Samsung | UD46E-B | Samsung UD46E-C User Manual

Uporabniški priročnik
UD46E-A UD46E-C UD46E-B UD55E-B
Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, specifikacije pa se lahko spremenijo
brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave delovanja.
Kazalo
Pred uporabo monitorja
Avtorske pravice5
Varnostni ukrepi6
Simboli6
Čiščenje6
Shranjevanje7
Elektrika in varnost7
Namestitev8
Delovanje10
Previdnostni ukrepi pri rokovanju z zaslonom13
Priprava na namestitev kompleta za pritrditev na
steno22
Namestitev kompleta za pritrditev na steno
22
Specifikacije kompleta za pritrditev na steno
(VESA)23
Daljinski upravljalnik (RS232C)
24
Povezava kablov
24
Povezava27
Kode nadzora
28
Priklop in uporaba vhodne naprave
Priprave
Pred priklopom37
Točke preverjanja pred priklopom37
Pregled komponent14
Komponente14
Povezava z računalnikom37
Povezava s kablom D-SUB (analognim)37
Povezava s kablom DVI (digitalnim)38
Povezava s kablom HDMI-DVI38
Povezava s kablom HDMI39
Povezava s kablom DP39
Deli15
Komplet zunanjega tipala15
Zadnja stran16
Daljinski upravljalnik17
Priključitev kabla za IR stereo
(naprodaj posebej)19
Pred namestitvijo izdelka (Navodila za
namestitev)20
Preklapljanje med pokončnim in ležečim
načinom20
Prezračevanje20
Mere21
Namestitev kompleta za pritrditev na steno 22
Povezava z video napravo40
Povezava s kablom HDMI-DVI40
Povezava s kablom HDMI41
Povezava z zvočnim sistemom41
Priključevanje kabla LAN42
Priklop omrežnega sprejemnika (na prodaj
ločeno)43
MagicInfo43
Sprememba vira signala45
Source45
Uporaba MDC
Namestitev in odstranitev programa MDC46
Namestitev46
Odstranitev46
Povezovanje z MDC47
Uporaba MDC po standardih RS-232C
(standardi za serijsko podatkovno
komunikacijo)47
Uporaba MDC po ethernetu48
Funkcija domačega zaslona
Video Wall50
Video Wall50
Horizontal x Vertical50
Screen Position51
Format51
Picture Mode52
On/Off Timer53
On Timer53
Off Timer53
Holiday Management54
Network Settings55
2
Kazalo
MagicInfo Player I56
PC Screen Adjustment63
ID Settings57
ID Settings57
Device ID Auto Set57
PC Connection Cable57
Picture Off63
More settings58
Prilagoditev zaslona
Picture Mode59
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness /
Color / Tint (G/R)60
Color Temperature60
White Balance60
Gamma60
Calibrated Value60
Picture Options61
Color Tone61
HDMI Black Level61
Dynamic Backlight61
UHD COLOR61
Reset Picture63
Clock Set68
DST68
Sleep Timer68
Power On Delay68
MagicInfo I Source68
OnScreen Display
Display Orientation64
Onscreen Menu Orientation64
Source Content Orientation64
Aspect Ratio64
Screen Protection65
Pixel Shift65
Timer65
Immediate Display65
Side Gray65
Auto Source Switching68
Auto Source Switching68
Primary Source Recovery68
Primary Source69
Secondary Source69
Power Control69
Auto Power On69
PC Module Power69
Standby Control69
Network Standby69
Power Button69
Menu Language66
Eco Solution70
Energy Saving70
Eco Sensor70
Screen Lamp Schedule70
No Signal Power Off 70
Auto Power Off70
Reset OnScreen Display66
Temperature Control70
Message Display66
Source Info66
No Signal Message66
MDC Message66
Change PIN71
Picture Size62
Picture Size62
Zoom/Position62
Resolution62
System
Auto Adjustment63
Time68
Setup67
General71
Security71
HDMI Hot Plug71
Reset System71
3
Kazalo
Prilagoditev zvoka
Vprašanja in odgovori83
HDMI Sound72
Sound on Video Call72
Reset Sound72
Specifikacije
Splošno85
Varčevanje z energijo87
Podpora
Prednastavljeni časovni načini88
Software Update73
Contact Samsung73
Go to Home74
Video Wall74
Picture Mode74
On/Off Timer74
Network Settings74
MagicInfo Player I74
ID Settings74
More settings74
Reset All74
Navodila za odpravljanje težav
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe
Samsung za pomoč strankam75
Preskušanje izdelka75
Preverjanje ločljivosti in frekvence75
Preverite naslednje.76
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev
(strošek stranke)91
Ni napaka na izdelku91
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka91
Drugo91
WEEE92
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna
električna in elektronska oprema)
92
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku 92
Optimalna kakovost slike in preprečevanje
vžganosti zakasnelih slik93
Optimalna kakovost slike93
Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik93
Licenca95
Terminologija96
4
Poglavje 01
Pred uporabo monitorja
Avtorske pravice
Vsebina teh navodil se za izboljšanje kakovosti lahko spremeni brez predhodnega obvestila.
© 2015 Samsung Electronics
Lastnik avtorskih pravic za ta navodila je družba Samsung Electronics.
Uporaba ali razmnoževanje delov tega priročnika oziroma celotnega priročnika brez izrecnega dovoljenja družbe Samsung Electronics ni dovoljeno.
Microsoft, Windows sta registrirani blagovni znamki družbe Microsoft Corporation.
VESA, DPM in DDC so registrirane blagovne znamke družbe Video Electronics Standards Association.
Vse druge blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
•• Administrativni stroški se zaračunajo, če
-- (a) vas na zahtevo obišče tehnik in izdelek ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
-- (b) izdelek prinesete v servisni center in ni okvarjen.
(npr. če niste prebrali tega uporabniškega priročnika).
•• Višino administrativnih stroškov vam bomo sporočili pred morebitnim servisiranjem ali obiskom na domu.
5
Varnostni ukrepi
Čiščenje
――Pri čiščenju plošče in zunanjosti bodite zelo previdni, saj sta plošča in zunanjost naprednih zaslonov
Pozor
LCD zelo občutljiva na praske.
――Pri čiščenju sledite tem navodilom.
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA. NE ODPIRAJTE.
――Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
Pozor : NE IZPOSTAVLJAJTE SE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA IN NE ODSTRANJUJTE POKROVA. (ALI
HRBTNEGA DELA)
1
Izklopite izdelek in računalnik.
V NOTRANJOSTI MONITORJA NI DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK.
2
Izključite napajalni kabel iz izdelka.
PREPUSTITE VSA POPRAVILA POOBLAŠČENEMU OSEBJU.
――Primite napajalni kabel za vtič. Ne dotikajte se kabla z mokrimi rokami.
Sicer lahko pride do električnega udara.
Ta simbol pomeni, da je v notranjosti monitorja visoka napetost.
3
Ne dotikajte se notranjih delov monitorja.
Obrišite izdelek s čisto, mehko in suho krpo.
•• Ne uporabljajte detergentov, ki vsebujejo alkohol, topila
ali druge sestavine, ki lahko poškodujejo površino.
!
Ta simbol pomeni, da so bila monitorju priložena pomembna navodila, ki se nanašajo na upravljanje in
vzdrževanje monitorja.
•• Ne brizgajte vode ali detergenta neposredno na monitor.
Simboli
Opozorilo
4
Mehko in suho krpo namočite v vodo, temeljito jo ožemite, nato pa z njo
očistite zunanjost izdelka.
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do resne poškodbe ali smrti.
Pozor
Če ne upoštevate navodil, lahko pride do telesne poškodbe ali poškodbe lastnine.
S tem simbolom so označene dejavnosti, ki jih ni dovoljeno izvajati.
Navodila, označena s tem simbolom, je treba upoštevati.
5
Ko končate čiščenje, vtaknite napajalni kabel v izdelek.
6
Vklopite izdelek in računalnik.
6
Shranjevanje
Vtaknite napajalni kabel v ozemljeno električno vtičnico
(le izolirane naprave tipa 1).
•• Pride lahko do električnega udara ali poškodbe.
Uporaba vlažilcev zraka UV v bližini svetlečih se izdelkov lahko povzroči bele madeže na površini izdelkov.
――Če je treba očistiti notranjost izdelka, se obrnite na center za pomoč strankam (storitev je plačljiva).
!
Ne upogibajte in ne vlecite napajalnega kabla s silo. Napajalnega kabla ne
odlagajte pod težke predmete.
Elektrika in varnost
•• Če je kabel poškodovan, lahko pride do požara ali električnega udara.
――Te slike so zgolj za ponazoritev. Realne okoliščine se lahko razlikujejo od teh, prikazanih na slikah.
Opozorilo
Napajalnega kabla ali monitorja ne odlagajte blizu virov toplote.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Ne uporabljajte poškodovanega napajalnega kabla, vtiča ali slabo pritrjene
električne vtičnice.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
S suho krpo obrišite prah z nožic vtiča ali električne vtičnice.
•• Sicer lahko pride do požara.
Ne priklapljajte več izdelkov na eno električno vtičnico.
•• Če je vtičnica pregreta, lahko pride do požara.
!
Ne dotikajte se vtičnice z mokrimi rokami. Sicer lahko pride do električnega
udara.
Vtič v celoti vstavite v vtičnico, da se ne premika.
•• Zaradi nezavarovane povezave lahko pride do požara.
!
7
Namestitev
Pozor
Med uporabo monitorja ne iztaknite napajalnega kabla.
•• Pride lahko do poškodbe monitorja ali električnega udara.
Opozorilo
Ne postavljajte sveč, sredstev proti žuželkam ali cigaret na vrh monitorja.
Monitorja ne nameščajte v bližino virov toplote.
•• Sicer lahko pride do požara.
Uporabljajte le napajalni kabel Samsung, ki je priložen monitorju. Ne
uporabljajte napajalnega kabla z drugimi izdelki.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Namestitev stenskega držala za monitor prepustite tehniku.
!
•• Če držalo namesti nepooblaščena oseba, lahko pride do poškodbe.
Pred električno vtičnico, v katero je vklopljen napajalni kabel, ne sme biti
ovir.
•• Uporabljajte le odobrene omarice.
!
•• Ko pride do težave, je treba iztakniti napajalni kabel in s tem prekiniti
napajanje monitorja.
!
Ne postavljajte monitorja na mesta s slabim prezračevanjem, kot je na
primer polica s knjigami ali omara.
•• Napajanje monitorja ne morete popolnoma prekiniti le z gumbom za
izklop in izklop na daljinskem upravljalniku.
•• Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
Pri iztikanju napajalnega kabla iz električne vtičnice povlecite za vtič.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
Med monitorjem in zidom naj bo vsaj 10 cm razmike, da lahko kroži zrak.
•• Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
!
!
Plastično vrečko, v kateri je bil izdelek, hranite zunaj dosega otrok.
•• Otroci se namreč lahko z njo zadušijo.
!
8
Monitorja ne postavite na nestabilno ali mesto, ki se premika (nepritrjena
polica, neravna površina in tako dalje).
Pozor
•• Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
Pazite, da vam monitor med premikanjem ne pade iz rok.
•• Če monitor uporabljate na mestu, ki se preveč premika, se lahko
poškoduje ali povzroči požar.
Ne namestite izdelka v vozilo ali na mesto, izpostavljeno prahu, vlagi (kapljice
vode), olju ali dimu.
•• To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
!
Ne odlagajte izdelka s sprednjo stranjo navzdol.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Lahko pride do poškodbe zaslona.
!
Monitorja ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini ali vročim
predmetom, na primer peči.
Pri nameščanju monitorja na omarico ali polico poskrbite, da sprednji
spodnji rob monitorja ne sega prek roba.
•• Njegova življenjska doba se lahko skrajša ali pa pride do požara.
•• Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje in/ali povzroči poškodbe.
•• Monitor namestite le na primero velike omarice ali police.
Pazite, da je monitor zunaj dosega majhnih otrok.
•• Monitor lahko pade in pri tem poškoduje otroke.
Izdelek previdno odložite.
•• Sprednji del monitorja je težak, zato ga namestite na vodoravno in
stabilno površino.
Jedilno olje, kot je sojino olje, lahko poškoduje izdelek ali povzroči
deformiranje. Izdelka ne postavite v kuhinjo ali blizu kuhinjskega pulta.
•• To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
!
SAMSUNG
!
Če izdelek namestite na nenavadno mesto (mesto, ki je izpostavljeno
velikim količinam prahu, kemičnim snovem, skrajnim temperaturam ali
večjim količinam vlage, ali na mesto, kjer bo izdelek neprekinjeno deloval
daljše časovno obdobje), lahko to močno vpliva na učinkovitost njegovega
delovanja.
•• Če želite monitor postaviti na takšno mesto, se pred tem obrnite na
center družbe Samsung za pomoč strankam.
9
Delovanje
Na monitorju ne puščajte težkih predmetov ali predmetov, ki privabljajo
otroke (igrače, slaščice itd.).
•• Monitor ali težki predmeti lahko padejo na otroke, ko poskušajo seči
po igračah ali slaščicah, zaradi česar lahko pride do resnih poškodb.
Opozorilo
V monitorju je visoka napetost. Nikoli ne razstavljajte, popravljajte ali
spreminjajte izdelka.
Med bliskanjem ali grmenjem izključite izdelek in iztaknite napajalni kabel.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Če je treba monitor popraviti, se obrnite na center družbe Samsung za
pomoč strankam.
!
Pred premikanjem izdelka ga izklopite z gumbom za vklop in izklop, nato pa
iztaknite napajalni kabel in vse druge povezane kable.
Pazite, da vam na monitor ne padejo predmeti in ga ne udarite s silo.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
•• Sicer se lahko napajalni kabel poškoduje in pride do požara ali
električnega udara.
!
!
Če monitor oddaja nenaveden zvok, če iz njega prihaja vonj po zažganem ali
dim, takoj izključite napajalni kabel in se obrnite na center družbe Samsung
za pomoč strankam.
Monitorja ne premikajte tako, da povlečete napajalni kabel ali kateri koli
kabel.
•• Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride pa
lahko tudi do električnega udara ali požara.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
!
Pazite, da se otroci ne obešajo na monitor in da ne plezajo nanj.
Če uhaja plin, se ne dotikajte izdelka ali električne vtičnice. Poleg tega takoj
prezračite prostor.
•• Otroci se lahko pri tem resno poškodujejo.
•• Zaradi isker lahko pride do eksplozije ali požara.
!
Če monitor pade ali če pride do poškodbe ohišja, izklopite monitor z
gumbom za vklop in izklop in iztaknite napajalni kabel. Nato se obrnite na
center družbe Samsung za pomoč strankam.
•• Pri nadaljnji uporabi monitorja lahko pride do požara ali električnega
udara.
GAS
Ne dvigujte ali premikajte monitorja tako, da povlečete napajalni kabel ali
kateri koli kabel.
•• Zaradi poškodovanega kabla lahko monitor preneha delovati, pride pa
lahko tudi do električnega udara ali požara.
10
V bližini izdelka ne odlagajte ali hranite eksplozivnih razpršilnih sredstev ali
vnetljivih snovi.
Pozor
•• To lahko povzroči eksplozijo ali požar.
Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali
pomanjkljive slikovne pike.
!
Poskrbite, da odprtine za prezračevanje ne zastirajo prti ali zavese.
•• Če izdelka ne nameravate uporabljati dlje časa, vklopite način
varčevanja z energijo ali ohranjevalnik zaslona s spreminjajočo se sliko.
!
•• Pri povišani notranji temperaturi lahko pride do požara.
-_100
V odprtine za prezračevanje ali v vhodna/izhodna vrata monitorja ne
vstavljajte kovinskih predmetov (paličic, kovancev, sponk za lase idr.) ali lahko
vnetljivih predmetov (papirja, vžigalic idr.).
•• Zaradi nakopičenega prahu in vročine lahko pride do požara,
električnega udara ali uhajanja električnega toka.
!
Monitor uporabljajte pri priporočeni ločljivosti in frekvenci.
•• Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite
napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč
strankam.
•• To lahko povzroči električni udar ali požar.
Če monitorja ne nameravate uporabljati dlje časa (počitnice ipd.), iztaknite
napajalni kabel iz električne vtičnice.
•• Vaš vid se lahko poslabša.
!
Ne držite izdelka z zgornjo stranjo navzdol in ga ne premikajte tako, da ga
vlečete za podstavek.
Na monitor ne odlagajte kovinskih predmetov ali predmetov, v katerih je
voda (vaze, cvetlični lončki, steklenice idr.).
•• Monitor lahko pade in se pri tem poškoduje ali povzroči poškodbe.
•• Ko se v monitorju znajdejo voda ali drugi tujki, ga izklopite in iztaknite
napajalni kabel. Nato se obrnite na center družbe Samsung za pomoč
strankam.
•• To lahko povzroči električni udar ali požar.
Pri dolgotrajnem gledanju monitorja s prekratke razdalje se lahko vaš vid
poslabša.
!
V bližini izdelka ne uporabljajte vlažilcev zraka ali pečic.
•• Pride lahko do električnega udara ali požara.
11
Med uporabo monitorja si vsako uro spočijte oči več kot 5 minut.
Ko vzamete baterijo iz daljinskega upravljalnika, pazite, da jo otroci ne dajo v
usta. Baterijo hranite izven dosega otrok in dojenčkov.
•• S tem boste odpravili utrujenost oči.
•• Če otroci dajo baterijo v usta, se takoj posvetite z zdravnikom.
!
Ne dotikajte se zaslona, ko je monitor dlje časa vklopljen, saj lahko postane
vroč.
Ko menjajte baterijo, pazite, da sta pola (+, -) pravilno usmerjena.
Majhne pripomočke shranjujte zunaj dosega otrok.
Uporabljajte samo navedene standardizirane baterije in ne uporabljajte nove
in rabljene baterije hkrati.
•• Sicer se lahko baterija poškoduje ali povzroči požar, telesno poškodbo
ali škodo zaradi iztekanja notranje tekočine.
•• Sicer se lahko baterije poškodujejo ali povzročijo požar, telesno
poškodbo ali škodo zaradi iztekanja tekočine iz baterij.
!
!
Pri prilagajanju nagiba monitorja ali višine stojala bodite previdni.
Baterije (in akumulatorske baterije) niso običajni odpadki in jih je treba vrniti
v namene recikliranja. Stranka je odgovorna za vrnitev rabljenih baterij ali
akumulatorskih baterij v namene recikliranja.
•• Lahko se vam zatakne roka ali prst in pride do poškodbe.
!
•• Če monitor nagnete za prevelik kot, lahko ta preneha delovati ali pa
lahko pade in pride do poškodbe.
Na izdelek ne odlagajte težkih predmetov.
!
•• Stranka lahko rabljene baterije ali akumulatorske baterije vrne v bližnji
javni reciklirni center ali v trgovino, kjer prodajajo isto vrsto baterij ali
akumulatorskih baterij.
•• To lahko povzroči poškodbe monitorja ali telesne poškodbe.
Ko uporabljate naglavne slušalke ali slušalke za v uho, glasnosti ne nastavite
previsoko.
•• Premočan zvok lahko poškoduje sluh.
12
Previdnostni ukrepi pri rokovanju z zaslonom
Izdelka ne postavljajte, kot je prikazano na sliki. Zaslon se lahko hitro
poškoduje.
Položite ga, kot je prikazano na sliki (lahko s pomočjo embalaže).
!
Pri premikanju izdelka uporabite ročaje na hrbtni strani.
!
Izdelka ne prijemajte na 15 mm sprednje strani.
15 mm
13
Poglavje 02
Priprave
Pregled komponent
-- Slike so lahko videti drugače kot dejanske
komponente.
Komponente
――Komponente se lahko razlikujejo glede na lokacijo.
Navodila za hitro namestitev
Garancijska kartica
(ni na voljo povsod)
Pravna navodila
Napajalni kabel
Kabel DP
Adapter RS232C (IN)
-
+
-
-- Če katere koli komponente manjkajo, se
obrnite na ponudnika, pri katerem ste
izdelek kupili.
+
Baterije
(ni na voljo povsod)
Daljinski upravljalnik
Držalni obroč (4EA) / Vijaki (4EA)
14
――Komplet zunanjih senzorjev vsebuje senzor daljinskega upravljalnika, senzor svetlosti in funkcijske tipke. Če boste zaslon
Deli
namestili na steno, lahko komplet zunanjih senzorjev namestite na rob zaslona.
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z
namenom izboljšave kakovosti.
Komplet zunanjega tipala
Gumbi
POWER
Opis
ON
Senzor
daljinskega
upravljalnika
Daljinski upravljalnik usmerite proti tej točki na zaslonu LCD.
――Poskrbite, da med daljinskim senzorjem in daljinskim upravljalnikom ne bo ovir.
Senzor svetlobe
Samodejno zazna intenzivnost svetlosti okolice izbranega zaslona in prilagodi
svetlost tega zaslona.
Indikator
napajanja
Indikator napajanja se izklopi, ko je izdelek vklopljen. V načinu varčevanja z energijo
indikator utripa.
Gumb POWER
S tem gumbom vklopite in izklopite zaslon LCD.
Gumb SOURCE
Za preklop iz načina računalnika v način videa.
Omogoča izbor vira signala, na katerega je priključena zunanja naprava.
Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji med 7 in 10 m od senzorja na izdelku pod kotom 30 levo in desno.
――Rabljene baterije hranite izven dosega otrok in jih reciklirajte.
――Novih in rabljenih baterij ne uporabljajte skupaj. Obe bateriji zamenjajte hkrati.
――Če daljinskega upravljalnika dlje časa ne uporabljate, odstranite bateriji.
15
Zadnja stran
Vrata
――Barva in oblika delov se lahko razlikujeta od prikazanega. Specifikacije se lahko
IR OUT
Prejema signal daljinskega upravljalnika prek zunanje plošče s senzorji in posreduje
signal prek vrat LOOP OUT.
CONTROL IN
Napaja zunanjo ploščo s senzorji ali prejema signal svetlobnega senzorja.
DVI IN (MAGICINFO)
DVI IN: Povezava z vhodno napravo s kablom DVI ali HDMI-DVI.
spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
Opis
IR
OUT
CONTROL IN
MAGICINFO: Če želite uporabljati MagicInfo, ne pozabite priključiti kabla DP-DVI.
DVI IN
(MAGICINFO)
HDMI IN 1
HDMI IN 2
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Omogoča priključitev na napravo, ki je vir signala, s kablom HDMI.
DP IN
Omogoča povezavo z računalnikom s kablom DP.
RGB IN
Omogoča povezavo z vhodno napravo s kablom D-USB.
DP OUT (LOOPOUT)
Omogoča povezavo z drugim izdelkom s kablom DP.
――Če monitorje povezujete prek vrat DP Loopout, priporočamo uporabo
DP IN
kabla DP, ki je priložen v paketu.
――Ta vrata uporabljajo poseben algoritem, ki je značilen za vhod in izhod z
Prejema zvok iz računalnika prek zvočnega kabla.
AUDIO OUT
Povezava z avdio vhodom vhodne naprave.
RS232C IN
Povezava z MDC z vmesnikom RS232C.
RS232C
RS232C OUT
DP OUT
(LOOPOUT)
AUDIO IN
AUDIO
RGB IN
ločljivostjo UHD. Vrata niso združljiva z monitorji, ki imajo posebna vrata
DP Loopout za vsebino FHD. Pri enakih modelih monitorjev priporočamo
povezovanje prek vrat Loopout.
IN
OUT
IN
OUT
RJ45
USB
RJ45
Omogoča povezavo s programom MDC s kablom LAN.
USB
Omogoča povezavo s pomnilniško napravo USB. (Samo za namen posodobitve)
16
Daljinski upravljalnik
――Uporaba drugih prikazovalnih naprav v istem prostoru, kot je daljinski upravljalnik tega izdelka, lahko povzroči nenamerno upravljanje drugih prikazovalnih naprav.
――Gumb brez opisa na spodnji sliki ni podprt v izdelku.
POWER
OFF
Vklopi izdelek.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Ni na voljo.
Prikaz ali skritje menija na zaslonu ali vrnitev v
prejšnji meni.
5
8
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Številski gumbi
Za vnos gesla v meni na zaslonu.
9
CH LIST
Ni na voljo.
-- Funkcije gumbov daljinskega
upravljalnika se lahko za različne
proizvode razlikujejo.
utiša zvok.
Vklop zvoka: znova pritisnite gumb MUTE ali pa
pritisnite gumb za nadzor glasnosti (+ VOL –).
MUTE
Prilagodite glasnost.
spremenite vhodni vir.
2
Izklopi izdelek.
CH
MagicInfo
Player I
Uporabite to bližnjično tipko za neposredni dostop
do storitve MagicInfo Player I.
Ta bližnjična tipka je na voljo, ko je priključen
omrežni sprejemnik ali PIM (modul za uporabo
vtičnikov).
Gumb za zagon Go to Home.
17
Hitra izbira pogosto uporabljenih funkcij.
TOOLS
INFO
Prikaz informacij o trenutnem vhodnem viru.
Pomik na zgornji, spodnji, levi ali desni meni ali
prilagoditev nastavitve možnosti.
Potrditev izbire menija.
Vrnitev v prejšnji meni.
Vklopi funkcijo varnega zaklepa.
Če je prek funkcije Video Wall povezanih več
izdelkov, pritisnite gumb SET in s številskimi
gumbi vnesite ID izdelka.
Izdelek upravljajte z daljinskim upravljalnikom.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
Izhod iz trenutnega menija.
Ročno izberite priključeni vhodni vir: PC, DVI,
HDMI ali DisplayPort.
IR control
SET
Z gumbom SET prekličite nastavljeno vrednost
in z daljinskim upravljalnikom upravljajte vse
povezane izdelke.
Ni na voljo.
-- Funkcije gumbov daljinskega
upravljalnika se lahko za različne
proizvode razlikujejo.
Baterije namestite v daljinski upravljalnik na naslednji način
18
Priključitev kabla za IR stereo
(naprodaj posebej)
1
2
Zunanje tipalo morate priključiti, ko je izdelek izklopljen. Nato vklopite izdelek.
Upravljanje več prikazovalnih izdelkov z daljinskim
upravljalnikom
IR OUT
IR /AMBIENT
SENSOR IN
•• Z namenskim stereo kablom povežite vrata IR OUT na izdelku in vrata IR /
AMBIENT SENSOR IN na drugem prikazovalnem izdelku.
•• Ukaz, poslan iz daljinskega upravljalnika, usmerjenega v izdelek
prejela oba prikazovalna izdelka: 1 in 2 .
――Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
1
, bosta
Upravljanje več kot enega prikazovalnega izdelka z
zunanjim tipalom (na prodaj posebej)
1
•• Ukaz, poslan iz daljinskega upravljalnika, usmerjenega v izdelek 1 (s katerim
je povezano zunanje tipalo), bosta sprejela oba prikazovalna izdelka: 1 in 2
.
――Videz se lahko razlikuje glede na izdelek.
IR /AMBIENT
SENSOR IN
IR OUT
2
IR /AMBIENT
SENSOR IN
POWER
SOURCE
19
Pred namestitvijo izdelka (Navodila
za namestitev)
Napravo varno pritrdite na tla/steno v skladu z navodili za namestitev, s čimer boste preprečili možnost poškodbe.
•• Napravo lahko na steno namesti le pooblaščeno podjetje za namestitev.
•• Če tega ne opravi pooblaščena oseba, lahko izdelek pade in pride do telesne poškodbe.
•• Preverite, ali ste namestili pravi nosilec za steno.
Preklapljanje med pokončnim in ležečim načinom
――Za več informacij se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
•• Če želite izdelek uporabljati v pokončnem položaju, ga zavrtite v smeri urnega kazalca.
Prezračevanje
Namestitev na ravno steno
A Najmanj 40 mm
B Okoljska temperatura: pod 35 C
A
•• Če izdelek namestite na ravno steno, mora biti od stene oddaljen vsaj 40 mm zaradi prezračevanja, okoljska temperatura
A pa mora biti pod 35 C.
B
Slika 1.1 Pogled od strani
20
Slika 1.3 Pogled od strani
Namestitev na vbočeno steno
――Za več informacij se obrnite na Samsungov center za pomoč strankam.
B
D
D
Pogled od zgoraj
A Najmanj 40 mm
B Najmanj 70 mm
A
C Najmanj 50 mm
D Najmanj 50 mm
E Okoljska temperatura: pod 35 C
――Če izdelek namestite na vbočeno steno, mora biti od stene oddaljen vsaj za predpisano dolžino zaradi prezračevanja,
okoljska temperatura pa mora biti pod 35 C.
C
E
Slika 1.2 Pogled od strani
Mere
Enota: mm
Ime modela
5
1
2
4
3
1
1 2
23
34
45
UD46E-A
1022,1
1018,3
572,9
576,6
97,4
UD46E-C
1024
1018,3
572,9
578,6
113,6
UD46E-B
1022,1
1018,3
572,9
576,6
97,4
UD55E-B
1213,5
1209,8
680,6
684,3
96,6
――Nekatere risbe morda niso prikazane v pravem razmerju. Nekatere mere se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Pred namestitvijo izdelka si oglejte mere. Ne odgovarjamo za napake v tisku ali črkovanju.
21
Namestitev kompleta za pritrditev
na steno
Priprava na namestitev kompleta za pritrditev na steno
Če želite namestiti komplet za pritrditev na steno drugega izdelovalca, uporabite nosilni obroč (1).
Namestitev kompleta za pritrditev na steno
Komplet za pritrditev na steno (na prodaj posebej) omogoča pritrditev izdelka na steno.
Za podrobne informacije o namestitvi kompleta za pritrditev na steno glejte navodila, ki so priložena kompletu.
1
Priporočamo, da se za pomoč pri namestitvi nosilca za pritrditev na steno obrnete na usposobljeno osebo.
Družba Samsung Electronics ne odgovarja za nobeno škodo na izdelku ali poškodbe oseb, če sami poskusite namestiti komplet
za pritrditev na steno.
22
Specifikacije kompleta za pritrditev na
steno (VESA)
――Namestite komplet za pritrditev na steno na trdno steno pravokotno na tla.
Pred namestitvijo na površine iz mavca, se za dodatne informacije obrnite na
najbližjega prodajalca.
Če namestite izdelek na neravno steno, lahko pade in povzroči hude poškodbe
oseb.
•• Samsungovi kompleti za pritrditev na steno vključujejo priročnik s podrobnimi informacijami ter vse potrebne dele za
sestavljanje kompleta.
•• Ne uporabljajte vijakov, ki so daljši od običajne dolžine, ali takih, ki niso v skladu s standardom VESA. Predolgi vijaki lahko
poškodujejo notranjost izdelka.
•• Dolžina vijakov v kompletih za pritrditev na steno, ki niso v skladu s standardom VESA, je dolžina vijakov odvisna od
specifikacij kompleta.
•• Vijakov ne privijte premočno. Tako se lahko izdelek poškoduje ali pade in poškoduje osebe. Samsung ne odgovarja za
tovrstne nezgode.
•• Družba Samsung ne odgovarja za škodo na izdelku ali poškodbe izdelkov, če uporabljate komplet za pritrditev na steno,
ki ni v skladu s standardom VESA, ali takega, ki ni naveden kot ustrezen, ali če ne upoštevate navodil za namestitev.
•• Namestitev izdelka na steno morata opraviti dve osebi.
•• V spodnji tabeli so prikazane običajne mere kompletov za pritrditev na steno.
Enota: mm
Ime modela
UD46E-A / UD46E-C / UD46E-B
/ UD55E-B
Luknje za vijake po
standardu VESA (A *
B) v milimetrih
600 x 400
Običajni vijak
M8
Količina
4
――Kompleta za pritrditev na steno ne namestite, če je izdelek vklopljen. Pri tem lahko pride do poškodbe oseb zaradi
električnega udara.
23
Daljinski upravljalnik (RS232C)
•• Dodelitev pinov
1 2 3 4 5
Povezava kablov
Kabel RS232C
Vmesnik
RS232C (9-pinski)
Pin
T x D (št. 2) R x D (št. 3) GND (št. 5)
Bitna hitrost
9600 b/s
Podatkovni biti
8 bitov
Parnost
Brez
Zaključni bit
1 bitov
Nadzor pretoka
Brez
Največja dolžina
15 m (samo oklopljeni)
6 7 8 9
Pin
Signal
1
Prepoznavanje nosilca podatkov
2
Prejeti podatki
3
Preneseni podatki
4
Priprava podatkovnega priključka
5
Ozemljitev signala
6
Priprava niza podatkov
7
Pošiljanje zahteve
8
Prosto za pošiljanje
9
Indikator zvonjenja
24
Kabel LAN
•• Kabel RS232C
Priključek: 9-pinski D-Sub v stereo kabel
9
•• Dodelitev pinov
3
2
1
5
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
6
-P1-
1
-P1Ženski
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
2
-------->
3
Tx
STEREO
Tx
3
<--------
2
Rx
VTIČ
Gnd
5
----------
5
Gnd
(ø3,5)
Št. pina
Običajna barva
Signal
1
Oranžno-bela
TX+
2
Oranžna
TX-
3
Zeleno-bela
RX+
4
Modra
NC
5
Modro-bela
NC
6
Zelena
RX-
7
Rjavo-bela
NC
8
Rjava
NC
25
Križni kabel LAN (PC - PC)
•• Priključek: RJ45
Neposredni kabel LAN (PC - HUB)
HUB
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
<-------->
3
RX+
RJ45
P2
RJ45
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
26
Povezava
•• Povezava 2
――Adapterja priključite na ustrezna vrata na izdelku, RS232C IN oziroma OUT.
•• Povezava 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Povezava 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
27
Kode nadzora
Št.
Ogled stanja nadzora (ukaz za nadzor Get)
9
Vklopi videosteno
0x84
0~1
10
Uporabniški nadzor videostene
0x89
-
Glava
Ukaz
0 x AA
Vrsta ukaza
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
0
Ukaz
0 x AA
Vrsta ukaza
ID
Razpon
vrednosti
Npr. vklop in ID = 0.
Dolžina podatkov
Podatki
1
Vrednost
Kontrolna
vsota
Ukaz
Št.
Ukaz
•• Vse vrste komunikacije potekajo v šestnajstiški obliki. Kontrolna vsota se izračuna z vsoto vseh
vrednosti, razen za glavo. Če kontrolna vsota obsega več kot 2 števki, kot je prikazano spodaj (11 +
FF + 01 + 01 = 112), prva števka odpade.
Nadzor (ukaz za nadzor Set)
Glava
Vrsta ukaza
Vrsta ukaza
Ukaz
Razpon
vrednosti
1
Nadzor napajanja
0 x 11
0~1
2
Nadzor glasnosti
0 x 12
0~100
3
Nadzor vhoda
0 x 14
-
4
Nadzor načina zaslona
0 x 18
-
5
Nadzor velikosti zaslona
0 x 19
0~255
6
Nadzor samodejnega prilagajanja
(samo PC in BNC)
0 x 3D
0
7
Nadzor načina video stene
0 x 5C
0~1
8
Varnostni zaklep
0 x 5D
0~1
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 11
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 11
ID
ID
Dolžina podatkov
Podatki 1
1
"Power"
Dolžina podatkov
Podatki 1
1
1
Kontrolna
vsota
12
•• Če želite istočasno nadzorovati vse naprave, povezane s serijskim kablom, ne glede na njihov ID,
nastavite ID na "0 x FE" in pošljite ukaze. Vsaka naprava bo sledila ukazom, vendar se ACK ne bo
odzval.
28
Nadzor napajanja
Nadzor glasnosti
•• Funkcija
Izdelek je mogoče vklopiti in izklopiti z računalnikom.
•• Funkcija
Glasnost izdelka je mogoče prilagoditi z računalnikom.
•• Ogled stanja napajanja (Pridobi stanje VKLOP / IZKLOP)
•• Ogled stanja glasnosti (Pridobi stanje glasnosti)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 11
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
0
•• Nastavitev napajanja na VKLOP / IZKLOP (VKLOP / IZKLOP napajanja)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 11
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
"Power"
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 12
ID
Kontrolna
vsota
0
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 12
ID
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
•• Ack
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 11
"Power"
Kontrolna
vsota
0 x AA
0 x FF
"Volume"
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 11
"ERR"
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 12
"Volume"
Kontrolna
vsota
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
•• Nak
Ukaz
1
Kontrolna
vsota
"Volume": koda vrednosti glasnosti, ki jo je treba nastaviti v izdelku. (0-100)
"Power": koda napajanja, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
Glava
Podatki
•• Ack
0: IZKLOP napajanja
0 x AA
Dolžina podatkov
"Volume": koda vrednosti glasnosti, ki jo je treba nastaviti v izdelku. (0-100)
1: VKLOP napajanja
Ukaz
Kontrolna
vsota
•• Nastavitev glasnosti (Nastavi glasnost)
"Power": koda napajanja, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
Glava
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 12
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
29
Nadzor vhoda
0 x 24
HDMI2_PC
•• Funkcija
Vir signala izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
0 x 25
DisplayPort
――Za DVI_video, HDMI1_PC in HDMI2_PC ni mogoče uporabiti ukaza Set. Odzivata se samo na ukaze
•• Ogled stanja vhodnega vira (Pridobi stanje vhodnega vira)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 14
ID
Dolžina podatkov
»Get« (Pridobi).
――Ta model ne podpira vrat HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 in HDMI2_PC.
Kontrolna
vsota
――MagicInfo je na voljo le z modeli, ki vsebujejo funkcijo MagicInfo.
0
――RF (TV) in DTV sta na voljo samo pri modelih, ki vključujejo TV.
•• Nastavitev vhodnega vira (Nastavi vhodni vir)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 14
ID
•• Ack
Dolžina podatkov
Podatki
1
"Input Source"
"Input Source": koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
0 x 14
Osebni računalnik
0 x 18
DVI
0 x 0C
Vhodni vir
0 x 08
Komponenta
0 x 20
MagicInfo
0 x 1F
DVI_video
0 x 30
RF (TV)
0 x 40
DTV
0 x 21
HDMI1
0 x 22
HDMI1_PC
0 x 23
HDMI2
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost
1
3
'A'
0 x 14
"Input
Source"
Kontrolna
vsota
"Input Source": koda vira signala, ki jo je treba nastaviti v izdelku.
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 14
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake.
30
Nadzor načina zaslona
•• Nak
•• Funkcija
Način zaslona izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
Načina zaslona ne morete upravljati, če je omogočena funkcija Video Wall.
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 18
"ERR"
Kontrolna
vsota
――Ta način upravljanja lahko uporabite samo pri modelih, ki vključujejo televizor.
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
•• Ogled stanja zaslona (Pridobi stanje načina zaslona)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 18
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
Nadzor velikosti zaslona
•• Funkcija
Velikost zaslona izdelka je mogoče spremeniti z računalnikom.
0
•• Ogled velikosti zaslona (Pridobi stanje velikosti zaslona)
•• Nastavitev velikosti slike (Nastavi velikost slike)
Glava
0 x AA
Ukaz
ID
0 x 18
Dolžina
podatkov
Podatki
1
"Screen
Mode"
Kontrolna
vsota
16 : 9
0 x 04
Povečava
0 x 31
Široka povečava
0 x 0B
4:3
Ukaz
0 x AA
0 x 19
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
0
•• Ack
"Screen Mode": Koda, ki nastavi stanje izdelka
0 x 01
Glava
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 19
"Screen
Size"
Kontrolna
vsota
"Screen Size": velikost zaslona izdelka (razpon: 0–255, enota: palec)
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
•• Ack
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost
1
3
'A'
0 x 18
"Screen
Mode"
Kontrolna
vsota
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 19
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
"Screen Mode": Koda, ki nastavi stanje izdelka
31
Nadzor samodejnega prilagajanja (samo PC in BNC)
Nadzor načina video stene
•• Funkcija
Samodejno prilagodite zaslon računalniškega sistema z računalnikom.
•• Funkcija
Način Video Wall lahko v izdelku aktivirate z računalnikom.
Ta način upravljanja je na voljo samo pri izdelkih z omogočeno funkcijo Video Wall.
•• Ogled stanja samodejnega prilagajanja (Pridobi stanje samodejnega prilagajanja)
Brez
•• Ogled načina video stene (Pridobi način video stene)
•• Nastavitev samodejne prilagoditve (Nastavi samodejno prilagoditev)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 3D
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
Kontrolna
vsota
1
"Auto
Adjustment"
•• Ack
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 3D
"Auto
Adjustment"
Ukaz
0 x AA
0 x 5C
ID
Dolžina podatkov
Kontrolna
vsota
0
•• Nastavitev video stene (Nastavi način video stene)
"Auto Adjustment" : 0 x 00 (vedno)
Glava
Glava
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 5C
ID
Dolžina podatkov
Podatki
1
"Video Wall Mode"
Kontrolna
vsota
"Video Wall Mode": Koda za vklop načina »Video Wall« v izdelku
1: Full
0: Natural
•• Ack
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 3D
"ERR"
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
Kontrolna
vsota
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 5C
"Video Wall
Mode"
Kontrolna
vsota
"Video Wall Mode": Koda za vklop načina »Video Wall« v izdelku
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 5C
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
32
Varnostni zaklep
Vklopi videosteno
•• Funkcija
z računalnikom lahko vklopite ali izklopite funkcijo Safety Lock v izdelku.
•• Funkcija
Osebni računalnik VKLOPI/IZKLOPI videosteno.
Ta način upravljanja je na voljo ne glede na to, ali je napajanje vklopljeno ali ne.
•• Pridobi stanje o vklopu/izklopu videostene
•• Ogled stanja varnostnega zaklepa (Pridobi status varnostnega zaklepa)
Glava
0 x AA
Ukaz
ID
0 x 5D
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0 x AA
0x84
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna
vsota
0
0
•• Vklopi/izklopi videosteno
•• Omogočanje ali onemogočanje varnostnega zaklepa (Omogoči / onemogoči varnostni zaklep)
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x 5D
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
Kontrolna
vsota
1
"Safety Lock"
Glava
Ukaz
0 x AA
0x84
ID
Dolžina
podatkov
Podatki
1
V.Wall_On
Kontrolna
vsota
•• V.Wall_On : Koda za videosteno za nastavitev v izdelku
"Safety Lock": Koda varnostnega zaklepa, ki jo je treba nastaviti v izdelku
1: VKLOPI videosteno
1: VKLOP
0: IZKLOPI videosteno
0: IZKLOP
•• Ack
•• Ack
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0 x 5D
"Safety Lock"
Kontrolna
vsota
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'A'
0x84
V.Wall_On
Kontrolna
vsota
V.Wall_On : Enako kot zgoraj
"Safety Lock": Koda varnostnega zaklepa, ki jo je treba nastaviti v izdelku
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0 x 5D
"ERR"
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
33
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
3
'N'
0x84
ERR
Kontrolna
vsota
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
Uporabniški nadzor videostene
•• Funkcija
Osebni računalnik vklopi/izklopi funkcijo videostene.
•• Pridobi stanje videostene
Glava
Ukaz
0 x AA
0x89
ID
Dolžina
podatkov
Kontrolna vsota
0
•• Nastavi videosteno
Glava
Ukaz
0 x AA
0x89
ID
Dolžina
podatkov
Vrednost 1
Vrednost2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolna
vsota
Wall_Div: Koda razdelilnika za videosteno za nastavitev v izdelku
34
Model videostene10 x 10
1
2
3
Izklopljen
0x00
1
0 x 11 0 x 12 0x13
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0 x 14 0x15
0x16
0x17
0 x 18 0 x 19 0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0 x 1F
2
0 x 21 0 x 22 0 x 23 0 x 24 0 x 25 0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0 x 31 0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0 x 3C 0 x 3D 0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0 x 5C 0 x 5D 0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0 x AA N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0x00
0x00
0x00
0x00
0x4D
35
Wall_SNo : Številska koda izdelka, nastavljena v izdelku
Model videostene10 x 10: ( 1 ~ 100)
Nastavi številko
Podatki
1
0 x 01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost
1
Vrednost2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Dolžina
podatkov
Ack / Nak
r-CMD
Vrednost 1
Kontrolna
vsota
3
'N'
0x89
ERR
Kontrolna
vsota
•• Nak
Glava
Ukaz
0 x AA
0 x FF
ID
"ERR" : koda, ki označuje vrsto napake
36
Poglavje 03
Priklop in uporaba vhodne naprave
Pred priklopom
Točke preverjanja pred priklopom
――Pred priklopom vhodne naprave preberite priloženi uporabniški priročnik.
Število in položaj vrat na vhodnih napravah se razlikujejo glede na napravo.
――Ne priklapljajte napajalnega kabla, dokler ne dokončate vseh povezav.
Če napajalni kabel priklopite med povezavo, se lahko izdelek poškoduje.
――Pravilno povežite vrata za zvok: leva = bela in desna = rdeča.
Povezava z računalnikom
•• Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
•• Računalnik lahko povežete z izdelkom na različne načine.
Izberite način povezave, ki ustreza računalniku.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
Povezava s kablom D-SUB (analognim)
――Preverite vrste vrat na zadnji strani izdelka, ki ga želite priključiti.
RGB IN
AUDIO IN
37
Povezava s kablom DVI (digitalnim)
Povezava s kablom HDMI-DVI
DVI IN (MAGICINFO)
HDMI IN 1, HDMI IN 2
AUDIO IN
AUDIO IN
38
Povezava s kablom HDMI
Povezava s kablom DP
HDMI IN 1, HDMI IN 2
DP IN
•• Previdnostni ukrepi pri uporabi standarda DP
――Ta izdelek zaradi povečanja zmogljivosti napajanja v stanju pripravljenosti ustavi komunikacijo DP,
ko je izklopljen ali v načinu varčevanja z energijo.
――Če izdelek v načinu dvojnega monitorja izklopite ali če ta preklopi v način varčevanja z energijo,
se spremenjene nastavitve monitorja morda ne bodo posodobile in slika na zaslonu morda ne bo
pravilno prikazana.
――Če pride do te težave, pred uporabo izdelka možnost Max. Power Saving nastavite na Off.
――Nekatere grafične kartice, ki niso združljive s standardom DP, bodo morda preprečile prikaz
zaslona za z možnostmi zagona/BIOS-a sistema Windows, ko je izdelek v načinu varčevanja z
energijo. V takem primeru morate najprej izklopiti izdelek in šele nato vklopiti računalnik.
――Prikazna vrata (DP IN) na izdelku in priložen kabel DP sta oblikovana po standardih VESA. Uporaba
kabla DP, ki ne ustreza standardom VESA, lahko povzroči okvare izdelka. Podjetje Samsung
Electronics ni odgovorno za nobene težave, do katerih pride zaradi uporabe neustreznega kabla.
Vedno uporabljajte kabel DP, določen v standardih VESA.
39
Povezava z video napravo
•• Preden vključite napajalni kabel, vključite vse ostale kable.
Preden vključite napajalni kabel, priključite izvorno napravo.
•• Video napravo lahko z izdelkom povežete s kablom.
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
――Če želite spremeniti vir, na daljinskem upravljalniku pritisnite tipko SOURCE.
Povezava s kablom HDMI-DVI
――Avdio ne bo omogočen, če je izdelek povezan z video napravo prek kabla HDMI-DVI. Da odpravite
težavo, priključite dodatni avdio kabel na avdio vrata na izdelku in video napravi.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Podprte ločljivosti so 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p in 576p.
AUDIO IN
40
Povezava s kablom HDMI
Povezava z zvočnim sistemom
Povezava s kablom HDMI ali HDMI v kabel DVI (do 1080p)
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
•• Če želite boljšo kakovost slike in zvoka, vzpostavite povezavo z digitalno napravo s kablom HDMI.
•• Kabel HDMI podpira digitalne slikovne in zvočne signale, zato ne potrebujete zvočnega kabla.
-- Če želite izdelek povezati z digitalno napravo, ki ne podpira izhoda HDMI, uporabite kabel
HDMI-DVI in avdio kable.
AUDIO OUT
•• Če z izdelkom povežete zunanjo napravo, ki uporablja starejšo različico načina HDMI, slika morda
ne bo prikazana pravilno (ali sploh ne bo prikazana) ali pa ne bo zvoka. Če pride do tovrstne težave,
povprašajte izdelovalca zunanje naprave o različici HDMI, ki jo naprava podpira. Če je različica
zastarela, prosite za nadgradnjo.
•• Uporabite kabel HDMI debeline 14 mm ali manj.
•• Kupite le kabel HDMI s certifikatom. V nasprotnem primeru slika morda ne bo prikazana ali pa bo
prišlo do napake v povezavi.
•• Priporočamo osnovni kabel HDMI za visoke hitrosti ali ethernetni kabel.
Ta izdelek ne podpira ethernetne povezave prek kabla HDMI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
41
Priključevanje kabla LAN
――Povezava delov se lahko razlikuje glede na izdelek.
RJ45
•• Za povezavo uporabite kabel Cat 7 (vrsta kabla *STP).
*Oklopljen sukan dvovod
42
Priklop omrežnega sprejemnika (na prodaj ločeno)
――Za podrobnosti o priključitvi omrežnega sprejemnika glejte priročnik za omrežni sprejemnik, ki ste ga prejeli ob nakupu.
MagicInfo
Če želite uporabljati MagicInfo, morate v izdelek priklopiti omrežni sprejemnik (naprodaj posebej).
――Če želite spremeniti nastavitve funkcije MagicInfo, na namizju "zaženite MagicinfoSetupWizard".
――Za podrobnosti o uporabi funkcije MagicInfo si oglejte DVD, ki je priložen omrežnemu sprejemniku.
――Informacije v tem poglavju se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave kakovosti.
――Pri morebitnih težavah zaradi namestitve drugega operacijskega sistema od tistega, ki je priložen omrežnemu sprejemniku, obnovitve prejšnje različice operacijskega
sistema ali namestitve programske opreme, ki ni združljiva s priloženim operacijskim sistemom, ne boste upravičeni do tehnične podpore in boste morali plačati za obisk
serviserja. Prav tako ne boste upravičeni do zamenjave izdelka ali vračila kupnine.
Odpiranje načina MagicInfo
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
1
Ko namestite in priklopite omrežni sprejemnik (na prodaj ločeno) v izdelek, ga vklopite.
2
Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb SOURCE in izberite MagicInfo.
――Če v vrata DVI IN (MAGICINFO) na izdelku priključite omrežni sprejemnik, se bo nastavitev Source preklopila z DVI v
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
3
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
MagicInfo.
Finish
Izberite privzeto aplikacijo, ki se bo zagnala s funkcijo MagicInfo.
Cancel
43
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Vnesite podatke o naslovu IP.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Izberite način prikaza.
7
Znova preverite izbrane nastavitve.
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Izberite jezik. (Privzeti jezik je
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
English.)
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
――Če se ikona za izvedbo ne prikaže, dvakrat
Setup Information
Select Language -step 3
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
192.168.0.102
3. Language :
English
kliknite ikono MagicInfo na namizju. V
spodnjem desnem kotu zaslona se bo
prikazala ikona.
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
44
Sprememba vira signala
Prikažete lahko zaslon vhodne naprave, povezane z izdelkom. Izberite vir s seznama virov, da prikažete zaslon izbranega vira.
――Vir signala je mogoče spremeniti tudi s tipko SOURCE na daljinskem upravljalniku.
――Zaslon morda ne bo pravilno prikazan, če boste izbrali napačen vir za vhodno napravo, v katero ga želite pretvoriti.
Source
Edit Name
SOURCE → Source
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
Source
PC
Source omogoča izbiro več virov in preimenovanje vhodne naprave.
DVI
HDMI1
Zaslon morda ne bo pravilno prikazal, če ime vhodne naprave ni določeno v Edit Name.
HDMI2
DisplayPort
MagicInfo S
Poleg tega je za optimalno kakovost slike najbolje, da vhodno napravo preimenujete v Edit Name.
――Seznam lahko vključuje naslednje vhodne naprave. Naprave Source na seznamu so odvisne od izbranega vira.
VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game / Camcorder / DVD Combo /
DHR / PC / DVI PC / DVI Devices
――Razpoložljive nastavitve v meniju Picture so odvisne od trenutnega vira in nastavitev v Edit Name.
•• Pri povezovanju računalnika z vrati HDMI IN 1, HDMI IN 2 možnost Edit Name nastavite na PC. V drugih primerih
nastavite Edit Name na AV-napravah.
•• Če izdelek priključite v računalnik s kablom HDMI v vrata HDMI IN 1, HDMI IN 2, v izdelku izberite način PC v razdelku
Edit Name.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Če izdelek priključite v računalnik s kablom HDMI-DVI v vrata HDMI IN 1, HDMI IN 2, v izdelku izberite način DVI PC v
razdelku Edit Name.
•• Če izdelek priključite v AV-napravo s kablom HDMI-DVI v vrata HDMI IN 1, HDMI IN 2, v izdelku izberite način DVI
Devices v razdelku Edit Name.
45
Poglavje 04
Uporaba MDC
"MDC" je aplikacija za nadzor več zaslonov, ki omogoča hkraten in enostaven nadzor nad različnimi prikazovalnimi napravami iz računalnika.
Za podrobna navodila o uporabi programa MDC si po namestitvi programa oglejte razdelek Pomoč. Program MDC je na voljo na spletnem mestu.
Ko v zaporedju pritisnete tipki On in Off, izdelek približno minuto preverja stanje. Ukaz poskusite
zagnati po minuti.
Namestitev in odstranitev programa MDC
7
V prikazanem oknu "Ready to Install the Program" preverite pot do imenika, v katerega želite
namestiti program, in kliknite "Install".
8
Prikazal se bo potek namestitve.
9
Kliknite "Finish" v prikazanem oknu "InstallShield Wizard Complete".
――Izberite "Launch MDC Unified" in kliknite "Finish", da takoj zaženete program MDC.
Namestitev
10Po namestitvi se bo na namizju ustvarila ikona bližnjice MDC Unified.
――Na namestitev programa MDC lahko vplivajo grafična kartica, matična plošča in stanje omrežja.
――Ikona za izvedbo programa MDC se morda ne bo prikazala, odvisno od sistema računalnika ali
1
Kliknite namestitveni program MDC Unified.
specifikacij izdelka.
――Če se ikona za izvedbo ne prikaže, pritisnite F5.
2
Izberite jezik namestitve. Nato kliknite "OK".
3
Ko se prikaže okno "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified", kliknite "Next".
4
V oknu "License Agreement" izberite "I accept the terms in the license agreement" in kliknite
"Next".
5
V prikazanem oknu "Customer Information" izpolnite vsa polja s podatki in kliknite "Next".
6
V prikazanem oknu "Destination Folder" izberite pot do imenika, v katerega želite namestiti
Odstranitev
1
Izberite Nastavitve > Nadzorna plošča v meniju Start in dvakrat kliknite Dodaj/odstrani
program.
2
S seznama izberite MDC Unified in kliknite Spremeni/odstrani.
program, in kliknite "Next".
――Če ne določite poti imenika, se bo program namestil na privzeto pot imenika.
46
Povezovanje z MDC
Uporaba MDC po standardih RS-232C (standardi za serijsko podatkovno komunikacijo)
Serijski kabel RS-232C mora biti povezan s serijskimi vrati na računalniku in zaslonu.
RS232C IN RS232C OUT
47
Uporaba MDC po ethernetu
Vnesite naslov IP primarne prikazovalne naprave in jo priključite v računalnik. Naprave za prikazovanje lahko povežete s kablom LAN.
Povezava z neposrednim kablom za LAN
――Več izdelkov lahko priključite na vrata RJ45 na izdelku in vrata LAN na zvezdišču.
RJ45
HUB
48
Povezava s križnim kablom za LAN
――Več izdelkov lahko priključite na vrata RS232C IN/OUT na izdelku.
RJ45
RS232C OUT
49
Poglavje 05
Funkcija domačega zaslona
Ta funkcija je na voljo v meniju Support → Go to Home.
Dostopno prek gumba HOME na daljinskem upravljalniku.
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Prilagodi razporeditev več zaslonov, ki so povezani tako, da sestavljajo video steno.
Poleg tega prikaže del celotne slike ali ponovi isto sliko na vsakem od povezanih zaslonov.
Za prikaz več slik si oglejte pomoč programa MDC ali navodila za uporabo funkcije MagicInfo. Nekateri modeli morda ne bodo
podpirali funkcije MagicInfo.
Video Wall
Video Wall lahko vklopite ali izklopite.
Za organiziranje video stene izberite možnost On.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Ta funkcija samodejno razdeli video zid glede na konfiguracijo matrike video zida.
Vnesite matriko video zida.
Video zid je razdeljen glede na konfiguracijo matrike. Nastavite lahko 1–15 navpičnih ali vodoravnih prikazovalnih naprav.
――Video zid lahko razdelite na največ 225 zaslonov.
――Možnost Horizontal x Vertical je na voljo le, če je za Video Wall izbrano On.
50
Screen Position
Če želite prerazporediti zaslone, s funkcijo Screen Position prilagodite število za vsak izdelek v matriki.
Če izberete možnost Screen Position, bo prikazana matrika video zida s številkami, dodeljenimi izdelkom, ki tvorijo video zid.
Če želite spremeniti vrstni red prikazanih naprav, spremenite številko naprave in pritisnite tipko E.
――V možnost Screen Position je mogoče razporediti največ 255 zaslonov.
――Možnost Screen Position je na voljo le, če je za Video Wall izbrano On.
――Če želite uporabiti to funkcijo, morate konfigurirati možnost Horizontal x Vertical.
Format
Izberite način prikaza slik na video zidu.
•• Full: prikaz slik v celozaslonskem načinu.
•• Natural: prikaz slik v izvirnem razmerju stranic.
――Možnost Format je na voljo le, če je za Video Wall izbrano On.
――Med uporabo načina Video Wall priporočamo ločljivost 1280x720P, 1920x1080P ali 3840x2160P.
51
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Picture Mode
Izberite slikovni način (Picture Mode), ki ustreza okolju, v katerem se bo izdelek uporabljal.
•• Shop & Mall
Primerno za nakupovalna središča.
-- Izberite možnost Video/Image ali Text, odvisno od načina slike.
•• Office & School
Primerno za pisarne in šole.
-- Izberite možnost Video/Image ali Text, odvisno od načina slike.
•• Terminal & Station
Primerno za avtobusne in železniške postaje.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
-- Izberite možnost Video/Image ali Text, odvisno od načina slike.
•• Video Wall
Primerno za okolja, kjer uporabljajo video zid.
-- Izberite možnost Video/Image ali Text, odvisno od načina slike.
•• Calibration
v tem načinu se uporabijo nastavitve svetlosti, barve, game in monotonosti, prilagojene s programom za umerjanje barv
Advanced Color Management.
-- Za pravilno uporabo načina Calibration je treba konfigurirati nastavitve za kakovost slike, npr. svetlost, barvo, gamo
in monotonost, s programom za umerjanje barv »Advanced Color Management«.
-- Če želite prenesti program Advanced Color Management, obiščite spletno stran
www.samsung.com/displaysolutions.
52
――Za uporabo funkcije Clock Set morate nastaviti uro.
On/Off Timer
HOME
On Timer
→ On/Off Timer → ENTER E
Nastavite možnost On Timer tako, da se izdelek samodejno vklopi ob določeni uri določenega dne.
Izberite vnaprej določeno glasnost ob vklopu ali vir signala.
On/Off Timer
티커
On Timer: nastavite časovnik za vklop z izborom ene od sedmih možnosti. Poskrbite, da najprej nastavite trenutni čas.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Setup: izberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ali Manual.
Če izberete Manual, lahko izberete dni, ob katerih naj se izdelek vklopi s funkcijo On Timer.
-- Potrditvena kljukica označuje dneve, ki ste jih izbrali.
•• Time: za nastavitev ure in minut. Številke vnesite s številskimi tipkami ali s puščičnima tipkama gor ali dol. Med poji za
vnos se premikate s puščičnima tipkama levo in desno.
•• Volume: nastavite želeno raven glasnosti. Raven glasnosti lahko spremenite s puščičnima tipkama levo in desno.
•• Source: izberite želeni vir signala.
Off Timer
Nastavite časovnik za izklop (Off Timer) z izborom ene od sedmih možnosti. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: izberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ali Manual.
Če izberete Manual, lahko izberete dni, ob katerih naj se izdelek izklopi s funkcijo Off Timer.
-- Potrditvena kljukica označuje dneve, ki ste jih izbrali.
•• Time: za nastavitev ure in minut. Številke vnesite s številskimi tipkami ali s puščičnima tipkama gor ali dol. Med poji za
vnos se premikate s puščičnima tipkama levo in desno.
53
Holiday Management
Časovnik bo onemogočen med obdobjem, ki ste ga označili kot praznike.
•• Add Holiday: določite obdobje, ki ga želite dodati kot praznik.
S tipkama u/d izberite začetni in končni datum praznikov in kliknite gumb Save.
Obdobje bo dodano na seznam praznikov.
-- Start: določi začetni datum praznika.
-- End: določi končni datum praznika.
――Edit: Izberite možnost počitnic in spremenite datum.
――Delete: Izbrišite izbrane elemente s seznama praznikov.
•• Set Applied Timer: za On Timer in Off Timer izberite, naj se ne vklopi ob državnih praznikih.
-- Pritisnite E, da izberete nastavitve za On Timer in Off Timer, ki jih ne želite vklopiti.
-- Izbrana On Timer in Off Timer se ne vklopita.
54
Network Settings
Oglejte si omrežne nastavitve.
Network Settings
HOME
→ Network Settings→ ENTER E
IP Setting
Enter manually
IP Address
Network Settings
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
***.
***.
***.
Subnet Mask
Gateway
Save
***.
***.
***.
***.
***.
***.
***
***
***
Close
•• IP Setting: Obtain automatically, Enter manually
•• IP Address: ročno vnesite IP Address, če je možnost IP Setting nastavljena na Enter manually.
•• Subnet Mask: ročno vnesite Subnet Mask, če je možnost IP Setting nastavljena na Enter manually.
•• Gateway: ročno vnesite Gateway, če je možnost IP Setting nastavljena na Enter manually.
55
MagicInfo Player I
HOME
Spremenite vir v MagicInfo Player I.
Aplikacija MagicInfo Player I objavlja in predvaja različno vsebino iz strežnika ali povezane naprave, vključno z ustvarjeno in
večpredstavnostno vsebino (slike, videoposnetki in zvočna vsebina).
→ MagicInfo Player I → ENTER E
MagicInfo Player I
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
56
ID Settings
HOME
one Product
Monitorju dodelite ID.
Pritisnite u/d, da izberete številko, nato pritisnite E.
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
ID Settings
비디오 월
Vnesite identifikacijsko številko izdelka, povezanega z vhodnim kablom za sprejem vhodnega signala. (Razpon: 0~224)
――Vnesite želeno številko s številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku.
Device ID Auto Set
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
――Samodejno določanje številke ID za vse povezane izdelke.
PC Connection Cable
Izberite način za povezavo z napravo MDC za sprejem signala MDC.
•• RS232C cable
komunikacija z napravo MDC poteka prek stereo kabla RS232C.
•• RJ45(LAN) cable
komunikacija z napravo MDC poteka prek kabla RJ45.
57
More settings
HOME
Pojavi se meni z nastavitvami slike.
→ More settings → ENTER E
More settings
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
58
Poglavje 06
Prilagoditev zaslona
Konfiguracija nastavitev Picture (Backlight, Color Tone idr.)
Razporeditev možnosti v meniju Picture je odvisna od izdelka.
Picture Mode
OnScreen Display
System
Sound
?
28
Office & School
Backlight
50
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
Brightness
50
Izberite slikovni način (Picture Mode), ki ustreza okolju, v katerem se bo izdelek uporabljal.
Contrast
50
Sharpness
Support
Current Temperature
Picture Mode
Picture
Picture
100
Color
50
Tint (G/R)
50
•• Shop & Mall
Primerno za nakupovalna središča.
-- Izberite možnost Video/Image ali Text, odvisno od načina slike.
•• Office & School
Primerno za pisarne in šole.
-- Izberite možnost Video/Image ali Text, odvisno od načina slike.
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Terminal & Station
Primerno za avtobusne in železniške postaje.
-- Izberite možnost Video/Image ali Text, odvisno od načina slike.
•• Video Wall
Primerno za okolja, kjer uporabljajo video zid.
-- Izberite možnost Video/Image ali Text, odvisno od načina slike.
•• Calibration
v tem načinu se uporabijo nastavitve svetlosti, barve, game in monotonosti, prilagojene s programom za
umerjanje barv Advanced Color Management.
-- Za pravilno uporabo načina Calibration je treba konfigurirati nastavitve za kakovost slike, npr. svetlost, barvo,
gamo in monotonost, s programom za umerjanje barv »Advanced Color Management«.
-- Če želite prenesti program Advanced Color Management, obiščite spletno stran
www.samsung.com/displaysolutions.
59
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness
/ Color / Tint (G/R)
•• R-Gain/G-Gain/B-Gain: prilagodi svetlost vsake barve (rdeče, zelene, modre).
Izdelek ponuja več možnosti za prilagoditev kakovosti slike.
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
Prilagodite temperaturo barve za bolj naravno sliko.
MENU m → Picture → ENTER E
Picture Mode
White Balance
Nastavitve za Picture
Mode
•• Reset: Primerno za okolja, kjer uporabljajo video zid.
Nastavljive možnosti
Video/Image
Backlight / Brightness /
Contrast / Sharpness / Color /
Tint (G/R)
Text
Backlight / Brightness /
Contrast / Sharpness
Calibration
Gamma
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Prilagodite primarno intenzivnost barv.
――Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Gamma onemogočena.
Backlight
――Če spremenite nastavitev Backlight, Brightness, Contrast, Sharpness, Color ali Tint (G/R), se bo
OSD ustrezno prilagodil.
――Nastavitve lahko prilagodite in shranite za posamezno zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna
vrata izdelka.
――Če zmanjšate svetlost slike, zmanjšate porabo energije.
Calibrated Value
MENU m → Picture → Calibrated Value → ENTER E
Izberite, ali želite nastavitve svetlosti, barve, game in monotonosti, prilagojene s programom za
umerjanje barv Advanced Color Management, uporabiti v načinih Informacije in Oglaševanje.
Color Temperature
MENU m → Picture → Color Temperature → ENTER E
•• Don't Apply / Apply
――Če želite prenesti program Advanced Color Management, obiščite spletno stran
www.samsung.com/displaysolutions.
――Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Calibrated Value onemogočena.
Prilagodite temperaturo barve. (Razpon: 2800K-16000K)
――Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Color Temperature onemogočena.
60
Picture Options
Dynamic Backlight
Samodejno prilagodi osvetlitev ozadja za najboljši kontrast zaslona v trenutnih pogojih.
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Picture Mode
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
Nastavitve za
Picture Mode
Video/Image
Text
Calibration
Nastavljive možnosti
•• Off / On
――Možnost Dynamic Backlight ni na voljo, če je vir signala PC in je za Video Wall izbrano On.
UHD COLOR
Color Tone / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight / UHD COLOR
Color Tone / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight / UHD COLOR
Dynamic Backlight / UHD COLOR
•• HDMI1 : Off / On
•• HDMI2 : Off / On
•• DisplayPort : Off / On
――Če želite omogočiti vhodni vir UHD, možnost UHD COLOR nastavite na On.
――Če so monitorji med uporabo ločljivosti UHD povezani prek priključka Loopout, možnost UHD
COLOR nastavite na On v vseh monitorjih.
――Prek priključka Loopout je lahko med uporabo ločljivosti UHD povezanih največ 25 monitorjev.
――Za uporabo načina UHD COLOR prek kabla HDMI priporočamo uporabo kabla HDMI, ki je združljiv s
Color Tone
Če je način Picture Mode nastavljen na možnost Text.
•• Off / Cool / Standard / Warm
priključkom HDMI 2.0. Kabel mora biti krajši od 2 m.
――Preklapljanje nastavitve UHD COLOR med možnostma On in Off traja nekaj časa.
――Če je priključek HDMI/DP z omogočeno nastavitvijo UHD COLOR povezan z napravo, ki ne podpira
vsebine UHD, naprava morda ne bo delovala pravilno. Povežite ga z napravo, ki podpira vsebino
UHD.
Če je način Picture Mode nastavljen na možnost Video/Image.
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Če je za Picture Mode izbrano Calibration, je možnost Color Tone onemogočena.
――Nastavitve lahko prilagodite in shranite za vsako zunanjo napravo, ki je priključena na vhodna vrata
izdelka.
HDMI Black Level
Na zaslonu izbere raven črne in tako prilagodi globino zaslona.
•• Low / Normal
――Ta možnost ni na voljo, če je vir signala PC.
61
Picture Size
Zoom/Position
Prilagodite velikost in položaj zaslona.
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
izberite velikost in razmerje slike na zaslonu.
To možnost lahko konfigurirate, če vhodni vir podpira načina 1080i ali 1080p in je možnost Picture Size
nastavljena na Custom.
――Ta možnost ni podprta, če je vzpostavljena povezava z računalnikom.
Picture Size
――Na zaslonu Zoom/Position upoštevajte spodnje korake.
Prikazane so različne možnosti za prilagoditev zaslona, odvisno od trenutnega vhodnega vira.
1
S tipko d izberite Zoom/Position. Pritisnite tipko E.
Razpoložljive možnosti nastavitve Picture Size se lahko razlikujejo glede na to, ali je možnost Picture
Mode nastavljena na Video/Image ali Text.
2
Izberite Zoom ali Position. Pritisnite tipko E.
3
S tipko u/d/l/r premaknite sliko.
4
Pritisnite tipko E.
•• 16:9: prikaže sliko v širokozaslonskem načinu 16:9.
•• Zoom1: uporabite za zmerno povečavo. Odreže zgornje in stranske dele slike.
•• Zoom2: uporabite za večjo povečavo.
•• Smart View 1: zmanjša sliko 16:9 za 50 %.
――Smart View 1 je omogočeno le v načinih HDMI1 in HDMI2.
•• Smart View 2: zmanjšajte zgornji in spodnji rob zaslona 16:9 za 25 odstotkov.
――Smart View 2 je omogočeno le v načinih HDMI1 in HDMI2.
•• Wide: poveča razmerje višina/širina slike tako, da se slika prilagodi celotnemu zaslonu.
•• 4:3: prikaže sliko v navadnem načinu (4:3).
――Izdelek naj ne bo dolgo časa nastavljen na obliko 4:3.
Obrobe, prikazane na levi in desni strani ali na vrhu in dnu zaslona lahko povzročijo vžgane slike
(vžgane slike na zaslonu), ki niso vključene v jamstvo.
――Če želite postaviti sliko v prvotni položaj, izberite Reset na zaslonu Zoom/Position.
Slika bo nastavljena na privzeti položaj.
Resolution
Če slika ni normalna, tudi če je ločljivost grafične kartice enaka eni od naslednjih, lahko kakovost slike
optimirate tako, da v tem meniju izberete enako ločljivost za izdelek, kot jo uporablja računalnik.
Razpoložljive ločljivosti: Off / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768
•• Screen Fit: prikaže celotno sliko brez odrezanih robov, če je vir signala HDMI1, HDMI2 (720p /
1080i / 1080p).
•• Custom: spremeni ločljivost tako, da ta ustreza nastavitvam uporabnika.
•• Original: prikaz slik v izvirni kakovosti.
――Razpoložljiva vrata se lahko med modeli razlikujejo.
62
Auto Adjustment
Picture Off
MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E
――Na voljo le v načinu PC.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Prilagodi vrednosti in položaje frekvence ter samodejno natančno prilagodi nastavitve.
Če želite zaslon vklopiti, pritisnite katero koli tipko, razen tipke za glasnost.
PC Screen Adjustment
Reset Picture
MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E
――Na voljo le v načinu PC.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Če izberete Picture Off, se zaslon izklopi. Glasnost se ne izklopi.
Ponastavi trenutni način slike na privzete nastavitve.
•• Coarse / Fine
odstrani ali zmanjša šum slike.
Če šuma z natančnim prilagajanjem ne odpravite, s funkcijo Coarse čim bolj prilagodite frekvenco
(Coarse) in znova zaženite natančno prilagajanje. Ko zmanjšate šum, znova prilagodite sliko tako,
da bo poravnana s sredino zaslona.
•• Position
Za prilagajanje položaja zaslona iz računalnika, če ni na usredinjen ali se ne prilega zaslonu izdelka.
Pritisnite tipko ▲ ali ▼, da prilagodite navpični položaj. Pritisnite tipko ◄ ali ►, da prilagodite
vodoravni položaj.
•• Image Reset
Ponastavi sliko na privzete nastavitve.
63
Poglavje 07
OnScreen Display
Display Orientation
OnScreen Display
Screen Protection
System
Menu Language
Reset OnScreen Display
English
Onscreen Menu Orientation
Nastavite usmeritev zaslona menija.
Support
Current Temperature
MENUm → OnScreen Display → Display Orientation → ENTERE
Message Display
Sound
?
Display Orientation
OnScreen Display
Picture
28
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
•• Landscape: prikaže meni v ležečem načinu (privzeto).
•• Portrait: prikaže meni v pokončnem načinu na desni strani zaslona izdelka.
Source Content Orientation
Nastavite usmeritev vsebine iz zunanjih naprav, povezanih z izdelkom.
•• Landscape: prikaže zaslon v ležečem načinu (privzeto).
•• Portrait: prikaže zaslon v pokončnem načinu.
――
Med uporabo ločljivosti UHD način postavitve Portrait ni podprt.
Aspect Ratio
Za zasukani zaslon izberite celozaslonski ali izvirni prikaz.
•• Full Screen: prikaže zasukani zaslon v celozaslonskem načinu.
•• Original: prikaže zasukani zaslon v prvotnem razmerju slike.
――Na voljo le, če je za Source Content Orientation izbrano Portrait.
64
Screen Protection
Timer
Nastavite lahko časovnik za Screen Protection.
MENUm → OnScreen Display → Screen Protection → ENTERE
Funkcija Screen Protection se po določenem času samodejno izklopi.
Za zmanjšanje možnosti nastanka vžganih slik na zaslonu je izdelek opremljen s tehnologijo za
preprečevanje nastanka vžganih slik na zaslonu, imenovano Pixel Shift.
Pixel Shift narahlo pomakne sliko na zaslonu.
Časovna nastavitev Pixel Shift vam omogoča, da nastavite čas med premiki slike v minutah.
Pixel Shift
•• Timer (Off / Repeat / Interval)
-- Off
-- Repeat: prikaz vzorca proti nastanku vžganih slik v določenem intervalu.
-- Interval: prikaz vzorca proti nastanku vžganih slik za določeno časovno obdobje (od
začetnega do končnega časa).
――Ko je možnost Clock Set konfigurirana, je možnost Interval omogočena.
――Period, Start Time in End Time so na voljo le, če je za Timer izbrano Repeat ali Interval.
Zmanjšajte možnost vžgane slike tako, da slikovne pike narahlo premikate vodoravno ali navpično.
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical in Time so na voljo le, če je za Pixel Shift izbrano On.
•• Horizontal: nastavi število slikovnih pik, ki se pomika vodoravno po zaslonu.
•• Vertical: nastavi število slikovnih pik, ki se pomika navpično po zaslonu.
•• Time: nastavi časovni interval za vodoravni ali navpični premik.
Razpoložljive nastavitve za Pixel Shift in optimalne nastavitve.
Nastavitve, ki so na
voljo
Optimalne nastavitve
Horizontal (slikovne pike)
0~4
4
Vertical (slikovne pike)
0~4
4
Time (minute)
1 min. ~ 4 min.
4 min.
•• Period: določite interval za vklop funkcije Screen Protection.
――Možnost je na voljo le, če je za Repeat izbrano Timer.
•• Start Time: nastavite čas vklopa funkcije zaščite zaslona.
――Možnost je na voljo le, če je za Interval izbrano Timer.
•• End Time: nastavite čas izklopa funkcije zaščite zaslona.
――Možnost je na voljo le, če je za Interval izbrano Timer.
Immediate Display
Izberite ohranjevalnik zaslona, ki ga želite prikazati takoj.
•• Off / Fading Screen
Side Gray
Kadar je zaslon nastavljen na razmerje 4:3, prilagodite svetlost belih robov na straneh, da zaščitite zaslon.
•• Off / Light / Dark
――Vrednost funkcije Pixel Shift se lahko razlikuje glede na velikost (palce) in izbrani način.
――Če je v izdelku dlje časa prikazana nepremična slika ali izhod 4:3, lahko pride do pojava vžgane slike.
To ni napaka v izdelku.
65
Message Display
Menu Language
MENUm → OnScreen Display → Message Display → ENTERE
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
Source Info
Za nastavitev jezika menija.
――Sprememba nastavitve jezika bo uporabljena samo za prikaz menija na zaslonu. Ne bo uporabljena
za druge funkcije računalnika.
Izberite, ali naj se vir prikaže na zaslonu, ko spremenite vhodni vir.
•• Off / On
No Signal Message
Izberite, ali naj se na zaslonu prikaže opozorilo, da ni signala, ko signal ni zaznan.
•• Off / On
Reset OnScreen Display
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
Ta možnost trenutne nastavitve v meniju OnScreen Display ponastavi na privzete tovarniške nastavitve.
MDC Message
Izberite, ali naj se upravljalnik več zaslonov (MDC) prikaže na zaslonu, ko z njim upravljate izdelek.
•• Off / On
66
Poglavje 08
System
System
Picture
Setup
OnScreen Display
System
MENU m → System → Setup → ENTER E
MagicInfo I Source
Spremenite začetne nastavitve, ki ste jih konfigurirali pri prvi uporabi izdelka.
Pritisnite tipko .
Power Control
Support
Current Temperature
Time
Auto Source Switching
Sound
?
Setup
Eco Solution
28
1
Language
Za začetek nastavitve izberite jezik.
Temperature Control
2
Rotate Menu
Glede na usmeritev namestitve izberite usmeritev prikaza menija.
-- Landscape / Portrait
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
3
Network Settings
Nastavite naslov IP in izberite Next.
4
Clock Set
Nastavite trenutni datum in uro, nato pa izberite Next.
5
Complete
Čestitke! Nastavitev je končana in pripravljeni ste na delo.
67
Time
MagicInfo I Source
MENU m → System → Time → ENTER E
MENU m → System → MagicInfo I Source → ENTER E
――Funkcija MagicInfo I Source je na voljo, če je priključen omrežni sprejemnik (naprodaj ločeno).
Konfigurirate lahko možnost Clock Set ali Sleep Timer. S funkcijo Timer lahko izdelek nastavite tako, da
se ob določenem času samodejno vklopi ali izklopi.
――Za prikaz trenutne ure pritisnite gumb INFO.
Clock Set
Izberite Clock Set. Izberite Date ali Time in pritisnite E.
Številke vnesite s številskimi tipkami ali pritisnite puščična gumba gor ali dol. Iz enega polja za vnos v
drugega se lahko premaknete s puščičnima tipkama levo in desno. Ko končate, pritisnite E.
――Nastavitvi Date in Time lahko neposredno nastavite s številskimi tipkami na daljinskem upravljalniku.
DST
Vklop ali izklop funkcije DST (poletni/zimski čas).
Off / On
Če na daljinskem upravljalniku pritisnete MagicInfo Player I, se bo prikazala vsebina, povezana z
omrežnim sprejemnikom (naprodaj ločeno).
•• DVI / DisplayPort
Auto Source Switching
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Če zaslon vklopite, ko je za Auto Source Switching izbrano On, in če prej izbrani video vir ni aktiven, bo
zaslon samodejno iskal aktiven video signal v drugih virih video signala.
Auto Source Switching
•• Start Date: Nastavite začetni datum za poletni čas.
Če je za Auto Source Switching izbrano On, bo naprava iskala aktivni video v video viru zaslona.
•• End Date: nastavitev datuma konca poletnega časa.
Če trenutnega video vira ne bo mogoče prepoznati, se bo vklopila možnost Primary Source.
•• Time Offset: nastavitev pravilne ure glede na časovni pas.
Možnost Secondary Source se bo vklopila, če ne bo na voljo nobenega primarnega video vira.
Sleep Timer
Samodejno izklopi izdelek po vnaprej določenem časovnem obdobju.
(Off / 30 min. / 60 min. / 90 min. / 120 min. / 150 min. / 180 min.)
――S puščičnima tipkama nastavite časovno obdobje in pritisnite E. Če želite preklicati Sleep Timer,
izberite Off.
Power On Delay
Če nista prepoznana tako primarni kot sekundarni vhodni vir, bo zaslon dvakrat poskušal najti aktivni vir;
najprej bo preveril prvi in nato sekundarni vir. Če zaslon ne bo uspešen pri nobenem iskanju, se bo vrnil
na prvi video vir in prikazalo se bo sporočilo, da ni signala.
Če je možnost Primary Source nastavljena na All, bo zaslon dvakrat zaporedoma iskal aktiven video vir
med vhodnimi video viri. Če videa ne bo uspel najti, se bo vrnil na prvi video vir v zaporedju.
Primary Source Recovery
Izberite, ali želite obnoviti izbrani primarni vhodni vir, ko je primarni vhodni vir priključen.
――Funkcija Primary Source Recovery je izklopljena, če je za Primary Source izbrano All.
Ko povezujete več izdelkov, prilagodite čas vklopa za vsak izdelek, da preprečite preobremenitev (v
obsegu 0–50 sekund).
68
Primary Source
Standby Control
Izberite Primary Source za samodejni vir signala.
Za nastavitev stanja pripravljenosti zaslona ob sprejemu vhodnega signala.
Secondary Source
Izberite Secondary Source za samodejni vir signala.
•• Auto
Če zaslon ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, čeprav je nanj priključena vhodna naprava,
se bo vklopil način varčevanja z energijo.
Če v izdelek ni priključena nobena vhodna naprava, se bo prikazalo sporočilo "No Signal".
•• Off
Če izdelek ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, se bo prikazalo sporočilo "No Signal".
Power Control
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Auto Power On
Ta funkcija samodejno vklopi izdelek, takoj ko ga priključite. Gumba za vklop ni treba pritisniti.
•• Off / On
――Če se prikaže sporočilo "No Signal", ko je vhodna naprava priključena, preverite povezave
kablov.
――Če je možnost No Signal Message nastavljena na Off, se sporočilo No Signal ne bo prikazalo.
V tem primeru možnost No Signal Message nastavite na On.
•• On
Če izdelek ne bo zaznal nobenega vhodnega signala, se bo vklopil način varčevanja z energijo.
Network Standby
Ta funkcija ohranja omrežje aktivno, ko izklopite izdelek.
PC Module Power
Računalniški modul je mogoče vklopiti/izklopiti ločeno od zaslona.
Synced Power-On
Če želite izklopiti zaslon velikega formata, ne pa tudi računalniškega modula, izberite Off.
•• Off / On
•• Off / On
Power Button
Gumb za vklop lahko nastavite, da vklopi napravo ali jo vklopi/izklopi.
•• Power On Only: Nastavite, da gumb za vklop napravo vklopi.
•• Power On/Off: Nastavite, da gumb za vklop napravo vklopi/izklopi.
Synced Power-Off
Če želite vklopiti računalniški modul brez vklopa zaslona velikega formata, izberite Off.
•• Off / On
69
Eco Solution
No Signal Power Off
Ko naprava ne sprejema signala iz nobenega vira, napravo izklopite, da prihranite energijo.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
Energy Saving
Porabo energije zmanjšate tako, da prilagodite svetlost zaslona.
•• Off / Low / Medium / High
Eco Sensor
Za večji prihranek energije se nastavitve slike samodejno prilagodijo svetlobi v sobi.
•• Off / On
――Če prilagodite nastavitev High v meniju Picture in je možnost Eco Sensor vklopljena, se bo možnost
Off izklopila.
Min. Backlight
Če je za Eco Sensor izbrano On, lahko najmanjšo svetlost zaslona prilagodite ročno. Min. Backlight je
najtemnejši način osvetlitve. Nastavitev Min. Backlight mora biti nižja od nastavitve Backlight.
――Če je za Eco Sensor izbrano On, se svetlost zaslona lahko spremeni (rahlo potemni ali posvetli) glede
na intenzivnost svetlobe v prostoru.
Screen Lamp Schedule
•• Off / 15 min. / 30 min. / 60 min.
――Ta možnost je onemogočena, če je računalnik, na katerega je priključen izdelek, v načinu varčevanja z
energijo.
――Ta izdelek se bo samodejno izklopil ob določenem času. Čas lahko po potrebi spremenite.
Auto Power Off
Če v določenem času ne pritisnete gumba na daljinskem upravljalniku ali se ne dotaknete gumba na
sprednjem delu izdelka, se bo izdelek izklopil samodejno, da ne pride do pregrevanja.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
Temperature Control
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
Ta funkcija zaznava notranjo temperaturo izdelka. Določite lahko sprejemljiv obseg temperature.
Privzeta temperatura je nastavljena na 77 C.
Priporočena temperatura za Temperature Control je od 75 C do 80 C (kadar je temperatura okolice 40
C).
――Če trenutna temperatura preseže določeno temperaturno omejitev, zaslon potemni. Če temperatura
še naprej narašča, se izdelek izklopi in prepreči pregrevanje.
Svetlost plošče se prilagaja glede na nastavitev Screen Lamp Schedule. Bliže ko je vrednost številki 100,
svetlejša je plošča.
――Ta možnost je na voljo le, če je konfigurirana možnost Clock Set.
•• Off / On
70
Change PIN
HDMI Hot Plug
Ta funkcija vklopi časovni zamik za vklop vhodne naprave DVI/HDMI.
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
•• Off / On
Odprl se bo zaslon Change PIN.
Izberite katere koli štiri števke za kodo PIN in jih vnesite v Enter a new PIN.. Iste štiri znake vnesite še v
Enter the PIN again..
Ko zaslon »Confirm« (Potrditev) izgine, pritisnite tipko Close. Izdelek si je zapomnil vaš novi PIN.
――Privzeto geslo: 0 - 0 - 0 - 0
Reset System
MENU m → System → Reset System → ENTER E
General
Ta možnost ponastavi trenutne nastavitve v meniju »System« na privzete tovarniške nastavitve.
MENUm → System → General → ENTERE
Security
Vnesite 4-mestno kodo PIN. Privzeta koda PIN je »0–0–0–0«.
Kodo PIN lahko spremenite s funkcijo Enter PIN.
Safety Lock
Vklopi funkcijo varnega zaklepa.
•• Off / On
S funkcijo Safety Lock zaklenete vse menije in tipke na izdelku in daljinskem upravljalniku, razen gumba
LOCK na daljinskem upravljalniku.
Če želite odkleniti menije in gumbe, pritisnite gumb LOCK in vnesite geslo (privzeto geslo: 0 - 0 - 0 - 0).
Button Lock
V tem meniju lahko zaklenete tipke na izdelku.
Če je za Button Lock izbrano On, lahko izdelek upravljate samo z daljinskim upravljalnikom.
•• Off / On
71
Poglavje 09
Prilagoditev zvoka
Konfigurirajte nastavitve zvoka (Sound) za ta izdelek.
HDMI Sound
OnScreen Display
Sound on Video Call
System
Reset Sound
AV(HDMI)
Current Source
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Izberite, kar želite slišati iz vira AV(HDMI) ali PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
Sound
?
HDMI Sound
Sound
Picture
Support
Current Temperature
28
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
Sound on Video Call
MENU m → Sound → Sound on Video Call → ENTER E
Izberite zvočni izhod za poslušanje med video klicem.
•• Current Source / Video Call
Reset Sound
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela. Ponastavite vse nastavitve zvoka na privzete tovarniške nastavitve.
72
Poglavje 10
Podpora
Support
Picture
Software Update
OnScreen Display
System
Contact Samsung
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
Go to Home
V meniju Software Update lahko programsko opremo izdelka nadgradite v najnovejšo različico.
――Ne pozabite, da ne smete izklopiti izdelka, dokler nadgradnja ni dokončana. Po dokončani nadgradnji programske
Reset All
Sound
?
opreme se izdelek samodejno izklopi in nato znova vklopi.
――Ko nadgradite programsko opremo, so vse nastavitve videa in zvoka, ki ste jih izbrali, ponastavljene na privzete
Support
Current Temperature
Software Update
28
-- Prikazana slika se lahko razlikuje, odvisno od modela.
nastavitve. Priporočamo vam, da si zabeležite nastavitve, tako da jih boste po dokončani nadgradnji lahko preprosto
znova izbrali.
Contact Samsung
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Te informacije si oglejte, če izdelek ne deluje pravilno ali če želite nadgraditi programsko opremo.
Tu najdete informacije o naših klicnih centrih ter o prenosu izdelkov in programske opreme.
――Contact Samsung in poiščite vrednosti Model Code in Software Version za izdelek.
73
Go to Home
MagicInfo Player I
Spremenite vir v MagicInfo Player I.
Dostopno prek gumba HOME
na daljinskem upravljalniku.
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
Za podrobnosti o možnostih podmenija si oglejte poglavje »Funkcija domačega zaslona«.
Izberite možnost Go to Home za predvajanje različne vsebine iz pomnilniške naprave ali povezanega
omrežja.
Video Wall
Prilagodi razporeditev več zaslonov, ki so povezani tako, da sestavljajo video steno.
Poleg tega prikaže del celotne slike ali ponovi isto sliko na vsakem od povezanih zaslonov.
Za prikaz več slik si oglejte pomoč programa MDC ali navodila za uporabo funkcije MagicInfo. Nekateri
modeli morda ne bodo podpirali funkcije MagicInfo.
Picture Mode
Izberite slikovni način (Picture Mode), ki ustreza okolju, v katerem se bo izdelek uporabljal.
On/Off Timer
Aplikacija MagicInfo Player I objavlja in predvaja različno vsebino iz strežnika ali povezane naprave,
vključno z ustvarjeno in večpredstavnostno vsebino (slike, videoposnetki in zvočna vsebina).
ID Settings
Monitorju dodelite ID.
Pritisnite u/d, da izberete številko, nato pritisnite E.
More settings
Pojavi se meni z nastavitvami slike.
Reset All
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Ta možnost ponastavi vse trenutne nastavitve zaslona na tovarniške nastavitve.
――Za uporabo funkcije On/Off Timer morate nastaviti uro.
Nastavite možnost On Timer tako, da se izdelek samodejno vklopi ob določeni uri določenega dne.
Izberite vnaprej določeno glasnost ob vklopu ali vir signala.
Network Settings
Oglejte si omrežne nastavitve.
74
Poglavje 11
Navodila za odpravljanje težav
Preden pokličite Samsungov center za
pomoč strankam, preskusite izdelek, kot
je opisano v nadaljevanju. Če težave ne
uspete odpraviti, se obrnite na Samsungov
center za pomoč strankam.
Pogoji za vzpostavitev stika s centrom družbe Samsung za pomoč
strankam
Preskušanje izdelka
S funkcijo za preizkušanje izdelka preverite, ali vaš izdelek deluje normalno.
Če je zaslon prazen in indikator LED napajanja utripa, čeprav sta izdelek in osebni računalnik ustrezno povezana, izvedite preskušanje izdelka.
Če je zaslon še vedno prazen, preverite
računalniški sistem, video krmilnik in kabel.
1
Izklopite tako osebni računalnik kot izdelek.
2
Izklopite vse kable iz izdelka.
3
Vklopi izdelek.
4
Če se prikaže sporočilo No Signal, izdelek deluje normalno.
Preverjanje ločljivosti in frekvence
Če izberete način, ki presega podprto ločljivost, se bo kratko pokazalo sporočilo Not Optimum Mode
(glejte Podprte ločljivosti).
75
Preverite naslednje.
Težave pri namestitvi (način računalnika)
Zaslon se nenehno vklaplja in izklaplja.
Preverite povezavo kabla med izdelkom in računalnikom ter zagotovite varno povezavo.
Če je izdelek na računalnik priključen s kablom HDMI ali
HDMI-DVI, je na vseh štirih straneh zaslona prazen prostor.
Prazen prostor na zaslonu ne nastane zaradi izdelka.
Prazen prostor na zaslonu povzroči računalnik ali grafična kartica. Težavo odpravite tako, da prilagodite
velikost zaslona v nastavitvah za HDMI ali DVI grafične kartice.
Če v meniju nastavitev grafične kartice ni možnosti za prilagajanje velikosti zaslona, posodobite
gonilnik grafične kartice na najnovejšo različico.
(Za podrobnosti o prilagajanju nastavitev zaslona se obrnite na proizvajalca grafične kartice oziroma
računalnika.)
PC je prikazan v razdelku Source, če računalnik nima
vzpostavljene povezave.
PC je vedno prikazan v razdelku Source, ne glede na to, ali ima računalnik vzpostavljeno povezavo.
Težave v zvezi z zaslonom
Indikator LED napajanja ne sveti. Zaslon se ne vklopi.
Preverite, ali je napajalni kabel priključen.
Na zaslonu se prikaže sporočilo No Signal.
Preverite, ali je izdelek pravilno povezan s kablom.
Preverite, ali je naprava, ki je povezana z izdelkom, vklopljena.
Prikaže se Not Optimum Mode.
To sporočilo se prikaže, če signal iz grafične kartice presega najvišjo ločljivost in frekvenco izdelka.
Glejte tabelo načinov standardnega signala ter nastavite največjo ločljivost in frekvenco v skladu s
specifikacijami izdelka.
Slike na zaslonu so popačene.
Preverite kabelsko povezavo z izdelkom.
76
Težave v zvezi z zaslonom
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.
Prilagodite Coarse in Fine.
Odstranite vso dodatno opremo (podaljšek za video itd.) in poskusite znova.
Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno raven.
Zaslon je nestabilen in migeta.
Na zaslonu so sence ali vžgane slike.
Preverite, ali sta ločljivost in frekvenca v računalniku in na grafični kartici nastavljeni v razponu, ki je
združljiv z izdelkom. Nato ustrezno spremenite nastavitve zaslona ob upoštevanju razdelka Dodatne
informacije v meniju izdelka in tabele načinov standardnega signala.
Zaslon je presvetel. Zaslon je pretemen.
Prilagodite Brightness in Contrast.
Bela barva ni videti bela.
Odprite Picture in prilagodite nastavitve White Balance.
Na zaslonu ni slike in indikator LED napajanja utripa vsake
0,5 do 1 sekunde.
Izdelek je v načinu varčevanja z energijo.
Izdelek se bo samodejno izklopil.
Pojdite v meni System in zagotovite, da je nastavitev Sleep Timer nastavljena na Off.
Pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško, da se vrnete na prejšnji zaslon.
Če je izdelek priključen na računalnik, preverite stanje napajanja računalnika.
Prepričajte se, da je napajalni kabel ustrezno priključen v vtičnico.
Če signala priključene naprave ni mogoče zaznati, se bo izdelek samodejno izklopil po 10. do 15.
minutah.
Kakovost prikazanih slik izdelka se razlikuje od kakovosti
slik v prodajalni, kjer ste kupili izdelek.
Če želite pridobiti kakovost slike v visoki ločljivosti (HD), uporabite kabel HDMI.
Nekaj je narobe z zaslonom.
Kodirana videovsebina lahko povzroči nepravilen prikaz vsebine na zaslonu, zlasti pri predvajanju hitro
premikajočih se predmetov, kot sta športni dogodek ali akcijski video.
Zaradi šibkega signala ali slabe kakovosti slike bo vsebina na zaslonu morda nepravilno prikazana. To še
ne pomeni, da je izdelek poškodovan.
Mobilni telefon v bližini (do 1 m) lahko v analognih in digitalnih izdelkih povzroči delovanje statike.
77
Težave v zvezi z zaslonom
Svetlost in barve niso pravilno prikazane.
Odprite meni Picture in prilagodite nastavitve zaslona, npr. Picture Mode, Color, Brightness in
Sharpness.
Odprite System in prilagodite nastavitve Energy Saving.
Ponastavite nastavitve zaslona na privzete nastavitve.
Ob robovih zaslona so prikazane prekinjene vrstice.
Če je nastavitev Picture Size nastavljena na Screen Fit, jo spremenite na 16:9.
Na zaslonu so prikazane (rdeče, zelene in modre) črte.
Te črte so prikazane, če je prišlo do napake DATA SOURCE DRIVER IC na zaslonu. Za pomoč se obrnite na
servisni center družbe Samsung.
Vsebina na zaslonu je nestabilne in zmrzne.
Vsebina na zaslonu lahko zmrzne, če uporabljate ločljivost, ki ni priporočena, ali če je signal nestabilen.
To težavo odpravite tako, da spremenite ločljivost računalnika na priporočeno ločljivost.
Zaslona ni mogoče prikazati v celozaslonskem načinu.
Datoteka s spremenjeno velikostjo vsebine v standardni ločljivosti (4:3) lahko povzroči črne trakove na
obeh straneh zaslona v visoki ločljivosti.
Črni trakovi na spodnjem in zgornjem delu zaslona so morda nastali zaradi drugačnega razmerja višine/
širine videa in izdelka.
V izdelku ali vhodni napravi, spremenite nastavitev zaslona na celozaslonski način.
78
Težave z zvokom
Ni zvoka.
Preverite, ali je kabel za zvok priključen, ali prilagodite glasnost.
Preverite glasnost.
Glasnost je prenizka.
Prilagodite glasnost.
Če je glasnost po nastavitvi na največjo raven še vedno prenizka, preverite glasnost na zvočni kartici
računalnika ali v programski opremi.
Video je mogoče predvajati, toda ni zvoka.
Če imate priključen kabel HDMI, v računalniku preverite izhodne nastavitve zvoka.
Če uporabljate vhodno napravo:
•• zagotovite, da je zvočni kabel priključen pravilno v zvočni vhod izdelka in
•• preverite nastavitve zvočnega izhoda za vhodno napravo
(če je kabel HDMI npr. priključen na zaslon, boste morda morali spremeniti nastavitev zvoka na
HDMI).
Če uporabljate kabel DVI-HDMI, potrebujete dodaten zvočni kabel.
Če ima izdelek vrata za slušalke, zagotovite, da je priključek prazen.
Napajalni kabel znova priključite v napravo in jo nato znova zaženite.
Iz zvočnikov je mogoče slišati statiko.
Preverite kabelsko povezavo. Zagotovite, da videokabel ni priključen v vrata za zvočni vhod.
Priključite kabel in preverite moč signala.
Šibek signal lahko povzroči popačen zvok.
Kljub izklopu zvoka, se ta še vedno predvaja.
Prilagodite glasnost zunanjih zvočnikov.
Za glavne zvočnike tako kot za notranje zvočnike izdelka veljajo ločene nastavitve zvoka.
Če spremenite ali izklopite zvok v izdelku, s tem ne boste vplivali na zunanji ojačevalnik (dekodirnik).
79
Težave z daljinskim upravljalnikom
Daljinski upravljalnik ne deluje.
Preverite, ali sta bateriji pravilno vstavljeni (+ / –).
Preverite, ali sta bateriji prazni.
Preverite, ali je napajanje prekinjeno.
Preverite, ali je napajalni kabel priključen.
Preverite, ali so v bližini vklopljene posebne luči ali neonske table.
Težave z vhodno napravo
Ko se računalnik zaganja, se sliši piskanje.
Če računalnik ob zagonu piska, ga dajte na servisiranje.
80
Druge težave
Izdelek ima vonj po plastiki.
Vonj po plastiki je običajen in se sčasoma razpuhti.
Zaslon je nagnjen.
Odstranite stojalo in ga nato znova pritrdite na izdelek.
Prekinitev delovanja zvoka ali videa.
Preverite povezavo kablov in jih po potrebi znova priključite.
Trd ali debel kabel lahko poškoduje zvočne in videodatoteke.
Zagotovite, da so kabli dovolj gibljivi, saj boste le tako zagotovili dolgotrajno pravilno delovanje. Če
boste izdelek pritrdili na steno, priporočamo, da uporabite kable pod pravim kotom.
Na robovih izdelka so vidni majhni delci.
Delci so del oblikovanja izdelka. To ni napaka izdelka.
Ko želim spremeniti ločljivost računalnika, se prikaže
sporočilo: »Mode not Supported«.
Sporočilo »Mode not Supported« se prikaže, če ločljivost vhodnega vira presega največjo dovoljeno
ločljivost zaslona.
To težavo rešite tako, da spremenite ločljivost računalnika na ločljivost, ki jo podira zaslon.
Naprava je priključena s kablom DVI-HDMI in v načinu HDMI
ni mogoče predvajati.
Kabli DVI ne podpirajo prenosa zvoka.
HDMI Black Level v napravi HDMI z izhodom YCbCr ne
deluje pravilno.
Ta funkcija je na voljo le, če je v izdelek prek kabla HDMI (signal RGB) priključena vhodna naprava,
denimo predvajalnik DVD ali naprava STB.
V načinu HDMI ni mogoče predvajati zvoka.
Prikazane barve slike so nenavadne. Video ali zvok morda nista na voljo. Vzrok za to težavo je, da je v
izdelek priključena vhodna naprava, ki podpira starejšo različico standarda HDMI.
Če želite omogočiti zvok, zagotovite, da zvočni kabel priključite v ustrezno vhodno vtičnico.
Če naletite na te težave, poleg kabla HDMI priključite še zvočni kabel.
Nekatere grafične kartice v računalniku morda ne bodo samodejno prepoznale signala HDMI, ki ne
vključuje zvoka. V tem primeru ročno izberite zvočni vhod.
Zvočni vhod
Način zaslona
Osebni računalnik
Auto
Nastavitve računalnika
DVI PC
Audio In (stereo vrata)
Nastavitve računalnika
81
Druge težave
Funkcija HDMI-CEC ne deluje.
Ta izdelek ne podpira funkcije HDMI-CEC.
Če želite uporabljati različne zunanje naprave, ki podpirajo funkcijo HDMI-CEC ter so priključene v
vrata HDMI1, HDMI2 in HDMI3 na izdelku, izklopite funkcijo HDMI-CEC v vseh zunanjih napravah. Med
zunanje naprave sodita tudi predvajalnika diskov Blu-ray in DVD.
Upravljanje zunanje naprave, v kateri je omogočena funkcija HDMI-CEC, lahko samodejno ustavi
delovanje drugih zunanjih naprav.
Če želite spremeniti nastavitve funkcije HDMI-CEC, si oglejte uporabniški priročnik za napravo ali se za
pomoč obrnite na izdelovalca naprave.
Tipalo IR ne deluje.
Preverite, ali se vklopi lučka, ko na daljinskem upravljalniku pritisnete poljubno tipko.
•• Če se lučka tipala ne vklopi, na hrbtni strani izdelka izklopite gumb za napajanje in ga nato znova
vklopite.
(Če izklopite zaslon, je indikator LED napajanja rdeč.)
Če se lučka tipala še vedno ne zasveti tudi potem, ko ste izklopili in vklopili gumb za napajanje,
notranja vtičnica morda ne deluje.
Obrnite se na najbližji servisni center, kjer vam bodo popravili izdelek.
•• Če vklopljena lučka tipala ne zasveti rdeče, ko pritisnite določeno tipko na daljinskem
upravljalniku, je tipalo IR morda poškodovano.
Obrnite se na najbližji servisni center, kjer vam bodo popravili izdelek.
•• Ta funkcija je na voljo le, če je v izdelek prek kabla HDMI (signal RGB) priključena vhodna naprava,
denimo predvajalnik DVD ali naprava STB.
Če zaženete računalnik, ko je vhodni vir nastavljen na
DisplayPort, zaslon BIOS in zaslon za zagon nista prikazana.
•• Zaženite računalnik, kadar je nabor vklopljen ali kadar vhodni vir ni nastavljen na DisplayPort.
82
Vprašanja in odgovori
Vprašanje
Kako spremenim frekvenco?
Odgovor
Frekvenco lahko nastavite na grafični kartici.
•• Windows XP: Izberite Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon → Nastavitve → Dodatno
→ Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite frekvenco.
•• Windows ME / 2000: Izberite Nadzorna plošča → Zaslon → Nastavitve → Dodatno →
Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite frekvenco.
-- Dodatna navodila za prilagajanje
najdete v uporabniškem priročniku za
računalnik ali grafično kartico.
•• Windows Vista: Izberite Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve
zaslona → Dodatne nastavitve → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite
frekvenco.
•• Windows 7: Izberite Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon → Prilagajanje
ločljivosti → Dodatne nastavitve → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja prilagodite
ločljivost.
•• Windows 8: Izberite Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon →
Prilagodi ločljivost → Dodatne nastavitve → Monitor in v razdelku Nastavitve monitorja
prilagodite ločljivost.
Kako spremenim ločljivost?
•• Windows XP: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon → Nastavitve in
nastavite ločljivost.
•• Windows ME / 2000: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Zaslon → Nastavitve in nastavite
ločljivost.
•• Windows Vista: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi →
Nastavitve zaslona in prilagodite ločljivost.
•• Windows 7: Pomaknite se na: Nadzorna plošča → Videz in teme → Zaslon → Nastavitve in
nastavite ločljivost.
•• Windows 8: Izberite Nastavitve → Nadzorna plošča → Videz in prilagajanje → Zaslon →
Prilagodi ločljivost in prilagodite ločljivost.
83
Vprašanje
Kako nastavim način varčevanja z energijo?
Odgovor
•• Windows XP: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča → Videz
in teme → Zaslon → Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku.
•• Windows ME / 2000: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča →
Zaslon → Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v računalniku.
•• Windows Vista: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča →
Videz in prilagajanje → Prilagodi→ Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a
v računalniku.
•• Windows 7: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nadzorna plošča → Videz
in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali nastavitve BIOS-a v
računalniku.
•• Windows 8: Način varčevanja z energijo nastavite tako, da izberete Nastavitve → Nadzorna
plošča → Videz in prilagajanje → Prilagodi → Nastavitve ohranjevalnika zaslona ali
nastavitve BIOS-a v računalniku.
84
Poglavje 12
Specifikacije
-
Splošno
Velikost
Ime modela
Zaslon
-
N
Razred 46 (45,9 palcev/116,8 cm)
Razred 46 (45,9 palcev/116,8 cm)
Območje prikaza
1018,08 mm (V) x 572,67 mm (N)
1018,08 mm (V) x 572,67 mm (N)
Mere (Š x V x G)
1022,1 x 576,6 x 97,4 mm
1024 x 578,6 x 113,6 mm
Teža (brez stojala)
18 kg
18,3 kg
Ime modela
-
Zaslon
Mere (Š x V x G)
Š
UD46E-B
UD55E-B
Velikost
Razred 46 (45,9 palcev/116,8 cm)
Razred 55 (54,6 palcev/138,7 cm)
Območje prikaza
1018,08 mm (V) x 572,67 mm (N)
1209,6 mm (V) x 680,4 mm (N)
Mere (Š x V x G)
1022,1 x 576,6 x 97,4 mm
1213,5 x 684,3 x 96,6 mm
Teža (brez stojala)
18 kg
23,3 kg
G
V
UD46E-C
Velikost
Območje prikaza
V
UD46E-A
85
Napajanje
Okoljski vidiki
Izmenično napajanje 100 do 240 V (+/–10 %), 60/50 Hz ± 3 Hz
Oglejte si nalepko na hrbtni strani izdelka, saj se lahko standardna napetost v posameznih državah razlikuje.
Delovanje
Temperatura: 0 C - 40 C (32 F - 104 F)
Vlaga : 10-80 %, brez kondenzacije
Shranjevanje
Temperatura: -20 C - 45 C (-4 F - 113 F)
Vlaga : 5-95 %, brez kondenzacije
――Plug and Play
Monitor lahko namestite in uporabljate na katerem koli sistemu, ki je združljiv s funkcijo Plug and Play. Dvosmerna izmenjava podatkov med monitorjem in računalniškim
sistemom optimira nastavitve monitorja.
Monitor se samodejno namesti. Vendar lahko namestitvene nastavitve po želji prilagodite.
――Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
――Ta naprava je digitalna oprema razreda A.
86
Varčevanje z energijo
Funkcija varčevanja z energijo tega izdelka zmanjša porabo energije tako, da izklopi zaslon in spremeni barvo indikatorja LED za napajanje, če se izdelka določen čas ne
uporabljate. Napajanje se v načinu varčevanja z energijo ne izklopi. Za ponovni vklop zaslona pritisnite katero koli tipko na tipkovnici ali premaknite miško. Način varčevanja
z energijo deluje samo, če je izdelek povezan z računalnikom s funkcijo varčevanja z energijo.
Varčevanje z energijo
Normalno delovanje
Ocena
Indikator napajanja
Poraba toka
Običajno Najv.
Izklopljen
UD46E-A
170 W
128 W
187 W
UD46E-C
130 W
93 W
143 W
UD46E-B
130 W
87 W
143 W
UD55E-B
180 W
136 W
198 W
Način varčevanja z energijo
(signal SOG: ni podprt v
načinu DPM)
Izklopljeno
napajanje
Izklopljeno
napajanje
(stikalo za
napajanje)
Utripa
Vklopljen
Izklopljen
Manj kot 0,5 W
Manj kot 0,5 W
0W
――Prikazana raven porabe energije se lahko razlikuje v različnih delovnih razmerah ali pri drugačnih nastavitvah.
――Način SOG (sinhr. z zelenim) ni podprt.
――Da zmanjšate porabo energije na 0, izklopite stikalo na hrbtni strani ali izključite napajalni kabel. Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa (med počitnicami itd.), izključite
napajalni kabel.
87
Prednastavljeni časovni načini
――Zaradi značilnosti zaslona lahko izdelek nastavite samo na eno ločljivost za vsako velikost zaslona, da dobite optimalno kakovost slike. Uporaba ločljivosti, ki ni določena,
lahko zmanjša kakovost slike. Temu se lahko izognete tako, da izberete optimalno ločljivost, ki je določena za vaš izdelek.
――Ko nadomeščate izdelek CDT (ki je priključen na računalnik) z izdelkom LCD, preverite frekvenco. Če izdelek LCD ne podpira 85 Hz, spremenite navpično frekvenco na 60
-- Vodoravna frekvenca
Čas, potreben za branje ene vrstice z leve
proti desni strani zaslona, se imenuje
vodoravni cikel. Recipročno število
vodoravnega cikla se imenuje vodoravna
frekvenca. Vodoravna frekvenca se meri v
enoti kHz.
-- Navpična frekvenca
Izdelek prikaže eno sliko večkrat na
sekundo (kot fluorescentna luč), da
prikaže sliko, ki jo vidi gledalec. Hitrost
ponavljanja prikaza ene slike na sekundo
se imenuje navpična frekvenca ali hitrost
osveževanja. Navpična frekvenca se meri
v enoti Hz.
Hz, in sicer z izdelkom CDT, preden ga nadomestite z izdelkom LCD.
Ime modela
Sinhronizacija
Ločljivost
UD46E-A / UD46E-C / UD46E-B / UD55E-B
Vodoravna frekvenca
30 – 81 kHz, 30 – 134 kHz (DisplayPort), 30 – 90 kHz (HDMI)
Navpična frekvenca
48 – 75 Hz, 56 – 75 Hz (DisplayPort), 24 – 75 Hz (HDMI)
Analogni RGB, z DVI (Digital Visual Interface) skladen digitalni RGB
Optimalna ločljivost
1920 x 1080 @ 60 Hz
Največja ločljivost
1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI1, HDMI2, DP)
Najhitrejša točkovna ura
148,5 MHz (analogno, digitalno), 594 MHz (DisplayPort, HDMI)
Zaslon se bo samodejno prilagodil, če bo računalnik oddajal signal, ki ustreza naslednjim načinom standardnega signala. Če signal, ki ga oddaja računalnik, ne ustreza
načinom standardnega signala, bo zaslon morda prazen, indikator LED za napajanje pa vklopljen. V takem primeru spremenite nastavitve v skladu z naslednjo tabelo, pri
čemer upoštevajte uporabniški priročnik za grafično kartico.
88
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V/N)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA/IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
89
Ločljivost
Vodoravna frekvenca
(kHz)
Navpična frekvenca
(Hz)
Točkovna ura
(MHz)
Polariteta sinhr.
(V/N)
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/-
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
54,000
24,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
56,250
25,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
112,500
50,000
594,000
+/+
90
Poglavje 13
Dodatek
Odgovornost za plačljivo storitev
(strošek stranke)
――Ko zahtevate storitev, vam lahko v naslednjih primerih kljub garanciji zaračunamo obisk serviserja.
Napaka na izdelku, ki jo je povzročila stranka
Napaka na izdelku, ki jo je povzročilo napačno ravnanje stranke ali napačno popravilo.
Če je napako na izdelku povzročilo:
•• Zunanji udarec ali padec.
•• Uporaba dodatne opreme ali ločeno kupljenih izdelkov, ki jih ni odobril Samsung.
Ni napaka na izdelku
•• Popravilo osebe, ki ni inženir pooblaščenega servisnega podjetja ali partnerja družbe Samsung
Electronics Co., Ltd.
Čiščenje izdelka, prilagoditev, razlaga, vnovična namestitev in podobno
•• Preoblikovanje ali popravilo izdelka s strani stranke.
•• Če vam serviser da navodila za uporabo izdelka ali enostavno prilagodi možnosti brez razstavljanja
izdelka.
•• Uporaba izdelka pri nepravilni napetosti ali z neodobrenimi električnimi priključki.
•• Neupoštevanje »previdnostnih ukrepov« v Uporabniškem priročniku.
•• Če je napako povzročil dejavnik v zunanjem okolju (internet, antena, žični signal ipd.)
•• Če ste po prvotni namestitvi izdelka tega znova namestili ali priključili dodatne naprave.
•• Če ste izdelek znova namestili zaradi premestitve na drugo mesto ali drugo stavbo.
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo zaradi izdelka drugega proizvajalca.
•• Če stranka zahteva navodila za uporabo omrežja ali izdelka drugega proizvajalca.
•• Če stranka zahteva namestitev ali nastavitev programske opreme za izdelek.
•• Če serviser odstrani/očisti prah ali tujke v izdelku.
Drugo
•• Če izdelek pade zaradi naravne katastrofe. (udar strele, požar, potres, poplava idr.)
•• Če zmanjka potrošnega materiala. (baterija, toner, fluorescentne luči, glava, vibrator, lučka, filter,
trak idr.)
――Če stranka zahteva storitev, vendar izdelek ni poškodovan, se lahko zaračuna strošek storitve. Zato
prosimo, da najprej preberete Uporabniški priročnik.
•• Če stranka zahteva dodatno namestitev za izdelek, ki ga je kupila od druge stranke ali v spletu.
91
WEEE
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električnega
polnilnika, slušalk, kabla USB) ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih
vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste
preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na
trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne
opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(velja za države z ločenimi sistemi zbiranja)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij v tem izdelku ob izteku njihove življenjske dobe ni dovoljeno
odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo
srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi ES 2006/66.
Če baterije niso ustrezno odstranjene, lahko tovrstne snovi škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Da bi zaščitili naravne vire in vzpodbujali ponovno uporabo materialov, baterije ločite od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih
lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
92
Optimalna kakovost slike in preprečevanje
vžganosti zakasnelih slik
Optimalna kakovost slike
•• Zaradi načina izdelave tega izdelka je lahko približno 1 slikovna pika na milijon (1 ppm) na zaslonu
svetlejša ali temnejša. To ne vpliva na delovanje izdelka.
-- Število osnovnih slikovnih pik glede na vrsto zaslona: 6.220.800
Kaj je vžganost zakasnelih slik?
Vžganost zakasnelih slik se pri normalnem delovanju zaslona LCD ne bi smela pojaviti. Normalno
delovanje pomeni nenehno spreminjajoče se video vzorce. Če zaslon LCD dlje časa (več kot 12 ur)
prikazuje isti vzorec, lahko pride do majhne razlike v napetosti med elektrodami, ki nadzorujejo tekoče
kristale v slikovnih pikah.
Taka razlika v napetosti med elektrodami s časom narašča, zaradi česar se tekoči kristali stanjšajo. Ko pride
do tega, se ob spremembi vzorca na zaslonu lahko vidi prejšnja slika. To lahko preprečite z zmanjšanjem
razlike napetosti.
――Vžganost zakasnelih slik se pri uporabi zaslona LCD pri normalnih pogojih ne bi smela pojaviti.
Črna matrika
•• Zaženite Auto Adjustment, da izboljšate kakovost slike. Če je na sliki kljub samodejni prilagoditvi
viden šum, prilagodite Coarse ali Fine.
Skupna
elektroda (ITO)
Barvni filter
•• Če dlje časa gledate statično sliko, se lahko pojavijo vžgana zakasnela slika ali pomanjkljive slikovne
pike.
-- Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, vklopite način varčevanja z energijo ali dinamični
ohranjevalnik zaslona.
Vir
Odvod
Preprečevanje vžganosti zakasnelih slik
Nastavitev vzorca proti nastanku vžganih slik
Vzorec proti nastanku vžganih slik deluje samodejno v načinu pripravljenosti.
•• Onemogočanje vzorca proti nastanku vžganih slik
Na daljinskem upravljalniku pritisnite 2 → 2 → 7 → CH
Vrata
TFT
→ 0.
Elektroda za
slikovne pike (ITO)
Kondenzator (Cs)
Linija podatkovnega vodila
Če tipalo daljinskega upravljalnika utripne enkrat, je vzorec onemogočen.
•• Omogočanje vzorca proti nastanku vžganih slik
Na daljinskem upravljalniku pritisnite 2 → 2 → 7 → CH
→ 0.
Če tipalo daljinskega upravljalnika utripne dvakrat, je vzorec omogočen.
――Vzorec proti nastanku vžganih slik deluje še dve uri po izklopu zaslona.
――Neprekinjeno delovanje vzorca proti nastanku vžganih slik dodatno poveča porabo energije.
93
Preprečevanje vžganosti slik
――Izdelek najbolje zaščitite pred vžganostjo zakasnelih slik tako, da izklopite napajanje ali nastavite
računalnik ali sistem tako, da bo zagnal ohranjevalnik zaslona, ko ga ne uporabljate. V skladu z navodili
za uporabo je lahko omejeno tudi garancijsko servisiranje.
•• Izklop, ohranjevalnik zaslona in način varčevanja z energijo
-- Po 12-urni uporabi izdelek izklopite za 2 uri.
-- V računalniku odprite "Lastnosti zaslona" > "Napajanje" in po potrebi nastavite izklop izdelka.
-- Priporočena je uporaba ohranjevalnika zaslona.
Priporočamo vam, da uporabite enobarvni ohranjevalnik ali premikajočo se sliko.
•• Navadno spreminjanje barve
-- Uporabite 2 barvi
Med dvema barvama preklapljajte vsakih 30 minut, kot je prikazano zgoraj.
Type 1
•• navadno spreminjanje barve besedila
-- Uporabljajte svetle barve s podobno svetlostjo.
Interval: Barvo besedila in ozadja spreminjajte na 30 minut.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Besedilo premikajte in spreminjajte vsakih 30 minut, kot je prikazano spodaj.
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
OZ348
: 20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Izogibajte se kombinaciji barve besedila in barve ozadja v svetlobnem kontrastu.
(Svetlost: pomeni svetlost ali temnost barve, ki je odvisna od količine oddane svetlobe.)
――Izogibajte se sivi barvi, saj ta lahko prispeva k vžganosti zakasnelih slik.
――Izogibajte se barvam v svetlobnem kontrastu (črna in bela; siva).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Redno prikazujte premikajočo sliko z logotipom.
Interval: po 4-urni uporabi 60 sekund prikazujte premikajočo sliko z logotipom.
94
Licenca
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
95
Terminologija
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Vsaka od zgoraj navedenih
hitrosti iskanja pomeni število vrstic
učinkovitega iskanja, ki vpliva na
ločljivost zaslona. Hitrost iskanja je
lahko označena z i (prepletena) ali p
(progresivna), odvisno od načina iskanja.
- Iskanje
Iskanje je proces progresivnega
pošiljanja slikovnih pik, ki sestavljajo
sliko. Veliko število slikovnih pik ustvarja
čistejšo in bolj živo sliko.
- Progresivno
Pri progresivnem načinu iskanja se vse
vrstice slikovnih pik na zaslonu iščejo
posamezno (progresivno).
- Prepleteno
Pri prepletenem načinu iskanja se
najprej išče vsaka druga vrstica slikovnih
pik od zgoraj navzdol, nato pa se iščejo
preostale vrstice slikovnih pik (ki niso
bile poiskane).
Način neprepletanja in način
prepletanja____ Način neprepletanja
(progresivno iskanje) progresivno
prikazuje vodoravno črto od zgornjega
do spodnjega dela zaslona. Način
prepletanja najprej prikaže vrstice z
lihimi števili in nato vrstice s sodimi
števili. Način neprepletanja se večinoma
uporablja pri monitorjih, saj ustvarja
jasnost zaslona, način prepletanja pa se
večinoma uporablja pri televizorjih.
Razdalja med pikami____ Zaslon je
sestavljen iz rdečih, zelenih in modrih
pik. Krajša razdalja med pikami ustvarja
višjo ločljivost. Razdalja med pikami
je najkrajša razdalja med pikami iste
barve. Razdalja med pikami se meri v
milimetrih.
Navpična frekvenca____ Izdelek
prikaže eno sliko večkrat na sekundo
(kot utripajoča fluorescentna luč), da
prikaže sliko, ki jo vidi gledalec. Hitrost
ponavljanja prikaza ene slike na sekundo
se imenuje navpična frekvenca ali
hitrost osveževanja. Navpična frekvenca
se meri v enoti Hz.
Npr. 60 Hz pomeni prikaz ene slike 60krat v sekundi.
Vodoravna frekvenca____ Čas branja
ene vrstice od leve proti desni strani
zaslona se imenuje vodoravni cikel.
Recipročno število vodoravnega cikla
se imenuje vodoravna frekvenca.
Vodoravna frekvenca se meri v enoti
kHz.
Vir____ Vhodni vir pomeni vhodno
video napravo, povezano z izdelkom, na
primer videokamero, videorekorder ali
predvajalnik DVD.
Plug & Play____ Funkcija Plug &
Play omogoča samodejno izmenjavo
informacij med monitorjem in
računalnikom za optimalno okolje
zaslona. Izdelek uporablja mednarodni
standard VESA DDC za izvajanje funkcije
Plug & Play.
Ločljivost____ Ločljivost je število
vodoravnih pik (slikovnih pik) in
navpičnih pik (slikovnih pik), ki
sestavljajo zaslon. Predstavlja raven
prikaza podrobnosti. Višja ločljivost
omogoča prikaz večje količine podatkov
na zaslonu in je koristna za izvajanje več
opravil hkrati.
Npr. ločljivost 1920 X 1080 pomeni, da
je zaslon sestavljen iz 1920 vodoravnih
slikovnih pik (vodoravna ločljivost) in
1080 navpičnih slikovnih pik (navpična
ločljivost).
DVD (Digital Versatile Disc)____ DVD
je masovni pomnilniški disk v velikosti
CD-ja, na katerega lahko shranjujete
večpredstavnostne aplikacije (avdio,
video ali igre) s tehnologijo stiskanja
video podatkov MPEG-2.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Vmesnik, ki ga lahko
z enim kablom povežete z digitalnim
avdio in video virom visoke razločljivosti
in ne zahteva stiskanja.
Multiple Display Control (MDC)____
Aplikacija MDC (Multiple Display
Control) omogoča hkraten nadzor
več prikazovalnih naprav z osebnim
računalnikom. Komunikacija med
računalnikom in monitorjem poteka
prek kablov RS232C (serijski prenos
podatkov) in RJ45 (LAN).
96
Download PDF

advertising