на текст, видео, снимка или PDF файлове в
Message
зависимост от желанието ви.
Message
Create
Select the position and the background.
Message
None
Scroll
None
Alignment
Use background image
Preview
Previous
Next
Cancel
-- За да заредите файл или да въведете текст ръчно, изберете Text input.
Centre
Colour
White
OK
Cancel
Return
•• Message: Изберете режим за въвеждане на съобщение.
-- None: Изберете този режим, ако не желаете да въвеждате съобщение.
-- From File: Изберете .txt файл.
-- User Input: Въведете съобщение чрез виртуалната клавиатура. Съобщението
може да е с дължина до 27 символа.
•• Scroll: Изберете посока на превъртане на съобщение.
-- None / Left to Right / Right to Left / Top to Bottom / Bottom to Top
•• Alignment: Изберете режим за подравняване на съобщение.
-- Left / Centre / Right
•• Colour: Изберете цвят на текста на съобщение.
-- White / Black / Red / Orange / Yellow / Light Green / Green / Cyan Blue / Blue /
Light Blue / Apricot / Violet / Magenta / Dark Brown / Light Grey / Dark Grey
201
5
Content
Content
Type
Create
None
Content
No Items
Size
Fit to screen
Source
PC
OK
Select sound or background music.
Select sound or background music.
Background Music
Preview
Previous
Cancel
Next
Return
Cancel
•• Type: Изберете тип файл, който да използвате за организиране на шаблон.
-- None / PIP / Videos / Image / Flash / Office / PDF
•• Content: Изберете файл, запаметен в Internal Memory или в USB устройство.
•• Size: Задайте размера на екрана, когато извеждате файл със съдържание на
страницата на шаблона.
-- Fit to screen / Lock Aspect Ratio
•• Source: Тази опция се активира, когато Type е с настройка PIP.
-- Component / AV / PC / DVI / HDMI
――Един шаблон може да съдържа най-много два Videos файла.
――Един шаблон може да съдържа най-много един PIP файл.
(Ако е избран PIP файл, може да бъде избран само един Videos файл.)
――Office файл и PDF файл не могат да се съдържат в един и същ шаблон.
•• Ако два Videos файла са присъединени, изберете файла със звука, който искате
да използвате.
-- Ако един от видеофайловете включва PIP съдържание, звукът от PIP
съдържанието може да бъде избран.
•• Ако е избран Flash файл, не е възможно активиране на изходящ звук от друг
файл или фонова музика. (Стъпка 5 се прескача.)
•• Ако е активиран Background Music, функцията за настройки на звука на даден
файл не се поддържа.
――Даден шаблон не може да съдържа повече от един Flash файл.
202
6
Определете Storage и сменете Template Name. Изберете OK.
Create
Content manager
Копиране на съдържание
Save the template and finish.
Storage
1
Internal
Template Name
20130101_2222
Изберете Content manager в екрана с меню MagicInfo Premium S.
Preview
Previous
OK
Cancel
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Template Manager
Content manager
Close
Settings
7
Проверете дали шаблонът е добавен в Template Manager.
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Template Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Copy
All schedules
Delete
20130101_2222.stmp
Run
Preview
Close
Return
203
2
Изберете съдържанието, което искате да копирате.
Изтриване на съдържание
1
Content manager
Internal Memory
USB
Deployed Folders
Deployed Folders
Изберете Content manager в екрана с меню MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S
Menu1.jpg
MagicInfo Premium S Player
Menu2.jpg
Local Schedule Manager
Template Manager
Copy
Content manager
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s) :
0.0MB (0)
Selected File(s) :
0.2MB (2)
Select
Delete
Close
Settings
Close
Return
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
•• Ако бъде избрано съдържание в Internal Memory: Можете да копирате
съдържанието в Internal Memory към USB памет.
•• Ако бъде избрано съдържание в USB: Можете да копирате съдържанието в USB
памет към Internal Memory.
――Избирането на съдържание в Internal Memory и USB памет едновременно ще
деактивира копирането.
Return
2
Изберете съдържанието, което искате да изтриете. След това изберете Delete.
•• Съдържание в Internal Memory и USB памет може да се изтрива едновременно.
――Ако Internal Memory / USB памет съдържа съдържание или папки с графици,
разпространени от MagicInfo Author/Schedule към устройството с USB памет,
Deployed Folders се появява над Internal Memory / USB паметта.
――Ако папка за разпространение се копира в USB памет, която вече съдържа папка
за разпространение, съдържанието и папките с графици в съществуващата
папка за разпространение ще бъдат изтрити преди да се копира новата папка.
3
Content manager
Internal Memory
USB
Deployed Folders
Deployed Folders
Menu3.jpg
Menu1.jpg
Menu4.jpg
Menu2.jpg
След това изберете Copy.
Copy
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s) :
0.0MB (0)
Selected File(s) :
0.2MB (2)
Select
Delete
Close
Return
204
Settings
Server Network Settings
За да стартирате MagicInfo Premium S, се свържете към мрежа.
Settings
Server
Server Network Settings
Въведете настройките на сървъра MagicInfo Premium S.
Default content duration
Content Ratio
Copy Deployed Folders
Image Effect
Manual
на порта. (Ако не успеете да се свържете към сървъра с номер на порт 7001, се
обърнете към администратора на своя сървър, за да откриете какъв е правилният
номер на порт и след това го сменете.)
Random
Default content
None
Content Layout
Landscape
Schedule Name
Close
•• Ако опцията SSL е активирана, сървърът е конфигуриран да използва https и
трансферът на данни е кодиран.
――Въведете IP адреса и номера на порт на сървъра. Въведете 7001 като номер
FTP Mode
YYYYMMDD
Return
Определете работния режим на FTP.
•• Active / Passive
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
Default Storage
Указвате местоположението, на което искате да записвате съдържание (изтеглено от
сървъра).
•• Internal Memory: Запаметете съдържанието във вътрешната памет на
устройството.
•• USB: Запаметете съдържанието в USB паметта.
――Ако Network schedule се изпълнява, докато няма свързана USB памет, ще се отвори
съдържанието по подразбиране.
205
Default content duration
Content Layout
Определете продължителност за възпроизвеждане на съдържанието.
Превключете ориентацията на възпроизвежданото съдържание на режим Landscape или Portrait.
•• Image Viewer Time, Template Display Duration, Doc viewing
time, PPT Viewer Time, PDF Viewing time, Flash Viewing time
――Продължителността трябва да е поне 5 секунди.
•• Landscape / Portrait
――Ако Content Layout е с изглед Portrait, то не поддържа видео кодек VP8.
Content Ratio
Задайте типа съотношение на картината на дисплея, когато
възпроизвеждате съдържание.
Schedule Name
Избира формат на заглавието на графика, когато се създава локален график.
•• YYYYMMDD / YYYYDDMM / DDMMYYYY
•• Image ratio, Doc Ratio, PPT Ratio, PDF Ratio, Video Ratio
-- Original: Извеждайте съдържание с оригиналния размер.
-- Full Screen: Извеждайте съдържание на цял екран.
Изваждате безопасно USB паметта
Copy Deployed Folders
Delete all content
Изберете дали автоматично да се копира съдържание от
устройството с USB памет на Internal Memory, когато устройството
с USB памет е свързано към устройството, след разпространение на
съдържание от MagicInfo Author/Schedule към USB паметта.
Изтрийте всички файлове със съдържание в Internal Memory.
•• Manual / Auto
Safely Remove USB Device
Reset Settings
Възстановете всички стойности в Settings към фабричните при закупуването на устройството.
Image Effect
Конфигурира ефектите при трансформиране на изображението.
•• Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear, Stairs, Wipe,
Random, None
Default content
Задайте съдържанието за възпроизвеждане по подразбиране, когато
стартирате MagicInfo Premium S.
•• Съдържание до 20 MB се поддържа за Default content.
206
Когато се възпроизвежда съдържание
Преглед на детайлите за съдържанието, което се
възпроизвежда
Information
Натиснете бутона INFO от дистанционното управление.
•• Software Version: Извежда софтуерната версия на устройството
•• Device Name: Показва името на устройството, разпознато от сървъра
•• Device ID: Показва оригиналния идентификационен номер на устройството
•• Mode: Извежда текущия работен режим
(Network schedule, Local schedule, Template Player, Internal Auto Play или USB
Device Auto Play) на MagicInfo Premium S Player
Software Version
: A-LUBXGDSP-0100.18
Device Name
: Monitor
•• Server: Извежда състоянието на връзката (Connected, Disconnected или Not
approved) на сървъра
Device ID
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
•• USB: Показва състоянието на връзката на USB устройството
Mode
: Local schedule
Server
: Disconnected
•• Schedule download: Показва напредъка на мрежовия график, който се изтегля от
сървъра
USB
: Connected
Schedule download
: No Schedule to download
Cancel
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
207
Смяна на настройките за съдържанието, което
се възпроизвежда
Tools
Picture Mode
Standard
Sound Mode
Standard
PIP
Off
Background Music
Off
Background Music Setting
Safely Remove USB Device
Натиснете бутона TOOLS от дистанционното управление.
Можете да промените настройката за Picture Mode или Sound Mode или безопасно да отстраните USB
устройство (Safely Remove USB Device), докато се възпроизвежда съдържание, като натиснете бутона
TOOLS на дистанционното управление.
•• Picture Mode (Dynamic / Standard / Natural / Movie)
Персонализира настройките на екрана за съдържанието, което се възпроизвежда в момента
•• Sound Mode (Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify)
Персонализира настройките на звука за съдържанието, което се възпроизвежда в момента
•• PIP (Off / On)
Активира или дезактивира PIP функцията.
•• Background Music (Off / On)
Активирайте или деактивирайте функцията Background Music.
Return
•• Background Music Setting (Shuffle / Play / Cancel / Deselect)
Задайте музикални файлове, съхранени в Internal Memory, като Background Music.
――За да активирате Background Music Setting, се уверете, че поне един MP3 файл е съхранен в
Internal Memory.
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
•• Safely Remove USB Device
Изваждате безопасно USB паметта
208
Глава 12
MagicInfo Videowall S
-- За да стартирате MagicInfo
Videowall S, изберете MagicInfo
Videowall S за Play Mode на
System.
За да използвате MagicInfo Videowall S, е необходимо да закупите лиценз.
За да изтеглите софтуера, отидете на началната страница на Samsung http://www.samsung.com/displaysolutions.
За закупуване на лиценз се свържете с Центъра за обслужване на потребители.
Файлови формати, съвместими с MagicInfo Videowall S Player
Прочетете, преди да използвате MagicInfo Videowall S Player
MagicInfo Videowall S може да конфигурира и контролира файлове със съдържание единствено чрез VideoWall Console.
•• Направете справка с ръководството за потребителя на VideoWall Console за допълнителни подробности.
•• За извеждане на прозореца за избор на меню натиснете RETURN на дистанционното управление.
――Вижте страница 160 за допълнителна информация относно поддържаните кодеци.
209
Видео
Изображения
•• Не се поддържа 3D видео.
•• Съвместим файлов формат за изображения: Jpeg, bmp, png
•• Не се поддържа съдържание с резолюция над указаната в
таблицата по-горе.
•• Поддържана максимална резолюция: 15.360 x 8.640
-- Извеждането на изображение с по-висока разделителна
способност на екрана може да отнеме по-дълго време.
•• Видео съдържание с побитова скорост или кадрова честота,
по-висока от скоростта, указана в таблицата по-горе, може да
причини насечено видео по време на възпроизвеждане.
•• Ако в съдържанието на контейнера има грешка, видео
съдържанието няма да се възпроизведе или ще се възпроизведе
с грешка.
•• Някои USB/цифрови фотоапарати може да не са съвместими с
плейъра.
•• Поддържа до H.264, ниво 4.1
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 и AVCHD не се
поддържат.
•• За всички видео кодеци, с изключение на MVC, VP8, VP6:
-- Под 1280 x 720: максимално 60 кадъра
-- Над 1280 x 720: максимално 30 кадъра
•• Не се поддържа GMC 2 или по-висока версия.
•• Поддържа само BD MVC Spec.
•• Възможно е някои кодеци да не се поддържат в режим на двойно
възпроизвеждане, когато два видеофайла се възпроизвеждат
едновременно, и в режим на възпроизвеждане на портрет.
210
Ограничения
•• Може да се възпроизвежда само един видеофайл (Videos) за клиент.
――На дисплеите на видеостена могат да се възпроизвеждат различни файлове със съдържание.
Два видеофайла (Videos) не могат да се възпроизвеждат на един дисплей на видеостена.
Налично
Налично
Не е наличен
211
MagicInfo Videowall S
MENUm → Support → Contents Home → MagicInfo Videowall S →
ENTERE → RETURN
――За да стартирате MagicInfo Videowall S, изберете MagicInfo
Default Storage
Указвате местоположението, на което искате да записвате съдържание (изтеглено от сървъра).
•• Internal Memory: Запаметете съдържанието във вътрешната памет на устройството.
•• External: Запаметете съдържанието в USB паметта.
Default content
Videowall S за Play Mode на System.
――Натиснете бутона MagicInfo Lite/S от дистанционното управление.
Конфигурирайте настройките за съдържанието, което ще се възпроизвежда по подразбиране.
Settings
Content Layout
Превключете ориентацията на възпроизвежданото съдържание на режим Landscape или Portrait.
Settings
Default Storage
Internal Memory
Default content
None
Content Layout
Landscape
Port
51001
•• Landscape / Portrait
――Ако Content Layout е с изглед Portrait, то не поддържа видео кодек VP8.
Port
Close
Safely Remove USB Device
Вижте номера на порт на сървъра. Въведете 51001 като номер на порта.
•• Ако не успеете да се свържете със сървъра с номер на порт 51001, се обърнете към администратора
на своя сървър, за да откриете какъв е правилният номер на порт и след това го сменете.
Reset
Safely Remove USB Device
Return
Изваждате безопасно USB паметта
Reset
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
Възстановете всички стойности в Settings към фабричните при закупуването на устройството.
212
Когато се възпроизвежда съдържание
Information
Software Version
: A-LUBXGDSP-0100.18
Device Name
: Monitor
Device ID
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
USB
: Connected
Натиснете бутона INFO от дистанционното управление.
•• Software Version: Извежда софтуерната версия на устройството
•• Device Name: Показва името на устройството, разпознато от сървъра
•• Device ID: Показва оригиналния идентификационен номер на устройството
•• USB: Показва състоянието на връзката на USB устройството
Cancel
-- Показаното изображение може да е различно, в зависимост от модела.
213
Глава 13
Ръководство за отстраняване на неизправности
Преди да се обадите на център по
обслужване на клиенти на Samsung,
изпробвайте продукта, както следва.
Ако проблемът продължи, обърнете
се към център по обслужване на
клиенти на Samsung.
Ако екранът остане празен,
проверете компютъра, видео
контролера и кабела.
Изисквания преди да потърсите съдействие от център за
обслужване на клиенти на Samsung
Изпробване на продукта
Проверете дали продуктът работи нормално, като използвате функцията за изпробване на продукта.
Ако екранът остава празен, докато светодиодът за захранването мига дори когато продуктът е свързан правилно към компютъра, извършете
изпробване на продукта.
1
Изключете продукта и компютъра.
2
Извадете всички кабели от продукта.
3
Включване на продукта.
4
Ако се изведе No Signal, продуктът работи нормално.
Проверка на разделителната способност и честотата
Not Optimum Mode ще се изведе за кратко, ако е избран режим, който превишава поддържаната разделителна способност
(вижте Поддържани разделителни способности).
214
Проверете следното.
Проблем при инсталиране (режим PC)
Екранът непрекъснато се включва и изключва.
Проверете кабелната връзка между продукта и компютъра и се уверете, се връзката е
сигурна.
От всички четири страни на екрана се появяват празни
пространства, когато към устройството и компютъра е
свързан HDMI или HDMI-DVI кабел.
Празните пространства на екрана нямат нищо общо с устройството.
Тези празни пространства се причиняват от компютъра или графичната карта. За да
разрешите проблема, регулирайте размера на екрана в настройките за HDMI или DVI
на графичната карта.
Ако менюто за настройки на графичната карта няма опция за регулиране на размера
на екрана, актуализирайте драйвера на графичната карта до най-новата версия.
(Свържете се с производителя на графичната карта или на компютъра за
допълнителни подробности относно настройките за регулиране на екрана.)
PC се показва в Source, когато не е свързан компютър.
PC винаги се показва в Source, независимо дали е свързан компютър или не.
Проблем с екрана
Светодиодът за захранване е изкл. Екранът не иска да
се включи.
Уверете се, че захранващият кабел е свързан.
На екрана се показва No Signal (вижте ("Свързване
към компютър").
Проверете дали продуктът текущо е свързан с кабел.
Not Optimum Mode се извежда.
Съобщението се показва, когато сигналът от графичната карта надхвърля
максималната разделителна способност и честота на продукта.
Проверете дали устройството, свързано към продукта е включено.
Вж. таблицата със стандартни режими на сигнал и задайте максимална разделителна
способност и честота според спецификациите на продукта.
Изображенията на екрана изглеждат изкривени.
Проверете кабелните връзки с продукта.
215
Проблем с екрана
Екранът не е ясен. Екранът е размазан.
Настройте Coarse и Fine.
Отстранете всички аксесоари (удължителен кабел за видео и т.н.) и опитайте отново.
Настройте разделителната способност и честотата на препоръчваното ниво.
Екранът изглежда нестабилен и трепери.
Има сенки и остатъчни изображения на екрана.
Уверете се, че разделителната способност и честотата на компютъра и графичната
карта са зададени в диапазона, съвместим с продукта. След това сменете настройките
на екрана, ако е необходимо, като направите справка в "Допълнителна информация"
от менюто на продукта и таблицата със стандартни режими на сигнал.
Екранът е твърде ярък. Екранът е твърде тъмен.
Настройте Brightness и Contrast.
Цветът на екрана е непостоянен.
Отидете на Picture и задайте настройките за Colour Space.
Бялото не изглежда като бяло.
Отидете на Picture и задайте настройките за White Balance.
Няма изображение на екрана и светодиодът за
захранването мига на всеки 0,5 до 1 секунди.
Продуктът е в режим на пестене на енергия.
Устройството ще се изключи автоматично.
Отидете в System и се уверете, че Sleep Timer е зададена на Off.
Натиснете произволен клавиш на клавиатурата или преместете мишката, за да се
върнете на предишния екран.
Ако към устройството е свързан компютър, проверете състоянието на захранването на
компютъра.
Уверете се, че кабелът за захранването е свързан правилно към устройството и към
захранващия контакт.
Ако сигналът от свързано устройство не се разпознава, устройството се изключва
автоматично след 10 до 15 минути.
Качеството на картината на устройството се различава
от това в магазина, от който то е закупено.
Използвайте HDMI кабел, за да получите високо (HD) качество на картината.
216
Проблем с екрана
Дисплеят на екрана не изглежда нормално.
Кодираното видео съдържание може да е причина за това дисплеят да изглежда
необичайно при сцени, в които има бързо движещи се обекти, като например при
спортни събития или екшъни.
Слабият сигнал или лошото качество на картината могат да са причина дисплеят да
изглежда необичайно. Това не означава, че продуктът е дефектен.
Клетъчен телефон на разстояние с радиус от един метър може да е причина за
статичен шум в аналогови и цифрови устройства.
Яркостта и цветът не изглеждат нормално.
Отидете в Picture и регулирайте настройките на екрана, като например Picture Mode,
Colour, Brightness и Sharpness.
――Вижте стр.90 за подробности относно менюто Picture.
Отидете на System и задайте настройките за Energy Saving.
――Вижте стр.112 за подробности относно менюто System.
Нулирайте настройките на екрана до настройките му по подразбиране.
――Вижте стр.104 за подробности относно менюто Reset Picture.
По краищата на екрана се появяват начупени линии.
Ако Picture Size е с настройка Screen Fit, променете настройката към 16:9.
На екрана се появяват линии (червени, зелени или
сини).
Тези линии се появяват при наличие на дефект в DATA SOURCE DRIVER IC на
монитора. Свържете се със сервизен център на Samsung за разрешаване на
проблема.
Дисплеят изглежда нестабилен и след това замръзва.
Екранът може да замръзне, когато се използва разделителна способност, различна от
препоръчителната, или ако сигналът е нестабилен. За да решите проблема, сменете
разделителната способност на компютъра съгласно препоръчителната такава.
217
Проблем с екрана
Екранът не се показва на цял екран.
Файл с мащабирано SD (4:3) съдържание може да е причина за черни ленти от двете
страни на екрана на HD канал.
Видео със съотношение на картината, различно от устройството, може да е причина
за черни ленти в горната и долната част на екрана.
Променете настройката за размер на екрана на устройството или на външното
устройство към настройка за цял екран.
Проблем с дистанционно управление
Дистанционното управление не работи.
Уверете се, че батериите са поставени правилно на място (+/-).
Проверете дали батериите не са изтощени.
Проверете дали не е спрял токът.
Уверете се, че захранващият кабел е свързан.
Проверете дали наблизо няма специална флуоресцентна или неонова лампа.
Проблем с външното устройство
Чува се бипване при рестартиране на компютъра.
Ако бипването се чува при рестартиране, трябва да ремонтирате компютъра.
Други проблеми
Има картина, но няма звук.
Ако е свързан HDMI кабел, проверете настройките за аудио изход на компютъра.
218
Други проблеми
От високоговорителите се чува пращене.
Проверете свързването на кабела. Уверете се, че няма видеокабел, който да е свързан
към порт за аудио вход.
Проверете силата на сигнала след свързването на кабел.
Лошият сигнал може да е причина за нарушен звук.
Устройството мирише на пластмаса.
Миризмата на пластмаса е нормална и изчезва с времето.
Мониторът изглежда наклонен.
Отстранете и след това монтирайте отново стойката към устройството.
Звукът или картината прекъсват периодично.
Проверете свързването на кабела и го свържете отново, ако се налага.
Използването на много твърд или дебел кабел може да повреди аудио и видео
файлове.
Уверете се, че кабелите са достатъчно гъвкави, за да осигурят трайност. Когато
монтирате устройството на стена, е препоръчително да използвате кабели с
правоъгълен конектор.
По краищата на устройството има малки частици.
Частиците са част от дизайна на устройството. Устройството не е дефектно.
Менюто PIP не е налично.
Менюто се активира или деактивира в зависимост от режима Source.
――Вижте стр.119 за подробности относно менюто PIP.
При опит за промяна на разделителната способност
на компютъра се появява съобщение „The defined
resolution is not supported.“.
Съобщението „The defined resolution is not supported.“ се появява, ако разделителната
способност на входния източник превишава максималната разделителна способност
на дисплея.
За да решите проблема, сменете разделителната способност на компютъра с
разделителна способност, поддържана от дисплея.
От високоговорителите не се възпроизвежда звук в
HDMI режим, когато е свързан DVI-HDMI кабел.
DVI кабелите не пренасят звукови данни.
HDMI Black Level не функционира правилно на HDMI
устройство с YCbCr изход.
Тази функция е налична само когато външно устройство, като например DVD плейър и
STB, е свързано към продукта чрез HDMI (RGB сигнал) кабел.
Уверете се, че сте свързали аудиокабела към правилния входен жак, за да се
възпроизвежда звук.
219
Други проблеми
Няма звук в режим HDMI.
Цветовете на изведената картина може да не изглеждат нормално. Може да няма
картина или звук. Това може да се случи, ако външно устройство, което поддържа
само по-стара версия на HDMI стандарта, е свързано към устройството.
Ако това се случи, свържете аудио кабел, заедно с HDMI кабел.
Графичните карти на някои компютри може да не разпознават автоматично HDMI
сигнали, които не съдържат звук. В този случай изберете ръчно вход на звук.
PC
DVI PC
Инфрачервеният сензор не функционира.
Вход на звук
Режим на екрана
Авто
Настройки на компютъра
Аудио вход (стерео
Настройки на компютъра
портове)
Уверете се, че индикаторът на сензора светва, когато натиснете бутон на
дистанционното устройство.
•• Ако индикаторът на сензора не светва, изключете бутона на захранването на
гърба на устройството и след това го включете отново.
(Светодиодът за захранването светва в червено, когато екранът е изключен.)
•• Ако индикаторът на сензора все още не светва, след като захранването е било
изключено и включено отново, възможно е да се е разкачил вътрешен жак.
Свържете се с най-близкия сервизен център за поправка на устройството.
•• Ако индикаторът на сензора, който свети, не мига в червено при натискането на
бутон на дистанционното устройство, е възможно инфрачервеният сензор да е
дефектен.
Свържете се с най-близкия сервизен център за поправка на устройството.
•• Ако екранът не се променя при натискане на бутон на дистанционното устройство,
въпреки че индикаторът на сензора мига в червено, дънната платка може да е
повредена.
Свържете се с най-близкия сервизен център за поправка на устройството.
В режим на пестене на енергия, когато входният
източник е DisplayPort, настройките на дисплея на
компютъра не могат да бъдат записани.
Отидете на System → General и задайте Max. Power Saving на Off. Може също
отново да конфигурирате настройките за изход на дисплея на компютъра. Уверете се,
че дисплеят е включен.
220
Други проблеми
При рестартиране на компютъра с входен източник
зададен на DisplayPort, екранът на BIOS и екранът за
рестартиране не се показват.
Рестартирайте компютъра, когато дисплеят е включен или когато входният източник не
е DisplayPort.
221
За допълнителни инструкции
относно настройването разгледайте
ръководството на потребителя за
вашия компютър или графичната
карта.
Q&A
Въпрос
Как мога да променя честотата?
Отговор
Настройте честотата на вашата графична карта.
•• Windows XP: Отидете в Контролен панел
Облик и персонализиране
Дисплей
Настройки
Разширени
Монитор и настройте честотата в
Настройки на монитора.
•• Windows ME/2000: Отидете в Контролен панел
Дисплей
Настройки
Разширени
Монитор и настройте честотата в Настройки на монитора.
•• Windows Vista: Отидете в Контролен панел
Облик и персонализиране
Персонализиране
Настройки на дисплей
Разширени настройки
Монитор и настройте честотата в Настройки на монитора.
•• Windows 7: Отидете в Контролен панел
Облик и персонализиране
Дисплей
Настройване на разделителната способност
Разширени
Монитор и настройте честотата в Настройки на монитора.
настройки
•• Windows 8: Отидете в Настройки
Контролен панел
Облик и
Дисплей
Настройване на разделителната способност
персонализиране
Разширени настройки
Монитор и настройте честотата в Настройки на
монитора.
Как мога да променя разделителната способност?
•• Windows XP: Отидете в Контролен панел
Облик и теми
Настройки и регулирайте разделителната способност.
Дисплей
•• Windows ME/2000: Отидете в Контролен панел
регулирайте разделителната способност.
Настройки и
Дисплей
•• Windows Vista: Отидете в Контролен панел
Облик и теми
Персонализиране
Настройки на дисплея и регулирайте разделителната
способност.
•• Windows 7: Отидете в Контролен панел
Облик и теми
Дисплей
Настройване на разделителната способност и регулирайте разделителната
способност.
•• Windows 8: Отидете в Настройки
Контролен панел
Облик и
Дисплей
Настройване на разделителната способност
персонализиране
и настройте разделителната способност.
222
Въпрос
Как да настроя режима за пестене на енергия?
Отговор
•• Windows XP: Задайте режима на пестене на енергия в Контролен панел
Облик и теми
Дисплей
Настройки на скрийнсейвъра или в BIOS SETUP
на компютъра.
•• Windows ME/2000: Задайте режима на пестене на енергия в Контролен панел
Дисплей
Настройки на скрийнсейвъра или в BIOS SETUP на компютъра.
•• Windows Vista: Задайте режима на пестене на енергия в Контролен панел
Облик и теми
Персонализиране
Настройки на скрийнсейвъра или в
BIOS SETUP на компютъра.
•• Windows 7: Задайте режима на пестене на енергия в Контролен панел
Облик
Персонализиране
Настройки на скрийнсейвъра или в BIOS
и теми
SETUP на компютъра.
•• Windows 8: Задайте режима на пестене на енергия в Настройки
Контролен
Облик и персонализиране
Персонализиране
Настройки на
панел
скрийнсейвъра или в BIOS SETUP на компютъра.
223
Глава 14
Спецификации
Общи
-- Размер
Име на модел
Панел
-- Видима област
Х
В
UD55D
Размер
Клас 55 (54,6 инча / 138 см)
Видима област
(Х x В)
1209,6 x 680,4 мм
Размери (Ш x В x Д)
1213,5 x 684,3 x 96,6 мм
Тегло (без стойка)
23,3 кг
VESA
600 x 400 мм
-- Размери (Ш x В x Д)
Д
В
Ш
224
――Plug-and-Play
Този монитор може да
бъде инсталиран на всяка
система, съвместима с Plugand-Play. Двупосочният
обмен на данни между
монитора и компютърната
система оптимизира
настройките на екрана.
Инсталирането на
монитора се извършва
автоматично. Обаче може
да персонализирате
настройките за инсталиране
по желание.
Име на модел
Цвят на дисплея
Синхронизация
Разделителна
способност
――Поради характера на
производството на този
продукт, приблизително 1
на милион пиксела (1 ppm)
може да е по-светъл или потъмен на панела. Това не
влияе върху работата на
продукта.
――Това устройство
представлява цифров апарат
от клас А.
UD55D
8 бита, 16,7 M
Хоризонтална
честота
30 – 81 kHz
Вертикална
честота
48 – 75 Hz
Оптимална
разделителна
способност
1920 x 1080 @ 60 Hz
Максимална
разделителна
способност
1920 x 1080 @ 60 Hz
Максимална тактова честота за
пикселите
148,5 MHz (Аналогов/Цифров)
Захранване
Продуктът поддържа 100 – 240 V. Вж. етикета със спецификации отзад на продукта, тъй като стандартното
напрежение може да е различно за различните страни.
USB
1 DOWN
Конектори на
сигнал
Съображения за
околната среда
Вход
Composite/Component (common), PC D-Sub, DVI, HDMI1, HDMI2, DP, Audio In, RJ45, RS232C In, USB, External
Ambient Sensor
Изход
DP Out, Audio Out, RS232C Out, IR Out
Работна
Температура: 0 C – 40 C (32 F – 104 F)
Влажност: 10 % – 80 %, без кондензация
Съхранение
Температура: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)
Влажност: 5 % – 95 %, без кондензация
225
[ Препоръка ]- само за ЕС
•• С това Samsung Electronics декларира, че този Monitor отговаря на основните изисквания и други
съответни условия на Директива 1999/5/EC.
•• Официалната Декларация за съответствие може да се намери на
http://www.samsung.com/displaysolutions, отидете на "Поддръжка">"Поддръжка на продукт" и
въведете името на модела в полето за търсене.
•• Този уред може да се използва във всички страни на ЕС.
226
Пестене на енергия
Функцията за пестене не енергия на този продукт намалява консумацията на енергия, като изключва екрана и променя цвета на светодиода за
захранването, ако продуктът не се използва за определен период от време. В режим на пестене на енергия захранването не се изключва. За
да включите екрана обратно, натиснете произволен клавиш на клавиатурата или преместете мишката. Режимът на пестене на енергия работи,
когато продуктът е свързан към компютър с функция за пестене на енергия.
Пестене на енергия
Нормална работа
Оценка
Индикатор на захранването
Изкл.
Консумирана мощност
190 W
Типично
175 W
МАКС.
209 W
Режим на пестене на Изключване
енергия
(SOG сигнал:не
поддържа DPM режим)
Изключване
(Ключ на
захранването)
Мига
Вкл.
Изкл.
0,5 W
0,5 W
0W
― Показаното ниво на консумация на мощност може да е различно, в зависимост от условията на работа или от промяната на настройките.
― SOG (Sync On Green) не се поддържа.
― За да спрете всякаква консумация, изключете от ключа или извадете захранващия кабел на гърба. Извадете захранващия кабел, ако няма да
използвате продукта за продължителни периоди от време (по време на почивка и т.н.)
227
Настроени честотни режими
――Този продукт може да се задава само на една разделителна способност за оптимално качество на картината поради естеството на панела.
Задаване на разделителна способност, различна от посочената, може да влоши качеството на картината. За да избегнете това, се препоръчва
да избирате оптималната разделителна способност, определена за вашето устройство.
Проверете честотата, когато сменяте CDT устройство (свързан към компютър) с LCD устройство. Ако LCD устройството не поддържа 85Hz,
сменете вертикалната честота на 60Hz от CDT устройството, преди да го смените с LCD устройство.
-- Хоризонтална честота
Времето за обхождане на един
ред отдясно наляво на екрана
по хоризонтала се нарича цикъл
по хоризонтала. Реципрочната
стойност на цикъла по хоризонтала
се нарича хоризонтална честота.
Хоризонталната честота се
измерва в kHz.
-- Вертикална честота
Устройство показва едно
изображение много пъти в секунда
(подобно на флуоресцентна
лампа), за да може да видите
това изображение. Честотата
на показвана на дадено
изображение за секунда се нарича
вертикална честота или честота
на опресняване. Вертикалната
честота се измерва в Hz.
Екранът се регулира автоматично, ако от компютъра се подава сигнал, който принадлежи към следните стандартни режими на сигнал. Ако
сигналът, подаван от компютъра, не принадлежи към следните стандартни режими на сигнал, екранът може да остане празен при включен
светодиод на захранването. В този случай сменете настройките според следната таблица, като направите справка в ръководството за
потребителя на графичната карта.
Разделителна
способност
Хоризонтална
честота (kHz)
Вертикална честота Тактова честота за
(Hz)
пикселите
(MHz)
Поляритет на
синхронизацията
(Х/В)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
228
Разделителна
способност
Хоризонтална
честота (kHz)
Вертикална честота Тактова честота за
(Hz)
пикселите
(MHz)
Поляритет на
синхронизацията
(Х/В)
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA,1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA,1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA,1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
229
Глава 15
Приложение
Свържете се с САМСУНГ Глобално
Уебсайт: www.samsung.com/displaysolutions
――Ако имате въпроси или коментари относно продуктите на Самсунг, моля да се свържете с центъра за обслужване на клиенти на САМСУНГ.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-333-3733
BOLIVIA
800-10-7260
BRAZIL
CHILE
COLOMBIA
0800-124-421 (Demais cidades e regiões)
4004-0000 (Capitais e grandes centros)
800-SAMSUNG (726-7864)
Bogotá 600 12 72
Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)
230
LATIN AMERICA
COSTA RICA
DOMINICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
JAMAICA
0-800-507-7267
00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
1-800-751-2676
1-800-10-72670
1-800-SAMSUNG (72-6786)
800-6225
1-800-299-0013
1-800-299-0033
800-27919267
800-2791-9111
1-800-234-7267
1-800-SAMSUNG (726-7864)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
NICARAGUA
001-800-5077267
PANAMA
800-7267
800-0101
PARAGUAY
009-800-542-0001
PERU
0-800-777-08
PUERTO RICO
1-800-682-3180
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
URUGUAY
000-405-437-33
231
LATIN AMERICA
VENEZUELA
0-800-SAMSUNG (726-7864)
EUROPE
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
051 331 999
BULGARIA
800 111 31, Безплатна телефонна линия
CROATIA
072 726 786
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
EIRE
0818 717100
ESTONIA
800-7267
FINLAND
030-6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
GERMANY
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
232
EUROPE
GREECE
HUNGARY
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
LATVIA
8000-7267
LITHUANIA
8-800-77777
LUXEMBURG
261 03 710
MONTENEGRO
020 405 888
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY
815 56480
POLAND
0 801-172-678*
lub +48 22 607-93-33 *
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20 7267
ROMANIA
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT
SERBIA
011 321 6899
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SLOVENIA
SPAIN
080 697 267
090 726 786
0034902172678
233
EUROPE
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
AZERBAIJAN
0-88-555-55-55
BELARUS
810-800-500-55-500
GEORGIA
0-800-555-555
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)
KYRGYZSTAN
8-10-800-500-55-500
MOLDOVA
0-800-614-40
MONGOLIA
7-495-363-17-00
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
0-800-502-000
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
234
CHINA
CHINA
400-810-5858
HONG KONG
(852) 3698 4698
MACAU
0800 333
S.E.A
AUSTRALIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
1300 362 603
021-56997777
08001128888
0120-363-905
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
MYANMAR
01-2399888
NEW ZEALAND
0800 726 786
1-800-10-7267864 [PLDT]
PHILIPPINES
1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
TAIWAN
0800-329999
THAILAND
VIETNAM
0-2689-3232,
1800-29-3232
1800 588 889
235
S.W.A
BANGLADESH
INDIA
SRI LANKA
09612300300
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
0094117540540
0094115900000
MENA
ALGERIA
021 36 11 00
BAHRAIN
8000-GSAM (8000-4726)
EGYPT
IRAN
JORDAN
08000-726786
16580
021-8255
0800-22273
06 5777444
KUWAIT
183-CALL (183-2255)
MOROCCO
080 100 22 55
OMAN
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
QATAR
800-CALL (800-2255)
SAUDI ARABIA
920021230
236
MENA
SYRIA
18252273
TUNISIA
80-1000-12
TURKEY
444 77 11
U.A.E
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
AFRICA
BOTSWANA
8007260000
BURUNDI
200
CAMEROON
7095-0077
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
DRC
499999
GHANA
0800-10077
0302-200077
KENYA
0800 545 545
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
NAMIBIA
08 197 267 864
NIGERIA
0800-726-7864
RWANDA
9999
SENEGAL
800-00-0077
237
AFRICA
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
SUDAN
1969
TANZANIA
0800 755 755
UGANDA
0800 300 300
ZAMBIA
0211 350370
238
Отговорност за платената услуга
(цена за клиентите)
――Когато услугата се изисква, независимо че е в гаранция, може да ви таксуваме за
посещение от сервизен техник в следните случаи.
Без производствен дефект
Почистване на устройството, настройка, обяснение, повторно инсталиране и др.
•• Ако техническият специалист ви даде инструкции за това как да използвате
продукта или просто настрои опциите, без да разглобява уреда.
•• Ако под влияние възникнат фактори на околната среда, които предизвикват
появата на дефект (интернет, антена, сигнал по кабел и др.)
•• Ако устройството бъде преинсталирано или допълнително свържете устройства
след първоначално настройване на закупения продукт.
•• Ако даден продукт се преинсталира с цел да бъде преместен на друго място или
да се преместят в друга къща.
•• Ако клиентът поиска инструкции относно начина на употреба поради досег с
продукт на друга компания.
•• Ако клиентът поиска инструкции относно начина на употреба поради досег с
продукт на друга компания.
•• Ако клиент поиска инсталиране на софтуера и настройка на продукта.
Повреда на продукта, причинена от клиента
Повреда на продукта, причинена от неправилно боравене на клиента или грешен тип
хартия.
Ако повредата на продукта е причинена от;
•• Външен удар или изпускане .
•• Използването на консумативи или отделно продавани продукти, които не са
препоръчани от Samsung.
•• Ремонтни дейности, извършени от лица, които не са с инженерен опит и работят
за външна обслужваща компания или партньор на Samsung Electronics Co., Ltd.
•• Повторно моделиране или ремонт на продукта, извършен от клиента.
•• Използването му с неточно напрежение или некоректни електрически връзки.
•• Неспазване на предупрежденията, указани в ръководството на потребителя.
Други
•• Ако продуктът се повреди следствие на природно бедствие. (гръмотевична буря,
земетресение, наводнение и др.)
•• Ако всички консумативи са изчерпани. (батерия, тонер, флуоресцентни лампи,
глава, вибрираща част, лампа, филтър, ролка и др.)
――Ако клиентът заяви услуга при условие, че продуктът няма никакъв дефект, за
извършването на услугата може да се начисли такса. Затова, моля, най-напред
прочетете ръководството на потребителя.
•• Ако сервизният специалист отстрани/почисти праха или наличните чужди
материали в устройството.
•• Ако клиент поиска допълнително инсталация, след закупуване на продукт от
онлайн магазин за пазаруване у дома.
239
WEEE
Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот
(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът
и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с
другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите
видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на
други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци.
Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на
материалните ресурси.
Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със
съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези
устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за
покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на
търговското предприятие.
Правилно изхвърляне на батериите в този продукт
(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)
Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива
да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите
символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в
Директива 2006/66 на ЕО.
Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве
или на околната среда.
За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси,
моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална
система за безплатно връщане на батерии.
240
Оптимално качество на картината и предотвратяване на
остатъчни изображения
Оптимално качество на картината
•• За да се наслаждавате на оптимално качество на картината, отидете в Контролен панел на вашия компютър и регулирайте разделителната
способност и честотата на опресняване, както следва. Качеството на картината за TFT-LCD дисплеи може да се влоши, ако не се избере
оптималната разделителна способност.
-- Разделителна способност: 1920 x 1080
-- Вертикална честота (честота на опресняване): 48 - 75 Hz
•• Поради естеството на производствения процес за този продукт, приблизително 1 пиксел на милион (1ppm) може да е по-ярък или по-тъмен
на панела. Това не влияе върху работата на продукта.
-- Броят на субпикселите по тип панел: 6.220.800
•• Стартирайте Auto Adjustment, за да подобрите качеството на картината. Ако все още има шум, дори и след автоматично настройване,
настройте Coarse или Fine.
•• Оставянето на неподвижно изображение на екрана за продължителни периоди от време може да причини остатъчни изображения или
дефектни пиксели.
-- Активирайте режима на пестене на енергия или динамичния скрийнсейвър, ако няма да използвате устройството за продължителни
периоди от време.
•• За разлика от CDT мониторите, TFT-LCD мониторите (поради естеството на панела) могат да се задават само на една разделителна
способност за оптимално качество на картината. Затова задаване на разделителна способност, различна от посочената, може да влоши
качеството на картината. За да избегнете това, се препоръчва да избирате оптималната разделителна способност, определена за вашия
монитор.
241
Предотвратяване на остатъчни
изображения
Черна матрица
Стандартен
електрод (ITO)
Цветен филтър
Какво представляват остатъчните изображения?
При нормална работа на LCD панела не би трябвало да се появяват остатъчни изображения. Нормална
работа означава непрестанно променящо се видео изображение. Ако LCD панелът показва фиксирано
изображение за продължителен период от време (над 12 часа), може да възникнат леки разлики в
напрежението между електродите на пикселите, които управляват течните кристали.
Разликата в напрежението на електродите се повишава с времето, което може да изтъни течните
кристали. Ако това се случи, когато образът се смени, може да се види предишното изображение. За да се
предотврати това, натрупаната разлика в напрежението трябва да се намали.
――При нормални условия на работа на LCD панела не би трябвало да се появяват остатъчни изображения.
Предотвратяване на остатъчни изображения
Сорс
――Най-добрият начин за защита на вашето устройство от остатъчни образи е да изключите захранването
Дрейн
или да настроите вашия компютър или система да използват скрийнсейвър, когато не работите с тях.
Също така гаранционната услуга е ограничена в зависимост от ръководството с инструкции.
TFT
Шина за данни
Гейт
Пикселен
електрод (ITO)
Кондензатор за
съхранение (Cs)
•• Изключване, скрийнсейвър и икономичен режим
-- Изключете продукта за 4 часа, след като сте го използвали 20 часа.
-- Изключете продукта за 2 часа, след като сте го използвали 12 часа.
-- Отидете в Свойства на дисплея > Захранване на вашия компютър и настройте изключването на
устройството според необходимостта.
-- Препоръчва се използването на скрийнсейвър.
Най-добре е да се използва едноцветен скрийнсейвър или скрийнсейвър с движещо се
изображение.
•• Регулярна смяна на цвета
-- Използвайте 2 цвята
Превключвайте между 2 цвята всеки 30 минути, както е показано по-горе.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
242
-- Яркост: отнася се до това колко
светъл или тъмен е даден
цвят и варира в зависимост от
количеството излъчена светлина.
•• Избягвайте комбинации от цветен текст и фонов цвят с контрастираща яркост.
――Избягвайте използване на сиво, което може да допринесе за остатъчните изображения.
――Избягвайте използването на цветове с контрастираща яркост (черно и бяло, сиво).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• Регулярна смяна на цвета на текста
-- Използвайте цветове със сходна яркост.
Интервал: Сменяйте цвета на текста и фона на всеки 30 минути
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Премествайте и сменяйте текста на всеки 30 минути, както е показано по-горе.
FLIGHT
: TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
[ Step 3 ]
-- Периодично показвайте местещо се изображение с лого.
Интервал: Показвайте движещо се изображение заедно с лого за 60 секунди след 4 часа употреба.
243
Лиценз
Ⓡ
Произведено по лиценз от Dolby Laboratories.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including
premium content.
Dolby и двойният "D" символ са търговски марки на Dolby
Laboratories.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of Rovi
Corporation or its subsidiaries and are used under license.
Manufactured under license under U.S. Patent #’s: 5,451,942;
5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and
worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are
registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are
trademarks of DTS, Inc. Product Includes software.ⓒ DTS, Inc. All
Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary
of Rovi Corporation. This is an official DivX CertifiedⓇ device that has passed rigorous
testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software
tools to convert your files into DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in
order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration
code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for
more information on how to complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274
Бележката за лиценза за отворен код
В случай на използване на софтуер с отворен код, лицензите за отворен код са
налични от менюто на продукта. Бележката за лиценза за отворен код е само на
английски.
За информация относно Бележката за лиценза за отворен код се свържете с центъра
за обслужване на клиенти на Samsung или изпратете имейл на адрес:
oss.request@ samsung.com.
244
Терминология
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Всяка от скоростите
на сканиране по-горе се отнася
до броя ефективно сканирани
редове, които определят
разделителната способност.
Скоростта на сканиране може да
е указана в i (презредово) или p
(прогресивно), в зависимост от
метода на сканиране.
- Сканиране
Сканиране означава процеса на
излъчване от пикселите, който
формира прогресивно едно
изображение. Колкото по-голям е
броят на пикселите, толкова поясна и реалистична е картината.
- Прогресивен
При прогресивен режим на
сканиране всички редове пиксели
се сканират един по един
(прогресивно) на екрана.
- Презредов
При презредовия режим всеки
ред пиксели се сканира отгоре
надолу първо и после се сканират
оставащите редове (които не са
били сканирани).
Непрезредов режим и
Презредов режим____
Непрезредов режим
(прогресивно сканиране) показва
хоризонталните редове от горе
надолу по екрана прогресивно.
Презредовият режим показва
нечетните редове първо и после
четните. Непрезредов режим се
използва основно при монитори,
тъй като се характеризира
с яснота на екрана, докато
презредовият режим се използва
основно за телевизори.
Точкова стъпка____
Устройството и екранът се
състоят от червени, зелени и сини
точки. По-краткото разстояние
между точките означава повисока разделителна способност.
Точковата стъпка означава найкраткото разстояние между две
точки от един цвят. Тя се измерва
в милиметри.
Вертикална честота____
Устройството показва едно
изображение много пъти
в секунда (подобно на
флуоресцентна лампа, която
мига), за да може потребителят
да види изображението.
Честотата на показвана на
дадено изображение за секунда
се нарича вертикална честота
или честота на опресняване.
Вертикалната честота се измерва
в Hz.
Напр. 60 Hz означава, че едно
изображение се показва 60 пъти
в секунда.
Хоризонтална честота____
Времето за сканиране на един ред
от левия до десния край на екрана
се нарича цикъл по хоризонтала.
Реципрочната стойност на
цикъла по хоризонтала се
нарича хоризонтална честота.
Хоризонталната честота се
измерва в kHz.
Източник____ Входен
източник означава външно
видеоустройство, което е
свързано към устройството, напр.
видеокамера или DVD плейър.
Компонентни портове
(зелен, син и червен)____
Компонентните портове, които
идентифицират, изпращат и
получават сигнали за контраст,
осигуряват по-добро качество на
картината от другите методи за
видеовръзка.
Plug & Play____ Plug & Play
е функция, която позволява
автоматичен обмен на
информация между монитора
и компютъра за постигане на
оптимална среда на извеждане
на изображения. Устройството
използва международния
стандарт VESA DDC за
изпълнение на Plug & Play.
Разделителна способност____
Разделителната способност
е броят хоризонтални точки
(пиксели) и вертикални точки
(пиксели), които формират
екрана. Тя представлява нивото
на детайлност на дисплея.
По-високата разделителна
способност позволява показване
на повече данни на екрана и е
полезна при извършването на
няколко задачи едновременно.
Напр. разделителна способност
от 1920 X 1080 се състои от
1 920 хоризонтални пиксела
(хоризонтална разделителна
способност) и 1 080 вертикални
пиксела (вертикална
разделителна способност).
DVD (Digital Versatile Disc)____
DVD означава носител с размери
на компактдиск, на който можете
да записвате мултимедийни
(аудио, видео или игри)
приложения, като използвате
технологията за компресиране на
видео MPEG-2.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Това е интерфейс,
който може да се свърже
към цифров аудиоизточник,
както и към висококачествен
видеоизточник, като се използва
един кабел без компресиране.
Multiple Display Control
(MDC)____ MDC (Управление
на повече от един дисплей) е
приложение, което ви позволява
да управлявате няколко дисплея
едновременно, като използвате
компютър. Комуникацията между
компютъра и монитора става чрез
RS232C (серийно предаване на
данни) и RJ45 (LAN) кабели.
245
Download PDF

advertising