Samsung DM75E-BR Instrukcja obsługi

Add to my manuals
193 Pages

advertisement

Samsung DM75E-BR Instrukcja obsługi | Manualzz
Instrukcja obsługi
DM65E-BR DM75E-BR DM82E-BR DM82E-BM
Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego
specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec zmianie
mającej na celu poprawę jakości pracy.
Spis treści
Przed rozpoczęciem używania
produktu
Pilot29
Podłączanie za pomocą kabla stereo IR
(sprzedawanego oddzielnie)
33
Copyright7
Przed zainstalowaniem produktu
(podręcznik instalacji)
34
Wentylacja34
Łączenie z urządzeniem wideo
54
Podłączanie za pomocą kabla AV
54
Podłączanie za pomocą kabla komponentowego54
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
55
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
56
Wymiary35
Podłączanie do systemu audio
56
Montaż mocowania ściennego
36
Przygotowanie do montażu mocowania
ściennego36
Montaż mocowania ściennego
36
Dane techniczne zestawu do montażu
ściennego (VESA)
37
Podłączanie kabla LAN
57
Pilot (RS232C)
38
Połączenie kablowe
38
Podłączanie41
Kody sterujące
42
Korzystanie z programu MDC
Zasady bezpieczeństwa
8
Symbole8
Czyszczenie8
Przechowywanie9
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
9
Instalacja10
Działanie12
Środki ostrożności podczas korzystania z
panelu15
Przygotowania
Sprawdzanie zawartości
16
Elementy16
Elementy monitora
18
Panel sterowania
18
Panel sterowania
19
Zestaw czujników zewnętrznych
21
Widok z tyłu
22
Widok z tyłu
23
Półka24
Montaż półki
25
Korzystanie z funkcji obsługi dotykowej
26
Plug In Module (sprzedawana oddzielnie)
27
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
27
Element dystansowy z logo
28
Podłączanie i korzystanie z
urządzenia źródłowego
Czynności wstępne
Czynności sprawdzające
51
51
Podłączanie za pomocą kabla DP
53
Zmiana źródła sygnału
58
Źródło58
Instalacja/dezinstalacja programu MDC
59
Instalacja59
Dezinstalacja59
Ustanawianie połączenia z
aplikacją MDC
Połączenie RS-232C
(szeregowa transmisja danych)
Połączenie Ethernet
60
60
61
Łączenie z komputerem PC
51
Podłączanie za pomocą kabla D-SUB (typ
analogowy)51
Połączenie za pomocą kabla DVI (typ cyfrowy) 52
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
52
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
53
2
Spis treści
Funkcja ekranu startowego
Odtwarzacz63
Zatwierdzanie podłączanego urządzenia przez
serwer64
Kanał sieciowy68
Kanał lokalny68
Moje szablony68
Funkcje dostępne na stronie Odtwarzacz69
Menu ustawień Ustawienia strony Odtwarzacz70
Gdy zawartość jest odtwarzana
72
Formaty plików obsługiwane przez program
Odtwarzacz74
Formaty plików obsługiwane przez program
Videowall79
Harmonogram81
Funkcje dostępne na stronie Harmonogram81
Szablon83
Klonuj produkt86
Ustawienia ID87
Identyfikator urządzenia87
Połącz. kablowe z PC87
Autom. ustaw. ID urządz.87
Włącznik czasowy92
Wyłącznik czasowy93
Zarządzanie świętami93
Pasek informacyjny94
Więcej ustawień94
Otwieranie adresu URL95
Regulacja ekranu
Tryb obrazu96
Podświetlenie / Kontrast / Jasność /
Ostrość / Kolor / Odcień (Z/C)97
Autodopasowanie110
Regul. ekranu komputera110
Wyłącz obraz111
Balans bieli99
2-punktowo99
10-punktowo99
Resetowanie obrazu111
Gamma100
Wyświetlacz ekranowy
Wartość skalibrowana100
Tryb obrazu91
Czasomierz wł./wyłącz.92
Opcje obrazu103
Stan sieci90
Rozmiar obrazu107
Rozmiar obrazu107
Pozycja108
Powiększenie/Pozycja108
Rozdzielczość109
Temperat. barwowa98
Ustawienia zaawansowane101
Kontrast dyn.102
Tonacja czerni102
Odcień skóry102
Tylko tryb RGB102
Przestrzeń kolorów102
Oświetl. dynamiczne102
Ściana wideo88
Zastosuj do88
Ściana wideo89
Tonacja kolorów104
Czysty obraz cyfrowy104
Red. zakłóceń MPEG104
Poziom czerni HDMI105
Tryb Film105
Motion Plus106
Dynamiczne podświetlenie106
PIP112
Ustawienia trybu PIP112
Orientacja ekranu114
Orientacja menu na ekranie114
Orientacja zawartości źródłowej114
Proporcje obrazu114
Ochrona ekranu115
Czas autom. ochrony115
3
Spis treści
Ochr. przed wypalan.115
Wyświetlanie komunikatu118
Informacje o źródle118
Wiadom. o braku sygnału118
Wiadomość MDC118
Wiadomość dotycząca stanu pobierania118
Język menu119
Resetuj wyświetlacz ekr.119
Sieć
Stan sieci125
Ustawienia sieci125
Typ sieci125
Ustawienia sieci (przewodowej)
126
Ustawienia sieci (bezprzewodowej)
128
WPS(PBC)130
Sieć Wi-Fi Direct131
Ustawienia urządzenia multimedialnego131
Ustawienia dźwięku
Tryb dźwięku120
Screen Mirroring132
Screen Mirroring132
Efekt dźwiękowy121
Virtual Surround121
Dialog Clarity121
Korektor121
Ustawienia sieci serwera132
Połącz z serwerem132
Tryb MagicInfo132
Dostęp do serw.132
Tryb FTP132
Dźwięk HDMI122
Nazwa urządzenia133
Dźwięk połączenia wideo122
Kom. Dolby Digital123
Ustawienia głośnika123
Wyjście dźwięku123
Głośność automatyczna124
Zeruj dźwięk124
System
Dostępność134
Przezroczystość menu134
Wysoki kontrast134
Powiększ134
Ustawienia135
Ustawienia początkowe (System)135
Sterowanie dotykiem137
Blokada Sterow. dotykiem137
Blokada menu admin.137
Urządzenie do sterowania137
Czas138
Ustawienie zegara138
DST138
Auto. wyłączanie138
Opóźnienie włączenia138
Autoprzełączanie źródła139
Autoprzełączanie źródła139
Przywracanie źródła gł.139
Źródło główne139
Źródło pomocnicze139
Sterowanie zasilaniem140
Autom. włączanie zasil.140
Zasilanie modułu PC140
Maks. oszcz. en.140
Ster. trybem gotowości141
Przycisk zasilania141
Sieć w trybie czuwania141
Rozwiązanie Eco142
Oszczędz. Energii142
Czujnik Eco142
Harmonogram lampy ekranu142
Tr. got. br. sygn.143
Aut. wył. zasil.143
Sterowanie temperaturą143
Menedżer urządzeń144
4
Spis treści
Ustawienia klawiat.144
Ustawienia myszy145
Ustawienia wskaźnika146
Odtwarzaj przez147
Zmień kod PIN147
Zabezpieczenia148
Blokada bezpieczeństwa148
Blokada przycisków148
Blok. autom. odtw. z USB148
Blokada połączenia mobilnego148
Ogólne149
Intelig. zabezpiecz.149
BD Wise150
Anynet+ (HDMI-CEC)151
Rozwiązywanie problemów z funkcją Anynet+ 153
Hot Plug HDMI155
Wideo DivX® na żąd.155
Tryb gry155
Resetuj system156
Pomoc techniczna
Aktualizacja oprogramowania157
Akt. teraz157
Aktualizacja autom.157
Kontakt z firmą Samsung157
Przejdź do strony główn.158
Odtwarzacz158
Harmonogram158
Szablon158
Klonuj produkt158
Ustawienia ID158
Ściana wideo159
Stan sieci159
Tryb obrazu159
Czasomierz wł./wyłącz.159
Pasek informacyjny159
Więcej ustawień159
Zeruj wszystko160
Wyświetlanie zdjęć oraz
odtwarzanie filmów i muzyki
(funkcja odtwarzania multimediów)
Przed odtwarzaniem plików
multimedialnych za pomocą urządzenia
USB należy zapoznać się z następującymi
informacjami:161
Korzystanie z urządzenia USB
163
Odtwarzanie zawartości multimedialnej
za pomocą komputera/urządzenia
przenośnego164
wyświetlania zdjęć
167
Przyciski i funkcje dostępne podczas
odtwarzania filmów
168
Przyciski i funkcje dostępne podczas
odtwarzania muzyki
169
Obsługiwane formaty plików napisów i
multimediów170
Napisy170
Obsługiwane rozdzielczości obrazu
170
Obsługiwane formaty plików muzycznych
171
Obsługiwane formaty wideo
171
Instrukcja rozwiązywania
problemów
Wymagania, które należy spełnić przed
kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung173
Testowanie produktu
173
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
173
Sprawdź, co następuje.
174
Pytania & odpowiedzi
181
Funkcje znajdujące się na stronie listy
zawartości multimedialnej
165
Pozycje menu na stronie listy zawartości
multimedialnej166
Przyciski i funkcje dostępne podczas
5
Spis treści
Dane techniczne
Ogólne183
Oszczędzanie energii
185
Zaprogramowane tryby synchronizacji
186
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi
(koszty ponoszone przez klienta)
Okoliczności inne niż defekt produktu
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Pozostałe okoliczności
188
188
188
188
WEEE189
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
189
Sposób poprawnego usuwania baterii, w które
wyposażony jest niniejszy produkt
189
Optymalna jakość obrazu i zapobieganie
wypalaniu powidoków
Optymalna jakość obrazu
Zapobieganie wypalaniu powidoków
190
190
190
Licencja192
Terminologia193
6
Rozdział 01
Przed rozpoczęciem używania produktu
Copyright
Zawartość niniejszego podręcznika może bez powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jego jakości.
© 2015 Samsung Electronics
Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics.
Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung Electronics jest zabronione.
Znaki Microsoft, Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.
Znaki VESA, DPM i DDC są zastrzeżonymi znakami towarowymi zrzeszenia Video Electronics Standards Association.
Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich prawowitych właścicieli.
•• Opłata administracyjna może zostać nałożona w przypadku gdy.
-- (a) po zgłoszeniu żądania technik przybyły na miejsce nie stwierdzi defektu produktu.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
-- (b) użytkownik przekaże urządzenie do centrum napraw i nie zostanie stwierdzony defekt urządzenia.
(tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi).
•• Kwota opłaty administracyjnej zostanie zakomunikowana użytkownikowi przed wykonaniem pracy lub przed wizytą
technika.
7
Zasady bezpieczeństwa
Czyszczenie
――Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność, ponieważ panel i części zewnętrzne
Uwaga
zaawansowanych monitorów LCD łatwo ulegają zadrapaniom.
――Przy czyszczeniu należy stosować się do następujących zaleceń.
ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM, NIE OTWIERAĆ!
――Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od tych na
obrazach.
Uwaga : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY. (TAKŻE TYLNEJ)
WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ.
1
Wyłączyć produkt i komputer.
2
Odłączyć przewód zasilający od produktu.
――Trzymać przewód zasilający za wtyczkę i nie dotykać go mokrymi rękami.
Ten symbol oznacza, że wewnątrz znajduje się wysokie napięcie.
W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
Każdy rodzaj kontaktu z wewnętrznymi częściami tego produktu wiąże się z niebezpieczeństwem.
3
Do wycierania produktu należy używać czystej, miękkiej i suchej
szmatki.
Ten symbol informuje, że do tego produktu dołączono ważne materiały drukowane dotyczące obsługi i
konserwacji.
•• Nie używać detergentów zawierających alkohole,
rozpuszczalniki albo środki powierzchniowo czynne.
!
Symbole
•• Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą ani
detergentem.
Ostrzeżenie
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub śmiertelnymi obrażeniami ciała.
Uwaga
4
Przed czyszczeniem produktu zmoczyć miękką i suchą szmatkę, a
następnie starannie ją wycisnąć.
Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo uszkodzeniami mienia.
Czynności oznaczone tym symbolem są zabronione.
5
Przewód zasilający podłączyć do produktu po zakończeniu
czyszczenia.
Instrukcje oznaczone tym symbolem muszą być przestrzegane.
6
Włączyć produkt i komputer.
8
Przechowywanie
Podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem
(tylko izolowane urządzenia typu 1).
•• Może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała.
Ze względu na charakterystykę produktów o wysokim połysku, używanie ultradźwiękowych nawilżaczy
UV może spowodować powstanie białych plam na produkcie.
!
――Jeśli wnętrze produktu wymaga czyszczenia, należy się skontaktować z Centrum Obsługi Klienta firmy
Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Nie przygniatać
przewodu zasilającego ciężkimi przedmiotami.
Samsung (usługa płatna).
•• Uszkodzenie przewodu może skutkować pożarem lub porażeniem
prądem.
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
――Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od tych na
Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł ciepła
obrazach.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
Ostrzeżenie
Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego, uszkodzonej wtyczki ani
obluzowanego gniazda elektrycznego.
Usuwać ewentualny kurz z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za
pomocą suchej szmatki.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
•• Mogłoby dojść do pożaru.
Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego.
!
•• Przegrzanie gniazda elektrycznego może wywołać pożar.
Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami. W przeciwnym razie może
dojść do porażenia prądem.
Wkładać wtyczkę do oporu, aby się nie ruszała.
•• Niezabezpieczone podłączenie może wywołać pożar.
!
9
Instalacja
Uwaga
Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu.
•• Może dojść do uszkodzenia produktu w wyniku porażenia prądem.
Ostrzeżenie
Nie kłaść na produkcie świec, środków odstraszających owady ani
papierosów. Nie ustawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła.
•• Mogłoby dojść do pożaru.
Używać tylko tego przewodu zasilającego, który był dołączony do produktu
przez firmę Samsung. Nie stosować przewodu zasilającego do innych
produktów.
Wieszak do montażu na ścianie powinien zainstalować specjalista.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
!
Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego, do którego
podłączony jest przewód zasilający.
•• Instalowanie przez osobę bez kwalifikacji może skutkować obrażeniami
ciała.
!
•• W przypadku wystąpienia problemu należy odłączyć przewód
zasilający, aby odciąć zasilanie produktu.
!
•• Można stosować tylko zatwierdzone szafki.
Nie stawiać produktu w miejscach słabo wentylowanych, na przykład na
półkach na książki czy ciasnych szafkach.
•• Należy pamiętać, że za pomocą przycisku zasilania na pilocie nie
można całkowicie odciąć zasilania produktu.
•• Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, trzymać za
wtyczkę,
Stawiać produkt w odległości co najmniej 10 cm od ściany, aby zapewnić
wentylację.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
•• Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
!
!
Przechowywać plastikowe opakowanie produktu poza zasięgiem dzieci.
•• Mogłoby dojść do uduszenia dziecka.
!
10
Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach
(niepewna półka, nachylona powierzchnia itd.).
Uwaga
•• Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia
ciała.
Uważać, by nie upuścić produktu podczas przenoszenia.
•• Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
•• Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może spowodować
jego uszkodzenie lub pożar.
!
Nie umieszczać produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na kurz,
wilgoć (kapiąca woda itd.), olej lub dym.
Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu.
•• Może dojść do uszkodzenia ekranu.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
!
Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego,
wysokiej temperatury ani na wpływ gorących przedmiotów, na przykład
pieców.
Ustawiając produkt na szafce lub na półce, upewnić się, że dolna krawędź
przedniej części produktu nie wystaje.
•• Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia
ciała.
•• Mogłoby dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu lub pożaru.
•• Produkt można ustawiać tylko na szafkach lub półkach odpowiednich
rozmiarów.
Nie ustawiać produktu w zasięgu małych dzieci.
•• Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka.
Produkt należy ustawiać starannie.
•• Ponieważ część przednia produktu jest ciężka, stawiać go na płaskiej i
stabilnej powierzchni.
Olej jadalny, taki jak olej sojowy, może uszkodzić lub zdeformować produkt.
Nie montować produktu w kuchni ani w pobliżu blatu kuchennego.
•• Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
!
SAMSUNG
!
Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narażonym na wpływ wielu
drobnych cząsteczek, substancji chemicznych, skrajnych temperatur lub o
znacznym zawilgoceniu bądź w miejscach, gdzie produkt będzie działać
ciągle i przez dłuższy czas) może poważnie wpłynąć na jego wydajność.
•• Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu należy się koniecznie
skonsultować z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
11
Działanie
Nie zostawiać na produkcie ciężkich przedmiotów ani takich, jakimi
interesują się dzieci (zabawek, słodyczy itd.).
•• Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze, mogłoby
dojść do upadku ciężkich przedmiotów albo produktu, a w
konsekwencji do poważnych obrażeń ciała.
Ostrzeżenie
Wewnątrz produktu znajduje się wysokie napięcie. Nigdy nie rozbierać, nie
naprawiać ani nie modyfikować produktu samodzielnie.
Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłączyć
produkt i odłączyć przewód zasilający.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
•• W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
!
Przed przeniesieniem produktu wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć
przewód zasilający oraz wszystkie inne podłączone kable.
Nie upuszczać przedmiotów na produkt i nie uderzać w niego.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
•• W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przewodu
zasilającego i pożaru albo porażenia prądem.
!
!
Jeśli z produktu wydobywają się nietypowe dźwięki, zapach spalenizny albo
dym, natychmiast odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung.
Nie przesuwać produktu, ciągnąć za przewód zasilający albo inny kabel.
•• W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu,
porażenia prądem lub pożaru.
•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru.
!
Nie pozwalać dzieciom na wieszanie się na produkcie ani wchodzenie na
niego.
W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego.
Ponadto niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie.
•• Mogłoby dojść do obrażeń bądź poważnych uszkodzeń ciała u dzieci.
•• Iskry mogą spowodować wybuch lub pożar.
!
W przypadku upuszczenia produktu albo uszkodzenia jego obudowy
wyłączyć przełącznik zasilania i odłączyć przewód zasilający. Następnie
skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Dalsze użytkowanie mogłoby skutkować pożarem lub porażeniem
prądem.
GAS
Nie podnosić i nie przesuwać produktu, ciągnąc za przewód zasilający albo
inny kabel.
•• W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu,
porażenia prądem lub pożaru.
12
Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych
substancji w pobliżu produktu.
Uwaga
•• Może dojść do wybuchu lub pożaru.
Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może
spowodować wypalenie powidoku lub uszkodzenie pikseli.
!
Nie zakrywać otworów wentylacyjnych, np. obrusami czy firankami.
•• Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy aktywować
tryb oszczędzania energii lub wygaszacz ekranu z ruchomymi
obrazami.
!
•• Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.
-_100
Nie wkładać do produktu (przez otwór wentylacyjny, porty wejściowe/
wyjściowe itd.) metalowych przedmiotów (pałeczek, monet, spinek do
włosów itd.) ani przedmiotów łatwopalnych (papieru, zapałek itd.).
•• Nagromadzony kurz i wysoka temperatura mogą skutkować pożarem,
porażeniem prądem lub upływem prądu.
!
Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i częstotliwości.
•• W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do
produktu koniecznie wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający.
Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itd.), odłączyć
przewód zasilający z gniazda elektrycznego.
•• Może dojść do pogorszenia wzroku.
!
Nie trzymać produktu dołem do góry i nie przenosić go, trzymając za stojak.
Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz, garnków,
butelek itd.) ani przedmiotów metalowych.
•• Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia
ciała.
•• W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do
produktu koniecznie wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający.
Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
•• Może dojść do awarii produktu, porażenia prądem lub pożaru.
Patrzenie na ekran ze zbyt małej odległości przez dłuższy czas może
spowodować pogorszenie wzroku.
!
Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu.
•• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.
13
Korzystając z produktu, pamiętać o odpoczynku dla oczu, który powinien
trwać przynajmniej 5 minut w każdej godzinie.
Należy uważać, aby dziecko nie włożyło do buzi baterii wyjętych z
pilota zdalnego sterowania. Baterie należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
•• Przyniesie to ulgę zmęczonym oczom.
•• Jeśli mimo to dziecko włoży baterię do buzi, należy niezwłocznie
skonsultować się z lekarzem.
!
Nie dotykać ekranu, jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu,
ponieważ może być gorący.
Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunów (+, -).
Przechowywać małe akcesoria poza zasięgiem dzieci.
Należy korzystać wyłącznie z zalecanych baterii, zwracając uwagę na to, aby
nie stosować nowych i używanych baterii jednocześnie.
!
•• Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem baterii,
a także pożarem, uszkodzeniem ciała lub zdrowia w wyniku wycieku
elektrolitu.
!
Zachować ostrożność, dopasowując kąt produktu czy wysokość stojaka.
Baterie (i akumulatory) nie są zwykłymi odpadkami i wymagają specjalnej
utylizacji. Klient jest odpowiedzialny za poddanie baterii oraz akumulatorów
procesowi specjalnej utylizacji.
•• Mogłoby dojść do uwięzienia i uszkodzenia dłoni lub palców.
!
•• Nadmierne przechylanie produktu może spowodować jego upadek i
obrażenia ciała.
•• Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem baterii,
a także pożarem, uszkodzeniem ciała lub zdrowia w wyniku wycieku
elektrolitu.
!
•• Można je oddać do najbliższego publicznego punktu utylizacji lub do
sklepu sprzedającego baterie lub akumulatory tego samego typu.
Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów.
•• Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała.
Korzystając ze słuchawek zwykłych lub dousznych, nie należy ustawiać zbyt
wysokiego poziomu głośności.
•• Zbyt duże natężenie dźwięku może spowodować uszkodzenie słuchu.
14
Środki ostrożności podczas korzystania z panelu
――Dotyczy to wyłącznie modeli DM75E-BR, DM82E-BR, DM82E-BM.
Urządzenia nie należy ustawiać w sposób pokazany na rysunku. Panel jest
wrażliwy i łatwo go uszkodzić.
Ustaw urządzenie w sposób pokazany na rysunku (można skorzystać z
opakowania).
!
Do przenoszenia urządzenia należy wykorzystywać uchwyty z tyłu.
!
15 mm
Nie należy trzymać, ani ściskać żadnej części urządzenia, która znajduje się w
odległości do 15 mm od przedniej krawędzi.
15
Rozdział 02
Przygotowania
Sprawdzanie zawartości
Elementy
-- Jeżeli brakuje jakichkolwiek elementów,
skontaktuj się ze sprzedawcą produktu.
――Zawartość opakowania może się różnić w zależności od miejsca zakupu.
-- Wygląd rzeczywistych elementów może
się różnić od elementów pokazanych na
rysunkach.
-
-
+
+
-- Podstawa nie jest dołączona do produktu.
Aby zamontować stojak, można go
zakupić osobno.
-- Można użyć adaptera RS232C w celu
podłączenia do innego monitora za
pośrednictwem 9-stykowego kabla
D-SUB typu RS232C.
Suche baterie okrągłe (2 szt., do pilota)
Skrócona instrukcja
konfiguracji
Karta gwarancyjna
(Dostępna w zależności od kraju)
Instrukcja montażu
Kabel zasilający
Baterie alkaliczne
(2 szt., do pióra dotykowego)
(Dostępna w zależności od kraju)
Pilot
Adapter RS232C (IN)
Półka
Śruba (M4L10, 11 EA)
Kabel OCM
16
Pióro dotykowe (1 EA)
Zestaw czujników
zewnętrznych
Dwustronna taśma (6 EA)
Kabel USB
Tulejka na kable
Obejmy do przewodów
Pierścień mocujący (4 EA)
Pióro dotykowe
(czarne 1 EA, czerwone 1 EA)
Końcówka pióra (3 EA)
(Dotyczy to wyłącznie modeli
DM65E-BR, DM75E-BR.)
(Obsługiwany jest tylko model
DM82E-BM.)
(Dotyczy to wyłącznie modeli
DM65E-BR, DM75E-BR,
DM82E-BR.)
(Obsługiwany jest tylko
model DM82E-BM.)
17
Elementy monitora
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Przycisk panelu
Panel sterowania
――Dotyczy to wyłącznie modeli DM65E-BR i DM75E-BR.
Przyciski
Opis
Włączenie urządzenia.
Naciśnięcie przycisku , gdy urządzenie jest włączone spowoduje wyświetlenie
menu sterowania.
――Aby wyjść z menu ekranowego, należy nacisnąć przycisk panelu i przytrzymać go
przez przynajmniej jedną sekundę.
Wybór wyższej lub niższej opcji menu. Te przyciski umożliwiają również zmianę
wartości opcji.
Głośnik
Wybór opcji menu po lewej lub prawej stronie.
――Gdy menu sterowania nie jest wyświetlane, naciśnięcie prawego lub lewego
przycisku panelu umożliwia dostosowanie głośności.
Przycisk panelu
18
Panel sterowania
――Dotyczy to wyłącznie modeli DM82E-BR i DM82E-BM.
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Przycisk panelu
Przyciski
Opis
Włączenie urządzenia.
Naciśnięcie przycisku , gdy urządzenie jest włączone spowoduje wyświetlenie
menu sterowania.
――Aby wyjść z menu ekranowego, należy nacisnąć przycisk panelu i przytrzymać go
przez przynajmniej jedną sekundę.
Głośnik
Przycisk panelu
Wybór wyższej lub niższej opcji menu. Te przyciski umożliwiają również zmianę
wartości opcji.
Wybór opcji menu po lewej lub prawej stronie.
――Gdy menu sterowania nie jest wyświetlane, naciśnięcie prawego lub lewego
przycisku panelu umożliwia dostosowanie głośności.
19
――Naciśnięcie przycisku
w bloku przycisków panelu, gdy urządzenie jest
włączone spowoduje wyświetlenie menu sterowania.
Przyciski
Opis
Wybór podłączonego źródła sygnału.
Menu sterowania
Źródło
Nacisnąć prawy przycisk panelu, aby wybrać opcję Źródło
z menu sterowania.
Po wyświetleniu listy źródeł sygnału należy nacisnąć lewy lub prawy przycisk panelu,
aby wybrać odpowiednie źródło sygnału. Następnie należy nacisnąć przycisk panelu.
Wyświetlenie menu ekranowego.
Menu
Nacisnąć lewy przycisk panelu, aby wybrać opcję Menu
z menu sterowania.
Wyświetli się ekranowe menu sterowania. Nacisnąć prawy przycisk panelu, aby
wybrać odpowiednie menu. Naciśnięcie górnego, dolnego, lewego lub prawego
przycisku panelu umożliwia wybór opcji menu podrzędnego. Aby zmienić
ustawienia, należy wybrać odpowiednie menu, a następnie nacisnąć przycisk panelu.
Wybór trybu Przejdź do strony główn..
Strona główna
Nacisnąć górny przycisk panelu, aby wybrać opcję Strona główna
sterowania.
z menu
Wyłączanie urządzenia.
Wróć
Wyłącz
Nacisnąć dolny przycisk panelu, aby wybrać opcję Wyłącz
Następnie należy nacisnąć przycisk panelu.
Wróć
Wychodzenie z menu sterowania.
z menu sterowania.
20
Zestaw czujników zewnętrznych
――Czujnik zewnętrzny jest zintegrowany z czujnikiem pilota, czujnikiem światła i wskaźnikiem zasilania.
W przypadku montowania wyświetlacza na ścianie można przesunąć zestaw czujników zewnętrznych na boczną część
wyświetlacza.
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Elementy monitora
Czujnik światła
IR /
AMBIENT
SENSOR IN
Czujnik pilota
Wskaźnik zasilania
Opis
Automatycznie wykrywa natężenie światła w otoczeniu wybranego wyświetlacza i
reguluje jasność ekranu.
Pilot zdalnego sterowania należy skierować w to miejsce wyświetlacza LCD.
――Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej
do korzystania z pilota może spowodować nieumyślne kontrolowanie tych
urządzeń.
Wskaźnik zasilania jest wyłączony, gdy produkt jest włączony. Wskaźnik ten miga w
trybie oszczędzania energii.
Z pilota należy korzystać z odległości od 7 do 10 metrów od czujnika, pod kątem 30 od lewej lub prawej strony.
――Zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci i poddawać utylizacji.
――Nie używać nowych i używanych baterii jednocześnie. Wymieniać jednocześnie obie baterie.
――W przypadku dłuższej przerwy w używaniu pilota należy wyjąć z niego baterie.
――Jeśli kabel zasilający zostanie odłączony od urządzenia działającego w trybie oczekiwania, urządzenie pozostanie w trybie
oczekiwania do momentu wyczerpania źródła zasilania. Wskaźnik zasilania jest włączony lub miga w tym czasie. Jeśli kabel
zasilający zostanie ponownie podłączony, źródło sygnału zostanie włączone, a urządzenie uruchomi się ponownie w
normalnym trybie pracy.
21
Widok z tyłu
Gniazdo
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia
RS232C IN
jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez
wcześniejszego powiadomienia.
Opis
Gniazdo dla funkcji MDC (adapter RS232C).
RS232C OUT
――Dotyczy to wyłącznie modeli DM65E-BR i DM75E-BR.
IR /
AMBIENT
SENSOR IN
RGB / DVI /
HDMI / AV /
COMPONENT
/ AUDIO IN
IR / AMBIENT SENSOR IN
Do zasilania zewnętrznej płyty czujnika lub odbioru sygnału czujnika światła.
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT /
AUDIO IN
Do odbioru dźwięku z komputera przez przewód audio.
AUDIO OUT
Do łączenia monitora z wyjściem audio urządzenia źródłowego.
USB
Do podłączenia urządzenia pamięci USB.
USB
(5V 1A) / TOUCH IN
USB
(5V 1A): Umożliwia podłączenie do urządzenia USB. Należy się
upewnić, że urządzenie Touch nie jest używane.
TOUCH IN: Jeśli urządzenie Touch jest używane, kabel należy podłączyć do
tego gniazda.
DVI IN / MAGICINFO IN
USB
MAGICINFO IN: Podczas podłączania skrzynki sieciowej (sprzedawana
oddzielnie) należy użyć dedykowanego kabla DP-DVI.
USB
(5V 1A) /
TOUCH IN
DVI IN /
MAGICINFO IN
DP IN
HDMI IN 2
HDMI IN 1
DVI IN: Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla DVI lub kabla
HDMI/DVI.
TRAY IN
RGB IN
TOUCH
OUT
COMPONENT IN
DP IN
Do podłączenia do komputera poprzez kabel DP.
HDMI IN 1 / HDMI IN 2
Podłączenie do urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI.
TRAY IN
Do podłączania za pomocą kabla OCM do półki znajdującej się z przodu
produktu.
RGB IN
Do podłączenia do urządzenia źródłowego za pomocą kabla D-SUB.
TOUCH OUT
Umożliwia podłączenie urządzenia Touch do komputera.
AV IN / COMPONENT IN
Do podłączenia urządzenia źródłowego za pomocą adaptera AV/złącze
komponentowe.
RJ45
Do podłączenia do MDC za pomocą kabla LAN.
RJ45
22
Widok z tyłu
Gniazdo
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia
RS232C IN
jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez
wcześniejszego powiadomienia.
――Dotyczy to wyłącznie modeli DM82E-BR i DM82E-BM.
RS232C IN
RS232C
OUT
IR /
AMBIENT
SENSOR IN
IR / AMBIENT SENSOR IN
Do zasilania zewnętrznej płyty czujnika lub odbioru sygnału czujnika światła.
RGB / DVI / HDMI / AV /
COMPONENT AUDIO IN
Do odbioru dźwięku z komputera przez przewód audio.
AUDIO OUT
Do łączenia monitora z wyjściem audio urządzenia źródłowego.
SD CARD
Do podłączenia karty pamięci SD.
(5V 1A)
Do podłączenia urządzenia pamięci USB.
――Gniazda USB w urządzeniu mogą przesyłać prąd o stałym natężeniu wynoszącym
maksymalnie 1A. W przypadku wyższych wartości gniazdo może nie działać
prawidłowo.
AUDIO
OUT
USB
SD CARD
(5V 1A) / TOUCH IN
USB
(5V 1A): Umożliwia podłączenie do urządzenia USB. Należy się upewnić, że
urządzenie Touch nie jest używane.
TOUCH IN: Jeśli urządzenie Touch jest używane, kabel należy podłączyć do tego gniazda.
USB
(5V 1A)
DVI / MAGICINFO IN
DVI : Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla DVI lub kabla HDMI/DVI.
MAGICINFO IN: Podczas podłączania skrzynki sieciowej (sprzedawana oddzielnie) należy
użyć dedykowanego kabla DP-DVI.
USB
(5V 1A) /
TOUCH IN
DVI /
MAGICINFO IN
DP IN
HDMI IN 1
TRAY IN
HDMI IN 2
Gniazdo dla funkcji MDC (adapter RS232C).
RS232C OUT
USB
RGB / DVI /
HDMI / AV /
COMPONENT
AUDIO IN
Opis
RGB IN
TOUCH OUT
COMPONENT IN
IR
OUT
RJ45
DP IN
Do podłączenia do komputera poprzez kabel DP.
HDMI IN1 / HDMI IN 2
Podłączenie do urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI.
TRAY IN
Do podłączania za pomocą kabla OCM do półki znajdującej się z przodu produktu.
RGB IN
Do podłączenia do urządzenia źródłowego za pomocą kabla D-SUB.
TOUCH OUT
Umożliwia podłączenie urządzenia Touch do komputera.
AV IN / COMPONENT IN
Do podłączenia urządzenia źródłowego za pomocą adaptera AV/złącze komponentowe.
IR OUT
Do odbioru sygnału zdalnego sterowania przez zewnętrzną płytę czujnika i wysyłania
sygnału przez gniazdo LOOP OUT.
RJ45
Do podłączenia do MDC za pomocą kabla LAN.
23
Półka
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia
jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez
wcześniejszego powiadomienia.
Przyciski & port
Opis
IR TOUCH ON/OFF
Włącza lub wyłącza urządzenie Touch.
QUICK MENU
Wyświetlanie menu urządzenia graficznego.
POWER ON/OFF
Włącza lub wyłącza produkt.
Do podłączenia urządzenia pamięci USB.
――Należy podnieść górną część pokrywy portu USB.
HDMI IN3
Podłączenie do urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI.
TOUCH OUT
Umożliwia podłączenie urządzenia Touch do komputera.
TRAY OUT
Kabel OCM podłączyć do półki i do portu TRAY IN produktu.
CONTROL IN
Kabel sterowania urządzenia dotykowego na podczerwień podłączyć do półki.
24
Montaż półki
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
――Do montażu półki należy użyć śrub dołączonych do opakowania.
Nie wolno mocować śrub z użyciem nadmiernej siły. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia produktu.
――W przypadku wystawienia urządzenia na bezpośrednie lub pośrednie działanie promieni słonecznych lub innego jasnego światła urządzenie dotykowe na podczerwień może nie działać poprawnie.
Podczas montażu monitora należy unikać miejsc w pobliżu lamp metalohalogenkowych, żarowych i halogenowych oraz w pobliżu nasłonecznionych okien.
25
Korzystanie z funkcji obsługi dotykowej
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
1
Kabel USB urządzenia dotykowego na podczerwień podłączyć do portu USB
2
Kabel sterowania urządzenia dotykowego na podczerwień podłączyć do półki.
3
Kabel OCM podłączyć do półki i do portu TRAY IN produktu.
4
Aby skorzystać z funkcji obsługi dotykowej z poziomu skrzynki sieciowej (sprzedawanej oddzielnie) lub komputera po podłączeniu do produktu, należy połączyć port TOUCH OUT produktu z portem USB
(5V 1A) / TOUCH IN produktu.
skrzynki sieciowej lub komputera za pomocą kabla PC urządzenia dotykowego.
26
Plug In Module (sprzedawana oddzielnie)
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega
――Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu nawet w
sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Gniazdo PIM
miejscach publicznych.
――Kształt urządzenia blokującego oraz sposób blokowania zależą od producenta. Szczegółowe informacje
na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika dołączonej do tego urządzenia.
――Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od tych na
obrazach.
Aby uaktywnić blokadę w urządzeniu przeciwkradzieżowym:
Aby móc korzystać z funkcji Plug In Module, należy podłączyć moduł PIM firmy Samsung (sprzedawany
oddzielnie).
Podłączane urządzenia innych producentów muszą być zgodne ze standardami Open Pluggable
Specification (OPS).
――Szczegółowe informacje dotyczące podłączania urządzeń zawiera podręcznik użytkownika dostarczany
z modułem PIM.
――Aby uzyskać optymalną jakość dźwięku, należy skonfigurować ustawienia sygnału audio HDMI w
Panelu sterowania systemu Windows urządzenia OPS. W przypadku urządzeń innych producentów
dotyczy to wyłącznie urządzeń zgodnych ze standardem HDMI.
――Aby produkt mógł odtwarzać dźwięk z urządzenia OPS nieobsługującego standardu HDMI, należy
skonfigurować ustawienia analogowego sygnału audio w Panelu sterowania systemu Windows,
klikając kolejno Plug In Module > Edytuj nazwę i ustawiając opcję PC, DVI PC lub DVI jako źródło
dźwięku.
1
Przymocuj linkę urządzenia zabezpieczającego do ciężkiego przedmiotu, na przykład biurka.
2
Przełóż jeden koniec linki przez pętlę znajdującą się na drugim końcu.
3
Umieść urządzenie blokujące w gnieździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowego z tyłu produktu.
4
Zamknij urządzenie blokujące.
-- Urządzenie z blokadą przeciwkradzieżową można dokupić oddzielnie.
-- Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika
dołączonej do tego urządzenia.
-- Urządzenia z blokadą przeciwkradzieżową są dostępne w sklepach elektronicznych i
internetowych.
27
Element dystansowy z logo
Nie ciągnąć z nadmierną siłą za element dystansowy opatrzony logo. Logo może zostać rozerwane lub odłamane.
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do
zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
28
Pilot
――Korzystanie z innych urządzeń do wyświetlania w przestrzeni wykorzystywanej do korzystania z pilota może spowodować nieumyślne kontrolowanie tych urządzeń.
――Przyciski bez opisu na poniższym rysunku nie są obsługiwane przez urządzenie.
POWER
OFF
Włączenie urządzenia.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Wyświetlanie lub ukrywanie menu ekranowego
albo powrót do poprzedniego menu.
5
8
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Przyciski numeryczne
Wprowadzić hasło w menu ekranowym.
9
CH LIST
MUTE
Ustaw głośność dźwięku.
Zmiana źródła sygnału.
2
Wyłączanie urządzenia.
CH
MagicInfo
Player I
Wycisz dźwięk.
Wyłączanie funkcji wyciszenia: Naciśnij przycisk
MUTE ponownie lub przycisk regulacji głośności
(+ VOL -).
-- Funkcje przycisków pilota mogą
się również różnić w zależności od
produktu.
Ten przycisk skrótu umożliwia bezpośredni
dostęp do aplikacji MagicInfo. Ten klawisz skrótu
jest dostępny, jeśli podłączona jest skrzynka
sieciowa lub moduł PIM (Plug In Module).
Przycisk Przejdź do strony główn..
29
Szybki wybór często używanych funkcji.
TOOLS
INFO
Wyświetlanie informacji na temat obecnego
źródła sygnału.
Przechodzenie do górnego, dolnego, lewego lub
prawego menu albo zmiana ustawień.
Potwierdzanie wyboru menu.
Powrót do poprzedniego menu.
Włącza bądź wyłącza funkcję blokady
bezpieczeństwa.
Jeśli za pomocą funkcji Ściana wideo połączono
wiele produktów, należy nacisnąć przycisk SET i za
pomocą przycisków numerycznych wprowadzić
identyfikator produktu.
Obsługa produktu za pomocą pilota.
Anulowanie wartości ustawionej za pomocą
przycisku SET i obsługa wszystkich połączonych
produktów za pomocą pilota.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
Wychodzenie z bieżącego menu.
Wybrać podłączone źródło sygnału spośród opcji
PC, DVI, HDMI i DisplayPort.
IR control
SET
Używany w trybie Anynet+ oraz w trybie
multimediów.
-- Funkcje przycisków pilota mogą
się również różnić w zależności od
produktu.
Aby włożyć baterie do pilota
30
Wkładanie baterii do pióra dotykowego
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
――Obsługiwany jest tylko model DM82E-BM.
1
2
3
4
5
――Do pióra dotykowego należy wkładać baterie alkaliczne (przewidywany czas działania baterii: ok. 30 dni, jeśli pióro jest używane przez 8 godzin dziennie).
Stosowanie suchych baterii okrągłych do zasilania pióra dotykowego skraca czas jego eksploatacji.
31
Wymiana końcówki pióra dotykowego
――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
――Obsługiwany jest tylko model DM82E-BM.
1
2
3
4
5
6
7
8
32
Podłączanie za pomocą kabla stereo IR
(sprzedawanego oddzielnie)
1
2
――W przypadku modeli DM65E-BR i DM75E-BR port IR OUT nie jest obsługiwany.
Czujnik oświetlenia zewnętrznego należy podłączać, gdy urządzenie jest
wyłączone. Następnie należy włączyć urządzenie.
IR OUT
IR / AMBIENT
SENSOR IN
Sterowanie więcej niż jednym produktem za pomocą
pilota
•• Za pomocą odpowiedniego kabla stereo podłączyć port IR OUT w
produkcie do portu IR / AMBIENT SENSOR IN na drugim produkcie.
•• Polecenie przesłane za pomocą pilota skierowanego w stronę produktu
zostanie odebrane przez produkty 1 oraz 2 .
――Wygląd urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
1
Sterowanie więcej niż jednym urządzeniem za
pomocą czujnika oświetlenia zewnętrznego
•• Polecenie przesłane za pomocą pilota skierowanego w stronę urządzenia
1 , do którego podłączono czujnik oświetlenia zewnętrznego, zostanie
odebrane przez urządzenia 1 i 2 .
――Wygląd urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
1
IR / AMBIENT
SENSOR IN
IR OUT
2
IR / AMBIENT
SENSOR IN
33
Przed zainstalowaniem produktu
(podręcznik instalacji)
Aby uniknąć obrażeń ciała, urządzenie należy w sposób bezpieczny przymocować do podłogi lub ściany, zgodnie z
instrukcją instalacji.
•• Montaż na ścianie powinna przeprowadzić autoryzowana firma instalacyjna.
•• W przeciwnym wypadku urządzenie może spaść i spowodować obrażenia ciała.
•• W przypadku montażu naściennego należy użyć zestawu do instalacji naściennej opisanego w specyfikacji.
――Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
Wentylacja
Mocowanie produktu na prostopadłej ścianie
A Minimalnie 40 mm
B Temperatura otoczenia: poniżej 35 C
A
•• W przypadku mocowania produktu na prostopadłej ścianie należy pozostawić co najmniej 40 mm przestrzeni między
produktem a powierzchnią ściany, aby umożliwić wentylację i zapewnić utrzymanie temperatury otoczenia na poziomie
poniżej 35 C.
B
Rysunek 1.1 Widok z boku
34
Rysunek 1.3 Widok z boku
Mocowanie produktu na ścianie z wgłębieniem
――Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.
B
D
D
Widok z góry
A Minimalnie 40 mm
B Minimalnie 70 mm
A
C Minimalnie 50 mm
D Minimalnie 50 mm
E Temperatura otoczenia: poniżej 35 C
――W przypadku mocowania produktu na ścianie z wgłębieniem należy pozostawić co najmniej wskazaną wyżej ilość
przestrzeni między produktem a powierzchnią ściany, aby umożliwić wentylację i zapewnić utrzymanie temperatury
otoczenia na poziomie poniżej 35 C.
C
E
Rysunek 1.2 Widok z boku
Wymiary
Jednostka: mm
Nazwa modelu
5
1
2
4
1
1 2
23
34
45
DM65E-BR
1535,3
1431,4
806,6
910,4
76,6
DM75E-BR
1756,1
1652,2
930,2
1034,1
109,1 (74,1 Bez uchwytu)
DM82E-BR
1911,8
1831,9
1041,9
1121,7
178,0 (140 Bez uchwytu)
DM82E-BM
3
――Rysunki mogą nie być przedstawione w odpowiedniej skali. Niektóre wymiary mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.
Przed instalacją elementu należy się zapoznać z jego wymiarami. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy
drukarskie.
35
Montaż mocowania ściennego
Przygotowanie do montażu mocowania ściennego
W celu przeprowadzenia montażu mocowania ściennego innego producenta należy zastosować pierścień mocujący (1).
――Dotyczy to wyłącznie modeli DM65E-BR, DM75E-BR.
Montaż mocowania ściennego
1
Zestaw do montażu ściennego (sprzedawany oddzielnie) pozwala na montaż elementu na ścianie.
Szczegółowe informacje na temat montażu mocowania ściennego zawiera dołączona do niego instrukcja.
Zaleca się skorzystanie z pomocy technicznej podczas montażu wspornika zestawu ściennego.
Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała użytkownika
bądź osób postronnych w przypadku samodzielnego montażu mocowania ściennego.
36
Dane techniczne zestawu do montażu
ściennego (VESA)
――Zestaw ścienny należy zamontować prostopadle do podłogi na ścianie o
jednolitej i mocnej konstrukcji. Przed przystąpieniem do montażu mocowania
ściennego na powierzchniach wykonanych z takich materiałów, jak płyta
gipsowo-kartonowa należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży
w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Urządzenie zamontowane na pochyłej ścianie może się oderwać, powodując
poważne obrażenia ciała.
•• Zestawy do montażu ściennego firmy Samsung są dostarczane ze szczegółową instrukcją montażu oraz wszystkimi
niezbędnymi elementami.
•• Nie należy stosować śrub dłuższych od standardowych lub niespełniających standardów VESA dotyczących śrub. Dłuższe
śruby mogą przyczynić się do uszkodzenia części znajdujących się wewnątrz urządzenia.
•• W przypadku mocowań ściennych, które nie spełniają standardów VESA dotyczących śrub, długość śrub może się różnić
w zależności od parametrów technicznych mocowania ściennego.
•• Nie należy dokręcać śrub z nadmierną siłą, ponieważ może to skutkować uszkodzeniem elementu lub oderwaniem się
urządzenia i spowodować obrażenia ciała. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie wypadki.
•• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane używaniem
zestawu ściennego niezgodnego ze standardem VESA lub specyfikacją bądź niestosowania się użytkownika do instrukcji
montażu elementu.
•• Montaż urządzenia na ścianie wymaga udziału dwóch osób.
•• Poniższa tabela zawiera standardowe wymiary zestawów do montażu ściennego.
Jednostka: mm
Nazwa
modelu
Rozstaw otworów na śruby zgodne ze
standardem VESA (A * B) w milimetrach
Śruby standardowe Liczba szt.
DM65E-BR
400 × 400
DM75E-BR
M8
4
DM82E-BR
600 × 400
DM82E-BM
――Nie wolno montować zestawu do montażu ściennego, gdy urządzenie jest włączone. Może to spowodować obrażenia ciała
w wyniku porażenia prądem.
37
Pilot (RS232C)
• Przypisanie styków
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Typ męski>
<Typ żeński>
Połączenie kablowe
Kabel RS232C
Interfejs
RS232C (9-stykowy)
Styk
TxD (Nr 2), RxD (Nr 3), uziemienie (Nr 5)
Szybkość przesyłania
danych
9600 b/s
Bity danych
8 bitów
1
Sygnał wykrycia nośnej
Parzystość
Brak
2
Odebrane dane
Bity stopu
1 bitów
3
Przesłane dane
Sterowanie przepływem
Brak
4
Przygotowanie terminalu danych
Długość maksymalna
15 m (wyłącznie typ ekranowany)
5
Masa sygnału
6
Przygotowanie zbioru danych
7
Wysyłanie żądania
8
Sygnał pozwolenia na wysłanie
9
Sygnał RI
Styk
Sygnał
38
Kabel LAN
• Kabel RS232C
Złącze: 9-stykowe D-Sub do kabla stereo
6
•• Przypisanie styków
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Typ męski
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
WTYK
Masa
5
----------
3
Masa
(ø 3,5)
Numer styku
Standardowy kolor
Sygnał
1
Biały i pomarańczowy
TX+
2
Pomarańczowy
TX-
3
Biały i zielony
RX+
4
Niebieski
NC
5
Biały i niebieski
NC
6
Zielony
RX-
7
Biały i brązowy
NC
8
Brązowy
NC
39
Kabel krosowy (PC do PC)
•• Złącze: RJ45
Kabel LAN (PC do HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
Sygnał
P1
P2
Sygnał
TX+
1
<-------->
3
RX+
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Sygnał
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Sygnał
P1
TX+
1
TX-
40
Podłączanie
•• Sposób połączenia 2
――Upewnij się, że adaptery są podłączone do odpowiedniego gniazda RS232C IN lub OUT produktu.
•• Sposób połączenia 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Sposób połączenia 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
41
Nr
Kody sterujące
Sprawdzanie stanu funkcji sterowania (polecenie „pokaż”)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
Typ polecenia
Identyfikator
Długość danych
Suma
kontrolna
Polecenie
0xAA
Typ polecenia
Identyfikator
Typ polecenia
Zakres wartości
10
Włączanie funkcji ściany wideo
0x84
0~1
11
Sterowanie funkcją ściany wideo
0x89
-
Przykład: włączenie zasilania & ID = 0
Długość danych
Dane
Suma
kontrolna
1
Wartość
Polecenie
Nr
Polecenie
•• Wszelka komunikacja musi się odbywać w wartościach szesnastkowych. Sumę kontrolną oblicza
się, sumując wszystkie wartości oprócz nagłówka. Jeżeli suma kontrolna składa się z więcej niż
dwóch cyfr, jak pokazano poniżej (11 + FF + 01 + 01 = 112), pierwszą cyfrę należy usunąć.
0
Sterowanie (polecenie „ustaw”)
Nagłówek
Typ polecenia
Polecenie
Zakres wartości
1
Sterowanie zasilaniem
0x11
0~1
2
Kontrola głośności
0x12
0~100
3
Wybór źródła sygnału
0x14
-
4
Wybór trybu ekranu
0x18
-
5
Wybór rozmiaru ekranu
0x19
0~255
6
Wł./wył. funkcji PIP
0x3C
0~1
7
Sterowanie dopasowywaniem
automatycznym (wyłącznie PC i BNC)
0x3D
0
8
Sterowanie trybem ściany wideo
0x5C
0~1
9
Blokada bezpieczeństwa
0x5D
0~1
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Identyfikator
Identyfikator
Długość danych
Dane 1
1
"Power"
Długość danych
Dane 1
1
1
Suma
kontrolna
12
•• Aby sterować równocześnie wszystkimi urządzeniami połączonymi kablem szeregowym, bez
względu na identyfikatory, należy ustawić identyfikator jako „0xFE” i przesłać polecenia. Polecenia
będą wykonywane przez każde urządzenie, jednak nie będzie odpowiedzi ACK.
42
Sterowanie zasilaniem
Kontrola głośności
•• Funkcja
Urządzenie można włączać i wyłączać za pomocą komputera osobistego.
•• Funkcja
Głośność urządzenia można ustawić przy użyciu komputera.
•• Sprawdzanie stanu zasilania (pokaż stan zasilania: WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE)
•• Sprawdzanie stanu głośności (pokaż poziom głośności)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Identyfikator
Długość danych
Suma
kontrolna
0
•• Ustawianie trybu zasilania (ustaw zasilanie na WŁĄCZONE/WYŁĄCZONE)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x11
Identyfikator
Długość danych
Dane
1
"Power"
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x12
Identyfikator
Suma
kontrolna
0
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x12
Identyfikator
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Identyfikator
0xFF
Długość
danych
3
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
„A”
0x11
Wartość1
0xAA
Suma
kontrolna
"Volume"
Identyfikator
0xFF
Długość
danych
3
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
„N”
0x11
Wartość1
"ERR"
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x12
"Volume"
Suma
kontrolna
"Volume": kod głośności, który można ustawić dla produktu. (0-100)
"Power"
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Polecenie
1
Suma
kontrolna
"Power": kod zasilania, który można ustawić dla urządzenia.
Nagłówek
Dane
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
0: zasilanie WYŁĄCZONE
0xAA
Długość danych
"Volume": kod głośności, który można ustawić dla produktu. (0-100)
1: zasilanie WŁĄCZONE
Polecenie
Suma
kontrolna
•• Ustawianie głośności (ustaw poziom głośności)
"Power": kod zasilania, który można ustawić dla urządzenia.
Nagłówek
Długość danych
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x12
"ERR"
Suma
kontrolna
Suma
kontrolna
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
43
Wybór źródła sygnału
0x24
HDMI2_PC
•• Funkcja
Źródło sygnału wejściowego dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
0x25
DisplayPort
――Opcji DVI_video, HDMI1_PC oraz HDMI2_PC nie można używać za pomocą polecenia Set. Należy
•• Sprawdzanie stanu źródła sygnału (pokaż stan źródła sygnału)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x14
Identyfikator
Długość danych
użyć poleceń „Pokaż”.
――Ten model nie obsługuje portów HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 oraz HDMI2_PC.
Suma
kontrolna
――Tryb MagicInfo jest dostępny jedynie w przypadku modeli obsługujących funkcję MagicInfo.
0
――Opcje RF(TV) i DTV są dostępne jedynie w przypadku modeli obsługujących tryb TV.
•• Ustawianie źródła sygnału (ustaw źródło sygnału)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x14
Identyfikator
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Długość danych
Dane
1
"Input Source"
Suma
kontrolna
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x14
"Input
Source"
"Input Source": kod źródła sygnału wejściowego, który można ustawić dla produktu.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Źródło sygnału
0x08
Komponentowe
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
Suma
kontrolna
"Input Source": kod źródła sygnału wejściowego, który można ustawić dla produktu.
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x14
"ERR"
Suma
kontrolna
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
44
Wybór trybu ekranu
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
•• Funkcja
Tryb ekranu dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x18
"ERR"
Sterowanie trybem ekranu nie jest możliwe, kiedy jest włączona funkcja Ściana wideo.
――Umożliwiają to jedynie modele obsługujące tryb TV.
•• Sprawdzanie stanu ekranu (pokaż stan trybu ekranu)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x18
Identyfikator
Długość
danych
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
Suma
kontrolna
Wybór rozmiaru ekranu
0
•• Funkcja
Rozmiar ekranu dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
•• Ustawianie rozmiaru obrazu (ustaw rozmiar obrazu)
Nagłówek
0xAA
Polecenie
Identyfikator
0x18
Długość
danych
Dane
1
"Screen
Mode"
•• Sprawdzanie rozmiaru ekranu (pokaż stan rozmiaru ekranu)
Suma
kontrolna
16 : 9
0x04
Powiększenie
0x31
Szerokie powiększenie
0x0B
4:3
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Polecenie
0xAA
0x19
Identyfikator
Długość danych
Suma
kontrolna
0
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x19
"Screen
Size"
Suma
kontrolna
"Screen Size": rozmiar ekranu produktu (zakres: od 0 do 255, jednostka: cale)
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek
Nagłówek
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
"Screen Mode": Kod, który ustawia stan produktu
0x01
Suma
kontrolna
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x18
"Screen
Mode"
"Screen Mode": Kod, który ustawia stan produktu
Suma
kontrolna
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x19
"ERR"
Suma
kontrolna
45
Wł./wył. funkcji PIP
Sterowanie dopasowywaniem automatycznym (wyłącznie PC i
BNC)
•• Funkcja
Tryb PIP dla produktu można zmienić przy użyciu komputera.
――Dostępne jedynie w przypadku modeli wyposażonych w funkcję PIP.
――Tryb nie może być obsługiwany, jeśli funkcja Ściana wideo jest ustawiona jako Włączone.
――Funkcja ta nie jest dostępna w trybie MagicInfo.
•• Funkcja
Automatyczna regulacja parametrów ekranu systemowego za pomocą komputera.
•• Sprawdzanie stanu sterowania dopasowywaniem automatycznym (pokaż stan funkcji sterowania
dopasowywaniem automatycznym)
Brak
•• Ustawianie funkcji sterowania dopasowywaniem automatycznym (ustaw funkcję sterowania
dopasowywaniem automatycznym)
•• Sprawdzanie, czy funkcja PIP jest włączona czy też wyłączona (pokaż stan funkcji PIP)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x3C
Identyfikator
Długość danych
Suma kontrolna
0
•• Ustawianie funkcji PIP (WŁĄCZ/WYŁĄCZ funkcję PIP)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x3C
Identyfikator
Długość danych
Dane
1
"PIP"
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x3D
Identyfikator
0xAA
0xFF
Identyfikator
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x3C
"PIP"
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
„A”
0x3C
Suma
kontrolna
3
„A”
0x3D
"Auto
Adjustment"
0xAA
Identyfikator
0xFF
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
Długość
danych
3
Suma
kontrolna
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„A”
0x3D
"ERR"
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Polecenie
"Auto
Adjustment"
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
"PIP": Kod używany do włączania i wyłączania funkcji PIP w produkcie
Nagłówek
1
Suma
kontrolna
"Auto Adjustment" : 0x00 (zawsze)
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Polecenie
Dane
Suma
kontrolna
"PIP": Kod używany do włączania i wyłączania funkcji PIP w produkcie
1: PIP WŁĄCZONY
0: PIP WYŁĄCZONY
Nagłówek
Długość
danych
Suma
kontrolna
Suma
kontrolna
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
"PIP"
46
Sterowanie trybem ściany wideo
Blokada bezpieczeństwa
•• Funkcja
Tryb Ściana wideo można aktywować w produkcie za pomocą komputera.
Jest to możliwe tylko w przypadku produktów z włączoną funkcją Ściana wideo.
•• Sprawdzanie trybu ściany wideo (pokaż tryb ściany wideo)
•• Funkcja
Do włączania lub wyłączania funkcji Blokada bezpieczeństwa w produkcie można używać komputera.
Jest to możliwe bez względu na to, czy zasilanie jest włączone czy nie.
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x5C
Identyfikator
Długość danych
•• Sprawdzanie stanu blokady bezpieczeństwa (pokaż stan blokady bezpieczeństwa)
Suma
kontrolna
0
•• Ustawianie trybu ściany wideo (Ustaw tryb ściany wideo)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x5C
Identyfikator
Dane
Suma
kontrolna
1
"Video Wall Mode"
1: Pełny
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Identyfikator
Długość
danych
0xAA
0xFF
0xAA
0x5D
Identyfikator
Długość danych
Suma
kontrolna
0
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x5D
Identyfikator
Długość
danych
Dane
3
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
„A”
0x5C
Wartość1
Suma
kontrolna
1
"Safety Lock"
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek
Polecenie
Identyfikator
Długość
ACK/NAK
danych
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
3
„A”
r-CMD
0xAA
0xFF
0x5D
"Safety Lock": Kod blokady bezpieczeństwa, który można ustawić dla produktu
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
0xAA
0xFF
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
"Safety
Lock"
"Video Wall Mode": Kod używany do aktywowania trybu ściany wideo w produkcie
Identyfikator
Suma
kontrolna
Mode"
Polecenie
Wartość1
"Video
Wall
Nagłówek
Suma
kontrolna
"Safety Lock": Kod blokady bezpieczeństwa, który można ustawić dla produktu
1: WŁĄCZONY
0: WYŁĄCZONY
0: Naturalny
Polecenie
Polecenie
•• Włączanie i wyłączanie blokady bezpieczeństwa (włącz/wyłącz blokadę bezpieczeństwa)
Długość danych
"Video Wall Mode": Kod używany do aktywowania trybu ściany wideo w produkcie
Nagłówek
Nagłówek
Długość
ACK/NAK
danych
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
3
„A”
r-CMD
Wartość1
Suma
Nagłówek
Polecenie
Identyfikator
kontrolna
0x5C
"ERR"
0xAA
0xFF
Długość
ACK/NAK
danych
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
3
„N”
r-CMD
Wartość1
Suma
kontrolna
0x5D
"ERR"
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
47
Włączanie funkcji ściany wideo
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
•• Funkcja
Funkcję ściany wideo produktu można włączyć lub wyłączyć za pomocą komputera.
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x84
ERR
•• Wyświetlanie stanu funkcji ściany wideo (włączona/wyłączona)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x84
Identyfikator
Długość
danych
Suma
kontrolna
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
0
Sterowanie funkcją ściany wideo
•• Włączanie lub wyłączanie funkcji ściany wideo
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x84
Identyfikator
Długość
danych
Dane
1
V.Wall_On
Suma
kontrolna
1: Włączanie ściany wideo
0: Wyłączanie ściany wideo
0xAA
0xFF
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x89
Identyfikator
Długość danych
Suma kontrolna
0
•• Ustawiani funkcji ściany wideo
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Polecenie
•• Funkcja
Funkcję ściany wideo produktu można włączyć lub wyłączyć za pomocą komputera.
•• Wyświetlanie stanu funkcji ściany wideo
•• V.Wall_On : Kod funkcji ściany wideo ustawiony dla produktu
Nagłówek
Suma
kontrolna
Identyfikator
Długość
danych
3
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
„A”
0x84
Wartość1
V.Wall_
On
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0x89
Suma
kontrolna
Identyfikator
Długość
danych
Wartość1
Wartość2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Suma
kontrolna
Wall_Div: Kod sterownika ściany wideo ustawiony dla produktu
V.Wall_On : Jak powyżej
48
Ściana wideo — opcja 10x10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Wył.
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
49
Wall_SNo : Kod numeru produktu ustawiony dla produktu
Ściana wideo — opcja 10x10: ( 1 ~ 100)
Ustawiony numer
Dane
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• ACK (potwierdzenie pozytywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
Wartość2
4
„A”
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Suma
kontrolna
•• NAK (potwierdzenie negatywne)
Nagłówek
Polecenie
0xAA
0xFF
Identyfikator
Długość
danych
ACK/NAK
(potwierdzenie
pozytywne/
negatywne)
r-CMD
Wartość1
3
„N”
0x89
ERR
Suma
kontrolna
"ERR" : kod wskazujący na charakter błędu.
50
Rozdział 03
Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego
Czynności wstępne
Czynności sprawdzające
――Przed podłączeniem urządzenia źródłowego należy przeczytać dołączoną do niego instrukcję obsługi.
Liczba i umiejscowienie gniazd w urządzeniach źródłowych może się różnić w zależności od produktu.
――Nie podłączaj kabla zasilania, dopóki nie podłączysz wszystkich innych urządzeń.
Podłączenie kabla zasilania podczas podłączania innego urządzenia może spowodować uszkodzenie
produktu.
――Podłącz kable do gniazd dźwiękowych w odpowiedni sposób: lewy = biały, prawy = czerwony.
――Sprawdź rodzaje gniazd znajdujących się z tyłu produktu, który chcesz podłączyć.
Łączenie z komputerem PC
•• Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało
podłączone.
•• Komputer może zostać podłączony to produktu na kilka różnych sposobów.
Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla Twojego komputera.
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
Podłączanie za pomocą kabla D-SUB (typ analogowy)
――Wygląd urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
――Wygląd urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
RGB IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
AUDIO IN
51
Połączenie za pomocą kabla DVI (typ cyfrowy)
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
――Wygląd urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
――Wygląd urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
Aby możliwe było odbieranie sygnału wideo i audio z komputera, po podłączeniu komputera do
produktu za pomocą kabla HDMI-DVI ustawienia należy skonfigurować w sposób pokazany poniżej.
•• Dźwięk → dla opcji Dźwięk HDMI wybrać ustawienie PC(DVI)
•• Obraz → dla każdego trybu ekranu wybrać ustawienie Tekst w obszarze Tryb obrazu
•• System → Ogólne → dla opcji Hot Plug HDMI wybrać ustawienie Wył.
DVI /
MAGICINFO IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
AUDIO IN
HDMI IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
AUDIO IN
――Adapter DVI-HDMI umożliwia wykorzystywanie portu DVI produktu jako portu HDMI.
HDMI
DVI /
MAGICINFO IN
52
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Podłączanie za pomocą kabla DP
――Wygląd urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
――Wygląd urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
HDMI IN
DP IN
•• Środki ostrożności dotyczące korzystania ze standardu DP
――Aby zwiększyć moc w trybie czuwania, produkt zatrzymuje komunikację DP w przypadku
wyłączenia lub przejścia w tryb oszczędzania energii.
Jeżeli produkt w trybie dwóch monitorów wyłącza się lub przechodzi w tryb oszczędzania energii,
może to oznaczać, że ustawienia monitora się nie zaktualizowały. W związku z tym obraz może
nie być wyświetlany poprawnie.
Jeśli ten problem wystąpi, należy przed rozpoczęciem korzystania z produktu dla opcji Maks.
oszcz. en. wybrać ustawienie Wył..
――Karty graficzne niezgodne ze standardem DP mogą uniemożliwiać wyświetlanie ekranu rozruchu
systemu BIOS, gdy urządzenie znajduje się w trybie oszczędzania energii. W takim przypadku
należy pamiętać, aby przed włączeniem komputera najpierw włączyć produkt.
――Port sygnału wideo (DP IN) w obudowie produktu oraz kabel DP zostały zaprojektowane
zgodnie ze standardami VESA. Stosowanie kabla DP, który nie jest zgodny ze standardami VESA,
może spowodować awarię produktu. Firma Samsung Electronics nie jest odpowiedzialna za
jakiekolwiek problemy wynikające ze stosowania kabla niezgodnego z tymi standardami.
Należy stosować kabel DP określony w standardach VESA.
53
Łączenie z urządzeniem wideo
――Wygląd urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
•• Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów.
Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić, czy urządzenie źródłowe zostało
podłączone.
•• Urządzenie wideo można podłączyć za pomocą kabla.
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
――Aby zmienić źródło, należy nacisnąć na pilocie przycisk SOURCE.
Podłączanie za pomocą kabla AV
AV IN / COMPONENT IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
AUDIO IN
Podłączanie za pomocą kabla komponentowego
AV IN / COMPONENT IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
AUDIO IN
54
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
――Wygląd urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
――Odtwarzanie dźwięku nie będzie możliwe w przypadku podłączenia urządzenia wideo za pomocą kabla HDMI-DVI. Aby rozwiązać ten problem, należy dodatkowo podłączyć kabel audio do gniazd audio produktu
oraz urządzenia wideo.
――Aby możliwe było odbieranie sygnału wideo i audio z urządzenia wideo, po podłączeniu urządzenia wideo do produktu za pomocą kabla HDMI-DVI ustawienia należy skonfigurować w sposób pokazany poniżej.
――Dźwięk → dla opcji Dźwięk HDMI wybrać ustawienie AV(HDMI)
――Obraz → dla każdego trybu ekranu wybrać ustawienie Film/zdjęcie w obszarze Tryb obrazu
――System → Ogólne → dla opcji Hot Plug HDMI wybrać ustawienie Włączone
――Obsługiwane rozdzielczości obejmują 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p i 576p.
DVI /
MAGICINFO IN
HDMI
HDMI IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
AUDIO IN
55
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
Podłączanie do systemu audio
――Wygląd urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
Korzystanie z kabla HDMI lub HDMI-DVI (do 1080p)
――Wygląd urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
•• Aby uzyskać obraz i dźwięk o wyższej jakości, należy podłączyć produkt do urządzenia cyfrowego za
pomocą kabla HDMI.
•• Kabel HDMI obsługuje sygnały cyfrowe wideo i audio; nie wymaga zastosowania kabla audio.
-- Aby podłączyć produkt do urządzenia cyfrowego, które nie obsługuje sygnału wyjściowego
HDMI, należy użyć kabli HDMI-DVI i audio.
•• Jeżeli do produktu podłączono urządzenie zewnętrzne korzystające ze starszej wersji trybu HDMI,
obraz może nie wyświetlać się poprawnie (albo wcale), może też nie działać dźwięk. Jeśli taki
problem wystąpi, należy skierować do producenta urządzenia zewnętrznego zapytanie o wersję
HDMI i — jeśli jest przestarzała — poprosić o aktualizację.
AUDIO OUT
•• Używać kabla HDMI o grubości 14 mm lub mniejszej.
•• Zakupić certyfikowany kabel HDMI. W przeciwnym wypadku może wystąpić problem z
wyświetlaniem obrazu lub błąd w połączeniu.
•• Zaleca się stosowanie podstawowego kabla HDMI typu High Speed lub kabla z przewodem
Ethernet.
To urządzenie nie obsługuje funkcji Ethernet przez HDMI.
HDMI IN
56
Podłączanie kabla LAN
――Wygląd urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu.
RJ45
•• Użyć kabla kategorii 7 (typu STP*).
*Shielded Twist Pair (skrętka ekranowana).
57
Zmiana źródła sygnału
Menu Źródło umożliwia wybór źródła oraz zmianę nazwy urządzenia źródłowego.
Źródło
――Jeśli zostanie wybrane nieodpowiednie urządzenie źródłowe, ekran może być wyświetlany nieprawidłowo.
――Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat podłączonych urządzeń źródłowych, należy nacisnąć przycisk TOOLS na
SOURCE → Źródło
stronie Źródło.
Źródło
MagicInfo S
Można wyświetlić ekran urządzenia źródłowego podłączonego do produktu. Wybierz źródło z menu Source List, aby wyświetlić
ekran wybranego urządzenia.
――Źródło wejściowe można również zmienić za pomocą przycisku SOURCE na pilocie.
Edytuj nazwę
MagicIWB S
PC
HDMI
AV
Component
Aby przejść do Opcji, naciśnij i przytrzymaj przycisk Enter.
SOURCE → Źródło → TOOLS → Edytuj nazwę → ENTER E
Pozwala określić nazwę podłączonego urządzenia zewnętrznego.
――Lista może obejmować następujące urządzenia źródłowe. Urządzenia Źródło wyświetlane po lewej stronie listy są zależne
od wybranego źródła.
PC / Dekoder kabl. / Dekoder sat. / Przys. PVR / Gra / Blu-ray / DVD / Magnetowid / Odbiornik AV / Kamera / DVI PC
/ Urządzenia DVI / TV / IPTV / HD DVD / DMA
Informacja
SOURCE → Źródło → TOOLS → Informacja → ENTER E
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Ta opcja służy do wyświetlenia szczegółowych informacji na temat wybranego urządzenia zewnętrznego.
-- Oprogramowanie MagicIWB S umożliwia odtwarzanie różnej zawartości na dużym ekranie
dotykowym. To oprogramowanie pozwala ożywić prezentacje podczas spotkań i konferencji.
Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi nakładki dotykowej.
Instrukcję obsługi oprogramowania MagicIWB S można pobrać ze strony http://www.
samsung.com/displaysolutions.
58
Rozdział 04
Korzystanie z programu MDC
Multiple Display Control (MDC) to aplikacja umożliwiająca łatwe sterowanie kilkoma wyświetlaczami równocześnie przy użyciu komputera.
-Szczegółowe informacje na temat korzystania z programu MDC można znaleźć w pomocy dostępnej po zainstalowaniu programu. Program MDC jest dostępny na stronie internetowej.
Instalacja/dezinstalacja programu MDC
Instalacja
――Na instalację programu MDC może mieć wpływ karta graficzna, płyta główna, a także warunki
7
następnie kliknąć przycisk „Install”.
8
Pojawi się informacja o postępie instalacji.
9
Kliknąć przycisk „Finish” w wyświetlonym oknie „InstallShield Wizard Complete”.
sieciowe.
1
Kliknij ikonę programu instalacyjnego MDC Unified.
2
Wybierz język instalacji. Następnie należy kliknąć przycisk „OK”.
3
Gdy pojawi się ekran „Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified”, należy kliknąć
――Wybrać opcję „Launch MDC Unified”, a następnie kliknąć przycisk „Finish”, aby od razu
uruchomić program MDC.
10Po instalacji na pulpicie zostanie utworzona ikona skrótu MDC Unified.
――Ikona pliku wykonywalnego MDC może nie być widoczna w zależności od systemu
komputerowego lub specyfikacji produktu.
――Naciśnij klawisz F5, jeśli ikona pliku wykonywalnego nie jest widoczna.
przycisk „Next”.
4
W wyświetlonym oknie „License Agreement” wybrać opcję
„I accept the terms in the license agreement” oraz kliknąć przycisk „Next”.
5
Dezinstalacja
1
Wybrać opcję Ustawienia > Panel Sterowania w menu Start i dwukrotnie kliknąć opcję Dodaj/
Usuń Programy.
W wyświetlonym oknie „Customer Information” wypełnić wszystkie pola, a następnie kliknąć
przycisk „Next”.
6
W oknie „Ready to Install the Program” sprawdzić miejsce docelowe instalacji programu, a
2
Wybierz program MDC Unified z listy i kliknij opcję Zmień/Usuń.
W oknie „Destination Folder” należy wybrać miejsce docelowe instalacji programu, a następnie
kliknąć przycisk „Next”.
――Jeśli ścieżka docelowa nie zostanie określona, program zostanie zainstalowany w lokalizacji
domyślnej.
59
Ustanawianie połączenia z aplikacją MDC
Połączenie RS-232C (szeregowa transmisja danych)
Kabel szeregowy RS-232C należy podłączyć do portów szeregowych komputera i wyświetlacza.
――Wygląd urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
Monitor 1
Monitor 2
Komputer
60
Połączenie Ethernet
Wpisz adres IP głównego wyświetlacza i podłącz wyświetlacz do komputera. Wyświetlacze można połączyć ze sobą, używając kabla LAN.
Połączenie z wykorzystaniem standardowego kabla LAN
――Wygląd urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
――Przez port RJ45 na produkcie oraz porty LAN na koncentratorze można do produktu podłączyć wiele urządzeń.
Komputer
RJ45
HUB
Monitor 1
Monitor 2
61
Połączenie z wykorzystaniem krosowanego kabla LAN
――Wygląd urządzenia może się różnić, w zależności od modelu.
――Przez port RS232C IN/OUT na produkcie można podłączyć wiele urządzeń.
Monitor 1
RJ45
RS232C OUT
Monitor 2
Komputer
62
Rozdział 05
Funkcja ekranu startowego
Dostęp do tej funkcji można uzyskać za pośrednictwem opcji Pomoc techn. → Przejdź do strony główn..
Dostęp do funkcji można uzyskać, naciskając przycisk HOME na pilocie.
――Aby korzystać z funkcji Odtwarzacz, należy ustawić dla opcji Odtwarzaj przez wartość MagicInfo w obszarze System.
Odtwarzacz
HOME
Odtwarzanie różnych treści, takiej jak kanały z przydzielonymi harmonogramami, szablony lub pliki.
Kanały lub zawartość można odtwarzać za pomocą dowolnej z poniższych metod.
→ Odtwarzacz →ENTER E
•• Kanał sieciowy: odtwarzanie zawartości za pośrednictwem serwera.
――Aby uruchomić kanał Kanał sieciowy, należy upewnić się, że produkt jest połączony z serwerem.
•• Kanał lokalny: odtwarzanie zawartości z pamięci wewnętrznej lub zewnętrznej.
Odtwarzacz
Harmonogram
Szablon
Odtwarzanie różnej zawartości,
takiej jak programy z zaplanowanych
kanałów, szablony czy pliki.
Klonuj produkt
Ustawienia ID
Ściana wideo
Stan sieci
Tryb obrazu
Czasomierz wł./wyłącz.
Pasek informacyjny
Więcej ustawień
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
63
Zatwierdzanie podłączanego urządzenia przez serwer
3
Z górnego paska menu wybrać opcję Device.
4
Wybrać opcję Lite z menu po lewej stronie.
5
Z podmenu opcji Lite wybrać opcję Unapproved.
6
Nacisnąć przycisk Approve dla urządzenia wyświetlanego na liście niezatwierdzonych urządzeń
Zatwierdzanie serwera Lite
•• Należy dla trybu Tryb MagicInfo ustawić wartość Lite w obszarze Ustawienia sieci serwera.
Po zatwierdzeniu można natychmiast rozpocząć korzystanie z serwera Lite.
――Przed zatwierdzeniem urządzenia należy skonfigurować serwer Ustawienia sieci.
1
2
Przejdź do serwera przypisanego urządzeniu.
Wprowadź identyfikator i hasło, aby się zalogować.
Lite.
64
7
Wprowadź wymagane informacje, aby zatwierdzić urządzenie.
9
Po zatwierdzeniu urządzenia przez serwer harmonogram zarejestrowany w wybranej grupie zostanie
pobrany do urządzenia. Po zakończeniu pobierania harmonogram się uruchomi.
――Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji harmonogramu zawiera <Instrukcja obsługi serwera
MagicInfo Lite Server>.
――W przypadku usunięcia urządzenia z listy urządzeń zatwierdzonych przez serwer urządzenie uruchomi
się ponownie w celu zresetowania ustawień.
Ustawianie bieżącej godziny
Harmonogram może się nie uruchomić, jeżeli czas urządzenia nie zgadza się z bieżącym czasem serwera.
•• Device Name: wprowadzić nazwę urządzenia.
•• Device Group: wybrać
1
Przejść do zakładek Device → Time.
2
Wybierz urządzenie.
3
Wybrać opcję Clock Set i zsynchronizować czas z czasem serwera.
, aby określić grupę.
•• Location: wprowadzić bieżącą lokalizację urządzenia.
――Naciśnięcie przycisku INFO na pilocie po uruchomieniu harmonogramu sieciowego wyświetla
szczegóły harmonogramu. Sprawdź, czy wybrano odpowiednie urządzenie, wyświetlając informację o
identyfikatorze urządzenia.
8
Wybrać menu All, aby sprawdzić, czy urządzenie zostało zarejestrowane.
•• Po pierwszym podłączeniu produktu do serwera czas na produkcie jest ustawiany jako czas GMT
miejsca, w którym jest zainstalowany serwer.
•• Czas na produkcie można zmienić z poziomu serwera, zgodnie z instrukcjami zawartymi w 3. etapie.
•• Wyłączenie i ponowne włączenie produktu spowoduje przywrócenie czasu na produkcie
ustawionego jako ostatni z poziomu serwera.
――Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania czasem (harmonogramy, zarządzanie świętami itd.)
zawiera <Instrukcja obsługi serwera MagicInfo Lite>.
65
Zatwierdzanie serwera Premium
3
Z górnego paska menu wybrać opcję Device.
4
Wybrać opcję Premium z menu po lewej stronie.
5
Z podmenu opcji Premium wybrać opcję Unapproved.
6
Nacisnąć przycisk Approve dla urządzenia wyświetlanego na liście niezatwierdzonych urządzeń
•• Należy dla trybu Tryb MagicInfo ustawić wartość Premium w obszarze Ustawienia sieci serwera.
Po zatwierdzeniu można natychmiast rozpocząć korzystanie z serwera Premium.
――Przed zatwierdzeniem urządzenia należy skonfigurować serwer Ustawienia sieci.
1
2
Przejdź do serwera przypisanego urządzeniu.
Wprowadź identyfikator i hasło, aby się zalogować.
Premium.
66
7
Wprowadź wymagane informacje, aby zatwierdzić urządzenie.
9
Po zatwierdzeniu urządzenia przez serwer harmonogram zarejestrowany w wybranej grupie
zostanie pobrany do urządzenia. Po zakończeniu pobierania harmonogram się uruchomi.
――Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji harmonogramu zawiera <Instrukcja obsługi serwera
MagicInfo Premium Server>.
――W przypadku usunięcia urządzenia z listy urządzeń zatwierdzonych przez serwer urządzenie uruchomi
się ponownie w celu zresetowania ustawień.
Ustawianie bieżącej godziny
Harmonogram może się nie uruchomić, jeżeli czas urządzenia nie zgadza się z bieżącym czasem serwera.
•• Device Name: wprowadzić nazwę urządzenia.
•• Device Group: wybrać
1
Przejść do zakładek Device → Time.
2
Wybierz urządzenie.
3
Wybrać opcję Clock Set i zsynchronizować czas z czasem serwera.
, aby określić grupę.
•• Location: wprowadzić bieżącą lokalizację urządzenia.
――Naciśnięcie przycisku INFO na pilocie po uruchomieniu harmonogramu sieciowego wyświetla
szczegóły harmonogramu. Sprawdź, czy wybrano odpowiednie urządzenie, wyświetlając informację o
identyfikatorze urządzenia.
8
Wybrać menu All, aby sprawdzić, czy urządzenie zostało zarejestrowane.
•• Po pierwszym podłączeniu produktu do serwera czas na produkcie jest ustawiany jako czas GMT
miejsca, w którym jest zainstalowany serwer.
•• Czas na produkcie można zmienić z poziomu serwera, zgodnie z instrukcjami zawartymi w 3. etapie.
•• Wyłączenie i ponowne włączenie produktu spowoduje przywrócenie czasu na produkcie
ustawionego jako ostatni z poziomu serwera.
――Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania czasem (harmonogramy, zarządzanie świętami itd.)
zawiera <Instrukcja obsługi serwera MagicInfo Premium>.
67
Odtwarzacz
Przeglądaj i odtwarzaj materiały z wybranego urządzenia.
Urządzenie : Wszystkie
zawartość : Wszystkie
Sortuj według : Nazwa pliku
Opcje
1 / 4 pozycje
Brak kanału.
Kanał sieciowy
Brak kanału.
Kanał lokalny
Kanał sieciowy
Ta funkcja umożliwia odtwarzanie zawartości, szablonów i harmonogramów skonfigurowanych na serwerze.
•• Na ekranie menu funkcji Odtwarzacz można sprawdzić, czy nawiązano połączenie z serwerem (zatwierdzenie).
Aby sprawdzić połączenie z serwerem po uruchomieniu funkcji Kanał sieciowy, należy na pilocie nacisnąć przycisk
INFO.
1
Wybrać kanał Kanał sieciowy w obszarze Odtwarzacz.
――Wiadomość Brak kanału. zostanie wyświetlona, jeżeli żaden kanał nie został zarejestrowany w obszarze Kanał
sieciowy.
Moje szablony
2
Uruchomiony zostanie kanał Kanał sieciowy.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Kanał lokalny
Odtwórz harmonogram lub kanał, który został skonfigurowany w produkcie.
1
Wybrać kanał Kanał lokalny w obszarze Odtwarzacz.
――Wiadomość Brak kanału. zostanie wyświetlona, jeżeli żaden kanał nie został zarejestrowany w obszarze Kanał lokalny.
2
Uruchomiony zostanie kanał Kanał lokalny.
Moje szablony
Odtwórz szablon w obszarze Moje szablony, zapisany w pamięci wewnętrznej produktu.
68
Funkcje dostępne na stronie Odtwarzacz
Na stronie listy Odtwarzacz dostępne są następujące funkcje.
•• Urządzenie
Wybór opcji Wewnętrzna lub USB w celu wyszukiwania odpowiedniej listy urządzeń.
-- Wszystkie / Wewnętrzna / USB
•• zawartość
Wybór typu zawartości jako kryterium wyszukiwania odpowiedniej listy zawartości.
-- Wszystkie / Wideo / Obraz / PDF / Flash / Office / Moje szablony
•• Sortuj według
Określenie kryterium sortowania zawartości.
-- Nazwa pliku / Ostatnio odtw.
•• Opcje
Pozycje menu na stronie Odtwarzacz
Nazwa opcji
Działanie
Odtwórz wybrane
Wybór i odtwarzanie odpowiedniej zawartości.
Wyślij
Kopiowanie zawartości do innego urządzenia pamięciowego.
Usuń
Usuwanie wybranej zawartości.
Ustawienia
Konfiguracja szczegółowych właściwości zawartości.
――Na następnej stronie znajdują się informacje na temat funkcji Ustawienia.
69
Menu ustawień Ustawienia strony
Odtwarzacz
Domyślna pamięć
Ustawienia
Rozmiar obrazu
Pozwala wybrać miejsce zapisu dla zaplanowanych kanałów pobranych z sieci.
•• Wewnętrzna / USB / Karta SD (Funkcja ta nie jest obsługiwana dla modeli DM65E-BR i DM75E-BR.)
Ustawianie rozmiaru obrazu dla wyświetlanej zawartości.
Ustawienia
Jeśli dla opcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Wideo lub Obraz
Wybierz lokalizację przechowywania, do której chcesz pobrać zaplanowane
kanały z sieci.
•• Pełny ekran / Rozmiar oryginalny / Dopasuj do ekranu
Jeśli dla opcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie PDF lub Office
Domyślna pamięć
Wewnętrzna
Rozmiar obrazu
Zamknij
Czas wyświetlania
Efekt przejścia
Orientacja zawartości
Losowo
Pejzaż
•• Pełny ekran / Rozmiar oryginalny
――Ta funkcja jest dostępna tylko dla plików Wideo, Obraz, PDF oraz Office.
Czas wyświetlania
Określenie czasu wyświetlania każdej strony w pokazie slajdów.
――Ta funkcja jest dostępna tylko dla plików Obraz, PDF, Flash oraz Office.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Efekt przejścia
Konfiguracja efektów przejścia pomiędzy stronami lub scenami w pokazie slajdów lub pliku filmowym.
•• Brak / Zanik1 / Zanik2 / Zaciemn. / Spirala / Szachownica / Liniowo / Schody / Zatarcie / Losowo
――Ta funkcja jest dostępna tylko dla plików Obraz.
Orientacja zawartości
Zmiana orientacji odtwarzania materiałów na Pejzaż lub Portret.
•• Pejzaż / Portret
――Jeśli dla opcji Orientacja zawartości wybrano ustawienie Portret, kodek wideo VP8 nie będzie obsługiwany.
――Opcja Źródło jest niedostępna, jeśli dla opcji Orientacja zawartości wybrano ustawienie Portret.
70
Domyślna zawartość
Domyślna zawartość zostanie wyświetlona po wybraniu kanału, do którego w danym momencie nie przypisano żadnych
programów.
•• Brak / Moje szablony
Bezpiecznie odłącz
Ta opcja pozwala na bezpieczne odłączenie pamięci USB
Resetuj
Przywrócenie wszystkich wartości w menu Ustawienia do ustawień domyślnych aktywnych w momencie zakupu produktu.
71
Gdy zawartość jest odtwarzana
Wyświetlanie szczegółów odtwarzanej zawartości
Typ:
00:00am
•• Typ: typ aktualnie odtwarzanego kanału
――Ma zastosowanie tylko podczas odtwarzania Kanał sieciowy/Kanał lokalny.
•• Nazwa kan.: nazwa aktualnie odtwarzanego kanału
――Ma zastosowanie tylko podczas odtwarzania Kanał sieciowy/Kanał lokalny.
Kanał sieciowy
Numer kanału:
Brak wybranych kanałów
Nazwa kan.:
Brak wybranych kanałów
Wersja oprogramowania:
•• Aktualny czas
•• Numer kanału: numer przypisany do aktualnie odtwarzanego kanału
――Ma zastosowanie tylko podczas odtwarzania Kanał sieciowy/Kanał lokalny.
Informacja
Aktualny czas:
Nacisnąć przycisk INFO na pilocie.
•• Wersja oprogramowania: pozwala na wyświetlenie wersji oprogramowania urządzenia.
•• Adres MAC: służy do wyświetlania oryginalnego numeru identyfikacyjnego urządzenia.
DTP-EP-APP-5402-03-Hijack
OK
Brak harmonogramu do pobrania
•• Tagi: ustawienia znaczników przydzielone do urządzenia z serwera
――Ma zastosowanie tylko podczas odtwarzania Kanał sieciowy/Kanał lokalny.
•• Serwer: opcja wyświetlająca status połączenia (Połączono, Brak połączenia lub Nie zatwierdzono) serwera
•• USB: służy do wyświetlania stanu połączenia urządzenia USB.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
72
Zmiana ustawień odtwarzanej treści
Należy nacisnąć przycisk TOOLS na pilocie podczas odtwarzania zawartości, aby skonfigurować ustawienia, takie jak Tryb
obrazu oraz Tryb dźwięku.
•• Lista odt.
Wyświetlanie listy aktualnie odtwarzanych elementów zawartości.
•• Muzyka
Ustawienie muzyki w tle dla aktualnie odtwarzanej zawartości.
Lista odt.
Muzyka
Tryb obrazu
Tryb dźwięku
Powtórz
•• Tryb obrazu
Dostosowanie ustawień ekranu do aktualnie odtwarzanej zawartości.
-- Sklep i centrum handlowe / Biuro i szkoła / Terminal i stacja / Ściana wideo / Skalibrowano
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
-- Funkcja ta nie jest dostępna podczas odtwarzania zawartości za pomocą opcji Ściana wideo.
•• Tryb dźwięku
Dostosować ustawień dźwięku do aktualnie odtwarzanej zawartości.
-- Standardowy / Muzyka / Film / Wyraźny głos / Wzmocnienie
•• Powtórz
Ustawianie trybu powtarzania.
-- Jeden raz / Wszystkie
73
Formaty plików obsługiwane przez program
Odtwarzacz
•• Obsługiwane systemy plików to FAT32 i NTFS.
•• Pliki z rozdzielczością pionową i poziomą większą niż maksymalna dozwolona nie będą
wyświetlane.
Sprawdź rozdzielczość pionową i poziomą pliku.
•• Sprawdź obsługiwane rodzaje i wersje kodeków wideo i audio.
•• Sprawdź obsługiwane wersje plików.
-- Obsługiwany jest program Flash Player w wersji 11.0 i starszej lub Flash Air w wersji 3.0 i
starszej.
-- Obsługiwane są pliki programu PowerPoint w wersji 97–2007 i wcześniejszych
•• Rozpoznane zostanie wyłącznie ostatnio podłączane urządzenie USB.
Wiele okien w harmonogramie sieciowym
Ograniczenia związane z odtwarzaniem
Pliki szablonów i pliki LFD (.lfd)
Ograniczenia
•• Pamięć Wewnętrzna / USB musi zawierać folder rozmieszczony (materiały/harmonogramy).
Ograniczenia związane z odtwarzaniem
•• Odtworzyć można maksymalnie dwa pliki wideo (Wideo).
•• Nie można odtworzyć więcej niż jednego pliku Flash.
•• W przypadku plików Office (pliki PPT i Word) iPDF obsługiwany jest tylko jeden typ pliku na raz.
•• Wielu plików wideo (Wideo) nie można wyświetlać równocześnie na pojedynczym ekranie ściany
wideo.
Ograniczenia związane z odtwarzaniem dźwięku
•• Nie można odtworzyć więcej niż jednego sygnału audio.
•• Priorytet odtwarzania: plik Flash > sieciowe dane BGM > lokalne dane BGM > plik wideo w
głównym oknie wybranym przez użytkownika
•• Równocześnie odtworzyć można maksymalnie dwa pliki wideo (Wideo).
•• W trybie odtwarzania w orientacji pionowej można odtworzyć tylko jeden plik wideo na raz.
•• Nie można odtworzyć więcej niż jednego pliku Flash.
•• W przypadku plików Office (pliki PPT i Word) iPDF obsługiwany jest tylko jeden typ pliku na raz.
•• Pliki LFD (.lfd) nie są obsługiwane.
Ograniczenia związane z odtwarzaniem dźwięku
•• Nie można odtworzyć więcej niż jednego sygnału audio.
•• Priorytet odtwarzania: plik Flash > sieciowe dane BGM > lokalne dane BGM > plik wideo w
głównym oknie wybranym przez użytkownika
――Sieciowe dane BGM: ustawienia można skonfigurować na 1. etapie tworzenia harmonogramu
serwera.
――Lokalne dane BGM: ustawienia danych BGM można skonfigurować za pomocą narzędzi
wyświetlanych po naciśnięciu przycisku TOOLS podczas wyświetlania w odtwarzaczu
Odtwarzacz.
――Okno główne wybrane przez użytkownika: ustawienia okna głównego można skonfigurować
na 2. etapie tworzenia harmonogramu serwera.
74
Spis treści
Rozszerzenie
pliku
Kontener
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Kodek wideo
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Rozdzielczość
1920 x 1080
Prędkość
wyświetlania
(klatki na
sekundę)
6~30
Szybkość
przesyłania
danych
(Mb/s)
30
Kodek audio
AC3
LPCM
AAC
MPEG-4 SP / ASP
HE-AAC
WMA
H.264 BP / MP / HP
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Motion JPEG
G.711(ALaw, μ-Law)
*.mpeg
*.ts
Window Media Video v9
*.tp
*.trp
MPEG-2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG-1
*.m2ts
*.mts
VP6
640 x 480
4
*.divx
75
Wideo
•• Filmy wideo 3D nie są obsługiwane.
•• Filmy wideo w rozdzielczości większej niż określona w
powyższej tabeli nie są obsługiwane.
•• Filmy wideo, których szybkość przesyłania danych lub
prędkość wyświetlania są większe niż wartości określone w
powyższej tabeli mogą się zacinać podczas odtwarzania.
•• Produkt nie odtworzy materiału wideo poprawnie lub wcale,
jeżeli wystąpi błąd w zawartości lub w kontenerze.
•• Niektóre urządzenia USB i kamery cyfrowe mogą nie być
kompatybilne z odtwarzaczem.
•• Obsługuje standardy do H.264, Poziom 4.1
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 oraz AVCHD nie
są obsługiwane.
•• Dla wszystkich kodeków wideo z wyjątkiem MVC, VP8, VP6:
-- Poniżej 1280 × 720: maksymalnie 60 ramek
-- Powyżej 1280 × 720: maksymalnie 30 ramek
Dźwięk
•• Pliki audio, których szybkość przesyłania
danych lub prędkość wyświetlania
są większe niż wartości określone w
powyższej tabeli mogą się zacinać
podczas odtwarzania.
•• Produkt nie odtworzy materiału wideo
poprawnie lub wcale, jeżeli wystąpi błąd
w zawartości lub w kontenerze.
•• Niektóre urządzenia USB i kamery
cyfrowe mogą nie być kompatybilne z
odtwarzaczem.
•• Obsługuje systemy maks. WMA 10 Pro, 5,1
kanałowe. Kodowanie bezstratne WMA
nie jest obsługiwane.
Obraz
•• Format zgodnych plików obrazów: JPEG,
PNG, BMP
-- Obsługiwane są 32-, 24- i 8-bitowe pliki
BMP.
•• Maksymalna obsługiwana rozdzielczość:
4096 x 4096
•• Maksymalny obsługiwany rozmiar pliku: 20
MB
•• Obsługiwane efekty obrazów: 9 efektów
(Zanik1, Zanik2, Zaciemn., Spirala,
Szachownica, Liniowo, Schody, Zatarcie,
Losowo)
•• Nie obsługuje QCELP, AMR NB/WB.
•• Standard GMC 2 i wyższe nie są obsługiwane.
•• Obsługuje tylko Spec. BD MVC.
•• W przypadku odtwarzania na monitorze plików wideo
korzystających z niezgodnego kodeka lub w rozdzielczości
1080 x 1920 możliwe jest odtworzenie tylko jednego pliku
na raz.
•• Podczas odtwarzania jednego pliku tryb Płynny nie jest
obsługiwany w następujących warunkach:
-- Niekompatybilny kodek (MVC, VP3, MJPEG) ↔
Niekompatybilny kodek
-- Niekompatybilny kodek ↔ Kompatybilny kodek
-- Rozdzielczość niezgodna z rozdzielczością monitora
-- Częstotliwość niezgodna z częstotliwością monitora
76
Flash
Power Point
•• Obsługiwany jest program Flash Player w wersji
11.0 i starszej lub Flash Air w wersji 3.0 i starszej.
•• Animacje w technologii Flash
-- Format zgodnych plików: SWF
•• Zalecana rozdzielczość: 960 x 540
-- Uwaga
Nie można zagwarantować wydajności
porównywalnej z programem Flash Player
zainstalowanym w systemie operacyjnym
Windows
Podczas tworzenia plików Flash wymagana
jest ich optymalizacja
•• Filmy wideo w technologii Flash
-- Format zgodnych plików: FLV
-- Wideo
Kodek: H.264 BP
Rozdzielczość: 1920 x 1080
-- Dźwięk
Kodek: H.264 BP
-- Uwaga
Format plików F4V nie jest obsługiwany
Format kompresji Screen Video nie jest
obsługiwany
•• Formaty zgodnych plików
-- Rozszerzenie: ppt, pptx
-- Wersja: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcje nieobsługiwane
-- Efekty animacji
-- Kształty 3D (wyświetlają się jako obiekty
2D)
-- Nagłówki i stopki (niektóre elementy nie są
obsługiwane)
-- Word Art
-- Wyrównanie
Może się wyświetlić komunikat o błędzie
wyrównywania grupy elementów
-- Office 2007
Grafiki SmartArt nie są w pełni obsługiwane.
Obsługiwanych jest 97 ze 115 elementów.
------
PDF
•• Formaty zgodnych plików
-- Rozszerzenie: pdf
•• Funkcje nieobsługiwane
-- Zawartość poniżej jednego piksela nie
jest obsługiwana z powodu pogarszania
wydajności mechanizmu.
-- Obrazy z maską i obrazy sąsiadujące nie są
obsługiwane.
-- Zawartość z obróconym tekstem nie jest
obsługiwana.
-- Efekty cienia 3D nie są obsługiwane.
-- Niektóre znaki nie są obsługiwane
(znaki specjalne mogą być wyświetlane
nieprawidłowo)
Umieszczanie obiektów
Znaki o szerokości połówkowej
Odstępy między literami
Wykresy
Tekst pionowy
Niektóre elementy nie są obsługiwane
-- Notatki dołączane do plansz i materiały
informacyjne
77
WORD
Pliki szablonów
•• Formaty zgodnych plików
-- Rozszerzenie: .doc, .docx
-- Wersja: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcje nieobsługiwane
-- Efekt tła strony
-- Niektóre style akapitów
-- Word Art
-- Wyrównanie
Może się wyświetlić komunikat o błędzie
wyrównywania grupy elementów
•• Funkcje tworzenia/edycji/odtwarzania
dostępne są wyłącznie w aplikacji Szablon.
LFD
•• Obsługiwane w opcji Kanał sieciowy oraz
Kanał lokalny
•• Formaty zgodnych plików
-- Rozszerzenie: .lfd
-- Kształty 3D (wyświetlają się jako obiekty
2D)
-- Office 2007
Grafiki SmartArt nie są w pełni obsługiwane.
Obsługiwanych jest 97 ze 115 elementów.
-----
Wykresy
Znaki o szerokości połówkowej
Odstępy między literami
Tekst pionowy
Niektóre elementy nie są obsługiwane
-- Notatki dołączane do plansz i materiały
informacyjne
78
Formaty plików obsługiwane przez program Videowall
――Szczegółowe informacje znajdują się w <instrukcji obsługi serwera MagicInfo Server>.
Wideo
Obraz
•• Filmy wideo 3D nie są obsługiwane.
•• Format zgodnych plików obrazów: Jpeg, bmp, png
•• Filmy wideo w rozdzielczości większej niż określona w powyższej tabeli nie są
obsługiwane.
•• Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 15360 x 8640
――Im wyższa rozdzielczość obrazu, tym dłużej będzie trwało jego
•• Filmy wideo, których szybkość przesyłania danych lub prędkość wyświetlania
są większe niż wartości określone w powyższej tabeli mogą się zacinać
podczas odtwarzania.
wyświetlenie.
•• Produkt nie odtworzy materiału wideo poprawnie lub wcale, jeżeli wystąpi
błąd w zawartości lub w kontenerze.
•• Niektóre urządzenia USB i kamery cyfrowe mogą nie być kompatybilne z
odtwarzaczem.
•• Obsługuje standardy do H.264, Poziom 4.1
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 oraz AVCHD nie są obsługiwane.
•• Dla wszystkich kodeków wideo z wyjątkiem MVC, VP8, VP6:
-- Poniżej 1280 × 720: maksymalnie 60 ramek
-- Powyżej 1280 × 720: maksymalnie 30 ramek
•• Standard GMC 2 i wyższe nie są obsługiwane.
•• Obsługuje tylko Spec. BD MVC.
•• Niektóre kodeki mogą nie być obsługiwane w trybie odtwarzania w orientacji
pionowej.
79
Ograniczenia
•• Odtworzyć można wyłącznie jeden plik wideo (Wideo) na klienta.
――Na ekranach ściany wideo można wyświetlać pliki z różną zawartością.
Dwóch plików wideo (Wideo) nie można wyświetlać równocześnie na pojedynczym ekranie ściany wideo.
Dostępne
Dostępne
Niedostępne
80
Harmonogram
Funkcje dostępne na stronie Harmonogram
Na stronie Harmonogram oferowane są następujące funkcje.
→ Harmonogram → ENTER E
HOME
Harmonogram
Typ : Lokalne
Urządzenie : Wewnętrzna
Opcje
Zaplanuj odtw. zawartości na kanale lokalnym lub edytuj istniejące kanały.
Czas odtwarzania
[CH1]Channel 1
[CH2]Channel 2
[CH3]Channel 3
12:00 am
12:30 am
Dodaj zawartość, aby
utworzyć program na
kanale.
01:30 am
02:00 am
Skonfiguruj czas
odtwarzania każdego
elementu.
02:30 am
03:00 am
04:00 am
04:30 am
05:00 am
05:30 am
•• Urządzenie
-- Wyświetlanie nazwy podłączonego urządzenia pamięciowego.
――Ta opcja jest aktywowana tylko, jeśli dla opcji Typ ustawiono wartość Lokalne w obszarze Urządzenie.
•• Opcje
01:00 am
03:30 am
•• Typ
-- Lokalne: dodawanie lub edytowanie harmonogramów.
-- Sieć: wyświetlanie harmonogramu sieci skonfigurowanego na serwerze.
+ Dodaj program
Zaplanuj odtwarzanie na
kanale 2.
Zaplanuj odtwarzanie na
kanale 3.
Ustaw czas rozpoczęcia
i zakończenia dla
programu.
Pozycje menu na stronie Harmonogram
Nazwa opcji
Działanie
06:00 am
Wyślij
Wysyłanie skonfigurowanych harmonogramów do innego urządzenia pamięciowego. Ta
funkcja działa podobnie do funkcji kopiowania na komputerach.
Usuń
Usuwanie harmonogramów.
81
Konfiguracja harmonogramów kanałów
Ta funkcja umożliwia odtwarzanie w wybranym czasie zawartości multimedialnej, takiej jak filmy, zdjęcia oraz muzyka.
1
Wybrać kanał do skonfigurowania.
2
Wybrać zawartość filmową, muzyczną lub fotograficzną, która ma zostać uwzględniona w harmonogramie kanału.
3
Ustawić czas odtwarzania harmonogramu. (Czas rozpoczęcia. ~ Zatrzymaj czas)
4
Zmienić nazwę harmonogramu kanału, a następnie wybrać folder docelowy zapisu.
5
Nacisnąć przycisk Zapisz.
――Ma to zastosowanie tylko, jeśli dla opcji Typ ustawiono wartość Lokalne.
Edytowanie harmonogramu kanału.
Ta funkcja umożliwia zmianę ustawień skonfigurowanego harmonogramu kanału dotyczących między innymi zawartości, czasu trwania i nazwy harmonogramu.
1
Wybrać kanał do edytowania.
2
Wybrać zawartość filmową, fotograficzną lub muzyczną do edytowania w harmonogramie kanału.
-- Usuwanie zawartości: należy umieścić kursor nad wybraną zawartością, a następnie nacisnąć przycisk E, aby ją usunąć.
-- Należy przejść do prawego końca listy zawartości. Należy kliknąć przycisk +, aby dodać zawartość lub zmienić kolejność odtwarzania elementów zawartości.
3
Ustawić czas odtwarzania harmonogramu. (Czas rozpoczęcia. ~ Zatrzymaj czas)
4
Zmienić nazwę harmonogramu kanału, a następnie wybrać folder docelowy zapisu.
5
Nacisnąć przycisk Zapisz.
――Ma to zastosowanie tylko, jeśli dla opcji Typ ustawiono wartość Lokalne.
82
Szablon
HOME
Funkcje dostępne na stronie Szablon
Tworzenie unikalnej zawartości przy użyciu szablonów. Łatwo utworzyć zawartość. Należy po prostu
wybrać obrazy i tekst do szablonu.
→ Szablon → ENTER E
Szablon
Wybierz szablon do dostosowania.
Posortować listę szablonów, korzystając z następujących kryteriów.
Rynek : Wszystkie
Orientacja : Pejzaż
1 / 64 pozycje
Moje szablony
•• Rynek
•• Orientacja
-- Pejzaż: wybrać ten tryb, jeśli produkt jest używany w poziomie.
-- Portret: wybrać ten tryb, jeśli produkt jest używany w pionie.
1
Wybrać szablon z dostarczonych przykładowych szablonów.
Utwórz szablon
Wybierz edytowalny obszar, aby dodać treści lub edytować istniejący tekst.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Podgląd
Anuluj
New town
interior design
Zapisz
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Ekran tła
2
bg_co...
Podkład muzyczny
Zaplanować szablon, wstawiając do niego teksty, pliki wideo, zdjęcia lub pliki PDF.
83
Wprowadzanie tekstu
Wstawianie zawartości, takiej jak zdjęcia, filmy i pliki PDF.
Aa
Utwórz szablon
Wybierz edytowalny obszar, aby dodać treści lub edytować istniejący tekst.
Naciśnij przycisk głośności na pilocie, aby zmienić
rozmiar czcionki.
Utwórz szablon
Wybierz edytowalny obszar, aby dodać treści lub edytować istniejący tekst.
Edytuj
— wybr. pozycje
Wybierz, aby usunąć
Podgląd
Anuluj
picture1.jpg
New town
interior design
Edytuj tekst
Opcja czcionek
Zapisz
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Ekran tła
bg_co...
Ukryj element
Pokaż
Domyślny czas trwania treści
00:00:05
Wycisz
Gotowe
Podkład muzyczny
Edytuj tekst
Proporcje obrazu
Anuluj
Konfiguracja obrazu tła/muzyki w tle
Wybrać okno Edytuj tekst, aby wprowadzać tekst.
Opcja czcionek
Rozmiar czcionki: określenie rozmiaru tekstu wiadomości.
Utwórz szablon
Wybierz edytowalny obszar, aby dodać treści lub edytować istniejący tekst.
Ekran tła
Urządzenie : Wszystkie
Kolor czcionki: określenie koloru tekstu wiadomości.
Kolor tła: określenie koloru tła wiadomości.
Widoczn. tła: określenie przezroczystości tła wiadomości.
..
bg_common_02.jpg
bg_common_04.jpg
bg_common_03.jpg
bg_common_05.jpg
bg_common_06.jpg
bg_common_10.jpg
bg_commo
bg_common_07.jpg
bg_common_11.jpg
bg_commo
Wyrównanie: wybór trybu wyrównania komunikatu.
Przewijanie: określenie kierunku/szybkości przewijania wiadomości.
Ukryj element: Wyświetl lub ukryj komunikat.
――Wybranie opcji Ukryj nie spowoduje zresetowania ustawień komunikatu.
bg_common_01.jpg
Gotowe
Anuluj
Resetuj: Przywrócenie ustawień domyślnych wszystkich ustawień w obszarze Opcja czcionek.
84
3
Podgląd
Skonfigurować opcje Nazwa szablonu oraz Pamięć masowa.
Zapisz
Czas trw.
Jest uruchomiony podgląd szablonu. Zniknie po
20 s.
Nazwa szablonu
Template01
Pamięć masowa
Wewnętrzna
Zapisz
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
1
Wyświetlić podgląd utworzonego szablonu za pomocą funkcji Podgląd.
2
Nacisnąć przycisk Zapisz, aby zapisać szablon.
23:59:59
4
Anuluj
Nacisnąć przycisk Zapisz, aby zakończyć tworzenie zawartości.
85
Klonuj produkt
Eksport ustawień produktu do zewnętrznego urządzenia pamięci masowej. Możliwe jest również importowanie ustawień z
zewnętrznego urządzenia pamięci masowej.
Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy przypisywaniu jednakowych ustawień do kilku produktów.
HOME
→ Klonuj produkt → ENTER E
Klonuj produkt
Brak zduplikowanego pliku na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej
1
Podłączyć zewnętrzne urządzenie pamięci masowej, a następnie włączyć funkcję Klonuj produkt.
2
Wyświetlony zostanie komunikat W zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej nie znaleziono pliku klonowania.
Wyeksportować ustawienia tego urządzenia do zewnętrznego urządzenia pamięci masowej?.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Wykrycie zduplikowanego pliku na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej
1
Podłączyć zewnętrzne urządzenie pamięci masowej, a następnie włączyć funkcję Klonuj produkt.
2
Wyświetlony zostanie komunikat Znaleziono plik klonowania. Wybierz jedną z opcji..
Uruchomić funkcję Importuj z zewnętrznego urządzenia pamięci masowej lub Eksportuj do zewnętrznego
urządzenia pamięci masowej.
-- Importuj z zewnętrznego urządzenia pamięci masowej: kopiowanie ustawień zapisanych na zewnętrznym
urządzeniu pamięci masowej do produktu.
-- Eksportuj do zewnętrznego urządzenia pamięci masowej: kopiowanie ustawień produktu do zewnętrznego
urządzenia pamięci masowej.
――Po zakończeniu konfiguracji produkt zostanie automatycznie zrestartowany.
86
Ustawienia ID
HOME
→ Ustawienia ID → ENTER E
Ustawienia ID
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Przypisywanie identyfikatora.
Identyfikator urządzenia
Wpisz numer identyfikatora produktu podłączonego kablem wejściowym, aby uzyskać odbiór sygnału wejściowego. (Zakres:
0~224)
――Nacisnąć przycisk u/d, aby wybrać numer, a następnie przycisk E.
――Wpisz wybrany numer za pomocą przycisków numerycznych na pilocie.
Połącz. kablowe z PC
Ta opcja pozwala na wybór metody połączenia ze sterownikiem MDC w celu odbierania sygnału MDC.
•• Kabel RS232C
komunikacja z programem MDC za pomocą kabla stereo RS232C.
•• Sieć RJ-45 (LAN)/Wi-Fi
komunikacja z programem MDC za pomocą kabla RJ45.
Autom. ustaw. ID urządz.
Ta funkcja umożliwia automatyczne przydzielenie numeru identyfikatora do urządzenia połączonego za pomocą przewodu
RS232C.
W przypadku podłączenia wielu urządzeń włącz funkcję na pierwszym lub ostatnim urządzeniu.
87
Ściana wideo
HOME
→ Ściana wideo → ENTER E
Ściana wideo
Można indywidualnie dostosować układ kilku wyświetlaczy podłączonych tak, aby utworzyć ścianę wideo.
Dodatkowo można wyświetlać tylko część obrazu lub powtarzać dany obraz na każdym z podłączonych wyświetlaczy.
Informacje o wyświetlaniu wielu obrazów równocześnie można znaleźć w pomocy programu MDC oraz w instrukcji korzystania
z funkcji MagicInfo. Niektóre modele mogą nie obsługiwać funkcji MagicInfo.
Zastosuj do
•• Bieżące źródło (sygnał wyjściowy ekranu z urządzenia podłączonego do źródła Źródło): konfigurowanie funkcji ściany
wizyjnej dla sygnału wyjściowego ekranu z urządzenia zewnętrznego podłączonego do produktu.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• MagicInfo Player S: konfigurowanie funkcji ściany wizyjnej dla zawartości zapisanej w produkcie, w pamięci USB lub na
karcie SD.
Ograniczenia
――W przypadku odtwarzania następujących po sobie plików wideo o różnych rozdzielczościach (np. odtwarzania zawartości w
rozdzielczości 1280 x 720 po zawartości w rozdzielczości 1920 x 1080) lub jeżeli plik obrazu i plik wideo są odtwarzane jeden
po drugim, odtwarzanie może się początkowo zacinać.
Wideo
•• Obsługiwana rozdzielczość
-- 1920 x 1080 przy 24p/30p
-- 1280 x 720 przy 24p/30p/60p
•• Funkcje HEVC i obrazy 3D nie są obsługiwane.
Obraz
•• Format zgodnych plików obrazów: Jpeg, png, bmp
•• Maksymalna obsługiwana rozdzielczość
-- jpeg : 15360 x 8640
-- png: 4096 x 4096
-- bmp: 4096 x 4096
88
Ściana wideo
Możliwe jest włączanie i wyłączanie funkcji Ściana wideo.
Aby utworzyć ścianę wideo, należy wybrać opcję Włączone.
•• Wył. / Włączone
Horizontal x Vertical
Ta funkcja służy do automatycznego podziału wyświetlacza ściany wizyjnej na podstawie konfiguracji matrycy ściany wizyjnej.
Należy wprowadzić matrycę ściany wizyjnej.
Wyświetlacz ściany wizyjnej jest podzielony na podstawie skonfigurowanej matrycy. Liczbę pionowych i poziomych urządzeń graficznych można ustawić w zakresie od 1
do 15.
――Wyświetlacz ściany wizyjnej można podzielić na maksymalnie 100 ekranów.
――Opcja Horizontal x Vertical jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone.
Położenie obrazu
Aby zmienić porządek podzielonych ekranów, należy dostosować liczbę dla każdego produktu w matrycy za pomocą funkcji Położenie obrazu.
Wybór opcji Położenie obrazu spowoduje wyświetlenie matrycy ściany wizyjnej z numerami przypisanymi do produktów tworzących ścianę wizyjną.
Aby zmienić porządek produktów, należy za pomocą przycisków kierunkowych na pilocie przenieść produkt na odpowiedni inny numer. Nacisnąć przycisk E.
•• Wszystkie wyśw.: Pozwala określić położenie ekranu wszystkich wyświetlaczy. W ten sposób nie jest konieczne konfigurowanie ściany wideo dla poszczególnych
wyświetlaczy.
•• Bieżące wyświetlacze: Określa położenie ekranu tylko dla pierwszego wyświetlacza.
――Położenie obrazu umożliwia podział ekranu na maksymalnie 100 widoków (15 x 15). Maksymalna liczba widoków, na które można podzielić ekran, kiedy produkty są
podłączone za pomocą funkcji DP Loopout, również wynosi 100.
――Opcja Położenie obrazu jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone.
――Aby skorzystać z tej funkcji, należy upewnić się, że ustawienie Horizontal x Vertical zostało skonfigurowane.
Format
Wybór sposobu wyświetlania obrazów na wyświetlaczu ściany wizyjnej.
•• Pełny: wyświetlanie obrazów na pełnym ekranie bez marginesów.
•• Naturalny: wyświetlanie obrazów z zachowaniem oryginalnych proporcji obrazu bez powiększania lub zmniejszania rozmiaru.
――Opcja Format jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Ściana wideo wybrano ustawienie Włączone.
89
Stan sieci
HOME
Sprawdzenie bieżącego połączenia z siecią i Internetem.
→ Stan sieci → ENTER E
Stan sieci
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
90
Tryb obrazu
HOME
→ Tryb obrazu → ENTER E
Wybrać tryb obrazu (Tryb obrazu) odpowiedni dla środowiska, w którym produkt będzie używany.
Tryb Film/zdjęcie polepsza jakość obrazu z urządzenia wideo. Tryb Tekst polepsza jakość obrazu z komputera.
•• Sklep i centrum handlowe
Dostosowany do użycia w centrach handlowych.
-- Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
Tryb obrazu
•• Biuro i szkoła
Dostosowany do użycia w biurach i szkołach.
-- Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Terminal i stacja
Dostosowany do użycia na przystankach autobusowych i dworcach kolejowych.
-- Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Ściana wideo
Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.
-- Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Skalibrowano
w tym trybie obowiązują ustawienia jasności, koloru, korekcji gamma i zrównoważenia dostosowane indywidualnie za
pomocą programu Advanced Color Management do kalibracji kolorów.
-- Aby wykorzystać w pełni tryb Skalibrowano, ustawienia jakości obrazu takie jak jasność, kolor korekcja gamma i
zrównoważenie powinny być konfigurowane za pomocą programu Advanced Color Management do kalibracji
kolorów.
-- Program Advanced Color Management można pobrać ze strony www.samsung.com/displaysolutions.
•• BD Wise
Funkcja BD Wise pozwala na osiągnięcie optymalnej jakości obrazu dla produktów marki Samsung, takich jak DVD,
Blu-ray i kino domowe, które ją obsługują. Po wybraniu dla funkcji BD Wise ustawienia Włączone tryb obrazu jest
automatycznie przełączany w celu uzyskania optymalnej rozdzielczości.
-- Funkcja ta dostępna jest po podłączeniu do produktu kablem HDMI produktów marki Samsung obsługujących
funkcję BD Wise.
-- Funkcja BD Wise jest aktywna tylko, jeśli podłączono urządzenie źródłowe obsługujące funkcję BD Wise.
91
Czasomierz wł./wyłącz.
HOME
→ Czasomierz wł./wyłącz. → ENTER E
Czasomierz wł./wyłącz.
――Przed użyciem tej funkcji należy ustawić opcję Ustawienie zegara.
Włącznik czasowy
Aby produkt włączył się automatycznie o czasie i w dniu wybranym przez użytkownika, należy ustawić funkcję Włącznik
czasowy.
Nastąpi włączenie urządzenia z ustawioną głośnością i wybranym źródłem sygnału.
Włącznik czasowy: ustawianie włącznika czasowego zgodnie z jednym z siedmiu ustawień. Najpierw należy ustawić bieżący
czas.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
(Włącznik czasowy 1 ~ Włącznik czasowy 7)
•• Ustawienia: Wybrać ustawienie Wył., 1 raz, Co dzień, Pon.~Pt., Pon.~Sob., Sob.~Nd. lub Ręcznie.
Po wybraniu ustawienia Ręcznie można wybrać dni, w które funkcja Włącznik czasowy ma włączać produkt.
-- Wybrane dni oznaczone są znacznikiem.
•• Czas: ustawienie godziny i minuty. Aby wprowadzić cyfry, należy użyć przycisków numerycznych lub z przycisków ze
strzałkami w górę i w dół. Aby przejść z jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć przycisków ze strzałkami w
prawo i w lewo.
•• Głośność: ustawienie określonego poziomu głośności. Aby zmienić poziom głośności, należy użyć przycisków ze
strzałkami w prawo i w lewo.
•• Źródło: ta opcja pozwala na wybór źródła sygnału.
•• zawartość (przy wybraniu dla opcji Źródło ustawienia Wewnętrzne/USB): Z urządzenia USB lub pamięci wewnętrznej
wybrać folder z zawartością do odtworzenia po włączeniu produktu. Zawartość ta może składać się z plików muzycznych,
zdjęć lub plików wideo.
――Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy podłączone jest urządzenie USB.
――Jeżeli urządzenie USB nie zawiera żadnego pliku muzycznego lub nie zostanie wybrany folder zawierający plik muzyczny,
funkcja Włącznika może nie działać poprawnie.
――Jeżeli w pamięci USB jest tylko jedno zdjęcie, pokaz slajdów Pokaz slajdów nie zostanie uruchomiony.
――Jeśli nazwa folderu jest zbyt długa, nie można go wybrać. Maksymalna liczba rozpoznawanych znaków to 255.
――Każdemu urządzeniu USB przypisywany jest oddzielny folder. Jeżeli korzysta się z więcej niż jednego urządzenia USB tego
samego typu, należy każdemu urządzeniu nadać inną nazwę.
――Zaleca się, aby przy korzystaniu z funkcji Włącznik czasowy używać pamięci USB i czytnika kart pamięci.
――Funkcja Włącznik czasowy może nie działać z urządzeniami USB z wbudowaną baterią, odtwarzaczami MP3 lub
przenośnymi odtwarzaczami multimedialnymi niektórych producentów, co wynika z faktu, że rozpoznanie tych urządzeń
może produktowi zajmować zbyt wiele czasu.
92
Wyłącznik czasowy
Ustawianie wyłącznika czasowego (Wyłącznik czasowy) zgodnie z jednym z siedmiu ustawień. (Wył. czasowy 1 ~ Wył.
czasowy 7)
•• Ustawienia: Wybrać ustawienie Wył., 1 raz, Co dzień, Pon.~Pt., Pon.~Sob., Sob.~Nd. lub Ręcznie.
Po wybraniu ustawienia Ręcznie można wybrać dni, w które funkcja Wyłącznik czasowy ma wyłączać produkt.
-- Wybrane dni oznaczone są znacznikiem.
•• Czas: ustawienie godziny i minuty. Aby wprowadzić cyfry, należy użyć przycisków numerycznych lub z przycisków ze
strzałkami w górę i w dół. Aby przejść z jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć przycisków ze strzałkami w
prawo i w lewo.
Zarządzanie świętami
W okresie oznaczonym jako urlop funkcja programatora czasowego będzie nieaktywna.
•• Dodaj święto: określanie okresu, który ma zostać oznaczony jako urlop.
Określić datę początkową i końcową okresu, który ma zostać oznaczony jako urlop przy użyciu przycisków u/d, a
następnie nacisnąć przycisk Zapisz.
Wskazane dni zostaną dodane do listy urlopów.
-- Uruchom: pozwala określić datę początku urlopu.
-- Koniec: pozwala określić datę końca urlopu.
――Usuń: usuwanie wybranych pozycji z listy urlopów.
――Edytuj: wybór elementu urlopu, a następnie zmiana daty.
•• Ustaw zastosow. czasom.: opcja pozwalająca wybrać, że funkcje Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy nie będą
aktywne w dni wolne od pracy.
-- Nacisnąć przycisk E, aby wybrać ustawienia funkcji Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy, które mają zostać
aktywowane.
-- Wybrane ustawienia funkcji Włącznik czasowy i Wyłącznik czasowy nie zostaną aktywowane.
93
Pasek informacyjny
HOME
→ Pasek informacyjny → ENTER E
Podczas wyświetlania filmu lub obrazu można wprowadzić i wyświetlić na ekranie tekst komunikatu.
•• Wył. / Włączone
•• Wiad.: wprowadzanie komunikatu, który będzie wyświetlany na ekranie.
•• Czas: ustawienie czasów Czas rozpoczęcia. oraz Godz. zakończ., w których wyświetlany będzie komunikat (Wiad.).
•• Opcja czcionek: określenie czcionki oraz koloru tekstu wiadomości.
Pasek informacyjny
•• Pozycja: wybór orientacji, aby wyświetlić opcję Wiad..
•• Przewijanie: określenie kierunku Kierunek oraz prędkości Szybkość przewijania wiadomości.
•• Podgląd: Podgląd skonfigurowanych ustawień podpisów.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Więcej ustawień
HOME
Wyświetlone zostanie menu ustawień obrazu.
→ Więcej ustawień → ENTER E
Więcej ustawień
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
94
Otwieranie adresu URL
HOME
Szczegółowe informacje na temat używania funkcji Otwieranie adresu URL można uzyskać, kontaktując się ze sprzedawcą,
od którego zakupiono produkt.
――Aby korzystać z funkcji Otwieranie adresu URL, należy ustawić dla opcji Odtwarzaj przez wartość Otwieranie adresu
URL w obszarze System.
→ Otwieranie adresu URL → ENTER E
Zmień adres URL
pm
12:00
Otwieranie adresu URL
Styczeń 1 2015
Klonuj produkt
Ustawienia ID
Ściana wideo
Stan sieci
Tryb obrazu
Czasomierz wł./wyłącz.
Pasek informacyjny
Więcej ustawień
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
95
Rozdział 06
Regulacja ekranu
Konfiguracja ustawień Obraz (Podświetlenie, Tonacja kolorów itp.).
Układ opcji menu Obraz może się różnić w zależności od produktu.
Tryb obrazu
Wybrać tryb obrazu (Tryb obrazu) odpowiedni dla środowiska, w którym produkt będzie używany.
Tryb Film/zdjęcie polepsza jakość obrazu z urządzenia wideo. Tryb Tekst polepsza jakość obrazu z komputera.
•• Sklep i centrum handlowe
Dostosowany do użycia w centrach handlowych.
-- Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
MENU m → Obraz → Tryb obrazu → ENTER E
Obraz
Tryb obrazu
Sklep i centrum handlowe
· Podświetlenie
80
· Kontrast
70
· Jasność
45
· Ostrość
50
· Kolor
50
· Odcień (Z/C)
Z50
C50
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Biuro i szkoła
Dostosowany do użycia w biurach i szkołach.
-- Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Terminal i stacja
Dostosowany do użycia na przystankach autobusowych i dworcach kolejowych.
-- Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Ściana wideo
Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.
-- Należy wybrać opcję Film/zdjęcie lub Tekst w zależności od trybu obrazu.
•• Skalibrowano
w tym trybie obowiązują ustawienia jasności, koloru, korekcji gamma i zrównoważenia dostosowane indywidualnie za
pomocą programu Advanced Color Management do kalibracji kolorów.
-- Aby wykorzystać w pełni tryb Skalibrowano, ustawienia jakości obrazu takie jak jasność, kolor korekcja gamma i
zrównoważenie powinny być konfigurowane za pomocą programu Advanced Color Management do kalibracji
kolorów.
-- Program Advanced Color Management można pobrać ze strony www.samsung.com/displaysolutions.
•• BD Wise
Funkcja BD Wise pozwala na osiągnięcie optymalnej jakości obrazu dla produktów marki Samsung, takich jak DVD,
Blu-ray i kino domowe, które ją obsługują. Po wybraniu dla funkcji BD Wise ustawienia Włączone tryb obrazu jest
automatycznie przełączany w celu uzyskania optymalnej rozdzielczości.
-- Funkcja ta dostępna jest po podłączeniu do produktu kablem HDMI produktów marki Samsung obsługujących
funkcję BD Wise.
-- Funkcja BD Wise jest aktywna tylko, jeśli podłączono urządzenie źródłowe obsługujące funkcję BD Wise.
96
Podświetlenie / Kontrast / Jasność /
Ostrość / Kolor / Odcień (Z/C)
Urządzenie wyposażono w kilka opcji regulacji jakości obrazu.
Tryb obrazu
Sklep i centrum handlowe, Biuro
i szkoła, Terminal i stacja, Ściana
wideo
MENU m → Obraz → ENTER E
Obraz
Tryb obrazu
Sklep i centrum handlowe
Ustawienia trybu Tryb
obrazu
Opcje regulacji obrazu
Film/zdjęcie
Podświetlenie / Kontrast / Jasność / Ostrość /
Kolor / Odcień (Z/C)
Tekst
Podświetlenie / Kontrast / Jasność / Ostrość
Skalibrowano
Podświetlenie
BD Wise
Podświetlenie / Kontrast / Jasność / Ostrość /
Kolor / Odcień (Z/C)
· Podświetlenie
80
· Kontrast
70
――Po dokonaniu zmian w ustawieniach Podświetlenie, Kontrast, Jasność, Ostrość, Kolor lub Odcień (Z/C) menu ekranowe
· Jasność
45
(OSD) zostanie odpowiednio dostosowane.
――Można zmienić ustawienia i zapamiętać je dla każdego urządzenia zewnętrznego podłączonego do gniazda wejściowego
· Ostrość
50
· Kolor
50
· Odcień (Z/C)
Z50
produktu.
――Zmniejszenie jasności obrazu redukuje zużycie energii.
C50
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
97
Temperat. barwowa
Regulacja temperatury kolorów (czerwony/zielony/niebieski). (Zakres: 2800K–16000K)
――Dostępna, jeżeli funkcja Tonacja kolorów jest ustawiona na Wył..
MENU m → Obraz → Temperat. barwowa → ENTER E
――Funkcja Temperat. barwowa jest wyłączona, jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano lub BD Wise.
Obraz
Temperat. barwowa
16000K
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
98
Balans bieli
2-punktowo
Ta opcja pozwala na dostosowanie temperatury kolorów w celu uzyskania bardziej naturalnego obrazu.
MENU m → Obraz → Balans bieli → ENTER E
Obraz
•• Przes. C/Przes. Z/Przes. N: ta opcja pozwala na dostosowanie ciemności każdego z kolorów (czerwonego, zielonego,
niebieskiego).
•• Wzm. C/Wzm. Z/Wzm. N: ta opcja pozwala na dostosowanie jasności każdego z kolorów (czerwonego, zielonego,
niebieskiego).
•• Resetuj: Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.
Balans bieli
10-punktowo
Ta opcja służy do sterowania balansem bieli w 10-punktowych odstępach, poprzez dostosowanie jasności kolorów
czerwonego, zielonego i niebieskiego.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• 10-punktowo (Wył. / Włączone)
――Opcje Poziom, Czerwony, Zielony, Niebieski oraz Resetuj będą aktywne tylko, jeśli dla funkcji 10-punktowo
wybrano ustawienie Włączone.
•• Poziom: wybór odstępu, który ma zostać ustawiony.
•• Czerwony: opcja pozwala na ustawienie poziomu czerwieni.
•• Zielony: opcja pozwala na ustawienie poziomu zieleni.
•• Niebieski: opcja pozwala na ustawienie poziomu koloru niebieskiego.
•• Resetuj: Dostosowany do otoczenia, w którym używana jest ściana wizyjna.
――Niektóre urządzenia zewnętrzne mogą nie obsługiwać tej funkcji.
――Opcja jest dostępna, jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Biuro i szkoła (Film/zdjęcie).
99
Gamma
Ta opcja służy do ustawiania intensywności barw podstawowych.
――Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Gamma jest wyłączona.
MENU m → Obraz → Gamma → ENTER E
Obraz
Gamma
0
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Wartość skalibrowana
Należy zdecydować, czy ustawienia jasności, koloru, korekcji gamma i zrównoważenia dostosowane indywidualnie za
pomocą programu Advanced Color Management do kalibracji koloru mają obowiązywać także w trybach Information i
Advertisement.
MENU m → Obraz → Wartość skalibrowana → ENTER E
•• Nie stosuj / Zastosuj
――Program Advanced Color Management można pobrać ze strony www.samsung.com/displaysolutions.
――Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Wartość skalibrowana jest wyłączona.
Obraz
Wartość skalibrowana
Nie stosuj
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
100
Ustawienia zaawansowane
MENU m → Obraz → Ustawienia zaawansowane → ENTER E
Tryb obrazu
Sklep i centrum handlowe,
Biuro i szkoła, Ściana wideo
Ustawienia zaawansowane
Kontrast dyn.
Wył.
Tonacja czerni
Wył.
Odcień skóry
Tylko tryb RGB
Przestrzeń kolorów
Oświetl. dynamiczne
Terminal i stacja
0
Wył.
Oryginalna
Wył.
BD Wise
Ustawienia trybu Tryb
obrazu
Opcje regulacji obrazu
Film/zdjęcie
Kontrast dyn. / Tonacja czerni / Odcień skóry /
Tylko tryb RGB / Przestrzeń kolorów
Tekst
Kontrast dyn. / Tonacja czerni
Film/zdjęcie
Kontrast dyn. / Tonacja czerni / Odcień skóry /
Tylko tryb RGB / Przestrzeń kolorów / Oświetl.
dynamiczne
Tekst
Kontrast dyn. / Tonacja czerni
Kontrast dyn. / Tonacja czerni / Odcień skóry /
Tylko tryb RGB / Przestrzeń kolorów
――Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Ustawienia zaawansowane jest
wyłączona.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
101
Kontrast dyn.
Ustawienia zaawansowane
Kontrast dyn.
Wył.
Tonacja czerni
Wył.
Odcień skóry
Tylko tryb RGB
Przestrzeń kolorów
Oświetl. dynamiczne
0
Wył.
Oryginalna
Wył.
Ta opcja służy do ustawiania kontrastu ekranu.
•• Wył. / Nisk. / Śred. / Wysoko
Tonacja czerni
Aby ustawić głębię ekranu, należy wybrać poziom czerni.
•• Wył. / Ciemna / Ciemniejsza / Najciemniejsza
Odcień skóry
Podkreślenie koloru różowego w trybie Odcień skóry.
Tylko tryb RGB
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Wyświetlenie kolorów Czerwony, Zielony oraz Niebieski w celu wykonania precyzyjnej regulacji odcienia i nasycenia.
•• Wył. / Czerwony / Zielony / Niebieski
Przestrzeń kolorów
Ta opcja pozwala na dostosowanie zakresu i odmiany koloru (przestrzeni koloru) dostępnych podczas tworzenia obrazów.
•• Auto / Oryginalna / Użytkownika
――Aby możliwa była regulacja parametrów Kolor, Czerwony, Zielony, Niebieski oraz Resetuj, należy ustawić opcję
Przestrzeń kolorów na Użytkownika.
Oświetl. dynamiczne
Ta opcja pozwala na zmniejszenie zużycia energii poprzez redukcję jasności ekranu, kiedy obraz na ekranie jest w ruchu.
――Dostępna, jeżeli funkcja Tryb obrazu jest ustawiona na Film/zdjęcie.
•• Wył. / Włączone
102
Opcje obrazu
Tryb obrazu
MENU m → Obraz → Opcje obrazu → ENTER E
Sklep i centrum handlowe, Biuro
i szkoła, Terminal i stacja, Ściana
wideo
Ustawienia trybu Tryb
obrazu
Film/zdjęcie
Tonacja kolorów / Czysty obraz cyfrowy /
Red. zakłóceń MPEG / Poziom czerni HDMI
/ Tryb Film / Motion Plus / Dynamiczne
podświetlenie
Tekst
Tonacja kolorów / Poziom czerni HDMI /
Dynamiczne podświetlenie
Opcje obrazu
Tonacja kolorów
Wył.
Czysty obraz cyfrowy
Auto
Red. zakłóceń MPEG
Auto
Poziom czerni HDMI
Normalny
Tryb Film
Wył.
Motion Plus
Wył.
Dynamiczne podświetlenie
Wył.
Opcje regulacji obrazu
Skalibrowano
Poziom czerni HDMI / Dynamiczne
podświetlenie
BD Wise
Tonacja kolorów / Czysty obraz cyfrowy /
Red. zakłóceń MPEG / Poziom czerni HDMI /
Tryb Film / Dynamiczne podświetlenie
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
103
Tonacja kolorów
Opcje obrazu
Jeśli opcja Tryb obrazu jest ustawiona na wartość Tekst
Tonacja kolorów
Wył.
Czysty obraz cyfrowy
Auto
Jeśli opcja Tryb obrazu jest ustawiona na wartość Film/zdjęcie lub BD Wise
Red. zakłóceń MPEG
Auto
•• Wył. / Chłodno / Standardowy / Ciepły 1 / Ciepły 2
――Jeśli dla opcji Tryb obrazu wybrano ustawienie Skalibrowano, wówczas funkcja Tonacja kolorów jest wyłączona.
Poziom czerni HDMI
Normalny
•• Wył. / Chłodno / Standardowy / Ciep.
――Ustawienia można zmienić i zapamiętać dla każdego urządzenia zewnętrznego podłączonego do gniazda wejściowego
produktu.
Tryb Film
Wył.
Motion Plus
Wył.
Czysty obraz cyfrowy
Dynamiczne podświetlenie
Wył.
Jeśli sygnał docierający do produktu jest słabej jakości, można aktywować funkcję Czysty obraz cyfrowy pozwalającą na
zredukowanie zakłóceń i efektu podwójnego obrazu, które mogą pojawiać się na ekranie.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Wył. / Nisk. / Śred. / Wysoko / Auto
――Intensywność otrzymywanego sygnału jest największa, kiedy pasek jest zielony.
――Jeżeli sygnał jest słaby, to aby uzyskać możliwie najlepszy obraz, należy spróbować zmienić ustawienia wszystkich opcji.
Red. zakłóceń MPEG
Ta opcja pozwala na zredukowanie zakłóceń MPEG i zapewnienie lepszej jakości obrazu.
•• Wył. / Nisk. / Śred. / Wysoko / Auto
104
Poziom czerni HDMI
Opcje obrazu
Tonacja kolorów
Wył.
Czysty obraz cyfrowy
Auto
Red. zakłóceń MPEG
Auto
Poziom czerni HDMI
Normalny
Umożliwia wybór poziomu czerni na ekranie w celu dopasowania głębi obrazu.
•• Nisk. / Normalny / Auto
――Dostępne tylko w trybach HDMI, DVI i DisplayPort (synchronizacja AV: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Tryb Film
Tryb ten jest odpowiedni do wyświetlania filmów.
Tryb Film
Wył.
Ta opcja pozwala na takie ustawienie produktu, aby automatycznie wykrywał i przetwarzał sygnały ze wszystkich źródeł oraz
ustawiał optymalną jakość obrazu.
Motion Plus
Wył.
Dynamiczne podświetlenie
Wył.
•• Wył. / Auto1 / Auto2
――Dostępne w trybach AV, Component (480i / 1080i), HDMI (1080i).
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
105
Motion Plus
Opcje obrazu
Tonacja kolorów
Wył.
Czysty obraz cyfrowy
Wył.
Red. zakłóceń MPEG
Wył.
Poziom czerni HDMI
Nisk.
Tryb Film
Wył.
Motion Plus
Wył.
Dynamiczne podświetlenie
Wył.
Ta opcja pozwala na usunięcie zamazań i zakłóceń obrazu w celu uzyskania większej wyrazistości w scenach z dużą liczbą
gwałtownych ruchów.
Nazwy menu mogą się różnić, w zależności od kraju.
Wył.: wyłącza funkcję Motion Plus.
Wyraźny: ustawia funkcję Motion Plus w trybie Wyraźny (wyostrzone ruchome obrazy).
Standardowy: ustawia funkcję Motion Plus w trybie Standardowy.
Płynny: ustawia funkcję Motion Plus w trybie Płynny (naturalnie wyglądające ruchome obrazy).
Użytkownika: umożliwia redukcję powidoków i niestabilności obrazu według preferencji użytkownika.
•• Redukcja rozmycia: pozwala na redukcję powidoków według preferencji użytkownika.
-- Opcja ta jest obsługiwana tylko wtedy, gdy dla opcji Motion Plus wybrano ustawienie Użytkownika.
•• Redukcja drgań: pozwala na redukcję niestabilności obrazu według preferencji użytkownika.
-- Opcja ta jest obsługiwana tylko wtedy, gdy dla opcji Motion Plus wybrano ustawienie Użytkownika.
•• Wyraźny ruch (LED): pozwala na redukcję niestabilności obrazu według preferencji użytkownika.
-- Opcja ta jest obsługiwana tylko wtedy, gdy dla opcji Motion Plus wybrano ustawienie Użytkownika.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Resetuj: przywraca domyślne ustawienia funkcji Motion Plus.
-- Przy zastosowaniu tej opcji kolory na ekranie mogą się różnić od ustawionych.
-- Opcja wyłączona, jeśli dla opcji PIP wybrano ustawienie Włączone.
Dynamiczne podświetlenie
Dopasowuje automatycznie podświetlenie, zapewniając najlepszy możliwy kontrast w bieżących warunkach.
•• Wył. / Włączone
106
Rozmiar obrazu
Wybrać rozmiar oraz proporcje obrazu wyświetlanego na ekranie.
MENU m → Obraz → Rozmiar obrazu → ENTER E
16:9
· Pozycja
Rozdzielczość
――W zależności od wybranego źródła sygnału w menu wyświetlane będą różne opcje regulacji ekranu.
•• 16:9: ustawienie trybu 16:9 dla proporcji obrazu.
Rozmiar obrazu
Rozmiar obrazu
Rozmiar obrazu
•• Powiększenie1: służy do umiarkowanego powiększenia obrazu. opcja powoduje odcięcie górnej i bocznych części
obrazu.
•• Powiększenie2: służy do większego powiększenia obrazu.
•• Smart View 1: zmniejszenie obrazu w trybie 16:9 o 50%.
Wył.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Smart View 2: zmniejszenie obrazu w trybie 16:9 o 25%.
•• Dost szer: służy do powiększenia proporcji obrazu i dopasowania ich do wielkości ekranu.
•• 4:3: ustawienie trybu podstawowego (4:3) proporcji obrazu.
――Nie należy na długi czas ustawiać formatu obrazu 4:3.
Obramowanie wyświetlane po prawej i lewej stronie obrazu lub u góry i u dołu obrazu może spowodować retencję
obrazu (wypalanie ekranu), uszkodzenie, którego nie obejmuje gwarancja.
•• Dopas. do ekranu: jeśli doprowadzane są sygnały HDMI (720p/1080i/1080p) lub Component (1080i/1080p), opcja ta
pozwala na wyświetlenie pełnego obrazu bez obcinania żadnej jego części.
•• Użytkownika: zmienia rozdzielczość zgodnie z preferencjami użytkownika.
•• Oryginalna proporcja: jeśli źródło sygnału jest ustawione na PC, DVI, HDMI (połączenie z komputerem), DisplayPort
obraz wideo będzie wyświetlany z zachowaniem oryginalnych proporcji.
107
Pozycja
Regulacja pozycji obrazu. Funkcja Pozycja jest dostępna tylko, jeśli opcja Rozmiar obrazu jest ustawiona na Powiększenie1,
Powiększenie2, Dost szer, Dopas. do ekranu lub Użytkownika.
――W celu użycia funkcji Pozycja po wybraniu ustawienia Powiększenie1, Powiększenie2, Dost szer, Dopas. do ekranu lub
Użytkownika należy wykonać następujące czynności.
Rozmiar obrazu
Rozmiar obrazu
Użytkownika
· Pozycja
Rozdzielczość
Wył.
1
Nacisnąć przycisk d, aby wybrać funkcję Pozycja. Nacisnąć przycisk E.
2
Nacisnąć przycisk u lub przycisk d, aby przesunąć obraz w górę lub w dół.
3
Nacisnąć przycisk E.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Powiększenie/Pozycja
Dostosowuje przybliżenie i położenie obrazu. Ta opcja jest dostępna, jeśli dla źródła sygnału wybrano ustawienie HDMI
(1080i/1080p), Component (1080i/1080p), AV lub DVI. Aby opcja ta była dostępna, dla opcji Rozmiar obrazu należy wybrać
ustawienie Użytkownika.
――Opcja Użytkownika dla ustawienia Rozmiar obrazu jest aktywna tylko wówczas, gdy dla ustawienia Tryb obrazu wybrano
Rozmiar obrazu
Rozmiar obrazu
Użytkownika
· Powiększenie/Pozycja
Rozdzielczość
Wył.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
wartość Film/zdjęcie w trybie DVI lub DisplayPort.
1
Nacisnąć przycisk d, aby wybrać funkcję Powiększenie/Pozycja. Nacisnąć przycisk E.
2
Wybrać funkcję Powiększenie lub Pozycja. Nacisnąć przycisk E.
3
Za pomocą przycisków u/d/l/r przesunąć obraz.
4
Nacisnąć przycisk E.
――Aby ustawić obraz w położeniu pierwotnym, należy wybrać opcję Resetuj na ekranie Powiększenie/Pozycja.
Obraz ustawiony zostanie w położeniu domyślnym.
108
Rozdzielczość
Jeśli obraz nie jest wyświetlany prawidłowo nawet wtedy, gdy rozdzielczość karty graficznej jest jedną z przedstawionych
rozdzielczości, przy użyciu tego menu wybierz w produkcie taką samą rozdzielczość, co w komputerze. Pozwoli to uzyskać
optymalną jakość obrazu.
Dostępne rozdzielczości: Wył. / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768
109
Autodopasowanie
Ta opcja służy do regulacji częstotliwości/położenia oraz automatycznego dostrajania ustawień.
MENU m → Obraz → Autodopasowanie → ENTER E
Obraz
Autodopasowanie
-- Opcja dostępna tylko w trybie PC.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Regul. ekranu komputera
MENU m → Obraz → Regul. ekranu komputera → ENTER E
Obraz
Regul. ekranu komputera
•• Ziarnisty / Przecyzyjne
pozwala na usunięcie bądź redukcję zakłóceń obrazu.
Jeśli zakłócenia nie zostaną usunięte za pomocą funkcji precyzyjnego dostrajania, wówczas aby możliwie jak najlepiej
ustawić częstotliwość, należy skorzystać z funkcji Ziarnisty (Ziarnisty) i ponownie przeprowadzić operację precyzyjnego
dostrajania. Po zredukowaniu zakłóceń należy ponownie wyregulować położenie obrazu tak, aby znajdował się na środku
ekranu.
•• Pozycja
Ta opcja służy do ustawiania położenia ekranu komputera, jeśli nie jest wyśrodkowany lub jeśli nie jest dopasowany do
ekranu urządzenia.
Aby wyregulować położenie obrazu w pionie, należy nacisnąć przycisk ▲ lub ▼. Aby wyregulować położenie obrazu w
poziomie, należy nacisnąć przycisk ◄ lub ►.
•• Reset obrazu
ta opcja służy do przywrócenia domyślnych ustawień obrazu.
-- Opcja dostępna tylko w trybie PC.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
110
Wyłącz obraz
Wybór opcji Wyłącz obraz powoduje wyłączenie ekranu. Dźwięk nie jest wyłączany.
Aby ponownie włączyć ekran, należy nacisnąć dowolny przycisk inny niż służący do regulacji głośności.
MENU m → Obraz → Wyłącz obraz → ENTER E
Obraz
Wyłącz obraz
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Resetowanie obrazu
Ta opcja służy do przywrócenia ustawień domyślnych bieżącego trybu ekranu.
MENU m → Obraz → Resetowanie obrazu → ENTER E
Obraz
Resetowanie obrazu
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
111
Rozdział 07
Wyświetlacz ekranowy
PIP
Ustawienia trybu PIP
Obraz z zewnętrznego źródła wideo będzie wyświetlał się na ekranie głównym, a obraz z produktu w oknie wewnętrznym PIP.
MENU m → Wyświetlacz ekranowy → PIP → ENTER E
Obraz główny
Okno wewnętrzne
Wyświetlacz ekranowy
PC / DVI / HDMI / DisplayPort
AV / Component
PIP
AV / Component
PC / DVI / HDMI / DisplayPort
Orientacja ekranu
――Jeśli dla opcji Orientacja zawartości źródłowej wybrano ustawienie Portret, wówczas funkcja PIP jest wyłączona.
――Tryb Plug In Module jest obsługiwany tylko wtedy, gdy moduł PIM (sprzedawany oddzielnie) jest podłączony do produktu.
Ochrona ekranu
Wyświetlanie komunikatu
Język menu
Polski
Resetuj wyświetlacz ekr.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
-- Informacje na temat dźwięku w trybie PIP znajdują się w instrukcjach dotyczących ustawienia
Wybór dźwięku.
-- W przypadku wyłączenia produktu podczas aktywnego trybu PIP tryb PIP pozostanie aktywny
także po ponownym włączeniu urządzenia.
-- Obraz na ekranie PIP może wyświetlać się w sposób nieco nienaturalny, jeżeli na głównym
ekranie wyświetlana jest gra lub karaoke.
112
•• PIP (Wył./Włączone): służy do aktywowania lub dezaktywowania funkcji PIP.
PIP
PIP
•• Źródło: wybór źródła obrazu w okienku.
Włączone
Źródło
PC
Rozmiar
Õ
Pozycja
Ã
Wybór dźwięku
Dźwięk główny
•• Rozmiar (
,
,
•• Pozycja (
,
,
,
――W trybie podwójnym (
,
,
,
,
,
,
): służy do wyboru rozmiaru okna wewnętrznego.
): służy do wyboru położenia okna wewnętrznego.
,
,
) nie można wybrać opcji Pozycja.
•• Wybór dźwięku (Dźwięk główny/Dźwięk PIP): możliwość wyboru, czy odtwarzany ma być dźwięk właściwy dla obrazu
Dźwięk główny lub obrazu Dźwięk PIP.
Zamknij
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
113
Orientacja ekranu
Orientacja menu na ekranie
Ustawianie orientacji ekranu menu.
MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Orientacja ekranu → ENTER E
•• Pejzaż: wyświetlanie menu w trybie poziomym (tryb domyślny).
•• Portret: wyświetlanie menu w orientacji pionowej z prawej strony ekranu produktu.
Orientacja ekranu
Orientacja menu na ekranie
Pejzaż
Orientacja zawartości źródłowej
Pejzaż
Proporcje obrazu
Pełny ekran
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Orientacja zawartości źródłowej
Ustawianie orientacji treści z urządzeń zewnętrznych podłączonych do produktu.
•• Pejzaż: wyświetlenie ekranu w orientacji poziomej (ustawienie domyślne).
•• Portret: wyświetlenie ekranu w orientacji pionowej.
――Jeśli dla opcji PIP wybrano ustawienie Włączone, wówczas funkcja Orientacja zawartości źródłowej jest wyłączona.
Proporcje obrazu
Wskazać, czy obrócony ekran ma być wyświetlany w trybie pełnoekranowym czy z zachowaniem oryginalnych proporcji
obrazu.
•• Pełny ekran: wyświetlanie obróconego ekranu w trybie pełnoekranowym.
•• Oryginał: wyświetlanie obróconego ekranu z zachowaniem oryginalnych proporcji obrazu.
――Dostępne tylko, jeśli dla funkcji Orientacja zawartości źródłowej wybrano ustawienie Portret.
――Jeśli dla opcji PIP wybrano ustawienie Włączone, wówczas funkcja Proporcje obrazu jest wyłączona.
114
Ochrona ekranu
Czas autom. ochrony
MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Ochrona ekranu → ENTER E
Ochrona ekranu
Czas autom. ochrony
Jeżeli na ekranie przez zdefiniowany przez użytkownika czas wyświetlany jest nieruchomy obraz, produkt aktywuje wygaszacz
ekranu. Zapobiega to wypalaniu powidoków na ekranie.
•• Wył. / 2 godziny / 4 godziny / 8 godz / 10 godz
Ochr. przed wypalan.
Wył.
Ochr. przed wypalan.
Aby zredukować możliwość wypalania ekranu, produkt wyposażono w technologię zapobiegania wypalaniu Ochr. przed wypalan..
Funkcja Ochr. przed wypalan. nieznacznie przesuwa obraz na ekranie.
Ustawienie Ochr. przed wypalan. Czas pozwala na zaprogramowanie w minutach odstępu czasu pomiędzy przesunięciami obrazu.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Przesunięcie pikselowe
Funkcja zapobiegająca retencji obrazu przez nieznaczne przesuwanie pikseli w górę lub w dół.
•• Przesunięcie pikselowe (Wył. / Włączone)
――Opcje Poziomy, Pionowy oraz Czas będą aktywne tylko, jeśli dla funkcji Przesunięcie pikselowe wybrane zostanie
ustawienie Włączone.
•• Poziomy: służy do ustawienia liczby pikseli, o którą obraz ma się przemieszczać w kierunku poziomym.
•• Pionowy: służy do ustawienia liczby pikseli, o którą obraz ma się przemieszczać w kierunku pionowym.
•• Czas: służy do ustawienia odstępu czasu odpowiednio pomiędzy przesunięciami poziomymi i pionowymi.
Dostępne i optymalne ustawienia funkcji Przesunięcie pikselowe.
Dostępne ustawienia
Ustawienia optymalne
Poziomy (piksele)
0~4
4
Pionowy (piksele)
0~4
4
Czas (minuty)
1 min ~ 4 min
4 min
――Wartość opcji Przesunięcie pikselowe może się różnić w zależności od wielkości produktu i trybu.
――Wyświetlanie nieruchomego obrazu lub obrazu w trybie 4:3 przez dłuższy okres może spowodować retencję obrazu. Nie
oznacza to defektu produktu.
――Jeśli dla opcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Dopas. do ekranu, wówczas funkcja Przesunięcie pikselowe jest
wyłączona.
115
Wył. czasowy
Ochr. przed wypalan.
Możliwe jest ustawienie programatora czasowego dla funkcji Ochr. przed wypalan..
Przesunięcie pikselowe
Funkcja Ochr. przed wypalan. zatrzyma się automatycznie po określonym okresie.
Wył. czasowy
Wył. czasowy
Wyświetl natychmiast
Wył.
Wył.
Wyszarzenie boków
Wył.
Powtórz: wyświetlanie wzoru zapobiegającego zjawisku retencji obrazu wybranego w opcji Tryb w określonych odstępach
czasu.
Interwał: wyświetlanie wzoru zapobiegającego zjawisku retencji obrazu wybranego w opcji Tryb w określonym okresie (od
czasu Czas rozpoczęcia. do czasu Godz. zakończ.).
――Opcje Tryb, Okres, Czas, Czas rozpoczęcia. i Godz. zakończ. są dostępne jedynie, jeśli dla funkcji Wył. czasowy wybrano
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
ustawienie Powtórz lub Interwał.
•• Tryb: wybór wyświetlanego wzoru zapobiegającego wypalaniu.
-- Piksel: piksele na ekranie są wyświetlane na przemian z kolorem czarnym.
-- Przesuwany pasek: pionowy pasek przesuwa się z lewej strony na prawą.
-- Zmiana odcienia: cały ekran staje się jaśniejszy, po czym ciemnieje.
――Wzory Przesuwany pasek oraz Zmiana odcienia pojawiają się tylko raz niezależnie od ustawienia czasu lub okresu
powtórzeń.
•• Okres: określanie przedziału czasowego potrzebnego do aktywacji funkcji Ochr. przed wypalan..
――Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Powtórz dla funkcji Wył. czasowy.
•• Czas: określenie czasu aktywności funkcji Ochr. przed wypalan..
――Włączone, jeżeli dla funkcji Wył. czasowy włączono ustawienie Powtórz, a dla funkcji Tryb ustawienie Piksel.
•• Czas rozpoczęcia.: określenie czasu włączenia funkcji ochrony ekranu.
――Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Interwał dla funkcji Wył. czasowy.
•• Godz. zakończ.: określenie czasu wyłączenia funkcji ochrony ekranu.
――Opcja jest aktywna, jeśli wybrano ustawienie Interwał dla funkcji Wył. czasowy.
116
Wyświetl natychmiast
Ochr. przed wypalan.
Wybór wygaszacza ekranu, który zostanie natychmiast wyświetlony.
Przesunięcie pikselowe
•• Wył. / Piksel / Przesuwany pasek / Zmiana odcienia
Wył. czasowy
Wyszarzenie boków
Wyświetl natychmiast
Wył.
Wyszarzenie boków
Wył.
Jeżeli proporcje obrazu ustawiono na 4:3, należy wyregulować jasność białych krawędzi, aby uchronić ekran przed
uszkodzeniem.
•• Wył. / Jasne / Ciemna
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
117
Wyświetlanie komunikatu
Informacje o źródle
Istnieje możliwość wyboru, czy po zmianie źródła sygnału ma być wyświetlane menu ekranowe informacji o źródle.
MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Wyświetlanie komunikatu → ENTER E
Wiadom. o braku sygnału
Wyświetlanie komunikatu
Informacje o źródle
Włączone
Wiadom. o braku sygnału
Włączone
Wiadomość MDC
Włączone
Wiadomość dotycząca stanu pobierania
•• Wył. / Włączone
Wył.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Ta opcja umożliwia wybór, czy w przypadku niewykrycia sygnału ma być wyświetlane menu ekranowe braku sygnału.
•• Wył. / Włączone
Wiadomość MDC
Można określić, czy ma być wyświetlane menu ekranowe programu MDC, jeżeli produkt jest sterowany przez ten program.
•• Wył. / Włączone
Wiadomość dotycząca stanu pobierania
Ta opcja umożliwia wyświetlanie stanu pobierania zawartości z serwera lub innego urządzenia.
•• Wył. / Włączone
118
Język menu
Ustawianie języka menu.
――Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego. Nie będą dotyczyły pozostałych funkcji
komputera.
MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Język menu → ENTER E
Wyświetlacz ekranowy
Język menu
Polski
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Resetuj wyświetlacz ekr.
Ta opcja służy do przywracania ustawień fabrycznych w menu Wyświetlacz ekranowy.
MENU m → Wyświetlacz ekranowy → Resetuj wyświetlacz ekr. → ENTER E
Wyświetlacz ekranowy
Resetuj wyświetlacz ekr.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
119
Rozdział 08
Ustawienia dźwięku
Konfiguracja ustawień dźwięku (Dźwięk) produktu.
Tryb dźwięku
Możliwość wybrania trybu odtwarzania dźwięku dopasowanego do preferencji użytkownika.
•• Standardowy: opcja pozwala na wybór normalnego trybu dźwięku.
MENU m → Dźwięk → Tryb dźwięku → ENTER E
•• Film: opcja zapewnia najlepszą jakość dźwięku do oglądania filmów.
•• Wyraźny głos: opcja pozwala na uwydatnienie głosów względem pozostałych dźwięków.
Dźwięk
Tryb dźwięku
•• Muzyka: opcja pozwala na uwydatnienie muzyki względem głosów.
Standardowy
•• Wzmocnienie: opcja pozwala na zwiększenie intensywności dźwięków o wysokiej częstotliwości, umożliwiając lepszą
słyszalność osobom upośledzonym słuchowo.
――Jeśli dla opcji Ustawienia głośnika wybrano ustawienie Zewnętrzne, wówczas funkcja Tryb dźwięku jest wyłączona.
Efekt dźwiękowy
Dźwięk HDMI
Dźwięk połączenia wideo
Kom. Dolby Digital
AV(HDMI)
Bieżące źródło
RF
Ustawienia głośnika
Głośność automatyczna
Wył.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
120
Efekt dźwiękowy
Konfiguracja preferowanego efektu dźwiękowego dla dźwięku wyjściowego.
――Jeśli dla opcji Ustawienia głośnika wybrano ustawienie Zewnętrzne, wówczas funkcja Efekt dźwiękowy jest wyłączona.
MENU m → Dźwięk → Efekt dźwiękowy → ENTER E
――Dostępne tylko, jeśli dla funkcji Tryb dźwięku wybrano ustawienie Standardowy.
Virtual Surround
Efekt dźwiękowy
Virtual Surround
Wył.
Dialog Clarity
Wył.
Korektor
Ta funkcja zapewnia realistyczny dźwięk przestrzenny typowy dla głośników 5.1-kanałowych z zastosowaniem dwóch
głośników w technologii HTRF (funkcja propagacji dźwięku wokół głowy).
•• Wył. / Włączone
Dialog Clarity
Ta funkcja umożliwia zwiększenie intensywności głosu w stosunku do muzyki tła lub efektów dźwiękowych, co sprawia, że
dialogi są lepiej słyszalne.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Wył. / Włączone
Korektor
Funkcja Korektor pozwala dostosowywać ustawienia dźwięku dla poszczególnych głośników.
•• Balans L/P: ta opcja pozwala na regulację balansu między prawym i lewym głośnikiem.
•• 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (regulacja szerokości pasma): regulacja poziomu określonych częstotliwości
szerokości pasma.
•• Resetuj: służy do przywrócenia domyślnych ustawień korektora.
121
Dźwięk HDMI
Wybierz źródło dźwięku: AV(HDMI) lub PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
MENU m → Dźwięk → Dźwięk HDMI → ENTER E
Dźwięk
Dźwięk HDMI
AV(HDMI)
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Dźwięk połączenia wideo
MENU m → Dźwięk → Dźwięk połączenia wideo → ENTER E
Ta opcja umożliwia wybór wyjścia dźwięku używanego podczas połączenia wideo.
•• Bieżące źródło / Połączenie Wideo
――Jeśli dla opcji Ustawienia głośnika wybrano ustawienie Zewnętrzne, wówczas funkcja Dźwięk połączenia wideo jest
wyłączona.
Dźwięk
Dźwięk połączenia wideo
Bieżące źródło
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
122
Kom. Dolby Digital
Ustawienie trybu Dolby Digital Compression.
•• Line / RF
MENU m → Dźwięk → Kom. Dolby Digital → ENTER E
Dźwięk
Kom. Dolby Digital
RF
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Ustawienia głośnika
Wyjście dźwięku
MENU m → Dźwięk → Ustawienia głośnika → ENTER E
Podczas słuchania dźwięku filmu lub programu przez głośniki zewnętrzne może wystąpić echo wywołane różnicą w prędkości
dekodowania dźwięku między głośnikami produktu i głośnikami podłączonymi do odbiornika audio. Jeżeli wystąpi taka
sytuacja, należy w produkcie wybrać ustawienie Zewnętrzne.
Dźwięk
Ustawienia głośnika
•• Zewnętrzne / Wewnętrzna / Odbiornik
――Jeśli dla funkcji Ustawienia głośnika wybrano ustawienie Zewnętrzne, głośniki produktu zostaną wyłączone.
Dźwięk słychać jedynie z głośników zewnętrznych. Jeśli dla funkcji Ustawienia głośnika wybrano ustawienie Wewnętrzna
włączone będą głośniki produktu oraz głośniki zewnętrzne. Dźwięk słychać z obu zestawów głośników.
――Jeżeli sygnał wideo nie jest przesyłany, to głośniki produktu i głośniki zewnętrzne są wyciszone.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
123
Głośność automatyczna
MENU m → Dźwięk → Głośność automatyczna → ENTER E
Funkcja ta w sposób automatyczny koryguje poziom głośności po wybraniu innego kanału.
•• Wył. / Normalny / W nocy
Opcja Normalny koryguje poziom głośności dla każdego kanału tak, że przy zmianie kanału głośność pozostaje taka sama.
Opcja W nocy koryguje i obniża poziom głośności dla poszczególnych kanałów — wszystkie kanały są więc odtwarzane ciszej.
Opcja W nocy jest szczególnie przydatna w nocy, gdy poziom głośności nie powinien być wysoki.
――Aby możliwe było sterowanie głośnością podłączonego urządzenia źródłowego, dla funkcji Głośność automatyczna należy
Dźwięk
Głośność automatyczna
Poziom głośności może być różny dla poszczególnych kanałów.
Wył.
wybrać ustawienie Wył.. Regulacja głośności podłączonego urządzenia źródłowego może nie być możliwe, jeśli dla funkcji
Głośność automatyczna wybrano ustawienie Normalny lub W nocy.
――Jeśli dla opcji Ustawienia głośnika wybrano ustawienie Zewnętrzne, wówczas funkcja Głośność automatyczna jest
wyłączona.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Zeruj dźwięk
W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. Ta opcja służy do przywrócenia fabrycznych
ustawień dźwięku.
MENU m → Dźwięk → Zeruj dźwięk → ENTER E
Dźwięk
Zeruj dźwięk
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
124
Rozdział 09
Sieć
Stan sieci
Ustawienia sieci
MENU m → Sieć → Stan sieci → ENTER E
MENU m → Sieć → Ustawienia sieci → ENTER E
Ta opcja pozwala na sprawdzenie stanu bieżącego sieci i Internetu.
Należy skonfigurować ustawienia sieci, aby korzystać z różnych funkcji interfejsu Smart Hub, takich jak
wyszukiwanie w Internecie, udostępnianie treści w sieci domowej oraz aktualizacje funkcji.
Stan sieci
Sieć bezprzewod. i połączenie internetowe są skonfigurowane i gotowe do użytku.
Ustawienia sieci
Wybierz rodzaj sieci.
Typ sieci
Bezprz.
Sieć bezprzewodowa
Masz połączenie z Internetem. W przypadku problemów z korzystaniem z usług online
skontaktuj się ze swoim usługodawcą internetowym.
Disconnect
Ustaw. IP
Ponów
You can connect your
Device to the internet.
Please select which wireless
network to use.
Zamknij
Odśwież
WPS(PBC)
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Typ sieci
•• Bezprz. / Kablowa
125
Ustawienia sieci (przewodowej)
•• W zależności od konfiguracji sieci urządzenie można podłączyć do sieci LAN poprzez połączenie
portu LAN, znajdującego się z tyłu urządzenia bezpośrednio do ściennego gniazda sieciowego
przy użyciu kabla LAN.
Przedstawia to poniższy schemat. Należy pamiętać, że sieciowe gniazdo ścienne może być
połączone z modemem lub routerem, znajdującym się w innymi pomieszczeniu w budynku.
Podłączanie do sieci przewodowej
Urządzenie można podłączyć do sieci LAN przy użyciu kabla na trzy sposoby.
•• Urządzenie można podłączyć do sieci LAN, podłączając kabel LAN połączony z zewnętrznym
modemem do portu LAN, znajdującego się z tyłu urządzenia.
Przedstawia to poniższy schemat.
LAN
Gniazdo LAN na ścianie
RJ45
LAN
Modem zewnętrzny
(ADSL / VDSL)
Gniazdo modemu na ścianie
Kabel modemu
RJ45
Kabel LAN
•• Urządzenie można podłączyć do sieci LAN poprzez podłączenie kabla do portu LAN, połączonego
z urządzeniem typu IP Sharer, połączonego z zewnętrznym modemem. Połączenie wymaga
zastosowania kabla LAN. Przedstawia to poniższy schemat.
Gniazdo modemu na ścianie
Modem zewnętrzny
(ADSL / VDSL)
Urządzenie do współdzielenia
adresu IP
(wyposażone w serwer DHCP)
LAN
RJ45
Kabel LAN
W przypadku sieci dynamicznej należy wykorzystać modem lub router ADSL, obsługujący protokół
dynamicznej konfiguracji hosta (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP). Modemy i routery
obsługujące protokół DHCP automatycznie udostępniają dane niezbędne do połączenia urządzenia z
Internetem, takie jak adres IP, maska podsieci, adresy bramy i serwera nazw domen (DNS), co eliminuje
konieczność ręcznego wprowadzania tych danych. Sieci domowe są przeważnie sieciami dynamicznymi.
Niektóre sieci wymagają statycznego adresu IP. Jeśli sieć wymaga statycznego adresu IP, dane takie jak
adres IP, maska podsieci, adresy bramy i serwera DNS należy ręcznie wprowadzić na ekranie Cable Setup
podczas konfiguracji połączenia sieciowego. Aby uzyskać adres IP, maskę podsieci, adres bramy i serwera
DNS, należy się skontaktować z dostawcą usług internetowych.
W przypadku korzystania z komputera, na którym zainstalowano system operacyjny Windows, dane te
można również odczytać z komputera.
――Jeśli sieć wymaga statycznego adresu IP, można korzystać z modemów ADSL, obsługujących protokół
DHCP.
――Modemy ADSL, obsługujące protokół DHCP umożliwiają stosowanie statycznych adresów IP.
Kabel modemu
Kabel LAN
Kabel LAN
126
Skonfiguruj połączenie internetowe, aby móc korzystać z usług internetowych, takich jak możliwość
aktualizacji oprogramowania.
Automatycznie konfigurowanie opcji Ustawienia sieci (sieć
przewodowa)
2
W wyświetlonym menu podręcznym kliknąć opcję Status.
3
W wyświetlonym oknie dialogowym kliknąć zakładkę Support.
4
W zakładce Support kliknąć przycisk Details. Wyświetlone zostaną parametry połączenia
sieciowego.
Pozwala na uzyskanie połączenia z siecią za pomocą kabla LAN.
Najpierw należy się upewnić się, że kabel LAN jest podłączony.
Jak automatycznie skonfigurować połączenie
1
Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Kablowa na stronie Ustawienia sieci.
2
Nacisnąć przycisk Połącz, aby otworzyć ustawienia Ustawienia sieci.
-- Przycisk Połącz jest aktywny tylko wtedy, kiedy kabel LAN jest odpowiednio podłączony.
3
Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.
Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „Połączenie z siecią przewodową i Internetem
nawiązane.”.
――Jeżeli się nie uda połączyć z Internetem, należy sprawdzić podłączenie portu LAN.
――Jeżeli urządzenie nie będzie mogło ustalić parametrów połączenia sieciowego automatycznie
Jak ręcznie skonfigurować połączenie
1
Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Kablowa na stronie Ustawienia sieci.
2
Nacisnąć przycisk Połącz, aby otworzyć ustawienia Ustawienia sieci.
-- Przycisk Połącz jest aktywny tylko wtedy, kiedy kabel LAN jest odpowiednio podłączony.
3
Stop. Proces weryfikacji zostanie zatrzymany.
4
Wybrać opcję Ustaw. IP na ekranie połączenia sieciowego. Wyświetli się ekran Ustaw. IP.
5
Wybrać górne pole, nacisnąć przycisk E, a następnie dla opcji Ustaw. IP wybrać ustawienie
Wprowadź ręcznie. Powtórzyć tę czynność dla każdego pola w części Adres IP.
lub jeżeli użytkownik chce ręcznie skonfigurować połączenie, należy skorzystać z informacji
zamieszczonych w kolejnym punkcie poświęconym ręcznemu konfigurowaniu sieci.
――Wybranie dla opcji Ustaw. IP ustawienia Wprowadź ręcznie spowoduje automatyczną zmianę
Ręczne konfigurowanie opcji Ustawienia sieci (sieć przewodowa)
W biurach wykorzystywany może być statyczny adres IP.
W takim przypadku należy poprosić administratora sieci o udostępnienie adresu IP, maski podsieci oraz
adresów bramy sieciowej i serwera DNS. Otrzymane wartości należy wprowadzić ręcznie.
Uzyskiwanie informacji o parametrach połączenia sieciowego
Wyświetli się ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego. Nacisnąć przycisk
opcji DNS Setting na Wprowadź ręcznie.
6
Po zakończeniu nacisnąć przycisk OK u dołu strony, a następnie nacisnąć przycisk E. Wyświetli się
ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.
7
Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „Połączenie z siecią przewodową i Internetem
nawiązane.”.
Aby wyświetlić parametry połączenia sieciowego na większości komputerów z systemem Windows,
należy postępować w następujący sposób.
1
Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie Sieć w prawym dolnym narożniku ekranu.
127
Ustawienia sieci (bezprzewodowej)
Podłączanie do sieci bezprzewodowej
Urządzenie do bezprzewodowego
współdzielenia adresu IP
(router wyposażony w serwer DHCP)
Gniazdo LAN na ścianie
Automatyczne konfigurowanie sieci (bezprzewodowej)
Większość sieci bezprzewodowych wyposażona jest w opcjonalny system zabezpieczający, który
wymaga, aby urządzenia chcące uzyskać dostęp do sieci wysłały zaszyfrowany kod zabezpieczający
nazywany kluczem dostępu lub kluczem zabezpieczeń (Klucz bezpieczeństwa). Klucz zabezpieczeń
Klucz bezpieczeństwa to hasło — zwykle słowo lub sekwencja liter i cyfr o określonej długości —
które podano podczas konfiguracji zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Jeżeli użytkownik korzysta z
tej metody konfiguracji połączenia sieciowego i posiada klucz zabezpieczeń Klucz bezpieczeństwa
do sieci bezprzewodowej, będzie musiał podać to hasło podczas procesu automatycznej lub ręcznej
konfiguracji sieci.
Jak automatycznie skonfigurować połączenie
Kabel LAN
Firma Samsung zaleca korzystanie z protokołu IEEE 802.11n. Mogą występować problemy z płynnym
odtwarzaniem plików wideo za pośrednictwem połączenia sieciowego.
――Wybrać nieużywany kanał dla urządzenia typu IP Sharer. Jeśli w pobliżu znajduje się inne urządzenie,
korzystające z kanału wybranego dla bezprzewodowego urządzenia typu IP Sharer, może to
spowodować zakłócenia i uniemożliwić nawiązanie połączenia.
――Urządzenie obsługuje wyłącznie następujące protokoły zabezpieczenia sieci bezprzewodowej.
1
Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Bezprz. na stronie Ustawienia sieci.
2
Za pomocą funkcji Sieć produkt wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe. Po zakończeniu
wyszukiwania, dostępne sieci zostaną wyświetlone.
3
――Jeżeli odpowiedni router bezprzewodowy nie jest wyświetlony, wybrać opcję Odśwież, aby
Jeśli w ustawieniach punktu dostępu lub routera bezprzewodowego wybrano połączenie w trybie
802.11n o wysokiej przepustowości (Greenfield), a w ustawieniach typu szyfrowania wybrano opcję
WEP, TKIP lub TKIP AES (WPS2Mixed), uniemożliwi to połączenie produktów firmy Samsung zgodnie z
nowymi wymaganiami certyfikacji Wi-Fi.
――Jeśli router bezprzewodowy obsługuje protokół WPS (Wi-Fi Protected Setup), połączenie z siecią jest
możliwe przez konfigurowanie za pomocą naciśnięcia przycisku (Push Button Configuration, PBC) lub
numeru PIN (Personal Identification Number). W każdym z tych trybów protokół WPS automatycznie
określa identyfikator SSID i klucz WPA.
――Sposoby połączenia: sieć bezprzewodową można skonfigurować na trzy sposoby.
Konfiguracja automatyczna (przy użyciu funkcji automatycznego wyszukiwania sieci), konfiguracja
ręczna, WPS(PBC)
Wybrać sieć z listy, naciskając przyciski ▲ lub ▼, a następnie dwukrotnie nacisnąć przycisk E.
ponownie wyszukać.
――Jeżeli pomimo ponownej próby router nie zostanie znaleziony, nacisnąć przycisk Stop.
Wyświetlony zostanie przycisk Dodawanie sieci.
4
Jeżeli wyświetli się ekran Wprowadź hasło., należy przejść do punktu 5. Jeżeli wybrano router
bezprzewodowy, który nie wymaga podania klucza, należy przejść do punktu 7.
5
Jeśli router wymaga podania klucza zabezpieczeń Wprowadź hasło., należy go wprowadzić (klucz
zabezpieczeń albo PIN).
128
6
Po zakończeniu przesunąć kursor za pomocą przycisku ze strzałką w prawo do pozycji Gotowe, a
Jak ręcznie skonfigurować połączenie
następnie nacisnąć przycisk E. Wyświetli się ekran kontrolny połączenia sieciowego i rozpocznie
1
Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Bezprz. na stronie Ustawienia sieci.
2
Za pomocą funkcji Sieć produkt wyszuka dostępne sieci bezprzewodowe. Po zakończeniu
się proces weryfikacji połączenia.
――Połączenie z routerem zostało nawiązane, nie uzyskano jednak dostępu do Internetu.
7
wyszukiwania, dostępne sieci zostaną wyświetlone.
Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „Sieć bezprzewod. i połączenie internetowe
są skonfigurowane i gotowe do użytku.”.
3
――Jeżeli odpowiedni router bezprzewodowy nie jest wyświetlony, wybrać opcję Odśwież, aby
Ręczna konfiguracja sieci (bezprzewodowej)
ponownie wyszukać.
――Jeżeli pomimo ponownej próby router nie zostanie znaleziony, nacisnąć przycisk Stop.
W biurach wykorzystywany może być statyczny adres IP.
W takim przypadku należy poprosić administratora sieci o udostępnienie adresu IP, maski podsieci oraz
adresów bramy sieciowej i serwera DNS. Otrzymane wartości należy wprowadzić ręcznie.
Uzyskiwanie informacji o parametrach połączenia sieciowego
Aby wyświetlić parametry połączenia sieciowego na większości komputerów z systemem Windows,
należy postępować w następujący sposób.
1
Kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie Sieć w prawym dolnym narożniku ekranu.
2
W wyświetlonym menu podręcznym kliknąć opcję Status.
3
W wyświetlonym oknie dialogowym kliknąć zakładkę Support.
4
W zakładce Support kliknąć przycisk Details. Wyświetlone zostaną parametry połączenia
sieciowego.
Wybrać sieć z listy, naciskając przyciski u lub d, a następnie dwukrotnie nacisnąć przycisk E.
4
Jeżeli wyświetli się ekran Wprowadź hasło., należy przejść do punktu 5. Jeżeli wybrano router
bezprzewodowy, który nie wymaga podania klucza, należy przejść do punktu 7.
5
Jeśli router wymaga podania klucza zabezpieczeń Wprowadź hasło., należy go wprowadzić (klucz
zabezpieczeń albo PIN).
6
Po zakończeniu przesunąć kursor za pomocą przycisku ze strzałką w prawo do pozycji Gotowe, a
następnie nacisnąć przycisk E. Wyświetli się ekran kontrolny połączenia sieciowego i rozpocznie
się proces weryfikacji połączenia.
7
Wybrać polecenie Stop podczas wykonywania prób nawiązania połączenia sieciowego. Spowoduje
to przerwanie nawiązywania połączenia.
8
Wybrać opcję Ustaw. IP na ekranie połączenia sieciowego. Wyświetli się ekran Ustaw. IP.
9
Wybrać górne pole, nacisnąć przycisk E, a następnie dla opcji Ustaw. IP wybrać ustawienie
Wprowadź ręcznie. Powtórzyć tę czynność dla każdego pola w części Adres IP.
――Wybranie dla opcji Ustaw. IP ustawienia Wprowadź ręcznie spowoduje automatyczną zmianę
opcji DNS Setting na Wprowadź ręcznie.
129
10Po zakończeniu nacisnąć przycisk OK u dołu strony, a następnie nacisnąć przycisk E. Wyświetli się
ekran kontrolny w celu zweryfikowania połączenia sieciowego.
11Po weryfikacji połączenia wyświetli się komunikat „Sieć bezprzewod. i połączenie internetowe
są skonfigurowane i gotowe do użytku.”.
WPS(PBC)
Konfiguracja za pomocą opcji WPS(PBC)
Jeżeli router jest wyposażony w przycisk WPS(PBC), należy postępować w następujący sposób.
1
Dla typu sieci Typ sieci ustawić wartość Bezprz. na stronie Ustawienia sieci.
2
Wybrać polecenie WPS(PBC), nacisnąć przycisk E, a następnie ponownie przycisk E.
3
W ciągu 2 minut nacisnąć przycisk WPS(PBC) na routerze. Produkt automatycznie pozyska
wszystkie wartości konfiguracyjne sieci, których potrzebuje i ustanowi połączenie.
4
Pojawi się ekran połączenia sieciowego. Konfiguracja sieci jest zakończona.
130
Sieć Wi-Fi Direct
MENU m → Sieć → Sieć Wi-Fi Direct → ENTER E
Aby możliwe było użycie tej funkcji,
urządzenie przenośne powinno
obsługiwać standard Sieć Wi-Fi Direct.
Umożliwia połączenie produktu z przenośnymi urządzeniami bezprzewodowymi. Dzięki tej funkcji można podłączać przenośne urządzenia bezprzewodowe bezpośrednio
do produktu z pominięciem routera.
Aby podłączyć do produktu urządzenie przenośne przy użyciu funkcji Sieć Wi-Fi Direct, należy postępować w
następujący sposób:
1
Przejść do ekranu Sieć Wi-Fi Direct. Produkt rozpocznie wyszukiwanie urządzeń.
2
Włączyć funkcję Sieć Wi-Fi Direct w urządzeniu. Wybierz właściwe urządzenie Wi-Fi.
•• PBC (konfiguracja przez naciśnięcie przycisku): W ciągu 2 minut nacisnąć na urządzeniu Wi-Fi przycisk WPS(PBC). Produkt automatycznie pozyska wszystkie wartości
konfiguracyjne sieci, których potrzebuje i ustanowi połączenie.
•• PIN: wprowadzić wyświetlony kod PIN na urządzeniu.
――W celu odłączenia podłączonego urządzenia Wi-Fi należy je wybrać, a następnie wybrać opcję Rozłączono.
Ustawienia urządzenia multimedialnego
MENU m → Sieć → Ustawienia urządzenia multimedialnego → ENTER E
Umożliwia włączenie opcji współdzielenia zawartości między produktem a innymi podłączonymi do sieci urządzeniami, takimi jak smartfony i tablety.
131
Screen Mirroring
Ustawienia sieci serwera
MENU m → Sieć → Screen Mirroring → ENTER E
MENU m → Sieć → Ustawienia sieci serwera → ENTER E
Należy podłączyć urządzenie przenośne, które obsługuje funkcję zapisu lustrzanego na produkcie.
Umożliwia to emitowanie dźwięku i obrazu z urządzenia przenośnego za pośrednictwem produktu.
Zapis lustrzany odnosi się do wyprowadzania obrazu i dźwięku z urządzenia przenośnego do urządzenia
graficznego.
――Aby korzystać z funkcji Screen Mirroring, należy upewnić się, że urządzenie przenośne obsługuje
funkcję zapisu lustrzanego, taką jak AllShare Cast, WidDi (w wersji 3.5 lub nowszej) oraz Miracast.
Aby sprawdzić, czy funkcja zapisu lustrzanego jest dostępna, należy odwiedzić witrynę internetową
producenta urządzenia przenośnego.
――Dźwięk lub obraz może nie być płynny w przypadku przeciążenia sieci.
Screen Mirroring
Należy uruchomić funkcję zapisu lustrzanego z poziomu urządzenia przenośnego. Na urządzeniu
przenośnym produkt jest automatycznie wyszukiwany i wyświetlany na liście.
――Jeśli nie można podłączyć urządzenia przenośnego do produktu, należy je wyłączyć i włączyć, a
następnie spróbować ponownie.
Połącz z serwerem
Aby uruchomić program Odtwarzacz, należy uzyskać połączenie z siecią.
•• Adres serwera / SSL / Port
――Jeśli opcja SSL jest włączona, serwer będzie korzystał z protokołu https, a transfer danych będzie
zaszyfrowany.
――Wprowadzić adres IP serwera i numer portu. Jako numer portu wpisać 7001. Jeżeli nie można
połączyć się z serwerem przez port numer 7001, należy się dowiedzieć od administratora serwera, jaki
jest właściwy numer portu i zmienić numer w ustawieniach.
Tryb MagicInfo
Wybór odpowiedniego trybu Tryb MagicInfo w zależności od środowiska, w jakim używany będzie
produkt.
•• Lite / Premium
Dostęp do serw.
Wybór metody połączenia z siecią serwera.
•• Zezwól / Odmów
Tryb FTP
Określanie trybu działania FTP.
•• Aktywny / Pasywny
132
Nazwa urządzenia
MENU m → Sieć → Nazwa urządzenia → ENTER E
Wybierz lub wprowadź nazwę urządzenia.
Nazwa ta może być wyświetlana w sieci na sieciowych pilotach zdalnego sterowania.
•• Ekran [Signage] 1 ~ 6 / Źród. użyt.
133
Rozdział 10
System
Dostępność
Przezroczystość menu
Dostosowanie przeźroczystości okna menu.
MENU m → System → Dostępność → ENTER E
•• Wysoko / Śred. / Nisk.
Dostępność
Wysoki kontrast
Przezroczystość menu
Śred.
Wysoki kontrast
Wył.
Powiększ
Wył.
Ustawianie w menu kolorów tła i czcionki o wysokim kontraście. Po wybraniu tej opcji menu staje się nieprzeźroczyste.
•• Wył. / Włączone
Powiększ
Ustawienie powiększania podkreślonego elementu menu.
•• Wył. / Włączone
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
134
Ustawienia
Ustawienia początkowe (System)
MENU m → System → Ustawienia → ENTER E
Po uruchomieniu urządzenia po raz pierwszy należy skonfigurować podstawowe ustawienia, takie jak język, kanał i godzinę.
Należy nacisnąć przycisk .
――Należy wprowadzić 4 cyfrowy numer PIN. Domyślny numer PIN to „0-0-0-0”.
System
Dostępność
Aby zmienić numer PIN, należy skorzystać z funkcji Zmień kod PIN.
1
Wybór języka
Nacisnąć przycisk u lub d, a następnie przycisk E. Określić język menu ekranowego.
Ustawienia
Sterowanie dotykiem
2
3
Sterowanie zasilaniem
Rozwiązanie Eco
Orientacja ekranu
-- Pejzaż / Portret
Skonfigurować orientację strony menu.
Czas
Autoprzełączanie źródła
Język menu
Aut. wył. zasil.
Ustawić czas automatycznego wyłączania produktu, który jest nieużywany przez dłuższy czas.
-- Wyłączone (zalecane) / 4 godziny / 6 godz / 8 godz
4
Ustawienia sieci
Konfigurowanie połączenia sieciowego. W tym celu należy nacisnąć przycisk E. Jeżeli informacje na temat konfiguracji
sieci nie są znane lub użytkownik chce skonfigurować ją później, należy wybrać opcję Pomiń. Aby później skonfigurować
połączenie sieciowe, należy skorzystać z menu Sieć.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
5
Ustawienie zegara
Ustawić aktualną datę i czas, a następnie wybrać opcję Dalej.
135
6
Odtwarzaj przez
-- MagicInfo / Otwieranie adresu URL
Wybrać odpowiedni tryb odtwarzacza w zależności od otoczenia, w którym produkt będzie używany.
――Etap konfigurowania ustawienia Odtwarzaj przez występuje tylko wtedy, gdy sieć jest podłączona.
7
Nazwa urządzenia
-- Źród. użyt. / Ekran [Signage] 1 ~ 6
Wybierz lub wprowadź nazwę urządzenia.
Nazwa ta może być wyświetlana w sieci na sieciowych pilotach zdalnego sterowania.
8
Konfig. zakończone
Gratulacje! Ukończono konfigurację — możesz zaczynać.
136
Sterowanie dotykiem
Należy skonfigurować opcje związane ze sterowaniem dotykowym.
MENU m → System → Sterowanie dotykiem → ENTER E
Sterowanie dotykiem
Blokada Sterow. dotykiem
Ta opcja umożliwia zablokowanie trybu sterowania za pomocą ekranu dotykowego w celu uniemożliwienia sterowania
urządzeniami za pomocą dotyku.
•• Wył. / Włączone
Blokada Sterow. dotykiem
Wył.
Blokada menu admin.
Wył.
Urządzenie do sterowania Samsung SMART Signage
Blokada menu admin.
Opcja Blokada menu admin. pozwala określić, czy menu ustawień administratora będzie wyświetlane po przyciśnięciu i
przytrzymaniu palca na ekranie.
•• Wył. / Włączone
――Aby skorzystać z funkcji Sterowanie dotykiem, należy zamontować zestaw nakładek ekranu dotykowego (sprzedawany
oddzielnie).
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Urządzenie do sterowania
Ta opcja umożliwia określenie źródła do sterowania dotykiem.
• Auto: wybór ustawienia opcji Urządzenie do sterowania w zależności od źródła sygnału.
• Samsung SMART Signage: umożliwia wprowadzanie sygnałów dotykowych do urządzenia graficznego.
• TOUCH OUT (przedni): umożliwia wysyłanie sygnałów dotykowych przez port TOUCH OUT półki.
• TOUCH OUT (tylny): umożliwia wysyłanie sygnałów dotykowych przez port TOUCH OUT z tyłu produktu.
Urządzenie do Samsung SMART Signage TOUCH OUT (przedni) TOUCH OUT (tylny)
sterowania
Źródło
Magicinfo S, Magic IWB S
HDMI3
PC, Screen Mirroring,
HDMI1, HDMI2, AV,
Component, DisplayPort,
DVI, Magicinfo, Plug In
Module
137
Czas
Istnieje możliwość skonfigurowania funkcji Ustawienie zegara i Auto. wyłączanie. Można również zaprogramować
automatyczne włączanie i wyłączanie urządzenia o określonej porze za pomocą funkcji Wył. czasowy.
――Należy nacisnąć przycisk INFO, aby wyświetlić aktualny czas.
MENU m → System → Czas → ENTER E
Ustawienie zegara
Czas
Wybrać opcję Ustawienie zegara. Wybrać parametr Data lub Czas, a następnie nacisnąć przycisk E.
Ustawienie zegara
DST
Auto. wyłączanie
Opóźnienie włączenia
Włączone
Aby wprowadzić cyfry, użyć przycisków numerycznych lub z przycisków ze strzałkami w górę i w dół. Aby przechodzić z
jednego pola wpisywania do drugiego, należy użyć przycisków ze strzałkami w prawo i w lewo. Po zakończeniu nacisnąć
przycisk E.
――Parametry Data i Czas można ustawić, korzystając z przycisków numerycznych na pilocie.
Wył.
0s
DST
Ta opcja pozwala na włączanie i wyłączanie funkcji DST (czas letni).
Wył. / Włączone
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Data rozpoczęcia: pozwala określić datę początku czasu letniego (DST).
•• Data zakończenia: Pozwala określić datę końcową okresu czasu letniego.
•• Przesunięcie czasowe: Pozwala określić przesunięcie czasu wynikające ze strefy czasowej.
Auto. wyłączanie
Ta opcja służy do automatycznego wyłączenia produktu po ustalonym wcześniej czasie.
(Wył. / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Należy wybrać okres, korzystając z przycisków ze strzałkami, a następnie nacisnąć przycisk E. Aby anulować Auto.
wyłączanie, wybrać ustawienie Wył..
Opóźnienie włączenia
W przypadku podłączania kilku produktów należy dostosować czas włączenia każdego produktu, aby zapobiec przeciążeniu
sieci (w zakresie 0–50 sekund).
138
Autoprzełączanie źródła
W przypadku, gdy podczas włączania wyświetlacza opcja Autoprzełączanie źródła jest ustawiona jako Włączone, a
poprzednie źródło obrazu jest nieaktywne, urządzenie automatycznie wyszuka inne źródło obrazu wideo.
MENU m → System → Autoprzełączanie źródła → ENTER E
Autoprzełączanie źródła
Jeśli dla funkcji Autoprzełączanie źródła wybrano ustawienie Włączone, urządzenie będzie automatycznie wyszukiwać
aktywne źródło obrazu wideo.
Autoprzełączanie źródła
Autoprzełączanie źródła
Wył.
Przywracanie źródła gł.
Wył.
끄기
Źródło główne
Źródło pomocnicze
Wszystkie
PC
Jeśli bieżące źródło obrazu nie zostanie rozpoznane, wyświetlacz automatycznie przełączy się na opcję Źródło główne.
W sytuacji, gdy główne źródło nie jest dostępne, aktywowana zostanie opcja Źródło pomocnicze.
Jeśli zarówno główne jak i dodatkowe źródło nie zostanie rozpoznane, wyświetlacz ponownie uruchomi wyszukiwanie
aktywnego źródła, za każdym razem sprawdzając zarówno główne źródło, jak i dodatkowe. Jeśli oba wyszukiwania nie powiodą
się, wyświetlacz powróci do pierwszego źródła wideo i wyświetli komunikat o braku sygnału.
Jeśli opcja Źródło główne jest ustawiona na Wszystkie, wyświetlacz wykona dwukrotne wyszukiwanie aktywnego źródła
obrazu wideo, jedno po drugim, powracając do pierwszego źródła w sekwencji w przypadku braku sygnału.
Przywracanie źródła gł.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Określenie, czy wybrane urządzenie podstawowe ma zostać przywrócone po jego podłączeniu.
――Funkcja Przywracanie źródła gł. jest wyłączona, jeśli dla funkcji Źródło główne wybrano ustawienie Wszystkie.
Źródło główne
Określanie źródła głównego (Źródło główne) dla automatycznego źródła sygnału.
Źródło pomocnicze
Określanie źródła głównego (Źródło pomocnicze) dla automatycznego źródła sygnału.
――Funkcja Przywracanie źródła gł. jest wyłączona, jeśli dla funkcji Źródło główne wybrano ustawienie Wszystkie.
139
Sterowanie zasilaniem
Autom. włączanie zasil.
Ta funkcja służy do automatycznego włączania produktu po podłączeniu. Naciskanie przycisku zasilania nie jest potrzebne.
MENU m → System → Sterowanie zasilaniem → ENTER E
Zasilanie modułu PC
Sterowanie zasilaniem
Autom. włączanie zasil.
Wył.
Ster. trybem gotowości
Przycisk zasilania
Sieć w trybie czuwania
Moduł PC można włączyć/wyłączyć niezależnie od wyświetlacza LFD.
Zsynchr. wł. zasil.
Zasilanie modułu PC
Maks. oszcz. en.
•• Wył. / Włączone
Włączone
Auto
Tylko włączanie
Wył.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Aby włączyć moduł PC bez włączania monitora LFD, należy wybrać opcję Wył..
•• Wył. / Włączone
Zsynchr. wył. zasil.
Aby wyłączyć monitor LFD bez wyłączania modułu PC, należy wybrać opcję Wył..
•• Wył. / Włączone
Maks. oszcz. en.
Ta funkcja powoduje wyłączenie produktu w celu zredukowania zużycia energii, jeżeli komputer przez określony czas pozostaje
w stanie bezczynności.
•• Wył. / Włączone
――Funkcja dostępna tylko w trybach PC, DVI, HDMI, DisplayPort.
140
Ster. trybem gotowości
Sterowanie zasilaniem
Autom. włączanie zasil.
Wył.
Zasilanie modułu PC
Maks. oszcz. en.
Ster. trybem gotowości
Przycisk zasilania
Sieć w trybie czuwania
Ta opcja służy do konfigurowania trybu gotowości monitora zależnie od dostępności sygnału wejściowego.
•• Auto
W przypadku braku sygnału mimo podłączenia urządzenia źródłowego zostanie uaktywniony tryb oszczędzania energii.
Jeśli nie zostanie podłączone żadne urządzenie źródłowe, na ekranie pojawi się komunikat Brak sygnału.
Włączone
Auto
Tylko włączanie
Wył.
•• Wył.
Jeśli nie zostanie wykryty sygnał wejściowy, na ekranie pojawi się komunikat Brak sygnału.
――Opcja Ster. trybem gotowości jest aktywna tylko, jeśli dla funkcji Źródło wybrano ustawienie PC, DVI, HDMI lub
DisplayPort.
――Jeśli pomimo podłączenia urządzenia źródłowego jest wyświetlany komunikat Brak sygnału, należy sprawdzić
połączenie kablowe.
――Jeśli dla opcji Wiadom. o braku sygnału ustawiono wartość Wył., komunikat Brak sygnału nie zostanie wyświetlony.
W takim przypadku należy dla opcji Wiadom. o braku sygnału ustawić wartość Włączone.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Włączone
W przypadku niewykrycia sygnału wejściowego zostanie uaktywniony tryb oszczędzania energii.
Przycisk zasilania
Przyciskowi zasilania można przypisać funkcję włączania zasilania lub włączania/wyłączania zasilania.
•• Tylko włączanie: Przypisanie przyciskowi zasilania tylko funkcji włączania zasilania.
•• Włączanie/wyłączanie: Przypisanie przyciskowi zasilania funkcji włączania/wyłączania zasilania.
Sieć w trybie czuwania
Ta funkcja umożliwia pozostawienie zasilania sieci włączonego po wyłączeniu produktu.
•• Wył. / Włączone
141
Rozwiązanie Eco
Oszczędz. Energii
Redukcja zużycia energii przez regulację jasności ekranu.
MENU m → System → Rozwiązanie Eco → ENTER E
Czujnik Eco
Rozwiązanie Eco
Oszczędz. Energii
Czujnik Eco
•• Wył. / Nisk. / Śred. / Wysoko
Wył.
Włączone
Harmonogram lampy ekranu
Wył.
Tr. got. br. sygn.
Wył.
Aut. wył. zasil.
Wył.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Aby zwiększyć oszczędność energii, obraz będzie automatycznie dostosowywał się do oświetlenia w pokoju.
•• Wył. / Włączone
――Regulacja ustawienia Wysoko w ramach opcji Obraz przy włączonej funkcji Czujnik Eco spowoduje dezaktywację
ustawienia Wył..
Min. podświetlenie
Jeśli dla funkcji Czujnik Eco wybrano ustawienie Włączone, możliwa jest ręczna regulacja minimalnej jasności ekranu.
Ustawienie Min. podświetlenie oznacza najciemniejszy tryb podświetlenia. Upewnić się, że ustawienie Min. podświetlenie
ma mniejszą wartość niż ustawienie Podświetlenie.
――Jeżeli dla funkcji Czujnik Eco wybrano ustawienie Włączone, jasność ekranu może się zmieniać (ekran może stawać się
trochę jaśniejszy lub trochę ciemniejszy), w zależności od intensywności światła w otoczeniu.
Harmonogram lampy ekranu
Dostosowywanie jasności panelu. Ustawienie wartości zbliżonych do 100 powoduje rozjaśnienie panelu.
•• Wył. / Włączone
142
Tr. got. br. sygn.
Rozwiązanie Eco
Oszczędz. Energii
Czujnik Eco
Wył.
Włączone
Harmonogram lampy ekranu
Wył.
Tr. got. br. sygn.
Wył.
Aut. wył. zasil.
4 godziny
Tryb oszczędzanie energii przez wyłączanie urządzenia, gdy nie odbiera ono sygnału z żadnego źródła.
•• Wył. / 15 min / 30 min / 60 min
――Ta funkcja jest nieaktywna, kiedy podłączony do produktu komputer pracuje w trybie oszczędzania energii.
――Urządzenie wyłączy się automatycznie o określonej godzinie. Godzinę tę można zmienić stosownie do wymagań.
Aut. wył. zasil.
Aby uniknąć przegrzania urządzenia, zostanie ono automatycznie wyłączone, jeżeli po ustawionym okresie czasu nie naciśnie
się przycisku na pilocie i nie dotknie przycisku na przednim panelu urządzenia.
•• Wył. / 4 godziny / 6 godz / 8 godz
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Sterowanie temperaturą
MENU m → System → Sterowanie temperaturą → ENTER E
Domyślnie temperatura jest ustawiona na 77 C.
Zalecana temperatura urządzenia wynosi między 75 a 80 C (przy temperaturze otoczenia rzędu 40 C).
――Gdy temperatura przekroczy określoną wartość graniczną, ekran zostanie przyciemniony. Jeśli temperatura będzie nadal
rosła, produkt zostanie wyłączony. Pozwoli to zapobiec przegrzaniu.
System
Sterowanie temperaturą
Ta funkcja pozwala określić wewnętrzną temperaturę produktu. Można określić przedział temperatur, który jest prawidłowy.
77
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
143
Menedżer urządzeń
MENU m → System → Menedżer urządzeń → ENTER E
Menedżer urządzeń
Ustawienia klawiat.
Ustawienia myszy
Ustawienia wskaźnika
Istnieje możliwość skonfigurowania opcji obsługi zewnętrznych urządzeń wejściowych podłączonych do produktu.
Ustawienia klawiat.
Podłączenie klawiatury do produktu powoduje wyświetlenie menu Ustawienia klawiat..
Wybierz klawiaturę
Należy wybrać klawiaturę z listy dostępnych podłączonych klawiatur.
――Można użyć tylko jednej podłączonej klawiatury.
Opcje klawiatury
――Zależnie od kraju.
Język klawiatury
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Można określić język tekstu wprowadzanego za pomocą klawiatury.
Typ klawiatury
Można określić typ klawiatury.
Zmień język wprowadz.
Można skonfigurować kombinację klawiszy umożliwiającą zmianę języka wprowadzanego tekstu.
144
Menedżer urządzeń
Ustawienia klawiat.
Ustawienia myszy
Ustawienia wskaźnika
Ustawienia myszy
Podłączenie myszy do produktu powoduje wyświetlenie menu Ustawienia myszy.
Wybierz mysz
Konfiguracja ustawień połączenia myszy lub opcji połączonych urządzeń myszy.
――Spośród wszystkich podłączonych urządzeń myszy można używać tylko jednej myszy.
Opcje myszy
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
――Zależnie od kraju.
Przycisk główny
Należy wybrać przycisk myszy, za pomocą którego wykonywane będą podstawowe funkcje (kliknięcie i wprowadzanie).
•• Lewy (ustawienie domyślne) / Z prawej
Szybkość wskaź.
Ustawienie szybkości wskaźnika myszy.
•• Wolna / Standardowy / Szybka
145
Menedżer urządzeń
Ustawienia klawiat.
Ustawienia myszy
Ustawienia wskaźnika
Ustawienia wskaźnika
Pozwala określić rozmiar, szybkość i kształt wskaźnika myszy.
――Opcja Ustawienia wskaźnika jest dostępna tylko wówczas, gdy podłączone jest urządzenie Magic Presenter (sprzedawane
oddzielnie).
Rozmiar wskaźnika
Pozwala określić rozmiar wskaźnika.
•• Mały / Śred. / Duży / Bardzo duży
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Szybkość wskaź.
Pozwala określić szybkość przesuwania wskaźnika. Większa szybkość powoduje zwiększenie wrażliwości wskaźnika na
przesuwanie.
•• Wolna / Standardowy / Szybka
Obraz wskaźnika
Pozwala określić kształt wskaźnika.
•• Image 1 ~ Image 10
146
Odtwarzaj przez
Należy wybrać odpowiedni tryb Odtwarzaj przez w zależności od środowiska, w jakim używany będzie produkt.
Wygląd ekranu startowego może różnić się w zależności od ustawień.
MENU m → System → Odtwarzaj przez → ENTER E
•• MagicInfo / Otwieranie adresu URL
System
Odtwarzaj przez
MagicInfo
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Zmień kod PIN
Wyświetli się ekran Zmień kod PIN.
MENU m → System → Zmień kod PIN → ENTER E
Kiedy zniknie okno potwierdzenia, należy nacisnąć przycisk Zamknij. Produkt zapamiętał nowy kod PIN.
――Hasło domyślne: 0 - 0 - 0 - 0
Wybrać 4 cyfry składające się na kod PIN i wprowadzić je w polu Wprowadź nowy PIN. Ponownie wprowadzić te same 4 cyfry
w polu Potwierdź nowy kod PIN.
System
Zmień kod PIN
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
147
Zabezpieczenia
Blokada bezpieczeństwa
――Należy wprowadzić 4 cyfrowy numer PIN. Domyślny numer PIN to „0-0-0-0”.
MENU m → System → Zabezpieczenia → ENTER E
Zabezpieczenia
Blokada bezpieczeństwa
·
Wył.
Aby zmienić numer PIN, należy skorzystać z funkcji Zmień kod PIN.
•• Wył. / Włączone
Wszystkie menu oraz przyciski na produkcie i na pilocie, z wyjątkiem przycisku LOCK na pilocie, zostaną zablokowane przez
funkcję Blokada bezpieczeństwa.
Aby odblokować menu i przyciski, należy nacisnąć przycisk LOCK, a następnie wprowadzić hasło (hasło domyślne: 0 - 0 - 0 - 0).
Przycisk włączania
Przycisk włączania
Blokada przycisków
Wył.
Blok. autom. odtw. z USB
Wył.
Blokada połączenia mobilnego
Wył.
Włączenie tej funkcji umożliwia włączanie urządzenia za pomocą przycisku zasilania pilota, gdy opcja Blokada
bezpieczeństwa jest włączona.
•• Wył. / Włączone
Blokada przycisków
To menu pozwala na zablokowanie przycisków na produkcie.
Jeśli dla funkcji Blokada przycisków wybrano ustawienie Włączone, produkt może być sterowany jedynie za pomocą pilota.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
•• Wył. / Włączone
Blok. autom. odtw. z USB
Ta opcja umożliwia włączenie bądź wyłączenie automatycznego odtwarzania treści MagicInfo zapisanych na podłączonym
urządzeniu USB.
•• Wył.
Włączenie automatycznego odtwarzania treści MagicInfo zapisanych na podłączonym urządzeniu USB.
•• Włączone
Wyłączenie automatycznego odtwarzania treści MagicInfo zapisanych na podłączonym urządzeniu USB.
――Podłączenie urządzenia USB zawierającego treści MagicInfo spowoduje wyświetlenie komunikatu „Blok. autom. odtw.
z USB : Włączone” na pięć sekund.
Blokada połączenia mobilnego
Ograniczenie współdzielenia materiałów Signage między produktem a innymi podłączonymi do sieci urządzeniami, takimi jak
smartfony i tablety.
•• Wył. / Włączone
148
Ogólne
Intelig. zabezpiecz.
Ochrona wyświetlacza użytkownika oraz podłączonych urządzeń pamięci masowej przed wirusami.
MENU m → System → Ogólne → ENTER E
Intelig. zabezpiecz.
Ogólne
Włączanie i wyłączanie ochrony Intelig. zabezpiecz..
•• Wył. / Włączone
Intelig. zabezpiecz.
Włączone
BD Wise
Włączone
Anynet+ (HDMI-CEC)
Włączone
Hot Plug HDMI
Włączone
Sprawdzanie wyświetlacza i podłączonych urządzeń pamięci masowej pod kątem wirusów.
Lista izolowanych
Jest to lista izolowanych elementów, które zawierają wirusy.
Wideo DivX® na żąd.
Tryb gry
Skanuj
Wył.
Lista dozwolonych
Jest to lista dozwolonych elementów, które nie zawierają wirusów.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Ustawienia
Dostosowanie ustawień opcji Intelig. zabezpiecz..
Autom. skanow.
Automatyczne skanowanie, gdy wyświetlacz jest włączony.
•• Wył. / Włączone
Przenieś automatycznie na Listę izolowanych
Automatyczne przenoszenie wirusów do listy izolowanych elementów.
•• Wył. / Włączone
149
BD Wise
Ogólne
Intelig. zabezpiecz.
Włączone
BD Wise
Włączone
Anynet+ (HDMI-CEC)
Włączone
Hot Plug HDMI
Włączone
Funkcja BD Wise pozwala na osiągnięcie optymalnej jakości obrazu dla produktów marki Samsung, takich jak DVD, Blu-ray
i kino domowe, które ją obsługują. Po wybraniu dla funkcji BD Wise ustawienia Włączone tryb obrazu jest automatycznie
przełączany w celu uzyskania optymalnej rozdzielczości.
•• Wył. / Włączone
――Funkcja ta dostępna jest po podłączeniu do produktu kablem HDMI produktów marki Samsung obsługujących funkcję BD
Wise.
――Funkcja BD Wise jest aktywna tylko, jeśli podłączono urządzenie źródłowe obsługujące funkcję BD Wise.
Wideo DivX® na żąd.
Tryb gry
Wył.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
150
Anynet+ (HDMI-CEC)
Ogólne
Intelig. zabezpiecz.
Włączone
Anynet+ (HDMI-CEC)
BD Wise
Włączone
Anynet+ (HDMI-CEC)
Włączone
Hot Plug HDMI
Włączone
Anynet+ to funkcja umożliwiająca sterowanie za pomocą pilota produktu marki Samsung wszystkimi obsługującymi tę funkcję
urządzeniami marki Samsung podłączonymi do produktu. Z systemu Anynet+ można korzystać jedynie przy podłączeniu do
urządzeń marki Samsung, które wyposażono w tę funkcję. Aby się upewnić, czy określony produkt marki Samsung wyposażono
w tę funkcję, należy sprawdzić, czy znajduje się na nim logo Anynet+.
――Urządzeniami Anynet+ można sterować tylko za pomocą pilota produktu, a nie przyciskami na produkcie.
――W niektórych warunkach pilot produktu może nie działać. Jeżeli tak się zdarzy, należy ponownie wybrać urządzenie Anynet+.
Wideo DivX® na żąd.
Tryb gry
――Funkcja Anynet+ działa wtedy, gdy urządzenie AV obsługujące funkcję Anynet+ jest włączone lub w trybie gotowości.
Wył.
――W trybie PIP funkcje Anynet+ są dostępne wyłącznie po podłączeniu urządzenia AV jako głównego wyświetlacza. Funkcja ta
jest niedostępna, jeśli urządzenie AV podłączono jako dodatkowe urządzenie wyświetlające.
――Funkcja Anynet+ może obsługiwać do 12 urządzeń AV. Należy pamiętać, że można podłączyć najwyżej 3 urządzenia takiego
samego typu.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Menu Anynet+
Menu Anynet+ się zmienia w zależności od typu i stanu podłączonych do produktu urządzeń Anynet+.
――Nacisnąć przycisk TOOLS, aby wyświetlić menu Anynet+ i wybrać określone menu.
Menu Anynet+
Opis
Oglądaj PC
Zmiana trybu Anynet+ na tryb PC.
Wybierz urządzenie
Ta opcja służy do wyświetlenia urządzeń Anynet+.
MENU (nazwa_urządzenia)
Ta opcja służy do wyświetlenia menu podłączonego urządzenia. Na przykład, jeżeli
do produktu podłączono odtwarzacz DVD, na ekranie pojawi się menu płyty.
Narz. (nazwa_urządzenia)
Ta opcja służy do wyświetlenia narzędzi podłączonego urządzenia. Na przykład, jeżeli do
produktu podłączono odtwarzacz DVD, na ekranie wyświetlone zostaną narzędzia odtwarzacza.
――To menu może nie być dostępne. Zależy to od urządzenia.
Menu tytułu (nazwa_urządzenia)
Ta opcja służy do wyświetlenia menu tytułów podłączonego urządzenia. Na przykład,
jeżeli do produktu podłączono odtwarzacz DVD, na ekranie wyświetli się menu
tytułów filmu znajdującego się w odtwarzaczu.
――To menu może nie być dostępne. Zależy to od urządzenia.
151
Wył. automatycznie
Anynet+ (HDMI-CEC)
Ta opcja służy do automatycznego ustawienia urządzenia Anynet+ jako Wył. w momencie wyłączenia produktu.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Wył.
Wył. automatycznie
Nie
Wyszukaj urządzenie
•• Nie / Tak
――Jeśli dla funkcji Wył. automatycznie wybrano ustawienie Tak, działające urządzenia zewnętrzne będą się wyłączały razem z
produktem.
――Ta opcja może być niedostępna w niektórych urządzeniach.
Wyszukaj urządzenie
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Przełączanie pomiędzy urządzeniami Anynet+
1
Nacisnąć przycisk TOOLS, wybrać opcję Anynet+ (HDMI-CEC), a następnie nacisnąć przycisk E.
2
Wybrać opcję Wybierz urządzenie, a następnie nacisnąć przycisk E.
Jeżeli nie można znaleźć wyszukiwanego urządzenia, to aby odświeżyć listę, należy wybrać opcję Odśwież.
3
Wybrać urządzenie, a następnie nacisnąć przycisk E. Można się przełączyć na wybrane urządzenie.
――Menu Wybierz urządzenie pojawi się tylko, jeśli dla funkcji Anynet+ (HDMI-CEC) wybrane zostanie ustawienie Włączone
w menu System.
――Przełączanie na wybrane urządzenie może potrwać do 2 minut. Kiedy trwa operacja przełączania, nie ma możliwości jej
anulowania.
――Jeżeli urządzenie Anynet+ wybrano, naciskając przycisk SOURCE, a następnie wybierając źródło wejściowe, nie ma
możliwości skorzystania z funkcji Anynet+.
――Upewnić się, że wybrano urządzenie Anynet+ za pomocą opcji Wybierz urządzenie.
152
Rozwiązywanie problemów z funkcją Anynet+
Problem
Funkcja Anynet+ nie działa.
Rozwiązanie problemu
•• Należy sprawdzić, czy podłączone urządzenie obsługuje funkcję Anynet+. System Anynet+ obsługuje wyłącznie urządzenia
Anynet+.
•• Należy sprawdzić, czy kabel zasilania urządzenia Anynet+ jest prawidłowo podłączony.
•• Należy sprawdzić podłączenie kabli Wideo/Audio/HDMI urządzenia Anynet+.
•• Sprawdzić, czy funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) jest ustawiona jako Włączone w menu System.
•• Należy sprawdzić, czy pilot jest kompatybilny z systemem Anynet+.
•• Funkcja Anynet+ może nie działać w niektórych sytuacjach (konfiguracja początkowa).
•• Jeżeli odłączono, a potem ponownie podłączono kabel HDMI, należy ponownie wyszukać urządzeń lub wyłączyć i włączyć
produkt.
•• Należy sprawdzić, czy funkcja Anynet+ urządzenia Anynet+ jest włączona.
Chcę uruchomić funkcję Anynet+.
•• Sprawdzić, czy urządzenie Anynet+ jest prawidłowo podłączone do produktu oraz sprawdzić, czy funkcja Anynet+ (HDMICEC) jest ustawiona jako Włączone w menu System.
•• Nacisnąć przycisk TOOLS, aby wyświetlić menu Anynet+ i wybrać określone menu.
Chcę wyłączyć funkcję Anynet+.
•• Wybrać opcję Oglądaj PC w menu Anynet+.
•• Nacisnąć na pilocie produktu przycisk SOURCE i wybrać urządzenie bez funkcji Anynet+.
Na ekranie wyświetli się komunikat
„Rozłączanie połączenia z
urządzeniem Anynet +...”.
•• Podczas konfiguracji funkcji Anynet+ lub przełączania w tryb wyświetlania nie można korzystać z pilota.
Urządzenie Anynet+ nie odtwarza.
•• Podczas wykonywania konfiguracji wstępnej funkcja odtwarzania jest niedostępna.
•• Z pilota można korzystać, kiedy produkt zakończy konfigurację funkcji Anynet+ lub przełączanie w tryb Anynet+.
153
Problem
Podłączone urządzenie nie jest
wyświetlane.
Rozwiązanie problemu
•• Należy sprawdzić, czy urządzenie obsługuje funkcje Anynet+.
•• Należy sprawdzić, czy kabel HDMI jest prawidłowo podłączony.
•• Sprawdzić, czy funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) jest ustawiona jako Włączone w menu System.
•• Należy jeszcze raz wyszukać urządzenia Anynet+.
•• Funkcja Anynet+ wymaga podłączenia urządzenia za pomocą kabla HDMI. Należy się upewnić, czy urządzenie podłączono
do produktu kablem HDMI.
•• Niektóre rodzaje kabli HDMI mogą nie obsługiwać funkcji Anynet+.
•• Jeżeli połączenie się zakończyło z powodu awarii zasilania lub odłączenia kabla HDMI, należy ponownie przeprowadzić
wyszukiwanie urządzeń.
154
Hot Plug HDMI
Ogólne
Intelig. zabezpiecz.
Włączone
BD Wise
Włączone
Anynet+ (HDMI-CEC)
Włączone
Hot Plug HDMI
Włączone
Wideo DivX® na żąd.
Tryb gry
Ta funkcja służy do aktywowania opóźnienia włączenia urządzenia źródłowego DVI/HDMI.
•• Wył. / Włączone
Wideo DivX® na żąd.
Ta opcja pozwala na wyświetlenie autoryzowanego kodu rejestracji produktu.
Po połączeniu ze stroną internetową DivXⓇ i rejestracji z użyciem tego kodu można pobrać ze strony plik rejestracyjny VOD
(wideo na żądanie).
Więcej informacji na temat DivXⓇ VOD można znaleźć na stronie internetowej pod adresem http://vod.divx.com.
Wył.
Tryb gry
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
Jeżeli do produktu podłączy się konsolę gier, na przykład PlayStation™ lub Xbox™, bardziej realistyczne efekty uzyskuje się po
wyborze trybu gry.
•• Wył. / Włączone
――Środki ostrożności i ograniczenia dotyczące trybu Tryb gry
Aby odłączyć konsolę gier i podłączyć inne urządzenie zewnętrzne należy w menu konfiguracji wybrać dla trybu Tryb gry
ustawienie Wył..
155
Resetuj system
Ta opcja służy do przywracania ustawień fabrycznych w menu System.
MENU m → System → Resetuj system → ENTER E
System
Resetuj system
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
156
Rozdział 11
Pomoc techniczna
Aktualizacja oprogramowania
MENU m → Pomoc techn. → Aktualizacja oprogramowania → ENTER E
-- Obecna wersja: wersja
oprogramowania obecnie
zainstalowana w produkcie.
Menu Aktualizacja oprogramowania pozwala na pobranie najnowszej wersji oprogramowania produktu.
――Należy uważać, aby nie odłączyć zasilania, zanim aktualizacja nie zostanie zakończona. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania produkt się wyłączy i włączy
automatycznie.
――Podczas aktualizacji oprogramowania zostaną przywrócone wartości domyślne wszystkich ustawień wideo i audio zmienionych przez użytkownika. Radzimy zapisać swoje
ustawienia, aby łatwo było je ponownie wprowadzić po aktualizacji oprogramowania.
Akt. teraz
Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji.
Aktualizacja autom.
Ta funkcja służy do automatycznej aktualizacji produktu, gdy nie jest on używany.
•• Wył. / Włączone
Kontakt z firmą Samsung
MENU m → Pomoc techn. → Kontakt z firmą Samsung → ENTER E
Informacje te należy wyświetlić, kiedy produkt nie działa prawidłowo lub przed aktualizacją oprogramowania.
Znajdują się tu dane centrów obsługi klienta oraz informacje dotyczące pobierania produktów i oprogramowania.
――Należy skontaktować się z firmą Samsung (Kontakt z firmą Samsung) oraz odszukać kod modelu (Kod modelu) oraz wersję oprogramowania (Wersja oprogramowania).
157
Przejdź do strony główn.
Dostęp do funkcji można uzyskać, naciskając przycisk HOME
Z menu Przejdź do strony główn. możliwe jest odtwarzanie różnych treści z urządzenia pamięci lub sieci.
na pilocie.
MENU m → Pomoc techn. → Przejdź do strony główn. → ENTER E
Odtwarzacz
Wyszukiwanie i odtwarzanie kanałów lub treści zapisanej na urządzeniach.
Harmonogram
Tworzenie harmonogramów treści w lokalnych kanałach lub edytowanie zapisanych kanałów.
Odtwarzacz
Harmonogram
Szablon
Odtwarzanie różnej zawartości,
takiej jak programy z zaplanowanych
kanałów, szablony czy pliki.
Szablon
Aby utworzyć treść, należy wybrać szablon.
Klonuj produkt
Ustawienia ID
Ściana wideo
Stan sieci
Tryb obrazu
Czasomierz wł./wyłącz.
Pasek informacyjny
Więcej ustawień
Klonuj produkt
Eksport ustawień produktu do zewnętrznego urządzenia pamięci masowej. Możliwe jest również importowanie ustawień z
zewnętrznego urządzenia pamięci masowej.
Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy przypisywaniu jednakowych ustawień do kilku produktów.
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
-- Informacje na temat pozycji podmenu można znaleźć w rozdziale „Funkcja ekranu startowego”.
Ustawienia ID
Przypisywanie identyfikatora.
Nacisnąć przycisk u/d, aby wybrać numer, a następnie przycisk E.
158
Ściana wideo
Można indywidualnie dostosować układ kilku wyświetlaczy podłączonych tak, aby utworzyć ścianę wideo.
Dodatkowo można wyświetlać tylko część obrazu lub powtarzać dany obraz na każdym z podłączonych wyświetlaczy.
Informacje o wyświetlaniu wielu obrazów równocześnie można znaleźć w pomocy programu MDC oraz w instrukcji korzystania z funkcji MagicInfo. Niektóre modele mogą
nie obsługiwać funkcji MagicInfo.
Stan sieci
Sprawdzenie bieżącego połączenia z siecią i Internetem.
Tryb obrazu
Wybrać tryb obrazu (Tryb obrazu) odpowiedni dla środowiska, w którym produkt będzie używany.
Czasomierz wł./wyłącz.
――Przed skorzystaniem z funkcji Czasomierz wł./wyłącz. należy ustawić zegar.
Aby produkt włączył się automatycznie o czasie i w dniu wybranym przez użytkownika, należy ustawić funkcję Włącznik czasowy.
Nastąpi włączenie urządzenia z ustawioną głośnością i wybranym źródłem sygnału.
Pasek informacyjny
Podczas wyświetlania filmu lub obrazu można wprowadzić i wyświetlić na ekranie tekst komunikatu.
Więcej ustawień
Wyświetlone zostanie menu ustawień obrazu.
159
Zeruj wszystko
Ta opcja służy do zmiany wszystkich ustawień na domyślne.
MENU m → Pomoc techn. → Zeruj wszystko → ENTER E
Pomoc techn.
Zeruj wszystko
-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.
160
Rozdział 12
Wyświetlanie zdjęć oraz odtwarzanie filmów i muzyki (funkcja
odtwarzania multimediów)
Możliwość odtwarzania filmów, zdjęć i plików muzycznych zapisanych na pamięci USB klasy MSC.
Istnieje możliwość wyświetlania zdjęć oraz odtwarzania muzyki i filmów zapisanych na urządzeniu pamięciowym.
Można również odtwarzać zawartość, korzystając z poniższych metod.
•• Korzystanie z urządzenia USB: odtwarzanie zawartości multimedialnej, takiej jak filmy, zdjęcia oraz muzyka za pomocą urządzenia USB.
•• Podłączanie urządzenia pamięciowego: odtwarzanie zawartości multimedialnej zapisanej na urządzeniu pamięciowym, takim jak smartfon, aparat, komputer lub w
usłudze chmury.
Przed odtwarzaniem plików multimedialnych za pomocą urządzenia USB
należy zapoznać się z następującymi informacjami:
Uwaga
•• Przed podłączeniem urządzenia do produktu należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych na wypadek ich uszkodzenia lub utraty.
Firma SAMSUNG nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzone lub utracone dane.
•• Nie należy odłączać urządzenia USB od produktu w trakcie trwania odczytu danych.
•• Urządzenie USB podłączone poprzez przedłużacz USB może nie zostać rozpoznane, a zapisane na nim pliki mogą nie nadawać się do odczytu.
•• Jeżeli produkt nie rozpoznaje podłączonego urządzenia USB, pliki zapisane na tym urządzeniu mogły zostać uszkodzone lub mogą nie nadawać się do odtwarzania.
W takiej sytuacji należy podłączyć urządzenie USB do komputera, sformatować je i sprawdzić poprawność połączenia przy ponownym wykorzystaniu.
•• Dyski twarde USB o pojemności większej niż 2TB nie są obsługiwane.
161
Urządzenia zgodne z funkcją odtwarzania multimediów
•• Niektóre cyfrowe aparaty USB, smartfony i urządzenia audio mogą nie być zgodne z urządzeniem.
•• Funkcja odtwarzania multimediów jest zgodna jedynie z urządzeniami USB MSC.
•• Skrót MSC oznacza urządzenia typu Mass Storage Class Bulk-Only Transport.
Przykładami urządzeń klasy MSC są pamięci USB, czytniki kart pamięci i dyski twarde USB. (nie są obsługiwane koncentratory USB).
Urządzenia MSC należy podłączać bezpośrednio do portu USB w produkcie.
•• Jeśli podłączone są dwa urządzenia typu PTP (Picture Transfer Protocol ), w danej chwili można używać tylko jednego z nich.
•• Przy większej liczbie podłączonych urządzeń MSC niektóre z nich mogą nie zostać rozpoznane. Urządzenia USB wymagające wysokiego poziomu zasilania (ponad 500
mA lub 5 V) mogą nie być obsługiwane.
•• Jeśli po podłączeniu urządzenia USB lub w trakcie korzystania z niego pojawia się komunikat ostrzegający o przegrzaniu, urządzenie to może zostać nierozpoznane
lub może działać nieprawidłowo.
•• Jeśli do produktu nie został przesłany żaden sygnał w czasie określonym przez parametr Czas autom. ochrony, zostanie uruchomiony wygaszacz ekranu.
•• Tryb oszczędzania energii w niektórych dyskach twardych może zostać automatycznie dezaktywowany po ich podłączeniu do produktu.
System i formaty plików
•• Funkcja odtwarzania multimediów może nie działać prawidłowo w przypadku nielicencjonowanych plików multimedialnych.
•• Protokół MTP (Media Transfer Protocol) nie jest obsługiwany.
•• Obsługiwane systemy plików to FAT16, FAT32 i NTFS (tylko do odczytu).
•• Funkcja odtwarzania multimediów obsługuje pliki w formacie JPEG (tryb sekwencyjny).
Funkcja ta nie obsługuje progresywnego formatu JPEG.
•• Im wyższa rozdzielczość obrazu, tym dłużej będzie trwało jego wyświetlenie.
•• Maksymalna obsługiwana rozdzielczość obrazu JPEG wynosi 15360 × 8640 pikseli.
•• Jeśli plik jest niekompatybilny lub uszkodzony, wyświetli się komunikat Nieobsł. form. pliku..
•• W przypadku sortowania plików w trybie podglądu folderów, w każdym folderze można wyświetlić co najwyżej 1000 plików.
•• Jeżeli urządzenie USB zawiera 8000 lub więcej plików i folderów, niektóre z nich mogą się nie otwierać.
•• Nie można odtwarzać plików MP3 z zabezpieczeniem DRM pobranych z płatnych witryn internetowych.
Cyfrowe zarządzanie prawami (DRM) to system ochrony praw autorskich do treści rozpowszechnianych poprzez Internet i inne media cyfrowe, umożliwiający
bezpieczną dystrybucję danych i/lub przeciwdziałający nielegalnemu wprowadzaniu ich do obiegu.
162
Korzystanie z urządzenia USB
Podłączanie urządzenia USB
1
Włączyć produkt.
2
Należy podłączyć urządzenie USB zawierające pliki ze zdjęciami, muzyką i/lub filmami do portu USB znajdującego się na tylnym lub bocznym panelu produktu.
3
Strona Odtwarzacz pojawi się automatycznie zaraz po podłączeniu urządzenia USB do produktu.
――Gdy podłączono tylko jedno urządzenie USB, zapisane w nim pliki wyświetlą się automatycznie.
Zaleca się korzystanie z dysku twardego
USB posiadającego własny zasilacz.
――Aby wyświetlić listę zawartości zapisanej na urządzeniu USB, podłącz to urządzenie do portu USB w produkcie.
Usuwanie urządzenia USB
Usuwanie urządzenia USB z listy Źródło
1
Naciśnij przycisk SOURCE na pilocie. Można również przejść do opcji Źródło, korzystając z menu ekranowego (OSD).
SOURCE → Źródło
Zaleca się usuwanie urządzenia USB za
pomocą funkcji Usuń USB.
2
Należy wybrać opcję USB z obszaru Źródło, a następnie nacisnąć przycisk TOOLS na pilocie. Wyświetlone zostanie menu Opcje.
3
Wybrać polecenie Usuń USB i zaczekać na odłączenie urządzenia USB. Urządzenie USB jest teraz rozłączone.
163
Odtwarzanie zawartości multimedialnej za pomocą komputera/urządzenia przenośnego
Zatwierdzanie połączenia z komputerem/urządzeniem przenośnym
Istnieje możliwość wyświetlania zdjęć oraz odtwarzania muzyki i filmów zapisanych na komputerze lub urządzeniu przenośnym.
Aby móc odtwarzać zawartość multimedialną z komputera lub urządzenia przenośnego, należy najpierw zatwierdzić połączenie z komputerem lub urządzeniem
przenośnym.
――Funkcja odtwarzania multimediów jest dostępna na każdym urządzeniu obsługującym kontroler DMC zgodny ze standardem DLNA. Funkcja DLNA DMC służy do
przeszukiwania zawartości multimedialnej i kontrolowanego odtwarzania zawartości z produktu po podłączeniu komputera lub urządzenia przenośnego do produktu.
1
Naciśnij przycisk SOURCE na pilocie. Można również przejść do opcji Źródło, korzystając z menu ekranowego (OSD).
SOURCE → Źródło
2
Wybrać opcję Sieć z obszaru Źródło. Wyświetlone zostanie menu Urządzenie sieciowe.
3
Na ekranie wybrać opcję Opcje, a następnie wybrać opcję Ustawienia urządzenia multimedialnego. Wyświetli się lista urządzeń podłączonych do produktu.
4
Wybrać urządzenie i zatwierdzić połączenie z nim. Odtwarzanie jest możliwe tylko na urządzeniach, które można połączyć.
――Wysłanie zapytania o odtwarzanie zawartości multimedialnej z komputera lub urządzenia przenośnego spowoduje wyświetlenie komunikatu z prośbą o zezwolenie
na połączenie z produktem. Urządzenia można wygodnie połączyć za pomocą monitu.
――Więcej informacji na temat sposobu konfigurowania sieci zawiera sekcja Ustawienia sieci.
――Upewnij się, że produkt i komputer są podłączone do tej samej podsieci.
Wszystkie adresy IP składają się z czterech części rozdzielonych kropkami.
(Przykładowy adres. IP: 111.222.333.444) Gdy produkt i komputer są podłączone do tej samej podsieci, ich adresy IP powinny być takie same, z wyjątkiem czwartej części
adresu. (np. 111.222.333.***)
164
Podczas połączenia z siecią domową (standard DLNA)
Istnieje możliwość odtwarzania zawartości zapisanej na urządzeniu połączonym z siecią domową.
――Odtwarzanie zawartości multimedialnej za pomocą serwera zgodnego ze standardem DLNA firmy innej niż Samsung może prowadzić do problemów ze zgodnością.
――Odtwarzanie niektórych zawartości multimedialnych udostępnionych z komputera lub urządzenia przenośnego może nie być możliwe — zależy to od typu kodowania
lub formatu pliku zawartości. Niektóre funkcje mogą nie być dostępne.
――Zawartość multimedialna może nie być odtwarzana właściwie, jeśli sieć jest przeciążona. W takim przypadku należy skorzystać z urządzenia USB.
1
Naciśnij przycisk SOURCE na pilocie. Można również przejść do opcji Źródło, korzystając z menu ekranowego (OSD).
SOURCE → Źródło
2
Wybrać opcję Sieć z obszaru Źródło. Wyświetlone zostanie menu Urządzenie sieciowe.
3
Wybrać urządzenie połączone za pomocą sieci domowej (standard DLNA). Wyświetlona zostanie lista plików i folderów udostępnionych z wybranego urządzenia.
4
Wybrać z listy zawartość multimedialną do odtworzenia. Odtworzyć wybraną zawartość multimedialną.
Funkcje znajdujące się na stronie listy zawartości multimedialnej
SOURCE → Źródło → USB
Na stronie listy zawartości multimedialnej urządzenia pamięciowego znajdują się następujące funkcje.
•• Sortuj według
Zmiana rozmieszczenia na liście zawartości multimedialnej określonego formatu pliku w odpowiednim trybie wyświetlania.
-- Ta pozycja menu jest niedostępna, jeśli dla ustawienia Filtr ustawiono wartość Wszystkie.
•• Filtr
Możliwość wyboru, aby spośród zawartości typu Zdjęcia, Wideo oraz Muzyka zapisanej na urządzeniu pamięciowym wyświetlać tylko pliki zawartości w określonym
formacie pliku.
•• Opcje
-- Ta pozycja menu jest niedostępna, jeśli dla ustawienia Filtr ustawiono wartość Wszystkie.
165
Pozycje menu na stronie listy zawartości multimedialnej
Nazwa opcji
Pokaz slajdów
Działanie
Rozpoczynanie pokazu slajdów.
――Ta pozycja menu jest niedostępna, jeśli dla ustawienia Sortuj według ustawiono
Zdjęcia
Wideo
Muzyka
c
wartość Folder.
Kodowanie
Wybór języka kodowania, jeśli tytuł zawartości multimedialnej wygląda na
uszkodzony.
c
Zmień nazwę listy odtw.
Zmiana nazwy listy odtwarzania.
c
Usuń playlistę
Usuwanie listy odtwarzania.
c
Dod. do listy
Dodawanie plików do listy odtwarzania lub tworzenie nowej listy odtwarzania.
c
Odtwórz wybrane
Wybór i odtwarzanie odpowiedniej zawartości z listy zawartości multimedialnej.
c
c
c
Wyślij
Wysyłanie zawartości multimedialnej do innego urządzenia pamięciowego. Ta
funkcja działa podobnie do funkcji kopiowania na komputerach.
c
c
c
Indeks
Wybór indeksu w celu wygodnego zlokalizowania zawartości multimedialnej, jeśli
na urządzeniu pamięciowym znajduje się wiele plików z zawartością multimedialną.
――Dostępne indeksy składają się z dat i znaków alfanumerycznych.
c
c
c
――Ta pozycja menu jest niedostępna, jeśli dla ustawienia Sortuj według ustawiono
wartość Folder.
166
Przyciski i funkcje dostępne podczas wyświetlania zdjęć
Naciśnięcie przycisku E lub TOOLS powoduje wyświetlenie następujących przycisków. Naciśnięcie przycisku RETURN powoduje ukrycie przycisków.
•• Pauza / Odtwórz
Rozpoczynanie lub zatrzymywanie pokazu slajdów. Korzystanie z pokazu slajdów umożliwia wyświetlenie wszystkich zdjęć w folderze.
-- Naciśnięcie przycisku INFO podczas
wyboru nazwy urządzenia, spowoduje
wyświetlenie informacji o wybranym
urządzeniu.
-- Naciśnięcie przycisku INFO podczas
wyboru nazwy pliku, spowoduje
wyświetlenie informacji o wybranym
pliku.
•• Poprzedni / Dalej
Wyświetlanie poprzedniego lub następnego zdjęcia.
•• Ustawienia
Nazwa opcji
Ustaw. pokazu slajdów
Działanie
Szybkość: zmiana szybkości pokazu slajdów.
Efekty: zastosowanie efektów przejścia pomiędzy zdjęciami.
Obróć
Obracanie zdjęć.
Powiększenie
Powiększanie zdjęć (maksymalnie 4 razy).
Tryb obrazu
Zmiana na tryb Tryb obrazu.
Podkład muzyczny
Odtwarzanie muzyki w tle podczas wyświetlania zdjęć.
――Należy upewnić się, że plik muzyczny zapisany jest na tym samym urządzeniu.
――Podczas odtwarzania muzyki w tle (Podkład muzyczny) wyświetlany jest mały odtwarzacz. Za pomocą tego małego odtwarzacza
można wstrzymać lub zmienić aktualnie odtwarzaną muzykę.
――Previous BGM track / Pause BGM / Play BGM / Next BGM track
Tryb dźwięku
Zmiana na tryb Tryb dźwięku.
――Ta pozycja menu jest dostępna tylko podczas odtwarzania muzyki w tle (Podkład muzyczny).
Wybierz głośniki
Wybór głośnika, za pomocą którego odtwarzana będzie muzyka w tle (Podkład muzyczny).
――Ta pozycja menu jest dostępna tylko podczas odtwarzania muzyki w tle (Podkład muzyczny).
Wyślij
Wysyłanie otwartych zdjęć do innego urządzenia pamięciowego. Ta funkcja działa podobnie do funkcji kopiowania na komputerach.
Informacja
Wyświetlanie informacji o pliku.
167
Przyciski i funkcje dostępne
podczas odtwarzania filmów
Nazwa opcji
Wybierz scenę
Tytuły rozdziałów: wybór i odtwarzanie innego pliku wideo z tego samego folderu.
•• Pauza / Odtwórz
Wstrzymywanie lub odtwarzanie filmu.
•• Przewijanie do tyłu / Przewij. do przodu
Szybkie przewijanie filmu do przodu lub do tyłu. Przyspieszenie odtwarzania
maksymalnie 3 razy w razie konieczności. Aby zmienić szybkość odtwarzania
na oryginalną, należy wybrać ikonę ∂.
•• Poprzedni / Dalej
Aby odtworzyć poprzedni film, należy dwukrotnie wybrać ikonę .
Jednokrotne wybranie ikony  spowoduje odtworzenie aktualnie
odtwarzanego filmu od początku.
Aby odtworzyć następny film, należy wybrać ikonę ‚.
•• Ustawienia
Miniatury: wybór sceny i odtwarzania pliku wideo od tej sceny.
――Funkcja Miniatury nie jest dostępna, jeżeli 1) miniatura wideo nie została jeszcze
wyodrębniona, 2) wideo zawiera tylko zawartość audio, 3) czas odtwarzania pliku wideo jest
krótszy niż 60 sekund.
Naciśnięcie przycisku E lub TOOLS powoduje wyświetlenie następujących
przycisków. Naciśnięcie przycisku RETURN powoduje ukrycie przycisków.
W trybie wstrzymania dostępne są następujące funkcje. Należy pamiętać, że
w trybie wstrzymania dźwięk nie jest słyszalny.
Działanie
Ogranicz czasowo: można użyć przycisków i r, aby przeglądać plik w 10-sekundowych
odstępach lub wprowadzić określoną wartość czasu odtwarzanego filmu w celu wyświetlenia
danego fragmentu.
Napisy
Język / Synchronizuj / Reset synchronizacji / Rozmiar / Kodowanie
――W przypadku nieprawidłowego wyświetlania napisów należy zmienić ustawienia opcji
Kodowanie.
Powtórz
Konfiguracja trybu Powtórz.
Wył.
Powt. raz: wielokrotne odtwarzanie aktualnie odtwarzanego filmu.
Powt. wsz.: wielokrotne odtwarzanie wszystkich filmów w folderze.
Obróć
Obracanie obrazu.
Rozmiar obrazu
Zmiana rozmiaru ekranu (opcja Rozmiar obrazu). Obsługiwane rozmiary ekranu różnią się w
zależności od obrazu.
Tryb obrazu
Zmiana na tryb Tryb obrazu.
Tryb dźwięku
Zmiana na tryb Tryb dźwięku.
Wybierz głośniki
Wybór głośnika, który będzie odtwarzał dźwięk z produktu.
Jęz. ścieżki dźw.
Odtwarzanie filmów w określonym języku. Ta funkcja jest aktywowana tylko, jeśli odtwarzany jest
plik strumieniowy obsługujący wiele formatów audio.
Informacja
Wyświetlanie informacji o pliku.
168
Przyciski i funkcje dostępne podczas odtwarzania muzyki
•• Pauza / Odtwórz
Wstrzymywanie lub odtwarzanie muzyki.
•• Przewijanie do tyłu / Przewij. do przodu
Szybkie przewijanie muzyki do przodu lub do tyłu. Przyspieszenie odtwarzania maksymalnie 3 razy w razie konieczności. Aby odtworzyć poprzedni plik muzyczny,
należy dwukrotnie wybrać ikonę ∂.
•• Poprzedni / Dalej
Aby odtworzyć poprzedni plik muzyczny, należy dwukrotnie wybrać ikonę . Jednokrotny wybór ikony  powoduje odtworzenie aktualnie odtwarzanego pliku
muzycznego od początku.
Aby odtworzyć następny plik muzyczny, należy wybrać ikonę ‚.
•• Powtórz
Konfiguracja trybu Powtórz. Wybór opcji Powt. raz powoduje wielokrotne odtwarzanie aktualnego pliku muzycznego. Wybór opcji Powt. wsz. powoduje
wielokrotne odtwarzanie wszystkich plików w folderze.
•• Losowo
Włączanie lub wyłączanie trybu odtwarzania losowego.
•• Wybierz głośniki
Wybór głośnika, który będzie odtwarzał dźwięk z produktu.
•• Tryb dźwięku
Zmiana na tryb Tryb dźwięku.
169
Obsługiwane formaty plików napisów i multimediów
Napisy
Zewnętrzne
Wewnętrzne
•• Tekst MPEG-4 ze znacznikami czasowymi (.ttxt)
•• Xsub
Kontener: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Kontener: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Advanced SubStation Alpha
Kontener: MKV
•• Micro DVD (.sub lub .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Kontener: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• Tekst MPEG-4 ze znacznikami czasowymi
Kontener: MP4
Obsługiwane rozdzielczości obrazu
Rozszerzenie pliku
Typ
Rozdzielczość
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
170
Obsługiwane formaty plików muzycznych
Rozszerzenie pliku
Typ
Kodek
Uwagi
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Funkcja Seek (szukaj – przejdź do) nie jest obsługiwana.
Obsługuje maksymalnie 2 kanały
Obsługiwane formaty wideo
•• Produkt nie odtworzy materiału wideo poprawnie lub wcale, jeżeli wystąpi błąd w zawartości lub w kontenerze.
•• Dźwięk lub wideo mogą nie działać, jeżeli standardowa szybkość przesyłania danych/wyświetlania zawartości jest wyższa niż kompatybilne prędkości podane w tabeli powyżej.
•• Jeżeli wystąpi błąd w tablicy indeksowej, funkcja wyszukiwania (przeskakiwania) nie będzie obsługiwana.
•• Podczas oglądania filmu przez połączenie sieciowe odtwarzany film może się czasowo zatrzymywać.
•• Jeżeli szybkość przesyłania danych wideo jest większa niż 10 Mb/s, menu może się pojawiać z pewnym opóźnieniem.
•• Niektóre urządzenia USB i kamery cyfrowe mogą nie być kompatybilne z odtwarzaczem.
Dekoder wideo
Dekoder audio
Obsługuje standardy do H.264, Poziom 4.1
Obsługuje systemy maks. WMA 10 Pro, 5,1 kanałowe.
H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 oraz AVCHD nie są obsługiwane.
Kodowanie bezstratne WMA nie jest obsługiwane.
Dla wszystkich kodeków wideo z wyjątkiem MVC, VP8, VP6:
Nie obsługuje QCELP, AMR NB/WB.
•• Poniżej 1280 × 720: maksymalnie 60 ramek
•• Powyżej 1280 × 720: maksymalnie 30 ramek
Jeżeli kodek Vorbis występuje tylko w kontenerze Webm, obsługuje maksymalnie
2 kanały.
Standardy powyżej GMC 2 nie są obsługiwane.
Obsługuje tylko Spec. BD MVC.
171
Rozszerzenie Kontener
pliku
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Kodek wideo
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Rozdzielczość
1920 x 1080
Prędkość
wyświetlania
(klatki na
sekundę)
6~30
Szybkość
przesyłania
danych
(Mb/s)
30
Kodek audio
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG-4 SP / ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP / MP / HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
Window Media Video v9
G.711(ALaw, μ-Law)
*.tp
*.trp
MPEG-2
*.mov
*.flv
MPEG-1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
172
Rozdział 13
Instrukcja rozwiązywania problemów
Przed skontaktowaniem się z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung należy
przetestować produkt zgodnie z poniższą
instrukcją. Jeżeli problem nadal występuje,
należy skontaktować się z Centrum
Obsługi Klienta firmy Samsung.
Wymagania, które należy spełnić przed kontaktem z Centrum Obsługi
Klienta firmy Samsung
Testowanie produktu
Sprawdź, czy monitor działa poprawnie, korzystając z funkcji testowania produktu.
Jeżeli obraz nie jest wyświetlany na ekranie, a dioda LED zasilania miga i monitor jest prawidłowo podłączony do komputera, należy przetestować monitor.
Jeżeli ekran nadal nie wyświetla żadnego
obrazu, sprawdź ustawienia systemu
operacyjnego zainstalowanego na
komputerze i kontrolera wideo oraz kabel.
1
Wyłącz komputer i monitor.
2
Odłącz kable od monitora.
3
Włączenie urządzenia.
4
Jeśli pojawi się komunikat Brak sygnału, produkt działa poprawnie.
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
Jeśli ustawienia wybranego trybu przekraczają obsługiwaną rozdzielczość, na chwilę wyświetli się komunikat Niewłaściwy tryb
(patrz część poświęcona obsługiwanym rozdzielczościom).
173
Sprawdź, co następuje.
Problem z instalacją (tryb PC)
Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza.
Sprawdź połączenie między urządzeniem a komputerem i upewnij się, że zostało wykonane
poprawnie.
Kiedy komputer podłączono do produktu za pomocą kabla
HDMI lub HDMI-DVI, po czterech stronach ekranu widoczne
są puste paski.
Nie ma to związku z działaniem produktu.
Jest to związane z komputerem lub kartą graficzną. Problem można naprawić, dopasowując rozmiar
ekranu w menu ustawień karty graficznej dla sygnału HDMI lub DVI.
Jeśli menu ustawień karty graficznej nie umożliwia regulacji rozmiaru ekranu, zaktualizuj sterownik
karty graficznej do najnowszej wersji.
(Aby otrzymać informacje o sposobie regulacji ustawień ekranu, skontaktuj się z producentem karty
graficznej lub komputera.)
Ustawienie PC wyświetla się w menu Źródło, gdy komputer
nie jest podłączony.
Ustawienie PC zawsze wyświetla się w menu Źródło, niezależnie od tego, czy komputer jest
podłączony czy nie.
Problem z ekranem
Nie świeci dioda LED zasilania. Ekran się nie włącza.
Upewnij się, że podłączony jest przewód zasilania.
Na ekranie pojawia się komunikat Brak sygnału.
Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone kablem.
Sprawdź, czy urządzenie podłączone do monitora jest włączone.
Wyświetlany jest komunikat Niewłaściwy tryb.
Komunikat ten pojawia się, gdy sygnał z karty graficznej przekroczy maksymalną rozdzielczość i
częstotliwość urządzenia.
Patrz Tabela trybu standardowego i ustaw maksymalną rozdzielczość i częstotliwość zgodnie ze
specyfikacją urządzenia.
Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na zniekształcony.
Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem
174
Problem z ekranem
Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny. Obraz jest
rozmazany.
Ustawić parametry Ziarnisty i Przecyzyjne.
Usuń wszystkie podłączone akcesoria (przedłużacz kabla wideo itp.) i spróbuj ponownie.
Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i częstotliwości.
Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny.
Na ekranie pozostaje cień lub odbicie.
Sprawdź, czy rozdzielczość i częstotliwość komputera i karty graficznej zostały ustawione w zakresie
zgodnym z urządzeniem. Następnie zmień ustawienia ekranu, jeśli to konieczne, w oparciu o
Informacje dodatkowe dostępne w menu urządzenia oraz o Tabelę trybu standardowego.
Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.
Ustawić parametry Jasność i Kontrast.
Ustawienia kolorów się zmieniają.
Przejść do opcji Obraz i dostosować ustawienia Przestrzeń kolorów.
Kolor biały nie jest do końca biały.
Przejść do opcji Obraz i dostosować ustawienia Balans bieli.
Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a dioda LED
zasilania miga co 0,5–1 s.
Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii.
Produkt wyłącza się automatycznie.
Przejdź do menu System i upewnij się, że ustawienie opcji Auto. wyłączanie to Wył..
Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
Jeśli do produktu podłączony jest komputer, sprawdź stan jego zasilania.
Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do produktu i do gniazda sieciowego.
W przypadku niewykrycia sygnału z podłączonego urządzenia, produkt wyłącza się automatycznie po
upływie od 10 do 15 minut.
Jakość obrazu oferowana przez produkt różni się od jakości
prezentowanej w punkcie sprzedaży urządzenia.
Użyj kabla HDMI, aby uzyskać obraz o rozdzielczości HD.
Wyświetlany obraz wygląda nietypowo.
Kodowane treści wideo mogą powodować nieprawidłowe wyświetlanie obrazu w przypadku
dynamicznych scen, np. podczas relacji z wydarzeń sportowych lub podczas wyświetlania filmów akcji.
Słaby sygnał lub niska jakość obrazu mogą powodować nieprawidłowe wyświetlanie obrazu. Nie
oznacza to, że produkt jest wadliwy.
Obecność telefonu komórkowego w promieniu jednego metra od urządzeń analogowych oraz
cyfrowych może zakłócać ich pracę.
175
Problem z ekranem
Nietypowa jasność i kolor.
Przejdź do menu Obraz i wyreguluj ustawienia ekranu, takie jak Tryb obrazu, Kolor, Jasność i
Ostrość.
Przejść do opcji System i dostosować ustawienia Oszczędz. Energii.
Przywróć domyślne ustawienia ekranu.
Na krawędziach ekranu wyświetlają się przerywane linie.
Jeśli dla opcji Rozmiar obrazu wybrano ustawienie Dopas. do ekranu, zmień je na 16:9.
Na ekranie wyświetlają się linie (czerwone, zielone lub
niebieskie).
Tego typu linie wyświetlają się w przypadku wystąpienia usterki sterownika DATA SOURCE DRIVER IC
monitora. Aby usunąć ten problem, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung.
Niestabilna praca wyświetlacza, po której następuje
zatrzymanie obrazu.
Obraz może zostać zatrzymany w przypadku, gdy korzysta się z rozdzielczości innej niż zalecana lub
gdy sygnał nie jest stabilny. Problem można naprawić, zmieniając rozdzielczość komputera na zalecaną.
Nie można wyświetlić obrazu w trybie pełnoekranowym.
Skalowanie treści SD (4:3) może powodować wyświetlanie czarnych pasów po obu stronach obrazu
HD.
Plik wideo o proporcjach obrazu innych niż ustalone dla produktu może powodować wyświetlanie
czarnych pasów u góry i na dole ekranu.
Zmień ustawienie rozmiaru ekranu na pełny ekran (w produkcie i w urządzeniu źródłowym).
Problem z dźwiękiem
Brak dźwięku.
Sprawdzić połączenie kabla audio albo wyregulować głośność.
Sprawdź poziom głośności.
Poziom głośności jest zbyt niski.
Ustaw głośność dźwięku.
Jeżeli poziom głośności jest nadal zbyt niski mimo jego podwyższenia do maksimum, należy ustawić
odpowiednio głośność na karcie dźwiękowej komputera lub w oprogramowaniu.
176
Problem z dźwiękiem
Wyświetla się obraz, ale nie ma dźwięku.
Jeśli kabel HDMI jest podłączony, sprawdź ustawienia wyjścia audio komputera.
Przejdź do menu Dźwięk i zmień ustawienie Ustawienia głośnika na Wewnętrzna.
W przypadku korzystania z urządzenia źródłowego
•• Upewnij się, że przewód audio jest prawidłowo podłączony do gniazda wejściowego audio
produktu.
•• Sprawdź ustawienia wyjścia audio urządzenia źródłowego.
(Na przykład jeżeli kabel HDMI jest podłączony do monitora, ustawienie dźwięku dekodera
telewizji kablowej należy zmienić na HDMI).
Jeśli używany jest kabel DVI-HDMI, wymagane jest użycie osobnego przewodu audio.
Jeśli produkt posiada gniazdo słuchawkowe, upewnij się, że nic nie jest do niego podłączone.
Ponownie podłącz przewód zasilający, a następnie ponownie uruchom urządzenie.
Z głośników słychać zakłócenia.
Sprawdź połączenie kablowe. Upewnij się, że kabel wideo nie jest podłączony do gniazda wejściowego
audio.
Sprawdź siłę sygnału po podłączeniu kabla.
Przyczyną zniekształconego dźwięku może być niski poziom sygnału.
Po wyciszeniu głośności słychać dźwięk.
W przypadku wybrania dla opcji Ustawienia głośnika ustawienia Zewnętrzne przyciski głośności i
wyciszania są nieaktywne.
Dostosuj głośność głośników zewnętrznych.
Ustawienia audio głośników głównych są niezależne od wbudowanych głośników produktu.
Zmiana lub wyciszenie głośności produktu nie wpływa na ustawienia wzmacniacza zewnętrznego
(dekodera).
Dźwięk monitora pozostaje taki sam mimo zmiany
ustawienia Tryb dźwięku.
Ustawienia audio głośników głównych są niezależne od wbudowanych głośników produktu.
Z głośników słychać echo.
Przyczyną efektu echa mogą być różne prędkości dekodowania między głośnikami produktu i
głośnikami zewnętrznymi.
Zmiana ustawień dźwięku urządzenia źródłowego nie wpływa na ustawienia wbudowanych głośników
produktu.
W takim przypadku dla opcji Ustawienia głośnika wybierz ustawienie Zewnętrzne.
177
Problem z pilotem
Pilot nie działa.
Upewnij się, że baterie są prawidłowo włożone (+/-).
Sprawdź, czy baterie nie są rozładowane.
Sprawdź, czy nie nastąpiła awaria zasilania.
Upewnij się, że podłączony jest przewód zasilania.
Sprawdź, czy w pobliżu nie jest podłączone żadne specjalne oświetlenie lub neon.
Problem z urządzeniem źródłowym
Podczas uruchamiania komputera słychać sygnały
dźwiękowe.
Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy, należy oddać komputer do
naprawy.
178
Inne problemy
Produkt wydziela zapach tworzywa sztucznego.
Zapach tworzywa sztucznego to normalne zjawisko, które minie po jakimś czasie.
Monitor jest przekrzywiony.
Zdemontować, a następnie ponownie zamontować produkt na podstawie.
Co jakiś czas pojawiają się przycięcia dźwięku lub obrazu
wideo.
Sprawdź połączenie kablowe i w razie konieczności ponownie podłącz kable.
Korzystanie z bardzo sztywnego lub grubego kabla może powodować zakłócenia sygnału audio i
wideo.
Upewnij się, że kable są dostatecznie elastyczne, aby zapewnić trwałość. Podczas montażu produktu
na ścianie zaleca się użycie przewodów z wtyczką kątową.
Na krawędziach produktu znajdują się niewielkie cząstki.
Jest to cecha wykończenia produktu. Produkt nie jest wadliwy.
Menu PIP nie jest dostępne.
To menu włącza się i wyłącza zależnie od trybu wybranego w opcji Źródło.
Podczas próby zmiany rozdzielczości wyświetla się
komunikat „Ustalona rozdziel. nie jest obecnie obsług.”.
Komunikat „Ustalona rozdziel. nie jest obecnie obsług.” wyświetla się w przypadku, gdy
rozdzielczość źródła sygnału jest wyższa niż maksymalna rozdzielczość wyświetlacza.
Problem można naprawić, zmieniając rozdzielczość komputera na obsługiwaną przez wyświetlacz.
Po podłączeniu kabla DVI-HDMI w trybie HDMI nie słychać
dźwięku.
Kable DVI nie przesyłają danych dźwiękowych.
Funkcja Poziom czerni HDMI nie działa prawidłowo w
przypadku urządzenia HDMI z wyjściem YCbCr.
Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy urządzenie źródłowe, takie jak odtwarzacz DVD
bądź dekoder STB, jest podłączone do produktu za pomocą kabla HDMI (sygnał RGB).
W trybie HDMI nie słychać dźwięku.
Mogą być wyświetlane nietypowe kolory. Obraz wideo lub dźwięk może nie być dostępny. Może do
tego dojść w przypadku podłączenia do produktu urządzenia obsługującego wyłącznie starszą wersję
interfejsu HDMI.
Podłącz przewód audio do właściwego wejścia, aby umożliwić odtwarzanie dźwięku.
W przypadku wystąpienia tego typu problemów podłącz przewód audio wraz z kablem HDMI.
Niektóre komputerowe karty graficzne mogą nie rozpoznawać automatycznie sygnałów HDMI, które
nie przenoszą dźwięku. W takim przypadku ręcznie wskaż wejście audio.
Wejście audio
Tryb ekranu
PC
Auto
Ustawienia komputera
DVI PC
Audio In (wejścia stereo)
Ustawienia komputera
179
Inne problemy
Czujnik podczerwieni nie działa.
Upewnij się, że kontrolka czujnika włącza się po naciśnięciu przycisku na pilocie.
•• Jeśli kontrolka się nie włącza, wyłącz i ponownie włącz urządzenie za pomocą przełącznika z tyłu
produktu.
(Gdy ekran jest wyłączony, dioda LED zasilania świeci kolorem czerwonym).
Jeśli kontrolka czujnika w dalszym ciągu nie włącza się po wyłączeniu i włączeniu produktu,
mogło dojść do rozłączenia jednego z połączeń wewnątrz urządzenia.
Skontaktuj się z najbliższym serwisem w celu przeprowadzenia naprawy.
•• Jeśli świecąca kontrolka czujnika nie miga czerwonym kolorem po naciśnięciu przycisku na
pilocie, może to oznaczać uszkodzenie czujnika podczerwieni.
Skontaktuj się z najbliższym serwisem w celu przeprowadzenia naprawy.
•• Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w przypadku, gdy urządzenie źródłowe, takie jak odtwarzacz
DVD bądź dekoder STB, jest podłączone do produktu za pomocą kabla HDMI (sygnał RGB).
W trybie oszczędzania energii, po ustawieniu źródła sygnału
DisplayPort, nie można zapisać ustawień monitora.
•• Przejdź do menu System → Ogólne i w obszarze Maks. oszcz. en. ustaw opcję Wył.. Można
również ponownie skonfigurować ustawienia obrazu monitora. Upewnij się, że zestaw jest
włączony.
W przypadku uruchamiania komputera z ustawionym
źródłem sygnału DisplayPort ekran BIOS i ekran
uruchamiania się nie pojawią.
•• Uruchom komputer po włączeniu zestawu lub ustawieniu źródła sygnału innego niż
DisplayPort.
180
Pytania & odpowiedzi
Pytanie
Jak zmienić częstotliwość?
Odpowiedź
Ustaw częstotliwość na karcie graficznej.
•• Windows XP: Przejść do opcji menu Panel sterowania → Wygląd i kompozycje → Ekran
→ Ustawienia → Zaawansowane → Monitor i ustawić częstotliwość w sekcji Ustawienia
monitora.
•• Windows ME/2000: Przejść do opcji menu Panel sterowania → Ekran → Ustawienia →
Zaawansowane → Monitor i ustawić częstotliwość w sekcji Ustawienia monitora.
-- Dalsze instrukcje dotyczące regulacji
można znaleźć w podręczniku
użytkownika danego komputera lub
karty graficznej.
•• Windows Vista: Przejść do opcji menu Panel sterowania → Wygląd i personalizacja →
Personalizacja → Ustawienia ekranu → Ustawienia zaawansowane → Monitor i ustawić
częstotliwość w sekcji Ustawienia monitora.
•• Windows 7: Przejść do opcji menu Panel sterowania → Wygląd i personalizacja →
Personalizacja → Ustawienia ekranu → Ustawienia zaawansowane → Monitor i ustawić
częstotliwość w sekcji Ustawienia monitora.
•• Windows 8: Przejść do opcji menu Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i
personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość → Ustawienia zaawansowane →
Monitor i ustawić rozdzielczość w sekcji Ustawienia monitora.
Jak dostosować rozdzielczość?
•• Windows XP: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i kompozycje → Ekran → Ustawienia i
zmień rozdzielczość.
•• Windows ME/2000: Otwórz Panel sterowania → Ekran → Ustawienia i zmień rozdzielczość.
•• Windows Vista: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja →
Ustawienia ekranu i zmień rozdzielczość.
•• Windows 7: Otwórz Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Ekran →
Dopasuj rozdzielczość i zmień rozdzielczość.
•• Windows 8: Przejść do opcji menu Ustawienia → Panel sterowania → Wygląd i
personalizacja → Ekran → Dopasuj rozdzielczość i zmienić rozdzielczość.
181
Pytanie
Jak ustawić tryb oszczędzania energii?
Odpowiedź
•• Windows XP: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Wygląd
i kompozycje → Ekran → Ustawienia wygaszacza ekranu lub USTAWIENIA BIOS na
komputerze.
•• Windows ME/2000: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Ekran
→ Ustawienia wygaszacza ekranu lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows Vista: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Wygląd i
personalizacja → Personalizacja→ Wygaszacz ekranu lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows 7: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, otwórz Panel sterowania → Wygląd i
personalizacja → Personalizacja → Wygaszacz ekranu lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.
•• Windows 8: Aby ustawić tryb oszczędzania energii, należy wybrać opcje menu Ustawienia →
Panel sterowania → Wygląd i personalizacja → Personalizacja → Ustawienia wygaszacza
ekranu lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze.
182
Rozdział 14
Dane techniczne
Ogólne
-- Wymiary
Nazwa modelu
Panel
-- Obszar wyświetlania
DM65E-BR
DM82E-BR
DM82E-BM
Wymiary
Kategoria 65 (64,5 cali / 163,9 cm)
Kategoria 75 (74,5 cali / 189,3 cm)
Kategoria 82 (81,5 cali / 207 cm)
Obszar
wyświetlania
1428,48 mm (poziomo) x
803,52 mm (pionowo)
1650,24 mm (poziomo) x
928,26 mm (pionowo)
1805,76 mm (poziomo) x 1015,74 mm (pionowo)
1535,3 x 910,4 x 76,6 mm
1756,1 x 1034,1 x 109,1 mm
1911,8 x 1121,7 x 178,0 mm
(74,1 mm Bez uchwytu)
(140 mm Bez uchwytu)
59 kg
78,2 kg
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
poziomo
DM75E-BR
Waga (bez podstawy)
46,1 kg
Wyjście audio
10 W + 10 W
Zasilanie
Prąd przemienny: 100 do 240 V AC (+/- 10%), 60 / 50 Hz ± 3 Hz
80,3 kg
pionowo
Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z tyłu urządzenia, ponieważ może się ono różnić w zależności
od kraju.
-- Wymiary (szer. x wys. x głęb.)
głęb.
Środowisko pracy
wys.
Obsługa
urządzenia
Wilgotność: 10–80%, bez kondensacji
Przechowywanie
Temperatura: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)
Temperatura: 0 C – 40 C (32 F – 104 F), Z funkcją PIM : 10 C – 40 C (50 F – 104 F)
Wilgotność: 5–95%, bez kondensacji
szer.
183
――Standard Plug & Play
Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play. Obustronna wymiana danych między monitorem a systemem
komputerowym optymalizuje ustawienia monitora.
Instalacja monitora odbywa się automatycznie. Niemniej jednak można dostosować ustawienia instalacji do własnych potrzeb.
――W związku ze sposobem wytwarzania tego produktu mniej więcej 1 piksel na milion (1 p/mln) może być wyświetlany na panelu jaśniej lub ciemniej. Nie ma to wpływu
na wydajność produktu.
――Niniejszy produkt jest urządzeniem cyfrowym klasy A.
[ Zalecenie ]- Wyłącznie w UE
•• Niniejszym, firma Samsung Electronics zaświadcza, że ,ten Monitor jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi
odpowiadającymi zapisami Dyrektywy 1999/5/EC.
•• Oficjalną Deklarację Zgodności można przeczytać na stronie http://www.samsung.com/displaysolutions. W tym celu
należy kliknąć opcję Wsparcie > Wyszukaj swój produkt i wprowadzić nazwę produktu.
•• Urządzenia można używać wyłącznie w pomieszczeniach.
•• Urządzenia można używać we wszystkich państwach UE.
184
Oszczędzanie energii
Funkcja oszczędzania energii ogranicza zużycie energii poprzez wyłączenie ekranu i zmianę koloru diody zasilania LED w przypadku braku aktywności urządzenia przez
określony czas. W trybie oszczędzania energii zasilanie nie jest odłączane. Aby ponownie włączyć ekran, naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą. Tryb
oszczędzania energii działa jedynie wtedy, gdy urządzenie podłączone jest do komputera wyposażonego w taką funkcję.
Oszczędzanie energii
Tryb standardowy
Znamionowe
Wskaźnik zasilania
Zużycie energii
Tryb oszczędzania energii
Typowe
Maks
Wyłączone
(sygnał SOG: nieobsługiwany w trybie
DPM)
Zasilanie
wyłączone
Miga
Włączone
0,5 W
DM65E-BR
240 W
200 W
264 W
2W
DM75E-BR
280 W
266 W
308 W
0,5 W
DM82E-BR
450 W
323 W
495 W
DM82E-BM
450 W
330 W
495 W
――Wyświetlony poziom zużycia energii może się różnić w zależności od warunków pracy lub z uwagi na zmianę ustawień.
――Synchronizacja SOG (Sync On Green) nie jest obsługiwana.
――Aby ograniczyć zużycie energii do 0, wyłą
185
Zaprogramowane tryby synchronizacji
――W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu, aby uzyskać optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu. W związku z tym
ustawienie rozdzielczości innej niż wskazana może wpłynąć negatywnie na jakość obrazu. Aby tego uniknąć, zaleca się wybranie optymalnej rozdzielczości określonej
dla produktu.
――Należy sprawdzić częstotliwość podczas wymiany produktu CDT (podłączonego do komputera) na produkt LCD. Jeżeli produkt LCD nie obsługuje częstotliwości 85 Hz,
przed wymianą w produkcie CDT należy zmienić częstotliwość pionową na 60 Hz.
Nazwa modelu
DM65E-BR / DM75E-BR / DM82E-BR / DM82E-BM
-- Częstotliwość pozioma
Czas potrzebny do zeskanowania
pojedynczej linii od lewej do prawej
strony ekranu to tak zwany cykl poziomy.
Odwrotność liczby cyklów poziomych
stanowi wartość częstotliwości poziomej.
Częstotliwość poziomą mierzy się w kHz.
-- Częstotliwość odświeżania pionowego
Aby wygenerować obraz widoczny dla
ludzkiego oka, produkt wyświetla ten
sam obraz wiele razy na sekundę (w
sposób podobny do działania migającej
lampy jarzeniowej). Ilość wyświetleń
pojedynczego obrazu na sekundę to
częstotliwość pionowa lub inaczej
częstotliwość odświeżania. Częstotliwość
pionową mierzy się w Hz.
Synchronizacja
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma
30 – 81 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego
48 – 75 Hz
Rozdzielczość optymalna
1920 x 1080 przy 60 Hz
Rozdzielczość maksymalna
1920 x 1080 przy 60 Hz
Ekran zostanie automatycznie dostosowany, jeśli sygnał dowolnego z poniższych trybów standardowych zostanie przesłany z komputera. Jeśli sygnał przesyłany z
komputera nie należy do żadnego trybu standardowego, ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED. W takim przypadku należy
zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej.
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma Częstotliwość
odświeżania pionowego
(kHz)
(Hz)
Częstotliwość
taktowania pikseli
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/pionowa)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
186
Rozdzielczość
Częstotliwość pozioma Częstotliwość
odświeżania pionowego
(kHz)
(Hz)
Częstotliwość
taktowania pikseli
(MHz)
Polaryzacja
synchronizacji
(pozioma/pionowa)
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA,1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA,1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA,1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
187
Rozdział 15
Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi
(koszty ponoszone przez klienta)
――W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji klient może
zostać obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych okolicznościach.
Okoliczności inne niż defekt produktu
Czyszczenie produktu, regulacja, pouczenia, ponowna instalacja itd.
•• Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez konieczności
demontażu produktu.
•• Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (tj. połączenie z Internetem,
antena, sygnał przewodowy itp.).
•• Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji
zakupionego produktu.
•• Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego lokalu.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi urządzenia innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu.
•• Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź zbędnych
przedmiotów.
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub nieprawidłowej
naprawy.
Uszkodzenie produktu w wyniku:
•• Uderzenia lub upadku;
•• Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów sprzedawanych
oddzielnie;
•• Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez zewnętrzną
firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung Electronics Co., Ltd.;
•• Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta;
•• Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych
gniazdek elektrycznych;
•• Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.
Pozostałe okoliczności
•• Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. (uderzenia pioruna, pożaru, trzęsienia
ziemi, powodzi itd.)
•• Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. (np. akumulatora, tonera, lamp
jarzeniowych, głowicy, elementów drgających, kontrolek, filtrów, taśm itd.)
――W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego produktu może
zostać naliczona opłata za usługi serwisowe. Prosimy zapoznać się z treścią Instrukcji użytkownika.
•• Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w systemie
zakupów domowych albo przez Internet.
188
WEEE
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego
produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami
gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego
usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i
praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w
gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z
organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego
akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które
wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy
zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości
przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.
Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska
naturalnego.
Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i
poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.
189
Optymalna jakość obrazu i zapobieganie
wypalaniu powidoków
Czarna matryca
Elektroda (ITO)
Filtr kolorów
Optymalna jakość obrazu
•• Z uwagi na sposób produkcji urządzenia mniej więcej jeden piksel na milion może być jaśniejszy lub
ciemniejszy na panelu. Nie ma to wpływu na wydajność produktu.
-- Liczba subpikseli według typu panelu: 6.220.800
Źródło
Wyczerpane
•• Uruchomić funkcję Autodopasowanie, aby poprawić jakość obrazu. Jeśli nawet po wykonaniu
autodopasowania nadal obecne będą szumy, należy skorzystać z funkcji regulacji Ziarnisty lub
Przecyzyjne.
•• Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może spowodować wypalenie
powidoku lub uszkodzenie pikseli.
-- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy aktywować tryb oszczędzania
energii lub dynamiczny wygaszacz ekranu.
TFT
Brama
Elektroda
pikseli (ITO)
Kondensator (C)
Magistrala danych
Zapobieganie wypalaniu powidoków
Co to jest wypalenie powidoku?
Do wypalenia powidoku nie powinno dojść podczas normalnej pracy panelu LCD. Normalna praca
oznacza stale zmieniający się obraz. Jeżeli panel LCD wyświetla ten sam obraz przez dłuższy czas
(ponad 12 godzin), może dojść do niewielkiej różnicy napięcia między elektrodami w pikselach ekranu
ciekłokrystalicznego.
Różnica napięcia między elektrodami zwiększa się wraz z upływem czasu, co sprawia, że ekran
ciekłokrystaliczny staje się coraz cieńszy. Jeżeli tak się zdarzy, poprzedni obraz może pozostać na ekranie
kiedy zmieni się wyświetlany obraz. Aby temu zapobiec, zgromadzona różnica napięcia musi zostać
zmniejszona.
――Do wypalenia powidoku nie powinno dojść, gdy panel LCD działa w odpowiednich warunkach.
190
Zapobieganie wypalaniu powidoków
――Najlepszym sposobem na ochronę produktu przed wypaleniem powidoku jest wyłączenie zasilania lub
ustawienie wygaszacza ekranu na komputerze lub w systemie. Należy pamiętać, że usługi gwarancyjne
mogą być ograniczone zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.
•• Wyłączanie zasilania, wygaszacz ekranu i tryb oszczędzania energii
-- Po używaniu urządzenia przez 12 godzin wyłącz je na 2 godziny.
-- Przejść do opcji Właściwości ekranu > Zasilanie na komputerze i ustawić zasilanie produktu jako
wyłączone.
-- Zaleca się korzystanie z wygaszacza ekranu.
Najlepiej używać wygaszacza w jednym kolorze lub z ruchomym obrazem.
•• Regularna zmiana koloru
-- Należy używać dwóch kolorów
Zmieniać jeden kolor na drugi co 30 minut, zgodnie z powyższą ilustracją.
Type 1
•• Regularna zmiana koloru czcionki
-- Należy używać jasnych kolorów o podobnym poziomie jasności.
Interwał: Zmieniać kolory czcionki i tła co 30 minut
FLIGHT : TIME
OZ348
FLIGHT : TIME
OZ348
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Unikać kombinacji kolorów tekstu i tła o kontrastującej jasności.
(Jasność: określa stopień luminancji koloru, zależny od ilości emitowanego światła.)
――Unikaj koloru szarego, ponieważ może się on przyczynić do wypalenia powidoku.
――Unikać kolorów o dużym kontraście jasności (biały i czarny; szary).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
: 20:30
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Przenoś i zmieniaj tekst co 30 minut zgodnie z poniższą ilustracją.
Type 2
FLIGHT
: 20:30
FLIGHT : TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Regularnie wyświetlaj ruchomy obraz i logo.
Interwał: Wyświetlaj ruchomy obraz i logo przez 60 sekund po 4 godzinach używania urządzenia.
191
Licencja
Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.
Dolby oraz symbol przedstawiający dwie litery D to znaki towarowe firmy
Dolby Laboratories.
Ⓡ
Ⓡ
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of Rovi
Corporation or its subsidiaries and are used under licence.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,
5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,
7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and
the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound is a
trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi
Corporation. This is an official DivX CertifiedⓇ device that has passed rigorous testing to verify that
it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into
DivX videos.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767, 8,027,477,
5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236,
7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the
Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS
Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the
DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
Informacja o licencji Open Source
W przypadku korzystania z oprogramowania open source, treść licencji open source jest dostępna
poprzez menu produktu. Informacja o licencji Open Source dostępna jest wyłącznie w języku
angielskim.
Aby poznać więcej szczegółów na temat informacji o licencji Open Source, należy skontaktować
się z centrum obsługi klienta firmy Samsung lub przesłać wiadomość e-mail na adres oss.request@
samsung.com.
192
Terminologia
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Każda z powyższych
częstotliwości skanowania odnosi się
do liczby efektywnych linii skanowania,
która określa rozdzielczość ekranu.
Częstotliwość skanowania może być
podawana jako i (naprzemienna) lub p
(progresywna), w zależności od metody
skanowania.
- Skanowanie
Skanowanie to proces progresywnego
przesyłania pikseli, które tworzą
obraz. Większa liczba pikseli oznacza
wyraźniejszy, żywszy obraz.
- Progresywne
Podczas skanowania progresywnego
wszystkie linie pikseli są skanowane
po kolei (w sposób progresywny) na
ekranie.
- Naprzemienne
Podczas skanowania z przeplotem linie
pikseli skanowane są naprzemiennie
co druga z góry do dołu, następnie
skanowane są pozostałe linie (te, które
nie zostały zeskanowane wcześniej).
Tryby bez przeplotu i z
przeplotem____ Tryb bez przeplotu
(skan progresywny) stopniowo
wyświetla linię poziomą z góry
na dół ekranu. Tryb z przeplotem
(naprzemienny) wyświetla najpierw
linie nieparzyste, potem parzyste.
Tryb bez przeplotu jest najczęściej
wykorzystywany w monitorach,
ponieważ gwarantuje dużą wyrazistość
obrazu. Trybu z przeplotem używa się
głównie w telewizorach.
Odległość plamek____ Ekran składa
się z czerwonych, zielonych i niebieskich
plamek. Im krótszy odstęp między
plamkami, tym wyższa rozdzielczość.
Odległość plamek matrycy oznacza
najmniejszą odległość między plamkami
w tym samym kolorze. Odległość tę
mierzy się w milimetrach.
Częstotliwość odświeżania
pionowego____ Produkt wyświetla
pojedynczy obraz wielokrotnie w
ciągu sekundy (w sposób podobny
do działania migającej lampy
jarzeniowej), aby wygenerować obraz
widoczny dla ludzkiego oka. Ilość
wyświetleń pojedynczego obrazu na
sekundę to częstotliwość pionowa
lub inaczej częstotliwość odświeżania.
Częstotliwość pionową mierzy się w Hz.
Na przykład 60 Hz oznacza, że ten
sam obraz jest wyświetlany 60 razy na
sekundę.
Częstotliwość odświeżania
poziomego____ Czas potrzebny do
zeskanowania pojedynczej linii od
lewej do prawej strony ekranu to tak
zwany cykl poziomy. Odwrotność liczby
cyklów poziomych stanowi wartość
częstotliwości poziomej. Częstotliwość
poziomą mierzy się w kHz.
Źródło____ Źródło sygnału to
podłączone do urządzenia źródłowego
urządzenie wideo, takie jak kamera
wideo, odtwarzacz wideo lub DVD.
Gniazda komponentowe (zielone,
niebieskie i czerwone)____ Gniazda
komponentowe, które identyfikują,
przesyłają i odbierają sygnały kontrastu,
zapewniają wyższą jakość obrazu niż
jakiekolwiek inne metody uzyskiwania
połączenia wideo.
Plug & Play____ Funkcja Plug & Play
umożliwia automatyczną wymianę
informacji między monitorem a
komputerem w celu uzyskania
optymalnego środowiska wyświetlania.
Do wykonania funkcji Plug & Play
produkt wykorzystuje międzynarodowy
standard VESA DDC.
Rozdzielczość____ Rozdzielczość
to liczba poziomych plamek (pikseli)
oraz pionowych plamek (pikseli),
które tworzą ekran. Wskazuje ona na
szczegółowość wyświetlanego obrazu.
Wyższa rozdzielczość oznacza, że na
ekranie wyświetlana jest większa ilość
danych, co jest przydatne w przypadku
wykonywania kilku zadań równocześnie.
Na przykład rozdzielczość 1920 x
1080 oznacza 1920 pikseli poziomych
(rozdzielczość pozioma) oraz 1080
pikseli pionowych (rozdzielczość
pionowa).
DVD (Digital Versatile Disc)____ Płyta
DVD oznacza dysk pamięci masowej
o rozmiarze płyty CD, na której można
przechowywać dane multimedialne
(audio, wideo, gry) przy użyciu
technologii kompresji wideo MPEG-2.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Jest to interfejs, który
można podłączyć do cyfrowego źródła
audio, a także do źródła wideo w jakości
HD za pomocą kabla, bez kompresji.
Multiple Display Control (MDC)____
MDC (Multiple Display Control) to
program umożliwiający sterowanie
kilkoma wyświetlaczami równocześnie
przy użyciu komputera. Komunikacja
między komputerem i monitorem
odbywa się za pomocą kabli RS232C
(szeregowego przesyłu danych) oraz
RJ45 (LAN).
193

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Touchscreen 2.08 m (82") Black
  • Working area: 1805.76 x 1015.74 mm
  • 1920 x 1080 pixels
  • 430 cd/m² 5000:1 8 ms
  • Built-in speaker(s) 20 W
  • VESA mounting 600 x 400 mm
  • 495 W

Related manuals

Download PDF

advertisement