Samsung | BD-J5500E | Samsung BD-J5500 User Manual

BD-J5500
Prehrávač Diskov Blu-ray™
návod na použitie
predstavte si možnosti
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung.
Aby ste získali komplexnejšie služby, zaregistrujte
prosím váš výrobok na
www.samsung.com/register
Slovensky
Bezpečnostné informácie
Výstraha
UPOZORNENIE
RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEOTVÁRAŤ
UPOZORNENIE : ABY STE ZNÍŽILI NEBEZPEČENSTVO
PORANENIA ELEKRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRAŇUJTE
KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU). VO VNÚTRI SA
NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE DIELY, KTORÝCH SERVIS BY
MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ. SERVIS ZVERTE
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PERSONÁLU.
• Priečinky a otvory v skrinke a na zadnej alebo
spodnej strane sú vytvorené pre potrebné
vetranie. Aby ste zaručili spoľahlivú prevádzku
zariadenia a chránili ho pred prehriatím, priečinky
a otvory nikdy neblokujte ani nezakrývajte.
-- Toto zariadenie nedávajte do stiesnených
priestorov, ako napríklad do poličky na
knihy, prípadne vstavanej skrinky, pokiaľ sa
nezabezpečí správne vetranie.
-- Zariadenie nedávajte do blízkosti alebo nad
radiátor či teplovzdorný povrch, prípadne
na miesto, kde bude vystavené priamemu
slnečnému svetlu.
-- Na prístroj neklaďte nádoby (vázy atď.)
s vodou. Rozliata voda môže spôsobiť
požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
• Tento prístroj nevystavujte dažďu ani ho
neumiestňujte do blízkosti vody (do blízkosti
vane, umývadla, kuchynského drezu alebo
bazéna atď.). Ak sa do zariadenia náhodou
dostane voda, okamžite ho odpojte a
kontaktujte autorizovaného predajcu.
• V zariadení sa používajú batérie. Vo vašej
komunite môžu platiť nariadenia, ktoré od vás
vyžadujú, aby ste batérie likvidovali v súlade
so zvážením ochrany životného prostredia.
Informácie o likvidácii alebo recyklácii získate
od miestnych úradov.
2
Tento symbol označuje, že vo vnútri sa
nachádza vysoké napätie. Akýkoľvek
kontakt s vnútornými súčiastkami tohto
produktu je nebezpečný.
Tento symbol vás upozorňuje, že k výrobku
je priložená dôležitá literatúra o prevádzke a
údržbe.
• Nepreťažujte zásuvky v stene, predlžovacie
káble alebo adaptéry nad rámec ich kapacity,
pretože by to mohlo spôsobiť požiar alebo
zásah elektrickým prúdom.
• Napájacie káble veďte tak, aby sa po
nich nestúpalo pri chôdzi ani nehrozilo ich
poškodenie predmetmi, ktoré sa na ne položia.
Venujte výnimočnú pozornosť káblom na
konci so zástrčkou, pri elektrických zásuvkách
a na mieste, kde ústia do spotrebiča.
• Aby ste zariadenie chránili pred búrkou s
bleskami alebo v prípadoch, keď je ponechané
bez dozoru a nebude sa dlhý čas používať,
odpojte ho zo sieťovej zásuvky a odpojte systém
antény alebo kábla. Predídete tým poškodeniu z
dôvodu blýskania a prepätí v napájacej sieti.
• Pred pripojením sieťového napájacieho
kábla k adaptéru jednosmerného prúdu
sa uistite, že označenie napätia adaptéra
jednosmerného prúdu je v súlade s miestnym
elektrickým napájaním.
• Nikdy nevkladajte kovové veci do otvorených
častí zariadenia. Inak môžete spôsobiť
nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
• Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom,
nikdy sa nedotýkajte vnútorných častí
zariadenia. Zariadenie by mal otvoriť len
kvalifikovaný technik.
• Uistite sa, že ste napájací kábel poriadne
zasunuli. Uistite sa, že ste napájací kábel
poriadne zasunuli. Kábel nikdy neodpájajte
ťahaním za samotný kábel. Sieťového kábla
sa nedotýkajte mokrými rukami.
• Ak zariadenie nepracuje správne – obzvlášť
vtedy, keď produkuje nezvyčajné zvuky alebo
nepríjemne zapácha – okamžite ho odpojte
a kontaktujte autorizovaného predajcu alebo
servisné stredisko.
• Údržba skrinky.
-- Pred pripojením tohto výrobku k iným
komponentom sa uistite, že sú všetky
vypnuté.
-- Ak výrobok náhle premiestnite z chladného
miesta na teplé, v prevádzkových častiach
a na šošovke sa môže vytvoriť kondenzácia
a spôsobiť chybné prehrávanie disku. V
takom prípade odpojte výrobok, počkajte
dve hodiny, a potom pripojte zástrčku do
elektrickej zásuvky. Potom vložte disk a
skúste ho prehrať znovu.
• Nezabudnite vytiahnuť sieťovú zástrčku zo
zásuvky, ak sa produkt nebude používať,
prípadne vtedy, ak opúšťate domácnosť
na dlhý čas (hlavne vtedy, ak doma zostanú
osamote deti alebo invalidi).
-- Nahromadený prach môže spôsobiť zásah
elektrickým prúdom, rozptyl elektriny,
prípadne požiar, ktorý spôsobí vytváranie
iskier a teplo alebo opotrebovanie izolácie
na napájacom kábli.
• Ak plánujete produkt inštalovať na miesto s
množstvom prachu, vysokou alebo nízkou
teplotou, vysokou vlhkosťou, chemickými
látkami, prípadne kde bude v prevádzke 24
hodín denne, ako napr. na letisku alebo vlakovej
stanici atď., obráťte sa na autorizované servisné
stredisko a žiadajte o informácie. V opačnom
prípade hrozí vážne poškodenie produktu.
• Používajte len riadne uzemnenú zástrčku i
zásuvku.
-- Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť
zásah elektrickým prúdom alebo
poškodenie zariadenia. (Len vybavenie
triedy I.)
• Ak chcete tento prístroj úplne vypnúť, musíte
ho odpojiť od elektrickej zásuvky. Preto musí
byť elektrická zásuvka a zástrčka ľahko a
kedykoľvek prístupná.
• Nedovoľte deťom, aby sa vešali na produkt.
• Príslušenstvo (batéria atď.) uskladnite na
mieste, ktoré je bezpečne mimo dosahu detí.
• Produkt neinštalujte na nestabilnom mieste,
ako napríklad labilná polička, šikmá podlaha
alebo miesto, ktoré je vystavené vibráciám.
• Výrobok nenechajte spadnúť na zem ani
ho neohýbajte. Ak sa produkt poškodí,
odpojte napájací kábel a kontaktujte servisné
stredisko.
• Pri čistení prístroja odpojte napájací kábel
zo sieťovej zásuvky a produkt poutierajte
mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte
žiadne chemikálie ako vosk, benzén, alkohol,
riedidlá, insekticídy, osviežovače vzduchu,
mazadlá či čistiace prostriedky. Tieto
chemické látky môžu narušiť vzhľad produktu
alebo zotrieť jeho potlač.
• Tento prístroj nevystavuje pádu ani obliatiu.
Na prístroj neklaďte predmety naplnené
tekutinami, ako sú napríklad vázy.
• Batérie nelikvidujte v ohni.
• Do jednej sieťovej zásuvky nepripájajte viacero
elektrických zariadení. Preťaženie zásuvky
môže spôsobiť, že sa prehreje a vznikne požiar.
• Ak batérie v diaľkovom ovládači vymeníte
za batérie nesprávneho typu, hrozí riziko
výbuchu. Vymeňte len za rovnaký alebo
ekvivalentný typ.
• VAROVANIE – ABY STE
ZABRÁNILI ROZŠÍRENIU
OHŇA, UCHOVAJTE SVIEČKY
ALEBO INÉ ZDROJE
OTVORENÉHO OHŇA PO
CELÝ ČAS MIMO DOSAHU PRODUKTU.
DÔLEŽITÁ POZNÁMKA
Výrobok LASEROVEJ TRIEDY 1
Tento prehrávač kompaktných diskov je
klasifikovaný ako LASEROVÝ výrobok TRIEDY
1. Používanie ovládačov, nastavení alebo
vykonávanie iných postupov ako tých, ktoré sú
špecifikované v tomto návode, môžu vyústiť do
vystavenia sa nebezpečnému žiareniu.
UPOZORNENIE :
• TENTO PRODUKT VYUŽÍVA NEVIDITEĽNÝ
LASEROVÝ LÚČ, KTORÝ MÔŽE V PRÍPADE
NASMEROVANIA SPÔSOBIŤ NEBEZPEČNÚ
EXPOZÍCIU ŽIARENIU. PRODUKT
PREVÁDZKUJTE NÁLEŽITÝM SPÔSOBOM
PODĽA PRILOŽENÝCH POKYNOV.
• TENTO VÝROBOK POUŽÍVA LASER.
POUŽÍVANIE INÝCH OVLÁDACÍCH PRVKOV
ALEBO NASTAVENÍ, PRÍPADNE POSTUPOV,
AKÉ SÚ UVEDENÉ V TEJTO PRÍRUČKE
MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK EXPOZÍCIU
NEBEZPEČNÉMU ŽIARENIU. NEOTVÁRAJTE
KRYTY, ANI SA NEPOKÚŠAJTE OPRAVOVAŤ
PRÍSTROJ SVOJPOMOCNE. OPRAVU
ZVERTE KVALIFIKOVANÉMU PERSONÁLU.
Tento výrobok spĺňa predpisy CE, ak sú
na pripojenie jednotky s ďalším zariadením
použité tienené káble a konektory. Aby ste
zabránili elektromagnetickému rušeniu s
inými elektrickými spotrebičmi, ako sú rádiá
a televízory, používajte na pripojenia tienené
káble a konektory.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
✎✎ POZNÁMKA
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
`` Ak sa regionálne číslo diskov Blu-ray/
DVD nezhoduje s regionálnym číslom tohto
prehrávača, prehrávač nedokáže prehrávať disk.
Sieťový kábel tohto zariadenia sa dodáva so
zatavenou zástrčkou obsahujúcou poistku.
Sieťový kábel tohto zariadenia sa dodáva so
zatavenou zástrčkou obsahujúcou poistku.
Ak vyžaduje výmenu, je potrebné použiť
poistku v súlade s normou BS1362 a so
zhodnými parametrami.
Pokiaľ je kryt poistky odnímateľný,
nepoužívajte nikdy zástrčku bez krytu.
Pokiaľ je nutný kryt náhradnej poistky, musí
mať rovnakú farbu ako zástrčka na strane
s kolíkmi. Náhradné kryty sú dostupné u
predajcov.
Pokiaľ nie je nainštalovaná zástrčka vhodná
pre elektrické zásuvky vo vašom dome
alebo nie je kábel dosť dlhý, aby dosiahol
k elektrickej zásuvke, obstarajte si vhodný
zabezpečený predlžovací kábel alebo sa
poraďte s predajcom.
Pokiaľ nie je iné riešenie, než odrezanie
zástrčky, odstráňte poistku a zástrčku
bezpečne zlikvidujte. Nepripájajte zástrčku do
sieťovej zásuvky, pretože hrozí riziko zásahu
elektrickým prúdom z odhaleného ohybného
kábla.
Aby ste zariadenie odpojili od siete, zástrčku
musíte vytiahnuť zo sieťovej zásuvky, a preto
je potrebné, aby bol k sieťovej zásuvke stály
prístup.
Jednotka produktu, ktorá sprevádza túto
používateľskú príručku, spadá pod určité
zákony o duševnom vlastníctve určitých
tretích strán.
Bezpečnostné opatrenia
Dôležité bezpečnostné pokyny
Pred prvým použitím zariadenia si pozorne
prečítajte tento návod na použitie.
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené
nižšie.
Tento návod na použitie majte vždy poruke
pre budúce použitie.
1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Uschovajte si tieto pokyny.
3. Dbajte na všetky upozornenia.
4. Dodržiavajte všetky pokyny.
5. Zariadenie nepoužívajte blízko vody.
6. Zariadenie utierajte iba suchou látkou.
7. Neblokujte žiadne vetracie otvory.
Nainštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
8. Zariadenie neinštalujte v blízkosti
tepelných zdrojov, ako sú napríklad
radiátory, ohrievače, kachle a iné
zariadenia (vrátane AV prijímačov), ktoré
produkujú teplo.
11.Používajte iba doplnky/príslušenstvo
určené výrobcom.
12.Zariadenie používajte
iba s vozíkom,
podstavcom,
stojanom alebo
stolom, ktoré určil
výrobca alebo ste si
ho zakúpili spolu s
výrobkom. Ak používate vozík, pri jeho
presúvaní dávajte pozor, aby sa zariadenie
neprevrátilo a nezranilo vás.
13.Zariadenie odpojte počas búrky, alebo ak
ho dlhší čas nepoužívate.
14.Všetky servisné práce prenechajte
kvalifikovanému servisnému personálu.
Servisné práce sú potrebné, ak bol prístroj
akýmkoľvek spôsobom poškodený,
napríklad pri poškodení sieťového kábla
alebo zástrčky, ak bola na prístroj vyliata voda
alebo dovnútra spadli nejaké predmety, ak
bol prístroj vystavený dažďu alebo vlhkosti,
ak prístroj nepracuje normálne, alebo ak
spadol.
9. Neobchádzajte bezpečnostný účel
polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky.
Polarizovaná zástrčka má dva kolíky,
jeden širší ako druhý. Uzemnená zástrčka
má dva kolíky a jeden uzemňovací hrot.
Široký kolík alebo tretí hrot zástrčky slúži
pre vašu bezpečnosť. Ak dodaná zástrčka
nepasuje do zásuvky, konzultujte výmenu
zastaranej zásuvky s elektrikárom.
10.Sieťový kábel chráňte pred pošliapaním a
pricviknutím, obzvlášť v oblasti zástrčiek,
zásuviek a na mieste, kde vychádza zo
zariadenia.
3
Používanie funkcie 3D
DÔLEŽITÉ ZDRAVOTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ
INFORMÁCIE PRE 3D OBRÁZKY.
Pred používaním funkcie 3D si prečítajte
a pochopte nasledujúce bezpečnostné
informácie.
• Niektorí diváci môžu mať problémy pri
sledovaní 3D televízora, napríklad môžu
mať závraty, nevoľnosť a bolesti hlavy.
Ak sa u vás vyskytnú takéto príznaky,
prestaňte sledovať 3D televízor, dajte si
dole 3D aktívne okuliare a oddýchnite si.
• Prezeranie 3D obrázkov dlhší čas môže
spôsobiť nadmernú únavu očí. Ak budete
pociťovať nadmernú únavu očí, prestaňte
sledovať 3D televízor, dajte si dole 3D
aktívne okuliare a oddýchnite si.
• Zodpovedná dospelá osoba by mala
pravidelne kontrolovať deti, ktoré využívajú
3D funkciu.
Ak budú mať deti unavené oči, bolesti
hlavy, závrat alebo nevoľnosť, vypnite 3D
televízor a nechajte deti oddychovať.
• 3D aktívne okuliare nepoužívajte na iné
účely (ako sú bežné okuliare, slnečné
okuliare, ochranné okuliare, atď.).
• Nepoužívajte 3D funkciu alebo 3D aktívne
okuliare, keď chodíte po dome alebo sa
pohybujete. Používanie 3D funkcie alebo
3D aktívnych okuliarov počas pohybu
môže spôsobiť narážanie do predmetov,
zakopnutie a/alebo pád a môžete si
spôsobi ť závažné poranenie.
• Ak chcete využívať 3D obsah, pripojte
3D zariadenie (AV prijímač kompatibilný
s 3D alebo televízor) k portu HDMI OUT
prehrávača pomocou vysokorýchlostného
kábla HDMI. Pred prehrávaním 3D obsahu
si nasaďte 3D okuliare.
4
• Prehrávač vysiela 3D signály len cez kábel
HDMI pripojený k portu HDMI OUT.
• Keďže obrazové rozlíšenie v režime
prehrávania 3D je pevne dané podľa
rozlíšenia pôvodného 3D obrazu, nemôžete
zmeniť rozlíšenie podľa vašich preferencií.
• Niektoré funkcie, napríklad BD Wise
alebo nastavenie veľkosti alebo rozlíšenia
obrazovky, nemusia v režime prehrávania
3D správne fungovať.
• Na správny prenos 3D signálu musíte
používať vysokorýchlostný HDMI kábel.
• Stojte vo vzdialenosti rovnajúcej sa
minimálne trojnásobku šírky obrazovky od
televízora, keď si prezeráte 3D obrázky.
Napríklad, ak máte 46 - palcovú obrazovku
(116,8 cm), stojte 138 palcov (350,5 cm)
od obrazovky.
• Nastavte 3D video obrazovku do úrovne
očí na dosiahnutie najlepšieho 3D obrazu.
• Keď je prehrávač pripojený k niektorým
3D zariadeniam, 3D efekt nemusí správne
fungovať.
• Tento prehrávač nekonvertuje 2D obsah na
3D.
• “Blu-ray 3D“ a logo “Blu-ray 3D“ sú
ochranné známky združenia Blu-ray Disc
Association.
Obsah
Bezpečnostné informácie
Zvuk........................................................... 11
Bezpečnostné opatrenia............................... 3
Systém....................................................... 14
Výstraha....................................................... 2
Používanie funkcie 3D................................... 4
Začíname
Pred použitím návodu na použitie................. 5
Logá diskov, ktoré dokáže
prehrávač prehrať......................................... 5
Príslušenstvo................................................ 7
Predný panel................................................ 7
Zadný Panel................................................. 7
Diaľkové ovládanie....................................... 8
Pripojenia
Pripojenie k televízoru................................... 8
Pripojenie k audiosystému............................ 9
Pripojenie k sieťovému smerovaču............... 9
Nastavenia
Postup nastavenia...................................... 10
Navigácia v ponuke.................................... 10
Prístup do ponuky Nastavenia.................... 10
Obraz......................................................... 10
Sieť............................................................ 13
Jazyk.......................................................... 14
Zabezpečenie............................................. 14
Všeobecné................................................. 14
Podpora..................................................... 15
Prehrávanie médií
Prehrávanie komerčne
zaznamenaného disku................................ 16
Prehrávanie súborov na zariadení
USB........................................................... 16
Prehrávanie disku s obsahom
nahraným používateľom............................. 16
Používanie DLNA........................................ 17
Ovládanie prehrávania videa....................... 17
Ovládanie prehrávania hudby...................... 17
Prehrávanie fotografií.................................. 19
Príloha
Riešenie problémov.................................... 19
Technické údaje.......................................... 21
Začíname
Regionálny kód
Pred použitím návodu na použitie
Typy diskov a obsah, ktoré môže váš prehrávač prehrávať
Médium
VIDEÁ
HUDBA
FOTOGRAFIE
✎✎ POZNÁMKY
Typ disku
Blu-ray disk
3D Blu-ray disk
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Podrobnosti
Disk BD-ROM alebo BD-RE/-R nahraný vo formáte BD-RE.
Typ disku
Disk DVD-VIDEO, nahraný disk DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R,
ktorý bol nahraný a finalizovaný alebo pamäťové médium USB
s obsahom DivX, MKV, MP4.
Hudba nahraná na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R disku alebo na
USB pamäťovom médiu s obsahom vo formáte MP3 alebo WMA.
Fotografie nahrané na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R disku alebo
na USB pamäťovom médiu s obsahom vo formáte JPEG.
`` Kvôli typu disku alebo podmienok nahrávania sa nemusia dať na tomto prehrávači prehrať určité CDRW/-R a DVD-R disky.
`` Ak nebol DVD-RW/-R disk nahraný správne v DVD formáte videa, nebude sa dať prehrávať.
`` Váš prehrávač nebude prehrávať obsah, ktorý bol nahraný na DVD-R pri bitovej rýchlosti, ktorá presahuje 10 MB/s.
`` Váš prehrávač nebude prehrávať obsah, ktorý bol nahraný na BD-R alebo USB zariadení pri bitovej
rýchlosti, ktorá presahuje 25 MB/s.
`` Prehrávanie nemusí fungovať pri niektorých druhoch diskov alebo pri používaní určitých funkcií, ako je
napríklad zmena uhlu a nastavenie pomeru strán obrazu. Informácie o disku sú podrobnejšie popísané na
škatuli disku. Ak je to potrebné, prečítajte si ich.
`` Keď prehrávate titul BD-J, načítanie môže trvať dlhšie ako pri normálnych tituloch, alebo niektoré funkcie
budú vykonávané pomaly.
Typy diskov, ktoré váš prehrávač nedokáže prehrať
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV atď.
Prehrávače aj disky sú zakódované podľa
príslušného regiónu.
Tieto regionálne kódy sa musia zhodovať, aby
bolo možné disk prehrávať. Disk sa neprehrá v
prípade, že sa kódy nebudú zhodovať.
Regionálne číslo pre tento prehrávač je uvedené
na zadnom paneli prehrávača.
• DVD-RAM
• DVD-RW (režim VR)
• 3,9 GB disky DVD-R
na autorizáciu.
• Super Audio CD • CVD/CD-ROM/CDV/
(okrem CD vrstvy)
CD-G/CD-I/LD
(CD-G disky prehrávajú
iba zvuk, nie grafiku.)
Regionálny
kód
a
Disk
Blu-ray
b
c
DVDVIDEO
Logá diskov, ktoré dokáže
prehrávač prehrať
Disk Blu-ray
BD-LIVE
3D Blu-ray disk
DivX
Oblasť
Severná Amerika, Stredná
Amerika, Južná Amerika, Kórea,
Japonsko, Taiwan, Hongkong
a Juhovýchodná Ázia.
Európa, Grónsko,
Francúzske teritóriá, Stredný
východ, Afrika, Austrália a
Nový Zéland.
India, Čína, Rusko, Stredná
a Južná Ázia.
1
USA, teritóriá USA a Kanada
2
Európa, Japonsko, Stredný
východ, Egypt, Afrika,
Grónsko
3
Taiwan, Kórea, Filipíny,
Indonézia, Hongkong
4
Mexiko, Južná Amerika,
Stredná Amerika, Austrália,
Nový Zéland, Tichomorské
ostrovy, Karibik
5
Rusko, Východná Európa,
India, Severná Kórea,
Mongolsko
6
Čína
Systém vysielania PAL vo Veľkej Británii, Francúzsku,
Nemecku, atď.
Podporované formáty súborov
Poznámky k USB pripojeniu
• Váš prehrávač podporuje pamäťové médiá
USB, MP3 prehrávače, digitálne fotoaparáty a
USB čítačky kariet.
• Tento prehrávač nepodporuje názvy priečinkov
alebo súborov dlhšie ako 128 znakov.
• Niektoré USB zariadenia/digitálne fotoaparáty
nemusia byť s prehrávačom kompatibilné.
• Váš prehrávač podporuje systémy súborov
FAT16, FAT32 a NTFS.
• Pripojte USB zariadenia priamo k USB portu
prehrávača. Pripojenie cez USB kábel môže
spôsobiť problémy s kompatibilitou.
• Ak do čítačky na viacero kariet vložíte viac
ako jedno pamäťové zariadenie, nemusí
fungovať správne.
• Prehrávač nepodporuje PTP protokol.
5
• Počas procesu “načítavania“ neodpájajte USB zariadenie.
• Čím vyššie je rozlíšenie obrazu, tým dlhšia je pauza pred zobrazením.
• Tento prehrávač nedokáže prehrávať MP3 súbory s DRM (Správa digitálnych práv) prevzatých z
komerčných stránok.
• Váš prehrávač podporuje len video, ktoré má menej ako 30 snímok/s (obnovovací kmitočet).
• Váš prehrávač podporuje iba zariadenia triedy veľkokapacitného úložného zariadenia USB (MSC), ako
sú napríklad malé pamäťové zariadenia a pevné disky USB. (Rozbočovače nie sú podporované.)
• Určité typy pevných diskov USB, čítačiek na viacero kariet a malých pamäťových zariadení USB
nemusia byť kompatibilné s týmto prehrávačom.
• Ak zariadenie USB vyžaduje vyšší výkon, môže byť obmedzené zariadením na ochranu obvodu.
• Ak je prehrávanie z pevného disku USB nestabilné, zabezpečte dodatočnú energiu zapojením
pevného disku do zásuvky.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na výrobcu pevného disku USB
• Spoločnosť SAMSUNG nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie údajov v súboroch
alebo stratu údajov.
• Váš prehrávač nepodporuje komprimované súbory, rozptýlené súbory ani kódované súbory NTFS.
• Zariadenie USB môžete opraviť alebo naformátovať na stolnom počítači. (iba operačný systém
MS-Windows)
Podpora video súborov
Prípona súboru
*.avi
Zásobník
AVI
Video kodek
Audio kodek
DivX 3.11/4/5/6
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
MKV
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
*.mpg
*.mpeg
6
MP4
MPEG
VC-1 AP
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
Rozlíšenie
•• Obmedzenia
-- Aj v prípade, že súbor je kódovaný podporovaným kodekom uvedeným vyššie, súbor sa
nemusí dať prehrať, ak je jeho obsah chybný alebo poškodený.
-- Normálne prehrávanie nie je zaručené, ak sú informácie o súbore uvedené na obale
nesprávne, alebo ak je poškodený samotný súbor.
-- Súbory s vyššou bitovou rýchlosťou alebo obnovovacím kmitočtom než je štandardný,
môžu pri prehrávaní sekať.
-- Ak je tabuľka indexu súboru poškodená, funkcia vyhľadávania (preskočenia) nie je k
dispozícii.
•• Video dekodér
-- Podporuje až H.264 Level 4.1 a AVCHD
-- Nepodporuje H.264 FMO/ASO/RS a VC1 SP/MP/AP L4
-- MPEG4 SP, ASP:
Pod 1280 x 720: max. 60 snímok
Nad 1280 x 720: max. 30 snímok
-- Nepodporuje GMC 2 alebo vyššie
•• Dekodér zvuku
-- Podporuje WMA 7, 8, 9 a STD
-- Nepodporuje WMA mono vzorkovaciu frekvenciu s hodnotou 22050 Hz.
-- AAC: Max. obnovovací kmitočet: 96 kHz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96)
Max. bitová rýchlosť: 320 kb/s
„„
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Podporované formáty súboru titulkov DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
✎✎ POZNÁMKY
`` Niektoré disky vo formáte DivX, MKV a MP4 sa nemusia dať prehrať v závislosti od ich rozlíšenia videa a
od obnovovacieho kmitočtu.
Podpora hudobných súborov
Prípona
súboru
Zásobník
Audio kodek
*.mp3
MP3
MP3
*.wma
WMA
WMA
Rozsah podpory
-
* Vzorkovacie kmitočty (v kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Prenosová rýchlosť – Všetky prenosové rýchlosti v
rozsahu 5kbps až 355kbps.
Predný panel
Podpora súborov s obrázkami
Prípona súboru
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
*.png
Typ
Rozlíšenie
JPEG
15360x8640
PNG
15360x8640
SNÍMAČ DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA
TLAČIDLO NAPÁJANIA
AVCHD (Pokročilý Video kodek s vysokým rozlíšením)
• Tento prehrávač dokáže prehrávať disky vo formáte AVCHD. Tieto disky sú bežne nahrávané
a používané vo videokamerách.
• Formát AVCHD je formát digitálnej videokamery s vysokým rozlíšením.
• Formát MPEG-4 AVC/H.264 komprimuje obrázky s vyššou efektivitou ako bežný formát
kompresie obrázkov.
• Niektoré disky AVCHD používajú formát “x.v.Color“. Tento prehrávač dokáže prehrávať disky
AVCHD, ktoré používajú formát “x.v.Color“.
• “x.v.Color“ je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation.
• “AVCHD“ a logo AVCHD sú obchodnými značkami Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd.
a Sony Corporation.
✎✎ POZNÁMKY
ZÁSUVKA NA DISK
USB HOST
TLAČIDLO OTVORIŤ/ZATVORIŤ
✎✎ POZNÁMKY
`` Pre aktualizáciu softvéru prehrávača prostredníctvom konektora USB Host musíte použiť pamäťovú kartu USB Memory Stick.
`` Pred zapojením zariadenia USB otvorte a vytiahnite kryt USB.
Zadný Panel
`` Niektoré disky vo formáte AVCHD sa nemusia prehrávať v závislosti od podmienok nahrávania.
Disky s formátom AVCHD sa musia finalizovať.
`` Formát “x.v.Color“ poskytuje širší rozsah farieb ako bežné disky DVD videokamery.
Príslušenstvo
Skontrolujte nižšie uvedené príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky.
AUDIO
BONUS
VIEW
Batérie do diaľkového ovládača
(veľkosť AAA)
Používateľská príručka
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
SUBTITLE
FULL
SCREEN
HDMI OUT
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
Diaľkové ovládanie
7
Pripojenia
Diaľkové ovládanie
Opis diaľkového ovládača
Zapnutie a vypnutie prehrávača.
Zapína a vypína televízor.
Po nastavení vám umožní vybrať vstupný
zdroj na vašom televízore.
Nastavenie hlasitosti televízora.
Stlačením otvorte alebo zatvorte zásuvku na
disk.
Pripojenie k televízoru
Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky) pripojte z konektora HDMI OUT na zadnej strane
výrobku ku konektoru HDMI IN na vašom televízore.
-- Nepripájajte sieťový kábel k sieťovej zásuvke, kým ste neurobili všetky ostatné pripojenia.
-- Keď meníte pripojenia, skôr než začnete, vypnite všetky zariadenia.
Stlačte numerické tlačidlá, ak chcete ovládať
možnosti.
Slúži na vstup do vyskakovacej ponuky/
ponuky titulu.
Používa sa, ak chcete vstúpiť do ponuky disku.
Stlačte, ak chcete preskočiť dozadu alebo
dopredu.
Stlačením disk zastavíte.
Stlačte, ak chcete disk prehrať.
Slúži na získanie prístupu k rôznym zvukovým
funkciám na disku (disk Blu-ray/DVD).
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Stlačte, ak chcete používať ponuku Nástroje.
Stlačte na opustenie ponuky.
Návrat k predchádzajúcej ponuke.
Stlačte pre použitie funkcie Bonusového
zobrazenia.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
Umožňuje opakovať titul, A-B disk.
Inštalácia batérií
✎✎ POZNÁMKY
8
`` Ak diaľkový ovládač nefunguje správne:
• Skontrolujte polaritu +/– batérií.
Audio
Video
Stlačte, ak chcete prepnúť jazyk titulkov
na disku Blu-ray/DVD.
Používa sa na zobrazenie informácií o
prehrávaní.
Slúži na výber položiek ponuky a zmenu
hodnôt ponuky.
Tieto tlačidlá sa používajú pre ponuky na
prehrávači a niekoľko funkcií na diskoch Blu-ray.
Stlačte, ak chcete vyhľadávať dozadu
alebo dopredu.
Stlačte, ak chcete disk pozastaviť.
Stlačte, ak chcete vojsť do domácej ponuky.
!!
FULL
SCREEN
Stlačte pre použitie funkcie celej obrazovky.
Toto tlačidlo nefunguje počas prehrávania
diskov Blu-ray/DVD.
Umožňuje opakovať titul, kapitolu, stopu
alebo disk.
• Skontrolujte, či batérie nie sú vybité.
• Skontrolujte, či snímač diaľkového ovládania nie je
blokovaný prekážkou.
• Skontrolujte, či sa v blízkosti nenachádza žiarivkové
osvetlenie.
UPOZORNENIE
`` Batérie likvidujte podľa miestnych predpisov na ochranu
životného prostredia. Nevyhadzujte ich do komunálneho odpadu.
`` Batérie nelikvidujte v ohni.
`` Batérie neskratujte, nerozoberajte alebo nadmerne nezahrievajte.
`` V prípade nesprávnej výmeny batérií hrozí riziko
výbuchu. Vymeňte len za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
✎✎ POZNÁMKY
`` Ak používate na pripojenie k zobrazovaciemu zariadeniu kábel HDMI-DVI, musíte k audio systému pripojiť
aj digitálny audio výstup na prehrávači, aby ste počuli zvuk.
`` Kábel HDMI vysiela digitálny obraz a zvuk, takže nemusíte pripojiť audio kábel.
`` Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať v závislosti od vášho televízora. Podrobnosti vyhľadajte
v návode na použitie vášho televízora.
`` Keď pripojíte prehrávač k televízoru pomocou HDMI kábla alebo k novému televízoru a potom ho prvýkrát
zapnete, prehrávač automaticky nastaví výstupné rozlíšenie HDMI na najvyššie rozlíšenie, ktoré televízor
podporuje.
`` Dlhý HDMI kábel môže spôsobiť zrnenie obrazovky. V takom prípade nastavte v ponuke možnosť Sýte farby
HDMI na Vyp.
`` Aby ste videli obraz vo výstupnom režime HDMI 720p, 1080i alebo 1080p, musíte použiť vysokorýchlostný
kábel HDMI.
`` HDMI vysiela do televízora len čistý digitálny signál.
Ak váš televízor nepodporuje technológiu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), na obrazovke
sa objaví zrnenie.
Pripojenie k audiosystému
Pripojenie k sieťovému smerovaču
Prehrávač diskov Blu-ray môžete pripojiť k audio systému pomocou jedného zo spôsobov
znázornených nižšie.
-- Nepripájajte sieťový kábel k sieťovej zásuvke, kým ste neurobili všetky ostatné pripojenia.
-- Keď meníte pripojenia, skôr než začnete, vypnite všetky zariadenia.
Spôsob 1 Pripojenie k AV prijímaču, ktorý je kompatibilný s HDMI.
Prehrávač môžete pripojiť k sieťovému smerovaču pomocou jedného zo spôsobov znázornených nižšie.
Ak chcete použiť funkcie siete DLNA, váš počítač musíte k vašej sieti pripojiť tak, ako je
znázornené na obrázkoch.
Káblová sieť
• Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky) pripojte z konektora HDMI OUT na zadnej strane
výrobku ku konektoru HDMI IN na vašom prijímači.
• Najlepšia kvalita (odporúčané)
Spôsob 2 Pripojenie k AV prijímaču pomocou digitálneho koaxiálneho kábla
Širokopásmový modem
(s integrovaným smerovačom)
• Pomocou digitálneho koaxiálneho kábla (nie je súčasťou dodávky) pripojte konektor Coaxial
Digital Audio Out na výrobku ku konektoru Digital Coaxial In na prijímači.
• Dobrá kvalita
• Ak nastavíte digitálny výstup na PCM, zvuk budete počuť iba cez dva predné reproduktory.
Širokopásmové služby
alebo
Smerovač
Spôsob 1
Audio
Širokopásmové služby
Spôsob 2
Širokopásmový
modem
Audio
✎✎ POZNÁMKY
`` Internetový prístup k serveru s aktualizáciami softvéru spoločnosti Samsung nemusí byť povolený v závislosti od
použitého smerovača alebo stratégie vášho poskytovateľa internetových služieb. Viac informácií získate od svojho
poskytovateľa internetových služieb.
`` Používatelia DSL, použite na sieťové pripojenie smerovač.
9
Nastavenia
Postup nastavenia
• Ak nenakonfigurujete nastavenie, domáca obrazovka
sa nezobrazí.
• OSD (Obrazovkové zobrazenie) tohto prehrávača sa
môže po aktualizácii verzie softvéru zmeniť.
• Prístupové kroky sa môžu líšiť v závislosti od
vybranej ponuky.
• Po skončení procesu nastavenia sa dajú ovládať
tlačidlá na paneli a diaľkové ovládanie.
Po pripojení prehrávača k TV zapnite TV
a prehrávač. Keď zapnete prehrávač po
prvýkrát, na TV sa zobrazí obrazovka
nastavenia prehrávača. Postup nahrávania
vám umožní nastaviť zobrazenie na obrazovke
(OSD) a jazyky ponúk, pomer strán (veľkosť
obrazovky), typ siete a pripojiť prehrávač k
vašej sieti.
✎✎ POZNÁMKY
10
`` Ak nenakonfigurujete nastavenie, a to okrem
prípadov uvedených nižšie, domáca ponuka sa
nezobrazí.
`` Ak počas nastavenia siete stlačíte MODRÉ (D)
tlačidlo, môžete vstúpiť do domácej ponuky,
aj keď nie je ešte nastavenie siete úplne
ukončené.
`` Po návrate na domácu ponuku sa režim
zobrazenia na celej obrazovke automaticky
zruší.
`` Ak chcete opätovne zobraziť obrazovku
nastavenia, aby ste uskutočnili zmeny, stlačte
tlačidlo ^ na prednom paneli prehrávača
na dlhšie ako 5 sekúnd bez vloženého disku.
Prehrávač tým vynulujete na jeho predvolené
nastavenia.
`` Po skončení procesu nastavenia môžete
používať funkciu HDMI-CEC.
Domáca ponuka
5
`` Ak chcete ako pomoc pri procese úvodného
nastavenia použiť funkciu Anynet+(HDMI-CEC),
postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.
1) Prehrávač pripojte pomocou kábla HDMI
k televízoru značky Samsung, ktorý je
kompatibilný s funkciou Anynet+(HDMICEC).
2) Funkciu Anynet+(HDMI-CEC) zapnite v
televízore aj v prehrávači.
3) Televízor nastavte na proces nastavení.
`` Ak prehrávač necháte v zastavenom režime
dlhšie ako 5 minút bez toho, aby ste ho použili,
na televízore sa aktivuje šetrič obrazovky. Ak
prehrávač necháte v režime šetriča obrazovky
dlhšie ako 25 minút bez toho, aby ste ho
použili, napájanie sa automaticky vypne.
Navigácia v ponuke
AUDIO
HOME
3
2
4
Tlačidlo HOME : Stlačte, ak chcete prejsť na
Domovskú obrazovku.
BONUS
2
3
4
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
Tlačidlo RETURN : Návrat k predchádzajúcej
ponuke.
v Tlačidlá (Zadať) / SMER :
Pohyb kurzora alebo výber položky.
Aktivácia aktuálne zvolenej položky.
Potvrdenie nastavenia.
Tlačidlo EXIT : Stlačte na opustenie aktuálnej
ponuky.
FOTOGRAFIE
VIDEÁ
HUDBA
2
6
Žiadny disk
7
App 1
App 2
App 3
App 4
App 5
App 6
Zmeniť zariadenie
Nastavenia
3
4
1
Zvolí položku VIDEÁ.
2
Zvolí položku HUDBA.
3
Zvolí položku Nastavenia.
4
Zvolí položku Zmeniť zariadenie.
6
Zvolí položku FOTOGRAFIE.
7
Zvolí položku PREHRAŤ DISK.
8
Zvolí aplikácie.
SUBTITLE
1
1
1
PREHRAŤ DISK
✎✎ POZNÁMKY
`` Možnosti Videá, Fotografie a Hudba vyžadujú,
aby bol v prehrávači vložený vhodný disk,
prípadne aby bolo k prehrávaču pripojené
zariadenie USB.
Prístup do ponuky Nastavenia
Ak sa chcete dostať do ponuky Nastavenia,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Stlačte tlačidlo POWER.
Zobrazí sa domáca ponuka.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ ◄► vyberte
položku Nastavenia a potom stlačte
tlačidlo v.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte
požadovanú vedľajšiu ponuku a potom
stlačte tlačidlo v.
4. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte požadovanú
položku a potom stlačte tlačidlo v.
5. Ak chcete z ponuky vyjsť, stlačte tlačidlo
EXIT.
✎✎ POZNÁMKY
`` Prístupové kroky sa môžu líšiť v závislosti od
vybranej ponuky. OSD (Obrazovkové zobrazenie)
tohto prehrávača sa môže po aktualizácii verzie
softvéru zmeniť.
Obraz
Môžete konfigurovať rôzne možnosti, ako je
napríklad Pomer strán TV, Rozlíšenie, atď.
Nastavenia 3D
Vyberte, ak chcete prehrávať Blu-ray disk s
3D obsahom v režime 3D.
✎✎ POZNÁMKY
`` Ak chcete pri niektorých 3D diskoch zastaviť
film počas 3D prehrávania, jedenkrát stlačte
tlačidlo 5.
Film sa zastaví a možnosť režimu 3D sa
deaktivuje.
Ak chcete zmeniť výber možnosti 3D, keď
prehrávate 3D film, jedenkrát stlačte tlačidlo 5.
Objaví sa ponuka Blu-ray. Znovu stlačte tlačidlo
5 a potom v ponuke Blu-ray zvoľte položku
Nastavenia 3D.
`` V závislosti od obsahu a polohy obrázku na
obrazovke televízora môžete vidieť vertikálne
čierne čiary na ľavej strane, pravej strane
alebo na obidvoch stranách.
Pomer strán TV
Nastavenia obrazovky môžete nastaviť podľa
typu televízora, ktorý máte.
✎✎ POZNÁMKY
`` V závislosti od typu disku nemusia byť niektoré
pomery strán k dispozícii.
`` Ak vyberiete pomer strán, ktorý je iný ako
pomer strán obrazovky vášho televízora, môže
sa zobraziť skreslený obraz.
BD Wise (iba televízory značky
Samsung)
BD Wise je najnovší prepojovací prvok od
spoločnosti Samsung.
Keď prepojíte prehrávač Samsung a televízor
Samsung s funkciou BD Wise cez HDMI a
funkcia BD Wise zapnete na prehrávači aj
televízore, prehrávač bude vysielať video s
rozlíšením videa a obnovovacím kmitočtom
disku Blu-ray/DVD.
✎✎ POZNÁMKY
`` Keď je zapnutá funkcia BD Wise, rozlíšenie sa
automaticky nastaví na BD Wise a BD Wise sa
objaví v ponuke Rozlíšenie.
`` Ak je prehrávač pripojený k zariadeniu, ktoré
nepodporuje BD Wise, nebudete môcť funkciu
BD Wise používať.
`` Kvôli správnej činnosti funkcie BD Wise
nastavte ponuku BD Wise na prehrávači aj na
televízore na možnosť Zap..
Rozlíšenie
Umožňuje vám nastaviť výstupné rozlíšenie
video signálu HDMI na Auto, 1080p, 1080i,
720p alebo 576p/480p. Toto číslo označuje
počet riadkov videa na jeden obraz. Označenie
“i“ a “p“ signalizuje prekladané a progresívne
skenovanie. Čím viac riadkov, tým je vyššia
kvalita.
Rozlíšenie podľa výstupného režimu
• Prehrávanie disku Blu-ray/elektronického
obsahu/digitálneho obsahu
HDMI / pripojené
Výstup
Nastavenie
BD Wise
Auto
1080p pri 60F
(Filmová snímka:
Vyp.)
Filmová snímka:
Auto (24 Fps)
1080i
720p
576p/480p
Režim HDMI
Disk Blu-ray
Elektronický
obsah/
digitálny
obsah
Rozlíšenie disku
1080p
Blu-ray
Maximálne
Maximálne
rozlíšenie vstupu rozlíšenie vstupu
televízora
televízora
1080p pri 60F
1080p pri 60F
1080p pri 24F
1080p pri 24F
1080i
720p
576p/480p
1080i
720p
576p/480p
• Prehrávanie DVD
Výstup
Nastavenie
BD Wise
Auto
1080p
1080i
720p
576p/480p
HDMI / pripojené
Režim HDMI
576i/480i
Maximálne rozlíšenie vstupu
televízora
1080p
✎✎ POZNÁMKY
`` Ak televízor, ktorý ste pripojili k prehrávaču,
nepodporuje funkciu Filmová snímka alebo
zvolené rozlíšenie, zobrazí sa správa “Ak
sa po stlačení ”Áno" nezobrazia žiadne
obrázky, počkajte 15 sekúnd na návrat na
predchádzajúce rozlíšenie. Chcete zmeniť
rozlíšenie?“. Ak vyberiete možnosť Áno,
obrazovka televízora na 15 sekúnd zhasne
a potom sa rozlíšenie automaticky vráti na
predchádzajúce rozlíšenie.
`` Ak obrazovka zostane prázdna potom, čo
ste zmenili rozlíšenie, vyberte všetky disky
a potom stlačte a podržte stlačené tlačidlo
^ na prednej strane prehrávača na dlhšie
ako 5 sekúnd. Všetky nastavenia sa vrátia
do východiskových nastavení. Pre vstup ku
každému režimu postupujte podľa krokov na
predchádzajúcej strane a vyberte Nastavenie
displeja, ktoré váš televízor podporuje.
`` Po obnovení východiskových nastavení sa
všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.
`` Aby prehrávač mohol používať režim Filmová
snímka (24 Fps), musí mať disk Blu-ray 24
obrázkovú funkciu.
Filmová snímka (24 Fps)
Nastavením funkcie Filmová snímka (24
Fps) vám umožňuje nastaviť výstup HDMI
prehrávača na 24 snímok za sekundu pre
vylepšenú kvalitu obrazu.
Funkciu Filmová snímka (24 Fps) môžete
využívať len na televízore, ktorý podporuje
túto obnovovaciu frekvenciu.
Filmovú snímku môžete zvoliť len vtedy, keď
je prehrávač v režimoch výstupného rozlíšenia
HDMI 1080p.
Farebný formát HDMI
Umožňuje vám nastaviť formát farebného
priestoru pre výstup HDMI, aby sa zhodoval
so schopnosťami pripojeného zariadenia
(televízor, monitor, atď).
Hlboké farby HDMI
Umožňuje vám dosiahnuť video z konektora
HDMI OUT s hlbokými farbami. Hlboká farba
umožňuje presnejšiu reprodukciu farieb s
väčšou hĺbkou farieb.
Progresívny režim
Umožňuje vám vylepšiť kvalitu pri sledovaní
diskov DVD.
Zvuk
Digitálny výstup
Umožňuje vám vybrať formát výstupu
digitálneho zvuku, ktorý je vhodný pre váš
televízor alebo AV prijímač. Viac podrobností
nájdete v nižšie uvedenej tabuľke výberu
digitálneho výstupu.
1080i
720p
576p/480p
11
✎✎ POZNÁMKY
Výber digitálneho výstupu
Nastavenie
HDMI
Prijímač
Pripojenie
PCM
Dolby Digital
Prúdenie
zvuku na
disku Blu-ray
Tok zvuku
na disku DVD
Definícia pre
disk Blu-ray
PCM
Koaxiálny
Až do 7.1k PCM 2-k.
Bitstream
(nespracovaný)
HDMI
Prijímač
Koaxiálny
PCM
PCM 2-k.
PCM 2-k.
PCM 2-k.
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital Plus PCM 2-k.
PCM 2-k.
Dolby Digital
Plus
Dolby Digital
Bitstream
(DTS opätovne
kódov.)
Bitstream
(Dolby D opätovne
kódov.)
S podporou HDMI
Prijímač HDMI
AV prijímač alebo
alebo koaxiálny
koaxiálny
DTS opätovne
kódované
DTS opätovne
kódované
DTS opätovne
kódované
DTS opätovne
kódované
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
Dolby TrueHD
PCM 2-k.
PCM 2-k. Dolby TrueHD Dolby Digital
DTS
PCM 2-k.
PCM 2-k.
DTS
DTS
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
DTS-HD High
PCM 2-k.
Resolution Audio
PCM 2-k.
DTS
DTS opätovne
kódované
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
DTS-HD Master
Audio
DTS-HD
zvuk s
vysokým
rozlíšením
DTS opätovne
kódované
PCM 2-k.
DTS
DTS opätovne
kódované
Dolby Digital
Opätovne kódov.*
Dolby Digital
Dolby Digital
Dekóduje zvuk hlavnej
funkcie a tok zvuku
BONUSVIEW spoločne
do zvuku PCM a
pridáva zvukové
efekty navigácie,
potom znovu zakóduje
zvuk PCM do bitového
toku DTS
Dekóduje zvuk hlavnej
funkcie a zvukový tok
BONUSVIEW spoločne
do zvuku PCM a
pridáva zvukové efekty
navigovania, potom
znovu zakóduje zvuk
PCM do bitového toku
Dolby Digital
PCM
Dolby Digital
DTS
Ľubovoľné
PCM 2-k.
PCM 2-k.
PCM 2-k.
PCM 2-k.
PCM 2-k.
PCM 2-k.
PCM 2-k.
DTS-HD
Master Audio
PCM 2-k.
Dolby Digital
DTS
PCM 2-k.
Dolby Digital
DTS
Vysiela len tok zvuku hlavnej
Dekóduje zvuk hlavnej
funkcie, takže váš AV prijímač
funkcie a tok zvuku
dokáže dekódovať bitový tok
BONUSVIEW spoločne
zvuku.
do zvuku PCM a
Teraz nebudete počuť zvuk
pridáva Zvukové efekty
BONUSVIEW a zvukové efekty
navigovania.
navigovania.
PCM 2-k.
DTS
** Ak je zdrojový tok 2-k, nastavenia “Re-encoded Dolby D“ sa nepoužijú.
PCM 2-k.
DTS
Disky Blu-ray môžu obsahovať tri toky zvuku :
-- Zvuk hlavnej funkcie : Zvukový záznam hlavnej funkcie.
-- Zvuk BONUSVIEW : Doplňujúci zvukový záznam, ako napríklad komentár režiséra alebo herca.
-- Zvukové efekty navigovania : Keď vyberiete navigovanie v ponuke, môže zaznieť zvukový
efekt navigovania. Funkcia Zvukové efekty navigovania je pre každý disk Blu-ray odlišná.
12
`` Uistite sa, že ste vybrali správny digitálny
výstup, v opačnom prípade nebudete počuť
žiadny zvuk alebo bude zvuk príliš hlasný.
`` Ak zariadenie HDMI (AV prijímač, televízor) nie
je kompatibilné s komprimovanými formátmi
(Dolby Digital, DTS), zvukový signál sa vysiela
ako PCM.
`` Bežné disky DVD neobsahujú zvuk BONUSVIEW
a funkciu Zvukové efekty navigovania.
`` Niektoré disky Blu-ray neobsahujú zvuk
BONUSVIEW a funkciu Zvukové efekty
navigovania.
`` Ak prehrávate zvukové stopy MPEG, zvukový
signál sa vysiela ako PCM bez ohľadu na výber
digitálneho výstupu (PCM alebo Bitstream).
`` Ak váš televízor nie je kompatibilný s
komprimovanými viackanálovými formátmi
(Dolby Digital, DTS), prehrávač môže vysielať
2-kanálový zmiešaný zvuk PCM, dokonca aj
keď ste v ponuke nastavenia zvolili bitový tok
(buď Opätovne kódov. alebo Nespracovaný).
`` Ak váš televízor nie je kompatibilný so
vzorkovacím kmitočtom PCM cez 48 kHz,
prehrávač môže vysielať 48 kHz podvzorkovaný
zvuk PCM, dokonca aj keď ste nastavili
Podvzorkovanie PCM na Vyp..
Prevzorkovanie PCM nadol
Umožňuje vám výber prevzorkovania signálov
PCM 96 kHz nadol na 48 kHz pred ich
vysielaním do zosilňovača. Ak vás zosilňovač
alebo prijímač nie je kompatibilný so signálom
96 kHz, vyberte možnosť Zap..
Ovládanie dynamického rozsahu
Umožňuje použite ovládania dynamického
rozsahu na zvuk Dolby Digital, Dolby Digital
Plus a Dolby TrueHD.
• Auto : Automatické ovládanie dynamického
rozsahu zvuku Dolby TrueHD na základe
informácií, ktoré sa nachádzajú v zvukovej
stope Dolby TrueHD.
Ovládanie dynamického rozsahu zapína aj
pre Dolby Digital a Dolby Digital Plus.
• Vyp. : Dynamický rozsah ponecháva bez
kompresie, vďaka čomu môžete počuť
pôvodný zvuk.
• Zap. : Ovládanie dynamického rozsahu
zapína pre všetky tri formáty Dolby. Tichšie
zvuky budú hlasnejšie a hlasitosť hlasných
zvukov sa zníži.
Režim zmiešavania
Umožňuje vám zvoliť spôsob zmiešavania
viacerých kanálov, ktorý je kompatibilný s vaším
stereo systémom. Prehrávač môžete nastaviť na
zmiešavanie na normálne stereo alebo na stereo
kompatibilné s priestorovým zvukom.
Sieť
Kontaktujte svojho poskytovateľa
internetových služieb a zistite, či je vaša
IP adresa statická alebo dynamická. Ak je
dynamická - a vo väčšine prípadov to tak
bude - odporúčame vám na nastavenie
siete použiť automatický postup. Je to
najjednoduchšie a funguje to do väčšine
prípadov. Ak je statická, musíte použiť postup
manuálneho nastavenia.
Nižšie začínajú pokyny na nastavenie siete.
✎✎ POZNÁMKY
`` Toto zariadenie môžete k sieti pripojiť len
pomocou káblového pripojenia.
Nastavenia káblovej siete
1. V domácej ponuke vybete stlačením
tlačidiel ▲▼◄► položku Nastavenia, a
potom stlačte tlačidlo v.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte položku
Sieť, a potom stlačte tlačidlo v.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte položku
Nastavenia káblovej siete, a potom
stlačte tlačidlo v. Zobrazí sa obrazovka
Nastavenia káblovej siete.
Nastavenia
Displej
Zvuk
Sieť
IP Adresa
: Auto
Maska podsiete
Systém
Jazyk
Nastavenia káblovej siete
Nas. int. protokolu
Brána
DNS
Zabezpečenia
DNS Server
Všeobecne
Podpora
: 0
0
0
0
: 0
0
0
0
: 0
: Auto
: 0
0
0
0
0
\
0
0
> Presunúť " Vybrať ' Späť
4. Ak v poli nastavenia internetového protokolu
nie je zvolená možnosť Auto, vyberte ju.
(Stlačte tlačidlo v, vyberte možnosť Auto
a potom stlačte tlačidlo v.)
5. Automatická funkcia automaticky získa
a vyplní hodnoty pre položky IP Adresa,
Maska podsiete, atď.
✎✎ POZNÁMKY
`` Tento proces môže trvať až päť minút.
6. Keď sieťová funkcia získa sieťové
hodnoty, stlačte tlačidlo RETURN.
7. Vyberte položku Test siete, a potom
stlačte tlačidlo v, aby ste overili
pripojenie prehrávača do siete.
8. Po dokončení testu siete dvakrát stlačte
tlačidlo RETURN, čím sa vrátite do hlavnej
ponuky.
9. Ak sieťová funkcia nezíska hodnoty
siete, pozrite si pokyny pre manuálne
nastavenie.
Manuálne nastavenie siete
Pred spustením manuálneho nastavenia siete
musíte mať hodnoty na nastavenie siete.
Hodnoty na nastavenie siete získate od vášho
ISP (poskytovateľa internetových služieb)
alebo od vášho správcu siete.
Ak chcete zadať nastavenia siete do
vášho prehrávača, postupujte podľa
týchto krokov:
1. V domácej ponuke vybete stlačením
tlačidiel ▲▼◄► položku Nastavenia, a
potom stlačte tlačidlo v.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte položku
Sieť, a potom stlačte tlačidlo v.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte položku
Nastavenia káblovej siete, a potom
stlačte tlačidlo v. Zobrazí sa obrazovka
Nastavenia káblovej siete.
4. Vyberte pole nastavenia internetového
protokolu a potom stlačte tlačidlo v.
5. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte položku
Manuálne, a potom stlačte tlačidlo v.
6. Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé
vstupné pole (IP adresa).
7. Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom
ovládači zadajte čísla.
8. Po dokončení nastavenia každého poľa
prejdite do ďalšieho poľa stlačením
tlačidla ► Pohyb hore, dole a dozadu
môžete vykonať aj pomocou ostatných
tlačidiel šípok.
9. Rovnakým spôsobom zadajte aj hodnoty
pre položky IP Adresa, Maska podsiete,
a Brána.
10.Stlačením tlačidla ▼ prejdite na položku DNS.
11.Stlačením tlačidla ▼ prejdite na prvé
vstupné pole DNS.
12.Čísla zadajte tak, ako je to uvedené vyššie.
13.Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo
RETURN.
14.Spustením testu siete overte, či sa
prehrávač pripojil k vašej sieti.
Internetové pripojenie BD-Live
Nastavte pre povolenie alebo zakázanie
Internetového pripojenia, keď používate
službu BD-LIVE.
• Povoliť (všetky) : Internetové pripojenie
bude pre celý obsah BD-LIVE povolené.
• Povoliť (Len platné) : Internetové
pripojenie bude povolené iba pre obsah
BD-LIVE, ktorý obsahuje platný certifikát.
• Zakázať : Internetové pripojenie nebude
povolené pre žiadny obsah BD-LIVE.
✎✎ POZNÁMKY
`` Čo je platný certifikát?
Keď prehrávač používa na odoslanie údajov
disku a požiadavky pre server na overenie
disku službu BD-LIVE, server pomocou
odoslaných údajov skontroluje, či je disk platný
a späť do prehrávača odošle certifikát.
`` Internetové pripojenie môže byť počas
používania obsahu BD-LIVE obmedzené.
Test siete
Používanie služby BD-LIVE™
Stav siete
Keď už je prehrávač pripojený k sieti, môžete
si vychutnať rôzne obsahy služieb, ktoré sa
týkajú filmov, pomocou diskov kompatibilných
s BD-LIVE.
Túto položku ponuky použite na vykonanie
kontroly fungovania sieťového pripojenia.
Túto položku použite na vykonanie kontroly
pripojenia k sieti a internetu.
Názov zariadenia
Funkcia Názov zariadenia vám umožňuje
zmeniť názov prehrávača výberom z rámčeka
s názvami zariadení.
1. Pamäťový kľúč USB pripojte ku konektoru
USB na prednej strane prehrávača a potom
skontrolujte zvyšnú pamäť. Pre služby
BDLIVE musí mať pamäťové zariadenie
minimálne 1 GB voľného miesta.
2. Vložte disk Blu-ray, ktorý podporuje BDLIVE.
3. Vyberte položku z rôznych obsahov
služieb BD-LIVE, ktoré sú poskytované
výrobcom.
✎✎ POZNÁMKY
`` Spôsob používanie BD-LIVE a poskytovaný
obsah sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu
disku.
13
Funkcia DLNA
DLNA vám umožňuje prehrávať súbory hudby,
videa a fotografií, ktoré sa nachádzajú vo
vašom počítači na prehrávači. Ak chcete DLNA
použiť s vaším prehrávačom, prehrávač musíte
pripojiť k vašej sieti. (Pozri stranu 13-14).
Ak chcete funkciu DLNA používať s vaším
počítačom, do vášho počítača musíte
nainštalovať softvér DLNA.
Nastavenia
Systém
Pomocou funkcie nastavenia môžete nastaviť
jazyk, nastavenia siete atď. Ďalšie informácie
o funkcii nastavenia nájdete v časti Nastavenie
v tejto používateľskej príručke (Pozrite si
stranu 10).
Rýchly štart
Skrátením času zavádzania môžete rýchlo
zapnúť napájanie.
✎✎ POZNÁMKY
`` Ak túto funkciu nastavíte na možnosť Zap.,
spotreba energie v pohotovostnom režime sa zvýši.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je komfortná funkcia, ktorá ponúka
prepojené činnosti s ostatnými prehrávačmi značky
Samsung, ktoré sú vybavené funkciou Anynet+.
Na použitie tejto funkcie pripojte tento prehrávač
k televízoru značky Samsung s funkciou
Anynet+ pomocou kábla HDMI.
Po zapnutí funkcie Anynet+ môžete tento
prehrávač ovládať pomocou diaľkového
ovládača televízora Samsung a stlačením tlačidla
PLAY (
) na diaľkovom ovládači televízora
môžete jednoducho spustiť prehrávanie disku.
Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie
televízora.
14
✎✎ POZNÁMKY
`` Táto funkcia nie je dostupná, ak kábel HDMI
nepodporuje CEC.
`` Ak sa na vašom televízore nachádza logo Anynet+,
váš televízor podporuje funkciu Anynet+.
`` Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia
fungovať v závislosti od vášho televízora.
Podrobnosti vyhľadajte v návode na použitie
vášho televízora.
`` Ak po zapnutí funkcie Anynet+ produkt vypnete,
odpojíte a potom znovu pripojíte napájací kábel,
produkt sa automaticky zapne, aby obnovil
pripojenie Anynet+. Po približne 15 sekundách sa
znovu automaticky vypne.
`` V niektorých televízoroch Samsung, ktoré ste
k tomuto produktu pripojili pomocou funkcie
Anynet+, sa po ich zapnutí zobrazí vyskakovacie
hlásenie s upozornením, že sa nenašlo žiadne
pripojenie. Pripojenie Anynet+ sa napriek tomu
správne vytvorí a bude k dispozícii na použitie.
Správa BD údajov
Umožňuje vám spravovať prevzatý obsah, ku
ktorému ste sa dostali cez disk Blu-ray disk,
ktorý podporuje službu BD-LIVE, a ktorý je
uložený v pamäťovom zariadení.
Môžete skontrolovať informácie o zariadení
vrátane veľkosti pamäte, mazať BD údaje
alebo meniť pamäťové zariadenie Flash.
✎✎ POZNÁMKY
`` Ak v režime externej pamäte odpojíte USB
zariadenie uprostred prehrávania, prehrávanie
disku sa zastaví.
`` Váš prehrávač podporuje systémy súborov FAT16,
FAT32 a NTFS. Odporúčame vám používať USB
zariadenia, ktoré podporujú USB 2.0 protokol s
4 MB/sek. alebo s väčšou rýchlosťou čítania/
zapisovania.
`` Funkcia Obnovenie prehrávania nemusí po
naformátovaní pamäťového zariadenia fungovať.
`` Celková dostupná pamäť Správy BD údajov sa
môže líšiť v závislosti od podmienok.
DivX® Video na požiad.
Pozrite si registračné kódy DivX® VOD, ktoré si
môžete zakúpiť a prehrávajte obsah DivX® VOD.
Jazyk
Môžete si vybrať jazyk, ktorý preferujete, pre ponuku
na obrazovke, ponuku disku, Audio, titulky atď.
✎✎ POZNÁMKY
`` Zvolený jazyk sa zobrazí, iba ak je podporovaný
na disku.
Zabezpečenie
Keď sa dostanete k tejto funkcii po prvýkrát,
zobrazí sa obrazovka kódu PIN. Pomocou
číselných tlačidiel zadajte predvolený kód PIN
- 0000. Na zmenu kódu PIN použite funkciu
Zmeniť kód PIN. Pri každom následnom
prístupe do ponuky Bezpečnostné nastavenia
budete musieť zadať tento štvormiestny kód
PIN. Ak kód PIN nezmeníte, pokračujte v
používaní predvoleného kódu PIN.
Rodič. hodnotenie BD
Zabraňuje prehrávaniu diskov Blu-ray so
špecifickým vekovým hodnotením, ak nezadáte
4-miestny kód PIN.
Rodič. hodnotenie DVD
Táto funkcia funguje spolu s diskami DVD, ktorým
bolo pridelené vekové hodnotenie alebo číselné
hodnotenie, ktoré označuje úroveň vyspelosti
obsahu. Tieto čísla vám pomáhajú kontrolovať typy
diskov DVD, ktoré môže sledovať vaša rodina.
Vyberte úroveň hodnotenia, ktorú chcete
nastaviť. Napríklad, ak vyberiete úroveň 6,
nebudú sa prehrávať disky s hodnotením viac
ako 6 - teda úroveň 7 a 8.
Vyššie číslo označuje vyspelejší obsah.
Keď je funkcia rodičovského hodnotenia
diskov DVD zapnutá, na prehrávanie diskov
so zakázanými úrovňami hodnotenia budete
musieť zadať kód PIN.
Zmeniť PIN
Mení 4-ciferné heslo používané na prístup k
zabezpečeným funkciám.
Ak chcete zmeniť kód PIN, postupujte podľa
týchto krokov:
1. Vyberte položku Zmeniť PIN a potom
stlačte tlačidlo v. Zobrazí sa obrazovka
Zadajte starý kód PIN.
2. Zadajte starý kód PIN. Ak ste kód PIN
nezmenili, zadajte predvolený kód PIN:
0000. Zobrazí sa obrazovka Zadajte nový
kód PIN.
3. Do poľa na zadanie nového kódu PIN
zadajte nový kód PIN.
4. Do poľa na potvrdenie nového kódu PIN
znovu zadajte nový kód PIN. Zobrazí sa
hlásenie “Kód PIN bol úspešne zmenený.“
5. Stlačte tlačidlo v.
Ak zabudnete svoje heslo
1. Vyberte všetky disky.
2. Stlačte a podržte stlačené tlačidlo ^ na
prednom paneli na 5 sekúnd alebo dlhšie.
Všetky nastavenia sa zmenia na od výroby
predvolené nastavenia.
✎✎ POZNÁMKY
`` Po obnovení východiskových nastavení sa
všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.
Všeobecné
Časové pásmo
Umožňuje špecifikovať časové pásmo platné
pre vašu oblasť.
Podpora
Aktualizácia softvéru
Ponuka Aktualizácia softvéru vám umožňuje
aktualizovať softvér prehrávača na vylepšenie
výkonu alebo doplňujúce služby.
Cez režim on-line
Ak chcete aktualizáciu vykonať on-line,
postupujte podľa týchto krokov:
1. V ponuke prehrávača prejdite do ponuky
Nastavenia > Podpora > Aktualizácia
softvéru.
2. Vyberte položku Cez režim on-line a
potom stlačte tlačidlo v. Zobrazí sa
hlásenie Pripájanie k serveru.
3. V prípade dostupnosti aktualizácie sa
zobrazí kontextové hlásenie.
4. Ak vyberiete možnosť Áno, prehrávač sa
pred reštartovaním automaticky vypne.
(Počas aktualizovania prehrávač nikdy
manuálne nezapínajte ani nevypínajte.)
5. Po dokončení aktualizácie sa prehrávač
automaticky reštartuje.
✎✎ POZNÁMKY
`` Aktualizácia sa dokončí vtedy, keď sa
prehrávač vypne, a potom znovu zapne.
`` Počas aktualizácie prehrávač nikdy nevypínajte
ani nezapínajte manuálne.
`` Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá
žiadnu zodpovednosť za poškodenie
prehrávača, ktoré je spôsobené nestálym
internetovým pripojením alebo nedbalosťou
zákazníka počas aktualizácie softvéru..
Cez USB
Ak chcete aktualizáciu vykonať cez USB,
postupujte podľa týchto krokov:
1. Navštívte stránku www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Preberte najnovšiu aktualizáciu softvéru
USB (súbor zip) do počítača.
3. Rozbaľte súbor zip do počítača.
Mali by ste získať jeden súbor RUF s
rovnakým názvom, ako má súbor zip.
4. Súbor RUF skopírujte na pamäťový kľúč
USB.
5. Uistite sa, že v prehrávači nie je žiadny
disk a potom vložte pamäťový kľúč USB
do portu USB prehrávača.
6. V ponuke prehrávača prejdite do ponuky
Nastavenia > Podpora > Aktualizácia
softvéru.
7. Vyberte možnosť Cez USB.
✎✎ POZNÁMKY
`` Keď aktualizujete softvér pomocou konektora
USB Host, vo výrobku nemôže byť žiadny disk.
`` Keď je aktualizácia softvéru dokončená,
skontrolujte detaily softvéru v ponuke
Aktualizácia softvéru.
`` Počas aktualizácie softvéru prehrávač nevypínajte.
Môžete spôsobiť poruchu prehrávača.
`` Aktualizácia softvéru pomocou konektora
USB Host môže byť vykonaná iba pomocou
pamäťového kľúča USB.
Upozornenie na automatickú
aktualizáciu
Ak prehrávač pripojíte k sieti a potom zapnete
funkciu oznámenia automatickej aktualizácie,
prehrávač vám bude automaticky oznamovať
dostupnosť novej verzie softvéru pre prehrávač.
Ak chcete zapnúť funkciu oznámenia
automatickej aktualizácie, postupujte podľa
týchto krokov:
1. Vyberte položku Upozornenie na
automatickú aktualizáciu a potom stlačte
tlačidlo v.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť
Zap. a potom stlačte tlačidlo v.
V prípade dostupnosti novej verzie softvéru vás
o tom prehrávač bude informovať pomocou
kontextového hlásenia.
Kontaktovať Samsung
Poskytuje kontaktné informácie na pomoc s
vaším prehrávačom.
Podmienky zmluvy o službe
Umožňuje vám zobraziť všeobecné odmietnutie
zodpovednosti týkajúce sa obsahu a služieb od
tretích osôb.
Reset
Všetky nastavenia vráti na ich výrobné
predvolené hodnoty, a to okrem nastavení siete.
1. Ak chcete firmvér aktualizovať, v
kontextovom hlásení vyberte možnosť
Áno. Prehrávač sa automaticky vypne,
potom sa reštartuje a spustí preberanie.
(Počas aktualizovania prehrávač nikdy
manuálne nezapínajte ani nevypínajte.)
2. Zobrazí sa kontextové zobrazenie postupu
aktualizácie.
3. Po dokončení aktualizácie sa prehrávač
automaticky reštartuje.
✎✎ POZNÁMKY
`` Aktualizácia sa dokončí vtedy, keď sa
prehrávač vypne, a potom znovu zapne.
`` Počas aktualizácie prehrávač nikdy nevypínajte
ani nezapínajte manuálne.
`` Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá
žiadnu zodpovednosť za poškodenie
prehrávača, ktoré je spôsobené nestálym
internetovým pripojením alebo nedbalosťou
zákazníka počas aktualizácie softvéru.
`` Keď aktualizujete softvér pomocou on-line, vo
výrobku nemôže byť žiadny disk.
15
Prehrávanie médií
Prehrávanie komerčne
zaznamenaného disku
1. Stlačením tlačidla 8 otvorte priečinok na
vloženie disku.
2. Disk jemne vložte do priečinka potlačenou
stranou nahor.
3. Stlačením tlačidla 8 zatvorte priečinok
na vloženie disku. Prehrávanie sa spustí
automaticky.
Prehrávanie súborov na zariadení
USB
Existujú dva spôsoby, ktoré môžete použiť na
prehrávanie alebo sledovanie multimediálnych
súborov nachádzajúcich sa na zariadení USB
prostredníctvom vášho prehrávača.
Metóda 1
1. Zapnite prehrávač.
2. USB zariadenie pripojte k USB portu
na prednej strane produktu. Zobrazí sa
kontextové okno Pripojilo sa nové zariadenie.
FOTOGRAFIE
PREHRAŤ DISK
VIDEÁ
Pripojilo sa nové zariadenie.
Fotografie
HUDBA
123
Hudba
> Presunúť " Zadať ' Späť
App 1
App 2
App 3
App 4
✎✎ POZNÁMKY
16
App 5
3. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte položku
Fotografie, Videá, alebo Hudba a
potom stlačte tlačidlo v. Objaví sa
obrazovka Fotografie, videá a hudba, na
ktorej bude uvedený obsah zariadenia.
V závislosti od usporiadania obsahu
budete vidieť buď priečinky, jednotlivé
súbory, alebo oboje.
✎✎ POZNÁMKY
`` Hoci bude prehrávač zobrazovať priečinky
pre všetky typy obsahu, bude zobrazovať iba
súbory typu obsahu, ktorý ste vybrali v kroku
3. Ak ste vybrali napríklad hudbu, budete
vidieť iba hudobné súbory. Tento výber môžete
zmeniť návratom na obrazovku Fotografie,
videá a hudba a následným prechodom na
krok 3 v metóde 2 nižšie.
4. Ak je to nutné, pomocou tlačidiel ▲▼◄►
vyberte priečinok a potom stlačte tlačidlo
v.
5. Vyberte si súbor, ktorý chcete zobraziť
alebo prehrať a potom stlačte tlačidlo v.
6. Stlačením tlačidla RETURN opustíte
priečinok alebo sa stlačením tlačidla EXIT
vrátite na Domovskú obrazovku.
7. Pokyny vysvetľujúce ako ovládať
prehrávanie videa, hudby a obrázkov
uložených v zariadení USB nájdete na
stranách 17 až 19.
Metóda 2
Videá
Žiadny disk
App 6
Zmeniť zariadenie
Nastavenia
`` Ak sa nezobrazí kontextové okno, prejdite na
metódu 2.
FOTOGRAFIE
PREHRAŤ DISK
1. Zapnite prehrávač.
2. USB zariadenie pripojte k USB portu na
prednej strane produktu. Vyberte položku
Zmeniť zariadenie a potom stláčaním
tlačidla ▲▼ vyberte možnosť USB.
Stlačením tlačidla 8.
VIDEÁ
HUDBA
Zmeniť zariadenie
Žiadny disk
123
Žiadny disk
App 1
App 2
a
App 3
App 4
App 5
App 6
Zatvoriť
Zmeniť zariadenie
Nastavenia
3. Pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte položku
FOTOGRAFIE, VIDEÁ, alebo HUDBA
na domovskej obrazovke, a potom
stlačte tlačidlo v. Objaví sa obrazovka
Fotografie, videá a hudba, na ktorej bude
uvedený obsah zariadenia. V závislosti od
usporiadania obsahu budete vidieť buď
priečinky, jednotlivé súbory, alebo oboje.
✎✎ POZNÁMKY
`` Hoci bude prehrávač zobrazovať priečinky
pre všetky typy obsahu, bude zobrazovať iba
súbory typu obsahu, ktorý ste vybrali v kroku
3. Ak ste vybrali napríklad hudbu, budete
vidieť iba hudobné súbory. Tento výber môžete
zmeniť návratom na obrazovku Fotografie,
videá a hudba a zopakovaním kroku 3.
4. Ak je to nutné, pomocou tlačidiel ▲▼◄►
vyberte priečinok a potom stlačte tlačidlo
v.
5. Pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte súbor,
ktorý chcete zobraziť alebo prehrať a
potom stlačte tlačidlo v.
6. Stlačením tlačidla RETURN opustíte
priečinok alebo sa stlačením tlačidla EXIT
vrátite na Domovskú obrazovku.
7. Pokyny vysvetľujúce ako ovládať
prehrávanie videa, hudby a obrázkov
uložených v zariadení USB nájdete na
stranách 17 až 19.
✎✎ POZNÁMKY
`` Ak pri prehrávaní zariadenia USB vložíte disk,
režim zariadenia sa automaticky zmení na
“Disk“.
Prehrávanie disku s obsahom
nahraným používateľom
Môžete prehrávať multimediálne súbory, ktoré
ste nahrali na disky Blu-ray, DVD alebo CD.
1. Používateľom nahraný disk vložte do
vozíka na disk potlačenou stranou nahor
a následne zatvorte zásuvku.
2. Pomocou tlačidiel ◄► vyberte typ
obsahu, ktorý chcete zobraziť alebo
prehrať - FOTOGRAFIE, VIDEÁ, alebo
HUDBA - a potom stlačte tlačidlo v.
✎✎ POZNÁMKY
`` Hoci bude prehrávač zobrazovať priečinky
pre všetky typy obsahu, bude zobrazovať iba
súbory typu obsahu, ktorý ste vybrali v kroku
2. Ak ste vybrali napríklad hudbu, budete
vidieť iba hudobné súbory. Tento výber môžete
zmeniť návratom na obrazovku Fotografie,
videá a hudba a zopakovaním kroku 2.
3. Objaví sa obrazovka uvádzajúca obsah
disku. V závislosti od usporiadania obsahu
uvidíte buď priečinky, jednotlivé súbory
alebo obe.
4. Ak je to nutné, pomocou tlačidiel ▲▼◄►
vyberte priečinok a potom stlačte tlačidlo
v.
5. Pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte súbor,
ktorý chcete zobraziť alebo prehrať a
potom stlačte tlačidlo v.
6. Jedným alebo niekoľkými stlačeniami
tlačidla RETURN opustíte aktuálnu
obrazovku, priečinok alebo sa vrátite na
domovskú obrazovku.
Ak sa chcete priamo vrátiť na domovskú
obrazovku, stlačte tlačidlo EXIT.
7. Pokyny vysvetľujúce ako ovládať
prehrávanie videa, hudby a obrázkov na
disku nájdete na stranách 17 až 19.
Používanie DLNA
PC
Prehrávač diskov Blu-ray
Pripojenie DLNA
Prehrávanie
počítačových
súborov
1. Pripojte prehrávač diskov Blu-ray, váš
počítač a/alebo zariadenie kompatibilné s
DLNA k rovnakej sieti.
2. Postupujte podľa pokynov uvedených
v Návode k inštalácii/obsluhe softvéru
DLNA, aby ste nastavili zariadenia a
súbory určené na prehrávanie alebo
zobrazenie.
3. Vyberte položku Zmeniť zariadenie
na domovskej obrazovke prehrávača a
potom stlačte tlačidlo v. V zozname
pripojených zariadení DLNA vyberte
počítač alebo iné zariadenie kompatibilné
s rozhraním DLNA a potom stlačte tlačidlo
v.
4. Pomocou tlačidiel ◄► vyberte typ
obsahu, ktorý chcete zobraziť alebo
prehrať - FOTOGRAFIE, VIDEÁ, alebo
HUDBA - a potom stlačte tlačidlo v.
✎✎ POZNÁMKY
`` Hoci bude prehrávač zobrazovať priečinky
pre všetky typy obsahu, bude zobrazovať iba
súbory typu obsahu, ktorý ste vybrali v kroku
4. Ak ste vybrali napríklad hudbu, budete
vidieť iba hudobné súbory. Tento výber môžete
zmeniť návratom na obrazovku Fotografie,
videá a hudba a zopakovaním kroku 4.
5. Zobrazí sa obrazovka, ktorá bude
obsahovať obsah počítača alebo
zariadenia DLNA. V závislosti od
usporiadania obsahu uvidíte buď
priečinky, jednotlivé súbory alebo obe.
6. Ak je to nutné, pomocou tlačidiel ▲▼◄►
vyberte priečinok a potom stlačte tlačidlo
v.
7. Pomocou tlačidiel ▲▼◄► vyberte súbor,
ktorý chcete zobraziť alebo prehrať a
potom stlačte tlačidlo v.
8. Jedným alebo niekoľkými stlačeniami
tlačidla RETURN opustíte aktuálnu
obrazovku, priečinok alebo sa vrátite na
domovskú obrazovku.
Ak sa chcete priamo vrátiť na domovskú
obrazovku, stlačte tlačidlo EXIT.
9. Pokyny vysvetľujúce ako ovládať
prehrávanie videa, hudby a obrázkov na
disku nájdete na stranách 17 až 19.
Ovládanie prehrávania videa
Môžete ovládať prehrávanie video obsahu
nachádzajúceho sa na disku Blu-ray, DVD, CD,
zariadení USB alebo v počítači. V závislosti
od média nemusia byť k dispozícii niektoré
funkcie, ktoré sú popísané v tomto návode.
Toto tlačidlo nefunguje počas prehrávania
diskov Blu-ray/DVD.
Tlačidlá na diaľkovom ovládači,
ktoré sa používajú pri prehrávaní
videí
2
1
AUDIO
HOME
SUBTITLE
Tlačidlá prehrávania
Prehrávač neprehrá zvuk v režime vyhľadávania,
pomalom alebo krokovom režime.
• Na návrat k prehrávaniu normálnou
rýchlosťou stlačte tlačidlo 6.
Tlačidlo 6
Tlačidlo 5
Tlačidlo 7
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
Spúšťa prehrávanie.
Zastaví prehrávanie.
kontextovej ponuky a zoznamu titulov
Tlačidlo DISC
MENU
Počas prehrávania stlačte toto tlačidlo,
aby ste spustili funkciu ponuky disku.
Tlačidlo POPUP
MENU
Počas prehrávania stlačte toto
tlačidlo, aby ste spustili funkciu
kontextovej ponuky.
Tlačidlo TITLE
MENU
Počas prehrávania stlačte toto tlačidlo,
aby ste spustili funkciu ponuky titulu.
Ovládanie prehrávania hudby
Môžete ovládať prehrávanie hudby
nachádzajúcej sa na disku Blu-ray, DVD, CD,
zariadení USB alebo v počítači.
Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré
sa používajú pri prehrávaní hudby
Pozastaví prehrávanie.
Prehrávanie
zrýchleného
záberu
Počas prehrávania stlačte tlačidlo
3 alebo 4.
Pri každom stlačení tlačidla 3 alebo
4 sa rýchlosť prehrávania zmení.
Prehrávanie
spomaleného
záberu
V pozastavenom režime stlačte
tlačidlo 4.
Pri každom stlačení tlačidla 4 sa
zmení rýchlosť prehrávania.
V pozastavenom režime stlačte
Prehrávanie po tlačidlo 7.
krokoch
Po každom stlačení tlačidla 7 sa
objaví nová snímka.
Preskakovanie
pri prehrávaní
Použitie ponuky disku, ponuky titulu,
Počas prehrávania stlačte tlačidlo
1 alebo 2.
Pri každom stlačení tlačidla 1
alebo 2 sa disk posunie na
predchádzajúcu alebo nasledujúcu
kapitolu alebo súbor.
1
4
2
3
1
2
3
AUDIO
HOME
SUBTITLE
5
6
ČÍSELNÉ tlačidlá (iba zvukové CD (CD-DA)) :
Počas prehrávania Zoznamu titulov stlačte číslo
požadovanej stopy.
Prehrá sa vybraná stopa.
Preskočiť : Počas prehrávania stlačte
tlačidlo 1 alebo 2, aby ste sa presunuli
na predchádzajúci alebo nasledujúci súbor
zoznamu prehrávania.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
Tlačidlo 5 : Zastavuje stopu.
17
4
5
6
Rýchle prehrávanie (iba zvukové CD (CDDA))
Počas prehrávania stlačte tlačidlo 3 alebo
4.
Pri každom stlačení tlačidla 3 alebo 4 sa
rýchlosť prehrávania zmení.
TRACK 001
Zoz. titulov
1/6
Nástroje
TRACK 001
Režim opakovania ? Vyp. \05:57
TRACK 002
Kopírovať
04:27
> Presunút < Nastaviť ' Späť
TRACK 003
+
00:08 / 05:57
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
CD
" Pozastaviť c Vybrať
04:07
03:41
03:17
03:35
Nástroje ' Späť
2. Stláčaním tlačidiel ◄► vyberte položku
Stopa, Všetky, Premiešať, or Vyp..
3. Stlačte tlačidlo v.
Skladby sa prehrajú v poradí, v
ktorom boli nahrané.
Vyp.
(
) Stopa
Aktuálna skladba sa zopakuje.
)Premiešať
Táto možnosť prehráva
skladby v náhodnom poradí.
(
18
Hudba
) Všetky
Zopakujú sa všetky skladby.
1/2 Strana
TRACK 001
TRACK 001
Tlačidlo 6 : Prehrávanie aktuálne vybranej
stopy.
1. Počas prehrávania zoznamu titulov stlačte
tlačidlo TOOLS.
(
1. Ak chcete prejsť na zoznam hudby,
stlačte tlačidlo 5 alebo RETURN.
Zobrazí sa obrazovka Zoznam hudby.
Pozastaviť : Pozastavuje stopu.
Opakovanie zvukového CD (CDDA)/MP3
Zoz. titulov
TRACK 002
02:38
02:38
TRACK 003
TRACK 004
02:38
02:38
TRACK 006
TRACK 005
02:38
02:38
TRACK 008
TRACK 007
02:38
02:38
TRACK 010
TRACK 009
02:38
02:38
CD a Zmeniť zariadenie
c Vybrať
Nástroje ( ) Prejsť na str. ' Späť
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼◄► prejdite na
požadovanú stopu, a potom stlačte ŽLTÉ
(C) tlačidlo. Nad stopou sa objaví značka.
Ďalšie stopy vyberte zopakovaním tohto
postupu.
3. Ak chcete odstrániť stopu zo zoznamu,
posuňte sa na stopu a potom znovu
stlačte ŽLTÉ (C) tlačidlo.
Značka na stope sa odstráni.
4. Po skončení stlačte tlačidlo v.
Zvolené stopy sa zobrazia na pravej
strane obrazovky. Prehrávač prehrá prvú
stopu.
5. Ak chcete zmeniť zoznam prehrávania,
stlačením tlačidla 5 alebo RETURN
sa vráťte do zoznamu hudby. Zopakujte
kroky 2, 3 a 4.
6. Ak chcete zrušiť zoznam prehrávania a
vrátiť sa na domovskú obrazovku, stlačte
tlačidlo RETURN alebo EXIT.
✎✎ POZNÁMKY
`` Na zvukovom CD (CD-DA) môžete vytvoriť
zoznam titulov až s 99 stopami.
`` Ak odstránite všetky skladby zo zoznamu
prehrávania a stlačíte tlačidlo v, prehrávač
pridá do zoznamu všetky stopy na disku a
prehrá ich.
Kopírovanie
Umožní vám skopírovať obsah zvukových
súborov zo zvukového disku CD (CD-DA) do
zariadenia USB/HDD.
1. Otvorte vozík na disk. Zvukový disk (CDDA) umiestnite do vozíka a vozík zatvorte.
Vložte USB zariadenie do konektora USB v
prednej časti výrobku.
2. V režime zastavenia stláčaním tlačidiel
▲▼◄► prejdite na požadovanú stopu
a potom stlačte ŽLTÉ (C) tlačidlo. Nad
stopou sa objaví značka. Ďalšie stopy
vyberte zopakovaním tohto postupu.
3. Ak chcete odstrániť stopu zo zoznamu,
posuňte sa na stopu a potom znovu
stlačte tlačidlo ŽLTÉ (C) tlačidlo.
Značka na stope sa odstrán.
4. Keď sa tak stane, stlačte tlačidlo TOOLS,
a potom a potom pomocou tlačidiel ▲▼
vyberte možnosť Kopírovať a stlačte
tlačidlo ▼. Zobrazí sa kontextové okno
kopírovania.
5. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte zariadenie,
do ktorého sa majú uložiť kopírované
súbory, a potom stlačte tlačidlo v.
✎✎ POZNÁMKY
`` Zariadenie neodpájajte, kým prebieha kopírovanie.
6. Ak chcete zrušiť kopírovanie, stlačte
tlačidlo v a zvoľte možnosť Áno. Ak
chcete pokračovať v kopírovaní, zvoľte
položku Nie.
7. Po dokončení kopírovania sa zobrazí
správa “Prevod sa dokončil“. Ak chcete
prejsť na obrazovku Prehrávanie, stlačte
tlačidlo v.
✎✎ POZNÁMKY
`` Túto funkciu niektoré disky nemusia podporovať.
`` Na obrazovke kopírovania môžete tiež vybrať
možnosti Vybrať všetko a Zruš. ozn. všetkých.
-- Pomocou položky Vybrať všetko vyberte
všetky stopy . Toto zruší vaše individuálne
výbery skladieb.
-- Na zrušenie výberu všetkých vybraných stôp
použite možnosť Zruš. ozn. všetkých.
Kopírovať na USB Disk
Umožňuje vám kopírovať obsah videa/
fotografií/hudby z dátového disku do
zariadenia USB/HDD.
1. Otvorte vozík na disk. Disk umiestnite
do vozíka a vozík zatvorte. Vložte USB
zariadenie do konektora USB v prednej
časti výrobku. Zobrazí sa kontextové okno
nového zariadenia.
2. Stlačte tlačidlo ▲ a potom stláčaním
tlačidiel ◄► vyberte možnosť Blu-ray,
DVD alebo CD.
3. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte položku
Fotografie, Videá, alebo Hudba a potom
stlačte tlačidlo v. Objaví sa obrazovka
Fotografie, videá a hudba, na ktorej bude
uvedený obsah zariadenia. V závislosti od
usporiadania obsahu budete vidieť buď
priečinky, jednotlivé súbory, alebo oboje.
✎✎ POZNÁMKY
`` Hoci bude prehrávač zobrazovať priečinky pre
všetky typy obsahu, bude zobrazovať iba súbory
typu obsahu, ktorý ste vybrali v kroku 3. Ak
ste vybrali napríklad hudbu, budete vidieť iba
hudobné súbory. Tento výber môžete zmeniť
návratom na obrazovku Fotografie, videá a hudba
a zopakovaním kroku 3.
4. V režime zastavenia použite tlačidlá
▲▼◄► na výber VIDEÁ, FOTOGRAFIE
alebo HUDBA a potom stlačte tlačidlo
ŽLTÉ (C). Naľavo od požadovanej položky
sa zobrazí značka.
5. Zopakujte krok 4, aby ste vybrali a
skontrolovali ďalšiu požadovanú položku.
6. Ak chcete odstrániť požadovanú položku
zo zoznamu, znova stlačte ŽLTÉ (C)
tlačidlo. Značka na požadovanej položke
sa odstráni.
7. Keď skončíte, stlačte tlačidlo TOOLS a
potom pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte
možnosť Kopírovať na USB a stlačte
tlačidlo v. Zobrazí sa kontextové okno
Kopírovať na USB.
8. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte zariadenie,
do ktorého sa majú uložiť kopírované
súbory, a potom stlačte tlačidlo v.
✎✎ POZNÁMKY
`` Kým prebieha kopírovanie, zariadenie
neodpájajte.
9. Ak chcete zrušiť kopírovanie, stlačte
tlačidlo v a potom vyberte možnosť
Áno. Ak chcete pokračovať v kopírovaní,
zvoľte položku Nie.
10.Po dokončení kopírovania sa zobrazí
správa “Kopírovanie je dokončené“. Ak
chcete prejsť na obrazovku Prehrávanie,
stlačte tlačidlo v.
✎✎ POZNÁMKY
`` Túto funkciu niektoré disky nemusia
podporovať.
`` Na obrazovke kopírovania môžete tiež
vybrať možnosti Vybrať všetko a Zruš ozn.
všetkých.
-- Na výber všetkých položiek použite
možnosť Vybrať všetko. Toto zruší vaše
individuálne výbery položiek.
-- Na zrušenie výberu všetkých vybraných
položiek naraz použite možnosť Zruš ozn.
všetkých.
Prehrávanie fotografií
Môžete ovládať prehrávanie fotografického
obsahu nachádzajúceho sa na disku Blu-ray,
DVD, CD, zariadení USB alebo v počítači.
Používanie ponuky Nástroje
Počas prehrávania stlačte tlačidlo TOOLS.
Spustiť
prezentáciu/
Zastaviť
prezentáciu
Rýchlosť
prezentácie
Vyberte na spustenie alebo
zastavenie prezentácie.
Príloha
Riešenie problémov
Pred požiadaním o servisnú službu vyskúšajte nasledovné riešenia.
PROBLÉM
RIEŠENIE
Pomocou diaľkového
ovládača sa nedá vykonať
žiadna činnosť.
• Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládači. Možno ich je potrebné vymeniť.
• S diaľkovým ovládačom nepracujte vo väčšej vzdialenosti ako 6,1 m
od prehrávača.
• Vyberte batérie a niekoľko minút podržte jedno alebo viacero tlačidiel, aby
ste vybili mikroprocesor vo vnútri diaľkového ovládača, čím ho resetujete.
Znovu vložte batérie a skúste znovu pracovať s diaľkovým ovládačom.
Vyberte, ak chcete nastaviť
rýchlosť prezentácie.
Hudba v pozadí
Vyberte, ak chcete počúvať hudbu
počas sledovania prezentácie.
Disk sa neprehráva.
Priblížiť
Vyberte na zväčšenie aktuálneho
obrázka. (Zväčšuje až štvornásobne)
• Zabezpečte, aby bol disk vložený potlačou smerom nahor.
• Skontrolujte regionálne číslo na disku Blu-ray/DVD.
Ponuka disku sa nezobrazí.
• Uistite sa, že sa na disku nachádzajú ponuky.
Otočiť
Vyberte na otočenie obrázka.
(Týmto otočíte obraz v smere alebo
proti smeru hodinových ručičiek.)
Na obrazovke sa zobrazí
zákaz.
• Táto správa sa zobrazí, ak stlačíte nesprávne tlačidlo.
• Softvér diskov Blu-ray/DVD nepodporuje túto funkciu (napr. uhly).
• Požadovali ste titul, kapitolu alebo čas vyhľadávania, ktoré sú mimo rozsahu.
Režim prehrávania sa líši od
výberu ponuky nastavenia.
• Niektoré funkcie vybrané v ponuke nastavenia nemusia fungovať správne,
ak disk nie je kódovaný príslušnou funkciou.
Pomer strán obrazovky sa
nedá zmeniť.
• Pomer strán obrazovky je pevne stanovený na vašom disku Blu-ray/DVD.
• Tento problém sa netýka prehrávača.
Žiadny zvuk.
• Skontrolujte, či ste vybrali správnu možnosť digitálneho výstupu v ponuke
Možnosti zvuku.
Obrazovka je prázdna.
• Ak je výstup HDMI nastavený na rozlíšenie, ktoré váš televízor nepodporuje
(napr. 1080p), nemusíte vidieť obraz na TV.
• Stlačte tlačidlo ^ (na prednom paneli) na viac ako 5 sekúnd bez vloženého
disku. Všetky nastavenia sa zmenia na od výroby predvolené nastavenia.
• Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské
údaje BD vymažú.
Informácie
Zobrazí informácie o obrázku.
✎✎ POZNÁMKY
`` V závislosti od disku alebo úložného zariadenia
sa môže ponuka Nástroje líšiť.
`` Ak chcete zapnúť funkciu hudby v pozadí,
súbor fotografie sa musí nachádzať na
rovnakom úložnom médiu ako hudobný súbor.
Avšak kvalita zvuku môže byť ovplyvnená
bitovou rýchlosťou MP3 súboru, veľkosťou
fotografie a spôsobom kódovania.
`` Titulky a prezentačnú grafiku nemôžete zväčšiť
v režime zobrazenia na celú obrazovku.
19
PROBLÉM
RIEŠENIE
Zabudnutý kód PIN
• Stlačte tlačidlo ^ (na prednom paneli) na viac ako 5 sekúnd bez vloženého
disku. Všetky nastavenia vrátane hesla sa vrátia na pôvodné nastavenie od
výrobcu.
Túto možnosť používajte len v krajnom prípade.
• Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské
údaje BD vymažú.
Obraz je zrnitý alebo
skreslený
• Uistite sa že disk nie je špinavý ani poškriabaný.
• Vyčistite disk.
Žiadny HDMI výstup.
• Skontrolujte pripojenie medzi televízorom a konektorom HDMI na prehrávači.
• Skontrolujte, či váš televízor podporuje vstupné HDMI rozlíšenie 576p/480p,
720p, 1080i alebo 1080p.
HDMI výstup obrazovky nie je
v poriadku.
• Ak sa na obrazovke objaví zrnenie, znamená to, že televízor nepodporuje
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection.
Ak zistíte iné problémy.
• Prejdite na obsah a v návode na použitie nájdite časť, ktorá obsahuje
vysvetlenia týkajúce sa aktuálneho problému a postup ešte raz zopakujte.
• Ak problém ani potom nevyriešite, kontaktujte najbližšie autorizované
servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Funkcia DLNA
Vidím adresáre, ktoré
zdieľam cez DLNA, ale
nevidím súbory.
• DLNA zobrazuje len súbory zodpovedajúce kategóriám Fotografie, Hudba a
Film. Súbory, ktoré nezodpovedajú týmto kategóriám, sa nezobrazujú.
Video sa prehráva nesúvislo.
• Skontrolujte, či je stabilná sieť.
• Skontrolujte, či je kábel pripojený správne a či nie je sieť preťažená.
Pripojenie DLNA medzi
prehrávačom a počítačom
nie je stabilné.
• IP adresy v tej istej podsieti by mali byť jedinečné.
V opačnom prípade môže interferencia IP adries spôsobiť tento jav.
• Skontrolujte, či máte aktivovaný firewall.
Ak áno, deaktivujte funkciu firewall.
20
PROBLÉM
BD-LIVE
RIEŠENIE
Neviem sa pripojiť k serveru
BD-LIVE.
• Pomocou funkcie Stav siete otestujte, či je sieťové pripojenie úspešné.
• Skontrolujte, či je USB pamäťové zariadenie pripojené k prehrávaču.
• Pamäťové zariadenie musí mať minimálne 1GB voľného miesta pre
inštaláciu služby BD-LIVE.
Dostupnú veľkosť môžete skontrolovať v Správe BD údajov.
• Skontrolujte, či je ponuka internetového pripojenia BD-LIVE nastavená na
Povoliť (všetky).
• Ak všetky vyššie uvedené možnosti zlyhajú, kontaktujte poskytovateľa
obsahu, alebo si aktualizujte prehrávač na posledný firmvér.
Pri používaní služby BD-LIVE
sa vyskytne chyba.
• Pamäťové zariadenie musí mať minimálne 1GB voľného miesta pre
inštaláciu služby BD-LIVE.
Dostupnú veľkosť môžete skontrolovať v Správe BD údajov.
✎✎ POZNÁMKY
`` Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.
Opravy
Ak nás kontaktujete v súvislosti s opravou prehrávača, môžeme vám fakturovať správny
poplatok, ak:
1. Mechanik vycestuje do vášho domu na vašu žiadosť a produkt nebude chybný.
2. Prinesiete produkt do strediska opráv a produkt nebude chybný.
Kým k vám vycestujeme na opravu alebo začneme s akoukoľvek prácou na prehrávači,
budeme vás informovať o výške správneho poplatku.
Odporúčame vám, aby ste si dôkladne prečítali tento návod na použitie, vyhľadali riešenie
online na stránke www.samsung.com alebo kontaktovali Zákaznícke centrum Samsung, kým
požiadate o opravu vášho prehrávača.
Technické údaje
Všeobecné
Rozhranie USB
HDMI
Zvukový výstup
Sieť
-----
Hmotnosť
1.0 Kg
Rozmery
290 (Š) X 221 (H) X 39 (V) mm
Rozsah prevádzkovej teploty
+5°C až +35°C
Rozsah prevádzkovej vlhkosti
10 % až 75 %
Typ A
USB 2.0
Výstup jednosmerného prúdu
5V 0.5A Max.
Video
2D : 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
Audio
PCM, Bitový tok
Digitálny výstup zvuku
Koaxiálny
Ethernet
Konektor 100BASE - TX
Sieťové rýchlosti rovnaké alebo nižšie ako 10MB/s nie sú podporované.
Návrh a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Ak chcete znížiť spotrebu energie, pozrite si štítok, ktorá sa nachádza na prehrávači.
Hmotnosť a rozmery sú približné.
Oznámenie o zhode a kompatibilite
NIE VŠETKY disky sú kompatibilné
• Výrobok je predmetom obmedzení popísaných nižšie a tých, ktoré sú popísané v tomto
návode, vrátane typu disku a časti v tomto návode na použitie. Disky, ktoré je možné
prehrávať sú: vopred nahrané komerčné disky BD-ROM, DVD-VIDEO a zvukové CD (CD-DA);
disky BD-RE/-R, DVD-RW/-R a disky CD-RW/-R.
• Iné ako vyššie uvedené disky sa nedajú prehrať a nie sú určené na prehrávanie na tomto
prehrávači. Niektoré vyššie uvedené disky sa nemusia dať z nižšie uvedených dôvodov
prehrávať.
• Spoločnosť Samsung nemôže zaručiť, že tento prehrávač bude prehrávať každý disk s
logom BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R a tento
prehrávač nemusí vyhovovať všetkým prevádzkovým príkazom alebo nemusí vykonávať
všetky funkcie každého disku. Tieto a ďalšie kompatibility prevádzky diskov a produktu sú
možné s novými a existujúcimi formátmi diskov, pretože:
-- Blu-ray je nový vyvíjajúci sa formát a tento prehrávač nemusí fungovať vo všetkých
funkciách Blu-ray diskov z toho dôvodu, že niektoré funkcie môžu byť voliteľné, na Bluray disk formát mohli byť pridané doplnkové funkcie po výrobe tohto prehrávača a určité
dostupné vlastnosti môžu byť predmetom oneskorenej dostupnosti;
-- nie všetky existujúce verzie formátov disku sú týmto prehrávačom podporované;
-- nové a existujúce formáty disku môžu byť upravené, zmenené, aktualizované, vylepšené
a/alebo doplnené;
-- niektoré disky počas prehrávania umožňujú špecifickú alebo limitovanú prevádzku a
funkcie;
-- niektoré disky s logom BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a
CD-RW/-R môžu byť stále neštandardizované disky;
-- niektoré disky sa nemusia dať prehrávať v závislosti od ich fyzického stavu alebo
podmienok nahrávania;
-- počas vytvárania softvéru pre Blu-ray, DVD disky a/alebo počas výroby diskov sa môžu
vyskytnúť problémy a chyby;
-- tento prehrávač funguje inak ako štandardné DVD prehrávače a iné AV zariadenia; a/alebo
-- z dôvodov uvedených v tomto návode na použitie a z iných dôvodov objavených
a zaslaných zákazníckemu stredisku spoločnosti SAMSUNG.
• Ak zistíte problémy s kompatibilitou alebo prevádzkou prehrávača, kontaktujte prosím
zákaznícke stredisko spoločnosti SAMSUNG.
Zákaznícke stredisko spoločnosti SAMSUNG tiež môžete kontaktovať kvôli dostupným
aktualizáciám prehrávača.
• Doplňujúce informácie o obmedzeniach prehrávania a kompatibilite disku nájdete v tomto
návode na použitie v časti Bezpečnostné opatrenia, Pred čítaním návodu na použitie, Typy
a charakteristika diskov a Pred prehrávaním.
21
• Pre výstup progresívneho skenovania prehrávača diskov Blu-ray : UPOZORŇUJEME
SPOTREBITEĽOV, ŽE NIE VŠETKY TELEVÍZORY S VYSOKÝM ROZLÍŠENÍM SÚ S TÝMTO
VÝROBKOM PLNE KOMPATIBILNÉ A NA OBRAZE SA MÔŽU ZOBRAZOVAŤ ARTEFAKTY.
AK MÁTE S OBRAZOM S PROGRESÍVNYM SKENOVANÍM PROBLÉMY, ODPORÚČAME
VÁM PREPNÚŤ PRIPOJENIE NA “ŠTANDARDNÉ VÝSTUPNÉ ROZLÍŠENIE“. AK MÁTE
OTÁZKY OHĽADOM KOMPATIBILITY NÁŠHO TELEVÍZNEHO PRIJÍMAČA S TÝMTO
VÝROBKOM, KONTAKTUJTE, PROSÍM, NAŠE SERVISNÉ ZÁKAZNÍCKE CENTRUM.
Ochrana proti kopírovaniu
• Keďže AACS (Pokročilý prístup systémového obsahu) je oprávnený ako systém s chráneným
obsahom pre formát disku Blu-ray, podobne ako používanie CSS (Systém kódovania
obsahu) pre DVD formát, budú na prehrávanie, výstup analógového systému, atď., uvedené
určité obmedzenia chráneného obsahu AACS.
Činnosť tohto výrobku a obmedzenia sa môžu líšiť v závislosti od času zakúpenia, na ktorý
sa tieto obmedzenia môžu vzťahovať a/alebo zmeny AACS po výrobe tohto výrobku. Znak
BD-ROM a BD+ sú dodatočne používané ako systém ochrany obsahu pre formát Blu-ray
disku, ktorý zavádza určité obmedzenia, vrátane obmedzenia prehrávania pre znak BD-ROM
a/alebo BD+ chránené obsahy. Doplňujúce informácie o AACS, znaku BD-ROM, BD+ alebo
tomto výrobku získate v zákazníckom stredisku spoločnosti SAMSUNG.
• Väčšina diskov Blu-ray diskov/DVD diskov je zakódovaná ochranou proti kopírovaniu.
Kvôli tomu by ste mali pripojiť prehrávač priamo k vášmu televízoru a nie k videorekordéru.
Pripojenie k videorekordéru spôsobí pri diskoch Blu-ray/diskoch DVD s ochranou proti
kopírovaniu skreslenie obrazu.
• Podľa amerických zákonov proti kopírovaniu a zákonov o autorských právach iných krajín,
neautorizované nahrávanie, používanie, zobrazovanie, šírenie alebo kopírovanie televíznych
programov, videokaziet, Blu-ray diskov, DVD a iných materiálov môže byť predmetom
občianskej a/alebo trestnej zodpovednosti.
• Upozornenie na technológiu Cinavia : Tento výrobok využíva technológiu Cinavia na
obmedzenie používania neoprávnených kópií niektorých komerčne vyrábaných filmov a
videí a ich zvukových záznamov. Keď sa zistí, že došlo k zakázanému použitiu neoprávnenej
kópie, zobrazí sa správa a prehrávanie alebo kopírovanie sa preruší. Viac informácií o
technológií Cinavia nájdete na on-line informačnom centre pre spotrebiteľov Cinavia
na lokalite http://www.cinavia.com. Ak chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií
o technológii Cinavia poštou, zašlite list s vašou poštovou adresou na adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Tento výrobok obsahuje súkromnú technológiu na základe licencie od spoločnosti Verance
Corporation, ktorá je chránená americkým patentom č. 7 369 677 a ďalšími patentmi a
patentovými prihláškami v USA a na celom svete, pričom niektoré aspekty tejto technológie
podliehajú aj ochrane autorským právom a ochrane obchodného tajomstva. Cinavia je
obchodná značka spoločnosti Verance Corporation. Autorské práva 2004-2013 Verance
Corporation. Spoločnosť Verance si vyhradzuje všetky práva. Spätná analýza alebo prevod
do strojového kódu sú zakázané.
Vylúčenie zodpovednosti pre sieťové služby
Všetok obsah a služby dostupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené
autorským právom, patentom, obchodnou známkou a/alebo inými zákonmi duševného
vlastníctva. Takýto obsah a služby sa poskytujú výhradne pre vaše osobné nekomerčné
použitie. Nesmiete využívať žiadny obsah ani služby spôsobom, ktorý nebol schválený
vlastníkom obsahu alebo poskytovateľom služby. Okrem vyššie uvedeného, ak to výslovne
neschváli príslušný majiteľ obsahu alebo poskytovateľ služby, nemôžete meniť, kopírovať,
zverejňovať, načítavať, posielať, prevádzať, predávať, vytvárať odvodené práce, využívať
alebo žiadnym spôsobom distribuovať alebo sprostredkovávať akýkoľvek obsah alebo služby
zobrazené v tomto zariadení.
SÚHLAS TRETEJ STRANY A SLUŽBY SA POSKYTUJÚ “AKO TAKÉ.“ SPOLOČNOSŤ
SAMSUNG NERUČÍ ZA TAKTO POSKYTOVANÝ OBSAH ALEBO SLUŽBY, ČI UŽ PRIAMO
ALEBO NEPRIAMO, ZA ŽIADNYM ÚČELOM. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE
ODMIETA VŠETKY NEPRIAME ZÁRUKY VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, ZÁRUK
PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.
SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, VČASNOSŤ,
LEGÁLNOSŤ ALEBO KOMPLETNOSŤ AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY
DOSTUPNÝCH V TOMTO ZARIADENÍ A ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ, VRÁTANE
ZANEDBANIA, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE
ALEBO BEZPRÁVNE, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ALEBO
NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY PRÁVNIKOM, VÝDAVKY ALEBO INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE
Z ALEBO V SÚVISLOSTI S UVEDENÝMI INFORMÁCIAMI ALEBO INFORMÁCIAMI, KTORÉ
SÚ NÁSLEDKOM POUŽÍVANIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAŠOU OSOBOU
ALEBO INOU TREŤOU STRANOU, AJ KEĎ STE BOLI INFORMOVANÍ O MOŽNOSTI
TAKÝCHTO ŠKÔD.
Služby tretej strany sa môžu ukončiť alebo prerušiť kedykoľvek a spoločnosť Samsung
neručí za to, že obsah alebo služby zostanú dostupné počas akejkoľvek doby. Obsah a
služby posielajú tretie strany prostredníctvom sietí a prevodných zariadení, nad ktorými nemá
spoločnosť Samsung žiadnu kontrolu. Bez obmedzenia všeobecnosti tohto odmietnutia
spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prerušenie alebo
odloženie obsahu alebo služby, ktoré boli sprístupnené týmto zariadením.
Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za služby zákazníkom spojené s obsahom a
službami. Všetky otázky alebo požiadavky na služby týkajúce sa obsahu alebo služieb by sa
mali položiť priamo príslušným poskytovateľom obsahu a služby.
Licencia
• Vyrobené pod licenciou od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a
symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.
• Informácie o patentoch k DTS nájdete na adrese http://patents.dts.com.
Vyrobené pod licenciou od spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS,
Symbol, & DTS a Symbol spoločne sú registrované obchodné známky &
DTS 2.0+Digital Out je obchodná známka spoločnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všetky práva
2.0+Digital Out
vyhradené.
• DivX
-- INFORMÁCIE O ŠTANDARDE DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálneho
videa, ktorý vytvorila spoločnosť DivX, LLC, dcérska spoločnosť
spoločnosti Rovi Corporation. Toto je zariadenie s oficiálnou certifikáciou DivX (DivX
Certified® ), ktoré úspešne absolvovalo komplexné testy na overenie jeho schopnosti
prehrávať video vo formáte DivX. Bližšie informácie a softvérové nástroje na konvertovanie
súborov do formátu DivX video nájdete na stránke divx.com.
-- O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND : Toto zariadenie certifikované DivX® musí byť
zaregistrované, aby prehrávalo zakúpené filmy DivX Video-on-Demand (VOD). Pre získanie
registračného kódu nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavenia zariadenia. Ďalšie
informácie o dokončení registrácie nájdete na adrese vod.divx.com.
-- S certifikátom pre DivX® na prehrávanie videa DivX® až do HD 1080p, vrátane prémiového
obsahu.
DivX®, DivX Certified® a súvisiace logá sú ochrannými známkami spoločnosti DivX, Inc. a
sú použité v licencii.
Tento výrobok je krytý jedným alebo viacerými americkými patentmi : 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
• Pojmy HDMI, multimedialne rozhranie HDMI s vysokym rozlišenim
a logo HDMI su obchodne znamky alebo registrovane obchodne
znamky spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a v inych krajinach.
• Oracle a Java sú registrované obchodné známky spoločnosti Oracle a/
alebo jej pobočiek. Ostatné názvy môžu byť obchodné známky svojich
príslušných vlastníkov.
• Poznámka k licencii s otvoreným zdrojovým kódom
-- V prípade používania softvéru s otvoreným zdrojovým kódom sú Licencie na softvér s
otvoreným zdrojovým kódom dostupné v ponuke výrobku.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a logá sú obchodnými známkami asociácie Blu-ray Disc
Association.
• DLNA® logo DLNA a DLNA CERTIFIED® sú ochranné známky, známky
služieb alebo certifikačné známky spoločnosti Digital Living Network
Alliance.
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung,
prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
AUSTRIA
Area
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
Contact Centre 
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
02-201-24-18
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
261 03 710
020 405 888
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/gr/support
http://www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v
ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií.)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku
by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým
odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb
znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve
presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES.
Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné
prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu
batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom
miestneho systému bezplatného zberu batérií.
Správna likvidácia tohoto výrobku
(Elektrotechnický a elektronický odpad)
(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po
skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka,
náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým
odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia
môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a
vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky
bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich
predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si
podmienky kúpnej zmluvy.
Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu
s ostatným priemyselným odpadom.
Download PDF

advertising