Samsung | SAMSUNG PL65 | Samsung PL65 Handleiding

Instructies
Uw camera leren kennen
Voer bij het in gebruik nemen van de camera de volgende stappen uit:
De toepassingssoftware
installeren
Maak een opname
Sluit de USB-kabel aan.
Controleer of de camera is
ingeschakeld
Controleer
[Verwisselbare schijf]
Om deze camera met een PC te gebruiken
installeert u eerst de toepassingssoftware.
Nadat dit gedaan is, kunnen de opnamen die op
de camera zijn opgeslagen naar de PC worden
verplaatst en kunnen ze door een opname
bewerkingsprogramma worden bewerkt. (p.89)
Maak een opname. (p.19)
Steek de meegeleverde USB-kabel
in de USB-poort van de PC en in
de USB-aansluiting van de camera.
(p.91)
Controleer of de camera is ingeschakeld.
Als de camera uit staat, zet u hem aan
met de AAN/UIT-knop.
Open VERKENNER van Windows
en zoek naar [Verwisselbare schijf].
(p.92)
Hartelijk dank voor het aanschaffen van een digitale camera van
Samsung.
Lees voordat u deze camera gaat gebruiken eerst de gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door.
Wanneer u service nodig heeft, neemt u de camera en de accessoires
die verantwoordelijk zijn voor de storing aan de camera (zoals batterijen,
geheugenkaart, enz.) mee naar een geautoriseerd servicecenter.
Controleer voordat u de camera wilt gaan gebruiken (bijvoorbeeld
vóór een uitstapje of een belangrijke gebeurtenis) of deze correct
werkt om teleurstellingen te voorkomen. Samsung accepteert
geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of voor enige
schade die het gevolg is van storingen aan de camera.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek.
Als u een kaartlezer gebruikt om foto’s van de geheugenkaart naar
uw PC te kopiëren, kunnen de opnamen beschadigd raken. Als u de
opnamen die u hebt gemaakt met de camera wilt overzetten op uw
pc, gebruikt u altijd de meegeleverde USB-kabel om de camera aan
te sluiten op uw pc. De fabrikant is niet aansprakelijk voor verlies
of schade aan opnamen op de geheugenkaart als gevolg van het
gebruik van een kaartlezer.
De inhoud en illustraties van deze gebruiksaanwijzing kunnen
zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd voor het
verbeteren van camerafuncties.
ÄMicrosoft, Windows en het Windows-logo zijn gedeponeerde
handelsmerken van Microsoft Corporation Incorporated in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
ÄAdobe en Reader zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken in de USA en/of andere landen.
ÄAlle merk- en productnamen in deze gebruiksaanwijzing zijn
gedeponeerde handelsmerken van de betreffende eigenaren.
1
Gevaar
Waarschuwing
GEVAAR geeft een dreigend gevaar aan dat, als er niets aan wordt
gedaan, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Probeer deze camera niet op enigerlei wijze aan te passen. Als u dit
WAARSCHUWING geeft een mogelijk gevaar aan dat, als er niets
aan wordt gedaan, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
toch doet, kan dit leiden tot brand, letsel, elektrische schok of ernstige
schade aan uzelf of uw camera. Interne controle, onderhoud en
reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door
uw dealer of het Samsung servicecenter voor camera’s.
Gebruik dit product niet in de directe nabijheid van brandbare of
explosieve gassen, aangezien hierdoor het risico van een explosie
toeneemt.
Gebruik de camera niet meer als er vloeistof of vreemde voorwerpen
in zijn binnengedrongen. Schakel de camera uit en sluit vervolgens de
stroomvoorziening af. U dient contact op te nemen met uw leverancier
of met het servicecenter voor camera’s van Samsung. Ga niet door
met het gebruik van de camera omdat dit kan leiden tot brand of
elektrische schokken.
Steek of stop geen metalen of brandbare voorwerpen in de camera
via de toegangspunten, zoals de kaartsleuf of het batterijvak. Dit kan
brand of elektrische schokken veroorzaken.
Gebruik deze camera niet met natte handen. Dit kan leiden tot elektrische
schokken.
2
Maak geen gebruik van de flitser in de onmiddellijke nabijheid van
mensen of dieren. Als de flitser te dicht bij de ogen van het onderwerp
afgaat, kan dit leiden tot oogletsel.
Houd dit product en de bijbehorende accessoires om veiligheidsredenen
buiten het bereik van kinderen of dieren om ongelukken te voorkomen zoals:
- Het inslikken van batterijen of kleine camera-accessoires. Neem in
het geval van een ongeluk onmiddellijk contact op met een arts.
- Er bestaat kans op letsel door de bewegende onderdelen van de camera.
De batterij en de camera kunnen heet worden bij langdurig gebruik,
en dit kan leiden tot het onjuist functioneren van de camera. Als dit het
geval is, laat de camera dan een paar minuten met rust zodat deze
kan afkoelen.
Laat deze camera niet achter op plekken waar de temperatuur
extreem kan oplopen, zoals een afgesloten voertuig, direct zonlicht of
andere plaatsen waar extreme temperatuurschommelingen optreden.
Blootstelling aan extreme temperaturen kan een negatieve invloed
hebben op de interne onderdelen van de camera en kan leiden tot
brand.
Dek de camera of de oplader niet af als ze in gebruik zijn. Dit kan een
opeenhoping van hitte veroorzaken en de behuizing van de camera
vervormen, of leiden tot brand. Gebruik de camera en de accessoires
altijd in een goed geventileerde ruimte.
Voorzichtig
VOORZICHTIG duidt een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze
niet wordt vermeden, zou kunnen leiden tot gering tot matig letsel.
Lekkende, oververhitte of beschadigde batterijen kunnen leiden tot brand of letsel.
- Gebruik batterijen die geschikt zijn voor deze camera.
- Sluit batterijen niet kort, verhit ze niet en gooi ze niet in open vuur.
- Plaats de batterijen in de juiste richting.
Verwijder de batterijen wanneer u de camera gedurende langere tijd
niet wilt gebruiken. Batterijen kunnen anders elektrolyt gaan lekken en
de onderdelen van de camera onherstelbaar beschadigen.
Gebruik de flitser niet terwijl u deze vasthoudt met uw hand of aanraakt
met een of ander voorwerp. Raak de flitser na gebruik niet aan. Dit kan
leiden tot brandwonden.
Beweeg de camera niet als deze is ingeschakeld als u de adapter gebruikt.
Schakel de camera na gebruik altijd uit voordat u de adapter uit het stopcontact
verwijdert. Controleer vervolgens of alle verbindingssnoeren of kabels naar
andere apparaten zijn losgekoppeld voordat u de camera gaat vervoeren. Als
u dit niet doet, kunnen de snoeren of kabels beschadigd raken en kunnen er
brand of elektrische schokken optreden.
Let op dat u de lens of de lenskap niet aanraakt om te voorkomen dat
u onheldere opnamen maakt of er misschien voor zorgt dat de camera
niet goed werkt.
Vermijd het belemmeren van de lens of de flitser als u een opname maakt.
Als u deze camera bij lage temperaturen gebruikt, kunnen de volgende
situaties zich voordoen. Dit betekent niet dat er een storing aan de
camera is, en normaliter worden de situaties bij een normale temperatuur
opgeheven.
- Het kost meer tijd om het LCD-scherm aan te zetten, en de kleur kan
anders zijn dan die van het onderwerp.
- Als u de compositie wijzigt, kan er een na-beeld op het LCD-scherm verschijnen.
De magneetstrip van creditcards kan worden gewist als deze in de
buurt van de behuizing komt. Voorkom dat magneetstrips in de buurt
van de behuizing komen.
Het is zeer waarschijnlijk dat zich computerproblemen voordoen als de
20-pins connector wordt aangesloten op de USB poort of een PC. Sluit
de 20-pins connector nooit aan op een USB poort of een PC.
Inhoudsopgave
KLAAR 007
Systeemoverzicht
Inhoud van de verpakking
Als optie verkrijgbaar
Onderdelen en knoppen
Voorzijde & bovenzijde
Achterkant
Onderkant
Knop voor 5 functies
Lampje zelfontspanner
Camerastatuslampje
Moduspictogram
Aansluiten op een voedingsbron
De geheugenkaart insteken
Instructies over hoe u de
geheugenkaart dient te gebruiken
OPNEMEN 017
LCD schermindicator
Het menu gebruiken
De opnamemodus kiezen
Modus kiezen
De modus Smart Auto gebruiken
De modus Automatisch gebruiken
De modus Programma gebruiken
De modus DUAL IS (Dual
beeldstabilisatie, Dual Image
Stabilization) gebruiken
007
007
008
008
009
010
010
011
011
011
012
014
015
018
019
019
019
020
021
021
3
Inhoudsopgave
022
023
023
025
025
025
026
027
027
027
027
029
029
031
031
033
035
035
035
036
036
037
4
Gebruik van de modus Opnamegids
Hoe gebruikt u de Beautyshot-modus
De modus Scène gebruiken
De modus Filmclip gebruiken
De filmclip zonder geluid opnemen
Pauzeren tijdens het opnemen van
een filmclip (continu-opname)
Waar u op moet letten bij het maken
van opnamen
De cameraknoppen gebruiken om
de camera in te stellen
AAN/UIT knop
SLUITER knop
ZOOM knop
Knop Info (DISP) / Omhoog
Macro / Omlaag knop
Scherpstelvergrendeling
Flitser / Links knop
Zelfontspanner / Rechts knop
MENU knop
OK-knop
Functies
Functies activeren met de MENU-knop
Belichtingscorrectie
Witbalans
038
038
040
040
041
041
042
042
043
043
044
045
046
046
047
047
INSTELLINGEN 048
048
048
048
048
048
049
049
ISO
Gezichtsherk.
Gezichtstint
Gezicht retouch
Opnamegrootte
Kwaliteit/Framesnelheid
ACB
Lichtmeting
Transportfunctie
Automatisch scherpstellen
Fotostylerkeuze
Beeld aanpassen
OIS (optische beeldstabilisatie)
Geluidsmemo
Geluidsopname
Een filmclip zonder geluid opnemen
Menu geluid
Geluid
Volume
Begingeluid
Sluitertoon
Pieptonen
AF geluid
Zelfportret
Inhoudsopgave
049
049
049
049
050
050
050
050
051
051
051
052
052
052
053
053
054
054
055
AFSPELEN 056
056
056
057
057
Instellingenmenu
Display
Language (taal)
Functiebeschrijving
Beginafbeelding
Helderh. scherm
Snel tonen
Spaarstand
Instellingenmenu
Formatteren
Resetten
De datum / tijd / datumindeling instellen
Tijdzone
Bestandsnr.
De opnamedatum afdrukken
Automatisch uitschakelen
Lampje voor automatisch scherpstellen
Het type videosignaal kiezen
USB instellen
Opnamen afspelen
Een foto weergeven
Filmclip afspelen
Functie voor opnemen van filmclip
Een geluidsopname afspelen
058
058
059
059
059
059
062
062
063
063
064
066
066
067
067
068
070
070
070
071
071
072
Een geluidsmemo afspelen
Indicator LCD-scherm
De cameraknoppen gebruiken om
de camera in te stellen
Knop Afspeelmodus
Knop Miniaturen/ Vergroting
Smart album
Knop Info (DISP) / Omhoog
Knop voor afspelen en pauzeren/
OK-knop
Knop Links / Rechts / Omlaag / MENU
Knop Verwijderen
De afspeelfunctie instellen met
behulp van het LCD-scherm
Wijzigen
Grootte wijzigen
Een opname draaien
Fotostylerkeuze
Beeld aanpassen
Tonen
De Multi diashow starten
De Multi diashow starten
Opnamen kiezen
Effecten van de Multi diashow instellen
Afspeelinterval instellen
5
Inhoudsopgave
072
072
072
073
073
074
076
077
078
078
079
079
081
082
084
SOFTWARE 087
087
088
089
091
094
095
098
6
Achtergrondmuziek instellen
Bestandopties
Opnamen verwijderen
Opnamen beveiligen
Geluidsopname
DPOF
Naar geheugenkaart kopiëren
PictBridge
PictBridge : Fotokeuze
PictBridge : Printerinstellingen
PictBridge : Reset (terugzetten)
Belangrijke informatie
Waarschuwingsindicator
Voordat u contact opneemt met het
servicecenter
Specificaties
Opmerkingen met betrekking tot software
Systeemvereisten
Over de software
De toepassingssoftware installeren
PC modus starten
De verwisselbare schijf verwijderen
Samsung Master
Het USB besturingsprogramma
voor MAC installeren
098
099
Het USB besturingsprogramma
voor MAC gebruiken
Veelgestelde vragen
Systeemoverzicht
Controleer voordat u dit product gebruikt of u over alle onderdelen beschikt. De inhoud van de verpakking kan variëren afhankelijk van de verkoopregio.
Als u een accessoire wilt aanschaffen, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Samsung-dealer of met het Samsung-servicecenter. Onderdelen en
hulpstukken hieronder geïllustreerd kunnen verschillen van de werkelijke uitvoering.
Inhoud van de verpakking
Camera
Oplaadbare batterij
AC-adapter / USB-kabel
Cameratas
AV-kabel
Camerakoord
Software CD
(zie p.88)
Snelstartgids,
Productgarantie
Als optie verkrijgbaar
SD / SDHC geheugenkaart
/ MMC(zie p.16)
7
Onderdelen en knoppen
Voorzijde & bovenzijde
Luidspreker
Sluiterknop
AAN/UIT-knop
Flitser
Zelfontspanner lamp/
AF-lamp
USB / AV / DC
aansluiting
Lens / lenskap
Microfoon
8
Onderdelen en knoppen
Achterkant
Camerastatuslampje
Zoomknop Tele(T) (Digitale zoom)
Zoomknop Wide(W) (Miniatuurmodus)
Functiekiezer
LCD-scherm
Oogje voor draagriem
Knop voor 5 functies
MENU-knop
Knop Fn / verwijderen
Knop Afspeelmodus
9
Onderdelen en knoppen
Onderkant
Knop voor 5 functies
Batterijcompartiment
Knop Info / Omhoog
Knop OK / Knop voor
afspelen/ pauzeren
Knop voor zelfontspanner/ Rechts
Knop flitser /
Links
Batterijhouder
Sleuf voor geheugenkaart
Afdekklepje batterijvak
Statiefaansluiting
Ä Om het klepje van het batterijvak te openen, schuift u dit in de
richting zoals hierboven is aangegeven.
10
Knop Macro / Omlaag
Knop voor afspelen
Onderdelen en knoppen
Moduspictogram
Lampje zelfontspanner
Pictogram
Status
Knipperen
Omschrijving
- De eerste 8 seconden knippert het lampje met
tussenpozen van 1 seconde.
- Gedurende de laatste 2 seconden knippert het lampje
snel met tussenpozen van 0,25 seconde.
Raadpleeg pagina 19 voor meer informatie over de modusinstelling
van de camera.
MODUS
Knipperen
Gedurende de laatste 2 seconden knippert het lampje
snel met tussenpozen van 0,25 seconde.
Knipperen
Na ongeveer 10 seconden wordt een foto gemaakt en 2
seconden later wordt een tweede foto gemaakt.
MODUS
Knipperen
Nadat u de sluiterknop hebt ingedrukt wordt de opname gemaakt
in overeenstemming met de beweging van het onderwerp.
PICTOGRAM
Smart Auto
Auto
Omschrijving
Ingeschakeld
Het lampje gaat aan en uit als de camera klaar is
om een foto te maken
Na het nemen van een foto
Het lampje knippert terwijl de opnamegegevens
worden opgeslagen en gaat vervolgens uit als de
camera klaar is om nog een foto te maken.
Als de batterij van de flitser
aan het opladen is
Het lampje knippert
Als de USB-kabel op een PC Het lampje gaat branden (LCD-scherm schakelt uit
is aangesloten
nadat het apparaat is geïnitialiseerd)
Gegevens naar een PC
overzetten
Als de USB-kabel op een
printer is aangesloten
Het lampje knippert
(LCD-scherm wordt uitgeschakeld)
Als de printer afdrukt
Het lampje knippert
Als de AF wordt geactiveerd
Het lampje gaat aan (Dit betekent dat de camera is
scherpgesteld op het onderwerp)
Het lampje knippert (Dit betekent dat de camera niet
is scherpgesteld op het onderwerp)
DUAL IS
Scène
Film
PICTOGRAM
Fotohulpgids Beautyshot
Camerastatuslampje
Status
Programma
MODUS
SCÈNE
Kaderlijnen
Nacht
Portret
Kinderen
Landschap
Close-up
Tekst
Zon onder
Dageraad
Tegenl.
Vuurwerk
Strand/sneeuw
PICTOGRAM
MODUS
PICTOGRAM
MODUS
Het lampje knippert
PICTOGRAM
11
Aansluiten op een voedingsbron
U dient de oplaadbare batterij (SLB-10A) die is meegeleverd met
de camera te gebruiken. Zorg ervoor dat u de batterij oplaadt
voordat u de camera gebruikt.
SLB-10A oplaadbare batterij Specificatie
Model
SLB-10A
Type
Lithium lon
Capaciteit
1050mAh
Vermogen
3.7 V
Oplaadtijd
Circa 180 minuten
Aantal opnamen en levensduur batterij: Bij gebruik van de SLB-10A
Levensduur batterij
/ Aantal opnamen
Foto
Film
Omstandigheden
Bij gebruik van een volledig opgeladen
batterij, Automatische modus, 12M per
opname, Hoge opnamekwaliteit, Interval
tussen opnamen: 30 sec. Het omschakelen
Circa 120 min./
van de zoompositie tussen Groothoek en
Circa 240 opnamen
Telelens na elke opname. De flitser voor
iedere tweede opname gebruiken. De
camera gedurende 5 minuten gebruiken en
deze dan gedurende 1 minuut uitschakelen.
Circa 110 min.
De volledig opgeladen batterij gebruiken.
640X480 opnamegrootte 30fps (frames
per seconde)
Ä Deze getallen zijn gemeten onder de standaardomstandigheden
van Samsung. De opnameomstandigheden kunnen verschillen
afhankelijk van de methoden van de gebruiker.
12
Belangrijke informatie over het gebruik van de batterij
Als de camera niet in gebruik is, schakelt u de stroom uit.
Verwijder a.u.b. de batterij als de camera gedurende langere perioden niet wordt gebruikt. In de loop der tijd kan de batterij stroom
verliezen en gaan lekken als deze in de camera wordt gelaten.
Lage temperaturen (beneden 0°C) kunnen de prestaties van de
batterijen nadelig beïnvloeden en kunnen de levensduur van de
batterijen bekorten.
De batterijen herstellen zich gewoonlijk bij normale temperaturen.
Bij langdurig gebruik van de camera kan de camerabehuizing
warm worden. Dit is volstrekt normaal.
Wanneer u de AC-adapter met de USB-kabel verbindt, kunt u deze als
AC-kabel gebruiken en hiermee de reservebatterij opnieuw opladen.
- Een gelijkstroomkabel gebruiken
: Sluit de gelijkstroom adapter aan
op de USB-kabel. Dit kan als
stroomsnoer worden gebruikt.
- Een USB-kabel gebruiken
: Verwijder de gelijkstroom adapter.
U kunt opgeslagen opnamen
naar uw PC downloaden (p.91)
of de stroomvoorziening naar uw
camera via de USB-kabel plaats
laten vinden.
Aansluiten op een voedingsbron
Belangrijke informatie over het gebruik van de USB-kabel.
Gebruik een USB-kabel die aan de specificaties voldoet.
Als de camera op de PC is aangesloten via een USB-hub:
sluit de camera direct op de PC aan.
Als de camera en andere apparaten tegelijkertijd op de PC
zijn aangesloten: verwijder het andere apparaat.
De camera niet kunnen worden gedetecteerd, wanneer u de
USB-poort aan de voorzijde van de computer gebruikt. Gebruik
in dit geval de USB-poort aan de achterzijde van de computer.
Als de USB-poort van de PC niet voldoet aan de stroomuitvoerstandaard (5V, 500mA) kan het gebeuren dat de camera niet wordt
opgeladen.
Voordat u kabels of een AC adapter erin steekt, controleert u
eerst de juiste richting. Gebruik hierbij niet teveel kracht. Dit kan
leiden tot breuk van de kabel of schade aan de camera.
Als het LED lampje van de AC oplader niet gaat knipperen na
het insteken van de oplaadbare batterij, controleer dan of de
batterij er goed in zit.
Als u de batterij oplaadt terwijl de camera is ingeschakeld, kan
de batterij niet volledig worden opgeladen. Zet de camera uit
terwijl u de batterij oplaadt.
Het oplaadlampje van de adapter
Oplaadlampje
Bezig met opladen
Hoe laadt u de oplaadbare batterij op
Het rode lampje
Opladen voltooid
Het groene lampje
Oplaadfout
Het oranje lampje is uit of knippert
Als u een volledig lege batterij plaatst om deze op te laden, dient
u de camera niet direct in te schakelen. Dit vanwege de lage
batterijcapaciteit. Laad de batterij langer dan 10 minuten op
voordat u de camera gebruikt.
Maak geen intensief gebruik van de flitser of maak geen filmclips
als een volledig lege batterij slechts gedurende korte tijd heeft
staan opladen. Zelfs als de lader is aangesloten, wordt de camera
mogelijk uitgeschakeld omdat de oplaadbare batterij weer leeg is
geraakt.
13
Aansluiten op een voedingsbron
De geheugenkaart insteken
Plaats de batterij zoals aangegeven
Plaats de geheugenkaart zoals
afgebeeld.
- Als de camera niet wordt ingeschakeld
nadat u batterijen hebt geplaatst,
controleert u of de batterijen correct
zijn geïnstalleerd (plus- en minpool).
- Schakel de camera uit voordat u
de geheugenkaart plaatst.
- Zorg dat de voorzijde van de
geheugenkaart is gericht op de
achterzijde van de camera (LCDscherm) en de kaartpinnen op de
voorzijde van de camera (lens).
- Druk als het afdekklepje van het
batterijvak is geopend het klepje
niet met geweld op het batterijvak.
Dit kan leiden tot schade aan het
afdekklepje van het batterijvak.
- Steek de geheugenkaart niet in de
verkeerde richting in. Als u dit doet
kan de ingang voor de geheugenkaart beschadigd raken.
Er zijn 4 indicatoren voor de toestand van de batterij; ze worden
getoond op het LCD-scherm.
Indicator voor
batterijstatus
Batterijstatus
De batterij is
volledig
opgeladen
Batterij bijna
Batterij bijna
leeg
leeg
(Houd nieuwe (Houd nieuwe
batterij gereed) batterij gereed)
Batterij leeg.
(Opnieuw
opladen of een
reservebatterij
gebruiken)
Ä Als u de camera en de batterij gebruikt op een plaats waar het extreem
koud of heet is, kan de batterijstatus op het LCD-scherm verschillen van
de werkelijke batterijstatus.
14
Instructies over hoe u de geheugenkaart dient te gebruiken
Zorg ervoor dat u de geheugenkaart formatteert (zie p.51) als u
een zojuist gekochte geheugenkaart voor het eerst gebruikt, of als
deze gegevens bevat die de camera niet kan herkennen, of als
deze opnamen bevat die met een andere camera zijn genomen.
Zet de camera uit als u de geheugenkaart gaat plaatsen of verwijderen.
Naarmate de geheugenkaart vaker wordt gebruikt, nemen de
prestaties uiteindelijk af. Als dit het geval is, dient u een nieuwe
geheugenkaart te kopen. Slijtage van de geheugenkaart wordt
niet gedekt door de Samsung-garantie.
De geheugenkaart is een elektronisch precisie-apparaat.
Buig de geheugenkaart niet om, laat deze niet vallen en stel deze
niet bloot aan zware druk.
Berg de geheugenkaart niet op in een omgeving met krachtige
elektronische of magnetische velden (bijvoorbeeld in de buurt van
luidsprekers of TV-toestellen).
Gebruik deze kaart niet en berg deze niet op in een omgeving
waarin sprake is van grote temperatuurschommelingen.
Zorg ervoor dat de geheugenkaart niet vuil wordt en dat deze niet in
contact komt met vloeistoffen van enigerlei aard. Als dit toch gebeurt,
dient u de geheugenkaart met een zachte doek schoon te maken.
Bewaar de geheugenkaart in de bijbehorende opberghoes als u
de kaart niet gebruikt.
Tijdens en na perioden van langdurig gebruik, kan de geheugenkaart
warm aanvoelen. Dit is volstrekt normaal.
Gebruik geen geheugenkaart die al is gebruikt in een andere
digitale camera. Om de geheugenkaart in deze camera te gebruiken
formatteert u de geheugenkaart met behulp van deze camera.
Gebruik geen geheugenkaart die is geformatteerd met een
andere digitale camera of geheugenkaartlezer.
Als het volgende aan de hand is, bestaat de kans dat de
gegevens op de geheugenkaart beschadigd raken:
- Als de geheugenkaart onjuist gebruikt wordt.
- Als de stroom wordt uitgeschakeld of de geheugenkaart wordt
verwijderd tijdens het opnemen, verwijderen (formatteren) of
lezen.
Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies
van gegevens.
Het is raadzaam belangrijke gegevens op een ander, reservemedium
op te slaan, zoals diskettes, vaste schijven, CD, enz.
Als er onvoldoende geheugen beschikbaar is:
Er verschijnt een melding [Geheugen vol] en de camera zal
niet werken. Om de hoeveelheid geheugen van de camera te
optimaliseren vervangt u de geheugenkaart of verwijdert u niet
noodzakelijke opnamen die op de geheugenkaart zijn opgeslagen.
Verwijder de geheugenkaart niet als het camerastatuslampje
knippert, omdat anders de gegevens op de geheugenkaart
beschadigd kunnen raken.
15
Instructies over hoe u de geheugenkaart dient te gebruiken
De camera is geschikt voor SD/SDHC geheugenkaarten en Multi
Media Cards (MMC).
Kaartpinnen
Schakelaar voor
schrijfbeveiliging
Label
[SD (Secure Digital) geheugenkaart]
De SD/SDHC geheugenkaart heeft een schakelaar tegen
overschrijven die voorkomt dat opnamebestanden worden verwijderd
of geformatteerd. Als u de schakelaar naar de onderkant van de
SD/SDHC-geheugenkaart toeschuift, zijn de gegevens beveiligd. Als
u de schakelaar naar de bovenkant van de SD/SDHC-geheugenkaart
toeschuift, wordt de beveiliging opgeheven.
Schuif de schakelaar naar de bovenkant van de SD/SDHCgeheugenkaart voordat u een foto maakt.
16
Als u een 1GB SD geheugenkaart gebruikt, is de opgegeven
opnamecapaciteit als volgt. Deze getallen zijn benaderingen omdat
de opnamecapaciteit kan worden beïnvloed door variabelen zoals
het onderwerp en het type geheugenkaart.
Formaat van
Superhoog
opgenomen beeld
Ongeveer
169
Ongeveer
196
Ongeveer
231
Ongeveer
FOTO
246
Ongeveer
365
Ongeveer
548
Ongeveer
986
*FILM
CLIP
Hoog
Normaal
Ongeveer
240
Ongeveer
270
Ongeveer
308
Ongeveer
328
Ongeveer
493
Ongeveer
680
Ongeveer
1095
Ongeveer
365
Ongeveer
411
Ongeveer
481
Ongeveer
519
Ongeveer
705
Ongeveer
759
Ongeveer
1232
-
-
-
-
-
-
30 fps
15 fps
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ongeveer Ongeveer
14'14"
27'59"
Ongeveer Ongeveer
45'42" 01:19'07"
De zoomknop werkt niet tijdens het opnemen van film.
De opnametijden kunnen door de zoombediening worden gewijzigd.
U kunt video’s opnemen van elk maximaal 4 GB of 2 uur.
LCD schermindicator
Het LCD-scherm toont informatie over de opnamefuncties en -keuzes.
Nr.
Omschrijving
5
Pictogram geheugenkaart
/pictogram intern geheugen
Pictogrammen
-
6
Batterij
p.14
7
Flitser
p.31
8
Zelfontspanner
p.33
9
Macro
p.29
10
Fotostylerkeuze
p.44
11
Gezichtsdetec.
p.38
OIS (optische beeldsta12
bilisatie) / Gezichtstint
Beeld aanpassen / zonder
13
geluid / Gezicht retouch
[Opname & Volledige status]
Nr.
1
2
3
4
Omschrijving
Pictogrammen
Opnamemodus
Optische / digitale zoombalk
/digitale zoomratio
Geluidsopname
Aantal resterende
opnamen
Resterende tijd
Pagina
p.19
Pagina
14
Datum / tijd
15
Waarschuwing voor
cameratrilling
p.46/40
p.45/47
40
2009/01/01 01:00 PM
p.52
p.26
16 Automatisch scherpstelkader
p.43
17
Besturingsmodus
p.43
18
Lichtmeting
p.42
p.41
19
Opnamekwaliteit/
Framesnelheid
p.27
20
Opnamegrootte
p.41
p.46
21
ISO
p.38
00001
p.16
22
Witbalans
p.37
00:00:00
p.16
23
Belichtingscorrectie
p.36
17
Het menu gebruiken
1. Zet de camera aan en druk op de MENU knop. Er wordt een menu weergegeven voor elke cameramodus.
EV
Functies
Witbalans
Geluid
ISO
Display
Gezichtsherk.
Instellingen
Fotoformaat
Kwalit.
ACB
Afsl.
Wijzigen
2. Gebruik de knoppen omhoog en omlaag om door de menu’s te navigeren.
EV
Functies
Witbalans
Geluid
ISO
Display
Gezichtsherk.
Instellingen
Druk op
de knop
OMHOOG of
OMLAAG
Fotoformaat
Volume
Functies
B.geluid
Geluid
Sl.toon
Display
Piepjes
Instellingen
AF-geluid
Zelfportret
Kwalit.
ACB
Afsl.
Afsl.
Wijzigen
Wijzigen
3. Gebruik de linker of rechter knoppen om een submenu te selecteren.
Volume
Functies
B.geluid
Geluid
Sl.toon
Display
Piepjes
Instellingen
Afsl.
Druk op de
knop LINKS of
RECHTS
Volume
:Middel
B.geluid
:Uit
Sl.toon
:1
Druk op de
knop LINKS of
RECHTS
Volume
Uit :Middel
B.geluid
:Uit
Laag
Sl.toon
Middel
:1
Hoog
:1
Piepjes
Piepjes
:1
AF-geluid
AF-geluid
:Aan
AF-geluid
Zelfportret
Zelfportret
:Aan
Zelfportret
Wijzigen
Afsl.
Terug
Terug
:Aan
:Aan
Instellen
4. Selecteer een submenu en klik de OK-knop om de instellingen op te slaan en naar het vorige venster terug te keren.
18
De opnamemodus kiezen
Modus kiezen
De modus Smart Auto gebruiken (
U kunt de moduskiezer aan de achterkant van uw camera gebruiken
om de juiste modus te selecteren.
De camera kiest automatisch de gepaste camera-instellingen
gebaseerd op een gevonden scènetype. Dit is handig als u niet
bekend bent met camera-instellingen voor verschillende scènes.
De functiekiezer gebruiken
Kies de opnamemodus door de functiekiezer naar het keuzepunt te
draaien.
Modus Filmclip
Scène modus
Smart Auto-modus
)
1. Kies de Smart Auto-modus met
behulp van de functiekiezer.
2. Er wordt automatisch een scène
geselecteerd. Het pictogram voor
de modus wordt linksboven in het
scherm weergegeven.
3. Druk op de sluiterknop om een
opname vast te leggen.
Als de camera geen scènemodus herkent, worden de
standaardinstellingen gebruikt.
Zelfs als er een gezicht wordt herkend, selecteert de camera
Keuzepunt
Modus
schoonheidopname
Auto modus
Programma modus
De modus Foto helpgids
DUAL IS (tweevoudige
beeldstabilisatie) modus
mogelijk een portretmodus, afhankelijk van de positie en de
belichting van het onderwerp.
De camera selecteert mogelijk niet de juiste scène, afhankelijk
van de omstandigheden, zoals een trillende camera, belichting en
de afstand tot het onderwerp.
De modus [Nacht] herkent scènes alleen wanneer de flits
is uitgeschakeld. De camera schakelt de modus [Statief] in
na een controle van een bepaalde periode van de opnameomstandigheden van het statief.
De modus voor statief wordt mogelijk niet door de camera
geselecteerd, afhankelijk van beweging van het voorwerp,
ongeacht of u een statief gebruikt.
19
De opnamemodus kiezen
Elke scène wordt herkend bij de volgende omstandigheden:
[Landschap]
20
(
) : Voor buitenopnames
[Wit]
(
) : Bij opnames in een erg heldere omgeving
[Nacht]
(
) : Bij opnames ‘s nachts
[Nacht-portret]
(
) : Bij opnames van mensen in een duistere buitenomgeving
[Tegenlicht]
(
) : Bij een opname met tegenlicht zonder
portret
[Tegenlicht-portret] (
) : Bij een portretopname met tegenlicht
[Portret]
(
) : Bij een portretopname
[Macro]
(
) : Bij opnames in close-up
[Macro-tekst]
(
) : Bij tekstopnames in close-up
[Statief]
(
) : Bij opnames zonder beweging met het
statief
[Actie]
(
) : Bij opnames met een onderwerp dat
vaak beweegt
De modus Automatisch gebruiken (
)
Kies deze modus voor het snel en gemakkelijk nemen van foto’s
waarbij u zelf zo min mogelijk hoeft in te stellen.
1. Plaats de batterijen (p.14). Zorg
ervoor dat deze in de juiste richting
zitten (+ / -).
2. Plaats eventueel de geheugenkaart
(p. 14). Aangezien deze camera een
intern geheugen van 31MB heeft, hoeft
u geen geheugenkaart te plaatsen. Als
geen geheugenkaart is geplaatst, wordt een opname in het interne
geheugen opgeslagen. Als wel een geheugenkaart is geplaatst,
wordt een opname op de geheugenkaart opgeslagen.
3. Sluit het afdekklepje van het batterijvak.
4. Druk op de knop aan/uit om de camera aan te zetten.
5. Kies de modus Automatisch door op de MENU knop te drukkken.
6. Richt de camera op het onderwerp en stel de compositie
samen door het LCD-scherm te gebruiken.
7. Druk op de sluiterknop om de foto te maken.
Als het kader voor automatische scherpstelling rood wordt
wanneer u de sluiterknop halverwege indrukt, betekent dit dat u
niet kunt scherpstellen op het onderwerp. Als dit het geval is, is
de camera niet in staat om een opname scherp vast te leggen.
Houd uw vingers niet op de lens of de flitser als u een foto
maakt.
De opnamemodus kiezen
De modus Programma gebruiken (
)
Als u de automatische modus selecteert, kiest de camera zelf de
optimale instellingen. U kunt nog altijd alle functies handmatig
aanpassen, met uitzondering van de diafragmawaarde en de
sluitertijd.
1. Kies de modus Programma door op de
MENU knop te drukken (p.19).
2. Druk op de menuknop om geavceerde
functies in te stellen.
De modus DUAL IS (Dual beeldstabilisatie, Dual Image Stabilization) gebruiken (
)
Deze modus zal het effect van het trillen van de camera verminderen en u erbij
helpen om een goed belichte opname in donkere omstandigheden te krijgen.
1. Kies de DUAL IS modus met behulp
van de functiekiezer (p.19)
2. Richt de camera op het onderwerp en
stel de opname samen door het
LCD-scherm te gebruiken.
3. Druk op de Sluiterknop om een
opname te maken.
Zaken om op te letten wanneer u de DUAL IS-modus gebruikt
Zie p. 35 voor nadere details.
1. De digitale zoom functioneert niet in de DUAL IS-modus.
2. Als de lichtomstandigheden feller zijn dan fluorescerende
lichtomstandigheden schakelt de DUAL IS niet aan.
3. Als de lichtomstandigheden donkerder zijn dan fluorescerende
lichtomstandigheden wordt de indicator voor het trillen van de camera
( Ã ) getoond. Voor de beste resultaten neemt u uitsluitend foto’s in
omstandigheden waarbij de indicator voor het trillen van de camera
( Ã ) niet wordt getoond.
4. Als het onderwerp beweegt kan de uiteindelijke opname wazig zijn.
5. Aangezien de DUAL IS de digitale processor van de camera gebruikt,
kan het bij opnamen die met DUAL IS worden gemaakt iets langer
duren voordat de camera ze verwerkt heeft.
21
De opnamemodus kiezen
Gebruik van de modus Opnamegids (
Functies die beschikbaar zijn in de opnamegids
)
Functie die kan worden gebruikt als scherpstellen moeilijk is
Functie die kan worden gebruikt als het fotovenster trilt
Functie die kan worden gebruikt als u in het donker opnamen maakt
Functie die kan worden gebruikt als u de helderheid van de foto aanpast
Functie die kan worden gebruikt als u de kleur van de foto aanpast
Helpt u om de juiste opnamemethode te leren, inclusief oplossingen
voor mogelijke problemen die zich tijdens het maken van opnamen
kunnen voordoen, en stelt de gebruiker in staat om het maken van
opnamen te oefenen
Fotohulpgids
Fotohulpgids
Fotohulpgids
Functies om opname scherp te stellen
Functies voor beeldstabilisatie als camera trilt
Functies voor aanpassen slechte belichting
Functies om helderheid aan te passen
Functies om kleuren aan te passen
Fotohulpgids
Functies om opname scherp te stellen
Druk op de knop
Links/Rechts
Druk op de OK-knop
Wijzigen
Sluiterknop half indrukken voor scherpstellen
Scherpstellen 80 cm of verder
Scherpstellen 80 cm of dichterbij
Scherpstellen op gezichten
Terug
Druk op de knop
Links/Rechts
Druk op de OK-knop
Wijzigen
1/2
Stel scherp op het onderwerp door
ontspanknop half in te drukken.
- Groen: scherpstellen gelukt
- Rood: scherpstellen mislukt
Terug
Oefenen
Druk op de knop
Omhoog
Op de knop Omhoog/
Omlaag drukken
Fotohulpgids
De sluiterknop indrukken
Gidslijst
Druk op de
ontspanknop om deze
functie uit te proberen
Druk op de OK-knop
Gidslijst
[Functie die kan worden gebruikt als scherpstellen moeilijk is]
22
2/2
Als scherpst. lukt ontspanknop
geheel indr. om foto te maken. Als
scherpst. mislukt, ontspanknop
weer half indrukken
Terug
Oefenen
De opnamemodus kiezen
Hoe gebruikt u de Beautyshot-modus (
De scènestanden staan hieronder vermeld.
)
Neem een foto van portretten door opties in te stellen die
oneffenheden op het gezicht verwijderen.
1. Kies de Beautyshot-modus met behulp
van de functiekiezer. (p.19)
2. Druk in het menu [Functies] op de knop
Omhoog/Omlaag om [Gezichtstint] of
[Gezicht retouch] te selecteren.
3. Druk op de knop Links/Rechts om het
gewenste niveau van [Gezichtstint] of
[Gezicht retouch] te selecteren. En druk vervolgens op de knop
OK.
4. Druk op de sluiterknop om opnamen te maken.
[Kaderlijnen]
(
) : Gebruik deze modus wanneer u iemand
anders een foto wilt laten nemen vanuit
een door u gekozen hoek.
[Nacht]
(
[Portret]
(
[Kinderen]
(
) : Om een foto van snel bewegende objecten te maken, bijvoorbeeld kinderen.
) : Deze modus kunt u gebruiken voor het
maken van opnamen ‘s nachts of onder
andere donkere omstandigheden
) : Om een foto van een persoon te maken.
[Landschap]
(
) : Om foto’s van een landschap in de verte te maken.
[Close-up]
(
) : Close-up opnamen voor kleine objecten
zoals planten en insecten.
Gebruik dit menu om eenvoudig de optimale instellingen voor een
veelheid aan opnamesituaties te kiezen.
[Tekst]
(
) : Gebruik deze modus om een opname
van een document te maken.
1. Selecteer de nachtscène modus met
gebruik van de Functiekiezer. (p.19)
2. Richt de camera op het onderwerp
en stel de opname samen door het
LCD-scherm te gebruiken.
3. Druk op de sluiterknop om een
opname vast te leggen.
[Zon onder]
(
) : Om foto’s van de zonsondergang te
maken.
[Dageraad]
(
) : Om foto’s van zonsopgang te maken.
[Tegenl.]
(
) : Opname zonder schaduwen die worden
veroorzaakt door tegenlicht.
[Vuurwerk]
(
) : Voor het maken van vuurwerkopnamen.
[Strand/sneeuw]
(
) : Opnamen van zee, meer of strand of
voor opnamen in de sneeuw.
De modus Scène gebruiken (
)
Kaderlijnen: Sluiter
23
De opnamemodus kiezen
Ŷ De modus [Kaderlijnen] gebruiken
Gebruik de [Kaderlijnen]modus indien u iemand anders een foto wilt laten
nemen vanuit een door u gekozen hoek.
1. Neem een foto vanuit een door u
gekozen hoek.
- Een aanduiding verschijnt rond de
zijkanten van de foto.
Kader annuleren: OK
Gids
2. Vervolgens kan een andere
persoon de foto nemen door de
randen van de te nemen foto met
de aanduiding van de zijkanten
van het venster te liniëren.
Kader annuleren: OK
Kader annuleren: OK
24
Ŷ De modus [Lange sluitert] gebruiken
Deze camera past de waarden van de sluitertijd en het diafragma
automatisch aan op de opnameomgeving. In de scènemodus Nacht kunt
u de waarden van de sluitertijd en het diafragma evenwel naar uw eigen
voorkeur instellen.
Het wijzigen van de sluitertijd en diafragmawaarde
1. Kies de scènemodus [Nacht]. (p.23)
2. Druk op de Fn knop en het menu
langdurige sluiter wordt getoond.
3. Configureer de lange sluitertijd met de
5-functies knop.
4. Druk de Fn knop nogmaals in. De
waarde die u instelt wordt opgeslagen en de modus verspringt naar de
scènemodus [Nacht].
3.5
1S
Lange sluitert
Afsl.
Verpl.
De opnamemodus kiezen
De modus Filmclip gebruiken (
)
Een filmclip kan worden opgenomen zolang als de beschikbare
opnametijd van de geheugencapaciteit dit toelaat.
1. Kies de modus Filmclip met behulp van de
functiekiezer. (Het pictogram voor de modus
Filmclip en de beschikbare opnametijd
worden weergegeven op het LCD-scherm.)
2. Richt de camera op het onderwerp en
stel de opname samen door het
LCD-scherm te gebruiken.
3. Druk eenmaal op de sluiterknop om filmclips op te nemen zolang
de beschikbare opnametijd dit toelaat. Filmclips worden nog steeds
opgenomen als de sluiterknop wordt losgelaten. Als u de opname wilt
stoppen drukt u nogmaals op de sluiterknop.
Ä Opnamegrootte en -type staan hieronder vermeld.
- Opnamegrootte
: 640x480, 320x240 (door gebruiker te kiezen)
- Filmclip bestandstype : AVI (MJPEG)
- Frameratio
: 30FPS, 15FPS (door gebruiker te kiezen)
De filmclip zonder geluid opnemen
U kunt de filmclip opnemen zonder geluid.
Stap 1 t/m 3 zijn gelijk aan die voor de
modus FILMCLIP.
4. Druk op de Menu knop.
5. Druk op de knop Omhoog/Omlaag en
selecteer het [Functies] menu en klik op
de rechter knop.
6. Selecteer het menu [Spraak] door op de knop Omhoog/Omlaag
te drukken en druk op de knop OK.
7. Kies het menu [Uit] door op de knop Links/Rechts te drukken.
8. Druk op de OK-knop. U kunt een filmclip zonder geluid opnemen.
Ä Zie p. 47 voor nadere details.
Pauzeren tijdens het opnemen van een filmclip
(continu-opname)
Met deze camera kunt u tijdelijk stoppen bij ongewenste scènes
tijdens het opnemen van een filmclip. Als u deze functie gebruikt
kunt u uw favoriete scènes voor een filmclip samenstellen zonder
dat u meerdere filmclips hoeft te maken.
Een continu-opname maken
De stappen 1 en 2 zijn dezelfde als die
voor de modus FILMCLIP.
3. Druk op de sluiterknop en filmclips
worden opgenomen zolang als de
Stop
Opnemen
beschikbare opnametijd dit toelaat.
Filmclips worden nog steeds opgenomen als de sluiterknop
wordt losgelaten.
4. Druk op de OK-knop om de opname te pauzeren.
5. Druk nogmaals op de OK-knop om met de opname verder te
gaan.
6. Als u de opname wilt stoppen drukt u nogmaals op de sluiterknop.
25
Waar u op moet letten bij het maken van opnamen
Als u de sluiterknop tot halverwege indrukt.
Druk de sluiterknop zachtjes in om scherp te stellen en het opladen
van de batterij voor de flitser te bevestigen. Druk de sluiterknop
volledig in om de foto te maken.
[half op de sluiterknop drukken]
[Druk op de sluiterknop]
De beschikbare geheugencapaciteit kan variëren al naar gelang
de opnameomstandigheden en camerainstellingen.
Als de flitser is uitgeschakeld, de modus Langzame synchronisatie, of de DUAL IS-modus is ingeschakeld bij weinig licht, wordt
mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera
( Ã ) weergegeven op het LCD-scherm. Gebruik in dat geval een
statief, zet de camera op een stabiele ondergrond, of schakel over
naar de modus flitsopname.
Tegen het licht in opnamen maken: Neem geen foto’s recht in de
zon. Als u dit toch doet, wordt de
foto zwart. Als u een opname wilt
maken tegen de zon in, gebruikt u
de instelling [Tegenlicht] in de
opnamemodi scène (zie pagina 23),
aanvullende flitser (zie pagina 32),
spot lichtmeting (zie pagina 42),
belichtingscorrectie (zie pagina 36)
of de ACB functie (zie pagina 42).
26
Vermijd het afdekken van de lens of de flitser als u een
opname maakt.
Stel de opname samen met behulp van het LCD-scherm.
Onder bepaalde omstandigheden bestaat de kans dat het
systeem voor scherpteregeling niet werkt zoals verwacht:
- Bij het fotograferen van een onderwerp met weinig contrast.
- Als het onderwerp sterk reflecteert of glanst.
- Als het onderwerp met hoge snelheid beweegt.
- Als er sprake is van sterke lichtweerkaatsing of als de achtergrond
helverlicht is.
- Bij een onderwerp met alleen horizontale lijnen of een heel
smal onderwerp (zoals een stok of een vlaggenmast).
- Als de omgeving donker is.
De cameraknoppen gebruiken om de
camera in te stellen
U kunt de functie voor de opnamemodus instellen met behulp van
de cameraknoppen.
AAN/UIT-knop
Wordt gebruikt voor het in- en uitschakelen
van de camera. Als de camera gedurende
de ingestelde tijd niet wordt gebruikt, wordt
automatisch de stroom uitgeschakeld om de
batterijen te sparen. Raadpleeg pagina 53
voor meer informatie over de functie voor
automatisch uitschakelen.
SLUITER knop
Gebruikt voor het maken van opnamen (beeld of spraak) in de
OPNAME modus.
In FILMCLIP modus
Als de sluiterknop volledig wordt ingedrukt,
wordt het opnemen van de filmclip gestart.
Als u één maal op de sluiterknop drukt,
wordt een filmclip opgenomen zolang de
beschikbare opnametijd in het geheugen
dit toelaat. Als u de opname wilt stoppen
drukt u nogmaals op de sluiterknop.
ZOOM knop
Als het menu niet wordt weergegeven,
werkt de knop als knop voor OPTISCHE
ZOOM of DIGITALE ZOOM.
Deze camera heeft een functie voor 5X
optisch en 5X digitaal zoomen. Als u
beide tegelijkertijd gebruikt krijgt u een
totale zoomratio van 25X.
TELE Zoom
Optische TELE zoom : De ZOOM T knop indrukken. Hiermee kunt
u inzoomen op het onderwerp waardoor dit
dichterbij lijkt.
Digitale TELE zoom : Als de maximale (5X) optische zoom wordt
gekozen, wordt de digitale zoom-software
geactiveerd als u de ZOOM T knop indrukt.
Als u de ZOOM T knop loslaat, stopt het
digitale zoomen op de gewenste instelling.
Als eenmaal de maximale digitale zoom
(5X) bereikt is, heeft het indrukken van de
ZOOM T knop geen effect.
De ZOOM
T knop
indrukken
De ZOOM
T knop
indrukken
In de modus FOTO
Als u de sluiterknop half indrukt, wordt de functie automatisch
scherpstellen geactiveerd en wordt de toestand van de flitser
gecontroleerd. Als u de sluiterknop volledig indrukt wordt een foto
gemaakt en opgeslagen. Als u het opnemen van een geluidsmemo
kiest, begint de opname nadat de camera klaar is met het opslaan
van fotogegevens.
[WIDE-zoom]
[TELE-zoom]
[Digitale zoom 5,0X]
27
ZOOM knop
WIDE Zoom
Optische GROOTHOEK zoom : De ZOOM W knop indrukken.
Hiermee kunt u uitzoomen op het
onderwerp waardoor dit verderaf
lijkt. Als u continu op de knop ZOOM
W drukt, wordt de camera ingesteld
op de minimale zoominstelling. De
afstand tussen camera en onderwerp
lijkt dan het grootst.
Druk op
de ZOOM
W knop
[TELE-zoom]
Druk op
de ZOOM
W knop
[Optische zoom 2X]
[WIDE-zoom]
Digitale GROOTHOEK zoom : Als de digitale zoomfunctie actief is,
kunt u de digitale zoomfactor stapsgewijs verkleinen door op de knop
Optische zoom
ZOOM W te drukken. Het loslaten
van de ZOOM W knop stopt het
digitaal inzoomen. Als u op de knop
Digitale zoom
ZOOM W drukt, wordt eerst de
digitale en vervolgens de optische
zoomfactor verkleind totdat de minimale instelling is bereikt.
Druk op
de ZOOM
W knop
Druk op
de ZOOM
W knop
[Digitale zoom 5,0X]
28
[TELE-zoom]
[WIDE-zoom]
Het verwerken van opnamen die zijn gemaakt met behulp van
de digitale zoomfunctie duurt mogelijk iets langer.
Als de Zoom-knoppen tijdens het maken van een filmclip worden
ingedrukt, wordt geen stem opgenomen.
Het gebruik van de digitale zoomfunctie kan leiden tot een
lagere beeldkwaliteit.
Als u een opname met digitale zoom beter wilt bekijken, drukt u
de sluiterknop half in tot de positie voor de maximale optische
zoom en drukt u nogmaals op de zoomknop T.
De digitale zoom kan niet worden geactiveerd in sommige
scènestanden (nachtopname, kinderen, tekst, close-up,
vuurwerk), de DUAL IS-modus, de modus filmclip, en bij
gezichtsdetectie.
Zorg ervoor dat u de lens niet aanraakt om het nemen van een
onduidelijke opname alsmede het mogelijk slecht functioneren
van de camera te voorkomen. Als de opname vaag is zet u de
camera uit en weer aan om de lenspositie aan te passen.
Druk niet op de lens aangezien hierdoor een storing in de camera
kan optreden.
Als de camera is ingeschakeld, mag u de bewegende delen van
de cameralens niet aanraken omdat dit tot vage en onheldere
opnamen kan leiden.
Zorg ervoor dat u de lens niet aanraakt als u de zoom knop
bedient.
Knop Info (DISP) / Omhoog
Macro (
Als het menu wordt getoond, functioneert de knop Omhoog als
een richtingsknop. Als u deze knop in de opname- en afspeelmodi
indrukt, wordt informatie over de opname getoond.
Als het menu wordt getoond, functioneert de knop Omlaag als een
richtingsknop. Als het menu niet wordt getoond, kunt u de MACRO
(
) / OMLAAG knop gebruiken om macro-opnamen te maken.
Het afstandsbereik staat op de volgende pagina vermeld. Druk op
de Macro-knop totdat de indicator van de gewenste macro-modus
op het LCD-scherm verschijnt.
[Opnamescherm]
) / Omlaag knop
[Informatiescherm]
[Automatisch scherpstellen]
[Automatische macro (
[Macro (
)]
)]
29
Macro (
) / Omlaag knop
Types scherpstelstanden en scherpstelbereik
(W: Groothoek, T : Telelens)
Modus
Scherpstellen
Automatisch (
Automatische macro (
Modus
macro (
W : 10 ~ 80
T : 50 ~ 80
Instelbereik
Modus
Scherpstellen
Instelbereik
W : 10 ~ Oneindig
T : 50 ~ Oneindig
)
)
Macro
o
o
o
o
o
o
Modus
Scène
Automatische macro
Macro
Normaal
o
o
o
W : 80 ~ Oneindig
T : 80 ~ Oneindig
o
o
Als de macro-modus is gekozen, moet u voorkomen dat de
o
camera trilt.
50 cm (telelens zoom) in de macro-modus, kiest u de modus
FLITSER UIT.
o
o
Normaal
Als u een opname maakt binnen 40 cm (groothoek-zoom) of
Normaal
o
o
)
W : 80 ~ Oneindig
T : 80 ~ Oneindig
DUAL IS-modus (
Automatische macro (
Normaal
Normaal
)
Automatische macro
o
W : 80 ~ Oneindig
T : 80 ~ Oneindig
Programma (
Scherpstellen
Beschikbare scherpstelmethode, naar opnamemodus
( o : Kiesbaar, : Oneindig scherpstelbereik)
Modus
)
)
W : 10 ~ Oneindig
T : 50 ~ Oneindig
Instelbereik
(Eenheid: cm)
o
o
o
o
o
30
Scherpstelvergrendeling
Flitser (
Om scherp te stellen op een onderwerp dat zich niet in het midden
van de foto bevindt, gebruikt u de scherpstelvergrendeling.
Als u op de knop LINKS drukt terwijl het
menu wordt weergegeven op het
LCD-scherm, wordt de cursor verplaatst
naar het linker tabblad.
Als het menu niet wordt weergegeven
op het LCD-scherm, fotografeert de
knop LINKS als FLITSER-knop ( ).
De scherpstelvergrendeling gebruiken
1. Zorg ervoor dat het onderwerp zich in het midden van het
scherpstelkader bevindt.
2. Druk de Sluiterknop tot halverwege in. Als het groene
automatische scherpstelkader oplicht, betekent dit dat de
camera scherpgesteld is op het onderwerp. Wees voorzichtig
dat u de Sluiterknop niet geheel indrukt, om te voorkomen dat
u onbedoeld een foto maakt.
3. Met de Sluiterknop nog altijd tot halverwege ingedrukt, beweegt
u de camera om uw foto opnieuw naar wens samen te stellen,
en vervolgens drukt u de Sluiterknop volledig in om de foto te
maken. Als u uw vinger van de Sluiterknop afhaalt, wordt de
scherpstelvergrendeling beëindigd.
) / Links knop
[Automatisch flitsen selecteren]
De flitsmodus selecteren
1. Kies een gewenste opnamemodus, behalve de [Film]-modus en
de [DUAL IS]-modus. (p.19)
2. Druk op de flitserknop totdat de gewenste indicator voor de
flitsermodus wordt weergegeven op het LCD-scherm.
3. Er wordt een indicator voor de flitsermodus weergegeven op
het LCD-scherm. Gebruik de juiste flitsmodus voor de omgeving
waarin u werkt.
Flitsbereik
(Eenheid: m)
Normaal
1. Het beeld dat u
wilt opnemen.
2. Druk de
Sluiterknop in tot
halverwege en
stel scherp op
het onderwerp.
3. Pas de compositie
aan en druk de
Sluiterknop
volledig in.
ISO
AUTO
Macro
Automatische macro
GROOTHOEK
TELELENS
GROOTHOEK
TELELENS
GROOTHOEK
TELELENS
0.8~4.0
0.8~3.0
0.4~0.8
0.5~0.8
0.4~4.0
0.5~3.0
31
Flitser (
) / Links knop
Indien u de sluiterknop indrukt nadat u de flitser heeft gekozen,
gaat de eerste flits af om de opnameomstandigheden te controleren
(flitsbereik en stroomverbruik van de flitser). Beweeg de camera niet
totdat de tweede flits afgaat.
Als u veelvuldig gebruik maakt van de flitser, raken de batterijen
sneller uitgeput.
Onder normale gebruiksomstandigheden duurt de oplaadtijd
van de flitser minder dan 4 seconden. Als de batterij zwak is,
zal de oplaadtijd langer zijn.
In de DUAL IS-modus, de [Landschap], [Close-up], [Tekst],
[Zon onder], [Dageraad], [Vuurwerk] scènestanden en de filmclipmodus functioneert de flitser niet.
Neem foto’s binnen het flitsbereik.
De beeldkwaliteit wordt niet gegarandeerd als het onderwerp
zich te dichtbij bevindt of sterk reflecteert.
Als u een opname met de flitser maakt bij weinig licht kan er een
witte vlek op de gemaakte opname staan. De witte vlek wordt
veroorzaakt door de reflectie van de flitser met atmosferische
stofdeeltjes.
Indicator flitsermodus
Pictogram
Flitsmodus
Automatisch
flitsen
Automatisch
flitsen en
voorkomen van
rode ogen
Als een voorwerp of de achtergrond donker
is, wordt automatisch de flitser van de camera
gebruikt en wordt het rode ogen-effect beperkt
door het gebruik van de functie voor voorkomen
van rode ogen.
Invulflits
De flitser gaat af ongeacht de hoeveelheid
licht die beschikbaar is. De intensiteit van de
flitser kan worden geregeld, afhankelijk van de
opnamecondities. Hoe helderder de achtergrond
of het onderwerp is, hoe zwakker de flits.
Langzame
synchronisatie
De flitser werkt in combinatie met een lage
sluitertijd om de juiste belichting te krijgen. Wanneer u een opname maakt bij weinig licht, wordt
mogelijk de waarschuwingsindicator voor het
trillen van de camera ( Ã ) weergegeven op
het LCD-scherm.
Rode ogen
correctie
Flitser uit
32
Omschrijving
Als het voorwerp of de achtergrond donker is,
wordt automatisch de flitser van de camera
gebruikt.
Als een opname met “rode ogen” wordt gevonden, zal deze modus het effect van rode ogen
automatisch verminderen.
De flitser gaat niet af. Selecteer deze modus bij
het maken van opnamen op plaatsen of in situaties waarin het gebruik van de flitser verboden is.
Wanneer u een opname maakt bij weinig licht,
wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor
het trillen van de camera ( Ã ) weergegeven
op het LCD-scherm.
Flitser (
) / Links knop
Zelfontspanner (
Beschikbare flitsermodus, per opnamemodus
( o : Kiesbaar)
MODUS
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
) / Rechts knop
Als u op de knop Rechts drukt terwijl het menu wordt weergegeven
op het LCD-scherm, wordt de cursor verplaatst naar de rechter tab.
Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, werkt de
knop RECHTS als knop voor de ( ) zelfontspanner. Deze functie
wordt gebruikt als de fotograaf een foto van zichzelf wil maken.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
SCÈNE
MODUS
o
o
o
o
o
o
o
o
Als u de knop voor de zelfontspanner gebruikt terwijl de
zelfontspanner actief is, wordt de zelfontspanner uitgeschakeld.
Gebruik een statief om te voorkomen dat de camera trilt.
In de modus Filmclip werkt alleen de zelfontspanner voor
10 seconden.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Het pictogram voor Smart Auto flash (
modus [Smart Auto].
) verschijnt in de
33
Zelfontspanner (
) / Rechts knop
De zelfontspanner selecteren
Bewegingstimer
1. Kies een Opnamemodus behalve de modus
Geluidsopname (p.19)
Beweging
De sluiterknop indrukken nadat de
bewegingstimer is ingesteld
De beweging van het onderwerp
detecteren
2. Druk op de knop ZELFONTSPANNER/RECHTS
( ) totdat de gewenste modusindicator wordt
weergegeven op het LCD-scherm. Het pictogram
10 seconden, 2 seconden, dubbele zelfontspanner,
of bewegingstimer verschijnt op het LCD-scherm.
Er is geen beweging geconstateerd
[De zelfontspanner voor
10 seconden selecteren]
Zelfontspanner modusindicator
Modus
Omschrijving
10SEC
Na het indrukken van de sluiterknop wordt 10 seconden
zelfontspanner gewacht voordat de foto wordt gemaakt.
2SEC
Na het indrukken van de sluiterknop wordt 2 seconden
zelfontspanner gewacht voordat de foto wordt gemaakt.
Na ongeveer 10 seconden wordt een foto gemaakt en 2
seconden later wordt een tweede foto gemaakt. Als de
Dubbele
flitser wordt gebruikt, kan de 2 seconden-zelfontspanner
zelfontspanner
langer dan 2 seconden worden vertraagd. afhankelijk van
de oplaadtijd van de flitser.
Bewegingstimer
34
Knipperen (1 seconde interval)
Knipperen (0,25 seconde interval)
Inschakelen en de opname wordt
na 2 seconden gemaakt.
Om de bewegingstimer te gebruiken, voert u de volgende stappen
uit: (geldt niet voor modus filmclip)
3. Als u op de Sluiterknop drukt, wordt de
opname gemaakt nadat de ingestelde tijd is
verstreken
Pictogram
Pictogram & zelfontspannerlampje
Gedurende 6 seconden nadat de sluiterknop is ingedrukt,
detecteert de camera de beweging van het onderwerp.
De foto wordt gemaakt als de beweging is gestopt.
De bewegingstimer kiezen De sluiterknop indrukken De
compositie bevestigen (binnen 6 sec.)*1 Het detecteren beginnen
(wapper met uw handen)*2 De detectie stopzetten (niet bewegen)
Een foto maken (na 2 sec.).
*1: De camera detecteert de beweging van het onderwerp 6 seconden nadat de sluiterknop
is ingedrukt; daarom dient u de compositie binnen 6 seconden te bevestigen.
*2: Beweeg uw lichaam of handen volledig.
In de volgende situaties is het mogelijk dat de bewegingstimer niet
functioneert.
De afstand om scherp te stellen is meer dan
Het detectiebereik van
3 m.
de bewegingstimer
De belichting is te helder of donker
Bij tegenlicht.
De beweging is te gering
De beweging wordt gedetecteerd buiten
het centrale gebied (50%) van de sensor
waar de beweging wordt herkend.
Als de camera gedurende 30 seconden geen
enkele beweging waarneemt, of als de camera
na het bewegen geen stilte waarneemt
MENU knop
Functies (
- Als u op de knop MENU drukt, wordt een menu gerelateerd aan
iedere cameramodus op het LCD-scherm weergegeven. Als u
nogmaals op deze knop drukt, wordt het LCD-scherm in de
beginstand gezet.
- Een menu-optie kan worden getoond als de volgende items zijn
gekozen. Er is geen menu beschikbaar als de modus Geluidsopname
is geselecteerd.
Ga naar het menu dat de functies activeert, of de Fn-knop, om de onderstaande menu’s te tonen:
Modus
EV
Functies
Witbalans
Geluid
ISO
Display
Gezichtsherk.
Instellingen
Fotoformaat
Kwalit.
[Druk op knop MENU]
ACB
Afsl.
[Menu uit ]
Wijzigen
[Menu aan ]
(Functies)
OK-knop
- Als u op deze knop drukt terwijl het menu wordt weergegeven op
het LCD-scherm, wordt de cursor verplaatst naar het submenu of
wordt uw invoer bevestigd.
EV
Functies
Witbalans
[Druk op de
OK-knop]
Witbalans
ISO
Display
Gezichtsherk.
Gezichtsherk.
Fotoformaat
Fotoformaat
ISO
Kwalit.
Kwalit.
Wijzigen
Beschikbare modus
Pagina
EV
p.36
Witbalans
p.37
ISO
p.38
Gezichtsherk.
p.38
Gezichtstint
p.40
Gezicht retouch
p.40
Fotoformaat / Filmformaat
p.41
Kwalit. / Framesnelheid
p.41
ACB
p.42
L.meting
p.42
Snelheid
p.43
Autom. focus
p.43
Fotostylerkeuze
p.44
Beeld aanpassen
p.45
OIS
p.46
Spraak
p.46
ACB
ACB
Afsl.
Menu
EV
Geluid
Instellingen
)
Afsl.
Terug
35
Functies (
)
Functies activeren met de MENU-knop
1. Druk op de MENU knop in een beschikbare modus.
2. Druk op de knop Omhoog/Omlaag en selecteer het [Functies]
menu en klik op de rechter/OK-knop.
Functies
EV
EV
Witbalans
Witbalans
Geluid
ISO
Display
Gezichtsherk.
Instellingen
Fotoformaat
Kwalit.
Deze camera past de belichting automatisch aan de situatie van
het omgevingslicht aan.
U kunt met het menu [EV] ook de belichtingswaarde selecteren.
Gezichtsherk.
Fotoformaat
Kwalit.
ACB
ACB
Afsl.
Belichtingscorrectie
ISO
Rechter/OKknop
Wijzigen
Afsl.
Terug
3. Selecteer de gewenste optie door op de knop omhoog/omlaag
te drukken en druk vervolgens op de knop OK.
EV
EV
Witbalans
Witbalans
ISO
ISO
Knop Omhoog/
Omlaag
Gezichtsherk.
Fotoformaat
Kwalit.
Gezichtsherk.
Fotoformaat
Kwalit.
ACB
Afsl.
ACB
Terug
Afsl.
Terug
4. Selecteer de gewenste optie door op de knop Links/Rechts te
drukken en druk vervolgens op de knop OK.
Witbalans
Terug
Daglicht
Verpl.
Terug
Belichtingscorrectie
1. Klik op de Omhoog/Omlaag-knop uit het
EV
Functies activeren om [EV] te selecteren
).
(
2. Gebruik de knoppen LINKS en
RECHTS om de gewenste factor voor
belichtingscorrectie in te stellen.
Terug
Verpl.
3. Druk op de OK-knop. De waarde die u
instelt wordt opgeslagen en de instellingsmodus belichtingscorrectie wordt afgesloten. Als u de belichtingswaarde wijzigt,
wordt de belichtingsindicator (
) weergegeven aan de
onderzijde van het LCD-scherm.
Ä Een negatieve belichtingscorrectiewaarde vermindert de
belichting. Let erop dat een positieve belichtingscorrectiewaarde de belichting verhoogt en dat het LCD-scherm wit zal
zijn, of dat u geen goede foto’s krijgt.
Knop Links/
Rechts
36
Gebruik de Fn-knop op de achterzijde van de camera om de menu’s
te tonen die vaak gebruikte functies sneller activeren.
Verpl.
Functies (
)
De persoonlijke witbalans gebruiken
Witbalans
De witbalansinstelling maakt het u
mogelijk de kleuren meer natuurlijk
te doen lijken.
Witbalans
Terug
Modus
Auto witbalans
Pictogram
De witbalansinstellingen kunnen licht variëren afhankelijk van de
opnameomgeving. U kunt de meest geschikte witbalansinstelling
kiezen voor een bepaalde opnameomgeving door de persoonlijke
witbalans in te stellen.
Verpl.
Omschrijving
De camera selecteert automatisch de juiste
witbalans, afhankelijk van de omgevingsverlichting.
Daglicht
Voor opnamen buitenshuis.
Bewolkt
Voor het maken van opnamen bij een bewolkte,
donkere lucht.
TL-licht H
Voor het maken van opnamen overdag bij
tl-verlichting.
TL-licht L
Voor het maken van opnamen bij wit
tl-licht.
Kunstlicht
Voor het maken van opnamen bij kunstlicht
(gewone gloeilamp).
Aangep. instelling
1. Kies de optie AANGEPAST (
)van de
witbalans en plaats een vel wit papier
voor de camera, zodat het LCD-scherm
uitsluitend de kleur wit laat zien.
2. OK-knop
: kiest de vorige
aangepaste witbalans.
Sluiterknop : slaat de nieuwe
aangepaste witbalans op.
Wit papier
- De waarde voor de aangepaste witbalans wordt toegepast
vanaf de volgende opname die u maakt.
- De door de gebruiker ingestelde witbalans blijft van kracht
totdat deze wordt overschreven.
Hiermee kunt u de witbalans instellen afhankelijk
van de opnamecondities.
Ä De kleuren van de opgenomen beelden kunnen veranderen
afhankelijk van het beschikbare licht.
37
Functies (
)
ISO
Gezichtsherk.
U kunt de ISO gevoeligheid instellen als u foto’s maakt.
De snelheid of specifieke lichtgevoeligheid wordt in ISO getallen aangeduid.
Indien u gezichtsdetectie-opties gebruikt
kan uw camera menselijke gezichten
detecteren. Bij het scherpstellen op een
menselijk gezicht wordt ook de helderheid
van het gezicht aangepast. U kunt ook
natuurlijke gezichtsuitdrukkingen vastleggen door zelfportret, glimlachopname of
knipperherkenning te gebruiken.
[Auto] : De gevoeligheid van de camera
wordt automatisch gewijzigd door
variabelen zoals belichtingswaarde
ISO
of helderheid van het onderwerp.
[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200] :
U kunt de sluitertijd verhogen terwijl dezelfde
Terug
Verpl.
hoeveelheid licht aanwezig is door de ISOgevoeligheid te vergroten. De opname kan echter verzadigd raken
door grote helderheid. Hoe hoger de ISO-waarde is, des te groter is
de gevoeliger is de camera voor licht; daarom heeft deze een grotere
capaciteit voor het nemen van foto’s in donkere omstandigheden.
Het ruisniveau van de opname neemt echter toe als de ISO-waarde
toeneemt, waardoor de opname grof lijkt.
Ä Wanneer [Bew.detectie] ingesteld wordt, zal de ISO-snelheid op
AUTOMATISCH ingesteld worden.
Ä [ISO] is uitsluitend geactiveerd in [Programma] of [Fotohulpgids]
modus.
Ä Als het menu ISO 3200 is geselecteerd, is de opnamegrootte
vastgelegd op minder dan 3M.
Terug
Verpl.
Normaal
Deze modus zoekt automatisch de positie van het te nemen
gezicht en stelt dan de scherpstelling en belichting in. Kies deze
functie voor een snelle en gemakkelijke opname van een gezicht.
Ä Kiesbare standen: Auto, Programma, DUAL IS, Fotohulpgids, Beautyshot,
Portret, Kinderen, Strand/sneeuw
1. De grootte en positie van het
automatische scherpstelkader
worden automatisch ingesteld op
het gezicht van het onderwerp.
2. Druk de sluiterknop tot halverwege
in. Het scherpstelkader wordt groen
als de scherpstelling is geactiveerd.
3. Druk de sluiterknop volledig in om
een foto te maken.
38
Gezichtsherk.
Functies (
)
Deze functie kan tot 10 personen herkennen.
Als de camera meerdere personen tegelijkertijd herkent, stelt hij
scherp op de dichtstbijzijnde persoon.
De digitale zoom is niet geactiveerd in deze modus.
Als de camera een doelgezicht heeft gevonden, wordt het
witgekleurde scherpstelkader over het doelgezicht gelegd en
toont het grijs gekleurde scherpstelkader de overige gezichten.
Druk de sluiterknop tot halverwege in om op het gezicht scherp
te stellen; het witgekleurde scherpstellingframe wordt nu groen.
Ga terug naar de vorige AF modus als de gezichtsherkenning mislukt is.
Onder sommige omstandigheden kan deze functie niet goed werken:
- Als een persoon een donkere bril draagt of een deel van het
gezicht is verborgen.
- Als de persoon die wordt gefotografeerd niet in de camera kijkt.
- De camera vindt geen gezicht(en) als het te donker of te licht is.
- De afstand tussen de camera en het voorwerp is te groot.
Het maximaal beschikbare bereik voor Gezichtsherkenning is
2.5m (groothoek).
Hoe dichterbij het onderwerp zich bevindt, hoe sneller de camera
het onderwerp kan herkennen.
In de modi [Beautyshot], [Portret], en [Kinderen], zal de instelling
van de functie [Gezichtsherk.] ingesteld worden op de
standaardwaarde.
Zelfportret
Als u opnamen van uzelf maakt, wordt het gebied van uw gezicht
automatisch herkend zodat u opnamen van uzelf makkelijker en
sneller kunt maken.
Ä Kiesbare standen: Auto, Programma, DUAL IS, Fotohulpgids,
Beautyshot, Portret, Kinderen, Strand/sneeuw
1. Voor opnamen met zelfontspanner richt
u de cameralens op het gezicht van het
onderwerp. Het gezicht van het onderwerp wordt automatisch herkend en er
klinkt een bevestigingsgeluid.
2. Start het maken van opnamen door
op de sluiterknop te drukken.
Als een gezicht wordt herkend in het midden van het scherm,
klinkt herhaaldelijk een sneller geluid, anders dan het geluid
dat klinkt wanneer het gezicht niet in het midden is.
Het bevestigingsgeluid kan worden ingesteld met behulp
van het menu geluidsinstellingen. (Zie p. 49)
Glimlach
Ä Kiesbare standen: Auto, Programma, DUAL IS, Fotohulpgids,
Beautyshot, Portret, Kinderen, Strand/sneeuw
De camera maakt automatisch een foto
door de positie van het lachende gezicht
te detecteren van het onderwerp, zelfs
als u de sluiterknop niet indrukt. Als u
de sluiterknop indrukt, wordt de foto in
de normale opnamemodus gemaakt.
Als u een opname of een glimlachend gezicht fotografeert, helpt
het om de tanden te tonen of een glimlach te houden bij het
detecteren van het onderwerp door de camera.
39
Functies (
)
Knipperen
Ä Kiesbare standen: Auto, Programma, Fotohulpgids, Beautyshot,
Portret, Kinderen, Strand/sneeuw
Als de ogen van het persoon in de
opname gesloten zijn wanneer op de
sluiterknop gedrukt wordt, neemt de
camera 2 achtereenvolgende opnames,
en dan worden de opnamen opgeslagen.
De camera maakt slechts één foto
als de ogen van het onderwerp niet gesloten zijn wanneer de
sluiterknop wordt ingedrukt.
Het detecteren van het glimlachende gezicht of de knipperende ogen is mogelijk niet beschikbaar als één van de
volgende situaties zich voordoet:
- Als het onderwerp een zonnebril draagt.
- Als het onderwerp niet recht in de camera kijkt.
- Als de omgevingsbelichting te helder of te donker is om
het gezicht van het onderwerp te detecteren.
- Als de camera ver van het onderwerp is verwijderd (oranje
gekleurde scherpstellingmarkering).
- Als het licht reflecteert of er tegenlicht is dat te helder is.
40
Gezichtstint
Dit menu stelt u in staat om in de beauytshot-modus de tint van de
huid te bewerken. Hoe hoger het niveau dat u selecteert, des te
lichter is de huidstint.
1. Kies [Gezichtstint] door op de knop
Gezichtstint
Omlaag/Omlaag te drukken.
2. Selecteer de gewenste gezichtstint
door op de knop Links/Rechts te
drukken en druk vervolgens op de
Terug
knop OK.
3. Druk op de sluiterknop om een opname te maken.
Verpl.
Gezicht retouch
Dit menu stelt u in staat om de huid stralend en mooi voor te stellen
alvorens een beautyshot-opname te maken. Hoe hoger het niveau
dat u selecteert, des te effectiever is de bewerking.
1. Kies [Gezicht retouch] door op de
knop Omlaag/Omlaag te drukken.
2. Selecteer de gewenste gezicht
retoucheren door op de knop
Links/Rechts te drukken en druk
vervolgens op de knop OK.
3. Druk op de sluiterknop om een
opname te maken.
Gezicht retouch
Terug
Verpl.
Functies (
)
Kwaliteit/Framesnelheid
Opnamegrootte
U kunt de opnamegrootte die geschikt is voor uw toepassing kiezen.
(Eenheid: pixel)
Modus
Foto
Modus
Filmclip
Pictogram
Modus
4000X 3984X 3968X 3264X 2592X 2048X 1024X
Grootte
3000 2656 2232 2448 1944 1536
768
Pictogram
640X480
Grootte
320X240
Modus FOTO
Submenu
Superhoog
Hoog
Normaal
30 fps
15 fps
Bestandsindeling
jpeg
jpeg
jpeg
avi
avi
Framesnelheid
Kwalit.
Verpl.
[Modus Foto]
Terug
Verpl.
[Modus FILMCLIP]
Modus FILMCLIP
Pictogram
Filmformaat
Fotoformaat
Terug
U kunt de compressieverhouding voor de vastgelegde opnamen
kiezen die geschikt is voor uw toepassing. Hoe hoger de
compressieverhouding, des te lager de fotokwaliteit.
Terug
Verpl.
[Modus Foto]
Terug
Verpl.
[Modus FILMCLIP]
Dit bestandsformaat voldoet aan de DCF (Design rule for
Hoe hoger de resolutie, des te lager het aantal beschikbare opnamen
omdat hoge-resolutie opnamen meer geheugen nodig hebben.
Camera File system, ontwerpregels voor camerabestandssysteem).
JPEG (Joint Photographic Experts Group):
JPEG is de standaard voor beeldcompressie ontwikkeld door de
Joint Photographic Experts Group. Dit type compressie wordt het
meeste gebruikt voor het comprimeren van foto’s en afbeeldingen
omdat daarmee bestanden op efficiënte wijze kunnen worden
gecomprimeerd zonder dat de gegevens beschadigd raken.
41
Functies (
)
ACB
Lichtmeting
Deze functie is bedoeld om het contrast automatisch aan te passen
als u foto’s maakt in een omgeving met grote belichtingsverschillen,
bijvoorbeeld tegenlicht of contrast. Deze functie past de helderheid
automatisch aan en maakt het mogelijk dat het onderwerp helder
wordt gefotografeerd.
- [ACB] Submenu’s: [Uit], [Aan].
ACB
Terug
Verpl.
Ä De ACB functie is beschikbaar in [Smart Auto], [Auto], [Programma],
[Kaderlijnen] of [Tegenl.] opname modus. De ACB-functie werkt
altijd in de [Smart Auto], [Auto], [Kaderlijnen], [Tegenl.] opname
modus.
Als u geen geschikte belichtingsomstandigheden kunt krijgen, kunt u
de lichtmetingsmethode wijzigen om helderder opnamen te maken.
[Multi] (
)
: De belichting wordt
L.meting
berekend op basis van
een gemiddelde van het
beschikbare licht in het
bereik van de opname.
Dit is geschikt voor
Terug
Verpl.
algemeen gebruik.
[Spot] ( )
: Uitsluitend het rechthoekige gebied in het midden van
het LCD-scherm wordt doorgemeten op licht. Dit is
geschikt wanneer het onderwerp in het midden correct
belicht is, onafhankelijk van achtergrondverlichting.
[Centr. gewogen] ( )
: De belichting zal worden berekend op basis van een
gemiddelde van het beschikbare licht in het bereik
van de opname. De berekening zal echter het midden van het bereik van de opname laten prevaleren.
Dit is geschikt voor het maken van een foto van een
klein voorwerp, zoals een bloem of insect.
Ä Als het onderwerp zich niet in het midden van het scherpstelbereik
bevindt, gebruikt u de spot-lichtmeting niet omdat dit kan leiden tot een
belichtingsfout. In deze situatie is het beter om belichtingscorrectie te
gebruiken.
42
Functies (
)
Transportfunctie
Automatisch scherpstellen
U kunt continuopnamen kiezen, 1 opname, bew.detectie, en ABB
(automatische belichtings-bracket).
U kunt het scherpstelgebied van uw
voorkeur kiezen in overeenstemming
met de opnameomstandigheden.
[1 opname] (
) : Slechts één foto
maken.
Snelheid
[Continu] (
)
: Er worden continu
opnamen gemaakt totdat
de sluiterknop wordt
losgelaten.
Terug
Verpl.
[Bew.detectie] (
) :Deze functie maakt 5 opnamen per seconde
als de sluiterknop ingedrukt wordt gehouden.
Nadat u de continu-opname heeft beëindigd,
worden de foto’s automatisch opgeslagen. Het
maximum aantal opnamen is 30 en het vaste
formaat is VGA.
[AEB] (
)
: Maakt drie opnamen in een reeks van verschillende
belichtingen: standaard belichting (0,0 BW), korte
belichting (-1/2 BW), en overbelichting (+1/2 BW).
Bij een hoge resolutie en beeldkwaliteit neemt de tijd toe die nodig is
voor het opslaan van bestanden alsmede de standby-tijd toe.
Als het [Continu], [Bew.detectie], [AEB] submenu wordt gekozen,
wordt de flitser automatisch uitgeschakeld.
Als de geheugencapaciteit onvoldoende is voor 3 opnamen, is de
Autom. focus
Terug
[Centrum AF] (
[Multi AF] (
Verpl.
) : Er wordt scherpgesteld op het rechthoekige
gebied in het midden van het LCD-scherm
)
: De camera kiest een AF punt uit de 9 AF
punten.
[Centrum AF]
[Multi AF]
Ä Als de camera scherpstelt op het onderwerp, wordt het automatische
scherpstelkader groen. Als de camera niet scherpstelt op het
onderwerp, wordt het automatische scherpstelkader rood.
modus AEB niet beschikbaar.
U kunt het beste een statief gebruiken in de AEB-modus omdat
de opslagtijd voor elk opnamebestand langer is en de opname
onscherp kan worden doordat de camera trilt.
43
Functies (
)
Fotostylerkeuze
Persoonlijke kleur: U kunt de R (rood),
G (groen) en B
(blauw) waarden
van de opname
wijzigen.
U kunt verschillende effecten aan de
opname toevoegen zonder software voor
opnamebewerking.
Fotostylerkeuze
Terug
1. Kies de gewenste FOTOSTIJLKEUZE door op de knop Links/
Rechts te drukken en druk op de knop OK.
Beschrijving
Terug
Verpl.
Er wordt geen effect toegevoegd.
Wanneer de afbeeldingsstijl is ingesteld, is gezichtsherkenning
Zacht
Er wordt een zachte stijl toegevoegd.
Wanneer de fotostijlen Zacht of Helder zijn ingeschakeld, is
Helder
Er wordt een levendige stijl toegevoegd.
Wanneer de fotostijl Negatief is ingeschakeld, is contrast niet
Normaal
Bos
Er wordt een natuurlijke, zuivere stijl toegevoegd.
Retro
Er wordt een bruingetinte stijl toegevoegd.
Koel
Er wordt een koele stijl toegevoegd.
Rustig
Er wordt een kalme stijl toegevoegd.
Klassiek
Er wordt een klassieke stijl toegevoegd.
Negatief
Zet opgenomen foto in negatief
Bepaal een RGB kleur om uw eigen fotostijl te
creëren.
Aangep. RGB
44
Pictogram
Verpl.
- Knop Omhoog en Omlaag : Kies
R, G, B
- Knop Links/ Rechts: Wijzigt de
waarden
2. Druk op de sluiterknop om een opname te maken.
Stijlmodus
Terug
Verpl.
niet beschikbaar.
verzadiging niet beschikbaar.
beschikbaar.
Functies (
)
Beeld aanpassen
Kleurverzadiging
U kunt de kleurverzadiging van de opname wijzigen.
Contrast
U kunt het contrast van de opname wijzigen.
1. Kies [Contrast] door op de knop
Omlaag/Omlaag te drukken.
2. Wijzig het contrast door op de knop
Links/Rechts te drukken.
3. Druk op de sluiterknop om een
opname te maken.
1.Kies [Kleurverz.] door op de knop
Omlaag/Omlaag te drukken.
2. Wijzig de kleurverzadiging door op de
knop Links/Rechts te drukken.
3. Druk op de sluiterknop om een
opname te maken.
Beeld aanpassen
Contrast
Scherpte
Contrast
Scherpte
Kleurverz.
Terug
Verpl.
Kleurverz.
Terug
Verpl.
Wanneer de fotostijl Negatief is ingeschakeld, is contrast niet
beschikbaar.
Scherpte
U kunt de scherpte van de foto die u wilt
maken aanpassen. U kunt het
scherpte-effect niet op het LCD-scherm
zien voordat u een foto maakt, omdat
deze functie uitsluitend wordt gebruikt
als de gemaakte opname in het
geheugen wordt opgeslagen.
Beeld aanpassen
Wanneer de fotostijlen Zacht of Helder zijn ingeschakeld, is
verzadiging niet beschikbaar.
Beeld aanpassen
Contrast
Scherpte
Kleurverz.
Terug
Verpl.
1. Kies [Scherpte] door op de knop Omlaag/Omlaag te drukken.
2. Wijzig de scherpte door op de knop Links/Rechts te drukken.
3. Druk op de sluiterknop om een opname te maken.
45
Functies (
)
OIS (optische beeldstabilisatie)
Geluidsmemo
Deze eigenschap stelt u in staat om bewegingen van de camera
tijdens het nemen van een foto te minimaliseren.
U kunt uw voice-over aan een opgeslagen
foto toevoegen. (max. 10 sec.)
- [OIS] Submenu’s: [Uit], [Aan].
Memo
OIS
Terug
Verpl.
De OIS werkt mogelijk niet voldoende in de volgende gevallen.
- Foto’s van bewegende onderwerpen maken.
- Foto’s met hogere digitale zoomwaarden maken.
- Als het trillen van de camera groter is dan het
correctiebereik van de camera trillingsreductie.
- Als de sluitertijd te lang is.
Ɣ Wanneer u de functie OIS gebruikt terwijl u de camera op
een statief hebt geplaatst, kunnen trillingen van de OISsensor trillingen in het beeld veroorzaken. In dat geval wordt u
aangeraden om de functie OIS uit te schakelen.
Ɣ Wanneer u een opname maakt terwijl er trillingen optreden in
de camera, kan het LCD-scherm trillen. In dat geval schakelt u
de camera uit en opnieuw in voor de juiste werking.
), werkt de functie OIS niet.
Ɣ Wanneer de batterij bijna laag is (
Ɣ Wanneer de opnamesnelheid hoger is dan 1 seconde en de
zelfontspanner is geselecteerd of de batterij is bijna leeg, dan
wordt het pictogram OIS grijs weergegeven en werkt de functie
OIS niet.
46
- Als het geluidsopnamelampje
op het LCD-scherm wordt getoond,
is de instelling voltooid.
Terug
Verpl.
- Druk op de sluiterknop om een
opname te maken. De foto wordt
op de geheugenkaart opgeslagen.
- Gedurende tien seconden vanaf
het moment dat de foto wordt
opgeslagen, wordt een geluidsmemo
opgenomen. Als u tijdens de
geluidsopname de sluiterknop indrukt,
wordt de geluidsopname stopgezet.
Stop
Functies (
)
Pauzeren tijdens het opnemen van geluid
Geluidsopname
Met deze functie kunt u uw favoriete
geluidsclips als een geluidsbestand
opnemen zonder dat u meerdere
geluidsbestanden hoeft te maken.
Een geluid kan worden opgenomen
zolang als de beschikbare opnametijd
(max. 10 uur) dit toelaat.
Stop
Terug
Druk op de sluiterknop om een
geluidsopname te maken.
- Druk de sluiterknop één maal in en
het geluid wordt opgenomen zolang
de beschikbare opnametijd (max. 10
uur) dit toestaat. De beschikbare
opnametijd wordt op het
LCD-scherm getoond. Geluid wordt
nog steeds opgenomen als de
sluiterknop wordt losgelaten.
- Als u de opname wilt stoppen drukt u
nogmaals op de sluiterknop.
- Bestandstype : *.WAV
Opnemen
[Modus geluidsopname]
Opnemen
Verpl.
1. Druk op de OK-knop om de opname te pauzeren.
2. Druk nogmaals op de OK-knop om met de opname verder te gaan.
3. Als u de opname wilt stoppen drukt u nogmaals op de sluiterknop.
Een afstand van 25 cm tussen u en de camera (microfoon) is de
beste afstand voor het maken van geluidsopnames.
Als de camera wordt uitgeschakeld terwijl de spraakopname in
de pauzestand staat, wordt de spraakopname geannuleerd.
Opnemen
Afsl.
[Modus geluidsopname]
Een filmclip zonder geluid opnemen
U kunt een filmclip zonder geluid opnemen.
Uit
Kies het menu [Uit] of [Spraak] in de
) pictogram
modus Filmclip. Het (
wordt op het LCD-scherm weergegeven.
Druk op de sluiterknop en er wordt een
film opgenomen zonder geluid, zolang als
de geheugencapaciteit dit toestaat.
Terug
Verpl.
47
Menu geluid
In deze modus kunt u de geluidsinstellingen wijzigen. U kunt het
instellingenmenu in alle camerastanden gebruiken, behalve bij de modus
Geluidsopname.
De items die worden aangeduid met * zijn standaardinstellingen.
Ä Menu’s kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.
Sluitertoon
U kunt het geluid dat de sluiter maakt kiezen.
- Sluitertoon: [Uit], [1]*, [2], [3]
Volume
- [Volume] submenu: [Uit], [Laag],
[Middel]*, [Hoog]
Uit :Middel
B.geluid
Laag:Uit
Sl.toon
Middel
:1
Hoog
:1
Piepjes
AF-geluid
:Aan
Zelfportret
:Aan
Terug
Instellen
Volume
:Middel
B.geluid
Uit :Uit
Sl.toon
1
:1
Piepjes
2
:1
AF-geluid
Zelfportret
Terug
48
Piepjes
1
:1
AF-geluid
2
:Aan
Zelfportret
3
:Aan
Instellen
Als u ‘Pieptonen’ aanzet, hoort u een piepgeluid wanneer de
knoppen ingedrukt worden, waardoor u de werkingstatus van de
camera te weten komt.
Volume
:Middel
B.geluid
U kunt het geluid kiezen dat wordt geactiveerd wanneer de
camera wordt aangezet.
- Begingeluid: [Uit]*, [1], [2], [3]
Uit :1
Pieptonen
- [Piepjes] submenu: [Uit], [1]*, [2], [3]
Begingeluid
:Uit
Sl.toon
Terug
Volume
:Middel
B.geluid
Geluid (  )
U kunt het volume voor begingeluid, sluitertoon, pieptonen en AF-geluid instellen.
Volume
3
:Aan
:Aan
Instellen
:Uit
Sl.toon
Uit :1
Piepjes
1
:1
AF-geluid
2
:Aan
Zelfportret
3
:Aan
Terug
Instellen
Geluid (  )
Instellingenmenu
AF geluid
In deze modus kunt u basisfuncties instellen. U kunt het instellingenmenu
in alle camerastanden gebruiken, behalve bij de modus Geluidsopname.
De items die worden aangeduid met * zijn standaardinstellingen.
Ä Menu’s kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.
Als u het AF geluid aan zet, wordt het AF geluid geactiveerd
wanneer de sluiterknop halverwege wordt ingedrukt, zodat u op
de hoogte bent van de bedieningsstatus van de camera.
- Submenu [AF-geluid] : [Uit], [Aan]*
Volume
B.geluid
:Middel
:Uit
Sl.toon
:1
Piepjes
:1
AF-geluid
Uit :Aan
Zelfportret
Aan :Aan
Terug
Instellen
Display (
)
Language (taal)
U kunt kiezen uit een aantal talen voor
gebruik op het LCD-scherm. Als de
batterij wordt verwijderd en opnieuw
geplaatst, wordt de taalinstelling
bewaard.
Language
Functiebeschrijving
Beginafbeelding
Helderh. scherm
Snel tonen
Spaarstand
Terug
:Nederlands
ㅔԧЁ᭛
:Aan
ᑎḧƓକ
:Uit
ା஽ᣎ
Ɋɭɫɫɤɢɣ
:Auto
Português
:0.5sec
Nederlands
:Uit
Instellen
Zelfportret
U kunt instellen dat u een geluid hoort als de camera automatisch
de locatie van het gezicht van een onderwerp detecteert tijdens het
nemen van een portretfoto.
- Opnamen met zelfontspanner kunnen
worden ingesteld met behulp van de
knoppen [Uit] en [Aan]*.
Volume
:Middel
B.geluid
:Uit
Sl.toon
:1
Piepjes
:1
AF-geluid
Uit :Aan
Zelfportret
Aan :Aan
Terug
Instellen
Functiebeschrijving
U kunt selecteren of u in de opnamemodus de functiebeschrijving
wilt tonen op het scherm.
- Functiebeschrijving submenu
[Uit] : De functiebeschrijving kan niet
worden geactiveerd.
[Aan]* : De naam en beschrijving van
de optie wordt getoond.
Language
Functiebeschrijving
Beginafbeelding
Helderh. scherm
:Nederlands
Uit
Aan
:Aan
:Uit
:Auto
Snel tonen
:0.5 sec
Spaarstand
:Uit
Terug
Instellen
49
Display (
)
Beginafbeelding
Snel tonen
Hiermee kunt u de afbeelding selecteren die als eerste wordt
weergegeven op het LCD-scherm als de camera wordt ingeschakeld.
Als u de functie Snel tonen inschakelt voordat u een nieuwe opname
maakt, kunt u de zojuist gemaakte opname bekijken op het LCD-scherm
gedurende de tijd die u hebt ingesteld in de instelling voor [Snel tonen].
Snel tonen is uitsluitend mogelijk bij foto’s.
Language
:Nederlands
- Submenu’s: [Uit]*, [Logo],[Gebr.afb]
Functiebeschrijving
:Aan
- Gebruik een opgeslagen afbeelding als
Beginafbeelding
:Uit
Off
beginafbeelding met [Beginafb.] in het
Helderh. scherm
:Auto
Snel tonen
:0.5sec
menu [Res.wijz] in de afspeelmodus.
Spaarstand
:Uit
- De beginafbeelding wordt niet
Afsl.
Terug
verwijderd door het menu [Wissen] of
[Formatt.].
- De opnamen van de gebruiker worden verwijderd via het menu
[Reset].
- Submenu’s
[Uit]
: De functie Snel tonen is
uitgeschakeld.
[0,5 sec]*, [1 sec], [3 sec]
: De vastgelegde opname wordt
kort getoond gedurende de
ingestelde tijd.
Language
:Nederlands
Functiebeschrijving
:Aan
Beginafbeelding
:Uit
Helderh. scherm
Uit :Auto
Snel tonen
0.5 sec
:0.5sec
Spaarstand
1 sec:Uit
3 sec
Terug
Instellen
Helderh. scherm
Spaarstand
U kunt de helderheid van het LCD-scherm aanpassen.
Als u [Spaarstand] op Aan zet en de camera wordt gedurende een
bepaalde tijd niet gebruikt, schakelt het LCD-scherm automatisch uit.
- Submenu’s: [Auto]*, [Donker],
[Normaal], [Licht]
Language
Functiebeschrijving
Beginafbeelding
:Nederlands
:Aan
:Uit
Helderh. scherm
Auto:Auto
Snel tonen
Donker
:0.5sec
Normaal
:Uit
Spaarstand
Licht
Terug
Instellen
- Submenu’s
[Uit]* : Het LCD-scherm wordt niet
uitgeschakeld.
[Aan] : Als de camera gedurende de gespecificeerde tijd (ongeveer 30 sec.)
niet wordt gebruikt, wordt het scherm
automatisch uitgeschakeld (camerastatuslampje: knippert).
Language
:Nederlands
Functiebeschrijving
:Aan
Beginafbeelding
:Uit
Helderh. scherm
:Auto
Snel tonen
Spaarstand
:0.5sec
Uit
:Uit
Aan
Terug
Instellen
Ä U kunt het menu [Spaarstand] niet instellen in de Afspeelmodus.
50
Instellingenmenu ( ” )
Formatteren
Resetten
Deze functie wordt gebruikt voor het formatteren van het geheugen.
Als u de functie [Formatt.] voor het geheugen uitvoert, worden
alle opnamen - inclusief de beveiligde opnamen - verwijderd. Zorg
ervoor dat u belangrijke opnamen op uw PC overzet voordat u het
geheugen formatteert.
Alle menu- en functie-instellingen voor de camera worden
teruggezet op hun standaardwaarden. De instellingen voor DATUM
/ TIJD, TAAL en VIDEO UIT zullen echter niet worden gewijzigd.
- Submenu’s
[Ja]
: Een venster voor het bevestigen van de selectie wordt
getoond. Formatteren [Ja]. De
melding [Formatteren…] verschijnt en het geheugen wordt
geformatteerd. Als u FORMAT
in de afspeelmodus draait, zal
De melding [Formatt. gereed]
verschijnen.
[Nee]* : Het geheugen wordt niet
geformatteerd.
Formatt.
Reset
Ja
Nee
Datum/tijd
:Uit
Tijdzone
:London
File
:Serie
Afdruk
:Uit
Automatisch uit
:3 min
Terug
- Submenu’s
[Ja] : Er wordt een scherm getoond
om de selectie te bevestigen.
Formatteren [Ja] en alle instellingen worden op de fabrieksinstellingen teruggezet.
[Nee]* : Instellingen worden niet naar
de fabrieksinstellingen teruggezet.
Formatt.
Reset
Datum/tijd
Ja
Nee
:Uit
Tijdzone
:London
Bestandsnr.
:Serie
Afdruk
Automatisch uit
Terug
:Uit
:3 min
Instellen
Instellen
Zorg ervoor dat u de functie [Formatt.] voor de navolgende types
geheugenkaart uitvoert.
- Een nieuwe geheugenkaart of een ongeformatteerde geheugenkaart.
- Een geheugenkaart die een bestand bevat dat niet kan worden
herkend door deze camera of dat is opgenomen met een andere
camera.
- Formatteer de geheugenkaart altijd met deze camera. Als u
een geheugenkaart plaatst die is geformatteerd met behulp van
andere camera’s, geheugenkaartlezers of pc’s, wordt de melding
[Kaartfout] weergegeven.
51
Instellingenmenu ( ” )
De datum / tijd / datumindeling instellen
Bestandsnr.
U kunt de datum en tijd die worden weergegeven op de gemaakte
opnamen wijzigen en de datumindeling instellen. Door [Tijdzone] in
te stellen, kunt u de lokale datum en tijd weergeven op het
LCD-scherm wanneer u in het buitenland bent.
Met deze functie kunt u de standaardnummering voor bestanden
selecteren.
- Datumtype: [jjjj/mm/dd], [mm/dd/jjjj],
[dd/mm/jjjj], [Uit]*
Formatt.
Reset
Datum/tijd
:Uit
yyyy mm dd
Tijdzone
:Londen
2009 / 01 / 01 13:00
Bestandsnr.
Uit
:Serie
Afdruk
Automatisch uit
Terug
:Uit
:3 min
Instellen
Tijdzone
Beschikbare steden:
Tijdzone
Londen, Kaap Verdië, Midden
Atlantische Oceaan, Buenos Aires,
Newfoundland, Caracas, La Paz,
New York, Miami, Chicago, Dallas,
London
[GMT +00:00] 2009/01/01 01:00 PM
Denver, Phoenix, LA, San Francisco,
Terug
Zomertijd
Alaska, Honolulu, Hawaii, Samoa,
Midway, Wellington, Auckland, Ochotsk, Guam, Sydney, Darwin,
Adelaide, Seoul, Tokio, Peking, Hongkong, Bangkok, Jakarta,
Yangon, Almaty, Kathmandu, Mumbai, New Delhi, Tashkent,
Kaboel, Abu Dhabi, Teheran, Moskou, Athene, Helsinki, Rome,
Parijs, Berlijn
Ä DST: zomertijd
52
[Op nul] : Na het gebruik van de reset-functie,
Formatt.
het formatteren, het verwijderen
Reset
Datum/tijd
:Uit
van alle opnamen of het plaatsen
Tijdzone
:London
van een nieuwe geheugenkaart
Bestandsnr.
:Serie
Op nul
Afdruk
:Uit
begint de nummering van het
Serie
Automatisch uit
:3 min
volgende bestand met 0001.
Terug
Instellen
[Serie]* : Nieuwe bestanden worden
doorgenummerd, ook na formatteren, verwijderen van alle
opnamen en het plaatsen van een nieuwe geheugenkaart.
- De eerste mapnaam die wordt opgeslagen is 100SSCAM en de
eerste bestandsnaam is SDC10001.
- Bestandsnamen worden op volgorde toegewezen vanaf
SDC10001 SDC10002 ~ SDC19999.
- Het mapnummer wordt achtereenvolgens van 100 tot 999 als volgt
toegewezen: 100SSCAM 101SSCAM ~ 999SSCAM.
- Het maximum aantal bestanden in een map bedraagt 9.999.
- De bestanden die met de geheugenkaart worden gebruikt voldoen
aan het DCF (Design rule for Camera File systems (ontwerpregels
voor camerabestandssystemen)) formaat. Als u de bestandsnaam
van de opname wijzigt, is het mogelijk dat deze niet wordt afgespeeld.
Instellingenmenu ( ” )
De opnamedatum afdrukken
Automatisch uitschakelen
U kunt gebruik maken van een optie om de datum en tijd te
vermelden op foto’s.
- Submenu’s
Formatt.
[Uit]*
: De DATUM & TIJD worden
Reset
niet op het opnamebestand
Datum/tijd
:Uit
afgedrukt.
Tijdzone
:Londen
Uit
Bestandsnr.
:Serie
[Datum]
: Alleen de DATUM wordt
Datum
Afdruk
:Uit
Datum/tijd
op het opnamebestand
Automatisch uit
:3 min
Terug
Instellen
afgedrukt.
[Datum/tijd] : De DATUM & TIJD worden op het opnamebestand
afgedrukt.
Met deze functie kunt u de camera na een bepaalde tijd uitschakelen
om de batterijen te sparen.
- Submenu’s
Formatt.
[Uit] : De functie voor het automatisch
Reset
uitschakelen van de camera
Datum/tijd
:Uit
Uit
staat uit.
Tijdzone
1 min:Londen
Bestandsnr.
3 min:Serie
[1 min], [3 min]*, [5 min], [10 min] :
5 min:Uit
Afdruk
De stroom wordt automatisch
10 min
Automatisch uit
:3 min
uitgeschakeld als de camera
Terug
Instellen
gedurende een vooraf ingestelde tijd niet wordt gebruikt.
Ä De datum en tijd worden rechts onderin de foto afgedrukt.
Ä De datumafdrukfunctie wordt uitsluitend op foto’s toegepast.
Ä Afhankelijk van de fabrikant en de printermodus kan het voorkomen
dat de datum op een opname niet correct wordt afgedrukt.
- Als u de batterij vervangt, blijft de instelling voor automatisch
uitschakelen bewaard.
- Let op dat de functie voor automatische uitschakeling niet werkt
als de camera zich in de PC / printermodus bevindt, tijdens het
weergeven van een diashow, bij het afspelen van een
geluidsopname of het afspelen van een filmclip.
53
Instellingenmenu ( ” )
Lampje voor automatisch scherpstellen
Het type videosignaal kiezen
U kunt het lampje voor automatisch scherpstellen (AF-lampje)
in- en uitschakelen.
Het film-uitvoersignaal van de camera kan NTSC of PAL zijn.
Uw keuze voor het signaal wordt bepaald door het type apparaat
(beeldscherm of TV, enz.) waarop de camera is aangesloten. De
PAL modus ondersteunt uitsluitend BDGHI.
- Submenu’s
[Uit] : Het AF-lampje gaat niet
branden bij weinig licht.
[Aan]* : Het AF-lampje gaat wel
branden bij weinig licht.
AF-lamp
Video
USB
Terug
Uit
:Aan
Aan :NTSC
:Auto
Instellen
Aansluiten op een extern beeldscherm
Als de camera is aangesloten op een
extern beeldscherm, zijn de opname en
de menu’s op het LCD-scherm zichtbaar
op het externe beeldscherm, en schakelt
het LCD-scherm van de camera zichzelf
uit.
Geel - video
Wit - geluid
54
AF-lamp
Video
USB
Terug
:Aan
:NTSC
NTSC
PAL:Auto
Instellen
Instellingenmenu ( ” )
- NTSC : VS, Canada, Japan, Mexico, Taiwan, Zuid-Korea.
- PAL : Australië, België, China, Denemarken, Duitsland, Finland,
Italië, Koeweit, Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland,
Noorwegen, Oostenrijk, Singapore, Spanje, Thailand,
Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.
- Wanneer u een TV als extern beeldscherm gebruikt, moet u het
externe of AV-kanaal van de TV kiezen.
- Er kan sprake zijn van ruisvorming op het externe beeldscherm.
Dit is geen storing.
- Als het beeld zich niet in het midden van het scherm bevindt,
gebruikt u de bedieningselementen van de TV om het beeld te
centreren.
- Als de camera op een externe monitor is aangesloten, kunnen
sommige delen van de opname mogelijk niet worden getoond.
- Wanneer de camera is aangesloten op een extern beeldscherm,
wordt het menu weergegeven op dit beeldscherm. De werking van
het menu is hetzelfde als op het LCD-scherm.
USB instellen
Als de camera zo is ingesteld dat deze automatisch met een pc
of printer verbinding maakt via een USB-kabel, kunt u handmatig
[Computer] of [Printer] instellen.
-[USB] submenu’s:
[Auto]*
: Activeert automatisch een
AF-lamp
:Aan
extern apparaat verbonden
Video
:NTSC
USB
:Auto
via een USB-kabel.
Auto
Computer
[Computer] : Stelt de verbindingsmodus
Printer
van de computer in als het
verbonden externe apparaat
Terug
Instellen
niet automatisch wordt
herkend.
[Printer] : Stelt de verbindingsmodus van de printer in als het
verbonden externe apparaat niet automatisch wordt
herkend.
55
Opnamen afspelen
Zet de camera aan en selecteer de Afspeelmodus door op de knop
voor de afspeelmodus te drukken ( Î ). De camera kan nu de
opnamen weergeven die zijn opgeslagen in het geheugen.
Als de geheugenkaart niet in de camera is geplaatst, werken alle
camerafuncties alleen voor de geheugenkaart.
Als de geheugenkaart niet in de camera is geplaatst, werken alle
camerafuncties alleen voor het interne geheugen.
Een foto weergeven
1. Kies de modus AFSPELEN door
de knop afspeelmodus in te
drukken ( Î ).
2. De laatste foto die is opgeslagen in
het geheugen wordt weergegeven
op het LCD-scherm.
3. Kies een opname die u wilt bekijken
door de knop Links/Rechts in te
drukken.
Ä Houd de knop Links of Rechts
ingedrukt om de opnamen snel
af te spelen.
56
Filmclip afspelen
1. Selecteer de opgenomen filmclip die u wilt
afspelen door op de knop Links/Rechts te
drukken.
2. Druk op de OK-knop om een filmclipbestand af te spelen.
- U kunt het afspelen van een filmclip
Afspelen
Vastleggen
tijdelijk onderbreken door nogmaals op
de OK-knop te drukken.
- Als u de knop nogmaals indrukt, wordt
de filmclip opnieuw afgespeeld.
- U kunt de filmclip terugspoelen tijdens
het afspelen door op de knop Links
te drukken. U kunt de filmclip snel
vooruitspoelen door op de knop Rechts
te drukken.
- U kunt het afspelen van de filmclip stoppen door op de OK-knop
en vervolgens op de knop Links of Rechts te drukken.
Opnamen afspelen
Functie voor opnemen van filmclip
Een geluidsopname afspelen
U kunt opnamen van een filmclip als stilstaand beeld vastleggen.
1. Selecteer de geluidsopname die u wilt
afspelen door op de knop Links/Rechts
te drukken.
2. Druk op de OK-knop om een bestand
met een geluidsopname af te spelen.
Afspelen
- U kunt het afspelen van een bestand
met een geluidsopname tijdelijk onderbreken tijdens het
afspelen door nogmaals op de OK-knop te drukken.
- U kunt het afspelen van het bestand met de geluidsopname
hervatten door op de OK-knop te drukken.
- U kunt het bestand met de geluidsopname terugspoelen tijdens het
afspelen door op de knop Links te drukken. U kunt het bestand met de
geluidsopname snel vooruitspoelen door op de knop Rechts te drukken.
- Om het afspelen van de geluidsopname te stoppen, drukt u op
de toets Omlaag.
Stilstaand beeld vastleggen
1. Druk op de OK-knop tijdens het
afspelen van de filmclip. Druk vervolgens op de Omlaag-knop.
2. Het stilstaande beeld wordt
opgeslagen onder een nieuwe
bestandsnaam.
Ä Het stilstaande beeld heeft hetzelfde
formaat als de oorspronkelijke filmclip
(640x480, 320x240).
Ä Als u de Omlaag-knop indrukt bij het
begin van de filmclip, wordt het eerste
frame van de filmclip opgeslagen als
een stilstaande opname.
Afspelen
Vastleggen
[Gepauzeerd]
[Op de knop Omlaag drukken]
57
Opnamen afspelen
Indicator LCD-scherm
Een geluidsmemo afspelen
Het LCD-scherm bevat informatie over de opnamecondities voor
de weergegeven opname.
1. Kies een foto die een geluidsmemo
heeft.
2. Druk de OK-knop om de geluidsmemo
af te spelen.
- Om de geluidsopname te pauzeren
tijdens het afspelen, drukt u nogmaals
op de OK-knop.
- U kunt het afspelen van het bestand
met de geluidsopname hervatten door
op de OK-knop te drukken.
Afspelen
Pauze
No
1
2
58
Beschrijving
Weergavefunctie
Geluidsopname
Pictogram
Î
Pagina
p.56
p.73
3
DPOF
p.74
4
5
Beveiligen
Mapnaam & bestandsnaam
100-0010
p.73
p.52
6
Indicator Kaart geplaatst
-
7
8
9
10
11
12
13
Batterij
ISO
Diafragma
Sluitertijd
Flitser
Opnamegrootte
Opnamedatum
80~3200
F3.5 ~ F5.5
16 ~ 1/2,000
Aan/Uit
4000X3000 ~ 1024X768
2009/01/01
p.14
p.38
p.31
p.41
p.52
De cameraknoppen gebruiken om de
camera in te stellen
In de Afspeelmodus kunt u de knoppen op de camera gebruiken
om gemakkelijk de functies van de Afspeelmodus in te stellen.
Knop Afspeelmodus
Als u de camera heeft aangezet door te
drukken op de knop POWER kunt u de
knop Afspeelmodus indrukken om naar
de Afspeelmodus te springen, en de
knop nogmaals indrukken om naar de
Opnamemodus te springen.
Knop Miniaturen ( º ) / Vergroting ( í )
Smart album
U kunt meerdere foto’s bekijken, een gekozen foto uitvergroten,
en een gekozen gebied van een opname afsnijden en opslaan.
1. Als een afbeelding eenmaal is weergegeven,
drukt u op de knop voor miniatuurweergave om
de modus Smart Album te openen.
2. Druk op de knop Links/Rechts om de
gewenste afbeelding te selecteren.
3. Druk op de knop voor digitale zoom om
terug te keren naar de normale weergavemodus.
U kunt de stroom inschakelen met de knop Afspeelmodus. De
camera wordt in de Afspeelmodus aangezet. Druk nogmaals op
de knop Afspeelmodus om de camera uit te zetten.
Instellingsmodus: Om de instellingsmodus te kiezen drukt u ruim
3 seconden op de knop Afspeelmodus. In de
instellingsmodus zullen het sluitergeluid, het
bedieningsgeluid, het opstartgeluid en het
effectgeluid niet worden gespeeld. Om de
instellingsmodus te annuleren zet u de camera
aan door op de knop POWER te drukken.
Druk op de knop
Miniatuur( º )
Druk op de knop
Vergroting( í )
11
12
Filter
[Gemarkeerde afbeelding]
1
3
5
2009/01/01
[Smart Album 3-Miniatuurvenster]
59
Knop Miniaturen ( º ) / Vergroting ( í )
Bestanden zoeken of verwijderen
Ŷ Smart Album Filter
1. Druk op de knop voor miniatuurweergave
in Smart Album.
2. Elke keer dat u op de knop voor miniatuurweergave drukt, worden de bestanden in
een categorie weergegeven in het Smart
Album-scherm.
3. Selecteer het bestand door op de Omhoog/Omlaag/Links/Rechts
knoppen te drukken.
4. Druk op de Verwijder ( Õ ) knop teneinde het geselecteerde bestand te verwijderen.
11
12
1
Filter
3
5
2009/01/01
[3-Miniatuurvenster]
11
12
Filter
1
3
5
2009/01/01
[9-Miniatuurvenster]
11
12
Filter
1
3
2. Door de gewenste categorie te
selecteren, kunt u de bestanden
categoriseren en doorzoeken met
de knop omhoog/omlaag.
Week
11
12
Terug
1
3
5
Instellen
ŶDetails van iedere categorie
Categorie
Beschrijving
Type
Ingedeeld aan de hand van bestandtype
(vb. foto, video, of spraak)
Datum
Ingedeeld aan de hand van de volgorde
van de opgenomen datums.
Kleur
Ingedeeld aan de hand van de
hoofdkleur.
Week
Ingedeeld aan de hand van de volgorde
van de opgenomen weken.
5
[20-Miniatuurvenster]
Type
Datum
Kleur
2009/01/01
Ɣ Wanneer de functie Smart Album actief is of wanneer een
categorie is geselecteerd, kan het afhankelijk van de
hoeveelheid gegevens een aantal seconden duren. Dit is
echter geen storing; wacht tot het Smart Album-scherm
verschijnt.
60
1. Druk op de knop MENU in de modus
Smart Album.
Bestandsformaat
Foto’s,
video’s,
spraak
Knop Miniaturen ( º ) / Vergroting ( í )
Opnamevergroting
1. Kies een opname die u wilt vergroten en druk op de knop Vergroting.
2. Verschillende delen van de opname
kunnen worden bekeken door de
5-functies knop in te drukken.
3. Als u de knop Miniatuur indrukt,
wordt teruggezoomd naar de
originele volledige opnamegrootte.
- U kunt zien of een opname wordt
getoond in uitvergrote versie door de
indicator voor opnamevergroting te
controleren. Deze bevindt zich
Bijsnijden
linksboven in het LCD-scherm. (Als
de opname niet in uitvergrote versie wordt getoond, is de
indicator niet zichtbaar.) U kunt ook het uitvergrotingsgebied
controleren.
- Bestanden met filmclips en WAV-bestanden kunnen niet
worden vergroot.
- Als een foto wordt vergroot, kan dit tot kwaliteitsverlies
leiden.
De maximum vergrotingsratio in verhouding tot de opnamegrootte.
Opnamegrootte
Maximale
X10.2 X10.2
vergrotingsfactor
X9.3
X10.2
X8.1
X6.4
X3.2
Uitsnijden : U kunt een gedeelte van de opname uitsnijden en dit
afzonderlijk bewaren.
1. Kies de opname waarvan u een
gedeelte wilt uitsnijden
Splitsen?
Ja
en druk op de knop Vergroting.
Nee
Druk op de OK-knop en een melding
wordt getoond.
Bevestig
2. Selecteer het gewenste submenu
door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de
knop OK.
- [Ja] : De afgesplitste opname wordt opgeslagen onder een
nieuwe bestandsnaam, en getoond op het LCD-scherm.
- [Nee] : Het uitsnijdmenu verdwijnt.
Ä Als er niet genoeg geheugenruimte is om de afgesplitste
opname op te slaan, kan de opname niet worden afgesplitst.
61
Knop Info (DISP) / Omhoog
Knop voor afspelen en pauzeren/ OK-knop
Als het menu op het LCD-scherm wordt getoond, functioneert de
knop OMHOOG als een richtingsknop.
Als het menu niet op het LCD-scherm wordt getoond, kunt u de
knop Info indrukken om de informatie over de getoonde opname op
het LCD-scherm weer te geven.
In de Afspeelmodus werkt de knop voor afspelen en pauzeren/OK-knop
als volgt:
Info (DISP) knop
Info (DISP) knop
- Wanneer het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm,
wordt de knop OK gebruikt voor het bevestigen van gegevens die
zijn gewijzigd met de knop voor 5 functies.
- Als een foto met een geluidsmemo, een geluidsbestand of een bestand
met een filmclip wordt afgespeeld:
·In de stopmodus
: Hiermee wordt een foto met een geluidsmemo,
een geluidsbestand of een filmclip bestand
afgespeeld.
·Tijdens het afspelen : Het afspelen wordt tijdelijk gestopt.
·In de pauzemodus : Het afspelen wordt hervat.
Info (DISP) knop
Afspelen
[Geluidsopname is gestopt.]
62
Pauze
Stop
[Geluidsopname wordt
afgespeeld]
Afspelen
Stop
[Geluidsopname is tijdelijk
onderbroken.]
Knop Links / Rechts / Omlaag / MENU
Knop Verwijderen ( Õ )
Met de knoppen LINKS/ RECHTS/ OMLAAG/ MENU kunt u de
volgende functies activeren:
Hiermee verwijdert u opnamen die zijn opgeslagen op de geheugenkaart.
- Knop LINKS
: Tijdens de weergave van het menu werkt de knop
LINKS als richtingknop. Als het menu niet wordt
weergegeven, gebruikt u de knop LINKS om de
vorige opname te selecteren.
- Knop RECHTS : Tijdens de weergave van het menu werkt de
knop RECHTS als richtingknop. Als het menu niet
wordt weergegeven, gebruikt u de knop RECHTS
om de volgende opname te selecteren.
- Knop OMLAAG : Als het menu wordt getoond, functioneert de knop
OMLAAG als een richtingsknop.
- Knop MENU
: Als u op de knop MENU drukt, wordt het menu
voor de afspeelmodus weergegeven op het LCDscherm. Als u nogmaals op deze knop drukt,
wordt het LCD-scherm in de beginstand gezet.
1. Kies een opname die u wilt verwijderen door achtereenvolgens op de
knop Links / Rechts en op de knop VERWIJDER ( Õ ) te drukken.
Bestand verwijderen?
Bestand verwijderen?
Ja
Nee
Meer wissen
Ja
Nee
Meer wissen
Instellen
[Eén opname]
11
12
1
3
5
Instellen
[Miniatuuropname]
2. Om opnamen te wissen, selecteert u het menu [Meer wissen].
- Knop Links/ Rechts : Opnamen
kiezen
- Knop OK: Controle van te verwijderen
opnamen
- Knop Fn: Degeselecteerde
Vorige
Volgende
opnamen worden gewist.
Select.
Verwijder
3. Kies de waarden in het submenu door op de knop Omhoog /
Omlaag en vervolgens op OK te drukken.
- Als [Ja] wordt gekozen : de geselecteerde opnamen
worden gewist.
- Als [Nee] wordt gekozen : “Foto verwijderen” wordt
geannuleerd.
63
De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD-scherm
De functies van de Afspeelmodus kunnen met behulp van het LCD-scherm worden
gewijzigd. Als u de knop MENU in de Afspeelmodus kiest, wordt het menu op het
LCD-scherm weergegeven. De menu’s die u kunt instellen in de Afspeelmodus zijn
de volgende. Om een opname te maken nadat u het afspeelmenu heeft ingesteld,
drukt u op de knop Afspeelmodus of op de sluiterknop.
Menu-optie Hoofdmenu
Submenu
2592X1944
1024X768
Res.wijz
1800X1200
1920X1080
Rechts 90 gr.
Draaien
180 gr.
Verticaal
Wijzigen
Normaal
(
)
Helder
Retro
Fotostylerkeuze
Rustig
Negatief
ACB
Beeld aan- Gezichtretouch
passen
Contrast
Ruis toevoegen
Tonen
1, 3, 9, 20
(
)
Diashow
(
64
)
Start
Foto’s
Menu-optie Hoofdmenu
Effect
Pagina
2048X1536
2592X1728
2592X1458
Beginafbeelding
Links 90 gr.
Horizontaal
Zacht
Bos
Koel
Klassiek
Aangep. RGB
Anti-rode ogen
Helderheid
Kleurverz.
p.66
Datum
Select.
-
-
Interval
Muziek
p.67
Wissen
p.67
Beveiligen
p.68
p.70
Afspelen /
Herhalen
Alles
Diashow
(
)
Bestandopties Spraakmemo
(
)
DPOF
p.70
p.71
Kopie
Submenu
Secundair
menu
Uit
Kalm
-
Zacht
Landelijk
-
Helder
Levendig
-
Zonnig
Ontspannen
-
1, 3, 5, 10 sec
-
Uit
Mist
-
UV
Avond
-
Ochtend
Feest
-
Druppels
Reis
-
Select.
-
Alles
Ja / Nee
Select.
-
Alles
Ontgrendel /
Vergrendel
Uit
-
Aan
-
Standaard
Select. / Alles
/ Reset
Index
Ja / Nee
Formaat
Select. / Alles
/ Reset
Ja
-
Nee
-
Pagina
p.71
p.72
p.72
p.72
p.73
p.73
p.74
~
p.75
p.76
De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD-scherm
Dit menu is beschikbaar als de camera is aangesloten op een
printer die PictBridge ondersteunt (directe aansluiting op de camera,
wordt apart verkocht) met een USB-kabel.
Menu-optie
Hoofdmenu
Foto’s
Formaat
❹
Lay-out
Submenu
Menu-optie
Secundair menu Pagina
Eén
-
Alles
-
Auto
-
Briefkaart
-
Kaart
-
4X6
-
L
-
2L
-
Letter
-
A4
-
A3
-
Auto
-
Randloos
-
1
-
2
-
4
-
8
-
9
-
16
-
Index
-
Hoofdmenu
Type
p.78
Kwalit.
❹
Datum
Best.naam
p.78
Reset
Submenu
Secundair menu Pagina
Auto
-
Normaal
-
Foto
-
Snel
-
Auto
-
Concept
-
Normaal
-
Hoog
-
Auto
-
Uit
-
Aan
-
Auto
-
Uit
-
Aan
-
Ja
-
Nee
-
p.78
p.79
Ä Menu’s kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.
65
Wijzigen (
)
Grootte wijzigen
U kunt de resolutie (grootte) van de gemaakte foto’s wijzigen. Kies
[Beginafb.] om een opname als beginafbeelding op te slaan.
1. Druk op de knop afspeelmodus en
Res.wijz
druk vervolgens op de MEUN knop.
2. Klik in het menu Wijzigen op de knop
Omhoog/Omlaag om de [Afm. Wijz]
(
) menu tab te selecteren en druk
op de OK-knop.
Terug
Verpl.
3. Selecteer het gewenste submenu door
op de knop Links / Rechts te drukken en druk op de knop OK.
Types opnamegrootte wijzigen
( o : Kiesbaar)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
66
o
o
o
o
o
o
- Een grote opname kan worden gewijzigd in een kleinere opname,
maar niet andersom.
- Alleen van JPEG-bestanden kan de grootte worden
gewijzigd. Filmclip (AVI) en geluidsopname (WAV) bestanden
kunnen niet in grootte worden gewijzigd.
- U kunt uitsluitend de resolutie wijzigen van bestanden die in
JPEG 4:2:2-formaat zijn gecomprimeerd.
- De opname waarvan de grootte is gewijzigd zal een nieuwe
bestandsnaam krijgen. De opname [Beginafb.] wordt niet op de
geheugenkaart opgeslagen maar in het interne geheugen.
- Als een nieuwe gebruikersopname wordt opgeslagen, wordt één
van de twee gebruikersopnamen op volgorde verwijderd.
- Als de geheugencapaciteit niet voldoende is om de bijgewerkte
opname op te slaan, wordt de melding [Geheugen vol] op het
LCD-scherm getoond en wordt de gewijzigde opname niet
opgeslagen.
Wijzigen (
)
Een opname draaien
Fotostylerkeuze
U kunt de opgeslagen foto’s met diverse hoeken draaien.
Door het gebruik van deze functie is het mogelijk om speciale
effecten aan uw foto’s toe te voegen.
1. Druk op de knop afspeelmodus en druk
vervolgens op de MEUN knop.
2. Klik in het menu Wijzigen op de knop
Omhoog/Omlaag om de [Draaien]
( )menu tab te selecteren en druk op
de OK-knop.
3. Selecteer het gewenste submenu door
op de knop Links / Rechts te drukken en
druk op de knop OK.
Rechts 90 gr.
Links 90 gr.
Draaien
Terug
Verpl.
1. Druk op de knop afspeelmodus en druk vervolgens op de
MEUN knop.
2. Klik in het menu Wijzigen op de knop
Omhoog/Omlaag om de [FotoFotostylerkeuze
stylerkeuze] (
) menu tab te
selecteren en druk op de OK-knop.
3. Selecteer het gewenste submenu
Terug
Verpl.
door op de knop Links / Rechts te
drukken en druk op de knop OK.
Stijlmodus
180 gr.
Normaal
Terug
Verpl.
[ ô : Rechts 90 gr.]
: Draai de foto met de
klok mee
Terug
Horizontaal
Terug
[
Verpl.
[ ó : Links 90 gr.]
: Draai de foto tegen de
klok in
Terug
Verpl.
[ õ : 180 gr.]
: Draai de foto 180
graden
Verticaal
Verpl.
: Horizontaal]
: Draai de foto horizontaal
Terug
Verpl.
[ ® : Verticaal]
: Draai de foto verticaal
Ä Als u een geroteerde opname op het LCD-scherm weergeeft, kunnen
lege ruimtes aan de linker- en rechterzijde van de opname ontstaan.
Pictogram
Beschrijving
Er wordt geen effect toegevoegd.
Zacht
Er wordt een zachte stijl toegevoegd.
Helder
Er wordt een levendige stijl toegevoegd.
Bos
Er wordt een natuurlijke, zuivere stijl toegevoegd.
Retro
Er wordt een bruingetinte stijl toegevoegd.
Koel
Er wordt een koele stijl toegevoegd.
Rustig
Er wordt een kalme stijl toegevoegd.
Klassiek
Er wordt een klassieke stijl toegevoegd.
Negatief
Zet opgenomen foto in negatief
Bepaal een RGB kleur om uw eigen fotostijl te
creëren.
Aangep. RGB
4. De gewijzigde opname wordt opgeslagen onder een nieuwe
bestandsnaam.
67
Wijzigen (
)
Persoonlijke kleur
U kunt de R (rood), G (Groen) en
B (blauw) waarden van de opname
wijzigen.
Verwijderen van rode ogen
Het rode ogen effect kan in de opname worden verwijderd.
Terug
Verpl.
- Knop OK : Gebruikerskleuren kiezen/instellen
- Knop Omhoog / Omlaag : R,G, B
selecteren
- Knop Links/ Rechts : Wijzigt de waarden
Terug
1. Selecteer ( ) door op de knop
Links/Rechts te drukken en druk op
de knop OK.
2. De melding [Nieuwe afbeelding
maken] verschijnt en de opname
wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.
Anti-rode ogen
Terug
Verpl.
Verpl.
Beeld aanpassen
1. Druk op de knop Afspelen en druk vervolgens op de MENU
knop.
2. Klik de Omhoog/Omlaag-knop uit het Wijzigen menu om de [Beeld
aanpassen](
) menu tab te selecteren en druk op de OK-knop.
ACB
U kunt de helderheid van het donkere gebied dat wordt
veroorzaakt door onderbelichting van de lichtbron
automatisch aanpassen.
1. Selecteer (
) door op de knop
Links/Rechts te drukken en druk
op de knop OK.
2. De melding [Nieuwe afbeelding maken]
verschijnt en de opname wordt onder een
nieuwe bestandsnaam opgeslagen.
68
ACB
Terug
Verpl.
Gezichtretouch
U kunt de huid in een afbeelding stralend en mooi laten lijken.
1. Selecteer (
) door op de knop
Links/Rechts te drukken en druk
op de knop OK. Vervolgens wordt
Gezichtretouch
een balk getoond waarmee gezicht
retoucheren geselecteerd kan
worden.
Terug
Verpl.
2. U kunt het gezicht retoucheren door
op de knop Links/Rechts te drukken.
3. Druk op de knop OK en de opname wordt onder een nieuwe
bestandsnaam opgeslagen.
Wijzigen (
)
Helderheid wijzigen
Kleurverzadiging wijzigen
U kunt de helderheid van de opname wijzigen.
1. Selecteer (
) door op de knop
Links/Rechts te drukken en druk op
de knop OK. Vervolgens wordt
een balk getoond voor het
selecteren van de helderheid.
2. Wijzig de helderheid door op de knop
Links/Rechts te drukken.
3. Druk op de knop OK en de opname
wordt onder een nieuwe bestandsnaam
opgeslagen.
U kunt de kleurverzadiging van de opname wijzigen.
Helderheid
Terug
Verpl.
1. Selecteer (
) door op de knop Links/
Rechts te drukken en druk op de knop
OK. Vervolgens wordt een balk
Kleurverz.
getoond voor het selecteren van
de kleurverzadiging.
2. Wijzig de kleurverzadiging door op de
Terug
Verpl.
knop Links/Rechts te drukken.
3. Druk op de knop OK en de opname wordt onder een nieuwe
bestandsnaam opgeslagen.
Ruiseffect
Contrast wijzigen
U kunt ruis aan een opname toevoegen om uw foto een
klassiekere sfeer te geven.
U kunt het contrast van de opname wijzigen.
1. Selecteer ( ) door op de knop Links/
Rechts te drukken en druk op de knop
OK. Vervolgens wordt een balk
Contrast
getoond voor het selecteren van
het contrast.
2. Wijzig het contrast door op de knop
Terug
Verpl.
Links/Rechts te drukken.
3. Druk op de knop OK en de opname wordt onder een nieuwe
bestandsnaam opgeslagen.
1. Selecteer (
) door op de knop Links/
Rechts te drukken en druk op de knop OK.
2. De melding [Nieuwe afbeelding maken]
verschijnt en de opname wordt onder een
nieuwe bestandsnaam opgeslagen.
Ruis toevoegen
Terug
Verpl.
69
Tonen (
)
De Multi diashow starten ( )
U kunt gemakkelijk de miniaturen bekijken en een grote hoeveelheid
inhoud zoals foto’s en video’s categoriseren of doorzoeken.
1. Druk in de afspeelmodus op de knop
MENU.
2. Druk op de knop omhoog/omlaag om
het gewenste menu te selecteren.
3. Druk op de OK-knop; de geselecteerde
miniatuurafbeeldingen worden getoond.
1
3
9
Opnamen kunnen continu worden getoond met een vooraf ingestelde interval.
U kunt de Multi diashow bekijken door de camera op een extern
beeldscherm aan te sluiten.
1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop
MENU.
2. Druk op de knop Omhoog of Omlaag en selecteer de menutab [Diashow].
20
De Multi diashow starten
Afsl.
Terug
De Multi diashow kan alleen worden gestart in het menu [Start].
1. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om
Start
Afspelen
het menu [Start] te selecteren en druk
Foto’s
:Alles
Herhalen
Effect
:Uit
vervolgens op de knop Rechts.
Interval
:1 sec
2. Selecteer het gewenste menu door op
Muziek
:Uit
de knop Omhoog/Omlaag te drukken.
[Afspelen] : De Multi diashow wordt na
Terug
Instellen
één keer afspelen stopgezet.
[Herhalen] : De Multi diashow wordt herhaald totdat deze wordt
beëindigd.
3. Druk op de OK-knop en de diashow wordt gestart.
- Om een diashow te pauzeren tijdens het afspelen, drukt u de
OK-knop nogmaals in.
- Als u de OK-knop nogmaals indrukt, begint de diashow
opnieuw.
- U kunt het afspelen van de diashow stoppen door op de OKknop en vervolgens op de knop Links of Rechts te drukken.
70
De Multi diashow starten ( )
Opnamen kiezen
Effecten van de Multi diashow instellen
U kunt kiezen welke opnamen u wilt bekijken.
Tijdens de Multi diashow kunnen unieke schermeffecten worden
gebruikt.
1. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om
het menu [Foto’s] te selecteren en druk
vervolgens op de knop Rechts.
Start
Foto’s
Effect
Interval
:Alles
Alles
:Uit
Datum
:1 sec
Select.
2. Selecteer de gewenste optie door op
de knop Omhoog/Omlaag te drukken.
Terug
Instellen
[Alles] : Alle opnamen die in het
geheugen zijn opgeslagen worden afgespeeld.
Druk op de knop OK om de instelling op te slaan.
[Datum] : Opnamen die op een opgegeven datum zijn gemaakt
worden afgespeeld.
Druk op de knop OK om de instelling op te slaan.
[Select.] : Speelt uitsluitend de gekozen opnamen af.
De gekozen opname kan worden opgeslagen als
[Keuze1], [Keuze2] of [Keuze3].
Als u de gekozen opname opslaat met het commando
[Nwkeus] wordt deze als [Keuze1] opgeslagen. Als u
een nieuwe opname nogmaals met [Nwkeus] opslaat,
wordt de opname die daarvoor onder [Keuze1] is
opgeslagen automatisch als [Keuze2] opgeslagen. U
kunt de opnamen die zijn opgeslagen als [Keuze1],
[Keuze2] of [Keuze3] wijzigen en verwijderen.
Druk op de knop Fn om de instelling op te slaan.
Muziek
:Uit
1. Selecteer het [Effect] submenu door op
de richtingknop OMHOOG /
OMLAAG en vervolgens op RECHTS
te drukken.
2. Selecteer het type effect met de knop
Omhoog / Omlaag.
3. Druk op de OK-knop om de instelling te
bevestigen.
Start
Effect
Uit
:Alles
Kalm
:Uit
Zacht
Interval
:1 sec
Landelijk
Muziek
Helder
:Uit
Levendig
Foto’s
Terug
Instellen
3. Kies [Afspelen] of [Herhalen] in het [Start] menu om de diashow te beginnen.
71
De Multi diashow starten ( )
Bestandopties (
Afspeelinterval instellen
1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop
MENU.
2. Druk op de knop Omhoog of Omlaag en selecteer de menutab
[Bestandopties].
Stel de afspeelinterval van de Multi diashow in.
1. Kies het [Interval] submenu door op
de knop OMHOOG / OMLAAG en
vervolgens op RECHTS te drukken.
2. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om
de gewenste interval te selecteren.
3. Druk op de knop OK om de instelling op
te slaan.
Start
Foto’s
:Alles
Effect
:Uit
1 sec
Interval
3 sec:1 sec
Muziek
5 sec:Uit
10 sec
Terug
Instellen
De laadtijd is afhankelijk van de grootte en kwaliteit van de opname.
Bij het afspelen van een diashow wordt van een filmbestand
alleen het eerste frame afgespeeld.
Bij het afspelen van een diashow wordt een geluidsopnamebestand
niet afgespeeld.
Het intervalmenu werkt alleen in menu [Uit].
Achtergrondmuziek instellen
72
Opnamen verwijderen
Met deze handeling verwijdert u de opnamen die in het geheugen
zijn opgeslagen.
1. Druk op de knop Omhoog / Omlaag en
Wissen
Select.
selecteer de menutab [Wissen].
Beveiligen
Alles
Klik vervolgens op de knop Rechts.
Spraakmemo
:Uit
DPOF
2. Selecteer het gewenste submenu door op
Kopie
de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en
vervolgens op OK te drukken.
[Select.] : Het keuzevenster wordt weergegeven
Terug
Instellen
voor een opname die moet worden
verwijderd.
- Omhoog / Omlaag / Links / Rechts:
Selecteer een afbeelding.
- Knop OK : Selecteer de te verwijderen
opname. ( Ë markering)
- Knop Fn : Druk op de knop Fn om het
bevestigingsvenster weer te
Select.
Wissen
geven. Selecteer de menuoptie
[Ja] en druk op de knop OK om
alle opnamen die zijn gemarkeerd
te verwijderen.
Alle bestanden verwijderen?
Ja
[Alles] : Het bevestigingsvenster wordt
Nee
getoond. Selecteer de menuoptie
[Ja] en druk op de knop OK om alle
onbeveiligde opnamen te verwijInstellen
deren. Als er geen beveiligde opnamen zijn, worden alle opnamen verwijderd en wordt de melding
[Geen foto] weergegeven.
3. Nadat het verwijderen is voltooid, wordt het scherm gewijzigd in het
scherm voor de afspeelmodus.
11
U kunt bij de Multi diashow achtergrondmuziek afspelen.
1. Selecteer het [Muziek] submenu door
op de richtingknop OMHOOG / OMLAAG en vervolgens op RECHTS te
drukken.
2. Gebruik de knop Omhoog/Omlaag om
de gewenste muziek te selecteren.
3. Druk op de knop OK om de instelling
op te slaan.
)
Start
Foto’s
Effect
Interval
Muziek
Terug
Uit
Mist :Alles
UV :Uit
Avond
:1 sec
Ochtend
:Uit
Feest
Instellen
12
1
3
5
Bestandopties (
)
Alle onbeveiligde bestanden in de submap DCIM op de
geheugenkaart worden verwijderd. Onthoud dat dit nietbeveiligde opnamen permanent zal verwijderen. Belangrijke
opnamen dienen op een computer te worden opgeslagen
voordat ze verwijderd worden. De beginafbeelding is opgeslagen in het interne geheugen van de camera (en dus niet op
de geheugenkaart) en wordt dan ook niet verwijderd als u alle
bestanden van de geheugenkaart verwijdert.
[Alles]: Beveilig / ontgrendel alle
opgeslagen opnamen.
- Wanneer u een afbeelding beveiligt, wordt
het beveiligingspictogram weergegeven
op het LCD-scherm. (Een niet-beveiligde
opname heeft geen indicator.)
- Een beveiligde opname is uitsluitend
beveiligd tegen wissen via de functie
[Verwijder]. Als de functie [Formatteren]
wordt gekozen, worden ook beveiligde
opnamen gewist.
Alles beveiligen?
Vergrendel
Ontgrendel
Instellen
Opnamen beveiligen
U kunt bepaalde opnamen beveiligen (vergrendelen), zodat ze niet
gewist kunnen worden. Met dit menu kunt u ook de beveiliging van
opnamen opheffen (ontgrendelen).
1. Druk op de knop Omhoog / Omlaag en
selecteer de menutab [Beveiligen]. Klik
vervolgens op de knop Rechts.
2. Selecteer het gewenste submenu door op
de knop Omhoog/Omlaag te drukken en
druk op de knop OK.
[Select.] : Het keuzescherm voor het
beveiligen/ontgrendelen van een
afbeelding wordt getoond.
- Omhoog / Omlaag / Links / Rechts:
Selecteer een foto.
- Knop OK : Beveilig / ontgrendel de
opname
- Knop Fn: Uw wijzigingen worden
opgeslagen en het menu zal
verdwijnen.
Geluidsopname
U kunt uw stemgeluid aan een opgeslagen foto toevoegen.
Wissen
Beveiligen
Spraakmemo
Select.
:Uit
Wissen
Alles
DPOF
Beveiligen
Kopie
Spraakmemo
DPOF
Uit
:Uit
Aan
Kopie
Terug
Instellen
Terug
Instellen
[Menu geluidsopname]
11
12
Select.
1
3
Instellen
5
Start
[Klaar om opname te maken]
Stop
[Geluid wordt opgenomen]
- Druk op de sluiterknop om in een opgeslagen stil beeld tot 10
seconden stemgeluidsopnamen te maken.
- Om de opname te stoppen, drukt u op de sluiterknop.
73
Bestandopties (
)
DPOF
DPOF (Digital Print Order Format) maakt het mogelijk om
afdrukinformatie op te slaan in de MISC-map van uw geheugenkaart. Kies de foto’s die afgedrukt moeten worden en hoeveel
afdrukken u wilt maken.
De DPOF indicator verschijnt op het LCD-scherm als een foto
wordt weergegeven die DPOF informatie bevat. De foto’s kunnen
worden afgedrukt op DPOF printers of in een toenemend aantal
fotolaboratoria.
Deze functie is niet beschikbaar voor filmclips en
geluidsopnamebestanden.
Als een groothoekopname wordt afgedrukt als een groothoekafdruk,
kan het zijn dat 8% aan de linker- en rechterzijde van de opname niet
wordt afgedrukt. Controleer of uw printer de groothoekopname
ondersteunt als u de foto afdrukt. Als u de opname bij een fotostudio
af laat drukken, zeg dan dat de opname als een groothoekopname
moet worden afgedrukt. (Sommige fotostudio’s ondersteunen de
grootte om een groothoekopname af te drukken niet.)
Standaard
Met deze functie kunt u informatie over het aantal te maken
afdrukken toevoegen aan een opgeslagen foto.
1. Druk op de knop Omhoog / Omlaag
en selecteer de menutab [DPOF]. Klik
vervolgens op de knop Rechts.
Wissen
Beveiligen
Kies beeld
Spraakmemo
DPOF
2. Druk nogmaals op de knop Rechts en
het [Standaard] submenu verschijnt.
3. Kies het gewenste submenu door op de
knop Omhoog/Omlaag te drukken en
druk op de knop OK.
[Select.] : Het keuzescherm voor
de af te drukken afbeelding
wordt getoond.
- Omhoog / Omlaag / Links / Rechts:
Kies de foto die u af wilt drukken.
- Zoom knop : Kies het aantal
afdrukken.
[Alles]: Stel het aantal afdrukken in voor
alle foto’s, niet voor film- en
geluidsbestanden.
- Knop omhoog/omlaag :
Selecteer het aantal afdrukken.
[Reset] : Beëindig de printerinstellingen.
Kopie
Select.
Alles
Reset
:Uit
Standaard
Index
Formaat
Terug
11
12
Instellen
1
3
Hoeveelheid
5
Instellen
01
Hoeveelheid
Instellen
4. Druk op de OK knop om de instelling te bevestigen.
Als een opname DPOF instructies bevat, wordt de DPOF indicator
(
) getoond.
74
Bestandopties (
)
Index
Opnamen (met uitzondering van filmclips en geluidsbestanden)
kunnen worden afgedrukt in de vorm van een index.
1. Druk op de knop Omhoog / Omlaag
Wissen
en selecteer de menutab [DPOF].
Beveiligen
Spraakmemo
:Uit
Klik vervolgens op de knop Rechts.
Instelling index?
Ja
Standaard
2. Kies het menu [Index] en druk
Nee
Kopie
Index
opnieuw op de knop Rechts. Het
Formaat
submenu wordt getoond.
Terug
Instellen
3. Kies de gewenste optie door op de
knop OMHOOG / OMLAAG te drukken.
Als [Ja] wordt gekozen : De opname wordt in index-formaat
afgedrukt.
Als [Nee] wordt gekozen : Er wordt geen index afgedrukt.
4. Druk op de OK-knop om de instelling te bevestigen.
DPOF
Printgrootte
U kunt het afdrukformaat opgeven bij het afdrukken van opnamen
die zijn opgeslagen op de geheugenkaart. Het menu [Formaat] is
alleen beschikbaar voor printers die DPOF 1.1 ondersteunen.
1. Druk op de knop Omhoog / Omlaag en selecteer de
Wissen
Beveiligen
menutab [DPOF]. Klik vervolgens op de knop Rechts.
Kies beeld
Spraakmemo
Select.
Alles
Reset
2. Kies het menu [Formaat] en druk opnieuw op
de knop Rechts. Het submenu wordt getoond.
DPOF
Kopie
3. Selecteer het gewenste submenu door
Terug
op de knop Omhoog/Omlaag te drukken
en druk op de knop OK.
[Select.] : Keuzescherm om de afdrukgrootte
van de getoonde opname te wijzigen.
- Omhoog / Omlaag / Links / Rechts:
Kies een foto.
Formaat
- Zoom knop : Wijzig het afdrukformaat.
- Fn knop : Uw wijzigingen worden opgeslagen
en het menu zal verdwijnen.
[Alles] : Wijzig de afdrukgrootte van alle
3X5
opgeslagen bestanden.
- Knop omhoog/omlaag: Selecteer een
afdrukformaat.
Formaat
- OK knop : Bevestig de gewijzigde
instelling.
[Reset] : Beëindig alle instellingen voor afdrukgrootte.
11
12
1
:Uit
Standaard
Index
Formaat
Instellen
3
5
Instellen
Instellen
Ä DPOF [Formaat] secundair menu : Annuleren, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10
Afhankelijk van de fabrikant en het printermodel kan het annuleren
van het afdrukproces op de printer enige tijd in beslag nemen.
75
Bestandopties (
)
Naar geheugenkaart kopiëren
Hiermee kunt u foto’s, filmclips en geluidsopnamen naar de geheugenkaart kopiëren.
Wissen
1. Selecteer de menutab [Kopie] door op de
Beveiligen
knop Omhoog / Omlaag te drukken. Klik
Spraakmemo
:Uit
DPOF
vervolgens op de knop Rechts.
Kopie
Ja
2. Selecteer het gewenste submenu door
Nee
op de knop Omhoog/Omlaag te drukken
Terug
Instellen
en druk op de knop OK.
- [Ja]
: Alle foto’s, filmclips en geluidsopnamen die in het
interne geheugen zijn opgeslagen, worden naar de geheugenkaart gekopieerd nadat de melding [Kopiëren]
is weergegeven. Als het kopiëren is voltooid, wordt het
scherm voor de afspeelmodus opnieuw weergegeven.
- [Nee] : Hiermee wordt “Kopiëren naar kaart” geannuleerd.
76
Als er niet voldoende ruimte beschikbaar is op de geheugenkaart
om opgeslagen opnamen naar het interne geheugen te kopiëren
(31MB), worden met de opdracht [Kopie] slechts een paar
opnamen gekopieerd en wordt vervolgens de melding
[Geheugen vol] weergegeven. Het systeem keert vervolgens
naar de afspeelmodus terug. Zorg ervoor dat u overbodige
bestanden verwijdert om ruimte vrij te maken voordat u de
geheugenkaart in de camera steekt.
Wanneer u de opnamen die in het interne geheugen zijn
opgeslagen naar de kaart kopieert via de opdracht [Kopie],
wordt een bestandsnaam met een oplopend nummer
aangemaakt op de kaart om dubbele bestandsnamen te
voorkomen.
- Als de [Op nul] functie van het [Bestandsnr.] instellingenmenu is
ingesteld: De namen van de gekopieerde bestanden beginnen vanaf
de laatst opgeslagen bestandsnaam.
- Als de [Serie] functie van het [Bestandsnr.] instellingenmenu
is ingesteld: De namen van de gekopieerde bestanden
beginnen vanaf de laatst gemaakte bestandsnaam. Als de
opdracht [Kopie] is voltooid, wordt de als laatste opgeslagen
opname van de als laatste gekopieerde map weergegeven
op het LCD-scherm.
PictBridge
U kunt de USB-kabel gebruiken om deze camera aan te sluiten op
een printer die PictBridge (apart aan te schaffen) ondersteunt, en
de opgeslagen foto’s direct afdrukken.
Filmclips en geluidsbestanden kunnen niet worden afgedrukt.
De camera instellen voor aansluiting op de printer
1. Sluit de camera en de printer met behulp van de USB-kabel op
elkaar aan.
2. Zodra de camera aangezet wordt, herkent de camera automatisch
de printer en wordt ermee verbonden.
Gemakkelijk afdrukken
Wanneer u een camera op de printer
aansluit in de Afspeelmodus, kunt u een
foto gemakkelijk afdrukken.
- Druk op de knop Links / Rechts:
Kies een vorige/volgende opname.
Printen
Menu
- Druk op de OK knop :
Het op dat moment weergegeven beeld zal met de standaardinstellingen van de printer worden afgedrukt.
Ä Indien de automatische verbinding niet tot stand komt, verandert u
het [USB] menu in [Printer]. (p.55)
Ä Voor een printer die verwijderbare schijven kan activeren, verandert
u het [USB] menu in [Printer].
Sluit de camera op een printer aan
77
PictBridge : Printerinstellingen
PictBridge : Fotokeuze
U kunt de foto’s die u wilt afdrukken selecteren.
Het aantal af te drukken exemplaren instellen
1. Druk op de knop Menu en het
Foto’s
:Eén
Eén
PictBridge menu verschijnt.
Formaat
:Auto
Alles
2. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag
Lay-out
:Auto
om het menu [Foto’s] te selecteren
Type
:Auto
en druk vervolgens op de knop
Kwalit.
:Auto
Rechts.
Terug
Instellen
3. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag
om het gewenste submenu te kiezen en druk op de knop OK.
- Kies [Eén] of [Alles]. Een scherm waarin u het aantal af te
drukken exemplaren kunt instellen verschijnt, zoals hieronder
afgebeeld.
0
U kunt de menu’s voor papierformaat, afdrukformaat, papiertype,
afdrukkwaliteit, datum afdrukken en bestandsnaam afdrukken
instellen voor de af te drukken foto’s.
1. Druk op de knop Menu en het PictBridge
menu verschijnt.
2. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om
het gewenste menu te selecteren en
druk vervolgens op de knop Rechts.
3. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om
de gewenste waarde uit het submenu te
kiezen en druk vervolgens op de knop OK.
Menu
Functie
Formaat
De grootte van het afdrukpapier instellen
1
Lay-out
Hoeveelheid
Instellen
[Als [Eén] is gekozen]
78
Hoeveelheid
Instellen
[Als [Alles] is gekozen]
- Druk op de knop Omhoog / Omlaag om het aantal afdrukken te selecteren.
- Bij selectie van [Eén]: Gebruik de knop Links / Rechts om een
andere foto te selecteren. Selecteer
vervolgens het aantal afdrukken voor de
foto
- Druk, nadat u het gewenste aantal exemplaren hebt ingesteld, op
de knop OK om de instelling op te slaan.
- Druk op de sluiterknop om terug te gaan naar het menu zonder
het aantal exemplaren in te stellen.
4. Druk op de knop Afspeelmodus ( Î ) en de opnamen worden
afgedrukt.
Type
Kwaliteit
Datum
Bestandsnaam
Stel het aantal foto’s dat op
een vel papier dient te worden
afgedrukt in
De kwaliteit van het
afdrukpapier instellen
Stel de kwaliteit van de foto
die dient te worden afgedrukt
in
Stel in of de datum dient te
worden afgedrukt
Stel in of de bestandsnaam
dient te worden afgedrukt
Foto’s
Formaat
Lay-out
Type
:Eén
Auto
:Auto
Briefkaart
Kaart
:Auto
4x6
L :Auto
Kwalit.
2L
:Auto
Terug
Instellen
Submenu
Auto, Briefkaart,
kaart, 4X6, L, 2L,
Letter, A4, A3
Auto, Randloos, 1, 2,
4, 8, 9, 16, index
Auto, Normaal, Foto,
Snel
Auto, Concept,
Normaal, Hoog
Auto, Uit, Aan
Auto, Uit, Aan
Ä Sommige menu-opties worden niet door alle printers ondersteund.
Menu’s die niet worden ondersteund, worden wel weergegeven op
het LCD-scherm, maar kunnen niet worden geselecteerd.
PictBridge : Reset (terugzetten)
Belangrijke informatie
U kunt de oorspronkelijke afdrukinstellingen terugzetten.
Let op de volgende voorzorgsmaatregelen!
1. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om
Datum
:Auto
de menutab [Reset] te selecteren. Klik
Best.naam
:Auto
vervolgens op de knop Rechts.
Reset
Nee
Ja
2. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om
Nee
de gewenste waarde uit het submenu
te kiezen en druk vervolgens op de
Terug
Instellen
knop OK.
Als [Ja] wordt gekozen : Alle instellingen voor afdrukken en
opnamen worden teruggezet.
Als [Nee] wordt gekozen : Instellingen worden niet teruggezet.
Ä De standaard afdrukinstellingen verschillen, afhankelijk van de
fabrikant van de printer.Zie voor de standaardinstellingen van uw
printer de gebruiksaanwijzing die bij uw printer is meegeleverd.
Dit apparaat bevat elektronische precisieonderdelen. Gebruik of
bewaar dit apparaat niet op de volgende locaties:
- Plaatsen met grote temperatuurschommelingen of sterk
wisselende luchtvochtigheid.
- Plaatsen met veel stof en vuil.
- Plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht of de binnenkant van
een voertuig bij grote hitte.
- Omgevingen waarin een krachtig magneetveld actief is of sterk
trillende omgevingen.
- Gebieden waar explosiegevaar heerst of waar licht ontvlambare
materialen liggen opgeslagen.
Laat deze camera niet achter op plaatsen die zijn blootgesteld
aan stof, chemicaliën (zoals naftaleen en mottenballen), hoge
temperaturen of hoge luchtvochtigheid.
Bewaar deze camera in een met silica gel hermetisch gesloten
verpakking als u van plan bent de camera gedurende een lange
tijd niet te gebruiken.
Zand kan grote problemen opleveren voor camera’s.
- Zorg ervoor dat er geen zand in het apparaat kan binnendringen
bij gebruik op het strand, in de duinen of op andere plaatsen met
veel zand.
- Als u dit toch doet, kan de werking van het apparaat worden
verstoord of kan het permanent onbruikbaar worden.
Omgaan met de camera
- Laat de camera niet vallen en stel deze niet bloot aan sterke
trillingen of schokken.
79
Belangrijke informatie
- Zorg dat het grootformaat LCD-scherm niet aan zware schokken
wordt blootgesteld. Bewaar de camera, als u deze niet gebruikt, in
de opbergtas.
- Zorg dat de lens of de flitser niet worden geblokkeerd tijdens het
nemen van een foto.
- Deze camera is niet bestand tegen water.
Om gevaarlijke elektrische schokken te vermijden dient u de
camera nooit met natte handen vast te houden of te bedienen.
- Als u deze camera gebruikt op vochtige plaatsen, zoals een strand
of een zwembad, moet u voorkomen dat er water of zand in de
camera kan binnendringen. Als dit wel gebeurt, kan dit leiden tot
een storing of kan permanente schade aan het apparaat ontstaan.
Extreme temperaturen kunnen problemen veroorzaken.
- Als de camera vanuit een koude omgeving wordt overgebracht
naar een warme en vochtige omgeving, kan er condensatie
optreden op de gevoelige elektronische circuits. Als dit gebeurt,
schakelt u de camera uit en wacht u minimaal één uur totdat al
het vocht is verdampt. Vochtophoping kan zich ook op de geheugenkaart voordoen. Als dit gebeurt, schakel de camera dan uit en
verwijder de geheugenkaart. Wacht tot het vocht verdampt is.
Wees voorzichtig bij het gebruik van de lens
- Als de lens wordt blootgesteld aan direct zonlicht, kan deze
verkleuren en kan de kwaliteit van de beeldsensor afnemen.
- Zorg ervoor dat het oppervlak van de lens vrij blijft van vingerafdrukken
of vreemde stoffen.
Als de digitale camera gedurende langere tijd niet wordt gebruikt,
kan zich een elektrische ontlading voordoen. Het is verstandig om
de batterij en de geheugenkaart te verwijderen als u van plan bent
de camera voor langere tijd niet te gebruiken.
Als de camera wordt blootgesteld aan elektronische interferentie zal
deze zichzelf uitschakelen om de geheugenkaart te beschermen.
80
Camera onderhoud
- Gebruik een zachte borstel (verkrijgbaar in fotowinkels) om voorzichtig
de lens en het LCD-scherm schoon te maken. Als dit niet werkt, kunt
u lens schoonmaakpapier met lens schoonmaakstof gebruiken. Maak
de camerabehuizing met een zachte doek schoon. Zorg ervoor dat
de camera niet in contact komt met oplosmiddelen zoals benzeen,
insecticide, thinner, enz. Dit kan de buitenkant van de camerabehuizing
beschadigen en ook de prestaties beïnvloeden. Als u ruw met het LCDscherm omgaat, kan dit beschadigd raken. Voorkom beschadiging en
bewaar de camera altijd in de beschermhoes als u deze niet gebruikt.
Probeer niet de camera uit elkaar te halen of te wijzigen.
Onder bepaalde omstandigheden kan statische elektriciteit
ervoor zorgen dat de flitser afgaat. Dit is niet schadelijk voor de
camera en het is geen storing.
Statische elektriciteit kan de overdracht van afbeeldingen
negatief beïnvloeden. Mocht zich dit voordoen, ontkoppel dan
de USB-kabel en sluit deze vervolgens weer aan voordat u de
overdracht nogmaals probeert.
Controleer de toestand van de camera vóór een belangrijke
gebeurtenis of voordat u op reis gaat.
- Maak een opname om de toestand van de camera te testen en
houd extra batterijen bij de hand.
- Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade
als gevolg van storingen aan de camera.
Als u de digitale camera langere tijd niet wordt gebruikt en de
interne batterij raakt leeg, kunnen de datum- en tijdinstelling
teruggaan naar de standaardinstelling Stel in dit geval de datum
en de tijd opnieuw juist in voor met de opname te beginnen.
Waarschuwingsindicator
Op het LCD-scherm kunnen verschillende waarschuwingen
worden weergegeven
[Kaartfout]
Geheugenkaartfout
Schakel de camera uit en weer in
Plaats de geheugenkaart opnieuw.
Plaats de geheugenkaart opnieuw. en formatteer deze (p.51)
[Kaart vergrendeld]
De geheugenkaart is beveiligd
SD/SDHC geheugenkaart : Schuif de schakelaar voor
schrijfbeveiliging naar de
bovenkant van de geheugenkaart
[Bestandsfout]
Bestandsfout
Verwijder het bestand.
Geheugenkaartfout
Neem contact op met een camera servicecenter van Samsung.
[Batterij bijna leeg]
De capaciteit van de batterij is laag
Plaats een volle batterij.
[Geheugen vol]
De geheugenkaart of het interne geheugen is vol.
Plaats een nieuwe geheugenkaart
Verwijder onnodige opnamebestanden
[Geen foto]
Er zijn geen opnamen in het geheugen opgeslagen
Maak opnamen
Plaats een geheugenkaart waarop zich een aantal opnamen
bevindt
81
Voordat u contact opneemt met het servicecenter
Controleer het volgende
De camera gaat niet aan
De batterij is bijna leeg.
Plaats een volle batterij. (p.14)
De batterijen zijn niet juist geplaatst (polariteit (+ en -) is
verwisseld).
Plaats de batterij in overeenstemming met de
polariteitsmarkeringen (+, -).
De stroomvoorziening van de camera valt weg terwijl deze in gebruik is
De batterij is leeg
Plaats een volle batterij.
De camera gaat automatisch uit
Schakel de camera weer in
De camera stopt als deze bij lage temperaturen buitenshuis wordt
gebruikt.
Verwarm de camera en batterij door deze in bijvoorbeeld in
uw zak te doen, en plaats de batterij vervolgens vlak voor het
maken van opnamen in de camera. Maak daarna de opname.
De camera maakt geen opnamen als u de sluiterknop indrukt
Er is onvoldoende geheugencapaciteit
Verwijder onnodige opnamebestanden
De geheugenkaart is niet geformatteerd
Formatteer de geheugenkaart (p.51)
De geheugenkaart is vol
Plaats een nieuwe geheugenkaart
De geheugenkaart is beveiligd
Zie de foutmelding [Kaart vergrendeld]
De camera staat uit
Zet de camera aan
De batterij is leeg
Plaats een volle batterij. (p.14)
De batterijen zijn niet juist geplaatst (polariteit (+ en -) is verwisseld).
Plaats de batterij in overeenstemming met de
polariteitsmarkeringen (+, -).
De camera stopt plotseling terwijl deze in gebruik is
De camera is gestopt als gevolg van een storing
Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw en schakel
daarna de camera opnieuw in
De foto’s zijn wazig
Er is een foto van een onderwerp gemaakt zonder dat een juiste
macromodus is ingesteld
Selecteer een geschikte macromodus voor het maken van een
duidelijke opname.
De foto is buiten het bereik van de flitser gemaakt
Maak een foto binnen het bereik van de flitser
De lens is smoezelig of vuil
Maak de lens schoon
82
Voordat u contact opneemt met het servicecenter
De flitser gaat niet af
De modus flitser uit is gekozen
Schakel de modus ‘Flitser uit’ uit
In deze cameramodus kan de flitser niet worden gebruikt
Zie de FLITSER instructies (p. 31)
Geen beeld op het externe beeldscherm
Het externe beeldscherm is niet juist op de camera aangesloten
Controleer de verbindingskabels
Er bevinden zich onjuiste bestanden op de geheugenkaart
Plaats een geheugenkaart die juiste bestanden bevat
Een onjuiste datum en tijd worden getoond
De datum en tijd zijn onjuist ingesteld, of de camera is teruggekeerd
naar de standaardinstellingen
Stel de datum en tijd opnieuw in
In de Verkenner van de PC wordt de aanduiding [Verwisselbare
schijf] niet weergegeven
Kabelverbinding is onjuist
Controleer de aansluiting
De camera staat uit
Zet de camera aan
Het besturingssysteem is niet Windows 2000, XP, Vista /
Mac OS 10.3. In dat geval ondersteunt de PC geen USB.
Installeer Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3 op een PC
die USB ondersteunt.
De cameraknoppen werken niet.
Camerastoring
Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw en schakel
daarna de camera opnieuw in
Er is een kaartfout opgetreden terwijl de geheugenkaart in de
camera was geplaatst.
Onjuist formaat geheugenkaart
Herformatteer de geheugenkaart
De foto’s worden niet afgespeeld
Onjuiste bestandsnaam (Het DCF-formaat wordt niet aangehouden)
Wijzig de opnamebestandsnaam niet
De kleur van de opname is anders dan het origineel
Witbalans of effectinstellingen zijn onjuist
Selecteer de juiste witbalans of het juiste effect
Foto’s zijn te fel belicht
Belichting is te hoog
Stel de gewenste belichtingscorrectie opnieuw in
Een deel van het LCD-scherm gaat soms niet aan of een vlek
verschijnt.
Hoewel het LCD-scherm is gemaakt met een precisietechnologie
van hoge kwaliteit, worden de precisiepixels soms niet belicht of
verschijnen er rode, witte en blauwe vlekken.
Dit verschijnsel heeft geen negatieve invloed op de kwaliteit
van het opgenomen beeld en is geen fabricagefout.
Een verticale lijn verschijnt op het LCD-scherm als een foto van een
helder voorwerp genomen wordt.
Als een voorwerp helder belicht is, kan een grijze, zwarte, rode of
paarse verticale lijn verschijnen.
Dit fenomeen wordt smeer genoemd en het heeft geen negatieve
invloed op het opgenomen beeld. Dit is geen fabricagefout.
83
Specificaties
Opnamesensor
- Type : 1/2,33” CCD
- Effectieve pixels : Ong. 12,2 megapixels
- Totaal aantal pixels : Ong. 12,4 megapixels
Flitser
Lens
- Brandpuntafstand : SAMSUNG lens f = 6,3 ~ 31,5mm
(35mm film equivalent : 35 ~ 175mm)
- F nr.: F3,5(W) ~ F5,5(T)
- Digitale zoom :
·Modus foto : 1,0X ~ 5,0X
·Afspeelmodus : 1,0X ~ 10,2X
(afhankelijk van opnamegrootte)
Trillingsreductie - Dual IS (OIS + DIS)
Ä OIS (optische beeldstabilisatie),
DIS (Digitale opnamestabilisatie)
LCD-scherm
- 3,0” kleuren TFT LCD-scherm (230.000 pixels)
Scherpstellen
- Type : TTL automatisch scherpstellen
(Multi-AF, AF midden, Gezichtsdetectie AF)
- Bereik
Groothoek
Telelens
Normaal
Macro
Automatische macro
80cm ~ oneindig
10cm ~ 80cm
50cm ~ 80cm
10cm ~ oneindig
50cm ~ oneindig
Sluiter
- Auto : 1 ~ 1/2.000 sec. (AEB, Continu 1/4 ~ 1/2.000 sec.) ,
Nacht : 16 ~ 1/2.000 sec.
Belichting
- Aansturing : Program AE
- Lichtmeting: Multi, Spot, Gecentreerd,
Gezichtsdetectie AE
- Correctie : ±2BW (1/3 BW stappen)
- ISO : AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600,
3200 (3M of lager selecteerbaar)
84
- Standen : Automatisch, automatisch met rode
ogen correctie, aanvullende flitser,
langzame synchronisatie, flitser uit,
rode-ogencorrectie
- Bereik : Groothoek: 0,4m ~ 4,0m,
Telelens : 0,5m ~ 3,0m
- Oplaadtijd : Ongeveer 4 sec.
Scherpte
- Zacht+, zacht, normaal, levendig, levendig+
Witbalans
- Automatisch, daglicht, bewolkt, TL-licht H,
TL-licht L, kunstlicht, persoonlijke instellingen
Geluidsopname
- Geluidsopname (max. 10 uur)
- Geluidsopname bij foto (max. 10 sec.)
Datumweergave
- Datum, datum & tijd, uit (door gebruiker te kiezen)
Opnamen maken
- Foto
·Modus : Smart Auto, Auto, Programma, Dual IS,
Fotohulpgids, scène, Beautyshot
·Scène : Nacht, Portret, Kinderen, Landschap,
Close-up, Tekst, Zon onder, Dageraad,
Tegenl., Vuurwerk, Strand/sneeuw,
Kaderlijnen
·Opnamen maken: 1 opname, Continu,
Bew.detectie, AEB
·Zelfontspanner: 10 sec., 2 sec., dubbele
zelfontspanner, zelfontspanner
voor bewegende opname
Ä Smart Auto : Macro,Macro-tekst, Wit, Landschap, Actie, Statief, Nacht,
Nacht-portret, Tegenlicht,
Tegenlicht-portret, Portret
Specificaties
- Filmclip
· Met geluid of zonder geluid (te kiezen door
de gebruiker, opnametijd: max. 2 uur)
· Grootte: 640x480, 320x240
· Frameratio : 30 fps, 15 fps
· 5x optische zoom en geluid uit tijdens zoomen
· OIS : Uit/Aan
· Film bewerken (standaard aanwezig):
Pauze tijdens opname, vastleggen van
stilstaande opnamen, Uitsnijden
Opslag
4000X
3000
- Media
·Intern geheugen : 31MB flash geheugen
·Extern geheugen (optioneel) :
MMC kaart (tot 2GB gegarandeerd)
SD kaart (tot 4GB gegarandeerd)
SDHC kaart (tot 8GB gegarandeerd)
- Bestandsformaat
·Foto: JPEG (DCF), EXIF 2.21,
DPOF 1.1, PictBridge 1.0
·Filmclip : AVI (MJPEG)
·Geluid : WAV
- Opnamegrootte
3984X
2656
3968X
2232
3264X
2448
2592X
1944
2048X
1536
1024X
768
- Capaciteit (1 GB grootte)
Superhoog
Ongeveer Ongeveer Ongeveer Ongeveer Ongeveer Ongeveer Ongeveer
169
196
231
246
365
548
986
Hoog
Ongeveer Ongeveer Ongeveer Ongeveer Ongeveer Ongeveer Ongeveer
240
270
308
328
493
680
1095
Normaal
Ongeveer Ongeveer Ongeveer Ongeveer Ongeveer Ongeveer Ongeveer
365
411
481
519
705
759
1232
Ä Deze waarden zijn gemeten onder de standaard omstandigheden van
Samsung en kunnen afhankelijk van de opnameomstandigheden en
camerainstellingen variëren.
Effect
- Effect : Fotostylerkeuze, Beeld aanpassen
(Scherpte, Contrast, Kleurverz.)
- Bewerken: Res.wijz, Draaien, Fotostylerkeuze,
Beeld aanpassen (ACB, Anti-rode
ogen, Gezichtretouch, Helderheid,
Contrast, Kleurverz., Ruis toevoegen)
Opnamen afspelen
- Type : Enkelvoudige opname, diashow,
Multi diashow, filmclip, Smart Album
Interface
- Digitale uitvoer: USB 2,0
- Audio : Mono
- Videosignaal : NTSC, PAL
(door gebruiker te kiezen)
- DC stroominputconnector : 4,2V
85
Specificaties
Stroomvoorziening
- Oplaadbare batterij : SLB-10A, 3,7V
(1050mAh)
Ä Meegeleverde batterij kan verschillen
afhankelijk van verkoopgebied.
Afmetingen (BxHxD)
- 94X59X23,7mm
(exclusief uitstekende onderdelen)
Gewicht
- Ongeveer 138,3g
(zonder batterijen en geheugenkaart)
Bedrijfstemperatuur
- 0 ~ 40°C
Bedrijfsvochtigheid
- 5 ~ 85%
Software
- Samsung Master, Adobe Reader
Ä Specificaties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden
gewijzigd.
Ä Alle handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende
eigenaar.
86
Opmerkingen met betrekking tot software
Systeemvereisten
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u deze
camera gaat gebruiken
- Onder geen voorwaarde mag de software of de gebruiksaanwijzing
geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd.
- Het copyright voor software is uitsluitend gelicentieerd voor het
gebruik met een camera.
- In het onwaarschijnlijke geval dat zich een fabricagefout heeft
voorgedaan, zullen wij uw camera repareren of vervangen.
Wij kunnen echter op geen enkele wijze aansprakelijk worden
gesteld voor schade als gevolg van onjuist gebruik.
- Het gebruik van een zelfgebouwde pc of een PC en besturingssysteem waarvan de kwaliteit niet wordt gewaarborgd door de fabrikant,
vallen niet onder de garantie van Samsung.
- Voordat u deze gebruiksaanwijzing gaat lezen moet u ervoor zorgen
dat u over basiskennis van computers en besturingssystemen
beschikt.
PC met processor hoger dan
Pentium III 500MHz
Specificaties (Pentium III 800MHz aanbevolen)
van USB- Windows 2000 / XP / Vista
aansluiting Minimaal 256MB RAM
(Meer dan 512 MB wordt
aanbevolen)
250MB beschikbare vrije ruimte
op de harde schijf (meer dan 1
Specifica- GB aanbevolen)
ties software- 1024x768 pixels, 16-bits kleuondersteuning renscherm (24-bits kleurenscherm aanbevolen)
DirectX 9.0c of hoger
Voor Windows
Voor Macintosh
Power Mac G3 of later
Mac OS 10.3 of hoger
Minimaal 256MB RAM
(Meer dan 512 MB wordt
aanbevolen)
110MB beschikbare vrije
ruimte op de harde schijf
-
Ä De 64-bits editie van Windows XP en Windows Vista wordt niet
ondersteund.
Ä Samsung is niet verantwoordelijk voor mogelijke gebreken of
schade veroorzaakt door het gebruik van ongeschikte computers,
inclusief een zelfgemonteerde pc.
87
Over de software
Nadat u de CD-ROM die bij deze camera is meegeleverd in de CD-ROM
lade heeft gelegd, zou het volgende scherm automatisch moeten starten.
Ä Schermopnamen die staan afgebeeld
in deze gebruiksaanwijzing zijn
gebaseerd op de Engelstalige versie
van Windows.
Samsung Master : Dit is de complete multimedia software-oplossing
van Samsung.
Met deze software kunt u digitale opnamen en filmclips downloaden,
bekijken, bewerken en opslaan. Deze software kan alleen worden
gebruikt met Windows.
88
Het automatische installatieprogramma heeft 5 tot 10 seconden
nodig voor de installatie, afhankelijk van de mogelijkheden van
uw computer. Als dit kader niet wordt weergegeven, voert u
de [Windows Explorer] uit en selecteert u [Installer.exe] in de
hoofdmap van het CD-ROM-station.
De toepassingssoftware installeren
Om deze camera met een PC te gebruiken, installeert u eerst de
toepassingssoftware. Nadat dit gedaan is, kunnen de opnamen die
op de camera zijn opgeslagen naar de PC worden verplaatst en
kunt u ze met een fotobewerkingsprogramma bewerken.
2. Installeer DirectX, Samsung Master door een knop op het
scherm te selecteren. Als de laatste versie van DirectX al op
uw computer is geïnstalleerd, zal DirectX mogelijk niet worden
geïnstalleerd.
U kunt de website van Samsung bezoeken op internet:
http://www.samsungcamera.com/nl
1. Het venster ‘auto run’ verschijnt.
Klik op het menu [Samsung
Digital Camera Installer] in het
venster ‘auto run’.
89
De toepassingssoftware installeren
3. Sluit, nadat u de computer opnieuw hebt opgestart, de PC via de
USB-kabel aan op de camera.
4. Zet de camera aan.
De wizard [Nieuwe hardware
gevonden] wordt geopend en de
computer herkent de camera.
Ä Als uw besturingsprogramma
Windows XP/Vista is, wordt
een image viewer programma
geopend.
90
De toepassingssoftware installeren
De bij de camera geleverde software cd-rom bevat een volle-
dige gebruiksaanwijzing in pdf-formaat. U kunt het bestand
vinden via Windows Verkenner. Voordat u de PDF-bestanden
opent, moet u de Adobe Acrobat Reader die zich op de software
CD-ROM bevindt installeren. Als u geen toegang tot het internet
heeft, kunt u Adobe Reader installeren door het bestand dat
zich op de CD-ROM bevindt uit te voeren.
Om de Adobe Reader versie 6.0.1 juist te installeren dient u
Internet Explorer 5.01 of later te hebben geïnstalleerd. Bezoek
“www.microsoft.com” en upgrade de Internet Explorer.
PC modus starten
Als u de USB-kabel aansluit op een USB-poort op uw PC en
vervolgens de camera inschakelt, wordt automatisch de
“computerverbindingsmodus” geactiveerd.
In deze modus kunt u opgeslagen opnamen downloaden naar uw
PC via de USB-kabel.
Camerainstellingen voor de verbinding
1. Zet de camera aan.
2. Sluit de camera aan op de computer met de meegeleverde
USB-kabel.
3. Zodra de camera aangezet wordt, herkent de camera automatisch de pc en wordt ermee verbonden.
Ä Indien de automatische verbinding niet tot stand komt, verandert
u het [USB] menu in [Computer]. (p.55)
91
PC modus starten
Verbind de camera met de pc.
Opgeslagen opnamen downloaden
U kunt de foto’s die zijn opgeslagen op de camera downloaden
naar de vaste schijf van uw PC en deze vervolgens afdrukken
of bewerken met behulp van software voor het bewerken van
foto’s.
1. Sluit de camera aan op uw pc met
behulp van de USB-kabel.
2. Op het bureaublad van uw computer
kiest u [Deze computer] en dubbelklikt
u op [Verwisselbare schijf DCIM
100SSCAM]. De opnamebestanden
worden vervolgens getoond.
Koppel de camera los van de pc.
Zie pagina 94 (de verwisselbare schijf verwijderen).
3. Kies een opname en klik op de
rechter muistoets.
92
PC modus starten
4. Een pop-up menu wordt geopend.
Klik op het [Knippen] of [Kopiëren]
menu.
- [Knippen] : hiermee kunt u een
geselecteerd bestand
knippen.
- [Kopiëren] : hiermee kunt u bestanden kopiëren.
5. Klik op een map waarin u het bestand wilt plakken.
6. Druk op de rechter muistoets.
Een pop-up menu verschijnt.
Klik op [Plakken].
- Met behulp van [Samsung Master] kunt u de opgeslagen
foto’s uit het geheugen rechtstreeks op het beeldscherm van de
PC bekijken en kunt u de opnamebestanden kopiëren en verplaatsen.
Wij adviseren u de opnamen eerst naar de PC te kopiëren
voordat u ze gaat bekijken. Als u opnamen rechtstreeks vanaf
de verwisselbare schijf opent, kan de verbinding onverwachts
worden verbroken.
Wanneer u een bestand uploadt dat niet via deze camera op
de verwisselbare schijf terecht is gekomen, wordt de melding
[Bestandsfout] weergegeven op het LCD-scherm in de modus
AFSPELEN en is er niets te zien in de modus MINIATUUR.
7. Het bestand wordt
overgebracht van de camera
naar uw pc.
93
De verwisselbare schijf verwijderen
Windows 2000/XP/Vista
(De werkelijke schermen kunnen afwijken van de weergegeven
afbeeldingen, afhankelijk van het Windows-besturingssysteem.)
1. Controleer of de camera en de PC een bestand uitwisselen.
Als het lampje van de camerastatus knippert, wacht u totdat het
lampje niet meer knippert en permanent aan is.
2. Dubbelklik op het pictogram
[Hardware ontkoppelen of uitwerpen]
op de taakbalk.
3. Het venster [Hardware
ontkoppelen of uitwerpen] wordt
geopend. Selecteer [Apparaat
voor USB-massaopslag] en klik
op de knop [Stop].
4. Het venster [Stop hardwareapparaat]
wordt geopend. Selecteer [Apparaat
voor USB-massaopslag] en klik op de
knop [OK].
94
[Dubbelklik!]
5. Het venster [Hardware kan veilig
verwijderd worden] wordt geopend.
Klik op de [OK] knop.
6. Het venster [Hardware ontkoppelen of
uitwerpen] wordt geopend. Klik op de
knop [Sluiten]. De verwisselbare schijf
kan nu veilig worden verwijderd.
7. Haal de USB-kabel uit de aansluiting.
Samsung Master
Met deze software kunt u digitale opnamen en filmclips
downloaden, bekijken, bewerken en opslaan. Deze software
kan alleen worden gebruikt met Windows.
Om het programma te starten klikt u op [Start Programma’s
Samsung Samsung Master].
Opnamen downloaden
1. Sluit de camera op uw PC aan.
2. Er wordt een venster weergegeven
voor het downloaden van opnamen
nadat u de camera hebt aangesloten
op de PC.
- Gebruik de knop [Alles kiezen]
om de opgenomen opnamen te
downloaden.
- Selecteer de gewenste map in
het venster en klik op de knop [Alles selecteren]. U kunt opgenomen
opnamen opslaan in de geselecteerde map.
- Als u op de knop [Annuleren] klikt, wordt het downloaden geannuleerd.
3. Klik op de knop [Volgende >].
4. Kies een bestemming en maak een
map aan om de gedownloade
opnamen en mappen op te slaan.
- U kunt mapnamen maken op
volgorde van datum en de foto’s
downloaden.
- U kunt een map maken met een
naam naar keuze en de foto’s
downloaden.
- U kunt een eerder gemaakte map
selecteren en de foto’s downloaden.
5. Klik op de knop [Volgende >].
6. Er wordt een scherm geopend zoals
hiernaast afgebeeld.
De bestemming van de gekozen
map wordt bovenin het venster
getoond. Klik op de knop [Start] om
de opnamen te downloaden.
7. De gedownloade opnamen
worden getoond.
95
Samsung Master
Image viewer : U kunt de opgeslagen foto’s bekijken.
Opname bewerken : U kunt de foto bewerken.
- Hieronder worden de functies van de image viewer weergegeven.
Ì Menubalk: U kunt de volgende menu’s kiezen:
Bestand, Bewerken, Bekijken, Tools, Functies wijzigen,
Automatisch downloaden, Help, enz.
Í Venster opnamekeuze: In dit scherm kunt u de gewenste foto’s kiezen.
Keuzemenu mediatype : In dit menu kunt u de functies image viewer,
opname bewerken en filmclip bewerken kiezen.
Voorbeeldscherm: U kunt een voorbeeld van een opname of een
filmclip zien en de multimedia-informatie controleren.
Zoombalk : U kunt de grootte van het voorbeeld wijzigen.
Venster mapweergave : U kunt de locatie van de map van de gekozen
opname zien.
Venster voor opnameweergave: Hiermee kunt u afbeeldingen in de
geselecteerde map weergeven.
- Hieronder worden de functies voor het bewerken van afbeeldingen weergegeven.
: U kunt de volgende menu’s kiezen.
Ì Menu bewerken
[Tools](Tools)
: U kunt de grootte van de gekozen opname
wijzigen of delen afsnijden. Zie het menu
[Help].
[Adjust](Aanpassen)
: U kunt de opnamekwaliteit aanpassen.
Zie het menu [Help].
[Retouch](Retoucheren) : U kunt de opname wijzigen of effecten aan
de opname toevoegen. Zie het menu [Help].
Í Tekenhulpmiddelen: Attributen voor het bewerken van een opname.
Venster voor opnameweergave: Een gekozen opname wordt in dit
scherm weergegeven.
Voorbeeldscherm: U kunt de gewijzigde opname als voorbeeld op scherm zien.
Ä Zie het [Help] menu U kunt de volgende menu’s kiezen: voor verdere
informatie.
Ä Zie het [Help] menu U kunt de volgende menu’s kiezen: voor verdere
96
Ä Een foto die met de Samsung Master is bewerkt, kan niet op de
camera worden afgespeeld.
informatie.
Samsung Master
Filmclip bewerken: U kunt een foto, filmclip, vertelling en
muziekbestanden in een filmclip samenvoegen.
Ä Sommige filmclips die gecomprimeerd zijn met een codec die
niet compatibel is met de Samsung Master kunnen niet met de
Samsung Master worden afgespeeld.
Ä Zie het [Help] menu van Samsung Master voor verdere
informatie.
- Hieronder worden de functies voor het bewerken van filmclips
weergegeven.
Ì Menu Bewerken : U kunt de volgende menu’s kiezen.
[Add Media](Media toevoegen) : U kunt andere media-elementen aan een
filmclip toevoegen.
[Edit Clip](Clip bewerken) : Hiermee kunt u de helderheid, het contrast,
de kleur en de kleurverzadiging wijzigen.
[Effects](Effecten) : U kunt een effect toevoegen.
[Set Text](Tekst instellen) : U kunt teksten invoegen.
[Narrate](Vertelling) : U kunt een vertelling toevoegen.
[Produce](Beginnen) : Hiermee kunt u het bewerkte multimedia-item
opslaan onder een nieuwe bestandsnaam.
U kunt de bestandstypen AVI, Windows media
(WMV) en Windows Media (ASF) kiezen.
Í Venster voor frameweergave: In dit scherm kunt u multimedia toevoegen.
97
Het USB besturingsprogramma voor MAC installeren
1. Er wordt geen USB besturingsprogramma voor MacOS
meegeleverd met de software-CD, aangezien MacOS het
camera besturingsprogramma ondersteunt.
2. Controleer de versie van MacOS tijdens het opstarten.
Deze camera is compatibel met Mac OS 10.3.
3. Sluit de camera op de MacIntosh aan en zet de camera aan.
4. Een nieuw pictogram verschijnt op het bureaublad nadat de
camera op de MacOS is aangesloten.
98
Het USB besturingsprogramma voor MAC gebruiken
1. Dubbelklik op een nieuw pictogram op het bureaublad en de
map in het geheugen wordt getoond.
2. Kies een opnamebestand en kopieer of verplaats dit naar de
MacOS.
Voltooi eerst het upload proces van de computer naar de
camera en verwijder vervolgens de verwisselbare schijf met de
opdracht uitpakken.
Veelgestelde vragen
Controleer het volgende als de USB-aansluiting niet (goed) werkt.
Situatie 1
De USB-kabel is niet verbonden of het is niet de
meegeleverde USB-kabel.
Sluit de meegeleverde USB-kabel aan.
Situatie 2
De camera wordt niet door uw PC herkend.
Soms kan de camera verschijnen onder
[Onbekende apparaten] in Apparaatbeheer.
Schakel de camera uit, verwijder de
USB-kabel, stop de USB-kabel er weer in, en
zet vervolgens de camera aan.
Situatie 3
Er doet zich een onverwachte fout voor tijdens de
overdracht van het bestand.
Schakel de camera uit en weer aan. Verplaats
het bestand nogmaals.
Situatie 4
Wanneer u een USB-hub gebruikt.
Er kan een probleem zijn bij het aansluiten van
de camera op de PC vanwege een USB-hub als
de PC en de hub niet compatibel zijn. Sluit zo
mogelijk de camera rechtstreeks aan op de PC.
Situatie 5
Zijn er andere USB-kabels aangesloten op de PC?
Er treedt mogelijk een storing op in de camera als
deze wordt aangesloten op de PC terwijl tegelijkertijd
een andere USB-kabel is aangesloten. In dat geval
koppelt u de andere USB-kabel los en sluit u slechts
één USB-kabel aan op de camera.
Situatie 6
Als ik Apparaatbeheer open (door te klikken op Start (Instellingen) Configuratiescherm (Prestaties en Onderhoud) Systeem (Hardware)
Apparaatbeheer), staan er Onbekende Apparaten of
Overige Apparaten vermeld met een geel vraagteken (?)
ernaast of apparaten met een uitroepteken (!) ernaast.
Klik met de rechter muistoets op het apparaat met een
vraagteken (?) of uitroepteken (!) en kies
“Verwijderen”. Start de PC opnieuw op en sluit de
camera nogmaals aan.
Situatie 7
Bij sommige beveiligingsprogramma’s (Norton Anti
Virus, V3, enz.) kan het zijn dat de computer de
camera niet als verwisselbare schijf herkent.
Stop de beveiligingsprogramma’s en sluit de
camera op de computer aan. Zie de instructies
van het beveiligingsprogramma omtrent hoe u
het programma tijdelijk kunt stopzetten.
Situatie 8
De camera is verbonden met de USB-poort die zich
aan de voorzijde van de computer bevindt.
Als de camera is verbonden met de USB-poort die
zich aan de voorzijde van de computer bevindt,
is het mogelijk dat de computer de camera niet
herkent. Sluit de camera aan op de USB-poort
aan de achterzijde van de computer.
99
Veelgestelde vragen
Als DirectX 9.0c of later niet is geïnstalleerd
Installeer DirectX 9.0c of later
1) Plaats de cd-rom die is meegeleverd met de camera.
2) Voer Windows Verkenner uit en selecteer de map
[CD-ROM drive:\ DirectX] op het cd-romstation en klik op
het DXSETUP.exe bestand. DirectX wordt nu geïnstalleerd.
Bezoek de volgende site voor het downloaden van
DirectX:. http://www.microsoft.com/directx
Als een PC die is verbonden met de camera niet meer reageert
terwijl Windows opstart.
In dat geval ontkoppelt u de camera van de PC en zal
Windows opstarten. Als dit probleem zich blijft voordoen,
schakelt u de USB-ondersteuning voor oudere systemen uit
en start u de pc opnieuw op. De USB-ondersteuning bevindt
zich in het BIOS instellingenmenu. (Het BIOS-instellingenmenu
verschilt per fabrikant en sommige BIOS menu’s bevatten geen
Accu’s en batterijen.) Als u dit menu niet zelf kunt wijzigen
neemt u contact op met de fabrikant van de PC of het BIOS.
Als de filmclip niet kan worden verwijderd, of als een verwisselbare
schijf niet kan worden gelezen, of als een foutmelding tijdens de
overdracht verschijnt.
Als u uitsluitend de Samsung Master installeert doen de
hierboven vermelde problemen zich af en toe voor.
- Sluit het programma Samsung Master door op het pictogram
voor de Samsung Master op de taakbalk te klikken.
- Installeer alle toepassingsprogramma’s die zich op de
software-cd bevinden.
100
Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit product
Correcte behandeling van een gebruikte batterij uit dit
product (Van toepassing op de Europese Unie en andere
Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen
voor accu’s en batterijen.)
Dit merkteken op de batterij, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan
dat de batterij in dit product aan het einde van de levensduur niet samen
met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische
symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte
in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.
Indien de gebruikte batterij niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het
milieu.
Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van
het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte batterijen te
scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij
het gratis inzamelingssysteem voor batterijen in uw omgeving.
De oplaadbare batterij in dit product kan niet door de gebruiker zelf
worden vervangen. Neem contact op met uw serviceprovider voor
informatie over vervanging.
Dit product bij afdanken op de juiste manier als afval aanbieden
Correcte verwijdering van dit product (elektrische &
elektronische afvalapparatuur) (Van toepassing in de
Europese Unie en andere Europese landen waar afval
gescheiden wordt ingezameld).
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval mag worden aangeboden aan het einde van zijn levensduur. Om mogelijke
schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van
andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier
recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen
wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de
gemeente waar ze wonen om te horen waar en hoe ze dit product
milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers
moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene
voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product mag
niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.
Het Samsung Eco-symbool
Dit is een eigen symbool van Samsung dat het bedrijf
gebruikt om zijn milieuvriendelijke productactiviteiten
naar de consument te communiceren. Het symbool
staat voor Samsungs voortdurende inspanningen om
milieubewuste producten te ontwikkelen.
101
Download PDF

advertising