BD-F7500
Blu-ray™ plejer
korisničko uputstvo
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo Vam na kupovini ovog Samsungovog proizvoda.
Da biste dobili potpuniju uslugu, registrujte vaš proizvod na
www.samsung.com/register
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 1
2014-02-26 오후 4:01:43
Sigurnosne informacije
Upozorenje
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU).
UNUTRA NEMA DELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANOM
OSOBLJU SERVISA.
OPREZ
Ovaj simbol ukazuje na “opasan napon”
u proizvodu koji predstavlja opasnost od
električnog udara ili telesne povrede.
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA
NE OTVARATI
OPREZ: DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD
Ovaj simbol ukazuje na važna uputstva koja
ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC se dobijaju uz ovaj proizvod.
(ILI ZADNJU STRANU). UNUTRA NEMA DELOVA
KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVISIRANJE
POVERITE KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.
Ne postavljajte ovu opremu u skučeni prostor, kao
što su polica za knjige ili slične predmeti.
UPOZORENJE
Da biste sprečili štetu koja može dovesti do
požara ili električnog udara, ne izlažite ovaj uređaj
kiši ili vlazi.
OPREZ
Blu-ray plejer KORISTI NEVIDLJIVi LASERSKi
ZRAK KOJI MOŽE UZROKOVATI IZLAGANJE
OPASNOM ZRAČENJU U SLUČAJU
USMERAVANJA. VODITE RAČUNA DA Blu-ray
plejerom RUKUJETE PRAVILNO, U SKLADU SA
UPUTSTVIMA.
OPREZ
OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER. UPOTREBA
KONTROLA, PODEŠAVANJA ILI IZVOĐENJE
POSTUPAKA OSIM ONIH KOJI SU NAVEDENI
OVDE MOŽE DOVESTI DO IZLAGANJA
OPASNOM ZRAČENJU. NE OTVARAJTE
POKLOPCE I NE VRŠITE POPRAVKE SAMI.
SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANIM
LICIMA.
Ovaj proizvod zadovoljava CE regulative kada
se za povezivanje uređaja sa drugom opremom
koriste oklopljeni kablovi i konektori. Da bi se
sprečile elektromagnetne smetnje sa električnim
aparatima, kao što su radio i televizori, za
povezivanje koristite oklopljene kablove i
konektore.
VAŽNA NAPOMENA
Mrežni kabel za ovu opremu se isporučuje sa
livenim utikačem koji sadrži osigurač. Vrednost
osigurača je naznačena na strani pina utikača.
Ako je neophodna zamena, mora se koristiti
osigurač odobren za BS1362 ili iste klase.
Nikada nemojte koristiti utikač bez poklopca
osigurača u slučaju da se poklopac može skidati.
Ako je rezervni poklopac osigurača neophodan,
on mora biti iste boje kao strana pina utikača..
Poklopce za zamenu možete nabaviti kod vašeg
prodavca.
Ako postojeći utikač nije prikladan za električne
utičnice u vašem domu ili kabl nije dovoljno
dugačak da dosegne električnu utičnicu, potrebno
je da pribavite odgovarajući odobreni sigurnosni
produžni kabl ili pozovete prodavca za pomoć.
Međutim, ako ne postoji alternativa za odsecanje
utikača, izvadite osigurač, a zatim bezbedno
bacite utikač. Nemojte priključivati utikač na
mrežnu utičnicu, budući da postoji opasnost od
električnog udara od ogoljenog fleksibilnog kabla.
Da biste uređaj isključili iz struje, utikač se mora
izvući iz električne utičnice, što znači da utikač
mora biti spreman za rad.
Proizvod koji se isporučuje uz ovaj korisnički
priručnik je licenciran pod određenim pravima
intelektualne svojine određenih trećih strana..
| 2 Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 2
2014-02-26 오후 4:01:44
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Mere opreza
Važna sigurnosna uputstva
Pre korišćenja uređaja pažljivo pročitajte ovo
uputstvo za rad. Pratite sva dole navedena
sigurnosna uputstva.
Sačuvajte ovo uputstvo za potrebe budućeg
informisanja.
1. Pročitajte ova uputstva.
2. Sačuvajte ova uputstva.
3. Obratite pažnju na sva upozorenja.
9. Ne ugrožavajte sigurnosnu svrhu polarizovanih
ili uzemljenih utikača. Polarizovani utikač ima
dva pina od kojih je jedan širi od drugog.
Uzemljeni utikač ima dva pina i treći zubac
za uzemljenje. Širi pin ili treći zubac postoje
radi vaše sigurnosti. Ako isporučeni utikač
ne odgovara vašoj mrežnoj utičnici, potražite
savet od električara za odgovarajuću zamenu.
Sigurnosne informacije
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
8. Nemojte da postavljate uređaj pored izvora
toplote, kao što su radijatori, grejači, šporeti
ili drugi aparati (uključujući AV prijemnike) koji
proizvode toplotu.
01
Ovaj CD plejer je klasifikovan kao LASERSKI
proizvod KLASE 1. Upotreba kontrola,
podešavanja ili izvođenje postupaka osim onih
koji su navedeni ovde može dovesti do izlaganja
opasnom zračenju.
OPREZ :
• KLASA 3B VIDLJIVOG I NEVIDLJIVOG
LASERSKOG ZRAČENJA KADA JE OTVOREN.
IZBEGAVATI IZLAGANJE ZRAKU. (IEC 60825-1)
• OVAJ proizvod KORISTI LASER. UPOTREBA
KONTROLA, PODEŠAVANJA ILI IZVOĐENJE
POSTUPAKA OSIM ONIH KOJI SU NAVEDENI
OVDE MOŽE DOVESTI DO IZLAGANJA
OPASNOM ZRAČENJU. NE OTVARAJTE
POKLOPAC I NE VRŠITE POPRAVKE SAMI.
SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANIM
LICIMA.
7. Ne blokirajte ventilacione otvore. Instalirajte u
skladu sa uputstvima proizvođača.
10. Zaštitite mrežni kabl od gaženja ili uklještenja,
naročito kod utikača, priručnih priključaka,
kao i na mestu gde izlazi iz uređaja.
11. Koristite samo dodatke/pribor koji je odredio
proizvođač.
12. Koristite samo na kolicima,
stalku, stativu, konzoli
ili stolu koje je odredio
proizvođač ili koji se prodaju
uz uređaj. Kada se koriste
kolica, treba paziti prilikom
pomeranja kolica i uređaja da bi se izbegle
povrede zbog prevrtanja.
13. Izvucite utikač uređaja iz utičnice tokom
grmljavine ili ako se ne koristi duži vremenski
period.
14. Sve popravke prepustite kvalifikovanom
osoblju servisa. Popravka je potrebna kada
se uređaj ošteti na bilo koji način, kao što
je oštećenje priključnog kabla ili utikača,
prolivanje tečnosti po uređaju, pad nekog
predmeta na uređaj, izlaganje uređaja kiši ili
vlazi, neispravan rad ili pad.
4. Pratite sva uputstva.
5. Ne koristite ovaj uređaj blizu vode.
6. Čistite ga samo suvom tkaninom.
Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 3
3|
2014-02-26 오후 4:01:44
Sigurnosne informacije
Čuvanje i rukovanje diskom
• Držanje diskova
-- Otisci prstiju ili ogrebotine na
disku mogu smanjiti kvalitet
zvuka i slike ili uzrokovati
preskakanje.
-- Izbegavajte dodirivanje površine diska na koju
su snimljeni podaci.
-- Držite disk za ivice, tako da otisci prstiju ne
ostanu na površini.
-- Ne lepite papir ili traku na disk.
• Čišćenje diskova
-- Ako na disku ostanu otisci prstiju
ili prljavština, očistite ga blagim
deterdžentom rastvorenim u vodi i
obrišite mekom krpom.
-- Kada čistite, pažljivo brišite od središta prema
spoljašnjoj ivici diska.
• Čuvanje diska
`` Ne čuvajte na direktnoj sunčevoj svetlosti.
`` Čuvajte u hladnom provetrenom prostoru.
`` Čuvajte u čistom zaštitnom omotu i
skladištite uspravno.
Mere opreza pri rukovanju
• Ne izlažite ovaj uređaj kapanju ili prskanju. Na
uređaj ne stavljajte predmete napunjene vodom,
kao što su vaze.
• Da biste ovaj uređaj isključili u potpunosti,
morate izvući utikač iz zidne utičnice. Prema
tome, utikač mora biti jednostavno i lako
dostupan u svakom trenutku.
• Nemojte priključivati više električnih uređaja
u istu zidnu utičnicu. Preopterećenje utičnice
može dovesti do pregrevanja, što dovodi do
požara.
• Pre povezivanja drugih komponenata na ovaj
plejer, morate prvo da ih isključite.
• Ako plejer iznenada premestite sa hladnog na
toplo mesto, može se javiti kondenzacija na
radnim delovima i sočivima i izazvati abnormalnu
reprodukciju diska. Ako se to desi, isključite
plejer iz struje, sačekajte dva sata i ponovo
priključite utikač u zidnu utičnicu. Zatim, stavite
disk i ponovo pokušajte reprodukciju.
• Ako proizvod stvara abnormalnu buku ili miris
paljevine ili dima, odmah isključite uređaj pritiskom
prekidača za uključivanje i isključivanje i izvucite
utikač iz zidne utičnice. Zatim se obratite najbližem
centru za podršku za tehničku pomoć. Ne
koristite proizvod. Korišćenje proizvoda u tom
stanju može uzrokovati požar ili električni udar.
||OPREZ |
\\ Nemojte odlagati baterije u vatru.
\\ Nemojte izazivati kratak spoj na baterijama, rastavljati ih
niti pregrevati.
\\ U slučaju nepravilne zamene baterija postoji opasnost od
eksplozije. Baterije zamenite isključivo novim baterijama
istog tipa.
Korišćenje 3D funkcije
VAŽNE ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE
INFORMACIJE ZA 3D SLIKE.
Treba da pročitate i razumete sledeće sigurnosne
informacije pre korišćenja 3D funkcije.
• Neki gledaoci mogu da osete nelagodnost
prilikom gledanja 3D televizije, npr. vrtoglavicu,
mučninu i glavobolju.
Ako osetite bilo koji od tih simptoma, prekinite
sa gledanjem 3D televizije, skinite 3D aktivne
naočare i odmorite se.
• Gledanje 3D slika u dužem periodu može
izazvati naprezanje očiju. Ako osetite naprezanje
očiju, prekinite sa gledanjem 3D televizije, skinite
3D aktivne naočare i odmorite se.
• Odgovorna odrasla osoba treba često da
proverava decu koja koriste 3D funkciju.
Ako postoje bilo kakve naznake o zamoru očiju,
glavobolji, vrtoglavici ili mučnini neka dete prekine
gledanje 3D televizije i odmori se.
• Nemojte koristiti 3D aktivne naočare za druge
svrhe (kao što su standardne naočare, sunčane
naočare, zaštitne naočare, itd).
| 4 Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 4
2014-02-26 오후 4:01:45
01
• Nemojte koristiti 3D funkcije ili 3D aktivne
naočare dok hodate ili se krećete. Korišćenje
3D funkcije ili 3D aktivnih naočara za vreme
kretanja može da dovede do toga da udarate u
predmete, da se sapletete i/ili padnete, kao i do
teških povreda.
• Ako želite da uživate u 3D sadržaju, povežite 3D
uređaj (3D kompatibilan AV prijemnik ili TV) na
HDMI OUT priključak plejera korišćenjem HDMI
kabla velike brzine. Stavite 3D naočare pre
reprodukovanja 3D sadržaja.
• Plejer šalje 3D signale samo putem HDMI kabla
koji je povezan na HDMI OUT priključak.
• Budući da je rezolucija video signala u režimu 3D
reprodukcije fiksirana na rezoluciju originalnog
3D videa, rezoluciju ne možete da promenite
onako kako želite.
• Neke funkcije kao što su BD Wise, podešavanje
dijagonale i rezolucije ekrana, možda neće
pravilno funkcionisati u modu 3D reprodukcije.
• Za pravilnu isporuku 3D signala morate koristiti
HDMI kabl za velike brzine.
• Kada gledate 3D slike, udaljite se od televizora
najmanje za tri širine ekrana. Na primer, ako
imate ekran dijagonale 46 inča, udaljite se od
ekrana 138 inča (11,5 stopa).
• Za najbolju 3D sliku, 3D video ekran postavite u
visini očiju.
• Ako je plejer povezan sa nekim 3D uređajima,
3D efekat možda neće pravilno funkcionisati.
• Ovaj plejer ne vrši konverziju 2D sadržaja u 3D.
• “Blu-ray 3D” i “Blu-ray 3D” logotip su zaštitni
znaci Blu-ray Disc Association.
Sigurnosne informacije
Autorsko pravo
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava zadržana. Ovo korisničko uputstvo ili
njegovi delovi ne mogu se umnožavati bez prethodnog
pisanog odobrenja Samsung Electronics Co.,Ltd.
Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 5
5|
2014-02-26 오후 4:01:45
Sadržaj
Sigurnosne informacije
2
3
3
Upozorenje
Mere opreza
Važna sigurnosna uputstva
4
Čuvanje i rukovanje diskom
4
Korišćenje 3D funkcije
4
5
Mere opreza pri rukovanju
Autorsko pravo
Početak
8
8
8
9
9
10
13
14
14
15
15
16
17
17
18
19
19
20
20
20
Disk i kompatibilnost formata
Tipovi diskova i sadržaji koje vaš plejer
može reprodukovati
Podešavanja
21
Procedura početnog podešavanja
22
Pristupanje ekranu za podešavanja
21
22
Kod regiona
Podržani formati
Funkcije menija „Podešavanja“
30
Konfigurisanje mrežne veze
30
33
34
34
35
Povezivanje sa televizorom
Povezivanje sa audio sistemom
Metod 1 Povezivanje sa AV prijemnikom
koji podržava HDMI UHD
Metod 2 Povezivanje sa AV prijemnikom
koji ne podržava HDMI UHD rezoluciju
preko HDMI kabla
Automat. ažuriranje
37
Reprodukcija diska sa snimljenim
sadržajem korisnika
39
Povezivanje
Ažuriraj odmah
Reprodukcija komercijalnih diskova
36
Zadnja ploča
Prikaz daljinskog upravljača
Wi-Fi Direct
Nadogradnja softvera
36
38
Daljinski upravljač
Mreže i Internet
Reprodukcija medija
Pribor
Prednja ploča
Tasteri na daljinskom upravljaču koji se
koriste za meni „Podešavanja“
23
Tipovi diskova koje vaš plejer ne može
reprodukovati
Oznake diskova koje plejer može
reprodukovati
Početni ekran
38
39
40
40
40
42
Reprodukcija datoteka na USB uređaju
Korišćenje funkcije AllShare mreže
Preuzimanje AllShare softvera
Reprodukcija sadržaja koji se nalazi na
računaru ili AllShare uređaju putem Blu-ray
plejera
Kontrola reprodukcije sadržaja koji se nalazi
na računaru pomoću pametnog telefona
Kontrola video reprodukcije
Tasteri na daljinskom upravljaču za
reprodukciju video zapisa
Korišćenje menija „Alatke“
Korišćenje menija za pregled i opcije
Metod 3 Povezivanje sa audio sistemom
(7.1-kanalno pojačalo)
Metod 4 Povezivanje AV prijemnika sa
Dolby Digital ili DTS dekoderom
Povezivanje mrežnog rutera
Kablovska mreža
Bežična mreža
| 6 Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 6
2014-02-26 오후 4:01:45
43
43
44
44
44
Tasteri na daljinskom upravljaču za
reprodukciju muzike
Korišćenje menija za pregled i opcije
Ponavljanje numera na audio CD disku
Nasumično ponavljanje numera na audio
CD disku
Kreiranje spiska za reprodukciju sa audio
CD diska
45Ripovanje
45
45
46
47
Reprodukovanje foto sadržaja
Korišćenje menija „Alatke“
Korišćenje menija za pregled i opcije
Korišćenje funkcije za slanje
Mrežni servisi
48
48
49
50
50
50
51
51
51
51
54
55
Prijavljivanje u vaš Samsung nalog
Pre korišćenja filmova i TV emisija ili
aplikacija
Korišćenje filmova i TV emisija
Korišćenje aplikacija
Ekra aplikacija ukratko
Preuzimanje aplikacija
55
55
56
57
58
59
60
61
61
62
64
Korišćenje programa Web Browser
„Pregl.pom.veza“ i „Pregled. pom. pokaz.“
Kontrolna tabla ukratko
Korišćenje menija za podešavanje
Povezivanje naloga za Internet servis na
plejer
BD-LIVE™
Sadržaj
43
Kontrola reprodukcije muzike
Dodatak
Obaveštenje o usklađenosti i
kompatibilnosti
Zaštita od kopiranja
Izjava o odricanju odgovornosti za
mrežni servis
Licenca
Dodatne informacije
64Napomene
66
67
Rezolucija u skladu sa tipom sadržaja
Izbor digitalnog izlaza
68
Rešavanje problema
71
Specifikacije
70Popravke
Pokretanje aplikacije
Korišćenje ekrana Još aplikacija
Sortiranje aplikacija
Korišćenje menija opcija
Ažuriraj apl.
Screen Mirroring
Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 7
7|
2014-02-26 오후 4:01:45
Početak
Disk i kompatibilnost formata
Tipovi diskova i sadržaji koje vaš plejer može reprodukovati
Mediji
VIDEO
MUZIKA
FOTOGRAFIJA
||NAPOMENE |
Tip diska
Blu-ray disk
3D Blu-ray disk
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Detalji
BD-ROM ili BD-RE/-R snimljen u BD-RE formatu.
DVD-VIDEO, snimljeni DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R diskovi koji su snimljeni i
zatvoreni ili USB memorijski mediji na kojima se nalaze DivX, MKV, MP4 sadržaji.
Muzika snimljena na CD-RW/-R, DVD-RW/-R i BD-RE/-R diskovima ili USB memorijskim
medijima na kojima se nalaze MP3 ili WMA sadržaji.
Fortografije snimljene na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskovima ili USB
memorijskim medijima na kojima se nalaze JPEG sadržaji.
\\ Ovaj plejer možda neće reprodukovati neke CD-RW/-R i DVD-R diskove zbog tipa diska ili uslova snimanja.
\\ Ako DVD-RW/-R diskovi nisu ispravno snimljeni u DVD video formatu, neće moći da se reprodukuju.
\\ Vaš plejer neće reprodukovati sadržaj koji je snimljen na DVD-R uređaju sa bitskom brzinom većom od 10 Mb/s.
\\ Vaš plejer neće reprodukovati sadržaj koji je snimljen na BD-R ili USB uređaju sa bitskom brzinom većom od 25 Mb/s.
\\ Reprodukcija možda neće uspeti sa nekim tipovima diskova ili kada koristite specifične operacije, kao što su promena ugla ili
podešavanje proporcija slike. Informacije o diskovima su detaljno navedene na kutiji diska. Pogledajte ako je neophodno.
\\ Kada reprodukujete BD-J naslov, učitavanje može trajati duže nego kod običnih naslova ili će se neke funkcije vršiti sporije.
Tipovi diskova koje vaš plejer ne može reprodukovati
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV, itd.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(osim CD lejera)
• DVD-RW (VR mod)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-G diskovi
reprodukuju samo
audio sadržaje, ne
reprodukuju grafiku).
• 3,9 GB DVD-R diskovi
za autorizaciju.
| 8 Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 8
2014-02-26 오후 4:01:46
Kod regiona
Blu-ray Disk
Kod
regiona
DVD-VIDEO
BD-LIVE
DivX
Oblast
a
Severna Amerika, Centralna
Amerika, Južna Amerika, Koreja,
Japan, Tajvan, Hong Kong i
Jugoistočna Azija.
b
Evropa, Grenland, Francuske
teritorije, Bliski Istok, Afrika,
Australija i Novi Zeland.
c
3D Blu-ray disk
Početak
Tip diska
Blu-ray disk
02
Plejeri i diskovi su kodirani prema regionu. Ti
kodovi regiona moraju da se slažu kako bi disk
mogao da se reprodukuje. Ako se kodovi ne slažu,
disk neće biti reprodukovan.
Regionalni broj ovog plejera je prikazan na zadnjoj
ploči plejera.
Oznake diskova koje plejer može
reprodukovati
Indija, Kina, Rusija, Centralna i
Južna Azija.
1
SAD, Teritorije SAD-a i Kanada
2
Evropa, Japan, Bliski Istok,
Egipat, Afrika, Grenland
3
Tajvan, Koreja, Filipini, Indonezija,
Hong Kong
4
Meksiko, Južna Amerika,
Centralna Amerika, Australija,
Novi Zeland, Pacifička ostrva,
Karibi
5
Rusija, Istočna Evropa, Indija,
Severna Koreja, Mongolija
6
Kina
PAL televizijski sistem u
Ujedinjenom Kraljevstvu,
Francuskoj, Nemačkoj, itd.
Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 9
9|
2014-02-26 오후 4:01:47
Početak
Podržani formati
Podrška video datoteka
Sufiks
datoteke
Sadržaj
Video kodek
Rezolucija
DivX 3.11/4/5/6
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
*.webm
WebM
Brzina kadrova Bitska brzina
(fps)
(Mb/s)
Audio kodek
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/
MP/HP
Motion JPEG
Microsoft
MPEG-4 v3
1920x1080
(WMV v7,v8,
MSMPEG4 v3 :
1280x720)
6~30
30
Window Media
Video v7, v8, v9
MPEG2
Dolby Digital
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG(MP3)
DTS (Core)
MPEG1
VP6
MVC
VP8
4
640x480
1920x1080
24/25/30
60
6~30
20
Vorbis
`` Ograničenja
-- Čak i kada je datoteka kodirana gore navedenim podržanim kodekom, moguće je da se datoteka ne
reprodukuje ako je sadržaj neispravan ili oštećen.
-- Normalna reprodukcija nije zagarantovana ako je informacija kontejnera datoteke pogrešna ili ako je
sama datoteka oštećena.
-- Datoteke koje imaju veće bitske brzine ili brzine kadrova u odnosu na standardne mogu da prekidaju
prilikom reprodukcije.
-- Funkcija pretraživanja (preskakanja) nije dostupna ako je tabela indeksiranja datoteke oštećena.
-- Ako datoteku reprodukujete sa udaljenog mesta preko mrežne konekcije, može da dođe do prekida u
video reprodukciji, što zavisi od uspostavljene mrežne brzine.
-- Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda neće biti kompatibilni sa ovim plejerom.
-- Ako je originalni sadržaj datoteke snimljen u UHD formatu, on se neće reprodukovati.
`` Video dekoder
-- Podržava protokol H.264 do nivoa 4.1. (ne podržava FMO/ASO/RS)
-- Ne podržava VC1/AP/L4.
| 10 Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 10
2014-02-26 오후 4:01:47
Interni
Podržani formati DivX datoteka titlova
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
||NAPOMENE |
\\ Neki diskovi sa formatom DivX, MKV i MP4 se možda
neće reprodukovati, zavisno od video rezolucije i brzine
kadrova.
Podržani formati datoteka titlova
Naziv
Sufiks datoteke
SAMI
.smi
MPEG-4 Timed text
SubRip
Spoljni
SubViewer
.ttxt
.srt
Advanced SubStation
Alpha
MKV
SubRip
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
Početak
ĞĞ
MKV
SubStation Alpha
`` Audio dekoder
-- Podržava WMA 10 PRO (do 5.1).
-- Ne podržava WMA audio bez gubitaka.
-- Podržava ADPCM IMA, MS.
-- Ne podržava ADPCM (A-Law, μ-Low).
-- Ne podržava QCELP/AMR NB/WB.
-- Podržava vorbis (do 2-kan.).
-- Podržava DD+ (do 7.1-kan.).
AVI
Xsub
02
-- KODECI izuzev za v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
1) Ispod 1280 x 720 : maks. 60 kadrova.
2) Iznad 1280 x 720 : maks. 30 kadrova.
-- Ne podržava GMC 2 ili više.
-- Podržava SVAF (Top/Bottom, Side by Side).
-- Podržava BD MVC Spec.
Podrška muzičkih datoteka
Sufiks
datoteke
Tip
Kodek
Podržani opseg
*.mp3
MPEG
MPEG1
Audio
Layer 3
-
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
-
*.flac
FLAC
FLAC
Podržava do 2-kan.
*.ogg
OGG
Vorbis
Podržava do 2-kan.
*.wma
WMA
WMA
Podržava WMA 10
PRO (do 5.1).
Ne podržava WMA
audio bez gubitaka.
Podržava do M2
profila.
Ne podržava LBR
režim.
.sub
Micro DVD
.sub or.txt
Advanced SubStation
Alpha
.ssa
*.wav
wav
wav
-
.ass
*.mid
*.midi
midi
midi
tip 0 i tip 1
*.ape
ape
ape
-
SubStation Alpha
Powerdivx
.psb
Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 11
11 |
2014-02-26 오후 4:01:47
Početak
Podrška za slikovne datoteke
Sufiks datoteke
*.jpg
*.jpeg
*.png
*.bmp
*.mpo
Tip
Rezolucija
JPEG
15360x8640
PNG
4096x4096
BMP
MPO
4096x4096
15360x8640
Napomene o USB povezivanju
• Vaš plejer podržava USB memorijske uređaje,
MP3 plejere, digitalne fotoaparate i USB čitače
kartica.
• Neki USB uređaji/digitalni fotoaparati možda
neće biti kompatibilni sa ovim plejerom.
• Vaš plejer podržava sisteme datoteka FAT16,
FAT32 i NTFS.
• USB uređaje povežite direktno na USB port
plejera. Povezivanje preko USB kabla može
dovesti do problema kompatibilnosti.
• Stavljanje više od jednog memorijskog uređaja
u čitač za više kartica može da dovede do
nepravilnog funkcionisanja čitača.
• Ovaj plejer ne podržava PTP protokol.
• Ne isključujte USB uređaj tokom procesa
„učitavanja”.
• Što je veća rezolucija slike, više vremena će biti
potrebno da se prikaže slika.
• Ovaj plejer ne može da reprodukuje MP3
datoteke sa DRM (Upravljanje digitalnim
pravima) sistemom koje su preuzete sa
komercijalnih sajtova.
• Vaš plejer podržava samo video zapise sa manje
od 30 f/s (brzina kadrova).
• Vaš plejer podržava samo USB uređaje za
masovno skladištenje (MSC) kao što su
fleš memorije i USB HDD. (HUB sistem nije
podržan.)
• Određeni USB HDD uređaji, čitači kartica i fleš
memorije možda neće biti kompatibilne sa ovim
proizvodom.
• Ako je za neke USB uređaje neophodno
prekomerno napajanje, uređaj za zaštitu kola
može ograničiti uređaj.
• Ako je reprodukcija sa USB HDD nestabilna,
obezbedite dodatno napajanje uključivanjem
HDD-a u zidnu utičnicu.
Ako se problem nastavi, obratite se proizvođaču
USB HDD diska.
• SAMSUNG nije odgovoran za bilo koje
oštećenje datoteka s podacima ili gubitak
podataka.
• Vaš plejer ne podržava NTSF komprimovane
datoteke, rastavljene datoteke ili šifrovane
datoteke.
-- Možete da popravite ili formatirate USB uređaj
na vašem stonom računaru. (samo MSWindows OS)
AVCHD (Napredni video kodek visoke
definicije)
• Ovaj plejer može da reprodukuje diskove
AVCHD formata. Takvi diskovi se obično snimaju
i koriste u videokamerama.
• AVCHD format je format digitalne videokamere
visoke definicije.
• MPEG-4 AVC/H.264 format komprimuje slike sa
većom efikasnošću od konvencionalnog formata
za kompresiju slike.
• Neki AVCHD diskovi koriste format “x.v.Color”.
Ovaj plejer može da reprodukuje AVCHD
diskove koji koriste format “x.v.Color”.
• “x.v.Color” je zaštitni znak Sony Corporation.
• “AVCHD” i logotip AVCHD su zaštitni znaci
kompanija Matsushita Electronic Industrial Co.,
Ltd. i Sony Corporation.
||NAPOMENE |
\\ Neki diskovi sa AVCHD formatom se možda neće
reprodukovati, zavisno od uslova snimanja.
Diskove AVCHD formata je potrebno zatvoriti.
\\ "x.v.Color" pruža veći opseg boja u odnosu na normalne
DVD diskove za videokameru.
| 12 Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 12
2014-02-26 오후 4:01:47
Pribor
02
Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.
Početak
Baterije za daljinski upravljač (veličina AAA)
Korisničko uputstvo
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
3
6
9
TITLE MENU
0
SMART
POPUP
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
A
SEARCH
PANDORA
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
D
FULL
SCREEN
INPUT
Daljinski upravljač
Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 13
13 |
2014-02-26 오후 4:01:47
Početak
Prednja ploča
TASTER ZA REPRODUKCIJU/PAUZU
TASTER ZA UKLJUČIVANJE I ISKLJUČIVANJE
TASTER STOP
TASTER ZA OTVARANJE/ZATVARANJE
FIOKA ZA DISK
||NAPOMENE |
USB HOST
SENZOR DALJINSKOG UPRAVLJAČA
\\ Za nadogradnju softvera plejera preko USB Host konektora, morate da koristite USB memoriju.
\\ Kada plejer prikaže meni Blu-ray diska, reprodukciju filma nećete moći da pokrenete pritiskom na taster za reprodukciju na
plejeru ili daljinskom upravljaču. Da biste reprodukovali film, morate da izaberete stavku „Reprodukuj film“ u meniju diska i
da zatim na daljinskom upravljaču pritisnete taster v.
\\ Da biste koristili funkciju Anynet+ (HDMI-CEC), povežite HDMI kabl na HDMI 1 terminal.
Kada povezivanje vršite na HDMI 2 terminalu, funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) nije dostupna.
Zadnja ploča
7.1CH ANALOG AUDIO OUT
HDMI OUT
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
| 14 Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 14
2014-02-26 오후 4:01:48
Daljinski upravljač
02
Prikaz daljinskog upravljača
SOURCE
Uključite i isključite plejer.
Pritisnite da biste otvorili i zatvorili fioku za
disk.
Pritiskajte numeričke tastere za rad sa
opcijama.
Koristite za ulazak u meni diska.
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
POPUP
Pritisnite za preskakanje unazad ili unapred.
Pritisnite da pređete na glavni meni.
SMART
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
Pritisnite da biste koristili meni Alatke.
Vratite se na prethodni meni.
Ovi tasteri se koriste za menije plejera i za
nekoliko funkcija na Blu-ray diskovima.
Pritisnite za pretraživanje sadržaja.
RETURN
A
SEARCH
PANDORA
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
Pritisnite za reprodukovanje diska.
Omogućava vam da ponovite naslov,
poglavlje, numeru ili disk.
Koristite za prikazivanje informacija o
reprodukciji.
Koristite da izaberete stavke menija i
menjate vrednosti u meniju.
Pritisnite za izlazak iz menija.
D
FULL
SCREEN
INPUT
Pritisnite za korišćenje funkcije celog ekrana.
Tokom reprodukcije Blu-ray/DVD diskova,
ovaj taster nije u funkciji.
Pritisnite za promenu jezika titla Blu-ray/
DVD diska.
Koristi za pristupanje različitim audio
funkcijama na disku.
Stavljanje baterija
Koristite za ulazak u iskačući meni/meni
naslova.
Pritisnite za traženje unazad ili unapred.
Pritisnite za pauziranje diska.
Pritisnite za zaustavljanje diska.
Pritisnite da bite koristili aplikacije.
Uključite i isključite televizor.
(Ovaj taster je dostupan samo kod Samsung
televizora.)
Podešavanje jačine zvuka televizora.
(Ovaj taster je dostupan samo kod Samsung
televizora.)
Početak
Nakon podešavanja, omogućava da
podesite ulazni izvor na vašem televizoru.
(Ovaj taster je dostupan samo kod Samsung
televizora.)
||NAPOMENE |
\\ Ako daljinski upravljač ne radi pravilno:
-- Proverite polaritet +/– baterija.
-- Proverite da li su baterije iscurele.
-- Proverite da li je senzor za daljinsko upravljanje
blokiran nekom preprekom.
-- Proverite da li se u blizini nalazi fluorescentno svetlo.
||OPREZ |
\\ Odložite baterije u skladu sa lokalnim propisima za zaštitu
sredine. Ne stavljajte ih u kućni otpad.
Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 15
15 |
2014-02-26 오후 4:01:48
Povezivanje
Povezivanje sa televizorom
Povežite HDMI kabl (nije isporučen) od konektora HDMI OUT na poleđini proizvoda do konektora HDMI
IN na televizoru.
-- Ne priključujte kabl u zidnu utičnicu sve dok ne izvršite kompletno povezivanje.
-- Kada menjate veze, pre nego što počnete isključite sve uređaje.
Audio
Video
||NAPOMENE |
\\ Da biste koristili funkciju Anynet+ (HDMI-CEC), povežite HDMI kabl na HDMI 1 terminal.
Ako povežete kabl na HDMI 2 konektor, funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) neće biti dostupna.
\\ HDMI 2 terminal ne isporučuje signal video zapisa.
\\ Ako koristite HDMI-na-DVI kabl za povezivanje prikaznog uređaja, morate da povežete i Digitalni Audio Out na plejeru ili na
audio sistem da biste čuli zvuk.
\\ HDMI kabl predaje digitalne video i audio signale, tako da ne morate da povezujete audio kabl.
\\ Zavisno od vašeg televizora, izvesne rezolucije HDMI izlaza možda neće funkcionisati. Molimo da pogledate korisničko
uputstvo za svoj televizor.
\\ Kad plejer povezujete sa televizorom pomoću HDMI kabla ili ga povezujete sa novim televizorom, a zatim ga uključite po prvi
put, plejer automatski postavlja rezoluciju HDMI izlaza na najvišu koju podržava televizor.
\\ Dugačak HDMI kabl može uzrokovati šum na ekranu. U tom slučaju, u meniju podesite opciju HDMI dubokih tonova boja.
\\ Da biste gledali video u HDMI izlaznom modu rezolucije 720p, 1080i, 1080p ili 2160p morate koristiti HDMI kabl velike
brzine (kategorija 2).
\\ HDMI na izlazu predaje samo čist digitalni signal televizoru.
Ako vaš televizor ne podržava HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), slučajan šum se pojavljuje na ekranu.
| 16 Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 16
2014-02-26 오후 4:01:49
Povezivanje sa audio sistemom
03
Blu-ray plejer možete povezati na audio sistem pomoću metode prikazane u nastavku.
-- Ne priključujte kabl u zidnu utičnicu sve dok ne izvršite kompletno povezivanje.
-- Kada menjate veze, pre nego što počnete isključite sve uređaje.
• Povežite HDMI kabl (nije isporučen) od konektora HDMI OUT na poleđini proizvoda do konektora HDMI
IN na prijemniku.
• Najbolji kvalitet (preporučeno)
Povezivanje
Metod 1 Povezivanje sa AV prijemnikom koji podržava HDMI UHD
Audio/Video
AV prijemnik sa
podrškom za
HDMI UHD
Video
Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 17
17 |
2014-02-26 오후 4:01:49
Povezivanje
Metod 2 Povezivanje sa AV prijemnikom koji ne podržava HDMI UHD rezoluciju preko
HDMI kabla
• Povežite HDMI kabl (nije isporučen) od konektora HDMI OUT na poleđini proizvoda do konektora HDMI
IN na prijemniku.
• Najbolji kvalitet (preporučeno)
Audio
Ili
Video
HDMI prijemnik
||OPREZ |
\\ Nemojte povezivati HDMI OUT 1 i HDMI OUT 2 terminale proizvoda sa HDMI kablom.
| 18 Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 18
2014-02-26 오후 4:01:50
Metod 3 Povezivanje sa audio sistemom (7.1-kanalno pojačalo)
• Pomoću digitalnog optičkog kabla (nije isporučen), povežite konektor za optički digitalni audio izlaz
priključak na proizvodu i konektor za digitalni optički ulaz prijemnika.
• Dobar kvalitet
• Zvuk ćete čuti samo kroz prednja dva zvučnika kada je digitalni izlaz postavljen na PCM.
Povezivanje
Metod 4 Povezivanje AV prijemnika sa Dolby Digital ili DTS dekoderom
03
• Pomoću 7.1-kanalnih audio kablova (nisu isporučeni), povežite 7.1CH ANALOG AUDIO OUT terminale
sa zadnje strane plejera na 7.1CH ANALOG AUDIO IN terminale pojačala.
• Bolji kvalitet
Audio
7,1-kanalno
pojačalo
||NAPOMENE |
SURR. : SURROUNDi 7.1-kanalno pojačalo moraju biti povezani da biste mogli da čujete zvuk menija
\\ Levi i desni izlazi sa prednje strane plejera
SURROUND BACK
diska sa određenih Blu-ray diskova.
\\ Kada vršite povezivanje na 5.1-kanalni sistem kućnog bioskopa ili prijemnik, povežite sve konektore za analogni audio izlaz
plejera, izuzev zadnjeg levog/zadnjeg desnog izlaza surround zvuka.
Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 19
19 |
2014-02-26 오후 4:01:50
Povezivanje
Povezivanje mrežnog rutera
Bežična mreža
Možete povezati plejer i mrežni ruter pomoću
jednog od metoda prikazanih u nastavku.
Da biste koristili funkciju AllShare mreže, morate
povezati računar na mrežu, kao što je prikazano
na slikama.
Veza može biti kablovska ili bežična.
Bežični ruter
Kablovska mreža
Širokopojasni modem
(sa integrisanim ruterom)
Širokopojasni
servis
Ili
Usmerivač
Širokopojasni
modem
Širokopojasni
servis
||NAPOMENE |
\\ Vaš ruter ili politike dobavljača Internet usluga mogu
onemogućiti da plejer pristupi Samsungovom serveru za
ažuriranje softvera. Ako do toga dođe, za više informacija
kontaktirajte vašeg dobavljača Internet usluga (ISP).
Širokopojasni
servis
||NAPOMENE |
\\ Ako vaš bežični rutet podržava DHCP, ovaj plejer može
koristit DHCP ili statičku IP adresu za povezivanje sa
bežičnom mrežom.
\\ Podesite bežični ruter na infrastukturni mod. “Ad-hoc”
mod nije podržan.
\\ Plejer podržava samo sledeće protokole bezbednosnog
ključa za bežičnu mrežu:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Izaberite kanal na bežičnom ruteru koji se trenutno ne
koristi. Ako kanal postavljen za bežični ruter trenutno
koristi neki drugi uređaj u blizini, to će dovesti do
ometanja i neuspešne komunikacije.
\\ Ako izaberete režim veoma visoke propusnosti (Greenfield)
802.11n i podesite tip šifrovanja na vašem ruteru na WEP,
TKIP ili TKIP-AES (WPS2Mixed), plejer neće podržati vezu
u skladu sa specifikacijama nove Wi-Fi sertifikacije.
\\ Po svojoj prirodi, bežični LAN može prouzrokovati
ometanje, što zavisi od uslova rada (performanse rutera,
razdaljina, prepreke, ometanje od strane drugih radio
uređaja, itd.).
\\ Ako ste korisnik DSL-a, koristite ruter za uspostavljanje
veze sa mrežom.
| 20 Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 20
2014-02-26 오후 4:01:51
Podešavanja
Procedura početnog podešavanja
||NAPOMENE |
\\ Ako tokom procedure početnog podešavanja preskočite
podešavanje mreže, podešavanja mreže možete
konfigurisati kasnije. Pogledajte odeljak „Konfigurisanje
mrežne veze“ na stranicama 30~32 u vezi uputstava.
\\ Ako želite da ponovo prikažete ekran sa početnim
podešavanjima i napravite izmene, na početnom ekranu
izaberite Podešavanja > Sistem > Podešavanje ili
izaberite opciju za resetovanje. (Pogledajte stranu 26 ili
29)
\\ Ako želite da koristite funkciju Anynet+(HDMI-CEC),
pratite uputstva u nastavku.
1) Povežite plejer sa televizorom kompanije Samsung
koji je kompatibilan sa funkcijom Anynet+(HDMI-CEC)
koristeći HDMI kabl.
2) Na televizoru i na plejeru postavite opciju
Anynet+(HDMI-CEC) na „Uklj.“.
3) Televizor podesite na proceduru početnog podešavanja.
Apps
6
Idite na Apps i povežite se sa mrežom
da biste dobili preporučene aplikacije.
5
1
2
3
4
5
Fotografije,
video i
muzika
2
3
Web pregledačPodešavanja
4
a Samsung nalog d Screen Mirroring
Apps : Omogućava pristup i preuzimanje raznih
komercijalnih ili besplatnih aplikacija.
Fotografije, video i muzika : Omogućava
reprodukciju video zapisa, fotografija ili muzičkog
sadržaja sa diska, USB-a, računara ili mobilnih uređaja.
Podešavanja : Otvara meni plejera gde možete
podesiti različite funkcije tako da odgovaraju vašim
prioritetima.
Web pregledač : Omogućava pristup Internetu.
Preporučene aplikacije : Omogućava direktan
pristup preporučenim aplikacijama.
Filmovi i TV emisije : Omogućava preuzimanje
filmova i TV emisija sa Interneta.
6
||NAPOMENE |
\\ Ovaj meni možda neće biti podržan u svim
zemljama.
||NAPOMENE |
\\ Ako je plejer zaustavljen duže od 5 minuta bez intervencije
korisnika, na vašem televizoru će se pojaviti čuvar ekrana.
Ako je plejer ostavljen u modu čarobnjaka ekrana duže od
20 minuta, napajanje se automatski isključuje.
Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 21
Podešavanja
Nakon što ste plejer povezali na vaš televizor,
uključite televizor i plejer. Kada plejer uključite
po prvi put, na televizoru se pojavljuje ekran sa
početnim podešavanjima plejera. Procedura
za početna podešavanja omogućava vam da
postavite jezik za prikaz na ekranu (OSD) i jezik
menija, proporciju slike (veličina ekrana), tip mreže
i povežete uređaj na vašu mrežu.
1
Filmovi i TV
emisije
04
• Početni ekran se neće pojaviti ako ne konfigurišete
početna podešavanja.
• OSD (On Screen Display) se kod ovog plejera može
promeniti posle ažuriranja verzije softvera.
• Koraci za pristup se mogu razlikovati zavisno od
izabranog menija.
Početni ekran
21 |
2014-02-26 오후 4:01:52
Podešavanja
Pristupanje ekranu za podešavanja
1. Na početnom ekranu izaberite Podešavanja,
a zatim pritisnite taster v. Pojavljuje se
ekran „Podešavanja“.
Podešavanja
Ekran
Ekran
UHD izlaz
Zvuk
Aut.
Postavke za 3D
Mreža
Format slike
16:9 Originalno
BD Wise
Smart funkcije
Detaljne informacije o funkcijama
Svaka funkcija, stavka menija i pojedinačna
opcija za podešavanje je detaljno objašnjena na
ekranu. Da biste videli objašnjenje, koristite tastere
▲▼◄► za izbor funkcije, stavke menija ili opcije.
Objašnjenje se obično pojavljuje na desnoj strani
ekrana. Kratak opis svake funkcije za podešavanje
počinje na sledećoj strani. Dodatne informacije
o nekim funkcijama se, takođe, nalaze u prilogu
ovog priručnika.
Isklj.
RezolucijaAut.
Sistem
Filmski kadar (24Fs)
Podrška
Aut.
DVD 24Fs konverzija
Isklj.
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
7
8
3
2. Da pristupite menijima, podmenijima i
4 5„Podešavanja“,
6
opcijama na ekranu
pogledajte
sliku daljinskog upravljača u nastavku.
9
Tasteri na daljinskom
koji se
POPUP
0 upravljaču
koriste za meni „Podešavanja“
DISC MENU
TITLE MENU
1
SMART
REPEAT
HOME
HOME
HUB
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
3
2
A
2
3
4
C
D
Taster HOME
: Pritisnite
da pređete
na početni
SCREEN
PANDORA
DIGITAL SUBTITLE
INPUT
ekran.
SEARCH
1
B
4
AUDIO SUBTITLE
FULL
Taster RETURN : Vratite se na prethodni meni.
Tasteri v (Ulaz) / STRELICE :
• Pritisnite ▲▼◄► da biste pomerili pokazivač
ili izabrali stavku.
• Pritisnite taster v da biste aktivirali trenutno
izabranu stavku ili potvrdili podešavanje.
Taster EXIT : Pritisnite za izlazak iz trenutnog
menija.
| 22 Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 22
2014-02-26 오후 4:01:53
Funkcije menija „Podešavanja“
Postavke za 3D
Format slike
BD Wise
Rezolucija
Filmski kadar (24Fs)
||NAPOMENE |
\\ Da biste koristili ovu funkciju, plejer morate povezati sa
uređajem koji podržava UHD rezoluciju i morate imati sadržaj
koji se reprodukuje pri brzini od 24fps (kadrova u sekundi).
Izaberite da li treba reprodukovati Blu-ray disk sa 3D
sadržajima u 3D režimu.
• Ako pređete na početni ekran ili ekran aplikacija dok
ste u 3D režimu, proizvod će se automatski prebaciti
u 2D režim.
Omogućava da podesite izlaz plejera veličini i formatu
ekrana vašeg televizora.
„BD Wise“ je najnovija Samsungova opcija za
međusobno povezivanje. Ako Samsungov plejer sa
opcijom „BD Wise“ povežete na Samsung televizor
preko HDMI i ako je opcija „BD Wise“ uključena i kod
plejera i kod televizora, plejer šalje video signal sa video
rezolucijom i brzinom kadrova Blu-ray/DVD diska.
Podesite izlaznu rezoluciju HDMI video signala na BD
Wise, Aut., 1080p, 1080i, 720p ili 576p/480p.
Broj označava broj linija video zapisa po kadru.
Slova i i p ukazuju na prepleteno i progresivno
skeniranje, respektivno. Što je više linija, veći je kvalitet.
Ako je plejer povezan na 24Fs kompatibilan televizor,
postavljanje funkcije „Filmski kadar (24Fs)“ na „Aut.“
omogućava da plejer automatski prilagodi svoj HDMI
izlaz na 24 kadra u sekundi radi poboljšanja kvaliteta
slike.
• U funkciji „Filmski kadar (24Fs)“ možete uživati samo
ako televizor podržava ovu brzinu kadrova.
• Opciju „Filmski kadar“ možete da izaberete samo
ako je plejer u modu izlazne HDMI rezolucije 1080i ili
1080p.
Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 23
Podešavanja
UHD izlaz
Ova opcija na izlazu daje HDMI video pri UHD rezoluciji.
Ova opcija je dostupna samo kada je funkcija „Filmski
kadar“ postavljena u „Aut.“.
04
Ekran
23 |
2014-02-26 오후 4:01:53
Podešavanja
Ekran
DVD 24Fs konverzija
Velič. ekrana za Smart
Hub
HDMI format boja
Pretvara i na izlazu daje DVD reprodukciju brzine 24
kadra u sekundi preko HDMI. Ova opcija je dostupna
samo kada je funkcija „Filmski kadar (24Fs)“ postavljena
na Aut..
Omogućava da izaberete optimalnu veličinu ekrana za
Smart Hub.
Omogućava vam da podesite format raspona boja za
HDMI izlaz tako da odgovara mogućnostima povezanog
uređaja (TV, monitor itd.). Ekran postaje taman odmah
nakon što izaberete format.
Omogućava da podesite proizvod tako da na izlazu
daje HDMI video sa dubokim tonovima boje. Opcija za
HDMI duboki tonovi boje
duboke tonove boje omogućava precizniju reprodukciju
boja sa većom dubinom tonova boje.
Napredni režim
Zvuk
Digitalni izlaz
Omogućava vam da poboljšate kvalitet slike kada
gledate DVD diskove.
Omogućava da izaberete format digitalnog audio izlaza
koji odgovara vašem televizoru ili AV prijemniku. Za više
detalja, pogledajte tabelu za izbor digitalnog izlaza na
strani 67.
Omogućava izbor 96 KHz PCM signala sa smanjenim
brojem piksela na 48 KHz pre nego što se pošalju na
Smanj. br. piksela PCM-a
pojačivač. Izaberite Uklj. ako vaš pojačivač ili prijemnik
nije kompatibilan sa 96 KHz signalima.
Dinamička kontrola
opsega
Omogućava da primenite dinamičku kontrolu opsega na
Dolby Digital, Dolby Digital Plus i Dolby True HD audio.
Aut. : Automatski kontroliše dinamički opseg za Dolby
TrueHD audio, na osnovu informacija koje se nalaze
u Dolby TrueHD numeri. Takođe, uključuje dinamičku
kontrolu opsega za Dolby Digital i Dolby Digital Plus.
Isklj. : Ostavlja dinamički opseg bez sažimanja, tako
da čujete originalni zvuk.
Uklj. : Uključuje dinamičku kontrolu opsega za sva
tri Dolby formata. Tiši zvukovi postaju glasniji a jačina
glasnijeg zvuka se smanjuje.
Omogućava da izaberete metod za smanjenje broja
Režim smanjivanja broja kanala koji je kompatibilan sa vašim stereo sistemom.
kanala
Možete izabrati da smanjite broj kanala plejera na
normalni stereo ili na surround kompatibilan stereo.
| 24 Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 24
2014-02-26 오후 4:01:53
Zvuk
Režim DTS Neo:6
Podešavanja
U nekim slučajevima, kada je proizvod povezan sa
digitalnim televizorom, audio signal se možda neće
sinhronizovati sa video signalom. Ako do toga dođe,
podesite vreme kašnjenja zvuka tako da odgovara video
signalu.
• Možete da podesite vreme kašnjenja zvuka od 0 ms
do 200 ms.
Prilagodite ga optimalnoj postavci.
04
Audio sinhr.
Možete uživati u višekanalnom zvuku putem HDMI izlaza
čak i kada se radi o 2-kanalnom izvoru zvuka.
||NAPOMENE |
\\ Vreme kašnjenja zvuka koje zadate možda neće biti tačno u
zavisnosti od sadržaja koji se reprodukuje.
HDMI audio izlaz
Postavke zvučnika
Podesite audio izlaz preko HDMI1 i HDMI2 priključka.
Aut. : Audio izlaz će se podesiti automatski u zavisnosti
od uređaja povezanih na HDMI1 i HDMI2 priključak.
HDMI1 : Zvuk će se dobijati na izlazu uređaja
povezanog na HDMI1 priključak.
HDMI2 : Zvuk će se dobijati na izlazu uređaja
povezanog na HDMI2 priključak.
Omogućava izbor vrste, veličine i broja zvučnika
koje povezujete sa plejerom, prilagođavanje sledećih
podešavanja povezanih zvučnika i uključivanje i isključivanje
tonske probe tako da možete testirati zvučnike.
Velič. : Omogućava da izaberete veličinu za svaku
vrstu povezanog zvučnika – „Veliko“ ili „Mala“ – ili
pokažete da nemate povezanu odgovarajuću vrstu
zvučnika kada se izabere opcija „Nijedno“. Ako za
određenu vrstu zvučnika izaberete „Nijedno“, ta
vrsta zvučnika biće zasivljena na ekranima za nivo i
udaljenost.
Nivo : Omogućava da podesite relativnu jačinu zvuka
svakog zvučnika od 0 dB do -6 dB.
Razdaljina : Omogućava da podesite relativnu
udaljenost svakog zvučnika od mesta slušanja do 10
metara. Što je rastojanje veće, jačina zvučnika će biti
veća.
Probni ton : Omogućava pokretanje funkcije
tonske probe tako da možete testirati podešavanja.
Postavljanjem funkcije „Tonska proba“ u „Uklj.“
uključuje se tonska proba. Postavljanjem u „Isklj.“
funkcija se isključuje.
Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 25
25 |
2014-02-26 오후 4:01:53
Podešavanja
Mreža
Status mreže
Postavke mreže
Wi-Fi Direct
Omogućava da proverite trenutni status mreže i
Interneta.
Konfigurišite mrežnu vezu tako da možete da uživate
u različitim funkcijama kao što su Internet usluge ili
AllShare funkcija, kao i obavljanje nadogradnje softvera.
Omogućava povezivanje uređaja sa Wi-Fi Direct
funkcijom i plejera pomoću „peer-to-pear“ mreže, bez
korišćenja bežičnog rutera.
Imajte na umu da, ukoliko je plejer povezan na bežičnu
mrežu, može biti isključen kada koristite funkciju Wi-Fi
Direct.
||NAPOMENE |
\\ Tekstualne datoteke, kao što su datoteke sa oznakom .TXT ili
.DOC, neće se prikazati kada koristite Wi-Fi Direct funkciju.
AllShare postavke
Ime uređaja
Omogućava vam da kontrolišete koji uređaji na vašoj
mreži, kao što su pametni telefoni i tablet uređaji, mogu
deliti sadržaj sa vašim Blu-ray Disc plejerom.
Omogućava unos imena plejera koje će ga identifikovati
na vašoj mreži.
Postavke za BD-Live
Podesite različite funkcije za „BD-Live“. „BD-Live“
omogućava da pristupite dodatnim funkcijama koje su
dostupne na nekim Blu-ray diskovima ako ste povezani
na Internet.
Internet veza za uslugu BD-Live : Omogućava da
potpuno ili delimično dozvolite ili zabranite BD-Live
Internet vezu.
Upravljanje BD podacima : Upravljajte BD podacima
preuzetim sa „BD-Live“ usluge ili Blu-ray diska.
Podeš. aplikacija
Omogućava vam da konfigurišete postavke obaveštenja
o aplikacijama i pregledate osnovne informacije o vašim
aplikacijama.
Postavke servisnih obaveštenja : Primajte
obaveštenja od izabranih usluga.
Svojstva : Pogledajte osnovne podatke o
aplikacijama.
Pametne funkcije
Možete zaključati pristup sadržaju video zapisa na
zahtev (VOD) na osnovu njegove ocene.
Zaključavanje ocenjenih
VOD programa
||NAPOMENE |
\\ Ovaj meni možda neće biti podržan u svim zemljama.
Morate pregledati i prihvatiti uslove i odredbe i politiku
Uslovi i odredbe, Politika
privatnosti za Smart Hub da biste uživali u Smart Hub
privat.
uslugama.
Ponovo pokrenite Smart Resetujte postavke za Smart Hub i Samsung nalog koje
Hub
se nalaze na vašem uređaju.
| 26 Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 26
2014-02-26 오후 4:01:53
Sistem
Podešavanje
||NAPOMENE |
\\ Ako se ova funkcija postavi na Uklj., povećaće se potrošnja
struje u mirovanju.
Možete izabrati jezik koji želite za meni na ekranu, meni
diska, titlove itd.
• Jezik koji ste izabrali za meni diska, audio diska ili
titlove će se pojaviti samo ako je podržan na disku.
Podešavanja
Jezik
Omogućava da podesite plejer da se brzo uključi tako
što se smanjuje vreme za pokretanje sistema.
04
Brz poč. rada
Omogućava da ponovo pokrenete proceduru za
početno podešavanje.
Možete povezati bežičnu USB tastaturu ili miša na USB
port sa prednje strane plejera.
Postavke tastature : Omogućava da konfigurišete
bežičnu USB tastaturu povezanu sa plejerom.
||NAPOMENE |
\\ Tastaturu možete da koristite samo kada se u web
pregledaču pojavi ekran ili prozor sa QWERTY tastaturom.
Postavke miša : Omogućava da konfigurišete
bežičnog USB miša povezanog sa plejerom. Miša u
meniju plejera i aplikaciji Web Browser možete koristiti
na isti način na koji koristite miša na računaru.
Upr. uređajima
`` Da biste koristili miša sa menijem plejera:
1. Povežite USB miša i plejer.
2. Kliknite na prvi taster koji ste izabrali u postavkama
miša. Pojavljuje se uprošćeni meni.
3. Kliknite na željenu opciju menija.
||NAPOMENE |
\\ Neke USB HID tastature i miševi možda neće biti kompatibilni
sa vašim proizvodom.
\\ Neki tasteri HID tastature možda neće raditi.
\\ USB tastature sa kablom nisu podržane.
\\ Neke aplikacije možda neće biti podržane.
\\ Ako bežična HID tastatura nije u funkciji usled ometanja,
pomerite tastaturu bliže plejeru.
Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 27
27 |
2014-02-26 오후 4:01:53
Podešavanja
Sistem
Bezbednost
Podrazumevani PIN je 0000. Unesite podrazumevani
PIN da biste pristupili sigurnosnim funkcijama ako niste
kreirali sopstveni PIN. Nakon što pristupite sigurnosnim
funkcijama po prvi put, promenite PIN pomoću funkcije
Promena PIN-a.
BD ocena roditelja : Sprečava reprodukciju Blu-ray
diskova sa ocenom koja je jednaka ili viša od posebne
ocene koju ste uneli osim ako se unese PIN.
DVD ocena roditelja : Sprečava reprodukciju
DVD diskova sa ocenom koja je viša od posebne
numeričke ocene koju ste izabrali osim ako se unese
PIN.
Promena PIN-a : Promenite 4-cifreni PIN koji koristite
za pristup sigurnosnim funkcijama.
`` Ako ste zaboravili PIN:
1. Uklonite svaki disk ili USB memorijski uređaj.
2. Pritisnite i zadržite taster @ na gornjoj ploči 5
sekundi ili duže.
Poruka o inicijalizaciji se pojavljuje na ekranu, a
napajanje će se automatski isključiti.
Kada ponovo uključite proizvod, sve postavke će
biti resetovane.
Opšte postavke
Anynet+ (HDMI-CEC)
DivX® vid. na zah.
Možete promeniti dole navedene opcije kako biste ih
uskladili sa vašim željama.
Prednji ekran : Podesite osvetljenost prednjeg
ekrana.
Vremenska zona : Izaberite vremensku zonu u kojoj
živite.
Providnost menija : Podešava providnost polja
menija.
Anynet+ je prikladna funkcija koja nudi povezane
operacije sa drugim Samsung plejerima koji imaju
funkciju Anynet+ i omogućava vam kontrolu tih
proizvoda sa jednim daljinskim upravljačem Samsung
televizora. Za korišćenje ove funkcije, morate povezati
taj plejer na Anynet+ Samsung televizor pomoću HDMI
kabla.
Pogledajte DivX® VOD registracioni kod da biste kupili i
reprodukovali DivX® VOD sadržaj.
| 28 Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 28
2014-02-26 오후 4:01:53
\\ Usluga „Daljinsko upravljanje“ možda neće biti dostupna u
nekim državama.
\\ Pozovite najbliži servisni centar kako biste dobili PIN kod
i recite kod nadležnoj osobi. To omogućava daljinsko
postavljanje dijagnoze proizvoda i preuzimanje potrebnih
mera.
Ažuriranje softvera
Obratite se kompaniji
Samsung
Reset
Za više informacija o funkciji „Nadogradnja softvera“,
pogledajte odeljak „Nadogradnja softvera“ na stranama
34~35.
Pruža informacije za kontakt radi pomoći u vezi sa vašim
plejerom.
Resetuje sve postavke na zadane vrednosti, osim
postavki za mrežu i Smart Hub, a zatim pokreće funkciju
podešavanja.
Podrazumevani bezbednosni PIN je 0000.
Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 29
Podešavanja
Daljinsko upravljanje
||NAPOMENE |
04
Kada se aktivira, omogućava osoblju Samsung pozivnog
centra da daljinski postavi dijagnozu i otkloni probleme
sa proizvodom. Zahteva aktivnu vezu sa Internetom.
Podrška
29 |
2014-02-26 오후 4:01:53
Podešavanja
Mreže i Internet
Kada ovaj plejer povežete na mrežu, možete da
koristite aplikacije i funkcije koje se zasnivaju na
mreži, kao što su Smart Hub i BD-LIVE, kao i da
nadogradite softver plejera putem mrežne veze.
Za više informacija o pristupanju i korišćenju
Internet usluga, pogledajte poglavlje „Mrežni
servisi u ovom priručniku na stranicama 48~59.
Uputstva za konfigurisanje mrežne veze nalaze se
u nastavku.
Konfigurisanje mrežne veze
Pre nego što počnete, kontaktirajte svog
dobavljača Internet usluga da biste saznali da
li je vaša IP adresa statička ili dinamička. Ako
je dinamička i ako koristite ožičenu ili bežičnu
vezu, preporučujemo da koristite procedure za
automatsko konfigurisanje opisane u nastavku.
Ako se povezujete na ožičenu mrežu, povežite
plejer i ruter putem LAN kabla pre nego što
započnete proceduru za konfigurisanje.
Ako se povezujete na bežičnu mrežu, isključite sve
kablove ožičene mreže pre nego što započnete.
Da biste započeli konfigurisanje mrežne veze,
postupite na sledeći način:
Ožičena mreža
ĞĞ
Ožičena - Automatski
1. Na početnom ekranu izaberite Podešavanja,
a zatim pritisnite taster v.
2. Izaberite Mreža, a zatim pritisnite taster v.
3. Izaberite Postavke mreže, a zatim pritisnite
taster v.
4. Na ekranu za postavke mreže izaberite Žična
TV, a zatim pritisnite taster v.
5. Izaberite taster Poveziv., a zatim pritisnite
taster v. Proizvod detektuje ožičenu vezu,
proverava mrežnu vezu, a zatim se povezuje
sa mrežom.
ĞĞ
Ožičena - Ručno
Ako imate statičku IP adresu ili automatska
procedura ne funkcioniše, biće potrebno da
vrednosti za „Postavke mreže“ podesite ručno.
Pratite korake 1 i 2 u poglavlju „Ožičena mreža“, a
zatim sledite ove korake:
1. Izaberite Status mreže. Plejer traži mrežu,
a zatim prikazuje poruku o neuspešnom
povezivanju.
2. U dnu ekrana izaberite IP postavke, a zatim
pritisnite taster v.
Pojavljuje se ekran „IP postavke“.
3. Izaberite polje sa IP postavkama, a zatim
pritisnite taster v.
4. Izaberite Ručni unos u polju sa IP
postavkama, a zatim pritisnite taster v.
5. Izaberite vrednost za unos (na primer, IP
adresa), a zatim pritisnite taster v. Za
unos brojeva za vrednost koristite numeričku
tastaturu na vašem daljinskom upravljaču.
Brojeve možete takođe uneti korišćenjem ▲▼
tastera. Za pomeranje sa jednog na drugo
polje za unos u okviru vrednosti koristite
tastere ◄► na daljinskom upravljaču Kada
završite sa jednom vrednošću pritisnite taster
v.
6. Za prelazak na drugu vrednost pritisnite taster
▲ ili ▼, a onda unesite brojeve za tu vrednost
prateći uputstva iz koraka 5.
7. Ponavljajte korake 5 i 6 dok ne unesete sve
vrednosti.
||NAPOMENE |
\\ Vrednosti mreže možete dobiti od vašeg dobavljača
Internet usluga.
8. Kada završite sa unosom vrednosti izaberite
OK, a zatim pritisnite taster v. Plejer
potvrđuje mrežnu vezu a zatim se povezuje
sa mrežom.
| 30 Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 30
2014-02-26 오후 4:01:53
Bežična mreža
Bežično - Automatski
1. Na početnom ekranu izaberite Podešavanja,
a zatim pritisnite taster v.
2. Izaberite Mreža, a zatim pritisnite taster v.
3. Izaberite Postavke mreže, a zatim pritisnite
taster v.
4. Na ekranu za postavke mreže izaberite
Bežično, a zatim pritisnite taster v. Plejer
traži a zatim prikazuje listu dostupnih mreža.
\\ Da vidite lozinku dok je unosite, koristite strelice za izbor
opcije Prikaži lozin. s desne strane, a zatim pritisnite
taster v.
7. Kada završite, izaberite Završeno a zatim
pritisnite taster v. Plejer potvrđuje mrežnu
vezu a zatim se povezuje sa mrežom.
8. Kada se završi provera, izaberite OK, a zatim
pritisnite taster v.
||NAPOMENE |
\\ Bezbednosni kod ili frazu za pristup bi trebalo da nađete
na nekom od instalacionih ekrana koje ste koristili
prilikom instalacije svog rutera ili modema.
ĞĞ
Izaberite tip mreže.
Postavke mreže
Tip mreže
Bežično
Bežična mreža
linksys3
solugen_edu#2
iptime23
solugen_edu#1
Osveži
Blu-ray plejer možete povezati sa
Internetom. Izaberite bežičnu
mrežu koju želite da koristite.
WPS(PBC)
Podešavanja
ĞĞ
||NAPOMENE |
04
Bežičnu mrežnu vezu možete podesiti na četiri
načina:
-- Bežično automatski
-- Bežično ručno
-- WPS(PBC)
-- WPS(PIN)
Kada konfigurišete bežičnu mrežnu vezu, bežični
mrežni uređaji trenutno povezani preko plejera ili,
ako je primenjivo, trenutnom kablovskom vezom
plejera, biće isključeni.
5. Izaberite željenu mrežu, a zatim pritisnite
taster v.
6. Na ekranu za bezbednost, unesite
bezbednosni kod ili frazu za pristup.
Direktno unesite brojeve pomoću numeričkih
tastera na daljinskom upravljaču. Unesite
slova biranjem slova pomoću tastera sa
strelicama, a zatim pritiskom na taster v.
Bežično - Ručno
Ako imate statičku IP adresu ili automatska
procedura ne funkcioniše, biće potrebno da
vrednosti za „Postavke mreže“ podesite ručno.
1. Pratite uputstva u odeljku „Bežično Automatski“ za korak 5.
2. Plejer traži mrežu, a zatim prikazuje poruku o
neuspešnom povezivanju.
3. U dnu ekrana izaberite IP postavke, a zatim
pritisnite taster v.
Pojavljuje se ekran „IP postavke“.
4. Izaberite polje sa IP postavkama, a zatim
pritisnite taster v.
5. Izaberite Ručni unos u polju sa IP
postavkama, a zatim pritisnite taster v.
Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 31
31 |
2014-02-26 오후 4:01:54
Podešavanja
6. Izaberite vrednost da biste uneli (na primer,
IP adresa), a zatim pritisnite taster v. Za
unos numeričkih vrednosti koristite numeričke
tastere na daljinskom upravljaču. Brojeve
možete takođe uneti korišćenjem ▲▼ tastera.
Za pomeranje sa jednog na drugo polje za
unos u okviru vrednosti koristite tastere ◄►
na daljinskom upravljaču Kada završite sa
jednom vrednošću pritisnite taster v.
7. Za prelazak na drugu vrednost pritisnite taster
▲ ili ▼, a onda unesite brojeve za tu vrednost
prateći uputstva iz koraka 6.
8. Ponavljajte korake 6 i 7 dok ne unesete sve
vrednosti.
||Napomene |
\\ Vrednosti mreže možete dobiti od vašeg dobavljača
Internet usluga.
9. Kada završite, izaberite OK, a zatim pritisnite
taster v. Pojavljuje se ekran „Bezbednost“.
10. Na ekranu „Bezbednost“, unesite
bezbednosni kod ili frazu za pristup vaše
mreže. Unesite brojeve direktno pomoću
numeričkih tastera na daljinskom upravljaču.
Unesite slova biranjem slova pomoću tastera
▲▼◄►, a zatim pritiskom na taster v.
11. Kada završite, izaberite Završeno u desnom
delu ekrana, a zatim pritisnite taster v.
Plejer potvrđuje mrežnu vezu a zatim se
povezuje sa mrežom.
12. Kada plejer potvrdi mrežu, izaberite OK, a
zatim pritisnite taster v.
ĞĞ
WPS(PBC)
1. Na početnom ekranu izaberite Podešavanja,
a zatim pritisnite taster v.
2. Izaberite Mreža, a zatim pritisnite taster v.
3. Izaberite Postavke mreže, a zatim pritisnite
taster v.
4. Na ekranu za postavke mreže izaberite
Bežično, a zatim pritisnite taster v.
5. Pritisnite taster ▲ na daljinskom upravljaču,
a zatim pritisnite taster ► da biste izabrali
WPS(PBC).
6. Pritisnite taster v na daljinskom upravljaču.
Pojavljuje se poruka „Pritisnite taster PBC“.
7. Pritisnite taster WPS(PBC) na vašem ruteru
u roku od dva minuta. Vaš plejer automatski
pribavlja sve vrednosti postavki mreže i
povezuje vas sa mrežom.
Pojavljuje se ekran „Status mreže“. Plejer se
povezuje na mrežu nakon provere mrežne
veze.
ĞĞ
WPS(PIN)
Pre nego što počnete, otvorite meni za
podešavanje rutera na računaru i pristupite ekranu
preko polja za unos WPS PIN.
1. Na početnom ekranu izaberite Podešavanja,
a zatim pritisnite taster v.
2. Izaberite Mreža, a zatim pritisnite taster v.
3. Izaberite Postavke mreže, a zatim pritisnite
taster v.
4. Na ekranu za postavke mreže izaberite
Bežično, a zatim pritisnite taster v.
Plejer traži a zatim prikazuje listu dostupnih
mreža.
5. Izaberite željenu mrežu, a zatim pritisnite
taster ►.
6. Izaberite WPS(PIN), a zatim pritisnite taster
v. Pojavljuje se prozor „PIN“.
7. Unesite PIN u polje za unos WPS PIN-a
na ekranu za podešavanje rutera, a zatim
sačuvajte ekran.
||NAPOMENE |
\\ Obratite se proizvođaču rutera u vezi uputstava
koje objašnjavaju način za pristupanje ekranima za
podešavanje rutera ili pogledajte korisnički priručnik
rutera.
\\ Kod WPS veze, postavite bezbednosno šifrovanje bežičnog
rutera na AES. Ako se bezbednosno šifrovanje postavi na
WEP, WPS veza neće biti podržana.
| 32 Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 32
2014-02-26 오후 4:01:54
Wi-Fi Direct
\\ Neki uređaji sa Wi-Fi Direct funkcijom možda neće
podržavati AllShare funkciju kada su povezani putem Wi-Fi
Direct veze. U tom slučaju, preporučuje se da promenite
način mrežnog povezivanja između uređaja.
\\ Prenos putem Bluetooth veze može ometati Wi-Fi Direct
signal. Pre korišćenja funkcije Wi-Fi Direct, preporučujemo
da obavezno isključite Bluetooth funkciju na svim aktivnim
mobilnim uređajima.
1. Uključite Wi-Fi Direct uređaj i aktivirajte
njegovu Wi-Fi Direct funkciju.
2. Na početnom ekranu izaberite Podešavanja,
a zatim pritisnite taster v.
3. Izaberite Mreža, a zatim pritisnite taster v.
4. Izaberite Wi-Fi Direct, a zatim pritisnite taster
v.
Pojavljuju se Wi-Fi Direct uređaji koje možete
povezati.
5. Postoje tri načina da završite Wi-Fi
povezivanje:
• Putem Wi-Fi uređaja.
• Putem plejera koji koristi PBC funkciju.
• Putem plejera koji koristi PIN.
Svaki od načina je opisan u nastavku.
Putem Wi-Fi uređaja
1. Na Wi-Fi uređaju, sledite proceduru na
uređaju za povezivanje sa drugim Wi-Fi Direct
uređajem. Pogledajte korisnički priručnik
uređaja u vezi uputstava.
Podešavanja
||NAPOMENE |
04
Wi-Fi Direct funkcija omogućava da povežete
Wi-Fi Direct uređaje i plejer i između sebe pomoću
„peer-to-peer“ mreže, bez bežičnog rutera.
2. Kada završite proceduru, trebalo bi da vidite
prozor na vašem TV ekranu u kome se
navodi da je uređaj koji podržava Wi-Fi Direct
funkciju zatražio povezivanje. Da prihvatite,
izaberite OK, a zatim pritisnite taster v.
3. Pojavljuje se prozor „Povezivanje“, praćen
prozorom „Povezano“. Kada se prozor
zatvori, trebalo bi da vidite uređaj naveden na
„Wi-Fi Direct“ ekranu kao povezan.
Putem plejera koji koristi PBC funkciju
1. Izaberite Wi-Fi Direct uređaj koji želite da
povežete sa plejerom, a zatim pritisnite taster
v. Pojavljuje se prozor „PBC/PIN“.
2. Izaberite PBC, a zatim pritisnite taster v.
Pojavljuje se prozor „PBC“.
3. Pritisnite taster PBC na Wi-Fi Direct uređaju u
roku od 2 minuta.
4. Pojavljuje se prozor „Povezivanje“, praćen
prozorom „Povezano“. Kada se prozor
zatvori, trebalo bi da vidite uređaj naveden na
„Wi-Fi Direct“ ekranu kao povezan.
Putem plejera koji koristi PIN
1. Izaberite Wi-Fi Direct uređaj koji želite da
povežete sa plejerom, a zatim pritisnite taster
v. Pojavljuje se prozor „PBC/PIN“.
2. Izaberite PIN, a zatim pritisnite taster v.
Pojavljuje se prozor „PIN“.
3. Zabeležite PIN kod iz poruke, a zatim ga
unesite u odgovarajuće polje na Wi-Fi Direct
uređaju koji želite da povežete.
4. Pojavljuje se prozor „Povezivanje“, praćen
prozorom „Povezano“. Kada se prozor
zatvori, trebalo bi da vidite uređaj naveden na
„Wi-Fi Direct“ ekranu kao povezan.
||NAPOMENE |
\\ Trenutna ožičena ili bežična mrežna veza biće odvpojena
kada koristite funkciju Wi-Fi Direct.
\\ Tekstualne datoteke, kao što su datoteke sa oznakom
.TXT ili .DOC, neće se prikazati kada koristite Wi-Fi Direct
funkciju
Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 33
33 |
2014-02-26 오후 4:01:54
Podešavanja
Nadogradnja softvera
Meni „Ažuriranje softvera“ vam omogućava da
nadogradite softver plejera radi poboljšanja
performansi ili dodatnih usluga.
• Nikad ne isključujte i ne uključujte plejer ručno tokom
procesa ažuriranja.
1. Na početnom ekranu izaberite Podešavanja,
a zatim pritisnite taster v.
2. Izaberite Podrška, a zatim pritisnite taster
v.
3. Izaberite Ažuriranje softvera, a zatim
pritisnite taster v.
4. Da biste preuzeli ispravku softvera i ažuriranje
izvršili odmah, izaberite Ažuriraj odmah, a
zatim pritisnite taster v. Pogledajte deo
„Ažuriraj odmah“ na ovoj strani u vezi detalja.
5. Da biste omogućili da proizvod automatski
preuzima ispravku softvera kada je ona
dostupna, izaberite Automat. ažuriranje, a
zatim pritisnite taster v button. Pogledajte
deo „Automatsko ažuriranje“ na strani 35 u
vezi detalja.
||NAPOMENE |
\\ Nadogradnja je završena kada se plejer isključi, i zatim
sam ponovo uključi.
\\ Samsung Electronics neće imati nikakvu zakonsku
odgovornost za neispravnost plejera izazvanu nestabilnom
vezom sa Internetom ili nemarnošću korisnika tokom
ažuriranja softvera.
Ažuriraj odmah
Funkciju „Ažuriraj odmah“ možete da koristite
za ažuriranje softvera preko mrežne veze ili
korišćenjem USB fleš memorije. Uputstva za
mrežu su data dole. Uputstva za USB fleš
memoriju su data na sledećoj strani.
1. Izaberite Ažuriraj odmah, a zatim pritisnite
v taster.
Pojavljuje se prozor „Ažuriraj odmah“.
2. Proizvod na internetu traži najnoviju verziju
softvera.
3. Ukoliko pronađe novu verziju, pojavljuje se
iskačuće obaveštenje za ažuriranje.
4. Izaberite OK. Proizvod nadograđuje softver,
isključuje se i uključuje automatski.
5. Ukoliko u roku od jednog minuta ne izaberete
OK ili Otkaži proizvod će sačuvati novi softver
za ažuriranje. Softver možete nadograditi
kasnije korišćenjem opcije Automat.
ažuriranje.
6. Ako izaberete Otkaži, proizvod će otkazati
nadogradnju.
||NAPOMENE |
\\ Kada se nadogradnja sistema završi, proverite podatke
o softveru u odeljku sa informacijama o proizvodu na
ekranu za kontaktiranje kompanije Samsung.
\\ Ne isključujte plejer u toku nadogradnje softvera. To može
dovesti do neispravnosti plejera.
\\ Ako želite da otkažete nadogradnju za vreme preuzimanja
podataka za nadogradnju, pritisnite taster v.
\\ Kada je nadogradnja sistema u toku, na prednjoj ploči se
prikazuje „UPDATE“.
| 34 Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 34
2014-02-26 오후 4:01:54
Automat. ažuriranje
||NAPOMENE |
\\ Da biste koristili funkciju „Režim automatskog ažuriranja“
vaš plejer mora da bude povezan na Internetom.
< Preko USB veze >
1. Posetite www.samsung.com.
2. Kliknite na SUPPORT u gornjem desnom
delu strane.
11. Uverite se da se u proizvodu ne nalazi disk,
a zatim umetnite USB fleš memoriju u USB
priključak proizvoda.
12. U meniju proizvoda pređite na Podešavanja
> Podrška > Ažuriranje softvera.
Podešavanja
1. Pritiskajte tastere ▲▼ da biste izabrali
Automat. ažuriranje, a zatim pritisnite taster
v.
2. Izaberite Uklj. ili Isklj..
Ako izaberete Uklj., plejer će automatski
preuzeti novu nadogradnju softvera kada
je u režimu automatskog ažuriranja i sa
isključenim napajanjem. Ako preuzme novu
nadogradnju softvera, plejer će vas pitati da li
želite da je instalira kada uključite plejer.
10. Iskopirajte fasciklu na USB fleš memoriju.
04
Funkciju automatskog ažuriranja možete
podesiti tako da plejer preuzima novi softver
za nadogradnju kada je u režimu automatskog
ažuriranja.
U režimu automatskog ažuriranja plejer je
isključen, ali je njegova veza sa Internetom aktivna.
To omogućava plejeru da automatski preuzima
nadogradnju softvera u vreme kada ga ne koristite.
9. Raspakujte zip arhivu na računaru. Trebalo bi
da imate jednu fasciklu koja nosi isto ime kao
zip datoteka.
13. Izaberite Ažuriraj odmah.
14. Proizvod traži softver na USB memoriji. Kada
pronađe softver, pojavljuje se iskačući zahtev
za ažuriranje.
15. Izaberite OK. Proizvod nadograđuje softver,
isključuje se i uključuje automatski.
||NAPOMENE |
\\ Kada softver nadograđujete korišćenjem USB konektora u
plejeru se ne sme nalaziti disk.
\\ Kada se nadogradnja sistema završi, proverite podatke
o softveru u odeljku sa informacijama o proizvodu na
ekranu za kontaktiranje kompanije Samsung.
\\ Ne isključujte plejer tokom ažuriranja softvera.
To može dovesti do neispravnosti plejera.
\\ Ažuriranja softvera preko USB konektora moraju se obaviti
samo korišćenjem USB stika (fleš memorija).
3. U polje za pretragu unesite broj modela
prozvoda. Dok unosite broj modela, padajuća
lista prikazuje proizvode koji odgovaraju broju
modela.
4. U padajućoj listi levim tasterom miša označite
broj modela vašeg proizvoda.
5. Na strani koja se pojavljuje, skrolujte na
dole do i kliknite na Firmware Manuals &
Downloads.
6. Kliknite na Firmware u središtu strane.
7. Kliknite na ikonu ZIP u koloni „Datoteka“ na
desnom delu stranice.
8. Kliknite Send u prvom iskačućem prozoru
koji se pojavi. Kliknite na OK u drugom
iskačućem prozoru koji se pojavljuje da biste
preuzeli i sačuvali datoteku fabričkog softvera
na vaš računar.
Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 35
35 |
2014-02-26 오후 4:01:54
Reprodukcija medija
Vaš plejer Blu-ray diskova može reprodukovati
sadržaj koji se nalazi na Blu-ray/DVD/CD
diskovima, USB uređajima, računarima, pametnim
telefonima, tablet računarima i na Internetu.
Da biste reprodukovali sadržaj koji se nalazi
na vašem računaru ili mobilnom uređaju, prvo
morate povezati proizvod na vašu mrežu. Da biste
reprodukovali sadržaj sa računara, takođe morate
preuzeti i instalirati AllShare mrežni softver na vaš
računar.
||NAPOMENE |
\\ Možete reprodukovati sadržaje na vašem računaru
koristeći druge programe kompatibilne sa AllShare
mrežnim softverom, međutim, preporučujemo vam da
koristite AllShare mrežni softver.
Reprodukcija komercijalnih
diskova
Reprodukcija datoteka na USB
uređaju
Postoje dva načina koje možete da koristite za
reprodukciju ili pregled multimedijskih datoteka na
USB uređaju preko vašeg plejera.
1. način
1. Uključite plejer.
2. Povežite USB uređaj na USB port na prednjoj
ploči plejera. Pojavljuje se prozor „Priključen
nov uređaj“.
Filmovi i TV
emisije
Priključen nov uređaj
Fotografije
m80
Fotografije,
video i
muzika
Vid. zapisi
Muzika
Sav sadržaj
Idite na Apps i povežite se sa mrežom
da biste dobili preporučene aplikacije.
1. Pritisnite taster 8 da otvorite fioku za disk.
2. Pažljivo stavite disk u fioku tako da nalepnica
na disku bude okrenuta nagore.
Apps
Web pregledačaPodešavanja
a Samsung nalog d Screen Mirroring
||NAPOMENE |
\\ Ako se prozor ne pojavi, pređite na 2. način.
3. Pritisnite taster 8 da zatvorite fioku za disk.
Reprodukcija se pokreće automatski.
4. Ako reprodukcija ne počne automatski,
pritisnite taster 6 na daljinskom upravljaču.
3. Koristite tastere ▲▼ za izbor opcija
Fotografije, Vid. zapisi, Muzika ili Sav
sadržaj, a zatim pritisnite taster v.
Pojavljuje se ekran Fotografije, video i muzika
sa sadržajem na uređaju. Zavisno od načina
na koji je sadržaj uređen, videćete fascikle,
pojedinačne datoteke ili oboje.
||NAPOMENE |
\\ Iako će plejer prikazati fascikle za svaki tip sadržaja,
prikazaće se samo datoteke sa tipom sadržaja koji ste
odabrali u koraku 2. Na primer, ako ste izabrali muziku,
moći ćete da vidite samo muzičke datoteke. Ovaj izbor
možete da promenite ako se vratite na ekran Fotografije,
video i muzika i pređete na 4. korak u načinu br. 2 dole.
| 36 Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 36
2014-02-26 오후 4:01:55
2. način
1. Uključite plejer.
2. Povežite USB uređaj na USB port na prednjoj
ploči plejera.
3. Na početnom ekranu izaberite Fotografije,
video i muzika a zatim pritisnite taster v.
4. Izaberite Fotografije, Vid. zapisi, Muzika ili
Sav sadržaj, a zatim pritisnite taster v.
||NAPOMENE |
\\ Iako će plejer prikazati fascikle za svaki tip sadržaja,
prikazaće se samo datoteke sa tipom sadržaja koji ste
odabrali u koraku 2. Na primer, ako ste izabrali muziku,
moći ćete da vidite samo muzičke datoteke. Ovaj izbor
možete da promenite ako se vratite na ekran Fotografije,
video i muzika i ponovite 4. korak.
5. Koristite tastere ◄► za izbor željenog
uređaja i pritisnite taster v.
Zavisno od načina na koji je sadržaj uređen,
videćete fascikle, pojedinačne datoteke ili
oboje.
6. Ako je potrebno, koristite tastere ▲▼◄► da
biste izabrali fasciklu, a zatim pritisnite taster
v.
9. Na stranama 40~47 potražite uputstva u
kojima je objašnjeno kako se kontroliše
reprodukcija video zapisa, muzike i slika na
USB uređaju.
||NAPOMENE |
Reprodukcija medija
7. Na stranama 40~47 potražite uputstva u
kojima je objašnjeno kako se kontroliše
reprodukcija video zapisa, muzike i slika na
USB uređaju.
7. Koristite tastere ▲▼◄► da biste izabrali
datoteku za pregled ili reprodukciju, a zatim
pritisnite taster v.
8. Pritisnite taster RETURN da biste izašli iz
fascikle ili taster EXIT da biste se vratili na
početni ekran.
05
4. Ako je potrebno, koristite tastere ▲▼◄► da
biste izabrali fasciklu, a zatim pritisnite taster
v.
5. Izaberite datoteku za pregled ili reprodukciju,
a zatim pritisnite taster v.
6. Pritisnite taster RETURN da biste izašli iz
fascikle ili taster EXIT da biste se vratili na
početni ekran.
\\ Ako tokom reprodukcije sadržaja sa USB uređaja
umetnete disk, režim uređaja se automatski menja u
„Disk“.
Reprodukcija diska sa snimljenim
sadržajem korisnika
Možete da reprodukujete multimedijske datoteke
koje ste snimili na Blu-ray, DVD ili CD diskovima.
1. Postavite disk čiji sadržaj je snimio korisnik
u fioku, tako da nalepnica na disku bude
okrenuta nagore, a zatim zatvorite fioku.
Pojavljuje se prozor „Povezan uređaj“.
2. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali
željeni sadržaj za pregled ili reprodukciju
- Fotografije, Vid. zapisi, Muzika ili Sav
sadržaj - a zatim pritisnite taster v.
||NAPOMENE |
\\ Iako će plejer prikazati fascikle za svaki tip sadržaja,
prikazaće se samo datoteke sa tipom sadržaja koji ste
odabrali u koraku 2. Na primer, ako ste izabrali muziku,
moći ćete da vidite samo muzičke datoteke. Ovaj izbor
možete da promenite ako se vratite na ekran Fotografije,
video i muzika i ponovite 2. korak.
3. Pojavljuje se ekran sa listom sadržaja na
disku. Zavisno od načina na koji je sadržaj
uređen, videćete fascikle, pojedinačne
datoteke ili oboje.
4. Ako je potrebno, koristite tastere ▲▼◄► da
biste izabrali fasciklu, a zatim pritisnite taster
v.
Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 37
37 |
2014-02-26 오후 4:01:55
Reprodukcija medija
5. Koristite tastere ▲▼◄► da biste izabrali
datoteku za pregled ili reprodukciju, a zatim
pritisnite taster v.
6. Jednom ili više puta pritisnite taster RETURN
da biste izašli iz trenutnog ekrana, izašli iz
fascikle ili da biste se vratili na početni ekran.
Pritisnite taster EXIT da biste se vratili
direktno na početni ekran.
7. Na stranama 40~47 potražite uputstva u
kojima je objašnjeno kako se kontroliše
reprodukcija video zapisa, muzike i slika na
disku.
Korišćenje funkcije AllShare mreže
AllShare softver omogućava reprodukciju
fotografija, video zapisa ili muzike koja se nalazi na
računaru ili AllShare kompatibilnom uređaju preko
plejera koji koristi bežičnu mrežnu vezu.
Preuzimanje AllShare softvera
Funkcija AllShare olakšava pronalaženje i
reprodukovanje multimedijalnih datoteka sa
računara i uređaja koji podržavaju DLNA. Međutim,
potrebno je da na računaru bude instaliran
program AllShare PC, a mobilni uređaj treba da
podržava AllShare. Za više informacija, posetite
portal Samsung Content & Service (http://content.
samsung.com).
-- Prilikom reprodukovanja multimedijalnih
datoteka preko spoljnog DLNA servera može da
dođe do problema usled nekompatibilnosti.
| 38 Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 38
2014-02-26 오후 4:01:55
Blu-ray plejer
AllShare veza
Reprodukcija
datoteka na
računaru
1. Povežite Blu-ray plejer, računar i/ili AllShare
kompatibilni uređaj na istu bežičnu mrežu.
2. Sledite uputstva u priručniku za instalaciju/
uputstvu za upotrebu AllShare softvera
da biste postavili uređaje i datoteke za
reprodukciju ili pregled.
3. Na početnom ekranu izaberite Fotografije,
video i muzika na početnom ekranu plejera,
a zatim pritisnite taster v. Pojavljuje se
ekran Fotografije, video i muzika.
4. Izaberite tip sadržaja koji želite da
reprodukujete - Fotografije, Vid. zapisi,
Muzika ili Sav sadržaj - a zatim pritisnite
taster v.
5. Na narednom ekranu izaberite AllShare, a
zatim pritisnite taster v.
6. Na prikazanoj listi AllShare povezanih uređaja,
izaberite svoj računar ili drugi AllShare
kompatibilan uređaj, a zatim pritisnite
taster v. Pojavljuje se lista na ekranu sa
dostupnim datotekama.
PC
Blu-ray plejer
Reprodukcija
datoteka na
računaru
AllShare veza
Kontrola datoteka računara
na Blu-ray plejeru
Allshare pametan telefon
Reprodukcija medija
PC
Kontrola reprodukcije sadržaja koji se
nalazi na računaru pomoću pametnog
telefona
05
Reprodukcija sadržaja koji se nalazi
na računaru ili AllShare uređaju putem
Blu-ray plejera
(Dostupno samo sa Samsung telefonima koji
podržavaju AllShare funkciju.)
1. Povežite Blu-ray plejer, vaš računar i AllShare
kompatibilan mobilni telefon na istu bežičnu
mrežu.
2. Sledite uputstva u priručniku za instalaciju/
uputstvu za upotrebu AllShare softvera
da biste postavili uređaje i datoteke za
reprodukciju ili pregled.
3. Pomoću AllShare softvera na vašem
računaru, potvrdite da je vaš telefon povezan.
4. Na telefonu, izaberite datoteku koju želite
pregledati ili reprodukovati, a zatim odaberite
Blu-ray plejer kao uređaj za reprodukciju.
5. Na telefonu pokrenite reprodukciju.
7. Izaberite datoteku koju želite reprodukovati ili
pregledati, a zatim pritisnite taster v.
Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 39
39 |
2014-02-26 오후 4:01:56
Reprodukcija medija
Kontrola video reprodukcije
Možete da kotrolišete reprodukciju
video sadržaja koji se nalazi na Blu-ray/DVD disku, USB, mobilnom
VOL
VOL
– + VOL
+ –diska ili sadržaja, neke od funkcija opisane u ovom priručniku možda
uređaju ili računaru. Zavisno
od
VOL
SAMSUNG TV
neće biti dostupne.
1
2
3
4
5
6
7
8
Tasteri na daljinskom upravljaču za reprodukciju video zapisa
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
SMART
POPUP
REPEAT
HUB
„„
TOOLS
INFO
Tasteri za kontrolu
reprodukovanja
Plejer ne reprodukuje zvuk u režimu pretraživanja,
režimu polako ili korak-po-korak.
• Za vraćanje naRETURN
normalnu brzinu
reprodukovanja,
EXIT
pritisnite taster 6.
6 taster
5 taster
7 taster
Brza
reprodukcija
Usporena
reprodukcija
A
B
C
D
PANDORA
DIGITAL
SUBTITLE
SCREEN
INPUT
PočinjeAUDIOreprodukciju.
SUBTITLE FULL
SEARCH
Zaustavlja reprodukciju.
Pauzira reprodukciju.
Tokom reprodukcije, pritisnite taster 3
ili 4.
Svaki put kada pritisnete taster 3 ili 4,
promeniće se brzina reprodukcije.
U režimu pauziranja, pritisnite taster 4.
Svaki put kada pritisnete taster 4,
promeniće se brzina reprodukcije.
Reprodukcija U režimu pauziranja, pritisnite taster 7.
korak-poSvaki put kada pritisnete taster 7,
korak
pojaviće se novi kadar.
Prestupna
reprodukcija
Korišćenje menija diska, menija naslova,
iskačućeg menija i liste naslova
Taster DISC
MENU
HOME
HOME
„„
Tokom reprodukcije, pritisnite taster 1
ili 2.
Svaki put kada pritisnete taster 1 ili 2,
disk se pomera na prethodno ili sledeće
poglavlje ili datoteku.
Taster TITLE
MENU
Tokom reprodukcije, pritisnite ovaj taster
za prikaz menija diska.
Tokom reprodukcije, pritisnite ovaj taster
za prikaz menija naslova.
• Ako vaš disk ima spisak za
reprodukciju, pritisnite taster
Pregled da biste prešli na spisak za
reprodukciju.
Taster POPUP Tokom reprodukcije, pritisnite ovaj taster
MENU
za prikaz iskačućeg menija.
Korišćenje menija „Alatke“
U toku reprodukcije ili pauze, pritisnite taster
TOOLS.
Reprodukuj od
početka
3D
Izaberite da biste se vratili na početak
filma, a zatim pritsnite taster v.
Koristite 3D meni da biste izabrali opcije
„Jedna do druge“ ili „Pri vrhu i dnu“ ako
se 3D sadržaj koji se trenutno reprodukuje
ne prikazuje adekvatno u 3D režimu.
||NAPOMENE |
\\ Koristite 3D meni samo za 3D sadržaj.
Ako se primeni na 2D sadržaj, možda
se neće pravilno prikazivati.
Beleška o filmu pruža informacije o
reditelju, glumcima, sinopsisu, itd.
Beleška o filmu ||NAPOMENE |
\\ Ova funkcija je dostupna ukoliko
disk sadrži informacije beleške o
filmu i ako postoji veza sa mrežom.
Pretraži scene
Možete koristiti funkciju „Pretraži
scene“ za vreme reprodukcije da biste
gledali ili pokrenuli film od scene koju
ste izabrali.
| 40 Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 40
2014-02-26 오후 4:01:56
||NAPOMENE |
\\ Ako AllShare funkciju koristite
nakon povezivanja na računar preko
vaše mreže, opcija Pretraži scene
možda neće biti podržana.
Ako postoji više od jednog filma na
disku ili uređaju, odaberite opciju za
pokretanje drugog naslova.
Pretraži naslove
1. Izaberite Pretraži naslove, a zatim
pritisnite taster v.
Režim
ponavljanja
2. Koristite tastere ▲▼ da biste
izabrali naslov, a zatim pritisnite
taster v.
3. Pritisnite taster v na mestu na
kome želite da završi ponavljanje
reprodukcije (B).
Izaberite za reprodukciju poglavlja po
izboru.
Pretr. poglavlja
1. Izaberite Pretr. poglavlja, a zatim
pritisnite taster v.
||NAPOMENE |
\\ Tačku (B) morate da podesite
najmanje 5 sekundi kasnije u
odnosu na tačku (A).
2. Koristite tastere ▲▼ da biste
izabrali poglavlje, a zatim pritisnite
taster v.
Izaberite za reprodukciju filma od
odabrane vremenske tačke.
1. Izaberite Pretraži vrem. traku, a
zatim pritisnite taster v.
Pretraži vrem.
traku
2. Pomoću numeričkih tastera,
unesite vremensku tačku na koju
želite doći, a zatim pritisnite taster
v.
Režim slike
||NAPOMENE |
\\ Možete da koristite i tastere ◄►
da biste prešli napred ili nazad
unutar filma.
Film prelazi napred ili nazad
za jedan minut svaki put kada
pritisnete tastere ◄►.
1. Pritisnite tastere ▲▼ da biste
izabrali Ponovi od A - B, a zatim
pritisnite taster v.
2. Pritisnite taster v na mestu od
kog želite da počne ponavljanje
reprodukcije (A). Počnite
reprodukciju filma.
Izaberite da postavite režim slike.
-- Dinamična : Pojačava oštrinu i
osvetljenje.
-- Standardno : Izaberite ovu postavku
za većinu aplikacija prikazivanja.
-- Film : Ovo je najbolja postavka za
gledanje filmova.
-- Korisnik : Omogućava vam da
podesite oštrinu i funkciju redukcije
šuma.
||NAPOMENE |
Zvuk
\\ Kada koristite BD Wise funkciju,
ovaj meni se neće pojaviti.
Izaberite da podesite željeni audio jezik.
Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 41
Reprodukcija medija
\\ Ako je informacija o indeksu u
datoteci oštećena ili datoteka ne
podržava indeksiranje, nećete moći
da koristite funkciju Pretraži scene.
05
Pretraži scene
Izaberite za ponavljanje naslova,
poglavlja ili posebnog odeljka.
-- Isklj. : Izaberite za povratak na
normalnu reprodukciju.
-- Naslov : Izaberite da ponovite
izabrani naslov.
-- Poglavlje : Izaberite da ponovite
određeno poglavlje.
-- Ponovi od A - B : Izaberite da
ponovite određeni odeljak.
41 |
2014-02-26 오후 4:01:56
Reprodukcija medija
Titlovi
Postavke titla
Ugao
BONUSVIEW
video
BONUSVIEW
audio
Ceo ekran
Informacije
Izaberite da podesite željeni jezik
titlova.
-- Ovom funkcijom možete upravljati i
pritiskanjem tastera SUBTITLE na
daljinskom upravljaču.
Izaberite da podesite željene opcije
titla.
Izaberite za prikaz scene iz drugog
ugla. Opcija ugla prikazuje broj uglova
iz kojih je moguće gledati scenu. Kada
Blu-ray/DVD disk sadrži više uglova
određene scene, možete da promenite
ugao.
Izaberite da podesite željenu opciju za
dodatne scene.
Izaberite za podešavanje veličine
prikaza video zapisa. Izaberite
Originalni, Režim 1 (veći) ili Režim 2
(najveći).
Izaberite za prikaz informacija o video
datoteci
||NAPOMENE |
\\ U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni
„Alatke“ se može razlikovati ili se neće prikazivati.
\\ Video datoteke sa velikim bitskim brzinama od 20 Mb/s, ili
većim, opterećuju kapacitete plejera i mogu da zaustave
reprodukciju u toku.
Korišćenje menija za pregled i opcije
Korišćenje menija „Pregled“
Na ekranu reprodukcije video datoteke, koristite
tastere ▲▼◄► za izbor Pregled a zatim pritisnite
taster v.
Naslov
Datum
Fascikla
Rep. Lista
Lista naslova
Prikazuje sve video datoteke na
mediju ili memorijskom uređaju prema
naslovu.
Prikazuje sve fascikle sa video zapisima
prema datumu. Ako izaberete fasciklu,
a zatim pritisnete taster v, prikazuje
sve video zapise u fascikli prema
datumu.
Prikazuje sve fascikle na mediju ili
memorijskom uređaju.
Prikazuje dostupne liste za
reprodukciju.
Prikazuje sve video datoteke na
mediju ili memorijskom uređaju prema
naslovu. Pređite na „Naslov“.
||NAPOMENE |
\\ U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni za
pregled se može razlikovati ili se neće prikazivati.
Korišćenje menija „Opcije“
Na ekranu reprodukcije video datoteke, koristite
tastere ▲▼◄► za izbor Opcije a zatim pritisnite
taster v.
Omogućava kreiranje spiska za
reprodukciju biranjem određenih
datoteka za reprodukciju. Ona
Repr. izabranog funkcioniše na identičan način za sve
medije. Pogledajte odeljak „Kreiranje
spiska za reprodukciju na audio CD
disku“ na stranama 44~45.
Pošalji
Izbriši
Izaberite da biste otpremili izabrane
datoteke do aplikacija (Picasa,
Facebook itd) ili uređaja. Da biste
koristili ovu funkciju, potrebno je da
kreirate nalog na Internet lokaciji, a
zatim se prijavite koristeći funkciju za
prijavljivanje.
Izaberite da biste obrisali datoteku sa
uređaja.
||NAPOMENE |
\\ U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni za
opcije se može razlikovati ili se neće prikazivati.
| 42 Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 42
2014-02-26 오후 4:01:57
Kontrola reprodukcije muzike
Korišćenje menija za pregled i opcije
VOL
1
SAMSUNG TV
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
1
2
3
4
5
6
SMART
Album
Izvođač
9
POPUP
REPEAT
HOME
HOME
Numera
TITLE MENU
0
2
3
VOL
Na ekranu reprodukcije muzičke datoteke, koristite
tastere ▲▼◄► za izbor Pregled a zatim pritisnite
taster v.
HUB
4
Žanr
5
6
Fascikla
prikazane numere sa
NUMERIČKITOOLS
tasteri : Ako suINFO
brojevima, pritisnite broj numere. Izabrana numera
se reprodukuje.
: Prelazi na prethodnu/sledeću
RETURN
EXIT
12 taster
numeru.
A
B
C
D
PANDORA
DIGITAL
SUBTITLE
SCREEN
INPUT
Zaustavlja
numeru
5 taster :SEARCH
AUDIO SUBTITLE
FULL(pesmu).
Brza reprodukcija (samo Audio CD (CD-DA))
U toku reprodukcije pritisnite taster 3 ili 4.
Svaki put kada pritisnete taster 3 ili 4 brzina
reprodukcije se menja.
7 taster : Pauzira numeru.
6 taster : Reprodukuje trenutno izabranu numeru.
Prikazuje sve muzičke numere na
mediju ili memorijskom uređaju.
Prikazuje sve muzičke numere na
mediju ili memorijskom uređaju prema
albumu.
Prikazuje sve muzičke datoteke na
mediju ili memorijskom uređaju prema
izvođaču.
Prikazuje sve muzičke numere na
mediju ili memorijskom uređaju prema
žanru.
Prikazuje sve fascikle na mediju ili
memorijskom uređaju.
||NAPOMENE |
\\ U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni za
pregled se može razlikovati ili se neće prikazivati.
Korišćenje menija „Opcije“
Na ekranu reprodukcije muzičke datoteke, koristite
tastere ▲▼◄► za izbor Opcije a zatim pritisnite
taster v.
Omogućava kreiranje spiska za
reprodukciju biranjem određenih
datoteka za reprodukciju. Ona
Repr. izabranog funkcioniše na identičan način za sve
medije. Pogledajte odeljak „Kreiranje
spiska za reprodukciju na audio CD
disku“ na stranama 44~45.
Pošalji
Izaberite da biste poslali izabrane
datoteke na drugi uređaj.
Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 43
Reprodukcija medija
Tasteri na daljinskom upravljaču za
reprodukciju muzike
– + VOL
+–
VOL
Korišćenje menija „Pregled“
05
Možete da kotrolišete reprodukciju muzičkog
sadržaja koji se nalazi na DVD disku, CD disku,
USB, mobilnom uređaju ili računaru.
Zavisno od diska ili sadržaja, neke od funkcija
opisane u ovom priručniku možda neće biti
dostupne.
43 |
2014-02-26 오후 4:01:57
Reprodukcija medija
Funkcija za ripovanje pretvara CD audio
u mp3 format i snima konvertovane
datoteke na USB uređaj ili mobilni
uređaj koji je povezan sa plejerom.
Pogledajte odeljak „Ripovanje“ na
strani 45.
Ripovanje
Informacije
Izaberite za prikaz (sadržaja) informacija.
Izaberite da biste upravljali opcijama za
kodiranje teksta.
Šifrovanje
Izaberite da biste obrisali datoteku sa
uređaja.
Izbriši
||NAPOMENE |
\\ U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni za
opcije se može razlikovati ili se neće prikazivati.
Ponavljanje numera na audio CD disku
Možete da podesite da proizvod reprodukuje
numere na audio CD disku (CD-DA/MP3).
1. Na ekranu za reprodukciju, koristite tastere
▲▼◄► u donjem levom uglu ekrana da
, a zatim pritisnite taster v.
biste izabrali
2. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali režim
ponavljanja koji želite - Isklj., Jed. pesma ili
Svi - a zatim pritisnite taster v.
TRACK 001
00:43
TRACK 003
04:41
TRACK 002
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 001
00:0900:43
off
off
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
TRACK 010
03:56
04:02
03:43
03:40
04:06
03:52
03:04
04:02
Opcije
Nasumično ponavljanje numera na
audio CD disku
Možete da podesite da proizvod reprodukuje
numere na audio CD disku (CD-DA/MP3) po
slučajnom redosledu.
1. Na ekranu za reprodukciju, koristite tastere
▲▼◄► u donjem levom uglu ekrana da
, a zatim pritisnite taster v.
biste izabrali
2. Koristite tastere ▲▼ da podesite nasumičan
režim u Uklj. ili Isklj., a zatim pritisnite taster
v.
Kreiranje spiska za reprodukciju sa
audio CD diska
1. Kada je prikazan ekran za reprodukciju,
izaberite taster Opcije a zatim pritisnite taster
v. Pojavljuje se meni sa opcijama.
2. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali opciju
Repr. izabranog, a zatim pritisnite taster v.
Pojavljuje se ekran za reprodukciju izabranog
sadržaja.
3. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali numeru,
a zatim pritisnite taster v. Na levoj strani
numere se pojavljuje oznaka.
4. Ponovite 3. korak da biste izabrali i označili
dodatne numere.
5. Da biste uklonili numeru sa liste, pronađite
numeru, a zatim ponovo pritisnite taster v.
Oznaka na numeri će biti uklonjena.
6. Kada završite, pritisnite tastere ▲▼ da biste
izabrali opciju Reprod., a zatim pritisnite
taster v. Ponovo se pojavljuje ekran za
reprodukciju muzike samo sa numerama koje
ste označili. Izabrane numere se automatski
reprodukuju.
||NAPOMENE |
\\ Na audio CD diskovima (CD-DA) možete da kreirate
spisak za reprodukciju sa do 99 numera.
\\ Ako ste kreirali spisak za reprodukciju, opcija Repr.
izabranog biće zamenjena opcijom Uredi listu u meniju
„Opcije“.
\\ Na ekranu „Repr. izabranog“, možete takođe da izaberete
opcije Izbor svih, Obriši sve, i Otkaži.
| 44 Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 44
2014-02-26 오후 4:01:57
1. Umetnite USB uređaj u USB konektor sa
prednje strane proizvoda.
2. Kada je prikazan ekran za reprodukciju,
izaberite taster Opcije a zatim pritisnite taster
v. Pojavljuje se meni sa opcijama.
3. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali opciju
Ripovanje, a zatim pritisnite taster v.
Pojavljuje se ekran „Ripovanje“.
4. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali numeru,
a zatim pritisnite taster v. Na levoj strani
numere se pojavljuje oznaka.
5. Ponovite 4. korak da biste izabrali i označili
dodatne numere.
6. Da biste uklonili numeru sa liste, pređite na
numeru, zatim pritisnite ponovo taster v.
Oznaka uz numeru će biti poništena.
7. Kada završite, izaberite taster Rip koristeći
taster ▲▼, a zatim pritisnite taster v.
Pojavljuje se iskačući prozor „Rip“.
8. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali uređaj
za smeštanje ripovane datoteke, a zatim
pritisnite taster v.
\\ Ne isključujte uređaj dok je proces ripovanja u toku.
9. Ako želite da otkažete ripovanje numere,
pritisnite taster v a zatim izaberite Da.
Izaberite Ne da biste nastavili sa ripovanjem.
10. Kada se ripovanje završi, pojavljuje se poruka
„Ripovanje je uspelo.“. Pritisnite taster v.
11. Pritisnite taster RETURN ili izaberite taster
Otkaži a zatim pritisnite taster v da biste
se vratili na ekran za reprodukciju.
||NAPOMENE |
\\ Ova funkcija nije dostupna uz DTS audio CD.
\\ Ova funkcija možda neće biti podržana na nekim
diskovima.
\\ Ripovanjem se kodira muzika u .mp3 format pri 192 kb/s.
\\ Na ekranu za ripovanje možete takođe da izaberete opcije
Izbor svih i Obriši sve.
-- Koristite opciju Izbor svih za izbor svih numera i
pritisnite taster v. Na taj način se poništava vaš
izbor pojedinačnih numera.
-- Koristite opciju Obriši sve da biste odznačili sve
izabrane numere odjednom.
Reprodukovanje foto sadržaja
Možete da reprodukujete foto sadržaj koji se
nalazi na DVD disku, USB, mobilnom uređaju ili
računaru.
Korišćenje menija „Alatke“
U toku reprodukcije pritisnite taster TOOLS. U
donjem delu ekrana se pojavljuje niz ikona. Ikone,
koje su prikazane na ekranu sa leva na desno,
prikazane su u istom redosledu, odozgo nadole, u
donjoj tabeli.
Preth.
Izaberite za prelaz na prethodnu sliku.
Pokreni/
Zaustavi
projekciju
slajdova
Izaberite da biste pokrenuli/pauzirali
prezentaciju.
Dalje
Izaberite za prelaz na sledeću sliku.
Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 45
Reprodukcija medija
Ripovanje
||NAPOMENE |
05
-- Koristite Izbor svih da biste izabrali sve numere.
Na taj način se poništava vaš izbor pojedinačnih
numera. Kada pritisnete taster RETURN na daljinskom
upravljaču ili izaberete taster Reprod., a zatim
pritisnete taster v sve numere se pojavljuju na
ekranu za reprodukciju muzike, dok će proizvod
započeti reprodukciju svih numera od numere 001.
-- Koristite Obriši sve da biste odznačili sve izabrane
numere odjednom. Zatim, izaberite pojedinačne
numere ili koristite opciju Izbor svih da biste izabrali
sve numere, a zatim pritisnite taster RETURN
na daljinskom upravljaču. Ako ne koristite opciju
Izbor svih ili birate pojedinačne numere, spisak za
reprodukciju se neće menjati.
-- Opcija Otkaži otkazuje sve promene izvršene na
ekranu za izbor reprodukcije. Kada se vratite na
ekran za reprodukciju, spisak za reprodukciju ostaće
nepromenjen.
45 |
2014-02-26 오후 4:01:57
Reprodukcija medija
Podešav. projek.
Izaberite podešavanja za prezentaciju.
slajdova
Zum
Okreni
Pozadinska
muzika
Podešavanja
Izaberite ako želite da uvećate trenutnu
sliku. (Uvećano do 4 puta)
Korišćenje menija „Opcije“
Na ekranu datoteka koji sadrži datoteke fotografija,
izaberite Opcije, a zatim pritisnite taster v.
Prezentacija
Izaberite režim slike - Dinamična,
Standardno, Film ili Korisnik ili prikažite informacije o trenutno
prikazanoj slici.
Omogućava kreiranje spiska za
reprodukciju biranjem određenih
fotografija za pregled. Ona funkcioniše
Repr. izabranog na identičan način za sve medije.
Pogledajte odeljak „Kreiranje spiska
za reprodukciju na audio CD disku“ na
stranama 44~45 u vezi uputstava.
Izaberite ako želite da slušate muziku
dok gledate slajdove.
||NAPOMENE |
\\ U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni
„Alatke“ se može razlikovati ili se neće prikazivati.
\\ Da biste omogućili funkciju pozadinske muzike, datoteka
fotografije mora da se nalazi na istom memorijskom mediju
kao i muzička datoteka.
Međutim, na kvalitet zvuka može uticati bitska brzina MP3
datoteke, veličina fotografije i način kodiranja.
\\ Ne možete da uvećate titl ili PG grafiku u režimu prikaza
na celom ekranu.
Korišćenje menija za pregled i opcije
Korišćenje menija „Pregled“
Na ekranu datoteka koji sadrži datoteke fotografija,
izaberite Pregled, a zatim pritisnite taster v.
Naslov
Datum
Fascikla
Pokreće se prezentacija. Prikazuje
sve datoteke, jednu za drugom, u
trenutno prikazanoj fascikli. Ako želite
da kreirate prezentaciju sa izabranom
grupom fotografija, pogledajte odeljak
„Repr. izabranog“ u nastavku.
Izaberite ako želite da rotirate sliku.
(Slika će se rotirati ili u smeru ili
suprotno smeru kretanja kazaljke na
satu)
Pošalji
Izbriši
Izaberite da biste otpremili izabrane
datoteke na Internet lokacije (Picasa,
Facebook, itd.) ili uređaj. Da biste
koristili ovu funkciju, potrebno je da
otvorite nalog na Internet lokaciji, a
zatim se prijavite pomoću funkcije
za prijavljivanje. Pogledajte deo
„Korišćenje funkcije za slanje“ na strani
47.
Izaberite da biste obrisali datoteku sa
uređaja.
||NAPOMENE |
\\ U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni za
opcije se može razlikovati ili se neće prikazivati.
Prikazuje sve datoteke fotografija na
mediju ili memorijskom uređaju prema
naslovu.
Grupiše sve datoteke fotografija na mediju
ili memorijskom uređaju prema datumu.
Kliknite na grupu da biste videli fotografije
u toj grupi.
Prikazuje sve fascikle na mediju ili
memorijskom uređaju.
||NAPOMENE |
\\ U zavisnosti od diska ili memorijskog uređaja, meni za
pregled se može razlikovati ili se neće prikazivati.
| 46 Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 46
2014-02-26 오후 4:01:57
Korišćenje funkcije za slanje
05
Možete da otpremite datoteke na Internet lokacije
(Picasa, Facebook, itd.) ili uređaj.
Reprodukcija medija
1. Kada je prikazan ekran za reprodukciju
fotografija, izaberite Opcije a zatim pritisnite
taster v. Pojavljuje se meni sa opcijama.
2. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali opciju
Pošalji, a zatim pritisnite taster v. Pojavljuje
se ekran za izbor.
3. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali sliku, a
zatim pritisnite taster v. Na levoj strani slike
se pojavljuje oznaka.
4. Ponovite 3. korak da biste izabrali i označili
dodatne slike.
5. Da biste uklonili sliku sa liste, pronađite sliku,
a zatim ponovo pritisnite taster v. Oznaka
na slici će biti uklonjena.
6. Kada završite, pritisnite taster ▲▼ da biste
izabrali opciju Pošalji, a zatim pritisnite taster
v.
Pojavljuje se iskačući prozor „Pošalji“ sa
listom Internet lokacija (Picassa, Facebook,
itd.) ili uređaja na koje možete poslati
fotografije.
7. Izaberite odredište, a zatim pritisnite taster
v.
8. Ako fotografije šaljete na Internet lokaciju,
otvara se ta lokacija. Prijavite se i pratite
uputstva na ekranu.
||NAPOMENE |
\\ Da biste poslali fotografije na Internet lokaciju morate
imati otvoren nalog na toj lokaciji.
Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 47
47 |
2014-02-26 오후 4:01:57
Mrežni servisi
Možete uživati u raznim mrežnim uslugama kao
što su striming video zapisa ili Internet aplikacije
ako plejer povežete u vašu mrežu.
Da biste koristili mrežne usluge, morate prvo da:
1. Povežete plejer na mrežu.
(Pogledajte stranu 20)
2. Konfigurišete postavke mreže.
(Pogledajte strane 30~33)
Prijavljivanje u vaš Samsung nalog
Pre nego što pristupite filmovima i TV emisijama ili
aplikacijama, preporučujemo da se prijavite na vaš
Samsung nalog.
Da biste se prijavili na svoj Samsung nalog,
postupite na sledeći način:
1. Kada se prikaže početni ekran, pritisnite
CRVENI (A) taster. Pojavljuje se ekran za
prijavljivanje.
2. Izaberite polje za e-poštu, a zatim pritisnite
taster v. Pojavljuje se prozor sa tastaturom.
3. Pomoću tastature unesite svoju adresu
e-pošte. Kada završite sa unosom, izaberite
taster Završeno, a zatim pritisnite taster v.
Ponovo se pojavljuje ekran za prijavljivanje.
4. Izaberite polje za lozinku, a zatim pritisnite
taster v. Pojavljuje se prozor sa tastaturom.
5. Pomoću tastature unesite lozinku. Kada
završite sa unosom, izaberite taster
Završeno, a zatim pritisnite taster v.
Ponovo se pojavljuje ekran za prijavljivanje.
6. Da biste olakšali postupak pri narednom
prijavljivanju, izaberite Prijavi me automatski,
a zatim pritisnite taster v.
7. Izaberite Prijava, a zatim pritisnite taster
v. Plejer se prijavljuje na vaš nalog. Adresa
e-pošte vašeg naloga je prikazana u donjem
levom delu ekrana.
||NAPOMENE |
\\ Ako ste izabrali Prijavi me automatski, pri narednom
prijavljivanju plejer će automatski uneti vašu adresu
e-pošte i lozinku. Sve što treba da uradite je da izaberete
Prijava.
\\ Ako se adresa e-pošte i lozinka ne prikažu kada se
pojavi ekran za prijavljivanje, izaberite taster sa strelicom
usmerenom nadole pored polja za e-poštu, a zatim
pritisnite taster v. Pojaviće se padajuća lista svih vaših
registrovanih naloga. Izaberite nalog, a zatim pritisnite
taster v. Plejer će popuniti polja za adresu e-pošte i
lozinku.
\\ Ako nakon prijavljivanja pritisnete CRVENI (A) taster,
pojaviće se prozor „Moj nalog“. Unutar prozora možete
izabrati opcije Odjavi se, Promena informacija o
nalogu, Povezivanje naloga usluge, Ukloni naloge sa
uređaja, i Deaktivirajte nalog.
\\ Da biste iznajmljivali filmove i kupovali komercijalne
aplikacije, na vašem nalogu morate imati registrovanu
kreditnu karticu. Ako niste registrovali karticu, izaberite
Promena informacija o nalogu. Na strani za promenu
informacija o nalogu izaberite Registruj karticu, pritisnite
taster v, a zatim pratite uputstva na ekranu.
Pre korišćenja filmova i TV emisija
ili aplikacija
Ako niste podesili Smart Hub, kada po prvi put
koristite filmove i TV emisije ili aplikacije, plejer će
od vas tražiti da izvršite proceduru podešavanja
Smart Hub-a.
| 48 Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 48
2014-02-26 오후 4:01:58
Možete preuzimati ili strimovati komercijalne
i besplatne filmove i TV emisije i gledati ih na
drugom televizoru.
Mrežni servisi
2. Ako ste izabrali Filmovi i TV emisije,
pojavljuje se Smart Hub prozor sa pitanjem
da li želite da podesite Smart Hub. Izaberite
Da, a zatim pritisnite taster v. Pojavljuje se
ekran dobrodošlice.
Korišćenje filmova i TV emisija
06
1. Na početnom ekranu izaberite Filmovi i TV
emisije ili Apps, a zatim pritisnite taster v.
Ako ste izabrali Apps, pređite na 4. korak.
Filmovi i TV emisije
Izdvojeno
Preporučeno
3. Izaberite Pokreni, a zatim pritisnite taster v.
Pojavljuje se ekran sa uslovima i odredbama i
politikom privatnosti za Smart Hub.
4. Na ekranu sa uslovima i odredbama i
politikom privatnosti za Smart Hub, morate
pregledati i prihvatiti kako uslove i odredbe,
tako i politiku privatnosti za uslugu Smart Hub
da biste koristili Smart Hub.
5. Pređite dole, a zatim kliknite na dugmad
Prikaz detalja da biste pročitali dokumente u
potpunosti.
6. Kada završite sa čitanjem, pređite na prvo
polje za unos, a zatim pritisnite taster v da
biste prihvatili uslove i odredbe i saglasili se
sa politikom privatnosti.
7. Dvaput pritisnite taster ► da biste prešli u
ekran „Dodatna obaveštenja o privatnosti“.
8. Kliknite na dugme Prikaz detalja da biste
videli celo obaveštenje.
9. Kada završite sa čitanjem, pređite na gornje
polje za unos, a zatim pritisnite taster v.
||NAPOMENE |
\\ Niste u obavezi da prihvatite dodatna obaveštenja o
privatnosti, ali, ako to ne učinite, jedna ili više funkcija ili
finkcionalnosti za Smart TV možda neće biti dostupne.
10. Dvaput pritisnite taster ►. Pojavljuje se ekran
„Podešavanje završeno“. Pritisnite taster v.
Omiljeni
Izdvojeno
Filmovi
TV emisijeKupljeno
1. Na početnom ekranu izaberite Filmovi i TV
emisije, a zatim pritisnite taster v.
2. Izaberite istaknute ili preporučene filmove,
a zatim pritisnite taster v. Pojavljuje se
stranica izabranog filma.
ILI
Koristite taster ▼ da biste prešli u donji
deo ekrana. Izaberite Omiljeni, Izdvojeno,
Filmovi, TV emisije ili Kupljeno, a zatim
pritisnite taster v.
Na stranici koja se pojavi koristite tastere
▲▼◄► da biste izabrali emisiju ili film, a
zatim pritisnite taster v.
Na ekranu sa filmovima i TV emisijama
možete izabrati i opcije Novosti,
Najpopularnije ili Žanrovi da biste videli još
dostupnih emisija ili filmova. Na ekranu sa
žanrovima, koristite tastere ▲▼◄► za izbor
žanra, a zatim pritisnite taster v.
Da biste izvršili izbor na strani koja prikazuje
filmove i TV emisije, koristite tastere ▲▼◄►
da biste izabrali, a zatim pritisnite taster v.
Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 49
49 |
2014-02-26 오후 4:01:58
Mrežni servisi
3. Da biste pregledali izabranu listi, izaberite
Gledaj odmah, a zatim pritisnite taster v.
Pojavljuje se ekran za izbor različitih lokacija
sa kojih možete iznajmiti film, zajedno sa
cenama.
4. Izaberite lokaciju, a zatim pritisnite taster v.
Pratite uputstva na ekranu za pokretanje
filma.
||NAPOMENE |
\\ Ako se niste prijavili na svoj Samsung nalog, nakon 3.
koraka će se pojaviti ekran za prijavljivanje i biće potrebno
da se prijavite.
\\ Ako nemate kreditnu karticu koja je vezana za vaš
Samsung nalog, nakon prijavljivanja će se pojaviti ekran
za registraciju kartice. Pratite uputstva na ekranu. Da
biste iznajmljivali filmove i kupovali komercijalne aplikacije
morate imati kreditnu karticu registrovanu na vašem
nalogu.
Korišćenje aplikacija
Možete da preuzimate aplikacije sa Interneta,
pristupate raznim komercijalnim ili besplatnim
aplikacijama i da ih gledate na svom televizoru.
Za pristupanje nekim aplikacijama potrebno je da
imate Samsung nalog.
Ekra aplikacija ukratko
Apps
1
Preporučujemo
1
2
3
4
5
Samsung
TV
4
Moje Apps
WebBrowser
2
Još aplikacija
1
2
Preporučujemo : Prikazuje preporučene sadržaje
kojima upravlja Samsung.
3
3
4
Još aplikacija : Izaberite da biste pristupili ekranu
Još aplikacija na koji možete dodavati, na kome
možete menjati i brisati aplikacije i videti sve
preuzete aplikacije.
Izdvojene aplikacije : Koristite tastere ▲▼◄►
da biste označili prikazanu izdvojenu aplikaciju, a
zatim pritisnite taster v. Pojavljuju se informacije
o izdvojenoj aplikaciji.
Preuzimanje aplikacija
Možete preuzimati komercijalne ili besplatne
aplikacije preko usluge Samsung Apps.
1. Na ekranu aplikacija izaberite Samsung
Apps, a zatim pritisnite taster v. Pojavljuje
se ekran „Samsung Apps“.
2. U gornjem delu ekrana, pod opcijom Šta je
novo, videćete niz novih aplikacija. Koristite
tastere ◄► za kretanje po listi nadesno ili
nalevo, a zatim izaberite aplikaciju. Pritisnite
taster v da biste videli dodatne informacije
o aplikaciji. Ako je aplikacija besplatna,
izaberite Preuzmi, a zatim pritisnite taster v
da biste preuzeli aplikaciju.
Ako je aplikacija komercijalna, izaberite Kupi,
pritisnite taster v, a zatim pratite uputstva
na ekranu.
||NAPOMENE |
\\ Da biste kupili aplikaciju, morate biti prijavljeni na vaš
Samsung nalog i imati registrovanu kreditnu karticu na
tom nalogu. Pritisnite CRVENI (A) taster na daljinskom
upravljaču da biste se prijavili.
\\ Ako niste registrovali karticu, nakon prijavljivanja ponovo
pritisnite CRVENI (A) taster, a zatim u prikazanom prozoru
izaberite Promena informacija o nalogu. Na strani za
promenu informacija o nalogu izaberite Registruj karticu,
pritisnite taster v, a zatim pratite uputstva na ekranu.
\\ Takođe, možete pristupiti i preuzeti aplikacije iz kategorija
navedenih u levom delu ekrana. Pogledajte 4. korak u vezi
uputstava.
Moje Apps : Prikazuje ličnu galeriju aplikacija koje
se mogu menjati u ekranu Još aplikacija.
| 50 Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 50
2014-02-26 오후 4:01:59
5. Koristite tastere ▲▼ da biste izabrali
kategoriju. Svaki put kada pomerite oznaku
na drugu kategoriju, na desnoj strani se
pojavljuje različita grupa aplikacija.
6. Koristite taster ► da pronađete aplikaciju i
tastere ▲▼◄► da prebacite sa aplikacije na
aplikaciju.
7. Da biste videli dodatne informacije o aplikaciji,
izaberite aplikaciju, a zatim pritisnite taster
v.
8. Da biste preuzeli aplikaciju, pratite uputstva
data u 2. i 3. koraku.
Pokretanje aplikacije
1. Na početnom ekranu izaberite Apps, a zatim
pritisnite taster v.
2. Na ekranu aplikacija, koristite tastere ▲▼◄►
za izbor aplikacije, a zatim pritisnite taster v.
Aplikacija se pokreće.
Korišćenje ekrana Još aplikacija
Još aplikacija
Prikaz : Datum preuzimanja
App3
App4App5App6
App7App8App9
WebBrowser
Skladište
Kontakt informacije : admin@samsung.com (Ako želite da nas kontaktirate, koristite ovu adresu).
XX MB / XXX MB
Kategorija : Osnovno | Verzija : X.XXX | Veličina : XX.XKB
Sortiranje aplikacija
Da biste sortirali aplikacije na ekranu Još aplikacija,
postupite na sledeći način:
1. Na početnom ekranu izaberite Apps, a zatim
pritisnite taster v.
2. Na ekranu aplikacija, koristite taster ▼ za
premeštanje do aktivne tačke Još aplikacija
u donjem delu stranice, a zatim pritisnite
taster v.
3. Na ekranu Još aplikacija, koristite tastere ▲►
za premeštanje do stavke Prikaz u gornjem
delu ekrana, a zatim pritisnite taster v.
4. U padajućem prozoru koji se pojavljuje,
izaberite Datum preuzimanja, Nedavno
otvoreno, or Naslov, a zatim pritisnite taster
v. Aplikacije na ekranu Još aplikacija se
sortiraju prema izabranom kriterijumu.
Korišćenje menija opcija
Opcije
1/9
WebBrowserApp2
Zaključ./otključ.
Korišćenjem funkcije za zaključavanje/otključavanje
i bezbednosnog PIN-a, možete da zaključate
aplikacije tako da se ne mogu pokretati, na ekranu
aplikacija ili ekranu Još aplikacija. Podrazumevani
PIN je 0000.
1. Na ekranu Još aplikacija, koristite tastere ▲►
za premeštanje do stavke Opcije u gornjem
delu ekrana, a zatim pritisnite taster v.
Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 51
Mrežni servisi
4. Da biste videli dodatne aplikacije, koristite
tastere ▲▼◄► za kretanje po listi kategorija
na levoj strani ekrana.
Ekran Još aplikacija prikazuje sve preuzete
aplikacije i omogućava sledeće:
• Sortiranje aplikacija na ekranu Još aplikacija
prema opcijama Datum preuzimanja, Nedavno
otvoreno i Naslov.
• Primenite neke od funkcija menija za uređivanje
na aplikacije navedene u delu „Moje Apps“ na
ekranu aplikacija, uključujući ažuriranje aplikacija,
premeštanje aplikacija u fasciklu, brisanje
aplikacija iz dela „Moje Apps“ i zaključavanje
aplikacija.
• Pokretanje aplikacija.
06
3. Nakon preuzimanja aplikacije, izaberite
Pokreni, a zatim pritisnite taster v da biste
odmah pokrenuli aplikaciju. Da biste aplikaciju
pokrenuli kasnije, pritisnite taster RETURN.
U svakom slučaju, ikona aplikacije će se
pojaviti na ekranu aplikacija.
51 |
2014-02-26 오후 4:01:59
Mrežni servisi
2. Izaberite Zaključ./otključ., a zatim pritisnite
taster v.
3. Kada se usluga zaključavanja pojavi, unesite
PIN koristeći numeričke tastere na daljinskom
upravljaču.
4. Da biste zaključali aplikaciju, izaberite
aplikaciju, a zatim pritisnite taster v. Na
aplikaciji se pojavljuje katanac. Ponovite da
biste zaključali druge, pojedinačne aplikacije.
5. Da biste otključali zaključanu aplikaciju,
izaberite aplikaciju, a zatim pritisnite taster
v.
6. Da biste zaključali sve aplikacije odjednom,
koristite tastere ▲► da biste izabrali taster
Zaklj. sve, a zatim pritisnite taster v.
7. Da biste otključali sve zaključane aplikacije
odjednom, koristite tastere ▲► da biste
izabrali taster Otključaj sve a zatim pritisnite
taster v.
8. Dvaput pritisnite taster RETURN da biste se
vratili nazad u ekran aplikacija. Zaključane
aplikacije će imati katanac u gornjem desnom
delu.
Uredi Moje apl.
Opcija „Uredi Moje apl.“ omogućava dodavanje
i brisanje aplikacija iz dela „Moje Apps“. Takođe,
omogućava vam da promenite položaj aplikacije u
delu „Moje Apps“.
Dodavanje aplikacije u „Moje Apps“
1. Na ekranu Još aplikacija, koristite tastere ▲►
za premeštanje do stavke Opcije u gornjem
delu ekrana, a zatim pritisnite taster v.
2. Izaberite Uredi Moje apl., a zatim pritisnite
taster v. Pojavljuje se ekran „Uredi Moje
apl.“.
4. Kada se vratite u ekran aplikacija, aplikacija
će se pojaviti u delu „Moje Apps“.
Brisanje aplikacije iz „Moje Apps“
1. Na ekranu Još aplikacija, koristite tastere ▲►
za premeštanje do stavke Opcije u gornjem
delu ekrana, a zatim pritisnite taster v.
2. Izaberite Uredi Moje apl., a zatim pritisnite
taster v. Pojavljuje se ekran „Uredi Moje
apl.“.
3. Izaberite aplikaciju koju želite da izbrišete iz
„Moje Apps“, pritisnite taster v, a zatim
pritisnite taster ▲ u smeru X. Pojavljuje se
prozor za uklanjanje iz „Moje Apps“.
4. Izaberite Da, a zatim pritisnite taster v.
5. Kada se vratite u ekran aplikacija, aplikacija
će biti uklonjena iz dela „Moje Apps“.
Premeštanje aplikacije u „Moje Apps“
1. Na ekranu Još aplikacija, koristite tastere ▲►
za premeštanje do stavke Opcije u gornjem
delu ekrana, a zatim pritisnite taster v.
2. Izaberite Uredi Moje apl., a zatim pritisnite
taster v. Pojavljuje se ekran „Uredi Moje
apl.“.
3. Izaberite aplikaciju koju želite da premestite
u „Moje Apps“, pritisnite taster v, a zatim
pritisnite taster ▲▼◄► da biste ikonu
aplikacije premestili u pravcu neke od strelica
(<, >, ^, itd.) koje se pojavljuju oko ikone
aplikacije. Ikona aplikacije se premešta u
izabranom smeru.
4. Nakon postavljanja ikone aplikacije na željeno
mesto, pritisnite taster v.
5. Kada se vratite u ekran aplikacija, aplikacija
će biti postavljena na izabrano mesto.
3. Izaberite aplikaciju pune boje iz gornjeg reda
aplikacija, a zatim pritisnite taster v. Ikona
aplikacije pune boje se pojavljuje u donjem
delu „Moje Apps“ dok ikona u gornjem redu
postaje siva.
||NAPOMENE |
\\ Sive aplikacije se već nalaze u „Moje Apps“.
| 52 Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 52
2014-02-26 오후 4:01:59
1. Na ekranu Još aplikacija, koristite tastere ▲►
za premeštanje do stavke Opcije u gornjem
delu ekrana, a zatim pritisnite taster v.
2. Izaberite Kreiraj fasc., a zatim pritisnite
taster v. Pojavljuje se prozor „Postavi ime
fascikle“.
6. Kada završite, izaberite Izaberite fasc. u
gornjem delu ekrana, a zatim pritisnite taster
v. Pojavljuje se prozor „Izaberite fasc.“
Opcija „Kreiraj fasc.“ omogućava kreiranje fascikle
na ekranu Još aplikacija u koju možete smeštati
aplikacije.
3. Pritisnite taster v. Pojavljuje se tastatura.
4. Izaberite taster Briši na desnoj strani, a zatim
pritisnite taster v da biste ukonili Fascikla 1 iz
polja za unos. Zatim, pomoću tastature, unesite
željeno ime koje želite da dodelite fascikli.
5. Kada završite, izaberite taster Završeno na
desnoj strani, a zatim pritisnite taster v.
Pojavljuje se prozor.
6. Izaberite U redu, a zatim pritisnite taster v.
Na listi aplikacija na levoj strani ekrana se
pojavljuje nova fascikla.
Prem. u Fasc.
Opcija „Prem. u Fasc.“ omogućava premeštanje
aplikacija u izabranu fasciklu.
1. Na ekranu Još aplikacija, koristite tastere ▲►
za premeštanje do stavke Opcije u gornjem
delu ekrana, a zatim pritisnite taster v.
2. Izaberite Prem. u Fasc., a zatim pritisnite
taster v. Pojavljuje se prozor „Prem. u
Fasc.“
3. Koristite tastere ▲▼◄► da biste pronašli
aplikaciju, a zatim pritisnite taster v da biste
je izabrali. U gornjem levom uglu aplikacije se
pojavljuje oznaka.
4. Da biste poništili izbor aplikacije, pritisnite
taster v. Oznaka nestaje.
5. Ponovite 3. korak da biste izabrali dodatne
aplikacije.
\\ Da biste izabrali sve preuzete aplikacije, izaberite Izbor
svih u gornjem desnom delu ekrana, a zatim pritisnite
taster v. Da biste poništili izbor svih aplikacija, izaberite
Op. ceo izb. u gornjem desnom delu ekrana, a zatim
pritisnite taster v.
7. U prozoru „Izaberite fasc.“, koristite tastere
▲▼ da biste izabrali fasciklu u koju želite
da premestite izabrane aplikacije, a zatim
pritisnite taster v.
8. Pojavljuje se prozor „Premeštene apl.“
Pritisnite taster v.
9. Da biste otvorili fasciklu, koristite tastere
▲▼◄► da biste označili fasciklu, a zatim
pritisnite taster v.
Preimen. Fasc.
Opcija „Preimen. Fasc.“ omogućava
preimenovanje postojeće fascikle.
1. Na ekranu Još aplikacija, koristite tastere ▲►
za premeštanje do stavke Opcije u gornjem
delu ekrana, a zatim pritisnite taster v.
2. Izaberite Preimen. Fasc., a zatim pritisnite
taster v. Pojavljuje se ekran „Preimen.
Fasc.“ i fascikla će biti označena.
3. Koristite tastere ▲▼◄► da biste označili
izabranu fasciklu, a zatim pritisnite taster v.
Pojavljuje se prozor „Preimenuj“.
4. Pritisnite taster v. Pojavljuje se tastatura.
5. Unesite novo ime fascikle. Kada završite,
izaberite Završeno u desnom delu ekrana,
a zatim pritisnite taster v. Ponovo se
pojavljuje prozor za preimenovanje i prikazuje
novo ime.
6. Izaberite U redu, a zatim pritisnite taster v.
Fascikla je preimenovana.
7. Izaberite Zatvori na desnoj strani ekrana, a
zatim pritisnite taster v.
Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 53
Mrežni servisi
||NAPOMENE |
06
Kreiraj fasc.
53 |
2014-02-26 오후 4:02:00
Mrežni servisi
Izbriši
Opcija „Izbriši“ omogućava brisanje aplikacija i
fascikli sa ekrana „Moje Apps“. Ako se u fascikli
nalaze aplikacije, zajedno se brišu i fascikla i
aplikacije. Brisanjem se aplikacije trajno uklanjaju.
Ako odlučite da želite da koristite izbrisanu
aplikaciju, moraćete da je ponovo preuzmete sa
Interneta.
1. Na ekranu Još aplikacija, koristite tastere ▲►
za premeštanje do stavke Opcije u gornjem
delu ekrana, a zatim pritisnite taster v.
2. Izaberite Izbriši, a zatim pritisnite taster v.
Pojavljuje se ekran za brisanje.
Ažuriraj apl.
Kad bude potrebno da ažurirate aplikaciju na
najnoviju verziju, izaberite Apps, a zatim izaberite
Još aplikacija. Na ekranu Još aplikacija, izaberite
opciju Ažuriraj apl., a zatim izaberite željenu
aplikaciju sa liste. Aplikacija će se ažurirati na
najnoviju verziju. Međutim, poruka Ažuriraj apl.
prikazuje se na ekranu samo kada je potrebno
obaviti ažuriranje.
3. Koristite tastere ▲▼◄► da biste pronašli
aplikaciju ili fasciklu, a zatim pritisnite taster
v da biste je izabrali. U gornjem levom uglu
izabrane aplikacije ili fascikle se pojavljuje
oznaka.
4. Da biste poništili izbor aplikacije, pritisnite
taster v. Oznaka nestaje.
5. Ponovite 3. korak da biste izabrali dodatne
aplikacije ili fascikle.
||NAPOMENE |
\\ Da biste izabrali sve preuzete aplikacije, izaberite Izbor
svih u gornjem desnom delu ekrana, a zatim pritisnite
taster v. Da biste poništili izbor svih aplikacija, izaberite
Op. ceo izb. u gornjem desnom delu ekrana, a zatim
pritisnite taster v.
6. Nakon što izvršite sve izbore, izaberite Izbriši
u gornjem delu ekrana, a zatim pritisnite
taster v. Pojavljuje se iskačući prozor
„Izbriši“.
7. Izaberite Da, a zatim pritisnite taster v. Sve
izabrane aplikacije biće izbrisane.
||NAPOMENE |
\\ Ne možete odmah izbrisati zaključanu aplikaciju ili
fasciklu. Ako izaberete zaključanu aplikaciju ili fasciklu
za brisanje, pri obavljanju 7. koraka pojaviće se prozor za
zaključavanje. Unesite bezbednosni PIN u prozor, a zatim
pritisnite taster v. Blokada se poništava i aplikacija ili
fascikla se brišu.
| 54 Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 54
2014-02-26 오후 4:02:00
Screen Mirroring
||NAPOMENE |
\\ Možete povezati na uređaj koji podržava AllShare Cast.
Vodite računa o tome da, u zavisnosti od proizvođača,
povezivanje sa takvim uređajem ne mora biti u potpunosti
podržano. Dodatne informacije u vezi podrške za mobilno
povezivanje potražite na web lokaciji proizvođača.
\\ Kada koristite funkciju Screen Mirroring, može doći do
prekida video zapisa ili gubitka zvuka, u zavisnosti od
okruženja.
\\ Prenos putem Bluetooth veze može ometati signal
funkcije Screen Mirroring. Pre korišćenja funkcije Screen
Mirroring, preporučujemo da obavezno isključite Bluetooth
funkciju na vašem pametnom telefonu ili pametnom
uređaju (tablet računar, itd.).
||NAPOMENE |
\\ Kada aplikaciju Web Browser pokrenete na plejeru koji
je povezan preko HDMI na BD Wise kompatibilan TV
aparat, i funkcija BD Wise je uključena, pretraživač se
povećava tako da ispuni ceo ekran a rezolucija televizora
se automatski postavlja na optimalnu rezoluciju.
\\ Program Web Browser nije kompatibilan sa Java
aplikacijama.
\\ Ako pokušate da preuzmete datoteku i ako se ona ne
može sačuvati, pojaviće se poruka o grešci.
\\ E-trgovina (za kupovinu proizvoda na Internetu) nije podržana.
\\ ActiveX nije podržan.
\\ Pristup može biti blokiran određenim web lokacijama ili
web pregledačima kojima upravljaju neke kompanije.
Mrežni servisi
1. Kada se prikaže početni ekran Blu-ray
uređaja, pritisnite PLAVI (D) taster na
daljinskom upravljaču. Pojavljuje se prozor
Screen Mirroring.
2. Pokrenite AllShare Cast na vašem uređaju.
3. Na uređaju pronađite ime Blu-ray plejera na
listi dostupnih uređaja i izaberite ga.
4. Na televizoru će se prikazati PIN. Unesite PIN
na uređaju.
5. Televizor prikazuje poruku o povezivanju (na
primer, Povezivanje sa Android_92gb...) a
zatim prikazuje poruku o uspostavljenoj vezi.
6. Za nekoliko trenutaka, ekran vašeg uređaja
se pojavljuje na ekranu televizora.
7. Da biste zaustavili funkciju Screen Mirroring,
na daljinskom upravljaču pritisnite taster
EXIT ili RETURN, ili onemogućite funkciju
preslikavanja ekrana na pametnom telefonu.
Možete da pristupite Internetu pomoću aplikacije
Web Browser.
Izaberite Web pregledač na početnom ekranu, a
zatim pritisnite taster v.
06
Funkcija Screen Mirroring omogućava prikaz ekrana
vašeg pametnog telefona ili android tablet računara
na televizoru koji ste povezali na Blu-ray plejer.
Korišćenje programa Web Browser
„Pregl.pom.veza“ i „Pregled. pom. pokaz.“
Program Web Browser obezbeđuje dva tipa
pretraživanja, „Pregl.pom.veza“ i „Pregled. pom.
pokaz.“ Kada prvi put pokrenete pregledač, funkcija
„Pregled. pom. pokaz.“ je aktivna. Ako za navigaciju u
programu Web Browser koristite miša, preporučujemo
da funkciju „Pregled. pom. pokaz.“ ostavite aktivnu.
Ako za navigaciju u programu Web Browser koristite
daljinski upravljač, preporučujemo da funkciju
„Pregled. pom. pokaz.“ zamenite funkcijom „Pregl.
pom.veza“. „Pregl.pom.veza“ premešta oznaku sa
jedne veze na sledeću vezu u programu Web Browser
i mnogo je brža od funkcije „Pregled. pom. pokaz.“
ako koristite daljinski upravljač.
Da biste aktivirali funkciju „Pregl.pom.veza“, pratite
sledeće korake:
1. Koristite tastere ▲▼◄► na daljinskom
upravljaču da biste pokazivač pomerili do
ikone „Pregl.pom.veza“ u gornjem desnom
delu ekrana. Ikona „Pregl.pom.veza“ je treća
ikona sa desne strane.
Pokazivač će biti u ispravnom položaju ako
ikona postane plava i ako se na ekranu
pojave reči „Pregl.pom.veza“.
2. Pritisnite taster v. Funkcija „Pregl.pom.
veza“ se aktivira i ostaće aktivna uvek kada
pokrenete program Web Browser.
Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 55
55 |
2014-02-26 오후 4:02:00
Mrežni servisi
Kontrolna tabla ukratko
Na kontrolnoj table, koja se proteže preko vrha
ekrana, nalazi se niz ikona koje pokreću niz
korisnih funkcija. Ikone su opisane u nastavku,
počev od ikone s krajnje leve strane ekrana.
1
http://www.samsung.com
Korišćenje iskačuće tastature
Kada kliknete na http://www.samsung.com
, 
ili pristupite polju za unos podataka ili
teksta i pritisnete taster v, pojavljuje se iskačuća
tastatura.
Za korišćenje iskačuće tastature sa daljinskim,
pratite ove korake:
http://www.samsung.com
100%
100%
Dok unosite znakove, biće prikazan preporučeni tekst.
: Pomera na prethodnu stranu.
: Prelazi na sledeću web stranicu.
: Prikazuje obeleživače i ekran istorije. Možete
obeležiti trenutnu stranu, izabrati postojeći
obeleživač i menjati i brisati obeleživače. Takođe,
možete pregledati istoriju pretraživanja i izabrati
stranu za ponovnu posetu.
• : Pomera do početnog ekrana programa Web
Browser.
• http://www.samsung.com
: Omogućava da, preko
iskačuće tastature, ručno unesete adresu strane.
• : Ponovo otvara trenutnu stranu tako da se
ona osveži na ekranu.
• : Dodaje trenutnu stranu u vaše obeleživače.
•
: Omogućava da tražite
informacije unošenjem reči ili karaktera preko
iskačuće tastature. Pogledajte odeljak „Korišćenje
iskačuće tastature“ na strani 56.
•
: Omogućava da povećavate ili
smanjujete ekran u različitim procentima.
• / : Omogućava da se prebacujete između
funkcija „Pregl.pom.pokaz.“ i „Pregl.pom.veza“.
• : Omogućava da konfigurišete podešavanja
pregledača. Pogledajte odeljak „Korišćenje
menija za podešavanje“ na strani 57.
• : Zatvara program Web Browser.
•
•
•
1
Caps
1 234 567 89 0
:
qwe r t y u i o p^*
Obriši

Završeno
a s d f g h j k l ~@ !
z x c v b nm , . ? - Otkaži
ENG
www. .com/   
123#&
1. Za označavanje željenog slova ili broja
koristite tastere ▲▼◄► na daljinskom
upravljaču.
2. Pritisnite taster v da u polje za unos
unesete slovo ili broj.
3. Za pristup velikim slovima, označite taster
Caps gore levo, a zatim pritisnite taster v.
Za pristup malim slovima ponovo pritisnite
taster v sa označenim tasterom Caps.
4. Za pristup simbolima i dodatnim znakovima
interpunkcije, označite taster 123#& sa leve
strane, a zatim pritisnite taster v.
5. Za brisanje unetog karaktera, označite taster
:, a zatim pritisnite taster v.
6. Za brisanje svih unetih karaktera, označite
taster Obriši, a zatim pritisnite taster v.
7. Kada završite sa unosom, označite taster
Završeno, a zatim pritisnite taster v.
| 56 Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 56
2014-02-26 오후 4:02:00
||NAPOMENE |
Opcije na iskačućoj tastaturi
Za pristup opcijama iskačuće tastature označite
u donjem levom delu tastature, a zatim
taster
pritisnite taster v.
Izaberite jezik za tastaturu. Možete
izabrati engleski, francuski, ruski itd.
Jezik
Preporučeni
tekst
Predvidi
naredno slovo
Dok unosite tekst tastatura će
predlagati preporučene reči. Ovu
funkciju možete postaviti na Uklj. ili
Isklj..
Dok unosite slova tastatura će
predviđati sledeće slovo. Predviđanja
se pojavljuju u oblasti oko slova
koje ste upravo uneli. Možete izbrati
predviđeno slovo ili preći na drugo
slovo. Ovu funkciju možete postaviti na
Uklj. ili Isklj..
Korišćenje menija za podešavanje
Meni za podešavanje ima funkcije koje kontrolišu
način rada i bezbednosne funkcije pretraživača. Da
biste otvorili meni za podešavanje, označite ikonu
na kontrolnoj tabli, a zatim pritisnite taster v.
Za izbor opcije u meniju za podešavanje, označite
opciju, a zatim pritisnite taster v.
http://www.samsung.com
100%
Omogući Hvatanje
Odobrene lokacije
Odobrene
lokacije
Omogućava da vašoj deci ograničite
pristup neprikladnim web stranicama
omogućavajući pristup samo web
lokacijama koje ste registrovali.
Svaki put kada pristupite ovoj funkciji,
pojavljuje se ekran za unos PIN-a Kada
prvi put pristupite ovoj funkciji, unesite
podrazumevani PIN 0000 koristeći
tastere sa brojevima na vašem
daljinskom.
Možete promeniti PIN korišćenjem
opcije za resetovanje lozinke za
funkciju „Odobrene lokacije“. Vidi dole.
Funkcija „Odobrene lokacije“ :
Uključuje ili isključuje funkciju „Odobrene
lokacije“.
Resetuj lozinku za odobrene lokacije :
Promenite lozinku za „Odobrene lokacije“.
Dodaj tren. lok. : Omogućava da
dodate trenutno prikazanu web lokaciju
na listu „Odobrene lokacije“.
Upravljanje odobrenim lokacijama :
Omogućava da unesete URL adrese da
biste ih dodali u listu „Odobrene lokacije“
i briše lokacije sa liste „Odobrene
lokacije“.
Ako uključite ovu funkciju i niste dodali
nijednu lokaciju na listu „Odobrene
lokacije“, nećete moći da pristupite
nijednoj Internet lokaciji.
Mrežni servisi
Omogući/
Onemogući
Hvatanje
Uključuje i isključuje funkciju za
hvatanje. Kada je funkcija za hvatanje
uključena, web stranicu možete
pomerati gore i dole bez pomeranja
klizača.
Funkcija za hvatanje dostupna je samo
za „Pregl.pom.pokaz.“
06
\\ Ukoliko je na vaš plejer povezana bežična tastatura,
možete je koristiti za unos slova, brojeva, simbola i
znakova interpunkcije. Imajte na umu da će bežična
tastatura raditi samo kada se pojavi iskačuća tastatura i
da se može koristiti samo za unos slova, brojeva, simbola
i znakova interpunkcije.
Privatno pregled. uključ.
Postavka pregledača
Pomoć
Zatvori
Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 57
57 |
2014-02-26 오후 4:02:00
Mrežni servisi
Omogućite ili onemogućite režim
privatnosti.
Kada je režim privatnosti omogućen,
pregledač ne čuva URL adrese
posećenih lokacija. Ako želite da
omogućite režim privatnosti, izaberite
Privatno
pregled. uključ./ OK.
isklj.
Ako je režim privatnosti pokrenut,
ikona „Stop“ se pojavljuje ispred URL
adrese u gornjem delu ekrana. Da biste
onemogućili režim privatnosti, ponovo
ga izaberite kada je režim privatnosti
omogućen.
Postavka
pregledača
Pomoć
Post. kao poč. str. : Možete da
podesite početnu stranu pregledača.
Blok. is. proz. : Uključuje i isključuje
blokadu iskačućeg prozora.
Blokada stranice : Možete odrediti da
li želite da blokirate reklame i izaberete
URL adrese za koje se obaveštenja
blokiraju.
Opšte postavke : Možete da izbrišete
lične informacije kao što su istorija
web stranica i podaci o pretraživanju
(kolačići, itd.), kao i da resetujete sve
postavke web pregledača na fabričke
postavke.
Šifrovanje : Možete da podesite
postavke za šifrovanje za web stranice
na automatske ili da ručno izaberete
format šifrovanja sa liste.
Pokazivač : Možete da podesite brzinu
kursora kada je kursor postavljen na
opciju „Pokazivač“ i funkcija „Pametni
kursor“ postavljena na Uklj. i Isklj..
Informacije o pregledaču : Prikazuje
broj verzije i informacije o autorskim
pravima za program Web Browser.
Povezivanje naloga za Internet
servis na plejer
Funkcija „Povezivanje naloga usluge“ omogućava
da povežete plejer sa vašim nalozima na Internet
servisima, kao što je Pandora, da bi plejer mogao
automatski da vas prijavi na servis kada pokrenete
aplikaciju za taj servis.
Da biste kreirali vezu za servisni nalog, pratite
sledeće korake:
1. Na početnom ekranu pritisnite CRVENI (A)
taster na daljinskom upravljaču da biste se
prijavili na vaš Samsung nalog.
2. Nakon prijavljivanja, ponovo pritisnite CRVENI
(A) taster na daljinskom upravljaču.
3. Izaberite Povezivanje naloga usluge u
prozoru „Moj nalog“, a zatim pritisnite taster
v.
4. Na ekranu „Povezivanje naloga usluge“
izaberite servis koji želite da povežete na
plejer, a zatim pritisnite taster v.
5. Izaberite Registruj, a zatim pritisnite taster
v.
6. Na ekranu za unos ID i lozinke, unesite ID
koji koristite za prijavljivanje na izabrani servis
pomoću iskačuće tastature. Kada završite,
izaberite Završeno, a zatim pritisnite taster
v.
7. Ponovite isti postupak za lozinku. Kada
završite, izaberite Završeno, a zatim pritisnite
taster v.
8. Izaberite OK, a zatim pritisnite taster v.
Pruža osnovne informacije o radu
programa Web Browser.
||NAPOMENE |
\\ U zavisnosti od web lokacije, neke postavke programa
Web Browser možda neće biti aktivirane. Funkcije koje
nisu aktivirane su zasivljene i ne mogu se koristiti.
| 58 Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 58
2014-02-26 오후 4:02:00
BD-LIVE™
06
Kada se plejer poveže na mrežu, možete uživati
u raznim filmskim sadržajima korišćenjem
diskova kompatibilnih sa BD-LIVE kompatibilnim
diskovima.
Mrežni servisi
1. Priključite USB fleš memoriju na USB
konektor na prednjoj strani plejera, a zatim
proverite preostalu memoriju. Memorijski
uređaj mora da ima najmanje 1 GB
slobodnog prostora da bi mogao da podrži
BD-LIVE usluge.
2. Na početnom ekranu izaberite Podešavanja,
a zatim pritisnite taster v.
3. Izaberite Mreža, a zatim pritisnite taster v.
4. Izaberite Postavke za BD-Live, a zatim
pritisnite taster v.
5. Izaberite Upravljanje BD podacima, a zatim
pritisnite taster v.
6. Izaberite Izbor uređaja, a zatim pritisnite
taster v.
7. Izaberite USB uređaj, a zatim pritisnite taster
v.
8. Umetnite Blu-ray disk koji podržava BD-LIVE.
9. Izaberite neki od raznih sadržaja BD-LIVE
usluga koje je ponudio proizvođač diska.
||NAPOMENE |
\\ Način na koji koristite BD-LIVE i ponuđeni sadržaji mogu
se razlikovati, zavisno od proizvođača diska.
Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 59
59 |
2014-02-26 오후 4:02:01
Dodatak
Obaveštenje o usklađenosti i kompatibilnosti
NISU SVI diskovi kompatibilni
• Prema ograničenjima koja su dole opisana i onima koja su pomenuta u ovom uputstvu, uključujući
i odeljak "Tipovi i karakteristike diskova" iz ovog korisničkog uputstva, tipovi diskova koji se mogu
reprodukovati su: unapred snimljeni komercijalni BD-ROM, DVD-VIDEO i Audio CD (CD-DA) diskovi;
BD-RE/-R, DVD-RW/-R diskovi; i CD-RW/-R diskovi.
• Osim gore navedenih diskova, drugi diskovi se ne mogu reprodukovati i/ili nisu namenjeni za
reprodukciju na ovom plejeru. I neki od gore navedenih diskova se možda neće moći reprodukovati
zbog jednog ili više dole navedenih razloga.
• Samsung ne može da garantuje da će ovaj plejer reprodukovati svaki disk sa BD-ROM, BD-RE/-R,
DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/-R oznakom i ovaj plejer možda neće reagovati na
sve operativne komande ili neće vršiti sve funkcije na svakom disku. Takvi i drugi problemi vezani za
kompatibilnost diskova i rad plejera sa novim i postojećim formatima diskova su mogući zato što:
-- je Blu-ray format novi format u razvoju i ovaj plejer možda neće vršiti sve funkcije na svim Blu-ray
diskovima zato što neke funkcije mogu biti opcione, dodatne funkcije mogu biti dodate u Blu-ray
format posle proizvodnje plejera, a izvesne postojeće funkcije mogu biti dostupne sa zakašnjenjem;
-- nisu sve nove i postojeće verzije formata diskova podržane ovim plejerom;
-- se novi i postojeći formati diskova mogu revidirati, menjati, ažurirati, poboljšavati i/ili dopuniti;
-- su neki diskovi proizvedeni na način koji omogućava specifičan ili ograničen rad i funkcije tokom
reprodukcije;
-- neke funkcije mogu biti opcione, dodatne funkcije se mogu dodati nakon proizvodnje ovog plejera ili
izvesne postojeće funkcije mogu biti dostupne sa zakašnjenjem;
-- neki diskovi sa BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/-R oznakama
mogu biti nestandardni diskovi;
-- se neki diskovi ne mogu reprodukovati zavisno od njihovog fizičkog stanja ili uslova snimanja;
-- se problemi i greške mogu javiti tokom kreiranja Blu-ray diskova, DVD softvera i/ili proizvodnje
diskova;
-- ovaj plejer radi drugačije od standardnog DVD plejera ili druge AV opreme; i/ili
-- zbog razloga pomenutih u ovom korisničkom uputstvu i zbog drugih razloga koje je otkrio i prijavio
SAMSUNG centar za podršku kupcima.
• Ako naiđete na probleme vezane za kompatibilnost diskova ili rad plejera, molimo pozovite SAMSUNG
centar za podršku kupcima.
Takođe, možete pozvati SAMSUNG centar za podršku kupcima u vezi mogućih ažuriranja za ovaj plejer.
• Za dodatne informacije o ograničenjima reprodukcije i kompatibilnosti diskova, pročitajte odeljke Mere
opreza, Pre čitanja korisničkog uputstva, Tipovi diskova i karakteristike i Pre reprodukcije u ovom
korisničkom uputstvu.
• Za izlaz Blu-ray plejera sa progresivnim skeniranjem : KORISNICI BI TREBALO DA PRIMETE DA
NISU SVI TELEVIZORI VISOKE DEFINICIJE POTPUNO KOMPATIBILNI SA OVIM PROIZVODOM I
DA MOGU PROUZROKOVATI POJAVU SMETNJI NA PRIKAZANOJ SLICI. U SLUČAJU PROBLEMA
SA SLIKAMA GENERISANIM PROGRESIVNIM SKENIRANJEM, PREPORUČUJE SE DA KORISNIK
PROMENI POVEZIVANJE I PREĐE NA IZLAZ STANDARDNE DEFINICIJE. AKO IMATE PITANJA U
VEZI KOMPATIBILNOSTI VAŠEG TV APARATA SA OVIM PROIZVODOM, MOLIMO DA KONTAKTIRATE
SAMSUNGOV CENTAR ZA PODRŠKU KUPCIMA.
| 60 Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 60
2014-02-26 오후 4:02:01
Zaštita od kopiranja
07
Dodatak
• Zbog toga što je AACS (Napredni sistem za pristup sadržaju) odobreni sistem za zaštitu sadržaja za
Blu-ray format, sličan upotrebi CSS-a (sistem za šifriranje sadržaja) za DVD format, izvesna ograničenja
postoje kod reprodukcije, izlaza analognog signala, itd., kod AACS zaštićenih sadržaja.
Rad ovog proizvoda i ograničenja ovog proizvoda mogu varirati zavisno od vremena kupovine, jer ta
ograničenja AACS može prihvatiti i/ili izmeniti nakon proizvodnje ovog proizvoda. Štaviše, oznake BD-ROM i
BD+ se dodatno koriste kao sistem za zaštitu sadržaja za Blu-ray format, što nameće izvesna ograničenja,
uključujući i ograničenja reprodukcije za BD-ROM oznaku i/ili BD+ zaštićene sadržaje. Da biste
dobili dodatne informacije o AACS, BD-ROM oznaci, BD+ ili ovom proizvodu, molimo kontaktirajte
SAMSUNG centar za podršku kupcima.
• Mnogi Blu-ray/DVD diskovi su kodirani sa zaštitom od kopiranja. Zbog toga treba da povežete vaš
plejer samo direktno na vaš TV aparat, ne na video rekorder. Povezivanje na video rekorder dovodi do
izobličavanja slike sa Blu-ray/DVD diskova sa zaštitom od kopiranja.
• Prema američkom zakonu o zaštiti autorskih prava i zakonima o zaštiti prava drugih zemalja,
neovlašćeno snimanje, upotreba, prikazivanje, distribucija i ponovno gledanje televizijskih programa,
video traka, Blu-ray diskova, DVD diskova i drugih materijala može biti podložno građanskoj i/ili krivičnoj
odgovornosti.
• Cinavia obaveštenje : Ovaj proizvod koristi Cinavia tehnologiju za ograničenje upotrebe neovlašćenih
kopija nekih komercijalno proizvedenih filmova i video zapisa i zvučnih zapisa. Kada se otkrije upotreba
neovlašćene kopije, prikazaće se poruka i reprodukcija ili kopiranje će biti prekinuto.
Više informacija o Cinavia tehnologija dostupne su na internet informacionom centru za potrošače
Cinavia na adresi http://www.cinavia.com. Da biste zatražili dodatne informacije o Cinavia-i putem
pošte, pošaljite razglednicu sa vaše e-adrese: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, SAD.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju u vlasništvu pod licencom kompanije Verance Corporation i zaštićen
je američkim patentom 7,369,677 i drugim američkim i svetskim patentima koji su potvrđeni ili su na
čekanju, kao i zaštitom autorskih prava i poslovne tajne za određene aspekte takve tehnologije. Cinavia
je zaštitni znak kompanije Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava
zadržana od strane kompanije Verance. Reinženjering ili demontaža su zabranjeni.
Izjava o odricanju odgovornosti za mrežni servis
Sav sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja pripadaju trećim licima i zaštićene su autorskim
pravima, patentima, zaštitnim znakom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge
se pružaju isključivo za vašu ličnu nekomercijalnu upotrebu. Ne možete da koristite bilo koji sadržaj ili
usluge na način koji nije odobren od strane vlasnika sadržaja ili provajdera servisa. Bez ograničavanja
prethodno navedenog, osim ako je izričito odobreno od strane vlasnika sadržaja ili provajdera servisa,
ne smete menjati, kopirati, ponovo objavljivati, otpremati, prenositi, prevoditi, prodavati, kreirati izvedena
dela, eksploatisati ili distribuirati, na bilo koji način ili bilo kojim sredstvima, sadržaj prikazan preko ovog
uređaja.
Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 61
61 |
2014-02-26 오후 4:02:01
Dodatak
SADRŽAJI I SERVISI TREĆIH STRANA SU OBEZBEĐENI "KAKVI JESU”. SAMSUNG NE GARANTUJE
ZA SADRŽAJE ILI USLUGE KOJE SU OBEZBEĐENE NA TAJ NAČIN, BILO IZRIČITO ILI PREĆUTNO,
BEZ OBZIRA NA SVRHU. SAMSUNG IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE GARANCIJE, UKLjUČUJUĆI,
ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, GARANCIJE UTRŽIVOSTI ILI POGODNOSTI ZA ODREĐENE
SVRHE. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VALIDNOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST
ILI POTPUNOST BILO KAKVOG SADRŽAJA ILI SERVISA KOJI SU STAVLJENI NA RASPOLAGANJE
PREKO OVOG UREĐAJA I NI POD KAKVIM OKOLNOSTIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG
NEĆE BITI ODGOVORAN, BILO PO UGOVORU ILI SPORU, ZA SVE DIREKTNE, INDIREKTNE,
SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE, ADVOKATSKE HONORARE, TROŠKOVE ILI
BILO KOJE DRUGE ŠTETE KOJE SU NASTALE ILI SU U VEZI SA BILO KOJOM INFORMACIJOM
SADRŽANOM U ILI NASTALIM KAO REZULTAT KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI SERVISA OD
STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK I AKO JE UPOZOREN NA MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA.
Usluge trećih strana mogu biti okončane ili prekinute u bilo kom trenutku i Samsung ne predstavlja i ne
daje garanciju da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupni za bilo koji vremenski period. Sadržaji i
servisi se prenose od strane trećih strana putem mreža i prenosnih kapaciteta nad kojima Samsung nema
nikakvu kontrolu. Bez ograničavanja opštosti ove izjave o odricanju odgovornosti, Samsung izričito odriče
bilo kakvu odgovornost ili garanciju za bilo kakav prekid ili suspenziju bilo kog sadržaja ili servisa stavljenih
na raspolaganje preko ovog uređaja.
Samsung nije odgovoran za korisnički servis u vezi sa sadržajima i servisima. Bilo kakvo pitanje ili zahtev
koji su vezani za sadržaj ili servise treba uputiti direktno provajderima odgovarajućeg sadržaja i servisa.
Licenca
• Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby i dupli -D simbol su registrovani
zaštitni znaci Dolby Laboratories.
• Proizvedeno pod licencom američkog patenta br: 5,956,674; 5,974,380;6,226,616;
6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 i drugih američkih i svetskih
patenata koji su potvrđeni ili čekaju na potvrđivanje. DTS-HD, njegov simbol i DTS-HD
i njegov simbol su registrovani zaštitni znaci, a DTS-HD Master Audio je zaštitni znak
kompanije DTS, Inc. Proizvod sadrži softver. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.
• DivX
-- O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija
DivX, LLC, podružnica korporacije Rovi Corporation. Ovo je uređaj sa zvaničnim certifikatom DivX
Certified® koji reprodukuje DivX video. Više informacija i softverske alate za konverziju vaših datoteka
u DivX video zapise potražite na www.divx.com.
-- O DIVX FORMATU VIDEO ZAPISA NA ZAHTEV: Ovaj uređaj sa certifikatom DivX Certified® mora da
bude registrovan da bi mogao reprodukovati filmove kupljene u DivX formatu video zapisa na zahtev
(VOD). Da biste dobili registracioni kod, pronađite DivX VOD deo u meniju za podešavanje uređaja.
Idite na vod.divx.xom da biste saznali kako da završite proces registracije.
-- DivX Certified® za reprodukciju DivX® video zapisa do HD 1080p, uključujući i premium sadržaj.
DivX®, DivX Certified® i slični logotipi su zaštićeni znaci korporacije Rovi Corporation ili njenih
podružnica i koriste se pod licencom. Pokriven jednim ili više sledećih patenata izdatih u SAD-u:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
| 62 Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 62
2014-02-26 오후 4:02:02
07
• HDMI i High-Definition Multimedia Interface, kao i HDMI logotip su zaštitni znaci ili
registrovani zaštitni znaci HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Američkim Državama i
drugim zemljama.
Dodatak
• Oracle i Java su registrovani zaštitni znaci kompanije Oracle i/ili njenih filijala. Ostala
imena mogu biti zaštitni znaci njihovih vlasnika.
• Obaveštenje o licenci za softver sa otvorenim kodom
-- U slučaju da se koristi softver sa otvorenim kodom, licence za softver sa otvorenim kodom dostupne
su u meniju proizvoda.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ i logotipi su zaštitni znaci Blu-ray Disc Association.
Preporuka - samo za Evropu
• Ovim putem kompanija Samsung Electronics izjavljuje da je ovaj BD Player usklađen
sa osnovnim zahtevima i drugim primenljivim odredbama direktive 1999/5/EC.
Zvaničnu izjavu o usklađenosti možete da pronađete na Web lokaciji
http://www.samsung.com, tako što ćete izabrati „Podrška > Pretraži podršku za proizvod“ i uneti naziv
modela.
Ova oprema može da radi u svim zemljama EU.
Ova oprema se može koristiti samo u zatvorenim prostorijama.
Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 63
63 |
2014-02-26 오후 4:02:02
Dodatak
Dodatne informacije
Napomene
Postavke za 3D
• Kod nekih 3D diskova, da biste zaustavili film u toku 3D reprodukcije, pritisnite jednom taster
STOP 5 (ZAUSTAVI). Film se zaustavlja, a opcija 3D moda se deaktivira.
Da biste promenili izbor 3D opcije u toku reprodukovanja 3D filma, pritisnite jednom taster 5
(ZAUSTAVI). Pojavljuje se meni početnog ekrana. Ponovo pritisnite taster 5 (ZAUSTAVI) a zatim
izaberite 3D postavke u Blu-ray meniju.
• U zavisnosti od sadržaja i položaja slike na ekranu vašeg televizora, možete videti vertikalne crne
linije na levoj strani, na desnoj strani ili na obe strane.
Format slike
• Zavisno od tipa diska, neke proporcije možda neće biti na raspolaganju.
• Ako izaberete proporciju ekrana i opciju koja se razlikuje od proporcije ekrana vašeg televizora,
moglo bi doći do poremećaja slike.
• Ako izaberete16:9 Originalno, televizor može da prikaže 4:3 Pillarbox (crne linije na stranama slike).
BD Wise (samo za Samsung plejere)
Podešavanja
• Kada je opcija BD Wise uključena, postavka rezolucije se automatski vraća na BD Wise, a u
meniju Rezolucija pojavljuje se opcija BD Wise.
• Ako je plejer povezan na uređaj koji ne podržava BD Wise, ne možete da koristite funkciju BD Wise.
• Za pravilan rad opcije BD Wise, kod proizvoda i kod televizora podesite meni BD Wise na Uklj..
Digitalni izlaz
• Obavezno izaberite korektan Digitalni izlaz ili nećete čuti zvuk ili ćete čuti jak šum.
• Ako HDMI uređaj (AV prijemnik, TV) nije kompatibilan sa komprimovanim formatima (Dolby Digital,
DTS), audio signal se isporučuje kao PCM.
• Standardni DVD diskovi nemaju BONUSVIEW audio i navigacione zvučne efekte.
• Neki Blu-ray diskovi nemaju BONUSVIEW audio i navigacione zvučne efekte.
• Ovo podešavanje opcije Digitalni izlaz ne utiče na HDMI audio izlaz na vašem televizoru.
Ono utiče na optički i HDMI audio izlaz kada je vaš plejer povezan na AV prijemnik.
• Ako reprodukujete MPEG audio filmske podloge, audio signal isporučuje PCM bez obzira na
izabrane opcije za Digitalni izlaz (PCM ili Tok bitova).
Smanj. br. piksela PCM-a
• Čak i kada je opcija PCM konverzija naniže postavljena na Isklj., neki diskovi će isporučivati samo
konvertovani audio signal preko optičkih digitalnih izlaza.
• HDMI
-- Ako vaš televizor nije kompatibilan sa komprimovanim višekanalnim formatima (Dolby Digital,
DTS), plejer može da isporuči PCM 2-kanalni konvertovani audio signal čak i ako u vašem
meniju za podešavanje podesite Tok bitova (Rekodiranje ili neobrađeno).
-- Ako vaš televizor nije kompatibilan sa PCM frekvencijama semplovanja većim od 48kHz, plejer
može da isporuči izlaz od 48kHz.
| 64 Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 64
2014-02-26 오후 4:02:02
Internet veza za uslugu BD-Live
Podešavanja
Dodatak
Upravljanje BD podacima
07
• Šta je sertifikat validnosti?
Kada Blu-ray plejer koristi BD-LIVE da bi serveru poslao podatke diska i zahtev za proveru diska,
server koristi prenete podatke da bi proverio da li je disk validan, a zatim plejeru šalje sertifikat.
• Internet veza može biti ograničena za vreme korišćenja BD-LIVE sadržaja.
• U modu spoljašnje memorije, reprodukcija diska može biti prekinuta ukoliko u toku reprodukcije
odspojite USB uređaj.
• Podržavaju se samo oni USB uređaji koji su formatirani u FAT sistemu datoteka (DOS 8.3 oznaka
logičkog diska).
Preporučujemo da koristite USB uređaje koji podržavaju USB 2.0 protokol sa 4 MB/s ili većom
brzinom čitanja/pisanja.
• Funkcija za nastavak reprodukcije možda neće funkcionisati nakon što formatirate memorijski
uređaj.
• Ukupna memorija koja je dostupna za upravljanje BD podacima može se razlikovati, što zavisi od
uslova.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Zavisno od vašeg televizora, izvesne rezolucije HDMI izlaza možda neće funkcionisati. Molimo da
pogledate korisničko uputstvo za svoj televizor.
• Ova funkcija nije na raspolaganju ako HDMI kabl ne podržava CEC.
• Ako vaš Samsung TV ima Anynet+ logotip, onda podržava Anynet+ funkciju.
Biranje audio jezika
• Indikator ◄► se neće pojaviti na ekranu ako BONUSVIEW deo ne sadrži nijednu BONUSVIEW
audio postavku.
• Jezici koji su dostupni preko funkcije Audio jezika zavise od jezika koji su kodirani na disku. Ova
funkcija ili određeni jezici možda neće biti dostupni.
• Neki Blu-ray diskovi omogućavaju da izaberete PCM ili Dolby Digital audio podlogu na engleskom
jeziku.
Reprodukcija medija
Biranje jezika titla
• Zavisno od Blu-ray diska / DVD, možda ćete moći da menjate jezik titlova u meniju diska.
Pritisnite taster DISC MENU.
• Ova funkcija zavisi od toga koji titlovi su kodirani na disku i možda neće biti dostupna na svim
Blu-ray/DVD diskovima.
• Informacije o glavnoj opciji/BONSUVIEW modu će se takođe pojaviti ako Blu-ray disk ima
BONUSVIEW deo.
• Ova funkcija istovremeno menja primarne i sekundarne titlove.
• Redom se prikazuje ukupan broj primarnih i sekundarnih titlova
• Ako pritisnete taster SUBTITLE na daljinskom upravljaču, pojavljuje se traka sa titlom.
Pritisnite RETURN da biste uklonili traku sa titlom.
Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 65
65 |
2014-02-26 오후 4:02:02
Dodatak
Rezolucija u skladu sa tipom sadržaja
Podešavanje
Aut.
Tip sadržaja
BD Wise
UHD izlaz : Aut.
Filmski kadar : Aut.
UHD izlaz : Isklj.
Filmski kadar : Isklj.
Filmski kadar : Aut. (24Fs)
※ Samo 1080p & 1080i
1080p
1080i
720p
576p/480p
Podešavanje
Aut.
Blu-ray disk
E-sadržaji/
Digitalni sadržaji
Rezolucija Blu-ray diska
2160p@24F
1080p@24F
Maks. rezolucija TV ulaza
1080p
2160p@24F
1080p@24F
Maks. rezolucija TV ulaza
1080p@24F
1080p@24F
1080p
1080i
720p
576p/480p
1080p
1080i
720p
576p/480p
Tip sadržaja
BD Wise
UHD izlaz : Aut.
DVD 24Fs Konverzija : Aut.
Filmski kadar : Aut.
UHD izlaz : Isklj.
DVD 24Fs Konverzija : Isklj.
Filmski kadar : Isklj.
Filmski kadar : Aut. (DVD 24Fs Konverzija : Aut.)
※ Samo 1080p & 1080i
1080p
1080i
720p
576p/480p
DVD
576i/480i
2160p@24F
1080p@24F
Maks. rezolucija TV ulaza
Maks. rezolucija TV ulaza
1080p@24F
1080p@60F
1080i
720p
576p/480p
||NAPOMENE |
\\ Ako povezani TV ne podržava Filmski kadar ili odabranu rezoluciju, pojaviće se poruka "Ako se ne prikaže nikakva slika kada
izaberete „Da“, sačekajte 15 sekundi da biste se vratili na prethodnu rezoluciju.Želite li da promenite rezoluciju?".
Ako izaberete Da, ekran televizora će biti prazan 15 sekundi, a rezolucija će automatski biti vraćena na prethodnu vrednost.
\\ Ako ekran ostane prazan nakon što ste promenili rezoluciju, izvadite sve diskove, a zatim pritisnite I držite pritisnut taster
@ na gornjoj ploči plejera duže od 5 sekundi. Poruka o inicijalizaciji se pojavljuje na ekranu, a napajanje će se automatski
isključiti. Kada ponovo uključite proizvod, sve postavke će biti resetovane. Zatim pređite na Podešavnja > Ekran > Rezolucija
u meniju, i izaberite ispravnu rezoluciju za vaš televizor.
\\ Kada pokrenete proceduru Početnog podešavanja, ponovo izaberite samo jezik i format slike (veličinu ekrana i format).
Resetovanje ne utiče na vaša mrežna podešenja, te bi trebalo da možete da preskočite Podešavanje mreže i Nadogradnju
softvera.
\\ Ako su vraćena fabrička podešenja, svi sačuvani korisnički BD podaci biće obrisani.
\\ Blu-ray disk mora da ima opciju za 24 kadra da bi se koristio mod Filmski kadar (24Fs).
| 66 Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 66
2014-02-26 오후 4:02:02
Izbor digitalnog izlaza
AV
prijemnik sa
podrškom
za HDMI
PCM
Dolby Digital
Plus
Do PCM
7.1-kanalni
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
2-kanalni
Plus
DTS-HD High
Do PCM
Resolution
7.1-kanalni
Audio
Do PCM
7.1-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
Audio tok na
DVD-u
Do PCM
5.1-kanalni
Dolby Digital
Do PCM
6.1-kanalni
DTS
Definicija Bluray diska
Bilo koji
Optički
PCM
2-kanalni
Do PCM
Audio tok
Dolby TrueHD
7.1-kanalni
bitova na Bluray disku
Do PCM
DTS
6.1-kanalni
DTS-HD
master audio
AV
prijemnik sa
podrškom
za HDMI
Do PCM
7.1-kanalni
Do PCM
7.1-kanalni
Dolby Digital
Optički
PCM
PCM
2-kanalni
PCM
Dolby Digital Dolby Digital
2-kanalni
PCM
Dolby TrueHD Dolby Digital
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
AV prijemnik
sa podrškom
za HDMI ili
optički
HDMI
kompatibilan
AV prijemnik ili
optički
DTS ponovo
kodiran
Dolby Digital
ponovo kodiran*
DTS ponovo
kodiran
DTS ponovo
kodiran
DTS ponovo
kodiran
Dolby Digital
ponovo kodiran*
Dolby Digital
ponovo kodiran*
Dolby Digital
ponovo kodiran*
DTS
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS ponovo
kodiran
DTS
DTS ponovo
kodiran
Dolby Digital
ponovo kodiran*
DTS
DTS ponovo
kodiran
Dolby Digital
ponovo kodiran*
PCM 2-kanalni
PCM 2-kanalni
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
Dekodira audio
signal glavne opcije i
BONUSVIEW audio tok
bitova zajedno u jedan
PCM audio signal i
dodaje navigacione
zvučne efekte, a
zatim ponovo kodira
PCM audio u DTS tok
bitova.
Dekodira audio
signal glavne opcije i
BONUSVIEW audio tok
bitova zajedno u jedan
PCM audio signal i
dodaje navigacione
zvučne efekte, a zatim
ponovo kodira PCM
audio u Dolby Digital
tok bitova ili PCM.
PCM
2-kanalni
PCM
2-kanalni
PCM
Dolby Digital Dolby Digital
2-kanalni
PCM
2-kanalni
Tok bitova
(Dolby D
ponovo
kodiran)
DTS
PCM
DTS-HD
2-kanalni master audio
PCM
2-kanalni
Tok bitova
(DTS ponovo
kodiran)
DTS
DTS
Dekodira audio
Šalje samo glavne opcije
signal glavne opcije i audio toka bitova tako da AV
BONUSVIEW audio tok prijemnik može da dekodira
bitova zajedno u jedan
audio tok bitova.
PCM audio signal i dodaje Nećete čuti sekundarni
navigacione zvučne
BONUSVIEW audio i
efekte.
navigacione zvučne efekte.
Dodatak
Povezivanje
Tok bitova
(neobrađeno)
PCM
07
Podešavanje
Dolby Digital
ponovo kodiran*
* Ako je tok izvora 2-kanalni ili mono, ne primenjuje se postavka „Dolby D ponovo kodiran“. Izlaz će biti
2-kanalni PCM.
Blu-ray diskovi mogu da sadrže tri audio toka bitova:
-- Glavni audio signal : Audio filmska podloga glavne opcije.
-- BONUSVIEW audio : Dodatna filmska podloga, kao što su komentari režisera ili glumca.
-- Navigacioni zvučni efekti : Kada izaberete navigaciju nekog menija, mogu se čuti navigacioni zvučni
efekti. Navigacioni zvučni efekti su različiti na svakom Blu-ray disku.
Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 67
67 |
2014-02-26 오후 4:02:02
Dodatak
Rešavanje problema
Pre nego što potražite servisiranje, proverite sledeće.
PROBLEM
REŠENJE
Preko daljinskog upravljača se ne može
izvršiti ni jedna funkcija.
• Proverite baterije u daljinskom upravljaču. Možda ih treba zameniti.
• Ne upravljajte daljinskim upravljačem sa rastojanja većeg od 6,1 m od plejera.
• Izvadite baterije i pritisnite jedan ili više tastera na nekoliko minuta kako bi se
ispraznio mikroprocesor u daljinskom upravljaču i resetovao. Ponovo stavite
baterije i pokušajte da upravljate daljinskim upravljačem.
Diskovi se ne reprodukuju.
• Proverite da li je disk postavljen sa nalepnicom okrenutom nagore.
• Proverite regionalni kod za Blu-ray/DVD disk.
Ne pojavljuje se meni diska.
• Proverite da li disk ima meni.
Na ekranu se pojavljuje poruka o zabrani.
• Ova poruka se prikazuje kada se pritisne pogrešan taster.
• Softver Blu-ray/DVD diska ne podržava ovu funkciju (npr. uglovi).
• Zahtevali ste broj naslova ili poglavlja ili vreme pretraživanja koje je van
opsega.
Režim reprodukcije se razlikuje od izbora u
meniju za podešavanje.
• Neke funkcije koje su izabrane u meniju za podešavanje možda neće raditi
ispravno ako disk nije kodiran sa odgovarajućom funkcijom.
Proporcija ekrana se ne može promeniti.
• Proporcija ekrana je fiksna na vašem Blu-ray /DVD disku.
• To nije problem sa plejerom.
Nema audio signala.
• Uverite se da ste izabrali korektan Digitalni izlaz u meniju za Audio opcije.
Ekran je prazan.
• Ako je HDMI izlaz postavljen na rezoluciju koju vaš TV aparat ne podržava
(npr, 1080p), može se desiti da na vašem TV aparatu ne vidite sliku.
• Pritisnite @ taster (na gornjoj ploči) 5 sekundi ili duže kada nije stavljen
disk. Poruka o inicijalizaciji se pojavljuje na ekranu, a napajanje će se
automatski isključiti. Kada ponovo uključite proizvod, sve postavke će biti
resetovane.
• Ako su vraćena fabrička podešenja, svi sačuvani korisnički BD podaci biće
obrisani.
Zaboravljena lozinka.
• Pritisnite @ taster (na gornjoj ploči) 5 sekundi ili duže kada nije stavljen
disk. Poruka o inicijalizaciji se pojavljuje na ekranu, a napajanje će se
automatski isključiti. Kada ponovo uključite proizvod, sve postavke će biti
resetovane.
Nemojte ovo koristiti osim ako nije apsolutno neophodno.
• Ako su vraćena fabrička podešenja, svi sačuvani korisnički BD podaci biće
obrisani.
| 68 Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 68
2014-02-26 오후 4:02:02
PROBLEM
REŠENJE
• Proverite da li je disk prljav ili izgreban.
• Očistite disk.
Nema HDMI izlaza.
• Proverite vezu između TV aparata i HDMI konektora na plejeru.
• Proverite da li vaš TV podržava 576p/480p, 720p, 1080i, 1080p ili 2160p
rezolucije HDMI ulaza.
Abnormalan ekran HDMI izlaza.
• Ako se na ekranu pojavljuje slučajan šum, to znači da vaš TV aparat ne
podržava HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Ako imate druge probleme.
• Idite na sadržaj i u korisničkom uputstvu pronađite odeljak koji sadrži
informacije o funkciji sa kojom imate problema, a zatim ponovno pratite
postupak.
• Ako problem i dalje ne može da se reši, molimo da kontaktirate vaš najbliži
Samsungov ovlašćeni servisni centar.
Mogu da vidim direktorijume koji se dele
preko aplikacije AllShare, ali ne mogu da
vidim datoteke.
• AllShare prikazuje smao video prikaze, fotografije i muzičke datoteke. Drugi
tipovi datoteka se ne prikazuju.
Video se reprodukuje sa prekidima.
• Proverite da li je mreža stabilna.
• Proverite da li je mrežni kabl pravilno povezan i da mreža nije
preopterećena.
• Bežična veza između AllShare kompatibilnog uređaja i plejera je nestabilna.
Proverite vezu.
AllShare veza između plejera i računara je
nestabilna.
• IP adrese pod istom podmrežom treba da budu jedinstvene.
Ako nisu, do takve pojave može da dovede ometanje IP-a.
• Proverite da li ste omogućili zaštitni zid.
Ako jeste, onemogućite funkciju zaštitnog zida.
Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 69
Dodatak
AllShare funkcija
07
Slika ima šum ili je izobličena.
69 |
2014-02-26 오후 4:02:02
Dodatak
PROBLEM
BD-LIVE
REŠENJE
Ne mogu da se povežem sa BD-LIVE
serverom.
• Koristeći funkciju „Status Mreže“ proverite da li je veza sa mrežom
uspešna. (Vidi stranu 26)
• Proverite da li je USB memorijski uređaj povezan sa plejerom.
• Memorijski uređaj mora da ima najmanje 1GB slobodnog prostora da bi
mogao da podrži BD-LIVE servis.
Dostupan kapacitet možete proveriti u Upravljanje BD podacima.
(Vidi stranu 26)
• Pogledajte da li je opcija BD-Live Internet veze podešena na Dozvoli (Sve).
• Ako to ne uspe, kontaktirajte dobavljača sadržaja ili ažurirajte plejer na
najnoviji fabrički softver.
Došlo je do greške pri korišćenju BD-LIVE
servisa.
• Memorijski uređaj mora da ima najmanje 1GB slobodnog prostora da bi
mogao da podrži BD-LIVE servis.
Dostupan kapacitet možete proveriti u Upravljanje BD podacima.
(Vidi stranu 26)
||NAPOMENE |
\\ Ako su vraćena fabrička podešenja, svi sačuvani korisnički BD podaci biće obrisani.
Popravke
Ukoliko nas kontaktirate za popravku vašeg plejera, administrativni troškovi mogu biti naplaćeni ako je:
1. Tehničar pozvan u vaš dom na vaš zahtev i ako proizvod nije u kvaru.
2. Vi donesete uređaj u servisni centar, a proizvod nije u kvaru.
Iznos administrativnih troškova ćemo vam dostaviti pre nego što obavimo posetu ili počnemo da radimo
na vašem plejeru.
Preporučujemo vam da pažljivo pročitate ovo uputstvo, potražite rešenje na www.samsung.com ili
kontaktirate Centar za podršku pre nego što zatražite popravku plejera.
| 70 Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 70
2014-02-26 오후 4:02:02
Specifikacije
HDMI
Audio izlaz
Mreža
Video
Audio
7.1-kanalni
Digitalni audio izlaz
Ethernet
Bežični LAN
Bezbednost
WPS(PBC)
Dodatak
USB
1,7 kg
430 (Š) X 201 (D) X 43 (V) mm
+5°C do +35°C
10 % do 75 %
USB 2.0
5V 500mA Maks
2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
PCM, Tok bitova
Prednji levi/prednji desni, centralni, subwoofer, levi surround/
desni surround, zadnji levi/zadnji desni surround
Optički
100BASE - TX Terminal
Ugrađen
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Podržano
07
Opšte postavke
Težina
Dimenzije
Opseg radnih temperatura
Radni opseg vlažnosti vazduha
Tip A
DC izlaz
• Brzine mreže jednake ili slabije od 10Mbps nisu podržane.
• Dizajn i specifikacije su podložni izmenama bez prethodnog obaveštavanja.
• U vezi sa napajanjem i potrošnjom energije, pogledajte nalepnicu na plejeru.
• Težina i dimenzije su približne.
Srpski
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 71
71 |
2014-02-26 오후 4:02:02
Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE
Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da kontaktirate SAMSUNG centar
za podršku kupcima.
Area
Contact Centre 
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll
free
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
261 03 710
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/
support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/
support
www.samsung.com/gr/
support
http://www.samsung.com/
hu/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
Area
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 60793-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1
impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com/si/
support
www.samsung.com/nl/
support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/
support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/
support (German)
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
www.samsung.com/uk/support
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
800-7267
www.samsung.com/ee/support
Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj
(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim
otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to
označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive
2006/66. Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.
Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od
ostalog otpada I reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.
Pravilno odlaganje ovog proizvoda (električna i elektronska oprema za odlaganje)
(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)
Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač,
slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja.
Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove
proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali
sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.
Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi
elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju saostalim komercijalnim otpadom.
AK68-02349M-05
02349M-05-BD-F7500-EN-SER.indd 72
2014-02-26 오후 4:02:03
BD-F7500
Blu-ray™ disk player
korisnički priručnik
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo Vam na kupnji ovog Samsung proizvoda.
Za potpuniju uslugu, molimo registrirajte vaš proizvod na
www.samsung.com/register
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 1
2014-02-26 오후 2:51:58
Sigurnosne informacije
Upozorenje
KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE PREDNJI (ILI STRAŽNJI)
POKLOPAC.NE SADRŽI DIJELOVE KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVIS POVJERITE
OVLAŠTENOM SERVISNOM OSOBLJU.
OPREZ
RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA
NE OTVARAJTE
Ovaj simbol označava “opasan napon” u
OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD
Ovaj simbol označava važne upute koje idu
proizvodu koji predstavlja rizik od električnog ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE PREDNJI uz proizvod.
udara ili ozljede osoba.
(ILI STRAŽNJI) POKLOPAC. NEMA DIJELOVA KOJE
MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVIS POVJERITE
OVLAŠTENOM SERVISNOM OSOBLJU.
Nemojte instalirati ovaj proizvod u ograničenom
prostoru kao što je ormar za knjige ili slični uređaj.
UPOZORENJE
Kako biste spriječili oštećenje uslijed opasnosti od
požara ili električnog udara, nemojte izlagati ovaj
uređaj vlazi ili kiši.
OPREZ
Blu-ray disk player KORISTI NEVIDLJIVU
LASERSKU ZRAKU KOJA MOŽE UZROKOVATI
OPASNO ZRAČENJE U SLUČAJU IZLAGANJA.
PAZITE DA ISPRAVNO KORISTITE Blu-ray disk
player U SKLADU S UPUTAMA.
OPREZ
OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER. UPORABA
KONTROLA ILI PODEŠAVANJA ILI IZVRŠENJE
POSTUPAKA KOJI NISU OVDJE NAVEDENI
MOŽE DOVESTI DO IZLAGANJA OPASNOM
ZRAČENJU. NE OTVARAJTE POKLOPCE I NE
VRŠITE SAMI POPRAVKE. SERVIS POVJERITE
OVLAŠTENOM SERVISNOM OSOBLJU.
Ovaj proizvod je u skladu s CE propisima ako
koristite oklopljene kabele i konektore za spajanje
uređaja s drugom opremom. Za sprječavanje
elektromagnetske interferencije s električnim
uređajima kao što su radio i TV, koristite oklopljene
kabele i konektore za spajanje.poveznike.
VAŽNA NAPOMENA
Glavni električni vod na ovoj opremi isporučen je
s oblikovanim utikačem koji uključuje osigurač.
Vrijednost osigurača navedena je na prednjem
dijelu zatika utikača.
Ako je potrebna zamjena, morate koristiti osigurač
iste snage odobren za BS1362.
Nikada ne koristite utikač bez poklopca osigurača
ako se poklopac može ukloniti. Ako je potreban
zamjenski poklopac osigurača, on mora biti
iste boje kao i lice zatika na utikaču. Zamjenske
poklopce možete kupiti kod distributera.
Ako isporučeni utikač nije prikladan za točke
napajanja u vašoj kući ili kabel nije dovoljno
dugačak da dosegne točku napajanja, trebate
nabaviti odgovarajući produžni sigurnosni kabel ili
zatražiti pomoć distributera.
Međutim, ako nema alternative odrezivanju
utikača, uklonite osigurač i sigurno odložite utikač.
Ne spajajte utikač u utor glavnog voda budući
da postoji rizik od električnog udara zbog gole
fleksibilne žice.
Za odspajanje opreme s glavnog voda morate
izvući utikač iz utora glavnog voda te stoga utikač
glavnog voda mora biti spreman za uporabu.
Uređaj isporučen s ovim priručnikom za korisnike
ima licencu u skladu s pravima na intelektualno
vlasništvo trećih strana.
| 2 Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 2
2014-02-26 오후 2:51:59
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Mjere opreza
Važne sigurnosne upute
Prije uporabe jedinice pažljivo pročitajte ove upute
za rad. Slijedite sve dolje navedene sigurnosne
upute. Upute za rad čuvajte pri ruci za buduću
uporabu.
1. Pročitajte ove upute.
2. Sačuvajte ove upute.
3. Obratite pozornost na sva upozorenja.
4. Slijedite sve upute.
5. Ne upotrebljavajte uređaj u blizini vode.
9. Ne poništavajte sigurnosnu namjenu
polariziranog utikača ili utikača za uzemljenje.
Polarizirani utikač ima dvije kontaktne plojke
od kojih je jedna šira od druge. Utikač za
uzemljenje ima dvije kontaktne plojke i jedan
šiljak za uzemljenje. Široka plojka i treći
šiljak namijenjeni su vašoj sigurnosti. Ako
isporučeni utikač ne odgovara vašoj utičnici,
obratite se električaru kako biste zamijenili
zastarjelu utičnicu.
Sigurnosne informacije
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
8. Ne postavljajte uređaj blizu izvora topline kao
što su radijatori, toplinski spremnici, pećnice
ili drugi uređaji (uključujući AV prijemnike) koji
proizvode toplinu.
01
Ovaj player kompaktnih diskova klasificiran je
kao LASERSKI proizvod KLASE 1. Uporaba
kontrola, prilagodbe ili izvođenje procedura koji
nisu navedeni u ovim uputama mogu rezultirati
opasnim izlaganjem zračenju.
OPREZ :
• U SLUČAJU OTVARANJA JAVLJA SE VIDLJIVO
ILI NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE KLASE
3B. IZBJEGAVAJTE IZLAGANJE ZRACI. (IEC
60825-1)
• OVAJ proizvod KORISTI LASER. UPORABA
KONTROLA, PRILAGODBE ILI IZVOĐENJE
PROCEDURA KOJI NISU NAVEDENI U OVIM
UPUTAMA MOGU REZULTIRATI OPASNIM
IZLAGANJEM ZRAČENJU. NE OTVARAJTE
OPLATE I NE POKUŠAVAJTE SAMOSTALNO
POPRAVLJATI PROIZVOD. SERVISIRANJE
PREPUSTITE KVALIFICIRANIM DJELATNICIMA
7. Nemojte blokirati ventilacijske otvore.
Instalirajte u skladu s uputama proizvođača.
10. Kabel za napajanje postavite tako da se po
njemu ne gazi te na mjesto gdje neće biti
prikliješten drugim predmetima. Posebice
pazite na utikač i na dio kabelskog izlaza iz
jedinice.
11. Upotrebljavajte samo dodatke/dodatnu
opremu koju je naveo proizvođač.
12. Rabite kolica, stalak,
tronožac, držač ili stol koji je
naveo proizvođač ili koji je
prodan uz uređaj. Oprezno
pomičite kolica s uređajem
da biste izbjegli ozljedu
uslijed prevrtanja.
13. Isključite uređaj iz utičnice tijekom grmljavine
ili kada ga ne upotrebljavate dulje vrijeme.
14. Sve radove servisiranja prepustite
kvalificiranom servisnom osoblju. Servisiranje
je potrebno u slučaju bilo kakvog oštećenja,
npr. oštećenja kabela napajanja ili utikača,
prolijevanja tekućine ili upadanja stranih
predmeta u uređaj, izlaganja uređaja kiši ili
vlazi, neuobičajenog rada ili pada s visine.
6. Čistite samo suhom krpom.
Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 3
3|
2014-02-26 오후 2:51:59
Sigurnosne informacije
Pohranjivanje diskova i upravljanje
njima
• Držanje diskova
-- Otisci prstiju i ogrebotine na
disku mogu umanjiti kvalitetu
zvuka i slike ili uzrokovati
preskakanje.
-- Izbjegavajte dodirivanje površine diska na koji
su snimljeni podaci.
-- Disk držite za rubove kako otisci prstiju ne bi
ostali na površini.
-- Ne lijepite papir ili traku na disk.
• Čišćenje diska
-- Ako se disk zaprlja otiscima prstiju
ili prljavštinom, očistite ga blagim
deterdžentom razrijeđenim u vodi
te ga obrišite mekom krpom.
-- Disk čistite tako da ga brišete od unutarnjeg
prema vanjskom rubu.
• Pohranjivanje diska
`` Ne čuvajte ga na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
`` Čuvajte ga na hladnom i prozračenom
mjestu.
`` Čuvajte ga u čistom zaštitnom omotu i u
okomitom položaju.
Mjere opreza pri rukovanju
• Ne izlažite ovaj uređaj kapanju ili prskanju.
Na uređaj ne stavljajte predmete napunjene
tekućinom, poput vaza.
• Kako biste potpuno isključili ovaj uređaj, morate
iskopčati utikač iz zidne utičnice. Stoga utikač
mora uvijek biti lako pristupačan.
• U jednu zidnu utičnicu ne uključujte više električnih
uređaja. Preopterećenje utičnice može uzrokovati
njezino pregrijavanje i, posljedično, požar.
• Prije povezivanja ostalih komponenti na ovaj
player, svakako ih isključite.
• Ako iznenada premjestite player s hladnog na
toplo mjesto, na radnim dijelovima i lećama
može se stvoriti kondenzat te izazvati nepravilnu
reprodukciju diska. Dođe li to toga, isključite
player, pričekajte dva sata prije nego što
priključite utikač u utičnicu. Potom umetnite disk
i pokušajte ga ponovno reproducirati.
• Bude li proizvod proizvodio neobičnu buku
ili miris gorenja ili dim, odmah isključite
prekidač za napajanje i izvucite strujni utikač
iz zidne utičnice. Potom se obratite najbližem
korisničkom servisnom centru kako biste dobili
tehničku pomoć. Ne rabite proizvod. Uporaba
takvog proizvoda može uzrokovati požar ili
električni udar.
||OPREZ |
\\ Baterije nemojte bacati u vatru.
\\ Baterije nemojte rastavljati, pregrijavati niti na njima
uzrokovati kratki spoj.
\\ U slučaju zamjene neodgovarajućim baterijama postoji
opasnost od eksplozije. Baterije mijenjajte samo
baterijama iste ili ekvivalentne vrste.
Uporaba funkcije 3D prikaza
VAŽNE ZDRAVSTVENE I SIGURNOSNE
INFORMACIJE ZA 3D SLIKE.
Prije uporabe funkcije 3D prikaza pročitajte i
proučite sljedeće sigurnosne informacije.
• Neki bi gledatelji tijekom gledanja 3D televizije
mogli osjetiti neugodne reakcije kao što su
vrtoglavice, mučnine i glavobolje.
Ako budete imali bilo koji od ovih simptoma,
prestanite gledati 3D televiziju, skinite 3D aktivne
naočale i odmorite se.
• Dugotrajno gledanje 3D slika može izazvati
naprezanje očiju. Ako osjećate da naprežete oči,
prestanite gledati 3D televiziju, skinite 3D aktivne
naočale i odmorite se.
• Odgovorna odrasla osoba trebala bi često
provjeravati djecu koja rabe 3D funkciju.
Ako se dijete žali na umor očiju, glavobolje,
vrtoglavice ili mučnine ono bi trebalo prestati
gledati 3D televiziju i odmarati se.
• 3D aktivne naočale ne rabite u druge svrhe (kao
dioptrijske, sunčane ili zaštitne naočale itd.).
| 4 Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 4
2014-02-26 오후 2:52:01
01
• 3D aktivne naočale ne rabite dok hodate.
Uporaba funkcije 3D prikaza ili 3D aktivnih
naočala tijekom kretanja može uzrokovati
sudaranje s predmetima, spoticanje i/ili padanje
te ozbiljne ozljede.
• Želite li uživati u 3D sadržaju, 3D uređaj
(AV prijemnik ili televizor koji podržava 3D
tehnologiju) povežite s priključkom HDMI OUT
playera pomoću HDMI kabela za brzi prijenos
podataka. Prije reprodukcije 3D sadržaja stavite
3D naočale.
• Player šalje 3D signale samo putem HDMI
kabela povezanog s priključkom HDMI OUT.
• Budući da je razlučivost videozapisa u 3D
načinu reprodukcije određena razlučivošću
izvornog 3D videozapisa, ne možete je mijenjati
po želji.
• U 3D načinu reprodukcije neke funkcije
poput BD Wise, prilagodbe veličine zaslona i
prilagodbe razlučivosti možda neće ispravno
raditi.
• Za pravilan izlaz 3D signala morate koristiti
HDMI kabel za brzi prijenos podataka.
• Tijekom gledanja 3D slika budite udaljeni od
zaslona televizora najmanje tri širine zaslona.
Naprimjer, ako imate zaslon veličine 46 inča,
gledajte na udaljenosti od 138 inča (11,5 stopa)
od zaslona.
• 3D videozaslon postavite u razini očiju kako
biste imali najbolju 3D sliku.
• Ako je player spojen na neke 3D uređaje, 3D
efekt možda neće pravilno raditi.
• Ovaj player ne pretvara 2D sadržaj u 3D.
• Logotipi "Blu-ray 3D" i "Blu-ray 3D" zaštitni su
znakovi tvrtke Blu-ray Disc Association.
Sigurnosne informacije
Autorsko pravo
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava pridržana; ni jedan dio ovog korisničkog
priručnika ne smije se reproducirati ili kopirati bez
prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung
Electronics Co.,Ltd.
Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 5
5|
2014-02-26 오후 2:52:01
Sadržaj
Sigurnosne informacije
2
3
3
Upozorenje
21
Mjere opreza
Važne sigurnosne upute
21
Mjere opreza pri rukovanju
22
4
Pohranjivanje diskova i upravljanje njima
4
Uporaba funkcije 3D prikaza
4
5
8
8
8
9
Postavke
Autorsko pravo
Početak
Kompatibilnost diska i formata
Vrste diskova i sadržaja koje vaš player
može reproducirati
Vrste diskova koje vaš player ne može
reproducirati
22
23
30
30
33
Postupak početnog podešavanja
postavki
Početni zaslon
Pristupanje zaslonu s postavkama
Gumbi na daljinskom upravljaču koji se
upotrebljavaju za izbornik s postavkama
Funkcije izbornika Postavke
Mreže i internet
Konfiguriranje mrežne veze
Izravni Wi-Fi
34
Nadogradnja softvera
35
Autom. ažuriranje
34
Ažuriraj sada
Reproduciranje medija
Regionalni kod
Logotipi diskova koje player može
reproducirati
36
Reproduciranje komercijalnih diskova
13
Dodatna oprema
37
14
Stražnja ploča
Reprodukcija diskova sa sadržajem koji
je snimio korisnik
9
10
14
15
15
Podržani formati
Prednja ploča
Daljinski upravljač
Pregled daljinskog upravljača
Veze
16
17
17
18
19
19
20
20
20
Povezivanje s televizorom
Povezivanje s audiosustavom
1. način Povezivanje na AV prijamnik koji
podržava HDMI UHD
2. način Spajanje na AV prijemnik koji
ne podržava HDMI UHD pomoću HDMI
kabela
36
38
38
39
39
40
40
40
42
Reprodukcija datoteka na USB uređaju
Uporaba mrežne funkcije Allshare
Za preuzimanje softvera Allshare
Reprodukcija sadržaja s računala ili uređaja
koji podržava Allshare putem playera Bluray diska
Upravljanje reprodukcijom sadržaja s
računala pomoću pametnog telefona
Upravljanje reprodukcijom videozapisa
Tipke za reprodukciju videozapisa na
daljinskom upravljaču
Uporaba izbornika Alati
Uporaba izbornika Prikaz i Mogućnosti
3. način Spajanje na audiosustav
(7.1-kanalno pojačalo)
4. način Povezivanje AV prijamnika s Dolby
Digital ili DTS dekoderom
Povezivanje s mrežnim usmjerivačem
Žičana mreža
Bežična mreža
| 6 Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 6
2014-02-26 오후 2:52:01
43
43
44
44
44
55
Ponavljanje staza na audio CD-u
57
Uporaba izbornika Prikaz i Mogućnosti
56
Nasumična reprodukcija staza na audio
CD-u
58
Stvaranje popisa pjesama s audio CD-a
45Kopiranje
45
45
46
47
48
49
50
50
50
51
51
51
51
54
55
59
Uporaba aplikacije Web Browser
Pregledavanje pomoću veza i
Pregledavanje pomoću pokazivača
Ukratko o značajci Upravljačka ploča
Uporaba izbornika Postavke
Povezivanje računa za internetske usluge
s playerom
BD-LIVE™
Reprodukcija fotografskog sadržaja
Uporaba izbornika Alati
Uporaba izbornika Prikaz i Mogućnosti
Uporaba funkcije Šalji
Mrežne usluge
48
55
Tipke za reprodukciju glazbe na daljinskom
upravljaču
Prijava na vaš Samsung račun
Prije korištenja usluga Filmovi i TV
emisije ili Aplikacije
Korištenje usluge Filmovi i TV emisije
Uporaba aplikacija
Ukratko o zaslonu usluge Aplikacije
Preuzimanje aplikacija
Sadržaj
43
Upravljanje reprodukcijom glazbe
Dodatak
60
Obavijest o sukladnosti i podršci
61
Izjava o odricanju od odgovornosti
61
62
64
Zaštita od kopiranja
Licenca
Dodatne informacije
64Napomene
66
67
Razlučivost prema vrsti sadržaja
Odabir digitalnog izlaza
68
Rješavanje problema
71
Specifikacije
70Popravci
Pokretanje aplikacije
Uporaba zaslona Više programa
Razvrstavanje aplikacija
Uporaba izbornika Mogućnosti
Ažur. programe
Screen Mirroring
Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 7
7|
2014-02-26 오후 2:52:02
Početak
Kompatibilnost diska i formata
Vrste diskova i sadržaja koje vaš player može reproducirati
Mediji
VIDEOZAPISI
GLAZBA
FOTOGRAFIJE
||NAPOMENE |
Vrsta diska
Blu-ray Disc
3D Blu-ray Disc
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Pojedinosti
BD-ROM ili BD-RE/-R snimljen u formatu BD-RE.
DVD-VIDEO, snimljeni DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R diskovi koji su snimljeni i
finalizirani ili USB medij za pohranu na kojem se nalazi sadržaj u formatu DivX, MKV ili
MP4.
Glazba snimljena na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskovima ili USB mediju za
pohranu na kojima se nalazi sadržaj u formatu MP3 ili WMA.
Fotografije snimljene na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskovima ili USB mediju za
pohranu na kojima se nalazi sadržaj u formatu JPEG.
\\ Player možda neće reproducirati određene CD-RW/-R i DVD-R diskove zbog vrste diska ili uvjeta snimanja.
\\ Ako DVD-RW/-R disk nije pravilno snimljen u formatu DVD videozapisa, neće se moći reproducirati.
\\ Vaš player neće reproducirati sadržaj koji je snimljen na DVD-R disku pri brzini većoj od 10 Mb/s.
\\ Vaš player neće reproducirati sadržaj koji je snimljen na BD-R ili USB uređaju pri brzini većoj od 25 Mb/s.
\\ Reprodukcija možda neće raditi na nekim vrstama diskova ili pri izvođenju određenih funkcija, poput promjene kuta i
prilagodbe omjera visine i širine slike. Detaljne informacije o disku ispisane su na pakiranju. Pročitajte ih u slučaju potrebe.
\\ Kada se reproducira BD-J naslov, učitavanje bi moglo trajati duže nego kod normalnog naslova ili bi neke funkcije mogle
raditi sporije.
Vrste diskova koje vaš player ne može reproducirati
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV itd.
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(osim CD sloja)
• DVD-RW (VR način)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-G diskovi
reproduciraju samo
zvuk, ali ne i grafiku.)
• DVD-R od 3,9 GB za
stvaranje višemedijskog
materijala.
| 8 Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 8
2014-02-26 오후 2:52:02
Regionalni kod
Blu-ray disk
Regionalni
kod
DVD-VIDEO
BD-LIVE
DivX
Područje
a
Sjeverna Amerika, Centralna
Amerika, Južna Amerika, Koreja,
Japan, Tajvan, Hong Kong i
jugoistočna Azija.
b
Europa, Grenland, Francuski
teritoriji, Bliski Istok, Afrika,
Australija i Novi Zeland.
c
3D Blu-ray disk
Početak
Vrsta diska
Blu-ray disk
02
Playeri i diskovi kodirani su prema regiji. Ti se
regionalni kodovi moraju podudarati kako bi se
disk reproducirao. Ako se kodovi ne podudaraju,
disk neće biti moguće reproducirati.
Regionalni kod ovog playera naveden je na
stražnjoj ploči playera.
Logotipi diskova koje player može
reproducirati
Indija, Kina, Rusija, središnja i
južna Azija.
1
SAD, Američki teritoriji i Kanada
2
Europa, Japan, Bliski Istok,
Egipat, Afrika, Grenland
3
Tajvan, Koreja, Filipini,
Indonezija, Hong Kong
4
Meksiko, Južna Amerika,
Centralna Amerika, Australija,
Novi Zeland, Pacifički otoci, Karibi
5
Rusija, Istočna Europa, Indija,
Sjeverna Koreja, Mongolija
6
Kina
PAL sustav emitiranja u
Ujedinjenom Kraljevstvu,
Francuskoj, Njemačkoj itd.
Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 9
9|
2014-02-26 오후 2:52:04
Početak
Podržani formati
Podrška za videodatoteke
Nastavak
datoteke
Spremnik
Videokodek
Razlučivost
Brzina kadrova
(broj kadrova
u sekundi)
DivX 3.11/4/5/6
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
*.webm
WebM
Brzina
prijenosa
podataka
(Mb/s)
Audiokodek
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/
MP/HP
Motion JPEG
Microsoft
MPEG-4 v3
1920x1080
(WMV v7,v8,
MSMPEG4 v3 :
1280x720)
6~30
30
Window Media
Video v7,v8,v9
MPEG2
Dolby Digital
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG(MP3)
DTS (Core)
MPEG1
VP6
MVC
VP8
4
640x480
1920x1080
24/25/30
60
6~30
20
Vorbis
`` Ograničenja
-- Čak i kada je datoteka dekodirana gore navedenim podržanim kodekom, možda je nećete moći
reproducirati ako je njen sadržaj neispravan ili oštećen.
-- Normalna reprodukcija nije zajamčena ako su podaci spremnika datoteke pogrešni ili je sama datoteka
oštećena.
-- Datoteke s brzinom prijenosa ili brzinom kadrova većom od uobičajene mogu zastajkivati prilikom
reprodukcije.
-- Funkcija traženja (preskakanja) nije dostupna ako je indeksna tablica datoteke oštećena.
-- Kada datoteku reproducirate daljinski, putem mrežne veze, reprodukcija videozapisa može zastajkivati
ovisno o brzini mreže.
-- Neki USB uređaji / digitalni fotoaparati možda neće biti kompatibilni s ovim playerom.
-- Ako je izvorni sadržaj snimljen u UHD-u, neće se moći reproducirati.
`` Videodekoder
-- Podržava H.264 do razine 4.1 (Ne podržava FMO/ASO/RS)
-- Ne podržava VC1/AP/L4.
| 10 Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 10
2014-02-26 오후 2:52:05
-- Podržava WMA 10 PRO (do verzije 5.1).
-- Ne podržava WMA kompresiju zvuka bez
gubitaka.
-- Podržani su ADPCM IMA, MS.
-- Ne podržava ADPCM (A-Law, μ-Low).
-- Ne podržava QCELP/ AMR NB/WB.
-- Podržava vorbis (do 2kanalnog).
-- Podržava DD+ (do 7,1-kanalnog).
ĞĞ
Podržani datotečni formati podnaslova DivX
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
||NAPOMENE |
\\ Neki diskovi s formatima DivX, MKV i MP4 možda se neće
reproducirati, ovisno o videorazlučivosti i brzini kadrova.
Podržani formati datoteka podnaslova
Naziv
Nastavak datoteke
SAMI
.smi
MPEG-4 Timed text
SubRip
Vanjski
SubViewer
.ttxt
MKV
SubStation Alpha
Unutarnji
Advanced SubStation
Alpha
MKV
SubRip
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
Početak
`` Audiodekoder
AVI
Xsub
02
-- KODECI osim za WMV v7, v8, MSMPEG4 v3,
MVC, VP6
1) Ispod 1280 x 720: maksimalno 60 kadrova.
2) Iznad 1280 x 720: maksimalno 30 kadrova.
-- Ne podržava GMC 2 ili noviji.
-- Podržava SVAF (gore/dolje, jedan uz drugog).
-- Podržava BD MVC Spec.
Podrška za glazbene datoteke
Nastavak
datoteke
Tip
Kodek
Raspon podrške
*.mp3
MPEG
MPEG1
Audio
Layer 3
-
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
-
*.flac
FLAC
FLAC
Podržava do 2ch
*.ogg
OGG
Vorbis
Podržava do 2ch
*.wma
WMA
WMA
Podržava WMA 10
Pro (do verzije 5.1).
Ne podržava WMA
kompresiju zvuka bez
gubitaka.
Podržava do profila M2.
Ne podržava način
LBR.
.srt
.sub
Micro DVD
.sub or.txt
*.wav
wav
wav
-
Advanced SubStation
Alpha
.ass
*.mid
*.midi
midi
midi
Vrsta 0 i vrsta 1
.psb
*.ape
ape
ape
-
SubStation Alpha
Powerdivx
.ssa
Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 11
11 |
2014-02-26 오후 2:52:05
Početak
Podrška za slikovne datoteke
Nastavak
datoteke
Tip
Razlučivost
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360x8640
*.bmp
BMP
*.png
*.mpo
PNG
MPO
Napomene za USB vezu
4096x4096
4096x4096
15360x8640
• Vaš player podržava USB medij za pohranu,
MP3 playere, digitalne fotoaparate i USB čitače
kartica.
• Neki USB uređaji / digitalni fotoaparati možda
neće biti kompatibilni s ovim playerom.
• Vaš player podržava datotečne sustave FAT16,
FAT32 i NTFS.
• USB uređaje povežite izravno s USB priključkom
playera. Povezivanje putem USB kabela može
uzrokovati probleme s kompatibilnošću.
• Umetanje više od jednog memorijskog uređaja
u čitač više kartica možete uzrokovati nepravilan
rad čitača.
• Player ne podržava PTP protokol.
• Nemojte iskopčavati USB uređaj tijekom
postupka učitavanja.
• Što je veća razlučivost slike, to je više vremena
potrebno za njen prikaz.
• Ovaj player ne može reproducirati MP3 datoteke
sa DRM-om (Upravljanje digitalnim pravima)
preuzete s komercijalnih web-mjesta.
• Vaš player podržava samo videozapise s manje
od 30 f/s (brzina kadrova).
• Vaš player podržava samo USB uređaje za
masovnu pohranu (MSC), kao što su thumb
pogoni i USB HDD. (HUB nije podržan.)
• Određeni USB HDD uređaji, višekartični čitači
i thumb pogoni možda neće biti kompatibilni s
ovim playerom.
• Ako neki USB uređaji zahtijevaju više snage,
mogu se ograničiti uređajem za zaštitu strujnog
kruga.
• Ako je reprodukcija sa USB HDD-a nestabilna,
omogućite dodatno napajanje uključivanjem
HDD-a u zidnu utičnicu.
• SAMSUNG is not responsible for any data file
damage or data loss.
• Vaš player ne podržava NTFS komprimirane,
djelomično pohranjene ili šifrirane datoteke.
-- USB uređaj možete popraviti i formatirati
na stolnom računalu. (Samo za operativne
sustave MS-Windows)
AVCHD (napredni videokodek za zapise
visoke definicije)
• Ovaj player može reproducirati diskove formata
AVCHD. Ti diskovi obično se snimaju i rabe u
videokamerama.
• AVCHD format je format videozapisa visoke
definicije s digitalne videokamere.
• Format MPEG-4 AVC/H.264 komprimira slike
većom učinkovitosti od klasičnog formata za
komprimiranje slika.
• Neki AVCHD diskovi rabe format "x.v.Color".
Ovaj player može reproducirati AVCHD diskove
koji rabe format "x.v.Color".
• "x.v.Color" zaštitni je znak tvrtke Sony
Corporation.
• "AVCHD" i logotip AVCHD zaštitni su znakovi
tvrtki Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. i
Sony Corporation.
||NAPOMENE |
\\ Neki diskovi formata AVCHD možda se neće moći
reproducirati, ovisno o uvjetima snimanja.
Diskove formata AVCHD potrebno je finalizirati.
\\ "x.v.Color" pruža širi raspon boja od klasičnih DVD
diskova videokamera.
| 12 Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 12
2014-02-26 오후 2:52:05
Dodatna oprema
02
Provjerite dolje prikazanu isporučenu dodatnu opremu.
Početak
Baterije za daljinski upravljač (veličine AAA)
Korisnički priručnik
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
3
6
9
TITLE MENU
0
SMART
POPUP
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
A
SEARCH
PANDORA
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
D
FULL
SCREEN
INPUT
Daljinski upravljač
Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 13
13 |
2014-02-26 오후 2:52:06
Početak
Prednja ploča
GUMB ZA NAPAJANJE
TIPKA REPRODUCIRAJ/PAUZIRAJ
GUMB ZA ZAUSTAVLJANJE
TIPKA OTVORI/ZATVORI
LADICA ZA DISK
||NAPOMENE |
USB HOST PRIKLJUČAK
SENZOR DALJINSKOG UPRAVLJAČA
\\ Kako biste nadogradili softver playera putem priključka USB Host, morate se koristiti USB memorijskim štapićem.
\\ Kada player prikazuje izbornik Blu-ray diska, pritiskom gumba Reproduciraj na daljinskom upravljaču ne možete pokrenuti
reprodukciju filma. Da biste reproducirali film, na izborniku diska morate odabrati Reproduciraj film ili Pokreni, a zatim
pritisnite gumb v na daljinskom upravljaču.
\\ Da biste upotrijebili funkciju Anynet+ (HDMI-CEC), spojite HDMI kabel na priključak HDMI 1.
Kada spojite priključak HDMI 2, funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) nije dostupna.
Stražnja ploča
7.1CH ANALOG AUDIO OUT
HDMI OUT
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
| 14 Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 14
2014-02-26 오후 2:52:06
Daljinski upravljač
02
Pregled daljinskog upravljača
SOURCE
Uključite i isključite player.
Pritisnite za otvaranje i zatvaranje ladice diska.
Pritisnite brojčane gumbe za rad s
mogućnostima.
Uporabite za ulazak u izbornik diska.
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
0
POPUP
SMART
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
Pritisnite za uporabu izbornika alata.
Povratak na prethodni izbornik.
Ti se gumbi rabe za izbornike playera i za
nekoliko funkcija Blu-ray diska.
Pritisnite za pretraživanje sadržaja.
RETURN
A
SEARCH
PANDORA
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
Pritisnite za reprodukciju diska.
Omogućuje ponovnu reprodukciju naslova,
poglavlja, staze ili diska.
Uporabite za prikaz informacija o
reprodukciji.
Uporabite za odabir stavki izbornika i
promjenu vrijednosti izbornika.
Pritisnite za izlazak iz izbornika.
D
FULL
SCREEN
INPUT
Pritisnite za upotrebu funkcije punog zaslona.
Tijekom reprodukcije Blu-ray diska/
DVD-a, ovaj gumb ne funkcionira.
Pritisnite za prebacivanje jezika podnaslova
Blu-ray diska/DVD-a.
Uporabite za pristup brojnim
audiofunkcijama na disku.
Umetanje baterija
Uporabite za otvaranje skočnog izbornika /
izbornika naslova.
Pritisnite za pretraživanje naprijed ili natrag.
Pritisnite za pauziranje diska.
Pritisnite za zaustavljanje diska.
Pritisnite za prelazak na početni izbornik.
Podešavanje glasnoće televizora.
(Taj je gumb dostupan samo za televizore
tvrtke Samsung.)
9
TITLE MENU
Pritisnite za preskakanje naprijed ili natrag.
Pritisnite za upotrebu Aplikacija.
Uključite i isključite televizor.
(Taj je gumb dostupan samo za televizore tvrtke Samsung.)
Početak
Nakon postavljanja omogućuje odabir izvora ulaznog
signala na televizoru.
(Taj je gumb dostupan samo za televizore tvrtke Samsung.)
||NAPOMENE |
\\ Ako daljinski upravljač ne radi ispravno:
-- Provjerite polaritet +/– baterija.
-- Provjerite jesu li baterije istrošene.
-- Provjerite je li senzor daljinskog upravljača blokiran
preprekama.
-- Provjerite postoji li u blizini fluorescentno osvjetljenje.
||OPREZ |
\\ Baterije odlažite u skladu sa zakonskim propisima.
Ne bacajte ih u smeće domaćinstva.
Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 15
15 |
2014-02-26 오후 2:52:07
Veze
Povezivanje s televizorom
HDMI kabel (nije isporučen) povežite iz utičnice HDMI OUT na stražnjoj strani proizvoda s utičnicom HDMI
IN na televizoru.
-- Ne priključujte strujni kabel u zidnu utičnicu dok niste izvršili sva ostala povezivanja.
-- Kada mijenjate veze, prije početka isključite sve uređaje.
Audio
Video
||NAPOMENE |
\\ Da biste upotrijebili funkciju Anynet+ (HDMI-CEC), spojite HDMI kabel na priključak HDMI 1.
Spojite li na priključak HDMI 2 kabel, funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) neće biti dostupna.
\\ Priključak HDMI 2 ne šalje videosignal.
\\ Ako za povezivanje uređaja za prikaz koristite HDMI-DVI kabel, tada morate povezati digitalni audioizlaz na playeru sa
zvučnim sustavom kako biste čuli zvuk.
\\ HDMI kabel šalje digitalni audio i videosignal pa nije potrebno spajati audiokabel.
\\ Ovisno o televizoru, određene izlazne HDMI razlučivosti možda neće raditi. Pogledajte korisnički priručnik televizora.
\\ Kada prvi put spojite player na televizor pomoću HDMI kabela ili na novi televizor te ga zatim uključite po prvi pute, player
automatski postavlja izlaznu HDMI razlučivost na najveću koju vaš televizor podržava.
\\ Dugi HDMI kabel može uzrokovati smetnje na zaslonu. Ako se to dogodi, na izborniku isključite mogućnost HDMI duboka
boja.
\\ Kako biste prikazali videozapis u izlaznoj HDMI razlučivosti od 720p, 1080i, 1080p ili 2160p morate se koristiti HDMI
kabelom za brzi prijenos podataka (2. kategorija).
\\ HDMI šalje samo čisti digitalni signal do televizora.
Ako televizor ne podržava HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), na zaslonu se pojavljuju povremene smetnje.
| 16 Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 16
2014-02-26 오후 2:52:07
Povezivanje s audiosustavom
03
Blu-ray player možete povezati s audiosustavom na načine koji su opisani u nastavku.
-- Ne priključujte strujni kabel u zidnu utičnicu dok niste izvršili sva ostala povezivanja.
-- Kada mijenjate veze, prije početka isključite sve uređaje.
Veze
1. način Povezivanje na AV prijamnik koji podržava HDMI UHD
• HDMI kabel (nije isporučen) povežite iz utičnice HDMI OUT na stražnjoj strani proizvoda s utičnicom
HDMI IN na prijamniku.
• Najbolja kvaliteta (preporučeno)
Audio/Video
AV prijamnik
koji podržava
HDMI UHD
Video
Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 17
17 |
2014-02-26 오후 2:52:08
Veze
2. način Spajanje na AV prijemnik koji ne podržava HDMI UHD pomoću HDMI kabela
• HDMI kabel (nije isporučen) povežite iz utičnice HDMI OUT na stražnjoj strani proizvoda s utičnicom
HDMI IN na prijamniku.
• Najbolja kvaliteta (preporučeno)
Audio
Ili
Video
HDMI prijamnik
||OPREZ |
\\ Ne spajajte priključke HDMI OUT 1 i HDMI OUT 2 proizvoda putem HDMI kabela.
| 18 Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 18
2014-02-26 오후 2:52:09
3. način Spajanje na audiosustav (7.1-kanalno pojačalo)
Veze
4. način Povezivanje AV prijamnika s Dolby Digital ili DTS dekoderom
03
• Pomoću 7.1-kanalnih audiokabela (nije podržano), povežite priključke 7.1CH ANALOG AUDIO OUT na
stražnjoj strani playera na priključke 7.1CH ANALOG AUDIO IN vašeg pojačala.
• Bolja kvaliteta
• Pomoću digitalnog optičkog kabela (nije isporučen) povežite utičnicu Optical Digital Audio Out na
proizvodu s utičnicom Digital Optical In na prijamniku.
• Dobra kvaliteta
• Zvuk ćete čuti samo na dva prednja zvučnika s digitalnim izlazom postavljenim na PCM.
Audio
7.1-kanalno
pojačalo
||NAPOMENE |
\\ Prednji lijevi i desni izlazi na vašem playeru i 7.1-kanalno pojačalo moraju na određenim Blu-ray diskovima biti spojeni da bi
SURR. : SURROUND
SURROUND BACK
se čuo zvuk na izborniku diska.
\\ Kada spajate na 5.1-kanalno kućno kino ili prijamnik, spojite sve izlazne priključke za analogni zvuk na playeru, osim za
izlaze Surround stražnji lijevo/Surround stražnji desno.
Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 19
19 |
2014-02-26 오후 2:52:09
Veze
Povezivanje s mrežnim usmjerivačem
Bežična mreža
Player možete povezati s mrežnim usmjerivačem
na jedan od načina koji su prikazani u nastavku.
Za uporabu mrežne funkcije AllShare računalo
morate povezati s mrežom na način prikazan na
slikama.
Veza može biti žičana ili bežična.
Bežična mreža
Žičana mreža
Širokopojasni modem
(s integriranim usmjerivačem)
Širokopojasna
mrežna usluga
Ili
Usmjerivač
Širokopojasni
modem
Širokopojasna
mrežna usluga
||NAPOMENE |
\\ Vaš usmjerivač ili politika vašeg pružatelja internetskih
sluga mogu onemogućiti pristup playera poslužitelju
za nadogradnju softvera tvrtke Samsung. Ako se to
dogodi, dodatne informacije zatražite od svojeg davatelja
internetskih usluga (eng. Internet Service Provider, ISP).
Širokopojasna
mrežna usluga
||NAPOMENE |
\\ Ako bežični usmjerivač podržava DHCP, ovaj se player
može koristiti DHCP-om ili statičnom IP adresom kako bi
se povezao s bežičnom mrežom.
\\ Bežični usmjerivač postavite na infrastrukturni način rada.
Ad-hoc način rada nije podržan.
\\ Player podržava samo sljedeće bežične protokole sa
sigurnosnim ključem:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
\\ Odaberite kanal na bežičnom usmjerivaču koji se trenutno
ne upotrebljava. Ako neki drugi uređaj u blizini trenutno
rabi kanal postavljen za bežični usmjerivač, to će
rezultirati
smetnjama i nemogućnošću komunikacije.
\\ Ako za 802.11n vezu odaberete način Pure High-throughput
(Čista visoka propusnost) (Greenfield) i postavite vrstu
šifriranja usmjerivača na WEP, TKIP ili TKIP-AES
(WPS2Mixed), player neće podržavati vezu u skladu s
novim specifikacijama za certifikaciju bežične veze.
\\ Po svojoj prirodi, bežični LAN može uzrokovati smetnje
ovisno o uvjetima rada (snaga usmjerivača, udaljenost,
prepreke, ometanje od strane drugih radio uređaja itd).
\\ Korisnici DSL-a trebaju rabiti usmjerivač za povezivanje s
mrežom.
| 20 Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 20
2014-02-26 오후 2:52:10
Postavke
Nakon što ste spojili player s televizorom, uključite
televizor i player.
Kada player uključite prvi put, na televizoru se
pojavljuje zaslon playera Initial Settings (Početne
postavke).
Postupak početnog podešavanja postavki
omogućuje postavljanje jezika prikaza na zaslonu
(OSD) i u izbornicima, omjera visine i širine slike
(veličine zaslona), vrste mreže i povezivanje playera
s mrežom.
||NAPOMENE |
\\ Ako tijekom postupka početnog podešavanja postavki
preskočite mrežno postavljanje, mrežne postavke možete
konfigurirati i kasnije. Upute možete pronaći u odjeljku
"Konfiguriranje mrežne veze" na stranicama 30~32.
\\ Želite li ponovno prikazati zaslon s početnim postavkama i
unijeti izmjene, na početnom zaslonu odaberite Postavke
> Sustav > Postavljanje ili odaberite mogućnost
ponovnog postavljanja. (Pogledajte 26. ili 29. stranicu)
\\ Ako želite upotrebljavati funkciju Anynet+(HDMI-CEC),
slijedite upute u nastavku.
1) HDMI kabelom spojite player i Samsungov TV koji
podržava funkciju Anynet+(HDMI-CEC).
2) Na televizoru i na playeru postavite funkciju
Anynet+(HDMI-CEC) na Uključeno.
3) Postavite televizor na Postupak početnih postavki.
Filmovi i TV
emisije
Aplikacije
Fotografije,
Video &
Glazba
6
Otiđite na programe i povežite se na
mrežu kako biste dobili preporučene
programe.
5
1
2
3
4
5
Web-preglednik 2
3
Postavke
4
a Samsung račun d Screen Mirroring
Aplikacije: Daje pristup raznim aplikacijama koje
možete preuzeti uz naplatu ili besplatno.
Fotografije, Video & Glazba: Omogućuje
reprodukciju fotografija, videozapisa ili glazbenih
sadržaja s diska, USB-a, računala ili mobilnih
uređaja.
Postavke: Otvara izbornik playera na kojem možete
postaviti razne funkcije koje najbolje odgovaraju
vašim osobnim preferencijama.
Web-preglednik: Omogućuje pristup internetu.
Preporučene aplikacije: Daje izravan pristup
preporučenim aplikacijama.
Filmovi i TV emisije: Omogućuje preuzimanje
filmova i TV emisija s interneta.
6
||NAPOMENE |
\\ Ovisno o vašoj zemlji, ova funkcija izbornika
možda neće biti podržana.
||NAPOMENE |
\\ Ako player ostavite u zaustavljenom stanju duže od 5
minuta bez upotrebe, na televizoru će se pojaviti čuvar
zaslona. Ako player ostavite u načinu rada s čuvarom
zaslona duže od 20 minuta, automatski će se isključiti.
Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 21
1
Postavke
• Početni zaslon neće se prikazati ako ne konfigurirate
početne postavke.
• Prikaz na zaslonu OSD na ovome playeru može se
promijeniti nakon nadogradnje verzije softvera.
• Koraci za pristup ovise o odabranom izborniku.
Početni zaslon
04
Postupak početnog podešavanja
postavki
21 |
2014-02-26 오후 2:52:11
Postavke
Pristupanje zaslonu s postavkama
1. Na početnom zaslonu odaberite Postavke, a
zatim pritisnite gumb v. Pojavljuje se zaslon
Postavke.
Postavke
Zaslon
Zaslon
UHD izlazAutom.
Audio
3D postavke
Mreža
Značajke Smart
Sustav
TV omjer
16:9 Original
BD Wise
Isključeno
Sve funkcije postavki, stavke izbornika i
pojedinačne mogućnosti detaljno su opisane na
zaslonu. Za prikaz objašnjenja upotrijebite tipke
▲▼◄► kako biste odabrali funkciju, stavku
izbornika ili mogućnost. Objašnjenja se obično
pojavljuju na desnoj strani zaslona. Kratki opis
svake funkcije postavki pokreće se na sljedećoj
stranici. Dodatne informacije o nekim funkcijama
također se nalaze i u dijelu "Dodatak" ovog
priručnika.
RezolucijaAutom.
Filmski kadar (24Fs)
Podrška
Detaljne informacije o funkcijama
Autom.
Pretvorba DVD 24Fs
Isključeno
SOURCE
VOL
VOL
VOL+ VOL–
2. Kako biste pristupili
izbornicima,
SAMSUNG TV
podizbornicima i mogućnostima na zaslonu
1 pogledajte
2 3sliku daljinskog
s postavkama,
upravljača u nastavku.
4 5 6
–
+
7 8 upravljaču
9
Gumbi na daljinskom
koji se upotrebljavaju
za
izbornik s
0 POPUP
postavkama
DISC MENU
TITLE MENU
1
SMART
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
3
2
RETURN
A
1
2
3
4
EXIT
B
C
4
D
SEARCH AUDIO SUBTITLE FULL
Gumb HOME:
Pritisnite za prelazak
na početni
PANDORA DIGITAL SUBTITLE SCREEN
INPUT
zaslon.
Gumb RETURN: Povratak na prethodni izbornik.
Gumbi v (Unos) / SMJER:
• Pritisnite ▲▼◄► za pomicanje pokazivača ili
odabir stavke.
• Pritisnite gumb v za aktiviranje trenutačno
odabrane stavke ili potvrdu postavke.
Gumb EXIT: Pritisnite za izlazak iz trenutnog
izbornika.
| 22 Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 22
2014-02-26 오후 2:52:11
Funkcije izbornika Postavke
3D postavke
TV omjer
BD Wise
Rezolucija
Filmski kadar (24Fs)
||NAPOMENE |
\\ Da biste upotrebljavali ovu značajku, player morate spojiti na
uređaj koji podržava razlučivost UHD i morate imati sadržaj
koji se reproducira pri brzini od 24 fps (kadrova u sekundi).
Odaberite želite li reproducirati Blu-ray disk s 3D
sadržajem u 3D načinu rada.
• Ako se u 3D načinu rada prebacite na početni zaslon ili
na zaslon Apps, proizvod će se automatski prebaciti u
2D način rada.
Omogućava podešavanje izlaza playera na veličinu i
format zaslona televizora.
BD Wise Samsungova je najnovija značajka međusobnog
povezivanja uređaja. Kada međusobno povežete
Samsungov player i Samsungov TV s funkcijom BD Wise
putem HDMI-a, a funkcija BD Wise uključena je na playeru
i televizoru, player šalje videosignal u videorazlučivosti i pri
brzini kadrova medija Blu-ray Disc/DVD.
Postavite izlaznu razlučivosti HDMI videosignala na
automatsko BD Wise, Auto, 1080p, 1080i, 720p ili
576p/480p.
Broj označava broj linija videozapisa po kadru.
Slova "i" i "p" označavaju isprepleteno odnosno progresivno
pretraživanje. Općenito, što je više linija, to je veća kvaliteta.
Ako je player povezan s televizorom koji je kompatibilan
s brzinom kadrova od 24Fs u sekundi, postavljanje
značajke Filmski kadar (24Fs) na automatsko playeru
omogućava podešavanje HDMI izlaza na 24 kadra u
sekundi za poboljšanu kvalitetu slike.
• U značajci Filmski kadar (24Fs) možete uživati samo
na televizoru koji podržava tu brzinu kadrova.
• Značajka Filmski kadar dostupna je samo kada je
proizvod u načinu rada izlazne HDMI razlučivosti od
1080i ili 1080p.
Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 23
Postavke
UHD izlaz
Ova mogućnost šalje HDMI videozapis pri razlučivosti
UHD. Ova je mogućnost dostupna jedino kada je funkcija
Filmski kadar uključena na Autom..
04
Zaslon
23 |
2014-02-26 오후 2:52:11
Postavke
Zaslon
Pretvorba DVD 24Fs
Veličina Smart Hub
zaslona
HDMI format boje
HDMI duboka boja
Progresivni način rada
Audio
Digitalni izlaz
PCM smanjivanje
Kontrola dinamičkog
raspona
Način rada miksanja
Pretvara reprodukciju DVD-a u 24 okvira u sekundi i prenosi
je putem HDMI-a. Ta je mogućnost dostupna samo kada je
funkcija Filmski kadar (24Fs) postavljena na Autom.
Omogućava odabir optimalne veličine zaslona Smart
Hub.
Omogućuje postavljanje formata prostora boje za izlazni
HDMI tako da odgovara mogućnostima povezanog
uređaja (TV-a, monitora itd). Nakon što odaberete
format, zaslon na trenutak postaje crn.
Omogućava postavljanje proizvoda na slanje HDMI
videoslike s dubokom bojom. Duboka boja omogućuje
točniju reprodukciju boja s većom dubinom.
Omogućuje poboljšanje kvalitete slike pri gledanju DVD-a.
Omogućava odabir formata digitalnog audioizlaza koji
odgovara vašem televizoru i AV prijamniku. Ostale
pojedinosti možete pronaći u tablici odabira digitalnih
izlaza na 67. stranici.
Omogućava smanjivanje PCM signala sa 96 Khz na 48
Khz prije njihova slanja pojačalu. Odaberite mogućnost
Uključeno ako pojačalo ili prijamnik nisu kompatibilni sa
signalom jačine 96 Khz.
Omogućava primjenu kontrole dinamičkog raspona
na zvuk u formatima Dolby Digital, Dolby Digital Plus i
Dolby True HD.
Autom.: Automatski kontrolira dinamički raspon
zvuka Dolby TrueHD na osnovi informacija u zvučnom
zapisu Dolby TrueHD. Uključuje i kontrolu dinamičkog
raspona za Dolby Digital i Dolby Digital Plus.
Isključeno: Zadržava nekomprimirani dinamički
raspon, a omogućava slušanje izvornog zvuka.
Uključeno: Uključuje kontrolu dinamičkog raspona za
sva tri Dolby formata. Tiši zvukovi postaju glasniji, a
jačina glasnih zvukova manja.
Omogućava odabir načina miksanja više kanala koji
je kompatibilan s vašim stereosustavom. Možete
odabrati miksanje playera na normalni stereozvuk ili na
stereozvuk koji podržava surround.
| 24 Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 24
2014-02-26 오후 2:52:11
Audio
DTS Neo:6 načina
Postavke
Ako je proizvod spojen s digitalnim televizorom, u nekim
slučajevima audiosignal možda neće biti sinkroniziran
s videosignalom. Ako se to dogodi, prilagodite vrijeme
kašnjenja zvuka tako da odgovara videozapisu.
• Odgodu zvuka možete namjestiti na vrijednost između
0 ms i 200 ms.
Namjestite je na optimalnu postavku.
04
Audio sinkr.
Možete uživati u višekanalnom zvuku putem HDMI izlaza
za 2-kanalni izvor zvuka.
||NAPOMENE |
\\ Namješteno vrijeme odgode zvuka možda neće biti točno,
ovisno o sadržaju koji se reproducira.
HDMI audio izlaz
Postavke zvučnika
Postavite audio izlaz putem HDMI1 i HDMI2.
Autom.: Audioizlaz automatski se postavlja na temelju
uređaja povezanih na HDMI1 i HDMI2.
HDMI1: Zvuk šalje uređaj povezan na HDMI1.
HDMI2: Zvuk šalje uređaj povezan na HDMI2.
Omogućuje odabir vrste, veličine i broja zvučnika koje
priključujete na player; za svaki priključeni zvučnik
prilagodite sljedeće postavke zvučnika pa uključite i
isključite testni ton kako biste zvučnike testirali.
Velič.: Omogućuje odabir veličine svake vrste
priključenih zvučnika - Velika ili Mala - ili označavanje
da nemate priključenu određenu vrstu zvučnika
odabirom Ništa. Ako za vrstu zvučnika odaberete
Ništa, na zaslonima Razina i Udaljenost ta vrsta
zvučnika bit će siva.
Razina: Omogućuje prilagodbu relativne glasnoće
svakog zvučnika u rasponu od 0dB do -6dB.
Udaljenost: Omogućuje vam prilagodbu relativne
udaljenosti svakog zvučnika od položaja slušanja za
do 30 stopa. Što je udaljenost veća, to će biti veća i
glasnoća zvučnika.
Probni zvuk: Omogućuje vam da izvršite funkciju
Testni ton kako biste mogli testirati svoje prilagodbe.
Postavljanje funkcije Test Tone na Uključeno uključuje
funkciju Test Tone. Postavljanje te funkcije na
Isključeno isključuje tu funkciju.
Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 25
25 |
2014-02-26 오후 2:52:11
Postavke
Mreža
Status mreže
Postavke mreže
Izravni Wi-Fi
Omogućava provjeru trenutačnog statusa mreže i
interneta.
Konfigurirajte mrežnu vezu tako da možete uživati u
raznim značajkama kao što internetske usluge ili funkcija
AllShare te izvršiti nadogradnje softvera.
Omogućuje povezivanje uređaja sa sučeljem Izravni Wi-Fi
s playerom putem mreže ravnopravnih računala (eng.
peer-to-peer), bez potrebe za bežičnim usmjerivačem.
Napominjemo da player, ako je spojen s bežičnom
mrežom, tijekom uporabe sučelja Izravni Wi-Fi može biti
odspojen.
||NAPOMENE |
\\ Tekstualne datoteke, poput onih s nastavkom .TXT ili .DOC,
neće se prikazati kada upotrebljavate funkciju Izravni Wi-Fi.
Omogućuje kontrolu uređaja na vašoj mreži, kao što su
Postavke usluge AllShare pametni telefoni i tabletna računala, može dijeliti sadržaj
s vašim disk playerom Blu-ray.
Naziv uređaja
Omogućava unos naziva playera koji će ga identificirati
na vašim mrežama.
Postavke za BD-Live
Postavite razne funkcije BD-Live. BD-Live omogućuje
pristup dodatnim značajkama dostupnim na nekim Bluray diskovima ako ste spojeni na internet.
BD-Live internetska veza: Omogućuje potpuno
dopuštanje, djelomično dopuštanje i zabranjivanje
BD-Live internetske veze.
Upravljanje BD podacima: Upravlja BD podacima
koji su preuzeti s usluge BD-Live ili Blu-ray diska.
Postavke programa
Omogućuje vam konfiguriranje postavki obavijesti o
aplikacijama i pregled osnovnih informacija o vašim
aplikacijama.
Postavke obavijesti: Primajte obavijesti iz odabranih
usluga.
Značajke: Pogledajte osnovne informacije o aplikacijama.
Značajke Smart
Možete zaključati pristup sadržaju videozapisa na
zahtjev (VOD) na temelju njegove ocjene.
Zaključavanje
neprikladnog programa ||NAPOMENE |
videa na zahtjev
\\ Ovisno o vašoj zemlji, ova funkcija izbornika možda neće biti
podržana.
Morate pročitati te pristati na uvjete i odredbe usluge
Uvjeti i odredbe, pravila o
pružanja Smart Hub i pravila o privatnosti da biste mogli
priv.
upotrebljavati usluge Smart Hub.
Smart Hub - vraćanje na Resetirajte postavke računa za Smart Hub i Samsung
pohranjene na uređaju.
zadane postavke
| 26 Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 26
2014-02-26 오후 2:52:12
Sustav
Postavljanje
||NAPOMENE |
\\ Ako se ta funkcija postavi na Uključeno, povećat će se
potrošnja energije u stanju mirovanja.
Postavke
Jezik
Omogućava postavljanje playera na brzo uključivanje,
smanjujući vrijeme pokretanja.
04
Brzi start
Omogućava ponovno izvođenje postupka početnih postavki.
Željeni jezik možete odabrati za zaslonski izbornik,
izbornik diska, audio, podnaslove itd.
• Jezik koji odaberete za izbornik diska, audiozapis
diska ili podnaslove pojavit će se samo ako je
podržan na disku.
Bežičnu USB tipkovnicu i miš možete povezati s USB
priključkom na prednjoj strani playera.
Postavke tipkovnice: Omogućava konfiguriranje
bežične USB tipkovnice povezane s playerom.
||NAPOMENE |
\\ Tipkovnicom se možete koristiti samo kad se u webpregledniku pojavi zaslon ili prozor tipkovnice QWERTY.
Postavke miša: Omogućuje vam konfiguriranje
bežičnog USB miša spojenog s playerom. Možete
upotrebljavati miš u izborniku playera i aplikaciji Web
Browser na isti način kao što ga upotrebljavate na
računalu.
Uprav. uređaja
`` Za uporabu miša s izbornikom playera:
1. Povežite USB miš s playerom.
2. Kliknite primarnu tipku koju ste odabrali u
Postavkama miša. Pojavljuje se Jednostavni
izbornik.
3. Kliknite željene mogućnosti izbornika.
||NAPOMENE |
\\ Određene USB HID tipkovnice i miševi možda nisu
kompatibilni s vašim proizvodom.
\\ Neke tipke HID tipkovnice možda neće raditi.
\\ Žičane USB tipkovnice nisu podržane.
\\ Neke aplikacije možda nisu podržane.
\\ Ako bežična HID tipkovnica ne radi zbog smetnji, tipkovnicu
približite playeru.
Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 27
27 |
2014-02-26 오후 2:52:12
Postavke
Sustav
Sigurnost
Zadani PIN je 0000. Unesite zadani PIN kako biste
pristupili sigurnosnoj funkciji ako niste stvorili vlastiti PIN.
Nakon što pristupite sigurnosnoj funkciji po prvi put,
promijenite PIN pomoću funkcije Promjena PIN-a.
BD roditelj. kontrola: Sprječava reproduciranje Bluray diskova s ocjenom jednakom ili višom od unesene
dobne ocjene ako prethodno ne unesete PIN.
DVD roditelj. kontrola: Sprječava reproduciranje
DVD-ova s ocjenom višom od odabrane brojčane
ocjene ako prethodno ne unesete PIN.
Promjena PIN-a: Promijenite 4-znamenkasti PIN za
pristup sigurnosnim funkcijama.
`` Ako ste zaboravili PIN:
1. Izvadite disk ili USB uređaj za pohranu.
2. Pritisnite i držite tipku @ na prednjoj ploči 5 ili više
sekundi.
Na zaslonu se otvara poruka inicijalizacije na
zaslonu i napajanje se automatski isključuje.
Kada ponovno uključite proizvod, sve će se
postavke ponovno postaviti.
Općenito
Anynet+(HDMI-CEC)
DivX® video na
zahtjev
Mogućnosti navedene u nastavku možete prilagoditi
svojim željama.
Prednji zaslon: Mijenja osvjetljenje na prednjoj ploči
Vrem. zona: Odaberite vremensku zonu u kojoj živite.
Prozirnost izb.: Prilagodite prozirnost okvira
izbornika.
Anynet+ korisna je funkcija koja nudi povezane operacije
s drugim Samsungovim playerima koji imaju značajku
Anynet+ i omogućava kontroliranje tih proizvoda putem
daljinskog upravljača Samsungova televizora. Kako biste
mogli upravljati tom funkcijom, HDMI kabelom morate
povezati player sa Samsungovim televizorom koji ima
značajku Anynet+.
Da biste kupili i reproducirali DivX® VOD sadržaj,
pregledajte DivX® VOD registracijske kodove.
| 28 Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 28
2014-02-26 오후 2:52:12
||NAPOMENE |
\\ Usluga upravljanja na daljinu možda neće biti dostupna u
nekim zemljama.
Postavke
Upravljanje na daljinu
04
Kad je aktivirano, operaterima Samsungovog pozivnog
centra omogućava udaljeno dijagnosticiranje i rješavanje
problema s proizvodom. Potrebna je aktivna internetska
veza.
Podrška
\\ Obratite se najbližem servisnom centru radi PIN koda i recite
kod zaduženoj osobi. To omogućuje udaljeno dijagnosticiranje
proizvoda i potrebnih mjera.
Nadogradnja softvera
Obratite se tvrtki
Samsung
Pon.p.
Ostale informacije o funkciji nadogradnje softvera
možete pronaći u dijelu "Nadograđivanje softvera" na
stranicama 34~35.
Sadržava kontaktne podatke za pomoć u vezi s
uporabom playera.
Ponovno postavlja sve postavke osim mrežnih i Smart
Hub postavki na zadane vrijednosti i pokreće funkciju
Postavljanje.
Zadani sigurnosni PIN je 0000.
Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 29
29 |
2014-02-26 오후 2:52:12
Postavke
Mreže i internet
Kada ovaj player povežete s mrežom, putem
mrežne veze možete se koristiti mrežnim
aplikacijama i funkcijama, primjerice Smart Hub
i BD-LIVE te nadograditi softver playera. Ostale
informacije o pristupanju internetskim uslugama
i njihovoj uporabi možete pronaći u poglavlju
Mrežne usluge u ovom priručniku na stranicama
48~59. Upute za konfiguriranje mrežne veze
navedene su u nastavku.
Konfiguriranje mrežne veze
Prije početka obratite se svom davatelju
internetskih usluga te saznajte imate li statičku ili
dinamičku IP adresu. Ako je dinamička, a vi imate
žičanu ili bežičnu mrežu, preporučujemo primjenu
postupaka automatske konfiguracije opisanih u
nastavku.
Ako se spajate na žičanu mrežu, povežite player s
usmjerivačem pomoću LAN kabela prije početka
postupka konfiguracije.
Ako se spajate na bežičnu mrežu, prije početka
odspojite sve žičane mrežne veze.
Da biste počeli konfigurirati mrežnu vezu, slijedite
ove korake:
Žičana mreža
ĞĞ
Žičano - Automatski
1. Na početnom izborniku odaberite Postavke,
a zatim pritisnite tipku v.
2. Odaberite Mreža, a zatim pritisnite tipku v.
3. Odaberite Postavke mreže, a zatim pritisnite
tipku v.
4. Odaberite Žičano na zaslonu Postavke
mreže, a zatim pritisnite tipku v.
5. Odaberite tipku Poveži, a zatim pritisnite
tipku v. Proizvod prepoznaje žičanu vezu,
potvrđuje je i spaja se na mrežu.
ĞĞ
Žičano - Ručno
Ako imate statičnu IP adresu ili automatski
postupak ne funkcionira, morat ćete ručno
postaviti vrijednosti Postavke mreže.
Slijedite 1. i 2. korak u poglavlju Žičana mreža, a
zatim slijedite ove korake:
1. Odaberite Status mreže. Player traži mrežu,
a zatim prikazuje poruku o neuspjelom
povezivanju.
2. Na dnu zaslona odaberite IP postavke, a
zatim pritisnite tipku v.
Pojavljuje se zaslon IP postavke.
3. Odaberite polje IP postavka, a zatim pritisnite
tipku v.
4. Odaberite Ručni upis u polju IP postavka, a
zatim pritisnite tipku v.
5. Odaberite vrijednost za unos (IP adresa,
na primjer), a zatim pritisnite tipku v.
Upotrijebite brojčane tipke na daljinskom
upravljaču da biste unijeli brojeve za tu
vrijednost. Brojeve možete unijeti i s pomoću
tipki ▲▼. Tipkama ◄► na daljinskom
upravljaču krećite se od jednog do drugog
polja za unos unutar vrijednosti. Kada ste
gotovi s jednom vrijednošću, pritisnite tipku
v.
6. Pritišćite tipke ▲ ili ▼ za pomicanje na drugu
vrijednost, a zatim unesite brojeve za tu
vrijednost slijedeći upute u 5. koraku.
7. Ponavljajte 5. i 6. korak sve dok ne unesete
sve vrijednosti.
||NAPOMENE |
\\ Vrijednosti mreže može vam dati vaš davatelj internetskih
usluga.
8. Kad ste završili s unosom svih vrijednosti,
odaberite U redu, a zatim pritisnite tipku v.
Player provjerava mrežnu vezu, a zatim se
povezuje s mrežom.
| 30 Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 30
2014-02-26 오후 2:52:12
Bežična mreža
Bežično - Automatski
1. Na početnom izborniku odaberite Postavke,
a zatim pritisnite tipku v.
2. Odaberite Mreža, a zatim pritisnite tipku v.
3. Odaberite Postavke mreže, a zatim pritisnite
tipku v.
4. Odaberite Bežično na zaslonu Postavke
mreže, a zatim pritisnite tipku v. Player traži
dostupne mreže i prikazuje njihov popis.
||NAPOMENE |
\\ Da biste vidjeli lozinku dok je unosite, tipkama sa
strelicama odaberite Pokaži lozinku na desnoj strani, a
zatim pritisnite tipku v.
7. Kada ste gotovi, odaberite Dovršeno, a zatim
pritisnite tipku v. Player provjerava mrežnu
vezu, a zatim se povezuje s mrežom.
8. Kad je provjera dovršena, odaberite U redu,
a zatim pritisnite tipku v.
||NAPOMENE |
\\ Sigurnosni kod i lozinku trebali biste pronaći na jednom
od zaslona postavki kojima ste se koristili prilikom
postavljanja usmjerivača ili modema.
ĞĞ
Odaberite vrstu mreže.
Postavke mreže
Vrsta mreže
Bežično
Bežična mreža
linksys3
solugen_edu#2
iptime23
solugen_edu#1
Osvježi
Blu-ray reproduktor možete
povezati na Internet. Odaberite
bežičnu mrežu koju želite
upotrebljavati.
WPS(PBC)
Postavke
ĞĞ
04
Povezivanje s bežičnom mrežom možete ostvariti
na četiri načina:
-- Bežično automatski
-- Bežično ručno
-- WPS(PBC)
-- WPS(PIN)
Kada konfigurirate bežičnu mrežnu vezu, bilo koji
uređaji s bežičnom mrežom koji su trenutačno
povezani putem playera ili, ako je primjenjivo,
trenutačna žičana veza playera bit će odspojeni.
5. Odaberite željenu mrežu, a zatim pritisnite
tipku v.
6. Na zaslonu Zaštita unesite sigurnosni kod ili
lozinku svoje mreže.
Brojeve unosite izravno pomoću brojčanih
tipki na daljinskom upravljaču. Slova unosite
odabirući ih tipkom sa strelicom, zatim
pritiskom tipke v.
Bežično - Ručno
Ako imate statičnu IP adresu ili automatski
postupak ne funkcionira, morat ćete ručno
postaviti vrijednosti Postavke mreže.
1. Slijedite upute u poglavlju Bežično Automatski kroz 5. korak.
2. Player traži mrežu, a zatim prikazuje poruku o
neuspjelom povezivanju.
3. Na dnu zaslona odaberite IP postavke, a
zatim pritisnite tipku v.
Pojavljuje se zaslon IP postavke.
4. Odaberite polje IP postavka, a zatim pritisnite
tipku v.
5. Odaberite Ručni upis u polju IP postavka, a
zatim pritisnite tipku v.
Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 31
31 |
2014-02-26 오후 2:52:12
Postavke
6. Odaberite vrijednost za unos (na primjer, IP
adresa), a zatim pritisnite tipku v. Upotrijebite
brojčane tipke na daljinskom upravljaču da biste
unijeli brojeve za tu vrijednost. Brojeve možete
unijeti i pomoću tipki ▲▼. Tipkama ◄► na
daljinskom upravljaču krećite se od jednog do
drugog polja za unos unutar vrijednosti. Kada
ste gotovi s jednom vrijednošću, pritisnite
tipku v.
7. Pritišćite tipke ▲ ili ▼ za pomicanje na drugu
vrijednost, a zatim unesite brojeve za tu
vrijednost slijedeći upute u 6. koraku.
8. Ponavljajte 6. i 7. korak sve dok ne unesete
sve vrijednosti.
||Napomene |
\\ Vrijednosti mreže može vam dati vaš davatelj internetskih
usluga.
9. Kada ste gotovi, odaberite U redu, a zatim
pritisnite tipku v. Pojavljuje se zaslon
Zaštita.
10. Na zaslonu Zaštita unesite sigurnosni kod ili
lozinku svoje mreže. Brojeve unosite izravno
brojčanim tipkama na daljinskom upravljaču.
Slova unosite odabirući ih tipkama ▲▼◄►,
zatim pritiskom tipke v.
11. Kad ste gotovi, odaberite Dovršeno na
desnoj strani zaslona, a zatim pritisnite tipku
v.
Player provjerava mrežnu vezu, a zatim se
povezuje s mrežom.
12. Nakon što player provjeri mrežu, odaberite U
redu, a zatim pritisnite tipku v.
ĞĞ
WPS(PBC)
1. Na početnom izborniku odaberite Postavke,
a zatim pritisnite tipku v.
2. Odaberite Mreža, a zatim pritisnite tipku v.
3. Odaberite Postavke mreže, a zatim pritisnite
tipku v.
4. Odaberite Bežično na zaslonu Postavke
mreže, a zatim pritisnite tipku v.
5. Pritisnite tipku ▲ na daljinskom upravljaču,
a zatim pritisnite tipku ► da biste odabrali
WPS(PBC).
6. Pritisnite tipku v na vašem daljinskom
upravljaču. Pojavljuje se poruka „Pritisnite
tipku PBC“.
7. Pritisnite tipku WPS(PBC) na usmjerivaču
tijekom iduće dvije minute. Vaš player
automatski prikuplja sve vrijednosti postavki
mreže koje su mu potrebne i povezuje vas s
mrežom.
Pojavljuje se zaslon Status mreže. Player
se povezuje s mrežom nakon što se potvrdi
mrežna veza.
ĞĞ
WPS(PIN)
Prije nego što počnete, otvorite izbornik postavki
usmjerivača na svom računalu i pristupite zaslonu
s poljem za unos WPS PIN-a.
1. Na početnom izborniku odaberite Postavke,
a zatim pritisnite tipku v.
2. Odaberite Mreža, a zatim pritisnite tipku v.
3. Odaberite Postavke mreže, a zatim pritisnite
tipku v.
4. Odaberite Bežično na zaslonu Postavke
mreže, a zatim pritisnite tipku v.
Player traži dostupne mreže i prikazuje njihov
popis.
5. Odaberite željenu mrežu, a zatim pritisnite
tipku ►.
6. Odaberite WPS(PIN), a zatim pritisnite tipku
v. Pojavljuje se skočni prozor PIN.
7. Unesite PIN u polje za unos WPS PIN-a
na zaslonu postavki usmjerivača,a zatim
spremite taj zaslon.
||NAPOMENE |
\\ Obratite se proizvođaču usmjerivača radi uputa o
tome kako pristupiti zaslonima postavki usmjerivača ili
pogledajte korisnički priručnik usmjerivača.
\\ Za WPS vezu postavite sigurnosno šifriranje bežičnog
usmjerivača na AES. Postavljanje na sigurnosno šifriranje
WEP ne podržava WPS vezu.
| 32 Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 32
2014-02-26 오후 2:52:12
Izravni Wi-Fi
\\ Neki uređaji s funkcijom Izravni Wi-Fi možda neće
podržavati funkciju AllShare ako su povezani putem
sučelja Izravni Wi-Fi. U tom slučaju preporučuje se da
promijenite način uspostavljanja mrežne veze između
uređaja.
\\ Prijenosi podataka putem Bluetootha mogu ometati signal
funkcije Izravni Wi-Fi. Prije uporabe funkcije Izravni Wi-Fi
izričito preporučujemo da isključite funkciju Bluetooth na
bilo kojem aktivnom mobilnom uređaju.
1. Uključite uređaj opremljen sučeljem Izravni Wi-Fi
i aktivirajte njegovu funkciju Izravni Wi-Fi.
2. Na početnom izborniku odaberite Postavke,
a zatim pritisnite tipku v.
3. Odaberite Mreža, a zatim pritisnite tipku v.
4. Odaberite Izravni Wi-Fi, a zatim pritisnite
tipku v.
Pojavljuju se uređaji opremljeni sučeljem
Izravni Wi-Fi koje možete povezati.
5. Postoji tri načina za dovršetak Wi-Fi
povezivanja:
• Putem Wi-Fi uređaja.
• Putem playera pomoću PBC-a.
• Putem playera pomoću PIN-a.
Svaki od načina opisan je u nastavku.
Putem Wi-Fi uređaja
1. Na Wi-Fi uređaju pratite postupak za
povezivanje s drugim uređajem sa sučeljem
Izravni Wi-Fi. Upute potražite u korisničkom
priručniku uređaja.
Postavke
||NAPOMENE |
04
Funkcija Izravni Wi-Fi omogućuje vam povezivanje
uređaja opremljenih sučeljem „Izravni Wi-Fi“ s
ovim playerom i njihovo međusobno povezivanje
s pomoću mreže ravnopravnih čvorova, bez
bežičnog usmjerivača.
2. Nakon dovršetka tog postupka na TV zaslonu
trebali biste vidjeti skočni prozor s porukom
da je uređaj koji podržava Izravni Wi-Fi
zatražio povezivanje. Odaberite U redu, a
zatim za prihvaćanje pritisnite tipku v.
3. Pojavljuje se skočni prozor Povezivanje nakon
kojeg slijedi skočni prozor Povezano. Kada
se ovaj skočni prozor zatvori, na zaslonu
Izravni Wi-Fi uređaj bi trebao biti naveden kao
povezan.
Putem playera pomoću PBC-a
1. Odaberite uređaj sa sučeljem Izravni Wi-Fi
koji želite povezati s ovim playerom, zatim
pritisnite tipku v. Pojavljuje se skočni prozor
PBC/PIN.
2. Odaberite PBC, a zatim pritisnite tipku v.
Pojavljuje se skočni prozor PBC.
3. Na uređaju sa sučeljem Izravni Wi-Fi pritisnite
tipku PBC u roku od 2 minute.
4. Pojavljuje se skočni prozor Povezivanje nakon
kojeg slijedi skočni prozor Povezano. Kada
se ovaj skočni prozor zatvori, na zaslonu
Izravni Wi-Fi uređaj bi trebao biti naveden kao
povezan.
Putem playera pomoću PIN-a
1. Odaberite uređaj sa sučeljem Izravni Wi-Fi
koji želite povezati s ovim playerom, zatim
pritisnite tipku v. Pojavljuje se skočni prozor
PBC/PIN.
2. Odaberite PIN, a zatim pritisnite tipku v.
Pojavljuje se skočni prozor PIN.
3. Zabilježite PIN kôd iz skočnog prozora, zatim
ga unesite u odgovarajuće polje na uređaju
sa sučeljem Izravni Wi-Fi koji želite povezati.
4. Pojavljuje se skočni prozor Povezivanje nakon
kojeg slijedi skočni prozor Povezano. Kada
se ovaj skočni prozor zatvori, na zaslonu
Izravni Wi-Fi uređaj bi trebao biti naveden kao
povezan.
||NAPOMENE |
\\ Trenutačna žičana ili bežična mrežna veza bit će
odspojene prilikom upotrebe funkcije Izravni Wi-Fi.
\\ Tekstualne datoteke, poput onih s nastavkom .TXT ili .DOC,
neće se prikazati kada upotrebljavate funkciju Izravni Wi-Fi.
Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 33
33 |
2014-02-26 오후 2:52:12
Postavke
Nadogradnja softvera
Izbornik Ažuriranje softvera omogućuje vam da
nadogradnjom softvera playera poboljšate njegovu
izvedbu ili dobijete dodatne usluge.
• Nikada ručno ne isključujte ili ponovno uključujte player
tijekom postupka ažuriranja.
1. Na početnom izborniku odaberite Postavke,
a zatim pritisnite tipku v.
2. Odaberite Podrška, a zatim pritisnite tipku
v.
3. Odaberite Ažuriranje softvera, a zatim
pritisnite tipku v.
4. Da biste preuzeli ažuriranje softvera i ažurirali
odmah, odaberite Ažuriraj sada, zatim
pritisnite tipku v. Pojedinosti potražite pod
naslovom „Ažuriraj odmah“ na ovoj stranici.
5. Da biste omogućili da proizvod automatski
preuzme ažurirani softver kad je to dostupno,
odaberite Autom. ažuriranje, a zatim
pritisnite tipku v. Pojedinosti potražite pod
naslovom „Automatsko ažuriranje“ na 35.
stranici.
||NAPOMENE |
\\ Nadogradnja je dovršena kada se player isključi, a zatim
se ponovno sam uključi.
\\ Tvrtka Samsung Electronics ne snosi pravnu odgovornost
za kvar playera čiji je uzrok nestabilna internetska veza ili
nemar korisnika tijekom ažuriranja softvera.
Ažuriraj sada
Možete upotrijebiti funkciju Ažuriraj odmah da
biste ažurirali softver putem mrežne veze ili
pomoću USB Flash pogona. Upute za mrežu
nalaze se dolje. Upute za USB Flash pogon nalaze
se na sljedećoj stranici.
1. Odaberite Ažuriraj sada, a zatim pritisnite
tipku v.
Pojavljuje se skočni prozor Ažuriraj odmah.
2. Proizvod na internetu traži najnoviju verziju
softvera.
3. Ako pronađe novu verziju, pojavljuje se skočni
prozor Zahtjev za ažuriranje.
4. Odaberite U redu. Proizvod nadograđuje
softver te se automatski isključuje, a zatim
uključuje.
5. Ako u roku jedne minute ne odaberete U redu ili
Odustani, proizvod pohranjuje novi softver za
nadogradnju. Softver možete kasnije nadograditi
pomoću funkcije Autom. ažuriranje.
6. Ako odaberete Odustani, proizvod otkazuje
nadogradnju.
||NAPOMENE |
\\ Po završetku nadogradnje sustava provjerite pojedinosti
softvera u dijelu zaslona Obratite se tvrtki Samsung
Informacije o proizvodu.
\\ Ne isključujte player tijekom ažuriranja softvera. To bi
moglo prouzročiti kvar playera.
\\ Ako od nadogradnje želite odustati tijekom preuzimanja
softvera, pritisnite tipku v.
\\ Tijekom napretka nadogradnje sustava na prednjoj ploči
prikazuje se „UPDATE“.
| 34 Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 34
2014-02-26 오후 2:52:12
1. Za odabir postavke Autom. ažuriranje
pritišćite tipke ▲▼, a zatim pritisnite tipku v.
2. Odaberite Uključeno ili Isključeno.
Ako odaberete Uključeno, player će
automatski preuzeti novi softver za
nadogradnju kada je u načinu Automatskog
ažuriranja softvera isključen. Ako preuzme
novu nadogradnju softvera, player će vas
pitati želite li je instalirati kada uključite player.
||NAPOMENE |
\\ Da biste upotrijebili funkciju Nadogradnja načina
automatskog ažuriranja, player mora biti spojen na
internet.
< Putem USB-a >
1. Posjetite www.samsung.com.
2. Kliknite SUPPORT u gornjem desnom dijelu
stranice.
11. Pazite da u proizvodu nema diska, zatim u
USB priključak proizvoda umetnite USB Flash
pogon.
Postavke
Možete postaviti funkciju Automatsko ažuriranje
kako bi player mogao preuzeti novi softver za
nadogradnju kada je u načinu Automatskog
ažuriranja.
U načinu automatskog ažuriranja programa player
je isključen, ali je njegova internetska veza aktivna.
To playeru omogućuje da automatski preuzima
nadogradnju softvera kada ga ne upotrebljavate.
9. Raspakirajte zip arhivu na računalo. Trebali
biste imati jednu mapu istog naziva kao i zip
datoteka.
04
Autom. ažuriranje
10. Kopirajte tu mapu na USB Flash pogon.
12. U izborniku proizvoda idite na Postavke >
Podrška > Ažuriranje softvera.
13. Odaberite Ažuriraj sada.
14. Proizvod traži softver na USB pogonu. Kad
pronađe softver, pojavljuje se skočni prozor
Zahtjev za ažuriranje.
15. Odaberite U redu. Proizvod nadograđuje
softver te se automatski isključuje, a zatim
uključuje.
||NAPOMENE |
\\ Tijekom nadogradnje softvera pomoću USB priključka u
playeru se ne smije nalaziti nijedan disk.
\\ Po završetku nadogradnje sustava provjerite pojedinosti
softvera u dijelu zaslona Obratite se tvrtki Samsung
Informacije o proizvodu.
\\ Ne isključujte player tijekom ažuriranja softvera.
To bi moglo prouzročiti kvar playera.
\\ Ažuriranja softvera pomoću USB priključka izvode se
samo pomoću USB Flash memorijskog štapića.
3. U polje za pretraživanje unesite broj modela
proizvoda. Dok unosite broj modela, padajući
izbornik prikazat će proizvode koji odgovaraju
broju modela.
4. Lijevo kliknite broj modela svog proizvoda na
padajućem popisu.
5. Na stranici koja se pojavi pomičite se prema
dolje, a zatim kliknite Firmware Manuals &
Downloads.
6. U središtu stranice kliknite Firmware.
7. Kliknite tipku ZIP u stupcu Datoteka na
desnoj strani ove stranice.
8. Kliknite Send u prvom skočnom prozoru koji
se pojavi. U drugom skočnom prozoru kliknite
OK da biste preuzeli i spremili datoteku
ugrađenog programa na računalo.
Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 35
35 |
2014-02-26 오후 2:52:12
Reproduciranje medija
Player Blu-ray diska može reproducirati sadržaj
koji se nalazi na Blu-ray/DVD/CD diskovima, USB
uređajima, računalima, pametnim telefonima,
tabletnim računalima i na internetu.
Da biste reproducirali sadržaj koji se nalazi na
vašem računalu ili mobilnim uređajima, morate
i njih i proizvod spojiti s mrežom. Da biste
reproducirali sadržaj na svom računalu, morate na
njega instalirati i mrežni softver za Allshare.
||NAPOMENE |
\\ Sadržaj na svojem računalu možete reproducirati pomoću
drugih programa kompatibilnih s mrežnim softverom
AllShare, no preporučujemo da upotrebljavate mrežni
softver AllShare.
Reproduciranje komercijalnih diskova
Reprodukcija datoteka na USB
uređaju
Putem playera možete na dva načina reproducirati
i prikazivati multimedijske datoteke koje se nalaze
na USB uređaju.
1. način
1. Uključite player.
2. Uključite USB uređaj u USB priključak na prednjoj
ploči playera. Pojavljuje se skočni prozor s
porukom o novom povezanom uređaju.
Filmovi i TV
emisije
Aplikacije
Fotografije
1. Pritisnite tipku 8 da otvorite ladicu za disk.
Fotografije,
Video &
Glazba
Novi ur. spoj.
m80
Videozapisi
Glazba
2. Pažljivo umetnite disk u ladicu diska tako da
naljepnica na disku bude okrenuta prema gore.
Sav sadržaj
Otiđite na programe i povežite se na
mrežu kako biste dobili preporučene
programe.
Web-preglednik Postavke
a Samsung račun d Screen Mirroring
||NAPOMENE |
\\ Ako se skočni prozor ne pojavi, prijeđite na 2. način.
3. Pritisnite tipku 8 da biste zatvorili ladicu
diska.
Reprodukcija počinje automatski.
4. Ako reprodukcija ne počne automatski,
pritisnite tipku 6 na daljinskom upravljaču.
3. Tipkama ▲▼ odaberite Fotografije, Videozapisi,
Glazba ili Sav sadržaj, a zatim pritisnite tipku
v. Pojavljuje se zaslon Fotografije, Video &
Glazba s popisom sadržaja uređaja. Ovisno
o načinu na koji je sadržaj složen vidjet ćete
mape, pojedinačne datoteke ili sve.
||NAPOMENE |
\\ Iako će player prikazati mape za sve vrste sadržaja,
prikazat će samo one datoteke s Vrstom sadržaja koju
ste odabrali u 2. koraku. Na primjer, ako ste odabrali
glazbu, moći ćete vidjeti samo glazbene datoteke. Možete
promijeniti ovaj odabir tako da se vratite na zaslon
Fotografije, Video & Glazba i prijeđete na 4. korak u 2.
načinu opisan u nastavku.
| 36 Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 36
2014-02-26 오후 2:52:13
2. način
1. Uključite player.
2. Uključite USB uređaj u USB priključak na
prednjoj ploči playera.
3. Na početnom zaslonu odaberite Fotografije,
Video & Glazba, a zatim pritisnite tipku v.
4. Odaberite Fotografije, Videozapisi, Glazba
ili Sav sadržaj, a zatim pritisnite tipku v.
||NAPOMENE |
\\ Iako će player prikazati mape za sve vrste sadržaja,
prikazat će samo one datoteke s Vrstom sadržaja koju ste
odabrali u 2. koraku. Na primjer, ako ste odabrali glazbu,
moći ćete vidjeti samo glazbene datoteke. Taj odabir
možete promijeniti povratkom na zaslon Fotografije, Video
& Glazba i ponavljanjem 4. koraka.
5. Pomoću tipki ◄► odaberite željeni uređaj, a
zatim pritisnite tipku v.
Ovisno o rasporedu sadržaja vidjet ćete
mape, pojedinačne datoteke ili sve.
6. Ako bude potrebno, pritišćite tipke ▲▼◄►
da biste odabrali mapu, zatim pritisnite tipku
v.
9. Idite na stranice 40~47 za upute koje
objašnjavaju kako se kontrolira reprodukcija
videozapisa, glazbe i slika na USB uređaju.
||NAPOMENE |
\\ Ako tijekom reprodukcije USB uređaja umetnete disk,
način rada uređaja automatski se mijenja u „Disk“.
Reproduciranje medija
7. Idite na stranice 40~47 za upute koje
objašnjavaju kako se kontrolira reprodukcija
videozapisa, glazbe i slika na USB uređaju.
7. Tipkama ▲▼◄► odaberite datoteku za
pregledavanje ili reprodukciju, zatim pritisnite
tipku v.
8. Pritisnite tipku RETURN za izlazak iz mape ili
tipku EXIT za povratak na početni zaslon.
05
4. Ako bude potrebno, pritišćite tipke ▲▼◄►
da biste odabrali mapu, zatim pritisnite tipku
v.
5. Odaberite datoteku koju želite prikazati ili
reproducirati, a zatim pritisnite tipku v.
6. Pritisnite tipku RETURN za izlazak iz mape ili
tipku EXIT za povratak na početni zaslon.
Reprodukcija diskova sa
sadržajem koji je snimio korisnik
Možete reproducirati multimedijske datoteke koje
ste snimili na Blu-ray, DVD ili CD diskove.
1. Samostalno snimljeni disk stavite u ladicu za
disk tako da naljepnica bude okrenuta prema
gore, a zatim zatvorite ladicu. Pojavljuje se
skočni prozor Uređaj povezan.
2. Tipkama ▲▼ odaberite vrstu sadržaja koji
želite pregledati ili reproducirati - Fotografije,
Videozapisi, Glazba ili Sav sadržaj - a zatim
pritisnite tipku v.
||NAPOMENE |
\\ Iako će player prikazati mape za sve vrste sadržaja,
prikazat će samo one datoteke s Vrstom sadržaja koju ste
odabrali u 2. koraku. Na primjer, ako ste odabrali glazbu,
moći ćete vidjeti samo glazbene datoteke. Taj odabir
možete promijeniti povratkom na zaslon Fotografije, Video
& Glazba i ponavljanjem 2. koraka.
3. Pojavljuje se zaslon s popisom sadržaja
diska. Ovisno o rasporedu sadržaja vidjet
ćete mape, pojedinačne datoteke ili sve.
4. Ako bude potrebno, pritišćite tipke ▲▼◄►
da biste odabrali mapu, zatim pritisnite tipku
v.
Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 37
37 |
2014-02-26 오후 2:52:13
Reproduciranje medija
5. Tipkama ▲▼◄► odaberite datoteku za
pregledavanje ili reprodukciju, zatim pritisnite
tipku v.
6. Pritisnite tipku RETURN jednom ili više puta
za izlazak iz trenutačnog zaslona, izlazak iz
mape ili povratak na početni zaslon.
Pritisnite tipku EXIT da biste se vratili izravno
na početni zaslon.
7. Upute s objašnjenjima o tome kako upravljati
reprodukcijom videozapisa, glazbe i slika na
disku potražite na stranicama 40~47.
Uporaba mrežne funkcije Allshare
Putem playera i uz upotrebu bežične veze, funkcija
Allshare omogućuje reprodukciju fotografija,
videozapisa, ili glazbe koji se nalaze na računalu ili
uređaju koji podržava Allshare.
Za preuzimanje softvera Allshare
Funkcija AllShare olakšava dohvaćanje i uživanje
u datotekama s multimedijskim sadržajem koje
se nalaze na računalu ili uređajima koji podržavaju
DLNA. Međutim, na računalima mora biti instalirana
funkcija AllShare PC, a mobilni uređaji moraju
podržavati AllShare. Više informacija potražite na
portalu sa sadržajem i uslugama tvrtke Samsung
(http://content.samsung.com).
-- Prilikom pokušaja reprodukcije datoteka
s multimedijskim sadržajem putem DLNA
poslužitelja drugog proizvođača može doći do
problema s kompatibilnošću.
| 38 Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 38
2014-02-26 오후 2:52:14
Player Blu-ray diskova
AllShare veza
Reproduciranje
datoteka s
računala
1. Povežite player Blu-ray diska, računalo i/ili
uređaj koji podržava Allshare na istu bežičnu
mrežu.
2. Pratite upute iz priručnika za instalaciju/
upotrebu softvera Allshare da biste postavili
uređaje i datoteke za reprodukciju ili gledanje.
3. Na početnom zaslonu playera odaberite
Fotografije, Video & Glazba, a zatim
pritisnite tipku v. Pojavljuje se zaslon
Fotografije, Video & Glazba.
4. Odaberite vrstu sadržaja koji želite
reproducirati - Fotografije, Videozapisi,
Glazba ili Sav sadržaj - a zatim pritisnite
tipku v.
5. Na sljedećem zaslonu odaberite Allshare, a
zatim pritisnite tipku v.
6. Na popisu Allshare povezanih uređaja koji se
pojavljuje odaberite svoje računalo ili drugi
uređaj koji podržava Allshare, zatim pritisnite
tipku v. Pojavljuje se zaslon s popisom
dostupnih datoteka.
Računalo
AllShare
veza
Player Blu-ray diskova
Reproduciranje
datoteka s računala
Kontrolirajte datoteke računala
s playera Blu-ray diskova
Allshare pametni telefon
Reproduciranje medija
Računalo
Upravljanje reprodukcijom sadržaja s
računala pomoću pametnog telefona
05
Reprodukcija sadržaja s računala ili
uređaja koji podržava Allshare putem
playera Blu-ray diska
(Dostupno samo s telefonima tvrtke Samsung koji
podržavaju funkciju Allshare.)
1. Povežite player Blu-ray diska, računalo i/ili
mobilni telefon koji podržava Allshare na istu
bežičnu mrežu.
2. Pratite upute iz priručnika za instalaciju/
upotrebu softvera Allshare da biste postavili
uređaje i datoteke za reprodukciju ili gledanje.
3. Pomoću softvera Allshare na računalu
provjerite je li vaš telefon povezan.
4. Na telefonu odaberite datoteku koju želite
pogledati ili reproducirati, zatim kao uređaj za
reprodukciju odaberite Blu-ray player.
5. Na telefonu pokrenite reprodukciju.
7. Odaberite datoteku koju želite reproducirati ili
prikazati, a zatim pritisnite tipku v.
Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 39
39 |
2014-02-26 오후 2:52:15
Reproduciranje medija
SOURCE
Upravljanje reprodukcijom videozapisa
VOL
VOL
1
2
3
4
5
6
7
8
– + VOL
+videosadržaja
VOL
–
Možete upravljati reprodukcijom
koji se nalazi na Blu-ray/DVD diskovima, USB-u, mobilnom uređaju
TV
ili računalu. Neke funkcijeSAMSUNG
opisane
u ovom priručniku možda neće biti dostupne, ovisno o disku ili sadržaju.
Tipke za reprodukciju videozapisa na daljinskom upravljaču
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
POPUP
„„
Uporaba izbornika diska, izbornika naslova,
skočnog izbornika i popisa naslova
Tipka DISC
MENU
SMART
HOME
HOME
REPEAT
HUB
„„
APPS
TOOLS
INFO
Tipke vezane
uz reprodukciju
Player ne reproducira zvuk u načinima Traženje,
Sporo ili Korak.
• Za povratak na
reprodukciju
RETURN
EXITnormalne brzine
pritisnite tipku 6.
6 tipka
5 tipka
7 tipka
Ubrzana
reprodukcija
Usporena
reprodukcija
A
B
C
D
PANDORA
DIGITAL
SUBTITLE
SCREEN
INPUT
Započinje
reprodukciju.
AUDIO SUBTITLE FULL
SEARCH
Zaustavlja reprodukciju.
Privremeno zaustavlja reprodukciju.
Tijekom reprodukcije pritisnite tipku 3
ili 4.
Svaki put kad pritisnete tipku 3 ili 4,
promijenit će se brzina reprodukcije.
U načinu privremenog zaustavljanja pritisnite
tipku 4.
Svaki put kad pritisnete tipku 4, promijenit
će se brzina reprodukcije.
U načinu privremenog zaustavljanja
Reprodukcija pritisnite tipku 7.
u koracima
Svaki put kad pritisnete tipku 7,
pojavljuje se novi okvir.
Tijekom reprodukcije pritisnite tipku 1
ili 2.
Reprodukcija s
Svaki put kad pritisnete tipku 1 ili 2,
preskakanjem
disk se prebacuje na prethodno ili sljedeće
poglavlje ili datoteku.
Tipka TITLE
MENU
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 40
Tijekom reprodukcije pritisnite ovu tipku
da biste prikazali izbornik Naslov.
• Ako se na disku nalazi popis pjesama,
pritisnite Prikaz da biste prešli na taj
popis.
Tipka POPUP Tijekom reprodukcije pritisnite ovu tipku
MENU
da biste prikazali Skočni izbornik.
Uporaba izbornika Alati
Tijekom reprodukcije ili u načinu privremenog
zaustavljanja pritisnite tipku TOOLS.
Reproduciraj od Odaberite za povratak na početak
početka
filma, zatim pritisnite tipku v.
3D
Upotrijebite 3D izbornik da biste odabrali
opciju Jedna pored druge ili Jedna
pokraj druge ako se 3D sadržaj koji se
trenutačno reproducira ne prikazuje
pravilno u 3D načinu rada.
||NAPOMENE |
\\ Upotrijebite 3D izbornik samo za 3D
sadržaj. Ako se primjenjuje na 2D
sadržaj, možda neće biti ispravno
prikazan.
Bilješke o filmu sadrže informacije o
redatelju, glumcima, sinopsisu itd.
Bilješke o filmu ||NAPOMENE |
\\ Ova funkcija dostupna je ako disk
sadrži podatke Bilješke o filmu, a
uređaj je povezan na mrežu.
Pretraga scena
| 40 Hrvatski
Tijekom reprodukcije pritisnite ovu tipku
da biste prikazali izbornik Disk
Možete upotrebljavati funkciju Pretraga
scena tijekom reprodukcije da biste
gledali ili pokrenuli film od scene po
vlastitom izboru.
2014-02-26 오후 2:52:15
||NAPOMENE |
\\ Ako upotrebljavate funkciju Allshare
nakon povezivanja s računalom
putem mreže, funkcija Pretraga
scena možda neće biti podržana.
Ako na disku ili uređaju postoji nekoliko
filmova, odaberite kako biste pokrenuli
drugi naslov.
1. Odaberite Pretraga naslova, a
zatim pritisnite tipku v.
Način
ponavljanja
2. Upotrijebite tipke ▲▼ da biste
odabrali naslov, a zatim pritisnite
tipku v.
3. U točki u kojoj želite zaustaviti
ponovnu reprodukciju (B) pritisnite
tipku v.
Odaberite da biste reproducirali
poglavlje po vlastitom izboru.
Pretr. poglavlja
||NAPOMENE |
1. Odaberite Pretr. poglavlja, a zatim
pritisnite tipku v.
\\ Točku (B) morate postaviti najmanje
5 sekundi trajanja reprodukcije
poslije točke (A).
2. Upotrijebite tipke ▲▼ da biste
odabrali poglavlje, a zatim pritisnite
tipku v.
Odaberite kako biste reproducirali film
od odabrane vremenske točke.
Traka pretrage
vremena
1. Odaberite Traka pretrage
vremena, a zatim pritisnite tipku
v.
2. Pomoću brojčanih tipki unesite
vremensku točku na koju želite ići,
a zatim pritisnite tipku v.
Način prikaza
slike
||NAPOMENE |
\\ Možete također upotrijebiti tipke
◄► da biste premotavali film
unaprijed ili unatrag.
Film se premotava unaprijed ili
unatrag jednu minutu svaki put kad
pritisnete tipke ◄►.
1. Pritišćite tipke ▲▼ da biste
odabrali ponovite A-B, a zatim
pritisnite tipku v.
2. U točki od koje želite početi
ponovnu reprodukciju (A) pritisnite
tipku v. Pustite da se film
reproducira.
Odaberite za postavljanje načina
prikaza slike.
-- Dinamičan: Povećava oštrinu i
svjetlinu.
-- Standardon: Odaberite ovu
postavku za većinu programa koje
gledate.
-- Film: Najbolja postavka za gledanje
filmova.
-- Korisnik: Omogućuje vam
prilagodbu oštrine i upotrebu
funkcije smanjenja šumova.
||NAPOMENE |
\\ Kada upotrebljavate funkciju BD
wise, ovaj izbornik neće se pojaviti.
Audio
Odaberite za postavljanje željenog
audio jezika.
Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 41
Reproduciranje medija
Pretraga
naslova
\\ Ako su informacije o indeksu u
datoteci oštećene ili datoteka ne
podržava indeksiranje, nećete moći
upotrebljavati funkciju Pretraga
scena.
05
Pretraga scena
Odaberite da biste ponovili naslov,
poglavlje ili određeni dio.
-- Isključeno: Odaberite za povratak
na normalnu reprodukciju.
-- Naslov: Odaberite za ponavljanje
odabranog naslova.
-- Poglavlje: Odaberite za ponavljanje
određenog poglavlja.
-- Ponovite A-B: Odaberite za
ponavljanje određenog dijela.
41 |
2014-02-26 오후 2:52:15
Reproduciranje medija
Podnaslov
Postavke
podnaslova
Kut
BONUSVIEW
video
BONUSVIEW
audio
Puni zaslon
Informacije
Odaberite za postavljanje željenog
jezika podnaslova.
-- Ovom funkcijom možete upravljati
i pritiskom tipke PODNASLOV na
daljinskom upravljaču.
Odaberite za postavljanje željenih
opcija podnaslova.
Odaberite za prikaz prizora iz drugog
kuta. Opcija Kut prikazuje broj kutova
dostupnih za prikaz. Kada Blu-ray
disk/DVD sadrži višestruke kutove za
određeni prizor, možete promijeniti kut.
Odaberite za postavljanje željene opcija
dodatka.
Odaberite da biste postavili veličinu
video slike. Odaberite Originalna,
Način 1 (veća) ili Način 2 (najveća).
Odaberite da biste prikazali informacije
o datoteci videozapisa.
||NAPOMENE |
\\ Ovisno o disku ili uređaju za pohranu, izbornik Alati može
se razlikovati ili možda neće biti prikazan.
\\ Datoteke videozapisa s velikom brzinom prijenosa od
20Mb/s ili više opterećuju mogućnosti playera i mogu
zaustaviti reprodukciju.
Naslov
Datum
Mapa
Pop. skl.
Popis naslova
Pomoću tipki ▲▼◄► na zaslonu reprodukcije
datoteke videozapisa odaberite Prikaz, a zatim
pritisnite tipku v.
Prikazuje sve mape s videozapisima
prema datumu. Ako odaberete mapu,
a zatim pritisnete tipku v, prikazuje
sve videozapise u mapi prema datumu.
Prikazuje sve mape na medijima ili
uređaju za pohranu.
Prikazuje dostupne popise pjesama.
Prikazuje sve datoteke videozapisa na
medijima ili uređaju za pohranu prema
naslovu. Zamjena za Naslov.
||NAPOMENE |
\\ Ovisno o disku ili uređaju za pohranu, izbornik Prikaz
može se razlikovati ili možda neće biti prikazan.
Uporaba izbornika Mogućnosti
Pomoću tipki ▲▼◄► na zaslonu reprodukcije
datoteke videozapisa odaberite Opcije, a zatim
pritisnite tipku v.
Reprodukcija
Uporaba izbornika Prikaz i Mogućnosti
Uporaba izbornika Prikaz
Prikazuje sve datoteke videozapisa na
medijima ili uređaju za pohranu prema
naslovu.
Šalji
Izbriši
Funkcija Reproduciraj odabrano
omogućuje vam stvaranje popisa
pjesama odabirom određenih datoteka
za reprodukciju. Načelno radi jednako
za sve medije. Pogledajte poglavlje
„Stvaranje popisa pjesama na audio
CD-u“ na stranicama 44~45.
Odaberite da biste prenijeli odabrane
datoteke na aplikacije (Picasa,
Facebook itd.) ili uređaj. Da biste
upotrebljavali ovu funkciju, morate
otvoriti račun na web-mjestu i prijaviti
se na njega pomoću funkcije Prijava.
Odaberite za brisanje datoteke s
uređaja.
||NAPOMENE |
\\ Ovisno o disku ili uređaju za pohranu, izbornik Mogućnosti
može se razlikovati ili možda neće biti prikazan.
| 42 Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 42
2014-02-26 오후 2:52:15
Upravljanje reprodukcijom glazbe
SOURCE
VOL
1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
SMART
9
POPUP
HOME
HOME
Izvođač
TITLE MENU
0
2
1
Album
SAMSUNG TV
DISC MENU
3
Traka
VOL
1
REPEAT
HUB
APPS
4
5
6
INFO
numerirani
BROJČANETOOLS
tipke: Ako su prikazani
zapisi, pritisnite broj zapisa.Odabrani zapis se
reproducira.
RETURN
EXIT zapis/premotavanje
Prelazi na sljedeći
12 tipka:
prema naprijed.
A
B
C
PANDORA
DIGITAL
SUBTITLE
5 tipka: Zaustavlja
SEARCH AUDIO zapis.
SUBTITLE
D
FULL
SCREEN
INPUT
Brza reprodukcija (samo audio CD (CD-DA))
Tijekom reprodukcije pritisnite tipku 3 ili 4.
Svaki put kada pritisnete tipku 3 ili 4 brzina
reprodukcije će se promijeniti.
7 tipka: Privremeno zaustavlja zapis.
Pomoću tipki ▲▼◄► na zaslonu reprodukcije
glazbene datoteke odaberite Prikaz, a zatim
pritisnite tipku v.
6 tipka: Reproducira trenutačno odabrani zapis.
Žanr
Mapa
Prikazuje sve glazbene staze na
medijima ili uređaju za pohranu.
Prikazuje svu glazbu na medijima ili
uređaju za pohranu prema albumu.
Prikazuje sve glazbene datoteke na
medijima ili uređaju za pohranu prema
izvođaču.
Prikazuje svu glazbu na medijima ili
uređaju za pohranu prema žanru.
Prikazuje sve mape na medijima ili
uređaju za pohranu.
||NAPOMENE |
\\ Ovisno o disku ili uređaju za pohranu, izbornik Prikaz
može se razlikovati ili možda neće biti prikazan.
Uporaba izbornika Mogućnosti
Pomoću tipki ▲▼◄► na zaslonu reprodukcije
glazbene datoteke odaberite Opcije, a zatim
pritisnite tipku v.
Reprodukcija
Šalji
Omogućuje vam stvaranje popisa
pjesama odabirom određenih datoteka
za reprodukciju. Načelno radi jednako
za sve medije. Pogledajte poglavlje
„Stvaranje popisa pjesama na audio
CD-u“ na stranicama 44~45.
Odaberite za slanje odabranih datoteka
drugim uređajima.
Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 43
Reproduciranje medija
Tipke za reprodukciju glazbe na
daljinskom upravljaču
– + VOL
+–
VOL
Uporaba izbornika Prikaz
05
Možete kontrolirati reprodukciju glazbe koja se
nalazi na DVD-u,CD-u, USB-u, mobilnom uređaju
ili računalu.
Neke funkcije opisane u ovom priručniku možda
neće biti dostupne, ovisno o disku ili sadržaju.
Uporaba izbornika Prikaz i Mogućnosti
43 |
2014-02-26 오후 2:52:15
Reproduciranje medija
Funkcija Kopiranje pretvara audiozapis
s CD-a u mp3 format pa pretvorene
datoteke sprema na USB ili mobilni
uređaj koji je povezan s playerom.
Pogledajte poglavlje „Kopiranje“ na 45.
stranici.
Ripanje
Odaberite da biste vidjeli informacije
(sadržaj).
Informacije
Odaberite za upravljanje mogućnostima
kodiranja teksta.
Kodiranje
Odaberite za brisanje datoteke s
uređaja.
Izbriši
||NAPOMENE |
\\ Ovisno o disku ili uređaju za pohranu, izbornik Mogućnosti
može se razlikovati ili možda neće biti prikazan.
Ponavljanje staza na audio CD-u
Proizvod možete postaviti na ponavljanje staza na
audio CD-u (CD-DA/MP3).
1. Na zaslonu Reprodukcija tipkama
u donjem lijevom kutu
▲▼◄►odaberite
zaslona, a zatim pritisnite tipku v.
2. Tipkama ▲▼ odaberite način ponavljanja
koji želite – Isključeno, Jed. pjes., ili Svi - a
zatim pritisnite tipku v.
TRACK 001
00:43
TRACK 003
04:41
TRACK 002
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 001
00:0900:43
off
off
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
TRACK 010
03:56
04:02
03:43
03:40
04:06
03:52
03:04
04:02
Opcije
Nasumična reprodukcija staza na audio
CD-u
Proizvod možete postaviti na nasumičnu
reprodukciju staza na audio CD-u (CD-DA/MP3).
1. Na zaslonu Reprodukcija tipkama
u donjem lijevom kutu
▲▼◄►odaberite
zaslona, a zatim pritisnite tipku v.
2. Tipkama ▲▼ postavite Nasumični način na
Uključeno ili Isključeno, a zatim pritisnite
tipku v.
Stvaranje popisa pjesama s audio CD-a
1. Na prikazanom zaslonu Reprodukcija
odaberite Opcije, a zatim pritisnite tipku v.
Pojavljuje se izbornik Mogućnosti.
2. Upotrijebite tipke ▲▼ da biste odabrali
Reprodukcija, a zatim pritisnite tipku v.
Pojavljuje se zaslon Reprodukcija odabira.
3. Tipkama ▲▼ odaberite stazu, a zatim
pritisnite tipku v. Lijevo od staze pojavljuje
se kvačica.
4. Da biste odabrali dodatne staze, ponavljajte 3.
korak.
5. Da biste neku stazu uklonili s popisa,
pomaknite se na nju, zatim ponovno pritisnite
tipku v. Kvačica pored staze se uklanja.
6. Kada ste gotovi, pritisnite tipku ▲▼ da biste
odabrali Reprod., a zatim pritisnite tipku v.
Ponovno se pojavljuje zaslon Reprodukcija
glazbe na kojem su navedene samo
odabrane staze. Odabrane staze automatski
će se reproducirati.
||NAPOMENE |
\\ Na audio CD-ovima (CD-DA) možete stvoriti popis
pjesama s najviše 99 pjesama.
\\ Ako ste stvorili popis pjesama, mogućnost Reprodukcija
zamjenjuje mogućnost Uredi popis na izborniku
Mogućnosti.
\\ Na zaslonu Reprodukcija odabira možete izabrati i Odabir
svih, Očisti sve i Odustani.
| 44 Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 44
2014-02-26 오후 2:52:15
1. Umetnite USB uređaj u USB priključak na
prednjoj ploči proizvoda.
2. Na prikazanom zaslonu Reprodukcija
odaberite Opcije, a zatim pritisnite tipku v.
Pojavljuje se izbornik Mogućnosti.
3. Upotrijebite tipke ▲▼ da biste odabrali
Ripanje, a zatim pritisnite tipku v. Pojavljuje
se zaslon Kopiranje.
4. Tipkama ▲▼ odaberite stazu, a zatim
pritisnite tipku v. Lijevo od staze pojavljuje
se kvačica.
5. Da biste odabrali dodatne staze, ponavljajte 4.
korak.
6. Da biste neku stazu uklonili s popisa,
pomaknite se na nju, a zatim ponovno
pritisnite tipku v.
Kvačica pored staze se uklanja.
7. Kada je postupak završen, odaberite tipku
Kopiraj pomoću tipki ▲▼, a zatim pritisnite
tipku v. Pojavljuje se skočni prozor Kopiraj.
8. Pomoću tipki ▲▼ odaberite uređaj za
pohranu kopiranih datoteka, a zatim pritisnite
tipku v.
\\ Tijekom kopiranja nemojte odspajati uređaj.
9. Ako želite otkazati kopiranje, pritisnite tipku
v, a zatim odaberite Da. Da biste nastavili s
kopiranjem, odaberite Ne.
10. Kad se kopiranje završi, pojavljuje se poruka
„Uspješno kopirano.“ Pritisnite tipku v.
11. Pritisnite tipku RETURN ili odaberite
Odustani, a zatim pritisnite tipku v da biste
se vratili na zaslon Reprodukcija.
||NAPOMENE |
\\ Ova funkcija nije dostupna s DTS audio CD-om.
\\ Ovu funkciju neki diskovi možda ne podržavaju.
\\ Funkcija Kopiranje kodira glazbu u format mp3 pri brzini
od 192kb/s.
\\ Na zaslonu Kopiranje također možete odabrati mogućnosti
Odabir svih i Očisti sve.
-- Upotrijebite mogućnost Odabir svih da biste odabrali
sve staze, a zatim pritisnite tipku v. Ovo poništava
odabire pojedinačnih staza.
-- Mogućnost Očisti sve upotrijebite za istodobno
poništavanje svih odabranih staza.
Reprodukcija fotografskog sadržaja
Možete reproducirati fotografski sadržaj s DVD-a,
USB-a, mobilnog uređaja ili računala.
Uporaba izbornika Alati
Tijekom reprodukcije pritisnite tipku TOOLS. Niz
ikona pojavljuje se na dnu zaslona. Ikone, koje se
na zaslonu pojavljuju s lijeva na desno, prikazane
su istim redoslijedom, od vrha do dna, u tablici u
nastavku.
Preth.
Sljedeće
Odaberite za prijelaz na prethodnu
sliku.
Odaberite za prijelaz na sljedeću sliku.
Pokreni /
Odaberite da biste pokrenuli/zaustavili
Zaustavi prikaz
prikaz prezentacije.
slajdova
Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 45
Reproduciranje medija
Kopiranje
||NAPOMENE |
05
-- Za odabir svih staza upotrijebite Odabir svih. Ovo
poništava odabire pojedinačnih staza. Kada na
daljinskom upravljaču pritisnite tipku RETURN ili
odaberete tipku Reproduciraj, a zatim pritisnete tipku
v, sve će se staze pojaviti na zaslonu Reprodukcija
glazbe te će proizvod početi reproducirati sve staze od
staze 001.
-- Mogućnost Očisti sve upotrijebite za istodobno
poništavanje svih odabranih zapisa. Zatim odaberite
pojedinačne staze ili upotrijebite funkciju Odabir
svih za odabir svih staza, a zatim pritisnite tipku
RETURN na daljinskom upravljaču. Ako ne upotrijebite
mogućnost Odabir svih ili ne odaberete pojedinačne
staze, popis pjesama neće se promijeniti.
-- Odustani poništava sve promjene koje ste proveli na
zaslonu Reproduciraj odabir. Po povratku na zaslon
Reprodukcija popis pjesama će biti nepromijenjen.
45 |
2014-02-26 오후 2:52:16
Reproduciranje medija
Postavke
dijaprojekcije
Zoom
Okreni
Pozadinska
glazba
Postavke
Odaberite postavke prezentacije.
Odaberite za povećanje trenutačne
slike. (Uvećava do 4 puta)
Odaberite za zakretanje slike. (Ovo
će zakrenuti sliku u smjeru kretanja
kazaljki sata ili obratno.)
Uporaba izbornika Mogućnosti
Na zaslonu datoteke koji sadrži datoteke fotografija
odaberite Opcije, a zatim pritisnite tipku v.
Prik. prez.
Odaberite za slušanje glazbe tijekom
dijaprojekcije.
Odaberite način prikaza slike Dinamičan, Standardon, Film, ili
Korisnik - ili prikažite informacije o
trenutačnoj slici.
Reprodukcija
||NAPOMENE |
\\ Ovisno o disku ili uređaju za pohranu, izbornik Alati može
se razlikovati ili možda neće biti prikazan.
\\ Da biste omogućili funkciju pozadinske glazbe, datoteka
fotografija mora biti na istom mediju za pohranu kao i
glazbena datoteka.
Međutim, kvalitetu zvuka može poremetiti brzina prijenosa
MP3 datoteke, veličina fotografije i način kodiranja.
Šalji
Uporaba izbornika Prikaz i Mogućnosti
Izbriši
\\ U načinu prikaza preko cijelog zaslona ne možete povećati
podnaslov i PG grafiku.
Uporaba izbornika Prikaz
Na zaslonu datoteke koji sadrži datoteke
fotografija odaberite Prikaz, a zatim pritisnite tipku
v.
Naslov
Datum
Mapa
Pokreće dijaprojekciju slajdova.
Prikazuje sve datoteke u trenutačnoj
mapi, jednu nakon druge. Ako želite
stvoriti dijaprojekciju s odabranom
grupom fotografija, pogledajte poglavlje
Reproduciraj odabrano u nastavku.
Omogućuje vam stvaranje popisa
za reprodukciju odabirom određenih
fotografija za gledanje. Načelno radi
jednako za sve medije.
Pogledajte poglavlje „Stvaranje popisa
pjesama s audio CD-a“ na stranicama
44~45.
Odaberite da biste prenijeli odabrane
datoteke na neko web-mjesto (Picasa,
Facebook itd.) ili uređaj. Da biste
upotrijebili ovu funkciju, morate
otvoriti račun na web-mjestu, a zatim
se prijaviti pomoću funkcije Prijava.
Pogledajte poglavlje „Uporaba funkcije
Šalji“ na 47. stranici.
Odaberite za brisanje datoteke s
uređaja.
||NAPOMENE |
\\ Ovisno o disku ili uređaju za pohranu, izbornik Mogućnosti
može se razlikovati ili možda neće biti prikazan.
Prikazuje sve datoteke fotografija na
medijima ili uređaju za pohranu prema
naslovu.
Grupira sve datoteke fotografija na
medijima ili uređaju za pohranu prema
datumu. Kliknite grupu da biste vidjeli
fotografije u toj grupi.
Prikazuje sve mape na medijima ili
uređaju za pohranu.
||NAPOMENE |
\\ Ovisno o disku ili uređaju za pohranu, izbornik Prikaz
može se razlikovati ili možda neće biti prikazan.
| 46 Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 46
2014-02-26 오후 2:52:16
Uporaba funkcije Šalji
05
Možete prenijeti datoteke na neko web-mjesto
(Picasa, Facebook itd.) ili uređaj.
Reproduciranje medija
1. Na prikazanom zaslonu Reprodukcija
fotografija odaberite Opcije, a zatim pritisnite
tipku v. Pojavljuje se izbornik Mogućnosti.
2. Upotrijebite tipke ▲▼ da biste odabrali Šalji,
a zatim pritisnite tipku v. Pojavljuje se
zaslon Odabir.
3. Tipkama ▲▼ odaberite sliku, a zatim pritisnite
tipku v. Lijevo od slike pojavljuje se kvačica.
4. Da biste odabrali dodatne slike, ponavljajte 3.
korak.
5. Da biste neku sliku uklonili s popisa,
pomaknite se na nju, a zatim ponovno
pritisnite tipku v. Kvačica pored slike se
uklanja.
6. Kada ste gotovi, pritisnite tipku ▲▼ da biste
odabrali Šalji, a zatim pritisnite tipku v.
Pojavljuje se skočni prozor Šalji s popisom
web-mjesta (Picassa, Facebook itd.) ili
uređaja kojima možete poslati foografije.
7. Odaberite odredište, a zatim pritisnite tipku
v.
8. Ako šaljete fotografije na web-mjesto, to se
web-mjesto pokreće. Prijavite se i slijedite
upute na zaslonu.
||NAPOMENE |
\\ Da biste poslali fotografije na neko web-mjesto, morate
imati otvoren račun na tom mjestu.
Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 47
47 |
2014-02-26 오후 2:52:16
Mrežne usluge
Povezivanjem playera u mrežu možete uživati u
raznolikim mrežnim uslugama kao što su emitiranje
videozapisa ili internetske aplikacije.
Da biste mogli upotrebljavati mrežne usluge,
najprije morate učiniti sljedeće:
1. Povežite player s mrežom.
(Pogledajte 20. stranicu)
2. Konfigurirajte postavke mreže.
(Pogledajte stranice 30~33)
Prijava na vaš Samsung račun
Prije nego što pristupite uslugama Filmovi i TV
emisije ili Aplikacije, predlažemo da se prijavite na
svoj Samsung račun.
Da biste se prijavili na svoj Samsung račun,
slijedite ove korake:
1. S prikazanim početnim zaslonom pritisnite
CRVENA (A) tipku. Pojavljuje se zaslon
Prijava.
2. Odaberite polje E-pošta, a zatim pritisnite
tipku v. Pojavljuje se skočna tipkovnica.
3. Pomoću tipkovnice unesite svoju adresu
e-pošte. Kad ste gotovi, odaberite tipku
Dovršeno, a zatim pritisnite tipku v.
Ponovno se pojavljuje zaslon Prijava.
4. Odaberite polje Lozinka, a zatim pritisnite
tipku v. Pojavljuje se skočna tipkovnica.
5. Pomoću tipkovnice unesite svoju lozinku. Kad
ste gotovi, odaberite tipku Dovršeno, a zatim
pritisnite tipku v. Ponovno se pojavljuje
zaslon Prijava.
6. Da biste sljedeći put olakšali postupak prijave,
odaberite Prijavi me automatski, a zatim
pritisnite tipku v.
7. Odaberite Prijava, a zatim pritisnite tipku v.
Player vas prijavljuje na vaš račun. E-pošta
vašeg računa prikazuje se na donjem lijevom
dijelu zaslona.
||NAPOMENE |
\\ Ako ste odabrali Prijavi me automatski, player će
automatski unijeti vašu e-poštu i lozinku prilikom sljedeće
prijave. Morate samo odabrati Prijava.
\\ Ako se vaša adresa e-pošte i lozinka ne prikažu kad se
pojavi zaslon Prijava, odaberite tipku sa strelicom prema
dolje uz polje E-pošta, a zatim pritisnite tipku v. Pojavit
će se padajući popis svih vaših registriranih računa.
Odaberite račun, a zatim pritisnite tipku v. Player će
ispuniti polja e-pošte i lozinke.
\\ Ako pritisnete CRVENA (A) tipku nakon što ste se prijavili,
pojavit će se skočni prozor Moj račun. Na skočnom
prozoru možete odabrati Odjava, Promjena podataka
računa, Poveži račun usluge, Ukloni račune iz
uređaja, i Deaktiviraj račun.
\\ Da biste unajmili filmove i kupili aplikacije koje se plaćaju,
morate imati kreditnu karticu registriranu na svom
računu. Ako niste registrirali karticu, odaberite Promjena
podataka računa. Na stranici Promijeni podatke o
računu odaberite Registr. karticu, pritisnite tipku v, a
zatim slijedite upute na zaslonu.
Prije korištenja usluga Filmovi i TV
emisije ili Aplikacije
Ako niste postavili funkciju Smart Hub, player će
vas prilikom prvog korištenja usluga Filmovi i TV
emisije ili Aplikacije tražiti da provedete postupak
postavljanja funkcije Smart Hub.
| 48 Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 48
2014-02-26 오후 2:52:16
Možete preuzimati ili prikazivati filmove i TV emisije
uz plaćanje naknade ili bez nje i gledati ih na svom
televizoru.
Filmovi i TV emisije
Istaknuto
Preporučeno
3. Odaberite Pokreni, a zatim pritisnite tipku
v. Pojavljuje se zaslon Uvjeti i odredbe,
Pravila o privatnosti za upotrebu funkcije
Smart Hub).
4. Na zaslonu Uvjeti i odredbe, Pravila o
privatnosti za upotrebu funkcije Smart Hub
morate pregledati i složiti se s uvjetima i
odredbama i s pravilima o privatnosti za
upotrebu funkcije Smart Hub.
5. Pomičite se prema dolje, a zatim kliknite
tipku Prikaži pojedinosti da biste pregledali
dokumente u cijelosti.
6. Kad ste gotovi s čitanjem, pomičite se prema
gore do prvog polja za unos i pritisnite tipku
v za slaganje s Uvjetima i odredbama i
pristanak na Pravila o privatnosti.
7. Dvaput pritisnite tipku ► da biste došli na
zaslon Dodatne obavijesti o privatnosti.
8. Kliknite tipku Prikaži pojedinosti za prikaz
cijele obavijesti.
9. Kad ste gotovi s čitanjem, pomičite se prema
gore do gornjeg polja za unos, a zatim
pritisnite tipku v.
||NAPOMENE |
\\ Ne morate pristati na Dodatne obavijesti o privatnosti, ali
jedna ili više značajki ili funkcija Smart TV možda neće biti
dostupne ako to ne učinite.
Favoriti
Istaknuto
Filmovi
TV emisije
Mrežne usluge
2. Ako ste odabrali Filmovi i TV emisije,
pojavit će se skočni prozor Smart Hub s
pitanjem želite li postaviti funkciju Smart Hub.
Odaberite Da, a zatim pritisnite tipku v.
Pojavljuje se zaslon dobrodošlice.
Korištenje usluge Filmovi i TV emisije
06
1. Na početnom zaslonu odaberite Filmovi i TV
emisije ili Aplikacije, a zatim pritisnite tipku
v. Ako ste odabrali Aplikacije, prijeđite na 4.
korak.
Kupljeno
1. Na početnom izborniku odaberite Filmovi i
TV emisije, a zatim pritisnite tipku v.
2. Odaberite jedan od izdvojenih ili preporučenih
filmova, a zatim pritisnite tipku v. Pojavljuje
se stranica za taj film.
ILI
Pomoću tipke ▼ idite na dno zaslona. Odaberite
Favoriti, Istaknuto, Filmovi, TV emisije, ili
Kupljeno, a zatim pritisnite tipku v.
Na stranici koja se pojavi pomoću tipki
▲▼◄► odaberite emisiju ili film, a zatim
pritisnite tipku v.
Na zaslonu Filmovi i TV emisije možete
također odabrati Novosti, Najpopularnije, ili
Pravci da biste vidjeli više dostupnih emisija
ili filmova. Tipkama ▲▼◄► na zaslonu Žanr
odaberite Žanr, a zatim pritisnite tipku v.
Za odabir na stranici koja prikazuje filmove
i TV emisije koristite se tipkama ▲▼◄► a
zatim pritisnite tipku v.
10. Dvaput pritisnite tipku ►. Pojavljuje se zaslon
Postavljanje dovršeno. Pritisnite tipku v.
Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 49
49 |
2014-02-26 오후 2:52:17
Mrežne usluge
3. Da biste pogledali odabir, odaberite Prikaži, a
zatim pritisnite tipku v. Pojavljuje se zaslon
odabira s popisom raznih mjesta na kojima
možete unajmiti film zajedno s cijenama.
4. Odaberite mjesto, a zatim pritisnite tipku v.
Slijedite upute na zaslonu za pokretanje filma.
||NAPOMENE |
\\ Ako se niste prijavili na svoj Samsung račun, pojavit će se
zaslon Prijava nakon 3. koraka i morat ćete se prijaviti.
\\ Ako nemate kreditnu karticu povezanu s vašim Samsung
računom, pojavit će se zaslon Registriraj karticu nakon
što se prijavite. Slijedite upute na zaslonu. Morate imati
kreditnu karticu registriranu na svom računu da biste
unajmili filmove i kupili aplikacije koje se plaćaju.
Uporaba aplikacija
Možete preuzeti aplikacije s interneta i pristupiti
raznim aplikacijama (uz plaćanje naknade ili bez
nje) koje možete gledati na svojem TV-u. Za
pristup pojedinim aplikacijama potreban vam je
Samsung račun.
Ukratko o zaslonu usluge Aplikacije
Preporučeno
1
2
3
4
5
Samsung
TV
4
Moji Apps
WebBrowser
2
Više programa
1
2
Preporučeno: Prikazuje preporučeni sadržaj koji
uređuje tvrtka Samsung.
Moji Apps: Prikazuje osobnu galeriju aplikacija
izmjenjivih na zaslonu Više programa.
4
Više programa: Odaberite za pristup zaslonu Više
programa na kojem možete dodavati, mijenjati i
brisati programe te vidjeti sve preuzete programe.
Izdvojene aplikacije: Tipkama ▲▼◄► označite
prikazanu izdvojenu aplikaciju, a zatim pritisnite tipku
v. Pojavljuje se informacija o izdvojenoj aplikaciji.
Preuzimanje aplikacija
Putem usluge Samsung Apps možete preuzeti
aplikacije uz naplatu ili besplatno.
1. Na zaslonu Aplikacije odaberite Samsung
Apps, a zatim pritisnite tipku v. Pojavljuje
se zaslon Samsung Apps.
2. Pri vrhu zaslona, pod stavkom Što ie novo?,
vidjet ćete niz novih aplikacija. Pomoću
tipki ◄► pomičite se po popisu udesno ili
ulijevo, a zatim odaberite aplikaciju. Pritisnite
tipku v da biste vidjeli više informacija o
toj aplikaciji. Ako je aplikacija besplatna,
odaberite Preuzmi, a zatim pritisnite tipku
v za preuzimanje aplikacije.
Ako se aplikacija naplaćuje, odaberite Kupi,
pritisnite tipku v, a zatim slijedite upute na
zaslonu.
||NAPOMENE |
Aplikacije
1
3
3
\\ Da biste kupili aplikaciju, morate biti prijavljeni na svoj
Samsung račun i imati kreditnu karticu registriranu
na računu. Pritisnite CRVENA (A) tipku na daljinskom
upravljaču da biste se prijavili.
\\ Ako niste registrirali karticu, nakon prijave ponovno pritisnite
CRVENA (A) tipku, a zatim odaberite Promjena podataka
računa u skočnom prozoru koji se pojavljuje. Na stranici
Promijeni podatke o računu odaberite Registr. karticu,
pritisnite tipku v, a zatim slijedite upute na zaslonu.
\\ Možete također pristupiti i preuzeti aplikacije iz kategorija
navedenih na lijevoj strani zaslona. Upute potražite u 4.
koraku.
| 50 Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 50
2014-02-26 오후 2:52:17
5. Pomoću tipki ▲▼ odaberite kategoriju. Svaki
put kad označite drugu kategoriju, na desnoj
se strani pojavljuje drukčiji skup aplikacija.
6. Upotrijebite tipku ► za pomicanje na
aplikacije, a tipke ▲▼◄► za pomicanje od
jedne aplikacije do druge.
7. Da biste vidjeli više informacija o aplikaciji,
odaberite je, a zatim pritisnite tipku v.
8. Za preuzimanje aplikacije slijedite upute u 2. i
3. koraku.
Pokretanje aplikacije
1. Na početnom zaslonu odaberite Aplikacije, a
zatim pritisnite tipku v.
2. Tipkama ▲▼◄► na zaslonu Aplikacije
odaberite aplikaciju, a zatim pritisnite tipku
v. Aplikacija se pokreće.
Uporaba zaslona Više programa
Više programa
Prikaži : Datum preuzimanja
Opcije
1/9
WebBrowserApp2
App3
App4App5App6
App7App8App9
WebBrowser
Pohrana
Podaci za kontakt : admin@samsung.com (Ako nam se želite obratiti, upotrijebite tu adresu.)
XX MB / XXX MB
Kategorija: Osnovno | Inačica: X.XXX | Veličina: XX.XKB
Razvrstavanje aplikacija
Za razvrstavanje programa na zaslonu Više
programa učinite sljedeće:
1. Na početnom izborniku odaberite Aplikacije,
a zatim pritisnite tipku v.
2. Na zaslonu Aplikacije pomoću tipke ▼
pomaknite se do aktivnog mjesta Više aplikacija
na dnu stranice, a zatim pritisnite tipku v.
3. Na zaslonu Više programa pritišćite gumbe
▲► da biste se pomaknuli na Prikaži na
vrhu zaslona, a zatim pritisnite tipku v.
4. Na padajućem izborniku koji se pojavi
odaberite Datum preuzimanja, Nedavno
otvoreno ili Naslov, a zatim pritisnite tipku
v. Programi na zaslonu Više programa
razvrstavaju se prema odabranim kriterijima.
Uporaba izbornika Mogućnosti
Zaključaj/otklj.
Pomoću funkcije Zaključaj/otključaj i sigurnosnog
PIN-a možete zaključati aplikacije tako da se ne
mogu pokrenuti ni na zaslonu Aplikacije ni na
zaslonu Više programa. Zadani PIN je 0000.
1. Na zaslonu Više programa pritišćite gumbe
▲► da biste se pomaknuli na Opcije na vrhu
zaslona, a zatim pritisnite tipku v.
Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 51
Mrežne usluge
4. Da biste vidjeli dodatne aplikacije, pomoću
tipki ▲▼◄► pomaknite se na popis
kategorija na lijevoj strani zaslona.
Na zaslonu Više programa navedeni su svi
programi koje ste preuzeli. On omogućuje:
• Razvrstavanje programa na zaslonu
Više programa prema stavkama Datum
preuzimanja, Nedavno otvoreno i Naslov.
• Primijenite određen broj funkcija izbornika Uredi
na aplikacije navedene u dijelu Moje aplikacije
zaslona Aplikacije uključujući ažuriranje
aplikacija, pomicanje aplikacija u mapu, brisanje
aplikacija iz dijela Moje aplikacije i zaključavanje
aplikacija.
• pokrenete aplikacije.
06
3. Nakon preuzimanja aplikacije, odaberite
Pokreni, a zatim pritisnite tipku v za
trenutačno pokretanje aplikacije. Za kasnije
pokretanje aplikacije pritisnite tipku RETURN.
U oba slučaja ikona za aplikaciju pojavit će se
na zaslonu Aplikacije.
51 |
2014-02-26 오후 2:52:18
Mrežne usluge
2. Odaberite Zaključaj/otklj., a zatim pritisnite
tipku v.
3. Kada se prikaže prozor Zaključaj uslugu,
pomoću brojčanih tipki na daljinskom
upravljaču unesite PIN.
4. Da biste zaključali aplikaciju, odaberite tu
aplikaciju, a zatim pritisnite tipku v. Na
aplikaciji se pojavljuje bravica. Ponovite
postupak za zaključavanje drugih,
pojedinačnih aplikacija.
5. Za otključavanje zaključane aplikacije
odaberite tu aplikaciju, a zatim pritisnite tipku
v.
6. Da biste istodobno zaključali sve aplikacije,
pomoću tipki ▲► odaberite tipku Zaključaj
sve, a zatim pritisnite tipku v.
7. Da biste istodobno otključali sve aplikacije,
pomoću tipki ▲► odaberite tipku Otključaj
sve, a zatim pritisnite tipku v.
8. Dvaput pritisnite tipku RETURN za povratak
na zaslon Aplikacije. Zaključane aplikacije
prikazat će bravicu na gornjoj desnoj strani.
Uredi moje programe
Uredi moje aplikacije vam omogućuje da dodajete
i brišete aplikacije iz dijela Moje aplikacije. Također
vam omogućuje da promijenite položaj aplikacije u
dijelu Moje aplikacije.
Dodaj aplikaciju u Moje aplikacije
1. Na zaslonu Više programa pritišćite gumbe
▲► da biste se pomaknuli na Opcije na vrhu
zaslona, a zatim pritisnite tipku v.
2. Odaberite Uredi moje programe, a zatim
pritisnite tipku v. Pojavljuje se zaslon Uredi
moje aplikacije.
3. Odaberite aplikaciju u punoj boji iz gornjeg
reda aplikacija, a zatim pritisnite tipku v.
Pojavljuje se ikona aplikacije u punoj boji u
dijelu Moje aplikacije dolje, a ikona aplikacije
u gornjem redu je zasivljena.
4. Kad se vratite na zaslon Aplikacije, aplikacija
će se pojaviti u dijelu Moje aplikacije.
Izbriši aplikaciju iz dijela Moje aplikacije
1. Na zaslonu Više programa pritišćite gumbe
▲► da biste se pomaknuli na Opcije na vrhu
zaslona, a zatim pritisnite tipku v.
2. Odaberite Uredi moje programe, a zatim
pritisnite tipku v. Pojavljuje se zaslon Uredi
moje aplikacije.
3. Odaberite aplikaciju koju želite izbrisati iz
dijela Moje aplikacije, pritisnite tipku v, a
zatim pritišćite tipke ▲ u smjeru X. Pojavljuje
se skočni prozor Ukloni iz mojih aplikacija.
4. Odaberite Da, a zatim pritisnite tipku v.
5. Kad se vratite na zaslon Aplikacije, aplikacija
će biti uklonjena iz dijela Moje aplikacije.
Premjesti aplikaciju u Moje aplikacije
1. Na zaslonu Više programa pritišćite gumbe
▲► da biste se pomaknuli na Opcije na vrhu
zaslona, a zatim pritisnite tipku v.
2. Odaberite Uredi moje programe, a zatim
pritisnite tipku v. Pojavljuje se zaslon Uredi
moje aplikacije.
3. Odaberite aplikaciju koju želite premjestiti u
Moje aplikacije, pritisnite tipku v, a zatim
pritišćite tipku ▲▼◄► da biste pomaknuli
ikonu aplikacije u smjeru jedne od strelica
(<, >, ^, itd.) koja se pojavljuje oko ikone
aplikacije. Ikona aplikacije pomiče se u smjeru
koji ste odabrali.
4. Nakon što ste postavili ikonu aplikacije na
željeno mjesto, pritisnite tipku v.
5. Kad se vratite na zaslon Aplikacije, aplikacija
će biti postavljena na mjesto koje ste odabrali.
||NAPOMENE |
\\ Zasivljene aplikacije već se nalaze u dijelu Moje aplikacije.
| 52 Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 52
2014-02-26 오후 2:52:18
1. Na zaslonu Više programa pritišćite gumbe
▲► da biste se pomaknuli na Opcije na vrhu
zaslona, a zatim pritisnite tipku v.
2. Odaberite Stvori mapu, a zatim pritisnite
tipku v. Pojavljuje se skočni prozor Odredi
naziv mape.
6. Kad ste gotovi, odaberite Odabir mape u
gornjem dijelu zaslona, a zatim pritisnite tipku
v. Pojavljuje se skočni prozor Odaberi
mapu.
Stvori mapu vam omogućuje da stvorite mapu
na zaslonu Više programa u koju možete staviti
aplikacije.
3. Pritisnite tipku v. Pojavljuje se tipkovnica.
4. Odaberite tipku Izbriši na desnoj strani, a
zatim pritisnite tipku v za uklanjanje Mapa
1 iz polja za unos. Zatim pomoću tipkovnice
unesite naziv koji želite dati mapi.
5. Kad ste gotovi, odaberite tipku Dovršeno na
desnoj strani, a zatim pritisnite tipku v.
Ponovno se pojavljuje skočni prozor.
6. Odaberite U redu, a zatim pritisnite tipku v.
Pojavljuje se nova mapa na popisu aplikacija
na lijevoj strani zaslona.
Premj. u mapu
Premjesti u mapu vam omogućuje premještanje
aplikacija u mapu koju ste odabrali.
1. Na zaslonu Više programa pritišćite gumbe
▲► da biste se pomaknuli na Opcije na vrhu
zaslona, a zatim pritisnite tipku v.
2. Odaberite Premj. u mapu, a zatim pritisnite
tipku v. Pojavljuje se zaslon Premjesti u
mapu.
3. Tipkama ▲▼◄► pomičite se do aplikacije, a
zatim pritisnite tipku v za odabir aplikacije.
Pojavljuje se kvačica u gornjem lijevom kutu
aplikacije.
4. Da biste poništili odabir aplikacije, pritisnite
tipku v. Kvačica nestaje.
5. Ponovite 3. korak za odabir dodatnih aplikacija.
\\ Za odabir svih preuzetih aplikacija odaberite Odabir svih
u gornjem desnom dijelu zaslona, a zatim pritisnite tipku
v. Da biste poništili odabir svih aplikacija odaberite
Poništi od. u gornjem desnom dijelu zaslona, a zatim
pritisnite tipku v.
7. U skočnom prozoru Odaberi mapu pomoću
tipki ▲▼ odaberite mapu u koju želite
premjestiti odabrane aplikacije, a zatim
pritisnite tipku v.
8. Pojavljuje se skočni prozor Premještene
aplikacije. Pritisnite tipku v.
9. Da biste otvorili mapu, pomoću tipki ▲▼◄►
označite mapu, a zatim pritisnite tipku v.
Preimenuj mapu
Preimenuj mapu vam omogućuje da preimenujete
postojeću mapu.
1. Na zaslonu Više programa pritišćite gumbe
▲► da biste se pomaknuli na Opcije na vrhu
zaslona, a zatim pritisnite tipku v.
2. Odaberite Preimenuj mapu, a zatim pritisnite
tipku v. Pojavljuje se zaslon Preimenuj
mapu, a mapa je označena.
3. Tipkama ▲▼◄► označite mapu po vlastitom
izboru, a zatim pritisnite tipku v. Pojavljuje
se skočni prozor Preimenuj.
4. Pritisnite tipku v. Pojavljuje se tipkovnica.
5. Unesite novi naziv za mapu. Kad ste gotovi,
odaberite Dovršeno na desnoj strani, a zatim
pritisnite tipku v. Ponovno se pojavljuje
skočni prozor Preimenuj s prikazom novog
naziva.
6. Odaberite U redu, a zatim pritisnite tipku v.
Mapa je preimenovana.
7. Na desnoj strani zaslona odaberite Zatvori, a
zatim pritisnite tipku v.
Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 53
Mrežne usluge
||NAPOMENE |
06
Stvori mapu
53 |
2014-02-26 오후 2:52:18
Mrežne usluge
Izbriši
Izbriši vam omogućuje brisanje aplikacija i mapa
sa zaslona Moje aplikacije. Ako se u mapi nalaze
aplikacije, i mapa i aplikacije brišu se zajedno.
Izbriši trajno uklanja aplikacije. Ako poželite
upotrijebiti aplikaciju koju ste izbrisali, morat ćete
je ponovno preuzeti.
1. Na zaslonu Više programa pritišćite gumbe
▲► da biste se pomaknuli na Opcije na vrhu
zaslona, a zatim pritisnite tipku v.
2. Odaberite Izbriši, a zatim pritisnite tipku v.
Pojavljuje se zaslon Izbriši.
Ažur. programe
Kada aplikacija zahtijeva ažuriranje na najnoviju
verziju, odaberite Aplikacije i zatim odaberite Više
programa. Na zaslonu Više programa odaberite
Ažur. Programe, a zatim odaberite aplikaciju
s popisa. Pokreće se ažuriranje aplikacije na
najnoviju verziju. Međutim, opcija Ažur. Programe
prikazuje se na zaslonu samo kada je potrebno
izvršiti ažuriranje.
3. Tipkama ▲▼◄► pomičite se do aplikacije ili
mape, a zatim pritisnite tipku v za odabir.
Pojavljuje se kvačica u gornjem lijevom kutu
aplikacije ili mape koju ste odabrali.
4. Da biste poništili odabir aplikacije, pritisnite
tipku v. Kvačica nestaje.
5. Ponovite 3. korak za odabir dodatnih
aplikacija ili mapa.
||NAPOMENE |
\\ Za odabir svih preuzetih aplikacija odaberite Odabir svih
u gornjem desnom dijelu zaslona, a zatim pritisnite tipku
v. Da biste poništili odabir svih aplikacija odaberite
Poništi od. u gornjem desnom dijelu zaslona, a zatim
pritisnite tipku v.
6. Nakon što ste izvršili sve svoje odabire,
odaberite Izbriši u gornjem dijelu zaslona, a
zatim pritisnite tipku v. Pojavljuje se skočni
prozor Izbriši.
7. Odaberite Da, a zatim pritisnite tipku v.
Brišu se sve aplikacije koje ste odabrali.
||NAPOMENE |
\\ Ne možete odmah izbrisati zaključanu aplikaciju ili
mapu. Ako odaberete zaključanu aplikaciju ili mapu za
brisanje, pojavljuje se skočni prozor Zaključaj uslugu
prilikom provedbe 7. koraka. Unesite sigurnosni PIN u
skočni prozor, a zatim pritisnite tipku v. Bravica će se
otključati, a aplikacija ili mapa bit će izbrisane.
| 54 Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 54
2014-02-26 오후 2:52:18
Screen Mirroring
2. Na svojem uređaju pokrenite funkciju AllShare
Cast.
3. Na svom uređaju pronađite naziv Blu-ray
playera na popisu dostupnih uređaja, a zatim
ga odaberite.
4. Televizor će prikazati PIN. Unesite PIN u svoj
uređaj.
5. Televizor najprije prikazuje poruku o
povezivanju (na primjer, Povezivanje s
Androidom_92gb...), a zatim prikazuje poruku
da je uređaj spojen.
6. Za nekoliko trenutaka zaslon vašeg uređaja
pojavljuje se na zaslonu TV-a.
7. Kako biste zaustavili funkciju Screen Mirroring,
na daljinskom upravljaču pritisnite tipku
EXIT ili RETURN ili funkciju onemogućite na
pametnom telefonu.
||NAPOMENE |
\\ Možete se povezati s uređajem koji podržava funkciju
AllShare Cast. Napominjemo da povezivanje s takvim
uređajem možda nije u potpunosti podržano što ovisi o
proizvođaču. Dodatne informacije o podršci za mobilnu
vezu potražite na web-lokaciji proizvođača.
\\ Kad rabite funkciju Screen Mirroring može doći do
zapinjanja videozapisa ili ispada u audiozapisu ovisno o
vašem okruženju.
\\ Prijenosi podataka putem Bluetootha mogu ometati signal
funkcije Screen Mirroring. Prije uporabe funkcije Screen
Mirroring izričito preporučujemo da isključite funkciju
Bluetooth na svom pametnom telefonu ili pametnom
uređaju (tablet računalu itd.).
||NAPOMENE |
\\ Ako aplikaciju Web Browser pokrenete dok je player
putem HDMI sučelja povezan s TV-om koji podržava
funkciju BD Wise i ta funkcija je uključena, preglednik se
povećava na cijeli zaslon, a razlučivost TV-a automatski
se postavlja na optimalnu.
\\ Aplikacija Web Browser nije kompatibilna s Java aplikacijama.
\\ Ako pokušate preuzeti neku datoteku i ne možete je
spremiti, pojavit će se poruka pogreške.
\\ E-trgovina (kupnja proizvoda putem interneta) nije podržana.
\\ ActiveX nije podržan.
\\ Moguće je da će pristup pojedinim web-mjestima ili webpreglednicima kojima upravljaju određene tvrtke biti blokiran.
Mrežne usluge
1. Dok je prikazan početni zaslon Blu-ray
uređaja, pritisnite PLAVA (D) tipku na
daljinskom upravljaču. Pojavljuje se skočni
prozor Screen Mirroring.
Internetu možete pristupati pomoću aplikacije
Web Browser.
Na početnom zaslonu odaberite Web-preglednik,
a zatim pritisnite tipku v.
06
Funkcija Screen Mirroring omogućuje vam da
na televizoru koji ste povezali s Blu-ray playerom
gledate zaslon svog pametnog telefona ili
tabletnog računala sa sustavom android.
Uporaba aplikacije Web Browser
Pregledavanje pomoću veza i
Pregledavanje pomoću pokazivača
Web Browser omogućuje dvije vrste pregledavanja,
Pregledavanje pomoću pokazivača i Pregledavanje
pomoću veza. Kad prvi put pokrenete preglednik,
aktivan je način Pregledavanje pomoću pokazivača.
Ako upotrebljavate miš za kretanje u aplikaciji
Web Browser, preporučujemo da ostavite način
Pregledavanje pomoću pokazivača aktivnim. Ako
upotrebljavate daljinski upravljač za kretanje u
aplikaciji Web Browser, preporučujemo da način
Pregledavanje pomoću pokazivača zamijenite
načinom Pregledavanje pomoću veza. Način
Pregledavanje pomoću veza pomiče označivač
od jedne veze do druge u aplikaciji Web Browser
i mnogo je brži od načina Pregledavanje pomoću
pokazivača ako upotrebljavate daljinski upravljač.
Za aktiviranje načina Pregledavanje pomoću veza
slijedite ove korake:
1. Pomoću tipki ▲▼◄► na daljinskom upravljaču
pomaknite pokazivač na ikonu Preglednik
veza na gornjoj desnoj strani zaslona. Ikona
Preglednika veza je treća ikona zdesna.
Pokazivač će biti na ispravnom položaju ako
ikona poplavi, a na zaslonu se pojave riječi
„Pregl. smjerom“.
2. Pritisnite tipku v. Način Pregledavanje
pomoću veza se aktivira i ostat će aktivan svaki
put kad pokrenete aplikaciju Web Browser.
Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 55
55 |
2014-02-26 오후 2:52:18
Mrežne usluge
Ukratko o značajci Upravljačka ploča
Upravljačka ploča, koja se proteže preko gornjeg
dijela zaslona, ima niz ikona koje pokreću više
korisnih funkcija. Te ikone opisane su u nastavku,
počevši od ikone na krajnjem lijevom dijelu zaslona.
1
http://www.samsung.com
Uporaba skočne tipkovnice
Kad kliknete http://www.samsung.com
,
ili pristupite polju za unos podataka ili teksta i
zatim pritisnete tipku v, pojavljuje se skočna
tipkovnica.
Za uporabu skočne tipkovnice s daljinskim
upravljačem slijedite ove korake:
http://www.samsung.com
100%
100%
Preporučeni će se tekst prikazivati dok upisujete znakove.
•
•
•
1
: Prelazi na prethodnu stranicu.
: Prelazi na sljedeću web-stranicu.
: Prikazuje zaslon Knjižne oznake i Povijest.
Možete označiti trenutačnu stranicu, odabrati
postojeću knjižnu oznaku i urediti i izbrisati
knjižne oznake. Također možete pregledati svoju
povijest pregledavanja i odabrati stranicu za
ponovni posjet.
• : Prelazi na početni zaslon aplikacije Web Browser.
• http://www.samsung.com
: Omogućuje vam da
ručno unesete adresu stranice pomoću skočne
tipkovnice.
• : Ponovno učitava trenutačnu stranicu kako bi
se na zaslonu osvježila.
• : Dodaje trenutačnu stranicu vašim knjižnim
oznakama.
•
: Omogućuje vam da tražite
informacije unoseći riječi ili znakove pomoću
skočne tipkovnice. Pogledajte poglavlje „Uporaba
skočne tipkovnice“ na 56. stranici.
•
: Omogućuje vam da povećate ili
smanjite zaslon za različite postotke.
• / : Omogućuje prebacivanje između
načina Pregledavanje pomoću pokazivača) i
Pregledavanje pomoću veza.
• : Omogućuje vam da konfigurirate postavke
Preglednika. Pogledajte poglavlje „Uporaba
izbornika Postavke“ na 57. stranici.
• : Zatvara aplikaciju Web Browser.
Caps
1 234 567 89 0
:
qwe r t y u i o p^*
a s d f g h j k l ~@ !
z x c v b nm , . ? - 
ENG
www. .com/   
123#&
Izbriši

Dovršeno
Odustani
1. Pomoću tipki ▲▼◄► na daljinskom
upravljaču pomičite označivač na slovo ili broj
po vlastitom izboru.
2. Pritisnite tipku v da biste unijeli slovo ili broj
u polje za unos.
3. Za pristup velikim slovima pomaknite
označivač na tipku Caps na gornjoj lijevoj
strani, a zatim pritisnite tipku v. Dok je tipka
Caps označena, ponovno pritisnite tipku v
da biste ponovno pristupili malim slovima.
4. Za pristup simbolima i dodatnim
interpunkcijama označite tipku 123#& na
lijevoj strani, a zatim pritisnite tipku v.
5. Da biste izbrisali znak koji ste unijeli, pomaknite
označivač na tipku :, a zatim pritisnite tipku v.
6. Za brisanje svih znakova koje ste unijeli
pomaknite označivač na tipku Izbriši, a zatim
pritisnite tipku v.
7. Kad ste gotovi s unosom, pomaknite
označivač na tipku Dovršeno, a zatim
pritisnite tipku v.
| 56 Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 56
2014-02-26 오후 2:52:19
||NAPOMENE |
Mogućnosti na skočnoj tipkovnici
Za pristup mogućnostima skočne tipkovnice
na donjoj lijevoj strani tipkovnice,
označite tipku
a zatim pritisnite tipku v.
Odaberite jezik za tipkovnicu. Možete
odabrati engleski, francuski, ruski itd.
Jezik
Preporučeni
tekst
Predvidi
sljedeće slovo
Tipkovnica će predložiti preporučene
riječi dok unosite tekst. Ovu funkciju
možete postaviti na Uključeno ili
Isključeno.
Tipkovnica će predvidjeti sljedeće
slovo dok unosite slova. Predviđanja
se pojavljuju u krugu oko slova koje
ste upravo unijeli. Možete odabrati
predviđeno slovo ili prijeći na drugo
slovo. Ovu funkciju možete postaviti na
Uključeno ili Isključeno.
Uporaba izbornika Postavke
Izbornik Postavke sadrži funkcije koje kontroliraju
rad Preglednika i sigurnosne funkcije Preglednika.
Da biste otvorili izbornik Postavke, označite ikonu
na Upravljačkoj ploči, a zatim pritisnite tipku v.
Da biste odbrali mogućnost u izborniku postavki,
označite tu mogućnost, a zatim pritisnite tipku v.
http://www.samsung.com
100%
Omogući dohvaćanje
Odobrene stranice
Privatno traženje uklj.
Post. web-preglednika
Odobrene
stranice
Omogućuje vam da djeci ograničite
pristup neprimjerenim web-stranicama
tako što možete dopustiti pristup samo
registriranim web-stranicama.
Svaki put kad pristupite ovoj funkciji,
pojavljuje se zaslon PIN. Prvi put kada
pristupate ovoj funkciji unesite zadani
PIN 0000, koristeći se numeričkim
tipkama na svojem daljinskom uređaju.
Možete promijeniti PIN pomoću funkcije
Resetiranje lozinke za odobrene webstranice. Pogledajte upute u nastavku.
Značajka Odobrene stranice: Uključuje
ili isključuje funkciju Odobrene webstranice.
Poništi lozinku za odobrene stranice:
Promijenite lozinku za odobrene webstranice.
Dodaj tek. str.: Omogućuje vam
dodavanje trenutačno prikazane webstranice na popis odobrenih webstranica.
Upravljanje odobrenim stranicama:
Omogućuje vam bilježenje URL-ova
koje ćete dodati na popis odobrenih
web-stranica i brisanje web-stranica s
popisa odobrenih web-stranica.
Ako uključite ovu funkciju, a da niste
dodali nijednu web-stranicu na popis
odobrenih web-stranica, nećete moći
pristupiti nijednoj internetskoj stranici.
Mrežne usluge
Omogući/
Onemogući
dohvaćanje
Uključuje i isključuje funkciju
Privlačenje. Kada je funkcija Privlačenje
uključena, možete pomicati webstranicu prema gore ili dolje bez
povlačenja klizne trake.
Funkcija Privlačenje dostupna je
samo u načinu Pregledavanje pomoću
pokazivača.
06
\\ Ako je na vaš player spojena bežična tipkovnica, možete
upotrebljavati bežičnu tipkovnicu za unos slova, brojeva,
simbola i interpunkcija. Imajte na umu da će bežična
tipkovnica raditi samo kad se pojavi skočna tipkovnica te
da se može koristiti samo za unos slova, brojeva, simbola
i interpunkcija.
Pomoć
Zatvori
Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 57
57 |
2014-02-26 오후 2:52:19
Mrežne usluge
Privatno
traženje uklj./
isklj.
Post. webpreglednika
Pomoć
Omogućuje ili onemogućuje Način
privatnosti.
Kada je Način privatnosti omogućen,
preglednik ne zadržava URL-ove webstranica koje ste posjetili. Ako želite
omogućiti Način privatnosti, odaberite
U redu.
Ako je Način privatnosti pokrenut, ikona
„Stani“ pojavljuje se ispred URL-a pri
vrhu zaslona. Da biste onemogućili
Način privatnosti, ponovno ga odaberite
kada je omogućen način privatnosti.
Postavi kao početnu: Možete postaviti
početnu stranicu preglednika.
Blokir. skočne: Uključuje i isključuje
blokiranje skočnih prozora.
Blokiranje stranice: Možete odrediti
želite li blokirati oglase i odabrati URLove za koje su oglasi blokirani.
Općenito: Možete izbrisati osobne
podatke poput povijesti web-stranica
i pretraživanja (kolačići itd.) i resetirati
sve postavke preglednika na zadane
izvorne.
Kodiranje: Možete postaviti postavke
Šifriranje za web-stranice na
automatske ili ručno odabrati format
šifriranja s popisa.
Pokazivač: Možete podesiti brzinu
kursora kada je kursor postavljen na
Pokazivač te postaviti funkciju Pametni
kursor na Uključeno i Isključeno.
Podaci o pregledniku: Prikazuje
broj verzije i informacije o autorskim
pravima za aplikaciju Web Browser.
Povezivanje računa za internetske
usluge s playerom
Funkcija Povezivanje računa za internetske usluge
omogućuje vam povezivanje playera s računima
na internetskim uslugama kao što je Pandora na
koje vas player može prijaviti automatski kada
pokrenete aplikaciju za tu uslugu.
Da biste izradili vezu za račun na servisu, slijedite
ove korake:
1. Na početnom zaslonu pritisnite CRVENA (A)
tipku na daljinskom upravljaču da biste se
prijavili na svoj Samsung račun.
2. Nakon što ste se prijavili, ponovno pritisnite
CRVENA (A) tipku na svojem daljinskom
upravljaču.
3. Odaberite Poveži račun usluge na skočnom
prozoru Moj račun, a zatim pritisnite tipku v.
4. Na zaslonu Povezivanje računa za internetske
usluge, odaberite uslugu koju želite povezati
s playerom, a zatim pritisnite tipku v.
5. Odaberite Registracija, a zatim pritisnite
tipku v.
6. Na zaslonu ID i lozinka unesite ID koji
upotrebljavate za prijavu na uslugu koju ste
odabrali pomoću skočne tipkovnice. Kada ste
gotovi, odaberite Dovršeno, a zatim pritisnite
tipku v.
7. Ponovite isti postupak za lozinku. Kada ste
gotovi, odaberite Dovršeno, a zatim pritisnite
tipku v.
8. Odaberite U redu, a zatim pritisnite tipku v.
Pruža osnovne informacije o radu
aplikacije Web Browser.
||NAPOMENE |
\\ Ovisno o web-stranici, neke funkcije Postavki aplikacije
Web Browser možda se ne mogu aktivirati. Funkcije koje
se ne aktiviraju zasivljene su i ne mogu se upotrebljavati.
| 58 Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 58
2014-02-26 오후 2:52:19
BD-LIVE™
06
Kada je player spojen na mrežu, možete uživati u
raznim sadržajima usluga povezanih s filmovima
dostupnih na diskovima koji podržavaju BD-LIVE.
Mrežne usluge
1. Umetnite USB flash memorijski pogon u USB
utičnicu na prednjem dijelu playera, a zatim
provjerite njegovu raspoloživu memoriju. Za
prihvat usluga BD-LIVE memorijski uređaj
mora sadržavati najmanje 1 GB slobodnog
prostora.
2. Na početnom zaslonu odaberite Postavke, a
zatim pritisnite tipku v.
3. Odaberite Mreža, a zatim pritisnite tipku v.
4. Odaberite Postavke za BD-Live, a zatim
pritisnite tipku v.
5. Odaberite Upravljanje BD podacima, a
zatim pritisnite tipku v.
6. Odaberite Izbor uređaja, a zatim pritisnite
tipku v.
7. Odaberite USB uređaj, a zatim pritisnite tipku
v.
8. Umetnite Blu-ray disk koji podržava uslugu
BD-LIVE.
9. Odaberite stavku s popisa raznih sadržaja
usluge BD-LIVE koje vam pruža proizvođač
diska.
||NAPOMENE |
\\ Način uporabe usluge BD-LIVE i pruženog sadržaja može
se razlikovati ovisno o proizvođaču diska.
Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 59
59 |
2014-02-26 오후 2:52:19
Dodatak
Obavijest o sukladnosti i podršci
NISU SVI diskovi podržani
• Podložno dolje opisanim ograničenjima i ograničenjima navedenima u ovom priručniku, uključujući
dio "Vrste i karakteristike diska" u ovom korisničkom priručniku, diskovi koji se mogu reproducirati su:
unaprijed snimljeni komercijalni BD-ROM, DVD-VIDEO i audio CD (CD-DA); BD-RE/-R, DVD-RW/-R i
CD-RW/-R.
• Diskovi drugačiji od gore navedenih ne mogu se reproducirati u ovom playeru i/ili nisu namijenjeni
reproduciranju putem ovog playera. Neki od gore navedenih diskova možda se neće reproducirati zbog
jednog ili više dolje navedenih razloga.
• Tvrtka Samsung ne može jamčiti kako će ovaj player reproducirati svaki disk koji nosi logotip BD-ROM,
BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/-R. Ovaj player možda neće reagirati na
sve operativne naredbe ili pokretati sve značajke svakog diska. Taj i drugi problemi s kompatibilnošću s
diskom te problemi u radu playera s novim i postojećim formatima diska mogući su zbog sljedećeg:
-- Blu-ray je novi format koji se razvija pa ovaj player ne može pokrenuti sve značajke Blu-ray diskova.
Neke značajke možda su dodatne, dodatne značajke možda su pridodane formatu Blu-ray diska
nakon nastanka ovog player a i možda je odgođen pristup određenim ponuđenim značajkama;
-- ovaj player ne podržava sve nove i postojeće formate diska;
-- novi i postojeći formati diska se mogu revidirati, mijenjati, ažurirati, poboljšavati i/ili dopunjavati;
-- neki diskovi proizvedeni su na način koji dopušta određeni ili ograničeni rad i značajke tijekom
reprodukcije;
-- neke značajke možda su dodatne, dodatne značajke možda su pridodane nakon nastanka ovog
playera ili je možda odgođen pristup određenim ponuđenim značajkama;
-- neki diskovi s logotipom BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R i CD-RW/-R
možda su još uvijek nestandardizirani diskovi;
-- neki se diskovi možda neće moći reproducirati ovisno o fizičkom stanju ili uvjetima snimanja;
-- problemi i pogreške mogu nastati tijekom stvaranja Blu-ray diska, DVD softvera i/ili proizvodnje
diskova;
-- ovaj player radi na drugačiji način od standardnog DVD playera ili druge AV opreme; i/ili
-- zbog razloga naznačenih u ovom korisničkom priručniku i zbog drugih razloga koje je otkrio i objavio
centar za korisnike tvrtke SAMSUNG.
• Naiđete li na probleme s kompatibilnošću diska ili probleme u radu playera, obratite se centru za
korisnike tvrtke SAMSUNG. Centru za korisnike tvrtke SAMSUNG možete se obratiti i za moguća
ažuriranja ovog playera.
• Dodatne informacije o ograničenjima reprodukcije i sukladnosti diska potražite u poglavljima ovog
korisničkog priručnika pod naslovima Mjere opreza, Prije čitanja korisničkog priručnika, Vrsta i
karakteristike diska te Prije reprodukcije.
• Za izlaz progresivnog pretraživanja playera Blu-ray diska: POTROŠAČI BI TREBALI ZNATI DA SVI
TELEVIZORI VISOKE DEFINICIJE NISU POTPUNO KOMPATIBILNI S OVIM PROIZVODOM I TO BI
MOGLO UZROKOVATI SMETNJE NA SLICI. U SLUČAJU PROBLEMA SA SLIKOM PROGRESIVNOG
PRETRAŽIVANJA PREPORUČUJE SE DA KORISNIK PREBACI VEZU NA IZLAZ 'STANDARDNA
DEFINICIJA'. POSTOJE LI PITANJA VEZANA UZ KOMPATIBILNOST VAŠEG TELEVIZORA S OVIM
PROIZVODOM, OBRATITE SE NAŠEM SERVISNOM CENTRU ZA KORISNIKE.
| 60 Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 60
2014-02-26 오후 2:52:19
Zaštita od kopiranja
07
Dodatak
• Budući da je AACS (Sustav naprednog pristupa sadržaju) odobren kao sustav zaštite sadržaja za
format Blu-ray diskova, slično uporabi CSS-a (Sustav remećenja sadržaja) za DVD format, reprodukciji,
izlazu analognog signala i ostalom nameću se određena ograničenja sadržaja zaštićenog sustavom
AACS. Rad ovog proizvoda i ograničenja na njemu mogu se razlikovati ovisno o vremenu vaše kupnje,
jer je sustav AACS ta ograničenja možda usvojio i/ili promijenio nakon izrade ovog proizvoda. Nadalje,
tehnologije zaštite podataka BD-ROM Mark i BD+ dodatno se koriste kao zaštita sadržaja za format
Blu-ray diskova, što nameće određena ograničenja, uključujući ograničenja reprodukcije za sadržaje
zaštićene tehnologijom BD-ROM Mark i/ili BD+. Za dodatne informacije o zaštiti AACS, BD-ROM Mark
i BD+ ili o ovom proizvodu kontaktirajte centar za korisnike tvrtke SAMSUNG.
• Mnogi Blu-ray diskovi i DVD-i kodirani su zaštitom od kopiranja. Zbog toga player trebate povezati
izravno s televizorom, a ne s videorekorderom. Spajanje na videorekorder rezultira izobličenom slikom s
Blu-ray diskova ili DVD-a koji su zaštićeni od kopiranja.
• Prema zakonima o autorskim pravima SAD-a i zakonima o autorskim pravima drugih zemalja,
neovlašteno snimanje, uporaba, prikazivanje, distribucija ili revizija televizijskih emisija, videokaseta, Bluray diskova, DVD diskova i ostalih materijala mogu biti podložni građanskoj i/ili kaznenoj odgovornosti.
• Obavijest o tehnologiji Cinavia: ovaj proizvod rabi tehnologiju Cinavia kako bi se ograničila uporaba
neovlaštenih kopija nekih komercijalno proizvedenih filmova i videozapisa i njihovih zvučnih zapisa. Kada
se otkrije zabranjena uporaba neovlaštene kopije, prikazat će se poruka i prekinut će se reproduciranje
i kopiranje.
Ostale informacije o tehnologiji Cinavia dostupne su u mrežnom informacijskom centru za korisnike
tvrtke Cinavia na http://www.cinavia.com. Kako biste zatražili dodatne informacije o tehnologiji Cinavia
putem pošte, pošaljite nam dopis na poštansku adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.
Ovaj proizvod sadržava zakonom zaštićenu tehnologiju pod licencom korporacije Verance i zaštićen je
američkim patentom 7,369,677 i ostalim američkim i svjetskim patentima koji su izdanje i čije je izdanje
u tijeku, kao i zaštitama autorskih prava i poslovnih tajni za određene aspekte te tehnologije. Cinavia
je zaštitni znak korporacije Verance. Autorsko pravo 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava
pridržava Verance. Zabranjeni su obrnuti inženjering i rastavljanje.
Izjava o odricanju od odgovornosti
za mrežne usluge Cijeli sadržaj i sve usluge dostupne putem ovog uređaja pripadaju trećim stranama
i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, zaštitnim znakom i/ili drugim zakonima o intelektualnom
vlasništvu. Takav sadržaj i usluge pružaju se isključivo na vašu osobnu nekomercijalnu uporabu. Sadržaj
ili usluge ne smijete rabiti na način koji nije ovlastio vlasnik sadržaja ili pružatelj usluge. Bez ograničavanja
prethodno navedenog, osim bez izričitog ovlaštenja vlasnika odnosnog sadržaja ili pružatelja usluge,
ne smijete mijenjati, kopirati, ponovno izdavati, prosljeđivati, objavljivati, prenositi, prevoditi, prodavati,
stvarati izvedena djela, iskorištavati ili distribuirati na bilo koji način ili na bilo kojem mediju bilo koji sadržaj
ili usluge prikazane putem ovog uređaja.
Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 61
61 |
2014-02-26 오후 2:52:20
Dodatak
SADRŽAJ I USLUGE TREĆIH STRANA PRUŽAJU SE "KAKVE JESU" SAMSUNG NE JAMČI ZA
TAKAV PRUŽENI SADRŽAJ ILI USLUGE NI IZRIČITO NI PODRAZUMIJEVANO U BILO KOJU SVRHU.
SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVOG PODRAZUMIJEVANOG JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI,
ALI BEZ OGRANIČENJA NA JAMSTVA, SPREMNOSTI ZA PRODAJU NA TRŽIŠTU ILI PRIKLADNOSTI
ZA ODREĐENU NAMJENU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, ISPORUKU NA VRIJEME,
ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE KOJE JE TVRTKA SAMSUNG
UČINILA DOSTUPNIMA PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD BILO KOJIM OKOLNOSTIMA,
UKLJUČUJUĆI NEMAR, TVRTKA SAMSUNG NIJE ODGOVORNA BILO U UGOVORU ILI SUDSKI ZA
SVA IZRAVNA, NEIZRAVNA, SLUČAJNA, POSEBNA ILI POSLJEDIČNA OŠTEĆENJA PROIZAŠLA IZ ILI
POVEZANA S BILO KAKVIM INFORMACIJAMA SADRŽANIM U ILI NASTALIM KAO REZULTAT VAŠE ILI
UPORABE TREĆE STRANE BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE, ČAK I U SLUČAJU OBAVIJESTI O
MOGUĆNOSTI O TAKVIM OŠTEĆENJIMA.
Usluge trećih strana mogu se u bilo kojem trenutku ukinuti ili prekinuti, a tvrtka Samsung ne pruža
nikakvu izjavu niti jamstvo da će bilo koji dio sadržaja ili usluge ostati dostupan za bilo koje razdoblje.
Sadržaj i usluge prenose treće strane putem mreža i opreme za prijenos nad kojima tvrtka Samsung
nema kontrolu. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave o odricanju od odgovornosti, tvrtka Samsung
izričito se odriče odgovornosti ili obveze za bilo kakav prekid ili ukidanje bilo kojeg sadržaja ili usluge koje
je učinila dostupnima putem ovog uređaja.
Tvrtka Samsung nije odgovorna za korisničku uslugu povezanu sa sadržajem ili uslugama. Sva pitanja ili
zahtjevi za uslugu povezani sa sadržajem ili uslugama moraju se postaviti izravno odnosnom pružatelju
sadržaja ili usluge.
Licenca
• Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog D
registrirani su trgovački znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
• Izrađeno pod licencom patenta SAD-a br.: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 i ostalih američkih i
svjetskih patenata koji su izdani ili je njihovo izdavanje u tijeku. DTS-HD, simbol te DTSHD i simbol zajedno registrirani su zaštitni znakovi, a DTS-HD Master Audio je zaštitni
znak tvrtke DTS, Inc. Proizvod sadrži softver. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.
• DivX
-- O DIVX VIDEOZAPISIMA: DivX® je digitalni videoformat koji je proizvela tvrtka DivX,
LLC, podružnica korporacije Rovi. Ovom uređaju, koji reproducira DivX videozapise,
službeno je dodijeljena oznaka DivX Certified®. Više informacija i softverske alate za pretvaranje
datoteka u DivX videozapise potražite na adresi www.divx.com.
-- O DIVX VIDEOZAPISIMA NA ZAHTJEV: Za reprodukciju kupljenih DivX videozapisa na zahtjev (VOD)
potrebno je registrirati ovaj uređaj s oznakom DivX Certified®. Za pristup registracijskoj šifri pronađite
dio DivX VOD u izborniku postavki uređaja. Dodatne podatke o dovršenju postupka registracije
možete pronaći na adresi vod.divx.com.
-- S oznakom DivX Certified® za reprodukciju DivX® videozapisa do HD razlučivosti od 1080p,
uključujući i ekskluzivan sadržaj.
DivX®, DivX Certified® i pridruženi logotipovi zaštitni su znakovi korporacije Rovi ili njenih podružnica
i rabe se uz licencu. Obuhvaćen je jednim ili više od sljedećih patenata izdanih u SAD-u: 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
| 62 Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 62
2014-02-26 오후 2:52:20
07
• Pojmovi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface te logotip HDMI zaštitni
su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim zemljama.
Dodatak
• Oracle i Java registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Oracle i/ili njenih podružnica. Ostala
imena mogu biti zaštitni znakovi svojih odnosnih vlasnika.
• Obavijest o licenci za uporabu softvera otvorenog koda
-- U slučaju uporabe softvera slobodnog koda, licence za uporabu takvog softvera dostupne su u
izborniku proizvoda.
• Blu-ray Disc™ i Blu-ray™ su logotipi i zaštitni znakovi tvrtke Blu-ray Disc Association.
Preporuka - samo za EU
• Tvrtka Samsung Electronics ovime izjavljuje da je BD Player u skladu s osnovnim
zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Službena izjava o sukladnosti može se pronaći na adresi http://www.samsung.com;
prijeđite na Podrška > Potražite podršku za proizvod i unesite naziv modela.
Oprema se smije upotrebljavati u svim zemljama EU.
Ova oprema smije upotrebljavati samo u zatvorenom prostoru.
Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 63
63 |
2014-02-26 오후 2:52:21
Dodatak
Dodatne informacije
Napomene
3D postavke
• Da biste kod nekih 3D diskova zaustavili film tijekom 3D reprodukcije, jedanput pritisnite gumb
5 (ZAUSTAVI). Film se zaustavlja, a mogućnost 3D načina se deaktivira.
Kako biste promijenili odabir 3D mogućnosti tijekom reprodukcije 3D filma, jedanput pritisnite
gumb 5 (ZAUSTAVI). Pojavljuje se početni izbornik. Ponovno pritisnite gumb 5 (ZAUSTAVI), a
zatim na izborniku Blu-ray odaberite 3D postavke.
• Ovisno o sadržaju i položaju slike na zaslonu televizora možete vidjeti okomite crne trake na
lijevoj i desnoj ili na obje strane zaslona.
TV omjer
• Ovisno o vrsti diska, neki omjeri možda neće biti dostupni.
• Ako odaberete omjer i mogućnost koji se razlikuju od omjera zaslona televizora, slika bi se mogla
činiti izobličenom.
• Ako odaberete 16:9 Original, vaš bi TV mogao prikazivati 4:3 Pillarbox (crne trake s obje strane slike).
BD Wise (samo playeri tvrtke Samsung)
Postavke
• Ako je funkcija BD Wise uključena, postavka razlučivosti automatski se vraća na BD Wise, a BD
Wise se pojavljuje u izborniku Razlučivost.
• Ako je player povezan s uređajem koji ne podržava funkciju BD Wise, tada se ne možete koristiti
tom funkcijom.
• Za pravilan rad funkcije BD Wise postavite mogućnost BD Wise playera i televizora na Uključeno.
Digitalni izlaz
• Provjerite jeste li odabrali ispravni digitalni izlaz jer u protivnom nećete čuti zvuk ili ćete čuti samo
glasnu buku.
• Ako HDMI uređaj (AV prijamnik, televizor) nije kompatibilan s komprimiranim formatima (Dolby
Digital, DTS), audiosignal izlazi kao PCM.
• Uobičajeni DVD-ovi nemaju zvučni zapis značajke BONUSVIEW ni mogućnost Zvučni efekti
navigacije.
• Neki Blu-ray diskovi nemaju zvučni zapis značajke BONUSVIEW ni mogućnost Zvučni efekti
navigacije.
• Ta postavka digitalnog izlaza ne utječe na HDMI audioizlaz na televizoru. No utječe na optički i
HDMI audioizlaz kad je player povezan sa AV prijamnikom.
• Ako reproducirate zvučni zapis u formatu MPEG, audiosignal izlazi kao PCM bez obzira na
odabire digitalnog izlaza (PCM i podatkovni tok).
PCM smanjivanje
• Čak i kada je PCM smanjivanje postavljeno na Isključeno, neki će diskovi slati samo audiozapis
smanjene kvalitete kroz optički digitalni izlaz.
• HDMI
-- Ako televizor nije kompatibilan s komprimiranim višekanalnim formatima (Dolby Digital, DTS),
player može slati PCM audiozapis kvalitete smanjene na dva kanala čak i ako ste na izborniku
postavki odabrali Podatkovni tok (Ponovno kodiranje ili Neobrađeno).
-- Ako televizor nije kompatibilan s brzinama PCM smanjivanja iznad 48kHz, player može slati
48kHz.
| 64 Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 64
2014-02-26 오후 2:52:21
BD-Live internetska veza
Postavke
Dodatak
Upravljanje BD podacima
07
• Što je valjani certifikat?
Kada player koristi BD-LIVE za slanje podataka s diska i zahtjev za certifikaciju diska poslužitelju,
poslužitelj koristi prenesene podatke za provjeru valjanosti diska i vraća certifikat playeru.
• Internetska veza može biti ograničena dok koristite BD-LIVE sadržaje.
• U načinu rada vanjske memorije reprodukcija diska možda će se zaustaviti ako iskopčate USB
uređaj tijekom reprodukcije.
• Podržani su samo USB uređaji formatirani u datotečnom sustavu FAT (oznaka DOS 8.3).
Preporučujemo uporabu USB uređaja koji podržavaju protokol USB 2.0 s brzinom čitanja/
zapisivanja od 4 MB/s ili većom.
• Funkcija nastavljanja reprodukcije možda neće raditi nakon formatiranja uređaja za pohranu.
• Ukupna memorija dostupna za upravljanje BD podacima može se razlikovati ovisno o uvjetima.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Ovisno o televizoru, određene izlazne HDMI razlučivosti možda neće raditi. Pogledajte korisnički
priručnik televizora.
• Ova funkcija nije dostupna ako HDMI kabel ne podržava CEC.
• Ako Samsung televizor ima logotip Anynet+, tada on podržava funkciju Anynet+.
Odabir audiojezika
• Ako dio BONUSVIEW ne sadržava audio postavke za BONUSVIEW, na zaslonu se ne pojavljuje
pokazivač ◄►.
• Jezici dostupni putem funkcije audiojezika ovise o jezicima koji su kodirani na disku. Ova funkcija
ili određeni jezici možda neće biti dostupni.
• Neki Blu-ray diskovi omogućavaju odabir zvučnog zapisa u formatu PCM ili Dolby Digital na
engleskom jeziku.
Reproduciranje
medija
Odabir jezika podnaslova
• Ovisno o Blu-ray disku / DVD disku, možda ćete moći promijeniti jezik podnaslova u izborniku
diska. Pritisnite gumb DISC MENU.
• Ova funkcija ovisi o odabiru podnaslova kodiranih na disku i možda neće biti dostupna na svim
Blu-ray diskovima / DVD diskovima.
• Ako se u Blu-ray disku nalazi dio BONUSVIEW, pojavljuju se i podaci o glavnom načinu značajke
BONUSVIEW.
• Ovom funkcijom u isto se vrijeme mijenjaju primarni i sekundarni podnaslovi.
• Odvojeno se prikazuju brojevi primarnih i sekundarnih podnaslova.
• Pritiskom gumba SUBTITLE na daljinskom upravljaču pojavljuje se traka podnaslova.
Pritisnite gumb RETURN kako biste uklonili traku podnaslova.
Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 65
65 |
2014-02-26 오후 2:52:21
Dodatak
Razlučivost prema vrsti sadržaja
Vrsta sadržaja
Postavljanje
Autom.
BD Wise
UHD izlaz : Autom.
Filmski kadar :
Autom.
UHD izlaz : Isključeno
Filmski kadar : Isključeno
Filmski kadar : Autom. (24Fs)
※ Samo 1080p i 1080i
1080p
1080i
720p
576p/480p
E-sadržaj / digitalni sadržaj
Razlučivost Blu-ray diska
2160p@24F
1080p@24F
Maks. razlučivost TV ulaza
1080p
2160p@24F
1080p@24F
Maks. razlučivost TV ulaza
1080p@24F
1080p@24F
1080p
1080i
720p
576p/480p
1080p
1080i
720p
576p/480p
Vrsta sadržaja
Postavljanje
Autom.
Blu-ray disk
BD Wise
UHD izlaz : Autom.
Pretvorba DVD 24Fs : Autom.
Filmski kadar :
UHD izlaz : Isključeno
Autom.
Pretvorba DVD 24Fs : Isključeno
Filmski kadar : Isključeno
Filmski kadar : Autom. (Pretvorba DVD 24Fs : Autom.)
※ Samo 1080p i 1080i
1080p
1080i
720p
576p/480p
DVD
576i/480i
2160p@24F
1080p@24F
Maks. razlučivost TV ulaza
Maks. razlučivost TV ulaza
1080p@24F
1080p@60F
1080i
720p
576p/480p
||NAPOMENE |
\\ Ako televizor koji ste povezali s playerom ne podržava značajku Filmski kadar ili razlučivost koju ste odabrali, prikazuje se
poruka "Ako se nakon odabira 'Da' ne prikazuju slike, pričekajte 15 sekundi za povratak na prethodnu razlučivost.Želite
li promijeniti razlučivost?". Ako odaberete Da, zaslon televizora će postati crn na 15 sekundi, a zatim će se razlučivost
automatski vratiti na prethodnu razlučivost.
\\ Ako zaslon ostane prazan nakon što promijenite razlučivost, uklonite sve diskove, a zatim pritisnite i zadržite gumb @ na
prednjoj strani playera dulje od 5 sekundi. Na zaslonu se otvara poruka inicijalizacije na zaslonu i napajanje se automatski
isključuje. Kada ponovno uključite proizvod, sve će se postavke ponovno postaviti. Ponovno pokrenute postupak početnih
postavki. Zatim idite na Postavke > Zaslon > Razolucija u izborniku i odaberite točnu razlučivost za televizor.
\\ Kada pokrenete postupak početnih postavki, ponovno odaberite samo jezik i omjer (veličina i format zaslona). Ponovno
postavljanje ne utječe na mrežne postavke, pa biste mogli preskočiti postavljanje mreže i nadogradnju softvera.
\\ Nakon vraćanja tvorničkih postavki brišu se svi korisnički spremljeni BD podaci.
\\ Blu-ray disk mora imati značajku 24 kadra kako bi player mogao koristiti način rada Filmski kadar (24Fs).
| 66 Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 66
2014-02-26 오후 2:52:21
Odabir digitalnog izlaza
PCM
AV prijemnik
AV prijemnik
koji
koji
Optički
podržava
podržava
HDMI
HDMI
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Do PCM
7,1-kanalni
Do PCM
7,1-kanalni
Do PCM
7,1-kanalni
Do PCM
Audio tok na Dolby TrueHD
7,1-kanalni
Blu-ray disku
Do PCM
DTS
6,1-kanalni
DTS-HD High
Do PCM
Resolution
7,1-kanalni
Audio
DTS-HD
Do PCM
Master Audio 7,1-kanalni
PCM
PCM
2-kanalni
Audiotok na
Do PCM
Dolby Digital
DVD-u
5,1-kanalni
Do PCM
DTS
6,1-kanalni
Definicija za
Blu-ray disk
Struja bita
(neobrađeno)
Optički
PCM
PCM
PCM
2-kanalni
2-kanalni
PCM
Dolby Digital Dolby Digital
2-kanalni
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
2-kanalni
Plus
Bitstream
(Re-encoded
DTS)
Podatkovni tok
(Dolby D pon.
koD)
HDMI podržani HDMI podržani
AV prijemnik ili AV prijamnik ili
optički
optički
DTS pon. kod.
DTS pon. kod.
DTS pon. kod.
PCM
Dolby TrueHD Dolby Digital DTS pon. kod.
2-kanalni
PCM
DTS
DTS
DTS pon. kod.
2-kanalni
DTS-HD High
PCM
Resolution
DTS
DTS pon. kod.
2-kanalni
Audio
PCM
DTS-HD
DTS
DTS pon. kod.
2-kanalni Master Audio
PCM
PCM
PCM
PCM 2-kanalni
2-kanalni 2-kanalni
2-kanalni
PCM
Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital
2-kanalni
PCM
DTS
DTS
DTS
2-kanalni
Zajedno dekodira
zvučni zapis glavne
značajke i zvučni
Proizvodi samo zvučni
Zajedno dekodira zvučni
zapis značajke
zapis glavne značajke
zapis glavne značajke
BONUSVIEW u
kako bi vaš AV prijamnik
i zvučni zapis značajke
PCM audio te
Bilo kojiAny
mogao dekodirati zvučni
BONUSVIEW u PCM zvučni
dodaje zvučne
zapis. Nećete čuti zvuk
zapis te dodaje zvučne
BONUSVIEW i zvučne efekte efekte navigacije,
efekte navigacije.
a zatim ponovno
navigacije.
kodira PCM audio
u DTS zapisu.
Dodatak
Veza
PCM
07
Postavljanje
Dolby Digital.
pon. kod.*
Dolby Digital.
pon. kod.*
Dolby Digital.
pon. kod.*
Dolby Digital.
pon. kod.*
Dolby Digital.
pon. kod.*
Dolby Digital.
pon. kod.*
Dolby Digital.
pon. kod.*
PCM 2-kanalni
Dolby Digital
DTS
Zajedno dekodira
zvučni zapis glavne
značajke i zvučni
zapis značajke
BONUSVIEW u PCM
audio te dodaje
zvučne efekte
navigacije, a zatim
ponovno kodira PCM
audio u Dolby Digital
zapisu ili PCM-u.
* Ako je izvorni tok 2-kanalni ili mono, postavka "Dolby D pon. koD" se ne primjenjuje. Izlaz će biti
2-kanalni PCM.
Blu-ray diskovi mogu sadržavati tri slijeda bitova zvuka:
-- Audio glavne značajke: zvučni zapis glavne značajke.
-- BONUSVIEW audio: dodatni zvučni zapis kao što je komentar redatelja ili glumaca.
-- Zvučni efekti navigacije: zvučni efekti navigacije mogu se oglasiti kada se krećete nekim izbornikom.
Zvučni efekti navigacije drugačiji su na svakom Blu-ray disku.
Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 67
67 |
2014-02-26 오후 2:52:21
Dodatak
Rješavanje problema
Prije upućivanja zahtjeva za servis pokušajte sljedeća rješenja.
PROBLEM
RJEŠENJE
Daljinskim upravljačem ne može se provesti
ni jedna operacija.
• Provjerite baterije u daljinskom upravljaču. Možda ih je potrebno zamijeniti.
• Daljinskim upravljačem rukujte na udaljenosti ne većoj od 6,1 m od playera.
• Uklonite baterije pa nekoliko minuta držite pritisnutim jedan ili više gumba
kako biste ispraznili mikroprocesor u daljinskom upravljaču i tako ga
ponovno postavili. Ponovno umetnite baterije i pokušajte rabiti daljinski
upravljač.
Disk se ne reproducira.
• Provjerite je li disk umetnut stranom s naljepnicom okrenutom prema gore.
• Provjerite regionalni broj Blu-ray diska ili DVD-a.
Ne pojavljuje se izbornik diska.
• Provjerite nalaze li se na disku izbornici diska.
Na zaslonu se pojavljuje poruka zabrane.
• Ova se poruka pojavljuje kada pritisnete nevaljani gumb.
• Softver Blu-ray diska/DVD-a ne podržava značajku (npr. kutove).
• Zatražili ste naslov ili broj poglavlja ili vrijeme traženja koje je izvan raspona.
Način reprodukcije razlikuje se od onoga
odabranog u izborniku postavljanja.
• Neke funkcije odabrane u izborniku postavljanja možda neće ispravno raditi
ako disk nije dekodiran pomoću odgovarajuće funkcije.
Proporcija zaslona ne može se promijeniti.
• Na vašem Blu-ray/DVD disku proporcija zaslona je fiksna.
• To nije problem koji se tiče playera.
Nema zvuka.
• Provjerite jeste li u izborniku audiomogućnosti odabrali ispravnu postavku
Digitalni izlaz.
Zaslon je prazan.
• Ako je HDMI izlaz postavljen na razlučivost koju vaš televizor ne podržava
(npr. 1080p), možda nećete moći vidjeti sliku na televizoru.
• Pritisnite i zadržite gumb @ (na prednjoj ploči) dulje od 5 sekundi bez
umetnutog diska. Na zaslonu se otvara poruka inicijalizacije na zaslonu i
napajanje se automatski isključuje. Kada ponovno uključite proizvod, sve će
se postavke ponovno postaviti.
• Nakon vraćanja tvorničkih postavki brišu se svi korisnički spremljeni BD
podaci.
Zaboravljena lozinka.
• Pritisnite i zadržite gumb @ (na prednjoj ploči) dulje od 5 sekundi bez
umetnutog diska. Na zaslonu se otvara poruka inicijalizacije na zaslonu i
napajanje se automatski isključuje. Kada ponovno uključite proizvod, sve će
se postavke ponovno postaviti. Ovo nemojte rabiti ako zaista nije nužno.
• Nakon vraćanja tvorničkih postavki brišu se svi korisnički spremljeni BD
podaci.
| 68 Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 68
2014-02-26 오후 2:52:22
PROBLEM
RJEŠENJE
• Provjerite je li disk prljav ili izgreben.
• Očistite disk.
Nema HDMI izlaza.
• Provjerite vezu između televizora i HDMI utičnice na playeru.
• Provjerite podržava li vaš televizor ulaznu HDMI razlučivost od 576p/480p,
720p, 1080i, 1080p ili 2160p.
Abnormalni HDMI izlazni zaslon.
• Ako se na zaslonu pojavljuju povremene smetnje, to znači da televizor ne
podržava HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Ako imate drugih problema.
• Idite na sadržaj i pronađite dio u korisničkom priručniku koji sadrži
informacije o značajci s kojom imate problema pa ponovno pratite
postupak.
• Ako problem i dalje ne možete riješiti, obratite se najbližem ovlaštenom
servisnom centru za Samsungove uređaje.
Mogu vidjeti mape u zajedničkoj uporabi
putem funkcije AllShare, ali ne mogu vidjeti
datoteke.
• AllShare prikazuje samo datoteke videozapisa, fotografija i glazbe. Ostale se
vrste datoteka ne prikazuju.
Videozapis se reproducira u prekidima.
• Provjerite je li mreža stabilna.
• Provjerite je li mrežni kabel pravilno spojen i je li mreža preopterećena.
• Bežična veza između AllShare kompatibilnog uređaja i playera je nestabilna.
Provjerite vezu.
AllShare veza između playera i računala je
nestabilna.
• IP adrese na istoj podmreži moraju biti jedinstvene.
Ako nije, IP smetnje mogu uzrokovati ovaj problem.
• Provjerite je li omogućen vatrozid.
Ako jest, onemogućite funkciju vatrozida.
Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 69
Dodatak
Funkcija AllShare
07
Slika je drhtava ili izobličena.
69 |
2014-02-26 오후 2:52:22
Dodatak
PROBLEM
RJEŠENJE
Ne mogu se povezati s poslužiteljem usluge
BD-LIVE.
• Pomoću funkcije Status mreže ispitajte funkcionira li mrežna veza.
(Pogledajte 26. stranicu)
• Provjerite je li USB memorijski uređaj povezan s playerom.
• Za prihvat usluge BD-LIVE memorijski uređaj mora sadržavati najmanje
1GB slobodnog prostora. Raspoloživi prostor možete provjeriti u funkciji
upravljanja BD podacima. (Pogledajte 26. stranicu)
• Provjerite je li mogućnost BD-Live internetska veza postavljena na Dopusti
(sve).
• Ako ne uspije ništa od navedenog, obratite se pružatelju sadržaja ili
ažurirajte player najnovijim upravljačkim softverom.
Pri uporabi usluge BD-LIVE javlja se
pogreška.
• Za prihvat usluge BD-LIVE memorijski uređaj mora sadržavati najmanje
1GB slobodnog prostora.
Raspoloživi prostor možete provjeriti u funkciji upravljanja BD podacima.
(Pogledajte 26. stranicu)
BD-LIVE
||NAPOMENE |
\\ Nakon vraćanja tvorničkih postavki brišu se svi korisnički spremljeni BD podaci.
Popravci
Ako nam se obratite da popravimo vaš player, zaračunat će se administrativna naknada ako:
1. inženjer dolazi k vama na vaš zahtjev, a na proizvodu nema kvara.
2. donesete jedinicu u servisni centar, a na proizvodu nema kvara.
Prije nego što dođemo k vama ili počnemo raditi na vašem playeru obavijestit ćemo vas o administrativnoj
naknadi.
Preporučujemo da temeljito pročitate ovaj priručnik, potražite rješenje na web-mjestu www.samsung.com
ili se obratite centru za korisnike tvrtke Samsung prije nego što zatražite popravak playera.
| 70 Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 70
2014-02-26 오후 2:52:22
Specifikacije
HDMI
Audioizlaz
Mreža
Video
Audio
7.1-kanalni
Digitalni audioizlaz
Ethernet
Bežični LAN
Sigurnost
WPS(PBC)
Dodatak
USB
1.7 Kg
430 (Š) X 201 (D) X 43 (V) mm
+5°C to +35°C
10 % do 75 %
USB 2.0
Najviše 5 V 500 mA
2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
PCM, podatkovni tok
Prednji lijevo/Prednji desno, Sredina, Subwoofer, Surround
lijevo/Surround desno, Surround stražnji lijevo/Surround
stražnji desno
Optički
100BASE - TX terminal
Ugrađen
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Podržano
07
Općenito
Težina
Dimenzije
Raspon radne temperature
Raspon vlažnosti
Tip A
DC izlaz
• Brzine mreže od 10Mb/s ili sporije nisu podržane.
• Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
• Više o napajanju i potrošnji energije pročitajte na etiketi na playeru.
• Težina i dimenzije su približni.
Hrvatski
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 71
71 |
2014-02-26 오후 2:52:22
Kontaktirajte SAMSUNG U CIJELOME SVIJETU
Ako imate pitanja ili komentare vezano uz Samsung proizvode, kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike.
Area
Contact Centre 
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll
free
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
261 03 710
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/
support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/
support
www.samsung.com/gr/
support
http://www.samsung.com/
hu/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
Area
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 60793-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1
impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com/si/
support
www.samsung.com/nl/
support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/
support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/
support (German)
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
www.samsung.com/uk/support
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
800-7267
www.samsung.com/ee/support
Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog vraćanja baterija)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s
ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama
višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno
odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.
Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta
otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.
Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr.,
punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili
moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta
otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Korisnici u
kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje
i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova
elektronička oprema ne smije se miješati s drugim omercijalnim otpadom.
AK68-02349M-05
02349M-05-BD-F7500-EN-CRO.indd 72
2014-02-26 오후 2:52:22
BD-F7500
Predvajalnika Plošč Blu-ray™
uporabniški priročnik
predstavljajte si možnosti
Zahvaljujemo se vam za nakup Samsungovega izdelka.
Za popolnejše storitve svoj izdelek registrirajte
na spletni strani
www.samsung.com/register
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 1
2014-02-26 오후 12:10:38
Varnostne informacije
Opozorilo
DA ZMANJŠATE TVEGANJE ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE).
V NOTRANJOSTI NI DELOV, KI BI JIH LAHKO UPORABNIK POPRAVLJAL SAM. POPRAVILA NAJ
OPRAVLJAJO USPOSOBLJENI SERVISERJI.
POZOR
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA
NE ODPIRAJTE
Ta oznaka pomeni, da je naprava
POZOR: DA ZMANJŠATE TVEGANJE
podxnevarno napetostjo«, ki lahko povzroči ELEKTRIČNEGA UDARA, NE ODSTRANJUJTE
električni udar ali poškodbo.
POKROVA (ALI HRBTNE STRANICE). NAPRAVA
NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL
UPORABNIK. POPRAVILA NAJ OPRAVLJAJO
USPOSOBLJENI SERVISERJI.
Naprave ne nameščajte v zaprt prostor, kot je
knjižna polica ali podobno.
OPOZORILO
Da bi preprečili poškodbe in s tem požar
ali električni udar, naprave ne izpostavljajte
padavinam ali vlagi.
POZOR
Predvajalnik plošč Blu-ray UPORABLJA NEVIDNI
LASERSKI ŽAREK, KI LAHKO POVZROČI
NEVARNO IZPOSTAVLJENOST SEVANJU, ČE
GA USMERITE NA OSEBO. PREDVAJALNIK
PLOŠČ BLU-RAY UPORABLJAJTE SKLADNO Z
NAVODILI.
POZOR
TA IZDELEK UPORABLJA LASER. UPORABA
UPRAVLJALNIH ALI NASTAVLJALNIH GUMBOV
ALI IZVAJANJE POSTOPKOV, KI NISO OPISANI V
TEH NAVODILIH, LAHKO POVZROČI NEVARNO
IZPOSTAVLJENOST SEVANJU. POKROVA
NAPRAVE NE ODPIRAJTE IN NAPRAVE NE
SKUŠAJTE POPRAVLJATI SAMI. SERVIS NAJ
OPRAVI USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA.
Ta izdelek je v skladu s predpisi CE, če se
izolirani kabli in priključki uporabljajo za priklop
eopomba na drugo opremo. Da bi preprečili
elektromagnetne motnje z električnimi napravami,
kot so radiji in televizije, za povezave uporabljajte
izolirane kable in priključke.
To je oznaka za pomembna navodila glede
izdelka.
POMEMBNO OBVESTILO
Električni kabel na tej opremi ima vgrajen vtič,
v katerem je varovalka. Vrednost varovalke je
označena na vtični strani vtiča. Če jo je treba
zamenjati, je treba uporabiti varovalko z enako
vrednostjo BS1362.
Nikoli ne uporabljajte vtiča brez pokrova
varovalke, če je pokrov odstranljiv. Če potrebujete
nadomestni pokrov varovalke, mora biti ta enake
barve kot vtična stran vtiča. Nadomestne pokrove
dobite pri svojem prodajalcu.
Če montirani vtič ne ustreza električnim vtičnicam
v vaši hiši ali pa kabel ni dovolj dolg, da bi dosegel
vtičnico, morate kupiti ustrezen in varnostno
odobren podaljševalni kabel ali pa se posvetovati
s svojim prodajalcem.
Če ni druge možnosti, kot da vtič odrežete,
najprej odstranite varovalko in nato varno odrežite
in odstranite vtič. Vtiča ne priključite v električni
priključek, ker zaradi golega gibkega kabla obstaja
nevarnost električnega udara.
Če želite napravo izključiti iz električne vtičnice,
morate izvleči vtič iz vtičnice, zato mora biti
električni vtič enostaven za uporabo.
Izdelek, priložen tem navodilom za uporabo,
je zaščiten z licenco in pravicami intelektualne
lastnine določene tretje stranke.
| 2 Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 2
2014-02-26 오후 12:10:38
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Previdnostni ukrepi
Pomembni varnostni napotki
Pred uporabo te enote si temeljito preberite
navodila za uporabo. Upoštevajte vse spodaj
navedene varnostne napotke.
Navodila za uporabo hranite v bližini za prihodnjo
uporabo.
1. Preberite navodila za uporabo.
2. Shranite navodila za uporabo.
3. Bodite pozorni na vsa opozorila.
4. Sledite vsem napotkom.
5. Naprave ne uporabljajte v bližini vode.
9. Upoštevajte varnostni namen polarizirane
ali ozemljitvene vrste vtiča. Polariziran vtič
ima dve platici, pri čemer je ena širša od
druge. Ozemljitven vtič ima dve platici in
tretji ozemljitveni jeziček. Široka platica
ali tretji jeziček je namenjen vaši varnosti.
Če vtič naprave ne ustreza vtičnici, se o
zamenjavi neuporabne vtičnice posvetujte z
električarjem.
Varnostne informacije
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
8. Naprave ne nameščajte v bližini toplotnih
virov, kot so radiatorji, toplotni regulatorji,
štedilniki ali druge naprave (vključno z AVsprejemniki), ki proizvajajo toploto.
01
Ta predvajalnik zgoščenk je razvrščen kot
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1. Upravljanje
naprave, prilagoditve in izvajanje postopkov, ki
niso v skladu s temi navodili, lahko povzročijo
nevarno sevanje.
POZOR :
• NEVARNOST VIDNEGA IN NEVIDNEGA
LASERSKEGA SEVANJA RAZREDA 3B
PRI ODPRTI NAPRAVI. IZOGIBAJTE SE
IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKU (IEC 60825-1).
• TA izdelek UPORABLJA LASER. UPRAVLJANJE
NAPRAVE, PRILAGODITVE IN IZVAJANJE
POSTOPKOV, KI NISO V SKLADU Z NAPOTKI
V TEH NAVODILIH, LAHKO POVZROČIJO
NEVARNO SEVANJE. NE ODPIRAJTE
POKROVA IN NAPRAVE NE POPRAVLJAJTE
SAMI. POPRAVILA NAJ OPRAVI
USPOSOBLJENO SERVISNO OSEBJE.
7. Ne zastirajte prezračevalnih odprtin. Napravo
namestite skladno z navodili proizvajalca.
10. Zaščitite električni kabel, da ga ne bo
mogoče pohoditi ali preščipniti, predvsem v
bližini vtičev, električnih vtičnic in mesta, kjer
izhaja iz naprave.
11. Uporabljajte samo priključke/dodatke, ki jih
priporoča proizvajalec.
12. Uporabljajte samo na
vozičku, stojalu, trinožnem
stojalu, nosilcu ali mizi, ki
jih priporoča proizvajalec
ali pa se prodajajo skupaj z
napravo. Kadar uporabljate
voziček, bodite pri premikanju vozička ali
naprave zelo previdni, da ne bi prišlo do
poškodb, če se voziček prevrne.
13. Med nevihto ali ko naprave dalj časa ne boste
uporabljali, izvlecite vtič iz električne vtičnice.
14. Vsa popravila naj opravi usposobljeno
servisno osebje. Popravila so potrebna, če se
naprava na kakršen koli način poškoduje, na
primer ob poškodbi električnega kabla ali vtiča,
če se na napravo razlije tekočina ali nanjo pade
predmet, če je bila naprava izpostavljena
dežju ali vlagi, če naprava ne deluje normalno
ali če vam je padla na tla.
6. Čistite samo s suho krpo.
Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 3
3|
2014-02-26 오후 12:10:39
Varnostne informacije
Shranjevanje plošč in ravnanje z njimi
• Držanje plošč
-- Prstni odtisi ali praske na plošči
lahko zmanjšajo kakovost zvoka
in slike ali povzročijo preskakovanje.
-- Ne dotikajte se površine plošče, kjer so
posneti podatki.
-- Ploščo držite za rob, da na njeni površini ne
bo prstnih odtisov.
-- Na ploščo ne lepite papirja ali lepilnega traku.
• Čiščenje plošč
-- Če so na plošči prstni odtisi ali
umazanija, jo očistite z blagim
čistilom, razredčenim v vodi, in
obrišite z mehko krpo.
-- Pri čiščenju nežno brišite od notranjosti plošče
navzven.
• Hranitev plošč
`` Plošč ne hranite na neposredni sončni
svetlobi.
`` Hranite v hladnem, prezračevanem
prostoru.
`` Hranite jih v čistem zaščitnem ovitku in v
navpičnem položaju.
Previdnostni ukrepi pri ravnanju z
napravo
• Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali pljuskom.
Na napravo ne postavljajte predmetov,
napolnjenih s tekočino, na primer vaz.
• Če želite napravo popolnoma izključiti, morate
izvleči električni vtič iz stenske vtičnice.
Zato mora biti vtič vedno lahko in preprosto
dostopen.
• Ne priklapljajte več električnih naprav v isto
stensko vtičnico. Če preobremenite vtičnico, se
lahko pregreje in pride do požara.
• Pred priključitvijo drugih komponent na DVDsnemalnik morate komponente izklopiti.
• Če predvajalnik nenadoma prestavite iz
hladnega v topel prostor, se lahko na notranjih
delih in leči ustvari kondenz in povzroči
nepravilno predvajanje plošče. Če se to zgodi,
odklopite predvajalnik, počakajte dve uri in nato
vtič priključite v električno vtičnico. Nato vstavite
ploščo in ponovno poskusite s predvajanjem.
• Če začne izdelek oddajati nenavaden zvok
ali začutite vonj po zažganem ali dimu, takoj
izklopite stikalo napajanja in električni vtič
izključite iz omrežne vtičnice. Nato za tehnično
pomoč prosite najbližji center za pomoč
strankam. Ne uporabljajte izdelka. Uporaba tega
izdelka lahko povzroči požar ali električni udar.
||POZOR |
\\ Baterij ne odvrzite v ogenj.
\\ Ne povzročajte kratkega stika baterij, jih razstavljajte ali
pregrevajte.
\\ Če baterija ni pravilno zamenjana, obstaja nevarnost
eksplozije. Zamenjajte jo samo z baterijo iste ali
enakovredne vrste.
Uporaba funkcije 3D
POMEMBNE ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE
INFORMACIJE ZA 3D-SLIKE.
Pred uporabo funkcije 3D pozorno preberite
naslednje varnostne informacije.
• Nekateri gledalci lahko med gledanjem
3D-televizije občutijo neprijetne posledice, kot
so vrtoglavica, slabost in glavoboli.
Če naletite na takšen simptom, prenehajte z
gledanjem 3D-televizije, snemite 3D-očala in si
odpočijte.
• Daljše gledanje 3D-slik lahko utrudi oči. Če čutite,
da imate utrujene oči, prenehajte z gledanjem
3D-televizije, snemite 3D-očala in si odpočijte.
• Odgovorna odrasla oseba mora redno preverjati
otroke, ki uporabljajo funkcijo 3D.
Če se kateri od otrok pritožuje zaradi utrujenih
oči, glavobolov, vrtoglavice ali slabosti, morajo
otroci takoj prenehati z gledanjem 3D-televizije
in si odpočiti.
• Aktivnih 3D-očal ne uporabljajte v druge namene
(npr. namesto navadnih, sončnih ali zaščitnih
očal ipd.).
| 4 Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 4
2014-02-26 오후 12:10:39
01
• Ne uporabljajte funkcije 3D ali 3D-očal med hojo
ali gibanjem po prostoru. Če uporabljate funkcijo
3D ali aktivna 3D-očala med gibanjem, lahko
trčite ob predmete, se spotaknete in/ali padete
ter se resno poškodujete.
• Če želite gledati 3D-vsebino, priključite 3D-napravo
(AV-sprejemnik ali televizor, združljiv s 3D) v
predvajalnikov izhod HDMI OUT prek
visokohitrostnega kabla HDMI. Pred predvajanjem
3D-vsebine si nadenite 3D-očala.
• Predvajalnik prek kabla HDMI, priključenega v
vrata HDMI OUT, oddaja 3D-signal.
• Ker je ločljivost v 3D-načinu predvajanja
pogojena z ločljivostjo izvirnega
3D-videoposnetka, je ne morete spremeniti.
• Nekatere funkcije, kot so BD Wise ter nastavitev
velikosti zaslona in ločljivosti, morda ne bodo
pravilno delovale v 3D-načinu predvajanja.
• Za pravilno oddajanje 3D-signala morate
uporabiti kabel HDMI za visoko hitrost prenosa.
• Pri gledanju 3D-posnetkov sedite na razdalji,
ki je najmanj trikrat večja od širine zaslona
televizorja. Če imate npr. 46-palčni zaslon, se
usedite 138 palcev (3,5 metra) od zaslona.
• 3D-video zaslon namestite v višino oči, da bo
3D-slika najboljša.
• Pri priključitvi na nekatere 3D-naprave 3D-učinek
morda ne bo pravilno deloval.
• Ta predvajalnik ne pretvarja 2D-vsebine v
3D-vsebino.
• »Blu-ray 3D« in logotip »Blu-ray 3D« sta blagovni
znamki podjetja Blu-ray Disc Association.
Varnostne informacije
Avtorske pravice
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Vse pravice pridržane. Tega priročnika ali katerega
koli njegovega dela ni dovoljeno razmnoževati ali
kopirati brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja
podjetja Samsung Electronics Co.,Ltd.
Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 5
5|
2014-02-26 오후 12:10:39
Vsebina
Varnostne informacije
2
3
3
4
4
4
5
Opozorilo
Previdnostni ukrepi
Pomembni varnostni napotki
Shranjevanje plošč in ravnanje z njimi
Previdnostni ukrepi pri ravnanju z
napravo
Uporaba funkcije 3D
Avtorske pravice
Kako začeti
8
8
8
9
9
10
13
14
14
15
15
Združljivost plošče in oblike
Vrste plošč in vsebin, ki jih lahko predvaja
predvajalnik
Vrste plošč, ki jih vaš predvajalnik ne more
predvajati
Regijska koda
Logotipi plošč, ki jih predvajalnik lahko
predvaja
Podprte oblike
Dodatki
Čelna plošča
Hrbtna plošča
Daljinski upravljalnik
Pregled daljinskega upravljalnika
Priključki
16
17
17
18
19
19
20
20
20
Priklop na televizor
Priklop na avdio sistem
1. način Priklop na AV-sprejemnik, ki
podpira HDMI UHD
2. način Povezava z AV-sprejemnikom, ki
ne podpira HDMI UHD, s kablom HDMI
3. način Priklop na avdio sistem
(7,1-kanalni ojačevalnik)
4. način Priklop AV-sprejemnika z
dekodirnikom za Dolby Digital ali DTS
Priklop na omrežni usmerjevalnik
Žično omrežje
Wireless Network
Nastavitve
21
Postopek za začetne nastavitve
22
Dostop do nastavitvenega zaslona
21
22
23
30
30
33
34
34
35
Osnovni zaslon
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se
uporabljajo za nastavitveni meni
Funkcije nastavitvenega menija
Omrežja in internet
Nastavitev omrežne povezave
Wi-Fi Direct
Nadgradnja programske opreme
Posodobi zdaj
Samodej. posodobitev
Predvajanje
predstavnostnih vsebin
36
Predvajanje komercialnih plošč
37
Predvajanje plošče z uporabniško
posneto vsebino
36
38
38
39
39
40
40
40
42
Predvajanje datotek iz naprave USB
Uporaba omrežne funkcije AllShare
Prenos programske opreme AllShare
Predvajanje vsebine iz računalnika ali
naprave AllShare prek predvajalnika plošč
Blu-ray
Upravljanje predvajanja vsebine iz
osebnega računalnika s pomočjo
pametnega telefona
Upravljanje predvajanja videa
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se
uporabljajo za predvajanje videov
Uporaba menija Orodja
Uporaba menijev Ogled in Možnosti
| 6 Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 6
2014-02-26 오후 12:10:40
43
43
44
44
44
55
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se
uporabljajo za predvajanje glasbe
55
Ponavljanje posnetkov z avdio CD-plošče
57
Uporaba menijev Ogled in Možnosti
56
Mešano predvajanje posnetkov na avdio
CD-plošči
58
Ustvarjanje predvajalnega seznama zvočne
CD-plošče
59
Uporaba spletnega brskalnika
Brskanje s povezavo in brskanje s
kazalcem
Kratek pregled nadzorne plošče
Uporaba menija »Nastavitve«
Povezovanje računov internetnih storitev
s predvajalnikom
BD-LIVE™
45Kopiranje
45
45
46
47
Uporaba menijev Ogled in Možnosti
Uporaba funkcije Pošlji
Omrežne storitve
48
48
49
50
50
50
51
51
51
51
54
55
Priloga
Predvajanje fotografij
Uporaba menija Orodja
Prijava v Samsungov račun
Pred uporabo funkcij »Filmi in TV-oddaje«
in »Aplikacije«
Uporaba filmov in televizijskih oddaj
Uporaba aplikacij
Kratek pregled zaslona z aplikacijami
Prenašanje aplikacij
Vsebina
43
Upravljanje predvajanja glasbe
60
Obvestilo o skladnosti in združljivosti
61
Zavrnitev odgovornosti za omrežne
storitve
61
62
64
Zaščita pred kopiranjem
Licenca
Dodatne informacije
64Opombe
66
67
Ločljivost glede na vrsto vsebine
Izbiranje digitalnega izhoda
68
Odpravljanje napak
71
Tehnični podatki
70Popravila
Zagon aplikacije
Uporaba zaslona »Več aplikacij«
Razvrščanje aplikacij
Uporaba menija Možnosti
Pos. aplikacij
Screen Mirroring
Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 7
7|
2014-02-26 오후 12:10:40
Kako začeti
Združljivost plošče in oblike
Vrste plošč in vsebin, ki jih lahko predvaja predvajalnik
Medij
VIDEO
GLASBA
FOTOGRAFIJE
||OPOMBE |
Vrsta plošče
Plošča Blu-ray
Plošča 3D Blu-ray
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Podrobnosti
Plošča BD-ROM ali BD-RE/-R, posneta v obliki BD-RE.
DVD-VIDEO, posnete plošče DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, ki so bile posnete ali
zaključene, ali USB-pomnilnik, ki vsebuje vsebine DivX, MKV, MP4.
Glasba, posneta na ploščah CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R, in pomnilniške naprave
USB, ki vsebujejo vsebine MP3 ali WMA.
Fotografije, posnete na ploščah CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R, in pomnilniške
naprave USB, ki vsebujejo vsebine JPEG.
\\ Ta predvajalnik morda ne bo predvajal določenih plošč CD-RW/-R in DVD-R zaradi vrste plošče ali pogojev snemanja.
\\ Če plošča DVD-RW/-R ni bila pravilno posneta v obliki DVD-video, je ne bo mogoče predvajati.
\\ Predvajalnik ne bo predvajal vsebine, ki je bila posneta na ploščo DVD-R z bitno hitrostjo, večjo od 10 Mb/s.
\\ Vaš predvajalnik ne bo predvajal vsebine, ki je bila posneta na ploščo BD-R ali v USB-napravo z bitno hitrostjo, večjo od 25 Mb/s.
\\ Predvajanje morda ne bo mogoče pri nekaterih vrstah plošč ali pri izvajanju določenih funkcij, kot sta sprememba zornega
kota ali prilagoditev razmerja širina/višina. Podrobne informacije o plošči so navedene na škatli. Prosimo, da si jih po potrebi
preberete.
\\ Pri predvajanju posnetka oblike BD-J, se lahko ta nalaga dlje kot običajno ali pa nekatere funkcije počasneje delujejo.
Vrste plošč, ki jih vaš predvajalnik ne more predvajati
• HD DVD
• DVD-RAM
• DVD-RW (način VR)
• Avtorsko zaščitena
plošča DVD-R s 3,9 GB.
• Plošča DVD-ROM/PD/ • CD-plošča Super Audio • CVD/CD-ROM/CDV/
MV, itd.
(razen CD-sloja)
CD-G/CD-I/LD
(Plošče CD-G
predvajajo samo zvok
brez sike.)
| 8 Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 8
2014-02-26 오후 12:10:40
Regijska koda
Plošča Blu-ray
Regijska
koda
DVD-VIDEO
BD-LIVE
DivX
Območje
a
Severna Amerika, Srednja
Amerika, Južna Amerika, Koreja,
Japonska, Tajvan, Hongkong in
Jugovzhodna Azija.
b
Evropa, Grenlandija, Francoski
teritoriji, Bližnji vzhod, Afrika,
Avstralija in Nova Zelandija.
c
Plošča 3D Blu-ray
Kako začeti
Vrsta plošče
Plošča Blu-ray
Indija, Kitajska, Rusija, Srednja
in Južna Azija.
1
ZDA, območja ZDA in Kanada
2
Evropa, Japonska, Bližnji vzhod,
Egipt, Afrika, Grenlandija
3
Tajvan, Koreja, Filipini, Indonezija,
Hongkong
4
Mehika, Južna Amerika, Srednja
Amerika, Avstralija, Nova
Zelandija, Pacifiški otoki, Karibi
5
Rusija, Vzhodna Evropa, Indija,
Severna Koreja, Mongolija
6
Kitajska
Sistem oddajanja PAL v Veliki
Britaniji, Franciji, Nemčiji itd.
Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 9
02
Tako predvajalniki kot plošče so kodirani po regijah.
Predvajanje plošče je možno samo, če se regijski
kodi ujemata. Če se kodi ne ujemajta, predvajalnik
ne bo predvajal plošče.
Regijska številka predvajalnika je na hrbtni plošči
ohišja.
Logotipi plošč, ki jih predvajalnik
lahko predvaja
9|
2014-02-26 오후 12:10:41
Kako začeti
Podprte oblike
Podpora video datotek
Končnica
datoteke
Vsebnik
Video kodek
Ločljivost
DivX 3.11/4/5/6
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
*.webm
WebM
Hitrost sličic
(sličic na
sekundo)
Bitna hitrost
(Mb/s)
Avdio kodek
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/
MP/HP
Motion JPEG
Microsoft
MPEG-4 v3
1920x1080
(WMV v7,v8,
MSMPEG4 v3 :
1280x720)
6~30
30
Window Media
Video v7, v8, v9
MPEG2
Dolby Digital
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG(MP3)
DTS (Core)
MPEG1
VP6
MVC
VP8
4
640x480
1920x1080
24/25/30
60
6~30
20
Vorbis
`` Omejitve
-- Čeprav je datoteka kodirana s podprtim kodekom, omenjenim zgoraj, predvajanje datoteke morda ne
bo mogoče, če je njena vsebina poškodovana.
-- Pravilno predvajanje morda ne bo mogoče, če so informacije vsebnika datoteke napačne ali pa je
datoteka poškodovana.
-- Predvajanje datotek z višjo bitno hitrostjo ali hitrostjo sličic od standardnih bo morda moteno.
-- Funkcija iskanja (preskoči) ni na voljo, če je kazalo datoteke poškodovano.
-- Predvajanje datoteke na daljavo prek omrežne povezave bo morda moteno zaradi premajhne omrežne
hitrosti.
-- Nekatere naprave USB in digitalni fotoaparati morda niso združljivi s predvajalnikom.
-- Če je bila izvirna vsebine datoteke posneta v obliki UHD, je ni mogoče predvajati.
`` Dekodirnik za video
-- Podpira do H.264, ravni 4.1. (Ne podpira FMO/ASO/RS)
-- Ne podpira VC1/AP/L4.
| 10 Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 10
2014-02-26 오후 12:10:41
MKV
SubStation Alpha
Notranje
Advanced SubStation
Alpha
MKV
SubRip
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
Kako začeti
`` Dekodirnik za zvok
AVI
Xsub
02
-- KODEKI razen WMV v7, v8, MSMPEG4 v3,
MVC, VP6
1) Manj kot 1280 x 720: najv. 60 sličic.
2) Več kot 1280 x 720: najv. 30 sličic.
-- Ne podpira oblike GMC 2 ali višje.
-- Podpira SVAF (zgoraj/spodaj, ena ob drugi).
-- Podpira spec. BD MVC.
Podpora glasbenih datotek
-- Podpira WMA 10 PRO (do 5.1).
-- Ne podpira zvoka brez izgube WMA.
-- Podpira ADPCM IMA, MS.
-- Ne podpira ADPCM (A-Law, μ-Low).
-- Ne podpira QCELP/AMR NB/WB.
-- Podpira vorbis (do 2-kanalni).
-- Podpira DD+ (do 7.1-kanalov).
Končnica
datoteke
Vrsta
Kodek
Razpon podpore
*.mp3
MPEG
MPEG1
Audio
Layer 3
-
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
*.m4a
*.mpa
*.aac
MPEG4
AAC
-
\\ Nekaterih oblik plošč DivX, MKV in MP4 morda ne bo
mogoče predvajati zaradi ločljivosti ali hitrosti sličic videa.
*.flac
FLAC
FLAC
Podpira največ 2
kanala
*.ogg
OGG
Vorbis
Podpira največ 2
kanala
ĞĞ
Podprte oblike datotek s podnapisi DivX
||OPOMBE |
Podprte oblike datotek s podnapisi
Ime
Končnica datoteke
SAMI
.smi
SubViewer
.sub
MPEG-4 Timed text
SubRip
Zunanja
*.wma
WMA
WMA
Podpira WMA 10 Pro
(do 5.1).
Ne podpira zvoka
brez izgube WMA.
Podpira do profila
M2.
Ne podpira načina
LBR.
.ttxt
.srt
Micro DVD
.sub or.txt
Advanced SubStation
Alpha
.ass
*.wav
wav
wav
-
.psb
*.mid
*.midi
midi
midi
vrsta 0 in vrsta 1
*.ape
ape
ape
-
SubStation Alpha
Powerdivx
.ssa
Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 11
11 |
2014-02-26 오후 12:10:42
Kako začeti
Podprte slikovne datoteke
Končnica
datoteke
Vrsta
Ločljivost
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360x8640
*.bmp
BMP
*.png
*.mpo
PNG
MPO
Opombe o USB-povezavi
4096x4096
4096x4096
15360x8640
• Predvajalnik podpira pomnilniške naprave USB,
predvajalnike MP3, digitalne fotoaparate in
čitalnike kartic USB.
• Nekatere naprave USB in digitalni fotoaparati
morda niso združljivi s predvajalnikom.
• Predvajalnik podpira datotečne sisteme FAT16,
FAT32 in NTFS.
• Naprave USB priključite neposredno v vrata
USB predvajalnika. Povezava prek kabla USB
lahko povzroči težave z združljivostjo.
• Če v bralnik za več pomnilniških kartic vstavite
več kot eno pomnilniško kartico, morda ne bo
pravilno deloval.
• Predvajalnik ne podpira protokola PTP.
• Med postopkom »nalaganja« ne odklopite
naprave USB.
• Prikazovanje slik z večjo ločljivostjo traja dlje.
• Ta predvajalnik ne more predvajati datotek MP3
z upravljanjem digitalnih pravic, prenesenih s
prodajnih strani.
• Vaš predvajalnik podpira samo video posnetke s
hitrostjo do 30 sličic na sekundo.
• Vaš predvajalnik podpira samo naprave za
množično shranjevanje USB (MSC), kot so
pomnilniški ključi in trdi diski USB. (Ne podpira
vozlišč.)
• Nekatere naprave USB HDD, bralniki
večpredstavnostnih kartic in pomnilniški ključi
morda ne bodo združljivi s tem predvajalnikom.
• Če nekatere naprave USB potrebujejo močnejše
napajanje, bodo morda omejene zaradi
varnostne naprave tokokroga.
• Če predvajanje s trdega diska USB HDD ni
stabilno, zagotovite dodatno napajanje tako, da
HDD priključite v stensko vtičnico.
Če se težava nadaljuje, stopite v stik s
proizvajalcem trdega diska USB.
• SAMSUNG ne prevzema odgovornosti za
morebitne poškodbe podatkovnih datotek ali
izgubo podatkov.
• Vaš predvajalnik ne podpira stisnjenih datotek
NTFS ter redkih in šifriranih datotek.
-- Napravo USB lahko popravite ali formatirate z
osebnim računalnikom. (Samo za operacijski
sistem MS-Windows.)
AVCHD (visoka ločljivost naprednih video
kodekov)
• Ta predvajalnik lahko predvaja plošče oblike
AVCHD. Te plošče se običajno snemajo in
uporabljajo v kamkorderjih.
• Oblika AVCHD je digitalna oblika videa z visoko
ločljivostjo.
• V obliki MPEG-4 AVC/H.264 so slike stisnjene
bolj učinkovito kot v običajnih oblikah stisnjenih
slik.
• Nekatere plošče AVCHD uporabljajo obliko
»x.v.Color«. Ta predvajalnik lahko predvaja
plošče AVCHD v obliki »x.v.Color«.
• »x.v.Color« je blagovna znamka družbe Sony
Corporation.
• »AVCHD« in logotip AVCHD sta blagovni znamki
podjetja Matsushita Electronic Industrial Co.,
Ltd. in družbe Sony Corporation.
||OPOMBE |
\\ Nekaterih plošč v obliki AVCHD morda ne bo mogoče
predvajati zaradi pogojev snemanja.
Plošče v obliki AVCHD morajo biti zaključene.
\\ Oblika »x.v.Color« nudi večji razpon barv od običajnih
plošč DVD za kamkorderje.
| 12 Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 12
2014-02-26 오후 12:10:42
Dodatki
02
Preverite, ali ste prejeli spodnje dodatke.
Kako začeti
Baterije za daljinski upravljalnik (velikost AAA)
Uporabniški priročnik
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
3
6
9
TITLE MENU
0
SMART
POPUP
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
A
SEARCH
PANDORA
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
D
FULL
SCREEN
INPUT
Daljinski upravljalnik
Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 13
13 |
2014-02-26 오후 12:10:42
Kako začeti
Čelna plošča
GUMB ZA VKLOP
GUMB PREDVAJANJE/PREMOR
GUMB ZAUSTAVITEV
GUMB ODPIRANJE/ZAPIRANJE
PLADENJ PLOŠČE
||OPOMBE |
GOSTITELJ USB
TIPALO DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
\\ Za nadgradnjo programske opreme predvajalnika prek priključka gostitelja USB, morate uporabiti pomnilnik USB.
\\ Ko predvajalnik prikaže meni plošče Blu-ray, filma ni mogoče zagnati s pritiskom gumba za predvajanje na predvajalniku ali
daljinskem upravljalniku. Za predvajanje filma morate v meniju plošče izbrati Predvajaj film ali Začetek in nato pritisniti gumb
v na daljinskem upravljalniku.
\\ Če želite uporabljati funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC), kabel HDMI priključite v priključek HDMI 1.
Če kabel HDMI priključite v priključek HDMI 2, funkcija ne bo delovala Anynet+ (HDMI-CEC).
Hrbtna plošča
7.1CH ANALOG AUDIO OUT
HDMI OUT
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
| 14 Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 14
2014-02-26 오후 12:10:42
Daljinski upravljalnik
02
Pregled daljinskega upravljalnika
SOURCE
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
Ta gumb pritisnite, če želite odpreti pladenj
za ploščo.
1
2
3
S številčnimi gumbi upravljate možnosti.
4
5
6
7
8
S tem gumbom odprete meni plošče.
Ta gumb pritisnite, če želite preskočiti naprej
ali nazaj.
Ta gumb pritisnite, če želite zaustaviti
predvajanje plošče.
Ta gumb pritisnite, če želite uporabljati
aplikacije.
S tem gumbom odprete osnovni meni.
SAMSUNG TV
DISC MENU
9
TITLE MENU
0
SMART
POPUP
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
S tem gumbom odprete meni z orodji.
Vrnitev v prejšnji meni.
Te gumbe uporabljate za menije predvajalnika
in nekatere funkcije plošč Blu-ray.
Ta gumb pritisnite, če želite iskati vsebine.
RETURN
A
SEARCH
PANDORA
EXIT
B
C
DIGITAL
SUBTITLE
AUDIO SUBTITLE
S tem gumbom odprete pojavni meni/meni
naslova.
Ta gumb pritisnite, če želite iskati naprej ali
nazaj.
Ta gumb pritisnite, če želite začasno prekiniti
predvajanje plošče.
Ta gumb pritisnite, če želite predvajati ploščo.
Omogoča ponovitev naslova, poglavja,
posnetka ali plošče.
S tem gumbom prikažete informacije o
predvajanju.
S tem gumbom izbirate elemente menijev in
spreminjate njihove nastavitve.
S tem gumbom zaprete meni.
D
FULL
SCREEN
INPUT
Uporabite za dostop do različnih zvočnih
funkcij na plošči.
Vstavljanje baterij
Vklop in izklop televizorja.
(Ta gumb je na voljo samo na Samsungovih
televizorjih.)
Nastavitev glasnosti televizorja.
(Ta gumb je na voljo samo na Samsungovih
televizorjih.)
Kako začeti
Po nastavitvi lahko nastavite vir vhoda na
vašem televizorju.
(Ta gumb je na voljo samo na Samsungovih
televizorjih.)
Vklop in izklop predvajalnika.
Ta gumb pritisnite, če želite uporabiti
funkcijo za prikaz na celotnem zaslonu.
Med predvajanjem plošč Blu-ray/DVD tega
gumba ni mogoče uporabiti.
S tem gumbom spremenite jezik
podnapisov plošče Blu-ray/DVD.
||OPOMBE |
\\ Če daljinski upravljalnik ne deluje pravilno:
-- Preverite polarnost +/– baterij.
-- Preverite, ali sta bateriji izpraznjeni.
-- Preverite, ali kakršen koli predmet ovira tipalo
daljinskega upravljalnika.
-- Preverite, ali je v bližini fluorescentna luč.
||POZOR |
\\ Baterije odstranite skladno s krajevnimi okoljskimi
predpisi. Ne odvrzite jih med gospodinjske odpadke.
Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 15
15 |
2014-02-26 오후 12:10:42
Priključki
Priklop na televizor
Povežite kabel HDMI (ni priložen) od izhodnega priključka HDMI OUT na zadnji strani izdelka v vhodni
priključek HDMI IN na televizorju.
-- Električnega kabla ne priključite v stensko vtičnico, dokler ne vzpostavite vseh ostalih povezav.
-- Če želite zamenjati priključke, najprej izključite vse naprave.
Avdio
Video
||OPOMBE |
\\ Če želite uporabljati funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC), kabel HDMI priključite v priključek HDMI 1.
Če kabel priključite v priključek HDMI 2, funkcija Anynet+ (HDMI-CEC) ne bo na voljo.
\\ Priključek HDMI 2 ne oddaja video signala.
\\ Če za povezavo s prikazovalno napravo uporabljate kabel HDMI-DVI, morate v zvočni sistem vključiti tudi izhodni priključek
za digitalni zvok, da bo slišen tudi zvok.
\\ Kabel HDMI oddaja digitalni video in avdio signal, zato vam ni treba priključiti še avdio kabla.
\\ Odvisno od televizorja določene izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale. Preberite navodila za uporabo televizorja.
\\ Ko prvič povežete predvajalnik s televizorjem prek kabla HDMI oziroma z novim televizorjem, se izhodna ločljivost za HDMI
samodejno nastavi na najvišjo ločljivost, ki jo omogoča televizor.
\\ Dolg kabel HDMI lahko povzroči šum na zaslonu. V tem primeru v meniju možnost »Barvna globina HDMI« nastavite na »Izklopljena«.
\\ Za ogled videa v načinu izhoda HDMI 720p, 1080i, 1080p ali 2160p, morate uporabiti kabel HDMI High speed (kategorija 2).
\\ HDMI televizorju oddaja samo čisti digitalni signal.
Če televizor ne podpira funkcije HDCP (digitalna zaščita vsebine z veliko pasovno širino), bodo na zaslonu občasne motnje.
| 16 Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 16
2014-02-26 오후 12:10:43
Priklop na avdio sistem
03
Predvajalnik plošč Blu-ray lahko povežete z avdio sistemom na enega od spodnjih načinov.
-- Električnega kabla ne priključite v stensko vtičnico, dokler ne vzpostavite vseh ostalih povezav.
-- Če želite zamenjati priključke, najprej izključite vse naprave.
Priključki
1. način Priklop na AV-sprejemnik, ki podpira HDMI UHD
• Povežite kabel HDMI (ni priložen) od izhodnega priključka HDMI OUT na zadnji strani izdelka v vhodni
priključek HDMI IN na vašem sprejemniku.
• Najboljša kakovost (priporočeno)
Avdio/Video
AV-sprejemnik,
ki podpira signal
HDMI UHD
Video
Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 17
17 |
2014-02-26 오후 12:10:44
Priključki
2. način Povezava z AV-sprejemnikom, ki ne podpira HDMI UHD, s kablom HDMI
• Povežite kabel HDMI (ni priložen) od izhodnega priključka HDMI OUT na zadnji strani izdelka v vhodni
priključek HDMI IN na vašem sprejemniku.
• Najboljša kakovost (priporočeno)
Avdio
ali
Video
Sprejemnik HDMI
||POZOR |
\\ Ne povežite priključkov HDMI OUT 1 in HDMI OUT 2 izdelka s kablom HDMI.
| 18 Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 18
2014-02-26 오후 12:10:44
3. način Priklop na avdio sistem (7,1-kanalni ojačevalnik)
• Z digitalnim optičnim kablom (ni priložen) povežite izhodni priključek za optični digitalni izhod na izdelku
z digitalnim optičnim vhodnim priključkom sprejemnika.
• Dobra kakovost
• Če je digitalni izhod nastavljen na PCM, se bo zvok predvajal samo prek sprednjih dveh zvočnikov.
Priključki
4. način Priklop AV-sprejemnika z dekodirnikom za Dolby Digital ali DTS
03
• Z avdio kabli za 7,1-kanalni zvok (niso priloženi) povežite 7,1-KANALNI ANALOG AVDIO IZHOD na
zadnji strani predvajalnika s priključki 7,1-KANALNEGA ANALOG AVDIO VHODA na ojačevalniku.
• Boljša kakovost
Avdio
7,1-kanalni
ojačevalnik
||OPOMBE |
\\ Sprednji levi in desni priključek predvajalnika morata biti povezana s 7.1-kanalnim ojačevalnikom, če želite poslušati zvok
SURR. : SURROUND
menijev nekaterih plošč Blu-ray.
SURROUND BACK
\\ Če želite predvajalnik priklopiti na 5.1-kanalni domači kino ali sprejemnik, z napravo povežite vse analogne izhodne avdio
priključke razen zadnjega levega in zadnjega desnega prostorskega zvočnika.
Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 19
19 |
2014-02-26 오후 12:10:45
Priključki
Priklop na omrežni usmerjevalnik
Wireless Network
Predvajalnik lahko povežete z omrežnim
usmerjevalnikom na enega od spodaj prikazanih
načinov.
Če želite uporabljati omrežno funkcijo AllShare,
morate osebni računalnik povezati z vašim
omrežjem, kot je prikazano na sliki.
Povezava je lahko žična ali brezžična.
Brezžični
usmerjevalnik
Žično omrežje
Širokopasovna
storitev
Širokopasovni modem
(z vgrajenim usmerjevalnikom)
Širokopasovna
storitev
ali
\\ Če brezžični modem podpira DHCP, lahko vaš predvajalnik
za povezavo z brezžičnim omrežjem uporablja DHCP ali
statični naslov IP.
\\ Brezžični usmerjevalnik nastavite na način »Infrastruktura«.
Način »Začasno« ni podprt.
\\ Predvajalnik podpira samo naslednje brezžične protokole
varnostnega ključa:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES),
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Router
Širokopasovni
modem
||OPOMBE |
Širokopasovna
storitev
||OPOMBE |
\\ Vaš usmerjevalnik ali pravila ponudnika interneta lahko
predvajalniku preprečijo dostop do Samsugovega
strežnika za posodabljanje programske opreme. Če pride
do tega, več informacij poiščite pri ponudniku interneta.
\\ Izberite kanal brezžičnega modema, ki trenutno ni v
uporabi. Če je kanal nastavljen za brezžični modem, ki ga
trenutno uporablja druga naprava v bližini, bo prišlo do
motenj in napak v komunikaciji.
\\ Če izberete način čistega visokega pretoka (Greenfield)
802.11n in je vrsta šifriranja vašega usmerjevalnika
nastavljena na WEP, TKIP ali TKIP-AES (WPS2Mixed),
predvajalnik ne bo podpiral povezave v skladu z novimi
specifikacijami certifikata Wi-Fi.
\\ Brezžični LAN lahko odvisno od načina uporabe povzroči
interferenco (delovanje usmerjevalnika, oddaljenost, ovire,
interferenca zaradi drugih radijskih naprav itd.).
\\ Uporabniki DSL naj za vzpostavitev omrežne povezave
uporabljajo usmerjevalnik.
| 20 Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 20
2014-02-26 오후 12:10:46
Nastavitve
Postopek za začetne nastavitve
||OPOMBE |
\\ Če med postopkom za začetne nastavitve izpustite
omrežno nastavitev, lahko omrežne nastavitve določite
pozneje. Za navodila glejte »Nastavitev omrežne
povezave« na straneh 30–32.
\\ Če želite znova prikazati zaslon z začetnimi nastavitvami
in jih spremeniti, izberite Nastavitve > Sistem >
Nastavitev na osnovnem zaslonu ali izberite možnost
Ponastavitev. (Glejte stran 26 ali 29.)
\\ Če želite uporabljati funkcijo Anynet+(HDMI-CEC), sledite
spodnjim navodilom.
1) S kablom HDMI povežite predvajalnik s Samsungovim
televizorjem, združljivim z Anynet+(HDMI-CEC).
2) Nastavite funkcijo Anynet+(HDMI-CEC) na Vklop na
televizorju in predvajalniku.
3) Nastavite televizor na postopek za začetne nastavitve.
Aplikacije
Fotografije,
videi in
glasba
6
Odprite možnost Aplikacije in se
povežite z omrežjem: tako pridete do
priporočenih aplikacij.
5
1
2
3
4
5
6
Spletni brskal.
2
3
Nastavitve
4
a Račun Samsung d Screen Mirroring
Aplikacije: dostop do različnih plačljivih ali
brezplačnih aplikacij, ki jih lahko prenesete.
Fotografije, videi in glasba: predvajanje video
posnetkov, fotografij ali glasbe s plošč, iz USBpomnilnika, osebnega računalnika ali mobilnih
naprav.
Nastavitve: odpre meni predvajalnika, kjer lahko
nastavite različne funkcije, kot vam najbolj ustreza.
Spletni brskal.: Omogoča dostop do interneta.
Priporočene aplikacije: Neposredni dostop do
priporočenih aplikacij.
Filmi in TV-oddaje: prenos filmov in TV-oddaj iz
interneta.
||OPOMBE |
\\ Ta meni v nekaterih državah morda ni podprt.
||OPOMBE |
\\ Če predvajalnik pustite v zaustavljenem načinu več kot 5
minut, ne da bi pritisnili kateri koli gumb, se na televizorju
prikaže ohranjevalnik zaslona. Če predvajalnik pustite
v načinu ohranjevalnika zaslona več kot 20 minut, se
napajanje samodejno izklopi.
Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 21
1
Nastavitve
Ko predvajalnik povežete s televizorjem, vklopite
obe napravi. Ko prvič vklopite prevajalnik, se na
televizorju prikaže zaslon z začetnimi nastavitvami.
S postopkom začetnih nastavitev lahko nastavite
prikaz na zaslonu, jezik menijev,razmerje širina/
višina (velikost zaslona) in vrsto omrežja ter
predvajalnik povežete z omrežjem.
Filmi in
TV-oddaje
04
• Če ne boste konfigurirali začetnih nastavitev, se
osnovni zaslon ne bo prikazal.
• Po nadgradnji različice programske opreme se lahko
OSD (prikaz na zaslonu) spremeni.
• Dostopni koraki se lahko razlikujejo glede na izbrani
meni.
Osnovni zaslon
21 |
2014-02-26 오후 12:10:46
Nastavitve
Dostop do nastavitvenega zaslona
1. Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve,
nato pa pritisnite gumb v. Prikaže se
nastavitveni zaslon.
Nastavitve
Prikaz
Prikaz
Izhod UHD
Zvok
Samod.
Nastavitve 3D
Omrežje
Funkcije Smart
Sistem
Razmerje stranic
16:9 Izvirno
BD Wise
Vsaka nastavitvena funkcija, element menija in
posamezna možnost je podrobno razložena
na zaslonu. Za ogled razlag uporabite gumbe
▲▼◄► in izberite funkcijo, element menija ali
možnost. Razlaga se običajno prikaže na desni
strani zaslona. Kratek opis vsake nastavitvene
funkcije se začne na naslednji strani. Dodatne
informacije o nekaterih funkcijah najdete tudi v
dodatku tega priročnika.
Izklop
LočljivostSamod.
SOURCE
Filmski format (24Fs)
Podpora
Podrobne informacije o funkcijah
Samod.
Pretvorba DVD 24Fs
Izklop
VOL
VOL
– + VOL
+–
VOL
SAMSUNG TV
1
2
7
8
3
2. Za dostop do menijev, podmenijev in
4 5 6 zaslonu, glejte
možnosti na nastavitvenem
spodnjo sliko daljinskega upravljalnika.
DISC MENU
9
TITLE MENU
POPUP
Gumbi na daljinskem
ki
0 upravljalniku,
se uporabljajo za nastavitveni meni
1
SMART
HOME
HOME
REPEAT
HUB
APPS
TOOLS
INFO
3
2
RETURN
A
1
2
3
4
EXIT
B
C
4
D
SEARCH
AUDIO gumbom
SUBTITLE FULL
Gumb HOME:
s tem
odprete osnovni
INPUT
zaslon. PANDORA DIGITAL SUBTITLE SCREEN
Gumb RETURN: vrnitev v prejšnji meni.
v (Vnesi) in SMERNI gumbi:
• Z gumbi ▲▼◄► premikate kazalec ali izberete
element.
• Pritisnite gumb v, da aktivirate trenutno
izbrani element ali potrdite nastavitev.
Gumb EXIT: s tem gumbom zaprete trenutni meni.
| 22 Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 22
2014-02-26 오후 12:10:47
Funkcije nastavitvenega menija
Nastavitve 3D
Razmerje stranic
BD Wise
Ločljivost
Filmski format (24Fs)
||OPOMBE |
\\ Za uporabo te funkcije morate povezati predvajalnik z
napravo, ki podpira ločljivost UHD, in imeti morate vsebino, ki
se predvaja s 24 sličicami na sekundo.
Izberite, ali želite predvajati ploščo Blu-ray s 3D-vsebino
v načinu 3D.
• Če odprete osnovni zaslon ali zaslon aplikacije, ko ste
v 3D-načinu, se bo izdelek samodejno preklopil na 2D.
Omogoča nastavitev izhodnega signala predvajalnika na
velikost in obliko zaslona vašega televizorja.
BD Wise je Samsungova najnovejša funkcija
medsebojne povezljivosti. Če Samsungov predvajalnik
in Samsungov televizor s funkcijo BD Wise povežete
prek kabla HDMI in je funkcija BD Wise vklopljena tako
v predvajalniku kot v televizorju, predvajalnik oddaja
videoposnetke z ločljivostjo videa in hitrostjo sličic
plošče Blu-ray/DVD.
Nastavite izhodno ločljivosti videosignala HDMI na BD
Wise, Samod., 1080p, 1080i, 720p ali 576p/480p.
Številka označuje število črt video posnetka na sličico.
Črki i in p označujeta način s prepletanjem oz. način
zaporednega izrisovanja slike. Več ko je črt, boljša je
kakovost.
Če je predvajalnik priključen na televizor, združljiv s
funkcijo 24 sličic na sekundo, in funkcijo filmskih sličic
nastavite na samodejno, bo predvajalnik svoj izhod
HDMI samodejno prilagodil na 24 sličic na sekundo in
tako izboljšal kakovost slike.
• Funkcijo Filmski format (24Fs) lahko uporabljate samo
na televizorju, ki podpira to hitrost sličic.
• Filmski format je na voljo samo, če je predvajalnik v
načinu izhodne ločljivosti HDMI 1080i ali 1080p.
Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 23
Nastavitve
Izhod UHD
Ta možnost omogoča prikaz videa HDMI z ločljivostjo
UHD. Ta možnost je na voljo samo, če je Filmski format
nastavljen na Samod..
04
Prikaz
23 |
2014-02-26 오후 12:10:47
Nastavitve
Prikaz
Pretvorba DVD 24Fs
Velikost zaslona Smart
Hub
Obl. zap. barv HDMI
Globoka barva HDMI
Zaporedni način
Zvok
Digitalni izhod
Zmanjševanje velikosti
PCM
Predvajanje DVD-plošče s pretvorbo v izhodni signal
HDMI s 24 sličicami/s. Ta možnost je na voljo samo, če
je funkcija Filmski format (24Fs) vklopljena na Samod.
Omogoča vam izbrati optimalno velikost za zaslon
pametnega vozlišča Smart Hub.
Omogoča nastavitev oblike barvnega prostora HDMIizhoda tako, da se ujema z zmogljivostjo povezane
naprave (televizorja, monitorja itd.). Ko izberete obliko,
zaslon začasno postane prazen.
Omogoča vam nastaviti izdelek za oddajanje videa
HDMI z barvno globino. Barvna globina omogoča
natančnejšo reprodukcijo barv in večjo barvno globino.
Omogoča izboljšanje kakovosti slike pri predvajanju
plošč DVD.
Omogoča vam izbrati obliko digitalnega avdio izhoda,
ki je primerna za vaš televizor ali AV-sprejemnik. Za
podrobnosti glejte tabelo za izbor digitalnega izhoda na
strani 67.
Omogoča vam izbrati, ali želite 96-kiloherčne signale
PCM pretvoriti v 48-kiloherčne, preden jih naprava
pošlje ojačevalniku. To možnost Vklop, če ojačevalnik ali
sprejemnik ni združljiv s 96-kiloherčnim signalom.
Omogoča vam uporabiti upravljanje dinamičnega
razpona za zvok oblike Dolby Digital, Dolby Digital Plus
ali Dolby True HD.
Samod.: samodejno nadzira dinamični razpon zvoka
oblike Dolby TrueHD na podlagi podatkov v zvočnem
zapisu Dolby TrueHD. Prav tako vklopi upravljanje
Upravljanje dinamičnega
dinamičnega razpona za obliki Dolby Digital in Dolby
razpona
Digital Plus.
Izklop: ne stisne dinamičnega razpona in vam
omogoča poslušati izvorni zvok.
Vklop: vklopi upravljanje dinamičnega razpona za
vse tri oblike Dolby. Tišji zvoki postanejo glasnejši in
glasnost glasnih zvokov se zmanjša.
Način pretvorba v
dvokanalni zvok
Omogoča vam izbrati način zmanjšanja števila kanalov,
ki je združljiv z vašim stereo sistemom. Izberete lahko,
da predvajalnik zmanjša število kanalov na normalni
stereo ali na stereo, združljiv s prostorskim zvokom.
| 24 Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 24
2014-02-26 오후 12:10:47
Zvok
Način DTS Neo:6
Nastavitve
Če je izdelek priključen na digitalni televizor, se lahko
zgodi, da zvočni signal ni usklajen z videosignalom. V
tem primeru prilagodite čas zakasnitve zvoka, da bo
ustrezal videosignalu.
• Časovno zakasnitev zvoka lahko nastavite od 0 do
200 ms.
Poiščite optimalno nastavitev.
04
Sinh. zvoka
Večkanalni zvok lahko poslušate prek izhoda HDMI tudi
pri 2-kanalnem viru zvoka.
||OPOMBE |
\\ Izbrana časovna zakasnitev zvoka morda ne bo ustrezala
predvajani vsebini.
Zvočni izhod HDMI
Nastavitve zvočnikov
Avdio izhod nastavite na HDMI1 ali HDMI2.
Samod.: avdio izhod se nastavi samodejno glede na
naprave, priključene v priključka HDMI1 in HDMI2.
HDMI1: zvok se bo predvajal prek naprave,
priključene v priključek HDMI1.
HDMI2: zvok se bo predvajal prek naprave,
priključene v priključek HDMI2.
Omogoča vam izbrati vrsto, velikost in število zvočnikov,
ki ste jih povezali s predvajalnikom, prilagoditi naslednje
nastavitve za priključene zvočnike ter vklopiti in izklopiti
poskusni zvok za preizkušanje zvočnikov.
Velik.: omogoča vam izbrati velikost vsake vrste
priključenega zvočnika – Veliki ali Majhni – ali pa
lahko izberete »Brez«, če nimate priključene določene
vrste zvočnika. Če za vrsto zvočnika izberete »Brez«,
bo ta vrsta na zaslonih za raven in razdaljo zasenčena.
Raven: omogoča vam prilagoditi relativno glasnost
vsakega zvočnika od 0 dB do -6 dB.
Razdalja: omogoča vam prilagoditi relativno razdaljo
vsakega zvočnika od položaja poslušanja za največ 9
m. Večja, kot je razdalja, glasnejši bo zvočnik.
Preikzusi zvok: omogoča vam aktivirati funkcijo
poskusnega zvoka, da lahko preverite svoje
nastavitve. Ob »Vklop« te možnosti se bo vključil
poskusni zvok. Če jo nastavite na »Izklop«, se bo
zvok izključil.
Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 25
25 |
2014-02-26 오후 12:10:47
Nastavitve
Omrežje
Stanje omrežja
Omrežne nastavitve
Wi-Fi Direct
Omogoča vam preveriti trenutno stanje omrežja in
interneta.
Nastavite omrežno povezavo, da boste lahko uporabljali
različne funkcije, kot so internetne storitve ali funkcija
AllShare, in posodabljali programsko opremo.
Omogoča vam povezati brezžično napravo Wi-Fi
Direct s predvajalnikom prek omrežja brez brezžičnega
usmerjevalnika.
Upoštevajte, da se brezžična povezava predvajalnika z
omrežjem lahko prekine, če uporabljate funkcijo »Wi-Fi
Direct«.
||OPOMBE |
\\ Ko uporabljate funkcijo Wi-Fi Direct, besedilnih datotek, na
primer .TXT ali .DOC, ni mogoče prikazati.
Omogoča upravljanje omrežnih naprav, npr. pametnih
Nastav. funkcije AllShare telefonov in tabličnih računalnikov, iz katerih je mogoče
vsebino predvajati na predvajalniku plošč Blu-ray.
Ime naprave
Funkcije Smart
Omogoča vam vnesti ime predvajalnika, po katerem ga
boste prepoznali v omrežjih.
Nastavitve BD-Live
Nastavite različne funkcije BD-Live. BD-Live vam
omogoča dostop do dodatnih funkcij, ki so na voljo na
nekaterih ploščah Blu-ray, če ste povezani z internetom.
Internetna povezava BD-Live: omogoča, da v celoti
dovolite, delno dovolite ali prepoveste internetno
povezavo BD-Live.
Upravljanje podatkov BD: upravljanje podatkov BD,
ki jih prenesete iz storitve BD-Live ali s plošče Blu-ray.
Nast. aplikacij
Omogoča določanje nastavitev obvestil in ogled
osnovnih informacij o aplikacijah.
Nastavitve potisnega obveščanja: če izberete to
možnost, boste prejemali obvestila iz izbranih storitev.
Lastnosti: tu si lahko ogledate informacije o aplikacijah.
Zaklepanje kategorije
VOD
Na podlagi te ocene lahko zaklenete dostop do video
vsebin na zahtevo.
||OPOMBE |
\\ Ta meni v nekaterih državah morda ni podprt.
Prebrati morate tako pogoje in določila funkcije Smart
Pogoji in določ., pravil. o
Hub kot tudi pravilnik o zasebnosti ter se z njima
zaseb.
strinjati, da boste lahko uporabljali storitve Smart Hub.
Ponastavi Smart Hub
Ponastavite nastavitve računa za Smart Hub in
Samsung, ki so shranjene v vaši napravi.
| 26 Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 26
2014-02-26 오후 12:10:47
Sistem
Nastavitev
||OPOMBE |
\\ Če je ta funkcija nastavljena na Vklop, se bo povečala poraba
energije v stanju pripravljenosti.
Nastavitve
Jezik
Omogoča hiter vklop predvajalnika tako, da zmanjša
čas zagona.
04
Hiter zagon
Omogoča vam ponovno zagnati postopek za začetne
nastavitve.
Želeni jezik lahko nastavite za zaslonski meni, meni
plošče, zvok, podnapise itd.
• Jezik, ki ga izberete za meni plošče, zvok plošče ali
podnapise, bo prikazan samo, če ga plošča podpira.
V vrata USB na sprednji strani predvajalnika lahko
priključite brezžično tipkovnico ali miško USB.
Nast. tipkovnice: omogoča nastavitev brezžične
USB-tipkovnico, povezane s predvajalnikom.
||OPOMBE |
\\ Tipkovnico lahko uporabljate samo, ko se v spletnem
brskalniku prikaže zaslon ali okno tipkovnice QWERTY.
Nastavitve miške: omogoča vam nastavitev
brezžične USB-miško, povezane s predvajalnikom.
Miško lahko v meniju predvajalnika uporabljate na
enak način kot miško osebnega računalnika.
Upravit. naprav
`` Uporaba miške v meniju predvajalnika:
1. USB-miško priključite v predvajalnik.
2. Kliknite glavni gumb, ki ste ga izbrali pri nastavitvi
miške. Prikaže se enostaven meni.
3. Kliknite menijske možnosti po želji.
||OPOMBE |
\\ Nekatere USB-tipkovnice/miške morda niso združljive z
izdelkom.
\\ Nekatere tipke na tipkovnici HID morda ne bodo delovale.
\\ Žične USB-tipkovnice niso podprte.
\\ Nekatere aplikacije morda niso podprte.
\\ Če brezžična tipkovnica HID ne deluje zaradi motenj, jo
prestavite bližje k predvajalniku.
Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 27
27 |
2014-02-26 오후 12:10:47
Nastavitve
Sistem
Varnost
Privzeta koda PIN je 0000. Če niste ustvarili lastne kode
PIN, za dostop do varnostne funkcije vnesite privzeto
kodo PIN. Po prvem dostopu do varnostne funkcije
spremenite kodo PIN s funkcijo za spremembo kode PIN.
Starševska ocena BD: onemogoča predvajanje
plošč Blu-ray z oznako vsebine, ki je enaka ali višja od
določene starostne omejitve, če ne vnesete kode PIN.
Starševska ocena DVD: preprečuje predvajanje
DVD-jev z oznako vsebine, ki je enaka ali višja od
določene starostne omejitve, če ne vnesete kode PIN.
Spremeni PIN.: spremenite 4-mestno kodo PIN, s
katero dostopate do varnostnih funkcij.
`` Če pozabite svojo kodo PIN:
1. odstranite ploščo ali pomnilniško napravo USB.
2. Pritisnite in držite gumb @ na zgornji plošči vsaj
pet sekund.
Na zaslonu se prikaže sporočilo o incializaciji in
naprava se samodejno izklopi.
Ko ponovno vklopite izdelek, bodo nastavitve
ponastavljene.
Splošno
Anynet+ (HDMI-CEC)
DivX® Video na zahtevo
Spodnje možnosti lahko spremenite tako, da se bodo
ujemale z vašimi željami.
Sprednji zaslon: nastavite lahko svetlost zaslona
nadzorne plošče.
Časovni pas: izberite časovni pas, v katerem živite.
Prosojnost menijev: Prilagodite prosojnost okvirčka
menija.
Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča povezano
upravljanje z drugimi Samsungovimi izdelki, ki imajo
funkcijo Anynet+. Če želite uporabljati to funkcijo,
predvajalnik priključite na Samsungov televizor s kablom
HDMI.
Oglejte si registracijske kode za DivX® VOD, s katerimi
lahko kupite in predvajate vsebine DivX® VOD.
| 28 Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 28
2014-02-26 오후 12:10:47
||OPOMBE |
\\ Storitev upravljanja na daljavo morda v nekaterih državah ni
na voljo.
Nastavitve
Oddaljeno upravljanje
04
Če aktivirate to možnost, lahko strokovnjaki klicnega
centra podjetja Samsung na daljavo diagnosticirajo
in odpravijo težave z izdelkov. Za uporabo te funkcije
potrebujete internetno povezavo.
Podpora
\\ Stopite v stik z najbližjim servisnim centrom, da vam povedo
vašo kodo PIN, ki jo sporočite odgovorni osebi. Ta omogoča
diagnozo izdelka na daljavo in izvajanje potrebnih ukrepov.
Za več informacij o funkciji nadgradnje programske
Posodobitev programske
opreme glejte »Nadgradnja programske opreme« na
opreme
straneh 34–35.
Stik s Samsungom
Ponas.
Prikazuje kontaktne informacije za pomoč pri uporabi
predvajalnika.
Ponastaviti vse nastavitve razen nastavitev omrežja
in funkcije Smart Hub na privzete vrednosti, nato pa
zažene funkcijo za določanje nastavitev.
Privzeta varnostna koda PIN je 0000.
Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 29
29 |
2014-02-26 오후 12:10:47
Nastavitve
Omrežja in internet
Ko ta predvajalnik povežete z omrežjem, lahko
uporabljate omrežne aplikacije in funkcije, na
primer Smart Hub in BD-LIVE, ter prek omrežne
povezave nadgradite programsko opremo
predvajalnika. Za več informacij o dostopanju do
spletnih storitev in njihovi uporabi glejte poglavje
»Omrežne storitve« na straneh 48–59 tega
priročnika. Navodila za konfiguracijo omrežne
povezave so spodaj.
Nastavitev omrežne povezave
Preden začnete, se pri ponudniku internetnih
storitev pozanimajte, ali je vaš naslov IP statičen
ali dinamičen. Če je dinamičen in imate žično
ali brezžično omrežje, priporočamo uporabo
samodejnih postopkov konfiguracije, ki so opisani
spodaj.
Če se povezujete z žičnim omrežjem, povežite
predvajalnik z usmerjevalnikom prek kabla LAN,
preden začnete s konfiguracijo.
Če se povezujete z brezžičnim omrežjem, pred
začetkom prekinite morebitne vzpostavljene žične
povezave.
Za začetek konfiguracije vaše omrežne povezave
sledite naslednjim korakom:
Žično omrežje
ĞĞ
Žično – samodejno
1. Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve,
nato pa pritisnite gumb v.
2. Izberite Omrežje in pritisnite gumb v.
3. Izberite Omrežne nastavitve in pritisnite
gumb v.
4. Na zaslonu za omrežne nastavitve izberite
Žično, nato pa pritisnite gumb v.
5. Izberite Poveži in pritisnite gumb v. Izdelek
zazna žično povezavo, preveri omrežno
povezavo in se nato poveže z omrežjem.
ĞĞ
Žično – ročno
Če imate statični naslov IP ali samodejni postopek
ne deluje, morate ročno določiti omrežne
nastavitve.
Za žična omrežja izvedite prvi in drugi korak, nato
pa sledite spodnjemu postopku:
1. Izberite Stanje omrežja. Predvajalnik bo
poišče omrežje in nato prikaže sporočilo o
neuspelem vzpostavljanju povezave.
2. Na dnu zaslona izberite Nastav. IP, nato pa
pritisnite gumb v.
Prikaže se zaslon za nastavitve IP.
3. Izberite polje Nastavitve IP in pritisnite gumb
v.
4. V polju Nastavitve IP izberite Vnesi ročno,
nato pa pritisnite gumb v.
5. Izberite vrednost, ki jo želite vnesti (na primer
Naslov IP), nato pa pritisnite gumb v.
Številske vrednosti vnesite s številčnico na
daljinskem upravljalniku. Vrednosti lahko
vnašate tudi z gumboma ▲▼. Z gumbi ◄►
na daljinskem upravljalniku se premikajte
od enega vnosnega polja do drugega. Ko
končate vnos posamezne vrednosti, pritisnite
gumb v.
6. Z gumbom ▲ ali ▼ se pomaknite na
naslednjo vrednost in vnesite vrednost
skladno z navodilom v 5. koraku.
7. 5. in 6. korak ponavljajte, dokler ne vnesete
vseh vrednosti.
||OPOMBE |
\\ Vrednosti omrežnih nastavitev lahko dobite pri svojem
ponudniku internetnih storitev.
8. Ko vnesete vse vrednosti, izberite V redu,
nato pa pritisnite gumb v. Predvajalnik
preveri omrežno povezavo in se nato poveže
z omrežjem.
| 30 Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 30
2014-02-26 오후 12:10:48
Brezžično omrežje
Brezžično – samodejno
1. Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve,
nato pa pritisnite gumb v.
2. Izberite Omrežje in pritisnite gumb v.
3. Izberite Omrežne nastavitve in pritisnite
gumb v.
4. Na zaslonu za omrežne nastavitve izberite
Brezžično, nato pa pritisnite gumb v.
Predvajalnik poišče in nato prikaže seznam
razpoložljivih omrežij.
Omrežne nastavitve
Izber. vrsto svojega omrežja.
Vrsta omrežja
Brezžično omrežje
Brezžično
linksys3
solugen_edu#2
iptime23
solugen_edu#1
Osveži
Predvajalnik Blu-ray lahko
povežete z internetom. Izberite
brezžično omrežje, ki ga želite
uporabiti.
WPS(PBC)
Nastavitve
ĞĞ
||OPOMBE |
04
Povezavo z brezžičnim omrežjem lahko nastavite
na štiri načine:
-- brezžično – samodejno,
-- brezžično – ročno,
-- WPS(PBC)
-- WPS(PIN)
Ko konfigurirate svojo brezžično omrežno
povezavo, se bodo vse morebitne brezžične
omrežne naprave, trenutno povezane prek
predvajalnika ali trenutne žične povezave
predvajalnika, prekinile.
5. Izberite želeno omrežje in pritisnite gumb v.
6. Na varnostnem zaslonu vnesite vstopni izraz
ali varnostno kodo omrežja.
Številke vnesite neposredno s številčnimi
gumbi na vašem daljinskem upravljalniku.
Črke vnesite tako, da s puščičnim gumbom
izberete črko, nato pa pritisnete gumb v.
\\ Če želite, da bi bilo geslo med vnašanjem prikazano, s
puščičnimi gumbi na desni strani izberite Prikaži geslo.,
nato pa pritisnite gumb v.
7. Ko končate, izberite možnost Končano, nato
pa pritisnite gumb v. Predvajalnik preveri
omrežno povezavo in se nato poveže z
omrežjem.
8. Ko je preverjanje končano, izberite V redu in
pritisnite gumb v.
||OPOMBE |
\\ Varnostno kodo ali vstopni izraz najdete na enem od
zaslonov nastavitev usmerjevalnika ali modema.
ĞĞ
Brezžično – ročno
Če imate statični naslov IP ali samodejni postopek
ne deluje, morate ročno določiti omrežne
nastavitve.
1. Sledite napotkom v razdelku Brezžično –
samodejno do 5. koraka.
2. Predvajalnik bo poišče omrežje in nato
prikaže sporočilo o neuspelem vzpostavljanju
povezave.
3. Na dnu zaslona izberite Nastav. IP, nato pa
pritisnite gumb v.
Prikaže se zaslon za nastavitve IP.
4. Izberite polje Nastavitve IP in pritisnite gumb
v.
5. V polju Nastavitve IP izberite Vnesi ročno,
nato pa pritisnite gumb v.
Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 31
31 |
2014-02-26 오후 12:10:48
Nastavitve
6. Izberite vrednost, ki jo želite vnesti (na primer
Naslov IP), nato pa pritisnite gumb v.
Številske vrednosti vnesite s številčnico na
daljinskem upravljalniku. Vrednosti lahko
vnašate tudi z gumboma ▲▼. Z gumbi ◄►
na daljinskem upravljalniku se premikajte
od enega vnosnega polja do drugega. Ko
končate vnos posamezne vrednosti, pritisnite
gumb v.
7. Z gumbom ▲ ali ▼ se pomaknite na
naslednjo vrednost in vnesite vrednost
skladno z navodilom v 6. koraku.
8. 6. in 7. korak ponavljajte, dokler ne vnesete
vseh vrednosti.
||Opombe |
\\ Vrednosti omrežnih nastavitev lahko dobite pri svojem
ponudniku internetnih storitev.
9. Ko končate, izberite možnost V redu, nato
pa pritisnite gumb v. Prikaže se zaslon
Varnost.
10. Na zaslonu Varnost vnesite varnostno kodo
ali vstopni izraz omrežja. Številke vnesite
neposredno s številskimi gumbi na vašem
daljinskem upravljalniku. Črke vnesite tako,
da z gumbi ▲▼◄► izberete črko, nato pa
pritisnete gumb v.
11. Ko končate, na desni strani zaslona izberite
možnost Končano, nato pa pritisnite gumb
v.
Predvajalnik preveri omrežno povezavo in se
nato poveže z omrežjem.
12. Ko predvajalnik preveri omrežno povezavo,
izberite V redu, nato pa pritisnite gumb v.
ĞĞ
WPS(PBC)
1. Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve,
nato pa pritisnite gumb v.
2. Izberite Omrežje in pritisnite gumb v.
3. Izberite Omrežne nastavitve in pritisnite
gumb v.
4. Na zaslonu za omrežne nastavitve izberite
Brezžično, nato pa pritisnite gumb v.
5. Pritisnite gumb ▲ na daljinskem upravljalniku,
nato pa pritisnite gumb ►, da izberete
WPS(PBC).
6. Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb
v. Prikaže se sporočilo »Pritisnite gumb
PBC«.
7. V naslednjih dveh minutah pritisnite gumb
WPS(PBC) na usmerjevalniku. Predvajalnik bo
samodejno poiskal vse nastavitvene vrednosti
omrežja, ki jih potrebuje, in se povezal z
vašim omrežjem.
Prikaže se zaslon s stanjem omrežja. Ko
predvajalnik preveri omrežno povezavo, se
poveže z omrežjem.
ĞĞ
WPS(PIN)
Preden začnete, odprite meni z nastavitvami
usmerjevalnika v računalniku in odprite zaslon, kjer
je polje za vnos kode WPS PIN.
1. Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve,
nato pa pritisnite gumb v.
2. Izberite Omrežje in pritisnite gumb v.
3. Izberite Omrežne nastavitve in pritisnite
gumb v.
4. Na zaslonu za omrežne nastavitve izberite
Brezžično, nato pa pritisnite gumb v.
Predvajalnik poišče in nato prikaže seznam
razpoložljivih omrežij.
5. Izberite želeno omrežje in pritisnite gumb ►.
6. Izberite WPS(PIN) in pritisnite gumb v.
Prikaže se pojavno sporočilo PIN.
7. V polje WPS PIN zaslona nastavitev
usmerjevalnika vnesite kodo PIN in shranite
zaslon.
||OPOMBE |
\\ Informacije o dostopu do strani nastavitev usmerjevalnika
poiščite pri izdelovalcu usmerjevalnika ali v uporabniškem
priročniku usmerjevalnika.
\\ Za povezavo WPS nastavite varnostno kodiranje
vašega brezžičnega usmerjevalnika na AES. Nastavitev
varnostnega kodiranja WEP ne podpira povezave WPS.
| 32 Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 32
2014-02-26 오후 12:10:48
Wi-Fi Direct
\\ Nekatere brezžične naprave morda ne bodo podpirale
funkcije AllShare, če bodo povezane prek funkcije WI-Fi
Direct. V tem primeru priporočamo, da spremenite način
omrežne povezave med napravama.
\\ Prenos podatkov prek povezave Bluetooth lahko povzroči
motnje v signalu funkcije »Wi-Fi Direct«. Priporočamo,
da pred uporabo funkcije Wi-Fi Direct« izklopite funkcijo
Bluetooth v pametnem telefonu oziroma napravi.
1. Vklopite napravo z neposrednim omrežjem
Wi-Fi in aktivirajte njeno funkcijo za
neposredno brezžično povezavo.
2. Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve,
nato pa pritisnite gumb v.
3. Izberite Omrežje in pritisnite gumb v.
4. Izberite možnost Wi-Fi Direct, nato pa
pritisnite gumb v.
Prikažejo se naprave z neposrednim
omrežjem Wi-Fi, ki jih lahko povežete.
5. Brezžično povezavo lahko zaključite na tri
načine:
• prek brezžične naprave.
• prek predvajalnika s PBC-jem.
• prek predvajalnika s kodo PIN.
Vse možnosti so opisane v nadaljevanju.
Prek brezžične naprave
1. Na brezžični napravi sledite postopku za
povezavo z drugo napravo s funkcijo Wi-Fi
Direct. Za navodila glejte uporabniški priročnik
naprave.
3. Prikaže se pojavno sporočilo za povezovanje,
ki mu sledi sporočilo s potrditvijo povezave.
Ko se zapre, bi morali napravo videti na
zaslonu Wi-Fi Direct kot povezano.
Nastavitve
||OPOMBE |
04
Funkcija Wi-Fi Direct omogoča neposredno
povezavo naprav s predvajalnikom prek omrežja
brez brezžičnega usmerjevalnika.
2. Ko končate s postopkom, bi se moralo na
TV-zaslonu prikazati pojavno sporočilo z
besedilom, da je naprava, ki podpira funkcijo
Wi-Fi Direct, zahtevala povezavo. Izberite
V redu, nato pa pritisnite gumb v, da
sprejmete povezavo.
Prek predvajalnika s PBC-jem
1. Izberite napravo z neposrednim omrežjem WiFi, ki jo želite povezati s tem predvajalnikom,
nato pa pritisnite gumb v. Prikaže se
pojavno sporočilo PBC/PIN.
2. Izberite PBC in pritisnite gumb v. Prikaže
se pojavno sporočilo PBC.
3. V 2 minutah pritisnite gumb PBC na brezžični
napravi s funkcijo Wi-Fi Direct.
4. Prikaže se pojavno sporočilo za povezovanje,
ki mu sledi sporočilo s potrditvijo povezave.
Ko se zapre, bi morali napravo videti na
zaslonu Wi-Fi Direct kot povezano.
Prek predvajalnika s kodo PIN
1. Izberite napravo z neposrednim omrežjem WiFi, ki jo želite povezati s tem predvajalnikom,
nato pa pritisnite gumb v. Prikaže se
pojavno sporočilo PBC/PIN.
2. Izberite PIN in pritisnite gumb v. Prikaže se
pojavno sporočilo PIN.
3. Zapomnite si kodo PIN v pojavnem sporočilu,
nato pa jo vnesite v ustrezno polje na napravi
s funkcijo Wi-Fi Direct, s katero se želite
povezati.
4. Prikaže se pojavno sporočilo za povezovanje,
ki mu sledi sporočilo s potrditvijo povezave.
Ko se zapre, bi morali napravo videti na
zaslonu Wi-Fi Direct kot povezano.
||OPOMBE |
\\ Med uporabo funkcije Wi-Fi Direct se bo trenutno
vzpostavljena žična ali brezžična povezava prekinila.
\\ Ko uporabljate funkcijo Wi-Fi Direct, besedilnih datotek,
na primer .TXT ali .DOC, ni mogoče prikazati.
Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 33
33 |
2014-02-26 오후 12:10:48
Nastavitve
Nadgradnja programske opreme
Meni »Posodobitev programske opreme« omogoča
nadgradnjo programske opreme, s katero
izboljšate delovanje in uporabljate dodatne storitve.
• Med posodobitvenim postopkom ne poskušajte ročno
izklopiti ali vklopiti predvajalnika.
1. Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve,
nato pa pritisnite gumb v.
2. Izberite Podpora in pritisnite gumb v.
3. Izberite Posodobitev programske opreme
in pritisnite gumb v.
4. Če želite prenesti programsko opremo in takoj
izvesti posodobitev, izberite Posodobi zdaj,
nato pa pritisnite gumb v. Podrobnosti
najdete v razdelku Posodobi na tej strani.
5. Če želite, da izdelek samodejno prenese
posodobitev programske opreme, takoj ko
je na voljo, izberite Samodej. posodobitev,
nato pa pritisnite gumb v. Podrobnosti
najdete v razdelku Samodejna posodobitev
na 35. strani.
||OPOMBE |
\\ Nadgradnja je končana, ko se predvajalnik izklopi in se
nato znova samodejno vklopi.
\\ Družba Samsung Electronics ne prevzema kakršne
koli pravne odgovornosti za okvare predvajalnika, do
katerih pride zaradi nestabilne internetne povezave ali
nepravilnega ravnanja kupca med postopkom posodobitve
programske opreme.
Posodobi zdaj
Možnost »Posodobi« lahko uporabljate za
posodobitev programske opreme prek omrežne
povezave ali USB-pomnilnika. Navodila za
posodobitev prek omrežne povezave so na
tej strani. Navodila za posodobitev prek USBpomnilnika povezave so na naslednji strani.
1. Izberite Posodobi zdaj in pritisnite gumb v.
Prikaže se pojavno okno »Posodobi«.
2. Izdelek bo v spletu poiskal najnovejšo različico
programske opreme.
3. Če najde novejšo različico od obstoječe,
se prikaže pojavno okno za potrditev
posodobitve.
4. Izberite V redu. Izdelek nadgradi programsko
opremo, se izklopi in nato znova samodejno
vklopi.
5. Če v eni minuti ne izberete ne V redu ne
Prekliči., izdelek shrani posodobljeno
programsko opremo. Programsko opremo
lahko kasneje nadgradite z možnostjo
Samodej. posodobitev.
6. Če izberete Prekliči., izdelek prekliče
posodobitev programske opreme.
||OPOMBE |
\\ Ko je nadgradnja sistema končana, lahko podrobnosti
o programski opremi preverite v oknu »Informacije o
izdelku« zaslona »Stik s Samsungom«.
\\ Med posodobitvijo programske opreme predvajalnika ne
izklapljajte. To lahko povzroči okvaro predvajalnika.
\\ Če želite preklicati nadgradnjo med prenosom programske
opreme za nadgradnjo, pritisnite gumb v.
\\ Ko poteka nadgradnja sistema, je na sprednji plošči
prikazano »UPDATE«.
| 34 Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 34
2014-02-26 오후 12:10:48
Samodej. posodobitev
2. Izberite možnost Vklop ali Izklop.
Če izberete Vklop, bo predvajalnik samodejno
prenesel novo nadgrajeno programsko
opremo, ko bo v stanju pripravljenosti in
napajanje izklopljeno. Če predvajalnik prenese
novo programsko opremo za nadgradnjo, vas
bo ob naslednjem vklopu vprašal, ali jo želite
namestiti
||OPOMBE |
\\ Za uporabo funkcije samodejne posodobitve mora biti
predvajalnik povezan z internetom.
< Prek USB-ja >
1. Obiščite www.samsung.com.
2. Kliknite SUPPORT v zgornjem desnem kotu.
3. V iskalno polje vnesite številko modela
izdelka. Ko vnesete številko modela, se
prikaže spustno okno z izdelki, ki se ujemajo
s številko modela.
11. Če je v izdelku plošča, jo odstranite, nato pa
v vrata USB izdelka priključite pomnilnik USB.
12. V meniju izdelka pojdite na Nastavitve >
Podpora > Posodobitev programske
opreme.
Nastavitve
1. Z gumboma ▲▼ izberite možnost Samodej.
posodobitev in pritisnite gumb v.
10. Mapo kopirajte v pomnilnik USB.
04
Funkcijo »Samodejna posodobitev« lahko
nastavite tako, da predvajalnik prenese novo
programsko opremo za posodobitev, ko je v
načinu za samodejno posodobitev.
V načinu za samodejno posodobitev je
predvajalnik izklopljen, vendar je internetna
povezava vklopljena. To predvajalniku omogoča
samodejni prenos programske opreme za
nadgradnjo, ko ga ne uporabljate.
9. V računalniku razširite arhivsko datoteko .zip.
Ustvariti se mora mapa z enakim imenom,
kot ga ima datoteka .zip.
13. Izberite Posodobi zdaj.
14. Izdelek poišče programsko opremo v USBpomnilniku. Ko jo najde, se prikaže pojavno
okno za potrditev posodobitve.
15. Izberite V redu. Izdelek nadgradi programsko
opremo, se izklopi in nato znova samodejno
vklopi.
||OPOMBE |
\\ Pladenj za ploščo mora biti med nadgradnjo programske
opreme prek USB-pomnilnika prazen.
\\ Ko je nadgradnja sistema končana, lahko podrobnosti
o programski opremi preverite v oknu »Informacije o
izdelku« zaslona »Stik s Samsungom«.
\\ Med posodobitvijo programske opreme predvajalnika ne
izklapljajte.
To lahko povzroči okvaro predvajalnika.
\\ Posodobitve programske opreme prek priključka USB
lahko izvajate le z bliskovno pomnilniško napravo USB.
4. Z levim miškinim gumbom kliknite številko
modela vašega izdelka.
5. Na strani, ki se prikaže, se pomaknite do
možnosti Firmware Manuals & Downloads
in jo kliknite.
6. Kliknite Firmware na sredini strani.
7. Kliknite gumb ZIP v stolpcu File na desni
strani.
8. Kliknite Send v prvem pojavnem oknu, ki se
prikaže. V drugem pojavnem oknu kliknite
OK, da prenesete in shranite datoteko z
vdelano programsko opremo v svoj osebni
računalnik.
Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 35
35 |
2014-02-26 오후 12:10:48
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Vaš predvajalnik plošč Blu-ray lahko predvaja
vsebino s plošč Blu-ray/DVD/CD, iz USB-naprav,
računalnikov, pametnih telefonov, tabličnih
računalnikov in spleta.
Za predvajanje vsebine iz vašega računalnika
ali mobilne naprave, morate izdelek in napravo
povezati z lokalnim omrežjem. Za predvajanje
vsebine iz računalnika, morate v računalnik
namestiti programsko opremo AllShare.
||OPOMBE |
\\ Vsebine lahko na računalniku predvajate z drugimi
programi, združljivimi z omrežno programsko opremo
Allshare, vendar priporočamo, da uporabljate omrežno
programsko opremo Allshare.
Predvajanje komercialnih plošč
Predvajanje datotek iz naprave
USB
Obstajata dva načina za predvajanje ali ogled
večpredstavnostnih datotek v napravi USB prek
predvajalnika.
1. način
1. Vklopite predvajalnik.
2. Priključite napravo USB v vrata USB na
sprednji strani predvajalnika. Prikaže se
pojavno sporočilo o novi povezani napravi.
Filmi in
TV-oddaje
1. Pritisnite gumb 8, da odprete pladenj za
ploščo.
Aplikacije
Povezana je nova naprava.
Fotografije
m80
Fotografije,
videi in
glasba
Videi
Glasba
Vsa vsebina
Odprite možnost Aplikacije in se
povežite z omrežjem: tako pridete do
priporočenih aplikacij.
2. Previdno vstavite ploščo v pladenj, tako da
bo oznaka plošče usmerjena navzgor.
Spletni brskal.
Nastavitve
a Račun Samsung d Screen Mirroring
||OPOMBE |
\\ Če se pojavno sporočilo ne prikaže, pojdite na 2. način.
3. Pritisnite gumb 8, da zaprete pladenj za
ploščo.
Predvajanje se začne samodejno.
4. Če se predvajanje ne začne samodejno,
pritisnite gumb 6 na daljinskem
upravljalniku.
3. Z gumboma ▲▼ izberite možnost
Fotografije, Videi, Glasba ali Vsa vsebina,
nato pa pritisnite gumb v. Prikazal se bo
zaslon Fotografije, videi in glasba z vsebino
naprave. Glede na razvrstitev vsebin boste
videli mape, posamezne datoteke ali oboje.
||OPOMBE |
\\ Čeprav bo predvajalnik prikazal mape za vse vrste vsebin,
bo prikazal samo datoteke z vrsto vsebine, izbrano v
2. koraku. Če ste npr. izbrali glasbo, boste videli samo
glasbene datoteke. Izbor spremenite tako, da se vrnete na
zaslon Fotografije, videi in glasba in ponovite 4. korak iz 2.
načina, ki je opisan spodaj.
| 36 Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 36
2014-02-26 오후 12:10:49
4. Po potrebi z gumbi ▲▼◄► izberite mapo in
nato pritisnite gumb v.
7. Za navodila o upravljanju predvajanja video
posnetkov, glasbe in slik iz naprave USB
glejte strani 40–47.
2. način
1. Vklopite predvajalnik.
2. Priključite napravo USB v vrata USB na
sprednji strani predvajalnika.
3. Na osnovnem zaslonu izberite Fotografije,
videi in glasba, nato pa pritisnite gumb v.
4. Izberite Fotografije, Videi, Glasba ali Vsa
vsebina, nato pa pritisnite gumb v.
||OPOMBE |
\\ Čeprav bo predvajalnik prikazal mape za vse vrste vsebin,
bo prikazal samo datoteke z vrsto vsebine, izbrano v
2. koraku. Če ste npr. izbrali glasbo, boste videli samo
glasbene datoteke. Izbiro lahko spremenite tako, da se
vrnete na osnovni zaslon Fotografije, videi in glasba in
ponovite 4. korak.
5. Z gumboma ◄► izberite želeno napravo,
nato pa pritisnite gumb v.
Glede na razvrstitev vsebin boste videli mape,
posamezne datoteke ali oboje.
6. Po potrebi z gumbi ▲▼◄► izberite mapo in
nato pritisnite gumb v.
9. Za navodila o upravljanju predvajanja video
posnetkov, glasbe in slik iz naprave USB
glejte strani 40–47.
||OPOMBE |
\\ Če med predvajanjem iz pomnilniške naprave USB
vstavite ploščo, se naprava samodejno preklopi v način
»Plošča«.
Predvajanje plošče z uporabniško
posneto vsebino
Predvajanje predstavnostnih vsebin
6. Pritisnite gumb RETURN, da zaprete mapo,
ali EXIT, da se vrnete na osnovni zaslon.
05
5. Izberite datoteko, ki si jo želite ogledati ali jo
predvajati, nato pa pritisnite gumb v.
7. Z gumbi ▲▼◄► izberite datoteko, ki si
jo želite ogledati ali jo predvajati, nato pa
pritisnite gumb v.
8. Pritisnite gumb RETURN, da zaprete mapo,
ali EXIT, da se vrnete na osnovni zaslon.
Predvajate lahko večpredstavnostne datoteke, ki
ste jih posneli na plošče Blu-ray, DVD ali CD.
1. V pladenj za ploščo vstavite uporabniško
posneto ploščo tako, da bo oznaka plošče
usmerjena navzgor. Nato zaprite pladenj.
Prikaže se pojavno sporočilo o povezani
napravi.
2. Z gumboma ▲▼ izberite vrsto vsebine, ki si jo
želite ogledati ali jo predvajati – Fotografije,
Videi, Glasba ali Vsa vsebina – nato pa
pritisnite gumb v.
||OPOMBE |
\\ Čeprav bo predvajalnik prikazal mape za vse vrste vsebin,
bo prikazal samo datoteke z vrsto vsebine, izbrano v
2. koraku. Če ste npr. izbrali glasbo, boste videli samo
glasbene datoteke. Izbiro lahko spremenite tako, da se
vrnete na osnovni zaslon Fotografije, videi in glasba in
ponovite 2. korak.
3. Prikazal se bo zaslon z vsebino plošče. Glede
na razvrstitev vsebin boste videli mape,
posamezne datoteke ali oboje.
4. Po potrebi z gumbi ▲▼◄► izberite mapo in
nato pritisnite gumb v.
Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 37
37 |
2014-02-26 오후 12:10:49
Predvajanje predstavnostnih vsebin
5. Z gumbi ▲▼◄► izberite datoteko, ki si
jo želite ogledati ali jo predvajati, nato pa
pritisnite gumb v.
6. Enkrat ali večkrat pritisnite gumb RETURN,
da zaprete trenutni zaslon ali mapo oziroma
da se vrnete na osnovni zaslon.
Z gumbom EXIT se vrnete neposredno na
osnovni zaslon.
7. Za navodila o upravljanju predvajanja video
posnetkov, glasbe in slik na plošči glejte strani
40–47.
Uporaba omrežne funkcije AllShare
Program AllShare vam omogoča prek brezžične
povezave predvajati video posnetke, fotografije in
glasbo iz računalnika ali naprave s predvajalnikom.
Prenos programske opreme AllShare
Funkcija AllShare omogoča lažje pridobivanje
in predvajanje predstavnostnih datotek iz
računalnikov in naprav z omogočeno funkcijo
DLNA. Vendar pa morajo imeti računalniki
nameščeno računalniško programsko opremo
AllShare, mobilne naprave pa morajo podpirati
funkcijo AllShare. Za več informacij obiščite portal
z vsebinami in storitvami družbe Samsung (http://
content.samsung.com).
-- Pri predvajanju predstavnostnih datotek prek
strežnika DLNA drugega proizvajalca lahko pride
do težav z združljivostjo.
| 38 Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 38
2014-02-26 오후 12:10:50
Predvajalnik plošč
Blu-ray
Povezava AllShare
Predvajanje
datotek iz
računalnika
1. Povežite predvajalnik plošč Blu-ray, osebni
računalnik in/ali napravo, združljivo s
programom AllShare, v isto brezžično
omrežje.
2. Sledite navodilom v priročniku za namestitev/
uporabo programske opreme AllShare ter
nastavite naprave in datoteke za predvajanje
ali ogled.
3. Na osnovnem zaslonu predvajalnika
izberite Fotografije, videi in glasba, nato
pa pritisnite gumb v. Prikaže se zaslon
Fotografije, videi in glasba.
4. Izberite Fotografije, Videi, Glasba ali Vsa
vsebina, nato pa pritisnite gumb v.
5. Na naslednjem zaslonu izberite AllShare,
nato pa pritisnite gumb v.
6. Na seznamu z Allshare združljivih povezanih
naprav, ki se prikaže, izberite računalnik
ali drugo napravo, nato pa pritisnite gumb
v. Prikazal se bo zaslon z razpoložljivimi
datotekami.
Osebni računalnik
Povezava
AllShare
Predvajalnik plošč
Blu-ray
Predvajanje
datotek iz
računalnika
Upravljanje datotek v
osebnem računalniku s
predvajalnikom plošč Blu-ray
Pametni telefon s funkcijo AllShare
(Na voljo samo na Samsungovih telefonih, ki
podpirajo funkcijo AllShare.)
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Osebni računalnik
Upravljanje predvajanja vsebine iz
osebnega računalnika s pomočjo
pametnega telefona
05
Predvajanje vsebine iz računalnika ali
naprave AllShare prek predvajalnika
plošč Blu-ray
1. Povežite predvajalnik plošč Blu-ray, osebni
računalnik in s funkcijo AllShare združljiv
mobilni telefon v isto brezžično omrežje.
2. Sledite navodilom v priročniku za namestitev/
uporabo programske opreme AllShare ter
nastavite naprave in datoteke za predvajanje
ali ogled.
3. Na računalniku s programsko opremo
AllShare preverite, ali je telefon povezan.
4. Na telefonu izberite datoteko, ki si jo
želite ogledati ali jo predvajati, nato pa kot
predvajalno napravo izberite predvajalnik Bluray.
5. Na telefonu zaženite predvajanje.
7. Izberite datoteko, ki si jo želite ogledati ali jo
predvajati, nato pa pritisnite gumb v.
Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 39
39 |
2014-02-26 오후 12:10:50
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Upravljanje predvajanja videa
SOURCE
Upravljate lahko predvajanje
video
posnetkov s plošč DVD, z naprav USB, mobilnih naprav ali iz
VOL
VOL
– + VOL
+ali– vsebino nekatere funkcije, opisane v tem priročniku, morda ne bodo na
računalnika. Glede naVOL
ploščo
SAMSUNG TV
voljo.
1
2
3
4
5
6
7
8
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki se uporabljajo za predvajanje videov
DISC MENU
0
9
TITLE MENU
POPUP
„„
Uporaba menija plošče, menija naslova,
pojavnega menija in seznama naslovov
Gumb DISC
MENU
SMART
HOME
HOME
HUB
„„
REPEAT
APPS
TOOLS s predvajanjem
INFO
Gumbi, povezani
Predvajalnik v načinu iskanja, počasnega
predvajanja ali predvajanja po prizorih ne predvaja
zvoka.
RETURN
EXIT
• Če želite predvajanje vrniti na normalno hitrost,
pritisnite gumbA6.B C D
6
5
7
Hitro
predvajanje
posnetka
Počasno
predvajanje
posnetka
Predvajanje
po prizorih
SEARCH
AUDIO SUBTITLE
FULL
PANDORA DIGITAL
SUBTITLE SCREEN
INPUT
Začne
predvajanje.
Zaustavi predvajanje.
Začasno zaustavi predvajanje.
Med predvajanjem pritisnite gumb 3 ali
4.
Z vsakim pritiskom gumba 3 ali 4 se
hitrost predvajanja spremeni.
V načinu premora pritisnite gumb 4.
Z vsakim pritiskom gumba 4 se hitrost
predvajanja spremeni.
Gumb TITLE
MENU
Uporaba menija Orodja
Med predvajanjem ali v načinu premora pritisnite
gumb TOOLS.
Predvajanje od
začetka
3D
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 40
Izberite to možnost, da se vrnete na
začetek filma, nato pa pritisnite gumb
v.
Z menijem 3D izberite možnost »En
poleg drugega« ali »Zgoraj in spodaj«,
če se trenutno predvajana 3D-vsebina
ne predvaja pravilno v načinu 3D.
||OPOMBE |
\\ Meni 3D uporabljajte samo za
3D-vsebino. Če ga uporabljate za
2D-vsebino, se vsebina morda ne
bo predvajala pravilno.
Opomba o filmu prikaže informacije,
kot so režiser, zasedba, povzetek itd.
Opomba o filmu ||OPOMBE |
\\ Ta funkcija je na voljo, če so na
disku na voljo podatki »Opomba o
filmu« in ste povezani z internetom.
Iskanje prizora
| 40 Slovenščina
Med predvajanjem pritisnite ta gumb, če
želite prikazati meni naslova.
• Če plošča vsebuje predvajalni seznam,
ga odprite z možnostjo Pogled.
Gumb POPUP Med predvajanjem pritisnite ta gumb, če
MENU
želite prikazati pojavni meni.
V načinu premora pritisnite gumb 7.
Z vsakim pritiskom gumba 7 se prikaže
nova sličica.
Med predvajanjem pritisnite gumb 1 ali
2.
Predvajanje s
Z vsakim pritiskom gumba 1 ali 2 se
preskakovanjem
plošča premakne na prejšnje ali naslednje
poglavje ali datoteko.
Med predvajanjem pritisnite ta gumb, če
želite prikazati meni plošče.
Funkcijo Iskanje prizora lahko med
predvajanjem uporabljate za ogled ali
začetek predvajanja filma od prizora po
vašem izboru.
2014-02-26 오후 12:10:51
||OPOMBE |
Če je na plošči ali v napravi več kot en
film, izberite to možnost, da začnete
predvajati drug naslov.
Iskanje naslova 1. Izberite Iskanje naslova in
pritisnite gumb v.
2. Z gumboma ▲▼ izberite naslov,
nato pa pritisnite gumb v.
Način
ponavljanja
2. Pritisnite gumb v na mestu, kjer
želite, da se začne ponavljajoče se
predvajanje (A). Pustite film, da se
predvaja.
Izberite to možnost, če želite predvajati
poglavje po vašem izboru.
Iskanje poglavij
1. Izberite Iskanje poglavij, nato pa
pritisnite gumb v.
3. Pritisnite gumb v na mestu, kjer
želite, da se konča ponavljajoče se
predvajanje (B).
2. Z gumboma ▲▼ izberite poglavje,
nato pa pritisnite gumb v.
||OPOMBE |
Izberite to možnost, če želite film
predvajati od izbrane časovne točke.
\\ Točka (B) mora biti najmanj 5 sekund
za točko (A).
1. Izberite Iskanje po čas. vrstici in
pritisnite gumb v.
Iskanje po čas.
vrstici
2. S številskimi gumbi vnesite
časovno točko, do katere se želite
pomakniti, nato pa pritisnite gumb
v.
||OPOMBE |
\\ Z gumboma ◄► lahko film
premaknete naprej ali nazaj.
Film se bo premaknil naprej ali
nazaj za eno minuto vsakič, ko
boste pritisnili gumb ◄ ali ►.
1. Z gumboma ▲▼ izberite Ponovi
A-B, nato pa pritisnite gumb v.
Slikovni način
To možnost izberite, če želite nastaviti
način predvajanja slike.
-- Dinamično: poveča ostrino in
svetlost.
-- Standardni: to možnost izberite za
večino predvajanj.
-- Film: najboljša nastavitev za
gledanje filmov.
-- Uporabnik: prilagodite lahko funkciji
ostrine in odstranjevanja šuma.
||OPOMBE |
\\ Če uporabljate funkcijo BD Wise, se
ta meni ne prikaže.
Zvok
To možnost izberite, če želite nastaviti
jezik zvoka.
Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 41
Predvajanje predstavnostnih vsebin
\\ Če funkcijo Allshare uporabljate
za povezavo z računalnikom prek
omrežja, možnost Iskanje prizora
morda ne bo podprta.
05
Iskanje prizora
\\ Če so podatki kazala v datoteki
poškodovani ali datoteka ne podpira
indeksiranja, funkcije Iskanje prizora
ne bo mogoče uporabljati.
To možnost izberite, če želite ponavljati
predvajanje naslova, poglavja ali
določenega izseka.
-- Izklop: to možnost izberite, če se
želite vrniti na običajno predvajanje.
-- Naslov: to možnost izberite, če želite
ponavljati predvajanje izbranega
naslova.
-- Poglavje: to možnost izberite,
če želite ponavljati predvajanje
izbranega poglavja.
-- Ponovi A-B: to možnost izberite,
če želite ponavljati predvajanje
izbranega izseka.
41 |
2014-02-26 오후 12:10:51
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Podnapisi
Nastavitve
podnap.
Kot
Video
BONUSVIEW
Zvok
BONUSVIEW
Čez cel zaslon
Informacije
To možnost izberite, če želite nastaviti
jezik podnapisov.
-- To funkcijo lahko upravljate tudi z
gumbom SUBTITLE na daljinskem
upravljalniku.
Naslov
to možnost izberite, če si želite
prizor ogledati z drugega zornega
kota. Možnost kota prikaže število
razpoložljivih zornih kotov za ogled. Če
plošča Blu-ray/DVD vsebuje različne
zorne kote določenega prizora, lahko
spremenite zorni kot.
Mapa
To možnost izberite, če želite določiti
nastavitve podnapisov.
Datum
Seznam
predvajanj
Seznam
naslovov
Prikaz vseh video datotek na nosilcu ali
v pomnilniški napravi po naslovu.
Prikaz vseh map z videoposnetki po
datumu. Če izberete eno od map in
nato pritisnete gumb v, se prikažejo
vsi videoposnetki v mapi, razvrščeni po
datumu.
Prikaz vseh map na nosilcu ali v
pomnilniški napravi.
Prikaz vseh razpoložljivih predvajalnih
seznamov.
Prikaz vseh video datotek na nosilcu ali
v pomnilniški napravi po naslovu. Enak
ukaz kot »Naslov«.
To možnost izberite, če želite nastaviti
funkcijo BONUSVIEW.
||OPOMBE |
To možnost izberite, če želite spremeniti
velikost slike videa. Izberite Izvirna,
Način 1 (večja) ali Način 2 (najvećja).
Uporaba menija »Možnosti«
To možnost izberite, če si želite ogledati
informacije video datoteke.
||OPOMBE |
\\ Prikaz menija »Orodja« je odvisen od plošče ali
pomnilniške naprave.
\\ Video datoteke z veliko bitno hitrostjo 20 Mb/s ali več
lahko preobremenijo predvajalnik, zaradi česar se lahko
predvajanje zaustavi.
Uporaba menijev Ogled in Možnosti
Uporaba menija Ogled
Na zaslonu za predvajanje videa z gumbi ▲▼◄►
izberite Pogled, nato pa pritisnite gumb v.
\\ Prikaz menija »Ogled« je odvisen od plošče ali pomnilniške
naprave.
Na zaslonu za predvajanje videa z gumbi ▲▼◄►
izberite Možnosti, nato pa pritisnite gumb v.
Predv. izbrano
Pošlji.
Izbriši
Omogoča izbiranje posameznih datotek
za ustvarjanje predvajalnega seznama.
Na splošno ta funkcije deluje enako
za vse medije. Glejte Ustvarjanje
predvajalnega seznama zvočne CDplošče na straneh 44–45.
Če želite izbrane datoteke naložiti v
aplikacijo (Picasa, Facebook ipd.) ali
napravo, morate odpreti račun na
ustrezni spletni strani in se prijaviti s
funkcijo za prijavo.
Izberite datoteko, ki jo želite izbrisati iz
naprave.
||OPOMBE |
\\ Prikaz menija »Možnosti« je odvisen od plošče ali
pomnilniške naprave.
| 42 Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 42
2014-02-26 오후 12:10:51
Upravljanje predvajanja glasbe
SOURCE
VOL
1
2
3
4
5
6
7
8
2
1
2
3
SMART
HOME
5
6
0
9
POPUP
HOME
REPEAT
APPS
4
5
6
TOOLS Če so posnetki
INFO
oštevilčeni,
ŠTEVILČNI gumbi:
pritisnite številko posnetka. Izbran posnetek se bo
predvajal.
RETURN
EXIT
premik na naslednji
posnetek.
12 gumb:
posnetka.
5 gumb: zaustavitev
A
B
C
D
Hitro predvajanje
(samo zvočne
CD-plošče (CDPANDORA DIGITAL SUBTITLE SCREEN
INPUT
DA))
med predvajanjem pritisnite gumb 3 ali 4.
Vsakič, ko pritisnete gumb 3 or 4, se bo hitrost
predvajanja spremenila.
AUDIO SUBTITLE
FULL
Skladba
Album
Izvajalec
TITLE MENU
HUB
SEARCH
4
SAMSUNG TV
1
DISC MENU
3
VOL
Na zaslonu za predvajanje glasbe z gumbi
▲▼◄► izberite Pogled, nato pa pritisnite gumb
v.
Zvrst
Mapa
Prikaz vseh glasbenih datotek na nosilcu
ali v pomnilniški napravi po albumih.
Prikaz vseh glasbenih datotek na nosilcu
ali v pomnilniški napravi po izvajalcu.
Prikaz vseh glasbenih datotek na nosilcu
ali v pomnilniški napravi po zvrsti.
Prikaz vseh map na nosilcu ali v
pomnilniški napravi.
||OPOMBE |
\\ Prikaz menija »Ogled« je odvisen od plošče ali pomnilniške
naprave.
Uporaba menija »Možnosti«
Na zaslonu za predvajanje glasbe z gumbi
▲▼◄► izberite Možnosti, nato pa pritisnite
gumb v.
Predv. izbrano
7 gumb: začasna zaustavite posnetka.
6 gumb: predvajanje trenutno izbranega
posnetka.
Prikaz vseh glasbenih posnetkov na
nosilcu ali v pomnilniški napravi.
Pošlji.
Omogoča izbiranje posameznih datotek
za ustvarjanje predvajalnega seznama.
Na splošno ta funkcije deluje enako
za vse medije. Glejte Ustvarjanje
predvajalnega seznama zvočne CDplošče na straneh 44–45.
To možnost izberite, če želite izbrane
datoteke poslati v drugo napravo.
Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 43
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Gumbi na daljinskem upravljalniku, ki
se uporabljajo za predvajanje glasbe
– + VOL
+–
VOL
Uporaba menija Ogled
05
Upravljate lahko predvajanje glasbe s plošče
CD/DVD, iz naprave USB, mobilne naprave ali
računalnika.
Glede na ploščo ali vsebino nekatere funkcije,
opisane v tem priročniku, morda ne bodo na voljo.
Uporaba menijev Ogled in Možnosti
43 |
2014-02-26 오후 12:10:51
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Funkcija kopiranja pretvori zvočni
posnetek na CD-plošči v obliko MP3 in
pretvorjene datoteke shrani v napravo
USB ali mobilno napravo, povezano z
izdelkom. Glejte »Kopiranje« na strani 45.
Prenos
To možnost izberite, če si želite ogledati
informacije (o vsebini).
Informacije
To možnost izberite, že želite nastaviti
možnosti kodiranja besedila.
Kodiranje
Izberite datoteko, ki jo želite izbrisati iz
naprave.
Izbriši
||OPOMBE |
\\ Prikaz menija »Možnosti« je odvisen od plošče ali
pomnilniške naprave.
Ponavljanje posnetkov z avdio CDplošče
Izdelek lahko nastavite tako, da ponavlja
predvajanje posnetkov na avdio CD-plošči (CDDA/MP3).
1. Na zaslonu za predvajanje z gumbi ▲▼◄►
v spodnjem levem kotu zaslona,
izberite
nato pa pritisnite gumb v.
2. Z gumboma ▲▼ izberite način ponavljanja
po vaši želji: Izklop, Ena pesem ali Vsi in
pritisnite gumb v.
TRACK 001
00:43
TRACK 003
04:41
TRACK 002
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 001
00:0900:43
off
off
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
TRACK 010
03:56
04:02
03:43
03:40
04:06
03:52
03:04
04:02
Možnosti
Mešano predvajanje posnetkov na
avdio CD-plošči
Izdelek lahko nastavite tako, da naključno predvaja
posnetke na avdio CD-plošči (CD-DA/MP3).
1. Na zaslonu za predvajanje z gumbi ▲▼◄►
v spodnjem levem kotu zaslona,
izberite
nato pa pritisnite gumb v.
2. Z gumboma ▲▼ način mešanega predvajanja
nastavite na Vklop ali Izklop, nato pa
pritisnite gumb v.
Ustvarjanje predvajalnega seznama
zvočne CD-plošče
1. Na zaslonu za predvajanje izberite Možnosti,
nato pa pritisnite gumb v. Prikaže se meni
Možnosti.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Predv. izbrano,
nato pa pritisnite gumb v. Prikazal se bo
zaslon za predvajanje izbora.
3. Z gumboma ▲▼ izberite posnetek, nato pa
pritisnite gumb v. Na levi strani posnetka
se prikaže kljukica.
4. Ponovite 3. korak in izberite še druge
posnetke.
5. Če želite odstraniti posnetek s seznama, se
pomaknite do aplikacije in znova pritisnite
gumb v. Kljukica ob posnetku bo izginila.
6. Ko končate, z gumboma ▲▼ izberite
Predvajaj, nato pa pritisnite gumb v.
Ponovno se bo prikazal zaslon za predvajanje
glasbe in prikazoval samo označene
posnetke. Izbrani posnetki se bodo predvajali
samodejno.
||OPOMBE |
\\ Predvajalni seznam zvočne CD-plošče (CD-DA) lahko
vsebuje največ 99 posnetkov.
\\ Če ste ustvarili predvajalni seznam, bo možnost Predv.
izbrano v meniju Možnosti zamenjala možnost Uredi sez.
predvajanja.
\\ Na zaslonu za predvajanje izbora lahko izbirate med
Izberi vse, Počisti vse. in Prekliči..
| 44 Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 44
2014-02-26 오후 12:10:51
1. V priključek USB na sprednji strani izdelka
priključite napravo USB.
2. Na zaslonu za predvajanje izberite Možnosti,
nato pa pritisnite gumb v. Prikaže se meni
Možnosti.
3. Z gumboma ▲▼ izberite Prenos, nato
pa pritisnite gumb v. Prikaže se zaslon
Kopiranje.
4. Z gumboma ▲▼ izberite posnetek, nato pa
pritisnite gumb v. Na levi strani posnetka
se prikaže kljukica.
5. Ponovite 4. korak in izberite še druge
posnetke.
6. Če želite odstraniti posnetek s seznama, se
pomaknite do posnetka in znova pritisnite
gumb v.
Kljukica pri posnetku bo izginila.
7. Ko končate, z gumboma ▲▼ izberite gumb
Kopiranje, nato pa pritisnite gumb v.
Prikaže se pojavno sporočilo kopiranja.
8. Z gumboma ▲▼ izberite napravo, kjer naj se
kopirane datoteke shranijo, nato pa pritisnite
gumb v.
\\ Ne odklapljajte naprave, ko poteka kopiranje.
9. Če želite prekiniti kopiranje posnetka,
pritisnite gumb v, nato pa izberite Da. Za
nadaljevanje kopiranja izberite Ne..
10. Ko je kopiranje končano, se prikaže sporočilo
»Uspešno kopirano.«. Pritisnite gumb v.
11. Pritisnite gumb RETURN ali izberite Prekliči.,
nato pa pritisnite gumb v, da se vrnete
nazaj na zaslon za predvajanje.
||OPOMBE |
\\ Ta funkcija ni na voljo za avdio CD-plošče s funkcijo DTS.
\\ Te funkcije nekatere plošče morda ne bodo podpirale.
\\ Kopiranje glasbo kodira v obliko .mp3 pri s kakovostjo
192 kb/s.
\\ Na zaslonu za kopiranje lahko izbirate med Izberi vse in
Počisti vse..
-- Izberite Izberi vse za izbor vseh posnetkov, nato pa
pritisnite gumb v. Tako prekličete izbor posameznih
posnetkov.
-- Če želite preklicati izbor vseh izbranih posnetkov
naenkrat, izberite možnost Počisti vse..
Predvajanje fotografij
Predvajate lahko fotografije s plošče DVD, iz
naprave USB, mobilne naprave ali računalnika.
Uporaba menija Orodja
Med predvajanjem pritisnite gumb TOOLS. Na
dnu zaslona se prikaže orodna vrstica. Ikone, ki
so na zaslonu razvrščene od leve proti desni, so v
spodnji tabeli prikazane v istem vrstnem redu od
zgoraj navzdol.
Nazaj
Naprej
Zaženi/Ustavi
diaprojekcijo.
To možnost izberite, če se želite
premakniti na prejšnjo sliko.
To možnost izberite, če se želite
premakniti na naslednjo sliko.
To možnost izberite, če želite predvajati/
začasno ustaviti diaprojekcijo.
Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 45
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Kopiranje
||OPOMBE |
05
-- Če želite izbrati vse posnetke, izberite možnost Izberi
vse. Tako prekličete izbor posameznih posnetkov. Ko
pritisnete gumb RETURN na daljinskem upravljalniku
ali gumb Predvajaj in nato pritisnete gumb v,
se bodo na zaslonu za predvajanje glasbe prikazali
vsi posnetki in predvajalnik bo začel predvajati vse
posnetke, začenši s posnetkom 001.
-- Če želite preklicati izbor vseh izbranih posnetkov
naenkrat, izberite možnost Počisti vse. Nato izberite
posamezne posnetke ali uporabite Izberi vse, da
izberete vse posnetke, nato pa pritisnite gumb
RETURN na daljinskem upravljalniku. Če ne uporabite
možnosti Izberi vse ali izberete posameznih posnetkov,
se predvajalni seznam ne bo spremenil.
-- Z možnostjo Prekliči. lahko prekličete vse spremembe,
ki ste jih naredili na zaslonu za predvajanje izbora. Ko
se vrnete na predvajalni zaslon, predvajalni seznam ne
bo spremenjen.
45 |
2014-02-26 오후 12:10:52
Predvajanje predstavnostnih vsebin
Nastavitve
diaprojekcije
Povečava
Zasukaj.
Glasba za
ozadje
Nastavitve
Določanje nastavitev diaprojekcije.
To možnost izberite, če želite povečati
trenutno sliko. (Povečava je največ
4-kratna.)
To možnost izberite, če želite zavrteti
sliko. (Sliko lahko zavrtite v levo ali
desno.)
To možnost izberite, če želite med
gledanjem diaprojekcije poslušati
glasbo.
Izberite način slike – Dinamično,
Standardni, Film ali Uporabnik – ali
prikažite informacije o trenutni sliki.
Uporaba menija »Možnosti«
Na zaslonu, na katerem so prikazane datoteke
fotografij, izberite Možnosti, nato pa pritisnite
gumb v.
Diaprojekcija
Predv. izbrano
||OPOMBE |
\\ Prikaz menija »Orodja« je odvisen od plošče ali
pomnilniške naprave.
\\ Da lahko omogočite funkcijo glasbene podlage, mora biti
datoteka fotografije na istem pomnilniškem mediju kot
glasbena datoteka.
Kakovost zvoka je odvisna od bitne hitrosti datoteke MP3,
velikosti datoteke fotografije in načina šifriranja obeh.
\\ V celozaslonskem načinu ne morete povečati podnapisov
in grafičnih elementov.
Uporaba menijev Ogled in Možnosti
Uporaba menija Ogled
Pošlji.
Izbriši
Zagon diaprojekcije, ki predvaja vse
datoteke v trenutni mapi. Če želite
ustvariti diaprojekcijo izbrane skupine
fotografij, glejte Predv. izbrano spodaj.
Omogoča izbiranje posameznih
fotografij za ustvarjanje predvajalnega
seznama. Na splošno ta funkcije deluje
enako za vse medije.
Navodila najdete v razdelku Ustvarjanje
predvajalnega seznama zvočne CDplošče na straneh 44–45.
To možnost izberite, če želite izbrane
datoteke naložiti v spletno mesto
(Picasa, Facebook ipd.) ali napravo.
Če želite uporabiti to funkcijo, morate
odpreti račun na spletni strani in se
prijaviti s funkcijo za prijavo. Glejte
Uporaba funkcije Pošlji na 47. strani.
To možnost izberite, če želite izbrano
datoteko izbrisati iz naprave.
||OPOMBE |
\\ Prikaz menija »Možnosti« je odvisen od plošče ali
pomnilniške naprave.
Na zaslonu, na katerem so prikazane datoteke
fotografij, izberite Pogled, nato pa pritisnite gumb
v.
Naslov
Datum
Mapa
Prikaz vseh fotografij na nosilcu ali v
pomnilniški napravi po naslovu.
Prikaz vseh fotografij na nosilcu ali
v pomnilniški napravi v skupinah po
datumu. Če si želite ogledati fotografije v
skupini, izberite skupino.
Prikaz vseh map na nosilcu ali v
pomnilniški napravi.
||OPOMBE |
\\ Prikaz menija »Ogled« je odvisen od plošče ali pomnilniške
naprave.
| 46 Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 46
2014-02-26 오후 12:10:52
Uporaba funkcije Pošlji
05
Datoteke lahko naložite v spletno mesto (Picasa,
Facebook ipd.) ali napravo.
Predvajanje predstavnostnih vsebin
1. Na zaslonu za predvajanje fotografij izberite
Možnosti, nato pa pritisnite gumb v.
Prikaže se meni Možnosti.
2. Z gumboma ▲▼ izberite Pošlji, nato pa
pritisnite gumb v. Prikaže se zaslon za
izbiranje.
3. Z gumboma ▲▼ izberite fotografijo, nato pa
pritisnite gumb v. Na levi strani fotografije
se prikaže kljukica.
4. Ponovite 3. korak in izberite še druge
fotografije.
5. Če želite fotografijo odstraniti s seznama, se
pomaknite do nje in znova pritisnite gumb v.
Kljukica ob fotografiji bo izginila.
6. Ko končate, z gumboma ▲▼ izberite Pošlji,
nato pa pritisnite gumb v.
Prikaže se pojavno okno »Pošlji«, v katerem
je seznam spletnih mest (Picassa, Facebook
pid.) ali naprav, kamor lahko pošljete
fotografije.
7. Izberite cilj in pritisnite gumb v.
8. Če fotografije pošiljate v spletno mesto, se
to odpre. Prijavite se in sledite navodilom na
zaslonu.
||OPOMBE |
\\ Če želite fotografije poslati v spletno mesto, morate imeti
v njem veljaven račun.
Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 47
47 |
2014-02-26 오후 12:10:52
Omrežne storitve
Če predvajalnik povežete v omrežje, lahko uživate
v različnih omrežnih storitvah, na primer pretakanju
videa in spletnih aplikacijah.
Za uporabo omrežnih storitev morate najprej:
1. Predvajalnik povezati v omrežje.
(Glejte stran 20.)
6. Da bo prijava prihodnjič preprostejša, izberite
Samodejni vpis, nato pa pritisnite gumb v.
7. Izberite Prijava in pritisnite gumb v.
Predvajalnik se prijavi v vaš račun. V spodnjem
levem kotu zaslona se prikaže vaš e-poštni
naslov.
2. Konfigurirati omrežne nastavitve.
(Glejte strani 30–33.)
||OPOMBE |
Prijava v Samsungov račun
\\ Če se vaša e-poštni naslov in geslo ne prikažeta, ko
se prikaže zaslon za prijavo, izberite gumb z navzdol
usmerjeno puščico ob polju »E-pošta«, nato pa pritisnite
gum v. Prikaže se pojavni seznam vseh vaših
registriranih računov. Izberite račun in pritisnite gumb v.
Predvajalnik bo izpolnil polji e-pošte in gesla.
Preden uporabite funkciji »Filmi in TV-oddaje«
in »Aplikacije«, priporočamo, da se prijavite v
Samsungov račun.
Za prijavo v svoj Samsungov račun sledite temu
postopku:
1. Ko je prikazan osnovni zaslon, pritisnite
RDEČI (A) gumb. Prikaže se zaslon za
prijavo.
2. Izberite polje »E-pošta« in pritisnite gumb v.
Prikaže se pojavno okno s tipkovnico.
3. S tipkovnico vnesite svoj e-poštni naslov. Ko
končate, izberite možnost Končano, nato pa
pritisnite gumb v. Znova se prikaže zaslon
za prijavo.
4. Izberite polje »Geslo« in pritisnite gumb v.
Prikaže se pojavno okno s tipkovnico.
5. S tipkovnico vnesite svoje geslo. Ko končate,
izberite možnost Končano, nato pa pritisnite
gumb v. Znova se prikaže zaslon za
prijavo.
\\ Če izberete Samodejni vpis, bo predvajalnik ob naslednji
prijavi samodejno vnesel vaš e-poštni naslov in geslo.
Izbrati boste morali le možnost Prijava.
\\ Če po prijavi pritisnete RDEČI (A) gumb, se prikaže
pojavno okno »Moj račun«. V pojavnem oknu lahko
izberete Odjava, Spreminjanje podatkov o računu,
Povez. računov storitev, Odstrani račune iz naprave
in Deaktiviraj račun.
\\ Če si želite izposojati filme ali kupovati aplikacije, morate
v računu registrirati kreditno kartico. Če kartice še niste
registrirali, izberite Spreminjanje podatkov o računu.
Na strani »Spremeni podatke« računa izberite Registr.
kartice, pritisnite gumb v in sledite navodilom na
zaslonu.
Pred uporabo funkcij »Filmi in TVoddaje« in »Aplikacije«
Če funkcije »Smart Hub« še niste nastavili vas
bo predvajalnik pri prvi uporabi funkcije »Filmi in
TV-oddaje« ali »Aplikacije« pozval, da nastavite
funkcijo »Smart Hub«.
| 48 Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 48
2014-02-26 오후 12:10:52
3. Izberite Začni in pritisnite gumb v. Prikaže
se zaslon s pogoji uporabe funkcije »Smart
Hub« in pravilnikom o zasebnosti.
4. Na zaslonu s pogoji uporabe funkcije »Smart
Hub« si pozorno preberite pogoje in določila
ter pravilnikom o zasebnosti in jih potrdite, če
želite uporabljati funkcijo »Smart Hub«.
5. Pomaknite se navzdol in izberite možnost
Prikaži podrobnosti, da si preberete
podrobnosti.
6. Ko končate z branjem, se pomaknite nazaj
do prvega vnosnega polja in pritisnite gumb
v, da potrdite, da se strinjate s pogoji in
določili storitve ter pravilnikom o zasebnosti.
7. Dvakrat pritisnite gumb ►, da se pomaknete
do zaslona z dodatnimi pravili o zasebnosti.
8. Kliknite Prikaži podrobnosti, da prikažete
celotno obvestilo.
9. Ko končate z branjem, se pomaknite nazaj
do vrhnjega vnosnega polja in pritisnite gumb
v.
||OPOMBE |
\\ Strinjanje z dodatnimi pravili o zasebnosti ni obvezno,
vendar če se z njimi ne strinjate nekatere možnosti
funkcije »Smart TV« morda ne bodo na voljo.
10. Dvakrat pritisnite gumb ►. Prikaže se zaslon
»Nastavit. je končana«. Pritisnite gumb v.
Brezplačne in plačljive filme in televizijske oddaje
lahko prenesete ali pretakate v televizor in si jih na
njem ogledate.
Filmi in TV-oddaje
Predstavljeno
Priporočeno
Priljubljeni Predstavljeno
Filmi
TV-oddaje
Kupljeno
1. Na osnovnem zaslonu izberite Filmi in TVoddaje, nato pa pritisnite gumb v.
2. Izberite film v kategoriji »Predstavljeno« ali
»Priporočeno«, nato pa pritisnite gumb v.
Prikaže se stran izbranega filma.
ALI
Z gumbom ▼ se pomaknite na dno zaslona.
Izberite Priljubljeni, Predstavljeno, Filmi,
TV-oddaje ali Kupljeno, nato pa pritisnite
gumb v.
Na strani, ki se prikaže, z gumbi ▲▼◄►
izberite oddajo ali film, nato pa pritisnite gumb
v.
Na zaslonih s filmi in TV-oddajami lahko
izberete tudi možnosti Novosti, Najbolj
priljubljeno in Zvrsti, ter poiščete še druge
filme in TV-oddaje, ki so na voljo. Na zaslonu
»Zvrsti« z gumbi ▲▼◄► izberite zvrst, nato
pa pritisnite gumb v.
Na zaslonih s filmi in TV-oddajami te izbirate
tako, da z gumbi ▲▼◄► označite svoj izbor,
nato pa pritisnite gumb v.
Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 49
Omrežne storitve
2. Če izberete Filmi in TV-oddaje, se prikaže
pojavno okno »Smart Hub«, ki vas sprašuje,
ali želite nastaviti funkcijo »Smart Hub«.
Izberite Da in pritisnite gumb v. Prikaže se
pozdravni zaslon.
Uporaba filmov in televizijskih
oddaj
06
1. Na osnovnem zaslonu izberite Filmi in TVoddaje ali Aplikacije, nato pa pritisnite gumb
v. Če izberete Aplikacije, nadaljujte s 4.
korakom.
49 |
2014-02-26 오후 12:10:53
Omrežne storitve
3. Ko si želite ogledati izbrano, izberite Glej
zdaj, nato pa pritisnite gumb v. Prikaže se
zaslon s seznamom različnih ponudnikov, ki
izposojajo film, in cenami za izposojo.
4. Izberite ponudnika in pritisnite gumb v.
Za predvajanje filma sledite navodilom na
zaslonu.
4
||OPOMBE |
\\ Če se v Samsungov račun še niste prijavili, se po 3.
koraku prikaže zaslon za prijavo, kjer se morate prijaviti.
\\ Če v Samsungovem računu še niste vnesli podatkov
kreditne kartice, se po prijavi prikaže zaslon »Registr.
kartice«. Sledite navodilom na zaslonu. Če si želite
izposojati filme ali kupovati aplikacije, morate registrirati
kreditno kartico.
Uporaba aplikacij
Aplikacije lahko prenašate iz interneta, kjer lahko
dostopate do različnih plačljivih ali brezplačnih
aplikacij in si jih ogledate na televizorju. Za dostop
do nekaterih aplikacij potrebujete Samsungov
račun.
Kratek pregled zaslona z aplikacijami
Priporočeno
1
2
3
4
5
Samsung
TV
4
Moji Appi
WebBrowser
2
Več aplikacij
1
2
Priporočeno: prikaže priporočene vsebine, ki jih
upravlja Samsung.
Predstavljene aplikacije: Z gumbi ▲▼◄►
označite eno od predstavljenih aplikacij in pritisnite
gumb v. Prikažejo se informacije izbrani aplikaciji.
Prenašanje aplikacij
S funkcijo »Samsungove aplikacije« lahko
prenašate različne plačljive ali brezplačne
aplikacije.
1. Na osnovnem zaslonu izberite Samsung
Apps, nato pa pritisnite gumb v. Prikaže
se zaslon Samsungovih aplikacij.
2. Na vrhu zaslonu so v rubriki Novosti
prikazane nove aplikacije. Z gumboma ◄►
se pomaknite levo ali desno po zaslonu in
izberite aplikacijo. Pritisnite gumb v, da
prikažete podrobnejše informacije o aplikaciji.
Če je aplikacija brezplačna, izberite Prenos,
nato pa pritisnite gumb v, da jo prenesete.
Če je aplikacija plačljiva , izberite Kupi.,
pritisnite gumb v in sledite navodilom na
zaslonu.
||OPOMBE |
Aplikacije
1
3
Več aplikacij: to možnost izberite, če želite prikazati
zaslon »Več aplikacij«, kjer lahko dodate, spreminjate
in brišete aplikacije in si ogledate vse prenesene
aplikacije.
3
Moji Appi: prikaže vašo osebno galerijo aplikacij na
zaslonu »Več aplikacij«.
\\ Če želite kupiti aplikacijo, morate biti prijavljeni v
Samsungov račun in imeti registrirano kreditno kartico.
Za prijavo pritisnite RDEČI (A) gumb na daljinskem
upravljalniku.
\\ kartice še niste registrirali, po prijavi znova pritisnite
RDEČI (A) gumb, nato pa v pojavnem oknu, ki se prikaže,
izberite Spreminjanje podatkov o računu. Na strani
»Spremeni podatke« računa izberite Registr. kartice,
pritisnite gumb v in sledite navodilom na zaslonu.
\\ Dostopate lahko tudi do aplikacij v kategorijah, ki so
prikazane na levi strani zaslona. Navodila najdete v 4.
koraku.
| 50 Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 50
2014-02-26 오후 12:10:53
5. Z gumboma ▲▼ izberite kategorijo. Vsakič,
ko osvetljeno polje premaknete na drugo
kategorijo, se na desni prikaže nov izbor
aplikacij.
6. Z gumbom ► se pomaknite na izbor in z
gumbi ▲▼◄► izberite aplikacijo.
7. Če si želite ogledati podrobne informacije o
aplikaciji, pritisniti gumb v, ko jo izberete.
8. Če želite prenesti aplikacijo, sledite navodilom
v 2. in 3. koraku.
Zagon aplikacije
1. Na osnovnem zaslonu izberite Aplikacije,
nato pa pritisnite gumb v.
2. Na zaslonu »Aplikacije« z gumbi ▲▼◄►
izberite aplikacijo, nato pa pritisnite gumb v.
Aplikacija se zažene.
Uporaba zaslona »Več aplikacij«
Več aplikacij
Prikaz: Datum Prenosa
Možnosti
1/9
WebBrowserApp2
App3
App4App5App6
App7App8App9
WebBrowser
Shranjevanje
Kontaktni podatki : admin@samsung.com (Na nas se lahko obrnete prek tega naslova.)
XX MB / XXX MB
Kategorija : Osnovni | Različica : X.XXX | Velikost : XX.XKB
Razvrščanje aplikacij
Aplikacije na zaslonu »Več aplikacij« lahko
razvrščate po spodnjem postopku:
1. Na osnovnem zaslonu izberite Aplikacije,
nato pa pritisnite gumb v.
2. Na zaslonu »Aplikacije« se z gumbom ▼
pomaknite do ikone Več aplikacij na dnu
strani, nato pa pritisnite gumb v.
3. Na zaslonu »Več aplikacij« se z gumboma
▲► pomaknite do možnosti Prikaz na vrhu
zaslona in pritisnite gumb v.
4. V spustnem oknu, ki se prikaže, izberite
Datum Prenosa, Nedavno odprto ali
Naslov, nato pa pritisnite gumb v. Aplikacije
na zaslonu »Več aplikacij« se razvrstijo po
izbranem merilu.
Uporaba menija Možnosti
Zakleni/Odkleni
S funkcijama »Zakleni/odkleni« in »Varnostni
PIN« lahko zaklenete aplikacije, tako da jih ne bo
mogoče zagnati z zaslonov »Aplikacije« in »Več
aplikacij«. Privzeti PIN je 0000.
1. Na zaslonu »Več aplikacij« se z gumboma
▲► pomaknite do možnosti Možnosti na
vrhu zaslona in pritisnite gumb v.
Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 51
Omrežne storitve
4. Če si želite ogledati še druge aplikacije, se
z gumbi ▲▼◄► pomaknite na seznam
kategorij na levi.
Na zaslonu »Več aplikacij« je seznam vseh
aplikacij, ki ste jih prenesli. Na voljo so naslednje
možnosti:
• Aplikacije na zaslonu »Več aplikacij« lahko
razvrstite z ukazi Datum Prenosa, Nedavno
odprto in Naslov.
• Za aplikacije v polju »Moje aplikacije« na zaslonu
»Aplikacije« je na voljo več možnosti menija
»Uredi«, vključno s posodabljanjem aplikacij,
premikanjem aplikacij v mapo ter brisanjem in
zaklepanjem.
• Zagon aplikacije.
06
3. Ko se aplikacija prenese, izberite Zaženi,
nato pa pritisnite gumb v, da zaženete
aplikacijo. Če želite aplikacijo zagnati kasneje,
pritisnite gumb RETURN. V obeh primerih
se na zaslonu z aplikacijami prikaže ikona
aplikacije.
51 |
2014-02-26 오후 12:10:54
Omrežne storitve
2. Izberite Zakleni/Odkleni in pritisnite gumb
v.
3. Ko se prikaže storitev za zaklepanje, s
številskimi gumbi na daljinskem upravljalniku
vnesite kodo PIN.
4. Izberite aplikacijo, ki jo želite zakleniti, nato pa
pritisnite gumb v. Na aplikaciji se prikaže
ključavnica. Enako lahko zaklenete tudi druge
aplikacije.
5. Za odklepanje izberite aplikacijo, ki jo želite
odkleniti, nato pa pritisnite gumb v.
6. Če želite zakleniti vse aplikacije, z gumboma
▲► izberite Zakl. vse, nato pa pritisnite
gumb v.
7. Če želite hkrati odkleniti vse zaklenjene
aplikacije, z gumboma ▲► izberite Odkleni
vse, nato pa pritisnite gumb v.
8. Pritisnite gumb RETURN, da se vrnete
na zaslon z aplikacijami. Ob zaklenjenih
aplikacijah bo na desni strani prikazana
ključavnica.
Uredi Moje Appe
Funkcija »Uredi moje aplikacije« omogočanje
dodajanje in brisanje aplikacij na seznamu »Moje
aplikacije«. Omogoča tudi premestitev aplikacije
na seznamu »Moje aplikacije«.
Dodajanje aplikacije na seznam »Moje
aplikacije«
1. Na zaslonu »Več aplikacij« se z gumboma
▲► pomaknite do možnosti Možnosti na
vrhu zaslona in pritisnite gumb v.
2. Izberite Uredi Moje Appe in pritisnite gumb
v. Prikaže se zaslon »Uredi moje aplikacije«.
4. Ko se vrnete na zaslon »Aplikacije«, bo
izbrana aplikacija prikazana v polju »Moje
aplikacije«.
Brisanje aplikacije iz polja »Moje aplikacije«
1. Na zaslonu »Več aplikacij« se z gumboma
▲► pomaknite do možnosti Možnosti na
vrhu zaslona in pritisnite gumb v.
2. Izberite Uredi Moje Appe in pritisnite gumb
v. Prikaže se zaslon »Uredi moje aplikacije«.
3. Izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti iz polja
»Moje aplikacije«, pritisnite gumb v, nato pa
se z gumbi ▲ pomaknite na ikono X. Prikaže
se pojavno okno »Odstrani iz mojih aplikacij«.
4. Izberite Da in pritisnite gumb v.
5. Ko se vrnete na zaslon »Aplikacije«, bo
izbrana aplikacija odstranjena iz polja »Moje
aplikacije«.
Premikanje aplikacije v polje »Moje aplikacije«
1. Na zaslonu »Več aplikacij« se z gumboma
▲► pomaknite do možnosti Možnosti na
vrhu zaslona in pritisnite gumb v.
2. Izberite Uredi Moje Appe in pritisnite gumb
v. Prikaže se zaslon »Uredi moje aplikacije«.
3. Izberite aplikacijo, ki jo želite premakniti,
pritisnite gumb v, nato pa jo z gumbi
▲▼◄► premaknite v smeri ene od puščic,
ki so prikazane ob njej (<, >, ^ itd.). Ikona
aplikacije se premakne v izbrani smeri..
4. Ko ikono aplikacije premaknete na želeno
mesto, pritisnite gumb v.
5. Ko se vrnete na zaslon »Aplikacije«, bo
aplikacija na mestu, ki ste ga izbrali.
3. V vrhnji vrstici z aplikacijami izberite eno
od osvetljenih aplikacij, nato pa pritisnite
gumb v. Osvetljena aplikacija se prikaže
v spodnjem polju »Moje aplikacije« v vrhnji
vrstici pa se zasenči.
||OPOMBE |
\\ Zasenčene aplikacije so že na seznamu »Moje aplikacije«.
| 52 Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 52
2014-02-26 오후 12:10:54
1. Na zaslonu »Več aplikacij« se z gumboma
▲► pomaknite do možnosti Možnosti na
vrhu zaslona in pritisnite gumb v.
2. Izberite možnost Ustvari mapo, nato pa
pritisnite gumb v. Prikaže se pojavno okno
»Določite ime mape«.
6. Ko končate, na vrhu zaslona izberite možnost
Izberite mapo, nato pa pritisnite gumb v.
Prikaže se pojavno okno »Izberi mapo«.
Ta funkcija vam omogoča ustvarjanje map na
zaslonu »Več aplikacij«, kamor lahko premestite
aplikacije.
3. Pritisnite gumb v. Prikaže se tipkovnica,
4. Izberite gumb Izbriši na desni strani, nato
pa pritisnite gumb v, da iz vnosnega polja
odstranite ime Mapa 1. Nato s tipkovnico
vnesite ime, s katerim želite poimenovati
mapo.
5. Ko končate, na desni strani izberite možnost
Končano, nato pa pritisnite gumb v.
Prikaže se pojavno okno.
6. Izberite V redu., nato pa pritisnite gumb v.
Nova mapa se prikaže na seznamu aplikacij
na levi strani zaslona.
Premakni v mapo
Ta funkcija omogoča premikanje aplikacij v želeno
mapo.
1. Na zaslonu »Več aplikacij« se z gumboma
▲► pomaknite do možnosti Možnosti na
vrhu zaslona in pritisnite gumb v.
2. Izberite možnost Premakni v mapo, nato
pa pritisnite gumb v. Prikaže se okno za
premikanje v mapo.
3. Z gumbi ▲▼◄► označite aplikacijo, ki jo
želite premakniti, nato pa pritisnite gumb v,
da jo izberete. V levem zgornjem kotu ikone
aplikacije se prikaže kljukica.
4. Če želite počistiti kljukico, pritisnite gumb v.
Kljukica izgine.
5. Če želite izbrati še druge aplikacije, ponovite
3. korak.
\\ Če želite izbrati vse prenesene aplikacije, v zgornjem
desnem kotu zaslona izberite Izberi vse, nato pa pritisnite
gumb v. Če želite preklicati izbor vseh aplikacij, v
zgornjem desnem kotu zaslona izberite Prekl. izb., nato
pa pritisnite gumb v.
7. V pojavnem oknu »Izberi mapo« z gumboma
▲▼ izberite mapo, v katero želite premakniti
izbrane aplikacije, nato pa pritisnite gumb v.
8. Prikaže se pojavno okno »aplikacije
premaknjene«. Pritisnite gumb v.
9. Če želite odpreti mapo, jo označite z gumbi
▲▼◄►, nato pa pritisnite gumb v.
Preimenuj mapo
Ta funkcija vam omogoča preimenovati obstoječo
mapo.
1. Na zaslonu »Več aplikacij« se z gumboma
▲► pomaknite do možnosti Možnosti na
vrhu zaslona in pritisnite gumb v.
2. Izberite možnost Preimenuj mapo, nato
pa pritisnite gumb v. Prikaže se zaslon
»Preimenuj mapo«, kjer je ena od map
označena.
3. Z gumbi ▲▼◄► označite želeno mapo, nato
pa pritisnite gumb v. Prikaže se pojavno
okno »Preimenuj«.
4. Pritisnite gumb v. Prikaže se tipkovnica.
5. Vnesite novo ime mape. Ko končate, na
desni strani izberite možnost Končano, nato
pa pritisnite gumb v. Znova se prikaže
pojavno okno »Preimenuj«, kjer je prikazano
novo ime.
6. Izberite V redu. in pritisnite gumb v. Mapa
je preimenovana.
7. Desni strani zaslona izberite Zapri, nato pa
pritisnite gumb v.
Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 53
Omrežne storitve
||OPOMBE |
06
Ustvari mapo
53 |
2014-02-26 오후 12:10:54
Omrežne storitve
Izbriši
S to možnostjo lahko izbrišete aplikacije in mape
zaslona »Moje aplikacije«. Če mapa vsebuje
aplikacije, bodo slednje izbrisane skupaj z mapo..
Z brisanjem mape trajno odstranite. Če boste
izbrisano aplikacijo kasneje želeli znova uporabiti,
jo morate znova prenesti.
1. Na zaslonu »Več aplikacij« se z gumboma
▲► pomaknite do možnosti Možnosti na
vrhu zaslona in pritisnite gumb v.
2. Izberite Izbriši in pritisnite gumb v. Prikaže
se zaslon »Izbriši«.
Pos. aplikacij
Ko se mora aplikacija posodobiti na najnovejšo
različico, izberite možnost Aplikacije in nato
Več aplikacij. Na zaslonu Več aplikacij izberite
možnost Pos. aplikacij in nato izberite aplikacijo
s seznama. Aplikacija se začne posodabljati na
najnovejšo različico. Možnost Pos. aplikacij
se na zaslonu prikaže samo, ko je potrebna
posodobitev.
3. Z gumbi ▲▼◄► označite aplikacijo ali mapo,
nato pa pritisnite gumb v, da jo izberete. V
levem zgornjem kotu ikone aplikacije ali mape
se prikaže kljukica.
4. Če želite počistiti kljukico, pritisnite gumb v.
Kljukica izgine.
5. Če želite izbrati še druge aplikacije ali mape,
ponovite 3. korak.
||OPOMBE |
\\ Če želite izbrati vse prenesene aplikacije, v zgornjem
desnem kotu zaslona izberite Izberi vse, nato pa pritisnite
gumb v. Če želite preklicati izbor vseh aplikacij, v
zgornjem desnem kotu zaslona izberite Prekl. izb., nato
pa pritisnite gumb v.
6. Ko izberete vse želene elemente, na vrhu
zaslona izberite Izbriši, nato pa pritisnite
gumb v. Prikaže se pojavno okno brisanja.
7. Izberite Da in pritisnite gumb v. Izbrane
aplikacije se izbrišejo.
||OPOMBE |
\\ Zaklenjene aplikacije ali mape ni mogoče neposredno
izbrisati. Če v 7. koraku za brisanje izberete zaklenjeno
aplikacijo ali mapo, se prikaže pojavno okno »Zakleni
storitev«. V pojavnem oknu vnesite varnostno kodo PIN,
nato pa pritisnite gumb v. Zaklepanje bo preklicano in
datoteka ali mapa bo izbrisana.
| 54 Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 54
2014-02-26 오후 12:10:54
Screen Mirroring
2. V napravi zaženite aplikacijo AllShare Cast.
3. Na seznamu povezanih naprav, ki se prikaže
na napravi, poiščite ime predvajalnika plošč
Blu-ray in ga izberite.
4. Na televizorju se prikaže koda PIN. To kodo
PIN vnesite v napravo.
5. Na televizorju se prikaže sporočilo o
vzpostavljanju povezave (npr.: »povezovanje
z Android_92gb ...«), ki mu sledi sporočilo o
vzpostavljeni povezavi.
6. Čez nekaj trenutkov se na televizorju prikaže
zaslonski prikaz naprave.
7. Za izklop funkcije Screen Mirroring ritisnite
gumb EXIT ali RETURN na daljinskem
upravljalniku ali pa onemogočite funkcijo
Zrcaljenje zaslona na svojem pametnem
telefonu.
||OPOMBE |
\\ Povežete se lahko z napravo, ki podpira AllShare Cast.
Povezovanje s tako napravo morda ni v celoti podprto,
kar je odvisno od izdelovalca. Za več informacij o podpori
mobilne povezave si oglejte spletno stran izdelovalca.
\\ Pri uporabi funkcije Screen Mirroring lahko zaradi okolice
pride do motenj v sliki in zvoku.
\\ Prenos podatkov prek povezave Bluetooth lahko povzroči
motnje v signalu funkcije Screen Mirroring. Priporočamo,
da pred uporabo funkcije Screen Mirroring izklopite
funkcijo Bluetooth v pametnem telefonu oziroma napravi
(tabličnem računalniku).
||OPOMBE |
\\ Ko zaženete spletni brskalnik in je predvajalnik prek kabla
HDMI povezan s televizorjem, združljivim s funkcijo BD
Wise in je ta vključena, se brskalnik poveča na celotni
zaslon, ločljivost televizorja pa se samodejno nastavi na
optimalno vrednost.
\\ Spletni brskalnik ni združljiv z aplikacijami Java.
\\ Če poskusite prenesti datoteko, ki je ni mogoče shraniti,
se bo prikazalo sporočilo o napaki.
\\ E-trgovina (nakup izdelkov prek spleta) ni podprta.
\\ ActiveX ni podprt.
\\ Dostop do nekaterih spletnih strani ali spletnih brskalnikov,
ki jih upravljajo določena podjetja, je lahko blokiran.
Omrežne storitve
1. Ko je prikazan osnovni zaslon predvajalnika
plošč Blu-ray, pritisnite MODRI (D) gumb na
daljinskem upravljalniku. Prikaže se pojavno
okno Screen Mirroring.
Do interneta lahko dostopate prek spletnega
brskalnika.
V osnovnem zaslonu izberite Spletni brskal., nato
pa pritisnite gumb v.
06
Funkcija Screen Mirroring vam omogoča na
televizorju prikazati zaslonski prikaz pametnega
telefona ali tabličnega računalnika s sistemom
Android, ki je povezan s predvajalnikom plošč Bluray.
Uporaba spletnega brskalnika
Brskanje s povezavo in brskanje s
kazalcem
V spletnem brskalniku sta mogoča dva načina
brskanja: brskanje s povezavo in brskanje
s kazalcem. Ko prvič zaženete brskalnik, je
vklopljeno brskanje s kazalcem. Če za krmarjenje
po brskalniku uporabljate miško, priporočamo,
da nastavitev »Brskanje s kazalcem« pustite
vklopljeno. Če za krmarjenje po brskalniku
uporabljate daljinski upravljalnik, priporočamo,
da nastavitev »Brskanje s kazalcem« spremenite
v »Brs. s povezavo«. Pri brskanju s povezavo se
označeno polje v brskalniku premika od povezave
do povezave in je veliko priročnejše od brskanja s
kazalcem, če uporabljate daljinski upravljalnik.
Če želite vklopiti brskanje s povezavo, sledite
spodnjemu postopku:
1. Z gumbi ▲▼◄► daljinskega upravljalnika
kazalec premaknite na ikono »Brs. s
povezavo« v zgornjem desnem kotu zaslona.
Ikona »Brs. s povezavo« je tretja z desne.
kazalec je na pravem mestu, če ikona
pomodri in se na zaslonu prikaže napis »Brs.
s povezavo«.
2. Pritisnite gumb v. Brskanje s povezavo je
vklopljeno in bo vklopljeno, vsakič ko odprete
spletni brskalnik.
Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 55
55 |
2014-02-26 오후 12:10:54
Omrežne storitve
Kratek pregled nadzorne plošče
Nadzorna plošča, ki je v zgodnjem delu zaslona,
vsebuje orodno vrstico z ikonami, ki zaženejo vrsto
uporabnih funkcij. Spodaj so te ikone opisane v
zaporedje od leve proti desni na zaslonu.
1
http://www.samsung.com
Uporaba pojavnega okna tipkovnice
Če kliknete http://www.samsung.com
ali
ali polje za vnos podatkov ali besedila in nato
pritisnete gumb v, se prikaže pojavno oknu
tipkovnice.
Če pojavno okno tipkovnice uporabljate z
daljinskim upravljalnikom, sledite temu postopku:
http://www.samsung.com
100%
100%
Pri vnašanju znakov se prikaže priporočeno besedilo.
: premik na prejšnjo stran.
: premik na naslednjo spletno stran stran.
: prikaz zaslona zaznamkov in zgodovine.
Tukaj lahko dodate zaznamek za trenutno stran,
izberete obstoječ zaznamek ter urejate in brišete
zaznamke. Lahko si ogledate tudi zgodovino
brskanja in izberete stran, ki ste jo že obiskali.
• : premik na osnovni zaslon spletnega
brskalnika.
• http://www.samsung.com
: omogoča ročni
vnos naslova spletne strani s pojavnim oknom
tipkovnice.
• : ponovno naloži osveženo trenutno stran.
• : trenutno stran doda med zaznamke.
•
: omogoča sikanje informacij na
podlagi vnosa v pojavnem oknu tipkovnice. Glejte
Uporaba pojavnega okna tipkovnice na 56. strani.
•
: omogoča povečevanje in pomanjšanje
zaslonskega prikaza v odstotkih.
• / : preklapljanje med brskanjem s
povezavo in brskanjem s kazalcem.
• : omogoča določitev nastavitev brskalnika.
Glejte Uporaba nastavitvenega menija na 57.
strani.
• : zapre spletni brskalnik.
•
•
•
1
Caps
1 234 567 89 0
:
qwe r t y u i o p^*
a s d f g h j k l ~@ !
z x c v b nm , . ? - 
ENG
www. .com/   
123#&
Izbriši

Končano
Prekliči.
1. Z gumbi ▲▼◄► daljinskega upravljalnika
označeno polje pomaknite do želene številke
ali črke.
2. Za vnos črke ali številke v vnosno polje
pritisnite gumb v.
3. Če želite vnesti veliko črko, označeno
polje pomaknite do tipke Caps v zgornjem
levem kotu in pritisnite v. Če želite znova
uporabljati male črke, znova označite tipko
Caps in pritisnite gumb v.
4. Če želite vnesti posebni znak ali ločilo,
označite tipko 123#& na levi strani in pritisnite
gumb v.
5. Le želite izbrisati znak, označeno polje
pomaknite na gumb : in pritisnite gumb v.
6. Če želite izbrisati celoten vnos, označeno
polje pomaknite na gumb Prekliči. in pritisnite
gumb v.
7. Ko končate vnašanje, označeno polje
premaknite na tipko Končano in pritisnite
gumb v.
| 56 Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 56
2014-02-26 오후 12:10:55
||OPOMBE |
Možnosti v pojavnem oknu tipkovnice
Če želite odpreti možnosti pojavnega okna
v spodnjem levem
tipkovnice, označite tipko
kotu tipkovnice in pritisnite gumb v.
Izberite jezik tipkovnice. Izberete lahko
angleščino, francoščino, ruščino ipd.
Jezik
Priporočeno
besedilo
Predvidevanje
nasled...
Tipkovnica bo med vnašanjem prikazala
priporočene besede. To funkcijo lahko
nastavite na Vklop ali Izklop.
Tipkovnica bo med vnašanjem prikazala
predvideno naslednjo črko. Predvidena
naslednja črka se prikaže v obroču
okoli črke, ki ste jo nazadnje vnesli.
Lahko izberete predvideno črko ali se
pomaknete na naslednjo. To funkcijo
lahko nastavite na Vklop ali Izklop.
Uporaba menija »Nastavitve«
V nastavitvenem meniju so funkcije, ki določajo
delovanje brskalnika in varnostne nastavitve
brskalnika. Če želite odpreti nastavitveni meni,
na nadzorni plošči označite ikono , nato pa
pritisnite gumb v. Če želite izbrati možnost
v nastavitvenem meniju, označite možnost in
pritisnite gumb v.
http://www.samsung.com
Odobrena
mesta
Omogoča omejitev dostopa do
neprimernih spletnih mest otrokom,
tako da dovoljuje samo dostop do
spletnih mest, ki jih registrirate.
pri vsakem dostopu do te funkcije se
prikaže zaslon za vnos kode PIN. Ko
prvič odprete to funkcijo. s številskimi
gumbi daljinskega upravljalnika vnesite
privzeto kodo PIN 0000.
Kodo PIN lahko spremenite z možnostjo
»Ponastavi geslo za odobrena mesta«.
Podrobnosti so spodaj.
Funkcija odobrenih mest : vklop in
izklop funkcije odobrenih spletnih mest.
Ponastavi geslo za odobrena mesta :
prememba gesla funkcije »Odobrena
mesta«.
Dodaj spl. mesto : omogoča dodajanje
trenutnega spletnega mesta seznamu
odobrenih.
Upravljaj odobrena mesta : omogoča
vnos naslovov URL za dodajanje na
seznam »Odobrena mesta« in brisanje
spletnih mest z njega.
Če vklopite to funkcijo in na seznam
»Odobrena mesta« ne dodate nobenega
spletnega mesta, dostop do interneta
ne bo mogoč.
Omrežne storitve
Omogoči/
Onemogoči
prijemanje
Vklop ali izklop funkcij prijemanja. Če je
funkcija prijemanja vklopljena, se lahko
premikate navzdol in navzgor po spletni
strani, ne da bi uporabili drsno vrstico.
Funkcija prijemanja je na voljo samo
pri brskanji s kazalcem.
06
\\ Če ste s predvajalnikom povezali brezžično tipkovnico,
lahko lahko uporabljate za vnos črk, številk, posebnih
znakov in ločil. Upoštevajte, da brezžična tipkovnica
deluje, le kadar je prikazano pojavno okno tipkovnice, in
da jo je mogoče uporabljati samo za vnos črk, številk,
posebnih znakov in ločil.
100%
Omogoči prijemanje
Odobrena mesta
Zasebno brskanje je vkloplj.
Nastav. splet. brskal.
Pomoč
Zapri
Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 57
57 |
2014-02-26 오후 12:10:55
Omrežne storitve
Zasebno
brskanje je
vkloplj./izkl.
Nastav. splet.
brskalnika
Pomoč
Vklop/izklop zasebnega načina.
Če je zasebni način omogočen, brskalnik
ne shranjuje naslovov URL spletnih
mest, ki jih obiščete. Če želite omogočiti
zasebni način, izberite V redu..
Če je zasebni način vklopljen, je pred
naslovom URL v brskalniku prikazana
ikona »Stop«. Če želite izklopiti zasebni
način, ga znova izberite, ko je vklopljen.
Nas. za domačo stran : določitev
domače strani spletnega brskalnika.
Blok. poj. oken : vklop/izklop
blokiranja pojavnih oken.
Blokiranje strani : vklop/izklop
blokiranja oglasov in določanje
naslovov URL, kjer so oglasi blokirani.
Splošno : v tej možnosti lahko izbrišete
osebne podatke, kot so zgodovina
obiskov spletnih mest in podatki o
brskanju (piškotki ipd.) ter ponastavite
vse nastavitve spletnega brskalnika na
tovarniške.
Kodiranje : kodiranje spletnih strani
lahko nastavite na »Sam. izbira« ali
pa obliko kodiranja ročno izberete s
seznama.
Kazalec : če je kazalec nastavljen
na »Kazalec«, lahko izberete njegovo
hitrost, lahko pa vklopite tudi pametni
kazalec (Vklop ali Izklop).
Informacije o brskalniku : prikaz
oznake različice in avtorskih pravic
brskalnika.
Povezovanje računov internetnih
storitev s predvajalnikom
Funkcija »Povez. računov storitev« omogoča
povezovanje predvajalnika z vašimi računi v
internetnih storitvah, kot je Pandora, tako da se
predvajalnik lahko samodejno poveže s storitvijo,
ko zaženete aplikacijo te storitve.
Povezavo do računa storitve ustvarite na naslednji
način:
1. Ko je prikazan osnovni zaslon, pritisnite
RDEČI (A) gumb na daljinskem upravljalniku,
da se prijavite v svoj Samsungov račun.
2. Ko ste prijavljeni, znova pritisnite RDEČI (A)
gumb na daljinskem upravljalniku.
3. V pojavnem oknu »Moj račun« izberite
možnost Povez. računov storitev, nato pa
pritisnite gumb v.
4. Na zaslonu »Povez. računov storitev« izberite
storitev, ki jo želite povezati s predvajalnikom,
in pritisnite gumb v.
5. Izberite Registriraj. in pritisnite gumb v.
6. Na zaslonu »ID in geslo«, s pojavno tipkovnico
vnesite uporabniško ime, ki ga uporabljate
za storitev. Ko končate, izberite možnost
Končano, nato pa pritisnite gumb v.
7. Enak postopek ponovite tudi za geslo Ko
končate, izberite možnost Končano, nato pa
pritisnite gumb v.
8. Izberite V redu. in pritisnite gumb v.
Osnovne informacije o upravljanju
spletnega brskalnika.
||OPOMBE |
\\ Pri nekaterih spletnih mestih nekatere nastavljene funkcije
spletnega brskalnika morda ne bodo delovale. Funkcije, ki
niso aktivne, so zasenčene in jih ni mogoče uporabljati.
| 58 Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 58
2014-02-26 오후 12:10:55
BD-LIVE™
06
Ko je predvajalnik povezan z omrežjem, lahko
uživate v storitvah, ki so povezane s filmi, če
plošča podpira funkcijo BD-LIVE.
Omrežne storitve
1. V priključek USB na sprednji strani
predvajalnika vstavite pomnilnik USB in
preverite razpoložljivi prostor v pomnilniku. V
pomnilniški napravi mora biti za storitve BDLIVE na voljo vsaj 1 GB prostora.
2. Na osnovnem zaslonu izberite Nastavitve,
nato pa pritisnite gumb v.
3. Izberite Omrežje in pritisnite gumb v.
4. Izberite Nastavitve BD-Live in pritisnite
gumb v.
5. Izberite Upravljanje podatkov BD in pritisnite
gumb v.
6. Izberite Izberi napravo. in pritisnite gumb v.
7. Izberite napravo USB in pritisnite gumb v.
8. Vstavite ploščo Blu-ray, ki podpira BD-LIVE.
9. Izberite eno od vsebin storitve BD-LIVE, ki jih
nudi izdelovalec plošče.
||OPOMBE |
\\ Način uporabe in vsebine BD-LIVE so odvisni od
izdelovalca plošče.
Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 59
59 |
2014-02-26 오후 12:10:55
Priloga
Obvestilo o skladnosti in združljivosti
Nekatere plošče NISO združljive.
• Odvisno od omejitev, opisanih spodaj, in tistih, navedenih v tem priročniku, vključno s poglavjem
Vrste in lastnosti plošč v tem priročniku, je mogoče predvajati naslednje vrste plošč: vnaprej posnete
komercialne plošče BD-ROM, DVD-VIDEO in zvočne CD-plošče (CD-DA); plošče BD-RE/-R, DVDRW/-R in plošče CD-RW/-R.
• Plošč, ki niso navedene zgoraj, ni mogoče predvajati v tem predvajalniku in/ali zanj niso predvidene.
Nekaterih od zgoraj navedenih plošč morda ne bo mogoče predvajati zaradi enega ali več spodaj
navedenih razlogov.
• Samsung ne more zagotoviti, da bo predvajalnik predvajal vsako ploščo z oznako BD-ROM, BD-RE/-R,
DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R in CD-RW/-R in predvajalnik se morda ne bo odzval vsem
delovnim ukazom, prav tako pa morda ne bo mogoče uporabljati vseh funkcij vsake plošče. Te in druge
težave z združljivostjo plošč in delovanjem predvajalnika pri novih in obstoječih oblikah plošč so možne
zaradi teh razlogov:
-- Blu-ray je nova in razvijajoča se oblika in ta predvajalnik morda ne bo mogel predvajati vseh funkcij
plošč Blu-ray, ker so nekatere morda na voljo kot možnost, morda so bile obliki plošče Blu-ray po
izdelavi tega predvajalnika dodane dodatne funkcije in nekatere razpoložljive funkcije bodo morda na
voljo pozneje;
-- ta predvajalnik morda ne podpira vseh novih ali obstoječih različic oblik plošč;
-- nove in obstoječe oblike plošč so bile morda preurejene, spremenjene, posodobljene, izboljšane in/ali
nadomeščene;
-- nekatere plošče so izdelane na način, ki omogoča posebno ali omejeno delovanje in funkcije med
predvajanjem;
-- nekatere funkcije so morda na voljo kot možnost, morda so bile po izdelavi tega predvajalnika
dodane dodatne funkcije in nekatere razpoložljive funkcije bodo morda na voljo pozneje;
-- nekatere plošče z logotipi BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R in CDRW/-R morda še niso standardizirane plošče;
-- nekatere plošče se morda ne bodo predvajale zaradi fizičnega stanja ali pogojev snemanja;
-- med izdelavo plošč Blu-ray, programske opreme DVD in/ali plošč lahko pride do težav in napak;
-- ta predvajalnik deluje drugače kot standardni DVD-predvajalnik ali druga AV-oprema; in/ali
-- zaradi razlogov, navedenih v tem uporabniškem priročniku, ali drugih razlogov, ki jih odkrije in objavi
služba za pomoč strankam družbe SAMSUNG.
• Če naletite na težave z združljivostjo ali delovanjem predvajalnika, se obrnite na službo za pomoč
strankam družbe SAMSUNG.
Na službo za pomoč strankam družbe SAMSUNG se lahko obrnete tudi za morebitne posodobitve
tega predvajalnika.
• Za dodatne informacije o omejitvah predvajanja in združljivosti plošč glejte poglavja Previdnostni ukrepi,
Preden preberete navodila za uporabo, Značilnosti in vrste plošč in Pred predvajanjem v tem priročniku.
• Za izhodni signal predvajalnika plošč Blu-ray z zaporednim izrisovanjem: POTROŠNIKI MORAJO
UPOŠTEVATI, DA NEKATERI TELEVIZORJI Z VISOKO LOČLJIVOSTJO NISO POPOLNOMA
ZDRUŽLJIVI S TEM PREDVAJALNIKOM, ZARADI ČESAR LAHKO PRIDE DO MOTENJ V PRIKAZANI
SLIKI. ČE IMATE TEŽAVE S PRIKAZOM SLIKE Z ZAPOREDNIM IZRISOVANJEM, PRIPOROČAMO,
DA IZHODNI SIGNAL NASTAVITE NA »STANDARD DEFINITION« (STANDARDNA LOČLJIVOST). ČE
IMATE VPRAŠANJA GLEDE ZDRUŽLJIVOSTI TELEVIZORJA S TEM IZDELKOM, SE OBRNITE NA
NAŠO SLUŽBO ZA POMOČ STRANKAM.
| 60 Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 60
2014-02-26 오후 12:10:56
Zaščita pred kopiranjem
07
Priloga
• Ker je AACS (sistem naprednega dostopa do vsebin) odobren kot sistem za zaščito vsebin oblike plošč
Blu-ray, podobno kot pri uporabi CSS-ja (sistem mešanja vsebin) za obliko DVD tudi tukaj za predvajanje,
analogni signal itd. vsebin, zaščitenih z AACS, veljajo določene omejitve.
Delovanje tega izdelka in njegove omejitve se lahko razlikujejo glede na čas nakupa, saj se lahko zgodi,
da AACS te omejitve dopolni in/ali spremeni po nakupu izdelka. Poleg tega se BD-ROM Mark in BD+
dodatno uporabljata kot sistema za zaščito vsebine za oblike plošč Blu-ray, to pa vključuje določene
omejitve, vključno z omejitvami pri predvajanju vsebine, zaščitene s sistemoma BD-ROM Mark in/
ali BD+. Za dodatne informacije o sistemih AACS, BD-ROM Mark, BD+ ali tem izdelku se obrnite na
službo za pomoč strankam družbe SAMSUNG.
• Številne plošče Blu-ray/DVD so kodirane z zaščito pred kopiranjem. Zaradi tega priključite predvajalnik
neposredno na televizor in ne na videosnemalnik. Povezava z videosnemalnikom lahko povzroči motnje
slike pri avtorsko zaščitenih ploščah Blu-ray/DVD.
• V skladu z ameriško zakonodajo o avtorskih pravicah in zakonodajami s področja avtorskih pravic
v drugih državah je nepooblaščeno snemanje, uporaba, prikazovanje, prodajanje in spreminjanje
televizijskih oddaj, videoposnetkov, plošč Blu-ray in DVD ter drugih gradiv lahko predmet civilne tožbe
ali kazenskega pregona.
• Obvestilo o tehnologiji Cinavia: Ta izdelek uporablja tehnologijo Cinavia za omejitev uporabe
nepooblaščenih kopij nekaterih komercialno posnetih filmov in videoposnetkov ter njihovih zvočnih
posnetkov. Kadar naprava zazna uporaba nepooblaščene kopije, se bo prikazalo sporočilo in
predvajanje ali kopiranje se bo prekinilo.
Več informacij o tehnologiji Cinavia najdete v spletnem informacijskem središču za stranke Cinavia na
http://www.cinavia.com. Če želite prejeti dodatne informacije o tehnologiji Cinavia po pošti, nam pošljite
svoj domači naslov na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
USA.
Ta izdelek vsebuje lastniško tehnologijo z licenco družbe Verance Corporation in je zaščiten z ameriškim
patentom 7,369,677 ter drugimi izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti, kot tudi z zakoni
o varstvu pravic in nerazkrivanju poslovnih skrivnosti za določene vidike takšne tehnologije. Cinavia je
blagovna znamka družbe Verance Corporation. Avtorske pravice 2004-2010 Verance Corporation. Vse
pravice si pridržuje družba Verance. Obratno inženirstvo in razstavljanje sta prepovedana.
Zavrnitev odgovornosti za omrežne storitve
Vsa vsebina in storitve, do katerih je mogoče dostopati prek te naprave, so last tretjih oseb in zaščitene
z zakoni o avtorskih pravicah, patenti, zakoni o blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni za intelektualno
lastnino. Tovrstna vsebina in storitve so na voljo samo za vašo zasebno, nekomercialno uporabo. Nobene
vsebine ali storitve ne smete uporabljati na način, ki ga lastnik vsebine ali ponudnik storitve ni odobril.
Brez omejitve zgoraj navedenega, razen če zadevni lastnik vsebine ali ponudnik storitve to izrecno dovoli,
ne smete na noben način ali s kakršnim koli sredstvom spreminjati, kopirati, ponovno izdajati, nalagati,
objavljati, oddajati, prevajati, prodajati, izdelovati izpeljanih primerkov, razkrivati ali razmnoževati nobene
vsebine ali storitve, prikazane s to napravo.
Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 61
61 |
2014-02-26 오후 12:10:56
Priloga
VSEBINA IN STORITVE TRETJIH OSEB SO PRIKAZANE, KAKRŠNE SO. SAMSUNG NE PREVZEMA
IZRECNE ALI IMPLICIRANE ODGOVORNOSTI ZA UPORABO VSEBIN ALI STORITEV V KAKRŠNE KOLI
NAMENE. SAMSUNG IZRECNO ZAVRAČA KAKRŠNA KOLI JAMSTVA GLEDE IZDELKA, KAR MED
DRUGIM VKLJUČUJE JAMSTVO O USTREZNOSTI ZA PRODAJO ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN
NAMEN. SAMSUNG NE JAMČI ZA NATANČNOST, VELJAVNOST, PRAVOČASNOST, ZAKONITOST
ALI CELOVITOST KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, PRAV
TAKO PA SAMSUNG V NOBENIH OKOLIŠČINAH, VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO, NE PREVZEMA
NOBENE ODGOVORNOSTI, NE POGODBENE NE ODŠKODNINSKE, ZA NEPOSREDNO, POSREDNO,
NEZGODNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, STROŠKE ODVETNIKOV TER STROŠKE ALI
KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI IZHAJAJO IZ ALI NASTANEJO V POVEZAVI Z VSEBOVANIMI
INFORMACIJAMI ALI KOT POSLEDICA UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE
STRANI ALI S STRANI TRETJE OSEBE, TUDI ČE JE BILA DRUŽBA OBVEŠČENA O MOŽNOSTI
TOVRSTNE ŠKODE.
Storitve tretjih oseb je mogoče prekiniti ali preklicati kadar koli in Samsung ne zagotavlja, da bo katera
koli vsebina ali storitev na voljo v kakršnem koli obdobju. Tretje osebe vsebine in storitve prenašajo prek
omrežij in pripomočkov za prenos, nad katerimi Samsung nima nadzora. Brez omejevanja splošnosti
te zavrnitve odgovornosti se Samsung izrecno odpoveduje odgovornosti ali jamstvu za kakršno koli
prekinitev ali ukinitev katere koli vsebine ali storitve, ki je na voljo prek te naprave.
Samsung prav tako ne prevzema odgovornosti ali jamstva za storitve, povezane z vsebinami in storitvami.
Kakršna koli vprašanja ali zahteve za storitve, povezane z vsebino ali storitvami, je treba nasloviti
neposredno na ponudnika zadevne vsebine in storitev.
Licenca
• Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in znak dveh D-jev sta registrirani
blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.
• Izdelano z licenco v skladu z ameriškimi patenti št.: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 ter drugimi izdanimi ali
vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti. DTS-HD, simbol, & DTS-HD in simbol
skupaj so registrirane blagovne znamke, DTS-HD Master Audio pa je blagovna znamka
družbe DTS, Inc. Izdelek vsebuje programsko opremo. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.
• DivX
-- O VIDEU DIVX: DivX® je digitalna oblika videozapisa, ki jo je ustvarilo podjetje DivX,
LLC, podružnica družbe Rovi Corporation. To je uradna naprava DivX Certified®, ki predvaja video DivX.
Za več informacij in programskih orodij za pretvarjanje datotek v video DivX obiščite www.divx.com.
-- O VIDEU NA ZAHTEVO DIVX: certificirana naprava DivX Certified® mora biti registrirana, da lahko
predvaja filme DivX na zahtevo (VOD). Za pridobitev registracijske kode poiščite odsek DivX VOD v
nastavitvenem meniju vaše naprave. Za več informacij o poteku registracije obiščite vod.divx.com.
-- DivX Certified® za predvajanje videa DivX® z ločljivostjo do HD 1080p, vključno z dodatno vsebino.
DivX®, DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke družbe Rovi Corporation ali njenih
podružnic in se uporabljajo pod licenco. Zajeto v enega ali več naslednjih ameriških patentov:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
| 62 Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 62
2014-02-26 오후 12:10:57
07
• Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so
blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC v
Združenih državah Amerike in drugih državah.
Priloga
• Oracle in Java sta registrirani blagovni znamki družbe Oracle in/ali njenih povezanih
družb. Druga imena so lahko blagovne znamke njihovih lastnikov.
• Obvestilo o odprtokodnih licencah
-- Če uporabljate odprtokodno programsko opremo, so v meniju izdelka na voljo odprtokodne licence.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ in logotipi so blagovne znamke združenja Blu-ray Disc Association.
Priporočilo – samo EU
• Samsung Electronics izjavlja, da ta BD Player izpolnjuje bistvene zahteve in druga
ustrezna določila Direktive 1999/5/ES.
Ta uradna izjava o skladnosti je na voljo na http://www.samsung.com.
Pomaknite se na Podpora > Iskanje po podpori za izdelke in vnesite ime modela.
Uporaba te opreme je dovoljena v vseh državah EU.
Ta izdelek dovoljeno uporabljati samo v zaprtem prostoru.
Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 63
63 |
2014-02-26 오후 12:10:57
Priloga
Dodatne informacije
Opombe
Nastavitve 3D
• Pri nekaterih 3D-ploščah morate za zaustavitev filma med 3D-predvajanjem enkrat pritisniti gumb
5 (STOP). Film se bo zaustavil in možnost 3D-načina se bo izklopila.
Če želite med predvajanjem 3D-filma spremeniti nastavitev možnosti 3D, enkrat pritisnite gumb
5 (STOP). Prikaže se meni osnovnega zaslona. Ponovno pritisnite gumb 5 (STOP) in v meniju
Blu-ray izberite 3D-nastavitve.
• Odvisno od vsebine in položaja slike na vašem televizorju se lahko črni robovi vidijo na levi, desni
ali obeh straneh.
Razmerje stranic
• Glede na vrsto plošče nekatera razmerja širine/višine ne bodo na voljo.
• Če izberete razmerje širina/višina, ki se razlikuje od razmerja širina/višina zaslona televizorja, bo
slika morda popačena.
• Če izberete način 16:9 Original, bo slika na televizorju morda prikazana v načinu 4:3 Pillarbox (s
črnimi robovi na obeh straneh slike).
BD Wise (samo Samsungovi predvajalniki)
Nastavitve
• Če je funkcija BD Wise vklopljena, se nastavitev ločljivosti samodejno nastavi na BD Wise in v
meniju za ločljivost se prikaže možnost BD Wise.
• Če je predvajalnik povezan z napravo, ki ne podpira funkcije BD Wise, te funkcije ne morete
uporabiti.
• Za pravilno delovanje funkcije BD Wise možnost BD Wise v predvajalniku in televizorju nastavite
na »Vkl.«.
Digitalni izhod
• Prepričajte se, da ste izbrali pravilni digitalni izhod, drugače zvoka ne boste slišali ali pa boste
zaslišali glasen hrup.
• Če naprava HDMI (AV-sprejemnik, televizor) ne podpira stisnjenih oblik (Dolby Digital, DTS), bo
izhodni avdio signal oblike PCM.
• Navadni DVD-ji nimajo možnosti zvoka BONUSVIEW (Dodatki) in Navigacijski zvočni učinki.
• Nekatere plošče Blu-ray nimajo možnosti zvoka BONUSVIEW (Dodatki) in Navigacijski zvočni
učinki.
• Ta nastavitev digitalnega izhoda ne vpliva na avdio izhod HDMI na vašem televizorju.
Vpliva na optični avdio izhod in avdio izhod HDMI, če je predvajalnik povezan z AV-sprejemnikom.
• Če predvajate avdio zvočne zapise MPEG, avdio izhodi oddajajo signal PCM ne glede na izbrani
izhodni digitalni signal (PCM ali bitni tok).
Zmanjševanje velikosti PCM
• Tudi če je možnost pretvorbe signala PCM v signal z nižjo frekvenco nastavljena na Izklop, bo
frekvenca izhodnega signala nekaterih plošč, predvajanih prek optičnih digitalnih izhodov, nižja.
• HDMI
-- Če vaš televizor ni združljiv s stisnjeno večkanalno obliko (Dolby Digital, DTS), bo predvajalnik
morda oddajal prilagojeni 2-kanalni zvok PCM, čeprav ste v nastavitvenem meniju izbrali bitni
tok (ponovno kodiranje ali neobdelan zvok).
-- Če vaš televizor ni združljiv s frekvenčno vzorčenja nad 48kHz, bo predvajalnik morda oddajal 48kHz.
| 64 Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 64
2014-02-26 오후 12:10:57
Internetna povezava BD-Live
07
Priloga
• Kaj je veljavno potrdilo?
Če predvajalnik uporablja funkcijo BD-LIVE za pošiljanje podatkov o plošči in od strežnika zahteva
potrdilo za ploščo, strežnik na podlagi prenesenih podatkov preveri, ali je plošča veljavna in
predvajalniku pošlje potrdilo.
• Med uporabo vsebin BD-LIVE je lahko internetna povezava omejena.
Upravljanje podatkov BD
Nastavitve
• V načinu zunanjega pomnilnika bo predvajanje plošče ustavljeno, če med predvajanjem napravo
USB izključite.
• Podprte so samo naprave USB, ki so formatirane za datotečni sistem FAT (oznaka nosilca DOS 8.3).
Priporočamo uporabo naprav USB, ki podpirajo protokol USB 2.0 in hitrost branja/zapisovanja 4
MB/s ali višjo.
• Če formatirate pomnilniško napravo, funkcija za nadaljevanje predvajanja morda ne bo delovala.
• Prostor v pomnilniku, ki je na voljo za upravljanje podatkov BD, je odvisen od načina uporabe.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Odvisno od televizorja določene izhodne ločljivosti HDMI morda ne bodo delovale. Preberite
navodila za uporabo televizorja.
• Ta funkcija ni na voljo, če kabel HDMI ne podpira funkcije CEC.
• Samsungov televizor podpira funkcijo Anynet+, če je na njem logotip Anynet+.
Izbira jezika avdio zapisa
• Če funkcija BONUSVIEW ne vsebuje zvočnih nastavitev za BONUSVIEW, indikator ◄► ne bo
prikazan na zaslonu.
• Jeziki, ki so na voljo v funkciji jezika zvočnega zapisa, so odvisni od jezikov, zakodiranih na plošči.
Ta funkcija ali določeni jeziki morda ne bodo na voljo.
• Nekatere plošče Blu-ray bodo morda omogočale izbiro digitalnega zvočnega zapisa PCM ali
Dolby v angleščini.
Predvajanje
predstavnostnih
vsebin
Izbiranje jezika podnapisov
• Pri nekaterih ploščah Blu-ray/DVD lahko zamenjate jezik podnapisov v meniju plošče. Pritisnite
gumb DISC MENU.
• Ta funkcija je odvisna od izbire podnapisov, ki so zakodirani na plošči in morda ni na voljo pri
vseh ploščah Blu-ray/DVD.
• Informacije o glavnem načinu/načinu BONUSVIEW bodo prav tako prikazane, če ima plošča Bluray funkcijo BONUSVIEW.
• Ta funkcija istočasno spremeni glavne in pomožne podnapise.
• Prikaže se skupno število glavnih oziroma pomožnih podnapisov.
• Če pritisnete gumb SUBTITLE na daljinskem upravljalniku, se prikaže vrstica s podnapisi.
Če želite odstraniti vrstico s podnapisi, pritisnite gumb RETURN.
Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 65
65 |
2014-02-26 오후 12:10:57
Priloga
Ločljivost glede na vrsto vsebine
Vrsta vsebine
Nastavitev
BD Wise
Filmski format : Izhod UHD : Samod.
Samod.
Samod.
Izhod UHD : Izklop
Filmski format : Izklop
Filmski format : Samod. (24Fs)
※ Samo 1080p in 1080i
1080p
1080i
720p
576p/480p
E-vsebine/
digitalne vsebine
Ločljivost plošče Blu-ray
2160p@24F
1080p@24F
Najv. ločljivost TV-vhoda
1080p
2160p@24F
1080p@24F
Najv. ločljivost TV-vhoda
1080p@24F
1080p@24F
1080p
1080i
720p
576p/480p
1080p
1080i
720p
576p/480p
Vrsta vsebine
Nastavitev
Samod.
Plošča Blu-ray
BD Wise
Izhod UHD : Samod.
Pretvorba DVD 24Fs : Samod.
Filmski format:
Izhod UHD : Izklop
Samod.
Pretvorba DVD 24Fs : Izklop
Filmski format : Izklop
Filmski format : Samod. (Pretvorba DVD 24Fs : Samod.)
※ Samo 1080p in 1080i
1080p
1080i
720p
576p/480p
DVD
576i/480i
2160p@24F
1080p@24F
Najv. ločljivost TV-vhoda
Najv. ločljivost TV-vhoda
1080p@24F
1080p@60F
1080i
720p
576p/480p
||OPOMBE |
\\ Če televizor, ki je priključen na predvajalnik, ne podpira filmskih sličic ali izbrane ločljivosti, se prikaže sporočilo: »Če se
potem, ko izberete »Da«, ne prikaže nobena slika, počakajte 15 sekund, preden se vrnete na predhodno ločljivost.Želite
spremeniti ločljivost?«. Če izberete Da, bo TV-zaslon po 15 sekundah postal prazen, nato pa se bo ločljivost samodejno
preklopila na prejšnjo ločljivost.
\\ Če je po spremembi ločljivosti zaslon prazen, izvrzite vse plošče ter pritisnite gumb @ na vrhu predvajalnika in ga držite vsaj
pet sekund. Na zaslonu se prikaže sporočilo o incializaciji in naprava se samodejno izklopi. Ko ponovno vklopite izdelek, bodo
nastavitve ponastavljene. Nato v meniju izberite Nastavitve > Prikaz > Ločljivost in ustrezno ločljivost za vaš televizor.
\\ Ko zaženete postopek za začetne nastavitve, znova izberite samo jezik in razmerje višine/širine (velikost in obliko zaslona).
Ponastavitev ne vpliva na vaše omrežne nastavitve, zato lahko postopka za nastavitev omrežja in nadgradnjo programske
opreme preskočite.
\\ Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi shranjeni uporabniški podatki BD.
\\ Plošča Blu-ray mora imeti funkcijo prikazovanja 24 sličic, da lahko predvajalnik uporablja način za prikazovanje filmskih sličic
(24Fs).
| 66 Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 66
2014-02-26 오후 12:10:57
Izbiranje digitalnega izhoda
Bitni tok
(neobdelan)
AVAVsprejemnik,
sprejemnik,
Optični
ki podpira
ki podpira
signal HDMI
signal HDMI
Do
7,1-kanalni
Do
Dolby Digital
7,1-kanalni
Dolby Digital
Do
Plus
7,1-kanalni
Do
Dolby TrueHD
Zvočni
7,1-kanalni
posnetek na
Do
plošči Blu-ray
DTS
6,1-kanalni
DTS-HD High
Do
Resolution
7,1-kanalni
Audio
Optični
Bitni tok
(ponovno
kodir. DTS)
Bitni tok
(ponovno
kodir. Dolby D)
AV-sprejemnik, AV-sprejemnik,
ki podpira ki podpira signal
signal HDMI ali HDMI, ali optični
optični signal
signal
2-kanalni
2-kanalni Ponovno kodiran
PCM
PCM
PCM
DTS
2-kanalni
Ponovno kodiran
Dolby Digital Dolby Digital
PCM
DTS
2-kanalni Dolby Digital
Ponovno kodiran
Dolby Digital
PCM
Plus
DTS
2-kanalni
Ponovno kodiran
Dolby TrueHD Dolby Digital
PCM
DTS
2-kanalni
Ponovno kodiran
DTS
DTS
PCM
DTS
DTS-HD High
2-kanalni
Ponovno kodiran
Resolution
DTS
PCM
DTS
Audio
Kodek DTSKodek DTS-HD
Do
2-kanalni
Ponovno kodiran
HD Master
DTS
Master Audio 7,1-kanalni
PCM
DTS
Audio
2-kanalni 2-kanalni 2-kanalni
2-kanalni
PCM
2-kanalni PCM
PCM
PCM
PCM
PCM
Zvočni
Do
2-kanalni
posnetek na Dolby Digital
Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital
5,1-kanalni
PCM
plošči DVD
Do
2-kanalni
DTS
DTS
DTS
DTS
6,1-kanalni
PCM
Dekodira glavni
zvočni tok in zvočni
Oddaja samo glavni zvočni tok BONUSVIEW
Dekodira glavni zvočni tok
tok, da lahko AV-sprejemnik v zvok PCM ter
in zvočni tok BONUSVIEW
doda možnost
Definicija za
dekodira zvočni bitni tok.
Katera koli (dodatki) v zvok PCM ter
ploščo Blu-ray
Zvoki funkcije BONUSVIEW zvočnih učinkov
doda možnost zvočnih
krmarjenja, nato
in zvočni učinki ne bodo
učinkov krmarjenja.
pa znova kodira
slišni.
zvok PCM v bitni
tok DTS.
PCM
Priloga
Povezava
PCM
07
Nastavitev
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
Ponovno kodiran
Dolby Digital*
2-kanalni PCM
Dolby Digital
DTS
Dekodira glavni
zvočni tok in zvočni
tok BONUSVIEW v
zvok PCM ter doda
možnost zvočnih
učinkov krmarjenja,
nato pa znova
kodira zvok PCM
v bitni tok Dolby
Digital ali PCM.
* Če je izvirni tok 2-kanalni ali mono, se nastavitev »ponovno kodir. Dolby D« ne uporabi. Izhodni zvok bo
2-kanalni PCM.
Plošče Blu-ray imajo lahko tri zvočne tokove:
-- Glavni zvok: zvočni zapis glavnega filma.
-- Avdio dodatki BONUSVIEW: dodatni zvočni zapis, na primer komentarji režiserja in igralcev.
-- Zvočni učinki krmarjenja: zvočni učinki krmarjenja so slišni, ko izberete nekatere možnosti v meniju.
Zvočni učinki krmarjenja so odvisni od posamezne plošče Blu-ray.
Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 67
67 |
2014-02-26 오후 12:10:57
Priloga
Odpravljanje napak
Preden se obrnete na servis, poskusite naslednje rešitve.
TEŽAVA
UKREP
Z daljinskim upravljalnikom ni mogoče
upravljati.
• Preverite baterije v daljinskem upravljalniku. Morda jih je treba zamenjati.
• Daljinski upravljalnik uporabljajte na razdalji do 6,1 m od predvajalnika.
• Odstranite baterije in za nekaj minut pritisnite enega ali več gumbov, da
izpraznite mikroprocesor v daljinskem upravljalniku ter ga ponastavite.
Ponovno vstavite baterije in znova poskusite uporabljati daljinski upravljalnik.
Plošča se ne predvaja.
• Prepričajte se, da je plošča vstavljena s potiskano stranjo navzgor.
• Preverite regijsko številko plošče Blu-ray/DVD.
Meni plošče se ne prikaže.
• Preverite, ali ima plošča menije.
Na zaslonu se prikaže sporočilo o
nemogočem postopku.
• To sporočilo se prikaže, če pritisnete napačen gumb.
• Programska oprema plošče Blu-ray/DVD ne podpira te funkcije (npr. zornih
kotov).
• Zahtevali ste številko naslova ali poglavja oziroma iskalni čas izven območja.
Način predvajanja se razlikuje od izbire v
nastavitvenem meniju.
• Nekatere funkcije, izbrane v nastavitvenem meniju, morda ne bodo pravilno
delovale, če plošča ne podpira ustrezne funkcije.
Razmerja širina/višina ni mogoče spremeniti. • Razmerje širina/višina zaslona na vaši plošči Blu-ray/DVD je fiksno.
• To ni napaka predvajalnika.
Ni zvoka.
• Prepričajte se, ali ste izbrali pravi digitalni izhod v meniju možnosti za zvok.
Zaslon je prazen.
• Če je izhod HDMI nastavljen na ločljivost, ki je vaš televizor ne podpira (na
primer 1080p), slika morda ne bo prikazana na televizorju.
• Pritisnite gumb @ (na zgornji nadzorni plošči) za dlje kot 5 sekund, ko v
napravi ni plošče. Na zaslonu se prikaže sporočilo o incializaciji in naprava
se samodejno izklopi. Ko ponovno vklopite izdelek, bodo nastavitve
ponastavljene.
• Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi shranjeni
uporabniški podatki BD.
Pozabili ste geslo.
• Pritisnite gumb @ (na zgornji nadzorni plošči) za dlje kot 5 sekund, ko v
napravi ni plošče. Na zaslonu se prikaže sporočilo o incializaciji in naprava
se samodejno izklopi. Ko ponovno vklopite izdelek, bodo nastavitve
ponastavljene.
Te možnosti ne uporabljajte, če ni nujno potrebno.
• Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi shranjeni
uporabniški podatki BD.
| 68 Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 68
2014-02-26 오후 12:10:57
TEŽAVA
UKREP
• Prepričajte se, da plošča ni umazana ali popraskana.
• Očistite ploščo.
Ni izhoda za HDMI.
• Preverite povezavo med priključkoma HDMI na televizorju in predvajalniku.
• Preverite, ali vaš televizor podpira vhodno ločljivost HDMI 576p/480p, 720p,
1080i, 1080p ali 2160p.
Nenavaden prikaz signala HDMI.
• Če vaš televizor ne podpira zaščite širokopasovne digitalne vsebine HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection), se na zaslonu občasno
pojavljajo motne.
Če imate druge težave.
• V kazalu uporabniškega priročnika poiščite razdelek z informacijami o
funkciji, s katero imate težave, in izvedite ustrezen postopek.
• Če težave kljub temu ne morete rešiti, se obrnite na najbližjega
Samsungovega pooblaščenega serviserja.
Skupne mape so prikazane v aplikaciji
AllShare, datotek pa ni mogoče prikazati.
• AllShare prikazuje samo video, slikovne in glasbene datoteke. Druge vrste
datotek niso prikazane.
Video se predvaja s prekinitvami.
• Preverite, ali je omrežje stabilno.
• Preverite, ali je omrežni kabel pravilno priključen in da omrežje ni
preobremenjeno.
• Brezžična povezava med napravo, ki je združljiva s funkcijo AllShare, in
predvajalnikom ni stabilna.
Preverite povezavo.
Povezava AllShare med predvajalnikom in
osebnim računalnikom ni stabilna.
• Naslov IP v istem podomrežju mora biti edinstven.
Če ni, lahko te motnje povzročijo motnje IP-ja.
• Preverite, ali je vklopljen požarni zid.
Če je, ga izklopite.
Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 69
Priloga
Delovanje funkcije AllShare
07
Slika je glasna ali motena.
69 |
2014-02-26 오후 12:10:57
Priloga
TEŽAVA
BD-LIVE
UKREP
Povezave s strežnikom BD-LIVE ni mogoče
vzpostaviti.
• S funkcijo »Stanje omrežja« preverite, ali je bila omrežna povezava uspešno
vzpostavljena. (Glejte stran 26)
• Preverite, ali je na predvajalnik priključena pomnilniška naprava USB.
• V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1GB
prostora.
Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo Upravljanje podatkov BD.
(Glejte stran 26)
• Preverite, ali je možnost »Internetna povezava za BD-LIVE« nastavljena na
»Dovoli (vse)«.
• Če so vsi ukrepi neuspešni, se obrnite na ponudnika vsebine ali posodobite
vdelano programsko opremo.
Med uporabo storitve BD-LIVE se pojavi
napaka.
• V pomnilniški napravi mora biti za storitev BD-LIVE na voljo vsaj 1GB
prostora.
Zasedenost pomnilnika lahko preverite z možnostjo Upravljanje podatkov BD.
(Glejte stran 26)
||OPOMBE |
\\ Po ponovni vzpostavitvi tovarniških nastavitev bodo izbrisani vsi shranjeni uporabniški podatki BD.
Popravila
Če nas prosite za popravilo predvajalnika, vam lahko zaračunamo administracijske stroške, če:
1. Na dom pokličete serviserja in se izkaže, da izdelek ni pokvarjen;
2. Če enoto pripeljete na servis in se izkaže, da izdelek ni pokvarjen.
Višino administracijskih stroškov vam bomo sporočili pred obiskom na dom ali pred začetkom dela na
vašem predvajalniku.
Priporočamo, da temeljito preberete ta priročnik, poiščete rešitev na spletnem naslovu www.samsung.
com ali stopite v stik s službo za pomoč strankam družbe Samsung, preden predvajalnik odnesete na
popravilo.
| 70 Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 70
2014-02-26 오후 12:10:57
Tehnični podatki
HDMI
Avdio izhod
Omrežje
Video
Zvok
7.1-kanalni zvok
Digitalni avdio izhod
Ethernet
WLAN
Varnost
WPS(PBC)
Priloga
USB
1,7 kg
430 (Š) X 201 (G) X 43 (V) mm
od +5 °C do +35 °C
od 10 % do 75 %
USB 2.0
Najv. 5 V, 500mA
2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
3D : 1080p, 720p
PCM, bitni tok
Sprednji levi/sprednji desni, srednji, nizkotonski, prostorski
levi/prostorski desni, prostorski zadnji levi/prostorski zadnji
desni zvočnik
Optični
Priključek 100BASE-TX
Vgrajen
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Podprto
07
Splošno
Teža
Mere
Območje obratovalne temperature
Območje obratovalne vlažnosti
Vrsta A
Izhod enosmernega toka
• Omrežna hitrost, ki je manjša od ali enaka 10MB/s ni podprta.
• Oblika in opis se lahko spremenita brez predhodnega obvestila.
• Za napajanje in električno porabo glejte nalepko na predvajalniku.
• Vrednosti teže in mer so približne.
Slovenščina
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 71
71 |
2014-02-26 오후 12:10:57
Slovenija
Proizvajalec na ta Samsungov izdelek daje garancijo z 12-mesečno garancijsko dobo za okvare, ki so
posledica napak v materialu in konstrukcijskih napak. Garancijska doba začne teči z dnem nakupa naprave pri
pooblaščenem prodajalcu. V primeru potrebe po uveljavljanja garancijskih storitev, se prosimo obrnite na eno
od naših servisnih služb ali na prodajalca, pri katerem ste napravo kupili. Razen tega opravljajo tudi drugi s
strani podjetja Samsung pooblaščeni servisni centri garancijske storitve, in sicer v skladu z garancijskimi pogoji
v zadevni državi. Dodatne informacije o naših pooblaščenih serviserjih dobite na na naslednjem naslovu:
DAST d.o.o.
Ziherlova ulica 10
1000 Ljubljana – Trnovo
dast@siol.net
@ GARANCIJSKI POGOJI
RTV Boris TEPEH s.p.
Ptujska cesta 186a
2000 Maribor
servis.tepeh@siol.net
1. Pri prijavi zahtev iz garancije mora kupec predložiti v celoti in pravilno izpolnjen garancijski list kot tudi
originalni račun oz. blagajniško potrdilo ali ustrezno potrdilo, izstavljeno s strani prodajalca. Serijska
številka na napravi mora biti berljiva.
2. Podjetje Samsung se lahko odloči, ali bo garancijski zahtevek izpolnjen s popravilom ali z zamenjavo
okvarjene naprave oz. okvarjenega dela. Nadaljnji zahtevki so izključeni.
3. Garancijska popravila mora opraviti pooblaščena servisna služba podjetja Samsung. V primeru, da
popravilo opravijo drugi prodajalci in servisne službe, kupec nima pravic do povrnitve stroškov, ker ta
garancija ne zajema škod na napravi, ki so posledica tovrstnih popravil.
4. V primeru, da se ta uporablja v državi, za katero naprava prvotno ni bila koncipirana in izdelana, je treba
eventualno opraviti spremembe na napravi, da se bi le-ta prilagodila tehničnim in/ali varnostnim
standardom zadevne dežele. Tovrstne spremembe se ne smatrajo kot napaka v materialu ali
konstrukcijska naprava in so zaradi tega izključene iz obsega garancije. Stroški za tovrstne spremembe
ter stroški za popravilo škod, ki so posledica tovrstnih sprememb, se ne povrnejo.
5. Iz obsega garancije je izključeno naslednje:
a) Redna preverjanja, vzdrževanja in popravila ali zamenjava delov zaradi običajne obrabe;
b) Transportni in prevozni stroški ter stroški postavitve in demontaže naprave;
c) Zloraba in uporaba naprave za drug namen kot tudi napačna instalacija;
d) Škode, ki so posledica udara strele, vode, požara, višje sile, vojne, napačne omrežne napetosti,
nezadostnega prezračevanja ali drugih vzrokov, za katere podjetje Samsung ne odgovarja.
6. Da garancija se nanaša izključno na ta izdelek. Garancijske storitve lahko uveljavi vsaka oseba, ki je
napravo pridobila na legalni način.
7. Kupčeve pravice so v skladu z veljavno državno zakonodajo, t.j. kupčevih pravic iz kupne pogodbe, ki jih
ima do prodajalca, kot tudi vseh drugih pravic, se ta garancija ne dotika. Kolikor državna zakonodajo ne
predvideva drugače, so kupčeve pravice omejena na točke, navedene v tej garanciji. Niti podjetje
Samsung Ltd. niti njegove subsidiarne družbe in prodajalci ne jamčijo za posredno oz. posledično izgubo
zgoščenk, video in avdio kaset ali podobnega materiala oz. dodatnih naprav.
8. V primeru, da se v roku 90 dni od datuma nakupa pojavi okvara žarnice projektorja, se žarnica
brezplačno zamenja.
9. Nekateri izdelki lahko odstopajo od teh smernicah. Nadaljnje informacije dobite pri svojemu prodajalcu.
EVROPSKI GARANCIJSKI LIST
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 72
2014-02-26 오후 12:10:57
Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE
Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.
Area
Contact Centre 
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz,
aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll
free
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
261 03 710
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/
support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/
support
www.samsung.com/gr/
support
http://www.samsung.com/
hu/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
Area
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864)
(€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 60793-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1
impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy
operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Web Site
www.samsung.com/si/
support
www.samsung.com/nl/
support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/
support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/
support (German)
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch_fr/
support (French)
www.samsung.com/uk/support
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
800-7267
www.samsung.com/ee/support
Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku
(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)
Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku
nesmete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo,
dabaterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66.
Če tebaterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.
Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalihodpadkov
in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr.
električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke.
Teizdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično
uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega
odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno
recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske
dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
AK68-02349M-05
AK68-02349M
02349M-05-BD-F7500-EN-SLV-.indd 73
2014-02-26 오후 12:10:58
Download PDF

advertising