Samsung UH46F5 Användarmanual

Add to My manuals
92 Pages

advertisement

Samsung UH46F5 Användarmanual | Manualzz
Bruksanvisning
UH46F5
Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt. Specifikationerna kan ändras utan
föregående meddelande för att förbättra produktens prestanda.
Innehållsförteckning
Innan du använder produkten
Upphovsrätt
5
Säkerhetsföreskrifter
Symboler
Rengöring
Förvaring
Elektricitet och säkerhet
Installation
Användning
Säkerhetsföreskrifter vid hantering av
panelen
6
6
6
7
7
8
10
Specifikationer för väggstativet (VESA)
22
Använda MDC
Fjärrkontroll (RS232C)
Kabelanslutning
Anslutning
Kontrollkoder
23
23
26
27
Installation/avinstallation av MDC-program 45
Installation
45
Avinstallation
45
Ansluta och använda en källenhet
13
Före anslutning
Kontrollpunkter före anslutning
36
36
Kontrollera delarna
Komponenter
14
14
Ansluta till en dator
Ansluta med en DVI-RGB-kabel
Anslutning med en DVI-kabel (digital typ)
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
Ansluta med en HDMI-kabel
Anslutning med en DP-kabel
36
36
37
37
38
38
Delar
Fjärrsensor
Baksidan
Fjärrkontroll
Antistöldlås
15
15
16
17
19
Ansluta till en video
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
Ansluta med en HDMI-kabel
39
39
40
Ansluta till ett ljudsystem
40
Ansluta nätverkskabeln
41
Ansluta nätverksboxen (säljs separat)
MagicInfo
Ändra inmatningskällan
Källa
Förberedelser
Före produktinstallation (installationsguide) 20
Växling mellan stående och liggande
20
Ventilation
20
Montera väggstativet
Förberedelser inför montering av
väggstativet
Montera väggstativet
22
22
22
Ansluta till MDC
Använda MDC via RS-232C
(seriedatakommunikationsstandard)
Använda MDC via Ethernet
46
46
47
Hemfunktion
Delad skärmbild
Delad skärmbild
Horizontal x Vertical
Skärmläge
Format
49
49
49
50
50
Bildläge
51
Påslagningstid/sluttid
Påslagningstid
Sluttid
Helgdagshantering
52
52
52
53
42
42
Nätverksinställningar
54
MagicInfo Player I
55
44
44
ID-inställningar
Enhets-ID
Automat. inst. enhets-ID
PC-anslutningskabel
56
56
56
56
2
Innehållsförteckning
Klona produkt
57
Fler inställningar
58
Återställ bild
63
Skärmdisplay
Skärmjustering
Bildläge
59
Bakgrundsljus / Ljusstyrka / Kontrast /
Skärpa / Färg / Ton (G/R)
60
Färgtemperatur
60
Vitbalans
60
Gamma
60
Kalibrerat värde
60
Bildalternativ
Färgton
HDMI svärta
Dynamisk bakgrundsbelysning
UHD COLOR
61
61
61
61
61
Bildstorlek
Bildstorlek
Position
Zoom/Position
Upplösning
62
62
62
62
63
Autojustering
63
Justering av PC-skärm
63
Bild av
63
Bildskärmsorientering
Skärmmenyorientering
Källinnehållsorientering
Bilförhållande
64
64
64
64
Skärmskydd
Pixelskiftning
Timer
Direktvisning
Grå sida
65
65
65
65
65
Meddelandevisning
Källinformation
Inget signalmeddelande
MDC Meddelande
66
66
66
66
Menyspråk
66
Återställ skärmdisplay
66
System
Fördröjning Ström på
68
MagicInfo I-källa
68
Byt källa automatiskt
Byt källa automatiskt
Primär återställningsk.
Primär källa
Sekundär källa
68
68
68
69
69
Strömkontroll
Autopåslagning
Ström för PC-modul
Vilolägeskontroll
Nätverk standby
Strömknapp
69
69
69
69
69
69
Ekolösning
Energispar
Skärmlampschema
Standby, ej sign.
Autoavst.
70
70
70
70
70
Temperaturkontroll
70
Ändra PIN
71
Allmänt
Säkerhet
HDMI Hot Plug
71
71
71
Inställning
67
Ramjustering
71
Tid
Ställ klockan
DST
Sovtimer
67
67
68
68
Återställ system
71
3
Innehållsförteckning
Ljudinställning
Specifikationer
HDMI Ljud
72
Allmänt
84
Ljud för videosamtal
72
Förinställda tidslägen
85
Återställ ljud
72
Appendix
Support
Programvaruuppdatering
73
Kontakta Samsung
73
Gå till start
73
Återställ alla
73
Felsökningsguide
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
Testa produkten
Kontrollera upplösning och frekvens
Kontrollera följande.
74
74
74
75
Vanliga frågor
82
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)
Inget fel på produkten
En skada på produkten som orsakats av
kunden
Annat
88
88
88
88
Optimal bildkvalitet och förebyggande
efterbildsinbränning
Optimal bildkvalitet
Förhindra inbränning av efterbilder
89
89
89
Licens
91
Terminologi
92
4
Kapitel 01
Innan du använder produkten
Upphovsrätt
Innehållet i den här handboken kan komma att ändras utan förvarning i avsikt att förbättra kvaliteten.
© 2016 Samsung Electronics
Samsung Electronics innehar upphovsrätten för den här handboken.
Användning eller reproduktion av den här handboken, delvis eller i sin helhet, utan tillstånd från Samsung Electronics är förbjudet.
Microsoft, Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
VESA, DPM och DDC är registrerade varumärken som tillhör Video Electronics Standards Association.
Övriga varumärken tillhör respektive ägare.
•• En administrationsavgift kan tillkomma om
–– (a) en tekniker tillkallas och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här användarhandboken).
–– (b) du tar med produkten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här användarhandboken).
•• Beloppet på en sådan administrationsavgift informeras före arbetet sker eller hembesöket görs.
5
Säkerhetsföreskrifter
Akta!
Rengöring
――Var försiktig när du rengör skärmen och höljet eftersom avancerade LCD-skärmar lätt repas.
――Gör följande vid rengöring.
――Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad
som visas i bilderna.
RISK FÖR ELSTÖTAR, ÖPPNA INTE
Varning : MINSKA RISKEN FÖR ELSTÖTAR, TA INTE BORT HÖLJET. (ELLER BAKSIDAN)
DET FINNS INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN ÅTGÄRDA INUTI PRODUKTEN.
LÅT ALL SERVICE UTFÖRAS AV BEHÖRIG PERSONAL.
1
Stäng av produkten och datorn.
2
Koppla bort strömsladden från produkten.
――Håll i kontakten på strömsladden och rör inte sladden med blöta
händer. Stötar kan annars uppstå.
Symbolen anger att hög ström passerar genom produkten.
3
Det är farligt att på något vis röra vid produktens inre delar.
Torka produkten med en ren, mjuk och torr trasa.
•• Använd inte rengöringsmedel som innehåller
alkohol, lösningsmedel eller ytaktiva ämnen.
Symbolen uppmärksammar dig på att viktig information om användning och underhåll följer
med produkten.
!
•• Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på
produkten.
Symboler
Varning!
En allvarlig eller dödlig skada kan uppstå om anvisningarna inte följs.
4
Fukta en ren och torr trasa med vatten och vrid ur den ordentligt
när du gör rent utsidan av produkten.
Akta!
Personskada eller skador på föremål kan uppstå om anvisningarna inte följs.
5
Anslut strömsladden till produkten när du är färdig med
rengöringen.
Åtgärder markerade med den här symbolen är förbjudna.
6
Sätt på produkten och datorn.
Anvisningar markerade med den här symbolen måste följas.
6
Förvaring
Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag (endast typ 1-isolerade
enheter).
Högglansmodeller kan få vita fläckar på ytan om en luftfuktare med ultraljud används i
närheten.
――Kontakta kundtjänsten om insidan av produkten behöver rengöras (en avgift tas ut).
•• Stötar eller skada kan uppstå.
!
Böj eller dra inte kraftigt i strömsladden. Placera inte något tungt
föremål på strömsladden.
Elektricitet och säkerhet
•• En skadad sladd kan orsaka brand eller stötar.
――Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad
som visas i bilderna.
Placera inte strömsladden eller produkten i närheten av värmekällor.
Varning!
•• Brand eller stötar kan uppstå.
Använd inte en skadad strömsladd eller stickkontakt, eller ett eluttag
som sitter löst.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
Ta bort damm från stickkontakterna och eluttaget med en torr trasa.
•• Brand kan uppstå.
Anslut inte flera produkter till samma eluttag.
•• Överhettade eluttag kan orsaka brand.
!
Ta inte i kontakten med våta händer. Stötar kan annars uppstå.
Sätt i elkontakten ordentligt så att den inte sitter löst.
•• En osäker anslutning kan orsaka brand.
!
7
Installation
Akta!
Koppla inte från strömsladden när produkten används.
•• Produkten kan skadas av en elstöt.
Varning!
Placera inte ljus, insektsspray eller cigaretter på produkten. Placera
inte produkten nära värmekällor.
•• Brand kan uppstå.
Använd endast den strömsladd som tillhandhålls av Samsung och
som följde med produkten. Använd inte strömsladden till andra
produkter.
!
Låt en tekniker installera väggfästet.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
•• En installation utförd av obehörig person kan orsaka skador.
Se till att eluttaget som strömsladden är anslutet till inte är
övertäckt.
•• Använd endast godkända fästen.
!
•• Strömmen till produkten måste brytas genom att strömsladden
kopplas från om problem uppstår.
!
Placera inte produkten i dåligt ventilerade utrymmen som bokhyllor
eller garderober.
•• Lägg märke till att strömmen till produkten inte bryts helt om
du bara använder strömbrytaren på fjärrkontrollen.
•• En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
Håll i stickkontakten när du kopplar från strömsladden från eluttaget.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
Placera produkten minst 10 cm från väggen för ventilationens skull.
•• En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
!
!
Håll plastförpackningen utom räckhåll för barn.
•• Barnen kan kvävas.
!
8
Placera inte produkten på ett ostadigt eller vibrerande underlag
(instabil hylla, lutande ytor med mera).
Akta!
•• Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
Tappa inte produkten när du flyttar den.
•• Om produkten används i en miljö med kraftiga vibrationer kan
produkten skadas eller börja brinna.
Installera inte produkten i ett fordon eller på en plats utsatt för
damm, fukt (droppande vatten osv.), olja eller rök.
•• Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
!
Ställ inte ner produkten med framsidan nedåt.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
•• Skärmen kan skadas.
!
Utsätt inte produkten för direkt solljus, värme eller heta föremål som
t.ex. en spis.
När du placerar produkten på ett skåp eller en hylla måste du se till
att den nedre, främre kanten av produkten inte skjuter ut.
•• Produktens livstid kan förkortas eller brand uppstå.
•• Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
•• Placera endast produkten på skåp eller hyllor som har rätt
storlek.
Placera inte produkten inom räckhåll för småbarn.
•• Produkten kan falla och skada barn.
Ställ ner produkten försiktigt.
•• Eftersom den främre delen av produkten är tung ska den
placeras på en plan och stabil yta.
Matolja, exempelvis sojabönsolja, kan skada eller deformera
produkten. Installera inte produkten i kök eller i närheten av en
köksbänk.
•• Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
!
SAMSUNG
!
Om produkten installeras på ett ovanligt ställe (en plats utsatt
för större mängder dammpartiklar, kemiska ämnen, extrema
temperaturer eller höga fuktnivåer, eller en plats där produkten
är igång under längre tidsperioder) kan det resultera i en kraftig
försämring av produktens prestanda.
•• Kontakta Samsungs kundtjänst om du vill installera produkten
på ett sådant ställe.
9
Användning
Lämna inte tunga föremål eller föremål som barn gillar (leksaker,
godis osv.) på produkten.
•• Produkten eller tunga föremål kan falla när barn försöker nå
leksakerna eller godiset och orsaka allvarliga skador.
Varning!
Ström med hög spänning går genom produkten. Ta aldrig själv isär,
reparera eller ändra produkten.
Stäng av produkten och dra ur strömsladden under åskväder.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
•• Kontakta Samsungs kundtjänst för reparation.
!
Innan du flyttar produkten stänger du av strömmen med
strömbrytaren och kopplar från strömsladden och alla andra anslutna
kablar.
!
•• Annars kan strömsladden skadas och brand eller stötar kan
uppstå.
Tappa inte föremål på produkten och utsätt inte produkten för
kraftiga smällar.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
!
Om produkten låter konstigt, luktar bränt eller rök ska du omedelbart
ta bort strömsladden och kontakta Samsungs kundtjänst.
Flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon
kabel.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
•• Produkten kan gå sönder och stötar eller brand kan uppstå om
en kabel skadas.
!
Låt inte barn klänga eller klättra på produkten.
Om en gasläcka inträffar ska du inte röra produkten eller
stickkontakten. Ventilera också lokalen omedelbart.
•• Barnen kan skadas allvarligt.
•• Gnistor kan orsaka en explosion eller brand.
!
Om du tappar produkten eller om ytterhöljet skadas stänger du
av strömmen med strömbrytaren och kopplar från strömsladden.
Kontakta sedan Samsungs kundtjänst.
•• Fortsatt användning kan orsaka brand eller stötar.
GAS
Lyft eller flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller
någon kabel.
•• Produkten kan gå sönder och stötar eller brand kan uppstå om
en kabel skadas.
10
Använd inte och placera inte eldfarliga sprayer eller lättantändliga
ämnen nära produkten.
Akta!
•• En explosion eller brand kan uppstå.
Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det
orsaka inbrända bilder och defekta pixlar.
!
Se till att ventilationsspringorna inte blockeras av dukar eller
gardiner.
•• Aktivera strömsparläget eller en dynamisk skärmsläckare om
du inte tänker använda produkten under en tid.
!
•• En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
100
Infoga inte metallföremål (mynt, hårspännen, säkerhetsnålar osv.)
eller brännbara föremål (papper tändstickor osv.) i produkten (i
ventilationsspringor, in-/utmatningsportar osv.).
-_-
•• Ansamlat damm kan i kombination med värme orsaka brand,
elstötar eller elläckage.
!
Använd produkten med den rekommenderade upplösningen och
frekvensen.
•• Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om
vatten eller något annat ämne hamnar i produkten. Kontakta
sedan Samsungs kundtjänst.
•• Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan
uppstå.
Koppla från strömsladden från eluttaget om du inte tänker använda
bildskärmen under en längre tid (semester med mera).
•• Synen kan försämras.
!
Håll inte produkten upp-och-ned och flytta den inte genom att hålla i
foten.
Placera inte föremål som innehåller vätska (vaser, krukor, flaskor osv.)
eller metallföremål på produkten.
•• Produkten kan falla och skadas eller orsaka skada.
•• Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om
vatten eller något annat ämne hamnar i produkten. Kontakta
sedan Samsungs kundtjänst.
Om du sitter för nära skärmen under en längre tid kan synen
försämras.
•• Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan
uppstå.
!
Använd inte luftfuktare eller spisar i närheten av produkten.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
11
Vila ögonen i mer än fem minuter för varje timme du använder
produkten.
Var försiktig så att barn inte stoppar in batteriet i munnen om de
plockar ur det ur fjärrkontrollen. Placera batteriet på en plats där
barn eller ungdomar inte når det.
•• Risken för trötta ögon minskar.
•• Om barn har haft ett batteri i munnen ska du omedelbart
kontakta läkare.
!
Rör inte vid skärmen när produkten varit påslagen under en längre tid
då den kan vara mycket varm.
Vid byte av batteri, sätt i det med polerna på rätt håll (+, -).
Förvara små tillbehör utom räckhåll för barn.
Använd bara specificerade standardbatterier och använd inte ett nytt
batteri och ett använt batteri samtidigt
!
•• Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada
eller skada på grund av läckage av den interna vätskan.
!
Var försiktig när du justerar produktens vinkel eller sänker eller höjer
den.
Batterier (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) är inte
hushållsavfall, utan måste lämnas till återvinning. Kunden
ansvarar för att återinlämna det batteri (uppladdningsbart eller ej
uppladdningsbart) till ett ställe för återvinning.
•• Handen eller ett finger kan fastna och skadas.
!
•• Kraftig lutning på produkten kan resultera i att den faller och
orsakar skada.
Placera inte tunga föremål på produkten.
•• Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
•• Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada
eller skada på grund av läckage av den interna vätskan.
!
•• Kunden kan lämna in batterier när de är förbrukade
(uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) till en kommunal
återvinningsstation eller till en butik som säljer samma typ av
batteri (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart).
Vid användning av hörlurar eller örsnäckor, vrid inte upp volymen för
högt.
•• Om ljudet är för högt kan det skada hörseln.
12
Säkerhetsföreskrifter vid hantering av panelen
Ställ inte produkten så som visas på bilden. Panelen är ömtålig och
kan skadas.
Lägg produkten ned för att hantera den så som på bilden.
(förpackningen kan användas).
!
Se till att använda handtagen på produktens baksida när du flyttar på
den.
!
15 mm
Håll inte i eller greppa tag i något området på produkten inom 15 mm
från framsidan.
13
Kapitel 02
Förberedelser
Kontrollera delarna
–– Kontrakta leverantören där du köpte
produkten om några delar saknas.
Komponenter
–– Bilderna kan se annorlunda ut än de
faktiska komponenterna.
–– Väggstativ följer inte med produkten.
Om du vill installera ett stativ köper
du det separat.
Snabbstartguide
–– RS232C-adaptern kan användas för
att ansluta en annan skärm med en
RS232C-kabel av D-SUB-typ (9-stift).
Batterier
(Ej tillgänglig på alla platser)
Garantikort
(Ej tillgänglig på alla platser)
Fjärrkontroll
Föreskrifter
Strömkabel
DP-kabel
RS232C(IN) Adapter
Hållarring (4 st) / Skruv (4 st)
14
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående
Delar
meddelande för att höja prestandan.
Delar
Fjärrsensor
Fjärrsensor
Fjärrsensor
Beskrivning
Tryck på en knapp på fjärrkontrollen och rikta den mot sensorn på produktens framsida
när du vill utföra motsvarande funktion.
――Användning av andra skärmenheten på samma plats som fjärrkontrollen för den här
produkten kan orsaka att skärmenheterna styrs utan avsikt.
Säkerställ att fjärrkontrollen används inom 4 m från skärmen och inom 2 m och 50 grader om skärmens vänstra
och högra sida. Fjärrkontrollens placering kan påverka sensorns signalmottagning.
――Förvara använda batterier utom räckhåll för barn och återvinn dem.
――Använd inte nya och gamla batterier samtidigt. Byt båda batterierna samtidigt.
――Ta bort batterierna när fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.
15
Baksidan
Port
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden.
CONTROL IN
Strömförsörjer den externa sensorns kretskort.
USB
För anslutning av ett USB-minne. (endast för uppdateringar och Klona produkt)
RJ45
För anslutning till MDC via en LAN-kabel.
DVI/RGB/MAGICINFO IN
DVI : Ansluter till en källenhet med DVI-kabel eller HDMI-DVI-kabel.
RGB: Ansluter en D-SUB-kabel (via en DVI-RGB-adapter) eller en DVI-RGB-kabel till
en dator.
MAGICINFO IN: Glöm inte att ansluta DP-DVI-kabeln när du ska använda MagicInfo.
HDMI 1, HDMI 2
Anslut till en källenhet med en HDMI-kabel.
DP IN
För anslutning av en dator via en DP-kabel.
RS232C IN
Ansluter till en MDC med en RS232C-adapter.
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja
prestandan.
CONTROL
IN
USB
RJ45
DVI/RGB/
MAGICINFO IN
RS232C OUT
HDMI 1
HDMI 2
RS232C
IN
DP IN
Beskrivning
RS232C
OUT
IR OUT
AUDIO IN
AUDIO OUT
DP OUT
(LOOPOUT)
IR OUT
Tar emot fjärrkontrollens signaler via den externa sensorns kretskort och sänder
signalen via LOOP OUT.
AUDIO IN
Tar emot ljud från en dator via en ljudkabel.
AUDIO OUT
Ansluter ljudet för källenheten.
DP OUT (LOOPOUT)
För anslutning till en annan produkt via en DP-kabel.
――När du ansluter skärmar via DP Loopout rekommenderas att du använder DPkabeln som följde med i paketet.
――Den här porten använder en algoritm som är specifik för indata och utdata
vid UHD-upplösning. Porten är inte kompatibel med skärmar som är försedda
med FHD-innehållsspecifika DP Loopout-portar. Vi rekommenderar att du
ansluter Loopout-portar mellan skärmar av samma modell.
16
Fjärrkontroll
――Användning av andra skärmenheten på samma plats som fjärrkontrollen för den här produkten kan orsaka att skärmenheterna styrs utan avsikt.
――Knappar som saknar beskrivning i bilden nedan har ingen funktion i produkten.
POWER
OFF
Slå på produkten.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Justera volymen.
Ändra inmatningskälla.
Visa eller dölja skärmmenyer, eller återgå till
föregående meny.
2
5
8
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Sifferknappar
Ange lösenordet på skärmmenyn.
9
CH LIST
Tysta ljudet.
–– Fjärrkontrollfunktionerna kan
variera för olika produkter.
Avaktivera tyst läge: Tryck på MUTE igen
eller tryck på volymknappen (+ VOL -).
MUTE
VOL
Slå av produkten.
CH
MagicInfo
Player I
Använd snabbkommandot för att få direkt
åtkomst till MagicInfo Player I.
Detta snabbkommando är tillgängligt när en
nätverksbox eller en PIM (Plug In Module) är
ansluten.
Startknapp för Gå till start.
17
Välj enkelt funktioner som används ofta.
TOOLS
INFO
Visa information om den aktuella
ingångskällan.
Gå till övre, nedre, vänster eller höger meny,
eller justera ett alternativs inställningar.
Bekräfta ett menyval.
Gå tillbaka till föregående meny.
Om flera produkter ansluts med Delad
skärmbild-funktionen, trycker du på SETknappen och anger ett produkt-ID med
sifferknapparna.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
Stäng aktuell meny.
Välj en ansluten ingångskälla manuellt från
PC, DVI, HDMI1, HDMI2 eller DisplayPort.
IR control
SET
Aktiverar låsfunktionen.
Styr produkten med fjärrkontrollen.
Annullera ett värde som har ställts in med
SET-knappen, och styr alla anslutna produkter
med fjärrkontrollen.
–– Fjärrkontrollfunktionerna kan
variera för olika produkter.
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen
18
Antistöldlås
――Ett antistöldlås gör det möjligt för dig att använda produkten på ett säkert sätt även på
offentliga platser.
――Låsenhetens form och låsmetod varierar med tillverkare. Se bruksanvisningen som
medföljer låsenheten för detaljer.
――Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad
som visas i bilderna.
Låsa en stöldskyddslåst enhet:
1
Fäst kabeln för antistöldlåsenheten i ett tungt föremål, såsom en bordsskiva.
2
Dra ena änden av kabeln genom öglan i andra änden.
3
Sätt i låsenheten i antistöldlåsenheten på produktens baksida.
4
Lås låsenheten.
–– En antistöldlåsenhet kan köpas separat.
–– Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för detaljer.
–– Antistöldlåsenheter kan köpas hos elektronikåterförsäljare eller online.
19
Före produktinstallation
(installationsguide)
För att förhindra skada måste apparaten fästas ordentligt i golvet/väggen i enlighet med
installationsanvisningarna.
•• Se till att ett behörigt installationsföretag monterar väggstativet.
•• Annars kan apparaten falla och orsaka personskador.
•• Se till att montera det angivna väggstativet.
Växling mellan stående och liggande
――Kontakta Samsungs kundtjänst för ytterligare detaljer.
•• Om du vill använda produkten i stående läge roterar du den medsols.
Ventilation
Installation på en lodrät vägg
A Minimum 40 mm
B Omgivande temperatur: Under 35 C
A
•• När du installerar produkten på en lodrät vägg ska du lämna ett mellanrum på 40 mm mellan produkten och
väggens yta för ventilation och se till att den omgivande temperaturen i A ligger under 35 C.
B
Bild 1.1 Sidovy
20
Bild 1.3 Sidovy
Installation på en lutande vägg
――Kontakta Samsungs kundtjänst för ytterligare detaljer.
B
D
D
Plan vy
A Minimum 40 mm
B Minimum 70 mm
A
C Minimum 50 mm
D Minimum 50 mm
E Omgivande temperatur: Under 35 C
――När du installerar produkten på en lutande vägg ska du minst lämna det mellanrum som specificeras ovan
C
E
mellan produkten och väggens yta för ventilation och se till att den omgivande temperaturen ligger under 35 C.
Bild 1.2 Sidovy
21
Montera väggstativet
Förberedelser inför montering av väggstativet
Om du monterar ett väggstativ från en annan tillverkare ska du använda fästringen (1).
Montera väggstativet
Med hjälp av väggstativet (säljs separat) kan du montera produkten på väggen.
1
Detaljerad information om hur du monterar väggstativet finns i instruktionerna som medföljde stativet.
Vi rekommenderar att du kontaktar en tekniker för att få hjälp när du monterar väggstativet.
Samsung Electronics är inte ansvariga för skador på produkten eller personskador på dig själv eller andra om du
väljer att montera väggstativet själv.
Specifikationer för väggstativet (VESA)
――Montera väggstativet på en stabil vägg i rät vinkel mot golvet. Innan du
fäster väggstativet på ytor som till exempel gipsplattor bör du kontakta
närmaste återförsäljare för att få mer information.
Om du monterar produkten på en sluttande vägg kan den falla och
orsaka allvarliga personskador.
•• Med Samsungs väggstativ följer detaljerade monteringsanvisningar och alla delar som behövs för monteringen.
•• Använd inte skruvar som är längre än standard eller inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna.
Skruvar som är för långa kan skada insidan av produkten.
•• För väggstativ som inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna kan skruvarnas längd variera
beroende på väggstativets specifikationer.
•• Dra inte åt skruvarna för hårt. Annars kan produkten skadas eller falla och orsaka personskador. Samsung kan
inte hållas ansvariga för sådana olyckor.
•• Samsung kan inte hållas ansvariga för skador på produkten eller personskador som uppstår om ett
ospecificerat väggstativ eller väggstativ som inte följer VESA-standard används, eller om användaren inte
följer monteringsanvisningarna för produkten.
•• Se alltid till att vara två när produkten monteras på en vägg.
•• Standardmåtten för väggstativ visas i tabellen nedan.
Enhet: mm
VESA-skruvhålspecifikationer (A * B) i
millimeter
400 x 400
Standardskruv
L20 ~ L22
Antal
4 st
――Montera inte väggstativet när produkten är på. Det kan leda till personskador på grund av elstötar.
22
Fjärrkontroll (RS232C)
•• Stifttilldelning
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Hantyp>
<Hontyp>
Kabelanslutning
RS232C-kabel
Gränssnitt
RS232C (9 stift)
Stift
TxD (nr 2), RxD (nr 3), GND (nr 5)
Bithastighet
9600 bps
Databitar
8 bitar
Paritet
Ingen
Stoppbit
1 bitar
Flödeskontroll
Ingen
Maximal längd
15 m (endast typ med hölje)
Stift
Signal
1
Detektera databärare
2
Mottagna data
3
Sända data
4
Förbereda dataterminal
5
Signalgrund
6
Förbered datauppsättning
7
Sänd begäran
8
Rensa att skicka
9
Signalindikator
23
Nätverkskabel
•• RS232C-kabel
Kontakt: 9-stifts D-sub till stereokabel
6
•• Stifttilldelning
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Hantyp
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
2
Tx
STEREO
Tx
2
----------
1
Rx
KONTAKT
Gnd
5
----------
3
Gnd
(3,5 ø)
Stiftnr
Standardfärg
Signal
1
Vit och orange
TX+
2
Orange
TX-
3
Vit och grön
RX+
4
Blå
NC
5
Vit och blå
NC
6
Grön
RX-
7
Vit och brun
NC
8
Brun
NC
24
Korsad LAN-kabel (PC till PC)
•• Kontakt: RJ45
Direkt LAN-kabel (PC till HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
<-------->
3
RX+
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
25
Anslutning
•• Anslutning 2
――Kontrollera att du ansluter varje adapter till rätt RS232C IN- eller OUT-port på produkten.
•• Anslutning 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Anslutning 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
26
Nej.
Kontrollkoder
10
Visa kontrollstatus (hämta kontrollkommando)
Rubrik
Kommando
0xAA
Kommandotyp
ID
Datalängd
Kommando
0
0xAA
Kommandotyp
ID
Datalängd
Data
1
Värde
Kommandotyp
Användarkontroll för delad skärmbild
0x89
Värdeintervall
-
T.ex. Ström på & ID=0
Kontrollsumma
Kommando
Nej.
Kommando
•• Alla kommunikationer sker i hexadecimaler. Kontrollsumman beräknas genom att lägga
till alla värden förutom rubriken. Om en kontrollsumma får mer än 2 siffror så som visas
nedan (11+FF+01+01=112), tas den första siffran bort.
Kontrollsumma
Kontrollera (ange kontrollkommando)
Rubrik
Kommandotyp
Kommando
Värdeintervall
1
Strömkontroll
0x11
0~1
2
Volymkontroll
0x12
0~100
3
Inmatning av källkontroll
0x14
-
4
Skärmlägeskontroll
0x18
-
5
Skärmstorlekskontroll
0x19
0~255
6
Autojusteringskontroll (endast PC och
0x3D
0
7
Lägeskontroll för delad skärmbild
0x5C
0~1
8
Säkerhetslås
0x5D
0~1
9
Delad skärmbild på
0x84
0~1
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
ID
ID
Datalängd
Data 1
1
"Power"
Datalängd
Data 1
1
1
Kontrollsumma
12
•• För att kontrollera alla enheter som är anslutna med en seriekabel samtidigt, oavsett IDnummer, ska du ställa in ID som "0xFE" och sända kommandon. Kommandon körs av varje
enhet, men ACK svarar inte.
BNC)
27
Strömkontroll
Volymkontroll
•• Funktion
Produkten kan slås på och av med en dator.
•• Funktion
Volymen på produkten kan justeras med en dator.
•• Visa strömstatus (hämta status för ström PÅ/AV)
•• Visa volymstatus (hämta volymstatus)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ställa in ström PÅ/AV (ställa in ström PÅ/AV)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
ID
Rubrik
Kommando
0xAA
0x12
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ställa in volymen (ställa in volym)
Datalängd
Data
1
"Power"
Kontrollsumma
"Power": Strömkod som ska ställas in på produkten.
Rubrik
Kommando
0xAA
0x12
ID
Datalängd
Data
Kontrollsumma
1
"Volume"
"Volume": Volymvärdekoden som ska ställas in på en produkt. (0-100)
•• Ack
1: Ström PÅ
0: Ström AV
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x11
"Power"
Kontrollsumma
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x11
"ERR"
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x12
"Volume"
Kontrollsumma
•• Nak
•• Nak
Kommando
Kommando
"Volume": Volymvärdekoden som ska ställas in på en produkt. (0-100)
"Power": Strömkod som ska ställas in på produkten.
Rubrik
Rubrik
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x12
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
28
Inmatning av källkontroll
0x25
•• Funktion
Inmatningskällan för en produkt kan ändras med en dator.
――DVI_video, HDMI1_PC och HDMI2_PC kan inte användas med inställningskommando. De
svarar bara på hämtningskommandon.
――Den här modellen stöder inte portarna HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 och HDMI2_PC.
•• Visa ingångskällstatus (hämta status för ingångskälla)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x14
ID
Datalängd
――MagicInfo är endast tillgänglig med modeller som innehåller funktionen MagicInfo.
Kontrollsumma
――RF (TV) och DTV är bara tillgängliga med modeller som inkluderar en TV.
0
•• Ack
•• Ställa in ingångskälla (ange ingångskälla)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x14
ID
Datalängd
Data
1
"Input Source"
"Input Source": En ingångskällkod som ska ställas in på en produkt.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Ingångskälla
0x08
Komponent
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF(TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
Bildskärmsport
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x14
"Input
Kontrollsumma
Source"
"Input Source": En ingångskällkod som ska ställas in på en produkt.
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x14
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
29
Skärmlägeskontroll
•• Nak
•• Funktion
Skärmläget för en produkt kan ändras med en dator.
Skärmläget kan inte styras när funktionen Delad skärmbild är aktiverad.
――Den här kontrollen kan bara användas på modeller som inkluderar en TV.
•• Visa skärmstatus (hämta skärmlägesstatus)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x18
ID
Datalängd
Kommando
0xAA
0x18
16 : 9
0x04
Zoom
0x31
Bred zoom
0x0B
4:3
Datalängd
Data
Kontrollsumma
1
"Screen Mode"
Kommando
0xAA
0xFF
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x18
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
Rubrik
Kommando
0xAA
0x19
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x19
"Screen Size"
Kontrollsumma
"Screen Size": Produktens skärmstorlek (intervall: 0-255, enhet: tum)
•• Nak
•• Ack
Rubrik
0xFF
Datalängd
•• Visa skärmstorleken (hämta skärmstorleksstatus)
"Screen Mode": En kod som anger produktens status
0x01
0xAA
ID
•• Funktion
Skärmstorleken för en produkt kan ändras med en dator.
0
ID
Kommando
Skärmstorlekskontroll
Kontrollsumma
•• Ställa in bildstorlek (ange bildstorlek)
Rubrik
Rubrik
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x18
"Screen
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x19
"ERR"
Kontrollsumma
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
Mode"
"Screen Mode": En kod som anger produktens status
30
Autojusteringskontroll (endast PC och BNC)
Lägeskontroll för delad skärmbild
•• Funktion
Justerar automatiskt datorsystemskärmen med en dator.
•• Funktion
Läget Delad skärmbild kan aktiveras på en produkt med en dator.
Den här kontrollen är bara tillgänglig på en produkt där Delad skärmbild är aktiverat.
•• Visa autojusteringsstatus (hämta autojusteringsstatus)
Ingen
•• Visa läget för delad skärmbild (hämta läget för delad skärmbild)
•• Ställa in autojustering (ställa in autojustering)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x3D
ID
Datalängd
Data
1
"Auto
Kontrollsumma
"Auto Adjustment" : 0x00 (alltid)
•• Ack
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Kommando
0xAA
0x5C
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5C
Datalängd Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
0x3D
"Auto
1: Full
Adjustment"
0: Naturlig
'A'
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ställa in delad skärmbild (ställa in läge för delad skärmbild)
Adjustment"
Rubrik
Rubrik
ID
Datalängd
Data
Kontrollsumma
1
"Video Wall Mode"
"Video Wall Mode": En kod som används för att aktivera Video Wall-läget på en produkt
•• Ack
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
0x3D
"ERR"
'A'
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
Kontrollsumma
3
'A'
0x5C
"Video Wall Mode"
Kontrollsumma
"Video Wall Mode": En kod som används för att aktivera Video Wall-läget på en produkt
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
0x5C
"ERR"
'A'
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
31
Säkerhetslås
Delad skärmbild på
•• Funktion
Datorn kan användas för att slå på eller av funktionen Säkerhetslås på en produkt.
Den här kontrollen är tillgänglig oavsett om strömmen är påslagen eller inte.
•• Visa status för säkerhetslås (hämta status för säkerhetslås)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalängd
Kontrollsumma
•• Funktion
Sätt på och stäng av delad skärmbild i produkten från datorn.
•• Hämta PÅ/AV-status för delad skärmbild
Rubrik
Kommando
0xAA
0x84
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
0
•• Sätt på/stäng av delad skärmbild
•• Aktivera eller avaktivera säkerhetslås (ställ in aktivering/avaktivering av säkerhetslås)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalängd
Data
1
"Safety Lock"
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0x84
ID
Datalängd
Data
1
V.Wall_On
Kontrollsumma
•• V.Wall_On : Kod för delad skärmbild anges på produkten
"Safety Lock": Säkerhetslåskod som ska ställas in på produkten
1: Delad skärmbild PÅ
1: PÅ
0: Delad skärmbild AV
0: AV
•• Ack
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x5D
"Safety Lock"
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x84
V.Wall_On
Kontrollsumma
Kontrollsumma
V.Wall_On : Samma som ovan
"Safety Lock": Säkerhetslåskod som ska ställas in på produkten
•• Nak
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x84
ERR
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
32
Användarkontroll för delad skärmbild
•• Funktion
Sätt på och stäng av produktens funktion för delad skärmbild från datorn.
•• Hämta status för delad skärmbild
Rubrik
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ställ in delad skärmbild
Rubrik
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalängd
Val1
Val2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrollsumma
Wall_Div: Delningskod för delad skärmbild anges på produkten
33
10 x 10 modell för delad skärmbild
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Av
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
34
Wall_SNo : Produktnummerkod för produkten
10 x 10 modell för delad skärmbild: ( 1 ~ 100)
Ange nummer
Data
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
Val2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrollsumma
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x89
ERR
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
35
Kapitel 03
Ansluta och använda en källenhet
Före anslutning
Kontrollpunkter före anslutning
――Innan du ansluter en källenhet ska du läsa bruksanvisningen som medföljer.
Antalet och platserna för portarna på källenheterna kan variera från en enhet till en annan.
――Anslut inte strömkabeln förrän alla anslutningar är slutförda.
Om du ansluter strömkabeln under inkoppling kan det skada produkten.
――Anslut ljudportarna korrekt: vänster = vit och röd = röd.
Ansluta till en dator
•• Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.
Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.
•• En dator kan anslutas till produkten på flera olika sätt.
Välj en anslutningsmetod som passar för din dator.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
Ansluta med en DVI-RGB-kabel
――Kontrollera typerna av portar på baksidan av produkten du vill ansluta.
DVI/RGB/MAGICINFO IN
AUDIO IN
36
Anslutning med en DVI-kabel (digital typ)
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
När du har anslutit en dator till produkten med en HDMI-DVI-kabel konfigurerar du
inställningarna enligt anvisningarna nedan så att du får ljud och bild från datorn.
•• Ljud → ställ in HDMI Ljud på PC(DVI)
DVI/RGB/MAGICINFO IN
•• Bild → ställ in varje skärmläge på Text under Bildläge
•• System → Allmänt → ställ in HDMI Hot Plug på Av
AUDIO IN
HDMI 1, HDMI 2
――Du kan använda DVI-porten på produkten som HDMI-port genom att använda en DVI-HDMIadapter.
――Ljudet fungerar inte om DVI-porten på produkten är ansluten till HDMI-porten på datorn
AUDIO IN
med en DVI-HDMI-adapter.
HDMI
DVI/RGB/MAGICINFO IN
37
Ansluta med en HDMI-kabel
Anslutning med en DP-kabel
HDMI 1, HDMI 2
DP IN
•• Försiktighetsåtgärder vid användning av DP
――För att minska energiförbrukningen i viloläge stoppas DP-kommunikationen när
produkten stängs av eller går över i energisparläge. Om produkten används i
tvåskärmsläge och stängs av eller går över i energisparläge är det inte säkert att ändringar
av skärminställningarna uppdateras. Resultatet kan bli att skärmbilden inte visas korrekt.
Om detta inträffar ställer du in Max. energisparläge på Av innan du använder produkten.
――Vissa grafikkort som inte är kompatibla med DP-standarden kan hindra Windows start-
eller Bios-skärm från att visas när produkten är i energisparläge. Se i så fall till att sätta
på produkten innan du sätter på datorn.
――Skärmporten (DP IN) på produkten samt den medföljande DP-kabeln är utformade
baserat på VESA-standarden. Om du använder en DP-kabel som inte uppfyller VESAstandarden kanske inte produkten fungerar som den ska. Samsung Electronics ansvarar
inte för eventuella problem som uppkommer till följd av att du använder en kabel som
inte uppfyller standarden.
Var noga med att använda en DP-kabel som specificeras i VESA-standarden.
38
Ansluta till en video
•• Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.
Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.
•• Du kan ansluta en videoenhet till produkten med en kabel.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
――Tryck på knappen SOURCE på fjärrkontrollen för att ändra källan.
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
――Ljudet aktiveras inte om produkten är ansluten till en videoenhet med en HDMI-DVI-kabel.
För att lösa detta ska du ansluta ytterligare en ljudkabel till ljudportarna på produkten och
videoenheten.
HDMI 1, HDMI 2
――När du har anslutit en bildenhet till produkten med en HDMI-DVI-kabel konfigurerar du
inställningarna enligt anvisningarna nedan så att du får ljud och bild från bildenheten.
Du kan använda DVI-porten på produkten som HDMI-port genom att använda en DVI-HDMIadapter. Ljudet fungerar inte om DVI-porten på produkten är ansluten till HDMI-porten på
datorn med en DVI-HDMI-adapter.
AUDIO IN
――Ljud → ställ in HDMI Ljud på AV(HDMI)
――Bild → ställ in varje skärmläge på Video/bild under Bildläge
――System → Allmänt → ställ in HDMI Hot Plug på På
DVI/RGB/MAGICINFO IN
HDMI
――Upplösningar som stöds inkluderar 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p och 576p.
39
Ansluta med en HDMI-kabel
Ansluta till ett ljudsystem
Använda en HDMI-kabel eller HDMI till DVI-kabel (upp till 1080p)
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
•• För att få bättre bild- och ljudkvalitet kan du ansluta en digital enhet med en HDMI-kabel.
•• En HDMI-kabel har stöd för digitala video- och ljudsignaler och kräver ingen ljudkabel.
–– Om du vill ansluta produkten till en digital enhet som inte har stöd för HDMI-utgång
använder du en HDMI-DVI-kabel och ljudkablar.
AUDIO OUT
•• Bilden visas kanske inte normalt (eller inte alls) eller så kanske inte ljudet fungerar om en
extern enhet som använder en äldre version av HDMI-läget ansluts till produkten. Om ett
sådant problem uppstår frågar du tillverkaren av den externa enheten vilken HDMI-version
som används. Om den är för gammal kan du begära en uppgradering.
•• Se till att använda en HDMI-kabel som är maximalt 14 mm tjock.
•• Köp en certifierad HDMI-kabel. Annars kanske bilden inte visas eller så kan ett
anslutningsfel uppstå.
•• En enkel höghastighets HDMI-kabel eller kabel med Ethernet rekommenderas.
Den här produkten har inte stöd för Ethernet-funktionen via HDMI.
HDMI 1, HDMI 2
40
Ansluta nätverkskabeln
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
RJ45
•• Använd en Cat 7-kabel (*STP-typ) för anslutningen.
*Shielded Twist Pair (skärmad partvinnad kabel)
41
Ansluta nätverksboxen (säljs separat)
――Information om hur du ansluter nätverksboxen finns i bruksanvisningen som följer med när du köper nätverksboxen.
MagicInfo
Innan du kan använda MagicInfo måste du ansluta en nätverksbox (som säljs separat) till produkten.
――Om du vill ändra MagicInfo-inställningarna kör du MagicinfoSetupWizard på datorn.
――Information om hur du använder MagicInfo finns på den dvd som följer med nätverksboxen.
――Informationen i det här avsnittet kan komma att ändras utan förvarning som en del av vårt kontinuerliga arbete med kvalitetsförbättringar.
――Om du installerar ett annat operativsystem än det som följer med nätverksboxen eller återställer systemet till en tidigare version av operativsystemet
eller om du installerar programvara som inte är kompatibel med det medlevererade operativsystemet och det uppstår problem i anslutning till dessa
åtgärder, kommer du inte att kunna dra nytta av vår tekniska support, och vi kommer dessutom att tvingas ta ut en avgift för ett eventuellt besök av en
servicetekniker. Du har inte heller rätt att byta eller lämna tillbaka produkten och få pengarna tillbaka i dessa fall.
Starta MagicInfo-läget
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
1
När du har installerat och anslutit nätverksboxen (som säljs separat) till produkten sätter du på produkten.
2
Tryck på SOURCE på fjärrkontrollen och välj MagicInfo.
――Om du ansluter nätverksboxen till DVI/RGB/MAGICINFO IN-porten på produkten ändras Källa från DVI till
MagicInfo.
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
3
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Finish
Välj vilket standarprogram som ska köras när MagicInfo startas.
Cancel
42
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Ange IP-informationen.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Välj visningsläge.
7
Kontrollera de inställningar du just
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Välj språk. (Standardspråket är
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
English.)
har konfigurerat.
Setup Information
Select Language -step 3
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
dubbelklickar du på ikonen för
MagicInfo på skrivbordet. Ikonen
visas längst ned till höger på
skärmen.
192.168.0.102
3. Language :
English
――Om körningsikonen inte visas
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
43
Ändra inmatningskällan
Med Källa kan du välja en rad källor och ändra källenhetsnamnen.
Källa
――Skärmen kan inte visas korrekt om en felaktig källa väljs för källenheten du vill konvertera till.
Du kan visa skärmen för en källenhet som är ansluten till produkten. Välj en källa från källistan för att visa skärmen
för den valda källan.
――Du kan även byta inmatningskälla med hjälp av knappen SOURCE på fjärrkontrollen.
SOURCE → Källa
Ändra namn
SOURCE → Källa → TOOLS → Ändra namn → ENTER E
Källa
Anpassa namnet på en ansluten enhet.
――Listan kan innehålla följande källenheter. Källa-enheter på listan skiljer sig från varandra beroende på vilken
PC
DVI
HDMI1
HDMI2
DisplayPort
MagicInfo
källa som väljs.
Video / DVD / Digitalbox / Sat./Hårddisk / Satellitmottagare / AV-mottagare / DVD-mottagare / Spel /
Videokamera / DVD/Video / DVD/Hårddisk / PC / DVI PC / DVI-enheter
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
44
Kapitel 04
Använda MDC
MDC (Multiple Display Control) är ett program som gör att flera skärmar kan styras samtidigt med en dator.
Information om hur du använder programmet hittar du i hjälpen när du har installerat programmet. MDC-programmet är tillgängligt på webbplatsen.
Om du trycker på knappen On efter att du tryckt på knappen Off, kontrolleras produktens
status i omkring en minut. Vänta en minut om du ska köra ett kommando.
6
I det "Destination Folder"-fönster som visas väljer du den katalogsökväg där du vill
installera programmet och klickar på "Next".
――Om filens plats inte har angetts kommer programmet att installeras på standardplatsen.
Installation/avinstallation av MDCprogram
7
8
Installationsförloppet visas.
Installation
9
Klicka på "Finish" i det "InstallShield Wizard Complete"-fönster som visas.
du vill installera programmet under och klickar på "Install".
――MDC-installationen kan påverkas av grafikkort, moderkort och nätverksförhållanden.
1
Klicka på MDC Unified-installationsprogrammet.
2
Välj språk för installationen. Klicka sedan på "OK".
3
När skärmen "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" visas klickar du på
"Next".
4
Välj "I accept the terms in the license agreement" i fönstret "License Agreement" och
klicka på "Next".
5
I det "Ready to Install the Program"-fönster som visas kontrollerar du katalogsökvägen
――Välj "Launch MDC Unified" och klicka på "Finish" för att köra MDC-programmet direkt.
10
Genvägsikonen för MDC Unified skapas på skrivbordet efter installationen.
――MDC-körningsikonen kanske inte visas beroende på datorsystem eller
produktspecifikationer.
――Tryck på F5 om körningsikonen inte visas.
Avinstallation
1
Välj Inställningar > Kontrollpanelen på Start-menyn och dubbelklicka på Lägg till/ta
bort program.
I det "Customer Information"-fönster som visas fyller du i alla informationsfält och
klickar på "Next".
2
Välj MDC Unified från listan och klicka på Ändra/Ta bort.
45
Ansluta till MDC
Använda MDC via RS-232C (seriedatakommunikationsstandard)
En RS-232C-seriekabel måste anslutas till serieportarna på datorn och skärmen.
Skärm 1
Skärm 2
Dator
46
Använda MDC via Ethernet
Ange IP-adressen för den primära skärmenheten och anslut enheten till datorn. Skärmenheterna kan anslutas till varandra med en LAN-kabel.
Anslutning med rak nätverkskabel
――Flera produkter kan anslutas med hjälp av RJ45-porten på produkten och LAN-portarna på HUB-enheten.
Dator
Skärm 1
Skärm 2
47
Anslutning med korsad nätverkskabel
――Flera produkter kan anslutas via RS232C IN/OUT-porten på produkten.
Skärm 1
Skärm 2
Dator
48
Kapitel 05
Hemfunktion
Den här funktionen finns under Support → Gå till start.
Kan nås med HOME-knappen på fjärrkontrollen.
Delad skärmbild
Anpassa layouten för flera skärmar som är anslutna för att bilda en delad skärmbild.
HOME
Om du vill visa flera bilder kan du läsa mer i hjälpen för MDC eller bruksanvisningen för MagicInfo. Vissa modeller
kanske inte stöder funktionen MagicInfo.
→ Delad skärmbild → ENTER E
Delad skärmbild
Dessutom kan du visa delar av en hel bild eller upprepa samma bild på var och en av de anslutna skärmarna för
delad skärmbild.
Delad skärmbild
Du kan aktivera och inaktivera Delad skärmbild.
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Om du vill visa en delad skärmbild väljer du På.
•• Av / På
Horizontal x Vertical
Med den här funktionen delas en videovägg upp i sektioner utifrån konfigurationen i en videoväggsmatris.
Ange videoväggsmatrisen.
Videoväggen delas upp i sektioner utifrån konfigurationen i matrisen. Antalet vertikala och horisontella sektioner
kan vara mellan 1 och 15.
――En videovägg kan som mest delas upp i 225 skärmar.
――Alternativet Horizontal x Vertical är bara aktiverat när Delad skärmbild är inställt på På.
49
Skärmläge
Vill du ordna om de delade skärmarna justerar du numren för varje produkt i matrisen med Skärmläge-funktionen.
Om du väljer Skärmläge visas videoväggsmatrisen med numren som tilldelats produkterna i videoväggen.
Om du vill ändra ordningen på en skärmenhet ändrar du enhetsnummer och trycker på E-knappen.
――Högst 255 skärmar kan sorteras i Skärmläge.
――Alternativet Skärmläge är bara aktiverat när Delad skärmbild är inställt på På.
――Vill du använda den här funktionen måste du se till att Horizontal x Vertical är konfigurerat.
Format
Välj hur du vill att bilderna ska visas på videoväggen.
•• Full: Visa bilder i helskärmsläge.
•• Naturlig: Visa bilder i det ursprungliga formatet.
――Alternativet Format är bara aktiverat när Delad skärmbild är inställt på På.
――När du använder Delad skärmbild-läge rekommenderas en upplösning på 1280x720P, 1920x1080P eller
3840x2160P.
50
Bildläge
HOME
Välj ett bildläge (Bildläge) som passar för miljön där produkten ska användas.
•• Shopping/Shoppingcent.
Passar för gallerior.
→ Bildläge → ENTER E
Bildläge
–– Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Kontor/skola
Passar för kontor och skolor.
–– Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Terminal/station
Passar för bussterminaler och tågstationer.
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
–– Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Delad skärmbild
Passar för miljöer med videoväggar.
–– Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Kalibrerad
I det här läget används inställningarna för ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet som anpassats med
färgkalibreringsprogrammet Advanced Color Management.
–– Använd läget Kalibrerad på rätt sätt genom att ställa in bildkvaliteten med inställningar för till exempel
ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet med hjälp av färgkalibreringsprogrammet Advanced Color
Management.
–– Du kan ladda ned programmet Advanced Color Management på www.samsung.com/displaysolutions.
51
Påslagningstid/sluttid
HOME
→ Påslagningstid/sluttid → ENTER E
――Du måste ställa in klockan innan du kan använda Ställ klockan.
Påslagningstid
Ställ in Påslagningstid om du vill att produkten ska slås på automatiskt den dag och tid som du väljer.
Strömmen slås på med den angivna volymen eller ingångskällan.
Påslagningstid/sluttid
Påslagningstid: Ställ in starttiden för timern genom att välja ett av de sju alternativen. Se till att du ställer in
klockan rätt först.
(Påslagningstid 1 ~ Påslagningstid 7)
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Inställning: Välj Av, En gång, Varje dag, Mån~Fre, Mån~Lör, Lör~Sön eller Manuellt. Om du väljer Manuellt kan
du välja vilka dagar du vill att Påslagningstid ska slå på produkten.
–– Markeringen visar vilka dagar du har valt.
•• Tid: Ställ in timmar och minuter. Ange siffror med sifferknapparna eller uppåt- och nedåtpilknapparna. Flytta
mellan fälten med vänster- och högerpilknapparna.
•• Volym: Ställ in önskad ljudnivå. Ändra ljudnivå med vänster- och högerpilknapparna.
•• Källa: Ange önskad ingångskälla.
Sluttid
Ställ in sluttiden för timern (Sluttid) genom att välja ett av de sju alternativen. (Sluttid 1 ~ Sluttid 7)
•• Inställning: Välj Av, En gång, Varje dag, Mån~Fre, Mån~Lör, Lör~Sön eller Manuellt. Om du väljer Manuellt kan
du välja vilka dagar du vill att Sluttid ska stänga av produkten.
–– Markeringen visar vilka dagar du har valt.
•• Tid: Ställ in timmar och minuter. Ange siffror med sifferknapparna eller uppåt- och nedåtpilknapparna. Flytta
mellan fälten med vänster- och högerpilknapparna.
52
Helgdagshantering
Timern inaktiveras under en period som beskrivs som semester.
•• Lägg till helgdag: Ange den period du vill lägga till som semester.
Välj start- och slutdatum för de helgdagar du vill lägga till med knapparna u/d, och klicka sedan på knappen
Spara.
Perioden läggs till listan över semestrar.
–– Start: Ställ in startdatum för helgdagarna.
–– Slut: Ställ in slutdatum för helgdagarna.
――Redig.: Välj en helg och ändra sedan datumet.
――Ta bort: Ta bort markerade alternativ från listan över helgdagar.
•• Ange timer: Ställ in att Påslagningstid och Sluttid inte ska aktiveras på allmänna helgdagar.
–– Tryck på E för att välja de Påslagningstid- och Sluttid-inställningar som du inte vill aktivera.
–– De valda Påslagningstid- och Sluttid-inställningarna aktiveras inte.
53
Nätverksinställningar
Visa nätverksinställningarna.
Nätverksinställningar
HOME
→ Nätverksinställningar→ ENTER E
IP-inställning
Ange manuellt
IP-adress
Nätverksinställningar
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
***.
***.
***.
Nätmask
Gateway
Spara
***.
***.
***.
***.
***.
***.
***
***
***
Stäng
•• IP-inställning: Hämta automatiskt, Ange manuellt
•• IP-adress: Ange IP-adress manuellt om IP-inställning är inställt på Ange manuellt.
•• Nätmask: Ange Nätmask manuellt om IP-inställning är inställt på Ange manuellt.
•• Gateway: Ange Gateway manuellt om IP-inställning är inställt på Ange manuellt.
――När Hämta automatiskt anges visas ingen information om IP-adress/Nätmask/Gateway.
54
MagicInfo Player I
HOME
Ändra källa till MagicInfo Player I.
MagicInfo Player I publicerar och spelar upp olika typer av innehåll, inklusive skapat innehåll och
multimedieinnehåll (bilder, videoklipp och ljudinnehåll), från servern eller en ansluten enhet.
→ MagicInfo Player I → ENTER E
MagicInfo Player I
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
55
ID-inställningar
Tilldela ett ID att ställa in.
HOME
Enhets-ID
→ ID-inställningar → ENTER E
ID-inställningar
Tryck på u/d för att välja ett nummer och tryck sedan på E.
Ange ID-numret för produkten som är ansluten till ingångskabeln för ingående signalmottagning. (Intervall: 0~224)
――Ange numret du vill ha med sifferknapparna på fjärrkontrollen.
Automat. inst. enhets-ID
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
――Tilldela ID-nummer automatiskt för alla anslutna produkter.
PC-anslutningskabel
Välj en metod för att ansluta till MDC för mottagning av MDC-signalen.
•• RS232C-kabel
Kommunicera med MDC via en RS232C-stereokabel.
•• RJ45(LAN)-kabel
Kommunicera med MDC via en RJ45-kabel.
56
Klona produkt
Exportera produktinställningarna till en extern lagringsenhet. Du kan även importera inställningar från en extern
lagringsenhet.
Det här alternativet är praktiskt när du vill använda samma inställningar på flera produkter.
HOME
→ Klona produkt → ENTER E
Klona produkt
När en kopia av en fil inte hittas på den externa lagringsenheten
1
Anslut den externa lagringsenheten och kör sedan Klona produkt-funktionen.
2
Meddelandet Hittade ingen kloningsfil på den externa lagringsenheten. Vill du exportera den här enhetens
inställningar till den externa lagringsenheten? visas.
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
När en kopia av en fil hittas på den externa lagringsenheten
1
Anslut den externa lagringsenheten och kör sedan Klona produkt-funktionen.
2
Meddelandet Inställningsfil hittad på den externa lagringsenheten. Välj ett alternativ. visas.
Kör Importera från Extern lagringsenhet- eller Exportera till Extern lagringsenhet-funktionen.
–– Importera från Extern lagringsenhet: Kopiera inställningar som sparats på en extern lagringsenhet till
produkten.
–– Exportera till Extern lagringsenhet: Kopiera produktinställningar till en extern lagringsenhet.
――När konfigurationen är klar startas produkten om automatiskt.
57
Fler inställningar
HOME
Menyn för bildinställningar visas.
→ Fler inställningar → ENTER E
Fler inställningar
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
58
Kapitel 06
Skärmjustering
Konfigurera inställningarna för Bild (Bakgrundsljus, Färgton och så vidare).
Layouten för menyalternativen i Bild kan skilja sig åt mellan olika produkter.
Bild
Skärmdisplay
System
Ljud
?
Support
Bildläge
Bild
Bildläge
Kontor/skola
Bakgrundsljus
50
MENU m → Bild → Bildläge → ENTER E
Ljusstyrka
50
Välj ett bildläge (Bildläge) som passar för miljön där produkten ska användas.
Kontrast
50
Skärpa
100
Färg
50
Ton (G/R)
50
•• Shopping/Shoppingcent.
Passar för gallerior.
–– Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Kontor/skola
Passar för kontor och skolor.
–– Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Terminal/station
Passar för bussterminaler och tågstationer.
–– Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Delad skärmbild
Passar för miljöer med videoväggar.
–– Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Kalibrerad
I det här läget används inställningarna för ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet som anpassats med
färgkalibreringsprogrammet Advanced Color Management.
–– Använd läget Kalibrerad på rätt sätt genom att ställa in bildkvaliteten med inställningar för till
exempel ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet med hjälp av färgkalibreringsprogrammet
Advanced Color Management.
–– Du kan ladda ned programmet Advanced Color Management på www.samsung.com/
displaysolutions.
59
Bakgrundsljus / Ljusstyrka / Kontrast /
Skärpa / Färg / Ton (G/R)
MENU m → Bild → Vitbalans → ENTER E
Justera färgtemperaturen för att få en mer naturlig bild.
MENU m → Bild → ENTER E
Produkten har flera alternativ för att justera bildkvaliteten.
Bildläge
Vitbalans
Bildlägeinställningar
Shopping/Shoppingcent.,
Kontor/skola, Terminal/station,
Delad skärmbild
•• Återställ: Passar för miljöer med videoväggar.
Justerbara alternativ
Video/bild
Bakgrundsljus / Ljusstyrka /
Kontrast / Skärpa / Färg / Ton (G/R)
Text
Bakgrundsljus / Ljusstyrka /
Kontrast / Skärpa
Kalibrerad
•• R-Gain/G-Gain/B-Gain: Justera ljusstyrkan för varje färg (röd, grön, blå).
Bakgrundsljus / Ljusstyrka /
Kontrast / Skärpa / Färg
Gamma
MENU m → Bild → Gamma → ENTER E
Justera primärfärgintensiteten.
――Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Gamma.
――När du gör ändringar i Bakgrundsljus, Ljusstyrka, Kontrast, Skärpa, Färg eller Ton (G/R),
ändras skärmbilden på motsvarande sätt.
――Du kan justera och lagra inställningar för varje extern enhet som ansluts till någon av
Kalibrerat värde
――Om du sänker bildens ljusstyrka minskas strömförbrukningen.
MENU m → Bild → Kalibrerat värde → ENTER E
produktens ingångar.
Färgtemperatur
MENU m → Bild → Färgtemperatur → ENTER E
Justera färgtemperaturen. (Intervall: 2800K-16000K)
――Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Färgtemperatur.
Välj om du vill använda inställningarna för ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet som
anpassats med färgkalibreringsprogrammet Advanced Color Management till lägena
Information och Advertisement.
•• Verkställ ej / Tillämpa
――Du kan ladda ned programmet Advanced Color Management på www.samsung.com/
displaysolutions.
――Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Kalibrerat värde.
60
Bildalternativ
Dynamisk bakgrundsbelysning
Justera bakgrundsljuset automatiskt för att få bästa möjliga skärmkontrast under de aktuella
förhållandena.
MENU m → Bild → Bildalternativ → ENTER E
Bildläge
Shopping/Shoppingcent.,
Kontor/skola, Terminal/station,
Delad skärmbild
Bildlägeinställningar
Video/bild
Text
Kalibrerad
Justerbara alternativ
Färgton / HDMI svärta / Dynamisk
bakgrundsbelysning / UHD
COLOR
Färgton / HDMI svärta / Dynamisk
bakgrundsbelysning / UHD
COLOR
Dynamisk bakgrundsbelysning /
UHD COLOR
Färgton
Om Bildläge är inställd på Text.
•• Av / Sval / Standard / Varm
Om Bildläge är inställd på Video/bild.
•• Av / På
――Om Delad skärmbild ställs in på På, inaktiveras Dynamisk bakgrundsbelysning.
UHD COLOR
•• HDMI1 : Av / På
•• HDMI2 : Av / På
•• DisplayPort : Av / På
――Om du vill aktivera en UHD-ingångskälla ställer du in UHD COLOR till På.
――Om skärmarna är anslutna via Loopout när en UHD-upplösning används ställer du in UHD
COLOR till På på alla skärmar.
――Högst 25 skärmar kan anslutas via Loopout när UHD-upplösning används.
――Om du vill använda UHD COLOR-läge över en HDMI-kabel bör du använda en HDMI-kabel
som är kompatibel med HDMI 2.0. Se till att kabeln är kortare än 2m.
――Det tar lite tid att växla UHD COLOR mellan På och Av.
――Om HDMI/DP-kontakten med UHD COLOR aktiverat är ansluten till en enhet som inte
stöder UHD-innehåll kanske inte enheten fungerar korrekt. Anslut till en enhet som stöder
UHD-innehåll.
•• Av / Sval / Standard / Varm1 / Varm2
――Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Färgton.
――Du kan justera och lagra inställningar för varje extern enhet som ansluts till någon av
produktens ingångar.
HDMI svärta
Väljer nivå för svärta på skärmen för att justera skärmdjupet.
•• Auto / Låg / Normal
――Det här alternativet är inte tillgängligt när indatakällan är PC.
61
Bildstorlek
Position
Justera bildens position.
MENU m → Bild → Bildstorlek → ENTER E
Bild för att välja storlek och bildformat för skärmen.
Bildstorlek
Olika alternativ för skärmjustering visas beroende på den aktuella ingångskällan.
Bildstorlek-alternativen kan variera beroende på om Bildläge är Video/bild eller Text.
•• 16:9: Ställer in bilden på breddläget 16:9.
•• Zoom1: Används för medelhög förstoring. Skär bort ovandelen och sidorna.
•• Zoom2: Används för starkare förstoring.
Position är bara tillgängligt om Bildstorlek är inställt på Anpassa t. skärm.
――Anpassa t. skärm under Bildstorlek är bara aktiverat när Bildläge är inställt på Video/bild i
DVI-läge.
――Gör så här om du vill använda funktionen Position när du har valt Anpassa t. skärm.
1
Tryck på knappen d och välj Position. Tryck på knappen E.
2
Tryck på knappen u eller d om du vill flytta bilden.
3
Tryck på knappen E.
•• Smart visning 1: Minskar 16:9-bildens storlek med 50%.
――Smart visning 1 är bara aktiverat i lägena HDMI1 och HDMI2.
Zoom/Position
•• Smart visning 2: Minska marginalen i den övre och nedre kanten av 16:9-skärmen med 25
%.
――Smart visning 2 är bara aktiverat i lägena HDMI1 och HDMI2.
Justera skärmens storlek och position.
•• Wide: Förstorar bildformatet så att bilden anpassas till hela skärmen.
•• 4:3: Ställer in bilden på grundläget (4:3).
――Ställ inte in produkten på bildformatet 4:3 under en längre tid.
Det här alternativet kan konfigureras om indatakällan har stöd för 1080i eller 1080p och
Bildstorlek är Personlig.
――Personlig under Bildstorlek är bara aktiverat när Bildläge är inställt på Video/bild i DVIläge.
――Gör så här om du vill använda funktionen Zoom/Position när du har valt Personlig.
De kanter som visas till vänster och höger eller längst upp och längst ned på skärmen
kan orsaka bildinbränning, vilket inte täcks av garantin.
1
Tryck på knappen d och välj Zoom/Position. Tryck på knappen E.
•• Anpassa t. skärm: Visar hela bilden utan beskärning när DVI, HDMI1, HDMI2 (720p / 1080i
/ 1080p) används som ingångssignal.
――Anpassa t. skärm under Bildstorlek är bara aktiverat när Bildläge är inställt på Video/
2
Välj Zoom eller Position. Tryck på knappen E.
3
Tryck på knappen u/d/l/r om du vill flytta bilden.
•• Personlig: Ändrar upplösningen så att den passar användaren.
――Personlig under Bildstorlek är bara aktiverat när Bildläge är inställt på Video/bild i DVI-
4
Tryck på knappen E.
bild i DVI-läge.
läge.
•• Standard: Visa bilder i ursprunglig bildkvalitet.
――De tillgängliga portarna kan variera med modell.
――Om du vill återställa bilden till dess ursprungliga position väljer du Återställ på skärmen
Zoom/Position. Bilden återställs till standardpositionen.
62
Upplösning
Bild av
Om bilden inte är normal även när upplösningen för grafikkortet är en av följande kan du
optimera bildkvaliteten genom att välja samma upplösning för produkten so datorn med den
här menyn.
MENU m → Bild → Bild av → ENTER E
Tillgängliga upplösningar: Av / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768
Autojustering
MENU m → Bild → Autojustering → ENTER E
――Endast tillgängligt i PC-läget.
Justera frekvensvärden/positioner och finjustera inställningarna automatiskt.
Om du väljer Bild av stängs skärmen av. Volymen inaktiveras inte.
Om du vill sätta på skärmen trycker du på vilken knapp som helst utom volymknappen.
Återställ bild
MENU m → Bild → Återställ bild → ENTER E
Återställer det aktuella bildläget till standardinställningarna.
――Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Återställ bild.
Justering av PC-skärm
MENU m → Bild → Justering av PC-skärm → ENTER E
――Endast tillgängligt i PC-läget.
•• Grov / Fin
Tar bort eller minskar bildbruset.
Om bruset inte går att ta bort genom finjustering använder du funktionen Grov för att
justera frekvensen till bästa möjliga läge (Grov) och finjusterar sedan på nytt. Efter
att bruset har minskats ställer du in bilden på nytt så att den justeras efter mitten av
skärmen.
•• Position
Så här justerar du datorskärmens position om den inte är centrerad eller passar på
produktskärmen.
Tryck på knappen ▲ eller ▼ om du vill justera den vertikala positionen. Tryck på knappen
◀ eller ▶ om du vill justera den horisontella positionen.
•• Återställ bild
Återställer bilden till standardinställningarna.
63
Kapitel 07
Skärmdisplay
Bild
Skärmdisplay
System
Ljud
?
Bildskärmsorientering
Skärmdisplay
Bildskärmsorientering
Skärmskydd
MENUm → Skärmdisplay → Bildskärmsorientering → ENTERE
Meddelandevisning
Menyspråk
Återställ skärmdisplay
Support
Svenska
Skärmmenyorientering
Ställ in menyskärmens orientering.
•• Liggande: Visa menyn i liggande läge (standardinställning).
•• Stående: Visa menyn i stående läge till höger på produktskärmen.
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Källinnehållsorientering
Ställ in orienteringen av innehåll från externa enheter som ansluts till produkten.
•• Liggande: Visa skärmbilden i liggande läge (standardinställning).
•• Stående: Visa skärmbilden i stående läge.
――Stående-orienteringsläget stöds inte när en UHD-upplösning används.
Bilförhållande
Ställ in den roterade skärmen på helskärmsläge eller originalformat.
•• Helskärm: Visa den roterade skärmen i helskärmsläge.
•• Standard: Visa den roterade skärmen i originalbildformatet.
――Bara tillgängligt när Källinnehållsorientering är inställt på Stående.
64
Skärmskydd
Timer
Du kan ställa in timern för Skärmskydd.
MENUm → Skärmdisplay → Skärmskydd → ENTERE
Funktionen Skärmskydd stoppas automatiskt efter en angiven tid.
För att minska risken för skärminbränning är enheten försedd med inbränningsskyddstekniken
Pixelskiftning.
Pixelskiftning flyttar bilden en aning på skärmen.
Med tidsinställningen Pixelskiftning kan du programmera tiden mellan bildskiftningen i
minuter.
•• Timer (Av / Upprepa / Intervall)
–– Av
–– Upprepa: Visa mönstret som motverkar skärminbränning med ett visst intervall.
–– Intervall: Visa mönstret som motverkar skärminbränning under en viss tid (från starttill sluttid).
――När Ställ klockan är konfigurerat, aktiveras Intervall.
――Period, Starttid och Sluttid aktiveras bara när Timer är inställd på Upprepa eller
Pixelskiftning
Intervall.
Minimera risken för bildinbränning genom att flytta bilden ett antal pixlar horisontellt eller
vertikalt.
•• Pixelskiftning (Av / På)
――Vågrät, Lodrät och Tid aktiveras bara när Pixelskiftning är inställd på På.
•• Vågrät: Anger hur många pixlar skärmen ska flyttas horisontellt.
•• Lodrät: Anger hur många pixlar skärmen ska flyttas vertikalt.
•• Tid: Ange tidsintervallet för den horisontella respektive vertikala förflyttningen.
Tillgängliga Pixelskiftning-inställningar och optimala inställningar.
Tillgängliga
inställningar
Optimala inställningar
•• Period: Ange tidsintervallet för att aktivera Skärmskydd-funktionen.
――Det här alternativet är aktiverat om Upprepa är inställt på Timer.
•• Starttid: Ange starttiden om du vill aktivera skärmskyddsfunktionen.
――Det här alternativet är aktiverat om Intervall är inställt på Timer.
•• Sluttid: Ange sluttiden om du vill inaktivera skärmskyddsfunktionen.
――Det här alternativet är aktiverat om Intervall är inställt på Timer.
Direktvisning
Välj den skärmsläckare du vill ska visas direkt.
•• Av / Tonande skärm
Vågrät (pixlar)
0~4
4
Lodrät (pixlar)
0~4
4
Tid (minuter)
1 min ~ 4 min
4 min
――Värdet för Pixelskiftning kan variera beroende på produktens storlek (tum) och läge.
Grå sida
När skärmen är inställd på bildformatet 4:3 kan du reglera ljusstyrkan på de vita marginalerna
på sidorna för att skydda skärmen.
•• Av / Ljus / Mörk
――Om man visar en stillbild eller en 4:3-bild under en längre stund kan detta göra att bilden
bränns in i skärmen. Detta är inte ett fel hos produkten.
65
Meddelandevisning
Menyspråk
MENUm → Skärmdisplay → Meddelandevisning → ENTERE
MENU m → Skärmdisplay → Menyspråk → ENTER E
Källinformation
Ställ in menyspråk.
――En ändring i språkinställningen tillämpas bara för skärmmenyerna. Den används inte för
Välj om skärmmenyn ska visas när ingångskällan ändras.
andra funktioner i datorn.
•• Av / På
Inget signalmeddelande
Välj om skärmmenyn för ingen signal ska visas när ingen signal har upptäckts.
•• Av / På
MDC Meddelande
Återställ skärmdisplay
MENU m → Skärmdisplay → Återställ skärmdisplay → ENTER E
Det här alternativet återställer de aktuella inställningarna under Skärmdisplay till
fabriksinställningarna.
Välj om skärmmenyn för MDC ska visas när produkten kontrolleras av MDC-programmet.
•• Av / På
66
Kapitel 08
System
Bild
Skärmdisplay
System
Ljud
?
Support
Inställning
System
Inställning
Tid
MENU m → System → Inställning → ENTER E
MagicInfo I-källa
Gå igenom den ursprungliga installationen som du gjorde första gången du använde den här produkten.
Byt källa automatiskt
Strömkontroll
Ekolösning
Temperaturkontroll
77
Tid
MENU m → System → Tid → ENTER E
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Du kan konfigurera Ställ klockan och Sovtimer. Du kan också ställa in att produkten ska slås på eller av
automatiskt vid en viss tid med Timer-funktionen.
――Tryck på INFO-knappen om du vill se aktuell tid.
Ställ klockan
Välj Ställ klockan. Välj Datum eller Tid och tryck sedan på E.
Ange siffror med sifferknapparna eller tryck på uppåt- och nedåtpilknapparna. Tryck på vänster- och
högerpilknapparna för att flytta mellan fälten. Tryck på E när du är klar.
――Du kan ställa in Datum och Tid direkt genom att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen.
67
DST
Byt källa automatiskt
Växlar funktionen DST (sommartid) av eller på.
Av / På
•• Startdatum: Ange startdatum för sommartid.
•• Slutdatum: Ange slutdatum för sommartid.
•• Tidförskjutning: Ange korrekt tidsförskjutning för din tidszon.
Sovtimer
Stänger automatiskt av produkten efter en förinställd tidsperiod.
(Av / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Välj en tidsperiod med uppåt- och nedåtpilknapparna, och tryck sedan på E. Om du vill
avbryta Sovtimer väljer du Av.
Fördröjning Ström på
Vid anslutning till flera produkter bör du justera starttiden för varje enskild produkt för att
undvika överbelastning (inom 0–50 sekunder).
MENU m → System → Byt källa automatiskt → ENTER E
Om du slår på skärmen med Byt källa automatiskt På och det tidigare valet av videokälla inte
är aktivt, söker skärmen automatiskt efter olika videoingångskällor för aktiv video.
Byt källa automatiskt
När Byt källa automatiskt är På avsöks skärmens videokälla automatiskt efter aktiv video.
Valet Primär källa aktiveras om den aktuella ingångskällan inte identifieras.
Valet Sekundär källa aktiveras om ingen primär videokälla är tillgänglig.
Om både de primära och sekundära ingångskällorna inte går att identifiera utför skärmen
två sökningar efter en aktiv källa, där varje sökning kontrollera primär och sedan sekundär
källa. Om båda sökningarna misslyckas återgår skärmen till första videokällan och visar ett
meddelande som indikerar att det inte finns någon signal.
När Primär källa är inställt på Alla söker skärmen igenom alla videokällingångar två gånger
i följd efter en aktiv videokälla och återgår sedan till den första videokällan i sekvensen om
ingen video hittas.
Primär återställningsk.
MagicInfo I-källa
Välj om du vill återställa den valda primära ingångskällan när en primär ingångskälla är
ansluten.
――Funktionen Primär återställningsk. inaktiveras om Primär källa är inställd Alla.
MENU m → System → MagicInfo I-källa → ENTER E
――Funktionen MagicInfo I-källa är tillgänglig om en nätverksbox (säljs separat) är ansluten.
Om du trycker på MagicInfo Player I på fjärrkontrollen visas innehåll som är anslutet till
nätverksboxen (säljs separat).
•• DVI / DisplayPort
68
Primär källa
Vilolägeskontroll
Ange Primär källa för den automatiska ingångskällan.
Du kan ställa in skärmen i standby-läge för att användas när en ingångssignal tas emot.
Sekundär källa
Ange Sekundär källa för den automatiska ingångskällan.
――Funktionen Sekundär källa inaktiveras om Primär källa är inställd Alla.
•• Auto
Energisparläget aktiveras om inga ingångssignaler identifieras även om en källenhet är
ansluten till skärmen.
Meddelandet Ingen signal visas om ingen källenhet är ansluten.
•• Av
Meddelandet Ingen signal visas om inga ingångssignaler upptäcks.
――Om Ingen signal visas trots att källenheten är ansluten ska du kontrollera
Strömkontroll
MENU m → System → Strömkontroll → ENTER E
Autopåslagning
Med den här funktionen startas produkten automatiskt när kontakten sätts in. Du behöver inte
trycka på strömknappen.
•• Av / På
kabelanslutningen.
――Om Inget signalmeddelande är inställd på Av kommer Ingen signal-meddelandet inte
att visas.
Ställ i så fall in Inget signalmeddelande till På.
•• På
Energisparläget aktiveras när det inte finns någon insignal.
Nätverk standby
Med den här funktionen behålls nätverksströmmen på när produkten stängs av.
•• Av / På
Ström för PC-modul
Datormodulen kan aktiveras/inaktiveras separat från LFD-skärmen.
Synkad påslagning
Om du vill stänga av LFD-skärmen utan att stänga av datormodulen väljer du Av.
Strömknapp
Strömknappen kan ställas in på att slå på strömmen eller att slå på/av strömmen.
•• Endast ström på: Ställ in strömknappen på att slå på strömmen.
•• Ström på/av: Ställ in strömknappen på att slå på/av strömmen.
•• Av / På
Synkad avstängning
Om du vill aktivera datormodulen utan att aktivera LFD-skärmen väljer du Av.
•• Av / På
69
Ekolösning
MENU m → System → Ekolösning → ENTER E
Energispar
Minska strömförbrukningen genom att justera skärmens ljusstyrka.
•• Av / Låg / Medium / Hög
Skärmlampschema
――Det här alternativet är aktiverat om Ställ klockan är konfigurerat.
Standby, ej sign.
Spara energi genom att stänga av enheten när den inte tar emot någon signal från en
källenhet.
•• Av / 15 min / 30 min / 60 min
――Inaktiverat när en ansluten dator är i energisparläge.
――Produkten slås automatiskt av vid en angiven tid. Tiden kan ändras efter behov.
Autoavst.
Produkten stängs av automatiskt om du inte trycker på en knapp på fjärrkontrollen eller rör en
knapp på produktens frontpanel inom angivet antal timmar för att förhindra överhettning.
•• Av / 4 timmar / 6 timmar / 8 timmar
Skärmlampschema
Aktivera eller inaktivera belysningsschemat.
•• Av / På
Temperaturkontroll
Schema1, Schema2
MENU m → System → Temperaturkontroll → ENTER E
Tid
Den här funktionen identifierar produktens invändiga temperatur. Du kan specificera
temperaturområdet som är acceptabelt.
Panelens ljusstyrka kommer att ändras till den ljusstyrka som ställts in under Ljus vid en
angiven tidpunkt.
Ljus
Justera panelens ljusstyrka. Ju närmare 100 desto ljusare blir panelen.
•• 0 ~ 100
Standardtemperaturen är 77°C.
Rekommenderad temperatur för Temperaturkontroll är 75°C - 80°C (förutsatt att den
omgivande temperaturen är 40°C).
――Skärmen blir automatiskt mörkare om den aktuella temperaturen överskrider den angivna
temperaturgränsen. Om temperaturen fortsätter att stiga slås produkten av för att
förhindra överhettning.
70
Ändra PIN
MENU m → System → Ändra PIN → ENTER E
Skärmen Ändra PIN visas.
Knappen Ström på
Aktivera den här funktionen när du vill att det ska gå att sätta på enheten med strömknappen
på fjärrkontrollen medan Säkerhetslås är aktverat.
•• Av / På
Välj valfri fyrsiffrig kombination som PIN-kod och skriv in den i Ange en ny PIN-kod.. Skriv
samma fyra siffror en gång till i Ange PIN-koden igen..
HDMI Hot Plug
När bekräftelseskärmen stängs trycker du på knappen OK. Produkten har lagrat din nya PINkod.
――Standardlösenord: 0 - 0 - 0 - 0
Den här funktionen används för att aktivera en tidsfördröjning innan en DVI/HDMI-källenhet
startas.
Allmänt
Ramjustering
MENUm → System → Allmänt → ENTERE
MENU m → System → Ramjustering → ENTER E
Säkerhet
Ange din PIN-kod med fyra siffror. Standard-PIN-koden är ”0-0-0-0”.
Om du vill ändra PIN-koden använder du funktionen Ange PIN.
•• Av / På
Denna meny är utformad för att korrigera höjdskillnader vid användning av Delad skärmbild.
•• Auto: Aktiverar menyn på jämna rader, enligt H / V / Position-inställningarna under
Delad skärmbild.
•• Av: Stänger av Ramjustering-menyn.
•• På: Aktiverar menyn oavsett om Delad skärmbild är aktiverad.
Säkerhetslås
Aktiverar låsfunktionen.
•• Av / På
Alla menyer och knappar på produkten och fjärrkontrollen utom knappen LOCK på
fjärrkontrollen låses av funktionen Säkerhetslås.
När du vill låsa upp menyer och knappar trycker du på LOCK och anger lösenordet
(standardlösenord: 0 - 0 - 0 - 0).
Återställ system
MENU m → System → Återställ system → ENTER E
Det här alternativet återställer de aktuella inställningarna under System till
fabriksinställningarna.
71
Kapitel 09
Ljudinställning
Ställ in ljudet (Ljud) för produkten.
Bild
Skärmdisplay
System
HDMI Ljud
Ljud för videosamtal
Återställ ljud
Ljud
?
HDMI Ljud
Ljud
AV(HDMI)
Aktuell källa
MENU m → Ljud → HDMI Ljud → ENTER E
Välj om du vill höra från AV(HDMI) eller PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
Support
Ljud för videosamtal
–– Den visade bilden kan variera beroende på modell.
MENU m → Ljud → Ljud för videosamtal → ENTER E
Välj vilket utgångsljud du vill använda under videosamtal.
•• Aktuell källa / Videosamtal
Återställ ljud
MENU m → Ljud → Återställ ljud → ENTER E
Den visade bilden kan variera beroende på modell. Återställer alla ljudinställningarna till fabriksstandard.
72
Kapitel 10
Support
Programvaruuppdatering
Gå till start
MENU m → Support → Programvaruuppdatering → ENTER E
MENU m → Support → Gå till start → ENTER E
På Programvaruuppdatering-menyn kan du uppgradera produktens programvara till den
senaste versionen.
――Se till att inte stänga av strömmen förrän uppgraderingen är färdig. Produkten slås av och
Kan nås med HOME
på automatiskt när programuppgraderingen är färdig.
――När du uppgraderar programvara återställs alla bild- och ljudinställningar du har gjort till
standardvärdena. Vi rekommenderar att du skriver ned inställningarna så att du enkelt kan
ställa in dem på nytt efter uppgraderingen.
Kontakta Samsung
-knappen på fjärrkontrollen.
Gå till start för att spela upp olika typer av innehåll från en minnesenhet eller ett anslutet
nätverk.
Återställ alla
MENU m → Support → Återställ alla → ENTER E
Det här alternativet återgår till aktuella inställningar för en visning och ställer in till
fabriksinställningar.
MENU m → Support → Kontakta Samsung → ENTER E
Läs den här informationen om produkten inte fungerar som den ska eller om du vill uppgradera
programvaran.
Du kan hitta information om våra Call Centers och hur du gör för att ladda ned produkter och
programvara.
――Kontakta Samsung och leta reda på produktens Modellkod och Programversion.
73
Kapitel 11
Felsökningsguide
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
Innan du kontaktar Samsungs
kundtjänst ska du testa produkten
enligt följande. Om problemet kvarstår
ska du kontakta Samsungs kundtjänst.
Testa produkten
Kontrollera om produkten fungerar normalt genom att använda produkttestfunktionen.
Om skärmen förblir blank när LEd-lampan blinkar när produkten är korrekt ansluten till en dator ska du utföra produkttestning.
Om skärmen förblir blank ska
du kontrollera datorsystem,
videostyrenhet och kabel.
1
Slå av både datorn och produkten.
2
Koppla från alla kablarna till produkten.
3
Slå på produkten.
4
Om Ingen signal visas fungerar produkten som den ska.
Kontrollera upplösning och frekvens
Ej optimalt läge visas ett kort ögonblick om du har valt ett läge som överskrider en upplösning som stöds
(se Upplösningar som stöds).
74
Kontrollera följande.
Installationsfel (datorläge)
Skärmen håller på att slås på och av.
Kontrollera kabelanslutningen mellan produkten och datorn och se till att anslutningen är
säker.
Mellanslag hittas på alla fyra sidor av skärmvisningen när
en HDMI- eller HDMI-DVI-kabel ansluts till produkten och
datorn.
Mellanslagen som hittas på skärmen har inget att göra med produkten.
Mellanslag på skärmen orsakas av datorn eller grafikkortet. För att lösa problemet ska du
justera skärmstorleken i HDMI- eller DVI-inställningar för grafikkortet.
Om grafikkortets inställningsmeny inte har något alternativ för att ändra skärmstorleken ska
du uppdatera grafikkortets drivrutin till senaste version.
(Kontakta tillverkaren av grafikkortet eller datorn för mer information om hur du ändrar
skärminställningarna.)
PC visas i Källa om ingen dator är ansluten.
PC visas alltid i Källa oavsett om en dator är ansluten eller inte.
Skärmproblem
Strömlampan är släckt. Skärmen slås inte på.
Se till att strömsladden är inkopplad.
Ingen signal visas på skärmen.
Kontrollera att produkten är korrekt ansluten med en kabel.
Kontrollera att enheten som är ansluten till produkten som är påslagen.
Ej optimalt läge visas.
Meddelandet visas när en signal från grafikkortet överskrider produktens maximala
upplösning och frekvens.
Se tabellen för standardsignalläge och ställ in maximal frekvens enligt
produktspecifikationerna.
Bilderna på skärmen ser förvridna ut.
Kontrollera kabelanslutningen till produkten.
75
Skärmproblem
Skärmen är inte klar. Skärmen är suddig.
Justera Grov och Fin.
Ta bort alla tillbehör (videoförlängningskabel etc.) och försök igen.
Ställ in upplösning och frekvens till rekommenderad nivå.
Skärmen visas instabilet och skakigt.
Det finns skuggor eller spökbilder till vänster på skärmen.
Kontrollera upplösning och frekvens för dator och grafikkort och se till att de är inställda
i ett intervall som är kompatibelt med produkten. Sedan ändrar du skärminställningarna
om det behövs genom att se produktmenyn för ytterligare informatio och tabellen för
standardsignalläge.
Skärmen är för ljus. Skärmen är för mörk.
Justera Ljusstyrka och Kontrast.
Vitt ser inte riktigt ut som vitt.
Gå till Bild och justera Vitbalans-inställningarna.
Det finns ingen bild på skärmen och strömlampan blinkar
varannan till varje hel sekund.
Produkten är i energisparläge.
Produkten stängs av automatiskt.
Gå till System och se till att Sovtimer är inställt på Av.
Tryck på valfri knapp på tangentbordet eller flytta på musen för att återgå till föregående
skärm.
Om en dator är ansluten till produkten kontrollerar du datorns status.
Se till att strömkabeln är ordentligt ansluten till produkten och strömuttaget.
Om ingen signal från en ansluten enhet upptäcks stängs produkten av automatiskt efter 10 till
15 minuter.
Produktens bildkvalitet skiljer sig något åt från kvaliteten
i butiken där den inhandlades.
Använd en HDMI-kabel för att få HD-bildkvalitet (High-Definition).
76
Skärmproblem
Bilden ser inte normal ut.
Kodat videoinnehåll kan göra att bilden ser förvrängd ut i snabba rörliga scener, till exempel
sportevenemang eller actionfilmer.
Låg signalnivå eller dålig bildkvalitet kan göra att bilden ser förvrängd ut. Det betyder inte att
produkten är defekt.
En mobiltelefon inom en radie på en meter kan orsaka brus på analoga och digitala produkter.
Ljusstyrka och färg ser konstiga ut.
Gå till Bild och justera skärminställningarna, till exempel Bildläge, Färg, Ljusstyrka och
Skärpa.
Gå till System och justera Energispar-inställningarna.
Återställ skärminställningarna till standardinställningarna.
Streckade linjer visas på kanterna.
Om Bildstorlek är inställt på Anpassa t. skärm ändrar du inställningen till 16:9.
Streck (röda, gröna eller blå) visas på skärmen.
Strecken visas när något är fel på DATA SOURCE DRIVER IC på bildskärmen. Kontakta
Samsungs kundtjänst för att lösa problemet.
Bilden verkar instabil och hänger sig sedan.
Bilden kan hänga sig om du använder en annan upplösning är den rekommenderade eller
om signalen är instabil. Du löser problemet genom att ändra datorupplösningen till den
rekommenderade.
77
Skärmproblem
Det går inte att visa bilden i helskärm.
En uppskalad SD-innehållsfil (4:3) kan orsaka svarta fält på båda sidor av en HD-kanalskärm.
En videofilm i ett annat bildformat är produktens, kan orsaka svarta fält längst upp och längst
ned på skärmen.
Ändra skärmstorleken till helskärm på produkten eller källenheten.
Ljudfel
Det finns inget ljud.
Kontrollera att ljudkabeln är ordentligt ansluten eller ändra volymen.
Kontrollera volymen.
Volymen är för låg.
Justera volymen.
Om volymen fortfarande är för låg efter att du har vridit upp den till maxnivå ska du justera
volymen på datorns ljudkort eller programvaran.
Bilden visas men inget ljud hörs.
Om en HDMI-kabel är ansluten kontrollerar du ljudutgångsinställningarna på datorn.
Om en källenhet används
•• Se till att ljudkabeln är ordentligt ansluten till ljudingångsporten på produkten.
•• Kontrollera ljudutgångsinställningarna på källenheten.
(Om exempelvis en HDMI-kabel är ansluten till bildskärmen kan ljudinställningen på
kabelboxen behöva ändras till HDMI.)
Om en DVI-HDMI-kabel används krävs en separat ljudkabel.
Om det finns ett hörlursuttag på produkten ser du till att ingenting är anslutet till det.
Anslut strömkabeln till enheten igen och starta om enheten.
78
Ljudfel
Det brusar från högtalarna.
Kontrollera kabelanslutningen. Se till att ingen videokabel är ansluten till ljudingångsporten.
Kontrollera signalstyrkan efter att ha anslutit en kabel.
Låg signalnivå kan ge skadat ljud.
Det hörs ett lågt ljud när volymen är avstängd.
Justera volymen på de externa högtalarna.
Huvudhögtalarnas ljudinställningar är inte desamma som inställningarna för de inbyggda
högtalarna.
Om du ändrar eller stänger av ljudet på produkten påverkas inte en extern förstärkare
(avkodare).
Fjärrkontrollsfel
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Se till att batterierna sitter i åt rätt håll (+/-).
Kontrollera om batteriet är slut.
Kontrollera om det är strömavbrott.
Se till att strömsladden är inkopplad.
Kontrollera speciell belysning eller neonskyltar som kan vara påslagna i närheten.
Källenhetsfel
Ett signalljud hörs när min dator startar.
Om en signal hörs när datorn startar ska du låta den komma på service.
79
Andra problem
Produkten luktar plast.
Plastlukten är normal och försvinner med tiden.
Ljudet eller bilden försvinner då och då.
Kontrollera kabelanslutningen och anslut den igen om det behövs.
Om du använder en mycket hård eller tjock kabel kan det skada ljud- och bildfiler.
Se till att kablarna är flexibla och hållbara. När du monterar produkten på en vägg bör du
använda högervinklade kablar.
Det förekommer små partiklar på kanterna av produkten.
Partiklarna tillhör produktdesignen. Produkten är inte skadad.
När jag försöker ändra datorns upplösning visas
meddelandet "Ej tillgängligt läge".
Meddelandet "Ej tillgängligt läge" visas om ingångskällans upplösning överstiger
bildskärmens maximala upplösning.
Du kan lösa problemet genom att ändra datorupplösningen till en upplösning som stöds av
bildskärmen.
Det kommer inget ljud från högtalarna i HDMI-läge när en
DVI-HDMI-kabel är ansluten.
DVI-kablarna överför inga ljuddata.
HDMI svärta fungerar inte på en HDMI-enhet med YCbCrutgång.
Funktionen är endast tillgänglig när en källenhet, till exempel en dvd-spelare och digital-tvbox, är ansluten till produkten via en HDMI-kabel (RGB-signal).
Det hörs inget ljud i HDMI-läge.
Färgerna i bilden ser inte normala ut. Bild eller ljud är kanske inte tillgängliga. Det här kan
inträffa om en källenhet som bara har stöd för en äldre version av HDMI-standarden är
ansluten till produkten.
Se till att ljudkabeln är ansluten till rätt ingång för att aktivera ljudet.
Om problemet uppstår ansluter du en ljudkabel tillsammans med HDMI-kabeln.
En del datorgrafikkort känner inte automatiskt igen HDMI-signaler som inte innehåller ljud.
Välj i så fall en ljudingång manuellt.
Ljudingång
Skärmläge
PC
Auto
Datorinställningar
DVI PC
Audio In (Stereoportar)
Datorinställningar
80
Andra problem
HDMI-CEC fungerar inte.
Produkten fungerar inte med HDMI-CEC-funktionen.
Om du vill använda flera externa enheter som är kompatibla med HDMI-CEC-funktionen och
anslutna till någon av HDMI1- och HDMI2-portarna på produkten, stänger du av HDMI-CECfunktionerna på alla de externa enheterna. Externa enheter innefattar Blu-ray- och DVDspelare.
Om du använder en extern enhet samtidigt som dess HDMI-CEC-funktion är aktiverad, kan
det automatiskt stoppa andra externa enheter.
Om du vill ändra HDMI-CEC-inställningarna kan du läsa i användarhandboken för enheten
eller kontakta dess tillverkare.
IR-sensorn fungerar inte.
Se till att sensorlampan tänds när du trycker på en knapp på fjärrkontrollen.
•• Om lampan inte tänds stänger du av strömmen och sätter på den igen på baksidan av
produkten.
(Strömlampan lyser rött när skärmen stängs av.)
Om sensorlampan fortfarande inte lyser trots att strömmen har stängts av och satts på
igen, kan ett internt uttag ha frånkopplats.
Lämna in produkten på närmaste servicecenter.
•• Om sensorlampan som är påslagen inte blinkar rött när du trycker på en knapp på
fjärrkontrollen, kan IR-sensorn vara skadad.
Lämna in produkten på närmaste servicecenter.
•• Funktionen är endast tillgänglig när en källenhet, till exempel en dvd-spelare och
digital-tv-box, är ansluten till produkten via en HDMI-kabel (RGB-signal).
När du startar datorn med ingångskällan är inställd på
DisplayPort, visas inte BIOS- och startskärmarna.
•• Starta datorn när skärmen slås på eller ingångskällan inte är DisplayPort.
81
Vanliga frågor
Fråga
Hur ändrar jag frekvens?
Svar
Ställ in frekvensen på grafikkortet.
•• Windows XP: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och teman → Bildskärm → Inställningar → Avancerat →
Bildskärm och ställ in frekvensen i Bildskärmsinställningar.
•• Windows ME/2000: Gå till Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningar → Avancerat → Bildskärm och
ställ in frekvensen i Bildskärmsinställningar.
–– Läs användarhandboken för
datorn eller grafikkortet för
mer information om ändring av
inställningar.
•• Windows Vista: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa → Bildskärmsinställningar
→ Avancerade inställningar → Bildskärm och ställ in frekvensen i Bildskärmsinställningar.
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Ändra upplösning →
Avancerade inställningar → Bildskärm och ställ in frekvensen i Bildskärmsinställningar.
•• Windows 8: Gå till Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Ändra
upplösning → Avancerade inställningar → Bildskärm och ställ in frekvensen i Bildskärmsinställningar.
•• Windows 10: Gå till Inställningar → System → Bildskärm → Avancerade skärminställningar → Egenskaper
för bildskärmskort → Bildskärm, och justera Uppdateringsfrekvens under Bildskärmsinställningar.
Hur ändrar jag upplösningen?
•• Windows XP: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och teman → Bildskärm → Inställningar och justera
upplösningen.
•• Windows ME/2000: Gå till Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningar och ändra upplösningen.
•• Windows Vista: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa → Inställningar för
bildskärm och justera upplösningen.
•• Windows 7: Gå till Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Justera upplösning och
justera upplösningen.
•• Windows 8: Gå till Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Bildskärm → Ändra
upplösning och ställ in upplösningen.
•• Windows 10: Gå till Inställningar → System → Bildskärm → Avancerade skärminställningar, och justera
upplösningen.
82
Fråga
Hur ställer jag in energisparläget?
Svar
•• Windows XP: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och teman → Bildskärm →
Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.
•• Windows ME/2000: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Bildskärm → Inställningar för
skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGARNA på datorn.
•• Windows Vista: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa →
Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.
•• Windows 7: Ställ in energisparläget i Kontrollpanelen → Utseende och anpassning → Anpassa →
Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.
•• Windows 8: Ställ in energisparläget i Inställningar → Kontrollpanelen → Utseende och anpassning →
Anpassa → Inställningar för skärmsläckare eller BIOS-INSTÄLLNINGAR på datorn.
•• Windows 10: Ställ in energisparläget i Inställningar → Anpassning → Låsskärm → Timeoutinställningar för
skärmen → Energialternativ eller datorns BIOS-inställningar.
83
Kapitel 12
Specifikationer
Allmänt
- Storlek
Modellnamn
Skärm
- Visningområde
UH46F5
Storlek
46-klass (45,9 tum / 116,8 cm)
Visningområde
1018,4 mm (H) x 573,0 mm (V)
Nätanslutning
AC 100 till 240 VAC (+/- 10%), 60 / 50 Hz ± 3 Hz
Se etiketten på produktens baksida, eftersom standardspänningen kan variera i olika länder.
H
Miljöaspekter
V
Drift
Temperatur: 0 C–40 C (32 F–104 F)
Luftfuktighet: 10 % till 80 %, icke-kondenserande
Förvaring
Temperatur: -20 C–45 C (-4 F–113 F)
Luftfuktighet: 5 % till 95 %, icke-kondenserande
――Plug & Play
Skärmen kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Tvåvägs datautväxling mellan monitorn och datorns system optimerar
monitorinställningarna. Monitorinstallationen sker automatiskt. Du kan dock anpassa installationsinställningarna efter önskemål
――Tillverkningsprocessen för den här produkten kan leda till att ca 1 bildpunkt per miljoner bildpunkter blir ljusare eller mörkare på skärmen. Detta
påverkar inte produktprestandan.
――Detta är en produkt av klass A. I hemmiljö kan produkten orsaka radiostörningar. I så fall kan användaren behöva vidta nödvändiga åtgärder.
――Detaljerade enhetsspecifikationer finns på Samsung Electronics webbplats.
84
Förinställda tidslägen
――Den här produkten kan ställas in till endast en upplösning för varje skärmstorlek för att uppnå optimal bildkvalitet tack vare panelens karaktär. Därför
kan bildkvaliteten försämras om en annan upplösning än den angivna upplösningen ställs in. För att undvika detta rekommenderar vi att du väljer
optimal upplösning som är specificerad för din produkt.
――Kontrollera frekvensen när du byter en CDT-produkt (ansluten till en dator) mot en LCD-produkt. Om LCD-produkten inte stöder 85 Hz ändrar du den
vertikala frekvensen till 60 Hz med CDT-produkten innan du byter den mot LCD-produkten.
–– Horisontell frekvens
Tiden det krävs för att skanna en rad
från vänster till höger sida av skärmen
kallas en horisontell cykel. Det
resiproka numret på den horisontella
cykeln kallas horisontell frekvens.
Horisontell frekvens uppmäts i kHz.
–– Vertikal frekvens
Produkten visar en enkel skärmbild
flera gånger per sekund (som
fluorescerande ljus) för att visa att
visningen kan ske. Hastigheten för
en enkel bild som visas upprepat
per sekund kallas vertikal frekvens
eller uppdateringshastighet. Vertikal
frekvens uppmäts i Hz.
Modellnamn
Synkronisering
Upplösning
Maximal pixelklocka
UH46F5
Horisontell frekvens
30 - 81 kHz, 30 - 134 kHz (DisplayPort), 30 - 90 kHz (HDMI)
Vertikal frekvens
48 - 75 Hz, 56 - 75 Hz (DisplayPort), 24 - 75 Hz (HDMI)
Optimal upplösning
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maximal upplösning
1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 60 Hz (HDMI1, HDMI2, DP)
148,5 MHz (Analog, Digital), 594 MHz (Displayport, HDMI)
Skärmen justeras automatiskt om en signal som tillhör följande standardsignallägen sänds från din dator. Om signalen som sänds från datorn inte hör
hemma ibland standardsignallägena kan skärmen bli blank med strömlampan på. I så fall ska du ändra inställningarna enligt följande tabell genom att läsa
i bruksanvisningen för grafikkortet.
85
Upplösning
Horisontell frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelklocka
(MHz)
Synkpolaritet
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA/IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
86
Upplösning
Horisontell frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelklocka
(MHz)
Synkpolaritet
(H/V)
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/-
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
67,500
30,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
54,000
24,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
56,250
25,000
297,000
+/+
CEA, 3840 x 2160
112,500
50,000
594,000
+/+
87
Kapitel 13
Appendix
Ansvar för betalservice (kostnad för
kunder)
――När service efterfrågas, trots garantin, kan vi debitera dig för ett besök av en
servicetekniker i följande fall.
Inget fel på produkten
Rengöring av produkten, justering, förklaring, ominstallation osv.
•• Om en servicetekniker ger instruktioner för hur produkten ska användas eller bara
justerar inställningar utan att montera isär produkten.
•• Om en defekt har orsakats av yttre miljöfaktorer (Internet, antenn, kabelsignal osv,)
•• Om en produkt har installerats om eller om extra enheter har anslutits efter det att den
köpta produkten installerades första gången.
•• Om en produkt har installerats om för att flyttas till en annan plats eller till ett annat
hus.
•• Om kunden begär användningsinstruktioner på grund av en produkt från ett annat
företag.
•• Om kunden begär instruktioner för att använda nätverket eller ett program från ett
annat företag.
En skada på produkten som orsakats av kunden
Skada på produkten orsakad av kundens felhantering eller felaktiga reparation.
Om en skada på produkten har orsakats av:
•• yttre påverkan eller fall.
•• Användning av tillbehör eller separat sålda produkter som inte specificerats av Samsung.
•• Reparation av en person förutom en tekniker från ett annat serviceföretag eller partner
till Samsung Electronics CO.; Ltd.
•• Ommodellering eller reparation av produkten utförd av kunden.
•• Användning av produkten med felaktig spänning eller icke-auktoriserade elektriska
anslutningar.
•• Säkerhetsföreskrifterna i användarhandboken har inte följts.
Annat
•• Om produkten skadats på grund av en naturkatastrof. (åska, brand, jordbävning,
översvämning osv.)
•• Om förbrukningskomponenter har förbrukats. (batterier, toner, lysrör, munstycke,
vibrator, lampa, filter, band osv.)
――Om kunden begär service och produkten inte har något fel kan en serviceavgift tas ut. Läs
därför alltid användarhandboken först.
•• Om kunden begär installation och konfigurering av programvara för produkten.
•• Om en servicetekniker tar bort/rengör damm eller främmande material inuti produkten.
•• Om kunden begär en installation ytterligare efter att ha köpt produkten via
hemshopping eller online.
88
Optimal bildkvalitet och förebyggande
efterbildsinbränning
Optimal bildkvalitet
•• På grund av produktens tillverkningsmetoder kan ungefär 1 pixel per miljon (1 ppm) vara
ljusare eller mörkare på panelen. Detta påverkar inte produktprestandan.
–– Antal underpixlar enligt paneltyp: 6.220.800
•• Kör Autojustering om du vill förbättra bildkvaliteten. Om bilden fortfarande innehåller brus
när du har gjort en autojustering, ställer du in Grov eller Fin.
Vad är inbränning av efterbilder?
Inbränning av efterbilder ska inte inträffa när LCD-skärmen fungerar normalt. Normal
användning står för ett kontinuerligt föränderligt videomönster. Om LCD-skärmen visar ett
fast mönster under en längre tid (mer än 12 timmar) kan det inträffa en lätt spänningsskillnad
mellan elektroderna i pixlarna som kontrollera liquid crystals.
En sådan spänningsskillnad mellan elektroderna ökar över tid och gör liquid crystals tunnare.
När detta inträffar kan en tidigare bild ligga kvar på skärmen när mönstret ändras. För att
förhindra detta måste den samlade spänningsskillnaden minskas.
――Inbränning av efterbilder ska inte inträffa när LCD-skärmen används under rätta
förhållanden.
Svart matris
Gemensam
elektrod (ITO)
Färgfilter
•• Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder
och defekta pixlar.
–– Aktivera energisparläge eller en dynamisk skärmsläckare om du inte ska använda
produkten under en längre tid.
Förhindra inbränning av efterbilder
Källa
Utgång
Ange mönster för att motverka skärminbränning
Mönstret som motverkar skärminbränning fungerar automatiskt i standbyläge.
•• Inaktivera mönstret som motverkar skärminbränning
Tryck på 2 → 2 → 7 → CH → 0 på fjärrkontrollen.
TFT
Gate
Pixelelektrod (ITO)
Lagringskapacitetsgivare (Cs)
Databusslinje
Om fjärrkontrollampan blinkar en gång är mönstret inaktiverat.
•• Aktivera mönstret som motverkar skärminbränning
Tryck på 2 → 2 → 7 → CH → 0 på fjärrkontrollen.
Om fjärrkontrollampan blinkar två gånger är mönstret aktiverat.
――När skärmen är avstängd är mönstret som motverkar skärminbränning igång i två timmar.
――När mönstret som motverkar skärminbränning är påslaget går det åt extra mycket ström.
89
Förhindra inbränning av efterbilder
――Bästa sättet att skydda produkten från inbränning av efterbilder är genom att slå av
strömmen eller ställa in datorn eller låta systemet köra en skärmsläckare när den inte
används. Garantin kan vara begränsad beroende på bruksanvisning.
•• Stänga av, skärmsläckare och energisparläge
–– Stäng av produkten i 2 timmar efter att du har använt den i 12 timmar.
–– Gå till Egenskaper för bildskärm > Strömkälla på datorn och ange efter dina önskemål
när produkten ska stängas av.
–– Använda en skärmsläckare efter rekommendationerna.
Det är bäst att använda en skärmsläckare som bara har en färg eller en rörlig bild.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
•• Regelbunden färgförändring
–– Använd 2 färger
Växla mellan 2 färger var 30:e minut så som visas ovan.
Type 1
•• Regelbunden textfärgsförändring
–– Använd ljusa färger med liknande ljusstyrka.
Interval (Intervall): Ändra textfärgen och bakgrundsfärgen var 30:e minut
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
–– Flytta och ändra texten var 30:e minut så som visas nedan.
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Undvik kombinationer av text- och bakgrundsfärg för kontrasterande ljusstyrka.
(Ljus: anger ljus- eller mörkervärdet i en färg, vilket varierar beroende på mängden
utstrålande ljus.)
――Undvik att använda grått, eftersom det kan bidra till inbränning av efterbilder.
――Undvik att använda färger med kontrasterande ljusstyrka (svartvitt, grått).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
–– Visa en rörlig bild regelbundet tillsammans med en logotyp.
Interval (Intervall): Visa en rörlig bild tillsammans med en logotyp i 60 sekunder efter 4
timmars användning.
90
Licens
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
91
Terminologi
480i/480p/720p/1080i/1080p____
Var och en av
skanningshastigheterna
ovan hänvisar till antalet
effektiva skanningsrader, som
avgör skärmupplösningen.
Skanninghastigheten kan indikeras i
(sammanflätat) eller p (progressivt)
läge, beroende på skanningmetod.
- Skanning
Skanningen hänvisar till en process
för att skicka pixlar som formar en
bild progressivt. Ett stort antal pixlar
ger en klarare och mer levande bild.
- Progressivt
I progressivt skanningläge
skannas alla pixelrader en i taget
(progressivt) på skärmen.
- Sammanflätat
I sammanflätat skanningläge
skannas varannan pixelrad uppifrån
och ned först och sedan skannas
återstående pixelrader (som inte
skannades).
Ej sammanflätat läge och
Sammanflätat läge____ Ej
sammanflätat läge (progressiv
skanning) visar en horisontell linje
uppifrån och ned på skärmen.
Sammanflätat läge visar ett udda
antal linjer först och ett jämnt antal
linjer därefter. Ej sammanflätat
läge används i monitorer, eftersom
det producerar en mycket klar och
tydlig skärm och sammanflätat läge
används huvudsakligen för TV.
Bildpunktsavstånd____ Skärmen
består av röda, gröna och blå
bildpunkter. Ett kortare avstånd
mellan punkterna producerar
en högre upplösning. Dot pitch
(bildpunktsstopp) står för skillnaden
mellan det kortaste avståndet
mellan punkter av samma färg.
Dot pitch (bildpunktsstopp) mäts i
millimeter.
Vertikal frekvens____ Produkten
visar en bild många gånger per
sekund (som ett lysrör som blinkar)
för att visa den bild som användaren
ska se. Hastigheten för en enkel
bild som visas upprepat per sekund
kallas vertikal frekvens eller
uppdateringshastighet. Vertikal
frekvens uppmäts i Hz.
60 Hz står exempelvis för en enkel
bild som visas 60 gånger per sekund.
Horisontell frekvens____ Tiden
det krävs för att skanna en rad
från vänster till höger sida av
skärmen kallas en horisontell
cykel. Det resiproka numret på
den horisontella cykeln kallas
horisontell frekvens. Horisontell
frekvens uppmäts i kHz.
Källa____ Ingångskällan hänvisar
till en videokällenhet som är
ansluten till produkten, såsom en
videokamera eller en video- eller
DVD-spelare.
Plug & Play____ Plug & Play är en
funktion som möjliggör automatiskt
informationsutbyte mellan en skärm
och en dator och har som syfte att
skapa en optimal visningsmiljö.
Produkten använder VESA DDC
(internationell standard) för att köra
Plug & Play.
Upplösning____ Upplösningen är
antalet horisontella punkter (pixlar)
och vertikala punkter (pixlar) som
bildar en skärm. Den representerar
nivån för visningsdetaljer. En högre
upplösning gör det möjligt att
visa mer data på skärmen och är
praktisk för att utföra flera uppgifter
samtidigt.
En upplösning på 1920 X 1080
består av 1920 horisontella pixlar
(horisontell upplösning) och
1080 vertikala pixlar (vertikal
upplösning).
DVD (Digital Versatile Disc)____
DVD:n är en masslagringsskiva
i CD-storlek där du kan spara
multimedia (ljud, video och
spel) och som utnyttjar MPEG-2videokomprimeringsteknik.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Detta är ett
gränssnitt som kan anslutas till en
digital ljudkälla och en högupplöst
videokälla med en enda kabel utan
komprimering.
MDC (Multiple Display Control)____
MDC (Multiple Display Control)
är ett program som gör att flera
skärmar kan styras samtidigt
på en dator. Kommunikationen
mellan en dator och en skärm sker
genom att använda RS232C (seriell
datasändning) och RJ45-kablar
(LAN).
92

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 116.8 cm (46") 1920 x 1080 pixels 700 cd/m²
  • Direct-LED DID 8 ms
  • Ethernet LAN

Related manuals

advertisement