Samsung DM75E-BR Quick Guide

Add to my manuals
2 Pages

advertisement

Samsung DM75E-BR Quick Guide | Manualzz
Checking the Components / Құрамдас бөлшектерді тексеру
Проверка компонентов / Перевірка вмісту
Quick Setup Guide
Жылдам орнату нұсқаулығы
Краткое руководство по установке
Короткий посібник зі встановлення
DM65E-BR / DM75E-BR
ENGLISH
РУССКИЙ
Contact the vendor where you purchased the product if any
components are missing.
-- Quick Setup Guide
-- Warranty card
(Not available in some locations)
-- Regulatory guide
-- Power cord
-- Batteries
(Not available in some locations)
-- Remote Control
-- RS232C(IN) adapter
-- Tray
-- Screw (M4L10, 11 EA)
-- OCM cable
-- External sensor KIT
-- USB cable
-- Cable grip
-- Wire holders
-- Touch Pen (1 EA)
-- Double-sided tape (6 EA)
-- Holder-Ring (4 EA)
Если какие-либо из компонентов отсутствуют,
обратитесь к поставщику из того региона, в котором был
приобретен продукт.
-- Краткое руководство по установке
-- Гарантийный талон
(Недоступно в некоторых регионах)
-- Брошюра с информацией о стандартах
соответствия требованиям
-- Кабель питания
-- Аккумуляторные батареи
(Недоступно в некоторых регионах)
-- Пульт дистанционного управления
-- Адаптер RS232C(IN)
-- Док-станция
-- Винт (M4L10, 11 шт.)
-- Кабель OCM
-- Блок внешнего датчика
-- Кабель USB
-- Зажим для кабеля
-- Держатели кабелей
-- Сенсорное перо (1 шт.)
-- Двусторонняя лента (6 шт.)
-- Шайба Holder-Ring (4 шт.)
КАЗАҚ
Colour Display Unit / Түрлі-түсті дисплей
Цветной Дисплей / Кольоровий Дісплей
ENGLISH
-- The colour and the appearance may differ depending on the product, and the specifications are subject to change without
prior notice to improve the performance.
-- Download the user manual from the website for further details.
http://www.samsung.com/displaysolutions
КАЗАҚ
--Түсі мен көрінісі өнімге байланысты өзгеруі мүмкін және өнімділікті жақсарту үшін техникалық сипаттарын
ескертусіз өзгертуге болады.
--Пайдаланушы нұсқаулығын толық мәліметтер алатын веб-сайттан жүктеңіз.
РУССКИЙ
--Цвет и дизайн изделия зависят от модели, характеристики изделия могут изменяться без предварительного
уведомления с целью усовершенствования.
--Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя в Интернете.
Егер компонент бөлшектердің бірі жоқ болса,
құрылғыны сатып алған сатушыға хабарласыңыз.
-- Жылдам орнату нұсқаулығы
-- Кепілдік картасы
(Кейбір жерлерде қол жетімді емес)
-- Нормативтік нұсқаулық
-- Қуат кабелі
-- Батареялар
(Кейбір жерлерде қол жетімді емес)
-- Қашықтан басқару пульті
-- RS232C(IN) адаптері
-- Тұғырық
-- Бұранда (M4L10, 11 ЖТ)
-- OCM кабелі
-- Сыртқы датчиктер жинағы
-- USB кабелі
-- Кабель клеммасы
-- Сымды ұстатқыштар
-- Сенсорлық қаламсап (1 ЖТ)
-- Екі жақты таспа (6 ЖТ)
-- Ұстағыш сақина (4 ЖТ)
Символ Кедендік одақтың 005/2011
техникалық регламентіне сәйкес
қолданылады және осы өнімнің қаптамасын
екінші рет пайдалануға арналмағанын
және жоюға жататынын көрсетеді. Осы
өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін
сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.
УКРАЇНСЬКА
--Колір і вигляд можуть відрізнятися залежно від виробу; технічні характеристики можуть змінюватися без
попередження для вдосконалення роботи виробу.
--Для отримання докладнішої інформації завантажте посібник користувача з веб-сайту.
Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді.
Символ сандық код және/немесе әріп
белгілері түріндегі қаптама материалының
белгісімен толықтырылуы мүмкін.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia
Interface, and the HDMI Logo are trademarks or
registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the
United States and other countries.
УКРАЇНСЬКА
Якщо якихось елементів бракуватиме, зверніться до
продавця виробу.
-- Короткий посібник зі встановлення
-- Гарантійний талон
(Доступно не в усіх регіонах)
-- Посібник з регуляторних вимог
-- Кабель живлення
-- Батареї
(Доступно не в усіх регіонах)
-- Пульт дистанційного керування
-- Адаптер RS232C (IN)
-- Об'єднувальний блок
-- Гвинт (M4L10, 11 шт.)
-- Кабель OCM
-- Комплект зовнішнього датчику
-- Кабель USB
-- Кабельний наконечник
-- Фіксатори для кабелів
-- Стилус (1 шт.)
-- Двостороння клейка стрічка (6 шт.)
-- Тримач-кільце (4 шт.)
See the User’s Manual for further instructions for installation and adjustment.
Келешектегі орнату және реттеулер нұсқауларын Пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
Дополнительные инструкции по установке и настройке см. в руководстве пользователя.
Більш детальні вказівки щодо встановлення та регулювання див. у посібнику користувача.
BN68-07270P-00
External sensor KIT / Сыртқы датчиктер жинағы
Блок внешнего датчика / Комплект зовнішнього датчику
Символ «не для пищевой продукции»
применяется в соответствии с техническим
регламентом Таможенного союза «О
безопасности упаковки» 005/2011 и указывает
на то, что упаковка данного продукта не
предназначена для повторного использования
и подлежит утилизации. Упаковку данного
продукта запрещается использовать для
хранения пищевой продукции.
Символ «петля Мебиуса» указывает на
возможность утилизации упаковки. Символ
может быть дополнен обозначением
материала упаковки в виде цифрового и/или
буквенного обозначения.
Tray / Тұғырық
Док-станция / Об'єднувальний блок
Reverse Side / Кері жағы
Задняя сторона / Зворотній бік
КАЗАҚ
DC қолданбасына RS232C адаптері арқылы қосылады
1 M
-- MDC бағдарламасын пайдалану әдісі туралы мәліметтер алу үшін бағдарламаны орнатқаннан кейін,
«Анықтама» бөлімін қараңыз. MDC бағдарламасы веб-сайтта қол жетімді.
2 Сыртқы сенсор тақтасына қуат береді немесе жарық сенсорының сигналын қабылдайды.
3 Компьютерден дыбысты аудио кабелі арқылы қабылдайды.
4 Қайнар көз құрылғының дыбысына қосылады.
5 USB жад құрылғысына қосылыңыз.
USB
(5V 1A): USB құрылғысына қосылады. Touch пайдаланылмағанына көз жеткізіңіз.
6
TOUCH IN: Touch пайдаланылып тұрса, бұны кабельге қосу керек.
DVI IN: Қайнар көз құрылғыға DVI кабелі немесе HDMI-DVI кабелі арқылы қосылады.
7
MAGICINFO IN: Желі қорабын (бөлек сатылады) қосқан кезде (арнайы) DP-DVI кабелін пайдаланыңыз.
8 Дербес компьютерге DP кабелі арқылы қосылады.
9 Негізгі құрылғыға HDMI кабелі арқылы қосылады.
0 Өнімнің алдыңғы жағында орналасқан тұғырыққа OCM кабелі арқылы қосылады.
! Негізгі құрылғыға D-SUB кабелі арқылы қосылады.
@ Touch дербес компьютерге қосады.
# Негізгі құрылғыға AV/Компонент адаптері арқылы қосылады.
$ MDC қолданбасына жергілікті желі кабелі арқылы қосылады.
1
IR /
AMBIENT
SENSOR IN
RGB / DVI /
HDMI / AV /
COMPONENT
/ AUDIO IN
USB
РУССКИЙ
USB
(5V 1A) /
TOUCH IN
7
DVI IN /
MAGICINFO IN
8
DP IN
9
HDMI IN 2
TRAY IN
9
0
RGB IN
TOUCH
OUT
COMPONENT IN
RJ45
HDMI IN 1
ENGLISH
Connects to MDC using an RS232C adapter.
1
-- For details on how to use the MDC programme, refer to Help after installing the programme.
The MDC programme is available on the website.
2 Supplies power to the external sensor board or receives the light sensor signal.
3 Receives sound from a PC via an audio cable.
4 Connects to the audio of a source device.
5 Connect to a USB memory device.
(5V 1A): Connects to a USB device. Make sure the Touch is not in use.
6 USB
TOUCH IN: This must be connected to the cable if the Touch is in use.
DVI IN: Connects to a source device using a DVI cable or HDMI-DVI cable.
7
MAGICINFO IN: Use the (dedicated) DP-DVI cable when connecting a network box (sold separately).
8 Connects to a PC using a DP cable.
9 Connects to a source device using an HDMI cable.
0 Connects to the Tray, found on the front of the product, using the OCM cable.
! Connects to a source device using a D-SUB cable.
@ Connects the Touch to a PC.
# Connects to a source device using the AV/Component adapter.
$ Connects to MDC using a LAN cable.
одключение к MDC с помощью адаптера RS232C.
1 П
-- Дополнительные сведения об использовании программы MDC можно найти в справке после установки
программы.Программа MDC доступна на веб-сайте.
2 Обеспечивает питание платы внешнего датчика или принимает сигнал от датчика освещения.
3 Получает звук с компьютера через аудиокабель.
4 Подключение к аудиовходу устройства-источника сигналов.
Подключение к устройству памяти USB.
5
USB
(5V 1A): Подключение к устройству USB. Убедитесь, что Touch в данный момент не используется.
6
TOUCH IN: Необходимо подключить к кабелю, если используется Touch.
DVI IN: Подключение к устройству-источнику сигналов с помощью кабеля DVI или HDMI-DVI.
7
MAGICINFO IN: Для подключения к сетевому блоку используйте специальный кабель DP-DVI
(приобретается отдельно).
8 Подключение к компьютеру с помощью кабеля DP.
9 Подключение к источнику сигнала с помощью кабеля HDMI.
0 Подключение к разъему док-станции, расположенному на передней панели устройства, с помощью кабеля OCM.
! Подключение к источнику сигнала с помощью кабеля D-SUB.
@ Подключение Touch к ПК.
Используется для подключения к устройству-источнику с помощью AV/компонентного адаптера.
#
$ Подключение к MDC с помощью кабеля локальной сети.
УКРАЇНСЬКА
лужить для підключення MDC з використанням адаптера RS232C.
1 С
-- Детальну інформацію щодо використання програми MDC див. в довідці після інсталяції програми.
Програма MDC доступна на веб-сайті.
2 Подає живлення зовнішній сенсорній панелі або отримує сигнал світлового сенсора.
3 Отримує звук з комп’ютера за допомогою аудіокабелю.
4 Для з’єднання з зовнішнім джерелом аудіосигналу.
5 Служить для підключення до USB-пристрою.
USB
(5V 1A): Служить для підключення до пристрою USB.
6
Переконайтеся, що сенсорна панель (Touch) наразі не використовується.
TOUCH IN: Має бути підключено до кабелю, якщо сенсорна панель (Touch) наразі використовується.
7 DVI IN: Для з’єднання з зовнішнім джерелом сигналу через кабель DVI або HDMI-DVI.
MAGICINFO IN: При під'єднанні до мережевого блока (продається окремо) користуйтеся тільки спеціальним
кабелем DP-DVI.
8 Служить для підключення до ПК через кабель DP.
9 Служить для підключення до джерела сигналу через кабель HDMI.
Служить для підключення об'єднувального блоку, розташованого на передній панелі виробу, за допомогою кабелю OCM.
0
! Служить для підключення до зовнішнього джерела сигналу через кабель D-SUB.
@ Служить для підключення сенсорної панелі (Touch) до ПК.
# Використовується для підключення до джерела сигналу через аудіовідео/компонентний адаптер.
$ Служить для підключення до MDC через кабель LAN.
Installing the Tray / Тұғырықты орнату
Установка док-станции / Встановлення об'єднувального блока
ENGLISH
The colour and shape of parts may differ from what is shown.
Specifications are subject to change without notice to improve quality.
When attaching the Tray, use the screws that came with the package.
Do not fasten the screws with excessive force. The product may get damaged.
Make sure to connect the USB touch cable to the USB
(5V 1A) / TOUCH IN port on the product.
To use the touch function with a computer or a Network box (sold separately) connected to the product, use a USB cable to
connect the TOUCH OUT port on the product to the
port on the computer or Network box.
IR /
AMBIENT
SENSOR IN
КАЗАҚ
Бөліктердің түсі мен кескіні көрсетілген суреттен өзгеше болуы мүмкін.
Сапаны жақсарту үшін техникалық сипаттары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
Тұғырықты бекіткен кезде, бумамен бірге берілген бұрандаларды пайдаланыңыз.
Бұрандаларды тым қатты күш салып тартпаңыз. Өнім зақымдалуы мүмкін.
(5V 1A) / TOUCH IN портына жалғауды ұмытпаңыз.
USB сенсорлық кабелін өнімдегі USB
Сенсорлық функцияны компьютермен немесе өнімге қосылған желі қорабымен (бөлек сатылады) пайдалану
үшін, өнімдегі TOUCH OUT портын компьютердегі не желі қорабындағы
портына қосу үшін USB кабелін
пайдаланыңыз.
РУССКИЙ
ENGLISH
1 Light sensor
Automatically detects the intensity of ambient light
around a selected display and adjusts the screen
brightness.
2 Remote Control Sensor
Aim the remote control towards this spot on the LCD
Display.
-- Using other display devices in the same space as the
remote control of this product can cause the other
display devices to be inadvertently controlled.
Power indicator
3
The power indicator will turn off when the product is
turned on. It will blink in power-saving mode.
КАЗАҚ
арық сенсоры
1 Ж
Таңдалған дисплей айналасындағы жарықтың
қанықтығын автоматты түрде анықтайды және
экран жарықтығын реттейді.
2 Қашықтан басқару датчигі
Қашықтан басқару пультін LCD дисплейіндегі
ұяшыққа бағыттаңыз.
-- Осы құрылғының қашықтан басқару
пульті қолданылған жерде басқа көрсету
құрылғыларын қолдану басқа көрсету
құрылғылары кездейсоқ басқарылуы мүмкін.
3 Қуат индикаторы
Құрылғы қосулы кезде қуат индикаторы өшеді.
Ол қуат сақтау режимінде жыпылықтайды.
[DME65-BR_DME75-BR-QSG-CIS]BN68-07270P-00.indd 1
РУССКИЙ
атчик освещенности
1 Д
Автоматически определяет интенсивность
освещения вблизи выбранного дисплея и
автоматически настраивает яркость экрана.
2 Датчик пульта дистанционного управления
Пульт дистанционного управления следует
направлять на этот датчик на ЖК-дисплее.
-- Использование других устройств отображения,
находящихся в одном помещении с
пультом дистанционного управления к
данному устройству, может привести к
непреднамеренному управлению этими
устройствами с помощью данного пульта.
Индикатор питания
3
При включении изделия индикатор питания
выключается. В режиме энергосбережения индикатор
будет мигать.
УКРАЇНСЬКА
вітловий сенсор
1 С
Автоматично визначає інтенсивність
навколишнього освітлення та налаштовує
яскравість зображення.
2 Сенсор пульта дистанційного керування
Спрямовуйте пульт дистанційного керування (ДК)
на цю точку на РК екрані.
-- Використання інших пристроїв відображення
поблизу пульта ДК цього виробу може призвести
до випадкового прийому сигналів пульта ДК цими
пристроями.
3 Індикатор живлення
При вмиканні виробу індикатор живлення
вимкнеться. У режимі енергозбереження він
буде миготіти.
ENGLISH
РУССКИЙ
Turns the Touch on or off.
1
2 View menus of the display device.
3 Turns the product on or off.
4 Connect to a USB memory device.
5 Connects to a source device using an HDMI cable.
6 Connects the Touch to a PC.
Connect the OCM cable to the tray and the TRAY IN port
7
on the product.
8 Connect the IR Touch Control cable to the tray.
Включение или выключение Touch.
1
2 Просмотр меню дисплея.
3 Включение или выключение устройства.
4 Подключение к устройству памяти USB.
Подключение к источнику сигнала с помощью
5
кабеля HDMI.
6 Подключение Touch к ПК.
Подключите кабель OCM к док-станции и к порту
7
TRAY IN на мониторе.
Подключите кабель управления инфракрасным
8
сенсорным экраном к док-станции.
КАЗАҚ
УКРАЇНСЬКА
1 Touch қосады немесе өшіреді.
2 Экран құрылғысының мәзірлерін көрсетіңіз.
3 Құрылғыны қосады немесе өшіреді.
4 USB жад құрылғысына қосылыңыз.
5 Негізгі құрылғыға HDMI кабелі арқылы қосылады.
6 Touch дербес компьютерге қосады.
OCM кабелін тұғырыққа және өнімдегі TRAY IN
7
портына жалғаңыз.
8 IR Touch басқару кабелін тұғырыққа жалғаңыз.
Цвет и форма деталей могут отличаться от цвета и формы деталей, представленных на рисунке.
В целях повышения качества технические характеристики могут изменяться без уведомления.
Для закрепления док-станции используйте винты, входящие в комплект поставки.
Не прилагайте чрезмерзых усилий, затягивая винты. Возможно повреждение устройства.
(5V 1A) / TOUCH IN на мониторе.
Убедитесь, что кабель USB подсоединен к порту USB
Для сенсорного управления компьютером или сетевым блоком (продается отдельно), подключенным к
монитору, вставьте USB-кабель в порт TOUCH OUT на мониторе и в порт
на компьютере или сетевом блоке.
УКРАЇНСЬКА
Колір і форма частин можуть відрізнятися від зображених на малюнку.
Технічні характеристики виробу можуть бути змінені без повідомлення з метою покращення якості роботи виробу.
При встановленні об'єднувального блока скористайтеся гвинтами, що входять до комплекту виробу.
Не закручуйте гвинти з надмірним зусиллям. Це може призвести до пошкодження виробу.
(5V 1A) / TOUCH
Переконайтеся, що кабель USB для сигналу сенсорного керування підключений до порту USB
IN на виробі.
Щоб скористатися функцією сенсорного керування на комп'ютері або мережевому блоці (продається
окремо), підключеному до виробу, за допомогою кабелю USB з'єднайте порт TOUCH OUT виробу із портом
комп'ютера або мережевого блока.
микає або вимикає сенсорну панель (Touch).
1 В
2 Перегляд меню на пристрої для відображення
інформації.
3 Вмикає або вимикає виріб.
4 Служить для підключення до USB-пристрою.
Служить для підключення до джерела сигналу
5
через кабель HDMI.
Служить для підключення сенсорної панелі
6
(Touch) до ПК.
Підключіть кабель OCM до об’єднувального
7
блока та порту TRAY IN на виробі.
8 Підключіть кабель керування інфрачервоної
сенсорної панелі (IR Touch) до об’єднувального
блока.
2015-06-23 �� 5:16:29
Specifications
Технические характеристики
ENGLISH
РУССКИЙ
Model Name
Size
Panel
Display area
Dimensions (W x H x D)
DM65E-BR
DM75E-BR
65 CLASS (64.5 inches / 163 cm)
75 CLASS (74.5 inches / 189 cm)
Название модели
Панель
DM65E-BR
DM75E-BR
Размер
Класс 65 (64,5 дюймов / 163 см)
Класс 75 (74,5 дюймов / 189 см)
Область экрана
1428,5 мм (Г) x 803,5 мм (В)
1650,2 мм (Г) x 928,2 мм (В)
1535,3 x 910,4 x 76,6 мм
1756,1 x 1034,1 x 109,1 мм
(74,1 мм Без ручки)
1428.5 mm (H) x 803.5 mm (V)
1650.2 mm (H) x 928.2 mm (V)
1535.3 x 910.4 x 76.6 mm
1756.1 x 1034.1 x 109.1 mm
(74.1 mm Without Handle)
Габариты (Ш x В x Г)
59 kg
Вес (Без подставки)
46,1 кг
59 кг
Weight (without Stand)
46.1 kg
Audio Output
10 W + 10 W
Аудиовыход
10 Вт + 10 Вт
IP (Ingress Protection Rating)
IP 20
IP (степень защиты от попадания твердых
частиц и влаги)
IP 20
Class of protection against electric shock
Class I equipment
Alternating current: 100 - 240 V
Класс защиты прибора от поражения
электрическим током
оборудование класса I
Power Supply
Напряжение питания
Переменный ток: 100 - 240 В
Operating
Environmental
considerations
Storage
Temperature: 32 ˚F - 104 ˚F (0 ˚C - 40 ˚C),
With PIM: 50 ˚F - 104 ˚F (10 ˚C - 40 ˚C)
Humidity: 10% - 80%, non-condensing
Условия
окружающей
среды
Temperature: -4 ˚F - 113 ˚F (-20 ˚C - 45 ˚C)
Humidity: 5% - 95%, non-condensing
-- This device is a Class A digital apparatus.
Эксплуатация
Температура: 0 ˚C - 40 ˚C (32 ˚F - 104 ˚F),
С PIM: 10 ˚C - 40 ˚C (50 ˚F - 104 ˚F)
Влажность: 10% - 80%, без конденсации
Хранение
Температура: -20 ˚C - 45 ˚C (-4 ˚F - 113 ˚F)
Влажность: 5% - 95%, без конденсации
-- Это устройство является цифровым прибором класса A.
Технічні характеристики
КАЗАҚ
УКРАЇНСЬКА
Үлгі атауы
DM65E-BR
DM75E-BR
Экран продолжает включаться и выключаться.
Проверьте кабельное соединение между устройством
и компьютером и убедитесь в его надежности.
"No Signal" is displayed on the screen.
Check that the product is connected correctly with a cable.
Check that the device connected to the product is powered on.
На экране отображается сообщение "Нет сигнала".
Проверьте, правильно ли подключено устройство с
помощью кабеля.
Проверьте, включено ли питание устройства,
подключенного к вашему устройству.
"Not Optimum Mode" is displayed.
This message is displayed when a signal from the graphics
card exceeds the product’s maximum resolution and
frequency.
Refer to the Standard Signal Mode Table and set the
maximum resolution and frequency according to the product
specifications.
Өлшемі
65-класс (64,5 дюйм / 163 см)
75-класс (74,5 дюйм / 189 см)
Дисплей аумағы
1428,5 мм (К) x 803,5 мм (Т)
1650,2 мм (К) x 928,2 мм (Т)
Өлшемдері (Е x Б x Қ)
1535,3 x 910,4 x 76,6 мм
1756,1 x 1034,1 x 109,1 мм
(74,1 мм Тұтқасыз)
Салмағы (Тіреуішсіз)
46,1 кг
59 кг
Дыбыс шығысы
IP (Сыртқы қабатты қорғау деңгейі)
"Not Optimum Mode" хабары көрсетіледі.
DM75E-BR
Розмір
Клас 65 (64,5 дюйма / 163 см)
Клас 75 (74,5 дюйма / 189 см)
Область зображення
1428,5 мм (Г) x 803,5 мм (В)
1650,2 мм (Г) x 928,2 мм (В)
Розміри (Ш х В х Г)
1535,3 x 910,4 x 76,6 мм
1756,1 x 1034,1 x 109,1 мм
(74,1 мм Без ручки)
Вага (Без підставки)
46,1 кг
59 кг
10 Вт + 10 Вт
Аудіовихід
10 Вт + 10 Вт
IP 20
IP (клас захисту корпуса)
IP 20
Ток соғу қаупінен қорғау деңгейі
I класы, жабдық
Ауыспалы ток: 100 - 240 В
Клас захисту від ураження електричним
струмом
Обладнання класу І
Қуат көзінің кернеуі
Напруга джерела
Змінний струм: 100 - 240 В
Жұмыс істеуі
Температура: 0 ˚C - 40 ˚C (32 ˚F - 104 ˚F),
ЖАЖ қызметімен: 10 ˚C - 40 ˚C (50 ˚F - 104 ˚F)
Ылғалдылық: 10% - 80%, конденсациясыз
Сақтау
Температура: -20 ˚C - 45 ˚C (-4 ˚F - 113 ˚F)
Ылғалдылық: 5% - 95%, конденсациясыз
Экологиялық
түсініктер
РУССКИЙ
The screen keeps switching on and off.
Check the cable connection between the product and PC,
and ensure the connection is secure.
"No Signal" хабары экранда пайда болады.
Құрылғы кабельмен дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
Құрылғыға қосылған құрылғы іске қосулы екенін
тексеріңіз.
DM65E-BR
Тақта
ENGLISH
Экран жанып сөніп тұрады.
Құрылғы мен ДК арасындағы кабель қосылымын
тексеріп, қосылымның қауіпсіз екеніне көз жеткізіңіз.
Техникалық сипаттамалары
Назва моделі
Панель
Експлуатація
Температура: 0 ˚C — 40 ˚C (32 ˚F — 104 ˚F),
Із PIM: 10 ˚C — 40 ˚C (50 ˚F — 104 ˚F)
Вологість: 10%—80%, без конденсації
Зберігання
Температура: -20 ˚C — 45 ˚C (-4 ˚F — 113 ˚F)
Вологість: 5%—95%, без конденсації
Характеристики
середовища
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
SAMSUNG WORLDWIDE хабарласыңыз
Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру
Зв'язуйтесь з SAMSUNG по всьому світу
Web site: http://www.samsung.com
КАЗАҚ
Ⓡ
Ⓡ
Troubleshooting Guide
Ақаулықтарды жою нұсқаулығы
Руководство по поиску и устранению неисправностей
Вказівки щодо усунення несправностей
Бейне картадан алынған сигнал құрылғының ең жоғары
ажыратымдылығын және жиілігінен асып кетсе, осы хабар
көрсетіледі.
Стандартты сигнал режимінің кестесіне қарап, ең жоғары
ажыратымдылық пен жиілікті құрылғының техникалық
сипаттарына сәйкес орнатыңыз.
Отображается индикация "Неоптимальный режим".
Это сообщение отображается в том случае,
когда сигнал с графической платы превышает
максимальное разрешение и частоту устройства.
Обратитесь к Таблице стандартных режимов сигнала
и установите максимальное разрешение и частоту в
соответствии со спецификацией продукта.
Country
Customer Care Centre
ARMENIA
0-800-05-555
AZERBAIJAN
0-88-555-55-55
BELARUS
810-800-500-55-500
GEORGIA
0-800-555-555
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)
Самсунг Электроникс КЗ Энд Централ Эйжа" ЖШС 050000, Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Наурызбай батыр көшесі, 31, 6-7 қабат
ТОО "Самсунг Электроникс КЗ Энд Централ Эйжа" 050000,
Республика Казахстан, город Алматы, улица Наурызбай батыра, 31, 6-7 этаж
УКРАЇНСЬКА
Екран вмикається і вимикається.
Перевірте з’єднання кабелю між виробом і
комп’ютером, і упевніться, що з’єднання надійне.
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
На екрані відображається повідомлення "No Signal".
Перевірте, чи надійно під’єднано кабель вхідного
сигналу.
Перевірте, чи пристрій, підключений до виробу,
ввімкнено.
MOLDOVA
0-800-614-40
MONGOLIA
+7-495-363-17-00
Відображається повідомлення "Not Optimum Mode".
Це повідомлення відображається, коли сигнал
графічної карти перевищує максимальну роздільну
здатність і частоту виробу.
Дивіться таблицю стандартних режимів передачі
сигналу і встановіть максимальну роздільну здатність і
частоту відповідно до технічних характеристик виробу.
RUSSIA
8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)
TAJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
0-800-502-000
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
-- Бұл құрылғы — А-тобына жататын сандық құрылғы.
-- Цей пристрій є цифровим апаратом класу А.
ENGLISH
КАЗАҚ
РУССКИЙ
УКРАЇНСЬКА
Warning! Important Safety Instructions
Ескерту! Маңызды қауіпсіздікті сақтау нұсқаулары
Осторожно! Важные правила техники безопасности
Попередження. Важливі правила техніки безпеки
(Please read the appropriate section that corresponds to the marking on your Samsung product before attempting to install the product.)
(Өнімді орнатпастан бұрын Samsung өніміне қатысты сәйкес бөлімді оқыңыз.)
(Перед установкой изделия прочитайте соответствующий раздел с обозначениями на данном изделии Samsung.)
(Перед встановленням виробу прочитайте відповідний розділ про позначення на вашому виробі Samsung.)
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT
REMOVE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER SERVICEABLE
PARTS INSIDE. REFER ALL SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.
»» The slots and openings in the cabinet and in the back or bottom are
provided for necessary ventilation. To ensure reliable operation of
this apparatus, and to protect it from overheating, these slots and
openings must never be blocked or covered.
◆◆ Do not cover the slots and openings with a cloth or other materials.
◆◆ Do not block the slots and openings by placing this apparatus on a
bed, sofa, rug or other similar surface.
◆◆ Do not place this apparatus in a confined space, such as a bookcase,
or built-in cabinet, unless proper ventilation is provided.
»» Do not place this apparatus near or over a radiator or heat resistor,
or where it is exposed to direct sunlight.
»» Do not place a water containing vessel(vases etc.) on this apparatus,
as this can result in a risk of fire or electric shock.
»» Do not expose this apparatus to rain or place it near water(near a
bathtub, washbowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement,
or near a swimming pool etc.). If this apparatus accidentally gets
wet, unplug it and contact an authorized dealer immediately.
Make sure to pull out the power cord from the outlet before
cleaning.
»» Do not overload wall outlets, extension cords or adaptors beyond
their capacity, since this can result in fire or electric shock.
»» Power-supply cords should be routed so that they are not likely to
be walked on or pinched by items placed upon or against them,
paying particular attention to cords at plug end, adaptors and the
point where they exit from the appliance.
»» To protect this apparatus from a lightning storm, or when it is left
unattended and unused for long periods of time, unplug it from the
wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will
prevent damage to the set due to lightning and power line surges.
»» Never insert anything metallic into the open parts of this apparatus.
Doing so many create a danger of electric shock.
»» To avoid electric shock, never touch the inside of this apparatus.
Only a qualified technician should open this apparatus.
»» Make sure to plug the power cord in until it is firmly inserted. When
removing the power cord, make sure to hold the power plug when
pulling the plug from the outlet. Do not touch the power cord with
wet hands.
»» If this apparatus does not operate normally - in particular, if there
are any unusual sounds or smells coming from it
◆◆ unplug it immediately and contact an authorized dealer or service
centre.
»» Be sure to pull the power plug out of the outlet if the monitor is
to remain unused or if you are to leave the house for an extended
period of time (especially when children, elderly or disabled people
will be left alone in the house).
◆◆ Accumulated dust can cause an electric shock, an electric leakage or
a fire by causing the power cord to generate sparks and heat or the
insulation to deteriorate.
»» Be sure to contact an authorized service centre, when installing
your set in a location with heavy dust, high or low temperatures,
high humidity, chemical substances and where it operates for 24
hours such as the airport, the train station etc.
»» Failure to do so may cause serious damage to your set.
[DME65-BR_DME75-BR-QSG-CIS]BN68-07270P-00.indd 2
This symbol indicates that high voltage is present
inside. It is dangerous to make any kind of contact
with any internal part of this product.
This symbol alerts you that important literature
concerning operation and maintenance has
been included with this product.
»» Use only a properly grounded plug and receptacle.
◆◆ An improper ground may cause electric shock or equipment
damage. (Class l Equipment only.)
»» To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be
pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be
readily operable.
»» Do not allow children to hang onto the product.
»» Store the accessories in a location safely out of the reach of children.
»» Do not install the product in an unstable location such as a shaky
self, a slanted floor or a location exposed to vibration.
»» Do not drop or impart any shock to the product. If the product is
damaged, disconnect the power cord and contact a service centre.
»» Unplug the power cord from the power outlet and wipe the product
using a soft, dry cloth. Do not use any chemicals such as wax,
benzene, alcohol, thinners, insecticide, air freshener, lubricant or
detergent. This may damage the appearance or erase the printing
on the product.
»» Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.
»» WARNING - TO PREVENT THE SPREAD OF FIRE, KEEP CANDLES OR
OTHER OPEN FLAMES AWAY FROM THIS PRODUCT AT ALL TIMES.
АБАЙЛАҢЫЗ
ТОК СОҒУ ҚАУПІ БАР АШПАҢЫЗ
АБАЙЛАҢЫЗ: ТОК СОҒУ ҚАУПІН АЗАЙТУ ҮШІН
ҚАҚПАҚТЫ (НЕМЕСЕ АРТҚЫ БӨЛІГІН) АЛМАҢЫЗ. ІШІНДЕ
ПАЙДАЛАНУШЫ ТАРАПЫНАН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТІЛЕТІН
БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ. БАРЛЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
ЖҰМЫСТАРЫН БІЛІКТІ МАМАНДАР ОРЫНДАУЫ ТИІС.
»» Отсектегі және артқы жағындағы не төменгі жағындағы
саңылаулар мен тесіктер қажетті вентиляция үшін
шығарылады. Осы аппараттың сенімді жұмыс істеуіне көз
жеткізу үшін және оны қызып кетуден қорғау үшін осы
саңылаулар мен тесіктер ешқашан блокталып не жабылып
қалмауы тиіс.
◆◆ Саңылаулар мен тесіктерді киіммен немесе материалдармен
жаппаңыз.
◆◆ Осы аппаратты кереуетке, диванға, кілемге немесе басқа
да ұқсас беттерге орналастыру арқылы саңылауларды және
тесіктерді блоктамаңыз.
◆◆ Бұл аппаратты кітап сөресі немесе бекітілген шкаф сияқты
жіңішке кеңістіктерге вентиляциясы дұрыс болғанша
орналастырмаңыз.
»» Бұл аппаратты радиатор не жылытқыш резисторының
жанына немесе тікелей күн сәулесіне ұшырау мүмкіндігі бар
жерге орналастырмаңыз.
»» Ішінде суы бар ыдысты (ваза, т.б.) аппараттың үстіне
қоймаңыз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына
әкелуі мүмкін.
»» Аппаратқа жауын-шашынның тимеуін қадағалаңыз немесе
оны судың жанына қоймаңыз(ванна, қолжуғыш, ас үй
қолжуғышы немесе кір жуатын үй, ылғалды жертөледе
немесе бассейн, т.б..). Егер аппарат кездейсоқ ылғал болса,
оны ажыратыңыз және рұқсат етілген дилерге дереу
хабарласыңыз.
Қуат сымын тазартпастан бұрын розеткадан
ажыратқаныңызға көз жеткізіңіз.
»» Қабырға розеткаларын, кеңейту сымдарын немесе
адаптерлерді олардың сыйымдылығына қарамастан шамадан
тыс жүктемеңіз, өйткені ол өртке не электр тогының соғуына
әкелуі мүмкін.
»» Электр қуатымен жабдықтау сымдары олардын үстіне не
оларға қарама-қарсы орналастырылған элементтер кесірінен
жылжып кетпейтіндей етіп бағытталуы тиіс, ажыратып
қосқыш сымдарына, адаптерлерге және қолданыстан
шығатын нүктеге ерекше назар аударыңыз.
»» Аппаратты найзағайдан қорғау үшін немесе ұзақ уақытқа
дейін қараусыз және қолданусыз қалдырылғанда оны
қабырға розеткасынан шығарыңыз және антеннаны немесе
кабель жүйесін ажыратыңыз. Бұл әрекет құрылғыға найзағай
мен қуатпен қамтамасыз ету линиясының толқындарынан
келетін зақымдардың алдын алады.
»» Аппараттың ашық бөліктеріне ешқашан металдық заттарды
қоймаңыз. Олай болмаған жағдайда электр тогымен соғуы
мүмкін.
»» Электр тогының соғуын болдырмау үшін бұл аппараттың
ішіне тимеңіз. Тек білікті маман ғана аппаратты ашу қажет.
»» Берік бекітілгенше қуат сымын қосқаныңызға көз жеткізіңіз.
Қуат сымын алғанда, қосқышты розеткадан ажыратқанда
қуат қосқышын ұстап тұрғаныңызға көз жеткізіңіз. Қосқышты
ылғал қолмен ұстамаңыз.
Бұл белгі құрылғының ішінде жоғары кернеудің
бар екенін көрсетеді. Бұл құрылғының кез келген
ішкі бөлшегін ұстау қауіпті болады.
Бұл белгі осы құрылғымен бірге пайдалану және
техникалық қызмет көрсету жөніндегі маңызды
әдебиеттің берілгендігін білдіреді.
»» Егер аппарат қалыпты жұмыс істемесе - әсіресе, одан бір
түрлі дыбыстар немесе иістер шықса,
◆◆ оны дереу ажыратыңыз және өкілетті дилерге немесе қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
»» Егер мониторды пайдаланбасаңыз немесе ұзақ уақыт
аралығында үйіңізде болмайтын болсаңыз (әсіресе балалар,
қарт немесе мүгедек адамдар үйде жалғыз қалатын болса),
қуат сымын розеткадан суыруды ұмытпаңыз.
◆◆ Жиналған шаң электр тогының соғуына, токтың кемуіне
не өртке әкеліп соғуы мүмкін, нәтижесінде қуат сымы
ұшқындарды және ыстық ауаны не зақымдайтын изоляцияны
шығарады.
»» Құрылғыңызды шаң-тозаңы көп, жоғары не төмен
температурада, ылғалдығы жоғары, химиялық заттары
бар және 24 сағат бойы әуежай, бекет сияқты жерге
орнату кезінде өкілетті қызмет көрсету орталығына
хабарласқаныңызға сенімді болыңыз.
»» Оны орындамау құрылғыңыздың қауіпті зақымдануына
әкелуі мүмкін.
»» Тек қана дұрыс жерге тұйықталған штепсельді және тоқ көзін
қолданыңыз.
◆◆ Жерге дұрыс бекітпеу электр тогының соғуына әкелуі мүмкін
не құрылғыны зақымдауы мүмкін. (l класы тек жабдық.)
»» Аппаратты желілік розеткадан ажырату үшін қосқышты
желілік розетка ұяшығынан ажыратылуы тиіс, сондықтан да
розетка қосқышы оңай қол жетімді жерде болуы қажет.
»» Балалардың өнім үстінде шайқалуына жол бермеңіз.
»» Керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін қауіпсіз
орында сақтаңыз.
»» Өнімді дірілдейтін шкаф, еңіс еден сияқты тұрақсыз
орындарға немесе вибрация әсеріне ұшырайтын жерлерге
орнатпаңыз.
»» Өнімге ешқандай қуатты тастамаңыз не таратпаңыз. Егер
өнімге зақым келсе, қуат сымын ажыратып, қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
»» Қуат сымын қуат розеткасынан ажыратып, оны жұмсақ,
құрғақ матаны қолдану арқылы өнімді сырғытыңыз.
Балауыз, бензол, спирт, еріткіш, инсектицид, ауа тазартқыш,
май немесе тазартқыш зат сияқты химиялық заттарды
пайдаланбаңыз. Бұл сыртқы түріне зақым келтіруі мүмкін
немесе өнімдегі жазуды өшіруі мүмкін.
»» Аппаратты тамшылау не шашыраудың әсеріне
ұшыратпағаныңыз жөн.
»» ЕСКЕРТУ - ӨРТ ТАРАЛУЫНЫҢ АЛДЫН АЛУ ҮШІН,
БАЛАУЫЗДАРДЫ НЕМЕСЕ БАСҚА АШЫҚ ӨРТТЕРДІ ӨНІМНЕН
ӘРДАЙЫМ АЛШАҚ ҰСТАҢЫЗ.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ - НЕ ОТКРЫВАТЬ!
ВНИМАНИЕ: ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ, НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ (ЗАДНЮЮ КРЫШКУ).
ВНУТРИ УСТРОЙСТВА НЕТ ЧАСТЕЙ, ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТОРЫХ
МОЖЕТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ВСЕ ОПЕРАЦИИ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.
»» Прорези и отверстия в корпусе и на задней или нижней
панели предназначены для вентиляции. Для обеспечения
надежной работы устройства и предотвращения
его перегрева эти отверстия нельзя закрывать или
препятствовать току воздуха.
◆◆ Не закрывайте прорези и отверстия тканью или другими
материалами.
◆◆ Запрещается закрывать эти отверстия, помещая изделие на
кровать, диван, подстилку или аналогичную поверхность.
◆◆ Не устанавливайте устройство внутри замкнутого
пространства например, в книжном шкафу или во встроенном
шкафу, если отсутствует надлежащая вентиляция.
»» Не размещайте устройство около батареи или обогревателя
или над ними, а также в местах, подверженных прямому
солнечному свету.
»» Не ставьте на устройство сосуды с жидкостями (вазы и
т.п.), это может привести к возгоранию или поражению
электрическим током.
»» Не подвергайте устройство воздействию дождя и не ставьте
его около воды (около ванны, умывальника, кухонной
мойки, бака для мойки, на влажное основание или рядом с
бассейном). Если устройство случайно становится влажным,
отсоедините его от сети и немедленно обратитесь к
авторизованному дилеру. Перед очисткой убедитесь в том,
что шнур питания отключен от розетки.
»» Во избежание поражения электрическим током и
возникновения пожара запрещается подключать
чрезмерную нагрузку к розеткам сети питания и
удлинительным кабелям.
»» Кабели питания следует прокладывать в местах, где на них
невозможно будет наступить или передавить тяжелыми
предметами.
Особенное внимание нужно уделить вилкам, розеткам и
местам соединения кабеля питания с устройством.
»» Для защиты устройства во время грозы, или если оно
длительное время не используется или оставляется
без присмотра, отсоедините устройство от розетки и
отсоедините антенну или кабельную систему. Такая мера
предосторожности предотвратит повреждение изделия в
результате попадания молнии или из-за скачков напряжения
в сети питания.
»» Не вставляйте металлические предметы в отверстия
устройства. Это может привести к поражению электрическим
током.
»» Чтобы избежать поражения электрическим током, не
дотрагивайтесь до внутренних деталей устройства.
Корпус устройства должен открывать только
квалифицированный специалист.
»» Убедитесь, что шнур питания надежно зафиксирован в
розетке. При отключении кабеля питания из электрической
розетки тяните за вилку. Не прикасайтесь к кабелю питания
мокрыми руками.
»» Если устройство работает неправильно, в особенности
если издается необычный шум или запах, немедленно
отсоедините его от сети и обратитесь к авторизованному
дилеру или в сервисный центр.
Данный символ означает, что внутри
присутствует высокое напряжение. Опасно
дотрагиваться до любых внутренних деталей
изделия.
Данный символ означает, что к изделию
прилагается вся необходимая литература
по работе и обслуживанию.
»» Обязательно отсоединяйте шнур питания от розетки, если Вы
не собираетесь в ближайшее время использовать монитор
или уходите надолго (в особенности, если Вы оставляете без
присмотра детей, престарелых или инвалидов).
◆◆ Накопление пыли может приводить к поражению
электрическим током, утечке электричества или пожару, так
как при этом может происходить искрение, нагревание или
нарушение изоляции шнура питания.
»» При установке устройства в сильно запыленных местах,
местах с высокой или низкой температурой, высокой
влажностью, наличием химических веществ и там, где
он работает 24 часа в сутки, например, в аэропортах, на
вокзалах и т.п., обязательно свяжитесь с авторизованным
сервисным центром. Невыполнение этого требования может
привести к серьезным повреждениям устройства.
»» Используйте только заземленные по правилам штепсель и
розетку.
◆◆ Неправильное заземление может вызвать электрический шок
или повреждение оборудования. (Только для оборудования
класса l.)
»» Чтобы отключить устройство от электросети, следует
извлечь вилку кабеля питания из розетки электропитания.
Кабель питания при этом освободится для выполнения
дальнейших действий.
»» Не позволяйте детям висеть на устройстве.
»» Храните принадлежности в недоступном для детей месте.
»» Не устанавливайте устройство на неустойчивую
поверхность, например, непрочную полку, наклонный пол
или поверхность, подверженную вибрации.
»» Не бросайте и не подвергайте устройство ударам. При
повреждении устройства отсоедините кабель питания и
обратитесь в сервисный центр.
»» Отключите шнур питания от сетевой розетки и протрите
изделие мягкой, сухой тканью. Не используйте химические
средства, например, парафин, бензин, спирт, растворители,
инсектициды, освежитель воздуха, смазку или моющие
средства. Это может привести к повреждению устройства
или стиранию надписи на устройстве.
»» Не подвергайте устройство воздействию воды.
»» ОСТОРОЖНО- ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ НИКОГДА
НЕ РАСΠОЛАГАЙТЕ СВЕЧИ ИЛИ ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ
ОТКРЫТОГО ОГНЯ РЯДОМ С ДАННЫМ ИЗДЕЛИЕМ.
УВАГА!
НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ.
НЕ ВІДКРИВАТИ
УВАГА: ЩОБ ЗНИЗИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ
СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ).
ВТРУЧАННЯ КОРИСТУВАЧА УСЕРЕДИНУ ПРИСТРОЮ
ЗАБОРОНЕНО. УСЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАЄ
ВИКОНУВАТИ КВАЛІФІКОВАНИЙ ПЕРСОНАЛ.
»» Слоти й отвори в корпусі та на задній або нижній панелі
призначені для вентиляції. Щоб забезпечити надійну роботу
цього приладу та захистити його від перегрівання, ці отвори
не можна закривати, а також перешкоджати потраплянню
повітря до них.
◆◆ Не закривайте слоти та отвори тканиною або іншими
матеріалами.
◆◆ Не закривайте ці отвори, розташовуючи прилад на ліжку,
дивані, килимку або аналогічній поверхні.
◆◆ Не встановлюйте прилад у закритому просторі, наприклад у
книжковій шафі або у вбудованій шафі, якщо відсутня належна
вентиляція.
»» Не розташовуйте прилад біля батареї чи нагрівача або над
ними, а також під прямими сонячними променями.
»» На ставте на прилад посуд із рідиною (вази тощо). Це може
призвести до ризику пожежі або ураження електричним струмом.
»» Не залишайте прилад під дощем і не ставте його біля води
(біля ванни, умивальника, кухонної мийки, бака для білизни,
на вологу основу або біля басейну тощо). Якщо прилад
випадково намокне, від’єднайте його від мережі та відразу
зверніться до офіційного дилера.
Перед чищенням перевірте, чи шнур живлення від’єднано
від розетки.
»» Не підключайте надмірне навантаження до розеток мережі
живлення, кабелів-подовжувачів і адаптерів, оскільки це може
призвести до ризику пожежі або ураження електричним струмом.
»» Кабелі живлення потрібно прокладати так, щоб на них
неможливо було наступити або передавити важкими
предметами. Особливу увагу слід приділяти штекерам,
розеткам і місцям з’єднання кабелю живлення із приладом.
»» Щоб захистити цей прилад під час грози, або якщо він
тривалий час використовується або залишається без нагляду,
від’єднайте прилад від розетки та від’єднайте антену або
кабельну систему. Це захистить від пошкодження приладу
в результаті потрапляння блискавки або через перепади
напруги в мережі.
»» Не вставляйте металічні предмети в отвори приладу. Це
може призвести до ураження електричним струмом.
»» Щоб уникнути ураження електричним струмом, не
торкайтеся внутрішніх деталей приладу. Корпус приладу
може відкривати лише кваліфікований спеціаліст.
»» Перевірте, чи шнур живлення надійно зафіксований у розетці.
Від’єднуючи кабель живлення від електричної розетки, тягніть за
вилку. Не торкайтеся кабелю живлення вологими руками.
»» Якщо прилад працює неналежним чином, особливо якщо
лунає дивний звук або чути запах,
◆◆ негайно від’єднайте його від мережі та зверніться до
офіційного дилера або в сервісний центр.
Цей символ означає, що всередині присутня
висока напруга. Небезпечно торкатися будь-яких
внутрішніх деталей виробу.
Цей символ повідомляє, що до цього виробу
додається важлива документація щодо
експлуатації та обслуговування.
»» Залишаючи дім на тривалий період часу (особливо, якщо при
цьому діти, літні люди або люди з особливими потребами
лишаються самі вдома), або у випадку тривалого невикористання
монітора не забувайте витягувати вилку з розетки.
◆◆ Накопичення пилу може призвести до ураження електричним
струмом, витоку струму або пожежі, оскільки при цьому
можуть виникати іскри, нагрівання або порушення ізоляції
шнура живлення.
»» Обов’язково зверніться до офіційного сервісного центру,
якщо монітор потрібно встановити в місцях з високою
концентрацією пилу, дуже високою або дуже низькою
температурою чи високою вологістю, у місцях, де працюють
із хімічними реактивами або в місцях із цілодобовим
режимом експлуатації обладнання, наприклад в аеропортах,
на вокзалах тощо.
»» Нехтування цією вимогою може призвести до значних
ушкоджень монітора.
»» Використовуйте лише заземлені за правилами штепсель і
розетку.
◆◆ Неправильне заземлення може призвести до ураження
електричним струмом або пошкодження обладнання. (Лише
для обладнання класу І.)
»» Щоб від’єднати пристрій від мережі, слід вийняти штепсель
із розетки, тому доступ до розетки має бути вільним.
»» Не дозволяйте дітям висіти на приладі.
»» Зберігайте аксесуари в недоступному для дітей місці.
»» Не встановлюйте прилад на нестійку поверхню, наприклад
на нестійку полицю, нахилену підлогу або поверхню, яка
піддається вібрації.
»» Не кидайте прилад і не піддавайте його ударам. У разі
пошкодження приладу від’єднайте кабель живлення та
зверніться до сервісного центру.
»» Від’єднайте шнур живлення від розетки та протріть прилад
м’якою, сухою тканиною. Не використовуйте хімічні засоби, якот парафін, бензин, спирт, розчинники, інсектициди, освіжувач
повітря, змазку або миючі засоби. Це може призвести до
пошкодження приладу або стирання надписів на ньому.
»» Не піддавайте прилад під дію води.
»» ПОПЕРЕДЖЕННЯ. ЩОБ ЗАПОБІГТИ ПОЖЕЖІ, НІКОЛИ НЕ
ТРИМАЙТЕ СВІЧКИ АБО ІНШІ ДЖЕРЕЛА ВІДКРИТОГО ВОГНЮ
ПОРЯД ІЗ ЦИМ ПРИЛАДОМ.
2015-06-23 �� 5:16:36

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Touchscreen 190.5 cm (75") Black
  • Full HD 1920 x 1080 pixels
  • 380 cd/m² 5000:1 4 ms
  • Built-in speaker(s)
  • VESA mounting 400 x 400 mm
  • 308 W

Related manuals

Download PDF

advertisement