Samsung | DB22D-T | Samsung DB22D-T Посібник користувача

Пайдаланушы нұсқаулығы
DB22D-T
Түсі мен көрінісі өнімге байланысты өзгеруі мүмкін және
өнімділікті жақсарту үшін техникалық сипаттарын ескертусіз
өзгертуге болады.
Осы құрылғыны күніне пайдалануға ұсынылатын уақыт 16
сағаттан аз.
Егер құрылғы бір күнде 16 сағаттан артық қолданылса, кепілдік
күшін жоюы мүмкін.
Мазмұны
Құрылғыны пайдаланудан
бұрын
Авторлық құқықтар
7
Қауіпсіздік шаралары
Белгілер
Тазалау
Сақтау
Электр бөлшектері және қауіпсіздік
Орнату
Пайдалану
8
8
8
9
9
10
12
Қабырғаға бекіту жинағының
сипаттамалары (VESA)
25
Қашықтан басқару пульті (RS232C)
Кабель қосылымы
Қосылым
Басқару кодтары
26
26
29
30
Сенсорлы экран мониторын
пайдалану
Сенсорлы экран мониторы
39
Талаптар
39
Өнімді пайдаланбастан бұрын төмендегі
мағлұматты оқыңыз
39
Дайындықтар
Компоненттерді тексеру
15
Бөліктер
Басқару тақтасы
Кері жағы
Ұрлыққа қарсы құлпы
Бөлгіш логотипі
Қашықтан басқару пульті
17
17
19
20
20
21
Құрылғыны орнатудан бұрын
(Орнату нұсқаулығы)
Еңкейту бұрышы және бұру
Желдету
23
23
23
Өлшемдер
24
Қабырға бекіткішін орнату
Қабырға бекіткіші жинағын орнату
25
25
Сенсорлы экран мониторын қосу
Дербес компьютерге қосу
Ноутбукке немесе дербес компьютердің
планшетіне қосылу
40
40
Қайнар көз құрылғыны қосу
және қолдану
Қосудан бұрын
Алдын ала қосудың бақылау нүктелері
47
47
Дербес компьютерге қосу
D-SUB кабелі (аналогтық түрі)
арқылы қосу
HDMI-DVI кабелі арқылы қосу
HDMI кабелі арқылы қосу
47
47
48
48
Бейнеқұрылғыға қосу
HDMI-DVI кабелі арқылы қосу
HDMI кабелі арқылы қосу
49
49
49
Жергілікті желі кабелін жалғау
50
Кіріс көзін өзгерту
Source
51
51
41
Сенсорлы экран монитор
параметрлерін конфигурациялау
Мониторды калибрлеу
Калибрация
42
42
43
Экранды бақылау
Сенсорлы экран қимылдары
Ескертулер
45
45
46
MDC қолдану
MDC бағдарламасын орнату/жою
Орнату
Жою
53
53
53
MDC бағдарламасына қосылу
MDC бағдарламасын Ethernet арқылы
пайдалану
54
54
2
Мазмұны
Басты бет мүмкіндігі
Player
Қосылған құрылғыны серверден растау
Network Channel
Local Channel
Deployed Folders
My Templates
Player бетінде қолжетімді мүмкіндіктер
Player бетінің Settings мәзірі
Мазмұн іске қосылған кезде
Player құралымен үйлесімді файл
пішімдері
Videowall құралымен үйлесімді файл
пішімдері
Holiday Management
83
55
56
60
60
60
60
61
62
63
Ticker
84
More settings
84
URL Launcher
65
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
87
Colour Temperature
88
89
89
89
70
Schedule
72
Schedule бетінде қолжетімді мүмкіндіктер 72
MPEG Noise Filter
HDMI Black Level
Film Mode
Dynamic Backlight
94
95
95
95
85
Picture Size
Picture Size
Position
Zoom/Position
Resolution
96
96
97
97
98
86
Auto Adjustment
99
PC Screen Adjustment
99
Picture Off
100
Reset Picture
100
Экранды реттеу
Picture Mode
Template
74
White Balance
2 Point
10 Point
Clone Product
77
Gamma
90
ID Settings
Device ID
PC Connection Cable
78
78
78
Calibrated value
90
Video Wall
Video Wall
79
79
Network Status
80
Picture Mode
81
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Black Tone
Flesh Tone
RGB Only Mode
Colour Space
Motion Lighting
91
92
92
92
92
92
92
On/Off Timer
On Timer
Off Timer
82
82
83
Picture Options
Colour Tone
Digital Clean View
93
94
94
OnScreen Display
PIP
PIP Параметрлер
101
101
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Source Content Orientation
Aspect Ratio
103
103
103
103
Screen Protection
Auto Protection Time
Screen Burn Protection
104
104
104
Message Display
Source Info
106
106
3
Мазмұны
No Signal Message
MDC Message
106
106
Menu Transparency
107
Menu Language
107
Reset OnScreen Display
108
Дыбысты реттеу
Sound Mode
109
Sound Effect
Virtual Surround
Dialog Clarity
Equaliser
110
110
110
110
HDMI Sound
111
Speaker Settings
TV Sound Output
111
111
Auto Volume
112
Reset Sound
112
Network
Network Status
113
Network Settings
Network Type
113
113
Желі параметрлері (Сымды)
Желі параметрі (Сымсыз)
WPS(PBC)
114
116
118
Wi-Fi Direct
119
Multimedia Device Settings
119
Screen Mirroring
Screen Mirroring
120
120
Server Network Settings
Connect to server
MagicInfo Mode
Server Access
FTP Mode
120
120
120
120
120
Device Name
121
System
Setup
Бастапқы параметрлер (Setup)
122
122
Touch Control
Touch Control Lock
Admin Menu Lock
Device to Control
123
123
123
123
Time
Clock Set
DST
Sleep Timer
Power On Delay
124
124
124
124
124
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
125
125
125
125
125
Power Control
Auto Power On
Max. Power Saving
Standby Control
Power Button
Network Standby
126
126
126
126
127
127
Eco Solution
Energy Saving
Screen Lamp Schedule
No Signal Power Off
Auto Power Off
128
128
128
128
128
Temperature Control
129
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Pointer Settings
130
130
131
132
Play via
133
Change PIN
133
General
Security
BD Wise
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
DivX® Video On Demand
134
134
134
135
139
139
4
Мазмұны
Game Mode
139
Reset System
140
Қолдау
Software Update
Update now
Auto update
141
141
141
Contact Samsung
141
Go to Home
Player
Schedule
Template
Clone Product
ID Settings
Video Wall
Network Status
Picture Mode
On/Off Timer
Ticker
More settings
142
142
142
142
142
142
143
143
143
143
143
143
Reset All
144
Фотосуреттерді, бейнелерді
және музыканы ойнату
(Мультимедиа ойнатқыш)
USB құрылғысымен мультимедианы
ойнату мүмкіндігін пайдаланбас
бұрын келесіні оқыңыз
USB құрылғысын пайдалану
Компьютерден/мобильді құрылғыдан
мультимедиа файлдарын ойнату
Ақаулықтарды жою нұсқаулығы
145
147
148
Мультимедиа файлдары тізімі берілген
бетте ұсынылатын мүмкіндіктер
149
Мультимедиа файлдары тізімі берілген
беттегі мәзір элементтері
150
Фотосуреттерді ойнату кезінде
қолжетімді болатын түймелер және
мүмкіндіктер
151
Бейнелерді ойнату кезінде қолжетімді
болатын түймелер және мүмкіндіктер 152
Samsung компаниясының клиенттерге
қызмет көрсету орталығына
хабарласудан бұрын орындалатын
тексерулер
Құрылғыны тексеру
Ажыратымдылық пен жиілікті тексеру
Төмендегілерді тексеріңіз.
157
157
157
158
Сұрақ және жауап
164
Техникалық сипаттамалары
Жалпы
166
Қуат үнемдегіш
168
Алдын ала орнатылған уақыт
режимдері
169
Музыка ойнату кезінде қолжетімді
болатын түймелер және мүмкіндіктер 153
Қолдау көрсетілетін субтитр және
мультимедиа ойнатқыш файлының
пішімдері
Субтитр Қолдау көрсетілетін сурет
ажыратымдылықтары
Қолдау көрсетілетін музыка файлының
пішімдері
Қолдау көрсетілетін бейне пішімдері
154
154
154
155
155
5
Мазмұны
Қосымша
Төлем қызметінің міндеттері
(Тұтынушыларға арналған баға)
Өнім ақауы емес
Өнім зақымдануы тұтынушы қатесі
нәтижесінде болса
Басқалар
171
171
171
171
WEEE
172
Осы мониторды дұрыс тастау
(қоқыс электр жəне электрондық
жабдықтар)
172
Осы өнімдегі батареяларды дұрыс тастау172
Оңтайлы сурет сапасы және қалдық
бейненің экранда қалуын болдырмау 173
Оңтайлы сурет сапасы
173
Қалдық бейненің экранды қалуын
болдырмау
173
Лицензия
175
Терминдер
176
6
01-тарау
Құрылғыны пайдаланудан бұрын
Авторлық құқықтар
Сапасын жақсарту мақсатында бұл нұсқаулықтың мазмұны ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
© 2014 Samsung Electronics
Бұл нұсқаулыққа қатысты авторлық құқықтар Samsung Electronics компаниясына тиесілі.
Осы нұсқаулықты Samsung Electronics компаниясының рұқсатынсыз бөлшектей немесе толығымен пайдалануға немесе көшіруге болмайды.
Microsoft, Windows - Microsoft корпорациясының тіркелген сауда белгілері.
VESA, DPM және DDC - Бейнеэлектроника саласындағы стандарттар жөніндегі ассоциацияның тіркелген сауда белгілері.
Барлық басқа сауда белгілердің меншік құқықтары өздерінің тиісті иелеріне тиесілі болады.
•• Егер келесі жағдайда техникті үйге шақырсаңыз,
-- (a) бірақ құрылғыдан ешбір ақау табылмаса.
(осы пайдаланушы нұсқаулығын оқымасаңыз).
-- (b) құрылғыны жөндеу орталығына әкелсеңіз, бірақ құрылғыда ешбір ақау болмаса, онда
әкімшілік төлем төлеу қажет болуы мүмкін.
(осы пайдаланушы нұсқаулығын оқымасаңыз).
•• Бұндай әкімшілік төлемнің мөлшері, қандай да бір жұмысты орындау немесе үйіңізге барар алдында
алдын ала хабарланады.
7
Қауіпсіздік шаралары
Назар аударыңыз
ТОК СОҒУ ҚАУПІ БАР АШПАҢЫЗ
Абайлаңыз : ТОК СОҒУ ҚАУПІН АЗАЙТУ ҮШІН ҚАҚПАҚТЫ АЛМАҢЫЗ. (НЕМЕСЕ АРТҚЫ
БӨЛІГІН)
ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ ТАРАПЫНАН ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТІЛЕТІН БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ.
БАРЛЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖҰМЫСТАРЫН БІЛІКТІ МАМАНДАР
ОРЫНДАУЫ ТИІС.
Тазалау
――Тазалаған кезде абайлаңыз, себебі жетілдірілген сұйық кристалдық дисплейлердің
панелі мен сыртқы жағы оңай зақымдалады.
――Тазалаған кезде келесі шараларды қолданыңыз.
――Келесі суреттер тек анықтама ретінде берілген. Нақты жағдайлар суретте көрсетілген
жағдайлардан өзгеше болуы мүмкін.
1
Монитор мен компьютерді қуат көзінен ажыратыңыз.
2
Өнімнен қуат кабелін ажыратыңыз.
――Қуат кабелінің ашасынан ұстаңыз және кабельді ылғал
қолмен ұстамаңыз. Әйтпесе, ток соғуы мүмкін.
Бұл белгі құрылғының ішінде жоғары кернеудің бар екенін көрсетеді.
Бұл құрылғының кез келген ішкі бөлшегін ұстау қауіпті болады.
3
Мониторды таза, жұмсақ және құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
――Құрамында ысқыш заттар бар тазалау ерітіндісі немесе мата
Бұл белгі осы құрылғымен бірге пайдалану және техникалық қызмет көрсету жөніндегі
маңызды әдебиеттің берілгендігін білдіреді.
сенсорлы экранды зақымдауы мүмкін.
!
•• Тазалау ерітіндісін сенсорлы экранға тікелей
шашпаңыз. Тазалау ерітіндісі сенсорлы экранға
сіңіп кетуі мүмкін.
Белгілер
Ескерту
4
Монитордың сыртқы жағын тазалау үшін жұмсақ және құрғақ
шүберекті сулаңыз және жақсылап сығыңыз.
Егер нұсқаулар орындалмаса, бұл ауыр немесе өлімге әкелетін жарақатқа алып келуі мүмкін.
Назар аударыңыз
Егер нұсқаулар орындалмаса, бұл жарақат алуға немесе мүліктің зақымдалуына алып
келуі мүмкін.
5
Тазалап болғаннан кейін, қуат кабелін мониторға қосыңыз.
6
Монитор мен компьютерді қуат көзіне қосыңыз.
Бұл белгімен белгіленген әрекеттерді орындауға тыйым салынады.
Бұл белгімен белгіленген нұсқауларды міндетті түрде орындау қажет.
8
Ашаны жерге жалғанған розеткаға (тек 1-түрдегі изоляцияланған
құрылғылар) қосыңыз.
Сақтау
Қатты жылтырайтын өнімдер сипаттарына байланысты UV дымқылдаушыны пайдалану
негізінде өнімде ақ түсті дақтар пайда болуы мүмкін.
――Монитордың ішкі жағын тазалау қажет болса, тұтынушыларға қызмет көрсету
•• Ток соғуы немесе жарақат алуға алып келуі мүмкін.
!
Қуат сымын қатты күш салып бүкпеңіз немесе тартпаңыз. Қуат
кабелін ауыр заттың астында қалдырмаңыз.
орталығына хабарласыңыз (қызмет көрсету ақысы алынады).
Электр бөлшектері және қауіпсіздік
•• Кабель зақымдалса, өрт шығуы немесе ток соғуы мүмкін.
――Келесі суреттер тек анықтама ретінде берілген. Нақты жағдайлар суретте көрсетілген
жағдайлардан өзгеше болуы мүмкін.
Қуат кабелін немесе құрылғыны жылу көздерінің қасына
қоймаңыз.
Ескерту
•• Өрт шығуы немесе ток соғуы мүмкін.
Зақымдалған қуат кабелін немесе ашаны немесе бос розетканы
пайдаланбаңыз.
Ашаның ұшындағы немесе розеткадағы шаңды құрғақ
шүберекпен тазалаңыз.
•• Ток соғуы немесе өрт шығуы мүмкін.
•• Өрт шығуы мүмкін.
Бір розеткаға бірнеше құрылғыны қоспаңыз.
•• Қызып кеткен розеткалар өртке себеп болуы мүмкін.
!
Ашаны ылғал қолмен ұстамаңыз. Әйтпесе, ток соғуы мүмкін.
Қуат ашасын берік тұратындай етіп розеткаға толығымен
тығыңыз.
•• Берік емес байланыс өртке себеп болуы мүмкін.
!
9
Назар аударыңыз
Құрылғы пайдаланылып жатқан кезде қуат кабелін ажыратпаңыз.
•• Ток соғу салдарынан құрылғы зақымдалуы мүмкін.
Орнату
Ескерту
Құрылғының үстіне шырағдан, шыбын-шіркейді үркітетін құрал
немесе темекі қоймаңыз. Құрылғыны жылу көздерінің жанына
орнатпаңыз.
Құрылғымен бірге Samsung компаниясынан алынған қуат
кабелін ғана пайдаланыңыз. Қуат кабелін басқа құрылғылармен
пайдаланбаңыз.
•• Өрт шығуы мүмкін.
Қабырғаға бекітетін кронштейнді техникалық маман орнатуы
тиіс.
•• Өрт шығуы немесе ток соғуы мүмкін.
!
•• Тиісті дайындығы жоқ кісі орнатқан жағдайда жарақат алуға
алып келуі мүмкін.
Қуат кабелі қосылған жердегі розетка қол жетімді болуы тиіс.
•• Ақау пайда болған кезде құрылғыны қуат көзінен ажырату
үшін қуат кабелін ажырату керек.
!
!
•• Тек рұқсат етілген шкафтарды пайдаланыңыз.
Құрылғыны кітап сөресі немесе қабырға шкафы сияқты нашар
желдетілетін жерлерге орнатпаңыз.
•• Тек қашықтан басқару пультіндегі қуат түймешігін
пайдаланғанда құрылғы қуат көзінен толығымен
ажыратылмайды.
•• Ішкі температураның көтерілуінен өрт шығуы мүмкін.
Қуат кабелін розеткадан ажыратқан кезде ашасынан ұстаңыз.
•• Ток соғуы немесе өрт шығуы мүмкін.
Желдетуді қамтамасыз ету үшін құрылғыны қабырғадан кемінде
10 см қашықтықта орнатыңыз.
•• Ішкі температураның көтерілуінен өрт шығуы мүмкін.
!
!
Пластмасса қалтаны балалардың қолы жетпейтін жерде
сақтаңыз.
•• Балалар тұншығып қалуы мүмкін.
!
10
Құрылғыны тұрақсыз немесе дірілдейтін бетке орнатпаңыз (берік
емес сөре, көлбеу бет, т.б.)
Назар аударыңыз
•• Құрылғы құлап кетуі, зақымдалуы және/немесе адамды
жарақаттауы мүмкін.
Құрылғыны жылжытқан кезде оны құлатып алмаңыз.
•• Құрылғының ақауына немесе адам жарақатына себеп
болуы мүмкін.
•• Құрылғыны қатты дірілдейтін жерде пайдалану құрылғының
зақымдануына немесе өртке себеп болуы мүмкін.
!
Құрылғыны көліктің ішіне немесе шаң, дымқыл (су тамшылары,
т.б.), май немесе түтін болатын жерге орнатпаңыз.
Құрылғыны алдыңғы жағын төменге қаратып қоймаңыз.
•• Экран зақымдалуы мүмкін.
•• Өрт шығуы немесе ток соғуы мүмкін.
!
Құрылғыны тікелей күн сәулесіне, ыстыққа немесе пеш сияқты
ыстық заттың қасына орнатпаңыз.
Құрылғыны шкафқа немесе сөреге орнатқанда, құрылғының
алдыңғы жағының төменгі жиегі алға қарай шығып тұрмауы тиіс.
•• Құрылғының қызмет ету мерзімі азаюы немесе өрт шығуы
мүмкін.
•• Құрылғы құлап кетуі, зақымдалуы және/немесе адамды
жарақаттауы мүмкін.
•• Құрылғыны тек дұрыс өлшемді шкафқа немесе сөреге
орнатыңыз.
Өнімді ақырындап қойыңыз.
Құрылғыны балалардың қолы жететін жерге орнатпаңыз.
•• Құрылғы құлап кетіп, балаларды жарақаттауы мүмкін.
•• Алдыңғы жағы ауыр болғандықтан, құрылғыны тегіс және
тұрақты бетке орнатыңыз.
Соя майы сияқты тағамдық майлар өнімді зақымдауы немесе
деформациялауы мүмкін. Өнімді ас үйге немесе ас үй пешінің
жанына орнатпаңыз.
•• Құрылғының ақауына немесе адам жарақатына себеп
болуы мүмкін.
!
SAMSUNG
!
Құрылғыны әдеттен тыс жерге (көп мөлшерде майда бөлшектер,
химиялық заттар немесе қалыптыдан тыс температуралы
немесе ылғалды орындар немесе өнім ұзақ уақыт бойы үздіксіз
жұмыс істеген орындарда) орнату оның қалыпты жұмыс істеуіне
көп әсер етуі мүмкін.
•• Егер құрылғыны сондай жерге орнатқыңыз келсе, міндетті
түрде Samsung компаниясының клиенттерге қызмет көрсету
орталығымен кеңесіңіз.
11
Құрылғының үстінде балаларға ұнайтын ауыр заттарды немесе
бұйымдарды (ойыншықтар, тәтті заттар, т.б.) қалдырмаңыз.
Пайдалану
•• Балалар ойыншықтарды немесе тәтті заттарды алуға
талпынған кезде құрылғы немесе ауыр заттар құлап кетіп,
балалар ауыр жарақат алуы мүмкін.
Ескерту
Құрылғының ішінде жоғары кернеу болады. Ешқашан құрылғыны
өз бетіңізбен бөлшектемеңіз, жөндемеңіз немесе өзгертпеңіз.
Найзағай ойнаған кезде бұйымды қуат көзінен ажыратып,
кабельді алып тастаңыз.
•• Өрт шығуы немесе ток соғуы мүмкін.
•• Жөндеу үшін Samsung компаниясының клиенттерге қызмет
көрсету орталығына хабарласыңыз.
•• Өрт шығуы немесе ток соғуы мүмкін.
!
Өнімді жылжыту үшін, алдымен одан барлық кабельдерді, соның
ішінде қуат кабелін ажыратыңыз.
Құрылғыға заттарды түсіріп алмаңыз немесе оған соққы
тигізбеңіз.
•• Қуат сымы зақымдалып, өрт шығуы немесе ток соғуы
мүмкін.
!
•• Өрт шығуы немесе ток соғуы мүмкін.
!
Егер құрылғыдан ерекше дыбыстар, күйік иісі немесе түтін
шықса, қуат кабелін дереу ажыратып, Samsung компаниясының
клиенттерге қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Құрылғыны қуат сымынан немесе кез келген кабелінен тартып
жылжытпаңыз.
•• Зақымдалған кабельдің себебінен құрылғы ақауы пайда
болуы, ток соғуы немесе өрт шығуы мүмкін.
•• Ток соғуы немесе өрт шығуы мүмкін.
!
Балалардың құрылғыға асылуына немесе оның үстіне шығуына
жол бермеңіз.
Егер газдың шығып тұрғаны белгілі болса, құрылғыны немесе
ашаны ұстамаңыз. Сондай-ақ, сол жерді дереу желдетіңіз.
•• Балалар зақымдануы немесе ауыр жарақат алуы мүмкін.
•• Ұшқындар жарылысқа немесе өртке алып келуі мүмкін.
!
Егер құрылғы құлап түссе немесе оның сыртқы корпусы
зақымдалса, қуат көзін айырып-қосқышты өшіріңіз және қуат
кабелін ажыратыңыз. Сонан соң Samsung компаниясының
клиенттерге қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
•• Пайдалануды жалғастырсаңыз, өрт шығуы немесе ток
соғуы мүмкін.
GAS
Құрылғыны қуат кабелінен немесе кез келген басқа кабелінен
тартып көтермеңіз немесе жылжытпаңыз.
•• Зақымдалған кабельдің себебінен құрылғы ақауы пайда
болуы, ток соғуы немесе өрт шығуы мүмкін.
12
Құрылғының жанында тез тұтанатын сұйықтықты немесе затты
пайдаланбаңыз немесе сақтамаңыз.
Назар аударыңыз
•• Жарылыс немесе өрт шығуы мүмкін.
Экран бетінде ұзақ уақыт бойы қалған жылжымайтын сурет
қалдық бейненің экранда қалуына немесе ақаулы нүктелерге
себеп болуы мүмкін.
!
Желдеткіш тесіктерді дастарқанның немесе перденің жауып
тұрмағанына көз жеткізіңіз.
!
•• Ішкі температураның көтерілуінен өрт шығуы мүмкін.
-_100
Металл заттарды (таяқшалар, монеталар, шаш түйреуіштер, т.б.)
немесе оңай жанатын заттарды (қағаз, сіріңкелер, т.б.) құрылғыға
салмаңыз (желдеткіш тесік немесе кіріс/шығыс порттары, т.б.
арқылы).
•• Құрылғыға су немесе басқа бөгде заттар кіріп кеткен
жағдайда міндетті түрде құрылғыны өшіріп, қуат кабелін
ажыратыңыз. Сонан соң Samsung компаниясының
клиенттерге қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
•• Егер мониторды ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын
болсаңыз, энергияны үнемдеу режимін немесе жылжымалы
суреті бар экран сақтағышты іске қосыңыз.
Егер құрылғыны ұзақ уақыт бойы пайдаланбайтын болсаңыз
(демалыс, т.б.), қуат кабелін розеткадан ажыратыңыз.
•• Шаң жиналса және қызып кеткенде өрт шығуы, ток соғуы
немесе ток шығуы мүмкін.
!
Құрылғы үшін ұсынылған ажыратымдылық пен жиілікті
пайдаланыңыз.
•• Көру қабілетіңіз төмендеуі мүмкін.
!
•• Құрылғы ақауы пайда болуы, ток соғуы немесе өрт шығуы
мүмкін.
Мониторды аударып ұстамаңыз немесе тіреуішінен ұстап
жылжытпаңыз.
Ішінде сұйықтық бар ыдыстарды (вазалар, қыш құмыралар,
бөтелкелер, т.б.) немесе металл заттарды құрылғының үстіне
қоймаңыз.
•• Құрылғы құлап кетіп, зақымдалуы немесе жарақат алуға
алып келуі мүмкін.
•• Құрылғыға су немесе басқа бөгде заттар кіріп кеткен
жағдайда міндетті түрде құрылғыны өшіріп, қуат кабелін
ажыратыңыз. Сонан соң Samsung компаниясының
клиенттерге қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Экранға ұзақ уақыт бойы тым жақын жерден қарасаңыз, көру
қабілетіңіз төмендеуі мүмкін.
•• Құрылғы ақауы пайда болуы, ток соғуы немесе өрт шығуы
мүмкін.
!
Құрылғының жанында дымқылдауыштарды немесе пештерді
пайдаланбаңыз.
•• Өрт шығуы немесе ток соғуы мүмкін.
13
Құрылғыны пайдаланған кезде көзіңізді 1 сағат сайын 5 минуттан
астам демалдырыңыз.
Батареяны ауыстырған кезде оны дұрыс полярлығымен салыңыз
(+, -).
•• Көз талуы жойылады.
•• Әйтпесе, ішіндегі сұйықтықтың ағуына байланысты
батареяға зақым келуі немесе өрт шығуы, адамды
жарақаттауы немесе зақым келуі мүмкін.
!
Ұзақ уақыт бойы қосулы тұрған экранды қолмен ұстамаңыз, ол
ыстық болуы мүмкін.
Тек арнайы стандартталған батареяларды қолданыңыз және
жаңа батарея мен ескі батареяны бір уақытта қолданбаңыз.
!
Ұсақ керек-жарақтарды балалардың қолы жетпейтін жерде
сақтаңыз.
!
Батареялар (қайта зарядталатын батареялар) әдеттегі қалдық
емес, сондықтан оны пайдаға асыру мақсатында қайтару
қажет. Тұтынушы қолданылған немесе қайта зарядталатын
батареяларды қайта өңдеуге жауапты болады.
!
Құрылғының бұрышын немесе тіреуіштің биіктігін реттеген кезде
абайлаңыз.
•• Әйтпесе, ішіндегі сұйықтықтың ағуына байланысты
батареяға зақым келуі немесе өртке себеп болуы, адамды
жарақаттауы немесе зақым келуі мүмкін.
•• Тұтынушы қолданылған немесе қайта зарядталатын
батареяларды жақын жердегі жалпы қайта өңдеу
орталығына немесе сондай батарея түрін немесе қайта
зарядталатын батареяны сата алады.
•• Қолыңыз немесе бармағыңыз қысылып қалып,
жарақаттануы мүмкін.
!
•• Құрылғыны тым көп еңкейтсеңіз, ол құлап кетіп, жарақат
алуға алып келуі мүмкін.
Құрылғының үстіне ауыр заттарды қоймаңыз.
•• Құрылғының ақауына немесе адам жарақатына себеп
болуы мүмкін.
Қашықтан басқару пультінен алынған батареяны балалар
ауыздарына салмауын қадағалаңыз. Батареяны балалардың
немесе нәрестелердің қолы жетпейтін жерге қойыңыз.
•• Егер бала батареяны аузына салған болса, дереу
дәрігеріңізге хабарласыңыз.
14
02-тарау
Дайындықтар
Компоненттерді тексеру
Компоненттер
-- Құрамдас бөлшектердің
және бөлек сатып алынған
элементтердің көрінісі көрсетілген
суреттен өзгеше болуы мүмкін.
――Құрамдас бөлшектер әртүрлі орналасуларға қарай өзгеруі мүмкін.
Кепілдік картасы
Жылдам орнату
нұсқаулығы
(Кейбір жерлерде қол
жетімді емес)
Нормативтік нұсқаулық
Қуат кабелі
Қашықтан басқару пульті
D-SUB кабелі
RS232C-стерео кабелі
-
+
-
-- Егер компонент бөлшектердің
бірі жоқ болса, құрылғыны сатып
алған сатушыға хабарласыңыз.
+
Батареялар
(Кейбір жерлерде қол
жетімді емес)
15
Бөлек сатылатын бөлшектер
-- Төмендегі элементтер жақын
жердегі өнім сатушысынан сатып
алуға болады.
Қабырғаға бекіту жиынтығы
Жергілікті желі кабелі
Стерео кабелі
USB 2.0 жоғары ағын
кабелі
RCA стерео кабелі
HDMI-DVI кабелі
HDMI кабелі
16
――Бөліктердің түсі мен кескіні көрсетілген суреттен өзгеше болуы мүмкін. Сапаны жақсарту үшін техникалық
Бөліктер
сипаттары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
Түймелер
Басқару тақтасы
1
――Түймелер өнім панелінің төменгі жағында орналасқан.
SOURCE
SOURCE
Сипаттамасы
Сыртқы құрылғы қосылған кіріс көзін таңдайды.
2
Бұл түймені дисплейді қосу немесе өшіру үшін пайдаланыңыз.
3
Тиісті функцияны орындау үшін өнімнің алдындағы сенсорға қашықтан
басқару құрылғысын нұсқап, түймені басыңыз.
――Осы құрылғының қашықтан басқару пульті қолданылған жерде
Қашықтан датчигі
басқа көрсету құрылғыларын қолдану басқа көрсету құрылғылары
кездейсоқ басқарылуы мүмкін.
Қашықтан басқару пультін құрылғының датчигінен 7 м - 10 м қашықтықта сол және оң жақтан 30
бұрышында қолданыңыз.
――Қолданылған батареяларды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз және қайта өңдеңіз.
――Жаңа және қолданылған батареяны бірге қолданбаңыз. Қос батареяны бірдей уақытта ауыстырыңыз.
――Қашықтан басқару пультін ұзақ уақыт бойы қолданбаған кезде батареяларды алып тастаңыз.
17
――Өнімді іске қосқан кезде экранды басып ұстап тұрғанда әкімші
мәзірі көрсетіледі.
――Сенсорлы экранның басқару құралы қолжетімді болмаса
Мәзір экранынан System → Touch Control → Touch Control
Lock өту үшін, қашықтан басқару пультін пайдаланыңыз және Off
опциясын таңдаңыз.
――Әкімші мәзірі көрсетілмеген жағдайда
Мәзір экранынан System → Touch Control → Admin Menu Lock
өту үшін, қашықтан басқару пультін пайдаланыңыз және Off
опциясын таңдаңыз.
Түймелер
Сипаттамасы
Volume
Volume реттейді.
――Әкімші мәзірінен Volume
Home
Home режимін енгізіңіз.
――Әкімші мәзірінен Home
таңдаңыз.
Tools
Tools көрсетеді.
――Әкімші мәзірінен Tools
таңдаңыз.
Әкімші мәзірі
таңдаңыз.
OSD мәзірін көрсетіңіз.
Menu
Параметрлерді өзгерту үшін, мәзір элементін таңдаңыз.
――Әкімші мәзірінен Menu
таңдаңыз.
Қосылған кіріс көзін таңдаңыз.
Source
Power off
Көрсетілген кіріс көзі тізімінен кіріс көзін таңдаңыз.
――Әкімші мәзірінен Source
таңдаңыз.
Құрылғыны өшіру.
――Әкімші мәзірінен Power off
таңдаңыз.
18
Кері жағы
Порт
――Бөліктердің түсі мен кескіні көрсетілген суреттен өзгеше болуы
USB
USB жад құрылғысына қосылыңыз.
USB(PC)
Дербес компьютерді USB 2.0 жоғары ағын кабелі арқылы жалғаңыз.
мүмкін. Сапаны жақсарту үшін техникалық сипаттары ескертусіз
өзгертілуі мүмкін.
Сипаттамасы
――Өнімді тек үстелдік компьютер, ноутбук немесе планшеттік
компьютерге жалғауға болады.
――USB 2.0 жоғары ағын кабелі бөлек сатылады.
USB
USB
USB(PC)
RS232C IN
HDMI IN(DVI)
RGB IN
RJ45
RS232C IN
MDC қолданбасына RS232C-стерео кабелі арқылы қосылады.
HDMI IN(DVI)
Негізгі құрылғыға HDMI кабелі арқылы қосылады.
RGB IN
Негізгі құрылғыға D-SUB кабелі арқылы қосылады.
RJ45
MDC қолданбасына жергілікті желі кабелі арқылы қосылады.
AUDIO IN
Компьютерден дыбысты аудио кабелі арқылы қабылдайды.
"Power":
Қуат сымына қосыңыз.
AUDIO IN
19
Ұрлыққа қарсы құлпы
Бөлгіш логотипі
――Ұрлыққа қарсы құлпы құрылғыны ортақ жерлерде қауіпсіз қолдануға мүмкіндік береді.
Логотипті күшпен тартуға болмайды. Логотип жыртылуы не сынуы мүмкін.
――Құлыптау құрылғысының кескіні мен құлыптау әдісі өндірушіге байланысты болады.
Қосымша мәліметтер үшін ұрлыққа қарсы құлыптау құрылғысымен берілген
пайдаланушы нұсқаулығына қараңыз.
――Келесі суреттер тек анықтама ретінде берілген. Нақты жағдайлар суретте көрсетілген
жағдайлардан өзгеше болуы мүмкін.
Ұрлыққа қарсы құлыптау құрылғысын құлыптау үшін:
1
Ұрлыққа қарсы құлыптау құрылғысының кабелін үстел сияқты ауыр затқа бекітіңіз.
2
Кабельдің бір шетін екінші жағындағы ілмекке қойыңыз.
3
Құлыптау құрылғысын құрылғының артқы жағындағы ұрлыққа қарсы құлып
ұяшығына салыңыз.
4
Құлыптау құрылғысын құлыптаңыз.
-- Ұрлыққа қарсы құлыптау құрылғысын бөлек сатып алуға болады.
-- Қосымша мәліметтер үшін ұрлыққа қарсы құлыптау құрылғысымен берілген
пайдаланушы нұсқаулығына қараңыз.
-- Ұрлыққа қарсы құлыптау құрылғысын электрондық құрылғылар сататын жерден
немесе интернеттен сатып алуға болады.
20
Қашықтан басқару пульті
――Осы құрылғының қашықтан басқару пульті қолданылған жерде басқа көрсету құрылғыларын қолдану басқа көрсету құрылғылары кездейсоқ
басқарылуы мүмкін.
――Төмендегі суреттегі сипаттамасы жоқ түйме өнімде қолдау көрсетілмеген.
POWER
OFF
Құрылғыны іске қосу.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
1
4
7
DEL-/--
Экрандық мәзірді көрсету немесе жасыру
не болмаса алдыңғы мәзірге қайту.
5
8
SYMBOL
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Сандық түймешіктер
Экрандық мәзірде құпиясөзді енгізіңіз.
9
-- Қашықтан басқару пультінің
түймешіктерінің функциялары
басқа өнімдерде өзгеше болуы
мүмкін.
CH LIST
MUTE
Дыбыс деңгейін реттеңіз.
Кіріс көзін өзгерту.
2
Құрылғыны өшіру.
CH
MagicInfo
Player I
Дыбысты өшіру.
Дыбысты қайта ашу: MUTE түймешігін
қайтадан басыңыз немесе дыбыс
деңгейін басқару (+ VOL -) түймешігін
басыңыз.
Player іске қосу түймесі. Түймелер Play
via параметрлеріне қарай өзгешеленуі
мүмкін.
Go to Home іске қосу түймесі.
21
Жиі қолданылатын функцияларды
жылдам таңдаңыз.
Алдыңғы мәзірге қайту.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
B
C
D
UNSET
LOCK
A
Ол қауіпсіздік құлпы функциясын
орнатады.
IR control
SET
Ағымдағы кіріс көзі туралы ақпаратты
көрсету.
Жоғары, төмен, сол немесе оң мәзірге
жылжу не болмаса опцияның параметрін
реттеу.
Мәзір таңдауды растау.
Ағымдағы мәзірден шығу.
PC немесе HDMI жалғанған кіріс көзін
қолмен таңдаңыз.
Мультимедиаға қатысты мәзір немесе
HDMI-CEC мәзірін пайдаланған кезде
экрандағы түйме түсіне сәйкес қашықтан
басқару пультіндегі түймені басу арқылы
функцияны таңдауға болады.
Anynet+ режимінде және мультимедиа
режимінде қолданылады.
-- Қашықтан басқару пультінің
түймешіктерінің функциялары
басқа өнімдерде өзгеше болуы
мүмкін.
Қашықтан басқару пультіндегі батареяларды ауыстыру үшін
22
Құрылғыны орнатудан бұрын
(Орнату нұсқаулығы)
Жарақатты болдырмау үшін бұл құралды еденге/қабырғаға орнату нұсқауларына сай берік бекіту керек.
•• Қабырғаға бекіту жинағын рұқсат етілген орнату компаниясының орнатқанына көз жеткізіңіз.
•• Әйтпесе, ол құлауы және дене жарақатын тигізуі мүмкін.
•• Көрсетілген қабырғаға бекіту жинағын орнатыңыз.
Еңкейту бұрышы және бұру
15 ˚
――Қосымша мәліметтер алу үшін Samsung тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
•• Құрылғыны перпендикуляр қабырға бетінен ең көп 15 бұрышқа еңкейтуге болады.
•• Құрылғыны тігінен (кітаптық) қолдану үшін жарық диоды төмен қарайтындай етіп сағат тілімен
бұрыңыз.
Желдету
Перпендикуляр қабырғаны орнату
A Ең аз 40 мм
B Қоршаған орта температурасы: 35 C астында
A
•• Өнімді перпендикуляр қабырғаға орнатқан кезде өнім мен қабырға арасында желдету үшін ең аз 40 мм
бос орын қалдырыңыз және қоршаған орта А температурасы 35 C-тан төмен болғанын тексеріңіз.
B
1.1 суреті Жанынан қарағандағы көрініс
23
1.3 суреті Жанынан қарағандағы көрініс
Тегіс емес қабырғаға орнату
――Қосымша мәліметтер алу үшін Samsung тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
B
D
D
Жоғарыдан қарағандағы көрініс
A Ең аз 40 мм
B Ең аз 70 мм
A
C Ең аз 50 мм
D Ең аз 50 мм
E Қоршаған ортадағы температура: 35 C астында
――Құрылғыны тегіс емес қабырғаға орнатқан кезде құрылғы мен қабырға арасында желдету үшін жоғарыда
көрсетілген ең аз бос орын қалдырыңыз және қоршаған ортадағы температура 35 C-тан төмен болуы
қажет.
C
E
1.2 суреті Жанынан
қарағандағы көрініс
Өлшемдер
Модель
атауы
6
5
1
2
4
DB22D-T
Бірлік: мм
1
507,5
1 2
477,6
23
269,1
34
311,2
45
26,7
46
59,3
――Барлық сызбалар масштабталуға тиісті емес. Кейбір өлшемдер алдын ала ескертусіз өзгертіледі.
Бұйымды орнату алдында өлшемдерін қараңыз. Типографиялық немесе басып шығарылған қателерге
жауапты емес.
3
24
Қабырға бекіткішін орнату
Қабырға бекіткіші жинағын орнату
Қабырға бекіткіші жинағы (бөлек сатылады) мониторды қабырғаға орнатуға мүмкіндік береді.
Қабырға бекіткішін орнату туралы толық ақпарат алу үшін қабырға бекіткішімен бірге берілетін нұсқаулықтарды қараңыз.
Қабырғаға орнатылатын кронштейнді орнату кезінде көмек үшін арнайы маманға хабарласуға кеңес береміз.
Егер өзіңіздің жеке қабырға бекіткішін орнатуды таңдасаңыз Samsung Electronics компаниясы мониторға, сізге және басқаларға келген зақымға жауапты емес.
Қабырғаға бекіту жинағының
сипаттамалары (VESA)
――Қабырға бекіткішін еденге перпендикуляр болатын тұтас қабырғаға
орнатыңыз. Қабырға бекіткішін құрғақ сылақ сияқты бетке
бекітпестен бұрын қосымша ақпарат алу үшін жақында орналасқан
дилерге хабарласыңыз.
Егер мониторды көлбеу қабырғаға орнатсаңыз ол құлап, қатты
дене жарақатына әкелуі мүмкін.
•• Samsung қабырға бекіткіші жинақтарында толық орнату нұсқаулығы мен орнатуға қажетті барлық
бөлшектер бар.
•• VESA стандартының бұрандаға қатысты сипаттамаларына сәйкес келмейтін немесе стандартты
ұзындықтан ұзын бұрандаларды пайдаланбаңыз. Өте ұзын бұрандалар монитордың ішіне зақым
келтіруі мүмкін.
•• VESA стандартының бұрандаға қатысты сипаттамаларына сәйкес келмейтін қабырға бекіткіштеріндегі
бұрандалардың ұзындығы қабырға бекіткішінің техникалық сипаттамаларына байланысты әр түрлі
болуы мүмкін.
•• Бұрандаларды өте қатты тартпаңыз. Бұл мониторды зақымдауы немесе оның құлап кетіп сізге зиян
келтіруі мүмкін. Samsung мұндай зақымдарға жауапты емес.
•• Samsung корпорациясы мониторға немесе VESA не арнайы емес қабырға бекіткіштері пайдаланылған
кезде немесе тұтынушы мониторды орнату нұсқаулықтарын орындамаған жағдайда болған зақымға
жауапты емес.
•• Бұйымды 15 градустан артық көлбеу орнатпаңыз.
•• Өнімді қабырғаға орнатқан кезде әрқашан екі адам болсын.
•• Қабырға бекіткіші жинақтарының стандартты өлшемдері төмендегі кестеде берілген.
Бірлік: мм
Модель атауы
DB22D-T
VESA бұранда тесігі
сипаттамалары (A * B)
миллиметрмен берілген
100 × 100
Стандартты
бұранда
M4 / L8~10
Саны
4
――Қабырға бекіткіші жинағын монитор қосулы болғанда орнатпаңыз. Ток соғып зақымдауға әкелуі мүмкін.
25
Қашықтан басқару пульті (RS232C)
•• Түйіспе тағайындау
1 2 3 4 5
Кабель қосылымы
RS232C кабелі
Интерфейс
RS232C (9 түйіспе)
Түйіспе
TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)
Бит жылдамдығы
9600 бит/с
Деректер биттері
8 бит
Жұптық
Ешбір
Стоп-бит
1 бит
Деректер тасымалын
бақылау
Ешбір
Ең үлкен ұзындық
15 м (тек қорғалған түрі)
6 7 8 9
Түйіспе
Сигнал
1
Деректер тасымалдаушыны анықтау
2
Деректер алу
3
Деректер жіберу
4
Деректер ұясын дайындау
5
Жерге қосу сигналы
6
Деректер жинағын дайындау
7
Сұрау жіберу
8
Жіберу үшін тазарту
9
Қоңырау индикаторы
26
LAN (Жергілікті желі) кабелі
•• RS232C кабелі
Жалғағыш: 9-түйіспелі D-Sub-стерео кабелі
9
•• Түйіспе тағайындау
3
2
1
5
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
6
-P1-
1
-P1Ұя
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
2
-------->
3
Tx
СТЕРЕО
Tx
3
<--------
2
Rx
ҚОСУ
Gnd
5
----------
5
Gnd
(3.5ø)
Түйіспе
нөмірі
Стандартты түс
Сигнал
1
Ақ және қызғылт сары
TX+
2
Қызғылт сары
TX-
3
Ақ және жасыл
RX+
4
Көк
NC
5
Ақ және көк
NC
6
Жасыл
RX-
7
Ақ және қоңыр
NC
8
Қоңыр
NC
27
Айқас LAN кабелі (PC параметрін PC етіп)
•• Жалғағыш: RJ45
Тікелей LAN кабелі (PC параметрін HUB етіп)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
P1
P1
P2
RJ45 MDC
Сигнал
P1
TX+
1
P2
Сигнал
<-------->
3
RX+
P2
Сигнал
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Сигнал
P1
TX+
1
TX-
28
Қосылым
RJ45
RJ45
29
Жоқ.
Басқару кодтары
Басқару күйін көрсету (Басқару пәрменін алу)
Тақырыбы
Пәрмен
0xAA
Код
Пәрмен түрі
Деректер
ұзындығы
Қорытынды
Пәрмен
0xAA
Пәрмен
Мән ауқымы
9
Қауіпсіздік құлпы
0x5D
0~1
10
Бейне панелін қосу
0x84
0~1
11
Бейне панелінің пайдаланушы
режимі
0x89
-
0
•• Барлық байланыстар он алтылық жүйеде болады. Қорытындыны тақырыптан басқа
барлық мәнді қосу арқылы есептеледі. Егер қорытынды төменде көрсетілгендей 2
таңбадан астам қосылатын болса (11+FF+01+01=112), бірінші таңба жойылады.
Басқару (Басқару пәрменін орнату)
Тақырыбы
Пәрмен түрі
Код
Пәрмен түрі
Деректер
ұзындығы
Деректер
1
Мән
Қорытынды
Мысалы: қосу & ID=0
Тақырыбы
Пәрмен
0xAA
0x11
Тақырыбы
Пәрмен
0xAA
0x11
Код
Деректер
ұзындығы
Деректер 1
1
"Power"
Деректер
ұзындығы
Деректер 1
1
1
Қорытынды
Пәрмен
Жоқ.
Пәрмен түрі
Пәрмен
Мән ауқымы
1
Қуатты басқару
0x11
0~1
2
Дыбыс деңгейін басқару
0x12
0~100
3
Кіріс көзін басқару
0x14
-
4
Экран режимін басқару
0x18
-
5
Экран өлшемін басқару
0x19
0~255
6
PIP қосуды/өшіруді басқару
0x3C
0~1
7
Автоматты түрде реттеуді
басқару (тек PC және BNC)
0x3D
0
8
Бейне панель режимін басқару
0x5C
0~1
Код
12
•• Кодтарға қарамастан, сериялық кабель арқылы қосылған барлық құрылғыны
басқару үшін кодты "0xFE" ретінде орнатыңыз және пәрмендерді тасымалдаңыз.
Пәрмендер әрбір құрылғы арқылы орындалады, бірақ ACK жауап бермейді.
30
Қуатты басқару
Дыбыс деңгейін басқару
•• Функция
Мониторды дербес компьютер арқылы қосуға және өшіруге болады.
•• Функция
Монитордың дыбыс деңгейін дербес компьютер арқылы реттеуге болады.
•• Қуат күйін көрсету (Қуатты қосу / өшіру күйін алу)
•• Дыбыс деңгейінің күйін көрсету (Дыбыс деңгейінің күйін алу)
Тақырыбы
Пәрмен
0xAA
0x11
Код
Деректер ұзындығы
Қорытынды
0xAA
Пәрмен
0xAA
0x12
Код
Деректер
ұзындығы
Қорытынды
0
•• Қуатты қосу/өшіруді орнату (Қуатты қосу / өшіруді орнату)
Тақырыбы
Тақырыбы
Пәрмен
Код
0x11
Деректер
ұзындығы
Деректер
1
"Power"
Қорытынды
0
•• Дыбыс деңгейін орнату (Дыбыс деңгейін орнату)
Тақырыбы
Пәрмен
0xAA
0x12
Код
Деректер
ұзындығы
Деректер
1
"Volume"
Қорытынды
"Power": Өнімде орнатылатын қуат коды.
"Volume": Өнімде орнатылуы қажет дыбыс деңгейі мәнінің коды. (0-100)
1: Қуатты қосу
•• Ack
0: Қуатты өшіру
•• Ack
Тақырыбы
0xAA
Пәрмен
Код
0xFF
Деректер
ұзындығы
Ack/Nak
3
‘A’
r-CMD
0x11
Val1
"Power"
0xAA
0xFF
Код
0xAA
0xFF
Код
Деректер
ұзындығы
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
‘A’
0x12
"Volume"
Қорытынды
"Volume": Өнімде орнатылуы қажет дыбыс деңгейі мәнінің коды. (0-100)
•• Nak
•• Nak
Пәрмен
Пәрмен
Қорытынды
"Power": Өнімде орнатылатын қуат коды.
Тақырыбы
Тақырыбы
Деректер
ұзындығы
Ack/Nak
3
‘N’
r-CMD
0x11
Val1
"ERR"
Тақырыбы
Пәрмен
0xAA
0xFF
Қорытынды
Код
Деректер
ұзындығы
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
‘N’
0x12
"ERR"
Қорытынды
"ERR" : Қандай қате пайда болғанын көрсететін код.
"ERR" : Қандай қате пайда болғанын көрсететін код.
31
Кіріс көзін басқару
0x24
HDMI2_PC
•• Функция
монитордың кіріс көзін дербес компьютер арқылы өзгертуге болады.
0x25
Дисплей порты
――DVI_video, HDMI1_PC және HDMI2_PC пәрмендері орнату пәрменімен
•• Кіріс көзінің деңгейін көрсету (Кіріс көзінің күйін алу)
Тақырыбы
Пәрмен
0xAA
0x14
Код
Деректер
ұзындығы
қолданылмайды. Олар тек «Get» пәрмендеріне жауап береді.
――Бұл үлгі HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 және HDMI2_PC порттарын қолдамайды.
Қорытынды
――MagicInfo тек MagicInfo функциясын қолдайтын модельдерде ғана қол жетімді.
0
――RF(TV), DTV құрамында ТД бар модельдерде ғана қол жетімді.
•• Ack
•• Кіріс көзін орнату (Кіріс көзін орнату)
Тақырыбы
Пәрмен
0xAA
0x14
Код
Деректер
ұзындығы
Деректер
1
"Input Source"
"Input Source": Өнімде орнатылуы қажет кіріс көзінің коды.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Кіріс көзі
0x08
Component
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
Қорытынды
Тақырыбы
Пәрмен
0xAA
0xFF
Код
Деректер
ұзындығы
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
‘A’
0x14
"Input
Source"
Қорытынды
"Input Source": Өнімде орнатылуы қажет кіріс көзінің коды.
•• Nak
Тақырыбы
Пәрмен
0xAA
0xFF
Код
Деректер
ұзындығы
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
‘N’
0x14
"ERR"
Қорытынды
"ERR" : Қандай қате пайда болғанын көрсететін код.
32
Экран режимін басқару
•• Nak
Тақырыбы
•• Функция
монитордың экран режимін дербес компьютер арқылы өзгертуге болады.
Video Wall функциясы қосылған кезде экран режимі басқарылмайды.
0xAA
0xAA
0x18
Код
Деректер ұзындығы
0xAA
Код
0x18
16 : 9
0x04
Ұлғайту
0x31
Кең ұлғайту
0x0B
4:3
Деректер
1
"Screen
Mode"
Қорытынды
0xAA
Пәрмен
0xFF
‘N’
0x18
"ERR"
Қорытынды
0xFF
3
Тақырыбы
Пәрмен
Код
Деректер
Қорытынды
ұзындығы
0xAA
0x19
0
•• Ack
Тақырыбы
Пәрмен
0xAA
0xFF
Код
Деректер
ұзындығы
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
‘A’
0x19
"Screen
Size"
Қорытынды
"Screen Size": өнім экранының өлшемі (ауқым: 0 - 255, бірлік: дюйм)
•• Nak
•• Ack
Тақырыбы
Val1
•• Экран өлшемін көрсету (Экран өлшемінің күйін алу)
Деректер
ұзындығы
"Screen Mode": Бұйымның күйін орнататын код
0x01
r-CMD
•• Функция
Экранның өлшемі компьютер арқылы өзгертілуі мүмкін
0
Пәрмен
Ack/Nak
Экран өлшемін басқару
Қорытынды
•• Сурет өлшемін орнату (Сурет өлшемін орнату)
Тақырыбы
Деректер
"ERR" : Қандай қате пайда болғанын көрсететін код
•• Экран күйін көрсету (Экран режимінің күйін алу)
Пәрмен
Код
ұзындығы
――Бұл басқару құрамында ТД бар үлгілерде ғана қолданылады.
Тақырыбы
Пәрмен
Код
Деректер
ұзындығы
Ack/Nak
3
‘A’
r-CMD
0x18
Val1
"Screen
Mode"
Тақырыбы
Пәрмен
0xAA
0xFF
Қорытынды
Код
Деректер
ұзындығы
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
‘N’
0x19
"ERR"
Қорытынды
"ERR" : Қандай қате пайда болғанын көрсететін код
"Screen Mode": Бұйымның күйін орнататын код
33
PIP режимін қосуды/өшіруді басқару
Автоматты түрде реттеуді басқару (тек PC және BNC)
•• Функция
Бұйымның PIP күйі компьютер арқылы қосылуы немесе өшірілуі мүмкін.
•• Функция
ДК экран жүйесін дербес компьютер арқылы автоматты түрде реттеңіз.
――Тек PIP функциясы бар үлгілерде бар.
•• Автоматты түрде реттеу күйін көрсету (Автоматты түрде реттеу күйін алу)
Ешбір
―― Video Wall функциясы On орнатылса, режим басқарылмайды.
――Функциясында MagicInfo режимінде қол жетімді емес.
•• Автоматты түрде реттеуді орнату (Автоматты түрде реттеуді орнату)
•• PIP режимін қосу/өшіру күйін көрсету (PIP режимін қосу / өшіру күйін алу)
Тақырыбы
Пәрмен
Код
Деректер
0x3C
0x3D
Деректер
ұзындығы
Деректер
1
"Auto
Adjustment"
Пәрмен
Код
Деректер
Деректер
0x3C
1
Қорытынды
"Auto Adjustment" : 0x00 (барлық уақытта)
Қорытынды
ұзындығы
0xAA
0xAA
Код
0
•• PIP режимін қосу/өшіруді орнату (PIP режимін қосу / өшіруді орнату)
Тақырыбы
Пәрмен
Қорытынды
ұзындығы
0xAA
Тақырыбы
•• Ack
Тақырыбы
Пәрмен
0xAA
0xFF
Код
"PIP"
"PIP": Бұйымның PIP күйін қосуға немесе өшіруге қолданылатын код
Деректер
ұзындығы
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
‘A’
0x3D
"Auto
Adjustment"
Қорытынды
1: PIP ҚОСУ
•• Nak
0: PIP ӨШІРУ
•• Ack
Тақырыбы
Пәрмен
Код
Деректер
Ack/Nak
r-CMD
Val1
0xFF
3
‘A’
0x3C
Пәрмен
0xAA
0xFF
Қорытынды
ұзындығы
0xAA
Тақырыбы
Код
Деректер
ұзындығы
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
‘A’
0x3D
"ERR"
Қорытынды
"PIP"
"ERR" : Қандай қате пайда болғанын көрсететін код
"PIP": Бұйымның PIP күйін қосуға немесе өшіруге қолданылатын код
•• Nak
Тақырыбы
Пәрмен
Код
Деректер
Ack/Nak
r-CMD
Val1
‘A’
0x3C
"PIP"
Қорытынды
ұзындығы
0xAA
0xFF
3
"ERR" : Қандай қате пайда болғанын көрсететін код
34
Бейне экранын басқару режимі
Қауіпсіздік құлпы
•• Функция
Video Wall режимі өнімде компьютер арқылы қосылады.
Бұл басқару элементі тек Video Wall қосылған өнімде ғана қол жетімді.
•• Функция
Safety Lock функциясын өнімде қосу не өшіру үшін компьютерді пайдалануға
болады.
Бұл басқару қуаттың қосулы не өшірулі күйіне қарамастан қол жетімді болады.
•• Қауіпсіздік құлпының күйін көрсету (Қауіпсіздік құлпының күйін алу)
•• Бейне панелі режимін көрсету (Бейне панелі режимін алу)
Тақырыбы
Пәрмен
0xAA
0x5C
Код
Деректер ұзындығы
Қорытынды
0
•• Бейне панелін орнату (Бейне панелі режимін орнату)
Тақырыбы
Пәрмен
0xAA
0x5C
Код
Деректер ұзындығы
Деректер
1
"Video Wall
Mode"
Қорытынды
Тақырыбы
Пәрмен
0xAA
0x5D
Код
Деректер ұзындығы
Қорытынды
0
•• Қауіпсіздік құлпын қосу немесе ажырату (Қауіпсіздік құлпын қосу / ажырату күйін
орнату)
Тақырыбы
Пәрмен
0xAA
0x5D
Код
Деректер ұзындығы
Деректер
1
"Safety Lock"
Қорытынды
"Video Wall Mode": Бұйымдағы Video Wall күйін қосуға қолданылатын код
1: Full
"Safety Lock": Бұйымға қауіпсіз құлыптау коды қойылады
0: Natural
1: ҚОСУ
•• Ack
0: ӨШІРУ
Тақырыбы
0xAA
Пәрмен
Код
0xFF
Деректер
ұзындығы
3
Ack/Nak
r-CMD
Val1
Қорытынды
•• Ack
Тақырыбы
‘A’
0x5C
"Video
Wall Mode"
Пәрмен
Код
Деректер
Ack/Nak
r-CMD
Val1
‘A’
0x5D
"Safety
0xAA
0xFF
3
Lock"
"Video Wall Mode": Бұйымдағы Video Wall күйін қосуға қолданылатын код
•• Nak
Тақырыбы
"Safety Lock": Бұйымға қауіпсіз құлыптау коды қойылады
Пәрмен
Код
Деректер
Ack/Nak
r-CMD
Val1
ұзындығы
0xAA
Қорытынды
ұзындығы
0xFF
3
Қорытынды
•• Nak
Тақырыбы
‘A’
"ERR" : Қандай қате пайда болғанын көрсететін код
0x5C
Пәрмен
Код
Деректер
Ack/Nak
r-CMD
Val1
‘N’
0x5D
"ERR"
Қорытынды
ұзындығы
"ERR"
0xAA
0xFF
3
"ERR" : Қандай қате пайда болғанын көрсететін код
35
Бейне панелін қосу
•• Nak
•• Функция
Жеке компьютер өнімнің Бейне панелінде ҚОСУ/ӨШІРУ амалдарын орындайды.
Пәрмен
Код
Деректер
Қорытынды
0x84
Пәрмен
Код
Деректер
Деректер
Қорытынды
ұзындығы
0xAA
0x84
1
V.Wall_On
1: Бейне панелін ҚОСУ
0: Бейне панелін ӨШІРУ
0xFF
0xFF
Val1
‘N’
0x84
ERR
Қорытынды
3
•• Функция
Жеке компьютер өнімнің Бейне панелі функциясында қосу/өшіру амалдарын
орындайды.
Тақырыбы
Пәрмен
0xAA
0x89
Код
Деректер
Ack/Nak
r-CMD
Val1
‘A’
0x84
V.Wall_
Қорытынды
Тақырыбы
Пәрмен
0xAA
0x89
ұзындығы
0xAA
r-CMD
Код
Деректер
ұзындығы
Қорытынды
0
•• Бейне панелін орнату
•• Ack
Пәрмен
Ack/Nak
•• Бейне панелінің күйін қою
•• V.Wall_On : Бейне панелінің кодын өнімге орнату
Тақырыбы
Деректер
Бейне панелінің пайдаланушы режимі
0
•• Бейне панелінің Қосу/Өшіру амалдарын орнату
Тақырыбы
Код
"ERR" : Қандай қате пайда болғанын көрсететін код
ұзындығы
0xAA
Пәрмен
ұзындығы
0xAA
•• Бейне панелінің ҚОСУ/ӨШІРУ күйіне қою
Тақырыбы
Тақырыбы
3
On
Код
Деректер
ұзындығы
Val1
Val2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Қорытынды
Wall_Div: Бейне панелінің бөлгіш коды өнімге орнатылды
V.Wall_On : Жоғарыда айтылғандай
36
10x10 Бейне панелінің үлгісі
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Өшіру
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
1
0x11
2
0x21 0x22 0x23 0x24 0x25 0x26 0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F
3
0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F
4
0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F
5
0x51 0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F
6
0x61 0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F
7
0x71 0x72 0x73 0x74 0x75 0x76 0x77 0x78 0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E N/A
8
0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C N/A
N/A
N/A
9
0x91 0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9 N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8 N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7 N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7 N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1 0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6 N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
0x12 0x13 0x14 0x15 0x16 0x17 0x18 0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E 0x1F
N/A
37
Wall_SNo : Өнім нөмірінің коды өнімге орнатылды
10x10 Бейне панелінің үлгісі : ( 1 ~ 100)
Нөмірді орнату
Деректер
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Тақырыбы
Пәрмен
0xAA
0xFF
Код
Деректер
ұзындығы
Ack/Nak
r-CMD
Val1
Val2
4
‘A’
0x89
Wall_Div
Wall_
SNo
Қорытынды
•• Nak
Тақырыбы
Пәрмен
0xAA
0xFF
Код
Деректер
ұзындығы
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
‘N’
0x89
ERR
Қорытынды
"ERR" : Қандай қате пайда болғанын көрсететін код
38
03-бөлім
Сенсорлы экран мониторын пайдалану
Сенсорлы экран мониторы
Талаптар
Үйлесімді операциялық жүйелер
Дербес компьютерді пернетақта немесе тінтуір сияқты енгізу құралын пайдаланудың
орнына экранды басып басқарыңыз. Сенсорлы экран денеңіз бойынша өтетін қысқа
электр тогын (сыйымды) анықтау арқылы жұмыс істейді. Экранды басқанда міндетті түрде
саусақтың ұшын пайдаланыңыз.
•• Сенсорлы енгізу арқылы OSD мәзірін басқару үшін
――Мәзір экранынан System → Touch Control → Device to Control → Samsung
SMART Signage таңдаңыз.
•• Өнімге қосылған ДК экранын сенсорлы енгізу арқылы басқару үшін
――Мәзір экранынан System → Touch Control → Device to Control → Connected
•• Windows 7 немесе Windows 8 (32-биттік/64-биттік)
•• OS X 10.6 немесе OS X 10.7
Өнімді пайдаланбастан бұрын төмендегі
мағлұматты оқыңыз
•• Электрлі зат экран бетіне тимеуін қадағалаңыз. Егер ақау орын алса, экран дұрыс
жұмыс істемейді.
Source Device таңдаңыз.
•• Саусақтың ұшымен экранды қатты баспаңыз. Экранды басқанда өткір зат
пайдаланбаңыз. Экран сынуы немесе зақымдануы мүмкін.
болады.
•• Қолғап киіп, лас қолыңызбен немесе тырнақ немесе қалам сияқты өткір затты
пайдаланып экран бетін басуға тыйым салынады. Экран дұрыс жұмыс істемейді.
――Бұл режимде өнімдегі OSD мәзірін тек қашықтан басқару пульті арқылы басқаруға
•• Экранның ылғалмен байланыспауын қадағалаңыз. Сенсорлы экран дұрыс жұмыс
істемеуі мүмкін.
•• Экранда ұзақ уақыт бойы қимылсыз суретті көрсеткенде суреттерден кейінгі елес
(экранның зақымдануына) немесе дақтардың пайда болуына әкеледі. Егер экранды
пайдаланбасаңыз, оны өшіріп қойыңыз.
39
Сенсорлы экран мониторын қосу
Дербес компьютерге қосу
1
HDMI-DVI кабелі көмегімен құрылғыларды қосу
Дербес компьютерді D-SUB, HDMI немесе HDMI-DVI кабелі көмегімен өнімге
қосыңыз.
――Қосу бөлшектері басқа құрылғыларда өзгеше болуы мүмкін.
HDMI IN(DVI)
D-SUB кабелі көмегімен құрылғыларды қосу
HDMI кабелі көмегімен құрылғыларды қосу
RGB IN
HDMI IN(DVI)
40
2
Қуат кабелін өнімнен қуат розеткасына қосыңыз.
3
Қуатпен қамтамасыз еткен соң өнім автоматты түрде анықтап, жалғанған енгізу
көзіне қосылады.
――Егер экран беті бос болса, өнімді өшіріп, қайта іске қосыңыз.
4
Өнімдегі USB(PC) портын ДК-гі USB портына USB 2.0 жоғары ағын кабелі көмегімен
қосыңыз.
――USB 2.0 жоғары ағын кабелі бөлек сатылады.
Ноутбукке немесе дербес компьютердің
планшетіне қосылу
Үстелдік компьютерді қосқан кезде ноутбук немесе планшеттік компьютерді бірдей әдіс
арқылы жалғауға болады.
•• Құрылғыларды қосқаннан кейін сенсорлы экранның басқару құралы қолжетімді емес
――USB 2.0 жоғары ағын кабелін жалғаудан бұрын міндетті түрде D-SUB, HDMI немесе
HDMI-DVI кабелін жалғаңыз.
――Кабельдерді дұрыс жалғағаннан кейін сенсорлы экранның басқару құралы әлі де
қолжетімді болмаса, USB 2.0 жоғары ағын кабелін ажыратыңыз, содан кейін қайта
жалғаңыз.
――USB 2.0 жоғары ағын кабелі бөлек сатылады.
USB(PC)
41
Сенсорлы экран монитор параметрлерін конфигурациялау
Windows жүйесінде өнімнің сенсорлы функциясын дұрыс пайдалану үшін Планшет дербес компьютер параметрлері пәрменіне өтіп, өнімді реттеп алыңыз.
――Келесі параметрлерді конфигурацияламастан бұрын алдымен сенсорлы экран мониторын қосыңыз.
――Бір уақытта қосуға болатын сенсорлық экран мониторларының максималды саны операциялық жүйеге және сызбалық карта параметрлеріне байланысты өзгешеленді.
Мониторды калибрлеу
Төменде көрсетілгендей жүйе конфигурациясына сәйкес тиісті әдісті пайдаланып, Планшет дербес компьютер параметрлері пәрменіне өтіңіз.
Windows 7 бағдарламасындағы Планшеттік компьютер параметрлері көмегімен кіру
Бақылау тақтасы
Планшеттік компьютер параметрлері тармағына өтіңіз. (43 беттен "Реттеу" мүмкіндігіне қарап өнімді өзгертіңіз.)
――Егер Планшеттік компьютер параметрлері пәрмені Бақылау тақтасы табылмаса, Планшет дербес компьютер параметрлері мүмкіндігін Бақылау тақтасын іздеу тақтасынан
іздеп көріңіз.
Windows 8 бағдарламасындағы Планшеттік компьютер параметрлері көмегімен кіру
Параметрлер
Бақылау тақтасы
Планшеттік компьютер параметрлері тармағына өтіңіз. (43 беттен "Реттеу" мүмкіндігіне қарап өнімді өзгертіңіз.)
――Егер Планшеттік компьютер параметрлері пәрмені Бақылау тақтасы табылмаса, Планшет дербес компьютер параметрлері мүмкіндігін Бақылау тақтасын іздеу тақтасынан
іздеп көріңіз.
42
Калибрация
――Төмендегі нұсқаулар Windows 8 бағдарламасына арналған. Сол әдіс Windows 7 және Windows 8 бағдарламаларының екеуіне де қолданылады.
――Экрандық мәзірден Picture Size параметрін өзгерткеннен кейін сурет параметрлерін қайта калибрлеу қажет болуы мүмкін.
――Өзгерту барысында қате пайда болса, Планшет дербес компьютер параметрлері
1
Дисплей қойындысынан, Конфигурациялау пәрменінің астынан Орнату пәрменін
таңдап алыңыз.
Дисплей бетіне өтіңіз. Ысыру түймешігін басып, қайтадан өзгертіңіз.
2
Өнім бетінде көрсетілген бетті саусағыңызбен басыңыз.
――Монитордың қос режимінде: Егер келесі бет өнім бетінен пайда болмаса, бетті көрсету
үшін Enter пернесін басыңыз.
Touch this screen to identity it as the touchscreen.
If this is not the Tablet PC screen, press Enter to move to the next screen. To close the tool, press Esc.
43
3
Өнімді Дисплей параметрлері пәрменінің астынан Дисплей пәрменін таңдаңыз.
5
Содан кейін Теңшеу пәрменін таңдаңыз.
Калибрация аяқталған соң Калибрация күнін сақтап қалғыңыз келеді ме?
хабары пайда болады. Өзгертулерді сақтап қою үшін Иә пәрменін басыңыз.
Digitizer Calibration Tool
Do you want to save the calibration data?
Yes
6
No
Сенсорлы экран мониторы сәтті түрде калибрацияланды.
――Ысыру пәрменін таңдау калибрация деректерін жойып тастайды.
4
Суретте көрсетілген сияқты экран бетінде ұсынылған нұсқауларды орындап
калибрацияны іске асырыңыз.
To provide calibration samples, tap the crosshair each
time that it appears on the screen.
Right-click anywhere on the screen to return to the
last calibration point. Press the Esc button to close
the tool. Do not change your screen orientation until
you have completed the calibration process.
44
Экранды бақылау
Апару
Сенсорлы экран қимылдары
Сенсорлы экран қимылдарын пайдалану - тінтуірді пайдаланумен бірдей.
Басу
Жайлап басып, экранның кез келген жеріне апарыңыз.
Веб-бетте, карта немесе фотосуретте белгілі бір жерге жылжыту үшін, осы қимылды
пайдаланыңыз.
――Бұл - тінтуірді апарумен бірдей.
Екі рет басу
Экранды сәл басыңыз.
Мүмкіндік немесе мәзір элементін таңдау үшін осы қимылды пайдаланыңыз.
――Бұл тінтуір арқылы басқанға ұқсайды.
Экранды екі рет басыңыз.
Таңдалған бағдарламаны іске қосу үшін, осы қимылды пайдаланыңыз.
――Бұл - тінтуірді екі рет басқанмен бірдей.
45
Түрту
Ескертулер
•• Сенсорлық енгізу айқындылығын көтеру үшін қаріпті немесе белгішелерді үлкейтіңіз.
•• Сенсорлы экранның басқару режимінде, дәл басу немесе енгізу қажет болғанда
қашықтан басқару пультін пайдалану тиімді болып табылады.
Саусағыңызды суретте көрсетілгендей, экранда түртіңіз.
Алдыңғы не келесі сурет немесе веб-сайтқа өту үшін, осы қимылды пайдаланыңыз.
Үлкейту/кішірейту
Саусақтарыңызды, суретте көрсетілгендей, экранда жақындатыңыз немесе ажыратыңыз.
Осы қимылдарды веб-бетте, картада немесе фотосуретте үлкейту немесе кішірейту үшін
пайдаланыңыз.
46
04-тарау
Қайнар көз құрылғыны қосу және қолдану
Қосудан бұрын
Алдын ала қосудың бақылау нүктелері
――Бастапқы құрылғыны қосудың алдында бірге берілген пайдаланушы нұсқаулығын
оқыңыз.
Бастапқы құрылғыларындағы порттардың саны мен орындары құрылғыдан құрылғыға
өзгеруі мүмкін.
――Барлық қосылымдар аяқталғанға дейін қуат кабелін розеткаға қоспаңыз.
Қуат кабелін қосылым барысында қосу құрылғыны зақымдауы мүмкін.
Дербес компьютерге қосу
•• Қуат кабелін барлық басқа кабельдерді жалғаудан бұрын жалғамаңыз.
Қуат кабелін жалғаудан бұрын негізгі құрылғыны қосыңыз.
•• Дербес компьютерді құрылғыға түрлі жолдармен қосуға болады.
Дербес компьютеріңізге ыңғайлы қосылым әдісін таңдаңыз.
――Қосу бөлшектері басқа құрылғыларда өзгеше болуы мүмкін.
D-SUB кабелі (аналогтық түрі) арқылы қосу
――Дыбыс порттарын дұрыс қосыңыз: сол = ақ және оң = қызыл.
――Құрылғының артқы жағындағы қосқыңыз келген порттар түрін тексеріңіз.
RGB IN
AUDIO IN
47
HDMI-DVI кабелі арқылы қосу
HDMI кабелі арқылы қосу
――Компьютерді өнімге HDMI-DVI кабелі арқылы қосқан кезде компьютерде сақталған
бейне және дыбыс контентіне кіру үшін Edit Name тармағын DVI PC режиміне
орнатыңыз.
HDMI IN(DVI)
HDMI IN(DVI)
AUDIO IN
48
Бейнеқұрылғыға қосу
HDMI кабелі арқылы қосу
•• Қуат кабелін барлық басқа кабельдерді жалғаудан бұрын жалғамаңыз.
Қуат кабелін жалғаудан бұрын негізгі құрылғыны қосыңыз.
HDMI кабелін немесе HDMI - DVI кабелін (1080p дейін)
пайдалану
•• Бейне құрылғыны құрылғыға кабель арқылы қосуға болады.
――Қосу бөлшектері басқа құрылғыларда өзгеше болуы мүмкін.
•• Сурет және аудио сапасы жақсырақ болуы үшін сандық құрылғыға HDMI кабелін
пайдаланып қосылыңыз.
――Қашықтықтан басқару пультін пайдалансаңыз, сыртқы құрылғыны қосыңыз және
құрылғыны таңдау үшін, қашықтықтан басқару пультіндегі SOURCE түймесін
басыңыз.
――Сенсорлы экранның басқару режимін пайдалансаңыз, сыртқы құрылғыны қосыңыз.
Осыдан кейін, өнім әкімші мәзірін көрсету үшін іске қосылған кезде, экранды
таңдаңыз.
басып, ұстап тұрыңыз.. Әкімші мәзірінен Source
HDMI-DVI кабелі арқылы қосу
――Егер құрылғы бейне құрылғысына HDMI-DVI кабелі арқылы қосылған болса, дыбыс
шықпайды. Осыны шешу үшін құрылғыдағы және бейне құрылғысындағы дыбыс
порттарына қосымша дыбыс кабелін қосыңыз. Бейне құрылғысын өнімге HDMIDVI кабелі арқылы қосқан кезде, бейне құрылғысында сақталған бейне және дыбыс
контентіне кіру үшін Edit Name тармағын DVI Devices режиміне орнатыңыз.
•• HDMI кабелі сандық бейне және аудио сигналдарына қолдау көрсетеді және аудио
кабелін қажет етпейді.
-- Өнімді HDMI шығысын қолдамайтын цифрлық құрылғыға қосу үшін HDMI-DVI
және аудио кабельдерін пайдаланыңыз.
•• Мониторға HDMI режимінің бұрынғы нұсқасын пайдаланатын сыртқы құрылғы
қосылған болса, сурет дұрыс көрсетілмеуі (егер көрсетілсе) мүмкін немесе
аудио жұмыс істемеуі мүмкін. Егер осындай ақау орын алса, сыртқы құрылғының
өндірушісінен HDMI нұсқасы туралы сұраңыз және ескіріп кетсе, жаңартуды сұраңыз.
•• Қалыңдығы 14 мм немесе азырақ HDMI кабелін пайдаланыңыз.
•• Куәліктендірілген HDMI кабеліне тапсырыс беріңіз. Әйтпесе, сурет көрсетілмеуі
немесе байланыс қатесі орын алуы мүмкін.
•• Негізгі жоғары жылдамдықты HDMI кабелі немесе ethernet бар біреуі ұсынылады.
Бұл өнім HDMI арқылы ethernet функциясын қолдамайды.
――Қолдау көрсетілген ажыратымдылықтар: 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p және 576p.
HDMI IN(DVI)
HDMI IN(DVI)
AUDIO IN
49
Жергілікті желі кабелін жалғау
――Қосу бөлшектері басқа құрылғыларда өзгеше болуы мүмкін.
RJ45
•• Жалғауға Cat 7(*STP үлгісі) кабелін пайдаланыңыз.
*Қорғалған шиыршықталған жұп
50
Кіріс көзін өзгерту
Source сізге әр түрлі көздерді таңдауға және бастапқы құрылғылар атын өзгертуге мүмкіндік береді.
Source
қашықтықтан басқару пультіндегі SOURCE түймесін басыңыз.
――Сенсорлы экранның басқару режимін пайдалансаңыз, сыртқы құрылғыны қосыңыз. Осыдан кейін, өнім
Құрылғыға қосылған қайнар көз құрылғының экранын көрсетуге болады. Таңдалған қайнар көздің экранын
көрсету үшін Source List құрамынан қайнар көзді таңдаңыз.
――Қашықтықтан басқару пультін пайдалансаңыз, сыртқы құрылғыны қосыңыз және құрылғыны таңдау үшін,
Қашықтан басқару пультін пайдалану
әкімші мәзірін көрсету үшін іске қосылған кезде, экранды басып, ұстап тұрыңыз.. Әкімші мәзірінен Source
таңдаңыз.
•• SOURCE → Source
Сенсорлы экранның басқару режимін пайдалану
•• Әкімші мәзірі → Source
Source
HDMI
→ Source
Options
PC
----
Screen Mirroring
To see available options, tap Options at the top right corner of the screen.
――Егер түрлендіргіңіз келген қайнар көз құрылғы үшін дұрыс емес көз таңдалған болса, экран дұрыс
көрсетпеуі мүмкін.
――Source экранында, қашықтан басқару пультіндегі TOOLS түймесін басыңыз. Болмаса, экранның жоғарғы
оң жағындағы Options түймесін басыңыз. Қосылған сыртқы құрылғы туралы толық ақпарат көрсетіледі.
Edit Name
Қашықтан басқару пультін пайдалану
•• SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
Сенсорлы экранның басқару режимін пайдалану
•• Әкімші мәзірі → Source
→ Source → Options → Edit Name
Көз құрылғының атауы Edit Name тармағында көрсетілгеніне қарамастан экран кейде дұрыс көрсетілмеуі
мүмкін.
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
Сонымен қатар, оңтайлы сурет сапасын алу үшін көз құрылғының атауын Edit Name арқылы өзгерткен жөн.
――Тізімде келесі бастапқы құрылғылар болуы мүмкін. Таңдалған көзіне байланысты тізімдегі Source
құрылғылар өзгеше болуы мүмкін.
PC / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / Game / Blu-ray / DVD / VCR / AV Receiver / Camcorder / DVI
PC / DVI Devices / TV / IPTV / HD DVD / DMA
――Picture мәзіріндегі қолжетімді параметрлер Edit Name бөлімінде жасалған ағымдағы көзі мен
параметрлерге байланысты.
•• PC кабелін HDMI терминалына қосқан кезде, Edit Name параметрін PC режиміне орнатыңыз. Басқа
жағдайларда Edit Name пәрменін AV құрылғыларына орнатыңыз.
•• Компьютерді HDMI кабелі бар HDMI IN(DVI) портына қосқан кезде өнімді Edit Name бөліміндегі PC
режиміне орнату керек.
•• Компьютерді HDMI кабелі бар HDMI IN(DVI) портына DVI кабеліне қосқан кезде өнімді Edit Name
бөліміндегі DVI PC режиміне орнату керек.
•• AV құрылғыларын HDMI кабелі бар HDMI IN(DVI) портына DVI кабеліне қосқан кезде өнімді Edit Name
бөліміндегі DVI Devices режиміне орнату керек.
51
Information
Қашықтан басқару пультін пайдалану
•• SOURCE → Source → TOOLS → Information → ENTER E
Сенсорлы экранның басқару режимін пайдалану
•• Әкімші мәзірі → Source
→ Source → Options → Information
Таңдалған сыртқы құрылғы туралы толық ақпаратты көре аласыз.
52
05-тарау
MDC қолдану
Бірнеше дисплейді бақылау "MDC" - бұл компьютер арқылы бірнеше дисплей құрылғыларын бір уақытта оңай басқаруға мүмкіндік беретін бағдарлама.
-MDC бағдарламасын пайдалану әдісі туралы мәліметтер алу үшін бағдарламаны орнатқаннан кейін, «Анықтама» бөлімін қараңыз. MDC бағдарламасы веб-сайтта қол жетімді.
MDC бағдарламасын орнату/жою
Орнату
――MDC бағдарламасын орнатуға бейне карта, аналық тақта және желі шарттары әсер
7
каталог жолын тексеріп, "Install" түймесін басыңыз.
8
Орнатудың орындалу барысы көрсетіледі.
9
Көрсетілген "InstallShield Wizard Complete" терезесінде "Finish" түймесін
басыңыз.
етуі мүмкін.
1
MDC Unified орнату бағдарламасын таңдаңыз.
2
Орнату үшін тілді таңдаңыз. Осыдан кейін "OK" түймесін басыңыз.
3
"Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" экраны пайда болған
――MDC бағдарламасын дереу қосу үшін "Launch MDC Unified" таңдап, "Finish"
түймесін басыңыз.
10Орнатудан кейін жұмыс үстелінде MDC Unified бағдарламасының ен белгішесі
пайда болады.
――MDC орындау белгішесі дербес компьютер жүйесіне немесе құрылғының
кезде "Next" түймесін басыңыз.
4
Көрсетілген "Customer Information" терезесінде барлық ақпарат өрістерін
толтырып, "Next" түймесін басыңыз.
6
техникалық сипаттарына байланысты көрсетілмеуі мүмкін.
――Егер орындау белгішесі көрсетілмесе, F5 пернесін басыңыз.
Көрсетілген "License Agreement" терезесінде "I accept the terms in the license
agreement" таңдап, "Next" басыңыз.
5
Көрсетілген "Ready to Install the Program" терезесінде бағдарламаны орнату үшін
Жою
1
Бастау мәзірінде Параметрлер > Басқару тақтасы таңдап, Бағдарламаны қосу/
жоютүймесін екі рет басыңыз.
Көрсетілген "Destination Folder" терезесінде бағдарламаны орнатқыңыз келетін
каталог жолын таңдап, "Next" түймесін басыңыз.
――Егер каталог жолы көрсетілмеген болса, бағдарлама әдепкі каталог жолына
2
Тізімнен MDC Unified бағдарламасын таңдап, одан кейін Өзгерту/Жою пәрменін
таңдаңыз.
орнатылады.
53
MDC бағдарламасына қосылу
MDC бағдарламасын Ethernet арқылы пайдалану
Негізгі көрсету құрылғысының IP мекенжайын енгізіп, құрылғыны дербес компьютерге қосыңыз. Дисплей құрылғыларын LAN кабелімен өзара
қосуға болады.
Тікелей LAN кабелін пайдалану арқылы жалғау
――Монитордағы RJ45 портын және ХАБТАҒЫ жергілікті желі порттарын пайдаланып бірнеше өнімді қосуға болады.
Computer
RJ45
HUB
Monitor 1
Monitor 2
54
06-тарау
Басты бет мүмкіндігі
Бұл мүмкіндік Support → Go to Home тармағында берілген.
Қашықтан басқару құрылғысындағы HOME түймесін басу арқылы кіруге болады.
Сенсорлы экранның басқару режимін пайдалансаңыз, өнімді қосқан кезде экранды басып, ұстап тұрыңыз. Көрсетілген әкімші мәзірінен Home
таңдаңыз.
――Player мүмкіндігін пайдалану үшін, System бөлімінде Play via параметрін MagicInfo опциясына
Player
орнатыңыз.
Кестелері тағайындалған арналар, үлгілер немесе файлдар секілді алуан түрлі мазмұнды ойнатыңыз.
HOME
→ Player →ENTER E
Келесі әдістердің бірін пайдаланып, арналарды немесе мазмұнды ойнатыңыз.
•• Network Channel: Серверді пайдаланып, мазмұнды ойнатыңыз.
――Network Channel функциясын іске қосу үшін, өнімнің серверге қосылғанын тексеріңіз.
•• Local Channel: Мазмұнды ішкі жадта немесе сыртқы жадтан ойнатыңыз.
Player
Schedule
Template
Play a variety of content, such as
scheduled channels, templates or files.
Clone Product
ID Settings
Video Wall
Network Status
Picture Mode
On/Off Timer
Ticker
More settings
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
55
Қосылған құрылғыны серверден растау
3
Жоғарғы мәзір тақтасынан Device параметрін таңдаңыз.
4
Сол жақтағы мәзірлерден Lite параметрін таңдаңыз.
5
Lite бөлімінің ішкі мәзірлерінен Unapproved параметрін таңдаңыз.
6
Расталмаған Lite құрылғыларының тізімінен құрылғы үшін Approve түймесін
Lite серверін мақұлдау
•• Server Network Settings бөлімінде MagicInfo Mode параметрін Lite опциясына
орнатыңыз.
Енді Lite серверін мақұлдауға және пайдалануға болады.
――Құрылғыны растамас бұрын Network Settings серверін конфигурациялаңыз.
1
2
Құрылғыға тағайындалған серверге кіріңіз.
Кіру үшін идентификатор мен құпия сөзді енгізіңіз.
таңдаңыз.
56
7
Құрылғыны растауға қажетті ақпарат енгізіңіз.
9
Құрылғы сервер арқылы расталса, таңдалған топтағы тіркелген кесте құрылғыға
жүктеледі. Кесте ол жүктеліп болғаннан кейін іске қосылады.
――Кестені конфигурациялау туралы қосымша мәліметтер алу үшін <MagicInfo Lite Server
пайдаланушы нұсқаулығын> қараңыз.
――Егер құрылғы сервер тарапынан бекітілген құрылғылар тізімінен жойылса,
параметрлерін қалпына келтіру үшін құрылғы қайта жүктеледі.
Ағымдағы уақытты орнату
Құрылғыда орнатылған уақыт сервердің ағымдағы уақытынан басқа болса, кесте іске
қосылмайды.
•• Device Name: Құрылғы атауын енгізіңіз.
•• Device Group: Топты көрсету үшін
1
Device → Time қойындыларына өтіңіз.
2
Құрылғы таңдаңыз.
3
Clock Set параметрін таңдап, уақытты сервердегімен сәйкестендіріңіз.
параметрін таңдаңыз.
•• Location: Құрылғының ағымдағы орнын таңдаңыз.
――Желілік кесте іске қосылған кезде қашықтан басқару пультіндегі INFO түймесін басу
кесте туралы толық мәліметті көрсетеді. Құрылғы идентификаторы туралы толық
мәліметті көру арқылы құрылғының дұрыс таңдалғанын тексеріңіз.
8
Құрылғының тіркелгенін тексеру үшін All мәзірін таңдаңыз.
•• Серверге алғаш рет қосылу кезінде өнім уақыты сервер орнатылған аймақтың GMT
уақытын пайдалана отырып орнатады.
•• Өнім уақытын серверден 3 қадамда көрсетілгендей өзгертуге болады.
•• Өнімді өшіріп, қосу өнімнің уақыт параметрін серверден орнатылған соңғы уақытына
қайта келеді.
――Уақытты басқару (жоспарлау, демалысты басқару, т.б.) туралы қосымша мәліметтер
алу үшін <MagicInfo Lite Server пайдаланушы нұсқаулығын> қараңыз.
57
Premium серверін мақұлдау
3
Жоғарғы мәзір тақтасынан Device параметрін таңдаңыз.
4
Сол жақтағы мәзірлерден Premium параметрін таңдаңыз.
5
Premium бөлімінің ішкі мәзірлерінен Unapproved параметрін таңдаңыз.
6
Құрылғыңыз үшін Approve түймесін расталмаған Ерекше құрылғылар тізімінен
•• Server Network Settings бөлімінде MagicInfo Mode параметрін Premium опциясына
орнатыңыз.
Енді Premium серверін мақұлдауға және пайдалануға болады.
――Құрылғыны растамас бұрын Network Settings серверін конфигурациялаңыз.
1
2
Құрылғыға тағайындалған серверге кіріңіз.
Кіру үшін идентификатор мен құпия сөзді енгізіңіз.
таңдаңыз.
58
7
Құрылғыны растауға қажетті ақпарат енгізіңіз.
9
Құрылғы сервер арқылы расталса, таңдалған топтағы тіркелген кесте құрылғыға
жүктеледі. Кесте ол жүктеліп болғаннан кейін іске қосылады.
――Кестені конфигурациялау туралы қосымша мәліметтер алу үшін <MagicInfo Premium
Server пайдаланушы нұсқаулығын> қараңыз.
――Егер құрылғы сервер тарапынан бекітілген құрылғылар тізімінен жойылса,
параметрлерін қалпына келтіру үшін құрылғы қайта жүктеледі.
Ағымдағы уақытты орнату
Құрылғыда орнатылған уақыт сервердің ағымдағы уақытынан басқа болса, кесте іске
қосылмайды.
•• Device Name: Құрылғы атауын енгізіңіз.
•• Device Group: Топты көрсету үшін
1
Device → Time қойындыларына өтіңіз.
2
Құрылғы таңдаңыз.
3
Clock Set параметрін таңдап, уақытты сервердегімен сәйкестендіріңіз.
параметрін таңдаңыз.
•• Location: Құрылғының ағымдағы орнын таңдаңыз.
――Желілік кесте іске қосылған кезде қашықтан басқару пультіндегі INFO түймесін басу
кесте туралы толық мәліметті көрсетеді. Құрылғы идентификаторы туралы толық
мәліметті көру арқылы құрылғының дұрыс таңдалғанын тексеріңіз.
8
Құрылғының тіркелгенін тексеру үшін All мәзірін таңдаңыз.
•• Серверге алғаш рет қосылу кезінде өнім уақыты сервер орнатылған аймақтың GMT
уақытын пайдалана отырып орнатады.
•• Өнім уақытын серверден 3 қадамда көрсетілгендей өзгертуге болады.
•• Өнімді өшіріп, қосу өнімнің уақыт параметрін серверден орнатылған соңғы уақытына
қайта келеді.
――Уақытты (жоспарлау, демалысты басқару, т.б.) қалай басқару туралы толық мәлімет
алу үшін <MagicInfo Premium сервері туралы пайдаланушы нұсқаулығын> қараңыз.
59
Device : All
Player
Content : All
Sort by : File name
Browse and play content stored on the selected device.
No channels
Network Channel
My Templates
No channels
Local Channel
Options
1 / 4 item(s)
Network Channel
Серверде конфигурацияланған мазмұнды, үлгілерді және кестелерді ойнатыңыз.
•• Сервердің Player мәзір экранында қосылғандығын немесе қосылмағандығын (растау) көруге болады.
Network Channel қызметі іске қосылған кезде сервердің қосылғандығын немесе қосылмағандығын
көру үшін қашықтан басқару пультіндегі INFO түймесін басыңыз.
1
Player мәзірінен Network Channel опциясын таңдаңыз.
2
Network Channel іске қосылады.
Deployed Folders
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
Local Channel
Өнімде реттелген кесте немесе арнаны ойнатыңыз.
1
Player мәзірінен Local Channel опциясын таңдаңыз.
――Егер Local Channel тізімінде тіркелген арна жоқ болса, No channels хабарламасы көрсетіледі.
2
Local Channel іске қосылады.
Deployed Folders
Қосылған USB құрылғысында сақталған үлгіні ойнатыңыз.
――Deployed Folders мүмкіндігі тек қосылған USB құрылғысында үлгілер қамтылған жағдайда ғана пайда
болады.
My Templates
Өнімнің ішкі жадысында сақталған My Templates үлгілерін ойнатыңыз.
60
Player бетінде қолжетімді мүмкіндіктер
Player тізімі көрсетілген бетте келесі мүмкіндіктер ұсынылған.
•• Device
Қажетті құрылғылар тізімін көрсету үшін, Internal немесе USB опциясын таңдаңыз.
-- All / Internal / USB
•• Content
Қажетті мазмұн тізімін іздеу шарты ретінде мазмұн түрін таңдаңыз.
-- All / Video / Image / PDF / Flash / Office / My Templates
•• Sort by
Мазмұнды сұрыптау шартын көрсетіңіз.
-- File name / Recently played
•• Options
Player бетіндегі мәзір элементтері
Параметр атауы
Әрекеттер
Play Selected
Қажетті мазмұнды таңдау және ойнату.
Send
Басқа жад құрылғысына мазмұнды көшіру.
Delete
Қажетті мазмұнды жою.
Go to Multimedia
Мультимедиа ойнату мүмкіндігінің көмегімен мазмұнды ойнатыңыз.
Settings
Мазмұнның сипаттарын толық конфигурациялау.
――Settings мүмкіндігі туралы толық мәлімет алу үшін келесі бетті қараңыз.
61
Player бетінің Settings мәзірі
Aspect Ratio
Settings
•• Full / Original
――Бұл мүмкіндік тек Video, Image, PDF және Office файлдарына арналған.
Settings
Display Duration
Set whether to display content in the original aspect ratio or in full
screen size.
Слайд көрсетілімінің әр бетіне ұзақтықты орнатыңыз.
――Бұл мүмкіндік тек Image, PDF, Flash және Office файлдарына арналған.
Aspect Ratio
Display Duration
Close
Transition Effect
Content Orientation
Aspect Ratio параметрін Original немесе Full опциясына орнатыңыз.
Landscape
Safely Remove USB Device
Transition Effect
Слайд көрсетіліміндегі немесе бейне файлындағы беттер немесе кадрлар арасына ауысу әсерін
орнатыңыз.
•• None / Fade1 / Fade2 / Blind / Spiral / Checker / Linear / Stairs / Wipe / Random
――Бұл мүмкіндік тек Image файлдарына арналған.
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
Content Orientation
Ойнатылып жатқан мазмұнның бағдарын Landscape немесе Portrait режиміне ауыстырыңыз.
•• Landscape / Portrait
――Егер Content Orientation Portrait көрінісінде болса, ол VP8 бейне кодегін қолдамайды.
――Content Orientation параметрі Portrait күйіне орнатылған кезде Source қолжетімді емес.
Safely Remove USB Device
USB жадын қауіпсіз шығарады
Reset Settings
Өнім сатып алынған кезде Settings бөліміндегі барлық мәндерді әдепкіге қалпына келтіру.
62
Мазмұн іске қосылған кезде
Іске қосылған мазмұн туралы толық мәліметті
көру
Network Channel
CH Number:
No channels selected
CH Name:
No channels selected
Software Version:
B2B-EP-MIP-4510
MAC ID:
FF-FF-FF-FF-FF-FF
Tags:
None
Server:
Not connected
USB:
Not connected
Storage for Network Channel:
Internal
Schedule download:
•• Type: Ағымда ойнатылып жатқан арна түрі
――Network Channel / Local Channel арқылы ойнату кезінде ғана қолданысқа жарамды.
•• CH Number: Ағымда ойнатылып жатқан арнаға тағайындалған нөмір
――Network Channel / Local Channel арқылы ойнату кезінде ғана қолданысқа жарамды.
•• CH Name: Ағымда ойнатылып жатқан арнаның аты
――Network Channel / Local Channel арқылы ойнату кезінде ғана қолданысқа жарамды.
Information
Type:
Қашықтан басқару пультіндегі INFO түймесін басыңыз.
No Schedule to download
OK
•• Software Version: Құрылғының бағдарламалық құралының нұсқасын көрсетеді.
•• MAC ID: Құрылғының түпнұсқа идентификациялық нөмірін көрсетеді
•• Tags: Серверден құрылғыға тағайындалған тег параметрлері
――Network Channel / Local Channel арқылы ойнату кезінде ғана қолданысқа жарамды.
•• Server: Сервердің қосылым күйін (Connected, Disconnected немесе Not approved) көрсетеді.
•• USB: USB құрылғысының қосылым күйін көрсетеді
•• Storage for Network Channel: Ағымдағы белсенді желі арнасы сақталған құрылғы туралы ақпаратты
көрсетеді.
――Network Channel / Local Channel арқылы ойнату кезінде ғана қолданысқа жарамды.
•• Schedule download: Серверден жүктеліп жатқан желі кестесінің орындалу барысын көрсетеді
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
63
Іске қосылған мазмұнның параметрлерін өзгерту
Picture Mode және Sound Mode секілді параметрлерді конфигурациялау үшін ойнату кезінде қашықтан
басқару құрылғысындағы TOOLS түймесін басыңыз.
•• Playlist
Ағымда ойнатылып жатқан мазмұн элементтерінің тізімін көріңіз.
•• Music
Қазіргі уақытта ойнатылып жатқан мазмұнға фондық музыканы орнатыңыз.
Playlist
Music
Picture Mode
Sound Mode
Repeat
•• Picture Mode
Қазіргі уақытта ойнатылып жатқан мазмұн үшін экран параметрлерін конфигурациялайды
-- Shops & Malls / Offices & Schools / Terminals & Stations / Video Wall / Calibration
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
•• Sound Mode
Қазіргі уақытта ойнатылып жатқан мазмұн үшін аудио параметрлерін конфигурациялайды
-- Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify
•• Repeat
Қайталау режимін қойыңыз.
-- One / All
64
Player құралымен үйлесімді файл пішімдері
•• Қолдау көрсетілген файл жүйелері FAT32 және NTFS қамтиды.
•• Ең көп ажыратымдылықтан артық тік және көлденең ажыратымдылықтағы файл
ойнатылмайды.
Файлдың тік және көлденең ажыратымдылығын тексеріңіз.
•• Қолдау көрсетілетін бейнені және аудио кодектің түрлері мен нұсқаларын
тексеріңіз.
•• Қолдау көрсетілетін файлдың нұсқаларын тексеріңіз.
-- Flash нұсқасының 10.1 дейінгі нұсқасына қолдау көрсетіледі
-- PowerPoint бағдарламасының 97 – 2007 нұсқаларына дейін қолдау көрсетіледі
•• Қосылған соңғы USB құрылғысын ғана таныды.
Желілік кесте мультикадры
Ойнату шектеулері
•• Ең көбі екі бейне (Video) файлдарын ойната аласыз.
•• Кітаптық ойнату режимінде бір уақытта бір ғана бейне файл ойнатылады.
Үлгі және LFD(.lfd) файлдары
Шектеулер
•• Үлестірілген қалтаның (мазмұн / кестелер) Internal / USB жадында бар екеніне көз
жеткізіңіз.
Ойнату шектеулері
•• Ең көбі екі бейне (Video) файлдарын ойната аласыз.
•• Бір файлдан артық Flash файлды ойнату мүмкін емес.
•• Office файлдары (PPT және Word файлдары) мен PDF файлдары үшін бір уақытта
бір файл түріне ғана қолдау көрсетіледі.
•• Бірнеше бейнелерді (Video) бейне панелінде бір уақытта жалғыз көрсетілімде
ойнату мүмкін емес.
Дыбыс шығысының шектеулері
•• Бірден артық дыбыс шығысын пайдалану мүмкін емес.
•• Ойнату артықшылығы: Негізгі жақтаудағы Flash файлы > желілік BGM > жергілікті
BGM > бейне файл пайдаланушы тарапынан таңдалады
•• Бір файлдан артық Flash файлды ойнату мүмкін емес.
•• Office файлдары (PPT және Word файлдары) мен PDF файлдары үшін бір уақытта
бір файл түріне ғана қолдау көрсетіледі.
•• LFD(.lfd) файлдарына қолдау көрсетілмейді.
Дыбыс шығысының шектеулері
•• Бірден артық дыбыс шығысын пайдалану мүмкін емес.
•• Ойнату артықшылығы: Негізгі жақтаудағы Flash файлы > желілік BGM > жергілікті
BGM > бейне файл пайдаланушы тарапынан таңдалады
――Желілік BGM: Параметрлер сервер жоспарын жасағанда 1 қадамда реттеледі.
――Жергілікті BGM: BGM параметрлерін ҚҰРАЛДАР түймесі Player ойнату кезінде
басылғаннан кейін көрсетілген құралдар арқылы реттеледі.
――Пайдаланушы таңдаған негізгі жақтау: Негізгі жақтау параметрлер сервер
жоспарын жасағанда 2 қадамда реттеледі.
65
Мазмұндар
Файл
кеңейтімі
Контейнер
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Бейне кодек
DivX 3.11 / 4.x / 5.x /
6.x
Ажыратымдылығы Жақтау
ауқымы
(кадр/с)
1920 x 1080
6~30
Бит
жылдамдығы
(Мбит/с)
30
*.tp
*.trp
AC3
LPCM
AAC
MPEG4 SP / ASP
HE-AAC
WMA
H.264 BP / MP / HP
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Motion JPEG
G.711(ALaw,μLaw)
*.mpeg
*.ts
Аудио
кодек
Window Media Video
v9
MPEG2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG1
*.m2ts
*.mts
VP6
640 x 480
4
*.divx
66
Бейне
•• 3D бейнеге қолдау көрсетілмейді.
•• Жоғарыдағы кестеде көрсетілген
ажыратымдылықтан артық
ажыратымдылықтағы мазмұнға қолдау
көрсетілмейді.
•• Жоғарыдағы кестеде көрсетілген
жылдамдықтан артық биттік жылдамдық
пен кадрлық жылдамдығы бар бейне
мазмұн ойнатылу кезінде анық
көрсетілмеуге себеп болады.
•• Мазмұнда немесе контейнерде қате бар
болса, бейне мазмұн ойнатылмайды
немесе дұрыс ойнатылмайды.
•• Кейбір USB/сандық камера құрылғылары
ойнатқышпен үйлеспеуі мүмкін.
Аудио
•• Жоғарыдағы кестеде көрсетілген
жылдамдықтан артық биттік жылдамдық
пен кадрлық жылдамдығы бар аудио
мазмұн ойнатылу кезінде анық
көрсетілмеуге себеп болады.
•• Мазмұнда немесе контейнерде қате бар
болса, бейне мазмұн ойнатылмайды
немесе дұрыс ойнатылмайды.
Сурет
•• Үйлесімді сурет файлының пішімі: Jpeg
•• Қолдау көрсетілетін ең көп
ажыратымдылық: 15.360 x 8.640
•• Қолдау көрсетілетін сурет әсерлері: 9
әсер
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker,
Linear, Stairs, Wipe, Random)
•• Кейбір USB/сандық камера
құрылғылары ойнатқышпен үйлеспеуі
мүмкін.
•• WMA 10 Pro 5.1 каналына қолдау
көрсетеді. WMA жоғалтусыз дыбысқа
қолдау көрсетілмейді.
•• QCELP, AMR NB/WB қолдау таппайды.
•• H.264, 4.1 деңгейге дейін қолдайды
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP /
AP L4 және AVCHD пішімдеріне қолдау
көрсетілмейді.
•• MVC, VP8, VP6 басқа барлық бейне
кодектері үшін:
-- 1280 x 720 төмен: Ең көбі 60 кадр
-- 1280 x 720 жоғары: Ең көбі 30 кадр
•• GMC 2 немесе одан жоғарыға қолдау
көрсетілмейді.
•• Тек қана BD MVC Spec қолдау көрсетеді.
•• Кейбір кодектерге (MVC, VP8 және
MJPEG) келесі жағдайларда қолдау
көрсетілмейді: әртүрлі файл түрлерін
қатарынан ойнату, LFD файлдарын
ойнату немесе файлдарды кітаптық
режимде ойнату.
67
Power Point
Flash
•• Flash 10.1 бағдарламасымен үйлесімді
•• Flash анимациясы
-- Үйлесімді файлдың пішімі: SWF
•• Ұсынылатын шешім : 960 x 540
-- Назар аударыңыз
Windows операциялық жүйесіндегі
Flash Player бағдарламасының
өнімділігіне кепілдік берілмейді
Мазмұн жасау кезінде оңтайландыру
қажет
•• Flash бейнесі
-- Үйлесімді файлдың пішімі: FLV
-- Бейне
Кодек: H.264 BP
Ажыратымдылығы: 1920 x 1080
-- Аудио
Кодек: H.264 BP
-- Назар аударыңыз
F4V файл пішіміне қолдау
көрсетілмейді
Экран бейнесіне қолдау көрсетілмейді
•• Үйлесімді құжат файлының пішімдері
-- Кеңейтімі: ppt, pptx
-- Нұсқасы: Office 97 ~ Office 2007
•• Функцияларға қолдау көрсетілмейді
-- Анимация әсері
-- 3D пішіндері (2D көлемінде
көрсетілетіндер)
-- Үстіңгі және төменгі деректеме
(кейбір ішкі элементтерге қолдау
көрсетілмейді)
-- Word Art
-- Туралау
Топтық туралау қатесі пайда болуы
мүмкін
-- Office 2007
SmartArt толығымен қолдау
көрсетіле бермейді. 115 ішкі
элементтен 97 ішкі элементке
қолдау көрсетіледі.
------
PDF
•• Үйлесімді құжат файлының пішімдері
-- Кеңейтімі: pdf
•• Функцияларға қолдау көрсетілмейді
-- Жұмыс қарқыны ақаулықтарының
кесірінен,1 пиксельден аз мазмұн
қолдау көрсетілмейді.
-- Бүркемеленген сурет, мозаикаланған
сурет мазмұны қолдау көрсетілмейді.
-- Бұрылған мәтіні бар мазмұн қолдау
көрсетілмейді.
-- 3D көлеңке әсерлері қолдау
көрсетілмейді.
-- Кейбір таңбаларға қолдау
көрсетілмейді
(Арнайы таңбалар зақымдануы
мүмкін)
Нысан қою
Жарты енді таңбалар
Таңбалар арасындағы интервал
Диаграммалар
Тік мәтін
кейбір ішкі элементтер қолдау
көрсетілмейді
-- Слайд жазбалары мен
материалдары
68
WORD
Үлгі файлдары
•• Үйлесімді құжат файлының пішімдері
-- Кеңейтімі: .doc, .docx
-- Нұсқасы: Office 97 ~ Office 2007
•• Функцияларға қолдау көрсетілмейді
-- Беттің фондық әсерлері
-- Параграф мәнерлері
-- Word Art
-- Туралау
Топтық туралау қатесі пайда болуы
мүмкін
•• Жасау/өңдеу/ойнату тек Template
ішінде қол жетімді.
LFD
•• Network Channel және Local Channel
арнасы қолдайды
•• Үйлесімді құжат файлының пішімдері
-- Кеңейтімі: .lfd
-- 3D пішіндері (2D көлемінде
көрсетілетіндер)
-- Office 2007
SmartArt толығымен қолдау
көрсетіле бермейді. 115 ішкі
элементтен 97 ішкі элементке
қолдау көрсетіледі.
-----
Диаграммалар
Жарты енді таңбалар
Таңбалар арасындағы интервал
Тік мәтін
кейбір ішкі элементтер қолдау
көрсетілмейді
-- Слайд жазбалары мен
материалдары
69
Videowall құралымен үйлесімді файл пішімдері
――Мәліметтер алу үшін <MagicInfo Server пайдаланушы нұсқаулығын> қараңыз.
Бейне
Сурет
•• 3D бейнеге қолдау көрсетілмейді.
•• Үйлесімді сурет файлының пішімі: Jpeg, bmp, png
•• Жоғарыдағы кестеде көрсетілген ажыратымдылықтан артық
ажыратымдылықтағы мазмұнға қолдау көрсетілмейді.
•• Қолдау көрсетілетін ең көп ажыратымдылық: 15.360 x 8.640
――Жоғары ажыратылымдылықты кескінді экранда көрсету ұзаққа
•• Жоғарыдағы кестеде көрсетілген жылдамдықтан артық биттік
жылдамдық пен кадрлық жылдамдығы бар бейне мазмұн
ойнатылу кезінде анық көрсетілмеуге себеп болады.
созылуы мүмкін.
•• Мазмұнда немесе контейнерде қате бар болса, бейне мазмұн
ойнатылмайды немесе дұрыс ойнатылмайды.
•• Кейбір USB/сандық камера құрылғылары ойнатқышпен үйлеспеуі
мүмкін.
•• H.264, 4.1 деңгейге дейін қолдайды
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 және AVCHD
пішімдеріне қолдау көрсетілмейді.
•• MVC, VP8, VP6 басқа барлық бейне кодектері үшін:
-- 1280 x 720 төмен: Ең көбі 60 кадр
-- 1280 x 720 жоғары: Ең көбі 30 кадр
•• GMC 2 немесе одан жоғарыға қолдау көрсетілмейді.
•• Тек қана BD MVC Spec қолдау көрсетеді.
•• Кейбір кодектерге кітаптық ойнату режимінде қолдау көрсетілмеуі
мүмкін.
70
Шектеулер
•• Тек бейне (Video) файлды ғана клиент үшін ойната аласыз.
――Басқа мазмұн файлдарын бейне панельдің дисплейінде ойната аласыз.
Екі бейне (Video) файлдарын бейне панельдің жалғыз дисплейінде ойнату мүмкін емес.
Қол жетімді
Қол жетімді
Қол жетімді емес
71
Schedule
Schedule бетінде қолжетімді мүмкіндіктер
Schedule бетінде келесі мүмкіндіктер ұсынылған.
HOME
→ Schedule → ENTER E
Schedule
Type : Local
Device : Internal
Options
Schedule your content on a local channel or edit existing channels.
Playing Time
[CH1]Channel 1
[CH2]Channel 2
[CH3]Channel 3
12:00 am
12:30 am
Add content to create
a programme on the
channel.
•• Type
-- Local: Кестелерді қосу немесе өңдеу.
-- Network: Серверде конфигурацияланған желі кестесін көріңіз.
•• Device
-- Жалғанған жад құрылғысының атын көрсетіңіз.
――Бұл опция Device бөліміндегі Type параметрі Local күйіне орнатылған жағдайда ғана қолжетімді
болады.
01:00 am
01:30 am
02:00 am
02:30 am
03:00 am
03:30 am
04:00 am
04:30 am
05:00 am
05:30 am
06:00 am
+ Add Programme
Schedule your content on
CH 2.
Schedule your content on
CH 3.
Configure the display
duration to set how long
each item of content will
play for.
Set a start time and
a stop time for the
programme.
•• Options
Schedule бетіндегі мәзір элементтері
Параметр атауы
Әрекеттер
Send
Конфигурацияланған кестелерді басқа жад құрылғысына жіберу. Бұл
компьютердегі "көшіру" функциясына ұқсайды.
Delete
Кестелерді жою.
Settings
Әдепкі мазмұн бағдарлама ақпараты жоқ арнада ойнатылады.
72
Арна кестелерін конфигурациялау
Қажетті уақытта бейнелер, фотосуреттер және музыка секілді мультимедиа файлдарын ойнатыңыз.
1
Конфигурацияланатын арнаны таңдаңыз.
2
Арна кестесіне қолданылатын бейнені, музыканы және фотосуретті таңдаңыз.
3
Кестені ойнату уақытын орнатыңыз. (Start Time ~ Stop Time)
4
Арна кестесінің атын өзгертіп, оны сақтайтын қалтаны таңдаңыз.
5
Save түймесін басыңыз.
――Type параметрі Local күйіне орнатылған кезде ғана қолжетімді.
Арна кестесін өзгерту.
Конфигурацияланған арна кестесінің мазмұн, ұзақтық және кесте аты секілді параметрлерін өзгертіңіз.
1
Өзгертілетін арнаны таңдаңыз.
2
Арна кестесіндегі өзгертілетін бейне, фотосурет немесе музыка мазмұнын таңдаңыз.
-- Мазмұнды жою: Қажетті мазмұнның үстіне меңзерді қойып, оны жою үшін E түймесін басыңыз.
-- Мазмұн тізімінің оң жақ шетіне жылжытыңыз. Мазмұн қосу үшін немесе мазмұн тізімінің ойнату ретін өзгерту үшін + түймесін басыңыз.
3
Кестені ойнату уақытын орнатыңыз. (Start Time ~ Stop Time)
4
Арна кестесінің атын өзгертіп, оны сақтайтын қалтаны таңдаңыз.
5
Save түймесін басыңыз.
――Type параметрі Local күйіне орнатылған кезде ғана қолжетімді.
73
Template бетінде қолжетімді мүмкіндіктер
Template
HOME
Үлгілерді пайдаланып бірегей мазмұн жасаңыз. Мазмұн жасау оңай. Үлгідегі суреттер мен
мәтінді жай ғана өзгертіңіз.
→ Template → ENTER E
Template
Market : All
Келесі критерийді пайдаланып, үлгілер тізімін сұрыптаңыз.
Orientation : Landsca
Select a template to customise.
My Templates
1 / 64 item(s)
•• Market
•• Orientation
-- Landscape: Өнімді ландшафт бағдарымен пайдаланған кезде осы режимді
таңдаңыз.
-- Portrait: Өнімді портрет бағдарымен пайдаланған кезде осы режимді таңдаңыз.
1
ұсынылған үлгілер арасынан үлгіні пайдаланыңыз.
Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
Preview
Cancel
Save
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Background Screen
Background Music
Off
74
2
Қалауыңыз бойынша мәтінді, бейнені, фотосуретті немесе PDF файлдарын кірістіру
арқылы үлгіні ұйымдастыру.
Бейне, фотосурет және PDF файлдары секілді мазмұнды
кірістіру
Мәтін енгізу
Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Edit
Template
1 Item(s) selected
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Select item to delete
picture1.jpg
Hide Element
Preview
Cancel
New town
interior design
Edit Text
Font options
Background Music
00:00:05
Off
Edit Text
Мәтінді енгізу үшін Edit Text терезесін таңдаңыз.
Font options
Aspect Ratio
Mute
재생시간
Done
Save
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Background Screen
Show
재생시간 content duration
Default
Cancel
Фон кескінін/фондық музыканы конфигурациялау
Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Background Screen
Device : All
Font Size: Хабарламаның мәтін өлшемін көрсетіңіз.
Font Colour: Хабарламаның мәтін түсін көрсетіңіз.
..
bg_common_02.jpg
bg_common_04.jpg
bg_common_03.jpg
bg_common_05.jpg
bg_common_06.jpg
bg_common_10.jpg
bg_commo
bg_common_07.jpg
bg_common_11.jpg
bg_commo
Background colour: Хабарламаның фон түсін көрсетіңіз.
Background opacity: Хабарламаның фон мөлдірлігін көрсетіңіз.
Alignment: Хабарды туралау режимін таңдаңыз.
bg_common_01.jpg
Done
Cancel
Scroll: Хабарламаның айналдыру бағытын/жылдамдығын көрсетіңіз.
Hide Element: Хабарламаны көрсетіңіз немесе жасырыңыз.
――Hide күйін таңдау хабарлама параметрлерін қалпына келтірмейді.
Reset: Font options мәзіріндегі барлық параметрлерді әдепкіге қайтарыңыз.
75
3
Preview
Template Name және Storage параметрлерін реттеңіз.
Save
Duration
23:59:59
Template Name
Template preview is running. It will stop after
20 seconds.
Storage
1
Preview мүмкіндігін пайдаланып, жасалған үлгіні алдын ала қарап алыңыз.
2
Үлгіні сақтау үшін, Save түймесін басыңыз.
Internal
Save
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Template1
4
Cancel
Мазмұн жасауды аяқтау үшін, Save түймесін басыңыз.
76
Clone Product
Өнім параметрлерін USB құрылғысына экспорттаңыз немесе параметрлерді USB арқылы жүктеңіз.
HOME
USB құрылғысында көшірме файл жоқ болған жағдайда
→ Clone Product → ENTER E
Clone Product
Бұл опция бірнеше өнімге бір параметрді тағайындау кезінде пайдалы.
1
USB құрылғысын USB портына жалғаңыз. Clone Product функциясын іске қосыңыз.
2
No cloning file found on the USB device. Copy system settings from this product to the USB storage
device? хабарламасы пайда болады.
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
USB құрылғысында көшірме файл бар болған жағдайда
1
USB құрылғысын USB портына жалғаңыз. Clone Product функциясын іске қосыңыз.
2
Cloning file found. Please select an option. хабарламасы пайда болады.
Clone from USB немесе Clone to USB функциясын іске қосыңыз.
-- Clone from USB: Өнімге USB құрылғысының параметрлерін қолданыңыз.
-- Clone to USB: Өнім параметрлерін USB құрылғысына көшіріңіз.
――Конфигурациялау аяқталғаннан кейін өнім автоматты түрде қалпына келтіріледі.
77
ID Settings
HOME
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
Жинаққа ID нөмір тағайындаңыз.
Нөмір таңдау үшін u/d, содан кейін E түймелерін басыңыз.
Device ID
Кіріс сигналын қабылдау үшін кіріс кабеліне қосылған құрылғының ID нөмірін енгізіңіз. (Ауқым: 0~224)
――Қажетті нөмірді қашықтан басқару пультіндегі сандық түймешіктер көмегімен енгізіңіз.
PC Connection Cable
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
MDC сигналын қабылдау үшін MDC бағдарламасына қосылу әдісін таңдайды.
•• RS232C cable
RS232C-стерео кабелі арқылы MDC бағдарламасымен байланысады.
•• RJ45(LAN) cable
RJ45 кабелі арқылы MDC бағдарламасымен байланысады.
78
Video Wall
Бейне панелін жасау үшін қосылған бірнеше дисплейлердің орналасуын баптайды.
HOME
Бірнеше суретті көрсету үшін MDC анықтамасын немесе MagicInfo пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
Кейбір үлгілер MagicInfo функциясын қолдамауы мүмкін.
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Бұған қоса, толық суреттің бір бөлігін көрсетеді немесе әрбір қосылған көп дисплейдегі бірдей суретті
қайталайды.
Video Wall
Video Wall мүмкіндігін қосуға не өшіруге болады.
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
Бейне панельді ұйымдастыру үшін On күйін таңдаңыз.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Бұл функция бейне қабырғаның матрица конфигурациясына негізделіп, бейне қабырға дисплейін автоматты
түрде бөледі.
Бейне қабырға матрицасын енгізіңіз.
Бейне қабырға дисплейі конфигурацияланған матрица бойынша бөлінеді. Тігінен немесе көлденеңінен
байланыстырылған дисплей құрылғыларын 1 және 15 аралығындағы ауқым бойынша орнатуға болады.
――Бейне қабырға дисплейін бөлуге болатын экрандардың максималды саны 225.
――Horizontal x Vertical опциясы тек Video Wall On орнатылған кезде ғана қосылады.
Screen Position
Бөлінген экрандардың ретін өзгерту үшін, Screen Position функциясын пайдаланып, матрицадағы әр
өнімнің нөмірін реттеңіз.
Screen Position функциясын таңдаған кезде бейне қабырға түзу үшін қолданылған өнімдерге
тағайындалған нөмірлермен бірге бейне қабырға матрицасын көрсетеді.
Өнімдердің ретін өзгерту үшін, қашықтан басқару құрылғысындағы бағыт түймелерін пайдаланып, өнімнің
нөмірін қажетті нөмірге ауыстырыңыз. E түймесін басыңыз.
――Screen Position бөліміне ең көп 255 дисплей реттеуге болады.
――Screen Position опциясы тек Video Wall On орнатылған кезде ғана қосылады.
――Функцияны пайдалану үшін, Horizontal x Vertical конфигурацияланғанын тексеріңіз.
79
Format
Бейне қабырға дисплейіндегі кескіндерді қалай көрсету керек екенін таңдаңыз.
•• Full: кескіндерді толық экран режимінде жиексіз көрсетеді.
•• Natural: кескіндерді бастапқы өлшем қатынасымен, үлкейтпей немесе кішірейтпей көрсетеді.
――Format опциясы тек Video Wall On орнатылған кезде ғана қосылады.
Network Status
HOME
Ағымдағы желі және Интернет қосылымын тексеріңіз.
→ Network Status → ENTER E
Network Status
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
80
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Picture Mode
Өнім қолданылатын ортаға ыңғайлы сурет режимін (Picture Mode) таңдаңыз.
•• Shops & Malls
Сауда дүкендерінің қатарларына жарамды.
-- Сурет режиміне байланысты Videos/Images немесе Text опциясын таңдаңыз.
•• Offices & Schools
Кеңселер мен мектептерге жарамды.
-- Сурет режиміне байланысты Videos/Images немесе Text опциясын таңдаңыз.
•• Terminals & Stations
Автобус терминалдары мен пойыз бекеттеріне жарамды.
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
-- Сурет режиміне байланысты Videos/Images немесе Text опциясын таңдаңыз.
•• Video Wall
Бейнеқабырға дисплейлері қолданылатын орталарға жарамды.
-- Сурет режиміне байланысты Videos/Images немесе Text опциясын таңдаңыз.
•• Calibration
Осы режимде Advanced Color Management түсті калибрлеу бағдарламасын пайдаланып ашықтық,
түс, гамма және бірыңғай параметрлер реттелген.
-- Calibration режимін дұрыс қолдану үшін Advanced Color Management пайдаланып ашықтық,
түс, гамма және бірыңғайлылық сияқты сурет сапасы параметрлері конфигурацияланғанына көз
жеткізіңіз.
-- Advanced Color Management бағдарламасын жүктеп алу үшін www.samsung.com/displaysolutions
сайтына кіріңіз.
•• BD Wise
BD Wise қолдайтын Samsung DVD, Blu-ray және Home Theater өнімдері үшін оңтайлы сурет сапасын
қамтамасыз етеді.
BD Wise параметрі On күйінде болғанда, сурет режимі автоматты түрде оңтайлы ажыратымдылыққа
өзгертіледі.
-- Өнімге BD Wise қолдайтын Samsung өнімдерін HDMI кабелі арқылы қосқанда қолжетімді.
-- BD Wise функциясы бастапқы құрылғы BD Wise функциясына қосылған езде ғана қолжетімді
болады.
81
On/Off Timer
HOME
→ On/Off Timer → ENTER E
――Осы мүмкіндікті пайдаланудан бұрын Clock Set опциясын орнату керек.
On Timer
On Timer параметрін өнімнің таңдаған уақытта және күнде автоматты түрде қосылатындай етіп орнатыңыз.
Қуат көрсетілген дыбыс деңгейі немесе кіріс көзімен бірге қосылған.
On/Off Timer
On Timer: Жеті опцияның бірінен таңдау арқылы таймерді орнатыңыз. Алдымен таймер орнатылғанын
тексеріңіз.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
•• Setup: Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun немесе Manual параметрін таңдаңыз. Manual
параметрін таңдасаңыз, On Timer параметрінде өнімде қосу үшін күндерді таңдауға болады.
-- Белгі таңдаған күндерді көрсетеді.
•• Time: Сағат пен минутты орнатыңыз. Сандарды енгізу үшін сандық түймелерді немесе жоғары
және төмен көрсеткі пернелерді пайдаланыңыз. Енгізу өрістерін өзгерту үшін сол және оң көрсеткі
түймелерді пайдаланыңыз.
•• Volume: Қалаған дыбыс деңгейін орнатыңыз. Дыбыс деңгейін өзгерту үшін сол және оң көрсеткі
түймелерді пайдаланыңыз.
•• Source: Таңдаған кіріс көзін таңдаңыз.
•• Content (Source Internal/USB орнатылған кезде): USB құрылғысынан немесе ішкі жад құрылғысынан
өнім қосылған кезде ойнатылуы қажет контент бар қалтаны таңдаңыз. Контенттің ішінде музыка,
фотосурет немесе бейне файлдары бола алады.
――Бұл функция USB құрылғысы қосылған кезде ғана қолжетімді болады.
――USB құрылғыда музыка файлы жоқ болса немесе музыка файлы бар қалтаны таңдамасаңыз, Timer
функциясы дұрыс жұмыс істемейді.
――Егер USB құрылғыда тек бір сурет файлы болса, Slide Show ойнатылмайды.
――Егер қалта аты тым ұзын болса, оны таңдау мүмкін емес.
――Пайдаланылатын әр USB қалтаға тағайындалған. Бір түрге жататын USB құрылғыларының бірнешеуін
пайдаланғанда, әр USB құрылғыға тағайындалатын қалталардың атаулары әр түрлі екенін тексеріңіз.
――On Timer функциясын пайдаланған кезде USB жад құрылғысын және көп картаны оқу құрылғысын
пайдалану ұсынылады.
―― On Timer функциясы кейбір өндірушілер жасаған ендірілген батареясы, MP3 ойнатқыштары немесе PMP
ойнатқыштары бар USB құрылғылармен өнімнің осы құрылғыларды тануына тым көп уақыт кететіндіктен
жұмыс істемеуі мүмкін.
82
Off Timer
Жеті опцияның бірінен таңдау арқылы (Off Timer) таймерді өшіріңіз. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun немесе Manual параметрін таңдаңыз. Manual
пәрменін таңдасаңыз, Off Timer параметрінде өнімде өшіру үшін күндерді таңдауға болады.
-- Белгі таңдаған күндерді көрсетеді.
•• Time: Сағат пен минутты орнатыңыз. Сандарды енгізу үшін сандық түймелерді немесе жоғары
және төмен көрсеткі пернелерді пайдаланыңыз. Енгізу өрістерін өзгерту үшін сол және оң көрсеткі
түймелерді пайдаланыңыз.
Holiday Management
Таймер демалыс ретінде көрсетілген мерзім ішінде ажыратылады.
•• Add Holiday: Демалыс ретінде қосқыңыз келген мерзімді көрсету.
u/d түймелерін пайдаланып, демалыстың басталатын және аяқталатын күнін таңдап, Save түймесін
басыңыз.
Кезең демалыстар тізіміне қосылады.
-- Start: Демалыстың басталатын күнін белгілеңіз.
-- End: Демалыстың аяқталатын күнін белгілеңіз.
――Delete: Демалыстар тізімінен таңдалған элементтерді жойыңыз.
――Edit: Мереке күні элементін таңдап, күнді өзгертіңіз.
•• Set Applied Timer: Мереке күндері іске қоспау үшін On Timer және Off Timer күйіне орнатыңыз.
-- Қосқыңыз келмейтін On Timer және Off Timer параметрлерін таңдау үшін E басыңыз.
-- Таңдалған On Timer және Off Timer параметрі іске қосылмайды.
83
Ticker
HOME
→ Ticker → ENTER E
Бейне немесе сурет көрсетілген кезде мәтінді енгізіңіз және экранда мәтінді көрсетіңіз.
•• Off / On
•• Message: Экранда көрсету үшін хабарды енгізіңіз.
•• Time: Message көрсету үшін Start Time және End Time орнатыңыз.
•• Font options: Хабарламаның мәтін қарпін және түсін белгілеңіз.
Ticker
•• Position: Message көрсету үшін бағытты таңдаңыз.
•• Scroll: Хабарламаны айналдырудың Direction және Speed параметрлерін белгілеңіз.
•• Preview: Конфигурацияланған тақырып параметрлерін алдын ала қарап алыңыз.
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
More settings
HOME
Сурет параметрлерінің мәзірі пайда болады.
→ More settings → ENTER E
More settings
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
84
URL Launcher
HOME
URL Launcher мүмкіндігін пайдалану әдісі туралы мәліметтер алу үшін тауар сатылып алынған дилерге
хабарласыңыз.
――URL Launcher мүмкіндігін пайдалану үшін, System бөлімінде Play via параметрін URL Launcher
опциясына орнатыңыз.
→ URL Launcher → ENTER E
Change URL
pm
12:00
URL Launcher
January 1 2014
Clone Product
ID Settings
Video Wall
Network Status
Picture Mode
On/Off Timer
Ticker
More settings
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
85
07-тарау
Экранды реттеу
Picture параметрлерін конфигурациялау (Backlight, Colour Tone және т.б.).
Picture мәзірі параметрлерінің орналасуы құрылғыға байланысты өзгеру мүмкін.
Сенсорлы экранның басқару режимін пайдалансаңыз, өнімді қосқан кезде экранды басып, ұстап тұрыңыз. Көрсетілген әкімші мәзірінен Menu
Өнім қолданылатын ортаға ыңғайлы сурет режимін (Picture Mode) таңдаңыз.
Picture Mode
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
Shops & Malls
· Backlight
100
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
80
· Colour
50
· Tint (G/R)
•• Shops & Malls
Сауда дүкендерінің қатарларына жарамды.
-- Сурет режиміне байланысты Videos/Images немесе Text опциясын таңдаңыз.
•• Offices & Schools
Кеңселер мен мектептерге жарамды.
-- Сурет режиміне байланысты Videos/Images немесе Text опциясын таңдаңыз.
Picture
Picture Mode
таңдаңыз.
G50
R50
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
•• Terminals & Stations
Автобус терминалдары мен пойыз бекеттеріне жарамды.
-- Сурет режиміне байланысты Videos/Images немесе Text опциясын таңдаңыз.
•• Video Wall
Бейнеқабырға дисплейлері қолданылатын орталарға жарамды.
-- Сурет режиміне байланысты Videos/Images немесе Text опциясын таңдаңыз.
•• Calibration
Осы режимде Advanced Color Management түсті калибрлеу бағдарламасын пайдаланып ашықтық,
түс, гамма және бірыңғай параметрлер реттелген.
-- Calibration режимін дұрыс қолдану үшін Advanced Color Management пайдаланып ашықтық,
түс, гамма және бірыңғайлылық сияқты сурет сапасы параметрлері конфигурацияланғанына көз
жеткізіңіз.
-- Advanced Color Management бағдарламасын жүктеп алу үшін www.samsung.com/displaysolutions
сайтына кіріңіз.
•• BD Wise
BD Wise қолдайтын Samsung DVD, Blu-ray және Home Theater өнімдері үшін оңтайлы сурет сапасын
қамтамасыз етеді.
BD Wise параметрі On күйінде болғанда, сурет режимі автоматты түрде оңтайлы ажыратымдылыққа
өзгертіледі.
-- Өнімге BD Wise қолдайтын Samsung өнімдерін HDMI кабелі арқылы қосқанда қолжетімді.
-- BD Wise функциясы бастапқы құрылғы BD Wise функциясына қосылған езде ғана қолжетімді
болады.
86
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
Мониторда сурет сапасын реттеудің бірнеше параметрі бар.
Picture Mode
Shops & Malls, Offices
& Schools, Terminals &
Stations, Video Wall
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode
Shops & Malls
· Backlight
100
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
80
· Colour
50
· Tint (G/R)
G50
Picture Mode
Параметрлер
Лайықты параметрлер
Videos/Images
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
Text
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness
Calibration
Backlight
BD Wise
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
――Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour не Tint (G/R) өзгерткен кезде OSD сәйкесінше
реттеледі.
――Құрылғының кірісіне қосқан әрбір сыртқы құрылғы үшін параметрлерді реттеуге және сақтауға болады.
――Сурет жарықтығын төмендету қуатты тұтынуды азайтады.
R50
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
87
Түс температурасын реттеу (Қызыл/Жасыл/Көк). (Ауқым: 2800K-16000K)
――Colour Tone функциясы Off режиміне орнатылған кезде қосылады.
Colour Temperature
MENU m → Picture → Colour Temperature → ENTER E
――Colour Temperature функциясы Picture Mode мәні Calibration немесе BD Wise мәніне орнатылса
ажыратылады.
Picture
Colour Temperature
10000K
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
88
White Balance
2 Point
Түс температурасын табиғилау суретке реттейді.
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
Picture
White Balance
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: Әр түстің караңғылығын (қызыл, жасыл, көк) реттеу.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: Әр түстің жарықтығын (қызыл, жасыл, көк) реттеу.
•• Reset: Бейнеқабырға дисплейлері қолданылатын орталарға жарамды.
10 Point
Қызыл, жасыл және көк жарықтығын реттеу арқылы ақ түс балансын 10 нүкте аралықпен басқарады.
•• Off / On
Level: Реттеу үшін аралықты таңдайды.
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
Red: Қызыл деңгейін реттейді.
Green: Жасыл деңгейін реттейді.
Blue: Көк деңгейін реттейді.
Reset: Бейнеқабырға дисплейлері қолданылатын орталарға жарамды.
――Кейбір сыртқы құрылғылар бұл функцияны қолдамауы мүмкін.
――Picture Mode режимі Offices & Schools (Videos/Images) параметріне орнатылған кезде қосылады.
89
Негізгі түс қарқындылығын реттейді.
――Picture Mode Calibration режиміне орнатылса, Gamma өшіріледі.
Gamma
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Picture
Gamma
0
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
Calibrated value
Түсті калибрлеу бағдарламасын пайдалану арқылы реттелген жарықтықты, түсті, гамманы және біртектілік
параметрлерін Advanced Color Management Ақпарат және Жарнама режимдеріне қолдану қаншалықты
қажет екендігін таңдаңыз.
MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E
•• Don't apply / Apply
――Advanced Color Management бағдарламасын жүктеп алу үшін www.samsung.com/displaysolutions
сайтына кіріңіз.
――Calibrated value функциясы Picture Mode мәні Calibration немесе BD Wise мәніне орнатылса
Picture
ажыратылады.
Calibrated value
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
90
Picture Mode
Advanced Settings
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
Shops & Malls, Offices &
Schools, Video Wall
Advanced Settings
Dynamic Contrast
High
Black Tone
Darkest
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Motion Lighting
Off
Native
Terminals & Stations
BD Wise
Picture Mode
Параметрлер
Лайықты параметрлер
Videos/Images
Black Tone / Flesh Tone / RGB Only Mode /
Colour Space
Text
Dynamic Contrast / Black Tone
Videos/Images
Black Tone / Flesh Tone / RGB Only Mode /
Colour Space / Motion Lighting
Text
Dynamic Contrast / Black Tone
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /
RGB Only Mode / Colour Space
――Picture Mode Calibration режиміне орнатылса, Advanced Settings өшіріледі.
Off
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
91
Dynamic Contrast
Advanced Settings
Dynamic Contrast
High
Black Tone
Darkest
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Motion Lighting
Off
Native
Off
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
Экран контрастын реттеңіз.
•• Off / Low / Medium / High
Black Tone
Экран тереңдігін реттеу үшін қара деңгейді таңдаңыз.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Қызғылтты бөлектеу Flesh Tone.
RGB Only Mode
Реңкі мен қанықтылығы үшін реттеу мақсатында Red, Green және Blue түстерін көрсетеді.
•• Off / Red / Green / Blue
Colour Space
Суреттерді жасау үшін қол жетімді түстің ауқымы мен түрлерін (түс кеңістігі) реттейді.
•• Auto / Native / Custom
――Colour, Red, Green, Blue және Reset реттеу, Colour Space түсін Custom орнату.
Motion Lighting
Экрандағы сурет қозғалыста болғанда экран жарықтығын азайту арқылы қуатты тұтынуды азайтады.
•• Off / On
92
Picture Mode
Picture Options
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Shops & Malls, Offices
& Schools, Terminals &
Stations, Video Wall
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Low
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Off
Picture Mode
Параметрлер
Лайықты параметрлер
Videos/Images
Colour Tone / Digital Clean View / MPEG
Noise Filter / HDMI Black Level / Film Mode
/ Dynamic Backlight
Text
Colour Tone / HDMI Black Level / Dynamic
Backlight
Calibration
HDMI Black Level / Dynamic Backlight
BD Wise
Colour Tone / Digital Clean View / MPEG
Noise Filter / HDMI Black Level / Film Mode
/ Dynamic Backlight
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
93
Colour Tone
Picture Options
Picture Mode режимі Text параметріне орнатылған болса
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
Picture Mode режимі Videos/Images немесе BD Wise параметріне орнатылған болса
MPEG Noise Filter
Off
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Picture Mode Calibration режиміне орнатылса, Colour Tone өшіріледі.
HDMI Black Level
Low
•• Off / Cool / Standard / Warm
――Құрылғының кірісіне қосылған әрбір сыртқы құрылғы үшін параметрлерді реттеуге және сақтауға болады.
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Digital Clean View
Off
Өнім қабылдайтын тарату сигналы әлсіз болса, экранда пайда болатын кез келген дақты және көлеңкені
кетіру үшін Digital Clean View мүмкіндігін іске қосуға болады.
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
――Жолақ жасыл түсті болған кезде қабылданатын сигнал ең қуатты болады.
――Сигнал әлсіз болғанда, монитор ең жақсы суретті көрсеткенше барлық параметрлерді пайдаланып
көріңіз.
MPEG Noise Filter
Жақсартылған сурет сапасын қамтамасыз ету үшін MPEG бұрмалануын азайтады.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
94
HDMI Black Level
Picture Options
Экран тереңдігін реттеу үшін экрандағы қара деңгейді таңдайды.
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Low
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Off
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
•• Low / Normal
――HDMI режимдерінде ғана қол жетімді (AV уақыты: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Film Mode
Бұл режим суреттерді көру үшін қолайлы.
Мониторды фильм сигналдарын барлық көздерден анықтауға және өңдеуге және суретті оңтайлы сапа үшін
реттеуге орнатады.
•• Off / Auto1 / Auto2
――HDMI (1080i) ішінде қол жетімді.
Dynamic Backlight
Ағымдағы жағдайларда мүмкін болатын ең жақсы экран контрастын беру үшін артқы жарықты автоматты
түрде реттеп алыңыз.
•• Off / On
――Video Wall - On болған кезде кіріс көзі PC орнатылғанда Dynamic Backlight қол жетімді емес.
95
Picture Size
экранда көрсетілген өлшем мен сурет пропорцияларын таңдаңыз.
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
•• Zoom1: Орташа үлкейту үшін пайдаланыңыз. Жоғарғы жағын және бүйірлерді кеседі.
16:9
•• Zoom2: Күштірек үлкейту үшін пайдаланыңыз.
•• Smart View 1: 16:9 сурет өлшемін 50% азайтады.
――Smart View 1 тек HDMI режимдерінде ғана қосулы.
· Position
Resolution
――Ағымдағы кіріс көзіне байланысты әр түрлі экран реттеу опциялары көрсетілген.
•• 16:9: Суретті 16:9 кең режиміне орнатыңыз.
Picture Size
Picture Size
Picture Size
Off
•• Smart View 2: 16:9 сурет өлшемін 25% азайтады.
――Smart View 2 тек HDMI режимдерінде ғана қосулы.
•• Wide Fit: Толық экранға қиыстыру үшін сурет пропорцияларын үлкейтеді.
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
•• 4:3: Суретті негізгі (4:3) режиміне орнатады.
――Өнімді 4:3 пішіміне ұзақ уақытқа орнатпайды.
Экранның сол және оң жағында немесе үстінде және астында көрсетілетін жиектер кепілдік
қамтымайтын кескіннің сақталуын (экрандағы қалдық бейне) тудыруы мүмкін.
•• Screen Fit: HDMI (720p / 1080i / 1080p) сигналдар кірістірілген кезде толық суретті қиылусыз көрсетеді.
•• Custom: Ажыратымдылықты пайдаланушының таңдауларына сәйкес етіп өзгертеді.
•• Original ratio: Кіріс көзі PC, HDMI (компьютерден қосылу) болса, бейне бастапқы пропорцияларда
көрсетіледі.
――Қол жетімді порттар үлгіге байланысты өзгеруі мүмкін.
96
Сурет орнын реттейді. Position келесі жағдайда ғана қол жетімді: Picture Size Zoom1, Zoom2, Wide Fit,
Screen Fit немесе Custom орнатылған.
――Zoom1, Zoom2, Wide Fit, Screen Fit немесе Custom таңдағаннан кейін Position функциясын пайдалану
Position
үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.
Picture Size
Picture Size
Custom
· Position
Resolution
Off
1
Position таңдау үшін d басыңыз. E түймесін басыңыз.
2
Суретті жоғары немесе төмен жылжыту үшін u немесе d басыңыз.
3
E түймесін басыңыз.
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
Сурет масштабын және қалпын реттейді. Кіріс көзі HDMI (1080i/1080p) параметріне орнатылған кезде бұл
параметр қолжетімді болады.
Zoom/Position
Опцияның қолжетімді болуы үшін, Picture Size опциясын Custom параметріне орнату керек.
――Zoom/Position бетіндегі келесі нұсқауларды орындаңыз.
Picture Size
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
Resolution
Off
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
1
Zoom/Position таңдау үшін d басыңыз. E түймесін басыңыз.
2
Zoom немесе Position таңдаңыз. E түймесін басыңыз.
3
Суретті жылжыту үшін u/d/l/r басыңыз.
4
E түймесін басыңыз.
――Суретті бастапқы қалпына келтіргіңіз келсе, Zoom/Position экранында Reset пәрменін таңдаңыз.
――Сурет әдепкі қалпына орнатылады.
97
Resolution
Егер сурет бейне картаның ажыратымдылығы төмендегідей болса да қалыпты болмаса, дербес
компьютер осы мәзірді қолданған кезде құрылғыға бірдей ажыратымдылық таңдау арқылы сурет сапасын
оңтайландыруға болады.
Қол жетімді ажыратымдылықтар: Off / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768
98
Auto Adjustment
Жиілік мәндерін/қалпын реттеңіз және параметрлерді автоматты түрде дәл реттеңіз.
MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E
Picture
Auto Adjustment
-- Тек PC режимінде қолжетімді.
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
PC Screen Adjustment
MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E
Picture
PC Screen Adjustment
•• Coarse / Fine
Сурет бұрмалануын жояды немесе азайтады.
Егер бұрмалануды дәл реттеудің бір өзі жоймаса, жиілікті мүмкіндігінше жақсы реттеу үшін Coarse
функциясын пайдаланып (Coarse) қайтадан дәл реттеуді пайдаланыңыз. Бұрмалану азайтылғаннан
кейін суретті экранның ортасына тураланатындай қайта реттеңіз.
•• Position
Ортаға келтірілмесе немесе монитор экранына сыймаса, ДК экран қалпын реттеңіз.
Тік қалпын реттеу үшін ▲ немесе ▼ түймесін басыңыз. Көлденең қалпын реттеу үшін ◄ немесе ►
түймесін басыңыз.
•• Image Reset
Суреттің әдепкі параметрлерін қалпына келтіреді.
-- Тек PC режимінде қолжетімді.
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
99
Picture Off
Picture Off параметрін таңдасаңыз, экранды өшіреді. Дыбыс деңгейі ажыратылмаған.
Экранды қосу үшін дыбыс деңгейі түймесінен басқа кез келген түймені басыңыз.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
Reset Picture
Ағымдағы сурет режимінің әдепкі параметрлерін қалпына келтіреді.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
100
08-тарау
OnScreen Display
Сенсорлы экранның басқару режимін пайдалансаңыз, өнімді қосқан кезде экранды басып, ұстап тұрыңыз. Көрсетілген әкімші мәзірінен Menu
таңдаңыз.
PIP
PIP Параметрлер
MENU m → OnScreen Display → PIP → ENTER E
Сыртқы бейне көзінен алынған сурет негізгі экранда болады және монитордан алынған сурет PIP ішкі сурет
экранында болады.
Негізгі сурет
OnScreen Display
PC
HDMI
HDMI
PC
PIP
Display Orientation
Ішкі сурет
Screen Protection
Message Display
Menu Transparency
Medium
Menu Language
English
Reset OnScreen Display
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
-- PIP дыбысы үшін Sound Select нұсқауларын қараңыз.
-- Егер PIP режимінде көріп отырып, өнімді өшіріп тастасаңыз, PIP режимі қуат
өшірулі/қосулы күйіне ауысқанда өзгермейді.
-- Ойынды немесе караокені көру үшін негізгі экранды пайдаланғанда, PIP
экранындағы сурет аздап табиғи емес болып кететінін байқауыңыз мүмкін.
101
•• PIP (Off / On): PIP функциясын қосу немесе өшіру.
PIP
•• Source: Ішкі суреттің көзін таңдауға болады.
PIP
On
•• Size (
Source
PC
Size
Õ
•• Position (
――Қос (
,
Ã
•• Sound Select (Main / Sub): Дыбысты Main суретінен немесе Sub суретінен тыңдауды таңдай аласыз.
Position
Sound Select
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
): Сурет элементінің өлшемін таңдаңыз.
): Ішкі сурет орнын таңдайды.
) режимде Position параметрін таңдауға болмайды.
Main
Close
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
102
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Мәзір экранының бағдарын орнатыңыз.
MENU m → OnScreen Display → Display Orientation → ENTER E
•• Landscape: Мәзірді альбомдық режимде көрсету (әдепкі).
•• Portrait: Экранның оң жағындағы мәзірді портреттік режимде көрсету.
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Landscape
Source Content Orientation
Landscape
Aspect Ratio
Full Screen
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
Source Content Orientation
Өнімге қосылған сыртқы құрылғылардан мазмұн бағдарын орнатыңыз.
•• Landscape: Экранды альбомдық режимде көрсету (әдепкі).
•• Portrait: Экранды кітаптық режимде көрсету.
――Source Content Orientation мүмкіндігі PIP режимінде қолжетімді емес.
Aspect Ratio
Бұрылған экранды толық экран немесе бастапқы қалпына келтіріңіз.
•• Full Screen: Бұрылған экранды толық экранда көрсетіңіз.
•• Original: Бұрылған экранды бастапқы пропорцияда көрсетіңіз.
――Source Content Orientation Portrait режиміне орнатылған кезде ғана қолжетімді.
――Aspect Ratio мүмкіндігі PIP режимінде қолжетімді емес.
103
Screen Protection
Auto Protection Time
MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E
Screen Protection
Auto Protection Time
Егер экран сіз анықтайтын белгілі бір уақыт кезеңінде қозғалыссыз суретті көрсетсе, монитор экранда
қалдық суреттердің құрылуын болдырмау үшін экран сақтағышын іске қосады.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
Screen Burn Protection
Off
Screen Burn Protection
Экрандағы қалдық суреттің мүмкіндігін азайту үшін бұл құрылғы Screen Burn Protection экрандағы қалдық
суретті болдырмау технологиясымен жабдықталған.
Screen Burn Protection суретті ақырын экранда жылжытады.
Screen Burn Protection Time параметрі сізге сурет қозғалыстарының арасындағы уақытты минуттармен
бағдарламалауға мүмкіндік береді.
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
Pixel Shift
Пикселдерді көлденеңінен не тігінен жылжыту арқылы сурет сақталуын азайтыңыз.
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical және Time тек Pixel Shift On орнатылған кезде ғана қосылады.
•• қосылады. Horizontal: Экран қанша пикселді көлденең жылжытатынын орнатады.
•• Vertical: Экран қанша пикселді тігінен жылжытатынын орнатады.
•• Time: Көлденең немесе тігінен жылжытуды орындау үшін уақыт аралығын орнатады.
Қолжетімді Pixel Shift параметрлер және оңтайлы параметрлер.
Қол жетімді
параметрлер
Оңтайлы параметрлер
Horizontal (пиксел)
0~4
4
Vertical (пиксел)
0~4
4
Time (минут)
1 min ~ 4 min
4 min
――Pixel Shift мәні монитор өлшеміне (дюймдар) және режиміне байланысты өзгеріп отыруы мүмкін.
――Суретті не 4:3 ұзақ уақыт бойы көрсету сурет сақталуына әкелуі мүмкін. Бұл өнімдегі ақау емес.
――Picture Size Screen Fit режиміне орнатылса, Pixel Shift өшіріледі.
104
Timer
Screen Burn Protection
Таймерді Screen Burn Protection үшін орнатуға болады.
Pixel Shift
Screen Burn Protection функциясы көрсетілген уақыт ішінде автоматты түрде тоқтатылады.
Timer
Timer
Immediate display
Off
Side Grey
Off
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
Off
Repeat: Mode орнатылған сурет сақталуын көрсетілген уақыт аралығында көрсетеді (мерзім).
Interval: Mode орнатылған сурет сақталуын көрсетілген уақыт аралығында көрсетеді (Start Time бастап
End Time дейін).
――Mode, Period, Time, Start Time және End Time тек Timer Repeat немесе Interval орнатылған кезде ғана
қосылады.
•• Mode: Көрсету үшін экранды қорғайтын үлгіні таңдаңыз.
-- Pixel: Экрандағы пикселдер үздіксіз күңгірт болып тұрады.
-- Rolling bar: Тік тақта солға не оңға жылжиды.
-- Fading screen: Бүкіл экран жарығырақ болады.
――Rolling bar және Fading screen үлгілері көрсетілген уақыттың қайталануына қарамастан пайда
болады.
•• Period: Screen Burn Protection функциясын қосу үшін уақыт аралығын көрсетіңіз.
――Опция тек Repeat Timer үшін таңдалған кезде ғана қосылған.
•• Time: Screen Burn Protection функциясы қосулы болуы үшін уақытты көрсетіңіз.
――Timer параметрі Repeat мәніне, ал Mode параметрі Pixel мәніне орнатылған кезде қосылады.
•• Start Time: Экранды қорғау функциясын қосу үшін басталу уақытын орнатыңыз.
――Опция тек Interval Timer үшін таңдалған кезде ғана қосылған.
•• End Time: Экранды қорғау функциясын өшіру үшін аяқталу уақытын орнатыңыз.
――Опция тек Interval Timer үшін таңдалған кезде ғана қосылған.
105
Immediate display
Screen Burn Protection
Бірден бейнелегіңіз келетін экран сақтағышты таңдаңыз.
Pixel Shift
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Timer
Side Grey
Immediate display
Off
Side Grey
Off
Экран 4:3 пропорциясына орнатылған кезде экранды қорғау үшін шеттеріндегі ақ жақтау араларының
жарықтығын реттеп алыңыз.
•• Off / Light / Dark
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
Source Info
Message Display
Кіріс көзі өзгерген кезде көздің экрандық мәзірін көрсету немесе көрсетпеуді таңдаңыз.
MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E
•• Off / On
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Сигнал анықталмаған кезде "сигнал жоқ" экрандық мәзірін көрсету немесе көрсетпеуді таңдаңыз.
•• Off / On
MDC Message
Өнімді MDC арқылы басқарған кезде MDC экрандық мәзірін көрсету немесе көрсетпеуді таңдаңыз.
•• Off / On
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
106
Мәзір терезесінің айқындығын реттеп алыңыз.
Menu Transparency
•• High / Medium / Low
MENU m → OnScreen Display → Menu Transparency → ENTER E
OnScreen Display
Menu Transparency
Medium
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
Мәзір тілін орнатады.
――Тіл параметрін өзгерту тек экранда көрсетілетін мәзірге ғана қолданылады. Ол дербес компьютердегі
Menu Language
басқа функцияларға қолданылмайды.
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
OnScreen Display
Menu Language
English
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
107
Reset OnScreen Display
Бұл параметр OnScreen Display астындағы ағымдағы параметрлерді әдепкі зауыттық параметрлерге
қайтарады.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display →
ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
108
09-тарау
Дыбысты реттеу
Өнімнің дыбыстық (Sound) параметрлерін конфигурациялау.
Сенсорлы экранның басқару режимін пайдалансаңыз, өнімді қосқан кезде экранды басып, ұстап тұрыңыз. Көрсетілген әкімші мәзірінен Menu
Sound Mode
Жеке параметрлерді орнату кезінде дыбыс режимін реттеуге болады.
•• Standard: Қалыпты дыбыс режимін таңдайды.
MENU m → Sound → Sound Mode → ENTER E
•• Music: Дауыстарға қарағанда музыканы қаттырақ шығарады.
•• Movie: Фильмдер үшін ең жақсы дыбысты қамтамасыз етеді.
•• Clear Voice: Дауыстарды басқа дыбыстардан қаттырақ шығарады.
Sound
Sound Mode
таңдаңыз.
Standard
•• Amplify: Есту қабілеті төмен адамдар үшін жақсырақ есту әрекеттестігіне мүмкіндік беру үшін жоғары
жиілікті дыбыстың қарқындылығын көбейтеді.
Sound Effect
HDMI Sound
AV(HDMI)
Speaker Settings
Auto Volume
Off
Reset Sound
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
109
Sound Effect
Шығыс дыбыс үшін қалаған дыбыс әсерлерін конфигурациялау.
――Sound Mode Standard режиміне орнатылған кезде ғана қолжетімді.
MENU m → Sound → Sound Effect → ENTER E
Virtual Surround
Бұл функция HRTF(Head Related Transfer Function) технологиясын пайдаланып екі динамик арқылы
виртуалды 5.1 арналы көлемді дыбыс әрекеттестігін қамтамасыз етеді.
Sound Effect
Virtual Surround
Off
Dialog Clarity
Off
Equaliser
•• Off / On
Dialog Clarity
Бұл функция диалогты анығырақ есту мүмкін болуы үшін дауыстың қарқындылығын фондық музыка немесе
дыбыс әсеріне қарағанда көбейтуге мүмкіндік береді.
•• Off / On
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
Equaliser
Әр динамик үшін дыбыс параметрлерін реттеу мақсатында Equaliser пайдаланыңыз.
•• Balance L/R: Сол және оң динамиктер арасындағы балансты реттейді.
•• 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Өткізу мүмкіндігін реттеу): Көрсетілген өткізу мүмкіндігінің жиілік
деңгейін реттейді.
•• Reset: Эквалайзердің әдепкі параметрлерін қалпына келтіреді.
110
HDMI Sound
AV(HDMI) немесе PC(DVI) арқылы тыңдау үшін, дыбыс көзін таңдаңыз.
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Sound
HDMI Sound
AV(HDMI)
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
Speaker Settings
TV Sound Output
MENU m → Sound → Speaker Settings → ENTER E
Егер сыртқы қабылдағыш арқылы таратылымның немесе фильмнің дыбыс жолын тыңдап жатсаңыз, сіз
монитор динамиктері мен аудио қабылдағышқа бекітілген динамиктердің арасындағы кодсыздандыру
жылдамдығының айырмашылығынан туындайтын дыбыс жаңғырығын естуіңіз мүмкін. Егер осындай жағдай
орын алса, өнімді External параметріне орнатыңыз.
Sound
Speaker Settings
•• External / Internal / Receiver
――Speaker Settings параметрін External күйіне орнатқан кезде өнім динамиктері өшіріледі.
Сіз тек сыртқы динамиктер арқылы дыбысты естисіз. Speaker Settings Internal параметрі орнатылған
кезде құрылығы динамиктері мен сыртқы динамиктер қосулы болады. Екеуінен де дауысты естисіз.
――Егер бейне сигналы жоқ болса, монитор динамиктері де, сыртқы динамиктер де үнсіз болады.
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
111
Auto Volume
Дыбыс деңгейі арнаға байланысты өзгеруі мүмкін.
Басқа арнаға ауысқан кезде дыбыс деңгейін автоматты түрде теңестіріңіз.
MENU m → Sound → Auto Volume → ENTER E
Sound
Auto Volume
Off
•• Off / Normal / Night
Normal әр арнадағы дыбыс деңгейін теңестіреді, сонда арналарды өзгерткен кезде дыбыс деңгейі бірдей
болады.
Night әр арнадағы дыбыс деңгейін теңестіреді және азайтады, сол кезде әр арна дыбысы азайады. Night
дыбысты азайтқыңыз келгенде, мысалы, түнде пайдалы.
――Қосылған бастапқы құрылғының дыбыс деңгейін басқаруды пайдалану үшін Auto Volume Off орнатыңыз.
Auto Volume Normal немесе Night орнатылған болса, қосылған бастапқы құрылғының дыбыс деңгейін
басқару өзгертілмеуі мүмкін.
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
Reset Sound
Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін. Барлық дыбыс параметрлерін әдепкі зауыттық
параметрлерге қалпына келтіру.
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Sound
Reset Sound
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
112
10-тарау
Network
Сенсорлы экранның басқару режимін пайдалансаңыз, өнімді қосқан кезде экранды басып, ұстап тұрыңыз. Көрсетілген әкімші мәзірінен Menu
таңдаңыз.
Network Status
Network Settings
MENU m → Network → Network Status → ENTER E
MENU m → Network → Network Settings → ENTER E
Ағымдағы желіні және интернет күйін тексеруге болады.
Интернеттен іздеу, ішкі желі арқылы мазмұнды ортақ пайдалану және мүмкіндіктерді
жаңарту секілді әр түрлі smart hub мүмкіндіктерін пайдалану үшін, желі параметрлерін
реттеңіз.
Network Status
Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.
Network Settings
Select your network type.
Network Type
You are connected to the Internet. If you have any problems using online services,
please contact your Internet service provider.
Wireless
Wireless network
You can connect your
Device to the internet.
Please select which wireless
network to use.
Disconnect
IP Settings
Retry
Close
Refresh
WPS(PBC)
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
Network Type
•• Wireless / Wired
113
Желі параметрлері (Сымды)
•• Желінің реттелгеніне байланысты мониторды LAN желісіне оның артқы жағындағы
LAN портын LAN кабелі арқылы тікелей қабырғадағы розеткаға қосуға мүмкіндігіңіз
болады.
Төмендегі сызбаны қараңыз. Қабырға розеткасының үйіңіздің бір жеріндегі модемге
немесе маршрутизаторға бекітілгенін ескеріңіз.
Сымды желіге қосылу
Кабельді пайдаланып LAN желісіне қосудың үш жолы бар.
•• Бұйымды LAN желісіне LAN кабелін пайдаланып оның артқы жағындағы LAN
портын сыртқы модемге қосуыңызға болады.
Төмендегі сызбаны қараңыз.
Қабырғадағы LAN (жергілікті желі) порты
LAN
RJ45
LAN
Сыртқы модем
(ADSL / VDSL)
Қабырғадағы модем порты
Модем кабелі
RJ45
LAN (Жергілікті желі) кабелі
•• Бұйымды LAN желісіне оның артқы жағындағы LAN портын сыртқы модемге
қосылған IP Sharer құрылғысына қосуыңызға болады. Байланыс үшін LAN кабелін
пайдаланыңыз. Төмендегі сызбаны қараңыз.
LAN
Қабырғадағы модем порты
Сыртқы модем
(ADSL / VDSL)
Модем кабелі
IP ортақтасушы
(DHCP сервері бар)
RJ45
LAN (Жергілікті желі) кабелі LAN (Жергілікті желі) кабелі
LAN (Жергілікті желі) кабелі
Егер сізде Динамикалық желі болса, ADSL модемін немесе Желінің динамикалық
конфигурациясы протоколын (DHCP) қолдайтын маршрутизаторын пайдаланыңыз.
DHCP протоколын қолдайтын модемдер мен маршрутизаторлар IP мекенжайын, ішкі
желі маскасын, шлюзін және қолмен теруді қажет етпейтін монитордың интернетке
кіруіне қажетті DNS мәндерін автоматты түрде береді. Көптеген үй желілері Динамикалық
желілер болып табылады.
Кейбір желілер Тұрақты IP мекенжайын талап етеді. Егер желіңіз Тұрақты IP мекенжайын
талап етсе, IP мекенжайын, ішкі желі маскасын, шлюзін және желі байланысын
реттеген кезде монитордағы кабельді орнату экранында DNS мәндерін енгізуіңіз керек.
IP мекенжайын, ішкі желі маскасын, шлюзін және DNS мәндерін алу үшін интернет
провайдеріне (ISP) хабарласыңыз.
Егер сізде Windows жүйесі бар компьютер болса, бұл мәндерді компьютермен де
алуыңызға болады.
――Егер желі Тұрақты IP мекенжайын талап етсе, DHCP протоколын қолдайтын ADSL
модемдерін пайдалануыңызға болады.
――DHCP протоколын қолдайтын ADSL модемдері де Тұрақты IP мекенжайларын
пайдалануға мүмкіндік береді.
114
Бағдарламалық жасақтама жаңартуларын орындауға Интернет қызметтерін пайдалану
үшін желі қосылымын орнатыңыз.
Автоматты Network Settings (Сымды)
LAN кабелі арқылы желіге қосылыңыз.
2
Пайда болатын қалқымалы мәзірде Күй пәрменін таңдаңыз.
3
Пайда болған диалогтық терезеде Қолдау қойындысын басыңыз.
4
Қолдау көрсету қойындысында Мәліметтер түймешігін басыңыз. Желілік қосылым
мәндері көрсетіледі.
Алдымен LAN кабелі қосылғанын тексеріңіз.
Автоматты түрде орнату әдісі
Қолмен орнату әдісі
1
Network Settings бетінен Network Type параметрін Wired мәніне орнатыңыз.
1
Network Settings бетінен Network Type параметрін Wired мәніне орнатыңыз.
2
Network Settings функциясын іске қосу үшін, Connect түймесін басыңыз.
2
Network Settings функциясын іске қосу үшін, Connect түймесін басыңыз.
-- Жергілікті желі кабелі дұрыс жалғанған жағдайда ғана Connect түймесі қосулы
болады.
3
Желіні тексеру экраны пайда болады және желілік қосылымды тексереді.
-- Жергілікті желі кабелі дұрыс жалғанған жағдайда ғана Connect түймесі қосулы
болады.
3
Қосылым тексерілгенде, “Wired network and Internet connection completed.”
хабары пайда болады.
――Егер қосылым процесі сәтсіз болса, LAN портының қосылымын тексеріңіз.
――Автоматты процесс желі қосылымының мәнін таба алмаса немесе қосылымды қолмен
түймесін басыңыз. Тексеру процесі тоқтайды.
4
5
қайталаңыз.
Орнатқыңыз келсе, әкімшіден IP мекенжайын, ішкі желі бүркенішін, шлюзді және DNS
сервер мекенжайын сұраңыз. Мәндерді қолмен енгізіңіз.
――IP Settings параметрін Enter manually күйіне орнату DNS Setting параметрін
Enter manually күйіне автоматты түрде өзгертеді.
6
Желілік қосылым мәндерін көру үшін Windows компьютерлерінің көпшілігінде мына
қадамдарды орындаңыз.
1
Экранның төменгі оң жағындағы Желі белгішесін тінтуірдің оң жақ түймесімен
басыңыз.
Жоғарғы жағындағы өрісті таңдап, E басыңыз, содан кейін IP Settings Enter
manually орнатыңыз. Енгізу процесін IP Address бөліміндегі әр өріс үшін
Кеңселерде тұрақты IP мекенжайларын пайдалануға болады.
Желілік қосылым мәндерін алу
Желіге қосылу экранында IP Settings параметрін таңдаңыз. IP Settings экраны
пайда болады.
орнатқыңыз келсе, желіні қолмен орнатудың келесі бөліміне өтіңіз.
Қолмен реттелетін Network Settings (Сымды)
Желіні тексеру экраны пайда болады және тексеру процесі басталады. Stop
Аяқтағанда, беттің астындағы OK, содан кейін E басыңыз. Желіні тексеру экраны
пайда болады және тексеру процесі басталады.
7
Қосылым тексерілгенде, “Wired network and Internet connection completed.”
хабары пайда болады.
115
Желі параметрі (Сымсыз)
Сымсыз желіге қосылу
Сымсыз IP ортақтасушы
(жол жоспарлағышта DHCP сервері бар)
Қабырғадағы LAN (жергілікті желі) порты
Автоматты желі орнату (Сымсыз)
Сымсыз желілердің көпшілігінде желіге кіретін құрылғылардың кіру немесе Security
Key деп аталатын шифрланған қауіпсіздік кодын тасымалдауды талап ететін қосымша
қауіпсіздік жүйесі бар. Security Key құпия сөз тіркесіміне, сымсыз желі үшін қауіпсіздікті
орнатқанда сізден енгізу сұралатын көрсетілген ұзындығы бар сөз немесе әріптер
мен сандар қатарына негізделеді. Егер желілік қосылымды орнатудың осы әдісін
пайдалансаңыз және сымсыз желі үшін Security Key бар болса, сізге автоматты немесе
қолмен орнату процесі кезінде құпия сөз тіркесімін енгізу керек болады.
Автоматты түрде орнату әдісі
1
Network Settings бетінен Network Type параметрін Wireless мәніне орнатыңыз.
2
Network функциясы қолжетімді сымсыз желілерді іздейді. Аяқтағанда, ол қол
LAN (Жергілікті желі) кабелі
Samsung IEEE 802.11n пайдалануға кеңес береді. Желі арқылы бейне ойнатқан кезде
бейне анық ойнатылмауы мүмкін.
――Сымсыз IP sharer құрылғысына ағымдағы пайдаланыста жоқ арнаны таңдаңыз. Егер
IP sharer құрылғысына белгіленген арна басқа құрылғы арқылы пайдаланылып жатса,
бұл кедергі мен байланыстың нашарлауына әкеледі.
жетімді желілердің тізімін көрсетеді.
3
рет басыңыз.
――Бұйым мына сымсыз желі қауіпсіздік протоколдарын қолдайды.
――Егер қажетті сымсыз роутер пайда болмаса, қайта іздеу үшін, Refresh түймесін
Егер Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n режимін таңдасаңыз және AP немесе
сымсыз маршрутизаторда шифрлау түрі WEP, TKIP немесе TKIP AES (WPS2Mixed)
деп белгіленсе, Samsung өнімдері жаңа Wi-Fi сертификаттау сипаттамаларына сәйкес
байланысқа қолдау көрсетпейді.
басыңыз.
――Егер әрекетті қайталағаннан кейін де роутер табылмаса, Stop түймесін басыңыз.
Add Network түймесі пайда болады.
Сымсыз роутерді қосу үшін, Add Network түймесін басыңыз.
――Егер сымсыз маршрутизатор WPS (Wi-Fi қорғалған орнату) қолдаса, желіге PBC (Push
Button конфигурациясы) немесе PIN (Жеке анықтау нөмірі) арқылы қосылуыңызға
болады. WPS автоматты түрде SSID және WPA кілті режимінің біреуін реттейді.
――Байланыс әдістері: Сымсыз желі байланысын үш жолмен орнатуыңызға болады.
Автоматты түрде орнату (Желіні автоматты түрде іздеу функциясы), қолмен орнату,
WPS(PBC)
Желілердің тізімінде желіні таңдау үшін ▲ немесе ▼ басыңыз, содан кейін E екі
4
Егер Enter password. экраны пайда болса, 5-қадамға өтіңіз. Егер қауіпті сымсыз
маршрутизаторды таңдасаңыз, 7-қадамға өтіңіз.
5
Маршрутизаторда қауіпсіздігі болса, Enter password. (Қауіпсіздік немесе PIN)
енгізіңіз.
116
6
Аяқтағанда, оң көрсеткі түймесін пайдаланып жүгіргіні Done пәрменіне
Қолмен орнату әдісі
жылжытыңыз, содан кейін E басыңыз. Желілік қосылым экраны пайда болады
1
Network Settings бетінен Network Type параметрін Wireless мәніне орнатыңыз.
2
Network функциясы қолжетімді сымсыз желілерді іздейді. Аяқтағанда, ол қол
жетімді желілердің тізімін көрсетеді.
3
Желілердің тізімінде желіні таңдау үшін u немесе d басыңыз, содан кейін E екі
рет басыңыз.
және тексеру процесі басталады.
――Маршрутизатормен байланыс орнатылды, бірақ Интернетке байланыс жоқ.
7
Қосылым тексерілгенде, “Your wireless network and Internet connection are setup
and ready to use.” хабары пайда болады.
――Егер қажетті сымсыз роутер пайда болмаса, қайта іздеу үшін, Refresh түймесін
басыңыз.
――Егер әрекетті қайталағаннан кейін де роутер табылмаса, Stop түймесін басыңыз.
Қолмен желі орнату (Сымсыз)
Add Network түймесі пайда болады.
Сымсыз роутерді қосу үшін, Add Network түймесін басыңыз.
Кеңселерде тұрақты IP мекенжайларын пайдалануға болады.
Орнатқыңыз келсе, әкімшіден IP мекенжайын, ішкі желі бүркенішін, шлюзді және DNS
сервер мекенжайын сұраңыз. Мәндерді қолмен енгізіңіз.
4
Егер Enter password. экраны пайда болса, 5-қадамға өтіңіз. Егер қауіпті сымсыз
маршрутизаторды таңдасаңыз, 7-қадамға өтіңіз.
Желілік қосылым мәндерін алу
5
Желілік қосылым мәндерін көру үшін Windows компьютерлерінің көпшілігінде мына
қадамдарды орындаңыз.
Маршрутизаторда қауіпсіздігі болса, Enter password. (Қауіпсіздік немесе PIN)
енгізіңіз.
6
Аяқтағанда, оң көрсеткі түймесін пайдаланып жүгіргіні Done пәрменіне
жылжытыңыз, содан кейін E басыңыз. Желілік қосылым экраны пайда болады
және тексеру процесі басталады.
7
Желіге қосылу кезінде Stop пәрменін таңдаңыз. Бұл байланысты тоқтатады.
1
Экранның төменгі оң жағындағы Желі белгішесін тінтуірдің оң жақ түймесімен
басыңыз.
2
Пайда болатын қалқымалы мәзірде Күй пәрменін таңдаңыз.
8
3
Желіге қосылу экранында IP Settings параметрін таңдаңыз. IP Settings экраны
пайда болады.
Пайда болған диалогтық терезеде Қолдау қойындысын басыңыз.
9
4
Қолдау көрсету қойындысында Мәліметтер түймешігін басыңыз. Желілік қосылым
Жоғарғы жағындағы өрісті таңдап, E басыңыз, содан кейін IP Settings Enter
manually орнатыңыз. Енгізу процесін IP Address бөліміндегі әр өріс үшін
қайталаңыз.
мәндері көрсетіледі.
――IP Settings параметрін Enter manually күйіне орнату DNS Setting параметрін
Enter manually күйіне автоматты түрде өзгертеді.
117
10Аяқтағанда, беттің астындағы OK, содан кейін E басыңыз. Желіні тексеру экраны
пайда болады және тексеру процесі басталады.
11Қосылым тексерілгенде, “Your wireless network and Internet connection are setup
and ready to use.” хабары пайда болады.
WPS(PBC)
WPS(PBC) арқылы орнату әдісі
Маршрутизаторда WPS(PBC) түймесі бар болса, мына қадамдарды орындаңыз.
1
Network Settings бетінен Network Type параметрін Wireless мәніне орнатыңыз.
2
WPS(PBC) таңдаңыз, E басыңыз, содан кейін E қайта басыңыз.
3
Маршрутизатордағы WPS(PBC) түймесін 2 минут басып тұрыңыз. Монитор өзіне
қажет барлық желі параметрі мәндерін автоматты түрде алып, желіге қосылады.
4
Желілік қосылым экраны пайда болады және желіні орнату аяқталады.
118
Wi-Fi Direct
MENU m → Network → Wi-Fi Direct → ENTER E
Осы функцияны пайдалану үшін
мобильді құрылғысына Wi-Fi Direct
мүмкіндігі қолдау көрсетуі қажет.
Құрылғыны сымсыз мобильді құрылғыларға қосу режимін қою. Берілген функцияны пайдалану арқылы маршруттауышты пайдаланбай сымсыз
мобильді құрылғыларды тікелей құрылғыға қоса аласыз.
Ұялы құрылғыны Wi-Fi Direct арқылы өніммен байланыстыру үшін келесі қадамдарды орындаңыз:
1
Wi-Fi Direct экранына өтіңіз. Өнім құрылғыларды іздеуді бастайды.
2
Құрылғыңыздағы Wi-Fi Direct функциясын қосыңыз. Қажетті Wi-Fi құрылғысын таңдаңыз.
•• PBC (басу түймесінің конфигурациясы): Wi-Fi құрылғыңыздағы WPS(PBC) түймесін 2 минут басып тұрыңыз. Монитор өзіне қажет барлық
желі параметрі мәндерін автоматты түрде алып, желіге қосылады.
•• PIN: Құрылғыңызда көрсетілген PIN кодын кірістіріңіз.
――Егер құрылғыны ажыратқыңыз келсе, қосылған Wi-Fi құрылғысын таңдап, Disconnected пәрменін таңдаңыз.
Multimedia Device Settings
MENU m → Network → Multimedia Device Settings → ENTER E
Желідегі смартфондар және планшеттер секілді басқа құрылғыларға өніммен мазмұнды ортақ пайдалануға рұқсат беріңіз.
119
Screen Mirroring
Server Network Settings
MENU m → Network → Screen Mirroring → ENTER E
MENU m → Network → Server Network Settings → ENTER E
Өнімге мирроринг функциясына қолдау көрсететін мобильді құрылғыны жалғаңыз.
Бұл мобильді құрылғының экраны мен дыбысын өнімнен шығаруға мүмкіндік береді.
Мирроринг мобильді құрылғысыдағы экран мен дыбысты дисплей құрылғысынан шығару
дегенге саяды.
――Screen Mirroring функциясын қолдану үшін, мобильді құрылғы AllShare Cast, WiDi
(3.5 немесе одан жаңа нұсқасы) және Miracast секілді мирроринг функциясына
қолдау көрсететінін тексеріңіз. Мирроринг функциясының қолжетімділігін тексері үшін,
мобильді құрылғы өндірушісінің веб-сайтына кіріңіз.
――Егер желіде кептеліс бар болса, экран немесе дыбыс секіріп шығуы мүмкін.
Screen Mirroring
Мобильді құрылғыда мирроринг функциясын қосыңыз. Мобильді құрылғы автоматты
түрде өнімді тауып, оны тізімде көрсетеді.
――Егер мобильді құрылғыны өнімге қосу мүмкін болмаса, оны өшіріп, қайта қосыңыз,
содан соң әрекетті қайталаңыз.
Connect to server
Player іске қосу үшін желіге қосылыңыз.
•• SSL параметрі іске қосылса, сервер https пайдалану үшін реттеледі және деректер
тасымалы құлыптанады.
――Сервердің IP мекенжайын және порт нөмірін енгізіңіз. Порт нөмірі ретінде 7001 санын
пайдаланыңыз. (7001 порт нөмірін пайдаланып серверге қосылу мүмкін болмаса,
сервер әкімшісінен дұрыс порт нөмірін біліңіз, содан кейін порт нөмірін өзгертіңіз.)
MagicInfo Mode
Өнім қолданылып жатқан ортаға байланысты MagicInfo Mode режимін таңдаңыз.
•• Lite / Premium
Server Access
Сервер желісін қосу әдісін таңдаңыз.
•• Allow / Deny
FTP Mode
FTP жұмыс режимін көрсетіңіз.
•• Active / Passive
120
Device Name
MENU m → Network → Device Name → ENTER E
Құрылғы атауын таңдаңыз немесе енгізіңіз.
Бұл атауды желі арқылы желіні қашықтан басқару элементтерінде көрсетуге болады.
121
11-тарау
System
Сенсорлы экранның басқару режимін пайдалансаңыз, өнімді қосқан кезде экранды басып, ұстап тұрыңыз. Көрсетілген әкімші мәзірінен Menu
Setup
таңдаңыз.
Бастапқы параметрлер (Setup)
Өнімді бірінші рет қосқаннан кейін тіл, арна және уақыт сияқты негізгі параметрлерді конфигурациялаңыз.
MENU m → System → Setup → ENTER E
1
u немесе d түймесін басып, E түймесін басыңыз. Экрандық мәзірдің тілін таңдаңыз.
System
2
Setup
Display Orientation
Мәзір бетінің орналасуын өзгертіңіз.
Touch Control
-- Landscape / Portrait
3
Time
Network Settings
Желі байланысын орнатыңыз. Іске қосу үшін, E түймесін басыңыз. Желіні орнату туралы ақпаратты
білмесеңіз немесе оны кейінірек орнататын болсаңыз, Skip параметрін таңдаңыз. Желі байланысын
Network мәзірі арқылы кейінірек орнатуға болады.
Auto Source Switching
Power Control
4
Eco Solution
Temperature Control
Тілді таңдау
77
Clock Set
Ағымдағы күн мен уақытты орнатып, Next түймесін басыңыз.
5
Play via
Өнімді пайдаланып жатқан ортаға сәйкес тиісті ойнату режимін таңдаңыз.
――Play via параметрін орнату қадамы желіге қосылған кезде ғана пайда болады.
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
-- 4-таңбалы PIN нөмірін енгізіңіз. Әдепкі PIN нөмірі – «0-0-0-0».
Егер PIN нөмірін өзгерту қажет болса, Change PIN функциясын пайдаланыңыз.
6
Setup Complete
Congratulations! Setup is complete and you're ready to get started.
122
Touch Control мүмкіндіктерін реттеңіз.
Touch Control
MENU m → System → Touch Control → ENTER E
Touch Control
Touch Control Lock
Құрылғылардың сенсорлы енгізу арқылы басқарылуын болдырмау үшін, сенсорлы экранның басқару
режимін құлыптаңыз.
•• Off / On
Touch Control Lock
Off
Admin Menu Lock
Off
Device to Control Samsung SMART Signage
Admin Menu Lock
Экранды саусағыңызбен түртіп, ұстап тұрған кезде әкімші мәзірінің параметрлерін көрсету үшін Admin
Menu Lock режимін орнатыңыз.
•• Off / On
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
Device to Control
Сенсорлы енгізу арқылы басқару үшін, бастапқы көзді көрсетіңіз. Автор бағдарламасында жасалған
түртілетін мазмұнды ойнатсаңыз, Connected Source Device таңдаңыз. Мұндай жағдайда құрылғы мәзірін
басқару үшін, қашықтан басқару пультін пайдалануыңыз керек.
•• Samsung SMART Signage / Connected Source Device
123
Clock Set немесе Sleep Timer мүмкіндігін конфигурациялауға болады. Өнімді Power On Delay функциясы
арқылы көрсетілген уақытта автоматты түрде қосылатын немесе өшірілетін етіп орнатуға болады.
――Ағымдағы уақытты көру үшін, INFO түймесін басыңыз.
Time
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Time
Clock Set параметрін таңдаңыз. Date немесе Time таңдаңыз, содан кейін E басыңыз.
Clock Set
DST
Off
Sleep Timer
Off
Power On Delay
0 sec
Сандарды енгізу үшін сандық түймелерді пайдаланыңыз немесе жоғары және төмен көрсеткі түймелерін
басыңыз. Бір енгізу өрісінен келесі өріске жылжу үшін сол және оң көрсеткі түймелерді пайдаланыңыз.
Аяқтағанда E басыңыз.
――Қашықтан басқару пультіндегі цифрлық түймелерді басу арқылы Date және Time мүмкіндігін тікелей
орнатуға болады.
DST
DST (жазғы уақытқа өту) функциясын қосады немесе өшіреді.
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
Off / On
•• Start Date: Жазғы уақытқа өтудің бірінші күнін орнатыңыз.
•• End Date: Жазғы уақытқа өтудің соңғы күнін таңдаңыз.
•• Time Offset: Өзіңіз орналасқан уақыт белдеуі ауытқуын таңдаңыз.
Sleep Timer
Алдын ала орнатылған уақыт аралығынан кейін мониторды автоматты түрде өшіреді.
(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Жоғары және төмен көрсеткілерді пайдаланып уақыт аралығын таңдап, E басыңыз. Sleep Timer
мәнінен бас тарту үшін Off күйін таңдаңыз.
Power On Delay
Бірнеше өнімді жалғаған кезде, электр қуатына шамадан тыс жүк түсуінің алдын алу үшін, қосылу уақытын
реттеңіз (0–50 секунд аралығында).
124
Auto Source Switching
Дисплейді Auto Source Switching On көмегімен қосқанда және алдыңғы бейне көзін таңдау қосылмағанда,
дисплей белсенді бейне үшін басқа бейне кіріс көздерін автоматты түрде іздейді.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Auto Source Switching is On кезінде дисплей бейненің көзі автоматты түрде белсенді бейне үшін ізделінеді.
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
Егер ағымдағы бейне көзі танылмаса, Primary Source таңдау іске қосылады.
Off
Off
끄기
Ешбір негізгі бейне көзі қолжетімді болмаса, Secondary Source таңдау іске қосылады.
Егер негізгі және қосымша кіріс көздері танылмаса, дисплей белсенді қайнар көз үшін екі рет іздейді, әрбір
іздеу негізгі қайнар көзді, одан кейін екінші қайнар көзді тексереді. Егер екі іздеуде сәтсіз болса, дисплей
бірінші бейне көзіне қайтады және ешбір сигнал жоқ хабарды көрсететін хабарды көрсетеді.
PC
HDMI
Primary Source Recovery
Негізгі кіріс көзі байланыстырылған кезде таңдалған негізгі кіріс көзді қалпына келтіру қажет екенін
таңдаңыз.
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
Primary Source
Автоматты кіріс көзі үшін Primary Source көрсету.
Secondary Source
Автоматты кіріс көзі үшін Secondary Source көрсету.
125
Power Control
Auto Power On
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Бұл мүмкіндік өнім қуат көзіне жалғанған кезде, оны автоматты түрде қосады. Қуат түймесін басудың қажеті
жоқ.
Power Control
Max. Power Saving
Auto Power On
Off
Max. Power Saving
On
Standby Control
Power Button
Network Standby
•• Off / On
Auto
Power on only
Off
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
ДК көрсетілген уақыт кезеңі бойы жұмыссыз қалдырылғаннан кейін қуатты тұтынуды азайту үшін мониторды
өшіреді.
•• Off / On
Standby Control
Экранның күту режимін кіріс көзінің сигналы алынған кезде қолданылатын етіп орнатуға болады.
•• Auto
Қайнар көз құрылғы дисплейге қосылған болса да кіріс сигналдары анықталған болса, қуатты үнемдеу
режимі іске қосылады.
Егер ешбір көз құрылғысы қосылмаған болса, No Signal хабары пайда болады.
•• Off
Егер ешбір кіріс сигналы анықталмаса, No Signal хабары пайда болады.
――Бастапқы құрылғы қосылған кезде No Signal көрсетілсе, кабель қосылымын тексеріңіз.
――Егер No Signal Message параметрі Off мәніне орнатылған болса, No Signal хабарламасы пайда
болмайды.
Егер мәселе осыда болса, No Signal Message параметрін On мәніне орнатыңыз.
•• On
Егер ешбір кіріс сигналы анықталмаса, қуатты үнемдеу режимі іске қосылады.
126
Power Button
Power Control
Қуат түймесін өнімді қосу функциясына немесе оны қосу/өшіру функциясына қоюға болады.
Auto Power On
Off
•• Power on only: Қуат түймесін қуатты қосу функциясына қойыңыз.
Max. Power Saving
On
•• Power on and off: Қуат түймесін қуатты қосу/өшіру функциясына қойыңыз.
Standby Control
Power Button
Network Standby
Auto
Power on only
Off
Network Standby
Бұл өнім өшкен кезде желі қуатын сақтап тұрады.
•• Off / On
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
127
Eco Solution
Energy Saving
Экран жарықтығын реттеу арқылы қуатты тұтынуды азайту.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Screen Lamp Schedule
Eco Solution
Energy Saving
Off
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Off
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
Панель жарықтығын реттеңіз. 100-ге жақын мән панельдің жарықтығын арттырады.
•• Off / On
No Signal Power Off
Қандай да бір көзден сигнал болмаса, құрылғыны өшіру арқылы қуатты үнемдеңіз.
•• Off / 15 min / 30 min / 60 min
――Жалғанған ДК қуатты үнемдеу режимінде болғанда өшіріледі.
――Бұйым көрсетілген уақытта автоматты түрде ажыратылады. Уақыт қажетінше өзгертіледі.
Auto Power Off
Шамадан тыс қызуды болдырмау үшін таңдалған сағаттар ішінде қашықтан басқару пультіндегі түймені
баспасаңыз немесе монитордың алдыңғы панеліндегі түймені түртпесеңіз, монитор автоматты түрде өшеді.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
128
Бұл функция өнімнің ішкі температурасын анықтайды. Сәйкес келетін температура ауқымын көрсетуіңізге
болады.
Temperature Control
Әдепкі температура 77 C-қа орнатылады.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
System
Temperature Control
Осы құрылғыға ұсынылған жұмыс температурасы – 75 - 80 C (40 C қоршаған орта температурасына
негізделген).
――Егер ағымдағы температура көрсетілген температураның шегінен асып кетсе, экран күңгірт болады. Егер
температура көтеріле берсе, құрылғы қызып кетуді болдырмау үшін өшіріледі.
77
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
129
Device Manager
MENU m → System → Device Manager → ENTER E
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Pointer Settings
Өніммен қосылған сыртқы енгізу құрылғыларына арналған параметрлерді конфигурациялаңыз.
Keyboard Settings
Байланысқан пернетақталарға арналған пернетақта байланыс параметрлерін конфигурациялаңыз.
Select Keyboard
Қол жетімді байланысқан пернетақталардан пайдалану қажет пернетақтаны таңдаңыз.
――Бір ғана байланысқан пернетақтаны пайдалануға болады.
Keyboard Options
――Елге байланысты.
Keyboard Language
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
Пернетақтаның енгізу тілін көрсетіңіз.
Keyboard type
Пернетақта түрін көрсетіңіз.
Switch Input Language
Енгізу тілін өзгертуге пайдаланылатын пернелер тіркесімін конфигурациялаңыз.
130
Device Manager
Mouse Settings
Keyboard Settings
Select Mouse
Mouse Settings
Байланысқан тінтуірлерге арналған тінтуір байланыс параметрлерін конфигурациялаңыз.
――Жалғанған тінтуір құрылғыларының біреуін ғана қолдануға болады.
Pointer Settings
Mouse Options
――Елге байланысты.
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
Primary Button
Негізгі функцияларды (шерту және енгізу) орындайтын тінтуірдің түймесін басыңыз.
Pointer Speed
Тінтуір меңзерінің жылдамдығын орнатыңыз.
131
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Pointer Settings
Pointer Settings
Меңзердің өлшемін, жылдамдығын және пішінін көрсетіңіз.
Pointer Size
Меңзердің өлшемін көрсетіңіз.
•• Small / Medium / Large / Extra Large
Pointer Speed
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
Меңзердің жылдамдығын көрсетіңіз. Жылдамдық жоғары болған сайын, меңзер сезімталдығы артады.
•• Slow / Standard / Fast
Pointer Shape
Меңзердің пішінін көрсетіңіз.
•• Image 1 ~ Image 10
132
Play via
Өнім қолданылып жатқан ортаға байланысты Play via опциясын таңдаңыз.
Параметрге байланысты басты экран әр түрлі болуы мүмкін.
MENU m → System → Play via → ENTER E
•• MagicInfo / URL Launcher
System
Play via
MagicInfo
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
Change PIN
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
System
Change PIN экраны пайда болады.
PIN үшін 4 сан таңдап, Enter New PIN бөліміне енгізіңіз. Confirm New PIN бөліміне 4 санды қайта енгізіңіз.
Растау экраны жоғалған кезде Close түймесін басыңыз. Монитор жаңа PIN кодты жадында сақтады.
――Әдепкі құпия сөз: 0 - 0 - 0 - 0
――Құпия сөзді енгізу үшін, қашықтан басқару пультін пайдаланыңыз.
Change PIN
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
133
Security
General
――4-таңбалы PIN нөмірін енгізіңіз. Әдепкі PIN нөмірі – «0-0-0-0».
Егер PIN нөмірін өзгерту қажет болса, Change PIN функциясын пайдаланыңыз.
MENU m → System → General → ENTER E
Safety Lock
General
Ол қауіпсіздік құлпы функциясын орнатады.
Security
•• Off / On
BD Wise
On
Қашықтан басқару пультіндегі LOCK басқа өнім мен қашықтан басқару пультіндегі барлық мәзірлер мен
түймелер Safety Lock функциясы арқылы құлыпталады.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Off
HDMI Hot Plug
On
Мәзірлер мен түймелерді құлыптан ашу үшін LOCK түймесін басып, құпия сөзді енгізіңіз (әдепкі құпия сөз: 0
- 0 - 0 - 0).
――Құпия сөзді енгізу үшін, қашықтан басқару пультін пайдаланыңыз.
DivX® Video On Demand
Game Mode
Button Lock
Off
Бұл мәзірді монитордағы түймелерді құлыптау үшін пайдалануға болады.
Button Lock функциясы On күйіне орнатылса, өнімді тек қашықтан басқару пульті ғана басқара алады.
•• Off / On
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
USB Auto Play Lock
USB жад құрылғыларының автоматты түрде анықталуына жол бермеу үшін, оларды құлыптаңыз.
•• Off / On
BD Wise
BD Wise қолдайтын Samsung DVD, Blu-ray және Home Theater өнімдері үшін оңтайлы сурет сапасын
қамтамасыз етеді. BD Wise параметрі On күйінде болғанда, сурет режимі автоматты түрде оңтайлы
ажыратымдылыққа өзгертіледі.
•• Off / On
――Өнімге BD Wise қолдайтын Samsung өнімдерін HDMI кабелі арқылы қосқанда қолжетімді.
――BD Wise функциясы бастапқы құрылғы BD Wise функциясына қосылған езде ғана қолжетімді болады.
134
Anynet+ (HDMI-CEC)
General
Anynet+ (HDMI-CEC)
Security
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
Off
HDMI Hot Plug
On
DivX® Video On Demand
Game Mode
Off
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
Anynet+ – Anynet+ қолдайтын қосылған барлық Samsung құрылғыларын Samsung мониторының қашықтан
басқару пультімен басқаруға мүмкіндік беретін функция. Anynet+ жүйесін тек Anynet+ мүмкіндігі бар
Samsung құрылғыларында пайдалануға болады. Samsung құрылғысында осы мүмкіндік бар екенін тексеру
үшін онда Anynet+ логотипі бар ма, соны тексеріңіз.
――Өнімдегі түймелермен емес, қашықтан басқару пульті арқылы Anynet+ құрылғыларын ғана басқаруға
болады.
――Монитордың қашықтан басқару пульті белгілі бір жағдайларда жұмыс істемейді. Егер осындай жағдай
пайда болса, Anynet+ құрылғысын қайтадан таңдаңыз.
――Anynet+ функциясын қолдайтын AV құрылғысы күту режимінде немесе қосылу күйінде болғанда Anynet+
жұмыс істейді.
――PIP режимінде болғанда Anynet+ функциялары AV құрылғысы бастапқы құрылғы ретінде қосылған
жағдайда ғана жұмыс істейді. Ол AV құрылғысы қосымша құрылғы ретінде қосылған кезде жұмыс
істемейді.
――Anynet+ жалпы 12-ге дейін AV құрылғыларын қолдайды. Бір түрге жататын 3 құрылғыға дейін қоса
алатыныңызды ескеріңіз.
Anynet+ мәзірі
Өнімге қосылған Anynet+ құрылғыларының түрі мен күйіне байланысты Anynet+ мәзірі өзгеріп отырады.
――Anynet+ мәзірін көрсету және керек мәзірді таңдау үшін TOOLS түймесін басыңыз.
Anynet+ мәзірі
Сипаттамасы
View PC
Anynet+ режимін PC режиміне өзгертеді.
Select Device
Anynet+ құрылғылар тізімін көрсетеді.
(құрылғы_атауы) MENU
Қосылған құрылғы мәзірлерінің мәзірін көрсетеді. Мысалы, DVD ойнатқыш
қосылған болса, DVD ойнатқышының диск мәзірі пайда болады.
(құрылғы_атауы) Tools
Қосылған құрылғының құралдар мәзірін көрсетеді. Мысалы, DVD ойнатқыш
қосылған болса, DVD ойнатқышының құралдар мәзірі пайда болады.
――Құрылғыға байланысты бұл мәзір қол жетімді болмауы мүмкін.
(құрылғы_атауы) Title Menu
Қосылған құрылғыдағы дискінің тақырыптар мәзірін көрсетеді. Мысалы,
DVD ойнатқыш қосылған болса, DVD ойнатқыштағы фильмнің
тақырыптар мәзірі пайда болады.
――Құрылғыға байланысты бұл мәзір қол жетімді болмауы мүмкін.
135
Auto Turn Off
Anynet+ (HDMI-CEC)
Өнім өшірілген кезде Anynet+ құрылғысын автоматты түрде Off күйіне қоюды орнату.
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
Auto Turn Off
No
Search for Devices
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
•• No / Yes
――Auto Turn Off Yes орнатылса, сыртқы құрылғыларды іске қосу өнім өшірілген кезде өшіріледі.
――Құрылғыға байланысты қосулы болмауы мүмкін.
Search for Devices
Anynet+ құрылғыларының арасында ауысу
1
TOOLS түймесін басып,Anynet+ (HDMI-CEC) таңдаңыз, содан кейін E басыңыз.
2
Select Device таңдаңыз, содан кейін E басыңыз.
Керек құрылғыны таба алмасаңыз, тізімді жаңарту үшін Refresh пәрменін таңдаңыз.
3
Құрылғыны таңдаңыз, содан кейін E түймесін басыңыз. Таңдалған құрылғыға ауысуға болады.
――Select Device мәзірі тек System мәзіріндегі Anynet+ (HDMI-CEC) On орнатылған кезде ғана пайда
болады.
――Таңдалған құрылғыға қосылу 2 минутқа дейін алуы мүмкін. Ауысу орындалып жатқанда, ауысу әрекетін
болдырмау мүмкін емес.
――Егер Anynet+ құрылғысын SOURCE түймесін басып, содан кейін оның кіріс көзін таңдау арқылы
таңдасаңыз, Anynet+ функциясын пайдалана алмайсыз.
――Search for Devices арқылы Anynet+ құрылғысына ауысқаныңызды тексеріңіз.
136
Anynet+ ақауларын жою
Ақау
Anynet+ жұмыс істемейді.
Ықтимал шешім
•• Құрылғының Anynet+ құрылғысы екенін тексеріңіз. Anynet+ жүйесі тек Anynet+ құрылғыларын қолдайды.
•• Anynet+ құрылғысының қуат сымы тиісті түрде қосылғанын тексеріңіз.
•• Anynet+ құрылғысының Video/Audio/HDMI кабелі қосылымдарын тексеріңіз.
•• Anynet+ (HDMI-CEC) System мәзірінде On орнатылғанын тексеріңіз.
•• Қашықтан басқару пультінің Anynet+ құрылғысымен үйлесімді екенін тексеріңіз.
•• Anynet+ кейбір жағдайларда жұмыс істемейді. (бастапқы орнату)
•• HDMI кабелін алып, қайта қоссаңыз, құрылғыларды қайтадан іздеңіз немесе монитордың өшіріп, қайта
қосыңыз.
•• Anynet құрылғысының Anynet+ функциясы қосылғанын тексеріңіз.
Anynet+ функциясын қосқым
келеді.
•• Anynet+ құрылғысы өнімге дұрыс қосылғанын, содан кейін Anynet+ (HDMI-CEC) System мәзірінде On
орнатылғанын тексеріңіз.
•• Anynet+ мәзірін көрсету және керек мәзірді таңдау үшін TOOLS түймесін басыңыз.
Anynet+ функциясынан
шыққым келеді.
•• Anynet+ мәзірінде View PC таңдаңыз.
•• Қашықтан басқару пультін пайдалансаңыз, қашықтан басқару пультіндегі SOURCE басыңыз және
Anynet+ құрылғыға жатпайтын құрылғыны таңдаңыз.
•• Сенсорлы экранның басқару режимін пайдалансаңыз, әкімші мәзірін көрсету үшін, өнім қосулы кезде
таңдаңыз.
экранды басып, ұстап тұрыңыз. Әкімші мәзірінен Source
Экранда “Disconnecting
Anynet+ device ...” хабары
пайда болады.
•• Anynet+ функциясын конфигурациялап жатқанда немесе көрініс режиміне ауысып жатқанда қашықтан
басқару пультін пайдалана алмайсыз.
Anynet+ құрылғысы
ойнатылмайды.
•• бастапқы орнату орындалған кезде ойнату функциясын пайдалануға болмайды.
•• Қашықтан басқару пультін монитор Anynet+ конфигурациясын аяқтағаннан немесе Anynet+ функциясына
ауысуды аяқтағаннан кейін пайдаланыңыз.
137
Ақау
Қосылған құрылғы
көрсетілмейді.
Ықтимал шешім
•• Құрылғы Anynet+ функцияларын қолдайтын-қолдамайтынын тексеріңіз.
•• HDMI кабелінің дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
•• Anynet+ (HDMI-CEC) System мәзірінде On орнатылғанын тексеріңіз.
•• Anynet+ құрылғыларын қайтадан іздеңіз.
•• Anynet+ HDMI қосылымды қажет етеді. Құрылғының мониторға HDMI кабелімен қосылғанын тексеріңіз.
•• Кейбір HDMI кабельдері Anynet+ функцияларын қолдамауы мүмкін.
•• Егер қосылым қуаттың үзілуі немесе HDMI кабелінің ажыратылуынан аяқталса, құрылғыны іздеуді
қайталаңыз.
138
HDMI Hot Plug
General
Бұл функция DVI/HDMI арқылы жалғанған құрылғының қосылу уақытын кешіктіруді іске қосу үшін
қолданылады.
Security
•• Off / On
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
DivX® Video On Demand
HDMI Hot Plug
On
Өнім үшін рұқсат етілген тіркеу кодын көрсетеді.
DivXⓇ веб-сайтына қосылсаңыз және сол кодты пайдаланып тіркелсеңіз, VOD тіркеу файлын жүктей
аласыз.
DivX® Video On Demand
Game Mode
Off
DivXⓇ VOD туралы қосымша ақпарат алу үшін «http://vod.divx.com» сайтына кіріңіз.
Game Mode
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
PlayStation™ немесе Xbox™ сияқты ойын консолін қосқанда, ойын режимін таңдау арқылы шынайылау
ойын әрекеттестігін тамашалай аласыз.
•• Off / On
――Game Mode арналған ескертулер мен шектеулер
Ойын консолін ажырату және басқа сыртқы құрылғыны қосу үшін "Орнату" мәзірінде Game Mode
параметрін Off күйіне орнатыңыз.
139
Reset System
Бұл параметр System астындағы ағымдағы параметрлерді әдепкі зауыттық параметрлерге қайтарады.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
140
12-тарау
Қолдау
Сенсорлы экранның басқару режимін пайдалансаңыз, өнімді қосқан кезде экранды басып, ұстап тұрыңыз. Көрсетілген әкімші мәзірінен Menu
таңдаңыз.
Software Update
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
Software Update мәзірі монитордың бағдарламалық құралын ең соңғы нұсқаға дейін жаңартуға мүмкіндік береді.
――Жаңарту аяқталғанда қуатты өшірмеңіз. Монитор бағдарламалық құралды жаңарту аяқталғаннан кейін автоматты түрде өшеді және қосылады.
――Бағдарламалық құралды жаңартқанда, сіз жасаған барлық бейне және аудио параметрлері әдепкі параметрлеріне оралады. Біз сізге
жаңартудан кейін оңай қалпына келтіре алу үшін параметрлерді жазып алуға кеңес береміз.
-- Current version: Бұл
бағдарламалық нұсқа өнімде
бұрыннан орнатылған.
Update now
Бағдарламалық жасақтаманы соңғы нұсқаға жаңартыңыз.
Auto update
Бұл функция өнім қолданылмаған кезде оны автоматты түрде жаңартады.
•• Off / On
Contact Samsung
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Монитор дұрыс жұмыс істемегенде немесе бағдарламалық құралды жаңарту керек болғанда осы ақпаратты қараңыз.
Біздің анықтама қызметтерімізге қатысты және өнімдерді және бағдарламалық құралды жүктеу туралы ақпарат таба аласыз.
――Contact Samsung Model Code және Software Version өнімдерін табыңыз.
141
Go to Home
Жад құрылғысынан немесе қосылған желіден әр түрлі мазмұнды ойнату үшін Go to Home түймесін
басыңыз.
Қашықтан басқару құрылғысындағы HOME
кіруге болады.
түймесін басу арқылы
Player
Арналарды немесе құрылғыларда сақталған мазмұнды іздеңіз немесе ойнатыңыз.
――Осы мүмкіндікті пайдаланудан бұрын Clock Set опциясын орнату керек.
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
Schedule
Player
Schedule
Template
Play a variety of content, such as
scheduled channels, templates or files.
Жергілікті арналарға мазмұн кестелерін жасаңыз немесе сақталған арналарды өзгертіңіз.
Template
Clone Product
ID Settings
Video Wall
Network Status
Picture Mode
On/Off Timer
Ticker
More settings
Мазмұн жасау үшін үлгіні таңдаңыз.
Clone Product
Өнім параметрлерін USB құрылғысына экспорттаңыз немесе параметрлерді USB арқылы жүктеңіз.
Бұл опция бірнеше өнімге бір параметрді тағайындау кезінде пайдалы.
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
-- Ішкі мәзір элементтері туралы мәліметтерді "Басты бет мүмкіндігі" бөлімінен
қараңыз.
ID Settings
Жинаққа ID нөмір тағайындаңыз.
Нөмір таңдау үшін u/d, содан кейін E түймелерін басыңыз.
142
Video Wall
Бейне панелін жасау үшін қосылған бірнеше дисплейлердің орналасуын баптайды.
Бұған қоса, толық суреттің бір бөлігін көрсетеді немесе әрбір қосылған көп дисплейдегі бірдей суретті қайталайды.
Бірнеше суретті көрсету үшін MDC анықтамасын немесе MagicInfo пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Кейбір үлгілер MagicInfo функциясын
қолдамауы мүмкін.
Network Status
Ағымдағы желі және Интернет қосылымын тексеріңіз.
Picture Mode
Өнім қолданылатын ортаға ыңғайлы сурет режимін (Picture Mode) таңдаңыз.
On/Off Timer
――Осы мүмкіндікті пайдаланудан бұрын Clock Set опциясын орнату керек.
On Timer параметрін өнімнің таңдаған уақытта және күнде автоматты түрде қосылатындай етіп орнатыңыз.
Қуат көрсетілген дыбыс деңгейі немесе кіріс көзімен бірге қосылған.
Ticker
Бейне немесе сурет көрсетілген кезде мәтінді енгізіңіз және экранда мәтінді көрсетіңіз.
More settings
Сурет параметрлерінің мәзірі пайда болады.
143
Reset All
Бұл параметр дисплейдің барлық ағымдағы параметрлерін әдепкі зауыттық параметрлерге
қайтарады.
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Support
Reset All
-- Үлгі түріне қарай көрсетілген суреттер әр түрлі мүмкін.
144
13-тарау
Фотосуреттерді, бейнелерді және музыканы ойнату
(Мультимедиа ойнатқыш)
USB Mass Storage Class (MSC) құрылғысындағы сақталған бейнелер, суреттер, музыка файлын көріңіз.
Жад құрылғысында сақталған фотосуреттерді, бейнені немесе музыканы ойнатыңыз.
Келесі әдістерді пайдаланып, алуан түрлі мазмұнды ойнатыңыз.
•• USB құрылғысын пайдалану арқылы: USB құрылғысынан бейнелер, фотосуреттер және музыка секілді мультимедиа файлдарын ойнатыңыз.
•• Жад құрылғысын қосу арқылы: Смартфон, камера, компьютер немесе бұлт қызметі секілді жад құрылғысында сақталған мультимедиа
файлдарын ойнатыңыз.
USB құрылғысымен мультимедианы ойнату мүмкіндігін
пайдаланбас бұрын келесіні оқыңыз
Назар аударыңыз
•• Деректеріңізге зақым келмес үшін немесе оларды жоғалтпас үшін USB құрылғысын өнімге қоспастан бұрын файлдардың сақтық көшірмесін
жасаңыз.
Samsung Electronics компаниясы деректердің зақымдануына немесе жоғалуына жауап бермейді.
•• Жүктеу барысында USB құрылғысын ажыратпаңыз.
•• Егер USB құрылғысы USB кеңейтім кабелін пайдалану арқылы қосылған болса, USB құрылғысы танылмайды немесе құрылғыда сақталған
файлдар оқылмайды.
•• Егер өнім қосылған USB құрылғысын танымаса, USB құрылғысындағы файлдар зақымдануы немесе ойнатылмауы мүмкін.
Егер осы жағдай орын алса, USB құрылғысын құрылғыны пішімдеу үшін компьютерге қосып, құрылғының дұрыс орнатылғандығын тексеріңіз.
•• USB HDD дискісі 2TB-тан көп болса, оған қолдау көрсетілмейді.
145
Мультимедиа ойнатқышымен үйлесімді құрылғылар
•• Кейбір USB сандық камералары, смартфондар және аудио құрылғылары өніммен үйлесімде болмауы мүмкін.
•• Мультимедиа ойнатқыш USB MSC құрылғыларымен ғана үйлесімді.
•• MSC – деректерді топтастыра жинайтын, ағытпалы жинақтауыш құрылғы.
MSC құрылғылары Thumb дискілерін, Flash картаны оқу құрылғыларын және USB HDD дискілерін қамтиды. (USB концентраторларына
қолдау көрсетілмейді.)
Осы MSC құрылғылары өнімдегі USB портына тікелей қосылу керек.
•• Егер бірнеше Picture Transfer Protocol (PTP) құрылғылары қосылған болса, бір уақытта біреуі ғана жұмыс істейді.
•• Егер бірнеше MSC құрылғылары қосылған болса, кейбір құрылғылар танылмайды. USB құрылғыларының қуаты жоғары (500мА немесе 5
вольттан жоғары) болса, оларға қолдау көрсетілмейді.
•• USB құрылғысы қосулы тұрғанда немесе пайдаланылып жатқанда қатты қызғандығы туралы алдын ала хабарлама пайда болса, онда USB
құрылғысы танылмайды немесе функция дұрыс жұмыс істемейді.
•• Өнім Auto Protection Time параметрінде белгіленген уақыт мерзіміне бос қалдырылса, экран қорғаушы қосылады.
•• Кейбір сыртқы қатты дискілердегі қуат үнемдеуші режимі құрылғыға қосылған соң автоматты түрде ажыратылады.
Файл жүйесі және пішімдері
•• Мультимедиа ойнатқыш лицензиясы жоқ файлдармен дұрыс істемеуі мүмкін.
•• Media Transfer Protocol (MTP) протоколына қолдау көрсетілмейді.
•• Қолдау көрсетілген файл жүйелері FAT16, FAT32 және NTFS (тек оқуға арналған) жүйесін қамтиды.
•• Мультимедиа ойнатқыш JPEG пішімін қолдайды.
Ол прогрессивті JPEG пішіміне қолдау көрсетпейді.
•• Жоғары ажыратымдылығы бар суреттер экранда көрсету ұзақ уақыт алады.
•• Қолдау көрсетілетін ең үлкен JPEG ажыратымдылық 15360x8640 пиксель болып табылады.
•• Файл үйлесімді емес не бүлінген болса, Not Supported File Format. хабары көрсетіледі.
•• Қалтаның көрініс режимінде файлдарды сұрыптау кезінде әрбір қалтада көп дегенде 1000 файл көрсетіледі.
•• Егер USB құрылғысы 8000 немесе одан да көп файлдардан және қалталардан тұрса, онда кейбір файлдар және қалталар ашылмайды.
•• Төлемақыны қажет ететін веб-сайттардан жүктелген DRM MP3 файлдары ойнатылмайды.
Digital Rights Management (DRM) деректердің қауіпсіз таратылымын қосу және/немесе заңсыз таратылымын ажырату арқылы интернет
немесе басқа да сандық медиа көмегімен жинақталған деректердің авторлық құқығын қорғайтын жүйені білдіреді.
146
USB құрылғысын пайдалану
USB құрылғысын қосу
1
Құрылғыны қосыңыз.
2
Сурет, музыка және/немесе фильм файлдары бар USB құрылғысын монитордың артындағы немесе бүйірлік панеліндегі USB портына
қосыңыз.
――Егер бір ғана USB құрылғысы қосылған болса, USB құрылғысында сақталған файлдар автоматты түрде бейнеленеді.
――USB құрылғысында сақталған мазмұнды көру үшін USB құрылғысын өнімдегі USB портына қосыңыз.
-- Қуат адаптері бар USB HDD
дискісін пайдаланған жөн.
USB құрылғысын ажырату
USB құрылғысын Source бөлімінен жою
1
Қашықтан басқару пультін пайдалансаңыз, қашықтан басқару пультіндегі SOURCE басыңыз. Не болмаса, OSD мәзірі арқылы Source
бөліміне өтіңіз.
- SOURCE → Source
-- Disconnect USB Device
функциясы арқылы USB
құрылғысын жою ұсынылады.
Сенсорлы экранның басқару режимін пайдалансаңыз, сыртқы құрылғыны қосыңыз. Осыдан кейін, өнім әкімші мәзірін көрсету үшін іске
таңдаңыз.
қосылған кезде, экранды басып, ұстап тұрыңыз.. Әкімші мәзірінен Source
- Әкімші мәзірі → Source
2
→ Source
Source тізімінен USB опциясын таңдаңыз. Source экранында, қашықтан басқару пультіндегі TOOLS түймесін немесе экранның жоғарғы оң
жағындағы Options түймесін басыңыз.
3
Disconnect USB Device параметрін таңдап, USB құрылғысының ажыратылғанын күтіңіз. USB құрылғысы ажыратылды.
147
Компьютерден/мобильді құрылғыдан мультимедиа файлдарын ойнату
Компьютердің/мобильді құрылғының қосылуын мақұлдау
Компьютерде немесе мобильді құрылғыда сақталған фотосуреттерді, бейнені немесе музыканы ойнатыңыз.
Компьютердегі немесе мобильді құрылғыдағы мультимедиа файлдарын осы өнімде ойнату үшін, компьютерге немесе мобильді құрылғыға
қосылым мақұлдануы қажет.
――Мультимедиа файлдарын ойнату мүмкіндігі DLNA DMC стандарттарына қолдау көрсететін барлық құрылғыларда қолжетімді. DLNA DMC
функциясы компьютерді немесе мобильді құрылғыны құрылғыға қосқаннан кейін мультимедиа файлдарын іздеуге және олардың құрылғыда
ойнатылуын басқаруға мүмкіндік береді.
1
Қашықтан басқару пультін пайдалансаңыз, қашықтан басқару пультіндегі SOURCE басыңыз. Не болмаса, OSD мәзірі арқылы Source
бөліміне өтіңіз.
- SOURCE → Source
Сенсорлы экранның басқару режимін пайдалансаңыз, сыртқы құрылғыны қосыңыз. Осыдан кейін, өнім әкімші мәзірін көрсету үшін іске
таңдаңыз.
қосылған кезде, экранды басып, ұстап тұрыңыз.. Әкімші мәзірінен Source
- Әкімші мәзірі → Source
→ Source
2
Source тізімінен Network опциясын таңдаңыз. Network Device мәзірі пайда болады.
3
Экраннан Options белгішесін таңдап, Multimedia Device Settings опциясын таңдаңыз. Құырлғыға жалғанған құрылғылар тізімі пайда
болады.
4
Құрылғыны таңдап, құрылғының қосылуын мақұлдаңыз. Қосылуға рұқсат берілген құрылғылардан ғана ойнатуға болады.
――Компьютерден немесе мобильді құрылғыдан мультимедиа файлдарын ойнату туралы сұрау жіберілген кезде, құрылғыға қосылуға рұқсат
сұрайтын терезе пайда болады. Сұрауды пайдаланып, құрылғыларды ыңғайыңызға сай қосыңыз.
――Желіні реттеу туралы мәліметтер алу үшін Network Settings бөлімін қараңыз.
――Компьютер мен құрылғы бір желінің ішкі желісіне қосылу керек.
Барлық IP мекенжайлары нүктелермен ажыратылған төрт бөліктен тұрады.
(Мысалы, IP мекенжайы 111.222.333.444) Құрылғының компьютермен бірдей IP мекенжайы болуы керек, бірақ олар бірдей ішкі желіге қосылған
болса, мекенжайдың төртінші бөлігі басқаша болады. (Мысалы, 111.222.333.***)
148
Ішкі желіге (DLNA) қосылған кезде
Ішкі желіге қосылған құрылғыда сақталған мазмұнды ойнатыңыз.
――Samsung компаниясына жат DLNA сервері арқылы мультимедиа мазмұнын ойнату үйлесімділік ақауына әкелуі мүмкін.
――Компьютер немесе мобильді құрылғы арқылы ортақ пайдаланылған кейбір мультимедиа файлдарын ойнату файлдың шифрының түріне
немесе пішіміне байланысты мүмкін болмауы мүмкін. Кейбір функциялар қолжетімді болмауы мүмкін.
――Егер желіде кептеліс пайда болса, мультимедиа файлдары дұрыс ойнатылмауы мүмкін. Егер мәселе осыда болса, USB құрылғысын
пайдаланыңыз.
1
Қашықтан басқару пультін пайдалансаңыз, қашықтан басқару пультіндегі SOURCE басыңыз. Не болмаса, OSD мәзірі арқылы Source
бөліміне өтіңіз.
- SOURCE → Source
Сенсорлы экранның басқару режимін пайдалансаңыз, сыртқы құрылғыны қосыңыз. Осыдан кейін, өнім әкімші мәзірін көрсету үшін іске
қосылған кезде, экранды басып, ұстап тұрыңыз.. Әкімші мәзірінен Source
таңдаңыз.
- Әкімші мәзірі → Source
→ Source
2
Source тізімінен Network опциясын таңдаңыз. Network Device мәзірі пайда болады.
3
Ішкі желі арқылы (DLNA) жалғанған құрылғыны таңдаңыз. Таңдалған құрылғы арқылы ортақ пайдаланылатын файлдар мен қалталар тізімі
пайда болады.
4
Тізімнен ойнатылатын мультимедиа файлын таңдаңыз. Таңдалған мультимедиа файлын ойнатыңыз.
Мультимедиа файлдары тізімі берілген бетте ұсынылатын
мүмкіндіктер
SOURCE → Source → USB
Жад құрылғысындағы мультимедиа файлдары тізімі берілген бетте келесі мүмкіндіктер берілген.
•• Sort by
Таңдалған файл пішімі бар мультимедиа файлдарын қажетті көрініс режимі бойынша қайта ретке келтіру.
-- Егер Filter параметрі All күйіне орнатылған болса, бұл мәзір элементі қолжетімді болмайды.
•• Filter
Жад құрылғысында сақталған Photos, Videos және Music файлдарының арасынан қажетті файл пішімін ғана көрсету.
•• Options
-- Егер Filter параметрі All күйіне орнатылған болса, бұл мәзір элементі қолжетімді болмайды.
149
Мультимедиа файлдары тізімі берілген беттегі мәзір элементтері
Параметр
атауы
Slide Show
Әрекеттер
Слайд көрсетілімін бастау.
――Егер Sort by параметрі Folder күйіне орнатылған болса, бұл мәзір
Photos
Videos
Music
c
элементі қолжетімді болмайды.
Encoding
Егер мультимедиа файлының аты дұрыс көрсетілмесе, шифрлау тілін
таңдаңыз.
c
Rename Playlist
Ойнату тізімінің атын өзгерту.
c
Delete Playlist
Ойнату тізімін жою.
c
Add to Playlist
Файлдарды ойнату тізіміне қосу немесе жаңа ойнату тізімін жасау.
c
Play Selected
Мультимедиа файлдарының тізімінен қажетті файлдарды таңдаңыз
және ойнатыңыз.
c
c
c
Send
Басқа жад құрылғысына мультимедиа файлдарын жіберу. Бұл
компьютердегі "көшіру" функциясына ұқсайды.
c
c
c
Index
Егер жад құрылғысында мультимедиа файлдары тым көп болса,
мультимедиа файлдарын ыңғайлы орналастыру үшін индексті
таңдаңыз.
――Ұсынылған индекстер арасында күндер мен әріптік-сандық таңбалар
c
c
c
бар.
――Егер Sort by параметрі Folder күйіне орнатылған болса, бұл мәзір
элементі қолжетімді болмайды.
150
Фотосуреттерді ойнату кезінде қолжетімді болатын түймелер және
мүмкіндіктер
E немесе TOOLS түймесін басу келесі түймелерді көрсетеді. RETURN түймесі бұл түймелерді жасырады.
-- Құрылғы атауы таңдалған кезде
INFO түймесін басу таңдалған
құрылғы туралы ақпаратты
көрсетеді.
-- Файл таңдалған кезде INFO
түймесін басу таңдалған файл
туралы ақпаратты көрсетеді.
•• Pause / Play
Слайд көрсетілімін бастау немесе тоқтату. Слайд көрсетілімін пайдаланып, қалтадағы барлық фотосуреттерді ойнатуға болады.
•• Previous / Next
Алдыңғы немесе келесі фотосуретті көру.
•• Settings
Параметр атауы
Slideshow Settings
Әрекеттер
Speed: Слайд көрсетілімінің жылдамдығын өзгерту.
Effects: Фотосуреттер арасына ауысу әсерлерін қолдану.
Rotate
Фотосуреттерді айналдыру.
Zoom
Фотосуреттерді 4 есеге дейін үйлкейту.
Picture Mode
Picture Mode режимін өзгерту.
Background Music
Фотосуреттерді көру кезінде фонда музыка ойнату.
――Дәл сол құрылғыда музыка сақталғанын тексеріңіз.
――Фондық музыка (Background Music) ойнатылып жатқан кезде, мини ойнатқыш көрсетіледі. Мини ойнатқышты
пайдаланып, ағымда ойнатылып жатқан музыканы кідіртіңіз немесе басқа музыкаға ауыстырыңыз.
Sound Mode
Sound Mode режимін өзгерту.
――Бұл мәзір элементі тек фондық музыка (Background Music) ойнатылып жатқан кезде қолжетімді болады.
Select Speakers
Фондық музыканың (Background Music) дыбысын шығаратын динамикті таңдау.
――Бұл мәзір элементі тек фондық музыка (Background Music) ойнатылып жатқан кезде қолжетімді болады.
Send
Фотосуреттерді басқа жад құрылғысына жіберу. Бұл компьютердегі "көшіру" функциясына ұқсайды.
Information
Файл туралы ақпаратты көру.
151
Бейнелерді ойнату кезінде
қолжетімді болатын түймелер
және мүмкіндіктер
Параметр
атауы
Select Scene
Кідірту режимінде келесі мүмкіндіктер қолжетімді. Кідірту
режимінде дыбыс естілмейтінін ескеріңіз.
•• Rewind / Fast Forward
Бейнені артқа немесе алға айналдыру. Қажет болса, ойнату
жылдамдығын 3 есе жылдамдатыңыз. Ойнату жылдамдығын
бастапқы жылдамдыққа ауыстыру үшін, ∂ түймесін басыңыз.
•• Previous / Next
Алдыңғы бейнені ойнату үшін,  түймесін екі рет басыңыз. 
түймесін бір рет басу, бейнені басынан ойнатады.
Келесі бейнені ойнату үшін, ‚ түймесін басыңыз.
•• Settings
Thumbnails: Кадрды таңдап, кадрдағы бейнені ойнату.
――Thumbnails қолжетімді болмайды, егер: 1) бейненің нобайы әлі жойылмаса; 2)
бейнеде дыбыс қана болса немесе 3) бейнені ойнату уақыты 60 секундтан аз
болса.
E немесе TOOLS түймесін басу келесі түймелерді көрсетеді.
RETURN түймесі бұл түймелерді жасырады.
•• Pause / Play
Бейнені кідірту немесе ойнату.
Әрекеттер
Chapter Titles: Бір қалтадағы басқа бейнені таңдау және ойнату.
Time Bar: l және r түймелерін файлды 10 секундтық интервалмен сканерлеуге
пайдаланыңыз немесе бейненің сол жеріне өту үшін белгілі бір уақытты енгізіңіз.
Repeat
Repeat режимін реттеңіз.
Off
Repeat One: Ағымдағы бейнені бірнеше рет қайталау.
Repeat All: Қалтадағы барлық бейнелерді бірнеше рет қайталау.
Rotate
Кескінді айналдыру.
Picture Size
Экран өлшемін өзгерту (Picture Size). Қолдау көрсетілетін экран өлшемдері
кескінге байланысты өзгереді.
Picture Mode
Picture Mode режимін өзгерту.
Sound Mode
Sound Mode режимін өзгерту.
Select Speakers
Құрылғыдан дыбыс шығаратын динамикті таңдау.
Audio Language
Қажетті тілді пайдаланып, бейнені ойнату. Бұл мүмкіндік бірнеше дыбыс пішімдеріне
қолдау көрсететін ағын файлы ойнатылып жатқан кезде ғана қолжетімді болады.
Information
Файл туралы ақпаратты көру.
152
Музыка ойнату кезінде қолжетімді болатын түймелер және
мүмкіндіктер
•• Pause / Play
Музыканы кідірту немесе ойнату.
•• Rewind / Fast Forward
Музыканы артқа немесе алға айналдыру. Қажет болса, ойнату жылдамдығын 3 есе жылдамдатыңыз. Алдыңғы Музыка файлын ойнату үшін,
∂ түймесін екі рет басыңыз.
•• Previous / Next
Алдыңғы Музыка файлын ойнату үшін,  түймесін екі рет басыңыз.  түймесін бір рет басу, музыканы басынан ойнатады.
Келесі музыка файлын ойнату үшін, ‚ түймесін басыңыз.
•• Repeat
Repeat режимін реттеңіз. Repeat One ағымдағы музыканы бірнеше рет қайталайды. Repeat All қалтадағы барлық файлдарды бірнеше
рет қайталайды.
•• Shuffle
Араластырып ойнату режимін іске қосу немесе ажырату.
•• Select Speakers
Құрылғыдан дыбыс шығаратын динамикті таңдау.
•• Sound Mode
Sound Mode режимін өзгерту.
153
Қолдау көрсетілетін субтитр және мультимедиа ойнатқыш
файлының пішімдері
Субтитр
Сыртқы
Ішкі
•• MPEG-4 уақыты жоспарланған мәтін (.ttxt)
•• Xsub
Контейнер: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Контейнер: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Кеңейтілген SubStation Alpha
Контейнер: MKV
•• Микро DVD (.sub немесе .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Контейнер: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• MPEG-4 уақытша мәтіні
Контейнер: MP4
Қолдау көрсетілетін сурет ажыратымдылықтары
Файл кеңейтімі
Түрі
Ажыратымдылығы
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
154
Қолдау көрсетілетін музыка файлының пішімдері
Файл кеңейтімі
Түрі
Кодек
Түсініктемелер
*.mp3
MPEG
MPEG1 дыб. сығымдау
тех. 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Іздеу (секіру) функциясына қолдау
көрсетілмейді.
2 арнаға дейін қолдау көрсетіледі
Қолдау көрсетілетін бейне пішімдері
•• Мазмұнда немесе контейнерде қате бар болса, бейне мазмұн ойнатылмайды немесе дұрыс ойнатылмайды.
•• Егер мазмұнның стандартты биттер жылдамдығы/кадрлар жиілігі жоғарыдағы кестеде тізілген үйлесімді кадр/секундтан жоғары болса,
дыбыс немесе бейне жұмыс істемеуі мүмкін.
•• Индекс кестесінде қате бар болса, Іздеу (Өту) функциясына қолдау көрсетілмейді.
•• Бейнені желілік қосылым арқылы ойнатқанда, файл үзілістермен ойнатылуы мүмкін.
•• Бейненің биттер жылдамдығы 10 Мб/сек-тан асса, мәзір пайда болмауы мүмкін.
•• Кейбір USB/сандық камера құрылғылары ойнатқышпен үйлеспеуі мүмкін.
Бейне декодері
Аудио декодері
H.264, 4.1 деңгейге дейін қолдайды
WMA 10 Pro 5.1 каналына қолдау көрсетеді.
H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 және AVCHD пішімдеріне
қолдау көрсетілмейді.
WMA жоғалтусыз дыбысқа қолдау көрсетілмейді.
MVC, VP8, VP6 басқа барлық бейне кодектері үшін:
Егер Vorbis тек қана Webm контейнерінде болса, 2 арнаға дейін
қолдау көрсетеді.
•• 1280 x 720 төмен: Ең көбі 60 кадр
QCELP, AMR NB/WB қолдау таппайды.
•• 1280 x 720 жоғары: Ең көбі 30 кадр
GMC 2 немесе одан жоғарғысына қолдау көрсетілмейді.
Тек қана BD MVC Spec қолдау көрсетеді.
155
Файл
кеңейтімі
Контейнер
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Бейне кодек
DivX 3.11 / 4.x /
5.x / 6.x
Ажыратымдылығы
1920 x 1080
Жақтау
ауқымы
(кадр/с)
6~30
Бит
жылдамдығы
(Мбит/с)
30
Аудио кодек
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP / ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP / MP /
HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
G.711(ALaw,μLaw)
Window Media
Video v9
*.tp
*.trp
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
156
14-тарау
Ақаулықтарды жою нұсқаулығы
-- Samsung тұтынушыға
қызмет көрсету орталығына
хабарласудан бұрын
құрылғыңызды төмендегідей
тексеріңіз. Егер ақаулық
қайталана берсе, Samsung
тұтынушыға қызмет көрсету
орталығына хабарласыңыз.
-- Егер экран болса қалса, дербес
компьютер жүйесін, бейне
басқарушысын және кабельді
тексеріңіз.
Samsung компаниясының клиенттерге қызмет көрсету орталығына
хабарласудан бұрын орындалатын тексерулер
Құрылғыны тексеру
Құрылғыны тексеру функциясы арқылы құрылғыңыздың қалыпты жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.
Егер экран құрылғы дербес компьютерге қосулы болғанына қарамастан жарық диоды жыпылықтап тұрған кезде бос болса, құрылғыны тексеруді
орындаңыз.
1
Дербес компьютер мен құрылғыны өшіріңіз.
2
Құрылғыдан барлық кабельдерді ажыратыңыз.
3
Құрылғыны іске қосу.
4
Егер No Signal хабары көрсетілсе, құрылғы қалыпты жұмыс істеп тұрғанын білдіреді.
Ажыратымдылық пен жиілікті тексеру
Қолданылатын ажыратымдылықтан асатын режим таңдалса, Not Optimum Mode көрсетіледі
(қолданылатын ажыратымдылықтарды қараңыз).
157
Төмендегілерді тексеріңіз.
Орнату мәселесі (ДК режимі)
Экран жанып сөніп тұрады.
Құрылғы мен ДК арасындағы кабель қосылымын тексеріп, қосылымның қауіпсіз екеніне
көз жеткізіңіз.
HDMI немесе HDMI-DVI кабелі мониторға немесе
дербес компьютерге қосылған кезде экранның
барлық төрт жағында бос орындар табылады.
Экранда табылған бос орындар мониторға еш әсер етпейді.
Экрандағы бос орындар дербес компьютер немесе графикалық картаға
байланысты болады. Ақаулықты шешу үшін графикалық картаның HDMI немесе DVI
параметрлеріндегі экран өлшемін реттеңіз.
Егер графикалық карта параметрлері мәзірінде экран өлшемін реттейтін опция
болмаса, графикалық картаның драйверін соңғы нұсқамен жаңартыңыз.
(Экран параметрлерін қалай реттеу керектігі туралы мәліметтер алу үшін графикалық
карта немесе компьютер өндірушісіне хабарласыңыз.)
PC компьютер қосылмағанда Source параметрінде
көрсетіледі.
PC параметрі компьютердің қосылып не қосылмай тұрғанына қарамастан әрдайым
Source ішінде көрсетіледі.
Экран мәселесі
Қуат жарық диоды өшірілген. Экран қосылмайды.
Қуат сымы дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
No Signal хабары экранда пайда болады.
Құрылғы кабельмен дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
Құрылғыға қосылған құрылғы іске қосулы екенін тексеріңіз.
Not Optimum Mode хабары көрсетіледі.
Бейне картадан алынған сигнал құрылғының ең жоғары ажыратымдылығын және
жиілігінен асып кетсе, осы хабар көрсетіледі.
Стандартты сигнал режимінің кестесіне қарап, ең жоғары ажыратымдылық пен жиілікті
құрылғының техникалық сипаттарына сәйкес орнатыңыз.
Экрандағы бейнелер бұрмаланып көрінеді.
Құрылғы кабель қосылымын тексеріңіз.
158
Экран мәселесі
Экран анық емес. Экран бұлыңғыр.
Coarse және Fine бөлімін реттеңіз.
Барлық керек-жарақтарды (бейне кеңейтім кабелі, т.б.) алып тастап, әрекетті
қайталаңыз.
Ажыратымдылық пен жиілікті ұсынылған деңгейде орнатыңыз.
Экран тұрақсыз және орнықсыз көрінеді.
Экранда көлеңкелер мен қалдық бейнелер қалды.
Дербес компьютер мен бейне картаның ажыратымдылығы мен жиілігі құрылғымен
үйлесімді ауқымда орнатылғанын тексеріңіз. Одан кейін, құрылғы мәзіріндегі қосымша
ақпарат және стандартты сигнал режимінің кестесіне қарап, экран параметрлерін қажет
кезде өзгертіңіз.
Экран тым жарық. Экран тым күңгірт.
Brightness және Contrast бөлімін реттеңіз.
Экран түсі сәйкес емес.
Picture бөліміне өтіп, Colour Space параметрлерін реттеңіз.
Ақ түс шынымен ақ түс сияқты көрінбейді.
Picture бөліміне өтіп, White Balance параметрлерін реттеңіз.
Экранда ешбір бейне жоқ және қуат жарық диоды
0.5 - 1 секунд сайын жыпылықтайды.
Құрылғы қуатты үнемдеу режимінде тұр.
Өнім автоматты түрде өшіріледі.
System параметріне өтіп, Sleep Timer режимі Off режиміне орнатылғанын тексеріңіз.
Алдыңғы экранға қайту үшін пернетақтадағы кез келген пернені басыңыз немесе
тінтуірді жылжытыңыз.
Егер компьютер өнімге жалғанса, компьютердің қуат күйін тексеріңіз.
Қуат кабелінің өнімге және қуат розеткасына дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
Жалғанған құрылғыдан сигнал анықталмаса, өнім автоматты түрде 10-15 минуттан
кейін өшеді.
Өнімнің сурет сапасы сатып алынған дилер
дүкенінен өзгеше.
Айқындығы жоғары (HD) бейне сапасын алу үшін HDMI кабелін пайдаланыңыз.
159
Экран мәселесі
Экран дисплейі қалыпты емес.
Кодталған бейне мазмұны спорттағы немесе әсерлі бейнедегідей жылдам қозғалатын
нысандары бар сценаларда зақымдалған етіп көрсетілуі мүмкін.
Төмен сигнал деңгейі немесе төмен бейне сапасы дисплейдің зақымдануына әкеліп
соғуы мүмкін. Бұл өнімнің ақаулығын білдірмейді.
Бір метр радиус қашықтығындағы ұялы телефон аналогтық және сандық өнімдердің
нашарлауына әкеліп соғуы мүмкін.
Жарықтығы мен түсі қалыпты емес.
Picture параметріне өтіп, Picture Mode, Colour, Brightness және Sharpness сияқты
экран параметрлерін реттеңіз.
System бөліміне өтіп, Energy Saving параметрлерін реттеңіз.
Экран параметрлерін әдепкі параметрлерге келтіріңіз.
Үзілген жолдар экранның жиектерінде көрсетіледі.
Picture Size параметрі Screen Fit параметріне орнатылса, параметрді 16:9 мәніне
орнатыңыз.
Жолдар (қызыл, жасыл не көк) экранда көрсетіледі.
Бұл жолдар монитордағы DATA SOURCE DRIVER IC параметрінде ақау пайда
болғанда көрсетіледі. Бұл ақауды жою үшін Samsung қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
Дисплей тұрақсыз, сондықтан тоқтайды.
Ұсынылған шешімнен басқа шешім пайдаланылғанда немесе сигнал тұрақсыз
болғанда экран тоқтап қалады. Бұл ақауды жою үшін компьютер шешімін ұсынылған
шешімге өзгертіңіз.
Экранды толық экранда көрсету мүмкін емес.
Масштабты SD (4:3) мазмұн файлы HD каналы экранының екі жағында да қара
жолақтардың пайда болуына әкеліп соғуы мүмкін.
Өнімнен өзгеше пропорциядағы бейне экранның жоғарғы және төменгі жағында қара
жолақтардың пайда болуына әкеліп соғуы мүмкін.
Өнімдегі немесе бастапқы құрылғыдағы экран өлшемін толық экранға өзгертіңіз.
Дыбыс мәселесі
Дыбыс жоқ.
Дыбыс кабелінің байланысын тексеріңіз немесе дыбыс деңгейін реттеңіз.
Дыбыс деңгейін тексеріңіз.
160
Дыбыс мәселесі
Дыбыс деңгейі тым төмен.
Дыбыс деңгейін реттеңіз.
Егер дыбыс деңгейі ең жоғары деңгейге орнатқаннан кейін де төмен болса, дербес
компьютердің дыбыс картасын немесе бағдарламасын реттеңіз.
Бейне қол жетімді, бірақ дыбысы жоқ.
HDMI кабелі жалғанса, компьютердегі дыбыс шығару параметрлерін тексеріңіз.
Бастапқы құрылғы пайдаланылса
•• Дыбыс кабелі өнімдегі дыбыс кіру портына дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
•• Бастапқы құрылғының дыбыс шығару параметрлерін тексеріңіз.
(Мысалы, HDMI кабелі мониторға жалғанса, кабель ұяшығына арналған дыбыс
параметрі HDMI ауыстырылуы тиіс.)
DVI-HDMI кабелі пайдаланылса, бөлек дыбыс кабелі қажет.
Өнімнің құлақаспап порты болса, оған ештеңе жалғанып тұрмағанына көз жеткізіңіз.
Қуат кабелін құрылғыға қайта жалғаңыз, содан соң құрылғыны қайта іске қосыңыз.
Динамиктен дыбысы нашарлауда.
Қосылым кабелін тексеріңіз. Бейне кабелінің дыбыс кіру портына жалғанбағанын
тексеріңіз.
Кабельді жалғағаннан кейін сигнал қуатын тексеріңіз.
Төмен сигнал дыбыстың зақымдануына әкеліп соғуы мүмкін.
Дыбыс өшірілгенде дыбыс естіледі.
Негізгі динамиктің дыбыс параметрлері өнімдегі ішкі динамиктен бөлек.
Өнімнің дыбыс деңгейін өзгерту немесе дыбысын өшіру сыртқы зорайтқышқа(декодер)
әсер етпейді.
Монитор дыбысы Sound Mode өзгертілгеннен
кейін өзгермейді.
Негізгі динамиктің дыбыс параметрлері өнімдегі ішкі динамиктен бөлек.
Бастапқы құрылғыдағы дыбыс параметрлері өнімдегі ішкі динамик параметрлеріне
әсер етпейді.
161
Қашықтан басқару пультінің мәселесі
Қашықтан басқару пульті жұмыс істемейді.
Батареялар дұрыс (+/-) салынғанын тексеріңіз.
Батареялардың бос екенін тексеріңіз.
Қуаттың үзілгенін тексеріңіз.
Қуат сымы дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
Жақын жерде арнайы жарық немесе неонды таңбалар қосылғанын тексеріңіз.
Қайнар көз құрылғы мәселесі
Дербес компьютерім қосылған кезде дыбыс
шығады.
Дербес компьютер қосылған кезде дыбыс естілсе, дербес компьютеріңізге қызмет
көрсету керек.
Сенсорлы функция ақаулары
Сенсорлы функция жұмыс істемейді.
Экранды басқанда, саусақтан басқа нысанды пайдаланбаңыз.
Экран немесе саусағыңыз ылғалды болмауы керек.
Қолғап кимеңіз және саусағыңыз кір емес екеніне көз жеткізіңіз.
Бағдарламада сенсорлы функция дұрыс жұмыс
істемейді.
Samsung мониторларымен жабдықталмаған Windows немесе Mac бағдарламасы
немесе дербес компьютеріңізге орнатылған бағдарлама дұрыс жұмыс істемесе,
бастапқы бағдарламалық жасақтама жеткізушісімен хабарласыңыз.
Бағдарлама дұрыс жұмыс істемейді.
162
Басқа ақау
Өнімнен пластмассаның иісі шығады.
Пластмасса иісінің шығуы қалыпты жағдай және біршама уақыттан кейін кетеді.
Дыбыс немесе бейне ауық-ауық өшіріліп тұрады.
Кабель қосылымын тексеріңіз және оны талап етілген жағдайда қосыңыз.
Өте қатты не қалың кабельді пайдалану дыбыстық және бейне файлдардың
зақымдалуына әкеліп соғады.
Ұзаққа шыдау үшін кабельдердің ыңғайлы екеніне көз жеткізіңіз. Өнімді қабырғаға
бекіткенде оң бұрышты кабельдерді пайдалану ұсынылады.
Кішкентай бөліктері өнімнің жиектерінде
табылады.
Бөлшектер өнім дизайнының бөлігі. Өнімде ақау жоқ.
PIP мәзірі қол жетімді емес.
Мәзір Source режиміне байланысты іске қосылады немесе ажыратылады.
Компьютер шешімін өзгертуге талпынғанда The
defined resolution is not supported. хабары пайда
болады.
Кіріс көзінің шешімі дисплейдің макималды шешімінен асып кетсе, The defined
resolution is not supported. хабары пайда болады.
DVI-HDMI кабелі қосулы кезде HDMI режиміндегі
динамиктен дыбыс шықпайды.
DVI кабельдері дыбыс деректерін тасымалдамайды.
HDMI Black Level функциясы YCbCr шығысы бар
HDMI құрылғысында дұрыс жұмыс істемейді.
Бұл функция тек DVD ойнатқыш және STB сияқты бастапқы құрылғылары өнімге HDMI
(RGB сигналы) кабелі арқылы қосылғанда қол жетімді болады.
HDMI режимінде дыбыс жоқ.
Көрсетілген сурет түстері қалыпты болып көрінбеуі мүмкін. Бейне немесе дыбыс қол
жетімді болмауы мүмкін. Бұл жағдай HDMI стандартының ескі нұсқасына ғана қолдау
көрсететін бастапқы құрылғы өнімге жалғанса орын алуы мүмкін.
Бұл ақауды жою үшін компьютер шешімін дисплейде қолдау көрсетілетін шешімге
өзгертіңіз.
Дыбысты қосу үшін дыбыс кабелін дұрыс кіріс розеткасына жалғағаныңызға көз
жеткізіңіз.
Осы ақаулар пайда болса, дыбыс кабелін HDMI кабелімен жалғаңыз.
Кейбір компьютер сызба карталары автоматты түрде дыбысы жоқ HDMI сигналдарын
танымауы мүмкін. Бұл жағдайда қолмен дыбыс кірісін таңдаңыз.
Дыбыс кірісі
Экран режимі
Компьютер
Автоматты
Компьютер параметрлері
DVI PC
Audio In(Stereo порттары)
Компьютер параметрлері
163
Сұрақ және жауап
Сұрақ
Жауап
Минималды сенсорлы аймағы қандай?
Саусағыңызбен басқанда сенсорлы аймақ диаметрі кемінде 8 мм екеніне көз жеткізіңіз.
Жиілікті қалай өзгертемін?
Бейне картаңызға жиілік орнатыңыз.
•• Windows XP: Басқару тақтасы → Сыртқы түрі мен тақырыптары → Көрсету
→ Параметрлер → Қосымша → Монитор өтіп, Монитор параметрлері жиілігін
реттеңіз.
-- Реттеу жөнінде қосымша
нұсқаулар алу үшін дербес
компьютердің немесе
бейнекартаның пайдаланушыға
арналған нұсқаулығын қараңыз.
•• Windows ME/2000: Басқару тақтасы → Дисплей → Параметрлер → Қосымша
→ Монитор тармағына өтіп, Монитор параметрлері арқылы жиілікті реттеңіз.
•• Windows Vista: Басқару тақтасы → Түр және даралау → Жекелеу → Дисплей
параметрлері → Қосымша параметрлер → Монитор тармағына өтіп, Монитор
параметрлері арқылы жиілікті реттеңіз.
•• Windows 7: Басқару тақтасы → Сыртқы түрі мен жекелеу → Көрсету →
Ажыратымдылықты реттеу → Қосымша параметрлер → Монитор өтіп,
Монитор параметрлері арқылы жиілікті реттеңіз.
•• Windows 8: Параметрлер → Басқару тақтасы → Сыртқы түрі мен жекелеу →
Көрсету → Ажыратымдылықты реттеу → Қосымша параметрлер → Монитор
өтіп, Монитор параметрлері арқылы жиілікті реттеңіз.
Ажыратымдылықты қалай өзгертемін?
•• Windows XP: Басқару тақтасы → Түр және тақырыптар → Дисплей →
Параметрлер тармағына өтіп, ажыратымдылықты реттеңіз.
•• Windows ME/2000: Басқару тақтасы → Дисплей → Параметрлер тармағына
өтіп, ажыратымдылықты реттеңіз.
•• Windows Vista: Басқару тақтасы → Түр және даралау → Жекелеу → Дисплей
параметрлері тармағына өтіп, ажыратымдылықты реттеңіз.
•• Windows 7: Басқару тақтасы → Түр және даралау → Дисплей →
Ажыратымдылықты реттеу тармағына өтіп, ажыратымдылықты реттеңіз.
•• Windows 8: Параметрлер → Басқару тақтасы → Сыртқы түрі мен жекелеу →
Көрсету → Ажыратымдылықты реттеу тармағына өтіп, ажыратымдылықты
реттеңіз.
164
Сұрақ
Қуатты үнемдеу режимін орнату әдісі қандай?
Жауап
•• Windows XP: Қуатты үнемдеу режимін Басқару тақтасы → Түр және даралау →
Дисплей → Экран сақтағыш параметрлері немесе дербес компьютердегі BIOS
ОРНАТУ арқылы орнатыңыз.
•• Windows ME/2000: Қуатты үнемдеу режимін Басқару тақтасы → Дисплей →
Экран сақтағыш параметрлері немесе дербес компьютердегі BIOS ОРНАТУ
арқылы орнатыңыз.
•• Windows Vista: Қуатты үнемдеу режимін Басқару тақтасы → Түр және даралау
→ Жекелеу→ Экран сақтағыш параметрлері немесе дербес компьютердегі
BIOS ОРНАТУ арқылы орнатыңыз.
•• Windows 7: Қуатты үнемдеу режимін Басқару тақтасы → Түр және даралау →
Жекелеу → Экран сақтағыш параметрлері немесе дербес компьютердегі BIOS
ОРНАТУ арқылы орнатыңыз.
•• Windows 8: Қуатты үнемдеу режимін Параметрлер → Басқару тақтасы →
Сыртқы түрі мен жекелеу → Жекелеу → Экранды сақтау құралының
параметрлері арқылы немесе компьютердегі BIOS ОРНАТУ арқылы орнатыңыз.
165
15-тарау
Техникалық сипаттамалары
-
Жалпы
Өлшемі
Үлгі атауы
Тақта
-
Дисплей аумағы
DB22D-T
Өлшемі
22-класс (21,5 дюйм / 54 см)
Дисплей
аумағы
476,64 мм (К) x 267,786 мм (Т)
Өлшемдері (Е x Б x Қ)
507,5 x 311,2 x 59,3 мм
Салмақ
4,4 кг
Қуатпен қамтамасыз ету
AC 100 - 240 В AC (+/- 10%), 60 / 50 Гц ± 3 Гц
Стандартты кернеу әрбір елде әртүрлі болуы мүмкін болғандықтан құрылғының артқы жағындағы белгіні
қараңыз.
Экологиялық
түсініктер
Жұмыс істеуі
Температура : 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
Ылғалдылық : 10 % ~ 80 %, конденсация-жоқ
Сақтау
Температура : -20 C ~ 45 C (-4 F ~ 113 F)
Ылғалдылық : 5 % ~ 95 %, конденсация-жоқ
К
Т
-
Өлшемдері (Е x Б x Қ)
Қ
Б
Е
166
――Қосу және ойнату
Бұл монитор кез келген Қосу және ойнату мүмкіндігімен үйлесімді жүйелермен орнатылады және қолданылады. Монитор мен ДК арасындағы
екі бағытты деректер алмасу монитор параметрлерін оңтайландырады.
Мониторды орнату автоматты түрде орын алады. Дегенмен, егер қажет болса, орнату параметрлерін баптауға болады.
――Осы бұйымды өндіру ерекшелігіне байланысты, шамамен миллионға 1 пиксел (м1п) тақтада ашықтау немесе күңгірттеу болып көрінуі мүмкін.
Бұл құрылғының қалыпты жұмыс істеуіне әсер етпейді.
――Бұл құрылғы — А-тобына жататын сандық құрылғы.
167
Қуат үнемдегіш
Осы құрылғының қуатты үнемдеу функциясы экранды өшіру арқылы қуат тұтынуды азайтады және егер құрылғы ұзақ уақыт бойы қолданылмаған
болса, қуат жарық диодының түсін өзгертеді. Қуатты үнемдеу режимі қуатты толығымен өшірмейді. Экранды осы режимде қайта қосу үшін,
тінтуірді басыңыз, пернетақтада құпия сөзді енгізіңіз немесе экранның кез келген жерін басыңыз. Қуатты үнемдеу режимі тек құрылғы қуатты
үнемдеу функциясы бар дербес компьютерге қосылған кезде жұмыс істейді.
Қуат
үнемдегіш
Қалыпты әрекет
Бағалау
Қуат индикаторы
Өшіру
Қуат тұтынуы
40 В
Әдеттегі
30 В
Ең көп
44 В
Қуат үнемдеу режимі
(SOG сигналы : DPM режиміне қолдау
көрсетпейді)
Қуатты өшіру
Жыпылықтайды
Қосу
0,5 В
0,5 В
――Көрсетілген қуат тұтыну деңгейі әртүрлі жұмыс шарттарына немесе параметрлер өзгерген кезде өзгеруі мүмкін.
――SOG (Sync On Green) қолдау көрсетілмейді.
――Қуат тұтынуды 0-ге дейін азайту үшін қуат сымын ажыратыңыз. Құрылғыны ұзақ уақыт бойы (демалыс кезінде, т.б.) қолданбайтын болсаңыз,
қуат кабелін ажыратып қойыңыз.
168
Алдын ала орнатылған уақыт режимдері
――Панельдің ерекшелігіне байланысты оңтайлы сурет сапасын алу үшін бұл құрылғы әрбір экран өлшемі үшін тек бір ажыратымдылыққа
орнатылады. Көрсетілген ажыратымдылықтан басқа ажыратымдылық қолдану сурет сапасын нашарлатуы мүмкін. Оны болдырмау үшін
мониторыңызға көрсетілген оңтайлы ажыратымдылықты таңдау ұсынылады.
――CDT мониторын (дербес компьютерге қосылған) СКД мониторына ауыстырған кезде жиілікті тексеріңіз. Егер СКД мониторы 85 Гц қолдамаса,
CDT мониторын СКД мониторына өзгертпестен бұрын сол арқылы кадр жиілігін 60 Гц етіп өзгертіңіз.
Үлгі атауы
Қадамдастыру
-- Көлденең жиілік
Экранның сол жағынан оң жағына
қарай бір сызықты сканерлеуге
қажетті уақыт жол айналымы деп
аталады. Жол айналымының кері
саны жол жиілігі деп аталады. Жол
жиілігі кГц бірлігімен өлшенеді.
-- Тік жиілік
Көрушінің нені көргенін көрсету
үшін монитор бір суретті секундына
(флюоресцентті шам сияқты)
бірнеше рет көрсетеді. Секундына
бірнеше рет көрсетілген бір
бейненің жиілігі кадр жиілігі немесе
жаңарту жиілігі деп аталады. Кадр
жиілігі Гц бірлігімен өлшенеді.
Ажыратымдылығы
DB22D-T
Көлденең жиілік
30 ~ 81 кГц
Тік жиілік
48 ~ 75 Гц
Оңтайлы
ажыратымдылық
1920 x 1080 @ 60 Гц
Ең жоғары
ажыратымдылық
1920 x 1080 @ 60 Гц
Төмендегі стандартты сигнал режиміне жататын сигнал дербес компьютеріңізден берілсе, экран автоматты түрде реттеледі. Егер дербес
компьютеріңізден берілген сигнал стандартты сигнал режимдеріне жатпаса, қуат жарық диоды қосулы күйде экран жыпылықтауы мүмкін. Мұндай
жағдайда, бейне картаның пайдаланушы нұсқаулығына қарап, параметрлерді төмендегі кестеге сәйкес өзгертіңіз.
Ажыратымдылығы
Көлденең жиілік
(кГц)
Тік жиілік
(Гц)
Пикселді сағат
(МГц)
Қадамдастыру
полярлығы
(К/Т)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
169
Ажыратымдылығы
Көлденең жиілік
(кГц)
Тік жиілік
(Гц)
Пикселді сағат
(МГц)
Қадамдастыру
полярлығы
(К/Т)
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
170
16-тарау
Қосымша
Төлем қызметінің міндеттері
(Тұтынушыларға арналған баға)
――Қызмет сұралғанда, кепілдемелерге қарамастан, техникалық маманның қызмет
көрсеткені үшін келесі жағдайларда төлем алынады.
Өнім зақымдануы тұтынушы қатесі нәтижесінде
болса
Өнім зақымдануы тұтынушының дұрыс қолданбауы немесе дұрыс жөндемеуі
нәтижесінде болса.
Өнім зақымдануы келесі нәтижелерде туындаса;
•• Сыртқы соққы немесе құлатып алу.
Өнім ақауы емес
•• Samsung компаниясымен көрсетілмеген құралдарды немесе бөлек сатылған өнімді
қолдану.
Бұйымды тазалау, жөндеу, түсіндіру, қайта орнату және т.б.
•• Қызмет компаниясымен немесе Samsung Electronics Co., Ltd. серіктесімен
жіберілетін инженерден бөлек адам жөндесе.
•• Техникалық маман бұйымды қолдану нұсқаулықтарын түсіндірсе немесе бұйымды
жинамастан параметрлерді реттеп ғана қойса.
•• Ақау сыртқы қоршаған ортаның факторлары әсерінен болса (Интернет, антенна,
сымды қосылған сигнал, т.б.)
•• Өнім қайта орнатылған немесе құрылғылар сатып алынған бұйым бірінші рет
орнатылғаннан кейін қосылған болса.
•• Өнім әр түрлі нүктеге жылжыту немесе әр түрлі үйге жылжыту үшін қайта
орнатылған болса.
•• Тұтынушы басқа компанияның өнімі болғандықтан қолдану жөніндегі
нұсқаулықтарды сұраса.
•• Тұтынушы желіні немесе басқа компанияның бағдарламасын қолдану жөніндегі
нұсқаулықтарды сұраса.
•• Тұтынушы өнімге арналған бағдарламалық құралдың орнатылуын және реттеуін
сұраса.
•• Техникалық маман өнім ішіндегі шаңды немесе бөтен материалдарды тазаласа/
алып тастаса.
•• Тұтынушы өнімді қайта модельдесе немесе жөндесе.
•• Оны қате кернеумен немесе рұқсат етілмеген электр қосылымдарымен қолдану.
•• «Пайдаланушы нұсқаулығы» ішінде берілген «сақтандыру» шараларын
орындамаған кезде.
Басқалар
•• Өнім ақаулары табиғи апаттар әсерінен болса. (найзағай, өрт, зілзала, су тасқыны,
т.б.)
•• Қолдану материалдары қолданыстан шықса. (Батарея, тонер, флуоресцентті жарық,
басы, вибратор, шам, сүзгі, таспа, т.б.)
――Тұтынушы өнімде ешқандай ақау болмаса да қызмет көрсетілуін сұраса, қызмет үшін
төлем алынады. Сондықтан ең алдымен Пайдаланушы нұсқаулығын оқыңыз.
•• Тұтынушы өнімді үйде отырып немесе онлайн режимде сатып алған соң қосымша
орнатуды сұраса.
171
WEEE
Осы мониторды дұрыс тастау (қоқыс электр жəне электрондық жабдықтар)
(Бөлек жинау жүйелері бар елдерде қол жетімді)
Монитордағы, керек-жарақтардағы немесе əдебиеттегі бұл белгі монитор жəне оның электрондық керекжарақтарын (мысалы, зарядтағыш, гарнитура, USB кабелі) жұмыс мерзімінің соңында басқа үй қоқысымен бірге
тастамау керек екенін білдіреді. Басқарылмайтын қоқысты тастаудан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына
мүмкін зиянды болдырмау үшін материалдық ресурстардың қоршаған ортаға зиянсыз қайта пайдаланылуын
ынталандыру үшін бұл заттарды басқа қоқыс түрлерінен бөліңіз жəне жауапкершілікпен тастаңыз.
Үй пайдаланушылары осы заттарды қоршаған ортаға қауіпсіз қайта пайдалану үшін қайда жəне қалай апара
алатыны туралы мəліметтер алу үшін осы өнімді сатып алған сатушыға немесе жергілікті мекемеге хабарласу
керек.
Өнеркəсіптік тұтынушылар жеткізушіге хабарласуы жəне сатып алу келісімінің шарттарын тексеруі керек.
Бұл мониторды жəне оның элеткрондық керек-жарақтарын тастау кезінде басқа пайдаланылған орамның
қалдықтарымен араластырмау керек.
Осы өнімдегі батареяларды дұрыс тастау
(Бөлек жинау жүйелері бар елдерде қол жетімді)
Батареяда, нұсқаулықта немесе қаптамада көрсетілген бұл белгі осы өнімдегі батареялар қызметі аяқталғаннан
кейін өзге үй қалдықтарымен бірге тасталмауы тиіс екенін көрсетеді. Белгі тұрса, Hg, Cd немесе Pb химиялық
таңбалары батареядағы сынап, кадмий немесе қорғасын мөлшері 2006/66 ЕО директивасында көрсетілген
деңгейлерден жоғары екенін білдіреді.
Батареяларды тиісті түрде тастамаса, бұл заттар адам денсаулығына немесе қоршаған ортаға зардап тигізуі
мүмкін.
Табиғи ресурстарды қорғау және материалдардың қайта пайдалануын ынталандыру үшін, батареяларды өзге
қалдықтардан тыс ұстап, жергілікті батареяларды қайтару жүйесі арқылы қайта өңдеңіз.
172
Оңтайлы сурет сапасы және қалдық
бейненің экранда қалуын болдырмау
Қара матрица
Жалпы
электрод (ITO)
Түс сүзгісі
Оңтайлы сурет сапасы
•• Осы бұйымды өндіру ерекшелігіне байланысты, шамамен миллионға 1 пиксел (м1п)
тақтада ашықтау немесе күңгірттеу болып көрінуі мүмкін. Бұл құрылғының қалыпты
жұмыс істеуіне әсер етпейді.
-- панель түріне арналған ішкі-нүктелер саны: 6.220.800
Қайнар
көз
Құрғату
•• Сурет сапасын жақсарту үшін Auto Adjustment құралын іске қосыңыз. Авто
реттеуден кейін де ақаулық табылса, Coarse немесе Fine параметрін реттеңіз.
•• Экран бетінде ұзақ уақыт бойы қалған жылжымайтын сурет қалдық бейненің экранда
қалуына немесе ақаулы нүктелерге себеп болуы мүмкін.
-- Егер мониторды ұзақ уақыт бойы қолданбасаңыз, қуатты үнемдеу режимін
немесе динамикалық экран сақтағышты іске қосыңыз.
TFT
Шлюз
Нүктелі
электрод (ITO)
Жады
конденсаторы (Cs)
Деректер шинасы
Қалдық бейненің экранды қалуын болдырмау
Қалдық бейненің экранда қалуы деген не?
СКБ панелі қалыпты жұмыс істеп тұрған кезде қалдық бейне қалмауы тиіс. Құрылғының
қалыпты жұмыс істеуі бейне кескіннің үздіксіз өзгеруін қарайды. Егер СКБ панелі
қатып қалған бейнені ұзақ уақыт бойы (12 сағаттан астам) көрсетсе, сұйық кристалды
басқаратын нүктелердегі электродтар арасындағы аздаған кернеу айырмашылығы пайда
болуы мүмкін.
Электродтар арасындағы ондай кернеу айырмашылығы уақыт өткен сайын көтеріледі
және сұйық кристалдарды жұқартады. Осы пайда болса, бейне өзгерген кезде
алдыңғы бейне экранда қалып қоюы мүмкін. Оны болдырмау үшін жиналған кернеу
айырмашылығын азайту керек.
――СКБ панелі қалыпты жұмыс істеп тұрған кезде қалдық бейне қалмауы тиіс.
173
Қалдық бейненің экранда қалуын болдырмау
――Мониторды қалдық бейненің экранда қалуынан қорғаудың ең жақсы жолы қуатты
ажырату немесе қолданылмаған кезде дербес компьютерде немесе жүйеде экран
сақтағышты іске қосуды орнату. Оған қоса, кепілдік қызметі нұсқаулар нұсқаулығына
байланысты шектеледі.
•• Қуатты ажырату, экран сақтағыш және қуатты үнемдеу режимі
-- Құрылғының қуатын 12 сағат қолданғаннан кейін 2 сағатқа ажыратыңыз.
-- Компьютердегі "Дисплей сипаттары" > "Қуат көзі" тармағына өтіп, мониторға
қуатты ажырату режимін орнатыңыз.
-- Экран сақтағыш қолдану ұсынылады.
Бір түсті немесе жылжитын бейне экран сақтағышын қолданған жөн.
•• Түсті жүйелі түрде өзгерту
-- 2 түс қолдану
Жоғарыда көрсетілгендей 2 түсті әр 30 минут сайын ауыстырады.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Мәтін түсінің және контрастты жарықтықтың фон түсінің бірігуін болдырмаңыз.
(Жарықтық: шығарылатын жарық мөлшеріне байланысты өзгеретін жарықтығын
немесе күңгірттігін көрсетеді.)
――Сұр түсті қолданбаңыз, ол қалдық бейненің экранда қалуына көмектесуі мүмкін.
――Контрастты жарықтықтың түстерін қолданбаңыз (қара және ақ; сұр).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• Мәтін түсін жүйелі түрде өзгерту
-- Ұқсас жарықтықтың жарық түстерін қолданыңыз.
Аралық: Мәтін түсін және фон түсін әр 30 минут сайын өзгертіңіз
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Мәтінді төмендегідей әрбір 30 минут сайын өзгертіңіз.
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Жылжитын суретті логотиппен жүйелі түрде көрсетіңіз.
Аралық: 4 сағат қолданғаннан кейін жылжитын суретті логотиппен 60 секунд бойы
көрсетеді.
174
Лицензия
Dolby Laboratories лицензиясы бойынша жасалған.
Dolby және қос D белгісі – Dolby Laboratories сауда белгілері.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including
premium content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of Rovi
Corporation or its subsidiaries and are used under licence.
Ⓡ
Manufactured under a licence from U.S. Patent No’s: 5,956,674,
5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467,
7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853.
DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered
trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc.
ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary
of Rovi Corporation. This is an official DivX CertifiedⓇ device that has passed rigorous
testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software
tools to convert your files into DivX videos.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in
order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration
code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for
more information on how to complete your registration.
Бағдарламаның ашық лицензиясы туралы құлақтандыру
Ашық лицензияға ие бағдарламалық жасақтаманы қолдансаңыз, өнім мәзірінен
Ашық лицензияны таба аласыз. Лицензия туралы ескерім тек ағылшын тілінде ғана
жазылған.
Ашық лицензия ескерімі туралы қосымша ақпарат алу үшін Samsung тұтынушыға
қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе oss.request@samsung.com
мекенжайына электрондық хат жіберіңіз.
175
Терминдер
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Жоғарыдағы әрбір
сканерлеу жылдамдығы экран
ажыратымдылығын қабылдайтын
тиімді сканерлеу жолдарына
қатысты болады. Сканерлеу
жылдамдығы сканерлеу әдісіне
байланысты i (кезекті) немесе p
(үдемелі) ретінде белгіленеді.
- Сканерлеу
Сканерлеу бейнені үдемелі
түрде жасайтын нүктелерді
жіберу үрдісіне қатысты болады.
Нүктелердің ең көп саны
айқынырақ және өте анық суретті
қамтамасыз етеді.
- Үдемелі
Үдемелі режимде, нүктелердің
барлық жолы экранда бір-бірлеп
(үдемелі түрде) сканерленеді.
- Кезектестірілген
Кезекті сканерлеу режимінде,
нүктелердің әрбір басқа жолы
алдымен жоғарыдан төмен
қарай сканерленеді және қалған
нүкте жолдары (сканерленбеген)
сканерленеді.
Кезекті емес режим және
кезекті режим____Кезекті емес
режим (үдемелі сканерлеу)
экранның жоғарғы жағынан
төменгі жағына қарай көлденең
жолды үдемелі түрде көрсетеді.
Кезекті режим тақ сандар
жолын бірінші және жұп сандар
жолын екінші етіп көрсетеді.
Кезекті емес режим негізі
мониторларда қолданылады,
себебі ол экран айқындылығын
жасайды, ал кезекті режим негізі
теледидарларда қолданылады.
Нүкте өлшемі____ Экран
қызыл, жасыл және көк
нүктелерден тұрады. Нүктелер
арасындағы қысқа аралық жоғары
ажыратымдылықты береді.
Нүкте аралығы ұқсас түстің
нүктелері арасындағы ең қысқа
аралық арасындағы аралыққа
қатысты болады. Нүкте аралығы
миллиметрмен өлшенеді.
Тік жиілік____ Көрушінің суретті
көруі үшін өнім экранында бір
бейне секундына бірнеше рет
көрсетіледі (флюоресцентті
шамның жыпылықтауы сияқты).
Секундына бірнеше рет
көрсетілген бір бейненің жиілігі
кадр жиілігі немесе жаңарту
жиілігі деп аталады. Кадр жиілігі
Гц бірлігімен өлшенеді.
Мысалы: 60Гц секундына 60 рет
көрсетілген бір бейнеге қатысты
болады.
Көлденең жиілік____ Экранның
сол жағынан оң жағына қарай
бір сызықты сканерлеуге қажетті
уақыт жол айналымы деп
аталады. Жол айналымының кері
саны жол жиілігі деп аталады.
Жол жиілігі кГц бірлігімен
өлшенеді.
Көз____ Кіріс сигналының көзі
бейне камера, бейне немесе DVD
ойнатқышы сияқты құрылғыға
қосылған бейне сигналы көзінің
құрылғысына қатысты болады.
Қосу және ойнату____Қосу және
ойнату деген көрсету ортамын
жасау үшін монитор мен дербес
компьютер арасындағы ақпаратты
автоматты түрде айырбастауға
мүмкіндік беретін функция.
Қосу және ойнату функциясын
орындау үшін өнім VESA
DDC (халықаралық стандарт)
стандартын пайдаланады.
Ажыратымдылық____
Ажыратымдылық деген экранды
құрайтын көлденең нүктелер
(пикселдер) мен тік нүктелер
(пикселдер) саны. Ол дисплей
мәліметінің деңгейін көрсетеді.
Жоғары ажыратымдылық
қосымша деректердің экранда
көрсетілуіне мүмкіндік береді және
бірнеше тапсырманы бір уақытта
орындауға пайдалы болады.
Мысалы: 1920 X 1080
ажыратымдылығы 1,920 көлденең
пиксельдерден (көлденең
ажыратымдылық) және 1,080 тік
нүктелерден (тік ажыратымдылық)
тұрады.
DVD (Digital Versatile Disc)____
DVD ықшам дискі өлшеміндей
жалпы сақтау дискісіне
қатысты, оған MPEG-2 бейнені
қысу технологиясы арқылы
(дыбыс, бейне немесе ойын)
қолданбаларын сақтауға болады.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Бұл айқындығы
жоғары бейне көзі сияқты
қысусыз бір кабель көмегімен
цифрлық дыбыс көзіне қосылатын
интерфейс болып табылады.
Multiple Display Control
(MDC)____ MDC (Multiple Display
Control) деген бірнеше көрсету
құрылғыларын дербес компьютер
арқылы бір уақытта басқаруға
мүмкіндік беретін қолданба.
Компьютер және монитор
арасындағы байланыс RS232C
(сериялық деректер тасымалы)
және RJ45 (LAN) кабельдері
арқылы жүзеге асады.
176
Download PDF

advertising