Samsung | WA10J5710SG/ST | Samsung WA10J5710SG/ST User Manual

เครือ่ งซักผ้า
คูม่ อื ผูใ้ ช้
WA85J571***/WA90J571***/WA10J571***/WA11J571***/WA12J571***
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 1
2016-02-16
3:39:34
สารบัญ
สารบัญ
ข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัย
3
สิง่ ทีค่ ณ
ุ ต้องทราบเกีย่ วกับค�ำแนะน�ำเพือ่ ความปลอดภัย
ข้อมูลส�ำคัญเพือ่ ความปลอดภัย
ข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัยทีส่ ำ� คัญ
3
3
4
การติ ดตัง้ 10
มีชน้ิ ส่วนใดบ้าง
ข้อก�ำหนดในการติดตัง้ 10
12
ก่อนการเริ่มต้น
20
พืน้ ฐาน
ค�ำแนะน�ำของผ้า
20
22
การท�ำงาน
25
แผงควบคุม
ขันตอนง่
้
ายๆ ในการเริม่ ต้น
โปรแกรมอัตโนมัติ
โปรแกรมทีก่ ำ� หนดเอง
25
26
27
28
การบ�ำรุงรักษา
29
การท�ำความสะอาด
29
การแก้ไขปัญหา
33
จุดตรวจสอบ
รหัสข้อมูล
33
37
ข้อมูลจ�ำเพาะ
40
ข้อมูลจ�ำเพาะ
40
2 ไทย
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 2
2016-02-16
3:39:34
ข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัย
ขอแสดงความยินดีกบั เครือ่ งซักผ้า Samsung เครือ่ งใหม่ของคุณ คูม่ อื นี้มขี อ้ มูลทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับการติดตัง้ การใช้งานและการบ�ำรุงรักษาเครือ่ งซักผ้า Samsung เครือ่ งใหม่
ของคุณ โปรดสละเวลาเพือ่ อ่านคูม่ อื นี้ เพือ่ ใช้ประโยชน์สงู สุดจากคุณสมบัตแิ ละคุณประโยชน์มากมายของเครือ่ งซักผ้า
ข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัย
สิ่ งที่คณ
ุ ต้องทราบเกีย่ วกับค�ำแนะน�ำเพือ่ ความปลอดภัย
โปรดอ่านคูม่ อื ให้ละเอียดเพือ่ ให้ทราบถึงวิธใี ช้อปุ กรณ์อย่างปลอดภัยและสามารถใช้คณ
ุ ลักษณะและการท�ำงานขันสู
้ งต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โปรดเก็บคูม่ อื ไว้ในที่
ปลอดภัยใกล้กบั เครือ่ ง เพือ่ ใช้อา้ งอิงในอนาคต ใช้อปุ กรณ์น้เี พือ่ วัตถุประสงค์ทอ่ี ธิบายในคูม่ อื ค�ำแนะน�ำนี้เท่านัน้
ค�ำเตือนและค�ำแนะน�ำเพือ่ ความปลอดภัยในคูม่ อื นี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงสภาวะและสถานการณ์ทงั ้ หมดทีส่ ามารถเกิดขึน้ ได้ คุณมีหน้าทีจ่ ะต้องใช้สามัญส�ำนึก ความระมัดระวัง
และใส่ใจกับการติดตัง้ บ�ำรุงรักษา และใช้งานเครือ่ งซักผ้า
เนื่องจากค�ำแนะน�ำในการใช้งานต่อไปนี้ใช้สำ� หรับหลายรุน่ ลักษณะของเครือ่ งซักผ้าของคุณอาจแตกต่างจากทีอ่ ธิบายในคูม่ อื นี้ และสัญญาณค�ำเตือบางอย่างอาจไม่มผี ล
ถ้าคุณมีขอ้ ซักถามหรือข้อกังวลใด โปรดติดต่อศูนย์บริการทีใ่ กล้ทส่ี ดุ หรือหาความช่วยเหลือและข้อมูลออนไลน์ได้ท่ี www.samsung.com
ข้อมูลส�ำคัญเพือ่ ความปลอดภัย
ความหมายของสัญลักษณ์และเครือ่ งหมายในคูม่ อื ผูใ้ ช้นี้:
ค�ำเตือน
อันตรายหรือการกระท�ำทีไ่ ม่ปลอดภัยทีอ่ าจท�ำให้เกิด การบาดเจ็บร้ายแรง และ/หรือทรัพย์สินเสียหาย
ข้อควรระวัง
อันตรายหรือการกระท�ำทีไ่ ม่ปลอดภัยทีอ่ าจท�ำให้เกิด การบาดเจ็บหรือท�ำให้สิ่งของเสียหาย
หมายเหตุ
แสดงว่ามีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการบาดเจ็บหรือสิง่ ของเสียหาย
ไทย 3
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 3
2016-02-16
3:39:34
ข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัย
ข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัย
สัญลักษณ์คำ� เตือนเหล่านี้ มใี ห้เพือ่ ป้ องกันการบาดเจ็บของตัวคุณเองและบุคคลอืน่
โปรดปฏิ บตั ิ ตามอย่างเคร่งครัด
หลังจากอ่านคูม่ อื นี้ แล้ว โปรดเก็บไว้เพือ่ น�ำมาอ้างอิ งในภายหลัง
อ่านค�ำแนะน�ำทัง้ หมดก่อนทีจ่ ะใช้อปุ กรณ์
เช่นเดียวกับอุปกรณ์ทกุ ชนิดทีใ่ ช้ไฟฟ้าและมีชน้ิ ส่วนทีเ่ คลือ่ นไหว อุปกรณ์น้อี าจมีอนั ตรายได้ ในการใช้อปุ กรณ์น้อี ย่างปลอดภัย โปรดท�ำความเข้าใจกับการท�ำงาน
และใช้ความระมัดระวังขณะใช้งาน
ข้อควรระวังเพือ่ ความปลอดภัยที่สำ� คัญ
ค�ำเตือน
ในการลดความเสี่ยงจากไฟ การระเบิด ไฟฟ้ าช็อต หรือการบาดเจ็บขณะใช้อปุ กรณ์ โปรดปฏิ บตั ิ ตามข้อควรระวัง
เพือ่ ความปลอดภัยต่อไปนี้ :
1. อุปกรณ์น้ไี ม่เหมาะส�ำหรับบุคคลทีม่ สี ภาพร่างกาย ประสาทสัมผัสหรือจิตทีไ่ ม่ปกติ รวมถึงเด็กหรือบุคคลทีข่ าดประสบการณ์
ความรู้ ยกเว้นจะได้รบั การดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าทีด่ แู ล โปรดระวังมิให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
2. ส�ำหรับใช้ในยุโรป: อุปกรณ์น้สี ามารถใช้งานโดยเด็กทีม่ อี ายุ 8 ปีขน้ึ ไปและบุคคลทีม่ สี มรรถภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือ
สภาพจิตไม่เป็นปกติ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ ถ้าได้รบั การดูแลหรือได้รบั ค�ำแนะน�ำในการใช้งานโดยบุคคลทีร่ บั หน้าที่
ดูแล ห้ามเด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี ห้ามเด็กท�ำความสะอาดหรือบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์โดยไม่มกี ารดูแล
3. โปรดดูแลไม่ให้เด็กเล่นกับอุปกรณ์น้ี
4. กรณีทป่ี ลักไฟของเครื
๊
อ่ งใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผผู้ ลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผูท้ ม่ี คี วามช�ำนาญเป็นผูเ้ ปลีย่ นสายไฟ
เพือ่ ไม่ให้เกิดอันตราย
5. โปรดใช้ชดุ ท่อใหม่ทม่ี าพร้อมกับอุปกรณ์ และไม่ควรใช้ชดุ ท่อเดิม
6. ส�ำหรับเครือ่ งซักผ้าทีม่ ชี อ่ งเปิดระบายความร้อนทีฐ่ าน ค�ำแนะน�ำการติดตัง้ จะระบุให้ระวังอย่าให้พรมปิดกัน้ ช่องนี้
7. ส�ำหรับใช้ในยุโรป: ห้ามเด็กอายุต่ำ� กว่า 3 ขวบใช้อปุ กรณ์ ยกเว้นกรณีทม่ี ผี ดู้ แู ลอย่างต่อเนื่อง
8. ข้อควรระวัง: เพือ่ ป้องกันอันตรายจากการรีเซ็ตอุปกรณ์ตดั ความร้อนโดยไม่ตงั ้ ใจ ห้ามจ่ายไฟให้กบั อุปกรณ์น้ผี า่ นอุปกรณ์
สวิตช์ภายนอก เช่น เครือ่ งตัง้ เวลา หรือต่อกับวงจรทีม่ กี ารปิดเปิดสวิตช์เป็นประจ�ำโดยหน่วยงานผูจ้ า่ ยไฟ
9. ข้อควรระวัง: เมือ่ ใช้น้�ำร้อนในการซัก โปรดใช้น้�ำร้อนทีม่ อี ณ
ุ หภูมไิ ม่เกิน 50°C
ชิน้ ส่วนทีเ่ ป็นพลาสติกอาจบิดเบีย้ วหรือเสียหาย และอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้
4 ไทย
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 4
2016-02-16
3:39:34
ข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัย
ค�ำเตือนที่สำ� คัญส�ำหรับการติ ดตัง้
ค�ำเตือน
การติดตัง้ อุปกรณ์น้ตี อ้ งกระท�ำโดยช่างเทคนิคทีไ่ ด้รบั การรับรอง หรือบริษทั ผูใ้ ห้บริการ
ั
• มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ การระเบิด ปญหากั
บผลิตภัณฑ์ หรือการบาดเจ็บ
ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าทีผ่ นังตามข้อก�ำหนดทางไฟฟ้าของพืน้ ที่ ใช้เต้ารับส�ำหรับอุปกรณ์น้เี ท่านัน้ และโปรดอย่าใช้สายไฟส�ำหรับต่อ
• การใช้เต้ารับไฟฟ้าทีผ่ นังร่วมกับอุปกรณ์อน่ื โดยผ่านสายไฟส�ำหรับต่อ หรือแถบปลักไฟ
๊ อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
• ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และกระแสไฟฟ้าตรงกับในข้อมูลจ�ำเพาะของผลิตภัณฑ์ มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
ทีผ่ นังอย่างแน่นหนา
น�ำสิง่ แปลกปลอมทัง้ หมด เช่น ฝุน่ ละอองหรือน�้ำออกจากขัวของปลั
้
กไฟและหน้
๊
าสัมผัสเป็นประจ�ำ โดยใช้ผา้ แห้ง
• ถอดปลักไฟและท�
๊
ำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
• มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้
• ต่อปลักไฟเข้
๊
ากับเต้ารับโดยให้สายไฟพาดไปทางพืน้ ถ้าคุณต่อปลักไฟกั
๊ บเต้ารับในทางตรงกันข้าม ลวดน�ำไฟฟ้าภายในสายไฟอาจเสียหายและท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
อุปกรณ์น้ตี อ้ งได้รบั การลงกราวด์อย่างเหมาะสม
ห้ามลงกราวด์อปุ กรณ์กบั ท่อก๊าซ ท่อน�้ำพลาสติก หรือสายโทรศัพท์
ั
• มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ การระเบิด หรือปญหากั
บผลิตภัณฑ์
• ห้ามต่อปลักไฟฟ
๊ ้ ากับเต้ารับไฟฟ้าทีไ่ ม่ได้ลงกราวด์อย่างถูกต้อง และโปรดตรวจสอบว่าเป็นไปตามข้อก�ำหนดของท้องถิน่ และของประเทศ
ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์น้ใี กล้เครือ่ งท�ำความร้อน วัตถุไวไฟ
ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์น้ใี นทีช่ น้ื มีน้�ำมัน หรือมีฝนุ่ มาก ในต�ำแหน่งทีไ่ ด้รบั แสงแดดหรือน�้ำ (น�้ำฝน) โดยตรง
ห้ามติดตัง้ อุปกรณ์น้ใี นต�ำแหน่งทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ ่ำ�
• น�้ำทีแ่ ข็งตัวจะท�ำให้ทอ่ ต่างๆ ระเบิด
ห้ามใช้เครือ่ งแปลงไฟฟ้า
• การท�ำเช่นนี้อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
ห้ามใช้ปลักไฟที
๊ เ่ สียหาย สายไฟ หรือเต้ารับไฟฟ้าทีเ่ สียหาย หลวม
• การท�ำเช่นนี้อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
ห้ามดึงหรือหักงอสายไฟมากเกินไป
ห้ามบิดหรือผูกสายไฟเป็นปม
อย่าเกีย่ วสายไฟไว้กบั วัตถุทเ่ี ป็นโลหะ วางของหนักบนสายไฟ สอดสายไฟไว้ระหว่างสิง่ ของ หรือดันสายไฟไว้ในช่องด้านหลังของอุปกรณ์
• การท�ำเช่นนี้อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
ควรจัดวางอุปกรณ์น้เี พือ่ ให้สามารถเข้าถึงปลักไฟ
๊ ก๊อกน�้ำและท่อระบายน�้ำได้โดยง่าย
ไทย 5
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 5
2016-02-16
3:39:34
ข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัย
ข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัย
ข้อควรระวังในการติ ดตัง้
ข้อควรระวัง
อุปกรณ์น้คี วรอยูใ่ นต�ำแหน่งทีส่ ามารถเอือ้ มถึงปลักไฟได้
๊
งา่ ย
• มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้ารัว่
ค�ำเตือนที่สำ� คัญส�ำหรับการใช้งาน
ค�ำเตือน
ถ้าอุปกรณ์มนี ้�ำท่วม ให้ตดั ไฟฟ้าและการจ่ายน�้ำทันที และติดต่อศูนย์บริการใกล้บา้ น
• ห้ามสัมผัสปลักไฟด้
๊ วยมือทีเ่ ปียก
• มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
ถ้าอุปกรณ์มเี สียงผิดปกติ มีควันหรือกลิน่ ไหม้ ให้ถอดปลักทั
๊ นที และติดต่อศูนย์บริการ Samsung ใกล้บา้ น
้
• มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟฟาช็อต เพลิงไหม้
ถ้ามีกา๊ ซรัว่ (เช่น ก๊าซโพรเพน ก๊าซหุงต้ม ฯลฯ) ให้ระบายอากาศทันที โดยไม่สมั ผัสกับปลักไฟ
๊ ห้ามสัมผัสกับอุปกรณ์หรือสายไฟ
• ห้ามใช้พดั ลมไฟฟ้า
• อาจเกิดประกายไฟทีท่ ำ� ให้ระเบิดหรือเพลิงไหม้
อย่าให้เด็กเล่นบนเครือ่ งซักผ้าหรือในเครือ่ งซักผ้า นอกจากนี้ เมือ่ ทิง้ อุปกรณ์ ให้ถอดฝาปิดออก
• ถ้าติดอยูภ่ ายใน เด็กอาจอาจหายใจไม่ออกจนกระทังเสี
่ ยชีวติ
ห้ามซักผ้าทีเ่ ปื้อนน�้ำมันเชือ้ เพลิง น�้ำมันก๊าด เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือสารไวไฟหรือสารระเหยชนิดต่างๆ
• อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้หรือระเบิดได้
ห้ามสัมผัสปลักไฟด้
๊ วยมือทีเ่ ปียก
• อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
โปรดอย่าสอดมือหรือโลหะเข้าใต้เครือ่ งซักผ้าขณะทีเ่ ครือ่ งก�ำลังท�ำงาน
• อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บได้
โปรดอย่าซ่อมแซม ถอดประกอบ หรือดัดแปลงเครือ่ งด้วยตนเอง
• ห้ามใช้ฟิวส์ (เช่น สายทองแดง ลวดโลหะ ฯลฯ) นอกเหนือจากฟิวส์มาตรฐาน
• เมือ่ อุปกรณ์หรือสายไฟเสียหายและจ�ำเป็นต้องซ่อมหรือเปลีย่ นใหม่ โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บา้ นคุณ
ั
• มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ ปญหากั
บผลิตภัณฑ์ หรือการบาดเจ็บ
• ในกรณีน้ี ผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รบั ความคุม้ ครองตามการรับประกันมาตรฐานทีม่ าจาก Samsung และ Samsung จะไม่มสี ว่ นรับผิดชอบต่อการท�ำงานผิดปกติหรือ
ความเสียหายทีเ่ กิดจากการด�ำเนินการดังกล่าว
ถอดปลักไฟเมื
๊
อ่ ไม่ได้ใช้อปุ กรณ์เป็นเวลานาน หรือระหว่างพายุฝนฟ้าคะนอง
• มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้
6 ไทย
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 6
2016-02-16
3:39:34
ข้อมูลเกีย่ วกับความปลอดภัย
ั่
อย่าใส่มอื ลงในถังทีก่ ำ� ลังหมุนระหว่างรอบการปนหมาด
• อาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บได้ ถ้าเครือ่ งซักผ้าไม่หยุดหมุนภายใน 15 วินาทีหลังจากทีค่ ณ
ุ เปิดฝา โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Samsung ทันที
อย่าให้เด็ก (หรือสัตว์เลีย้ ง) เล่นบนเครือ่ งซักผ้าหรือในเครือ่ งซักผ้า
ประตูเครือ่ งซักผ้านัน้ ไม่สามารถเปิดได้โดยง่ายจากภายใน และเด็กอาจได้รบั บาดเจ็บร้ายแรงถ้าติดอยูภ่ ายใน
ข้อควรระวังในการใช้งาน
ข้อควรระวัง
เมือ่ เครือ่ งซักผ้าเปื้อนสิง่ แปลกปลอมเช่น สารซักฟอก สิง่ สกปรก เศษอาหาร ฯลฯ ให้ถอดปลักไฟและท�
๊
ำความสะอาดเครือ่ งด้วยผ้านุ่มชุบน�้ำหมาดๆ
• มิฉะนัน้ อาจท�ำให้ผลิตภัณฑ์เปลีย่ นสี เปลีย่ นรูป เสียหาย หรือเกิดสนิม
ผลิตภัณฑ์ทค่ี ณ
ุ ซือ้ นี้ได้รบั การออกแบบมาส�ำหรับใช้ในครัวเรือนเท่านัน้ การใช้เพือ่ ธุรกิจจะถือเป็นการใช้ผดิ วัตถุประสงค์ ในกรณีน้ี ผลิตภัณฑ์จะไม่ได้รบั ความคุม้ ครองตามการรับประกันมาตรฐานทีม่ าจาก Samsung และ Samsung จะไม่มสี ว่ น
รับผิดชอบต่อการท�ำงานผิดปกติหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากการใช้ผดิ วัตถุประสงค์ดงั กล่าว
อย่ายืนบนอุปกรณ์หรือวางสิง่ ของ (เช่น ผ้า เทียนทีจ่ ดุ ไฟแล้ว บุหรีท่ ต่ี ดิ ไฟ จาน สารเคมี วัตถุทเ่ี ป็นโลหะ ฯลฯ) บนอุปกรณ์
ั
• มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ หรือปญหากั
บผลิตภัณฑ์
อย่ากดปุม่ ต่างๆ ด้วยของแหลม เช่น หมุด มีด เล็บ ฯลฯ
• อาจท�ำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือบาดเจ็บได้
ค�ำเตือนที่สำ� คัญส�ำหรับการท�ำความสะอาด
ค�ำเตือน
ห้ามท�ำความสะอาดอุปกรณ์ โดยฉีดน�้ำใส่ตวั เครือ่ งโดยตรง
ห้ามใช้สารท�ำความสะอาดทีเ่ ป็นกรดรุนแรง
ก่อนทีจ่ ะท�ำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครือ่ ง โปรดถอดปลักของเครื
๊
อ่ งออกจากแหล่งจ่ายไฟ หรือปิดเครือ่ งทีป่ มุ่ เปิด/ปิด
้
• มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟฟาช็อต เพลิงไหม้
ไทย 7
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 7
2016-02-16
3:39:35
การติดตัง้
โปรดด�ำเนินการตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ดว้ ยความรอบคอบเพือ่ ให้แน่ใจว่าสามารถติดตัง้ เครือ่ งซักผ้าได้อย่างถูกต้องและเพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุเมือ่ เริม่ ซักผ้า
มีชิ้นส่วนใดบ้าง
ั
โปรดตรวจสอบว่าชิน้ ส่วนทัง้ หมดนี้อยูใ่ นบรรจุภณ
ั ฑ์ของผลิตภัณฑ์ ถ้าคุณพบปญหากั
บเครือ่ งซักผ้าหรือชิน้ ส่วน โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Samsung ในพืน้ ทีห่ รือ
ผูข้ ายปลีก
การติ ดตัง้
01
02
03
08 09
04
05
06
10
11
12
13
14
07
8 ไทย
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 8
2016-02-16
3:39:35
02 ซิงค์ในตัว
03 ตัวกรองเศษด้าย (ด้านหลัง)
04 ตัวกรองเศษด้าย (ด้านหน้า)
05 ถังซัก
06 Water Jet (ฉีดน�้ำ)
07 ขาตัง้ ปรับระดับ
08 ท่อจ่ายน�้ำ (เย็น)
09 ท่อจ่ายน�้ำ (ร้อน)*
10 แผงควบคุม
11 ช่องใส่ผงซักฟอก
12 มือจับด้านข้าง *
13 สายลงกราวด์ *
14 ท่อน�้ำทิง้
การติ ดตัง้
01 ประตู
หมายเหตุ
•
•
•
•
•
ชิน้ ส่วนทีม่ เี ครือ่ งหมายดอกจัน (*) อาจมีหรือไม่มใี ห้ในบางรุน่
ประตู: โปรดปิดประตูไว้เสมอขณะทีเ่ ครือ่ งท�ำงาน
ตัวกรองเศษด้าย: ท�ำหน้าทีเ่ ก็บเศษด้ายทีส่ ะสมจากการซักผ้า
สายลงกราวด์: หุม้ สายนี้ไว้ถา้ มีการเดินสายกับชิน้ ส่วนโลหะเพือ่ ลงกราวด์
ขาตัง้ ปรับระดับ: ปรับขาเพือ่ ให้เครือ่ งซักผ้าได้ระดับบนพืน้ เรียบ
ไทย 9
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 9
2016-02-16
3:39:35
การติดตัง้
ข้อก�ำหนดในการติ ดตัง้
ค�ำเตือนเกีย่ วกับไฟฟ้ าและการลงกราวด์
ค�ำเตือน
การติ ดตัง้
•
•
•
•
•
ต้องใช้ฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร AC 220 V / 50 Hz
โปรดใช้วงจรสาขาแยกส�ำหรับเครือ่ งซักผ้าโดยเฉพาะ
ห้ามใช้สายไฟส�ำหรับต่อ
ใช้สายไฟทีม่ ากับเครือ่ งซักผ้าเท่านัน้
ห้ามต่อสายกราวด์เข้ากับท่อพลาสติก ท่อก๊าซ หรือท่อน�้ำร้อน
การระบายน�้ำ
•
•
ตรวจสอบว่าท่อระบายน�้ำทิง้ ไม่อดุ ตัน
เราขอแนะน�ำให้ใช้ทอ่ ตัง้ ทีม่ คี วามสูง 90-100 ซม. ท่อระบายน�้ำต้องเชือ่ ม
ต่อผ่านคลิปท่อไปยังท่อตัง้ ดังกล่าว และท่อตัง้ ต้องครอบท่อระบายน�้ำได้
ทัง้ หมด
ั ๊ านัน้
ข้อก�ำหนดส�ำหรับท่อตัง้ ทีร่ ะบุในทีน่ ้ใี ช้เฉพาะรุน่ ทีม่ ปี มเท่
การปรับระดับ
•
•
เพือ่ ป้องกันการสันหรื
่ อเสียงดัง โปรดติดตัง้ เครือ่ งซักผ้าบนพืน้ ทีแ่ น่นหนา
และเรียบ โดยไม่มแี ท่นรองหรืออิฐรอง
จัดวางเครือ่ งซักผ้าห่างจากผนังด้านต่างๆ 10 ซม.
การจ่ายน�้ำ
•
•
•
โปรดตรวจสอบว่าก๊อกน�้ำอยูใ่ นระยะทีเ่ อือ้ มถึงได้งา่ ย
ปิดก๊อกเมือ่ ไม่ได้ใช้งานเครือ่ งซักผ้า
ตรวจสอบรอยรัวที
่ ข่ อ้ ต่อของท่อจ่ายน�้ำเข้าเป็นประจ�ำ
10 ไทย
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 10
2016-02-16
3:39:35
ขันตอนที
้
่ 1 เลือกต�ำแหน่ ง
ข้อก�ำหนดของต�ำแหน่ ง:
• มีพน้ื ผิวแข็ง ราบเรียบเสมอกัน โดยไม่มพี รมหรือวัสดุปพู น้ื ทีอ่ าจปิดกัน้ การระบายอากาศ
• พ้นจากแสงแดดโดยตรง
• มีพน้ื ทีว่ า่ งส�ำหรับการระบายอากาศและการเดินสายอย่างเพียงพอ
• อุณหภูมแิ วดล้อมต้องสูงกว่าจุดเยือกแข็ง (0 ˚C) อยูเ่ สมอ
• อยูห่ า่ งจากแหล่งก�ำเนิดความร้อนเสมอ
การติ ดตัง้
แผงกันหนู
เครือ่ งซักผ้านี้มาพร้อมแผงกันหนูทช่ี ว่ ยป้องกันสัตว์เล็ก เช่น หนู ไม่ให้เข้าสู่
ภายในตัวเครือ่ ง
ใส่แผงกันหนูทด่ี า้ นล่างของเครือ่ ง เพือ่ ให้ทำ� งานได้งา่ ยขึน้ โปรดยกด้านหน้าขึน้
เล็กน้อย
หมายเหตุ
•
•
บางรุน่ มีแผงกันหนูทต่ี อ้ งใส่จากด้านหลังของเครือ่ ง ส�ำหรับรุน่ นี้ โปรดใส่
แผงกันหนูกอ่ นทีจ่ ะปรับระดับเครือ่ ง เพือ่ ให้ทำ� งานได้งา่ ยขึน้ โปรดยก
ด้านหลังขึน้ เล็กน้อย
แผงกันหนูน้อี าจมีหรือไม่มใี ห้สำ� หรับบางรุน่
ขันตอนที
้
่ 2 ปรับขาตัง้ ปรับระดับ
น�ำผลิตภัณฑ์ออกจากบรรจุภณ
ั ฑ์
1.
2.
ค่อยๆ เลือ่ นเครือ่ งซักผ้าเข้าสูต่ ำ� แหน่งทีต่ ดิ ตัง้ การใช้แรงมากเกินไปอาจ
ท�ำให้ ขาตัง้ ปรับระดับ เสียหาย
ปรับระดับเครือ่ งซักผ้าด้วยการปรับขาตัง้ ปรับระดับด้วยตนเอง
A
ไทย 11
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 11
2016-02-16
3:39:35
การติดตัง้
3.
เมือ่ ปรับระดับเสร็จแล้ว ขัน น็อต (B) ถ้ามีให้ (บางรุน่ อาจไม่มนี อ็ ตนี้)
การติ ดตัง้
B
ค�ำเตือน
วัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์อาจเป็นอันตรายกับเด็ก โปรดทิง้ วัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์ทงั ้ หมด (ถุงพลาสติก โฟม เป็นต้น) ให้พน้ มือเด็ก
ขันตอนที
้
่ 3 เชื่อมต่อท่อน�้ำ
ต่อท่อจ่ายน�้ำเข้ากับก๊อกน�้ำ
1.
ถอด ข้อต่อตัวแปลง (A) ออกจาก ท่อน�้ำ (B)
2.
ใช้ไขควงฟิลลิปส์เพือ่ คลายสกรูสต่ี วั บนข้อต่อ
A
B
12 ไทย
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 12
2016-02-16
3:39:35
3.
จับข้อต่อไว้และหมุน ชิ้นส่วน (C) ไปตามทิศทางของลูกศรเพือ่ คลายออก
5 มม. (*)
4.
5.
ต่อข้อต่อเข้ากับก๊อกน�้ำ และขันสกรูให้แน่นพร้อมทัง้ ยกข้อต่อขึน้
หมุน ชิ้นส่วน (C) ไปตามทิศทางของลูกศรเพือ่ ขันให้แน่น
6.
ในขณะจับด้านล่างของ ชิ้นส่วน ( D) ไว้ ให้เชือ่ มต่อท่อจ่ายน�้ำเข้ากับ
ข้อต่อ จากนัน้ ปลด ชิ้นส่วน ( D) ท่อจะต่อเข้ากับข้อต่อได้พอดีพร้อมกับ
มีเสียงคลิก
7.
ต่อปลายอีกด้านของท่อน�้ำเข้ากับวาล์วน�้ำเข้าทีด่ า้ นหลังของเครือ่ งซักผ้า
หมุนท่อตามเข็มนาฬิกาเพือ่ ขันให้แน่น

C
การติ ดตัง้
C
D
ไทย 13
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 13
2016-02-16
3:39:35
การติดตัง้
8.
เปิดก๊อกน�้ำและตรวจสอบว่ามีรอยรัวรอบบริ
่
เวณเชือ่ มต่อหรือไม่
• ถ้ามีน้�ำรัว่ ให้ทำ� ตามขันตอนข้
้
างต้นนี้ซำ้�
การติ ดตัง้
•
หากก๊อกน�้ำประเภทเกลียว ให้ตอ่ ท่อน�้ำเข้ากับก๊อกน�้ำตามภาพ
ค�ำเตือน
หยุดการใช้เครือ่ งซักผ้าถ้ามีน้�ำรัว่ และติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ในพืน้ ที่ มิฉะนัน้ อาจท�ำให้เกิดไฟช็อต
ข้อควรระวัง
โปรดอย่าดึงท่อจ่ายน�้ำจนตึงโดยใช้แรง หากท่อจ่ายน�้ำสันเกิ
้ นไป โปรดเปลีย่ นเป็นท่อแรงดันสูงทีย่ าวขึน้
หมายเหตุ
•
•
หลังจากต่อท่อน�้ำเข้ากับข้อต่อแล้ว ให้ตรวจสอบว่ามีการเชือ่ มต่ออย่างถูกต้องหรือไม่ โดยดึงท่อจ่ายน�้ำลง
โปรดใช้กอ๊ กน�้ำแบบมาตรฐาน หากก๊อกน�้ำเป็นแบบเหลีย่ มหรือใหญ่เกินไป ให้น�ำวงแหวนออกก่อนทีจ่ ะต่อก๊อกน�้ำเข้ากับข้อต่อ
14 ไทย
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 14
2016-02-16
3:39:36
ขันตอนที
้
่ 4 วางท่อทิ้งน�้ำ
ประเภททัวไป
่
กดวงแหวนข้อต่อค้างไว้ และใส่เข้ากับท่อทิง้ น�้ำ
2.
เชือ่ มต่อท่อระบายน�้ำเข้ากับช่องระบายน�้ำ โปรดเชือ่ มต่อให้แน่นหนาโดย
ใช้วงแหวนข้อต่อ
ท่อระบายน�้ำนี้สามารถขยายได้ ปรับความยาวของท่อระบายน�้ำตาม
ต้องการ
การติ ดตัง้
1.
ไทย 15
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 15
2016-02-16
3:39:36
การติดตัง้
ประเภทปัม๊
A
1.
เปิด ฝาปิ ดท่อ (A) และใส่ทอ่ ระบายน�้ำ ยึดท่อระบายน�้ำโดยใช้วงแหวน
ข้อต่อ
หมายเหตุ
ต�ำแหน่ง (ด้านข้างหรือด้านหลัง) ของช่องระบายน�้ำทิง้ ขึน้ อยูก่ บั แต่ละรุน่
ฝาปิดท่อระบายน�้ำนี้อาจมีหรือไม่มใี ห้สำ� หรับบางรุน่
2.
ต่อปลายของท่อระบายน�้ำเข้ากับท่อตัง้ หรืออ่างทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งสูง 90-100
ซม. (*) จากพืน้
การติ ดตัง้
•
•
ค�ำเตือน


ตรวจสอบว่าปลายท่อระบายน�้ำไม่จมอยูใ่ นน�้ำ มิฉะนัน้ เครือ่ งซักผ้าอาจเกิด
ความเสียหายร้ายแรง
16 ไทย
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 16
2016-02-16
3:39:36
ข้อควรระวัง

•
•
อย่าต่อท่อให้มคี วามยาวเกิน 3 ม. (*) โดยรวม
อย่าให้ทอ่ ระบายน�้ำพาดผ่านกรอบประตูทส่ี งู 5 ซม. (**) ขึน้ ไปจากพืน้
•
อย่าพาดท่อระบายน�้ำผ่านด้านใต้ของเครือ่ งซักผ้า

การติ ดตัง้
ขันตอนที
้
่ 5 เปิ ดเครือ่ ง
ต่อสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าทีผ่ นัง ซึง่ มีเต้ารับไฟฟ้า AC 220 V / 50 Hz ทีผ่ า่ นการรับรองและมีการป้องกันด้วยฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร จากนัน้ ให้กดปุม่ POWER (เปิ ด/
ปิ ด) เพือ่ เปิดเครือ่ งซักผ้า
ไทย 17
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 17
2016-02-16
3:39:36
ก่อนการเริ่มต้น
พืน้ ฐาน
ซักล่วงหน้ า (ฉี ดน�้ำและซิ งค์ในตัว)
ข้อควรระวัง
•
•
โปรดอย่าใช้การฉีดน�้ำผิดวัตถุประสงค์ การใช้คณ
ุ สมบัตกิ ารฉีดน�้ำมากเกินไปจะเพิม่ ปริมาณการใช้น้�ำ เมือ่ เปิดน�้ำเข้าสูถ่ งั ซัก โปรดเปิดน�้ำอ่อนๆ มิฉะนัน้ อาจท�ำให้น้�ำล้นออกจากถังซัก
คุณสมบัตฉิ ดี น�้ำและซิงค์ในตัวช่วยให้คณ
ุ ซักผ้าด้วยมือก่อนทีเ่ ครือ่ งซักผ้าจะเริม่
ต้นการท�ำงาน คุณสมบัตฉิ ดี น�้ำใช้ได้เฉพาะเมือ่ ประตูเปิดอยู่ และตัง้ ค่าระดับน�้ำไว้
ต�่ำกว่าระดับสูง ส�ำหรับการซักล่วงหน้า ให้ใช้ซงิ ค์ในตัวทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ให้
ความสะดวกในการซักมือ
ก่อนการเริ่มต้น
1.
2.
3.
ขณะทีป่ ระตูเปิดอยู่ ให้ลดซิงค์ในตัวลง และใส่ผา้ เพือ่ ใช้ซกั ล่วงหน้า
กด Water Jet (ฉี ดน�้ำ) เพือ่ จ่ายน�้ำเข้าสูซ่ งิ ค์ในตัว และซักด้วยมือ
เมือ่ เสร็จแล้ว คุณสามารถน�ำน�้ำกลับมาใช้ซำ้� ในโปรแกรมหลัก หรือระบาย
น�้ำออกได้
• ในการใช้น้�ำซ�ำ ้ ให้เทน�้ำลงในถังซักด้วยตนเอง
• ในการระบายน�้ำทิง้ ให้กด Drain (ระบายน�้ำออก)
•
ส�ำหรับการใช้งานครัง้ แรก ปุม่ ฉีดน�้ำจะจ่ายน�้ำเข้าสูช่ อ่ งใส่ผงซักฟอก
เป็นเวลา 1 วินาที เพือ่ ไล่อากาศออกจากท่อน�้ำ หลังจากใช้งานครังแรก
้ การฉีดน�้ำจะหยุดโดยอัตโนมัตเิ มือ่ จ่ายน�้ำครบ 5 นาที
ห้ามใช้เพือ่ วัตถุประสงค์อน่ื นอกเหนือจากการซักล่วงหน้า เช่น การซักรองเท้าหรืออาบน�้ำสัตว์
หมายเหตุ
•
•
ถ้าต้องการซักผ้าด้วยมือขณะทีเ่ ครือ่ งท�ำงาน ให้กด START/PAUSE (เริม่ /พัก) เพือ่ หยุดการท�ำงาน และท�ำตามขันตอน
้
1- 3 ข้างต้น
ถ้าคุณเปิดทัง้ ประตูและซิงค์ในตัว ให้ลดระดับซิงค์ในตัวลงด้วยตนเอง
เพือ่ ซักล่วงหน้า
•
18 ไทย
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 18
2016-02-16
3:39:36
ช่องใส่ผงซักฟอก
ในการเติมผงซักฟอกเฉพาะส�ำหรับผ้าบางประเภท ให้ทำ� ตามขันตอนเหล่
้
านี้:
1.
2.
3.
4.
เปิดประตู จากนัน้ เปิดซิงค์ในตัวให้เห็นถังซัก
หาช่องใส่ผงซักฟอก จากนัน้ เลือ่ นเปิด
ใส่ผงซักฟอกตามทีผ่ ผู้ ลิตแนะน�ำ อย่าใส่เกินขีดสูงสุดตามเครือ่ งหมาย
ทีต่ วั จ่ายแบบปีก
ถ้าจ�ำเป็น ให้ใส่น้�ำยาปรับผ้านุ่มตามทีเ่ หมาะสม อย่าใส่เกินขีดสูงสุดตาม
เครือ่ งหมายทีต่ วั กัน้ น�้ำยาปรับผ้านุ่ม
ข้อควรระวัง
ก่อนการเริ่มต้น
โปรดใช้ผงซักฟอกประเภททีเ่ หมาะสม การใช้ผงซักฟอกมากเกินไปอาจท�ำให้
ผงซักฟอกไม่ละลาย
ล็อคป้ องกันเด็ก
การล็อคป้องกันเด็กจะป้องกันไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุตอ่ เด็กและทารก เช่น การจมน�้ำ
1.
2.
3.
กด POWER (เปิ ด/ปิ ด)
ั ชนั ล็อคป้องกันเด็ก ให้กดปุม่ Rinse (ล้างน�้ำ) และ Power Spin (ปัน่ หมาด) ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที สัญญาณจะกะพริบ
ในการเปิดใช้ฟงก์
ั
ในการปิดฟงก์ชนั ล็อคป้องกันเด็ก ให้กดปุม่ Rinse (ล้างน�้ำ) และ Power Spin (ปัน่ หมาด) ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที สัญญาณจะดับลง ถ้าถังซักมีน้�ำอยู่ ให้
เริม่ ต้นการท�ำงานของเครือ่ งอีกครัง้ และกดทัง้ สองปุม่ ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาทีเพือ่ ปิดล็อคป้องกันเด็ก
ขณะทีล่ อ็ คป้องกันเด็กท�ำงาน
•
•
•
•
คุณยังสามารถใช้งานแผงควบคุมขณะทีป่ ระตูปิด ถ้าคุณเปิดประตู รหัสข้อมูล (CL, dC) จะปรากฏพร้อมเสียงเตือน จากนัน้ เครือ่ งจะเริม่ การบังคับระบายน�้ำหลังจาก
30 วินาที เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุกบั เด็กหรือทารก เช่น การจมน�้ำ
เมือ่ การจ่ายน�้ำสมบูรณ์ ล็อคป้องกันเด็กจึงจะเริม่ ท�ำงาน
ถ้าเปิดประตูทง้ิ ไว้เป็นเวลา 30 วินาทีขณะทีถ่ งั ซักมีน้�ำ เครือ่ งจะระบายน�้ำโดยมีรหัส “CL” ซึง่ คุณไม่สามารถหยุดได้
หากต้องการเพิม่ ผงซักฟอกหรือผ้าลงในถังซัก หรือเปลีย่ นการตัง้ ค่าโปรแกรม คุณต้องหยุดหรือปลดล็อคป้องกันเด็กก่อน
ไทย 19
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 19
2016-02-16
3:39:37
ก่อนการเริ่มต้น
ค�ำเตือน
ถ้าคุณเปิดประตูขณะทีล่ อ็ คป้องกันเด็กท�ำงาน เครือ่ งจะบังคับระบายน�้ำเพือ่ ป้องกันอุบตั เิ หตุ เช่น การจมน�้ำ
หมายเหตุ
ล็อคป้องกันเด็กจะคงสถานะท�ำงานหลังจากทีค่ ณ
ุ ปิดเครือ่ งแล้ว คุณไม่สามารถปิดล็อคป้องกันเด็ก ถ้ารหัส “CL” ยังปรากฏบนจอ แต่คณ
ุ สามารถปิดล็อคได้เมือ่ รหส dC
ปรากฏ โดยกดปุม่ ทัง้ สองค้างไว้พร้อมกัน
ค�ำแนะน�ำของผ้า
จุดตรวจสอบ
ก่อนการเริ่มต้น
•
•
•
ตรวจสอบรอยเปื้อนหรือสิง่ สกปรก ชุบผงซักฟอกเล็กน้อยกับผ้าขนหนูสขี าว ใช้ผา้ ขนหนูสขี าวขยีก้ บั ผ้าสกปรกเพือ่ ย้ายให้สงิ่ สกปรกหรือสีมาอยูท่ ผ่ี า้ ขนหนูสขี าว
ก่อนทีจ่ ะซัก ใช้น้�ำยาซักผ้าป้ายแขนเสือ้ คอปก สาบเสือ้ และกระเป๋า โดยใช้แปรงขัด
ผ้าทีม่ กี ารอัดจีบซึง่ ตัดเย็บจากผ้าขนสัตว์ตอ้ งได้รบั การดูและเป็นพิเศษด้วยการมัดไว้ดว้ ยกันก่อนซัก น�ำด้ายออกหลังจากทีก่ ารซักและการอบแห้งเสร็จสมบูรณ์
ข้อควรระวัง
•
•
•
โปรดอย่าวางผ้าหรือวัตถุทห่ี นักมากในถังซัก
อย่าวางเทียนหรือแหล่งความร้อนไว้ภายในหรือบนเครือ่ งซักผ้า
ห้ามซักผ้าชนิดต่อไปนี้
• เนคไท เสือ้ ชัน้ ใน เสือ้ แจ็คเก็ต สูท และเสือ้ โค้ท อาจเสียรูปเนื่องจากการหดหรือสีตกบนพืน้ ผิว ผ้าเหล่านี้สว่ นใหญ่ทำ� จากไนลอน โพลีโนสิก และ/หรือเส้นใยผสม
• ผ้าทีถ่ กั ทอให้มรี อยยับ รอยนูน หรือมีเรซิน จะเปลีย่ นรูปได้งา่ ยเมือ่ แช่น้�ำ
• ผ้าทีส่ ตี กง่าย ท�ำจากฝ้าย ขนสัตว์ ไหมย่น ชุดหนังและเครือ่ งตกแต่ง ตลอดจนเสือ้ ผ้าทีม่ กี ารตกแต่ง
• ผ้ากันน�้ำ เครือ่ งนอน หรือผ้าบางชนิด (*)
• เครือ่ งนอนแบบหนาและแข็ง แม้วา่ จะมีเครือ่ งหมายระบุวา่ ซักด้วยเครือ่ งได้ในฉลากการดูแลผ้าก็ตาม เครือ่ งนอนอาจท�ำให้เครือ่ งสัน่ ซึง่ อาจน�ำไปสูก่ ารบาดเจ็บ
หรือท�ำให้เกิดความเสียหายต่อเครือ่ ง ผนัง หรือพืน้ ตลอดจนผ้า
* ผ้าห่มขนสัตว์ ผ้าคลุมกันฝน เสือ้ แจ็คเก็ตและกางเกงตกปลา ชุดสกี ถุงนอน ผ้าคลุมผ้าอ้อม ชุดออกก�ำลังกาย ผ้าคลุมรถยนต์ จักรยาน และจักรยานยนต์ ผ้าเช็ดเท้าในห้องอาบน�้ำ และผ้ากันน�้ำอืน่ ๆ
20 ไทย
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 20
2016-02-16
3:39:37
ขันตอนที
้
่ 1 - คัดแยก
แยกผ้าตามเกณฑ์ดงั นี้ :
•
•
•
•
ฉลากดูแลผ้า: แยกผ้าเป็น ผ้าฝ้าย ผ้าเนื้อผสม ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ และเรยอน
สี: แยกผ้าขาวออกจากผ้าสี
ขนาด: การน�ำผ้าทีม่ ขี นาดแตกต่างมารวมเข้าไว้ดว้ ยกันในถังซักจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการซัก
ความบอบบาง: ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำในการดูแลผ้าแต่ละชนิดในฉลากการดูแลผ้าส�ำหรับผ้าทีต่ อ้ งมีการถนอม เช่น ผ้าขนสัตว์ลว้ น ม่า่ น และผ้าไหม
หมายเหตุ
โปรดดูฉลากดูแลผ้าบนเสือ้ ผ้า และแยกเสือ้ ผ้าตามนัน้ ก่อนเริม่ ต้นซัก
ก่อนการเริ่มต้น
ขันตอนที
้
่ 2 - น�ำสิ่ งของออกจากกระเป๋าให้หมด
น�ำสิ่ งของออกจากกระเป๋าของเสือ้ ผ้า และน�ำสิ่ งสกปรกออก
•
•
•
•
•
วัตถุทเ่ี ป็นโลหะ เช่น เหรียญ เข็มหมุด และหัวเข็มขัดบนเสือ้ ผ้าอาจท�ำให้ผา้ อืน่ ๆ และถังซักเสียหาย
ั
กลับผ้าทีม่ กี ระดุมและเสือ้ ผ้าทีม่ ลี ายปกเอาด้
านในออกมาด้านนอก
ถ้าไม่รดู ซิปกางเกงหรือแจ็คเก็ตปิดไว้ขณะซัก ถังซักอาจเสียหายได้
โปรดรูปซิปปิดไว้
เสือ้ ผ้าทีม่ เี ชือกยาวอาจพันกับผ้าชิน้ อืน่ โปรดมัดเชือกไว้กอ่ นทีจ่ ะซักผ้า
ขันตอนที
้
่ 3 - ใช้ถงุ ใส่ผา้ ส�ำหรับซัก
•
•
•
ต้องใส่ชดุ ชัน้ ในสตรี (ซักน�้ำได้) ลงในถุงใส่ผา้ ส�ำหรับซัก ส่วนทีเ่ ป็นโลหะของชุดชัน้ ในสตรีอาจท�ำให้วสั ดุแตกหักและท�ำความเสียหายแก่เสือ้ ผ้าได้
ผ้าแคชเมียร์และผ้าทีม่ คี วามฟู และผ้าน�้ำหนักเบา (เช่น ผ้าประดับลูกไม้ ชุดชัน้ ใน ถุงน่องไนล่อน ผ้าใยสังเคราะห์ เป็นต้น) อาจลอยขึน้ และท�ำให้ผา้ ได้รบั ั
ความเสียหาย และท�ำให้เครือ่ งซักผ้าเกิดปญหาขึ
น้ ได้ ใช้ตาข่ายส�ำหรับซักผ้าเพือ่ ซักแยกต่างหาก
อย่าซักถุงใส่ผา้ เพียงอย่างเดียวโดยไม่มผี า้ อืน่ เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดการสันสะเทื
่
อนทีท่ ำ� ให้เครือ่ งซักผ้าเคลือ่ นทีแ่ ละอาจท�ำให้ได้รบั บาดเจ็บ
ข้อควรระวัง
ส�ำหรับผ้าทีพ่ องตัวได้ เช่น ผ้าห่ม ผ้าไมโครไฟเบอร์ และวัสดุกนั น�้ำ ให้ใช้ถงุ ตาข่ายซักผ้าเพือ่ ให้ผา้ จมน�้ำ • ผ้าทีพ่ องตัวได้อาจท�ำให้เกิดความเสียหายต่อผ้าหรือเครือ่ งระหว่างการซักหรืออบแห้ง
• ไม่วา่ ขนาดเล็กหรือใหญ่ การซักผ้าห่มหรือผ้าคลุมจะปลอดภัยและสะอาดยิง่ ขึน้ ถ้าซักครังละชิ
้ น้ การใส่ผา้ ห่มขนาดต่างกันสองชิน้ ในครังเดี
้ ยวอาจท�ำให้ประสิทธิภาพ
การอบแห้งลดลงเนื่องจากผ้าไม่สมดุล
ไทย 21
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 21
2016-02-16
3:39:37
ก่อนการเริ่มต้น
ในการใส่ผา้ ห่ม
ม้วนผ้าห่มใส่ในถุงตาข่ายส�ำหรับผ้าห่ม (A) ดังทีแ่ สดง จากนัน้ ใส่ถงุ ตาข่ายในถังซักใต้ ส่วนพลาสติ ก (B) ของถัง
B
ก่อนการเริ่มต้น
A
ขันตอนที
้
่ 4 - แช่ผา้ ก่อนซัก (ถ้าจ�ำเป็ น)
•
•
•
ส�ำหรับรอยเปื้อนทีป่ กเสือ้ แขนเสือ้ สาบ และกระเป๋า ให้ทาน�้ำยาซักผ้าและใช้แปรงขัดเบาๆ ก่อนซัก
ใช้ผงซักฟอกและน�้ำยาซักผ้า ห้ามใช้สบู่ เนื่องจากอาจมีการตกค้างใน
ถังซักหลังจากซักเสร็จ
ซักถุงเท้าสีขาว แขนเสือ้ และคอปกเสือ้ ด้วยการแปรงด้วยผงซักฟอกเล็กน้อย
ข้อควรระวัง
โปรดใส่ผา้ ทัง้ หมดในถุง
• ถ้ามีผา้ ยืน่ ออกมาอาจท�ำให้เกิดความเสียหายกับเครือ่ งหรือกับผ้า หรืออาจท�ำให้น้�ำรัว่
• อย่าใส่ผา้ ในถังซักมากเกินไป ตรวจสอบว่าไม่มสี ว่ นใดของผ้ายืน่ ออกมานอกถัง
22 ไทย
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 22
2016-02-16
3:39:37
ขันตอนที
้
่ 5 - พิจารณาปริมาณผ้าที่จะซัก
ห้ามใส่ผา้ เกินปริมาณทีก่ ำ� หนด การใส่ผา้ มากเกินไปอาจท�ำให้เครือ่ งซักผ้าไม่สามารถซักได้อย่างเหมาะสม
หมายเหตุ
ั่
เมือ่ ซักชุดเครือ่ งนอนหรือผ้านวม เวลาในการซักอาจนานขึน้ และประสิทธิภาพในการปนหมาดจะลดลง
ส�ำหรับชุดเครือ่ งนอนหรือผ้าคลุมเตียง น�้ำหนักทีแ่ นะน�ำคือ
ไม่เกิน 3.5 กิโลกรัม
ข้อควรระวัง
ถ้าผ้าไม่สมดุล รหัสข้อมูล “Ub” จะปรากฏขึน้ ให้กระจายชิน้ ผ้าให้เสมอกัน ผ้าทีไ่ ม่สมดุลอาจลดประสิทธิภาพในการปนั ่
ขันตอนที
้
่ 6 - ใช้ประเภทผงซักฟอกที่เหมาะสม
ก่อนการเริ่มต้น
ประเภทของผงซักฟอกขึน้ อยูก่ บั ประเภทเนื้อผ้า (ผ้าฝ้าย ผ้าใยสังเคราะห์ ผ้าบาง ขนสัตว์) สี อุณหภูมทิ ซ่ี กั และระดับความสกปรก โปรดใช้ผงซักฟอกชนิด "ฟองน้อย" ซึง่
ได้รบั การออกแบบส�ำหรับเครือ่ งซักผ้าอัตโนมัติ
ข้อควรระวัง
•
•
•
•
•
•
ใช้ผงซักฟอกในปริมาณทีพ่ อเหมาะ แม้วา่ จะใช้ผงซักฟอกปริมาณมาก ผลลัพธ์ของการซักจะไม่แตกต่างกันมากนัก แต่จะท�ำให้เสือ้ ผ้าเสียหายเนื่องจาก
ล้างไม่เพียงพอ
น�้ำยาฟอกขาวนัน้ มีฤทธิเป็์ นด่างอย่างแรง ท�ำให้เกิดความเสียหายหรือสีของผ้าเพีย้ นไป
ใช้รอบการล้างน�้ำทีย่ าวนานขึน้ หรือเพิม่ รอบการล้างน�้ำเมือ่ ใช้ผงซักฟอกทีม่ คี วามเป็นไปได้วา่ จะตกค้างบนผ้ามาก และท�ำให้เกิดกลิน่ เหม็นหลังจากซักเสร็จ
ถ้าใช้ผงซักฟอกมากเกินไป โดยเฉพาะเมือ่ ใช้น้�ำเย็น ผงซักฟอกจะละลายไม่หมดและค้างอยูบ่ นเสือ้ ผ้า ท่อ หรือถังปนั ่ ท�ำให้เสือ้ ผ้าสกปรก
ในกรณีทต่ี งั ้ เวลาซัก โปรดอย่าใส่ผงซักฟอกในถังหรือในผ้าโดยตรง ผ้าอาจสีตก โปรดใช้ชอ่ งใส่ผงซักฟอก
เมือ่ ซักผ้าขนสัตว์โดยใช้โปรแกรมผ้าขนสัตว์ ให้ใช้น้�ำยาซักผ้าทีม่ สี ภาวะเป็นกลางเท่านัน้ เพือ่ ป้องกันสีเพีย้ น
หมายเหตุ
•
•
ปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำของผูผ้ ลิตผงซักฟอก ตามน�้ำหนักของผ้า ระดับความสกปรก และความกระด้างของน�้ำในพืน้ ทีข่ องคุณ ถ้าคุณไม่แน่ใจเกีย่ วกับความกระด้าง
ของน�้ำ โปรดติดต่อผูใ้ ห้บริการน�้ำประปาในพืน้ ที่
ห้ามใช้ผงซักฟอกทีท่ เ่ี กาะตัวหรือแข็ง ผงซักฟอกอาจค้างอยูใ่ นรอบการซัก ท�ำให้ชอ่ งระบายน�้ำอุดตัน
ไทย 23
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 23
2016-02-16
3:39:37
การท�ำงาน
แผงควบคุม
01
02
03
04
07
05
06
09
08
ั
แสดงเวลาทีเ่ หลือของโปรแกรม หรือรหัสข้อมูลเมือ่ เกิดปญหา
01 จอแสดงผล
ล็อคป้ องกันเด็ก
ั ชนั นี้จะท�ำงานต่อไปหลังจากทีเ่ ครือ่ งเริม่ ต้นการ
ล็อคป้องกันเด็กใช้ป้องกันไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุกบั เด็ก เช่น จมน�้ำในถังซัก ฟงก์
ท�ำงานใหม่ ในการยกเลิกล็อคป้องกันเด็ก ให้ปิดการท�ำงาน
��������
Eco Tub Clean (ล้างถังซัก)
ใช้ในการรักษาความสะอาดของถังซัก สัญญาณนี้จะสว่างขึน้ โดยอัตโนมัตเิ ป็นประจ�ำ เมือ่ สัญญาณปรากฏ ให้เรียกใช้โปรแกรม
ล้างถังซัก
02 Water Level (ระดับน�้ำ)
ระดับน�้ำจะถูกปรับให้เหมาะกับโปรแกรม แต่คณ
ุ สามารถเปลีย่ นระดับได้ดว้ ยตนเอง
03 Activ Dual Wash
(ซักมือ+ซักเครือ่ ง)
ปุม่ นี้มสี องตัวเลือก และสามารถใช้ได้เฉพาะเมือ่ เครือ่ งหยุดท�ำงานหรืออยูใ่ นโหมดสแตนด์บาย
• Water Save (หยุดระบายน�้ำ เพือ่ เก็บ - เริม่ ต้น): เลือกเพือ่ ใช้น้�ำในอ่างทีเ่ หลืออยูห่ ลังจากทีใ่ ช้การฉีดน�้ำ น�้ำจะถูกน�ำไปใช้
ส�ำหรับรอบการซักหลัก
• Drain (ระบายน�้ำออก): เลือกเพือ่ ระบายน�้ำในอ่างทีเ่ หลืออยูท่ ง้ิ หลังจากทีใ่ ช้การฉีดน�้ำ หลังจากระบายน�้ำเสร็จ เครือ่ งซักผ้าจะเปลีย่ นเป็นโหมดหยุดระบายน�้ำ เพือ่ เก็บโดยอัตโนมัติ หลังจากนัน้ คุณจะสามารถ
เลือกโปรแกรมได้
04 Wash (ซัก)
กดเพือ่ เริม่ ต้นการซัก หรือปรับเวลาการซักระหว่าง 6 ถึง 30 นาที
05 Rinse (ล้างน�้ำ)
กดเพือ่ ใช้รอบการล้างน�้ำ หรือเปลีย่ นจ�ำนวนครังในการล้
้
างน�้ำได้ถงึ 5 รอบ
ั่
06 Power Spin (ปนหมาด)
ั่
ั่
กดเพือ่ ใช้รอบการปนหมาด
หรือเปลีย่ นเวลาปนหมาดตามล�
ำดับต่อไปนี้ 1-9 นาที (เพิม่ ครังละ
้ 1 นาที) > 15 นาที > 30 นาที
07 Power (เปิด/ปิด)
กดปุม่ นี้หนึง่ ครังเพื
้ อ่ เปิดเครือ่ ง และกดอีกครังเพื
้ อ่ ปิดเครือ่ ง
08 Start/Pause (เริม่ /พัก)
กดเพือ่ หยุดการท�ำงานหรือเพือ่ ให้เครือ่ งท�ำงานต่อ ในการเปลีย่ นล�ำดับของโปรแกรม กดหนึง่ ครังเพื
้ อ่ หยุดการท�ำงาน จากนัน้
เปลีย่ นล�ำดับ ในการให้เครือ่ งท�ำงานต่อ ให้กดอีกครัง้
09 แผงโปรแกรม
เลือกโปแรกรมทีเ่ หมาะกับความต้องการ
24 ไทย
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 24
2016-02-16
3:39:37
ขันตอนง่
้
ายๆ ในการเริ่มต้น
1
4
2
5
3
1.
2.
3.
4.
5.
กดปุม่ POWER (เปิ ด/ปิ ด) เพือ่ เปิดเครือ่ งซักผ้า
เลือกโปรแกรมในแผงโปรแกรม
ั่
เปลีย่ นการตัง้ ค่าโปรแกรม (เวลาซัก, จ�ำนวนรอบการล้างน�้ำ และ/หรือเวลาปนหมาด)
ตามต้องการ
คุณสามารถเลือกทีจ่ ะเปิด Activ Dual Wash (ซักมือ+ซักเครือ่ ง)
กด START/PAUSE (เริ่ม/พัก)
��������
ในการเปลีย่ นโปรแกรมระหว่างการท�ำงาน
1.
2.
3.
กด START/PAUSE (เริ่ม/พัก) เพือ่ หยุดการท�ำงาน
เลือกโปรแกรมอืน่ และท�ำตามขันตอนที
้
่ 2-3 ข้างต้นตามต้องการ
กด START/PAUSE (เริ่ม/พัก) เพือ่ เริม่ ต้นรอบการซักใหม่
ไทย 25
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 25
2016-02-16
3:39:38
��������
โปรแกรมอัตโนมัติ
โปรแกรม
ค�ำอธิ บาย
��������
Fuzzy (อัตโนมัต)ิ
•
เลือกตัวเลือกนี้สำ� หรับผ้าส่วนใหญ่ รวมถึงผ้าฝ้าย ผ้าซับใน และผ้าทีส่ กปรกปานกลาง
Quick (ซักเร็ว)
•
เลือกตัวเลือกนี้สำ� หรับผ้าทีส่ กปรกน้อยและลดเวลาซัก
Soak (แช่ผา้ )
•
เมือ่ เลือกตัวเลือกนี้ เครือ่ งจะเพิม่ กระบวนการแช่ผา้ ก่อนโปรแกรมหลัก
Jeans (ผ้ายีนส์)
•
เหมาะส�ำหรับผ้าทีต่ อ้ งมีการซักสะอาด
Blanket (ผ้าห่ม)
•
ใช้โปรแกรมนี้สำ� หรับผ้าชิน้ ใหญ่เช่นผ้าห่มและผ้าปูทน่ี อน
Delicates (ถนอมผ้า)
•
เลือกโปรแกรมนี้สำ� หรับผ้าทีต่ อ้ งถนอม เช่น สเว็ตเตอร์ เสือ้ ไหมพรม หรือผ้าขนสัตว์
•
กด Delicates (ถนอมผ้า) ค้างไว้ 3 วินาทีเพือ่ เลือก Eco Tub Clean (ล้างถังซัก) การหมุนทีท่ รงพลังจะขจัด
ความสกปรกและกลิน่ อับจากภายในถังซัก
ถ้าคุณเห็นสัญญาณ กะพริบ แสดงว่าเครือ่ งแนะน�ำให้ทำ� ความสะอาดถังซักด้วยโปรแกรมล้างถังซัก ส�ำหรับ
รายละเอียด โปรดอ่านหัวข้อการท�ำความสะอาดในคูม่ อื นี้
* Eco Tub Clean (ล้างถังซัก)
•
26 ไทย
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 26
2016-02-16
3:39:38
โปรแกรมที่กำ� หนดเอง
คุณสามารถใช้โปรแกรมเดีย่ วเพือ่ ซักผ้าทีม่ คี วามสกปรกไม่มาก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถก�ำหนดโปรแกรมซักเพียงหนึง่ รอบส�ำหรับชุดนอน
1
4
2
1.
2.
4.
เวลาซัก
จ�ำนวนการล้างน�้ำ
เวลาปัน่ หมาด
6-30 นาที
1-5 ครัง้
1-9, 15, 30 นาที
Wash (ซัก) + Rinse (ล้างน�้ำ)
Rinse (ล้างน�้ำ) + Spin (ปัน่ หมาด)
Wash (ซัก) + Rinse (ล้างน�้ำ) +
Power Spin (ปัน่ หมาด)
การล้างน�้ำหลังจากซัก
ั่
การปนหมาดหลั
งจากล้างน�้ำ
ั่
การซัก ล้างน�้ำ และปนหมาดตามล�
ำดับ
��������
3.
กดปุม่ POWER (เปิ ด/ปิ ด) เพือ่ เปิดเครือ่ งซักผ้า
กดปุม่ Wash (ซัก)/Rinse (ล้างน�้ำ)/Power Spin (ปัน่ หมาด) เพือ่ ใช้แต่ละโปรแกรมตามต้องการ ระยะเวลาหรือจ�ำนวนรอบของแต่ละโปรแกรมนัน้ สามารถปรับได้
ด้วยการกดปุม่ ทีเ่ หมาะสมตามจ�ำนวนครังที
้ ต่ อ้ งการ
ถ้าต้องการใช้หลายโปรแกรมร่วมกัน ให้กดปุม่ โปรแกรมนัน้ ๆ ดังต่อไปนี้:
กด START/PAUSE (เริ่ม/พัก)
ไทย 27
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 27
2016-02-16
3:39:38
การบ�ำรุงรักษา
การท�ำความสะอาด
โปรดรักษาให้เครือ่ งซักผ้าสะอาดอยูเ่ สมอเพือ่ ป้องกันประสิทธิภาพลดลงและเพือ่ ให้มอี ายุการใช้งานทีย่ าวนาน
การเตือนของโปรแกรมล้างถังซัก
•
•
•
•
สัญญาณ จะเตือนให้ทราบว่าจ�ำเป็นต้องมีการล้างถังซักแล้ว ถ้าคุณเห็นสัญญาณนี้กะพริบหลังจากซักผ้าเสร็จ ให้น�ำผ้าออกและเรียกใช้โปรแกรมล้างถังซัก
คุณสามารถข้ามการเตือนนี้ และใช้โปรแกรมต่างๆ ต่อไปตามปกติ เนื่องจากกรณีน้ไี ม่ใช่การท�ำงานผิดปกติ แต่การเตือนจะยังคงอยูอ่ กี 6 รอบการท�ำงานติดต่อกัน
หลังจากทีจ่ บการท�ำงานแต่ละรอบ
การเตือนจะท�ำงานทุก 1-3 เดือน โดยขึน้ อยูก่ บั จ�ำนวนรอบการท�ำงาน
เพือ่ ให้ถงั ซักสะอาด ขอแนะน�ำให้ใช้โปรแกรมล้างถังซักเป็นประจ�ำ
ซิ งค์ในตัว
1.
2.
เปิดประตู และใช้ผา้ หรือฟองน�้ำท�ำความสะอาดซิงค์ในตัว
กด Water Jet (ฉีดน�้ำ) เพือ่ จ่ายน�้ำเข้าสูซ่ งิ ค์ในตัว ใช้น้�ำเพือ่ ล้างอ่างซัก
ตัวกรองเศษด้าย
กดบริเวณด้านบนของทีป่ ิดตัวกรองเพือ่ น�ำออก
ปลดล็อคทีฝ่ าปิด และท�ำความสะอาดตัวกรองด้วยน�้ำไหลและใช้แปรงถู
3.
เมือ่ ท�ำความสะอาดเสร็จ ให้ปิดฝาและใส่กรอบของตัวกรองเข้าทีเ่ ดิม คุณจะ
ได้ยนิ เสียงคลิกเมือ่ กรอบของตัวกรองเข้าที่
�������������
1.
2.
28 ไทย
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 28
2016-02-16
3:39:38
ตัวกรองปัม๊ (เฉพาะรุน่ ที่ใช้ได้เท่านัน้ )
วางพรมหรือผ้าขนหนูหพู น้ื ใต้ตวั กรองปมั ๊ หมุนปุม่ บิดของตัวกรองทวนเข็ม
นาฬิกาเพือ่ ถอดออก
2.
ท�ำความสะอาดตัวกรองในน�้ำไหลและแปรงขนอ่อน
3.
ใส่ตวั กรองกลับเข้าที่ และหมุนตามเข็มนาฬิกาจนล็อคเข้าที่
�������������
1.
ไทย 29
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 29
2016-02-16
3:39:38
�������������
ตะแกรงตัวกรอง
1.
2.
ใช้คมี เพือ่ ดึงตะแกรงตัวกรองออกจากช่องน�้ำเข้าดังทีแ่ สดงในภาพ
ใช้แปรงขนนุ่มท�ำความสะอาดตัวกรองในน�้ำไหล
3.
ใส่ตวั กรองเข้าที่ โปรดขันให้แน่นเพือ่ ป้องกันน�้ำรัว่
�������������
30 ไทย
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 30
2016-02-16
3:39:39
ช่องใส่ผงซักฟอก
A
1.
2.
3.
เปิดประตู จากนัน้ เปิดซิงค์ในตัวให้เห็นช่องใส่ผงซักฟอก
ยกขอบด้านหน้าของช่องใส่ขน้ึ เล็กน้อย จากนัน้ เลือ่ นเปิด
น�ำ ตัวจ่ายแบบปี ก (A) และ ที่กนั ้ น�้ำยาปรับผ้านุ่ม (B) ออกจากช่องใส่
4.
ท�ำความสะอาดช่องใส่ ตลอดจนตัวจ่ายและทีก่ นั ้ ด้วยน�้ำไหล และใช้แปรง
ขนนุ่ม
5.
เมือ่ เสร็จแล้ว ให้ใส่ทก่ี นั ้ น�้ำยาปรับผ้านุ่มและใส่ตวั จ่าย จากนัน้ ใส่ชอ่ งใส่ผง
ซักฟอกกลับเข้าที่
B
�������������
ไทย 31
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 31
2016-02-16
3:39:39
การแก้ไขปัญหา
จุดตรวจสอบ
ั
ถ้าคุณพบว่าเกิดปญหากั
บเครือ่ งซักผ้า โปรดตรวจสอบทีต่ ารางด้านล่างนี้กอ่ นและลองด�ำเนินการตามค�ำแนะน�ำ
ปัญหา
การด�ำเนิ นการ
•
•
•
ตรวจสอบว่ามีการจ่ายพลังงานตามพิกดั ทีถ่ กู ต้องส�ำหรับผลิตภัณฑ์
ตรวจสอบว่าเสียบปลักเรี
๊ ยบร้อย
ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร
•
•
•
•
•
•
•
ตรวจสอบว่าประตูปิดอยู่
ตรวจสอบว่าก๊อกน�้ำเปิดอยู่
โปรดกดหรือแตะ START/PAUSE (เริ่ม/พัก) เพือ่ เริม่ การท�ำงานของเครือ่ ง
ตรวจสอบว่าไม่ได้เปิดใช้การล็อคป้องกันเด็กไว้
ก่อนทีเ่ ครือ่ งซักผ้าจะเริม่ เติมน�้ำ จะมีเสียงคลิกๆ ดังเพือ่ ตรวจสอบประตูวา่ เปิดอยูห่ รือไม่ และด�ำเนินการระบายน�้ำ
อย่างรวดเร็ว
ั่
ประตูเปิดอยูร่ ะหว่างรอบการปนหมาดหรื
อไม่ ปิดประตู จากนัน้ กดปุม่ START/PAUSE (เริ่ม/พัก) เพือ่ ให้เครือ่ ง
ท�ำงานต่อ
เครือ่ งเข้าสูโ่ หมดสแตนด์บายหรืออยูใ่ นโปรแกรมแช่ผา้ โปรดรอสักครู่
ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร
เครือ่ งไม่จา่ ยน�้ำ
•
•
•
•
•
•
•
•
โปรดกดหรือแตะ START/PAUSE (เริ่ม/พัก) หลังจากเลือกการจ่ายน�้ำ
ตรวจสอบว่าก๊อกน�้ำเปิดอยู่
ั ด
ตะแกรงตัวกรองทีข่ อ้ ต่อท่อจ่ายน�้ำมีสงิ่ สกปรกอุดตันหรือไม่ ท�ำความสะอาดตัวกรอง โดยใช้แปรงสีฟนขั
น�้ำไม่ไหลหรือไม่ ถ้าน�้ำไม่ไหล ให้ปิดก๊อกน�้ำและปิดเครือ่ ง
จับให้ทอ่ จ่ายน�้ำตรง
เปิดและปิดประตู จากนัน้ กดปุม่ START/PAUSE (เริ่ม/พัก)
หากแรงดันน�้ำต�่ำ เครือ่ งซักผ้าจะรอเป็นเวลานานขึน้ ก่อนทีจ่ ะเริม่ ท�ำงาน
ถ้าระดับน�้ำไม่สงู พอทีต่ อ้ งการ หรือต�่ำกว่าทีค่ าดหมาย ให้ใช้ตวั เลือกระดับน�้ำเพือ่ ปรับระดับน�้ำ
หลังจากจบรอบการท�ำงาน มีผงซักฟอก
หลงเหลือในช่องจ่าย
•
•
•
ตรวจสอบว่าเครือ่ งซักผ้าต่อกับแหล่งจ่ายน�้ำทีม่ แี รงดันเพียงพอ
ตรวจสอบว่าใส่ชอ่ งใส่ผงซักฟอกอย่างถูกต้องแล้ว
น�ำช่องใส่ผงซักฟอกออกมาท�ำความสะอาด จากนัน้ ลองอีกครัง้
เครือ่ งไม่เปิดท�ำงาน
เครือ่ งไม่เริม่ ท�ำงาน
•
การแก้ไขปัญหา
32 ไทย
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 32
2016-02-16
3:39:39
ปัญหา
มีการสันสะเทื
่
อนหรือเสียงมากผิดปกติ
หยุด
การด�ำเนิ นการ
•
•
•
•
•
•
•
ตรวจสอบว่าเครือ่ งตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีซ่ ง่ึ ราบเสมอกัน ถ้าพืน้ ทีไ่ ม่เรียบเสมอกัน ให้ใช้ขาตัง้ ปรับระดับเพือ่ ปรับระดับ
ตรวจสอบว่าเครือ่ งซักผ้าไม่ได้สมั ผัสกับวัตถุอน่ื
ตรวจสอบว่าปริมาณผ้าอยูใ่ นถังอย่างสมดุล
ตรวจสอบว่าผ้ากระจายอยูใ่ นถังอย่างสมดุล จัดให้ผา้ กระจายออก และเริม่ ต้นใหม่
ตรวจสอบว่าพืน้ ทีร่ อบๆ เครือ่ งซักผ้าไม่มสี งิ่ ของวางอยู่
ระหว่างการท�ำงานจะมีเสียงหึง่ เป็นปกติ
มีสงิ่ ของ เช่น เหรียญ ท�ำให้เกิดเสียง น�ำสิง่ ของออกจากเครือ่ งซักผ้าหลังจากการซักเสร็จสิน้
•
•
•
ตรวจสอบว่าสายไฟต่อเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าทีม่ ไี ฟฟ้า
ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร
ปิดประตู และกดหรือแตะ START/PAUSE (เริ่ม/พัก) เพือ่ เริม่ การท�ำงานของเครือ่ ง เพือ่ ความปลอดภัย เครือ่ งซัก
ั่
ผ้าจะไม่ปนหมาดถ้
าประตูไม่ปิดสนิท
ก่อนทีเ่ ครือ่ งซักผ้าจะเริม่ เติมน�้ำ จะมีเสียงคลิกๆ ดังเพือ่ ตรวจสอบประตูวา่ เปิดอยูห่ รือไม่ และด�ำเนินการระบายน�้ำ
อย่างรวดเร็ว
อาจมีการหยุดหรือแช่ผา้ ในโปรแกรม รอสักครูแ่ ละเครือ่ งอาจเริม่ ท�ำงานเอง
ตรวจสอบว่าตะแกรงตัวกรองของท่อน�้ำไม่อดุ ตัน ท�ำความสะอาดตะแกรงนี้เป็นประจ�ำ
ั
ปญหานี
้เกิดขึน้ ชัวคราวเนื
่
่องจากแรงดันไฟฟ้าต�่ำ และจะหายไปเมือ่ พลังงานไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติ
•
•
•
•
การเตือน Eco Tub Clean (ล้างถังซัก)
ไม่ดบั ลง
่ และจะ
เมือ่ เครือ่ งได้รบั การวินจิ ฉัยว่าจะต้องมีการท�ำความสะอาด สัญญาณ จะกะพริบเป็นเวลาหนึง่ ชัวโมง
เกิดซ�ำ้ อีก 6 ครังติ
้ ดต่อกันจนกว่าคุณจะเรียกใช้โปรแกรมล้างถังซัก ซึง่ เป็นเรือ่ งปกติและไม่ใช่ขอ้ ผิดพลาดของ
ระบบ เพือ่ ให้ถงั ซักสะอาด ขอแนะน�ำให้ใช้โปรแกรมล้างถังซักเป็นประจ�ำทุก 1-3 เดือน
•
•
•
•
•
เปิดก๊อกน�้ำจนสุด
ตรวจสอบว่าการเลือกอุณหภูมถิ กู ต้อง
ตรวจสอบว่าท่อต่อกับก๊อกทีถ่ กู ต้อง ล้างท่อน�้ำ
ถอดสายและท�ำความสะอาดตัวกรอง ตัวกรองท่อน�้ำอาจอุดตัน
ขณะทีเ่ ครือ่ งซักผ้าเติมน�้ำ อุณหภูมขิ องน�้ำอาจเปลีย่ นแปลงขณะทีค่ ณ
ุ ลักษณะการควบคุมอุณหภูมอิ ตั โนมัติ
ตรวจสอบอุณหภูมขิ องน�้ำทีไ่ หลเข้า ซึง่ เป็นอาการปกติ
ขณะทีเ่ ครือ่ งซักผ้าเติมน�้ำ คุณอาจพบว่ามีเพียงน�้ำร้อนหรือน�้ำเย็นไหลผ่านช่องจ่ายผงซักฟอก เมือ่ เลือกอุณหภูม ิ
การซักแบบเย็นหรืออุน่ กรณีน้เี ป็นการท�ำงานปกติของคุณลักษณะการควบคุมอุณหภูมอิ ตั โนมัติ เนื่องจากเครือ่ งซักผ้าจะก�ำหนด
อุณหภูมขิ องน�้ำ
•
การแก้ไขปัญหา
เติมน�้ำในอุณหภูมทิ ไ่ี ม่ถกู ต้อง
•
ไทย 33
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 33
2016-02-16
3:39:39
การแก้ไขปัญหา
ปัญหา
ั่
ไม่ระบายน�้ำและ/หรือปนหมาด
การด�ำเนิ นการ
•
•
•
•
•
•
•
•
ตรวจสอบฟิวส์หรือเบรกเกอร์วงจร
ตรวจสอบว่าระดับแรงดันไฟฟ้าเป็นปกติ
ตรวจสอบว่าเสียบปลักเรี
๊ ยบร้อย
ตรวจสอบว่าท่อระบายน�้ำทิง้ ชีล้ ง (เฉพาะรุน่ ทีร่ ะบายน�้ำด้วยวิธปี กติ)
ตรวจสอบว่าท่อระบายน�้ำทิง้ ไม่อดุ ตัน
ตรวจสอบว่าท่อระบายน�้ำทิง้ ไม่หกั งอ
ท�ำให้ทอ่ น�้ำทิง้ ตรง ถ้าไม่สามารถระบายน�้ำตามปกติ โปรดติดต่อขอรับบริการ
ั่
ปิดประตู จากนัน้ กดปุม่ START/PAUSE (เริ่ม/พัก) เพือ่ ความปลอดภัย เครือ่ งซักผ้าจะไม่ปนหมาดถ้
า
ประตูไม่ปิดสนิท
•
•
•
ั่
ใช้ความเร็วการปนหมาดสู
งหรือสูงมาก (เฉพาะรุน่ ทีใ่ ช้ได้เท่านัน้ )
ใช้ผงซักฟอกประสิทธิภาพสูง (HE) เพือ่ ลดการเกิดฟองล้น
ั่
ผ้ามีปริมาณน้อยเกินไป ผ้าน้อยเกินไป (ชิน้ หรือสองชิน้ ) อาจท�ำให้เสียสมดุลและอาจไม่มกี ารปนหมาด
อย่างเหมาะสม
น�้ำรัว่
•
•
•
•
•
•
•
•
ตรวจสอบว่าท่อมีการต่อแน่นหนา
ตรวจสอบว่าวัสดุยางของท่อจ่ายน�้ำอยูใ่ นต�ำแหน่งทีถ่ กู ต้อง หมุนให้แน่นอีกครัง้
ตรวจสอบว่าปลายท่อระบายน�้ำมีการต่อไว้อย่างถูกต้องและแน่นหนากับระบบระบายน�้ำ
อย่าใส่ผา้ มากเกินไป
ใช้ผงซักฟอกประสิทธิภาพสูง (HE) เพือ่ ป้องกันการเกิดฟองล้น
ตรวจสอบว่าท่อจ่ายน�้ำไม่บดิ งอ
ถ้าแรงดันน�้ำมากเกินไป น�้ำอาจรัวได้
่ ปิดก๊อกน�้ำลงเล็กน้อย
ตรวจสอบว่าน�้ำไม่ได้รวไหลจากก๊
ั่
อกน�้ำ ถ้ามีการรัวไหล
่ ให้ซอ่ มก๊อกน�้ำ
มีฟองล้น
•
•
•
ใช้ผงซักฟอกประสิทธิภาพสูง (HE) เพือ่ ป้องกันการเกิดฟองล้น
ลดปริมาณผงซักฟอกส�ำหรับน�้ำอ่อน ผ้าปริมาณน้อยหรือผ้าทีไ่ ม่สกปรกมาก
ไม่แนะน�ำให้ใช้ผงซักฟอกทีไ่ ม่ใช่แบบ HE
ั่
ถังปนหมาดหรื
อท่อระบายน�้ำ/จ่ายน�้ำ
เกาะตัวเป็นน�้ำแข็ง
•
•
•
•
ใช้น้�ำอุน่ หรือถอดท่อจ่ายน�้ำและท่อระบายน�้ำออก น�ำไปแช่ในน�้ำอุน่
ั่
เติมน�้ำอุน่ ในถังปนหมาด
จากนัน้ รอประมาณ 10 นาที
วางผ้าชุบน�้ำร้อนบนข้อต่อของท่อระบายน�้ำทิง้
ต่อท่อจ่ายน�้ำและท่อระบายน�้ำกลับเข้าที่ จากนัน้ ตรวจสอบว่ามีการจ่ายน�้ำอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่
ผ้าเปียกเกินไปเมือ่ สิน้ สุดโปรแกรม
การแก้ไขปัญหา
34 ไทย
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 34
2016-02-16
3:39:39
ปัญหา
การด�ำเนิ นการ
•
น�้ำไหลออกจากถังทันที
•
•
ั่
ตรวจสอบว่าท่อระบายน�้ำไม่อดุ ตัน และแขวนไว้ดว้ ยตะขอเกีย่ วท่อระบายน�้ำ ใส่น้�ำในถังปนประมาณครึ
ง่ ถัง และ
ั ่ กครัง้
ลองปนอี
ั่
ั่
ยกปลายท่อน�้ำทิง้ ขึน้ เพือ่ ป้องกันไม่ให้น้�ำไหลออก เติมน�้ำในถังปนประมาณครึ
ง่ ถัง จากนัน้ เปิดใช้การปนหมาด
หลังจากปล่อยท่อระบายน�้ำกลับทีเ่ ดิม
ตรวจสอบว่าได้ตดิ ตัง้ ท่อระบายน�้ำทิง้ อย่างถูกต้อง ดูหวั ข้อการติดตัง้ ของคูม่ อื ผูใ้ ช้ฉบับนี้ และปรับต�ำแหน่งของ
ท่อระบายน�้ำตามค�ำแนะน�ำ
มีรอยเปื้อนทีผ่ า้
•
ท�ำความสะอาดตัวกรองเมจิค
มีกลิน่ อับ
•
•
•
ตะกอนผงซักฟอกทีค่ า้ งอยูม่ ากเกินไปจะท�ำให้เกิดกลิน่ เหม็น
ใช้โปรแกรมท�ำความสะอาดเป็นประจ�ำ
ทิง้ ให้ภายในเครือ่ งซักผ้าแห้งหลังจากจบโปรแกรม
ั
ถ้าปญหาเหล่
านี้ยงั คงอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ในพืน้ ที่
การแก้ไขปัญหา
ไทย 35
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 35
2016-02-16
3:39:39
การแก้ไขปัญหา
รหัสข้อมูล
ถ้าเครือ่ งซักผ้าไม่ทำ� งาน คุณสามารถดูรหัสข้อมูลบนหน้าจอได้ โปรดตรวจสอบตารางด้านล่างและลองด�ำเนินการตามค�ำแนะน�ำ
รหัส
การด�ำเนิ นการ
1C
เซนเซอร์ระดับน�้ำไม่ทำ� งานอย่างถูกต้อง
• ตรวจสอบการยึดโยงสายของเซนเซอร์ระดับน�้ำ
• ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
3C
ปัญหาของมอเตอร์
• ลองเริม่ ต้นโปรแกรมใหม่
ั
• ถ้าปญหายั
งคงอยู่ โปรดติดต่อขอรับบริการ
4C
เครือ่ งไม่จา่ ยน�้ำ
• ตรวจสอบว่าก๊อกน�้ำเปิดอยู่
• ตรวจสอบว่าท่อน�้ำไม่อดุ ตัน
• ตรวจสอบว่าก๊อกน�้ำไม่เกาะตัวเป็นน�้ำแข็ง
• ตรวจสอบว่าเครือ่ งซักผ้าต่อกับแหล่งจ่ายน�้ำทีม่ แี รงดันเพียงพอ
• ตรวจสอบว่าก๊อกน�้ำเย็นและก๊อกน�้ำร้อนมีการต่ออย่างถูกต้อง
• ท�ำความสะอาดตะแกรงตัวกรองเมือ่ มีการอุดตัน
4C2
การแก้ไขปัญหา
5C
•
ตรวจสอบว่าท่อจ่ายน�้ำเย็นต่อกับก๊อกน�้ำเย็นอย่างแน่นหนา
ถ้าต่ออยูก่ บั ก๊อกน�้ำร้อน ผ้าอาจเสียหายในบางโปรแกรมซัก
เครือ่ งไม่ระบายน�้ำทิ้ง
• ตรวจสอบว่าท่อระบายน�้ำทิง้ ไม่เกาะเป็นน�้ำแข็งหรืออุดตัน
• ตรวจสอบว่าท่อระบายน�้ำทิง้ อยูใ่ นต�ำแหน่งทีเ่ หมาะสม ตามประเภทการเชือ่ มต่อ
• ท�ำความสะอาดตัวกรองเมือ่ มีการอุดตัน
• ตรวจสอบว่าท่อทิง้ น�้ำเหยียดตรงตลอดเส้นทางไปยังระบบระบายน�้ำ
• ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
36 ไทย
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 36
2016-02-16
3:39:39
รหัส
การด�ำเนิ นการ
9C2
ตรวจพบแรงดันไฟฟ้ าต�ำ่
• ตรวจสอบว่าสายไฟเชือ่ มต่ออย่างเหมาะสม
• ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
AC6
ปัญหาการสือ่ สารของอิ นเวอร์เตอร์
• ตรวจสอบ PCB อินเวอร์เตอร์และการยึดโยงสาย
• ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
dC
มีการใช้เครือ่ งซักผ้าขณะที่ประตูเปิ ดอยู่
• ตรวจสอบว่าประตูปิดเหมาะสมแล้ว
• ตรวจสอบว่าผ้าไม่ได้ตดิ อยูท่ ป่ี ระตู
HC
มีปัญหาในการควบคุมอุณหภูมิน�้ำ (การควบคุมฮีทเตอร์)
• ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
LC
ตรวจสอบท่อระบายน�้ำ
• ตรวจสอบว่าปลายท่อน�้ำทิง้ วางอยูบ่ นพืน้ หรือไม่
• ตรวจสอบว่าท่อระบายน�้ำทิง้ ไม่อดุ ตัน
• ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
OC
น�้ำล้น
ั่
• เริม่ ต้นใหม่หลังจากปนหมาด
• ถ้ารหัสข้อมูลยังคงปรากฏบนหน้าจอ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ในพืน้ ที่
การแก้ไขปัญหา
9C1
ปัญหาการควบคุมอิ เล็กทรอนิ กส์ (ข้อผิดพลาดแรงดันไฟฟ้ าเกิน)
• ตรวจสอบ PCB และการยึดโยงสาย
• ตรวจสอบว่ามีการจ่ายไฟอย่างถูกต้อง
• ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
ไทย 37
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 37
2016-02-16
3:39:39
การแก้ไขปัญหา
รหัส
การด�ำเนิ นการ
PC
เมือ่ ไม่สามารถตรวจหาต�ำแหน่ งของคลัตช์
• ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
PC1
หลังจากตรวจพบต�ำแหน่ งของคลัตช์ ถ้าสัญญาณของห้องคลัตช์ผิดพลาด
• ถ้ายังคงมีรหัสข้อมูลปรากฏอยู่ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า
Ub
การปัน่ หมาดไม่ทำ� งาน
• ตรวจสอบว่าผ้ากระจายตัวสม�ำ่ เสมอ
• ตรวจสอบว่าเครือ่ งตัง้ อยูบ่ นพืน้ ทีเ่ รียบและมันคง
่
ั ่ งสุ
• ให้คลายผ้าทีพ่ นั กันออก หากมีการซักผ้าเพียงชิน้ เดียว เช่น เสือ้ คลุมอาบน�้ำหรือกางเกงยีนส์ การปนครั
้ ดท้าย
อาจไม่ได้ผลดีเท่าทีค่ วร และข้อความตรวจสอบ "Ub" จะปรากฏในจอแสดงผล
ถ้ารหัสข้อมูลยังคงปรากฏบนหน้าจอ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Samsung ในพืน้ ที่
การแก้ไขปัญหา
38 ไทย
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 38
2016-02-16
3:39:39
ข้อมูลจ�ำเพาะ
ข้อมูลจ�ำเพาะ
เครือ่ งซักผ้าฝาบน
ประเภท
น�้ำหนักสูงสุด (กก.)
ก�ำลังซัก
การใช้พลังงาน (W)
WA85J571***
WA90J571***
8.5
9.0
ก�ำลังซัก
480
รอบปนั ่
240
ขนาด (มม.)
ก 610 x ล 675 x ส 1050
น�้ำหนักสุทธิ (กก.)
41.0
แรงดันน�้ำ (Mpa (kg·f/cm2))
0.05 - 0.78 (0.5 - 8.0)
ประเภทการซัก
การหมุน
ระดับน�้ำ (L)
5
79.0
4
70.0
3
57.0
2
47.0
1
39.0
การใช้น้�ำ (L)
154
ั่
ความเร็วปนหมาด
(รอบต่อนาที)
700
������������
ไทย 39
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 39
2016-02-16
3:39:39
������������
เครือ่ งซักผ้าฝาบน
ประเภท
น�้ำหนักสูงสุด (กก.)
ก�ำลังซัก
WA10J571***
WA11J571***
WA12J571***
10.0
11.0
12.0
ก�ำลังซัก
480
600
รอบปนั ่
240
350
ขนาด (มม.)
ก 610 x ล 675 x ส 1075
ก 610 x ล 675 x
ส 1105
น�้ำหนักสุทธิ (กก.)
42.0
44.0
การใช้พลังงาน (W)
แรงดันน�้ำ (Mpa (kg·f/cm2))
0.05 - 0.78 (0.5 - 8.0)
ประเภทการซัก
การหมุน
ระดับน�้ำ (L)
5
92.0
4
70.0
3
57.0
2
47.0
1
39.0
การใช้น้�ำ (L)
154
ั่
ความเร็วปนหมาด
(รอบต่อนาที)
700
หมายเหตุ
•
•
เครือ่ งหมายดอกจัน (*) หมายถึงหมายเลขรุน่ ย่อย และอาจแตกต่างกัน (0-9) หรือ (A-Z)
ลักษณะและข้อมูลจ�ำเพาะอาจมีการเปลีย่ นแปลงเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
������������
40 ไทย
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 40
2016-02-16
3:39:39
บันทึก
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 41
2016-02-16
3:39:39
บันทึก
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 42
2016-02-16
3:39:39
บันทึก
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 43
2016-02-16
3:39:39
ถ้าคุณมีคำ� ถามหรือข้อคิดเห็น
ประเทศ
โทรศัพท์
หรือเยีย่ มชมเว็บไซต์ของเราที่
THAILAND
0-2689-3232,
1800-29-3232
www.samsung.com/th/support
DC68-03517A-02
WA5700JS(GOOD)-03517A-02_TH_160216.indd 44
2016-02-16
3:39:40
Download PDF

advertising