Samsung | UD46E-B | Samsung UD46E-C Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο χρήσης
UD46E-A UD46E-C UD46E-B UD55E-B
Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και οι προδιαγραφές
υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.
Πίνακας περιεχομένων
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Πνευματικά δικαιώματα5
Προειδοποιήσεις ασφαλείας6
Σύμβολα6
Καθαρισμός6
Αποθήκευση7
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια7
Εγκατάσταση8
Λειτουργία10
Προφυλάξεις κατά το χειρισμό της οθόνης13
Τηλεχειριστήριο (RS232C)
24
Συνδέση καλωδίων
24
Σύνδεση27
Κωδικοί ελέγχου
28
Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής
πηγής
Προετοιμασία
Έλεγχος των μερών14
Εξαρτήματα14
Εξαρτήματα15
Κιτ εξωτερικού αισθητήρα15
Πίσω πλευρά16
Τηλεχειριστήριο17
Σύνδεση με τη χρήση στερεοφωνικού καλωδίου IR
(πωλείται χωριστά)19
Πριν από την εγκατάσταση του προϊόντος
(Εγχειρίδιο εγκατάστασης)20
Εναλλαγή μεταξύ οριζόντιου και κατακόρυφου
προσανατολισμού20
Εξαερισμός20
Διαστάσεις21
Εγκατάσταση του κιτ στερέωσης σε τοίχο
Προετοιμασία πριν από την εγκατάσταση του κιτ
στερέωσης σε τοίχο
22
Εγκατάσταση του κιτ στερέωσης σε τοίχο
22
Προδιαγραφές του κιτ στερέωσης σε τοίχο
(VESA)23
22
Πριν από τη σύνδεση37
Σημεία ελέγχου πριν από τη σύνδεση37
Σύνδεση με τον υπολογιστή37
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου D-SUB
(αναλογικού τύπου)37
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου DVI
(ψηφιακού τύπου)38
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI38
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI39
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου DP39
Σύνδεση με συσκευή βίντεο40
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI40
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI41
Σύνδεση σε σύστημα ήχου41
Σύνδεση καλωδίου LAN42
Σύνδεση του network box (πωλούνται
ξεχωριστά)43
MagicInfo43
Αλλαγή της πηγής εισόδου45
Source45
Χρήση του MDC
Εγκατάσταση/Απεγκατάσταση του
προγράμματος MDC46
Εγκατάσταση46
Κατάργηση της εγκατάστασης46
Σύνδεση στο MDC47
Χρήση του MDC μέσω RS-232C (πρότυπο σειριακής
μετάδοσης δεδομένων)47
Χρήση του MDC μέσω Ethernet48
Λειτουργία αρχικής οθόνης
Video Wall50
Video Wall50
Horizontal x Vertical50
Screen Position51
Format51
Picture Mode52
On/Off Timer53
On Timer53
Off Timer53
2
Πίνακας περιεχομένων
Holiday Management54
Network Settings55
MagicInfo Player I56
ID Settings57
ID Settings57
Device ID Auto Set57
PC Connection Cable57
Zoom/Position62
Resolution62
Auto Adjustment63
PC Screen Adjustment63
Picture Off63
Reset Picture63
OnScreen Display
Picture Mode59
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness /
Color / Tint (G/R)60
Color Temperature60
White Balance60
Gamma60
Calibrated Value60
Picture Options61
Color Tone61
HDMI Black Level61
Dynamic Backlight61
UHD COLOR61
Picture Size62
Picture Size62
Setup67
Time68
Clock Set68
DST68
Sleep Timer68
Power On Delay68
MagicInfo I Source68
More settings58
Ρύθμιση οθόνης
System
Display Orientation64
Onscreen Menu Orientation64
Source Content Orientation64
Aspect Ratio64
Screen Protection65
Pixel Shift65
Timer65
Immediate Display65
Side Gray65
Auto Source Switching68
Auto Source Switching68
Primary Source Recovery68
Primary Source69
Secondary Source69
Power Control69
Auto Power On69
PC Module Power69
Standby Control69
Network Standby69
Power Button69
Menu Language66
Eco Solution70
Energy Saving70
Eco Sensor70
Screen Lamp Schedule70
No Signal Power Off 70
Auto Power Off70
Reset OnScreen Display66
Temperature Control70
Message Display66
Source Info66
No Signal Message66
MDC Message66
Change PIN71
3
Πίνακας περιεχομένων
General71
Security71
HDMI Hot Plug71
Οδηγός αντιμετώπισης
προβλημάτων
Reset System71
Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με το
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung75
Δοκιμή του προϊόντος75
Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας75
Ελέγξτε τα παρακάτω.76
Ρύθμιση του ήχου
HDMI Sound72
Ερωτήσεις & απαντήσεις83
Sound on Video Call72
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα
Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
92
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του
προϊόντος92
Βέλτιστη ποιότητα εικόνας και αποτροπή
δημιουργίας μόνιμων ειδώλων93
Βέλτιστη ποιότητα εικόνας93
Αποτροπή δημιουργίας μόνιμου ειδώλου93
Άδεια95
Ορολογία96
Reset Sound72
Προδιαγραφές
Υποστήριξη
Software Update73
Γενικά85
Εξοικονόμηση ενέργειας87
Προρρυθμισμένες λειτουργίες χρονισμού88
Contact Samsung73
Go to Home74
Video Wall74
Picture Mode74
On/Off Timer74
Network Settings74
MagicInfo Player I74
ID Settings74
More settings74
Reset All74
Παράρτημα
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών
(Κόστος που βαραίνει τον πελάτη)91
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα του
προϊόντος91
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν
κάποια ζημιά από λάθος του πελάτη91
Άλλα91
WEEE92
4
Κεφάλαιο 01
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Πνευματικά δικαιώματα
Τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της ποιότητας.
© 2015 Samsung Electronics
Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στη Samsung Electronics.
Απαγορεύεται η χρήση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς την έγκριση της Samsung Electronics.
Οι ονομασίες Microsoft, Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.
Οι ονομασίες VESA, DPM και DDC είναι σήματα κατατεθέντα της Video Electronics Standards Association.
Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
•• Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που είτε
-- (a) κατόπιν αιτήματός σας κληθεί κάποιος τεχνικός χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν.
(π.χ. αμελήσατε να διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
-- (b) είτε προσκομίσατε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών όπου και πάλι δεν διαπιστώθηκε ελάττωμα
στο προϊόν.
(π.χ. αμελήσατε να διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
•• Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσόν της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ή κατ'
οίκον επίσκεψη.
5
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
Προσοχή
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ.
Καθαρισμός
――Να είστε προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό, καθώς η οθόνη και το εξωτερικό των
προηγμένων μοντέλων LCD γρατζουνίζονται εύκολα.
――Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα κατά τον καθαρισμό.
――Οι παρακάτω εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Οι πραγματικές συνθήκες ενδέχεται να
διαφέρουν από αυτές που απεικονίζονται.
Προσοχή : ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ. (Ή ΤΟΝ ΠΙΣΩ ΠΙΝΑΚΑ)
ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ.
ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
1
Απενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
2
Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το προϊόν.
――Κρατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το φις και μην αγγίζετε το
καλώδιο με βρεγμένα χέρια. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν διαπερνάται από ρεύμα υψηλής τάσης.
Είναι επικίνδυνο να έρθετε σε επαφή με τα εσωτερικά εξαρτήματα του προϊόντος.
Αυτό το σύμβολο σάς προειδοποιεί ότι το προϊόν συνοδεύεται από σημαντικά έντυπα που
αφορούν τη λειτουργία και τη συντήρηση.
3
Σκουπίστε το προϊόν με ένα καθαρό, μαλακό και στεγνό πανί.
•• Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν
αλκοόλη, διαλυτικές ή επιφανειοδραστικές ουσίες.
!
Σύμβολα
•• Μην ψεκάζετε νερό ή καθαριστικά απευθείας
επάνω στο προϊόν.
Προειδοποίηση
Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός.
4
Βρέξτε ένα μαλακό και στεγνό πανί με νερό και στύψτε το καλά
για να καθαρίσετε το εξωτερικό του προϊόντος.
Προσοχή
Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή φθορά περιουσιακών στοιχείων.
Απαγορεύονται οι δραστηριότητες που φέρουν αυτό το σύμβολο.
5
Όταν ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, συνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας στο προϊόν.
6
Ενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
Πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες που φέρουν αυτό το σύμβολο.
6
Συνδέστε το φις σε μια γειωμένη πρίζα
(μόνο μονωμένες συσκευές τύπου 1).
Αποθήκευση
Εξαιτίας των χαρακτηριστικών των προϊόντων εξαιρετικά γυαλιστερής επιφάνειας, η χρήση
υγραντήρα υπεριώδους ακτινοβολίας στον ίδιο χώρο ενδέχεται να δημιουργήσει λευκές
κηλίδες στο προϊόν.
•• Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.
!
Μην λυγίζετε και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας με δύναμη.
Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
――Επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών εάν το εσωτερικό του προϊόντος
χρειάζεται καθάρισμα (έναντι χρέωσης συντήρησης).
•• Η φθορά του καλωδίου μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή
ηλεκτροπληξία.
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το προϊόν κοντά σε
πηγές θερμότητας.
――Οι παρακάτω εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Οι πραγματικές συνθήκες ενδέχεται να
διαφέρουν από αυτές που απεικονίζονται.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας ή φις που έχουν φθαρεί ή
πρίζες που έχουν βγει από τη θέση τους.
Καθαρίστε τη σκόνη γύρω από τις ακίδες του φις και γύρω από την
πρίζα με ένα στεγνό πανί.
•• Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
!
Μην συνδέετε πολλά προϊόντα σε μία πρίζα.
•• Οι υπερθερμασμένες πρίζες μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια. Διαφορετικά, μπορεί να
προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Εισαγάγετε το φις μέχρι τέρμα ώστε να μην είναι χαλαρό.
•• Μια μη σταθερή σύνδεση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
!
7
Εγκατάσταση
Προσοχή
Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας ενώ χρησιμοποιείται το
προϊόν.
Προειδοποίηση
•• Το προϊόν μπορεί να καταστραφεί από βραχυκύκλωμα.
Μην τοποθετείτε κεριά, εντομοαπωθητικά ή τσιγάρα επάνω στο
προϊόν. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται από
τη Samsung μαζί με το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο
τροφοδοσίας με άλλα προϊόντα.
Αναθέστε σε έναν τεχνικό να εγκαταστήσει τη βάση ανάρτησης στον
τοίχο.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
!
Μην παρεμποδίζετε το σημείο σύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας
με την πρίζα.
!
•• Η εγκατάσταση από μη κατάλληλο άτομο μπορεί να οδηγήσει
σε τραυματισμό.
!
•• Εάν προκύψει πρόβλημα και θέλετε να διακόψετε την
τροφοδοσία του προϊόντος, αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας.
•• Χρησιμοποιείτε μόνο έπιπλα που πληρούν τις απαραίτητες
προδιαγραφές.
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε χώρους με ελλιπή εξαερισμό, όπως
βιβλιοθήκες ή ντουλάπες.
•• Σημειώστε ότι το προϊόν δεν τίθεται εντελώς εκτός λειτουργίας
από το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής
θερμοκρασίας.
Κρατήστε το φις για να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από
την πρίζα.
Εγκαταστήστε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από τον
τοίχο για επαρκή εξαερισμό.
•• Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής
θερμοκρασίας.
!
!
Φυλάξτε την πλαστική συσκευασία μακριά από παιδιά.
•• Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
!
8
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε επιφάνεια που δεν είναι σταθερή ή
που δονείται (μη σταθερό ράφι, κεκλιμένη επιφάνεια κ.λπ.).
Προσοχή
•• Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή/και να
προκαλέσει τραυματισμό.
Προσέξτε να μην σας πέσει το προϊόν ενώ το μετακινείτε.
•• Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
•• Η χρήση του προϊόντος σε χώρο με υπερβολικές δονήσεις
ενδέχεται να του προκαλέσει ζημιά ή να προκαλέσει πυρκαγιά.
!
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε όχημα και μην το αφήνετε εκτεθειμένο
σε σκόνη, υγρασία (σταγόνες νερού κ.λπ.), λάδι ή καπνό.
Μην ακουμπάτε το προϊόν με την πρόσοψη προς τα κάτω.
•• Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην οθόνη.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
!
Μην εκθέτετε το προϊόν στο άμεσο ηλιακό φως, σε θερμότητα ή σε
θερμά αντικείμενα, όπως φούρνο.
Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν σε έπιπλο ή ράφι, να βεβαιώνεστε ότι η
κάτω πλευρά της πρόσοψης δεν εξέχει.
•• Ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος ή μπορεί
να προκληθεί πυρκαγιά.
•• Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή/και να
προκαλέσει τραυματισμό.
•• Εγκαθιστάτε το προϊόν μόνο σε έπιπλα ή ράφια κατάλληλου
μεγέθους.
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε σημείο όπου μπορούν να φτάσουν
παιδιά.
Ακουμπάτε το προϊόν προσεκτικά.
•• Το προϊόν μπορεί να πέσει και να τραυματίσει παιδιά.
•• Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
•• Επειδή η πρόσοψη είναι βαριά, εγκαταστήστε το προϊόν σε
επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
Το βρώσιμο λάδι, όπως το σογιέλαιο, μπορεί να καταστρέψει ή να
παραμορφώσει το προϊόν. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν στην κουζίνα
ή κοντά σε πάγκο κουζίνας.
!
SAMSUNG
!
Η εγκατάσταση του προϊόντος σε μη συνηθισμένο χώρο (χώρο
εκτεθειμένο σε πολλά σωματίδια σκόνης, χημικές ουσίες, ακραίες
θερμοκρασίες ή πολλή υγρασία ή σε κάποιο χώρο όπου το προϊόν
πρέπει να λειτουργεί συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα) μπορεί
να επηρεάσει σημαντικά την απόδοσή του.
•• Συμβουλευτείτε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το προϊόν σε τέτοιο
χώρο.
9
Μην αφήνετε βαριά αντικείμενα ή άλλα αντικείμενα που αρέσουν στα
παιδιά (παιχνίδια, γλυκά κ.λπ.) επάνω στο προϊόν.
Λειτουργία
•• Το προϊόν ή το βαρύ αντικείμενο μπορεί να πέσει καθώς το
παιδί σας προσπαθεί να φτάσει το παιχνίδι ή το γλύκισμα, με
αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Προειδοποίηση
Το εσωτερικό του προϊόντος διαπερνάται από ρεύμα υψηλής τάσης.
Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το
προϊόν μόνοι σας.
Κατά τη διάρκεια κεραυνών ή καταιγίδας, απενεργοποιήστε το
προϊόν και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
•• Για επισκευές, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της Samsung.
Πριν μετακινήσετε το προϊόν, απενεργοποιήστε το διακόπτη
λειτουργίας και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και όλα τα
άλλα συνδεδεμένα καλώδια.
!
•• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο
τροφοδοσίας και να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
!
Μην αφήνετε να πέσουν αντικείμενα επάνω στο προϊόν ή να το
χτυπήσουν.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
!
Εάν το προϊόν βγάζει ασυνήθιστους θορύβους, μυρωδιά καμένου
υλικού ή καπνό, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και
επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
Μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο
τροφοδοσίας ή κάποιο άλλο καλώδιο.
•• Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Ένα φθαρμένο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο
προϊόν, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται από το προϊόν ή να
σκαρφαλώνουν επάνω σε αυτό.
Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει διαρροή αερίου, μην αγγίζετε το
προϊόν και το φις. Αερίστε αμέσως το χώρο.
!
•• Υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν σοβαρά.
•• Οι σπίθες μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.
!
Εάν πέσει κάτω το προϊόν ή υποστεί ζημιά το εξωτερικό περίβλημα,
απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας και αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
•• Εάν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να προκληθεί
πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
GAS
Μην σηκώνετε και μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το
καλώδιο τροφοδοσίας ή από κάποιο άλλο καλώδιο.
•• Ένα φθαρμένο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο
προϊόν, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
10
Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε εύφλεκτα σπρέι ή άλλες
εύφλεκτες ουσίες κοντά στο προϊόν.
Προσοχή
•• Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά.
Εάν αφήσετε την οθόνη να προβάλλει σταθερά μια στατική εικόνα
για παρατεταμένη χρονική περίοδο, ενδέχεται να δημιουργηθούν
μόνιμα είδωλα ή ελαττωματικά pixel.
!
Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί δεν παρεμποδίζονται από
τραπεζομάντιλα ή κουρτίνες.
!
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής
θερμοκρασίας.
100
Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα (αιχμηρά μαγειρικά σκεύη,
κέρματα, τσιμπιδάκια κ.λπ.) ή αντικείμενα που καίγονται εύκολα
(χαρτί, σπίρτα κ.λπ.) στο προϊόν (μέσω των αεραγωγών, των θυρών
εισόδου/εξόδου κ.λπ.).
•• Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν,
απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της Samsung.
-_!
•• Η συγκέντρωση σκόνης σε συνδυασμό με τη θερμότητα μπορεί
να προκαλέσει πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα ή διαρροή ρεύματος.
Χρησιμοποιείτε το προϊόν στη συνιστώμενη ανάλυση και συχνότητα.
•• Διαφορετικά μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.
!
•• Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν, ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα και μην το μετακινείτε κρατώντας το
από τη βάση.
•• Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή να προκαλέσει
τραυματισμό.
Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά (βάζα, μπουκάλια κ.λπ.) ή μεταλλικά
αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
•• Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν,
απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της Samsung.
•• Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν, ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
•• Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή την
προφύλαξη οθόνης με κινούμενες εικόνες εάν δεν πρόκειται να
χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα εάν δεν
σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό
διάστημα (όταν λείπετε σε διακοπές κ.λπ.).
Εάν κοιτάζετε την οθόνη από πολύ κοντινή απόσταση για πολλή
ώρα, μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.
!
Μην χρησιμοποιείτε υγραντήρες ή φούρνους γύρω από το προϊόν.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
11
Ξεκουράζετε τα μάτια σας για περισσότερο από 5 λεπτά για κάθε 1
ώρα χρήσης του προϊόντος.
Προσέχετε ώστε να παιδιά να μην βάζουν την μπαταρία στο στόμα
τους όταν την αφαιρείτε από το τηλεχειριστήριο. Να τοποθετείτε την
μπαταρία σε θέσεις όπου δεν φτάνουν τα παιδιά ή τα βρέφη.
•• Η κούραση στα μάτια θα μειωθεί.
•• Εάν τα παιδιά βάλουν την μπαταρία στο στόμα τους,
συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας.
!
Μην αγγίζετε την οθόνη όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο
για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς θα έχει αναπτύξει υψηλή
θερμοκρασία.
Κατά την αντικατάσταση μπαταριών, να τις τοποθετείτε με τη σωστή
πολικότητα (+, -).
Φυλάσσετε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά.
Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τις τυποποιημένες μπαταρίες που
προσδιορίζονται και να μην χρησιμοποιείτε νέες και μεταχειρισμένες
μπαταρίες συγχρόνως.
!
•• Διαφορετικά, η μπαταρία μπορεί να καταστραφεί ή να
προκαλέσει πυρκαγιά, τραυματισμό ή βλάβη λόγω διαρροής
του υγρού της.
!
Να είστε προσεκτικοί όταν ρυθμίζετε την κλίση του προϊόντος ή το
ύψος της βάσης.
•• Υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν και να τραυματιστούν τα χέρια ή
τα δάχτυλά σας.
!
•• Εάν γείρετε πολύ το προϊόν, υπάρχει κίνδυνος να πέσει και να
προκληθεί τραυματισμός.
Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
•• Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
!
•• Διαφορετικά, οι μπαταρίες μπορεί να καταστραφούν ή να
προκληθεί πυρκαγιά, τραυματισμός ή βλάβη, λόγω διαρροής
του υγρού τους.
Οι μπαταρίες (και οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες) δεν αποτελούν
κοινό απόρριμμα και θα πρέπει να επιστρέφονται για ανακύκλωση. Ο
πελάτης είναι υπεύθυνος για την επιστροφή των χρησιμοποιημένων
ή των επαναφορτιζόμενων μπαταριών για ανακύκλωση.
•• Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει τις χρησιμοποιημένες ή τις
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στο πλησιέστερο δημόσιο κέντρο
ανακύκλωσης ή σε κάποιο κατάστημα που πωλεί τον ίδιο τύπο
μπαταριών ή επαναφορτιζόμενων μπαταριών.
Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, μην αυξάνετε υπερβολικά την
ένταση του ήχου.
•• Ο υπερβολικά δυνατός ήχος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην
ακοή.
12
Προφυλάξεις κατά το χειρισμό της οθόνης
Μη στηρίζετε όρθιο το προϊόν όπως φαίνεται στην εικόνα. Η οθόνη
είναι εύθραυστη και μπορεί να υποστεί ζημιά.
Τοποθετήστε το προϊόν σε οριζόντια θέση για να το χειριστείτε, όπως
φαίνεται στην εικόνα. (Μπορείτε να το στηρίξετε στη συσκευασία).
!
Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τις λαβές στο πίσω μέρος όταν
μετακινείτε το προϊόν.
!
15 mm
Μη συγκρατείτε και μην πιάνετε το προϊόν από οποιαδήποτε περιοχή
εντός 15 mm από την πρόσοψη.
13
Κεφάλαιο 02
Προετοιμασία
Έλεγχος των μερών
-- Η πραγματική όψη των εξαρτημάτων
ενδέχεται να διαφέρει από αυτήν που
απεικονίζεται στις εικόνες.
Εξαρτήματα
――Τα μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.
Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
Κάρτα εγγύησης
(Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές)
Οδηγός κανονισμών
Καλώδιο ρεύματος
Καλώδιο DP
Προσαρμογέας
RS232C(IN)
-
+
-
-- Επικοινωνήστε με το κατάστημα
από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν
λείπουν κάποια μέρη.
+
Μπαταρίες
(Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές)
Τηλεχειριστήριο
Δακτύλιος στερέωσης (4 τεμάχια) /
Βίδα (4 τεμάχια)
14
――Το ΚΙΤ εξωτερικού αισθητήρα διαθέτει έναν αισθητήρα τηλεχειριστηρίου, έναν αισθητήρα φωτεινότητας και
Εξαρτήματα
κουμπιά λειτουργιών. Σε περίπτωση τοποθέτησης της οθόνης στον τοίχο, μπορείτε να μετακινήσετε το ΚΙΤ
εξωτερικού αισθητήρα στο πλάι της οθόνης.
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να
τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
Κιτ εξωτερικού αισθητήρα
Κουμπιά
Περιγραφή
Αισθητήρας
τηλεχειριστηρίου
Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς αυτό το σημείο της οθόνης LCD.
――Απομακρύνετε τα εμπόδια από το χώρο μεταξύ του απομακρυσμένου
αισθητήρα και του τηλεχειριστηρίου.
Αισθητήρας
φωτός
Ανιχνεύει αυτόματα την ένταση του φωτός περιβάλλοντος γύρω από μια
επιλεγμένη οθόνη και ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης.
Ενδεικτική λυχνία
λειτουργίας
Η ένδειξη λειτουργίας σβήνει όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο.
Αναβοσβήνει όταν το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας.
Κουμπί POWER
Με αυτό το κουμπί μπορείτε να θέσετε σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας
την οθόνη LCD.
POWER
ON
Κουμπί SOURCE
Aλλαγή από τον τρόπο λειτουργίας υπολογιστή στον τρόπο λειτουργίας
βίντεο.
Επιλέγει την πηγή εισόδου στην οποία είναι συνδεδεμένη μια εξωτερική
συσκευή.
Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση 7 m έως 10 m από τον αισθητήρα του προϊόντος, υπό γωνία 30
από τα αριστερά και τα δεξιά.
――Να φυλάτε τις μπαταρίες σε σημείο που δεν τις φθάνουν τα παιδιά και ανακυκλώστε.
――Μην χρησιμοποιείτε μαζί νέες και μεταχειρισμένες μπαταρίες. Να αντικαθιστάτε και τις δύο μπαταρίες
συγχρόνως.
――Όταν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, να αφαιρείτε τις
μπαταρίες.
15
Πίσω πλευρά
Θύρα
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από
IR OUT
Λαμβάνει το σήμα του τηλεχειριστηρίου μέσω του εξωτερικού αισθητήρα
και εκπέμπει το σήμα μέσω του LOOP OUT.
CONTROL IN
Παρέχει ισχύ στην πλακέτα του εξωτερικού αισθητήρα ή λαμβάνει το σήμα
του αισθητήρα φωτός.
DVI IN (MAGICINFO)
DVI IN: Συνδέεται σε μια συσκευή πηγής, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο
DVI ή HDMI-DVI.
την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς
προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
Περιγραφή
IR
OUT
CONTROL IN
DVI IN
(MAGICINFO)
MAGICINFO: Για να χρησιμοποιήσετε το MagicInfo, βεβαιωθείτε ότι έχετε
συνδέσει το καλώδιο DP-DVI.
HDMI IN 1
HDMI IN 2
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Συνδέεται σε μια συσκευή πηγής μέσω καλωδίου HDMI.
DP IN
Συνδέεται σε υπολογιστή μέσω καλωδίου DP.
RGB IN
Συνδέεται σε συσκευή πηγής μέσω καλωδίου D-SUB.
DP OUT (LOOPOUT)
Συνδέεται σε άλλο προϊόν μέσω καλωδίου DP.
――Κατά τη σύνδεση των οθονών μέσω DP Loopout, συνιστάται η
DP IN
χρήση καλωδίου DP που υπήρχε μέσα στη συσκευασία.
――Αυτή η θύρα χρησιμοποιεί αλγόριθμο ειδικό για την είσοδο και την
RGB IN
έξοδο ανάλυσης UHD. Η θύρα δεν είναι συμβατή με οθόνες που
διαθέτουν θύρες DP Loopout βάσει περιεχομένου FHD. Συνιστάται
η σύνδεση θυρών Loopout μεταξύ οθονών ίδιου μοντέλου.
DP OUT
(LOOPOUT)
AUDIO
IN
OUT
RS232C
AUDIO IN
Λαμβάνει ήχο από έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου ήχου.
AUDIO OUT
Συνδέεται στη θύρα ήχου μιας συσκευής πηγής.
RS232C IN
Συνδέεται σε MDC, με τη χρήση προσαρμογέα RS232C.
IN
OUT
RS232C OUT
RJ45
USB
RJ45
Συνδέεται στην εφαρμογή MDC μέσω καλωδίου LAN.
USB
Συνδέεται σε συσκευή μνήμης USB. (Μόνο για ενημέρωση)
16
Τηλεχειριστήριο
――Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τον ακούσιο έλεγχο των άλλων
συσκευών προβολής.
――Σε αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζεται κουμπί χωρίς περιγραφή στην παρακάτω εικόνα.
POWER
OFF
Ενεργοποίηση της συσκευής.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
1
4
7
Δεν διατίθεται.
DEL-/--
Προβολή ή απόκρυψη του μενού προβολής
εντολών στην οθόνη ή επιστροφή στο
προηγούμενο μενού.
5
8
SYMBOL
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Αριθμητικά κουμπιά
Εισαγωγή κωδικού στο μενού OSD.
9
CH LIST
MUTE
Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
Αλλάξτε την πηγή εισόδου.
2
Απενεργοποίηση της συσκευής.
CH
MagicInfo
Player I
Δεν διατίθεται.
-- Οι λειτουργίες των κουμπιών του
τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να
διαφέρει για τα διάφορα προϊόντα.
Επιλέξτε σίγαση του ήχου.
Κατάργηση σίγασης του ήχου: Πατήστε και
πάλι το κουμπί MUTE ή πατήστε το κουμπί
ελέγχου της έντασης του ήχου (+ VOL -).
Με αυτό το κουμπί συντόμευσης ανοίγετε
απευθείας το MagicInfo Player I.
Αυτό το κουμπί συντόμευσης είναι διαθέσιμο
όταν έχει συνδεθεί μια συσκευή δικτύου ή
PIM (Λειτουργική μονάδα προσθήκης).
Κουμπί εκκίνησης Go to Home.
17
Γρήγορη επιλογή λειτουργιών που
χρησιμοποιούνται συχνά.
TOOLS
INFO
Προβολή πληροφοριών σχετικά με την
τρέχουσα πηγή εισόδου.
Μετακίνηση στο επάνω, κάτω, αριστερό ή
δεξιό μενού ή προσαρμογή κάποιας ρύθμισης.
Επιβεβαίωση κάποιας επιλογής μενού.
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Ρυθμίζει τη λειτουργία κλειδώματος
ασφαλείας.
Εάν έχουν συνδεθεί πολλά προϊόντα μέσω της
δυνατότητας Video Wall, πατήστε το κουμπί SET
και εισαγάγετε ένα αναγνωριστικό προϊόντος
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά.
Χειριστείτε το προϊόν χρησιμοποιώντας το
τηλεχειριστήριο.
Ακυρώστε μια τιμή που έχει οριστεί
χρησιμοποιώντας το κουμπί
SET και χειριστείτε όλα τα συνδεδεμένα
προϊόντα χρησιμοποιώντας το
τηλεχειριστήριο.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Έξοδος από το τρέχον μενού.
Επιλέξτε μη αυτόματα μια συνδεδεμένη
πηγή εισόδου από τις επιλογές PC, DVI,
HDMI ή DisplayPort.
Δεν διατίθεται.
-- Οι λειτουργίες των κουμπιών του
τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να
διαφέρει για τα διάφορα προϊόντα.
Για να τοποθετήσετε μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο
18
Σύνδεση με τη χρήση στερεοφωνικού
καλωδίου IR (πωλείται χωριστά)
1
2
Συνδέστε τον εξωτερικό αισθητήρα περιβάλλοντος ενώ το προϊόν είναι
αποσυνδεδεμένο. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το προϊόν.
IR OUT
Έλεγχος περισσότερων από μίας οθονών με τη
χρήση του τηλεχειριστηρίου
IR /AMBIENT
SENSOR IN
•• Συνδέστε τη θύρα IR OUT της οθόνης στη θύρα IR / AMBIENT
SENSOR IN της άλλης οθόνης χρησιμοποιώντας το ειδικό
στερεοφωνικό καλώδιο.
•• Μια εντολή που αποστέλλεται από το τηλεχειριστήριο που βλέπει
προς τη συσκευή 1 θα λαμβάνεται και από τις δύο οθόνες 1 και
――Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν.
2
.
Έλεγχος περισσότερων από μίας οθονών με τη χρήση
εξωτερικού αισθητήρα περιβάλλοντος (πωλείται ξεχωριστά)
1
•• Μια εντολή που αποστέλλεται από το τηλεχειριστήριο που βλέπει
προς το προϊόν 1 (στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο εξωτερικός
αισθητήρας περιβάλλοντος) θα λαμβάνεται και από τις δύο οθόνες,
1 και 2 .
――Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν.
IR /AMBIENT
SENSOR IN
IR OUT
2
IR /AMBIENT
SENSOR IN
POWER
SOURCE
19
Πριν από την εγκατάσταση του
προϊόντος (Εγχειρίδιο εγκατάστασης)
Προς αποφυγή τραυματισμού, αυτή η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί με ασφάλεια στο δάπεδο ή στον τοίχο
σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
•• Αναθέστε την εγκατάσταση της βάσης στερέωσης σε τοίχο σε μια εξουσιοδοτημένη εταιρεία εγκατάστασης.
•• Διαφορετικά, μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.
•• Φροντίστε να εγκαταστήσετε την καθοριζόμενη βάση στερέωσης σε τοίχο.
Εναλλαγή μεταξύ οριζόντιου και κατακόρυφου προσανατολισμού
――Επικοινωνήστε με το Kέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung για περισσότερες λεπτομέρειες.
•• Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε κατακόρυφο προσανατολισμό, περιστρέψτε το δεξιόστροφα.
Εξαερισμός
Εγκατάσταση σε κατακόρυφο τοίχο
A Τουλάχιστον 40 mm
B Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Χαμηλότερη από 35 C
A
•• Για τοποθέτηση του προϊόντος σε κατακόρυφο τοίχο, αφήστε απόσταση τουλάχιστον 40 mm μεταξύ του
προϊόντος και της επιφάνειας του τοίχου για εξαερισμό και βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος
παραμένει χαμηλότερα από τους 35 C.
B
Εικόνα 1.1 Πλάγια όψη
20
Εικόνα 1.3 Πλάγια όψη
Εγκατάσταση σε τοίχο με εσοχή
――Επικοινωνήστε με το Kέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung για περισσότερες λεπτομέρειες.
B
D
D
Κάτοψη
A Τουλάχιστον 40 mm
B Τουλάχιστον 70 mm
A
C Τουλάχιστον 50 mm
D Τουλάχιστον 50 mm
E Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Χαμηλότερη από 35 C
――Όταν γίνεται εγκατάσταση του προϊόντος σε τοίχο με εσοχή, αφήστε μεταξύ του προϊόντος και του τοίχου
τουλάχιστον την απόσταση που καθορίζεται παραπάνω για εξαερισμό και βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία
περιβάλλοντος θα παραμείνει χαμηλότερα από τους 35 C.
C
E
Εικόνα 1.2 Πλάγια όψη
Διαστάσεις
Όνομα
μοντέλου
5
1
2
4
3
Μονάδα: mm
1
1 2
23
34
45
UD46E-A
1022,1
1018,3
572,9
576,6
97,4
UD46E-C
1024
1018,3
572,9
578,6
113,6
UD46E-B
1022,1
1018,3
572,9
576,6
97,4
UD55E-B
1213,5
1209,8
680,6
684,3
96,6
――Δεν είναι απαραίτητα όλες οι εικόνες υπό κλίμακα. Ορισμένες διαστάσεις υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς
προειδοποίηση. Ανατρέξτε στις διαστάσεις πριν εγκαταστήσετε το προϊόν. Δεν φέρουμε ευθύνη για
τυπογραφικά λάθη.
21
Εγκατάσταση του κιτ στερέωσης
σε τοίχο
Προετοιμασία πριν από την εγκατάσταση του κιτ στερέωσης σε τοίχο
Για να εγκαταστήσετε ένα κιτ στερέωσης σε τοίχο, άλλου κατασκευαστή, χρησιμοποιήστε τον δακτύλιο στερέωσης (1).
Εγκατάσταση του κιτ στερέωσης σε τοίχο
Το κιτ στερέωσης σε τοίχο (πωλείται ξεχωριστά) σάς επιτρέπει να τοποθετήσετε το προϊόν στον τοίχο.
1
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του κιτ στερέωσης σε τοίχο, δείτε τις οδηγίες που
συνοδεύουν το κιτ στερέωσης σε τοίχο.
Συνιστούμε να απευθυνθείτε σε έναν τεχνικό για βοήθεια με την εγκατάσταση του στηρίγματος στερέωσης σε
τοίχο.
Η Samsung Electronics δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιά του προϊόντος ή τραυματισμό δικό σας ή άλλου εάν
επιλέξετε να εγκαταστήσετε το κιτ στερέωσης σε τοίχο μόνοι σας.
22
Προδιαγραφές του κιτ στερέωσης σε τοίχο
(VESA)
――Εγκαταστήστε το κιτ στερέωσης σε τοίχο σε έναν στέρεο τοίχο που είναι
κάθετος στο δάπεδο. Πριν τοποθετήσετε το κιτ στερέωσης σε τοίχο
σε επιφάνειες όπως γυψοσανίδα, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο για πρόσθετες πληροφορίες.
Εάν τοποθετήσετε το προϊόν σε κεκλιμένο τοίχο, μπορεί να πέσει και να
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
•• Τα κιτ στερέωσης σε τοίχο της Samsung συνοδεύονται από αναλυτικό εγχειρίδιο εγκατάστασης και
περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για τη συναρμολόγηση.
•• Μη χρησιμοποιείτε βίδες που είναι μεγαλύτερες από το τυπικό μήκος ή που δεν συμμορφώνονται με τις
τυπικές προδιαγραφές βιδών VESA. Οι πολύ μακριές βίδες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο εσωτερικό του
προϊόντος.
•• Για τα κιτ στερέωσης σε τοίχο που δεν συμμορφώνονται με τις τυπικές προδιαγραφές βιδών VESA, το μήκος
των βιδών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις προδιαγραφές του κιτ στερέωσης σε τοίχο.
•• Μην σφίγγετε πολύ τις βίδες. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή πτώση του προϊόντος, με αποτέλεσμα
τραυματισμό. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τέτοιου είδους ατυχήματα.
•• Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για ζημιά του προϊόντος ή τραυματισμό όταν χρησιμοποιείται ένα κιτ
στερέωσης σε τοίχο που δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές VESA ή που είναι μη προβλεπόμενο, ή
εάν ο καταναλωτής δεν ακολουθεί τις οδηγίες εγκατάστασης του προϊόντος.
•• Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε τοίχο από δύο άτομα πάντα.
•• Οι τυπικές διαστάσεις των κιτ στερέωσης σε τοίχο αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
Μονάδα: mm
Όνομα μοντέλου
UD46E-A / UD46E-C /
UD46E-B / UD55E-B
Προδιαγραφές
οπής βίδας VESA
(A * B) σε χιλιοστά
600 x 400
Τυπική βίδα
M8
Ποσότητα
4
――Μην εγκαθιστάτε το κιτ στερέωσης σε τοίχο ενώ το προϊόν είναι ενεργοποιημένο. Μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός από ηλεκτροπληξία.
23
Τηλεχειριστήριο (RS232C)
•• Διάταξη ακίδων
1 2 3 4 5
Συνδέση καλωδίων
Καλώδιο RS232C
Περιβάλλον χρήσης
RS232C (9 ακίδες)
Ακίδα
TxD (Αρ. 2), RxD (Αρ. 3), GND (Αρ. 5)
Ταχύτητα μετάδοσης bit
9600 bps
Bit δεδομένων
8 bit
Ισοτιμία
Κανένας
Διακοπή bit
1 bit
Έλεγχος ροής
Κανένας
Μέγιστο μήκος
15 m (μόνο θωρακισμένου τύπου)
6 7 8 9
Ακίδα
Σήμα
1
Ανίχνευση φορέα δεδομένων
2
Ληφθέντα δεδομένα
3
Μεταδοθέντα δεδομένα
4
Προετοιμασία τερματικού δεδομένων
5
Γείωση σήματος
6
Προετοιμασία σετ δεδομένων
7
Αποστολή αιτήματος
8
Έτοιμο για αποστολή
9
Ενδεικτική λυχνία δακτυλίου
24
Καλώδιο LAN
•• Καλώδιο RS232C
Βύσμα: Καλώδιο D-Sub σε Stereo 9 ακίδων
9
•• Διάταξη ακίδων
3
2
1
5
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
6
-P1-
1
-P1Θηλυκό
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
2
-------->
3
Tx
STEREO
Tx
3
<--------
2
Rx
PLUG
Gnd
5
----------
5
Gnd
(3,5ø)
Αριθμός
ακίδας
Τυπικό χρώμα
Σήμα
1
Λευκό και πορτοκαλί
TX+
2
Πορτοκαλί
TX-
3
Λευκό και πράσινο
RX+
4
Μπλε
NC
5
Λευκό και μπλε
NC
6
Πράσινο
RX-
7
Λευκό και καφέ
NC
8
Καφέ
NC
25
Καλώδιο LAN διασταυρούμενης σύνδεσης (PC σε PC)
•• Βύσμα: RJ45
Καλώδιο LAN απευθείας σύνδεσης (PC σε HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
RJ45 MDC
Σήμα
P1
TX+
1
P2
Σήμα
<-------->
3
RX+
P2
Σήμα
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Σήμα
P1
TX+
1
TX-
26
Σύνδεση
•• Σύνδεση 2
――Φροντίστε να συνδέσετε τον κάθε έναν από τους προσαρμογείς στη σωστή θύρα RS232C
IN ή OUT του προϊόντος.
•• Σύνδεση 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Σύνδεση 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
27
Αρ.
Κωδικοί ελέγχου
Προβολή κατάστασης ελέγχου (λήψη εντολής ελέγχου)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
Τύπος
εντολής
ID
Μήκος
δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
0
Εντολή
0xAA
Τύπος
εντολής
ID
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
Τιμή
Τύπος εντολής
Εντολή
Εύρος εντολών
8
Κλείδωμα ασφαλείας
0x5D
0~1
9
Video wall ενεργοποιημένο
0x84
0~1
10
Έλεγχος χρήστη video wall
0x89
-
Π.χ. Ενεργοποίηση & ID=0
Άθροισμα
ελέγχου
Εντολή
Αρ.
Εντολή
•• Όλες οι επικοινωνίες γίνονται σε δεκαεξαδικό κώδικα. Το άθροισμα ελέγχου (checksum)
υπολογίζεται με το άθροισμα όλων των τιμών, εκτός από την κεφαλίδα. Εάν
κάποιο άθροισμα ελέγχου είναι μεγαλύτερο από 2ψήφιο, όπως φαίνεται παρακάτω
(11+FF+01+01=112), το πρώτο ψηφίο αφαιρείται.
Έλεγχος (ορισμός εντολής ελέγχου)
Κεφαλίδα
Τύπος εντολής
Εύρος εντολών
1
Έλεγχος τροφοδοσίας
0x11
0~1
2
Έλεγχος έντασης
0x12
0~100
3
Έλεγχος πηγής εισόδου
0x14
-
4
Έλεγχος λειτουργίας οθόνης
0x18
-
5
Έλεγχος μεγέθους οθόνης
0x19
0~255
6
Χειριστήριο αυτόματης
προσαρμογής (PC και BNC
μόνον)
0x3D
0
7
Έλεγχος λειτουργίας video wall
0x5C
0~1
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x11
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x11
ID
ID
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα 1
1
"Power"
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα 1
1
1
Άθροισμα
ελέγχου
12
•• Για τον έλεγχο όλων των συσκευών που είναι συνδεδεμένες με σειριακό καλώδιο,
ανεξάρτητα από τα ID, ορίστε το ID ως "0xFE" και προχωρήστε στη μετάδοση εντολών.
Οι εντολές θα εκτελούνται από την κάθε συσκευή, αλλά το ACK δεν θα αποκρίνεται.
28
Έλεγχος τροφοδοσίας
Έλεγχος έντασης
•• Λειτουργία
Το προϊόν μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί μέσω υπολογιστή.
•• Λειτουργία
Η ένταση ήχου του προϊόντος μπορεί να ρυθμιστεί μέσω υπολογιστή.
•• Προβολή κατάστασης λειτουργίας (λήψη κατάστασης ON / OFF)
•• Προβολή κατάστασης έντασης ήχου (λήψη κατάστασης έντασης ήχου)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x11
ID
Μήκος
δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
0
•• Ρύθμιση λειτουργίας ON/Off (ρύθμιση λειτουργίας ON / OFF)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x11
ID
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
"Power"
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x12
ID
Άθροισμα
ελέγχου
0
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x12
ID
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
•• Ack
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x11
"Power"
Άθροισμα
ελέγχου
0xAA
0xFF
"Volume"
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x11
"ERR"
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x12
"Volume"
Άθροισμα
ελέγχου
•• Nak
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
•• Nak
Εντολή
1
Άθροισμα
ελέγχου
"Volume": Ο κωδικός έντασης ήχου που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν. (0-100)
"Power": Κωδικός λειτουργίας που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν.
Κεφαλίδα
Δεδομένα
•• Ack
0: Απενεργοποίηση
0xAA
Μήκος
δεδομένων
"Volume": Ο κωδικός έντασης ήχου που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν. (0-100)
1: Ενεργοποίηση
Εντολή
Άθροισμα
ελέγχου
•• Ρύθμιση της έντασης του ήχου (ρύθμιση έντασης)
"Power": Κωδικός λειτουργίας που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν.
Κεφαλίδα
Μήκος
δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x12
"ERR"
Άθροισμα
ελέγχου
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει.
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει.
29
Έλεγχος πηγής εισόδου
0x23
HDMI2
•• Λειτουργία
Η πηγή εισόδου μιας ενός προϊόντος μπορεί να αλλάξει μέσω υπολογιστή.
0x24
HDMI2_PC
•• Προβολή κατάστασης πηγής εισόδου (λήψη κατάστασης πηγής εισόδου)
0x25
DisplayPort
Κεφαλίδα
0xAA
Εντολή
ID
0x14
Μήκος
δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
――Οι θύρες DVI_video, HDMI1_PC και HDMI2_PC δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την
εντολή Set. Ανταποκρίνονται μόνον σε εντολές "Get".
――Αυτό το μοντέλο δεν υποστηρίζει θύρες HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 και HDMI2_PC.
0
――Το MagicInfo διατίθεται μόνο με μοντέλα που διαθέτουν τη λειτουργία MagicInfo.
――Οι υποδοχές RF (TV), DTV διατίθενται μόνο σε μοντέλα που περιλαμβάνουν τηλεόραση.
•• Ρύθμιση της πηγής εισόδου (ρύθμιση πηγής εισόδου)
Κεφαλίδα
0xAA
Εντολή
0x14
ID
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
"Input Source"
Άθροισμα
ελέγχου
"Input Source": Ο κωδικός πηγής εισόδου που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν
0x14
Υπολογιστής
0x18
DVI
0x0C
Πηγή εισόδου
0x08
Συνιστωσών
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF(TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
•• Ack
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
Άθροισμα
ελέγχου
"Input Source": Ο κωδικός πηγής εισόδου που πρέπει να ρυθμιστεί στο προϊόν
•• Nak
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x14
"ERR"
Άθροισμα
ελέγχου
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει.
30
Έλεγχος λειτουργίας οθόνης
•• Nak
•• Λειτουργία
Η λειτουργία οθόνης μιας ενός προϊόντος μπορεί να αλλάξει μέσω υπολογιστή.
Η λειτουργία οθόνης δεν μπορεί να ελεγχθεί όταν η είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία
Video Wall.
――Αυτό το χειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνον σε μοντέλα που περιλαμβάνουν
τηλεόραση.
Εντολή
0xAA
0x18
ID
Μήκος
δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
Εντολή
0xAA
0x18
0xFF
16 : 9
0x04
Ζουμ
0x31
Ευρεία Ζουμ
0x0B
4:3
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
"Screen
Mode"
Άθροισμα
ελέγχου
0xAA
Εντολή
0xFF
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x18
"ERR"
Άθροισμα
ελέγχου
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x19
ID
Μήκος
δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
0
•• Ack
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x19
"Screen
Size"
Άθροισμα
ελέγχου
"Screen Size": Μέγεθος οθόνης προϊόντος (εύρος: 0-255, μονάδα: ίντσες)
•• Nak
•• Ack
Κεφαλίδα
Ack/Nak
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει
"Screen Mode": Ένας κωδικός που ορίζει την κατάσταση του προϊόντος
0x01
Μήκος
δεδομένων
•• Προβολή του μεγέθους οθόνης (λήψη κατάστασης μεγέθους οθόνης)
0
ID
0xAA
ID
•• Λειτουργία
Το μέγεθος της οθόνης ενός προϊόντος μπορεί να αλλάξει μέσω υπολογιστή.
•• Ρύθμιση του μεγέθους της οθόνης (ρύθμιση μεγέθους οθόνης)
Κεφαλίδα
Εντολή
Έλεγχος μεγέθους οθόνης
•• Προβολή κατάστασης οθόνης (κατάσταση λειτουργίας λήψης οθόνης)
Κεφαλίδα
Κεφαλίδα
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
3
'A'
r-CMD
0x18
"Screen Mode": Ένας κωδικός που ορίζει την κατάσταση του προϊόντος
Τιμή 1
Άθροισμα
ελέγχου
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x19
"ERR"
Άθροισμα
ελέγχου
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει
"Screen
Mode"
31
Χειριστήριο αυτόματης προσαρμογής (PC και BNC μόνον)
Έλεγχος λειτουργίας video wall
•• Λειτουργία
Αυτόματη ρύθμιση της οθόνης του συστήματος υπολογιστή, με τη χρήση του υπολογιστή.
•• Λειτουργία
Η λειτουργία Video Wall μπορεί να ενεργοποιηθεί σε κάποιο προϊόν μέσω υπολογιστή.
Αυτή η λειτουργία ελέγχου είναι διαθέσιμη μόνο σε ένα προϊόν με ενεργοποιημένη τη
λειτουργία Video Wall.
•• Προβολή λειτουργίας video wall (λήψη λειτουργίας Video Wall)
•• Προβολή κατάστασης αυτόματης ρύθμισης (λήψη κατάστασης αυτόματης ρύθμισης)
Κανένας
•• Ρύθμιση αυτόματης ρύθμισης (ρύθμιση αυτόματης ρύθμισης)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x3D
ID
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
"Auto
Adjustment"
Άθροισμα
ελέγχου
•• Ack
0xAA
Εντολή
ID
0xFF
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
3
'A'
r-CMD
0x3D
Εντολή
0xAA
0x5C
ID
Μήκος δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
0
•• Ρύθμιση του video wall (ρύθμιση λειτουργίας Video Wall)
"Auto Adjustment" : 0x00 (πάντα)
Κεφαλίδα
Κεφαλίδα
Τιμή 1
Άθροισμα
ελέγχου
"Auto
Adjustment"
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x5C
ID
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
Άθροισμα
ελέγχου
1
"Video Wall
Mode"
"Video Wall Mode": Ένας κωδικός που χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της λειτουργίας
Video Wall σε ένα προϊόν
1: Full
0: Natural
•• Ack
•• Nak
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x3D
"ERR"
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει
Άθροισμα
ελέγχου
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/
Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x5C
"Video Wall
Mode"
Άθροισμα
ελέγχου
"Video Wall Mode": Ένας κωδικός που χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της λειτουργίας
Video Wall σε ένα προϊόν
•• Nak
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/
Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x5C
"ERR"
Άθροισμα
ελέγχου
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει
32
Κλείδωμα ασφαλείας
Video wall ενεργοποιημένο
•• Λειτουργία
Ο υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση
της λειτουργίας Safety Lock σε ένα προϊόν.
Αυτός ο έλεγχος είναι διαθέσιμος, ανεξάρτητα από το εάν η τροφοδοσία είναι
ενεργοποιημένη ή όχι.
•• Λειτουργία
Ο υπολογιστής ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία video wall του προϊόντος.
•• Προβολή της κατάστασης του κλειδώματος ασφαλείας (λήψη κατάστασης κλειδώματος
ασφαλείας)
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x5D
ID
Μήκος δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
0
Εντολή
0xAA
0x5D
ID
Μήκος δεδομένων
Δεδομένα
1
"Safety
Lock"
Άθροισμα
ελέγχου
•• Ack
0xAA
Εντολή
ID
0xFF
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
3
'A'
r-CMD
0x5D
Τιμή 1
Άθροισμα
ελέγχου
"Safety
Lock"
•• Nak
0xAA
Εντολή
0xFF
ID
0xAA
0x84
ID
Μήκος
δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
0
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
3
'N'
r-CMD
0x5D
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x84
ID
Μήκος
δεδομένων
Δεδομένα
1
V.Wall_On
Άθροισμα
ελέγχου
Τιμή 1
"ERR"
1: Video wall ενεργοποιημένο
0: Video wall απενεργοποιημένο
•• Ack
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'A'
0x84
V.Wall_
On
Άθροισμα
ελέγχου
V.Wall_On : Όπως παραπάνω
"Safety Lock": Ο κωδικός κλειδώματος ασφαλείας που πρέπει να οριστεί σε ένα προϊόν
Κεφαλίδα
Εντολή
•• V.Wall_On : Κωδικός video wall για ρύθμιση στο προϊόν
"Safety Lock": Ο κωδικός κλειδώματος ασφαλείας που πρέπει να οριστεί σε ένα προϊόν
1: ON
0: OFF
Κεφαλίδα
Κεφαλίδα
•• Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση video wall
•• Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κλειδώματος ασφαλείας (ρύθμιση ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης του κλειδώματος ασφαλείας)
Κεφαλίδα
•• Έλεγχος κατάστασης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του video wall
Άθροισμα
ελέγχου
•• Nak
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x84
ERR
Άθροισμα
ελέγχου
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει
33
Έλεγχος χρήστη video wall
•• Λειτουργία
Ο υπολογιστής ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία video wall του προϊόντος.
•• Έλεγχος κατάστασης video wall
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x89
ID
Μήκος
δεδομένων
Άθροισμα
ελέγχου
0
•• Ρύθμιση video wall
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0x89
ID
Μήκος
δεδομένων
Τιμή 1
Τιμή2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Άθροισμα
ελέγχου
Wall_Div: Κωδικός διαχωρισμού video wall που έχει οριστεί στο προϊόν
34
Μοντέλο video wall 10x10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Απενεργοποιημένη
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
1
0x11
2
0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F
3
0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F
4
0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F
5
0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F
6
0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F
7
0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E N/A
8
0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C N/A
N/A
N/A
9
0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8 N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7 N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7 N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E 0x1F
N/A
35
Wall_SNo : Κωδικός αριθμού προϊόντος που έχει οριστεί στο προϊόν
Μοντέλο video wall 10x10: ( 1 ~ 100)
Ρύθμιση αριθμού
Δεδομένα
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
Τιμή2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_
SNo
Άθροισμα
ελέγχου
•• Nak
Κεφαλίδα
Εντολή
0xAA
0xFF
ID
Μήκος
δεδομένων
Ack/Nak
r-CMD
Τιμή 1
3
'N'
0x89
ERR
Άθροισμα
ελέγχου
"ERR" : Ένας κωδικός που υποδεικνύει ποιο σφάλμα έχει προκύψει
36
Κεφάλαιο 03
Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
Πριν από τη σύνδεση
Σημεία ελέγχου πριν από τη σύνδεση
――Πριν από τη σύνδεση μια συσκευής πηγής, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης που τη συνοδεύει.
Ο αριθμός και οι θέσεις των θυρών στις συσκευές πηγές ενδέχεται να διαφέρει από συσκευή
σε συσκευή.
――Να μην συνδέετε το καλώδιο ρεύματος, ωσότου ολοκληρωθούν όλες οι συνδέσεις.
Η σύνδεση του καλωδίου ρεύματος κατά τη διάρκεια της σύνδεσης ενδέχεται να προκαλέσει
βλάβη στο προϊόν.
――Συνδέστε τις θύρες ήχου σωστά: αριστερά = λευκό και δεξιά = κόκκινο.
――Ελέγξτε τους τύπους των θυρών στο πίσω μέρος του προϊόντος που θέλετε να συνδέσετε.
Σύνδεση με τον υπολογιστή
•• Μη συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν συνδέσετε όλα τα υπόλοιπα καλώδια.
Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, φροντίστε πρώτα να συνδέσετε μια συσκευή
πηγής.
•• Ένας υπολογιστής μπορεί να συνδεθεί στο προϊόν με διάφορους τρόπους.
Επιλέξτε μια μέθοδο σύνδεσης κατάλληλη για τον υπολογιστή σας.
――Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου D-SUB (αναλογικού
τύπου)
RGB IN
AUDIO IN
37
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου DVI (ψηφιακού
τύπου)
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI
HDMI IN 1, HDMI IN 2
DVI IN (MAGICINFO)
AUDIO IN
AUDIO IN
38
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου DP
HDMI IN 1, HDMI IN 2
DP IN
•• Προφυλάξεις κατά τη χρήση του DP
――Για περισσότερη ισχύ στην κατάσταση αναμονής, το προϊόν διακόπτει την επικοινωνία
DP όταν απενεργοποιείται ή όταν βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
――Εάν το προϊόν σε λειτουργία διπλής οθόνης απενεργοποιηθεί ή μεταβεί σε κατάσταση
εξοικονόμησης ενέργειας, ενδέχεται να μην γίνει ενημέρωση των αλλαγών στις
ρυθμίσεις της οθόνης. Συνεπώς, η οθόνη ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά.
――Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ορίστε τη ρύθμιση Max. Power Saving σε Off πριν
χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
――Ορισμένες κάρτες γραφικών που δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο DP μπορεί
να εμποδίζουν την εμφάνιση της οθόνης εκκίνησης των Windows ή της οθόνης του
Bios όταν το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Σε αυτή την
περίπτωση, ενεργοποιήστε πρώτα το προϊόν πριν ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας.
――Η θύρα (DP IN) του προϊόντος και το παρεχόμενο καλώδιο DP έχουν σχεδιαστεί με
βάση τα πρότυπα VESA. Η χρήση καλωδίου DP που δεν ακολουθεί τα πρότυπα VESA
ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του προϊόντος. Η Samsung Electronics δεν
φέρει ευθύνη για τυχόν προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τη χρήση καλωδίου
που δεν ακολουθεί τα πρότυπα.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο DP που ορίζεται στα πρότυπα VESA.
39
Σύνδεση με συσκευή βίντεο
•• Μη συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν συνδέσετε όλα τα υπόλοιπα καλώδια.
Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, φροντίστε πρώτα να συνδέσετε μια συσκευή
πηγής.
•• Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή βίντεο στο προϊόν, με τη χρήση καλωδίου.
――Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
――Πατήστε το κουμπί SOURCE στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε την πηγή.
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI
――Ο ήχος δεν θα είναι ενεργοποιημένος εάν το προϊόν συνδεθεί σε συσκευή βίντεο, με τη
χρήση καλωδίου HDMI-DVI. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, συνδέστε επίσης ένα καλώδιο
ήχου στις θύρες ήχου του προϊόντος και της συσκευής βίντεο.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Οι αναλύσεις που υποστηρίζονται περιλαμβάνουν τις τιμές 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60
Hz), 480p και 576p.
AUDIO IN
40
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI
Σύνδεση σε σύστημα ήχου
Χρήση καλωδίου HDMI ή καλωδίου HDMI σε DVI (έως 1080p)
――Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
•• Για καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου, πραγματοποιήστε σύνδεση σε ψηφιακή συσκευή
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.
•• Τα καλώδια HDMI υποστηρίζουν ψηφιακά σήματα εικόνας και ήχου χωρίς να απαιτείται
καλώδιο ήχου.
-- Για να συνδέσετε το προϊόν σε μια ψηφιακή συσκευή που δεν υποστηρίζει έξοδο
HDMI, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI-DVI και καλώδια ήχου.
AUDIO OUT
•• Εάν στο προϊόν συνδεθεί μια εξωτερική συσκευή που χρησιμοποιεί παλαιότερη έκδοση
της λειτουργίας HDMI, η εικόνα μπορεί να μην εμφανίζεται κανονικά (ή και καθόλου)
ή μπορεί να μην ακούγεται ήχος. Εάν παρουσιαστεί τέτοιο πρόβλημα, ρωτήστε τον
κατασκευαστή της εξωτερικής συσκευής ποια είναι η έκδοση HDMI και, εάν είναι
απαρχαιωμένη, ζητήστε αναβάθμιση.
•• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI με πάχος 14 mm ή λιγότερο.
•• Αγοράστε ένα πιστοποιημένο καλώδιο HDMI. Διαφορετικά μπορεί να μην εμφανίζεται
εικόνα ή μπορεί να παρουσιαστεί σφάλμα σύνδεσης.
•• Συνιστάται τυπικό καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας ή καλώδιο Ethernet.
Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει τη λειτουργία Ethernet μέσω HDMI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
41
Σύνδεση καλωδίου LAN
――Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
RJ45
•• Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε καλώδιο κατηγορίας 7 (Cat 7) (*τύπου STP).
*Συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων
42
Σύνδεση του network box (πωλούνται ξεχωριστά)
――Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση σε ένα network box, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται με το network box κατά την αγορά.
MagicInfo
Για να χρησιμοποιήσετε το MagicInfo, πρέπει να συνδεθεί στο προϊόν ένα network box (πωλείται ξεχωριστά).
――Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του MagicInfo, πραγματοποιήστε εκτέλεση του "MagicinfoSetupWizard" στον επιτραπέζιο υπολογιστή.
――Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του MagicInfo, ανατρέξτε στο DVD που παρέχεται με το network box.
――Οι πληροφορίες σε αυτή την ενότητα υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
――Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα μετά την εγκατάσταση ενός λειτουργικού συστήματος διαφορετικού από εκείνο που παρέχεται με το network
box, μετά την επαναφορά της προηγούμενης έκδοσης του λειτουργικού συστήματος, ή μετά την εγκατάσταση λογισμικού που δεν είναι συμβατό με το
παρεχόμενο λειτουργικό σύστημα, δεν θα μπορείτε να επωφεληθείτε από την τεχνική υποστήριξη και θα χρεωθείτε για μια επίσκεψη από έναν τεχνικό.
Ακόμη, δεν θα υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης προϊόντος ή επιστροφής χρημάτων.
Είσοδος σε λειτουργία MagicInfo
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
1
Select Application - step 1
Μετά την εγκατάσταση και σύνδεση του network box (πωλείται ξεχωριστά) στο προϊόν, ενεργοποιήστε το
προϊόν.
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
2
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
――Η σύνδεση του network box στη θύρα DVI IN (MAGICINFO) στη συσκευή θα αλλάξει τη ρύθμιση Source από
DVI σε MagicInfo.
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Πατήστε το κουμπί SOURCE στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε MagicInfo.
3
Finish
Επιλέξτε την προεπιλεγμένη εφαρμογή που θέλετε να εκτελείται κατά την εκκίνηση του MagicInfo.
Cancel
43
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Εισαγάγετε τις πληροφορίες IP.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Επιλέξτε μια λειτουργία οθόνης.
7
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις που
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Επιλέξτε μια γλώσσα. (Η
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
προεπιλεγμένη γλώσσα είναι
Select Language -step 3
διαμορφώσατε.
Setup Information
English.)
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
εκτέλεσης, κάντε διπλό κλικ στο
εικονίδιο MagicInfo στην επιφάνεια
εργασίας. Το εικονίδιο θα εμφανιστεί
στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης.
192.168.0.102
3. Language :
English
――Εάν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
44
Αλλαγή της πηγής εισόδου
Η ρύθμιση Source σάς επιτρέπει να επιλέγετε διάφορες πηγές και να αλλάζετε τα ονόματα των συσκευών πηγών.
Source
――Η οθόνη ενδέχεται να μην προβάλλεται σωστά εάν επιλεγεί λανθασμένη πηγή για τη συσκευή πηγής στην
οποία θέλετε να γίνει μετατροπή.
SOURCE → Source
Edit Name
Source
PC
DVI
Μπορείτε να προβάλετε την οθόνη μιας συσκευής πηγής που είναι συνδεδεμένη στο προϊόν. Επιλέξτε μια πηγή
από την Source List (Λίστα πηγών) για προβολή της οθόνης της επιλεγμένης πηγής.
――Η πηγή εισόδου μπορεί επίσης να αλλάξει με το κουμπί SOURCE στο τηλεχειριστήριο.
HDMI1
HDMI2
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
DisplayPort
MagicInfo S
Μερικές φορές, η οθόνη δεν θα εμφανίζεται σωστά, εκτός εάν το όνομα της συσκευής πηγής καθοριστεί στην
ενότητα Edit Name.
Επίσης, είναι καλύτερο να αλλάξετε το όνομα της συσκευής πηγής στην ενότητα Edit Name ώστε να έχετε την
καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας.
――Η λίστα μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες συσκευές πηγής. Οι συσκευές τύπου Source στη λίστα
διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή.
VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game / Camcorder / DVD
Combo / DHR / PC / DVI PC / DVI Devices
――Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις στο μενού Picture εξαρτώνται από την τρέχουσα πηγή και τις ρυθμίσεις που έχουν
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
γίνει στην ενότητα Edit Name.
•• Όταν συνδέετε έναν υπολογιστή στην θύρα HDMI IN 1, HDMI IN 2, ορίστε το Edit Name σε PC. Σε άλλες
περιπτώσεις, ορίστε το Edit Name σε Συσκευές AV.
•• Κατά τη σύνδεση ενός υπολογιστή στη θύρα HDMI IN 1, HDMI IN 2 με καλώδιο HDMI, πρέπει να ρυθμίσετε
το προϊόν σε λειτουργία PC στην ενότητα Edit Name.
•• Κατά τη σύνδεση ενός υπολογιστή στη θύρα HDMI IN 1, HDMI IN 2 με το καλώδιο HDMI σε DVI, θα πρέπει
να ρυθμίσετε το προϊόν σε λειτουργία DVI PC στην ενότητα Edit Name.
•• Κατά τη σύνδεση μιας συσκευής AV στη θύρα HDMI IN 1, HDMI IN 2 με το καλώδιο HDMI σε DVI, θα πρέπει
να ρυθμίσετε το προϊόν σε λειτουργία DVI Devices στην ενότητα Edit Name.
45
Κεφάλαιο 04
Χρήση του MDC
Το Multiple display control ("MDC") είναι μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να ελέγχετε εύκολα πολλές οθόνες συγχρόνως με τη χρήση υπολογιστή.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του προγράμματος MDC, ανατρέξτε στη Βοήθεια μετά την εγκατάσταση του προγράμματος. Το πρόγραμμα MDC είναι διαθέσιμο στην τοποθεσία web.
Αφού πατήσετε το κουμπί On μετά από το κουμπί Off, το προϊόν ελέγχει την κατάστασή του
για περίπου ένα λεπτό. Για να εκτελέσετε κάποια εντολή, δοκιμάστε μετά από ένα λεπτό.
Εγκατάσταση/Απεγκατάσταση του
προγράμματος MDC
7
Στο παράθυρο "Ready to Install the Program" που εμφανίζεται, ελέγξτε τη διαδρομή
του καταλόγου για εγκατάσταση του προγράμματος και κάντε κλικ στο κουμπί "Install".
8
Θα εμφανιστεί η πρόοδος της εγκατάστασης.
9
Κάντε κλικ στο κουμπί "Finish" στο παράθυρο "InstallShield Wizard Complete" που
εμφανίζεται.
――Επιλέξτε "Launch MDC Unified" και κάντε κλικ στο κουμπί "Finish" για άμεση
εκτέλεση του προγράμματος MDC.
10Θα δημιουργηθεί το εικονίδιο της συντόμευσης MDC Unified στην επιφάνεια εργασίας
μετά την εγκατάσταση.
Εγκατάσταση
――Το εικονίδιο εκτέλεσης του MDC ενδέχεται να μην προβάλλεται, ανάλογα με το
σύστημα του υπολογιστή ή τις προδιαγραφές του προϊόντος.
――Πατήστε F5 εάν δεν προβάλλεται το εικονίδιο εκτέλεσης.
――Η εγκατάσταση του MDC μπορεί να επηρεαστεί από την κάρτα γραφικών, την μητρική
πλακέτα και τις συνθήκες του δικτύου.
1
Κάντε κλικ στο πρόγραμμα εγκατάστασης του MDC Unified.
2
Επιλέξτε μια γλώσσα για εγκατάσταση. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "OK".
3
Όταν εμφανιστεί η οθόνη "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified",
κάντε κλικ στο κουμπί "Next".
4
Στο παράθυρο "License Agreement" που εμφανίζεται, επιλέξτε "I accept the terms in
the license agreement" και κάντε κλικ στο κουμπί "Next".
5
Στο παράθυρο "Customer Information" που εμφανίζεται, συμπληρώστε όλα τα πεδία
πληροφοριών και κάντε κλικ στο κουμπί "Next".
6
Στο παράθυρο "Destination Folder" που εμφανίζεται, επιλέξτε τη διαδρομή καταλόγου
που θέλετε για εγκατάσταση του προγράμματος και κάντε κλικ στο κουμπί "Next".
――Εάν η διαδρομή του καταλόγου δεν καθορίζεται, το πρόγραμμα θα εγκατασταθεί στην
προκαθορισμένη διαδρομή καταλόγου.
Κατάργηση της εγκατάστασης
1
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πίνακας Ελέγχου από το μενού Έναρξη και κάντε διπλό κλικ
στην επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.
2
Επιλέξτε MDC Unified από τη λίστα και κάντε κλικ στο Αλλαγή/Αφαίρεση.
46
Σύνδεση στο MDC
Χρήση του MDC μέσω RS-232C (πρότυπο σειριακής μετάδοσης δεδομένων)
Στις σειριακές θύρες του υπολογιστή και της οθόνης πρέπει να συνδεθεί ένα σειριακό καλώδιο RS-232C.
RS232C IN RS232C OUT
47
Χρήση του MDC μέσω Ethernet
Εισαγάγετε το IP για την κύρια οθόνη και συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή. Οι συσκευές προβολής μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους μέσω
καλωδίου LAN.
Σύνδεση με χρήση του καλωδίου απευθείας σύνδεσης LAN
――Μπορείτε να συνδέσετε πολλά προϊόντα χρησιμοποιώντας τη θύρα RJ45 στο προϊόν και τις θύρες LAN στο διανομέα.
RJ45
HUB
48
Σύνδεση με χρήση του καλωδίου διασταυρούμενης σύνδεσης LAN
――Μπορείτε να συνδέσετε πολλά προϊόντα χρησιμοποιώντας τη θύρα RS232C IN / OUT στο προϊόν.
RJ45
RS232C OUT
49
Κεφάλαιο 05
Λειτουργία αρχικής οθόνης
Αυτή η λειτουργία παρέχεται στην ενότητα Support → Go to Home.
Προσβάσιμο μέσω του κουμπιού HOME στο τηλεχειριστήριο.
Video Wall
Προσαρμογή της διάταξης πολλαπλών οθονών που αλληλοσυνδέονται για τη δημιουργία ενός βιντεο-τοίχου.
HOME
Για την προβολή πολλαπλών εικόνων, ανατρέξτε στη Βοήθεια του MDC ή στον οδηγό χρήσης του MagicInfo.
Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία MagicInfo.
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Επιπλέον, προβολή μέρους μιας συνολικής εικόνας ή επανάληψη της ίδιας εικόνας σε καθεμία από τις
συνδεδεμένες πολλαπλές οθόνες.
Video Wall
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή Video Wall.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Για να οργανώσετε ένα video wall, επιλέξτε On.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Αυτή η λειτουργία διαχωρίζει αυτόματα μια προβολή videowall βάσει μιας διαμόρφωσης πλέγματος videowall.
Εισαγάγετε το πλέγμα του videowall.
Η προβολή videowall διαχωρίζεται βάσει του διαμορφωμένου πλέγματος. Ο αριθμός κατακόρυφων ή οριζόντιων
συσκευών οθονών μπορεί να οριστεί σε ένα εύρος 1 έως 15.
――Μια προβολή videowall μπορεί να διαχωριστεί σε έναν μέγιστο αριθμό 225 οθονών.
――Η επιλογή Horizontal x Vertical ενεργοποιείται μόνο όταν η ρύθμιση Video Wall έχει οριστεί σε On.
50
Screen Position
Για αναδιάρθρωση των διαχωρισμένων οθονών, ορίστε τον αριθμό για κάθε προϊόν στο πλέγμα χρησιμοποιώντας
τη δυνατότητα Screen Position.
Η ρύθμιση της επιλογής Screen Position θα εμφανίζει το πλέγμα videowall με τους αριθμούς που έχουν
εκχωρηθεί στα προϊόντα που αποτελούν το videowall.
Για να αλλάξετε τη σειρά μιας συσκευής, αλλάξτε τον αριθμό της συσκευής και πατήστε το κουμπί E.
――Μπορείτε να διαμορφώσετε έως 255 οθόνες με την επιλογή Screen Position.
――Η επιλογή Screen Position ενεργοποιείται μόνο όταν η ρύθμιση Video Wall έχει οριστεί σε On.
――Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχει διαμορφωθεί η ρύθμιση Horizontal x Vertical.
Format
Επιλέξτε τον τρόπο προβολής των εικόνων στην προβολή videowall.
•• Full: Προβολή εικόνων σε πλήρη οθόνη.
•• Natural: Εμφάνιση εικόνων στον αρχικό λόγο διαστάσεων.
――Η επιλογή Format ενεργοποιείται μόνο όταν η ρύθμιση Video Wall έχει οριστεί σε On.
――Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία Video Wall, συνιστάται ανάλυση 1280x720P, 1920x1080P ή 3840x2160P.
51
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Picture Mode
Επιλέξτε μια λειτουργία εικόνας (Picture Mode) κατάλληλη για το περιβάλλον όπου θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν.
•• Shop & Mall
Κατάλληλο για εμπορικά κέντρα.
-- Επιλέξτε είτε Video/Image είτε Text ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
•• Office & School
Κατάλληλο για γραφεία και σχολεία.
-- Επιλέξτε είτε Video/Image είτε Text ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
•• Terminal & Station
Κατάλληλο για τερματικούς σταθμούς λεωφορείων και τρένων.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
-- Επιλέξτε είτε Video/Image είτε Text ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
•• Video Wall
Κατάλληλο για περιβάλλοντα όπου χρησιμοποιείται προβολή videowall.
-- Επιλέξτε είτε Video/Image είτε Text ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
•• Calibration
Σε αυτή τη λειτουργία, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις φωτεινότητας, χρώματος, γάμα και ομοιομορφίας που έχουν
προσαρμοστεί με τη χρήση του προγράμματος βαθμονόμησης χρωμάτων Advanced Color Management.
-- Για να εφαρμόσετε σωστά τη λειτουργία Calibration, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει τις ρυθμίσεις
ποιότητας εικόνας, όπως φωτεινότητα, χρώμα, γάμα και ομοιομορφία, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα
βαθμονόμησης χρωμάτων Advanced Color Management.
-- Για να πραγματοποιήσετε λήψη του προγράμματος Advanced Color Management, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση www.samsung.com/displaysolutions.
52
――Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Clock Set, θα πρέπει να ρυθμίσετε το ρολόι.
On/Off Timer
HOME
On Timer
→ On/Off Timer → ENTER E
On/Off Timer
Ορίστε τη λειτουργία On Timer ώστε το προϊόν σας να ενεργοποιείται αυτόματα την ώρα και την ημέρα που εσείς
επιλέγετε.
티커
Η λειτουργία της συσκευής ενεργοποιείται με την καθορισμένη ένταση ή πηγή εισόδου.
On Timer: Ρύθμιση χρονομετρητή ενεργοποίησης ορίζοντας μία από τις επτά επιλογές. Φροντίστε πρώτα να
ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
•• Setup: Επιλέξτε Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ή Manual.
Εάν επιλέξετε Manual, μπορείτε να επιλέξετε τις ημέρες που θέλετε να ενεργοποιεί τη συσκευή σας η
λειτουργία On Timer.
-- Ένα σημάδι ελέγχου υποδεικνύει τις ημέρες που έχετε επιλέξει.
•• Time: Ρύθμιση ώρας και λεπτών. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα ή το επάνω και κάτω πλήκτρο
βέλους για να καταχωρήσετε αριθμούς. Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί πλήκτρο βέλους για να
αλλάξετε πεδίο καταχώρησης.
•• Volume: Ρύθμιση της επιθυμητής έντασης ήχου. Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί πλήκτρο βέλους για
να αλλάξετε το επίπεδο της έντασης.
•• Source: Επιλογή της επιθυμητής πηγής εισόδου.
Off Timer
Ρυθμίστε το χρονομετρητή απενεργοποίησης (Off Timer) ορίζοντας μία από τις επτά επιλογές. (Off Timer 1 ~ Off
Timer 7)
•• Setup: Επιλέξτε Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ή Manual.
Εάν ορίσετε την επιλογή Manual, μπορείτε να επιλέξετε τις ημέρες που θέλετε να απενεργοποιεί τη συσκευή
σας η λειτουργία Off Timer.
-- Ένα σημάδι ελέγχου υποδεικνύει τις ημέρες που έχετε επιλέξει.
•• Time: Ρύθμιση ώρας και λεπτών. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα ή το επάνω και κάτω πλήκτρο
βέλους για να καταχωρήσετε αριθμούς. Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί πλήκτρο βέλους για να
αλλάξετε πεδίο καταχώρησης.
53
Holiday Management
Το χρονόμετρο θα απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου που έχει οριστεί ως αργία.
•• Add Holiday: Καθορισμός της περιόδου που θέλετε να προσθέσετε ως αργία.
Επιλέξτε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των διακοπών που θέλετε να προσθέσετε χρησιμοποιώντας τα
κουμπιά u/d και κάντε κλικ στο κουμπί Save.
Αυτή η χρονική περίοδος θα προστεθεί στη λίστα των αργιών.
-- Start: Ρύθμιση της ημερομηνίας έναρξης των διακοπών.
-- End: Ρύθμιση της ημερομηνίας λήξης των διακοπών.
――Edit: Επιλέξτε ένα στοιχείο διακοπών και αλλάξτε την ημερομηνία.
――Delete: Διαγραφή των επιλεγμένων στοιχείων από τη λίστα των αργιών.
•• Set Applied Timer: Ρύθμιση των επιλογών On Timer και Off Timer ώστε να μην ενεργοποιούνται κατά τις
δημόσιες αργίες.
-- Πατήστε E για να ορίσετε τις ρυθμίσεις On Timer και Off Timer που θέλετε να ενεργοποιήσετε.
-- Οι επιλεγμένες ρυθμίσεις On Timer και Off Timer δεν θα ενεργοποιηθούν.
54
Network Settings
Προβάλετε τις ρυθμίσεις δικτύου.
Network Settings
HOME
→ Network Settings→ ENTER E
IP Setting
Enter manually
IP Address
Network Settings
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
***.
***.
***.
Subnet Mask
Gateway
Save
***.
***.
***.
***.
***.
***.
***
***
***
Close
•• IP Setting: Obtain automatically, Enter manually
•• IP Address: Εισαγάγετε μη αυτόματα την IP Address εάν η ρύθμιση IP Setting έχει οριστεί στο Enter
manually.
•• Subnet Mask: Εισαγάγετε μη αυτόματα την Subnet Mask εάν η ρύθμιση IP Setting έχει οριστεί στο Enter
manually.
•• Gateway: Εισαγάγετε μη αυτόματα την Gateway εάν η ρύθμιση IP Setting έχει οριστεί στο Enter manually.
55
MagicInfo Player I
HOME
→ MagicInfo Player I → ENTER E
Αλλαγή πηγής σε MagicInfo Player I.
Το MagicInfo Player I δημοσιεύει και αναπαραγάγει διάφορα είδη περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου του νέου
περιεχομένου και του περιεχομένου πολυμέσων (εικόνες, βίντεο και ήχος), από το διακομιστή ή μια συνδεδεμένη
συσκευή.
MagicInfo Player I
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
56
ID Settings
Εκχωρήστε ένα αναγνωριστικό σε ένα σετ.
HOME
ID Settings
one Product
Πατήστε u/d για να επιλέξετε έναν αριθμό και στη συνέχεια πατήστε E.
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
비디오 월
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Εισαγάγετε το αναγνωριστικό (ID) του προϊόντος που έχει συνδεθεί στο καλώδιο εισόδου για λήψη του σήματος
εισόδου. (Εύρος: 0~224)
――Εισαγάγετε τον αριθμό που θέλετε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά αριθμών στο τηλεχειριστήριο.
Device ID Auto Set
――Αυτόματη εκχώρηση αναγνωριστικού αριθμού σε όλα τα συνδεδεμένα προϊόντα.
PC Connection Cable
Επιλέξτε μια μέθοδο σύνδεσης στην εφαρμογή MDC για λήψη του σήματος MDC.
•• RS232C cable
Επικοινωνία με την εφαρμογή MDC μέσω του στερεοφωνικού καλωδίου RS232C.
•• RJ45(LAN) cable
Επικοινωνία με την εφαρμογή MDC μέσω του καλωδίου RJ45.
57
More settings
HOME
Εμφανίζεται το μενού ρυθμίσεων εικόνας.
→ More settings → ENTER E
More settings
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
58
Κεφάλαιο 06
Ρύθμιση οθόνης
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων Picture (Backlight, Color Tone κ.λπ.).
Η διάταξη των επιλογών του μενού Picture ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν.
Picture Mode
OnScreen Display
System
Sound
?
Office & School
Backlight
50
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
Brightness
50
Contrast
50
Επιλέξτε μια λειτουργία εικόνας (Picture Mode) κατάλληλη για το περιβάλλον όπου θα χρησιμοποιηθεί το
προϊόν.
Sharpness
Support
Current Temperature
Picture Mode
Picture
Picture
28
100
Color
50
Tint (G/R)
50
•• Shop & Mall
Κατάλληλο για εμπορικά κέντρα.
-- Επιλέξτε είτε Video/Image είτε Text ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
•• Office & School
Κατάλληλο για γραφεία και σχολεία.
-- Επιλέξτε είτε Video/Image είτε Text ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
•• Terminal & Station
Κατάλληλο για τερματικούς σταθμούς λεωφορείων και τρένων.
-- Επιλέξτε είτε Video/Image είτε Text ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
•• Video Wall
Κατάλληλο για περιβάλλοντα όπου χρησιμοποιείται προβολή videowall.
-- Επιλέξτε είτε Video/Image είτε Text ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
•• Calibration
Σε αυτή τη λειτουργία, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις φωτεινότητας, χρώματος, γάμα και ομοιομορφίας
που έχουν προσαρμοστεί με τη χρήση του προγράμματος βαθμονόμησης χρωμάτων Advanced
Color Management.
-- Για να εφαρμόσετε σωστά τη λειτουργία Calibration, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει τις
ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας, όπως φωτεινότητα, χρώμα, γάμα και ομοιομορφία, χρησιμοποιώντας
το πρόγραμμα βαθμονόμησης χρωμάτων Advanced Color Management.
-- Για να πραγματοποιήσετε λήψη του προγράμματος Advanced Color Management, επισκεφθείτε
τη διεύθυνση www.samsung.com/displaysolutions.
59
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness / Color / Tint (G/R)
Το προϊόν σας διαθέτει διάφορες επιλογές για προσαρμογή της ποιότητας εικόνας.
Ρυθμίσεις Picture
Mode
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video
Wall
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
Προσαρμόστε τη θερμοκρασία χρωμάτων για πιο φυσική εικόνα.
MENU m → Picture → ENTER E
Picture Mode
White Balance
Προσαρμόσιμες
επιλογές
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: Προσαρμογή της φωτεινότητας κάθε χρώματος (κόκκινου,
πράσινου, μπλε).
•• Reset: Κατάλληλο για περιβάλλοντα όπου χρησιμοποιείται προβολή videowall.
Video/Image
Backlight / Brightness
/ Contrast / Sharpness /
Color / Tint (G/R)
Gamma
Text
Backlight / Brightness /
Contrast / Sharpness
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Calibration
Backlight
Προσαρμόστε την ένταση των βασικών χρωμάτων.
――Εάν η λειτουργία Picture Mode έχει οριστεί σε Calibration, η λειτουργία Gamma
απενεργοποιείται.
――Όταν αλλάζετε τις ρυθμίσεις Backlight, το Brightness, Contrast, Sharpness, Color ή
Tint (G/R), το OSD θα προσαρμόζεται ανάλογα.
――Μπορείτε να προσαρμόσετε και να αποθηκεύσετε ρυθμίσεις για κάθε εξωτερική συσκευή
που έχετε συνδέσει σε κάποια υποδοχή του προϊόντος.
――Η μείωση της φωτεινότητας της εικόνας μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.
Calibrated Value
MENU m → Picture → Calibrated Value → ENTER E
Color Temperature
MENU m → Picture → Color Temperature → ENTER E
Προσαρμόστε τη θερμοκρασία του χρώματος. (Εύρος: 2800K-16000K)
――Εάν η λειτουργία Picture Mode έχει οριστεί σε Calibration, η λειτουργία Color
Temperature απενεργοποιείται.
Επιλέξτε εάν θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις φωτεινότητας, χρώματος, γάμα και ομοιομορφίας
όπως προσαρμόζονται με τη χρήση του προγράμματος βαθμονόμησης Advanced Color
Management στις λειτουργίες πληροφόρησης και διαφημίσεων.
•• Don't Apply / Apply
――Για να πραγματοποιήσετε λήψη του προγράμματος Advanced Color Management,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/displaysolutions.
――Εάν η λειτουργία Picture Mode έχει οριστεί σε Calibration, η λειτουργία Calibrated Value
απενεργοποιείται.
60
Picture Options
Dynamic Backlight
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Picture Mode
Ρυθμίσεις
Picture Mode
Shop & Mall, Office &
School,
Terminal & Station, Video
Wall
Video/Image
Προσαρμόσιμες επιλογές
Προσαρμόζει αυτόματα τον οπίσθιο φωτισμό για την καλύτερη δυνατή αντίθεση εικόνας στις
τρέχουσες συνθήκες.
•• Off / On
――Η λειτουργία Dynamic Backlight δεν είναι διαθέσιμη όταν η πηγή εισόδου έχει οριστεί σε
PC ενώ η ρύθμιση Video Wall έχει οριστεί σε On.
Color Tone / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight / UHD COLOR
UHD COLOR
•• HDMI1 : Off / On
Text
Calibration
Color Tone / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight / UHD COLOR
Dynamic Backlight / UHD COLOR
Color Tone
Εάν η επιλογή Picture Mode έχει οριστεί σε Text.
•• Off / Cool / Standard / Warm
Εάν η επιλογή Picture Mode έχει οριστεί σε Video/Image.
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Εάν η λειτουργία Picture Mode έχει οριστεί σε Calibration, η λειτουργία Color Tone
•• HDMI2 : Off / On
•• DisplayPort : Off / On
――Για να ενεργοποιήσετε την πηγή εισόδου UHD, ορίστε τη λειτουργία UHD COLOR σε On.
――Εάν οι οθόνες έχουν συνδεθεί μέσω Loopout όταν χρησιμοποιείται ανάλυση UHD, ορίστε
τη λειτουργία UHD COLOR σε On σε όλες τις οθόνες.
――Μέσω του Loopout μπορούν να συνδεθούν κατά μέγιστο 25 οθόνες όταν χρησιμοποιείται
ανάλυση UHD.
――Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία UHD COLOR μέσω καλωδίου HDMI, συνιστάται
η χρήση καλωδίου συμβατού με HDMI 2.0. Βεβαιωθείτε ότι το μήκος του καλωδίου είναι
μικρότερο από 2 m.
――Για την εναλλαγή του UHD COLOR μεταξύ On και Off απαιτείται χρόνος.
――Εάν σε μια συσκευή που δεν υποστηρίζει περιεχόμενο UHD συνδεθεί HDMI/DP με
ενεργοποιημένο το UHD COLOR, η συσκευή ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά. Συνδέστε
μια συσκευή που υποστηρίζει περιεχόμενο UHD.
απενεργοποιείται.
――Οι ρυθμίσεις για κάθε εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε κάποια υποδοχή του
προϊόντος μπορούν να προσαρμοστούν και να αποθηκευτούν.
HDMI Black Level
Επιλογή του επιπέδου μαύρου στην οθόνη, για την προσαρμογή του βάθους της οθόνης.
•• Low / Normal
――Αυτή η επιλογή δεν διατίθεται όταν η πηγή εισόδου ορίζεται σε PC.
61
Picture Size
Zoom/Position
Ρυθμίστε το μέγεθος και τη θέση της οθόνης.
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
Επιλογή μεγέθους και λόγου διαστάσεων της εικόνας που εμφανίζεται στην οθόνη.
Αυτή η επιλογή μπορεί να διαμορφωθεί αν η πηγή εισόδου υποστηρίζει 1080i ή 1080p και η
ρύθμιση Picture Size έχει οριστεί σε Custom.
――Αυτή η επιλογή δεν υποστηρίζεται όταν υπάρχει συνδεδεμένος υπολογιστής.
Picture Size
――Από την οθόνη Zoom/Position ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
Οι διάφορες επιλογές ρύθμισης οθόνης εμφανίζονται ανάλογα με την τρέχουσα πηγή εισόδου.
Οι διαθέσιμες επιλογές για Picture Size μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με το εάν η ρύθμιση
Picture Mode έχει οριστεί σε Video/Image ή Text.
•• 16:9: Ρύθμιση της εικόνας σε διαστάσεις 16:9.
•• Zoom1: Χρησιμοποιείται για μέτρια μεγέθυνση. Περικόπτει την επάνω και τις πλαϊνές
πλευρές.
•• Zoom2: Χρησιμοποιείται για μεγαλύτερη μεγέθυνση.
•• Smart View 1: Μειώνει το μέγεθος της εικόνας 16:9 κατά 50%.
――Η δυνατότητα Smart View 1 ενεργοποιείται μόνο σε λειτουργία HDMI1, HDMI2.
•• Smart View 2: Το επάνω και το κάτω κενό της οθόνης 16:9 μειώνεται κατά 25%.
――Η δυνατότητα Smart View 2 ενεργοποιείται μόνο σε λειτουργία HDMI1, HDMI2.
•• Wide: Μεγέθυνση του λόγου διαστάσεων της εικόνας για να προσαρμόζεται σε
ολόκληρη την οθόνη.
•• 4:3: Ρύθμιση της εικόνας σε βασική λειτουργία (4:3).
――Μην ρυθμίζετε τη συσκευή σε 4:3 για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τα περιθώρια που εμφανίζονται αριστερά και δεξιά ή στο επάνω και κάτω μέρος της
οθόνης μπορεί να προκαλέσουν διατήρηση εικόνας (δημιουργία μόνιμων ειδώλων),
ένα σφάλμα που δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
1
Πατήστε το κουμπί d για να επιλέξετε Zoom/Position. Πατήστε το κουμπί E.
2
Επιλέξτε Zoom ή Position. Πατήστε το κουμπί E.
3
Πατήστε το κουμπί u/d/l/r για να μετακινήσετε την εικόνα.
4
Πατήστε το κουμπί E.
――Εάν θέλετε να επαναφέρετε την εικόνα στην αρχική της θέση, επιλέξτε Reset στην
οθόνη Zoom/Position.
Η εικόνα θα ρυθμιστεί στην προεπιλεγμένη θέση της.
Resolution
Εάν η εικόνα δεν είναι κανονική ακόμα και όταν η ανάλυση της κάρτας γραφικών είναι κάποια
από τις ακόλουθες, μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την ποιότητα της εικόνας επιλέγοντας την
ίδια ανάλυση για το προϊόν όσο και για τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας αυτό το μενού.
Διαθέσιμες τιμές ανάλυσης: Off / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768
•• Screen Fit: Εμφανίζει ολόκληρη την εικόνα χωρίς περικοπή κατά την είσοδο σημάτων
HDMI1, HDMI2 (720p / 1080i / 1080p).
•• Custom: Αλλάζει την ανάλυση σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη.
•• Original: Εμφανίζει εικόνες στην αρχική ποιότητα εικόνας.
――Οι διαθέσιμες θύρες ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
62
Auto Adjustment
Picture Off
MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E
――Διαθέσιμο μόνο στη λειτουργία PC.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Προσαρμόστε τις τιμές/θέσεις συχνότητας και ορίστε ακριβείς ρυθμίσεις αυτόματα.
PC Screen Adjustment
MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E
――Διαθέσιμο μόνο στη λειτουργία PC.
•• Coarse / Fine
Καταργεί ή μειώνει το θόρυβο της εικόνας.
Η ενεργοποίηση της επιλογής Picture Off απενεργοποιεί την οθόνη. Ο ήχος δεν
απενεργοποιείται.
Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί εκτός από το κουμπί έντασης
ήχου.
Reset Picture
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Επαναφέρει την τρέχουσα λειτουργία εικόνας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Εάν η λειτουργία Λεπτομερούς ρύθμισης δεν καταργεί το θόρυβο, χρησιμοποιήστε
τη λειτουργία Coarse για να προσαρμόσετε όσο καλύτερα γίνεται τη συχνότητα
(Coarse) και πραγματοποιήστε ξανά Λεπτομερή ρύθμιση. Αφού μειωθεί ο θόρυβος,
επαναπροσαρμόστε την εικόνα ώστε να ευθυγραμμιστεί με το κέντρο της οθόνης.
•• Position
Προσαρμογή της θέσης της οθόνης του υπολογιστή εάν δεν είναι κεντραρισμένη ή δεν
χωρά στην οθόνη του προϊόντος.
Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να προσαρμόσετε την κάθετη θέση. Πατήστε το κουμπί ◄
ή ► για να προσαρμόσετε την οριζόντια θέση.
•• Image Reset
Επαναφέρει την εικόνα στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
63
Κεφάλαιο 07
OnScreen Display
Display Orientation
OnScreen Display
Screen Protection
System
Menu Language
Reset OnScreen Display
Support
Current Temperature
MENU m → OnScreen Display → Display Orientation → ENTERE
Message Display
Sound
?
Display Orientation
OnScreen Display
Picture
28
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
English
Onscreen Menu Orientation
Ρυθμίστε τον προσανατολισμό της οθόνης μενού.
•• Landscape: Εμφανίζει το μενού σε οριζόντια προβολή (προεπιλογή).
•• Portrait: Εμφανίζει το μενού σε κατακόρυφη προβολή στη δεξιά πλευρά της οθόνης του προϊόντος.
Source Content Orientation
Ρυθμίστε τον προσανατολισμό του περιεχομένου που προέρχεται από εξωτερικές συσκευές που είναι
συνδεδεμένες στο προϊόν.
•• Landscape: Εμφάνιση της οθόνης σε λειτουργία οριζόντιου προσανατολισμού (προεπιλογή).
•• Portrait: Εμφάνιση της οθόνης σε λειτουργία κατακόρυφου προσανατολισμού.
――
Η λειτουργία προσανατολισμού Portrait δεν υποστηρίζεται όταν χρησιμοποιείται ανάλυση UHD.
Aspect Ratio
Ρυθμίστε την περιστραμμένη οθόνη είτε σε πλήρη οθόνη είτε στην αρχική ρύθμιση.
•• Full Screen: Εμφάνιση της περιστραμμένης οθόνης σε πλήρη οθόνη.
•• Original: Εμφάνιση της περιστραμμένης οθόνης στον αρχικό λόγο διαστάσεων.
――Διαθέσιμο μόνο όταν η λειτουργία Source Content Orientation έχει οριστεί σε Portrait.
64
Screen Protection
Timer
Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονόμετρο για την Screen Protection.
MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTERE
Για να μειωθεί η πιθανότητα δημιουργίας μόνιμων ειδώλων, αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη
με την τεχνολογία Pixel Shift.
Η τεχνολογία Pixel Shift μετακινεί ελαφρά την εικόνα στην οθόνη.
Η ρύθμιση ώρας Pixel Shift σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε το χρόνο μεταξύ των κινήσεων της
εικόνας σε λεπτά.
Pixel Shift
Ελαχιστοποιήστε την κράτηση των εικόνων μετακινώντας τα pixel οριζόντια ή κατακόρυφα με
ακρίβεια.
•• Pixel Shift (Off / On)
――Οι επιλογές Horizontal, Vertical και Time είναι ενεργοποιημένες όταν η ρύθμιση Pixel
Shift έχει οριστεί σε On.
•• Horizontal: Ορίζει κατά πόσα pixel μετακινείται η οθόνη οριζόντια.
•• Vertical: Ορίζει κατά πόσα pixel μετακινείται η οθόνη κατακόρυφα.
•• Time: Ορίζει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιείται οριζόντια ή κάθετη
μετακίνηση, αντίστοιχα.
Διαθέσιμες και βέλτιστες ρυθμίσεις Pixel Shift.
Διαθέσιμες ρυθμίσεις Βέλτιστες ρυθμίσεις
Η λειτουργία Screen Protection σταματά αυτόματα έπειτα από ένα καθορισμένο χρονικό
διάστημα.
•• Timer (Off / Repeat / Interval)
-- Off
-- Repeat: Εμφανίζεται το μοτίβο προστασίας οθόνης σε καθορισμένα χρονικά
διαστήματα.
-- Interval: Εμφανίζεται το μοτίβο προστασίας οθόνης για μια συγκεκριμένη χρονική
περίοδο (από το χρόνο έναρξης έως το χρόνο λήξης).
――Όταν είναι διαμορφωμένη η επιλογή Clock Set, η επιλογή Interval είναι
ενεργοποιημένη.
――Οι επιλογές Period, Start Time και End Time ενεργοποιούνται μόνο όταν η ρύθμιση
Timer έχει οριστεί σε Repeat ή σε Interval.
•• Period: Καθορισμός του χρονικού διαστήματος για ενεργοποίηση της λειτουργίας
Screen Protection.
――Η επιλογή ενεργοποιείται όταν έχει οριστεί η επιλογή Repeat για τη λειτουργία Timer.
•• Start Time: Ρύθμιση χρόνου έναρξης για την ενεργοποίηση της λειτουργίας προστασίας
οθόνης.
――Η επιλογή ενεργοποιείται όταν έχει οριστεί η επιλογή Interval για τη λειτουργία Timer.
•• End Time: Ρύθμιση χρόνου λήξης για την απενεργοποίηση της λειτουργίας προστασίας
οθόνης.
――Η επιλογή ενεργοποιείται όταν έχει οριστεί η επιλογή Interval για τη λειτουργία Timer.
Horizontal (pixel)
0~4
4
Immediate Display
Vertical (pixel)
0~4
4
Επιλέξτε την προφύλαξη οθόνης που θέλετε για άμεση εμφάνιση.
•• Off / Fading Screen
Time (λεπτά)
1 min. ~ 4 min.
4 min.
――Η τιμή της ρύθμισης Pixel Shift μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του προϊόντος
(ίντσες) και τη λειτουργία.
――Η προβολή μιας σταθερής εικόνας ή μιας εικόνας 4:3 για εκτεταμένο χρονικό διάστημα
ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την κράτηση της εικόνας. Δεν πρόκειται για ελάττωμα του
προϊόντος.
Side Gray
Όταν ο λόγος διαστάσεων έχει οριστεί σε 4:3, ρυθμίζετε τη φωτεινότητα των λευκών
περιθωρίων στις πλευρές για να προστατεύσετε την οθόνη.
•• Off / Light / Dark
65
Message Display
Menu Language
MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTERE
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
Source Info
Ορισμός της γλώσσας μενού.
――Μια αλλαγή στη ρύθμιση της γλώσσας θα εφαρμοστεί μόνον στην προβολή του μενού επί
Επιλέξτε εάν θέλετε να εμφανίζεται το OSD της πηγής εισόδου όταν αλλάζει η πηγή εισόδου.
της οθόνης. Δεν θα εφαρμοστεί στις άλλες εφαρμογές του υπολογιστή σας.
•• Off / On
No Signal Message
Reset OnScreen Display
Επιλέξτε εάν θέλετε να εμφανίζεται το OSD για κατάσταση εκτός σήματος όταν δεν
ανιχνεύεται σήμα.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
•• Off / On
Αυτή η επιλογή επαναφέρει τις τρέχουσες ρυθμίσεις που έχουν γίνει στην ενότητα OnScreen
Display στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
MDC Message
Επιλέξτε εάν θα εμφανίζεται το OSD MDC όταν η συσκευή ελέγχεται από το MDC.
•• Off / On
66
Κεφάλαιο 08
System
System
Picture
Setup
OnScreen Display
System
Sound
?
Support
Current Temperature
Setup
Time
MENU m → System → Setup → ENTER E
MagicInfo I Source
Auto Source Switching
Αλλάξτε τις αρχικές ρυθμίσεις που είχαν διαμορφωθεί όταν χρησιμοποιήσατε για πρώτη φορά το προϊόν.
.
Πατήστε το κουμπί
Power Control
1
Eco Solution
28
Language
Επιλέξτε τη γλώσσα για να ξεκινήσει η διαδικασία ρύθμισης στην οθόνη.
Temperature Control
2
Rotate Menu
Επιλέξτε την κατεύθυνση προβολής του μενού ανάλογα με την κατεύθυνση της εγκατάστασης.
-- Landscape / Portrait
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
3
Network Settings
Ορίστε τις ρυθμίσεις IP και, στη συνέχεια, επιλέξτε Next.
4
Clock Set
Επιλέξτε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα και στη συνέχεια επιλέξτε Next.
5
Complete
Συγχαρητήρια! Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε.
67
Time
MagicInfo I Source
MENU m → System → Time → ENTER E
MENU m → System → MagicInfo I Source → ENTER E
――Η λειτουργία MagicInfo I Source είναι διαθέσιμη αν έχει συνδεθεί network box (πωλείται
Μπορείτε να διαμορφώσετε τις λειτουργίες Clock Set ή Sleep Timer. Μπορείτε επίσης να
ρυθμίσετε το προϊόν για αυτόματη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση σε συγκεκριμένη ώρα,
με τη χρήση της λειτουργίας Timer.
――Πατήστε το κουμπί INFO εάν θέλετε να δείτε την τρέχουσα ώρα.
Clock Set
Επιλέξτε Clock Set. Επιλέξτε Date ή Time και στη συνέχεια πατήστε E.
Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να καταχωρήσετε αριθμούς ή πατήστε το επάνω
και κάτω πλήκτρο βέλους. Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί πλήκτρο βέλους για να
μετακινηθείτε από το ένα πεδίο καταχώρησης στο άλλο. Πατήστε E όταν τελειώσετε.
――Μπορείτε να ορίσετε την Date και την Time απευθείας, πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα
στο τηλεχειριστήριο.
DST
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία DST (θερινή ώρα).
Off / On
•• Start Date: Ορισμός ημερομηνίας έναρξης ισχύος θερινής ώρας.
•• End Date: Ρύθμιση ημερομηνίας λήξης θερινής ώρας.
•• Time Offset: Επιλογή σωστής μετατόπισης ώρας για τη ζώνη ώρας σας.
Sleep Timer
Τερματίζει αυτόματα τη λειτουργία του προϊόντος μετά την πάροδο προκαθορισμένου
χρονικού διαστήματος.
(Off / 30 min. / 60 min. / 90 min. / 120 min. / 150 min. / 180 min.)
――Χρησιμοποιήστε το επάνω και το κάτω πλήκτρο βέλους για να επιλέξετε ένα χρονικό
διάστημα και έπειτα πατήστε E. Για να ακυρώσετε το Sleep Timer, επιλέξτε Off.
Power On Delay
Κατά τη σύνδεση πολλών προϊόντων, ρυθμίστε το χρόνο ενεργοποίησης για κάθε προϊόν ώστε
να αποτρέπετε την υπερβολική κατανάλωση ισχύος (σε ένα εύρος 0–50 δευτερολέπτων).
ξεχωριστά).
Με το πάτημα του MagicInfo Player I στο τηλεχειριστήριο εμφανίζεται περιεχόμενο που είναι
συνδεδεμένο στο network box (πωλείται ξεχωριστά).
•• DVI / DisplayPort
Auto Source Switching
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Εάν η οθόνη ενεργοποιηθεί με τη λειτουργία Auto Source Switching On και η προηγούμενη
επιλογή πηγής βίντεο δεν είναι ενεργή, η οθόνη θα πραγματοποιήσει αυτόματα αναζήτηση
των διαφορετικών πηγών εισόδου βίντεο για το ενεργό βίντεο.
Auto Source Switching
Όταν η επιλογή Auto Source Switching έχει οριστεί σε On, πραγματοποιείται αυτόματα αναζήτηση
της πηγής βίντεο της οθόνης για το ενεργό βίντεο.
Η επιλογή Primary Source θα ενεργοποιηθεί εάν η τρέχουσα πηγή σήματος βίντεο δεν αναγνωρίζεται.
Η επιλογή Secondary Source θα ενεργοποιηθεί εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη πρωτεύουσα πηγή βίντεο.
Εάν ούτε η κύρια ούτε και η δευτερεύουσα πηγή εισόδου αναγνωρίζονται, η οθόνη θα εκτελέσει δυο
αναζητήσεις για ενεργή πηγή, κάθε φορά ελέγχοντας την κύρια και, κατόπιν, τη δευτερεύουσα πηγή.
Εάν αποτύχουν και οι δύο απόπειρες αναζήτησης, η οθόνη θα επιστρέψει στην πρώτη πηγή βίντεο και
θα εμφανίσει ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει σήμα.
Όταν η επιλογή Primary Source έχει οριστεί σε All, η οθόνη θα πραγματοποιήσει αναζήτηση όλων
των εισόδων πηγών βίντεο δύο φορές σε αλληλουχία για μια ενεργή πηγή βίντεο, επιστρέφοντας στην
πρώτη πηγή βίντεο της αλληλουχίας εάν δεν βρεθεί βίντεο.
Primary Source Recovery
Επιλέξτε εάν επιθυμείτε την επαναφορά της επιλεγμένης βασικής πηγής εισόδου όταν είναι
συνδεδεμένη μια βασική πηγή εισόδου.
――Η λειτουργία Primary Source Recovery απενεργοποιείται εάν η ρύθμιση Primary Source
έχει οριστεί σε All.
68
Primary Source
Standby Control
Ορίστε Primary Source για την αυτόματη πηγή εισόδου.
Μπορείτε να ορίσετε τη λειτουργία αναμονής της οθόνης ώστε να εφαρμοστεί όταν ληφθεί ένα
σήμα εισόδου.
Secondary Source
Ορίστε Secondary Source για την αυτόματη πηγή εισόδου.
Power Control
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Auto Power On
Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί αυτόματα το προϊόν όταν συνδέεται. Δεν είναι αναγκαίο το
πάτημα του κουμπιού λειτουργίας.
•• Off / On
PC Module Power
Η μονάδα του υπολογιστή μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί ξεχωριστά από την
οθόνη μεγάλων διαστάσεων.
•• Auto
Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας θα ενεργοποιηθεί εάν δεν ανιχνευθούν σήματα
εισόδου, ακόμα κι αν συνδεθεί στην οθόνη μια πηγή εισόδου.
Εάν δεν έχει συνδεθεί συσκευή πηγής εμφανίζεται το μήνυμα No Signal.
•• Off
Εάν δεν ανιχνευθούν σήματα εισόδου εμφανίζεται το μήνυμα No Signal.
――Εάν εμφανιστεί το μήνυμα No Signal παρά το ότι έχει συνδεθεί συσκευή πηγής,
ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου.
――Εάν η επιλογή No Signal Message έχει οριστεί σε Off, δεν εμφανίζεται το μήνυμα No
Signal.
Σε αυτή την περίπτωση, ορίστε την επιλογή No Signal Message σε On.
•• On
Αν δεν ανιχνεύεται σήμα εισόδου, ενεργοποιείται ο τρόπος λειτουργίας εξοικονόμησης
ενέργειας.
Network Standby
Αυτή η δυνατότητα διατηρεί ενεργοποιημένη τη λειτουργία του δικτύου όταν το προϊόν
απενεργοποιείται.
•• Off / On
Synced Power-On
Power Button
Για να απενεργοποιήσετε την LFD χωρίς να απενεργοποιήσετε τη λειτουργική μονάδα
υπολογιστή, επιλέξτε Off.
Το κουμπί λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί είτε για ενεργοποίηση της λειτουργίας είτε για
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας.
•• Off / On
•• Power On Only: Ρυθμίστε το κουμπί λειτουργίας ώστε να ενεργοποιεί τη λειτουργία.
•• Power On/Off: Ρυθμίστε το κουμπί λειτουργίας ώστε να ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία.
Synced Power-Off
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργική μονάδα υπολογιστή χωρίς να ενεργοποιήσετε την LFD,
επιλέξτε Off.
•• Off / On
69
Eco Solution
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
Energy Saving
Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας ρυθμίζοντας τη φωτεινότητα της οθόνης.
•• Off / Low / Medium / High
No Signal Power Off
Εξοικονομήστε ισχύ με απενεργοποίηση της συσκευής όταν δεν λαμβάνεται σήμα από κάποια
πηγή.
•• Off / 15 min. / 30 min. / 60 min.
――Η ρύθμιση αυτή είναι απενεργοποιημένη όταν ο συνδεδεμένος υπολογιστής βρίσκεται σε
λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
――Το προϊόν θα απενεργοποιείται αυτόματα στον καθορισμένο χρόνο. Μπορείτε να αλλάξετε
τον χρόνο ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Eco Sensor
Auto Power Off
Για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, οι ρυθμίσεις εικόνας προσαρμόζονται αυτόματα στο
φωτισμό του δωματίου.
Το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα ώστε να αποτρέπεται η υπερθέρμανση εάν περάσουν
ορισμένες ώρες χωρίς να έχετε πατήσει κάποιο κουμπί στο τηλεχειριστήριο ή στην πρόσοψη
του προϊόντος.
•• Off / On
――Η προσαρμογή της ρύθμισης High στην ενότητα Picture ενώ η επιλογή Eco Sensor είναι
ενεργοποιημένη, απενεργοποιεί τη ρύθμιση Off.
Min. Backlight
Όταν η επιλογή Eco Sensor έχει οριστεί σε On, μπορείτε να ρυθμίσετε μη αυτόματα την
ελάχιστη φωτεινότητα της οθόνης. Η επιλογή Min. Backlight είναι η ρύθμιση σκουρότερου
οπίσθιου φωτισμού. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Min. Backlight έχει ρυθμιστεί σε χαμηλότερα
επίπεδα από τη ρύθμιση Backlight.
――Εάν η επιλογή Eco Sensor έχει οριστεί σε On, η φωτεινότητα της οθόνης μπορεί να
αλλάξει (να αυξηθεί ή να μειωθεί) ανάλογα με την ένταση του περιβάλλοντος φωτισμού.
Screen Lamp Schedule
Η φωτεινότητα της οθόνης προσαρμόζεται σύμφωνα με τη ρύθμιση Screen Lamp Schedule.
Μια τιμή κοντά στο 100 κάνει την οθόνη φωτεινότερη.
――Αυτή η επιλογή ενεργοποιείται όταν έχει διαμορφωθεί η επιλογή Clock Set.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
Temperature Control
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
Αυτή η λειτουργία ανιχνεύει την εσωτερική θερμοκρασία του προϊόντος. Μπορείτε να
καθορίσετε το εύρος θερμοκρασιών που είναι αποδεκτό.
Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία ορίζεται σε 77 C.
Η συνιστώμενη θερμοκρασία για τη ρύθμιση Temperature Control είναι 75 C~ 80 C
(δεδομένου ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 40 C).
――Αν η τρέχουσα θερμοκρασία υπερβεί το καθορισμένο όριο θερμοκρασίας, μειώνεται
η φωτεινότητα της οθόνης. Αν η θερμοκρασία συνεχίζει να αυξάνεται, το προϊόν
απενεργοποιείται για να αποτραπεί η υπερθέρμανση.
•• Off / On
70
Change PIN
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Εμφανίζεται η οθόνη Change PIN.
Επιλέξτε οποιαδήποτε 4 ψηφία για τον κωδικό PIN σας και εισαγάγετέ τα στο πεδίο Enter a
new PIN.. Εισαγάγετε ξανά τα ίδια 4 ψηφία στο πεδίο
Enter the PIN again..
Όταν εξαφανιστεί η οθόνη Επιβεβαίωσης, πατήστε το κουμπί Close. Το προϊόν έχει
απομνημονεύσει το νέο σας PIN.
――Προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης: 0 - 0 - 0 - 0
General
HDMI Hot Plug
Αυτή η δυνατότητα χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της χρονικής καθυστέρησης σε μια
συσκευή πηγής DVI/HDMI.
•• Off / On
Reset System
MENU m → System → Reset System → ENTER E
Αυτή η επιλογή επαναφέρει τις τρέχουσες ρυθμίσεις που έχουν γίνει στο μενού System στις
εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
MENU m → System → General → ENTERE
Security
Εισαγάγετε τον κωδικό PIN 4 ψηφίων. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι “0-0-0-0".
Εάν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό PIN, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Enter PIN.
Safety Lock
Ρυθμίζει τη λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας.
•• Off / On
Όλα τα μενού και κουμπιά του προϊόντος και του τηλεχειριστηρίου, εκτός από το κουμπί
LOCK στο τηλεχειριστήριο, κλειδώνονται από τη λειτουργία Safety Lock.
Για να ξεκλειδώσετε τα μενού και τα κουμπιά, πατήστε το κουμπί LOCK και εισαγάγετε τον
κωδικό πρόσβασης (προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης: 0 - 0 - 0 - 0).
Button Lock
Αυτό το μενού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κλείδωμα των κουμπιών του προϊόντος.
Το προϊόν μπορεί να ελέγχεται μόνο με το τηλεχειριστήριο εάν η επιλογή Button Lock έχει
οριστεί σε On.
•• Off / On
71
Κεφάλαιο 09
Ρύθμιση του ήχου
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για την επιλογή (Sound) για το προϊόν.
HDMI Sound
Sound
Picture
AV(HDMI)
HDMI Sound
OnScreen Display
Sound on Video Call
System
Current Source
Reset Sound
Επιλέξτε εάν θέλετε να ακούτε ήχο από AV(HDMI) ή PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
Sound
?
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Support
Current Temperature
28
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Sound on Video Call
MENU m → Sound → Sound on Video Call → ENTER E
Επιλέξτε την έξοδο από την οποία θέλετε να ακούτε ήχο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο.
•• Current Source / Video Call
Reset Sound
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο. Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις
ήχου στις εργοστασιακές επιλογές.
72
Κεφάλαιο 10
Υποστήριξη
Support
Picture
Software Update
OnScreen Display
System
Contact Samsung
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
Go to Home
Το μενού Software Update σάς επιτρέπει να αναβαθμίζετε το λογισμικό του προϊόντος στην τελευταία
έκδοση.
――Προσέχετε να μην διακόψετε την τροφοδοσία ρεύματος ενώ η αναβάθμιση βρίσκεται σε εξέλιξη. Το
Reset All
Sound
?
Support
Current Temperature
Software Update
28
προϊόν θα απενεργοποιηθεί και θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση
λογισμικού.
――Όταν κάνετε αναβάθμιση λογισμικού, όλες οι ρυθμίσεις εικόνας και ήχου που έχετε ορίσει επαναφέρονται
στις προεπιλεγμένες τιμές τους. Συνιστάται να σημειώσετε κάπου τις ρυθμίσεις σας για να μπορείτε
εύκολα να τις ορίσετε ξανά μετά την αναβάθμιση.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Contact Samsung
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Προβάλετε αυτές τις πληροφορίες όταν το προϊόν σας δεν λειτουργεί σωστά ή όταν θέλετε να αναβαθμίσετε
το λογισμικό.
Παρέχονται πληροφορίες για τα τηλεφωνικά μας κέντρα και για τον τρόπο λήψης προϊόντων και λογισμικού.
――Contact Samsung για να βρείτε τον Model Code και την Software Version του προϊόντος.
73
Go to Home
MagicInfo Player I
Αλλαγή πηγής σε MagicInfo Player I.
Προσβάσιμο μέσω του κουμπιού HOME
στο τηλεχειριστήριο.
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Λειτουργία αρχικής οθόνης" για λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία
υπο-μενού.
Go to Home για αναπαραγωγή διαφόρων ειδών περιεχομένου από μια συσκευή μνήμης ή
ένα συνδεδεμένο δίκτυο.
Το MagicInfo Player I δημοσιεύει και αναπαραγάγει διάφορα είδη περιεχομένου,
συμπεριλαμβανομένου του νέου περιεχομένου και του περιεχομένου πολυμέσων (εικόνες,
βίντεο και ήχος), από το διακομιστή ή μια συνδεδεμένη συσκευή.
ID Settings
Εκχωρήστε ένα αναγνωριστικό σε ένα σετ.
Video Wall
Πατήστε u/d για να επιλέξετε έναν αριθμό και στη συνέχεια πατήστε E.
Προσαρμογή της διάταξης πολλαπλών οθονών που αλληλοσυνδέονται για τη δημιουργία
ενός βιντεο-τοίχου.
More settings
Επιπλέον, προβολή μέρους μιας συνολικής εικόνας ή επανάληψη της ίδιας εικόνας σε
καθεμία από τις συνδεδεμένες πολλαπλές οθόνες.
Εμφανίζεται το μενού ρυθμίσεων εικόνας.
Για την προβολή πολλαπλών εικόνων, ανατρέξτε στη Βοήθεια του MDC ή στον οδηγό χρήσης
του MagicInfo. Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία MagicInfo.
Picture Mode
Επιλέξτε μια λειτουργία εικόνας (Picture Mode) κατάλληλη για το περιβάλλον όπου θα
χρησιμοποιηθεί το προϊόν.
On/Off Timer
Reset All
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Αυτή η επιλογή επαναφέρει τις τρέχουσες ρυθμίσεις για μια οθόνη στις εργοστασιακές
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
――Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία On/Off Timer, θα πρέπει να ρυθμίσετε
το ρολόι.
Ορίστε τη λειτουργία On Timer ώστε το προϊόν σας να ενεργοποιείται αυτόματα την ώρα και
την ημέρα που εσείς επιλέγετε.
Η λειτουργία της συσκευής ενεργοποιείται με την καθορισμένη ένταση ή πηγή εισόδου.
Network Settings
Προβάλετε τις ρυθμίσεις δικτύου.
74
Κεφάλαιο 11
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Προτού καλέσετε το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung,
δοκιμάστε το προϊόν σας ως εξής. Εάν
το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε
με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών
της Samsung.
Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με το Κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της Samsung
Δοκιμή του προϊόντος
Ελέγξτε εάν το προϊόν σας λειτουργεί κανονικά, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία δοκιμής του προϊόντος.
Εάν η οθόνη παραμένει κενή ενόσω αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας, ακόμα κι αν το προϊόν έχει ήδη συνδεθεί σε υπολογιστή, εκτελέστε
δοκιμή προϊόντος.
Εάν η οθόνη παραμένει κενή, ελέγξτε
το σύστημα του υπολογιστή, το
χειριστήριο του βίντεο και το καλώδιο.
1
Απενεργοποιήστε τόσο τον υπολογιστή όσο και το προϊόν.
2
Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια από το προϊόν.
3
Ενεργοποίηση της συσκευής.
4
Εάν εμφανίζεται το μήνυμα No Signal, το προϊόν λειτουργεί κανονικά.
Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας
Εάν επιλεγεί μια λειτουργία που υπερβαίνει την υποστηριζόμενη ανάλυση, θα εμφανιστεί στιγμιαία το μήνυμα Not Optimum Mode
(ανατρέξτε στην ενότητα Υποστηριζόμενων αναλύσεων).
75
Ελέγξτε τα παρακάτω.
Εγκατάσταση (λειτουργία υπολογιστή)
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να
απενεργοποιείται.
Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου μεταξύ του προϊόντος και του υπολογιστή και βεβαιωθείτε ότι
η σύνδεση είναι ασφαλής.
Όταν συνδέεται ένα καλώδιο HDMI ή HDMI-DVI στο
προϊόν και τον υπολογιστή, εμφανίζονται κενά και
στις τέσσερις πλευρές της οθόνης.
Τα κενά που εμφανίζονται στην οθόνη δεν οφείλονται στο προϊόν.
Τα κενά σημεία στην οθόνη προκαλούνται από τον υπολογιστή ή την κάρτα γραφικών. Για
να επιλύσετε το πρόβλημα, προσαρμόστε το μέγεθος οθόνης στις ρυθμίσεις HDMI ή DVI για
την κάρτα γραφικών.
Αν στο μενού ρυθμίσεων της κάρτας γραφικών δεν υπάρχει καμία επιλογή για την
προσαρμογή του μεγέθους οθόνης, ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης της κάρτας
γραφικών στην τελευταία έκδοση.
(Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής των ρυθμίσεων οθόνης,
επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της κάρτας γραφικών ή του υπολογιστή).
Η επιλογή PC εμφανίζεται στην ενότητα Source όταν
δεν έχει συνδεθεί υπολογιστής.
Η επιλογή PC εμφανίζεται πάντα στην ενότητα Source ανεξάρτητα από το εάν έχει συνδεθεί
υπολογιστής ή όχι.
Οθόνη
Η ενδεικτική λυχνία LED τροφοδοσίας είναι σβηστή.
Η οθόνη δεν θα ενεργοποιηθεί.
Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί το καλώδιο ρεύματος.
Εμφανίζεται το μήνυμα No Signal στην οθόνη.
Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί σωστά με καλώδιο.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.
Εμφανίζεται το μήνυμα Not Optimum Mode.
Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν κάποιο σήμα από την κάρτα γραφικών υπερβαίνει τη
μέγιστη ανάλυση και συχνότητα του προϊόντος.
Ανατρέξτε στον πίνακα λειτουργίας τυπικού σήματος και ορίστε τη μέγιστη ανάλυση και
συχνότητα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος.
76
Οθόνη
Οι εικόνες στην οθόνη φαίνονται παραμορφωμένες.
Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου με το προϊόν.
Η οθόνη δεν είναι καθαρή. Η οθόνη είναι θολή.
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Coarse και Fine.
Αφαιρέστε τυχόν εξαρτήματα (καλώδιο προέκτασης βίντεο κ.λπ.) και προσπαθήστε και πάλι.
Ρυθμίστε την ανάλυση και τη συχνότητα στο συνιστώμενο επίπεδο.
Η οθόνη εμφανίζεται ασταθής και τρεμίζει.
Παραμένουν σκιές ή είδωλα στην οθόνη.
Ελέγξτε ότι η ανάλυση και η συχνότητα της κάρτας γραφικών του υπολογιστή έχουν ρυθμιστεί
εντός εύρους τιμών συμβατών με το προϊόν. Στη συνέχεια, αλλάξτε τις ρυθμίσεις της οθόνης
εάν απαιτείται, ανατρέχοντας στις πρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται στο μενού του
προϊόντος και τον Πίνακα τυπικής λειτουργίας σήματος.
Η οθόνη είναι υπερβολικά φωτεινή. Η οθόνη είναι
υπερβολικά σκοτεινή.
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Brightness και Contrast.
Το λευκό δεν φαίνεται πραγματικά λευκό.
Μεταβείτε στην ενότητα Picture και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις White Balance.
Δεν προβάλλεται εικόνα στην οθόνη και η ενδεικτική
λυχνία LED λειτουργίας αναβοσβήνει κάθε 0,5 έως 1
δευτερόλεπτο.
Το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα.
Πηγαίνετε στο System και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Sleep Timer έχει οριστεί σε Off.
Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου ή μετακινήστε το ποντίκι για επιστροφή
στην προηγούμενη οθόνη.
Εάν έχει συνδεθεί υπολογιστής στο προϊόν, ελέγξτε την κατάσταση τροφοδοσίας του
υπολογιστή.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας έχει συνδεθεί σωστά στο προϊόν και στην πρίζα του
ρεύματος.
Εάν δεν ανιχνεύεται το σήμα από μια συνδεδεμένη συσκευή, το προϊόν απενεργοποιείται
αυτόματα έπειτα από 10 έως 15 λεπτά.
Η ποιότητα της εικόνας του προϊόντος είναι
διαφορετική από αυτή που εμφανιζόταν στο
κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε.
Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας (HD).
77
Οθόνη
Η εικόνα στην οθόνη δεν εμφανίζεται κανονικά.
Το κωδικοποιημένο περιεχόμενο βίντεο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζεται η
εικόνα κατεστραμμένη σε σκηνές με γρήγορα κινούμενα αντικείμενα όπως οι αθλητικοί
αγώνες ή τα βίντεο ζωντανής δράσης.
Το χαμηλό επίπεδο σήματος ή η χαμηλή ποιότητα εικόνας ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα
να εμφανίζεται η εικόνα κατεστραμμένη. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό.
Ένα κινητό τηλέφωνο σε ακτίνα ενός μέτρου από το προϊόν ενδέχεται να προκαλεί στατικές
εικόνες σε αναλογικές και ψηφιακές συσκευές.
Η φωτεινότητα και τα χρώματα δεν εμφανίζονται
κανονικά.
Μεταβείτε στην επιλογή Picture και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της οθόνης όπως Picture
Mode, Color, Brightness και Sharpness.
Μεταβείτε στην ενότητα System και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Energy Saving.
Πραγματοποιήστε επαναφορά των ρυθμίσεων της οθόνης στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Εμφανίζονται διακεκομμένες γραμμές στα άκρα της
οθόνης.
Εάν η επιλογή Picture Size έχει οριστεί σε Screen Fit, αλλάξτε τη ρύθμιση σε 16:9.
Εμφανίζονται γραμμές (κόκκινες, πράσινες, μπλε)
στην οθόνη.
Αυτές οι γραμμές εμφανίζονται όταν υπάρχει ελάττωμα στο DATA SOURCE DRIVER IC
στην οθόνη. Επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης της Samsung για την επίλυση του
προβλήματος.
Η οθόνη εμφανίζεται ασταθής και στη συνέχεια
παγώνει.
Η οθόνη ενδέχεται να παγώνει όταν χρησιμοποιείτε κάποια ανάλυση διαφορετική από τη
συνιστώμενη ή εάν το σήμα δεν είναι σταθερό. Για την επίλυση του προβλήματος, αλλάξτε
την ανάλυση του υπολογιστή στη συνιστώμενη ανάλυση.
Η εικόνα δεν μπορεί να εμφανιστεί σε πλήρη οθόνη.
Ένα αρχείο κλιμακούμενου περιεχομένου SD (4:3) μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία μαύρων γραμμών και στις δύο πλευρές μιας οθόνης καναλιών HD.
Ένα βίντεο με λόγο διαστάσεων διαφορετικό από αυτόν του προϊόντος μπορεί να έως ως
αποτέλεσμα τη δημιουργία μαύρων γραμμών στο επάνω και το κάτω μέρος της οθόνης.
Αλλάξτε τη ρύθμιση μεγέθους της οθόνης σε πλήρη οθόνη στο προϊόν ή στη συσκευή πηγής.
78
Ήχος
Δεν υπάρχει ήχος.
Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου ήχου ή ρυθμίστε την ένταση.
Ελέγξτε την ένταση του ήχου.
Η ένταση του ήχου είναι υπερβολικά χαμηλή.
Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
Εάν η ένταση του ήχου παραμένει χαμηλή μετά από την αύξηση στο υψηλότερο επίπεδο,
προσαρμόστε την ένταση του ήχου στην κάρτα ήχου του υπολογιστή σας ή το πρόγραμμα
λογισμικού.
Το βίντεο είναι διαθέσιμο αλλά δεν υπάρχει ήχος.
Εάν έχει συνδεθεί καλώδιο HDMI, ελέγξτε τις ρυθμίσεις εξόδου ήχου στον υπολογιστή.
Εάν χρησιμοποιείται συσκευή πηγής
•• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ήχου έχει συνδεθεί σωστά στη θύρα εισόδου ήχου στο
προϊόν.
•• Ελέγξτε τις ρυθμίσεις εξόδου ήχου για τη συσκευή πηγής.
(Για παράδειγμα, εάν έχει συνδεθεί καλώδιο HDMI στην οθόνη, η ρύθμιση ήχου για το
πλαίσιο καλωδίων ενδέχεται να πρέπει να αλλάξει σε HDMI.)
Εάν χρησιμοποιείται καλώδιο DVI-HDMI, απαιτείται ξεχωριστό καλώδιο ήχου.
Εάν το προϊόν διαθέτει θύρα ακουστικών, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει συνδεθεί κάτι εκεί.
Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας στη συσκευή και επανεκκινήστε την.
Υπάρχει θόρυβος που προέρχεται από τα ηχεία.
Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει συνδεθεί καλώδιο βίντεο στη
θύρα εισόδου ήχου.
Ελέγξτε την ισχύ του σήματος αφού συνδέσετε ένα καλώδιο.
Το χαμηλό επίπεδο σήματος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αλλοιωμένο ήχο.
Ακούγεται ήχος όταν η ένταση έχει ρυθμιστεί σε
σίγαση.
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου για τα εξωτερικά ηχεία.
Οι ρυθμίσεις ήχου για τα βασικά ηχεία είναι ανεξάρτητες από τα εσωτερικά ηχεία στο προϊόν.
Η αλλαγή ή η σίγαση της έντασης του ήχου στο προϊόν δεν επηρεάζει τον εξωτερικό
πολλαπλασιαστή (αποκωδικοποιητή).
79
Τηλεχειριστήριο
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά (+/-).
Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες δεν έχουν εξαντληθεί.
Ελέγξτε εάν έχει γίνει διακοπή ρεύματος.
Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί το καλώδιο ρεύματος.
Ελέγξτε εάν υπάρχει ειδικός φωτισμός ή πινακίδες νέον σε λειτουργία στο περιβάλλον.
Συσκευή πηγής
Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" όταν εκκινείται ο
υπολογιστής μου.
Εάν ακουστεί ένας ήχος "μπιπ" κατά την εκκίνηση του υπολογιστή, φροντίστε να γίνει σέρβις
στον υπολογιστή σας.
Άλλα προβλήματα
Το προϊόν έχει μια μυρωδιά σαν πλαστικό.
Η μυρωδιά του πλαστικού είναι φυσιολογική και εξαλείφεται με το χρόνο.
Η οθόνη έχει κλίση.
Αφαιρέστε και στη συνέχεια συνδέστε ξανά τη βάση στο προϊόν.
Ο ήχος ή το βίντεο διακόπτονται κατά διαστήματα.
Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου και συνδέστε το ξανά εάν χρειάζεται.
Η χρήση πολύ σκληρού καλωδίου ή καλωδίου μεγάλου πάχους ενδέχεται να καταστρέψει τα
αρχεία βίντεο και ήχου.
Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι αρκετά εύκαμπτα ώστε να διασφαλίζεται η ανθεκτικότητα.
Όταν συνδέετε το προϊόν σε τοίχο, συνιστάται να χρησιμοποιείτε καλώδια δεξιάς γωνίας.
Υπάρχουν μικρά σωματίδια στις άκρες του προϊόντος.
Τα σωματίδια αποτελούν μέρος της σχεδίασης του προϊόντος. Το προϊόν δεν είναι
ελαττωματικό.
80
Άλλα προβλήματα
Όταν προσπαθώ να αλλάξω την ανάλυση του
υπολογιστή εμφανίζεται το μήνυμα "Mode not
Supported".
Εμφανίζεται το μήνυμα "Mode not Supported" εάν η ανάλυση της πηγής εισόδου
υπερβαίνει τη μέγιστη ανάλυση της οθόνης.
Δεν υπάρχει ήχος από τα ηχεία στη λειτουργία HDMI
όταν συνδέεται καλώδιο DVI-HDMI.
Τα καλώδια DVI δεν μεταδίδουν δεδομένα ήχου.
Το HDMI Black Level δεν λειτουργεί σωστά σε μια
συσκευή HDMI με έξοδο YCbCr.
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν μια συσκευή πηγής, όπως μια συσκευή
αναπαραγωγής DVD ή μια συσκευή STB, συνδέεται στο προϊόν μέσω καλωδίου HDMI (σήμα
RGB).
Δεν υπάρχει ήχος στη λειτουργία HDMI.
Τα χρώματα της προβαλλόμενης εικόνας ενδέχεται να μην εμφανίζονται κανονικά. Το βίντεο
ή ο ήχος ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν έχει συνδεθεί στο
προϊόν μια συσκευή ήχου που υποστηρίζει μια παλαιότερη έκδοση του προτύπου HDMI.
Για την επίλυση του προβλήματος, αλλάξτε την ανάλυση του υπολογιστή σε μια ανάλυση
που υποστηρίζεται από την οθόνη.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το καλώδιο ήχου στη σωστή υποδοχή εισόδου ώστε να είναι
δυνατή η εκπομπή ήχου.
Εάν παρουσιαστούν τέτοια προβλήματα, συνδέστε ένα καλώδιο ήχου μαζί με το καλώδιο
HDMI.
Κάποιες κάρτες γραφικών υπολογιστή ενδέχεται να μην αναγνωρίζουν αυτόματα τα σήματα
HDMI που δεν περιλαμβάνουν ήχο. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε μη αυτόματα μια
είσοδο ήχου.
Είσοδος ήχου
Λειτουργία οθόνης
Υπολογιστής
Αυτόματη
Ρυθμίσεις υπολογιστή
DVI PC
Είσοδος ήχου
(στερεοφωνικές θύρες)
Ρυθμίσεις υπολογιστή
81
Άλλα προβλήματα
Το HDMI-CEC δεν λειτουργεί.
Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει τη λειτουργία HDMI-CEC.
Για να χρησιμοποιήσετε πολλές εξωτερικές συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία
HDMI-CEC και συνδέονται στις θύρες HDMI1, HDMI2 και HDMI3 του προϊόντος,
απενεργοποιήστε τις λειτουργίες HDMI-CEC σε όλες τις εξωτερικές συσκευές. Εξωτερικές
συσκευές μπορεί να είναι το Blu-ray και οι συσκευές αναπαραγωγής DVD.
Η χρήση μιας εξωτερικής συσκευής όταν η λειτουργία HDMI-CEC της είναι ενεργοποιημένη,
ενδέχεται αυτομάτως να απενεργοποιήσει τις άλλες εξωτερικές συσκευές.
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις HDMI-CEC, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης ή επικοινωνήστε
με τον κατασκευαστή της συσκευής για βοήθεια.
Ο αισθητήρας IR δεν λειτουργεί.
Βεβαιωθείτε ότι ο φωτισμός του αισθητήρα ενεργοποιείται όταν πατιέται κάποιο κουμπί στο
τηλεχειριστήριο.
•• Εάν ο φωτισμός του αισθητήρα δεν ανάψει, απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας
και ενεργοποιήστε τον ξανά στην πίσω πλευρά του προϊόντος.
(Η λυχνία LED ανάβει με κόκκινο χρώμα όταν η οθόνη απενεργοποιείται.)
Εάν ο αισθητήρας δεν ενεργοποιηθεί αφού απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ξανά
το διακόπτη λειτουργίας, ίσως έχει αποσυνδεθεί κάποιο εσωτερικό βύσμα.
Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης για την επισκευή του
προϊόντος.
•• Εάν ο φωτισμός του αισθητήρα που είναι ενεργοποιημένος δεν αναβοσβήνει με κόκκινο
χρώμα όταν πατιέται κάποιο κουμπί στο τηλεχειριστήριο, ο αισθητήρας IR ενδέχεται να
είναι ελαττωματικός.
Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης για την επισκευή του
προϊόντος.
•• Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν μια συσκευή πηγής, όπως μια συσκευή
αναπαραγωγής DVD ή μια συσκευή STB, συνδέεται στο προϊόν μέσω καλωδίου HDMI
(σήμα RGB).
Όταν ο υπολογιστής εκκινείται με την πηγή εισόδου
ρυθμισμένη σε DisplayPort, το BIOS και οι οθόνες
εκκίνησης δεν εμφανίζονται.
•• Εκκινείτε τον υπολογιστή όταν οι ρυθμίσεις είναι ενεργοποιημένες ή όταν η πηγή
εισόδου δεν είναι DisplayPort.
82
Ερωτήσεις & απαντήσεις
Ερώτηση
Πώς μπορώ να αλλάξω τη συχνότητα;
Απάντηση
Ορίστε τη συχνότητα στην κάρτα γραφικών σας.
•• Windows XP: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Θέματα → Οθόνη →
Ρυθμίσεις → Για προχωρημένους → Οθόνη και προσαρμόστε τη συχνότητα στην
ενότητα Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows ME/2000: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Οθόνη → Ρυθμίσεις → Για
προχωρημένους → Οθόνη και προσαρμόστε τη συχνότητα στην ενότητα Ρυθμίσεις
οθόνης.
-- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης
του υπολογιστή ή της κάρτας
γραφικών για περισσότερες οδηγίες
σχετικά με την προσαρμογή.
•• Windows Vista: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση →
Εξατομίκευση → Ρυθμίσεις οθόνης → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Οθόνη
και προσαρμόστε τη συχνότητα στην ενότητα Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows 7 : Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Οθόνη →
Ρύθμιση ανάλυσης → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Οθόνη και προσαρμόστε
τη συχνότητα στην ενότητα Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows 8 : Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και
Εξατομίκευση → Οθόνη → Ρύθμιση ανάλυσης → Ρυθμίσεις για προχωρημένους
→ Οθόνη και προσαρμόστε τη συχνότητα στην ενότητα Ρυθμίσεις οθόνης.
Πώς μπορώ να αλλάξω την ανάλυση;
•• Windows XP: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και θέματα → Οθόνη →
Ρυθμίσεις και προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows ME/2000: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου → Οθόνη → Ρυθμίσεις, και
αλλάξτε την ανάλυση.
•• Windows Vista: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και προσωπικές
ρυθμίσεις → Προσωπική ρύθμιση → Ρυθμίσεις οθόνης και προσαρμόστε την
ανάλυση.
•• Windows 7 : Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και προσωπικές
ρυθμίσεις → Οθόνη → Ρύθμιση ανάλυσης και προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows 8 : Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και
Εξατομίκευση → Οθόνη → Ρύθμιση ανάλυσης και προσαρμόστε την ανάλυση.
83
Ερώτηση
Πώς μπορώ να ρυθμίσω τη λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας;
Απάντηση
•• Windows XP: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις
Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και θέματα → Οθόνη → Ρυθμίσεις προφύλαξης
οθόνης ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows ME/2000: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις
Πίνακας ελέγχου → Οθόνη → Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης ή BIOS SETUP στον
υπολογιστή.
•• Windows Vista: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις
Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις → Προσωπικές
ρυθμίσεις→ Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows 7 : Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις
Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις → Προσωπικές
ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows 8 : Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας επιλέγοντας Ρυθμίσεις
→ Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Εξατομίκευση → Ρυθμίσεις
προφύλαξης οθόνης ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
84
Κεφάλαιο 12
Προδιαγραφές
-
Γενικά
Μέγεθος
Όνομα μοντέλου
Οθόνη
-
UD46E-A
UD46E-C
Μέγεθος
Κατηγορία 46 ιντσών
(45,9 ίντσες / 116,8 cm)
Κατηγορία 46 ιντσών
(45,9 ίντσες / 116,8 cm)
Επιφάνεια προβολής
1018,08 mm (Οριζόντια) x
572,67 mm (Κατακόρυφα)
1018,08 mm (Οριζόντια) x
572,67 mm (Κατακόρυφα)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
1022,1 x 576,6 x 97,4 mm
1024 x 578,6 x 113,6 mm
Βάρος (χωρίς τη βάση)
18 kg
18,3 kg
Επιφάνεια προβολής
Οριζόντια
Κατακόρυφα
Όνομα μοντέλου
-
Οθόνη
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
UD46E-B
UD55E-B
Μέγεθος
Κατηγορία 46 ιντσών
(45,9 ίντσες / 116,8 cm)
Κατηγορία 55 ιντσών
(54,6 ίντσες / 138,7 cm)
Επιφάνεια προβολής
1018,08 mm (Οριζόντια) x
572,67 mm (Κατακόρυφα)
1209,6 mm (Οριζόντια) x
680,4 mm (Κατακόρυφα)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
1022,1 x 576,6 x 97,4 mm
1213,5 x 684,3 x 96,6 mm
Βάρος (χωρίς τη βάση)
18 kg
23,3 kg
Β
Υ
Π
85
Τροφοδοσία ρεύματος
AC 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 60 / 50 Hz ± 3 Hz
Ανατρέξτε στην ετικέτα που υπάρχει στο πίσω μέρος του προϊόντος καθώς η τυπική τιμή τάσης μπορεί να ποικίλλει
στις διάφορες χώρες.
Περιβαλλοντικές
συνθήκες
Λειτουργία
Θερμοκρασία: 0 C - 40 C (32 F - 104 F)
Υγρασία: 10 % έως 80 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Αποθήκευση
Θερμοκρασία: -20 C - 45 C (-4 F - 113 F)
Υγρασία: 5 % έως 95 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
――Plug-and-Play
Η οθόνη αυτή μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε σύστημα που είναι συμβατό με τη λειτουργία Plug-and-Play. Η αμφίδρομη
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της οθόνης και του συστήματος του υπολογιστή βελτιώνει τις ρυθμίσεις της οθόνης.
Η εγκατάσταση της οθόνης γίνεται αυτόματα. Ωστόσο, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης εάν είναι επιθυμητό.
――Λόγω της κατασκευής αυτού του προϊόντος, περίπου 1 εικονοστοιχείο ανά εκατομμύριο (1 ppm) ενδέχεται να εμφανίζεται πιο φωτεινό ή πιο σκούρο
στην οθόνη. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος.
――Αυτή η συσκευή είναι ψηφιακή συσκευή Κλάσης A.
86
Εξοικονόμηση ενέργειας
Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας αυτού του προϊόντος μειώνει την κατανάλωση της ενέργειας απενεργοποιώντας την οθόνη και αλλάζοντας το χρώμα
της ενδεικτικής λυχνίας LED λειτουργίας εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για καθορισμένη χρονική περίοδο. Η λειτουργία δεν είναι απενεργοποιημένη
σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Για να ενεργοποιήστε και πάλι την οθόνη, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου ή μετακινήστε το
ποντίκι. Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας λειτουργεί αποκλειστικά όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή με λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας.
Εξοικονόμηση
ενέργειας
Κανονική λειτουργία
Αξιολόγηση Τυπική Μέγ.
Ενδεικτική λυχνία
λειτουργίας
Απενεργοποίηση
Κατανάλωση
ισχύος
UD46E-A
170 W
128 W
187 W
UD46E-C
130 W
93 W
143 W
UD46E-B
130 W
87 W
143 W
UD55E-B
180 W
136 W
198 W
Τρόπος λειτουργίας
εξοικονόμησης
ενέργειας
(Σήμα SOG: Δεν
υποστηρίζει τη
λειτουργία DPM)
Απενεργοποίηση
Απενεργοποίηση
(Διακόπτης
λειτουργίας)
Αναβοσβήνει
Ενεργοποίηση
Απενεργοποίηση
Λιγότερο από 0,5 W
Λιγότερο από 0,5 W
0W
――Το επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας που προβάλλεται μπορεί να ποικίλλει σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας ή όταν αλλάζουν οι ρυθμίσεις.
――Δεν υποστηρίζεται SOG (Sync On Green).
――Για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο 0, απενεργοποιήστε το διακόπτη στο πίσω μέρος ή αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Αποσυνδέστε το
καλώδιο ρεύματος εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για παρατεταμένη χρονική περίοδο (κατά τη διάρκεια των διακοπών κ.λπ.).
87
Προρρυθμισμένες λειτουργίες χρονισμού
――Αυτό το προϊόν μπορεί να ρυθμιστεί μόνον σε μία τιμή ανάλυσης για κάθε μέγεθος οθόνης, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα εικόνας,
λόγω της φύσης της οθόνης. Η χρήση τιμής ανάλυσης διαφορετικής από την καθορισμένη ενδέχεται να μειώσει την ποιότητα της εικόνας. Για να
αποφευχθεί κάτι τέτοιο, σας συνιστούμε να επιλέξετε τη βέλτιστη ανάλυση που ορίζεται για το προϊόν σας.
-- Οριζόντια συχνότητα
Το χρόνος που απαιτείται για τη
σάρωση μιας μεμονωμένης γραμμής
από την αριστερή έως τη δεξιά
πλευρά της οθόνης ονομάζεται
οριζόντιος κύκλος. Η αντίστροφη τιμή
του oριζόντιου κύκλου ονομάζεται
oριζόντια συχνότητα. Η οριζόντια
συχνότητα μετράται σε kHz.
-- Κατακόρυφη συχνότητα
Το προϊόν προβάλλει μία εικόνα
πολλές φορές το δευτερόλεπτο
(σαν λαμπτήρας φθορισμού) για την
προβολή όσων βλέπει ο θεατής. Η
ρυθμός μιας μεμονωμένης εικόνας
που προβάλλεται επανειλημμένα
ανά δευτερόλεπτο ονομάζεται
κατακόρυφη συχνότητα ή ρυθμός
ανανέωσης. Η κατακόρυφα
συχνότητα μετράται σε kHz.
――Ελέγξτε τη συχνότητα όταν αντικαθιστάτε ένα προϊόν CDT (συνδεδεμένο σε υπολογιστή) με προϊόν LCD. Εάν το προϊόν LCD δεν υποστηρίζει 85 Hz,
αλλάξτε την κατακόρυφη συχνότητα στα 60 Hz χρησιμοποιώντας το προϊόν CDT, προτού το αντικαταστήσετε με το προϊόν LCD.
Όνομα μοντέλου
UD46E-A / UD46E-C / UD46E-B / UD55E-B
Συγχρονισμός
Οριζόντια συχνότητα
30 – 81 kHz, 30 – 134 kHz (DisplayPort), 30 – 90 kHz (HDMI)
Κατακόρυφη
συχνότητα
48 – 75 Hz, 56 – 75 Hz (DisplayPort), 24 – 75 Hz (HDMI)
Ανάλυση
Αναλογικό RGB, ψηφιακό RGB συμβατό με DVI (Ψηφιακή Οπτική Διασύνδεση)
Βέλτιστη ανάλυση
1920 x 1080 στα 60 Hz
Μέγιστη ανάλυση
1920 x 1080 στα 60 Hz, 3840 x 2160 στα 60 Hz (HDMI1, HDMI2, DP)
Μέγιστο ρολόι πίξελ
148,5 MHz (αναλογικό, ψηφιακό), 594 MHz (DisplayPort, HDMI)
Η οθόνη θα ρυθμιστεί αυτομάτως εάν κάποιο σήμα που ανήκει στις παρακάτω λειτουργίες τυπικού σήματος μεταδίδονται από τον υπολογιστή σας. Εάν
το σήμα που μεταδίδεται από τον υπολογιστή δεν ανήκει στις τυπικές λειτουργίες σήματος, η οθόνη ενδέχεται να είναι κενή και η λυχνία LED λειτουργίας
να είναι αναμμένη. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο χρήσης της κάρτας
γραφικών.
88
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα Κατακόρυφη
συχνότητα
(kHz)
(Hz)
Ρολόι pixel
(MHz)
Πολικότητα
συγχρονισμού
(Οριζ./Κατακ.)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA/IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
89
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα Κατακόρυφη
συχνότητα
(kHz)
(Hz)
Ρολόι pixel
(MHz)
Πολικότητα
συγχρονισμού
(Οριζ./Κατακ.)
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/-
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
54,000
24,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
56,250
25,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
112,500
50,000
594,000
+/+
90
Κεφάλαιο 13
Παράρτημα
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών
(Κόστος που βαραίνει τον πελάτη)
――Στις περιπτώσεις όπου ζητάτε την παροχή υπηρεσιών, ενδέχεται να χρεώνεστε για την
επίσκεψη του τεχνικού εξυπηρέτησης εάν συμβαίνει ένα από τα παρακάτω.
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν
κάποια ζημιά από λάθος του πελάτη
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί ζημιά από κακό χειρισμό ή λανθασμένη επισκευή από την
πλευρά του πελάτη.
Εάν έχει προκληθεί ζημιά στο προϊόν από ένα από τα παρακάτω
•• Πρόσκρουση ή πτώση.
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα του προϊόντος
•• Χρήση αναλωσίμων ή προϊόντος που έχει αγοραστεί ανεξάρτητα και δεν έχει καθοριστεί
από τη Samsung.
Περιπτώσεις όπου πρόκειται για καθαρισμό, προσαρμογή, επεξήγηση, εκ νέου εγκατάσταση κ.λπ.
•• Επισκευή από κάποιο άτομο εκτός από μηχανικό εξωτερικής ανάθεσης ή συνεργάτη
της Samsung Electronics Co., Ltd.
•• Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης δώσει οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος ή απλά
ρυθμίσει τις επιλογές χωρίς την αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.
•• Εάν κάποιο ελάττωμα έχει προκληθεί από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες
(Internet, κεραία, σήμα ενσύρματης σύνδεσης κ.λπ.)
•• Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά ή έχουν συνδεθεί πρόσθετες συσκευές
έπειτα από την πρώτη εγκατάσταση του αγορασμένου προϊόντος.
•• Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά για να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο σημείο ή
σε κάποιο άλλο χώρο.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης ή σχετικά με τον τρόπο
χρήσης ενός προϊόντος άλλης εταιρείας.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του δικτύου ή σχετικά με
το πρόγραμμα κάποιας άλλης εταιρείας.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει εγκατάσταση και ρύθμιση λογισμικού για το προϊόν.
•• Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης αφαιρέσει/καθαρίσει σκόνη ή ξένες ουσίες από το
εσωτερικό του προϊόντος.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει μια πρόσθετη εγκατάσταση μετά την αγορά ενός προϊόντος
μέσω αγοράς από το σπίτι ή online.
•• Αναδιαμόρφωση ή επισκευή του προϊόντος από τον πελάτη.
•• Χρήση του προϊόντος με λανθασμένη τάση ή με μη εγκεκριμένες ηλεκτρικές συνδέσεις.
•• Δεν έχουν ακολουθηθεί οι ενότητες "προσοχής" που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο
χρήστη.
Άλλα
•• Εάν το προϊόν αποτύχει εξαιτίας φυσικής καταστροφής. (αστραπή, πυρκαϊά, σεισμό,
πλημμύρα κ.λπ.)
•• Εάν όλα τα αναλώσιμα στοιχεία έχουν εξαντληθεί. (μπαταρία, γραφίτης, λάμπες
φθορισμού, κεφαλή, εξάρτημα δόνησης, λυχνία, φίλτρο, ταινία κ.λπ.)
――Εάν ο πελάτης ζητήσει την παροχή υπηρεσιών χωρίς το προϊόν να παρουσιάζει ελάττωμα,
ενδέχεται να εφαρμοστεί χρέωση. Συνεπώς παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο.
91
WEEE
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει
ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται
μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες
βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε
να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην
βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με
τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον
οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και
τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να
αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος
δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα
χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66.
Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη
υγεία ή το περιβάλλον.
Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού
σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της
επαναχρησιμοποίησης υλικών.
92
Βέλτιστη ποιότητα εικόνας και αποτροπή
δημιουργίας μόνιμων ειδώλων
Βέλτιστη ποιότητα εικόνας
•• Λόγω της φύσης της κατασκευής αυτού του προϊόντος, περίπου 1 pixel ανά εκατομμύριο
(1ppm) ενδέχεται να είναι φωτεινότερα ή σκουρότερα στην οθόνη. Αυτό δεν επηρεάζει την
απόδοση του προϊόντος.
-- Ο αριθμός των sub-pixel ανά τύπο οθόνης: 6.220.800
•• Πραγματοποιήστε εκτέλεση της λειτουργίας Auto Adjustment για να βελτιώσετε την
ποιότητα της εικόνας. Εάν συνεχίζει να υπάρχει θόρυβος μετά την αυτόματη ρύθμιση,
προσαρμόστε τη ρύθμιση Coarse ή Fine.
•• Εάν αφήσετε την οθόνη να προβάλλει σταθερά μια στατική εικόνα για παρατεταμένη
χρονική περίοδο, ενδέχεται να δημιουργηθούν μόνιμα είδωλα ή ελαττωματικά pixel.
-- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή μια δυναμική προφύλαξη
οθόνης εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για παρατεταμένη χρονική
περίοδο.
Τι είναι το μόνιμο είδωλο;
Το μόνιμο είδωλο δεν θα πρέπει να δημιουργείται όταν η οθόνη LCD λειτουργεί φυσιολογικά.
Η κανονική λειτουργία αναφέρεται σε ένα μοτίβο βίντεο που αλλάζει συνεχώς. Εάν η οθόνη
LCD προβάλλει ένα μόνιμο μοτίβο για παρατεταμένη χρονική περίοδο (περισσότερες από 12
ώρες), ενδέχεται να προκύψει μια ελαφριά αλλαγή τάσης μεταξύ των ηλεκτροδίων σε pixel που
ελέγχουν τους υγρούς κρυστάλλους.
Αυτή η διαφορά τάσης μεταξύ των ηλεκτροδίων αυξάνεται με το χρόνο και κάνει τους υγρούς
κρυστάλλους λεπτότερους. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, η προηγούμενη εικόνα μπορεί να
παραμείνει στην οθόνη όταν αλλάξει το μοτίβο. Για την αποτροπή αυτού του φαινομένου,
διαφορά τάσης που συσσωρεύτηκε θα πρέπει να μειωθεί.
――Το μόνιμο είδωλο δεν θα πρέπει να δημιουργείται όταν μια οθόνη LCD λειτουργεί στις
κατάλληλες συνθήκες.
Black Matrix
Πηγή
Κοινά ηλεκτρόδια
(ITO)
Χρωµατικό φίλτρο
Εκφόρτιση
Αποτροπή δημιουργίας μόνιμου ειδώλου
Ρύθμιση του μοτίβου προστασίας οθόνης
Το μοτίβο προστασίας οθόνης ενεργοποιείται αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.
•• Απενεργοποίηση του μοτίβου προστασίας οθόνης
Από το τηλεχειριστήριο, πατήστε 2 → 2 → 7 → CH
Πύλη
TFT
→ 0.
Ηλεκτρόδιο
pixel (ITO)
Πυκνωτές
αποθήκευσης (Cs)
Δίαυλος δεδοµένων
Αν ο αισθητήρας του τηλεχειριστηρίου αναβοσβήσει μία φορά, το μοτίβο έχει
απενεργοποιηθεί.
•• Ενεργοποίηση του μοτίβου προστασίας οθόνης
Από το τηλεχειριστήριο, πατήστε 2 → 2 → 7 → CH
→ 0.
Αν ο αισθητήρας του τηλεχειριστηρίου αναβοσβήσει δύο φορές, το μοτίβο έχει ενεργοποιηθεί.
――Όταν η οθόνη απενεργοποιείται, το μοτίβο προστασίας οθόνης λειτουργεί για δύο ώρες.
――Η διατήρηση του μοτίβου προστασίας οθόνης στην ενεργή κατάσταση απαιτεί πρόσθετη
κατανάλωση ενέργειας.
93
Αποτροπή δημιουργίας μόνιμων ειδώλων
――Ο καλύτερος τρόπος προστασίας του προϊόντος από τη δημιουργία μόνιμων ειδώλων είναι η
απενεργοποίηση της οθόνης ή η ρύθμιση του υπολογιστή ή του συστήματος να μεταβαίνουν
σε λειτουργία προφύλαξης οθόνης όταν δεν χρησιμοποιούνται. Επίσης, ίσως να υπάρχει
περιορισμός της εγγύησης με βάση τις οδηγίες χρήσης.
•• Απενεργοποίηση, προφύλαξη οθόνης και λειτουργία εξοικονόμησης ρεύματος
-- Απενεργοποιήστε το προϊόν επί 2 ώρες, μετά από χρήση 12 ωρών.
-- Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Ιδιότητες οθόνης > Παροχή ενέργειας στον υπολογιστή σας
και ρυθμίστε το προϊόν ώστε να απενεργοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
-- Συνιστάται η χρήση προφύλαξης οθόνης.
Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε ένα λογισμικό προφύλαξης οθόνης με μονοχρωμία
ή με κινούμενη εικόνα.
•• Τακτική αλλαγή χρώματος
-- Χρήση 2 χρωμάτων
Αλλάζετε τα 2 χρώματα κάθε 30 λεπτά, όπως φαίνεται παραπάνω.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Αποφύγετε το συνδυασμό ενός χρώματος κειμένου και ενός χρώματος φόντου με αντίθεση
φωτεινότητας.
(Φωτεινότητα: αναφέρεται στη φωτεινότητα ή στη σκουρότητα ενός χρώματος που
ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα του φωτός που εκπέμπεται.)
――Αποφύγετε τη χρήση γκρίζου, καθώς ενδέχεται να συμβάλλει στη δημιουργία μονίμου
ειδώλου.
――Αποφύγετε τη χρήση χρωμάτων με αντίθεση φωτεινότητας (μαύρο και άσπρο, γκρίζο).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• Τακτική αλλαγή χρώματος κειμένου
-- Χρησιμοποιήστε ανοιχτά χρώματα, με παρόμοια φωτεινότητα.
Διάστημα: Εναλλάσσετε το χρώμα κειμένου και το χρώμα φόντου ανά 30 λεπτά.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Να μετακινείτε και να αλλάζετε το κείμενο κάθε 30 λεπτά, όπως φαίνεται παρακάτω.
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Τακτική προβολή μιας κινούμενης εικόνας, μαζί με ένα λογότυπο.
Διάστημα: Προβολή μιας κινούμενης εικόνας μαζί με ένα λογότυπο επί 60
δευτερόλεπτα, μετά από χρήση 4 ωρών.
94
Άδεια
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
95
Ορολογία
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Καθεμιά από τις
παραπάνω τιμές ρυθμού σάρωσης
αναφέρεται στον αριθμό των τελικών
γραμμών σάρωσης που ορίζουν
την ανάλυση της οθόνης. Ο ρυθμός
σάρωσης μπορεί να υποδεικνύεται
από το σύμβολο i (διεμπλοκής) ή
p (προοδευτική), ανάλογα με τη
μέθοδο σάρωσης.
- Σάρωση
Η σάρωση είναι η επεξεργασία
αποστολής pixel που προοδευτικά
σχηματίζουν μια εικόνα. Ένας
μεγαλύτερος αριθμός pixel θα
αποδώσει μια καθαρότερη και πιο
ζωντανή εικόνα.
- Προοδευτική
Στη λειτουργία προοδευτικής
σάρωσης, όλες οι γραμμές
pixel σαρώνονται μία προς μία
(προοδευτικά) στην οθόνη.
- Διεμπλοκής
Στη λειτουργία σάρωσης
διεμπλοκής, κάθε δεύτερη σειρά
pixel σαρώνεται πρώτα από επάνω
προς τα κάτω και, στη συνέχεια,
σαρώνονται οι υπόλοιπες σειρές
pixel (που δεν σαρώνονται).
Λειτουργία χωρίς διεμπλοκή και
με διεμπλοκή____ Η λειτουργία
χωρίς διεμπλοκή (προοδευτική
σάρωση) προβάλλει μια οριζόντια
γραμμή από την κορυφή έως τη
βάση μιας οθόνης, προοδευτικά. Η
λειτουργία διεμπλοκής προβάλλει
τον άρτιο αριθμό γραμμών πρώτα
και τον περιττό αριθμό γραμμών
στη συνέχεια. Η λειτουργία μη
διεμπλοκής χρησιμοποιείται κυρίως
στις οθόνες, καθώς αποδίδει
καθαρότητα στην οθόνη και η
λειτουργία διεμπλοκής κυρίως
χρησιμοποιείται στις τηλεοράσεις.
Βήμα κουκκίδας____ Η οθόνη
αποτελείται από κόκκινες, πράσινες
και μπλε κουκκίδες. Όταν η
απόσταση μεταξύ των κουκκίδων
είναι μικρότερη, τότε η ανάλυση
είναι υψηλότερη. Το βήμα κουκκίδας
(dot pitch) αφορά τη συντομότερη
απόσταση μεταξύ των κουκκίδων
του ίδιου χρώματος. Το βήμα
κουκκίδας μετράται σε χιλιοστά.
Κατακόρυφη συχνότητα____
Στο προϊόν προβάλλεται μια
μεμονωμένη εικόνα πολλές φορές
ανά δευτερόλεπτο (σαν φως
φθορισμού που τρεμοπαίζει) για
την προβολή του περιεχομένου
που βλέπει ο χρήστης. Η ρυθμός
μιας μεμονωμένης εικόνας που
προβάλλεται επανειλημμένα
ανά δευτερόλεπτο ονομάζεται
κατακόρυφη συχνότητα ή ρυθμός
ανανέωσης. Η κατακόρυφα
συχνότητα μετράται σε kHz.
Π.χ. 60 Hz αναφέρονται στη
προβολή μιας μεμονωμένης εικόνας
60 φορές σε ένα δευτερόλεπτο.
Οριζόντια συχνότητα____ Ο
χρόνος που απαιτείται για τη
σάρωση μιας μεμονωμένης
γραμμής από την αριστερή έως τη
δεξιά πλευρά της οθόνης ονομάζεται
οριζόντιος κύκλος. Η αντίστροφη
τιμή του oριζόντιου κύκλου
ονομάζεται oριζόντια συχνότητα.
Η οριζόντια συχνότητα μετράται σε
kHz.
Πηγή____ Η πηγή εισόδου
είναι μια συσκευή πηγής βίντεο
συνδεδεμένη σε κάποιο προϊόν
όπως βιντεοκάμερα ή συσκευή
αναπαραγωγής βίντεο ή DVD.
Plug & Play____ Η λειτουργία
Plug & Play είναι μια λειτουργία
που επιτρέπει την αυτόματη
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ
μιας οθόνης και ενός υπολογιστή
για τη δημιουργία του βέλτιστου
περιβάλλοντος προβολής. Το
προϊόν χρησιμοποιεί το πρότυπο
VESA DDC (διεθνές πρότυπο) για
την εκτέλεση της λειτουργίας Plug &
Play.
Ανάλυση____ Η ανάλυση είναι ο
αριθμός των οριζόντιων κουκκίδων
(pixel) και των κατακόρυφων
κουκκίδων (pixel) που ορίζουν μια
οθόνη. Αντιστοιχεί στο επίπεδο
λεπτομέρειας της οθόνης. Η
υψηλότερη ανάλυση επιτρέπει την
προβολή περισσότερων δεδομένων
στην οθόνη και είναι χρήσιμη για
την εκτέλεση πολλαπλών εργασιών
συγχρόνως.
Π.χ. Μια τιμή ανάλυσης 1920
X 1080 αποτελείται από 1.920
οριζόντια pixel (οριζόντια ανάλυση)
και 1.080 κατακόρυφα pixel
(κατακόρυφη ανάλυση).
DVD (Digital Versatile Disc)____
Το DVD είναι ένας δίσκος μαζικής
αποθήκευσης δεδομένων μεγέθους
CD, όπου μπορείτε να αποθηκεύετε
εφαρμογές πολυμέσων (ήχου,
βίντεο ή παιχνιδιών), με τη χρήση
τεχνολογίας συμπίεσης βίντεο
MPEG-2.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Πρόκειται για
μια διασύνδεση που μπορεί να
συνδεθεί σε μια ψηφιακή πηγή
ήχου, καθώς και σε μια πηγή βίντεο
υψηλής ανάλυσης, με τη χρήση
ενός μεμονωμένου καλωδίου, χωρίς
συμπίεση.
Multiple Display Control
(MDC)____ Το MDC (Multiple
Display Control) είναι μια εφαρμογή
που σας επιτρέπει να ελέγχετε
εύκολα πολλαπλές συσκευές
προβολής συγχρόνως, με τη χρήση
υπολογιστή. Η επικοινωνία μεταξύ
ενός υπολογιστή και μιας οθόνης
γίνεται με τη χρήση καλωδίων
RS232C (σειριακή μετάδοση
δεδομένων) και RJ45 (LAN).
96
Download PDF

advertising