Samsung | RS844CRPC5A | Samsung RS844CRPC5A User Manual

RS844CRPC5A
Buzdolabı
kullanıcı el kitabı
Bu kılavuz %100 geri dönüştürülmüş kağıttan yapılmıştır.
Türkçe
olanakları hayal et
Bir Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Daha eksiksiz bir servis almak için,
lütfen aşağıdaki adresten ürününüzü kaydedin:
www.samsung.com/register
Ayaklı Cihaz
DA99-03327U (TR)-06.indd 1
13. 5. 4. �� 8:22
Güvenlik bilgileri
GÜVENLİK BİLGİLERİ
• Cihazı çalıştırmadan
önce, lütfen bu el kitabını
dikkatlice okuyun ve
referans olarak başvurmak
üzere saklayın.
•Aşağıdaki çalıştırma talimatları
çeşitli modelleri içerdiği için,
buzdolabınızın özellikleri bu el
kitabında açıklanandan küçük
farklılıklar gösterebilir.
UYARI
KULLANILAN DİKKAT/UYARI
SEMBOLLERİ
UYARI
DIKKAT
Bir ölüm veya ağır
yaralanma tehlikesi
olduğunu gösterir.
Kişisel bir yaralanma
veya maddi hasar riski
olduğunu gösterir.
YAPMAMANIZ gereken
bir durumu gösterir.
SÖKMEMENİZ gereken
bir şeyi gösterir.
DOKUNMAMANIZ
gereken bir şey olduğunu
gösterir.
Uymanız gereken bir şeyi
gösterir.
Fişi prizden çıkarmanız
gerektiğini gösterir.
Elektrik çarpmasını
önlemek için topraklama
gerektiğini gösterir.
Belirtilen işin bir teknisyen
tarafından yapılmasının
önerildiğini belirtilir.
Buradaki uyarı işaretleri sizin
ve diğerlerinin yaralanmasını
önlemek içindir. Lütfen
bunları dikkatli bir şekilde
takip edin. Bu bölümü
okuduktan sonra, daha sonra
referans olarak başvurmak
için güvenli bir yerde saklayın.
CE Bildirimi
Bu ürünün Avrupa Birliği’nin
643/2009 No’lu Yönetmeliği
(EC) ile uygulanan Düşük
Gerilim Direktifine (2006/95/
EC), Elektromanyetik Uyumluluk
Direktifine (2004/108/EC),
RoHS Direktifine (2011/65/EU),
Yetkili Komisyon Yönetmeliğine
(AB) No 1060/2010 ve EcoDesign Direktifine (2009/125/
EC) uygun olduğu belirlenmiştir.
(Sadece Avrupa Ülkelerinde
satılan ürünler için)
02_ güvenlik bilgileri
DA99-03327U (TR)-06.indd 2
13. 5. 4. �� 8:22
•Kyoto Protokolü ‘nün
kapsadığı flüorlu sera gazları
içermektedir
Hava geçirmez sistem
Flüorlu sera gazları ile
köpürtülmüştür
Gazları atmosfere salmayın
Soğutma gazı tipi: R-134a
Miktar: 0.19 Kg
Küresel Isınma Olasılığı
(GWP): 1300
Köpürtme maddesi:
Perflorohekzan
Küresel Isınma Olasılığı (GWP)
= 9000
•Flüorlu sera gazları ile
köpürtülmüştür.
buzdolabı için kullanılacağını
görmek için, cihazın
arkasındaki kompresör
etiketini ve buzdolabının
iç kısmındaki anma değeri
etiketini kontrol edin.
•Soğutma gazı olarak
kullanıldığında R600a
yüksek ekolojik
uyumluluğa sahip bir
doğal gazdır ancak
aynı zamanda kolayca
tutuşabilen bir maddedir.
Cihazı taşırken ve
kurarken, soğutma
devresinin hiçbir
parçasının hasar
görmemesini sağlamak
•Bu buzdolabı düzgün
için çok dikkatli
bir şekilde kurulmalıdır
olunmalıdır.
ve kullanılmadan önce
•Borulardan fışkıran soğutma
el kitabına uygun olarak
gazı tutuşabilir veya göz
konumlandırılmalıdır.
hasarına neden olabilir.
•Bu cihazı bu el kitabında
Bir kaçak tespit edilirse,
açıklandığı gibi yalnızca
çıplak alevden veya olası
amacına yönelik olarak
tutuşma kaynaklarından
kullanın.
kaçının ve cihazı birkaç
•Tüm servis işlemlerinin kalifiye
dakika bekleterek odayı
bir kişi tarafından yapılmasını
havalandırın.
şiddetle tavsiye ederiz.
•Soğutma devresinde bir
•Soğutma gazı olarak R600a
kaçak gerçekleştiğinde,
veya R134a kullanılabilir.
yanıcı gaz-hava
Hangi soğutma gazının
UYARI
güvenlik bilgileri _03
DA99-03327U (TR)-06.indd 3
13. 5. 4. �� 8:22
karışımının oluşmasını
engellemek için cihazın
yerleştirileceği odanın
büyüklüğü kullanılan
soğutma gazının
miktarına bağlıdır.
•Herhangi bir hasar belirtisi
ortaya koyan bir cihazı
kesinlikle çalıştırmayın.
Şüpheleniyorsanız, yetkili
satıcınızla temasa geçin.
•Oda, cihazın içindeki her 8 g
R600a soğutma gazı için
1 m³ boyutunda olmalıdır.
•Özel cihazınızda bulunan
soğutma gazı miktarı cihazın
içindeki tanıma plakasında
gösterilir.
•Lütfen bu ürünün ambalaj
materyallerini çevreye duyarlı
bir şekilde atın.
•Buzdolabının iç lambasını
değiştirmeden önce elektrik
fişini prizden çekin.
-- Aksi takdirde, elektrik
çarpması riski vardır.
•Bu cihaz, güvenliklerinden
sorumlu bir kişinin gözetimi
veya kontrolü dışında fiziksel,
algılama veya zihinsel
becerileri yeterli olmayan veya
deneyimli ve bilgili olmayan
kişiler (çocuklar da dahil)
tarafından kullanılmamalıdır.
•Cihazı kurcalamadıklarından
emin olmak için çocuklar
gözetilmelidir.
CİDDİ UYARI İŞARETLERİ
•Buzdolabını nemli bir
yere veya suyla veya
gazla temas edebileceği
bir yere kurmayın.
-- Elektrikli parçaların
yalıtımının bozulması, elektrik
çarpmasına veya yangına yol
açabilir.
• Bu buzdolabını doğrudan
güneş ışığına koymayın veya
fırınlardan, oda ısıtıcılarından
veya başka cihazdan
kaynaklanan ısıya maruz
bırakmayın.
•Buzdolabınız düzgün bir
yüzey üzerine kurmak için
yeterli alan bırakın.
-- Buzdolabınız dengeli
değilse, dahili soğutma
sistemi düzgün bir şekilde
çalışmayabilir.
•Aynı prize birkaç cihazın fişini
takmayın.
Buzdolabının fişi her zaman
kendi anma değeri plakasına
uygun bir gerilime sahip ayrı
elektrik prizine takılmalıdır.
-- Bu en iyi performansı sağlar
DIKKAT
04_ güvenlik bilgileri
DA99-03327U (TR)-06.indd 4
13. 5. 4. �� 8:22
ve aşırı ısınan kablolar
nedeniyle, bir yangın tehlikesi
meydana getiren ev kablo
şebekesi devrelerinin aşırı
yüklenmesini de engeller.
• Buzdolabınızın fişini kesinlikle
elektrik kablosunu çekerek
çıkarmayın. Her zaman fişi sıkı
bir şekilde tutun - Kablonun
hasar görmesi kısa devreye,
yangın ve/veya elektrik
çarpmasına yol açabilir.
•Elektrik fişinin buzdolabının
arkasında ezilmediğinden
veya hasar görmediğinden
emin olun.
•Elektrik kablosunu aşırı
miktarda eğmeyin ve üzerine
ağır maddeler koymayın.
-- Bu bir yangın tehlikesi
meydana getirebilir.
•Elektrik kablosu aşınırsa
veya hasar görürse, hemen
üreticinin veya servis
yetkilisinin onarmasını veya
değiştirmesini sağlayın.
• Üzerinde veya herhangi
bir ucunda çatlaklık veya
aşınma hasarı olan bir kablo
kullanmayın.
•Elektrik kablosu hasar
görürse, hemen üreticinin
veya servis yetkilisinin
değiştirmesini sağlayın.
•Buzdolabını hareket ettirirken,
devrilmemesine veya elektrik
kablosuna hasar vermemeye
dikkat edin.
•Elektrik prizini ıslak elle
takmayın.
•Temizlerken veya onarım
yaparken buzdolabının fişini
çıkarın.
•Fişi temizlerken, ıslak veya
nemli bir bez kullanmayın.
•Elektrik fişi uçlarındaki tüm
yabancı maddeleri veya tozu
giderin.
-- Aksi takdirde, yangın tehlikesi
vardır.
•Buzdolabının bağlantısı güç
kaynağından kesilirse, tekrar
takmak için en az on dakika
beklemeniz gerekir.
• Duvar prizi çok gevşekse,
elektrik fişini takmayın.
-- Elektrik çarpması veya yangın
riski vardır.
•Cihaz, kurulumdan sonra
fişe erişilebilecek şekilde
kurulmalıdır.
•Bir gaz kaçağı olması
durumunda (propan
gazı, LP gazı, vb. gibi),
fişe dokunmadan anında
havalandırın. Cihaza veya güç
kablosuna dokunmayın.
güvenlik bilgileri _05
DA99-03327U (TR)-06.indd 5
13. 5. 4. �� 8:22
-- Bir vantilatör kullanmayın.
-- Bir kıvılcım patlama veya
yangına yol açabilir.
•Buzdolabının içini kurutmak
için, saç kurutma makinesi
kullanmayın.
Kötü kokuları alması için,
buzdolabının içine yanan bir
mum koymayın.
-- Bu elektrik çarpmasına veya
yangına yol açabilir.
•Buzdolabı
topraklanmalıdır.
-- Buzdolabından akım
kaçağının neden olduğu
güç kaçaklarını veya
elektrik çarpmalarını
önlemek için, buzdolabınızı
topraklamalısınız.
•Dayanak olarak
kesinlikle gaz boruları,
telefon hatları veya
başka olası aydınlatma
çubukları kullanmayın.
-- Toprak fişinin uygun olmayan
şekilde kullanılması elektrik
çarpmasına yol açabilir.
•Buzdolabını kendi başınıza
parçalarına ayırmayın veya
onarmayın.
-- Yangın, arıza ve/veya kişisel
yaralanmaya yol açabilirsiniz.
•Cihaz garip bir ses, yanma
kokusu veya duman çıkarırsa,
hemen fişi prizden çıkarın ve
en yakın servis merkeziyle
temasa geçin.
•Cihaz ekindeki veya montaj
yapısındaki havalandırma
deliğinin tıkanık olmamasını
sağlayın.
•Üretici tarafından önerilenler
dışında, buz çözme işlemini
hızlandırmak için mekanik
cihazlar veya herhangi bir
başka araç kullanmayın.
•Soğutma gazı devresine
hasar vermeyin.
•Üretici tarafından önerilen
türde olmadığı takdirde,
buzdolabına/derin
dondurucuya elektrikli
cihazlar koymayın veya
kullanmayın.
•İç lambayı değiştirmeden
önce, cihazın güç kaynağıyla
bağlantısını kesin.
•Lambayı değiştirirken zorluk
yaşarsanız, servis merkeziyle
temasa geçin.
•Cihaz, güvenliklerinden
sorumlu bir kişinin gözetimi
veya kontrolü dışında fiziksel,
algılama veya zihinsel
becerileri yeterli olmayan veya
deneyimli ve bilgili olmayan
06_ güvenlik bilgileri
DA99-03327U (TR)-06.indd 6
13. 5. 4. �� 8:22
kişiler (çocuklar da dahil)
tarafından kullanılmamalıdır.
•Cihazı kurcalamadıklarından
emin olmak için çocuklar
gözetilmelidir.
•Çocukların kapağa asılmasına
izin vermeyin.
Aksi takdirde ciddi
yaralanmalar meydana
gelebilir.
•Derin dondurucunun iç
duvarlarına veya derin
dondurucuda saklanan
ürünlere ıslak ellerle
dokunmayın.
-- Bu soğuktan yanmaya yol
açabilir.
•Buzdolabı uzun bir süre
kullanılmayacaksa, elektrik
fişini çıkarın.
-- Güç kablosu yalıtımında
bozulma yangına neden
olabilir.
•Cihazın üzerine herhangi bir
şey koymayın.
-- Kapağı açarken veya
kapatırken, maddeler
düşebilir ve kişisel
yaralanmaya ve/veya maddi
hasara yol açabilir.
DİKKAT İŞARETLERİ
•Bu ürün yalnızca ev
ortamında gıda saklamak için
tasarlanmıştır.
•Üreticinin donmuş gıdalar için
önerdiği saklama sürelerine
ve son kullanma tarihlerine
uyulmalıdır. İlgili talimatlara
bakın.
•Şişeler düşmeyecek şekilde
hepsi bir arada sıkıca
saklanmalıdır.
•Derin dondurucu bölmesine
gazlı veya köpüklü içecekler
koymayın.
•Buzdolabını çok fazla
miktarda gıdayla
doldurmayın.
-- Kapağı açtığınızda, bir
öğe düşebilir ve kişisel
yaralanmaya veya maddi
hasara yol açabilir.
•Derin dondurucuya şişe veya
cam kaplar koymayın.
-- İçerik donduğunda,
cam kırılabilir ve fiziksel
yaralanmaya yol açabilir.
•Buzdolabının yanında yanıcı
gazlar püskürtmeyin.
-- Patlama veya yangın riski
vardır.
•Buzdolabının iç kısmına veya
dış kısmına doğrudan su
güvenlik bilgileri _07
DA99-03327U (TR)-06.indd 7
13. 5. 4. �� 8:22
püskürtmeyin.
-- Yangın veya elektrik çarpması
riski vardır.
•Buzdolabında buharlaşıcı
veya yanıcı maddeler
saklamayın.
-- Benzin, tiner, alkol, eter,
LP gazı ve benzeri başka
ürünlerin saklanması
patlamalara neden olabilir.
•Uzun bir tatil planlıyorsanız,
cihazı boşaltmanız ve tatil
fonksiyonunu kullanmanız
tavsiye edilir.
•Buzu tamamen çözünmüş
gıdaları tekrar dondurmayın.
•Buzdolabında tıbbi ürünler,
bilimsel materyaller veya
sıcaklığa karşı hassas ürünler
saklamayın.
-- Sıkı sıcaklık kontrolleri
gerektiren ürünler
buzdolabında
saklanmamalıdır.
•Buzdolabının üzerine suyla
dolu bir kap koymayın.
Cihaza su gibi yabancı bir
madde girerse, fişi prizden
çekin ve en yakın servis
merkezinizle temasa geçin.
-- Yangın veya elektrik çarpması
riski vardır.
TEMİZLEME İÇİN DİKKAT
İŞARETLERİ
•Cihazın altında kalan alana
ellerinizi sokmayın.
-- Herhangi bir keskin uç kişisel
yaralanmaya yol açabilir.
•Fişi temizlerken ıslak veya
nemli bir bez kullanmadan
elektrik kablosu uçlarındaki
tüm yabancı maddeleri veya
tozu giderin.
-- Aksi takdirde, yangın tehlikesi
vardır.
ATMA İÇİN UYARI
İŞARETLERİ
•Bu buzdolabını veya başka
buzdolaplarını atarken,
kapağı/kapak contalarını,
kapak kilitlerini sökün,
böylece küçük çocuklar veya
hayvanlar iç kısımda mahsur
kalamaz.
•Rafları oldukları yerde bırakın,
böylece çocuklar iç kısma
kolayca tırmanamaz.
•Soğutma gazı olarak
R600a veya R134a
kullanılmıştır. Hangi soğutma
gazının buzdolabınız için
kullanılacağını görmek
için, cihazın arkasındaki
08_ güvenlik bilgileri
DA99-03327U (TR)-06.indd 8
13. 5. 4. �� 8:22
kompresör etiketini veya
buzdolabının iç kısmındaki
anma değeri etiketini kontrol
edin.
Eğer bu ürün yanıcı bir gaz
olan (Soğutma gazı R600a)
içeriyorsa, ürünün güvenli
bir şekilde atılması için yerel
yetkilinizle temasa geçin.
•Üfleme gazı olarak
siklopentan kullanılır.
Yalıtım materyalindeki
gazlar özel atma prosedürü
gerektirir.
Lütfen, bu ürünün çevreye
duyarlı bir şekilde atılması için
yerel yetkililerinizle temasa
geçin.
Atma öncesinde, cihazların
arkasındaki boruların
hiçbirinin hasarlı olmadığından
emin olun.
Borular açık alanda
kırılmalıdır.
Bir elektrik arızası
gerçekleşmesi
durumunda, Elektrik
Şirketinizin yerel ofisini
arayın ve ne zaman sona
ereceğini sorun.
Bir ya da iki saat içinde
düzetilen elektrik arızalarının
büyük bir kısmı buzdolabınızın
DIKKAT
sıcaklık değerlerini etkilemez.
Ancak, elektrikler kesikken
kapak açma sayısını en az
düzeye indirmelisiniz.
Ancak elektrik arızası 24
saatten daha uzun sürecekse,
tüm donmuş gıdaları çıkartın.
Kilitlere veya anahtarlara sahip
kapılar veya kapaklar olması
durumunda, çocukların içeride
kilitli kalmasını engellemek
için anahtarlar çocukların
ulaşamayacağı yerlerde
ve buzdolabı cihazının
yakınında olmayacak şekilde
saklanmalıdır.
UYGUN KULLANIM IÇIN
EK İPUÇLARI
•Kurulumdan sonra cihazın
2 saat boyunca beklemesini
sağlayın.
•Üründen en iyi performansı
elde etmek için,
-- Derin dondurucu
bölmesindeki serbest hava
dolaşımını engelleyeceği için,
cihazın arka kısmında bulunan
havalandırma deliklerinin
önüne gıda koymayın.
-- Gıdayı uygun bir şekilde
paketleyin veya derin
dondurucuya koymadan
güvenlik bilgileri _09
DA99-03327U (TR)-06.indd 9
13. 5. 4. �� 8:22
önce hava geçirmez kaplara
sağlanan konuma buz tepsisi
koyun.
yerleştirin.
-- Daha önce dondurulmuş
•Cihazınız buz oluşturmayan
gıdanın yanına henüz
özellikte bir buzdolabıdır
donmamış herhangi bir gıda
yani bu işlem otomatik
koymayın.
olarak gerçekleştirileceği için
cihazınızın buzunu manuel
•Üç haftadan daha kısa bir
olarak çözmeniz gerekmez.
süre uzakta olacaksanız,
buzdolabının elektrik
•Buz çözme sırasında
bağlantısını kesmeniz
yükselen sıcaklık ISO
gerekmez.
gerekliliğine uygundur.
Ancak, üç hafta veya
Ancak cihazın buzunu
daha uzun bir süre uzakta
çözerken dondurulmuş
olacaksanız, tüm gıdaları
gıdanın sıcaklığında ani bir
boşaltın.
yükselişi önlemek istiyorsanız,
Buzdolabının fişini çıkarın ve
lütfen dondurulmuş gıdayı bir
temizleyin, silip kurutun.
kaç kat gazeteyle sarın.
•Cihaz, uzun bir süre soğutma •Buz çözme sırasında
aletinin tasarlandığı sıcaklık
dondurulmuş gıdanın
aralığının soğuk sınırından
sıcaklığındaki herhangi
daha düşük düzeyde
bir artış saklama ömrünü
bekletildiğinde, düzgün
kısaltabilir.
bir şekilde çalışmayabilir
(dondurulmuş gıda
bölmesindeki gıdaların
buzunun çözünmesi veya
ısının çok sıcak olması
olasılığı).
•Muz ve karpuz gibi düşük
sıcaklıkta kolayca çürüyen
gıdalar saklamayın.
•İdeal buz yapma performansı
elde etmek için, üretici
tarafından başlangıçta
10_ güvenlik bilgileri
DA99-03327U (TR)-06.indd 10
13. 5. 4. �� 8:22
Enerji Tasarrufu İpuçları
-- Buzdolabı tabanında ve
buzdolabının arka duvarında
-- Cihazı yeterli havalandırmanın
yeterli hava alanı bırakın.
olduğu soğuk ve kuru bir
Havalandırma deliklerini
odaya kurun.
kapatmayın.
Doğrudan güneş ışığına
maruz kalmadığından
-- Kurarken sağda, solda,
emin olun ve doğrudan ısı
arkada ve üstte mesafe
kaynağına (örneğin, radyatör)
bırakın.
yakın bir yere koymayın.
Bu güç tüketimini azaltır ve
elektrik faturalarınızın daha az
-- Cihazın üzerindeki
gelmesini sağlar.
havalandırma deliklerini veya
ızgaraları engellemeyin.
-- Cihaza koymadan önce
sıcak yiyeceklerin soğumasını
bekleyin.
-- Donmuş yiyecekleri buzunun
çözülmesi için buzdolabına
koyun.
Buzdolabında yiyeceği
soğutmak için donmuş
yiyeceklerin düşük
sıcaklıklarını kullanabilirsiniz.
-- Yiyecek yerleştirirken veya
yiyeceği alırken cihazın
kapağını uzun bir süre açık
bırakmayın.
Kapak ne kadar kısa süre açık
kalırsa, derin dondurucuda o
kadar az buz meydana gelir.
-- Buzdolabının arkasını düzenli
olarak temizleyin.
Toz enerji tüketimini arttırır.
-- Sıcaklığı gerektiğinden daha
soğuk olarak ayarlamayın.
güvenlik bilgileri _11
DA99-03327U (TR)-06.indd 11
13. 5. 4. �� 8:22
İçindekiler
GARDROP TIPI BUZDOLABINIZI KURMA……………………………………………………… 12
ÜRÜN ÖZELLIKLERI……………………………………………………………………………… 15
SAMSUNG GARDROP TIPI BUZDOLABINI ÇALIŞTIRMA…………………………………… 16
SORUN GIDERME………………………………………………………………………………… 21
Gardrop tipi buzdolabınızı kurma
990 mm
1350 mm
Bu Samsung Gardrop Tipi Buzdolabını satın
aldığınız için tebrikler.
Bu yeni cihazın sunduğu son teknolojiye uygun
özellikleri ve etkinlikleri beğeneceğinizi umuyoruz.
en az 6mm
945 mm
en az 6mm
1223 mm
BUZDOLABINIZI KURMAK IÇIN
HAZIRLANMA
160º 160º
1725 mm
Buzdolabı için en iyi konumu seçme
• Su kaynağına kolay erişimi olan bir konum
seçin.
• Doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan bir
konum seçin.
• Zemin (veya yaklaşık olarak zemin) düzeyinde
bir konum seçin.
• Buzdolabı kapağının kolayca açılması için yeterli
miktarda alana sahip bir konum seçin.
• Hava dolaşımı için sağdan, soldan, arkadan ve
üstten yeterli boşluk bırakın.
-- Buzdolabınız dengeli değilse, dahili soğutma
sistemi düzgün bir şekilde çalışmayabilir.
-- Kullanım için gerekli genel boşluk için, aşağıdaki
çizim ve boyutlara bakın.
• Lütfen cihazın bakım ve servis için kolay bir
şekilde hareket edebildiğinden emin olun.
Buzdolabınızı taşırken
Zemin hasarını önlemek için, ayarlama bacaklarının
üst konumda (zemin üzerinde) olduğundan emin
olun.
Kılavuzdaki 'Kapakları ayarlama" bölümüne (14.
sayfadaki) bakın. Zemin cilasını korumak için,
buzdolabının altına karton kutu gibi bir koruma
yerleştirin.
Bacak
Tornavida
DIKKAT
23mm
Kurarken, servis yaparken veya
buzdolabının arkasını temizlerken, üniteyi
düzgün bir şekilde çektiğinizden ve işiniz
sona erdikten sonra düzgün bir şekilde geri
ittiğinizden emin olun.
50mm
12_ kurulum
DA99-03327U (TR)-06.indd 12
13. 5. 4. �� 8:22
BUZDOLABI KAPAKLARINI
KURMA
(1)
Giriş kapınız buzdolabının kolayca girmesine izin
vermiyorsa, kapakları çıkarabilirsiniz.
Derin Dondurucu Kapaklarını Çıkarma
(1)
2. SABİTLEME MENTEŞESİNİ çıkarın ve ardından
üst menteşeyi sökün. Çıkarırken kapakların
üzerinize düşmemesine dikkat edin.
(2)
DIKKAT
2. SABİTLEME MENTEŞESİNİ çıkarın ve ardından
üst menteşeyi sökün. Çıkarırken kapakların
üzerinize düşmemesine dikkat edin.
01kurulum
1. Kapak açıkken bir tornavida ile menteşe
kapağını ( 1 ) sökün ve ardından kapağı kapatın
ve sonra yavaşça çekip ayırarak kabloları sökün
( 2 ).
Çıkardığınız parçaları kaybetmediğinizden
emin olun.
3. Kapağı dikkatli bir şekilde düzgünce yukarı
doğru kaldırarak ( 3 ) alt menteşeden çıkarın( 2 ).
(3)
(2)
DIKKAT
Çıkardığınız parçaları kaybetmediğinizden
emin olun.
3. Sonra, kapağı dikkatli bir şekilde düzgünce
yukarı doğru kaldırarak ( 4 ) alt menteşeden
çıkarın( 3 ).
(4)
Buzdolabı Kapağını Yeniden Takma
DIKKAT
Buzdolabı kapaklarını yeniden takmak için,
parçaları ters sırada tekrar takın.
BUZDOLABINI DENGELEME
Buzdolabını düz olmayan bir zemine kurduğunuz
takdirde bu durum kapaklar arasında yükseklik
farkına sebep olabilir.
(3)
Derin Dondurucu parçası Buzdolabı
parçasından daha aşağıdaysa.
Derin Dondurucu Kapaklarını Yeniden
Takma
Derin dondurucu kapağının altındaki ayarlanabilir
bacaktaki yuvaya düz uçlu bir tornavida yerleştirin
ve dengelemek için ok yönünde döndürün.
Derin dondurucu kapaklarını yeniden takmak için,
parçaları ters sırada tekrar takın.
Buzdolabı Kapağını çıkarma
1. Kapak açıkken bir tornavida ile menteşe
kapağını sökün ( 1 ) ve ardından kapağı kapatın.
kurulum _13
DA99-03327U (TR)-06.indd 13
13. 5. 4. �� 8:22
Buzdolabı parçası Derin Dondurucu
parçasından daha aşağıdaysa.
Buzdolabı kapağının altındaki ayarlanabilir
bacaktaki yuvaya düz uçlu bir tornavida yerleştirin
ve dengelemek için ok yönünde döndürün.
3. Yükseklik her iki tarafta da hizalandığında,
ayarlanabilir somunu ( a ) sıkılaştırmak için
anahtarı kullanarak saat yönünün tersinde
( ) döndürün.
Kapaklarda ufak ayarlamalar yapmanın en
iyi yolları için, bir sonraki bölüme bakın.
KAPAKLARIN ARASINDAKI
YÜKSEKLIĞI AYARLAMAK
Eğer bir kapak diğerinden daha aşağıdaysa.
• Kapaklar arasındaki
yüksekliği ayarlamak
için buzdolabının/derin
dondurucunun altındaki
ayarlanabilir somunu
kullanabilirsiniz.
• Ayarlarda fazla değişiklik
yapılması, kapağı açıp kapatırken kapak ve üst
menteşe arasında çakışmaya sebep olabilir.
1. Ayarlamak için kapağı açın. Tedarik edilen
anahtarı kullanarak ayarlanabilir alt somunu
( a ) saat yönününde ( ) gerektiği kadar
döndürün.
Kapağı açın ve kapağın içinde ayarlamaları
yapın.
2. Tedarik edilen anahtarı kullanarak yüksekliği
ayarlanabilir somunu ( b ) saat yönünün tersinde
gerektiği kadar döndürün ( ).
(Kapağı kaldırmak için saat yönünün tersine
( ); kapağı alçaltmak için saat yönünde
( ) döndürün.)
Eğer ürünün yüksekliğini ürün boşken
ayarladıysanız, daha sonradan
ekleyeceğiniz gıdalar eklenen ağırlığa bağlı
olarak yükseklik farkına sebep olabilir. Eğer
durum buysa, yüksekliği yeniden ayarlamak
için yukarıdaki adımları tekrarlayın.
BUZDOLABINI KURMA
Artık buzdolabınız kurulmuştur ve yerindedir, cihazı
ayarlamaya ve tüm özelliklerinin ve fonksiyonlarının
tadını çıkarmaya hazırsınız.
Aşağıdaki adımları tamamladığınızda, buzdolabınız
tam olarak çalışmalıdır.
Çalışmazsa, önce güç kaynağını ve elektrik
kaynağını kontrol edin veya bu kullanıcı el kitabının
sonundaki sorun giderme bölümünü deneyin.
Başka sorularınız olursa, Samsung Electronics
çağrı merkeziyle temasa geçin.
1. Buzdolabını duvarla buzdolabı arasında gerekli
mesafe olacak şekilde uygun bir konuma
yerleştirin.
Bu el kitabındaki kurulum talimatlarına bakın.
2. Buzdolabının fişi takıldıktan sonra, kapaklar
açıldığında iç lambanın yandığından emin olun.
3. Sıcaklık kontrolünü en soğuk sıcaklığa ayarlayın
ve bir saat bekleyin.
Derin dondurucu yavaşça soğutmalıdır ve motor
düzgün bir şekilde çalışmalıdır.
4. Buzdolabına güç verdikten sonra, ilgili sıcaklığa
ulaşması birkaç saat sürecektir. Buzdolabı
sıcaklığı yeterince soğuk olduktan sonra,
buzdolabında gıda ve içecek saklayabilirsiniz.
14_ kurulum
DA99-03327U (TR)-06.indd 14
13. 5. 4. �� 8:22
Ürün Özellikleri
Çevresel Çoklu Hava Çıkışları
Samsung Gardrop tipi
Buzdolabı, bütün meyvesebzeleriniz, içecekleriniz,
donmuş gıdalarınız ve artan
yemekleriniz için yeterli yere
sahiptir.
Bütün etkinlikleriniz için ideal
boyuta sahiptir - kutlamalar,
aile toplantıları ya da Süper Lig partileri.
Soğutucu hava, bütün raf
seviyelerinde bulunan çoklu
çıkışlardan çıkar.
Bu sayede, buzdolabında
dengeli bir soğutma sağlanır
ve kapak açıldıktan sonra
kendi sıcaklığına hızlıca döner.
Böylece yiyeceklerinizi daha
uzun süre taze tutmanız için gereken ideal sıcaklığı
korur.
Flavor Chamber (Lezzet Bölmesi) - Et
dinlendirme modu sayesinde, şimdi her
zamankinden daha gelişmiş.
Zipel'in, daha uzun süre
tazelik ve besleyicilik için
saklanan gıdaların nemini
hapseden, özel gıda saklama
teknolojisi Flavor Chamber
(Lezzet Bölmesi) özelliğine
sahiptir.
Flavor Chamber (Lezzet
Bölmesi) ayrıca, Kore Gelişmiş Gıda Araştırma
Enstitüsü ile beraber geliştirilen özel bir etdinlendirme algoritmasını kullanmaktadır.
Kimchi/Shikhye modu, bölme içinde -1ºC sıcaklığını
koruyarak saklanan gıdanın taze kalmasını
sağlar, Flavor Defrost (Lezzet Çözdürme) modu,
lezzetinden bir şey kaybettirmeden gıdaları
çözmenize olanak sağlar, Rapid Refrigeration (Hızlı
Soğutma), yiyeceklerinizi hızlıca soğutmanızı sağlar
ve Refrigerate (Soğutma) modu buzdolabının içinde
daha çok saklama alanına sahip olmanıza yardımcı
olur.
LED Kulesi Lambası
Yerden kazandıran LED
tesisatı, aranan şeylerin daha
kolay bulunmasını sağlamak
adına buzdolabının her
köşesini aydınlatır.
Bunun yanında, LED,
geleneksel ampül tipi
aydınlatmadan daha az ısı
yaydığından, sıcaklık yönetimine daha az etkisi olur.
İkili Soğutma Sistemi
02ürün özellikleri
Daha Geniş Hacim
Buzdolabı ve derin
dondurucunun iki adet
buharlaştırıcısı vardır.
Bu bağımsız sistem ile
buzdolabı ve derin dondurucu
gerektiği gibi ayrı ayrı
soğutulmuş olur ve bu sayede
daha etkin olur.
Ayrı hava akımı devirlerinden dolayı, buzdolabındaki
yiyecek kokusu, derin dondurucudaki yiyecekleri
etkilemez.
Dezenfekte Edici ve Koku Giderici Fresh
Doctor (Tazelik Uzmanı)
Buzdolabınız, buzdolabı
içindeki havadan kaynaklanan
ve yüzey bakterilerini yok
eden ve aynı zamanda iki
kat daha güçlü koku giderici
güce sahip bir solar güç
koku gidericisi olan SPi -2
(Samsung Super Plasma Ion
II) teknolojisine sahiptir.
ürün özellikleri _15
DA99-03327U (TR)-06.indd 15
13. 5. 4. �� 8:22
SAMSUNG gardrop tipi
buzdolabını çalıştırma
KONTROL PANELINI / DIJITAL
EKRANI KULLANMA
DIJITAL EKRANI KULLANMA
Kullanılmadığında Ekran kapanır, bu normaldir.
Child Lock (Çocuk Kilidi) düğmesine basılı
tuttuğunuzda, ekran açılır.
(1)
(2)
(3)
(4)
Quick Freeze (Hızlı Dondurma)
Freezer (Derin Dondurucu) düğmesine basılı
tuttuğunuzda, bu simge görüntülenir. “Quick
Freeze” (Hızlı Dondurma) çok fazla miktarda buza
ihtiyacınız olduğu zamanlar için harikadır.
İşiniz bittiğinde, “Quick Freeze” (Hızlı Dondurma)
modunu iptal etmek için yalnızca bu düğmeye
tekrar basın.
(5)
Derin dondurucudaki ürünleri dondurmak
için gereken süreyi azaltır. Kolayca
bozulan şeyleri hızlıca dondurmanız
(1)
gerektiğinde ya da derin dondurucudaki
Quick
sıcaklık çok fazla arttığında bu özellik
Freeze (Hızlı yardımcı olabilir (Örneğin kapak açık
Dondurma) unutulduysa). Bu fonksiyon derin
dondurucuya büyük öğeler koymadan
en az 24 saat önce çalıştırılmalıdır.
(2)
Freezer (Derin
Dondurucu)
Düğmesi
Derin dondurucuyu istediğiniz sıcaklığa
ayarlamak için Freezer (Derin Dondurucu)
düğmesine basınız. Sıcaklığı -14°C ve
-23°C arasında ayarlayabilirsiniz.
(3)
Smart ECO
(Akıllı EKO)
Elektrik masraflarından tasarruf
sağlarken; yiyeceklerin tazeliğini;
kullandığı 11 sensör ile çalışma ortamı,
kullanım biçimi ve buzdolabı çalışma
durumuna göre korur.
(4)
Fridge
(Buzdolabı)
Düğmesi
Buzdolabını istediğiniz sıcaklığa
ayarlamak için Fridge (Buzdolabı)
düğmesine basınız. Sıcaklığı 1°C ve 7°C
arasında ayarlayabilirsiniz.
(5)
Child Lock
(Çocuk Kilidi)
Düğmesi
Bu düğmeye 3 saniye boyunca
bastığınızda, tüm düğmeler kilitlenir.
Bu fonksiyonu iptal etmek için, bu
düğmeye tekrar basın.
Bu fonksiyonu kullandığınızda,
buzdolabınızın enerji tüketimi artar.
İhtiyacınız olmadığında kapatmayı ve derin
dondurucuyu ilk sıcaklık ayarına getirmeyi
unutmayın.
Quick Freeze (Hızlı Dondurma) fonksiyonu,
önceden belirlenen bir süre sonunda
otomatik olarak kapanır (72 saat/1
saatlik hata payı dahilinde) Quick Freeze
(Hızlı Dondurma) işlemi bittiğinde, derin
dondurucu -20°C'de çalışmaya devam
eder. Gerekirse sıcaklığı ayarlayabilirsiniz.
Freezer (Derin Dondurucu)
Derin Dondurucu sıcaklığını -14°C -23°C arasında istediğiniz sıcaklığa
ayarlamak için Freezer (Derin
Dondurucu) düğmesine basın.
Varsayılan olarak ayarlanan sıcaklık -20°C'dir ve
Fridge (Buzdolabı) düğmesine her bastığınızda
sıcaklık aşağıdaki sırada değişir ve sıcaklık
göstergesi istediğiniz sıcaklığı görüntüler.
16_ çaliştirma
DA99-03327U (TR)-06.indd 16
13. 5. 4. �� 8:22
2. Buz Yapma Tepsileri
• Yiyecek saklamak için daha fazla alana ihtiyaç
duyarsanız, buz tepsisini çıkarabilirsiniz.
Fridge (Buzdolabı)
Buzdolabı sıcaklığını 1°C - 7°C
arasında istediğiniz sıcaklığa
ayarlamak için Fridge (Buzdolabı)
düğmesine basın. Varsayılan olarak
ayarlanan sıcaklık 3°C'dir ve Fridge (Buzdolabı)
düğmesine her bastığınızda sıcaklık aşağıdaki
sırada değişir ve sıcaklık göstergesi istediğiniz
sıcaklığı görüntüler.
4. Mandıra Haznesi
• Tereyağ, margarin, yoğurt veya krem peynir
kalıbı gibi daha küçük mandıra ürünlerini
saklamak için kullanılabilir.
03çaliştirma
3. Çekmeceler
• Etleri ve kuru gıdaları saklamanın en iyi yoludur.
Saklanan gıda folyoyla veya başka sarma
materyaliyle veya kabıyla sıkı bir şekilde
sarılmalıdır.
Child Lock (Çocuk Kilidi)
Child Lock (Çocuk Kilidi) düğmesine basarak
Çocuk Kilidi fonksiyonunu etkinleştirdiğinizde, bu
simge yanar.
Yeniden etkinleştirmek için, bu düğmeye yeniden
basın.
Çocukların sıcaklıkla veya filtre ayarlarıyla
oynamaması için, bu fonksiyonu kullanın.
5. Raflar
• Bu raflar kırılmaya karşı dirençlidir.
Her türde gıdanın ve içeceğin saklanması için
kullanılabilir.
6. Kapak Hazneleri
• Pek çok farklı çeşit sosun saklanması için
kullanılabilir.
GIDA SAKLAMA
➍
➎
7. Meşrubat İstasyonu
• Teneke içecekler, atıştırmalıklar gibi sıklıkla
kullanılan öğeleri saklamak için kullanılabilir ve
bu öğelere buzdolabı kapağını açmaksızın erişim
sağlar.
➏
➐
➑
➒
➊
➋
➌
1. Kapak Hazneleri
• Küçük dondurulmuş gıda ambalajları için
kullanılabilir.
8. Koku giderici
• Koku giderici, nahoş kokuları saklamaya
yardımcı olur.
➓
9. Yumurtalık
• Yumurtaları saklamak için en iyi yerdir.
Kolay erişim için YUMURTALIĞI rafın üzerine
yerleştirin.
10.Coolselect Zone™
• Yiyeceklerinizin tadını korumaya ve tazeliğini
daha uzun süre sürdürmeye yardımcı olur.
Peynir, et, beyaz et, balık ve düzenli olarak
tüketilen diğer yiyecekleri saklamak için kullanın.
çaliştirma _17
DA99-03327U (TR)-06.indd 17
13. 5. 4. �� 8:22
11.Meyve ve Sebze Çekmecesi
• Saklanmış meyve ve sebzelerinizin tazeliğini
muhafaza etmek için kullanılır.
12.Kapak Hazneleri
• Süt şişesi gibi büyük ve iri öğeleri veya diğer
büyük şişe ve kapları korumak için tasarlanmıştır.
Şişeler, buzdolabı kapağı açıldığında
düşmeyecek şekilde hepsi bir arada sıkıca
saklanmalıdır.
• Uzun bir süre boyunca uzakta olmayı
planlıyorsanız, buzdolabını boşaltın ve
kapatın. Cihazın içindeki fazla nemi silin
ve kapağı açık bırakın.
Bu koku ve küf oluşumunun
engellenmesine yardımcı olur.
-- Güç kablosu yalıtımında bozulma yangına
neden olabilir.
UYARI
COOLSELECT ZONE™
ÇEKMECESINI KULLANMA
(İSTEĞE BAĞLI)
CoolSelect Zone™ Çekmecesi yoğun hayatınızı az
da olsa kolaylaştıracak şekilde tasarlanmıştır.
Fresh Meat (Taze Et)
CoolSelect Zone™ Çekmecesi üzerindeki "Fresh
Meat" (Taze Et) seçildiğinde. 3°C'lik sıcaklık
olgunlaşmayı hızlandırır ve sıcaklık periyodik olarak
-1°C'ye ayarlanır, böylece mikroplar temizlenirken
tat artırılır, et daha lezzetli ve yumuşak bir hal alır.
0 Zone (0 Bölgesi)
“0 Zone” (0 Bölgesi) seçildiğinde, CoolSelect
Zone™ Çekmecesinin sıcaklığı buzdolabının genel
sıcaklık ayarından bağımsız olarak 0°C'da tutulur.
Bu özellik de eti veya balığı daha uzun süre taze
olarak saklamaya yardımcı olur.
Thaw (Eritme)
“Thaw” (Eritme) seçildiğinde, CoolSelect Zone™
Çekmecesinde sıcak ve soğuk hava dönüşümlü
olarak dolaşır. Donmuş gıdanın ağırlığına bağlı
olarak, 4 saatlik, 6 saatlik, 10 saatlik ve 12 saatlik
eritme süresi seçebilirsiniz. "Thaw" (Eritme) sona
erdiğinde, gıda yarı donmuş bir duruma gelerek
pişirme işlemi için daha kolay kesilir.
Buna ek olarak, "Thaw" (Eritme) sona erdiğinde,
CoolSelecet Zone™ Çekmecesi başlangıç
durumu olan "0 Zone"a (0 Bölgesi) geri döner.
Bu fonksiyonu döngünün ortasında iptal etmek
için, yalnızca "Thaw" (Eritme) öğesinin yanındaki
herhangi bir düğmeye basın. Aşağıda et ve balık
için ağırlığa göre (ve 25,4 mm (1 inç) kalınlığa bağlı
olarak) yaklaşık eritme süreleri belirtilmiştir. Bu
tablo CoolSelect Zone™ Çekmecesinde bulunan
gıdaların toplam ağırlığını göstermektedir.
ERİTME SÜRESİ
AĞIRLIK
4 saat
363g (0,8Ib)
6 saat
590g (1,3Ib)
10 saat
771g (1,7Ib)
12 saat
1000g (2,2Ib)
Quick Cool (Hızlı Soğutma)
Cool Select Zone™ Çekmecesi ile "Quick Cool"
(Hızlı Soğutma) işlemini bir saat içinde 1~3 teneke
içeceği soğutmak için kullanabilirsiniz.
"Quick Cool" (Hızlı Soğutma) işlemi sona erdiğinde,
CoolSelect Zone™ Çekmecesi, daha önceden
ayarlanmış olan sıcaklığına otomatik olarak döner.
Bu işlemi iptal etmek için, Quick Cool (Hızlı
Soğutma) düğmesine tekrar basın, böylece
CoolSelect Zone™ Çekmecesi önceden ayarlanan
sıcaklığa geri döner.
Cool (Soğutma)
“Cool” (Soğutma) seçildiğinde, CoolSelect Zone™
Çekmecesindeki sıcaklık buzdolabının genel sıcaklık
ayarıyla aynı olur.
Çekmece dijital paneli buzdolabı ekran paneliyle
aynı sıcaklığı gösterir. “Cool” (Soğutma) fonksiyonu
buzdolabı sıcaklığıyla aynı olduğu için, fazladan
saklama alanı kazanırsınız.
Et veya balığın boyutuna ve kalınlığına bağlı
olarak, erime süresi farklılık gösterebilir.
“Thaw” (Eritme) işlemi devam ederken,
etkilenmesini istemediğiniz tüm öğeler
çekmeceden çıkarılmalıdır.
18_ çaliştirma
DA99-03327U (TR)-06.indd 18
13. 5. 4. �� 8:22
DERİN DONDURUCU/BUZDOLABI
AKSESUARLARINI ÇIKARMA
Buzdolabının içini temizlemek ve yeniden
düzenlemek oldukça kolaydır.
5. Meşrubat İstasyonu (Buzdolabı)
• Üst hazneyi buzdolabının üzerinden kaldırın ve
dışarı doğru çekin.
• Kapağa her iki elinizi sarıp bastırdıktan sonra,
yukarı doğru iterek meşrubat istasyonunu
çıkarın.
Kapağı çıkarırken, aşırı kuvvet uygulamayın.
Aksi takdirde, kapağı kırabilir ve
yaralanabilirsiniz.
2. Kapak Haznesi
• Kapak haznesini her iki elinizle tutarak ve
ardından yavaşça yukarı doğru kaldırarak
çıkarın.
03çaliştirma
1. Raflar (Derin Dondurucu/Buzdolabı)
• Rafı gelebildiği kadar dışarı doğru çekerek Cam
rafı çıkarın.
Ardından, yavaşça aşağı çekip çıkarın.
Herhangi bir aksesuarı çıkarmadan önce,
içinde herhangi bir gıda olmadığından emin
olun. Mümkünse, kaza riskini azaltmak için
gıdayı olduğu gibi çıkarın.
Bu üründen en iyi enerji verimi elde etmek
için, lütfen tüm rafları, çekmeceleri ve
sepetleri sayfa (17)'da gösterildiği gibi
kendi orijinal konumlarında tutun.
3. Çekmece
• Çekmeceyi dışarı doğru çekerek ve hafifçe
yukarı doğru kaldırarak çıkarın.
BUZDOLABINI TEMIZLEME
DIKKAT
4. Çekmece Kapağı
• Kapağı olabildiğince dışarı doğru çekin ve
ardından kaldırıp çıkarın.
• Temizleme için
Benzin, Tiner,
Clorox veya Klorür
kullanmayın.
Bunlar cihazın
yüzeyine hasar
verebilir ve yangın
riski oluşturabilir.
• Elektrik çarpmasına
neden olabileceği için, fişi
takılıyken buzdolabına su
püskürtmeyin.
Yangın riski nedeniyle
buzdolabını benzin, tiner
veya araba deterjanıyla
temizlemeyin.
çaliştirma _19
DA99-03327U (TR)-06.indd 19
13. 5. 4. �� 8:22
İÇ LAMBALARI DEĞİŞTİRME
DIKKAT
LED tipi Lambayı sökmeyin veya
değiştirmeyin.
LED Tipi Lambayı değiştirmek için,
Samsung servis merkeziyle veya yetkili
Samsung satıcınızla iletişime geçin.
KAPAKLARI KULLANMA
Buzdolabı kapakları kapakların tamamen
kapanmasını ve sabit bir şekilde yerine oturmasını
sağlayan bir kapak açma ve kapatma özelliğine
sahiptir.
Belirli bir noktanın ötesine kadar açtıktan sonra,
kapak "tutulur" ve açık kalır.
Kapak açık kalmasını sağlayan tutucudan
kurtarıldığında, otomatik olarak kapanır.
FRESH DOCTOR'UN (TAZELIK
UZMANI) ÖZELLIKLERI
• Buzdolabı kapağını her açıp kapattığınızda,
havadaki gözle görülmeyen bakteriler,
buzdolabının içine girerler.
Bu bakteriler buzdolabının içindeki duvar ve
yüzeylere tutunurlar ve hatta buzdolabının içinde
dolaşırlar.
Gelişmiş Spi2 (Super Plasma Ion II) teknolojisine
sahip olan Fresh Doctor (Tazelik Uzmanı) bu
bakterileri etkili bir biçimde yok eder.
• Fresh Doctor (Tazelik Uzmanı), ayrıca standart
koku giderici gücün iki katı daha fazla solar koku
giderici güce sahiptir.
Fresh Doctor (Tazelik Uzmanı), daima etkinliğini
korur ve parçalarının temizlenmesi veya
değiştirilmesine gerek kalmadan yarı-kalıcı
olarak kullanılabilir.
Buzdolabı
Dışında
SOĞUTMA PERFORMANSINI
ARTTIRMAK IÇIN
Soğuk hava çıkışı yiyecek öğeleri
tarafından engellenirse, soğuk hava tüm
bölmeye giremez ve yiyeceği etkili bir
şekilde soğutamaz ve bu kötü soğutma
performansına neden olur.
Fresh Doctor
(Tazelik Uzmanı)
Buzdolabı
İçinde
UV, -OH
Plazma
Havadaki Bakteriler
ve Kötü Kokular
Buzdolabına Girer
Dezenfekte, Koku
Giderme ve İyon
Oluşturma
Yüzey
Bakterilerinin Yok
Edilmesi
Soğuk hava çıkışı
Özel olarak, soğutma bölmesinin üstünde
bir yük sınırı vardır. Lütfen bu sınırın
üzerinde yiyecek öğeleri koymayın.
Soğutma bölmesindeki
yük sınırı
20_ çaliştirma
DA99-03327U (TR)-06.indd 20
13. 5. 4. �� 8:22
Sorun Giderme
ÇÖZÜM
Buzdolabı
çalışmıyor veya
yeterli düzeyde
soğutmuyor.
• Elektrik fişinin düzgün bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
• Ekran paneli üzerindeki sıcaklık kontrolü doğru sıcaklığa ayarlanmış mı?
Daha düşük bir sıcaklığa ayarlamayı deneyin.
• Buzdolabı doğrudan güneş ışığı mı alıyor veya bir ısı kaynağının çok yakınında mı?
• Cihazın arkası duvara çok yakın mı ve bu nedenle hava dolaşımı engelleniyor mu?
Buzdolabındaki
gıda donuyor.
• Ekran paneli üzerindeki sıcaklık kontrolü doğru sıcaklığa ayarlanmış mı?
Daha yüksek bir sıcaklığa ayarlamayı deneyin.
• Odadaki sıcaklık çok düşük mü?
• Çok yüksek su içerikli bir gıdayı buzdolabının en soğuk kısmına mı koydunuz?
Bu öğeleri CoolSelect Zone™ çekmecesinde saklamak yerine buzdolabının orta
kısımlarına getirmeyi deneyin.
Garip gürültüler
veya sesler
duyuyorsunuz.
•
•
•
•
Cihazın ön
köşeleri sıcak
ve buğulaşma
meydana geliyor.
• Yoğunlaşmayı önlemek için, anti-kondansatörler buzdolabının ön köşelerine takıldığı
için biraz sıcaklık olması normaldir.
• Buzdolabı kapağı aralık mı?
Kapağı uzun süre açık bıraktığınızda, yoğunlaşma meydana gelebilir.
Buzdolabında bir
su taşma sesi
duyabilirsiniz.
• Bu normaldir. Taşma sesi buzdolabında dolanan buzdolabı soğutma sıvısından gelir.
Buzdolabında kötü
bir koku var.
• Bir gıda öğesi bozulmuş mu?
• Çok fazla kokan gıdaları (örneğin, balık) hava geçirmez bir şekilde sardığınızdan emin
olun.
• Derin dondurucuyu düzenli olarak temizleyin ve çürümüş ve şüpheli gıdaları atın.
Derin
dondurucunun
duvarlarında buz
meydana geliyor.
• Havalandırma deliği tıkalı mı? Tüm engelleri kaldırın, böylece hava rahat bir şekilde
dolanır.
• Etkili hava dolaşımı için gıdalar arasında yeterli mesafe bırakın.
• Derin dondurucu kapağı düzgün kapatılmış mu?
04sorun giderme
SORUN
Buzdolabının dengeli ve sabit olup olmadığını kontrol edin.
Cihazın arkası duvara çok yakın mı ve bu nedenle hava dolaşımı engelleniyor mu?
Buzdolabının arkasına veya altına herhangi bir şey düşmüş mü?
Buzdolabının içinden “tık tık” sesi geliyor. Bu normaldir ve buzdolabının içindeki
sıcaklığa bağlı olarak bazı aksesuarlar birbiriyle temas eder veya genleşir.
sorun giderme _21
DA99-03327U (TR)-06.indd 21
13. 5. 4. �� 8:22
Ortam Oda Sıcaklığı Sınırları
Bu derin dondurucu, anma plakası üzerinde işaretlenen sıcaklık sınıfı uyarınca da belirtildiği gibi ortam
sıcaklıklarında çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Sınıf
Simge
Ortam Sıcaklık aralığı (°C)
Genişletilmiş Sıcaklık
SN
+10 - +32
Sıcaklık
N
+16 - +32
Alt tropikal
ST
+16 - +38
Tropikal
T
+16 - +43
Dahili sıcaklıklar buzdolabının/derin dondurucunun konumu, ortam sıcaklığı ve derin dondurucu
kapağını açma sıklığınız gibi faktörlerden etkilenebilir.
Sıcaklığı bu gibi faktörleri dengeleyecek şekilde ayarlayın.
Türkçe
Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)
(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)
Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik
aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre
ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden
ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.
Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve
nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi
makamla irtibat kurmalıdır.
İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına
bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
Kullanim ömrü 10 yildir
DA99-03327U (TR)-06.indd 22
13. 5. 4. �� 8:22
RS844CRPC**
Kapasite
Boyutlar (mm)
Ağırlık (kg)
Net Toplam
770
Net Buzluk
493
Net Soğutucu
277
Net Genişlik
908
Net yükseklik
1752
Net Derinlik kapı kulpu ile beraber
882
Net Derinlik kapı kulpsuz
882
Net Derinlik kapısız
780
Net
167
Soğutma Sistemi
Soğutma Özellikleri
Buzdolabı Özellikleri
Karlanmasız
-
Toplam Sebze ve Meyve Çekmece Sayısı
2
Toplam raf sayısı
3
Toplam Tavlı cam raf sayısı
4
Katlanabilir sayısı
-
Toplam Kapı İçi Cep Sayısı
-
Mandıra bölümü
-
Yumurtalık
-
Buz yapıcı
Toplam raf sayısı
5
Toplam Tavlı cam raf ayısı
LED
Su Sebili
-
Su filtresi
-
İçecek Bölgesi
Görüntü ve Kontrol LED
Kapı Alarmı (2 dakika)
Dondurucu Yıldız Değerlemesi
Soğutucu
Siklopentan Yalıtım
DA99-03327U (TR)-06.indd 23
Twist Icemaker
2
İç Aydınlatma (W*Adet)
Diğerleri
LED
Çekmece sayısı
Toplam Kapı İçi Cep Sayısı
Dış Taraf Özellikleri
-
Çoklu akım
İç Aydınlatma (W*ADET)
Dondurucu Özellikleri
Çift Soğutmalı
(EU) Çift Soğutmalı
LED
4Star
R-134a
5
13. 5. 4. �� 8:22
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
Model Numarası
İklim Sınıfı Ortam Sıcaklığı
Anma Güç Tüketimi
Sıcakık Artiş Zamanı
Çalışma Süresi Yüzdesi
Buz Üretme Kapasitesi
Raf Alanı
Ürün Net Ağırlığı
DA99-03327U (TR)-06.indd 24
ºC
kWh/24h
hr
%
kg/24hr
m2
Kg
Ürün Şeması
RS844CRPC
43 ºC
1.48
12 hours
70%
2.6 m2
-
13. 5. 4. �� 8:22
DA99-03327U (TR)-06.indd 25
13. 5. 4. �� 8:22
Not
DA99-03327U (TR)-06.indd 26
13. 5. 4. �� 8:22
Not
DA99-03327U (TR)-06.indd 27
13. 5. 4. �� 8:22
LVD:
TÜV PRODUCT SERVICE GMBH
Ridlerstrasse 65. D-80339 München. Germany
TEL: +49 (0) 89 57 91-0
FAX: +49 (0) 89 57 91-15 51
EMC:
CS & Environment Centre of Samsung Electronics Co Ltd
SAMSUNG Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-Gu, Suwon-Si, Gyeonggi-Do
443-742 Korea
TEL: 82-31-277-7752
FAX: 82-31-277-7753
EEE Yönetmeliğine Uygundur
This EEE is compliant with RoHS
SAMSUNG WORLD WIDE ile iletişim
Samsung ürünleri ile ilgili soru ve taleplerinizde lütfen Samsung Çağrı Merkezi ile iletişime geçiniz.
Ülke
ARAYIN
YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TÜRKİYE
444 77 11
www.samsung.com
DA99-03327U (TR)-06.indd 28
13. 5. 4. �� 8:22
Download PDF