Samsung | BD-J4500R | Samsung Blu-ray Speler BD-J4500R Handleiding

BD-J4500R
Blu-ray™ Disc-speler
gebruikershandleiding
ongekende mogelijkheden
Bendankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product.
Voor een uitgebreidere service
kunt u uw product registreren op
www.samsung.com/register
NEDERLANDS
BD_J4500R_NL_Web_1026.indd 1
2015-10-26
3:23:57
Informatie over veiligheid
Waarschuwing
LET OP
RISK VAN ELEKTRISCHE SCHOKKENDO NIET OPEN MAKEN.
LET OP : TVERWIJDER DE KAP (OF ACHTERKANT) NIET, OM
HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN ER BEVINDEN
ZICH GEEN ONDERDELEN IN HET APPARAAT DIE DOOR
DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN GEREPAREERD. LAAT
ALLE ONDERHOUD EN REPARATIES OVER AAN EEN
GEKWALIFICEERDE MONTEUR.
• De sleuven en openingen in de kast en aan de
achterkant of onderkant zijn bedoeld om de
benodigde ventilatie te bieden. Deze sleuven en
opening mogen nooit geblokkeerd of afgedekt
worden, om een betrouwbare werking van het
apparaat te waarborgen en het apparaat te
beschermen tegen oververhitting.
- Plaats het apparaat niet in een krappe ruimte,
zoals een boekenkast of inbouwkast, tenzij voor
toereikende ventilatie wordt gezorgd.
- Plaats het apparaat niet bij of boven een radiator
of verwarmingsrooster, of op een plaats waar
het wordt blootgesteld aan direct zonlicht.
- Plaats geen potten, vazen, enzovoort met water
op het apparaat. Gemorst water kan brand of
elektrische schokken veroorzaken.
• Stel het apparaat niet bloot aan regen en plaats
het niet in de buurt van water (een badkuip,
wasfontein, gootsteen, zwembad, etc.). Als
het apparaat onverhoopt nat wordt, moet u
onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen
en contact opnemen met een geautoriseerde
dealer.
• Dit apparaat maakt gebruik van batterijen.
In Mogelijk gelden in uw gemeenschap
milieuvoorschriften die vereisen dat u zich op
passende wijze van deze batterijen ontdoet.
Neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten
voor informatie over het weggooien en recyclen
van batterijen.
2
BD_J4500R_NL_Web_1026.indd 2
Dit symbool geeft aan dat hoge
spanning aanwezig is in het product.
Het is gevaarlijk contact te maken
met onderdelen in het product.
Dit symbool geeft aan dat belangrijke
informatie betreffende de bediening
en het onderhoud wordt geleverd bij
het product.
• Stopcontacten, verlengkabels of adapters niet
overbelasten, aangezien dit kan resulteren in
brand of elektrische schokken.
• Voedingskabels zodanig aanleggen dat de
kans klein is dat iemand erop stapt of dat ze
worden afgeklemd door voorwerpen die erop
of ertegenaan worden geplaatst. Let vooral
op het uiteinde van de kabel aan het uiteinde
bij de stekker, bij het stopcontact, en op het
punt waar deze uit het apparaat komt.
• Haal de stekker van het apparaat uit
het stopcontact en haal de antenne- of
kabelaansluiting los om het apparaat te
beschermen tijdens een onweersbui of
wanneer het langere tijd niet wordt gebruikt
en onbeheerd wordt achtergelaten. THiermee
voorkomt u beschadiging van de set door
blikseminslag en stroompieken.
• Controleer voordat u het netsnoer
aansluit op de gelijkstroomadapter
of de spanningsaanduiding op de
gelijkstroomadapter overeenkomt met de
plaatselijke stroomvoorziening.
• Steek nooit metalen voorwerpen in de
openingen van dit apparaat. Dit kan gevaar
van elektrische schokken opleveren.
• Raak de onderdelen in het apparaat nooit aan,
om elektrische schokken te vermijden. Het
apparaat mag alleen worden opengemaakt
door een gekwalificeerde monteur.
• Zorg ervoor dat u de stekker stevig in het
stopcontact steekt.Trek wanneer u de stekker
uit het stopcontact wilt halen altijd aan de
stekker. Probeer nooit de stekker uit het
stopcontact te halen door aan het snoer te
trekken. Raak het netsnoer niet aan met natte
handen.
• Als het apparaat niet normaal functioneert,
met name wanneer het apparaat ongewone
geluiden of een ongewone geur verspreidt,
moet u onmiddellijk de stekker uit het
stopcontact halen en contact opnemen
met een geautoriseerde dealer of een
geautoriseerd servicecenter.
• Onderhoud van de kast.
- Schakel andere installatiecomponenten eerst
uit voordat u deze op het product aansluit.
- Als u het product plotseling van een koude
naar een warme plek verplaatst, kan
condensatie op de werkende onderdelen
en lens ontstaan en kan de disc op een
abnormale manier worden afgespeeld.
Als dit gebeurt, haalt u de stekker uit het
stopcontact en wacht u twee uur voordat u
de stekker weer in het stopcontact steekt.
Plaats vervolgens een disc en probeer deze
opnieuw af te spelen.
• Haal de stekker uit het stopcontact als u het
product langere tijd niet gebruikt of als u het
luis voor langere tijd verlaat (met name als
kinderen, ouderen of invaliden zonder toezicht
in het huis achterblijven.
- Een opeenhoping van stof kan leiden tot
elektrische schokken, elektrische lekkage of
brand doordat het netsnoer vonken en warmte
af gaat geven of de isolatie verslechtert.
• Neem contact op met een geautoriseerd
servicecentrum voor meer informatie als
u van plan bent het product te instelleren
op een plaats met veel stof, hoge of lage
temperaturen, hoge luchtvochtigheid,
chemische stoffen, of waar het 24 uur
per dag zal worden gebruikt, zoals in een
luchthaven, treinstation, enzovoort. Als u dat
niet doet, kan dit leiden tot ernstige schade
aan uw product.
• Gebruik uitsluitend een naar behoren geaarde
stekker en geaard stopcontact.
- Een onjuiste aarding kan leiden tot elektrische
schokken of beschadiging van de apparatuur.
(Alleen apparatuur van Klasse l.)
• Als u het apparaat volledig wilt uitschakelen,
moet u de stekker uit het stopcontact halen.
Zorg er daarom voor dat de stekker en het
stopcontact altijd gemakkelijk bereikbaar zijn.
• Sta niet toe dat kinderen aan het product
gaan hangen.
• Bewaar de toebehoren (batterijen, enzovoort)
op een veilige plaats, buiten het bereik van
kinderen.
• Zet het product niet op een instabiele plaats,
zoals een wiebelige plank, een aflopende
vloer of een plaats die is blootgesteld aan
trillingen.
• Het product niet laten vallen of aanstoten.
Als het product is beschadigd, moet u de
stekker uit het stopcontact halen en contact
opnemen met een servicecenter.
• Als u het apparaat wilt schoonmaken, haalt
u de stekker uit het stopcontact en wrijft
u het product af met een zachte, schone
doek. Gebruik geen chemische producten,
zoals was, wasbenzine, alcohol, verdunner,
insecticide, luchtverfrisser, smeermiddel of
schoonmaakmiddel. Deze chemische stoffen
kunnen het uiterlijk van het product schaden
en de aanduidingen op het product wissen.
• Stel dit apparaat niet bloot aan druppelend
of spattend water. Plaats geen met water
gevulde objecten, zoals vazen, op het
apparaat.
• Batterijen niet in het vuur werpen.
• Stop nooit meerdere elektrische apparaten
in hetzelfde stopcontact. Een overbelast
stopcontact kan te heet worden, waardoor
brand kan ontstaan.
• Er bestaat ontploffingsgevaar als u de
batterijen uit de afstandsbediening vervangt
door batterijen van een verkeerd type.
Vervang ze uitsluitend door batterijen van
hetzelfde of een gelijkwaardig type.
2015-10-26
3:24:00
•
LA
De
LA
er
ge
die
ve
sc
LE
•
✎
de
,
.
• WAARSCHUWING - HOUD
KAARSEN EN ANDERE
VOORWERPEN MET OPEN
VUUR TE ALLEN TIJDE UIT DE
BUURT VAN HET PRODUCT
OM HET VERSPREIDEN VAN VUUR TE
VOORKOMEN.
n.
LASERPRODUCT VAN KLASSE 1
he
ur.
rt)
s,
t
Deze cd-speler is geclassificeerd als een
LASERPRODUCT van KLASSE 1. Indien
er mechanismen of aanpassingen worden
gebruikt of procedures worden uitgevoerd
die niet in deze gebruiksaanwijzing worden
vermeld, kan dit resulteren in blootstelling aan
schadelijke straling.
LET OP :
• ALS HET APPARAAT WORDT GEOPEND
EN ALS DE VERGRENDELINGEN WORDEN
UITGESCHAKELD, KOMT ONZICHTBARE
LASERSTRALING VRIJ. VOORKOM
BLOOTSTELLING AAN DE LASERBUNDEL.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1
PRODUCTO
n
n
✎
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
OPMERKINGEN
 Als het regionummer van een Blu-ray-disc/dvd
niet overeenkomt met het regionummer van
deze speler, kan de speler de disc niet afspelen.
BELANGRIJKE OPMERKING
Het netsnoer van dit apparaat is voorzien van een
gegoten stekker met een ingebouwde zekering.
De waarde van de zekering vindt u op de stekker,
aan de kant waar de pennen zich bevinden. Als
u de zekering van de stekker moet vervangen,
gebruik dan een zekering met dezelfde waarde die
voldoet aan de vereisten van BS1362.
Gebruik de stekker nooit als het zekeringkapje
ontbreekt als het kapje afneembaar is. Als het
zekeringkapje moet worden vervangen, moet het
nieuwe kapje dezelfde kleur hebben als de kant
van de polen van de stekker. Vervangende kapjes
zijn verkrijgbaar bij uw dealer.
Als de gemonteerde stekker niet geschikt is voor
de stopcontacten in uw huis of als het snoer niet
lang genoeg is, schaft u een geschikt verlengsnoer
met veiligheidskeur aan of vraagt u uw leverancier
om assistentie.
Als er geen alternatief is en de stekker moet
worden verwijderd, verwijdert u de zekering en
gooit u de stekker op verantwoorde wijze weg.
Sluit de stekker niet aan op de contrastekker van
een stroomsnoer, aangezien de blanke flexibele
draad tot elektrische schokken kan leiden.
Haal de stekker uit het stopcontact om het
apparaat van het stroomnet te halen. Zorg er dus
voor dat de stekker gemakkelijk bereikbaar is.
Het apparaat dat bij deze gebruikershandleiding
hoort, valt onder licentie van bepaalde intellectuele
eigendomsrechten van bepaalde derde partijen.
Inhoud
INFORMATIE OVER VEILIGHEID
Geluid ........................................................ 10
Waarschuwing ............................................. 2
Systeem .................................................... 11
Taalkeuze .................................................. 12
AAN DE SLAG
Beveiliging ................................................. 12
Voordat u de gebruikershandleiding
Ondersteuning ........................................... 13
gebruikt ....................................................... 4
Logo's van discs die door de speler
MEDIA AFSPELEN
kunnen worden afgespeeld.......................... 4
Een commercieel opgenomen disc
Accessoires ................................................. 6
afspelen..................................................... 13
Voorpaneel .................................................. 7
Bestanden op een USB-apparaat
Achterpaneel ............................................... 7
afspelen..................................................... 13
Afstandsbediening ....................................... 7
Een schijf met door de gebruiker
opgenomen inhoud afspelen ..................... 14
AANSLUITINGEN
Bedieningselementen voor het afspelen
Aansluiten op een tv .................................... 8
van video ................................................... 14
Aansluiten op een audiosysteem ................. 8
Bedieningselementen voor het afspelen
van muziek ................................................ 15
INSTELLINGEN
Foto's bekijken .......................................... 16
De procedure voor de begininstellingen ....... 9
Menunavigatie ............................................. 9
Het instellingenmenu openen ....................... 9
Beeld ........................................................... 9
BIJLAGE
Problemen oplossen .................................. 17
Specificaties .............................................. 18
3
BD_J4500R_NL_Web_1026.indd 3
2015-10-26
3:24:01
Regiocode
Aan de slag
Voordat u de gebruikershandleiding gebruikt
Disctypen en materialen die door de speler kunnen worden afgespeeld
Medium
VIDEO
MUZIEK
FOTO
✎
Disctype
Details
Blu-ray-disc
BD-ROM of BD-RE/-R-disc opgenomen in de indeling BD-RE.
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R die is opgenomen
en voltooid of een USB-opslagmedium met DivX-, MKV-, MP4inhoud.
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Muziek opgenomen op een CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R of
een USB-opslagmedium met MP3- of WMA-inhoud.
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Foto's opgenomen op een CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R of
een USB-opslagmedium met JPEG-inhoud.
OPMERKINGEN
 De speler kan bepaalde CD-RW/-R- en DVD-R-discs mogelijk niet afspelen vanwege het disctype of de
opnamecondities.
 Als een DVD-RW/-R niet naar behoren is opgenomen in DVD-videoformaat, kan deze niet worden afgespeeld.
 De speler speelt geen inhoud af die op een DVD-R is opgenomen met een bitsnelheid van meer dan 10 mbps.
 De speler speelt geen inhoud af die op een BD-R of USB-medium is opgenomen met een bitsnelheid van
meer dan 25 mbps.
 Mogelijk werkt het afspelen niet bij bepaalde typen discs of het uitvoeren van bepaalde functies, zoals het
wijzigen van het camerastandpunt en de beeldverhoudingen. Op de verpakking van de disc vindt u uitgebreide
informatie over de disc. Raadpleeg indien nodig deze informatie.
 Wanneer u een BD-J-titel afspeelt, kan het laden mogelijk langer duren dan bij een normale disc of kunnen
sommige functies traag reageren.
Zowel de spelers als de discs zijn voorzien van
een regiocode.
De regiocodes moeten overeenkomen om een
disc te kunnen afspelen. Als de codes niet
overeenkomen, kunt u de dvd niet afspelen.
De regiocode van deze speler staat op de
achterzijde van de speler.
Disctype Regiocode
Blu-raydisc
• 3,9 GB DVD-R
• DVD-RAM
• DVD-RW (VR-modus)
voor authoring.
• Super Audio-CD • CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/
CD-I/LD (bij CD-G alleen
(met uitzondering
geluid, geen afbeeldingen)
van de cd-laag)
Blu-ray Disc
•
DivX
•
A
Noord-Amerika, MiddenAmerika, Zuid-Amerika, Korea,
Japan, Taiwan, Hongkong en
Zuidoost-Azië.
Ondersteunde bestandsindelingen
•
•
B
Europa, Groenland, Franse
gebiedsdelen, Midden-Oosten,
Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland.
Opmerkingen over de USB-aansluiting
•
C
India, China, Rusland,
Centraal-Azië en Zuid-Azië.
1
De V.S., Amerikaanse territoria
en Canada
2
Europa, Japan, het MiddenOosten, Egypte, Afrika,
Groenland
3
Taiwan, Korea, de Filippijnen,
Indonesië, Hongkong
4
Mexico, Zuid-Amerika, CentraalAmerika, Australië, NieuwZeeland, Eilanden in de Stille
Zuidzee, Caraïbisch gebied
5
Rusland, Oost-Europa, India,
Noord-Korea, Mongolië
• De speler ondersteunt USB-opslagmedia,
MP3-spelers, digitale camera's en USBkaartlezers.
• De speler ondersteunt geen map- of
bestandsnamen van meer dan 128 tekens.
• Bepaalde USB-apparaten/externe HDD's/
digitale camera's zijn mogelijk niet compatibel
met de speler.
• De speler ondersteunt de bestandsindelingen
FAT16, FAT32 en NTFS.
• USB-apparaten moeten rechtstreeks op de
USB-poort van de speler worden aangesloten.
Bij aansluiting via een USB-kabel kunnen zich
compatibiliteitsproblemen voordoen.
• Als meer dan één geheugenapparaat wordt
aangesloten op een multikaartlezer, werkt de
kaartlezer mogelijk niet naar behoren.
• De speler ondersteunt het PTP-protocol niet.
6
China
DVDVIDEO
•
PAL tv-systeem in Verenigd Koninkrijk, Frankrijk,
Duitsland, enzovoort.
4
BD_J4500R_NL_Web_1026.indd 4
•
•
•
•
•
Gebied
Disctypen die de speler niet kan afspelen
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV, enz.
Logo's van discs die door de
speler kunnen worden afgespeeld
2015-10-26
3:24:01
d
g
• Koppel een USB-apparaat niet los tijdens het 'laadproces'.
• Hoe hoger de beeldresolutie, hoe langer het duurt voordat het beeld wordt weergegeven.
• Deze speler kan geen MP3-bestanden met DRM (Digital Rights Management) afspelen die zijn
gedownload van een commerciële site.
• Uw speler ondersteunt alleen video met een beeldsnelheid van maximaal 30fps.
• Uw speler ondersteunt alleen USB-massaopslagapparaten (MSC), zoals thumbdrives en USB
HDD's. (HUB wordt niet ondersteund.)
• Sommige USB HDD-apparaten, multikaartlezers en thumbdrives zijn mogelijk
niet compatibel met deze speler.
• Als een UBS-apparaat buitengewoon veel stroom verbruikt, heeft de circuitbeveiliging mogelijk
een beperkende invloed.
• Indien de weergave vanaf een USB HDD onstabiel is, kunt u de HDD van extra stroom voorzien
door deze aan te sluiten op een stopcontact.
Neem contact op met de fabrikant van uw USB HDD indien het probleem niet kan worden opgelost.
• SAMSUNG is niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van gegevens.
• Uw speler ondersteunt gee n gecomprimeerde NTSF-bestanden, verspreide bestanden of
gecodeerde bestanden.
• U kunt een USB-apparaat op uw desktop-pc herstellen of formatteren. (Alleen besturingssystemen
van MS Windows).
Ondersteunde videobestanden
Bestandsextensie
Container
Videocodec
DivX 3.11/4/5/6
*.avi
AVI
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
*.mkv
MKV
H.264 BP/MP/HP
*.wmv
*.mp4
Audiocodec
Resolutie
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
1920x1080
MP3
Dolby Digital
DTS
1920x1080
WMA
1920x1080
MP4 (mp4v)
1920x1080
MP4
AAC
MPEG1
MPEG
1920x1080
VC-1 SM
H.264 BP/MP/HP
*.mpg
*.mpeg
1920x1080
1920x1080
VC-1 AP
WMV (wmv9)
1920x1080
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
• Beperkingen
- Zelfs als het bestand is gecodeerd met een van de bovenstaande codecs, kan het
bestand niet worden afgespeeld als de inhoud defect of beschadigd is.
- Normale weergave is niet gegarandeerd als de containerinformatie voor het bestand
onjuist is of het bestand zelf beschadigd is.
- Bestanden met een hogere bitsnelheid/beeldsnelheid dan standaard worden mogelijk
schokkerig weergegeven bij het afspelen.
- De zoekfunctie (overslaan) is niet beschikbaar als de indextabel van het bestand
beschadigd is.
bel
en
n.
h
• Videodecoder
- Ondersteunt tot H.264 niveau 4.1 en AVCHD
- Biedt geen ondersteuning voor H.264 FMO/ASO/RS en VC1 SP/MP/AP L4
- MPEG4 SP/ASP:
Lager dan 1280 x 720: max. 60 frames
Hoger dan 1280 x 720: max. 30 frames
- Biedt geen ondersteuning voor GMC 2 of hoger
e
t.
5
BD_J4500R_NL_Web_1026.indd 5
2015-10-26
3:24:01
• Audiodecoder
- Ondersteunt WMA 7, 8, 9 en STD
- Biedt geen ondersteuning voor WMA-samplingfrequentie van 22050 Hz mono.
- AAC: Max. samplingfrequentie: 96 Khz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96)
Max bitsnelheid: 320 kbps
• Sommige AVCHD-discs gebruiken de indeling 'x.v.Color'. Deze speler kan AVCHD-discs
met de indeling 'x.v.Color' afspelen.
• 'x.v.Color' is een handelsmerk van Sony Corporation.
• 'AVCHD' en het AVCHD-logo zijn handelsmerken van Matsushita Electronic Industrial Co.,
Ltd. en Sony Corporation.

✎
Ondersteunde bestandsindelingen voor DivX-ondertiteling
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
✎
OPMERKINGEN
 Bepaalde DivX, MKV- en MP4-discs worden mogelijk niet afgespeeld. Dit is afhankelijk van de
videoresolutie en de beeldsnelheid.
Ondersteunde muziekbestanden
Bestandsextensie
Container
Audiocodec
Ondersteuningsbereik
*.mp3
MP3
MP3
-
*.wma
WMA
WMA
* Samplingfrequenties (in kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Bitsnelheden - Alle bitsnelheden in het bereik van 5kbps
tot 355kbps
OPMERKINGEN
 Bepaalde AVCHD-discs worden mogelijk niet afgespeeld. Dit is afhankelijk van de opnamecondities.
AVCHD-discs moeten zijn afgesloten.
 'x.v.Color' biedt een breder kleurenspectrum dan een normale camcorder-dvd.
 De afbeeldingen en illustraties in deze gebruiksaanwijzing dienen slechts te
referentie en kunnen afwijken van hoe het apparaat er in werkelijkheid uitziet.
 In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:
a. een technicus komt bij u langs maar de speler vertoont geen gebreken (u hebt
blijkbaar deze gebruikershandleiding niet gelezen).
b. u brengt het product naar een reparatiecentrum maar het product vertoont geen
gebreken (u hebt blijkbaar deze gebruikershandleiding niet gelezen).
 U wordt op de hoogte gesteld van deze administratiekosten voordat een dergelijke
reparatie of bezoek wordt uitgevoerd.
✎
Ondersteunde afbeeldingsbestanden
Accessoires
Bestandsextensie
Type
Resolutie
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
JPEG
15360x8640
*.png
PNG
15360x8640
Controleer de onderstaande meegeleverde accessoires.
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
• Deze speler kan discs met een AVCHD-indeling afspelen. Deze discs worden normaal
gesproken in camcorders gebruikt voor het maken van opnamen.
• De AVCHD-indeling is een indeling voor videogegevens met een hoge definitie.
• In de indeling MPEG-4 AVC/H.264 worden beelden gecomprimeerd met hogere efficiëntie
dan conventionele indelingen voor beeldcompressie.
BONUS REPEAT REPEAT
VIEW
Batterijen voor de
afstandsbediening (AAA-formaat)
Gebruikershandleiding
A-B
FULL
SCREEN
Afstandsbediening
6
BD_J4500R_NL_Web_1026.indd 6
2015-10-26
3:24:01
Voorpaneel
Afstandsbediening
USB-AANSLUITING
Overzicht van de afstandsbediening
AAN/UIT
De speler in- en uitschakelen.
AFSPELEN/PAUZEREN
.
De tv in- en uitschakelen.
Nadat u het apparaat hebt geïnstalleerd, kunt
u hiermee de ingangsbron van de tv instellen.
Druk op deze toets om disclade te
openen en te sluiten.
OPENEN/SLUITEN
Het volume van de tv aanpassen.
Cijfertoetsen om de opties te bedienen.
Het pop-upmenu/titelmenu openen.
Het discmenu weergeven.
Achteruit of vooruit springen.
Een disc stoppen.
Een disc afspelen.
✎
DISCLADE
OPMERKINGEN
AUDIO
HOME
SUBTITLE
De taal van de ondertiteling voor de Bluray-disc/dvd selecteren.
De verschillende audiofuncties op een
disc (Blu-ray Disc/DVD) gebruiken.
SENSOR VOOR AFSTANDSBEDIENING
Het menu Tools weergeven.
 Op het moment dat de speler het menu van een Blu-ray-disc weergeeft, kunt u de film niet starten
door op de toets Afspelen op de speler of de afstandsbediening te drukken.
U kunt de film afspelen door in het discmenu de optie Film afspelen of Start te selecteren en op de
toets E te drukken.
 Als u de software van de speler wilt bijwerken via de USB-hostaansluiting, moet u een USBgeheugenstick gebruiken.
Druk op deze toetsen om achteruit of
vooruit te zoeken.
Het afspelen van een disc onderbreken.
Druk op deze toets om naar het startmenu te gaan.
De afspeelinformatie weergeven.
Menu-items selecteren en menuwaarden
wijzigen.
Het menu verlaten.
Naar het vorige menu.
Deze toetsen worden gebruikt voor menu's
op de speler en voor verschillende functies op
een Blu-ray-disc.
Druk op deze toets om de
Bonusviewfunctie gebruiken.
Hiermee herhaalt u het afspelen van disk
A-B.
Achterpaneel
BONUS
REPEAT
VIEW
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
Druk op deze toets om het beeld
schermvullend weer te geven. Deze toets
werkt niet tijdens het afspelen van Blu-rayschijven of DVD’s.
Een titel, hoofdstuk, nummer of disc
herhalen.
Batterijen plaatsen
!
✎
HDMI-UITGANG
OPMERKINGEN
 Als de afstandsbediening niet correct werkt:
• Controleer de polariteit +/– van de batterijen.
• Controleer of de batterijen leeg zijn.
• Controleer of de sensor van de afstandsbediening niet
door voorwerpen wordt geblokkeerd.
• Controleer of er tl-verlichting in de directe omgeving is.
LET OP
 Gooi de batterijen weg volgens de milieuwetten in
uw land. Gooi ze niet bij het huishoudelijk afval.
 Werp de batterijen niet in het vuur.
 De batterijen mogen niet worden gedemonteerd,
kortgesloten of oververhit.
 Bij incorrecte plaatsing van de batterijen bestaat
ontploffingsgevaar. Vervang batterijen alleen door
andere van hetzelfde type.
7
BD_J4500R_NL_Web_1026.indd 7
2015-10-26
3:24:02
Aansluiten op een audiosysteem
Aansluitingen
Aansluiten op een tv
Sluit de HDMI-kabel (niet meegeleverd) aan op de HDMI-uitgang aan de achterzijde van de
speler en op de HDMI-ingang van uw tv.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als u alle andere aansluitingen hebt gemaakt.
- Wanneer u de aansluitingen wijzigt, moet u eerst alle apparaten uitschakelen.
In
U kunt de onderstaande uitleg gebruiken om de Blu-ray-speler op een audiosysteem aan te
sluiten.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als u alle andere aansluitingen hebt gemaakt.
- Wanneer u de aansluitingen wijzigt, moet u eerst alle apparaten uitschakelen.
D
Verbinding maken met een HDMI-compatibele AV-ontvanger
• Sluit de HDMI-kabel (niet meegeleverd) aan op de HDMI OUT-uitgang aan de achterzijde van
de speler en op de HDMI IN-ingang van uw tv.
• Beste kwaliteit (aanbevolen).
Na
ze
sp
he
tv.
ku
de
Geluid
Video
Audio
✎
✎
OPMERKINGEN
 Afhankelijk van uw tv werken bepaalde HDMI-uitvoerresoluties mogelijk niet. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van uw tv.
 Wanneer u de speler middels een HDMI-kabel aansluit op uw tv of aansluit op een nieuwe tv
en vervolgens voor de eerste keer inschakelt, wordt automatisch de hoogst mogelijke HDMIuitvoerresolutie ingesteld die door de tv wordt ondersteund.
 Als u een lange HDMI-kabel gebruikt, treedt er mogelijk beeldruis op. In dat geval schakelt u in het
menu de optie HDMI Deep Colour uit.
 Als u een video in de uitvoermodus HDMI 720p,1080i of 1080p wilt bekijken, moet u een high-speed
HDMI-kabel gebruiken.
 HDMI zendt alleen een puur digitaal signaal naar de tv.
Als uw televisie geen HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) ondersteunt, ziet u alleen
sneeuw op het scherm.
8
BD_J4500R_NL_Web_1026.indd 8
2015-10-26
3:24:04
an
• Hoofdmenu
Instellingen
• Het Home-scherm wordt niet weergegeven als u de
begininstellingen niet configureert.
• De indeling van het schermmenu (OSD) van de
speler kan veranderen na het bijwerken van de
softwareversie.
• De stappen om toegang te verkrijgen kunnen
verschillen, afhankelijk van het geselecteerde menu.
• Zodra het proces voor de begininstellingen is
voltooid, kunt u de toetsen op het bedieningspaneel
en de afstandsbedieningen gebruiken.
Menunavigatie
Nadat u de speler op uw tv hebt aangesloten,
zet u de tv en de speler aan. Wanneer u de
speler voor de eerste keer aanzet, verschijnt
het scherm voor de initiële instellingen op de
tv. Met de procedure voor Initiële instelling
kunt u de indeling van de schermmenutalen,
de beeldverhouding (schermgrootte) instellen.
✎
OPMERKINGEN
 Als u het scherm met de begininstellingen
opnieuw wilt weergeven om wijzigingen aan
te brengen, houdt u de toets p aan de
on voorkant van het paneel van de speler
langer dan 5 seconden ingedrukt zonder dat
een schijf is geplaatst. Hiermee worden de
fabrieksinstellingen van de speler hersteld.
 Zodra het proces voor de begininstelling
is voltooid, kunt u de functie HDMI-CEC
gebruiken.
 Als u de functie Anynet+(HDMI-CEC) wilt
gebruiken tijdens het initiële setupproces,
volgt u de onderstaande instructies.
1) Gebruik een HDMI-kabel om de speler
aan te sluiten op een een Samsung-tv die
compatibel is met Anynet+(HDMI-CEC).
1
6
2) Stel de functie Anynet+(HDMI-CEC) in op
Aan op de tv en de speler.
3) Stel de tv in op de procedure voor de
initiële instellingen.
 Als u de speler langer dan 5 minuten in de
stopmodus laat staan zonder dat u de speler
gebruikt, verschijnt er een schermbeveiliging
op uw tv. Als u de speler langer dan 25
minuten in de schermbeveiligingsstand
laat staan, wordt de speler automatisch
uitgeschakeld.
De procedure voor de begininstellingen
1
3
2
4
1
Knop HOME : druk op deze toets om naar het
startscherm te gaan.
2
Knop RETURN : druk op deze toets om het vorige
menu te gaan.
3
Toetsen E (Enter) / RICHTINGSTOETSEN :
Hiermee verplaatst de cursor of selecteert u een
item. Hiermee activeert u het huidige geselecteerde
item. Hiermee bevestigt u een instelling.
4
Knop EXIT : druk op deze toets om het huidige
menu te verlaten.
AFSPELEN
FOTO´S
VIDEO´S
MUZIEK
2
5
Gn Schijf
3. Druk op de toetsen ▲▼ om het gewenste
submenu te selecteren en druk vervolgens de
toets E.
4. Druk op de toetsen ▲▼ om het gewenste item
te selecteren en druk vervolgens op toets E.
5. Druk op de toets EXIT om het menu af te
sluiten.
✎
4
Inrichting
veranderen
Instellingen
3
OPMERKINGEN
 De stappen om toegang te verkrijgen kunnen
verschillen, afhankelijk van het geselecteerde
menu. De indeling van het schermmenu
(OSD) van de speler kan veranderen na het
bijwerken van de softwareversie.
1
VIDEO´S selecteren.
2
MUZIEK selecteren.
3
Instellingen selecteren.
4
Inrichting veranderen selecteren.
U kunt verschillende weergaveopties configureren,
zoals de Beeldverhouding, Resolutie, enzovoort.
5
AFSPELEN selecteren.
Beeldverhouding
6
FOTO´S selecteren.
Afhankelijk van het type televisie kunt u de
instellingen voor het beeldformaat aanpassen.
✎
OPMERKINGEN
 Voor de voor video-, foto- en muziekopties
moet er een geschikte disc in de speler zijn
geplaatst of een USB-flashapparaat op de
speler zijn aangesloten.
Het instellingenmenu openen
Beeld
✎
OPMERKINGEN
 Afhankelijk van het disctype zijn sommige
beeldverhoudingen niet beschikbaar.
 Als u een beeldverhouding en optie
selecteert die afwijkt van de verhouding van
uw tv, wordt het beeld mogelijk vervormd
weergegeven.
U kunt het instellingenmenu en de
onderliggende menu's als volgt openen:
1. Druk op de knop AAN/UIT. Het
hoofdmenu wordt weergegeven.
2. Druk op de toetsen ▲▼◄► om
Instellingen te selecteren en druk
vervolgens op de toets E.
9
BD_J4500R_NL_Web_1026.indd 9
2015-10-26
3:24:05
BD Wise (alleen Samsung-tv's)
BD Wise is het nieuwste op het gebied van
interconnectiviteit van Samsung.
Wanneer u een Samsung-speler en een
Samsung-tv met BD Wise op elkaar aansluit
via HDMI, en zowel de speler als de TV is
voorzien van BD Wise, verstuurt de speler
de beelden met de beeldresolutie en
framesnelheid van de Blu-ray-dics/dvd's.
✎
OPMERKINGEN
 Als BD Wise is ingeschakeld, wordt de
Resolutie automatisch ingesteld op BD Wise
en wordt BD Wise weergegeven in het menu
Resolutie.
 Wanneer de speler is aangesloten op een
apparaat dat BD Wise niet ondersteunt, kunt
u de functie BD Wise niet gebruiken.
 Voor een juiste werking van BD Wise moet
u optie BD Wise, voor zowel de speler als de
tv, instellen Aan.
Resolutie
Hier kunt u de uitvoerresolutie van het HDMIvideosignaal instellen op Auto., 1080p, 1080i,
720p of 576p/480p. Het getal staat voor het
aantal beeldlijnen per frame. De i en p staan
respectievelijk voor interlaced en progressieve
scan. Hoe meer lijnen, hoe hoger de kwaliteit.
Resolutie in overeenstemming met
de uitgangsmodus
• Afspelen van Blu-ray-discs/e-inhoud/
digitale inhoud
HDMI/aangesloten
Uitvoer
HDMI-modus
Instelling
BD Wise
Automatisch
Blu-ray-disc
E-inhoud/
digitale
inhoud
Resolutie van
Blu-ray-disc
1080p
Max. resolutie van Max. resolutie van
tv-invoer
tv-invoer
1080p bij 60
beelden
(Filmbeeld: Uit)
1080p bij 60
beelden
1080p bij 60
beelden
Filmbeeld:
Auto (24 fps)
1080p bij 24
beelden
1080p bij 24
beelden
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
• DVD afspelen
Uitvoer
Instelling
HDMI/aangesloten
HDMI-modus
BD Wise
576i/480i
Automatisch
Max. resolutie van tv-invoer
1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
576p/480p
576p/480p
✎
OPMERKINGEN
 Als de tv die u hebt aangesloten op de speler,
het filmbeeld of de geselecteerde resolutie
niet ondersteunt, wordt het volgende bericht
weergegeven: 'Als na het selecteren van 'Ja'
geen beeld verschijnt, wacht u 15 seconden om
terug te keren naar de vorige resolutie.' Als u
Ja selecteert, ziet u 15 seconden lang een leeg
tv-scherm en wordt vervolgens automatisch de
vorige resolutie hersteld.
 Als het scherm leeg blijft nadat u de resolutie
hebt gewijzigd, verwijdert u alle discs en
houdt u de toets p aan de voorkant van
de speler langer dan 5 seconden ingedrukt.
Alle instellingen worden teruggezet naar de
fabrieksinstellingen. Voer de stappen op de
vorige pagina uit om elke modus te openen en
selecteer de weergave-instellingen die door de
tv worden ondersteund.
 Zodra de fabrieksinstellingen zijn hersteld,
worden alle BD-gegevens voor de gebruiker
verwijderd.
 De Blu-ray-disc moet de functie voor 24 frames
ondersteunen om de modus Filmbeeld (24 fps)
te kunnen gebruiken.
Filmbeeld (24 fps)
Wanneer u de functie Filmbeeld (24 fps) instelt
op Auto, kunt u de HDMI-uitgang van de
speler instellen op 24 beelden per seconde
voor een betere beeldkwaliteit.
U kunt de functie Filmbeeld (24 fps) alleen
gebruiken voor een tv die deze beeldsnelheid
ondersteunt.
U kunt Filmbeeld alleen selecteren wanneer
de uitgangsresolutiemodus HDMI 1080p is
ingesteld voor de speler.
HDMI-kleurformaat
Se
Hiermee kunt u het formaat voor de kleurruimte
voor HDMI-uitvoer instellen in overeenstemming
met de mogelijkheden van het aangesloten
apparaat (tv, beeldscherm, enz.).
HDMI diepe kleur
Hiermee kunt u beelden via de uitgang HDMI
OUT laten versturen met diepe kleur. Met Diep
kleur worden de kleuren nauwkeuriger en met
een grotere kleurdiepte gereproduceerd.
A
o
Progressieve functie
Hiermee kunt u de beeldkwaliteit van dvd's
verbeteren.
Geluid
Digitaal UIT audio
A
Hiermee kunt u een uitvoerformaat voor digitale
audio selecteren die geschikt is voor de tv of AVontvanger. Zie de onderstaande tabel voor de
selectie van digitale uitvoer voor meer informatie.
D
B
* A
Bl
-
10
BD_J4500R_NL_Web_1026.indd 10
2015-10-26
3:24:08
te
ng
p
t
e
AV-
✎
Selectie van digitale uitvoer
Instelling
PCM
Aansluiting
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Dolby TrueHD
Audiostream
DTS
op Blu-rayDTS-HDdisc
audio
met een hoge
resolutie
DTS-HD
Master
Audio
PCM
Audiostream
Dolby Digital
op dvd
DTS
ie.
Definitie voor
Blu-ray-disc
Alle
Bitstream (zonder
omzetting)
Bitstream (DTS
opnw gecodeerd)
Bitstream (Dolby D
opnw gecodeerd)
HDMI-ontvanger
HDMI-ontvanger
HDMI-ontvanger
AV-ontvanger met
HDMI-ondersteuning
Tot 7.1 kan.
PCM
DTS opn gecodeerd
Dolby Digital opn gecodeerd*
PCM 2 kan.
Dolby Digital
DTS opn gecodeerd
Dolby Digital opn gecodeerd*
PCM 2 kan.
Dolby Digital Plus
DTS opn gecodeerd
Dolby Digital opn gecodeerd*
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
Dolby TrueHD
DTS
DTS opn gecodeerd
DTS opn gecodeerd
Dolby Digital opn gecodeerd*
Dolby Digital opn gecodeerd*
PCM 2 kan.
DTS-HD-audio
met een hoge
resolutie
DTS opn gecodeerd
Dolby Digital opn gecodeerd*
PCM 2 kan.
DTS-HD Master
Audio
DTS opn gecodeerd
Dolby Digital opn gecodeerd*
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
Dolby Digital
DTS
PCM 2 kan.
Dolby Digital
DTS
PCM 2 kan.
Dolby Digital
DTS
Alleen de
Decodeert hoofdgeluid
hoofdgeluidsstroom
en BONUSVIEWwordt uitgevoerd zodat
geluidstroom en
de AV-ontvanger de
combineert dit tot
audiobitstream kan
PCM-geluid en voegt
decoderen. U hoort geen
navigatiegeluidseffecten
BONUSVIEW-geluid en
toe.
navigatiegeluidseffecten.
Combineert het
Combineert het hoofdgeluid
hoofdgeluid en
en de BONUSVIEWde BONUSVIEWaudiostream samen tot
audiostream samen tot
PCM-geluid en voegt
PCM-geluid en voegt
navigatiegeluidseffecten
navigatiegeluidseffecten
toe. Codeert het PCM-geluid
toe. Codeert het PCMvervolgens opnieuw tot een
geluid vervolgens opnieuw
Dolby Digital-bitstream.
tot een DTS-bitstream.
* Als de bronstream 2-kanaals is, wordt de instelling 'Dolby D opnw gecodeerd' niet toegepast.
Blu-ray-discs kunnen drie audiostreams bevatten:
- Hoofdgeluid: het geluidsspoor van de hoofdfilm.
- BONUSVIEW-geluid: extra geluidsspoor, bijvoorbeeld met commentaar van de regisseur of
van acteurs.
- Navigatiegeluidseffecten: wanneer u bepaalde menuopties kiest, klinken er mogelijk
navigatiegeluidseffecten. De navigatiegeluidseffecten zijn op elke Blu-ray-disc anders.
OPMERKINGEN
 Selecteer de juiste digitale uitvoer, anders
hoort u geen geluid of slechts harde ruis.
 Als het HDMI-apparaat (AV-ontvanger, tv) niet
kan worden gebruikt met gecomprimeerde
indelingen (Dolby Digital, DTS), wordt het
audiosignaal uitgevoerd als PCM.
 Gewone dvd's hebben geen BONUSVIEWgeluid en navigatiegeluidseffecten.
 Sommige Blu-ray-discs hebben
geen BONUSVIEW-geluid en
navigatiegeluidseffecten.
 Als u MPEG-geluidssporen afspeelt, wordt
het audiosignaal uitgevoerd als PCM,
ongeacht de opties voor digitale uitvoer (PCM
of Bitstream).
 Als uw tv niet compatibel is met
gecomprimeerde meerkanaalsindelingen
(Dolby Digital, DTS), voert de speler mogelijk
toch gewoon PCM-audio via twee kanalen
uit, ook al hebt u Bitstream (opnieuw
gecodeerd of onbewerkt) geselecteerd in het
instellingenmenu.
 Als uw tv niet compatibel is met PCM-samplingfrequenties van meer dan 48 kHz,
wordt mogelijk PCM-geluid uitgevoerd door
de speler waarvan de samplingfrequentie is
teruggebracht naar 48 kHz.
Dynamisch bereik instellen
• Aan: het dynamisch bereik wordt ingesteld
voor alle drie Dolby-formaten. Zachte
geluiden worden luider weergegeven en
harde geluiden zachter.
Downmixingfunctie
Hiermee kunt u de downmixmethode voor
meerkanaals geluid selecteren die compatibel
is met uw stereosysteem. U kunt het geluid
van de speler downmixen naar normaal stereo
of naar surroundcompatibele stereo.
Systeem
Installeren
Met de functie voor de begininstellingen kunt u
de taal, netwerkinstellingen, enz. instellen.
Meer informatie over de functie voor
de begininstellingen vindt u in het
gedeelte Begininstellingen van deze
gebruikershandleiding (zie pagina 9).
Snel starten
U kunt het apparaat snel starten door de
opstarttijd te reduceren.
✎
OPMERKINGEN
 Als deze functie is ingesteld op Aan, zal
het energieverbruik in de stand-bystand
toenemen.
Hiermee kunt u het dynamisch bereik voor het
geluid instellen op Dolby Digital, Dolby Digital
Plus en Dolby TrueHD.
• Auto: het dynamisch bereik van Dolby TrueHDaudio wordt automatisch bepaald op basis van
de informatie in de Dolby TrueHD-soundtrack.
Schakelt het dynamisch bereik ook in voor
Dolby Digital en Dolby Digital Plus.
• Uit: het dynamisch bereik wordt niet
gecomprimeerd, zodat het oorspronkelijke
geluid wordt weergegeven.
11
BD_J4500R_NL_Web_1026.indd 11
2015-10-26
3:24:08
Anynet+ (HDMI-CEC)
BD-gegevensbeheer
Anynet+ is een handige functie waarmee
u dit apparaat kunt koppelen aan andere
Samsung-spelers die functie Anynet+
ondersteunen.
Als u deze functie wilt gebruiken, sluit u
deze speler middels een HDMI-kabel aan
op een Samsung-tv met Anynet+. Als
Anynet+ is ingeschakeld, kunt u deze speler
bedienen met een afstandsbediening van
een Samsung-tv. Daarnaast kunt u het
afspelen van schijven starten door eenvoudig
op de toets AFSPELEN (
) op de
afstandsbediening van de tv te drukken.
Voor meer informatie raadpleegt u de
gebruikershandleiding van de tv.
Met deze functie kunt u gedownloade inhoud
beheren die u hebt geopend via een Blu-raydisc en die is opgeslagen op een flashstation.
U kunt de apparaatgegevens controleren,
inclusief de opslagcapaciteit, de BD-gegevens
verwijderen of het flashgeheugen wijzigen.
✎
OPMERKINGEN
 Deze functie is niet beschikbaar wanneer de
HDMI-kabel geen CEC ondersteunt.
 Als uw Samsung-tv is voorzien van een
Anynet+-logo, ondersteunt deze de functie
Anynet+.
 Afhankelijk van uw tv werken bepaalde
HDMI-uitvoerresoluties mogelijk niet.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv.
 Als u Anynet+ hebt ingeschakeld wanneer
u het product uitschakelt, de voedingskabel
loskoppelt en vervolgens weer aansluit,
wordt het product automatisch ingeschakeld
om de Anynet+ -verbinding tot stand te
brengen. Na ongeveer 15 seconden, wordt
de speler automatisch weer uitgeschakeld.
✎
OPMERKINGEN
 In de externe geheugenmodus wordt het
afspelen van de disc mogelijk gestopt
wanneer u de verbinding met het USBapparaat tijdens het afspelen verbreekt.
 Uw speler ondersteunt de
bestandsindelingen FAT16, FAT32 en
NTFS. We raden u aan een USB-apparaat
te gebruiken die het USB 2.0-protocol
ondersteund, met een lees-/schrijfsnelheid
van 4 MB/sec of hoger.
 De functie Afspelen hervatten werkt wellicht
niet nadat u het opslagapparaat hebt
geformatteerd.
 Het totale beschikbare geheugen voor BDgegevensbeheer kan afwijken, afhankelijk
van de omstandigheden.
DivX® Video On Demand
®
De DivX VOD-registratiecode weergeven om
DivX® VOD-inhoud te kopen en af te spelen.
Taalkeuze
Hier kunt de gewenste taal voor het
Schermenu, Schijf menu, geluid, de
ondertiteling enzovoort selecteren.
✎
OPMERKINGEN
 De geselecteerde taal wordt alleen
weergegeven als deze door de disc wordt
ondersteund.
Beveiliging
Wanneer u deze functie voor de eerste keer
selecteert, wordt er een scherm weergegeven
waarin u een pincode kunt opgeven. Gebruik
de cijfertoetsen om de standaardpincode
- 0000 - in te voeren. Als u de pincode wilt
wijzigen, gebruikt u de functie PIN wijzigen.
Daarna moet u telkens wanneer u de
beveiligingsinstellingen opent, de pincode van
vier cijfers opgeven. Als u de pincode niet
wijzigt, kunt u de standaardpincode blijven
gebruiken.
Filmkeuring BD
Het afspelen van Blu-ray-discs met een bepaalde
leeftijdsclassificatie wordt geblokkeerd, tenzij de
4-cijferige pincode wordt ingevoerd.
Filmkeuring dvd
Deze functie werkt bij dvd's waaraan
een leeftijdsclassificatie of een numerieke
classificatie is toegekend om aan te geven
voor welke leeftijdsgroepen de inhoud
geschikt is. Aan de hand van deze cijfers kunt
u instellen welke dvd's door uw gezin kunnen
worden bekeken.
Selecteer het classificatieniveau dat u wilt
instellen. Als u bijvoorbeeld niveau 6 kiest,
worden schijven van niveau 7 of 8 niet
afgespeeld.
Een hoger cijfer betekent minder geschikt
voor jeugdige kijkers.
In
va
te
Vi
Vo
uit
1.
2.
PIN wijzigen
3.
Wijzig de 4-cijferige toegangscode voor
toegang tot de beveiligingsfuncties.
Indien u uw wachtwoord vergeet
1. Verwijder eventueel geplaatste discs.
2. Houd de toets p aan de voorkant van het
paneel ten minste 5 seconden ingedrukt.
Alle instellingen worden teruggezet naar
de fabrieksinstellingen.
✎
OPMERKINGEN
 Bij het herstellen van de fabrieksinstellingen
worden alle voor de gebruiker opgeslagen
BD-gegevens verwijderd.
 Bepaalde Samsung-tv's die via de functie
Anynet+ met dit product worden verbonden,
geven een pop-upbericht weer met een
waarschuwing dat er geen verbinding is
gevonden. De Anynet+ -verbinding is dan
echter wel correct tot stand gebracht en
beschikbaar voor gebruik.
12
BD_J4500R_NL_Web_1026.indd 12
So
2015-10-26
3:24:09
4.
5.
6.
7.
✎
nt
en
et
.
en
Ondersteuning
Software-upgrade
In het menu Software-upgrade kunt u een upgrade
van software van de speler uitvoeren om de prestaties
te verbeteren of het dienstenaanbod uit te breiden.
Via USB
Voer de volgende stappen uit om de upgrade
uit te voeren via USB:
1. Ga naar www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Download het zip-bestand met de
nieuwste USB-software-upgrade naar uw
computer.
3. Pak het ZIP-bestand uit op uw computer.
Als het goed is, hebt u nu een RUFbestand met dezelfde naam als het ZIPbestand.
4. Kopieer het RUF-bestand naar een USBflashstation.
5. Controleer of er geen disc in de speler zit
en steek vervolgens het USB-flashstation
in de USB-poort van de speler.
6. Ga in het menu van de speler naar
Instellingen > Ondersteuning >
Software-upgrade.
7. Selecteer Via USB.
✎
 Schakel de speler niet uit tijdens de
software-update. Dit zou de werking van de
speler kunnen verstoren.
 Software-upgrades via de USB-aansluiting
kunnen alleen worden uitgevoerd met een
USB-flashgeheugenstick.
Contact opnemen met Samsung
Contactgegevens voor hulp bij het gebruik
van de speler.
Reset
Media afspelen
Een commercieel opgenomen disc
afspelen
1. Druk op de toets 8 om de disclade te
openen.
2. Plaats voorzichtig een disc in de lade, met
het etiket naar boven.
3. Druk op de toets 8 om de disclade te
sluiten. Het afspelen begint automatisch.
Hiermee zet u alle instellingen terug naar
fabrieksinstellingen.
Bestanden op een USB-apparaat
afspelen
U kunt twee methoden gebruiken
multimediabestanden op USB-apparaat af te
spelen op uw speler.
Methode 1
1. Schakel de speler in.
2. Sluit het USB-apparaat aan op de USBpoort op het voorpaneel van de speler.
Het pop-upvenster Nw. app. aangesl.
wordt weergegeven.
g g
AFSPELEN
FOTO´S
OPMERKINGEN
 Tijdens het bijwerken van de software via de
USB-hostaansluiting mag er geen disc in het
apparaat zijn geplaatst.
 Wanneer de software-upgrade is voltooid,
controleert u de software-informatie in het
menu Software-upgrade.
VIDEO´S
Nw. app. aangesl.
123
Foto's
Video's
Gn Schijf
Muziek
> Verpl. " Invoeren ' Terug
Inrichting
veranderen
Instellingen
MUZIEK
✎
OPMERKINGEN
 Als het pop-upvenster niet wordt weergegeven,
gaat u naar Methode 2.
3. Gebruik de toetsen ▲▼ om Foto's,
Video's, of Muziek te selecteren en druk
vervolgens op E. Het scherm Foto's,
video's en muziek wordt weergegeven
en bevat een overzicht van de inhoud
op het apparaat. Afhankelijk van hoe de
inhoud is geordend, worden er mappen,
afzonderlijke bestanden of mappen en
bestanden weergegeven.
✎
OPMERKINGEN
 Hoewel de speler de mappen voor alle typen
inhoud weergeeft, worden er alleen bestanden
weergegeven met het type inhoud dat u in
Stap 3 hebt geselecteerd. Als u bijvoorbeeld
muziek hebt geselecteerd, worden er alleen
muziekbestanden weergegeven. U kunt deze
selectie wijzigen door terug te keren naar het
scherm Foto's, video's en muziek en door te
gaan met stap 3 van methode 2 hieronder.
4. Indien nodig gebruikt u de toetsen
▲▼◄► om een map te selecteren en
drukt u vervolgens E.
5. Selecteer het bestand dat u wilt
weergeven of afspelen en druk vervolgens
op E.
6. Druk op de toets RETURN om een map
te sluiten of op EXIT om terug te keren
naar het startscherm.
7. Ga naar pagina 14~16 voor instructies
waarin wordt uitgelegd hoe u de video's,
muziek en foto's op een USB-apparaat
afspeelt.
13
BD_J4500R_NL_Web_1026.indd 13
2015-10-26
3:24:09
Methode 2
1. Schakel de speler in.
2. Sluit het USB-apparaat aan op de USBpoort op het voorpaneel van de speler.
Selecteer Inrichting veranderen en druk
vervolgens op de knop ▲▼ om USB te
selecteren. Druk op
p de toetss E
E.
AFSPELEN
FOTO´S
VIDEO´S
MUZIEK
Inrichting veranderen
5. Gebruik de toetsen ▲▼◄► om
een bestand te selecteren dat u wilt
weergeven of afspelen en druk vervolgens
op E.
6. Druk op de toets RETURN om een map
te sluiten of op EXIT om terug te keren
naar het startscherm.
7. Ga naar pagina 14~16 voor instructies
waarin wordt uitgelegd hoe u de video's,
muziek en foto's op een USB-apparaat
afspeelt.
✎
Gn Schijf
123
 Als u de schijf plaatst tijdens het afspelen
van een USB-opslagapparaat, wordt de
apparaatmodus automatisch gewijzigd in
'Schijf'.
Gn Schijf
Sluiten
Inrichting
veranderen
Settings
3. Gebruik de knoppen ▲▼◄► om FOTO´S,
VIDEO´S, of MUZIEK op het startscherm
te selecteren, en druk vervolgens op E.
et scherm Foto's, video's en muziek wordt
weergegeven en bevat een overzicht van
de inhoud op het apparaat. Afhankelijk
van hoe de inhoud is geordend, worden
er mappen, afzonderlijke bestanden of
mappen en bestanden weergegeven.
✎
OPMERKINGEN
OPMERKINGEN
 Hoewel de speler de mappen voor alle
typen inhoud weergeeft, worden er alleen
bestanden weergegeven met het type
inhoud dat u in Stap 3 hebt geselecteerd.
Als u bijvoorbeeld muziek hebt geselecteerd,
worden er alleen muziekbestanden
weergegeven. U kunt deze selectie wijzigen
door terug te keren naar het scherm Foto's,
video's en muziek en stap 3 te herhalen.
4. Indien nodig gebruikt u de toetsen
▲▼◄► om een map te selecteren en
drukt u vervolgens E.
Een schijf met door de gebruiker
opgenomen inhoud afspelen
U kunt multimediabestanden afspelen die u hebt
opgenomen op een Blu-ray-disc, dvd of cd.
1. Plaats een door de gebruiker opgenomen
schijf in de schijflade met het etiket van de
schijf naar boven en sluit de lade vervolgens.
2. Gebruik de toetsen ◄► om het type
inhoud te selecteren dat u wilt weergeven of
afspelen - Foto’s, Video’s, of Muziek - en
druk dan op E.
✎
OPMERKINGEN
 Hoewel de speler de mappen voor alle typen
inhoud weergeeft, worden er alleen bestanden
weergegeven met het type inhoud dat u in Stap 2
hebt geselecteerd. Als u bijvoorbeeld muziek hebt
geselecteerd, worden er alleen muziekbestanden
weergegeven. U kunt deze selectie wijzigen door
terug te keren naar het scherm Foto's, video's en
muziek en stap 2 te herhalen.
3. Er wordt een scherm met de inhoud
van de schijf weergegeven. Afhankelijk
van hoe de inhoud is geordend, worden
er mappen, afzonderlijke bestanden of
mappen en bestanden weergegeven.
4. Indien nodig gebruikt u de toetsen
▲▼◄► om een map te selecteren en
drukt u vervolgens E.
5. Gebruik de toetsen ▲▼◄► om een
bestand te selecteren dat u wilt weergeven
of afspelen en druk vervolgens op E.
6. Druk een keer of vaker op RETURN om
een huidig scherm of huidige map te
verlaten of om terug te keren naar het
startscherm. Druk op de toets EXIT om
rechtstreeks naar het startscherm te gaan.
7. Ga naar pagina 14~16 voor instructies
waarin wordt uitgelegd hoe u de video's,
muziek en foto's op een schijf afspeelt.
Bedieningselementen voor het
afspelen van video
U kunt het afspelen van video's beheren die
op een Blu-ray-disc, dvd, cd of USB-apparaat
staan. Afhankelijk van de media is het mogelijk
dat bepaalde functies die in deze handleiding
worden beschreven, niet beschikbaar zijn.
Deze toets werkt niet tijdens het afspelen van
Blu-ray-schijven of DVD’s.
Toetsen op de afstandsbediening
voor het afspelen van video's
Afspeeltoetsen
In de modi Zoeken, Vertraagd en Stap voor
stap wordt geen geluid weergegeven.
• Als u de normale afspeelsnelheid wilt
hervatten, drukt u op de toets 6.
T
D
Toets 6
Afspelen starten.
Toets 5
Afspelen stoppen.
Toets 7
Afspelen onderbreken.
Snel afspelen
Druk tijdens het afspelen op de
knop 3 of .
Telkens wanneer u op de toets
3 of drukt, wordt de
afspeelsnelheid gewijzigd.
Vertraagd
afspelen
Druk in de pauzestand op de
toets .
drukt, wordt de
afspeelsnelheid gewijzigd.
Stap voor stap
afspelen
Druk in de pauzestand op de
toets 7.
Telkens wanneer u op de toets
7 drukt, verschijnt er een
nieuw beeld.
Afspelen en
overslaan
Druk tijdens het afspelen op de
knop 1 of 2.
Telkens wanneer u op de toets
1 of 2 drukt, gaat u naar
het vorige of volgende hoofdstuk
of bestand.
T
T
U
op
sta
To
vo
1
2
3
14
BD_J4500R_NL_Web_1026.indd 14
T
P
2015-10-26
3:24:10
e
e
Het schijfmenu, titelmenu, popupmenu en de titellijst gebruiken
Toets
DISC MENU
Druk tijdens het afspelen op
deze knop om het discmenu te
gebruiken.
Toets
TITLE MENU
Druk tijdens het afspelen op
deze knop om het titelmenu te
gebruiken.
Toets
POPUP MENU
1
CIJFERTOETSEN (alleen voor audio-cd (CDDA)): druk tijdens het afspelen van de afspeellijst
op de cijfers voor het gewenste nummer.
Het geselecteerde nummer wordt afgespeeld.
2
Overslaan : druk tijdens het afspelen op
de toets 1 of 2 om naar het vorige
of volgende nummer in de afspeellijst te
gaan.
3
Toets 5 : een nummer stoppen.
4
Versneld afspelen (alleen audio-cd (CD-DA))
Druk tijdens het afspelen op de toets 3
of .
Telkens wanneer u op de toets 3 of drukt, wordt de afspeelsnelheid gewijzigd.
Druk tijdens het afspelen op
deze knop om het pop-upmenu
te gebruiken.
Bedieningselementen voor het
afspelen van muziek
U kunt het afspelen van muziek beheren die
op een Blu-ray-disc, dvd, cd of USB-apparaat
staat.
5
Pauze : het afspelen wordt onderbroken.
6
Toets 6 : het huidige geselecteerde
nummer afspelen.
1. Druk tijdens het afspelen van een
afspeellijst op de toets TOOLS.
TRACK 0011
1
Afspeellst
Tools
TRACK 001
Herhalingsmodus
?
Uit
Rip TRACK 002
05:57
04:07
TRACK 004
2
3
+
00:08 / 05:57
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
5
6
Het huidige nummer wordt
herhaald.
(
) Alle
Alle nummers worden herhaald.
(
) Wil. vlg.
Alle nummers worden in een
willekeurig volgorde afgespeeld.
1. Druk op 5 of RETURN om naar de
muzieklijst te gaan.
Het scherm Muzieklijst verschijnt.
Muziek
03:35
CD
" Pauze Selecteren
Tools ' Terug
2. Druk op de toetsen ◄► om Nummer,
Alle, Wil. vlg. of Uit te selecteren.
3. Druk op de toets E.
4. Druk wanneer u klaar bent, op de
toets E. De nummers die u hebt
geselecteerd, worden rechts op het
scherm weergegeven. De speler speelt
het eerste nummer af.
5. Als u de afspeellijst wilt wijzigen, drukt
u op 5 of RETURN om terug te keren
naar de muzieklijst. Herhaal stap 2, 3 en 4.
6. Als u de afspeellijst wilt annuleren en terug
wilt keren naar het startscherm, drukt u
op RETURN of EXIT.
✎
Afspeellijst
1/2 Pagina
TRACK 001
TRACK 002
02:38
02:38
TRACK 003
TRACK 004
TRA
02:38
02
3
02:38
TRACK 005
TRACK 006
02:38
02:38
TRACK 007
TRACK 008
02:38
02:38
TRACK 009
TRACK 010
02:38
02:38
CD a Inrichting veranderen
> Verpl. < Instellen ' Terug
TRACK 003
4
) Nummer
SSelecteren
l t
Tools ( ) Naar pag. ' Terug
1/6
04:27
uk
(
TRACK 001
Een audio-CD (CD-DA)/MP3 herhalen
Toetsen op de afstandsbediening
voor het afspelen van muziek
de nummers worden
afgespeeld in de volgorde
waarin ze op de disc staan.
Uit
2. Druk op de toetsen ▲▼◄► om naar
het gewenste nummer te gaan en druk
vervolgens op GEEL (C) toets.
Er verschijnt een vinkje bij het nummer.
Herhaal deze procedure om extra
nummers te selecteren.
3. U kunt het nummer weer uit de lijst
verwijderen door naar het nummer te
lopen en nogmaals op GEEL (C) toets te
drukken.
Het vinkje bij het nummer wordt
weggehaald.
OPMERKINGEN
 U kunt een afspeellijst met maximaal 99
nummers maken op een audio-cd (CD-DA).
 Als u alle nummers uit een afspeellijst
verwijdert en vervolgens op de toets E
drukt, geeft de speler een lijst weer van
alle nummer op de disc en worden deze
afgespeeld.
Rippen
Hiermee kunt u de inhoud van
audiobestanden van een audio-cd (CD-DA)
naar een USB/HDD-apparaat kopiëren.
1. Open de disclade. Plaats de audioschijf
(CD-DA) in de lade en sluit de lade. Plaats
een USB-apparaat in de USB-aansluiting
aan de voorzijde van het apparaat.
2. Druk in de stopmodus op de toetsen
▲▼◄► om naar het gewenste nummer
te gaan en druk vervolgens op GEEL
(C) toets. Er verschijnt een vinkje bij het
nummer. Herhaal deze procedure om
extra nummers te selecteren.
15
BD_J4500R_NL_Web_1026.indd 15
2015-10-26
3:24:11
3. U kunt het nummer weer uit de lijst
verwijderen door naar het nummer te lopen
en nogmaals op GEEL (C) toets te drukken.
Het vinkje bij het nummer wordt weggehaald.
4. Wanneer u gereed bent, drukt u op de knop
TOOLS en vervolgens selecteert u Rip aan
de hand van de knoppen ▲▼. Vervolgens
drukt u op de knop E. Het pop-upvenster
Rip wordt weergegeven.
5. Gebruik de toetsen ▲▼ om het apparaat te
selecteren om de geripte bestanden op te
slaan en druk vervolgens op E.
✎
OPMERKINGEN
 Terwijl het rippen bezig is, mag u het
apparaat niet loskoppelen.
6. Als u het rippen wilt annuleren, drukt u op
E en kiest u vervolgens Ja. Kies Nee als u
wilt doorgaan met rippen.
7. Wanneer het rippen is voltooid, wordt het
bericht "Rippen voltooid." weergegeven.
Druk op de toets E om terug te keren naar
het afspeelscherm.
✎
OPMERKINGEN
 Deze functie wordt voor sommige schijven
niet ondersteund.
 Op het scherm Rippen kunt u ook de opties Alles
selecteren en Niets select. kiezen.
- Gebruik Alles selecteren om alle nummers
te selecteren. Hiermee annuleert u de selectie
van de afzonderlijke nummers.
- Gebruik Niets select. om de selectie van de
nummers in een keer ongedaan te maken.
Schijf te kopiëren naar USB
Hiermee kunt u de inhoud van video/foto/
muziek van gegevensdiscs naar een USB/
HDD-apparaat kopiëren.
1. Open de disclade. Plaats de schijf in de
lade en sluit de lade. Plaats een USBapparaat in de USB-aansluiting aan de
voorzijde van het apparaat. Het popupvenster van het nieuwe apparaat wordt
weergegeven.
2. Druk op de knop ▲ en druk vervolgens
op de knoppen ◄► om Blu-ray, DVD of
CD te selecteren.
3. Gebruik de toetsen ▲▼ om Foto's,
Video's, of Muziek te selecteren en druk
vervolgens op E. Het scherm Foto's,
video's en muziek wordt weergegeven
en bevat een overzicht van de inhoud
op het apparaat. Afhankelijk van hoe de
inhoud is geordend, worden er mappen,
afzonderlijke bestanden of mappen en
bestanden weergegeven.
✎
OPMERKINGEN
 Hoewel de speler de mappen voor alle
typen inhoud weergeeft, worden er alleen
bestanden weergegeven met het type
inhoud dat u in Stap 3 hebt geselecteerd.
Als u bijvoorbeeld muziek hebt geselecteerd,
worden er alleen muziekbestanden
weergegeven. U kunt deze selectie wijzigen
door terug te keren naar het scherm Foto's,
video's en muziek en stap 3 te herhalen.
4. Terwijl het afspeelscherm weergegeven
is, gebruikt u de knoppen ▲▼◄► om
Video's, Foto's of Muziek te selecteren
en vervolgens drukt u op de GEEL (C)
knop. Er wordt links van het gewenste
item een vinkje weergegeven.
5. Herhaal Stap 4 om meer gewenste items te
selecteren en aan te vinken.
6. Om het gewenste item uit de lijst te
verwijderen, drukt u opnieuw op de GEEL
(C). Het vinkje bij het gewenste item wordt
weggehaald.
7. Wanneer u gereed bent, drukt u op de knop
TOOLS en vervolgens selecteert u Kopiëren
naar USB aan de hand van de knoppen ▲▼.
Vervolgens drukt u op de knop E. Het popupvenster Kopiëren naar USB verschijnt.
8. Gebruik de toetsen ▲▼ om het apparaat
te selecteren om de gekopieerde
bestanden op te slaan en druk vervolgens
op E.
✎
OPMERKINGEN
 Terwijl het kopiëren bezig is, mag u het
apparaat niet loskoppelen.
9. Als u het kopiëren wilt annuleren, drukt u
op de knop E en selecteert u vervolgens
Ja. Kies Nee als u wilt doorgaan met
kopiëren.
10. Wanneer het kopiëren is voltooid,
wordt het bericht "Kopiëren voltooid."
weergegeven. Druk op de toets E om
terug te keren naar het scherm Afspelen.
✎
OPMERKINGEN
 Deze functie wordt voor sommige schijven
niet ondersteund.
 Op het scherm Kopiëren kunt u ook de
opties Alles selecteren en Niets select.
kiezen.
- Gebruik Alles selecteren selecteren om alle
items te selecteren. Hiermee annuleert u
de selectie van de afzonderlijke items.
- Gebruik Niets select. om de selectie van de
items in één keer ongedaan te maken.
Foto's bekijken
B
U kunt het afspelen van foto's beheren die op
een Blu-ray-disc, dvd, cd of USB-apparaat
staan.
Pr
Het menu Tools gebruiken
Druk tijdens het afspelen op TOOLS.
Begin diashow/
Stop diashow
De diashow Begin of stop.
Snelh. Diashow
Selecteer deze optie om een
snelheid in te stellen voor een
diashow.
Achtergr.muz
Selecteer deze optie om muziek
af te spelen tijdens een diashow.
Zoom
Selecteer deze optie om huidige
foto vergroten. (Tot 4 maal
vergroten)
Draaien
Selecteer deze optie om de
foto te draaien. (Hiermee kunt
u de foto rechtsom of linksom
draaien.)
Informatie
✎
D
w
H
w
H
v
De fotogegevens worden
weergegeven.
OPMERKINGEN
 Afhankelijk van de disc of het opslagapparaat
kan het menu Tools verschillen.
 Als u de functie voor achtergrondmuziek
wilt gebruiken, moet het fotobestand zich op
hetzelfde opslagmedium bevinden als het
muziekbestand.
De geluidskwaliteit kan echter nadelig
worden beïnvloed door de bitsnelheid van
het MP3-bestand, de grootte van de foto en
de coderingsmethode.
 U kunt de ondertiteling en presentatieafbeelding niet vergroten in de modus voor
een volledige schermweergave.
16
BD_J4500R_NL_Web_1026.indd 16
D
a
2015-10-26
3:24:14
D
a
i
D
b
k
g
G
Bijlage
p
PROBLEEM
OPLOSSING
Het scherm is geblokkeerd.
• Als de HDMI-uitgang is ingesteld op een resolutie die niet door uw
televisie wordt ondersteunt (bijvoorbeeld 1080p), ziet u mogelijk geen
beeld op uw televisie.
• Houd de toets p (op het voorpaneel) langer dan 5 seconden ingedrukt
zonder dat een disc is geplaatst. Alle instellingen worden teruggezet
naar de fabrieksinstellingen.
• Wanneer de fabrieksinstellingen worden hersteld, worden alle
BD-gegevens van de gebruiker gewist.
Pincode vergeten.
• Houd de toets p (op het voorpaneel) langer dan 5 seconden
ingedrukt zonder dat een disc is geplaatst. Alle instellingen, inclusief de
toegangscode, worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
Gebruik deze optie uitsluitend in noodgevallen.
• Wanneer de fabrieksinstellingen worden hersteld, worden alle
BD-gegevens van de gebruiker gewist.
Het beeld is vervormd of
bevat ruis
• Zorg dat de disc schoon is en zonder krassen.
• Maak de disc schoon.
Er is geen HDMI-uitvoer.
• Controleer de verbinding tussen de tv en de HDMI-aansluiting van de
speler.
• Controleer of uw tv een HDMI-invoerresolutie van 576p/480p, 720p,
1080i of 1080p ondersteunt.
Abnormaal HDMIuitvoerscherm.
• Als er sneeuw te zien is op het scherm, betekent dit dat de tv geen
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) ondersteunt.
Hebt u andere problemen.
• Ga naar de inhoud en zoek het hoofdstuk in de gebruikershandleiding
waarin toelichting wordt gegeven op het probleem en herhaal de
desbetreffende procedure.
• Als u het probleem nog niet kunt oplossen, neem dan contact op met
een erkend servicecentrum van Samsung bij u in de buurt.
Problemen oplossen
Probeer de volgende oplossingen voordat u contact met ons opneemt.
PROBLEEM
De afstandsbediening
werkt niet.
• Controleer de batterijen in de afstandsbediening. Mogelijk dient u deze
te vervangen.
• Gebruik de afstandsbediening op een afstand van niet meer dan 6,1
meter van de speler.
• Verwijder de batterijen en houd een of meer toetsen gedurende een paar
minuten ingedrukt, zodat de microprocessor in de afstandsbediening
gereset kan worden. Installeer de batterijen weer en controleer de
afstandsbediening nu werkt.
De disc wordt niet
afgespeeld.
• Controleer of het etiket van de disc zich aan de bovenzijde bevindt.
• Controleer het regionummer van de Blu-ray-disc/dvd.
Het discmenu wordt niet
weergegeven.
• Controleer of de disc discmenu's bevat.
Het verbodsbericht
verschijnt op het scherm.
• Dit bericht wordt weergegeven wanneer u op een ongeldige toets drukt.
• De software van de Blu-ray-disc/dvd ondersteunt de functie niet
(bijvoorbeeld beeldhoeken).
• U hebt een titel, hoofdstuknummer of zoektijd gevraagd buiten het
toegestane bereik.
De afspeelmodus wijkt
af van de selectie in het
instellingenmenu.
• Een aantal functies die in het instellingenmenu zijn geselecteerd,
werken niet goed indien de disc niet met de overeenkomstige functie is
gecodeerd.
De
beeldschermverhoudingen
kunnen niet worden
gewijzigd.
• De Blu-ray-disc/dvd heeft een vaste beeldverhouding.
• Dit duidt niet op een probleem met de speler.
Geen geluid.
• Controleer of u de juiste digitale uitgang hebt geselecteerd in het menu
met geluidsopties.
k
w.
e
aat
OPLOSSING
op
✎
OPMERKINGEN
 Wanneer de fabrieksinstellingen worden hersteld, worden alle BD-gegevens van de gebruiker gewist.
n
r
17
BD_J4500R_NL_Web_1026.indd 17
2015-10-26
3:24:14
Specificaties
Algemeen
Gewicht
1.1 Kg
Afmetingen
300 (B) X 41 (H) X 208 (D) mm
Temperatuurbereik tijdens
gebruik
+5°C tot +35°C
Vochtigheidsgraad tijdens
gebruik
10 % tot 75 %
Type A
USB 2.0
Gelijkstroomuitvoer
5V 0.5A Max.
Video
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Geluid
PCM, Bitstream
USB
HDMI
- Vormgeving en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- Zie voor informatie over de stroomvoorziening en het energieverbruik het etiket op de speler.
- Gewicht en afmetingen zijn bij benadering.
Opmerking i.v.m. compatibiliteit
Ko
NIET ALLE disks zijn compatibel
• Afhankelijk van de hieronder beschreven beperkingen en de beperkingen die elders in deze
Handleiding worden vermeld, met inbegrip van de onderdelen Disctype en Kenmerken in deze
gebruikershandleiding, kunnen de volgende disctypen worden afgespeeld: vooraf opgenomen
commerciële BD-ROM's, DVD-VIDEO's en AUDIO-CD's (CD-DA); BD-RE's en BD-R's, DVDRW's en DVD-R's en CD-RW's en CD-R's.
• Andere discs dan die hierboven kunnen niet door deze speler worden afgespeeld en zijn ook niet
bedoeld om door deze speler te worden afgespeeld. Bepaalde van de hierboven vermelde discs
kunnen mogelijk niet worden afgespeeld om een van de volgende redenen.
• Samsung kan niet waarborgen dat deze speler alle discs kan afspelen waarop het logo BD-ROM
BD-RE/BD-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/DVD-R, DVD+RW/DVD+R en CD-RW/CD-R staat, en het is
mogelijk dat deze speler niet op alle bedieningshandelingen reageert en dat niet alle functies van
een disc kunnen worden gebruikt. Deze en andere problemen rond de compatibiliteit van discs
en de werking van de speler met nieuwe en bestaande discindelingen zijn mogelijk omdat:
- Blu-ray een nieuw en evoluerende indeling is en het mogelijk is dat niet alle functies van Blu-raydiscs kunnen worden gebruikt door deze speler, omdat bepaalde optioneel kunnen zijn, omdat het
mogelijk is dat er extra functies aan de Blu-ray-discindeling zijn toegevoegd na de productie van
deze speler en omdat bepaalde beschikbare functies pas later beschikbaar zijn gekomen;
- niet alle nieuwe en bestaande versies van de discindelingen worden ondersteund door deze speler;
- nieuwe en bestaande discindelingen mogelijk zijn herzien, gewijzigd, bijgewerkt, verbeterd en/of
aangevuld;
- bepaalde discs geproduceerd zijn opdat een specifieke of beperkte werking en specifieke of
beperkte functies mogelijk worden tijdens het afspelen;
- bepaalde discs met het logo BD-ROM, BD-RE/BD-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/DVD-R, DVD+RW/
DVD+R en CD-RW/CD-R toch discs zijn die de norm niet volgen;
- bepaalde discs niet kunnen worden afgespeeld, afhankelijk van hun fysieke staat of de
omstandigheden van de opname;
- problemen en fouten kunnen optreden tijdens het maken van de software voor de Blu-ray-disc, -dvd
en/of -cd en/of de productie van de discs;
- deze speler anders werkt dan een standaard dvd-speler of andere AV-apparatuur; en/of
- omwille van redenen die elders in deze gebruikershandleiding worden vermeld en redenen ontdekt
en gemeld door de klantenservice van SAMSUNG.
• Als u problemen ondervindt met de compatibiliteit van discs of de werking van de speler, neemt
u contact op met de klantenservice van SAMSUNG. U kunt ook contact opnemen met de
klantenservice van SAMSUNG voor mogelijke updates van deze speler.
• Voor bijkomende informatie over de beperkingen op het afspelen en de compatibiliteit van discs
verwijzen wij naar de onderdelen 'Voorzorgsmaatregelen', 'Voordat u de gebruikershandleiding
leest', 'Disctype en kenmerken' en 'Voordat u gaat afspelen' van deze gebruikershandleiding.
• Progressieve scan-uitvoer van Blu-ray-discspeler : CONSUMENTEN DIENEN ER REKENING
MEE TE HOUDEN DAT NIET ELKE HDTV VOLLEDIG COMPATIBEL IS MET DIT PRODUCT. DIT
KAN ERVOOR ZORGEN DAT NIET ALLE BEELDEN JUIST WORDEN WEERGEGEVEN. ALS
U WEERGAVEPROBLEMEN ONDERVINDT BIJ HET PROGRESSIEF SCANNEN, KUNT U HET
BESTE OVERSCHAKELEN NAAR DE STANDAARDDEFINITIE. ALS U VRAGEN HEBT OVER DE
COMPATIBILITEIT VAN ONZE TV MET DIT PRODUCT, VERZOEKEN WE U CONTACT OP TE
NEMEN MET ONZE KLANTENSERVICE.
•
18
BD_J4500R_NL_Web_1027.indd 18
2015-10-27
11:49:59
•
•
•
et
s
M
is
n
t
r;
vd
Kopieerbeveiliging
Licentie
• Omdat AACS (Advanced Access Content System) werd goedgekeurd als
inhoudbeschermingssysteem voor de Blu-ray-discindeling, vergelijkbaar met het gebruik van
CSS (Content Scramble System) voor dvd's, worden bepaalde beperkingen opgelegd op het
afspelen, het analoge uitvoersignaal enz. van de inhoud die door AACS wordt beschermd.
De werking van dit apparaat en beperkingen op dit apparaat kunnen afhankelijk zijn van
het tijdstip waarop u het heeft gekocht, omdat die beperkingen door AACS kunnen worden
opgelegd en/of gewijzigd na de productie van dit apparaat. Bovendien worden BD-ROM
Mark en BD+ ook gebruikt als inhoudbeschermingssysteem voor Blu-ray-discs, waardoor
bepaalde beperkingen worden opgelegd, waaronder afspeelbeperkingen voor de inhoud die
wordt beschermd door BD-ROM Mark en/of BD+. Voor aanvullende informatie over AACS,
BD-ROM Mark, BD+ of dit product kunt u contact opnemen met de klantenservice van
SAMSUNG.
• Veel Blu-ray-discs/-dvd's zijn voorzien van een kopieerbeveiliging. Om deze reden mag u
uw product alleen rechtstreeks op uw tv aansluiten en niet op een videorecorder. Als u het
product aansluit op een videorecorder, resulteert dat in vervormde beelden bij Blu-ray-discs/
dvd's met een kopieerbeveiliging.
• Volgens de copyrightwetten van de Verenigde Staten en van andere landen kunt u burgerlijk
en/of strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor het illegaal opnemen, gebruiken,
weergeven, verdelen of bewerken van televisieprogramma's, videobanden, Blu-ray-discs,
dvd's en andere materialen.
• Opmerking betreffende Cinavia : Dit product maakt gebruik van Cinavia-technologie
om het gebruik van illegale exemplaren van sommige commercieel geproduceerde films
en video's en de soundtracks ervan te beperken. Wanneer wordt gedetecteerd dat een
illegale kopie wordt gebruikt, wordt een bericht weergegeven en zal het afspelen of kopiëren
worden onderbroken. U vindt meer informatie over Cinavia-technologie bij het Cinavia Online
Consumer Information Centre op http://www.cinavia.com. Als u aanvullende informatie over
Cinavia via de post wenst te ontvangen, stuurt u een postkaart met uw postadres naar:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dit product omvat bedrijfseigen technologie onder licentie van de Verance Corporation en
wordt beschermd door U.S. Patent 7.369.677 en andere Amerikaanse en internationale
patenten die zijn verstrekt of nog in behandeling zijn, naast de bescherming van copyrights
en bedrijfsgeheimen voor bepaalde aspecten van dergelijke technologie. Cinavia is een
handelsmerk van Verance Corporation. Copyright 2004-2013 Verance Corporation. Alle
rechten voorbehouden door Verance. Reverse engineering of demontage is verboden.
• Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en de dubbele D
zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
• Raadpleeg http://patents.dts.com voor DTS-patenten. Vervaardigd onder
licentie van DTS Licensing Limited. DTS-HD, het symbool en DTS-HD en het
symbool samen zijn geregistreerde handelsmerken, en DTS 2.0+Digital Out is
een handelsmerk van DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.
• DivX
Dit DivX Certified®-apparaat heeft strenge tests doorstaan om te garanderen
dat het DivX® video kan afspelen.
Om aangeschafte DivX-films te spelen moet u eerst uw apparaat registreren bij
vod.divx.com. U vindt uw registratiecode in het DivX VOD-gedeelte van het device instelmenu
van uw apparaat.
DivX Certified® voor het afspelen van DivX®-video tot HD 1080p, inclusief premium inhoud.
DivX®, DivX Certified® en de bijbehorende logo’s zijn handelsmerken van DivX, LLC en worden
gebruikt onder licentie.
Valt onder een of meer van de volgende octrooien (VS):
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
• De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het
HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van
HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.
• Oracle en Java zijn gedeponeerde handelsmerken van Oracle en/of gelieerde
ondernemingen. Andere namen zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve
eigenaars.
• Kennisgeving met betrekking tot Open Source-licentie
- Wanneer u open source-software gebruikt, zijn Open Source-licenties beschikbaar in het
productmenu.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ en de logo's zijn handelsmerken van de Blu-ray Disc Association.
G
E
BD_J4500R_NL_Web_1026.indd 19
2015-10-26
3:24:14
NEDERLAND
Dit Samsung-product is gegarandeerd tegen fabricage- en/of materiaalfouten
voor een periode van twee jaar (24 maanden) gerekend gerekend vanaf de
oorspronkelijke aankoopdatum, tenzij in de nationale of Europese wet- of
regelgeving een andere garantieperiode is vastgesteld.
Indien aanspraak wordt gemaakt op een reparatie onder garantie, dient u het
product te retourneren aan de winkelier waar u het product gekocht heeft.
Erkende dealers van Samsung danwel door Samsung erkende servicecentra in
West-Europese Ianden zullen eveneens garantie verlenen, echter op de
voorwaarden die van toepassing zijn in het betreffende land. Ingeval van
problemen kunt u nadere informatie verkrijgen via de Samsung service- en
informatielijn:
Samsung Electronics Benelux B.V.
Airport Plaza, Geneva Building
Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem België
Netherlands tel. : 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com
België tel.
: 02-201-24-18
www.samsung/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
 GARANTIECONDITIES
1. De garantie is alleen geldig wanneer de garantiekaart volledig is ingevuld en
samen met de originele aankoopbon of -bevestiging waarop duidelijk het
serienummer vermeld staat, wordt overlegd.
2. Samsungs verplichtingen beperken zich tot reparatie of, indien nodig en na
haar beoordeling, tot het vervangen van het product of het defecte
onderdeel.
3. Reparaties onder garantie moeten door Samsung erkende service-centra
worden uitgevoerd. Er zal geen vergoeding plaatsvinden voor reparaties
uitgevoerd door niet erkende Samsung dealers of niet erkende servicecentra.
Alle daaruit voortvloeiende schades vallen niet onder deze garantie.
BD_J4500R_NL_Web_1026.indd 20
BELGIË
4. Aanpassingen aan het product die noodzakelijk zijn om te voldoen aan
landelijke of plaatselijke technische of veiligheids- voorschriften die gelden in
enig land anders dan dat waarvoor het product oorspronkelijk is ontworpen
en gefabriceerd, worden niet beschouwd als voortvloeiende uit materiaal- of
fabricagefouten.
5. Deze garantie dekt geen van de volgende zaken:
a) Periodieke controles, onderhoud en reparatie of vervanging van
onderdelen veroorzaakt door normaal gebruik en slijtage. Hierbij dient
vermeld te worden dat bij alle beeldbuizen, ongeacht het fabrikaat, de
helderheid met het verstrijken van de tijd afneemt.
b) Kosten verbonden aan transport, verwijdering of installatie van het
product.
c) Misbruik, inclusief het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het
product bestemd is, of onjuiste installatie.
d) Schade veroorzaakt door bliksem, water, vuur, overmacht, oorlog, rellen,
aansluiting op onjuist voltage, onvoldoende ventilatie, vallen, stoten,
onoordeelkundig gebruik of enige andere oorzaak die buiten de controle
van Samsung valt.
6. Deze garantie geldt voor iedereen die gedurende de garantieperiode legaal in
het bezit is gekomen van het product.
7. De wettelijke rechten van de koper krachtens enigerlei van toepassing zijnde
nationale wetgeving, hetzij jegens de verkoper en voortvloeiend uit het
koopcontract, hetzij anderszins, worden door deze garantie niet beïnvloed.
Tenzij de nationale wetgeving anders bepaalt, zijn de rechten voortvloeiend uit
deze garantie de enige rechten van de koper, en kunnen Samsung, haar
dochtermaatschappijen en vertegen-woordigingen niet aansprakelijk worden
gesteld voor indirect of voortvloeiend verlies.
EUROPESE GARANTIE
2015-10-26
3:24:14
LUXEMBOURG
Cet appareil Samsung est couvert par une garantie de 2 ans (24mois) - à moins
qu’une autre période de garantie ne soit fixée dans la législation ou
réglementation nationale ou européenne - à partir de la date d’achat, pour des
défauts de fabrication et/ou matériaux utilisés. Pour revendiquer le droit de
réparation sous garantie, vous devez retourner l’appareil chez le revendeur où
vous l’avez acheté. Les revendeurs officiels de la marque Samsung, ainsi que
les centres de services reconnus par Samsung en Europe de l’Ouest
reconnaissent également votre droit de garantie, mais uniquement aux
conditions valables dans le pays en question. En cas de problèmes vous
pouvez contacter le numéro de service de Samsung suivant :
Samsung Electronics Benelux B.V.
Airport Plaza, Geneva Building
Leonardo Da Vincilaan 19
1831 Diegem België
Luxembourg tel. : 261 03 710
www.samsung.com
België tel.
: 02-201-24-18
www.samsung/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
 CONDITIONS DE GARANTIE
1. La garantie est uniqueement valable quand la carte de garantie – dûment
remplie – est remise avec le bon d’achat officiel, mentionnant le numéro de
série de l’appareil.
2. Les obligations de Samsung sont limitées à la réparation ou à son
approbation, le remplacement de l’appareil ou de la pièce en panne.
3. Les réparations sous garantie doivent être exécutées dans les centres de
service reconnus par Samsung. Aucune indemnité ne sera allouée pour des
réparations exécutéees par des revendeurs ou centres de service non
reconnus par Samsung. Chaque endommagement qui en résulte n’est pas
couvert par cette garantie.
BD_J4500R_NL_Web_1026.indd 21
BELGIQUE
4. Les adaptations nécessaires pour répondre aux normes techniques ou aux
normes de sécurité locales ou nationales, autres que pour le pays pour lequel
l’appareil a été originalement développé, ne sont pas considérés comme des
défauts de fabrication ou de matériel.
5. La garantie ne couvre pas les points suivants :
a) Les contrôles périodiques, l’entretien et la réparation ou le remplacement
des pièces causés par une utilisation normale et par l’usure normale.
b) Tous les frais de transport, l’enlèvement ou l’installation du produit.
c) La mauvaise utilisation, y compris l’utilisation du produit pour des buts,
autres que pour lequel il a été conçu, et la mauvaise installation.
d) Tous les endommagements causés par éclair, eau, feu, force majeure,
guerre, émeutes, connexion au mauvais voltage, insuffisamment de
ventilation, chute, coups, utilisation non judicieuse, ou toute autre cause
imprévisible par Samsung.
6. Cette garantie est valable pour l’acheteur qui a obtenu l’appareil d’une façon
légale pendant la période de garantie.
7. Les droits légitimes de l’acheteur, en vertu d’une législation nationale, soit à
l’égard du vendeur et résultant du contrat de vente, soit autrement, ne sont
pas influencés par cette garantie. Amoins que la législation nationale le
prescrit différemment, les droits obtenus par cette garantie sont les seuls
droits de l’acheteur: ni Samsung, ni ses fillales et ni ses distributeurs exclusifs
peuvent être rendus responsables pour des pertes indirectes ou pour des
endommagements de disques, disques compactes (CD), cassettes vidéo ou
audio, ou tout autre appareil ou matériel s’y relatant.
GARANTIE EUROPÉENNE
2015-10-26
3:24:15
Correcte behandeling van een gebruikte accu uit
dit product
Contact Samsung wereldwijd
Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, verzoeken wij
u contact op te nemen met de consumenten service- en informatie dienst van Samsung.
Contact Centre Area
AUSTRIA
0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
051 331 999
07001 33 11 , sharing cost
062 726 786
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030-6227 515
01 48 63 00 00
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
800-SAMSUNG (800.7267864)
261 03 710
020 405 888
080 697 267
090 726 786
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815 56480
0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 **
*(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
808 20 7267
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
TOLL FREE No.
011 321 6899
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
0034902172678
0771 726 7864 (SAMSUNG)
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
MONTENEGRO
SLOVENIA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
BD_J4500R_NL_Web_1026.indd 22
Web Site
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/de/support
(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met
afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu’s en batterijen.)
Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu
in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander
huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg,
Cd tai Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu
hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de
gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen
schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.
Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het
hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu’s en batterijen te
scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het
gratis inzamelingssysteem voor accu’s en batterijen in uw omgeving.
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
www.samsung.com/gr/support
http://www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt
erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset,
USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan
het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de
menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen,
moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een
verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van
materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit
product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen
waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de
algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn
elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering
worden gemengd.
2015-10-26
3:24:15
Download PDF