Samsung | RM48D | Samsung RM48D Användarmanual

SMART Signage TV
Bruksanvisning
RM40D RM48D
Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt. Specifikationerna kan
ändras utan föregående meddelande för att förbättra produktens prestanda.
Rekommenderad längsta användningstid per dag för den här produkten är 16 timmar.
Om produkten används mer än 16 timmar per dag, kan garantin bli ogiltig.
BN46-00492C-00
Innehållsförteckning
Innan du använder produkten
Ansluta och använda en källenhet
Upphovsrätt6
Före anslutning
Kontrollpunkter före anslutning
27
27
Ansluta till en dator
Anslutning med D-SUB-kabel (analog typ)
Anslutning med en HDMI-kabel
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
27
27
28
28
Ansluta till en video
Anslutning med AV-kabel
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
Ansluta med en HDMI-kabel
29
29
30
30
Ansluta till ett ljudsystem
31
Ansluta antennen
31
Ansluta till en kortplats för TV-visning
Följ de här stegen när du ansluter CI-kortet:
32
32
Inledande installation
33
Säkerhetsföreskrifter7
Symboler7
Rengöring7
Förvaring8
Elektricitet och säkerhet
8
Installation9
Användning11
Förberedelser
Kontrollera delarna
15
Delar17
Panelkontroll17
Baksidan19
Antistöldlås20
Fjärrkontroll21
Före produktinstallation (installationsguide)23
Lutningsvinkel och rotation
23
Ventilation23
Ändra inmatningskällan
33
Källa33
Mått24
Skärmjustering
Montera väggstativet
Montera väggstativet
Specifikationer för väggstativet
Bildläge34
Om ingångskällan är PC eller HDMI1
(när en dator är ansluten), HDMI2
(när en dator är ansluten)
34
Om ingångskällan är TV, HDMI1, HDMI2 eller AV34
25
25
26
Bakgrundsljus / Kontrast / Ljusstyrka /
Skärpa / Färg / Ton (G/R)35
Bildstorlek36
Bildstorlek36
Position38
Zoom/Position38
4:3-skärmstorlek39
Välj upplösning39
Autojustering40
Justering av PC-skärm41
BIB42
BIB-inställningar42
Avancerade inställningar43
Dynamisk kontr.44
Svärta44
Hudfärg44
Läget Endast RGB44
Färgområde44
Vitbalans45
Gamma45
Rörelsebelysning45
Bildalternativ46
Färgton47
Color Temp.47
Digital rensad vy47
MPEG-brusfilter47
HDMI svärta48
Filmläge48
Dynamisk bakgrundsbelysning48
2
Innehållsförteckning
Bild av49
Redigera kanal62
Återställ bild49
Red. favoriter64
Ljudinställning
Kanalinställningar67
Land (område)67
Manuell inställning67
Fininst.68
Överför kanallista68
Ta bort CAM Operator-profil68
Ljudläge50
Ljudeffekt51
Högtalarinställningar52
Ytterligare inställningar53
DTV-ljudnivå53
Dolby Digital-komp53
Återställ ljud54
Utsändning
Autolagring55
Autolagring55
Kabelsökningsalt.56
Antenn57
Kanallista58
Sorterar58
Läge58
Undertext69
Undertext69
Primär undertext69
Sekundär undertext69
Ljudalternativ70
Ljudspråk70
Ljudformat70
Ljudbeskrivning70
Programklassific.lås71
Digital text
Digital text
72
72
Text-TV-språk73
Text-TV-språk73
Primär text-tv73
Sekundär text-tv73
Guide60
Common Interface74
CI-meny74
Kodar CAM Video74
Applikationsinfo74
Schemahanterare61
Kanallås75
Nätverk
Nätverksstatus76
Nätverksinställningar76
Nätverksinställningar (trådlöst)
77
WPS(PBC)79
Soft AP (Wi-Fi-surfzon)80
Wi-Fi Direct81
AllShare-inställningar82
Enhetsnamn82
Program
Källa83
MagicInfo84
Spela upp innehåll från internminnet eller USB. 84
Spela upp innehåll från en dator eller mobil
84
Schema85
3
Innehållsförteckning
MagicInfo Express
Använda MagicInfo Express
Hantera mallar
Hantera scheman
System
87
87
87
Spela upp foton, videor och musik
(mediespelare)
Läs följande innan du använder
medieuppspelning med en USB-enhet
Använda en USB-enhet
Menyalternativ i listan över medieinnehåll
88
90
91
Knappar och funktioner vid
fotouppspelning92
Knappar och funktioner vid
videouppspelning93
Knappar och funktioner vid
musikuppspelning94
Undertext- och
mediespelarformat som stöds
95
Undertext95
Kompatibelt bildfilsformat
95
Musikfilformat som stöds
96
Videoformat som stöds
96
Inställning99
Ursprungliga inställningar (Inställning)99
Menyspråk101
Tid102
Klocka102
Påslagningstid103
Sluttid105
Helgdagshantering105
MagicInfo Påslagn.tid/sluttid106
Ekolösning107
Energispar107
Ekosensor107
Standby, ej sign.108
Autoavst.108
Tid för autoskydd109
Inbränningsskydd110
Pixelskiftning110
Timer111
Direktvisning113
Grå sida113
Autostart116
Säkerhetslås116
Knapplås117
USB Automatiskt spellås117
Vilolägeskontroll117
Lampschema118
OSD-visning118
Ändra PIN119
Klona produkt120
Återställ system120
Återställ alla121
DivX® Video på begäran121
Support
Programvaruuppdatering122
Uppdatera nu122
Användarläge122
Kontakta Samsung123
Ticker114
Ticker114
Källinställ. för autoväxling115
Autoväxlingskälla115
Allmänt116
Spelläge116
4
Innehållsförteckning
Felsökningsguide
Appendix
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
Testa produkten
Kontrollera upplösning och frekvens
Kontrollera följande.
124
124
124
125
Vanliga frågor
131
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)147
Inget fel på produkten
147
En skada på produkten som orsakats av kunden147
Annat147
Allmänt133
WEEE148
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
148
Korrekt avfallshantering av batterierna i
produkten148
Specifikationer
Strömförbrukning135
Förinställda tidslägen
136
Kontakta Samsung138
Optimal bildkvalitet och förebyggande
efterbildsinbränning149
Optimal bildkvalitet
149
Förhindra inbränning av efterbilder
149
Licens151
Terminologi152
5
Kapitel 01
Innan du använder produkten
Upphovsrätt
Innehållet i den här handboken kan komma att ändras utan förvarning i avsikt att förbättra kvaliteten.
© 2014 Samsung Electronics
Samsung Electronics innehar upphovsrätten för den här handboken.
Användning eller reproduktion av den här handboken, delvis eller i sin helhet, utan tillstånd från Samsung Electronics är förbjudet.
Microsoft, Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
VESA, DPM och DDC är registrerade varumärken som tillhör Video Electronics Standards Association.
Övriga varumärken tillhör respektive ägare.
•• En administrationsavgift kan tillkomma om
-- (a) en tekniker tillkallas och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här användarhandboken).
-- (b) du tar med produkten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här användarhandboken).
•• Beloppet på en sådan administrationsavgift informeras före arbetet sker eller hembesöket görs.
6
Säkerhetsföreskrifter
Rengöring
――Var försiktig när du rengör skärmen och höljet eftersom avancerade LCD-skärmar lätt repas.
Akta!
――Gör följande vid rengöring.
――Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i
bilderna.
RISK FÖR ELSTÖTAR, ÖPPNA INTE
Varning : MINSKA RISKEN FÖR ELSTÖTAR, TA INTE BORT HÖLJET. (ELLER BAKSIDAN)
DET FINNS INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN ÅTGÄRDA INUTI PRODUKTEN.
LÅT ALL SERVICE UTFÖRAS AV BEHÖRIG PERSONAL.
1
Stäng av produkten och datorn.
2
Koppla bort strömsladden från produkten.
――Håll i kontakten på strömsladden och rör inte sladden med blöta händer.
Stötar kan annars uppstå.
Symbolen anger att hög ström passerar genom produkten.
3
Det är farligt att på något vis röra vid produktens inre delar.
Torka produkten med en ren, mjuk och torr trasa.
•• Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol,
lösningsmedel eller ytaktiva ämnen.
Symbolen uppmärksammar dig på att viktig information om användning och underhåll följer med
produkten.
!
•• Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på
produkten.
Symboler
Varning!
En allvarlig eller dödlig skada kan uppstå om anvisningarna inte följs.
4
Fukta en ren och torr trasa med vatten och vrid ur den ordentligt när du
gör rent utsidan av produkten.
Akta!
Personskada eller skador på föremål kan uppstå om anvisningarna inte följs.
Åtgärder markerade med den här symbolen är förbjudna.
5
Anslut strömsladden till produkten när du är färdig med rengöringen.
6
Sätt på produkten och datorn.
Anvisningar markerade med den här symbolen måste följas.
7
Förvaring
Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag (endast typ 1-isolerade enheter).
•• Stötar eller skada kan uppstå.
Högglansmodeller kan få vita fläckar på ytan om en luftfuktare med ultraljud används i närheten.
――Kontakta kundtjänsten om insidan av produkten behöver rengöras (en avgift tas ut).
!
Böj eller dra inte kraftigt i strömsladden. Placera inte något tungt föremål på
strömsladden.
Elektricitet och säkerhet
•• En skadad sladd kan orsaka brand eller stötar.
――Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i
bilderna.
Varning!
Placera inte strömsladden eller produkten i närheten av värmekällor.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
Använd inte en skadad strömsladd eller stickkontakt, eller ett eluttag som
sitter löst.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
Ta bort damm från stickkontakterna och eluttaget med en torr trasa.
•• Brand kan uppstå.
Anslut inte flera produkter till samma eluttag.
•• Överhettade eluttag kan orsaka brand.
!
Ta inte i kontakten med våta händer. Stötar kan annars uppstå.
Sätt i elkontakten ordentligt så att den inte sitter löst.
•• En osäker anslutning kan orsaka brand.
!
8
Installation
Akta!
Koppla inte från strömsladden när produkten används.
•• Produkten kan skadas av en elstöt.
Varning!
Placera inte ljus, insektsspray eller cigaretter på produkten. Placera inte
produkten nära värmekällor.
•• Brand kan uppstå.
Använd endast den strömsladd som tillhandhålls av Samsung och som
följde med produkten. Använd inte strömsladden till andra produkter.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
Låt en tekniker installera väggfästet.
!
•• En installation utförd av obehörig person kan orsaka skador.
•• Använd endast godkända fästen.
Se till att eluttaget som strömsladden är anslutet till inte är övertäckt.
•• Strömmen till produkten måste brytas genom att strömsladden
kopplas från om problem uppstår.
!
!
Placera inte produkten i dåligt ventilerade utrymmen som bokhyllor eller
garderober.
•• Lägg märke till att strömmen till produkten inte bryts helt om du bara
använder strömbrytaren på fjärrkontrollen.
•• En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
Håll i stickkontakten när du kopplar från strömsladden från eluttaget.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
Placera produkten minst 10 cm från väggen för ventilationens skull.
•• En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
!
!
Håll plastförpackningen utom räckhåll för barn.
•• Barnen kan kvävas.
!
9
Böj utomhusantennsladden och låt en del av den hänga nedåt (den del som
är placerad i rummet) så att inget regnvatten kommer in i produkten.
Matolja, exempelvis sojabönsolja, kan skada eller deformera produkten.
Installera inte produkten i kök eller i närheten av en köksbänk.
•• Om regnvatten kommer in i produkten kan det leda till elstötar eller
brand.
!
När du använder en utomhusantenn bör du tänka på att installera den långt
från strömförande ledningar för att förhindra att antennen faller ner på dem
under stark vind.
•• En nedfallen antenn kan orsaka elektriska stötar eller skada.
!
Placera inte produkten på ett ostadigt eller vibrerande underlag (instabil
hylla, lutande ytor med mera).
•• Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
•• Om produkten används i en miljö med kraftiga vibrationer kan
produkten skadas eller börja brinna.
Installera inte produkten i ett fordon eller på en plats utsatt för damm, fukt
(droppande vatten osv.), olja eller rök.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
!
Utsätt inte produkten för direkt solljus, värme eller heta föremål som t.ex. en
spis.
•• Produktens livstid kan förkortas eller brand uppstå.
Placera inte produkten inom räckhåll för småbarn.
•• Produkten kan falla och skada barn.
•• Eftersom den främre delen av produkten är tung ska den placeras på
en plan och stabil yta.
10
Användning
Akta!
Tappa inte produkten när du flyttar den.
•• Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
Varning!
Ström med hög spänning går genom produkten. Ta aldrig själv isär, reparera
eller ändra produkten.
!
•• Brand eller stötar kan uppstå.
Ställ inte ner produkten med framsidan nedåt.
•• Kontakta Samsungs kundtjänst för reparation.
•• Skärmen kan skadas.
Innan du flyttar produkten stänger du av strömmen med strömbrytaren och
kopplar från strömsladden, antennkabeln och andra anslutna kablar.
När du placerar produkten på ett skåp eller en hylla måste du se till att den
nedre, främre kanten av produkten inte skjuter ut.
•• En skadad sladd kan orsaka brand eller stötar.
!
•• Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
Om produkten låter konstigt, luktar bränt eller rök ska du omedelbart ta bort
strömsladden och kontakta Samsungs kundtjänst.
•• Placera endast produkten på skåp eller hyllor som har rätt storlek.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
Ställ ner produkten försiktigt.
•• Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
!
Låt inte barn klänga eller klättra på produkten.
!
•• Barnen kan skadas allvarligt.
SAMSUNG
!
Om produkten installeras på ett ovanligt ställe (en plats utsatt för större
mängder dammpartiklar, kemiska ämnen, extrema temperaturer eller höga
fuktnivåer, eller en plats där produkten är igång under längre tidsperioder)
kan det resultera i en kraftig försämring av produktens prestanda.
•• Kontakta Samsungs kundtjänst om du vill installera produkten på ett
sådant ställe.
Om du tappar produkten eller om ytterhöljet skadas stänger du av
strömmen med strömbrytaren och kopplar från strömsladden. Kontakta
sedan Samsungs kundtjänst.
•• Fortsatt användning kan orsaka brand eller stötar.
11
Lämna inte tunga föremål eller föremål som barn gillar (leksaker, godis osv.)
på produkten.
Använd inte och placera inte eldfarliga sprayer eller lättantändliga ämnen
nära produkten.
•• Produkten eller tunga föremål kan falla när barn försöker nå leksakerna
eller godiset och orsaka allvarliga skador.
•• En explosion eller brand kan uppstå.
!
Ta bort strömsladden och rör inte antennkabeln under åska.
Se till att ventilationsspringorna inte blockeras av dukar eller gardiner.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
•• En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
!
Tappa inte föremål på produkten och utsätt inte produkten för kraftiga
smällar.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
!
Flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.
•• Produkten kan gå sönder och stötar eller brand kan uppstå om en
kabel skadas.
Om en gasläcka inträffar ska du inte röra produkten eller stickkontakten.
Ventilera också lokalen omedelbart.
•• Gnistor kan orsaka en explosion eller brand.
!
100
Infoga inte metallföremål (mynt, hårspännen, säkerhetsnålar osv.)
eller brännbara föremål (papper tändstickor osv.) i produkten (i
ventilationsspringor, in-/utmatningsportar osv.).
•• Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten
eller något annat ämne hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs
kundtjänst.
•• Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.
Placera inte föremål som innehåller vätska (vaser, krukor, flaskor osv.) eller
metallföremål på produkten.
•• Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten
eller något annat ämne hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs
kundtjänst.
•• Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.
GAS
Lyft eller flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon
kabel.
•• Produkten kan gå sönder och stötar eller brand kan uppstå om en
kabel skadas.
12
Akta!
Vila ögonen i mer än fem minuter för varje timme du använder produkten.
•• Risken för trötta ögon minskar.
Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka
inbrända bilder och defekta pixlar.
•• Aktivera strömsparläget eller en dynamisk skärmsläckare om du inte
tänker använda produkten under en tid.
!
Rör inte vid skärmen när produkten varit påslagen under en längre tid då
den kan vara mycket varm.
!
-_-
Koppla från strömsladden från eluttaget om du inte tänker använda
bildskärmen under en längre tid (semester med mera).
•• Ansamlat damm kan i kombination med värme orsaka brand, elstötar
eller elläckage.
Förvara små tillbehör utom räckhåll för barn.
!
Använd produkten med den rekommenderade upplösningen och
frekvensen.
•• Synen kan försämras.
!
Var försiktig när du justerar produktens vinkel eller sänker eller höjer den.
!
•• Handen eller ett finger kan fastna och skadas.
Håll inte produkten upp-och-ned och flytta den inte genom att hålla i foten.
•• Produkten kan falla och skadas eller orsaka skada.
!
•• Kraftig lutning på produkten kan resultera i att den faller och orsakar
skada.
Placera inte tunga föremål på produkten.
•• Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
Om du sitter för nära skärmen under en längre tid kan synen försämras.
Vid användning av hörlurar eller örsnäckor, vrid inte upp volymen för högt.
!
•• Om ljudet är för högt kan det skada hörseln.
Använd inte luftfuktare eller spisar i närheten av produkten.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
13
Var försiktig så att barn inte stoppar in batteriet i munnen om de plockar ur
det ur fjärrkontrollen. Placera batteriet på en plats där barn eller ungdomar
inte når det.
•• Om barn har haft ett batteri i munnen ska du omedelbart kontakta
läkare.
Vid byte av batteri, sätt i det med polerna på rätt håll (+, -).
•• Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada eller
skada på grund av läckage av den interna vätskan.
Använd bara specificerade standardbatterier och använd inte ett nytt batteri
och ett använt batteri samtidigt
•• Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada eller
skada på grund av läckage av den interna vätskan.
!
Batterier (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) är inte hushållsavfall,
utan måste lämnas till återvinning. Kunden ansvarar för att återinlämna
det batteri (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) till ett ställe för
återvinning.
!
•• Kunden kan lämna in batterier när de är förbrukade (uppladdningsbart
eller ej uppladdningsbart) till en kommunal återvinningsstation eller
till en butik som säljer samma typ av batteri (uppladdningsbart eller ej
uppladdningsbart).
14
Kapitel 02
Förberedelser
Kontrollera delarna
-- Kontrakta leverantören där du köpte
produkten om några delar saknas.
-- Utseendet hos de faktiska delarna kan
variera från bilden som visas.
Komponenter
――Komponenterna kan variera beroende på land och modell.
-- Väggmonteringssatsen i miniformat
kanske inte stöds, beroende på modell.
Snabbstartguide
Batterier
(Ej tillgänglig på alla platser)
Stativbas
Garantikort
(Ej tillgänglig på alla platser)
Fjärrkontroll
Föreskrifter
Strömkabel
Användarhandbok/
MagicInfo Express (USB eller DVD)
Minikit med väggfäste
(tillbehör)
Stativpelare
15
Delar som säljs separat
-- Följande delar kan köpas hos närmaste
återförsäljare.
HDMI-kabel
HDMI-DVI-kabel
Stereokabel
D-SUB-kabel
Videokabel
Ljudkabel
RCA-stereokabel
16
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden.
Delar
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
Panelknapp
Panelkontroll
Knappar
Beskrivning
Slå på produkten.
Om du trycker på knappen
när produkten är påslagen visas kontrollmenyn.
――Du stänger skärmmenyn genom att trycka och hålla in panelknappen under
minst en sekund.
POWER
Gå till den övre eller lägre menyn. Du kan också ändra värdet för ett alternativ.
Ändra kanal i TV-läge.
Högtalare
Gå till vänster eller höger meny.
――Du kan ställa in volymen genom att gå åt vänster eller höger med panelknappen
när kontrollmenyn inte visas.
Panelknapp
Fjärrsensor
Tryck på en knapp på fjärrkontrollen och rikta den mot sensorn på produktens
framsida när du vill utföra motsvarande funktion.
――Användning av andra skärmenheten på samma plats som fjärrkontrollen för den
här produkten kan orsaka att skärmenheterna styrs utan avsikt.
Fjärrsensor
Använd fjärrkontrollen inom 7-10 m från produktsensorn i en vinkel på 30 från vänster till höger.
――Förvara använda batterier utom räckhåll för barn och återvinn dem.
――Använd inte nya och gamla batterier samtidigt. Byt båda batterierna samtidigt.
――Ta bort batterierna när fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.
17
――Om du trycker på
kontrollmenyn.
på panelknappen när produkten är påslagen visas
Knappar
Beskrivning
Markera den anslutna ingångskällan.
Kontrollmeny
Källa
Gå åt höger med panelknappen och markera Källa
på kontrollmenyn.
När listan över ingångskällor visas går du uppåt eller nedåt med panelknappen och
markerar önskad ingångskälla. Tryck sedan på panelknappen.
Visa skärmmenyn.
Meny
MagicInfo
Dra panelknappen åt vänster för att välja Meny
i kontrollmenyn. Skärmmenyn
visas. Gå åt höger med panelknappen och markera önskad meny.
Du kan välja ett alternativ på en undermeny genom att flytta panelknappen uppåt,
nedåt, åt höger eller åt vänster.
Du ändrar inställningar genom att markera önskad meny och trycka på
panelknappen.
Gå till läget MagicInfo.
Gå uppåt med panelknappen och markera MagicInfo
på kontrollmenyn.
Slå av produkten.
Ström av
Gå åt höger med panelknappen och markera Ström av
Tryck sedan på panelknappen.
Tillbaka
Avsluta kontrollmenyn.
Tillbaka
på kontrollmenyn.
18
Baksidan
Port
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden.
COMMON INTERFACE
Anslut till ett CI-kort.
HDMI IN 2 (DVI)
Ansluter till en källenhet med HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
HDMI IN 1 (STB)
Ansluter till en källenhet med HDMI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
USB
För anslutning av ett USB-minne.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja
prestandan.
COMMON
INTERFACE
COMMON
INTERFACE
Beskrivning
(5V 0.5A) / CLONING
ANT IN AIR/CABLE
Anslut till en antennkabel
AUDIO OUT
Ansluter ljudet för källenheten.
RS232C IN
Används för serviceändamål.
AV IN VIDEO / L-AUDIO-R
Anslut till en extern enhet via en video- eller ljudkabel.
PC AUDIO IN
Tar emot ljud från en dator via en ljudkabel.
PC IN
För anslutning av en källenhet via en D-SUB-kabel.
PC
AUDIO
IN
PC IN
VIDEO
AUDIO
HDMI IN 2
(DVI)
HDMI IN 1
(STB)
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
PC
AUDIO
IN
PC IN
L AUDIO R
RS232C IN
AV IN
VIDEO
ANT IN
AIR/CABLE
AUDIO
OUT
19
Antistöldlås
――Ett antistöldlås gör det möjligt för dig att använda produkten på ett säkert sätt även på offentliga platser.
――Låsenhetens form och låsmetod varierar med tillverkare. Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för detaljer.
――Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i bilderna.
Låsa en stöldskyddslåst enhet:
1
Fäst kabeln för antistöldlåsenheten i ett tungt föremål, såsom en bordsskiva.
2
Dra ena änden av kabeln genom öglan i andra änden.
3
Sätt i låsenheten i antistöldlåsenheten på produktens baksida.
4
Lås låsenheten.
-- En antistöldlåsenhet kan köpas separat.
-- Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för detaljer.
-- Antistöldlåsenheter kan köpas hos elektronikåterförsäljare eller online.
20
Fjärrkontroll
――Användning av andra skärmenheten på samma plats som fjärrkontrollen för den här produkten kan orsaka att skärmenheterna styrs utan avsikt.
――Knappar som saknar beskrivning i bilden nedan har ingen funktion i produkten.
Visa och välj tillgängliga videokällor.
Slår på/av produkten.
Få direkt åtkomst till kanaler.
Fjärrkontrollfunktionerna kan variera för
olika produkter.
Väljer omväxlande text-TV, dubbel eller
båda delarna.
GUIDE
TTX/MIX
Stäng av ljudet tillfälligt.
Justera volymen.
Visa kanallistan på skärmen.
Elektronisk programguide (EPG-skärm).
Byt kanal.
CH LIST
Växla till MagicInfo-skärmen.
Visa huvudmenyn på skärmen.
HOME
CONTENT
Växla till MagicInfo-skärmen.
21
CLOCK
Välj enkelt funktioner som används ofta.
Tryck för att visa information på TV-skärmen.
CLOCK: När du trycker på INFO-knappen i
vänteläge visas tiden på TV-skärmen.
Välj bland alternativen på skärmmenyn och
ändra menyvärdena.
Gå tillbaka till föregående meny.
Konfigurera alternativen för undertexter
och ljudbeskrivning.
Ej tillgänglig.
Avsluta menyn
A
ALARM
B
C
D
Använd sekundärfunktionen för textTV.
SUBT.
Spela foton, videor eller musik.
Fjärrkontrollfunktionerna kan variera för
olika produkter.
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen
――Sätt i två stycken AAA-batterier och se till att plus- och minuspolerna är vända åt rätt
håll.
22
Före produktinstallation
(installationsguide)
För att förhindra skada måste apparaten fästas ordentligt i golvet/väggen i enlighet med installationsanvisningarna.
•• Se till att ett behörigt installationsföretag monterar väggstativet.
•• Annars kan apparaten falla och orsaka personskador.
•• Se till att montera det angivna väggstativet.
Lutningsvinkel och rotation
15 ˚
――Kontakta Samsungs kundtjänst för ytterligare detaljer.
•• Produkten kan lutas maximalt i en vinkel på 15˚ från en lodrät väggyta.
•• För att använda produkten vertikalt (porträtt) ska du vrida den medurs så att LED-lampan pekar nedåt.
Ventilation
Installation på en lodrät vägg
A Minimum 40 mm
B Omgivande temperatur: Under 35 C
A
•• När du installerar produkten på en lodrät vägg ska du lämna ett mellanrum på 40 mm mellan produkten och väggens yta
för ventilation och se till att den omgivande temperaturen i A ligger under 35 C.
B
Bild 1.1 Sidovy
23
Bild 1.3 Sidovy
Installation på en lutande vägg
――Kontakta Samsungs kundtjänst för ytterligare detaljer.
B
D
D
Plan vy
A Minimum 40 mm
B Minimum 70 mm
A
C Minimum 50 mm
D Minimum 50 mm
E Omgivande temperatur: Under 35 C
――När du installerar produkten på en lutande vägg ska du minst lämna det mellanrum som specificeras ovan mellan produkten
och väggens yta för ventilation och se till att den omgivande temperaturen ligger under 35 C.
C
E
Bild 1.2 Sidovy
Mått
Enhet: mm
Modellnamn
5
1
2
4
1
1 2
23
34
45
RM40D
906,6
887,6
500,2
532,9
65,1
RM48D
1075,1
1056,1
594,9
627,6
65,5
――Alla ritningar behöver inte vara skalenliga. En del mått kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Kontrollera måtten innan du installerar produkten. Vi tar inget ansvar för typografiska fel och tryckfel.
3
24
Montera väggstativet
Montera väggstativet
Med hjälp av väggstativet kan du montera produkten på väggen.
Detaljerad information om hur du monterar väggstativet finns i instruktionerna som medföljde stativet.
Vi rekommenderar att du kontaktar en tekniker för att få hjälp när du monterar väggstativet.
Samsung Electronics är inte ansvariga för skador på produkten eller personskador på dig själv eller andra om du väljer att montera väggstativet själv.
25
Specifikationer för väggstativet
――Montera väggstativet på en stabil vägg i rät vinkel mot golvet. Innan du fäster
väggstativet på ytor som till exempel gipsplattor bör du kontakta närmaste
återförsäljare för att få mer information.
Om du monterar produkten på en sluttande vägg kan den falla och orsaka
allvarliga personskador.
•• Med Samsungs väggstativ följer detaljerade monteringsanvisningar och alla delar som behövs för monteringen.
•• Använd inte skruvar som är längre än standard eller inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna. Skruvar som är
för långa kan skada insidan av produkten.
•• För väggstativ som inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna kan skruvarnas längd variera beroende på
väggstativets specifikationer.
•• Dra inte åt skruvarna för hårt. Annars kan produkten skadas eller falla och orsaka personskador. Samsung kan inte hållas
ansvariga för sådana olyckor.
•• Samsung kan inte hållas ansvariga för skador på produkten eller personskador som uppstår om ett ospecificerat
väggstativ används, eller om användaren inte följer monteringsanvisningarna för produkten.
•• Montera inte produkten med mer än 15 graders lutning.
•• Se alltid till att vara två när produkten monteras på en vägg.
•• Standardmåtten för väggstativ visas i tabellen nedan.
Enhet: mm
Modellnamn
Skruvhålspecifikationer Standardskruv
(A * B) i millimeter
RM40D
200 × 200
RM48D
400 × 400
Antal
M8 / L14~16
4
――Montera inte väggstativet när produkten är på. Det kan leda till personskador på grund av elstötar.
26
Kapitel 03
Ansluta och använda en källenhet
Före anslutning
Kontrollpunkter före anslutning
――Innan du ansluter en källenhet ska du läsa bruksanvisningen som medföljer.
Antalet och platserna för portarna på källenheterna kan variera från en enhet
till en annan.
――Anslut inte strömkabeln förrän alla anslutningar är slutförda.
Om du ansluter strömkabeln under inkoppling kan det skada produkten.
Ansluta till en dator
•• Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.
Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.
•• En dator kan anslutas till produkten på flera olika sätt.
Välj en anslutningsmetod som passar för din dator.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
Anslutning med D-SUB-kabel (analog typ)
――Anslut ljudportarna korrekt: vänster = vit och röd = röd.
――Kontrollera typerna av portar på baksidan av produkten du vill ansluta.
PC IN
PC AUDIO IN
27
Anslutning med en HDMI-kabel
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
――När du ansluter en dator till produkten med en HDMI-DVI-kabel ställer du in Ändra namn på DVI PC
för att komma åt video- och ljudinnehåll som finns lagrat på datorn.
HDMI IN 1 (STB), HDMI IN 2 (DVI)
HDMI IN 1 (STB), HDMI IN 2 (DVI)
PC AUDIO IN
28
Ansluta till en video
•• Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.
Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.
•• Du kan ansluta en videoenhet till produkten med en kabel.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
――Tryck på knappen SOURCE på fjärrkontrollen för att ändra källan.
Anslutning med AV-kabel
AV IN / VIDEO
AV IN / L-AUDIO-R
29
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
――Ljudet aktiveras inte om produkten är ansluten till en videoenhet med en HDMI-DVI-kabel. För att lösa
detta ska du ansluta ytterligare en ljudkabel till ljudportarna på produkten och videoenheten. När
du ansluter en videoenhet till produkten med en HDMI-DVI-kabel ställer du in Ändra namn på DVIenheter för att komma åt video- och ljudinnehåll som finns lagrat på videoenheten.
――Upplösningar som stöds inkluderar 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p och 576p.
Ansluta med en HDMI-kabel
Använda en HDMI-kabel (upp till 1080p)
•• För att få bättre bild- och ljudkvalitet kan du ansluta en digital enhet med en HDMI-kabel.
•• En HDMI-kabel har stöd för digitala video- och ljudsignaler och kräver ingen ljudkabel.
•• Bilden visas kanske inte normalt (eller inte alls) eller så kanske inte ljudet fungerar om en extern
enhet som använder en äldre version av HDMI-läget ansluts till produkten. Om ett sådant problem
uppstår frågar du tillverkaren av den externa enheten vilken HDMI-version som används. Om den är
för gammal kan du begära en uppgradering.
•• Se till att använda en HDMI-kabel som är maximalt 14 mm tjock.
•• Köp en certifierad HDMI-kabel. Annars kanske bilden inte visas eller så kan ett anslutningsfel uppstå.
HDMI IN 1 (STB), HDMI IN 2 (DVI)
•• En enkel höghastighets HDMI-kabel eller kabel med Ethernet rekommenderas.
Den här produkten har inte stöd för Ethernet-funktionen via HDMI.
PC AUDIO IN
HDMI IN 1 (STB), HDMI IN 2 (DVI)
30
Ansluta till ett ljudsystem
Ansluta antennen
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
――När en produkt slås på för första gången görs grundläggande inställningar automatiskt. Var extra
försiktig så att trådarna inuti antennkabeln inte böjs.
AUDIO OUT
ANT IN
AIR / CABLE
31
Ansluta till en kortplats för TV-visning
Om du vill se betalkanaler måste CI- eller CI+-kortet vara isatt.
――Stäng av TV:n när du ska ansluta eller ta bort ett CI-kort.
•• Om du inte sätter in CI- eller CI+-kortet, visar vissa kanaler meddelandet ”Scrambled Signal”.
Följ de här stegen när du ansluter CI-kortet:
――Det finns tillgängliga CI-kortplatser beroende på modell.
Använda CI- eller CI+-kortet
•• Sammankopplingsinformationen som innehåller ett telefonnummer, CI- eller CI+-kortets ID, värdID och annan information visas om ca 2-3 minuter. Om ett felmeddelande visas kontaktar du
tjänsteleverantören.
•• När konfigurationen av kanalinformation har slutförts visas meddelandet ”Updating Completed”
som visar att kanallistan har uppdaterats.
――Du måste få ett CI- eller CI+-kort från en lokal kabeloperatör.
――När du tar bort CI- eller CI+-kortet måste du dra ut det försiktigt. Om du tappar CI- eller CI+-kortet
kan det skadas.
――Sätt i CI- eller CI+-kortet i den riktning som visas på kortet.
――Var COMMON INTERFACE-kortplatsen sitter kan variera beroende på modell.
――CI- eller CI+-kort stöds inte i vissa länder och regioner. Hör efter med en auktoriserad
återförsäljare.
――Om det uppstår problem bör du kontakta en tjänsteleverantör.
――Sätt in det CI- eller CI+-kort som har stöd för de aktuella antenninställningarna. Skärmen blir
förvriden eller visas inte.
32
Inledande installation
När du har satt på produkten för första gången ställer du in grundläggande inställningar som språk, kanal och tid.
Språk → Regionsinställningar → Kanalkälla → Autolagring (Autolagring visas inte om STB eller Ingen TV (Endast Signage) har valts.) → Nätverksinställningar → Klocka → Autoavst. → Installationen har
slutförts!
――Se sidan 99 för information om Inställning-menyn.
Ändra inmatningskällan
Med Källa kan du välja en rad källor och ändra källenhetsnamnen.
Källa
――Skärmen kan inte visas korrekt om en felaktig källa väljs för källenheten du vill konvertera till.
――Vill du se mer detaljerad information om anslutna källenheter trycker du på TOOLS-knappen på Källa-sidan.
MENU m → Program → Källa → ENTER E
――Om produkten är i stående läge går det inte att ändra Källa.
――Se sidan 83 för information om Källa-menyn.
Källa
TV
Du kan visa skärmen för en källenhet som är ansluten till produkten. Välj en källa från källistan för att visa skärmen för den valda
källan.
――Du kan även byta inmatningskälla med hjälp av knappen SOURCE på fjärrkontrollen.
HDMI1
HDMI2
AV
PC
USB
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
33
Kapitel 04
Skärmjustering
Konfigurera inställningarna för Bild (Bakgrundsljus, Färgton och så vidare).
-- Layouten för menyalternativen i Bild kan skilja sig åt mellan olika produkter.
Bildläge
Om ingångskällan är PC eller HDMI1 (när en dator är ansluten),
HDMI2 (när en dator är ansluten)
MENU m → Bild → Bildläge → ENTER E
Välj ett bildläge (Bildläge) som passar för miljön där produkten ska användas.
Olika alternativ visas för Bildläge beroende på den aktuella ingångskällan.
Bild
•• Reklam: Det här läget passar för att visa videoinnehåll och reklam inomhus/utomhus.
――Dessa alternativ kan bara väljas när Ändra namn är inställt på PC.
(SOURCE → Källa → TOOLS → Ändra namn → ENTER E)
Bildläge
Information
· Bakgrundsljus
55
· Kontrast
100
· Ljusstyrka
45
· Skärpa
50
· Färg
50
· Ton (G/R)
•• Information: Det här läget minskar risken för att drabbas av trötthet i ögonen och passar för att visa information för
allmänheten.
G50
Om ingångskällan är TV, HDMI1, HDMI2 eller AV
•• Dynamisk: Det här läget är lämpligt när det omgivande ljuset är starkt.
•• Standard: Det här läget passar för alla miljöer.
•• Film: Det här läget minskar risken för trötthet i ögonen.
R50
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
34
Bakgrundsljus / Kontrast /
Ljusstyrka / Skärpa / Färg /
Ton (G/R)
MENU m → Bild → ENTER E
Bild
Bildläge
Standard
· Bakgrundsljus
55
· Kontrast
100
· Ljusstyrka
45
· Skärpa
50
· Färg
50
· Ton (G/R)
G50
Produkten har flera alternativ för att justera bildkvaliteten.
Ingångskälla
Bildläge
Justerbara alternativ
PC, HDMI1 (när en dator är ansluten),
HDMI2 (när en dator är ansluten)
Information, Reklam
Bakgrundsljus / Kontrast / Ljusstyrka /
Skärpa
AV, HDMI1, HDMI2
Dynamisk, Standard, Film
Bakgrundsljus / Kontrast / Ljusstyrka /
Skärpa / Färg / Ton (G/R)
TV
Dynamisk, Standard, Film
Bakgrundsljus / Kontrast / Ljusstyrka /
Skärpa / Färg
――När du gör ändringar i Bakgrundsljus, Kontrast, Ljusstyrka, Skärpa, Färg eller Ton (G/R), ändras skärmbilden på
motsvarande sätt.
――Du kan justera och lagra inställningar för varje extern enhet som ansluts till någon av produktens ingångar.
――Om du sänker bildens ljusstyrka minskas strömförbrukningen.
R50
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
35
Bildstorlek
Bild för att välja storlek och bildformat för skärmen.
Bildstorlek
MENU m → Bild → Bildstorlek → ENTER E
――Olika alternativ visas för Skärmjustering beroende på den aktuella ingångskällan.
•• Auto Wide: Justerar bildstorleken automatiskt till bildformatet 16:9.
Bildstorlek
Bildstorlek
•• 16:9: Ställer in bilden på breddläget 16:9.
16:9
•• Wide Zoom: Förstorar bildstorleken mer än 4:3. En förstorad bild kan flyttas uppåt och nedåt.
· Position
•• Zoom: Förstorar bredbild i storleken 16:9 vertikalt för att anpassas till skärmstorleken. En förstorad bild kan flyttas uppåt
och nedåt.
· 4:3-skärmstorlek
•• 4:3: Ställer in bilden på grundläget 4:3.
――Ställ inte in produkten på bildformatet 4:3 under en längre tid.
Välj upplösning
De kanter som visas till vänster och höger eller längst upp och längst ned på skärmen kan orsaka bildinbränning, vilket
inte täcks av garantin.
•• Anpassa t. skärm: Visar hela bilden utan beskärning när HDMI1, HDMI2 (720p / 1080i / 1080p) används som
ingångssignal.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Smart visning 1: Minskar 16:9-bildens storlek med 50%.
――Smart visning 1 är bara aktiverat i lägena HDMI1, HDMI2.
•• Smart visning 2: Minskar 16:9-bildens storlek med 25%.
――Smart visning 2 är bara aktiverat i lägena HDMI1 och HDMI2.
•• Personlig: Ändrar upplösningen så att den passar användaren.
――Inte tillgängligt på analoga TV-apparater.
•• Originalförhållande: Om ingångskällan är PC eller HDMI1 (PC-anslutning), HDMI2 (PC-anslutning) visas videon i
originalbildformatet.
36
Bildstorlekar tillgängliga enligt inmatningskälla.
Inmatningskälla
Bildstorlek
ATV
Auto Wide, 16:9, Wide Zoom, Zoom, 4:3
DTV (1080i)
Auto Wide, 16:9, Wide Zoom, Zoom, 4:3, Anpassa t. skärm,
Smart visning 2
AV (480i, 480p)
Auto Wide, 16:9, Wide Zoom, Zoom, 4:3, Personlig
HDMI1, HDMI2 (720p, 1080i, 1080p)
16:9, Wide Zoom, Zoom, 4:3, Anpassa t. skärm, Smart
visning 1, Smart visning 2, Personlig
HDMI1, HDMI2 (480i, 480p)
16:9, Wide Zoom, Zoom, 4:3, Smart visning 1, Smart
visning 2, Personlig
PC, HDMI1 (när en dator är ansluten), HDMI2 (när en dator är
ansluten)
16:9, 4:3, Originalförhållande
37
Position
Justerar bildens position. Position är bara tillgängligt om Bildstorlek är inställt på Wide Zoom, Zoom eller Anpassa t. skärm.
――Gör så här om du vill använda funktionen Position när du har valt Wide Zoom, Zoom eller Anpassa t. skärm.
Bildstorlek
Bildstorlek
Wide Zoom
· Position
1
Tryck på knappen
och välj Position. Tryck på knappen E.
2
Tryck på knappen
eller
3
Tryck på knappen E.
om du vill flytta bilden uppåt eller nedåt.
――Om du vill återställa bilden till dess ursprungliga position väljer du Återställ på skärmen Position.
· 4:3-skärmstorlek
――Bilden återställs till standardpositionen.
Välj upplösning
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Zoom/Position
Justerar bildens inzoomning och position. Det här alternativet är tillgängligt när indatakällan är inställd på HDMI1, HDMI2
(1080i/1080p) eller AV (1080i/1080p). Bildstorlek måste vara inställt på Personlig för att alternativet ska vara tillgängligt.
Bildstorlek
Bildstorlek
· Zoom/Position
· 4:3-skärmstorlek
Välj upplösning
Personlig
1
Tryck på knappen
2
Välj Zoom eller Position. Tryck på knappen E.
3
Tryck på knappen
4
Tryck på knappen E.
och välj Zoom/Position. Tryck på knappen E.
/
/
/
om du vill flytta bilden.
――Om du vill återställa bilden till dess ursprungliga position väljer du Återställ på skärmen Zoom/Position.
――Bilden återställs till standardpositionen.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
38
4:3-skärmstorlek
Endast tillgängligt när bildstorleken är inställd på Auto Wide. Du kan fastställa önskad bildstorlek som 4:3 WSS (Wide Screen
Service) eller originalstorleken. Olika europeiska länder[[b]]kräver olika bildstorlekar.
Bildstorlek
Bildstorlek
Personlig
· Zoom/Position
· 4:3-skärmstorlek
16:9
Välj upplösning
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Välj upplösning
Om bilden inte är normal även när upplösningen för grafikkortet är en av följande kan du optimera bildkvaliteten genom att
välja samma upplösning för produkten so datorn med den här menyn.
Tillgängliga upplösningar: Av / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768
Bildstorlek
Bildstorlek
Personlig
· Zoom/Position
· 4:3-skärmstorlek
Välj upplösning
16:9
Av
-- Endast tillgängligt i PC-läget.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
39
Autojustering
Justera frekvensvärden/positioner och finjustera inställningarna automatiskt
MENU m → Bild → Autojustering → ENTER E
Bild
Autojustering
-- Endast tillgängligt i PC-läget.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
40
Justering av PC-skärm
•• Grov / Fin
Tar bort eller minskar bildbruset.
MENU m → Bild → Justering av PC-skärm → ENTER E
•• Position
Så här justerar du datorskärmens position om den inte är centrerad eller passar på produktskärmen.
Justering av PC-skärm
Grov
Fin
Position
Om bruset inte går att ta bort genom finjustering använder du funktionen Grov för att justera frekvensen till bästa
möjliga läge (Grov) och finjusterar sedan på nytt. Efter att bruset har minskats ställer du in bilden på nytt så att den
justeras efter mitten av skärmen.
50
0
Tryck på knappen eller
horisontella positionen.
om du vill justera den vertikala positionen. Tryck på knappen
eller
om du vill justera den
•• Återställ bild
Återställer bilden till standardinställningarna.
Återställ bild
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
41
BIB
BIB-inställningar
Bilden från den externa bildkällan visas på huvudskärmen och bilden från produkten visas på BIB-underbildskärmen.
MENUm → Bild → BIB → ENTERE
Bild
BIB
Huvudbild
Underbild
AV, TV
PC, HDMI1, HDMI2
HDMI1, HDMI2
PC, TV, AV
PC
TV, AV, HDMI1, HDMI2
•• BIB (Av / På): Aktivera eller avaktivera BIB-funktionen.
•• Källa: Du kan välja en källa för underbilden.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- För BIB-ljud hänvisas till Ljudval-anvisningarna.
-- Om du stänger av produkten medan den är i läget BIB är den kvar i läget BIB när du slår på
den igen.
•• Antenn (Antenn / Kabel): Välj antingen Antenn eller Kabel som ingångskälla för underbilden.
――Alternativet aktiveras om den andra skärmen är inställd på TV.
•• Kanal: Välj kanal för underbilden.
――Alternativet aktiveras om den andra skärmen är inställd på TV.
•• Storlek (
,
•• Position (
,
――I dubbelt (
,
,
,
,
,
,
,
,
): Välj en storlek för underbilden.
): Välj en position för underbilden.
) läge går det inte att välja Position.
•• Ljudval (Huvudbild / Underbild): Du kan välja att lyssna på ljudet från Huvudbild-bilden eller från Underbild-bilden.
42
Avancerade inställningar
MENU m → Bild → Avancerade inställningar → ENTER E
Avancerade inställningar
Dynamisk kontr.
Medium
Svärta
Av
Hudfärg
0
Läget Endast RGB
Färgområde
Inmatningskälla
Bildläge
Avancerade inställningar
PC, HDMI1 (när en dator är
ansluten), HDMI2 (när en
dator är ansluten)
Information, Reklam
Vitbalans / Gamma
TV, HDMI1, HDMI2, AV
Dynamisk
Ej tillgänglig.
Standard
Dynamisk kontr. / Svärta / Hudfärg / Läget Endast RGB
/ Färgområde / Vitbalans / Gamma / Rörelsebelysning
Film
Dynamisk kontr. / Svärta / Hudfärg / Läget Endast RGB
/ Färgområde / Vitbalans / Gamma
Av
Ursprunglig
Vitbalans
Gamma
0
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
43
Dynamisk kontr.
Avancerade inställningar
Dynamisk kontr.
Medium
Svärta
Av
Hudfärg
0
Läget Endast RGB
Färgområde
Av
Ursprunglig
Vitbalans
Gamma
0
Justera skärmkontrasten.
•• Av / Låg / Medium / Hög
Svärta
Välj svärta för att justera skärmdjupet.
•• Av / Mörk / Mörkare / Mörkast
Hudfärg
Framhäv rosa Hudfärg.
Läget Endast RGB
Visar färgerna Röd, Grön och Blå så att du kan finjustera nyans och mättnad.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Av / Röd / Grön / Blå
Färgområde
Justerar det färgintervall och den färgvariation (färgområdet) som finns tillgängliga för att skapa bilder.
•• Auto / Ursprunglig
44
Vitbalans
Avancerade inställningar
Justera färgtemperaturen för att få en mer naturlig bild.
Vitbalans
Gamma
Rörelsebelysning
2 poäng
0
Av
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: Justera mörkervärdet för varje färg (röd, grön, blå).
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: Justera ljusstyrkan för varje färg (röd, grön, blå).
•• Återställ: Återställer Vitbalans till standardinställningarna.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Gamma
Justera primärfärgintensiteten.
Rörelsebelysning
Minskar strömförbrukningen genom att minska skärmens ljusstyrka när bilden på skärmen är i rörelse.
•• Av / På
45
Bildalternativ
Välj ett alternativ med pilknapparna
Ändra inställningen med pilknapparna och tryck sedan på E.
Ingångskälla
MENU m → Bild → Bildalternativ → ENTER E
Bildalternativ
Färgton
Color Temp.
Av
Bildläge
Av
MPEG-brusfilter
Av
Bildalternativ
PC, HDMI1 (när en dator är
ansluten), HDMI2 (när en dator
är ansluten)
Information, Reklam
Färgton / Dynamisk bakgrundsbelysning
HDMI1, HDMI2
Dynamisk, Standard, Film
Färgton / Digital rensad vy / MPEG-brusfilter / HDMI
svärta / Dynamisk bakgrundsbelysning
TV, HDMI1 (1080i), HDMI2
(1080i), AV
Dynamisk, Standard, Film
Färgton / Digital rensad vy / MPEG-brusfilter / Filmläge
/ Dynamisk bakgrundsbelysning
10000K
Digital rensad vy
HDMI svärta
och , och tryck sedan på E.
Normal
Filmläge
Av
Dynamisk bakgrundsbelysning
Av
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
46
Färgton
Bildalternativ
Färgton
Color Temp.
Av
10000K
Digital rensad vy
Av
MPEG-brusfilter
Av
Om ingångskällan är PC, HDMI1 (PC-anslutning), HDMI2 (PC-anslutning).
•• Av / Sval / Standard / Varm
Om ingångskällan är AV, HDMI1, HDMI2 eller TV.
•• Av / Sval / Standard / Varm1 / Varm2
――Varm1 eller Varm2 inaktiveras om Bildläge är Dynamisk.
――Du kan justera och lagra inställningar för varje extern enhet som ansluts till någon av produktens ingångar.
Color Temp.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Justera färgtemperaturen (Röd / Grön / Blå). (Intervall: 3000K–15000K)
――Det här alternativet är tillgängligt om Färgton är inställt på Av.
Digital rensad vy
Om sändningssignalen som produkten tar emot är svag kan du aktivera funktionen Digital rensad vy för att minska brus och
spökbilder som visas på skärmen.
•• Av / Låg / Medium / Hög / Auto / Autovisualisering
――Autovisualisering: Visar signalstyrka när du växlar analoga kanaler.
――Om signalen är svag provar du alla alternativ tills produkten visar bästa möjliga bild.
MPEG-brusfilter
Minskar MPEG-brus för att ge förbättrad bildkvalitet.
•• Av / Låg / Medium / Hög / Auto
47
HDMI svärta
Bildalternativ
Väljer nivå för svärta på skärmen för att justera skärmdjupet.
HDMI svärta
Normal
Filmläge
Av
Dynamisk bakgrundsbelysning
Av
•• Normal / Låg
――Bara tillgängligt i lägena HDMI1 (PC-anslutning), HDMI2 (PC-anslutning) (Endast aktiverat när färgformatet är RGB.).
Filmläge
Det här läget är lämpligt när du tittar på film.
Anger att produkten automatiskt ska känna av och bearbeta filmsignaler från alla källor och justera bilden för optimal kvalitet.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Av / Auto1 / Auto2
――Tillgängligt i TV, AV.
Dynamisk bakgrundsbelysning
Justera bakgrundsljuset automatiskt för att få bästa möjliga skärmkontrast under de aktuella förhållandena.
•• Av / På.
48
Bild av
Om du väljer Bild av stängs skärmen av. Volymen inaktiveras inte.
Om du vill sätta på skärmen trycker du på vilken knapp som helst utom volymknappen.
MENU m → Bild → Bild av → ENTER E
Bild
Bild av
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Återställ bild
Återställer det aktuella bildläget till standardinställningarna.
MENU m → Bild → Återställ bild → ENTER E
Bild
Återställ bild
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
49
Kapitel 05
Ljudinställning
Ställ in ljudet (Ljud) för produkten.
Ljudläge
Du kan välja ett ljudläge som passar dina personliga önskemål.
•• Standard: Väljer normalljudläget.
•• Musik: Framhäver musik mer än röster.
MENU m → Ljud → Ljudläge → ENTER E
•• Film: Ger det bästa ljudet för filmer.
•• Klar röst: Framhäver röster mer än andra ljud.
Ljud
Ljudläge
Standard
•• Förstärk: Ökar intensiteten i högfrekventa ljud så att personer med hörselnedsättning får en bättre ljudupplevelse.
――Om Välj högtalare ställs in på Extern, inaktiveras Ljudläge.
Ljudeffekt
Högtalarinställningar
Ytterligare inställningar
Återställ ljud
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
50
Ljudeffekt
MENU m → Ljud → Ljudeffekt → ENTER E
Ljud
Ljudeffekt
Konfigurera den ljudeffekt du önskar i utgångsljudet.
――Om Välj högtalare ställs in på Extern, inaktiveras Ljudeffekt.
――Bara tillgängligt när Ljudläge är inställt på Standard.
•• DTS TruSurround HD (Av / På)
Den här funktionen ger en virtuell 5.1-kanalig surroundljudsupplevelse genom ett par högtalare med hjälp av HRTFteknik (Head Related Transfer Function).
•• DTS TruDialog (Av / På)
Med den här funktionen kan du öka intensiteten i en röst över bakgrundsmusik eller ljudeffekter så att dialogen hörs
tydligare.
•• Equalizer
Anpassa ljudinställningarna för varje högtalare för sig med Equalizer.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- Balans V/H: Justerar balansen mellan höger och vänster högtalare.
-- 100Hz / 300Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (Bandbreddsjustering): Justerar nivån för specifika bandbreddsfrekvenser.
-- Återställ: Återställer equalizern till standardinställningarna.
51
Högtalarinställningar
MENU m → Ljud → Högtalarinställningar → ENTER E
Ljud
•• Välj högtalare (Extern / Intern)
Om du lyssnar på ljudet för en sändning eller film via en extern mottagare hör du kanske ett eko som orsakas av
skillnaden i avkodningshastighet mellan produktens högtalare och högtalarna som är anslutna till ljudmottagaren. Om
detta inträffar ställer du in produkten på Extern.
――När du ställer in Välj högtalare på Extern, stängs produktens högtalare av.
Ljudet hörs endast genom de externa högtalarna. När Välj högtalare är inställd på Intern, är produktens och de
externa högtalarna på. Ljudet kommer att höras genom båda.
――Om ingen videosignal finns är både produktens högtalare och de externa högtalarna tysta.
Högtalarinställningar
•• Autovolym (Av / Normal / Natt)
Volymen kan variera beroende på kanal.
Jämna ut volymen automatiskt vid växling till en annan kanal.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- Normal jämnar ut volymen för varje kanal så att volymen är samma när du byter kanal.
-- Natt jämnar ut och sänker volymen för varje kanal så att varje kanal blir tystare. Natt är användbart på kvällar och
nätter när du vill ha låg volym.
――Om du vill använda volymkontrollen för en ansluten källenhet ställer du in Autovolym på Av. Det är inte säkert att
det händer något om du ändrar volymen med den anslutna källenhetens volymkontroll om Autovolym är inställd på
Normal eller Natt.
52
Ytterligare inställningar
DTV-ljudnivå
(endast digitala kanaler)
MENU m → Ljud → Ytterligare inställningar → ENTER E
Ljud
Ytterligare inställningar
TV:n kan inte fritt kontrollera volymen på det digitala ljudet den skickar till AV-mottagaren. Använd den här inställningen för att
ställa in den digitala ljudvolymen på en bekväm nivå.
――Beroende på typen av sändarsignal kan MPEG/HE-AAC justeras mellan -10 dB och 0 dB.
――Om du vill öka eller minska volymen justerar du den mellan området 0 och -10.
Dolby Digital-komp
Vissa digitala TV-program har 5.1-kanals Dolby-ljud. Den här TV:n konverterar Dolby-ljud till stereoljud så att den kan spela upp
ljudet via TV-högtalarna. Det finns två metoder att välja mellan. RF är för bättre ljud vid lägre volymer, och Line är för högre
volymer.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
53
Återställ ljud
Återställer alla ljudinställningarna till fabriksstandard.
MENU m → Ljud → Återställ ljud → ENTER E
Ljud
Återställ ljud
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
54
Kapitel 06
Utsändning
Kör Utsändning-inställningar för produkten.
Autolagring
Funktionen Autolagring lagrar alla kanaler som är tillgängliga via antennmottagning eller kabelsystemet och lägger till dem i
Kanallista.
MENU m → Utsändning → Autolagring → ENTER E
Autolagring
Starta Autolagring genom att följa de här stegen:
Utsändning
1
Autolagring visas.
Autolagring
Antenn
Tryck på MENU m → Utsändning → Autolagring → Autolagring → ENTER E på fjärrkontrollen. Skärmen
Antenn
2
Kanallista
Gå till skärmen Autolagring och välj källa för produktsignalen.
――Antenn: Om produkten är ansluten till en antenn väljer du Antenn, och trycker sedan på ENTER E. Produkten börjar
Guide
lagra kanaler automatiskt.
――Kabel: Om produkten är ansluten till ett kabeluttag väljer du Kabel, och trycker sedan på ENTER E. Gå till steg 3.
Schemahanterare
――Välj Digital och Analog, Digital eller Analog för att söka efter kanaler.
Redigera kanal
Red. favoriter
3
Ställer in Sökläge med knapparna
/ . När du är klar väljer du Sök och trycker sedan på ENTER E. Produkten börjar
lagra kanaler.
――Kanallagringen kan ta upp till 45 minuter beroende på kabelsystemet.
――Lagrade kanaler läggs till i listan Tillagd ka.. De här kanalerna visas när du använder kanalknapparna på fjärrkontrollen.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- Endast tillgängligt i TV-läget.
55
Avbryta Autolagring
Kabelsökningsalt.
MENU m → Utsändning → Autolagring → Kabelsökningsalt. →
ENTER E
1
Tryck på knappen Stopp.
2
Meddelandet Avbryt autoinställning? visas.
3
Tryck på knappen Ja.
(när antennen ställdes in till Kabel)
Ställer in fler sökalternativ, t.ex. frekvens och symbolhastighet för en kabelnätsökning.
――Tillgänglighet beror på specifik modell och område.
Autolagring
Kabelsökningsalt.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- Endast tillgängligt i TV-läget.
56
Antenn
Innan din TV kan börja lagra de tillgängliga kanalerna måste du ange vilken typ av signalkälla som är ansluten till LED-skärmen.
•• Antenn / Kabel
MENU m → Utsändning → Antenn → ENTER E
Utsändning
Antenn
Kabel
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- Endast tillgängligt i TV-läget.
57
Kanallista
MENU m → Utsändning → Kanallista → ENTER E
Registrera eller ta bort kanaler. Lägg till favoritkanaler eller byt namn på analoga kanaler.
Välj önskad kanal från Kanallista för att titta på den direkt.
――Vill du navigera genom Kanallista snabbare trycker du på kanalknapparna. Kanallistan ändras för varje sida.
Ikoner på sidan för kanallistan
Utsändning
••
••
Kanallista
••
A : Analog kanal
*: En kanal som har valts
\ : Låsta kanaler
Om du trycker på den vänstra markörknappen ( ) på fjärrkontrollen visas sidan Sorterar.
Om du trycker på den högra markörknappen ( ) på fjärrkontrollen visas sidan Läge.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- Endast tillgängligt i TV-läget.
Sorterar
Sortera listan efter kanal Nummer eller efter Namn (endast digitala kanaler).
Läge
Antenn
Välj Antenn eller Kabel som digitalt kanalläge.
Red. favoriter
Ändra listor över favoritkanaler via Red. favoriter.
Favoriter 1 ~ Favoriter 5
Visar alla favoritkanaler i upp till fem grupper. Varje grupp har en separat skärm.
――TV:n visar bara favoritgrupper om du har lagt till favoriter med Favoriter 1 - till - Favoriter 5.
58
Alla
Visar alla kanaler.
Analog
Visar analoga kanaler.
Digital
Visar digitala kanaler.
59
Guide
Guide ger dig en översikt över varje digitalkanals programutbud. Du kan kolla programtiderna och ställa in en
Schemahanterare.
――Informationen i Guide avser endast digitala kanaler. Analoga kanaler stöds inte.
MENU m → Utsändning → Guide → ENTER E
Du når extrafunktionerna med färgtangenterna på fjärrkontrollen.
Utsändning
Guide
Snabbnavigering
Sök efter kanalinformation snabbt.
Schemahanterare
Använd funktionen Schemahanterare.
Du kan visa informationen i Schemahanterare.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- Endast tillgängligt i TV-läget.
60
Schemahanterare
MENU m → Utsändning → Schemahanterare → ENTER E
Utsändning
Se en önskad kanal vid en schemalagd tid.
•• Antenn: DTV-kabel / Kabel
•• Kanal: Välj önskad kanal.
•• Upprepa: En gång / Manuellt / Lör~Sön / Mån~Fre / Varje dag
――Välj Manuellt om du vill konfigurera inställningarna efter veckodag.
•• Datum: Välj önskat datum.
•• Starttid: Ange när du vill se den önskade kanalen.
Schemahanterare
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- Endast tillgängligt i TV-läget.
61
Redigera kanal
Hantera kanalerna som sparats på din TV. Ta bort kanaler, registrera om borttagna kanaler eller byt namn på analoga kanaler.
――Gör inställningar med fjärrkontrollsknapparna som visas längst ner på skärmen.
MENU m → Utsändning → Redigera kanal → ENTER E
Ikoner på sidan för kanaländringar
Utsändning
••
••
••
Redigera kanal
A : Analog kanal
*: En kanal som har valts
\ : Låsta kanaler
Ta bort/registrera kanaler
Ta bort kanaler
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Ta bort kanaler, om nödvändigt. Observera att om kanaler tas bort från kategorierna Senaste visade eller Oftast visade
kommer dessa kanaler inte att tas bort permanent. Kanalerna tas bara bort från kategorierna.
-- Endast tillgängligt i TV-läget.
1
Markera vilka kanaler du vill ta bort på skärmen. Vill du ångra ett val markerar du kanalen igen.
2
När du har markerat kanalerna väljer du Ta bort på skärmen för att ta bort dem.
Registrera om borttagna kanaler
Registrera om borttagna kanaler, om nödvändigt. Borttagna kanaler är gråtonade och du kan bara se dem i listan över alla
kanaler. Registreringsfunktionen fungerar bara för borttagna kanaler.
1
Tryck på TOOLS på skärmen för att visa sidan Verktyg. Välj Kategori i undermenyn och sedan Alla.
2
I listan över alla kanaler markerar du de borttagna kanaler du vill registrera om.
3
När du har markerat kanalerna väljer du Lägg till på skärmen för att registrera om dem.
62
Ändra registrerade kanaler
Lås/lås upp kanaler med ett lösenord
Om du trycker på TOOLS från sidan Redigera kanal visas följande menyval. Vilka funktioner som erbjuds
kan bero på sändarsignalen.
Lås specifika kanaler så att barn inte får tillgång till olämpligt material.
――Vill du ställa in ett lösenord måste du se till att Programklassific.lås är inställt på På.
Alternativnamn
Åtgärd
Antenn
Välj Antenn eller Kabel som digitalt kanalläge.
Kategori
Kanalerna om sparats på din TV hör till kategorierna Alla, Tillagd ka.,
Senaste visade och Oftast visade. Välj önskad kategori.
Red. favoriter
Markera kanaler du tittar på ofta som favoritkanaler.
Byt kanalnamn
Ändra namn på analoga kanaler för att passa dina önskemål. Ett
kanalnamn kan bestå av upp till 5 tecken.
Kanalinfo
Kontrollera information för kanalen.
Information
Se information om programmet som visas just nu.
Låsa kanaler
1
Markera en kanal på Redigera kanal-sidan och välj sedan Programklassific.lås på skärmen.
Lösenordsfönstret visas.
2
Ange lösenordet. Den markerade kanalen är nu låst.
Låsa upp kanaler
1
Markera en låst kanal på Redigera kanal-sidan och välj sedan Programklassific.lås Av på skärmen.
Lösenordsfönstret visas.
2
Ange lösenordet. Den markerade kanalen är nu olåst.
63
Red. favoriter
MENU m → Utsändning → Red. favoriter → ENTER E
Utsändning
Skapa en lista över favoritkanaler
Markera kanaler du tittar på ofta som favoritkanaler. Favoritkanaler markeras med en symbol på sidorna Redigera kanal eller
Kanallista. Du får ha högst fem listor över favoritkanaler. Skapa olika listor över favoritkanaler för varje familjemedlem.
――Gör inställningar med fjärrkontrollsknapparna som visas längst ner på skärmen.
Lägga till den aktuella kanalen till en lista över favoritkanaler
Lägg till kanalen som du tittar på i en lista över favoritkanaler.
Red. favoriter
1
När du ser på TV trycker du på TOOLS för att visa sidan Verktyg. Välj Red. favoriter i undermenyn.
2
I rutan som öppnas väljer du i vilken lista över favoritkanaler du vill spara den aktuella kanalen. Välj OK.
3
Den aktuella kanalen läggs till i den valda listan. Välj OK.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- Endast tillgängligt i TV-läget.
Lägga till flera kanaler till en lista över favoritkanaler
Lägg till flera kanaler till en lista över favoritkanaler, om nödvändigt.
1
Välj Kategori på skärmen för att byta från kanallistan som visas mitt på skärmen till kanallistan över de kanaler du vill
lägga till. Varje gång du väljer Category växlar kategorierna i ordningen Senaste visade, Oftast visade och Tillagd ka..
――Senaste visade och Oftast visade visas bara om de har sparade kanaler.
2
Markera önskade kanaler i kanallistan som visas mitt på skärmen.
3
Välj Ändra fav. på skärmen för att ändra listan över favoritkanaler som visas till höger till en annan önskad lista över
favoritkanaler.
4
Välj Lägg till på skärmen. De markerade kanalerna bildar en lista över favoritkanaler.
64
Titta på kanaler som sparats i en lista över favoritkanaler
Ta bort kanaler i en lista över favoritkanaler
――Listor över favoritkanaler visas bara om de redan skapats.
Ta bort kanaler i en lista över favoritkanaler, om nödvändigt.
När du byter kanal med kanalknapparna kan du bara byta mellan kanaler som sparats i listor över
favoritkanaler.
1
1
Välj Kanallista i Utsändning-menyn. Kanallistan visas.
2
Om du trycker på den högra markörknappen ( ) på fjärrkontrollen visas sidan Läge.
3
Välj en lista över favoritkanaler från Favoriter 1 – Favoriter 5.
4
Välj kanal i den valda listan över favoritkanaler.
――Väljer du Kanallista när du tittar på en favoritkanal visas den uppdaterade listan över
favoritkanaler.
Välj Ändra fav. på skärmen för att ändra listan över favoritkanaler som visas till höger till en annan
önskad lista över favoritkanaler.
2
Markera vilka kanaler du vill ta bort i den valda listan över favoritkanaler.
3
Välj Ta bort på skärmen. De markerade kanalerna tas bort från listan över favoritkanaler.
Ändra kanalordningen i en lista över favoritkanaler
Ändra kanalordningen i en lista över favoritkanaler, om nödvändigt.
1
Välj Ändra fav. på skärmen för att ändra listan över favoritkanaler som visas till höger till en annan
önskad lista över favoritkanaler.
Ändra listor över favoritkanaler
Om du trycker på TOOLS från någon av sidorna Favoriter 1 - till - Favoriter 5 visas följande menyval.
2
Markera vilka kanaler du vill ordna om i den valda listan över favoritkanaler.
Alternativnamn
3
Välj Ändra ordning på skärmen och ordna sedan om de markerade kanalerna. För att använda den
Kop. till favoriter
Åtgärd
Kopiera kanaler från en lista över favoritkanaler till en annan lista över
favoritkanaler.
――Det här alternativet visas bara när kanaler markerats i en lista över
nya kanalordningen trycker du på E-knappen.
favoritkanaler.
Byt namn på favor.
Byt namn på en lista över favoritkanaler.
――Det här alternativet visas bara när kanaler markerats i en lista över
favoritkanaler.
Antenn
Välj Antenn- eller Kabel-signal.
Redigera kanal
Hantera sparade kanaler.
Information
Se information om programmet som visas just nu.
65
Byta namn på en lista över favoritkanaler
Byt namn på en lista över favoritkanaler, om nödvändigt.
1
Välj Ändra fav. på skärmen för att ändra listan över favoritkanaler som visas till höger till en annan önskad lista över favoritkanaler.
2
Tryck på TOOLS på skärmen. Undermenyns alternativ visas.
3
Välj Byt namn på favor. i undermenyn. En inmatningsruta visas.
4
Ändra listan över favoritkanaler i rutan. Namnet på en lista över favoritkanaler kan bestå av upp till 20 tecken.
Kopiera kanaler mellan flera listor över favoritkanaler
Kopiera kanaler från en lista över favoritkanaler till en annan lista över favoritkanaler, om nödvändigt.
1
Välj Ändra fav. på skärmen för att ändra listan över favoritkanaler som visas till höger till en annan önskad lista över favoritkanaler.
2
Markera de kanaler du vill kopiera från listan över favoritkanaler som visas till höger.
3
Tryck på TOOLS på skärmen. Undermenyns alternativ visas.
4
Välj Kop. till favoriter i undermenyn. En inmatningsruta visas.
5
Välj vilken lista över favoritkanaler du vill kopiera kanalerna till i rutan. Kanalerna sparas i de valda listorna över favoritkanaler.
――Vill du använda Kop. till favoriter måste du se till att det finns sparade kanaler i en lista över favoritkanaler.
66
Kanalinställningar
Land (område)
Välj land så att TV:n kan ställa in kanalerna automatiskt på rätt sätt. Det beror på land och region.
MENU m → Utsändning → Kanalinställningar → ENTER E
När inmatningsskärmen för PIN-koden visas anger du den fyrsiffriga PIN-koden.
•• Digital kanal: Ändra land för digitala kanaler.
Kanalinställningar
•• Analog kanal: Ändra land för analoga kanaler.
Land (område)
Manuell inställning
Manuell inställning
Söker efter en kanal manuellt och lagrar den i TV.
Fininst.
Överför kanallista
Ta bort CAM Operator-profil
Om en kanal är låst med funktionen Kanallås, visas inmatningsfönstret för PIN-kod.
Den här funktionen är avhängig av land och region.
När Källa för Antenn är inställd på Antenn eller Kabel
•• Digital kanalinställning: Söker efter en digital kanal.
1
――När du väljer Antenn → Antenn: Kanal, Frekvens, Bandbredd
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- Endast tillgängligt i TV-läget.
Välj Ny.
――När du väljer Antenn → Kabel: Frekvens, Modulering, Symbolhastighet
2
Välj Sök. När sökningen har slutförts uppdateras en kanal i kanallistan.
•• Analog kanalinställning: Söker efter en analog kanal.
1
Välj Ny.
2
Ställ in Program, Färgsystem, Ljudsystem, Kanal och Sök.
――Kanal
C (antennkanalläge) / S (kabelkanalläge): Med de här båda lägena kan du välja en kanal genom att ange det tilldelade
numret för varje antennsändarkanal eller kabelkanal.
3
Välj Lagra. När sökningen har slutförts uppdateras en kanal i kanallistan.
67
Fininst.
(endast analoga kanaler)
Om mottagningen är tydlig behöver du inte fininställa kanalen, eftersom det görs automatiskt under sökningen och lagringen.
Om signalen är svag eller förvrängd fininställer du kanalen manuellt. Bläddra åt vänster eller höger tills bilden är tydlig.
――Funktionen är bara tillgänglig i Kabel-läge.
――Inställningarna görs på kanalen du ser för tillfället.
――Fininställda kanaler som har sparats markeras med en asterisk ”*” till höger om kanalnumret i kanalbaneret.
――Om du vill återställa fininställningen väljer du Återställ.
Överför kanallista
Importerar eller exporterar kanalkartan. När inmatningsskärmen för PIN-koden visas anger du PIN-koden.
Du bör ansluta ett USB-minne för att använda den här funktionen.
•• Importera från USB: Importera kanallistan från USB.
•• Exportera till USB: Exportera kanallistan till USB. Den här funktionen är tillgänglig när en USB-enhet är ansluten.
Ta bort CAM Operator-profil
Välj CAM-operatör att ta bort.
――Tillgänglighet beror på specifik modell och område.
68
Undertext
MENU m → Utsändning → Undertext → ENTER E
Undertext
Undertext
· Textningsläge
· Textningsspråk
Primär undertext
Sekundär undertext
Ställer in alternativ för textning.
Undertext
Visa undertexter.
•• Textningsläge: Ställ in undertextläge.
•• Textningsspråk: Ställ in undertextspråk.
Primär undertext
Ställ in det primära undertextspråket.
Sekundär undertext
Ställ in det sekundära undertextspråket.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- Endast tillgängligt i TV-läget.
69
Ljudalternativ
Ljudspråk
(för digitala sändningar)
MENU m → Utsändning → Ljudalternativ → ENTER E
Ändra standardvärdet för ljudspråk.
•• Primärt ljud: Ställ in det primära ljudspråket.
•• Sekundärt ljud: Ställ in det sekundära ljudspråket.
――Vilket språk som är tillgängligt kan variera beroende på sändning.
Ljudalternativ
Ljudspråk
Ljudformat
Ljudbeskrivning
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- Endast tillgängligt i TV-läget.
Svenska
Stereo
Av
Ljudformat
(för digitala sändningar)
Välj ett önskat ljudformat. Vilket ljudformat som stöds kan variera beroende på vilket program som sänds.
Ljudbeskrivning
(Inte tillgängligt på alla platser) (för digitala sändningar)
Den här funktionen hanterar ljudströmmen för ljudbeskrivningen (Ljudbeskrivning) som sänds tillsammans med huvudljudet
från sändaren.
•• Ljudbeskrivning: Slå på eller av funktionen för ljudbeskrivning.
•• Volym: Justera volymen för ljudbeskrivningen.
70
Programklassific.lås
Programklassific.lås blockerar program med högre klassificeringar än de önskade. Det är användbart om du vill kontrollera
vad barn ser på TV. Det fungerar inte för program från externa källor, t.ex. DVD-spelare eller USB-filer.
MENU m → Utsändning → Programklassific.lås → ENTER E
PIN-koden krävs för att se ett blockerat program.
――Alternativet är tillgängligt när ingångskällan är TV.
――Den förvalda PIN-koden för en ny produkt är ”0-0-0-0”.
Utsändning
――Tillgänglighet beror på specifik modell och område.
Programklassific.lås
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- Endast tillgängligt i TV-läget.
71
Digital text
Digital text
MENU m → Utsändning → Digital text → ENTER E
Aktivera eller inaktivera MHEG-funktionen.
――MHEG-funktionen aktiveras bara i länder där den stöds.
•• Inaktivera / Aktivera
Utsändning
Digital text
Aktivera
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- Endast tillgängligt i TV-läget.
72
Text-TV-språk
Text-TV-språk
MENU m → Utsändning → Text-TV-språk → ENTER E
Använd det här alternativet för att ställa in språk för text-TV.
――Tillgänglighet beror på specifik modell och område.
Utsändning
Primär text-tv
Ställ in det primära språket för text-TV.
Text-TV-språk
Sekundär text-tv
Ställ in det sekundära språket för text-TV.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- Endast tillgängligt i TV-läget.
73
Common Interface
CI-meny
Ger användaren möjlighet att välja från menyn från CA-modulen. Välj CI-meny baserat på menyn PC Card.
MENU m → Utsändning → Common Interface → ENTER E
Utsändning
Common Interface
Kodar CAM Video
Du kan göra inställningen att koda videokodeken från CA-modulen automatiskt. Stäng av den om du inte vill använda den.
Applikationsinfo
Visa information om CA-modulen som sitter i CI-kortplatsen och om CI- eller CI+-kortet i CA-modulen. Du kan installera CAmodulen när som helst, vare sig TV:n är på eller av.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- Endast tillgängligt i TV-läget.
1
Du kan köpa en CI CA-modul hos närmaste återförsäljare eller via telefon.
2
För in CI- eller CI+-kortet ordentligt i CA-modulen i pilens riktning.
3
För in CA-modulen med CI- eller CI+-kortet i CI-kortplatsen, i pilens riktning så att den är parallell med kortplatsen.
4
Kontrollera om du kan se en bild på en kanal med kodad signal.
74
Kanallås
Hindra dina barn från att komma åt skadligt innehåll genom att låsa kanaler.
•• På / Av
――Alternativet är tillgängligt när ingångskällan är TV.
――Den förvalda PIN-koden för en ny produkt är ”0-0-0-0”.
MENU m → Utsändning → Kanallås → ENTER E
――Tillgänglighet beror på specifik modell och område.
Utsändning
Kanallås
På
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- Endast tillgängligt i TV-läget.
75
Kapitel 07
Nätverk
Nätverksstatus
Nätverksinställningar
MENU m → Nätverk → Nätverksstatus → ENTER E
MENU m → Nätverk → Nätverksinställningar → ENTER E
Du kan kontrollera aktuell nätverksstatus.
Anslut till ett trådlöst nätverk och använd produkten som TV och skyltning med hjälp av MagicInfo
Express på datorn.
Nätverksstatus
Ditt trådlösa nätverk är konfigurerat och kan nu börja användas.
MAC-adress
IP-adress
Nätmask
Gateway
Nätverksinställningar
** : ** : ** : ** : ** : **
***.
***.
***.
***.
***.
***.
***.
***.
***.
***.
***.
***.
Ditt trådlösa nätverk är konfigurerat och kan nu börja användas.
AP0000
Klar att spela ditt företagsinnehåll.
-Kör Innehållsskaparen på din dator, och skapa och schemalägg sedan ditt innehåll. Du kan
skicka det till din Signage TV via det trådlösa nätverket.
-Se Innehållsskaparens användarhandbok för mer information.
Disconnect
IP-inst.
Försök igen
Stäng
Klar att spela ditt företagsinnehåll.
-Kör Innehållsskaparen på din dator, och skapa och schemalägg sedan ditt innehåll. Du
kan skicka det till din Signage TV via det trådlösa nätverket.
-Se Innehållsskaparens användarhandbok för mer information.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
76
Nätverksinställningar (trådlöst)
Ansluta till ett trådlöst nätverk
Automatisk nätverkskonfiguration (trådlöst)
De flesta trådlösa nätverkssystem har ett valfritt säkerhetssystem som kräver att enheter som ansluter till
nätverket skickar en krypterad säkerhetskod som kallas för åtkomstnyckel eller Anslutningsinformation.
Anslutningsinformation bygger på ett lösenord, vanligtvis ett ord eller en serie bokstäver och siffror av
en angiven längd som du uppmanades ange när du ställde in säkerheten för det trådlösa nätverket. Om
du använder den här metoden när du ställer in nätverksanslutningen och har en Anslutningsinformation
för det trådlösa nätverket, måste du ange lösenordet under den automatiska eller manuella inställningen.
Automatisk inställning
1
Gå till MENU m → Nätverk → Nätverksinställningar.
2
Funktionen Nätverk söker efter tillgängliga trådlösa nätverk. När sökningen är färdig visas en lista
över tillgängliga nätverk.
Samsung rekommenderar att du använder IEEE 802.11n. När du spelar upp en video via en
nätverksanslutning kanske den inte spelas upp mjukt.
――Välj en kanal som inte används för den trådlösa IP-delaren. Om kanalen som ställs in för den
3
――Om den önskade trådlösa routern inte visas väljer du Uppdatera för att söka igen.
trådlösa IP-delaren redan används av en annan enhet i närheten, kan det leda till störningar och
kommunikationsfel.
――Om routern inte hittas efter ett andra försök väljer du Stopp-knappen.
Knappen Lägg till nätverk visas.
Välj Lägg till nätverk för att lägga till en trådlös router att ansluta till.
――Produkten har endast stöd för följande trådlösa nätverkssäkerhetsprotokoll.
Om du väljer läget Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n och krypteringstypen är inställd på WEP,
TKIP eller TKIP AES (WPS2Mixed) för anslutningspunkten eller den trådlösa routern, stöder Samsungs
produkter inte en anslutning i enlighet med nya Wi-Fi-certifieringsspecifikationer.
4
Om skärmen Ange lösenord visas går du till steg 5. Om du väljer en trådlös router som inte har
säkerhetsinställningar går du till steg 7.
――Om den trådlösa routern har stöd för WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du ansluta till nätverket via PBC
(Push Button Configuration) eller PIN (Personal Identification Number). WPS konfigurerar automatiskt
SSID- och WPA-nyckeln i båda lägena.
Välj ett nätverk i nätverkslistan med knappen ▲ eller ▼ och tryck sedan på knappen E.
5
Om routern har säkerhetsfunktioner anger du Ange lösenord (säkerhetsnyckeln eller PIN-koden).
――Anslutningsmetoder: Du kan ställa in den trådlösa nätverksanslutningen på tre olika sätt.
Automatisk inställning (med funktionen för automatisk nätverkssökning), manuell inställning
WPS(PBC)
77
6
När du är klar flyttar du markören till Klart med högerpilknappen och trycker på E.
Manuell inställning
Nätverksanslutningsskärmen visas och verifikationsprocessen påbörjas.
På SMART Signage TV går du till MENU m → Nätverk → Enhetsnamn och ändrar enhetsnamnet för
SMART Signage TV.
――Om du använder flera SMART Signage TV-enheter måste du se till att ändra deras enhetsnamn.
――Det går inte att ansluta till Internet via Soft AP (Wi-Fi-surfzon) eller Wi-Fi Direct med den här
produkten.
7
När anslutningen har verifierats visas meddelandet ”Ditt trådlösa nätverk är konfigurerat och kan
nu börja användas.”.
1
Gå till MENU m → Nätverk → Nätverksinställningar.
2
Funktionen Nätverk söker efter tillgängliga trådlösa nätverk. När sökningen är färdig visas en lista
över tillgängliga nätverk.
Manuell nätverkskonfiguration (trådlöst)
På arbetsplatser kan det hända att man använder statiska IP-adresser.
3
――Om den önskade trådlösa routern inte visas väljer du Uppdatera för att söka igen.
Om detta är fallet frågar du nätverksadministratören efter IP-adress, nätmask och gateway. Ange dessa
värden manuellt.
――Om routern inte hittas efter ett andra försök väljer du Stopp-knappen.
Knappen Lägg till nätverk visas.
Välj Lägg till nätverk för att lägga till en trådlös router att ansluta till.
Skaffa nätverksanslutningsvärden
Gör så här om du vill visa nätverksanslutningsvärden på de flesta datorer som använder Windows.
Välj ett nätverk i nätverkslistan med knappen u eller d och tryck sedan på knappen E.
4
Om skärmen Ange lösenord visas går du till steg 5. Om du väljer en trådlös router som inte har
1
Högerklicka på nätverksikonen längst ned till höger på skärmen.
2
Klicka på Status i listmenyn som visas.
5
Om routern har säkerhetsfunktioner anger du Ange lösenord (säkerhetsnyckeln eller PIN-koden).
3
Klicka på fliken Support i dialogrutan som visas.
6
När du är klar flyttar du markören till Klart med högerpilknappen och trycker på E.
4
Klicka på knappen Details på fliken Support. Nätverksanslutningsvärdena visas.
säkerhetsinställningar går du till steg 7.
Nätverksanslutningsskärmen visas och verifikationsprocessen påbörjas.
7
Välj Stopp medan nätverksanslutningarna håller på att upprättas. Detta stoppar anslutningsförsöket.
8
Välj IP-inst. på skärmen för nätverksanslutning. Skärmen IP-inst. visas.
9
Välj fältet längst upp, tryck på E och ställ sedan in IP-inst. på Ange manuellt. Upprepa
inmatningsprocessen för varje fält i din IP-adress.
78
10När du är klar väljer du OK längst ned på sidan och trycker på E. Nätverkstestskärmen visas och
verifikationsprocessen påbörjas.
11När anslutningen har verifierats visas meddelandet ”Ditt trådlösa nätverk är konfigurerat och kan
nu börja användas.”.
WPS(PBC)
Hur du gör inställningarna med WPS(PBC)
Om routern har en WPS(PBC)-knapp följer du dessa steg.
1
Gå till MENU m → Nätverk → Nätverksinställningar.
2
Välj WPS(PBC), tryck på E och tryck sedan på E igen.
3
Tryck på knappen WPS(PBC)på routern inom 2 minuter. Produkten hämtar automatiskt alla
nätverksinställningsvärden som behövs och ansluter till nätverket.
4
Nätverksanslutningsskärmen visas och nätverksinställningen utförs.
79
Soft AP (Wi-Fi-surfzon)
MENU m → Nätverk → Soft AP (Wi-Fi-surfzon) → ENTER E
Med den här funktionen kan du ansluta produkten på mobila enheter även om de mobila enheterna inte har stöd för Wi-Fi Direct.
Ställ in anslutningsalternativen för trådlös enhet.
•• Soft AP (Wi-Fi-surfzon)
Slå på eller av Soft AP (Wi-Fi-surfzon). När Soft AP (Wi-Fi-surfzon) är inställt på På visas produktnamnet i listan över trådlösa anslutningar på dina mobila enheter.
•• Anslutningsinformation
Visar säkerhetskoden.
•• Återställ lösenord
När du slår på skärmen skapas en ny säkerhetsnyckel och alla befintliga Soft AP (Wi-Fi-surfzon)-anslutningar kopplas från.
-- Av / På
•• Avancerade inställningar
Ändra de detaljerade inställningarna för trådlöst nätverk.
-- Kanal (KA.1 ~ KA.11)
Ändra kanalinställningarna för trådlöst nätverk.
-- Signalnivå (Nivå 1 ~ Nivå 5)
Ändra signalinställningarna för trådlöst nätverk.
80
Wi-Fi Direct
Om du vill använda den här funktionen
måste din mobila enhet stödja Wi-Fi
Direct.
MENU m → Nätverk → Wi-Fi Direct → ENTER E
Ställ in för att ansluta produkten till trådlösa mobila enheter. Med den här funktionen kan du ansluta trådlösa mobila enheter till produkten direkt utan router.
Så här ansluter du den mobila enheten till produkten med Wi-Fi Direct:
1
Gå till skärmen Wi-Fi Direct. Produkten söker efter enheter.
2
Aktivera Wi-Fi Direct-funktionen på enheten. Välj önskad trådlös enhet.
•• PBC (Push Button Configuration): Tryck på knappen WPS(PBC) på den trådlösa enheten inom 2 minuter. Produkten hämtar automatiskt alla nätverksinställningsvärden
som behövs och ansluter till nätverket.
•• PIN-kod: Ange den visade PIN-kod-koden på enheten.
――Om du vill koppla från enheten markerar du den anslutna trådlösa enheten och väljer sedan Frånkopplad.
81
AllShare-inställningar
MENU m → Nätverk → AllShare-inställningar → ENTER E
Visar en lista över mobiltelefoner eller anslutna enheter som har ställts in för att använda funktionen AllShare Play tillsammans med produkten.
•• Innehållsdelning
Använda AllShare Play-funktionen
Ett larmfönster visas med information om att mediainnehåll (videor, foton, musik) som skickats från en mobiltelefon kommer att visas på din produkt. Innehållet spelas
automatiskt 3 sekunder efter att larmfönstret visas. Om du trycker på knapparna RETURN eller EXIT när larmfönstret visas spelas innehållet inte upp.
――Första gången en enhet får åtkomst till produkten via Media-funktionen visas ett varningsfönster. Tryck på knappen E och välj Tillåt. Då kan telefonen fritt komma åt
produkten och använda AllShare Play-funktionen för att spela upp innehåll.
――Om du vill stänga av överföringen av medieinnehåll från en mobiltelefon anger du Neka i AllShare-inställningar.
――Innehållet kanske inte kan spelas upp på produkten beroende på upplösning och format.
――Knapparna E och ◄ / ► kanske inte fungerar beroende på typen av medieinnehåll.
――Med hjälp av mobiltelefonen kan du styra AllShare Play. Mer information finns i användarhandboken för respektive mobiltelefon.
Enhetsnamn
MENU m → Nätverk → Enhetsnamn → ENTER E
Välj eller ange ett enhetsnamn.
Namnet kan visas på nätverksfjärrkontroller i nätverket.
82
Kapitel 08
Program
Källa
Med Källa kan du välja en rad källor och ändra källenhetsnamnen.
Du kan visa skärmen för en källenhet som är ansluten till produkten. Välj en källa från källistan för att visa skärmen för den valda
källan.
――Du kan även byta inmatningskälla med hjälp av knappen SOURCE på fjärrkontrollen.
MENU m → Program → Källa → ENTER E
――Skärmen kan inte visas korrekt om en felaktig källa väljs för källenheten du vill konvertera till.
Källa
TV
――Vill du se mer detaljerad information om anslutna källenheter trycker du på TOOLS-knappen på Källa-sidan.
HDMI1
HDMI2
AV
PC
USB
Ändra namn
SOURCE → Källa → TOOLS → Ändra namn → ENTER E
Ibland visas inte skärmen som den ska om inte namnet på källenheten är specificerat i Ändra namn.
Dessutom är det bäst att byta namn på källenheten i Ändra namn för att få optimal bildkvalitet.
――Listan kan innehålla följande källenheter. Källa-enheter på listan skiljer sig från varandra beroende på vilken källa som väljs.
PC / Digitalbox / Satellitmottagare / PVR STB / Spel / Blu-ray / DVD / Video / AV-mottagare / Videokamera / DVI PC
/ DVI-enheter / TV / IPTV / HD DVD / DMA
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
――Vilka inställningar som är tillgängliga på Bild-menyn beror på aktuell källa och vilka inställningar som gjorts i Ändra namn.
Information
SOURCE → Källa → TOOLS → Information → ENTER E
Du kan visa detaljerad information om den markerade externa enheten.
83
MagicInfo
MENU m → Program → MagicInfo → ENTER E
Program
MagicInfo
MagicInfo är en företagslösning som gör att produkten kan användas för skyltning (reklammedia). Använd lösningen för att
spela upp bild- och videofiler från internminnet eller en ansluten USB-lagringsenhet. Du kan också spela upp scheman som
skapats med MagicInfo Express på datorn.
Spela upp innehåll från internminnet eller USB.
Spela upp innehåll från internminnet eller en ansluten USB-lagringsenhet.
Spela upp innehåll från en dator eller mobil
Skicka innehåll via MagicInfo Express eller en mobilapp till produkten för uppspelning. Om internminnet inte räcker ansluter
du en USB-enhet och väljer Alternativ → Inställn. → Standardlagring längst upp till höger i MagicInfo-webbläsaren. Ändra
alternativet till USB.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
84
Enhet : Alla
Innehåll : Alla
Sortera efter : Filnamn
Alternativ
Schema
Spela upp konfigurerade scheman.
Schema
Funktioner på MagicInfo
På MagicInfo-listan finns följande funktioner.
•• Enhet
-- Välj Intern eller USB för att söka efter en särskild enhetslista.
Alla / Intern / USB
-- Tryck på HOME eller MagicInfo Player I på fjärrkontrollen för att få åtkomst till
programmet snabbare.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Innehåll
-- Välj en typ av innehåll som sökkriterium när du söker efter en särskild innehållslista.
Alla / Mina mallar / Video / Bild
•• Sortera efter
Ange sorteringskriterium.
-- Filnamn / Senaste spelade
•• Alternativ
Alternativ-menyalternativ på MagicInfo-skärmen
Alternativnamn
Åtgärd
Spela upp vald
Välj och spela upp önskat innehåll.
Skicka
Kopiera medieinnehåll till en annan lagringsenhet.
Ta bort
Ta bort önskat innehåll.
Inställn.
Konfigurera detaljerade egenskaper för innehållet.
――Se följande sida för mer information om Inställn.-funktionen.
85
Inställn.
Standardlagring
Välj lagringsplats som du vill hämta schemalagda kanaler från nätverket till.
Inställn.
•• Intern / USB
Välj den lagringsplats där du vill lagra schemalagda kanaler från nätverket.
Standardlagring
Läget Upprepa
Läget Upprepa
Intern
En
Bildstorlek
Visningstid
Säker borttagning av USB
Återställ inst.
Ställ in upprepningsläge för att upprepa eller inte upprepa uppspelning av innehåll.
Stäng
•• En / Alla
Bildstorlek
Ställ in Bildstorlek på Ursprunglig storlek eller Helskärm.
•• Ursprunglig storlek / Helskärm
――Endast tillgängligt för Video- och Bild-innehåll.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Visningstid
Ställ in hur länge varje sida visas i ett bildspel.
――Endast tillgängligt för Template- och Bild-innehåll.
Säker borttagning av USB
Tar bort USB-minnet på ett säkert sätt
Återställ inst.
Återställa alla värden under Inställn. till de standardvärden de hade när produkten köptes in.
86
Kapitel 09
MagicInfo Express
Anslut USB-/DVD-enheten som följde med produkten så att programvaran kan installeras. De senaste programuppdateringarna kan skilja sig från dem som ingår när produkten köps.
Hämta den senaste versionen av programvaran MagicInfo Express och användarhandboken på: http://www.samsung.com/displaysolutions/signagetv.
Monteringskrav
Använda MagicInfo Express
-- Hårddisk: Minst 500 MB ledigt utrymme
-- Operativsystem: Windows XP eller senare
-- Upplösning: 1 024 × 768 eller högre
MagicInfo Express är ett program med vars hjälp du enkelt kan skapa innehåll för en SMART Signage TV med en mängd olika mallar. Med MagicInfo Express kan du
skapa och hantera scheman för att spela upp innehåll på SMART Signage TV vid en viss tidpunkt.
――Om du vill använda MagicInfo Express laddar du ned och installerar MagicInfo Express från USB-/DVD-enheten med MagicInfo Express eller från http://www.
samsung.com/displaysolutions/signagetv.
――Anslut USB-/DVD-enheten som följde med produkten till datorn. Installationsfönstret visas automatiskt. MagicInfo Express för att installera programmet. Om
installationsfönstret inte visas automatiskt kör du filen autorun.exe som ligger på USB-/DVD-enheten via en filhanterare.
•• Skapa innehåll: Skapa och hantera mallar som visas på Samsung-skärmenheter.
•• Schemalägg innehåll: Skapa och hantera scheman för att spela upp innehåll vid särskilda tidpunkter.
Hantera mallar
Med mallarna i programmet kan du enkelt skapa nya mallar genom att ordna olika typer av innehållselement baserat på fördefinierade layouter. Importera och redigera
befintliga mallar.
Hantera scheman
Konfigurera och hantera scheman om du vill visa innehåll på Samsung-skärmenheter vid angivna tidpunkter. Ange att ett visst schema ska spelas upp på angivna
veckodagar eller ange att olika scheman ska spelas upp på de olika veckodagarna.
87
Kapitel 10
Spela upp foton, videor och musik (mediespelare)
Titta på videor och foton och lyssna på musikfiler som sparats på en USB-enhet.
Spela upp foton, videor eller musik som är sparade på en lagringsenhet.
Spela flera olika typer av innehåll med en av följande metoder.
•• Använda en USB-enhet: Spela upp medieinnehåll som videor, foton och musik från en USB-enhet.
•• Ansluta en lagringsenhet: Spela upp medieinnehåll sparat på en lagringsenhet som en smartphone, kamera, dator eller molntjänst.
Läs följande innan du använder medieuppspelning med en USB-enhet
Akta!
•• Innan du ansluter en USB-enhet till produkten bör du säkerhetskopiera filerna så att ingen information skadas eller kommer bort.
Samsung Electronics ansvarar inte för några skador eller förlust av data.
•• Ta inte bort USB-enheten medan den laddar.
•• Om en USB-enhet är ansluten med en USB-förlängningssladd är det inte säkert att USB-enheten känns igen eller att filerna på enheten kan läsas.
•• Om en ansluten USB-enhet inte känns igen kan det bero på att filerna på enheten är skadade eller inte kan spelas upp.
I så fall ansluter du USB-enheten till datorn för att formatera enheten och ser sedan till att enheten är ordentligt ansluten.
•• USB-hårddiskenheter på mer än 2 TB kan inte användas.
88
Enheter kompatibla med mediespelaren
•• Vissa digitalkameror med USB samt smartphones och ljudenheter kanske inte är kompatibla med produkten.
•• Mediespelaren är bara kompatibel med USB-lagringsenheter.
•• MSC står för Mass Storage Class Bulk-Only Transport, enheter av masslagringsklass.
Exempel på enheter av masslagringsklass är USB-minnen, minneskortläsare och USB-hårddiskenheter. (USB-hubb stöds inte.)
Masslagringsklassenheterna måste anslutas direkt till en USB-port på produkten.
•• Om fler än en PTP-enhet (Picture Transfer Protocol) är ansluten fungerar bara en i taget.
•• Om flera masslagringsklassenheter är anslutna kanske några inte känns igen. USB-enheter som kräver högspänning (över 500 mA eller 5 V) kanske inte stöds.
•• Om ett varningsmeddelande om överhettning visas när en USB-enhet är ansluten eller används kanske inte enheten känns igen eller fungerar som den ska.
•• Skärmsläckaren aktiveras om produkten inte används under en den tid som angetts i Tid för autoskydd.
•• Energisparläget på vissa externa hårddiskenheter kan inaktiveras automatiskt när de har anslutits till produkten.
Filsystem och format
•• Mediespelaren kanske inte fungerar på rätt sätt med olicensierade multimediefiler.
•• MTP (Media Transfer Protocol) stöds inte.
•• Filsystem som stöds är FAT16, FAT32 och NTFS (skrivskyddat).
•• Mediespelaren stöder det sekventiella JPEG-formatet.
Progressivt JPEG-format stöds inte.
•• Bilder med högre upplösning tar längre tid att visa.
•• Den högsta JPEG-upplösning som stöds är 15 360 x 8 640 pixlar.
•• Om en fil är inkompatibel eller skadad visas meddelandet Filformatet stöds ej..
•• När filer sorteras i mappvisningsläge visas högst 1 000 filer i varje mapp.
•• Om en USB-enhet innehåller 8 000 filer och mappar eller mer kanske vissa filer och mappar inte kan öppnas.
•• Mp3-filer med DRM som laddats ned från betalwebbplatser kan inte spelas upp.
――DRM (Digital Rights Management) är ett system för att skydda upphovsrätten för information som sprids via Internet eller andra digitala medier, genom att
möjliggöra säker distribution och/eller inaktivera olaglig distribution av data.
89
Använda en USB-enhet
Använd helst en USB-hårddiskenhet som
har en strömadapter.
Ansluta en USB-enhet
1
Slå på produkten.
2
Anslut en USB-enhet som innehåller foto-, musik- och/eller filmfiler till USB-porten på produktens baksida eller sidopanel.
3
Sidan Ny enhet ansl. visas automatiskt så fort en USB-enhet ansluts till produkten.
――Om bara en USB-enhet är ansluten visas filerna på den enheten automatiskt.
――Om du vill visa innehåll på en USB-enhet ansluter du USB-enheten till en USB-port på produkten.
Ta bort en USB-enhet
Vi rekommenderar att du tar bort en USBenhet med funktionen Ta bort USB.
Ta bort en USB-enhet från Källa
1
Tryck på SOURCE på fjärrkontrollen. Eller gå till Källa via skärmmenyn.
SOURCE → Källa
2
Välj USB i Källa och tryck sedan på TOOLS-knappen på fjärrkontrollen. Extra menyalternativ visas.
3
Välj Ta bort USB och vänta tills USB-enheten har kopplats ifrån. USB-enheten har kopplats från.
90
Menyalternativ i listan över medieinnehåll
Alternativnamn
Åtgärd
Bildspel
Starta ett bildspel.
――Det här alternativet är inte tillgängligt om Sortera efter är inställt på Folder.
Kodar
Välj en annan kodning om titlarna på medieinnehållet verkar korrupta.
Spela upp vald
Markera och spela upp önskat innehåll i listan över medieinnehåll.
Foton
Videor
Musik
c
c
c
c
c
91
Knappar och funktioner vid fotouppspelning
Trycker du på E- eller TOOLS-knappen visas följande knappar. Med RETURN-knappen får du dem att försvinna igen.
Om du trycker på knappen INFO när en
fil är markerad visas information om den
markerade filen.
•• Föreg. / Nästa
Visa föregående eller nästa foto.
•• Starta bildspel / Stoppa bildspel
Starta eller stoppa ett bildspel. Med ett bildspel kan du spela upp alla foton i en mapp.
•• Bildspelsinställningar
-- Hastighet: Ändra hastigheten på bildspelet.
-- Effekter: Lägg till övergångseffekter mellan foton.
•• Zoom
Zooma in upp till 4x.
•• Rotera
Rotera foton.
•• Bakgrundsmusik
Spela upp bakgrundsmusik medan foton visas.
-- Bakgrundsmusik / Minispelare
――Se till att musikfilen är sparad på samma enhet.
――Pausa musiken som spelas upp eller växla till en annan musikfil med Minispelare.
•• Inställn.
Alternativnamn
Åtgärd
Bildläge
Ändra Bildläge.
Ljudläge
Ändra Ljudläge.
――Det här menyalternativet är bara tillgängligt när Bakgrundsmusik spelas upp.
Information
Visa information om en fil.
92
Knappar och funktioner vid
videouppspelning
Trycker du på E- eller TOOLS-knappen visas följande knappar. Med RETURNknappen får du dem att försvinna igen.
•• Paus / Spela
Pausa eller spela upp en video.
Följande funktioner finns tillgängliga i pausat läge. Observera att inget ljud
kan höras i pausat läge.
Alternativnamn Åtgärd
Bildläge
Ändra Bildläge.
Ljudläge
Ändra Ljudläge.
Ljudspråk
Spela upp en video med önskat språk. Den här funktionen aktiveras bara för direktuppspelade filer
som stöder flera ljudformat.
Information
Visa information om en fil.
•• Bakåt / Snabbspola framåt
Spola en video fram eller tillbaka. Öka uppspelningens hastighet upp till
3x, om nödvändigt. Vill du ändra uppspelningens hastighet eller återgå till
originalhastigheten trycker du på ∂.
•• Föreg. / Nästa
Vill du spela föregående video trycker du två gånger på . Trycker du på 
en gång kommer den aktuella videon att spelas upp från början.
Vill du spela upp nästa video trycker du på ‚.
•• Sök
Välj och spela upp en annan video i samma mapp. (Söka titlar)
•• Läget Upprepa
Konfigurera Läget Upprepa. (Av, Upprepa en, Uppr. allt)
•• Bildstorlek
Ändra skärmstorlek (Bildstorlek). Vilka skärmstorlekar som stöds beror på
bilden. (Standard / Läge1 / Läge2 / Smart visning 1 / Smart visning 2)
•• Inställn.
93
Knappar och funktioner vid musikuppspelning
Trycker du på E- eller TOOLS-knappen visas följande knappar. Med RETURN-knappen får du dem att försvinna igen.
•• Paus / Spela
Pausa eller spela upp musik.
•• Bakåt / Snabbspola framåt
Spola musik fram eller tillbaka. Öka uppspelningens hastighet upp till 3x, om nödvändigt. Vill du spela upp föregående musikfil trycker du två gånger på ∂.
•• Föreg. / Nästa
Vill du spela upp föregående musikfil trycker du två gånger på . Trycker du på  en gång kommer den aktuella musikfilen att spelas upp från början.
Vill du spela upp nästa musikfil trycker du på ‚.
•• Upprepa
Konfigurera Upprepa. En låt repeterar den aktuella musikfilen. Alla repeterar alla musikfiler i en mapp.
•• Blanda
Aktivera eller inaktivera blandad uppspelning.
•• Ljudläge
Ändra Ljudläge.
94
Undertext- och mediespelarformat som stöds
Undertext
Extern
•• MPEG-4 Timed Text (.ttxt)
•• SAMI (.smi)
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Micro DVD (.sub eller .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
Intern
•• Xsub
Container: AVI
•• SubStation Alpha
Container: MKV
•• Advanced SubStation Alpha
Container: MKV
•• SubRip
Container: MKV
•• MPEG-4 Timed Text
Container: MP4
Kompatibelt bildfilsformat
Typ
JPEG
4096 x 4096
MPO
BMP
95
Musikfilformat som stöds
Filtillägg
*.aac, *.flac, *.m4a, *.mid, *.midi,
*.mp3, *.mpa, *.ogg, *.wav, *.wma
Videoformat som stöds
•• Videoinnehåll går inte att spela upp eller kan spelas upp felaktigt om det är fel på innehållet eller containern.
•• Ljud eller video fungerar inte om innehållet har en standardbithastighet/bildfrekvens som är högre än kompatibel bild/sek som visas i tabellen ovan.
•• Om det är fel på indextabellen fungerar inte sökfunktionen (hoppa).
•• Du kan uppleva att filerna spelas upp ryckigt när du spelar dem via en nätverksanslutning.
•• Det kan ta längre tid för menyn att visas om videons bithastighet är högre än 10 Mb/s.
•• Vissa USB-enheter/digitalkameror är kanske inte kompatibla med spelaren.
Videodekoder
Ljuddekoder
Stöder upp till H.264, nivå 4.1
Har stöd för upp till WMA 10 Pro 5.1-kanal.
H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 och AVCHD stöds inte.
WMA förlustlöst ljud stöds inte.
För alla video-codec utom MVC, VP8, VP6:
QCELP, AMR NB/WB stöds inte.
•• Under 1280 x 720: Max 60 bildrutor
Om Vorbis endast finns i Webm-behållaren finns stöd för upp till 2-kanaligt ljud.
•• Över 1280 x 720: Max 30 bildrutor
GMC 2 och högre stöds inte.
Stöder endast BD MVC Spec.
96
Container
Videokodek
Upplösning
Bildfrekvens
(fps)
Bithastighet
(Mbit/s)
Ljudkodek
3gpp
DivX 3.11 /DivX4.X
1280 x 720
60
30
AAC
asf
avi
flv
mkv
mov
AC3
XVID
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
mp4
ps
vro
DD+
DTS Core
HE-AAC
LPCM
WINDOW MEDIA VIDEO V9
ts
vob
ADPCM
MP3
WMA
MPEG2
MPEG1
H.263
DivX5.x
DivX6.X
97
Container
Videokodek
Upplösning
Bildfrekvens
(fps)
Bithastighet
(Mbit/s)
Ljudkodek
3gpp
DivX 3.11 /DivX4.X
1920 x 1080
30
30
AAC
asf
avi
flv
mkv
mov
mp4
AC3
XVID
ADPCM
DD+
H.264 BP/MP/HP
DTS Core
MPEG-4 SP/ASP
HE-AAC
LPCM
WINDOW MEDIA VIDEO V9
ps
ts
vob
MP3
MPEG2
WMA
MPEG1
vro
H.263
DivX5.x
DivX6.X
MOTION JPEG
640 x 480
30
8
98
Kapitel 11
System
Inställning
Ursprungliga inställningar (Inställning)
När du har satt på produkten för första gången ställer du in grundläggande inställningar som språk, kanal och tid.
MENU m → System → Inställning → ENTER E
Tryck på knappen . Inställning är bara tillgänglig när Källa är inställd på TV.
――Den förvalda PIN-koden för en ny produkt är ”0-0-0-0”.
1
System
Tryck på
Inställning
Menyspråk
Svenska
2
-knappen och sedan på E-knappen. Ange språk för skärmmenyn.
Regionsinställningar
――Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Ekolösning
3
Av
Kanalkälla
Ställa in ingångskälla för TV.
Ställ in Kanalkälla till STB för att visa alternativen för Källa.
Inbränningsskydd
Ticker
- eller
Välj din region för att optimera systemet.
Tid
Tid för autoskydd
Välja ett språk
-- Antenn / STB / Ingen TV (Endast Signage)
Av
4
Autolagring
Den här funktionen söker automatiskt efter och konfigurerar de sändarsignaler som används av produkten.
Vill du konfigurera de här inställningarna senare trycker du på Stopp-knappen.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
――Autolagring visas inte om STB eller Ingen TV (Endast Signage) har valts.
99
5
Nätverksinställningar
Välj en trådlös router i listan över hämtade routrar och tryck på E-knappen.
Om det inte går att hitta en trådlös router som ska anslutas, markerar du pilen till höger och trycker på knappen Skippa.
6
Klocka
Ställ in datum och tid och välj sedan Nästa.
7
Autoavst.
Ställ in alternativet Autoavst.. Om du väljer På stängs skärmen av när den inte använts på 4 timmar.
8
Installationen har slutförts!
Vill du titta på TV med produkten nu väljer du OK.
100
Menyspråk
Ställ in menyspråk.
――En ändring i språkinställningen tillämpas bara för skärmmenyerna. Den används inte för andra funktioner i datorn.
MENU m → System → Menyspråk → ENTER E
System
Menyspråk
Svenska
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
101
Tid
Du kan konfigurera Klocka. Du kan också ställa in att produkten ska slås på eller av automatiskt vid en viss tid med Timerfunktionen.
MENU m → System → Tid → ENTER E
Klocka
Tid
Klockläge
Ange aktuell tid manuellt eller automatiskt.
Klocka
Sovtimer
Påslagningstid
Sluttid
Helgdagshantering
MagicInfo Påslagn.tid/sluttid
Av
Auto: Låt produkten ställa in aktuell tid med hjälp av tiden från en digital kanal.
――Kabeln eller antennen måste vara ansluten till produkten för att tiden ska kunna ställas in automatiskt.
Manuellt: Ange aktuell tid manuellt.
Ställ klockan
Ställ in klockan för att kunna använda produktens olika timerfunktioner.
Ställ in Datum och Tid.
Välj Ställ klockan. Välj Datum eller Tid och tryck sedan på E.
Ange siffror med sifferknapparna eller tryck på uppåt- och nedåtpilknapparna. Tryck på vänster- och högerpilknapparna för att
flytta mellan fälten. Tryck på E när du är klar.
――Bara tillgängligt när Klockläge är inställt på Manuellt.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
――Du kan ställa in Datum och Tid direkt genom att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen.
Tidszon
Välj tidszon.
――Funktionen är bara tillgänglig när Klockläge är inställd på Auto.
102
Sovtimer
Tid
Stänger automatiskt av produkten efter en förinställd tidsperiod.
Klocka
Sovtimer
Av
(Av / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Välj en tidsperiod med uppåt- och nedåtpilknapparna, och tryck sedan på E. Om du vill avbryta Sovtimer väljer du Av.
Påslagningstid
Påslagningstid
Sluttid
Ställ in Påslagningstid om du vill att produkten ska slås på automatiskt den dag och tid som du väljer.
Helgdagshantering
MagicInfo Påslagn.tid/sluttid
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Strömmen slås på med den angivna volymen eller ingångskällan.
Påslagningstid: Ställ in starttiden för timern genom att välja ett av de sju alternativen. Se till att du ställer in klockan rätt först.
(Påslagningstid 1 ~ Påslagningstid 7)
――Du måste ställa in klockan innan du kan använda Påslagningstid.
•• Inställning: Välj Av, En gång, Varje dag, Mån~Fre, Mån~Lör, Lör~Sön eller Manuellt. Om du väljer Manuellt kan du
välja vilka dagar du vill att Påslagningstid ska slå på produkten.
――Markeringen visar vilka dagar du har valt.
•• Tid: Ställ in timmar och minuter. Ange siffror med sifferknapparna eller uppåt- och nedåtpilknapparna.
Flytta mellan fälten med vänster- och högerpilknapparna.
•• Volym: Ställ in önskad ljudnivå. Ändra ljudnivå med vänster- och högerpilknapparna.
•• Källa: Ange önskad ingångskälla.
•• Antenn (när Källa är inställd på TV): Välj Antenn eller Kabel.
•• Kanal (när Källa är inställd på TV): Välj önskad kanal.
•• Musik/Foto (när Källa är inställd på USB): Välj en mapp i USB-enheten som innehåller musik- eller fotofiler som ska spelas
upp automatiskt när produkten slås på.
――Den här funktionen är bara tillgänglig när USB-enheten är ansluten.
103
――Om det inte finns någon musikfil på USB-enheten eller om du inte väljer en mapp som innehåller någon musikfil, fungerar
inte timerfunktionen som den ska.
――Om det bara finns en fotofil i USB-minnet spelas inte bildspelet upp.
――Om ett mappnamn är för långt går det inte att välja mappen.
――Varje USB-enhet du använder tilldelas en egen mapp. Om du använder fler än en av samma typ av USB-minne måste du se
till att de mappar som tilldelas respektive USB-minne har olika namn.
――Vi rekommenderar att du använder ett USB-minne och en flerkortsläsare när du använder Påslagningstid. Funktionen
Påslagningstid kanske inte fungerar med USB-enheter med inbyggt batteri, MP3-spelare och andra bärbara mediespelare
från vissa tillverkare eftersom det kan ta för lång tid för produkten att identifiera dessa enheter.
104
Sluttid
Tid
Ställ in sluttiden för timern (Sluttid) genom att välja ett av de sju alternativen. (Sluttid 1 ~ Sluttid 7)
――Du måste ställa in klockan innan du kan använda Sluttid.
Klocka
Påslagningstid
•• Inställning: Välj Av, En gång, Varje dag, Mån~Fre, Mån~Lör, Lör~Sön eller Manuellt. Om du väljer Manuellt kan du
välja vilka dagar du vill att Sluttid ska stänga av produkten.
――Markeringen visar vilka dagar du har valt.
Sluttid
•• Tid: Ställ in timmar och minuter. Ange siffror med sifferknapparna eller uppåt- och nedåtpilknapparna. Flytta mellan fälten
med vänster- och högerpilknapparna.
Sovtimer
Helgdagshantering
MagicInfo Påslagn.tid/sluttid
Av
Helgdagshantering
Timer inaktiveras under en period som beskrivs som semester.
•• Lägg till: Ange den period du vill lägga till som semester.
Välj start- och slutdatum för de helgdagar du vill lägga till med knapparna / , och klicka sedan på knappen Spara.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Perioden läggs till listan över semestrar.
-- Start: Ställ in startdatum för helgdagarna.
-- Slut: Ställ in slutdatum för helgdagarna.
-- Ta bort: Ta bort alla alternativ från listan över helgdagar.
Välj Ta bort. Meddelandet "Rad. alla helgdagar?" visas.
Välj Ja. Alla helgdagar raderas.
•• Tillämpa: Ställ in att Påslagningstid och Sluttid inte ska aktiveras på allmänna helgdagar.
-- Tryck på E för att välja de Påslagningstid- och Sluttid-inställningar som du inte vill aktivera.
-- De valda Påslagningstid- och Sluttid-inställningarna aktiveras inte.
105
MagicInfo Påslagn.tid/sluttid
Tid
Visa inställningarna för på/av-timern som konfigurerats i MagicInfo Express-verktyget.
Klocka
Sovtimer
Påslagningstid
Sluttid
Helgdagshantering
Av
•• Påslagningstid
-- Inställning: Visa veckodagar som angetts i MagicInfo Express-verktyget för timern att slå på produkten.
-- Tid: Visa veckodagar som angetts i MagicInfo Express-verktyget för timern att slå på produkten.
-- Källa: Visa innehållsingångskälla som angetts i MagicInfo Express-verktyget.
•• Sluttid
-- Inställning: Visa veckodagar som angetts i MagicInfo Express-verktyget för timern att stänga av produkten.
-- Tid: Visa tiden som angetts MagicInfo Express-verktyget för timern att stänga av produkten.
MagicInfo Påslagn.tid/sluttid
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
106
Ekolösning
Energispar
Minska strömförbrukningen genom att justera skärmens ljusstyrka.
MENU m → System → Ekolösning → ENTER E
Om du väljer Bild av stängs skärmen av. Volymen inaktiveras inte.
Om du vill sätta på skärmen trycker du på vilken knapp som helst utom volymknappen.
Ekolösning
•• Av / Låg / Medium / Hög
Energispar
Av
Ekosensor
Av
Standby, ej sign.
Autoavst.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
15 min
På
Ekosensor
Ekosensor
För att spara mer energi kommer bildinställningarna automatiskt att anpassas till ljuset i rummet.
•• Av / På
――Om du ändrar Bakgrundsljus-inställningen under Bild medan Ekosensor är på, inaktiveras Av.
Min bakgrgrundsbelysning
När Ekosensor är På kan du ändra skärmens lägsta ljusstyrka manuellt. Min bakgrgrundsbelysning är det mörkaste
bakgrundsbelysningsläget. Kontrollera att Min bakgrgrundsbelysning-inställningen är lägre än Bakgrundsljus-inställningen.
――Om Ekosensor är På kan skärmens ljusstyrka ändras (bli något ljusare eller mörkare) beroende på den omgivande
ljusstyrkan.
107
Standby, ej sign.
Ekolösning
Spara energi genom att stänga av enheten när den inte tar emot någon signal från en källenhet.
Energispar
Av
Ekosensor
Av
Standby, ej sign.
Autoavst.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
15 min
På
•• Av / 15 min / 30 min / 60 min
――Inaktiverat när en ansluten dator är i energisparläge.
――Produkten är inställd på 15 min som standard.
――Produkten slås automatiskt av vid en angiven tid. Tiden kan ändras efter behov.
Autoavst.
Produkten stängs av automatiskt om du inte trycker på en knapp på fjärrkontrollen eller rör en knapp på produktens frontpanel
inom 4 timmar för att förhindra överhettning.
•• Av / På
――Avstängningstimern kan ställas in inom ett intervall på 1 till 23 timmar. Produkten slås av automatiskt efter det angivna
antalet timmar.
――Alternativet är bara tillgängligt när Autoavst. är inställt på På.
――I produkter för vissa marknader är Autoavst. inställt på att aktiveras automatiskt 4 timmar efter att produkten slås på. Det
görs i enlighet med regelverk för strömförsörjning. Om du inte vill att timern ska aktiveras går du till
MENU m → System → Ekolösning och ställer in Autoavst. till Av.
108
Tid för autoskydd
Om skärmen visar en stillbild under en viss tid som du anger, aktiveras skärmsläckaren så att spökbilder inte blir inbrända i
skärmen.
――Om du visar en stillbild längre än fyra timmar kan detta göra att bilden bränns in i skärmen.
MENU m → System → Tid för autoskydd → ENTER E
•• Av / 2 timmar / 4 timmar / 8 timmar / 10 timmar
System
Tid för autoskydd
Av
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
109
Inbränningsskydd
För att minska risken för skärminbränning är enheten försedd med inbränningsskyddstekniken Pixelskiftning.
Pixelskiftning flyttar bilden en aning på skärmen.
MENU m → System → Inbränningsskydd → ENTER E
Med inställningen för Pixelskiftning Tid kan du programmera tiden mellan bildskiftningen i minuter.
Pixelskiftning
Inbränningsskydd
Minimera risken för bildinbränning genom att flytta bilden ett antal pixlar horisontellt eller vertikalt.
Pixelskiftning
Av
Timer
Av
Direktvisning
Av
Grå sida
Av
•• Pixelskiftning (Av / På)
-- Vågrät: Anger hur många pixlar skärmen ska flyttas horisontellt.
-- Lodrät: Anger hur många pixlar skärmen ska flyttas vertikalt.
-- Tid: Ange tidsintervallet för den horisontella respektive vertikala förflyttningen.
――Vågrät, Lodrät och Tid aktiveras bara när Pixelskiftning är inställd på På.
Tillgängliga Pixelskiftning-inställningar och optimala inställningar.
Tillgängliga inställningar
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Optimala inställningar
Vågrät (pixlar)
0~4
4
Lodrät (pixlar)
0~4
4
Tid (minuter)
1 min ~ 4 min
4 min
――Värdet för Pixelskiftning kan variera beroende på produktens storlek (tum) och läge.
――Om man visar en stillbild eller en 4:3-bild under en längre stund kan detta göra att bilden bränns in i skärmen. Detta är inte
ett fel hos produkten.
――Den här funktionen är inte tillgänglig i Anpassa t. skärm-läget.
110
Timer
Inbränningsskydd
Du kan ställa in timern för Inbränningsskydd.
Pixelskiftning
Av
Funktionen Timer stoppas automatiskt efter en angiven tid.
Timer
Av
Timer
Direktvisning
Av
•• Av
Grå sida
Av
•• Upprepa: Visa mönstret för bildinbränningsskydd som ställts in med angivna tidsintervall (Period) i Läge.
•• Intervall: Visa mönstret för bildinbränningsskydd som ställts in på en angiven tidsperiod (från Starttid till Sluttid) i Läge.
――Alternativet aktiveras bara när Ställ klockan konfigureras.
――Läge, Period, Tid, Starttid och Sluttid aktiveras bara när Timer är inställd på Upprepa eller Intervall.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Läge
Välj ett mönster för skärmskydd som ska visas.
•• Pixel: Pixlar på skärmen växlar kontinuerligt i svart.
•• Rullande fält: Ett lodrätt fält rör sig från vänster till höger.
•• Tonande skärm: Hela skärmen blir först ljusare och sedan mörkare.
――Mönstren Rullande fält och Tonande skärm visas bara en gång oavsett angivna perioder eller tider för upprepning.
Period
Ange tidsintervallet för att aktivera Inbränningsskydd-funktionen.
――Det här alternativet är aktiverat om Upprepa är inställt på Timer.
Tid
Ange hur länge Inbränningsskydd-funktionen ska vara på.
――Det här alternativet är aktiverat om Pixel är inställt på Läge.
111
Starttid
Ange starttiden om du vill aktivera skärmskyddsfunktionen.
――Det här alternativet är aktiverat om Intervall är inställt på Timer.
Sluttid
Ange sluttiden om du vill inaktivera skärmskyddsfunktionen.
――Det här alternativet är aktiverat om Intervall är inställt på Timer.
112
Direktvisning
Inbränningsskydd
Välj den skärmsläckare du vill ska visas direkt.
Pixelskiftning
Av
Timer
Av
Direktvisning
Av
Grå sida
Av
•• Av / Pixel / Rullande fält / Tonande skärm
Grå sida
När skärmen är inställd på bildformatet 4:3 kan du reglera ljusstyrkan på de vita marginalerna på sidorna för att skydda skärmen.
•• Av / Ljus / Mörk
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
113
Ticker
Ticker
Ange text när en video eller bild visas och visa texten på skärmen.
MENU m → System → Ticker → ENTER E
•• Av / På
――Meddel., Tid, Position, Rörelse och Teckensnittsalternativ aktiveras bara när Ticker är inställd på På.
Ticker
Ticker
Meddel.
Av
· Meddel.
Tid
· Tid
Ställ in Starttid och Sluttid för att visa ett Meddel..
•• Starttid
· Position
· Rörelse
Ange ett meddelande som ska visas på skärmen.
•• Sluttid
Av
· Teckensnitt
Position
Välj visningsorientering för ett Meddel., antingen Vågrät eller Lodrät.
•• Vågrät (Vänster / Center / Höger)
•• Lodrät (Upp / Medel / Ned)
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- Funktionen Ticker är bara tillgänglig när Menyspråk är inställd på English.
Rörelse
Ange Riktning och Hastighet för att visa ett Meddel..
•• Rörelse (Av / På)
•• Riktning (Vänster / Höger / Upp / Ned)
•• Hastighet (Långsam / Normal / Snabb)
――Riktning och Hastighet aktiveras bara när Rörelse är inställt på På.
Teckensnitt
Ställ in alternativ för meddelandeteckensnitt.
114
Källinställ. för autoväxling
Om du slår på skärmen med Autoväxlingskälla På och det tidigare valet av videokälla inte är aktivt, söker skärmen automatiskt
efter olika videoingångskällor för aktiv video.
MENU m → System → Källinställ. för autoväxling → ENTER E
Autoväxlingskälla
När Autoväxlingskälla är På avsöks skärmens videokälla automatiskt efter aktiv video.
Källinställ. för autoväxling
Valet Primär källa aktiveras om den aktuella ingångskällan inte identifieras.
Autoväxlingskälla
Av
· Primär återställningsk.
Av
· Primär källa
· Sekundär källa
Alla
HDMI1
Valet Sekundär källa aktiveras om ingen primär videokälla är tillgänglig.
Om både de primära och sekundära ingångskällorna inte går att identifiera utför skärmen två sökningar efter en aktiv källa,
där varje sökning kontrollera primär och sedan sekundär källa. Om båda sökningarna misslyckas återgår skärmen till första
videokällan och visar ett meddelande som indikerar att det inte finns någon signal.
När Primär källa är inställt på Alla söker skärmen igenom alla videokällingångar två gånger i följd efter en aktiv videokälla och
återgår sedan till den första videokällan i sekvensen om ingen video hittas.
Primär återställningsk.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Välj om du vill återställa den valda primära ingångskällan när en primär ingångskälla är ansluten.
――Funktionen Primär återställningsk. inaktiveras om Primär källa är inställd Alla.
Primär källa
Ange Primär källa för den automatiska ingångskällan.
Sekundär källa
Ange Sekundär källa för den automatiska ingångskällan.
115
Allmänt
Spelläge
När du ansluter till en spelkonsol som PlayStation™ eller Xbox™ kan du få en mycket mer realistisk spelupplevelse genom att
välja spelläget.
MENU m → System → Allmänt → ENTER E
•• Av / På
――Föreskrifter och begränsningar för Spelläge
Allmänt
När du vill koppla bort spelkonsolen och ansluta en annan extern enhet ställer du in Spelläge på Av på inställningsmenyn.
――Spelläge är inte tillgängligt när ingångskällan är inställd på TV. Efter att du har anslutit spelkonsolen ställer du in Spelläge
Spelläge
Av
Autostart
Av
Säkerhetslås
Av
Knapplås
Av
Autostart
USB Automatiskt spellås
Av
Genom att aktivera det här alternativet slås strömmen automatiskt på om strömkabeln sätts i.
Vilolägeskontroll
Lampschema
Auto
Av
till På. Du kan tyvärr märka en försämrad bildkvalitet.
――Om Spelläge är På
ställs Bildläge in på Standard och Ljudläge ställs in på Film.
•• Av / På
Säkerhetslås
Aktiverar låsfunktionen.
•• Av / På
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
116
Knapplås
Allmänt
Aktiverar låsfunktionen.
Knapplås
Av
USB Automatiskt spellås
Av
Vilolägeskontroll
Lampschema
OSD-visning
Auto
Av
•• Av / På
Den här menyn kan du använda om du vill låsa knapparna på produkten.
Det är bara fjärrkontrollen som kan användas för att styra produkten om Knapplås är inställd på På.
USB Automatiskt spellås
Välj om MagicInfo-innehåll ska spelas upp automatiskt på en ansluten USB-enhet.
•• På
Spela inte upp MagicInfo-innehåll som sparats på USB-enheten automatiskt.
――När du ansluter en USB-enhet som innehåller MagicInfo-innehåll visas "USB Automatiskt spellås : På" i fem sekunder.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Av
Spela upp MagicInfo-innehåll som sparats på USB-enheten automatiskt.
Vilolägeskontroll
Du kan ställa in skärmen i standby-läge för att användas när en ingångssignal tas emot.
•• Auto
Energisparläget aktiveras om inga ingångssignaler identifieras även om en källenhet är ansluten till skärmen.
Meddelandet Ingen signal visas om ingen källenhet är ansluten.
•• På
Energisparläget aktiveras när det inte finns någon insignal.
•• Av
Meddelandet Ingen signal visas om inga ingångssignaler upptäcks.
――Alternativet Vilolägeskontroll är bara aktiverat när Källa är inställt på HDMI1, HDMI2.
――Om Ingen signal visas trots att källenheten är ansluten ska du kontrollera kabelanslutningen.
117
Lampschema
Allmänt
Justerar ljusstyrkan till ett användarspecificerat värde på en angiven tid.
Knapplås
Av
USB Automatiskt spellås
Av
Vilolägeskontroll
Lampschema
OSD-visning
Auto
Av
•• Av / På
OSD-visning
Visar eller döljer ett menyalternativ på skärmen.
•• Käll-OSD: Av / På
•• Ingen signal-OSD: Av / På
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
118
Ändra PIN
Skärmen Ändra PIN visas.
MENU m → System → Ändra PIN → ENTER E
När bekräftelseskärmen stängs trycker du på knappen Stäng. Produkten har lagrat din nya PIN-kod.
――Standardlösenord: 0 - 0 - 0 - 0
Välj valfri fyrsiffrig kombination som PIN-kod och skriv in den i Ange ny PIN. Skriv samma fyra siffror en gång till i Bekräfta ny
PIN.
System
Ändra PIN
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
119
Klona produkt
MENU m → System → Klona produkt → ENTER E
Klona produkt
Kop. till USB
Kop. från USB
Exportera produktinställningarna till en USB-enhet eller läs in inställningar från en USB-enhet.
Det här alternativet är praktiskt när du vill använda samma inställningar på flera produkter.
•• Kop. till USB: Kopiera produktinställningarna till en USB-enhet.
•• Kop. från USB: Tilldela inställningar som sparats på en USB-enhet till produkten.
-- När konfigurationen är klar startas produkten om automatiskt.
――Det är inte säkert att alternativet fungerar på rätt sätt om USB-enheten innehåller någon annan fil än inställningsfilen.
――Kontrollera att USB-enheten fungerar korrekt innan du kör alternativet.
――Alternativet är tillgängligt för produkter med samma Modellkod och Programversion.
Gå till Support → Kontakta Samsung och leta reda på produktens Modellkod och Programversion.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Återställ system
Det här alternativet återställer de aktuella inställningarna under System till fabriksinställningarna.
MENU m → System → Återställ system → ENTER E
System
Återställ system
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
120
Återställ alla
Det här alternativet återgår till aktuella inställningar för en visning och ställer in till fabriksinställningar.
MENU m → System → Återställ alla → ENTER E
System
Återställ alla
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
DivX® Video på begäran
MENU m → System → DivX® Video på begäran → ENTER E
Visar den registreringskod som beviljats för produkten.
Om du ansluter till DivXⓇ-webbplatsen och registrerar dig med koden, kan du ladda ned VOD-registreringsfilen.
Mer information om DivXⓇ VOD finns på ”http://vod.divx.com”.
System
DivX® Video på begäran
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
121
Kapitel 12
Support
Programvaruuppdatering
Aktuell version: Det här är den
programversion som redan är installerad i
produkten.
MENU m → Support → Programvaruuppdatering → ENTER E
På Programvaruuppdatering-menyn kan du uppgradera produktens programvara till den senaste versionen.
――Se till att inte stänga av strömmen förrän uppgraderingen är färdig. Produkten slås av och på automatiskt när programuppgraderingen är färdig.
――När du uppgraderar programvara återställs alla bild- och ljudinställningar du har gjort till standardvärdena. Vi rekommenderar att du skriver ned inställningarna så att du
enkelt kan ställa in dem på nytt efter uppgraderingen.
Uppdatera nu
Uppdatera programvaran till den senaste versionen.
――När du utför en programuppdatering via USB visas motsvarande uppdateringsfönster efter högst två minuter.
Användarläge
MENU m → Support → Användarläge → ENTER E
Välj lämpligt läge efter var produkten används.
Om du väljer Butiksdemo, spelas demoinnehållet upp automatiskt och bildinställningarna återställs fem minuter efter ändringen.
•• Hemmabruk / Butiksdemo
122
Kontakta Samsung
MENU m → Support → Kontakta Samsung → ENTER E
Läs den här informationen om produkten inte fungerar som den ska eller om du vill uppgradera programvaran.
Du kan hitta information om våra Call Centers och hur du gör för att ladda ned produkter och programvara.
――Kontakta Samsung och leta reda på produktens Modellkod och Programversion.
123
Kapitel 13
Felsökningsguide
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
ska du testa produkten enligt följande.
Om problemet kvarstår ska du kontakta
Samsungs kundtjänst.
Om skärmen förblir blank ska du
kontrollera datorsystem, videostyrenhet
och kabel.
Testa produkten
Kontrollera om produkten fungerar normalt genom att använda produkttestfunktionen.
Om skärmen förblir blank när LEd-lampan blinkar när produkten är korrekt ansluten till en dator ska du utföra produkttestning.
1
Slå av både datorn och produkten.
2
Koppla från alla kablarna till produkten.
3
Slå på produkten.
4
Om Ingen signal visas fungerar produkten som den ska.
Kontrollera upplösning och frekvens
Ej optimalt läge visas ett kort ögonblick om du har valt ett läge som överskrider en upplösning som stöds (se Upplösningar som stöds).
124
Kontrollera följande.
Installationsfel (datorläge)
Skärmen håller på att slås på och av.
Kontrollera kabelanslutningen mellan produkten och datorn och se till att anslutningen är säker.
Mellanslag hittas på alla fyra sidor av skärmvisningen när
en HDMI- eller HDMI-DVI-kabel ansluts till produkten och
datorn.
Mellanslagen som hittas på skärmen har inget att göra med produkten.
Mellanslag på skärmen orsakas av datorn eller grafikkortet. För att lösa problemet ska du justera
skärmstorleken i HDMI- eller DVI-inställningar för grafikkortet.
Om grafikkortets inställningsmeny inte har något alternativ för att ändra skärmstorleken ska du
uppdatera grafikkortets drivrutin till senaste version.
(Kontakta tillverkaren av grafikkortet eller datorn för mer information om hur du ändrar
skärminställningarna.)
Skärmproblem
Strömlampan är släckt. Skärmen slås inte på.
Se till att strömsladden är inkopplad.
Ingen kabel är ansluten visas på skärmen (se "Ansluta till en
dator").
Kontrollera att produkten är korrekt ansluten med en kabel
Ej optimalt läge visas.
Meddelandet visas när en signal från grafikkortet överskrider produktens maximala upplösning och
frekvens.
Kontrollera att enheten som är ansluten till produkten som är påslagen.
Se tabellen för standardsignalläge och ställ in maximal frekvens enligt produktspecifikationerna.
Bilderna på skärmen ser förvridna ut.
Kontrollera kabelanslutningen till produkten
125
Skärmproblem
Skärmen är inte klar. Skärmen är suddig.
Justera Grov och Fin.
Ta bort alla tillbehör (videoförlängningskabel etc.) och försök igen.
Ställ in upplösning och frekvens till rekommenderad nivå.
Skärmen visas instabilet och skakigt.
Det finns skuggor eller spökbilder till vänster på skärmen.
Kontrollera upplösning och frekvens för dator och grafikkort och se till att de är inställda i ett intervall
som är kompatibelt med produkten. Sedan ändrar du skärminställningarna om det behövs genom att
se produktmenyn för ytterligare informatio och tabellen för standardsignalläge.
Skärmen är för ljus. Skärmen är för mörk.
Justera Ljusstyrka och Kontrast.
Skärmfärgen är ojämn.
Gå till Bild och justera Färgområde-inställningarna.
Vitt ser inte riktigt ut som vitt.
Gå till Bild och justera Vitbalans-inställningarna.
Det finns ingen bild på skärmen och strömlampan blinkar
varannan till varje hel sekund.
Produkten är i energisparläge.
Produkten stängs av automatiskt.
Gå till System och se till att Sovtimer är inställt på Av.
Tryck på valfri knapp på tangentbordet eller flytta på musen för att återgå till föregående skärm.
Om en dator är ansluten till produkten kontrollerar du datorns status.
Se till att strömkabeln är ordentligt ansluten till produkten och strömuttaget.
Om ingen signal från en ansluten enhet upptäcks stängs produkten av automatiskt efter 10 till 15
minuter.
Produktens bildkvalitet skiljer sig något åt från kvaliteten i
butiken där den inhandlades.
Använd en HDMI-kabel för att få HD-bildkvalitet (High-Definition).
126
Skärmproblem
Bilden ser inte normal ut.
Kodat videoinnehåll kan göra att bilden ser förvrängd ut i snabba rörliga scener, till exempel
sportevenemang eller actionfilmer.
Låg signalnivå eller dålig bildkvalitet kan göra att bilden ser förvrängd ut. Det betyder inte att
produkten är defekt.
En mobiltelefon inom en radie på en meter kan orsaka brus på analoga och digitala produkter.
Ljusstyrka och färg ser konstiga ut.
Gå till Bild och justera skärminställningarna, till exempel Bildläge, Färg, Ljusstyrka och Skärpa.
Gå till System och justera Ekolösning-inställningarna.
Återställ skärminställningarna till standardinställningarna.
Streckade linjer visas på kanterna.
Om Bildstorlek är inställt på Anpassa t. skärm ändrar du inställningen till 16:9.
Streck (röda, gröna eller blå) visas på skärmen.
Strecken visas när något är fel på DATA SOURCE DRIVER IC på SMART Signage TV. Kontakta Samsungs
kundtjänst för att lösa problemet.
Bilden verkar instabil och hänger sig sedan.
Bilden kan hänga sig om du använder en annan upplösning är den rekommenderade eller om
signalen är instabil. Du löser problemet genom att ändra datorupplösningen till den rekommenderade.
Det går inte att visa bilden i helskärm.
En uppskalad SD-innehållsfil (4:3) kan orsaka svarta fält på båda sidor av en HD-kanalskärm.
En videofilm i ett annat bildformat är produktens, kan orsaka svarta fält längst upp och längst ned på
skärmen.
Ändra skärmstorleken till helskärm på produkten eller källenheten.
Ljudfel
Det finns inget ljud.
Kontrollera att ljudkabeln är ordentligt ansluten eller ändra volymen.
Kontrollera volymen.
127
Ljudfel
Volymen är för låg.
Justera volymen.
Om volymen fortfarande är för låg efter att du har vridit upp den till maxnivå ska du justera volymen på
datorns ljudkort eller programvaran.
Bilden visas men inget ljud hörs.
Om en HDMI-kabel är ansluten kontrollerar du ljudutgångsinställningarna på datorn.
Gå till Ljud och ändra Välj högtalare till Intern.
Om en källenhet används
•• Se till att ljudkabeln är ordentligt ansluten till ljudingångsporten på produkten.
•• Kontrollera ljudutgångsinställningarna på källenheten.
(Om exempelvis en HDMI-kabel är ansluten till SMART Signage TV kan ljudinställningen på
kabelboxen behöva ändras till HDMI.)
Om det finns ett hörlursuttag på produkten ser du till att ingenting är anslutet till det.
Anslut strömkabeln till enheten igen och starta om enheten.
Det brusar från högtalarna.
Kontrollera kabelanslutningen. Se till att ingen videokabel är ansluten till ljudingångsporten.
Kontrollera signalstyrkan efter att ha anslutit en kabel.
Låg signalnivå kan ge skadat ljud.
Det hörs ett lågt ljud när volymen är avstängd.
När Välj högtalare är inställt på Extern är volymknappen och ljud av-funktionen inaktiverade.
Justera volymen på de externa högtalarna.
Huvudhögtalarnas ljudinställningar är inte desamma som inställningarna för de inbyggda högtalarna.
Om du ändrar eller stänger av ljudet på produkten påverkas inte en extern förstärkare (avkodare).
Ljudet från SMART Signage TV ändras inte när Ljudläge
ändras.
Huvudhögtalarnas ljudinställningar är inte desamma som inställningarna för de inbyggda högtalarna.
Ljudinställningarna på en källenhet påverkar inte inställningarna för produktens inbyggda högtalare.
128
Ljudfel
Det hör ett eko från högtalarna.
När de inbyggda högtalarna slås på kommer ljudet från de inbygga och externa högtalarna samtidigt.
Det kan orsaka en ekoeffekt på grund av olika avkodningshastigheter för de båda typerna av högtalare.
Ställ i så fall in Välj högtalare till Extern.
Fjärrkontrollsfel
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Se till att batterierna sitter i åt rätt håll (+/-).
Kontrollera om batteriet är slut.
Kontrollera om det är strömavbrott.
Se till att strömsladden är inkopplad.
Kontrollera speciell belysning eller neonskyltar som kan vara påslagna i närheten.
Källenhetsfel
Ett signalljud hörs när min dator startar.
Om en signal hörs när datorn startar ska du låta den komma på service.
Andra problem
Produkten luktar plast.
Plastlukten är normal och försvinner med tiden.
Produkten ser ut att luta.
Ta bort stativet och sätt sedan tillbaka det igen på produkten.
Ljudet eller bilden försvinner då och då.
Kontrollera kabelanslutningen och anslut den igen om det behövs.
Om du använder en mycket hård eller tjock kabel kan det skada ljud- och bildfiler.
Se till att kablarna är flexibla och hållbara. När du monterar produkten på en vägg bör du använda
högervinklade kablar.
Det förekommer små partiklar på kanterna av produkten.
Partiklarna tillhör produktdesignen. Produkten är inte skadad.
129
Andra problem
BIB-menyn är inte tillgänglig.
Menyn är aktiverad eller inaktiverad beroende på Källa-läget.
När jag försöker ändra datorns upplösning visas
meddelandet Den angivna upplösningen stöds inte..
Meddelandet Den angivna upplösningen stöds inte. visas om ingångskällans upplösning överstiger
bildskärmens maximala upplösning.
Du kan lösa problemet genom att ändra datorupplösningen till en upplösning som stöds av
bildskärmen.
Det kommer inget ljud från högtalarna i HDMI-läge när en
DVI-HDMI-kabel är ansluten.
DVI-kablarna överför inga ljuddata.
HDMI svärta fungerar inte på en HDMI-enhet med YCbCrutgång.
Funktionen är endast tillgänglig när en källenhet, till exempel en dvd-spelare och digital-tv-box, är
ansluten till produkten via en HDMI-kabel (RGB-signal).
Det hörs inget ljud i HDMI-läge.
Färgerna i bilden ser inte normala ut. Bild eller ljud är kanske inte tillgängliga. Det här kan inträffa om
en källenhet som bara har stöd för en äldre version av HDMI-standarden är ansluten till produkten. Om
problemet uppstår ansluter du en ljudkabel tillsammans med HDMI-kabeln.
Se till att ljudkabeln är ansluten till rätt ingång för att aktivera ljudet.
En del datorgrafikkort känner inte automatiskt igen HDMI-signaler som inte innehåller ljud. Välj i så fall
en ljudingång manuellt.
PC
Ljudingång
Skärmläge
Auto
Datorinställningar
130
Vanliga frågor
Fråga
Läs användarhandboken för datorn eller
grafikkortet för mer information om
ändring av inställningar.
Hur ändrar jag frekvens?
Svar
Ställ in frekvensen på grafikkortet.
•• Windows XP Gå till Kontrollpanelen → Utseende och teman → Bildskärm → Inställningar
→ Avancerat → Bildskärm och ställ in frekvensen i Bildskärmsinställningar.
•• Windows ME/2000: Gå till Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningar → Avancerat →
Bildskärm och ställ in frekvensen i Bildskärmsinställningar.
•• Windows Vista: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa →
Bildskärmsinställningar → Avancerade inställningar → Bildskärm och ställ in frekvensen i
Bildskärmsinställningar.
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm →
Ändra upplösning → Avancerade inställningar → Bildskärm och ställ in frekvensen i
Bildskärmsinställningar.
•• Windows 8: Gå till Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning →
Bildskärm → Ändra upplösning → Avancerade inställningar → Bildskärm och ställ in
frekvensen i Bildskärmsinställningar.
Hur ändrar jag upplösningen?
•• Windows XP Gå till Kontrollpanelen → Utseende och teman → Bildskärm → Inställningar
och justera upplösningen.
•• Windows ME/2000: Gå till Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningar och ändra
upplösningen.
•• Windows Vista: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa →
Inställningar för bildskärm och justera upplösningen.
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Justera
upplösning och justera upplösningen.
•• Windows 8: Gå till Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning →
Bildskärm → Ändra upplösning och ställ in upplösningen.
131
Fråga
Hur ställer jag in energisparläget?
Svar
•• Windows XP Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och teman → Bildskärm
→ Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.
•• Windows ME/2000: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningar
för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGARNA på datorn.
•• Windows Vista: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och anpassning →
Anpassa→ Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.
•• Windows 7: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och anpassning →
Anpassa → Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.
•• Windows 8: Ställ in energisparläget i Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och
anpassning → Anpassa → Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på
datorn.
132
Kapitel 14
Specifikationer
Allmänt
- Storlek
Modellnamn
Skärm
- Visningområde
Mått
(B x H x D / Vikt)
H
V
RM40D
RM48D
Storlek
40-klass (40,0 tum / 101 cm)
48-klass (47,6 tum / 121 cm)
Visningområde
885,6 mm (H) x 498,15 mm (V)
1054,08 mm (H) x 592,92 mm (V)
Utan stativ
906,6 x 532,9 x 65,1 mm / 7,6 kg
1075,1 x 627,6 x 65,5 mm / 11,1 kg
Med stativ
906,6 x 578,2 x 196,4 mm / 8,6 kg
1075,1 x 673,8 x 203,9 mm / 12,3 kg
Ljudutgång
10 W + 10 W
Nätanslutning
AC 100 till 240 VAC (+/- 10%), 60 / 50 Hz ± 3 Hz
Se etiketten på produktens baksida, eftersom standardspänningen kan variera i olika länder.
Miljöaspekter
- Mått (B x H x D)
Drift
Temperatur: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
Luftfuktighet : 10 % till 80 %, icke-kondenserande
Förvaring
Temperatur: -20 C ~ 45 C (-4 F ~ 113 F)
Luftfuktighet : 5 % till 95 %, icke-kondenserande
D
H
B
133
――Plug & Play
Denna SMART Signage TV kan installeras och användas med alla Plug & Play-kompatibla system.
Tvåvägs datautväxling mellan SMART Signage TV och datorns system optimerar inställningarna för SMART Signage TV.
SMART Signage TV installeras automatiskt. Du kan dock anpassa installationsinställningarna efter önskemål
――Tillverkningsprocessen för den här produkten kan leda till att ca 1 bildpunkt per miljoner bildpunkter blir ljusare eller mörkare på skärmen. Detta påverkar inte
produktprestandan.
――Enheten är en digital apparat av Klass A.
[ Rekommendation ]- Endast EU
•• Härmed deklarerar Samsung Electronics att den här Monitor efterlever de grundläggande kraven och alla nödvändiga
förutsättningar enligt direktivet 1999/5/EC.
•• Den officiella deklarationen om överensstämmelse hittar du på adressen http://www.samsung.com/displaysolutions.
Gå till Support > Sök produktsupport och ange modellnamn.
•• Den här utrustningen kan bara användas inomhus.
•• Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder.
134
Strömförbrukning
Normal drift
Standard
Strömindikator
Strömförbrukning
Vänteläge
Klassificering
Max
Av
På
RM40D
37 W
89 W
98 W
RM48D
45 W
104 W
114 W
0,5 W
――Den energiförbrukningsnivå som visas kan variera beroende på användningsförhållanden eller när inställningarna ändras.
――SOG (Sync On Green) stöds inte.
――Om du vill sänka strömförbrukningen till 0 drar du ut strömsladden. Koppla från strömsladden om du inte ska använda produkten under en längre tid (semester etc.)
135
Förinställda tidslägen
――Den här produkten kan ställas in till endast en upplösning för varje skärmstorlek för att uppnå optimal bildkvalitet tack vare panelens karaktär. Därför kan bildkvaliteten
försämras om en annan upplösning än den angivna upplösningen ställs in. För att undvika detta rekommenderar vi att du väljer optimal upplösning som är specificerad
för din produkt.
――Kontrollera frekvensen när du byter en CDT-produkt (ansluten till en dator) mot en LCD-produkt. Om LCD-produkten inte stöder 85 Hz ändrar du den vertikala frekvensen
till 60 Hz med CDT-produkten innan du byter den mot LCD-produkten.
Modellnamn
Synkronisering
Upplösning
RM40D
RM48D
Horisontell frekvens
30 ~ 81 kHz
Vertikal frekvens
48 ~ 75 Hz
Optimal upplösning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maximal upplösning
1920 x 1080 @ 60 Hz
-- Horisontell frekvens
Tiden det krävs för att skanna en rad från
vänster till höger sida av skärmen kallas en
horisontell cykel. Det resiproka numret på
den horisontella cykeln kallas horisontell
frekvens. Horisontell frekvens uppmäts i
kHz.
-- Vertikal frekvens
Produkten visar en enkel skärmbild flera
gånger per sekund (som fluorescerande
ljus) för att visa att visningen kan ske.
Hastigheten för en enkel bild som visas
upprepat per sekund kallas vertikal
frekvens eller uppdateringshastighet.
Vertikal frekvens uppmäts i Hz.
Skärmen justeras automatiskt om en signal som tillhör följande standardsignallägen sänds från din dator. Om signalen som sänds från datorn inte hör hemma ibland
standardsignallägena kan skärmen bli blank med strömlampan på. I så fall ska du ändra inställningarna enligt följande tabell genom att läsa i bruksanvisningen för
grafikkortet.
――PC-läget stöder inte sammanflätad signal.
Upplösning
Horisontell frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelklocka
(MHz)
Synkpolaritet
(H/V)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
136
Upplösning
Horisontell frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelklocka
(MHz)
Synkpolaritet
(H/V)
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
137
Kapitel 15
Appendix
Kontakta Samsung
Webbplats: http://www.samsung.com/displaysolutions/signagetv
――Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800-333-3733
BOLIVIA
800-10-7260
BRAZIL
CHILE
COLOMBIA
0800-124-421 (Demais cidades e regiões)
4004-0000 (Capitais e grandes centros)
800-SAMSUNG (726-7864)
Bogotá 600 12 72
Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726)
138
LATIN AMERICA
COSTA RICA
DOMINICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
JAMAICA
0-800-507-7267
00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
1-800-751-2676
1-800-10-72670
1-800-SAMSUNG (72-6786)
800-6225
1-800-299-0013
1-800-299-0033
800-27919267
800-2791-9111
1-800-234-7267
1-800-SAMSUNG (726-7864)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
NICARAGUA
001-800-5077267
PANAMA
800-7267
800-0101
PARAGUAY
009-800-542-0001
PERU
0-800-777-08
PUERTO RICO
1-800-682-3180
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
URUGUAY
000-405-437-33
139
LATIN AMERICA
VENEZUELA
0-800-SAMSUNG (726-7864)
EUROPE
AUSTRIA
0800 112233
BELGIUM
02 201 2418
BOSNIA
055 233 999
BULGARIA
0800 111 31
CROATIA
072 726 786
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
800 726 786
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
EIRE
0818 717100
ESTONIA
800 7267
FINLAND
030-6227 515
FRANCE
0825 022 062
GERMANY
0180 6 421521
GREECE
80011 – SAMSUNG (7267864)
140
EUROPE
HUNGARY
06 40 985 985
ITALIA
800 154 154 LATVIA
80007267
LITHUANIA
8800 77777
LUXEMBURG
2601 3710
MONTENEGRO
20405888
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (726-7864)
NORWAY
815 56480
POLAND
0 801 172 678 *(801 1Samsung)
PORTUGAL
808207267
ROMANIA
08008 726 78 64 SERBIA
381 11 321 6899
0700 726 7864
SLOVAKIA
0800 726 786
SLOVENIA
080 69 7267
SPAIN
902 879 081
SWEDEN
0771400300 SWITZERLAND
8007267864
141
EUROPE
U.K
0330 SAMCORP (7262677)
CIS
ARMENIA
0-800-05555
AZERBAIJAN
0-88-555-55-55
BELARUS
8-800-555-55-33
GEORGIA
0-800-555-555
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM:7799)
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
MOLDOVA
0-800-61440
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
RUSSIA
8-800-555-55-33
TAJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
0-800-500777
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
142
CHINA
CHINA
400-610-5858
HONG KONG
+852-3698-4688
MACAU
0800 333
S.E.A
AUSTRALIA
1800 91 92 93
INDONESIA
0800-112-8888
JAPAN
0120-363-905
MALAYSIA
1800 88 3399
MYANMAR
+951 2399 888
NEW ZEALAND
0800726786 option 3
PHILIPPINES
632 214 77 18
SINGAPORE
+65 64150798
TAIWAN
0809-005-237
THAILAND
+662 6893277
VIETNAM
1800 588 890
143
S.W.A
BANGLADESH
0800-112-8888
INDIA
1800 3010 8282
SRI LANKA
0094117540540
0094115900000
MENA
ALGERIA
021 36 11 00
BAHRAIN
8000-4726
EGYPT
08000-726786 and 16580
IRAN
021-8255
JORDAN
06 5777441 (B2B)
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
MOROCCO
+ 212 522586969
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
QATAR
800-2255 (800-CALL)
SAUDI ARABIA
920021230
SYRIA
18252273
144
MENA
TUNISIA
920021230
TURKEY
0850 2010 222
U.A.E
800-SAMB2B (726-222)
AFRICA
ANGOLA
917267864
BOTSWANA
8007260000
BURUNDI
200
CAMEROON
7095 0077
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
DRC
499 999
GHANA
0800-10077 / 0302-200077
KENYA
0800 545 545
MOZAMBIQUE
847267864
827267864
NAMIBIA
8197267864
NIGERIA
0800-726-7864
RWANDA
99 99
145
AFRICA
SENEGAL
800-00-0077
SOUTH AFRICA
860 726 222
SUDAN
1969
TANZANIA
0800 755 755
UGANDA
0800 300 300
ZAMBIA
211350370
146
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)
En skada på produkten som orsakats av kunden
Skada på produkten orsakad av kundens felhantering eller felaktiga reparation.
――När service efterfrågas, trots garantin, kan vi debitera dig för ett besök av en servicetekniker i följande
fall.
Inget fel på produkten
Rengöring av produkten, justering, förklaring, ominstallation osv.
•• Om en servicetekniker ger instruktioner för hur produkten ska användas eller bara justerar
inställningar utan att montera isär produkten.
•• Om en defekt har orsakats av yttre miljöfaktorer (Internet, antenn, kabelsignal osv,)
•• Om en produkt har installerats om eller om extra enheter har anslutits efter det att den köpta
produkten installerades första gången.
•• Om en produkt har installerats om för att flyttas till en annan plats eller till ett annat hus.
•• Om kunden begär användningsinstruktioner på grund av en produkt från ett annat företag.
•• Om kunden begär instruktioner för att använda nätverket eller ett program från ett annat företag.
•• Om kunden begär installation och konfigurering av programvara för produkten.
•• Om en servicetekniker tar bort/rengör damm eller främmande material inuti produkten.
Om en skada på produkten har orsakats av:
•• yttre påverkan eller fall.
•• Användning av tillbehör eller separat sålda produkter som inte specificerats av Samsung.
•• Reparation av en person förutom en tekniker från ett annat serviceföretag eller partner till Samsung
Electronics CO.; Ltd.
•• Ommodellering eller reparation av produkten utförd av kunden.
•• Användning av produkten med felaktig spänning eller icke-auktoriserade elektriska anslutningar.
•• Säkerhetsföreskrifterna i användarhandboken har inte följts.
Annat
•• Om produkten skadats på grund av en naturkatastrof. (åska, brand, jordbävning, översvämning osv.)
•• Om förbrukningskomponenter har förbrukats.
(batterier, toner, lysrör, munstycke, vibrator, lampa, filter, band osv.)
――Om kunden begär service och produkten inte har något fel kan en serviceavgift tas ut.
Läs därför alltid användarhandboken först.
•• Om kunden begär en installation ytterligare efter att ha köpt produkten via hemshopping eller
online.
147
WEEE
Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter)
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset,
USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras.
Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.
Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten
och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören
bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Korrekt avfallshantering av batterierna i produkten
(Gäller i länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör kastas tillsammans med
annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium
eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66/EG.
Om batterierna inte kastas på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.
Hjälp till att skydda miljön och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på
en återvinningsstation.
148
Optimal bildkvalitet och förebyggande
efterbildsinbränning
Svart matris
Gemensam
elektrod (ITO)
Färgfilter
Optimal bildkvalitet
På grund av produktens tillverkningsmetoder kan ungefär 1 pixel per miljon (1 ppm) vara ljusare eller
mörkare på panelen.
Detta påverkar inte produktprestandan.
-- Antal underpixlar enligt paneltyp: 6.220.800
Källa
Utgång
•• Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder och defekta
pixlar.
Förhindra inbränning av efterbilder
Vad är inbränning av efterbilder?
TFT
Gate
Pixelelektrod (ITO)
Lagringskapacitetsgivare (Cs)
Databusslinje
Inbränning av efterbilder ska inte inträffa när LCD-skärmen fungerar normalt. Normal användning står
för ett kontinuerligt föränderligt videomönster. Om LCD-skärmen visar ett fast mönster under en längre
tid (mer än 12 timmar) kan det inträffa en lätt spänningsskillnad mellan elektroderna i pixlarna som
kontrollera liquid crystals.
En sådan spänningsskillnad mellan elektroderna ökar över tid och gör liquid crystals tunnare. När detta
inträffar kan en tidigare bild ligga kvar på skärmen när mönstret ändras. För att förhindra detta måste den
samlade spänningsskillnaden minskas.
――Inbränning av efterbilder ska inte inträffa när LCD-skärmen används under rätta förhållanden.
149
Förhindra inbränning av efterbilder
――Bästa sättet att skydda produkten från inbränning av efterbilder är genom att slå av strömmen eller
ställa in datorn eller låta systemet köra en skärmsläckare när den inte används. Garantin kan vara
begränsad beroende på bruksanvisning.
•• Stänga av, skärmsläckare och energisparläge
-- Gå till Egenskaper för bildskärm > Strömkälla på datorn och ange efter dina önskemål när
produkten ska stängas av.
-- Använda en skärmsläckare efter rekommendationerna.
Det är bäst att använda en skärmsläckare som bara har en färg eller en rörlig bild.
•• Regelbunden färgförändring
-- Använd 2 färger
Växla mellan 2 färger var 30:e minut så som visas ovan.
Type 1
•• Regelbunden textfärgsförändring
-- Använd ljusa färger med liknande ljusstyrka.
Interval (Intervall): Ändra textfärgen och bakgrundsfärgen var 30:e minut
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Flytta och ändra texten var 30:e minut så som visas nedan.
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
OZ348
: 20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Undvik kombinationer av text- och bakgrundsfärg för kontrasterande ljusstyrka.
(Ljus: anger ljus- eller mörkervärdet i en färg, vilket varierar beroende på mängden utstrålande ljus.)
――Undvik att använda grått, eftersom det kan bidra till inbränning av efterbilder.
――Undvik att använda färger med kontrasterande ljusstyrka (svartvitt, grått).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Visa en rörlig bild regelbundet tillsammans med en logotyp.
Intervall: Visa en rörlig bild tillsammans med en logotyp i 60 sekunder efter 4 timmars
användning.
150
Licens
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
Ⓡ
2.0 Channel
Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380;
6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the
Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0
Channel is a trademark of DTS, Inc. ⓒ DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of Rovi
Corporation or its subsidiaries and are used under licence.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi
Corporation. This is an official DivX CertifiedⓇ device that has passed rigorous testing to verify that
it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into
DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the
DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Licensmeddelande för Open Source
Vid användning av programvara för open source är licenser för Open Source är tillgängliga på
produktmenyn. Licensmeddelandet gällande Open Source finns endast på engelska.
Kontakta Samsungs kundtjänst eller skicka e-post till oss.request@samsung.com om du vill veta mer
om licensmeddelandet om öppen källkod.
151
Terminologi
480i/480p/720p/1080i/1080p____
Var och en av skanningshastigheterna
ovan hänvisar till antalet
effektiva skanningsrader, som
avgör skärmupplösningen.
Skanninghastigheten kan indikeras i
(sammanflätat) eller p (progressivt) läge,
beroende på skanningmetod.
- Skanning
Skanningen hänvisar till en process
för att skicka pixlar som formar en bild
progressivt. Ett stort antal pixlar ger en
klarare och mer levande bild.
- Progressivt
I progressivt skanningläge skannas alla
pixelrader en i taget (progressivt) på
skärmen.
- Sammanflätat
I sammanflätat skanningläge skannas
varannan pixelrad uppifrån och ned
först och sedan skannas återstående
pixelrader (som inte skannades).
Ej sammanflätat läge och
Sammanflätat läge____ Ej
sammanflätat läge (progressiv skanning)
visar en horisontell linje uppifrån
och ned på skärmen. Sammanflätat
läge visar ett udda antal linjer först
och ett jämnt antal linjer därefter. Ej
sammanflätat läge används i monitorer,
eftersom det producerar en mycket klar
och tydlig skärm och sammanflätat läge
används huvudsakligen för TV.
Bildpunktsavstånd____ Skärmen
består av röda, gröna och blå
bildpunkter. Ett kortare avstånd mellan
punkterna producerar en högre
upplösning. Dot pitch (bildpunktsstopp)
står för skillnaden mellan det kortaste
avståndet mellan punkter av samma
färg. Dot pitch (bildpunktsstopp) mäts i
millimeter.
Vertikal frekvens____ Produkten
visar en bild många gånger per sekund
(som ett lysrör som blinkar) för att
visa den bild som användaren ska se.
Hastigheten för en enkel bild som visas
upprepat per sekund kallas vertikal
frekvens eller uppdateringshastighet.
Vertikal frekvens uppmäts i Hz.
60 Hz står exempelvis för en enkel bild
som visas 60 gånger per sekund.
Horisontell frekvens____ Tiden det
krävs för att skanna en rad från vänster
till höger sida av skärmen kallas en
horisontell cykel. Det resiproka numret
på den horisontella cykeln kallas
horisontell frekvens. Horisontell frekvens
uppmäts i kHz.
Källa____ Ingångskällan hänvisar till
en videokällenhet som är ansluten till
produkten, såsom en videokamera eller
en video- eller DVD-spelare.
Plug & Play____ Plug & Play är en
funktion som möjliggör automatiskt
informationsutbyte mellan en SMART
Signage TV och en dator och har som
syfte att skapa en optimal visningsmiljö.
Produkten använder VESA DDC
(internationell standard) för att köra Plug
& Play.
Upplösning____ Upplösningen är
antalet horisontella punkter (pixlar) och
vertikala punkter (pixlar) som bildar
en skärm. Den representerar nivån för
visningsdetaljer. En högre upplösning
gör det möjligt att visa mer data på
skärmen och är praktisk för att utföra
flera uppgifter samtidigt.
En upplösning på 1920 X 1080 består
av 1920 horisontella pixlar (horisontell
upplösning) och 1080 vertikala pixlar
(vertikal upplösning).
DVD (Digital Versatile Disc)____
DVD:n är en masslagringsskiva i CDstorlek där du kan spara multimedia
(ljud, video och spel) och som utnyttjar
MPEG-2-videokomprimeringsteknik.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Detta är ett gränssnitt
som kan anslutas till en digital ljudkälla
och en högupplöst videokälla med en
enda kabel utan komprimering.
MDC (Multiple Display Control)____
MDC (Multiple Display Control) är ett
program som gör att flera skärmar
kan styras samtidigt på en dator.
Kommunikationen mellan en dator
och en skärm sker genom att använda
RS232C (seriell datasändning) och RJ45kablar (LAN).
152
Download PDF

advertising