Samsung | SR-L39NMB | Samsung SR-L39NMB Handleiding

SR-L39-NL
3/29/59 5:53 PM
Page i
SR-L36...
SR-L39...
HANDLEIDING
DA68-60280A
SR-L39-NL
3/29/59 5:53 PM
Page 1
MOGELIJKHEDEN
Milieuvriendelijke koel/vriescombinatie met R600a en
cyclopentaan koelmiddel
• Dit product is milieuvriendelijk door het gebruik van R600a
koelmiddel en cyclopentaan.
• Eigenschappen:
ODP (Ozone Depletion Potential, Aantasting ozonlaag): 0
GWP (Global Warming Potential, Broeikaseffect):Laagst
De instructies in deze handleiding zijn op
verschillende modellen van toepassing.
De mogelijkheden van uw koelkast kunnen iets
afwijken van die in de handleiding.
Als koelmiddel wordt R600a of R134a gebruikt.
Kijk op het etiket achter op het apparaat en het etiket
aan de binnenzijde van de deur om te zien welk
koelmiddel uw koelkast gebruikt.
Efficiënt energieverbruik
• Optimaal energieverbruik bij gebruik van R600a en
cyclopentaan.
SUPER-vriesfunctie
• Voedsel behoudt zijn versheid door het snel in te vriezen
met de “SUPER”-vriesfunctie.
Groentelade, net boven 0°C
• Lade voor droog of verpakt voedsel.
• Lade met instelbaar vochtniveau voor verse sla, groente
en fruit.
Koelkast boven,vriezer met laden onder
• De ergonomische groentelade zit op heuphoogte, omdat
deze vaak wordt gebruikt.
• De vriezer met lade minimaliseert
temperatuurschommelingen en bewaart voedsel schoon en
gemakkelijk.
INHOUD
In-/uitschakelen
• Met de aan/-uitschakelaar kunt u het apparaat gemakkelijk
in- en uitschakelen zonder de stekker uit het stopcontact te
halen.
MOGELIJKHEDEN..................................................................... 1
WAARSCHUWINGEN / VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.... 2
KOEL/VRIESCOMBINATIE INSTALLEREN.............................. 4
KOEL/VRIESCOMBINATIE VOORBEREIDEN......................... 5
BEDIENINGSPANEEL................................................................5
VOEDSEL IN KOELKAST OF VRIEZER BEWAREN................ 8
IJSBLOKJES MAKEN.............................................................. 10
WATERDISPENSER GEBRUIKEN (OPTIE) ..........................11
ACCESSOIRES VERWIJDEREN EN SCHOONMAKEN ......13
WATERDISPENSER SCHOONMAKEN .................................14
LAMP VERVANGEN.................................................................15
PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN ........................................15
GEBRUIKERSTIPS..................................................................16
OVERZICHT KOEL/VRIESCOMBINATIE................................17
Digitaal temperatuurdisplay
• Op het display ziet u alle functies van het apparaat, zodat
u het gemakkelijk kunt bedienen.
ECO
• Druk op de ECO-knop voor de energiezuinigste
temperatuurinstellingen:vriezer op -17°C en koelkast op
6°C.
VAC
• Bespaar energie door de koelkast uit te schakelen en
alleen de vriezer te gebruiken bij vakantie of langere
afwezigheid.
1
SR-L39-NL
3/29/59 5:53 PM
Page 2
WAARSCHUWINGEN / VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Houd u aan de veilheidsvoorschriften om het risico op verwondingen,beschadigingen en verkeerd
gebruik te voorkomen.(Bewaar de handleiding na het lezen op een veilige plaats voor later gebruik.)
Denk er aan deze aan de volgende eigenaar mee te geven.
Waarschuwing
Gevaar voor (levensgevaarlijke)
verwondingen.
Let op
Risico op verwondingen of
beschadigingen.
Haal het apparaat niet uit elkaar. Repareer het
niet en breng er geen wijzigingen in aan.
• Er kan zo brand of storing ontstaan, wat weer kan
leiden tot verwondingen.
Waarschuwing
Sluit nooit meerdere apparaten op hetzelfde
stopcontact aan.
• Dit kan leiden tot oververhitting of brand.
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de
lamp van de koelkast gaat vervangen.
• Anders bestaat er risico op een elektrische schok.
Houd de stekker van de netkabel uit de buurt
van de achterzijde van de koel/vriescombinatie.
• Een beschadigde stekker kan leiden tot brand als
gevolg van oververhitting.
Zorg dat het apparaat geaard wordt.
• Anders kan het apparaat worden beschadigd of
kunt u een elektrische schok krijgen.
Spuit niet met water in of nabij de koel/vriescombinatie.
• Er bestaat risico op brand of een elektrische schok.
Verwijder de deur of de vergrendeling voordat u
de koel/vriescombinatie gaat weggooien.
• Zo kan een kind er nooit in opgesloten raken.
Gebruik geen licht ontvlambare gassen in de
buurt van de koel/vriescombinatie.
• Er bestaat risico op een explosie of brand.
Dit apparaat bevat een kleine
hoeveelheid isobuthaan (R600a), een
natuurlijk gas dat niet schadelijk is voor
het milieu, maar wel ontvlambaar.
Zorg er bij transport en installatie voor dat er
geen onderdelen van het koelcircuit worden
beschadigd.
Buig de netkabel niet te ver om en plaats er
geen zware voorwerpen op.
Dit kan leiden tot brand. Laat een beschadigde
netkabel vervangen door de fabrikant, de
leverancier of een gekwalificeerde technicus.
Pak de netstekker nooit met natte handen vast.
• U zou dan een elektrische schok kunnen krijgen.
Koelmiddel uit de leidingen kan vlam vatten of
een oogbeschadiging veroorzaken. Als er een
lek wordt ontdekt, zorg er dan voor dat er geen
open vuur of ontstekingsbronnen bij komen en
laat de ruimte waar het apparaat staat goed
doorluchten.
• Ter voorkoming van het ontstaan van een
ontvlambaar gas-luchtmengsel bij een lek in het
koelcircuit, moet de ruimte waar het apparaat
wordt geplaatst overeenstemmen met de
hoeveelheid koelmiddel.
Voor elke 8 gr R600a koelmiddel in het apparaat,
moet er een ruimte zijn van 1m3. De hoeveelheid
koelmiddel in uw koelkast is zichtbaar op het
identificatieplaatje aan de binnenzijde.
• Schakel het apparaat niet in bij sporen van
beschadiging. Neem bij twijfel contact op met uw
leverancier.
Plaats geen bak met water boven op de koelkast.
• Als er water wordt geknoeid op de elektrische
onderdelen, kan dit leiden tot brand of een
elektrische schok.
Plaats de koel/vriescombinatie niet op een
vochtige plaats zodat er water op zou kunnen
komen.
• Verkeerde isolatie van de elektrische onderdelen
kan leiden tot een elektrische schok of brand.
Plaats geen vluchtige of licht ontvlambare
substanties in de koelkast.
• Het bewaren van benzeen, thinner, pure alcohol,
ether, LPG of andere dergelijke stoffen kan leiden
tot een explosie.
2
SR-L39-NL
3/29/59 5:53 PM
Page 3
Raak met natte handen geen bakjes en voedsel
uit de vriezer aan.
• Dit kan leiden tot bevriezing.
Waarschuwing
• Blokkeer de ventilatieopeningen van het apparaat
en de behuizing niet.
• Gebruik geen apparaten of andere middelen
voor versnelling van het ontdooiproces. Gebruik
hiervoor alleen middelen die worden aangeraden
door de fabrikant.
• Beschadig het koelvloeistofcircuit niet.
• Gebruik geen elektrische apparaten in de koel/vriescombinatie, tenzij deze worden aangeraden door de
fabrikant.
Zorg dat de stekker vrij blijft van stof en vuil.
• Anders bestaat er een kans op brand.
Steek uw hand niet onder de onderzijde van de
koel/vriescombinatie.
• Scherpe randen kunnen verwondingen veroorzaken.
Als u de stekker uit het stopcontact heeft
gehaald,wacht dan vijf minuten voordat u de
stekker weer in het stopcontact steekt.
• Abnormale werking van de vriezer kan
beschadigingen veroorzaken.
Let op
Haal de stekker uit het stopcontact als de
koel/vriescombinatie langere tijd niet wordt
gebruikt.
• Beschadiging van de isolatie kan leiden tot brand.
Bewaar niet te veel voedsel in de koel/vriescombinatie.
• Bij het openen van de deur kunnen er
levensmiddelen uitvallen wat kan leiden tot
verwondingen of beschadigingen.
Laat kinderen niet spelen met het bedieningpaneel
op de voorzijde van de koel/vriescombinatie.
• Laat kinderen niet met de koel/vriescombinatie
spelen.
• Ga niet op het apparaat staan, leun er niet tegen
aan, verwijder geen onderdelen, deuren etc.
• Reparaties en onderhoud mogen alleen worden
uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus.
Onjuiste reparaties uitgevoerd door een
ongekwalificeerd persoon kunnen gevaar opleveren
en nadelige gevolgen hebben voor de gebruiker van
de koel/vriescombinatie.
• Stop nooit ijsblokjes of ijsjes direct uit de vriezer in
uw mond. (De lage temperatuur kan leiden tot
“vriesbrand”.)
Plaats geen glazen flessen of andere glazen
voorwerpen in de vriezer.
• Het glas zou kunnen breken en verwondingen
kunnen veroorzaken.
Sluit de netkabel niet aan op een beschadigd
stopcontact.
• Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok.
Als u de netkabel uit het stopcontact wilt halen,
trek dan alleen aan de stekker, nooit aan de
kabel zelf.
• Er kan dan een draad losraken wat kan leiden tot
kortsluiting.
Zet geen voorwerpen op de koel/vriescombinatie.
• Deze zouden kunnen vallen bij het openen en
sluiten van de deur en zo kunnen leiden tot
verwondingen of beschadigingen.
Let op
Voor het gebruikte koelmiddel in de koel/vriescombinaties en de gassen in het isolatiemateriaal
gelden speciale afvalvoorschriften.Controleer
voordat u het apparaat weggooit of de leidingen op
de achterzijde niet zijn beschadigd.
Bewaar geen farmaceutische producten,
wetenschappelijke materialen of andere
temperatuurgevoelige producten in de koelkast.
• Producten die op een constante temperatuur
moeten blijven, moet u niet in de koelkast
bewaren.
Laat een kind niet aan de deur hangen.
3
SR-L39-NL
3/29/59 5:53 PM
Page 4
KOEL/VRIESCOMBINATIE INSTALLEREN
Zorg voor voldoende ruimte en plaats de koel/vriescombinatie op een stevige, vlakke
ondergrond.
• Als het apparaat niet recht staat, kunnen er vreemde geluiden ontstaan en kan de koelfunctie
niet goed werken.
• Wacht minstens een uur voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
Maak de koel/vriescombinatie schoon.
• Maak het apparaat aan de binnen- en buitenzijde met een vochtige doek schoon.
Sluit de koel/vriescombinatie aan op eigen stopcontact en sluit hierop geen andere
apparaten aan.
• Het apparaat moet goed geaard worden.
Plaats voedsel in de koel/vriescombinatie.
• Laat het apparaat 2-3 uur koelen voordat u er voedsel inzet.
Waarschuwing
Gebruik van een geaard stopcontact, alléén voor het
apparaat:
• Bij gebruik van een geaard stopcontact heeft u geen
aparte aardedraad nodig.
Gebruik van een niet geaard stopcontact:
• Sluit de “aardedraad” aan op een koperen plaat en begraaf
die plaat op minimaal 25 cm diepte in de grond.
OPSTELLEN
Als het apparaat een beetje achterover helt, is het gemakkelijker om de deur te openen en te sluiten.
Het apparaat helt over naar links.
Draai het linkerstelpootje in de richting van het pijltje tot
het apparaat recht staat.
Het apparaat helt over naar rechts.
Draai het rechterstelpootje in de richting van het pijltje tot
het apparaat recht staat.
4
SR-L39-NL
3/29/59 5:53 PM
Page 5
KOEL/VRIESCOMBINATIE VOORBEREIDEN
Volg onderstaande stappen om het apparaat in gebruik te nemen en om te controleren of het goed
fucntioneert.
Plaats de schappen en laden op de juiste positie.
Maak de koel/vriescombinatie en de accessoires schoon om stof en vuil van de verpakking en het
transport te verwijderen.
Controleer of het lampje in het apparaat aangaat als u de koelkast opent.
Stel de temperatuur in op het laagste niveau en laat de koel/vriescombinatie een uur werken.
De vriezer moet koud worden en de motor moet rustig lopen zonder lawaai te produceren.
Uw koel/vriescombinatie heeft een compressor die in- en uitschakelt om een constante temperatuur
te behouden. Een nieuwe compressor heeft een inwerktijd van vijf maanden. In deze periode kan
de compressor wat geluid produceren. Dit is normaal en duidt niet op een defect.
Plaats pas voedsel in de koel/vriescombinatie als de temperatuur voldoende laag is. Het duurt
enkele uren voordat de koel/vriescombinatie de juiste temperatuur heeft bereikt.
Als het apparaat niet goed werkt, controleer dan de netspanning. Neem contact op met uw
leverancier als het probleem zich blijft voordoen.
BEDIENINGSPANEEL
A.Basismodel
➀
POWER-knop
• Aan-/uitschakelaar.
• Voor in- en uitschakelen van apparaat.
REF.TEMP-knop
• Druk op de REF.TEMP-knop voor de temperatuurregeling van de koelkast.
• Kies bij inschakeling voor de middelste temperatuurinstelling.
• Er zijn vijf temperatuurstanden, weergegeven door vijf indicatielampjes (➀).
Als alle lampjes branden, is de temperatuur het laagst.
• Druk één of meerdere keren op de REF.TEMP-knop tot de gewenste temperatuur is ingesteld.
• De temperatuur van de vriezer wordt automatisch aangepast afhankelijk van de temperatuur van
de koelkast.
5
SR-L39-NL
3/29/59 5:53 PM
Page 6
B. Model met digitaal display
➀ ➁
➂ ➃ ➄
➅
POWER-knop
• Aan-/uitschakelaar.
• Voor in- en uitschakelen van apparaat.
SUPER-knop
• Voor in- of uitschakelen van de snelvriesfunctie.
• Gebruik deze knop als u voedsel snel wilt invriezen.
• De SUPER-indicator ➀ blijft branden tijdens de snelvriesfunctie.
• Als deze functie is gekozen, blijft de vriesfunctie continu actief en zorgt voor een zeer lage
temperatuur in de vriezer.
• De snelvriesfunctie wordt automatisch uitgeschakeld. Als het snelvriesproces voltooid is, gaat de
SUPER-indicator ➀ uit en de vriezer keert terug naar de normale energiebesparende stand.
FRE.TEMP-knop
• In de normale stand geeft het display de opzet temperatuur ➃ van de vriezer weer.
• Vriezertemperatuur wijzigen:
– Druk op de FRE.TEMP-knop.
De huidige opzet temperatuur verschijnt (➃) voorafgegaan door “F” (➁).
– Druk één of meerdere keren op de FRE.TEMP-knop en houd deze ingedrukt tot de gewenste
temperatuur verschijnt (➃).
• De temperatuur verandert in stappen. Na -25°C gaat het display weer terug naar -17°C.
• Temperatuurbereik vriezer: -17°C tot -25°C.
Note
Als een power is weer geinstalleerd, vertoont het temperatuur display ➃ “– –”.
In dit geval is het display “– –” verdwijnd door het drukken opde knoppen FRE. TEMP of
REF. TEMP ➃.
6
SR-L39-NL
3/29/59 5:53 PM
Page 7
REF.TEMP-knop
• Koelkasttemperatuur wijzigen:
– Druk op de REF.TEMP-knop.
De huidige temperatuur verschijnt (➃) voorafgegaan door “R” (➁).
– Druk één of meerdere keren op de REF.TEMP-knop en houd deze ingedrukt tot de gewenste
temperatuur verschijnt (➃).
– Als u de opzet van koelkast temperatuur afmaakt, knippert het temperatuur display ➃ 5 keren
en gaat terug naar het opzet temperatuur vande vriezer.
• De temperatuur verandert in stappen. Na +6°C gaat het display terug naar +1°C.
• Temperatuurbereik koelkast: +1°C tot +6°C.
Het temperatuurdisplay (➃) knippert als er stroomuitval is geweest. Controleer of het
Opmerking voedsel nog goed is.
ECO-knop
• Druk op de ECO-knop om automatisch de energiezuinigste temperatuur voor de koelkast en de
vriezer in te stellen.
Temperatuur vriezer: -17°C.
Temperatuur koelkast:6°C.
• In de ECO-stand blijft de ECO-indicator ➄ branden.
• Als u op de knop FRE.TEMP of REF.TEMP drukt, wordt de ECO-functie geannuleerd en wordt het
apparaat ingesteld op de nieuwe temperatuur.
VAC-knop
• Als u op vakantie of op zakenreis gaat en de koelkast niet hoeft te gebruiken, druk dan op de
VAC-knop.
• De koelkast wordt uitgeschakeld, maar de vriezer blijft werken.
• In de VAC-stand blijft de VAC-indicator (➅) branden.
Maak de koelkast leeg voordat u op de VAC-knop drukt.
Let op
Als de SUPER-, ECO- of VAC-modus al is gekozen en u op één van de andere
Opmerking knoppen drukt, dan wordt de huidige modus geannuleerd en de gekozen modus
ingesteld.
Het is mogelijk, als de ECO mode al is gekozen en v de SUPER mode knopt, is het
temperatuur van koelkast en vriezer beheerd ohafhankelijk.
7
SR-L39-NL
3/29/59 5:53 PM
Page 8
VOEDSEL IN KOELKAST OF VRIEZER BEWAREN
Volg onderstaande aanbevelingen voor het
A. Koelkast
bewaren van voedsel.
• Laat warm voedsel en warme dranken
afkoelen voordat u deze in de koel/
vriescombinatie plaatst.
• Zorg dat voedsel goed is verpakt en afgedekt
voordat u het gaat bewaren. Doe dit ter
voorkoming van uitdroging, verkleuring of
smaakverlies en voor het behoud van de
versheid. Ook kunnen de verschillende
smaken van de etenswaren elkaar zo niet
beïnvloeden.Groente, fruit en sla hoeven
niet verpakt te worden. Bewaar deze
etenswaren de groentelade.
• Zorg dat er geen olie of vet in contact komt met de
plastic onderdelen of deursluitingen, omdat deze
onderdelen dan poreus kunnen worden.
• Bewaar nooit explosieve substanties in de
koel/vriescombinatie. Pure alcohol mag alleen rechtop
worden bewaard in een goed afgesloten verpakking.
• Houd een afstand tussen vaken achterwand van de
opsluitende afstand van de kast is 10mm voor lucht
circulatie.
Doorzichtig, onbreekbaar schap
• Doe voedsel in bewaarbakjes en plaats deze met een
kleine tussenruimte.
• Het schap is van onbreekbaar doorzichtig materiaal,
zodat u het veilig kunt gebruiken.
Groentelade
• Bewaar groente en fruit in deze lade.
• Als u meer ruimte nodig heeft voor het bewaren van groente
en fruit, kunt u het mandje verwijderen.
Zuivel- en multifunctioneel vak
• Voor vette levensmiddelen zoals boter en kaas.
• Voor kleine verpakte levensmiddelen zoals melk, yoghurt
en dranken.
Eierrek
• Plaats de eieren zoals aangegeven in het eierrek en plaats
het rek op een goed toegankelijke plaats in een van de
multifunctionele vakken.
Flessenrek
• Voor kleine flessen en pakken (1 liter) bier, melk, sap in
het bovenste gedeelte en grote flessen en pakken
(1,5 liter) in het onderste gedeelte.
8
SR-L39-NL
3/29/59 5:53 PM
Page 9
B.Vriezer
Bovenste lade vriezer
• Voor diepvriesvoedsel, zoals ijs en spek.
Middelste/onderste lade vriezer
• Voor vers vlees en vis of droog voedsel, in
afgepaste porties.
Voedsel verpakken
Opmerking
Verpak voedsel in afgepaste porties geschikt voor uw gezinssamenstelling.
Porties groente en fruit mogen nooit zwaarder zijn dan 1 kg. Porties vlees mogen tot 2,5 kg
wegen.
Kleinere porties bevriezen sneller en de kwaliteit van het voedsel wordt daardoor beter
behouden als u het gaat ontdooien en bereiden.
Doe het voedsel in luchtdichte zakjes of bakjes voordat u het gaat invriezen. Zo behoudt het
voedsel zijn smaak en droogt het niet uit.
Verpak het voedsel, zorg dat er geen lucht in de verpakking zit en sluit de verpakking luchtdicht
af.
Geschikte verpakkingsmaterialen:
Plastic zakken, plastic folie, aluminiumfolie en diepvriesbakjes. Deze materialen zijn bij iedere
leverancier verkrijgbaar.
Ongeschikte verpakkingsmaterialen:
Inpakpapier, vetvrij papier, cellofaan, vuilniszakken of gebruikte plastic zakken.
Geschikte sluitingsmaterialen:
Elastiekjes, plastic clips, touw, diepvriesplakband of iets dergelijks.
Plastic folie en zakken kunnen ook worden dichtgeseald met een speciaal sealapparaat.
Voorzie alle verpakkingen die u in de vriezer plaatst van een etiket met daarop de inhoud
en de invriesdatum.
9
SR-L39-NL
3/29/59 5:53 PM
Page 10
IJSBLOKJES MAKEN
A. Draaibaar model
Trek het ijsbakje uit de vriezer.
Vul het bakje met water tot het
maximum (pijltje).
Schuif het bakje weer terug.
Sluit de deur van de vriezer.
B. Normale model
Vul het ijsbakje met water.
• Vul het bakje voor ongeveer 80% met
water.
Zet het ijsbakje in de bovenste lade van
de vriezer.
IJsblokjes verwijderen:
• Draai het ijsbakje om.
Explosiegevaar
Waarschuwing • De koudste onderdelen van de koelkast zijn de achterzijde en het onderste schap. Hier kunt
u het beste teer voedsel bewaren.
• Glazen flessen met vloeistoffen die kunnen bevriezen mogen nooit in de vriezer bewaard
worden, omdat het glas kapot springt als de inhoud bevriest.
Snel ijsblokjes maken
Opmerking Als u snel een grote hoeveelheid ijs wilt maken, drukt u op de “SUPER”-knop om de
snelvriesfunctie te kiezen.
10
SR-L39-NL
3/29/59 5:53 PM
Page 11
WATERDISPENSER GEBRUIKEN (OPTIE)
Via de waterdispenser kunt u gemakkelijk gekoeld water krijgen zonder de koelkast te openen. Bovendien
kunt u elektriciteit besparen omdat het aantal keren dat de deur wordt geopend met 30% wordt teruggebracht.
Overzicht
Drukhendel
Vergrendeling
Dop waterreservoir
Waterreservoir
Watertoevoer
WATERRESERVOIR INSTALLEREN
Plaats de watertoevoer stevig in het montagegat.
• Als de watertoevoer lange tijd wordt verwijderd, lekt
koude weg en wordt de deur niet automatisch gesloten.
Plaats een extra fles naast het waterreservoir.
• Er kunnen twee flessen van 1,5 liter worden gebruikt.
Zet de vergrendeling in de positie “LOCK”.
• Als de watertoevoer alleen in het montagegat is vastgezet
en de vergrendeling op “OPEN” staat, kan de watertoevoer
verwijderd worden.
WATERRESERVOIR VULLEN
Haal de ronde dop van het reservoir en vul het met
drinkwater.
• Vul het reservoir helemaal (iets meer dan 4,2 liter).
Klik de ronde dop weer op het reservoir vast.
11
SR-L39-NL
3/29/59 5:53 PM
Page 12
Controleer of de vergrendeling op “OPEN”staat.
• Er kan alleen water worden getapt als deze op “OPEN”
staat.
Plaats een kopje op de houder en druk dan op “PUSH”.
FLES INSTALLEREN
Druk op de hendel en haal het waterreservoir uit de
koelkast.
Verwijder de watertoevoer uit het waterreservoir, plaats
de binnenste ring van de watertoevoer in een normale
bronwaterfles en draai de watertoevoer vast.
Draai de watertoevoer om en plaats deze in het
montagegat.
• Zet de vergrendeling op “LOCK” als u niet wilt dat kinderen de dispenser gebruiken.
Opmerking • U kunt borrelende geluiden horen als er lucht van de gewone bronwaterflessen in het
reservoir komt.
• Sommige flessen voor bronwater of frisdrank passen niet op de watertoevoer afhankelijk van
hun grootte.
• Als er niet voldoende water uit de dispenser komt als u op “PUSH” drukt, drukt u de knop
nogmaals in.
• Gebruik geen dranken met koolzuur, zoals cola, cider of frisdranken. Door de druk van het
koolzuur boven in de fles kan de drank uit de dispenser spuiten.
• Gebruik bronwater uit flessen of gekookt kraanwater zonder kalkdeeltjes.
12
SR-L39-NL
3/29/59 5:54 PM
Page 13
ACCESSOIRES VERWIJDEREN EN SCHOONMAKEN
Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat
schoonmaken.
Gebruik geen stoomapparaat. De hete stoom kan de oppervlakte van het apparaat of de elektrische
onderdelen beschadigen,waardoor er risico op elektrische schokken bestaat.
IJsblokjesmaker (optie)
• Plaats uw hand in de onderste groef en trek het ijsbakje
naar voren.
• Verwijder het bakje en spoel het af.
IJsbakje (optie)
• Trek aan het handvat en trek het bakje zover mogelijk
naar voren. Verwijder het door het omhoog en naar u toe
te trekken.
Groentelade
• Trek de groentelade met hoge vochtigheidsgraad zover
mogelijk naar voren en verwijder deze door deze omhoog
en naar u toe te trekken.
• Veeg de lade schoon met een vochtige doek.
Flessenrek
• Houd het flessenrek met beide handen vast en verwijder
het door het omhoog en naar u toe te trekken.
• Maak het schoon in water.
Lade vriezer
• Houd de lade met beide handen vast en trek hem zover
mogelijk naar voren. Verwijder de lade door hem omhoog
en naar u toe te trekken.
• Veeg de lade schoon met een vochtige doek.
Doorzichtig, onbreekbaar schap
• Verwijder het schap en maak het schoon met water en
een schoonmaakmiddel.
• Als u de schappen terugplaatst, let er dan op dat u het
bovenste, middelste en onderste schap niet met elkaar
verwisselt.
Note
Als u de hardhlas schappen gaat afzetten, laad een glas en een conditie gelijktijdig te
voorkomen het druppelen het glas.
Rubberen sluitingen
• Maak de rubberen sluitingen schoon met een vochtige doek en
schoonmaakmiddel.Gebruik om de groeven schoon te maken
een houten spies gedraaid in een kleine doek.
13
SR-L39-NL
3/29/59 5:54 PM
Page 14
WATERDISPENSER SCHOONMAKEN
Houder/dispenseropvangbakje
Houder/dispenseropvangbakje
Druk zachtjes op “PUSH” achter de houder en
verwijder deze.
Met de dispenserhendel verwijdert u het opvangbakje.
Verwijder het water uit het opvangbakje en maak dit
daarna schoon met warm water en schoonmaakmiddel.
Dispenseropvangbakje
Houder
Aansluiting
Maak de aansluiting en de omgeving schoon met een schone,
vochtige doek.
Waterreservoir/watertoevoer
Trek naar boven en maak de haakjes aan beide zijden
van de grote dop los.
Draai de watertoevoer los in de richting van de pijl en
verwijder deze.
Maak de grote dop en het waterreservoir schoon met
warm water en schoonmaakmiddel.
• Houd de dop omhoog en trek deze naar boven. Maak de
dop en het daaraan bevestigde vuilfilter met een zachte
borstel schoon.
Nadat u de watertoevoer heeft schoongemaakt met
een zachte borstel drukt u op de hendel en laat u er
water doorheen lopen.
Let op
• Maak het waterreservoir regelmatig schoon als het wordt gebruikt voor thee of andere dranken.
Gebruik alleen gefilterde thee. Dranken met een hoog suikergehalte (sap of frisdrank) worden uit
oogpunt van hygiëne niet aangeraden.
• Vuil kan worden weggeveegd met een doek met azijn of zout water.
• Controleer of de rubberen afdichting op de watertoevoer niet verschoven of beschadigd is door
een scherp voorwerp. Anders kan deze gaan lekken.
14
SR-L39-NL
3/29/59 5:54 PM
Page 15
LAMP VERVANGEN
Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u de lamp van de koelkast gaat vervangen.Anders bestaat
er gevaar voor een elektrische schok.
Verwijder het deksel door met een schroevendraaier in de +
markering te draaien.
• Buislamp
• Verwijder de lamp door deze naar beneden te trekken en plaats
een nieuwe lamp.
- Gloeilamp
• Verdraai de lamp om deze te verwijderen en plaats een nieuwe
lamp.
Plaats het deksel weer terug door met een schroevendraaier in
de + markering te draaien.
PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN
Het apparaat werkt niet en de temperatuur is te hoog.
• Controleer of de stekker goed is aangesloten.
• Is het bedieningspaneel op de voorzijde op de juiste temperatuur ingesteld?
• Staat het apparaat in direct zonlicht of staan er andere warmtebronnen in de buurt?
• Staat de achterzijde van het apparaat te dicht tegen de muur?
Het voedsel in de koelkast is bevroren.
• Is het bedieningspaneel op de voorzijde op de laagste temperatuur ingesteld?
• Is de omgevingstemeratuur te laag?
• Heeft u voedsel met een hoog watergehalte in de koelkast geplaatst?
U hoort vreemde geluiden.
• Controleer of het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond is staat.
• Staat de achterzijde van het apparaat te dicht tegen de muur?
• Zijn er voorwerpen achter of onder het apparaat gevallen?
• Maakt de compressor in het apparaat lawaai?
• U kunt een tikkend geluid horen in het apparaat, dat is normaal. Het geluid ontstaat als de verschillende
accessoires krimpen of uitzetten.
De voorste hoeken en zijkanten van het apparaat zijn warm en er ontstaat condens.
• Op de hoeken aan de voorzijde van het apparaat bevinden zich hittebestendige leidingen die condensvorming tegen gaan. Als de omgevingstemperatuur stijgt, kan de werking niet altijd optimaal zijn. Dit is
niet abnormaal.
• Bij erg vochtig weer ontstaat er condens op de buitenzijde van het apparaat als de vochtigheid van de
lucht in contact komt met de koele buitenzijde van het apparaat.
15
SR-L39-NL
3/29/59 5:54 PM
Page 16
U hoort vloeistof lopen in het apparaat.
• Dit is het koelmiddel dat de binnenzijde van het apparaat koelt.
Er hangt een vieze geur in het apparaat.
• U heeft het voedsel niet luchtdicht verpakt.
• Bij een vieze geur maakt u de bio-deodorizer schoon.
• Bewaar voedsel afgedekt en maak de aanvoeropening voor koude lucht schoon.
Er zit een vrieslaag aan de binnenzijde van het apparaat.
• Is de luchtuitlaat van het apparaat aangesloten?
• Zorg voor zoveel mogelijk ruimte tussen de etenswaren voor een betere ventilatie.
• Is de deur helemaal gesloten?
Aan de binnenzijde van het apparaat en rond groente ontstaat condens.
• Voedsel met een hoog watergehalte wordt onafgedekt onder een hoge vochtigheidsgraad bewaard of de
deur heeft lange tijd open gestaan.
• Bewaar het voedsel afgedekt of in een bakje.
GEBRUIKERSTIPS
Bewaar voedsel met een hoog watergehalte
vooraan op het schap.
Laat warm voedsel eerst afkoelen voordat u
het in de koelkast zet.
• Zo bespaart u energie en verbetert u de koeling.
Tips
Engergiebesparende tips
• Installeer het apparaat in een koele, droge ruimte en zorg voor voldoende ventilatie.
Zorg er voor dat het apparaat niet in direct zonlicht staat en zet het nooit naast een warmtebron (bijv. een
verwarming).
• Blokkeer geen ventilatiegaten of ventilatieroosters van het apparaat.
• Laat warm voedsel afkoelen voordat u het in de koel/vriescombinatie gaat bewaren.
• Laat diepvriesvoedsel in de koelkast ontdooien.
U kunt dan de lage temperatuur van het diepvriesvoedsel gebruiken om voedsel in de koelkast te koelen.
• Ontdooi de vriezer als er te veel ijs ontstaat. Een dikke ijslaag zal de toevoer van koude naar de bevroren
producten tegenhouden waardoor het energieverbruik stijgt.
• Laat de deur van het apparaat niet te lang open als u er voedsel uit haalt of in plaatst.
Hoe korter de deur open is, hoe minder ijs er in de vriezer wordt gevormd.
• Let er bij het bewaren en invriezen van voedsel op dat u het direct op de vrieselementen in de bovenste
lade plaatst.
16
SR-L39-NL
3/29/59 5:54 PM
Page 17
OVERZICHT KOEL/VRIESCOMBINATIE
LAMP
(afhankelijk van het model een
buislamp of een gloeilamp)
ZUIVELVAK
KOELKAST
SCHAPPEN KOELKAST
(hardglas, glas of draad,
afhankelijk van het model)
MULTIFUNCTIONEEL VAK
BLIKJESHOUDER (OPTIE)
GROENTELADE
FLESSENREK
WATERDISPENSER (OPTIE)
DRAAIBARE IJSBLOKJESMAKER
EN IJSBAKJE (OPTIE)
VRIEZER
LADE VRIEZER
17
SR-L39-NL
3/29/59 5:54 PM
Page 18
Omgevingstemperatuur
De koel/vriescombinatie is geschikt voor de omgevingstemperatuur die wordt
aangegeven door de temperatuurklasse op het typeplaatje.
Temperatuurklasse
Symbool
Omgevingstemperatuur
Maximum
Minimum
SN
32°C
10°C
Gematigd
N
32°C
16°C
Subtropisch
ST
38°C
18°C
Tropisch
T
43°C
18°C
Zeer gematigd
OPMERKING: Interne temperaturen kunnen worden beïnvloed door factoren als de
plaats van de koel/vriescombinatie, omgevingstemperatuur en het
aantal keren dat u de deur opent. Pas de temperatuur indien gewenst
aan om deze factoren te compenseren.
Download PDF

advertising