Samsung | WA11F5S3QRY/ST | Samsung WA10F5S3QRY/ST User Manual

WA��F�S�QR
WA��F�S�QR
WA��F�S�QR
WA��F�S�QR
เครื�องซักผ้า
คู่มือผู้ใช้
คู่มอื นี�พมพ์
ิ จากกระดาษรไีซเคิล ���%
imagine the possibilities
ขอขอบคณ
ุ ที�เลือกซื�อผลิตภัณฑ์ Samsung
ในการรบับริการทีค� รบครนัยิ�งขึ�น โปรดลงทะเบยีนผลติภัณฑ์ได้ที�
www.samsung.com/register
DC��-�����A-��
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-03_TH
24/02/2014
สารบัญ
คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย
3
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ
การตดิตง้ัเครอ่ืงซกัผา
6
6
9
10
คาํอธบิายสวนตางๆ
วธิซีกัอตัโนมตัติามชนดิของเนอ้ืผา
แผงควบคมุ
ฟงกชน
ั แบบกาํหนดเอง
12
12
ฟงกชนัแบบกาํหนดเอง
การตดิตง้ัและการบาํรงุรกัษา
13
13
13
13
14
15
16
16
17
17
17
17
สภาพแวดลอม
การปรบัระดบั
การตอทอจายนา้ํ
การตดิตง้ัแผงปองกนัหนู (อปุกรณเสรมิ)
วธิตีอทอนา้ํทง้ิ (อปุกรณเสรมิ)
การเตมิผงซกัฟอก
การเพม่ินา้ํยาปรบัผานมุ
ตวักรองขอตอทอจายนา้ํ
การทาํความสะอาดตวักรอง
การทาํความสะอาดตวักรองปม (อปุกรณเสรมิ)
การทาํความสะอาดชองใสผงซกัฟอก
การแกไขปญ
 หา
18
18
การแกไขปญ
 หา
เครอ่ืงซกัผาไมทาํงาน
19
19
เครอ่ืงซกัผาไมทาํงาน
ขอมลูจาํเพาะ
20
ขอมลูจาํเพาะ
3
20
2_ สารบัญ
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-02_TH
24/02/2014
คําแนะนําเพื่อความปลอดภัย_3
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-02_TH
F500S_W3050_WA11F5_BEST+BETTER-03272A-01_TH.indd
Sec2:4
24/02/2014 12:26:50
2013-05-08
การติดตั้งเครื่องซักผา
คําอธิบายสวนตางๆ
คูมือผูใชเลมนี้ประกอบดวยขอมูลการใชงานทั่วไป
โปรดตรวจสอบวาคูมือผูใชนี้ตรงกับรุนของเครื่องซักผาของคุณ
ทอจายนํ้า (เย็น)
ฝาปด
โปรดปดฝาตลอดเวลาที่ซักและปนผา
ทอจายนํ้า (รอน)
ชองใสผงซักฟอก
ชองจายนํ้ายาปรับผานุม
Filter (เครื่องกรอง)
เครื่องจะดักจับเศษดายระหวาง
การซัก
แผงควบคุมดานหนา
ถังปนหมาด
สายไฟ
สายลงกราวด
ถาทอนํ้าเปนทอโลหะ โปรดครอบ
ปลายของสายกราวด
แผงกันหนู
ทอระบายนํ้า
ขาตั้งปรับได
ปรับความยาวของขาเมื่อติดตั้ง
เครื่องซักผา
6_การติดตั้งเครื่องซักผา
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-02_TH
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-01_TH.indd
Sec3:8
24/02/2014 12:38:10
2013-05-08
การตรวจสอบก่อนซักและการดูแลเสื้อผ้า
การติดตั้งเครื่องซักผา_7
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-02_TH
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-01_TH.indd
Sec3:9
24/02/2014
01 การติดตั้งเครื่องซักผ้า
โปรดปฏิบัติตามสิ่งที่ตองตรวจสอบตอไปนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาของเครื่องซักผาและความเสียหายตอเสื้อผา
• ถาปญหาดานลางนี้เกิดจากขอผิดพลาดของลูกคา จะมีคาใชจายในการบํารุงรักษาแยกตางหาก
การตรวจสอบกอนเริ่มตนการซัก
ตรวจสอบวาผาสีตกหรือไม
• ใสนํ้ายาซักผาในผาขนหนูสีขาว และผาที่ตองการตรวจสอบ ในตําแหนงที่สังเกตไดยาก จากนั้นนํามาถูกันแรงๆ ดูวามีสีที่ตกไปที่ผาหรือไม
• โปรดใชความระมัดระวังกับผาพันคอและผานําเขา เนื่องจากผาเหลานี้อาจเปลี่ยนสีไดงาย
• ตรวจสอบรอยเปอนหรือสิ่งสกปรกบางสวน
• ถาพบรอยเปอน ใชผาขนหนูชุบนํ้ายาซักผาเพื่อถูไปในทิศทางเดียว
• กอนที่จะซัก ใชนํ้ายาซักผากับแขนเสื้อ คอปก สาบเสื้อ และกระเปา โดยใชแปรงขัด
ผาที่มีการอัดจีบซึ่งทําจากผาขนสัตวจะตองดูแลเปนพิเศษดวยการยึดดวยดายกอนที่จะซัก และนําออกหลังจากที่ผาแหงแลว
ผาที่ซักไมได
ผ้าที่อาจเปลี่ยนรูปเนื่องจากเปียกน้ํา
• เมื่อเปยกนํ้า ผาบางชนิด เชน เนคไท เสื้อชั้นใน แจ็กเก็ต สูท และเสื้อโคทอาจเปลี่ยนลักษณะได เชน หดตัวและเปลี่ยนสี เนื่องจากผาเหลานี้ทําจาก
เรยอง โพลีโนสิค และเสนใยผสม
• ผาที่มีการอัดจีบ รอยพิมพ หรือมีเรซิน จะเปลี่ยนรูปไดงายเมื่อแชนํ้า
• ผลิตภัณฑที่เปลี่ยนสีงาย ทําจากฝาย ขนสัตว ไหม หนัง เครื่องประดับเสื้อผาที่ทําดวยหนัง ตลอดจนเครื่องประดับอื่นๆ
• หามซักผาเหลานี้ โดยไมไดปฏิบัติตามคําแนะนําตามปายของผลิตภัณฑ
ขอมูลเกี่ยวกับสารซักฟอก
• เมื่อสารซักฟอกไมละลาย ใหใชนํ้าอุน (ประมาณ 40 °C) เพื่อละลายสารซักฟอก
• ใชผงซักฟอกแตพอดี
• แมวาจะใชผงซักฟอกปริมาณมาก ผลลัพธของการซักจะไมแตกตางกันมากนัก แตจะทําใหเสื้อผาเสียหายเนื่องจากลางไมเพียงพอ
ข้อควรระวัง
• สารฟอกสีอาจทําใหผาเสียหาย เนื่องจากมีฤทธิ์เปนดางรุนแรง
• ซักลางผาใหสะอาด เนื่องจากเมื่อผงซักฟอกอาจตกคางอยูในผาจะทําใหมีกลิ่นเหม็น
• ถาใชผงซักฟอกมากเกินไป หรือใชนํ้าเย็น ผงซักฟอกจะละลายไมหมดและคางอยูบนเสื้อผา ทอ หรือถังปน ทําใหเสื้อผาสกปรก
• ในการกําหนดเวลาซัก คุณจะตองใสผงซักฟอกในชองใส ถาเทผงซักฟอกลงบนผาโดยตรง จะทําใหสีตกหรือดางได
ตรวจสอบแรงดน
ั นำ้กอ่นการใชง้าน
• วธิตีรวจสอบแรงดนันำ้ ใหท้ำตามรูปภาพประกอบ คอื นำ้จะตอ้งลน้ออกจากปลายสายยาง
ในระยะ 1.0 เมตร เหนอืกอ๊กนำ้
ประมาณ 1.0 เมตร
การติดตั้งเครื่องซักผา
การดูแลรักษาผากอนการซัก
นําวัตถุตางๆ ออกจากกระเปาเสื้อผาใหหมด
• ขอควรระวัง ตรวจสอบกระเปาเสื้อผาเสมอ กิ๊บติดผมและเหรียญอาจทําใหเสื้อผาและเครื่องซักผาเสียหาย
และอาจทําใหเกิดเสียงดังขณะทํางาน ตรวจสอบกระเปาทุกครั้ง
ถาไมรูดซิปกางเกงปดไวขณะซัก ถังปนอาจเสียหายได โปรดรูปซิปปดไวกอนที่จะซักผา
• โลหะบนเสื้อผาอาจทําใหเกิดความเสียหายกับผาและถังซักได
• กลับผาที่มีกระดุมและเสื้อผาที่มีลายปกกอนที่จะซัก
• เสื้อผาที่มีเชือกยาวอาจพันกับผาชิ้นอื่น และอาจทําใหผาเสียหาย โปรดมัดเชือกไวกอนที่จะซักผา
ผากันนํ้า (ชุดสกี ที่ปดผาออม ฟุตบอรด) ไมสามารถซักได
• เนื่องจากอาจทําใหผาหลุดออกมา หรือทําใหเครื่องซักผาสั่นผิดปกติ ซึ่งจะทําใหเกิดอันตรายตอบุคคลหรือ
ทําความเสียหายใหกับเครื่องซักผา พื้นหรือผาได (ผาออม ผากันนํ้า เสื้อกันฝน ปลอกรม ชุดสกี ผาคลุมรถ
และถุงนอน ฯลฯ)
• เมื่อถังซักหมุน นํ้าจะเขาไปอยูในผาที่กันนํ้าและอาจรวมตัวกันอยูตามมุม ทําใหเกิดการสั่นสะเทือน นอกจากนี้ ผาจะลอยขึ้นและอาจหลุดออก
จากถังซักและทําใหเกิดอันตรายขึ้นได
ขยี้รอยเปอนออกจากผา
• รอยเปอนดินและทรายอาจทําใหผาที่ละเอียดออนเกิดความเสียหาย และทําใหการซักไมสะอาดเทาที่ควร
ซักลวงหนาสําหรับถุงเทา แขนเสื้อ และคอปกเสื้อ กอนที่จะซัก
• สําหรับรอยเปอนที่ปกเสื้อ แขนเสื้อ สาบ และกระเปา ใหทานํ้ายาซักผาและใชแปรงขัดเบาๆ กอนซัก
• ใชผงซักฟอกหรือนํ้ายาซักผา หามใชสบูเนื่องจากจะทําใหถังซักสกปรก
กลับดานของเสื้อผากอนที่จะซัก
• ถาผานั้นมีสิ่งสกปรกมากเกินไป ใหแยกไวซักตางหาก เนื่องจากสิ่งสกปรกเหลานั้นอาจไปเกาะผาอื่นๆ (ฝุน,
เศษดาย)
• ซักผาสีดําและผาขนหนูที่ทอจากผาฝายแยกตางหาก หากคุณซักรวมกัน จะทําใหผาขนหนูมีสิ่งสกปรกไปเกาะ
ตรวจสอบกอนที่จะซัก
ผาแคชเมียรและผาที่มีนํ้าหนักเบาแตมีปริมาตรมาก (เชน ผาประดับลูกไม ชุดชั้นใน ถุงนองไนลอน ผาใย
สังเคราะห เปนตน) อาจลอยขึ้น และทําใหผาไดรับความเสียหาย และทําใหเครื่องซักผาเกิดปญหาขึ้นได ใช
ตาขายสําหรับซักผาเพื่อซักแยกตางหาก
• โปรดใสผาที่มีเชือกยาวๆ ผาลูกไม ผาปูที่นอน ผาขนสัตว ในตาขายสําหรับซักผากอนที่จะซักทุกครั้ง
• ใสผาที่บอบบางในถุงใสผาสําหรับซัก
• ใชถุงซักผาที่มีขายทั่วไป สําหรับการซักเทานั้น
กดผามาน เสื้อผาที่ลอยนํ้า หรือยีนส ไมใหลอยนํ้า
• ถาผาลอยนํ้า ใหกดปุม เริ่ม/พัก เพื่อหยุด และกดผาใหจมในนํ้า ถายังซักผาตอไป โดยที่มีผาลอยอยู จะทําใหผา
และเครื่องซักผาเสียหาย และทําใหการซักไมไดผลดี
8_การติดตั้งเครื่องซักผา
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-02_TH
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-01_TH.indd
Sec3:10
24/02/2014 12:38:11
2013-05-08
วิธีซักอัตโนมัติตามชนิดของเนื้อผา
สิ่งที่ตองตรวจสอบกอนเริ่มตนการซัก:
• ตอทอจายนํ้าเขากับกอกนํ้า เปดกอกคางไว ตอสายไฟ ตรวจสอบวาไดวางทอนํ้าทิ้งราบไว
01 การติดตั้งเครื่องซักผ้า
การซักครั้งแรก
กอนที่จะซักผาเปนครั้งแรก คุณตองเปดเครื่องใหทํางานครบทุกขั้นตอนโดยไมใสผา
โดยดําเนินการดังนี้
1. กดปุม เปด/ปด
2. เปดชองใสผงซักฟอกและใสผงซักฟอกเล็กนอย
3. เปดนํ้าเขาสูเครื่องซักผา
4. กดปุม เริ่ม/พัก
ซึ่งจะเปนการทิ้งนํ้าที่หลงเหลืออยูจากการทดสอบเครื่องของผูผลิต
หมายเหตุพิเศษ!
ฟงกชันตรวจสอบอัตโนมัติ
• จากโปรแกรมซักผาที่เลือก เครื่องจะตรวจสอบปริมาณผาที่ซักโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะกําหนดระดับนํ้า เวลาซัก จํานวนรอบการลางนํ้า และเวลาปน
หมาดสําหรับการซักอัตโนมัติ
• หลังจากเปดเครื่อง เลือกโปรแกรม และกดปุม เริ่ม/พัก ตัวถังจะเริ่มหมุนโดยที่ยังไมมีนํ้า การทํางานนี้จะตรวจสอบปริมาณผาที่อยูในถังซัก ซึ่งไมใช
ปญหาที่เกิดจากเครื่อง หลังจากขั้นตอนการตรวจสอบแลว เครื่องจะจายนํ้าโดยอัตโนมัติ
การใสผงซักฟอกและนํ้ายาปรับผานุม
• โปรแกรมจะตรวจสอบปริมาณผา และระบุระดับนํ้าพรอมกับปริมาณผงซักฟอก จากนั้นจะเริ่มปลอยนํ้าเขาสูเครื่องทันที
• ระหวางการจายนํ้า คุณสามารถเปดชองใสผงซักฟอกและเติมผงซักฟอกเพิ่มได อยางไรก็ตาม ขอแนะนําใหกดปุม เริ่ม/พัก เพื่อใหนํ้าหยุดไหลกอน
แลวจึงใสผงซักฟอก ปดฝาและกดปุม เริ่ม/พัก อีกครั้ง วิธีนี้เปนวิธีที่สะดวกกวา
• หากคุณใสนํ้ายาปรับผานุมไว โปรแกรมจะใสนํ้ายาปรับผานุมในรอบการลางนํ้าสุดทาย
ใสผาในถังซักและเติมผงซักฟอก
• ระวังอยาใสผามากเกินไป ใชผงซักฟอกที่เหมาะสมสําหรับผาที่คุณซัก
•
•
•
หากมีการเปดฝาระหวางการทํางาน เครื่องซักผาจะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย (แตการจายนํ้าจะไมหยุดในกรณีที่เปดฝา)
เมื่อมีการเลือกนํ้ารอน เครื่องจะจายนํ้าจากทอนํ้าเย็นและนํ้ารอนในชวง 20 วินาทีแรก เพื่อถนอมเนื้อผา
คุณสามารถควบคุมเวลาซัก รอบการลางนํ้า และเวลาปนหมาดระหวางการซักไดในทุกโปรแกรม
การติดตั้งเครื่องซักผา_9
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-02_TH
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-01_TH.indd
Sec3:11
24/02/2014 12:38:11
2013-05-08
การติดตั้งเครื่องซักผา
แผงควบคุม
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่แผงควบคุมของเครื่องซักผา
1
2
3
4
5
7
6
8
9
1
จอแสดงผลดิจิตัล
แสดงเวลาที่เหลือในการซัก
แสดงสถานะขอผิดพลาดถาเกิดปญหาในเครื่องซักผา เพื่อใหคุณสามารถดําเนินการแกไข
2
ระดับนํ้า
เครื่องจะปรับระดับนํ้าโดยอัตโนมัติ แตคุณสามารถเลือกระดับนํ้าดวยตนเองดวยการกดปุมนี้ซํ้าๆ
3
ปนหมาดทรงพลัง
กดปุมนี้เพื่อปนผาใหแหงอยางรวดเร็ว
การกดปุมแตละครั้งจะสลับจํานวนนาทีของการปนหมาดทรงพลัง
15 นาที  30 นาที
ฟงกชันปนหมาดทรงพลังจะสามารถเลือกไดเฉพาะกรณีที่ตั้งคารอบการปนหมาดไว
4
ซัก
กดปุมนี้เพื่อเริ่มตนการซักเพียงอยางเดียว หรือเพื่อปรับเวลาในการซัก
คุณสามารถกําหนดเวลาซักตั้งแต 6 ถึง 30 นาที
5
ลาง
กดปุมนี้เพื่อเริ่มตนการลางนํ้าเพียงอยางเดียว หรือเพื่อปรับจํานวนรอบการลางนํ้า
คุณสามารถกําหนดรอบการลางไดถึงหารอบ
6
ปนหมาด
กดปุมนี้เพื่อเริ่มตนการปนหมาดเพียงอยางเดียว หรือเพื่อปรับเวลาในการปนหมาด
คุณสามารถกําหนดเวลาปนหมาดตั้งแต 1 ถึง 9 นาที
เมื่อเลือกเฉพาะรอบการปน เวลาปนหมาดและเวลาคงเหลือทั้งหมดจะตางกัน เนื่องจากเวลาทํางานทั้งหมดจะรวมถึงเวลาปน
เวลาทิ้งนํ้า และหยุดเครื่องซักผา
7
เปด/ปด
กดปุมนี้หนึ่งครั้งเพื่อใชงาน
กดปุมนี้อีกครั้งเพื่อปดเครื่อง
8
เริ่ม/พัก
ใชสําหรับหยุดและเริ่มตนการทํางานอีกครั้ง
ในการเปลี่ยนขั้นตอนการซักระหวางการทํางาน
กดปุมนี้เพื่อหยุด และกดอีกครั้งเพื่อเริ่มตนใหมหลังจากเปลี่ยนขั้นตอนการทํางานแลว
10_การติดตั้งเครื่องซักผา
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-02_TH
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-01_TH.indd
Sec3:12
24/02/2014
โปรแกรม
เลือกโปรแกรมการซักที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ
ซักเร็ว
หากคุณตองการซักผาขนหนูที่ใชบอย หรือผาที่สกปรกนอย เนื่องจากการซักจะเปนไปอยางรวดเร็ว
จึงเหมาะกับผาที่มีนํ้าหนักเบาหรือเปอนนอย
ถนอมผา
เสื้อกันหนาว เสื้อไหมพรม ผาบาง ฯลฯ ที่สามารถซักได
ผาหม
การซักผาที่มีขนาดใหญ เชน ผาหมและผาปูเตียง
ผายีนส
สําหรับการซักอยางสะอาดหมดจด
ลางถังซัก
ใชโปรแกรมนี้เพื่อลางถังซัก เพื่อใหถังซักสะอาดและถูกสุขอนามัย
ไฟสถานะตรวจสอบถังซักจะสวาง เพื่อใหผูใชทราบวาถึงเวลาทําความสะอาดถังซักแลว
พลังการปนที่ทรงประสิทธิภาพของการใบพัดในถังซักจะชวยกําจัดสิ่งปนเปอนจากภายนอกถังซัก
เพื่อปองกันกลิ่นหรือสารพิษ
ล็อคปองกันเด็ก
ฟงกชันนี้ใชสําหรับปองกันเด็ก ผูสูงอายุและผูที่ไมแข็งแรง
1. กดปุม เปด/ปด
2. ในการเปดใชฟงกชัน ล็อคปองกันเด็ก ใหกดปุม ลาง และ ปนหมาด คางไวพรอมกันเปนเวลา 3 วินาที (ถาฟงกชัน ล็อคปองกันเด็ก ทํางาน
ไอคอน ล็อคปองกันเด็ก จะกะพริบ)
3. การทํางานหลังจากเปดใชฟงกชัน ล็อคปองกันเด็ก
• แมวาจะใชฟงกชัน ล็อคปองกันเด็ก แลว ปุมทุกปุมจะใชงานไดจนกวาจะเปดประตู
• เมื่อคุณเปดประตูระหวางการเปดใชงาน ล็อคปองกันเด็ก จะมีเสียงเตือนและขอความแสดงขอผิดพลาด ใน 30 วินาที การระบายนํ้าจะเริ่ม
ทํางานโดยอัตโนมัติ อยางไรก็ตาม ถาคุณปดประตูภายใน 30 วินาที เครื่องจะไมระบายนํ้าออกจนหมด (แสดงขอความแจงขอผิดพลาด “CL”,
“dE”)
• ถาตองการเพิ่มผาหลังจากเปดใชฟงกชัน ล็อคปองกันเด็ก คุณจะตองปดฟงกชัน ล็อคปองกันเด็ก
4. ในการปดฟงกชัน ล็อคปองกันเด็ก ใหกดปุม ลาง และ ปนหมาด คางไวพรอมกันเปนเวลา 3 วินาทีอีกครั้ง (ถาฟงกชัน ล็อคปองกันเด็ก ถูกปด
ไอคอน ล็อคปองกันเด็ก จะกะพริบ)
5. ถาตองการลบการแสดง “CL” หลังจากระบายนํ้าเสร็จสมบูรณแลว ใหปดประตูถังซักและปดเครื่อง จากนั้นเปดขึ้นใหม
- ฟงกชันนี้ใชสําหรับปองกันการบาดเจ็บและการทํางานผิดปกติของผลิตภัณฑ เนื่องจากการใชงานที่ไมถูกตอง หรือการกระทําของเด็ก
ผูสูงอายุ หรือผูที่ไมแข็งแรง
ข้อควรระวัง
- ถาประตูเปดเมื่อฟงกชัน ล็อคปองกันเด็ก ทํางาน นํ้าจะถูกระบายออกเพื่อปองกันไมใหเด็กจมนํ้า
- ถาตองการเพิ่มผาหลังจากเปดใชฟงกชัน ล็อคปองกันเด็ก คุณจะตองปดฟงกชัน ล็อคปองกันเด็ก
- แมวาจะปดเครื่องเมื่อฟงกชัน ล็อคปองกันเด็ก ทํางาน จากนั้นเปดเครื่องใหม ฟงกชัน ล็อคปองกันเด็ก จะยังคงทํางานอยู
- เมื่อใชงาน ล็อคปองกันเด็ก แมวาจะปดเครื่องอยู แตถาประตูเปดอยู เครื่องจะระบายนํ้าออกภายใน 30 วินาที
- ไมสามารถปดฟงกชัน ล็อคปองกันเด็ก ไดเมื่อ CL ปรากฏอยู (แตคุณสามารถปดฟงกชัน ล็อคปองกันเด็ก ไดเมื่อขอผิดพลาด dE
ปรากฏ)
การติดตั้งเครื่องซักผา_11
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-02_TH
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-01_TH.indd
Sec3:13
24/02/2014
01 การติดตั้งเครื่องซักผ้า
11
อัตโนมัติ
ฟงกชันแบบกําหนดเอง
คุณสามารถเลือกฟงกชันสําหรับแตละโปรแกรมการซักได
(ตัวอยาง) สําหรับโปรแกรมซักผาแบบธรรมดาที่สกปรกเพียงเล็กนอย:
เปด/ปด เลือกโปรแกรมซักผาที่สกปรกเล็กนอย  ซัก  เริ่ม/พัก
ซักอยางเดียว
ลางนํ้าอยางเดียว
ปนหมาดอยางเดียว
ซักและลาง
ลางและปนหมาด
ซัก ลาง และปนหมาด
กดปุม เปด/ปด
กดปุม ซัก
กดปุม เริ่ม/พัก
การซักจะดําเนินไปเปนเวลา 1 รอบ
เมื่อกดปุม ซัก ระหวางการซัก จะสามารถเปลี่ยนเวลาซักเปนระหวาง 6 ถึง 30 นาที
กดปุม ลาง
กดปุม เริ่ม/พัก
การลางจะทํางานเปนเวลา 1 รอบ
เมื่อกดปุม ลาง ระหวางการลางนํ้า จะสามารถเปลี่ยนเวลาลางนํ้าเปนระหวาง 1 ถึง 5 ครั้ง
กดปุม ปนหมาด
กดปุม เริ่ม/พัก
การปนหมาดจะดําเนินไปเปนเวลา 4 นาที
เมื่อกดปุม ปนหมาด ระหวางการปนหมาด จะสามารถเปลี่ยนเวลาปนหมาดเปนระหวาง 1 ถึง 9 นาที
กดปุม ซัก และ ลาง
กดปุม เริ่ม/พัก หนึ่งครั้ง
ตรวจสอบปริมาณผา และกําหนดเวลาในการซักและลางโดยอัตโนมัติ (ตัวเลือก)
เมื่อกดปุม ซัก และ ลาง ระยะเวลาในการซักจะกําหนดไวระหวาง 6 ถึง 30 นาที และจํานวนรอบการลาง
จะกําหนดไวระหวาง 1 ถึง 5 รอบ
กดปุม ลาง และ ปนหมาด
กดปุม เริ่ม/พัก หนึ่งครั้ง
การลางและการปนหมาดจะเริ่มตนหลังจากนั้น
เมื่อกดปุม ลาง และ ปนหมาด จํานวนครั้งในการลางนํ้าจะถูกกําหนดระหวาง 1 ถึง 5 ครั้ง และเวลาในการ
ปนหมาดจะกําหนดระหวาง 1 ถึง 9 นาที
กดปุม ซัก, ลาง และ ปนหมาด
กดปุม เริ่ม/พัก หนึ่งครั้ง
ซัก, ลาง และ ปนหมาด จะทํางาน
12_ฟงกชันแบบกําหนดเอง
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-02_TH
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-01_TH.indd
14
24/02/2014
การติดตั้งและการบํารุงรักษา
คูมือผูใชเลมนี้ประกอบดวยขอมูลการใชงานทั่วไป
โปรดตรวจสอบวาคูมือผูใชนี้ตรงกับรุนของเครื่องซักผาของคุณ
สภาพแวดลอม
การปรับระดับ
•
หากตั้งเครื่องซักผาบนพื้นที่ไมไดระดับ เครื่องจะสั่นเพิ่มขึ้น หรือทํางานผิดพลาด ดังนั้น โปรดตรวจสอบวาเครื่องตั้งอยูบนพื้นที่เรียบเสมอกัน
คุณสามารถตรวจดูวาเครื่องตั้งอยูในพื้นที่เรียบเสมอกันได โดยตรวจสอบตําแหนงของถังซัก
Water (นํ้า)
• เปดฝาเครื่องซักผา เทนํ้าในถังซักถึงระดับที่ไมเกินใบพัด และปรับขาตั้งเพื่อใหใบพัดอยูใน
ตําแหนงกึ่งกลางของนํ้าตามที่แสดงในภาพ
• ตั้งเครื่องซักผาใหหางจากําแพงอยางนอย 10 ซม.
• ปรับขาตั้งใหไดระดับ
คลาย
ล็อค
การตอทอจายนํ้า
1.
ถอดขอตอออกจากทอจายนํ้า
2.
ใชไขควงแบบ "+" คลายสกรูที่ตัวแปลง ถัดจากนั้น ใหนําตัวแปลงมาหมุนสวน (b) ตามลูก
ศร จนมีชองวาง 5 มม.
5 mm
3.
ตอขอตอเขากับกอกนํ้าโดยขันสกรูใหแนน จากนั้น หมุน สวน (b) ตามลูกศร และติดสวน (a)
และ (b) เขาดวยกัน
a
b
การติดตั้งและการบํารุงรักษา_13
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-02_TH
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-01_TH.indd
Sec10:15
24/02/2014 12:38:17
2013-05-08
03 การติดตั้งและการบํารุงรักษา
เวนระยะหาง
ควรเวนระยะหางระหวางตัวเครื่องกับกําแพงอยางนอย 10 ซม.
ตั้งเครื่องซักผาไวบนพื้นผิวที่เรียบเสมอกัน
หากตั้งเครื่องซักผาบนพื้นผิวที่เรียบไมเสมอกันหรือไมแข็งแรง เครื่องจะมีเสียง หรือสั่นขณะทํางาน (เอียงไดสูงสุด 1°)
ปรับขาตั้งใหไดระดับ
อยาติดตั้งเครื่องซักผาใกลกับบริเวณที่มีนํ้า
โปรดอยาติดตั้งเครื่องซักผาในหองที่มีไอนํ้า หรือบริเวณที่ฝนสาดถึง ความชื้นอาจทําใหฉนวนไฟฟาเสียหาย และทําใหเกิดอันตรายจากไฟฟาช็อต
หลีกเลี่ยงแสงแดดที่สองถึงโดยตรงหรือเครื่องทําความรอน
เมื่อถูกความรอนโดยตรง ชิ้นสวนที่เปนพลาสติกและที่ใชไฟฟาอาจเสียหายได ดังนั้น โปรดอยาตั้งเครื่องซักผาไวใกลกับเครื่องทําความรอน หรือหมอตม ฯลฯ และบริเวณ
ที่มีแสงแดดสองถึงโดยตรง
การติดตั้งและการบํารุงรักษา
4.
ใหตอทอจายนํ้าเขากับขอตอตัวแปลง ดึงสวน (c) ของทอจายนํ้าลง เมื่อปลอยสวน (c) ทอ
จะตอเขากับตัวแปลงโดยอัตโนมัติ พรอมกับมีเสียง "คลิก"
c
5.
ตอปลายอีกดานของทอจายนํ้าเขากับวาลวนํ้าเขาที่ดานหลังของเครื่อง ไขทอตามเข็มนาฬกา
จนสุด
5-1.
ตอปลายอีกดานของทอจายนํ้าเขากับวาลวนํ้าเขาที่ดานหลังของเครื่อง ไขทอตามเข็ม
นาฬกาจนสุด
•
หากกอกนํ้ามีปากเปนเกลียว ใหตอทอจายนํ้าเขากับกอกตามภาพ หลังจากที่ตอทอแลว หาก
นํ้ารั่วไหลจากทอ ใหทําตามขั้นตอนขางตนซํ้า
หลังจากตอทอแลว หากมีนํ้ารั่วจากทอ ใหทําตามขั้นตอนเดิม
ใชกอกนํ้าแบบทั่วไปในการจายนํ้า
ในกรณีที่สวนปากของทอเปนเหลี่ยมหรือมีขนาดใหญเกินไป ใหถอดวงแหวนรองออกกอนที่จะใสปากทอเขาสูขอตอตัวแปลง
การติดตั้งแผงปองกันหนู (อุปกรณเสริม)
เอียงเครื่องซักผาเล็กนอย และยกแผงขึ้นจนกระทั่งคลิกเขาที่ ดังที่แสดงในภาพ
ดานหนา
1.
ใสแผงกันหนูในรูสําหรับประกอบที่ดานหนา้ทางสวนปลาย
2.
ถาใสยาก ใหยกเครื่องซักผาขึ้นเล็กนอย แลวจึงใส
14_การติดตั้งและการบํารุงรักษา
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-02_TH
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-01_TH.indd
Sec10:16
24/02/2014
วิธีตอทอนํ้าทิ้ง (อุปกรณเสริม)
กรณีที่เครื่องซักผาใชปมนํ้าทิ้ง
ฝาปดทอ
03 การติดตั้งและการบํารุงรักษา
ดึงทอที่มีฝาออกและตอทอภายนอก (อุปกรณเสริม)
ตรวจสอบวาตอทอนํ้าทิ้งเขากับที่ระบายนํ้าอยางแนนหนา ที่ดานหลัง
ของเครื่อง
90~100 ซม.
ทอนํ้าทิ้ง
ตัวนําทอ
ตรวจสอบวาตอทอนํ้าทิ้งเขากับที่ระบายนํ้าอยางแนนหนา ที่ดานขาง
ของเครื่อง
ติดตั้งทอนํ้าทิ้งในตําแหนง 90~100 ซม. เหนือพื้น ปลายของทอนํ้าทิ้ง
จะสามารถอยูในตําแหนงที่จมอยูในนํ้า
ในกรณีของเครื่องซักผาทั่วไป (อุปกรณเสริม)
1.
หลังจากกดวงแหวนขอตอ ใหใสทอนํ้าทิ้ง
2.
หลังจากที่วางทอนํ้าทิ้งตรงที่ตองการแลว ใหตอทอเขากับทางนํ้าออกของเครื่องซักผา
3.
•
โปรดตอทอใหแนน โดยกดวงแหวนขอตอ และดันใหเขากับทางนํ้าออก
ความยาวของทอนํ้าทิ้งนี้สามารถปรับได เพื่อใหไดความยาวที่เหมาะสม
ทางนํ้าออก
วิธีการเปลี่ยนทิศทางของทอนํ้าทิ้ง (อุปกรณเสริม)
•
กดดานของวงแหวนขอตอและดึงทอนํ้าทิ้ง เปลี่ยนทิศทางของทอนํ้าทิ้งและทําตามคําแนะนําขางตน
อีกครั้ง
การติดตั้งและการบํารุงรักษา_15
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-02_TH
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-01_TH.indd
Sec10:17
24/02/2014 12:38:18
2013-05-08
การติดตั้งและการบํารุงรักษา
ขอควรระวังเมื่อใสทอระบายนํ้า
ตํ่ากวา 3 ม.
1.
อยาใชทอที่มีความยาวเกิน 3 ม. เมื่อใชทอนํ้าทิ้งรวมกับทออื่น
2.
เทนํ้าออกจากปลายทอใหหมด
4.
อยาวางทอนํ้าทิ้งลอดใตเครื่องซักผา
ตํ่ากวา 3 ม.
ตํ่ากวา 5 cm
3.
ธรณีประตูไมควรสูงเกินกวา 5 ซม.
ทดสอบ
ตรวจสอบวาคุณไดติดตั้งเครื่องซักผาอยางถูกตอง โดยเรียกใชโปรแกรม ลาง + ปนหมาด หลังจากที่การติดตั้งเสร็จสมบูรณ
การเติมผงซักฟอก
1.
2.
เปดชองใสผงซักฟอกและเพิ่มผงซักฟอกในชอง
เพิ่มผงซักฟอกใหเสมอกัน เพื่อใหไมลนขอบของชองใส
• ใชผงซักฟอกในปริมาณที่พอเหมาะ
ถาคุณใชผงซักฟอกมากกวาปริมาณที่แนะนํา หรือนํ้าเย็นเกินไป และผงซักฟอก
ไมละลายในนํ้าจนหมด จะทําใหหลงเหลืออยูในผา ตลอดจนในทอและถังซัก อาจ
ทําใหเกิดความเสียหายดวยการทําใหผาสีตกหรือสกปรกได
• ถาคุณใชผงซักฟอกและผงซักฟอกคางอยูในผา อาจทําใหเกิดกลิ่นเหม็น ใหลางผา
ในนํ้าสะอาดจนหมดผงซักฟอก
ถาคุณเติมผงซักฟอกลงบนผาโดยตรง อาจทําใหผาสีตก โปรดใสผงซักฟอกในชองใส
ข้อควรระวัง
ถาแรงดันนํ้าตํ่า ผงซักฟอกอาจคางอยูในชองใส
การเพิ่มนํ้ายาปรับผานุม
1.
2.
3.
4.
5.
เมื่อใสนํ้ายาปรับผานุมในปริมาณที่เหมาะสม (สําหรับการซักหนึ่งครั้ง) ในชองใสนํ้ายาปรับผานุม เครื่องจะใสนํ้ายาในรอบการลางครั้งสุดทาย
หามใสผงซักฟอก สารฟอกขาว หรือแปงในชองใสนํ้ายาปรับผานุม
การใชนํ้ายาปรับผานุมมากเกินไปอาจทําใหการซักไมไดผลดีเทาที่ควร
อยาเปดฝาระหวางรอบการปนหมาด ถาใสเร็วเกินไป ประสิทธิภาพของนํ้ายาจะลดลง
อยาทิ้งนํ้ายาปรับผานุมไวในชองใสนํ้ายาปรับผานุมเปนเวลานานๆ
ถาแรงดันนํ้าตํ่า นํ้ายาปรับผานุมอาจคางอยูในชองใส ในกรณีนี้ ใหใสนํ้ายาปรับผานุมในถังซักโดยตรง
16_การติดตั้งและการบํารุงรักษา
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-02_TH
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-01_TH.indd
Sec10:18
24/02/2014 12:38:19
2013-05-08
ตัวกรองขอตอทอจายนํ้า
ดึงตัวกรองออกมา และลางใหสะอาด
2.
ดึงตัวกรองและตอทอเขากับวาลวนํ้าเขาใหแนน
3.
ตรวจสอบวามีรอยรั่วหรือไม
โปรดขันขอตอใหแนน
03 การติดตั้งและการบํารุงรักษา
1.
การทําความสะอาดตัวกรอง
ทําความสะอาดตัวกรองบ่อยๆ เพื่อให้เครื่องซักผ้าสะอาด
1.
ดันสวนบนของตัวกรองไฮยีนและดึงเขาหาตัว
2.
เปดฝาครอบตามที่แสดงในภาพ
3.
ทําความสะอาดตัวกรองไฮยีน
4.
ปดฝาและใสสวนลางของตัวกรองในถังกอน จากนั้นดันตัวกรอง
ใหมีเสียง “คลิก”
การทําความสะอาดตัวกรองปม (อุปกรณเสริม)
1.
2.
3.
วางพรมหรือผาใตตัวกรองเพื่อปองกันนํ้าไหล และหมุนตัวกรองทวนเข็มนาฬกาและดึงออก
นําสิ่งสกปรกออกจากตัวกรอง
ใสตัวกรองกลับเขาที่ดวยการหมุนตัวกรองตามเข็มนาฬกาจนล็อคเขาที่
1
2
3
การทําความสะอาดชองใสผงซักฟอก
1.
2.
3.
ถอดชองใสผงซักฟอกออกจากเครื่องซักผา
ถอดและทําความสะอาดฝาปดขณะลางนํ้าจากชองใสผงซักฟอก
ประกอบฝาปดขณะลางนํ้าและใสชองใสผงซักฟอกในเครื่องซักผา
การติดตั้งและการบํารุงรักษา_17
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-02_TH
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-01_TH.indd
Sec10:19
24/02/2014 12:38:20
2013-05-08
การแกไขปญ
 หา
ปญ
ั หา
เครอ่ืงซกัผาไมทาํงาน
ตรวจสอบ
•
•
•
•
เปดกอกนา้ํแลวหรอืไม
ตอสายไฟแลวหรอืไม
ไฟดบัหรอืไม
นา้ํพอหรอืไม
เครอ่ืงไมท้ิงนา้ํ
•
•
•
•
ทอนา้ํทง้ิวางอยกูบัพน้ืหรอืไม (ไมมปีม)
ทอนา้ํทง้ิจบัตวัเปนนา้ํแขง็เนอ่ืงจากอากาศเยน็จดัหรอืไม
ทอนา้ํทง้ิอดุตนัหรอืไม
ถาไมมนีา้ํไหลใน 30 นาที เครอ่ืงซกัผาจะสงเสยีงเตอืน และจอแสดงเวลาทเ่ีหลอืจะแสดงขอความ “5E”
เครอ่ืงไมจายนา้ํ
•
•
•
•
•
เปดกอกนา้ํแลวหรอืไม
นา้ํไมไหลหรอืไม
ทอจายนา้ํหรอืขอตออดุตนัหรอืไม
นา้ํในกอกไหลตามปกตหิรอืไม
ถาการจายนา้ํไมสน้ิสดุใน 1 ชว่ัโมง หรอืไมมกีารเปลย่ีนแปลงของระดบันา้ํในเวลา 5 นาที (10 นาทสีาํหรบั
บางรนุ) หลงัจากทเ่ีรม่ิการจายนา้ํ เครอ่ืงจะสงเสยีงเตอืนและ “4E” จะปรากฏในสญ
ั ญาณเวลาทเ่ีหลอื
การปนหมาดไมทาํงาน
•
•
ผาในถงักระจายตวัอยางสมดลุหรอืไม
เครอ่ืงซกัผาอยบูนพน้ืเรยีบเสมอกนัหรอืไม
นา้ํลน
•
•
เรม่ิตนใหมหลงัจากปนหมาด
ถาสญ
ั ญาณขอผดิพลาดยงัปรากฏอยู ใหตดิตอตวัแทนฝายบรกิาร
แสดงวาเกดิขอผดิพลาดเนอ่ืงจากฟงกชนัลอ็ค
ปองกนัเดก็
•
ขอความแสดงขอผดิพลาดกะพรบิทกุ 1 วนิาที และเครอ่ืงระบายนา้ํออกพรอมกบัมเีสยีงเตอืน
(ขอความท่ีปรากฏ: “CL” หรอื “dE”)
ฟงกชนันใ้ีชสาํหรบัปองกนัไมใหเดก็จมนา้ํเมอ่ืตกลงในถงัซกั เมอ่ืการระบายนา้ํเสรจ็สมบรูณ และคณ
ุ
ปดเครอ่ืง จากนน้ัเปดใหม เครอ่ืงซกัผาจะทาํงานไดตามปกติ
ถาตองการลบการแสดง “CL” หลงัจากระบายนา้ํเสรจ็สมบรูณแลว ใหปดประตถูงัซกัและปดเครอ่ืง จากนน้ั
เปดขน้ึใหม
•
•
ขอผดิพลาดจากนา้ํรว่ั
•
•
•
ตรวจสอบวาปลายทอนา้ํทง้ิวางอยบูนพน้ืหรอืไม (ทอควรแขวนอยเูหนอืปม - ตวันาํทอ)
ตรวจสอบวาทอนา้ํทง้ิอดุตนัเนอ่ืงจากสง่ิแปลกปลอมหรอืไม
ถามขีอผดิพลาดคงอยู โปรดโทรตดิตอศนูยบรกิาร
18_การแกไขปญหา
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-02_TH
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-01_TH.indd
20
24/02/2014 12:38:22
2013-05-08
เครอ่ืงซกัผาไมทาํงาน
ปญ
 หา
ตรวจสอบ
ไฟฟาดบั
แรงดนัไฟฟาเปนปกตหิรอืไม
ตอสายไฟแลวหรอืไม ตอสายไฟ
 เครอ่ืงไมทง้ินา้ํ
05 เครื่องซักผ้าไม่ทํางาน
ทอนา้ํทง้ิวางอยกูบัพน้ืหรอืไม วางทอนา้ํทง้ิ
ทอนา้ํทง้ิพบัอยหูรอืไม แกไขการพบัของทอ
ทอระบายนา้ํทง้ิอดุตนัหรอืไม นาํสง่ิอดุตนัออกใหหมด
เครอ่ืงซกัผาไมทาํงาน
ฝาปดเครอ่ืงซกัผาเปดอยหูรอืไม
 ปดฝา
กดปมุ พกั ไวหรอืไม
 กดปมุ เรม่ิ/พกั อกีครง้ั และตรวจสอบวาเครอ่ืงซกัผาทาํงานตอหรอืไม
มนีา้ํในถงัสงูถงึระดบัหรอืไม
 หากแรงดนันา้ํตา่ํ เครอ่ืงซกัผาจะรอเปนเวลานานขน้ึ กอนทจ่ีะเรม่ิทาํงาน
กอกปดอยหูรอืไม
 เปดกอกเพอ่ืปลอยนา้ํ
ถาทอนา้ํท้ิงและถงัปนมนีา้ํแขง็เกาะ ใหทาํดงัน้ี
•
•
•
•
ราดนา้ํรอนทก่ีอกนา้ํทม่ีนีา้ํแขง็เกาะ และดงึทอนา้ํทง้ิออก แชในนา้ํรอน
เทนา้ํรอนในถงัปนเปนเวลาประมาณ 10 นาที
วางผาชบุนา้ํรอนบนขอตอของทอนา้ํทง้ิ
ถานา้ํแขง็ทท่ีอนา้ํท้ิงละลาย ใหตอเขาทเ่ีดมิ และตรวจสอบวาน้ําไหลออกหรอืไม
นา้ํไหลออกจากถังทนัที
•
ทอนา้ํทง้ิมเีหรยีญหรอืเขม็กลดัขวางอยู ทอนา้ํทง้ิแขวนอยทูต่ีะขอเกย่ีว ใสนา้ํในถงัปน
ประมาณครง่ึถงั และลองปนอกีครง้ั
นา้ํรว่ัจากขอตอทอจายนา้ํ
ถาสวนทต่ีอกบักอกนา้ํหลวม นา้ํอาจรว่ัออกมา
 ประกอบใหมอกีครง้ั (โปรดดทูห่ีวัขอ "การตอทอจายนา้ํ")
ตรวจสอบวายางของทอจายนา้ํอยใูนตาํแหนงทถ่ีกูตอง
 หมนุใหแนนอกีครง้ั
ทอจายนา้ํพบังอหรอืไม
 จดัทอใหตรง
ถาแรงดนันา้ํมากเกนิไป นา้ํอาจรว่ัได
 หมนุกอกเพอ่ืปดเลก็นอย
นา้ํรว่ัจากกอกหรอืไม
 ซอมกอกนา้ํ เครอ่ืงไมจายนา้ํ
เครื่องซักผาไมทํางาน_19
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-02_TH
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-01_TH.indd
Sec11:21
24/02/2014 12:38:22
2013-05-08
เครื�องซักผ้าไม่ทํางาน
ปัญหา
ตรวจสอบ
้ํ ไหลจากข้อต่อท่อจ่ายนำ้
นาไม่
้ อไม่
คุณกดปุ่ม เริ�ม/พัก หลังจากเลือกแหล่งจ่ายนำหรื
้
 ถ้าไม่ได้กดปุม่ เริ�ม/พัก นําจะไม่
ไหล กดปุ่ม เริ่ม/พัก
ก๊อกปิดอยู่หรือไม่
 เปิดก๊อกนำ้
ตัวกรองที�ข้อต่อท่อจ่ายนํ้ามีสิ�งสกปรกอุดตันหรือไม่
 ทําความสะอาดตัวกรอง โดยใช้แปรงสีฟันขัด
นํ้าไม่ไหลหรือไม่
 ถ้านํ้าไม่ไหล ให้ปิดก๊อกนํ้าและปิดเครื�อง
การปั�นมีเสียงดังและเครื�องสั�น
ตรวจสอบว่าผ้ากระจายอยู่ในถังอย่างสมดุล
 จัดให้ผ้ากระจายออก และเริ�มต้นใหม่
ตรวจสอบว่าเครื�องซักผ้าตั�งอยู่บนพื�นที�แน่นหนาและได้ระดับ
 จัดวางเครื�องซักผ้าให้ได้ระดับ
ด้ามของขาตั�งปรับระดับหลวมหรือไม่
 ปรับขาตั�งให้ได้ระดับ
รอบๆ เครื�องซักผ้ามีการจัดวางสิ�งของที�ไม่จำเป็นอยู่บ้างหรือไม่
 นําสิ�งที�ไม่จำเป็นออกห่างจากเครื�องซักผ้า
ข้อมูลจําเพาะ
WA��F�S�QR, WA��F�S�QR, WA��F�S�QR, WA��F�S�QR
นํ้าหนักสูงสุดสําหรับผ้าแห้งเป็น
หน่วย กก.
การใช้พลังงาน
WA��F�S�QR
��.� กก.
WA��F�S�QR
��.� กก.
WA��F�S�QR
�.� กก.
�� ลิตร
�.�,� กก. - �
�� ลิตร
�
�� ลิตร
�
�� ลิตร
��� วตัต์
�
�� ลิตร
ก ��� X ย ��� X ส ��� (ฐานตํ่า)
ก ��� X ย ��� X ส ���� (ฐานสูง)
�
�� ลิตร
WA��F�S�QR
�.� กก.
ซัก
��� วตัต์
ปั�นหมาด
ขนาด (มม.)
��,�� กก. - �
นํ้าหนัก
�� กก.
แรงดันนํ้า
�.��~�.�� Mpa
(�.� ~ �.� kg·f/cm�)
ประเภทการซัก
การหมุน
ระดับนํ้ามาตรฐาน
การใช้นํ้า
ความเร็วในการปั�นหมาด
��� ลิตร
��� รอบต่อนาที
�0_ข้อมูลจําเพาะ
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-02_TH
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-01_TH.indd
22
24/02/2014
บันทึก
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-02_TH
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-01_TH.indd
23
24/02/2014 12:38:22
2013-05-08
บันทึก
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-02_TH
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-01_TH.indd
23
24/02/2014 12:38:22
2013-05-08
บันทึก
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-02_TH
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-01_TH.indd
23
24/02/2014 12:38:22
2013-05-08
ถา้คณ
ุ มคีาํถามหรอืขอ้คดิเหน็
www.samsung.com/th/support
รหสั DC��-�����A-��_TH
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-03_TH
W3050_WA10F5_GOOD-03273A-01_TH.indd
24
24/02/2014
Download PDF