Samsung | AR18KSFHBWKN | Samsung AR18KSFHBWKN Benutzerhandbuch

VRAGEN OF OPMERKINGEN?
LAND
BEL
OF BEZOEK ONS ONLINE VIA
UK
EIRE
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
PORTUGAL
LUXEMBURG
NETHERLANDS
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max.
0,60 €/Anruf)
[HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw.
0180 6 67267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max.
0,60 €/Anruf)
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
[HHP] 0034902167267
808 20 7267
261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
815 56480
70 70 19 70
030-6227 515
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących
telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
POLAND
HUNGARY
AUSTRIA
SWITZERLAND
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
800 - SAMSUNG
(800-726786)
0800 - SAMSUNG
(0800-726 786)
072 726 786
055 233 999
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
011 321 6899
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_NL_A5.indd 32
www.samsung.com/de/support
A
G
AR
••
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
www.samsung.com/be_fr/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
2016/4/18 19:04:19
••
Airconditioner
Gebruiksaanwijzing
ARKSFH
•• Dank u voor uw aankoop van deze airconditioner van Samsung.
•• Voordat u het apparaat bedient, verzoeken we u deze gebruikershandleiding zorgvuldig te lezen en te
bewaren voor raadpleging in de toekomst.
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_NL_A5.indd 1
2016/4/18 19:04:19
Inhoud
Veiligheidsinformatie
4
Veiligheidsinformatie
4
In een oogopslag
12
Overzicht binnenunit
12
Scherm
Overzicht afstandsbediening
13
Batterijen plaatsen
Werking afstandsbediening
14
Werkingsmodi
De temperatuur instellen
De ventilatiesnelheid instellen
De richting van de luchtstroming instellen
Slimme stroomfuncties
16
Koelende werking
16
Modus Cool
Koelfunctie 2-Step
Ontvochtigende werking
17
Modus Dry
Verwarmende werking
18
Modus Heat
Snelle slimme functies
19
Modus Auto
Modus Fan
Functie Fast
Functie Comfort
Functie piepgeluid
Functie Quiet
Energiebesparende functies
22
Energiebesparende werking
22
Functie Single user
Functie Timer aan/Timer uit
Functie good’sleep
2 Nederlands
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_NL_A5.indd 2
2016/4/18 19:04:19
Reiniging en onderhoud
25
Reiniging in een oogopslag
25
Probleemoplossing
27
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn
elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen
worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid
door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval
scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt
bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de
gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de
koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval
voor verwijdering worden gemengd.
De juiste manier om u te ontdoen van de accu
(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de lege accu niet samen met ander
huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-,
cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus volgens de Richtlijn 2006/66/EC. Indien
u niet op de juiste wijze ontdoet van de accu, kunnen schadelijke stoffen vrij komen en schade toebrengen aan
mens en milieu.
Ter bescherming van onze natuurlijke hulpbronnen en het bevorderen van hergebruik van materialen, verzoeken
wij u afgedankte accu’s te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij een gratis
inzamelingspunt bij u in de buurt.
Ga voor informatie over de milieuverbintenissen en product specifieke wettelijke verplichtingen van Samsung
naar: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Nederlands 3
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_NL_A5.indd 3
2016/4/18 19:04:19
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsinformatie
Veiligheidsinformatie
Voordat u uw nieuwe airconditioner in gebruik neemt, verzoeken
we u deze handleiding grondig door te lezen om te waarborgen dat
u weet hoe u de vele uitgebreide functies van uw nieuwe apparaat
veilig en doeltreffend kunt bedienen.
Omdat de vermelde bedieningsinstructies over meerdere modellen
gaan, kunnen de prestatiekenmerken van uw airconditioner
enigszins verschillen van wat in deze handleiding wordt
beschreven. Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met het
dichtstbijzijnde klantcontactcentrum of online via www.samsung.
com hulp en informatie krijgen.
WAARSCHUWING
Risico's of onveilige praktijken die kunnen leiden tot ernstig
persoonlijk letsel of overlijden.
LET OP
Risico's of onveilige praktijken die kunnen leiden tot licht
persoonlijk letsel of materiële schade.
Aanwijzingen volgen.
NIET proberen.
org ervoor dat het apparaat is geaard om elektrische schokken
Z
te voorkomen.
Stroomtoevoer loskoppelen.
NIET demonteren.
VÓÓR DE INSTALLATIE
WAARSCHUWING
Gebruik een stroomsnoer met de voor dit apparaat
aangegeven stroomspecificaties of hoger en gebruik het snoer
alleen voor dit apparaat. Gebruik ook geen verlengsnoer.
• Het verlengen van het stroomsnoer kan leiden tot elektrische
schok of brand.
4 Nederlands
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_NL_A5.indd 4
2016/4/18 19:04:19
De installatie van dit apparaat moet worden uitgevoerd door
een gekwalificeerd technicus of onderhoudsbedrijf.
• Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok,
brand, explosie, problemen met het product of letsel.Ook kan
de garantie op het geïnstalleerde product ongeldig worden.
Veiligheidsinformatie
• Gebruik geen elektrische omvormer. Dit kan leiden tot
elektrische schok of brand.
• Als de spanning/frequentie/nominale stroomtoestand afwijkt,
kan dit brand veroorzaken.
Plaats naast de airconditioner (maar niet op de panelen
van de airconditioner) een isolatieschakelaar en een
installatieautomaat die alleen worden gebruikt voor de
airconditioner.
• Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok of
brand.
Zet de buitenunit voor buiten goed vast, zodat het
elektrische deel van de buitenunit niet blootligt.
• Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok,
brand, explosie of problemen met het product.
Plaats dit apparaat niet in de buurt van een verwarming of
ontbrandbaar materiaal. Plaats dit apparaat niet in vochtige,
vettige of stoffige locaties of op locaties die worden blootgesteld
aan direct zonlicht en water (of regen). Plaats dit apparaat niet op
een locatie waar gas kan lekken.
• Dit kan leiden tot elektrische schok of brand.
Plaats de buitenunit nooit op een locatie als een hoge externe
wand, waar deze kan vallen.
• Als de buitenunit valt, kan dit leiden tot letsel, overlijden of
materiële schade.
Het apparaat moet op juiste wijze worden geaard. Aard het
apparaat niet aan een gasleiding, plastic waterleiding of
telefoonlijn.
Nederlands 5
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_NL_A5.indd 5
2016/4/18 19:04:19
Veiligheidsinformatie
• Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok,
brand of explosie.
• Zorg ervoor dat een geaarde wandcontactdoos wordt gebruikt.
LET OP
Bedek na de installatie de airconditioner met de PE-ZAK en
verwijder hem als u de airconditioner begint te gebruiken.
Plaats het apparaat op een vlakke, harde vloer die het gewicht
van het apparaat ondersteunt.
• Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot abnormale trillingen,
lawaai of problemen met het product.
Plaats de afvoerslang op de juiste wijze, zodat water goed
wordt afgevoerd.
• Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot overstroming van het
water en materiële schade. Het is beter de afvoerleiding
niet aan te sluiten op afvalwaterleidingen, omdat dit in de
toekomst tot stankoverlast kan leiden.
Zorg er bij het plaatsen van de buitenunit voor de afvoerslang
zodanig aan te sluiten dat het afvoeren juist verloopt.
• Het water dat tijdens verwarming oor de buitenunit wordt
gegenereerd, kan overstromen en dit kan leiden tot materiële schade.
Met name in de winter kan een blok vallend ijs tot letsel,
overlijden of materiële schade leiden.
VOOR STROOMTOEVOER
WAARSCHUWING
Wanneer de installatieautomaat is beschadigd, neemt u contact
op met het dichtstbijzijnde onderhoudscentrum.
Trek niet aan het stroomsnoer en buig het niet te ver door. Het
stroomsnoer mag niet worden verdraaid of vastgebonden.
Haak het stroomsnoer niet achter metalen objecten, plaats er
geen zware objecten bovenop, steek het niet tussen objecten in
en duw het niet in de ruimte achter het apparaat.
6 Nederlands
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_NL_A5.indd 6
2016/4/18 19:04:19
• Dit kan leiden tot elektrische schok of brand.
Koppel de stroom bij de installatieautomaat los wanneer de
airconditioner gedurende langere tijd niet wordt gebruikt en
tijdens onweer en/of bliksem.
• Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok of
brand.
Veiligheidsinformatie
LET OP
VOOR GEBRUIK
WAARSCHUWING
Als het apparaat onder water komt te staan, neemt u contact
op met het dichtstbijzijnde onderhoudscentrum.
• Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok of
brand.
Als het apparaat een vreemd geluid maakt of als er een
brandlucht of rook ontstaat, moet u de stroomtoevoer direct
loskoppelen en contact opnemen met het dichtstbijzijnde
onderhoudscentrum.
• Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok of
brand.
In geval van een gaslek (zoals propaangas, LP-gas, enz.) moet
onmiddellijk worden geventileerd en mag de stroomtoevoer
niet worden aangeraakt. Raak het apparaat of de
stroomtoevoer niet aan.
• Gebruik geen ventilator om te ventileren.
• Een vonk kan leiden tot een explosie of brand.
Neem contact op met het dichtstbijzijnde onderhoudscentrum
om de airconditioner opnieuw te plaatsen.
• Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot problemen met het
product, waterlekkage, elektrische schok of brand.
Nederlands 7
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_NL_A5.indd 7
2016/4/18 19:04:20
Veiligheidsinformatie
• Er wordt geen leveringsservice voor het product geboden.
Als het product op een andere locatie wordt geplaatst, zullen
extra kosten voor constructie en installatie in rekening
worden gebracht.
• Als u het product op een ongewone locatie wilt installeren,
zoals op een industriegebied of aan de kust waar het wordt
blootgesteld aan zout in de lucht, wordt u verzocht contact
op te nemen met het dichtstbijzijnde onderhoudscentrum.
Raak de installatieautomaat niet aan met natte handen.
• Dit kan leiden tot elektrische schok.
Schakel de airconditioner niet uit met de installatieautomaat
als het apparaat in werking is.
• Het uitschakelen en daarna weer inschakelen van de
airconditioner met de installatieautomaat kan een vonk
veroorzaken, wat kan leiden tot elektrische schok of brand.
Bewaar na het uitpakken van de airconditioner alle
verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen; deze
materialen kunnen gevaarlijk zijn voor kinderen.
• Als een kind een zak over zijn/haar hoofd trekt, kan het
stikken.
Raak tijdens het verwarmen de uitblaasliniaal niet aan met uw
handen of vingers.
• Dit kan leiden tot elektrische schok of brandwonden.
Steek geen vingers in de luchtinlaat/-uitlaat van de
airconditioner en laat er geen substanties inlopen.
• Wees extra voorzichtig met kinderen, zodat ze geen letsel
oplopen door hun vingers in het product te steken.
Sla niet met kracht tegen de airconditioner en trek er niet
krachtig aan.
• Dit kan leiden tot brand, letsel of problemen met het product.
Plaats geen objecten in de buurt van de buitenunit waardoor
kinderen op het apparaat kunnen klimmen.
8 Nederlands
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_NL_A5.indd 8
2016/4/18 19:04:20
• Dit kan ertoe leiden dat kinderen ernstig letsel oplopen.
Als er een vreemde substantie zoals water in het apparaat
terechtkomt, koppelt u de stroomtoevoer los en neemt u
contact op met het dichtstbijzijnde onderhoudscentrum.
• Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok of
brand.
Veiligheidsinformatie
Gebruik deze airconditioner niet gedurende langere tijd op
slecht geventileerde locaties of bij mindervalide mensen.
• Omdat dit gevaarlijk kan zijn als gevolg van zuurstofgebrek,
moet minstens eenmaal per uur een raam worden geopend.
Probeer het apparaat niet zelf te repareren, te demonteren of
aan te passen.
• Gebruik geen andere zekering (zoals koper, staaldraad enz.)
anders dan de standaardzekering.
• Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok,
brand, problemen met het product of letsel.
LET OP
Plaats geen objecten of apparaten onder de binnenunit.
• Water dat uit de binnenunit lekt, kan leiden tot brand of
materiële schade.
Controleer minstens eenmaal per jaar of het installatieframe
van de buitenunit nog heel is.
• Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot letsel, overlijden of
materiële schade.
Het maximale vermogen wordt gemeten volgens de IEC-norm
voor veiligheid en het vermogen wordt gemeten volgens de
ISO-norm voor energie-efficiëntie.
Ga niet bovenop het apparaat staan en plaats er geen
objecten (zoals was, brandende kaarsen of sigaretten, borden,
chemicaliën, metalen objecten enz.) op.
Nederlands 9
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_NL_A5.indd 9
2016/4/18 19:04:20
Veiligheidsinformatie
• Dit kan leiden tot elektrische schok, brand, problemen met
het product of letsel.
Bedien het apparaat niet met natte handen.
• Dit kan leiden tot elektrische schok.
Spray geen vluchtige materialen zoals insecticide op het
oppervlak van het apparaat.
• Naast de schadelijke effecten voor mensen kan dit ook leiden
tot elektrische schok, brand of problemen met het product.
Drink het water uit de airconditioner niet.
• Het water kan schadelijk zijn voor mensen.
Oefen geen grote kracht uit op de afstandsbediening en haal
deze ook niet uit elkaar.
Raak de op het apparaat aangesloten leidingen niet aan.
• Dit kan leiden tot brandwonden of letsel.
Gebruik deze airconditioner niet om precisie-apparatuur,
voeding of cosmetica te bewaren of voor dieren, planten of
voor andere ongewone doeleinden.
• Dit kan leiden tot materiële schade.
Vermijd het gedurende langere tijd direct blootstellen
van mensen, dieren of planten aan de luchtstroom van de
airconditioner.
• Dit kan leiden tot schade voor mensen, dieren en planten.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door mensen
(inclusief kinderen) met een verminderd lichamelijk, sensorisch
of geestelijk vermogen of mensen zonder ervaring en kennis.
Ook is het niet bedoeld voor gebruik zonder supervisie of
instructies over het gebruik van het apparaat door iemand
die verantwoordelijk is voor de veiligheid. Kinderen moeten
worden gesuperviseerd om te controleren dat ze niet met het
apparaat spelen.
10 Nederlands
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_NL_A5.indd 10
2016/4/18 19:04:20
Veiligheidsinformatie
Voor gebruik in Europa: Dit apparaat kan worden gebruikt
door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een
verminderd fysiek, zintuiglijk of metaal vermogen of met
onvoldoende ervaring en kennis, mits zij onder toezicht
staan of instructies hebben gekregen met betrekking tot het
veilig gebruiken van het apparaat en zij begrijpen wat de
eventuele risico's zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen. Reiniging en onderhoud mag niet zonder toezicht door
kinderen worden uitgevoerd.
VOOR REINIGING
WAARSCHUWING
Reinig het apparaat niet door er direct water op te spuiten. Gebruik
geen benzeen, thinner of alcohol om het apparaat te reinigen.
• Dit kan leiden tot verkleuring, vervorming, schade,
elektrische schok en/of brand.
Voordat het apparaat wordt gereinigd en voordat er
onderhoud aan wordt gepleegd, moet u de stroomtoevoer
loskoppelen en wachten tot de ventilator is gestopt.
• Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot elektrische schok of brand.
LET OP
Wees voorzichtig bij het reinigen van het oppervlak van
de warmtewisselaar van de buitenunit; dit onderdeel heeft
scherpe randen.
• Dit moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd
technicus. Neem contact op met uw installateur of een
onderhoudscentrum.
Reinig de binnenkant van de airconditioner niet zelf.
• Neem contact op met het dichtstbijzijnde
onderhoudscentrum voor het reinigen van de binnenkant
van het apparaat.
• Raadpleeg bij het reinigen van het filter de beschrijvingen in
de paragraaf 'Reinigen in een oogopslag'.
• Als dit niet gebeurt, kan dit leiden tot schade, elektrische
schok of brand.
Nederlands 11
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_NL_A5.indd 11
2016/4/18 19:04:20
In een oogopslag
Overzicht binnenunit
Het daadwerkelijke product kan enigszins afwijken van de onderstaande afbeelding.
05
01
02
06
In een oogopslag
07
03
04
01 Luchtinlaat
05 Sensor voor kamertemperatuur
02 Luchtfilter
06 Scherm
03 Uitblaasliniaal (naar boven en naar beneden) 07 Knop Aan/uit/
ontvanger afstandsbediening
04 Uitblaasliniaal (naar links en naar rechts)
Scherm
01 good'sleep-indicator
01
02 Timer-indicator
Indicator voor automatisch reinigen
02
03 Bedieningsindicator
04 Knop Aan/uit
03
05
05 Ontvanger afstandsbediening
04
12 Nederlands
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_NL_A5.indd 12
2016/4/18 19:04:20
Overzicht afstandsbediening
01 Indicator voor ingestelde temperatuur
05
01
06
02
07
08
03
02 Indicator voor timeroptie
03 Indicatie voor werkingsmodus
04 Indicator voor opties
05 Indicator voor batterij bijna leeg
06 Indicator voor zenden
04
07 Indicator voor ventilatiesnelheid
08 Indicator voor verticale luchtverplaatsing
15
09 Indicator voor instellingen
16
10 Knop Aan/uit
11 Knop Temperatuur
11
17
12 Knop Opties
In een oogopslag
10
09
13 Knop Timer
14 Richtingsknop/selectieknop
12
18
19
13
15 Knop Vertical air swing
16 Knop Modus
17 Knop ventilatorsnelheid
20
14
18 Knop Single user
19 Knop Instellingen
20 Knop INSTELLEN
OPMERKING
Batterijen plaatsen
• De beschrijvingen in deze handleiding zijn
grotendeels vervaardigd op basis van de
knoppen op de afstandsbediening.
• Hoewel Virus Doctor(
) / d'light Cool /
Usage / Filter Reset / Display op het scherm
van de afstandsbediening wordt getoond, is
deze functie niet beschikbaar op dit model.
Twee AAA-batterijen van 1,5V
Nederlands 13
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_NL_A5.indd 13
2016/4/18 19:04:21
Werking afstandsbediening
U kunt de airconditioner gemakkelijk gebruiken door een modus te selecteren en dan de
temperatuur, ventilatiesnelheid en luchtrichting in te stellen.
Werkingsmodi
U kunt de huidige modus wijzigen tussen Auto, Cool, Dry, Fan
en Heat door op de
-knop te drukken.
De temperatuur instellen
In een oogopslag
U kunt de temperatuur in elk van de volgende modi als volgt
instellen:
Modus
Temperatuurinstelling
Auto/Cool/
Heat
Aanpassen met 1 °C tussen 16 °C en 30 °C.
Dry
Aanpassen met 1 °C tussen 18 °C en 30 °C.
Fan
U kunt de temperatuur niet instellen.
OPMERKING
U kunt de modi Cool, Dry en Heat onder de volgende
omstandigheden gebruiken:
Modus
Dry
Heat
Binnentemperatuur 16 °C tot 32 °C
18 °C tot
32 °C
27 °C of
minder
Buitentemperatuur -10 °C tot 46 °C
-10 °C tot
46 °C
-15 °C tot
24 °C
_
_
Vochtigheid binnen
Cool
Relatieve
vochtigheid:
80% of minder
• Als de airconditioner gedurende langere tijd in modus
Cool moet werken in een heel vochtige omgeving, kan er
condensatie optreden.
• Als de buitentemperatuur daalt tot -5°C, kan de
verwarmingscapaciteit met wel 60% tot 70% van de
aangegeven capaciteit afnemen.
14 Nederlands
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_NL_A5.indd 14
2016/4/18 19:04:21
Model : AJ
Modus
Cool
Dry
Heat
Binnentemperatuur
16 °C tot 32 °C
18 °C tot 32 °C
27 °C of minder
Buitentemperatuur
-5 °C tot 46 °C
-5 °C tot 46 °C
-15 °C tot 24 °C
Vochtigheid binnen
Relatieve vochtigheid: 80% of
minder
_
_
Opmerking
AJ100 Buitentemperatuur AJ100 Buitentemperatuur :
: -10˚C tot 46˚C .
-10˚C tot 46˚C .
• Wanneer de airconditioner wordt gebruikt bij een binnentemperatuur hoger dan 32˚C, werkt
de koelmodus niet op volledige capaciteit.
In een oogopslag
• De grenstemperatuur voor het inschakelen van de verwarming is 7˚C. Afhankelijk van de
temperatuurconditie, neemt de verwarmingscapaciteit af zodra de buitentemperatuur daalt
onder de 0˚C.
De ventilatiesnelheid instellen
U kunt in elke modus de volgende ventilatiesnelheden instellen:
Modus
Beschikbare ventilatiesnelheden
Auto/Dry
(Autom.)
Cool/Heat
(Autom.),
(Turbo)
Fan
(Laag),
(Laag),
(Middel),
(Middel),
(Hoog),
(Hoog),
(Turbo)
De richting van de luchtstroming instellen
Houd de verticale luchtstroming in een constante richting
door de beweging van de verticale uitblaasliniaal te stoppen.
In werking ►
OPMERKING
• Als u de verticale uitblaasliniaal handmatig aanpast, kan
het voorkomen dat deze niet geheel wordt gesloten als u
de airconditioner uitschakelt.
• U kunt de richting van de verticale luchtstroming instellen
wanneer functie good'sleep is ingeschakeld in modus Heat,
maar niet in modus Cool.
Nederlands 15
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_NL_A5.indd 15
2016/4/18 19:04:21
Slimme stroomfuncties
Horizontale luchtstroming (handmatig)
Houd de horizontale luchtstroming in een constante richting
door de richting van de verticale uitblaaslinialen handmatig te
wijzigen.
LET OP
• Om persoonlijk letsel te voorkomen moet
u ervoor zorgen dat de richting van
de horizontale uitblaaslinialen worden
gewijzigd nadat de bewegingen van de
verticale uitblaasliniaal zijn gestopt.
Slimme stroomfuncties
Koelende werking
De slimme en krachtige koelfuncties van de airconditioner van Samsung houden een afgesloten
ruimte koel en comfortabel.
Modus Cool
Gebruik modus Cool om het bij warm weer koel te houden.
►
►
Selecteer
Cool.
OPMERKING
• Houd het temperatuurverschil tussen de binnen- en de
buitenlucht voor uw comfort binnen 5 °C in modus Cool.
• Selecteer na uw keuze voor modus Cool een functie,
temperatuur en ventilatiesnelheid die u wilt toepassen.
–– Om de ruimte snel te koelen, selecteert u een lage
temperatuur en een hoge ventilatiesnelheid.
–– Om energie te besparen, selecteert u een hoge
temperatuur en een lage ventilatiesnelheid.
–– Naarmate de binnentemperatuur de ingestelde
temperatuur nadert, zal de compressor op een lagere
snelheid gaan werken om energie te besparen.
16 Nederlands
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_NL_A5.indd 16
2016/4/18 19:04:22
Koelfunctie 2-Step
Gebruik de koelfunctie 2-Step om de ingestelde temperatuur
snel te bereiken. De airconditioner past de ventilatiesnelheid
en de richting voor luchtstroming automatisch aan. U kunt
deze functie alleen selecteren als modus Cool actief is.
In modus Cool
Selecteer
2-Step.
►
►

►
►
De ontvochtigingsfunctie van de airconditioner van Samsung houden een afgesloten ruimte
droog en comfortabel.
Modus Dry
Gebruik modus Dry bij regenachtig of vochtig weer.
►
►
Slimme stroomfuncties
Ontvochtigende werking
Selecteer
Dry.
OPMERKING
• Hoe lager de ingestelde temperatuur, hoe hoger de
ontvochtigingscapaciteit is. Wanneer de huidige
vochtigheid hoog lijkt te zijn, stel de temperatuur dan in
op een lage temperatuur.
• U kunt modus Dry niet gebruiken voor verwarmen. Modus
Dry is ontworpen met een koelend bij-effect.
Nederlands 17
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_NL_A5.indd 17
2016/4/18 19:04:22
Verwarmende werking
De verwarmingsfuncties van de airconditioner van Samsung houden een afgesloten ruimte warm
en comfortabel.
Modus Heat
Gebruik modus Heat om warm te blijven.
►
►
Selecteer
Heat.
OPMERKING
• Terwijl de airconditioner opwarmt, kan de ventilator 3 tot
5 minuten aan het begin niet worden gebruikt, om koude
luchtstroming te voorkomen.
• Als de airconditioner onvoldoende verwarmt, gebruikt
u een extra verwarmingsapparaat in combinatie met de
airconditioner.
Slimme stroomfuncties
• Als de buitentemperatuur laag is en de luchtvochtigheid
hoog in de Verwarming-modus, kan ijs worden gevormd
op de warmtewisselaar van de buitenunit. Dit kan ervoor
zorgen dat de prestaties op het gebied van verwarmen
afnemen. Als dit het geval is, komt de airconditioner 5 tot
12 minuten in de ontdooi-functie te staan om het ijs van
de warmtewisselaar te verwijderen.
• Als de ontdooi-functie aan staat, komt er geen lucht uit
de binnenunit opdat er geen koude lucht naar buiten zal
komen. Als de ontdooi-functie is beëindigd, komt er enige
tijd warme lucht naar buiten.
• De cyclus van de ontdooi-functie kan worden verkort,
afhankelijk van de hoeveelheid ijs op de buitenunit.
• De cyclus van de ontdooi-functie kan ook worden verkort
afhankelijk van de vochtigheid als gevolg van regen en
sneeuw.
• Als de ontdooi-functie aan staat, kunt u geen andere
functies selecteren met de afstandsbediening. U kunt deze
selecteren nadat de ontdooi-functie is beëindigd.
18 Nederlands
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_NL_A5.indd 18
2016/4/18 19:04:22
Snelle slimme functies
Er is een assortiment aan extra functionaliteit beschikbaar op de airconditioner van Samsung.
Modus Auto
Gebruik modus Auto als u wilt dat de airconditioner de
werking automatisch instelt. De airconditioner zal de meest
comfortabele omgeving bieden die mogelijk is.
►
►
Selecteer
Auto.
OPMERKING
• Wanneer de binnentemperatuur hoger of lager lijkt te
liggen dan het instelpunt, produceert de airconditioner
automatisch ofwel koele lucht om de binnentemperatuur
omlaag te brengen, of warme lucht om de
binnentemperatuur omhoog te brengen.
Gebruik modus Fan om de airconditioner als gewone
ventilator te gebruiken. De airconditioner voorziet in een
natuurlijk briesje.
►
►
Selecteer
Fan.
Slimme stroomfuncties
Modus Fan
OPMERKING
• Als de airconditioner gedurende langere tijd niet zal
worden gebruikt, droogt u het apparaat door het 3 tot 4
uur in modus Fan te laten draaien.
• De buitenunit is ontworpen om niet te draaien in modus
Fan om te voorkomen dat koude lucht via de unit
binnenkomt. Dit is normaal tijdens de werking is en dus
geen storing van de airconditioner.
Nederlands 19
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_NL_A5.indd 19
2016/4/18 19:04:23
Functie Fast
Gebruik de functie Fast om een ruimte snel te koelen of te
verwarmen. Deze functie is de meest krachtige functie voor
koelen en verwarmen van de airconditioner. U kunt deze
functie zowel in modus Cool als in modus Heat selecteren.
In modus Cool of Heat
►
►

►
Selecteer
►
Fast.
OPMERKING
• Als u functie Fast selecteert terwijl functies als 2-Stepkoeling, Comfort, Single user, Quiet of good'sleep actief
zijn, worden deze functies geannuleerd.
• U kunt de richting van de luchtstroming wijzigen.
Slimme stroomfuncties
• U kunt de ingestelde temperatuur en de ventilatiesnelheid
niet wijzigen.
• Wanneer u in modus Heat functie Fast selecteert, is het
wellicht niet mogelijk de ventilatiesnelheid te verhogen
om te voorkomen dat er koude lucht wordt geblazen.
Functie Comfort
Gebruik de functie Comfort wanneer u het huidige koelende of
verwarmende effect te groot vindt. De airconditioner voorziet
in milde koeling of verwarming. U kunt deze functie zowel in
modus Cool als in modus Heat selecteren.
In modus Cool of Heat
Selecteer
Comfort.
►
►

►
►
OPMERKING
• U kunt de ingestelde temperatuur en de richting van de
luchtstroom wijzigen.
• U kunt de ventilatiesnelheid niet wijzigen.
• Als u functie Comfort selecteert terwijl functies als 2-Stepkoeling, Fast, Single user, Quiet of good'sleep actief zijn,
worden deze functies geannuleerd.
• Als u het koelende of verwarmende effect in de functie
Comfort te zwak vindt, annuleert u de functie Comfort.
20 Nederlands
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_NL_A5.indd 20
2016/4/18 19:04:23
Functie piepgeluid
Gebruik de functie piepgeluid om het piepgeluid in of uit te
schakelen dat u hoort als u een kno op de afstandsbediening
indrukt.

►
►
Selecteer
Beep.
►
Functie Quiet
In modus Cool of Heat
Selecteer
Quiet.
►
►

►
►
OPMERKING
Slimme stroomfuncties
Gebruik de functie Quiet om het geluidsniveau te
verminderen. U kunt deze functie zowel in modus Cool als in
modus Heat selecteren.
• U kunt de ingestelde temperatuur en de richting van de
luchtstroom wijzigen.
• U kunt de ventilatiesnelheid niet wijzigen.
• Als u functie Quiet selecteert terwijl functies als 2-Stepkoeling, Fast, Comfort, Single user of good'sleep actief zijn,
worden deze functies geannuleerd.
Nederlands 21
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_NL_A5.indd 21
2016/4/18 19:04:23
Energiebesparende functies
Energiebesparende werking
Deze functie wordt niet ondersteund bij gebruik van een multisysteem.
Functie Single user
Gebruik de functie Single user om het elektriciteitsverbruik te
verminderen maar toch koel of warm te blijven. U kunt deze
functie in modus Cool en in modus Heat selecteren.
In modus Cool of Heat
►
OPMERKING
• Wanneer de functie Single user begint, verschijnt
gedurende enkele seconden het
-patroon
op de afstandsbediening. Ook begint de verticale
luchtverplaatsing automatisch.
• Als u Single user selecteert terwijl functies als 2-Stepkoeling, Fast, Comfort, Quiet of good'sleep actief zijn,
worden deze functies geannuleerd.
• Na het selecteren van de functie Single user kunt u de
ingestelde temperatuur (24 °C tot 30 °C in modus Cool,
16 °C tot 30 °C in modus Heat), ventilatiesnelheid en
richting van de verticale luchtstroom instellen.
Energiebesparende functies
• Wanneer functie Single user wordt ingeschakeld in modus
Cool met een ingestelde temperatuur die lager ligt dan
24 °C, wordt de temperatuur automatisch verhoogd naar
24 °C. Als de ingestelde temperatuur tussen 25 °C en 30 °C
ligt, blijft deze gelijk.
• Zelfs na het uitschakelen van de functie Single user
blijft de verticale luchtverplaatsing doorgaan tot u deze
uitschakelt met de knop Vertical air swing (
).
• U kunt ook de functie Single user starten door het
indrukken van de knop Options (
).
In modus Cool of Heat
►
►

►
Selecteer Single
►
user.
22 Nederlands
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_NL_A5.indd 22
2016/4/18 19:04:24
Functie Timer aan/Timer uit
Gebruik Timer aan/Timer uit om de airconditioner in of uit te
schakelen na de ingestelde tijd.
(Selecteer Aan of Uit tussen Aan, Uit en
►
.)

(Stel de aan/uit-tijd
►
in.)
• Druk op de
(Timer)-knop om de huidige functie
te wijzigen tussen On, Off en
(good’sleep).
(good’sleep) wordt alleen weergegeven in de Cool- en
Heat-modi.
Timer aan en Timer uit combineren
Voorbeeld) Timer aan: 3 uur, Timer uit:
5 uur
Wanneer de De airconditioner schakelt zichzelf in
airconditioner na 3 uur vanaf het moment dat u Timer
aan/uit hebt gestart, blijft dan 2 uur aan
uit staat
en schakelt zichzelf automatisch weer
uit.
Energiebesparende functies
OPMERKING
• U kunt een tijd instellen tussen 0,5 uur en 24 uur. Stel het
interval in op 0,0 om de functie Timer aan/Timer uit te
annuleren.
• Na het starten van de functie Timer aan/uit, wordt de
indicator voor Timer ( ) weergegeven op het scherm van
de binnenunit.
• Na het starten van de functie Timer aan, kunt u de
modus en de ingestelde temperatuur wijzigen. U
kunt de ingestelde temperatuur niet wijzigen met de
airconditioner in modus Fan.
• U kunt de tijd voor Timer aan en Timer uit niet allebei op
dezelfde tijd instellen.
Voorbeeld) Timer aan: 3 uur, Timer uit:
1 uur
Wanneer de De airconditioner schakelt zichzelf uit
airconditioner na 1 uur vanaf het moment dat u Timer
aan/uit hebt gestart en schakelt zichzelf
aan staat
automatisch weer in na 2 uur vanaf het
moment van uitschakeling.
Nederlands 23
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_NL_A5.indd 23
2016/4/18 19:04:24
Functie good’sleep
Gebruik de functie good'sleep voor een goede nachtrust en
om energie te besparen. U kunt deze functie zowel in modus
Cool als in modus Heat selecteren.
In modus Cool of Heat

(Selecteer
tussen Aan, Uit
en
.)
►
(Stel de
werkingstijd
in.)
►
►
• Druk op de
(Timer)-knop om de huidige functie te
wijzigen tussen On, Off en
(good’sleep).
OPMERKING
• U kunt de temperatuur met 1 °C aanpassen tussen 16 °C
en 30 °C.
• De aanbevolen en optimale ingestelde temperaturen voor
functie good’sleep zijn als volgt:
Energiebesparende functies
Modus
Aanbevolen
ingestelde
temperatuur
Optimale ingestelde
temperatuur
Cool
25 °C tot 27 °C
26 °C
Heat
21 °C tot 23 °C
22 °C
• Na het starten van de functie good’sleep verschijnt de
indicator voor
(good’sleep) op het scherm van de
binnenunit.
• U kunt een werkingstijd instellen tussen 0,5 uur en 12 uur.
Stel de werkingstijd in op 0,0 om de functie good’sleep te
annuleren.
• De standaard werkingstijd voor de good’sleep-functie
in de Cool-modus is 8 uur. Als de werkingstijd wordt
ingesteld op langer dan 5 uur, begint de functie Opstaan
op 1 uur voor de ingestelde tijd. De airconditioner stopt
automatisch wanneer de werkingstijd is verstreken.
• Wanneer de functies Timer aan, Timer uit en good'sleep
elkaar overlappen, werkt de airconditioner met de timer
van de functie die het meest recent is gestart.
24 Nederlands
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_NL_A5.indd 24
2016/4/18 19:04:25
Reiniging en onderhoud
Reiniging in een oogopslag
Automatisch reinigen uitvoeren
Reinigingsduur
(minuten)
Indoor
display
Schermunit
binnenunit
Auto (Cool),
Cool, Dry
30
Auto (Heat),
Heat, Fan
15
OPMERKING
• Als u de timer voor Automatisch reinigen instelt, knippert Clean en verdwijnt vervolgens van
het scherm van de afstandsbediening. De Timer ( )-indicator verschijnt ook op het scherm
van de binnenunit.
• Wanneer de airconditioner uit staat, begint Automatisch reinigen direct wanneer de functie
wordt geselecteerd. Wanneer de airconditioner aan staat, begint Automatisch reinigen zodra
de airconditioner stopt met werken.
• Tijdens automatisch reinigen blijft de ventilator van de binnenunit draaien en blijven de
uitblaaslinialen open om omgevingslucht weg te leiden.
Het reinigen van de buitenkant van de binnenunit en de buitenkant van de
buitenunit
Zorg ervoor dat de apparatuur is uitgeschakeld en
het stroomsnoer is losgekoppeld vóór reiniging.
Reiniging en onderhoud
Zachte borstel
Lauwwarme
vochtige doek
Sproei met water om het stof te
verwijderen.
LET OP
• Reinig het scherm niet met alkalische schoonmaakmiddelen.
Nederlands 25
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_NL_A5.indd 25
2016/4/18 19:04:25
• Gebruik geen zwavelzuur, zoutzuur of organische oplosmiddelen
(zoals thinner, kerosine en aceton) om de oppervlakken te
reinigen. Plaats geen stickers, omdat deze het oppervlak van de
airconditioner kunnen beschadigen.
• Wanneer u de warmtewisselaar van de buitenunit reinigt
en inspecteert, neem dan contact op met uw plaatselijke
onderhoudscentrum voor hulp.
• Zorg ervoor dat letsel door de scherpe randen van het oppervlak
wordt voorkomen bij het hanteren van de warmtewisselaar.
Het filter reinigen
Stofzuiger
Zachte borstel
30 minuten
Mild reinigingsmiddel
Reiniging en onderhoud
LET OP
• Schrob het luchtfilter niet met een borstel of ander hulpmiddel
voor reiniging. Hierdoor kan het filter beschadigd raken.
• Stel het luchtfilter tijdens het drogen niet bloot aan direct zonlicht.
OPMERKING
• Reinig het luchtfilter elke twee weken. De tijd tussen reinigingsmomenten kan variëren,
afhankelijk van het gebruik en de omgevingscondities.
• Als het luchtfilter in een vochtig gebied opdroogt, kan dit stankoverlast veroorzaken. Reinig
het opnieuw en laat het in een goed geventileerde omgeving opdrogen.
26 Nederlands
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_NL_A5.indd 26
2016/4/18 19:04:25
Probleemoplossing
Raadpleeg de volgende tabel als de airconditioner niet normaal
werkt, om tijd en onnodige uitgaven te besparen.
Probleem
Oplossing
Ik kan de
temperatuur
niet wijzigen.
• Controleer of modus Fan of Fast is
ingeschakeld. In deze modi beheert de
airconditioner de ingestelde temperatuur
automatisch en kunt u deze dan ook niet
wijzigen.
Er komt geen
koele of warme
lucht uit de
airconditioner.
• Controleer of de ingestelde temperatuur
hoger is dan de huidige temperatuur
in modus Cool of lager dan de huidige
temperatuur in modus Heat. Druk op de knop
Temperatuur op de afstandsbediening om de
ingestelde temperatuur te wijzigen.
• Controleer of het luchtfilter wordt
geblokkeerd door vuil. Als het luchtfilter is
geblokkeerd, kunnen de prestaties op het
gebied van koelen en verwarmen afnemen.
Verwijder vuil dan ook regelmatig.
• Controleer of de buitenunit is afgedekt en
of er obstakels in de buurt staan. Verwijder
eventuele afdekkingen en obstakels.
Reiniging en onderhoud
De
airconditioner
werkt helemaal
niet.
• Controleer het stroomsnoer en schakel de
airconditioner opnieuw in.
• Schakel de installatieautomaat in, steek het
stroomsnoer in het stopcontact en schakel de
airconditioner opnieuw in.
• Controleer of de isolator is ingeschakeld.
• Controleer of de functie Timer uit is
ingeschakeld. Schakel de airconditioner
opnieuw in door op de knop Aan/uit te
drukken.
Nederlands 27
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_NL_A5.indd 27
2016/4/18 19:04:25
Probleem
Oplossing
Reiniging en onderhoud
Er komt geen
koele of warme
lucht uit de
airconditioner.
• Controleer of de airconditioner met functie
Defrost draait. Wanneer zich in de winter ijs
vormt of als de buitentemperatuur te laag
is, schakelt de airconditioner automatisch
de functie Defrost in. Zolang deze functie is
geactiveerd, stopt de binnenventilator en
komt er geen warme lucht uit de unit.
• Controleer of er deuren of ramen openstaan.
Dit kan slechte prestaties veroorzaken op
het gebied van koelen en verwarmen. Sluit
deuren en ramen.
• Controleer of de airconditioner wordt
ingeschakeld zodra de koelings- of
verwarmingswerking stopt. In dit geval
draait de ventilator alleen om de compressor
van de buitenunit te beschermen.
• Controleer of de lengte van de leidingen
niet te lang is. Wanneer de maximale
leidinglengte wordt overschreden, kunnen
de prestaties op het gebied van koelen en
verwarmen afnemen.
Ik kan de
richting van de
luchtstroming
niet wijzigen.
• Controleer of de functie good'sleep is
ingeschakeld. Zolang deze functie is
geactiveerd, kunt u de richting van de
luchtstroming niet beheren. (U kunt de
richting van de luchtstroming echter wel
beheren als deze functie is geactiveerd in
modus Heat.)
28 Nederlands
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_NL_A5.indd 28
2016/4/18 19:04:26
Probleem
Oplossing
De
afstandsbediening
werkt niet.
• Vervang de batterijen in de
afstandsbediening door nieuwe exemplaren.
• Zorg ervoor dat de sensor van de
afstandsbediening niet wordt geblokkeerd.
• Controleer of er sterke lichtbronnen in de
buurt van de airconditioner staan. Sterk
licht van bijvoorbeeld fluorescentielampen
of neonlampen kan de elektrische golven
onderbreken.
De functie Timer
aan/Timer uit
werkt niet.
• Controleer of u de knop INSTELLEN indrukt
nadat u de tijd hebt ingesteld.
De indicator
blijft knipperen.
• Druk op de knop Aan/uit om de
airconditioner uit te schakelen of koppel
het stroomsnoer los. Als de indicator blijft
knipperen, neem dan contact op met een
onderhoudscentrum.
Reiniging en onderhoud
Ik kan de
ventilatiesnelheid
niet wijzigen.
• Wanneer modus Auto, Dry of Fast is
geactiveerd of de functie good'sleep
is geactiveerd in modus Cool, beheert
de airconditioner de ventilatorsnelheid
automatisch. U kunt deze snelheid dan ook
niet wijzigen.
Nederlands 29
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_NL_A5.indd 29
2016/4/18 19:04:26
Probleem
Oplossing
Reiniging en onderhoud
Tijdens
werking van de
airconditioner
ruikt het
onprettig in de
ruimte.
• Controleer of de airconditioner in een
rokerig gebied staat. Ventileer de ruimte of
laat de airconditioner 3 tot 4 uur draaien in
modus Fan. (De airconditioner bevat geen
onderdelen die een sterke geur afgeven.)
• Controleer of de afvoeren schoon zijn.
Reinig deze regelmatig.
Er wordt
een fout
aangegeven.
• Als de indicator van de binnenunit
knippert, neem dan contact op met het
dichtstbijzijnde onderhoudscentrum. Geef de
foutcode door aan het onderhoudscentrum.
Er wordt lawaai
geproduceerd.
• Wanneer de stroming van het koelmiddel
wijzigt, kan er geluid worden geproduceerd,
afhankelijk van de status van de
airconditioner. Dit is normaal tijdens de
werking.
Er wordt rook
gegenereerd
door de
buitenunit.
• Dit hoeft geen brand te zijn, maar
stoom die wordt gegenereerd door de
warmtewisselaar van de buitenunit terwijl
de functie Defrost actief is in modus Heat in
de winter.
Er druipt
water van de
leidingaansluitingen
van de buitenunit.
• Er kan condensatie optreden wanneer de
omgevingstemperatuur erg schommelt. Dit
is normaal tijdens de werking.
30 Nederlands
New Boracay EU IB_DB68-06181A-00_NL_A5.indd 30
2016/4/18 19:04:26
Download PDF

advertising