Samsung | NX300 | Samsung NX300 คู่มือการใช้

คู่มือการใช้งาน
THA คู่มือการใช้งานเล่มนี้ประกอบด้วยรายละเอียดค�ำแนะน�ำการใช้งานกล้องของคุณ
โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานเล่มนี้อย่างละเอียด
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
Microsoft Windows และโลโก้ของ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ของ Microsoft Corporation
• Mac และ Apple App Store เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Apple
• Google Play Store เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Google, Inc.
• Adobe, โลโก้ของ Adobe, Photoshop และ Lightroom เป็นเครื่องหมายการค้าจด
ทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Adobe Systems Incorporated
ในสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศอื่น
• microSD™, microSDHC™ และ microSDXC™ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ของ SD Association
• HDMI, โลโก้ของ HDMI และ "High Definition
Multimedia Interface" เป็นเครื่องหมายการค้าหรือ
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing
LLC
®
• Wi-Fi , โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED และโลโก้ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน
ของ Wi-Fi Alliance
• เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าในคู่มือนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของแต่ละราย
•
ข้อมูลจ�ำเพาะของกล้องหรือเนื้อหาในคู่มือการใช้งานเล่มนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการอัพเกรดคุณสมบัติของกล้อง
• ขอแนะน�ำให้คุณใช้กล้องถ่ายรูปภายในประเทศที่คุณซื้อ
• ใช้กล้องนี้ด้วยความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งหมดที่
เกี่ยวกับการใช้กล้องนี้
• ไม่สามารถใช้ซำ�้ หรือส่งต่อเนื้อหาส่วนใดของคู่มือการใช้งานเล่มนี้โดยไม่ได้รับ
อนุญาต
•
PlanetFirst คือโครงการของ Samsung Electronics ในเรื่องการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและความรับ ผิดชอบต่อสังคม ผ่านธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมและ
กิจกรรมด้านการจัดการ
1
ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังและค�ำแนะน�ำในการใช้งานดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยง
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตราย และเพื่อให้การใช้งานกล้องของคุณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
  คำ� เตือน—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับ
บาดเจ็บ
ห้ามถอดหรือพยายามซ่อมกล้องเอง
การป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อสายตาของเป้าหมาย
ห้ามใช้แฟลชในระยะใกล้ (ใกล้เกิน 1ม.) กับคนหรือสัตว์ หากใช้แฟลชใกล้กับตาของ
เป้าหมายมากเกินไป อาจท�ำให้เกิดอันตรายต่อสายตาทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวรได้
เก็บกล้องให้ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง
เก็บกล้องและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้อยู่ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากกล้องมี
ส่วนประกอบที่เป็นชิ้นเล็กๆ ซึ่งอาจท�ำให้เกิดการส�ำลักติดคอหรืออันตรายร้ายแรงได้
หากกลืนเข้าไป ชิ้นส่วนที่ถอดได้และอุปกรณ์เสริมอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นเดียวกัน
เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือท�ำให้กล้องเสียหายได้
ไม่ควรให้กล้องตากแดดโดยตรงหรืออยู่ในอุณหภูมิสูงเป็นเวลานานๆ
ห้ามใช้กล้องเมื่ออยู่ใกล้วัตถุไวไฟหรือก๊าซและของเหลวที่มีการระเบิดได้
การตากแดดหรืออยู่ในอุณหภูมิที่สูงเกินไปเป็นเวลานานอาจท�ำให้ชิ้นส่วนภายในของ
กล้องเกิดความเสียหายถาวรได้
เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดได้
ห้ามใส่วัตถุไวไฟลงในกล้องหรือเก็บวัตถุเหล่านั้นไว้ใกล้กับกล้อง
เนื่องจากอาจท�ำใหเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
อย่าถือกล้องในขณะที่มือเปียก
เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
หลีกเลี่ยงการคลุมกล้องหรือเครื่องชาร์จด้วยผ้า
กล้องอาจร้อนเกินไปซึ่งอาจท�ำให้กล้องผิดรูปหรือเกิดไฟไหม้ได้
อย่าจับสายไฟหรือเข้าใกล้เครื่องชาร์จเจอร์ในระหว่างพายุฝนฟ้าคะนอง
เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
2
ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ถ้ามีของเหลวหรือวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในกล้อง ให้หยุดการต่อกับแหล่งจ่าย
ไฟทุกประเภท เช่น แบตเตอรี่ หรือเครื่องชาร์จ และติดต่อศูนย์บริการของซัม
ซุง
ปฏิบัติตามข้อบังคับเรื่องการห้ามใช้ กล้องในบางพื้นที่
หลีกเลี่ยงการรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
• ปิดกล้องเมื่ออยู่บนเครื่องบิน กล้องของคุณอาจรบกวนการท�ำงานของอุปกรณ์บน
เครื่องบิน กรุณาปฏิบัติตามข้อบังคับของสายการบินและปิดกล้องตามค�ำแนะน�ำของ
เจ้าหน้าที่สายการบิน
• ปิดกล้องเมื่ออยู่ใกล้อุปกรณ์การแพทย์ กล้องของคุณอาจรบกวนการท�ำงานของ
อุปกรณ์การแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล กรุณาปฏิบัติตามข้อบังคับ
ค�ำเตือนที่ปิดประกาศไว้ และค�ำแนะน�ำจากเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาล
•
หลีกเลี่ยงการรบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจ
รักษาระยะห่างระหว่างกล้องกับเครื่องกระตุ้นหัวใจเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนที่อาจเกิด
ขึ้นได้ ดังที่ได้รับค�ำแนะน�ำโดยผู้ผลิตเครื่องและกลุ่มงานวิจัย ถ้าคุณมีเหตุที่ทำ� ให้สงสัย
ได้ว่ากล้องของคุณก�ำลังรบกวนเครื่องกระตุ้นหัวใจหรืออุปกรณ์การแพทย์อื่น ให้ปิด
กล้องทันทีและติดต่อผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นหัวใจหรืออุปกรณ์การแพทย์เพื่อขอค�ำแนะน�ำ
  ข้อควรระวัง—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้กล้องของคุณหรือ
เครื่องมืออื่นได้รับความเสียหาย
ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวกล้องเมื่อเก็บไว้เป็นเวลานานๆ
แบตเตอรี่ที่ใส่ไว้อาจรั่วซึมหรือเป็นสนิมตามเวลาที่ผ่านไป และอาจท�ำให้เกิด
ความเสียหายอย่างรุนแรงกับกล้องของคุณได้
ให้ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนส�ำหรับเปลี่ยนที่เป็นของแท้และแนะน�ำโดย
ผู้ผลิตเท่านั้น อย่าท�ำให้แบตเตอรี่เสียหายหรือร้อน
เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดเพลิงไหม้หรือเป็นอันตรายต่อร่างกายได้
ใช้แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ สายเคเบิล และอุปกรณ์เสริมที่ซัมซุงรับรองเท่านั้น
แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ สายเคเบิล หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับรองอาจท�ำให้เกิด
แบตเตอรี่ระเบิด ความเสียหายกับกล้อง หรือการบาดเจ็บ
• ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้แบตเตอรี่
เครื่องชาร์จ สายเคเบิล หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับรอง
•
ห้ามใช้แบตเตอรี่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
3
ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
อย่าเจ็บแฟลชเมื่อไฟแฟลชติด
แฟลชจะร้อนมากเมื่อไฟแฟลชติดและอาจท�ำให้ผิวหนังไหม้ได้
เมื่อใช้เครื่องชาร์จ AC ให้ปิดกล้องก่อนถอดเครื่องชาร์จ AC
หากไม่ปฏิบัติตามอาจท�ำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน
หากไม่ปฏิบัติตามอาจท�ำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
ห้ามใช้สายไฟ ปลั๊กที่ช�ำรุด หรือเต้าเสียบที่หลวมในการชาร์จแบตเตอรี่
เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
อย่าให้เครื่องชาร์จ AC สัมผัสกับขั้ว +/- ของแบตเตอรี่
เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
อย่าท�ำกล้องร่วงหล่นหรือน�ำกล้องไปกระแทกอย่างรุนแรง
การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้หน้าจอหรือส่วนประกอบภายในหรือภายนอกเสียหายได้
ต่อสายหรืออะแดปเตอร์ และใส่แบตเตอรี่รวมถึงการ์ดหน่วยความจ�ำด้วย
ความระมัดระวัง
ถ้าคุณกระชากขั้วต่อ ต่อสายหรือใส่แบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจ�ำไม่ถูกต้อง อาจ
ท�ำให้พอร์ต ขั้วต่อ และอุปกรณ์เสริมเสียหายได้
เก็บการ์ดที่มีแถบแม่เหล็กไว้ให้ห่างจากซองใส่กล้อง
ข้อมูลที่เก็บไว้ในการ์ดอาจเสียหายหรือถูกลบได้
ไม่ควรใช้เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ หรือการ์ดหน่วยความจ�ำที่เสีย
เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือกล้องท�ำงานผิดปกติ หรือไฟไหม้ได้
อย่าวางกล้องถ่ายรูปไว้ภายในหรือใกล้ๆ กับสนามแม่เหล็ก
การกระท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้กล้องท�ำงานผิดปกติได้
อย่าใช้กล้องนี้หากหน้าจอเสียหาย
ถ้ามีชิ้นส่วนที่เป็นกระจกหรืออะคริลิกแตกหัก ให้ติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง
เพื่อน�ำกล้องไปซ่อม
4
ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
ตรวจสอบว่ากล้องท�ำงานอย่างถูกต้องก่อนใช้งาน
หลีกเลี่ยงการรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อไฟล์ที่หายไปหรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการท�ำงานผิด
ปกติของกล้องหรือการใช้งานไม่ถูกวิธี
ถ้าเสียบสายกลับด้าน อาจท�ำให้ไฟล์เสียหายได้ บริษัทผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อการ
สูญเสียข้อมูลใดๆ
กล้องของคุณส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ (RF) ที่อาจรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มี
การป้องกันหรือมีการป้องกันไม่รัดกุมพอ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องช่วยฟัง
อุปกรณ์การแพทย์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ในบ้านหรือยานพาหนะ
กรุณาสอบถามผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่คุณใช้เพื่อแก้ปัญหาคลื่นรบกวนที่คุณ
ประสบเพื่อป้องกันการรบกวนอันไม่พึงประสงค์ ให้ใช้เฉพาะเครื่องมือหรืออุปกรณ์เสริม
ที่ซัมซุงรับรอง
ห้ามให้เลนส์สัมผัสกับแสงอาทิตย์โดยตรง
ใช้กล้องตามต�ำแหน่งปกติ
คุณจะต้องเสียบปลายด้านเล็กของสาย USB เข้ากับกล้องของคุณ
การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้ตวั รับแสงมีอาการสีเพี้ยน หรือท�ำงานบกพร่อง
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศภายในกล้อง
ถ้ากล้องมีความร้อนสูง ให้นำ� แบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เย็นลง
การถ่ายโอนข้อมูลและความรับผิดชอบ
• ข้อมูลที่ถ่ายโอนผ่าน WLAN อาจจะรั่วไหลได้ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการถ่ายโอน
ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวในพื้นที่สาธารณะหรือบนเครือข่ายเปิด
• ผู้ผลิตกล้องจะไม่รับผิดชอบต่อการถ่ายโอนข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมาย
การค้า กฎหมายว่าด้วยทรัพยสินทางปัญญา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม
การใช้งานกล้องเป็นระยะเวลานานอาจท�ำให้แบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงและท�ำให้
อุณหภูมิภายในกล้องเพิ่มขึ้น หากกล้องหยุดท�ำงาน ให้นำ� แบตเตอรี่ออกและปล่อย
ให้เย็นลง
• อุณหภูมิภายในที่สูงอาจท�ำให้เกิดสัญญาณรบกวนในภาพของคุณ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
และไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวมของกล้อง
•
5
สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้
ไอคอนที่ใช้ในคู่มือเล่มนี้
ไอคอน
[  ]
(  )
→
*
ฟังก์ชั่น
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
ค�ำเตือนและข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย
ปุ่มของกล้อง ตัวอย่างเช่น [ชัตเตอร์] หมายถึงปุ่มชัตเตอร์
หมายเลขหน้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ล�ำดับของตัวเลือกหรือเมนูที่คุณจะต้องเลือกเพื่อด�ำเนินการเป็นขั้นตอน
เช่น เลือก 1 → คุณภาพ (หมายถึงให้เลือก 1 จากนั้นจึงเลือก
คุณภาพ)
หมายเหตุ
สัญลักษณ์โหมด
โหมด
ระบบอัจฉริยะ
โปรแกรม
ล�ำดับการเปิดรับแสง
ล�ำดับชัตเตอร์
ปรับเอง
ก�ำหนดค่าตามเลนส์
สมาร์ท
Wi-Fi
สัญลักษณ์
t
P
A
S
M
i
s
B
6
สารบัญ
ค�ำแนะน�ำ
บทที่ 1
ท่าทางในการถ่ายภาพ................................................................................ 13
การเริ่มต้น.................................................................................................. 29
แนวคิดของการถ่ายภาพ
การถือกล้อง.................................................................................................13
การถ่ายภาพในท่ายืน...................................................................................13
ท่านั่งถ่ายภาพ..............................................................................................14
การใช้หน้าจอ...............................................................................................14
ภาพมุมต�ำ่ ...................................................................................................15
ภาพมุมสูง...................................................................................................15
รูรับแสง..................................................................................................... 16
ค่ารูรับแสงกับระยะชัดลึก..............................................................................17
ความเร็วชัตเตอร์........................................................................................ 18
ค่าความไวแสง ISO.................................................................................... 19
การตั้งค่ารูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และค่าความไวแสง ISO
จะเป็นการควบคุมค่ารับแสง......................................................................... 20
ความสัมพันธ์กันระหว่างทางยาวโฟกัส มุมภาพ และมุมมอง......................... 21
ระยะชัดลึก................................................................................................. 22
สิ่งที่ควบคุมลักษณะพิเศษแบบหลุดโฟกัสคืออะไร............................................22
ภาพตัวอย่างแบบออพติคอล..........................................................................24
การจัดวาง.................................................................................................. 24
กล้องของฉัน
อุปกรณ์ในกล่องบรรจุภัณฑ์............................................................................................... 29
ส่วนประกอบของกล้อง................................................................................ 30
การใช้งานปุ่ม DIRECT LINK...................................................................... 32
การใส่แบตเตอรี่และการ์ดความจ�ำ............................................................... 33
การถอดแบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจ�ำ................................................... 33
การใช้อะแดปเตอร์การ์ดความจ�ำ...................................................................33
ชาร์จแบตเตอรี่แล้วเปิดกล้อง....................................................................... 34
การชาร์จแบตเตอรี.่ ........................................................................................................... 34
การเปิดกล้องของคุณ........................................................................................................ 34
การตั้งค่าเริ่มต้น......................................................................................... 35
การเลือกฟังก์ชัน (ทางเลือกต่างๆ)............................................................... 36
เลือกด้วยปุ่มกด................................................................................................................. 36
เลือกโดยการสัมผัส........................................................................................................... 36
การใช้งาน m.............................................................................................................. 37
เช่น การเลือกขนาดภาพในโหมด P............................................................ 37
การใช้งานแผงอัจฉริยะ...................................................................................................... 38
เช่น ปรับค่ารับแสงในโหมด P.................................................................... 38
กฎสามส่วน..................................................................................................24
ภาพที่มีเป้าหมายสองเป้าหมาย.....................................................................25
แฟลช........................................................................................................ 26
หมายเลขไกด์ของแฟลช...............................................................................26
การถ่ายภาพด้วยแสงสะท้อน.........................................................................27
7
สารบัญ
ไอคอนบนจอแสดงผล................................................................................. 40
โหมดถ่ายภาพ............................................................................................ 53
การถ่ายภาพ............................................................................................... 40
การบันทึกวิดีโอ........................................................................................... 41
เกี่ยวกับมาตรวัดระดับ................................................................................ 41
สลับโปรแกรม............................................................................................. 56
ความเร็วชัตเตอร์ตำ�่ สุด............................................................................... 56
ในโหมดถ่ายภาพ............................................................................................................... 40
ในโหมดเปิดเล่น................................................................................................................ 42
การดูรูปถ่าย............................................................................................... 42
การเปิดเล่นวีดีโอ........................................................................................ 42
เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แสดงผล............................................................................................. 43
เลนส์.......................................................................................................... 44
ส่วนประกอบของเลนส์...................................................................................................... 44
การล็อกหรือการปลดล็อกเลนส์................................................................... 45
เครื่องหมายบนเลนส์......................................................................................................... 47
อุปกรณ์เสริม.............................................................................................. 48
องค์ประกอบแฟลชภายนอก............................................................................................... 48
การเชื่อมต่อแฟลชภายนอก......................................................................... 49
ส่วนประกอบโมดูล GPS (ทางเลือก)................................................................................... 51
การติดตั้งโมดูล GPS......................................................................................................... 51
t ระบบอัจฉริยะ................................................................................................ 53
P โหมดโปรแกรม............................................................................................................ 55
A โหมดก�ำหนดรูรับแสงเอง............................................................................................ 57
S โหมดก�ำหนดความเร็วชัตเตอร์เอง................................................................................. 58
M โหมดปรับเอง............................................................................................................. 59
โหมดตั้งเฟรมอัตโนมัต.ิ .............................................................................. 59
การใช้ฟังก์ชั่น Bulb..................................................................................... 60
i โหมดก�ำหนดค่าตามเลนส์......................................................................................... 60
การใช้งาน E.................................................................................. 60
การใช้งาน i-Function ในโหมด P/A/S/M................................................. 61
การใช้งาน Z................................................................................... 63
s โหมดอัจฉริยะ.......................................................................................................... 64
การใช้งานโหมดใบหน้าที่ดีที่สุด................................................................... 65
การถ่ายภาพพาโนรามา.............................................................................. 66
การบันทึกวิดีโอ.................................................................................................................. 68
โหมด 3 มิต.ิ ..................................................................................................................... 69
ฟังก์ชั่นที่มีให้ในแต่ละโหมดถ่ายภาพ................................................................................... 71
8
สารบัญ
บทที่ 2
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
ขนาดและความละเอียด............................................................................... 73
ขนาดภาพ......................................................................................................................... 73
คุณภาพ............................................................................................................................ 74
ค่าความไวแสง ISO.................................................................................... 75
สมดุลแสงขาว............................................................................................ 76
ก�ำหนดค่าล่วงหน้าของตัวเลือกสมดุลแสงขาว.............................................. 77
ตัวช่วยปรับแต่งภาพ (สไตล์ภาพ)................................................................. 79
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ (AF)........................................................................... 80
โฟกัสอัตโนมัติภาพเดี่ยว..................................................................................................... 81
โฟกัสอัตโนมัติต่อเนื่อง....................................................................................................... 81
โฟกัสแบบปรับเอง............................................................................................................. 82
บริเวณโฟกัสอัตโนมัต.ิ................................................................................. 83
การเลือกโฟกัส.................................................................................................................. 83
AF หลายจุด..................................................................................................................... 84
โฟกัสอัตโนมัติตรวจจ�ำหน้า................................................................................................ 84
โฟกัสอัตโนมัติถ่ายตัวเอง.................................................................................................... 85
AF ใช้นวิ้ แตะ............................................................................................. 86
AF ใช้นวิ้ แตะ.................................................................................................................... 86
จุดโฟกัสอัตโนมัต.ิ ............................................................................................................. 86
โฟกัสแบบติดตาม.............................................................................................................. 86
การถ่ายแบบแตะหน้าจอ.................................................................................................... 87
ช่วยโฟกัส................................................................................................... 88
ช่วยถ่ายแมนวล................................................................................................................. 88
การตรวจดูโฟกัส............................................................................................................... 88
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออพติคอล (OIS)............................................. 89
โหมดถ่าย (วิธีการถ่ายภาพ)........................................................................ 90
เดี่ยว................................................................................................................................. 90
ต่อเนื่อง............................................................................................................................ 90
ความเร็วสูง....................................................................................................................... 91
ตัวตั้งเวลา......................................................................................................................... 91
ถ่ายคร่อม AE (ถ่ายคร่อมค่ารับแสงอัตโนมัติ)..................................................................... 92
ถ่ายคร่อม WB (ถ่ายคร่อมสมดุลแสงขาว)........................................................................... 92
ถ่ายคร่อมตัวช่วยปรับค่าภาพ (ตัวช่วยถ่ายคร่อม)................................................................. 93
การตั้งค่าถ่ายคร่อม............................................................................................................ 93
แฟลช........................................................................................................ 94
การท�ำให้ลักษณะตาแดงลดลง............................................................................................ 95
การปรับความเข้มของแฟลช.............................................................................................. 95
การวัดแสง................................................................................................. 97
หลายจุด........................................................................................................................... 97
เฉพาะจุด.......................................................................................................................... 98
เน้นตรงกลาง..................................................................................................................... 98
การวัดค่ารับแสงของบริเวณโฟกัส .............................................................. 99
ช่วงที่ปรับเปลี่ยนได้.................................................................................. 100
ฟิลเตอร์อัจฉริยะ....................................................................................... 101
การชดเชยแสง......................................................................................... 102
ล็อกค่ารับแสง........................................................................................... 103
ฟังก์ชั่นวิดีโอ............................................................................................ 104
ขนาดภาพยนตร์.............................................................................................................. 104
คุณภาพของภาพยนตร์.................................................................................................... 104
ภาพเร่งความเร็ว............................................................................................................. 105
ภาพจาง.......................................................................................................................... 105
เสียง............................................................................................................................... 106
ตัดเสียงลม...................................................................................................................... 106
ระดับเสียงไมโครโฟน....................................................................................................... 106
9
สารบัญ
บทที่ 3
บทที่ 4
ค้นหาและจัดการไฟล์................................................................................ 108
เชื่อมต่อเข้ากับ WLAN และตั้งค่าเครือข่าย................................................. 123
เปิดเล่น/แก้ไข
การดูรูปถ่าย.................................................................................................................... 108
การดูภาพย่อ................................................................................................................... 108
การดูไฟล์ตามหมวด........................................................................................................ 109
การดูไฟล์ในรูปแบบโฟลเดอร์........................................................................................... 109
การป้องกันไฟล์............................................................................................................... 110
ล็อค/ปลดล็อคทุกไฟล์............................................................................... 110
การลบไฟล์..................................................................................................................... 111
การลบทีละไฟล์........................................................................................ 111
การลบทีละหลายไฟล์............................................................................... 111
การลบทุกไฟล์......................................................................................... 112
การดูรูปถ่าย............................................................................................. 113
ขยายภาพ....................................................................................................................... 113
การเปิดดูแสดงสไลด์....................................................................................................... 113
การหมุนอัตโนมัต.ิ ........................................................................................................... 114
การสร้างค�ำสั่งพิมพ์ (DPOF)............................................................................................ 114
การเปิดเล่นวีดีโอ...................................................................................... 115
ตัดส่วนของวีดีโอระหว่างการเปิดเล่น................................................................................ 115
บันทึกภาพระหว่างการเปิดเล่น........................................................................................ 116
การแก้ไขภาพ.......................................................................................... 117
การครอบตัดภาพ............................................................................................................. 117
การหมุนภาพ.................................................................................................................. 118
การหมุนภาพ.................................................................................................................. 118
การปรับภาพของคุณ....................................................................................................... 119
การตกแต่งใบหน้า........................................................................................................... 120
การใช้งานลักษณะพิเศษฟิลเตอร์อัจฉริยะ.......................................................................... 121
เครือข่ายไร้สาย
การเชื่อมต่อกับ WLAN.................................................................................................... 123
การตั้งค่าตัวเลือกเครือข่าย........................................................................ 124
ตั้งค่าที่อยู่ IP แบบปรับเอง........................................................................ 124
การใช้งานเบราว์เซอร์เข้าสู่ระบบ...................................................................................... 125
เคล็ดลับการเชื่อมต่อเครือข่าย.......................................................................................... 126
การใส่ข้อความ................................................................................................................ 127
การบันทึกไฟล์ไปยังสมาร์ทโฟนโดยอัตโนมัต.ิ............................................. 128
การส่งรูปภาพหรือวิดีโอไปยังสมาร์ทโฟน................................................... 129
การใช้สมาร์ทโฟนเป็นสายลั่นชัตเตอร์ระยะไกล........................................... 131
การใช้ การส�ำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ เพื่อส่งรูปถ่ายหรือวิดีโอ..................... 133
การติดตั้งโปรแกรมส�ำหรับส�ำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติในพีซีของคุณ..................................... 133
การส่งรูปถ่ายหรือวิดีโอไปยังพีซ.ี ...................................................................................... 133
การส่งภาพหรือวีดีโอผ่านอีเมล.................................................................. 135
การเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมล................................................................................................ 135
การจัดเก็บข้อมูลของคุณ.......................................................................... 135
การตั้งค่ารหัสผ่านอีเมล............................................................................. 136
การเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล.......................................................................... 137
การส่งภาพหรือวีดีโอผ่านอีเมล......................................................................................... 137
ใช้งานเว็บไซต์แบ่งปันภาพหรือวีดีโอ.......................................................... 139
การเข้าถึงเว็บไซต์........................................................................................................... 139
การอัพโหลดรูปถ่ายและวิดีโอ........................................................................................... 140
การใช้งาน AllShare Play เพื่อส่งไฟล์....................................................... 141
การอัพโหลดภาพไปยังที่จัดเก็บออนไลน์........................................................................... 141
ดูภาพหรือวีดีโอบนอุปกรณ์ที่สนับสนุน AllShare Play........................................................ 142
การส่งรูปถ่ายโดยใช้ Wi-Fi Direct.............................................................. 144
10
สารบัญ
บทที่ 5
บทที่ 6
การตั้งค่าส�ำหรับผู้ใช้................................................................................. 146
การดูไฟล์ใน HDTV หรือทีวีระบบ 3 มิต.ิ.................................................... 158
ขั้นของค่า ISO:........................................................................................ 146
ช่วง ISO อัตโนมัติ:.................................................................................. 146
การถ่ายโอนไฟล์มาไว้ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ.............................................. 160
เมนูการตั้งค่ากล้อง
การก�ำหนดค่า ISO.......................................................................................................... 146
ลดสัญญาณรบกวน.......................................................................................................... 146
ตั้งค่าถ่ายคร่อม............................................................................................................... 147
DMF (โฟกัสแบบปรับเองทันที)........................................................................................ 147
ปริภูมิส.ี .......................................................................................................................... 148
แก้ไขความบิดเบี้ยว.......................................................................................................... 149
การใช้งานการแตะ........................................................................................................... 149
การก�ำหนดค่า iFn........................................................................................................... 149
หน้าจอของผู้ใช้............................................................................................................... 149
การแมปปุ่ม.................................................................................................................... 150
เส้นตาราง....................................................................................................................... 151
ไฟ AF............................................................................................................................. 151
การตั้งค่า.................................................................................................. 152
การเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภาพนอก
การดูไฟล์บน HDTV......................................................................................................... 158
การดูไฟล์บนทีวีระบบ 3 มิต.ิ ............................................................................................ 159
การถ่ายโอนไฟล์มาไว้ที่คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows ของคุณ............................ 160
การเชื่อมต่อกล้องเป็นดิสก์แบบถอดได้...................................................... 160
การปลดการเชื่อมต่อกล้อง (ส�ำหรับ Windows XP).................................... 161
การถ่ายโอนไฟล์มาไว้ที่คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Mac OS ของคุณ............................. 161
การใช้งานโปรแกรมในพีซ.ี ........................................................................ 163
การติดตั้งโปรแกรมจากซีดีที่ให้มา..................................................................................... 163
โปรแกรมที่มีให้ใช้งานเมื่อใช้ i-Launcher................................................... 163
การใช้งาน i-Launcher..................................................................................................... 163
ข้อก�ำหนดส�ำหรับระบบปฏิบัติการ Windows..............................................
ข้อก�ำหนดส�ำหรับระบบปฏิบัติการ Mac OS...............................................
การเปิด i-Launcher..................................................................................
การใช้งาน Multimedia Viewer..................................................................
ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์................................................................................
การดาวน์โหลดโปรแกรม PC Auto Backup...............................................
163
164
164
165
166
166
i-Launcher, Adobe Photoshop Lightroom...................................................................... 167
การใช้งาน Adobe Photoshop Lightroom........................................................................ 167
11
สารบัญ
บทที่ 7
ดัชนี
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด......................................................................... 169
การดูแลรักษากล้อง.................................................................................. 170
การท�ำความสะอาดกล้อง.................................................................................................. 170
เลนส์และหน้าจอของกล้อง........................................................................ 170
ตัวรับแสง................................................................................................. 170
ตัวกล้อง................................................................................................... 170
ก่อนติดต่อศูนย์บริการ............................................................................... 181
ข้อมูลจ�ำเพาะของกล้อง............................................................................. 184
ค�ำศัพท์.................................................................................................... 189
อุปกรณ์เสริม............................................................................................ 195
ดัชนี......................................................................................................... 197
การใช้งานหรือการเก็บรักษากล้อง.................................................................................... 171
สถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานหรือเก็บรักษากล้อง...............................
การใช้งานที่ชายหาดหรือชายฝั่ง...............................................................
การเก็บรักษาเป็นระยะเวลายาวนาน...........................................................
ใช้กล้องอย่างระมัดระวังในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง............................
ข้อควรระวังอื่นๆ.......................................................................................
171
171
171
172
172
เกี่ยวกับการ์ดความจ�ำ...................................................................................................... 173
การ์ดความจ�ำที่สนับสนุน.......................................................................... 173
ความจุของการ์ดความจ�ำ.......................................................................... 174
ข้อควรระวังในการใช้งานการ์ดความจ�ำ...................................................... 176
เกี่ยวกับแบตเตอรี.่ .......................................................................................................... 177
ข้อก�ำหนดเฉพาะของแบตเตอรี.่ ................................................................
อายุการใช้งานแบตเตอรี่...........................................................................
ข้อความแบตเตอรี่ตำ�่ ................................................................................
หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งานแบตเตอรี่......................................................
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งานแบตเตอรี่...................................................
หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่........................................................
หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จขณะที่เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์...................
การจัดการและก�ำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่................
177
178
178
178
179
179
180
180
12
แนวคิดของการถ่ายภาพ
ท่าทางในการถ่ายภาพ
ท่าทางที่ถูกต้องที่ทำ� ให้กล้องมีเสถียรภาพเป็นสิ่งจ�ำเป็นในการถ่ายภาพที่ดี แม้ว่าคุณจะ
ถือกล้องอย่างถูกต้อง ท่าทางในการถ่ายภาพที่ผิดอาจท�ำให้กล้องสั่นได้ ยืนตรงและอยู่
นิ่งเพื่อเป็นฐานที่มั่นคงส�ำหรับกล้องของคุณ ขณะที่ถ่ายภาพด้วยความเร็ว
ชัตเตอร์ช้า กลั้นหายใจเพื่อลดการเคลื่อนที่ของร่างกายให้น้อยที่สุด
การถ่ายภาพในท่ายืน
จัดองค์ประกอบภาพของคุณ ยืนตรงโดยให้เท้าแยกออกจากกันด้วยระยะห่างเท่าช่วง
ไหล่ และให้ข้อศอกของคุณชี้ลง
การถือกล้อง
ถือกล้องด้วยมือขวาและวางนิว้ ชี้ขวาบนปุ่มชัตเตอร์ วางมือซ้ายไว้ใต้เลนส์เพื่อรองรับ
13
แนวคิดของการถ่ายภาพ
ท่านั่งถ่ายภาพ
จัดองค์ประกอบโดยนั่งบนพื้นและชันเข่าขึ้นข้างหนึ่ง และรักษาท่าทางร่างกายอยู่ใน
แนวตรง
การใช้หน้าจอ
ในการถ่ายภาพที่มุมก้มหรือมุมเงย ให้เอียงหน้าจอขึ้นหรือลง คุณสามารถพลิกหน้าจอ
ขึ้น 90° ( ) หรือลง 45° ( )
ปิดหน้าจอไว้ ( ) เมื่อไม่ใช้งานกล้อง
• พลิกหน้าจอเฉพาะภายในมุมที่อนุญาตเท่านั้น การไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวอาจท�ำให้
กล้องของคุณเสียหายได้
•
14
แนวคิดของการถ่ายภาพ
ภาพมุมต�่ำ
ภาพมุมต�ำ่ เป็นการถ่ายภาพเมื่อน�ำกล้องไว้ตำ�่ กว่าระดับสายตา และหันขึ้นไปยังเป้า
หมาย
ภาพมุมสูง
ภาพมุมสูงเป็นการถ่ายภาพเมื่อน�ำกล้องไว้สูงกว่าระดับสายตา และหันลงมายังเป้า
หมาย
15
แนวคิดของการถ่ายภาพ
รูรับแสง
รูรับแสงเป็นรูที่ควบคุมปริมาณแสงที่เข้ากล้อง เป็นหนึ่งในสามปัจจัยที่พิจารณาค่ารับ
แสง ช่องรูรับแสงประกอบด้วยแผ่นโลหะบางที่เปิดและปิดเพื่อปล่อยให้แสงผ่านรูรับแสง
เข้าไปยังกล้อง ขนาดของรูรับแสงมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชนิดกับความสว่างของภาพ
รูรับแสงยิ่งกว้าง ภาพก็ยิ่งสว่าง ยิ่งรูรับแสงแคบ ภาพก็ยิ่งมืด
ขนาดรูรับแสง
ขนาดรูรับแสงสามารถแทนด้วยค่าที่เรียกว่า "ค่า F" ค่า f เป็นค่าที่แทนค่าทางยาว
โฟกัสหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ เช่น เลนส์ที่มีทางยาวโฟกัส 50 มม. และมี
ค่า f เป็น F2 เส้นผ่านศูนย์กลางของรูรับแสงจะเท่ากับ 25 มม.
(50 มม./25 มม. = F2) ยิ่งค่า f มีค่าน้อย รูรับแสงก็ยิ่งกว้างมาก
ขนาดช่องเปิดของรูรับแสงนั้นบรรยายแทนด้วยค่ารับแสง (EV) การเพิ่มค่ารับแสง
(+1 EV) หมายถึงปริมาณแสงเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า การลดค่ารับแสง (-1 EV) หมาย
ถึงปริมาณแสงลดลงเป็นสองเท่า คุณยังสามารถใช้คุณลักษณะการชดเชยแสงเพื่อปรับ
เปลี่ยนปริมาณแสงโดยละเอียดโดยการแบ่งย่อยค่ารับแสงเป็น 1/2, 1/3 EV หรือค่าอื่นๆ
+1 EV
รูรับแสงแคบที่สุด
รูรับแสงขนาดกลาง
รูรับแสงกว้างที่สุด
F1.4
ภาพมืดลง
(เปิดรูรับแสงแคบ)
-1 EV
F2
F2.8
F4
ขั้นของค่ารับแสง
F5.6
F8
ภาพสว่างขึ้น
(เปิดรูรับแสงกว้าง)
16
แนวคิดของการถ่ายภาพ
ค่ารูรับแสงกับระยะชัดลึก
คุณสามารถท�ำให้ภาพฉากหลังชัดขึ้นหรือเบลอลงได้โดยการควบคุมรูรับแสง ซึ่งเกี่ยว
ข้องอย่างใกล้ชิดกับระยะชัดลึก (Depth of Field) ซึ่งสามารถเรียกได้ว่าชัดตื้นหรือชัด
ลึก
ภาพชัดลึก
ภาพชัดตื้น
ช่องรูรับแสงประกอบด้วยแผ่นเบลดหลายแผ่น แผ่นเบลดเหล่านี้จะเคลื่อนที่ไปด้วยกัน
และควบคุมปริมาณแสงที่ผ่านกึ่งกลางของรูรับแสง จ�ำนวนแผ่นเบลดยังมีผลต่อรูปร่างของ
จุดแสงเมื่อถ่ายภาพกลางคืน หากรูรับแสงประกอบด้วยแผ่นเบลดเป็นจ�ำนวนคู่ แสงจะถูก
แบ่งออกเป็นส่วนเท่ากับแผ่นเบลด ถ้าจ�ำนวนแผ่นเบลดเป็นจ�ำนวนคี่ แสงจะถูกแบ่งส่วน
เป็นสองเท่าของจ�ำนวนแผ่นเบลด
ตัวอย่างเช่น รูรับแสงที่มี 8 แผ่นเบลดจะแบ่งแสงเป็น 8 ส่วน และรูรับแสงที่มี 7 แผ่นเบ
ลดจะแบ่งแสงออกเป็น 14 ส่วน
7 แผ่นเบลด
8 แผ่นเบลด
17
แนวคิดของการถ่ายภาพ
ความเร็วชัตเตอร์
ดังนั้นยิ่งความเร็วชัตเตอร์สูงขึ้น ก็จะมีแสงผ่านเข้ามาน้อยลง
ความเร็วชัตเตอร์หมายถึงระยะเวลาที่ใช้เปิดและปิดชัตเตอร์ และเป็นปัจจัยที่สำ� คัญต่อ
ความสว่างของภาพ เนื่องจากเป็นการควบคุมปริมาณแสงที่ผ่านรูรับแสงก่อนที่จะเข้ามา
ยังตัวรับภาพ
และยิ่งความเร็วชัตเตอร์ตำ�่ ลง ก็จะมีแสงผ่านเข้ามามากขึ้น กล่าวได้ว่า
ความเร็วชัตเตอร์สูงจะท�ำให้ระยะเวลาที่ให้แสงผ่านน้อยลง และภาพจะมืดลง
และสามารถหยุดการเคลื่อนไหวของวัตถุที่กำ� ลังเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้น
โดยทัว่ ไปจะสามารถปรับค่าความเร็วชัตเตอร์ได้เอง ค่าทีว่ ัดได้จากความเร็วชัตเตอร์
เรียกว่า "ค่ารับแสง" (EV) ซึ่งจะถูกแบ่งเป็นช่วง 1 วินาที, 1/2 วินาที, 1/4 วินาที,
1/8 วินาที, 1/15 วินาที, 1/1000 วินาที, 1/2000 วินาที และค่าอื่นๆ
+1 EV
ค่ารับแสง
-1 EV
1 วินาที
1/2 วินาที
1/4 วินาที
1/8 วินาที
0.8 วินาที
0.004 วินาที
1/15 วินาที 1/30 วินาที
ความเร็วชัตเตอร์
18
แนวคิดของการถ่ายภาพ
ค่าความไวแสง ISO
ค่ารับแสงของภาพจะพิจารณาจากความไวแสงของกล้อง ค่าความไวแสงนี้กำ� หนดตาม
มาตรฐานระหว่างประเทศของฟิล์ม ซึ่งเรียกว่ามาตรฐาน ISO ในกล้องดิจิตอล
ความไวแสงนี้ใช้เพื่อแสดงความไวในการรับภาพของกลไกดิจิตอล
ค่าความไวแสง ISO จะเป็นสองเท่าเมื่อตัวเลขนี้เป็นสองเท่า ตัวอย่างเช่นการตั้งค่า
ISO 200 จะสามารถบันทึกภาพได้ไวเป็นสองเท่าของ ISO 100 อย่างไรก็ตาม ค่า ISO
สูงจะท�ำให้มี "สัญญาณรบกวน" ซึ่งเป็นจุดเล็กๆ และเกิดลักษณะอื่นๆ ในภาพที่ทำ� ให้
ปรากฏสัญญาณรบกวนหรือลักษณะที่ดูเลอะเลือนในภาพนั้นได้ โดยทัว่ ไปแล้ว ควรใช้
ค่า ISO ต�ำ่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสัญญาณรบกวนในภาพ ยกเว้นคุณก�ำลังถ่ายภาพใน
สภาพแสงมืดหรือกลางคืน
เนื่องจากค่าความไวแสง ISO ต�ำ่ จะท�ำให้กล้องมีความไวต่อแสงน้อยลง คุณจะต้องรับ
แสงมากขึ้นเพื่อให้ได้ค่ารับแสงที่พอดี เมื่อใช้ค่าความไวแสง ISO ต�ำ่ ให้เปิดรูรับแสง
มากขึ้นหรือลดความเร็วชัตเตอร์เพื่อให้รับแสงเข้าสู่กล้องมากขึ้น ตัวอย่างเช่นใน
วันฟ้าโปร่งที่มีแสงมากเหลือเฟือ เมื่อใช้ค่าความไวแสง ISO ต�ำ่ จะไม่จำ� เป็นต้องใช้
ความเร็วชัตเตอร์ช้า อย่างไรก็ตามในที่มืดหรือกลางคืน การใช้ค่าความไวแสง ISO ต�ำ่
จะท�ำให้ภาพเบลอ ดังนั้นจึงแนะน�ำให้เพิ่มค่าความไวแสง ISO ขึ้นพอสมควร
ภาพที่ถ่ายด้วยขาตั้งกล้องและค่าความไวแสง
ISO สูง
ภาพเบลอเมื่อใช้ค่าความไวแสง ISO ต�ำ่
คุณภาพและความสว่างของภาพจะมีการเปลี่ยนแปลงตามค่าความไวแสง ISO
19
แนวคิดของการถ่ายภาพ
การตั้งค่ารูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และค่าความไวแสง ISO
จะเป็นการควบคุมค่ารับแสง
การตั้งค่า
ค่ารูรับแสง ความเร็วชัตเตอร์ และค่าความไวแสง ISO มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้
ชิดในการถ่ายภาพ ค่ารูรับแสงจะควบคุมช่องเปิดที่ควบคุมปริมาณแสงที่เข้าสู่กล้อง
ขณะที่ความเร็วชัตเตอร์จะก�ำหนดระยะเวลาที่ปล่อยให้แสงเข้า ค่าความไวแสง ISO
จะก�ำหนดความเร็วที่ฟิล์มตอบสนองต่อแสง ค่าเหล่านี้จะรวมเรียกว่าสามเหลี่ยมของ
การเปิดรับแสง
ความเร็วสูง
= แสงน้อยลง
ความเร็วต�ำ่
= แสงมากขึ้น
ความเร็วชัตเตอร์
เร็ว = ภาพนิ่ง
ช้า = ภาพเบลอ
การเปลี่ยนแปลงความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง หรือค่าความไวแสง ISO สามารถ
ชดเชยได้โดยการปรับอีกค่าหนึ่งเพื่อรักษาปริมาณแสง อย่างไรก็ตาม ผลจะเปลี่ยน
แปลงไปตามการตั้งค่า ตัวอย่างเช่น ความเร็วชัตเตอร์นั้นมีประโยชน์ในการแสดงการ
เคลื่อนไหว รูรับแสงสามารถควบคุมระยะชัดลึก และค่าความไวแสง ISO สามารถ
ควบคุมลักษณะเม็ดสีที่ปรากฏในภาพ
การตั้งค่า
ค่ารูรับแสง
ผล
ผล
ค่าความไวแสง
ISO
ความไวแสงสูง
= ไวต่อแสงมาก
ความไวแสงต�ำ่
= ไวต่อแสงน้อย
สูง = ภาพเป็นเม็ดสีมากขึ้น
ต�ำ่ = ภาพเป็นเม็ดสีน้อยลง
รูรับแสงกว้าง
= แสงมากขึ้น
รูรับแสงแคบ
= แสงน้อยลง
กว้าง = ชัดตื้น
แคบ = ชัดลึก
20
แนวคิดของการถ่ายภาพ
ความสัมพันธ์กันระหว่างทางยาวโฟกัส มุมภาพ และมุมมอง
ทางยาวโฟกัสยาว
ทางยาวโฟกัส ซึ่งวัดเป็นหน่วยมิลลิเมตร เป็นระยะห่างระหว่างกึ่งกลางของเลนส์ไปยัง
จุดโฟกัส ซึ่งจะส่งผลต่อมุมภาพและมุมมองของภาพถ่าย ทางยาวโฟกัสสั้นคือภาพมุม
กว้าง ซึ่งจะให้คุณสามารถถ่ายภาพเป็นมุมกว้างได้ ทางยาวโฟกัสยาวคือภาพมุมแคบ
ซึ่งจะให้คุณสามารถถ่ายภาพระยะไกลได้
เลนส์ทางยาว
ทางยาวโฟกัสสั้น
ภาพระยะไกล
มุมแคบ
เลนส์มุมกว้าง
ดูภาพต่อไปนี้และเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
ภาพมุมกว้าง
มุมกว้าง
มุม 18 มม.
มุม 55 มม.
มุม 200 มม.
โดยปกติแล้ว เลนส์มุมกว้างจะเหมาะกับการถ่ายภาพทิวทัศน์ และเลนส์มุมแคบจะ
เหมาะกับการถ่ายภาพกีฬาหรือภาพบุคคล
21
แนวคิดของการถ่ายภาพ
ระยะชัดลึก
สิ่งที่ควบคุมลักษณะพิเศษแบบหลุดโฟกัสคืออะไร
ภาพบุคคลหรือภาพหุ่นนิ่งที่เป็นที่รู้จักกันโดยทัว่ ไปนั้น คือภาพที่ฉากหลังหลุดโฟกัส
เพื่อให้เป้าหมายดูเด่นขึ้น ภาพสามารถเบลอหรือชัด โดยขึ้นกับบริเวณโฟกัส ซึ่งเรียก
ว่า 'ชัดตื้น' หรือ 'ชัดลึก'
ระยะชัดคือบริเวณโฟกัสรอบเป้าหมาย ดังนั้นชัดตื้นจึงหมายความว่าบริเวณโฟกัสนั้น
แคบ และชัดลึกหมายถึงบริเวณโฟกัสนั้นกว้าง
ระยะชัดลึกขึ้นกับค่ารูรับแสง
ยิ่งรูรับแสงกว้าง (กล่าวคือลดค่ารูรับแสง) ก็จะได้ระยะชัดตื้นมากขึ้น ภายใต้สภาวะที่ค่า
อื่นๆ รวมทั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และค่าความไวแสง ISO เท่ากัน
รูรับแสงน้อยจะท�ำให้ได้ภาพที่มีระยะชัดตื้น
ภาพที่ชัดตื้นซึ่งเน้นเป้าหมายและท�ำให้ส่วนอื่นๆ เบลอ สามารถท�ำได้โดยการใช้
เลนส์ทางยาว หรือเลือกค่ารูรับแสงน้อย ในทางกลับกัน ภาพที่ชัดลึกซึ่งจะแสดง
องค์ประกอบต่างๆในภาพอยู่ในโฟกัสชัดเจน สามารถท�ำได้โดยใช้เลนส์มุมกว้าง หรือ
เลือกค่ารูรับแสงมาก
55 มม. F5.7
ภาพชัดตื้น
55 มม. F22
ภาพชัดลึก
22
แนวคิดของการถ่ายภาพ
ระยะชัดลึกขึ้นกับทางยาวโฟกัส
ระยะชัดลึกขึ้นกับระยะห่างระหว่างเป้าหมายและกล้อง
ยิ่งทางยาวโฟกัสยาวขึ้น ก็จะยิ่งได้ค่าระยะชัดตื้นลง เลนส์ทางยาว ที่มีทางยาวโฟกัส
ไกลกว่าเลนส์มุมกว้างที่มีทางยาวโฟกัสสั้น จะถ่ายภาพชัดตื้นได้ดีกว่า
ยิ่งระยะห่างระหว่างเป้าหมายและกล้องมาก ก็ยิ่งมีระยะชัดตื้นยิ่งขึ้น ดังนั้นการถ่าย
ภาพใกล้เป้าหมายจะท�ำให้ได้ภาพที่มีระยะชัดตื้น
ภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์ทางยาว 100 มม.
ภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์มุมกว้าง 18 มม.
ภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์ทางยาว 100 มม.
ภาพที่บันทึกใกล้ที่ระยะใกล้เป้าหมาย
23
แนวคิดของการถ่ายภาพ
ภาพตัวอย่างแบบออพติคอล
คุณสามารถกดปุ่มก�ำหนดเองเพื่อดูภาพตัวอย่างแบบออพติคอลก่อนการถ่ายภาพ
กล้องจะปรับรูรับแสงเป็นค่าที่กำ� หนดไว้ และแสดงผลบนหน้าจอ ตั้งค่าปุ่มก�ำหนดเอง
เป็น แสดงภาพแบบออพติคอล (หน้า 150)
การจัดวาง
การบันทึกภาพที่สวยงามของโลกนั้นเป็นเรื่องสนุก ไม่ว่าโลกจะสวยงามเพียงใด การจัด
องค์ประกอบภาพที่ไม่ดี ก็จะท�ำให้ไม่สามารถถ่ายภาพที่สวยงามได้
ส�ำหรับการจัดองค์ประกอบภาพ เป็นเรื่องส�ำคัญที่จะต้องเน้นเป้าหมาย
การจัดวางในทางภาพถ่ายนั้นหมายถึงการจัดต�ำแหน่งวัตถุภายในภาพ โดยทัว่ ไป การ
ท�ำตามกฎสามส่วนจะให้ผลที่ดี
กฎสามส่วน
ในการใช้กฎสามส่วน ให้แบ่งภาพเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 3x3 ส่วนขนาดเท่ากัน
เพื่อจัดองค์ประกอบภาพเพื่อเน้นเป้าหมายให้ดีที่สุด ให้จัดเป้าหมายไว้ที่หนึ่งในมุมของ
สี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงกลาง
24
แนวคิดของการถ่ายภาพ
โดยใช้กฎสามส่วน จะสามารถสร้างภาพที่มีองค์ประกอบสมดุลและน่าสนใจ ต่อไปนี้คือ
ตัวอย่างภาพ
ภาพที่มีเป้าหมายสองเป้าหมาย
ถ้าเป้าหมายของคุณอยู่ในมุมหนึ่งของภาพ จะท�ำให้การจัดวางองค์ประกอบไม่
สมดุล คุณสามารถท�ำให้ภาพสมดุลได้โดยการถ่ายภาพเป้าหมายที่สองในมุมตรง
ข้าม เพื่อให้นำ�้ หนักภาพสมดุล
เป้าหมายที่ 2
เป้าหมายที่ 1
ไม่สมดุล
เป้าหมายที่ 2
เป้าหมายที่ 1
สมดุล
เมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ การน�ำเส้นขอบฟ้าไว้ตรงกลางจะท�ำให้ภาพไม่สมดุล เพิ่มน�ำ้ หนัก
ให้ภาพโดยการเลื่อนเส้นขอบฟ้าขึ้นหรือลง
เป้าหมายที่ 1
เป้าหมายที่ 2
ไม่สมดุล
เป้าหมายที่ 1
เป้าหมายที่ 2
สมดุล
25
แนวคิดของการถ่ายภาพ
แฟลช
หมายเลขไกด์ของแฟลช
แสงเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญที่สุดในการถ่ายภาพ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้
ปริมาณแสงที่เพียงพอในทุกครั้งและทุกที่ การใช้แฟลชท�ำให้คุณได้การจัดแสงที่เหมาะ
สม และสร้างลักษณะพิเศษที่หลากหลาย
แฟลช หรือที่เรียกว่าสโตรบ หรือสปีดไลท์ ช่วยสร้างการเปิดรับแสงที่เหมาะสมในสภาพ
แสงน้อยได้ และยังมีประโยชน์ในสถานการณ์ที่มีแสงเพียงพอด้วย เช่น อาจใช้แฟลช
เพื่อชดเชยค่ารับแสงที่เงาของเป้าหมาย หรือถ่ายภาพให้ฉากหลังและเป้าหมายชัดเจน
ทั้งคู่ เมื่อมีแสงส่องด้านหลังเป้าหมาย
เลขรุ่นของแฟลชนั้นแสดงถึงก�ำลังของแฟลช และปริมาณแสงสูงสุดที่สร้างได้ แสดง
เป็นค่าที่เรียกว่า "หมายเลขไกด์" ยิ่งหมายเลขไกด์มาก ปริมาณแสงที่ปล่อยออกจาก
แฟลชก็ยิ่งมาก หมายเลขไกด์นั้นได้มาจากการคูณระยะทางจากแฟลชกับเป้าหมาย
และค่ารูรับแสง เมื่อค่าความไวแสง ISO ถูกตั้งค่าเป็น 100
หมายเลขไกด์ = ระยะห่างจากแฟลชไปยังเป้าหมาย X ค่ารูรับแสง
ค่ารูรับแสง = หมายเลขไกด์ / ระยะห่างจากแฟลชถึงเป้าหมาย
ระยะห่างจากแฟลชไปยังเป้าหมาย = หมายเลขไกด์ / ค่ารูรับแสง
ดังนั้น ถ้าคุณทราบหมายเลขไกด์ของแฟลช คุณจะสามารถประมาณระยะห่างที่เหมาะ
สมจากแฟลชไปยังเป้าหมาย เมื่อคุณตั้งค่าแฟลชด้วยตัวเอง ตัวอย่างเช่น ถ้าแฟลชมี
หมายเลขไกด์เป็น GN 20 และมีระยะห่าง 4 เมตรจากเป้าหมาย ค่ารูรับแสงที่เหมาะ
สมคือ F5.0
ก่อนการแก้ไข
หลังการแก้ไข
26
แนวคิดของการถ่ายภาพ
การถ่ายภาพด้วยแสงสะท้อน
การถ่ายภาพด้วยแสงสะท้อน หมายถึงวิธีการสะท้อนแสงจากเพดานหรือผนังเพื่อให้
แสงกระจายอย่างสม�่ำเสมอไปยังเป้าหมาย โดยปกตินั้น ภาพที่ถ่ายโดยใช้แฟลชอาจดู
ไม่เป็นธรรมชาติและท�ำให้เกิดเงา เป้าหมายในภาพที่ถ่ายด้วยวิธีการถ่ายภาพด้วยแสง
สะท้อน จะไม่เห็นเงาและดูเนียนขึ้นเนื่องจากมีแสงกระจายสม�ำ่ เสมอ
27
บทที่ 1
กล้องของฉัน
เรียนรู้ส่วนประกอบของกล้องของคุณ รวมทั้งไอค่อนบนหน้าจอ เลนส์ อุปกรณ์เสริมที่เป็นทางเลือก
และการท�ำงานพื้นฐาน
กล้องของฉัน
การเริม่ ต้น
อุปกรณ์ในกล่องบรรจุภัณฑ์
ตรวจสอบดูว่ามีอุปกรณ์ต่อไปนี้ในกล่องผลิตภัณฑ์ของคุณ
กล้อง
(รวมทั้งฝาปิดตัวกล้องและฝาปิดฐานแฟลช)
อะแดปเตอร์ AC/สาย USB
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้
แฟลชภายนอก
ซีดีรอมซอฟท์แวร์
(รวมคู่มือการใช้งาน)
ดีวีดีรอม Adobe Photoshop Lightroom
คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
สายคล้อง
ภาพประกอบเหล่านี้อาจแตกต่างจากรายการจริง
• คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมได้ที่ร้านค้าปลีกหรือศูนย์บริการซัมซุง Samsung จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่
ได้รับอนุญาต โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมได้ที่หน้า 195
•
29
กล้องของฉัน
ส่วนประกอบของกล้อง
1
2
3 4
5 6
16
15
7
14
4
7
8
13
9
10
12
11
หมายเลข ชื่อ
แป้นเลือกโหมด
• t: ระบบอัจฉริยะ (หน้า 53)
• P: โหมดโปรแกรม (หน้า 55)
• A: โหมดก�ำหนดรูรับแสงเอง (หน้า 57)
• S: โหมดก�ำหนดความเร็วชัตเตอร์เอง์
1
(หน้า 58)
• M: โหมดปรับเอง (หน้า 59)
• i: โหมดก�ำหนดค่าตามเลนส์ (หน้า 60)
• s: โหมดสมาร์ท (หน้า 64)
• B: Wi-Fi (หน้า 122)
ปุ่มวงแหวน
• ในหน้าจอเมนู: เลื่อนไปยังรายการเมนูที่
ต้องการ
• ในแผงอัจฉริยะ: ปรับตัวเลือกที่เลือก
• ในโหมดถ่ายภาพ: ปรับค่าความเร็วชัตเตอร์
2
หรือค่ารูรับแสงในบางโหมดถ่ายภาพ
หรือปรับเปลี่ยนขนาดของบริเวณโฟกัส
• ในโหมดเปิดเล่น: ดูภาพย่อ ขยายหรือย่อภาพ
หรือเปิดหรือปิดโฟลเดอร์สำ� หรับการถ่ายภาพ
ต่อเนื่องและการถ่ายภาพความเร็วสูงใน
โหมดเปิดเล่น
ปุ่ม DIRECT LINK: เริ่มต้นฟังก์ชั่น Wi-Fi ที่มี
3
การตั้งค่าล่วงหน้า (หน้า 32)
หมายเลข ชื่อ
ไมโครโฟน
4
ที่ปิดฐานแฟลช
5
ฐานแฟลช
6
หูคล้องสายกล้อง
7
ตัวรับแสง
8
เสาอากาศกล้อง/แท็ก NFC
* หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณเสาอากาศภายใน
9
กล้องระหว่างใช้งานเครือข่ายไร้สาย
ล�ำโพง
10
ปุ่มปลดเลนส์
11
เมาท์เลนส์
12
ตัวบอกต�ำแหน่งเมาท์เลนส์
13
ไฟช่วยเหลือ AF/ไฟตั้งเวลา
14
ปุ่มเปิดปิดเครื่อง
15
ปุ่มชัตเตอร์
16
30
กล้องของฉัน > ส่วนประกอบของกล้อง
1
2
3
4
9
5
8
7 6
หมายเลข ชื่อ
ปุ่มบันทึกวิดีโอ
1
เริ่มต้นการบันทึกวิดีโอ
ปุ่มปรับการชดเชยแสง (หน้า 102)
กดค้างที่ปุ่ม จากนั้นเลื่อนปุ่มวงแหวน
2
เพื่อปรับค่ารับแสง ในโหมด M ค่ารูรับแสงจะได้
รับการปรับค่า
ปุ่ม Fn
เข้าถึงแผงอัจฉริยะและปรับการตั้งค่าบางอย่าง
3
โดยละเอียด
o ปุ่ม
• ในหน้าจอเมนู: บันทึกตัวเลือกที่เลือกไว้
4
• ในโหมดถ่ายภาพ: ให้คุณเลือกบริเวณโฟกัส
แบบก�ำหนดเองในบางโหมดถ่ายภาพ
ปุ่มทิศทาง
• ในโหมดถ่ายภาพ
- D:
เลือก
5
ดูการตั้งค่าของกล้อง และเปลี่ยนตัว
หมายเลข ชื่อ
ปุ่มลบ/ก�ำหนดเอง
• ในโหมดถ่ายภาพ: สั่งงานฟังก์ชั่นที่กำ� หนดไว้
6
(หน้า 150)
• ในโหมดเปิดเล่น: ลบไฟล์
ปุ่มเล่น
7
เข้าสู่โหมดเปิดเล่น
ไฟแสดงสถานะ
แสดงสถานะของกล้อง
• กะพริบ: ขณะบันทึกภาพ ถ่ายวีดีโอ ส่งข้อมูล
ไปยังคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อกับ WLAN หรือ
8
ส่งภาพ
• ต่อเนื่อง: เมื่อไม่มีการส่งข้อมูล เมื่อการส่ง
ข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์เสร็จสมบูรณ์ หรือ
ขณะก�ำลังชาร์จแบตเตอรี่
ปุ่มเมนู
9
เข้าถึงทางเลือกหรือเมนู
- I: เลือกค่า ISO
- C: เลือกตัวเลือกโหมดถ่าย
- F: เลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ
•
ในสถานการณ์อื่นๆ
เลื่อนขึ้น ลง ซ้าย ขวา ตามล�ำดับ
31
กล้องของฉัน > ส่วนประกอบของกล้อง
1
2
5
4
3
หมายเลข ชื่อ
พอร์ท USB และสายลั่นชัตเตอร์
เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือสายลั่นชัตเตอร์ ใช้สายลั่นชัตเตอร์พร้อมกับขาตั้งกล้องเพื่อลดการสั่นไหวของ
1
กล้องให้น้อยที่สุด
พอร์ท HDMI
2
ฝารางแบตเตอรี่/การ์ดความจ�ำ
3
ใส่การ์ดความจ�ำและแบตเตอรี่
หน้าจอ
• ในการถ่ายภาพที่มุมก้มหรือมุมเงย ให้เอียงหน้าจอขึ้นหรือลง (หน้า 14)
4
• สัมผัสหน้าจอเพื่อเลือกเมนูหรือตัวเลือก (หน้า 36)
ที่ยึดขาตั้งกล้อง
5
การใช้งานปุ่ม DIRECT LINK
คุณสามารถเปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi ได้อย่างสะดวกโดยกดปุ่ม [DIRECT LINK] กดปุ่ม [DIRECT LINK] อีกครั้ง
เพื่อกลับสู่โหมดก่อนหน้า
การตั้งค่าปุ่ม DIRECT LINK
คุณสามารถเลือกฟังก์ชัน Wi-Fi ที่จะเรียกใช้เมื่อคุณกดปุ่ม [DIRECT LINK] (หน้า 150)
เพื่อตั้งค่าทางเลือก
DIRECT LINK
ในโหมดถ่ายภาพ กดปุ่ม [m] → 5 → การแมปปุ่ม → DIRECT LINK → ตัวเลือกที่ต้องการ
32
กล้องของฉัน
การใส่แบตเตอรีแ่ ละการ์ดความจ�ำ
เรียนรู้วิธีการใส่แบตเตอรี่และการ์ดความจ�ำที่เป็นทางเลือกเข้าในกล้อง
การถอดแบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจ�ำ
ดันตัวล็อคขึ้นเพื่อปล่อยแบตเตอรี่
ตัวล็อคแบตเตอรี่
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้
กดเบาๆ จนกว่าการ์ดจะหลุดออกจากกล้อง แล้วดึง
การ์ดออกจากช่องใส่
ใส่การ์ดความจ�ำโดยหันด้านที่มีผิวสัมผัสสีทองลง
การ์ดหน่วยความจ�ำ
การ์ดหน่วยความจ�ำ
ใส่แบตเตอรี่โดยหันด้านที่มีโลโก้ของซัมซุงขึ้น
การใช้อะแดปเตอร์การ์ดความจ�ำ
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้
เมื่อต้องการใช้การ์ดความจ�ำแบบ micro กับผลิตภัณฑ์นี้ เครื่องพีซี หรือตัวอ่านการ์ด
ความจ�ำ ให้ใส่การ์ดความจ�ำเข้าในอะแดปเตอร์
ขณะที่ไฟแสดงสถานะของกล้องกระพริบอยู่ ห้ามถอดการ์ดความจ�ำหรือแบตเตอรี่ออก
การกระท�ำเช่นนั้นอาจท�ำให้ข้อมูลที่บันทึกในการ์ดความจ�ำหรือกล้องของคุณเสียหาย
33
กล้องของฉัน
ชาร์จแบตเตอรีแ่ ล้วเปิดกล้อง
การชาร์จแบตเตอรี่
การเปิดกล้องของคุณ
ก่อนที่คุณจะใช้งานกล้องเป็นครั้งแรก คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน เสียบปลายด้าน
เล็กของสาย USB เข้าไปยังกล้องของคุณ จากนั้นเสียบอีกด้านของสาย USB เข้ากับอะ
แดปเตอร์ AC
ตั้งปุ่มเปิดปิดเครื่องไปที่ ON
•
เมื่อต้องการปิดกล้อง ให้ตั้งปุ่มเปิดปิดเครื่องไปที่ OFF
•
หน้าจอการตั้งค่าเริ่มต้นจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดกล้องถ่ายรูปครั้งแรก (หน้า 35)
ไฟแสดงสถานะ
• ไฟสีแดงติด: ก�ำลังชาร์จ
• ไฟสีแดงดับ: ชาร์จเต็มแล้ว
• ไฟสีแดงกระพริบ: มีข้อผิดพลาด
ใช้งานเฉพาะอะแดปเตอร์ AC และสาย USB ที่ให้มาพร้อมกับกล้องเท่านั้น ถ้าคุณใช้งา
นอะแดปเตอร์ AC อื่น แบตเตอรี่อาจไม่ได้รับการชาร์จหรืออาจไม่ทำ� งาน
ตามปกติ
• คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่ผ่านสาย USB ได้ต่อเมื่อกล้องปิดอยู่
•
34
กล้องของฉัน
การตัง้ ค่าเริม่ ต้น
เมื่อคุณเปิดกล้องเป็นครั้งแรก หน้าจอการตั้งค่าเริ่มต้นจะปรากฏขึ้น การตั้งค่าภาษา
จะถูกก�ำหนดล่วงหน้าตามประเทศหรือภูมิภาคที่จำ� หน่ายกล้องนั้น คุณสามารถเลือก
รายการโดยการสัมผัสที่รายการนั้นบนหน้าจอ คุณสามารถเลือกรายการโดยการสัมผัส
บนหน้าจอได้ด้วย
1 กด [I] เพื่อเลือก โซนเวลา แล้วกด [F] หรือ [o]
2 กด [D/I] เพื่อเลือกรูปแบบเวลา แล้วกด [o]
5 กด [D/I] เพื่อเลือกตัวเลือก แล้วกด [o]
6 กด [I] เพื่อเลือก รูปแบบวันที่ แล้วกด [F] หรือ [o]
7 กด [D/I] เพื่อเลือกรูปแบบวันที่ แล้วกด [o]
8 กด [I] เพื่อเลือก ชนิดเวลา แล้วกด [F] หรือ [o]
โซนเวลา
[GMT +00:00] ลอนดอน
[GMT -01:00] เคปเวิร์ด
[GMT -02:00] แอตแลนติกกลาง
[GMT -03:00] บัวโนส ไอเรส, เซา เปาโล
[GMT -03:30] นิวฟาวด์แลนด์
กลับ
4 กด [C/F] เพื่อเลือกตัวเลือก (ปี/เดือน/วัน/ชม./นาที/DST)
9 กด [D/I] เพื่อเลือกชนิดเวลา แล้วกด [o]
10กด [m] เพื่อให้การตั้งค่าเริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์
ตั้งค่า
3 กด [I] เพื่อเลือก วันเวลา แล้วกด [F] หรือ [o]
วันเวลา
ปี
เดือน วัน ชม. นาที
กลับ
•
DST
ตั้งค่า
หน้าจออาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภาษาที่เลือก
35
กล้องของฉัน
การเลือกฟังก์ชนั (ทางเลือกต่างๆ)
เลือกด้วยปุ่มกด
เลือกโดยการสัมผัส
หมุนปุ่มวงแหวนหรือกด [D/I/C/F] เพื่อเลื่อนต�ำแหน่ง จากนั้นกด [o] เพื่อ
เลือกตัวเลือกที่ต้องการ
ห้ามใช้วัตถุแหลมคม เช่น ปากกาหรือดินสอ เพื่อสัมผัสหน้าจอ คุณอาจท�ำให้หน้าจอเสีย
หายได้
การสัมผัส: สัมผัสไอคอนเพื่อเลือกเมนูหรือตัวเลือก
MobileLink
Remote ส�ำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ อีเมล
Viewfinder
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมและคลาวด์ AllShare
Play
การลาก: สัมผัสค้างที่บริเวณในหน้าจอ จากนั้นลากนิว้ ของคุณ
AutoShare
ขนาดภาพ
คุณภาพ
ISO
สมดุลแสงขาว
กลับ
เลือก
36
กล้องของฉัน > การเลือกฟังก์ชัน (ทางเลือกต่างๆ)
การสะบัด: ละบัดนิว้ ของคุณเบาๆ ผ่านหน้าจอ
การใช้งาน m
กด [m] หรือสัมผัส
การตั้งค่า
บนหน้าจอ จากนั้นเปลี่ยนตัวเลือกการถ่ายภาพหรือ
เช่น การเลือกขนาดภาพในโหมด P
1 หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ P
จอสัมผัสอาจไม่สามารถตรวจพบการป้อนค�ำสั่งของคุณถ้าคุณก�ำลังสัมผัสหลาย
รายการในเวลาเดียวกัน
• เมื่อคุณสัมผัสหรือลากหน้าจอ อาจมีสีผิดเพี้ยนได้ กรณีดังกล่าวไม่ใช่การท�ำงาน
บกพร่อง แต่เป็นลักษณะเฉพาะของจอสัมผัส สัมผัสหรือลากนิว้ เบาๆ เพื่อให้สีหน้าจอ
ผิดเพี้ยนน้อยที่สุด
• จอสัมผัสอาจท�ำงานไม่ปกติถ้าหากคุณใช้กล้องในสภาพแวดล้อมที่ชื้นจัด
• จอสัมผัสอาจท�ำงานไม่ปกติถ้าคุณใช้ฟิล์มกันรอยหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ บนหน้าจอ
• หน้าจออาจมืดสลัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมอง ปรับค่าความสว่างหรือมุมมองเพื่อเพิ่ม
รายละเอียด
•
2 กด [m] หรือสัมผัส
3 กด [C] → [D/I] เพื่อเลื่อนไปที่ 1 จากนั้นกด [o]
•
และคุณสามารถสัมผัส 1 บนหน้าจอได้
4 หมุนปุ่มวงแหวน หรือกด [D/I] เพื่อเลื่อนไปยัง ขนาดภาพ
จากนั้นกด [o]
•
คุณยังสามารถลากรายการตัวเลือก จากนั้นสัมผัสตัวเลือกที่ต้องการ
AutoShare
ขนาดภาพ
คุณภาพ
ISO
สมดุลแสงขาว
กลับ
เลือก
37
กล้องของฉัน > การเลือกฟังก์ชัน (ทางเลือกต่างๆ)
5 หมุนปุ่มวงแหวน หรือกด [D/I] เพื่อเลื่อนไปยังตัวเลือก แล้วจึงกด [o]
คุณยังสามารถลากรายการตัวเลือก จากนั้นสัมผัสตัวเลือกที่ต้องการ
• กด [m] หรือสัมผัส ย้อนกลับ เพื่อย้อนกลับสู่เมนูก่อนหน้า
•
AutoShare
5472x3648 (3:2)
ขนาดภาพ
3888x2592 (3:2)
คุณภาพ
2976x1984 (3:2)
ISO
1728x1152 (3:2)
สมดุลแสงขาว
5472x3080 (16:9)
กลับ
ตั้งค่า
การใช้งานแผงอัจฉริยะ
กด [f] หรือสัมผัส
และสมดุลแสงขาว
บนหน้าจอเพื่อเข้าถึงบางฟังก์ชั่นเช่น ค่ารับแสง ISO
เช่น ปรับค่ารับแสงในโหมด P
1 หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ P
2 กด [f] หรือสัมผัส
6 กด [m] หรือสัมผัส ย้อนกลับ เพื่อสลับไปเป็นโหมดถ่ายภาพ
38
กล้องของฉัน > การเลือกฟังก์ชัน (ทางเลือกต่างๆ)
3 กด [D/I/C/F] เพื่อเคลื่อนย้ายไปที่ EV จากนั้นกด [o]
คุณสามารถเลือกตัวเลือกได้โดยตรงโดยการหมุนปุ่มวงแหวนโดยไม่จำ� เป็นต้องกด
[o]
• คุณสามารถเลือกตัวเลือกโดยการสัมผัสได้ด้วย
•
4 หมุนปุ่มวงแหวน หรือกด [C/F] เพื่อปรับค่ารับแสง จากนั้นกด [o]
•
และคุณยังสามารถลากปุ่มบนหน้าจอ จากนั้นเลือก ตั้งค่า เพื่อปรับค่าตัวเลือก
EV : 0.0
EV : 0.0
คุณสามารถปรับตัวเลือกบางตัวเลือก
ได้โดยการลาก
กลับ
กลับ
ตั้งค่า
ปรับ
39
กล้องของฉัน
ไอคอนบนจอแสดงผล
ในโหมดถ่ายภาพ
ไอคอน
ค�ำอธิบาย
เครื่องหมายจุดโฟกัสอัตโนมัติ
บริเวณวัดแสงแบบจุด
การสั่นของกล้อง
ขีดบอกโฟกัสแบบปรับเอง
มาตรวัดระดับ (หน้า 41)
ฮิสโตแกรม (หน้า 150)
โฟกัส
ความเร็วชัตเตอร์
ค่ารูรับแสง
ปรับค่ารับแสง
ค่าความไวแสง ISO (หน้า 75)
การถ่ายภาพ
London
1
2
3
1. ข้อมูลการถ่ายภาพ
ไอคอน
London
ค�ำอธิบาย
โหมดถ่ายภาพ
วันที่ปัจจุบัน
เวลาปัจจุบัน
เปิดใช้งาน GPS*
ข้อมูลต�ำแหน่ง*
ยังไม่ได้ใส่การ์ดความจ�ำ**
ล็อกค่ารับแสงอัตโนมัติ (หน้า 103)
จ�ำนวนรูปภาพที่มี
: ชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว
•
: ชาร์จแบตเตอรี่บางส่วน
•
(แดง): หมด (โปรดชาร์จ
•
แบตเตอรี่ใหม่)
* ไอคอนนี้จะปรากฏเมื่อคุณติดตั้งอุปกรณ์เสริมโมดูล GPS
** รูปภาพที่ถ่ายขณะที่ไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจ�ำ จะไม่สามารถถ่าย
โอนไปยังการ์ดหน่วยความจ�ำหรือคอมพิวเตอร์ได้
2. ตัวเลือกการถ่ายภาพ
ไอคอน
ค�ำอธิบาย
ขนาดภาพ
โหมดถ่าย
แฟลช (หน้า 94)
การปรับความเข้มของแฟลช
วัดแสง (หน้า 97)
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ (หน้า 80)
ไอคอน
ค�ำอธิบาย
พื้นที่ที่โฟกัส
ตรวจจ�ำหน้า
สมดุลแสงขาว (หน้า 76)
การปรับละเอียดสมดุลแสงขาว
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออพติคอล (OIS)
(หน้า 89)
Z เปิดใช้งาน
Z อัตราส่วน
ไฟล์ RAW
ช่วงที่ปรับเปลี่ยนได้ (หน้า 100)
3. ตัวเลือกการถ่ายภาพ (สัมผัส)
ไอคอน
ค�ำอธิบาย
เปลี่ยนโหมดสมาร์ท
AutoShare
ตัวเลือก AF ใช้นวิ้ แตะ
ตัวเลือกการถ่ายภาพ
แผงอัจฉริยะ
*** ไอคอนนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณเลือกโหมดสมาร์ท
ไอคอนที่แสดงบนหน้าจอจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นกับ
โหมดที่คุณเลือก หรือทางเลือกที่คุณตั้งค่าไว้
40
กล้องของฉัน > ไอคอนบนจอแสดงผล
การบันทึกวิดีโอ
2. ตัวเลือกการถ่ายภาพ
1
2
1. ข้อมูลการถ่ายภาพ
ไอคอน
ค�ำอธิบาย
โหมดถ่ายภาพ
เวลาบันทึกปัจจุบัน/เวลาบันทึกที่เหลือ
: ชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว
•
: ชาร์จแบตเตอรี่บางส่วน
•
(แดง): หมด (โปรดชาร์จแบตเตอรี่
•
ใหม่)
ความเร็วชัตเตอร์
ค่ารูรับแสง
ค่ารับแสง
ค่าความไวแสง ISO (หน้า 75)
ไอคอน
ค�ำอธิบาย
ขนาดวีดีโอ
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ (หน้า 80)
วัดแสง (หน้า 97)
สมดุลแสงขาว (หน้า 76)
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออพติคอล (OIS)
(หน้า 89)
การปรับละเอียดสมดุลแสงขาว
วัดแสง (หน้า 105)
ภาพเร่งความเร็ว (หน้า 105)
ปุ่มบันทึกวีดีโอ (หน้า 106)
ไอคอนที่แสดงบนหน้าจอจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นกับ
โหมดที่คุณเลือก หรือทางเลือกที่คุณตั้งค่าไว้
เกี่ยวกับมาตรวัดระดับ
มาตรวัดระดับจะช่วยให้คุณจัดแนวองกล้องให้ตรงกับแนว
ดิ่งและแนวนอนบนหน้าจอ หากมาตรวัดระดับไม่ได้ระดับ
ให้ปรับเทียบมาตรวัดระดับโดยใช้ฟังก์ชันการปรับเทียบ
แนวนอน (หน้า 152)
แนวตั้ง
แนวนอน
▲ แนวระดับ
▲ ไม่ตรงแนวระดับ
คุณไม่สามารถใช้มาตรวัดระดับได้ในขณะถ่ายภาพ
ในการจัดวางแนวตั้ง
41
กล้องของฉัน > ไอคอนบนจอแสดงผล
ในโหมดเปิดเล่น
การดูรูปถ่าย
1
การเปิดเล่นวีดีโอ
London
Mode
F No
Shutter
ISO
Metering
Flash
Focal Length
White Balance
EV
Photo Size
Date
2
ข้อมูล
3
London
หยุด
ไอคอน
London
m
ค�ำอธิบาย
บันทึกไฟล์อย่างต่อเนื่อง
ไฟล์ปัจจุบัน/จ�ำนวนไฟล์ทั้งหมด
หมายเลขโฟลเดอร์ - หมายเลขไฟล์
ไฟล์ที่มีข้อมูลต�ำแหน่ง
ข้อมูลต�ำแหน่ง
ไฟล์ RAW
ไฟล์ ได้รับการป้องกัน
พิมพ์ข้อมูลที่เพิ่มลงในไฟล์ (หน้า 114)
ไฟล์ 3 มิติ
เมนูเล่น/แก้ไข (สัมผัส)
การแก้ไขภาพ (สัมผัส)
การตัดแต่งวีดีโอ (สัมผัส)
การดูภาพย่อ (สัมผัส)
หมายเลข ค�ำอธิบาย
ภาพที่ถ่าย
1
ฮิสโตแกรม RGB (หน้า 150)
2
โหมดถ่ายภาพ, วัดแสง, แฟลช
สมดุลแสงขาว, ค่ารูรับแสง, ความเร็วชัตเตอร์,
3
ISO, ทางยาวโฟกัส, Exposure value, ขนาด
ภาพ, วันที่, ข้อมูลสถานที่
ไอคอน
/
/
/
ถ่ายภาพ
ค�ำอธิบาย
ความเร็วที่เปิดเล่น
ภาพเร่งความเร็ว
เวลาที่เปิดเล่นปัจจุบัน
ความยาวของวิดีโอ
ดูไฟล์ก่อนหน้า/ค้นหาย้อนหลัง (แต่ละครั้งที่คุณ
สัมผัสไอคอนค้นหาย้อนหลัง จะเป็นการเปลี่ยน
ความเร็วในการค้นหาตามล�ำดับต่อไปนี้: 2X,
4X, 8X)
พักเล่นหรือเล่นต่อ
ดูไฟล์ถัดไป/ค้นหาไปข้างหน้า (แต่ละครั้งที่คุณ
สัมผัสไอคอนค้นหาไปข้างหน้า จะเป็นการ
เปลี่ยนความเร็วในการค้นหาตามล�ำดับต่อไปนี้:
2X, 4X, 8X)
ปรับระดับเสียงหรือปิดเสียง
42
กล้องของฉัน > ไอคอนบนจอแสดงผล
เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แสดงผล
กด [D] ซ�้ำๆ เพื่อเปลี่ยนชนิดการแสดงผล
โหมด
การถ่ายภาพ
เปิดเล่น
ชนิดการแสดงผล
• ข้อมูลการถ่ายภาพเบื้องต้น (โหมดถ่ายภาพ, ความเร็วชัตเตอร์, ค่ารูรับ
แสง, ค่ารับแสง, ค่าความไวแสง ISO, ฯลฯ)
• ข้อมูลการถ่ายภาพเบื้องต้น + ปุ่มตัวเลือกการถ่ายภาพ (เมนู, Fn,
AutoShare, AF ใช้นวิ้ แตะ) + มาตรวัดระดับ
• ข้อมูลการถ่ายภาพเบื้องต้น + ปุ่มตัวเลือกการถ่ายภาพ
+ ข้อมูลตัวเลือกการถ่ายภาพปัจจุบัน (ขนาดภาพ, โหมดถ่าย, แฟลช, วัด
แสง, โหมดโฟกัสอัตโนมัติ, ฯลฯ)
• ข้อมูลการถ่ายภาพเบื้องต้น + ปุ่มตัวเลือกการถ่ายภาพ
+ ข้อมูลตัวเลือกการถ่ายภาพ$ปัจจุบัน + ฮิสโตแกรม + วันที่และเวลา
• ข้อมูลพื้นฐาน
• แสดงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับไฟล์ปัจจุบัน
• แสดงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับไฟล์ปัจจุบันรวมทั้งฮิสโตแกรม RGB
43
กล้องของฉัน
เลนส์
คุณสามารถซื้อเลนส์ที่เป็นทางเลือก ซึ่งผลิตมาส�ำหรับกล้องตระกูล NX โดยเฉพาะ
เรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชั่นของเลนส์แต่ละตัว และเลนส์ที่เลือกให้ตามความต้องการ
และความพึงพอใจของคุณ
ส่วนประกอบของเลนส์
เลนส์ SAMSUNG 18-55 mm F3.5-5.6 OIS III (ตัวอย่าง)
8
1
2
หมายเลข ค�ำอธิบาย
ตัวบอกต�ำแหน่งเมาท์เลนส์
1
วงแหวนซูม
2
วงแหวนโฟกัส (หน้า 88)
3
ตัวบอกต�ำแหน่งฮูดครอบเลนส์
4
เลนส์
5
ปุ่ม i-Function (หน้า 60)
6
สวิตช์ AF/MF (หน้า 80)
7
หน้าสัมผัสเลนส์
8
เมื่อไม่ใช้งานเลนส์ ให้ติดตั้งฝาครอบเลนส์และฝาครอบเมาท์เลนส์เพื่อป้องกันฝุ่น
และรอยขีดข่วน
3
4
5
6
7
44
กล้องของฉัน > เลนส์
การล็อกหรือการปลดล็อกเลนส์
เลนส์ SAMSUNG 20-50 mm F3.5-5.6 ED II (ตัวอย่าง)
7
1
หากต้องการล็อกเลนส์ ให้ดึงปุ่มล็อกซูมค้างไว้ในทิศออกจากตัวกล้อง และหมุน
วงแหวนซูมดังที่แสดงในภาพตัวอย่าง
2
6
3
5
4
หมายเลข ค�ำอธิบาย
ตัวบอกต�ำแหน่งเมาท์เลนส์
1
ปุ่มล็อกซูม
2
เลนส์
3
วงแหวนโฟกัส (หน้า 88)
4
ปุ่ม i-Function (หน้า 60)
5
วงแหวนซูม
6
หน้าสัมผัสเลนส์
7
45
กล้องของฉัน > เลนส์
หากต้องการปลดล็อกเลนส์ หมุนวงแหวนซูมดังที่แสดงในภาพตัวอย่างจนกระทั่งคุณ
ได้ยินเสียงคลิก
เลนส์ SAMSUNG 16 mm F2.4 (ตัวอย่าง)
1
5
2
3
4
คุณไม่สามารถบันทึกภาพขณะที่เลนส์ล็อกอยู่
หมายเลข ค�ำอธิบาย
ปุ่ม i-Function (หน้า 60)
1
ตัวบอกต�ำแหน่งเมาท์เลนส์
2
วงแหวนโฟกัส (หน้า 88)
3
เลนส์
4
หน้าสัมผัสเลนส์
5
46
กล้องของฉัน > เลนส์
เครื่องหมายบนเลนส์
ท�ำความเข้าใจตัวเลขบนเลนส์
เลนส์ SAMSUNG 18-200 mm F3.5-6.3 ED OIS (ตัวอย่าง)
1
2
3 4 5
หมายเลข ค�ำอธิบาย
ค่ารูรับแสง
1
ช่วงค่ารูรับแสงที่รองรับ เช่น 1:3.5–6.3 หมายถึงค่ารูรับแสงจะมีค่าอยู่ในช่วง
3.5 ถึง 6.3
ทางยาวโฟกัส
ระยะห่างจากกึ่งกลางของเลนส์ไปยังจุดโฟกัส (หน่วยเป็นมิลลิเมตร) ตัวเลขนี้แสดง
เป็นช่วงระยะของทางยาวโฟกัสต�ำ่ สุดไปจนถึงทางยาวโฟกัสสูงสุดของเลนส์
2
ทางยาวโฟกัสที่ยาวขึ้น ท�ำให้มุมมองแคบลงและเป้าหมายถูกขยายใหญ่ขึ้น ทางยาว
โฟกัสที่สั้นลง ท�ำให้มุมมองกว้างขึ้น
ED
ED หมายถึง Extra-low Dispersion แก้วแบบมีการกระเจิงแสงต�ำ่ พิเศษ ซึ่งมี
3
ประสิทธิภาพในการให้ความคลาดสี (ความผิดเพี้ยนซึ่งเกิดจากการที่เลนส์ไม่สามารถ
โฟกัสแสงทุกสีไปยังจุดเดียวกันได้) น้อยที่สุด
OIS (หน้า 89)
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออพติคอล เลนส์ที่มีคุณสมบัตินี้สามารถตรวจจับการสั่น
4
ของกล้อง และหักล้างการเคลื่อนที่นั้นจากภายในกล้องอย่างมีประสิทธิภาพ
5
Ø
เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์ เมื่อคุณติดตั้งฟิลเตอร์เข้ากับเลนส์ ให้ตรวจสอบว่าเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของเลนส์และฟิลเตอร์นั้นเท่ากัน
47
กล้องของฉัน
อุปกรณ์เสริม
คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เสริมรวมทั้งแฟลชภายนอกและโมดูล GPS ที่จะช่วยให้คุณ
บันทึกภาพได้ดีขึ้นและสะดวกขึ้น
ส�ำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่เป็นทางเลือก โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้
ส�ำหรับอุปกรณ์เสริมแต่ละชิ้น
•
•
องค์ประกอบแฟลชภายนอก
SEF8A (ตัวอย่าง)
1
ภาพประกอบเหล่านี้อาจแตกต่างจากรายการจริงของคุณ
คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมที่รับรองโดยซัมซุงได้ที่ร้านค้าปลีกหรือศูนย์บริการซัมซุง
ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์เสริมของผู้ผลิตอื่น
2
3
หมายเลข ค�ำอธิบาย
ชัตเตอร์บี
1
ปุ่มหมุนยึดฐานแฟลช
2
ส่วนเชื่อมต่อฐานแฟลช
3
48
กล้องของฉัน > อุปกรณ์เสริม
การเชื่อมต่อแฟลชภายนอก
3 ล็อคแฟลชให้เข้าที่โดยการหมุนปุ่มยึดฐานแฟลชตามเข็มนาฬิกา
1 ถอดที่ปิดฐานแฟลชออกจากตัวกล้อง
2 ใส่แฟลชโดยการเลื่อนแฟลชเข้าไปยังฐานแฟลช
4 ยกแฟลชขึ้นเพื่อใช้งาน
49
กล้องของฉัน > อุปกรณ์เสริม
คุณสามารถถ่ายภาพด้วยแฟลชที่ชาร์จไม่เต็มได้ แต่แนะน�ำให้ใช้งานแฟลชที่ชาร์จ
จนเต็ม
• อ้างอิงหน้าอุปกรณ์เสริมเพื่อดูแฟลชภายนอกที่มีให้ใช้งาน (หน้า 195)
• ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพ
• มีช่วงห่างระหว่างการวาบของแฟลชครั้งที่หนึ่งกับสอง อย่าเคลื่อนไหวจนกว่าไฟแฟลช
จะติดเป็นครั้งที่สอง
• SEF8A อาจใช้งานไม่ได้กับกล้องระบบ NX รุ่นอื่นๆ
• ส�ำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟลชเสริม โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้สำ� หรับแฟลช
•
ใช้แฟลชที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงแล้วเท่านั้น การใช้งานแฟลชที่เข้ากันไม่ได้อาจท�ำให้
กล้องของคุณเสียหาย
SEF220A (ตัวอย่าง) (เป็นทางเลือก)
7
8
1
2
3
4
6
5
9
หมายเลข ค�ำอธิบาย
ไอคอนบนจอแสดงผล
1
ไฟแสดงสถานะพร้อม/ปุ่มทดสอบ
2
ปุ่มเลือกโหมด
3
ปุ่มปลดแฟลช
4
ปุ่มเปิดปิดเครื่อง (POWER)
5
ฝารางแบตเตอรี่
6
ชัตเตอร์บี
7
สวิตช์เลือกโหมด เทเล/มุมกว้าง
8
ส่วนเชื่อมต่อฐานแฟลช
9
50
กล้องของฉัน > อุปกรณ์เสริม
ส่วนประกอบโมดูล GPS (ทางเลือก)
1
การติดตั้งโมดูล GPS
1 ถอดที่ปิดฐานแฟลชออกจากตัวกล้อง
2
3
4
5
หมายเลข ค�ำอธิบาย
ไฟแสดงสถานะ
1
ปุ่มเปิดปิดเครื่อง (POWER)
2
ปุ่มหมุนยึดฐานแฟลช
3
ส่วนเชื่อมต่อฐานแฟลช
4
ฝารางแบตเตอรี่
5
2 ใส่โมดูล GPS โดยการเลื่อนโมดูลเข้าไปยังฐานแฟลช
51
กล้องของฉัน > อุปกรณ์เสริม
3 ล็อคโมดูล GPS ให้เข้าที่โดยการหมุนปุ่มยึดฐานแฟลช ไปหา LOCK
4 กดปุ่มเปิดปิดเครื่องของโมดูล GPS
52
กล้องของฉัน
โหมดถ่ายภาพ
โหมดถ่ายภาพพื้นฐานสองโหมดได้แก่โหมด ระบบอัจฉริยะ และ สมาร์ท ช่วยให้คุณ
ถ่ายภาพด้วยการตั้งค่าอัตโนมัติที่หลากหลาย โหมดอื่นๆ ให้คุณสามารถก�ำหนดการตั้งค่า
ได้มากยิ่งขึ้น
ไอคอน
t
P
A
S
M
i
s
B
t
ระบบอัจฉริยะ
ในโหมดระบบอัจฉริยะ กล้องจะรับรู้สภาพแวดล้อมและปรับค่าต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเปิด
รับแสง ซึ่งรวมทั้งความเร็วชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง การวัดแสง สมดุลแสงขาว และการ
ชดเชยแสงโดยอัตโนมัติ เนื่องจากกล้องท�ำหน้าที่ควบคุม
ฟังก์ชั่นส่วนใหญ่ ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพบางฟังก์ชั่นจะถูกจ�ำกัด โหมดนีม้ ีประโยชน์
ส�ำหรับการถ่ายภาพแบบรวดเร็ว โดยมีการปรับค่าน้อยที่สุด
ค�ำอธิบาย
โหมดระบบอัจฉริยะ (หน้า 53)
โหมดโปรแกรม (หน้า 55)
โหมดก�ำหนดรูรับแสงเอง (หน้า 57)
โหมดก�ำหนดความเร็วชัตเตอร์เอง (หน้า 58)
โหมดปรับเอง (หน้า 59)
โหมดก�ำหนดค่าตามเลนส์ (หน้า 60)
โหมดสมาร์ท (หน้า 64)
คุณสมบัติ Wi-Fi (หน้า 122)
53
กล้องของฉัน > โหมดถ่ายภาพ
1 หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ t
2 ปรับต�ำแหน่งของเป้าหมายในเฟรม
3 กด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส
•
กล้องจะเลือกฉาก ไอคอนฉากที่เหมาะสมจะปรากฏบนหน้าจอ
ฉากที่ตรวจพบ
ไอคอน ค�ำอธิบาย
ทิวทัศน์
ฉากที่มีพื้นหลังสีขาวสว่าง
ทิวทัศน์ตอนกลางคืน
ไอคอน ค�ำอธิบาย
ภาพบุคคลตอนกลางคืน
ทิวทัศน์ที่มีแบ็คไลท์
ภาพบุคคลที่มีแบ็คไลท์
ภาพบุคคล
ภาพระยะใกล้ของวัตถุ
ภาพระยะใกล้ของตัวหนังสือ
อาทิตย์ตก
ในอาคาร, ที่มืด
มีแสงน้อย
ระยะใกล้ที่มีแสงแบบเป็นจุด
ภาพบุคคลที่มีแสงแบบเป็นจุด
ท้องฟ้าสีฟ้า
ในบริเวณที่เป็นป่ามักประกอบด้วยวัตถุสีเขียวโดยทัว่ ไป
ภาพระยะใกล้ของวัตถุสีสันสดใส
กล้องตั้งอย่างมีเสถียรภาพบนขาตั้ง 3 ขาและเป้าหมายไม่ได้กำ� ลังเคลื่อนที่เป็น
ระยะเวลาหนึ่ง (เมื่อถ่ายภาพในที่มืด)
วัตถุเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง
ดอกไม้ไฟ (ขณะใช้ขาตั้งกล้อง)
4 กด [ชัตเตอร์] เพื่อถ่ายภาพ
54
กล้องของฉัน > โหมดถ่ายภาพ
กล้องอาจตรวจพบฉากที่แตกต่างกัน แม้จะถ่ายเป้าหมายเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นกับปัจจัย
ภายนอกเช่นการสั่นของกล้อง สภาพแสง และระยะห่างของเป้าหมาย
• ถ้ากล้องไม่รับรู้โหมดฉากที่เหมาะสม จะใช้การตั้งค่าเริ่มต้นส�ำหรับโหมดระบบอัจฉริยะ
• แม้ว่าจะตรวจพบหน้า แต่กล้องอาจจะไม่เลือกโหมดภาพบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับต�ำแหน่ง
ของเป้าหมายหรือการจัดแสง
• แม้ว่าจะใช้ขาตั้งกล้อง กล้องอาจไม่สามารถตรวจพบโหมดขาตั้งกล้อง ( ) ถ้าเป้า
หมายก�ำลังเคลื่อนที่
• กล้องจะใช้พลังงานแบตเตอรี่มากขึ้น เพราะกล้องจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าบ่อยครั้งเพื่อ
เลือกฉากที่เหมาะสม
•
P
โหมดโปรแกรม
กล้องจะปรับความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ได้ค่ารับแสงที่ดีที่สุด
โหมดนีม้ ีประโยชน์เมื่อคุณต้องการถ่ายภาพที่มีค่ารับแสงคงที่ ขณะที่ยังสามารถปรับค่า
อื่นๆ ได้
1 หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ P
2 ตั้งค่าตัวเลือกที่ต้องการ
3 กด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส จากนั้นกด [ชัตเตอร์] เพื่อถ่ายภาพ
55
กล้องของฉัน > โหมดถ่ายภาพ
สลับโปรแกรม
ฟังก์ชัน สลับโปรแกรม ให้คุณสามารถปรับค่าความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงได้ขณะที่
กล้องจะคงค่ารับแสงไว้เท่าเดิม เมื่อคุณหมุนปุ่มวงแหวนไปทางซ้าย ความเร็วชัตเตอร์
จะลดลงและค่ารูรับแสงจะเพิ่มขึ้น เมื่อคุณหมุนปุ่มวงแหวนไปทางขวา ความเร็ว
ชัตเตอร์
จะเพิ่มขึ้นและค่ารูรับแสงจะลดลง
ความเร็วชัตเตอร์ตำ�่ สุด
ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ให้ไม่ตำ�่ กว่าความเร็วที่เลือกไว้ อย่างไรก็ตามถ้าหากไม่
สามารถสร้างค่ารับแสงที่เหมาะสมได้เนื่องจากค่าความไวแสง ISO ถึงค่าสูงสุด
ของช่วงค่าความไวแสง ISO ที่กำ� หนดไว้ ความเร็วชัตเตอร์อาจช้ากว่าค่า
ความเร็วชัตเตอร์ตำ�่ สุด
เพื่อตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ตำ�่ สุด
ในโหมดถ่ายภาพ กด
[m] → 1 → ความเร็วชัตเตอร์ต�่ำสุด → ตัวเลือกที่
ต้องการ
คุณสมบัตินมี้ ีเฉพาะเมื่อตั้งค่าความไวแสง ISO เป็นอัตโนมัติ
ี้ ีเฉพาะในโหมดโปรแกรมหรือโหมดก�ำหนดรูรับแสงเองเท่านั้น
• คุณสมบัตินม
•
56
กล้องของฉัน > โหมดถ่ายภาพ
A
โหมดก�ำหนดรูรับแสงเอง
1 หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ A
ในโหมดก�ำหนดรูรับแสงเอง กล้องจะค�ำนวณความเร็วชัตเตอร์โดยอัตโนมัติตามค่ารูรับ
แสงที่คุณเลือก
คุณสามารถปรับค่าความชัดลึก (DOF) ได้โดยการเปลี่ยนค่ารูรับแสง โหมดนีม้ ี
โหมดนีม้ ีประโยชน์ส�ำหรับการถ่ายภาพบุคคล ดอกไม้ หรือทิวทัศน์
2 หมุนปุ่มวงแหวนเพื่อปรับค่ารูรับแสง
•
คุณยังสามารถปรับค่ารับแสงได้โดยการกด [f] เลื่อนไปยังค่ารูรับแสงที่ต้องการ
แล้วหมุนปุ่มวงแหวนหรือลากที่หน้าจอ
3 ตั้งค่าตัวเลือกที่ต้องการ
4 กด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส จากนั้นกด [ชัตเตอร์] เพื่อถ่ายภาพ
ในการจัดแสงที่มีแสงน้อย คุณอาจต้องการเพิ่มค่าความไวแสง ISO เพื่อป้องกันภาพ
เบลอ
• เพื่อตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ตำ�่ สุด ในโหมดถ่ายภาพ กด [m] → 1 →
ความเร็วชัตเตอร์ตำ�่ สุด → ตัวเลือกที่ต้องการ
•
ภาพชัดลึก
ภาพชัดตื้น
57
กล้องของฉัน > โหมดถ่ายภาพ
S
โหมดก�ำหนดความเร็วชัตเตอร์เอง
1 หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ S
ในโหมดก�ำหนดความเร็วชัตเตอร์เอง กล้องจะค�ำนวณค่ารูรับแสงโดยอัตโนมัติตามค่า
ความเร็วชัตเตอร์ที่คุณเลือก โหมดนีม้ ีประโยชน์ในการถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนที่เร็ว หรือ
เพื่อสร้างลักษณะพิเศษที่มีเส้นทางแสงในภาพ
ตัวอย่างเช่น ตั้งความเร็วชัตเตอร์เกิน 1/500 วินาที เพื่อท�ำให้เป้าหมายหยุดนิ่ง เพื่อให้
เป้าหมายเบลอ ตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์ไว้ตำ�่ กว่า 1/30 วินาที
2 หมุนปุ่มวงแหวนเพื่อปรับค่าความเร็วชัตเตอร์
•
คุณยังสามารถปรับความเร็วชัตเตอร์ได้โดยการกด [f] เลื่อนไปยังค่าความเร็ว
ชัตเตอร์ที่ต้องการ แล้วหมุนปุ่มวงแหวนหรือลากที่หน้าจอ
3 ตั้งค่าตัวเลือกที่ต้องการ
4 กด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส จากนั้นกด [ชัตเตอร์] เพื่อถ่ายภาพ
เพื่อชดเชยปริมาณแสงที่ลดลงส�ำหรับความเร็วชัตเตอร์สูง เปิดรูรับแสงมากขึ้นเพื่อให้แสง
เข้ามามากขึ้น ถ้าภาพของคุณยังมืดอยู่ ให้เพิ่มค่า ISO
ความเร็วชัตเตอร์ตำ�่
ความเร็วชัตเตอร์สูง
58
กล้องของฉัน > โหมดถ่ายภาพ
M
โหมดปรับเอง
โหมดปรับเอง ให้คุณปรับทั้งความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงด้วยตนเอง ในโหมดนี้คุณ
สามารถควบคุมการเปิดรับแสงของภาพของคุณได้อย่างเต็มที่
โหมดนีม้ ีประโยชน์ในสภาพแวดล้อมการถ่ายภาพที่ถูกควบคุม เช่นในสตูดิโอ หรือ
เมื่อมีความจ�ำเป็นที่จะปรับการตั้งค่าของกล้องโดยละเอียด แนะน�ำให้ใช้โหมดปรับเอง
ส�ำหรับการถ่ายภาพกลางคืนหรือดอกไม้ไฟ
โหมดตั้งเฟรมอัตโนมัติ
เมื่อคุณปรับความเร็วชัตเตอร์หรือค่ารูรับแสง ค่ารับแสงจะเปลี่ยนแปลงไปตามการตั้งค่า
เหล่านั้น ดังนั้นหน้าจออาจมืดลง ด้วยฟังก์ชันนี้ ความสว่างของหน้าจอจะคงที่โดยไม่ขึ้น
กับการตั้งค่า คุณจึงสามารถจัดองค์ประกอบของการถ่ายภาพได้ดีขึ้น
เพื่อใช้ โหมดตั้งเฟรม
อัตโนมัติ
ในโหมดถ่ายภาพ กดปุ่ม [m] → 1 → โหมดตั้งเฟรม
อัตโนมัติ → ตัวเลือกที่ต้องการ
1 หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ M
2 หมุนปุ่มวงแหวนเพื่อปรับค่าความเร็วชัตเตอร์
3 กดค้างที่ปุ่ม [W] จากนั้นหมุนแป้นเลือกโหมดเพื่อปรับค่ารูรับแสง
•
คุณยังสามารถปรับความเร็วชัตเตอร์หรือค่ารูรับแสงได้โดยการกด [f] เลื่อนไปยังค่า
ความเร็วชัตเตอร์หรือค่ารูรับแสงที่ต้องการ แล้วหมุนปุ่มวงแหวนหรือลากที่หน้าจอ
4 ตั้งค่าตัวเลือกที่ต้องการ
5 กด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส จากนั้นกด [ชัตเตอร์] เพื่อถ่ายภาพ
59
กล้องของฉัน > โหมดถ่ายภาพ
การใช้ฟังก์ชั่น Bulb
i
ใช้ฟังก์ชั่น Bulb เพื่อถ่ายภาพกลางคืนหรือท้องฟ้ากลางคืน เมื่อคุณกด [ชัตเตอร์]
ชัตเตอร์จะเปิดค้างไว้เพื่อให้คุณสามารถสร้างลักษณะพิเศษของเส้นทางแสง
เพื่อใช้ Bulb
หมุนปุ่มวงแหวนไปทางซ้ายไปยัง Bulb → กดค้างที่ [ชัตเตอร์] เป็น
ระยะเวลาที่ต้องการ
ถ้าคุณตั้งค่า ISO สูง หรือเปิดชัตเตอร์เป็นเวลานาน สัญญาณรบกวนอาจเพิ่มขึ้น
ตัวเลือกโหมดถ่าย และ การถ่ายแบบแตะหน้าจอ ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ
ฟังก์ชั่น Bulb
• ฟังก์ชัน Bulb มีเฉพาะในโหมดปรับเอง
• ใช้ขาตั้งกล้องและสายลั่นชัตเตอร์เพื่อป้องกันไม่ให้กล้องสั่น
• ยิ่งคุณเปิดชัตเตอร์นานขึ้น ก็จะยิ่งใช้เวลาบันทึกภาพนานขึ้น อย่าปิดกล้องขณะที่กำ� ลัง
บันทึกภาพ
• ถ้าคุณใช้ฟังก์ชั่นนี้เป็นเวลานาน ให้ใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มแล้ว
•
•
โหมดก�ำหนดค่าตามเลนส์
การใช้งาน E
คุณสามารถปรับความชัดลึกเพื่อให้ฉากหลังเบลอหรือชัดได้
1 หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ i
2 กดปุ่ม [i-Function] บนเลนส์เพื่อเลือก E
•
และคุณยังสามารถกด [i-Function] จากนั้นกด [C/F] หรือลากหน้าจอเพื่อเลือก
E
60
กล้องของฉัน > โหมดถ่ายภาพ
การใช้งาน i-Function ในโหมด P/A/S/M
3 ปรับวงแหวนโฟกัสเพื่อเลือกค่าที่ต้องการ
และคุณยังสามารถหมุนปุ่มวงแหวนเพื่อปรับค่าได้
• คุณยังสามารถลากแถบเลื่อนหรือสัมผัส +/- เพื่อปรับค่าได้
•
เมื่อคุณใช้ปุ่ม i-Function กับเลนส์ที่มี i-Function คุณสามารถเลือกและปรับความเร็ว
ชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง ค่ารับแสง ค่าความไวแสง ISO และสมดุลแสงขาวจากเลนส์ ได้
ด้วยตนเอง
1 หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ P, A, S หรือ M
2 กดปุ่ม [i-Function] บนเลนส์เพื่อเลือกการตั้งค่าที่ต้องการ
ท�ำให้หลุดโฟกัส
ท�ำให้คมชัด
E
•
และคุณยังสามารถกด [i-Function] จากนั้นกด [C/F] หรือลากหน้าจอเพื่อเลือก
การตั้งค่าที่ต้องการ
4 กด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส จากนั้นกด [ชัตเตอร์] เพื่อถ่ายภาพ
เมื่อคุณท�ำให้ภาพชัดขึ้น ค่ารูรับแสงจะเพิ่มขึ้น และความเร็วชัตเตอร์จะลดลง
ในที่มืด ภาพอาจมีลักษณะเบลอ
• ฟังก์ชั่นนี้จะไม่มีให้ใช้งานเมื่อคุณตั้ง โหมด 3 มิติอัตโนมัติ ในโหมด 3 มิติ
•
61
กล้องของฉัน > โหมดถ่ายภาพ
3 ปรับวงแหวนโฟกัสเพื่อเลือกทางเลือกที่ต้องการ
•
คุณยังสามารถหมุนปุ่มวงแหวนหรือลากหน้าจอเพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
ตัวเลือกที่มีให้
โหมดถ่ายภาพ
รูรับแสง
ความเร็วชัตเตอร์
EV
ISO
สมดุลแสงขาว
Z
4 กด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส จากนั้นกด [ชัตเตอร์] เพื่อถ่ายภาพ
P
A
S
M
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
3 มิติ
O
O
-
เพื่อเลือกรายการที่จะปรากฏเมื่อคุณกด [i-Function] บนเลนส์ในโหมดถ่ายภาพ กด
[m] → 5 → การก�ำหนด iFn เอง → รายการที่ต้องการ
• ฟังก์ชั่นนี้จะไม่มีให้ใช้งานเมื่อคุณตั้ง โหมด 3 มิติอัตโนมัติ ในโหมด 3 มิติ
•
62
กล้องของฉัน > โหมดถ่ายภาพ
การใช้งาน Z
4 กด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส จากนั้นกด [ชัตเตอร์] เพื่อถ่ายภาพ
ให้คุณสามารถซูมเข้าไปที่เป้าหมายโดยท�ำให้มีการเสียคุณภาพของภาพน้อย
กว่าการซูมดิจิตอล อย่างไรก็ตาม ความละเอียดของภาพถ่ายอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบ
กับขณะที่คุณซูมเข้าโดยการหมุนวงแหวนซูม
Z
1 หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ P, A, S, M หรือ i
จะไม่สามารถใช้ได้เมื่อคุณถ่ายภาพความเร็วสูง
จะไม่มีให้เลือกหากคุณถ่ายภาพเป็นรูปแบบไฟล์ RAW
• Z จะถูกปิดการท�ำงานเมื่อคุณบันทึกวีดีโอโดยกดปุ่มบันทึกวีดีโอ
• ฟังก์ชั่นนี้จะไม่มีให้ใช้งานเมื่อคุณตั้ง โหมด 3 มิติอัตโนมัติ ในโหมด 3 มิติ
• Z
• Z
2 กดปุ่ม [i-Function] บนเลนส์เพื่อเลือก Z
•
และคุณยังสามารถกด [i-Function] จากนั้นกด [C/F] หรือลากหน้าจอเพื่อเลือก
Z
3 ปรับวงแหวนโฟกัสเพื่อเลือกอัตราส่วนซูม
คุณยังสามารถหมุนปุ่มวงแหวนหรือลากหน้าจอเพื่อเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
• ความละเอียดของรูปภาพจะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับอัตราการซูมหากคุณใช้
•
Z
x1.2
X1.4
x1.7
x2
3:2
4560X3040 (13.9M)
3888X2592 (10.1M)
3264X2176 (7.1M)
2736X1824 (5.0M)
16:9
4560X2568 (11.7M)
3888X2184 (8.5M)
3264X1840 (6.0M)
2736X1536 (4.2M)
1:1
3040X3040 (9.2M)
2592X2592 (6.7M)
2176X2176 (4.7M)
1824X1824 (3.3M)
ตัวเลขเหล่านี้อ้างอิงจากความละเอียดสูงสุดในอัตราส่วนภาพแต่ละแบบ
63
กล้องของฉัน > โหมดถ่ายภาพ
s
โหมดอัจฉริยะ
ในโหมดสมาร์ท คุณสามารถถ่ายภาพด้วยตัวเลือกที่ตั้งไว้ล่วงหน้าส�ำหรับฉากเฉพาะ
1 หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ s
2 เลือกฉาก
•
เพื่อเลือกโหมดถ่ายภาพเมื่อแป้นเลือกโหมดถูกตั้งไปที่ s กด [f] หรือสัมผัส
จากนั้นเลือกโหมดที่ต้องการ
สมาร์ท : หน้าสวย
ตัวเลือก
หยุดการเคลื่อนไหว
ริชโทน
พาโนรามา
น�ำ้ ตก
ภาพเงา
อาทิตย์ตก
กลางคืน
ดอกไม้ไฟ
รอยแสง
ถ่ายภาพแบบสร้างสรรค์
ตั้งค่า
ตัวเลือก
หน้าสวย
ใบหน้าที่ดีที่สุด
ทิวทัศน์
มาโคร
ค�ำอธิบาย
ถ่ายภาพบุคคลพร้อมตัวเลือกเพื่อปกปิดความไม่สมบูรณ์ของใบหน้า
ถ่ายภาพหลายภาพและแทนที่ใบหน้าเพื่อสร้างเป็นภาพที่ดีที่สุดที่
เป็นไปได้
ถ่ายภาพฉากที่อยู่นิ่งและทิวทัศน์
ถ่ายภาพเป้าหมายขนาดเล็กหรือระยะใกล้
ค�ำอธิบาย
ถ่ายภาพเป้าหมายที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง
ถ่ายภาพโดยมีสีสันครบถ้วน
ถ่ายภาพมุมกว้างแบบพาโนรามาในภาพเดียว
ถ่ายภาพฉากที่มีนำ�้ ตก
ถ่ายภาพเป้าหมายเป็นรูปร่างมืดบนฉากหลังที่สว่าง
ถ่ายภาพฉากในเวลาอาทิตย์ตก โดยมีสีแดงแหละเหลืองแบบเป็น
ธรรมชาติ
ถ่ายภาพหลายภาพในสภาพแสงน้อยโดยไม่ใช้แฟลช กล้องจะรวม
ภาพเพื่อสร้างเป็นภาพเดี่ยวที่สว่างขึ้นและเบลอน้อยลง
ถ่ายภาพฉากที่มีดอกไม้ไฟ
ถ่ายภาพฉากที่มีเส้นทางแสงในสภาพแสงน้อย
ถ่ายภาพพร้อมใช้ลักษณะพิเศษต่างๆ โดยอัตโนมัติ
3 กด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส จากนั้นกด [ชัตเตอร์] เพื่อถ่ายภาพ
64
กล้องของฉัน > โหมดถ่ายภาพ
การใช้งานโหมดใบหน้าที่ดีที่สุด
ในโหมดใบหน้าที่ดีที่สุด คุณสามารถถ่ายภาพหลายภาพและแทนที่ใบหน้าเพื่อสร้างเป็น
ภาพที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ ใช้งานโหมดนี้เพื่อเลือกใบหน้าที่ดีที่สุดส�ำหรับแต่ละบุคคลเมื่อ
ถ่ายภาพหมู่
5 สัมผัสรูปที่ดีที่สุดจากภาพใบหน้า 5 ภาพที่ถ่ายไว้
ท�ำซ�้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5 เพื่อแทนที่ใบหน้าที่เหลือในภาพ
จะปรากฏบนภาพที่กล้องแนะน�ำให้เลือก
• ไอคอน
•
1 หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ s จากนั้นจึงเลือก ใบหน้าที่ดีที่สุด
2 ปรับต�ำแหน่งของเป้าหมายในเฟรม และกด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส
3 กด [ชัตเตอร์] เพื่อถ่ายภาพ
กล้องจะถ่ายภาพ 5 ภาพอย่างต่อเนื่อง
• ภาพแรกจะถูกตั้งเป็นภาพฉากหลัง
• กล้องจะตรวจพบใบหน้าโดยอัตโนมัติหลังจากถ่ายภาพ
•
4 สัมผัสใบหน้าเพื่อแทนที่
6 สัมผัส
•
•
เพื่อบันทึกภาพ
ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันไม่ให้กล้องสั่น
ความละเอียดภาพถูกตั้งค่าเป็น 5.9M หรือน้อยกว่า
65
กล้องของฉัน > โหมดถ่ายภาพ
การถ่ายภาพพาโนรามา
ถ่ายภาพพาโนรามาแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ ภาพ พาโนรามา 3 มิติ ที่ถ่ายไว้จะสามารถ
ดูได้จากทีวี 3 มิติ หรือจอภาพ 3 มิติ
1 หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ s จากนั้นจึงเลือก พาโนรามา
5 ขณะที่กด [ชัตเตอร์] อยู่ เลื่อนกล้องช้าๆ ไปในทิศที่คุณเลือก
ในโหมดพาโนรามา 3 มิติ คุณสามารถถ่ายภาพฉากเฉพาะในทิศแนวนอนเท่านั้น
• กล้องจะแสดงลูกศรตามทิศทางที่คุณก�ำลังแพนกล้องไป และภาพที่ถ่ายทั้งหมดจะ
แสดงอยู่ในกล่องแสดงภาพตัวอย่าง
• เมื่อฉากถูกปรับต�ำแหน่งแล้วกล้องจะถ่ายภาพถัดไปโดยอัตโนมัติ
•
2 กดปุ่ม [m] → 1 → พาโนรามา → ไลฟ์พาโนรามา หรือ 3D
3 กด [m] เพื่อย้อนกลับไปที่โหมดถ่ายภาพ
4 กดค้างที่ [ชัตเตอร์] เพื่อเริ่มการถ่ายภาพ
6 เมื่อเสร็จแล้ว ปล่อย [ชัตเตอร์]
กล้องจะบันทึกภาพที่ถ่ายหลายครั้งรวมเป็นภาพเดียว
• หากคุณปล่อย [ชัตเตอร์] ขณะที่ถ่ายภาพ การถ่ายภาพพาโนรามาจะหยุดลง และ
ภาพที่ถ่ายจะถูกบันทึก
•
66
กล้องของฉัน > โหมดถ่ายภาพ
ความละเอียดจะแปรฝันไปตามภาพพาโนรามาที่คุณถ่าย
• ในโหมดพาโนรามา ตัวเลือกการถ่ายภาพบางตัวเลือกจะไม่สามารถใช้ได้
• กล้องอาจหยุดการถ่ายภาพเนื่องจากการเคลื่อนที่ของการจัดวางหรือเป้าหมาย
• ในโหมดพาโนรามา กล้องของคุณอาจไม่สามารถบันทึกฉากสุดท้ายได้ครบถ้วน หาก
คุณหยุดเคลื่อนที่กล้องเพื่อปรับปรุงคุณภาพภาพ เพื่อบันทึกฉากให้ครบทั้งฉาก ให้
เคลื่อนที่กล้องเลยจุดที่คุณต้องการให้สิ้นสุดฉากไปเล็กน้อย
• ในโหมดพาโนรามา 3 มิติ กล้องของคุณอาจไม่สามารถบันทึกภาพจนสุดขอบจุดเริ่มต้น
หรือจุดสิ้นสุดของฉากได้ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นลักษณะตามปกติของภาพ 3 มิติ เพื่อถ่าย
ภาพให้ครบทั้งฉาก ให้เลื่อนต�ำแหน่งไปก่อนหน้าจุดเริ่มต้นและเลยจุดสิ้นสุดที่
คุณต้องการไปเล็กน้อย
• ภาพที่บันทึกด้วยฟังก์ชั่น 3 มิติ จะถูกบันทึกเป็นรูปแบบไฟล์ JPEG (2 มิติ) และ
MPO (3 มิติ) บนหน้าจอของกล้องของคุณ คุณสามารถดูได้เฉพาะไฟล์ JPEG
• เพื่อแสดงไฟล์ 3 มิติ ให้เชื่อมต่อกล้องไปยัง 3D TV หรือจอภาพ 3 มิติด้วยสาย HDMI
ขณะที่รับชม ให้สวมแว่น 3 มิติที่ถูกต้อง
• การถ่ายภาพในโหมดพาโนรามา 3 มิติอาจท�ำให้มองเห็นลักษณะ 3 มิติชัดเจนน้อยกว่า
ภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์ 3 มิติ เพื่อเพิ่มลักษณะพิเศษ 3 มิติ ให้ใส่เลนส์ 3 มิติเป็นอุปกรณ์
เสริม และใช้งานโหมด 3 มิติ (หน้า 69)
•
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อคุณถ่ายภาพพาโนรามา ให้หลีกเลี่ยงสิ่งต่อไปนี้:
- การเคลื่อนที่กล้องเร็วเกินไปหรือช้าเกินไป
- การเคลื่อนที่กล้องน้อยเกินไปเพื่อถ่ายภาพถัดไป
- การเคลื่อนกล้องด้วยความเร็วไม่สม�ำ่ เสมอ
- การสั่นกล้อง
- การถ่ายภาพในที่มืด
- การถ่ายภาพเป้าหมายที่เคลื่อนที่ในระยะใกล้
- ในสถานการณ์ของการถ่ายภาพที่ความสว่างหรือแสงสีเปลี่ยนแปลงไป
• ภาพที่ถ่ายจะถูกบันทึกอัตโนมัติ และการถ่ายภาพจะหยุดลงด้วยเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
- เมื่อคุณเปลี่ยนทิศของการถ่ายภาพขณะก�ำลังถ่ายภาพ
- เมื่อคุณเคลื่อนที่กล้องเร็วเกินไป
- เมื่อคุณไม่เคลื่อนที่กล้อง
•
67
กล้องของฉัน > โหมดถ่ายภาพ
การบันทึกวิดีโอ
ในโหมดถ่ายภาพ คุณสามารถบันทึกวีดีโอ Full HD (1920X1080) โดยกด
(การบันทึกวิดีโอ) กล้องจะให้คุณบันทึกวีดีโอความยาวสูงสุด 29 นาที 59 วินาที
ด้วยอัตราเฟรม 60, 30, 24 และ 15 fps แล้วบันทึกไฟล์เป็นรูปแบบไฟล์ MP4 (H.264)
อัตราเฟรม 60 fps สามารถใช้ได้เฉพาะกับความละเอียด 1920X1080 และ 1280X720
และอัตราเฟรม 24 fps สามารถใช้ได้เฉพาะกับความละเอียด 1920X810 อัตราเฟรม
15 fps ใช้ได้เฉพาะกับบางตัวเลือกของฟิลเตอร์อัจฉริยะ เสียงจะถูกบันทึกผ่าน
ไมโครโฟนของกล้อง
คุณสามารถตั้งค่ารับแสงโดยการปรับค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์สำ� หรับโหมดที่คุณ
เลือก เมื่อคุณใช้เลนส์ที่ไม่มีสวิตช์ AF/MF ขณะถ่ายวีดีโอ ให้กด [F] เพื่อปิดหรือเปิด
ใช้งานฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติ เมื่อคุณใช้เลนส์ที่มีสวิตช์ AF/MF ฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติ
จะท�ำงานตามการตั้งค่าสวิตช์ที่เลือก
เลือก ภาพจาง เพื่อให้ภาพจางเข้าหรือออกจากฉาก คุณยังสามารถเลือกเสียง, ตัด
เสียงลม หรือทางเลือกอื่นๆ เพื่อเป็นการตั้งค่าตัวเลือกการบันทึก (หน้า 106)
1 หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ t, P, A, S, M, i หรือ s
•
คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้งานได้ในบางโหมด
2 ตั้งค่าตัวเลือกที่ต้องการ
3 กด
(การบันทึกวิดีโอ) เพื่อเริ่มบันทึก
4 กด
(การบันทึกวิดีโอ) อีกครั้งเพื่อหยุดบันทึก
H.264 (MPEG-4 part10/AVC) เป็นรูปแบบการเข้ารหัสวีดีโอที่ได้ร่วมมือกันก�ำหนดใน
ปี 2003 โดย ISO-IEC และ ITU-T เนื่องจากรูปแบบดังกล่าวมีอัตราการบีบอัดข้อมูล
สูง จึงสามารถบันทึกข้อมูลได้มากขึ้นภายในพื้นที่หน่วยความจ�ำที่น้อยลง
• ถ้าคุณเปิดตัวเลือกระบบป้องกันภาพสั่นไหว หรือเมื่อคุณถ่ายภาพยนตร์ กล้องอาจ
บันทึกเสียงที่เกิดจากระบบป้องกันภาพสั่นไหว
• เสียงซูมหรือเสียงอื่นๆ ของเลนส์อาจถูกบันทึกหากคุณปรับเลนส์ขณะที่กำ� ลังถ่ายวีดีโอ
อยู่
• เมื่อใช้งานเลนส์เสริมส�ำหรับถ่ายวีดีโอ เสียงโฟกัสอัตโนมัติจะไม่ถูกบันทึก
• ถ้าคุณถอดเลนส์กล้องขณะที่ถ่ายภาพยนตร์ การบันทึกจะถูกขัดจังหวะ ห้ามเปลี่ยน
เลนส์ขณะก�ำลังบันทึก
• ถ้าคุณติดตั้งไมโครโฟนภายนอกขณะบันทึกภาพยนตร์ เสียงจะไม่ได้รับการบันทึกผ่าน
ไมโครโฟนภายนอก (การตั้งค่าค่อนหน้าจะได้รับการเก็บค่าไว้) ถ้าคุณถอดไมโครโฟน
ภายนอกขณะบันทึกภาพยนตร์ เสียงจะไม่ได้รับการบันทึก ปิดกล้องก่อนการติดตั้งหรือ
ถอดไมโครโฟนภายนอก
•
68
กล้องของฉัน > โหมดถ่ายภาพ
ถ้าคุณเปลี่ยนมุมการถ่ายภาพของกล้องกะทันหันขณะที่กำ� ลังถ่ายภาพยนตร์ กล้องอาจ
ไม่สามารถบันทึกภาพได้อย่างแม่นย�ำ ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อลดการสั่นของกล้องให้น้อยที่สุด
• กล้องจะสนับสนุนเฉพาะฟังก์ชั่น AF หลายจุด ขณะบันทึกวีดีโอ คุณไม่สามารถใช้
ฟังก์ชั่นการตั้งค่าบริเวณโฟกัสอื่นๆ เช่น AF ตรวจจ�ำหน้า
• เมื่อขนาดของไฟล์ภาพยนตร์เกิน 4 GB กล้องจะหยุดบันทึกโดยอัตโนมัติ แม้ว่ายังไม่ถึง
ระยะเวลาบันทึกสูงสุด (29 นาที 59 วินาที) ก็ตาม
• ถ้าคุณใช้การ์ดความจ�ำที่มีอัตราการเขียนต�ำ่ การบันทึกภาพยนตร์ของคุณอาจถูกขัดจังหวะ
เนื่องจากการ์ดไม่สามารถประมวลข้อมูลด้วยความเร็วที่ถ่ายวีดีโอ
หากเกิดกรณีดังกล่าว ให้เปลี่ยนแทนด้วยการ์ดความจ�ำที่ความเร็วสูงกว่า หรือลดขนาด
ไฟล์วีดีโอ (เช่น จาก 1280X720 เป็น 640X480)
• เมื่อฟอร์แมทการ์ดความจ�ำ ให้ฟอร์แมทการ์ดด้วยกล้องเสมอ ถ้าคุณฟอร์แมทการ์ด
ด้วยกล้องอื่นหรือพีซี คุณอาจสูญเสียไฟล์ใบการ์ดหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงความจุของ
การ์ดได้
• เมื่อคุณกดปุ่มบันทึกวีดีโอ Z จะปิดลง
• ขณะบันทึกวีดีโอด้วยค่าความไวแสง ISO เท่ากัน หน้าจออาจมืดลงกว่าตอนที่ถ่ายภาพ
ปรับความเร็ว ISO
• เมื่อคุณบันทึกวีดีโอในโหมด P, A หรือ S ค่า ISO จะถูกตั้งค่าอัตโนมัติเป็น อัตโนมัติ
•
โหมด 3 มิติ
คุณสามารถบันทึกภาพหรือวีดีโอ 3 มิติ ด้วยเลนส์ 3 มิติที่มีให้เป็นทางเลือก
เลนส์ SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D (ตัวอย่าง)
ตั้งค่าสวิตช์ 2D/3D บนเลนส์ไปที่ 3D จากนั้นถ่ายภาพหรือวีดีโอที่ระยะห่าง 1.5-5 ม.
จากเป้าหมาย
69
กล้องของฉัน > โหมดถ่ายภาพ
•
โหมด 3 มิติ จะเปิดใช้งานเสมอโดยไม่ขึ้นกับปุ่มเลือกโหมดบนตัวกล้อง นอกจาก
B
•
เพื่อใช้งานตัวเลือก 3 มิติอัตโนมัติ ที่ให้กล้องตั้งค่าตัวเลือกการถ่ายภาพอัตโนมัติ
ตามสภาพแวดล้อมการถ่ายภาพในโหมด 3 มิติ กด [m] → 1 →
โหมด 3 มิติอัตโนมัติ → เปิด
•
เพื่อเปลี่ยนค่าตัวเลือกบันทึกภาพ 3 มิติ กด [m] → 6 → โหมด 3D REC
→ ตัวเลือกที่ต้องการ
ไอคอน
ค�ำอธิบาย
คู่ขนาน*: แสดงภาพสองภาพไว้ข้างเคียงกัน
เฟรมแพกกิ้ง: แสดงภาพส�ำหรับตาซ้ายและตาขวาสลับกันในเฟรม
* ค่าเริ่มต้น
ทางเลือกการถ่ายภาพที่มีจะแตกต่างกันไปเมื่อเทียบกับโหมดถ่ายภาพอื่นๆ
• คุณสามารถเลือกขนาดภาพได้ระหว่าง 4.1M (2688X1512) หรือ 2.1M (1920X1080)
• ความละเอียดภาพวีดีโอถูกตั้งค่าเป็น 1920X1080
• วิดีโอที่บันทึกในแบบ 3D อาจมืด และภาพอาจสั่นไหวขณะเล่น
• การถ่ายภาพที่อุณหภูมิตำ�่ อาจส่งผลให้สีผิดเพี้ยนในภาพ และกล้องอาจใช้พลังงาน
แบตเตอรี่มากขึ้น
• คุณอาจไม่สามารถถ่ายภาพได้ถูกต้องภายใต้สภาพแสงที่มีความเข้มแสงน้อยกว่า
8.5 LV/900 Lux
• เมื่อคุณถ่ายภาพวัตถุที่มีวัสดุโพลาไรซ์ เช่นจอภาพ แว่นกันแดด หรือฟิลเตอร์โฟลาไรซ์
หรือใช้วัสดุโพลาไรส์กับเลนส์ของคุณ ภาพอาจดูมืดหรือลักษณะพิเศษแบบ 3 มิติ อาจ
ใช้ไม่ได้ตามปกติ
• ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันไม่ให้กล้องสั่น
• ถ้าคุณหมุนหรือเอียงกล้องในแนวตั้งขณะถ่ายภาพ ลักษณะพิเศษ 3 มิติ
อาจใช้ไม่ได้ตามปกติ ให้ถ่ายภาพโดยที่กล้องอยู่ในท่าทางปกติ
• ถ้าคุณถ่ายภาพภายใต้แสงฟลูออเรสเซนต์ หรือถ่ายภาพที่แสดงจากเครื่องฉายภาพหรือ
โทรทัศน์ ภาพอาจปรากฏเป็นสีดำ� เนื่องจากภาพมีการกระพริบ
• ในโหมด 3 มิติ ตัวเลือก ขยาย 8 เท่า ส�ำหรับโหมด ช่วยถ่ายแมนวล อาจไม่สามารถ
ใช้งานได้
• หน้าจอของกล้องจะแสดงวีดีโอ 3 มิติเป็น 2 มิติ
• ภาพที่บันทึกด้วยฟังก์ชั่น 3 มิติ จะถูกบันทึกเป็นรูปแบบไฟล์ JPEG (2 มิติ) และ
MPO (3 มิติ) บนหน้าจอของกล้องของคุณ คุณสามารถดูได้เฉพาะไฟล์ JPEG
• เพื่อแสดงไฟล์ 3 มิติ ให้เชื่อมต่อกล้องไปยัง 3D TV หรือจอภาพ 3 มิติด้วยสาย HDMI
ขณะที่รับชม ให้สวมแว่น 3 มิติที่ถูกต้อง
• คุณไม่สามารถใช้แฟลชได้ในโหมด 3D
•
70
กล้องของฉัน > โหมดถ่ายภาพ
ฟังก์ชั่นที่มีให้ในแต่ละโหมดถ่ายภาพ
ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ ดูบทที่ 2. กดปุ่มทางลัดส�ำหรับแต่ละ
ฟังก์ชั่น
ฟังก์ชั่น
ขนาดภาพ (หน้า 73)
คุณภาพ (หน้า 74)
ISO (หน้า 75)
สมดุลแสงขาว (หน้า 76)
ตัวช่วยปรับแต่งภาพ
(หน้า 79)
ฟิลเตอร์อัจฉริยะ (หน้า 101)
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ
(หน้า 80)
บริเวณโฟกัสอัตโนมัติ
(หน้า 83)
AF ใช้นวิ้ แตะ (หน้า 86)
ช่วยถ่ายแมนวล (หน้า 88)
การตรวจดูโฟกัส (หน้า 88)
มีใน
P/A/S/M/i/s*/t/3D*
ทางลัด
-
P/A/S/M/i/s*
-
P/A/S/M
f/I
P/A/S/M
f
P/A/S/M
f
P/A/S/M
f
3D*
P/A/S/M/i*/s*/
f
P/A/S/M/i*/s*
f/F
3D*
P/A/S/M/i/s/t/3D*
-
P/A/S/M/i/s/t
-
P/A/S/M/i/s*/t/
ฟังก์ชั่น
มีใน
เชื่อมค่า AE กับจุด AF
P/A/S/M
(หน้า 99)
โหมดตั้งเฟรมอัตโนมัติ
P/A/S/M
(หน้า 59)
OIS (กันสั่น) (หน้า 89)
P/A/S/M/i/s*/t*
โหมดถ่าย (ต่อเนื่อง/ความเร็ว
สูง/ตัวตั้งเวลา/การถ่ายคร่อม) P/A/S/M/i*/s*/t*/3D*
(หน้า 90)
การวัดแสง (หน้า 97)
P/A/S/M
ช่วงที่ปรับเปลี่ยนได้
P/A/S/M
(หน้า 100)
เเฟลช (หน้า 94)
P*/A*/S*/M*/i*/s*/t*
การชดเชยแสง (หน้า 102) P/A/S
ล็อกค่ารับแสง (หน้า 103)
P/A/S
ทางลัด
f/C
f
f
f/W
-
* บางฟังก์ชั่นอาจถูกจ�ำกัดการท�ำงานในโหมดเหล่านี้
-
71
บทที่ 2
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
เรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชั่นที่คุณสามารถตั้งค่าได้ในโหมดถ่ายภาพ
คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพและวีดีโอที่กำ� หนดเองโดยใช้ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
ขนาดและความละเอียด
ขนาดภาพ
เมื่อคุณเพิ่มความละเอียดขึ้น ภาพหรือวีดีโอของคุณจะมีจำ� นวนพิกเซลเพิ่มขึ้น คุณจึง
สามารถพิมพ์ลงบนกระดาษขนาดใหญ่ขึ้น หรือน�ำไปแสดงบนจอภาพขนาดใหญ่ขึ้นได้
เมื่อคุณใช้ความละเอียดสูง ขนาดไฟล์จะเพิ่มขึ้น เลือกความละเอียดต�ำ่ ส�ำหรับภาพที่จะ
แสดงในกรอบรูปดิจิตอล หรืออัพโหลดขึ้นบนเว็บ
เพื่อตั้งค่าขนาด
ในโหมดถ่ายภาพ กด [m] → 1 → ขนาดภาพ →
ตัวเลือกที่ต้องการ
ไอคอน ขนาด
5472x3648 (3:2)
แนะน�ำให้ใช้ส�ำหรับ
พิมพ์ลงบนกระดาษ A1
3888x2592 (3:2)
พิมพ์ลงบนกระดาษ A2
2976x1984 (3:2)
พิมพ์ลงบนกระดาษ A3
1728x1152 (3:2)
พิมพ์ลงบนกระดาษ A5
5472x3080 (16:9)
พิมพ์ลงบนกระดาษ A1 หรือแสดงบนจอ HDTV
3712x2088 (16:9)
พิมพ์ลงบนกระดาษ A3 หรือแสดงบนจอ HDTV
2944x1656 (16:9)
พิมพ์ลงบนกระดาษ A4 หรือแสดงบนจอ HDTV
1920x1080 (16:9)
พิมพ์ลงบนกระดาษ A5 หรือแสดงบนจอ HDTV
3648x3648 (1:1)
พิมพ์ภาพแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนกระดาษ A1
2640x2640 (1:1)
พิมพ์ภาพแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนกระดาษ A3
2000x2000 (1:1)
พิมพ์ภาพแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนกระดาษ A4
1024x1024 (1:1)
พิมพ์ภาพแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนกระดาษ A5
ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพ
73
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ > ขนาดและความละเอียด
คุณภาพ
ไอคอน ฟอร์แมท
กล้องจะบันทึกภาพเป็นรูปแบบ JPEG หรือ RAW
ภาพที่ถ่ายโดยกล้องมักจะถูกแปลงเป็นรูปแบบไฟล์ JPEG และถูกจัดเก็บลงในหน่วย
ความจ�ำโดยเป็นไปตามการตั้งค่าของกล้อง ณ เวลาที่ถ่ายภาพ ไฟล์ RAW จะไม่ถูกแปลง
เป็นรูปแบบ JPEG และจะถูกจัดเก็บในหน่วยความจ�ำโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ไฟล์ RAW จะมีนามสกุลไฟล์เป็น “SRW” เพื่อปรับและเทียบค่ารับแสง สมดุลแสงขาว
โทนสี ความเข้มของสี และสีของไฟล์ RAW หรือเพื่อแปลงไฟล์เหล่านี้เป็นรูปแบบ
JPEG หรือ TIFF ให้ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop Lightroom ที่พบได้ในแผ่นดีวีดี
รอมที่ให้มา
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีหน่วยความจ�ำมากพอที่จะบันทึกภาพในรูปแบบ RAW
เพื่อตั้งค่าคุณภาพ
ไอคอน ฟอร์แมท
JPEG
JPEG
ในโหมดถ่ายภาพ กด [m] → 1 → คุณภาพ →
ตัวเลือกที่ต้องการ
JPEG
RAW
ค�ำอธิบาย
น้อย
• บีบอัดโดยมีคุณภาพปกติ
• แนะน�ำให้ใช้ส�ำหรับการพิมพ์ขนาดเล็กหรืออัพโหลดไปยังเว็บ
RAW:
• บันทึกภาพโดยไม่มีการสูญเสียข้อมูล
• แนะน�ำให้ใช้ส�ำหรับการแก้ไขภาพหลังถ่ายภาพ
RAW+JPEG
RAW + สูง: บันทึกภาพทั้งรูปแบบ JPEG (สูง) และ RAW
RAW+JPEG
RAW + พอใช้: บันทึกภาพทั้งรูปแบบ JPEG (พอใช้) และ RAW
RAW+JPEG
RAW + น้อย: บันทึกภาพทั้งรูปแบบ JPEG (ปกติ) และ RAW
ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพ
ค�ำอธิบาย
สูง:
• บีบอัดโดยมีคุณภาพสูงสุด
• แนะน�ำให้ใช้สำ� หรับการพิมพ์ขนาดใหญ่
พอใช้:
• บีบอัดโดยมีคุณภาพดี
• แนะน�ำให้ใช้สำ� หรับการพิมพ์ขนาดปกติ
74
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
ค่าความไวแสง ISO
ค่าความไวแสง ISO แทนความไวต่อแสงของกล้อง
ตัวอย่าง
ยิ่งค่า ISO มากขึ้น กล้องจะยิ่งไวต่อแสงมากขึ้น ผลที่ตามมาคือ โดยการเลือกค่าความ
ไวแสง ISO สูงขึ้น คุณจะสามารถถ่ายภาพในที่มืดสลัวด้วยความ
เร็วชัตเตอร์สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การตั้งค่านี้อาจเพิ่มสัญญาณรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์
และให้ผลเป็นภาพที่มีเม็ดสี
เพื่อตั้งค่าค่าความไวแสง ISO
ในโหมดถ่ายภาพ กด [I] → ตัวเลือกที่ต้องการ
ISO 100
ISO 400
ISO 800
ISO 3200
คุณยังสามารถตั้งค่าตัวเลือกโดยกด [m] → 1 → ISO → ตัวเลือกในโหมด
ถ่ายภาพ
• เพิ่มค่า ISO ในสถานที่ที่ไม่อนุญาตให้ใช้แฟลช คุณสามารถถ่ายภาพที่ชัดเจนได้โดย
การตั้งค่า ISO สูง โดยไม่ต้องเปิดรับแสงมากขึ้น
• ใช้งานฟังก์ชั่นลดสัญญาณรบกวนเพื่อลดสัญญาณรบกวนในภาพที่อาจปรากฏเมื่อตั้งค่า
ISO สูง (หน้า 146)
• ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพ
•
75
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
สมดุลแสงขาว
สมดุลแสงขาวเป็นค่าที่แปรผันตามแหล่งก�ำเนิดแสงที่ส่งผลต่อสีของภาพ
สีของภาพขึ้นกับชนิดและคุณภาพของแหล่งก�ำเนิดแสง ถ้าคุณต้องการให้สีของภาพ
ของคุณดูสมจริง ให้เลือกสภาพแสงที่เหมาะสมเพื่อปรับสมดุลแสงขาว เช่น
WB อัตโนมัต,ิ เดย์ไลท์, เมฆครึ้ม, หลอดไส้ หรือปรัอุณหภูมิของสีีด้วยตนเอง
นอกจากนั้นคุณยังสามารถปรับค่าสีส�ำหรับแหล่งก�ำเนิดแสงปัจจุบันเพื่อให้สีของภาพ
ตรงกับฉากจริงที่มีสภาพแสงต่างๆ ประกอบกัน
เพื่อตั้งค่าสมดุลแสงขาว
ในโหมดถ่ายภาพ กด [m] → 1 → สมดุลแสงขาว → ตัว
เลือกที่ต้องการ
ไอคอน ค�ำอธิบาย
WB อัตโนมัต:ิ ใช้การตั้งค่าอัตโนมัติโดยขึ้นกับสภาพแสง
เดย์ไลท์: เลือกใช้เมื่อถ่ายภาพกลางแจ้งในวันที่ฟ้าโปร่ง ตัวเลือกนี้จะท�ำให้ได้ภาพที่
ใกล้เคียงกับสีธรรมชาติของฉากที่สุด
เมฆครึ้ม: เลือกใช้เมื่อถ่ายภาพกลางแจ้งในวันที่ฟ้าครึ้มหรืออยู่ในร่มเงา ภาพที่ถ่ายใน
วันฟ้าครึ้มจะออกไปทางสีฟ้ามากกว่าวันที่ฟ้าโปร่ง ทางเลือกนี้ใช้ชดเชยลักษณะดัง
กล่าว
ไอคอน ค�ำอธิบาย
ฟลูออเรสเซนต์ขาว: เลือกใช้เมื่อถ่ายภาพด้วยแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบ
เดย์ไลท์ โดยเฉพาะแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ขาวที่มีอุณหภูมิแสงประมาณ
4,200K
ฟลูออเรสเซนต์ขาวธรรมชาติ: เลือกใช้เมื่อถ่ายภาพภายใต้แสงฟลูออเรสเซนต์เดย์ไลท์
โดยเฉพาะส�ำหรับแสงฟลูออเรสเซนต์ขาวที่ให้แสงสีขาวที่อุณหภูมิสี 5,000 K
ฟลูออเรสเซนต์เดย์ไลท์: เลือกใช้เมื่อถ่ายภาพภายใต้แสงฟลูออเรสเซนต์เดย์ไลท์
โดยเฉพาะส�ำหรับแสงฟลูออเรสเซนต์ขาวที่ให้แสงสีขาวแกมน�ำ้ เงินที่อุณหภูมิสีประมาณ
6,500K
หลอดไส้: เลือกใช้เมื่อถ่ายภาพในอาคารภายใต้แสงจากหลอดไส้หรือหลอดฮาโลเจน
หลอดไส้ทังสเตนจะให้แสงโทนสีแดง ทางเลือกนี้ใช้ชดเชยลักษณะดังกล่าว
สมดุลแสงขาวแฟลช: เลือกใช้เมื่อถ่ายภาพด้วยแฟลช
ก�ำหนดเอง: ใช้การตั้งค่าล่วงหน้าของคุณ คุณสามารถตั้งค่าสมดุลแสงขาวด้วยตัวเอง
โดยการกด [D] จากนั้นถ่ายภาพกระดาษสีขาว ให้กระดาษอยู่เต็มบริเวณวัดแสง
แบบเฉพาะจุด แล้วตั้งค่าสมดุลแสงขาว
76
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ > สมดุลแสงขาว
ไอคอน
ค�ำอธิบาย
อุณหภูมิของสี: ปรับค่าอุณหภูมิของสีของแหล่งก�ำเนิดแสงด้วยตนเอง อุณหภูมิของสี
เป็นการวัดค่าในหน่วยเคลวิน ที่บ่งชี้สีสันจากแหล่งก�ำเนิดแสงแต่ละชนิดโดยเฉพาะ
เมื่ออุณหภูมิของสีเพิ่มขึ้น การกระจายของโทนสีจะอยู่ในโทนเย็นลง ในทางกลับกัน
เมื่ออุณหภูมิของสีลดลง การกระจายของโทนสีจะอยู่ในโทนร้อนขึ้น กด [D] จาก
นั้นจึงปรับอุณหภูมิของสี
ก�ำหนดค่าล่วงหน้าของตัวเลือกสมดุลแสงขาว
คุณสามารถก�ำหนดค่าล่วงหน้าของตัวเลือกสมดุลแสงขาวได้
เพื่อก�ำหนดค่าตัวเลือกล่วงหน้า
ฟ้าโปร่ง
ในโหมดถ่ายภาพ กด [m] → 1 → สมดุลแสงขาว →
ตัวเลือกที่ต้องการ → [D] → หมุนปุ่มวงแหวน หรือกด
[D/I/C/F]
สมดุลแสงขาว : เดย์ไลท์
ฟลูออเรสเซนต์ H
เมฆครึ้ม
เดย์ ไลท์
ฟลูออเรสเซนต์ L
แสงเทียน
หลอดไส้
กลับ
ตั้งค่า
ลบค่า
และคุณสามารถสัมผัสบริเวณใดบริเวณหนึ่งบนหน้าจอได้
หลอดฮาโลเจน
ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพ
77
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ > สมดุลแสงขาว
ตัวอย่าง
WB อัตโนมัติ
เดย์ ไลท์
ฟลูออเรสเซนต์เดย์ ไลท์
หลอดไส้
78
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
ตัวช่วยปรับแต่งภาพ (สไตล์ภาพ)
ตัวช่วยปรับแต่งภาพช่วยให้คุณใช้งานรูปแบบภาพแบบต่างๆ กับภาพของคุณ เพื่อสร้าง
ลักษณะภาพและอารมณ์ภาพที่หลากหลาย และคุณยังสามารถสร้างและบันทึกสไตล์ภาพ
ของคุณเองได้โดยการปรับสี ความสดสี ความคมชัด และความเข้มของสีได้สำ� หรับ
แต่ละรูปแบบภาพ
ไม่มีกฎตายตัวว่ารูปแบบใดเหมาะสมกับสถานการณ์ใด คุณอาจทดลองใช้รูปแบบต่างๆ
และค้นหาการตั้งค่าที่เหมาะกับตัวคุณ
เพื่อตั้งค่ารูปแบบภาพ
ในโหมดถ่ายภาพ กด [m] → 1 → ตัวช่วยปรับแต่งภาพ
→ ตัวเลือกที่ต้องการ
ตัวอย่าง
ปกติ
เส้นคมชัด
ภาพบุคคล
ทิวทัศน์
ผืนป่า
ย้อนอดีต
น�ำสมัย
สงบ
คลาสสิก
คุณยังสามารถปรับค่าของการตั้งค่าลักษณะรูปภาพที่ตั้งไว้ล่วงหน้า เลือกตัวเลือก ตัว
ช่วยปรับแต่งภาพ กด [D] จากนั้นจึงปรับค่าสี ความสดสี ความคมชัด และคอนท
ราสต์
, หรือ จากนั้นจึง
• เพื่อก�ำหนดค่าตัวช่วยปรับแต่งภาพของคุณเอง เลือก
ปรับค่าสี ความสดสี ความคมชัด และคอนทราสต์
• ไม่สามารถตั้งค่าตัวเลือกตัวช่วยปรับแต่งภาพและ ฟิลเตอร์อัจฉริยะ ในเวลาเดียวกัน
•
79
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ (AF)
เรียนรู้วิธีการปรับโฟกัสของกล้องตามเป้าหมาย.
คุณสามารถเลือกโหมดโฟกัสให้เหมาะสมกับเป้าหมาย ได้ทั้งโหมดโฟกัสอัตโนมัติภาพ
เดี่ยว โฟกัสอัตโนมัติต่อเนื่อง และโฟกัสแบบปรับเอง ฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติจะเปิดใช้
งานเมื่อคุณกด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่ง ในโหมดโฟกัสแบบปรับเอง คุณต้องหมุนวงแหวน
โฟกัสบนเลนส์เพื่อปรับโฟกัสด้วยตนเอง
ในกรณีส่วนมาก คุณสามารถโฟกัสโดยเลือก โฟกัสอัตโนมัตภิ าพเดี่ยว เป้าหมายที่
เคลื่อนที่รวดเร็ว หรือเป้าหมายที่มีสีคล้ายกับพื้นหลัง จะท�ำให้โฟกัสได้ยาก เลือกโหมด
โฟกัสที่เหมาะสมส�ำหรับกรณีดังกล่าว
เพื่อตั้งโหมดโฟกัสอัตโนมัติ
ในโหมดถ่ายภาพ กด [F] → ตัวเลือกที่ต้องการ
คุณยังสามารถตั้งค่าตัวเลือกโดยกด [m] → 1 → โหมดโฟกัสอัตโนมัติ →
ตัวเลือกในโหมดถ่ายภาพ
• ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเลนส์ที่กำ� ลังใช้งาน
•
ถ้าเลนส์ของคุณมีสวิตช์ AF/MF คุณจะต้องตั้งสวิตช์ตามโหมดที่เลือก ตั้งสวิตช์ไปที่ AF
เมื่อคุณเลือกโฟกัสอัตโนมัติภาพเดี่ยว หรือโฟกัสอัตโนมัติต่อเนื่อง ตั้งสวิตช์ไปที่ MF
เมื่อคุณเลือกโฟกัสแบบปรับเอง
เมื่อเลนส์ของคุณไม่มีสวิตช์ AF/MF กด [F] เพื่อเลือกโหมดโฟกัสอัตโนมัติ ที่
ต้องการ
80
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ > โหมดโฟกัสอัตโนมัติ (AF)
โฟกัสอัตโนมัตภิ าพเดี่ยว
โฟกัสอัตโนมัติต่อเนื่อง
โฟกัสอัตโนมัติภาพเดี่ยวเหมาะกับการถ่ายภาพเป้าหมายที่อยู่นิ่ง เมื่อคุณกด [ชัตเตอร์]
ลงครึ่งหนึ่ง การโฟกัสจะคงอยู่ที่บริเวณโฟกัส บริเวณโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อท�ำ
การโฟกัสส�ำเร็จ
ขณะที่คุณก�ำลังกด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะท�ำการโฟกัสอัตโนมัติต่อไป เมื่อ
บริเวณโฟกัสสามารถจับโฟกัสที่เป้าหมายได้แล้ว เป้าหมายจะคงอยู่ในโฟกัสแม้ว่า
เป้าหมายนั้นจะเคลื่อนที่ไปก็ตาม แนะน�ำให้ใช้โหมดนี้สำ� หรับถ่ายภาพบุคคลที่กำ� ลัง
ขี่จักรยาน สุนัขที่กำ� ลังวิ่ง หรือฉากรถแข่ง
81
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ > โหมดโฟกัสอัตโนมัติ (AF)
โฟกัสแบบปรับเอง
คุณสามารถปรับโฟกัสไปที่เป้าหมายเองโดยการหมุนวงแหวนโฟกัสบนเลนส์
ฟังก์ชั่นช่วยถ่ายแมนวล ช่วยคุณให้สามารถหาโฟกัสได้โดยง่ายดาย ขณะที่คุณก�ำลัง
หมุนวงแหวนโฟกัส บริเวณโฟกัสจะถูกขยายภาพ เมื่อคุณใช้ฟังก์ชั่น การตรวจดูโฟกัส
จะปรากฏสีที่คุณเลือกที่บริเวณรอบขอบของเป้าหมายที่อยู่ในโฟกัส เมื่อคุณใช้ฟังก์ชั่น
การตรวจดูโฟกัส จะปรากฏสีที่คุณเลือกที่เป้าหมายที่ถูกโฟกัส
แนะน�ำให้ใช้โหมดนี้ส�ำหรับการถ่ายภาพวัตถุที่มีสีคล้ายกับพื้นหลัง ฉากกลางคืน หรือ
ดอกไม้ไฟ
ถ้าคุณใช้ฟังก์ชั่นนี้ คุณจะไม่สามารถตั้งค่าตัวเลือก AF ใช้นวิ้ แตะ, บริเวณโฟกัสอัตโนมัติ
และ เชื่อมค่า AE กับจุด AF
82
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
บริเวณโฟกัสอัตโนมัติ
ฟังก์ชั่นบริเวณโฟกัสอัตโนมัติจะเปลี่ยนต�ำแหน่งของบริเวณโฟกัส
การเลือกโฟกัส
โดยทัว่ ไปนั้น กล้องจะโฟกัสที่เป้าหมายที่ใกล้ที่สุด เมื่อมีเป้าหมายจ�ำนวนมาก กล้อง
อาจท�ำการโฟกัสที่เป้าหมายที่ไม่ต้องการได้ เพื่อป้องกันไม่ให้โฟกัสที่เป้าหมายที่ไม่
ต้องการ ให้เปลี่ยนบริเวณโฟกัสเพื่อให้เป้าหมายที่ต้องการอยู่ในโฟกัส คุณสามารถ
ถ่ายภาพได้ชัดเจนขึ้นโดยการเลือกบริเวณโฟกัสที่เหมาะสม
คุณสามารถตั้งค่าโฟกัสไปที่บริเวณที่คุณต้องการ ใช้งานลักษณะพิเศษแบบหลุดโฟกัส
เพื่อท�ำให้เป้าหมายดูเด่นขึ้น
เพื่อตั้งค่าบริเวณโฟกัส
อัตโนมัติ
บริเวณโฟกัสในภาพต่อไปนี้ถูกปรับเปลี่ยนต�ำแหน่งและขนาดให้พอดีกับใบหน้าของ
เป้าหมาย
ในโหมดถ่ายภาพ กด [m] → 1 → บริเวณโฟกัสอัตโนมัติ
→ ตัวเลือกที่ต้องการ
ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพ
เมื่อสวิตช์ AF/MF ถูกตั้งเป็น MF คุณจะไม่สามารถเปลี่ยบริเวณโฟกัสอัตโนมัติ
ในเมนูถ่ายภาพได้
• เมื่อคุณใช้ตวั เลือก AF ตรวจจ�ำหน้า กล้องจะโฟกัสที่บริเวณที่มีกรอบสีขาวโดยอัตโนมัติ
• โดยขึ้นกับตัวเลือก ตัวช่วยปรับแต่งภาพ ฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติตรวจจ�ำหน้าอาจใช้ไม่
ได้ผล
• เมื่อคุณตั้งค่าโฟกัสแบบปรับเอง อาจไม่มีโฟกัสอัตโนมัติตรวจจ�ำหน้าให้ใช้งาน
• การตรวจจ�ำใบหน้าอาจจะไม่สามารถใช้ได้เมื่อ:
- เป้าหมายอยู่ไกลจากกล้อง
- มืดหรือสว่างเกินไป
- เป้าหมายไม่หันหน้าไปทางกล้อง
- เป้าหมายสวมแว่นกัดแดดหรือหน้ากาก
- เป้าหมายท�ำสีหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปมาก
- เป้าหมายมีแสงส่องด้านหลังหรือสภาพแสงไม่เสถียร
•
•
เพื่อปรับขนาดหรือย้ายบริเวณโฟกัส ในโหมดถ่ายภาพ กด [o] ใช้ปุ่มทิศทางเพื่อย้าย
บริเวณโฟกัส หมุนปุ่มวงแหวนเพื่อปรับขนาดบริเวณโฟกัส
83
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ > บริเวณโฟกัสอัตโนมัติ
AF หลายจุด
โฟกัสอัตโนมัติตรวจจ�ำหน้า
กล้องจะแสดงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเขียวในต�ำแหน่งที่มีการโฟกัสส�ำเร็จ ภาพจะถูกแบ่งเป็น
สองบริเวณหรือมากกว่า และกล้องจะหาจุดโฟกัสส�ำหรับแต่ละบริเวณ แนะน�ำให้ใช้งาน
ส�ำหรับภาพทิวทัศน์
กล้องจะพยายามโฟกัสที่ใบหน้าของคน สามารถตรวจพบใบหน้าคนได้สูงสุด 10 ใบหน้า
แนะน�ำให้ใช้การตั้งค่านี้สำ� หรับการถ่ายภาพหมู่
เมื่อคุณกด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะแสดงบริเวณโฟกัสดังภาพต่อไปนี้
เมื่อคุณกด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่ง กล้องจะโฟกัสที่ใบหน้าดังที่แสดงในภาพต่อไปนี้ ใน
กรณีที่ถ่ายภาพบุคคลเป็นกลุ่ม กล้องจะแสดงการโฟกัสที่ใบหน้าคนที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นสี
ขาว ขณะที่แสดงภาพใบหน้าอื่นๆ เป็นสีเทา
84
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ > บริเวณโฟกัสอัตโนมัติ
โฟกัสอัตโนมัติถ่ายตัวเอง
การตรวจสอบว่าใบหน้าของตนเองอยู่ในโฟกัสหรือไม่ขณะที่ถ่ายภาพตนเองนั้นเป็นเรื่อง
ที่ท�ำได้ยาก เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ จะมีเสียงบี๊ปจากกล้องดังถี่ขึ้นเมื่อใบหน้าของคุณ
อยู่ที่ตรงกลางการจัดวางองค์ประกอบภาพ
85
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
AF ใช้นวิ้ แตะ
เลือกหรือโฟกัสที่บริเวณโฟกัสที่คุณสัมผัสบนหน้าจอ และโฟกัสที่เป้าหมาย และ
ถ่ายภาพโดยการสัมผัสบนหน้าจอ
เพื่อตั้งค่า AF ใช้นวิ้ แตะ
ในโหมดถ่ายภาพ กด [m] → 1 → AF ใช้นวิ้ แตะ →
ตัวเลือกที่ต้องการ
โฟกัสแบบติดตาม
โฟกัสแบบติดตาม ให้คุณติดตามและโฟกัสอัตโนมัติที่เป้าหมาย แม้ว่าเป้าหมายจะ
เคลื่อนที่ หรือเมื่อคุณเปลี่ยนการจัดวางองค์ประกอบในการถ่ายภาพ
กรอบสีขาว: กล้องของคุณก�ำลังติดตาม
เป้าหมาย
ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพ
AF ใช้นวิ้ แตะ
AF ใช้นวิ้ แตะ ให้คุณเลือกและโฟกัสที่เป้าหมายที่คุณแตะบนหน้าจอ
กรอบสีเขียว: เป้าหมายของคุณอยู่ในโฟกัส
เมื่อคุณกด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่ง
กรอบสีแดง: กล้องของคุณไม่สามารถ
โฟกัสได้
จุดโฟกัสอัตโนมัติ
บริเวณโฟกัสจะถูกก�ำหนดตามบริเวณที่คุณสัมผัสบนหน้าจอ และ และต�ำแหน่ง
โฟกัสจะไม่ถูกจัดเก็บไว้
86
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ > AF
ใช้นวิ้ แตะ
ถ้าคุณไม่เลือกบริเวณโฟกัส ฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติจะไม่ทำ� งาน
• การติดตามเป้าหมายอาจล้มเหลว ในกรณีที่:
- เป้าหมายมีขนาดเล็กเกินไป
- เป้าหมายมีการเคลื่อนไหวมากเกินไป
- เป้าหมายมีแสงส่องด้านหลังหรือคุณก�ำลังถ่ายภาพในที่มืด
- เป้าหมายและพื้นหลังสีหรือลวดลายที่เหมือนกัน
- เป้าหมายมีลวดลายในแนวนอน เช่นมู่ลี่
- กล้องสั่นมากเกินไป
• เมื่อการติดตามล้มเหลว คุณลักษณะนี้จะถูกคืนค่า
• ถ้ากล้องล้มเหลวในการติดตามเป้าหมาย บริเวณโฟกัสจะถูกลบค่า
• ถ้ากล้องไม่สามารถโฟกัสได้ กรอบโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นสีแดง และการโฟกัสจะถูกลบค่า
•
การถ่ายแบบแตะหน้าจอ
คุณสามารถถ่ายภาพด้วยการใช้นวิ้ แตะ เมื่อคุณแตะที่เป้าหมาย กล้องจะโฟกัสที่
เป้าหมายนั้นโดยอัตโนมัติ และถ่ายภาพ
87
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
ช่วยโฟกัส
ในโหมดโฟกัสแบบปรับเอง คุณต้องหมุนวงแหวนโฟกัสบนเลนส์เพื่อปรับโฟกัส เมื่อคุณ
ใช้ฟังก์ชั่นช่วยถ่ายแมนวลหรือการตรวจดูโฟกัส คุณจะโฟกัสได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ฟังก์ชั่นนี้
มีให้ใช้งานเฉพาะกับเลนส์ที่สนับสนุนการโฟกัสแบบปรับเองเท่านั้น
ตัวเลือก
ช่วยถ่ายแมนวล
ขยาย 8 เท่า
* ค่าเริ่มต้น
ค�ำอธิบาย
บริเวณโฟกัสจะถูกขยาย 8 เท่าเมื่อคุณหมุนวงแหวนโฟกัส
ในโหมดโฟกัสแบบปรับเอง คุณสามารถขยายภาพและปรับโฟกัสได้ง่ายโดยการหมุน
วงแหวนโฟกัส
เพื่อตั้งค่าการช่วยโฟกัส
แบบปรับเอง
ในโหมดถ่ายภาพ กด [m] → 1 → ช่วยถ่ายแมนวล →
ตัวเลือกที่ต้องการ
* ค่าเริ่มต้น
ตัวเลือก
ปิด
ค�ำอธิบาย
ไม่ใช้ฟังก์ชั่นช่วยถ่ายแมนวล
บริเวณโฟกัสจะถูกขยาย 5 เท่าเมื่อคุณหมุนวงแหวนโฟกัส
การตรวจดูโฟกัส
ในโหมดโฟกัสแบบปรับเอง สีที่คุณเลือกจะปรากฏที่ขอบของเป้าหมายที่ถูกโฟกัส ขณะ
ที่หมุนวงแหวนโฟกัส
เพื่อตั้งค่าการตรวจดูโฟกัส
ในโหมดถ่ายภาพ กดปุ่ม [m] → 1 → การตรวจดูโฟกัส
→ ตัวเลือกที่ต้องการ
ขยาย 5 เท่า*
* ค่าเริ่มต้น
ตัวเลือก
ระดับ
สี
ค�ำอธิบาย
ตั้งค่าความไวส�ำหรับตรวจจับวัตถุที่ถูกโฟกัส (ปิด, สูง, กลาง*, ต�ำ่ )
ตั้งค่าสีที่จะปรากฏบนเป้าหมายที่ถูกโฟกัส (ขาว*, แดง, เขียว)
88
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
ระบบป้องกันภาพสัน่ ไหวแบบออพติคอล (OIS)
ใช้ฟังก์ชั่นระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออพติคอล (OIS)
เพื่อลดการสั่นของกล้องให้น้อยที่สุด OIS อาจใช้ไม่ได้กับเลนส์บางรุ่น
อาการกล้องสั่นมักเกิดในสถานที่มืดหรือเมื่อถ่ายภาพในอาคาร ในกรณีดังกล่าว กล้อง
จะใช้ความเร็วชัตเตอร์ตำ�่ ลงเพื่อเพิ่มปริมาณแสงที่เข้ามา ซึ่งอาจส่งผลให้ภาพเบลอได้
คุณสามารถป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวได้โดยใช้ฟังก์ชั่น OIS
หากเลนส์ของคุณมีปุ่มสวิตซ์ OIS คุณจะต้องตั้งค่าสวิตช์นี้เป็น ON เพื่อใช้งานฟังก์ชันนี้
เพื่อก�ำหนดตัวเลือก OIS
ในโหมดถ่ายภาพ กด [m] → 1 → OIS (กันสั่น) → ตัว
เลือกที่ต้องการ
ไอคอน ค�ำอธิบาย
* ค่าเริ่มต้น
ปิด: ปิดฟังก์ชั่น OIS (อาจไม่มีตวั เลือกนี้สำ� หรับเลนส์บางรุ่น)
โหมด 1*: ฟังก์ชัน OIS จะถูกใช้งานเฉพาะเมื่อคุณกด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่งหรือเต็ม
ที่
โหมด 2: ฟังก์ชั่น OIS เปิดใช้งาน
ไม่มีการปรับแก้ด้วย OIS
มีการปรับแก้ด้วย OIS
OIS อาจไม่ทำ� งานอย่างปกติ เมื่อ:
- คุณเลื่อนกล้องของคุณไปตามเป้าหมายที่มีการเคลื่อนที่
- กล้องมีการสั่นมากเกินไป
- ความเร็วชัตเตอร์ช้า (เช่นเมื่อคุณเลือก กลางคืน ในโหมด s)
- แบตเตอรี่อ่อน
- คุณถ่ายภาพระยะใกล้
• ถ้าคุณใช้ฟังก์ชั่น OIS ร่วมกับขาตั้งกล้อง ภาพของคุณอาจเบลอเนื่องจากการสั่นของ
เซ็นเซอร์ OIS การยกเลิกการใช้งานฟังก์ชั่น OIS เมื่อคุณใช้ขาตั้งกล้อง
• ถ้ากล้องถูกกระแทกหรือตกหล่น การแสดงภาพจะมัว หากเกิดกรณีดังกล่าว ให้ปิดกล้อง
และเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
• ใช้งานฟังก์ชัน OIS เฉพาะเมื่อจ�ำเป็นเท่านั้น เนื่องจากฟังก์ชันนี้จะใช้งานแบตเตอรี่มาก
ขึ้น
• เพื่อตั้งค่าตัวเลือก OIS ในเมนู ให้ตั้งสวิตช์ OIS บนเลนส์ ไปที่ ON
• อาจไม่มีตวั เลือกนี้สำ� หรับเลนส์บางรุ่น
• อาจไม่มี ปิด ให้เลือกส�ำหรับเลนส์บางรุ่น
•
89
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
โหมดถ่าย (วิธกี ารถ่ายภาพ)
คุณสามารถตั้งค่าวิธีการถ่ายภาพเช่น ต่อเนื่อง ความเร็วสูง ตัวตั้งเวลา หรือตัวเลือก
อื่นๆ
เลือก เดี่ยว เพื่อถ่ายภาพครั้งละหนึ่งภาพ เลือก ต่อเนื่อง หรือ ความเร็วสูง เพื่อถ่าย
เป้าหมายที่เคลื่อนที่เร็ว เลือก ถ่ายคร่อมค่ารับแสงอัตโนมัติ, ถ่ายคร่อมสมดุลแสงขาว
หรือ ตัวช่วยถ่ายคร่อม เพื่อปรับค่ารับแสง สมดุลแสงขาว หรือใช้ลักษณะพิเศษตัวช่วย
ปรับแต่งภาพ และคุณยังสามารถเลือก ตัวตั้งเวลา เพื่อถ่ายภาพของตัวคุณเอง
เพื่อตั้งค่าวิธีการถ่ายภาพ
ต่อเนื่อง
ถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องเมื่อคุณกด [ชัตเตอร์] คุณสามารถถ่ายภาพได้สูงสุด 5 ภาพ (ต่อ
เนื่อง ช้า) หรือ 8.6 ภาพ (ต่อเนื่อง เร็ว) ต่อวินาที
ในโหมดถ่ายภาพ กด [C] → ตัวเลือกที่ต้องการ
และคุณยังสามารถตั้งค่าตัวเลือกโดยกด [m] → 1 → โหมดถ่าย →
ตัวเลือกในโหมดถ่ายภาพ
• ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพ
•
เดี่ยว
ถ่ายภาพหนึ่งภาพเมื่อคุณกด [ชัตเตอร์] แนะน�ำให้ใช้สำ� หรับกรณีทวั่ ไป
ถ้าคุณเลือก ต่อเนื่อง เร็ว จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นลดสัญญาณรบกวนได้
• ความเร็วในการถ่ายภาพสูงสุดคือ 8.6 รูปต่อวินาที จะช้าลงหลังถ่ายภาพ JPEG 13 รูป
RAW 5 รูป (ตาม UHS-1 SD การ์ด อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการ์ด
ความจ�ำ)
•
90
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ > โหมดถ่าย (วิธีการถ่ายภาพ)
ความเร็วสูง
ตัวตั้งเวลา
ถ่ายภาพติดต่อกัน 10 ภาพต่อวินาที (เป็นเวลา 3 วินาที), 15 ภาพต่อวินาที (เป็นเวลา
2 วินาที) หรือ 30 ภาพต่อวินาที (เป็นเวลา 1 วินาที) เมื่อคุณกด [ชัตเตอร์] หนึ่งครั้ง
แนะน�ำให้ใช้งานส�ำหรับเป้าหมายที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว เช่น รถแข่ง
ถ่ายภาพโดยมีการหน่วงเวลา 2 ถึง 30 วินาที การหน่วงเวลาสามารถปรับเพิ่มได้ขั้น
ละ 1 วินาที
เพื่อตั้งค่าจ�ำนวนภาพที่ถ่าย ในโหมดถ่ายภาพ กด [C] → ความเร็วสูง จากนั้นกด
[D]
• ขนาดภาพจะถูกตั้งเป็น 5M
• อาจใช้เวลานานขึ้นในการบันทึกภาพ
• คุณไม่สามารถใช้งานแฟลชกับตัวเลือกนี้ได้
• ความเร็วชัตเตอร์จะต้องเร็วกว่า 1/30 วินาที
• ภาพที่ถ่ายพร้อมตัวเลือกนี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเมื่อบันทึก
• คุณไม่สามารถตั้งค่าตัวเลือก ISO ได้สูงกว่า ISO 3200
• ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้กับชนิดไฟล์ RAW และจะไม่มีให้เลือกหากคุณภาพของภาพ
ถูกตั้งเป็น RAW
•
เพื่อตั้งค่าการหน่วงเวลา ในโหมดถ่ายภาพ กด [C] → ตัวตั้งเวลา จากนั้นกด [D]
91
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ > โหมดถ่าย (วิธีการถ่ายภาพ)
ถ่ายคร่อม AE (ถ่ายคร่อมค่ารับแสงอัตโนมัติ)
ถ่ายคร่อม WB (ถ่ายคร่อมสมดุลแสงขาว)
เมื่อคุณกด [ชัตเตอร์] กล้องจะถ่ายภาพ 3 ภาพต่อเนื่อง ได้แก่ ภาพแบบปกติ ภาพที่
มืดลงหนึ่งขั้น และภาพที่สว่างขึ้นหนึ่งขั้น ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันภาพเบลอ
ขณะที่กล้องถ่ายภาพทั้งสามภาพต่อเนื่อง คุณสามารถปรับการตั้งค่าได้ในเมนู ตั้งค่า
ถ่ายคร่อม
เมื่อคุณกด [ชัตเตอร์] กล้องจะถ่ายภาพ 3 ภาพต่อเนื่อง ได้แก่ภาพแบบปกติ และอีกสอง
ภาพที่มีการตั้งค่าสมดุลแสงขาวแตกต่างกัน กล้องจะถ่ายภาพแบบดั้งเดิม เมื่อคุณกด
[ชัตเตอร์] ภาพอีกสองภาพจะถูกถ่ายโดยอัตโนมัติตามการตั้งค่าสมดุลแสงขาวที่คุณตั้งค่า
คุณสามารถปรับการตั้งค่าได้ในเมนู ตั้งค่าถ่ายคร่อม
ค่ารับแสง +2
ค่ารับแสง -2
ดั้งเดิม
WB+2
WB-2
ดั้งเดิม
ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้กับชนิดไฟล์ RAW และจะไม่มีให้เลือกหากคุณภาพของภาพถูก
ตั้งเป็น RAW
92
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ > โหมดถ่าย (วิธีการถ่ายภาพ)
ถ่ายคร่อมตัวช่วยปรับค่าภาพ (ตัวช่วยถ่ายคร่อม)
การตั้งค่าถ่ายคร่อม
เมื่อคุณกด [ชัตเตอร์] กล้องจะถ่ายภาพสามภาพต่อเนื่อง โดยแต่ละภาพมีการตั้งค่าตัว
ช่วยปรับแต่งภาพแตกต่างกัน กล้องจะถ่ายภาพและใช้ค่าตัวเลือกตัวช่วยปรับแต่งภาพ
สามค่าที่คุณได้ตั้งค่าไว้ ส�ำหรับภาพที่ถ่าย คุณสามารถเลือกการตั้งค่าที่แตกต่างกันได้
3 แบบในเมนู ตั้งค่าถ่ายคร่อม
คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกส�ำหรับ ถ่ายคร่อมค่ารับแสงอัตโนมัติ, ถ่ายคร่อมสมดุลแสง
ขาว และ ตัวช่วยถ่ายคร่อม (หน้า 147)
เพื่อตั้งค่าตัวเลือกการ
ถ่ายคร่อม
ในโหมดถ่ายภาพ กด [m] → 5 → ตั้งค่าถ่ายคร่อม →
ตัวเลือกที่ต้องการ
ย้อนอดีต
เส้นคมชัด
ปกติ
ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้กับชนิดไฟล์ RAW และจะไม่มีให้เลือกหากคุณภาพของภาพถูก
ตั้งเป็น RAW
93
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
แฟลช
เพื่อถ่ายภาพเป้าหมายให้ดูสมจริง ปริมาณแสงจะต้องคงที่ เมื่อปริมาณแสงมีการ
เปลี่ยนแปลง คุณสามารถใช้แฟลชเพื่อช่วยให้ปริมาณแสงคงที่
เลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมตามแหล่งก�ำเนิดแสงและเป้าหมาย
เพื่อตั้งค่าตัวเลือกแฟลช
ไอคอน
ในโหมดถ่ายภาพ กด [m] → 1 → เเฟลช →
ตัวเลือกที่ต้องการ
ค�ำอธิบาย
ปิด: ไม่ใช่แฟลช
แฟลชอัจฉริยะ: กล้องจะปรับความสว่างของแฟลชโดยอัตโนมัติตามปริมาณแสงใน
บริเวณโดยรอบ
อัตโนมัต:ิ ยิงแฟลชอัตโนมัติในที่มืด
แก้ตาแดงอัตโนมัต:ิ ยิงแฟลชอัตโนมัติ และป้องกันไม่ให้ตาแดง
เติม: ยิงแฟลชทุกครั้งที่คุณถ่ายภาพ (ความสว่างได้รับการปรับค่าโดยอัตโนมัติ)
แฟลชแก้ตาแดง: ยิงแฟลชทุกครั้งที่คุณถ่ายภาพพร้อมท�ำให้ลักษณะตาแดงลดลง
ไอคอน
ค�ำอธิบาย
ม่านชัตเตอร์ชุดแรก: ยิงแฟลชทันทีหลังจาก
ที่เปิดชัตเตอร์ กล้องจะถ่ายภาพเป้าหมาย
โดยที่เห็นท่าทางในจังหวะแรกของล�ำดับการ
เคลื่อนที่อย่างชัดเจน
ม่านชัตเตอร์ชุดที่สอง: ยิงแฟลชพอดีก่อนที่จะ
ปิดชัตเตอร์ กล้องจะ
ถ่ายภาพเป้าหมายโดยที่เห็นท่าทางในจังหวะ
สุดท้ายของล�ำดับการเคลื่อนที่อย่างชัดเจน
ทิศการเคลื่อนที่ของลูกบอล
ทิศการเคลื่อนที่ของลูกบอล
ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพ
มีช่วงห่างระหว่างการวาบของแฟลชครั้งที่หนึ่งกับสอง อย่าเคลื่อนไหวจนกว่าไฟแฟลช
จะติดเป็นครั้งที่สอง
• ถ้าคุณเลือก ปิด จะไม่มีการยิงแฟลชแม้ว่าจะมีการติดตั้งแฟลชภายนอกก็ตาม
•
•
ใช้แฟลชที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงแล้วเท่านั้น การใช้งานแฟลชที่เข้ากันไม่ได้อาจท�ำให้
กล้องของคุณเสียหาย
94
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ > แฟลช
การท�ำให้ลักษณะตาแดงลดลง
การปรับความเข้มของแฟลช
ถ้ามีการยิงแฟลชขณะที่คุณถ่ายภาพของบุคคลในที่มืด อาจมีแววตาสีแดงปรากฏใน
ดวงตา เพื่อท�ำให้ลักษณะตาแดงลดลง เลือก แก้ตาแดงอัตโนมัติ หรือ แฟลชแก้ตาแดง
เมื่อเปิดแฟลช สามารถปรับความเข้มแสงแฟลชได้ +/- 2 ระดับ
เพื่อตั้งค่าความเข้มแสงแฟลช
ในโหมดถ่ายภาพ กด [f] → เเฟลช → ตัวเลือกที่ต้องการ →
[D] → หมุนปุ่มวงแหวน หรือกด [C/F] เพื่อปรับความ
เข้มแสงแฟลช
เเฟลช : 0.0
ไม่มีการแก้ตาแดง
มีการแก้ตาแดง
กลับ
ตั้งค่า
ถ้าหากเป้าหมายอยู่ไกลจากกล้องเกินไป หรือเคลื่อนที่ขณะยิงแฟลช อาการตาแดงอาจไม่
ลดลง
95
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ > แฟลช
คุณสามารถลากแถบเลื่อนหรือสัมผัส +/- เพื่อปรับความเข้มแสง
• การปรับความเข้มแสงแฟลชอาจไม่ได้ผลเมื่อ:
- เป้าหมายอยู่ใกล้กล้องมากเกินไป
- คุณตั้งค่าความไวแสง ISO สูง
- ค่ารับแสงมากเกินไปหรือน้อยเกินไป
• ในบางโหมดถ่ายภาพ คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้ได้
• ถ้าคุณติดตั้งแฟลชภายนอกที่ปรับความเข้มแสงได้เข้ากับกล้อง การตั้งค่าค่าความเข้ม
แสงของแฟลชจะถูกน�ำไปใช้
• ถ้าเป้าหมายอยู่ใกล้เกินไปขณะที่คุณใช้งานแฟลช แสงบางส่วนอาจถูกบดบัง ท�ำให้ภาพ
มืด ตรวจสอบว่าเป้าหมายอยู่ในช่วงระยะที่แนะน�ำ ซึ่งจะแตกต่างกันไป
ส�ำหรับเลนส์แต่ละรุ่น
• เมื่อติดตั้งฮูดครอบเลนส์ แสงจากแฟลชอาจถูกบดบังโดยฮูด ให้นำ� ฮูดออกเมื่อใช้งาน
แฟลช
•
96
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
การวัดแสง
โหมดการวัดแสงหมายถึงวิธีการที่กล้องวัดปริมาณแสง
หลายจุด
กล้องจะวัดปริมาณแสงของฉาก และใช้ค่าแสงทีว่ ัดได้เพื่อปรับการตั้งค่าที่หลากหลายใน
โหมดต่างๆ ของกล้อง ตัวอย่างเช่น ถ้าเป้าหมายดูมืดกว่าสีจริง กล้องจะถ่ายภาพ
เป้าหมายโดยมีการเปิดรับแสงมากขึ้น ถ้าเป้าหมายดูสว่างกว่าสีจริง กล้องจะถ่ายภาพ
เป้าหมายโดยมีการเปิดรับแสงลดลง
โหมดหลายจุด จะค�ำนวณปริมาณแสงในหลายบริเวณ เมื่อมีปริมาณแสงเพียงพอหรือ
ไม่เพียงพอ กล้องจะปรับค่ารับแสงโดยการหาค่าเฉลี่ยความสว่างโดยรวมของฉาก
โหมดนี้เหมาะสมกับภาพถ่ายทัว่ ไป
ความสว่างและอารมณ์ภาพโดยรวมอาจได้รับผลกระทบจากวิธีการวัดแสงของกล้องได้
เลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมกับสภาพของการถ่ายภาพ
เพื่อตั้งค่าตัวเลือกการวัดแสง
ในโหมดถ่ายภาพ กด [m] → 1 → การวัดแสง →
ตัวเลือกที่ต้องการ
97
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ > การวัดแสง
เฉพาะจุด
เน้นตรงกลาง
โหมดเฉพาะจุด จะค�ำนวณปริมาณแสงที่บริเวณตรงกลาง เมื่อคุณถ่ายภาพในสภาวะที่
มีแสงจ้าส่องด้านหลังเป้าหมาย กล้องจะปรับการรับแสงเพื่อให้สามารถถ่ายภาพ
เป้าหมายได้ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น เพื่อคุณเลือกโหมดหลายจุดในสภาพแสงที่มีแสงจ้า
ส่องด้านหลัง กล้องจะค�ำนวณพบว่าปริมาณแสงโดยรวมมีมากเหลือเฟือ ซึ่งจะท�ำให้
ภาพออกมามืดลง โหมดเฉพาะจุดสามารถป้องกันไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวได้ เนื่องจาก
เป็นการค�ำนวณปริมาณแสงจากบริเวณที่กำ� หนด
โหมดเน้นตรงกลางจะค�ำนวณปริมาณแสงจากบริเวณที่กว้างขึ้นกว่าโหมดเฉพาะจุด
โหมดนี้จะค�ำนวณรวมปริมาณแสงตรงกลางของภาพ (ค่าน�ำ้ หนัก 60 – 80 %) กับ
บริเวณที่เหลือในภาพ (ค่าน�ำ้ หนัก 20 – 40 %) แนะน�ำให้ใช้ส�ำหรับสถานการณ์ที่มี
ความสว่างของเป้าหมายกับฉากหลังแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย หรือเมื่อเป้าหมายกิน
บริเวณกว้างเมื่อเทียบกับองค์ประกอบการจัดวางของทั้งภาพ
เป้าหมายมีสีสว่าง ขณะที่พื้นหลังมืด แนะน�ำให้ใช้โหมดเฉพาะจุดส�ำหรับสถานการณ์
เช่นเมื่อมีความแตกต่างของค่ารับแสงระหว่างเป้าหมายและฉากหลังมาก
98
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ > การวัดแสง
การวัดค่ารับแสงของบริเวณโฟกัส 
เมื่อฟังก์ชันนี้เปิดใช้งาน กล้องจะตั้งค่ารับแสงที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติโดยการค�ำนวณ
ความสว่างของบริเวณโฟกัส ฟังก์ชันนี้จะมีให้ใช้งานเฉพาะเมื่อคุณเลือกการวัดแสงแบบ
เฉพาะจุด หรือการวัดแสงแบบ หลายจุด และ การเลือกโฟกัส
เพื่อตั้งค่าฟังก์ชั่นนี้
ในโหมดถ่ายภาพ กด [m] → 1 → เชื่อมค่า AE กับจุด AF
→ ตัวเลือกที่ต้องการ
99
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
ช่วงทีป่ รับเปลีย่ นได้
ฟังก์ชันนี้จะแก้ไขการสูญเสียรายละเอียดส่วนที่สว่างโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจาก
ความแตกต่างของเฉดสีในภาพ
เพื่อตั้งค่าช่วงอัจฉริยะ
ในโหมดถ่ายภาพ กด [m] → 1 → ช่วงที่ปรับเปลี่ยนได้
→ ตัวเลือกที่ต้องการ
ไอคอน
ค�ำอธิบาย
ปิด: ไม่ใช้ช่วงที่ปรับเปลี่ยนได้
ช่วงอัจฉริยะ+: แก้ไขความสูญเสียรายละเอียดบริเวณสว่าง
คุณไม่สามารถตั้งค่า ISO 100
HDR: ถ่ายภาพ 2 ภาพด้วยค่ารับแสงแตกต่างกัน จากนั้นน�ำมารวมกันเพื่อสร้าง
ภาพเดี่ยวโดยอัตโนมัติ
คุณไม่สามารถตั้งค่าตัวเลือก ISO ได้สูงกว่า ISO 3200
• ตัวเลือกช่วงที่ปรับเปลี่ยนได้ ไม่สามารถตั้งค่าพร้อมกันกันตัวเลือก
ตัวช่วยปรับแต่งภาพ
•
ไม่มีค่าพิเศษช่วงที่ปรับเปลี่ยนได้
มีค่าพิเศษช่วงที่ปรับเปลี่ยนได้
100
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
ฟิลเตอร์อจั ฉริยะ
ฟิลเตอร์อัจฉริยะ ให้คุณสามารถใช้งานค่าพิเศษกับภาพของคุณ คุณสามารถเลือก
ฟิลเตอร์ที่หลากหลายเพื่อสร้างเป็นลักษณะพิเศษที่ทำ� ได้ยากด้วยเลนส์ปกติ
เพื่อตั้งค่าตัวเลือก
ฟิลเตอร์อัจฉริยะ
ตัวเลือก
ปิด
ในโหมดถ่ายภาพ กด [m] → 1 → ฟิลเตอร์อัจฉริยะ →
ตัวเลือกที่ต้องการ
ค�ำอธิบาย
ไม่มีค่าพิเศษ
สีสันแบบย้อนอดีต ซึ่งความเข้มของสีมาก และมีเงาขอบภาพมากใน
ถ่ายขอบภาพเบลอ ใช้
ลักษณะของกล้องโลโม
ใช้ลักษณะพิเศษแบบเลนส์ Tilt-shift เพื่อให้เป้าหมายดูคล้ายรูปจ�ำลอง
รูปย่อ
ขนาดย่อ
ใช้ลักษณะพิเศษภาพวาดดินสอสี
ดินสอสี
ใช้ลักษณะพิเศษภาพวาดสีนำ�้
สีนำ�้
ใช้งานลักษณะพิเศษสีซีดจาง
ภาพวาดเส้นไล้นำ�้
ใช้งานลักษณะพิเศษภาพสเก็ตช์สีนำ�้ มัน
ภาพสเก็ตช์
ภาพสเก็ตช์ด้วยหมึก ใช้งานลักษณะพิเศษภาพสเก็ตช์หมึก
ใช้ลักษณะพิเศษภาพวาดอะคริลิก
สีอะคริลิค
ตัวเลือก
กลับสีขาว-ด�ำ
แดง
เขียว
น�ำ้ เงิน
สีเหลือง
ค�ำอธิบาย
ใช้ลักษณะพิเศษฟิล์มกลับสี
ท�ำให้เป็นสีขาวด�ำทั้งภาพยกเว้นสีแดง
ท�ำให้เป็นสีขาวด�ำทั้งภาพยกเว้นสีเขียว
ท�ำให้เป็นสีขาวด�ำทั้งภาพยกเว้นสีนำ�้ เงิน
ท�ำให้เป็นสีขาวด�ำทั้งภาพยกเว้นสีเหลือง
ไม่สามารถตั้งค่าตัวเลือกฟิลเตอร์อัจฉริยะ และตัวช่วยปรับแต่งภาพ ในเวลาเดียวกัน
101
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
การชดเชยแสง
กล้องจะตั้งค่ารับแสงโดยอัตโนมัติ โดยการวัดระดับแสงจากการจัดองค์ประกอบภาพ
และต�ำแหน่งของเป้าหมาย ถ้าการตั้งค่ารับแสงของกล้องสูงกว่าหรือต�ำ่ กว่าที่คุณ
ต้องการ คุณสามารถปรับค่ารับแสงด้วยตนเอง ค่ารับแสงสามารถปรับค่าได้ในช่วง ±3
กล้องจะแสดงการเตือนค่ารับแสงเป็นสีแดง ส�ำหรับขั้นการรับแสงที่เกินช่วง ±3
เพื่อปรับค่ารับแสง ขณะกดค้างที่ [W] ให้หมุนปุ่มวงแหวน คุณยังสามารถปรับค่ารับ
แสงได้โดยกด [f] จากนั้นจึงเลือก EV (ค่ารับแสง)
คุณสามารถตรวจสอบค่ารับแสงได้จากต�ำแหน่งของสัญลักษณ์ระดับค่ารับแสง
การเตือนค่ารับแสง
+2
-2
ดั้งเดิม
ดัชนีค่ารับแสงมาตรฐาน
สัญลักษณ์ระดับค่ารับแสง
ลดค่ารับแสง
(มืดลง)
เพิ่มค่ารับแสง
(สว่างขึ้น)
102
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
ล็อกค่ารับแสง
เมื่อคุณไม่สามารถก�ำหนดค่ารับแสงที่พอดีเนื่องจากมีความต่างของสีมาก ให้ล็อกค่ารับ
แสง จากนั้นจึงถ่ายภาพ
หลังจากล็อกค่ารับแสงแล้ว ให้เล็งเลนส์ ไปยังต�ำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นกด [ชัตเตอร์]
เพื่อล็อกค่ารับแสง ให้ปรับค่ารับแสงของภาพ จากนั้นกดปุ่มก�ำหนดเอง
ตั้งค่าการท�ำงานของปุ่มก�ำหนดเองเป็น AEL เพื่อล็อคค่ารับแสงปัจจุบัน (หน้า 150)
• คุณสมบัตินี้ไม่มีให้ใช้งานในโหมดปรับเอง
•
103
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ
ฟังก์ชนั่ วิดโี อ
ฟังก์ชั่นที่มีให้ใช้งานส�ำหรับวีดีโอ มีคำ� อธิบายดังต่อไปนี้
คุณภาพของภาพยนตร์
ตั้งค่าคุณภาพของภาพยนตร์
ขนาดภาพยนตร์
เพื่อตั้งค่าตัวเลือก
คุณภาพของภาพยนตร์
ก�ำหนดขนาดภาพยนตร์
เพื่อตั้งค่าตัวเลือกขนาด
ภาพยนตร์
ในโหมดถ่ายภาพ กด [m] → 6 → ขนาดภาพยนตร์ → ตัว
เลือก
ไอคอน ขนาด
1920X1080 (60 fps) (16:9)
1920X1080 (30 fps) (16:9)
1920X1080 (15 fps) (16:9)
1920X810 (24 fps)
(ประมาณ 2.35:1)
1280X720 (60 fps) (16:9)
1280X720 (30 fps) (16:9)
640X480 (30 fps) (4:3)
320X240 (30 fps) (4:3)
แนะน�ำให้ใช้ส�ำหรับ
เปิดดูในจอ HDTV แบบเต็ม (เปิดเล่นได้เฉพาะ
ในจอภาพ Full HDTV ที่สามารถเปิดเล่นที่ 60
fps เท่านั้น)
เปิดดูในจอ HDTV แบบเต็ม
เปิดดูในจอ HDTV แบบเต็ม (มีให้เลือกเฉพาะ
ส�ำหรับบางตัวเลือกของฟิลเตอร์อัจฉริยะ)
ไอคอน ส่วนขยาย
ในโหมดถ่ายภาพ กด [m] → 6 → คุณภาพของภาพยนตร์
→ ตัวเลือกที่ต้องการ
ค�ำอธิบาย
MP4 (H.264)
น้อย: บันทึกวีดีโอด้วยคุณภาพปกติ
MP4 (H.264)
HQ: บันทึกวีดีโอด้วยคุณภาพสูง
เปิดดูใน HDTV
เปิดดูใน HDTV
เปิดดูใน HDTV
เปิดดูใน TV
โพสต์ลงในเว็บไซต์ผ่านเครือข่ายไร้สาย
(สูงสุด 30 วินาที)
104
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ > ฟังก์ชั่นวิดีโอ
ภาพเร่งความเร็ว
ภาพจาง
ตั้งค่าความเร็วการเล่นวีดีโอ
คุณสามารถจางภาพเข้าและจางภาพออกจากฉากโดยใช้ฟังก์ชั่นภาพจางโดยไม่ต้อง
ด�ำเนินการในพีซี ตั้งค่าตัวเลือกภาพจางเข้า เพื่อให้ภาพจางเข้าแบบเป็นล�ำดับขั้นใน
ช่วงเริ่มต้นของฉาก ตั้งค่าตัวเลือกภาพจางออก เพื่อให้ภาพจางออกจากฉากแบบเป็น
ล�ำดับขั้น ใช้ฟังก์ชั่นนี้อย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มลักษณะพิเศษที่น่าทึ่งให้กับวีดีโอของคุณ
เพื่อตั้งค่าตัวเลือกความ
เร็วการเล่นวีดีโอ
ไอคอน
ในโหมดถ่ายภาพ กด [m] → 6 → ภาพเร่งความเร็ว → ตัว
เลือกที่ต้องการ
ค�ำอธิบาย
x0.25: บันทึกวีดีโอและเปิดเล่นด้วยความเร็ว 1/4 เท่าของปกติ
(ใช้ได้เฉพาะ 640X480 หรือ 320x240)
x0.5: บันทึกวีดีโอและเปิดเล่นด้วยความเร็ว 1/2 เท่าของปกติ
(ใช้ได้เฉพาะ 1280X720 (30 fps), 640X480 หรือ 320x240)
x1: บันทึกวีดีโอและเปิดเล่นด้วยความเร็วปกติ
x5: บันทึกวีดีโอและเปิดเล่นด้วยความเร็ว 5 เท่าของปกติ
x10: บันทึกวีดีโอและเปิดเล่นด้วยความเร็ว 10 เท่าของปกติ
x20: บันทึกวีดีโอและเปิดเล่นด้วยความเร็ว 20 เท่าของปกติ
หากคุณเลือกตัวเลือกอื่นนอกจาก x1 เสียงจะไม่ถูกบันทึก
• ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพ
•
เพื่อตั้งค่าตัวเลือกภาพจาง
ในโหมดถ่ายภาพ กด [m] → 6 → ภาพจาง →
ตัวเลือกที่ต้องการ
ไอคอน ค�ำอธิบาย
ปิด: ไม่ใช้ฟังก์ชั่นภาพจาง
เข้า: ฉากค่อยๆ จางเข้า
ออก: ฉากค่อยๆ จางออก
เข้า-ออก: ใช้ฟังก์ชั่นภาพจางทั้งตอนเริ่มต้นและสิ้นสุดฉาก
เมื่อคุณใช้ฟังก์ชั่นภาพจาง อาจต้องใช้เวลานานขึ้นในการบันทึกไฟล์
105
ฟังก์ชั่นการถ่ายภาพ > ฟังก์ชั่นวิดีโอ
เสียง
ระดับเสียงไมโครโฟน
ในบางครั้ง วีดีโอที่ไม่มีเสียงอาจน่าสนใจกว่าวีดีโอที่มีเสียง ปิดเสียงเพื่อบันทึกวีดีโอ
แบบไม่มีเสียง
ตั้งค่าระดับเสียงไมโครโฟนส�ำหรับสภาวะแวดล้อมการถ่ายภาพ
เพื่อตั้งค่าตัวเลือกเสียง
ในโหมดถ่ายภาพ กด [m] → 6 → เสียง → ตัวเลือกที่
ต้องการ
เพื่อตั้งค่าระดับเสียงไมโครโฟน
ในโหมดถ่ายภาพ กด [m] → 6 → ระดับเสียง
ไมโครโฟน → ตัวเลือกที่ต้องการ
ตัดเสียงลม
เมื่อคุณบันทึกวีดีโอในที่ที่มีเสียงรบกวนมาก อาจมีเสียงที่คุณไม่ต้องการถูกบันทึกในวีดีโอ
เฉพาะกรณีที่มีเสียงลมแรงถูกบันทึกลงในวีดีโอ และดึงความสนใจของคุณจากวีดีโอ
ใช้ฟังก์ชั่นตัดเสียงลมเพื่อก�ำจัดเสียงรบกวนรอบข้างบางส่วนรวมทั้งเสียงลม
เพื่อลดเสียงลม
ในโหมดถ่ายภาพ กด [m] → 6 → ตัดเสียงลม → ตัวเลือก
ที่ต้องการ
106
บทที่ 3
เปิดเล่น/แก้ไข
เรียนรู้วิธีการเปิดเล่นและแก้ไขภาพและวีดีโอ
อ้างอิงบทที่ 6 ส�ำหรับการแก้ไขไฟล์ในพีซี
เปิดเล่น/แก้ไข
ค้นหาและจัดการไฟล์
เรียนรู้วิธีดูภาพย่อของภาพและวีดีโอ และวิธีป้องกันและลบไฟล์
ถ้าคุณไม่ดำ� เนินการสั่งงานใดๆ ระยะเวลาหนึ่ง ข้อมูลและไอคอนบนหน้าจอจะหายไป เมื่อ
คุณสั่งงานกล้องอีกครั้ง สัญลักษณ์เหล่านั้นจะกลับมาปรากฏอีกครั้ง
การดูภาพย่อ
เพื่อค้นหารูปภาพและวีดีโอที่คุณต้องการแปลงเป็นมุมมองภาพย่อ มุมมองภาพย่อแสดง
ภาพหลายภาพในเวลาเดียวกันเพื่อให้คุณสามารถเลือกดูรายการที่คุณต้องการค้นหา
คุณยังสามารถจัดประเภทและแสดงไฟล์ตามประเภท เช่นตามวันที่หรือชนิดไฟล์
การดูรูปถ่าย
1 กด [y]
•
ไฟล์ภาพที่คุณถ่ายล่าสุดจะแสดงขึ้น
หมุนปุ่มวงแหวนไปทางซ้ายเพื่อเลือกมุมมองภาพย่อ
(หมุนปุ่มวงแหวนไปทางขวาเพื่อกลับสู่โหมดก่อนหน้า)
2 กด [C/F] เพื่อเลื่อนผ่านไฟล์
•
คุณยังสามารถลากภาพไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเลื่อนไปยังไฟล์อื่น
คุณอาจไม่สามารถแก้ไขหรือเปิดเล่นไฟล์ที่ถ่ายจากกล้องอื่น เนื่องจากขนาดภาพหรือตัว
เข้ารหัสถอดรหัสที่ไม่สนับสนุน ใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อแก้ไขหรือเปิดเล่นไฟล์
เหล่านี้
108
เปิดเล่น/แก้ไข > ค้นหาและจัดการไฟล์
การดูไฟล์ตามหมวด
การดูไฟล์ในรูปแบบโฟลเดอร์
1 ในมุมมองภาพย่อ กด [m] → z → กรอง → ประเภทที่ต้องการ
ภาพถ่ายต่อเนื่องและภาพถ่ายความเร็วสูงจะปรากฏเป็นโฟลเดอร์ การเลือกโฟลเดอร์
จะเป็นการเปิดเล่นทุกภาพโดยอัตโนมัติ การลบโฟลเดอร์จะเป็นการลบทุกภาพใน
โฟลเดอร์นั้น
•
คุณยังสามารถสัมผัส FILTER เพื่อเลือกประเภท
* ค่าเริ่มต้น
ตัวเลือก
ทุกภาพ*
วันที่
ชนิด
ค�ำอธิบาย
ดูไฟล์ตามปกติ
ดูไฟล์ตามวันที่ที่บันทึก
ดูไฟล์ตามชนิดของไฟล์
ดูไฟล์ตามต�ำแหน่งที่บันทึก (เฉพาะภาพที่ถ่ายโดยมีโมดูลเสริม GPS
เท่านั้นที่จะมีข้อมูลต�ำแหน่ง)
สถานที่
1 ในโหมดเปิดเล่น กด [C/F] หรือลากภาพไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อ
เคลื่อนย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการ
•
กล้องจะเปิดเล่นรูปถ่ายในโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติ
2 เลือกรายการที่จะเปิด
3 เลือกรายการที่จะดู
4 สัมผัส
เพื่อกลับสู่มุมมองก่อนหน้า
2 หมุนปุ่มวงแหวนไปทางขวาเพื่อเปิดโฟลเดอร์
•
คุณยังสามารถสัมผัสโฟลเดอร์บนหน้าจอเพื่อเปิดโฟลเดอร์นั้นได้
3 กด [C/F] หรือลากภาพไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเลื่อนไปยังแฟ้มอื่น
4 หมุนปุ่มวงแหวนไปทางซ้ายเพื่อกลับสู่โหมดเล่น
109
เปิดเล่น/แก้ไข > ค้นหาและจัดการไฟล์
การป้องกันไฟล์
ล็อค/ปลดล็อคทุกไฟล์
ป้องกันไฟล์จากการลบโดยไม่ได้ตั้งใจ
ล็อค/ปลดล็อคทุกไฟล์
1 ในโหมดเปิดเล่น กด [m] → z → ป้องกัน → เลือก
1 ในโหมดเปิดเล่น กด [m] → z → ป้องกัน → ทุกภาพ
2 กด [C/F] เพื่อเลือกไฟล์ แล้วกด [o]
2 เลือกตัวเลือก
3 กด [f]
คุณไม่สามารถลบหรือหมุนไฟล์ที่ถูกป้องกันได้
ตัวเลือก
ล็อค
ไม่ล็อค
ยกเลิก
ค�ำอธิบาย
ล็อคทุกไฟล์
ปลดล็อคทุกไฟล์
กลับสู่เมนูก่อนหน้า
110
เปิดเล่น/แก้ไข > ค้นหาและจัดการไฟล์
การลบไฟล์
ลบไฟล์ในโหมดเปิดเล่นและท�ำให้มีทวี่ ่างมากขึ้นในการ์ดความจ�ำของคุณ ไฟล์ที่ได้รับ
การป้องกันจะไม่ถูกลบ
การลบทีละไฟล์
คุณสามารถเลือกไฟล์หนึ่งไฟล์และสั่งลบ
1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกไฟล์ จากนั้นกด [n]
2 เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้น ให้เลือก ใช่
การลบทีละหลายไฟล์
คุณสามารถเลือกไฟล์ทีละหลายไฟล์และสั่งลบไฟล์เหล่านั้น
1 ในโหมดเปิดเล่น กด [m] → z → ลบ → เลือก
•
หรืออีกวิธีหนึ่ง ในมุมมองภาพย่อ กด [n] จากนั้นเลือกไฟล์ที่จะลบ
2 เลือกไฟล์ที่คุณต้องการลบโดยกด [C/F] จากนั้นกด [o]
•
กด [o] อีกครั้งเพื่อยกเลิก
3 กด [n]
4 เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้น ให้เลือก ใช่
111
เปิดเล่น/แก้ไข > ค้นหาและจัดการไฟล์
การลบทุกไฟล์
คุณสามารถลบทุกไฟล์ในการ์ดความจ�ำพร้อมกันได้
1 ในโหมดเปิดเล่น กด [m]
2 เลือก z → ลบ → ทุกภาพ
3 เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้น ให้เลือก ใช่
112
เปิดเล่น/แก้ไข
การดูรปู ถ่าย
ขยายภาพ
การเปิดดูแสดงสไลด์
คุณสามารถ ขยายภาพขณะที่กำ� ลังดูภาพเหล่านั้นในโหมดเปิดเล่นได้ คุณยังสามารถ
ใช้ฟังก์ชั่นการตัดบางส่วนของภาพเพื่อแยกส่วนของภาพที่แสดงบนหน้าจอและบันทึก
เป็นไฟล์ใหม่
คุณสามารถดูภาพในการแสดงสไลด์ ใช้ลักษณะพิเศษต่างๆ กับการแสดงสไลด์ และเล่น
เพลงเป็นพื้นหลังได้
บริเวณที่ขยาย
ก�ำลังขยาย (ก�ำลังขยายสูงสุดอาจ
แตกต่างกันโดยขึ้นกับความละเอียด
ของภาพ)
1 ในโหมดเปิดเล่น กด [m]
2 เลือก z → ตัวเลือกแสดงสไลด์
3 เลือกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์์สไลด์โชว์
•
ภาพถ่ายเต็ม
ครอบตัด
หมุนปุ่มวงแหวนไปทางขวาเพื่อขยายภาพ
(หมุนปุ่มวงแหวนไปทางซ้ายเพื่อย่อภาพ)
เพื่อ
ย้ายบริเวณที่ขยายภาพ
ครอบตัดภาพที่ขยาย
กลับสู่ภาพดั้งเดิม
ด�ำเนินการดังนี้
กด [D/I/C/F]
กด [f] (บันทึกเป็นไฟล์ใหม่)
กด [o]
ข้ามไปยังขั้นที่ 4 เพื่อเริ่มแสดงสไลด์โดยไม่มีลักษณะพิเศษ
ตัวเลือก
โหมดเล่น
ช่วงเวลา
เพลง
ค่าพิเศษ
* ค่าเริ่มต้น
ค�ำอธิบาย
ตั้งค่าว่าจะให้เล่นซ�้ำการแสดงสไลด์หรือไม่ (ทีละหนึ่ง*, เล่นซ�ำ้ )
ตั้งเวลาระหว่างภาพ (1 วินาที*, 3 วินาที, 5 วินาที, 10 วินาที)
ตั้งค่าเสียงพื้นหลัง
• ตั้งค่าพิเศษการเปลี่ยนฉากระหว่างภาพ
• เลือก ปิด เพื่อยกเลิกค่าพิเศษ
และคุณยังสามารถจิกนิว้ มือเข้าหากันหรือแยกนิว้ ออกจากกันบนหน้าจอเพื่อย่อ
หรือขยายรูปภาพ คุณสามารถสัมผัสสองครั้งที่บริเวณใดๆ เพื่อขยายอย่างรวดเร็ว
113
เปิดเล่น/แก้ไข > การดูรูปถ่าย
4 กด [m]
การสร้างค�ำสั่งพิมพ์ (DPOF)
5 เลือก เริ่มแสดงสไลด์
DPOF (Digital Print Order Format) ให้คุณตั้งค่าจ�ำนวนชุดของภาพที่พิมพ์
6 ดูสไลด์โชว์
กด [o] เพื่อหยุดชั่วคราว
• กด [o] อีกครั้งเพื่อเล่นต่อ
• กด [m] เพื่อหยุดการแสดงสไลด์และกลับสู่โหมดเปิดเล่น
• กด [D/I] เพื่อปรับระดับเสียง
•
ภาพที่มีขนาดกว้างกว่ากระดาษอาจถูกตัดออกที่ขอบซ้ายและขอบขวา ตรวจสอบให้
แน่ใจว่าขนาดภาพนั้นเข้ากันได้กับกระดาษที่คุณเลือก
1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกภาพ จากนั้นกด [m]
การหมุนอัตโนมัติ
เมื่อเปิดการหมุนอัตโนมัติ กล้องจะหมุนภาพที่คุณถ่ายในแนวตั้งอัตโนมัติเพื่อให้ภาพ
พอดีกับหน้าจอในแนวนอน
เพื่อตั้งค่าตัวเลือกการ
หมุนอัตโนมัติ
กล้องบันทึกข้อมูล DPOF ในโฟลเดอร์ MISC ในการ์ดความจ�ำของคุณ ถ้าคุณตั้งค่า
ข้อมูล DPOF ส�ำหรับภาพของคุณ คุณสามารถน�ำการ์ดความจ�ำไปยัง
ร้านพิมพ์ภาพดิจิตอลเพื่อท�ำการพิมพ์ คุณไม่สามารถตั้งค่าล�ำดับการพิมพ์ของไฟล์
ชนิด RAW
ในโหมดเปิดเล่น กด [m] → z → หมุนอัตโนมัติ → ตัว
เลือกที่ต้องการ
2 เลือก z → DPOF
3 กด [D/I] เพื่อตั้งค่าจ�ำนวนชุดพิมพ์
•
เพื่อเลือกภาพอื่น กด [C/F]
4 กด [o] เพื่อบันทึก
114
เปิดเล่น/แก้ไข
การเปิดเล่นวีดโี อ
ในโหมดเปิดเล่น คุณสามารถเล่นวีดีโอ บันทึกภาพจากวีดีโอ หรือครอบตัดวีดีโอเพื่อ
บันทึกเป็นไฟล์ใหม่
ตัดส่วนของวีดีโอระหว่างการเปิดเล่น
1 ในโหมดเปิดเล่น เลื่อนไปยังวีดีโอที่ต้องการ จากนั้นสัมผัส
2 กด [o] หรือสัมผัส เพื่อเริ่มเล่นวิดีโอ
3 กด [o] หรือสัมผัส ที่จุดที่คุณต้องการตัดขอบของวีดีโอ
หยุด
ถ่ายภาพ
5 กด [o] หรือสัมผัส เพื่อเล่นวีดีโอต่อ
การควบคุมการดูวีดีโอ
ไอคอน/ปุ่ม
/
/[C]
/ /[o]
/
/[F]
/[D/I]
4 กด [f] หรือสัมผัส จุดเริ่มต้น
ค�ำอธิบาย
ดูไฟล์ก่อนหน้า/ค้นหาย้อนหลัง (แต่ละครั้งที่คุณสัมผัสไอคอนหรือปุ่ม
ขณะที่เล่นวีดีโอ จะเป็นการเปลี่ยนความเร็วในการค้นหาตามล�ำดับต่อ
ไปนี้: 2X, 4X, 8X)
พักเล่นหรือเล่นต่อ
ดูไฟล์ถัดไป/ค้นหาไปข้างหน้า (แต่ละครั้งที่คุณสัมผัสไอคอนหรือปุ่ม
ขณะที่เล่นวีดีโอ จะเป็นการเปลี่ยนความเร็วในการค้นหาตามล�ำดับ
ต่อไปนี้: 2X, 4X, 8X)
ปรับระดับเสียงหรือปิดเสียง
6 กด [o] หรือสัมผัส ที่จุดสิ้นสุดของส่วนที่คุณต้องการตัดขอบของวีดีโอ
115
เปิดเล่น/แก้ไข > การเปิดเล่นวีดีโอ
7 กด [f] หรือสัมผัส จุดสิ้นสุด
บันทึกภาพระหว่างการเปิดเล่น
8 กด [f] หรือสัมผัส ขอบ เพื่อตัดขอบวีดีโอ
1 ขณะที่ดวู ีดีโอ กด [o] หรือสัมผัส ที่จุดที่คุณต้องการบันทึกภาพ
•
คุณสามารถปรับหน้าจอที่จะครอบตัดได้โดยการลากที่จับที่ปรากฏบนแถบแสดง
การท�ำงาน
9 เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้น ให้เลือก ใช่
คุณไม่สามารถตัดขอบวีดีโอในโหมด 3 มิติ
• วีดีโอดั้งเดิมควรมีความยาวอย่างน้อย 10 วินาที
• กล้องจะบันทึกวีดีโอที่แก้ไขแล้วเป็นไฟล์ ใหม่โดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงวีดีโอดั้งเดิม
•
2 กด [f] หรือสัมผัส ถ่ายภาพ
คุณไม่สามารถบันทึกภาพจากวีดีโอในโหมด 3 มิติ
• ความละเอียดของภาพที่บันทึกจะเท่ากับความละเอียดของวีดีโอดั้งเดิม
• ภาพที่บันทึกจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ ใหม่
•
116
เปิดเล่น/แก้ไข
การแก้ไขภาพ
ภาพที่แก้ไขแล้วจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ใหม่ที่มีชื่อไฟล์ต่างกัน ภาพที่บันทึกในบางโหมด
จะไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยฟังก์ชั่นแก้ไขภาพ
เพื่อด�ำเนินการแก้ไขภาพ
ในโหมดเปิดเล่น เลื่อนไปยังภาพที่ต้องการ จากนั้นสัมผัส
ตัวเลือกที่ต้องการ
→
คุณยังสามารถแก้ไขภาพในโหมดเปิดเล่นได้โดยการเลือกภาพ จากนั้นกด [f] หรือ
[m] → แก้ไขภาพ.
• ภาพบางภาพอาจไม่สามารถแก้ไขด้วยฟังก์ชั่นแก้ไขภาพ ในกรณีดังกล่าว ให้ใช้
ซอฟต์แวร์แก้ไขภาพที่ให้มาแทน
• กล้องจะบันทึกภาพที่แก้ไขแล้วเป็นไฟล์ ใหม่
• เมื่อคุณแก้ไขภาพ กล้องจะแปลงภาพให้ความละเอียดต�ำ่ ลงโดยอัตโนมัติ
ภาพที่คุณหมุนหรือปรับขนาดเองจะไม่ถูกแปลงเป็นความละเอียดต�ำ่ ลง
• คุณไม่สามารแก้ไขภาพขณะที่ดูไฟล์เป็นโฟลเดอร์ ให้เปิดโฟลเดอร์และเลือกภาพที่จะ
แก้ไขแต่ละภาพ
•
การครอบตัดภาพ
1 สัมผัส
→
2 ลากมุมของกล้องเพื่อปรับขนาดของบริเวณ
3 ลากกล่องเพื่อเคลื่อนบ้ายต�ำแหน่งของบริเวณ
4 สัมผัส OK
5 สัมผัส
เพื่อบันทึก
117
เปิดเล่น/แก้ไข > การแก้ไขภาพ
การหมุนภาพ
การหมุนภาพ
1 สัมผัส
เปลี่ยนขนาดของภาพและบันทึกเป็นไฟล์ใหม่
→
2 สัมผัสตัวเลือกที่ต้องการ
หมุน : ขวา90
1 สัมผัส
→
2 สัมผัสตัวเลือกที่ต้องการ
แก้ขนาด : 10.1M 3:2
3 สัมผัส OK
4 สัมผัส
เพื่อบันทึก
คุณสามารถหมุนภาพถ่ายขณะอยู่ในโหมดเล่นได้โดยการกด [m] จากนั้นเลือก
z → หมุน → ตัวเลือกที่ต้องการ
• กล้องจะเขียนทับไฟล์เดิม
•
3 สัมผัส OK
4 สัมผัส
เพื่อบันทึก
ตัวเลือกการแก้ขนาดที่สามารถเลือกได้จะแตกต่างกันไปขึ้นกับขนาดดั้งเดิมของภาพนั้น
118
เปิดเล่น/แก้ไข > การแก้ไขภาพ
การปรับภาพของคุณ
คุณสามารถแก้ไขภาพที่ถ่ายมาแล้วโดยการปรับความสว่าง ความเข้มของสี หรือความ
สดสี
3 กด [C/F] เพื่อปรับค่าตัวเลือก
คุณยังสามารถลากแถบเลื่อนหรือสัมผัส +/- เพื่อปรับค่าตัวเลือกได้
ข้ามไปขั้นตอนที่ 4
• ถ้าคุณเลือก
•
1 สัมผัส
4 สัมผัส OK
2 สัมผัสตัวเลือกการปรับค่า
5 สัมผัส
ไอคอน
เพื่อบันทึก
ค�ำอธิบาย
ดั้งเดิม (คืนค่าเป็นภาพดั้งเดิม)
การปรับค่าอัตโนมัติ
ความสว่าง
ความเข้มของสี
ความสดสี
การปรับค่า RGB
อุณหภูมิของสี
ค่ารับแสง
สี
119
เปิดเล่น/แก้ไข > การแก้ไขภาพ
การตกแต่งใบหน้า
1 สัมผัส
→
2 กด [C/F] เพื่อปรับค่าตัวเลือก
คุณยังสามารถลากแถบเลื่อนหรือสัมผัส +/- เพื่อปรับค่าตัวเลือกได้
• เมื่อค่าตัวเลขเพิ่มขึ้น สีผิวจะสว่างขึ้นและเรียบเนียนขึ้น
•
3 สัมผัส OK
•
เพื่อยกเลิกการแก้ไข สัมผัส
4 สัมผัส
เพื่อบันทึก
120
เปิดเล่น/แก้ไข > การแก้ไขภาพ
การใช้งานลักษณะพิเศษฟิลเตอร์อัจฉริยะ
ใช้งานลักษณะพิเศษกับภาพของคุณ
1 สัมผัส
จากนั้นสัมผัสตัวเลือกที่ต้องการ
ฟิลเตอร์อัจฉริยะ : ถ่ายขอบภาพเบลอ
ตัวเลือก
ดั้งเดิม
ถ่ายขอบภาพเบลอ
รูปย่อ
ดินสอสี
สีนำ�้
ภาพวาดเส้นไล้นำ�้
ค�ำอธิบาย
ไม่มีค่าพิเศษ
ใช้สีสันแบบย้อนอดีต ซึ่งความเข้มของสีมาก และมีเงาขอบ
ภาพมากในลักษณะของกล้องโลโม
ใช้ลักษณะพิเศษแบบเลนส์ Tilt-shift เพื่อให้เป้าหมายดูคล้าย
รูปจ�ำลองขนาดย่อ
ใช้ลักษณะพิเศษภาพวาดดินสอสี
ใช้ลักษณะพิเศษภาพวาดสีนำ�้
ใช้งานลักษณะพิเศษสีซีดจาง
ตัวเลือก
ภาพสเก็ตช์
ภาพสเก็ตช์ด้วยหมึก
สีอะคริลิค
กลับสีขาว-ด�ำ
แดง
เขียว
น�ำ้ เงิน
สีเหลือง
ค�ำอธิบาย
ใช้งานลักษณะพิเศษภาพสเก็ตช์สีนำ�้ มัน
ใช้งานลักษณะพิเศษภาพสเก็ตช์หมึก
ใช้ลักษณะพิเศษภาพวาดอะคริลิก
ใช้ลักษณะพิเศษฟิล์มกลับสี
ท�ำให้เป็นสีขาวด�ำทั้งภาพยกเว้นสีแดง
ท�ำให้เป็นสีขาวด�ำทั้งภาพยกเว้นสีเขียว
ท�ำให้เป็นสีขาวด�ำทั้งภาพยกเว้นสีนำ�้ เงิน
ท�ำให้เป็นสีขาวด�ำทั้งภาพยกเว้นสีเหลือง
2 สัมผัส OK
3 สัมผัส
เพื่อบันทึก
121
บทที่ 4
เครือข่ายไร้สาย
เรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อแบบไร้สายเข้ากับเครือข่ายแลนไร้สาย (WLAN) และใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ
เครือข่ายไร้สาย
เชือ่ มต่อเข้ากับ WLAN และตัง้ ค่าเครือข่าย
เรียนรู้วิธีเชื่อมต่อเข้ากับจุดเชื่อมต่อ (AP) เมื่อคุณอยู่ในระยะเชื่อมต่อของ WLAN และ
คุณยังสามารถก�ำหนดค่าเครือข่ายได้
ไอคอน/ตัวเลือก
การเชื่อมต่อกับ WLAN
1 หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ B
2 เลือก
,
,
หรือ
3 กด [m] แล้วเลือก การตั้งค่า Wi-Fi
ในบางโหมด ให้ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอจนกระทั่งหน้าจอ การตั้งค่า Wi-Fi
ปรากฏขึ้น
• กล้องจะค้นหา AP ที่มีโดยอัตโนมัติ
•
4 เลือก AP
รีเฟรช
Samsung1
Samsung2
Samsung3
Samsung4
ค�ำอธิบาย
AP เฉพาะกิจ
AP ที่ปลอดภัย
WPS AP
ความแรงของสัญญาณ
กด [F] หรือสัมผัสเพื่อเพิ่มตัวเลือกการตั้งค่าเครือข่าย
เมื่อคุณเลือก AP แบบมีการรักษาความปลอดภัย จะปรากฏหน้าต่างแบบผุดขึ้น
ใส่รหัสผ่านที่จำ� เป็นเพื่อเชื่อมต่อกับ WLAN
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใส่ข้อความ โปรดดู "การใส่ข้อความ" (หน้า 127)
• เมื่อปรากฏหน้าเข้าสู่ระบบ โปรดดู "การใช้งานเบราว์เซอร์เข้าสู่ระบบ"
(หน้า 125)
• เมื่อคุณเลือก AP ที่ไม่มีการรักษาความปลอดภัย กล้องจะเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN
• หากคุณเลือก AP ที่สนับสนุนโปรไฟล์ WPS ให้เลือก
→ กาาเชื่อมต่อ WPS PIN
แล้วป้อน PIN บนอุปกรณ์ AP คุณยังสามารถเชื่อมต่อ AP ที่สนับสนุนโปรไฟล์
WPS ได้โดยการเลือก → การเชื่อมต่อปุ่ม WPS ที่กล้อง จากนั้นจึงกดปุ่ม WPS
บนอุปกรณ์ AP
• AP เดียวกันอาจมีชื่อซ�ำ้ สองครั้งโดยที่มีความถี่แตกต่างกัน เนื่องจากกล้องของคุณ
รองรับการท�ำงานสองความถี่
•
กลับ
เลือก รีเฟรช เพื่อรับรายการ AP ที่สามารถเชื่อมต่อได้ใหม่
• เลือก เพิ่มเครือข่ายไร้สาย เพื่อเพิ่ม AP ด้วยตนเอง ชื่อ AP ของคุณต้องเป็นภาษา
อังกฤษ หากต้องการเพิ่ม AP ด้วยตนเอง
•
123
เครือข่ายไร้สาย > เชื่อมต่อเข้ากับ WLAN
และตั้งค่าเครือข่าย
การตั้งค่าตัวเลือกเครือข่าย
ตั้งค่าที่อยู่ IP แบบปรับเอง
1 ในหน้าจอการตั้งค่า Wi-Fi เลื่อนไปยัง AP จากนั้นกด [F] หรือสัมผัส
1 ในหน้าจอการตั้งค่า Wi-Fi เลื่อนไปยัง AP จากนั้นกด [F] หรือสัมผัส
2 เลือกตัวเลือกแต่ละตัวเลือก จากนั้นใส่ข้อมูลที่จำ� เป็น
2 เลือก การตั้งค่า IP → ปรับเอง
ตัวเลือก
รหัสผ่านเครือข่าย
การตั้งค่า IP
ค�ำอธิบาย
ใส่รหัสผ่านเครือข่าย
ตั้งค่าที่อยู่ IP อัตโนมัติหรือปรับเอง
3 เลือกตัวเลือกแต่ละตัวเลือก จากนั้นใส่ข้อมูลที่จำ� เป็น
ตัวเลือก
IP
ซับเน็ตมาร์ก
เกทเวย์
เซิร์ฟเวอร์ DNS
ค�ำอธิบาย
ใส่ค่าที่อยู่ IP แบบคงที่
ใส่ค่าซับเน็ตมาส์ก
ใส่ค่าเกทเวย์
ใส่ค่าที่อยู่ DNS
124
เครือข่ายไร้สาย > เชื่อมต่อเข้ากับ WLAN
และตั้งค่าเครือข่าย
การใช้งานเบราว์เซอร์เข้าสู่ระบบ
คุณสามารถป้อนข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ผ่านเบราว์เซอร์เข้าสู่ระบบเมื่อเชื่อมต่อไปยังบาง
AP เว็บไซต์แบ่งปัน หรือเซอร์ฟเวอร์กลุ่มเมฆ
ไอคอน
ค�ำอธิบาย
ปิดเบราว์เซอร์เข้าสู่ระบบ
เลื่อนไปยังหน้าก่อนหน้า
เลื่อนไปยังหน้าถัดไป
คุณอาจไม่สามารถเลือกบางรายการได้ ทั้งนี้ขึ้นกับหน้าที่คุณเชื่อมต่ออยู่ ซึ่งไม่ถือเป็น
เรื่องผิดปกติ
• เบราว์เซอร์เข้าสู่ระบบอาจไม่ปิดตัวลงอัตโนมัติหลังจากคุณเข้าสู่ระบบในบางหน้า หาก
เกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ให้ปิดเบราว์เซอร์เข้าสู่ระบบโดยกด จากนั้นด�ำเนินการสั่งงาน
ตามที่ต้องการต่อไป
• อาจต้องใช้เวลานานขึ้นเพื่อโหลดหน้าล็อกอินเรื่องจากขนาดของหน้าและความเร็วของ
เครือข่าย หากเกิดกรณีดังกล่าว ให้รอจนกว่าหน้าต่างกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบจะปรากฏ
ขึ้น
•
หยุดการโหลดหน้า
โหลดหน้าใหม่
125
เครือข่ายไร้สาย > เชื่อมต่อเข้ากับ WLAN
และตั้งค่าเครือข่าย
เคล็ดลับการเชื่อมต่อเครือข่าย
•
การเชื่อมต่อกับเครือข่ายอาจท�ำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายอาจแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสัญญาของคุณ
•
หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับ WLAN ได้ ให้ลอง AP อื่นจากรายการ AP ที่มีอยู่
•
หน้าล็อกอินจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือก WLANs แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ของผู้ให้บริการ
เครือข่ายบางราย ใส่ ID และรหัสผ่านของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับ WLAN ส�ำหรับข้อมูล
เกี่ยวกับการลงทะเบียนหรือการบริการ ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่าย
•
โปรดระมัดระวังเมื่อคุณกรอกข้อมูลส่วนตัวในการเชื่อมต่อ AP อย่าใส่ข้อมูลการ
ช�ำระเงินหรือบัตรเครดิตลงในกล้องของคุณ ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใดๆ ที่เกิด
จากการกรอกข้อมูลดังกล่าว
•
การเชื่อมต่อเครือข่ายที่สามารถใช้งานได้อาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
•
หาก WLAN ต้องการให้มีการตรวจพิสูจน์จากผู้ให้บริการ คุณอาจไม่สามารถเชื่อมต่อ
ได้ หากต้องการเชื่อมต่อ WLAN โปรดติดต่อผู้ให้บริการ
เครือข่ายของคุณ
คุณลักษณะ WLAN ของกล้องของคุณจะต้องเป็นไปตามกฎหมายการถ่ายทอดวิทยุ
ในภูมิภาคของคุณ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ ควรใช้คุณสมบัติ WLAN เฉพาะใน
ประเทศที่คุณซื้อกล้อง
•
จ�ำนวนหลักของตัวเลขในรหัสผ่านอาจแตกต่างกันไป
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทการเข้ารหัส
กระบวนการในการปรับการตั้งค่าเครือข่ายอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ของเครือข่าย
•
กรุณาอย่าเข้าใช้งานเครือข่ายที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้
•
การเชื่อมต่อ WLAN อาจท�ำได้เฉพาะในบางสภาพแวดล้อม
•
ก่อนที่จะเชื่อมต่อกับเครือข่าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่มีอยู่เต็ม
•
กล้องอาจแสดงเครื่องพิมพ์ที่ใช้ WLAN ได้ในรายการ AP คุณไม่สามารถ
เชื่อมต่อเครือข่ายผ่านเครื่องพิมพ์ได้
•
คุณไม่สามารถอัพโหลดหรือส่งไฟล์ที่ถ่ายจากบางโหมดได้
•
คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครือข่ายและโทรทัศน์ได้พร้อมๆ กัน
•
ไฟล์ที่คุณส่งไปยังอุปกรณ์อื่นอาจไม่ได้รับการสนับสนุนโดยอุปกรณ์นั้น ในกรณีดัง
กล่าว ให้ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเปิดเล่นไฟล์
•
คุณสามารถใส่การ์ดหน่วยความจ�ำเพื่อใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi ได้
•
คุณภาพการเชื่อมต่อเครือข่ายจะถูกก�ำหนดโดย AP
•
ยิ่งกล้องและ AP มีระยะห่างกันมากเท่าใด ก็จะยิ่งใช้เวลานานยิ่งขึ้นในการเชื่อมต่อ
•
หากอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียงใช้สัญญาณความถีว่ ิทยุเดียวกันกับกล้องของคุณ ก็อาจเป็น
อุปสรรคต่อการเชื่อมต่อของคุณได้
•
ถ้าชื่อ AP ของคุณไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษ กล้องอาจไม่สามารถค้นหาอุปกรณ์หรือ
อาจแสดงชื่อไม่ถูกต้อง
•
ส�ำหรับการตั้งค่าเครือข่ายหรือรหัสผ่าน กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบหรือผู้ให้บริการ
เครือข่ายของคุณ
•
•
126
เครือข่ายไร้สาย > เชื่อมต่อเข้ากับ WLAN
และตั้งค่าเครือข่าย
การใส่ข้อความ
ไอคอน
ค�ำอธิบาย
เลื่อนเคอร์เซอร์
เรียนรู้วิธีการใส่ข้อความ ไอคอนในตารางนี้สำ� หรับให้คุณเคลื่อนย้ายเคอร์เซอร์ เปลี่ยน
ตัวพิมพ์ ฯลฯ ให้สัมผัสปุ่มเพื่อป้อนค�ำสั่ง
หยุดใส่ข้อความและกลับสู่หน้าก่อนหน้า
เปลี่ยนตัวพิมพ์
สลับระหว่างโหมดสัญลักษณ์ โหมดตัวเลข และโหมดปกติ
เปลี่ยนภาษาที่ป้อน
ใส่เว้นวรรค
บันทึกข้อความที่แสดงอยู่
ลบตัวอักษรสุดท้าย
ในบางโหมดคุณสามารถใส่ได้เฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยไม่ขึ้นกับภาษา
ที่แสดงผล
• คุณสามารถใส่อักขระได้มากถึง 64 ตัว
• หน้าจออาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับโหมดการป้อนที่เลือก
• สัมผัสค้างที่ปุ่มเพื่อป้อนตัวอักษรที่มุมบนขวาของปุ่ม
•
127
เครือข่ายไร้สาย
การบันทึกไฟล์ไปยังสมาร์ทโฟนโดยอัตโนมัติ
กล้องเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนที่รองรับคุณลักษณะ AutoShare ผ่าน WLAN เมื่อคุณถ่าย
ภาพด้วยกล้องของคุณ ภาพจะถูกบันทึกไปยังสมาร์ทโฟนโดยอัตโนมัติ
คุณลักษณะ AutoShare ได้รับการรองรับโดยสมาร์ทโฟนซีรีย์ Galaxy หรือ Galaxy
Tab ที่มีระบบปฏิบัติการ Android 2.3 หรือสูงกว่า หรืออุปกรณ์ iOS ที่มี iOS 6.0 หรือ
สูงกว่า ก่อนการใช้งานคุณลักษณะนี้ ให้ตรวจสอบเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์และท�ำการ
ปรับปรุงหากจ�ำเป็น
• คุณควรติดตั้งแอพพลิเคชั่น Samsung SMART CAMERA App บนอุปกรณ์ของคุณ
ก่อนใช้คุณสมบัตินี้ คุณสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้จาก Samsung App,
Google Play Store หรือ Apple App Store Samsung SMART CAMERA App
สามารถเข้ากันได้กับกล้องซัมซุงรุ่นที่ผลิตในปี 2013 หรือใหม่กว่า
• เพื่อติดตั้งและเริ่มต้น Samsung SMART CAMERA App ในสมาร์ทโฟนที่มีคุณสมบัติ
NFC ให้เปิดคุณสมบัติ NFC และวางสมาร์ทโฟนไว้ใกล้แท็ก NFC (หน้า 30) ที่ตวั กล้อง
คุณสมบัตินี้รองรับโดยสมาร์ทโฟนที่รันระบบปฏิบัติการ Android 2.3
หรือสูงกว่า คุณสมบัตินี้ไม่มีในอุปกรณ์ iOS
• คุณสามารถใส่การ์ดหน่วยความจ�ำเพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ได้
• ถ้าคุณตั้งค่าฟังก์ชั่นนี้ การตั้งค่าจะคงอยู่แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนโหมดถ่ายภาพ
• คุณสมบัตินี้อาจไม่รองรับในบางโหมด หรืออาจไม่มีให้ใช้งานกับตัวเลือกการถ่ายภาพ
บางตัวเลือก
•
3 ที่สมาร์ทโฟน เปิด Samsung SMART CAMERA App
ส�ำหรับอุปกรณ์ iOS เปิดคุณสมบัติ Wi-Fi ก่อนเปิดแอพพลิเคชั่น
• เพื่อเริ่มต้นแอพพลิเคชั่นโดยอัตโนมัติในสมาร์ทโฟนที่มี NFC
ให้ปิดฟังก์ชั่นนี้ และสมาร์ทโฟนไว้ใกล้แท็ก NFC (หน้า 30) ที่ตวั กล้อง
ตรวจสอบว่าสมาร์ทโฟนเชื่อมต่ออยู่กับกล้องของคุณ จากนั้นข้ามไปยังขั้นตอน 6
•
4 เลือกกล้องจากรายการและเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับกล้อง
•
สมาร์ทโฟนสามารถเชื่อมต่อกับกล้องเดียวในครั้งหนึ่งเท่านั้น
5 จากที่กล้อง ให้อนุญาตให้สมาร์ทโฟนสามารถเชื่อมต่อกับกล้องได้
ถ้าสมาร์ทโฟนเคยเชื่อมต่อกับกล้อง การเชื่อมต่อจะกระท�ำโดยอัตโนมัติ
• ไอคอนที่แสดงสถานะการเชื่อมต่อ ( ) จะปรากฏบนหน้าจอของกล้อง
•
6 ท�ำการถ่ายภาพจากกล้อง
ภาพที่ถ่ายจะถูกบันทึกไปยังกล้อง จากนั้นจะถ่ายโอนไปยังสมาร์ทโฟน
• ถ้าคุณบันทึกวีดีโอ วีดีโอนั้นจะถูกบันทึกลงในกล้องเท่านั้น
•
1 ที่กล้อง ในโหมดถ่ายภาพ กด [m]
2 ที่กล้อง เลือก 1 → AutoShare → เปิด
•
หากปรากฏข้อความแจ้งให้คุณดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ให้เลือก ถัดไป
128
เครือข่ายไร้สาย
การส่งรูปภาพหรือวิดโี อไปยังสมาร์ทโฟน
กล้องเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนที่รองรับคุณลักษณะ MobileLink ผ่าน WLAN คุณสามารถ
ส่งภาพหรือวีดีโอไปยังสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดาย
คุณลักษณะ MobileLink ได้รับการรองรับโดยสมาร์ทโฟนซีรีย์ Galaxy หรือ Galaxy
Tab ที่มีระบบปฏิบัติการ Android 2.3 หรือสูงกว่า หรืออุปกรณ์ iOS ที่มี iOS 6.0 หรือ
สูงกว่า ก่อนการใช้งานคุณลักษณะนี้ ให้ตรวจสอบเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์และท�ำการ
ปรับปรุงหากจ�ำเป็น
• คุณควรติดตั้งแอพพลิเคชั่น Samsung SMART CAMERA App บนอุปกรณ์ของคุณ
ก่อนใช้คุณสมบัตินี้ คุณสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้จาก Samsung App,
Google Play Store หรือ Apple App Store Samsung SMART CAMERA App
สามารถเข้ากันได้กับกล้องซัมซุงรุ่นที่ผลิตในปี 2013 หรือใหม่กว่า
• เพื่อติดตั้งและเริ่มต้น Samsung SMART CAMERA App ในสมาร์ทโฟนที่มีคุณสมบัติ
NFC ให้เปิดคุณสมบัติ NFC และวางสมาร์ทโฟนไว้ใกล้แท็ก NFC (หน้า 30) ที่ตวั
กล้อง คุณสมบัตินี้รองรับโดยสมาร์ทโฟนที่รันระบบปฏิบัติการ Android 2.3 หรือสูงกว่า
คุณสมบัตินี้ไม่มีในอุปกรณ์ iOS
• คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัตินี้เมื่อไม่มีไฟล์ ในหน่วยความจ�ำของกล้อง
• ถ้าคุณเลือกไฟล์จากสมาร์ทโฟน คุณสามารถดูไฟล์ล่าสุดได้สูงสุด 1,000 ไฟล์ ครั้งละ
150 ไฟล์ ถ้าคุณเลือกไฟล์จากกล้อง คุณสามารถดูไฟล์ที่เลือกจากกล้องได้ จ�ำนวนไฟล์
สูงสุดที่สามารถส่งได้อาจแตกต่างกัน ขึ้นกับพื้นที่จัดเก็บในสมาร์ทโฟน
• เมื่อคุณส่งวีดีโอ Full HD โดยใช้คุณลักษณะ MobileLink คุณอาจไม่สามารถเปิดเล่น
ไฟล์ในบางอุปกรณ์ ได้
• เมื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ในอุปกรณ์ iOS อุปกรณ์อาจสูญเสียการเชื่อมต่อ Wi-Fi
• คุณไม่สามารถส่งไฟล์ชนิด RAW
•
1 ที่กล้อง หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ B
2 ที่กล้อง เลือก
•
หากปรากฏข้อความแจ้งให้คุณดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ให้เลือก ถัดไป
3 ที่กล้อง เลือกตัวเลือกการส่ง
ถ้าคุณเลือก เลือกไฟล์จากสมาร์ทโฟน คุณจะสามารถใช้สมาร์ทโฟนเพื่อดูและ
แบ่งปันไฟล์ที่จัดเก็บในกล้องได้
• ถ้าคุณเลือก เลือกไฟล์จากกล้องถ่ายรูป คุณจะสามารถส่งไฟล์จากกล้องได้
•
4 ที่สมาร์ทโฟน เปิด Samsung SMART CAMERA App
ส�ำหรับอุปกรณ์ iOS เปิดคุณสมบัติ Wi-Fi ก่อนเปิดแอพพลิเคชั่น
• เพื่อเริ่มต้นแอพพลิเคชั่นโดยอัตโนมัติในสมาร์ทโฟนที่มี NFC
ให้ปิดฟังก์ชั่นนี้ และสมาร์ทโฟนไว้ใกล้แท็ก NFC (หน้า 30) ที่ตวั กล้อง
ตรวจสอบว่าสมาร์ทโฟนเชื่อมต่ออยู่กับกล้องของคุณ
จากนั้นข้ามไปยังขั้นตอน 7
•
129
เครือข่ายไร้สาย > การส่งรูปภาพหรือวิดีโอไปยังสมาร์ทโฟน
5 เลือกกล้องจากรายการและเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับกล้อง
•
สมาร์ทโฟนสามารถเชื่อมต่อกับกล้องเดียวในครั้งหนึ่งเท่านั้น
6 จากที่กล้อง ให้อนุญาตให้สมาร์ทโฟนสามารถเชื่อมต่อกับกล้องได้
•
ถ้าสมาร์ทโฟนเคยเชื่อมต่อกับกล้อง การเชื่อมต่อจะกระท�ำโดยอัตโนมัติ
7 เลือกไฟล์จากกล้องถ่ายรูปหรือสมาร์ทโฟนเพื่อถ่ายโอน
8 สัมผัสปุ่มคัดลอกที่สมาร์ทโฟน หรือเลือก ส่ง จากกล้อง
•
กล้องจะส่งไฟล์เหล่านั้น
130
เครือข่ายไร้สาย
การใช้สมาร์ทโฟนเป็นสายลัน่ ชัตเตอร์ระยะไกล
กล้องเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนที่รองรับคุณสมบัติ Remote Viewfinder ผ่าน WLAN
ใช้สมาร์ทโฟนเป็นสายลั่นชัตเตอร์ระยะไกลโดยใช้คุณสมบัติ Remote Viewfinder ภาพ
ที่ถ่ายจะแสดงในสมาร์ทโฟน
คุณลักษณะ Remote Viewfinder ได้รับการรองรับโดยสมาร์ทโฟนซีรีย์ Galaxy หรือ
Galaxy Tab ที่มีระบบปฏิบัติการ Android 2.3 หรือสูงกว่า หรืออุปกรณ์ iOS ที่มี iOS
6.0 หรือสูงกว่า ก่อนการใช้งานคุณลักษณะนี้ ให้ตรวจสอบเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์และ
ท�ำการปรับปรุงหากจ�ำเป็น
• คุณควรติดตั้งแอพพลิเคชั่น Samsung SMART CAMERA App บนอุปกรณ์ของคุณ
ก่อนใช้คุณสมบัตินี้ คุณสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้จาก Samsung App,
Google Play Store หรือ Apple App Store Samsung SMART CAMERA App
สามารถเข้ากันได้กับกล้องซัมซุงรุ่นที่ผลิตในปี 2013 หรือใหม่กว่า
• เพื่อติดตั้งและเริ่มต้น Samsung SMART CAMERA App ในสมาร์ทโฟนที่มีคุณสมบัติ
NFC ให้เปิดคุณสมบัติ NFC และวางสมาร์ทโฟนไว้ใกล้แท็ก NFC (หน้า 30) ที่ตวั
กล้อง คุณสมบัตินี้รองรับโดยสมาร์ทโฟนที่รันระบบปฏิบัติการ Android 2.3 หรือสูงกว่า
คุณสมบัตินี้ไม่มีในอุปกรณ์ iOS
• คุณสมบัตินี้ไม่มีให้ใช้งานในโหมด 3 มิติ
•
1 ที่กล้อง หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ B
2 ที่กล้อง เลือก
•
หากปรากฏข้อความแจ้งให้คุณดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ให้เลือก ถัดไป
3 ที่สมาร์ทโฟน เปิด Samsung SMART CAMERA App
ส�ำหรับอุปกรณ์ iOS เปิดคุณสมบัติ Wi-Fi ก่อนเปิดแอพพลิเคชั่น
• เพื่อเริ่มต้นแอพพลิเคชั่นโดยอัตโนมัติในสมาร์ทโฟนที่มี NFC
ให้ปิดฟังก์ชั่นนี้ และสมาร์ทโฟนไว้ใกล้แท็ก NFC (หน้า 30) ที่ตวั กล้อง
ตรวจสอบว่าสมาร์ทโฟนเชื่อมต่ออยู่กับกล้องของคุณ
จากนั้นข้ามไปยังขั้นตอน 6
•
4 เลือกกล้องจากรายการและเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับกล้อง
•
สมาร์ทโฟนสามารถเชื่อมต่อกับกล้องเดียวในครั้งหนึ่งเท่านั้น
131
เครือข่ายไร้สาย > การใช้สมาร์ทโฟนเป็นสายลั่นชัตเตอร์ระยะไกล
5 จากที่กล้อง ให้อนุญาตให้สมาร์ทโฟนสามารถเชื่อมต่อกับกล้องได้
•
ถ้าสมาร์ทโฟนเคยเชื่อมต่อกับกล้อง การเชื่อมต่อจะกระท�ำโดยอัตโนมัติ
6 ที่สมาร์ทโฟน ให้ตั้งค่าตัวเลือกการถ่ายภาพต่อไปนี้
ไอคอน
ค�ำอธิบาย
ตัวเลือกแฟลช
ตัวเลือกตัวตั้งเวลา
ขนาดภาพ
ต�ำแหน่งที่เก็บบันทึก
ในขณะที่ใช้คุณลักษณะนี้ บางปุ่มจะใช้งานไม่ได้บนกล้องของคุณ
• ปุ่มซูมและปุ่มชัตเตอร์บนสมาร์ทโฟนจะใช้งานไม่ได้เมื่อใช้คุณสมบัตินี้
และ เท่านั้น
• โหมด Remote Viewfinder รองรับขนาดภาพ
•
7 ที่สมาร์ทโฟน สัมผัสค้าง
•
โฟกัสจะถูกตั้งเป็น AF หลายจุด โดยอัตโนมัติ
8 ปล่อย
•
เพื่อโฟกัส
เพื่อถ่ายภาพ
ภาพที่บันทึกในสมาร์ทโฟนจะถูกปรับขนาดเป็น 1616X1080 เมื่อถ่ายด้วยความ
ละเอียด และปรับขนาดเป็น 1920X1080 เมื่อถ่ายด้วยความละเอียด
เมื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ ระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างกล้องกับสมาร์ทโฟนอาจแตกต่าง
กันไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม
• สมาร์ทโฟนต้องอยู่ภายในระยะ 7 ม. จากกล้อง จึงจะสามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้
ที่สมาร์ทโฟนของคุณ
• จะต้องใช้เวลาเล็กน้อยในการถ่ายภาพหลังจากที่คุณปล่อย
• ฟังก์ชั่น Remote Viewfinder จะปิดการท�ำงานเมื่อ:
- มีสายเรียกเข้าในสมาร์ทโฟน
- ปิดกล้องหรือปิดสมาร์ทโฟนอย่างใดอย่างหนึ่ง
- หน่วยความจ�ำเต็ม
- การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ WLAN หลุด
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi แย่หรือไม่เสถียร
- คุณไม่สั่งการใดๆ เป็นเวลาประมาณ 5 นาทีขณะที่เชื่อมต่ออยู่
•
132
เครือข่ายไร้สาย
การใช้ การส�ำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ เพือ่ ส่งรูปถ่ายหรือวิดโี อ
คุณสามารถส่งรูปถ่ายหรือวิดีโอที่คุณจับภาพด้วยกล้องไปยังพีซีแบบไร้สายได้
การส่งรูปถ่ายหรือวิดีโอไปยังพีซี
1 หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ B
การติดตั้งโปรแกรมส�ำหรับส�ำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติในพีซี
ของคุณ
1 ติดตั้ง i-Launcher ที่พีซี (หน้า 163)
2 เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB
3 เมื่อไอคอนของโปรแกรม ส�ำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ ปรากฏ ให้คลิกไอคอน
นั้น
โปรแกรม ส�ำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ มีการติดตั้งในพีซี และข้อมูลเกี่ยวกับพีซีจะถูก
จัดเก็บในกล้อง ท�ำตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอเพื่อให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
• และคุณยังสามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพีซีไปยังกล้องได้โดยการเชื่อมต่อพีซีกับ
กล้องเข้าด้วยกันผ่าน Wi-Fi
•
2 เลือก
หากปรากฏข้อความแจ้งให้คุณดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ให้เลือก ถัดไป
• คุณจะต้องก�ำหนดค่าข้อมูลพีซีที่ใช้สำ� รองข้อมูล เพื่อจะใช้งานคุณสมบัติสำ� รองข้อมูล
โดยอัตโนมัติ โปรดดูรายละเอียดจาก “การติดตั้งโปรแกรมส�ำหรับส�ำรองข้อมูลโดย
อัตโนมัติในพีซีของคุณ” (หน้า 133) ถ้ามีการติดตั้งโปรแกรมส�ำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ
ในเครื่องพีซีของคุณแล้ว บันทึกข้อมูลพีซีผ่านสาย USB หรือการเชื่อมต่อ Wi-Fi
• กล้องจะพยายามเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN ผ่านอุปกรณ์ AP ที่มีการเชื่อมต่อล่าสุด
• ถ้ากล้องยังไม่เคยเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN กล้องจะค้นหาจากอุปกรณ์ AP ที่มีอยู่
(หน้า 123)
•
4 ถอดสาย USB ออก
ก่อนการติดตั้งโปรแกรม ตรวจสอบว่าพีซีนั้นเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย หากไม่มีการเชื่อม
ต่อเครือข่าย คุณต้องติดตั้งโปรแกรมจากแผ่นซีดีที่ให้มา
133
เครือข่ายไร้สาย > �����������������������������������������������������������
3 เลือกพีซีเพื่อส�ำรองข้อมูล
• ถ้าคุณเคยท�ำการส�ำรองข้อมูลมาก่อน ให้ข้ามไปที่ขั้นตอน 4
4 เลือก OK
เพื่อยกเลิกการส่ง เลือก ยกเลิก
• คุณไม่สามารถเลือกไฟล์แยกเพื่อส�ำรองข้อมูลได้ ฟังก์ชั่นนี้ส�ำรองข้อมูลเฉพาะไฟล์
ใหม่บนกล้อง
• ความคืบหน้าของการส�ำรองข้อมูลจะแสดงขึ้นบนหน้าจอพีซี
• เมื่อการถ่ายโอนเสร็จสิ้นแล้ว กล้องจะปิดตัวเองอัตโนมัติในเวลาประมาณ 30 วินาที
เลือก ยกเลิก เพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้าและป้องกันไม่ให้กล้องปิดตัวเองอัตโนมัติ
• เพื่อปิดเครื่องพีซีของคุณโดยอัตโนมัติหลังจากที่การถ่ายโอนเสร็จสิ้น เลือก ปิดพีซี
หลังจากส�ำรองข้อมูลแล้ว
• เพื่อเปลี่ยนพีซีที่ใช้ส�ำรองข้อมูล เลือก
•
เมื่อคุณเชื่อมต่อกล้องกับ WLAN ให้เลือก AP ที่เชื่อมต่อกับพีซี
• กล้องจะค้นหาจุดเชื่อมต่อที่พร้อมใช้แม้ว่าคุณจะก�ำลังเชื่อมต่อกับจุดเชื่อมต่อเดิมอีก
ครั้ง
• หากคุณปิดกล้องหรือถอดแบตเตอรี่ในระหว่างส่งไฟล์ การถ่ายโอนไฟล์จะถูกขัดจังหวะ
ให้หยุดลง
• ในขณะที่ใช้คุณลักษณะนี้ การควบคุมชัตเตอร์ที่กล้องจะปิดการท�ำงาน
• คุณสามารถเชื่อมต่อเฉพาะกล้องหนึ่งตัวกับพีซีต่อครั้งเท่านั้น เพื่อด�ำเนินการส่งไฟล์
• การแบ็คอัพอาจถูกยกเลิกเนื่องจากสภาวะของเครือข่าย
• รูปภาพหรือวิดีโอสามารถส่งไปยังพีซีครั้งเดียวเท่านั้น ไฟล์ ไม่สามารถส่งได้อีก ถึงแม้ว่า
คุณจะเชื่อมต่อกล้องของคุณใหม่เข้ากับเครื่องพีซีอื่น
• คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัตินี้เมื่อไม่มีไฟล์ ในหน่วยความจ�ำของกล้อง
• คุณต้องปิด ไฟร์วอลล์ Windows และไฟร์วอลล์อื่นๆ ก่อนใช้งานคุณสมบัตินี้
• คุณสามารถส่งไฟล์ล่าสุดได้มากถึง 1,000 ไฟล์
• ในซอฟต์แวร์ของเครื่องพีซี ต้องใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์เป็นตัวอักษรละติน และมีความยาวไม่
เกิน 48 ตัวอักษร
• เมื่อมีการสร้างไฟล์หลายชนิดพร้อมกัน เฉพาะไฟล์ภาพ (JPG) เท่านั้นที่จะถูกส่งไปยัง
พีซีผ่านคุณสมบัตินี้
•
134
เครือข่ายไร้สาย
การส่งภาพหรือวีดโี อผ่านอีเมล
คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าในเมนูอีเมล และส่งภาพหรือวีดีโอที่บันทึกในกล้องผ่าน
ทางอีเมลได้
5 เลือกกล่อง ชื่อ ใส่ชื่อของคุณ จากนั้นสัมผัส
การตั้งค่าผู้ส่ง
ชื่อ
การเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมล
ในเมนูอีเมล คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าส�ำหรับจัดเก็บข้อมูลของคุณได้ และคุณยัง
สามารถตั้งค่าหรือเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมลได้ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใส่
ข้อความ โปรดดู "การใส่ข้อความ" (หน้า 127)
การจัดเก็บข้อมูลของคุณ
1 หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ B
อีเมล
บันทึก
ลบค่า
6 เลือกกล่อง อีเมล ใส่อีเมลของคุณ จากนั้นสัมผัส
7 เลือก บันทึก เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ
•
เพื่อลบข้อมูลของคุณ เลือก ลบค่า
2 เลือก
กล้องจะพยายามเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN ผ่านอุปกรณ์ AP ที่มีการเชื่อมต่อล่าสุด
• ถ้ากล้องยังไม่เคยเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN กล้องจะค้นหาจากอุปกรณ์ AP ที่มีอยู่
(หน้า 123)
•
3 กด [m]
4 เลือก การตั้งค่าผู้ส่ง
135
เครือข่ายไร้สาย > การส่งภาพหรือวีดีโอผ่านอีเมล
การตั้งค่ารหัสผ่านอีเมล
6 ป้อนรหัสผ่าน 4 หลัก
1 หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ B
7 ป้อนรหัสผ่านอีกครั้ง
2 เลือก
8 เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้น ให้เลือก OK
กล้องจะพยายามเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN ผ่านอุปกรณ์ AP ที่มีการเชื่อมต่อล่าสุด
• ถ้ากล้องยังไม่เคยเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN กล้องจะค้นหาจากอุปกรณ์ AP ที่มีอยู่
(หน้า 123)
•
หากคุณลืมรหัสผ่าน คุณสามารถลบค่าได้โดยการเลือก RESET ที่หน้าจอตั้งรหัสผ่าน
เมื่อคุณลบค่าข้อมูลแล้ว ข้อมูลการตั้งค่า อีเมล และรายการอีเมลที่เพิ่งส่งที่เคยบันทึกไว้
ของผู้ใช้จะถูกลบ
3 กด [m]
4 เลือก การตั้งค่ารหัสผ่าน → เปิด
•
เพื่อปิดการใช้งานรหัสผ่าน เลือก ปิด
5 เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้น ให้เลือก OK
136
เครือข่ายไร้สาย > การส่งภาพหรือวีดีโอผ่านอีเมล
การเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล
1 หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ B
2 เลือก
กล้องจะพยายามเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN ผ่านอุปกรณ์ AP ที่มีการเชื่อมต่อล่าสุด
• ถ้ากล้องยังไม่เคยเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN กล้องจะค้นหาจากอุปกรณ์ AP ที่มีอยู่
(หน้า 123)
•
3 กด [m]
4 เลือก เปลี่ยนรหัสผ่าน
5 ป้อนรหัสผ่านปัจจุบัน 4 หลัก
6 ป้อนรหัสผ่านใหม่ 4 หลัก
การส่งภาพหรือวีดีโอผ่านอีเมล
คุณสามารถส่งภาพหรือวีดีโอที่จัดเก็บในกล้องผ่านทางอีเมลได้ ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการใส่ข้อความ โปรดดู "การใส่ข้อความ" (หน้า 127)
1 หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ B
2 เลือก
กล้องจะพยายามเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN ผ่านอุปกรณ์ AP ที่มีการเชื่อมต่อล่าสุด
• ถ้ากล้องยังไม่เคยเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN กล้องจะค้นหาจากอุปกรณ์ AP ที่มีอยู่
(หน้า 123)
•
3 เลือกกล่อง ผู้ส่ง ใส่อีเมลของคุณ จากนั้นสัมผัส
ถ้าคุณเคยบันทึกข้อมูลไว้แล้ว ข้อมูลนั้นจะถูกใส่ให้โดยอัตโนมัติ (หน้า 135)
• เพื่อใช้ที่อยู่จากรายการผู้ส่งก่อนหน้า ให้เลือก
→ ที่อยู่ที่ต้องการ
•
7 ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง
8 เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้น ให้เลือก OK
137
เครือข่ายไร้สาย > การส่งภาพหรือวีดีโอผ่านอีเมล
4 เลือกกล่อง ผู้รับ ใส่อีเมล จากนั้นสัมผัส
• เพื่อใช้ที่อยู่จากรายการผู้รับก่อนหน้า ให้เลือก
→ ที่อยู่ที่ต้องการ
เพื่อเพิ่มผู้รับเพิ่มเติม คุณสามารถใส่ผู้รับได้สูงสุด 30 คน
• เลือก
เพื่อลบที่อยู่จากรายการ
• เลือก
5 เลือก ถัดไป
6 เลือกไฟล์ที่จะส่ง
•
สามารถเลือกได้ไม่เกิน 20 ไฟล์ ขนาดรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 7 MB
7 เลือก ถัดไป
แม้ว่าจะดูเหมือนว่าได้โอนถ่ายภาพส�ำเร็จแล้ว แต่ข้อผิดพลาดในบัญชีอีเมล์ของผู้รับ
อาจท�ำให้ภาพถูกปฏิเสธหรือถูกมองเป็นสแปมได้
• คุณอาจไม่สามารถส่งอีเมลได้หากไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายพร้อมใช้อยู่ หรือหากการ
ตั้งค่าบัญชีอีเมลของคุณไม่ถูกต้อง
• คุณไม่สามารถส่งอีเมลถ้าหากขนาดไฟล์ ใหญ่เกินขีดจ�ำกัด ภาพความละเอียดสูงสุดที่
คุณสามารถส่งได้คือ 2M และวีดีโอความยาวสูงสุดที่คุณสามารถส่งได้คือวีดีโอที่บันทึก
โดยใช้ หากความละเอียดของรูปภาพที่เลือกสูงกว่า 2M ภาพจะถูกปรับขนาดให้มี
ความละเอียดภาพลดลงโดยอัตโนมัติ
• หากคุณไม่สามารถส่งอีเมลเนื่องจากการตั้งค่าไฟร์วอลล์หรือการรับรองความถูกต้อง
ของผู้ใช้ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบหรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
• คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัตินี้เมื่อไม่มีไฟล์ ในหน่วยความจ�ำของกล้อง
• คุณยังสามารถส่งอีเมลในโหมดเปิดเล่นได้โดยการกด [m] แล้วเลือก แบ่งปัน
(Wi-Fi) → อีเมล
•
8 เลือกกล่องข้อคิดเห็น ใส่ข้อคิดเห็นของคุณ จากนั้นสัมผัส
9 เลือก ส่ง
•
กล้องจะส่งอีเมลนั้น
138
เครือข่ายไร้สาย
ใช้งานเว็บไซต์แบ่งปันภาพหรือวีดโี อ
อัพโหลดรูปภาพหรือวิดีโอของคุณไปยังเว็บไซต์แบ่งปันไฟล์ เว็บไซต์ที่มีจะแสดงใน
กล้องของคุณ เพื่ออัพโหลดไฟล์ไปยังเว็บไซต์ คุณจะต้องเข้าเว็บไซต์และลงทะเบียนก่อน
การเชื่อมต่อกล้องของคุณ
การเข้าถึงเว็บไซต์
1 หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ B
4 ใส่ ID และรหัสผ่านเพื่อลงชื่อเข้าใช้
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใส่ข้อความ โปรดดู "การใส่ข้อความ" (หน้า 127)
• ถ้าคุณเชื่อมต่อกับ SkyDrive โปรดอ้างอิง "การใช้งานเบราว์เซอร์เข้าสู่ระบบ"
(หน้า 125)
• ในการเลือก ID จากรายการ เลือก
→ ID ที่ต้องการ
• หากคุณล็อกอินในเว็บไซต์อยู่แล้ว คุณอาจล็อกอินเข้าโดยอัตโนมัติ
•
ในการใช้งานคุณลักษณะนี้ คุณจะต้องมีบัญชีอยู่ก่อนในเว็บไซต์แบ่งปันไฟล์
2 เลือก
3 เลือกเว็บไซต์
หากปรากฏข้อความแจ้งให้คุณสร้างบัญชี ให้เลือก OK
• กล้องจะพยายามเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN ผ่านอุปกรณ์ AP ที่มีการเชื่อมต่อล่าสุด
• ถ้ากล้องยังไม่เคยเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN กล้องจะค้นหาจากอุปกรณ์ AP ที่มีอยู่
(หน้า 123)
•
139
เครือข่ายไร้สาย > ใช้งานเว็บไซต์แบ่งปันภาพหรือวีดีโอ
การอัพโหลดรูปถ่ายและวิดีโอ
1 เข้าถึงเว็บไซต์ด้วยกล้องของคุณ
2 เลือกไฟล์ที่จะอัพโหลด
•
สามารถเลือกได้ไม่เกิน 20 ไฟล์ ขนาดรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 10 MB (ในบาง
เว็บไซต์ ขนาดรวมหรือจ�ำนวนไฟล์อาจแตกต่างออกไป)
3 เลือก อัพโหลด
•
ในบางเว็บไซต์ คุณสามารถใส่ความคิดเห็นได้โดยการเลือกกล่องความคิดเห็น
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใส่ข้อความ โปรดดู "การใส่ข้อความ" (หน้า 127)
คุณสามารถตั้งค่าโฟลเดอร์อัพโหลดส�ำหรับ Facebook ได้โดยกด [m] และเลือก
อัพโหลดโฟลเดอร์ (Facebook) ที่หน้าจอรายการของเว็บไซต์
• คุณไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ถ้าหากขนาดไฟล์ ใหญ่เกินขีดจ�ำกัด ภาพความละเอียดสูง
สุดที่คุณสามารถอัพโหลดได้คือ 2M และวีดีโอความยาวสูงสุดที่คุณสามารถอัพโหลด
ได้ควื ีดีโอที่บันทึกโดยใช้ หากความละเอียดของรูปภาพที่เลือกสูงกว่า 2M ภาพจะ
ถูกปรับขนาดให้มีความละเอียดภาพลดลงโดยอัตโนมัติ (ในบางเว็บไซต์ ความละเอียด
สูงสุดของภาพอาจแตกต่างออกไป)
• วิธีการอัพโหลดรูปถ่ายหรือวิดีโออาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ที่เลือก
• หากคุณไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์เนื่องจากการตั้งค่าไฟร์วอลล์หรือการรับรองความถูก
ต้องของผู้ใช้ กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบหรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ
• รูปถ่ายหรือวิดีโอที่อัพโหลดอาจมีการตั้งชื่อโดยอัตโนมัติด้วยวันที่ที่ถ่าย
• ความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณอาจมีผลกระทบต่อความเร็วในการ
อัพโหลดรูปถ่ายหรือการเปิดเว็บเพจ
• คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัตินี้เมื่อไม่มีไฟล์ ในหน่วยความจ�ำของกล้อง
• คุณยังสามารถอัพโหลดรูปภาพหรือวิดีโอไปยังเว็บไซต์ที่ใช้แบ่งปันไฟล์ ในโหมดเปิดเล่น
โดยการกด [m] แล้วเลือก แบ่งปัน (Wi-Fi) → เว็บไซต์ที่ต้องการ
• คุณไม่สามารถอัพโหลดวีดีโอไปยังบางเว็บไซต์ ได้
• เมื่อคุณอัพโหลดรูปภาพไปยัง SkyDrive ภาพเหล่านั้นจะถูกปรับขนาดเป็น 2M ขณะที่
ยังคงอัตราส่วนเดิม
•
140
เครือข่ายไร้สาย
การใช้งาน AllShare Play เพือ่ ส่งไฟล์
คุณสามารถอัพโหลดไฟล์จากกล้องไปยังที่จัดเก็บออนไลน์ หรือดูไฟล์ในอุปกรณ์
AllShare Play ที่เชื่อมต่อเข้ากับ AP เดียวกัน
การอัพโหลดภาพไปยังที่จัดเก็บออนไลน์
3 ป้อน ID และรหัสผ่านของคุณ แล้วเลือก ล็อกอิน → OK
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใส่ข้อความ โปรดดู "การใส่ข้อความ" (หน้า 127)
• ในการเลือก ID จากรายการ เลือก
→ ID ที่ต้องการ
• หากคุณล็อกอินในเว็บไซต์อยู่แล้ว คุณอาจล็อกอินเข้าโดยอัตโนมัติ
•
เพื่อใช้งานคุณลักษณะนี้ คุณจะต้องสร้างบัญชี AllShare Play และบัญชีที่มีบริการที่
จัดเก็บออนไลน์ที่ร่วมให้บริการ ผ่านทางพีซีของคุณ หลังจากสร้างบัญชีสำ� เร็จแล้ว
เพิ่มบัญชีที่จัดเก็บออนไลน์ ไปยัง AllShare Play
1 หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ B
2 เลือก
→
ที่​เก็บข้อมูลทางเว็บ
เมื่อมีข้อความแนะน�ำปรากฏขึ้น ให้เลือก OK
• กล้องจะพยายามเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN ผ่านอุปกรณ์ AP ที่มีการเชื่อมต่อล่าสุด
• ถ้ากล้องยังไม่เคยเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN กล้องจะค้นหาจากอุปกรณ์ AP ที่มีอยู่
(หน้า 123)
• เพื่อเปลี่ยนขนาดภาพที่อัพโหลด กด [m] จากนั้นเลือก ขนาดภาพที่จะอัพโหลด
• ถ้าคุณได้ลงทะเบียนที่จัดเก็บทางเว็บไว้มากกว่าหนึ่งแห่ง คุณสามารถเลือกจาก
รายการได้โดยการกด [m] จากนั้นเลือก เปลี่ยนที่เก็บข้อมูลบนเว็บ
•
4 เลือกไฟล์ที่คุณต้องการอัพโหลด จากนั้นเลือก อัพโหลด
ถ้าคุณลงทะเบียนที่จัดเก็บบนเว็บมากกว่าหนึ่งแห่ง ให้เลือกที่จัดเก็บบนเว็บก่อน
คุณไม่สามารถอัพโหลดไฟล์วีดีโอไปยังที่จัดเก็บออนไลน์ของ AllShare Play
• คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัตินี้เมื่อไม่มีไฟล์ ในหน่วยความจ�ำของกล้อง
• คุณสามารถอัพโหลดไฟล์ ได้สูงสุด 20 ไฟล์
• คุณยังสามารถอัพโหลดภาพในโหมดเปิดเล่นได้โดยการกด [m] แล้วเลือก แบ่ง
ปัน (Wi-Fi) → AllShare Play
•
•
141
เครือข่ายไร้สาย > การใช้งาน AllShare Play
เพื่อส่งไฟล์
ดูภาพหรือวีดีโอบนอุปกรณ์ที่สนับสนุน AllShare Play
1 หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ B
2 เลือก
→
อุปกรณ์ข้างเคียง
เมื่อมีข้อความแนะน�ำปรากฏขึ้น ให้เลือก ใช่
• กล้องจะพยายามเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN ผ่านอุปกรณ์ AP ที่มีการเชื่อมต่อล่าสุด
• ถ้ากล้องยังไม่เคยเชื่อมต่อเข้ากับ WLAN กล้องจะค้นหาจากอุปกรณ์ AP ที่มีอยู่
(หน้า 123)
• คุณสามารถตั้งค่าเพื่ออนุญาตเฉพาะอุปกรณ์ที่เลือก หรืออุปกรณ์ทั้งหมด ให้เชื่อมต่อ
ได้โดยการกด [m] จากนั้นเลือก การควบคุมการเข้าใช้งาน DLNA บนหน้าจอ
• รายการแบ่งปันไฟล์จะถูกสร้างขึ้น รอจนกว่าอุปกรณ์อื่นจะค้นพบกล้องของคุณ
6 ที่อุปกรณ์ AllShare Play เลือกดูภาพหรือวีดีโอที่แบ่งปัน
ส�ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหากล้องและเลือกดูภาพหรือวีดีโอในอุปกรณ์ AllShare
Play โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์
• วิดีโออาจเล่นได้ไม่ราบรื่น ขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ AllShare Play หรือสภาพของ
เครือข่าย เพื่อให้การเปิดเล่นราบรื่น ให้ใช้อุปกรณ์ AP 5Ghz แบบสองความถี่
•
•
3 เชื่อมต่ออุปกรณ์ AllShare Play เข้ากับเครือข่าย จากนั้นเปิดคุณลักษณะ
AllShare Play
•
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ของคุณ
AP

กล้องเชื่อมต่อเข้ากับทีวีที่สนับสนุน AllShare Play ผ่านทาง WLAN
4 จากที่กล้อง ให้อนุญาตอุปกรณ์ AllShare Play ให้สามารถเชื่อมต่อกับกล้อง
ได้
5 ที่อุปกรณ์ AllShare Play เลือกกล้องที่จะเชื่อมต่อ
142
เครือข่ายไร้สาย > การใช้งาน AllShare Play
เพื่อส่งไฟล์
คุณสามารถแบ่งปันไฟล์ล่าสุดได้มากถึง 1,000 ไฟล์
• ที่อุปกรณ์ AllShare Play คุณสามารถดูรูปถ่ายหรือวิดีโอที่ถ่ายด้วยกล้องของคุณเท่านั้น
• ช่วงการเชื่อมต่อไร้สายระหว่างกล้องของคุณกับอุปกรณ์ AllShare Play อาจแตกต่างกัน
ไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก�ำหนดของ AP
• หากกล้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ AllShare Play 2 เครื่อง การเปิดเล่นอาจจะช้าลง
• รูปภาพหรือวิดีโอสามารถแบ่งปันได้ในขนาดดั้งเดิมของวิดีโอ
• คุณสามารถใช้งานคุณลักษณะนี้ได้เฉพาะกับอุปกรณ์ที่สนับสนุน AllShare Play
• รูปถ่ายหรือวิดีโอที่แบ่งปันจะไม่ถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ AllShare Play แต่อาจถูกจัดเก็บ
ในกล้องได้ตามข้อก�ำหนดเฉพาะของทีวี
• การถ่ายโอนรูปภาพหรือวิดีโอไปยังอุปกรณ์ AllShare Play อาจต้องใช้เวลาบ้าง ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อเครือข่าย จ�ำนวนไฟล์ที่จะแบ่งปัน หรือขนาดของไฟล์
• หากคุณปิดกล้องด้วยวิธีการที่ผิดไปจากปกติ ในขณะที่กำ� ลังดูรูปถ่ายหรือวิดีโอใน
อุปกรณ์ AllShare Play (เช่น โดยการถอดแบตเตอรี่ออก) อุปกรณ์จะยังคงถือว่ายัง
เชื่อมต่อกล้องอยู่
• ล�ำดับของภาพและวิดีโอบนกล้องอาจแตกต่างไปจากในอุปกรณ์ AllShare Play
• อาจต้องใช้เวลาในการโหลดรูปถ่ายหรือวิดีโอของคุณและด�ำเนินการตามกระบวนการ
ตั้งค่าเบื้องต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนรูปถ่ายหรือวิดีโอที่คุณต้องการแบ่งปัน
• ขณะที่ดูรูปถ่ายหรือวิดีโอในอุปกรณ์ AllShare Play การใช้รีโมทคอนโทรลของอุปกรณ์
อย่างต่อเนื่อง หรือการด�ำเนินการอื่นๆ กับอุปกรณ์ อาจท�ำให้คุณสมบัตินี้ท�ำงานผิดปกติ
ได้
•
หากคุณจัดล�ำดับไฟล์ใหม่หรือเรียงล�ำดับไฟล์บนกล้องขณะที่ดูรูปถ่ายเหล่านั้นใน
อุปกรณ์ AllShare Play คุณจะต้องท�ำซ�้ำกระบวนการตั้งค่าเบื้องต้นเพื่ออัพเดทรายการ
ไฟล์ในอุปกรณ์
• คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัตินี้เมื่อไม่มีไฟล์ ในหน่วยความจ�ำของกล้อง
• แนะน�ำให้คุณใช้สายเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ AllShare Play เข้ากับ AP ของคุณ
วิธีนี้จะท�ำให้คุณพบว่าวีดีโอกระตุกน้อยที่สุดเมื่อส่งเนื้อหาแบบสตรีม
• เพื่อดูไฟล์ ในอุปกรณ์ AllShare Play โดยใช้คุณสมบัติ อุปกรณ์ข้างเคียง ให้เปิดใช้งาน
โหมด multicast ที่ AP ของคุณ
• วีดีโอ 1920X1080 (60 fps) สามารถเปิดเล่นได้เฉพาะในจอภาพ Full HDTV ที่สามารถ
เปิดเล่นที่ 60 fps เท่านั้น
• คุณสามารถดูไฟล์ 3 มิติได้เฉพาะในโทรทัศน์หรือจอภาพที่เข้ากันได้กับภาพ 3 มิติ
•
143
เครือข่ายไร้สาย
การส่งรูปถ่ายโดยใช้ Wi-Fi Direct
เมื่อกล้องเชื่อมต่อผ่าน WLAN ไปยังอุปกรณ์ที่สนับสนุนฟังก์ชั่น Wi-Fi Direct คุณ
สามารถส่งภาพไปยังอุปกรณ์ได้ อุปกรณ์บางรุ่นอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
1 บนอุปกรณ์ เปิดตัวเลือก Wi-Fi Direct
2 เมื่ออยู่ในโหมดเปิดเล่นของกล้อง ให้เลื่อนไปที่รูปถ่ายที่ต้องการ
5 บนอุปกรณ์ ปล่อยให้กล้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์
•
ภาพจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์
คุณสามารถส่งไฟล์ ได้มากถึง 20 ไฟล์ในแต่ละครั้ง
• ในกรณีที่ไม่มีรูปถ่ายอยู่ในหน่วยความจ�ำของกล้อง คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้
• ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ Wi-Fi Direct ได้ ให้ปรับปรุงเฟิร์มแวร์ของ
อุปกรณ์ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด อุปกรณ์บางรุ่นอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้
•
3 กด [m] จากนั้นเลือก แบ่งปัน (Wi-Fi) → Wi-Fi Direct
เมื่ออยู่ในมุมมองภาพเดี่ยว คุณสามารถส่งภาพได้ครั้งละหนึ่งภาพเท่านั้น
• เมื่ออยู่ในมุมมองภาพย่อ คุณสามารถเลือกภาพหลายภาพได้ เลือก อัพโหลด เมื่อ
คุณเลือกภาพเสร็จแล้ว
•
4 เลือกอุปกรณ์จากรายการอุปกรณ์ Wi-Fi Direct ของกล้อง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือก Wi-Fi Direct ของอุปกรณ์เปิดอยู่
• คุณยังสามารถเลือกกล้องจากรายการอุปกรณ์ Wi-Fi Direct ของอุปกรณ์ ได้
•
144
บทที่ 5
เมนูการตั้งค่ากล้อง
เรียนรู้เกี่ยวกับเมนูการตั้งค่าส�ำหรับผู้ใช้ และการตั้งค่าทัว่ ไป
คุณสามารถปรับการตั้งค่าให้เหมาะสมกับความต้องการและความพึงพอใจของคุณได้
เมนูการตั้งค่ากล้อง
การตัง้ ค่าส�ำหรับผูใ้ ช้
คุณสามารถก�ำหนดค่าสิ่งแวดล้อมของผู้ใช้ด้วยการตั้งค่าเหล่านี้ได้
เพื่อก�ำหนดตัวเลือกของผู้ใช้
ในโหมดถ่ายภาพ กดปุ่ม [m] → 5 → ตัวเลือกที่ต้องการ
รายการที่มีให้เลือกและล�ำดับของรายการอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อม
ของการถ่ายภาพ
การก�ำหนดค่า ISO
ขั้นของค่า ISO:
คุณสามารถก�ำหนดขนาดขั้นการปรับค่าความไวแสง ISO เป็นขั้นละ 1/3 หรือขั้นละ 1
ช่วง ISO อัตโนมัติ:
คุณสามารถตั้งค่า ISO สูงสุดที่แต่ละขั้นของค่า EV จะเลือกได้เมื่อคุณตั้ง ISO เป็น
อัตโนมัติ
ตัวเลือก
ขั้นละ 1/3
ขั้นละ 1
* ค่าเริ่มต้น
ค่า
ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400,
ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600,
ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200*
ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200*
ลดสัญญาณรบกวน
ใช้การลดสัญญาณรบกวนเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่มองเห็นได้ในภาพ
ตัวเลือก
ลดสัญญาณรบกวนที่ ISO สูง
ลดสัญญาณรบกวนระยะเวลานาน
* ค่าเริ่มต้น
ค�ำอธิบาย
ฟังก์ชั่นนี้ใช้ลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดเมื่อคุณตั้งค่า ค่า
ความไวแสง ISO สูง (ปิด, สูง, กลาง*, ต�่ำ)
ฟังก์ชั่นนี้ลดสัญญาณรบกวนเมื่อคุณก�ำหนดให้กล้องเปิด
รับแสงเป็นระยะเวลานาน (ปิด, เปิด*)
146
เมนูการตั้งค่ากล้อง > ����������������������
ตั้งค่าถ่ายคร่อม
DMF (โฟกัสแบบปรับเองทันที)
คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกส�ำหรับ ถ่ายคร่อมค่ารับแสงอัตโนมัติ, ถ่ายคร่อมสมดุลแสง
ขาว และ ตัวช่วยถ่ายคร่อม
คุณสามารถปรับโฟกัสเองโดยการหมุนวงแหวนโฟกัสหลังจากหาโฟกัสได้โดยกดปุ่ม
[ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่ง คุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้กับเลนส์บางรุ่น
ตัวเลือก
ตั้งค่าถ่ายคร่อม AE
ตั้งค่าถ่ายคร่อม WB
ตั้งค่าตัวช่วยถ่ายคร่อมแล้ว
ค�ำอธิบาย
ตั้งค่าช่วงของค่ารับแสง (-/+0.3 EV*, -/+0.7 EV, -/+1 EV,
-/+1.3 EV, -/+1.7 EV, -/+2 EV, -/+2.3 EV, -/+2.7 EV,
-/+3 EV)
ปรับค่าช่วงของสมดุลแสงขาวส�ำหรับภาพถ่ายคร่อม 3 ภาพ
(AB-/+3*, AB-/+2, AB-/+1, MG-/+3, MG-/+2, MG-/+1)
ตัวอย่างเช่น AB-/+3 คือให้ปรับค่าสีเหลืองอ�ำพันเพิ่มหรือลด
สามขั้น MG-/+3 ปรับค่าสีม่วงแดงในท�ำนองเดียวกัน
เลือกการตั้งค่าตัวช่วยถ่ายคร่อม 3 ภาพ ที่จะให้กล้องใช้เพื่อถ่าย
คร่อม 3 ภาพ
147
เมนูการตั้งค่ากล้อง > ����������������������
ปริภูมิสี
ตัวเลือกปริภูมิสีให้คุณเลือกวิธีการที่ใช้แทนค่าสี อุปกรณ์ภาพดิจิตอลเช่นกล้องดิจิตอล
จอภาพ และเครื่องพิมพ์ จะมีวิธีการของตนเองในการแทนค่าสี ซึ่งเรียกว่าปริภูมิสี
ตัวเลือก
sRGB
Adobe RGB
ค�ำอธิบาย
sRGB (Standard RGB) เป็นข้อก�ำหนดสากลเพื่อนิยามปริภูมิสี ที่
ก�ำหนดโดย IEC (International Electrotechnical Commission) ซึ่ง
ใช้งานอย่างกว้างขวางเพื่อสร้างสีบนจอภาพของเครื่องพีซี และยังใช้
เป็นปริภูมิสีมาตรฐานส�ำหรับ Exif แนะน�ำให้ใช้ปริภูมิสี sRGB ส�ำหรับ
ภาพทัว่ ไปและภาพที่คุณมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต
Adobe RGB ใช้ส�ำหรับการพิมพ์เชิงพาณิชย์ และมีช่วงสีที่กว้างกว่า
sRGB ช่วงสีที่กว้างนี้ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขภาพในคอมพิวเตอร์ได้
ง่าย โปรดทราบว่าโปรแกรมแต่ละโปรแกรมโดยทัว่ ไปนั้นจะเข้ากันได้
กับปริภูมิสีจำ� นวนหนึ่งเท่านั้น
Adobe RGB
sRGB
เมื่อปริภูมิสีถูกตั้งเป็น Adobe RGB ภาพจะถูกบันทึกเป็นชื่อไฟล์ “_SAMXXXX.JPG”
148
เมนูการตั้งค่ากล้อง > ����������������������
แก้ไขความบิดเบี้ยว
หน้าจอของผู้ใช้
คุณสามารถแก้ไขความบิดเบี้ยวจากเลนส์ที่อาจเกิดกับเลนส์บางรุ่น
คุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้กับเลนส์บางรุ่น
คุณสามารถเพิ่มหรือลดข้อมูลการถ่ายภาพบนหน้าจอได้
การใช้งานการแตะ
ตั้งค่าเพื่อเปิดการใช้งานการแตะในโหมดถ่ายภาพ
ตัวเลือก
เปิด
ปิด
ค�ำอธิบาย
ใช้การใช้งานการแตะในโหมดถ่ายภาพ
ไม่ใช้การใช้งานการแตะในโหมดถ่ายภาพ
(คุณสามารถใช้การใช้งานการแตะในสถานการณ์อื่นๆ)
การก�ำหนดค่า iFn
คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่สามารถปรับค่าได้เมื่อคุณกดปุ่ม [i-Function] บนเลนส์ที่มี
i-Function
ตัวเลือก
รูรับแสง
ความเร็วชัตเตอร์
EV
ISO
สมดุลแสงขาว
Z
ค�ำอธิบาย
ตั้งค่าให้ปรับค่ารูรับแสง
ตั้งค่าให้ปรับค่าความเร็วชัตเตอร์
ตั้งค่าให้ปรับค่ารับแสง
ตั้งค่าให้ปรับค่าความไวแสง ISO
ตั้งค่าให้ปรับค่าสมดุลแสงขาว
ตั้งค่าให้ปรับค่าอัตราส่วนซูม
1
London
2
3
หมายเลข ค�ำอธิบาย
วันเวลา
1
ตั้งค่าให้แสดงวันที่และเวลา
ไอคอน
2
ตั้งค่าให้แสดงไอคอนไว้ด้านขวาในโหมดถ่ายภาพ
149
เมนูการตั้งค่ากล้อง > ����������������������
การแมปปุ่ม
หมายเลข ค�ำอธิบาย
ฮิสโตแกรม
ตั้งค่าให้เปิดหรือปิดการแสดงฮิสโตแกรม
3
คุณสามารถเปลี่ยนฟังก์ชั่นที่กำ� หนดให้กับปุ่มก�ำหนดเอง หรือปุ่ม DIRECT LINK
เกี่ยวกับฮิสโตแกรม
ฮิสโตแกรมเป็นกราฟที่แสดงการกระจายของความสว่างในภาพ ฮิสโตแกรมที่
กราฟเบ้ไปทางซ้ายแสดงถึงภาพที่มืด ฮิสโตแกรมที่กราฟเบ้ไปทางขวาแสดงถึงภาพ
ที่สว่าง ความสูงของกราฟเกี่ยวข้องกับข้อมูลสี กราฟจะสูงขึ้นถ้าหากสีนั้นๆ ปรากฏ
โดยทัว่ ไปมากกว่า
ปุ่ม
ก�ำหนดเอง
ค่ารับแสงน้อยเกินไป
ค่ารับแสงพอดี
ค่ารับแสงมากเกินไป
DIRECT LINK
* ค่าเริ่มต้น
ฟังก์ชั่น
ตั้งค่าการท�ำงานของปุ่มก�ำหนดเอง
• แสดงภาพแบบออพติคอล*: เรียกใช้ฟังก์ชั่นแสดงภาพระยะชัดลึก
ส�ำหรับค่ารูรับแสงปัจจุบัน (หน้า 24)
• สมดุลแสงขาวแบบแตะครั้งเดียว (สมดุลแสงขาว): เรียกใช้ฟังก์ชั่น
สมดุลแสงขาวแบบก�ำหนดเอง
• รูปแบบ RAW: บันทึกไฟล์รูปแบบ RAW+JPEG เพื่อบันทึกไฟล์รูป
แบบ JPEG ให้กดปุ่มนี้อีกครั้ง
• ลบค่า: ลบการตั้งค่าบางค่า
• AEL: เรียกใช้ฟังก์ชั่นล็อกค่ารับแสง
• ปุ่ม AEL ค้าง: เรียกใช้ฟังก์ชั่นล็อกค่ารับแสงซ�้ำต่อไปหลังจากการ
ถ่ายภาพ
ตั้งค่าการท�ำงานของปุ่ม DIRECT LINK (AutoShare*, MobileLink,
Remote Viewfinder, ส�ำรองข้อมูลโดยอัตโนมัต,ิ อีเมล,
เว็บไซต์เครือข่ายสังคมและคลาวด์, AllShare Play)
150
เมนูการตั้งค่ากล้อง > ����������������������
เส้นตาราง
เลือกเส้นน�ำเพื่อช่วยในการจัดฉาก (ปิด*, 3 X 3, 2 X 2, ขวาง, เส้นทแยงมุม)
ไฟ AF
เมื่อถ่ายภาพในที่มืด ให้เปิดใช้งานไฟ AF เพื่อให้การโฟกัสอัตโนมัติทำ� งานได้ดีขึ้น
ฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติจะท�ำงานได้แม่นย�ำขึ้นในที่มืดเมื่อเปิดใช้งานไฟ AF
151
เมนูการตั้งค่ากล้อง
การตัง้ ค่า
เรียนรู้วิธีกำ� หนดการตั้งค่ากล้อง
ในโหมดถ่ายภาพหรือโหมดเปิดเล่น กดปุ่ม [m] →
q → ตัวเลือกที่ต้องการ
เพื่อก�ำหนดตัวเลือกในการตั้งค่า
รายการ
รายการ
* ค่าเริ่มต้น
ค�ำอธิบาย
• ระดับเสียงของระบบ: ตั้งค่าระดับเสียง หรือปิดเสียงทั้งระบบ
(ปิด, เบา, ดัง*, สูง)
แม้ว่าระดับเสียงของระบบจะปิดอยู่ กล้องจะส่งเสียงขณะ
เปิดเล่นวีดีโอหรือแสดงสไลด์
เสียง
เสียง AF: ตั้งค่าเปิดหรือปิดเสียงที่กล้องจะส่งเสียงออกมาขณะ
คุณกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง (ปิด, เปิด*)
• เสียงปุ่มกด: ตั้งค่าเปิดหรือปิดเสียงที่กล้องจะส่งเสียงออกมาขณะ
คุณกดปุ่มหรือสัมผัสหน้าจอ (ปิด, เปิด*)
ตั้งค่าระยะเวลาของมุมมองด่วน ซึ่งคือระยะเวลาที่กล้องจะแสดง
ภาพทันทีหลังจากที่คุณถ่ายภาพ (ปิด, 1 วินาที*, 3 วินาที, 5 วินาที,
พัก)
ปรับหน้าจอ
•
มุมมองด่วน
* ค่าเริ่มต้น
ค�ำอธิบาย
ปรับความสว่างของหน้าจอ การตั้งค่าปรับความสว่างอัตโนมัติ
สีหน้าจอ หรือตัววัดระดับ
• ความสว่างหน้าจอ: คุณสามารถปรับค่าความสว่างหน้าจอด้วย
ตนเอง
• ปรับความสว่างอัตโนมัติ: เปิดหรือปิดการปรับความสว่าง
อัตโนมัติ (ปิด, เปิด*)
• สีหน้าจอ: คุณสามารถปรับสีหน้าจอด้วยตนเอง
• การปรับเทียบแนวนอน: ปรับเทียบตัววัดระดับ หากมาตรวัด
ระดับไม่ได้ระดับ ให้จัดวางกล้องบนพื้นผิวที่ได้ระดับ จากนั้นจึง
ด�ำเนินการตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
คุณไม่สามารถเข้าถึงทางเลือก การปรับเทียบแนว
นอน ในโหมดเปิดเล่น
• คุณไม่สามารถปรับเทียบมาตรวัดระดับในการจัดวาง
ในแนวตั้ง
•
ดับหน้าจออัตโนมัติ
ตั้งเวลาปิดหน้าจอ หน้าจอจะดับลงถ้าคุณไม่ใช้งานกล้องภายในระยะ
เวลาที่คุณตั้ง (ปิด, 30 วินาที*, 1 นาที, 3 นาที, 5 นาที, 10 นาที)
152
เมนูการตั้งค่ากล้อง > การตั้งค่า
รายการ
* ค่าเริ่มต้น
ค�ำอธิบาย
ตั้งเวลาปิดเครื่อง เครื่องจะปิดตัวลงถ้าคุณไม่ใช้งานกล้องภายใน
ระยะเวลาที่คุณตั้ง (30 วินาที, 1 นาที*, 3 นาที, 5 นาที, 10 นาที,
30 นาที)
การตั้งเวลาปิดเครื่องที่ตั้งไว้จะยังคงอยู่แม้ว่าคุณจะ
เปลี่ยนแบตเตอรี่
• การประหยัดพลังงานอาจไม่สามารถท�ำงานได้ถ้ากล้องเ
ชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์หรือทีวี หรือก�ำลังแสดง
สไลด์หรือเปิดเล่นภาพยนตร์
•
การประหยัดพลังงาน
คู่มือวิธีใช้โหมด: ตั้งค่าให้แสดงข้อความวิธีใช้เกี่ยวกับโหมดที่
เลือกเมื่อเปลี่ยนโหมดถ่ายภาพ (ปิด, เปิด*)
• คู่มือวิธีใช้ฟังก์ชั่น: ตั้งเพื่อแสดงข้อความวิธีใช้ของเมนูและ
ฟังก์ชัน (ปิด, เปิด*)
•
แสดงคู่มือวิธีใช้
รายการ
สัญญาณภาพ
Anynet+ (HDMI-CEC)
กด [n] เพื่อซ่อนข้อความวิธีใช้
Language
วันที่และเวลา
ตั้งค่าภาษาที่กล้องแสดงบนหน้าจอ
ตั้งค่าวันที่ เวลา รูปแบบวันที่ โซนเวลา และก�ำหนดว่าจะให้พิมพ์วัน
ที่ลงบนรูปภาพหรือไม่ (โซนเวลา, วันเวลา, รูปแบบวันที่, ชนิดเวลา,
พิมพ์วันที่)
เอาต์พุต HDMI
* ค่าเริ่มต้น
ค�ำอธิบาย
ตั้งค่าสัญญาณวีดีโอขาออกที่เหมาะสมกับประเทศของคุณ เมื่อเชื่อม
ต่อกล้องเข้ากับอุปกรณ์วีดีโอภายนอกเช่นจอภาพหรือ HDTV
• NTSC: สหรัฐฯ, แคนาดา, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ไต้หวัน, เม็กซิโก ฯลฯ
• PAL (สนับสนุนเฉพาะ PAL B, D, G, H, or I): ออสเตรเลีย,
ออสเตรีย, เบลเยียม, จีน, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส,
เยอรมนี, อังกฤษ, อิตาลี, คูเวต, มาเลเซีย, นิวซีแลนด์, สิงคโปร์,
สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ไทย, นอร์เวย์ ฯลฯ
เมื่อคุณเชื่อมต่อกล้องเข้ากับ HDTV ที่สนับสนุน Anynet+ (HDMICEC) คุณสามารถควบคุมการเปิดเล่นของกล้องด้วยรีโมทของทีวี
ได้
• ปิด: คุณไม่สามารถควบคุมการเปิดเล่นของกล้องด้วยรีโมทของ
ทีวีได้
• เปิด: คุณสามารถควบคุมการเปิดเล่นของกล้องด้วยรีโมทของ
ทีวีได้
เมื่อคุณเชื่อมต่อกล้องเข้ากับ HDTV ผ่านสาย HDMI คุณสามารถ
เปลี่ยนความละเอียดของภาพได้
• NTSC: อัตโนมัติ*, 1080p, 720p, 480p, 576p (เปิดใช้งานได้
เฉพาะเมื่อเลือกเป็นระบบ PAL)
ถ้า HDTV ที่เชื่อมต่ออยู่ไม่สนับสนุนความละเอียดภาพที่
คุณเลือก กล้องจะตั้งค่าความละเอียดต�ำ่ ลงหนึ่งระดับ
วันที่จะปรากฏอยู่ที่ด้านล่างขวาของรูปภาพ
• เมื่อคุณพิมพ์ภาพ เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจไม่
สามารถพิมพ์วันที่ได้อย่างถูกต้อง
•
153
เมนูการตั้งค่ากล้อง > การตั้งค่า
รายการ
เอาต์พุต 3D HDMI
* ค่าเริ่มต้น
ค�ำอธิบาย
เลือกตัวเลือกส�ำหรับเปิดเล่นไฟล์บนทีวี 3 มิติ
• คู่ขนาน*: แสดงภาพสองภาพไว้ข้างเคียงกัน
• เฟรมแพกกิ้ง: แสดงภาพส�ำหรับตาซ้ายและตาขวาสลับกันในเฟรม
ตั้งค่าวิธีการตั้งชื่อไฟล์
• ปกติ*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• วันที่:
ไฟล์ sRGB - MMDDXXXX.JPG. ตัวอย่างเช่นภาพที่ถ่ายวันที่
1 มกราคม ชื่อไฟล์จะเป็น 0101XXXX.jpg
- ไฟล์ Adobe RGB - _MDDXXXX.JPG ส�ำหรับเดือนมกราคมถึง
สิงหาคม และส�ำหรับเดือนตุลาคมถึง
ธันวาคมนั้นเลขเดือนจะถูกแทนด้วยตัวอักษร A (ตุลาคม),
B (พฤศจิกายน) และ C (ธันวาคม) ตัวอย่างเช่นภาพที่ถ่ายในวัน
ที่ 3 กุมภาพันธ์ ชื่อไฟล์จะเป็น _203XXXX.jpg และส�ำหรับภาพที่
ถ่ายวันที่ 5 ตุลาคม ชื่อไฟล์จะเป็น
_A05XXXX.jpg
รายการ
ชื่อโฟลเดอร์แรกคือ 100PHOTO ถ้าคุณได้เลือกปริภูมิ
สี sRGB และการตั้งชื่อไฟล์แบบมาตรฐาน ชื่อไฟล์แรก
จะเป็น SAM_0001
• หมายเลขไฟล์จะเพิ่มขึ้นทีละ 1 จาก SAM_0001 ถึง
SAM_9999
• หมายเลขโฟลเดอร์จะเพิ่มขึ้นทีละ 1 จาก 100PHOTO
ถึง 999PHOTO
• จ�ำนวนไฟล์สูงสุดที่สามารถบันทึกในโฟลเดอร์คือ 9,999
ไฟล์
• การก�ำหนดหมายเลขไฟล์นั้นเป็นไปตามข้อก�ำหนด
DCF (Design rule for Camera File system)
• ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อไฟล์ (เช่นจากคอมพิวเตอร์) กล้องจะ
ไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์ ได้
•
-
ชื่อไฟล์
* ค่าเริ่มต้น
ค�ำอธิบาย
ตั้งค่าวิธีการก�ำหนดหมายเลขไฟล์และโฟลเดอร์
• ลบค่า: หลังจากใช้งานฟังก์ชั่นลบค่าแล้ว ไฟล์ถัดไปจะเริ่มต้น
ที่ 0001
• นับต่อ*: ไฟล์ ใหม่จะนับหมายเลขไฟล์ต่อจากล�ำดับเดิม
แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนการ์ดความจ�ำใหม่ ฟอร์แมตการ์ด หรือลบ
ภาพทั้งหมดก็ตาม
หมายเลขไฟล์
ชนิดโฟลเดอร์
ตั้งค่าชนิดของโฟลเดอร์
• ปกติ*: XXXPHOTO
• วันที่: XXX_MMDD
154
เมนูการตั้งค่ากล้อง > การตั้งค่า
รายการ
ฟอร์แมท
* ค่าเริ่มต้น
ค�ำอธิบาย
ฟอร์แมทการ์ดความจ�ำ การฟอร์แมทจะลบไฟล์ที่มีอยู่ทั้งหมดรวมทั้ง
ไฟล์ที่ถูกป้องกันไว้ (ใช่, ไม่)
อาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ถ้าหากคุณใช้งานการ์ดความ
จ�ำที่ฟอร์แมทโดยกล้องของผู้ผลิต เครื่องอ่านการ์ดความ
จ�ำ หรือคอมพิวเตอร์อื่น โปรด
ฟอร์แมทการ์ดความจ�ำในคอมพิวเตอร์ก่อนใช้งานเพื่อ
ถ่ายภาพ
รายการ
AP มือถือแบบรองรับ
2 ระบบ
ดูเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ของกล้องและเลนส์, ที่อยู่ Mac, และ
หมายเลขรับรองเครือข่าย หรือปรับปรุงเฟิร์มแวร์
• การปรับปรุงเฟิร์มแวร์: ปรับปรุงเฟิร์มแวร์ของกล้องหรือเลนส์
(เฟิร์มแวร์ของตัวกล้อง, เฟิร์มแวร์ของเลนส์)
คุณสามารถดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ ได้จาก
www.samsung.com
• คุณไม่สามารถเริ่มต้นการอัพเกรดเฟิร์มแวร์โดยไม่ชาร์จ
แบตเตอรี่ให้เต็ม ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเริ่มต้นการ
อัพเกรดเฟิร์มแวร์
• หากคุณปรับปรุงเฟิร์มแวร์ การตั้งค่าของผู้ใช้และค่า
ต่างๆจะถูกลบค่า (วันที่ เวลา ภาษา และสัญญาณภาพ
จะไม่เปลี่ยนแปลง)
• อย่าปิดกล้องขณะที่กำ� ลังด�ำเนินการปรับปรุง
* ค่าเริ่มต้น
หากคุณใช้กล้องนี้ในประเทศอื่นนอกจากประเทศที่ซื้อ
กล้อง คุณสมบัติ Wi-Fi 5 GHz อาจไม่ท�ำงานเป็นปกติ
เนื่องจากความแตกต่างของความถี่คลื่นวิทยุ ในกรณีดัง
กล่าว ให้ใช้คุณสมบัติ Wi-Fi 2.4 GHz แทน
การติดแท็กภูมิศาสตร์: ตั้งค่าให้ถ่ายภาพโดยมีข้อมูลต�ำแหน่งจาก
ระบบ GPS (Global Positioning System) ข้อมูลต�ำแหน่งจะถูก
เพิ่มเข้าในข้อมูล Exif ที่กำ� หนดให้กับรูปภาพ (ปิด, เปิด*)
• การตั้งค่าเวลาที่ถูกต้องของ GPS: ตั้งค่าระยะเวลาที่จะน�ำข้อมูล
ต�ำแหน่งล่าสุดกลับมาใช้เมื่อกล้องไม่สามารถรับสัญญาณ GPS ได้
หากกล้องไม่สามารถรับสัญญาณ GPS หลังจากระยะเวลาที่
ก�ำหนด ข้อมูลต�ำแหน่งจะไม่ถูกบันทึกไปยังภาพถ่าย
(15 วินาที*, 30 วินาที, 1 นาที, 3 นาที, 10 นาที, 30 นาที)
• หน้าจอสถานที่: ตั้งค่าให้แสดงข้อมูลสถานที่บนหน้าจอในโหมด
ถ่ายภาพ ข้อมูลต�ำแหน่งจะถูกแสดงเป็นภาษาเกาหลีเฉพาะเมื่อ
คุณอยู่ในเกาหลี และภาษาที่แสดงถูกก�ำหนดเป็นภาษาเกาหลี
เท่านั้น เมื่อตั้งภาษาเป็นภาษาอื่น ข้อมูลต�ำแหน่งจะปรากฏเป็น
ภาษาอังกฤษ (ปิด, เปิด*)
• รีเซ็ต GPS: ตั้งค่าให้ค้นหาดาวเทียม GPS ที่ใกล้กับต�ำแหน่ง
ปัจจุบันของคุณที่สุด (ใช่, ไม่)
•
•
ข้อมูลอุปกรณ์
ค�ำอธิบาย
ตั้งค่าความถี่ในการใช้งานกล้องเป็น AP ส�ำหรับคุณสมบัติ
AutoShare, MobileLink หรือ Remote Viewfinder
(5 GHz, 2.4 GHz*)
GPS
เพื่อใช้งานฟังก์ชั่น GPS คุณจะต้องซื้ออุปกรณ์ GPS
เพิ่มเติม
155
เมนูการตั้งค่ากล้อง > การตั้งค่า
รายการ
ท�ำความสะอาดตัวรับภาพ
ลบค่า
ใบ​อนุญาต​โอ​เพ่นซอร์ส
* ค่าเริ่มต้น
ค�ำอธิบาย
• ท�ำความสะอาดตัวรับภาพ: ก�ำจัดฝุ่นจากตัวรับภาพ
• การกระท�ำเมื่อเปิดเครื่อง: เมื่อเปิดตัวเลือกนี้ กล้องจะท�ำความ
สะอาดตัวรับภาพทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่อง (ปิด*, เปิด)
เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้ใช้เลนส์แบบเปลี่ยนได้ ตัวรับภาพ
อาจมีฝุ่นเมื่อคุณเปลี่ยนเลนส์ ซึ่งอาจท�ำให้มีฝุ่นละออง
ปรากฏในภาพที่คุณถ่าย แนะน�ำว่าไม่ควรเปลี่ยนเลนส์
เมื่อ
คุณอยู่ในพื้นที่ที่มีฝุ่นมาก นอกจากนั้น ให้ติดตั้งฝาครอบ
เลนส์เข้ากับเลนส์เมื่อไม่ใช้งาน
รีเซ็ตเมนูการตั้งค่าและตัวเลือกการถ่ายภาพให้เป็นค่าเริ่มต้น
ของโรงงาน (การตั้งค่าวันที่และเวลา ภาษา และสัญญาณภาพ
จะไม่เปลี่ยนแปลง) (ใช่, ไม่)
ดูใบอนุญาตโอเพ่นซอร์ส
156
บทที่ 6
การเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภาพนอก
ใช้งานกล้องอย่างเต็มที่โดยการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับอุปกรณ์ภายนอกเช่นคอมพิวเตอร์ HDTV หรือทีวี 3 มิติ
การเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภาพนอก
การดูไฟล์ใน HDTV หรือทีวรี ะบบ 3 มิติ
เปิดเล่นภาพหรือวีดีโอโดยการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับ HDTV (ทีวี 3มิติ) โดยใช้สาย HDMI
ที่เป็นทางเลือก
การดูไฟล์บน HDTV
1 ในโหมดถ่ายภาพหรือเปิดเล่น กด [m] → q → เอาต์พุต HDMI →
ตัวเลือกที่ต้องการ (หน้า 154)
2 ปิดกล้องถ่ายรูปและ HDTV
3 เชื่อมต่อกล้องเข้ากับ HDTV ด้วยสาย HDMI ที่เป็นอุปกรณ์เสริม
5 เปิดกล้อง
•
กล้องจะเข้าสู่โหมดเปิดเล่นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกล้องเข้ากับ HDTV
6 ดูภาพถ่ายหรือเล่นวิดีโอโดยใช้ปุ่มกล้อง
เมื่อใช้งานสาย HDMI คุณสามารถเชื่อมต่อกล้องเข้ากับ HDTV โดยใช้วิธีการ
Anynet+(CEC)
• ฟังก์ชั่น Anynet+(CEC) ให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อโดยใช้รีโมทของทีวี
• ถ้าหาก HDTV สนับสนุน Anynet+(CEC) ทีวีจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อใช้งานร่วมกับ
กล้อง คุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้กับ HDTV บางรุ่น
• เมื่อเชื่อมต่อ HDTV ด้วยสาย HDMI กล้องจะไม่สามารถ่ายภาพหรือวีดีโอได้
• เมื่อเชื่อมต่อเข้ากับ HDTV ฟังก์ชั่นการเปิดเล่นบางฟังก์ชั่นจะไม่สามารถใช้งานได้
• ระยะเวลาที่รอหลังจากที่กล้องและ HDTV เชื่อมต่อกันแล้วอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นกับ
การ์ดความจ�ำที่คุณใช้งาน แม้คุณสมบัติหลักของการ์ดความจ�ำได้แก่การเพิ่มความเร็ว
ของการถ่ายโอน แต่ไม่จำ� เป็นว่าการ์ดความจ�ำที่มีความเร็วการถ่ายโอนที่เร็วกว่าจะท�ำให้
ใช้งานฟังก์ชั่น HDMI ได้เร็วด้วย
• วีดีโอ 1920X1080 (60 fps) สามารถเปิดเล่นได้เฉพาะในจอภาพ Full HDTV ที่สามารถ
เปิดเล่นที่ 60 fps เท่านั้น
•
4 เปิด HDTV ของคุณ จากนั้นเลือกแหล่งสัญญาณวีดีโอ HDMI
158
การเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภาพนอก > การดูไฟล์ ใน HDTV
หรือทีวีระบบ 3 มิติ
การดูไฟล์บนทีวีระบบ 3 มิติ
คุณสามารถดูรูปหรือวีดีโอที่ถ่ายด้วยโหมดถ่ายภาพ 3 มิติ หรือด้วยตัวเลือกพาโนรามา
3 มิติในโหมดอัจฉริยะในทีวีระบบ 3 มิติได้
1 ในโหมดถ่ายภาพหรือเปิดเล่น กด [m] → q → เอาต์พุต HDMI →
ตัวเลือกที่ต้องการ (หน้า 154)
2 เลือก เอาต์พุต 3D HDMI → ตัวเลือกที่ต้องการ (หน้า 154)
3 ปิดกล้องและทีวีระบบ 3 มิติ
4 เชื่อมต่อกล้องเข้ากับทีวีระบบ 3 มิติ ด้วยสาย HDMI ที่เป็นอุปกรณ์เสริม
7 เคลื่อนย้ายไปยังไฟล์ 3 มิติ จากนั้นกด [I] เพื่อสลับไปเป็นโหมด 3 มิติ
•
กด [I] อีกครั้งเพื่อสลับไปเป็นโหมด 2 มิติ
8 เปิดฟังก์ชั่น 3 มิติ ของโทรทัศน์
•
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้ใช้สำ� หรับโทรทัศน์ของคุณ
9 ดูภาพถ่าย 3 มิติหรือเล่นวิดีโอ 3 มิติโดยใช้ปุ่มกล้อง
คุณไม่สามารถดูไฟล์ MPO ในเอฟเฟ็กต์ 3 มิติ บนทีวีที่ไม่รองรับรูปแบบไฟล์
• ใช้แว่น 3 มิติ ที่เหมาะสมเมื่อคุณดูไฟล์ MPO บนจอภาพ 3 มิติหรือทีวีระบบ 3 มิติ
• การถ่ายภาพในโหมดพาโนรามา 3 มิติอาจท�ำให้มองเห็นลักษณะ 3 มิติชัดเจนน้อยกว่า
ภาพที่ถ่ายในโหมด 3 มิติด้วยเลนส์ 3 มิติ
•
อย่าดูภาพหรือวีดีโอ 3 มิติ ที่ถ่ายด้วยกล้องของคุณบนทีวีระบบ 3 มิติหรือจอภาพ 3 มิติ
เป็นเวลานาน เพราะอาจท�ำให้เกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์ ได้ เช่น ตาล้า เหนื่อยล้า คลื่นไส้
และอาการอื่นๆ
5 เปิดทีวี 3 มิติของคุณ จากนั้นเลือกแหล่งสัญญาณวีดีโอ HDMI
6 เปิดกล้อง
•
กล้องจะเข้าสู่โหมดเปิดเล่นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกล้องเข้ากับทีวี 3 มิติ
159
การเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภาพนอก
การถ่ายโอนไฟล์มาไว้ทคี่ อมพิวเตอร์ของคุณ
ถ่ายโอนไฟล์จากการ์ดความจ�ำไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณโดยการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับ
เครื่องพีซี
การถ่ายโอนไฟล์มาไว้ที่คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ
Windows ของคุณ
การเชื่อมต่อกล้องเป็นดิสก์แบบถอดได้
คุณสามารถเชื่อมต่อกล้องเป็นดิสก์แบบถอดได้เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ
3 เปิดกล้อง
•
คอมพิวเตอร์จะมองเห็นกล้องโดยอัตโนมัติ
4 ในคอมพิวเตอร์ เลือก คอมพิวเตอร์ของฉัน → ดิสก์แบบถอดได้ → DCIM →
100PHOTO หรือ 101_0101
5 เลือกไฟล์ที่คุณต้องการ จากนั้นลากหรือบันทึกไฟล์เหล่านั้นไปยังคอมพิวเตอร์
ถ้า ชนิดโฟลเดอร์ถูกตั้งเป็น วันที่ ชื่อโฟลเดอร์จะปรากฏเป็น “XXX_MMDD” ตัวอย่างเช่น
ถ้าหากคุณถ่ายภาพในวันที่ 1 มกราคม ชื่อโฟลเดอร์จะเป็น "101_0101"
1 ปิดกล้อง
2 เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB
คุณต้องเสียบสาย USB ด้านปลายเล็กเข้าที่กล้อง ถ้าเสียบสายกลับด้าน อาจ
ท�ำให้ไฟล์เสียหาย บริษัทผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ
• หากคุณพยายามเสียบสาย USB ไปยังพอร์ต HDMI กล้องของคุณอาจท�ำงานผิด
ปกติ
•
160
การเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภาพนอก > การถ่ายโอนไฟล์มาไว้ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ
การปลดการเชื่อมต่อกล้อง (ส�ำหรับ Windows XP)
ส�ำหรับใน Windows Vista, Windows 7 และ Windows 8 จะมีวิธีปลดการเชื่อมต่อ
กล้องที่คล้ายกัน
1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างกล้องและคอมพิวเตอร์
•
ถ้าหากไฟแสดงสถานะที่กล้องกระพริบอยู่ หมายความว่าก�ำลังมีการถ่ายโอนข้อมูล
โปรดรอคอยจนกว่าไฟแสดงสถานะจะหยุดกระพริบ
2 คลิก
บนแถบเครื่องมือที่ด้านล่างขวาของหน้าจอคอมพิวเตอร์
การถ่ายโอนไฟล์มาไว้ที่คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Mac OS
ของคุณ
สนับสนุนระบบปฏิบัติการ Mac OS 10.5
1 ปิดกล้อง
2 เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ Macintosh ผ่านสาย USB
3 คลิกข้อความที่ผุดขึ้น
4 คลิกกล่องข้อความที่แจ้งการปลดอุปกรณ์อย่างปลอดภัยแล้ว
5 ถอดสาย USB ออก
คุณต้องเสียบสาย USB ด้านปลายเล็กเข้าที่กล้อง ถ้าเสียบสายกลับด้าน อาจ
ท�ำให้ไฟล์เสียหาย บริษัทผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ
• หากคุณพยายามเสียบสาย USB ไปยังพอร์ต HDMI กล้องของคุณอาจท�ำงานผิด
ปกติ
•
161
การเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภาพนอก > การถ่ายโอนไฟล์มาไว้ที่คอมพิวเตอร์ของคุณ
3 เปิดกล้อง
•
คอมพิวเตอร์จะพบกล้องโดยอัตโนมัติและแสดงไอคอนดิสก์แบบถอดได้
4 เปิดดิสก์แบบถอดได้
5 ถ่ายโอนภาพหรือวีดีโอไปยังคอมพิวเตอร์ Mac OS
162
การเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภาพนอก
การใช้งานโปรแกรมในพีซี
คุณสามารถเปิดดูหรือแก้ไขไฟล์โดยใช้โปรแกรมที่ให้ไว้ได้ คุณสามารถส่งไฟล์ไปยังพีซี
แบบไร้สายได้
การติดตั้งโปรแกรมจากซีดีที่ให้มา
1 ใส่แผ่น CD ส�ำหรับติดตั้งเข้าไปยังพีซีของคุณ
การใช้งาน i-Launcher
i-Launcher ให้คุณสามารถเปิดเล่นไฟล์ด้วย Multimedia Viewer และมีลิงค์สำ� หรับ
ดาวน์โหลดโปรแกรม PC Auto Backup
ข้อก�ำหนดส�ำหรับระบบปฏิบัติการ Windows
รายการ
2 เลือกภาษา
หน่วยประมวลผล
3 เลือกโปรแกรมที่จะติดตั้ง
แรม
ระบบปฏิบัติการ*
ความจุฮาร์ดดิสก์
4 ด�ำเนินการตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
5 คลิก Exit (จบการท�ำงาน) เพื่อให้การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
โปรแกรมที่มีให้ใช้งานเมื่อใช้ i-Launcher
รายการ
Multimedia Viewer
Firmware Upgrade
PC Auto Backup
ค�ำอธิบาย
คุณสามารถดูไฟล์ด้วย Multimedia Viewer
คุณสามารถดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ของกล้องของคุณได้
คุณสามารถส่งรูปถ่ายหรือวิดีโอที่คุณจับภาพด้วยกล้องไปยัง
พีซีแบบไร้สายได้
อื่นๆ
ข้อก�ำหนด
Intel® i5 3.3 GHz หรือสูงกว่า/
AMD Phenom™ II x4 3.2 GHz หรือสูงกว่า
อย่างน้อย 512 MB (แนะน�ำ 1 GB หรือมากกว่า)
Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
250 MB หรือมากกว่า (แนะน�ำ 1 GB หรือมากกว่า)
• ไดรฟ์ซีดีรอม
• จอภาพที่รองรับ 1024X768 พิกเซล, สี 16 บิต (แนะน�ำให้ใช้จอภาพ
1280X1024 พิกเซล, 32 บิต)
• พอร์ท USB 2.0
• nVIDIA Geforce 7600GT หรือสูงกว่า/ATI X1600 หรือสูงกว่า
• Microsoft DirectX 9.0c หรือสูงกว่า
* i-Launcher เวอร์ชั่น 32 บิตจะถูกติดตั้งแม้กระทั่งในรุ่น 64 บิตของ Windows XP, Windows Vista,
Windows 7 และ Windows 8
163
การเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภาพนอก > การใช้งานโปรแกรมในพีซี
ข้อก�ำหนดต่างๆ เป็นเพียงค�ำแนะน�ำเท่านั้น i-Launcher อาจไม่สามารถท�ำงานเป็น
ปกติแม้ว่าคอมพิวเตอร์จะตรงตามข้อก�ำหนด ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขแวดล้อมของ
คอมพิวเตอร์ของคุณ
• ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ตรงตามข้อก�ำหนด วีดีโออาจไม่สามารถเปิดเล่นได้
อย่างถูกต้อง
•
ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับรอง
คุณสมบัติ เช่นคอมพิวเตอร์ที่คุณประกอบเอง
ข้อก�ำหนดส�ำหรับระบบปฏิบัติการ Mac OS
รายการ
ระบบปฏิบัติการ
แรม
ความจุฮาร์ดดิสก์
อื่นๆ
ข้อก�ำหนด
Mac OS 10.5 หรือสูงกว่า (ยกเว้นโหมด PowerPC)
อย่างน้อย 256 MB (แนะน�ำ 512 MB หรือมากกว่า)
ต�ำ่ สุด 110 MB
พอร์ต USB 2.0, ไดรฟ์ซีดีรอม
การเปิด i-Launcher
ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือก เริ่ม → โปรแกรมทั้งหมด → Samsung → i-Launcher
→ Samsung i-Launcher หรือคลิก Applications (แอพพลิเคชั่น) → Samsung →
i-Launcher ในคอมพิวเตอร์ Mac OS ของคุณ
164
การเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภาพนอก > การใช้งานโปรแกรมในพีซี
การใช้งาน Multimedia Viewer
Multimedia Viewer ให้คุณสามารถเปิดเล่นไฟล์ได้ จากหน้าจอ Samsung i-Launcher
คลิก Multimedia Viewer
Multimedia Viewer รองรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้:
- วิดีโอ: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
- ภาพ: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO
• ไฟล์ที่บันทึกโดยอุปกรณ์ของผู้ผลิตอื่นอาจไม่สามารถเปิดเล่นได้อย่างราบรื่น
•
การดูรูปถ่าย
1
หมายเลข ค�ำอธิบาย
ชื่อไฟล์
1
พื้นที่ขยาย
2
ฮิสโตแกรม
3
เปิดไฟล์ที่ถูกเลือก
4
ปุ่มฮิสโตแกรม
5
หมุนไปทางซ้าย/หมุนไปทางขวา
6
เลื่อนไปยังไฟล์ก่อนหน้า/เลื่อนไปยังไฟล์ถัดไป
7
จัดภาพให้พอดีหน้าจอ
8
แสดงภาพเป็นขนาดดั้งเดิม
9
ซูมเข้า/ซูมออก
10
สลับระหว่างโหมด 2 มิติ และ 3 มิติ
11
2
3
11
10
9 8
7
6
5
4
165
การเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภาพนอก > การใช้งานโปรแกรมในพีซี
การเปิดดูวีดีโอ
หมายเลข ค�ำอธิบาย
พักเล่น
6
เลื่อนไปยังไฟล์ก่อนหน้า
7
แถบแสดงการท�ำงาน
8
1
ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์
จากหน้าจอ Samsung i-Launcher คลิก Firmware Upgrade
2
8
7
6
5 4
3
การดาวน์โหลดโปรแกรม PC Auto Backup
จากหน้าจอ Samsung i-Launcher คลิก PC Auto Backup ส�ำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ
การติดตั้งโปรแกรม PC Auto Backup โปรดอ้างอิงหน้า 133
หมายเลข ค�ำอธิบาย
ชื่อไฟล์
1
ปรับระดับเสียง
2
เปิดไฟล์ที่ถูกเลือก
3
เลื่อนไปยังไฟล์ถัดไป
4
หยุด
5
166
การเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภาพนอก > การใช้งานโปรแกรมในพีซี
i-Launcher, Adobe Photoshop Lightroom
การใช้งาน Adobe Photoshop Lightroom
1 ใส่แผ่นดีวีดีรอม Adobe Photoshop Lightroom เข้าไปยังเครื่องพีซีของคุณ
ภาพที่ถ่ายโดยกล้องมักจะถูกแปลงเป็นรูปแบบไฟล์ JPEG และถูกจัดเก็บลงใน
หน่วยความจ�ำโดยเป็นไปตามการตั้งค่าของกล้อง ณ เวลาที่ถ่ายภาพ ไฟล์ RAW จะไม่
ถูกแปลงเป็นรูปแบบ JPEG และจะถูกจัดเก็บในหน่วยความจ�ำโดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ โดยใช้ Adobe Photoshop Lightroom คุณสามารถปรับค่ารับแสง
สมดุลแสงขาว โทนสี ความเข้มของสี และสีของภาพได้ คุณยังสามารถแก้ไขไฟล์
JPEG หรือ TIFF ได้เช่นเดียวกับไฟล์ RAW ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดอ้างอิงคู่มือค�ำแนะน�ำของโปรแกรม
2 เลือกภาษา
3 ด�ำเนินการตามค�ำแนะน�ำบนหน้าจอ
167
บทที่ 7
ดัชนี
รับข้อมูลเกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาด การบ�ำรุงรักษากล้อง
ค�ำแนะน�ำการแก้ไขปัญหา ข้อก�ำหนด และอุปกรณ์เสริมที่เป็นทางเลือก
ดัชนี
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด
เมื่อมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ปรากฏขึ้น ให้ลองแก้ไขด้วยวิธีต่างๆ ดังต่อไปนี้
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด วิธีแก้ไขที่แนะน�ำ
เลนส์ถูกล็อกอยู่ หมุนเลนส์ทวนเข็มนาฬิกาจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก
เลนส์ถูกล็อค
(หน้า 45)
• ปิดกล้องและเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
การ์ดเสีย
• ถอดการ์ดความจ�ำออกและใส่กลับเข้าไปใหม่
• ฟอร์แมทการ์ดความจ�ำของคุณ
ใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้วหรือชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง
ถ่านอ่อน
ถ่ายภาพหรือใส่การ์ดความจ�ำที่มีภาพอยู่
ไม่มีไฟล์ภาพ
ลบไฟล์ที่ช�ำรุดเสียหายหรือติดต่อศูนย์บริการ
ไฟล์ขัดขัอง
ลบไฟล์ที่ไม่จำ� เป็นออกหรือใส่การ์ดความจ�ำใหม่
หน่วยความจ�ำเต็ม
คุณสามารถล็อค SD, SDHC, SDXC หรือ UHS-1 การ์ดเพื่อป้องกัน
การ์ดล็อค
ไม่ให้ไฟล์ถูกลบ ปลดล็อคการ์ดเมื่อถ่ายรูป (หน้า 173)
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด วิธีแก้ไขที่แนะน�ำ
จ�ำนวนโฟลเดอร์และ
ชือ่ ไฟล์ไม่ตรงกับมาตรฐาน DCF ถ่ายโอนไฟล์ในการ์ดความจ�ำไปยัง
ไฟล์ถึงขีดจ�ำกัดสูงสุด
คอมพิวเตอร์และฟอร์แมทการ์ด (หน้า 155)
โปรดเปลี่ยนการ์ด
เปิดกล้องและใส่เลนส์ใหม่อีกครั้ง หากข้อความนี้ยังปรากฏ ให้ติดต่อ
Error 00
ศูนย์บริการ
ปิดกล้อง น�ำแบตเตอรี่ออก และใส่เข้าไปใหม่ หากข้อความนี้ยัง
Error 01/02
ปรากฏ ให้ติดต่อศูนย์บริการ
169
ดัชนี
การดูแลรักษากล้อง
การท�ำความสะอาดกล้อง
เลนส์และหน้าจอของกล้อง
ใช้แปรงเพื่อก�ำจัดฝุ่นและเช็ดเลนส์อย่างนุ่มนวลด้วยผ้านุ่ม
หากมีฝุ่นตกค้างอยู่ ใช้นำ�้ ยาท�ำความสะอาดเลนส์หยดลงบนกระดาษเช็ดเลนส์ และเช็ด
เลนส์อย่างนุ่มนวล
ตัวรับแสง
อาจมีฝุ่นปรากฏในภาพเนื่องจากตัวรับแสงสัมผัสกับสภาพแวดล้อมภายนอก ทั้งนี้ขึ้น
กับสภาพแวดล้อมการถ่ายภาพที่แตกต่างกัน ปัญหานี้เป็นเรื่องปกติ และการสัมผัสกับ
ฝุ่นนั้นเกิดขึ้นได้ในการใช้งานประจ�ำวันของกล้อง คุณสามารถก�ำจัดฝุ่นออกจากตัวรับ
ภาพโดยการสั่งงานฟังก์ชั่นท�ำความสะอาดตัวรับภาพ (หน้า 156) ถ้ามีฝุ่นตกค้างอยู่หลัง
จากท�ำความสะอาดตัวรับภาพ ให้ติดต่อศูนย์บริการ ห้ามน�ำที่เป่าลมยื่นเข้าไปในช่อง
เมาท์เลนส์
ตัวกล้อง
เช็ดอย่างนุ่มนวลด้วยผ้าอ่อนนุ่มและแห้ง
ห้ามใช้เบนซีน ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์ท�ำความสะอาดอุปกรณ์เป็นอันขาด สารละลาย
เหล่านี้สามารถท�ำให้กล้องเสียหายหรือท�ำให้ท�ำงานผิดปกติได้
170
ดัชนี > การดูแลรักษากล้อง
การใช้งานหรือการเก็บรักษากล้อง
การใช้งานที่ชายหาดหรือชายฝั่ง
•
ระวังอย่าให้กล้องถูกทรายและสิ่งสกปรกเมื่อใช้งานบนชายหาดหรือในบริเวณอื่นๆ ที่
คล้ายคลึงกัน
•
กล้องของคุณไม่มีคุณสมบัติกันน�ำ้ อย่าถือแบตเตอรี่ หม้อแปลงไฟฟ้า หรือการ์ด
ความจ�ำขณะที่มือเปียก การใช้งานกล้องขณะมือเปียกอาจท�ำให้กล้อง
เสียหาย
สถานที่ที่ไม่เหมาะสมกับการใช้งานหรือเก็บรักษากล้อง
•
หลีกเลี่ยงการน�ำกล้องไปสัมผัสถูกอุณหภูมิเย็นจัดหรือร้อนจัด
•
หลีกเลี่ยงการใช้งานกล้องข้องคุณในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงมาก หรือที่ที่ความชื้นมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง
•
หลีกเลี่ยงไม่ให้กล้องมีการสัมผัสกับแสงอาทิตย์โดยตรง และการเก็บรักษาในบริเวณที่
ร้อนและการระบายอากาศไม่ดี เช่นในรถยนต์ในช่วงฤดูร้อน
•
ปกป้องกล้องและหน้าจอจากการกระแทก การหยิบจับด้วยความรุนแรง และการสั่น
สะเทือนมากจนเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายรุนแรง
•
หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บกล้องไว้ในบริเวณที่เต็มไปด้วยฝุ่นละออง สกปรก อับชื้น
หรือบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้ไม่ดี เพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนที่ถอดได้และส่วนประกอบ
ภายในเกิดความเสียหาย
•
ห้ามใช้กล้องของคุณในบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิง หรือสารเคมีที่ติดไฟได้ ไม่ควรจัดเก็บ
หรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับ
กล้องหรืออุปกรณ์เสริม
•
อย่าเก็บรักษากล้องในที่ที่มีลูกเหม็น
การเก็บรักษาเป็นระยะเวลายาวนาน
•
เมื่อคุณเก็บรักษากล้องเป็นระยะเวลายาวนาน ให้จัดวางในที่เก็บแบบมิดชิดพร้อม
วัสดุดูดความชื้น เช่นซิลิกาเจล
•
แบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ดังนั้น ควรน�ำมาชาร์จ
ก�ำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
•
วันที่และเวลาปัจจุบันอาจถูกเริ่มต้นใหม่เมื่อเปิดกล้องหลังจากที่จัดเก็บกล้องและ
แบตเตอรี่แยกกันเป็นระยะเวลายาวนาน
171
ดัชนี > การดูแลรักษากล้อง
ใช้กล้องอย่างระมัดระวังในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง
•
ไม่ควรให้เลนส์ตากแดดโดยตรงเนื่องจากอาจท�ำให้ตวั รับแสงเปลี่ยนสี หรือมีการ
ท�ำงานบกพร่อง
•
ระวังอย่าให้เลนส์มีรอยนิว้ มือและรอยขูดขีด ท�ำความสะอาดเลนส์ด้วยผ้านุ่ม สะอาด
ปราศจากเศษผง
•
กล้องอาจปิดตัวเองเมื่อถูกกระแทกจากภายนอก ซึ่งจะเป็นการปกป้องการ์ดความจ�ำ
เปิดกล้องเพื่อใช้งานใหม่อีกครั้ง
ข้อควรระวังอื่นๆ
•
อย่าแกว่งกล้องถ่ายรูปโดยถือสายคล้อง อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บกับตัวเองหรือ
บุคคลอื่น หรือท�ำให้กล้องเสียหายได้
กล้องอาจร้อนในขณะที่ใช้งานอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่กระทบกับอายุการใช้งาน
และประสิทธิภาพของกล้อง
•
เมื่อคุณใช้งานกล้องในอุณหภูมิตำ�่ อาจต้องใช้เวลาเปิดกล้องนานขึ้น สีของหน้าจอ
อาจมีการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว หรืออาจเกิดภาพค้างบนหน้าจอ สภาวะเหล่านี้ไม่ได้
เป็นการท�ำงานบกพร่อง และจะกลับสู่ปกติได้เองเมื่อน�ำกล้องกลับสู่อุณหภูมิที่อบอุ่น
ขึ้น
•
ส่วนที่เป็นสีหรือโลหะด้านนอกของกล้องอาจท�ำให้เกิดอาการแพ้
คันตามผิวหนัง แผลเปื่อย หรืออาการบวมในผู้ที่มีผิวหนังแพ้ง่าย
หากคุณประสบกับอาการเหล่านี้ ให้หยุดใช้กล้องทันทีและปรึกษาแพทย์
เมื่อย้ายกล้องจากสภาพแวดล้อมที่เย็นไปยังที่อุ่น อาจท�ำให้เกิดการควบแน่นบนเลนส์
และชิ้นส่วนภายในของกล้องได้ ในสถานการณ์ดังกล่าว ให้ปิดกล้องและรอคอยอย่าง
น้อย 1 ชั่วโมง หากมีการควบแน่นบนการ์ดความจ�ำ ให้นำ� การ์ดความจ�ำออกจากกล้อง
และคอยจนกว่าความชื้นจะระเหยไปหมดก่อนที่จะใส่การ์ดใหม่อีกครั้ง
•
•
ไม่ควรทาสีกล้อง เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้
และอาจท�ำให้ท�ำงานผิดปกติ
•
ปิดกล้องเมื่อไม่ใช้งาน
•
กล้องของคุณประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ละเอียดอ่อน ให้หลีกเลี่ยงไม่ให้กล้องถูกกระแทก
•
ป้องกันไม่ให้หน้าจอถูกแรงกระท�ำจากภายนอกโดยการเก็บรักษาเครื่องไว้ในซองใส่
เมื่อไม่ได้ใช้งาน ป้องกันไม่ให้กล้องมีรอยขีดข่วนโดยการเก็บรักษาให้ห่างไกลจาก
ทราย เครื่องมือแหลมคม หรือเศษสตางค์
•
อย่าใช้กล้องนี้หากหน้าจอเสียหายหรือแตกร้าว เศษกระจกแตกหรือเศษวัสดุอะคริลิ
กอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บที่มือหรือใบหน้าได้ น�ำกล้องไปที่ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อ
ซ่อมแซม
อย่าใส่วัตถุแปลกปลอมลงในส่วนต่างๆ ช่อง หรือจุดต่างๆ ของกล้องที่สามารถเข้าถึง
ได้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่
อยู่ในการรับประกัน
•
ไม่ควรใช้บริการซ่อมบ�ำรุงและดูแลรักษากล้องจากผู้ให้บริการที่ไม่เชี่ยวชาญ ไม่ควร
พยายามซ่อมแซมกล้องเอง ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการซ่อมบ�ำรุงและดูแล
รักษากล้องจากผู้ให้บริการที่ไม่เชี่ยวชาญจะไม่อยู่ในการรับประกัน
•
•
ไม่ควรวางกล้อง แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมไว้ด้านบนหรือภายใน
อุปกรณ์ทำ� ความร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟ เตาไฟ หรือหม้อน�ำ้ เพราะอาจท�ำให้
อุปกรณ์มีรูปร่างบิดเบี้ยวและอาจท�ำให้เกิดความร้อนสูงและเกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้
172
ดัชนี > การดูแลรักษากล้อง
เกี่ยวกับการ์ดความจ�ำ
อะแดปเตอร์การ์ดความจ�ำ
การ์ดความจ�ำที่สนับสนุน
ผลิตภัณฑ์นี้รองรับการ์ดความจ�ำแบบ SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital
High Capacity), SDXC (Secure Digital eXtended Capacity), UHS-1 (Ultra High
Speed-1), microSD, microSDHC, microSDXC หรือ microUHS-1
ขั้วต่อ
การ์ดหน่วยความจ�ำ
เมื่อต้องการใช้การ์ดความจ�ำแบบ micro กับผลิตภัณฑ์นี้ เครื่องพีซี หรือตัวอ่านการ์ด
ความจ�ำ ให้ใส่การ์ดความจ�ำเข้าในอะแดปเตอร์
สวิตช์ป้องกันการเขียน
ป้ายชื่อ (ด้านหน้า)
คุณสามารถป้องกันไม่ให้ไฟล์ถูกลบได้โดยใช้สวิตช์ป้องกันการเขียนที่อยู่บนการ์ด SD,
SDHC, SDXC หรือ UHS-1 เลื่อนสวิตช์ลงเพื่อล็อคหรือเลื่อนขึ้นเพื่อปลดล็อค
ปลดล็อคการ์ดเมื่อถ่ายรูปหรือวิดีโอ
173
ดัชนี > การดูแลรักษากล้อง
ความจุของการ์ดความจ�ำ
ความจุของหน่วยความจ�ำอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับฉากที่ถ่ายหรือสภาพแวดล้อมที่ถ่ายภาพ ความจุเหล่านี้จะพิจารณาจากการ์ด SD ขนาด 2 GB
ขนาด
ภาพ
20.0M (5472X3648)
10.1M (3888X2592)
5.9M (2976X1984)
2.0M (1728X1152)
ความเร็วสูง
16.9M (5472X3080)
7.8M (3712X2088)
4.9M (2944X1656)
2.1M (1920X1080)
13.3M (3648X3648)
7.0M (2640X2640)
4.0M (2000X2000)
1.1M (1024X1024)
สูง
151
276
423
845
479
177
343
487
827
218
373
559
1,111
พอใช้
179
321
484
923
545
208
396
553
905
255
429
630
1,180
น้อย
218
384
565
1,016
631
252
467
640
999
307
504
721
1,258
คุณภาพ
RAW
69
-
RAW + สูง
47
62
71
82
51
66
74
82
56
68
76
86
RAW + พอใช้
49
64
72
83
53
68
75
83
58
70
77
86
RAW + น้อย
52
66
74
84
56
70
76
84
61
72
78
87
174
ดัชนี > การดูแลรักษากล้อง
ขนาด
1920X1080 (60 fps)
1920X1080 (30 fps)
*
1920X1080 (15 fps)
วิดีโอ
1920X810 (24 fps)
1280X720 (60 fps)
1280X720 (30 fps)
640X480 (30 fps)
ส�ำหรับการแบ่งดู (30 fps)
คุณภาพ
HQ
น้อย
ประมาณ 10' 10"
ประมาณ 12' 43"
ประมาณ 17' 41"
ประมาณ 22' 09"
ประมาณ 23' 38"
ประมาณ 29' 24"
ประมาณ 21' 35"
ประมาณ 27' 02"
ประมาณ 16' 51"
ประมาณ 21' 06"
ประมาณ 29' 11"
ประมาณ 36' 35"
ประมาณ 120' 47"
ประมาณ 153' 30"
ประมาณ 218' 48"
ประมาณ 278' 24"
*
ใช้ได้เฉพาะกับบางตัวเลือกของฟิลเตอร์อัจฉริยะเท่านั้น
ตั
ว
เลขต่
างๆ ด้านบนนีว้ ัดค่าขณะที่ไม่ใช้งานฟังก์ชั่นการซูม
•
• ระยะเวลาบันทึกอาจแตกต่างออกไปถ้าหากคุณใช้การซูม
• อาจบันทึกวิดีโอหลายๆ วิดีโอต่อเนื่องกันเพื่อก�ำหนดระยะเวลาบันทึกโดยรวม
• ระยะเวลาบันทึกสูงสุดคือ 29 นาที 59 วินาที
• ระยะเวลาเปิดเล่นสูงสุดของวีดีโอ ส�ำหรับการแบ่งดู คือ 30 วินาทีต่อไฟล์
175
ดัชนี > การดูแลรักษากล้อง
•
ข้อควรระวังในการใช้งานการ์ดความจ�ำ
•
หลีกเลี่ยงไม่ให้การ์ดหน่วยความจ�ำสัมผัสถูกอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก (ต�ำ่ กว่า
0° C/32° F หรือสูงกว่า 40° C/104° F) อุณหภูมิที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดอาจท�ำให้
การ์ดความจ�ำท�ำงานบกพร่อง
ระวังอย่าให้การ์ดความจ�ำสัมผัสกับของเหลว ฝุ่นละออง หรือสารแปลกปลอม ถ้า
การ์ดความจ�ำสกปรก ให้เช็ดท�ำความสะอาดด้วยผ้านุ่มๆ ก่อนที่จะใส่การ์ดลงในกล้อง
•
อย่าให้ของเหลว ฝุ่นละออง หรือสารแปลกปลอมเข้าไปสัมผัสถูกการ์ดความจ�ำหรือ
ช่องเสียบ เพราะอาจท�ำให้การ์ดความจ�ำหรือกล้องท�ำงานผิดปกติได้
•
ใส่การ์ดความจ�ำในทิศทางที่ถูกต้อง การใส่การ์ดความจ�ำไม่ถูกต้องอาจท�ำให้เกิดความ
เสียหายกับกล้องและการ์ดความจ�ำ
•
เมื่อคุณพกพาการ์ดความจ�ำ ให้ใช้ซองใส่การ์ดเพื่อป้องกันไม่ให้การ์ดความจ�ำถูก
ไฟฟ้าสถิต
•
ห้ามใช้การ์ดความจ�ำที่ถูกฟอร์แมทมาจากกล้องตัวอื่นหรือจากเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้ฟอร์แมทการ์ดความจ�ำซ�ำ้ ด้วยกล้องของคุณเอง
•
ถ่ายโอนข้อมูลที่สำ� คัญไปยังสื่ออื่นๆ เช่นฮาร์ดดิสก์ ซีดี หรือดีวีดี
•
เมื่อคุณใช้งานกล้องเป็นระยะเวลานาน การ์ดความจ�ำอาจอุ่นขึ้น ซึ่งไม่ถือเป็นเรื่องผิด
ปกติและไม่ได้เป็นบ่งชี้ถึงการท�ำงานที่ผิดปกติ
•
ใช้งานการ์ดความจ�ำที่มีคุณสมบัติตามความต้องการมาตรฐาน
•
ปิดกล้องเมื่อต้องการใส่หรือถอดการ์ดความจ�ำ
•
ห้ามน�ำการ์ดความจ�ำออกหรือปิดกล้องขณะที่ไฟกระพริบอยู่ เนื่องจากจะท�ำให้กล้อง
เสียหายได้
•
เมื่อการ์ดความจ�ำหมดอายุการใช้งาน คุณจะไม่สามารถเก็บบันทึกรูปภาพลงได้การ์ด
ได้อีก ให้ใช้การ์ดความจ�ำใหม่
•
ไม่ควรท�ำการ์ดความจ�ำหักงอ ตกหล่น หรือน�ำไปกระแทกหรือบีบอัดอย่างแรง
•
หลีกเลี่ยงการใช้งานหรือการเก็บการ์ดความจ�ำไว้ใกล้สนามแม่เหล็กแรงสูง
•
หลีกเลี่ยงการใช้งานหรือการเก็บการ์ดความจ�ำไว้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง ความชื้นสูง
หรือมีสารกัดกร่อน
บริษัทผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ
176
ดัชนี > การดูแลรักษากล้อง
เกี่ยวกับแบตเตอรี่
ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ที่ซัมซุงรับรอง
ข้อก�ำหนดเฉพาะของแบตเตอรี่
รายการ
รุ่น
ชนิด
ความจุของเซลล์
แรงดันไฟฟ้า
ระยะเวลาชาร์จ* (เมื่อแบตเตอรี่หมดเกลี้ยง)
ห้ามวางอุปกรณ์บนพื้นผิวที่ติดไฟได้ เช่นเครื่องนอน พรม หรือผ้าห่มไฟฟ้า เป็นระยะ
เวลานาน
• เมื่อเปิดอุปกรณ์แล้ว ห้ามทิ้งอุปกรณ์ ไว้ในพื้นที่ปิดเป็นระยะเวลานาน
• ห้ามปล่อยให้ขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุโลหะเช่นสร้อยคอ เหรียญ กุญแจ หรือนาฬิกา
ข้อมือ
• ใช้งานเฉพาะแบตเตอรี่ลิเธียมไออนส�ำรองแท้และที่แนะน�ำโดยผู้ผลิตเท่านั้น
• ห้ามถอดชิ้นส่วนแบตเตอรี่หรือเจาะรูแบตเตอรี่ด้วยวัตถุแหลมคมใดๆ
• หลีกเลี่ยงการให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันสูงหรือแรงกระแทก
• หลีกเลี่ยงไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับแรงกระแทกรุนแรง เช่นการร่วงหล่นจากที่สูง
• ห้ามปล่อยให้แบตเตอรี่สัมผัสกับอุณหภูมิสูง 60° C (140° F) หรือสูงกว่า
• ห้ามปล่อยให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความชื้นหรือของเหลว
• จะต้องไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความร้อนสูงเกิน เช่นแสงแดด ไฟ หรือสิ่งอื่น
•
ค�ำอธิบาย
BP1130
แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน
1,130 mAh
7.6 V
ประมาณ 215 นาที
* การชาร์จแบตเตอรี่โดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อาจใช้เวลานานขึ้น
อาจมีอาการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเกิดขึ้นได้ถ้าหากจัดการกับแบตเตอรี่อย่างไม่ระมัดระวัง
หรือไม่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของคุณ ให้ปฏิบัติตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้เพื่อจัดการกับ
แบตเตอรี่อย่างเหมาะสม:
• แบตเตอรี่สามารถลุกเป็นไฟหรือระเบิดได้ถ้าหากจัดการอย่างไม่เหมาะสม ถ้าหากคุณ
สังเกตเห็นรูปร่างผิดปกติ รอยแตก หรือความผิดปกติอื่นๆ ที่แบตเตอรี่ ให้หยุดการใช้
งานแบตเตอรี่ทันทีและติดต่อผู้ผลิตของคุณ
• ใช้งานเฉพาะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของแท้ และที่ผู้ผลิตแนะน�ำให้ใช้งาน และ
ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยวิธีการที่บรรยายไว้ในคู่มือเท่านั้น
• ห้ามวางแบตเตอรี่ไว้ใกล้อุปกรณ์ทำ� ความร้อน หรือให้แบตเตอรี่สัมผัสกับสภาพแวดล้อม
ที่ร้อนเกิน เช่นภายในรถที่ปิดอยู่ในฤดูร้อน
• ห้ามวางแบตเตอรี่ไว้ในเตาไมโครเวฟ
• หลีกเลี่ยงการจัดเก็บหรือใช้งานแบตเตอรี่ในสถานที่ร้อนและชื้น เช่นในสปา หรือในห้อง
อาบน�ำ้
ค�ำแนะน�ำในการก�ำจัดทิ้ง
• ทิ้งแบตเตอรี่ด้วยความระมัดระวัง
• ห้ามก�ำจัดแบตเตอรี่ด้วยการเผา
• กฎระเบียบในการก�ำจัดทิ้งอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นกับประเทศหรือภูมิภาค
ก�ำจัดแบตเตอรี่ตามกฎระเบียบของท้องถิ่นและของรัฐทุกข้อ
ค�ำแนะน�ำในการชาร์จแบตเตอรี่
ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยวิธีการที่บรรยายในคู่มือการใช้งานเท่านั้น แบตเตอรี่สามารถลุกเป็นไฟ
หรือระเบิดได้ถ้าหากชาร์จด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม
177
ดัชนี > การดูแลรักษากล้อง
อายุการใช้งานแบตเตอรี่
โหมดถ่ายภาพ
รูปภาพ
วิดีโอ
เวลา/จ�ำนวนรูปภาพเฉลี่ย
ประมาณ 165 นาที/ประมาณ 330 ภาพ
ประมาณ 110 นาที (บันทึกวีดีโอที่ความละเอียด 1920X1080 และ 60 fps)
•
ตัวเลขข้างต้นนั้นอ้างอิงจากมาตรฐานการทดสอบของ CIPA
ผลที่คุณเห็นอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับการใช้งานจริง
•
เวลาถ่ายภาพที่มีจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นกับฉากหลัง ช่วงระยะเวลาที่ทำ� การถ่าย
และสภาพการใช้งาน
•
อาจบันทึกวิดีโอหลายๆ วิดีโอต่อเนื่องกันเพื่อก�ำหนดระยะเวลาบันทึกโดยรวม
ข้อความแบตเตอรี่ตำ�่
เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมดเกลี้ยง ไอคอนแบตเตอรี่จะเป็นสีแดง และข้อความ
"ถ่านอ่อน" จะปรากฏขึ้น
หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งานแบตเตอรี่
•
หลีกเลี่ยงไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสถูกอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก (ต�ำ่ กว่า
0° C/32° F หรือสูงกว่า 40° C/104° F) อุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นเกินอาจท�ำให้ควา
มจุของแบตเตอรี่ลดน้อยลง
•
เมื่อคุณใช้งานกล้องเป็นระยะเวลานาน บริเวณรอบช่องใส่แบตเตอรี่อาจอุ่นขึ้น ซึ่งจะ
ไม่กระทบกับการใช้งานกล้องตามปกติ
•
ห้ามดึงสายไฟเพื่อถอดปลั๊กไฟจากเต้ารับ เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟช็อต
ได้
•
ภายใต้อุณหภูมิตำ�่ กว่า 0° C/32° F ความจุและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่อาจลดลง
•
ความจุของแบตเตอรี่อาจลดลงภายใต้อุณหภูมิตำ�่ แต่จะกลับเป็นปกติในอุณหภูมิที่
อบอุ่นขึ้น
•
ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวกล้องเมื่อจัดเก็บไว้เป็นเวลานาน แบตเตอรี่ที่ใส่ไว้อาจรั่วซึม
หรือเป็นสนิมตามเวลาที่ผ่านไป และอาจท�ำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับกล้อง
ของคุณได้ การจัดเก็บกล้องไว้เป็นเวลานานโดยที่ใส่แบตเตอรี่เอาไว้จะท�ำให้แบตเตอรี่
คายประจุ คุณอาจไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ที่คายประจุจนหมดเกลี้ยงได้
•
เมื่อคุณไม่ใช้งานกล้องเป็นระยะเวลานาน (สามเดือนขึ้นไป) ให้ตรวจสอบแบตเตอรี่
และท�ำการชาร์จแบตเตอรี่อย่างสม�ำ่ เสมอ หากคุณปล่อยให้แบตเตอรี่คายประจุอย่าง
ต่อเนื่อง ความจุและอายุการใช้งานอาจลดลง ซึ่งอาจท�ำให้มีการท�ำงานบกพร่อง ไฟ
ไหม้ หรือระเบิดได้
178
ดัชนี > การดูแลรักษากล้อง
ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งานแบตเตอรี่
•
ถ้าคุณเชื่อมต่อกล้องเข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอกขณะที่แบตเตอรี่หมด การใช้ฟัง
ก์ชั่นที่ใช้พลังงานมากจะท�ำให้กล้องปิดลง เพื่อใช้งานกล้องต่อไปตามปกติ ให้ชาร์จ
แบตเตอรี่ใหม่
•
ถ้าคุณเชื่อมต่อสายไฟขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว ไฟแสดงสถานะจะเปิดเป็น
เวลานานประมาณ 30 นาที
•
การใช้แฟลชหรือการบันทึกวิดีโอจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่อย่างรวดเร็ว ชาร์จแบตเตอรี่
จนกว่าไฟแสดงสถานะสีแดงจะดับลง
•
หากไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีแดง ให้เชื่อมต่อสายใหม่ หรือถอดแบตเตอรี่ แล้ว
เสียบเข้าอีกครั้ง
ป้องกันแบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และการ์ดความจ�ำไม่ให้เกิดความเสียหาย
ระวังอย่าให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจท�ำให้ขั้ว + และขั้ว - ของ
แบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวร และ
อาจท�ำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่
•
ถ้าไฟแสดงสถานะปิดอยู่ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่แบตเตอรี่อย่างถูกต้องแล้ว
•
ถ้ากล้องเปิดอยู่ขณะชาร์จ อาจไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มได้ ให้ปิดกล้องก่อน
ชาร์จแบตเตอรี่
•
ถ้าคุณชาร์จแบตเตอรี่ขณะที่สายเชื่อมต่อมีความร้อนขึ้นสูงหรือเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน
ไฟแสดงสถานะอาจกระพริบเป็นสีแสดง การชาร์จจะเริ่มต้นเมื่อแบตเตอรี่เย็นลง
•
ห้ามใช้งานกล้องขณะที่คุณก�ำลังชาร์จแบตเตอรี่ เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดเพลิงไหม้
หรือไฟฟ้าช็อตได้
•
การชาร์จก�ำลังไฟมากเกินไปจะท�ำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หลังจาก
ชาร์จเสร็จแล้ว ให้ถอดสายเคเบิลอกจากกล้อง
•
ห้ามดึงสายไฟเพื่อถอดปลั๊กไฟจากเต้ารับ เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดไฟไหม้หรือไฟช็อต
ได้
•
ห้ามหักงอสายหรือวางของหนักไว้บนสายไฟ AC การกระท�ำดังกล่าวอาจท�ำให้สาย
เชื่อมต่อเสียหาย
•
ปล่อยให้แบตเตอรี่ชาร์จเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาทีก่อนปิดกล้อง
179
ดัชนี > การดูแลรักษากล้อง
หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จขณะที่เชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์
•
ให้ใช้เฉพาะสาย USB ที่ให้มาเท่านั้น
•
แบตเตอรี่อาจไม่ได้รับการชาร์จในกรณีต่อไปนี้:
-
-
-
-
เมื่อคุณใช้งานฮับ USB
เมื่ออุปกรณ์ USB อื่นก�ำลังเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์
เมื่อคุณเชื่อมต่อสายเข้ากับช่องเสียบที่ด้านหน้าของคอมพิวเตอร์
ช่องเสียบ USB ที่คอมพิวเตอร์ของคุณไม่รองรับก�ำลังไฟฟ้าเอาท์พุตมาตรฐาน
(5 V, 500 mA)
การจัดการและก�ำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่
•
ไม่ควรก�ำจัดแบตเตอรี่ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของแต่ละ
พื้นที่ในการก�ำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว
•
ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรือกล้องไว้บนหรือในอุปกรณ์ทำ� ความร้อนต่างๆ เช่น เตา
ไมโครเวฟ เตาไฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น แบตเตอรี่อาจระเบิดได้
เมื่อร้อนเกินไป
180
ดัชนี
ก่อนติดต่อศูนย์บริการ
ถ้าคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ ให้ลองท�ำตามขั้นตอนแก้ไขปัญหาเหล่านี้
ก่อนติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านบริการ
สถานการณ์
เมื่อคุณฝากกล้องไว้ที่ศูนย์บริการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ฝากชิ้นส่วนประกอบอื่นๆ ที่
อาจมีส่วนที่ท�ำให้กล้องท�ำงานผิดปกติไว้ด้วย เช่น การ์ดความจ�ำ และแบตเตอรี่
ไม่สามารถถ่ายรูปได้
สถานการณ์
ไม่สามารถเปิดกล้อง
เครื่องปิดอย่างฉับพลันทันที
แบตเตอรี่ในกล้องหมดลงอย่าง
รวดเร็ว
วิธีแก้ไขที่แนะน�ำ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรี่แล้ว
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรี่ถูกต้อง
• ชาร์จแบตเตอรี่
• ชาร์จแบตเตอรี่
• กล้องของคุณอาจอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน หรือ
หน้าจออาจดับลงอัตโนมัติ (หน้า 153)
• กล้องอาจปิดตัวเองอัตโนมัติเพื่อป้องกันการ์ดความจ�ำ
ช�ำรุดเสียหายเนื่องจากความร้อนสูงเกิน เปิดกล้อง
อีกครั้ง
• แบตเตอรี่อาจหมดลงเร็วกว่าเดิมในที่ที่มีอุณหภูมิตำ�่ (ต�ำ่
กว่า 0° C/32° F) ท�ำให้แบตเตอรี่อุ่นด้วยการใส่ไว้
ในกระเป๋าเสื้อ
• การใช้แฟลชหรือการบันทึกวิดีโอจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่
อย่างรวดเร็ว ชาร์จแบตเตอรี่ซ�้ำถ้าจ�ำเป็น
• แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลืองและต้องเปลี่ยนเมื่อเวลา
ผ่านไป ใช้แบตเตอรี่ก้อนใหม่ถ้าอายุการใช้งานของ
แบตเตอรี่สั้นลงอย่างรวดเร็ว
กดกล้องไม่ลง
กล้องร้อน
แฟลชติดแบบไม่คาดคิด
แฟลชไม่ท�ำงาน
วันที่และเวลาไม่ถูกต้อง
หน้าจอหรือปุ่มไม่ทำ� งาน
วิธีแก้ไขที่แนะน�ำ
• ไม่มีพื้นทีว่ ่างบนการ์ดความจ�ำ ลบไฟล์ที่ไม่จำ� เป็นออก
หรือใส่การ์ดใหม่
• ฟอร์แมทการ์ดความจ�ำ
• การ์ดความจ�ำบกพร่อง ใช้การ์ดความจ�ำใหม่
• การ์ดความจ�ำถูกล็อกอยู่ ปลดล็อกการ์ดความจ�ำ
(หน้า 173)
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าเปิดกล้องแล้ว
• ชาร์จแบตเตอรี่
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรี่ถูกต้อง
น�ำแบตเตอรี่ออกและใส่กลับเข้าไปใหม่
กล้องอาจร้อนในขณะที่ใช้งานอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่
กระทบกับอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของกล้อง
แฟลชอาจติดเนื่องจากไฟฟ้าสถิต กล้องอาจท�ำงานผิด
ปกติ
• ตัวเลือกแฟลชอาจถูกตั้งเป็น ปิด (หน้า 94)
• คุณไม่สามารถใช้แฟลชได้ในบางโหมด
ตั้งวันที่และเวลาในเมนู q (หน้า 153)
น�ำแบตเตอรี่ออกและใส่กลับเข้าไปใหม่
181
ดัชนี > ก่อนติดต่อศูนย์บริการ
สถานการณ์
การ์ดความจ�ำผิดพลาด
คอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถ
จดจ�ำการ์ดหน่วยความจ�ำ SDXC
หรือ UHS-1
โทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ
ไม่สามารถแสดงภาพและวีดีโอ
ที่จัดเก็บในการ์ดหน่วยความจ�ำ SDXC หรือ UHS-1
ไม่สามารถแสดงไฟล์
รูปถ่ายมัว
วิธีแก้ไขที่แนะน�ำ
• ปิดกล้องและเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
• ถอดการ์ดความจ�ำออกและใส่กลับเข้าไปใหม่
• ฟอร์แมทการ์ดความจ�ำของคุณ
ดู "ข้อควรระวังในการใช้งานการ์ดความจ�ำ" ส�ำหรับราย
ละเอียดเพิ่มเติม (หน้า 176)
การ์ดความจ�ำ SDXC ใช้ระบบไฟล์ exFAT เพื่อใช้งาน
การ์ดความจ�ำ SDXC หรือ UHS-1 ที่ฟอร์แมตด้วย
ระบบไฟล์ exFAT กับคอมพิวเตอร์ Windows XP ให้
ดาวน์โหลดและปรับปรุงไดรเวอร์ระบบไฟล์ exFAT จาก
เว็บไซต์ Microsoft
การ์ดความจ�ำ SDXC ใช้ระบบไฟล์ exFAT เพื่อใช้งาน
การ์ดความจ�ำ SDXC หรือ UHS-1 ที่ฟอร์แมตด้วยระบบ
ไฟล์ exFAT ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
อุปกรณ์ภายนอกนั้นเข้ากันได้กับระบบไฟล์ exFAT ก่อน
การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับอุปกรณ์นั้น
ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อไฟล์ กล้องอาจไม่เปิดเล่นไฟล์ (ชื่อของ
ไฟล์ควรตรงกับมาตรฐาน DCF)
ถ้าสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น ให้เปิดไฟล์
บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกโฟกัสถูกตั้งค่าให้เหมาะสม
กับประเภทการถ่ายภาพที่คุณก�ำลังถ่าย
• ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันไม่ให้กล้องสั่น
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์สะอาด ถ้าไม่สะอาด ให้
ท�ำความสะอาดเลนส์ (หน้า 170)
สถานการณ์
วิธีแก้ไขที่แนะน�ำ
สมดุลแสงขาวที่ไม่ถูกต้องสามารถท�ำให้เกิดสีที่ไม่สมจริง
สีในรูปภาพไม่ตรงกับฉากของจริง เลือกตัวเลือกสมดุลแสงขาวที่เหมาะสมเพื่อให้พอดีกับ
แหล่งก�ำเนิดแสง (หน้า 76)
ภาพของคุณเปิดรับแสงมากเกินไปหรือน้อยเกินไป
• ปรับค่ารูรับแสงหรือความเร็วชัตเตอร์
ภาพสว่างเกินไปหรือมืดเกินไป
• ปรับค่าความไวแสง ISO (หน้า 75)
• ให้ปิดหรือเปิดแฟลช (หน้า 94)
• ปรับค่ารับแสง (หน้า 102)
กล้องนี้อาจมีภาพบิดเบี้ยวเล็กน้อยเมื่อคุณใช้เลนส์มุมกว้าง
ที่ให้คุณถ่ายภาพที่มุมมองกว้าง ซึ่งไม่ถือเป็นเรื่องผิดปกติ
ภาพบิดเบี้ยว
และไม่ได้ท�ำให้มีการท�ำงานที่ผิดปกติ
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย HDMI ถูกเชื่อมต่ออย่างถูก
ต้องไปยังจอภาพภายนอก
หน้าจอเปิดเล่นไม่ปรากฏขึ้นบน
อุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่ออยู่
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการ์ดความจ�ำถูกบันทึกอย่างถูก
ต้อง
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสาย USB อย่างถูกต้อง
คอมพิวเตอร์ของคุณไม่รับรู้ถึง
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าเปิดกล้องแล้ว
กล้อง
• ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณก�ำลังใช้ระบบปฏิบัติการที่ได้รับ
การสนับสนุน
คอมพิวเตอร์ของคุณหยุดการ
การถ่ายโอนไฟล์อาจถูกขัดจังหวะด้วยไฟฟ้าสถิต ปลดสาย
เชื่อมต่อกับกล้องในขณะที่ถ่าย
USB และเชื่อมต่ออีกครั้ง
โอนไฟล์
182
ดัชนี > ก่อนติดต่อศูนย์บริการ
สถานการณ์
คอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถ
เล่นวิดีโอได้
i-Launcher ไม่สามารถท�ำงาน
เป็นปกติ
ไม่สามารถตั้งค่า DPOF ส�ำหรับ
ไฟล์ RAW
วิธีแก้ไขที่แนะน�ำ
วีดีโออาจไม่เปิดเล่นในโปรแกรมเล่นวีดีโอบางโปรแกรม
เพื่อเล่นไฟล์วีดีโอที่บันทึกด้วยกล้องของคุณ
ให้ใช้งานโปรแกรม Multimedia Viewer ที่คุณสามารถ
ติดตั้งด้วยโปรแกรม i-Launcher ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
• จบการท�ำงานของโปรแกรม i-Launcher และเริ่มต้น
โปรแกรมใหม่
• โปรแกรมอาจไม่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อ
ก�ำหนดและสภาพแวดล้อมในคอมพิวเตอร์ของคุณ ใน
กรณีดังกล่าว คลิก เริ่ม → โปรแกรมทั้งหมด →
Samsung → i-Launcher → Samsung i-Launcher
ที่คอมพิวเตอร์ Windows ของคุณ (ส�ำหรับ Windows
8 เปิดหน้าจอเริ่มต้น จากนั้นเลือก All apps
(โปรแกรมทั้งหมด) → Samsung i-Launcher) หรือ
คลิก Applications (แอพพลิเคชั่น) → Samsung →
i-Launcher ในคอมพิวเตอร์ Mac OS ของคุณ
สถานการณ์
คุณสมบัติ AEL ไม่ท�ำงาน
เลนส์ไม่ท�ำงาน
แฟลชภายนอกหรือ GPS ไม่
ท�ำงาน
หน้าจอการตั้งค่าวันเวลาปรากฏ
ขึ้นเมื่อคุณเปิดกล้อง
วิธีแก้ไขที่แนะน�ำ
คุณสมบัติ AEL ไม่ท�ำงานในโหมด t, M, i
และ s เลือกโหมดอื่นเพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์ถูกใส่อย่างถูกต้อง
• ถอดเลนส์จากกล้องแล้วใส่อีกครั้ง
โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์ภายนอกถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง
และเปิดใช้งานแล้ว
• ตั้งวันที่และเวลาอีกครั้ง
• หน้าจอนี้จะปรากฏเมื่อแหล่งพลังงานภายในกล้องถูกใช้
หมดเกลี้ยง ใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มและรอคอยอย่าง
น้อย 72 ชั่วโมงในสถานะปิดเครื่อง เพื่อให้แหล่งพลังงาน
ภายในถูกชาร์จใหม่
คุณไม่สามารถตั้งค่า DPOF ส�ำหรับไฟล์ RAW
เป้าหมายไม่อยู่ในโฟกัส เมื่อเป้าหมายไม่อยู่ในบริเวณ
โฟกัสอัตโนมัติ ให้ถ่ายภาพโดยเคลื่อนเป้าหมายไว้ใน
บริเวณโฟกัสอัตโนมัติ และกด [ชัตเตอร์] ลงครึ่งหนึ่ง
• เป้าหมายอยู่ใกล้เกินไป ก้าวถอยหลังจากเป้าหมายแล้ว
ถ่ายภาพ
• โหมดโฟกัสถูกตั้งค่าเป็น MF สลับโหมดเป็น AF
•
โฟกัสอัตโนมัติไม่ท�ำงาน
183
ดัชนี
ข้อมูลจ�ำเพาะของกล้อง
ตัวรับแสง
CMOS
ชนิด
23.5 X 15.7 มม.
ขนาดตัวรับแสง
ประมาณ 20.3 ล้านพิกเซล
ความละเอียดของภาพ
ประมาณ 21.6 ล้านพิกเซล
พิกเซลทั้งหมด
ฟิลเตอร์แม่สี RGB
ฟิลเตอร์สี
เมาท์เลนส์
เมาท์ Samsung NX
ชนิด
เลนส์ Samsung
เลนส์ที่มี
ระบบป้องกันภาพสั่นไหว
เคลื่อนที่เลนส์ (ขึ้นอยู่กับรุ่นเลนส์)
ชนิด
ปิด/โหมด 1/โหมด 2
โหมด
แก้ไขความบิดเบี้ยว
ปิด/เปิด (ขึ้นกับเลนส์)
i-Function
E, Z (X1.2, 1.4, 1.7, 2.0)
ลดฝุ่น
ตัวขับซูเปอร์โซนิก
ชนิด
หน้าจอ
ชนิด
ขนาด
ความละเอียด
ความกว้างมุมมอง
มุมมอง
หน้าจอของผู้ใช้
AMOLED พร้อมจอสัมผัส (ส่วนควบคุมสัมผัสชนิด C)
3.31" (ประมาณ 84.0 มม.)
WVGA (800X480) 768,000 จุด (เพนไทล์)
ประมาณ 100 %
เอียงได้ (มุมเงย 90°, มุมก้ม 45°)
เส้นตาราง, ไอคอน, ฮิสโตแกรม, สเกลระยะทาง, มาตรวัด
ระดับ
การปรับโฟกัส
ชนิด
จุดโฟกัส
โหมด
ไฟช่วยโฟกัสอัตโนมัติ
โฟกัสอัตโนมัติแบบตรวจจับเฟส และแบบตรวจจับคอนท
ราสต์
• จ�ำนวนจุดโฟกัสอัตโนมัติ:
105 จุด (AF แบบตรวจจับเฟส),
247 จุด (AF แบบตรวจจับคอนทราสต์)
• ทางเลือก: 1 จุด (เลือกได้อิสระ)
• หลายจุด: ปกติ 21 (3 X 7) จุด (แบบกากบาท 1 จุด),
ระยะใกล้ 35 จุด
• ตรวจจ�ำหน้า: สูงสุด 10 หน้า
โฟกัสอัตโนมัติภาพเดี่ยว, โฟกัสอัตโนมัติต่อเนื่อง, โฟกัส
แบบปรับเอง, AF ใช้นวิ้ แตะและชัตเตอร์
ไฟ LED สีเขียว
184
ดัชนี > ��������������������
ชัตเตอร์
ชนิด
ความเร็ว
โหมดถ่าย
ชัตเตอร์ระนาบโฟกัสแบบวิ่งแนวนอนควบคุมด้วยไฟฟ้า
• อัตโนมัติ: 1/6,000 – 1/4 วินาที
• ปรับเอง: 1/6,000 – 30 วินาที (ค่า EV ขั้นละ 1/3)
• Bulb (เวลาสูงสุด: 4 นาที)
ค่ารับแสง
ระบบวัดแสง
การชดเชย
ล็อก AE
เทียบเท่าค่า ISO
TTL 221 (17 X 13) บล็อกย่อย
วัดแสง: หลายจุด, เน้นตรงกลาง, เฉพาะจุด
ช่วงการวัดแสง: EV 0 – 18 (ISO100 · 30 mm, F2)
±3 EV (ค่า EV ขั้นละ 1/3)
ปุ่มกำ� หนดเอง
• ขั้นละ 1: อัตโนมัติ, ISO 100, ISO 200, ISO 400,
ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400, ISO
12800, ISO 25600
• ขั้นละ 1/3: อัตโนมัติ, ISO 100, ISO 125, ISO 160,
ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400, ISO 500,
ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600,
ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200, ISO 4000,
ISO 5000, ISO 6400, ISO 8000, ISO 10000,
ISO 12800, ISO 16000, ISO 20000, ISO 25600
โหมด
การถ่ายต่อเนื่อง
การถ่ายคร่อม
ตั้งเวลาถ่าย
สายลั่นชัตเตอร์
แฟลช
ชนิด
โหมด
หมายเลขไกด์
มุมมองภาพ
ความเร็วซิงค์
ชดเชยแสงแฟลช
แฟลชภายนอก
จุดเชื่อมต่อซิงค์
เดี่ยว, ต่อเนื่อง, ความเร็วสูง (5M เท่านั้น), ตัวตั้งเวลา,
วงเล็บ (ค่ารับแสงอัตโนมัติ, สมดุลแสงขาว, ตัวช่วยปรับแต่ง
ภาพ)
8.6 fps
* ความเร็วในการถ่ายภาพสูงสุดคือ 8.6 รูปต่อวินาที จะช้าลงหลัง
ถ่ายภาพ JPEG 13 รูป RAW 5 รูป (ตาม UHS-1 SD การ์ด
อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรายละเอียดของการ์ดความจ�ำ)
การปรับความเข้มสีอัตโนมัติ (±3 EV), ถ่ายคร่อมสมดุลแสง
ขาว, ถ่ายคร่อมตัวช่วยปรับค่าภาพ
2 – 30 วินาที (คาบเวลา 1 วินาที)
SR2NX02 (ผ่านพอร์ต Micro USB) (เป็นทางเลือก)
เฉพาะแฟลชภายนอก (รวมเป็นชุดกับ SEF8A)
แฟลชอัจฉริยะ, อัตโนมัติ, แก้ตาแดงอัตโนมัติ, เติม,
แฟลชแก้ตาแดง, ม่านชัตเตอร์ชุดแรก, ม่านชัตเตอร์ชุดที่
สอง, ปิด
8 (อ้างอิงจาก ISO 100) (SEF8A)
28 มม. (35 มม. สมมูลกับกล้องฟิล์ม)
น้อยกว่า 1/180 วินาที
-2 – +2 EV (ค่า EV ขั้นละ 0.5)
แฟลชภายนอกของซัมซุงที่มีให้เป็นทางเลือก
ฐานแฟลช
185
ดัชนี > ��������������������
สมดุลแสงขาว
โหมด
ปรับค่าแบบละเอียด
ช่วงที่ปรับเปลี่ยนได้
ปิด/ช่วงอัจฉริยะ+/HDR
ตัวช่วยปรับแต่งภาพ
โหมด
พารามิเตอร์
การถ่ายภาพ
โหมด
โหมดอัจฉริยะ
ฟิลเตอร์อัจฉริยะ
JPEG (3:2): 20.0M (5472X3648),
10.1M (3888X2592), 5.9M (2976X1984),
5.0M (2736X1824) (เฉพาะโหมดความเร็วสูง),
2.0M (1728X1152)
• JPEG (16:9): 16.9M (5472X3080), 7.8M
(3712X2088), 4.9M (2944X1656), 2.1M (1920X1080)
• JPEG (1:1): 13.3M (3648X3648), 7.0M (2640X2640),
4.0M (2000X2000), 1.1M (1024X1024)
• RAW: 20.0M (5472X3648)
•
WB อัตโนมัติ, เดย์ไลท์, เมฆครึ้ม, ฟลูออเรสเซนต์ขาว, ฟลู
ออเรสเซนต์ขาวธรรมชาติ, ฟลูออเรสเซนต์เดย์ไลท์, หลอด
ไส้, สมดุลแสงขาวแฟลช, ก�ำหนดเอง, อุณหภูมิของสี (ปรับ
เอง)
เหลืองอำพ
� ัน/น�ำเง
้ ิน/เขียว/ม่วงแดง 7 ขั้นในแต่ละแกนสี
ปกติ, เส้นคมชัด, ภาพบุคคล, ทิวทัศน์, ผืนป่า, ย้อนอดีต,
น�ำสมัย, สงบ, คลาสสิก, ก�ำหนดเอง 1, ก�ำหนดเอง 2,
ก�ำหนดเอง 3
สี, ความสดสี, ความคมชัด, คอนทราสต์
ขนาด
* โหมด 3 มิติ โดยใช้เลนส์ 3 มิติ ใช้งานได้เฉพาะกับความ
ละเอียด JPEG (16:9)
4.1M (2688X1512) หรือ 2.1M (1920X1080) เท่านั้น
คุณภาพ
มาตรฐานไฟล์ RAW
ปริภูมิสี
สูง, พอใช้, น้อย
SRW (ver.2.0.0)
sRGB, Adobe RGB
ระบบอัจฉริยะ, โปรแกรม, ล�ำดับการเปิดรับแสง,
ล�ำดับชัตเตอร์, ปรับเอง, ก�ำหนดค่าตามเลนส์, สมาร์ท
หน้าสวย, ใบหน้าที่ดีที่สุด, ทิวทัศน์, มาโคร, หยุดการ
เคลื่อนไหว, ริชโทน, พาโนรามา, น�ำ้ ตก, ภาพเงา, อาทิตย์
ตก, กลางคืน, ดอกไม้ไฟ, รอยแสง, ถ่ายภาพแบบ
สร้างสรรค์
ถ่ายขอบภาพเบลอ, รูปย่อ, ดินสอสี, สีนำ�้ , ภาพวาดเส้นไล้
น�ำ้ , ภาพสเก็ตช์, ภาพสเก็ตช์ด้วยหมึก, สีอะคริลิค, กลับสี
ขาว-ด�ำ, แดง, เขียว, น�ำเง
้ ิน, สีเหลือง
186
ดัชนี > ��������������������
วิดีโอ
ชนิด
ฟอร์แมท
โหมดโฟกัสอัตโนมัตภิ าพยนตร์
ฟิลเตอร์อัจฉริยะ
ขนาด
จ�ำนวนเฟรม
ภาพเร่งความเร็ว
คุณภาพ
เสียง
แก้ไข
MP4 (H.264)
ภาพยนตร์: H.264, เสียง: AAC
โปรแกรม, ล�ำดับการเปิดรับแสง, ล�ำดับชัตเตอร์, ปรับเอง
ถ่ายขอบภาพเบลอ, รูปย่อ, ดินสอสี, สีนำ�้ , ภาพวาดเส้นไล้
น�ำ้ , ภาพสเก็ตช์, ภาพสเก็ตช์ด้วยหมึก, สีอะคริลิค, กลับสี
ขาว-ด�ำ, แดง, เขียว, น�ำเง
้ ิน, สีเหลือง
1920X1080, 1920X810, 1280X720, 640X480,
320X240 (ส�ำหรับการแบ่งดู)
60 fps, 30 fps, 24 fps (ใช้ได้เฉพาะกับ 1920X810),
15 fps (ใช้ได้เฉพาะกับบางตัวเลือกฟิลเตอร์อัจฉริยะ)
x0.25 (เฉพาะ 640X480, 320X240), x0.5 (1280X720
(30 fps), เฉพาะ 640X480, 320X240), x1, x5, x10, x20
HQ, น้อย
สเตอริโอ
การถ่ายภาพนิ่ง, การตัดเวลา
เล่น
ชนิด
แก้ไข
ฟิลเตอร์อัจฉริยะ
ภาพเดียว, ภาพย่อ (15/28), แสดงสไลด์, หนัง
ฟิลเตอร์อัจฉริยะ, แก้ขนาด, หมุน, แต่งหน้า, ความสว่าง,
คอนทราสต์
ถ่ายขอบภาพเบลอ, รูปย่อ, ดินสอสี, สีนำ�้ , ภาพวาดเส้นไล้น�ำ้ ,
ภาพสเก็ตช์, ภาพสเก็ตช์ด้วยหมึก, สีอะคริลิค, กลับสีขาว-ด�ำ,
แดง, เขียว, น�ำเง
้ ิน, สีเหลือง
สื่อบันทึก
สื่อ
หน่วยความจ�ำภายนอก (เป็นทางเลือก)*:
SD การ์ด ((รับรองความจุ 2 GB),
SDHC การ์ด (รับรองความจุสูงสุด 32 GB),
SDXC การ์ด (รับรองความจุสูงสุด 64 GB), UHS-1 การ์ด
* แนะน�ำคลาส 6 หรือสูงกว่า
ไฟล์ฟอร์แมท
RAW (SRW (ver.2.0.0)), JPEG (EXIF 2.21), MPO (3D),
DCF, DPOF 1.1
GPS
ชนิด
คุณสมบัติ
Geo-tagging ด้วยอุปกรณ์เสริม GPS Module (WGS 84)
ชือ่ ต�ำแหน่ง (เฉพาะภาษาอังกฤษและเกาหลี)
187
ดัชนี > ��������������������
เครือข่ายไร้สาย
ชนิด
ฟังก์ชั่น
NFC
ใช่
อินเตอร์เฟส
เอาท์พุตดิจิตอล
ช่องออกสัญญาณภาพ
สายลั่นชัตเตอร์ภายนอก
ไฟ DC ขาเข้า
แหล่งจ่ายไฟ
IEEE 802.11b/g/n รองรับ Dual Band
MobileLink, Remote Viewfinder, ส�ำรองข้อมูลโดย
อัตโนมัติ, อีเมล, เว็บไซต์เครือข่ายสังคมและคลาวด์,
AllShare Play, AutoShare, Wi-Fi Direct
USB 2.0 (ช่องเสียบ micro USB)
• NTSC, PAL (เลือกได้)
• HDMI
ใช่ (micro USB)
DC 5.0V 1A ผ่าน micro USB
ชนิด
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้: BP1130 (1,130 mAh)
* แหล่งจ่ายไฟอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ
ขนาด (กว้าง x สูง x หนา)
122 x 63.7 x 40.7 มม. (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา)
น�ำ้ หนัก
284 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่และการ์ดความจ�ำ)
อุณหภูมิการท�ำงาน
0 – 40° C
ความชื้นในการท�ำงาน
5 – 85 %
ซอฟต์แวร์
i-Launcher, Adobe Photoshop Lightroom
* ข้อมูลจ�ำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
* ชื่อการค้าและผลิตภัณฑ์ตาง
่ ๆ เป็นเครือง
่ หมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของนั้น
188
ดัชนี
ค�ำศัพท์
AP (จุดเชื่อมต่อ)
AEL/AFL (ล็อกค่ารับแสงอัตโนมัติ/ล็อกค่ารับแสง)
Access Point หรือจุดเชื่อมต่อ เป็นอุปกรณ์ที่อนุญาตให้อุปกรณ์ไร้สายเชื่อมต่อเข้ากับ
เครือข่ายแบบมีสายได้
คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้คุณล็อคค่ารับแสงหรือการโฟกัสตามสิ่งที่คุณต้องการโฟกัสหรือ
ค�ำนวณค่ารับแสง
เครือข่าย Ad-Hoc
AF (โฟกัสอัตโนมัติ)
เครือข่าย ad-hoc เป็นการเชื่อมต่อแบบชั่วคราวส�ำหรับการแบ่งปันไฟล์หรือการเชื่อม
ต่ออินเทอร์เน็ต และการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์ต่างๆ
ระบบที่ท�ำการโฟกัสเลนส์กล้องไปที่เป้าหมายโดยอัตโนมัติ กล้องของคุณใช้การวัดความ
เข้มของสีเพื่อการโฟกัสอัตโนมัติ
AdobeRGB
AMOLED (Active-matrix organic light-emitting diode)/
LCD (Liquid Crystal Display)
Adobe RGB ใช้ส�ำหรับการพิมพ์เชิงพาณิชย์ และมีช่วงสีที่กว้างกว่า sRGB ช่วงสีที่
กว้างนี้ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขภาพในคอมพิวเตอร์ได้ง่าย
AEB (การถ่ายคร่อมค่ารับแสง)
คุณสมบัตินี้จะถ่ายภาพหลายภาพด้วยค่ารับแสงที่แตกต่างกันโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้
คุณถ่ายภาพที่มีค่ารับแสงที่เหมาะสม
AMOLED เป็นจอแสดงผลทางภาพที่บางและเบามาก เนื่องจากไม่จำ� เป็นต้องมีแสง
ส่องด้านหลังจอภาพ LCD เป็นจอแสดงผลทางภาพที่ใช้งานโดยทัว่ ไปในเครื่องไฟฟ้า
ส�ำหรับผู้บริโภค จอแสดงผลชนิดนี้จำ� เป็นต้องมีแสงส่องด้านหลัง เช่น CCFL หรือ LED
ในการที่จะสร้างสี
รูรับแสง
รูรับแสงใช้ควบคุมปริมาณแสงที่จะเข้าสู่ตวั รับภาพของกล้อง
189
ดัชนี > �������
กล้องสั่น (ภาพไม่ชัด)
การจัดวาง
ถ้ากล้องมีการเคลื่อนที่ระหว่างที่ชัตเตอร์เปิดอยู่ จะปรากฏความไม่ชัดเจนขึ้นในภาพ
ทั้งภาพ ซึ่งจะเกิดบ่อยขึ้นเมื่อความเร็วชัตเตอร์ตำ�่ ป้องกันการสั่นของกล้องได้โดย
การเพิ่มความไวแสง ใช้แฟลช หรือใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงขึ้น หรือนอกจากนั้น อาจใช้
ขาตั้งกล้องหรือฟังก์ชั่น OIS เพื่อท�ำให้กล้องเสถียร
การจัดวางในทางภาพถ่ายนั้นหมายถึงการจัดต�ำแหน่งวัตถุภายในภาพ โดยทัว่ ไป การ
ท�ำตามกฎสามส่วนจะให้ผลที่ดี
การประมวลผลด้วยคลาวด์
ข้อก�ำหนดเพื่อนิยามฟอร์แมทของไฟล์และระบบไฟล์สำ� หรับกล้องดิจิตอลที่สร้างโดย
Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)
การประมวลผลด้วยคลาวด์ (Cloud Computing) เป็นเทคโนโลยีที่ให้คุณบันทึกข้อมูลบน
เซิร์ฟเวอร์ระยะไกล และใช้งานข้อมูลเหล่านั้นจากอุปกรณ์ที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
ปริภูมิสี
ช่วงของสีที่กล้องสามารถมองเห็นได้
อุณหภูมิของสี
อุณหภูมิของสีเป็นการวัดค่าในหน่วยเคลวิน (K) ที่บ่งชีสีสันจากแหล่งก�ำเนิดแสงชนิด
ใดๆ เป็นการเฉพาะ เมื่ออุณหภูมิของสีเพิ่มขึ้น สีของแหล่งก�ำเนิดแสงจะมีลักษณะสี
ออก
ไปทางสีนำ�้ เงินมากขึ้น เมื่ออุณหภูมิของสีลดลง สีของแหล่งก�ำเนิดแสงจะมีลักษณะสี
ออกไปทางสีแดงมากขึ้น ที่อุณหภูมิสี 5,500 เคลวิน สีของแหล่งก�ำเนิดแสงจะคล้ายกับ
แสงอาทิตย์ตอนกลางวัน
DCF (Design rule for Camera File system)
ระยะชัดลึก
ระยะห่างระหว่างจุดที่ใกล้ที่สุดและไกลที่สุดที่สามารถยอมรับว่าอยู่ในโฟกัสภายในภาพ
ระยะชัดลึกจะแตกต่างกั่นไปโดยขึ้นกับรูรับแสงของเลนส์ ทางยาวโฟกัส และระยะห่าง
จากกล่องไปยังเป้าหมาย ตัวอย่างเช่นการเลือกค่ารูรับแสงที่น้อยลงจะเพิ่มระยะชัดลึก
และท�ำให้ฉากหลังไม่ชัดด้วย
DPOF (รูปแบบค�ำสั่งพิมพ์ภาพดิจิตอล)
รูปแบบไฟล์สำ� หรับการเขียนและอ่าน เช่นภาพที่เลือกและจ�ำนวนการพิมพ์ในการ์ด
ความจ�ำ เครื่องพิมพ์ที่สนับสนุน DPOF อาจมีให้ใช้งานที่ร้านรูปถ่าย และสามารถอ่าน
มูลจากการ์ดเพื่อให้การพิมพ์สะดวกขึ้น
190
ดัชนี > �������
EV (ค่ารับแสง)
แฟลช
การประกอบกันของค่าความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงของเลนส์ทุกแบบ ซึ่งจะให้ผลเป็น
ค่ารับแสงที่เท่ากัน
แสงที่ใช้เพื่อช่วยท�ำให้ได้ค่ารับแสงที่เพียงพอในสภาพแสงน้อย
การชดเชยค่ารับแสง
ทางยาวโฟกัส
คุณสมบัตินี้ให้คุณปรับค่ารับแสงทีว่ ัดค่าโดยกล้องได้อย่างรวดเร็ว โดยการเพิ่มค่าภายใน
ช่วงจ�ำกัด เพื่อปรับปรุงค่ารับแสงของภาพของคุณ
ระยะห่างจากกึ่งกลางของเลนส์ไปยังจุดโฟกัส (หน่วยเป็นมิลลิเมตร) ทางยาวโฟกัส
ที่ยาวขึ้น ท�ำให้มุมมองแคบลงและเป้าหมายถูกขยายใหญ่ขึ้น ทางยาวโฟกัสที่สั้นลง
ท�ำให้มุมมองกว้างขึ้น
Exif (รูปแบบไฟล์ภาพที่แลกเปลี่ยนได้)
ฮิสโตแกรม
ข้อก�ำหนดเฉพาะเพื่อนิยามรูปแบบไฟล์ภาพส�ำหรับกล้องดิจิตอล ก�ำหนดโดย Japan
Electronic Industries Development Association (JEIDA)
แผนภูมิแสดงความสว่างของรูปภาพ แกนนอนแสดงถึงค่าความสว่าง และแกนตั้งแสดง
ถึงจ�ำนวนพิกเซล จุดสูงสุดบนฮิสโตแกรมที่เยื้องไปทางซ้าย (มืดเกินไป) และเยื้องไป
ทางขวา (สว่างเกินไป) แสดงว่าภาพนั้นมีปริมาณการรับแสงที่ไม่พอดี
ค่ารับแสง
ปริมาณแสงที่ถูกปล่อยเข้ามาสู่ตวั รับภาพของกล้อง ค่ารับแสงจะถูกควบคุมโดยความเร็ว
ชัตเตอร์ ค่ารูรับแสง และค่าความไวแสง ISO ประกอบกัน
H.264/MPEG-4
รูปแบบข้อมูลวีดีโออัตราการบีบอัดสูงที่กำ� หนดโดยองค์กรมาตรฐานสากล ISO-IEC
และ ITU-T ตัวเข้ารหัสและถอดรหัสนี้สามารถให้คุณภาพวีดีโอที่สูงด้วยบิตเรตที่ตำ�่ และ
พัฒนาโดยกลุ่ม Joint Video Team (JVT)
191
ดัชนี > �������
ตัวรับแสง
การวัดแสง
ส่วนประกอบของกล้องดิจิตอลที่ประกอบด้วยหน่วยรับแสง ภายในแต่ละพิกเซลในภาพ
แต่ละหน่วยรับแสงจะบันทึกความสว่างของแสงที่เข้ามาระหว่างการเปิดรับแสง
ชนิดตัวรับแสงที่ใช้ทวั่ ไปได้แก่ CCD (Charge-coupled Device) และ CMOS
(Complementary Metal Oxide Semiconductor)
การวัดแสงหมายถึงวิธีการที่กล้องวัดปริมาณแสงเพื่อน�ำไปก�ำหนดการรับแสง
MF (โฟกัสแบบปรับเอง)
ที่อยู่ IP (โพรโทคอลอินเทอร์เน็ต)
ระบบที่ให้ท�ำการโฟกัสเลนส์กล้องไปที่เป้าหมายด้วยตนเอง
คุณสามารถใช้วงแวนโฟกัสเพื่อโฟกัสไปยังเป้าหมายได้
IP address เป็นหมายเลขที่ไม่ซำ�้ ที่ถูกก�ำหนดให้อุปกรณ์ทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับ
อินเทอร์เน็ต
MJPEG (Motion JPEG)
รูปแบบวีดีโอที่บีบอัดภาพแบบ JPEG
ค่าความไวแสง ISO
ความไวแสงของกล้อง ซึ่งอ้างอิงจากความเร็วฟิล์มส�ำหรับกล้องฟิล์มที่เทียบเท่ากัน
เมื่อตั้งค่าความไวแสง ISO สูงขึ้น กล้องจะใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงขึ้น ซึ่งจะสามารถลด
ความเบลอที่เกิดจากการสั่นของกล้องที่เกิดขึ้นในสภาพแสงน้อย อย่างไรก็ตาม ภาพที่
ถ่ายโดยใช้ค่าความไวแสงสูงจะมีสัญญาณรบกวนมากขึ้น
MPO (Multi Picture Object)
รูปแบบไฟล์ภาพที่ประกอบด้วยหลายภาพในไฟล์หนึ่งไฟล์ ไฟล์ MPO จะแสดงลักษณะ
พิเศษแบบ 3 มิติบนจอภาพที่เข้ากันได้กับ MPO เช่นทีวี 3 มิติ และจอภาพ 3 มิติ
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
วิธีการบีบอัดแบบมีการสูญเสียส�ำหรับภาพดิจิตอล ภาพ JPEG ได้รับการบีบอัดเพื่อลด
ขนาดไฟล์รวม โดยที่มีความสูญเสียรายละเอียดของภาพน้อยที่สุด
192
ดัชนี > �������
สัญญาณรบกวน
PAL (Phase Alternate Line)
พิกเซลที่มีความผิดเพี้ยนในภาพดิจิตอลที่จะปรากฏเป็นจุดสว่างแบบสุ่มในต�ำแหน่งที่ไม่
ถูกต้อง สัญญาณรบกวนมักจะเกิดขึ้นเมื่อภาพถูกถ่ายด้วยความไวแสงสูง หรือเมื่อ
ก�ำหนดความไวแสงแบบอัตโนมัติในที่มืด
มาตรฐานการเข้ารหัสสีวีดีโอที่ใช้ในหลายประเทศในแอฟริกา เอเชีย ยุโรป และ
ตะวันออกกลาง
NFC (Near Field Communication)
NFC เป็นชุดมาตรฐานการสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุที่ระยะใกล้มาก คุณสามารถใช้อุปกรณ์ที่
มี NFC เพื่อใช้คุณสมบัติต่างๆ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
อุปกรณ์อื่น
NTSC (National Television System Committee)
มาตรฐานการเข้ารหัสสีวีดีโอที่ใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดในญี่ปุ่น อเมริกาเหนือ
ฟิลิปปินส์ อเมริกาใต้ เกาหลีใต้ และไต้หวัน
ซูมออพติคอล
เป็นการซูมโดยทัว่ ไปซึ่งจะขยายภาพด้วยเลนส์ และไม่ทำ� ให้ภาพมีการสูญเสียคุณภาพ
คุณภาพ
เป็นสิ่งก�ำหนดอัตราการบีบอัดที่ใช้ในภาพดิจิตอล ภาพคุณภาพสูงจะมีอัตราการบีบอัด
ต�ำ่ ซึ่งมักจะท�ำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ขึ้น
RAW (ข้อมูลดิบจาก CCD)
ข้อมูลดั้งเดิมที่ไม่มีการบีบอัด ซึ่งเก็บโดยตรงจากตัวรับภาพของกล้อง สมดุลแสงขาว
ความเข้มของสี ความสดสี ความคมชัด และข้อมูลอื่นๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วย
ซอฟต์แวร์แก้ไขภาพก่อนที่ภาพจะถูกบีบอัดเป็นรูปแบบไฟล์มาตรฐาน
ความละเอียด
จ�ำนวนพิกเซลที่มีอยู่ในภาพดิจิตอล ภาพความละเอียดสูงจะมีจำ� นวนพิกเซลมากกว่า
และมักจะแสดงรายละเอียดได้มากกว่าภาพความละเอียดต�ำ่
193
ดัชนี > �������
ความเร็วชัตเตอร์
สมดุลแสงขาว (สมดุลสี)
ความเร็วชัตเตอร์หมายถึงระยะเวลาที่ใช้เปิดและปิดชัตเตอร์ และเป็นปัจจัยที่สำ� คัญต่อ
ความสว่างของภาพ เนื่องจากเป็นการควบคุมปริมาณแสงที่ผ่านรูรับแสงก่อนที่จะเข้ามา
ยังตัวรับภาพ ความเร็วชัตเตอร์สูงจะท�ำให้ระยะเวลาที่ให้แสงผ่านน้อยลง และภาพจะมืด
ลงและสามารถหยุดการเคลื่อนไหวของวัตถุที่กำ� ลังเคลื่อนที่ได้ง่ายขึ้น
การปรับความเข้มของแต่ละสี (โดยทัว่ ไปจะหมายถึงแม่สีแดง เขียว และน�ำ้ เงิน) ใน
ภาพ เป้าหมายของการปรับสมดุลแสงขาว หรือสมดุลสีนั้นท�ำเพื่อสร้างสีในภาพให้
ถูกต้อง
sRGB (Standard RGB)
มาตรฐานสากลส�ำหรับปริภูมิสีที่กำ� หนดโดย IEC (International Electrotechnical
Commission) เป็นการนิยามจากปริภูมิสีสำ� หรับจอภาพของเครื่องพีซี และยังถูกใช้เป็น
ปริภูมิสีมาตรฐานส�ำหรับ Exif
ถ่ายขอบภาพเบลอ
Wi-Fi
Wi-Fi เป็นเทคโนโลยีที่ให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แลกเปลี่ยนข้อมูลแบบไร้สายผ่าน
เครือข่ายได้
WPS (Wi-Fi Protected Setup)
WPS เป็นเทคโนโลยีที่รักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้สายในบ้าน
การลดความสว่างหรือความสดของสีที่บริเวณรอบนอก (ขอบภาพ) เมื่อเทียบกับบริเวณ
กลางภาพ Vignetting สามารถดึงความสนใจไปยังวัตถุที่จัดวาง
ต�ำแหน่งไว้ตรงกลางของภาพ
194
ดัชนี
อุปกรณ์เสริม
เลนส์
เลนส์
SAMSUNG 18-55 mm
F3.5-5.6 OIS III
SAMSUNG 20-50 mm
F3.5-5.6 ED II
SAMSUNG 85 mm F1.4 ED SSA
SAMSUNG 12-24 mm F4-5.6 ED
SAMSUNG 16 mm F2.4
SAMSUNG 20 mm F2.8
SAMSUNG 45 mm F1.8
SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D
แฟลชภายนอก
SAMSUNG 30 mm F2
SAMSUNG 60 mm F2.8 Macro
ED OIS SSA
SAMSUNG 50-200 mm
F4-5.6 ED OIS III
SAMSUNG 18-200 mm
F3.5-6.3 ED OIS
SEF42A
SEF220A
GPS
GPS10
195
ดัชนี > อุปกรณ์เสริม
สายลั่นชัตเตอร์ (ชนิด micro USB)
ไมโครโฟน
SR2NX02
แบตเตอรี่แบบชาร์จได้
EM10
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
BP1130
กระเป๋ากล้อง
BC3NX01
ซองใส่กล้อง
การ์ดหน่วยความจ�ำ
กรอง
สาย USB
สาย HDMI
สายคล้อง
ภาพประกอบเหล่านี้อาจแตกต่างจากรายการจริง โปรดดูคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์เสริม
เหล่านี้ส�ำหรับรายละเอียด
• ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงแล้วเท่านั้น Samsung ไม่รับผิดชอบต่อ
อุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้งานอุปกรณ์เสริมของผู้ผลิตอื่น
•
196
ดัชนี
ดัชนี
ก
จ
ป
การวัดแสง 97
การหมุน 118
ก�ำลังชาร์จ 34
ช
ผ
ข
ต
การปรับภาพ
กฎสามส่วน 24
กล้อง
การเชื่อมต่อเป็นดิสก์แบบถอดได้ 160
การเชื่อมต่อไปยังพีซี 160
การปลดการเชื่อมต่อ (Windows) 161
วางภาพ 30
การขยาย 113
การค้นหาโฟกัส 86
การ์ดความจ�ำ
ข้อควรระวัง 173
ใส่ 33
การดูแลรักษา 170
การตกแต่งใบหน้า 120
การตรวจดูโฟกัส 88
การตั้งค่า 152
การถ่ายคร่อม 92
การถ่ายแบบแตะหน้าจอ 87
การถ่ายโอนไฟล์
Mac 161
Windows 160
การตกแต่งใบหน้า 120
การปรับภาพ 119
ข้อมูลจ�ำเพาะของกล้อง 184
ค
ความเร็วชัตเตอร์ 18, 20
ความละเอียด
โหมดถ่ายภาพ (ภาพยนตร์) 104
โหมดถ่ายภาพ (รูปภาพ) 73
โหมดเปิดเล่น 118
ความสว่างหน้าจอ 152
ค่า f 16
ค่าความไวแสง ISO 75
ค่ารับแสง (EV) 16, 102
เครือข่ายไร้สาย 123
จอสัมผัส 36
ชนิดการแสดงผล 43
ช่วยโฟกัส 88
ปริภูมิสี 148
แผงอัจฉริยะ 38
ฟ
ฟิลเตอร์อัจฉริยะ
ตัวช่วยปรับแต่งภาพ 79
ตัวตั้งเวลา 91
ท
ทางยาวโฟกัส 21
ท่าทาง 13
ทีวี 158
โหมดถ่ายภาพ 101
โหมดเปิดเล่น 121
แฟลช
การถ่ายภาพด้วยแสงสะท้อน 27
ความเข้ม 95
ตัวเลือกแฟลช 94
หมายเลขไกด์ 26
ไฟล์
การป้องกัน 110
การลบ 111
ชนิดภาพ 74
ชนิดวิดีโอ 104
บ
แบตเตอรี่
ก�ำลังชาร์จ 34
ข้อควรระวัง 177
ใส่ 33
ภ
ภาพย่อ 108
197
ดัชนี > ดัชนี
ร
ว
ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออพติคอล วัน & เวลา 153
(OIS) 89
วิดโี อ
ระยะชัดลึก
การถ่ายภาพ 116
(Depth of Field/DOF) 17, 22
การบันทึก 68
การเปิดดู 115
รูปแบบค�ำสั่งพิมพ์ภาพดิจิตอล
ตัวเลือก 104
(DPOF) 114
รูปภาพ
ศ
การแก้ไข 117
ศูนย์บริการ 181
การขยาย 113
การเปิดดูใน HDTV 158
การเปิดดูในกล้อง 108
การเปิดดูในทีวีระบบ 3 มิติ 159
ตัวเลือกการถ่ายภาพ 73
รูรับแสง 16, 20
ล
เลนส์
การปลดล็อก 46
การล็อก 45
เครื่องหมาย 47
วางภาพ 44
เลือนภาพ 105
ส
สมดุลแสงขาว 76
สัญญาณภาพ 153
ส�ำรองข้อมูลอัตโนมัติ 133
แสดงสไลด์ 113
ห
โหมด 3 มิต ิ 69
โหมดถ่าย 90
โหมดถ่ายภาพ
การบันทึก 68
ก�ำหนดความเร็วชัตเตอร์เอง 58
ก�ำหนดค่าตามเลนส์ 60
ก�ำหนดรูรับแสงเอง 57
ปรับเอง 59
โปรแกรม 55
ระบบอัจฉริยะ 53
สมาร์ท 64
โหมดใบหน้าที่ดีที่สุด 65
โหมดประหยัดพลังงาน 153
โหมดพาโนรามา 66
อ
ออโต้โฟกัส 80
อุปกรณ์ในกล่องบรรจุภัณฑ์ 29
อุปกรณ์เสริม
การเชื่อมต่อแฟลช 49
ติดตั้งโมดูล GPS 51
ส่วนประกอบโมดูล GPS 51
องค์ประกอบแฟลช 48
เอฟเฟ็กต์ตาแดง 95
ไอคอน
โหมดถ่ายภาพ 40
โหมดเปิดเล่น 42
A
Adobe Photoshop Lightroom 167
AF ใช้นวิ้ แตะ 86
AllShare Play 141
D
DIRECT LINK 32
I
i-Function 61
i-Launcher 163
i-Zoom 63
M
MobileLink 129
R
Remote Viewfinder 131
198
ดัชนี
การก�ำจัดผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกต้อง
(อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว)
(ใช้ได้ในหลายประเทศที่มีระบบการแยกทิ้งขยะ)
สัญลักษณ์นี้ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม หรือในเอกสารต่างๆ แสดงให้ทราบว่า
ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นั้นๆ และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่นอุปกรณ์ชาร์จ เฮดเซ็ท
สาย USB) รวมกับขยะทัว่ ไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งานเพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์หรือ
สิ่งแวดล้อมได้รับผล กระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะโดยไม่มีการควบคุม โปรดแยก
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆและน�ำกลับมาใช้ใหม่ด้วย ความรับผิดชอบ
เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงาน ราชการในท้อง
ถิ่นเพื่อขอทราบราย ละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการน�ำ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้
ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
การก�ำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้อย่างถูกวิธี
(ใช้ได้ในหลายประเทศที่มีระบบการแยกทิ้งขยะ)
สัญลักษณ์นี้บนแบตเตอรี่ คู่มือการใช้ หรือบรรจุภัณฑ์บอกให้รู้ว่าไม่ควร ทิ้งแบตเตอรี่
ในผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะทัว่ ไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน เมื่อมีสัญลักษณ์ทางเคมี
Hg, Cd หรือ Pb ปรากฏอยู่ จะมีความหมายว่า แบตเตอรี่นมี้ ีปรอท แคดเมี่ยม หรือ
ตะกัว่ อยู่เกินระดับอ้างอิงในระเบียบ ECDirective 2006/66 หากแบตเตอรี่ถูกทิ้งอย่างไม่
เหมาะสม สารเหล่านี้ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนหรือสิ่งแวดล้อมได้
เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมการน�ำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยก
แบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่นๆ และน�ำกลับมาใช้ใหม่ภายใน ท้องถิ่นของคุณโดยใช้
ระบบส่งคืนแบตเตอรี่
ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำ� หน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่ ก�ำหนดไว้ใน
สัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้และ อุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์รวม
กับขยะที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์อื่นๆ
199
ข้อควรระวัง
หากใช้แบตเตอรี่ไม่ถูกประเภท อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิดได้
ให้ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้หมดแล้วตามค�ำแนะน�ำ
อุปกรณ์โทรคมนาคมนี้เป็นไปตามข้อก�ำหนดทางเทคนิคของ NTC
200
โปรดอ้างอิงการรับประกันที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณ หรือเข้าชมเว็บไซต์
www.samsung.com ของเราเพื่อรับบริการหลังการขายหรือสอบถามค�ำถามต่างๆ
Download PDF

advertising