Samsung | DV80N62532W | Samsung Warmtepompdroger 9 kg DV90N8289AW Handleiding

Warmtepompdroger
Gebruiksaanwijzing
DV9*N82****/DV9*N62****/DV8*N62****
Untitled-1 1
2018-01-22
5:43:23
Inhoud
Veiligheidsinformatie
4
Inhoud
Wat u moet weten over de veiligheidsvoorschriften
Belangrijke veiligheidssymbolen
Belangrijke veiligheidsvoorschriften
Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot de installatie
Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot het gebruik
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik
Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot reiniging
Instructies over de WEEE-richtlijn
4
4
5
7
9
10
11
12
Installatie
13
Wat is er meegeleverd
13
Installatievereisten15
Waterpas zetten
17
Afvoerslang (indien nodig)
18
Controlelijst voor de installatie
21
Voordat u de droger in gebruik neemt
21
Draairichting van de deur wijzigen (alleen DV9*N62****/DV8*N62****)
22
Bediening
27
Bedieningspaneel27
Aan de slag
33
Speciale functies
37
SmartThings38
Onderhoud
43
Bedieningspaneel43
Buitenkant43
Trommel43
Pluisfilter43
Watertank45
Warmtewisselaar46
2 Nederlands
Untitled-1 2
2018-01-22
5:43:23
Problemen oplossen
48
Punten om te controleren
48
Informatiecodes50
Inhoud
Bijlage
51
Wasvoorschriften51
Zorg voor het milieu
52
Specificaties53
Verbruiksgegevens54
Overzicht van droogtrommels voor huishoudelijk gebruik
55
Nederlands 3 Untitled-1 3
2018-01-22
5:43:23
Veiligheidsinformatie
Gefeliciteerd met uw nieuwe Samsung-wasdroger. Deze handleiding bevat belangrijke informatie over de
installatie, het gebruik en het onderhoud van uw apparaat. Lees deze gebruikershandleiding aandachtig
door om optimaal gebruik te maken van de vele voordelen en functies die deze wasdroger u biedt.
Wat u moet weten over de veiligheidsvoorschriften
Veiligheidsinformatie
In de waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding worden niet alle mogelijke
omstandigheden en situaties besproken. Het is uw verantwoordelijkheid om verstandig, voorzichtig en
nauwkeurig te werk te gaan bij het installeren, onderhouden en gebruiken van uw droger.
Neem in het geval van problemen of situaties die u niet begrijpt, altijd contact op met de fabrikant.
Belangrijke veiligheidssymbolen
De betekenis van de pictogrammen en symbolen in deze gebruikershandleiding:
WAARSCHUWING
Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot ernstig persoonlijk letsel, de dood of schade.
VOORZICHTIG
Gevaar of onveilige handelingen die kunnen leiden tot lichamelijk letsel of materiële schade.
OPMERKING
Hiermee wordt aangegeven dat er risico op lichamelijk letsel of materiële schade bestaat.
Lees de instructies
Deze waarschuwingstekens dienen om lichamelijk letsel bij uzelf en bij anderen te voorkomen.
Voer de aanwijzingen nauwgezet uit.
Bewaar deze handleiding na het lezen op een veilige plek voor naslagdoeleinden.
Lees alle instructies voordat u het apparaat in gebruik neemt.
Zoals geldt voor alle elektrische apparatuur met bewegende delen bestaat er een mogelijk gebruiksrisico.
Om dit apparaat veilig te kunnen gebruiken, dient u vertrouwd te raken met de bediening en voorzichtig
te zijn bij het gebruik ervan.
WAARSCHUWING - Brandgevaar
• De installatie van de wasdroger moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur.
• Installeer de wasdroger overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke
voorschriften.
• Volg alle installatie-instructies om het risico op ernstig letsel of de dood te reduceren.
4 Nederlands
Untitled-1 4
2018-01-22
5:43:24
Belangrijke veiligheidsvoorschriften
WAARSCHUWING
Veiligheidsinformatie
Om de kans op brand, elektrische schokken of lichamelijk letsel bij het gebruik
van het apparaat te verminderen, dient u deze algemene veiligheidsvoorschriften
te volgen:
1. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen)
met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of met
onvoldoende ervaring en kennis, tenzij ze toestemming of instructies met
betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben gekregen van een
persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
2. Voor gebruik in Europa: Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en door
personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of
gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, mits zij onder toezicht staan
of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat
en zij begrijpen wat de eventuele risico's zijn. Kinderen mogen niet met
het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet zonder
toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
3. Kinderen mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht gebruiken om te
voorkomen dat ze ermee gaan spelen.
4. Als het netsnoer beschadigd is, dient het uit veiligheidsoverwegingen door
de fabrikant, een onderhoudstechnicus of een vergelijkbaar bevoegde
persoon te worden vervangen.
5. Gebruik de nieuwe slangen die bij het apparaat worden geleverd. Neem de
oude slangen niet opnieuw in gebruik.
6. Zorg er bij apparaten met ventilatieopeningen aan de onderzijde voor dat
deze openingen niet door vloerbedekking worden geblokkeerd.
7. Voor gebruik in Europa: Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van het
apparaat, tenzij ze voortdurend onder toezicht worden gehouden.
Nederlands 5 Untitled-1 5
2018-01-22
5:43:24
Veiligheidsinformatie
8. VOORZICHTIG: Uit veiligheidsoverwegingen vanwege het onbedoeld
resetten van de thermische beveiliging mag dit apparaat niet van stroom
worden voorzien door middel van een extern schakelapparaat, zoals een
tijdschakelaar, of worden aangesloten op een stroomcircuit dat regelmatig
wordt in- en uitgeschakeld.
Veiligheidsinformatie
9. De droogtrommel mag niet worden gebruikt als industriële chemicaliën zijn
gebruikt voor de reiniging.
10. Het pluizenfilter dient regelmatig te worden gereinigd, indien van
toepassing.
11. Zorg ervoor dat er zich geen pluis ophoopt rond de droogtrommel. (niet van
toepassing op alle apparaten die op de buitenlucht zijn aangesloten)
12. Er dient te worden gezorgd voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat
er gassen terugstromen in de kamer van andere apparaten die brandstoffen
verbranden, waaronder open vuur.
13. Droog geen ongewassen kledingstukken in de wasdroger.
14. Voorwerpen die zijn verontreinigd met stoffen zoals bakolie, aceton,
alcohol, benzine, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentine, was en
wasverwijderaars moeten worden gewassen in heet water met extra
wasmiddel voordat ze worden gedroogd in de droogtrommel.
15. Items als schuimrubber (latex-schuim), douchemutsen, waterdicht textiel,
items met een rubberen achterkant en kleding of kussens met een
schuimrubberen vulling mogen niet in de droogtrommel worden gedroogd.
16. Wasverzachter en vergelijkbare producten moeten worden gebruikt volgens
de aanwijzingen van de fabrikant van de wasverzachter.
17. Tijdens het laatste gedeelte van het droogprogramma wordt geen warmte
afgegeven (koelprogramma) om ervoor te zorgen dat de kledingstukken
worden afgeleverd op een temperatuur waarop ze niet kunnen worden
beschadigd.
6 Nederlands
Untitled-1 6
2018-01-22
5:43:24
18. Verwijder alle voorwerpen uit zakken, zoals aanstekers en lucifers.
19. WAARSCHUWING: Stop een wasdroger nooit voor het einde van het
droogprogramma, tenzij alle kledingstukken snel worden verwijderd en
uitgespreid, zodat de hitte verdwijnt.
Veiligheidsinformatie
20. De afvoerlucht mag niet worden afgevoerd via een kanaal dat ook wordt
gebruikt voor uitlaatgassen van apparaten die gas of andere brandstoffen
verbranden.
21. Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd achter een deur die kan worden
vergrendeld, een schuifdeur of een deur waarvan de scharnieren zich aan
de andere kant bevinden dan die van de droogtrommel, op een manier die
verhindert dat de deur van de droogtrommel volledig kan worden geopend.
22. WAARSCHUWING: Dit apparaat mag niet van stroom worden voorzien door
middel van een extern schakelapparaat, zoals een tijdschakelaar, of worden
aangesloten op een stroomcircuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld.
Uitsluitend voor pompmodel: Het volgende dient in grote lijnen ook in de
instructies te worden opgenomen:
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat de ventilatie binnen de behuizing of het
inbouwgedeelte van het apparaat niet wordt geblokkeerd.
WAARSCHUWING: Beschadig het koelmiddelcircuit niet.
Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot de installatie
WAARSCHUWING
De installatie van dit apparaat moet worden verricht door een erkend installateur of servicebedrijf.
• Als u dit niet doet, kan dit resulteren in elektrische schokken, brand, een explosie, problemen met het
product of letsel.
Sluit de voedingskabel aan op een stopcontact en gebruik dit stopcontact alleen voor dit apparaat. Gebruik
bovendien nooit een verlengsnoer.
• Als het stopcontact via een stroomverdeler wordt gedeeld met andere apparaten of als u een
verlengsnoer gebruikt, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
Nederlands 7 Untitled-1 7
2018-01-22
5:43:24
Veiligheidsinformatie
• Zorg ervoor dat het voedingsvoltage, de frequentie en de stroom overeenkomen met de
productspecificaties. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand. Steek de
stekker stevig in het stopcontact.
Gebruik een droge doek om regelmatig de voedingsterminals en contactpunten te ontdoen van
bijvoorbeeld stof en water.
Veiligheidsinformatie
• Trek de stekker uit het stopcontact en reinig deze met een droge doek.
• Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
Houd alle verpakkingsmaterialen buiten bereik van kinderen, aangezien deze materialen gevaarlijk voor
kinderen kunnen zijn.
• Als een kind een zak over zijn hoofd trekt, kan dit leiden tot verstikking.
Dit apparaat moet goed geaard zijn.
Aard het apparaat niet aan een gasleiding, plastic waterleiding of telefoonlijn.
• Dit kan resulteren in elektrische schokken, brand, een explosie of problemen met het product.
• Steek de stekker nooit in een stopcontact dat niet juist is geaard en zorg dat het stopcontact voldoet
aan de plaatselijke en landelijke voorschriften.
Installeer of bewaar het product niet op een locatie waar het wordt blootgesteld aan de elementen van
het weer.
Gebruik geen beschadigde stekker, beschadigde voedingskabel of los stopcontact.
• Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.
Als de stekker of het snoer beschadigd is, moet deze voor de veiligheid worden vervangen door de
fabrikant of een onderhoudsmonteur of door een vergelijkbaar gekwalificeerde monteur.
Dit apparaat moet zo worden geplaatst dat er na installatie toegang is voor de stekker.
Trek niet aan de voedingskabel en buig deze niet te ver door.
Voorkom kinken en knopen in de voedingskabel.
Haak de voedingskabel niet achter een metalen voorwerp, plaats geen zware voorwerpen op de
voedingskabel, steek de voedingskabel niet tussen twee voorwerpen en druk de voedingskabel niet in de
ruimte achter het apparaat.
• Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.
Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan de voedingskabel te trekken.
• Trek aan de stekker om de voedingskabel uit het stopcontact te halen.
• Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
Dit apparaat moet goed geaard zijn. Sluit de voedingskabel nooit aan op een stopcontact dat niet juist is
geaard en zorg dat het stopcontact voldoet aan de lokale en nationale voorschriften. Zie de installatieinstructies voor het aarden van dit apparaat.
Installeer dit apparaat op een locatie met een stabiele, vlakke ondergrond.
8 Nederlands
Untitled-1 8
2018-01-22
5:43:24
• Wanneer u dit niet doet, kan dit resulteren in abnormale trillingen, lawaai of problemen met het
product.
Aangezien een ingrediënt in haarlak de hydrofiele eigenschappen van de warmtewisselaar vermindert
(zodat er tijdens het afkoelen vochtdruppels aan de buitenkant van het apparaat ontstaan) moet u het
apparaat niet in kap-/schoonheidssalons plaatsen.
Veiligheidsinformatie
Dit apparaat moet zo worden geplaatst dat de stekker, de watertoevoer en de afvoer eenvoudig
toegankelijk zijn.
Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot het gebruik
WAARSCHUWING
Laat geen kinderen of huisdieren op of in het product. Demonteer bovendien de vergrendeling (hendel)
van de deur wanneer u dit product afdankt.
• Hierdoor kunnen kinderen vallen en letsel oplopen.
• Als een kind opgesloten raakt in het product, bestaat er verstikkingsgevaar.
Probeer uzelf geen toegang tot de binnenkant van het product te verschaffen als de trommel draait.
Ga niet op het product zitten en leun niet tegen de deur.
• Hierdoor kan het product omvervallen, wat kan leiden tot letsel.
Droog het wasgoed alleen nadat dit in een geschikte wasmachine is gecentrifugeerd.
Droog geen ongewassen kledingstukken in de wasdroger.
Het condenswater is niet drinkbaar.
Stop een wasdroger nooit voor het einde van het droogprogramma, tenzij alle kledingstukken snel worden
verwijderd en uitgespreid, zodat de hitte verdwijnt.
Droog geen wasgoed dat is verontreinigd met ontvlambare stoffen, zoals benzine, kerosine, benzeen,
thinner, alcohol, enzovoort.
• Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of een explosie.
Laat huisdieren niet aan de droger kauwen of ermee spelen.
• Dit kan leiden tot elektrische schokken of letsel.
Voordat u het product afdankt, moet u eerst de deur en de voedingskabel verwijderen.
• Wanneer u dit niet doet, kan dit leiden tot schade aan de voedingskabel of letsel.
Raak de stekker niet met natte handen aan.
• Als u dit wel doet, loopt u het risico op een elektrische schok.
Als er gas (lichtgas, propaangas, LPG) lekt, moet u de ruimte onmiddellijk ventileren en het apparaat of de
stekker niet aanraken.
• Hierbij moet u de ventilator niet gebruiken.
Nederlands 9 Untitled-1 9
2018-01-22
5:43:24
Veiligheidsinformatie
• Een vonk kan een explosie of brand veroorzaken.
Repareer of vervang zelf geen onderdelen van dit apparaat en probeer geen onderhoud uit te voeren,
tenzij dit expliciet wordt aanbevolen in deze gebruikershandleiding. U moet ook over de benodigde
vaardigheden beschikken om onderhoud aan dit apparaat te plegen.
Probeer het apparaat niet zelf te repareren, te demonteren of aan te passen.
Veiligheidsinformatie
• Gebruik geen andere zekeringen (bijvoorbeeld cooper, staaldraad, enz.) dan de standaardzekering.
• Als uw apparaat moet worden gerepareerd of opnieuw moet worden geïnstalleerd, neem hiervoor dan
contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
• Als u dit niet doet, kan dit resulteren in elektrische schokken, brand, problemen met het product of
letsel.
Het product dat u hebt aangeschaft, is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
Gebruik voor bedrijfsdoeleinden is een vorm van misbruik van het product. In dat geval komt de
standaardgarantie van Samsung te vervallen en kan Samsung niet verantwoordelijk worden gesteld voor
storingen of schade als gevolg van verkeerd gebruik.
Als het product vreemde geluiden, een brandlucht of rook voortbrengt, haalt u onmiddellijk de stekker uit
het stopcontact en neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum.
• Als u dit nalaat, kan het een elektrische schok of brand tot gevolg hebben.
Laat kinderen (of huisdieren) nooit op of in het product spelen. De deur van het product gaat van
binnenuit niet gemakkelijk open en kinderen kunnen ernstig gewond raken als ze worden opgesloten.
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik
VOORZICHTIG
Ga niet op het apparaat staan en plaats geen objecten (zoals wasgoed, brandende kaarsen, aangestoken
sigaretten, de vaatwas, chemicaliën, metalen objecten enz.) op het apparaat.
• Dit kan dat leiden tot elektrische schokken, brand, problemen met het product of letsel.
Raak de glazen deur en de binnenkant van de trommel niet aan tijdens of vlak na een droogprogramma,
aangezien deze heet is.
• Dit kan leiden tot brandwonden.
Druk niet op de toetsen met scherpe voorwerpen zoals spelden, messen, nagels, enz.
• Dit kan leiden tot elektrische schokken of letsel.
Droog geen wasgoed dat rubber (latex) of vergelijkbare rubberen texturen bevat.
• As het rubber wordt verwarmd, kan er brand ontstaan.
Droog geen wasgoed dat is verontreinigd met plantaardige olie of bakolie, aangezien een groot deel van
de olie niet wordt verwijderd als het wasgoed wordt gewassen. Gebruik bovendien het koelprogramma
zodat het wasgoed niet wordt verwarmd.
10 Nederlands
Untitled-1 10
2018-01-22
5:43:24
• Door de warmte die bij het oxideren van de olie ontstaat, kan er brand ontstaan.
Haal altijd de zakken van kledingstukken leeg voordat u ze droogt.
• Harde, scherpe voorwerpen zoals munten, veiligheidsspelden, spijkers, schroeven of stenen kunnen
ernstige schade aan het apparaat toebrengen.
Droog geen kleren met grote gespen, knopen of andere zware metalen voorwerpen, zoals ritsen en
haakjes. Knoop hoezen dicht.
Veiligheidsinformatie
Gebruik zo nodig het wasnet voor klein en licht wasgoed zoals stoffen dassen, riemen, de koorden van
een schort en beugel-bh's dat beschadigd kan raken tijdens het wassen.
Droogvellen zijn compatibel met dit model en worden aanbevolen voor betere droogprestaties.
Met droogvellen wordt ook de statische elektriciteit beperkt die tijdens het droogproces wordt
gegenereerd. Statische elektriciteit kan schade veroorzaken aan wasgoed en mogelijk ook aan het
apparaat.
Gebruik de droger niet in de nabijheid van gevaarlijke poeders, zoals steenkoolpoeder, tarwemeel, enz.
• Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of een explosie.
Plaats geen ontvlambare materialen in de buurt van het product.
• Dit kan resulteren in giftige gassen, beschadigde onderdelen, elektrische schokken, brand of een
explosie.
• Het apparaat moet niet achter vergrendelbare deuren en dergelijke worden geplaatst.
Raak de achterkant van het apparaat niet aan tijdens het drogen of direct nadat het drogen is voltooid.
• Het apparaat blijft heet en kan brandwonden veroorzaken.
Bevat gefluoreerde broeikasgassen.
Hermetisch afgesloten apparatuur.
Laat geen gassen vrijkomen in de atmosfeer.
Type koelmiddel: R-134a (GWP = 1430)
Koelmiddel (vulling): 0,37 kg, 0,529 tCO2e
Belangrijke waarschuwingen met betrekking tot reiniging
WAARSCHUWING
Maak het product niet schoon door rechtstreeks water op het product te sproeien.
Gebruik geen wasbenzine, verdunner of alcohol om het apparaat te reinigen.
• Dit kan leiden tot verkleuring, vervorming, schade, elektrische schokken of brand.
Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of
onderhoudswerkzaamheden verricht.
• Als u dit niet doet, kan dit leiden tot elektrische schokken of brand.
Nederlands 11 Untitled-1 11
2018-01-22
5:43:24
Veiligheidsinformatie
Reinig het filter voor en na het gebruik van de droger.
Laat regelmatig de binnenkant van het product reinigen door een gekwalificeerde onderhoudsmonteur.
Reinig de warmtewisselaar eenmaal per maand met een zachte borstel of stofzuiger. Raak de
warmtewisselaar niet met uw handen aan. Dit kan anders letsel veroorzaken.
De binnenkant van de droger moet regelmatig door gekwalificeerd onderhoudspersoneel worden
gereinigd.
Veiligheidsinformatie
Instructies over de WEEE-richtlijn
Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische
afvalapparatuur)
(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt
erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset,
USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden
aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu
of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te
voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en
op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van
materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit
product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen
waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de
algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product
en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor
verwijdering worden gemengd.
Ga voor informatie over de milieuverbintenissen en product specifieke wettelijke verplichtingen van
Samsung naar: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
12 Nederlands
Untitled-1 12
2018-01-22
5:43:24
Installatie
Wat is er meegeleverd
Pak de droger voorzichtig uit. Houd alle verpakkingsmateriaal weg van kinderen. De onderdelen en locatie
van onderdelen die hieronder worden weergegeven, kunnen bij uw droger verschillen. Voorafgaand
aan de installatie controleert u of de droger over alle onderdelen beschikt die hier zijn vermeld. Als
de droger en/of onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, neemt u contact op met het dichtstbijzijnde
servicecentrum van Samsung.
Droger in één oogopslag
01
Installatie
07
02
06
03
04
05
01 Afdekplaat
02 Watertank
03 Pluisfilter
04 Warmtewisselaar
05 Stelpoot
06 Deur
07 Bedieningspaneel
Nederlands 13 Untitled-1 13
2018-01-22
5:43:24
Installatie
Accessoires (geleverd)
Installatie
Slanggeleider
Snoerenwikkel
Slangaansluiting
Lange afvoerslang (2 m)
Gebruiksaanwijzing
Rekdrogen (uitsluitend
toepasselijke modellen)
Accessoires (niet meegeleverd)
Stapelset met beugel
(SK-DH, SK-DA, SKK-DF)
Stapelset
(SKK-DD, SKK-DDX)
OPMERKING
• Met de stapelset kunt u de droger op een wasmachine plaatsen. De stapelset kan uitsluitend met
wasmachines en drogers van Samsung worden gebruikt. Als u een stapelset met beugel (SK-DH, SK-DA,
SKK-DF) of zonder beugel (SKK-DD, SKK-DDX) wilt kopen, neemt u contact op met een servicecenter
van Samsung of een lokale verkoper van het apparaat. De stapelset verschilt per model wasmachine.
• Voor instructies voor het plaatsen van de droger op de wasmachine leest u de installatiehandleiding
die bij de stapelset is geleverd.
• Voor informatie over de beschikbaarheid van een specifiek model van de stapelset leest u de
installatiehandleiding die bij de stapelset is geleverd.
14 Nederlands
Untitled-1 14
2018-01-22
5:43:25
Installatievereisten
OPMERKING
Deze droger moet door een gekwalificeerde installateur worden geïnstalleerd. Als onderhoud nodig is
vanwege een slechte of foutieve installatie, wordt dit beschouwd als de verantwoordelijkheid van de
eigenaar en kan de garantie vervallen. Bewaar deze instructies voor toekomstige referentie.
WAARSCHUWING
Installatie
• Steek de stekker niet in het stopcontact voordat de droger volledig is geïnstalleerd.
• Laat twee of meer personen u helpen om de droger te verplaatsen.
• Laat kinderen of huisdieren nooit in, op of rond de droogtrommel spelen. Er is altijd het juiste toezicht
nodig.
• Houd alle verpakkingsmateriaal weg van kinderen.
• Vervang een beschadigde voedingskabel of stekker nooit zelf. Laat Samsung of een gekwalificeerde
onderhoudsmonteur een beschadigde voedingskabel of stekker vervangen.
• Probeer de droger niet zelf te repareren, te demonteren of aan te passen. Voor reparaties neemt u
contact op met het dichtstbijzijnde servicecenter van Samsung.
• Wanneer u een apparaat afdankt, moet u altijd de deur/deksels verwijderen om te voorkomen dat
kinderen kunnen stikken.
• Als u een vreemd geluid, een brandlucht of rook waarneemt, haalt u direct de stekker uit het
stopcontact en neemt u contact op met het dichtstbijzijnde servicecenter van Samsung.
• Haal de stekker niet uit het stopcontact terwijl de droger in werking is.
• Plaats geen ontvlambare objecten in de buurt van de droger.
Nederlands 15 Untitled-1 15
2018-01-22
5:43:25
Installatie
Locatievereisten
Kies een egale, stevige oppervlakte die trillingen kan weerstaan. Kies een locatie waar een geaard, 3-polig
stopcontact gemakkelijk toegankelijk is.
WAARSCHUWING
•
•
•
•
•
Installeer de droger uitsluitend binnenshuis.
Plaats de droger niet op een locatie waar deze wordt blootgesteld aan de weersomstandigheden.
Installeer de droger niet waar de temperatuur kan zakken onder de 5 °C of kan stijgen boven de 35 °C.
Plaats de droger niet op een locatie waar gas kan vrijkomen.
Blokkeer de luchtinlaat van het koelrooster aan de voorzijde van de droger niet.
Installatie in een nis of kast
Voor de installatie in een nis of kast heeft de droger de volgende minimale afstanden nodig:
Installatie
Zijkanten
Bovenkant
Voorkant
Achterkant
25 mm
25 mm
DV**8***** : 550 mm
DV**6***** : 490 mm
50 mm
Als u de droger bij een wasmachine installeert, moet de voorzijde van de nis of kast een onbelemmerde
luchtopening hebben van ten minste 490 mm.
Vereisten voor elektriciteit en aarding
• De droger vereist een elektrische voeding van AC 220-240 V/50 Hz.
• De droger moet goed geaard zijn. Als de droger niet goed werkt of uitvalt, wordt met aarding de
kans op een elektrische schok verminderd doordat de elektrische stroom kan wegvloeien. De droger
wordt geleverd met een voedingskabel met een 3-polige geaarde stekker. De stekker moet in een
goed stopcontact worden geplaatst dat correct geïnstalleerd en geaard is in overeenstemming met alle
plaatselijke voorschriften en bepalingen.
• Als u vragen hebt over de vereisten voor elektriciteit of aarding, neemt u contact op met Samsung of
een erkende elektricien.
WAARSCHUWING
•
•
•
•
Steek de stekker in een geaard 3-polig stopcontact.
Gebruik geen beschadigde stekker, voedingskabel of los of beschadigd stopcontact.
Gebruik geen adapter of verlengsnoer.
Onjuiste aansluiting van de aardgeleider van het apparaat kan een elektrische schok tot gevolg
hebben. Als u twijfelt of de droger goed is geaard, laat u dit controleren door een erkende elektricien.
• Pas de stekker, de voedingskabel of het stopcontact op geen enkele wijze aan.
• Sluit de aarddraad nooit aan op plastic buizen, gasleidingen of leidingen voor warm water.
16 Nederlands
Untitled-1 16
2018-01-22
5:43:25
Waterpas zetten
Voordat u de droger installeert, zorgt u ervoor dat u de Installatievereisten op pagina 15 hebt gelezen. De
volgende instructies zijn voor installatie zonder gebruik van een afvoerslang. Instructies voor het gebruik
van een afvoerslang vindt u in het gedeelte Afvoerslang (indien nodig) hieronder. Voor het gemak kunt u
overwegen om de droger naast uw wasmachine te installeren.
1. Plaats de droger voorzichtig op de gewenste
locatie.
A
2. Gebruik een waterpas (A) en controleer de
vlakheid van de droger van zijkant naar zijkant
en voorkant naar achterkant.
Installatie
3. Als de droger niet waterpas staat, stelt u de
stelpoot (B) af. Als u de stelpoot linksom draait,
wordt de stelpoot ingeschoven. Als u het
stelpoot rechtsom draait, wordt de stelpoot
uitgeschoven.
4. Zodra de droger vlak staat, zorgt u ervoor dat
de droger stevig op de grond staat.
5. Steek de stekker van de droger in het
stopcontact.
B
OPMERKING
C
D
• De droger kan waterpas worden gezet met de
voor- en/of achterpoten van de droger.
• Als u de droger op dezelfde hoogte wilt
plaatsen als de wasmachine, draait u de
stelpoten volledig in (C) door ze linksom te
draaien om vervolgens de hoogte (D) in te
stellen door ze rechtsom te draaien.
• Draai de stelpoot niet verder uit dan nodig
is. Als u de stelpoten te ver uitdraait, kan dit
trillingen veroorzaken.
Nederlands 17 Untitled-1 17
2018-01-22
5:43:26
Installatie
Afvoerslang (indien nodig)
De droger wordt geleverd met een ingebouwde
watertank. Als u de watertank echter niet wilt
gebruiken, kunt u de afvoerslang installeren.
De slang die als accessoire is geleverd (lange
afvoerslang) kunt u gebruiken als verlenging van
de afvoerslang.
Installatie
1. Verwijder de afvoerslang uit opening (A) en
steek deze in opening (B).
A
B
18 Nederlands
Untitled-1 18
2018-01-22
5:43:26
2. Steek één uiteinde van de lange afvoerslang in
opening (A).
3. Steek het andere uiteinde (afvoer) van de
lange afvoerslang op een van de volgende
manieren in het afvoersysteem:
A
In een wastafel:
Installatie
1. Zorg ervoor dat u het uiteinde van de lange
afvoerslang lager dan 90 cm (*) vanaf de
onderkant van de droger plaatst.
2. Als u een deel van de lange afvoerslang
wilt buigen, gebruikt u de geleverde plastic
slanggeleider (B) en bevestigt u de geleider
aan de muur met een haak of aan de kraan met
een stukje touw. Monteer de afvoerslang (A) en
de slanggeleider (B) en maak deze vast met de
snoerenwikkel (C).
A
3. U kunt het gecondenseerde water afvoeren
door de lange afvoerslang rechtstreeks aan te
sluiten op de afvoer.
VOORZICHTIG
B
C
Verleng de afvoerslang niet. Er kan water uit
het aangesloten stuk lekken. Gebruik een lange
afvoerslang.
Nederlands 19 Untitled-1 19
2018-01-22
5:43:26
Installatie
Als u de afvoerleiding van de wastafel gebruikt:
1. Monteer de slangaansluiting (A) en bevestig
deze aan het uiteinde van de lange afvoerslang
zoals wordt weergegeven.
A
VOORZICHTIG
Om waterlekkage te voorkomen, moet u de slang
en de aansluiting stevig aansluiten.
Installatie
2. Sluit de slangadapter direct aan op de
afvoerleiding van de wastafel.
20 Nederlands
Untitled-1 20
2018-01-22
5:43:27
Controlelijst voor de installatie
•
•
•
•
•
De stekker van de droger is in een goed geaard stopcontact gestoken.
Alle verpakkingsmaterialen zijn volledig verwijderd en op de juiste wijze afgevoerd.
De droger staat waterpas en staat stevig op de grond.
Start de droger om te controleren of deze draait, verwarmt en kan worden uitgeschakeld.
Draai een programma TIMER gedurende 20 minuten om te kijken of de informatiecode HC wordt
weergegeven. Als dit het geval is, neemt u contact op met een lokaal servicecenter.
• Na de installatie raden we u aan om ten minste 1 uur te wachten voordat u de droger gebruikt.
Voordat u de droger in gebruik neemt
Controleer of er geen accessoires in de droogtrommel zijn achtergebleven.
Steek vlak voordat u de droger in gebruik neemt de stekker in het stopcontact.
Blokkeer de luchtingang van het koelrooster aan de voorkant van de droger niet.
Plaats geen ontvlambare objecten in de buurt van de droger en houd de omgeving schoon.
Zorg dat de droger waterpas op de grond staat.
Verwijder de stelpoten van de droger niet. Deze zijn nodig om de droger waterpas te kunnen plaatsen.
Installatie
•
•
•
•
•
•
Nederlands 21 Untitled-1 21
2018-01-22
5:43:27
Installatie
Draairichting van de deur wijzigen (alleen DV9*N62****/DV8*N62****)
Misschien wilt u de draairichting van de deur aanpassen aan de omstandigheden in uw woning of aan uw
wensen.
WAARSCHUWING
Laat de draairichting van de deur aanpassen door een bevoegde technicus.
1. Verwijder de pakking van de deur.
Installatie
2. Verwijder de schroeven aan de binnenkant van
het deurglas.
- Verwijder eerst de drie onderste schroeven.
Verwijder vervolgens de drie bovenste
schroeven uit het glas.
22 Nederlands
Untitled-1 22
2018-01-22
5:43:27
3. Verwijder het deurglas.
VOORZICHTIG
Ga bij het verwijderen van het deurglas
voorzichtig te werk. Als u het deurglas laat vallen,
kunnen delen beschadigd raken (barsten of
scheuren) of fysiek letsel veroorzaken.
4. Verwijder de scharnierschroeven en
vervolgens de deur.
Installatie
- Verwijder de twee bouten uit het
deurframe.
- Gebruik hiervoor een hexagonale
schroevendraaier om beschadigingen aan
de bouten te voorkomen.
5. Verwijder de bovenste schroef links uit
het deurframe en schroef deze in de
overeenkomende opening rechts in het
deurframe. Verwijder de onderste schroeven in
de beugel niet.
Nederlands 23 Untitled-1 23
2018-01-22
5:43:27
Installatie
6. Verwijder de twee beugelschroeven uit het
rechterframe en verwijder vervolgens de
twee handgreephouderschroeven uit het
linkerframe.
Installatie
7. Bevestig de twee verwijderde
beugelschroeven op de weergegeven wijze in
het linkerframe.
- Zie de afbeelding rechts voor de juiste
positie van de schroeven.
8. Verwijder de onderste schroef uit
het linkerframe en schroef deze in de
overeenkomende opening in het rechterframe.
24 Nederlands
Untitled-1 24
2018-01-22
5:43:28
9. Plaats de handgreephouder op
het rechterframe en draai de twee
handgreephouderschroeven vast.
Installatie
10.Plaats het deurscharnier aan de andere kant
van het deurframe en draai de twee bouten
vast.
11.Plaats het deurglas in het deurframe dat in het
linkerframe is bevestigd.
Nederlands 25 Untitled-1 25
2018-01-22
5:43:28
Installatie
12.Draai de drie bovenste schroeven in het
frame vast. Draai vervolgens de drie onderste
schroeven in het frame vast.
13.Bevestig de deurpakking.
Installatie
26 Nederlands
Untitled-1 26
2018-01-22
5:43:29
Bediening
Bedieningspaneel
DV**N82****
01
07
08
09
11
02
10
03
04
05
06
DV**N62****
01
07
08
09
Bediening
11
02
10
03
04
05
06
Geeft alle wasprogramma’s weer, waaronder de tijd per wasprogramma,
informatiecodes en de status van de droger. Zie de onderstaande tabel
voor statusinformatie.
01 Digitaal grafisch
display
Filteralarm controleren
Koelen
Alarm voor het reinigen
van de warmtewisselaar
Uitgesteld Einde
Watertank is vol
Smart Check
Kinderslot
Gemengde Was
Wi-Fi
Anti Kreuk
Drogen
Nederlands 27 Untitled-1 27
2018-01-22
5:43:30
Bediening
02 Programmakeuzeknop
Draai aan de knop om een droogprogramma te kiezen. Zie de
Programmaoverzicht op pagina 29 voor beschikbare droogprogramma’s.
Druk hierop om de programmatijd voor de programma’s TIMER, WARME
LUCHT en KOUDE LUCHT in te stellen (alleen DV**N62****-modellen).
De volgende tijdopties (eenheid: minuut) zijn beschikbaar: 30, 60, 90, 120
en 150.
03 Tijd
• 120 minuten en 150 minuten zijn niet beschikbaar voor de
programma's WARME LUCHT en KOUDE LUCHT (alleen DV**N62****modellen).
• De exacte droogtijd verschilt afhankelijk van de vochtigheid van de
was.
05 Gemengde Was
Deze waarschuwing is alleen beschikbaar voor de programma's
KATOEN, GEMENGDE WAS, SYNTHETISCH en STILLE STAND (alleen
DV9*N82****-modellen). Voor een gemengde was knippert het lampje voor
Gemengde Was ( ) wanneer het gemiddelde droogniveau van de items
80 % is. Zo kunt u items die u niet volledig droog wilt hebben of die snel
drogen eerder uit de droger halen terwijl u de rest door laat drogen.
06 Anti Kreuk
Hiermee wordt aan het einde van het geselecteerde wasprogramma
ongeveer drie uur draaien met tussenpozen toegevoegd om kreuken te
voorkomen. Als u deze functie wilt activeren, drukt u op Anti Kreuk. Het
lampje voor Anti Kreuk knippert en er wordt een nul weergegeven op het
display.
07 Geluid uit
Druk hierop om het geluid in of uit te schakelen. De geluidsinstelling
wordt behouden wanneer u de droger uitschakelt en weer inschakelt.
08 Trommelverlichting
Druk hierop om de trommelverlichting aan of uit te zetten. De verlichting
blijft 2 minuten aan, nadat u deze hebt ingeschakeld, en schakelt daarna
automatisch uit.
09 Smart Control
Als u de droger met de SmartThings-app hebt aangesloten op uw
thuisnetwerk, kunt u de droger op afstand bedienen. Het lampje voor
Smart Control knippert. De wachtstand voor opdrachten op afstand wordt
geactiveerd voor de trommel. Zie het gedeelte SmartThings op pagina 38
voor meer informatie.
Bediening
04 Droogniveau
Druk hierop om het droogniveau van de programma’s AIR WASH
,
KATOEN, GEMENGDE WAS, SYNTHETISCH en STILLE STAND (alleen
DV9*N82****-modellen) te selecteren. De droogheid kan in drie niveaus
worden ingesteld (1-3). Niveau 1 wordt gebruikt voor het gedeeltelijk
drogen van items die plat liggen of hangen om te drogen. Niveau 3 is het
sterkst en wordt gebruikt om veel was te drogen.
28 Nederlands
Untitled-1 28
2018-01-22
5:43:30
10 Start/Pauze (Indrukken
Om Te Starten)
Houd deze knop ingedrukt om een programma te starten of druk hierop
om een programma tijdelijk te stoppen.
11 Aan/Uit
Druk hierop om de droger aan/uit te zetten. Als de droger 10 minuten
wordt ingeschakeld zonder dat er op een knop wordt gedrukt, wordt de
droger automatisch uitgeschakeld.
Programmaoverzicht
Optimal Dry
Max. lading
(kg)
Voor katoenen kleding, beddengoed, tafellinnen, ondergoed,
handdoeken en overhemden.
MAX
SYNTHETISCH
Voor blouses en overhemden van polyester (diolen, trevira),
polyamide (perlon, nylon) en dergelijke combinaties.
4
FIJNE WAS
Voor kledingstukken die voorzichtig moeten worden
behandeld, zoals lingerie.
2
GEMENGDE WAS
Voor gemengde was die uit katoen en synthetische stoffen
bestaat.
KATOEN
Bediening
Omschrijving
Programma
MAX
Hierbij wordt warme lucht gebruikt om items te ontgeuren
en te verfrissen. U kunt kiezen uit drie niveaus, afhankelijk
van de geur van de items. Dit programma kunt u het beste
gebruiken voor 1-2 items.
AIR WASH
• Niveau 1: Voor lichte geuren (standaard)
• Niveau 2: Voor normale geuren
• Niveau 3: Voor sterke geuren
1
OPMERKING
Bevochtig de kledingstukken met wat water voor een
optimale ontgeuring. Controleer de kleurvastheid van de
stof voordat u water toevoegt.
SUPER SPEED
STILLE STAND
(alleen DV**N82****modellen)
Voor gemengde was die uit katoen en synthetische stoffen
bestaat.
3
Voor gemengde wass met katoen en synthetische stoffen
die u stil wilt drogen. U kunt deze optie in combinatie met
de optie Anti Kreuk bijvoorbeeld gebruiken om 's avonds
laat een programma te starten dat de volgende ochtend
klaar moet zijn.
MAX
Nederlands 29 Untitled-1 29
2018-01-22
5:43:31
Bediening
Programma
STRIJKDROOG
Omschrijving
Bij dit programma blijft de was enigszins vochtig, zodat u
deze gemakkelijk kunt strijken.
Max. lading
(kg)
4
Alleen voor in de machine wasbare en droogbare wol.
WOL
Draai het wasgoed binnenstebuiten voordat u het gaat
drogen voor de beste resultaten.
2
OUTDOOR
Voor buitenkleding zoals skikleding en bergkleding en
ook voor stoffen zoals spandex, stretch en microvezels.
We bevelen aan dit programma te gebruiken nadat u uw
kleding hebt gewassen met het programma OUTDOOR in uw
wasmachine.
2
BEDDENGOED
Voor grote items zoals dekens, lakens, dekbedden en lichte
dekbedden.
2
Bediening
30 Nederlands
Untitled-1 30
2018-01-22
5:43:31
Handmatig Drogen
Programma
SNEL DROOG 35'
Omschrijving
Om lichte katoenen synthetische kleding te drogen of
kledingstukken die snel moeten drogen. De standaard
droogtijd is 35 minuten.
Max. lading
(kg)
1
Gebruik deze knop voor de gewenste droogtijd.
1. Draai de Programmakeuzeknop om TIMER te selecteren.
TIMER
2. Druk op Tijd om een droogtijd tussen 30 minuten en
150 minuten in te stellen. Druk herhaaldelijk op de knop
Tijdprogramma’s om door de beschikbare tijdopties met
stappen van 30 minuten te lopen.
–
OPMERKING
De werkelijke programmatijd kan verschillen afhankelijk
van de droogte van de kledingstukken.
WARME LUCHT
Een tijdprogramma voor alle soorten stoffen, behalve voor
wol en zijde. Droog was die nog enigszins vochtig is of
al vooraf is gedroogd. Ook geschikt voor het drogen van
meerlaagse, dikke was die niet gemakkelijk droogt.
Bediening
Voor kleine vooraf gedroogde items. De droogtijd is
standaard 30 minuten.
–
OPMERKING
Dit programma is geschikt om afzonderlijke wollen stoffen,
sportschoenen en knuffels te drogen. Droog deze uitsluitend
met de mand voor producten van wol.
KOUDE LUCHT
(alleen DV**N62****modellen)
Alle soorten stoffen. Om items te verfrissen of te luchten die
niet lang zijn gedragen.
–
Nederlands 31 Untitled-1 31
2018-01-22
5:43:31
Bediening
Programmaoverzicht
OPMERKING
Voor de beste resultaten volgt u de aanbevelingen voor hoeveelheid wasgoed voor elk droogprogramma.
•
Grote lading: Vul de trommel tot ongeveer ¾. Voeg geen kledingstukken toe boven dit niveau,
omdat ze vrij moeten kunnen draaien.
•
Gemiddelde lading: Vul de trommel tot ongeveer ½.
•
Kleine lading: Vul de trommel met 3-5 items, niet meer dan ¼ vol.
Programma
KATOEN
Aanbevolen items
Hoeveelheid
wasgoed
Droogniveau
Voor katoenen kleding, beddengoed, tafellinnen, ondergoed,
handdoeken en overhemden.
MAX
Beschikbaar
4
SYNTHETISCH
Synthetische kleding of gemengde stoffen.
FIJNE WAS
Zijde, fijne stoffen en lingerie.
GEMENGDE WAS
Gemengde was die uit katoen en synthetische stoffen bestaat
SNEL DROOG 35'
Synthetische kleding en licht katoen
TIMER
Alle soorten stoffen; tijdprogramma.
Kleine items en vochtige kleding. Dagelijkse items die
geschikt zijn voor drogen met warmte.
Beschikbaar
2
Bediening
WARME LUCHT
KOUDE LUCHT
(alleen DV**N62****modellen)
AIR WASH
Alle soorten stoffen. Om items te verfrissen of te luchten die
niet lang zijn gedragen.
Kleding met veel accessoires (zoals kralen, pailletten, kant,
knopen enz.) die beschadigd of vervormd kunnen raken.
Gebruik dit programma niet voor stoffen (zoals wol, zijde,
leer, bont, fluweel, bedrukte t-shirts, enz.) die gemakkelijk
kunnen worden beschadigd door warmte.
Niet beschikbaar
MAX
1
Beschikbaar
Niet beschikbaar
–
Niet beschikbaar
–
Niet beschikbaar
–
Niet beschikbaar
1
Beschikbaar
3
SUPER SPEED
Synthetische kleding of gemengde stoffen.
Niet beschikbaar
STILLE STAND
(alleen DV**N82****modellen)
STRIJKDROOG
Gemengde was die uit katoen en synthetische stoffen bestaat.
Bij dit programma blijft de was enigszins vochtig, zodat deze
gemakkelijk gestreken kan worden.
MAX
Beschikbaar
4
Niet beschikbaar
2
WOL
OUTDOOR
Alleen voor in de machine wasbare en droogbare wol.
Voor buitenkleding zoals skikleding en bergkleding en ook
voor stoffen zoals spandex, stretch en microvezels.
Niet beschikbaar
2
Niet beschikbaar
32 Nederlands
Untitled-1 32
2018-01-22
5:43:31
Programma
Aanbevolen items
BEDDENGOED
Voor grote items zoals dekens, lakens, dekbedden en lichte
dekbedden.
Hoeveelheid
wasgoed
2
Droogniveau
Niet beschikbaar
Aan de slag
Eenvoudige beginstappen
1. Druk op Aan/Uit om de droger aan te zetten.
2. Laad de droger en sluit de deur.
3. Draai de Programmakeuzeknop naar het gewenste programma.
4. Pas de programma-instellingen (Tijd en Droogniveau) naar wens aan.
5. Kies de benodigde instellingen en opties naar uw voorkeur. (Gemengde Was, Anti Kreuk, Geluid uit en/
of Uitgesteld Einde).
Bediening
6. Houd Start/Pauze (Indrukken Om Te Starten) ingedrukt. Het indicatielampje van de droger gaat
branden en de geschatte programmatijd wordt weergegeven op het display.
OPMERKING
Het aantal beschikbare instellingen en opties verschilt per programma.
Het programma gedurende de werking veranderen
1. Druk op Start/Pauze (Indrukken Om Te Starten) om het programma te stoppen.
2. Kies een ander programma.
3. Houd Start/Pauze (Indrukken Om Te Starten) ingedrukt om een nieuw programma te starten.
Sorteren en laden
• Plaats niet meer dan één waslading tegelijkin de droger.
• Meng geen zware en zeer lichte items.
• Voeg een droge handdoek toe aan het wasgoed om de droogefficiëntie te verhogen wanneer u één of
twee items droogt.
• Voor de beste resultaten haalt u items los van elkaar voordat u ze in de droger stopt.
• Overbelading beperkt het draaiproces, wat leidt tot ongelijkmatig drogen en kreukels.
• Tenzij dit wordt aanbevolen op het waslabel, dient u het drogen van wollen artikelen of artikelen van
glasvezel te vermijden.
• Vermijd het drogen van ongewassen items.
• Droog artikelen niet die zijn bevuild met olie, alcohol, benzine, enz.
Nederlands 33 Untitled-1 33
2018-01-22
5:43:31
Bediening
Rekdrogen (uitsluitend toepasselijke modellen)
Stel de droogtijd in tot maximaal 150 minuten op basis van de hoeveelheid vocht en het gewicht van de
items. Als u wasgoed droogt met het droogrek, wordt het gebruik van het programma TIMER aanbevolen.
1. Plaats het droogrek in de trommel door de
lipjes aan de voorkant van het droogrek in de
gaten van het deurmembraan te bevestigen.
A
Bediening
2. Plaats de items op het rek en laat voldoende
ruimte over zodat de lucht kan circuleren.
Kledingstukken vouwt u op en legt u plat op
het rek. Schoenen plaatst u met de zool naar
beneden.
3. Sluit de deur en druk op Aan/Uit. Kies TIMER
en druk vervolgens op Tijd om de droogtijd te
selecteren.
4. Houd Start/Pauze (Indrukken Om Te Starten)
ingedrukt.
A. Rekdrogen
34 Nederlands
Untitled-1 34
2018-01-22
5:43:32
Droogsuggesties
Items (max 1,5 kg)
Wasbare truien (opvouwen en plat op het rek
leggen)
Knuffels (gevuld met katoen of polyestervezel)
Omschrijving
Als u het rek gebruikt om wasgoed te drogen,
vouw de kleding dan op en plaats deze op het rek
om te voorkomen dat de kleding gaat kreuken.
Knuffels (gevuld met schuim of rubber)
Schuimrubberen kussens
Gymschoenen
Als u sportschoenen wilt drogen, plaats de
schoenen dan met de zolen op het rek.
VOORZICHTIG
• Als schuimrubber, plastic of rubber op een hoge temperatuur droogt, kunnen de artikelen beschadigd
raken en ontstaat er brandgevaar.
• Gebruik het droogrek om schade aan schoenen te voorkomen.
Bediening
Nederlands 35 Untitled-1 35
2018-01-22
5:43:32
Bediening
Programmahandleiding
Volg altijd het waslabel wanneer u droogt. Als de instructies op het waslabel niet beschikbaar zijn,
raadpleegt u de volgende tabel.
Spreien en dekbedden
• Gebruik de Hoge temperatuurinstellingen.
Dekens
• Droog voor de beste resultaten slechts één deken tegelijkertijd.
Katoenen luiers
• Gebruik de Hoge temperatuurinstellingen.
Donzen artikelen
• Niet drogen op een hoge temperatuur. Dit kan brandgevaar
veroorzaken. Gebruik uitsluitend het programma KOUDE LUCHT
(alleen DV**N62****-modellen).
Schuimrubber (achterkant
• Niet drogen op een hoge temperatuur. Dit kan brandgevaar
van een vloerkleed, knuffels,
veroorzaken. Gebruik uitsluitend het programma KOUDE LUCHT
enz.)
(alleen DV**N62****-modellen).
Bediening
Kussens
• Voeg een aantal droge handdoeken toe om het trommelproces te
verbeteren en voor een donzig resultaat.
• Geen kapok of schuimkussen met warmte drogen. Gebruik uitsluitend
het programma KOUDE LUCHT (alleen DV**N62****-modellen).
Plastic (douchegordijnen,
hoezen voor tuinmeubelen,
enzovoort)
• Gebruik KOUDE LUCHT of TIMER (alleen DV**N62****-modellen).
VOORZICHTIG
Ga voorzichtig te werk als u items wilt drogen die hierboven niet worden vermeld.
36 Nederlands
Untitled-1 36
2018-01-22
5:43:32
Speciale functies
Uitgesteld Einde
Smart Check
U kunt de droger instellen om een geselecteerd
programma op de door u ingestelde tijd te
voltooien.
1. Selecteer een programma met de benodigde
opties.
Als de droger een probleem heeft gedetecteerd,
kunt u met Smart Check de status van de droger
controleren met behulp van een smartphone.
Smart Check kan uitsluitend worden gebruikt voor
smartphones van de Galaxy- en iPhone-serie.
2. Druk of de knop - of + Uitgesteld Einde om een
tijd tussen 1 en 24 uur, in stappen van 1 uur,
in te stellen.
Als u Smart Check wilt gebruiken, moet u de
app Samsung Smart Washer downloaden en de
onderstaande stappen volgen.
3. Houd Start/Pauze (Indrukken Om Te
Starten) ingedrukt. Het overeenkomstige
indicatielampje knippert en de klok begint af te
tellen tot de ingestelde tijd.
1. Houd Droogniveau en Gemengde Was
gedurende drie seconden gelijktijdig ingedrukt.
De LED’s op het informatiedisplay draaien en
de Smart Check-code wordt weergegeven.
OPMERKING
Kinderslot
3. Richt de camera van uw smartphone op de
Smart Check-code die op het informatiedisplay
wordt weergegeven.
Met Kinderslot kunt u alle knoppen, behalve de
knop Aan/Uit, vergrendelen om te voorkomen dat
(kleine) kinderen de droger per ongeluk kunnen
starten of instellen.
4. Wanneer de informatiecode wordt herkend,
biedt de app gedetailleerde informatie
over het probleem en worden er instructies
weergegeven.
U schakelt Kinderslot in of uit door de knoppen
– en + Uitgesteld Einde gedurende drie seconden
tegelijkertijd ingedrukt te houden.
OPMERKING
Als Kinderslot is geactiveerd en de droger
wordt uitgeschakeld en weer ingeschakeld, blijft
Kinderslot geactiveerd.
Bediening
Als u de instellingen voor Uitgesteld Einde wilt
annuleren, start u de droger opnieuw met de knop
Aan/Uit.
2. Op de smartphone opent u de app Samsung
Smart Washer en tikt u op de knop Smart
Check.
OPMERKING
• Als er licht door het display van de droger
wordt weerkaatst, wordt de informatiecode
mogelijk niet herkend door de smartphone.
• Als de code niet wordt herkend, voert u
de informatiecode handmatig in op de
smartphone.
Nederlands 37 Untitled-1 37
2018-01-22
5:43:32
Bediening
SmartThings
Wi-Fi-verbinding
Ga op uw smartphone naar Settings (Instellingen), schakel de draadloze verbinding in en selecteer een
toegangspunt.
OPMERKING
Bediening
• Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik (klasse B) en kan in alle woongebieden
worden gebruikt.
• Dit apparaat kan interferentie met draadloze apparaten veroorzaken en noch de fabrikant, noch de
installateur van dit apparaat kan veiligheidsmaatregelen treffen.
• Aanbevolen versleutelingsmethoden zijn WPA/TKIP en WPA2/AES. Nieuwe Wi-Fi-protocollen of nietgoedgekeurde Wi-Fi-protocollen worden niet ondersteund.
• De ontvangstgevoeligheid van een draadloos netwerk kan worden beïnvloed door omliggende
draadloze omgevingen.
• Als uw internetprovider het MAC-adres van uw pc of modem heeft geregistreerd voor permanent
gebruik, kan de Samsung-droger geen verbinding maken met internet. Als dit het geval is, neemt u
contact op met uw internetprovider.
• Een firewall kan uw internetverbinding onderbreken. Als dit gebeurt, neemt u contact op met uw
internetprovider.
• Als u problemen met de internetverbinding blijft ondervinden nadat u de instructies van uw
internetprovider hebt gevolgd, kunt u contact opnemen met een plaatselijke Samsung-leverancier of
het servicecenter.
• Voor geïnstalleerde vaste en draadloze routers raadpleegt u de gebruikershandleiding van uw router.
• De Samsung-droger biedt ondersteuning voor 2,4 GHz Wi-Fi-protocollen.
• De Samsung-droger biedt ondersteuning voor IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz), Soft-AP-protocollen.
(IEEE802.11n wordt aanbevolen)
• Een niet-goedgekeurde vaste/draadloze router kan mogelijk geen verbinding maken met de Samsungdroger.
Downloaden
In een App Store (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) kunt u de SmartThings-app
vinden met de zoekterm SmartThings. Download en installeer de app op uw apparaat.
OPMERKING
• De SmartThings-app is beschikbaar op apparaten van derden met Android OS 6.0 (Marshmallow) of
hoger, Samsung-apparaten met Android OS 5.0 (Lollipop) of hoger en iOS-apparaten met iOS 10.0
of hoger (voor iPhones moet dit iPhone 6 of hoger zijn). De app is geoptimaliseerd voor Samsungsmartphones (Galaxy S- en Note-serie).
• Bepaalde functies van de app werken mogelijk anders op apparaten van derden.
• De app kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd voor verbeterde prestaties.
38 Nederlands
Untitled-1 38
2018-01-22
5:43:32
Aanmelden
U moet zich eerst bij SmartThings aanmelden met uw Samsung-account. Als u een nieuwe Samsungaccount wilt maken, volgt u de instructies in de app. U hebt geen aparte app nodig om een account te
maken.
OPMERKING
Als u een Samsung-account hebt, gebruikt u het account om u aan te melden. Een gebruiker met een
geregistreerde Samsung-smartphone wordt automatisch aangemeld.
Uw apparaat registreren voor SmartThings
1. Zorg ervoor dat u verbinding met een draadloos netwerk hebt op uw smartphone. Als dit niet het
geval is, gaat u naar Settings (Instellingen), schakelt u de draadloze verbinding in en selecteert u een
toegangspunt.
2. Selecteer SmartThings op uw smartphone.
3. Wanneer het bericht A new device is found. (Er is een nieuw apparaat gevonden.) wordt weergegeven,
selecteert u Add (Toevoegen).
Bediening
4. Als er geen bericht wordt weergegeven, selecteert u + en selecteert u uw droger in de lijst
met beschikbare apparaten. Als uw droger niet wordt weergegeven, selecteert u Device Type
(Apparaattype) > Specific Device Model (Specifiek apparaatmodel) en voegt u de droger handmatig
toe.
5. U kunt uw droger als volgt registreren in de SmartThings-app.
a. Meld u met uw Samsung-account aan bij SmartThings.
b. Schakel een Wi-Fi-verbinding in.
c. Voeg de droger toe aan SmartThings. Controleer of uw droger is verbonden met SmartThings.
d. Wanneer de registratie is voltooid, wordt de droger op uw smartphone weergegeven.
App voor de droger
Geïntegreerde bediening: U kunt uw droger zowel thuis als onderweg in de gaten houden en bedienen.
• Selecteer het pictogram voor de droger in SmartThings. De pagina voor de droger wordt weergegeven.
• Controleer de bedieningsstatus of eventuele meldingen voor uw droger en wijzig zo nodig opties of
instellingen.
Nederlands 39 Untitled-1 39
2018-01-22
5:43:32
Bediening
SmartThings
Categorie
Controleren
Controlepunt
Droogstatus
U kunt het huidige programma, de
programma-opties en de resterende
programmaduur controleren.
Smart Control
De status Smart Control wordt
weergegeven voor de droger.
Zelfcontrole
Hiermee kunt u controleren of de droger
normaal functioneert.
Energiemonitor
Hiermee kunt u het energieverbruik in de
gaten houden.
Start/Pauze/Annuleren
Selecteer een programma en de gewenste
opties en selecteer Start/Pauze/Annuleren
om een programma te starten, tijdelijk te
stoppen of te annuleren.
Mijn favoriet
U kunt veelgebruikte programma's en
opties voor toekomstig gebruik toevoegen
aan Mijn favoriet.
Programma voltooid
Het huidige programma is voltooid.
Resterend wasgoed (alleen
bepaalde modellen)
Er zit nog wasgoed in de wasmachine
nadat een programma is voltooid.
Bediening
Bediening
Melding
Omschrijving
40 Nederlands
Untitled-1 40
2018-01-22
5:43:32
Categorie
Controlepunt
Wasassistent *
Omschrijving
U kunt het materiaal, het droogniveau
en anti-kreuk selecteren met aanbevolen
opties en droogprogramma's die u direct
kunt starten.
U kunt instellen wanneer een
droogprogramma klaar moet zijn.
Wasplanner *
Q-Rator
Homecare Wizard *
Nadat u de gewenste tijdsduur hebt
ingesteld, wordt een programma
aanbevolen dat binnen de ingestelde
tijdsduur eindigt en kunt u het aanbevolen
programma starten of reserveren.
Er wordt regelmatig een rapport met een
analyse van de machinestatus gemaakt. U
bepaalt zelf hoe vaak een dergelijk rapport
wordt gemaakt (elke week/maand).
Bediening
U kunt in dit rapport uw gebruikspatroon,
het noodzakelijke onderhoud en het
energieverbruik ** voor de ingestelde
periode controleren.
* SmartThings vereist (beschikbaar op Android en iOS). Registratie vereist.
** Alleen indicatieve resultaten.
Nederlands 41 Untitled-1 41
2018-01-22
5:43:32
Bediening
Mededeling over opensource
De software van dit product bevat opensourcesoftware. U kunt de volledige bijbehorende broncode
gedurende drie jaar na de laatste levering van dit product ontvangen door een e-mail te sturen naar
mailto:oss.request@samsung.com.
Het is ook mogelijk om de volledige bijbehorende broncode op een fysiek medium, zoals een cd-rom, te
ontvangen. Hier wordt een minimale vergoeding voor gevraagd.
Via de URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 gaat u naar de
downloadpagina van de beschikbare broncode en de opensource-licentiegegevens met betrekking tot dit
product. Dit aanbod geldt voor iedereen die deze informatie heeft ontvangen.
Bediening
OPMERKING
Hierbij verklaart Samsung Electronics dat dit apparaat van het type radioapparatuur in overeenstemming
is met EU-richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van deze EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op
het volgende internetadres: De officiële verklaring van conformiteit vindt u op http://www.samsung.com.
Ga hiervoor naar Support > Zoeken en geef de modelnaam op.
Maximaal radiofrequent vermogen Wi-Fi: 20 dBm bij 2,412 GHz - 2,472 GHz
42 Nederlands
Untitled-1 42
2018-01-22
5:43:32
Onderhoud
WAARSCHUWING
• Maak de droger niet schoon door rechtstreeks water op de droger te sproeien.
• Gebruik geen wasbenzine, thinner, alcohol of aceton om de droger te reinigen. Dit kan leiden tot
verkleuring, vervorming, schade, elektrische schokken of brand.
• Haal het netsnoer uit het stopcontact vóór het schoonmaken van de droger.
Bedieningspaneel
Reinigen met een zachte, licht vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddelen. Sproei geen
reinigingsmiddelen rechtstreeks op het paneel. Veeg onmiddellijk eventueel gemorste vloeistoffen weg
van het bedieningspaneel.
Buitenkant
Reinigen met een zachte, licht vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddelen. Gebruik of plaats geen
scherpe of zware objecten in de buurt van/op de droger. Houd wasmiddelen en wasbenodigdheden op het
voetstuk (apart verkocht) of in een afzonderlijke opslagbak.
Trommel
Reinig met een vochtige doek met een zacht, niet-schurend schoonmaakmiddel dat geschikt is voor
roestvrijstaal. Veeg overgebleven resten weg met een schone, droge doek.
Onderhoud
Pluisfilter
Reinig het pluisfilter na elke lading.
1. Open de deur en trek het pluisfilter naar boven
om te verwijderen.
Nederlands 43 Untitled-1 43
2018-01-22
5:43:33
Onderhoud
2. Open het buitenste filter en verwijder het
binnenste filter (A).
A
3. Vouw het binnenste en buitenste filter beide
uit.
4. Verwijder het pluis van beide filters en reinig
ze in stromend water. Als u hiermee klaar bent,
droogt u de filters grondig.
Onderhoud
5. Zet het binnenste filter in het buitenste
filter en plaats het pluisfilter weer op de
oorspronkelijke positie.
VOORZICHTIG
• Reinig het pluisfilter na elke lading. Anders kunnen de droogprestaties afnemen.
• Gebruik de wasdroger niet zonder het binnenste filter in het buitenste filter.
• Als u de droger met een nat pluisfilter gebruikt, kan dit schimmel of stank veroorzaken of leiden tot
een afname in de droogprestaties.
44 Nederlands
Untitled-1 44
2018-01-22
5:43:33
Watertank
Leeg de watertank na elke wasbeurt om lekkage te voorkomen.
1. Trek de watertank (A) met beide handen naar
voren om te verwijderen.
A
2. Leeg het water door het afvoergat (B) en
plaats de watertank terug op zijn plaats.
OPMERKING
Als u de watertank leegt en op Start/Pauze
(Indrukken Om Te Starten) drukt, wordt het
betreffende indicatielampje uitgeschakeld.
B
Onderhoud
Nederlands 45 Untitled-1 45
2018-01-22
5:43:33
Onderhoud
Warmtewisselaar
Reinig de warmtewisselaar minimaal één keer per maand. Ter herinnering licht het indicatielampje van de
warmtewisselaar ( ) op het display op wanneer de warmtewisselaar moet worden gereinigd.
1. Druk voorzichtig op de bovenkant van de
buitenste afdekplaat (A) om deze te openen.
A
2. Ontgrendel de afsluitingen (B).
B
Onderhoud
3. Verwijder de binnenste afdekplaat (C).
C
46 Nederlands
Untitled-1 46
2018-01-22
5:43:34
4. Reinig de warmtewisselaar met een zachte
borstel of stofzuiger.
VOORZICHTIG
• Reinig of raak de warmtewisselaar niet
aan met blote handen om fysiek letsel en
brandwonden te voorkomen.
• Gebruik geen water om de warmtewisselaar te
reinigen.
• Oefen geen druk uit op de warmtewisselaar. U
kunt de warmtewisselaar beschadigen, wat kan
leiden tot een afname van droogprestaties.
5. Reinig de binnenste afdekplaat met een zachte,
vochtige doek.
Onderhoud
6. Plaats de binnenste afdekplaat weer op de
oorspronkelijke plaats en vergrendel de
afsluitingen.
7. Sluit de buitenste afdekplaat.
OPMERKING
Na het reinigen, zorgt u ervoor dat de afsluitingen
zijn vergrendeld.
Nederlands 47 Untitled-1 47
2018-01-22
5:43:34
Problemen oplossen
Punten om te controleren
Als zich een probleem met de droger voordoet, raadpleegt u eerst de onderstaande tabel en probeert u de
suggesties.
Symptoom
Actie
Droger werkt niet
•
•
•
•
•
Zorg dat de deur volledig is gesloten.
Steek de stekker in het stopcontact.
Controleer de stroomonderbrekers en zekeringen in het huis.
Leeg de watertank.
Reinig het pluisfilter.
Droger verwarmt niet
• Controleer de stroomonderbrekers en zekeringen in het huis.
• Selecteer een andere instelling dan KOUDE LUCHT (alleen DV**N62****modellen).
• Controleer het pluisfilter en de warmtewisselaar. Reinig ze indien
nodig.
• De droger bevindt zich mogelijk in de koelfase van het programma.
Controleer de bovenstaande punten en...
Droger droogt niet
• Controleer of de droger niet overbeladen is.
• Sorteer lichte en zware items afzonderlijk.
• Verplaats grote, omvangrijke items om gelijkmatig drogen te
verzekeren.
• Controleer of de droger goed water afvoert.
• Voor kleine ladingen, voegt u een aantal droge handdoeken toe.
• Reinig het pluisfilter en de warmtewisselaar.
Problemen oplossen
Droger maakt lawaai
• Controleer op munten, knopen, aanstekers, enz.
• Zorg ervoor dat de droger waterpas staat en stevig op de grond staat.
• De droger kan brommen als gevolg van lucht die door de trommel en
ventilator beweegt. Dit is normaal.
Droogt ongelijkmatig
• Naden, zakken en dergelijke andere delen van kleding zijn moeilijker
te drogen dan andere delen. Dit is normaal.
• Sorteer zware en lichte items afzonderlijk.
Droger verspreidt een geur
• De droger kan huishoudelijke geuren aan de omringende onttrekken
en vervolgens uitstoten. Dit is normaal.
Droger wordt uitgeschakeld
voordat de lading droog is
• Te kleine lading. Voeg meer items toe en start het programma
nogmaals.
• Te grote lading. Verwijder items en start het programma nogmaals.
48 Nederlands
Untitled-1 48
2018-01-22
5:43:34
Symptoom
Pluizen op kleding
Actie
• Zorg ervoor dat het pluizenfilter voor elk programma wordt
gereinigd.
• Droog items die pluizen (pluizige handdoeken) apart van kleding die
pluizen vangen, zoals een zwarte linnen broek.
• Verdeel grote ladingen in kleinere ladingen.
Items zijn gekreukeld na het • U kunt het beste kleine ladingen van 1-4 items drogen.
programma Anti Kreuk
• Laad minder items. Laad items van hetzelfde soort.
Geuren verdwijnen niet uit
items na het programma
KOUDE LUCHT (alleen
DV**N62****-modellen)
• Zorg ervoor dat u items met sterke geuren grondig wast.
Problemen oplossen
Nederlands 49 Untitled-1 49
2018-01-22
5:43:34
Problemen oplossen
Informatiecodes
Bij problemen met de droger wordt er mogelijk een informatiecode op het display weergegeven.
Raadpleeg de onderstaande tabel en probeer de suggesties.
Informatiecode
Betekenis
Actie
tC
Fout bij luchttemperatuursensor
Reinig het pluisfilter en/of de
warmtewisselaar. Als het probleem
zich blijft voordoen, belt u een
onderhoudsmonteur.
tC5
Fout bij
compressortemperatuursensor
Wacht 2-3 minuten. Schakel het apparaat in
en start opnieuw op.
Sluit de deur en start opnieuw.
dC
De deur van de droger staat open
Als het probleem zich blijft voordoen, belt
u een onderhoudsmonteur.
HC
Compressor is oververhit
Bel een onderhoudsmonteur.
5C
AC6
Problemen oplossen
3C
Watertank is vol
De afvoerpomp werkt niet.
Leeg de watertank, schakel het
apparaat in en start opnieuw op. Als het
probleem zich blijft voordoen, belt u een
onderhoudsmonteur.
Controleer de communicatie tussen
hoofd- en inverter-PBAs.
• Afhankelijk van de status keert de
droger mogelijk automatisch terug naar
de normale werking.
• Schakel de droger uit en weer in. Start
daarna het programma opnieuw.
• Als de informatiecode zichtbaar blijft,
belt u een onderhoudsmonteur.
Controleer de werking van de
motor.
• Probeer het programma opnieuw te
starten.
• Als de informatiecode zichtbaar blijft,
belt u een onderhoudsmonteur.
Voor codes die hierboven niet worden vermeld, of als de informatiecode zichtbaar blijft, belt u een
onderhoudsmonteur.
50 Nederlands
Untitled-1 50
2018-01-22
5:43:34
Bijlage
Wasvoorschriften
De volgende symbolen worden gebruikt in
wasvoorschriften. De labels met wasvoorschriften
bevatten labels en symbolen voor drogen, bleken,
drogen en strijken, en indien nodig voor stomen.
Deze symbolen zorgen voor overeenstemming
tussen kledingfabrikanten voor binnenlandse en
geïmporteerde kleding. Volg de aanwijzingen op
het waslabel om kleding zo lang mogelijk mee
te laten gaan en problemen bij het wassen te
voorkomen.
Wasprogramma
Bleken
Alle bleekproducten (indien nodig)
Uitsluitend chloorvrije bleekmiddelen
(kleurveilig)
Bleek (indien nodig)
Droogtrommelprogramma
Normaal
Permanent indrukken/kreukel
Bestendig/kreukels beheersen
Normaal
Zachte/fijne was
Permanent indrukken/kreukel
Bestendig/kreukels beheersen
Zachte/fijne was
Handwas
Speciale instructies
Op de lijn drogen/ophangen om te
drogen
Aan de lijn drogen
Watertemperatuur**
Liggend drogen
Heet
Warm
Koud
OPMERKING
Hoog
Gemiddeld
Laag
Elke temperatuur
Bijlage
** De stippen staan symbool voor de geschikte
waswatertemperaturen voor de verschillende
artikelen. Het temperatuurbereik is voor Heet
41-52 °C, voor Warm 29-41 °C en voor Koud 1629 °C. (De temperatuur van het waswater moet
minimaal 16 °C zijn om het wasmiddel te activeren
en voor een effectieve reiniging.)
Temperatuurinstelling
Geen warmte/lucht
Nederlands 51 Untitled-1 51
2018-01-22
5:43:36
Bijlage
Droogstrijk- of stoomstrijktemperaturen
Stomen
Hoog
Stomen
Gemiddeld
Niet stomen
Laag
Op de lijn drogen/ophangen te drogen
Waarschuwingssymbolen voor het wassen en
strijken
Aan de lijn drogen
Liggend drogen
Niet wassen
Niet uitwringen
Niet bleken
Kan niet in de wasdroger
Niet stoomstrijken
Niet strijken
Zorg voor het milieu
Dit apparaat is gemaakt van recyclebare materialen. Houd u bij het afdanken van dit apparaat aan de
plaatselijke wet- en regelgeving met betrekking tot afvalverwerking. Knip de voedingskabel door zodat
het apparaat niet meer kan worden aangesloten op een stroombron. Verwijder de deur zodat dieren en
kleine kinderen zich niet in het apparaat kunnen opsluiten.
Bijlage
52 Nederlands
Untitled-1 52
2018-01-22
5:43:38
Specificaties
E
D
A
C
B
TYPE
DROGER - VOORLADER
DV9*N82****
MODELNAAM
AFMETINGEN
600 mm
600 mm
B
850 mm
850 mm
C
600 mm
600 mm
D
655 mm
640 mm
E
1155 mm
1095 mm
54 kg
50 kg
550-600 W
550-600 W
5-35 °C
5-35 °C
220-240 V /
50 Hz
Bijlage
TOEGESTANE TEMPERATUUR
DV8*N62****
A
GEWICHT
ELEKTRISCHE VEREISTEN
DV9*N62****
Nederlands 53 Untitled-1 53
2018-01-22
5:43:38
Bijlage
Verbruiksgegevens
Model
DV9*N82****
DV9*N62****
Programma
KATOEN (2)
STRIJKDROOG
(2)
SYNTHETISCH
KATOEN (2)
DV8*N62****
STRIJKDROOG
(2)
SYNTHETISCH
(1)
: Gewicht van droge was
(2)
: EN 61121:2013 testprogramma
Was (kg) (1)
Energieverbruik
(kWh)
Max. duur
(minuten)
9
1,56
188
4,5
0,9
130
9
1,1
130
4,5
0,71
86
8
1,43
169
4
0,8
120
8
1,02
118
4
0,65
80
Alle gegevens met een 'sterretje' zijn berekend op basis van EN 61121:2013
De verbruiksgegevens kunnen verschillen van de bovenstaande nominale waarden. Dit is afhankelijk van
het vulgewicht, het soort textiel, het restvocht na het centrifugeren, fluctuaties in de stroomtoevoer en de
geselecteerde extra opties.
Bijlage
54 Nederlands
Untitled-1 54
2018-01-22
5:43:38
Overzicht van droogtrommels voor huishoudelijk gebruik
Gegevensblad voor droogtrommels voor huishoudelijk gebruik
Als aangegeven in EU-voorschrift nr. 392/2012
Samsung
Modelnaam
Capaciteit
Type
kg
DV9*N82****
9
Condensator
Energierendement
A+++ (hoogste efficiëntie) tot D (laagste efficiëntie)
A+++
Energieverbruik
Jaarlijks energieverbruik (AE_C) (Het energieverbruik wordt gebaseerd op 160
droogbeurten met het standaardkatoenprogramma bij volle en gedeeltelijke belading,
kWh/jr
en het verbruik van de standen voor laag vermogen. Het werkelijke energieverbruik per
beurt is afhankelijk van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.)
Automatische droogtedetectie
kWh
Energieverbruik (E_dry) bij standaardkatoenprogramma bij volledige lading
kWh
Energieverbruik (E_dry.1/2) bij standaardkatoenprogramma bij volledige lading
kWh
uit-modus en aan-modus
Gewogen vermogen uit-modus (P_o) bij volle belading
W
De modus Energieverbruik aan (P_l) bij volledige lading
W
Duur van de aan-modus
min
Programma's waarop de informatie op het label en het overzicht van toepassing zijn
(‘standaardkatoenprogramma’ dat wordt gebruikt bij volledige en gedeeltelijk lading is het
standaarddroogprogramma waarop de informatie op het label en fiche betrekking heeft. Dit programma is
geschikt voor het drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed en is het meest efficiënte programma met
betrekking tot energieverbruik voor katoen. De verbruiksgegevens kunnen afwijken van de bovenstaande
nominale waarden. Dit is afhankelijk van het vulgewicht, de gebruikte stoffen, het restvocht na het
centrifugeren, fluctuaties in de stroomtoevoer en de geselecteerde extra opties.)
194
Ja
1,56
0,90
0,50
5,00
10
KATOEN +
Droogniveau 2
(Anti Kreuk uit)
Programmaduur van het standaardprogramma
Gewogen programmaduur van het standaardkatoenprogramma bij volledige lading en
gedeeltelijke lading.
Programmaduur (T_dry) van standaardkatoenprogramma bij volledige lading
Programmaduur (T_dry.1/2) van standaardkatoenprogramma bij gedeeltelijke lading
min
155
min
min
188
130
%
%
%
B
81
81
81
dB (A) re 1 pW
63
efficiëntieklasse condensatie
Bijlage
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)
Gemiddelde condensatie-efficiëntie bij volledige lading
Gemiddelde condensatie-efficiëntie bij gedeeltelijke lading
Gewogen condensatie-efficiëntie
Uitstoot luchtgeluid
Drogen bij volledige lading
Nederlands 55 Untitled-1 55
2018-01-22
5:43:38
Bijlage
Samsung
Modelnaam
Capaciteit
Type
kg
DV9*N62****
9
Condensator
Energierendement
A+++ (hoogste efficiëntie) tot D (laagste efficiëntie)
A+++
Energieverbruik
Jaarlijks energieverbruik (AE_C) (Het energieverbruik wordt gebaseerd op 160
droogbeurten met het standaardkatoenprogramma bij volle en gedeeltelijke belading,
kWh/jr
en het verbruik van de standen voor laag vermogen. Het werkelijke energieverbruik per
beurt is afhankelijk van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.)
Automatische droogtedetectie
kWh
Energieverbruik (E_dry) bij standaardkatoenprogramma bij volledige lading
kWh
Energieverbruik (E_dry.1/2) bij standaardkatoenprogramma bij volledige lading
kWh
uit-modus en aan-modus
Gewogen vermogen uit-modus (P_o) bij volle belading
W
De modus Energieverbruik aan (P_l) bij volledige lading
W
Duur van de aan-modus
min
Programma's waarop de informatie op het label en het overzicht van toepassing zijn
(‘standaardkatoenprogramma’ dat wordt gebruikt bij volledige en gedeeltelijk lading is het
standaarddroogprogramma waarop de informatie op het label en fiche betrekking heeft. Dit programma is
geschikt voor het drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed en is het meest efficiënte programma met
betrekking tot energieverbruik voor katoen. De verbruiksgegevens kunnen afwijken van de bovenstaande
nominale waarden. Dit is afhankelijk van het vulgewicht, de gebruikte stoffen, het restvocht na het
centrifugeren, fluctuaties in de stroomtoevoer en de geselecteerde extra opties.)
194
Ja
1,56
0,90
0,50
5,00
10
KATOEN +
Droogniveau 2
(Anti Kreuk uit)
Programmaduur van het standaardprogramma
Gewogen programmaduur van het standaardkatoenprogramma bij volledige lading en
gedeeltelijke lading.
Programmaduur (T_dry) van standaardkatoenprogramma bij volledige lading
Programmaduur (T_dry.1/2) van standaardkatoenprogramma bij gedeeltelijke lading
min
155
min
min
188
130
%
%
%
B
81
81
81
dB (A) re 1 pW
65
efficiëntieklasse condensatie
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)
Gemiddelde condensatie-efficiëntie bij volledige lading
Gemiddelde condensatie-efficiëntie bij gedeeltelijke lading
Gewogen condensatie-efficiëntie
Bijlage
Uitstoot luchtgeluid
Drogen bij volledige lading
56 Nederlands
Untitled-1 56
2018-01-22
5:43:38
Samsung
Modelnaam
Capaciteit
Type
kg
DV8*N62****
8
Condensator
Energierendement
A+++ (hoogste efficiëntie) tot D (laagste efficiëntie)
A+++
Energieverbruik
Jaarlijks energieverbruik (AE_C) (Het energieverbruik wordt gebaseerd op 160
droogbeurten met het standaardkatoenprogramma bij volle en gedeeltelijke belading,
kWh/jr
en het verbruik van de standen voor laag vermogen. Het werkelijke energieverbruik per
beurt is afhankelijk van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.)
Automatische droogtedetectie
kWh
Energieverbruik (E_dry) bij standaardkatoenprogramma bij volledige lading
kWh
Energieverbruik (E_dry.1/2) bij standaardkatoenprogramma bij volledige lading
kWh
uit-modus en aan-modus
Gewogen vermogen uit-modus (P_o) bij volle belading
W
De modus Energieverbruik aan (P_l) bij volledige lading
W
Duur van de aan-modus
min
Programma's waarop de informatie op het label en het overzicht van toepassing zijn
(‘standaardkatoenprogramma’ dat wordt gebruikt bij volledige en gedeeltelijk lading is het
standaarddroogprogramma waarop de informatie op het label en fiche betrekking heeft. Dit programma is
geschikt voor het drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed en is het meest efficiënte programma met
betrekking tot energieverbruik voor katoen. De verbruiksgegevens kunnen afwijken van de bovenstaande
nominale waarden. Dit is afhankelijk van het vulgewicht, de gebruikte stoffen, het restvocht na het
centrifugeren, fluctuaties in de stroomtoevoer en de geselecteerde extra opties.)
176
Ja
1,43
0,80
0,50
5,00
10
KATOEN +
Droogniveau 2
(Anti Kreuk uit)
Programmaduur van het standaardprogramma
Gewogen programmaduur van het standaardkatoenprogramma bij volledige lading en
gedeeltelijke lading.
Programmaduur (T_dry) van standaardkatoenprogramma bij volledige lading
Programmaduur (T_dry.1/2) van standaardkatoenprogramma bij gedeeltelijke lading
min
141
min
min
169
120
%
%
%
B
81
81
81
dB (A) re 1 pW
65
efficiëntieklasse condensatie
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)
Gemiddelde condensatie-efficiëntie bij volledige lading
Gemiddelde condensatie-efficiëntie bij gedeeltelijke lading
Gewogen condensatie-efficiëntie
Bijlage
Uitstoot luchtgeluid
Drogen bij volledige lading
OPMERKING
Een sterretje * geeft een modelvariant aan met andere cijfers (0-9) of letters (A-Z).
Nederlands 57 Untitled-1 57
2018-01-22
5:43:39
Notities
Untitled-1 58
2018-01-22
5:43:39
Notities
Untitled-1 59
2018-01-22
5:43:39
VRAGEN OF OPMERKINGEN?
LAND
BEL
BELGIUM
02-201-24-18
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
LUXEMBURG
06196 77 555 66 *HHP
06196 77 555 77 *OTH
261 03 710
OF BEZOEK ONS ONLINE OP
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/be_fr/support
DC68-03912D-00
Untitled-1 60
2018-01-22
5:43:39
Sèche-linge avec pompe à chaleur
Manuel d'utilisation
DV9*N82****/DV9*N62****/DV8*N62****
Untitled-1 1
2018-01-19
4:04:31
Sommaire
Consignes de sécurité
4
Sommaire
Remarques importantes sur les consignes de sécurité
Symboles de sécurité importants
Consignes de sécurité importantes
Avertissements importants concernant l'installation
Avertissements importants concernant l'utilisation
Mises en garde concernant l'utilisation
Avertissements importants concernant le nettoyage
Instructions concernant les déchets DEEE
4
4
5
8
9
11
12
13
Installation
14
Ce qui est inclus
Conditions d'installation
Mise à niveau
Tuyau de vidange (si nécessaire)
Liste de vérification pour l'installation
Avant d'utiliser le sèche-linge
Inversion du hublot (DV9*N62****/DV8*N62**** uniquement)
14
16
18
19
22
22
23
Opérations
28
Panneau de commande
28
Mise en marche
35
Fonctions spéciales
39
SmartThings40
Maintenance
45
Panneau de commande
45
Extérieur45
Tambour45
Filtre à peluches
45
Réservoir d'eau
47
Échangeur de chaleur
48
2 Français
Untitled-1 2
2018-01-19
4:04:32
Dépannage
50
Contrôles50
Codes d'information
52
53
Tableau des symboles textiles
Protection de l'environnement
Caractéristiques techniques
Données de consommation
Fiche technique des sèche-linge domestiques
53
54
55
56
57
Sommaire
Annexe
Français 3 Untitled-1 3
2018-01-19
4:04:32
Consignes de sécurité
Félicitations pour l'achat de votre nouveau sèche-linge Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations
concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire pour tirer pleinement
profit de tous les avantages et de toutes les fonctionnalités de votre sèche-linge.
Remarques importantes sur les consignes de sécurité
Consignes de sécurité
Les consignes de sécurité et les avertissements décrits dans le présent manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre
responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de la maintenance et
de l'utilisation de votre sèche-linge.
Contactez toujours le fabricant en cas de problème ou de situation que vous ne comprenez pas.
Symboles de sécurité importants
Signification des icônes et symboles utilisés dans le présent manuel d'utilisation :
AVERTISSEMENT
Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures graves voire mortelles et/ou des dommages
matériels.
ATTENTION
Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des blessures et/ou des dommages matériels.
REMARQUE
Indique la présence d'un risque de blessures ou de dommages matériels
Lisez les instructions.
Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle.
Respectez-les en toutes circonstances.
Lisez attentivement le présent manuel et conservez-le en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.
Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.
Comme avec tout équipement électrique ou comportant des pièces mobiles, il existe un certain nombre de dangers
potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent
lorsque vous l'utilisez.
AVERTISSEMENT - Risque d'incendie
• L'installation du sèche-linge doit être effectuée par un technicien qualifié.
• L'installation du sèche-linge doit se faire conformément aux instructions du fabricant et aux réglementations
locales.
• Pour réduire les risques de blessures graves voire mortelles, suivez toutes les consignes d'installation.
4 Français
Untitled-1 4
2018-01-19
4:04:32
Consignes de sécurité importantes
AVERTISSEMENT
Afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures physiques lors de
l'utilisation de l'appareil, des précautions de base doivent être prises :
Consignes de sécurité
1. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les
enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions
d'utilisation appropriées de la personne responsable de leur sécurité.
2. Pour une utilisation en Europe : Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de
8 ans et plus et par des personnes inexpérimentées ou dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont réduites si celles-ci sont sous surveillance ou ont
reçu les instructions pour une utilisation appropriée et en toute sécurité et s'ils sont
conscients des dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des
enfants sans surveillance.
3. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
4. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son
réparateur ou une personne disposant des qualifications équivalentes afin d'éviter
tout danger.
5. Les ensembles de tuyaux neufs fournis avec l'appareil doivent être utilisés et les
anciens tuyaux ne doivent pas être réemployés.
6. Pour les appareils comportant des orifices de ventilation à la base, veillez à ce que
ceux-ci ne soient pas obstrués par de la moquette.
7. Pour une utilisation en Europe : Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas
s'approcher de l'appareil s'ils sont sans surveillance.
Français 5 Untitled-1 5
2018-01-19
4:04:32
Consignes de sécurité
8. ATTENTION : Afin d'éviter tout risque dû à une réinitialisation par inadvertance du
dispositif de protection thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté via un
dispositif de commutation externe, tel qu'un programmateur, ou être connecté à un
circuit qui est régulièrement activé ou désactivé par le fournisseur d'énergie.
Consignes de sécurité
9. Le sèche-linge ne doit pas être utilisé si des produits chimiques industriels ont été
utilisés pour le nettoyage.
10. Le piège à peluches doit être nettoyé fréquemment, le cas échéant.
11. Vous devez nettoyer régulièrement les peluches accumulées autour du sèche-linge.
(Ne s'applique pas aux appareils prévus avec une évacuation vers l'extérieur du
bâtiment)
12. Une ventilation appropriée doit être présente pour éviter le retour des gaz dans la
pièce pour les appareils brûlant d'autres combustibles, y compris ceux faisant appel à
des flammes ouvertes.
13. Ne faites jamais sécher du linge sale.
14. Le linge ayant été sali avec des produits tels que l'huile de cuisine, l'acétone,
l'alcool, l'essence, le kérosène, certains détergents ménagers et détachants, la
térébenthine, les cires et les décapants doit être lavé à l'eau chaude avec une quantité
supplémentaire de lessive avant de pouvoir le faire sécher dans le sèche-linge.
15. Des éléments tels que le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de
douche, les tissus imperméables, les articles et les vêtements en caoutchouc ou les
oreillers à base de caoutchouc mousse ne doivent pas être séchés dans le sèche-linge.
16. Les adoucissants, ou les produits similaires, doivent être utilisés de la manière
indiquée dans leurs instructions.
17. Pendant la fin d'un cycle de séchage, aucune chaleur n'est émise (cycle de
refroidissement) afin de garantir que le linge sera laissé en fin de cycle à une
température qui ne l'endommage pas.
18. Retirez tous les objets des poches tels que les briquets et les allumettes.
6 Français
Untitled-1 6
2018-01-19
4:04:32
19. AVERTISSEMENT : N'arrêtez jamais un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de
séchage, sauf si vous sortez et étendez immédiatement le linge afin que la chaleur se
dissipe.
Consignes de sécurité
20. L'air d'évacuation ne doit pas être éliminé dans un conduit qui est utilisé
pour l'évacuation de fumées provenant d'appareils brûlant du gaz ou d'autres
combustibles.
21. L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte verrouillable, une porte
coulissante ou une porte possédant une charnière du côté opposé à celui du sèchelinge, d'une telle manière que l'ouverture totale du hublot du sèche-linge soit
restreinte.
22. AVERTISSEMENT : L'appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de
commutation externe, tel qu'un programmateur, ou être connecté à un circuit qui est
régulièrement activé ou désactivé par le fournisseur d'énergie.
Modèle avec pompe à chaleur uniquement : Les instructions devront également
inclure le fond de ce qui suit :
AVERTISSEMENT : Dans le boîtier de l'appareil ou dans la structure intégrée, assurezvous que les orifices de ventilation soient toujours dégagés.
AVERTISSEMENT : N'endommagez pas le circuit de fluide frigorigène.
Français 7 Untitled-1 7
2018-01-19
4:04:32
Consignes de sécurité
Avertissements importants concernant l'installation
AVERTISSEMENT
L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien ou un centre de réparation qualifié.
• Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions, des incendies, une explosion, des problèmes
avec l'appareil ou des blessures.
Consignes de sécurité
Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale et utilisez cette prise uniquement pour cet appareil. N'utilisez
pas de rallonge.
• Le fait de partager une prise murale avec d'autres appareils à l'aide d'une multiprise ou d'une rallonge peut
entraîner des électrocutions ou des incendies.
• Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant sont identiques à ceux inscrits sur les caractéristiques
techniques de l'appareil. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions ou des incendies.
Branchez correctement le cordon d'alimentation à la prise murale.
Éliminez régulièrement toute eau, poussière ou corps étranger au niveau des prises murales et des zones de contact à
l'aide d'un chiffon sec.
• Débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon sec.
• Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions ou des incendies.
Conservez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants ; les matériaux d'emballage présentent des
dangers pour les enfants.
• Si un enfant met un sac en plastique sur sa tête, il risque de s'asphyxier.
Cet appareil doit être correctement mis à la terre.
Ne reliez pas le conducteur de terre de l'appareil à un tuyau de gaz, un tuyau de canalisation en plastique ou une
ligne téléphonique.
• Cela pourrait causer des électrocutions, des incendies, une explosion ou des problèmes avec l'appareil.
• Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre et qui n'est
pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur.
N'installez pas l'appareil en extérieur.
N'utilisez pas de prise ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée.
• Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.
Si la prise (cordon d'alimentation) est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son réparateur ou un
technicien de qualification équivalente, afin d'éviter tout danger.
Cet appareil doit être positionné de manière à ce que la prise électrique soit accessible après installation.
Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.
Ne vrillez pas et n'attachez pas le cordon d'alimentation.
N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d'objet lourd sur le cordon
d'alimentation, ne l'insérez pas entre des objets et ne le coincez pas dans l'espace situé derrière l'appareil.
8 Français
Untitled-1 8
2018-01-19
4:04:32
• Cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.
Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher.
• Débranchez le cordon en tenant la prise.
• Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions ou des incendies.
Consignes de sécurité
Cet appareil doit être correctement mis à la terre. Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est
pas correctement reliée à la terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur.
Consultez les consignes d'installation pour relier cet appareil à la terre.
Installez cet appareil à un emplacement dont la surface est solide et plane.
• Le non-respect de cette consigne peut entraîner des vibrations et des bruits anormaux ou des problèmes avec
l'appareil.
Étant donné qu'un composant de la laque à cheveux peut affecter la propriété hydrophile de l'échangeur de chaleur
et alors entraîner la formation d'humidité sur la surface extérieure de l'appareil lors du refroidissement, n'installez
pas cet appareil dans un salon de beauté.
L'appareil doit être positionné de telle manière que la prise de courant, les robinets d'arrivée d'eau et les tuyaux
d'évacuation restent accessibles en permanence.
Avertissements importants concernant l'utilisation
AVERTISSEMENT
Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques aller sur ou dans l'appareil. Lors de la mise au rebut de
l'appareil, démontez le verrou du hublot (levier)
• afin d'éviter tout risque de chute et de blessures.
• Si un enfant se retrouve enfermé dans l'appareil, il risque de s'asphyxier.
Ne tentez pas d'accéder à l'intérieur de l'appareil lorsque le tambour tourne.
Ne vous asseyez pas sur l'appareil et ne vous appuyez pas contre son hublot ;
• vous risqueriez de le faire basculer et de vous blesser.
Ne faites sécher que du linge préalablement essoré dans un lave-linge.
Ne faites jamais sécher du linge sale.
Ne buvez pas l'eau de condensation.
N'arrêtez jamais un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, sauf si vous sortez et étendez
immédiatement le linge afin que la chaleur se dissipe.
Ne faites pas sécher de linge ayant été en contact avec des substances inflammables (ex. : essence, kérosène,
benzène, solvant, alcool, etc.) ;
• vous risqueriez de vous électrocuter ou de provoquer un incendie ou une explosion.
Ne laissez pas les animaux domestiques s'approcher du sèche-linge.
• Cela pourrait entraîner une électrocution ou des blessures.
Français 9 Untitled-1 9
2018-01-19
4:04:32
Consignes de sécurité
Avant de mettre l'appareil au rebut, démontez le hublot et le cordon d'alimentation
• afin d'éviter de provoquer des blessures ou d'endommager le cordon.
Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.
• Cela pourrait entraîner une électrocution.
En cas de fuite de gaz (gaz de ville, propane, gaz LP), ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation et aérez
immédiatement.
Consignes de sécurité
• Pour ce faire, n'utilisez pas un ventilateur.
• Une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie.
Ne procédez pas à la réparation, au remplacement ou à l'entretien des pièces de l'appareil sauf si le manuel de
réparation par l'utilisateur contient des recommandations spécifiques en la matière. Vous devez en outre disposer des
compétences requises pour réaliser l'opération.
Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.
• N'utilisez pas de fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autres que le fusible standard.
• En cas de besoin de réparation ou de réinstallation de l'appareil, contactez le centre de réparation le plus proche.
• Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions, des incendies, des problèmes avec l'appareil
ou des blessures.
L'appareil que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.
L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme de l'appareil. Dans ce cas,
l'appareil ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être
tenu pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une utilisation non conforme.
Si l'appareil émet des bruit anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, coupez immédiatement
l'alimentation électrique et contactez le centre de réparation.
• Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner une électrocution ou un incendie.
Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer sur ou dans l'appareil. Le hublot de l'appareil ne s'ouvre
pas facilement de l'intérieur ; un enfant peut donc se blesser gravement s'il est enfermé dans l'appareil.
10 Français
Untitled-1 10
2018-01-19
4:04:32
Mises en garde concernant l'utilisation
ATTENTION
Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que du linge, des bougies allumées, des cigarettes
allumées, de la vaisselle, des produits chimiques, des objets métalliques, etc.) sur l'appareil.
• Cela pourrait causer des électrocutions, des incendies, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.
Consignes de sécurité
Ne touchez pas le hublot en verre ni l'intérieur du tambour pendant ou juste après le séchage : ces éléments peuvent
en effet devenir très chauds.
• Cela pourrait entraîner des brûlures.
N'actionnez pas les boutons à l'aide d'objets tranchants tels que des aiguilles, des couteaux, vos ongles etc.
• Cela pourrait entraîner une électrocution ou des blessures.
Ne faites pas sécher de linge contenant des élastiques (latex) ou d'autres matériaux semblables au caoutchouc.
• Le caoutchouc pourrait s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
Ne faites pas sécher de linge ayant été en contact avec de l'huile végétale ou de l'huile de cuisson : même lavés, les
articles en contiennent encore. Utilisez le cycle de refroidissement afin de ne pas faire chauffer ce linge.
• La chaleur issue de l'oxydation de l'huile pourrait entraîner un incendie.
Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à sécher sont vides.
• Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres,
peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.
Évitez de faire sécher des vêtements ayant de grandes boucles, des boutons ou d'autres parties métalliques lourdes
(fermetures éclair, crochets et œillets, couvre-boutons).
Si nécessaire, utilisez un filet à linge pour le linge petit et léger tel que des ceintures en tissu, des liens de tablier et
des soutiens-gorge avec armatures susceptibles de se détacher ou de se casser pendant un cycle.
Les feuilles pour sèche-linge sont compatibles avec ce modèle et sont recommandées pour obtenir de meilleures
performances de séchage.
Les feuilles pour sèche-linge permettent également de réduire l'électricité statique produite au cours d'un cycle du
séchage. L'électricité statique peut endommager le linge ainsi que l'appareil.
N'utilisez pas le sèche-linge à proximité de poussières explosives (ex. : poussière de charbon, farine de blé, etc.).
• Cela pourrait entraîner une électrocution, un incendie ou une explosion.
N'entreposez pas de matériaux inflammables à proximité de l'appareil.
• Vous risqueriez de libérer des gaz toxiques, d'endommager des pièces, de vous électrocuter ou de provoquer un
incendie ou une explosion.
• L'appareil ne doit pas être installé derrière des portes verrouillables, etc.
Ne touchez pas l'arrière de l'appareil lors du séchage ou juste après qu'il soit terminé.
• L'appareil reste chaud et peut occasionner des brûlures.
Français 11 Untitled-1 11
2018-01-19
4:04:32
Consignes de sécurité
Contient des gaz à effet de serre fluorés.
Équipement hermétiquement scellé.
Ne laissez les gaz s'échapper dans l'atmosphère.
Fluide frigorigène (type) : R-134a (GWP = 1430)
Fluide de frigorigène (charge) : 0,37 kg, 0,529 tCO2e
Consignes de sécurité
Avertissements importants concernant le nettoyage
AVERTISSEMENT
Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus.
N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.
• Cela pourrait entraîner des décolorations, des déformations, des dommages, des chocs électriques ou un incendie.
Avant d'effectuer une opération de nettoyage ou de maintenance, débranchez le cordon d'alimentation de la prise
murale.
• Le non-respect de cette consigne peut entraîner des électrocutions ou des incendies.
Nettoyez le compartiment du filtre avant et après chaque utilisation.
Nettoyez régulièrement l'intérieur de l'appareil en faisant appel à un technicien de maintenance agréé.
Nettoyez l'échangeur de chaleur à l'aide d'une brosse douce ou d'un aspirateur une fois par mois. Ne touchez pas
l'échangeur de chaleur avec les mains. Sinon, vous risquez de vous blesser.
L'intérieur du sèche-linge doit être nettoyé régulièrement par un technicien de maintenance qualifié.
12 Français
Untitled-1 12
2018-01-19
4:04:32
Instructions concernant les déchets DEEE
Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d’équipements électriques et
électroniques)
(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)
Consignes de sécurité
Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni
le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble
USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut
incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé
publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets.
Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d’un
développement durable.
Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se
renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de
collecte de ces produits en vue de leur recyclage.
Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter
les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être
jetés avec les autres déchets.
Pour obtenir des informations sur les engagements environnementaux de Samsung et sur les obligations
réglementaires spécifiques à l'appareil (par ex. la réglementation REACH), rendez-vous sur : samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Français 13 Untitled-1 13
2018-01-19
4:04:33
Installation
Ce qui est inclus
Déballez soigneusement le sèche-linge. Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.
Les pièces et l'emplacement des pièces indiqués ci-dessous peuvent différer de ceux sur votre sèche-linge. Avant
l'installation, assurez-vous que le sèche-linge possède toutes les pièces répertoriées ici. Si le sèche-linge et/ou des
pièces sont endommagées ou manquantes, prenez contact avec le service clientèle Samsung le plus proche.
Schéma du sèche-linge
01
Installation
07
02
06
03
04
05
01 Capot supérieur
02 Réservoir d'eau
03 Filtre à peluches
04 Échangeur de chaleur
05 Pied réglable
06 Hublot
07 Panneau de commandes
14 Français
Untitled-1 14
2018-01-19
4:04:33
Accessoires (fournis)
Serre-câble
Raccord de tuyau
Long tuyau de vidange (2 m)
Manuel d'utilisation
Grille de séchage (modèles
applicables uniquement)
Installation
Guide du tuyau
Accessoires (non fournis)
Kit de superposition avec support
(Réf. SK-DH, SK-DA, SKK-DF)
Kit de superposition
(SKK-DD, SKK-DDX)
REMARQUE
• Le kit de superposition permet de placer le sèche-linge par-dessus un lave-linge. Veuillez noter que le kit
de superposition ne peut être utilisé qu'avec les lave-linge et sèche-linge Samsung. Pour acheter un kit de
superposition avec support (SK-DH, SK-DA, SKK-DF) ou un kit de superposition (SKK-DD, SKK-DDX), prenez
contact avec un centre de service clientèle ou un revendeur local d'appareils. Le kit de superposition diffère selon
le modèle de lave-linge.
• Pour obtenir des instructions de superposition avec le sèche-linge, reportez-vous au manuel d'installation inclus
dans le kit de superposition.
• Pour obtenir des informations sur la disponibilité du kit de superposition pour un modèle spécifique, reportezvous au manuel d'installation inclus dans le kit de superposition.
Français 15 Untitled-1 15
2018-01-19
4:04:34
Installation
Conditions d'installation
REMARQUE
L'installation de ce sèche-linge doit être effectuée par un installateur qualifié. Si une intervention est requise en
raison d'une installation incorrecte ou défectueuse, il est considéré qu'elle relève de la responsabilité du propriétaire
et cela peut entraîner l'annulation de la garantie. Conservez ces instructions pour pouvoir vous y reporter
ultérieurement.
AVERTISSEMENT
Installation
• Ne branchez pas le cordon d'alimentation sur une prise murale tant que le sèche-linge n'est pas complètement
installé.
• Demandez l'aide de deux personnes ou plus pour déplacer le sèche-linge.
• Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer sur, dans ou autour du sèche-linge. Une bonne
supervision est nécessaire en tout temps.
• Maintenez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.
• Ne remplacez pas par vous-même un cordon ou une prise d'alimentation endommagé(e). Faites appel à Samsung
ou un technicien d'entretien qualifié pour remplacer un cordon ou une prise d'alimentation endommagé(e).
• Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier le sèche-linge. Pour toute réparation, prenez contact avec
le centre de dépannage Samsung le plus proche.
• Retirez le hublot/les couvercles des appareils mis au rebut pour éviter qu'un enfant ne s'étouffe à l'intérieur.
• Si le sèche-linge émet des bruits anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le
immédiatement et prenez contact avec le centre de dépannage Samsung le plus proche.
• Ne débranchez pas le sèche-linge lorsqu'il est en cours d'utilisation.
• N'entreposez pas d'objets inflammables à proximité du sèche-linge.
16 Français
Untitled-1 16
2018-01-19
4:04:34
Choix de l'emplacement
Choisissez une surface solide et de niveau qui résistera aux vibrations. Optez pour un emplacement depuis lequel
vous avez facilement accès à une prise à 3 broches mise à la terre.
AVERTISSEMENT
• Installez le sèche-linge en intérieur uniquement.
• N'installez pas le sèche-linge dans des endroits exposés aux intempéries.
• N'installez pas le sèche-linge dans un environnement où la température peut chuter en dessous de 5 °C ou monter
au-dessus 35 °C.
• N'installez pas le sèche-linge dans un endroit où du gaz risque de fuir.
• N'obstruez pas l'entrée d'air de la grille de refroidissement située à l'avant du sèche-linge.
Encastrement dans une niche ou installation dans un placard
Côtés
Haut
Avant
Arrière
25 mm
25 mm
DV**8***** : 550 mm
DV**6***** : 490 mm
50 mm
Installation
Pour une installation dans une niche ou un placard, le sèche-linge doit respecter les dégagements minimums
suivants :
Si vous souhaitez superposer le sèche-linge et un lave-linge, veillez à laisser un espace libre d'au moins 490 mm à
l'avant de la niche ou du placard.
Exigences électriques et de mise à la terre
• Le sèche-linge nécessite une alimentation électrique de 220 à 240 V CA, 50 Hz.
• Le sèche-linge doit être correctement mis à la terre. En cas de panne ou de défaillance du sèche-linge, la mise à
la terre réduira le risque d'électrocution en fournissant au courant électrique un chemin de moindre résistance.
Le sèche-linge est fourni avec un cordon d'alimentation qui possède une prise de mise à la terre à 3 broches. La
prise doit être branchée sur une prise secteur appropriée, correctement installée et mise à la terre conformément
à toutes les dispositions et réglementations locales.
• Pour toute question concernant les exigences électriques ou de mise à la terre, veuillez prendre contact avec
Samsung ou un électricien qualifié.
AVERTISSEMENT
•
•
•
•
Branchez l'appareil sur une prise murale à 3 broches mise à la terre.
N'utilisez pas de prise ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée ou endommagée.
N'utilisez pas de rallonge ni d'adaptateur avec cet appareil.
Un branchement incorrect du conducteur de mise à la terre peut créer un risque d'électrocution. Si vous n'êtes pas
sûr que le sèche-linge soit correctement mis à la terre, vérifiez avec un électricien qualifié.
• Ne modifiez d'aucune façon la fiche, le cordon ou la prise d'alimentation.
• Ne reliez pas un conducteur de terre à une canalisation de plomberie en plastique, un conduit de gaz ou une
canalisation d'eau chaude.
Français 17 Untitled-1 17
2018-01-19
4:04:34
Installation
Mise à niveau
Avant d'installer le sèche-linge, assurez-vous d'avoir lu la section Conditions d’installation en page 16. Veuillez
noter que les instructions suivantes concernant une installation sans utiliser de tuyau de vidange. Pour connaître
les instructions en cas d'utilisation d'un tuyau de vidange, reportez-vous à la section suivante, Tuyau de vidange (si
nécessaire). Pour des questions pratiques, pensez à installer le sèche-linge près de votre lave-linge.
1. Placez délicatement le sèche-linge à l'emplacement
souhaité.
A
2. Utilisez un niveau (A) et vérifiez que le sèche-linge
est bien à plat de gauche à droite et de l'avant à
l'arrière.
Installation
3. Si le sèche-linge n'est pas de niveau, ajustez le pied
de réglage (B). Faites tourner le pied dans le sens
antihoraire pour le rétracter. Faites tourner le pied
dans le sens horaire pour le déployer.
4. Une fois le sèche-linge de niveau, assurez-vous qu'il
repose fermement sur le sol.
5. Branchez le sèche-linge.
B
REMARQUE
C
D
• Le sèche-linge peut être mis de niveau à l'aide de
l'un ou des deux pieds avant et arrière du sèchelinge.
• Pour positionner le sèche-linge à la même hauteur
que votre lave-linge, rétractez entièrement (C) les
pieds réglables en les faisant tourner dans le sens
antihoraire, puis desserrez-les (D) en les faisant
tourner dans le sens horaire.
• Déployez le pied de réglage jusqu'à la hauteur
nécessaire. Si vous étendez les pieds réglables
plus que nécessaire, les vibrations seront plus
importantes.
18 Français
Untitled-1 18
2018-01-19
4:04:34
Tuyau de vidange (si nécessaire)
Le sèche-linge est équipé d'un réservoir d'eau intégré.
Toutefois, si vous ne souhaitez pas utiliser le réservoir
d'eau, vous pouvez installer le tuyau de vidange. Le
tuyau en option fourni (long tuyau de vidange) peut
être utilisé en tant que rallonge du tuyau de vidange.
Installation
1. Retirez le tuyau de vidange au niveau de l'orifice (A)
et insérez-le dans l'orifice (B).
A
B
Français 19 Untitled-1 19
2018-01-19
4:04:35
Installation
2. Insérez une extrémité du tuyau en option (long
tuyau de vidange) dans l'orifice (A).
3. Insérez l'autre extrémité (sortie) du tuyau en option
sur le système de vidange de l'une des façons
suivantes :
A
Au-dessus d'un lavabo :
Installation
1. Assurez-vous de placer l'extrémité du tuyau en
option à moins de 90 cm (*) de la partie inférieure
du sèche-linge.
2. Pour incurver une partie du tuyau en option, utilisez
le guide de tuyau (B) en plastique fourni et fixez
le guide sur le mur à l'aide d'un crochet ou sur le
robinet avec un bout de ficelle. Assemblez le tuyau
de vidange (A) et le guide de tuyau (B), et fixez-les
à l'aide du serre-câble (C).
A
3. Il est possible de vidanger l'eau de condensation en
raccordant directement le tuyau fourni (long tuyau
de vidange) à la sortie de vidange.
ATTENTION
B
C
Ne branchez pas de rallonge sur le tuyau de vidange.
De l'eau risque de fuir au niveau de la zone de
raccordement. Utilisez un long tuyau de vidange.
20 Français
Untitled-1 20
2018-01-19
4:04:35
En utilisant le tuyau de vidange du lavabo :
1. Assemblez le raccord de tuyau (A) et attachez-le sur
l'extrémité du tuyau en option comme indiqué.
ATTENTION
A
Pour éviter toute fuite d'eau, assurez-vous de relier
fermement le tuyau et le raccord.
Installation
2. Raccordez directement l'adaptateur de tuyau au
conduit de vidange du lavabo.
Français 21 Untitled-1 21
2018-01-19
4:04:35
Installation
Liste de vérification pour l'installation
•
•
•
•
•
Le sèche-linge est branché à une prise correctement reliée à la terre.
Tous les matériaux d'emballage ont été complètement retirés et correctement mis au rebut.
Le sèche-linge est de niveau et repose fermement sur le sol.
Allumez le sèche-linge pour vérifier qu'il fonctionne, chauffe et s'arrête.
Lancez un cycle Temps de Séchage pendant 20 minutes pour voir si le code d'information HC s'affiche. Si c'est le
cas, prenez contact avec un centre de dépannage local.
• Après l'installation, nous vous recommandons d'attendre au moins 1 heure avant d'utiliser le sèche-linge.
Avant d'utiliser le sèche-linge
Installation
•
•
•
•
•
•
Assurez-vous qu'il ne reste aucun accessoire à l'intérieur du tambour.
Branchez le cordon d'alimentation juste avant d'utiliser le sèche-linge.
N'obturez pas l'entrée d'air de la grille de refroidissement située à l'avant du sèche-linge.
Ne placez pas d'objets inflammables à proximité du sèche-linge et veillez à la propreté de son environnement.
Veillez à ce que le sèche-linge soit de niveau.
Ne retirez pas les pieds réglables du sèche-linge. Ils permettent d'assurer la mise à niveau du sèche-linge par
rapport au sol.
22 Français
Untitled-1 22
2018-01-19
4:04:36
Inversion du hublot (DV9*N62****/DV8*N62**** uniquement)
Il se peut qu'il vous soit utile d'inverser le sens du hublot selon les l'emplacement d'installation ou vos besoins.
AVERTISSEMENT
Assurez-vous que l'inversion du hublot est réalisée par un technicien qualifié.
1. Retirez le joint du hublot.
Installation
2. Retirez les vis du support de la vitre intérieure du
hublot.
- D'abord, desserrez et retirez les 3 vis de la
partie inférieure. Ensuite, desserrez et retirez
les 3 vis de la partie supérieure du support.
Français 23 Untitled-1 23
2018-01-19
4:04:36
Installation
3. Détachez le support de la vitre.
ATTENTION
Veillez à ne pas faire tomber toute partie du support au
moment de le détacher. Risque de dommages matériels
(fissures ou fêlures) ou de blessures physiques.
4. Retirez les vis de charnière et détachez le hublot.
Installation
- Desserrez et retirez les 2 boulons de
l'encadrement du hublot.
- Afin d'éviter toute abrasion des boulons, utilisez
un tournevis hexagonal.
5. Retirez la vis supérieure à gauche de l'encadrement
du hublot, puis insérez-la dans le trou droit
correspondant de l'encadrement du hublot. Ne
retirez pas les vis du support inférieur.
24 Français
Untitled-1 24
2018-01-19
4:04:36
6. Retirez les 2 vis du support sur l'encadrement droit,
puis retirez les 2 vis du support sur l'encadrement
gauche.
7. Insérez les 2 vis du support retirées dans
l'encadrement gauche, comme indiqué.
Installation
- Voir l'illustration de droite pour le bon
emplacement des vis.
8. Retirez la vis inférieure sur l'encadrement gauche,
puis insérez-la dans le trou correspondant de
l'encadrement droit.
Français 25 Untitled-1 25
2018-01-19
4:04:37
Installation
9. Insérez le support de la manette sur l'encadrement
droit, puis serrez les 2 vis du support.
Installation
10. Insérez la charnière du hublot dans la position
opposée de l'encadrement du hublot, puis serrez les
2 vis à boulon.
11. Insérez le support de la vitre intérieure dans le
cache du hublot installé sur l'encadrement gauche.
26 Français
Untitled-1 26
2018-01-19
4:04:37
12. Serrez les 3 vis du support sur la partie supérieure.
Serrez ensuite les 3 vis du support sur la partie
inférieure.
13. Fixez le joint du hublot sur le hublot.
Installation
Français 27 Untitled-1 27
2018-01-19
4:04:37
Opérations
Panneau de commande
DV**N82****
01
07
08
09
11
02
10
03
04
05
06
DV**N62****
01
07
08
09
Opérations
11
02
10
03
04
05
06
Affiche toutes les informations des cycles, notamment la durée d'un cycle, les codes
d'information et l'état du sèche-linge. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour
obtenir des détails sur l'état.
01 Affichage numérique
Vérifier l'alarme du filtre
Refroidissement
Alarme de nettoyage de
l'échangeur de chaleur
Arrêt Différé
Réservoir d'eau plein
Smart Check
Sécurité enfants
Charge Mixte
Wi-Fi
Anti-pli
Séchage
28 Français
Untitled-1 28
2018-01-19
4:04:39
02 Sélecteur de cycle
Tournez la molette pour sélectionner un cycle. Reportez-vous à la section
Présentation des cycles en page 30 pour connaître les cycles disponibles.
Appuyez sur ce bouton pour ajuster la durée du cycle pour les cycles Temps de
Séchage, Air Chaud et Air Froid (modèles DV**N62**** uniquement).
03 Durée
Les options de durée suivantes (unité : minutes) sont disponibles : 30, 60, 90, 120 et
150.
• Les réglages de 120 et 150 minutes ne sont pas disponibles pour les cycles Air
Chaud et Air Froid (modèles DV**N62**** uniquement).
• Le temps de séchage exact varie en fonction du taux d'humidité du linge.
Appuyez sur le bouton pour sélectionner le niveau de séchage dans les cycles
04 Niveau de Séchage
AIR WASH ,
Coton, Charge Mixte, Synthétiques et Silencieux (modèles
DV9*N82**** uniquement). Le niveau de séchage peut être réglé sur trois niveaux
(1 à 3). Le niveau 1 est utilisé pour faire sécher partiellement des articles qui seront
posés à plat ou pendus. Le niveau 3 est le plus fort des trois et il est utilisé pour
faire sécher des charges plus importantes ou volumineuses.
06 Anti-pli
Permet d'ajouter environ 3 heures d'action intermittente du tambour à la fin du
cycle sélectionné afin de réduire les plis sur le linge. Pour activer la fonction,
appuyez sur le bouton Anti-pli. Le témoin de la fonction anti-froissement clignote et
zéro apparaît sur l'écran.
07 Arrêt Son
Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver le son de l'alarme. Le réglage du son
est enregistré lorsque vous éteignez le sèche-linge et que vous le rallumez.
08 Eclairage Tambour
Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre l'éclairage intérieur. L'éclairage reste
allumé pendant 2 minutes après son activation, puis s'éteint automatiquement.
09 Smart Control
Après avoir connecté le sèche-linge à votre réseau domestique à l'aide de
l'application SmartThings, vous pouvez contrôler le sèche-linge à distance. Le témoin
Smart Control clignote. Le chargeur entre en mode d'attente des commandes à
distance. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section SmartThings à la page
40.
Opérations
05 Charge Mixte
Cet avertissement est disponible uniquement avec les cycles
Coton, Charge
Mixte, Synthétiques et Silencieux (modèles DV9*N82**** uniquement). Si une charge
contient différents tissus, le témoin de la fonction Charge Mixte ( ) clignote lorsque
le niveau de séchage moyen de l'article est de 80 %. Cela vous permet de prendre les
articles que vous ne souhaitez pas entièrement secs ou qui sèchent rapidement hors
du sèche-linge tout en permettant aux autres de continuer à sécher.
10 Départ/Pause (Appuyer Maintenez ce bouton enfoncé pour lancer un cycle, ou appuyez dessus pour arrêter
Pour Départ)
temporairement un cycle.
Français 29 Untitled-1 29
2018-01-19
4:04:39
Opérations
11 Marche/Arrêt
Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre le sèche-linge. Si le sèche-linge reste
allumé pendant plus de 10 minutes sans qu'aucun bouton ne soit actionné, il s'éteint
automatiquement.
Présentation des cycles
Optimal Dry
Description
Charge
maximale (kg)
Pour les vêtements en coton, les draps, le linge de table, les sousvêtements, les serviettes et les chemises.
MAXI.
Cycle
Coton
Synthétiques
Pour les chemisiers et chemises en polyester (Diolen, Trevira),
polyamide (Perlon, Nylon) ou autre matière similaire.
4
Délicat
Pour les articles à manipuler avec soin, tels que de la lingerie.
2
Charge Mixte
Pour les charges mixtes composées de tissus en coton et
synthétiques.
MAXI.
Opérations
Permet d'utiliser de l'air chaud pour désodoriser et rafraîchir les
vêtements. Vous pouvez choisir entre 3 niveaux en fonction de
l'odeur dont les vêtements sont imprégnés. Il vaut mieux utiliser ce
cycle pour 1 à 2 vêtements.
AIR WASH
• Niveau 1 : pour les odeurs peu fortes (réglage par défaut)
• Niveau 2 : pour les odeurs normales
• Niveau 3 : pour les odeurs fortes
1
REMARQUE
Afin d'optimiser l'effet désodorisant, humidifiez les vêtements
avec un peu d'eau. Vérifiez la solidité de la couleur du tissu avant
d'ajouter de l'eau.
Super Rapide
Silencieux
(Modèles DV**N82****
uniquement)
Repassage Facile
Pour les charges mixtes composées de tissus en coton et
synthétiques.
Pour les charges mixtes de linge en coton et synthétique que vous
souhaitez sécher silencieusement. Ce cycle peut être utilisé avec
l'option Anti-pli pour lancer un cycle avant la nuit et de récupérer
le linge lavé au matin.
Ce cycle arrête le processus de séchage avec un peu d'humidité
restante, ce qui facilite le repassage.
3
MAXI.
4
30 Français
Untitled-1 30
2018-01-19
4:04:39
Cycle
Laine
Description
Pour les lainages lavables en machine et séchables en sèche-linge
uniquement.
Pour obtenir un résultat optimal, tournez le linge à l'envers avant
de le faire sécher.
Charge
maximale (kg)
2
Imperméable
Pour les vêtements d'extérieur tels que les vêtements de ski et
de montagne, de même que pour les tissus comme le spandex, le
stretch et la microfibre. Il est recommandé d'utiliser ce cycle après
avoir lavé votre linge en utilisant le cycle Imperméable dans votre
lave-linge.
2
Draps
Pour les articles volumineux, comme les couvertures, les draps, les
couettes et les duvets légers.
2
Opérations
Français 31 Untitled-1 31
2018-01-19
4:04:40
Opérations
Séchage Personnalisé
Cycle
Séchage Rapide 35'
Description
Pour faire sécher des articles légers synthétiques en coton ou
du linge nécessitant un séchage rapide Le temps de séchage par
défaut est de 35 minutes.
Charge
maximale (kg)
1
Utilisez ce bouton pour régler le temps de séchage de votre choix.
1. Tournez le Sélecteur de cycle pour sélectionner Temps de
Séchage.
Temps de Séchage
2. Appuyez sur le bouton Durée pour régler le temps de séchage
entre 30 minutes et 150 minutes. Maintenez votre doigt
appuyé sur le bouton Durée pour parcourir les différentes
options de durée disponibles, par incréments de 30 minutes.
–
REMARQUE
La durée réelle d'un cycle peut varier en fonction du niveau de
séchage du linge.
Opérations
Pour les petits articles pré-séchés. Le temps de séchage réglé par
défaut est de 30 minutes.
Air Chaud
Cycle minuté pour tous les types de tissus, sauf la laine et la soie.
Faites sécher le linge qui est encore un peu humide ou qui a déjà
été pré-séché. Convient également pour le séchage ultérieur du
linge épais à plusieurs couches qui ne sèche pas facilement.
–
REMARQUE
Ce cycle est adapté au séchage de vêtements individuels en laine,
de chaussures de sport et de jouets souples. Ne faites sécher ces
articles qu'en utilisant un panier pour le linge en laine.
Air Froid
(Modèles DV**N62****
uniquement)
Tous les types de tissus. Pour rafraîchir ou aérer le linge qui n'a
pas été porté depuis longtemps.
–
32 Français
Untitled-1 32
2018-01-19
4:04:40
Tableau des cycles
REMARQUE
Pour des résultats optimaux, respectez les recommandations de volume de charge pour chaque cycle de séchage.
•
Charge importante : Remplissez le tambour aux ¾ environ. Au-delà de cette limite, n'ajoutez pas d'articles
supplémentaires afin que le linge tourne librement.
•
Charge moyenne : Remplissez le tambour à la moitié environ.
•
Petite charge : Remplissez le tambour avec 3 à 5 articles (pas plus du ¼).
Cycle
Coton
Articles recommandés
Pour les vêtements en coton, les draps, le linge de table, les sousvêtements, les serviettes et les chemises.
Volume de charge
Niveau de Séchage
MAXI.
Disponible
4
Synthétiques
Synthétique ou tissus métissés.
Délicat
Soie, tissus fins et lingerie.
Charge Mixte
Charges mixtes composées de tissus en coton et synthétiques
Séchage Rapide 35'
Synthétiques et vêtements en coton légers
Temps de Séchage
Tous les types de tissus ; programme minuté
Articles de petite taille et vêtements humides Linge du quotidien
adapté au séchage par diffusion de chaleur
Disponible
2
Air Froid
(Modèles DV**N62****
uniquement)
AIR WASH
Tous les types de tissus. Pour rafraîchir ou aérer le linge qui n'a pas
été porté depuis longtemps.
Les vêtements avec un trop grand nombre d'accessoires (tels que
des perles, des paillettes, de la dentelle, des boutons, etc.) risquent
d'être endommagés ou déformés. N'utilisez pas ce cycle pour les
tissus (comme la laine, la soie, le cuir, la fourrure, le velours, les
t-shirts imprimés, etc.) qui peuvent être facilement endommagés
par la chaleur.
MAXI.
1
Disponible
Non disponible
–
Non disponible
–
Non disponible
–
Non disponible
Opérations
Air Chaud
Non disponible
1
Disponible
3
Super Rapide
Synthétique ou tissus métissés.
Non disponible
Silencieux
(Modèles DV**N82****
uniquement)
Repassage Facile
Laine
Imperméable
Charges mixtes composées de tissus en coton et synthétiques.
Ce cycle arrête le processus de séchage avec un peu d'humidité
restante, ce qui facilite le repassage.
Pour les lainages lavables en machine et séchables en sèche-linge
uniquement.
Pour les vêtements d'extérieur tels que les vêtements de ski et
de montagne, de même que pour les tissus comme le spandex, le
stretch et la microfibre.
MAXI.
Disponible
4
Non disponible
2
Non disponible
2
Non disponible
Français 33 Untitled-1 33
2018-01-19
4:04:40
Opérations
Cycle
Articles recommandés
Draps
Pour les articles volumineux, comme les couvertures, les draps, les
couettes et les duvets légers.
Volume de charge
2
Niveau de Séchage
Non disponible
Opérations
34 Français
Untitled-1 34
2018-01-19
4:04:40
Mise en marche
Étapes simples pour démarrer
1. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer le sèche-linge.
2. Chargez le sèche-linge et fermez le hublot.
3. Tournez le Sélecteur de cycle pour sélectionner un cycle.
4. Modifiez les paramètres du cycle Durée et Niveau de Séchage selon vos besoins.
5. Sélectionnez les réglages et les options nécessaires selon vos préférences. (Charge Mixte, Anti-pli, Arrêt Son et/ou
Arrêt Différé).
6. Maintenez enfoncé le bouton Départ/Pause (Appuyer Pour Départ). Le voyant du sèche-linge s'allume et la durée
estimée du cycle apparaît à l'écran.
REMARQUE
Le nombre de réglages et d'options disponibles varie d'un cycle à l'autre.
Pour changer de cycle pendant le fonctionnement
1. Appuyez sur Départ/Pause (Appuyer Pour Départ) pour interrompre le fonctionnement.
Opérations
2. Sélectionnez un autre cycle.
3. Maintenez le bouton Départ/Pause (Appuyer Pour Départ) enfoncé pour lancer le nouveau cycle.
Tri et charge
•
•
•
•
•
•
N'introduisez qu'une seule charge de linge à la fois dans le sèche-linge.
Évitez de mélanger les articles lourds et légers ensemble.
Pour améliorer l'efficacité du séchage pour un ou deux articles, ajoutez une serviette sèche à la charge.
Pour des résultats optimaux, démêlez les articles avant de les introduire dans le sèche-linge.
Une surcharge peut limiter l'action du tambour et ainsi entraîner un séchage inégal et altérer l'effet anti-froissage.
Sauf indication contraire stipulée sur l'étiquette d'entretien, évitez de faire sécher des articles en laine ou en fibre
de verre.
• Évitez de mettre des articles non lavés au sèche-linge.
• Ne faites pas séchez des articles salis avec de l'huile, de l'alcool, de l'essence, etc.
Français 35 Untitled-1 35
2018-01-19
4:04:40
Opérations
Grille de séchage (modèles applicables uniquement)
Réglez le temps de séchage jusqu'à 150 minutes en fonction du taux d'humidité et du poids des articles à faire sécher.
Si vous utilisez la grille de séchage, il est recommandé d'utiliser le cycle Temps de Séchage.
1. Placez la grille de séchage dans le tambour, en
insérant les rebords avant de la grille dans les trous
du diaphragme du hublot.
A
Opérations
2. Placez le linge sur la grille en laissant suffisamment
d'espace pour que l'air puisse circuler. Pour les
vêtements, pliez-les et placez-les à plat sur la grille
Pour les chaussures, placez-les avec les semelles
vers le bas.
3. Fermez le hublot puis appuyez sur le bouton
Marche/Arrêt. Sélectionnez Temps de Séchage puis
appuyez sur Durée pour sélectionner le temps de
séchage.
A. Grille de séchage
4. Maintenez enfoncé le bouton Départ/Pause
(Appuyer Pour Départ).
36 Français
Untitled-1 36
2018-01-19
4:04:41
Suggestions de séchage
Articles (maximum 1,5 kg)
Pulls lavables (mettre en forme et poser à plat sur la
grille)
Description
Si vous utilisez la grille de séchage, pliez et posez les
vêtements à plat afin d'éviter qu'ils ne se froissent.
Peluches (garnies de fibres de coton ou de polyester)
Peluche (garnies de mousse ou de caoutchouc)
Oreillers à base de caoutchouc mousse
Baskets
Pour faire sécher des chaussures de sport, placez-les sur
la grille, semelles vers le bas.
ATTENTION
• Faire sécher à chaud des articles en plastique, en caoutchouc ou en caoutchouc mousse peut endommager l'article
et engendrer un risque d'incendie.
• Afin d'éviter d'endommager les chaussures, utilisez la grille de séchage.
Opérations
Français 37 Untitled-1 37
2018-01-19
4:04:41
Opérations
Guide des cycles
Suivez toujours les instructions de l'étiquette d'entretien lors du séchage. Si elles ne sont pas présentes, reportez-vous
au tableau suivant.
Opérations
Couvre-lits et couettes
• Utilisez le réglage de température Élevée.
Couvertures
• Pour des résultats optimaux, faites sécher une seule couverture à la fois.
Couches en tissu
• Utilisez le réglage de température Élevée.
Articles garnis de duvet
• Ne faites pas sécher ces articles à un réglage impliquant de la chaleur. Le
non-respect de cette consigne risque de provoquer un risque d'incendie.
Utilisez uniquement le cycle Air Froid (modèles DV**N62**** uniquement).
Caoutchouc mousse (tapis,
peluches, etc.)
• Ne faites pas sécher ces articles à un réglage impliquant de la chaleur. Le
non-respect de cette consigne risque de provoquer un risque d'incendie.
Utilisez uniquement le cycle Air Froid (modèles DV**N62**** uniquement).
Oreillers
• Ajoutez quelques serviettes sèches pour favoriser l'action du tambour et
faire gonfler les articles.
• Ne faites pas sécher des oreillers à base de capoc ou de mousse avec un
réglage impliquant de la chaleur. Utilisez uniquement le cycle Air Froid
(modèles DV**N62**** uniquement).
Plastiques (rideaux de douche,
bâches, etc.)
• Utilisez le cycle Air Froid (modèles DV**N62**** uniquement) ou Temps de
Séchage.
ATTENTION
Prenez vos précautions lorsque vous séchez du linge qui ne figure pas dans la liste ci-dessus.
38 Français
Untitled-1 38
2018-01-19
4:04:41
Fonctions spéciales
Arrêt Différé
Smart Check
Vous pouvez régler le sèche-linge de sorte qu'il effectue
un cycle sélectionné à l'heure de votre choix.
Si le sèche-linge a détecté un problème, la fonction
Smart Check vous permet de vérifier l'état du sèchelinge sur un smartphone. Veuillez noter que la
fonction Smart Check ne peut être utilisée qu'avec les
smartphones des séries Galaxy et iPhone.
1. Sélectionnez un cycle avec les options nécessaires.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton - ou + Arrêt
Différé pour régler une heure comprise entre
1 heure et 24 heures, par incréments d'une heure.
3. Maintenez enfoncé le bouton Départ/Pause
(Appuyer Pour Départ). Le témoin correspondant
clignote et l'horloge commence le compte à rebours
jusqu'à l'heure réglée.
REMARQUE
Sécurité enfants
Afin d'éviter que des enfants ou bébés ne démarrent ou
paramètrent accidentellement le sèche-linge, la fonction
Sécurité enfants permet de verrouiller tous les boutons
à l'exception du bouton Marche/Arrêt.
Pour activer/désactiver la fonction Sécurité enfants,
maintenez les boutons - et + Arrêt Différé enfoncés
pendant 3 secondes.
REMARQUE
Si la fonction Sécurité enfants est activée et que le
sèche-linge est éteint puis rallumé, la fonction Sécurité
enfants reste activée.
1. Maintenez les boutons Niveau de Séchage et Charge
Mixte simultanément enfoncés pendant 3 secondes.
La DEL sur le panneau d'affichage tourne et le code
de la fonction Smart Check s'affiche.
2. Sur le smartphone, ouvrez l'application Samsung
Smart Washer et appuyez doucement sur le bouton
Smart Check.
Opérations
Pour annuler les réglages de la fonction Arrêt Différé,
redémarrez le sèche-linge à l'aide du bouton Marche/
Arrêt.
Pour utiliser la fonction Smart Check, assurez-vous
d'avoir téléchargé l'application Samsung Smart Washer,
puis suivez les étapes indiquées ci-dessous.
3. Réglez l'appareil photo de votre smartphone sur
le code de la fonction Smart Check affiché sur le
panneau d'affichage.
4. Si le code d'information est reconnu, l'application
fournit des informations détaillées sur le problème
ainsi que les instructions supplémentaires.
REMARQUE
• Si de la lumière est réfléchie sur l'écran du sèchelinge, le smartphone peut ne pas reconnaître le code
d'information.
• Si le smartphone ne parvient pas à reconnaître le
code, saisissez manuellement le code d'information
sur le smartphone.
Français 39 Untitled-1 39
2018-01-19
4:04:41
Opérations
SmartThings
Connexion Wi-Fi
Sur votre smartphone, allez dans Settings (Réglages), activez la connexion sans fil et sélectionnez un point d'accès.
REMARQUE
Opérations
• Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement (Classe B) et peut être utilisé dans tous les
environnements résidentiels.
• Cet appareil peut générer des interférences sans fil et ni le fabricant ni l'installateur de cet appareil ne peut
fournir de mesure de sécurité quelconque.
• Les méthodes de cryptage recommandées sont WPA/TKIP et WPA2/AES. Les nouveaux protocoles Wi-Fi
développés ou les protocoles Wi-Fi non approuvés ne sont pas pris en charge.
• La sensibilité de réception d'un réseau sans fil peut être affectée par les environnements sans fil ambiants.
• Si votre fournisseur d'accès Internet a enregistré l'adresse MAC de votre ordinateur ou le module modem pour un
usage permanent, votre sèche-linge Samsung ne parviendra pas à se connecter à Internet. Si tel est le cas, prenez
contact avec votre fournisseur d'accès Internet.
• Le pare-feu Internet peut interrompre votre connexion Internet. Si cela se produit, prenez contact avec votre
fournisseur d'accès Internet.
• Si la coupure de la connexion Internet persiste après avoir suivi les instructions de votre fournisseur d'accès
Internet, prenez contact avec un revendeur ou un centre de service Samsung local.
• Pour installer des routeurs filaires et sans fil, reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur que vous utilisez.
• Ce sèche-linge Samsung prend en charge les protocoles Wi-Fi 2,4 GHz.
• Ce sèche-linge Samsung prend en charge les protocoles IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz) et Soft-AP. (Nous
recommandons le protocole IEEE802.11n.)
• Un routeur filaire/sans fil non approuvé peut ne pas réussir à se connecter au sèche-linge Samsung.
Téléchargement
Sur un marché d'applications (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps), trouvez l'application
SmartThings en saisissant « SmartThings » comme terme de recherche. Téléchargez et installez l'application sur votre
appareil.
REMARQUE
• L'application SmartThings est disponible sur les appareils tiers disposant du système d'exploitation Android 6.0
(Marshmallow) ou une version ultérieure, sur les appareils Samsung disposant du système d'exploitation
Android 5.0 (Lollipop) ou une version supérieure, et sur les appareils iOS avec iOS 10.0 ou une version ultérieure.
(Pour les iPhones, ce doit être un iPhone 6 ou plus récent). L'application est optimisée pour les smartphones
Samsung (séries Galaxy S et Note).
• Certaines fonctions de l'application peuvent cependant fonctionner de manière différente sur des appareils tiers.
• L'application est susceptible d'être modifiée sans préavis en vue d'en améliorer les performances.
40 Français
Untitled-1 40
2018-01-19
4:04:41
Connexion
Vous devez d'abord vous connecter sur SmartThings avec votre compte Samsung. Pour créer un nouveau compte
Samsung, suivez les instructions affichées sur l'application. Vous n'avez pas besoin d'avoir une autre application pour
créer votre compte.
REMARQUE
Si vous avez déjà un compte Samsung, utilisez-le pour vous connecter. Un utilisateur ayant un smartphone Samsung
enregistré peut se connecter automatiquement.
Pour enregistrer votre appareil sur SmartThings
1. Assurez-vous que votre smartphone est connecté à un réseau sans fil. Si ce n'est pas le cas, allez dans Settings
(Réglages), activez la connexion sans fil et sélectionnez un point d'accès.
2. Sélectionnez SmartThings pour l'ouvrir sur votre smartphone.
3. Lorsque le message « A new device is found. (Nouvel appareil détecté.) » s'affiche, sélectionnez Add (Ajouter).
4. Si aucun message n'apparaît, sélectionnez + et sélectionnez votre sèche-linge dans la liste des appareils
disponibles. Si votre sèche-linge ne figure pas dans la liste, sélectionnez Device Type (Type d'appareil) > Specific
Device Model (Modèle d'appareil spécifique), puis ajoutez manuellement votre sèche-linge.
Opérations
5. Enregistrez votre sèche-linge sur l'application SmartThings comme suit.
a. Connectez-vous sur SmartThings avec votre compte Samsung.
b. Activez une connexion Wi-Fi.
c. Ajoutez votre sèche-linge sur SmartThings. Assurez-vous que votre sèche-linge est connecté à SmartThings.
d. Une fois l'enregistrement terminé, votre sèche-linge apparaît sur votre smartphone.
Application Sèche-linge
Commande intégrée : Vous pouvez surveiller et commander votre sèche-linge que vous soyez chez vous ou non.
• Sélectionnez l'icône du sèche-linge sur SmartThings. La page du sèche-linge apparaît.
• Vérifiez le statut de fonctionnement ou les notifications relatives à votre sèche-linge et modifier les options et
paramètres si nécessaire.
Français 41 Untitled-1 41
2018-01-19
4:04:41
Opérations
SmartThings
Catégorie
Contrôle
Statut de séchage
Vous pouvez vérifier le cycle actuel et ses
options, ainsi que le temps de cycle restant.
Smart Control
Le statut de la fonction Smart Control est
affiché pour le sèche-linge.
Auto-vérification
Utilisez cette option pour vérifier si le sèchelinge fonctionne normalement.
Contrôle d'énergie
Utilisez cette option pour contrôler le statut de
consommation d'énergie.
Départ/Pause/Annuler
Sélectionnez un cycle et les options
nécessaires, puis sélectionnez Départ/
Pause/Annuler pour lancer un cycle, l'arrêter
temporairement ou l'annuler.
Mes favoris
Ajoutez les cycles et options fréquemment
utilisés dans Mes favoris pour pouvoir les
utiliser ultérieurement.
Cycle terminé
Vous informe que le cycle actuel est terminé.
Linge restant (modèles applicables
uniquement)
Vous informe qu'il reste du linge dans le lavelinge après la fin d'un cycle.
Surveillance
Commande
Opérations
Notification
Description
42 Français
Untitled-1 42
2018-01-19
4:04:41
Catégorie
Contrôle
Assistant choix programme *
Description
Vous pouvez sélectionner le type de linge, le
niveau de séchage et la fonction Anti-pli avec
les options recommandées. L’application vous
recommande les cycles de séchage que vous
pouvez lancer.
Vous pouvez régler l'heure de fin souhaitée
pour un cycle de séchage.
Planificateur *
Évaluateur Q
Diagnostic utilisation *
Après avoir réglé l'heure souhaitée, vous
obtenez une recommandation de cycle qui
finira à l'heure que vous avez réglée.
Fournit un rapport régulier avec une analyse
de l'état de fonctionnement de la machine à
une fréquence définie par l'utilisateur (chaque
semaine/mois).
Opérations
Vous pouvez utiliser ce rapport pour suivre
vos habitudes d'utilisation, vos conseils pour
optimiser l’ entretien et votre consommation
d'énergie ** pour la période définie.
* Requiert « SmartThings », disponible sur Android et iOS. Enregistrement nécessaire.
** Résultats fournis uniquement à titre indicatif.
Français 43 Untitled-1 43
2018-01-19
4:04:41
Opérations
Déclaration de logiciel open source
Le logiciel inclus dans cet appareil contient un logiciel de source libre. Vous pouvez obtenir l'intégralité du code
source correspondant pour une période de trois ans après le dernier envoi de cet appareil en adressant un e-mail à
mailto:oss.request@samsung.com.
Vous pouvez également obtenir l'intégralité du code source correspondant sur un support physique tel qu'un CDROM ; un coût minimal sera alors demandé.
L'URL suivante : http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 conduit à la page de
téléchargement du code source mis à votre disposition et aux informations de licence de source libre liées à cet
appareil. Cette offre est valable pour quiconque reçoit ces informations.
Opérations
REMARQUE
Par la présente, Samsung Electronics déclare que l'appareil de type matériel radio est conforme à la
Directive 2014/53/EU. L'intégralité du texte de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur
l'adresse Internet suivante : La Déclaration de conformité officielle est disponible sur http://www.samsung.com ;
rendez-vous dans Support (Assistance) > Search Product Support (Rechercher une assistance produit) puis saisissez le
nom du modèle.
Puissance maximale de l'émetteur Wi-Fi : 20 dBm entre 2,412 GHz et 2,472 GHz
44 Français
Untitled-1 44
2018-01-19
4:04:41
Maintenance
AVERTISSEMENT
• Ne nettoyez pas le sèche-linge en pulvérisant directement de l'eau dessus.
• Ne le nettoyez pas en utilisant du benzène, du diluant, de l'alcool ou de l'acétone. Cela pourrait entraîner une
décoloration, une déformation, des dommages, une électrocution ou un incendie.
• Avant de nettoyer le sèche-linge, veillez à débrancher le cordon d'alimentation.
Panneau de commande
Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs. Ne vaporisez aucun
produit d'entretien directement sur le panneau de commande. Essuyez immédiatement toute éclaboussure ou liquide
sur le panneau de commande.
Extérieur
Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs. Évitez d'utiliser ou de
placer des objets tranchants ou lourds près de/sur le sèche-linge. Posez vos produits de nettoyage et lessive sur le
socle (vendu séparément) ou dans un récipient de stockage séparé.
Tambour
Maintenance
Nettoyez-le avec un chiffon humide imprégné d'un détergent doux et non abrasif adapté aux surfaces en inox.
Essuyez les résidus restants avec un chiffon propre et sec.
Filtre à peluches
Nettoyez le filtre à peluches après chaque cycle.
1. Ouvrez le hublot et tirez le filtre à peluches vers le
haut pour le retirer.
Français 45 Untitled-1 45
2018-01-19
4:04:42
Maintenance
2. Ouvrez le filtre extérieur et retirez le filtre
intérieur (A).
A
3. Dépliez à la fois les filtres intérieur et extérieur.
4. Retirez les peluches présentes sur les deux filtres,
puis nettoyez les filtres à l'eau courante. Une fois
l'opération terminée, séchez-les soigneusement.
Maintenance
5. Placez le filtre intérieur dans le filtre extérieur,
puis réinsérer le filtre à peluches dans sa position
d'origine.
ATTENTION
• Nettoyez le filtre à peluches après chaque cycle. Si vous ne le faites pas, les performances de séchage risquent de
se dégrader.
• Ne faites pas fonctionner le sèche-linge si le filtre intérieur n'est pas inséré dans le filtre extérieur.
• Utiliser le sèche-linge avec un filtre à peluches mouillé peut provoquer des moisissures, des mauvaises odeurs ou
une baisse des performances de séchage.
46 Français
Untitled-1 46
2018-01-19
4:04:42
Réservoir d'eau
Pour éviter toute fuite, videz le réservoir d'eau après chaque cycle.
1. Avec vos deux mains, tirez le réservoir d'eau (A) en
avant pour le retirer.
A
2. Videz l'eau via l'orifice de vidange (B), puis remettez
le réservoir d'eau en place.
REMARQUE
Si vous videz le réservoir d'eau et que vous appuyez
sur le bouton Départ/Pause (Appuyer Pour Départ), le
témoin correspondant s'éteint.
B
Maintenance
Français 47 Untitled-1 47
2018-01-19
4:04:42
Maintenance
Échangeur de chaleur
Nettoyez l'échangeur de chaleur au moins une fois par mois. Pour rappel, le témoin de l'échangeur de chaleur ( )
s'allume sur l'écran lorsque l'échangeur de chaleur doit être nettoyé.
1. Appuyez doucement sur la zone supérieure du
cache extérieur (A) pour l'ouvrir.
A
2. Déverrouillez les fixations (B).
B
Maintenance
3. Retirez le cache intérieur (C).
C
48 Français
Untitled-1 48
2018-01-19
4:04:43
4. Nettoyez l'échangeur de chaleur à l'aide d'une
brosse souple ou d'un aspirateur.
ATTENTION
• Afin d'éviter de vous blesser ou de vous brûler,
ne touchez pas et ne nettoyez pas l'échangeur de
chaleur à mains nues.
• N'utilisez pas d'eau pour nettoyer l'échangeur de
chaleur.
• N'exercez pas de force sur l'échangeur de chaleur.
Vous risquez d'endommager l'échangeur de
chaleur et ainsi entraîner une dégradation des
performances de séchage.
5. Nettoyez le cache intérieur à l'aide d'un chiffon
doux et humide.
Maintenance
6. Réinsérez le cache intérieur dans sa position
d'origine, puis verrouillez les fixations.
7. Fermez le cache extérieur.
REMARQUE
Une fois le nettoyage terminé, assurez-vous que les
fixations sont verrouillées.
Français 49 Untitled-1 49
2018-01-19
4:04:43
Dépannage
Contrôles
Si vous rencontrez un problème avec votre sèche-linge, consultez tout d'abord le tableau suivant et essayez les
suggestions proposées.
Symptôme
Action
Le sèche-linge ne fonctionne
pas.
•
•
•
•
•
Assurez-vous que le hublot est complètement fermé.
Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché.
Vérifiez le disjoncteur et les fusibles de votre domicile.
Videz le réservoir d'eau.
Nettoyez le filtre à peluches
Le sèche-linge ne chauffe pas.
• Vérifiez le disjoncteur et les fusibles de votre domicile.
• Sélectionnez un autre réglage de chaleur que Air Froid (modèles DV**N62****
uniquement).
• Vérifiez le filtre à peluches et l'échangeur de chaleur. Nettoyez-les si
nécessaire.
• Le sèche-linge est peut-être en phase de refroidissement du cycle.
Vérifiez les points mentionnés ci-dessus, plus...
Le sèche-linge ne sèche pas.
• Assurez-vous que le sèche-linge n'est pas en surcharge.
• Triez les articles légers et lourds séparément.
• Repositionnez les articles de grandes tailles et volumineux pour assurer un
séchage homogène.
• Vérifiez que le sèche-linge se vidange correctement.
• Pour les petites charges, ajoutez quelques serviettes sèches.
• Nettoyez le filtre à peluches et l'échangeur de chaleur.
Dépannage
Le sèche-linge est bruyant.
• Vérifiez l'absence de pièces de monnaie, de boutons, de briquets, etc.
• Assurez-vous que le sèche-linge est de niveau et repose fermement sur le sol.
• Il est possible que le sèche-linge bourdonne à cause de l'air circulant dans le
tambour et le ventilateur. Ceci est tout à fait normal.
Le sèche-linge ne sèche pas le
linge uniformément.
• Les coutures, poches et autres parties des vêtements sont plus difficiles à
sécher que d'autres. Ceci est tout à fait normal.
• Triez les articles lourds et légers séparément.
Le sèche-linge émet une odeur
étrange.
• Il est possible que le sèche-linge aspire les odeurs domestiques présentes
dans l'air environnant, puis qu'il les rejette. Ceci est tout à fait normal.
Le sèche-linge s'arrête avant
que le linge ne soit sec.
• Il n'y a pas assez de linge dans le sèche-linge. Ajoutez plus d'articles et
relancez le cycle.
• Il y a trop de linge dans le sèche-linge. Retirez des articles et relancez le
cycle.
50 Français
Untitled-1 50
2018-01-19
4:04:43
Symptôme
Action
Les vêtements sont pelucheux.
• Assurez-vous que le filtre à peluches est propre avant chaque cycle.
• Faites sécher les articles produisant des peluches (serviettes duveteuses)
séparément des vêtements qui attirent ces peluches (pantalons en lin noirs).
• Répartissez les charges importantes en plusieurs charges plus petites.
Les vêtements sont encore
froissés après le cycle Anti-pli.
• Préférez les petites charges de 1 à 4 articles.
• Allégez la charge. Chargez des articles de type similaire.
Le linge présente encore
certaines odeurs après le cycle
Air Froid (modèles DV**N62****
uniquement).
• Assurez-vous d'avoir soigneusement lavé le linge imprégné d'odeurs fortes.
Dépannage
Français 51 Untitled-1 51
2018-01-19
4:04:43
Dépannage
Codes d'information
Si le sèche-linge ne parvient pas à fonctionner, un code d'information devrait apparaître sur l'écran. Consultez le
tableau ci-dessous et essayez les suggestions proposées.
Code d'information
Signification
Action
tC
Problème avec le capteur de
température de l'air
Nettoyez le filtre à peluches et/ou l'échangeur
de chaleur. Si le problème persiste, appelez le
centre de dépannage.
tC5
Problème avec le capteur de
température du compresseur
Attendez 2 à 3 minutes. Mettez l'appareil sous
tension et redémarrez-le.
dC
Fonctionnement du sèche-linge avec le
hublot ouvert
HC
Surchauffe du compresseur
5C
Réservoir d'eau plein
La pompe de vidange est hors service.
Fermez le hublot, puis redémarrez l'appareil.
Si le problème persiste, appelez le centre de
dépannage.
Appelez le service de dépannage.
Videz le réservoir d'eau, mettez l'appareil
sous tension et redémarrez-le. Si le problème
persiste, appelez le centre de dépannage.
Dépannage
AC6
Vérifiez les communications entre les
cartes de circuit imprimé principale et
de l'onduleur.
• En fonction de l'état, le sèche-linge
peut revenir automatiquement en
fonctionnement normal.
• Éteignez le sèche-linge et rallumez-le.
Ensuite, relancez le cycle.
• Si le code d'information continue
d'apparaître, appelez le centre de
dépannage.
3C
Assurez-vous que le moteur fonctionne
correctement.
• Essayez de relancer le cycle.
• Si le code d'information continue
d'apparaître, appelez le centre de
dépannage.
Pour tout code non répertorié ci-dessus, ou si le code d'information continue d'apparaître, appelez le centre de
dépannage.
52 Français
Untitled-1 52
2018-01-19
4:04:43
Annexe
Tableau des symboles textiles
Les symboles suivants fournissent des conseils
d'entretien des vêtements. Les étiquettes d'entretien
des vêtements incluent des symboles relatifs au
séchage, au blanchiment, au repassage et au nettoyage
à sec, le cas échéant. L'utilisation de ces symboles
garantit la cohérence des informations entre les
fabricants de vêtements (articles nationaux ou
importés). Respectez ces symboles d'entretien afin
d'optimiser la durée de vie de votre linge et d'éviter les
problèmes de lavage.
Cycle de lavage
Normal
Permanent Press / Wrinkle Resistant /
Anti-pli
Agent de blanchiment
Tout type d'agent de blanchiment autorisé
(si nécessaire)
Non chloré uniquement (non décolorant)
Agent de blanchiment (si nécessaire)
Cycle de séchage en machine
Normal
Permanent Press / Wrinkle Resistant /
Anti-pli
Gentle / Délicats
Instructions spéciales
Gentle / Délicats
Séchage en suspension
Lavage à la main
Séchage sans essorage
Température de l'eau**
Chaude
Tiède
Froide
REMARQUE
Réglage de chaleur
Élevée
Moyenne
Basse
Toutes températures
Annexe
** Les points représentent la température appropriée
de l'eau de lavage. La plage de températures pour le
réglage Chaude est comprise entre 41 et 52 °C, pour
le réglage Tiède entre 29 et 41 °C et pour le réglage
Froide entre 16 et 29 °C. (La température de l'eau
de lavage doit être d'au moins 16 °C pour activer les
agents nettoyants et obtenir un lavage efficace.)
Séchage à plat
Pas de chaleur / d'air
Français 53 Untitled-1 53
2018-01-19
4:04:46
Annexe
Prêt à repasser ou températures vapeur
Nettoyage à sec
Élevée
Nettoyage à sec
Moyenne
Pas de nettoyage à sec
Basse
Séchage en suspension
Symboles d'avertissement pour le lavage
Ne pas laver
Séchage sans essorage
Séchage à plat
Ne pas tordre
Agent de blanchiment interdit
Pas de séchage en machine
Pas de vapeur (ajoutée au fer à repasser)
Pas de repassage
Protection de l'environnement
Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le mettre au rebut, veuillez respecter
les normes locales en matière de mise au rebut des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que
l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes
enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
Annexe
54 Français
Untitled-1 54
2018-01-19
4:04:47
Caractéristiques techniques
E
D
A
C
B
TYPE
SÈCHE-LINGE À CHARGEMENT FRONTAL
DV9*N82****
NOM DE MODÈLE
DIMENSIONS
600 mm
600 mm
B
850 mm
850 mm
C
600 mm
600 mm
D
655 mm
640 mm
E
1155 mm
1095 mm
54 kg
50 kg
550 à 600 W
550 à 600 W
5 à 35 °C
5 à 35 °C
220 à 240 V /
50 Hz
Annexe
TEMPÉRATURE AUTORISÉE
DV8*N62****
A
POIDS
NORMES ÉLECTRIQUES
DV9*N62****
Français 55 Untitled-1 55
2018-01-19
4:04:47
Annexe
Données de consommation
Modèle
DV9*N82****
DV9*N62****
Cycle
Coton (2)
Repassage Facile
(2)
Synthétiques
Coton (2)
DV8*N62****
Repassage Facile
Synthétiques
(2)
Charge (kg) (1)
Énergie (kWh)
Durée maxi.
(minutes)
9
1,56
188
4,5
0,9
130
9
1,1
130
4,5
0,71
86
8
1,43
169
4
0,8
120
8
1,02
118
4
0,65
80
: Poids du linge sec
(1)
: programme test EN 61121:2013
(2)
Les données sans astérisque (*) ont été calculées sur la base du programme test EN 61121:2013.
Les données de consommation peuvent différer des valeurs nominales indiquées ci-dessus, selon la taille de la
charge, les types de textiles, les taux d'humidité résiduelle après essorage, les variations de l'alimentation électrique
et les éventuelles options supplémentaires sélectionnées.
Annexe
56 Français
Untitled-1 56
2018-01-19
4:04:47
Fiche technique des sèche-linge domestiques
Fiche de données techniques pour les sèche-linge domestiques
Tel que détaillé dans le Règlement UE n° 392/2012
Samsung
Nom du modèle
Capacité
Type
kg
DV9*N82****
9
Condensateur
Classe énergétique
A+++ (économe) à D (peu économe)
A+++
Consommation d'énergie
Consommation d'énergie annuelle (AE_C) (La consommation d'énergie est basée sur 160
programmes de séchage standard pour coton en charge pleine et en demi-charge, et la
kWh/an
consommation des modes de faible puissance. La consommation d'énergie réelle par cycle dépendra
de la façon dont l'appareil est utilisé.)
Détecteur de séchage automatique
kWh
Consommation d'énergie (E_dry) Programme pour coton standard en charge pleine
kWh
Consommation d'énergie (E_dry.1/2) Programme pour coton standard en demi-charge
kWh
mode Off (Éteint) et mode Left-on (Veille)
Consommation d'énergie en mode Off (Éteint) (P_o) en charge pleine
W
Consommation en mode Left-on (Veille) (P_l) en charge pleine
W
Durée du mode Left-on (Veille)
min
Le programme auquel les informations figurant sur l'étiquette et les articles font référence (« programme coton
standard » utilisé en pleine charge et en demi-charge correspond au programme de séchage standard auquel les
informations figurant sur l'étiquette et la fiche font référence. Ce programme convient pour sécher du linge en coton
normalement humide et constitue le programme le plus efficace en matière de consommation d'énergie pour le coton.
Les données de consommation peuvent différer des valeurs nominales indiquées ci-dessus, selon la taille de la charge,
les types de textiles, les taux d'humidité résiduelle après essorage, les variations de l'alimentation électrique et les
éventuelles options supplémentaires sélectionnées.)
194
Oui
1,56
0,90
0,50
5,00
10
Coton + Niveau
de Séchage 2 (Anti-pli
désactivée)
Durée du programme standard
Durée de programme pondérée Programme pour coton standard en charge pleine et en demicharge
Durée de programme (T_dry) Programme pour coton standard en charge pleine
Durée de programme (T_dry.1/2) Programme standard pour coton en demi-charge
min
155
min
min
188
130
%
%
%
B
81
81
81
dB (A) re 1 pW
63
Classe d'efficacité de condensation
Annexe
A (très efficace) à G (peu efficace)
Efficacité de condensation moyenne en charge pleine
Efficacité de condensation moyenne en demi-charge
Efficacité de condensation pondérée
Niveau sonore
Séchage en charge pleine
Français 57 Untitled-1 57
2018-01-19
4:04:47
Annexe
Samsung
Nom du modèle
Capacité
Type
kg
DV9*N62****
9
Condensateur
Classe énergétique
A+++ (économe) à D (peu économe)
A+++
Consommation d'énergie
Consommation d'énergie annuelle (AE_C) (La consommation d'énergie est basée sur 160
programmes de séchage standard pour coton en charge pleine et en demi-charge, et la
kWh/an
consommation des modes de faible puissance. La consommation d'énergie réelle par cycle dépendra
de la façon dont l'appareil est utilisé.)
Détecteur de séchage automatique
kWh
Consommation d'énergie (E_dry) Programme pour coton standard en charge pleine
kWh
Consommation d'énergie (E_dry.1/2) Programme pour coton standard en demi-charge
kWh
mode Off (Éteint) et mode Left-on (Veille)
Consommation d'énergie en mode Off (Éteint) (P_o) en charge pleine
W
Consommation en mode Left-on (Veille) (P_l) en charge pleine
W
Durée du mode Left-on (Veille)
min
Le programme auquel les informations figurant sur l'étiquette et les articles font référence (« programme coton
standard » utilisé en pleine charge et en demi-charge correspond au programme de séchage standard auquel les
informations figurant sur l'étiquette et la fiche font référence. Ce programme convient pour sécher du linge en coton
normalement humide et constitue le programme le plus efficace en matière de consommation d'énergie pour le coton.
Les données de consommation peuvent différer des valeurs nominales indiquées ci-dessus, selon la taille de la charge,
les types de textiles, les taux d'humidité résiduelle après essorage, les variations de l'alimentation électrique et les
éventuelles options supplémentaires sélectionnées.)
194
Oui
1,56
0,90
0,50
5,00
10
Coton + Niveau
de Séchage 2 (Anti-pli
désactivée)
Durée du programme standard
Durée de programme pondérée Programme pour coton standard en charge pleine et en demicharge
Durée de programme (T_dry) Programme pour coton standard en charge pleine
Durée de programme (T_dry.1/2) Programme standard pour coton en demi-charge
min
155
min
min
188
130
%
%
%
B
81
81
81
dB (A) re 1 pW
65
Classe d'efficacité de condensation
A (très efficace) à G (peu efficace)
Efficacité de condensation moyenne en charge pleine
Efficacité de condensation moyenne en demi-charge
Efficacité de condensation pondérée
Annexe
Niveau sonore
Séchage en charge pleine
58 Français
Untitled-1 58
2018-01-19
4:04:48
Samsung
Nom du modèle
Capacité
Type
kg
DV8*N62****
8
Condensateur
Classe énergétique
A+++ (économe) à D (peu économe)
A+++
Consommation d'énergie
Consommation d'énergie annuelle (AE_C) (La consommation d'énergie est basée sur 160
programmes de séchage standard pour coton en charge pleine et en demi-charge, et la
kWh/an
consommation des modes de faible puissance. La consommation d'énergie réelle par cycle dépendra
de la façon dont l'appareil est utilisé.)
Détecteur de séchage automatique
kWh
Consommation d'énergie (E_dry) Programme pour coton standard en charge pleine
kWh
Consommation d'énergie (E_dry.1/2) Programme pour coton standard en demi-charge
kWh
mode Off (Éteint) et mode Left-on (Veille)
Consommation d'énergie en mode Off (Éteint) (P_o) en charge pleine
W
Consommation en mode Left-on (Veille) (P_l) en charge pleine
W
Durée du mode Left-on (Veille)
min
Le programme auquel les informations figurant sur l'étiquette et les articles font référence (« programme coton
standard » utilisé en pleine charge et en demi-charge correspond au programme de séchage standard auquel les
informations figurant sur l'étiquette et la fiche font référence. Ce programme convient pour sécher du linge en coton
normalement humide et constitue le programme le plus efficace en matière de consommation d'énergie pour le coton.
Les données de consommation peuvent différer des valeurs nominales indiquées ci-dessus, selon la taille de la charge,
les types de textiles, les taux d'humidité résiduelle après essorage, les variations de l'alimentation électrique et les
éventuelles options supplémentaires sélectionnées.)
176
Oui
1,43
0,80
0,50
5,00
10
Coton + Niveau
de Séchage 2 (Anti-pli
désactivée)
Durée du programme standard
Durée de programme pondérée Programme pour coton standard en charge pleine et en demicharge
Durée de programme (T_dry) Programme pour coton standard en charge pleine
Durée de programme (T_dry.1/2) Programme standard pour coton en demi-charge
min
141
min
min
169
120
%
%
%
B
81
81
81
dB (A) re 1 pW
65
Classe d'efficacité de condensation
A (très efficace) à G (peu efficace)
Efficacité de condensation moyenne en charge pleine
Efficacité de condensation moyenne en demi-charge
Efficacité de condensation pondérée
Annexe
Niveau sonore
Séchage en charge pleine
REMARQUE
Chaque astérisque « * » représente un chiffre (de 0 à 9) ou une lettre (de A à Z) qui varie d'un modèle à l'autre.
Français 59 Untitled-1 59
2018-01-19
4:04:48
DES QUESTIONS OU DES COMMENTAIRES ?
PAYS
APPELEZ LE
BELGIUM
02-201-24-18
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
LUXEMBURG
06196 77 555 66 *HHP
06196 77 555 77 *OTH
261 03 710
OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/be_fr/support
DC68-03912D-00
Untitled-1 60
2018-01-19
4:04:48
Wärmepumpentrockner
Benutzerhandbuch
DV9*N82****/DV9*N62****/DV8*N62****
Untitled-5 1
2018-01-19
4:33:50
Inhalt
Sicherheitsinformationen
4
Inhalt
Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen
Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise
Wichtige Hinweise zur Sicherheit
Wichtige Warnhinweise für die Installation
Wichtige Warnhinweise für die Verwendung
Vorsichtshinweise für die Verwendung
Wichtige Warnhinweise für die Reinigung
Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung
4
4
5
7
9
10
11
12
Aufstellen des Geräts
13
Lieferumfang13
Anforderungen an Aufstellung und Installation
15
Nivellierung18
Abwasserschlauch (sofern erforderlich)
19
Checkliste für Aufstellung und Installation
22
Vor der Inbetriebnahme des Geräts
22
Ändern der Anschlagseite für die Gerätetür (nur DV9*N62****/DV8*N62****)
23
Bedienung
28
Bedienfeld28
Erste Schritte
34
Spezialfunktionen38
SmartThings39
Wartung und Pflege
44
Bedienfeld44
Außenflächen44
Waschtrommel44
Flusensieb44
Wasserbehälter46
Wärmetauscher47
2 Deutsch
Untitled-5 2
2018-01-19
4:33:50
Problembehebung
49
Prüfpunkte49
Informationscodes51
Inhalt
Anhang
52
Bedeutung der Pflegesymbole
52
Umweltschutzhinweise53
Technische Daten
54
Verbrauchsdaten55
Infoblatt für Haushaltswäschetrockner
56
Deutsch 3 Untitled-5 3
2018-01-19
4:33:50
Sicherheitsinformationen
Wir freuen uns, dass Sie sich für einen neuen Wäschetrockner von Samsung entschieden haben. Dieses Handbuch
enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihres neuen Geräts.
Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen, denn nur so können Sie die vielen Vorteile und
Funktionen Ihres Wäschetrockners voll nutzen.
Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen
Sicherheitsinformationen
Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise in diesem Benutzerhandbuch decken nicht alle denkbaren
Umstände und Situationen ab. Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt
nicht außer Acht, wenn Sie Ihr Gerät aufstellen, pflegen und einsetzen.
Wenden Sie sich immer an Ihren Hersteller, wenn Probleme oder Zustände auftreten, die Sie nicht verstehen.
Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise
Bedeutung der Symbole und Zeichen in diesem Benutzerhandbuch:
WARNUNG
Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu schweren Verletzungen, Tod und/oder Sachschäden führen können.
VORSICHT
Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen können.
HINWEIS
Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht.
Lesen Sie die Anweisungen
Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.
Befolgen Sie die Hinweise genau.
Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, damit Sie die
Informationen später schnell wiederfinden.
Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, ehe Sie dieses Gerät einsetzen.
Wie alle mit Strom betriebenen Geräte mit beweglichen Bauteilen besitzt auch dieses Gerät ein gewisses
Gefahrenpotenzial. Um dieses Gerät sicher nutzen zu können, müssen Sie sich mit den Bedienungsabläufen
vertraut machen und bei der Verwendung Vorsicht walten lassen.
WARNUNG – Brandgefahr
• Der Wäschetrockner darf nur von einem qualifizierten Techniker angeschlossen werden.
• Installieren Sie den Wäschetrockner gemäß den Anweisungen des Herstellers und den örtlichen
Vorschriften.
• Befolgen Sie die Installationshinweise genau, um die Gefahr von Verletzungen oder Tod zu reduzieren.
4 Deutsch
Untitled-5 4
2018-01-19
4:33:51
Wichtige Hinweise zur Sicherheit
WARNUNG
Sicherheitsinformationen
Beachten Sie bei Verwendung des Geräts die folgenden grundlegenden
Sicherheitshinweise, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu
verringern:
1. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit
verringerten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem
Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, sofern sie nicht von einer für ihre
Sicherheit verantwortliche Person im Umgang mit dem Gerät unterwiesen wurden
und von dieser beaufsichtigt werden.
2. Bei Verwendung in Europa: Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und
Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten
oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter
Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät
erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen
nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen bei Reinigung und Wartung nur dann
helfen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden.
3. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät
spielen.
4. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom
Kundendienst bzw. von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht
werden, um Gefährdungen auszuschließen.
5. Es sind die neuen mit dem Gerät gelieferten Schlauchsets zu verwenden und die
alten dürfen nicht wiederverwendet werden.
6. Wenn das Gerät am Boden Belüftungsöffnungen besitzt, müssen Sie darauf
achten, dass diese nicht durch Teppich verdeckt werden.
7. Bei Verwendung in Europa: Kinder unter 3 Jahren müssen von dem Gerät
ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
Deutsch 5 Untitled-5 5
2018-01-19
4:33:51
Sicherheitsinformationen
8. VORSICHT: Um die Gefahr eines unbeabsichtigten Zurücksetzens der thermischen
Abschaltung zu verhindern, darf das Gerät nicht mit einem externen Schalter, wie
z. B. einem Timer, ausgestattet oder an einen Stromkreis angeschlossen werden,
der vom Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- bzw. ausgeschaltet wird.
Sicherheitsinformationen
9. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn Sie zum Reinigen auch
Industriechemikalien eingesetzt haben.
10. Das Flusensieb muss ggf. häufiger gereinigt werden.
11. Achten Sie darauf, dass sich um das Gerät kein Faserstaub ansammelt. (Gilt nicht
für Geräte, deren Abluft aus dem Gebäude abgeleitet wird.)
12. Es muss für eine angemessene Belüftung gesorgt werden, um ein Zurückströmen
von Gasen aus Haushaltsgeräten mit Verbrennung (einschließlich offener Feuer) in
den Raum zu verhindern.
13. Trocknen Sie im Wäschetrockner keine ungewaschene Wäsche.
14. Wäschestücke, die mit Speiseöl, Aceton, Benzin, Kerosin, Fleckenentfernern,
Terpentin, Wachsen oder Wachsentfernern verunreinigt sind, sollten mit einer
zusätzlichen Menge an Waschmittel mit hoher Temperatur gewaschen werden,
bevor Sie sie im Wäschetrockner trocknen.
15. Trocknen Sie im Wäschetrockner keine Wäschestücke wie Schaumgummi
(Latexschwamm), Duschhauben, wasserfeste Textilien, Artikel oder Kleidung mit
Gummianteil oder Kissen mit Schaumgummifüllung.
16. Befolgen Sie bei der Verwendung von Weichspülern und ähnlichen Produkten die
Anweisungen auf der jeweiligen Verpackung.
17. Der letzte Teil eines Trockenprogramms erfolgt bei nur geringer Temperatur
(Kühlprogramm), damit die Wäschestücke auskühlen können und nicht beschädigt
werden.
18. Entfernen Sie alle Gegenstände aus den Taschen (z. B. Feuerzeuge und
Streichhölzer).
6 Deutsch
Untitled-5 6
2018-01-19
4:33:51
19. WARNUNG: Halten Sie das Gerät niemals vor dem Ende des Trockenprogramms
an, es sei denn, alle Wäschestücke werden schnell herausgenommen und
ausgebreitet, so dass sich die Wärme verteilen kann.
Sicherheitsinformationen
20. Die Abluft darf nicht in einen Kamin zur Ableitung von Rauch aus Geräten geführt
werden, die Gas oder andere Brennstoffe verwenden.
21. Das Gerät darf nicht hinter einer abschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer
Tür mit Scharnieren auf der vom Trockner abgewandten Seite aufgestellt werden,
sodass die Tür des Trockners nicht mehr vollständig geöffnet werden kann.
22. WARNUNG: Das Gerät darf nicht mit einem externen Schalter, wie z. B. einem
Timer, ausgestattet oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom
Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- bzw. ausgeschaltet wird.
Nur Wärmepumpenmodell: Die Anleitung muss außerdem inhaltlich den folgenden
Hinweis enthalten:
WARNUNG: Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts insbesondere
bei Einbau ungehindert offen.
WARNUNG: Beschädigen Sie nicht das Kältemittelsystem.
Wichtige Warnhinweise für die Installation
WARNUNG
Die Installation dieses Geräts muss von einem qualifizierten Techniker oder einem dazu befugten Dienstleister
durchgeführt werden.
• Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder
Störungen des Geräts.
Verbinden Sie das Netzkabel nur mit einer geeigneten Wandsteckdose und verwenden Sie diese Steckdose nur
für dieses Gerät. Verwenden Sie außerdem kein Verlängerungskabel.
• Wenn Sie eine Steckdose gemeinsam mit anderen Geräten benutzen (mit Hilfe einer Steckerleiste oder eines
Verlängerungskabels) können Stromschläge oder Brände die Folge sein.
• Stellen Sie sicher, dass Netzspannung, Frequenz und Stromstärke den Angaben in den technischen Daten
des Geräts entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands. Stecken Sie den
Netzstecker fest in die Steckdose.
Deutsch 7 Untitled-5 7
2018-01-19
4:33:51
Sicherheitsinformationen
Entfernen Sie mit einem trockenen Tuch regelmäßig alle Fremdkörper wie Staub oder Wasser vom Netzstecker
und von den Kontakten.
• Ziehen Sie den Netzstecker heraus, und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
• Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
Halten Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern, denn Verpackungsmaterial kann
für Kinder gefährlich sein.
Sicherheitsinformationen
• Wenn ein Kind sich eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.
Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein.
Erden Sie das Gerät nicht an einem Gasrohr, Wasserrohr aus Kunststoff oder der Telefonleitung.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des Geräts.
• Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie
sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht.
Stellen und bewahren Sie das Gerät niemals so auf, dass es Wettereinflüssen ausgesetzt ist.
Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker bzw. Netzkabel und keine losen Steckdosen.
• Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
Falls der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw.
von einer qualifizierten Fachkraft ausgewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden.
Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker auch nach der Installation zugänglich ist.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, und knicken Sie es nicht zu stark.
Verdrehen bzw. verknoten Sie das Netzkabel nicht.
Verlegen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Metallkanten, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf,
verlegen Sie das Netzkabel nicht zwischen Objekten, und schieben Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter
dem Gerät.
• Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
• Fassen Sie beim Herausziehen den Stecker selbst an.
• Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein. Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die
nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften
entspricht. Beachten Sie zum Erden des Geräts die Installationshinweise.
Stellen Sie Ihr Gerät auf einem festen und ebenen Untergrund auf.
• Andernfalls besteht die Gefahr von starken Schwingungen, Geräuschentwicklung und Störungen des Geräts.
Da die Inhaltsstoffe von Haarsprays zur Beeinträchtigung der wasserbindenden Eigenschaften des
Wärmetauschers führen können, ist Kondenswasserbildung an den äußeren Flächen des Geräts möglich, wenn
ein Kühlvorgang läuft. Stellen Sie das Gerät deshalb nicht in Kosmetiksalons o. ä. auf.
Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Netzstecker, der Wasserzulauf und die Abflussrohre zugänglich sind.
8 Deutsch
Untitled-5 8
2018-01-19
4:33:51
Wichtige Warnhinweise für die Verwendung
WARNUNG
Erlauben Sie Kindern oder Haustieren nicht, in oder auf dem Gerät zu spielen. Entfernen Sie vor der Entsorgung
des Geräts außerdem den Türverschlusshebel.
Sicherheitsinformationen
• Andernfalls besteht die Gefahr, dass Kinder hinfallen und sich verletzen.
• Wenn Kinder im Produkt eingeschlossen werden, besteht Erstickungsgefahr.
Versuchen Sie nicht, in das Innere des Geräts hinein zu greifen, während sich die Trommel dreht.
Setzen Sie sich nicht auf das Gerät, und lehnen Sie sich nicht gegen die Gerätetür.
• Dadurch kann das Gerät umkippen und Verletzungen verursachen.
Trocknen Sie die Wäsche nur, nachdem sie in einer geeigneten Waschmaschine geschleudert wurde.
Trocknen Sie im Wäschetrockner keine ungewaschene Wäsche.
Trinken Sie nicht das kondensierte Wasser.
Halten Sie das Gerät niemals vor dem Ende des Trockenprogramms an, es sei denn, alle Wäschestücke werden
schnell herausgenommen und ausgebreitet, so dass sich die Wärme verteilen kann.
Trocknen Sie keine Wäsche, die durch entflammbare Materialien wie Benzin, Kerosin, Waschbenzin, Verdünner,
Alkohol usw. verunreinigt ist.
• Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.
Lassen Sie nicht zu, dass Haustiere mit dem Trockner spielen oder Bauteile abkauen.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.
Wenn Sie das Gerät entsorgen, entfernen Sie vorher die Gerätetür und das Netzkabel.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder von Beschädigungen des Netzkabels.
Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.
Im Fall eines Gaslecks (z. B. durch Stadtgas, Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort, ohne das Gerät
oder den Netzstecker zu berühren.
• Verwenden Sie in einem solchen Fall keinen Lüfter.
• Jeder Funke kann zu einer Explosion oder zu einem Brand führen.
Führen Sie an diesem Gerät keine Reparaturen aus, tauschen Sie keine Teile und nehmen Sie keine
Servicearbeiten vor, es sei denn, dies wird in den Anweisungen für Reparaturen durch den Benutzer explizit
empfohlen. Sie müssen außerdem ausreichend qualifiziert sein, um dieses Gerät warten zu dürfen.
Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern.
• Verwenden Sie ausschließlich Normsicherungen (KEINESFALLS Überbrückungen aus Kupfer, Stahldraht usw.).
• Wenn das Gerät repariert oder neu installiert werden muss, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes
Kundendienstzentrum.
Deutsch 9 Untitled-5 9
2018-01-19
4:33:51
Sicherheitsinformationen
• Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des
Geräts.
Das von Ihnen erworbene Gerät ist nur zum Gebrauch im Haushalt bestimmt.
Die Verwendung zu kommerziellen Zwecken stellt eine missbräuchliche Nutzung des Geräts dar. In diesem Fall
fällt das Gerät nicht unter die Standardgarantie von Samsung, und Samsung kann nicht für Fehlfunktionen oder
Schäden aufgrund dieser missbräuchlichen Verwendung verantwortlich gemacht werden.
Sicherheitsinformationen
Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die
Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.
• Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
Erlauben Sie Kindern (oder Haustieren) nicht, in oder auf dem Gerät zu spielen. Die Gerätetür kann von innen
nicht leicht geöffnet werden, und Kinder können ernsthaft verletzt werden, wenn sie im Innern eingeschlossen
sind.
Vorsichtshinweise für die Verwendung
VORSICHT
Stellen oder legen Sie weder sich selbst noch irgendwelche Gegenstände (Wäsche, brennende Kerzen,
angezündete Zigaretten, Geschirr, Chemikalien, Metall usw.) auf das Gerät.
• Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des
Geräts.
Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht das Glas der Gerätetür oder die Innenseiten der Trommel,
da diese heiß sind.
• Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.
Drücken Sie die Tasten nicht mit Hilfe scharfer Gegenstände wie Stiften, Messern, Fingernägeln usw.
• Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.
Trocknen Sie keine Wäschestücke mit Formelementen aus Gummi (Latex) oder anderen Gummitexturen.
• Beim Erhitzen von Formelementen aus Gummi besteht Brandgefahr.
Trocknen Sie keine Wäsche, die mit Pflanzen- oder Bratenöl verunreinigt ist, da ein großer Teil des Öls beim
Waschen der Wäsche nicht entfernt wird. Führen Sie außerdem das Kühlprogramm aus, damit die Wäsche nicht
mehr heiß ist.
• Die Oxidationswärme des Öls kann einen Brand auslösen.
Stellen Sie vor Verwendung des Geräts sicher, dass die Taschen aller zu behandelnden Kleidungsstücke leer sind.
• Harte bzw. spitze Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben oder Steine können schwere
Schäden an Ihrem Gerät verursachen.
10 Deutsch
Untitled-5 10
2018-01-19
4:33:51
Trocknen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen (wie z.
B. Reißverschlüsse, Haken und Ösen sowie Knopfleisten).
Trocknen Sie Stoffgürtel, Schürzenbänder, Bügel-BHs usw. bei Bedarf in einem Wäschenetz, um zu verhindern,
dass sich während des Trockenvorgangs die Nähte lösen und/oder die Wäschestücke beschädigt werden.
Trocknertücher sind mit diesem Modell kompatibel und werden für eine bessere Trocknungsleistung empfohlen.
Sicherheitsinformationen
Ein weiterer Vorteil von Trocknertüchern besteht darin, dass sie die statische Aufladung verringern, die im Laufe
des Trocknungsprogramms entsteht. Durch die statische Aufladung können Wäschestücke und unter Umständen
auch das Gerät beschädigt werden.
Verwenden Sie den Trockner nicht in der Nähe gefährlicher Stäube (wie Kohlenstaub, Getreidestaub usw.).
• Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.
Legen Sie niemals brennbare Materialien in die Nähe des Geräts.
• Andernfalls besteht die Gefahr der Beschädigung von Bauteilen, von Giftgasen, die aus dem Gerät austreten,
eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.
• Das Gerät sollte nicht hinter abschließbaren Türen aufgestellt werden.
Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht Rückseite des Gerätes.
• Das Gerät ist noch heiß und Sie könnten sich verbrennen.
Enthält fluorierte Treibhausgase.
Hermetisch abgeschlossene Ausrüstung.
Sorgen Sie dafür, dass keine Gase in die Atmosphäre entweichen.
Kältemittel (Typ): R-134a (Treibhauspotenzial [GWP] = 1430)
Kältemittel (Einfüllmenge): 0,37 kg, 0,529 tCO2e
Wichtige Warnhinweise für die Reinigung
WARNUNG
Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.
Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünner oder Alkohol, um das Gerät zu reinigen.
• Andernfalls können Verfärbungen, Verformungen, Schäden, Stromschläge oder Brände die Folge sein.
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.
• Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.
Reinigen Sie den Filtereinsatz bevor und nachdem Sie den Trockner verwenden bzw. verwendet haben.
Lassen Sie das Innere des Geräts regelmäßig durch einen zugelassenen Servicetechniker reinigen.
Reinigen Sie den Wärmetauscher einmal im Monat mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger. Berühren
Sie den Wärmetauscher nicht mit der Hand. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.
Das Innere des Trockners sollte regelmäßig durch qualifizierte Servicemitarbeiter gereinigt werden.
Deutsch 11 Untitled-5 11
2018-01-19
4:33:51
Sicherheitsinformationen
Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung
Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)
(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)
Sicherheitsinformationen
Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen
Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät,
Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen
Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile
bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen
Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie
mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige
Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.
Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde,
oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie
das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben
können.
Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den
Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische
Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.
Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu produkspezifischen Auflagen wie
z. B. REACH finden Sie unter samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_
corner.html
12 Deutsch
Untitled-5 12
2018-01-19
4:33:51
Aufstellen des Geräts
Lieferumfang
Entfernen Sie vorsichtig die Verpackung des Geräts. Halten Sie das gesamte Verpackungsmaterial von
Kindern fern. Aussehen und Position der nachfolgend abgebildeten Teile können je nach Trocknermodell
variieren. Vergewissern Sie sich vor der Aufstellung und Installation des Geräts, dass alle aufgeführten Teile im
Lieferumfang enthalten sind. Wenn der Wäschetrockner selbst und/oder seine Teile beschädigt sind oder fehlen,
kontaktieren Sie das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.
Der Trockner auf einen Blick
Aufstellen des Geräts
01
07
02
06
03
04
05
01 Obere Abdeckung
02 Wasserbehälter
03 Flusensieb
04 Wärmetauscher
05 Nivellierfüße
06 Gerätetür
07 Bedienfeld
Deutsch 13 Untitled-5 13
2018-01-19
4:33:51
Aufstellen des Geräts
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Aufstellen des Geräts
Schlauchführung
Kabelbinder
Schlauchanschluss
Langer Abwasserschlauch (2 m)
Benutzerhandbuch
Fachtrocknung (nur bestimmte
Modelle)
Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
Klammer für Stapelbausatz
(SK-DH, SK-DA, SKK-DF)
Stapelbausatz
(SKK-DD, SKK-DDX)
HINWEIS
• Mit Hilfe des Stapelbausatzes können Sie den Wäschetrockner auf einer Waschmaschine montieren. Beachten
Sie, dass der Stapelbausatz ausschließlich für Waschmaschinen und Wäschetrockner von Samsung geeignet
ist. Die Klammer (SK-DH, SK-DA, SKK-DF) und der Stapelbausatz (SKK-DD, SKK-DDX) können beim SamsungKundendienstzentrum oder einem Fachhändler in Ihrer Nähe erworben werden. Die Ausführung des
Stapelbausatzes hängt vom jeweiligen Waschmaschinenmodell ab.
• Anweisungen zum Stapeln des Trockners finden Sie in der Installationsanleitung, die dem Stapelbausatz
beiliegt.
• Informationen über die Verfügbarkeit des Stapelbausatzes für spezifische Modelle finden Sie in der
Installationsanleitung, die dem Stapelbausatz beiliegt.
14 Deutsch
Untitled-5 14
2018-01-19
4:33:52
Anforderungen an Aufstellung und Installation
HINWEIS
Dieses Gerät darf nur von sachkundigem Fachpersonal installiert werden. Wenn aufgrund unsachgemäßer oder
fehlerhafter Installation, die auf ein Verschulden des Eigentümers zurückzuführen ist, eine Inanspruchnahme des
Kundendienstes notwendig ist, erlischt möglicherweise die Garantie. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung
zur späteren Verwendung auf.
WARNUNG
Aufstellen des Geräts
• Verbinden Sie das Netzkabel des Geräts erst nach Abschluss der Installation mit der Steckdose.
• Lassen Sie sich von mindestens zwei Personen helfen, wenn Sie den Wäschetrockner bewegen müssen.
• Erlauben Sie nicht, dass Kinder (oder Haustiere) in oder auf dem Gerät oder in dessen Nähe spielen. Kinder
müssen jederzeit sorgfältig beaufsichtigt werden.
• Halten Sie das gesamte Verpackungsmaterial von Kindern fern.
• Tauschen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel niemals selbst aus. Wenden Sie sich für den Austausch
beschädigter Netzstecker oder Netzkabel an Samsung oder eine qualifizierte Fachkraft.
• Versuchen Sie nicht selbst, den Wäschetrockner zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern.
Wenden Sie sich für Reparaturarbeiten an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.
• Entfernen Sie vor der Entsorgung von Altgeräten die Gerätetür und alle Abdeckungen, damit Kinder nicht
darin eingeschlossen werden und ersticken.
• Wenn der Wäschetrockner ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort
die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Samsung-Kundendienstzentrum.
• Ziehen Sie nicht den Netzstecker aus der Steckdose, während der Wäschetrockner in Betrieb ist.
• Legen Sie niemals brennbare Materialien oder Gegenstände in die Nähe des Geräts.
Deutsch 15 Untitled-5 15
2018-01-19
4:33:52
Aufstellen des Geräts
Anforderungen an den Aufstellort
Stellen Sie das Gerät auf einem ebenen und stabilen Untergrund auf, der Vibrationen standhält. Wählen Sie einen
Aufstellort, an dem eine geerdete, 3-polige Steckdose verfügbar und leicht zugänglich ist.
WARNUNG
• Verwenden Sie den Wäschetrockner nur in geschlossenen Räumen.
• Stellen Sie den Wäschetrockner nicht an Orten auf, an denen er Witterungseinflüssen ausgesetzt ist.
• Stellen Sie den Wäschetrockner nicht an Orten auf, an denen Temperaturen unter 5 °C oder über 35 °C
herrschen können.
• Stellen Sie den Wäschetrockner nicht an Orten auf, an denen Gas austreten könnte.
• Achten Sie darauf, dass der Lufteinlass am Kühlergrill auf der Vorderseite des Wäschetrockners nicht
blockiert ist.
Aufstellen des Geräts
Aufstellung in einer Nische oder einem Wandschrank
Bei einer Aufstellung des Wäschetrockners in einer Nische oder in einem Wandschrank sind die folgenden
Mindestabstände einzuhalten:
Seiten
Oberseite
Vorderseite
Rückseite
25 mm
25 mm
DV**8***** : 550 mm
DV**6***** : 490 mm
50 mm
Wenn der Trockner in Kombination mit einer Waschmaschine aufgestellt wird, muss die Nische bzw. der
Wandschrank an der Vorderseite über eine Öffnung von mindestens 490 mm verfügen, sodass eine ausreichende
Luftzirkulation gewährleistet ist.
16 Deutsch
Untitled-5 16
2018-01-19
4:33:52
Anforderungen an Stromversorgung und Erdung
• Der Wäschetrockner muss an eine Stromversorgung mit 220-240 V~ / 50 Hz angeschlossen werden.
• Der Wäschetrockner muss ordnungsgemäß geerdet werden. Sollte das Gerät eine Störung oder eine
Fehlfunktion aufweisen, wird durch das Erden das Risiko eines elektrischen Schlags reduziert, indem
dem elektrischen Strom der Weg des geringsten Widerstands geboten wird. Der Wäschetrockner verfügt
über einen dreipoligen Netzstecker mit Schutzkontakt. Der Stecker muss an eine geeignete Steckdose
angeschlossen werden, die in Übereinstimmung mit den lokalen Richtlinien und Vorschriften ordnungsgemäß
montiert und geerdet ist.
• Wenn Sie Fragen bezüglich der Anforderungen an die Stromversorgung oder die Erdung haben, wenden Sie
sich entweder an Samsung oder einen qualifizierten Elektriker.
WARNUNG
Aufstellen des Geräts
•
•
•
•
Schließen Sie das Gerät an eine geerdete 3-polige Steckdose an.
Verwenden Sie niemals beschädigte Netzstecker bzw. Netzkabel oder lose Steckdosen.
Verwenden Sie weder Adapter noch Verlängerungskabel.
Eine unsachgemäße Erdung kann zu einem Stromschlag führen. Wenn Sie sich unsicher sind, ob Ihr
Wäschetrockner ordnungsgemäß geerdet ist, kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker.
• Modifizieren Sie den Netzstecker, das Netzkabel oder die Steckdose niemals in irgendeiner Weise.
• Schließen Sie das Erdungskabel nicht an Wasserleitungen aus Kunststoff, Gasleitungen oder
Heißwasserleitungen an.
Deutsch 17 Untitled-5 17
2018-01-19
4:33:52
Aufstellen des Geräts
Nivellierung
Ehe Sie den Trockner installieren, müssen Sie sicherstellen, dass Sie Anforderungen an Aufstellung und
Installation auf Seite 15 gelesen haben. Bitte beachten Sie, dass die folgenden Anweisungen sich auf eine
Installation ohne Abwasserschlauch beziehen. Die Anweisungen für eine Installation mit Abwasserschlauch
finden Sie im nächsten Abschnitt Abwasserschlauch (sofern erforderlich) dieses Benutzerhandbuchs. Für mehr
Benutzerkomfort wird empfohlen, den Wäschetrockner in der Nähe der Waschmaschine aufzustellen.
1. Schieben Sie den Wäschetrockner vorsichtig an
den dafür vorgesehenen Aufstellort.
A
Aufstellen des Geräts
2. Kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage (A), ob
das Gerät auf beiden Achsen (rechts-links, vornehinten) waagerecht steht.
3. Richten Sie den Wäschetrockner ggf. mit Hilfe
der Nivellierfüße (B) waagerecht aus. Durch
Drehen gegen den Uhrzeigersinn werden
die Nivellierfüße eingefahren. Wenn Sie die
Nivellierfüße im Uhrzeigersinn drehen, werden
sie ausgefahren.
4. Nachdem Sie den Wäschetrockner waagerecht
ausgerichtet haben, überprüfen Sie ihn auf
sicheren Stand.
5. Schließen Sie den Wäschetrockner an die
Stromversorgung an.
B
HINWEIS
C
D
• Der Trockner kann mit einem oder beiden seiner
vorderen und hinteren Beine nivelliert werden.
• Um den Trockner auf dieselbe Höhe wie die
Waschmaschine einzustellen, drehen Sie die
Nivellierfüße zunächst gegen den Uhrzeigersinn
vollständig hinein (C), und lösen (D) Sie sie dann
durch Drehen im Uhrzeigersinn.
• Drehen Sie die Nivellierfüße nur so weit heraus
wie notwendig. Wenn Sie die Nivellierfüße weiter
als notwendig herausdrehen, kann dies zur
Vibrationen des Trockners führen.
18 Deutsch
Untitled-5 18
2018-01-19
4:33:53
Abwasserschlauch (sofern erforderlich)
Der Wäschetrockner ist mit einem eingebauten
Wasserbehälter ausgestattet. Wenn Sie den
Wasserbehälter jedoch nicht verwenden möchten,
können Sie stattdessen einen Abwasserschlauch
verwenden. Der mitgelieferte Zubehörschlauch
(langer Abwasserschlauch) dient als Verlängerung für
den Abwasserschlauch.
Aufstellen des Geräts
1. Ziehen Sie den Abwasserschlauch von Anschluss
(A) ab und verbinden Sie ihn stattdessen mit
Anschluss (B).
A
B
Deutsch 19 Untitled-5 19
2018-01-19
4:33:53
Aufstellen des Geräts
2. Verbinden Sie das eine Ende des
Zubehörschlauchs (langer Abwasserschlauch) mit
Anschluss (A).
A
3. Schließen Sie das andere Ende (Abfluss) des
Zubehörschlauchs an das Abwassersystem an.
Hierfür haben Sie folgende Möglichkeiten:
Aufstellen des Geräts
Über ein Waschbecken:
1. Stellen Sie sicher, dass der Auslass des
Zubehörschlauchs sich weniger als 90 cm (*) über
dem Boden des Wäschetrockners befindet.
2. Um den Zubehörschlauch an einer Stelle
zu biegen, verwenden Sie die mitgelieferte
Schlauchführung (B) und befestigen Sie diese
Führung mit einem Haken an der Wand oder
mit einem Stück Schnur am Wasserhahn.
Bringen Sie den Abwasserschlauch (A) und die
Schlauchführung (B) an, und befestigen Sie sie mit
dem Kabelbinder (C).
A
3. Sie können das Kondenswasser durch
den angeschlossenen Zubehörschlauch
(langer Abwasserschlauch) direkt über den
Abwasserauslass abfließen lassen.
B
C
VORSICHT
Verwenden Sie für den Abwasserschlauch keine
Verlängerung. An der Anschlussstelle kann
Wasser austreten. Verwenden Sie einen langen
Abwasserschlauch.
20 Deutsch
Untitled-5 20
2018-01-19
4:33:54
Über das Abflussrohr des Waschbeckens:
1. Montieren Sie den Schlauchanschluss (A) und
befestigen Sie ihn am Ende des Zubehörschlauchs
(siehe Abbildung).
A
VORSICHT
Um Wasserlecks zu verhindern, müssen Sie
sicherstellen, dass der Schlauch und das Anschlussteil
fest miteinander verbunden sind.
Aufstellen des Geräts
2. Schließen Sie den Schlauchanschluss direkt an das
Abflussrohr des Waschbeckens an.
Deutsch 21 Untitled-5 21
2018-01-19
4:33:54
Aufstellen des Geräts
Checkliste für Aufstellung und Installation
•
•
•
•
•
Der Wäschetrockner ist an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen.
Das gesamte Verpackungsmaterial wurde entfernt und ordnungsgemäß entsorgt.
Der Wäschetrockner steht waagerecht und sicher auf dem Boden.
Starten Sie den Wäschetrockner, um sich zu vergewissern, dass er läuft, heizt und abgeschaltet wird.
Führen Sie 20 Minuten lang das Programm TIMER (ZEITL TROCKNEN) aus, um festzustellen, ob der
Informationscode HC angezeigt wird. Wenn das der Fall ist, wenden Sie sich an das nächstgelegene
Kundendienstzentrum.
• Es wird empfohlen, nach der Installation mindestens 1 Stunde zu warten, ehe Sie den Trockner einsetzen.
Aufstellen des Geräts
Vor der Inbetriebnahme des Geräts
•
•
•
•
•
•
Achten Sie darauf, dass keine Zubehörteile im Inneren der Trommel vergessen wurden.
Stecken Sie den Stecker erst unmittelbar vor der Inbetriebnahme des Trockners in die Steckdose.
Versperren Sie nicht die Luftzufuhröffnung im Kühlergrill auf der Vorderseite des Geräts.
Stellen Sie keine entflammbaren Gegenstände in die Nähe des Geräts, und halten Sie die Umgebung sauber.
Halten Sie das Gerät waagerecht.
Entfernen Sie keinesfalls die verstellbaren Nivellierfüße des Geräts. Diese sind notwendig, um den
Wäschetrockner waagerecht auszurichten.
22 Deutsch
Untitled-5 22
2018-01-19
4:33:54
Ändern der Anschlagseite für die Gerätetür (nur DV9*N62****/DV8*N62****)
Je nach den Bedingungen am Aufstellorts oder Ihren Bedürfnissen können Sie die Anschlagseite der Gerätetür
ändern.
WARNUNG
Stellen Sie sicher, dass die Änderung der Anschlagseite für die Gerätetür von einem qualifizierten Techniker
durchgeführt wird.
1. Befreien Sie die Gerätetür von ihrer Türdichtung.
Aufstellen des Geräts
2. Entfernen Sie die Schrauben an der inneren
Glashalterung der Gerätetür.
- Lösen und entfernen Sie zuerst die
3 Schrauben an der Unterseite. Lösen und
entfernen Sie dann die drei Schrauben oben
am Halter.
Deutsch 23 Untitled-5 23
2018-01-19
4:33:54
Aufstellen des Geräts
3. Lösen Sie die Glashalterung.
VORSICHT
Achten Sie darauf, beim Lösen der Halterung keine
Teile fallen zu lassen. Das könnte zu Sachschäden
(Risse oder Brüche) oder Verletzungen führen.
Aufstellen des Geräts
4. Entfernen Sie die Scharnierschrauben und
nehmen Sie die Tür ab.
- Lösen und entfernen Sie die 2 Schrauben am
Türrahmen.
- Um Abnutzung der Schrauben zu
verhindern, verwenden Sie einen
Sechskantschraubendreher.
5. Entfernen Sie die obere Schraube auf der linken
Seite des Türrahmens und führen Sie sie in die
entsprechende rechte Bohrung am Türrahmen ein.
Entfernen Sie nicht die Schrauben der unteren
Halterung.
24 Deutsch
Untitled-5 24
2018-01-19
4:33:55
6. Entfernen Sie zuerst die 2 Klammerschrauben
am rechten Rahmen und dann die
2 Halterungsschrauben am linken Rahmen.
Aufstellen des Geräts
7. Setzen Sie die 2 herausgenommenen
Halterungsschrauben in den linken Rahmen ein
(siehe Abbildung).
- Die richtige Position der Schrauben wird in
der Abbildung rechts gezeigt.
8. Entfernen Sie die untere Schraube am linken
Rahmen und führen Sie sie in die entsprechende
Bohrung am rechten Rahmen ein.
Deutsch 25 Untitled-5 25
2018-01-19
4:33:55
Aufstellen des Geräts
9. Setzen Sie den Hebelhalter auf den
rechten Rahmen und ziehen Sie dann die
2 Halterungsschrauben fest.
Aufstellen des Geräts
10.Führen Sie das Türscharnier in die
entgegengesetzte Position am Türrahmen ein und
ziehen Sie dann die 2 Bolzenschrauben fest.
11.Setzen Sie den inneren Glashalter in die
Türabdeckung ein, die Sie gerade am linken
Rahmen angebracht haben.
26 Deutsch
Untitled-5 26
2018-01-19
4:33:55
12.Ziehen Sie die 3 Halterungsschrauben an
der Oberseite fest. Ziehen Sie dann die
3 Halterungsschrauben an der Unterseite fest.
Aufstellen des Geräts
13.Bringen Sie die Türdichtung wieder an der
Gerätetür an.
Deutsch 27 Untitled-5 27
2018-01-19
4:33:56
Bedienung
Bedienfeld
DV**N82****
01
07
08
09
11
02
10
03
04
05
06
DV**N62****
01
07
08
09
Bedienung
11
02
10
03
04
05
06
Hier werden alle Informationen zum Programm, einschließlich Programmdauer,
Informationscodes und Trocknerstatus angezeigt. Einzelheiten zu den
Betriebszuständen entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.
01 Grafische Digitalanzeige
Alarm für Filteranzeige
Kühlen
Alarm für Reinigung des
Wärmetauschers
Programm-Ende
Wasserbehälter voll
Smart Check
Kindersicherung
Signal Mischbeladung
Wi-Fi
Knitterschutz
Trocknen
28 Deutsch
Untitled-5 28
2018-01-19
4:33:57
02 Programmwahlschalter
Durch Drehen an diesem Schalter wählen Sie das gewünschte Programm aus.
Die verfügbaren Programme finden Sie unter Programmübersicht auf Seite 30.
Mit dieser Taste können Sie die Programmdauer für die Programme TIMER
(ZEITL TROCKNEN) , WARME LUCHT (LÜFTEN WARM) und KOUDE LUCHT
(LÜFTEN KALT) einstellen (nur DV**N62****).
03 Tijd (Trockenzeit)
Die folgenden Zeiten (Einheit: Minute) stehen zur Auswahl: 30, 60, 90, 120 und
150.
• 120 Minuten und 150 Minuten sind in den Programmen WARME LUCHT
(LÜFTEN WARM) und KOUDE LUCHT (LÜFTEN KALT) nicht verfügbar (nur
DV**N62****).
• Die genaue Trocknungszeit unterscheidet sich in Abhängigkeit von der
Feuchtigkeit der Last.
Drücken Sie auf diese Taste, um den Trocknungsgrad in den Programmen
05 Gemengde Was (Signal
Mischbeladung)
Dieser Alarm ist nur in den Programmen
KATOEN (BAUMWOLLE),
GEMENGDE WAS (MISCHBELADUNG), SYNTHETISCH (PFLEGELEICHT) und
STILLE STAND (SUPER LEISE) verfügbar (nur DV9*N82 ****). Beim Trocknen von
Mischwäsche blinkt die Anzeige Signal Mischbeladung ( ), sobald die Wäsche
einen durchschnittlichen Trockengrad von 80 % erreicht hat. Auf diese Weise
können Sie Teile aus dem Trockner nehmen, die nicht ganz getrocknet werden
sollen oder die schnell trocknen, während Sie die anderen Sachen weiter
trocknen lassen.
06 Anti Kreuk
(Knitterschutz)
Hiermit wird die Wäsche nach dem Ende des Trockenvorgangs ca. 3 Stunden
lang intervallgesteuert in kalter Luft bewegt, um die Entstehung von Knittern
in der Wäsche zu reduzieren. Drücken Sie zum Aktivieren dieser Funktion die
Taste Anti Kreuk (Knitterschutz). Die Knitterschutzanzeige blinkt und auf dem
Display erscheint Null.
07 Geluid Uit (Alarm aus)
Drücken Sie diese Taste, um den Alarm ein- oder auszuschalten. Die Einstellung
für die Signaltöne bleibt erhalten, wenn Sie den Trockner aus- und wieder
einschalten.
08 Trommelverlichting
(Licht)
Hiermit schalten Sie die Innenbeleuchtung ein bzw. aus. Die Lampe bleibt nach
dem Einschalten 2 Minuten lang an und wird dann automatisch abgeschaltet.
Bedienung
AIR WASH (AIRWASH) ,
KATOEN (BAUMWOLLE), GEMENGDE WAS
(MISCHBELADUNG), SYNTHETISCH (PFLEGELEICHT) und STILLE STAND (SUPER
04 Droogniveau (Trocknen) LEISE) auszuwählen (nur DV9*82****). Der Trocknungsgrad kann in drei Stufen
(1-3) eingestellt werden. Trocknungsgrad 1 dient zum teilweisen Trocknen von
Sachen, die zum Trocknen flach hingelegt oder aufgehängt werden. Stufe 3 ist
die stärkste und wird verwendet, um größere oder sperrige Teile zu trocknen.
Deutsch 29 Untitled-5 29
2018-01-19
4:33:58
Bedienung
09 Smart Control
Nach dem Verbinden des Trockners mit Ihrem Heimnetzwerk mithilfe der
SmartThings-App können Sie den Trockner dezentral bedienen. Die Anzeige
Smart Control blinkt. Der Lader wechselt in den Wartemodus und wartet
auf dezentrale Befehle. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt
„SmartThings“ auf Seite 39.
10 Start/Pause (Indrukken
Om Te Starten (Drücken
zum Starten))
Halten Sie diese Taste gedrückt, um einen Vorgang zu starten, oder drücken Sie
sie, um einen Vorgang vorübergehend zu stoppen.
11 Ein/Aus
Durch Drücken dieser Taste wird der Wäschetrockner ein- bzw. ausgeschaltet.
Wenn der Wäschetrockner eingeschaltet ist und innerhalb von 10 Minuten
keine Benutzereingabe erfolgt, wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.
Programmübersicht
Sensor Trocknen
Programm
Beschreibung
Bedienung
Max.
Füllmenge
(in kg)
KATOEN
(BAUMWOLLE)
Dieses Programm eignet sich für Baumwolle, Bettwäsche,
Tischdecken, Unterwäsche, Handtücher und Hemden.
MAX
SYNTHETISCH
(PFLEGELEICHT)
Dieses Programm ist für Blusen und Hemden aus Polyester
(Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen
Mischgeweben geeignet.
4
FIJNE WAS (FEINWÄSCHE)
Für Wäsche wie beispielsweise Dessous, die schonend behandelt
werden muss.
2
GEMENGDE WAS
(MISCHBELADUNG)
Dieses Programm ist für Mischlasten aus Baumwolle und
Synthetikfasern geeignet.
MAX
In diesem Programm wird warme Luft verwendet, um
Wäschestücke aufzufrischen und Gerüche daraus zu entfernen.
Sie können je nach Geruch der Wäsche eine von drei Stufen
wählen. Dieses Programm ist für 1 bis 2 Wäschestücke ideal.
AIR WASH (AIRWASH)
• Stufe 1: Für leichte Gerüche (Standard)
• Stufe 2: Für normale Gerüche
• Stufe 3: Für starke Gerüche
1
HINWEIS
Um die deodorierende Wirkung zu maximieren, können Sie die
Wäschestücke mit ein wenig Wasser befeuchten. Überprüfen Sie
die Farbechtheit des Gewebes vor der Zugabe von Wasser.
30 Deutsch
Untitled-5 30
2018-01-19
4:33:58
Programm
SUPER SPEED
STILLE STAND (SUPER
LEISE)
(Nur DV**N82****)
STRIJKDROOG
(BÜGELTROCKEN)
WOL (WOLLE)
Beschreibung
Dieses Programm ist für Mischlasten aus Baumwolle und
Synthetikfasern geeignet.
Für Mischwäsche mit Baumwolle und Synthetik, die Sie
leise trocknen möchten. Dieses Programm kann zusammen
mit Knitterschutz verwendet werden, sodass Sie vor dem
Schlafengehen ein Programm beginnen, das am Morgen
beendet ist.
Bei diesem Programm lässt das Trockenprogramm die Wäsche
in feuchtem Zustand zurück, um das Bügeln zu erleichtern.
Dieses Programm ist ausschließlich für maschinen- und
trocknergeeignete Wollprodukte bestimmt.
Die beste Trocknung erreichen Sie, indem Sie die Wäsche vor
dem Trocknen auf Links drehen.
Max.
Füllmenge
(in kg)
3
MAX
4
2
2
BEDDENGOED (XXLWÄSCHE)
Für große Wäschestücke wie Decken, Bettlaken, Bettdecken und
Plaids.
2
Bedienung
OUTDOOR
Dieses Programm eignet sich für Ski- und Wanderkleidung
sowie für Gewebearten wie Spandex, Stretch und Mikrofaser.
Wir empfehlen, dieses Trockenprogramm zu verwenden,
nachdem Sie die Wäsche mit dem Programm OUTDOOR Ihrer
Waschmaschine gewaschen haben.
Deutsch 31 Untitled-5 31
2018-01-19
4:33:58
Bedienung
Manuelles Trocknen
Programm
SNEL DROOG 35' (SUPER
KURZ 35')
Beschreibung
Zum Trocknen von Wäsche aus leichter Baumwolle,
Synthetikfasern oder Sachen, die schnell getrocknet werden
sollen. Die Standardtrockenzeit beträgt 35 Minuten.
Max.
Füllmenge
(in kg)
1
Hiermit können Sie einstellen, wie lange die Wäsche getrocknet
werden soll.
1. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf TIMER (ZEITL
TROCKNEN) .
TIMER (ZEITL TROCKNEN)
2. Drücken Sie auf Tijd (Trockenzeit), um eine Trockenzeit
zwischen 30 und 150 Minuten einzustellen. Durch
mehrmaliges Drücken der Taste „Dauer“ wechselt die
Programmdauer innerhalb der angebotenen Optionen in
Schritten von 30 Minuten.
–
Bedienung
HINWEIS
Die tatsächliche Programmdauer unterscheidet sich je nach
Trockenheit der Wäschestücke.
Für kleine, bereits angetrocknete Wäschestücke. Die Trockenzeit
ist auf 30 Minuten voreingestellt.
WARME LUCHT (LÜFTEN
WARM)
Ein zeitgesteuertes Programm für alle Gewebearten außer
Wolle und Seide. Es dient zum Trocknen von Wäsche, die noch
leicht feucht ist oder bereits vorgetrocknet wurde. Es ist auch
geeignet für die Anschlusstrocknung von dicken Wäschestücken
mit mehreren Schichten, die sich nicht leicht trocknen lassen.
–
HINWEIS
Dieses Programm ist geeignet zum Trocknen von einzelnen
Kleidungsstücken aus Wolle, von Sportschuhen und Stofftieren.
Trocknen Sie solche Sachen nur mit Hilfe des Wollkorbs.
KOUDE LUCHT (LÜFTEN
KALT)
(Nur DV**N62****)
Für alle Arten von Gewebe. Zum Auffrischen oder Lüften von
Wäsche, die nicht lange getragen wurde.
–
32 Deutsch
Untitled-5 32
2018-01-19
4:33:58
Programmübersicht
HINWEIS
Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Lastempfehlungen für die verschiedenen Trockenprogramme
befolgen.
•
Hohe Last: Füllen Sie die Trommel zu etwa ¾. Geben Sie darüber hinaus keine Wäschestücke in die
Trommel, denn sie müssen sich frei bewegen können.
•
Mittlere Last: Füllen Sie die Trommel zu etwa ½.
•
Geringe Last: Füllen Sie die Trommel mit 3 bis 5 Stücken und zu maximal ¼.
Programm
Empfohlene Wäschestücke
Füllmenge
Trocknen
(Trocknungsgrad)
KATOEN
(BAUMWOLLE)
Dieses Programm eignet sich für Baumwolle, Bettwäsche,
Tischdecken, Unterwäsche, Handtücher und Hemden.
MAX
Verfügbar
SYNTHETISCH
(PFLEGELEICHT)
Synthetikstoffe oder Mischgewebe.
FIJNE WAS
(FEINWÄSCHE)
Seide, Feinwäsche und Dessous.
GEMENGDE WAS
(MISCHBELADUNG)
Mischbeladung aus Baumwolle und Synthetikfasern
SNEL DROOG 35' (SUPER
KURZ 35')
Synthetikstoffe und leichte Baumwolle
(Nur DV**N62****)
AIR WASH (AIRWASH)
Verfügbar
2
Nicht verfügbar
MAX
Bedienung
TIMER (ZEITL TROCKNEN)
WARME LUCHT (LÜFTEN
WARM)
KOUDE LUCHT (LÜFTEN
KALT)
4
Verfügbar
1
Alle Arten von Gewebe; Zeitprogramm.
Für kleine Wäschestücke und feuchte Kleidung. Alltägliche
Kleidungsstücke, die für Wärmetrocknung geeignet sind.
Für alle Arten von Gewebe. Zum Auffrischen oder Lüften von
Wäsche, die nicht lange getragen wurde.
Kleidung mit vielen Accessoires (wie Perlen, Pailletten, Spitzen,
Knöpfe usw.) können beschädigt oder verformt werden. Dieses
Programm darf nicht für Wäschestücke verwendet werden (z. B.
Wolle, Seide, Leder, Pelz, Samt, bedruckte T-Shirts usw.), die
durch Hitze leicht beschädigt werden können.
Nicht verfügbar
–
Nicht verfügbar
–
Nicht verfügbar
–
Nicht verfügbar
1
Verfügbar
3
SUPER SPEED
Synthetikstoffe oder Mischgewebe.
STILLE STAND (SUPER
LEISE)
Mischlasten aus Baumwolle und Synthetikfasern
Nicht verfügbar
MAX
Verfügbar
(Nur DV**N82****)
STRIJKDROOG
(BÜGELTROCKEN)
WOL (WOLLE)
Bei diesem Programm lässt das Trockenprogramm die Wäsche in
feuchtem Zustand zurück, um das Bügeln zu erleichtern.
Dieses Programm ist ausschließlich für maschinen- und
trocknergeeignete Wollprodukte bestimmt.
4
Nicht verfügbar
2
Nicht verfügbar
Deutsch 33 Untitled-5 33
2018-01-19
4:33:59
Bedienung
Programm
Empfohlene Wäschestücke
OUTDOOR
Dieses Programm eignet sich für Ski- und Wanderkleidung sowie
für Gewebearten wie Spandex, Stretch und Mikrofaser.
BEDDENGOED (XXLWÄSCHE)
Für große Wäschestücke wie Decken, Bettlaken, Bettdecken und
Plaids.
Füllmenge
Trocknen
(Trocknungsgrad)
2
Nicht verfügbar
2
Nicht verfügbar
Erste Schritte
Mit wenigen einfachen Schritten zu sauberer Wäsche
1. Durch Drücken der Taste Ein/Aus wird der Wäschetrockner eingeschaltet.
2. Füllen Sie den Trockner und schließen Sie die Tür.
3. Drehen Sie den Programmwahlschalter auf das gewünschte Programm.
4. Ändern Sie ggf. die Programmeinstellungen (Tijd (Trockenzeit) und Droogniveau (Trocknen)).
Bedienung
5. Wählen Sie die notwendigen Einstellungen und Optionen entsprechend Ihren Wünschen aus. (Gemengde
Was (Signal Mischbeladung) , Anti Kreuk (Knitterschutz), Geluid Uit (Alarm aus), und/oder Uitgesteld Einde
(Programm-Ende)).
6. Halten Sie Start/Pause (Indrukken Om Te Starten (Drücken zum Starten)) gedrückt. Die entsprechenden
Anzeigen leuchten auf, und die verbleibende Programmdauer wird im Display angezeigt.
HINWEIS
Die Anzahl der verfügbaren Einstellungen und Optionen unterscheidet sich je nach Programm.
Ändern eines laufenden Programms
1. Drücken Sie die Taste Start/Pause (Indrukken Om Te Starten (Drücken zum Starten)), um den Betrieb zu
unterbrechen.
2. Wählen Sie ein anderes Programm aus.
3. Halten Sie die Taste Start/Pause (Indrukken Om Te Starten (Drücken zum Starten)) gedrückt, um das neue
Programm zu starten.
Sortieren und Einfüllen von Wäsche
• Trocknen Sie nur eine Wäscheladung gleichzeitig.
• Mischen Sie nicht schwere mit leichten Kleidungsstücken.
• Um die Trockenleistung beim Trocknen von lediglich ein oder zwei Wäschestücken zu verbessern, geben Sie
einfach ein Handtuch mit in die Trommel.
• Entwirren Sie die Wäsche, bevor Sie sie in den Wäschetrockner geben, um beste Trockenergebnisse zu
erzielen.
• Durch Überladen des Geräts schränken Sie die Bewegungsmöglichkeiten der Wäsche in der Trommel ein,
sodass die Wäsche knittert und ungleichmäßig getrocknet wird.
34 Deutsch
Untitled-5 34
2018-01-19
4:33:59
• Trocknen Sie im Gerät keine Textilien aus Wolle oder Glasfaser, sofern auf dem Pflegeetikett nichts
abweichendes angegeben ist.
• Trocknen Sie keine ungewaschene Wäsche im Gerät.
• Trocknen Sie im Gerät keine Wäschestücke, die mit Öl, Alkohol, Benzin usw. verschmutzt sind.
Fachtrocknung (nur bestimmte Modelle)
Stellen Sie entsprechend dem Feuchtigkeitsgrad und dem Gewicht der zu trocknenden Wäsche eine
Trocknungsdauer von maximal 150 Minuten ein. Wir empfehlen, für die Fachtrocknung das Programm TIMER
(ZEITL TROCKNEN) zu verwenden.
1. Setzen Sie das Trocknerfach so in die Trommel
ein, dass die Frontlippen des Trocknerfachs in die
Öffnungen der Türmembran eingreifen.
Bedienung
A
2. Verteilen Sie die Wäschestücke so im
Trocknerfach, dass die Luft ausreichend
zirkulieren kann. Falten Sie Kleidungsstücke
zusammen und legen Sie sie flach in das
Trocknerfach. Stellen Sie Schuhe mit der Sohle
nach unten in das Trocknerfach.
3. Schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie auf
Ein/Aus. Wählen Sie die TIMER (ZEITL TROCKNEN)
und drücken Sie dann auf Tijd (Trockenzeit), um
die Trocknungszeit zu wählen.
A. Fachtrocknung
4. Halten Sie Start/Pause (Indrukken Om Te Starten
(Drücken zum Starten)) gedrückt.
Deutsch 35 Untitled-5 35
2018-01-19
4:33:59
Bedienung
Trocknungsempfehlungen
Wäschestücke (Max. 1,5 kg)
Waschbare Pullover (falten und flach in das
Trocknerfach legen)
Spielzeuge mit Füllung (Füllung aus Baumwolle oder
Polyester)
Beschreibung
Bei Verwendung der Fachtrocknung müssen Sie die zu
trocknenden Kleidungsstücke falten und in das Fach
legen, damit sie nicht knittern.
Gefüllte Spielzeuge (gefüllt mit Schaumstoff oder
Schaumgummi)
Kopfkissen mit Schaumgummi
Turnschuhe
Um Sportschuhe zu trocknen, stellen Sie die Schuhe
mit den Sohlen nach unten in das Trocknerfach.
VORSICHT
• Wenn Sie Kleidungsstücke mit Schaumgummi-, Kunststoff- oder Gummiteilen bei hoher Temperatur trocknen,
kann die Wäsche beschädigt werden und es besteht Brandgefahr.
• Verwenden Sie das Trocknerfach, um Schäden an Schuhen zu vermeiden.
Bedienung
36 Deutsch
Untitled-5 36
2018-01-19
4:33:59
Hinweise und Empfehlungen zur Verwendung der einzelnen Programme
Befolgen Sie beim Trocknen stets die Hinweise auf dem jeweiligen Pflegeetikett. Wenn kein Pflegeetikett
vorhanden ist, schlagen Sie in der nachfolgenden Tabelle nach.
• Stellen Sie die Temperatur auf Hoch ein.
Bettwäsche
• Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie immer nur eine
Bettwäschegarnitur zur gleichen Zeit trocknen.
Stoffwindeln
• Stellen Sie die Temperatur auf Hoch ein.
Wäsche mit Daunenfüllung
• Trocknen Sie diese Wäschestücke nicht mit hoher Temperatur. Andernfalls
besteht Brandgefahr. Verwenden Sie nur das Programm KOUDE LUCHT
(LÜFTEN KALT) (nur DV**N62****).
Schaumgummi
(Rutschsicherungen, gefüllte
Spielzeuge usw.)
• Trocknen Sie diese Wäschestücke nicht mit hoher Temperatur. Andernfalls
besteht Brandgefahr. Verwenden Sie nur das Programm KOUDE LUCHT
(LÜFTEN KALT) (nur DV**N62****).
Kopfkissen
• Geben Sie ein Paar trockene Handtücher hinzu, um die Verwirbelung zu
unterstützen und die Wäsche aufzuschütteln.
• Kapok- oder Schaumstoffkissen KEINESFALLS mit Heißluft trocknen.
Verwenden Sie nur das Programm KOUDE LUCHT (LÜFTEN KALT) (nur
DV**N62****).
Kunststoff (Duschvorhänge,
Gartenmöbelabdeckungen
usw.)
• Verwenden Sie das Programm KOUDE LUCHT (LÜFTEN KALT) (nur
DV**N62****) oder TIMER (ZEITL TROCKNEN) .
Bedienung
Tagesdecken und Bettdecken
VORSICHT
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Wäschestücke trocknen, die nicht in der obigen Tabelle aufgeführt sind.
Deutsch 37 Untitled-5 37
2018-01-19
4:33:59
Bedienung
Spezialfunktionen
Programm-Ende
Smart Check
Sie können den Trockner so einstellen, dass das
gewählte Programm zu der von Ihnen eingestellten
Zeit endet.
Wenn der Wäschetrockner ein Problem feststellt,
können Sie mit Hilfe von Smart Check den Zustand
des Geräts über Ihr Smartphone kontrollieren. Bitte
beachten Sie, dass Smart Check nur in Verbindung mit
Galaxy-Smartphones und iPhones verfügbar ist.
1. Wählen Sie ein Programm und die notwendigen
Zusatzeinstellungen.
2. Drücken Sie die Taste - oder + Uitgesteld Einde
(Programm-Ende) mehrmals nacheinander, um
eine Zeit zwischen 1 und 24 Stunden in Schritten
von jeweils einer Stunde einzustellen.
3. Halten Sie Start/Pause (Indrukken Om Te
Starten (Drücken zum Starten)) gedrückt. Die
entsprechende Anzeige blinkt und die Zeit bis zur
eingestellten Uhrzeit wird heruntergezählt.
Bedienung
HINWEIS
Um die Einstellungen für Programm-Ende zu
verwerfen, starten Sie den Trockner mit der Ein/Aus
neu.
Kindersicherung
Um zu verhindern, dass Kinder oder Kleinkinder den
Trockner versehentlich starten oder Einstellungen
ändern, können mit der Kindersicherung alle Tasten
mit Ausnahme der Ein/Aus-Taste gesperrt werden.
Halten Sie zum Aktivieren/Deaktivieren die Tasten
"Kindersicherung" (+ und – / Uitgesteld Einde
(Programm-Ende)) 3 Sekunden lang gedrückt.
HINWEIS
Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, bleibt die
Kindersicherung auch dann aktiviert, wenn der
Wäschetrockner ausgeschaltet und anschließend wird
eingeschaltet wird.
Ehe Sie Smart Check verwenden können, müssen Sie
die App Samsung Smart Washer herunterladen und
die nachfolgend beschriebenen Schritte ausführen.
1. Halten Sie die Tasten Droogniveau (Trocknen)
und Gemengde Was (Signal Mischbeladung)
gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt. Die
LED-Anzeigen am Display blinken und der Smart
Check-Code wird angezeigt.
2. Öffnen Sie auf dem Smartphone die App Samsung
Smart Washer und tippen Sie auf Smart Check.
3. Richten Sie die Kamera Ihres Smartphones auf
den Smart Check-Code, der im Display angezeigt
wird.
4. Wenn der Informationscode korrekt erkannt wird,
zeigt die App detaillierte Informationen zum
Problem und mögliche Abhilfemaßnahmen an.
HINWEIS
• Wenn auf dem Display des Wäschetrockners
Licht reflektiert wird, kann das Smartphone den
Fehlercode möglicherweise nicht erkennen.
• Wenn der Fehlercode vom Smartphone nicht
erkannt wird, müssen Sie ihn auf Ihrem
Smartphone manuell eingeben.
38 Deutsch
Untitled-5 38
2018-01-19
4:33:59
SmartThings
WiFi-Verbindung
Rufen Sie auf Ihrem Smartphone die Settings (Einstellungen) auf, aktivieren Sie die drahtlose Verbindung und
wählen Sie einen Zugangspunkt (Access Point, AP) aus.
HINWEIS
Bedienung
• Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch (Klasse B) ausgelegt und kann in allen Wohngebieten eingesetzt
werden.
• Dieses Gerät kann Funkstörungen verursachen, und weder der Hersteller noch der Installateur dieses Gerätes
können diesbezügliche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen.
• Die empfohlenen Verschlüsselungsmethoden sind WPA/TKIP und WPA2/AES. Neu entwickelte Wi-FiProtokolle und nicht zugelassene Wi-Fi-Protokolle werden nicht unterstützt.
• Die Empfangsempfindlichkeit von Drahtlosnetzwerken kann durch andere drahtlose Netzwerke in der
Umgebung beeinflusst werden.
• Wenn Ihr Internetanbieter die MAC-Adresse Ihres PC oder das Modemmodul zur permanenten Verwendung
registriert hat, kann Ihre Samsung-Trockner keine Verbindung zum Internet herstellen. Wenn das der Fall ist,
wenden Sie sich an Ihren Internetanbieter.
• Die Internet-Firewall kann Ihre Internetverbindung unterbrechen. Wenn dies geschieht, wenden Sie sich an
Ihren Internetanbieter.
• Wenn der Internetfehler nach den Messungen Ihres Internetanbieters weiter fortbesteht, wenden Sie sich an
einen Händler für Samsung-Produkte oder ein Samsung-Kundendienstzentrum vot Ort.
• Informationen zur Installation von Kabel- und WLAN-Routern finden Sie in der Bedienungsanleitung des von
Ihnen verwendeten Routers.
• Der Samsung-Trockner unterstützt Wi-Fi-Protokolle im 2,4-GHz-Band.
• Der SamsungTrockner unterstützt die Soft-AP-Protokolle gemäß IEEE802.11 b/g/n (2,4 GHz). (IEEE802.11n
wird empfohlen)
• Nicht zugelassene Kabel-/WLAN-Router können unter Umständen die Verbindung zum Samsung-Trockner
nicht herstellen.
Herunterladen
Machen Sie auf einem App-Markt (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) die SmartThingsApp mit dem Suchbegriff „SmartThings“ ausfindig. Laden Sie die App auf Ihr Gerät herunter und installieren Sie
sie.
HINWEIS
• Die SmartThings-App ist auf Drittanbietergeräten mit Android ab OS 6.0 (Marshmallow), auf Samsung-Geräten
mit Android ab OS 5.0 (Lollipop) und auf iOS-Geräten ab iOS 10.0 verfügbar (nur iPhones ab dem iPhone 6)
verfügbar. Die App ist für Samsung-Smartphones (Serien Galaxy S und Note) optimiert.
• Manche Funktionen der App werden auf Drittanbieter Geräten möglicherweise anders ausgeführt.
Deutsch 39 Untitled-5 39
2018-01-19
4:34:00
Bedienung
• Zur Verbesserung der Leistung können ohne vorherige Ankündigung Änderungen an der App vorgenommen
werden.
Anmeldung
Sie müssen sich zuerst mit Ihrem Samsung-Konto bei SmartThings anmelden. Um ein neues Samsung-Konto zu
erstellen, folgen Sie den Anweisungen in der App. Sie brauchen keine separate App, um Ihr Konto zu erstellen.
HINWEIS
Wenn Sie über ein Samsung-Konto verfügen, verwenden Sie dieses Konto, um sich anzumelden. Registrierte
Benutzer von Samsung-Smartphones werden automatisch angemeldet.
Registrieren Ihres Geräts bei SmartThings
1. Vergewissern Sie sich, ob Ihr Smartphone mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden ist. Ist dies nicht der
Fall, wechseln Sie zu den Settings (Einstellungen), aktivieren Sie die drahtlose Verbindung und wählen Sie
einen Zugangspunkt (Access Point, AP) aus.
2. Wählen Sie die Option, um SmartThings zum ausführen auf Ihrem Smartphone.
3. Wird die Meldung „A new device is found (Ein neues Gerät wurde gefunden).“ angezeigt, dann wählen Sie
Add (Hinzufügen).
Bedienung
4. Wird keine Meldung angezeigt, wählen Sie zuerst „+" und anschließend in der Liste der verfügbaren Geräte
Ihren Trockner aus. Wenn Ihr Trockner nicht aufgeführt ist, wählen Sie Device Type (Gerätetyp) > Specific
Device Model (Genaues Gerätemodell) und fügen Sie dann Ihren Trockner manuell hinzu.
5. Registrieren Sie Ihren Trockner wie folgt bei SmartThings.
a. Melden Sie sich mit Ihrem Samsung-Konto bei SmartThings an.
b. Aktivieren Sie eine Wi-Fi-Verbindung.
c. Fügen Sie Ihren Trockner zu SmartThings hinzu. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Trockner mit SmartThings
verbunden ist.
d. Wenn die Registrierung abgeschlossen ist, wird Ihr Trockner auf Ihrem Smartphone angezeigt.
Trockner-App
Integrierte Steuerung: Sie können Ihren Trockner zu Hause wie auch unterwegs überwachen und steuern.
• Wählen Sie auf SmartThings das Trockner-Symbol aus. Die Trocknerseite wird geöffnet.
• Überprüfen Sie den Betriebszustand Ihres Trockners, sehen Sie nach, ob Benachrichtigungen zu Ihrem
Trockner vorliegen und ändern Sie bei Bedarf die Optionen oder Einstellungen.
40 Deutsch
Untitled-5 40
2018-01-19
4:34:00
SmartThings
Kategorie
Überwachung
Prüfpunkt
Smart Control
Für den Trockner wird der Status „Smart
Control“ angezeigt.
Selbstdiagnose
Verwenden Sie diese Option, um zu
überprüfen, ob der Trockner normal läuft.
Energieüberwachung
Verwenden Sie diese Option, um den
Energieverbrauch zu überwachen.
Start/Pause/Abbrechen
Wählen Sie ein Programm samt den
gewünschten Optionen aus und wählen Sie
anschließend Start/Pause/Abbrechen, um
einen Vorgang zu starten, ihn vorübergehend
zu stoppen oder den aktuellen Vorgang
abzubrechen.
My Favorite
Fügen Sie unter „My Favorite“ häufig
verwendete Programme und Optionen zur
späteren Verwendung hinzu.
Programm beendet
Benachrichtigt Sie darüber, dass das aktuelle
Programm beendet ist.
Restliche Wäsche (nur bestimmte
Modelle)
Benachrichtigt Sie, wenn nach Abschluss
eines Programms noch Wäsche in der
Trommel ist.
Bedienung
Trocknungsstatus
Sie können das aktuelle Programm,
seine Optionen und die verbleibende
Programmdauer überprüfen.
Steuerung
Benachrichtigung
Beschreibung
Deutsch 41 Untitled-5 41
2018-01-19
4:34:00
Bedienung
Kategorie
Prüfpunkt
Waschratgeber *
Beschreibung
Sie können die Gewebeart, die
Trocknungsstufe und den Knitterschutz
auswählen, um Empfehlungen für Optionen
und Waschprogramme zu erhalten, die Sie
sofort starten können.
Sie können die gewünschte Zeit einstellen, zu
der das Trockenprogramm enden soll.
Zeitmanager *
Q-Rator
Nachdem Sie die gewünschte Zeit eingestellt
haben, erhalten Sie eine Empfehlung für ein
Programm, das innerhalb des eingestellten
Zeitraums endet, und Sie können das
empfohlenen Programm starten oder für
später vormerken.
Bedienung
Erstellt in regelmäßigen, vom Benutzer
eingestellten Zeitabständen (jede Woche/
jeden Monat), Berichte mit einer Analyse des
Betriebszustands der Maschine.
Wartungsassistent *
Sie können diese regelmäßig
erstellten Berichte verwenden,
um Ihr Nutzungsverhalten, Ihre
Wartungsanforderungen und Ihren
Energieverbrauch** für den festgelegten
Zeitraum zu überprüfen.
* Erfordert „SmartThings“, das auf Android- und iOS-Geräten verfügbar ist.
Registrierung erforderlich.
** Nur nichtverbindliche Ergebnisse.
42 Deutsch
Untitled-5 42
2018-01-19
4:34:00
Open Source-Ankündigung
Die in diesem Produkt verwendete Software enthält Open Source-Code. Für einen Zeitraum von drei Jahren nach
der letzten Auslieferung dieses Produkts können Sie den entsprechenden Quellcode vollständig erhalten, indem
Sie eine E-Mail an mailto:oss.request@samsung.com senden.
Sie können sich den entsprechenden Quellcode aber auch vollständig auf einem Speichermedium wie einer CDROM zusenden lassen. Hierfür wird allerdings eine geringfügige Gebühr erhoben.
Die URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 führt zur Downloadseite des zur
Verfügung gestellten Quellcodes. Dort werden auch die entsprechenden Informationen zur Open Source-Lizenz
für dieses Produkt bereitgestellt. Dieses Angebot gilt für jeden, der diese Informationen erhält.
Bedienung
HINWEIS
Hiermit erklärt Samsung Electronics, dass die Funkausrüstung der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der
vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
Die offizielle Konformitätserklärung finden Sie unter http://www.samsung.com. Wechseln Sie zu Support >
Produktsuche, und geben Sie den Modellnamen ein.
Maximale Leistung des Wi-Fi-Senders: 20 dBm bei 2,412 GHz – 2,472 GHz
Deutsch 43 Untitled-5 43
2018-01-19
4:34:00
Wartung und Pflege
WARNUNG
• Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.
• Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts nicht Benzol, Verdünner, Alkohol oder Aceton. Andernfalls können
Verfärbungen, Verformungen, Schäden, ein Stromschlag oder Brand die Folge sein.
• Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen des Geräts, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.
Bedienfeld
Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel. Sprühen Sie keine
Reinigungsmittel direkt auf das Bedienfeld. Wischen Sie sofort alle Spritzer oder Flüssigkeiten vom Bedienfeld.
Außenflächen
Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel. Legen Sie keine
scharfen oder schweren Gegenstände auf oder neben den Wäschetrockner. Bewahren Sie Waschmittel und
-utensilien entweder auf dem separat erhältlichen Podest oder in einer separaten Aufbewahrungsbox auf.
Waschtrommel
Wartung und Pfleg
Reinigen Sie die Trommel mit einem feuchten Tuch und einem milden, für rostfreiem Stahl geeigneten
Reinigungsmittel. Wischen Sie die verbleibenden Rückstände mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
Flusensieb
Reinigen Sie das Flusensieb nach jedem Gebrauch des Trockners.
1. Öffnen Sie die Tür und ziehen Sie das Flusensieb
nach oben heraus.
44 Deutsch
Untitled-5 44
2018-01-19
4:34:00
2. Öffnen Sie den äußeren Filter und entnehmen Sie
den inneren Filter (A).
A
3. Klappen Sie den inneren und den äußeren Filter
auf.
4. Entfernen Sie die Flusen aus beiden Filtern und
reinigen Sie sie anschließend unter fließendem
Wasser. Trocknen Sie beide Filter anschließend
gründlich.
Wartung und Pfleg
5. Setzen Sie den inneren Filter in den äußeren Filter
ein und setzen Sie das Flusensieb wieder in der
ursprünglichen Position ein.
VORSICHT
• Reinigen Sie das Flusensieb nach jedem Gebrauch des Trockners. Andernfalls kann sich die Trockenleistung
verringern.
• Verwenden Sie den Trockner nicht, wenn der innere Filter nicht in den äußeren eingesetzt ist.
• Wenn Sie den Trockner mit einem feuchten Flusenfilter verwenden, können sich Schimmel sowie schlechte
Gerüche bilden und die Trockenleistung kann zurückgehen.
Deutsch 45 Untitled-5 45
2018-01-19
4:34:00
Wartung und Pfleg
Wasserbehälter
Leeren Sie den Wasserbehälter nach jedem Einsatz, um ein Überlaufen zu vermeiden.
1. Ziehen Sie den Wasserbehälter (A) mit beiden
Händen nach vorne, um ihn zu entnehmen.
A
2. Entleeren Sie den Behälter über den Abfluss (B)
und setzen Sie ihn anschließend wieder ein.
HINWEIS
Wartung und Pfleg
B
Wenn Sie den Wassertank entleeren und auf Start/
Pause (Indrukken Om Te Starten (Drücken zum
Starten)) drücken, wird die entsprechende Anzeige
ausgeschaltet.
46 Deutsch
Untitled-5 46
2018-01-19
4:34:01
Wärmetauscher
Reinigen Sie den Wärmetauscher mindestens einmal im Monat. Zur Erinnerung: Die Wärmetauscheranzeige ( )
im Display leuchtet, wenn eine Reinigung des Wärmetauschers erforderlich ist.
1. Drücken Sie zum Öffnen vorsichtig gegen den
oberen Teil der äußeren Abdeckung (A).
A
2. Öffnen Sie die Befestigungshebel (B).
Wartung und Pfleg
B
3. Entfernen Sie die innere Abdeckung (C).
C
Deutsch 47 Untitled-5 47
2018-01-19
4:34:01
Wartung und Pfleg
4. Reinigen Sie den Wärmetauscher mit einer
weichen Bürste oder einem Staubsauger.
VORSICHT
• Um Verletzungen und Verbrennungen zu
vermeiden, dürfen Sie den Wärmetauscher nicht
mit bloßen Händen anfassen oder reinigen.
• Verwenden Sie kein Wasser, um den
Wärmetauscher zu reinigen.
• Vermeiden Sie große Krafteinwirkung auf den
Wärmetauscher. Sie könnten den Wärmetauscher
beschädigen und so eine Verringerung der
Trockenleistung herbeiführen.
5. Reinigen Sie die innere Abdeckung mit einem
weichen, feuchten Tuch.
Wartung und Pfleg
6. Setzen Sie die innere Abdeckung wieder in ihre
ursprüngliche Position ein und fixieren Sie dann
die Befestigungshebel.
7. Schließen Sie die äußere Abdeckung.
HINWEIS
Stellen Sie nach dem Reinigung sicher, dass die
Befestigungshebel fixiert sind.
48 Deutsch
Untitled-5 48
2018-01-19
4:34:02
Problembehebung
Prüfpunkte
Schlagen Sie bei Problemen mit diesem Gerät zuerst in der folgenden Tabelle nach und probieren Sie die dort
beschriebenen Abhilfemaßnahmen.
Symptom
Abhilfemaßnahme
Das Gerät startet nicht.
• Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür vollständig geschlossen ist.
• Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist.
• Überprüfen Sie die Automatik- und Schmelzsicherungen in Ihrem
Sicherungskasten.
• Leeren Sie den Wasserbehälter.
• Reinigen Sie das Flusensieb.
Das Gerät heizt nicht.
• Überprüfen Sie die Automatik- und Schmelzsicherungen in Ihrem
Sicherungskasten.
• Wählen Sie eine andere Temperatureinstellung als KOUDE LUCHT (LÜFTEN
KALT) aus (nur DV**N62****).
• Überprüfen Sie den Flusenfilter und den Wärmetauscherfilter. Reinigen Sie
sie nötigenfalls.
• Möglicherweise befindet sich das Gerät in der Abkühlungsphase eines
Programms.
Prüfen Sie alle obigen Punkte und außerdem:
Das Gerät trocknet nicht.
Das Gerät entwickelt laute
Geräusche.
• Überprüfen Sie die Wäsche auf Gegenstände wie Münzen, Knöpfe,
Feuerzeuge usw.
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät waagerecht und sicher auf dem Boden
steht.
• Möglicherweise verursacht das Gerät auf Grund der durch den Lüfter und
die Trommel strömenden Luft ein summendes Geräusch. Dies ist normal.
Die Wäsche wird
ungleichmäßig getrocknet.
• Nähte, Taschen und manche anderen Bereiche an Wäschestücken trocknen
relativ langsam. Dies ist normal.
• Sortieren Sie Ihre Wäsche nach leichten und schweren Wäschestücken.
Das Gerät verströmt einen
unangenehmen Geruch.
• Das Gerät saugt möglicherweise Haushaltsgerüche aus der Umgebungsluft
an und setzt sie wieder frei. Dies ist normal.
Problembehebung
• Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht überladen wurde.
• Sortieren Sie Ihre Wäsche nach leichten und schweren Wäschestücken.
• Verteilen Sie große, voluminöse Wäschestücke neu, damit diese
gleichmäßig trocknen.
• Überprüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß abpumpt.
• Geben Sie bei einer geringen Menge an Wäschestücken einige trockene
Handtücher hinzu.
• Reinigen Sie den Flusenfilter und den Wärmetauscher.
Deutsch 49 Untitled-5 49
2018-01-19
4:34:02
Problembehebung
Symptom
Abhilfemaßnahme
Das Gerät wird ausgeschaltet,
ehe die Wäsche trocken ist.
• Die Wäschemenge im Gerät ist zu gering. Geben Sie einige weitere
Wäschestücke hinzu, und starten Sie das Programm neu.
• Die Wäschemenge im Gerät ist zu groß. Nehmen Sie einige Wäschestücke
heraus, und starten Sie das Programm neu.
Auf der getrockneten Wäsche
befinden sich Flusen.
• Stellen Sie sicher, dass das Flusensieb vor jedem Einsatz gesäubert wird.
• Trocknen Sie stark fusselnde Wäschestücke getrennt von solchen, die
Flusen anziehen, z. B. schwarze Leinenhosen.
• Teilen Sie größere Wäschemengen in mehrere kleinere auf.
• Kleine Wäschemengen mit 1 bis 4 Wäschestücken sind am besten
Die Kleidungsstücke sind trotz
geeignet.
Knitterschutz verknittert.
• Geben Sie weniger Wäsche in das Gerät. Geben Sie ähnliche Wäschestücke
gemeinsam in das Gerät.
Gerüche bleiben auch nach
dem Programm LÜFTEN
KALT in der Wäsche (nur
DV**N62****).
• Stellen Sie sicher, dass stark riechende Wäschestücke zuvor gründlich
gewaschen werden.
Problembehebung
50 Deutsch
Untitled-5 50
2018-01-19
4:34:02
Informationscodes
Bei Störungen Ihres Geräts wird ein Informationscode im Display angezeigt. Schlagen Sie in der folgenden
Tabelle nach, und probieren Sie die beschriebenen Abhilfemaßnahmen aus.
Informationscode
Bedeutung
Abhilfemaßnahme
tC
Problem: Lufttemperatursensor
Reinigen Sie den Flusenfilter und/oder den
Wärmetauscher. Wenden Sie sich an den
Kundendienst, wenn das Problem weiterhin
besteht.
tC5
Problem: Temperatursensor des
Kompressors
Warten Sie 2 bis 3 Minuten. Starten Sie das
Gerät neu.
dC
Gerätetür während des Betriebs
geöffnet
HC
Kompressor überhitzt
5C
3C
Abwasserpumpe defekt
Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn
das Problem weiterhin besteht.
Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in
Verbindung.
Leeren Sie den Wasserbehälter, und starten
Sie das Gerät neu. Wenden Sie sich an den
Kundendienst, wenn das Problem weiterhin
besteht.
Überprüfen Sie die Kommunikation
zwischen der Haupt- und der
Inverterplatine.
• Je nach Zustand kehrt der Wäschetrockner
möglicherweise automatisch wieder in den
Normalbetrieb zurück.
• Schalten Sie den Trockner aus und wieder
ein. Versuchen Sie dann, das Programm
neu zu starten.
• Wenden Sie sich an den Kundendienst,
wenn der Informationscode weiterhin
angezeigt wird.
Überprüfen Sie, ob der Motor läuft.
• Versuchen Sie, das Programm neu zu
starten.
• Wenden Sie sich an den Kundendienst,
wenn der Informationscode weiterhin
angezeigt wird.
Problembehebung
AC6
Wasserbehälter voll
Schließen Sie die Gerätetür und starten Sie das
Gerät neu.
Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn der Informationscode oben nicht aufgeführt ist oder weiterhin
angezeigt wird.
Deutsch 51 Untitled-5 51
2018-01-19
4:34:02
Anhang
Bedeutung der Pflegesymbole
Die folgenden Symbole sind Pflegehinweise für
Bekleidung. Die Pflegehinweise für Wäsche umfassen
Symbole für das Waschen, Bleichen, Trocknen
und Bügeln sowie ggf. Reinigungshinweise. Die
Verwendung dieser Symbole gewährleistet, dass
die Angaben von inländischen Kleidungsherstellern
und Importeuren einheitlich sind. Befolgen Sie die
Pflegehinweise des Etiketts, um die Lebensdauer
Ihrer Bekleidung zu maximieren und Probleme beim
Waschen zu vermindern.
Waschprogramm
Bleichmittel
Jedes Bleichmittel (bei Bedarf)
Nur chlorfrei (farbecht)
Bleichmittel (bei Bedarf)
Trockenprogramm
Normal
Bügelfrei/Knitterfrei/Knitterschutz
Empfindliches/Feinwäsche
Normal
Bügelfrei/Knitterfrei/Knitterschutz
Empfindliches/Feinwäsche
Handwäsche
Besondere Hinweise
Leinentrocken/Aufhängen
Tropftrocken
Liegend trocknen
Wassertemperatur**
Heiß
Warm
Kalt
HINWEIS
Anhang
** Die Punktsymbole geben die geeignete
Waschtemperatur für verschiedene Wäsche an. Der
Temperaturbereich für „Heiß“ beträgt 41 °C bis 52 °C,
für „Warm“ 29 °C bis 41 °C und für „Kalt“ 16 °C bis
29 °C. (Die Wassertemperatur muss mindestens 16 °C
betragen, damit das Waschmittel wirken und effektiv
reinigen kann.)
Temperatureinstellung
Hoch
Mittel
Niedrig
Jede Temperatur
Keine Wärme/Luft
52 Deutsch
Untitled-5 52
2018-01-19
4:34:04
Temperaturen beim Bügeln oder Dampfbügeln
Chemische Reinigung
Hoch
Chemische Reinigung
Mittel
Nicht chemisch reinigen
Niedrig
Trocknen auf der Leine / Aufhängen
Warnsymbole für das Waschen
Nicht waschen
Tropftrocken
Liegend trocknen
Nicht wringen
Chlorbleiche nicht möglich
Nicht im Trockner trocknen
Kein Dampf (beim Bügeln)
Nicht bügeln
Umweltschutzhinweise
Dieses Gerät ist aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von Altgeräten
die vor Ort einzuhaltenden Vorschriften und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit das Gerät nicht
mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass Tiere
und kleine Kinder versehentlich in der Trommel eingeschlossen werden.
Anhang
Deutsch 53 Untitled-5 53
2018-01-19
4:34:05
Anhang
Technische Daten
E
D
A
C
B
TYP
FRONTLADER
DV9*N82****
MODELLBEZEICHNUNG
ABMESSUNGEN
Anhang
ZULÄSSIGE UMGEBUNGSTEMPERATUR
DV8*N62****
A
600 mm
600 mm
B
850 mm
850 mm
C
600 mm
600 mm
D
655 mm
640 mm
E
1155 mm
1095 mm
54 kg
50 kg
550-600 W
550-600 W
5 bis 35 °C
5 bis 35 °C
GEWICHT
ANFORDERUNGEN AN DIE
STROMVERSORGUNG
DV9*N62****
220 - 240 V bei
50 Hz
54 Deutsch
Untitled-5 54
2018-01-19
4:34:06
Verbrauchsdaten
Modell
Füllmenge (kg) (1)
Energieverbrauch
(kWh)
Maximale Dauer
(Minuten)
9
1,56
188
4,5
0,9
130
9
1,1
130
4,5
0,71
86
8
1,43
169
4
0,8
120
STRIJKDROOG
(BÜGELTROCKEN) (2)
8
1,02
118
SYNTHETISCH
(PFLEGELEICHT)
4
0,65
80
Programm
KATOEN
(BAUMWOLLE) (2)
DV9*N82****
DV9*N62****
STRIJKDROOG
(BÜGELTROCKEN) (2)
SYNTHETISCH
(PFLEGELEICHT)
KATOEN
(BAUMWOLLE) (2)
DV8*N62****
(1)
: Trockengewicht der Wäsche
(2)
: Testprogramm nach EN 61121:2013
Alle Daten ohne Sternchen wurden mit Hilfe von EN 61121:2013 berechnet.
Die Verbrauchsdaten können von den obigen Nennwerten abweichen, wenn Wäschemenge, Textilart,
Restfeuchtigkeit nach dem Schleudern oder abweichende Stromversorgungsdaten vorliegen und zusätzliche
Optionen gewählt werden.
Anhang
Deutsch 55 Untitled-5 55
2018-01-19
4:34:06
Anhang
Infoblatt für Haushaltswäschetrockner
Datenblatt für Haushaltswäschetrockner
Gemäß der Richtlinie (EU) Nr. 392/2012
Samsung
Modellbezeichnung
Füllmenge
Typ
kg
DV9*N82****
9
Kondensator
Energieeffizienzklasse
A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)
A+++
Energieverbrauch
Der Jahresenergieverbrauch (AE_C) wird ausgehend von 160 Trockenvorgängen im StandardBaumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser Befüllung und vom Stromverbrauch der
kWh/Jahr
Stromsparmodi berechnet. Der tatsächliche Energieverbrauch je Programm hängt von der
Nutzungsart des Geräts ab.
Automatische Trockengraderkennung
kWh
Energieverbrauch (E_dry) im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger Befüllung
kWh
Energieverbrauch (E_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit teilweiser Befüllung
kWh
Standby und eingeschalteter Ruhezustand
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o) bei vollständiger Befüllung
W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (P_l) bei vollständiger Befüllung
W
Dauer des eingeschalteten Ruhezustands
min
Das Programm, auf das sich die Angaben auf dem Etikett und dem Blatt beziehen („Standard-Baumwollprogramm“
bei voller bzw. teilweiser Beladung) ist das Standardtrockenprogramm, auf das sich die Angaben auf dem Etikett und
dem Datenblatt beziehen. Dieses Programm eignet sich zum Trocknen von normaler nasser Baumwollwäsche und
es ist hinsichtlich des Energieverbrauchs bei Baumwolle das effizienteste Programm. Die Verbrauchsdaten können
von den obigen Nennwerten abweichen, wenn Wäschemenge, Textilart, Restfeuchtigkeit nach dem Schleudern oder
abweichende Stromversorgungsdaten vorliegen und zusätzliche Optionen gewählt werden.
194
Ja
1,56
0,90
0,50
5,00
10
KATOEN
(BAUMWOLLE)
+ Droogniveau
(Trocknen) 2
(Knitterschutz AUS)
Programmdauer des Standardprogramms
Gewichtete Programmdauer im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser
Befüllung
Programmdauer (T_dry) des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung
Programmdauer (T_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit teilweiser Befüllung
min
155
min
min
188
130
%
%
%
B
81
81
81
dB (A) re 1 pW
63
Kondensationseffizienzklasse
Anhang
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)
Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit vollständiger Befüllung
Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit teilweiser Befüllung
Gewichtete Kondensationseffizienz
Schallleistungspegel
Trocknen bei vollständiger Befüllung
56 Deutsch
Untitled-5 56
2018-01-19
4:34:06
Samsung
Modellbezeichnung
Füllmenge
Typ
kg
DV9*N62****
9
Kondensator
Energieeffizienzklasse
A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)
A+++
Energieverbrauch
Der Jahresenergieverbrauch (AE_C) wird ausgehend von 160 Trockenvorgängen im StandardBaumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser Befüllung und vom Stromverbrauch der
kWh/Jahr
Stromsparmodi berechnet. Der tatsächliche Energieverbrauch je Programm hängt von der
Nutzungsart des Geräts ab.
Automatische Trockengraderkennung
kWh
Energieverbrauch (E_dry) im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger Befüllung
kWh
Energieverbrauch (E_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit teilweiser Befüllung
kWh
Standby und eingeschalteter Ruhezustand
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o) bei vollständiger Befüllung
W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (P_l) bei vollständiger Befüllung
W
Dauer des eingeschalteten Ruhezustands
min
Das Programm, auf das sich die Angaben auf dem Etikett und dem Blatt beziehen („Standard-Baumwollprogramm“
bei voller bzw. teilweiser Beladung) ist das Standardtrockenprogramm, auf das sich die Angaben auf dem Etikett und
dem Datenblatt beziehen. Dieses Programm eignet sich zum Trocknen von normaler nasser Baumwollwäsche und
es ist hinsichtlich des Energieverbrauchs bei Baumwolle das effizienteste Programm. Die Verbrauchsdaten können
von den obigen Nennwerten abweichen, wenn Wäschemenge, Textilart, Restfeuchtigkeit nach dem Schleudern oder
abweichende Stromversorgungsdaten vorliegen und zusätzliche Optionen gewählt werden.
194
Ja
1,56
0,90
0,50
5,00
10
KATOEN
(BAUMWOLLE)
+ Droogniveau
(Trocknen) 2
(Knitterschutz AUS)
Programmdauer des Standardprogramms
Gewichtete Programmdauer im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser
Befüllung
Programmdauer (T_dry) des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung
Programmdauer (T_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit teilweiser Befüllung
min
155
min
min
188
130
%
%
%
B
81
81
81
dB (A) re 1 pW
65
Kondensationseffizienzklasse
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)
Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit vollständiger Befüllung
Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit teilweiser Befüllung
Gewichtete Kondensationseffizienz
Schallleistungspegel
Anhang
Trocknen bei vollständiger Befüllung
Deutsch 57 Untitled-5 57
2018-01-19
4:34:06
Anhang
Samsung
Modellbezeichnung
Füllmenge
Typ
kg
DV8*N62****
8
Kondensator
Energieeffizienzklasse
A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)
A+++
Energieverbrauch
Der Jahresenergieverbrauch (AE_C) wird ausgehend von 160 Trockenvorgängen im StandardBaumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser Befüllung und vom Stromverbrauch der
kWh/Jahr
Stromsparmodi berechnet. Der tatsächliche Energieverbrauch je Programm hängt von der
Nutzungsart des Geräts ab.
Automatische Trockengraderkennung
kWh
Energieverbrauch (E_dry) im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger Befüllung
kWh
Energieverbrauch (E_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit teilweiser Befüllung
kWh
Standby und eingeschalteter Ruhezustand
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o) bei vollständiger Befüllung
W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (P_l) bei vollständiger Befüllung
W
Dauer des eingeschalteten Ruhezustands
min
Das Programm, auf das sich die Angaben auf dem Etikett und dem Blatt beziehen („Standard-Baumwollprogramm“
bei voller bzw. teilweiser Beladung) ist das Standardtrockenprogramm, auf das sich die Angaben auf dem Etikett und
dem Datenblatt beziehen. Dieses Programm eignet sich zum Trocknen von normaler nasser Baumwollwäsche und
es ist hinsichtlich des Energieverbrauchs bei Baumwolle das effizienteste Programm. Die Verbrauchsdaten können
von den obigen Nennwerten abweichen, wenn Wäschemenge, Textilart, Restfeuchtigkeit nach dem Schleudern oder
abweichende Stromversorgungsdaten vorliegen und zusätzliche Optionen gewählt werden.
176
Ja
1,43
0,80
0,50
5,00
10
KATOEN
(BAUMWOLLE)
+ Droogniveau
(Trocknen) 2
(Knitterschutz AUS)
Programmdauer des Standardprogramms
Gewichtete Programmdauer im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser
Befüllung
Programmdauer (T_dry) des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung
Programmdauer (T_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit teilweiser Befüllung
min
141
min
min
169
120
%
%
%
B
81
81
81
dB (A) re 1 pW
65
Kondensationseffizienzklasse
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)
Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit vollständiger Befüllung
Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit teilweiser Befüllung
Gewichtete Kondensationseffizienz
Schallleistungspegel
Anhang
Trocknen bei vollständiger Befüllung
HINWEIS
Die Sternchen „*“ kennzeichnen Modellvarianten und können für Ziffern (0-9) oder Buchstaben (A-Z) stehen.
58 Deutsch
Untitled-5 58
2018-01-19
4:34:06
Notizen
Untitled-5 59
2018-01-19
4:34:06
FRAGEN ODER HINWEISE?
LAND
RUFEN SIE UNS AN
BELGIUM
02-201-24-18
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
LUXEMBURG
06196 77 555 66 *HHP
06196 77 555 77 *OTH
261 03 710
ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/be_fr/support
DC68-03912D-00
Untitled-5 60
2018-01-19
4:34:06
Download PDF

advertising