Samsung | MG22M8074AT | Samsung MG22M8074AT Instrukcja obsługi

Kuchenka mikrofalowa
Instrukcja obsługi
MG22M8074A*
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 1
2017-11-29
5:42:06
Spis treści
Spis treści
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
3
Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Środki ostrożności – działanie kuchenki mikrofalowej
Ograniczona gwarancja
Definicja grupy produktu
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
6
7
8
8
8
Instalacja
9
Akcesoria9
Taca obrotowa
9
Korzystanie z funkcji utrzymywanie temperatury
22
Grillowanie23
Połączenie mikrofal i grilla
24
Korzystanie z funkcji grill+30s
25
Korzystanie z funkcji blokada rodzicielska
25
Wyłączanie sygnału dźwiękowego
25
Wskazówki dotyczące naczyń i przyborów kuchennych
26
Zasady przygotowywania potraw
27
Kuchenka11
Panel sterowania
11
Mikrofale27
Gotowanie27
Podgrzewanie29
Podgrzewanie płynów
30
Podgrzewanie odżywek dla dzieci
30
Wskazówka:30
Ręczne rozmrażanie
31
Grill32
Mikrofale + Grill
32
Porady i wskazówki
35
Korzystanie z kuchenki
Rozwiązywanie problemów
36
Rozwiązywanie problemów
Ostrzeżenia dotyczące instalacji
Kod informacyjny
36
38
38
Parametry techniczne
39
Konserwacja
10
Czyszczenie10
Wymiana (naprawa)
10
Konserwacja w okresie długotrwałego nieużywania urządzenia
10
Funkcje kuchenki
11
12
Jak działa kuchenka mikrofalowa
12
Sprawdzanie poprawności działania kuchenki
12
Gotowanie/Podgrzewanie13
Ustawianie godziny
13
Poziomy mocy i czas przygotowywania potraw
14
Szybkie uruchomienie
14
Dostosowywanie czasu pracy
15
Zatrzymywanie pracy kuchenki
15
Ustawianie trybu oszczędzania energii
15
Korzystanie z funkcji automatyczne gotowanie z czujnikiem
16
Instrukcje dotyczące automatycznego gotowania
17
Korzystanie z funkcji automatyczne gotowanie
18
Korzystanie z funkcji szybkie rozmrażanie
21
2 Polski
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 2
2017-11-29
5:42:06
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
TYLKO FUNKCJA KUCHENKI MIKROFALOWEJ
OSTRZEŻENIE: Nie należy używać kuchenki, jeśli drzwiczki
lub ich uszczelnienie są uszkodzone – usterki muszą najpierw
zostać naprawione przez wykwalifikowaną osobę.
OSTRZEŻENIE: Wykonywanie czynności serwisowych i
naprawa urządzenia wymagająca zdjęcia pokrywy chroniącej
przed promieniowaniem mikrofalowym przez osoby
niewykwalifikowane może być bardzo niebezpieczne.
OSTRZEŻENIE: Płyny i pozostała żywność nie mogą być
podgrzewane w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż
grozi to wybuchem.
OSTRZEŻENIE: Dzieci mogą korzystać z kuchenki mikrofalowej
bez nadzoru dorosłych wyłącznie po wyjaśnieniu im, jak
bezpiecznie obsługiwać to urządzenie, oraz jakie ryzyko wiąże
się z jego niewłaściwym użytkowaniem.
Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku
domowego i nie jest przeznaczone do używania:
• w pomieszczeniach kuchennych w sklepach, biurach i
innych miejscach pracy;
Polski 3
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 3
2017-11-29
5:42:06
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA WYPADEK
KONIECZNOŚCI UŻYCIA W PRZYSZŁOŚCI.
• w budynkach rolniczych;
• Przez klientów hoteli, moteli ani innych miejscach
oferujących zakwaterowanie;
• w pensjonatach.
Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania
w kuchenkach mikrofalowych.
Podgrzewanie żywności w plastikowych lub papierowych
pojemnikach powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem
użytkownika ze względu na ryzyko zapłonu.
Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania
jedzenia i napojów. Suszenie jedzenia i ubrań oraz
podgrzewanie mokrych gąbek, obuwia, wilgotnych ściereczek i
podobnych rzeczy grozi obrażeniami, zapłonem i pożarem.
W przypadku zauważenia dymu kuchenkę należy wyłączyć i
odłączyć od źródła zasilania; pozostawić drzwiczki kuchenki
zamknięte w celu zduszenia płomienia.
Podczas podgrzewania napojów w kuchence mikrofalowej
może w niektórych przypadkach dojść do opóźnionego
gwałtownego wrzenia, dlatego należy ostrożnie obchodzić się z
naczyniem.
Przed podaniem zawartość butelek i słoiczków z jedzeniem
dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć oraz sprawdzić
temperaturę, aby uniknąć poparzenia.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie należy
podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą one
eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania.
Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać z niej wszelkie
pozostałości jedzenia.
Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować
uszkodzenie jej powierzchni i skrócić czas eksploatacji
urządzenia lub doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do wbudowania.
Urządzenia nie należy umieszczać w szafce.
Nie można używać metalowych pojemników na żywność i
napoje gotowania w kuchence mikrofalowej.
Podczas wyjmowania pojemników z urządzenia należy uważać,
aby nie przesunąć tacy obrotowej.
Do czyszczenia urządzenia nie należy używać myjki parowej.
Urządzenia nie należy czyścić strumieniem wody.
Urządzenie nie jest przeznaczone do instalacji w pojazdach
drogowych, przyczepach itp.
Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej
lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i
wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez
nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.
Dzieci powyżej 8. roku życia i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym
doświadczeniu i wiedzy mogą korzystać z urządzenia jedynie
pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej
obsługi i zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieci mogą przeprowadzać czyszczenie i konserwację
urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
Należy zapewnić możliwość odłączenia zamontowanego
urządzenia od zasilania. Możliwość odłączenia można
zapewnić poprzez umieszczenie wtyczki w dostępnym miejscu
lub zainstalowanie przełącznika w okablowaniu zgodnie z
odpowiednimi zasadami.
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający
musi zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym
serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.
Urządzenie należy umieścić we właściwej pozycji i na
odpowiedniej wysokości, aby zapewnić dostęp do komory
kuchenki i przycisków sterowania.
Przed użyciem kuchenki po raz pierwszy należy włączyć ją na
10 minut z umieszczonym wewnątrz naczyniem z wodą.
Gdy z kuchenki dobiegają dziwne hałasy, czuć dziwny
zapach lub wydobywa się z niego dym, należy natychmiast
odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym punktem
serwisowym.
4 Polski
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 4
2017-11-29
5:42:06
TYLKO FUNKCJA PIEKARNIKA – OPCJONALNIE
Polski 5
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 5
2017-11-29
5:42:07
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE: Dzieci mogą korzystać z trybu łączonego
wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych ze względu na bardzo
wysoką temperaturę gotowania.
Urządzenie nagrzewa się w czasie pracy. Należy zachować
odpowiednie środki ostrożności w celu uniknięcia kontaktu z
elementami grzejnymi wewnątrz kuchenki.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia łatwo dostępne części
mogą się nagrzewać. Nie należy pozwalać małym dzieciom
zbliżać się do urządzenia.
Do czyszczenia szklanych drzwiczek kuchenki nie wolno
używać środków zawierających składniki ścierne lub ostrych
szczotek metalowych, ponieważ mogą one zarysować
powierzchnię, co może doprowadzić do pęknięcia szyby.
Nie należy używać myjki parowej.
OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem
elektrycznym, przed wymianą żarówki należy odłączyć
urządzenie od zasilania.
W celu uniknięcia przegrzania urządzenia nie należy
umieszczać za dekoracyjnymi drzwiczkami.
OSTRZEŻENIE: Podczas pracy urządzenia dochodzi do
nagrzania łatwo dostępnych części.
Należy zachować odpowiednie środki ostrożności w celu
uniknięcia kontaktu z elementami grzejnymi.
Dzieci poniżej 8. roku życia powinny korzystać z urządzenia
wyłącznie pod stałą kontrolą.
PRZESTROGA: Należy nadzorować proces gotowania.
Krótkotrwałe gotowanie należy nadzorować przez cały czas
jego trwania.
W czasie pracy urządzenia drzwiczki i zewnętrzna
powierzchnia mogą się nagrzewać.
Powierzchnie kuchenki nagrzewają się podczas pracy
urządzenia.
Powierzchnie nagrzewają się w czasie użytkowania.
Urządzenie nie zostało zaprojektowane z myślą o współpracy z
zewnętrznym minutnikiem lub oddzielnym systemem zdalnego
sterowania.
Dzieci powyżej 8. roku życia i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym
doświadczeniu i wiedzy mogą korzystać z urządzenia jedynie
pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej
obsługi i zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieci mogą przeprowadzać czyszczenie i konserwację
urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej i pod
warunkiem ukończenia 8 lat.
Urządzenie i przewody należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci poniżej 8. roku życia.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Wszelkie modyfikacje lub naprawy muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany
personel.
Korzystając z funkcji mikrofalówki, nie podgrzewać potraw lub cieczy zamkniętych w pojemnikach.
Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać benzenu, rozpuszczalnika, alkoholu, myjki parowej ani
myjki wysokociśnieniowej.
Nie należy instalować piekarnika: blisko grzejnika lub łatwopalnych materiałów; w miejscach, które są
wilgotne, tłuste, zakurzone lub narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wody;
lub gdzie może ulatniać się gaz; lub na nierównej powierzchni.
Urządzenie należy właściwie uziemić, zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.
Należy regularnie usuwać substancje obce z bolców i styków wtyczki zasilania za pomogą suchej
szmatki.
Przewodu zasilającego nie wolno naciągać, nadmiernie zginać ani stawiać na nim ciężkich
przedmiotów.
Jeśli występuje wyciek gazu (propan, propan-butan itd.), należy natychmiast wywietrzyć
pomieszczenie. Nie dotykać przewodu zasilającego.
Nie dotykać przewodu mokrymi rękoma.
Gdy piekarnik jest włączony, nie należy go wyłączać przez odłączenie przewodu zasilającego.
Nie wkładać palców lub substancji niewiadomego pochodzenia. Jeśli substancje niewiadomego
pochodzenia dostaną się do piekarnika, należy odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z
lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.
Nie należy wywierać nadmiernego nacisku na urządzenie ani go uderzać.
Nie wolno stawiać piekarnika na delikatnych przedmiotach.
Należy się upewnić, że napięcie zasilania, częstotliwość i natężenie odpowiada specyfikacji produktu.
Należy mocno wcisnąć wtyczkę do gniazdka ściennego. Nie wolno korzystać z rozgałęźników,
przedłużaczy ani transformatorów prądu.
Nie wolno zawieszać przewodu zasilającego na metalowych przedmiotach. Należy sprawdzić, czy
przewód znajduje się pomiędzy przedmiotami lub za piekarnikiem.
Nie wolno używać uszkodzonych wtyczek, przewodów zasilających lub poluzowanych gniazdek
ściennych. W przypadku uszkodzonych wtyczek zasilania lub kabli, należy skontaktować się z lokalnym
centrum serwisowym firmy Samsung.
Urządzenia nie wolno oblewać ani bezpośrednio spryskiwać wodą.
Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów wewnątrz urządzenia, na nim ani na jego drzwiczkach.
Nie wolno rozpylać na powierzchni kuchenki substancji lotnych, takich jak środek owadobójczy.
Nie należy przechowywać materiałów łatwopalnych w kuchence. Ponieważ opary alkoholu mogą
zetknąć się z gorącymi częściami piekarnika, należy zachować ostrożność podczas podgrzewania
potraw lub napojów zawierających alkohol.
Dzieci mogłyby uderzyć się w drzwiczki lub przytrzasnąć sobie palce. Dzieci nie powinny znajdować
się w pobliżu piekarnika podczas otwierania/zamykania drzwiczek.
Kuchenka mikrofalowa – ostrzeżenia
Podczas podgrzewania napojów w kuchence mikrofalowej może w niektórych przypadkach dojść
do opóźnionego gwałtownego wrzenia, dlatego należy zawsze ostrożnie obchodzić się z naczyniem.
Należy zawsze odczekać minimum 20 sekund przed wyciągnięciem napoju z kuchenki mikrofalowej.
Jeśli to konieczne, mieszać podczas podgrzewania. Należy zawsze mieszać po zakończeniu
podgrzewania.
W przypadku poparzenia należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami pierwszej pomocy:
1. Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
2. Załóż czysty, suchy opatrunek.
3. Nie należy smarować poparzonego miejsca kremami, tłuszczami lub płynami.
Aby uniknąć uszkodzenia tacy lub podstawki, nie wolno wkładać ich bezpośrednio po gotowaniu do
wody.
Nie należy wykorzystywać urządzenia do smażenia na głębokim tłuszczu, ponieważ nie można
kontrolować jego temperatury. Może to doprowadzić do nagłego wykipienia gorącego tłuszczu.
6 Polski
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 6
2017-11-29
5:42:07
Środki ostrożności dotyczące kuchenki mikrofalowej
Środki ostrożności – działanie kuchenki mikrofalowej
Niestosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa może narazić użytkownika na szkodliwe
działanie promieniowania mikrofalowego.
•
•
•
•
Nie wolno korzystać z piekarnika z otwartymi drzwiczkami. Nie należy manipulować przy
blokadach zabezpieczających (zamki drzwi). Nie należy niczego wkładać do otworów blokad
zabezpieczających.
Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów między drzwiczkami kuchenki a płytą czołową, ani
dopuszczać do gromadzenia się jedzenia lub resztek środków czyszczących na powierzchniach
uszczelniających. Po każdym użyciu kuchenki należy wytrzeć drzwiczki i ich powierzchnie
uszczelniające najpierw wilgotną, a potem suchą miękką szmatką.
Nie wolno włączać kuchenki, gdy jest ona uszkodzona. Należy korzystać z kuchenki wyłącznie po
naprawie przeprowadzonej przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.
Ważne: należy prawidłowo zamknąć drzwiczki kuchenki. Drzwi nie mogą być zgięte; zawiasy
drzwi nie powinny być uszkodzone lub poluzowane; uszczelki drzwi i powierzchnie uszczelniające
nie mogą być uszkodzone.
Wszystkie regulacje i naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego pracownika
serwisu.
Polski 7
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 7
2017-11-29
5:42:07
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Należy używać wyłącznie naczyń, które można bezpiecznie stosować w kuchence mikrofalowej. Nie
używać metalowych pojemników, zastawy ze złotymi lub srebrnymi zdobieniami, szpikulców itd.
Należy usunąć druciane zamknięcia. Mogą wystąpić wyładowania elektryczne.
Nie należy używać piekarnika do suszenia papieru lub odzieży.
Aby zapobiec nadmiernemu podgrzaniu lub przypaleniu jedzenia, dla mniejszych ilości pożywienia
należy stosować krótszy czas gotowania.
Należy trzymać kabel zasilania i wtyczkę z dala od wody i źródeł ciepła.
Aby uniknąć ryzyka eksplozji, nie należy ogrzewać jajek w skorupkach lub na twardo. Nie podgrzewać
szczelnie zamkniętych lub zamkniętych próżniowo pojemników, orzechów, pomidorów itd.
Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych tkaniną lub papierem. Urządzenie może spowodować
zagrożenie pożarowe. Może też spowodować przegrzanie się kuchenki i jej automatyczne wyłączenie.
Kuchenka pozostanie wyłączona do czasu wystarczającego jej ostygnięcia.
Zawsze używaj rękawic kuchennych podczas wyciągania talerza.
Płyny należy zamieszać w czasie lub po zakończeniu podgrzewania. Po zakończeniu podgrzewania
należy odczekać co najmniej 20 sekund, aby uniknąć gwałtownego wrzenia płynu.
W czasie otwierania drzwiczek kuchenki należy zachować od niej odległość wyciągniętej ręki w celu
uniknięcia poparzenia gorącym powietrzem lub parą.
Nie wolno włączać pustego piekarnika. Kuchenka mikrofalowa zostanie automatycznie wyłączona na
30 minut ze względów bezpieczeństwa. Zalecane jest pozostawianie w niej szklanki z wodą. Woda
pochłonie mikrofale w razie przypadkowego włączenia piekarnika.
Kuchenkę należy zainstalować z zachowaniem odstępów określonych w niniejszej instrukcji obsługi.
(Patrz Instalowanie kuchenki mikrofalowej.)
Należy zachować ostrożność podczas podłączania innych urządzeń elektrycznych w pobliżu piekarnika.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Ograniczona gwarancja
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Firma Samsung obciąży użytkownika kosztami za wymianę elementów akcesoryjnych lub naprawę
uszkodzeń kosmetycznych, jeśli powstały z winy użytkownika. Powyższy warunek dotyczy
następujących uszkodzeń.
•
•
Drzwi, uchwytów, panelu zewnętrznego, lub panelu sterowania, które są zdeformowane,
porysowane lub uszkodzone.
Uszkodzenie lub zgubienie takich elementów jak: taca, pierścień obrotowy, łącznik lub druciana
podstawka.
Należy używać urządzenia tylko zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem opisanym w niniejszej
instrukcji obsługi. Ostrzeżenia i ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone w tej
instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik.
Podczas instalacji, konserwacji i obsługi urządzenia należy zachować szczególną ostrożność i zdrowy
rozsądek.
Ponieważ przedstawiona instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli, funkcje Twojej kuchenki
mikrofalowej mogą się nieznacznie różnić od tych opisanych w niniejszej instrukcji. Dodatkowo, nie
wszystkie znaki ostrzegawcze mogą mieć zastosowanie. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag
należy się skontaktować z najbliższym centrum serwisowym Samsung lub uzyskać pomoc i informacje
online na stronie www.samsung.com.
Używaj kuchenki wyłącznie do podgrzewania jedzenia. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
użytku domowego. Nie podgrzewać żadnego rodzaj tkaniny lub poduszek wypełnionych ziarnem.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub niepoprawnym
użyciem urządzenia.
W celu uniknięcia uszkodzenia powierzchni kuchenki i niebezpiecznych sytuacji, piekarnik powinien
być zawsze czysty i dobrze utrzymany.
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji
oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani
jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB)
wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby
uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi
wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie
tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny
recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla
środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach
domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w
którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą
i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie
należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Więcej informacji na temat zobowiązań środowiskowych firmy Samsung i szczególnych obowiązków
regulacyjnych dotyczących produktów, np. rozporządzenie REACH, znajduje się na stronie: samsung.
com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Definicja grupy produktu
Jest to urządzenie z grupy 2, klasy B ISM. Definicja grupy 2 obejmuje wszystkie urządzenia ISM, w
których przypadku energia o częstotliwości radiowej jest wytwarzana rozmyślnie lub wykorzystywana
w formie promieniowania elektromagnetycznego do obróbki materiału, obróbki typu EDM i spawania
łukowego.
Jako urządzenie Klasy B, jest ono właściwe do użytku w gospodarstwach domowych i lokali
podłączonych bezpośrednio do sieci niskiego napięcia, która dostarcza prąd do budynków
wykorzystywanych w celach mieszkaniowych.
8 Polski
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 8
2017-11-29
5:42:07
Instalacja
Taca obrotowa
Akcesoria
W zależności od modelu kuchenki mikrofalowej dostarczane są różne akcesoria, których można używać
na różne sposoby.
01 Pierścień obrotowy umieszczany w centrum
kuchenki.
Pierścień obrotowy podtrzymuje tacę.
Wyjmij wszystkie elementy opakowania z wnętrza
kuchenki. Zainstaluj pierścień obrotowy i tacę
obrotową. Upewnij się, że taca obraca się swobodnie.
Instalacja
02 Taca obrotowa umieszczana na pierścieniu
obrotowym (środkowa część jest umieszczana na
łączniku).
Taca obrotowa stanowi podstawową powierzchnię
do gotowania i może być łatwo wyjmowana w
celu wyczyszczenia.
03 Druciana podstawka umieszczana na tacy
obrotowej.
Druciana podstawka może być używana do
grillowania oraz gotowania w trybie łączonym.
PRZESTROGA
NIE WOLNO używać kuchenki mikrofalowej bez pierścienia obrotowego i tacy obrotowej.
Polski 9
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 9
2017-11-29
5:42:07
Konserwacja
Wymiana (naprawa)
Czyszczenie
Regularne czyszczenie kuchenki zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń wewnątrz urządzenia i na
nim. Należy zwrócić szczególną uwagę na drzwiczki, ich powierzchnie uszczelniające, tacę obrotową i
pierścień obrotowy (w zależności od modelu).
Jeśli drzwiczki z trudnością się otwierają lub zamykają, najpierw należy sprawdzić, czy na
uszczelnieniach drzwiczek nie ma zanieczyszczeń. Do czyszczenia wewnętrznych i zewnętrznych
powierzchni kuchenki należy używać miękkiej szmatki nasączonej wodą z mydłem. Dobrze wypłucz i
osusz.
OSTRZEŻENIE
Kuchenka nie zawiera żadnych części nadających się do wymiany przez użytkownika. Nie wolno
samodzielnie próbować naprawiać urządzenia lub wymieniać jego elementów.
•
•
Usuwanie z wnętrza kuchenki uciążliwych zabrudzeń o nieprzyjemnym zapachu
Konserwacja
1. W pustej kuchence na tacy obrotowej umieścić szklankę rozcieńczonego soku cytrynowego.
2. Podgrzewać przez 10 minut na pełnej mocy.
3. Po zakończeniu cyklu zaczekać do ostygnięcia kuchenki. Następnie otworzyć drzwiczki i wyczyścić
komorę.
Czyszczenie kuchenek z obrotowym elementem grzejnym
A
Aby wyczyścić górną część komory kuchenki, można
obrócić element grzejny o 45° (A) w dół, jak pokazano
na rysunku. Ułatwi to czyszczenia górnej powierzchni
komory. Po zakończeniu czyszczenia należy
przywrócić element grzejny do pierwotnego położenia.
•
Jeśli zawiasy, uszczelki drzwiczek lub drzwiczki ulegną uszkodzeniu, należy skontaktować się
z wykwalifikowanym technikiem lub lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung w celu
uzyskania pomocy.
Aby wymienić żarówkę, należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.
Nie wolno przeprowadzać wymiany samodzielnie.
Jeśli obudowa zewnętrzna kuchenki ulegnie uszkodzeniu, najpierw należy odłączyć przewód
zasilający od źródła zasilania i skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.
Konserwacja w okresie długotrwałego nieużywania urządzenia
W przypadku nieużywania kuchenki przez dłuższy czas należy wyłączyć przewód zasilający i przenieść
kuchenkę do suchego, wolnego od kurzu miejsca. Kurz i wilgoć mogą mieć negatywny wpływ na
działanie kuchenki.
PRZESTROGA
•
•
•
•
Drzwiczki i uszczelnienia drzwiczek powinny być zawsze czyste, aby zapewnić ich poprawne
otwieranie i zamykanie. W przeciwnym razie może to spowodować skrócenie okresu używania
kuchenki.
Nie wolno wlewać wody do otworów wentylacyjnych kuchenki.
Do czyszczenie nie wolno używać środków ściernych ani substancji chemicznych.
Wnękę kuchenki należy wyczyścić za pomocą roztworu łagodnego detergentu po każdym użyciu.
Aby uniknąć poparzenia, przed czyszczeniem należy zaczekać, aż kuchenka ostygnie.
10 Polski
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 10
2017-11-29
5:42:08
Funkcje kuchenki
Panel sterowania
Kuchenka
01
02
06
07
04
08
09
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
01 Sensor Cook (Automatyczne gotowanie z
czujnikiem)
02 Auto Cook (Automatyczne gotowanie)
03 Quick Defrost (Szybkie rozmrażanie)
04 Keep Warm (Utrzymywanie temperatury)
05 Microwave (Mikrofale)
06 Grill
07 Combi (Łączony)
08 Grill+30s
09 W dół
10 W górę
11 Select/Child Lock (Wybór/Blokada rodzicielska)
12 Clock (Zegar)
13 STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY)
14 START/+30s
Funkcje kuchenki
05
03
10
01 Zatrzaski drzwiczek
02 Otwory wentylacyjne
03 Element grzejny
04 Oświetlenie
05 Drzwiczki
06 Taca obrotowa
07 Łącznik
08 Pierścień obrotowy
09 Otwory blokady
bezpieczeństwa
10 Panel sterowania
Polski 11
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 11
2017-11-29
5:42:08
Korzystanie z kuchenki
Jak działa kuchenka mikrofalowa
Sprawdzanie poprawności działania kuchenki
Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, których energia umożliwia gotowanie
lub podgrzewanie pożywienia bez zmiany jego postaci lub koloru.
Kuchenki mikrofalowej można używać do:
Poniższa procedura pozwala w dowolnej chwili sprawdzić, czy kuchenka działa poprawnie. W
przypadku wątpliwości należy zapoznać się z rozdziałem „Rozwiązywanie problemów” na stronie 36.
•
•
•
Kuchenka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka elektrycznego. Taca obrotowa musi
być włożona na swoje miejsce w kuchence. W przypadku korzystania z innego poziomu mocy niż
maksymalny (100 % – 850 W) zagotowanie wody zajmuje więcej czasu.
rozmrażania,
podgrzewania,
gotowania.
Zasada działania.
UWAGA
Otwórz drzwiczki kuchenki. Umieść szklankę wody na tacy obrotowej. Zamknij drzwiczki.
Korzystanie z kuchenki
1. Mikrofale generowane przez magnetron ulegają
odbiciom wewnątrz kuchenki i rozprzestrzeniają
się równomiernie, padając na pożywienie
obracające się na tacy. Dzięki temu pożywienie
jest przygotowywane równomiernie.
2. Mikrofale są pochłaniane przez pożywienie
do głębokości około 2,5 cm. Proces jest
kontynuowany, gdyż temperatura rozprasza się
wewnątrz pożywienia.
3. Czas przygotowania zależy od użytego pojemnika
i właściwości pożywienia:
•
•
•
Ustaw czas na 4 lub 5 minut, naciskając przycisk W
górę lub W dół odpowiednią liczbę razy.
Kuchenka będzie podgrzewała wodę przez 4 lub 5
minut. Po tym czasie woda powinna zawrzeć.
ilość i gęstość,
zawartości wody,
temperatury początkowej (zamrożone czy
niezamrożone).
PRZESTROGA
Ponieważ wnętrze pożywienia jest gotowane/podgrzewane dzięki zjawisku rozproszenia temperatury,
proces jest kontynuowany nawet po wyjęciu pożywienia z kuchenki. Należy zatem przestrzegać
czasów przygotowania określonych w przepisach oraz w niniejszej instrukcji, aby zapewnić:
•
•
równomierne przygotowanie części wewnętrznej i zewnętrznej pożywienia,
równą temperaturę we wszystkich częściach pożywienia.
12 Polski
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 12
2017-11-29
5:42:08
Gotowanie/Podgrzewanie
Ustawianie godziny
Poniższa procedura opisuje sposób gotowania i podgrzewania pożywienia.
Gdy zostanie włączone zasilanie, na ekranie wyświetli się automatycznie „88:88”, a następnie „12:00”.
Ustaw aktualny czas. Godzina może być wyświetlana w formacie 12- i 24-godzinnym. Zegar należy
ustawić w następujących przypadkach:
PRZESTROGA
•
•
Należy ZAWSZE sprawdzić ustawienia gotowania przed pozostawieniem kuchenki bez nadzoru.
Maksymalny czas podgrzewania w kuchence mikrofalowej w trybie Microwave (Mikrofale) wynosi
99 minut.
Otwórz drzwiczki. Umieść jedzenie na środku tacy obrotowej. Zamknij drzwiczki. Nie wolno włączać
pustej kuchenki mikrofalowej.
•
•
przy pierwszej instalacji kuchenki mikrofalowej,
po awarii zasilania.
UWAGA
Należy pamiętać o zaktualizowaniu ustawień zegara po przejściu na czas letni lub zimowy.
1. Naciśnij przycisk Clock (Zegar).
1. Naciśnij przycisk Microwave (Mikrofale).
Zostanie wyświetlona wartość 850 W
(maksymalna moc gotowania):
(tryb mikrofale)
1
2
2
3
4
2
3
3
4
3. Ustaw czas gotowania, naciskając przycisk W górę
lub W dół.
Zostanie wyświetlony czas przygotowania.
4. Naciśnij przycisk START/+30s.
W kuchence zapali się światło, a taca zacznie
się obracać. Kuchenka rozpocznie pracę, a po jej
zakończeniu:
1) Kuchenka 4-krotnie wyemituje sygnał
dźwiękowy.
2) Kuchenka 3-krotnie przypomni sygnałem
dźwiękowym (raz na minutę) o zakończeniu
gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie
wyświetlona aktualna godzina.
5
2. Ustaw wyświetlanie w formacie 24- lub
12-godzinnym, naciskając przycisk W górę lub W
dół. Następnie naciśnij przycisk Select/Child Lock
(Wybór/Blokada rodzicielska).
3. Użyj przycisków W górę lub W dół, aby ustawić
godzinę. Następnie naciśnij przycisk Select/Child
Lock (Wybór/Blokada rodzicielska).
4. Użyj przycisków W górę lub W dół, aby ustawić
minuty.
5. Po wyświetleniu właściwego czasu naciśnij
przycisk Select/Child Lock (Wybór/Blokada
rodzicielska), aby uruchomić zegar.
Godzina jest wyświetlana zawsze, gdy kuchenka
mikrofalowa nie jest używana.
Korzystanie z kuchenki
2. Wybierz odpowiedni poziom mocy, naciskając
przycisk W górę lub W dół. (Szczegółowe
informacje znajdują się w tabeli poziomów mocy).
Następnie naciśnij przycisk Select/Child Lock
(Wybór/Blokada rodzicielska).
2
1
Polski 13
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 13
2017-11-29
5:42:09
Korzystanie z kuchenki
Poziomy mocy i czas przygotowywania potraw
Szybkie uruchomienie
Funkcja regulacji poziomu mocy umożliwia dostosowanie ilości rozproszonej energii, a w rezultacie
czasu wymaganego do ugotowania lub podgrzania pożywienia, w zależności od jego rodzaju i ilości. Do
wyboru jest sześć poziomów mocy.
Poziomy mocy
Wartość procentowa
Wyjście
WYSOKI
100 %
850 W
PODWYŻSZONY
71 %
600 W
ŚREDNI
53 %
450 W
OBNIŻONY
35 %
300 W
ROZMRAŻANIE
21 %
180 W
NISKI
12 %
100 W
Korzystanie z kuchenki
Czasy przygotowania podawane w przepisach oraz w niniejszej instrukcji odpowiadają określonym dla
nich poziomom mocy.
Jeśli zostanie wybrany...
Czas przygotowania musi zostać...
wyższy poziom mocy
zmniejszony
niższy poziom mocy
zwiększony
1
2
1. Umieść potrawę w kuchence. Następnie wybierz
czas gotowania, naciskając przyciski W górę i W
dół.
Zostanie wyświetlony czas przygotowania.
2. Naciśnij przycisk START/+30s.
Włączy się tryb Microwave (Mikrofale) (850 W).
Po zakończeniu gotowania:
1) Kuchenka 4-krotnie wyemituje sygnał
dźwiękowy.
2) Kuchenka 3-krotnie przypomni sygnałem
dźwiękowym (raz na minutę) o zakończeniu
gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie
wyświetlona aktualna godzina.
14 Polski
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 14
2017-11-29
5:42:09
Dostosowywanie czasu pracy
Zatrzymywanie pracy kuchenki
Możesz wydłużyć czas gotowania, naciskając przycisk START/+30s. Każde naciśnięcie przedłuża czas
gotowania o 30 sekund.
Naciśnięcie przycisku START/+30s w trybie Microwave (Mikrofale), Grill lub Combi (Łączony) powoduje
wydłużenie czasu pracy kuchenki.
Pracę kuchenki można zatrzymać w dowolnej chwili, aby:
•
•
Można również w dowolnej chwili sprawdzić postęp przygotowania potrawy, otwierając drzwiczki.
Wydłużyć pozostały czas przygotowania.
Metoda 1
Aby wydłużyć czas pracy kuchenki, naciśnij przycisk
START/+30s jeden raz na każde dodatkowe 30 sekund.
• Przykład: Aby wydłużyć czas o trzy minuty,
naciśnij przycisk START/+30s sześć razy.
2
1
sprawdzić stan pożywienia,
przełożyć lub zamieszać pożywienie,
odstawić pożywienie do ostygnięcia.
Aby zatrzymać pracę
kuchenki...
W tym celu...
Na chwilę
•
•
Całkowicie
•
•
otwórz drzwiczki i naciśnij przycisk STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY).
Gotowanie zostanie zatrzymane.
Aby wznowić pracę kuchenki, ponownie zamknij drzwiczki i naciśnij
przycisk START/+30s.
Naciśnij przycisk STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY) jeden raz.
Gotowanie zostanie zatrzymane.
Jeśli chcesz anulować ustawienia kuchenki, ponownie naciśnij
przycisk STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY).
Korzystanie z kuchenki
Metoda 2
Czas gotowania można dostosować, naciskając przycisk
W górę lub W dół.
•
•
•
Ustawianie trybu oszczędzania energii
Kuchenka dysponuje trybem oszczędzania energii.
•
•
Naciśnij przycisk STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY).
Wyświetlacz zostanie wyłączony.
Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii,
wystarczy otworzyć drzwiczki lub nacisnąć
przycisk STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY), po
czym na wyświetlaczu pojawi się bieżący czas.
Kuchenka jest gotowa do użycia.
UWAGA
Funkcja automatycznego oszczędzania energii
Jeżeli podczas wybierania ustawień lub gdy urządzenie działa w trybie tymczasowego zatrzymania,
nie zostanie wybrana żadna funkcja, ustawienie zostanie anulowane, a po 25 minutach wyświetli się
zegar.
Lampa piekarnika wyłączy się po 5 minutach, jeśli drzwiczki są otwarte.
Polski 15
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 15
2017-11-29
5:42:09
Korzystanie z kuchenki
Korzystanie z funkcji automatyczne gotowanie z czujnikiem
Funkcja Sensor Cook (Automatyczne gotowanie z czujnikiem) umożliwia wybranie jednego z
7 zaprogramowanych czasów gotowania. Nie wymagają one ustawiania czasu gotowania ani poziomu
mocy. Kategorię Sensor Cook (Automatyczne gotowanie z czujnikiem) można ustawić za pomocą
przycisków W górę i W dół.
Kod
Wielkość porcji
Instrukcje
1
Napój
Potrawa
150-250 g
Wlej napój (o temperaturze pokojowej) do
ceramicznej filiżanki lub kubka. Podgrzewaj bez
przykrycia. Postaw na środku tacy obrotowej.
Pozostaw w pozycji stojącej wewnątrz kuchenki.
Wymieszaj przed rozpoczęciem i po upłynięciu
czasu oczekiwania. Zachowaj ostrożność przy
wyjmowaniu naczynia z napojem (patrz instrukcje
bezpieczeństwa dotyczące gotowania płynów).
Odstaw na 1-2 min.
2
Brokuły
200-500 g
Opłucz i oczyść świeże warzywa, na przykład
brokuły, i przygotuj różyczki. Rozłóż je
równomiernie w szklanej misce, której można
bezpiecznie używać w kuchence mikrofalowej i
wlej do niej 30-45ml wody (2-3 łyżki). Przykryj
plastikową folią z otworami (2-3 cm). Odstaw na
1-2 min.
3
Marchew
200-500 g
Opłucz i oczyść świeże warzywa, na przykład
marchew, następnie potnij na równe okrągłe
plasterki. Rozłóż je równomiernie w szklanej
misce, której można bezpiecznie używać w
kuchence mikrofalowej i wlej do niej 30-45 ml
wody (2-3 łyżki). Przykryj plastikową folią z
otworami (2-3 cm). Odstaw na 1-2 min.
4
Ziemniaki w
mundurkach
200-1000 g
Opłucz ziemniaki, każdy o wadze 200 g, i nakłuj
każdy kilkakrotnie widelcem. Ułóż w okręgu na
tacy obrotowej. Po zakończeniu pieczenia odstaw
na 2-3 minuty.
5
Zupa
schłodzona
250-500 g
Wlej schłodzoną zupę do szklanej miski,
której można bezpiecznie używać w kuchence
mikrofalowej. Przykryj plastikową folią z otworami
(2-3 cm). Odstaw na 2-3 min. Przed podaniem
zamieszaj jeden raz.
UWAGA
Należy używać tylko pojemników, które można stosować w kuchenkach mikrofalowych.
1. Naciśnij przycisk Sensor Cook (Automatyczne
gotowanie z czujnikiem).
1
Korzystanie z kuchenki
2
3
2. Wybierz rodzaj gotowanego jedzenia, naciskając
przycisk W górę lub W dół. (Opis fabrycznie
zaprogramowanych ustawień można znaleźć w
tabeli na następnej stronie).
3. Naciśnij przycisk START/+30s.
Kuchenka rozpocznie pracę.
1) Kuchenka 4-krotnie wyemituje sygnał
dźwiękowy.
2) Kuchenka 3-krotnie przypomni sygnałem
dźwiękowym (raz na minutę) o zakończeniu
gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie
wyświetlona aktualna godzina.
PRZESTROGA
Należy używać tylko pojemników, które można bezpiecznie podgrzewać w kuchence mikrofalowej.
16 Polski
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 16
2017-11-29
5:42:10
Kod
6
7
Potrawa
Gotowanie
makaronu
Gotowe dania
mrożone
Instrukcje dotyczące automatycznego gotowania
Wielkość porcji
Instrukcje
100-300 g
Użyj dużego szklanego naczynia żaroodpornego
z pokrywką. Dodaj 4 razy więcej wrzącej wody,
szczyptę soli i dobrze wymieszaj. Gotuj bez
przykrycia. Po ugotowaniu wymieszaj, a następnie
starannie odcedź. Odstaw na 1-3 min.
Czujnik umożliwia automatyczne przygotowywanie potraw, ponieważ wykrywa gazy wydzielane przez
gotowane pokarmy.
Mrożone danie umieść na tacy obrotowej. Przebij
folię gotowego dania mrożonego. Po zakończeniu
pieczenia odstaw na 2-3 minuty. Ten program
jest odpowiedni do przygotowywania gotowych
dań zawierających 3 składniki (np. mięso z sosem,
warzywa i dodatki – ziemniaki, ryż lub makaron).
•
200-600 g
PRZESTROGA
•
•
•
•
•
•
•
•
Polski 17
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 17
2017-11-29
5:42:10
Korzystanie z kuchenki
Wyjmując jedzenie, używaj rękawic kuchennych.
Podczas gotowania wydzielanych jest wiele gazów. Automatyczny czujnik umożliwia określenie
właściwego czasu i poziomu mocy na podstawie wykrywanych gazów. W ten sposób eliminuje
konieczność ustawiania czasu gotowania i poziomu mocy przez użytkownika.
Kiedy podczas automatycznego gotowania pojemnik zostanie przykryty pokrywą lub folią,
automatyczny czujnik wykrywa gazy wydzielane po nasyceniu pojemnika parą. Korzystając z folii
kuchennej lub plastikowej, zostaw mały otwór przy krawędzi talerza lub ponakłuwaj folię w kilku
miejscach, aby zapewnić potrawie przepływ powietrza.
Na krótko przed zakończeniem gotowania wyświetlany jest czas pozostały do końca procesu.
Jeśli jest to konieczne, w tym momencie należy zamieszać lub obrócić potrawę, aby zapewnić jej
równomierne przygotowanie.
Przed przygotowaniem potrawy z użyciem programu automatycznego gotowania, może ona
zostać przyprawiona ziołami, przyprawami lub sosami. Uwaga – sól i cukier mogą powodować
plamy spalenizny na potrawie. Dlatego te składniki należy dodawać po zakończeniu gotowania.
Aby uzyskać najlepsze wyniki gotowania z użyciem tej funkcji, należy przestrzegać wskazówek
dotyczących wyboru odpowiednich pojemników i pokryw, wskazanych w schematach w niniejszej
instrukcji.
Należy zawsze używać pojemników, które można bezpiecznie stosować w kuchenkach
mikrofalowych i ich pokryw lub folii plastikowej. W przypadku folii plastikowej należy odchylić
jeden narożnik, aby umożliwić wydostawanie się pary w odpowiednim tempie.
Należy zawsze używać pokrywy przeznaczonej do danego naczynia. Jeśli naczynie nie ma własnej
pokrywy, należy użyć folii plastikowej.
Pojemniki należy wypełniać co najmniej do połowy.
Potrawy należy mieszać lub obracać pod koniec cyklu automatycznego gotowania, gdy na
wyświetlaczu rozpocznie się odliczanie do ustawionego czasu.
Korzystanie z kuchenki
Korzystanie z funkcji automatyczne gotowanie
Funkcja Auto Cook (Automatyczne gotowanie) umożliwia wybranie jednego z 29 zaprogramowanych
czasów gotowania. Nie wymagają one ustawiania czasu gotowania ani poziomu mocy. Rodzaj porcji
można ustalić, naciskając przycisk W górę lub W dół.
4. Naciśnij przycisk START/+30s.
Jedzenie zostanie przygotowane zgodnie z
wybranym, fabrycznie zaprogramowanym
ustawieniem.
1) Kuchenka 4-krotnie wyemituje sygnał
dźwiękowy.
2) Kuchenka 3-krotnie przypomni sygnałem
dźwiękowym (raz na minutę) o zakończeniu
gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie
wyświetlona aktualna godzina.
4
PRZESTROGA
Należy używać tylko pojemników, które można bezpiecznie podgrzewać w kuchence mikrofalowej.
Najpierw umieść potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.
1
1. Naciśnij przycisk Auto Cook (Automatyczne
gotowanie).
1. Danie na talerzu
2
Korzystanie z kuchenki
2
3
2. Wybierz rodzaj gotowanego jedzenia, naciskając
przycisk W górę lub W dół. Następnie naciśnij
przycisk Select/Child Lock (Wybór/Blokada
rodzicielska).
1) Danie na talerzu
2) Warzywa i zboża
3) Drób i ryby
4) Zmiękczanie/Topienie
3. Wybierz rodzaj gotowanego jedzenia, naciskając
przycisk W górę lub W dół. (Więcej informacji
można znaleźć w tabeli obok).
Kod
Potrawa
1-1
Zimne danie
gotowe
Wielkość porcji
300-350 g
1-2
Zimne danie
gotowe
400-450 g
1-3
Zimne danie
wegetariańskie
300-350 g
1-4
Zimne danie
wegetariańskie
400-450 g
Instrukcje
Ułóż danie na talerzu ceramicznym i owiń folią
do kuchenek mikrofalowych. Ten program jest
odpowiedni do przygotowywania posiłków
zawierających 3 składniki (np. mięso z sosem,
warzywa i dodatki – ziemniaki, ryż lub makaron).
Odstaw na 2-3 min.
Ułóż danie na talerzu ceramicznym i owiń folią
do kuchenek mikrofalowych. Ten program
jest odpowiedni do przygotowania posiłków
zawierających 2 składniki (np. spaghetti z sosem lub
ryż z warzywami). Odstaw na 2-3 min.
18 Polski
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 18
2017-11-29
5:42:10
2. Warzywa i zboża
Kod
Kod
Potrawa
Wielkość porcji
Instrukcje
2-1
Zielona fasolka
250 g
Opłucz i oczyść zieloną fasolkę. Rozłóż ją
równomiernie w szklanej misie z przykrywką. W
przypadku porcji 250 g dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe)
wody. Umieść miskę na środku tacy obrotowej. Gotuj
pod przykryciem. Po ugotowaniu zamieszaj. Odstaw
na 1-2 min.
2-2
Szpinak
150 g
Opłucz i oczyść szpinak. Umieść go w szklanej misie
z przykrywką. Nie dodawaj wody. Umieść miskę na
środku tacy obrotowej. Gotuj pod przykryciem. Po
ugotowaniu zamieszaj. Odstaw na 1-2 min.
Kolba
kukurydzy
250 g
Opłucz i oczyść kolby kukurydzy i połóż je na
owalnym szklanym naczyniu. Owiń folią do kuchenek
mikrofalowych i nakłuj ją. Odstaw na 1-2 min.
2-4
Ryż brązowy
125 g
Użyj dużego szklanego naczynia żaroodpornego
z pokrywką. Dodaj podwójną ilość zimnej wody
(250 ml). Gotuj pod przykryciem. Po upływie czasu
gotowania zamieszaj i dodaj sól oraz zioła. Odstaw na
5-10 min.
2-5
Makaron rurki
razowy
250 g
Użyj dużego szklanego naczynia żaroodpornego z
pokrywką. Dodaj 500 ml wrzącej wody, szczyptę
soli i dobrze wymieszaj. Gotuj bez przykrycia. Po
ugotowaniu wymieszaj, a następnie starannie odcedź.
Odstaw na 1 min.
2-6
Komosa
ryżowa
125 g
Użyj dużego szklanego naczynia żaroodpornego
z pokrywką. Dodaj podwójną ilość zimnej wody
(250 ml). Gotuj pod przykryciem. Po upływie czasu
gotowania zamieszaj i dodaj sól oraz zioła. Odstaw na
1-3 min.
Instrukcje
Bulgur
Potrawa
125 g
Użyj dużego szklanego naczynia żaroodpornego
z pokrywką. Dodaj podwójną ilość zimnej wody
(250 ml). Gotuj pod przykryciem. Po upływie czasu
gotowania zamieszaj i dodaj sól oraz zioła. Odstaw na
2-5 min.
2-8
Zapiekanka z
warzyw
500 g
Włóż warzywa, takie jak wstępnie ugotowane plastry
ziemniaków, cukinii i pomidorów i sos do szklanego
naczynia żaroodpornego odpowiedniej wielkości.
Połóż na górze trochę tartego sera. Umieść naczynie
na drucianej podstawce. Odstaw na 2-3 min.
2-9
Pomidory z
grilla
400 g
Opłucz i oczyść pomidory, a następnie pokrój je na
połówki i umieść w naczyniu żaroodpornym. Połóż
na górze trochę tartego sera. Ustaw naczynie na
drucianej podstawce. Odstaw na 1-2 min.
Korzystanie z kuchenki
2-3
Wielkość porcji
2-7
Polski 19
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 19
2017-11-29
5:42:10
Korzystanie z kuchenki
3. Drób i ryby
Kod
Kod
Potrawa
Wielkość porcji
Instrukcje
Korzystanie z kuchenki
3-1
Piersi z
kurczaka
300 g
Mięso opłucz i połóż na talerzu ceramicznym. Przykryj
kuchenną folią do kuchenek mikrofalowych. Przebij
folię. Połóż naczynie na tacy obrotowej. Odstaw na
2 min.
3-2
Piersi z indyka
300 g
Mięso opłucz i połóż na talerzu ceramicznym. Przykryj
kuchenną folią do kuchenek mikrofalowych. Przebij
folię. Połóż naczynie na tacy obrotowej. Odstaw na
2 min.
3-3
Świeże filety
rybne
300 g
Rybę opłucz i połóż na ceramicznym talerzu, a
następnie dodaj 1 łyżkę stołową soku z cytryny.
Przykryj kuchenną folią do kuchenek mikrofalowych.
Przebij folię. Połóż naczynie na tacy obrotowej.
Odstaw na 1-2 min.
3-4
3-5
3-6
Świeże filety z
łososia
Świeże
krewetki
Świeży pstrąg
300 g
250 g
200 g
Rybę opłucz i połóż na ceramicznym talerzu, a
następnie dodaj 1 łyżkę stołową soku z cytryny.
Przykryj kuchenną folią do kuchenek mikrofalowych.
Przebij folię. Połóż naczynie na tacy obrotowej.
Odstaw na 1-2 min.
Krewetki opłucz i połóż na ceramicznym talerzu,
a następnie dodaj 1 łyżkę stołową soku z cytryny.
Przykryj kuchenną folią do kuchenek mikrofalowych.
Przebij folię. Połóż naczynie na tacy obrotowej.
Odstaw na 1-2 min.
Włóż 1 świeżą rybę do naczynia żaroodpornego.
Dodaj szczyptę soli, 1 łyżkę stołową soku z cytryny
i zioła. Przykryj kuchenną folią do kuchenek
mikrofalowych. Przebij folię. Połóż naczynie na tacy
obrotowej. Odstaw na 2 min.
Wielkość porcji
Instrukcje
3-7
Pieczona ryba
Potrawa
200 g
Posmaruj skórę całej ryby (pstrąga lub dorady) olejem
i dodaj zioła oraz przyprawy. Ułóż ryby obok siebie
w przeciwnych kierunkach na wysokiej podstawie. Po
usłyszeniu sygnału obróć na drugą stronę. Odstaw na
3 min.
3-8
Grillowane
steki z łososia
300 g
Rozłóż równomiernie steki z ryby na wysokiej
podstawie. Po usłyszeniu sygnału obróć na drugą
stronę. Odstaw na 2 min.
4. Zmiękczanie/Topienie
Kod
Potrawa
Wielkość porcji
4-1
Topienie masła
50 g
4-2
Topienie masła
100 g
4-3
Roztapianie
gorzkiej
czekolady
50 g
4-4
Roztapianie
gorzkiej
czekolady
100 g
4-5
Roztapianie
cukru
25 g
4-6
Roztapianie
cukru
50 g
4-7
Rozmiękczanie
masła
50 g
4-8
Rozmiękczanie
masła
100 g
Instrukcje
Potnij masło na 3 lub 4 kawałki i umieść je w małym
szklanym naczyniu. Roztapiaj bez przykrycia. Po
ugotowaniu zamieszaj. Odstaw na 1-2 min.
Zetrzyj gorzką czekoladę i umieść ją w małym
szklanym naczyniu. Roztapiaj bez przykrycia. Po
roztopieniu zamieszaj. Odstaw na 1-2 min.
Umieść cukier w małym szklanym naczyniu. Dodaj
10 ml zimnej wody w przypadku roztapiania 25 g
cukru lub 20 ml w przypadku 50 g. Nie przykrywaj.
Wyjmuj ostrożnie, użyj rękawic kuchennych! Użyj
łyżki lub widelca i układaj dekoracje karmelowe
na papierze do pieczenia. Odstaw na 10 minut do
wyschnięcia i zdejmij z papieru do pieczenia.
Potnij masło na 3 lub 4 kawałki i umieść je w małym
szklanym naczyniu. Rozmiękczaj bez przykrycia.
Odstaw na 1-2 min.
20 Polski
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 20
2017-11-29
5:42:10
Korzystanie z funkcji szybkie rozmrażanie
3. Wybierz wielkość porcji, naciskając przycisk W
górę lub W dół. (Więcej informacji można znaleźć
w tabeli obok).
4. Naciśnij przycisk START/+30s.
3
Funkcja Quick Defrost (Szybkie rozmrażanie) umożliwia rozmrażanie mięsa, drobiu, ryb, warzyw i
chleba. Czas rozmrażania i poziom mocy są ustawiane automatycznie. Wystarczy wybrać odpowiedni
program i określić wagę.
•
•
UWAGA
Należy używać tylko pojemników, które można stosować w kuchenkach mikrofalowych.
4
5
Otwórz drzwiczki. Umieść zamrożone jedzenie na talerzu ceramicznym, na środku tacy obrotowej.
Zamknij drzwiczki.
1. Naciśnij przycisk Quick Defrost (Szybkie
rozmrażanie).
1
2
2. Wybierz rodzaj gotowanego jedzenia, naciskając
przycisk W górę lub W dół. Następnie naciśnij
przycisk Select/Child Lock (Wybór/Blokada
rodzicielska).
Korzystanie z kuchenki
2
Rozpocznie się rozmrażanie.
Podczas rozmrażania kuchenka emituje
sygnał dźwiękowy, przypominając o
konieczności obrócenia jedzenia
5. Naciśnij ponownie przycisk START/+30s, aby
dokończyć rozmrażanie.
1) Kuchenka 4-krotnie wyemituje sygnał
dźwiękowy.
2) Kuchenka 3-krotnie przypomni sygnałem
dźwiękowym (raz na minutę) o zakończeniu
gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie
wyświetlona aktualna godzina.
W poniższej tabeli przedstawiono różne programy, wielkości porcji, czasy oczekiwania i odpowiednie
instrukcje funkcji Quick Defrost (Szybkie rozmrażanie). Przed rozpoczęciem rozmrażania należy wyjąć
produkt z opakowania. Mięso, drób, ryby, warzywa i chleb należy umieść na płaskim talerzu szklanym
lub ceramicznym.
Kod
1
Potrawa
Mięso
Wielkość porcji
Instrukcje
200-1500 g
Osłoń brzegi folią aluminiową. Po usłyszeniu
sygnału obróć mięso na drugą stronę. A następnie
naciśnij przycisk START/+30s. Ten program jest
odpowiedni do rozmrażania wołowiny, baraniny,
wieprzowiny, steków, mięsa krojonego i mielonego.
Odstaw na 20-60 min.
Polski 21
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 21
2017-11-29
5:42:11
Korzystanie z kuchenki
Kod
2
3
4
Korzystanie z kuchenki
5
Potrawa
Drób
Ryby
Warzywa
Pieczywo
Wielkość porcji
200-1500 g
200-1500 g
200-1500 g
200-1500 g
Instrukcje
Osłoń końce udek i skrzydełek folią aluminiową.
Po usłyszeniu sygnału obróć drób na drugą stronę.
A następnie naciśnij przycisk START/+30s. Ten
program jest odpowiedni do rozmrażania całych
kurczaków, a także kawałków kurczaka. Odstaw na
20-60 min.
Osłoń ogon ryby folią aluminiową. Po usłyszeniu
sygnału obróć rybę na drugą stronę. A następnie
naciśnij przycisk START/+30s. Ten program jest
odpowiedni do rozmrażania całych ryb oraz filetów
rybnych. Odstaw na 20-60 min.
Rozłóż mrożone warzywa równo w płaskim,
szklanym naczyniu. Obróć lub zamieszaj warzywa
po usłyszeniu sygnału. A następnie naciśnij przycisk
START/+30s. Ten program jest odpowiedni do
rozmrażania wszystkich rodzajów warzyw. Odstaw
na 5-20 min.
Umieść chleb płasko na kawałku papieru
kuchennego i po usłyszeniu sygnału obróć na drugą
stronę. Połóż ciasto na talerzu ceramicznym i – jeśli
to możliwe – po usłyszeniu sygnału obróć na drugą
stronę. A następnie naciśnij przycisk START/+30s.
Ten program jest odpowiedni do rozmrażania
wszystkich rodzajów chleba krojonego lub całego,
a także bułek i bagietek. Bułki należy ułożyć w
okrąg. Ten program jest odpowiedni do wszystkich
rodzajów ciast drożdżowych, francuskich, kruchych
ciastek i serników. Nie jest odpowiedni do ciasta
kruchego, ciast z kremem lub z owocami ani ciast z
czekoladową dekoracją. Odstaw na 10-30 min.
Korzystanie z funkcji utrzymywanie temperatury
Funkcja Keep Warm (Utrzymywanie temperatury) utrzymuje wysoką temperaturę potrawy do
momentu jej podania. Dzięki tej funkcji posiłki są ciepłe do czasu ich podania. Możesz wybrać
temperaturę podgrzewania w trybie gorącym lub łagodnym za pomocą przycisków W górę i W dół.
UWAGA
•
•
Czas w funkcji Keep Warm (Utrzymywanie temperatury) ustawiono na 60 minut.
Maksymalny czas możliwy do ustawienia w funkcji Keep Warm (Utrzymywanie temperatury)
wynosi 60 minut.
1
1. Naciśnij przycisk Keep Warm (Utrzymywanie
temperatury).
2. Wybierz tryb gorący lub łagodny, naciskając
przycisk W górę lub W dół.
3. Naciśnij przycisk START/+30s.
Wyświetli się 60 minut.
2
•
3
Aby wyłączyć podgrzewanie jedzenia, otwórz
drzwiczki lub naciśnij przycisk STOP/ECO
(STOP/EKOLOGICZNY).
22 Polski
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 22
2017-11-29
5:42:11
Grillowanie
Polecane menu w trybie utrzymywanie temperatury
Kod
Tryb
Menu
1
Gorący
Lasagne, zupy, potrawy zapiekane, dania z rusztu, pizza, steki (dobrze
wysmażone), bekon, dania rybne, suche ciasta
2
Łagodny
Ciasto, chleb, dania z jajek, steki (krwiste lub średnio krwiste)
Grill umożliwia szybkie podgrzanie i opieczenie jedzenia bez używania mikrofal.
•
Lepsze rezultaty podczas gotowania i grillowania można osiągnąć, używając wyższej podstawy.
OSTRZEŻENIE
Podczas dotykania składników znajdujących się w kuchence zawsze używaj rękawic ochronnych, aby
uniknąć ryzyka poparzenia.
PRZESTROGA
•
•
•
•
1. Otwórz drzwiczki, umieść produkty na podstawce,
a następnie zamknij drzwiczki.
Nie używaj tej funkcji do podgrzewania zimnej potrawy. Ten tryb służy wyłącznie do
utrzymywania temperatury potraw, które właśnie zostały ugotowane.
Utrzymywanie temperatury nie powinno trwać zbyt długo (powyżej 1 godziny), ponieważ
jedzenie będzie się dalej gotować Ciepła żywność psuje się szybciej.
Nie przykrywaj talerza pokrywką ani plastikową folią.
Wyjmując jedzenie, używaj rękawic kuchennych.
Korzystanie z kuchenki
2
2. Naciśnij przycisk Grill.
Zostaną wyświetlone następujące informacje:
(tryb grill)
•
Nie można ustawić temperatury grilla.
3. Ustaw czas grillowania, naciskając przycisk W
górę lub W dół.
3
•
4
Maksymalny czas grillowania wynosi
60 minut.
4. Naciśnij przycisk START/+30s.
Rozpocznie się grillowanie:
1) Kuchenka 4-krotnie wyemituje sygnał
dźwiękowy.
2) Kuchenka 3-krotnie przypomni sygnałem
dźwiękowym (raz na minutę) o zakończeniu
gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie
wyświetlona aktualna godzina.
Polski 23
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 23
2017-11-29
5:42:11
Korzystanie z kuchenki
Połączenie mikrofal i grilla
3. Ustaw czas gotowania, naciskając przycisk W górę
lub W dół.
3
Aby szybko ugotować potrawę i jednocześnie ją przyrumienić, gotowanie za pomocą mikrofal można
połączyć z grillowaniem.
OSTRZEŻENIE
•
ZAWSZE używaj przyborów kuchennych, które mogą być bezpiecznie stosowane w kuchenkach
mikrofalowych i tradycyjnych. Najlepsze są naczynia szklane i ceramiczne, ponieważ umożliwiają
swobodny przepływ mikrofal przez potrawę.
Podczas dotykania składników znajdujących się w kuchence ZAWSZE używaj rękawic ochronnych,
aby uniknąć ryzyka poparzenia. Lepsze rezultaty podczas gotowania i grillowania można osiągnąć,
używając wyższej podstawy.
•
Otwórz drzwiczki. Umieść jedzenie na podstawie odpowiedniej do przyrządzania danego rodzaju
żywności. Postaw podstawę na tacy obrotowej. Zamknij drzwiczki.
4
• Maksymalny czas wynosi 60 minut.
4. Naciśnij przycisk START/+30s.
Rozpocznie się gotowanie w trybie łączonym.
1) Kuchenka 4-krotnie wyemituje sygnał
dźwiękowy.
2) Kuchenka 3-krotnie przypomni sygnałem
dźwiękowym (raz na minutę) o zakończeniu
gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie
wyświetlona aktualna godzina.
Korzystanie z kuchenki
1. Naciśnij przycisk Combi (Łączony).
Zostaną wyświetlone następujące informacje:
(tryb łączony mikrofale + grill)
600 W (moc wyjściowa)
1
2
2
2. Wybierz odpowiedni poziom mocy, naciskając
przycisk W górę lub W dół. (600 W, 450 W, 300
W), a następnie naciśnij przycisk Select/Child Lock
(Wybór/Blokada rodzicielska).
•
Nie można ustawić temperatury grilla.
24 Polski
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 24
2017-11-29
5:42:11
Korzystanie z funkcji grill+30s
Korzystanie z funkcji blokada rodzicielska
Funkcja Grill+30s również umożliwia wydłużenie czasu działania funkcji Grill o 30 sekund jednym
kliknięciem, co umożliwia przyrumienienie potraw bez przypalenia.
Aby wydłużyć czas działania funkcji Grill, naciśnij przycisk Grill+30s. Każdorazowe naciśnięcie
spowoduje wydłużenie o 30 sekund. Na przykład, aby wydłużyć działanie funkcji Grill o 3 minuty,
naciśnij przycisk Grill+30s sześciokrotnie.
Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w specjalny program blokowania, który uniemożliwia
przypadkowe włączenie kuchenki przez dziecko lub niepowołaną osobę.
•
Lepsze rezultaty podczas gotowania i grillowania można osiągnąć, używając wyższej podstawy.
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Blokada
rodzicielska przez 3 sekundy.
1
•
2
OSTRZEŻENIE
•
Podczas dotykania składników znajdujących się w kuchence zawsze używaj rękawic ochronnych, aby
uniknąć ryzyka poparzenia.
1
Kuchenka zostanie zablokowana (nie będzie
można uruchomić żadnej funkcji).
Zostanie wyświetlony symbol „L”.
2. Aby odblokować kuchenkę, naciśnij i przytrzymaj
przycisk Blokada rodzicielska przez 3 sekundy.
Spowoduje to odblokowanie kuchenki.
1. Umieść potrawę w kuchence. Następnie naciśnij
przycisk Grill+30s.
2
Korzystanie z kuchenki
Wyłączanie sygnału dźwiękowego
2. Naciśnij przycisk START/+30s.
Rozpocznie się grillowanie:
1) Kuchenka 4-krotnie wyemituje sygnał
dźwiękowy.
2) Kuchenka 3-krotnie przypomni sygnałem
dźwiękowym (raz na minutę) o zakończeniu
gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie
wyświetlona aktualna godzina.
Sygnał dźwiękowy można wyłączyć w dowolnym momencie.
1
2
1
2
1. Naciśnij jednocześnie przyciski STOP/ECO (STOP/
EKOLOGICZNY) i START/+30s.
Sygnał dźwiękowy sygnalizujący wyłączenie tej
funkcji nie zostanie nadany.
2. Aby ponownie włączyć sygnały dźwiękowe,
ponownie naciśnij jednocześnie przyciski STOP/
ECO (STOP/EKOLOGICZNY) i START/+30s.
Kuchenka działa w sposób normalny.
Polski 25
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 25
2017-11-29
5:42:12
Wskazówki dotyczące naczyń i przyborów kuchennych
Aby przygotować jedzenie w kuchence mikrofalowej, mikrofale muszą swobodnie przenikać przez
żywność, czyli nie mogą być odbijane lub pochłaniane przez naczynia.
Należy zatem odpowiednio dobierać przybory kuchenne. Jeśli dany przedmiot ma specjalne
oznaczenie, może on być bez obaw stosowany w kuchenkach mikrofalowych.
W poniższej tabeli przedstawiono różne rodzaje naczyń i przyborów kuchennych, a także ich
przydatność i sposób użycia w kuchence mikrofalowej.
Przybory kuchenne
Folia aluminiowa
Wskazówki dotyczące naczyń i przyborów kuchennych
Teflonowy talerz
Naczynia porcelanowe i
gliniane
Możliwość użycia
w kuchence
mikrofalowej
✓✗
✓
✓
✓
Plastikowe lub
tekturowe naczynia
jednorazowe
Opakowania żywności typu fast food
✓
• Kubki i pojemniki z
polistyrenu
•
Papierowe torby lub
gazety
• Papier
makulaturowy i
metalowe elementy
ozdobne
Wyroby szklane
• Naczynia
żaroodporne
Komentarz
Może być używana w niewielkich ilościach w celu
zabezpieczenia jedzenia przed przypaleniem. Jeśli
folia znajduje się zbyt blisko ścianki kuchenki lub
jest jej zbyt dużo, może wystąpić zjawisko łuku
elektrycznego lub iskrzenia.
Nie należy go rozgrzewać dłużej niż przez 8 minut.
Porcelana, ceramika, emaliowane wyroby gliniane i
porcelana miękka (kostna) mogą być używane pod
warunkiem, że nie mają metalowych elementów
ozdobnych.
Niektóre produkty mrożone są pakowane przy
użyciu takich materiałów.
✗
Mogą być używane do podgrzewania jedzenia.
Przegrzanie może spowodować stopienie się
materiałów wykonanych z polistyrenu.
Mogą ulec zapłonowi.
✗
Mogą powodować iskrzenie.
✓
Mogą być używane, jeśli nie mają metalowych
elementów.
Przybory kuchenne
•
Delikatne wyroby
szklane
•
Słoiki
Możliwość użycia
w kuchence
mikrofalowej
✓
✓
Wyroby metalowe
• Naczynia
• Zamknięcia toreb do
zamrażania
Wyroby papierowe
• Talerze, kubki,
serwetki i papier
kuchenny
• Papier
makulaturowy
Wyroby plastikowe
• Pojemniki
Mogą spowodować iskrzenie lub pożar.
✓
Odpowiednie do krótkiego gotowania lub
podgrzewania. Pochłaniają również nadmiar wilgoci.
✗
Mogą powodować iskrzenie.
✓
Zwłaszcza, jeśli są wykonane z plastiku odpornego
na wysokie temperatury. Inne rodzaje plastiku mogą
w wysokich temperaturach ulegać odkształceniom
lub odbarwieniu. Nie używać naczyń z melaminy.
Mogą być używane do zatrzymywania wilgoci. Nie
powinny dotykać jedzenia. Podczas zdejmowania
folii należy zachować ostrożność, ponieważ z
potrawy będzie wydobywała się gorąca para.
Tylko wówczas, gdy są odpowiednie do gotowania
lub użycia w kuchence. Nie powinny być szczelnie
zamknięte. W razie potrzeby należy je przedziurawić
widelcem.
Może być używany do zatrzymywania wilgoci i
zapobiegania rozpryskiwaniu się tłuszczu.
Folia kuchenna
✓
•
Torby do
zamrażania
✓✗
✓
: Zalecane
✓
✓✗
Mogą być używane do podgrzewania jedzenia lub
płynów. Delikatne szkło może pękać w wyniku
gwałtownego podgrzania.
Należy zdjąć wieczka. Odpowiednie tylko do
podgrzewania.
✗
✗
•
Papier woskowany lub
tłuszczoodporny
Komentarz
: Używać ostrożnie
✗
: Niebezpieczne
26 Polski
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 26
2017-11-29
5:42:12
Zasady przygotowywania potraw
Mikrofale
Energia mikrofal przenika przez jedzenie i jest pochłaniana przez znajdującą się w nim wodę, tłuszcz
i cukier. Mikrofale powodują szybkie poruszanie się cząsteczek jedzenia. Szybki ruch cząsteczek
powoduje tarcie, a uzyskane w jego wyniku ciepło umożliwia ugotowanie jedzenia.
Gotowanie
Przybory kuchenne używane do gotowania w kuchence mikrofalowej:
W celu uzyskania maksymalnej skuteczności kuchenki mikrofalowej przybory i naczynia kuchenne
muszą umożliwiać swobodne przenikanie mikrofal. Mikrofale są odbijane przez metale, takie jak stal
nierdzewna, aluminium i miedź, ale mogą przenikać przez ceramikę, szkło, porcelanę i plastik, a także
przez papier i drewno. Zatem nigdy nie można używać do gotowania metalowych pojemników.
Zasady gotowania mrożonych warzyw
Użyj odpowiedniego szklanego naczynia żaroodpornego z pokrywką. Warzywa należy gotować pod
przykryciem co najmniej przez czas określony w tabeli poniżej. Aby uzyskać odpowiednią miękkość
warzyw, czas gotowania można nieco wydłużyć. Warzywa należy zamieszać dwukrotnie podczas
gotowania oraz jeszcze raz po jego zakończeniu. Po zakończeniu gotowania dodaj sól, zioła lub masło.
Po ugotowaniu warzywa powinny pozostać przykryte w podanym czasie oczekiwania.
Potrawa
Szpinak
Bardzo ważne jest przykrywanie jedzenia w czasie gotowania, ponieważ unosząca się para ułatwia
gotowanie. Jedzenie można przykrywać na różne: np. za pomocą ceramicznego talerza, plastikowej
pokrywki lub folii kuchennej do kuchenek mikrofalowych.
Czas oczekiwania po ugotowaniu
Ważne jest, aby po zakończeniu gotowania odczekać kilka chwil w celu wyrównania się temperatury
potrawy.
Czas (min.)
150 g
600 W
4½-5½
Brokuły
300 g
600 W
9-10
Instrukcje
Dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe) zimnej wody. Odstaw na 2-3 min.
Groszek
300 g
600 W
7½-8½
Instrukcje
Dodaj 15 ml (1 łyżkę stołową) zimnej wody. Odstaw na 2-3 min.
Zielona fasolka
300 g
600 W
8-9
Zasady przygotowywania potraw
Przykrywanie w czasie gotowania
Moc
Instrukcje
Dodaj 15 ml (1 łyżkę stołową) zimnej wody. Odstaw na 2-3 min.
Jedzenie, które można gotować w kuchence mikrofalowej:
Do gotowania w kuchence mikrofalowej nadaje się wiele rodzajów żywności, w tym świeże i mrożone
warzywa, owoce, makaron, ryż, zboża, fasola, ryby i mięso. W kuchence mikrofalowej można również
przygotować sosy, kremy, zupy, konserwy i konfitury. Ogólnie rzecz biorąc, w kuchence mikrofalowej
można przygotować takie same dania, jak przy użyciu zwykłej kuchenki. Można na przykład roztopić
masło lub czekoladę (dodatkowe informacje można znaleźć w rozdziale zawierającym wskazówki i
techniki przygotowania potraw).
Wielkość porcji
Instrukcje
Dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe) zimnej wody. Odstaw na 2-3 min.
Mieszanka warzyw
(marchewka/groszek/
kukurydza)
Mieszanka warzyw
(danie chińskie)
300 g
600 W
7½-8½
Instrukcje
Dodaj 15 ml (1 łyżkę stołową) zimnej wody. Odstaw na 2-3 min.
300 g
600 W
8-9
Instrukcje
Dodaj 15 ml (1 łyżkę stołową) zimnej wody. Odstaw na 2-3 min.
Polski 27
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 27
2017-11-29
5:42:12
Zasady przygotowywania potraw
Zasady gotowania świeżych warzyw
Potrawa
Użyj odpowiedniego szklanego naczynia żaroodpornego z pokrywką. Jeśli w tabeli poniżej nie została
zalecona inna ilość wody, dodaj 30-45 ml zimnej wody (2-3 łyżki stołowe) na każde 250 g warzyw.
Warzywa należy gotować pod przykryciem co najmniej przez czas określony w tabeli poniżej. Aby
uzyskać odpowiednią miękkość warzyw, czas gotowania można nieco wydłużyć. Zamieszaj warzywa w
czasie gotowania i po jego zakończeniu. Po zakończeniu gotowania dodaj sól, zioła lub masło. W czasie
3-minutowego oczekiwania warzywa powinny być przykryte.
Bakłażany
Potrawa
Brokuły
Wielkość porcji
Moc
Czas (min.)
250 g
500 g
850 W
4-4½
5-5½
Instrukcje
Przygotuj kawałki o równej wielkości. Ułóż je łodygami do środka. Odstaw
na 3 min.
Brukselki
250 g
850 W
Por
Zasady przygotowywania potraw
Marchew
250 g
850 W
Kalafior
250 g
500 g
850 W
250 g
850 W
Cebula
3-3½
250 g
850 W
4½-5
125 g
250 g
850 W
1½-2
3-3½
250 g
850 W
5½-6
Instrukcje
Pokrój cebule na plasterki lub połówki. Dodaj 15 ml (1 łyżkę stołową)
wody. Odstaw na 3 min.
250 g
850 W
4½-5
Instrukcje
Pokrój paprykę na małe plasterki. Odstaw na 3 min.
Ziemniaki
5-5½
8-8½
Instrukcje
Pokrój cukinie na plasterki. Dodaj 30 ml (2 łyżki stołowe) wody lub trochę
masła. Gotuj do pierwszej miękkości. Odstaw na 3 min.
3½-4
Instrukcje
Przygotuj małe grzyby lub pokrój większe na plasterki. Nie dodawaj wody.
Polej sokiem z cytryny. Dopraw solą i pieprzem. Przed podaniem odcedź.
Odstaw na 3 min.
Papryka
Instrukcje
Przygotuj kawałki o równej wielkości. Przekrój większe różyczki na pół.
Ułóż je łodygami do środka. Odstaw na 3 min.
Cukinie
Pieczarki
4-4½
Instrukcje
Pokrój marchewki na plasterki o podobnej wielkości. Odstaw na 3 min.
Czas (min.)
850 W
Instrukcje
Pokrój pory na grube plastry. Odstaw na 3 min.
5½-6½
Instrukcje
Dodaj 60-75 ml (4-5 łyżki stołowe) wody. Odstaw na 3 min.
Moc
250 g
Instrukcje
Pokrój bakłażany na małe plasterki i polej je 1 łyżką stołową soku z
cytryny. Odstaw na 3 min.
UWAGA
Pokrój świeże warzywa na kawałki o równej wielkości. Im mniejsze kawałki, tym krótszy czas ich
gotowania.
Wielkość porcji
250 g
500 g
850 W
4-5
7½-8½
Instrukcje
Zważ obrane ziemniaki i pokrój je w kostkę o równej wielkości. Odstaw na
3 min.
Rzepa
250 g
850 W
5-5½
Instrukcje
Pokrój rzepę w małą kostkę. Odstaw na 3 min.
28 Polski
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 28
2017-11-29
5:42:12
Zasady gotowania ryżu i makaronu
Podgrzewanie
•
Kuchenka mikrofalowa umożliwia podgrzanie jedzenia w czasie o wiele krótszym niż na tradycyjnej
kuchni.
Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały opisane w poniższej tabeli. Dla podanych czasów
podgrzewania przyjęto, że płyny mają temperaturę pokojową (około +18 do +20 °C), a jedzenie jest
schłodzone do temperatury około +5 do +7 °C.
•
Ryż: Użyj dużej miski (ze szkła żaroodpornego) z pokrywką – ryż zwiększa dwukrotnie swoją
objętość w czasie gotowania. Gotuj pod przykryciem. Po upływie czasu gotowania zamieszaj,
dodaj sól, zioła lub masło, a następnie odczekaj określony czas.
Uwaga: po zakończeniu gotowania może okazać się, że ryż nie wchłonął całej wody.
Makaron: Użyj dużej szklanej miski żaroodpornej. Dodaj wrzącą wodę, szczyptę soli i dobrze
wymieszaj. Gotuj bez przykrycia. W czasie gotowania i po jego zakończeniu od czasu do czasu
zamieszaj. Po ugotowaniu trzymaj pod przykryciem, a następnie starannie odcedź.
Potrawa
Biały ryż (parboiled)
Wielkość porcji
Moc
Czas (min.)
250 g
850 W
14-16
Instrukcje
Wlej 500 ml zimnej wody. Odstaw na 5 min.
Brązowy ryż
(parboiled)
Ryż mieszany (ryż +
dziki ryż)
Makaron
850 W
Poziomy mocy i mieszanie
18-20
Instrukcje
Wlej 500 ml zimnej wody. Odstaw na 5 min.
250 g
850 W
15-17
Instrukcje
Wlej 500 ml zimnej wody. Odstaw na 5 min.
250 g
850 W
16-18
Instrukcje
Wlej 400 ml zimnej wody. Odstaw na 5 min.
250 g
850 W
Instrukcje
Wlej 1000 ml gorącej wody. Odstaw na 5 min.
Unikaj podgrzewania dużych kawałków jedzenia, na przykład całej sztuki mięsa – mogą się one
przypalać lub wysychać na wierzchu, pozostając zimne wewnątrz. Dużo efektywniejsze jest
podgrzewanie małych kawałków.
10-11
Niektóre rodzaje żywności można podgrzewać przy użyciu mocy 850 W, natomiast inne powinny być
podgrzewane przy użyciu mocy 600 W, 450 W, a nawet 300 W.
Szczegółowe informacje można znaleźć w tabeli. Zwykle lepszym rozwiązaniem jest podgrzewanie
jedzenia przy użyciu niższego poziomu mocy, szczególnie gdy jedzenie jest delikatne, jest go dużo,
lub podgrzewa się bardzo szybko (np. pasztet). Podczas podgrzewania jedzenia należy pamiętać
o zamieszaniu lub obróceniu jedzenia na drugą stronę. Jeśli to możliwe, przed podaniem jedzenie
należy zamieszać ponownie. Należy zachować szczególną ostrożność w czasie podgrzewania płynów
i odżywek dla dzieci. Aby uniknąć gwałtownego wrzenia i ewentualnego poparzenia, należy pamiętać
o zamieszaniu jedzenia przed, w czasie i po zakończeniu podgrzewania. Podczas oczekiwania po
podgrzaniu produkty te powinny pozostawać w kuchence mikrofalowej. Zaleca się włożenie do
podgrzewanego płynu plastikowej łyżeczki lub szklanej pałeczki. Unikaj nadmiernego podgrzewania
jedzenia (może to spowodować obniżenie jego wartości odżywczych). Najlepiej ustawić krótszy czas
podgrzewania i wydłużyć go w razie potrzeby.
Zasady przygotowywania potraw
Mieszanka zbóż (ryż i
zboża)
250 g
Układanie i przykrywanie
Podgrzewanie i czas oczekiwania po podgrzaniu
Podczas podgrzewania danej potrawy po raz pierwszy warto zanotować czas na przyszłość. Upewnij
się zawsze, że jedzenie zostało równomiernie podgrzane. Po podgrzaniu pozostaw jedzenie na krótki
czas, aby jego temperatura mogła się wyrównać. Jeśli w tabeli nie podano innych wartości, zalecany
czas oczekiwania po podgrzaniu wynosi od 2 do 4 minut. Należy zachować szczególną ostrożność w
czasie podgrzewania płynów i odżywek dla dzieci. Zapoznaj się również z rozdziałem dotyczącym
zasad bezpieczeństwa.
Polski 29
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 29
2017-11-29
5:42:12
Zasady przygotowywania potraw
Podgrzewanie płynów
Wskazówka:
W przypadku podgrzewania płynu należy zawsze odczekać co najmniej 20 sekund, aby jego
temperatura mogła się wyrównać. W czasie podgrzewania jedzenie można w razie potrzeby zamieszać,
natomiast po podgrzaniu należy o tym ZAWSZE pamiętać. Aby uniknąć gwałtownego wrzenia i
ewentualnego poparzenia, należy włożyć do napojów plastikową łyżeczkę lub szklaną pałeczkę oraz
zamieszać je przed, w trakcie i po zakończeniu podgrzewania.
Aby zapobiec poparzeniu, należy szczególnie dokładnie sprawdzać temperaturę jedzenia dla dzieci
przed jego podaniem. Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały podane w poniższej tabeli.
Podgrzewanie odżywek dla dzieci
Odżywki dla dzieci:
Podgrzewanie płynów i jedzenia
Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały opisane w poniższej tabeli.
Potrawa
Wielkość porcji
Moc
Czas (min.)
Napoje (kawa, herbata
i woda)
150 ml (1 filiżanka)
250 ml (1 kubek)
850 W
1-1½
1½-2
Instrukcje
Przelej napój do filiżanki i podgrzewaj bez przykrycia. Umieść filiżankę/
kubek na środku tacy obrotowej. Podczas oczekiwania pozostaw w
kuchence mikrofalowej, następnie dokładnie zamieszaj. Odstaw na
1-2 min.
Wyłóż zawartość słoiczka na głęboki talerz ceramiczny. Przykryj plastikową pokrywką. Po podgrzaniu
dokładnie wymieszaj! Przed podaniem odstaw na 2-3 min. Wymieszaj ponownie i sprawdź
temperaturę. Zalecana temperatura: w zakresie 30-40 °C.
Mleko dla dzieci:
Zasady przygotowywania potraw
Wlej mleko do sterylnej szklanej butelki. Podgrzewaj bez przykrycia. Nigdy nie podgrzewaj butelki
z założonym smoczkiem, ponieważ w przypadku przegrzania może to spowodować jej eksplozję.
Wstrząśnij przed odstawieniem, a następnie jeszcze raz przed podaniem dziecku! Zawsze sprawdzaj
temperaturę jedzenia lub mleka dla dzieci przed ich podaniem. Zalecana temperatura podania: około
37 °C.
Zupa (schłodzona)
250 g
850 W
3-3½
Instrukcje
Wlej do głębokiego talerza ceramicznego. Przykryj plastikową pokrywką.
Po podgrzaniu dokładnie wymieszaj. Wymieszaj ponownie przed
podaniem. Odstaw na 2-3 min.
Potrawy duszone
(schłodzone)
Makaron z sosem
(schłodzony)
350 g
600 W
5½-6½
Instrukcje
Umieść potrawę w głębokim talerzu ceramicznym. Przykryj plastikową
pokrywką. Zamieszaj od czasu do czasu podczas podgrzewania, a także
przed odstawieniem i podaniem. Odstaw na 2-3 min.
350 g
600 W
4½-5½
Instrukcje
Połóż makaron (np. spaghetti) na płaskim talerzu ceramicznym. Przykryj
kuchenną folią do kuchenek mikrofalowych. Zamieszaj przed podaniem.
Odstaw na 3 min.
30 Polski
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 30
2017-11-29
5:42:12
Potrawa
Nadziewane pierożki z
sosem (schłodzone)
Danie na talerzu
(schłodzone)
Wielkość porcji
Moc
Czas (min.)
350 g
600 W
5-6
Instrukcje
Umieść pierożki (np. ravioli, tortellini) w głębokim talerzu ceramicznym.
Przykryj plastikową pokrywką. Zamieszaj od czasu do czasu podczas
podgrzewania, a także przed odstawieniem i podaniem. Odstaw na 3 min.
350 g
600 W
5½-6½
Instrukcje
Umieść danie składające się z 2-3 schłodzonych składników na talerzu
ceramicznym. Przykryj kuchenną folią do kuchenek mikrofalowych.
Odstaw na 3 min.
Podgrzewanie jedzenia i mleka dla dzieci
Odżywki dla dzieci
(warzywa + mięso)
Mleko dla dzieci
Wielkość porcji
Moc
Czas (min.)
190 g
600 W
30 sek.
Instrukcje
Wyłóż jedzenie na głęboki talerz ceramiczny. Gotuj pod przykryciem. Po
podgrzaniu zamieszaj. Przed podaniem zamieszaj i ostrożnie sprawdź
temperaturę. Odstaw na 2-3 min.
190 g
600 W
20 sek.
Instrukcje
Wyłóż jedzenie na głęboki talerz ceramiczny. Gotuj pod przykryciem. Po
podgrzaniu zamieszaj. Przed podaniem zamieszaj i ostrożnie sprawdź
temperaturę. Odstaw na 2-3 min.
100 ml
200 ml
300 W
30-40 sek.
Od 50 sek. do 1 min.
Cienkie kawałki jedzenia rozmrażają się lepiej niż grube, a mniejsza ilość może zostać rozmrożona w
krótszym czasie. Pamiętaj o tym podczas zamrażania i rozmrażania jedzenia.
W celu rozmrożenia jedzenia zamrożonego w temperaturze od -18 do -20 °C należy kierować się
wskazówkami zawartymi w tabeli obok.
Potrawa
Mięso
Mielona wołowina
Steki wieprzowe
Wielkość porcji
Moc
Czas (min.)
250 g
500 g
250 g
180 W
6½-7½
10-12
7½-8½
180 W
Zasady przygotowywania potraw
Kaszka dla dzieci
(zboża + mleko +
owoce)
Kuchenki mikrofalowe nadają się doskonale do rozmrażania żywności. Umożliwiają one skuteczne
rozmrożenie w krótkim czasie. Jest to niezwykle wygodne, np. w przypadku niespodziewanych gości.
Mrożony drób musi być całkowicie rozmrożony przed ugotowaniem. Usuń metalowe elementy i
opakowanie, aby płyn powstały podczas rozmrażania mógł swobodnie ściekać. Umieść zamrożone
jedzenie na talerzu bez przykrycia. W połowie czasu rozmrażania obróć na drugą stronę i odlej płyn.
Usuń podroby jak tylko będzie to możliwe. Od czasu do czasu sprawdzaj jedzenie, aby upewnić się,
czy nie jest ciepłe. Jeśli małe lub cienkie części rozmrażanego jedzenia zaczynają się nagrzewać,
można je osłonić podczas rozmrażania, owijając bardzo małymi kawałkami folii aluminiowej. Jeśli
zewnętrzna część drobiu zacznie się rozgrzewać, zatrzymaj rozmrażanie i odczekaj 20 minut przed
kontynuowaniem. Pozostaw ryby, mięso i drób jeszcze na jakiś czas w celu dokończenia rozmrażania.
Czas oczekiwania przy pełnym rozmrożeniu może różnić się w zależności od ilości jedzenia.
Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej tabeli.
UWAGA
Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały podane w poniższej tabeli.
Potrawa
Ręczne rozmrażanie
Instrukcje
Umieść mięso na płaskim talerzu ceramicznym. Osłoń cieńsze brzegi za
pomocą folii aluminiowej. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu
rozmrażania! Odstaw na 5-25 min.
Instrukcje
Zamieszaj lub wstrząśnij i przelej do wysterylizowanej szklanej butelki.
Postaw na środku tacy obrotowej. Gotuj bez przykrycia. Wstrząśnij i
odstaw na co najmniej 3 min. Przed podaniem wstrząśnij i sprawdź
temperaturę. Odstaw na 2-3 min.
Polski 31
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 31
2017-11-29
5:42:12
Zasady przygotowywania potraw
Potrawa
Drób
Kawałki kurczaka
Cały kurczak
Wielkość porcji
Moc
Czas (min.)
Grill
500 g (2 szt.)
900 g
180 W
180 W
14½-15½
28-30
Element grzejny grilla znajduje się we wnęce kuchenki, pod górną ścianką. Włącza się on tylko wtedy,
gdy drzwiczki kuchenki są zamknięte i taca się obraca. Obracanie się tacy umożliwia równomierne
przypieczenie jedzenia. Wstępne podgrzanie grilla przez 3-5 minut sprawi, że jedzenie upiecze się
szybciej.
Instrukcje
Umieść na płaskim talerzu ceramicznym kawałki kurczaka skórką do
dołu, a całego kurczaka piersiami do dołu. Osłoń cieńsze kawałki, takie
jak skrzydełka i końce udek, za pomocą folii aluminiowej. Obróć na drugą
stronę po upływie połowy czasu rozmrażania! Odstaw na 15-40 min.
Ryby
Filety rybne
180 W
6-7
12-13
Zasady przygotowywania potraw
250 g
180 W
6-7
Instrukcje
Rozłóż owoce na płaskim, okrągłym, szklanym naczyniu (o dużej średnicy).
Odstaw na 5-10 min.
Pieczywo
Bułki (każda ok. 50 g)
Powinny być wykonane z niepalnego materiału i mogą zawierać metalowe części. Nie można także
używać przyborów wykonanych z plastiku, ponieważ mogą one ulec stopieniu.
Rodzaje jedzenia odpowiednie do grillowania:
250 g (2 szt.)
400 g (4 szt.)
Instrukcje
Umieść mrożone ryby na środku płaskiego talerza ceramicznego.
Cieńsze końce podłóż pod grubsze części. Osłoń wąskie końce za pomocą
folii aluminiowej. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu
rozmrażania! Odstaw na 5-15 min.
Owoce
Jagody
Przybory kuchenne używane podczas grillowania
2 szt.
4 szt.
180 W
½-1
2-2½
Tosty/kanapki
250 g
180 W
4½-5
Chleb mieszany (mąka
pszenna i żytnia)
500 g
180 W
8-10
Kotlety, kiełbaski, steki, hamburgery, plastry bekonu i baleronu, cienkie kawałki ryb, wszelkiego
rodzaju kanapki i tosty z przybraniem.
Ważna uwaga:
W przypadku używania trybu grillowania należy pamiętać o umieszczeniu jedzenia na wysokiej
podstawie, chyba że instrukcja zaleca inaczej.
Mikrofale + Grill
Ten tryb gotowania umożliwia połączenie opiekania jedzenia za pomocą grilla z szybkością gotowania
za pomocą mikrofal. Działa on tylko, gdy drzwiczki kuchenki są zamknięte, a taca się obraca. Obracanie
się tacy umożliwia równe przypieczenie potrawy. Ten model został wyposażony w trzy tryby łączone:
600 W + Grill, 450 W + Grill i 300 W + Grill.
Przybory kuchenne używane w trybie łączonym mikrofale + grill:
Należy używać przyborów kuchennych umożliwiających przenikanie mikrofal. Przybory kuchenne
powinny być niepalne. W trybie łączonym nie można używać przyborów zawierających elementy
metalowe. Nie można także używać przyborów wykonanych z plastiku, ponieważ mogą one ulec
stopieniu.
Instrukcje
Ułóż bułki w okręgu, a chleb poziomo na papierze kuchennym pośrodku
tacy obrotowej. Obróć na drugą stronę po upływie połowy czasu
rozmrażania! Odstaw na 5-20 min.
32 Polski
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 32
2017-11-29
5:42:12
Jedzenie, które można gotować w trybie mikrofale + grill:
Świeża żywność
Rodzaje jedzenia odpowiednie do gotowania w trybie łączonym to wszystkie rodzaje jedzenia, które
wymagają podgrzania i przypieczenia (np. pieczony makaron), a także te wymagające krótkiego
czasu gotowania w celu przypieczenia tylko górnej części. Tryb ten może być również używany do
gotowania większych kawałków potraw, które powinny być z wierzchu przypieczone i chrupiące (np.
kawałki kurczaka, które należy odwrócić na drugą stronę po upływie połowy czasu przyrządzania).
Szczegółowe informacje można znaleźć w tabeli grillowania.
Zapiekanka
(warzywa lub
ziemniaki)
Ważna uwaga:
Makaron (cannelloni,
macaroni, lasagne)
W przypadku używania trybu łączonego (mikrofale + grill) należy pamiętać o umieszczeniu jedzenia na
wysokiej podstawie, chyba że instrukcja zaleca inaczej. Zapoznaj się ze wskazówkami w tabeli obok.
Jeśli jedzenie ma zostać przypieczone z obu stron, należy po upływie połowy czasu przygotowania
odwrócić je na drugą stronę.
1 krok (min.)
2 krok (min.)
2 szt.
4 szt.
300 W + Grill
1-1½
2-2½
Tylko grill
1-2
1-2
450 W + Grill
8-9
Instrukcje
Włóż mrożoną zapiekankę do małego, okrągłego naczynia żaroodpornego.
Postaw potrawę na drucianej podstawce. Po zakończeniu grillowania. Odstaw
na 2-3 min.
400 g
300 W + Grill
18-19
Tylko grill
1-2
450 W + Grill
5-5½
450 W + Grill
3-3½
Instrukcje
Umieść kawałki kurczaka na podstawce. Obrócić po upływie połowy
ustalonego czasu.
Frytki z piekarnika
250 g
450 W + Grill
9-11
Zasady przygotowywania potraw
Wielkość porcji
250-300 g (2 szt.)
–
400 g
250 g
Instrukcje
Bułki należy ułożyć w okrąg na podstawie. Drugą stronę bułek przypiecz
zgodnie z upodobaniami. Odstaw na 2-5 min.
Bagietki z
dodatkami
(pomidory, ser,
szynka, pieczarki)
2 krok (min.)
Nuggetsy drobiowe
Poziomy mocy i czas grillowania zostały opisane w poniższej tabeli.
Świeża żywność
1 krok (min.)
450 W + Grill
13-14
Instrukcje
Włóż mrożony makaron do małego, płaskiego, prostokątnego naczynia
żaroodpornego. Postaw potrawę bezpośrednio na tacy obrotowej. Po
zakończeniu grillowania. Odstaw na 2-3 min.
Podręcznik grillowania zamrożonej żywności
Bułki (każda ok.
50 g)
Wielkość porcji
450 W + Grill
4-5
Instrukcje
Ułóż frytki równomiernie na papierze do pieczenia na tacy.
–
Instrukcje
Ułóż 2 mrożone bagietki obok siebie na tacy. Po zakończeniu grillowania.
Odstaw na 2-3 min.
Polski 33
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 33
2017-11-29
5:42:13
Zasady przygotowywania potraw
Podręcznik grillowania świeżej żywności
Świeża żywność
Rozgrzej grill, włączając funkcję grillowania na 3-4 min. Poziomy mocy i czas grillowania zostały
opisane w poniższej tabeli.
Świeża żywność
Wielkość porcji
1 krok (min.)
2 krok (min.)
4 szt. (25 g każda)
Tylko grill
4½-5
Tylko grill
4-5½
Tosty
Instrukcje
Ułóż tosty obok siebie na drucianej podstawce.
Bułki (upieczone)
2-4 porcji
Tylko grill
2-3
Tylko grill
2-3
Instrukcje
Ułóż bułki spodnią stroną ku górze bezpośrednio na tacy obrotowej tak, aby
tworzyły okrąg.
Pomidory z grilla
200 g (2 szt.)
400 g (4 szt.)
300 W + Grill
4½-5½
7-8
Zasady przygotowywania potraw
Tosty hawajskie
(szynka, ananas,
plastry sera)
2 szt. (300 g)
450 W + Grill
3½-4
Pieczone ziemniaki
250 g
500 g
600 W + Grill
4½-5½
8-9
Kotlety z baraniny/
Steki wołowe
(średnie)
–
Instrukcje
Przetnij ziemniaki na połówki Ułóż je w okrąg na podstawie, układając na
ściętej stronie.
2 krok (min.)
450-500 g (2 szt.)
300 W + Grill
12-13
400 g (4 szt.)
Tylko grill
12-15
Tylko grill
9-12
Instrukcje
Posmaruj kotlety olejem i posyp przyprawami. Ułóż je w okręgu na drucianej
podstawce. Po zakończeniu grillowania. Odstaw na 2-3 min.
Steki wieprzowe
250 g (2 szt.)
300 W + Grill
7-8
Tylko grill
6-7
Instrukcje
Posmaruj steki wieprzowe olejem i posyp przyprawami. Ułóż je w okręgu na
drucianej podstawce. Po zakończeniu grillowania. Odstaw na 2-3 min.
Pieczone jabłka
1 jabłko (ok. 200 g)
2 jabłka (ok. 400 g)
300 W + Grill
4-4½
6-7
–
Instrukcje
Usuń z jabłek pestki. W puste miejsce wsyp rodzynki i dodaj dżem. Posyp
płatkami migdałów. Umieść jabłka na płaskim, szklanym naczyniu. Postaw
potrawę bezpośrednio na tacy obrotowej.
–
Instrukcje
Podpiecz najpierw kawałki chleba w tosterze. Umieść gotowe tosty na
podstawie. Umieść 2 tosty naprzeciw siebie bezpośrednio na podstawie.
Odstaw na 2-3 min.
1 krok (min.)
300 W + Grill
10-12
Instrukcje
Posmaruj kawałki kurczaka olejem i posyp przyprawami. Ułóż je w okrąg,
kością do środka. Ułóż 1 kawałek kurczaka na środku podstawy. Odstaw na
2-3 min.
Tylko grill
2-3
Instrukcje
Pokrój pomidory na połówki. Połóż na górze trochę sera. Ułóż w okręgu na
płaskim, szklanym naczyniu żaroodpornym. Połóż naczynie na drucianej
podstawce.
Wielkość porcji
Kawałki kurczaka
Pieczony kurczak
1200 g
450 W + Grill
24-25
300 W + Grill
22-23
Instrukcje
Posmaruj kurczaka olejem i posyp przyprawami. Ułóż kurczaka w naczyniu
żaroodpornym jedną piersią w dół, drugą piersią w górę. Po zakończeniu
grillowania odstaw na 5 min.
34 Polski
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 34
2017-11-29
5:42:13
Porady i wskazówki
Gotowanie budyniu
Topienie masła
Zmieszaj proszek budyniowy z mlekiem (500 ml), przestrzegając instrukcji producenta i dokładnie
wymieszaj. Użyj odpowiedniej wielkości szklanej misy żaroodpornej z przykrywką. Gotuj pod
przykryciem przez 6½-7½ minuty przy użyciu mocy 850 W. Wielokrotnie wymieszać po gotowaniu.
Włóż 50 g masła do niewielkiego, głębokiego szklanego naczynia. Przykryj plastikową pokrywką.
Podgrzewaj przez 30-40 sekund z mocą 850 W, aż do roztopienia masła.
Roztapianie czekolady
Włóż 100 g czekolady do niewielkiego, głębokiego szklanego naczynia. Podgrzewaj przez 3-5
minut przy użyciu mocy 450 W, aż do roztopienia. Podczas roztapiania zamieszaj raz lub dwa razy.
Wyjmując, używaj rękawic ochronnych!
Przypiekanie plasterków migdałów
Rozsyp równo 30 g plasterków migdałów na średniej wielkości ceramicznym talerzu. Kilkakrotnie
wymieszaj podczas prażenia przez 3½-4½ min przy użyciu mocy 600 W. Pozostaw na 2-3 minuty w
kuchence. Wyjmując, używaj rękawic ochronnych!
Roztapianie zestalonego miodu
Włóż 20 g zestalonego miodu do niewielkiego, głębokiego szklanego naczynia. Podgrzewaj przez 2030 sekund z mocą 300 W, aż do roztopienia miodu.
Topienie żelatyny
Włóż żelatynę (10 g) na 5 minut do zimnej wody. Nasiąkniętą żelatynę przełóż do małej szklanej
miseczki żaroodpornej. Podgrzewaj 1 minutę przy użyciu mocy 300 W. Zamieszaj po roztopieniu.
Zasady przygotowywania potraw
Przygotowywanie polewy i lukru na ciasta
Wymieszaj lukier błyskawiczny (ok. 14 g), 40 g cukru i 250 ml zimnej wody. Gotuj bez przykrycia w
szklanym naczyniu żaroodpornym przez 3½-4½ minuty z mocą 850 W, aż polewa lub lukier staną się
przezroczyste. Podczas gotowania zamieszaj dwukrotnie.
Gotowanie dżemu
Włóż 600 g owoców (np. zmiksowanych jagód) do odpowiedniej wielkości szklanej misy żaroodpornej
z przykrywką. Dodaj 300 g cukru żelującego i dokładnie wymieszaj. Gotuj pod przykryciem przez
10-12 min przy użyciu mocy 850 W. Zamieszaj kilkakrotnie podczas gotowania. Przełóż zawartość
bezpośrednio do niewielkich, zakręcanych słoików na dżem. Postaw słoiki na wieczkach i pozostaw na
5 minut.
Polski 35
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 35
2017-11-29
5:42:13
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Problem
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z problemów opisanych poniżej należy wypróbować
sugerowane rozwiązania.
Problem
Przyczyna
Zasilanie wyłącza się
podczas pracy.
Wentylator chłodzący nie
działa.
Sprawdź, czy słychać wentylator
chłodzący.
Próba uruchomienia urządzenia
bez jedzenia w komorze
wewnętrznej.
Włożyć żywność do kuchenki.
Niewystarczająco miejsca, aby
zapewnić właściwą wentylację
urządzenia.
Z tyłu i z przodu kuchenki znajdują się
dusze wentylacyjne
Zachowaj odstępy zgodne z instrukcją
instalacji produktu.
Kilka wtyczek jest podłączonych
do tego samego gniazda.
Wyznacz jedno gniazdko wyłącznie
dla kuchenki.
Podczas pracy
urządzenia słychać
trzaski i urządzenie
przestaje działać.
Gotowanie zapakowanego
jedzenia lub używanie
pojemnika z przykrywką może
powodować trzaski.
Nie używaj zamkniętych pojemników,
ponieważ mogą one wybuchnąć
podczas gotowania z powodu
rozszerzenia się zawartości.
Zbyt wysoka
temperatura
zewnętrzna piekarnika
podczas pracy.
Niewystarczająco miejsca, aby
zapewnić właściwą wentylację
urządzenia.
Z tyłu i z przodu kuchenki znajdują się
dusze wentylacyjne Zachowaj odstępy
zgodne z instrukcją instalacji produktu.
Na kuchence znajdują się jakieś
przedmioty.
Usuń przedmioty znajdujące się na
kuchence.
Nie można prawidłowo
otworzyć drzwiczek.
Resztki jedzenia znajdują się
między drzwiczkami a obudową
kuchenki.
Wyczyść kuchenkę i spróbuj ponownie
otworzyć drzwiczki.
Działanie
Rozwiązywanie problemów
Między przyciskami może się
znajdować obcy przedmiot.
Usuń substancję obcą i spróbuj
ponownie.
W modelach dotykowych:
Obudowa zewnętrzna jest
wilgotna.
Wytrzyj obudowę zewnętrzną do
sucha.
Blokada rodzicielska jest
włączona.
Wyłącz blokadę rodzicielską.
Czas nie jest
wyświetlany.
Ustawiona jest funkcja Eco
(oszczędzanie energii).
Wyłącz funkcję Eco (oszczędzanie
energii).
Piekarnik nie działa.
Brak zasilania.
Upewnij się, że kuchenka jest
podłączona do gniazda zasilania.
Drzwiczki są otwarte.
Zamknij drzwiczki i spróbuj ponownie.
Na mechanizmie blokowania
drzwiczek znajdują się obce
substancje.
Usuń substancję obcą i spróbuj
ponownie.
Kuchenka została otwarta w
celu obrócenia jedzenia na
drugą stronę.
Po obróceniu jedzenia naciśnij
ponownie przycisk START/+30s, aby
uruchomić kuchenkę.
Piekarnik wyłącza się
podczas pracy.
Działanie
Po dłuższym gotowaniu należy
pozostawić kuchenkę do ostygnięcia.
Informacje ogólne
Nie można prawidłowo
naciskać przycisków.
Przyczyna
Kuchenka pracowała przez zbyt
długi czas.
36 Polski
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 36
2017-11-29
5:42:13
Problem
Podgrzewanie
włącznie z funkcją
podtrzymywania ciepła
nie działa prawidłowo.
Przyczyna
Kuchenka może nie działać,
ponieważ włożono zbyt
dużo jedzenia lub użyto
niewłaściwych naczyń.
Problem
Po podłączeniu
zasilania kuchenka
natychmiast rozpocznie
pracę.
Kuchenka nie jest prawidłowo
zamknięta.
Zamknij drzwiczki i spróbuj ponownie.
Na kuchence można
wyczuć przebicie
elektryczne.
Gniazdo zasilania nie jest
prawidłowo uziemione.
Sprawdź, czy zasilanie i gniazdo
zasilania są prawidłowo uziemione.
1. Kapie woda.
2. Para wydobywa
się przez szczelinę
w drzwiczkach.
3. Woda pozostaje w
piekarniku.
W zależności od
przygotowywanego jedzenia
może pojawić się woda lub para
wodna. Nie oznacza to awarii
kuchenki.
Poczekaj, aż piekarnik wystygnie,
a następnie wytrzyj go suchym
ręcznikiem do naczyń.
Niewystarczająco miejsca, aby
zapewnić właściwą wentylację
urządzenia.
Zachowaj odstęp wentylacyjny
zgodnie z instrukcją instalacji
produktu.
Jasność wewnątrz
piekarnika zmienia się.
Natężenie światła zmienia
się wraz ze zmianą mocy
wyjściowej dla danej funkcji.
Podczas gotowania może dochodzić
do zmiany mocy wyjściowej kuchenki.
Nie oznacza to awarii kuchenki.
Pieczenie zostało
zakończone, ale
wentylator chłodzący
nadal pracuje.
Aby zapewnić chłodzenie
urządzenia, wentylator może
działać do około 3 minut po
zakończeniu gotowania.
Nie oznacza to awarii kuchenki.
Podczas obracania taca
obrotowa zmieniła
położenie.
W urządzeniu nie ma pierścienia
obrotowego lub nie jest on
właściwie zamocowany.
Zamocuj pierścień obrotowy i spróbuj
ponownie.
Taca obrotowa nie
obraca się prawidłowo.
Pierścień obrotowy nie jest
prawidłowo zamocowany, jest
zbyt dużo jedzenia lub pojemnik
jest zbyt duży i dotyka
wewnętrznych powierzchni
kuchenki.
Zmniejsz ilość jedzenia i nie używaj
zbyt dużych pojemników.
Funkcja rozmrażania
nie działa.
Gotowana jest zbyt duża ilość
jedzenia.
Zmniejszyć ilość jedzenie i ponownie
uruchomić kuchenkę.
Oświetlenie wnętrza
jest słabe lub nie
włącza się.
Drzwiczki były otwarte przez
zbyt długi czas.
Jeśli włączona jest funkcja
oszczędzania energii, światło może
się wyłączyć automatycznie. Zamknij
i ponownie otwórz drzwiczki lub
naciśnij przycisk STOP/ECO (STOP/
EKOLOGICZNY).
Wewnętrzna lampa jest pokryta
obcą substancją.
Wyczyść wnętrze kuchenki i spróbuj
ponownie.
Podczas pracy
urządzenia włącza się
sygnał dźwiękowy.
Po obróceniu jedzenia naciśnij
Funkcja Automatyczne
gotowanie jest włączona. Sygnał ponownie przycisk START/+30s, aby
ponownie uruchomić kuchenkę.
dźwiękowy może oznaczać, że
należy obrócić jedzenie podczas
rozmrażania.
Kuchenka nie jest
wypoziomowana.
Kuchenka jest zamontowana na
nierównej powierzchni.
Upewnij się, że kuchenka jest
umieszczona na równej i stabilnej
powierzchni.
Urządzenie iskrzy.
Podczas rozmrażania lub
korzystania z innych funkcji
kuchenki używane są metalowe
pojemniki.
Nie używaj metalowych pojemników.
Przyczyna
Działanie
Rozwiązywanie problemów
Działanie
Włóż jedną filiżankę wody do
naczynia, które można bezpiecznie
używać w kuchence mikrofalowej i
włącz ją na 1-2 minuty, aby sprawdzić,
czy woda jest podgrzewana.
Zmniejszyć ilość jedzenie i ponownie
uruchomić kuchenkę. Użyć naczynia
do gotowania z płaskim dnem.
Taca obrotowa
Polski 37
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 37
2017-11-29
5:42:13
Rozwiązywanie problemów
Problem
Taca obrotowa
grzechocze podczas
obracania i jest głośna.
Przyczyna
Działanie
Resztki jedzenia utknęły na
spodzie kuchenki.
Usuń resztki jedzenia z dolnej
powierzchni kuchenki.
Podczas pierwszego użycia
dym może wydobywać się z
elementów grzejnych.
Nie jest to oznaką wadliwego działania
urządzenia i pierwszych 2-3 użyciach
powinno ustąpić.
Do elementów grzejnych
przyczepiło się jedzenie.
Po ostygnięciu kuchenki usuń jedzenie
z elementów grzejnych.
Jedzenie jest zbyt blisko grilla.
Zachowaj właściwą odległość
między grillem a jedzeniem podczas
gotowania.
Grill
Dym wydobywa się
podczas pracy.
Jedzenie jest niewłaściwie
przygotowane lub umieszczone
w urządzeniu.
Sprawdź, czy jedzenie jest prawidłowo
przygotowane i umieszczone w
urządzeniu.
Niewystarczająco miejsca, aby
zapewnić właściwą wentylację
urządzenia.
Zachowaj odstęp wentylacyjny
zgodnie z instrukcją instalacji
produktu.
Ostrzeżenia dotyczące instalacji
Instalując kuchenkę mikrofalową, między tylną ścianą a podstawą szafki, należy zachować minimum
50-milimetrowy otwór wentylacyjny. Dodatkowo odległość od szafki z 4 stron kuchenki powinna
wynosić co najmniej 3 mm. Kuchenkę należy zainstalować zgodnie z instrukcjami instalacji zawartymi
w tym podręczniku i instrukcji instalacji producenta kuchenki. (Zapoznaj się z podręcznikiem instalacji).
PRZESTROGA
Niezapoznanie się z tym podręcznikiem może skutkować gromadzeniem się pary wewnątrz kuchenki,
co uniemożliwia sprawdzanie dania w kuchence podczas gotowania. Ponadto może spowodować
wadliwe działanie kuchenki.
Kod informacyjny
Kod informacyjny
C-10
Przyczyna
Należy sprawdzić czujnik
gotowania.
Naciśnij przycisk STOP/ECO (STOP/
EKOLOGICZNY) i uruchom ponownie. Jeśli
problem się powtórzy, wyłącz kuchenkę na
30 sekund, a następnie spróbuj ponownie
wprowadzić ustawienia. Jeśli problem się
powtórzy, skontaktuj się z lokalnym Centrum
obsługi klienta firmy SAMSUNG.
Przycisk dotykowy nie
działa prawidłowo.
Wyczyść przyciski i sprawdź, czy wokół
nich nie zebrała się woda. Jeśli problem się
powtórzy, wyłącz kuchenkę na 30 sekund,
a następnie spróbuj ponownie wprowadzić
ustawienia. Jeśli problem się powtórzy,
skontaktuj się z lokalnym Centrum obsługi
klienta firmy SAMSUNG.
C-F2
Rozwiązywanie problemów
C-d0
Działanie
UWAGA
Jeśli porada nie pomoże rozwiązać problemu, skontaktuj się z lokalnym Centrum obsługi klienta firmy
SAMSUNG.
38 Polski
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 38
2017-11-29
5:42:13
Parametry techniczne
Firma SAMSUNG dąży do nieustannego udoskonalania swoich produktów. Zarówno dane techniczne,
jak i instrukcja użytkownika mogą w związku z tym ulec zmianie bez powiadomienia.
Zgodnie z przepisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM. jako dystrybutor deklarujemy, że kuchenka
MG22M8074A* firmy Samsung spełnia podane poniżej parametry techniczne.
Model
Źródło zasilania
Zużycie energii
MG22M8074A*
Prąd zmienny 230 V – 50 Hz
Moc maksymalna
2400 W
Mikrofale
1300 W
Grill (element grzejny)
1100 W
Moc wyjściowa
100 W / 850 W – 6 poziomów (IEC 705)
Częstotliwość robocza
2450 MHz
Wymiary
(szer. × wys. × gł.)
Obudowa
595 × 380 × 320 mm
Wnętrze kuchenki
330 × 224 × 292 mm
Netto
Ok. 15,5 kg
Pojemność
Waga
Poziom hałasu
22 l
42 dBA
Parametry techniczne
Polski 39
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 39
2017-11-29
5:42:13
Gwarancja oferowana przez firmę Samsung NIE obejmuje wezwań serwisowych dotyczących obsługi, instalacji, czyszczenia ani konserwacji urządzenia.
PYTANIA LUB UWAGI?
KRAJ
ZADZWOŃ POD NUMER
LUB ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ POD ADRESEM
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DE68-04445W-01
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_PL.indd 40
2017-11-29
5:42:13
Mikrohullámú sütő
Használati útmutató
MG22M8074A*
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 1
2017-11-29
5:42:26
Tartalom
Biztonsági előírások
3
Tartalom
Általános biztonsági információk
6
A mikrohullámú működésre vonatkozó óvintézkedések
7
Korlátozott garancia
8
A termékcsoport meghatározása
8
A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések
hulladékai)8
Üzembe helyezés
9
Tartozékok9
Forgótányér9
A gyorskiolvasztás funkció használata
20
A melegen tartás funkció használata
22
Grillezés23
Mikrohullám és grill kombinációja
23
A grill+30mp funkció használata
24
A gyermekzár funkció használata
24
A hangjelzés kikapcsolása
24
A mikrohullámú sütőben használható edények
25
Sütési útmutató
26
Sütő11
Kezelőpanel11
Mikrohullámok26
Sütés, főzés
26
Melegítés28
Folyadékok melegítése
29
Bébiétel melegítése
29
Megjegyzés:29
Kézi kiolvasztás
30
Grill31
Mikrohullám + Grill
31
Tanácsok és tippek
34
A sütő használata
Hibaelhárítás
Karbantartás
10
Tisztítás10
Csere (javítás)
10
Védelem a sütő hosszú ideig történő mellőzése esetén
10
A sütő jellemzői
11
12
A mikrohullámú sütő működése
12
A sütő működésének ellenőrzése
12
Főzés/Melegítés13
Az idő beállítása
13
Teljesítményszintek és elkészítési idők
14
Gyorsindítás14
Az elkészítési idő beállítása
14
A főzés leállítása
15
Az energiatakarékos üzemmód beállítása
15
A programozott főzés funkciók használata
16
Az automatikus programozott főzéssel kapcsolatos figyelmeztetések
17
Az automatikus főzés funkció használata
18
35
Hibaelhárítás35
Az üzembe helyezésre vonatkozó figyelmeztetések
37
Információs kód
37
Műszaki adatok
38
2 Magyar
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 2
2017-11-29
5:42:26
Biztonsági előírások
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
CSAK A MIKROHULLÁMÚ FUNKCIÓRA VONATKOZÓ
INFORMÁCIÓK
FIGYELMEZTETÉS: Ha az ajtó vagy az ajtótömítések
megsérültek, a sütőt mindaddig tilos használni, amíg szakember
meg nem javította.
FIGYELMEZTETÉS: Szakképzett szerelőkön kívül mindenki más
számára veszélyes olyan karbantartási vagy javítási műveletet
végezni, amely a mikrohullámú energia kisugárzása elleni
védelmet biztosító burkolat eltávolításával jár.
FIGYELMEZTETÉS: Folyadékok és élelmiszerek nem
melegíthetők lezárt edényekben, mivel könnyen
felrobbanhatnak.
FIGYELMEZTETÉS: Gyermekek csak akkor használhatják
felügyelet nélkül a sütőt, ha megfelelő útmutatást kaptak,
amelynek révén biztonságosan tudják használni a sütőt, és
tisztában vannak a helytelen használat veszélyeivel.
A jelen készülék csak otthoni környezetben használható, és
nem használható a következő helyeken:
Biztonsági előírások
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG, MERT KÉSŐBB IS
SZÜKSÉGE LEHET RÁ.
• üzletek, irodák és egyéb munkahelyek személyzeti
konyhája;
• tanyaházak;
• szállodák, motelek és más lakókörnyezetek;
• félpanziót biztosító szállások.
Csak mikrohullámú sütőben használható konyhai eszközöket
használjon.
Ha papír- vagy műanyag zacskóban lévő ételt melegít, ügyeljen rá,
hogy a csomagolóanyag ne gyulladjon meg.
A mikrohullámú sütő élelmiszerek és italok melegítésére szolgál.
Étel vagy ruha szárítása, melegítőpárna, papucs, szivacs, nedves
rongy vagy más hasonló tárgy melegítése sérülést, robbanást vagy
tüzet okozhat.
Füstszivárgás esetén kapcsolja ki készüléket vagy húzza ki a
vezetékét a fali aljzatból, és tartsa csukva az ajtaját az esetleges
lángok elfojtása érdekében.
Italok mikrohullámú melegítésekor a kitörő erejű forrás késleltetve
jelentkezik, ezért óvatosan fogja meg az edényt.
Az égési sérülések elkerülése érdekében a cumisüvegek és a
bébiételes üvegek tartalmát mindig keverje meg vagy rázza fel, és
ellenőrizze a hőmérsékletüket fogyasztás előtt.
Tojás héjastól és egész főtt tojás nem melegíthető a mikrohullámú
sütőben, mert akár még azután is felrobbanhat, hogy a
mikrohullámú melegítés már befejeződött.
Magyar 3
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 3
2017-11-29
5:42:26
Biztonsági előírások
Biztonsági előírások
A sütőt rendszeresen tisztítani kell, és az ételmaradványokat el kell
távolítani.
A sütő tisztán tartásának elmulasztása felületének károsodásához
vezethet, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék
teljesítményét, és veszélyes helyzet kialakulását okozhatja.
A készülék kizárólag beépítve használható. A készüléket nem
szabad szekrénybe tenni.
Az ételek és italok fémedényben nem melegíthetők a mikrohullámú
sütővel.
Ügyeljen rá, hogy ne mozdítsa el a forgótányért, miközben
edényeket távolít el a készülékből.
A készülék tisztításához ne használjon gőztisztítót.
A készülék nem tisztítható nagynyomású mosóval.
A készüléket ne használja mozgó autóban, lakókocsiban vagy
hasonló járművekben.
A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a
gyerekeket is), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik a megfelelő
tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős
személy biztosítja számára a felügyeletet és elmagyarázza neki az
eszköz használatát.
Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
A készüléket 8 év fölötti gyerekek és korlátozott fizikai, érzékszervi
vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő
tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak
akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy biztosítja
számukra a felügyeletet, vagy elmagyarázza nekik az eszköz
biztonságos használatát és a használat lehetséges veszélyeit.
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és
karbantartását gyerekek csak felügyelettel végezhetik.
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy az áramellátás az üzembe
helyezés után bármikor megszüntethető legyen. Ezt úgy érheti el,
ha könnyen elérhetővé teszi a csatlakozódugót, vagy ha beépít egy
kapcsolót a huzalozásba a kapcsolási szabályoknak megfelelően.
Ha a készülék tápkábele sérült, azt a veszély megelőzése érdekében
a gyártóval, a gyártó szervizképviseletével vagy hasonlóan képzett
személlyel kell kicseréltetni.
A sütő elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy a sütő belseje és
kezelőszervei könnyen hozzáférhetőek legyenek (a sütő a
megfelelő irányba nézzen, és ne legyen túl magasan).
A sütő első használata előtt először 10 percig csak vizet melegítsen,
és csak azután használja a sütőt.
Ha a sütőből furcsa hang hallható, égett szag érezhető vagy
füst száll fel, azonnal szakítsa meg az áramellátást, és lépjen
kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.
4 Magyar
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 4
2017-11-29
5:42:26
CSAK A SÜTŐ FUNKCIÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK –
OPCIONÁLIS
Biztonsági előírások
FIGYELMEZTETÉS: Ha a készülék kombinált üzemmódban
működik, gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett
használhatják a sütőt a keletkező hő miatt.
Használat során a készülék felforrósodik. Ezért ne érjen a sütő
belsejében található fűtőelemekhez.
FIGYELMEZTETÉS: A hozzáférhető alkatrészek a használat
során felforrósodhatnak. Ezért kisgyermekek nem
tartózkodhatnak a készülék közelében.
Ne használjon durva súrolókat vagy éles fémkaparókat a
sütő ajtóüvegének tisztításához, mert ezek megkarcolhatják a
felületet, ami az üveg megrepedését eredményezheti.
Gőztisztítóval nem tisztítható.
FIGYELMEZTETÉS: Az izzócserét megelőzően– az áramütés
elkerülése érdekében– a készüléket ki kell kapcsolni.
A túlmelegedést elkerülendő a készülék nem szerelhető díszajtó
mögé.
FIGYELMEZTETÉS: A készülék és annak hozzáférhető részei
használat közben felforrósodnak.
Ezért ne érjen a fűtőelemekhez.
8 év alatti gyerekek felügyelet nélkül ne tartózkodjanak a sütő
közelében.
VIGYÁZAT: A sütési folyamatot felügyelni kell. A rövid ideig
tartó sütési folyamatot folyamatos felügyelje.
Az ajtó vagy a külső felület a berendezés működése közben
felforrósodhat.
A hozzáférhető felületek a berendezés működése közben
felforrósodhatnak.
A felületek hajlamosak felmelegedni a használat során.
A készülék nem üzemeltethető külső időzítő vagy különálló
távirányító-rendszer segítségével.
A készüléket 8 év fölötti gyerekek és korlátozott fizikai,
érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve
a megfelelő tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező
személyek csak akkor használhatják, ha a biztonságukért
felelős személy biztosítja számukra a felügyeletet, vagy
elmagyarázza nekik az eszköz biztonságos használatát és a
használat lehetséges veszélyeit. Gyermekek nem játszhatnak a
készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyerekek
nem végezhetik, kivéve, ha már elmúltak 8 évesek, és valaki
felügyeli a tevékenységüket.
A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol a 8 évesnél
fiatalabb gyermekektől.
Magyar 5
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 5
2017-11-29
5:42:26
Biztonsági előírások
Általános biztonsági információk
Biztonsági előírások
A készüléken módosítást vagy javítást csak képzett szakember hajthat végre.
A mikrohullámú funkcióval ételt és italt ne melegítsen lezárt edényben.
A sütő tisztításához ne használjon benzolt, hígítót, alkoholt, gőzt vagy nagynyomású tisztítót.
Ne helyezze üzembe a sütőt: fűtőberendezés vagy gyúlékony anyag közelében; nyirkos, olajos, poros,
illetve közvetlen napfénynek vagy víznek kitett helyen; olyan helyen, ahol gázszivárgás léphet fel;
vagy egyenetlen felületen.
A sütőt a helyi és országos szabályozásnak megfelelően földelni kell.
Egy száraz törlőkendővel rendszeresen távolítson el minden idegen anyagot a csatlakozóaljzatokból és
-érzékelőkből.
Ne húzza meg, és ne hajlítsa meg túlzottan a tápkábelt, valamint ne helyezzen rá nehéz tárgyat.
Gázszivárgás (PB-gáz, LP-gáz stb.) esetén azonnal szellőztessen. Ne érjen hozzá a tápkábelhez.
Ne érjen nedves kézzel a tápkábelhez.
Működés közben ne kapcsolja ki úgy a sütőt, hogy kihúzza a tápkábelt.
Ne dugja bele az ujját, és ne helyezzen bele idegen anyagot. Ha idegen anyag került a sütő belsejébe,
húzza ki a tápkábelt, és forduljon helyi Samsung szervizközponthoz.
Ne gyakoroljon erős nyomást vagy ütést a sütőre.
Ne tegye a sütőt törékeny tárgyak közelébe.
Ellenőrizze, hogy a feszültség, a frekvencia és az áramerősség megfelel-e a készülék műszaki
leírásában foglaltaknak.
Szorosan csatlakoztassa a dugaszt a fali aljzathoz. Ne használjon elosztót, hosszabbító kábelt vagy
áramátalakítót.
Ne akassza fel a tápkábelt fémtárgyra. A tápkábelt feltétlenül a tárgyak között vagy a sütő háta mögé
vezesse el.
Ne használjon sérült csatlakozódugaszt, tápkábelt vagy laza fali aljzatot. Sérült csatlakozódugasz vagy
tápkábel esetén forduljon a helyi Samsung szervizközponthoz.
Ne öntsön vagy permetezzen vizet közvetlenül a sütőre.
Ne tároljon tárgyakat a sütő tetején, a sütő belsejében vagy a sütő ajtaján.
Ne permetezzen illékony anyagot, például rovarirtót a sütőre.
Ne tároljon gyúlékony anyagokat a sütőben. Mivel az alkoholgőz hozzáérhet a sütő forró részeihez, az
alkoholtartalmú ételek és italok melegítésekor különös gonddal járjon el.
A gyermekeket az ajtó megütheti, vagy becsípheti az ujjukat. Az ajtó nyitása/becsukása közben ne
tartózkodjanak gyermekek a közelben.
A mikrohullámú melegítéssel kapcsolatos figyelmeztetések
Italok mikrohullámú melegítésekor előfordulhat, hogy a kitörő erejű forrás késleltetve jelentkezik,
ezért óvatosan fogja meg az edényt. Mielőtt hozzáérne, az italt előbb mindig hagyja állni legalább 20
másodpercig. Szükség esetén melegítés közben keverje meg. Melegítés után mindig keverje meg.
Ha megégette magát, az alábbi elsősegély-utasítások szerint járjon el:
1. Tartsa a megégett bőrfelületet legalább 10 percig hideg vízbe.
2. Fedje le tiszta, száraz kötszerrel.
3. Ne használjon semmilyen krémet, olajat vagy testápolót.
Ne helyezze a tálcát vagy a rácsot vízbe közvetlenül használat után, mert megrongálódhat.
Ne használja a sütőt bő olajban kisütött ételek készítésére, mert az olaj hőmérséklete nem
szabályozható. Emiatt a forró olaj hirtelen kifuthat.
6 Magyar
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 6
2017-11-29
5:42:26
A mikrohullámú sütőre vonatkozó óvintézkedések
A mikrohullámú működésre vonatkozó óvintézkedések
Az alábbi biztonsági óvintézkedések elmulasztása esetén káros mikrohullámúenergia-kisugárzásnak
teszi ki magát és a környezetét.
•
•
•
•
Ne üzemeltesse a sütőt nyitott ajtóval. Ne babráljon a biztonsági reteszekkel (az ajtózár
kallantyúival). Ne helyezzen semmilyen tárgyat a biztonsági retesz nyílásaiba.
Ne helyezzen semmit a sütő ajtaja és homlokfelülete közé, és ne hagyja, hogy étel- vagy
tisztítószer-maradék rakódjon le a tömítőfelületekre. Ügyeljen az ajtó és az ajtótömítés felületének
tisztaságára. Használat után először nedves, majd puha, száraz ronggyal törölje le a felületeket.
Ne kapcsolja be a sütőt, ha az megsérült. Ne üzemeltesse addig, amíg egy képzett szakember meg
nem javította.
Fontos: a sütő ajtaja megfelelően legyen bezárva. Az ajtó ne legyen görbe; az ajtózsanérok ne
legyenek eltörve vagy kilazulva; az ajtótömítések és a tömítőfelületek legyenek épek.
A módosításokat és javításokat csak képzett szakember végezheti el.
Magyar 7
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 7
2017-11-29
5:42:26
Biztonsági előírások
Kizárólag mikrohullámú sütőben használható eszközöket használjon. Ne használjon fém edényeket,
arany vagy ezüst szegéllyel díszített tányérokat, nyársat stb.
Távolítsa el a lezárásra használt drótokat. Elektromos kisülést okozhatnak.
A sütőben ne szárítson újságpapírt vagy ruhát.
Kisebb mennyiségű ételeket rövidebb ideig melegítsen, nehogy túlmelegedjen vagy megégjen az étel.
A tápkábelt és a csatlakozóaljzatot tartsa távol a víztől és hőforrásoktól.
Ne melegítsen tojást héjastul vagy főtt tojást, mert robbanásveszélyes. Ne melegítsen légmentesen zárt
vagy vákuumcsomagolású edényeket, diót, paradicsomot stb.
A szellőzőnyílásokat ne takarja le se konyharuhával, se papírral. Tüzet okozhat. A sütő túlmelegedhet,
és automatikusan kikapcsolhat. A sütő ilyenkor egészen addig kikapcsolva marad, amíg kellőképpen le
nem hűl.
Amikor kiveszi az ételt a sütőből, mindig használjon edényfogó kesztyűt.
A folyadékokat a melegítési idő felénél, illetve annak lejártával keverje meg, melegítés után pedig
hagyja őket legalább 20 másodpercig állni a robbanásszerű forrás elkerülése érdekében.
Az ajtó kinyitásakor álljon kartávolságra a sütőtől, nehogy leforrázza a kiáramló forró levegő vagy gőz.
Ne kapcsolja be a sütőt, ha az üres. A sütő biztonsági okokból 30 percre automatikusan kikapcsol. Azt
javasoljuk, hogy mindig tartson egy pohár vizet a sütő belsejében, hogy az elnyelje a mikrohullámú
energiát, ha a sütőt véletlenül elindítaná valaki.
A sütő elhelyezésekor biztosítsa az útmutatóban előírt szabad helyet. (Lásd „A mikrohullámú sütő
üzembe helyezése” című részt.)
Körültekintően járjon el, ha további elektromos berendezéseket csatlakoztat a sütő közelében levő
aljzatokba.
Biztonsági előírások
Korlátozott garancia
Ha a készülék alkatrészeinek cseréjére vagy a készülék hibájának kijavítására a vásárló hibájából van
szükség, a Samsung szervizdíjat számol fel. Ez a kikötés a következő esetekre vonatkozik:
Biztonsági előírások
•
•
Behorpadt, megkarcolt vagy törött ajtó, fogantyú, külső panel vagy kezelőpanel.
Törött vagy hiányzó tálca, görgő, összekötőelem vagy rács.
A sütőt csak rendeltetésszerűen, a jelen útmutatóban leírt módon használja. Az útmutatóban olvasható
Figyelmeztetések és Biztonsági utasítások nem térnek ki minden lehetséges helyzetre. A sütő
üzembe helyezése, karbantartása és működtetése során a felhasználó felelőssége, hogy ésszerűen,
elővigyázatosan és megfontoltan járjon el.
Mivel az itt szereplő utasítások több különböző típusra vonatkoznak, az Ön mikrohullámú
sütőjének tulajdonságai némileg eltérhetnek az útmutatóban leírtaktól, és előfordulhat, hogy nem
minden figyelmeztetés vonatkozik Önre. Ha kérdése vagy panasza van, forduljon a helyi Samsung
szervizközponthoz, vagy kérjen segítséget és tájékoztatást online, a www.samsung.com oldalon.
A sütőt csak ételek melegítésére használja. Háztartási célokra készült. Ne melegítsen benne textíliát
vagy magvakkal töltött párnát. A gyártó nem felelős a sütő helytelen vagy nem rendeltetésszerű
használatából eredő károkért.
A sütőt mindig tartsa tisztán és jó állapotban, különben sérül a sütő felülete, és veszélyes helyzetek
alakulhatnak ki.
A termékcsoport meghatározása
Jelen termék az ISM B osztály/2. csoportnak megfelelő berendezés. A 2. csoportba tartoznak az
anyagkezelés céljából a rádiófrekvenciás energiát elektromágneses sugárzás formájában létrehozó és/
vagy felhasználó ISM berendezések, továbbá az EDM és az ívhegesztő berendezések.
A B osztályba tartoznak az otthoni használatra szánt berendezések, illetve az olyan létesítmények
számára szánt berendezések, amelyek közvetlenül a háztartásokat ellátó alacsony feszültségű
hálózatra csatlakoznak.
A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és
elektronikus berendezések hulladékai)
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal,
hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait
(pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási
hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által
okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében
ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen
gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható
újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi
önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová
és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi
szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják
meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem
szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecifikus jogszabályi
kötelezettségeivel (pl.: REACH) kapcsolatban látogasson el a samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra
8 Magyar
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 8
2017-11-29
5:42:26
Üzembe helyezés
Forgótányér
Tartozékok
A megvásárolt típustól függően a készülékkel együtt számos, többféleképpen alkalmazható tartozékot
kap.
01 Görgős gyűrű: a sütő közepére kell helyezni.
A görgős gyűrű tartja a forgótányért.
Távolítson el minden csomagolóanyagot a sütő
belsejéből. Helyezze be a görgős gyűrűt és a
forgótányért. Ellenőrizze, hogy a forgótányér
akadálymentesen forog-e.
Üzembe helyezés
02 Forgótányér: a görgős gyűrűre kell helyezni úgy,
hogy közepe az összekötőelemre illeszkedjen.
A forgótányér tölti be a fő főzőfelület szerepét;
mosogatáshoz könnyen kivehető.
03 Grillezőrács, amelyet a forgótányérra kell
helyezni.
A fémrács grillezéshez és kombinált főzéshez
alkalmazható.
VIGYÁZAT
NE használja a mikrohullámú sütőt a görgős gyűrű és a forgótányér nélkül.
Magyar 9
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 9
2017-11-29
5:42:27
Karbantartás
Csere (javítás)
Tisztítás
Annak elkerülése érdekében, hogy szennyeződés halmozódjon fel a sütő belsejében, rendszeresen
tisztítsa ki a sütőt. Minden esetben fordítson különös figyelmet az ajtóra, az ajtó szigetelésére, illetve a
forgótányérra és a görgős gyűrűre (meghatározott modellek esetén).
Ha az ajtó nem nyílik és csukódik be könnyedén, első lépésként ellenőrizze, hogy az ajtószigetelések
nem szennyezettek-e. Egy szappanos vízbe mártott puha segítségével tisztítsa meg a sütő belső és
külső oldalait. Öblítse le, majd szárítsa ki a sütőt.
FIGYELMEZTETÉS
A sütő nem tartalmaz a felhasználó által cserélhető alkatrészeket. Ne próbálja meg saját maga
kicserélni vagy megjavítani a sütőt.
•
•
Kellemetlen szagokat okozó makacs szennyeződések eltávolítása
Karbantartás
1. Helyezzen egy pohár hígított citromlevet az üres sütő forgótányérjára.
2. Melegítse a sütőt 10 percig a maximális teljesítményen.
3. A ciklus befejezését követően várja meg, amíg a sütő lehűl. Ezt követően nyissa ki az ajtót, majd
tisztítsa meg a belsejét.
Elfordítható fűtőegységgel rendelkező modellek tisztítása
A
A sütőtér felső részének letisztításához eressze le a
felső fűtőelemet 45°-kal (A) a képen látható módon.
Ez elősegíti a felső felület megtisztítását. Ha végzett,
helyezze vissza a felső fűtőelemet.
•
A zsanérok, a szigetelés és/vagy az ajtó meghibásodása esetén vegye fel a kapcsolatot egy
képzett szerelővel vagy a helyi Samsung szervizközponttal.
Amennyiben az izzó cseréjére van szükség, vegye fel a kapcsolatot a helyi Samsung
szervizközponttal. Ne cserélje ki saját maga.
Amennyiben a sütő burkolatának külső részével van probléma, első lépésként húzza ki a tápkábelt
a konnektorból, majd vegye fel a kapcsolatot egy hely Samsung szervizközponttal.
Védelem a sütő hosszú ideig történő mellőzése esetén
Ha hosszú ideig nem használja a sütőt, húzza ki a tápkábelt és vigye a sütőt egy száraz, pormentes
helyre. A sütő belsejében felgyülemlő por és nedvesség negatívan befolyásolhatja a sütő
teljesítményét.
VIGYÁZAT
•
•
•
•
Tartsa tisztán az ajtót és az ajtó szigetelését, ezzel biztosítva az ajtó sima nyitását és bezárását.
Ellenkező esetben a sütő élettartama lecsökkenhet.
Vigyázzon, hogy ne fröcsköljön vizet a sütő nyílásaiba.
Ne használjon súrolószereket vagy vegyszereket a tisztításhoz.
A sütő minden egyes használatát követően, enyhe tisztítószerrel tisztítsa meg a sütőteret, miután
lehűlt.
10 Magyar
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 10
2017-11-29
5:42:27
A sütő jellemzői
Kezelőpanel
Sütő
01
02
06
07
04
08
09
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Sensor Cook (Programozott főzés)
Auto Cook (Automatikus főzés)
Quick Defrost (Gyorskiolvasztás)
Keep Warm (Melegen tartás)
Microwave (Mikrohullám)
Grill
Combi (Kombinált)
Grill+30s (Grill+30mp)
Le
Fel
Select/Child Lock (Kiválasztás/Gyermekzár)
Clock (Óra)
STOP/ECO (LEÁLLÍTÁS/ENERGIATAKARÉKOS)
START/+30s (INDÍTÁS/+30mp)
A sütő jellemzői
05
03
10
01 Ajtózár kallantyúi
02 Szellőzőnyílások
03 Fűtőelem
04 Világítás
05 Ajtó
06 Forgótányér
07 Összekötőelem
08 Görgős gyűrű
09 Biztonsági retesz nyílásai
10 Kezelőpanel
Magyar 11
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 11
2017-11-29
5:42:27
A sütő használata
A mikrohullámú sütő működése
A sütő működésének ellenőrzése
A mikrohullámok nagyfrekvenciás elektromágneses hullámok; az általuk keltett energia hatására az étel
forma- vagy színváltozás nélkül fő vagy melegszik meg.
A mikrohullámú sütőt a következőkre használhatja:
A következő egyszerű eljárással ellenőrizheti, hogy sütője megfelelően működik-e. Ha kétségei vannak,
tekintse meg a „Hibaelhárítás” című részt a 35. oldalon.
•
•
•
A sütőt megfelelő fali aljzatba kell csatlakoztatni. A forgótányérnak a sütőben kell lennie. A
maximálistól (100 % – 850 W) eltérő teljesítményszint alkalmazásakor a víz hosszabb idő alatt forr fel.
Kiolvasztás
Melegítés
Sütés, főzés
MEGJEGYZÉS
Nyissa ki a sütő ajtaját. Helyezzen a forgótányérra egy pohár vizet. Csukja be az ajtót.
Főzési elv.
A sütő használata
1. A magnetron által termelt mikrohullámok
visszatükröződnek a belső térben, és a
forgótányéron forgó ételben egyenletesen
oszlanak el. Így az étel egyenletesen sül át.
2. A mikrohullámok kb. 2,5 cm mélységig hatolnak az
ételbe. Ezután a hőnek az étel belsejében történő
eloszlásával folytatódik a főzés.
3. A főzési idők a használt edény és az étel
tulajdonságai szerint változnak:
•
•
•
Az Fel vagy a Le gomb megfelelő számú
megnyomásával állítsa be az időt 4 vagy 5 percre.
A sütő 4 vagy 5 percig melegíti a vizet. Ennyi idő alatt
a víznek fel kell forrnia.
Mennyiség és sűrűség
Víztartalom
Kiindulási hőmérséklet (fagyasztott vagy
nem)
VIGYÁZAT
Mivel az étel közepét a hőeloszlás főzi meg, a főzés még az étel sütőből való kivétele után is
folytatódik. Ezért be kell tartani a receptekben és a jelen kézikönyvben előírt pihentetési időket, hogy
biztosítsa:
•
•
Hogy az étel középen is egyenletes átsüljön/megfőjön.
Hogy az étel mindenhol egyforma hőmérsékletű legyen.
12 Magyar
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 12
2017-11-29
5:42:28
Főzés/Melegítés
Az idő beállítása
A következő eljárás ismerteti az étel főzésének vagy melegítésének folyamatát.
Amikor a készülék áram alá kerül, a kijelzőn automatikusan megjelenik a, „88:88”, majd a „12:00”
felirat.
Állítsa be a pontos időt. Az idő kijelzése történhet 12 vagy 24 órás formátumban. Az órát a következő
alkalmakkor kell beállítani:
VIGYÁZAT
•
•
MINDIG ellenőrizze a főzési beállításokat, mielőtt a sütőt felügyelet nélkül hagyná.
A maximális Microwave (Mikrohullám) idő 99 perc.
Nyissa ki a készülék ajtaját. Helyezze az ételt a forgótányér közepére. Csukja be az ajtót. Soha ne
kapcsolja be a sütőt üresen.
1. Nyomja meg a Microwave (Mikrohullám) gombot.
A 850 W-os (maximális főzési teljesítmény)
kijelzés jelenik meg:
(Mikrohullám üzemmód)
1
•
•
A mikrohullámú sütő első üzembe helyezésekor
Áramszünetet követően
MEGJEGYZÉS
Ne feledje átállítani az órát a nyári, illetve téli időszámítás kezdetekor.
1. Nyomja meg a Clock (Óra) gombot.
1
2
2
3
4
2
3
4
3. Az Fel vagy a Le gomb megnyomásával állítsa be
az elkészítési időt.
A kijelzőn megjelenik az elkészítési idő.
4. Nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30mp)
gombot.
A sütő világítása bekapcsol, és a forgótányér
forogni kezd. A főzés megkezdődik, majd amikor
befejeződött:
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol
(percenként egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
3
5
2. Az Fel vagy a Le gomb megnyomásával állítsa
be a 12 vagy 24 órás formátumot. Ezt követően
nyomja meg a Select/Child Lock (Kiválasztás/
Gyermekzár) gombot.
3. Az óra beállításához nyomja meg az Fel vagy a Le
gombot. Ezt követően nyomja meg a Select/Child
Lock (Kiválasztás/Gyermekzár) gombot.
4. A perc beállításához nyomja meg az Fel vagy a Le
gombot.
5. Ha a pontos idő látható, nyomja meg a Select/
Child Lock (Kiválasztás/Gyermekzár) gombot;
ezzel elindítja az órát.
Ha a mikrohullámú sütő nincs használatban, a
kijelzőn a pontos idő látható.
Magyar 13
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 13
2017-11-29
5:42:28
A sütő használata
2. Az Fel vagy a Le gomb megnyomásával válassza
ki a megfelelő teljesítményszintet. (További
információk a teljesítményszint-táblázatban
olvashatók.) Ezt követően nyomja meg a Select/
Child Lock (Kiválasztás/Gyermekzár) gombot.
2
A sütő használata
Teljesítményszintek és elkészítési idők
Gyorsindítás
A teljesítményszint funkció lehetővé teszi, hogy az eloszlandó energia mennyiségét, tehát az étel
megfőzéséhez vagy felmelegítésének idejét az étel típusához és mennyiségéhez igazítsa. Hat
teljesítményszint közül választhat.
Teljesítményszint
Százalékarány
Teljesítmény
MAGAS
100 %
850 W
KÖZEPESEN MAGAS
71 %
600 W
KÖZEPES
53 %
450 W
KÖZEPESEN ALACSONY
35 %
300 W
KIOLVASZTÁS
21 %
180 W
ALACSONY
12 %
100 W
A sütő használata
A kézikönyvben és a receptekben megadott főzési idők a jelzett specifikus teljesítményszinteknek
felelnek meg.
Ha az Ön választása...
Akkor a főzési idő...
Magasabb teljesítményszint
Csökkentse
Alacsonyabb teljesítményszint
Növelje
1
2
1. Helyezze az ételt a sütőbe. Ezután az Fel és a Le
gombokkal állítsa be az elkészítési időt.
A kijelzőn megjelenik az elkészítési idő.
2. Nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30mp)
gombot.
A Microwave (Mikrohullám) üzemmód (850 W)
elindul. Amikor befejeződött:
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol
(percenként egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
Az elkészítési idő beállítása
Az elkészítési idő növeléséhez nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30mp) gombot annyiszor,
ahányszor 30 másodpercből áll a beállítani kívánt idő.
Microwave (Mikrohullám), Grill vagy Combi (Kombinált) üzemmódban a START/+30s (INDÍTÁS/+30mp)
gomb megnyomásával növelheti az elkészítési időt.
•
•
Az ajtót kinyitva bármikor ellenőrzi, hogyan halad a főzés
A hátralévő főzési időt növelése
2
1
1. módszer
Az étel elkészítési idejének növeléséhez nyomja meg a
START/+30s (INDÍTÁS/+30mp) gombot. A gomb minden
megnyomása 30 másodperccel növeli az időt.
• Példa: Ha három perccel szeretné növelni
az elkészítési időt, hatszor nyomja meg a
START/+30s (INDÍTÁS/+30mp) gombot.
2. módszer
A kívánt elkészítési idő beállításához csak nyomja meg
az Fel vagy a Le gombot.
14 Magyar
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 14
2017-11-29
5:42:29
A főzés leállítása
Az energiatakarékos üzemmód beállítása
A főzést bármikor leállíthatja, hogy az ételt:
A sütő rendelkezik energiatakarékos üzemmóddal.
•
•
•
Ellenőrizhesse
Átfordíthassa vagy megkeverhesse
Állni hagyja
A főzés leállításához...
Művelet
Ideiglenesen
•
•
Teljesen
•
Egyszer nyomja meg a STOP/ECO (LEÁLLÍTÁS/
ENERGIATAKARÉKOS) gombot.
A főzés leáll.
Ha a főzési beállításokat törölni kívánja, nyomja meg még egyszer
a STOP/ECO (LEÁLLÍTÁS/ENERGIATAKARÉKOS) gombot.
•
Nyomja meg a STOP/ECO (LEÁLLÍTÁS/
ENERGIATAKARÉKOS) gombot.
Kikapcsol a kijelző.
Az energiatakarékos üzemmód kikapcsolásához
nyissa ki az ajtót, vagy nyomja meg a STOP/
ECO (LEÁLLÍTÁS/ENERGIATAKARÉKOS) gombot.
Ekkor a kijelzőn megjelenik a pontos idő. A sütő
használatra kész.
MEGJEGYZÉS
Automatikus energiatakarékos funkció
Ha a beállítást félbehagyja, és egyetlen funkciót sem választ ki, illetve ha működés közben átmenetileg
leállítja a készüléket, a rendszer 25 perc elteltével törli a funkciót, és megjelenik az óra.
Ha az ajtó nyitva van, 5 perc elteltével kikapcsol a sütőben a lámpa.
Magyar 15
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 15
2017-11-29
5:42:29
A sütő használata
•
Nyissa ki az ajtót vagy nyomja meg egyszer a STOP/ECO
(LEÁLLÍTÁS/ENERGIATAKARÉKOS) gombot.
A főzés leáll.
A főzés folytatásához csukja be ismét az ajtót, és nyomja meg a
START/+30s (INDÍTÁS/+30mp) gombot.
•
A sütő használata
A programozott főzés funkciók használata
Az Sensor Cook (Programozott főzés) funkció 7 előre beprogramozott elkészítési időt kínál. Sem az
elkészítési időt, sem a teljesítményszintet nem kell beállítani. A kívánt Sensor Cook (Programozott
főzés) üzemmód beállításához nyomja meg a Fel és Le gombot.
Kód
Adag
Tudnivalók
1
Ital
Étel
150-250 g
Öntse a (szobahőmérsékletű) folyadékot kerámia
csészébe vagy bögrébe. Fedő nélkül melegítse.
Helyezze a forgótányér közepére. Melegítés
után hagyja állni a sütőben. A várakozási idő
előtt és után keverje meg az italokat. A csészét
óvatosan vegye ki (lásd a folyadékokra vonatkozó
biztonsági utasításokat). 1-2 percig hagyja állni.
2
Brokkoli
200-500 g
Mossa le és tisztítsa le a zöldségeket, pl. a
brokkolit, és szedje szét azokat rózsákra. Helyezze
el őket egyenletesen egy mikrohullámú sütőben
használható üvegtálban, és adjon hozzá 30-45
ml vizet (2-3 evőkanál). Fedje le szellőző (2-3 cm)
fóliával. 1-2 percig hagyja állni.
3
Sárgarépa
200-500 g
Mossa le és tisztítsa le a friss zöldségeket, pl.
sárgarépát, és vágja azokat egyforma, kerek
szeletekre. Helyezze el őket egyenletesen egy
mikrohullámú sütőben használható üvegtálban, és
adjon hozzá 30-45 ml vizet (2-3 evőkanál). Fedje
le szellőző (2-3 cm) fóliával. 1-2 percig hagyja
állni.
4
Héjában sült
burgonya
200-1000 g
Mossa meg és tisztítsa meg a burgonyát (200
grammos darabok). Szurkálja meg néhányszor
mindegyik burgonyát egy villával. Helyezze el
körben a pirítótányéron. Sütés után hagyja 2-3
percig állni.
5
Mélyhűtött
leves
250-500 g
Tegye a mélyhűtött levest egy mikrohullámú
sütőben használható üvegtálba. Fedje le szellőző
(2-3 cm) fóliával. 2-3 percig hagyja állni. Tálalás
előtt keverje meg az ételt.
MEGJEGYZÉS
Csak mikrohullámú sütőben használható edényeket használjon.
1. Nyomja meg a Sensor Cook (Programozott főzés)
gombot.
1
2
A sütő használata
3
2. Az Fel vagy a Le gombbal válassza ki az
elkészítendő étel típusát. (A következő oldalon
olvasható táblázat további tájékoztatást ad a
különböző előre beprogramozott beállításokról.)
3. Nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30mp)
gombot.
A főzés megkezdődik.
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol
(percenként egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
VIGYÁZAT
Csak mikrohullámú sütőben használható edényt használjon.
16 Magyar
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 16
2017-11-29
5:42:29
Kód
6
7
Étel
Tésztafőzés
Fagyasztott
készétel
Adag
Tudnivalók
100-300 g
Használjon nagy méretű hőálló üvegtálat fedővel.
Adjon hozzá 4-szeres mennyiségű forrásban lévő
vizet, egy csipetnyi sót, és keverje jól össze. Fedő
nélkül főzze. A pihentetési idő elején keverje meg,
utána alaposan csöpögtesse le. 1-3 percig hagyja
állni.
200-600 g
A fagyasztott készételt tegye a forgótányérral.
Szúrja át a fagyasztott készételt takaró fóliát.
Sütés után hagyja 2-3 percig állni. Ez a program
alkalmas a 3 összetevőből álló fagyasztott ételek
melegítéséhez (pl. hús mártással, zöldség és
egyféle köret, mint például burgonya, rizs vagy
főtt tészta).
Az automatikus programozott főzéssel kapcsolatos figyelmeztetések
Az érzékelőnek köszönhetően az ételek automatikus elkészíthetők, mivel az érzékelő érzékeli a főzés
közben keletkezett gázok mennyiségét.
•
•
•
•
•
Az edények kiemeléséhez mindig használjon edényfogó kesztyűt!
•
•
•
•
Magyar 17
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 17
2017-11-29
5:42:29
A sütő használata
VIGYÁZAT
Főzés közben sokféle gáz felszabadul. Az érzékelő az ételből felszabaduló gázok alapján
folyamatosan ellenőrzi és beállítja az elkészítési időt és teljesítményszintet.
Ha programozott főzés közben fedővel vagy műanyag fóliával lefedi az edényt, az érzékelő
azután érzékeli a felszabadult gázokat, miután az edény megtelik gőzzel. Háztartási vagy műanyag
fólia használata esetén hagyjon egy kis rést az edény pereménél, vagy szurkálja meg több helyen
a fóliát a szellőzés érdekében.
Nem sokkal a főzés vége előtt megjelenik a hátralévő elkészítési idő, és elindul a visszaszámlálás.
Ilyenkor érdemes megfordítani vagy megkeverni az ételt az egyenletes eredmény érdekében, ha
szükséges.
A programozott főzés előtt az ételt ízlés szerint fűszerezheti vagy leöntheti szósszal. De vigyázat!
A só és a cukor foltokban ráéghet az ételre, így ezeket a hozzávalókat csak főzés után adja hozzá.
A jó főzési eredmény elérése érdekében ennél a funkciónál tartsa be a táblázatokban található,
megfelelő edényekre és fedőkre vonatkozó utasításokat.
Csak mikrohullámú sütőben használható edényeket használjon, és a hozzájuk tartozó fedővel vagy
műanyag fóliával fedje le őket. Műanyag fólia használata esetén hajtsa vissza az egyik sarkot,
hogy a gőz megfelelően kiáramolhasson az edényből.
A használt edényt mindig annak saját fedelével takarja le. Ha az edénynek nincs fedele, használjon
műanyag fóliát.
Legalább félig töltse meg az edényt.
A keverést vagy forgatást igénylő ételeket a programozott főzési ciklus vége felé kell megkeverni
vagy megfordítani, miután a hátralévő elkészítési idő megjelenik a kijelzőn.
A sütő használata
Az automatikus főzés funkció használata
Az Auto Cook (Automatikus főzés) funkció 29 előre beprogramozott elkészítési időt kínál. Sem az
elkészítési időt, sem a teljesítményszintet nem kell beállítani. Az adagok típusának beállításához
nyomja meg az Fel vagy a Le gombot.
VIGYÁZAT
1. Vegyes tál
Kód
1
2
A sütő használata
2
3
4
1. Nyomja meg az Auto Cook (Automatikus főzés)
gombot.
2. Az Fel vagy a Le gombbal válassza ki az
elkészítendő étel típusát. Ezt követően nyomja
meg a Select/Child Lock (Kiválasztás/Gyermekzár)
gombot.
1) Vegyes tál
2) Zöldségek és gabonafélék
3) Baromfik és halak
4) Puhítás/Olvasztás
3. Az Fel vagy a Le gombbal válassza ki az
elkészítendő étel típusát. (Lásd az oldalsó
táblázatot.)
4. Nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30mp)
gombot.
A készülék az ételt a kiválasztott, előre
beprogramozott beállítás szerint készíti el.
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol
(percenként egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
Adag
Tudnivalók
Tegye kerámiatányérba, és takarja le háztartási
fóliával. Ez a program alkalmas a 3 összetevőből álló
ételek melegítéséhez (pl. hús mártással, zöldség és
egyféle köret, például burgonya, rizs vagy főtt tészta).
2-3 percig hagyja állni.
1-1
Fagyasztott
készételek
300-350 g
1-2
Fagyasztott
készételek
400-450 g
1-3
Fagyasztott
vegetáriánus
ételek
300-350 g
1-4
Fagyasztott
vegetáriánus
ételek
400-450 g
Csak mikrohullámú sütőben használható edényt használjon.
Először helyezze az ételt a forgótányér közepére, és csukja be az ajtót.
Étel
Tegye az ételt kerámiatányérba, és takarja le
háztartási fóliával. Ez a program kétféle összetevőből
(pl. tészta mártással vagy rizs zöldségekkel) álló
ételekhez ideális. 2-3 percig hagyja állni.
2. Zöldségek és gabonafélék
Kód
Adag
Tudnivalók
2-1
Zöldbab
Étel
250 g
Mossa és tisztítsa meg a zöldbabot. Egyenletesen
oszlassa el a darabokat egy fedeles üvegtálban.
250 g-hoz adjon 30 ml (2 evőkanál) vizet. Helyezze a
tálat a forgótányér közepére. Lefedve főzze. Elkészítés
után keverje meg. 1-2 percig hagyja állni.
2-2
Spenót
150 g
Mossa és tisztítsa meg a spenótot. Tegye fedeles
üvegtálba. Ne adjon hozzá vizet. Helyezze a tálat a
forgótányér közepére. Lefedve főzze. Elkészítés után
keverje meg. 1-2 percig hagyja állni.
2-3
Csöves
kukorica
250 g
Mossa és tisztítsa meg a csöves kukoricát, és tegye
ovális üvegtálba. Fedje le mikrohullámú sütőben
használható háztartási fóliával és szurkálja meg a
fóliát. 1-2 percig hagyja állni.
18 Magyar
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 18
2017-11-29
5:42:30
Kód
Étel
Adag
2-4
Barna rizs
125 g
Tudnivalók
Használjon nagy méretű hőálló üvegtálat fedővel.
Adjon hozzá kétszer annyi hideg vizet (250 ml).
Lefedve főzze. A pihentetési idő elején keverje meg,
sózza és fűszerezze. 5-10 percig hagyja állni.
Étel
Adag
Tudnivalók
3-1
Csirkemell
300 g
Mossa meg a szeleteket és helyezze őket kerámiatálra.
Takarja le mikrohullámú sütőben használható
háztartási fóliával. Szurkálja meg a fóliát. Helyezze az
edényt a forgótányérra. 2 percig hagyja állni.
3-2
Pulykamell
300 g
Mossa meg a szeleteket és helyezze őket kerámiatálra.
Takarja le mikrohullámú sütőben használható
háztartási fóliával. Szurkálja meg a fóliát. Helyezze az
edényt a forgótányérra. 2 percig hagyja állni.
3-3
Friss halfilé
300 g
Mossa meg a halat, helyezze kerámiatálra, és
locsolja meg egy evőkanál citromlével. Takarja
le mikrohullámú sütőben használható háztartási
fóliával. Szurkálja meg a fóliát. Helyezze az edényt a
forgótányérra. 1-2 percig hagyja állni.
250 g
2-6
Quinoa
125 g
Használjon nagy méretű hőálló üvegtálat fedővel.
Adjon hozzá kétszer annyi hideg vizet (250 ml).
Lefedve főzze. A pihentetési idő elején keverje meg,
sózza és fűszerezze. 1-3 percig hagyja állni.
2-7
Bulgur
125 g
Használjon nagy méretű hőálló üvegtálat fedővel.
Adjon hozzá kétszer annyi hideg vizet (250 ml).
Lefedve főzze. A pihentetési idő elején keverje meg,
sózza és fűszerezze. 2-5 percig hagyja állni.
3-4
Friss lazacfilé
300 g
Helyezze a zöldséget, például az előfőzött
burgonyaszeleteket, szeletelt cukkinit és
paradicsomot, valamint a mártást egy megfelelő
méretű hőálló üvegtálba. A tetejét szórja meg reszelt
sajttal. Helyezze a tálat a rácsra. 2-3 percig hagyja
állni.
Mossa meg a halat, helyezze kerámiatálra, és
locsolja meg egy evőkanál citromlével. Takarja
le mikrohullámú sütőben használható háztartási
fóliával. Szurkálja meg a fóliát. Helyezze az edényt a
forgótányérra. 1-2 percig hagyja állni.
3-5
Friss garnéla
250 g
Mossa meg a garnélát, helyezze kerámiatálra, és
locsolja meg egy evőkanál citromlével. Takarja
le mikrohullámú sütőben használható háztartási
fóliával. Szurkálja meg a fóliát. Helyezze az edényt a
forgótányérra. 1-2 percig hagyja állni.
3-6
Friss pisztráng
200 g
Tegyen egy szelet friss halat egészben egy hőálló
tálra. Szórja meg egy csipet sóval és fűszerekkel,
és locsolja meg egy evőkanál citromlével. Takarja
le mikrohullámú sütőben használható háztartási
fóliával. Szurkálja meg a fóliát. Helyezze az edényt a
forgótányérra. 2 percig hagyja állni.
2-8
2-9
Csőben sült
zöldség
Grillezett
paradicsom
500 g
400 g
Mossa meg a paradicsomot, vágja félbe és tegye
hőálló tálba. A tetejét szórja meg reszelt sajttal.
Helyezze az edényt a rácsra. 1-2 percig hagyja állni.
A sütő használata
Kód
Teljes kiőrlésű
makaróni
2-5
Használjon nagy méretű hőálló üvegtálat fedővel.
Adjon hozzá 500 ml forrásban lévő vizet, egy
csipetnyi sót, és jól keverje össze. Fedő nélkül főzze.
A pihentetési idő elején keverje meg, utána alaposan
csöpögtesse le. 1 percig hagyja állni.
3. Baromfik és halak
Magyar 19
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 19
2017-11-29
5:42:30
A sütő használata
Kód
3-7
3-8
Étel
Sült hal
Grillezett
lazacszeletek
Adag
200 g
300 g
Tudnivalók
Dörzsölje be a hal (pl. pisztráng) bőrét olajjal és
fűszerezze be. A halakat egymás mellé, egymáshoz
képest fordítva fektesse a magas állványra. Fordítsa
meg, amikor a sütő hangjelzést ad. 3 percig hagyja
állni.
Egyenletesen helyezze el a halszeleteket a magas
rácson. Fordítsa meg, amikor a sütő hangjelzést ad. 2
percig hagyja állni.
Étel
A Quick Defrost (Gyorskiolvasztás) funkció hús, baromfi, hal, fagyasztott zöldség és kenyér
kiolvasztását teszi lehetővé. A kiolvasztási idő és a teljesítmény megválasztása automatikus. Mindössze
a programot és a súlyt kell kiválasztania.
MEGJEGYZÉS
Csak mikrohullámú sütőben használható edényeket használjon.
Nyissa ki a készülék ajtaját. Helyezze a fagyasztott ételt a forgótányér közepére. Csukja be az ajtót.
1. Nyomja meg a Quick Defrost (Gyorskiolvasztás)
gombot.
1
4. Puhítás/Olvasztás
Kód
A gyorskiolvasztás funkció használata
A sütő használata
Adag
Tudnivalók
Vágja a vajat 3 vagy 4 darabra, és helyezze kis
méretű üvegtálba. Ne fedje le. Elkészítés után keverje
meg. 1-2 percig hagyja állni.
4-1
Vaj olvasztása
50 g
4-2
Vaj olvasztása
100 g
4-3
Étcsokoládé
olvasztása
50 g
4-4
Étcsokoládé
olvasztása
100 g
4-5
Cukor
olvasztása
25 g
4-6
Cukor
olvasztása
50 g
4-7
Vaj puhítása
50 g
4-8
Vaj puhítása
100 g
Darabolja fel a csokoládét, és tegye kis méretű
üvegtálba. Ne fedje le. Olvadás után keverje meg. 1-2
percig hagyja állni.
Tegye a cukrot kis méretű üvegtálba. 25 gramm
cukorhoz adjon 10 ml vizet, 50 grammhoz pedig
20 ml-t. Ne fedje le. Óvatosan vegye ki! Használjon
sütőkesztyűt! Kanál vagy villa segítségével oszlassa el
a karamellt sütőpapíron. Hagyja állni 10 percig, amíg
meg nem szárad, majd távolítsa el a papírról.
Vágja a vajat 3 vagy 4 darabra, és helyezze kis
méretű üvegtálba. Ne fedje le. 1-2 percig hagyja állni.
2. Az Fel vagy a Le gombbal válassza ki az
elkészítendő étel típusát. Ezt követően nyomja
meg a Select/Child Lock (Kiválasztás/Gyermekzár)
gombot.
2
2
3. Az adag méretének kiválasztásához nyomja
meg az Fel vagy a Le gombot. (Lásd az oldalsó
táblázatot.)
4. Nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30mp)
gombot.
3
4
5
•
•
Megkezdődik a kiolvasztás.
A kiolvasztás közben a sütő jelez, hogy
emlékeztesse az étel megfordítására.
5. A kiolvasztás leállításához nyomja meg újra a
START/+30s (INDÍTÁS/+30mp) gombot.
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol
(percenként egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
20 Magyar
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 20
2017-11-29
5:42:30
Az alábbi táblázat különböző Quick Defrost (Gyorskiolvasztás) programokat, adagokat, várakozási
időket és megfelelő javaslatokat mutat be. A kiolvasztás előtt távolítson el minden csomagolóanyagot
az élelmiszerről. A húst, baromfit, halat, fagyasztott zöldséget vagy kenyeret helyezze lapos
üvegtányérra vagy kerámiatányérra.
Kód
Étel
Adag
Tudnivalók
Hús
200-1500 g
A széleket takarja le alufóliával. Fordítsa át a húst,
amikor a sütő hangjelzést ad. Ezt követően nyomja
meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30mp) gombot.
A program marha-, bárány-, sertéshúshoz, sült
marhaszelethez, apróhúshoz és darált húshoz
alkalmas. 20-60 percig hagyja állni.
2
Baromfi
200-1500 g
Takarja le a baromfi lábának és szárnyának
végeit alufóliával. Fordítsa át a baromfit, amikor
a sütő hangjelzést ad. Ezt követően nyomja
meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30mp) gombot.
Ez a program egész csirke és a csirke részeinek
melegítéséhez egyaránt használható. 20-60 percig
hagyja állni.
3
Hal
200-1500 g
Takarja le az egész hal farkát alufóliával. Fordítsa át
a halat, amikor a sütő hangjelzést ad. Ezt követően
nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30mp)
gombot. Ezt a programot egész halhoz és szeletelt
halhoz is használhatja. 20-60 percig hagyja állni.
4
Zöldség
200-1500 g
A fagyasztott zöldséget rendezze el egyenletesen
egy lapos üvegtálban. Forgassa vagy keverje meg
a fagyasztott zöldséget, amikor a sütő hangjelzést
ad. Ezt követően nyomja meg a START/+30s
(INDÍTÁS/+30mp) gombot. A program mindenféle
fagyasztott zöldséghez megfelelő. 5-20 percig
hagyja állni.
5
Étel
Kenyér
Adag
Tudnivalók
200-1500 g
Tegye a kenyeret fektetve sütőpapírra, és a sütő
megfelelő hangjelzésére fordítsa át. Helyezze a
süteményt egy kerámia tányérra, majd - ha lehet fordítsa át, amikor a sütő jelez. Ezt követően nyomja
meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30mp) gombot. Ez a
program alkalmas mindenféle szelelt kenyér vagy
egész cipó, valamint zsemlék és péksütemények
kiolvasztására. A zsemléket körben helyezze el.
Ez a program alkalmas mindenféle kelt tésztából
készült sütemény, piskóta, túrótorta és vajastészta
kiolvasztásához. Nem alkalmas vajas tészta, ropogós
tészta, gyümölcsös és krémes sütemények, valamint
csokoládéval bevont sütemények kiolvasztásához.
10-30 percig hagyja állni.
A sütő használata
1
Kód
Magyar 21
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 21
2017-11-29
5:42:30
A sütő használata
A melegen tartás funkció használata
Javasolt melegen tartás menü
A Keep Warm (Melegen tartás) funkció a felszolgálásig melegen tartja az ételt. Ezen funkció
segítségével a felszolgálásig melegen tarthatja az ételt. Az Fel vagy a Le gomb megnyomásával
válasszon a forró vagy mérsékelt melegítési hőmérsékletek közül.
MEGJEGYZÉS
•
•
A Keep Warm (Melegen tartás) időtartamát 60 percben határozta meg.
A Keep Warm (Melegen tartás) maximális időtartama 60 perc.
1
1. Nyomja meg a Keep Warm (Melegen tartás)
gombot.
A sütő használata
3
•
Üzemmód
1
Forró
2
Mérsékelt
Menü
Lasagne, leves, csőben sült, casserole, pizza, steak (jól átsült), bacon,
halételek, száraz sütemények
Pite, kenyér, tojástálak, steak (véres vagy közepesen véres)
VIGYÁZAT
•
•
2. A forró és mérsékelt melegítési hőmérsékletek
kiválasztásához nyomja meg az Fel vagy a Le
gombot.
3. Nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30mp)
gombot.
A 60 perc jelenik meg.
2
Kód
•
•
Ne használja ezt a funkciót hideg ételek felmelegítésére. A programok a megsütött ételek sütés
utáni melegen tartására használhatók.
A Samsung nem javasolja, hogy túl sokáig (1 órán át) is melegen tartsa az ételeket, mert emiatt
tovább fognak főni. A meleg ételek hamarabb mennek tönkre.
Ne fedje le se fedővel, se fóliával.
Az edények kiemeléséhez mindig használjon edényfogó kesztyűt!
Az étel melegítésének leállításához nyissa
ki az ajtót, vagy nyomja meg a STOP/ECO
(LEÁLLÍTÁS/ENERGIATAKARÉKOS) gombot.
22 Magyar
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 22
2017-11-29
5:42:30
Grillezés
Mikrohullám és grill kombinációja
A grill segítségével ételeit gyorsan, mikrohullám használata nélkül felmelegítheti és megpiríthatja.
A gyors sütéshez, ugyanakkor az étel megpirításához a mikrohullámú üzemmódot grillel is
kombinálhatja.
•
A magas állvánnyal eredményesebben süthet és grillezhet.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS
A sütőben lévő edényeket mindig edényfogó kesztyűben fogja meg, mivel ezek nagyon felforrósodnak.
1. Nyissa ki az ajtót, és helyezze az ételt az
állványra, majd csukja be az ajtót.
•
MINDIG mikrohullámhoz és sütőhöz egyaránt alkalmas edényt használjon. Ideálisak az üveg- vagy
kerámiaedények, mivel ezek lehetővé teszik, hogy a mikrohullámok egyenletesen átjárják az ételt.
A sütőben lévő edényeket MINDIG edényfogó kesztyűben fogja meg, mivel ezek nagyon
felforrósodnak. A magas állvánnyal eredményesebben süthet és grillezhet.
•
Nyissa ki a készülék ajtaját. Az ételt helyezze az elkészítendő ételféleséghez legjobban megfelelő
állványra. Az állványt állítsa a forgótányérra. Csukja be az ajtót.
1
2
2. Nyomja meg a Grill gombot.
A következő jelzés jelenik meg a kijelzőn:
(Grill üzemmód)
•
A grillezés hőmérséklete nem állítható.
2. Az Fel vagy a Le gomb megnyomásával válassza
ki a megfelelő teljesítményszintet. (600 W, 450 W,
300 W.) Ezt követően nyomja meg a Select/Child
Lock (Kiválasztás/Gyermekzár) gombot.
2
3. Az Fel vagy a Le gomb megnyomásával állítsa be
a grillezési időt.
3
4
• A maximális grillezési idő 60 perc.
4. Nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30mp)
gombot.
A grillezés megkezdődik.
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol
(percenként egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
•
2
A grillezés hőmérséklete nem állítható.
3. Az Fel vagy a Le gomb megnyomásával állítsa be
az elkészítési időt.
3
4
• A maximális elkészítési idő 60 perc.
4. Nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30mp)
gombot.
A kombinált sütés megkezdődik.
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol
(percenként egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
Magyar 23
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 23
2017-11-29
5:42:31
A sütő használata
1. Nyomja meg a Combi (Kombinált) gombot.
A következő jelzés jelenik meg a kijelzőn:
(Kombinált mikrohullámú sütés és
grillezés)
600 W (Kimeneti teljesítmény)
A sütő használata
A grill+30mp funkció használata
A gyermekzár funkció használata
A Grill+30s (Grill+30mp) funkció lehetővé teszi, hogy egyetlen gombnyomással 30 másodperccel
növelje a Grill üzemmód működési idejét, így kitűnően megpiríthatja a felületeket anélkül, hogy
megégetné őket.
A Grill mód készítési idejének növeléséhez minden hozzáadandó 30 másodperchez egyszer nyomja
meg a Grill+30s (Grill+30mp) gombot. Például, ha három perc Grill módot szeretne megadni, nyomja
meg hatszor a Grill+30s (Grill+30mp) gombot.
A mikrohullámú sütő speciális gyermekzár programmal rendelkezik, amely lehetővé teszi a sütő
„lezárását”, nehogy a gyerekek vagy a készülék használatában nem járatos személyek azt véletlenül
bekapcsolják.
•
A magas állvánnyal eredményesebben süthet és grillezhet.
1. 3 másodpercig tartsa lenyomva a Gyermekzár
gombot.
1
•
2
FIGYELMEZTETÉS
•
A sütő most le van zárva (semmilyen funkciót
nem lehet kiválasztani).
A kijelzőn megjelenik az „L” jelzés.
A sütőben lévő edényeket mindig edényfogó kesztyűben fogja meg, mivel ezek nagyon felforrósodnak.
1
A sütő használata
2
1. Helyezze az ételt a sütőbe. Ezt követően nyomja
meg a Grill+30s (Grill+30mp) gombot.
2. Nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30mp)
gombot.
A grillezés megkezdődik.
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol
(percenként egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
2. A sütő zárjának feloldásához 3 másodpercig tartsa
lenyomva a Gyermekzár gombot.
A sütő rendeltetésszerűen használható.
A hangjelzés kikapcsolása
A sütő hangjelzését bármikor kikapcsolhatja.
1
2
1
2
1. Nyomja meg egyszerre a STOP/ECO (LEÁLLÍTÁS/
ENERGIATAKARÉKOS) és a START/+30s
(INDÍTÁS/+30mp) gombot.
A sütő a továbbiakban a művelet végén nem ad
hangjelzést.
2. A hangjelzés visszakapcsolásához nyomja
meg ismét egyszerre a STOP/ECO (LEÁLLÍTÁS/
ENERGIATAKARÉKOS) és a START/+30s
(INDÍTÁS/+30mp) gombot.
A sütő visszatér a rendes üzemhez.
24 Magyar
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 24
2017-11-29
5:42:31
A mikrohullámú sütőben használható edények
Ahhoz, hogy a mikrohullámú sütőben sütni vagy főzni lehessen, fontos, hogy a mikrohullámok be
tudjanak hatolni az ételbe anélkül, hogy a felhasznált edény visszaverné vagy elnyelné azokat.
Ezért fontos, hogy körültekintően válassza ki az edényeket. Ha az edény mikrohullámú sütőben
használható jelöléssel van ellátva, nincs oka aggodalomra.
Az alábbi táblázat felsorolja a különböző edénytípusokat és azt, hogy azok használhatók-e
mikrohullámú sütőben, és ha igen, akkor hogyan.
Főzőeszköz
Alufólia
Mikrohullámú
sütőben
használható
✓✗
Megjegyzések
Kis mennyiségekben használható egyes területek
túlsülése ellen. Ívkisülés keletkezhet, ha a fólia túl
közel van a sütő falához, vagy, ha túl sok fóliát
használ.
Megjegyzések
•
Finomüveg edények
✓
Ételek és italok melegítésére használható. A
finom üveg eltörhet vagy megrepedhet hirtelen
melegítéskor.
•
Befőttes üvegek
✓
A fedelét le kell venni. Csak melegítésre használható.
•
Edények
✗
Ívkisülést vagy tüzet okozhat.
•
Fagyasztózacskó
zárószalagja
✗
8 percnél tovább előmelegíteni nem szabad.
Porcelán és agyagedény
✓
A porcelán, a cserép, a fajansz és csontporcelán
edények általában alkalmazhatók a mikrohullámú
sütőben, feltéve, hogy nincs rajtuk fém díszítés.
Eldobható poliészter
ételdobozok
✓
Egyes fagyasztott ételeket ilyenekbe csomagolják.
Papír
•
Tányér, pohár,
szalvéta,
papírtörülköző
✓
Rövid főzési és melegítési időhöz. A fölösleges
nedvesség felszívására is használható.
•
Újrahasznosított
papír
✗
Ívkisülést okozhat.
A mikrohullámú sütőben használható edények
✓
Műanyag
Gyorsételek csomagolása
•
Polisztirol poharak,
tartók
✓
Használhatók étel melegítésére. A túlmelegítéstől a
polisztirol megolvadhat.
•
Papírzacskók vagy
újságpapír
✗
Tüzet foghat.
•
Újrahasznosított
papír vagy
fémszegélyek
✗
Ívkisülést okozhat.
Üvegedény
Főző- és
tárolóedény egyben
Mikrohullámú
sütőben
használható
Fém
Pirítótányér
•
Főzőeszköz
✓
•
Edények
✓
Különösen hőálló műanyag esetén. Bizonyos
egyéb műanyagok magas hőmérsékleten
eldeformálódhatnak vagy elszíneződhetnek.
Melamin műanyagok használata tilos.
•
Háztartási fólia
✓
A nedvesség megtartására használható. Az étellel
nem érintkezhet. Óvatosan távolítsa el a fóliát, mert
forró gőz szállhat fel.
•
Fagyasztózacskók
✓✗
Csak ha főzhető vagy sütőben használható. Ne
legyen hermetikusan zárt. Szükség esetén villával
szurkálja meg.
✓
A nedvességtartalom megőrzésére és a kifröccsenés
megelőzésére alkalmazható.
Használható, ha nincs rajta fém díszítés.
Zsírpapír vagy sütőpapír
✓
: Ajánlott
✓✗
: Körültekintően használja
✗
: Nem biztonságos
Magyar 25
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 25
2017-11-29
5:42:32
Sütési útmutató
Mikrohullámok
A mikrohullámú energia gyakorlatilag áthatol az ételen, és annak víz-, zsír- és cukortartalma magába
szívja. Az étel molekulái a mikrohullámok hatására gyors mozgást folytatnak. A gyors mozgás súrlódást
kelt, és az ebből származó hő hatására puhul meg az étel.
Sütés, főzés
Főzési útmutató fagyasztott zöldségekhez
Használjon megfelelő hőálló üvegtálat fedővel. Az ételt főzze lefedve a minimális ideig - lásd a
táblázatot. A kívánt eredmény eléréséig folytassa a főzést. Főzés közben kétszer, főzés után egyszer
keverje meg. Főzés után sózza és fűszerezze meg, és adjon hozzá vajat. Lefedve hagyja állni.
Étel
Spenót
Mikrohullámú sütéshez és főzéshez felhasználható élelmiszerek:
Mikrohullámú főzéshez számos ételféleség alkalmas, többek között a friss vagy fagyasztott zöldség,
gyümölcs, tészta, rizs, gabona, bab, hal és hús. Mikrohullámú sütőben készíthet mártásokat, tejsodót,
levest, gőzölt pudingot, befőttet és csatnit is. Általában véve a mikrohullámú főzés ideális minden
olyan ételhez, amelyet rendesen tűzhelyen készítene el. Például vaj vagy csokoládé olvasztása (lásd a
tippeket, technikákat és javaslatokat tartalmazó fejezetet).
Az étel lefedése főzéskor
Sütési útmutató
Nagyon lényeges az étel lefedése főzés közben, mivel az elpárolgó vízből képződő gőz hozzájárul a
főzés folyamatához. Az étel különbözőképpen letakarható, például kerámiatányérral, műanyag fedéllel
vagy mikrohullámú sütőben használható háztartási fóliával.
Pihentetési idők
Be-/kikapcsolás
Idő (perc)
600 W
4½-5½
Tudnivalók
Adjon hozzá 15 ml (1 evőkanál) hideg vizet. 2-3 percig hagyja állni.
Mikrohullámú sütéshez és főzéshez alkalmas edények:
Az edénynek a maximális hatásfok érdekében át kell engednie a mikrohullámokat. A mikrohullámokat
a fém, például a rozsdamentes acél, az alumínium és a réz visszaveri, akadálytalanul át tudnak azonban
hatolni a kerámián, üvegen, porcelánon és műanyagon, éppúgy, mint a papíron és a fán. Ezért az ételt
nem szabad fémedényekben készíteni.
Adag
150 g
Brokkoli
300 g
600 W
9-10
Tudnivalók
Adjon hozzá 30 ml (2 evőkanál) hideg vizet. 2-3 percig hagyja állni.
Borsó
300 g
600 W
7½-8½
Tudnivalók
Adjon hozzá 15 ml (1 evőkanál) hideg vizet. 2-3 percig hagyja állni.
Zöldbab
300 g
600 W
8-9
Tudnivalók
Adjon hozzá 30 ml (2 evőkanál) hideg vizet. 2-3 percig hagyja állni.
Vegyes zöldség
(sárgarépa/zöldborsó/
kukorica)
Vegyes zöldség (kínai
módra)
300 g
600 W
7½-8½
Tudnivalók
Adjon hozzá 15 ml (1 evőkanál) hideg vizet. 2-3 percig hagyja állni.
300 g
600 W
8-9
Tudnivalók
Adjon hozzá 15 ml (1 evőkanál) hideg vizet. 2-3 percig hagyja állni.
A főzés befejeztével fontos az ételt állni hagyni, hogy a hőmérséklet az étel belsejében egyenletes
legyen.
26 Magyar
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 26
2017-11-29
5:42:32
Főzési útmutató friss zöldségekhez
Étel
Használjon megfelelő hőálló üvegtálat fedővel. Minden 250 grammhoz adjon 30-45 ml (2-3 evőkanál)
hideg vizet, hacsak a javaslatban nincs ettől eltérő vízmennyiség - lásd a táblázatot. Az ételt főzze
lefedve a minimális ideig - lásd a táblázatot. A kívánt eredmény eléréséig folytassa a főzést. Főzés
közben és után keverje meg egyszer. Főzés után sózza és fűszerezze meg, és adjon hozzá vajat. 3
percig lefedve hagyja állni.
Padlizsán
Étel
Adag
Be-/kikapcsolás
Idő (perc)
250 g
500 g
850 W
4-4½
5-5½
Gomba
250 g
850 W
5½-6½
Hagyma
250 g
850 W
4-4½
Karfiol
250 g
500 g
850 W
5-5½
8-8½
Paprika
250 g
850 W
3-3½
Tudnivalók
A cukkinit vágja szeletekre. Adjon hozzá 30 ml (2 ek.) vizet vagy egy
darabka vajat. Éppen csak puhulásig főzze. 3 percig hagyja állni.
4½-5
125 g
250 g
850 W
1½-2
3-3½
250 g
850 W
5½-6
250 g
850 W
4½-5
Tudnivalók
A paprikát vágja kis szeletekre. 3 percig hagyja állni.
Burgonya
Tudnivalók
Szedje szét egyforma méretű rózsákra. A nagy rózsákat vágja félbe. A
szárakat helyezze középre. 3 percig hagyja állni.
Cukkini
850 W
Sütési útmutató
Tudnivalók
A sárgarépát vágja egyforma szeletekre. 3 percig hagyja állni.
250 g
Tudnivalók
A hagymát vágja félbe vagy szeletelje fel. Csak 15 ml (1 ek.) vizet adjon
hozzá. 3 percig hagyja állni.
Tudnivalók
Adjon hozzá 60-75 ml (4-5 ek.) vizet. 3 percig hagyja állni.
Sárgarépa
3½-4
Tudnivalók
Készítsen elő apró egész gombafejeket vagy szeletelt gombát. Vizet ne
tegyen hozzá. Hintse meg citromlével. Sózza és borsozza meg. Tálalás előtt
csöpögtesse le. 3 percig hagyja állni.
Tudnivalók
Szedje szét egyforma méretű rózsákra. A szárakat helyezze középre. 3
percig hagyja állni.
Kelbimbó
Idő (perc)
850 W
Tudnivalók
A póréhagymát vágja vastag szeletekre. 3 percig hagyja állni.
A friss zöldségeket vágja egyenlő darabokra. Minél kisebbre vágja, annál hamarabb megfő.
Brokkoli
Be-/kikapcsolás
Tudnivalók
A padlizsánt vágja vékony szeletekre, és hintse meg 1 evőkanál
citromlével. 3 percig hagyja állni.
Póréhagyma
MEGJEGYZÉS
Adag
250 g
250 g
500 g
850 W
4-5
7½-8½
Tudnivalók
A hámozott burgonyát mérje le, és vágja egyforma darabokra vagy
negyedekre. 3 percig hagyja állni.
Karalábé
250 g
850 W
5-5½
Tudnivalók
A karalábét vágja kis kockákra. 3 percig hagyja állni.
Magyar 27
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 27
2017-11-29
5:42:32
Sütési útmutató
Főzési útmutató rizshez és tésztához
Melegítés
•
Mikrohullámú sütőjében a hagyományos sütőkben és tűzhelyeken szokásos idő töredéke alatt
melegítheti fel ételét.
Alkalmazza az alábbi táblázatban útmutatóul megadott teljesítményszinteket és melegítési időket. A
táblázatban közölt idők +18 és +20 °C körüli szobahőmérsékletű folyadékokat, vagy +5 és +7 °C körüli
hőmérsékletre lehűtött ételeket vesznek alapul.
•
Rizs: Nagy méretű, fedeles hőálló üvegtálat használjon - a rizs főzés közben a duplájára dagad.
Lefedve főzze. A főzés befejeztével a várakozási idő előtt keverje, sózza és fűszerezze meg, és
adjon hozzá vajat.
Megjegyzés: előfordulhat, hogy a rizs a főzési idő végéig nem szívja magába az összes vizet.
Tészta: Nagy hőálló üvegtálat használjon. Adjon hozzá forrásban lévő vizet, egy csipetnyi sót, és
keverje jól össze. Fedő nélkül főzze. Főzés közben és utána keverje meg. Lefedve hagyja állni,
utána alaposan csöpögtesse le.
Étel
Fehér rizs (előfőzött)
Adag
Be-/kikapcsolás
Idő (perc)
250 g
850 W
14-16
Tudnivalók
Adjon hozzá 500 ml hideg vizet. 5 percig hagyja állni.
Barna rizs (előfőzött)
250 g
850 W
18-20
Tudnivalók
Adjon hozzá 500 ml hideg vizet. 5 percig hagyja állni.
Vegyes rizs (rizs +
vadrizs)
Sütési útmutató
Vegyes gabonafélék
(rizs + gabona)
Tészta
250 g
850 W
15-17
Tudnivalók
Adjon hozzá 500 ml hideg vizet. 5 percig hagyja állni.
250 g
850 W
16-18
Tudnivalók
Adjon hozzá 400 ml hideg vizet. 5 percig hagyja állni.
250 g
850 W
Tudnivalók
Adjon hozzá 1000 ml forró vizet. 5 percig hagyja állni.
10-11
Elrendezés és lefedés
Ne melegítsen újra nagy méretű dolgokat, mint pl. összetapadt hús - ezek hajlamosak túlfőni és
kiszáradni, mielőtt a közepük felmelegedne. Kis darabokat sikeresebben melegíthet.
Teljesítményszintek és keverés
Egyes ételeket akár 850 watton is melegíthet, míg másokhoz 600, 450, vagy csak 300 wattot kell
beállítani.
Útmutatásért tekintse meg a táblázatot. Általában érdemes alacsonyabb teljesítményszinten
melegíteni, ha az étel kényes, nagy mennyiségű, vagy ha valószínűleg nagyon gyorsan felmelegszik
(például vagdalthús-pástétom). Az optimális eredmény érdekében melegítés közben jól keverje át,
vagy fordítsa meg az ételt. Tálalás előtt lehetőleg újra keverje meg. Csak különös körültekintéssel
melegítsen folyadékot és bébiételt. A folyadékokat a kitörésszerű forrás és az esetleges forrázás
elkerülése érdekében melegítés előtt, közben és után is keverje meg. A várakozási idő alatt hagyja
őket a mikrohullámú sütőben. Tegyen a folyadékba műanyag kanalat vagy üvegpálcát. Kerülje az étel
túlmelegítését (és ezáltal elrontását). Célszerű rövidebb melegítési időt beállítani, és szükség esetén
még tovább melegíteni.
Melegítési és pihentetési idők
Amikor először melegít ételt, hasznos, ha későbbi felhasználásra feljegyzi az időtartamot. Mindig
ellenőrizze, hogy a melegített étel teljes egészében átvette-e a hőt. Melegítés után az egyenletes
hőeloszlás biztosítása céljából rövid ideig hagyja állni az ételt. A javasolt várakozási idő melegítés után
2-4 perc, hacsak a táblázat mást nem ajánl. Folyadék és bébiétel melegítésénél különös gondossággal
járjon el. Lásd a biztonsági óvintézkedéseket tartalmazó fejezetet is.
28 Magyar
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 28
2017-11-29
5:42:32
Folyadékok melegítése
Megjegyzés:
Az egyenletes hőeloszlás érdekében a sütő kikapcsolása után mindig hagyjon legalább 20 másodperc
várakozási időt. Melegítés közben szükség szerint, melegítés után MINDIG keverje meg. A kitörésszerű
forrás és esetleges forrázás elkerülése érdekében tegyen az italba kanalat vagy üvegpálcát, és
melegítés előtt, közben és után is keverje meg.
A bébiételeket az égési sérülések megelőzése céljából mindig gondosan kell ellenőrizni. Melegítéshez a
következő táblázatban megadott teljesítményszinteket és időtartamokat vegye figyelembe.
Bébiétel melegítése
Bébiétel:
Folyadékok és ételek melegítése
Melegítési útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket és időtartamokat vegye
figyelembe.
Étel
Italok (kávé, tea, víz)
Az ételt szedje ki mély kerámiatálba. Fedje le műanyag fedővel. Melegítés után jól keverje meg! Tálalás
előtt 2-3 percig hagyja állni. Keverje meg újra, és ellenőrizze a hőmérsékletét. A javasolt tálalási
hőmérséklet 30-40 °C.
Anyatej:
A tejet töltse sterilizált üvegbe. Fedő nélkül melegítse. Cumisüveget ne melegítsen cumival együtt,
mivel az üveg túlhevülés hatására felrobbanhat. A várakozási idő előtt, majd tálalás előtt újra jól rázza
fel! A bébiétel vagy tej hőmérsékletét mindig gondosan ellenőrizze, mielőtt a babának adná. A javasolt
tálalási hőmérséklet 37 °C.
Leves (mélyhűtött)
Ragu (mélyhűtött)
Töltött tészta szósszal
(mélyhűtött)
Sütési útmutató
Tészta szósszal
(mélyhűtött)
Adag
Be-/kikapcsolás
Idő (perc)
150 ml (1 csésze)
850 W
1-1½
250 ml (1 bögre)
1½-2
Tudnivalók
Töltse csészékbe, és fedetlenül melegítse. Helyezze a csészét/bögrét a
forgótányér közepére. A várakozási idő alatt hagyja őket a mikrohullámú
sütőben, és jól keverje meg őket. 1-2 percig hagyja állni.
250 g
850 W
3-3½
Tudnivalók
Töltse ki mély kerámiatálba. Fedje le műanyag fedővel. Melegítés után jól
keverje meg. Tálalás előtt újra keverje meg. 2-3 percig hagyja állni.
350 g
600 W
5½-6½
Tudnivalók
A ragut szedje ki mély kerámiatálba. Fedje le műanyag fedővel. Melegítés
közben időnként, pihentetés és tálalás előtt újra keverje meg. 2-3 percig
hagyja állni.
350 g
600 W
4½-5½
Tudnivalók
A tésztát (pl. spagetti vagy tojásos metélt) szedje ki kerámia lapostányérra.
Takarja le mikrohullámú sütőben használható háztartási fóliával. Tálalás
előtt keverje meg. 3 percig hagyja állni.
350 g
600 W
5-6
Tudnivalók
A töltött tésztát (pl. ravioli, tortellini) szedje ki mély kerámiatálba. Fedje le
műanyag fedővel. Melegítés közben időnként, pihentetés és tálalás előtt
újra keverje meg. 3 percig hagyja állni.
Magyar 29
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 29
2017-11-29
5:42:32
Sütési útmutató
Étel
Vegyes tál (mélyhűtött)
Adag
Be-/kikapcsolás
Idő (perc)
350 g
600 W
5½-6½
Tudnivalók
Állítson össze egy 2-3 mélyhűtött összetevőből álló fogást egy kerámia
tányéron. Fedje le mikrohullámú sütőben használható háztartási fóliával. 3
percig hagyja állni.
Bébiétel és anyatej melegítése
A melegítéshez útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket és időtartamokat
vegye figyelembe.
Étel
Bébiétel (zöldségek
+ hús)
Kása babáknak
(gabona + tej +
gyümölcs)
Sütési útmutató
Anyatej
Adag
Be-/kikapcsolás
Idő (perc)
190 g
600 W
30 mp
Tudnivalók
Szedje ki mély kerámiatálba. Lefedve főzze. A melegítési idő leteltével
keverje meg. Tálalás előtt jól keverje meg, és gondosan ellenőrizze a
hőmérsékletét. 2-3 percig hagyja állni.
190 g
600 W
20 mp
Tudnivalók
Szedje ki mély kerámiatálba. Lefedve főzze. A melegítési idő leteltével
keverje meg. Tálalás előtt jól keverje meg, és gondosan ellenőrizze a
hőmérsékletét. 2-3 percig hagyja állni.
100 ml
300 W
30-40 mp
200 ml
50 mp és 1 perc
Tudnivalók
Jól keverje meg vagy rázza fel, és töltse sterilizált üvegbe. Helyezze
a forgótányér közepére. Fedő nélkül főzze. Jól rázza fel, és legalább 3
percig hagyja állni. Mielőtt a babának adná, jól keverje meg, és gondosan
ellenőrizze a hőmérsékletét. 2-3 percig hagyja állni.
Kézi kiolvasztás
A mikrohullámok ideálisak a fagyasztott étel kiolvasztására. A mikrohullámok finoman, rövid idő alatt
olvasztják ki az ételt. Ez nagy segítség lehet váratlan vendégek érkezésekor. A fagyasztott baromfit
főzés előtt alaposan ki kell olvasztani. Vegyen le a csomagról minden fém kötözőhuzalt, és távolítsa
el a csomagolást, hogy a kiolvadt folyadék lecsöpöghessen. A fagyasztott szárnyast fedő nélkül tegye
egy tálra. Félidőben fordítsa meg, csepegtesse le, és amint lehet, vegye ki a belsőségeket. Időnként
ellenőrizze, nem meleg-e a szárnyas. Ha a fagyasztott élelmiszer kisebb, vékonyabb részei elkezdenek
felmelegedni, ezeket a kiolvasztás idejére egészen kis alufólia csíkokkal beburkolhatja. Ha a szárnyas
külső része elkezd melegedni, hagyja abba a kiolvasztást, és mielőtt folytatná, 20 percig hagyja állni. A
halat, húst és szárnyast a tökéletes felengedés érdekében hagyja állni. A teljes kiolvadáshoz szükséges
várakozási idő a kiolvasztott mennyiségtől függően eltér. Lásd az alábbi táblázatban.
MEGJEGYZÉS
A lapos ételek jobban olvadnak, mint a vastag darabok, és kisebb mennyiségekhez kevesebb idő
szükséges, mint a nagyokhoz. Ételek fagyasztásakor és kiolvasztásakor gondoljon erre.
-18 és -20 °C körüli hőmérsékletű fagyasztott ételek kiolvasztásához útmutatóul a következő táblázatot
használja.
Étel
Hús
Darált marhahús
Sertésszelet
Adag
Be-/kikapcsolás
Idő (perc)
250 g
500 g
250 g
180 W
6½-7½
10-12
7½-8½
180 W
Tudnivalók
A húst helyezze kerámia lapostányérra. Az elvékonyodó végeket borítsa
be alufóliával. A kiolvasztási idő felénél fordítsa meg! 5-25 percig hagyja
állni.
30 Magyar
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 30
2017-11-29
5:42:32
Étel
Baromfi
Csirkedarabok
Egész csirke
Adag
Be-/kikapcsolás
Idő (perc)
Grill
500 g (2 db)
900 g
180 W
180 W
14½-15½
28-30
A grill fűtőelem a sütőtér teteje alatt található. Csukott ajtó, és forgásban lévő forgótányér mellett
működik. A forgótányér forgása egyenletesebbé teszi az étel pirulását. Ha a grillt 3-5 percig
előmelegíti, az étel gyorsabban pirul meg.
Tudnivalók
Először is helyezze a darabolt csirkét a bőrös részekkel lefelé, az egész
csirkét pedig először mellével lefelé kerámia lapostányérra. A vékonyabb
részeket, mint például szárnyvégek, borítsa be alufóliával. A kiolvasztási
idő felénél fordítsa meg! 15-40 percig hagyja állni.
Hal
Halfilé
250 g (2 db)
400 g (4 db)
180 W
6-7
12-13
Tudnivalók
A fagyasztott halat helyezze kerámia lapostányér közepére. Úgy helyezze
el, hogy a vékonyabb részek a vastagabbak alá kerüljenek. A keskeny
végeket borítsa be alufóliával. A kiolvasztási idő felénél fordítsa meg! 5-15
percig hagyja állni.
Gyümölcsök
Bogyós gyümölcsök
250 g
180 W
6-7
Tűzálló, esetleg némi fémet tartalmazó edények használhatók. Semmilyen műanyag edényt ne
használjon, mivel az megolvadhat.
Grillezhető ételek:
Hússzeletek, kolbász, bifsztek, hamburger, bacon és vékony szelet füstölt sonka, vékony halszeletek,
szendvicsek, és mindenféle alapanyagokból összeállított melegszendvicsek.
Fontos megjegyzés:
Ha csak a grill üzemmódot használja, ügyeljen arra, hogy az ételt a magas állványra kell tenni, kivéve,
ha az utasítások mást javasolnak.
Mikrohullám + Grill
Ez a sütési mód a grillből sugárzó hőt a mikrohullámú sütés gyorsaságával egyesíti. Csak csukott
ajtó és forgásban lévő forgótányér mellett működik. A forgótányér forgása következtében az étel
egyenletesen pirul meg. A modellnél három kombinált üzemmód áll rendelkezésre: 600 W + Grill, 450
W + Grill és 300 W + Grill.
Mikrohullámú + grill üzemmódban használható edények:
Kenyér
Zsömle (darabonként
mintegy 50 g)
2 db
4 db
180 W
½-1
2-2½
Olyan edényt használjon, amely a mikrohullámokat átengedi. Az edény tűzálló legyen. Kombinált
üzemmódban ne használjon fém eszközöket. Semmilyen műanyag edényt ne használjon, mivel az
megolvadhat.
Pirítós/szendvics
250 g
180 W
4½-5
Mikrohullámú + grill üzemmódban elkészíthető ételek:
Bajor rozskenyér
(búza- + rozsliszt)
500 g
180 W
8-10
Tudnivalók
A zsemléket körben vagy vízszintes sorban helyezze a forgótányér
közepére egy papírtörlőre. A kiolvasztási idő felénél fordítsa meg! 5-20
percig hagyja állni.
Sütési útmutató
Tudnivalók
A gyümölcsöt ossza el egyenletesen egy nagy átmérőjű, kerek lapos
üvegtányéron. 5-10 percig hagyja állni.
Edények grillezéshez:
A kombinált üzemmódban készíthető ételek közé tartozik minden olyan főtt étel, amelyet fel kell
melegíteni és meg kell pirítani (pl. főtt tészta), valamint mindazok, amelyek tetejének megpirításához
rövid sütési idő szükséges. Ez az üzemmód használható olyan vastagabb ételek elkészítéséhez is,
amelyeknél jó, ha a tetejük finom ropogósra pirul (pl. darabolt csirke, amelyet a sütés félidejében meg
kell fordítani). További részleteket a grill táblázatból tudhat meg.
Magyar 31
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 31
2017-11-29
5:42:32
Sütési útmutató
Fontos megjegyzés:
Friss élelmiszer
Ha a kombinált (mikrohullám + grill) üzemmódot használja, ügyeljen arra, hogy az ételt a magas
állványra kell tenni, kivéve, ha az utasítások mást javasolnak. Kérjük, tekintse át a következő táblázat
utasításait. Ha az ételt mindkét oldalán meg szeretné pirítani, akkor meg kell fordítania.
Friss élelmiszer
Zsömle
(darabonként
mintegy 50 g)
Adag
1. lépés (perc)
2. lépés (perc)
2 db
4 db
300 W + Grill
1-1½
2-2½
Csak grill
1-2
1-2
Tudnivalók
A zsömléket körben helyezze a rácsra. A zsömlék másik oldalát a kívánt
ropogóssági szintre grillezze. 2-5 percig hagyja állni.
Franciakenyér +
feltét (paradicsom,
sajt, sonka, gomba)
Sütési útmutató
Csőben sült (zöldség
vagy burgonya)
250-300 g (2 db)
450 W + Grill
8-9
-
Tudnivalók
Helyezzen a rácsra egymás mellé két fagyasztott franciakenyeret. Grillezés
után. 2-3 percig hagyja állni.
400 g
450 W + Grill
13-14
-
Tudnivalók
A fagyasztott csőben sültet helyezze kis méretű, kerek, hőálló üvegtálba. Az
edényt helyezze az alacsony állványra. Grillezés után. 2-3 percig hagyja állni.
Tészta (cannelloni,
makaróni, lasagne)
400 g
300 W + Grill
18-19
Csak grill
1-2
Tudnivalók
A fagyasztott tésztát tegye kis méretű, lapos, szögletes, hőálló üvegtálba.
Az edényt helyezze közvetlenül a forgótányérra. Grillezés után. 2-3 percig
hagyja állni.
1. lépés (perc)
2. lépés (perc)
250 g
450 W + Grill
5-5½
450 W + Grill
3-3½
Tudnivalók
A csirkefalatokat helyezze a rácsra. Az első alkalom után fordítsa meg.
Grillezési útmutató fagyasztott élelmiszerekhez
Grillezési útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket és időtartamokat vegye
figyelembe.
Adag
Csirkefalatok
Sütőben készíthető
hasábburgonya
250 g
450 W + Grill
9-11
450 W + Grill
4-5
Tudnivalók
A hasábburgonyát sütőpapíron egyenletesen helyezze az alacsony állványra.
Grillezési útmutató friss élelmiszerekhez
A grillt a grill funkcióval 3-4 percig melegítse elő. Grillezési útmutatóul az alábbi táblázatban megadott
teljesítményszinteket és időtartamokat vegye figyelembe.
Friss élelmiszer
Adag
1. lépés (perc)
2. lépés (perc)
4 db (25 g/db)
Csak grill
4½-5
Csak grill
4-5½
Pirítós szeletek
Tudnivalók
A pirítós szeleteket helyezze egymás mellé a rácsra.
Zsömle (készre
sütött)
2-4 darab
Csak grill
2-3
Csak grill
2-3
Tudnivalók
A zsömlének először az alját tegye felfelé. A zsömléket körben helyezze el,
közvetlenül a forgótányérra.
Grillezett
paradicsom
200 g (2 db)
400 g (4 db)
300 W + Grill
4½-5½
7-8
Csak grill
2-3
Tudnivalók
A paradicsomokat vágja félbe. Tetejükre tegyen sajtot. Lapos, hőálló
üvegtányéron rendezze el körben. Tegye a rácsra.
32 Magyar
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 32
2017-11-29
5:42:32
Friss élelmiszer
Hawaii
melegszendvics
(sonka, ananász,
sajtszeletek)
Adag
1. lépés (perc)
2. lépés (perc)
-
2 db (300 g)
450 W + Grill
3½-4
Friss élelmiszer
Tudnivalók
Először pirítsa meg a kenyérszeleteket. A hozzávalókkal megrakott szeleteket
rakja a rácsra. Helyezzen 2 szendvicset egymással szemben a rácsra. 2-3
percig hagyja állni.
Sült burgonya
250 g
500 g
600 W + Grill
4½-5½
8-9
450-500 g (2 db)
300 W + Grill
10-12
1. lépés (perc)
2. lépés (perc)
-
1 alma (kb. 200 g)
2 alma (kb. 400 g)
300 W + Grill
4-4½
6-7
Tudnivalók
Az almákat magozza ki, majd töltse meg mazsolával és lekvárral. Tetejére
szórjon mandulaszeleteket. Az almákat tegye egy lapos hőálló üvegtálra. Az
edényt helyezze közvetlenül a forgótányérra.
Sült csirke
1200 g
Tudnivalók
A burgonyákat vágja félbe. Vágott oldalukkal a grill felé helyezze el őket
körben a rácsra.
Csirkedarabok
Adag
Sült alma
300 W + Grill
12-13
450 W + Grill
24-25
300 W + Grill
22-23
Tudnivalók
A csirkét dörzsölje be olajjal és fűszerekkel. Először bőrével lefelé, majd
bőrével felfelé helyezze a csirkemellet hőálló üvegtálra. Grillezés után 5
percig hagyja állni.
Tudnivalók
A csirkedarabokat kenje meg olajjal és fűszerekkel. Körbe fektesse a
darabokat úgy, hogy a csontok középre álljanak. Ha csak egy darab csirkét
süt, azt ne a rács közepére tegye. 2-3 percig hagyja állni.
400 g (4 db)
Csak grill
12-15
Csak grill
9-12
Sütési útmutató
Bárányszelet/
Marhasült
(közepesen sült)
Tudnivalók
A bárányszeleteket kenje meg olajjal és fűszerekkel. Körben fektesse őket a
rácsra. Grillezés után. 2-3 percig hagyja állni.
Sertésszelet
250 g (2 db)
300 W + Grill
7-8
Csak grill
6-7
Tudnivalók
A sertéshúst kenje meg olajjal és fűszerekkel. Körben fektesse őket a rácsra.
Grillezés után. 2-3 percig hagyja állni.
Magyar 33
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 33
2017-11-29
5:42:32
Sütési útmutató
Tanácsok és tippek
Pudingfőzés
Vaj olvasztása
A pudingot a gyártó utasításainak megfelelően jól keverje össze cukorral és tejjel (500 ml). Használjon
megfelelő méretű hőálló üvegtálat fedővel. Lefedve főzze 850 watton 6½-7½ percig. Főzés közben
többször jól keverje meg.
Tegyen 50 g vajat egy kis méretű mély üvegtálba. Fedje le műanyag fedővel. 850 watton melegítse
30-40 másodpercig, amíg a vaj megolvad.
Csokoládé megolvasztása
Tegyen 100 g csokoládét egy kis méretű, mély üvegtálba. 450 watton melegítse 3-5 percig, amíg a
csokoládé meg nem olvad. Olvasztás közben egyszer-kétszer keverje meg. Az edények kiemeléséhez
mindig használjon edényfogó kesztyűt!
Pirított mandula készítése
30 g szeletekre vágott mandulát osszon el egyenletesen egy közepes méretű kerámiatányéron. A 3½4½ percig tartó, 600 W-on végzett pirítás közben többször keverje meg, majd 2-3 percig hagyja állni a
sütőben. Az edények kiemeléséhez mindig használjon edényfogó kesztyűt!
Kristályos méz olvasztása
Tegyen 20 g kristályos mézet egy kis méretű, mély üvegtálba. 300 watton melegítse 20-30
másodpercig, amíg a méz megolvad.
Zselatin olvasztása
A száraz zselatinlapokat (10 g) 5 percre tegye hideg vízbe. A lecsöpögtetett zselatint helyezze kis
méretű hőálló üvegtálba. 300 watton 1 percig melegítse. Olvadás után keverje meg.
Máz/cukormáz főzése (süteményekhez és tortákhoz)
Sütési útmutató
Az instant bevonót (kb. 14 g) keverje össze 40 g cukorral és 250 ml hideg vízzel. Hőálló üvegtálban
fedő nélkül, 850 watton főzze 3½-4½ percig, amíg a máz/cukormáz áttetsző nem lesz. Főzés közben
kétszer keverje meg.
Lekvárfőzés
Tegyen 600 g gyümölcsöt (például vegyes bogyós gyümölcsöt) egy megfelelő méretű fedeles hőálló
üvegtálba. Tegyen hozzá 300 g tartósító cukrot, és jól keverje össze. Lefedve főzze 850 watton 10-12
percig. Főzés közben többször jól keverje meg. Kis méretű, csavaros tetejű lekváros üvegekbe töltse. 5
percig hagyja állni fedéllel lefelé.
34 Magyar
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 34
2017-11-29
5:42:32
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Probléma
Ha a felsorolt problémák bármelyike felmerülne, az alábbi megoldások szerint járjon el.
Probléma
Ok
Az áramellátás lekapcsol a
működés során.
A hűtőventilátor nem működik.
Ellenőrizze, hogy hallja-e a
hűtőventilátor hangját.
Próbálja meg úgy használni
a sütőt, hogy nincs benne
élelmiszer.
Helyezzen ételt a sütőbe.
Nincs elég szabad hely a sütő
szellőzéséhez.
A szellőzést szolgáló
levegőbemenetek/-kimenetek
a sütő elejét és hátsó részén
helyezkednek el.
Tartsa be a termék üzembe
helyezési útmutatójában leírt
távolságokat.
Több dugót használ ugyanazon
konnektorban.
Nevezzen ki egy adott konnektort
a sütő számára.
Egy pukkanó hang
hallható működés közben,
majd a sütő nem működik.
A lezárt vagy fedéllel lezárt
étel sütése okozhatja a pukkanó
hangokat.
Ne használjon lezárt edényeket,
mivel a benne lévő étel
hőtágulása miatt kidurranhatnak.
A sütő külső része
túlságosan forró a
működés során.
Nincs elég szabad hely a sütő
szellőzéséhez.
A szellőzést szolgáló
levegőbemenetek/-kimenetek
a sütő elejét és hátsó részén
helyezkednek el. Tartsa be
a termék üzembe helyezési
útmutatójában leírt távolságokat.
Tárgyak találhatók a sütő tetején.
Távolítson el minden tárgyat a
sütő tetejéről.
Élelmiszerdarabkák tapadtak az
ajtó és a sütő belső része közé.
Tisztítsa meg a sütőt, majd nyissa
ki az ajtót.
Távolítsa el az idegen anyagot,
majd próbálja meg újra.
Törölje le a nedvességet a külső
részről.
A gyerekzár aktív.
Kapcsolja ki a gyerekzárat.
Az idő nem jelenik meg.
Az Eco (energiatakarékos) funkció
be van kapcsolva.
Kapcsolja ki az Eco
(energiatakarékos) funkciót.
A sütő nem működik.
Nincs áram.
Győződjön meg róla, hogy a
készülék áram alatt van-e.
Az ajtó nyitva van.
Csukja be az ajtót, majd próbálja
meg újra.
A sütő működés közben
leáll.
Az ajtó biztonsági mechanizmusát
idegen anyag borítja.
Távolítsa el az idegen anyagot,
majd próbálja meg újra.
A felhasználó kinyitotta az ajtót
az étel megfordítása érdekében.
Az étel megfordítását követően
a működés folytatásához nyomja
meg ismét a START/+30s
(INDÍTÁS/+30mp) gombot.
Az ajtó nem nyitható ki
megfelelően.
Hibaelhárítás
A sütő hosszú ideig történő
használatát követően hagyja
lehűlni a sütőt.
Teendő
Érintőgombos modellek esetén: A
külső rész nedves.
Teendő
A sütőt túlzottan hosszú ideje
használja.
Általában
A gombok nem nyomhatók Idegen anyag került a gombok
le teljesen.
közé.
Ok
Magyar 35
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 35
2017-11-29
5:42:32
Hibaelhárítás
Probléma
A melegítés funkcióval
történő melegítés nem
működik megfelelően.
Ok
Előfordulhat, hogy a sütő nem
működik, túl sok élelmiszert
helyezett be a sütőbe vagy nem
megfelelő sütőedényt használ.
Teendő
Öntsön egy csésze vizet
egy mikrohullámú sütőben
használható edénybe, majd
használja a mikrohullám funkciót
1-2 percig, és ellenőrizze, hogy a
víz felmelegedett-e. Csökkentse
az élelmiszer mennyiségét, majd
indítsa újra a funkciót. Lapos aljú
sütőedényt használjon.
Az olvasztás funkció nem
működik.
Túl sok élelmiszert helyezett a
sütőbe.
Csökkentse az élelmiszer
mennyiségét, majd indítsa újra a
funkciót.
A belső világítás gyenge
vagy nem kapcsol be.
Az ajtót túl hosszú ideig hagyta
nyitva.
Az Eco funkció használatakor a
belső világítás automatikusan
kikapcsol. Csukja be, majd ismét
nyissa ki az ajtót, vagy nyomja
meg a STOP/ECO (LEÁLLÍTÁS/
ENERGIATAKARÉKOS) gombot.
Sípolás hallatszik sütés
közben.
Hibaelhárítás
A sütő nincs szintben.
Probléma
Ok
Teendő
A sütőn áram folyik
keresztül.
Az elektromos hálózat vagy a
konnektor nincs megfelelően
leföldelve.
Biztosítsa, hogy az elektromos
hálózat vagy a konnektor
megfelelően le legyen földelve.
1. Csepeg a víz.
2. Az ajtó egyik nyílásán
gőz áramlik ki.
3. Víz maradt a sütőben.
Az élelmiszertől függően
víz vagy gőz jelenhet meg a
sütőben. Ez nem jelenti a sütő
meghibásodását.
Hagyja lehűlni a sütőt, majd egy
száraz törlőkendővel törölje ki.
Nincs elég szabad hely a sütő
szellőzéséhez.
Tartsa be a termék üzembe
helyezési útmutatójában előírt
szellőzési távolságokat.
A sütőben lévő világítás
fényereje folyamatosan
változik.
A fényerő az adott funkciók
közti teljesítményfelvétel
függvényében változik.
A sütés közbeni
teljesítményváltozás nem
meghibásodás. Ez nem jelenti a
sütő meghibásodását.
A sütés befejeződött, de
a hűtőventilátor továbbra
is forog.
A sütő kiszellőztetése érdekében
a hűtőventilátor a sütés
befejezését követően további kb.
3 percig forog.
Ez nem jelenti a sütő
meghibásodását.
Helyezze be a görgős gyűrűt,
majd próbálja meg újra.
A belső világítást idegen anyag
takarja.
Tisztítsa meg a sütő belsejét, majd
ellenőrizze újra.
Forgótányér
Az Automatikus főzés funkció
használatakor a sípoló hang
annak az idejét jelzi, hogy az
élelmiszert meg kell fordítani az
olvasztás során.
Az étel megfordítását követően
a működés újraindításához
nyomja meg ismét a START/+30s
(INDÍTÁS/+30mp) gombot.
Forgás közben a
forgótányér kiugrik a
helyéről, és nem forog
tovább.
Nincs behelyezve a görgős gyűrű,
vagy nincs megfelelően a helyén.
A sütő egyenetlen felületen lett
üzembe helyezve.
Biztosítsa, hogy a sütő egyenletes,
stabil felületen legyen.
A forgótányér ugrál a
forgás közben.
Csökkentse az étel mennyiségét
A forgótányér nincs megfelelően
a helyén, túl sok ételt helyezett be és ne használjon túlságosan agy
edényt.
vagy az edény túlságosan nagy
és hozzáér a mikrohullámú sütő
belső részéhez.
A forgótányér zörög a
forgás közben és zajos.
Ételmaradék tapadt a sütő aljára.
Szikrák jelennek meg sütés Fémedényeket használt a sütés/
közben.
olvasztás funkciókhoz.
Ne használjon fémedényeket.
Amikor a sütőt áram alá
kerül, azonnal elindul.
Csukja be az ajtót, majd próbálja
meg újra.
Az ajtó nincs teljesen becsukva.
Távolítson el minden
ételmaradékot a sütő aljáról.
36 Magyar
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 36
2017-11-29
5:42:32
Probléma
Ok
Teendő
Grill
Füst látható a működés
közben.
A sütő első használata során a
fűtőelemek füstölhetnek.
Ez nem jelent meghibásodást. A
készülék 2-3 alkalommal történő
használatát követően ennek meg
kell szűnnie.
Étel került a fűtőelemekre.
Hagyja lehűlni a sütőt,
majd távolítsa el az ételt a
fűtőelemekről.
Az étel túlságosan közben van a
grillhez.
Sütés közben megfelelő
távolságra helyezze el az ételt.
Az étel nincs megfelelően
előkészítve és/vagy elrendezve.
Biztosítsa, hogy az étel
megfelelően legyen előkészítve
vagy elrendezve.
Nincs elég szabad hely a sütő
szellőzéséhez.
Tartsa be a termék üzembe
helyezési útmutatójában előírt
szellőzési távolságokat.
Az üzembe helyezésre vonatkozó figyelmeztetések
Információs kód
C-10
Ok
A sütőérzékelő ellenőrzése
szükséges.
Nyomja meg a STOP/ECO (LEÁLLÍTÁS/
ENERGIATAKARÉKOS) gombot, majd
használja ismét. Ha a hiba ismét előfordul,
kapcsolja ki a mikrohullámú sütőt legalább
30 másodpercre, majd próbálja meg
ismét a beállítást. Ha a probléma ismét
felmerül, forduljon a helyi SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
Az érintőgomb hibás.
Tisztítsa meg a gombokat, és ellenőrizze,
hogy lát-e víznyomokat a gombok körül.
Ha a hiba ismét előfordul, kapcsolja
ki a mikrohullámú sütőt legalább
30 másodpercre, majd próbálja meg
ismét a beállítást. Ha a probléma ismét
felmerül, forduljon a helyi SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
C-F2
C-d0
Teendő
MEGJEGYZÉS
Ha a javasolt módon nem lehet megoldani a problémát, forduljon a legközelebbi SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
Hibaelhárítás
A mikrohullámú sütő üzembe helyezésekor a hátsó fal és a szerelőszekrény között legalább 50 mm-es
szellőzőnyílást kell hagyni. Ezenkívül a mikrohullámú sütőt úgy kell elhelyezni, hogy mind a 4 oldala
legalább 3 mm távolságra legyen a szekrénytől. Ügyeljen arra, hogy a terméket az ebben a használati
útmutatóban található utasításoknak, valamint a mikrohullámú sütő gyártója által meghatározott
üzembe helyezési utasításoknak megfelelően állítsa üzembe. (Olvassa el az üzembe helyezési
útmutatót.)
Információs kód
VIGYÁZAT
A jelen útmutatóban foglaltak be nem tartása esetén a mikrohullámú sütőben pára keletkezhet,
amelynek következtében lehetetlenné válhat az ételek főzés közbeni ellenőrzése. Az utasítások be nem
tartása továbbá a mikrohullámú sütő meghibásodásához vezethet.
Magyar 37
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 37
2017-11-29
5:42:32
Műszaki adatok
A SAMSUNG mindenkor termékei fejlesztésére törekszik. Ezért mind a tervezési jellemzők, mind a
használati útmutatók előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.
A 2/1984 (III.10) BKM-IpM. közös szabályozás értelmében a Samsung mint forgalmazó tanúsítja, hogy
az MG22M8074A* típusú mikrohullámú sütő megfelel a lent felsorolt műszaki paramétereknek.
Modell
Tápellátás
Teljesítményfelvétel
MG22M8074A*
230 V – 50 Hz AC
Maximális teljesítmény
2400 W
Mikrohullám
1300 W
Grill (fűtőelem)
1100 W
Kimeneti teljesítmény
100 W / 850 W – 6 szint (IEC-705)
Üzemi frekvencia
2450 MHz
Méret (szé. × ma. × mé.)
Kívül
595 × 380 × 320 mm
Sütőtér
330 × 224 × 292 mm
Nettó
kb. 15,5 kg
Űrtartalom
Tömeg
Zajszint
22 liter
42 dBA
Műszaki adatok
38 Magyar
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 38
2017-11-29
5:42:32
Jegyzet
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 39
2017-11-29
5:42:32
A Samsung garanciája NEM terjed ki azokra az esetekre, amikor Ön azért kéri a szerviz segítségét, hogy elmagyarázzák a készülék működését, helyreállítsák a nem megfelelő üzembe helyezés következményeit,
illetve elvégezzék a készülék rendes tisztítását vagy karbantartását.
KÉRDÉSE VAGY ÉSZREVÉTELE VAN?
ORSZÁG
HÍVJA A KÖVETKEZŐ SZÁMOT:
VAGY LÁTOGASSON EL HONLAPUNKRA:
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DE68-04445W-01
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_HU.indd 40
2017-11-29
5:42:33
Mikrovlnná rúra
Používateľská príručka
MG22M8074A*
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 1
2017-11-29
5:41:49
Obsah
Obsah
Bezpečnostné pokyny
3
Všeobecná bezpečnosť
Bezpečnostné opatrenia spojené s prevádzkou mikrovlnnej rúry
Obmedzená záruka
Definícia produktovej skupiny
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
6
7
8
8
8
Inštalácia
9
Príslušenstvo9
Tanier9
Používanie funkcie uchovanie v teplom stave
22
Grilovanie23
Kombinovanie mikrovlnného ohrievania a grilu
23
Použitie funkcie gril+30s
24
Používanie funkcie detská zámka
24
Vypínanie signalizácie
24
Sprievodca pomôckami na varenie
25
Sprievodca varením
26
Rúra11
Ovládací panel
11
Mikrovlnné žiarenie
26
Varenie26
Prihrievanie28
Prihrievanie kvapalín
29
Prihrievanie detskej stravy
29
Poznámka:29
Ručné rozmrazovanie
31
Gril32
Mikrovlnný ohrev + Gril
32
Tipy a triky
35
Používanie rúry
Riešenie problémov
36
Riešenie problémov
Upozornenia týkajúce sa inštalácie
Informačný kód
36
38
38
Technické údaje
39
Údržba
10
Čistenie10
Výmena (oprava)
10
Starostlivosť počas dlhšej doby nepoužívania
10
Funkcie rúry
11
12
Spôsob fungovania mikrovlnnej rúry
12
Kontrola správnej prevádzky mikrovlnnej rúry
12
Varenie/Prihrievanie13
Nastavenie času
13
Zmeny úrovní výkonov a času
14
Rýchle spustenie
14
Nastavenie času varenia
14
Zastavenie varenia
15
Nastavenie režimu úspory energie
15
Používanie funkcie snímačové varenie
15
Pokyny pre automatické snímačové varenie
17
Používanie funkcie automatické varenie
17
Použitie funkcie rýchle rozmrazovanie
20
2 Slovenčina
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 2
2017-11-29
5:41:49
Bezpečnostné pokyny
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
LEN PRE FUNKCIU MIKROVLNNÉHO OHREVU
VAROVANIE: Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenia
dvierok, rúra sa nemôže používať dovtedy, kým ju neopraví
kompetentná osoba.
VAROVANIE: Pre iné osoby ako kompetentnú osobu je
nebezpečné, aby vykonávali servis alebo opravu, ktorá
zahŕňa demontovanie krytu, ktorý zabezpečuje ochranu pred
vystavením sa mikrovlnnému žiareniu.
VAROVANIE: Kvapaliny a iné potraviny sa nemôžu zohrievať
v uzatvorených nádobách, pretože môžu vybuchnúť.
VAROVANIE: Deťom dovoľte používať mikrovlnnú rúru bez
dozoru len v prípade, ak ste im dali dostatočné pokyny na to,
aby vedeli používať rúru bezpečným spôsobom a pochopili
riziká nesprávneho používania.
Toto zariadenie je určené len na použitie v domácnostiach a nie
je určené na použitie:
• v oblastiach kuchýň pre personál predajní, kancelárií a
iných pracovných prostredí;
• vo farmárskych budovách;
Slovenčina 3
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 3
2017-11-29
5:41:49
Bezpečnostné pokyny
POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE ICH PRE BUDÚCE
POUŽITIE.
• pre zákazníkov v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích
zariadeniach;
• v zariadeniach poskytujúcich nocľah s raňajkami.
Používajte len kuchynské riady, ktoré sú vhodné pre
mikrovlnné rúry.
Keď ohrievate potraviny v plastových alebo papierových
nádobách, dávajte pozor na rúru z dôvodu ich
možného vznietenia.
Mikrovlnná rúra je určená na ohrievanie jedla a nápojov.
Sušenie jedla alebo odevov a zohrievanie ohrevných vankúšov,
papúč, špongií, vlhkých handričiek a podobných predmetov
môže znamenať riziko zranenia, vznietenia alebo zapálenia.
V prípade spozorovania dymu (vychádzajúceho) vypnite alebo
odpojte zariadenie a ponechajte dvierka zatvorené, aby ste
zadusili akékoľvek plamene.
Mikrovlnné ohrievanie nápojov môže spôsobiť oneskorené
vyvretie, preto dávajte pozor pri manipulácii s nádobou.
Obsah detských fliaš alebo pohárikov s detskou stravou
zamiešajte alebo pretraste a pred konzumáciou skontrolujte
jeho teplotu, aby ste predišli popáleninám.
Vajíčka v škrupinách a celé natvrdo uvarené vajíčka sa nemôžu
ohrievať v mikrovlnnej rúre, pretože môžu vybuchnúť, a to
dokonca aj po skončení mikrovlnného ohrievania.
Bezpečnostné pokyny
Bezpečnostné pokyny
Rúra sa musí pravidelne čistiť a musia sa z nej odstraňovať
akékoľvek zvyšky jedál.
Ak sa rúra neudržiava v čistom stave, môže to viesť
k opotrebovaniu povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť
životnosť zariadenia a pravdepodobne mať za následok
nebezpečnú situáciu.
Zariadenie sa smie používať iba ako vstavaná mikrovlnná rúra.
Zariadenie neumiestňujte do skrinky.
Kovové nádoby na jedlo a nápoje nesmiete vkladať do
mikrovlnnej rúry.
Pri vyberaní nádob zo zariadenia dávajte pozor, aby ste
nenarušili polohu otočného taniera.
Zariadenie nesmiete čistiť parným čističom.
Zariadenie sa nesmie čistiť pomocou silného prúdu vody.
Zariadenie nie je určené na montáž do automobilov, karavanov
ani podobných dopravných prostriedkov.
Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane
detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí,
kým sa na ne nebude dozerať alebo sa im neposkytnú pokyny o
používaní spotrebiča zo strany osoby, ktorá je zodpovedná za
ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú
so zariadením hrať.
Toto zariadenie môžu používať deti vo veku viac ako 8
rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo
mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom
skúseností a vedomostí, ak sa na nich bude dozerať alebo ak
budú poučení o pokynoch používania zariadenia bezpečným
spôsobom a ak porozumejú všetkým možným rizikám. Deti
by sa nemali hrať so zariadením. Deti by bez dozoru nemali
vykonávať čistenie ani údržbu zariadenia.
Spotrebič je potrebné namontovať tak, aby sa dal po montáži
ľahko odpojiť od zdroja napájania. Zariadenie možno odpájať
vytiahnutím jeho ľahko dostupnej zástrčky alebo zapojením
vypínača do napájacieho obvodu v súlade s elektrikárskymi
zásadami.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca,
jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa
predišlo nebezpečenstvu.
Táto rúra by sa mala umiestniť v správnom smere a v správnej
výške, aby bol zabezpečený jednoduchý prístup k otvoru a
riadiacej oblasti.
Pred prvým použitím rúry by ste ju mali nechať 10 minút v
prevádzke s vodou a až následne začať používať.
Ak rúra vydáva zvláštne zvuky, zápach horenia alebo sa z nej
šíri dym, okamžite odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na
najbližšie servisné stredisko.
4 Slovenčina
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 4
2017-11-29
5:41:49
LEN PRE FUNKCIU RÚRY-VOLITEĽNÉ
Slovenčina 5
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 5
2017-11-29
5:41:49
Bezpečnostné pokyny
VAROVANIE: Keď sa spotrebič prevádzkuje v kombinačnom
režime, deti môžu používať rúru výlučne pod dozorom dospelej
osoby kvôli vytváraným teplotám.
Počas používania sa spotrebič zahrieva. Musíte byť opatrní, aby
ste sa nedotýkali ohrevných prvkov v rúre.
VAROVANIE: Prístupné časti sa môžu počas používania zahriať.
K zariadeniu nesmú mať prístup malé deti.
NEPOUŽÍVAJTE veľmi drsné čistiace prostriedky alebo ostré
kovové stierky, aby ste vyčistili sklo dvierok rúry, pretože
môžu poškriabať povrch, čo môže mať za následok rozbitie skla.
Nepoužívajte parný čistič.
VAROVANIE: Pred výmenou osvetlenia zaručte, aby bolo
zariadenie vypnuté a predišlo sa možnosti zásahu elektrickým
prúdom.
Zariadenie nesmie byť namontované za dekoratívnymi
dvierkami, aby sa predišlo prehrievaniu.
VAROVANIE: Tento spotrebič a jeho prístupné časti sa môžu
počas používania zahriať.
Musíte byť opatrní, aby ste sa nedotýkali ohrevných prvkov.
Deti mladšie ako 8 rokov musia byť v dostatočnej vzdialenosti
od spotrebiča, ak nie sú pod neustálym dozorom.
UPOZORNENIE: Na proces pečenia musíte dohliadať.
Krátkodobé pečenie musíte nepretržite kontrolovať.
Dvierka alebo vonkajší povrch spotrebiča môžu byť počas jeho
prevádzky horúce.
Teplota okolitých povrchov môže byť počas prevádzky
spotrebiča vysoká.
Povrchy sa môžu počas používania zahriať.
Zariadenia nie sú určené na obsluhu prostredníctvom
externého časovača ani samostatného systému diaľkového
ovládania.
Toto zariadenie môžu používať deti vo veku viac ako 8
rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo
mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom
skúseností a vedomostí, ak sa na nich bude dozerať alebo ak
budú poučení o pokynoch používania zariadenia bezpečným
spôsobom a ak porozumejú všetkým možným rizikám. Deti by
sa nemali hrať so zariadením. Čistenie a používateľskú údržbu
nesmú vykonávať deti, iba ak sú staršie ako 8 rokov a dozeráte
na ne.
Spotrebič a kábel udržiavajte mimo dosahu detí mladších ako
8 rokov.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecná bezpečnosť
Bezpečnostné pokyny
Akékoľvek modifikácie či opravy smie vykonávať len kvalifikovaný personál.
Jedlo ani tekutiny uzatvorené v nádobách nezohrievajte pri funkcii mikrovlnného ohrevu.
Na čistenie rúry nepoužívajte benzén, riedidlo, alkohol, parné čistiace zariadenia ani
vysokotlakové čističe.
Rúru neinštaluje: blízko ohrievača alebo horľavých materiálov, na vlhkých, mastných, prašných
miestach či miestach, ktoré sú vystavené priamemu slnečnému svetlu alebo vode, ani na
miestach, kde môže unikať plyn, a ani na nerovný povrch.
Túto rúru treba riadne uzemniť v súlade s miestnymi a národnými predpismi.
Na odstránenie neznámych látok z kontaktov a svoriek zástrčky používajte pravidelne suchú
textíliu.
Napájací kábel neťahajte, nadmerne neohýbajte ani naň neklaďte ťažké predmety.
V prípade úniku plynu (propán, LP atď.) okamžite vyvetrajte. Nedotýkajte sa napájacieho kábla.
Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami.
Rúru počas prevádzky nevypínajte odpojením napájacieho kábla.
Nevkladajte prsty ani neznáme látky. Ak sa do rúry dostanú neznáme látky, odpojte napájací
kábel a kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Rúru nevystavujte nadmernému tlaku ani nárazom.
Rúru neumiestňujte na krehké predmety.
Uistite sa, či sa napájacie napätie, frekvencia a prúd zhodujú s technickými údajmi výrobku.
Napájaciu zástrčku pripojte pevne do sieťovej zásuvky. Nepoužívajte rozbočovacie adaptéry,
predlžovacie káble ani elektrické transformátory.
Nevešajte napájací kábel na kovové predmety. Zabezpečte, aby sa kábel nachádzal medzi
predmetmi alebo za rúrou.
Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku, napájací kábel alebo uvoľnenú sieťovú zásuvku.
Pri poškodených napájacích zástrčkách alebo kábloch kontaktujte miestne servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
Na rúru nelejte ani priamo nesprejujte vodu.
Navrch rúry, do jej vnútra ani na dvierka rúry neumiestňujte žiadne predmety.
Na rúru nesprejujte prchavé látky (napr. insekticídy).
V rúre neskladujte horľavé materiály. Buďte opatrní pri zohrievaní jedál a nápojov s obsahom
alkoholu, pretože sa alkoholové výpary môžu dostať do kontaktu s horúcimi časťami.
Deti môžu naraziť do dvierok alebo si do nich zaseknúť prsty. Pri otváraní/zatváraní dvierok
držte deti ďalej.
Výstraha týkajúca sa mikrovlnnej rúry
Mikrovlnné ohrievanie nápojov môže spôsobiť oneskorené vyprsknutie vriacej tekutiny. Dávajte
vždy pozor pri manipulácii s nádobou. Pred vytiahnutím nechajte nápoje odstáť aspoň 20 sekúnd.
V prípade potreby počas ohrievania premiešajte. Vždy po zohriatí premiešajte.
V prípade obarenia postupujte podľa pokynov prvej pomoci:
1. ponorte obarené miesto aspoň na 10 minút do studenej vody,
2. zakryte ho čistým suchým kusom látky,
3. nepoužívajte žiadne krémy, oleje ani pleťové mlieka.
Aby ste zabránili poškodeniu plechu či podstavca, nevkladajte ich do vody krátko po dovarení.
Nepoužívajte rúru na vyprážanie v tuku, pretože teplotu oleja nie je možné kontrolovať. Mohlo
by dôjsť k náhlemu prekypeniu horúceho oleja.
6 Slovenčina
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 6
2017-11-29
5:41:49
Bezpečnostné opatrenia mikrovlnnej rúry
Bezpečnostné opatrenia spojené s prevádzkou mikrovlnnej rúry
Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení môže spôsobiť nebezpečné vystavenie sa
mikrovlnnému žiareniu.
•
•
•
•
Nezapínajte rúru s otvorenými dvierkami. Nemanipulujte s bezpečnostnými vnútornými
uzamknutiami (západky dverí). Nevkladajte nič do otvorov bezpečnostného vnútorného
uzamknutia.
Medzi dvierka rúry a prednú stranu nedávajte žiadne objekty ani nedovoľte, aby sa jedlo
alebo zvyšky čistiaceho prostriedku nahromadili na tesniacich povrchoch. Dvierka a tesniace
povrchy uchovávajte v čistote tak, že ich po každom použití rúry najskôr utriete vlhkou
tkaninou a potom jemnou suchou tkaninou.
Nepoužívajte rúru, ak je poškodená. Používať smiete len po oprave kvalifikovaným
technikom.
Dôležité: dvierka rúry treba správne zatvoriť. Dvierka nesmú byť ohnuté, pánty dvierok
nesmú byť zlomené ani uvoľnené, tesnenie dvierok a tesniace povrchy nesmú byť poškodené.
Všetky úpravy či opravy musí vykonávať kvalifikovaný technik.
Slovenčina 7
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 7
2017-11-29
5:41:49
Bezpečnostné pokyny
Používajte len riad vhodný pre mikrovlnné rúry. Nepoužívajte kovové nádoby, riad so zlatými či
striebornými prvkami, grilovacie ražne atď.
Odstráňte kovové spinky. Môže sa vyskytnúť elektrický oblúk.
Rúru nepoužívajte na sušenie papiera alebo oblečenia.
Pri menšom objeme jedla nastavte kratšiu dobu zohrievania. Predídete tým jeho prehriatiu alebo
spáleniu.
Napájací kábel a napájaciu zástrčku uchovávajte mimo vody a zdrojov tepla.
Nezohrievajte vajíčka so škrupinami ani vajíčka natvrdo. Predídete tak riziku výbuchu.
Nezohrievajte vzduchom utesnené ani vákuovo utesnené nádoby, orechy, paradajky atď.
Nezakrývajte ventilačné otvory látkami alebo papierom. Hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru.
Rúra sa môže prehriať a automaticky vypnúť. V tomto prípade zostane vypnutá, kým dostatočne
nevychladne.
Pri vyberaní kuchynského riadu z rúry vždy používajte chňapky.
V polovici ohrievania alebo po jeho skončení tekutiny premiešajte a po skončení ohrievania
nechajte tekutinu ešte 20 sekúnd postáť, aby nedošlo k náhlemu zovretiu.
Pri otváraní dvierok si držte od rúry odstup na dĺžku paže, aby vás neobaril unikajúci horúci
vzduch alebo para.
Nespúšťajte rúru, ak je prázdna. Rúra sa z bezpečnostných dôvodov na 30 minút automaticky
vypne. Ak rúru uvediete do činnosti omylom, odporúčame vám do vnútra vždy umiestniť pohár
vody na absorbovanie mikrovlnného žiarenia.
Rúru nainštalujte do priestoru podľa vzdialeností uvedených v tejto príručke. (Pozrite si časť
Inštalácia mikrovlnnej rúry.)
Dávajte pozor, keď pripájate iné elektrické spotrebiče do zásuviek v blízkosti rúry.
Bezpečnostné pokyny
Obmedzená záruka
Bezpečnostné pokyny
Spoločnosť Samsung účtuje poplatok za výmenu príslušenstva alebo opravu kozmetickej poruchy,
ak poškodenie zariadenia alebo príslušenstva spôsobil zákazník. Táto výhrada sa vzťahuje na
nasledujúce položky:
•
•
Preliačené, poškriabané alebo odlomené dvierka, rukoväte, vonkajší panel alebo ovládací
panel.
Rozbitý alebo chýbajúci tanier, valčekový vodič taniera, spojovacie zariadenie alebo mriežka.
Túto rúru používajte len na určené účely tak, ako je to opísané v tejto používateľskej príručke.
Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky možné okolnosti
a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Pri inštalácii, údržbe a prevádzke tejto rúry postupujte
uvážlivo, pozorne a obozretne.
Keďže nasledujúce prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov, vlastnosti vašej
mikrovlnnej rúry sa môžu mierne odlišovať od opisu v tejto príručke a nemusia sa na ňu
vzťahovať všetky výstražné značky. Ak máte otázky alebo nejasnosti, kontaktujte miestne
servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo vyhľadajte pomoc a informácie online na adrese
www.samsung.com.
Túto rúru používajte len na ohrievanie jedla. Je určená výlučne na použitie v domácnosti.
Nezohrievajte žiadny druh textilu či vankúše z vláknin. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody
spôsobené nenáležitým alebo nesprávnym používaním rúry.
Ak chcete zabrániť poškodeniu povrchu rúry a nebezpečným situáciám, rúru uchovávajte vždy
čistú a dobre udržiavanú.
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický
odpad)
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre
hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické
príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali
byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému
poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete
predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a
vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako
ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať
buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich
bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa
a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho
elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným
priemyselným odpadom.
Viac informácií o záväzkoch voči životnému prostrediu a regulačných povinnostiach týkajúcich
sa konkrétnych výrobkov spoločnosti Samsung, napríklad REACH, nájdete na webovej lokalite:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Definícia produktovej skupiny
Tento produkt je zariadením skupiny 2 triedy B ISM. Definícia skupiny 2 zahŕňa všetky
zariadenia ISM, v ktorých sa zámerne generuje alebo používa rádiofrekvenčná energia v podobe
elektromagnetického žiarenia na spracovanie materiálov, ako aj EDM a vybavenie na oblúkové
zváranie.
Zariadenia triedy B sú zariadenia vhodné na použitie v domácnostiach a príbytkoch s priamym
pripojením k nízkonapäťovej napájacej sieti, ktorá privádza energiu do obytných budov.
8 Slovenčina
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 8
2017-11-29
5:41:49
Inštalácia
Tanier
Príslušenstvo
V závislosti od zakúpeného modelu vám bolo dodané príslušenstvo, ktoré môžete použiť rôznym
spôsobom.
01 Valčekový krúžok, ktorý sa musí umiestniť do
stredu rúry.
Valčekový krúžok podopiera tanier.
Odstráňte všetok baliaci materiál z rúry.
Nainštalujte valčekový krúžok a tanier. Skontrolujte,
či sa tanier voľne otáča.
Inštalácia
02 Tanier, ktorý sa musí umiestniť na valčekový
krúžok, pričom jeho stred musí byť upevnený
k spojovaciemu zariadeniu.
Tanier slúži ako hlavný povrch varenia; dá sa
ľahko vybrať, aby sa vyčistil.
03 Grilovací stojan sa umiestňuje na tanier.
Kovový stojan môžete použiť pri grilovaní
a kombinovanom varení.
UPOZORNENIE
NEZAPÍNAJTE mikrovlnnú rúru bez valčekového krúžku a taniera.
Slovenčina 9
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 9
2017-11-29
5:41:50
Údržba
Výmena (oprava)
Čistenie
Rúru čistite pravidelne, aby sa zabránilo nahromadeniu nečistôt na rúre alebo vnútri rúry.
Venujte tiež zvláštnu pozornosť dvierkam, tesneniu dvierok a tanieru s valčekovým krúžkom (len
pri príslušných modeloch).
Ak sa dvierka neotvárajú či nezatvárajú ľahko, skontrolujte najprv, či sa na tesnení dvierok
nenahromadili nečistoty. Na čistenie vnútornej aj vonkajšej strany rúry použite jemnú handričku
namočenú v mydlovej vode. Opláchnite a poutierajte dosucha.
VAROVANIE
Táto rúra nemá vnútri žiadne časti, ktoré by používateľ mohol vybrať. Nepokúšajte sa rúru sami
vymeniť ani opraviť.
•
•
Odstránenie odolných, zapáchajúcich nečistôt zvnútra rúry
Údržba
1. Vyprázdnite rúru a položte do stredu taniera pohár so zriedenou citrónovou šťavou.
2. Spustite rúru pri maximálnom výkone na dobu 10 minút.
3. Po ukončení cyklu počkajte, kým rúra vychladne. Potom otvorte dvierka a vyčistite varnú
komoru.
Čistenie vnútra modelov s visiacim ohrevným prvkom
A
•
Ak zistíte problém s pántami, tesnením a/alebo dvierkami, kontaktujte kvôli technickej
podpore kvalifikovaného technika alebo miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Ak chcete vymeniť žiarovku, kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Nevymieňajte ju sami.
Ak zistíte problém s vonkajším krytom rúry, najprv odpojte napájací kábel zo zdroja
napájania a potom kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Starostlivosť počas dlhšej doby nepoužívania
Ak rúru nepoužívate po dlhší čas, odpojte napájací kábel a presuňte ju na suché, bezprašné
miesto. Prach a vlhkosť, ktoré sa nahromadia vnútri rúry, môžu ovplyvniť výkon rúry.
Na vyčistenie hornej oblasti varnej komory znížte
horný ohrevný prvok o 45° (A) (pozri obrázok).
Pomôže to pri čistení hornej oblasti. Po dokončení
čistenia vráťte ohrevný prvok do pôvodnej polohy.
UPOZORNENIE
•
•
•
•
Udržiavajte dvierka aj tesnenie dvierok čisté a zabezpečte, aby sa dvierka otvárali a
zatvárali hladko. V opačnom prípade môže dôjsť k skráteniu životného cyklu rúry.
Dbajte na to, aby sa do ventilačných otvorov rúry nevyliala voda.
Na čistenie nepoužívajte žiadne abrazívne ani chemické prostriedky.
Po každom použití rúry použite jemný prostriedok na vyčistenie varnej komory po jej
ochladení.
10 Slovenčina
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 10
2017-11-29
5:41:50
Funkcie rúry
Ovládací panel
Rúra
01
02
06
07
04
08
09
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Sensor Cook (Snímačové varenie)
Auto Cook (Automatické varenie)
Quick Defrost (Rýchle rozmrazovanie)
Keep Warm (Uchovanie v teplom stave)
Microwave (Mikrovlnný ohrev)
Grill (Gril)
Combi (Kombinovaný)
Grill+30s (Gril+30s)
Nadol
Nahor
Select/Child Lock (Vybrať/Detská zámka)
Clock (Hodiny)
STOP/ECO (ZASTAVIŤ/EKO)
START/+30s (SPUSTIŤ/+30s)
Funkcie rúry
05
03
10
01 Západky dvierok
02 Vetracie otvory
03 Ohrevný prvok
04 Svetlo
05 Dvere
06 Tanier
07 Spojovacie zariadenie
08 Valčekový krúžok
09 Otvory bezpečnostného
vnútorného uzamknutia
10 Ovládací panel
Slovenčina 11
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 11
2017-11-29
5:41:50
Používanie rúry
Spôsob fungovania mikrovlnnej rúry
Kontrola správnej prevádzky mikrovlnnej rúry
Mikrovlnné žiarenie predstavuje vysokofrekvenčné elektromagnetické vlny. Uvoľnená energia
umožňuje uvarenie jedla alebo jeho prihriatie bez toho, aby zmenilo svoju formu alebo farbu.
Mikrovlnnú rúru môžete použiť na:
Nasledujúci jednoduchý postup vám umožní skontrolovať, či rúra počas celej doby správne
funguje. Ak máte pochybnosti, pozrite si časť s názvom „Riešenie problémov“ na strane 36.
•
•
•
Rúra musí byť zapojená do vhodnej zásuvky. Tanier musí byť v rúre v správnej polohe Ak sa
použije iná ako maximálna úroveň výkonu (100 % – 850 W), trvá dlhšie, kým voda zovrie.
Rozmrazovanie
Prihrievanie
Varenie
POZNÁMKA
Otvorte dvierka rúry. Na tanier umiestnite pohár s vodou. Zatvorte dvierka.
Princíp varenia.
Používanie rúry
1. Mikrovlnné žiarenie vytvorené magnetronom
a odrážané vo vnútornom priestore sa
rovnomerne rozšíri, keď sa jedlo otáča na
tanieri. Jedlo sa vďaka tomu rovnomerne uvarí.
2. Mikrovlnné žiarenie sa absorbuje do jedla až do
hĺbky približne 1 palca (2,5 cm). Varenie potom
pokračuje, keď sa teplo rozptýli v rámci jedla.
3. Čas varenia sa odlišuje v závislosti od
používanej nádoby a vlastností jedla, ktorými
sú:
•
•
•
Nastavte čas na 4 alebo 5 minút príslušným počtom
stlačení tlačidla Nahor alebo Nadol.
Rúra zahreje vodu za 4 alebo 5 minút. Voda by sa
potom mala variť.
Množstvo a hustota
Obsah vody
Pôvodná teplota (zmrazené alebo nie)
UPOZORNENIE
Pretože sa stred jedla varí rozptyľovaním tepla, varenie pokračuje aj po vybratí jedla z rúry. Čas
odstátia uvedený v receptoch a tejto brožúrke sa musí preto rešpektovať, aby sa zaistili:
•
•
Rovnomerné uvarenie jedla až do stredu.
Rovnaká teplota v rámci jedla.
12 Slovenčina
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 12
2017-11-29
5:41:51
Varenie/Prihrievanie
Nastavenie času
Nasledujúci postup vysvetľuje, ako variť alebo opätovne zohrievať jedlo.
Keď sa zapojí napájanie, na displeji sa automaticky zobrazí „88:88“ a potom „12:00“.
Nastavte aktuálny čas. Čas môžete zobraziť buď v 12-hodinovom, alebo 24-hodinovom režime.
Hodiny musíte nastaviť vtedy, keď:
UPOZORNENIE
•
•
Pred ponechaním rúry bez dozoru si VŽDY skontrolujte nastavenia varenia.
Maximálny čas používania funkcie Microwave (Mikrovlnný ohrev) je 99 minút.
Otvorte dvierka. Umiestnite jedlo do stredu taniera. Zatvorte dvierka. Mikrovlnnú rúru nikdy
nezapínajte, keď je prázdna.
1. Stlačte tlačidlo Microwave (Mikrovlnný ohrev).
Zobrazí sa indikácia 850 W (maximálny varný
výkon):
(Režim mikrovlnného ohrevu)
1
•
•
po prvýkrát montujete vašu mikrovlnnú rúru,
bol výpadok elektrickej energie.
POZNÁMKA
Počas prepínania na letný čas a z letného času nezabudnite vynulovať hodiny.
1. Stlačte tlačidlo Clock (Hodiny).
1
2
2
3
4
2
3
4
3. Stláčaním tlačidla Nahor alebo Nadol nastavte
čas varenia.
Zobrazí sa čas varenia.
4. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Kontrolka rúry sa rozsvieti a tanier sa začne
otáčať. Začne sa varenie. Keď sa dokončí,
vykoná sa nasledujúca činnosť.
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie
3-krát (jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
3
5
2. Stláčaním tlačidla Nahor alebo Nadol nastavte
24-hodinový alebo 12-hodinový formát
času. Potom stlačte tlačidlo Select/Child Lock
(Vybrať/Detská zámka).
3. Stlačením tlačidla Nahor alebo Nadol nastavte
hodinu. Potom stlačte tlačidlo Select/Child Lock
(Vybrať/Detská zámka).
4. Stlačením tlačidla Nahor alebo Nadol nastavte
minútu.
5. Keď sa zobrazí správny čas, stlačením tlačidla
Select/Child Lock (Vybrať/Detská zámka)
spustite hodiny.
Čas sa zobrazí vždy, keď mikrovlnnú rúru
nepoužívate.
Slovenčina 13
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 13
2017-11-29
5:41:51
Používanie rúry
2. Pomocou tlačidla Nahor alebo Nadol vyberte
príslušnú úroveň výkonu. (Pozrite si tabuľku
úrovní výkonu.) Potom stlačte tlačidlo Select/
Child Lock (Vybrať/Detská zámka).
2
Používanie rúry
Zmeny úrovní výkonov a času
Rýchle spustenie
Funkcia úrovne výkonu vám umožní prispôsobiť množstvo vyžarovanej energie, a tým aj čas,
ktorý je potrebný na uvarenie alebo prihriatie jedla, v závislosti od jeho typu a kvality. Môžete si
vybrať zo šiestich úrovní výkonu.
Úroveň výkonu
Percento
Výstup
VYSOKÁ
100 %
850 W
STREDNE VYSOKÁ
71 %
600 W
STREDNÁ
53 %
450 W
STREDNE NÍZKA
35 %
300 W
ROZMRAZOVANIE
21 %
180 W
NÍZKA
12 %
100 W
Používanie rúry
Čas varenia uvádzaný v receptoch a v tejto brožúrke je v súlade s uvádzanou špecifickou
úrovňou výkonu.
Ak vyberiete...
Potom čas varenia musí byť...
Vyššia úroveň výkonu
Znížený
Nižšia úroveň výkonu
Zvýšený
1
2
1. Umiestnite jedlo do rúry. Potom vyberte čas
varenia pomocou tlačidiel Nahor a Nadol.
Zobrazí sa čas varenia.
2. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Spustí sa režim Microwave (Mikrovlnný ohrev)
(850 W). Keď sa dokončí:
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie
3-krát (jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Nastavenie času varenia
Čas varenia môžete zvýšiť jedným stlačením tlačidla START/+30s (SPUSTIŤ/+30s) pre každých 30
sekúnd, ktoré chcete pridať.
V režime Microwave (Mikrovlnný ohrev), Grill (Gril) alebo Combi (Kombinovaný) možno stláčaním
tlačidla START/+30s (SPUSTIŤ/+30s) zvyšovať hodnotu času varenia.
•
•
Skontrolovať priebeh varenia môžete kedykoľvek jednoducho otvorením dvierok
Môžete zvýšiť zostávajúci čas varenia
Postup 1
Ak chcete zvýšiť čas varenia vášho jedla, stlačte raz
tlačidlo START/+30s (Spustiť/+30s) pre každých 30
sekúnd, ktoré chcete pridať.
• Príklad: Ak chcete pridať tri minúty, stlačte
tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s) šesťkrát.
2
1
Postup 2
Čas varenia upravte jednoduchým stlačením tlačidla
Nahor alebo Nadol.
14 Slovenčina
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 14
2017-11-29
5:41:52
Zastavenie varenia
Používanie funkcie snímačové varenie
Varenie môžete kedykoľvek prerušiť, aby ste mohli:
Funkcia Sensor Cook (Snímačové varenie) má 7 predprogramovaných časov varenia. Nemusíte
nastavovať časy varenia alebo úroveň výkonu. Kategóriu Sensor Cook (Snímačové varenie)
môžete nastaviť stlačením tlačidiel Nahor a Nadol.
•
•
•
Skontrolovať jedlo
Otočiť jedlo alebo ho zamiešať
Nechať ho odstáť
Na zastavenie varenia...
Potom...
Dočasne
•
•
Úplne
•
•
POZNÁMKA
Používajte iba nádoby, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
Otvorte dvierka alebo raz stlačte tlačidlo STOP/ECO
(ZASTAVIŤ/EKO) .
Varenie sa zastaví.
Ak chcete pokračovať vo varení, opätovne zatvorte dvierka
a stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
1. Stlačte tlačidlo Sensor Cook (Snímačové
varenie).
1
2
Nastavenie režimu úspory energie
3
Rúra disponuje režimom úspory energie.
•
•
Stlačte tlačidlo STOP/ECO (ZASTAVIŤ/EKO).
Displej sa vypne.
Ak chcete zrušiť režim úspory energie,
otvorte dvierka alebo stlačte tlačidlo STOP/
ECO (ZASTAVIŤ/EKO) a na displeji sa zobrazí
aktuálny čas. Rúra je pripravená na použitie.
2. Stláčaním tlačidla Nahor alebo Nadol vyberte
druh jedla, ktoré pripravujete. (Pozrite si
tabuľku na nasledujúcej strane, kde nájdete
popis rôznych predprogramovaných nastavení.)
3. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Spustí sa varenie.
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie
3-krát (jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
UPOZORNENIE
Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
POZNÁMKA
Funkcia automatickej úspory energie
Ak nevyberiete žiadnu funkciu počas nastavenia a prevádzky v dočasnom stave zastavenia
zariadenia, funkcia sa zruší a po 25 minútach sa zobrazia hodiny.
Svetlo rúry sa pri otvorených dvierkach vypne po 5 minútach.
Slovenčina 15
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 15
2017-11-29
5:41:52
Používanie rúry
Stlačte raz tlačidlo STOP/ECO (ZASTAVIŤ/EKO).
Varenie sa zastaví.
Ak si želáte zrušiť nastavenie varenia, opätovne stlačte tlačidlo
STOP/ECO (ZASTAVIŤ/EKO).
Používanie rúry
Kód
1
2
Jedlo
Nápoje
Brokolica
Veľkosť porcie
150-250 g
200-500 g
Pokyny
Kvapalinu (izbovej teploty) vylejte do
keramickej šálky alebo džbánu. Zohrievajte
nezakryté. Umiestnite do stredu taniera.
Nechajte ich stáť v rúre. Pred a po odstátí
nápoje zamiešajte. Buďte opatrní počas
vyberania šálok (pozrite si bezpečnostné
pokyny pre kvapaliny). 1-2 minúty nechajte
odstáť.
Používanie rúry
Opláchnite a vyčistite čerstvú zeleninu,
ako napríklad brokolicu, a pripravte kvety.
Rovnomerne ju rozložte do sklenej misy
vhodnej pre mikrovlnné rúry a pridajte 3045 ml (2-3 pol. lyžice) vody. Zakryte plastovým
obalom s otvormi (2-3 cm). 1-2 minúty nechajte
odstáť.
3
Mrkvy
200-500 g
Opláchnite a vyčistite čerstvú zeleninu, ako
napríklad mrkvu, a narežte ju na plátky.
Rovnomerne ju rozložte do sklenej misy
vhodnej pre mikrovlnné rúry a pridajte 3045 ml (2-3 pol. lyžice) vody. Zakryte plastovým
obalom s otvormi (2-3 cm). 1-2 minúty nechajte
odstáť.
4
Zemiaky v
šupke
200-1000 g
Zemiaky opláchnite a očistite, každý s
hmotnosťou 200 g. Do každého zemiaka
niekoľkokrát pichnite vidličkou. Položte ich do
kruhu na tanier. Po varení nechajte 2-3 minúty
odstáť.
5
Chladená
polievka
250-500 g
Dajte chladenú polievku do sklenej misy
vhodnej pre mikrovlnné rúry. Zakryte
plastovým obalom s otvormi (2-3 cm). Nechajte
odstáť 2-3 minúty. Jedlo pred podávaním
pomiešajte.
Kód
Jedlo
Veľkosť porcie
Pokyny
6
Varené
cestoviny
100-300 g
Použite veľkú misku z ohňovzdorného skla
s vekom. Pridajte štvornásobné množstvo
vriacej vody, štipku soli a dobre zamiešajte.
Varte nezakryté. Pred odstátím premiešajte
a následne nechajte poriadne odtiecť vodu.
Nechajte odstáť 1-3 minúty.
7
Mrazené
hotové jedlo
200-600 g
Pripravené mrazené jedlo umiestnite na tanier.
Prerežte obal pripraveného zmrazeného jedla.
Po varení nechajte 2-3 minúty odstáť. Tento
program je vhodný pre zmrazené pripravené
jedlá, ktoré sa skladajú z 3 súčastí (napr. mäso
s omáčkou, zelenina a príloha, ako napríklad
zemiaky, ryža alebo cestoviny).
UPOZORNENIE
Pri vyberaní jedla používajte chňapky.
16 Slovenčina
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 16
2017-11-29
5:41:52
Pokyny pre automatické snímačové varenie
Používanie funkcie automatické varenie
Automatický snímač vám umožňuje vaše jedlo variť automaticky zisťovaním množstva plynov
vytváraných jedlom počas varenia.
Funkcia Auto Cook (Automatické varenie) má 29 predprogramovaných časov varenia. Nemusíte
nastavovať časy varenia alebo úroveň výkonu. Typ porcie môžete nastaviť pomocou tlačidla
Nahor alebo Nadol.
•
•
•
•
•
•
•
•
UPOZORNENIE
Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
1
2
2
3
4
1. Stlačte tlačidlo Auto Cook (Automatické
varenie).
2. Stláčaním tlačidla Nahor alebo Nadol vyberte
druh jedla, ktoré pripravujete. Potom stlačte
tlačidlo Select/Child Lock (Vybrať/Detská
zámka).
1) Hotové jedlo
2) Zelenina a obilniny
3) Hydina a ryby
4) Zmäkčovanie/Roztápanie
3. Stláčaním tlačidla Nahor alebo Nadol vyberte
druh jedla, ktoré pripravujete. (Pozrite si
tabuľku na bočnej strane.)
Používanie rúry
•
Pri varení jedál sa vytvára mnoho druhov plynov. Automatický snímač určuje správny čas
a úroveň výkonu zisťovaním týchto plynov z jedla, čím odstraňuje potrebu nastavenia času
varenia a úrovne výkonu.
Keď počas snímačového varenia nádobu zakryjete jej krytom alebo plastovým obalom,
automatický snímač bude zisťovať plyny vytvorené po nasýtení nádoby parou. Ak používate
fóliu alebo plastový obal, uistite sa, že ste na okraji nádoby s jedlom nechali otvor na
vetranie alebo obal na viacerých miestach prepichnite.
Krátko pred dokončením varenia sa začne odpočítavanie zostávajúceho času varenia. Bude
to dobrý čas na otočenie alebo premiešanie jedla, ak je to nevyhnutné pre rovnomerné
uvarenie.
Pred automatickým snímačovým varením môžete jedlo dochutiť bylinkami, koreninami alebo
omáčkami na zhnednutie. Predsa vás ale upozorňujeme, že soľ a cukor môžu mať za následok
vznik spálených miest na jedle, takže tieto prísady by ste mali pridávať po varení.
Pre dosiahnutie dobrých výsledkov varenia s touto funkciou dodržiavajte pri výbere
vhodných nádob a pokrievok pokyny v tabuľkách v tejto knižke.
Vždy používajte nádoby vhodné pre mikrovlnné rúry a zakrývajte ich príslušnými vekami
alebo plastovým obalom. Pri používaní plastového obalu obráťte jeden roh, aby mohla para
unikať správnym spôsobom.
Vždy zakrývajte krytom, ktorý je určený pre dané riady. Ak daný riad nemá vlastné veko,
použite plastový obal.
Nádoby napĺňajte minimálne do polovice.
Jedlá vyžadujúce premiešanie alebo obrátenie premiešavajte alebo obracajte ku koncu cyklu
snímačového varenia potom, ako sa na displeji začne odpočítavať čas.
4. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Jedlo sa varí podľa zvoleného
predprogramovaného nastavenia.
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie
3-krát (jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Slovenčina 17
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 17
2017-11-29
5:41:53
Používanie rúry
1. Hotové jedlo
Kód
Jedlo
Kód
Veľkosť porcie
Pokyny
Umiestnite ho na keramický tanier a zakryte fóliou
vhodnou do mikrovlnnej rúry. Tento program je
vhodný pre jedlá, ktoré sa skladajú z 3 súčastí
(napr. mäso s omáčkou, zelenina a príloha, ako
napríklad zemiaky, ryža alebo cestoviny). Nechajte
odstáť 2-3 minúty.
1-1
Chladené
hotové jedlá
300-350 g
1-2
Chladené
hotové jedlá
400-450 g
1-3
Chladené
vegetariánske
jedlá
300-350 g
1-4
Chladené
vegetariánske
jedlá
400-450 g
Jedlo dajte na keramickú platňu a zakryte
priľnavou fóliou vhodnou do mikrovlnky. Tento
program je vhodný na jedlá, ktoré sa skladajú z
dvoch zložiek (napr. špagety s omáčkou alebo ryža
so zeleninou). Nechajte odstáť 2-3 minúty.
Používanie rúry
2. Zelenina a obilniny
Kód
Jedlo
Veľkosť porcie
Pokyny
2-1
Zelené fazuľky
250 g
Opláchnite a očistite zelené fazuľky. Rovnomerne
ich vložte do sklenenej misky s krytom. Pridajte
30 ml (2 polievkové lyžice) vody na 250 g surovín.
Položte misku do stredu taniera. Varte zakryté. Po
dovarení zamiešajte. 1-2 minúty nechajte odstáť.
2-2
2-3
Špenát
Varená
kukurica
150 g
250 g
Špenát opláchnite a očistite. Vložte ho do sklenenej
misky s pokrievkou. Nepridávajte vodu. Misku
položte do stredu taniera. Varte zakryté. Po
dovarení zamiešajte. 1-2 minúty nechajte odstáť.
Opláchnite a očistite kukuričné šúľky a vložte ich
do oválnej sklenenej nádoby. Prikryte nádobu
potravinovou fóliou vhodnou do mikrovlnnej rúry
a fóliu poprepichujte. Nechajte odstáť 1-2 minúty.
Veľkosť porcie
Pokyny
2-4
Tmavá ryža
Jedlo
125 g
Použite veľkú misku z ohňovzdorného skla
s vekom. Pridajte dvojnásobné množstvo studenej
vody (250 ml). Varte zakryté. Pred odstátím
premiešajte a pridajte soľ a bylinky. Nechajte
odstáť 5-10 minút.
2-5
Celozrnné
makaróny
250 g
Použite veľkú misku z ohňovzdorného skla
s vekom. Pridajte 500 ml vriacej vody, štipku
soli a dobre premiešajte. Varte nezakryté. Pred
odstátím premiešajte a následne nechajte poriadne
odtiecť vodu. Nechajte odstáť 1 minútu.
2-6
Quinoa
125 g
Použite veľkú misku z ohňovzdorného skla
s vekom. Pridajte dvojnásobné množstvo studenej
vody (250 ml). Varte zakryté. Pred odstátím
premiešajte a pridajte soľ a bylinky. Nechajte
odstáť 1-3 minúty.
2-7
Bulgur
125 g
Použite veľkú misku z ohňovzdorného skla
s vekom. Pridajte dvojnásobné množstvo studenej
vody (250 ml). Varte zakryté. Pred odstátím
premiešajte a pridajte soľ a bylinky. Nechajte
odstáť 2-5 minút.
2-8
Zapečená
zelenina
500 g
Do dostatočne veľkej nádoby z ohňovzdorného
skla vložte zeleninu–napríklad predvarené plátky
zemiakov a cukety, paradajky a omáčku. Navrch
dajte trochu postrúhaného syra. Nádobu položte na
stojan. Nechajte odstáť 2-3 minúty.
2-9
Grilované
paradajky
400 g
Opláchnite a očistite paradajky, nakrájajte ich
na polovice a vložte ich do nádoby vhodnej na
použitie v mikrovlnnej rúre. Navrch dajte trochu
postrúhaného syra. Nádobu položte na stojan. 1-2
minúty nechajte odstáť.
18 Slovenčina
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 18
2017-11-29
5:41:53
3. Hydina a ryby
Kód
3-1
Jedlo
Kuracie prsia
Kód
Jedlo
Veľkosť porcie
Pokyny
Opekaná ryba
200 g
Potrite kožu celej ryby (pstruh alebo pleskáč)
olejom a pridajte bylinky a koreniny. Ryby položte
vedľa seba hlavou k chvostu na vysoký stojan. Po
zapípaní rúry ju obráťte. Nechajte odstáť 3 minúty.
Grilovaný
steak z lososa
300 g
Rovnomerne položte rybacie steaky na vysoký
stojan. Po zapípaní rúry ju obráťte. Nechajte odstáť
2 minúty.
Veľkosť porcie
Pokyny
3-7
300 g
Opláchnite kúsky mäsa a položte ich na keramický
tanier. Zakryte priľnavou fóliou vhodnou do
mikrovlnnej rúry. Fóliu poprepichujte. Misku
položte na tanier. Nechajte odstáť 2 minúty.
3-8
Morčacie prsia
300 g
Opláchnite kúsky mäsa a položte ich na keramický
tanier. Zakryte priľnavou fóliou vhodnou do
mikrovlnnej rúry. Fóliu poprepichujte. Misku
položte na tanier. Nechajte odstáť 2 minúty.
3-3
Čerstvé rybie
filety
300 g
Opláchnite rybu a položte ju na keramický tanier.
Pridajte 1 polievkovú lyžicu citrónovej šťavy.
Zakryte priľnavou fóliou vhodnou do mikrovlnnej
rúry. Fóliu poprepichujte. Misku položte na tanier.
Nechajte odstáť 1-2 minúty.
3-4
Čerstvé filety
z lososa
300 g
Opláchnite rybu a položte ju na keramický tanier.
Pridajte 1 polievkovú lyžicu citrónovej šťavy.
Zakryte priľnavou fóliou vhodnou do mikrovlnnej
rúry. Fóliu poprepichujte. Misku položte na tanier.
Nechajte odstáť 1-2 minúty.
3-5
Čerstvé
krevety
250 g
Opláchnite krevety a položte ich na keramický
tanier. Pridajte 1 polievkovú lyžicu citrónovej
šťavy. Zakryte priľnavou fóliou vhodnou do
mikrovlnnej rúry. Fóliu poprepichujte. Misku
položte na tanier. Nechajte odstáť 1-2 minúty.
3-6
Čerstvý pstruh
200 g
Do nádoby vhodnej na použitie v rúre položte 1
celú čerstvú rybu. Pridajte štipku soli, 1 polievkovú
lyžicu citrónovej šťavy a bylinky. Zakryte priľnavou
fóliou vhodnou do mikrovlnnej rúry. Fóliu
poprepichujte. Misku položte na tanier. Nechajte
odstáť 2 minúty.
Používanie rúry
3-2
Slovenčina 19
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 19
2017-11-29
5:41:53
Používanie rúry
Použitie funkcie rýchle rozmrazovanie
4. Zmäkčovanie/Roztápanie
Kód
Jedlo
Veľkosť porcie
4-1
Roztápanie
masla
50 g
4-2
Roztápanie
masla
100 g
Roztápanie
tmavej
čokolády
50 g
4-4
Roztápanie
tmavej
čokolády
100 g
4-5
Roztápanie
cukru
25 g
4-6
Roztápanie
cukru
50 g
4-3
Pokyny
Rozrežte maslo na 3 alebo 4 kusy a položte ich
na malú sklenenú misku. Roztápajte nezakryté. Po
dovarení zamiešajte. 1-2 minúty nechajte odstáť.
Funkcia Quick Defrost (Rýchle rozmrazovanie) vám umožňuje rozmrazovať mäso, hydinu,
ryby, mrazenú zeleninu a mrazený chlieb. Čas rozmrazovania a úroveň výkonu sa nastavia
automaticky. Vy iba jednoducho vyberiete program a hmotnosť.
POZNÁMKA
Používajte iba nádoby, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
Používanie rúry
4-7
Zmäkčovanie
masla
50 g
4-8
Zmäkčovanie
masla
100 g
Nastrúhajte tmavú čokoládu a vložte ju do
malej sklenenej misky. Roztápajte nezakryté. Po
roztopení zamiešajte. Nechajte odstáť 1-2 minúty.
Otvorte dvierka. Jedlo umiestnite na keramiku do stredu taniera. Zatvorte dvierka.
1. Stlačte tlačidlo Quick Defrost (Rýchle
rozmrazovanie).
1
Cukor vložte do malej sklenenej misky. Pridajte
10 ml vody na 25 g a 20 ml vody na 50 g.
Roztápajte nezakryté. Vyberajte opatrne,
použite chňapky! Použite lyžicu alebo vidličku
a karamelové dekorácie vylievajte na papier na
pečenie. Nechajte odstáť 10 minút až do uschnutia
a odstráňte z papiera.
Rozrežte maslo na 3 alebo 4 kusy a položte ich
do malej sklenenej misky. Zmäkčujte nezakryté.
Nechajte odstáť 1-2 minúty.
2. Stláčaním tlačidla Nahor alebo Nadol vyberte
druh jedla, ktoré pripravujete. Potom stlačte
tlačidlo Select/Child Lock (Vybrať/Detská
zámka).
2
2
3. Stláčaním tlačidla Nahor alebo Nadol upravte
veľkosť porcie. (Pozrite si tabuľku na bočnej
strane.)
4. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
3
•
•
4
5
Rozmrazovanie sa spustí.
Rúra zapípa počas rozmrazovania, aby vám
pripomenula, že máte jedlo prevrátiť.
5. Opätovne stlačte tlačidlo START/+30s
(SPUSTIŤ/+30s), aby ste dokončili
rozmrazovanie.
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie
3-krát (jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
20 Slovenčina
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 20
2017-11-29
5:41:53
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené rôzne programy funkcie Quick Defrost (Rýchle
rozmrazovanie), veľkosti porcií, časy odstátia a príslušné odporúčania. Pred rozmrazovaním
odstráňte všetok baliaci materiál. Mäso, hydinu, ryby, zeleninu a chlieb umiestnite na plochý
sklenený alebo keramický tanier.
Kód
Pokyny
Mäsa
Jedlo
200-1500 g
Okraje zakryte hliníkovou fóliou. Keď rúra
zapípa, mäso prevráťte. Potom stlačte tlačidlo
START/+30s (SPUSTIŤ/+30s). Tento program
je vhodný pre hovädzie mäso, jahňacinu,
bravčovinu, steaky, rezne a mleté mäso. Nechajte
odstáť 20-60 minút.
2
Hydina
200-1500 g
Nohy a špičky krídel zakryte hliníkovou fóliou.
Keď rúra zapípa, hydinu prevráťte. Potom stlačte
tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s). Tento
program je vhodný pre celé kura, ako aj pre časti
kuraťa. Nechajte odstáť 20-60 minút.
3
Ryba
200-1500 g
Zakryte celý chvost ryby hliníkovou fóliou. Keď
rúra zapípa, rybu prevráťte. Potom stlačte tlačidlo
START/+30s (SPUSTIŤ/+30s). Tento program
je vhodný pre celé ryby, ako aj pre rybie filé.
Nechajte odstáť 20-60 minút.
4
Zelenina
200-1500 g
Mrazenú zeleninu rovnomerne rozložte na
plochom sklenenom tanieri. Mrazenú zeleninu po
pípnutí rúry prevráťte alebo pomiešajte. Potom
stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s). Tento
program je vhodný pre všetky druhy mrazenej
zeleniny. Nechajte odstáť 5-20 minút.
5
Jedlo
Chlieb
Veľkosť porcie
Pokyny
200-1500 g
Chlieb umiestnite vodorovne na kúsok
kuchynského papiera a otočte ho po zapípaní
rúry. Koláč umiestnite na keramickú tácku a ak to
bude možné, otočte ho po zapípaní rúry. Potom
stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Tento program je vhodný pre všetky druhy
chleba (rezaného alebo celého) ako aj pre pečivo
a bagety. Pečivo poukladajte do kruhu. Tento
program je vhodný pre všetky druhy kysnutých
koláčov, sušienok, tvarohových koláčov
a krehkého pečiva. Nie je vhodný pre linecké/
chrumkavé pečivo, ovocné a krémové koláče, ako
ani pre koláče s čokoládovou polevou. Nechajte
odstáť 10-30 minút.
Používanie rúry
Veľkosť porcie
1
Kód
Slovenčina 21
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 21
2017-11-29
5:41:53
Používanie rúry
Používanie funkcie uchovanie v teplom stave
Ponuka odporúčaného uchovania teplého jedla
Funkcia Keep Warm (Uchovanie v teplom stave) uchová jedlo teplé, kým sa nezačne podávať.
Použite túto funkciu na uchovanie jedla teplého, kým nie je pripravené na podávanie. Stláčaním
tlačidla Nahor alebo Nadol môžete vybrať vysokú alebo miernu teplotu zohrievania.
POZNÁMKA
•
•
Čas funkcie Keep Warm (Uchovanie v teplom stave) je nastavený na 60 minút.
Maximálny čas pre funkciu Keep Warm (Uchovanie v teplom stave) je 60 minút.
1
1. Stlačte tlačidlo Keep Warm (Uchovanie
v teplom stave).
Používanie rúry
•
3
Režim
Ponuka
1
Horúce
Lasagne, polievka, zapekané, kastrólové jedlo, pizza, steaky (dobre
prepečené), slanina, jedlá z rýb, suché koláče
2
Mierna teplota
Koláč, chlieb, jedlá z vajec, steaky (Rare alebo Medium rare)
UPOZORNENIE
•
•
2. Stláčaním tlačidla Nahor alebo Nadol vyberte z
možností Horúce alebo Mierna teplota.
3. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Zobrazí sa doba 60 minút.
2
Kód
•
•
Túto funkciu nepoužívajte na opätovné ohriatie studených jedál. Tieto programy sú určené
na uchovanie teplého jedla, ktoré sa práve uvarilo.
Jedlo neodporúčame zohrievať príliš dlho (viac ako 1 hodinu), pretože bude pokračovať vo
varení. Teplé jedlo sa rýchlejšie pokazí.
Nezakrývajte krytmi ani plastovým obalom.
Pri vyberaní jedla používajte chňapky.
Na zastavenie ohrievania jedla otvorte
dvierka alebo stlačte tlačidlo STOP/ECO
(ZASTAVIŤ/EKO).
22 Slovenčina
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 22
2017-11-29
5:41:53
Grilovanie
Kombinovanie mikrovlnného ohrievania a grilu
Gril vám umožní rýchlo ohrievať a opekať jedlo bez použitia mikrovlnnej rúry.
Mikrovlnné varenie môžete tiež kombinovať s grilom, aby ste rýchlo varili a opekali.
•
Ak použijete vysoký stojan, môžete dosiahnuť lepšie varenie a výsledky grilovania.
VAROVANIE
VAROVANIE
•
VŽDY používajte pomôcky na varenie, ktoré je vhodné do mikrovlnnej rúry a rúry. Sklo
alebo keramické taniere sú ideálne, pretože umožňujú mikrovlnnému žiareniu rovnomerne
preniknúť do jedla.
Keď sa dotýkate riadov v rúre, VŽDY používajte chňapky, pretože budú veľmi horúce. Ak
použijete vysoký stojan, môžete zdokonaliť varenie a grilovanie.
Keď sa dotýkate riadov v rúre, vždy používajte chňapky, pretože budú veľmi horúce.
1. Otvorte dvierka, umiestnite jedlo na stojan a
zatvorte dvierka.
•
Otvorte dvierka. Umiestnite jedlo na stojan, ktorý je najvhodnejší pre typ vareného jedla. Stojan
umiestnite na tanier. Zatvorte dvierka.
1
2
2. Stlačte tlačidlo Grill (Gril).
Zobrazia sa nasledujúce voľby:
(Režim grilu)
•
Nemôžete nastaviť teplotu grilu.
2. Pomocou tlačidla Nahor alebo Nadol vyberte
príslušnú úroveň výkonu. (600 W, 450 W, 300
W.) Potom stlačte tlačidlo Select/Child Lock
(Vybrať/Detská zámka).
2
3. Stláčaním tlačidla Nahor alebo Nadol nastavte
čas grilovania.
3
4
• Maximálny čas grilovania je 60 minút.
4. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Spustí sa grilovanie.
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie
3-krát (jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Používanie rúry
1. Stlačte tlačidlo Combi (Kombinovaný).
Zobrazia sa nasledujúce voľby:
(Kombinovaný režim mikrovlnného
ohrievania a grilu)
600 W (Výstupný výkon)
•
2
Nemôžete nastaviť teplotu grilu.
3. Stláčaním tlačidla Nahor alebo Nadol nastavte
čas varenia.
3
4
• Maximálny čas varenia je 60 minút.
4. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Spustí sa kombinované varenie.
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie
3-krát (jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Slovenčina 23
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 23
2017-11-29
5:41:54
Používanie rúry
Použitie funkcie gril+30s
Používanie funkcie detská zámka
Funkcia Grill+30s (Gril+30s) umožní zvýšiť dĺžku trvania režimu Gril o 30 sekúnd na jedno
stlačenie, takže môžete povrch krásne opekať bez prevarenia.
Čas prípravy pokrmu v režime Gril môžete zvýšiť stlačením tlačidla Grill+30s (Gril+30s)– každým
stlačením tlačidla navýšite čas o ďalších 30 sekúnd. Ak napríklad chcete predĺžiť dobu prípravy
pokrmu v režime Gril o tri minúty, tlačidlo Grill+30s (Gril+30s) stlačte šesťkrát.
Vaša mikrovlnná rúra obsahuje špeciálny program detskej zámky, ktorý umožní „uzamknutie“
rúry, takže deti alebo ktokoľvek, kto ju nevie ovládať, ju nebude môcť náhodne ovládať.
•
Ak použijete vysoký stojan, môžete dosiahnuť lepšie varenie a výsledky grilovania.
1. Stlačte tlačidlo Detská zámka po dobu 3
sekúnd.
1
•
2
VAROVANIE
•
Rúra je zamknutá (nedajú sa vybrať žiadne
funkcie).
Na displeji sa zobrazí „L“.
Keď sa dotýkate riadov v rúre, vždy používajte chňapky, pretože budú veľmi horúce.
1
Používanie rúry
2
1. Umiestnite jedlo do rúry. Potom stlačte tlačidlo
Grill+30s (Gril+30s).
2. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Spustí sa grilovanie.
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie
3-krát (jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
2. Ak chcete odomknúť rúru, stlačte na 3 sekundy
tlačidlo Detská zámka.
Rúru budete môcť normálne používať.
Vypínanie signalizácie
Vždy môžete v prípade potreby vypnúť pípanie.
1
2
1
2
1. Súčasne stlačte tlačidlá STOP/ECO (ZASTAVIŤ/
EKO) a START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Rúra nezapípa, aby naznačila koniec funkcie.
2. Ak chcete zvukovú signalizáciu znovu zapnúť,
stlačte opäť tlačidlá STOP/ECO (ZASTAVIŤ/EKO)
a START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Rúra bude normálne fungovať.
24 Slovenčina
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 24
2017-11-29
5:41:54
Sprievodca pomôckami na varenie
Aby ste uvarili jedlo v mikrovlnnej rúre, mikrovlnné žiarenie musí byť schopné preniknúť do jedla
bez toho, aby ho odrážali alebo absorbovali použité riady.
Preto musíte byť pri výbere náčinia na varenie opatrní. Ak bude náčinie na varenie označené ako
vhodné do mikrovlnnej rúry, nemusíte mať žiadne obavy.
Nasledujúca tabuľka obsahuje rôzne typy náčinia na varenie a naznačuje, či a ako sa musia použiť
v mikrovlnnej rúre.
Riad na varenie
Hliníková fólia
Vhodné do
mikrovlnnej
rúry
✓✗
✓
Riady z jednorazového
polyesterového
kartónu
Balenie rýchleho občerstvenia
• Polystyrénové
pohárové nádoby
• Papierové vrecká
alebo noviny
• Recyklovaný
papier alebo
kovové pásiky
Sklenený tovar
• Riad do rúry a na
stôl
• Jemný sklenený
tovar
✓
✓
Je možné použiť v malých množstvách na ochranu
častí jedla pred prevarením. Ak sa fólia nachádza
príliš blízko pri stene rúry alebo ak sa použije priveľa
fólie, môže sa vyskytnúť iskrenie.
Nepredhrievajte dlhšie ako 8 minút.
Porcelán, hrnčiarske výrobky, glazúrované
hrnčiarske výrobky a kostný porcelán sú zvyčajne
vhodné, pokiaľ nie sú dekorované kovovým pásikom.
V týchto riadoch sú balené niektoré mrazené
potraviny.
✗
Môžu sa používať na ohrievanie jedla. Prehriatie
môže spôsobiť roztopenie polystyrénu.
Môžu začať horieť.
✗
Môže spôsobiť iskrenie.
✓
✓
✓
Môžu sa používať, pokiaľ nie sú dekorované
kovovým pásikom.
Môže sa používať na ohrievanie jedál alebo nápojov.
Jemné sklo sa môže pri nečakanom zahriatí rozbiť
alebo prasknúť.
• Sklenené džbány
Kov
• Riady
• Sťahovacie
popruhy pre
vrecká do
mrazničiek
Papier
• Taniere, šálky,
obrúsky
a kuchynský
papier
• Recyklovaný
papier
Plast
• Nádoby
Vhodné do
mikrovlnnej
rúry
✓
Môže spôsobiť iskrenie alebo požiar.
✓
Pre krátke varenie a zahrievanie. Tiež na
absorbovanie nadmernej vlhkosti.
✗
Môže spôsobiť iskrenie.
✓
Obzvlášť v prípade teplovzdorných termoplastov.
Niektoré iné plasty sa môžu pri vysokých teplotách
vlniť alebo stratiť farbu. Nepoužívajte melamínové
plasty.
Môže sa používať na zadržiavanie vlhkosti. Nemala
by sa dotýkať jedla. Dávajte pozor, keď odstraňujete
fóliu, pretože môže unikať horúca para.
Iba ak je vhodné pre zovretie alebo vhodné do
rúry. Nesmie byť vzduchotesné. V prípade potreby
prebodnite vidličkou.
Môže sa použiť na udržiavanie vlhkosti a zabránenie
v rozstrekovaní.
Priľnavá fólia
✓
•
Vrecká do
mrazničky
✓✗
✓
: Odporúča sa
✓
✓✗
Musíte odstrániť veko. Vhodné len na ohrievanie.
✗
✗
•
Voskový alebo mastný
papier
Komentáre
: Používajte opatrne
✗
Sprievodca pomôckami na varenie
Podnos na
schrumkavenie
Porcelán a kamenina
Komentáre
Riad na varenie
: Nebezpečné
Slovenčina 25
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 25
2017-11-29
5:41:54
Sprievodca varením
Mikrovlnné žiarenie
Mikrovlnná energia v skutočnosti prenikne cez jedlo, pričom ju priťahuje a absorbuje voda, tuky
a obsah cukru v jedle. Mikrovlnné žiarenie spôsobuje rýchlejší pohyb molekúl v jedle. Rýchly
pohyb týchto molekúl spôsobuje trenie a výsledné teplo jedlo uvarí.
Sprievodca varením pre mrazenú zeleninu
Použite vhodnú misku z ohňovzdorného skla s uzáverom. Varte zakryté po dobu zodpovedajúcu
minimálnemu času–pozrite si tabuľku. Pokračujte vo varení, aby ste dosiahli požadované
výsledky. Zamiešajte dvakrát počas varenia a raz po dovarení. Po dovarení pridajte soľ, bylinky
alebo maslo. Počas odstátia zakryte.
Varenie
Jedlo
Špenát
Náčinie na varenie pre varenie v mikrovlnnej rúre:
Náčinie na varenie musí umožniť mikrovlnnej energii, aby cez neho prenikala pre dosiahnutie
maximálnej efektivity. Mikrovlnné žiarenie sa odráža od kovov, ako napríklad nehrdzavejúca
oceľ, hliník a meď, ale môže prenikať cez keramiku, sklo, porcelán a plasty, ako aj cez papier
a drevo. Takže jedlo sa nemôže nikdy variť v kovových nádobách.
Brokolica
Sprievodca varením
Čas odstátia
Po skončení varenia je odstátie dôležité, aby sa vyrovnala teplota v rámci jedla.
Čas (min.)
150 g
600 W
4½-5½
300 g
600 W
9-10
Pokyny
Pridajte 30 ml (2 pol. lyžice) studenej vody. Nechajte odstáť
2-3 minúty.
Hrášok
300 g
600 W
7½-8½
Pokyny
Pridajte 15 ml (1 polievkovú lyžicu) studenej vody. Nechajte odstáť
2-3 minúty.
Zelené fazuľky
Zakrytie počas varenia
Zakrytie jedla počas varenia je veľmi dôležité, pretože odparená voda stúpa ako para a prispieva
k procesu varenia. Jedlo sa môže zakryť rôznymi spôsobmi, ako napríklad pomocou keramického
taniera, plastového krytu alebo fólie vhodnej do mikrovlnnej rúry.
Napájanie
Pokyny
Pridajte 15 ml (1 polievkovú lyžicu) studenej vody. Nechajte odstáť
2-3 minúty.
Jedlo vhodné pre varenie v mikrovlnnej rúre:
Mnoho druhov jedál je vhodných pre varenie v mikrovlnnej rúre, a to vrátane čerstvej alebo
mrazenej zeleniny, ovocia, cestovín, ryže, obilia, fazule, ryby a mäsa. Omáčky, vaječné krémy,
polievky, varené pudingy, džemy a pikantné zmesi sa tiež môžu variť v mikrovlnnej rúre. Vo
všeobecnosti je varenie v mikrovlnnej rúre vhodné pre každé jedlo, ktoré by sa normálne
pripravilo na platni sporáku. Napríklad roztápanie masla alebo čokolády (pozrite si kapitolu s
tipmi, technikami a radami).
Veľkosť porcie
300 g
600 W
8-9
Pokyny
Pridajte 30 ml (2 pol. lyžice) studenej vody. Nechajte odstáť
2-3 minúty.
Zmiešaná zelenina
(mrkva/hrach/
kukurica)
Zmiešaná
zelenina(Čínsky štýl)
300 g
600 W
7½-8½
Pokyny
Pridajte 15 ml (1 polievkovú lyžicu) studenej vody. Nechajte odstáť
2-3 minúty.
300 g
600 W
8-9
Pokyny
Pridajte 15 ml (1 polievkovú lyžicu) studenej vody. Nechajte odstáť
2-3 minúty.
26 Slovenčina
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 26
2017-11-29
5:41:55
Sprievodca varením pre čerstvú zeleninu
Jedlo
Použite vhodnú misku z ohňovzdorného skla s uzáverom. Pridajte 30 až 45 ml studenej vody (2
až 3 pol. lyžice) pre každých 250 g, pokiaľ sa neodporúča iné množstvo vody – pozrite tabuľku.
Varte zakryté po dobu zodpovedajúcu minimálnemu času – pozrite si tabuľku. Pokračujte vo
varení, aby ste dosiahli požadované výsledky. Raz zamiešajte počas varenia a raz po dovarení.
Po dovarení pridajte soľ, bylinky alebo maslo. Počas 3 minútového odstátia zakryte.
POZNÁMKA
Čerstvú zeleninu nakrájajte na rovnako veľké časti. Čím menšie sa nasekajú, tým rýchlejšie sa
uvaria.
Jedlo
Brokolica
Veľkosť porcie
Napájanie
Čas (min.)
250 g
500 g
850 W
4-4½
5-5½
Pokyny
Pripravte rovnako veľké kvety. Nasmerujte stonky k stredu. Nechajte
odstáť 3 minúty.
Ružičková kapusta
250 g
850 W
Cukiny
850 W
Baklažány
Pór
250 g
500 g
850 W
5-5½
8-8½
Pokyny
Pripravte rovnako veľké kvety. Rozrežte veľké kvety na polovice.
Nasmerujte stonky k stredu. Nechajte odstáť 3 minúty.
250 g
850 W
3½-4
250 g
850 W
4½-5
Pokyny
Pór nasekajte na hrubé plátky. Nechajte odstáť 3 minúty.
Hríby
125 g
250 g
850 W
1½-2
3-3½
Pokyny
Pripravte malé celé alebo nakrájané hríby. Nepridávajte žiadnu
vodu. Polejte citrónovou šťavou. Posypte soľou a korením. Pred
servírovaním nechajte odtiecť. Nechajte odstáť 3 minúty.
Cibule
250 g
850 W
5½-6
Pokyny
Cibule nasekajte na plátky alebo polovičky. Pridajte len 15 ml (1
polievkovú lyžicu) vody. Nechajte odstáť 3 minúty.
Pokyny
Nasekajte mrkvy na rovnomerne veľké prúžky. Nechajte odstáť 3
minúty.
Karfiol
3-3½
Pokyny
Baklažány nasekajte na malé plátky a polejte 1 polievkovou lyžicou
citrónovej šťavy. Nechajte odstáť 3 minúty.
5½-6½
4-4½
Čas (min.)
850 W
Sprievodca varením
250 g
Napájanie
250 g
Pokyny
Cukiny nasekajte na plátky. Dolejte 30 ml (2 polievkové lyžice) vody
alebo pridajte hrudku masla. Uvarte až do jemného stavu. Nechajte
odstáť 3 minúty.
Pokyny
Pridajte 60-75 ml (4-5 polievkové lyžice) vody. Nechajte odstáť 3
minúty.
Mrkvy
Veľkosť porcie
Korenie
250 g
850 W
4½-5
Pokyny
Papriku nakrájajte na malé plátky. Nechajte odstáť 3 minúty.
Zemiaky
250 g
500 g
850 W
4-5
7½-8½
Pokyny
Odvážte oškrabané zemiaky a narežte ich na rovnako veľké polovice
alebo štvrtiny. Nechajte odstáť 3 minúty.
Slovenčina 27
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 27
2017-11-29
5:41:55
Sprievodca varením
Jedlo
Kaleráb
Veľkosť porcie
Napájanie
Čas (min.)
250 g
850 W
5-5½
Pokyny
Kaleráb nakrájajte na malé kocky. Nechajte odstáť 3 minúty.
Prihrievanie
Vaša mikrovlnná rúra ohreje jedlo za zlomok času, ktorý na to potrebujú bežné sporáky.
Ako pomôcku použite úrovne výkonu a časy ohriatia v nasledujúcej tabuľke. Časy v tabuľke
predpokladajú kvapaliny s izbovou teplotou približne +18 až +20 °C alebo chladené jedlo
s teplotou približne +5 až +7 °C.
Sprievodca varením pre ryžu a cestoviny
Príprava a zakrytie
•
Vyhýbajte sa ohrievaniu veľkých predmetov, ako napríklad stehno – majú sklon sa prevariť
a vyschnúť skôr, ako sa stred zahreje. Ohrievanie malých kúskov bude lepšie.
•
Ryža: Použite veľkú sklenenú misku z ohňovzdorného skla s vrchnákom – ryža počas varenia
zdvojnásobí svoj objem. Varte zakryté. Po skončení varenia pred odstátím zamiešajte
a posoľte alebo pridajte bylinky a maslo.
Poznámka: ryža nemusela absorbovať všetku vodu po skončení varenia.
Cestoviny: Použite veľkú sklenenú misku. Pridajte vriacu vodu, štipku soli a dobre zamiešajte.
Varte nezakryté. Počas a po varení príležitostne zamiešajte. Počas odstátia zakryte a
následne nechajte poriadne odtiecť vodu.
Jedlo
Biela ryža
(Predvarená)
Sprievodca varením
Hnedá ryža
(Predvarená)
Miešaná ryža (Ryža +
divoká ryža)
Zmiešané zrná (Ryža
+ obilie)
Cestoviny
Veľkosť porcie
Napájanie
Čas (min.)
250 g
850 W
14-16
Pokyny
Pridajte 500 ml studenej vody. Nechajte odstáť 5 minút.
250 g
850 W
18-20
Pokyny
Pridajte 500 ml studenej vody. Nechajte odstáť 5 minút.
250 g
850 W
15-17
Pokyny
Pridajte 500 ml studenej vody. Nechajte odstáť 5 minút.
250 g
850 W
16-18
Pokyny
Pridajte 400 ml studenej vody. Nechajte odstáť 5 minút.
250 g
850 W
Úrovne výkonu a miešanie
Niektoré potraviny možno prihriať použitím výkonu 850 W, zatiaľ čo iné sa môžu prihrievať
použitím výkonu 600 W, 450 W alebo dokonca 300 W.
Pomoc nájdete v tabuľkách. Vo všeobecnosti je lepšie ohrievať jedlo s použitím nižšej úrovne
výkonu, ak je jedlo chúlostivé, vo veľkých množstvách alebo má sklony sa veľmi rýchlo
zahriať (napríklad ovocné koláče). Na dosiahnutie najlepších výsledkov počas ohrievania
dobre zamiešajte alebo prevráťte. Ak je to možné, pred servírovaním opätovne zamiešajte.
Buďte obzvlášť opatrní, keď zohrievate kvapaliny a detskú stravu. Aby ste zabránili vyvretiu
kvapalín a možnému obareniu, zamiešajte pred, počas a po ohriatí. Počas odstátia ich nechajte
v mikrovlnnej rúre. Odporúčame, aby ste do tekutín vložili plastovú lyžičku alebo sklenenú
paličku. Zabráňte nadmernému zohriatiu jedla (a následnému rozliatiu). Ak je to potrebné,
odporúča sa podhodnotiť čas varenia a pridať dodatočný čas ohrievania.
Ohrievanie a odstátie
Keď ohrievate jedlo prvýkrát, odporúčame, aby ste si zaznamenali potrebný čas ako referenčnú
hodnotu na budúce použitie. Vždy sa uistite, že ohriate jedlo je vo vnútri rovnomerne horúce. Po
ohriatí nechajte jedlo na krátky čas postáť – aby sa vyrovnala teplota. Odporúčaný čas odstátia
po ohriatí je 2 až 4 minúty, pokiaľ sa v tabuľke neodporúča iný čas. Buďte obzvlášť opatrní, keď
zohrievate kvapaliny a detskú stravu. Pozrite si tiež kapitolu s bezpečnostnými opatreniami.
10-11
Pokyny
Pridajte 1000 ml horúcej vody. Nechajte odstáť 5 minút.
28 Slovenčina
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 28
2017-11-29
5:41:55
Prihrievanie kvapalín
Poznámka:
Po vypnutí rúry ju nechajte vždy v nečinnosti aspoň 20 sekúnd, aby sa mohla vyrovnať
teplota. Ak je to potrebné, miešajte počas zohrievania a VŽDY po zohrievaní. Aby ste zabránili
výbušnému vyvretiu a možnému obareniu, do nápojov musíte umiestniť lyžičku alebo sklenenú
paličku a zamiešať ich pred ohrievaním, počas neho a po ňom.
Detské jedlo je obzvlášť potrebné opatrne skontrolovať skôr, ako sa bude podávať, aby sa
zabránilo popáleniu. Použite úrovne výkonu a časy v nasledujúcej tabuľke ako smerodajné pre
ohrievanie.
Prihrievanie detskej stravy
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre prihrievanie.
Detská strava:
Vyprázdnite do hlbokej keramickej misky. Zakryte plastovým krytom. Po prihriatí dobre
zamiešajte! Pred servírovaním nechajte postáť 2-3 minúty. Znovu zamiešajte a skontrolujte
teplotu. Odporúčaná teplota podávania je 30 až 40 °C.
Prihrievanie tekutín a jedla
Jedlo
Nápoje (káva, čaj
a voda)
Napájanie
Čas (min.)
850 W
1-1½
1½-2
Pokyny
Nalejte do šálky a ohrievajte nezakryté. Položte šálku/hrnček do
stredu taniera. Počas odstátia nechajte v mikrovlnnej rúre a dobre
zamiešajte. Nechajte odstáť 1-2 minúty.
Detské mlieko:
Mlieko vylejte do sterilizovanej sklenenej fľašky. Zohrievajte nezakryté. Nikdy neohrievajte
detskú fľašku s nasadeným cumlíkom, pretože v prípade prehriatia môže fľaška vybuchnúť. Pred
odstátím dobre zatraste a opätovne pred podávaním! Pred daním detskej stravy alebo mlieka
dieťatku vždy starostlivo skontrolujte teplotu. Odporúčaná teplota podávania je pribl. 37 °C.
Veľkosť porcie
150 ml (1 šálka)
250 ml (1 hrnček)
Polievka (chladená)
250 g
850 W
3-3½
Pokyny
Nalejte do hlbokej keramickej misky. Zakryte plastovým krytom.
Po prihriatí dobre zamiešajte. Pred podávaním znovu zamiešajte.
Nechajte odstáť 2-3 minúty.
Cestoviny s omáčkou
(chladené)
350 g
600 W
Sprievodca varením
Dusené mäso
(chladené)
5½-6½
Pokyny
Dusené mäso vložte do hlbokej keramickej misky. Zakryte plastovým
krytom. Príležitostne premiešajte počas ohrievania a opätovne pred
odstátím a podávaním. Nechajte odstáť 2-3 minúty.
350 g
600 W
4½-5½
Pokyny
Vložte cestoviny (napr. špagety alebo vaječné rezance) do plochej
keramickej misky. Zakryte priľnavou fóliou vhodnou do mikrovlnnej
rúry. Pred podávaním zamiešajte. Nechajte odstáť 3 minúty.
Slovenčina 29
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 29
2017-11-29
5:41:55
Sprievodca varením
Jedlo
Veľkosť porcie
Napájanie
Čas (min.)
Plnené cestoviny
s omáčkou (chladené)
350 g
600 W
5-6
Plátky mäsa
(chladené)
Pokyny
Vložte plnené cestoviny (napr. ravioli, tortellini) do hlbokej keramickej
misky. Zakryte plastovým krytom. Príležitostne premiešajte počas
ohrievania a opätovne pred odstátím a podávaním. Nechajte odstáť 3
minúty.
350 g
600 W
Prihrievanie detskej stravy a mlieka
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre prihrievanie.
Jedlo
Detská strava
(zelenina + mäso)
5½-6½
Pokyny
Plátky mäsa 2-3 chladených zložiek na keramickom tanieri. Zakryte
priľnavou fóliou vhodnou do mikrovlnnej rúry. Nechajte odstáť 3
minúty.
Detská ovsená kaša
(obilie + mlieko +
ovocie)
Detské mlieko
Veľkosť porcie
Napájanie
Čas (min.)
190 g
600 W
30 sek.
Pokyny
Preložte do keramického hlbokého taniera. Varte zakryté. Po dovarení
zamiešajte. Pred podávaním dobre zamiešajte a opatrne skontrolujte
teplotu. Nechajte odstáť 2-3 minúty.
190 g
600 W
20 sek.
Pokyny
Preložte do keramického hlbokého taniera. Varte zakryté. Po dovarení
zamiešajte. Pred podávaním dobre zamiešajte a opatrne skontrolujte
teplotu. Nechajte odstáť 2-3 minúty.
100 ml
200 ml
300 W
30-40 sek.
50 sek. až 1 min.
Sprievodca varením
Pokyny
Dobre zamiešajte alebo zatraste a prelejte do sterilizovanej sklenenej
fľašky. Umiestnite do stredu taniera. Varte nezakryté. Dobre zatraste
a nechajte odstáť najmenej 3 minúty. Pred podávaním dobre zatraste
a opatrne skontrolujte teplotu. Nechajte odstáť 2-3 minúty.
30 Slovenčina
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 30
2017-11-29
5:41:55
Ručné rozmrazovanie
Jedlo
Mikrovlnné žiarenie predstavuje vynikajúci spôsob rozmrazovania zmrazeného jedla. Mikrovlnné
žiarenie jemne rozmrazí zmrazené jedlo za krátky čas. Toto môže predstavovať vynikajúcu
výhodu v prípade, že sa odrazu objavia nečakaní hostia. Mrazená hydina sa musí pred varením
poriadne roztopiť. Odstráňte akékoľvek kovové upínacie prvky a vyberte ju z akéhokoľvek
obalu, aby sa umožnilo v odtečení roztopenej kvapaliny. Zmrazené jedlo položte na tanier bez
zakrytia. V polovici prevráťte, vylejte akúkoľvek kvapalinu a čo najskôr odstráňte akékoľvek
drobky. Príležitostne jedlo skontrolujte, aby ste sa uistili, že nie je na dotyk teplé. Ak sa menšie
a tenšie časti zmrazeného jedla začnú zahrievať, môžu sa zakryť tak, že ich počas rozmrazovania
obalíte veľmi malými pásikmi hliníkovej fólie. Ak by sa hydina začala na vonkajšom povrchu
zohrievať, zastavte rozmrazovanie a pred pokračovaním nechajte odstáť aspoň 20 minút. Rybu,
mäso a hydinu nechajte odstáť, aby sa dokončilo rozmrazovanie. Čas odstátia pre kompletné
rozmrazovanie sa bude odlišovať v závislosti od rozmrazovaného množstva. Obráťte sa na nižšie
zobrazenú tabuľku.
Hydina
Kuracie kúsky
Celé kura
Ryba
Rybie filety
Bravčové rezne
Veľkosť porcie
Napájanie
Čas (min.)
250 g
500 g
250 g
180 W
6½-7½
10-12
7½-8½
180 W
Pokyny
Mäso umiestnite na rovný keramický plech. Tenšie okraje zakryte
hliníkovou fóliou. V polovici rozmrazovania prevráťte! Nechajte
odstáť 5-25 minút.
500 g (2 ks)
900 g
180 W
180 W
14½-15½
28-30
250 g (2 ks)
400 g (4 ks)
180 W
6-7
12-13
Ovocie
Bobuľové plody
250 g
180 W
6-7
Pokyny
Ovocie rozmiestnite na plytkom okrúhlom sklenenom tanieri (s
veľkým priemerom) Nechajte odstáť 5-10 minút.
Chlieb
Rožky (každý približne
50 g)
2 ks
4 ks
180 W
½-1
2-2½
Hrianka/sendvič
250 g
180 W
4½-5
Nemecký chlieb (múka +
ražná múka)
500 g
180 W
8-10
Sprievodca varením
Jedlo
Čas (min.)
Pokyny
Mrazenú rybu položte do stredu plytkého keramického taniera.
Umiestnite tenšie časti pod hrubšie časti. Užšie konce zakryte
hliníkovou fóliou. V polovici rozmrazovania prevráťte! Nechajte
odstáť 5-15 minút.
POZNÁMKA
Mäsa
Nakrájané hovädzie mäso
Napájanie
Pokyny
Najskôr vložte kúsky kuraťa kožkou smerom nadol, celé kura
prsiami nadol na rovný keramický tanier. Zakryte tenšie časti,
ako napríklad krídla a končeky hliníkovou fóliou. V polovici
rozmrazovania prevráťte! Nechajte odstáť 15-40 minút.
Tenké jedlo sa rozmrazuje lepšie ako hrubé a menšie množstvá trvajú kratšie ako väčšie.
Nezabudnite na túto radu počas zmrazovania a rozmrazovania jedla.
Na rozmrazovanie zamrazeného jedla s teplotou približne -18 až -20 °C použite orientačné
hodnoty uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Veľkosť porcie
Pokyny
Rolky umiestnite do kruhu alebo chlieb vodorovne na kuchynský
papier v strede taniera. V polovici rozmrazovania prevráťte!
Nechajte odstáť 5-20 minút.
Slovenčina 31
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 31
2017-11-29
5:41:55
Sprievodca varením
Gril
Mikrovlnný ohrev + Gril
Ohrevný prvok grilu sa nachádza pod stropom otvoru. Funguje vtedy, keď sú dvierka zatvorené
a tanier sa otáča. Otáčanie taniera zaisťuje rovnomernejšie zhnednutie jedla. Predhriatie grilu na
3 až 5 minút zaistí rýchlejšie zhnednutie jedla.
Tento režim varenia kombinuje vyžarujúce teplo, ktoré vychádza z grilu s rýchlosťou
mikrovlnného varenia. Funguje len vtedy, keď sú dvierka zatvorené a tanier sa otáča. Kvôli
otáčaniu taniera sa jedlo rovnomerne opečie. Pre tento model sú dostupné tri kombinačné
režimy: 600 W + Gril, 450 W + Gril a 300 W + Gril.
Kuchynské náčinie pre grilovanie:
Musí byť ohňovzdorné a môže obsahovať kovy. Nepoužívajte žiadny typ plastového náčinia na
varenie, pretože sa môže roztopiť.
Kuchynské náčinie na varenie s použitím mikrovlnného ohrevu a grilovania:
Jedlo vhodné na grilovanie:
Použite náčinie na varenie, cez ktoré môže prechádzať mikrovlnné žiarenie. Náčinie na varenie
musí byť ohňovzdorné. Pri kombinovanom režime nepoužívajte kovové náčinie na varenie.
Nepoužívajte žiadny typ plastového náčinia na varenie, pretože sa môže roztopiť.
Kotlety, klobásy, rezne, hamburgery, slanina a plátky šunky, tenké rybie plátky, sendviče
a všetky druhy hrianok s oblohou.
Jedlo vhodné na varenie a grilovanie v mikrovlnnej rúre:
Dôležitá poznámka:
Vždy, keď sa použije len režim grilu, nezabudnite, že jedlo sa musí umiestniť na vysoký stojan,
pokiaľ sa neodporúčajú iné pokyny.
Medzi jedlo, ktoré je vhodné pre kombinovaný režim, patria všetky druhy varených jedál, ktoré
je potrebné ohriať a opiecť (napr. varené cestoviny), ako aj jedlá, ktoré vyžadujú krátky čas
varenia, aby schrumkavela horná časť jedla. Tento režim sa môže tiež použiť pre hrubé porcie
jedla, ktorým prispieva opečená a chrumkavá horná časť (napr. kuracie kúsky, pričom ich musíte
v polovici varenia obrátiť). Ďalšie podrobnosti nájdete v tabuľke grilovania.
Dôležitá poznámka:
Sprievodca varením
Vždy, keď sa použije kombinovaný režim (mikrovlnného ohrevu + gril), nezabudnite, že jedlo
sa musí umiestniť na vysoký stojan, pokiaľ sa neodporúčajú iné postupy. Pokyny nájdete
v nasledujúcej tabuľke. Jedlo sa musí otočiť, ak sa má opiecť z obidvoch strán.
32 Slovenčina
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 32
2017-11-29
5:41:55
Sprievodca grilovaním mrazených potravín
Čerstvé jedlo
Úrovne výkonu a časy uvedené v tejto tabuľke použite ako orientačné hodnoty pri grilovaní.
Čerstvé jedlo
Pečivo (každé
približne 50 g)
Veľkosť porcie
1. krok (min.)
2. krok (min.)
2 ks
4 ks
300 W + Gril
1-1½
2-2½
Iba gril
1-2
1-2
Pokyny
Rožky rozmiestnite na stojane do kruhu. Druhú stranu rožkov grilujte až
do chrumkavosti, ktorú máte radi. Nechajte odstáť 2-5 minút.
Bagety + naplnenie
(paradajky, syr,
šunka, hríby)
Rošt (zelenina
alebo zemiaky)
250-300 g (2 ks)
450 W + Gril
8-9
–
400 g
450 W + Gril
13-14
Kuracie nugety
250 g
450 W + Gril
5-5½
450 W + Gril
3-3½
250 g
450 W + Gril
4-5
3-4 minúty predhrievajte gril pomocou funkcie grilu. Úrovne výkonu a časy uvedené v tejto
tabuľke použite ako orientačné hodnoty pri grilovaní.
Veľkosť porcie
1. krok (min.)
2. krok (min.)
4 ks (každý 25 g)
Iba gril
4½-5
Iba gril
4-5½
Plátky hrianok
Pokyny
Plátky hrianok položte vedľa seba na podstavec.
Sendviče (už
upečené)
2-4 kúsky
Iba gril
2-3
Iba gril
2-3
Pokyny
Sendviče poukladajte spodnou stranou nahor v kruhu priamo na otočný
tanier.
Grilované
paradajky
200 g (2 ks)
400 g (4 ks)
300 W + Gril
4½-5½
7-8
Sprievodca varením
Cestoviny
300 W + Gril
Iba gril
(Cannelloni,
400 g
18-19
1-2
makaróny, lasagne) Pokyny
Mrazené cestoviny vložte do malého plochého obdĺžnikového
skleneného taniera z ohňovzdorného skla. Tanier umiestnite rovno na
otočný tanier. Po grilovaní. Nechajte odstáť 2-3 minúty.
2. krok (min.)
450 W + Gril
9-11
Sprievodca grilovaním čerstvých potravín
–
Pokyny
Mrazené cestíčko vložte do malého okrúhleho taniera z ohňovzdorného
skla. Misku umiestnite na podstavec. Po grilovaní. Nechajte odstáť
2-3 minúty.
1. krok (min.)
Pokyny
Hranolky do rúry rovnomerne rozmiestnite na papieri na pečenie na
stojane.
Čerstvé jedlo
Pokyny
Položte 2 mrazené bagety vedľa seba na stojan. Po grilovaní. Nechajte
odstáť 2-3 minúty.
Veľkosť porcie
Hranolky do rúry
Iba gril
2-3
Pokyny
Paradajky rozrežte na polovičky. Posypte ich syrom. Umiestnite ich do
kruhu na plochý tanier z ohňovzdorného skla. Tanier dajte na stojan.
Pokyny
Kuracie nugety položte na stojan. V polovici času otočte.
Slovenčina 33
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 33
2017-11-29
5:41:55
Sprievodca varením
Čerstvé jedlo
Hrianka Havaj
(šunka, ananás,
plátky syra)
Veľkosť porcie
1. krok (min.)
2. krok (min.)
–
2 ks (300 g)
450 W + Gril
3½-4
Čerstvé jedlo
Pokyny
Najskôr opečte plátky chleba. Hrianku s obložením položte na stojan.
2 hrianky položte priamo na stojan oproti sebe. Nechajte odstáť
2-3 minúty.
Pečené zemiaky
250 g
500 g
600 W + gril
4½-5½
8-9
450-500 g (2 ks)
300 W + Gril
10-12
1. krok (min.)
2. krok (min.)
–
1 jablko (približne 200 g)
2 jablká (pribl. 400 g)
300 W + Gril
4-4½
6-7
Pokyny
Odstráňte jadrá jabĺk a naplňte ich hrozienkami a lekvárom. Navrch
položte prúžky mandlí. Jablká položte na plochý tanier z ohňovzdorného
skla. Tanier umiestnite rovno na otočný tanier.
–
Pečené kurča
1200 g
Pokyny
Zemiaky rozrežte na polovičky. Položte ich do kruhu na stojan tak, aby
rozrezaná strana spočívala na grile.
Kuracie kúsky
Veľkosť porcie
Pečené jablká
300 W + Gril
12-13
450 W + Gril
24-25
300 W + Gril
22-23
Pokyny
Potrite kura olejom a koreninami. Kura najskôr položte prsiami nadol
a potom prsiami nahor do nádoby z ohňovzdorného skla. Po dokončení
grilovania nechajte odstáť 5 minút.
Pokyny
Kuracie kúsky ochuťte olejom a koreninami. Poukladajte ich do kruhu
s kosťami smerom k stredu. Jeden kurací kúsok nedávajte do stredu
stojana. Nechajte odstáť 2-3 minúty.
Sprievodca varením
Jahňacie rezne/
Hovädzie steaky
(stredné)
400 g (4 ks)
Iba gril
12-15
Iba gril
9-12
Pokyny
Jahňacie kotlety potrite olejom a koreninami. Položte ich do kruhu na
stojan. Po grilovaní. Nechajte odstáť 2-3 minúty.
Bravčové rezne
250 g (2 ks)
300 W + Gril
7-8
Iba gril
6-7
Pokyny
Bravčové rezne potrite olejom a koreninami. Položte ich do kruhu na
stojan. Po grilovaní. Nechajte odstáť 2-3 minúty.
34 Slovenčina
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 34
2017-11-29
5:41:55
Tipy a triky
Varenie pudingu
Roztápanie masla
Zmiešajte pudingový prášok s cukrom a mliekom (500 ml) podľa pokynov výrobcu a dobre
zamiešajte. Použite misku vhodnej veľkosti z ohňovzdorného skla s uzáverom. Varte zakryté 6½
až 7½ minúty s použitím 850 W. Počas varenia niekoľkokrát dobre zamiešajte.
Do malej hlbokej sklenenej misky vložte 50 g masla. Zakryte plastovým krytom. Zahrievajte 3040 sekúnd s použitím 850 W, kým sa maslo neroztopí.
Roztápanie čokolády
Do malej hlbokej sklenenej misky vložte 100 g čokolády. Zahrievajte 3-5 minút s použitím 450
W, kým sa čokoláda neroztopí. Počas roztápania raz alebo dvakrát zamiešajte. Pri vyberaní
používajte chňapky!
Opekanie rozpolených mandlí
Na stredne veľký keramický tanier rovnomerne rozmiestnite 30 g rozpolených mandlí. Počas
opekania v trvaní 3½ až 4½ a pri výkone 600 W niekoľkokrát zamiešajte. Nechajte 2-3 minúty
odstáť v rúre. Pri vyberaní používajte chňapky!
Roztápanie kryštalizovaného medu
Do malej hlbokej sklenenej misky vložte 20 g kryštalizovaného medu. Zahrievajte 20-30 sekúnd
s použitím 300 W, kým sa med neroztopí.
Roztápanie želatíny
Suché plátky želatíny (10 g) ponorte na 5 minút do studenej vody. Odtečenú želatínu vložte
do malej sklenenej misky z ohňovzdorného skla. Zahrievajte 1 minútu s použitím 300 W. Po
roztopení pomiešajte.
Varenie polevy/cukrovej polevy (na koláč a tortu)
Sprievodca varením
Instantnú polevu (približne 14 g) zmiešajte so 40 g cukru a 250 ml studenej vody. Varte
nezakryté v miske z varného skla 3½ až 4½ minúty pri výkone 850 W, kým nebude poleva
priehľadná. Počas varenia dvakrát zamiešajte.
Varenie džemu
Do misky z varného skla s krytom vhodnej veľkosti vložte 600 g ovocia (napríklad zmiešaných
bobuľových plodov). Pridajte 300 g želírovacieho cukru a dobre zamiešajte. Varte zakryté 10-12
minút pri výkone 850 W. Počas varenia niekoľkokrát dobre zamiešajte. Vylejte priamo do malých
pohárikov na džem so zakrútiteľnými viečkami. 5 minút nechajte odstáť na uzávere.
Slovenčina 35
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 35
2017-11-29
5:41:55
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Problém
Ak máte akýkoľvek z nižšie uvedených problémov, vyskúšajte uvedené riešenie.
Problém
Príčina
Riešenie
Napájanie sa počas
prevádzky vypne.
Všeobecné
Tlačidlá nemožno dobre
stlačiť.
Príčina
Riešenie
Rúra bola zapnutá dlhšiu dobu.
Po varení v rámci dlhšieho
časového intervalu nechajte
rúru vychladnúť.
Ventilátor nefunguje.
Počúvajte zvuk ventilátora.
Riešenie problémov
Medzi tlačidlami sa môže
nachádzať neznáma látka.
Odstráňte ju a opakujte pokus.
Pokúšate sa zapnúť rúru bez
jedla.
Vložte do rúry jedlo.
Pri dotykových modeloch: Na
vonkajšej strane je vlhkosť.
Utrite vlhkosť z vonkajšej
strany.
Rúra nemá k dispozícii dostatok
miesta na vetranie.
Detský zámok je aktívny.
Deaktivujte detský zámok.
Čas sa nezobrazuje.
Funkcia Eko (úspora energie) je
nastavená.
Vypnite funkciu Eko.
V prednej a zadnej časti rúry sa
nachádzajú vstupy/výstupy na
odsávanie kvôli ventilácii.
Udržujte odstupy špecifikované
v inštalačnej príručke výrobku.
Rúra nefunguje.
Nie je pripojené napájanie.
Skontrolujte, či je pripojené
napájanie.
Používa sa niekoľko zástrčiek v
tej istej zásuvke.
Určite len jednu zásuvku, ktorá
sa bude pre rúru používať.
Dvierka sú otvorené.
Zatvorte dvierka a opakujte
pokus.
Počas používania
počuť strieľanie a rúra
nefunguje.
Tento zvuk môže spôsobovať
varenie utesneného jedla alebo
použitie nádoby s krytom.
Bezpečnostný mechanizmus
otvárania dvierok je pokrytý
neznámou látkou.
Odstráňte ju a opakujte pokus.
Nepoužívajte uzavreté nádoby,
pretože by mohli počas varenia
z dôvodu rozpätia jedla
vybuchnúť.
Vnútro rúry je počas
prevádzky príliš horúce.
Rúra nemá k dispozícii dostatok
miesta na vetranie.
Používateľ otvoril dvierka, aby
prevrátil jedlo.
Po prevrátení jedla obnovte
prevádzku opätovným
stlačením tlačidla START/+30s
(SPUSTIŤ/+30s).
V prednej a zadnej časti rúry
sa nachádzajú vstupy/výstupy
na odsávanie kvôli ventilácii.
Udržujte odstupy špecifikované
v inštalačnej príručke výrobku.
Na vrchnej časti rúry sa
nachádzajú predmety.
Odstráňte z vrchnej časti rúry
všetky predmety.
Medzi dvierkami a vnútornou
časťou rúry uviazli zvyšky jedla.
Vyčistite rúru a potom otvorte
dvierka.
Rúra sa počas používania
zastaví.
Dvierka nemožno
správne otvoriť.
36 Slovenčina
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 36
2017-11-29
5:41:55
Problém
Ohrievanie vrátane
funkcie zohrievania
nefungujú správne.
Príčina
Rúra nemusí fungovať, uvarilo
sa príliš veľa jedla alebo sa
použil nesprávny riad na
varenie.
Funkcia rozmrazovania
nefunguje.
Uvarilo sa príliš veľa jedla.
Vnútorné svetlo je
stlmené alebo sa
nerozsvieti.
Dvierka zostali otvorené dlhú
dobu.
Riešenie
Problém
Vložte do nádoby vhodnej
pre mikrovlnné rúry vodu a
zapnite mikrovlnnú rúru na 1-2
minúty s cieľom skontrolovať,
či sa voda ohrieva. Zmenšite
množstvo jedla a spustite
funkciu znovu. Použite nádobu
na varenie s rovným dnom.
Po pripojení napájania sa
rúra okamžite zapne.
Dvierka nie sú správne
zatvorené.
Zatvorte dvierka a skontrolujte
znovu.
Z rúry vychádza
elektrina.
Napájanie alebo zásuvka nie sú
správne uzemnené.
Skontrolujte, či sú napájanie a
zásuvka správne uzemnené.
1. Kvapká voda.
2. Cez prasklinu na
dvierkach vychádza
para.
3. V rúre zostáva voda.
V niektorých prípadoch sa v
závislosti od jedla môže objaviť
voda alebo para. Nejedná sa o
poruchu rúry.
Nechajte rúru vychladnúť a
potom ju utrite suchou handrou.
Rúra nemá k dispozícii dostatok
miesta na vetranie.
Udržujte dostatok miesta
na vetranie špecifikovaný
v inštalačnej príručke výrobku.
Jas vnútri rúry sa mení.
Jas sa mení v závislosti od
zmien výstupu napájania podľa
funkcie.
Zmeny výstupu napájania počas
varenia nepredstavujú poruchu.
Nejedná sa o poruchu rúry.
Varenie je dokončené,
ale ventilátor sa stále
nezapol.
Na vyvetranie rúry je ventilátor
spustený ešte ďalšie 3 minúty
po dokončení varenia.
Nejedná sa o poruchu rúry.
Zmenšite množstvo jedla a
spustite funkciu znovu.
Vnútorné svetlo sa môže
automaticky vypnúť v prípade,
ak je zapnutá funkcia Eko.
Zatvorte a opäť otvorte dvierka
alebo stlačte tlačidlo STOP/ECO
(ZASTAVIŤ/EKO).
Príčina
Riešenie
Vyčistite vnútro rúry a
skontrolujte znovu.
Počas varenia zaznie
pípanie.
Ak sa používa funkcia
Automatické varenie, toto
pípanie znamená, že počas
rozmrazovania nastal čas
prevrátiť jedlo.
Po prevrátení jedla reštartujte
prevádzku opätovným
stlačením tlačidla START/+30s
(SPUSTIŤ/+30s).
Tanier
Tanier sa počas točenia
vychyľuje z miesta alebo
sa prestáva točiť.
Chýba valčekový krúžok
alebo valčekový krúžok nie je
nasadený správne.
Nasaďte valčekový krúžok a
opakujte pokus.
Rúra nie je vo
vodorovnej polohe.
Rúra je nainštalovaná na
nerovnom povrchu.
Skontrolujte, či je rúra
nainštalovaná na rovnom,
stabilnom povrchu.
Tanier sa počas točenia
ťahá.
Upravte množstvo jedla a
nepoužívajte nádoby, ktoré sú
príliš veľké.
Počas varenia vznikajú
iskry.
Počas zapnutia rúry/funkcie
rozmrazovania sa používajú
kovové nádoby.
Nepoužívajte kovové nádoby.
Valčekový krúžok nie je
nasadený správne, vnútri je
veľa jedla alebo je nádoba
príliš veľká a dotýka sa vnútra
mikrovlnnej rúry.
Riešenie problémov
Vnútorné svetlo je pokryté
neznámou látkou.
Slovenčina 37
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 37
2017-11-29
5:41:55
Riešenie problémov
Problém
Tanier počas otáčania
hrká a je hlučný.
Príčina
Riešenie
Na spodnej časti rúry sú
prichytené zvyšky jedla.
Odstráňte všetky zvyšky jedla,
ktoré sa prichytili na spodnej
strane rúry.
Počas počiatočnej prevádzky
môže pri prvom použití rúry
vychádzať z ohrevných prvkov
dym.
Nejedná sa o poruchu a ak rúru
spustíte 2-3 raz, malo by to
prestať.
Na ohrevných prvkoch sa
nachádza jedlo.
Nechajte rúru vychladnúť a
následne odstráňte jedlo z
ohrevných prvkov.
Gril
Počas prevádzky
vychádza dym.
Riešenie problémov
Jedlo je príliš blízko pri grile.
Umiestnite jedlo počas varenia
do vhodnej vzdialenosti.
Jedlo nie je správne
pripravované a/alebo
usporiadané.
Skontrolujte, či je jedlo správne
pripravené a usporiadané.
Rúra nemá k dispozícii dostatok
miesta na vetranie.
Udržujte dostatok miesta
na vetranie špecifikovaný
v inštalačnej príručke výrobku.
Upozornenia týkajúce sa inštalácie
Pri inštalácii mikrovlnnej rúry by je potrebné zachovať ventilačný priestor veľkosti aspoň
50 mm medzi zadnou stenou a podlahou inštalačnej skrinky. Okrem toho je potrebné zachovať
minimálne 3 mm odstup medzi 4 bočnými stenami mikrovlnnej rúry a skrinkou. Pri inštalácii
produktu je dôležité dodržiavať pokyny uvedené v tejto príručke a v pokynoch na inštaláciu od
výrobcu rúry. (Prezrite si inštalačnú príručku)
UPOZORNENIE
Ak nedodržíte pokyny v tejto príručke, môže dôjsť ku vzniku výparov vo vnútri mikrovlnnej rúry,
čo zabráni kontrole jedla počas varenia. Zároveň môže spôsobiť poruchu mikrovlnnej rúry.
Informačný kód
Informačný kód
C-10
Príčina
Treba skontrolovať senzor
varenia.
Stlačte tlačidlo STOP/ECO (ZASTAVIŤ/
EKO) a znovu vykonajte príslušný úkon.
Ak sa problém vyskytne znovu, vypnite
mikrovlnnú rúru na viac ako 30 sekúnd a
opakujte nastavenie znovu. Ak problém
stále pretrváva, kontaktujte miestne
stredisko starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti SAMSUNG.
Dotykové tlačidlo má
poruchu.
Tlačidlá vyčistite a skontrolujte, či na
povrchu okolo tlačidla nie je voda. Ak
sa problém vyskytne znovu, vypnite
mikrovlnnú rúru na viac ako 30 sekúnd a
opakujte nastavenie znovu. Ak problém
stále pretrváva, kontaktujte miestne
stredisko starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti SAMSUNG.
C-F2
C-d0
Riešenie
POZNÁMKA
Ak navrhované riešenie problém nevyrieši, kontaktujte vaše miestne stredisko starostlivosti
o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.
38 Slovenčina
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 38
2017-11-29
5:41:55
Technické údaje
Spoločnosť SAMSUNG sa snaží neustále zdokonaľovať svoje produkty. Navrhnuté technické údaje
a tieto používateľské pokyny preto podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
V súlade so všeobecnou smernicou 2/1984 (III.10) BKM-IpM ako dodávatelia vyhlasujeme,
že rúra MG22M8074A* značky Samsung je v súlade s nižšie uvedenými technologickými
parametrami.
Model
Zdroj napájania
Príkon
MG22M8074A*
230 V – 50 Hz AC
Maximálny výkon
2400 W
Mikrovlnný ohrev
1300 W
Gril (ohrevný prvok)
1100 W
Výstupný výkon
100 W / 850 W – 6 úrovní (IEC-705)
Prevádzková frekvencia
2450 MHz
Rozmery (Š x V x H)
Vonkajšie
595 x 380 x 320 mm
Priestor rúry
330 x 224 x 292 mm
Objem
Hmotnosť
Úroveň hluku
22 litrov
Čistá
Približne 15,5 kg
42 dBA
Technické údaje
Slovenčina 39
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 39
2017-11-29
5:41:55
Berte na vedomie, že záruka spoločnosti Samsung NEZAHŔŇA servisné hovory týkajúce sa prevádzky produktu, opravy nesprávnej inštalácie a výkonu bežného čistenia alebo údržby.
MÁTE OTÁZKY ALEBO KOMENTÁRE?
KRAJINA
ZAVOLAJTE NÁM
ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ONLINE NA STRÁNKE
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DE68-04445W-01
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_SK.indd 40
2017-11-29
5:41:55
Mikrovlnná trouba
Uživatelská příručka
MG22M8074A*
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 1
2017-11-29
5:43:02
Obsah
Obsah
Bezpečnostní pokyny
3
Obecné bezpečnostní pokyny
Používání mikrovlnné trouby – bezpečnostní opatření
Omezená záruka
Definice výrobní skupiny
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
6
7
8
8
8
Umístění a zapojení
9
Příslušenství9
Otočný talíř
9
Používání funkce udržování teploty
21
Grilování22
Kombinace mikrovlnného ohřevu a grilování
23
Používání funkce gril+30s
23
Používání funkce dětská pojistka
24
Vypnutí zvukového signálu
24
Pokyny pro výběr nádobí
25
Pokyny pro přípravu pokrmů
26
Trouba11
Ovládací panel
11
Mikrovlny26
Vaření26
Ohřev28
Ohřev tekutin
29
Ohřev dětské výživy
29
Poznámka:29
Ruční rozmrazování
31
Gril32
Mikrovlnný režim + Gril
32
Nápady a tipy
35
Používání trouby
Odstraňování problémů
36
Odstraňování problémů
Upozornění pro umístění
Informační kód
36
38
38
Technické údaje
39
Údržba
10
Čištění10
Výměna (oprava)
10
Péče o troubu při jejím dlouhodobém nepoužívání
10
Funkce trouby
11
12
Princip funkce mikrovlnné trouby
12
Kontrola správného chodu trouby
12
Vaření/Ohřev13
Nastavení času
13
Výkonové stupně a nastavení doby
14
Rychlý start
14
Nastavení doby vaření
14
Zastavení vaření
15
Nastavení režimu úspory energie
15
Používání funkce vaření s detekcí
15
Pokyny pro funkci automatické vaření s detekcí
17
Používání funkce automatické vaření
17
Používání funkce rychlé rozmrazení
20
2 Čeština
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 2
2017-11-29
5:43:02
Bezpečnostní pokyny
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
TÝKÁ SE POUZE REŽIMU MIKROVLNNÉ TROUBY
VAROVÁNÍ: Pokud jsou poškozená dvířka nebo těsnění dvířek,
nesmí být trouba zapnuta, dokud ji neopraví kompetentní
pracovník.
VAROVÁNÍ: Pro všechny osoby s výjimkou kompetentních
pracovníků je nebezpečné provádět servis nebo opravy, při
nichž je třeba sejmout kryt chránící před účinkem mikrovlnné
energie.
VAROVÁNÍ: Tekutiny ani jiné potraviny nesmějí být ohřívány
v uzavřených nádobách, protože takové nádoby jsou náchylné
k explozi.
VAROVÁNÍ: Dětem dovolte používat troubu bez dozoru pouze
v případě, že jste je odpovídajícím způsobem poučili, jak ji
bezpečně používat a jaká jsou rizika nesprávného použití.
Tento spotřebič je určen k použití pouze v domácnosti, nikoli
například:
• v kuchyňkách pro zaměstnance obchodů, kanceláří a
v dalším pracovním prostředí;
• na farmách;
Bezpečnostní pokyny
TYTO POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE
K POZDĚJŠÍMU NAHLÉDNUTÍ.
• pro klienty hotelů, motelů a v podobném prostředí
obytného typu;
• v penziónech.
Používejte pouze nádobí vhodné pro použití v mikrovlnné
troubě.
Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách
vždy troubu průběžně kontrolujte, protože nádoby by mohly
vzplanout.
Tato mikrovlnná trouba je určena pro ohřev pokrmů a nápojů.
Při používání k sušení jídla nebo oblečení a nahřívání
ohřívacích podložek, bačkor, houbiček, vlhkých utěrek
a podobně hrozí úraz, vznícení, případně vznik požáru.
Pokud se objeví kouř, troubu vypněte nebo odpojte napájecí
kabel ze zásuvky a ponechte dvířka trouby zavřená, aby se
udusily případné plameny.
V důsledku mikrovlnného ohřevu nápojů může dojít ke
zpožděnému intenzivnímu varu. Proto je třeba s nádobou
zacházet opatrně.
Kvůli možným popáleninám je nutné obsah dětských lahví
před podáváním promíchat nebo protřepat a zkontrolovat jeho
teplotu.
V mikrovlnné troubě nesmějí být ohřívána vejce ve skořápce
ani natvrdo uvařená vejce ve skořápce, protože by mohla
explodovat, a to dokonce i po skončení mikrovlnného ohřevu.
Čeština 3
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 3
2017-11-29
5:43:02
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní pokyny
Troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat všechny zbytky
potravin.
Pokud trouba nebude udržována v čistotě, může dojít
k narušení povrchu. To by negativně ovlivnilo životnost
spotřebiče a mohlo by vyústit i v nebezpečnou situaci.
Tento spotřebič je určen pouze k vestavěnému použití.
Spotřebič nesmí být umístěn ve skříňce.
Kovové nádoby na jídlo a nápoje nelze používat pro
mikrovlnné vaření.
Při vyndávání nádob ze spotřebiče buďte opatrní, abyste
nevyndali také otočný talíř.
Tento spotřebič nesmí být čištěn s použitím parního čističe.
Tento spotřebič nesmí být čištěn s použitím vysokotlakého
čističe.
Spotřebič není určen pro instalaci v obytných vozidlech,
karavanech a podobných vozech.
Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně malých
dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální
schopnosti nebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti.
Výjimkou mohou být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí
odpovědná osoba, která bude na používání spotřebiče dohlížet
a poskytne těmto osobám pokyny k jeho používání.
Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby spotřebič nepoužívaly
jako hračku.
Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí mohou používat tento spotřebič pouze
tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny o bezpečném
používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti si se
spotřebičem nesmějí hrát. Děti bez dozoru nesmějí provádět
čištění a údržbu spotřebiče.
Tento spotřebič by po instalaci měl jít odpojit od napájení. Toho
lze dosáhnout zajištěním přístupnosti zástrčky nebo začleněním
vypínače na kabelu v souladu s pravidly pro kabeláž.
Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí
kabel vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce,
případně osoba s podobnou kvalifikací.
Troubu je třeba umístit ve správné poloze a výšce, aby byl
zajištěn snadný přístup k vnitřku a ovládání trouby.
Před prvním použitím trouby je třeba dát do trouby na
10 minut ohřát vodu.
Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je cítit zápach
spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě odpojte zástrčku
napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
4 Čeština
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 4
2017-11-29
5:43:03
POUZE REŽIM TROUBY – VOLITELNĚ
Čeština 5
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 5
2017-11-29
5:43:03
Bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ: Pracuje-li spotřebič v kombinovaném režimu, měly
by jej děti používat pouze pod dohledem dospělých osob,
protože dochází ke vzniku vysoké teploty.
Spotřebič se při používání zahřívá. Buďte opatrní a nedotýkejte
se topných těles uvnitř trouby.
VAROVÁNÍ: Během používání trouby se mohou zahřát i
dostupné součásti trouby. Zabraňte malým dětem přibližovat
se.
Nepoužívejte agresivní brusné čisticí prostředky ani ostré
kovové škrabky pro čištění dvířek nebo skla trouby. Mohly by
povrch poškrábat a způsobit popraskání skla.
Nesmí se používat parní čistič.
VAROVÁNÍ: Před výměnou lampy je třeba spotřebič vypnout,
aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
Spotřebič neinstalujte za okrasná dvířka, aby nedocházelo
k přehřívání.
VAROVÁNÍ: Během používání se spotřebič a jeho přístupné
součásti zahřívají.
Buďte opatrní a nedotýkejte se topných těles.
Děti mladší 8 let udržujte mimo dosah trouby, případně na ně
dohlížejte.
UPOZORNĚNÍ: Při přípravě pokrmů nenechávejte spotřebič bez
dozoru. Krátké vaření je třeba neustále hlídat.
Pokud je spotřebič v provozu, mohou být dvířka nebo vnější
povrchy horké.
Pokud je spotřebič v provozu, mohou mít přístupné povrchy
vysokou teplotu.
Povrchy se během použití často zahřívají.
Spotřebiče nejsou určeny pro ovládání externími časovači nebo
samostatnými systémy dálkového ovládání.
Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí mohou používat tento spotřebič pouze
tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny o bezpečném
používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti si se
spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu spotřebiče by
neměly provádět děti, pokud nebudou starší 8 let a pod
dozorem.
Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být mimo dosah dětí do
8 let.
Bezpečnostní pokyny
Obecné bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní pokyny
Všechny úpravy nebo opravy musí provádět pouze kvalifikovaný technik.
Neohřívejte jídlo ani tekutiny v uzavřených nádobách určených pro mikrovlnné trouby.
K čištění trouby nepoužívejte benzen, ředidlo, alkohol, parní ani vysokotlaké čističe.
Neinstalujte troubu do blízkosti topení a hořlavých materiálů nebo ve vlhkém, mastném nebo prašném
prostředí, ani na místě vystaveném přímému slunečnímu záření a vodě, kde hrozí únik plynu, nebo na
nerovné ploše.
Tato trouba musí být řádně uzemněna v souladu s místními předpisy.
Kolíky a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od cizích látek.
Napájecí kabel nesmí být vystaven zvýšenému tahu a ohybu a nesmí se na něj pokládat těžké
předměty.
Jestliže došlo k úniku plynu (propan, zkapalněný plyn apod.), ihned vyvětrejte. Nedotýkejte se
napájecího kabelu.
Neberte šňůru do mokrých rukou.
Pokud je trouba v provozu, nevypínejte ji odpojením napájecího kabelu.
Do spotřebiče nesahejte prsty, ani do něj nevkládejte nevhodné látky. Pokud se dovnitř trouby
dostanou nevhodné látky, odpojte napájecí kabel a obraťte se na místní servisní středisko Samsung.
Trouba nesmí být vystavena nadměrnému tlaku nebo nárazům.
Neumísťujte troubu na křehké předměty.
Ujistěte se, že napájecí napětí, frekvence a proud odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích
výrobku.
Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do zásuvky. Nepoužívejte rozdvojky, prodlužovací kabely
nebo elektrické transformátory.
Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty. Ujistěte se, že napájecí kabel je mezi předměty nebo
za troubou.
Pokud dojde k poškození zástrčky napájecího kabelu, k poškození samotného napájecího kabelu nebo
k uvolnění elektrické zásuvky, nepoužívejte je. Pokud dojde k poškození zástrčky napájecího kabelu
nebo samotného napájecího kabelu, obraťte se na místní servisní středisko Samsung.
Troubu je třeba chránit před přímým politím nebo postříkáním vodou.
Na troubu, dovnitř trouby nebo na její dvířka se nesmí pokládat předměty.
Na troubu nerozprašujte prchavé látky, např. insekticidy.
Neukládejte do trouby hořlavé materiály. Buďte opatrní při ohřevu pokrmů nebo nápojů, které obsahují
alkohol, protože alkoholové výpary mohou přijít do kontaktu s horkými částmi trouby.
Děti by mohly narazit do dvířek nebo si do nich přichytit prsty. Děti se nesmí pohybovat v blízkosti
dvířek, pokud je otevíráte nebo zavíráte.
Mikrovlnná trouba – výstraha
V důsledku mikrovlnného ohřevu nápojů může dojít ke zpožděnému intenzivnímu varu. S nádobou
zacházejte vždy opatrně. Vždy nechte nápoje stát alespoň 20 sekund před manipulací s nimi. Při
ohřívání pokrm v případě potřeby míchejte. Vždy jej zamíchejte po ohřátí.
Jestliže dojde k opaření, postupujte podle těchto pokynů poskytnutí první pomoci:
1. Opařené místo ponořte alespoň na 10 minut do studené vody.
2. Zakryjte jej čistým suchým obvazem.
3. Nenanášejte žádný krém, olej ani tělové mléko.
Nedávejte plech nebo rošt do vody krátce po vaření, neboť by to mohlo způsobit jejich poškození.
Nepoužívejte troubu k fritování, neboť nelze kontrolovat teplotu oleje. Mohlo by dojít k náhlému
překypění horkého oleje.
6 Čeština
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 6
2017-11-29
5:43:03
Mikrovlnná trouba – bezpečnostní opatření
Používání mikrovlnné trouby – bezpečnostní opatření
Pokud nebudou dodržovány následující bezpečnostní pokyny, může dojít ke škodlivému vystavení
mikrovlnné energii.
•
•
•
•
Nepoužívejte troubu s otevřenými dvířky. Nemanipulujte s bezpečnostními zámky (západky
dvířek). Do otvorů bezpečnostních zámků nesmějí být vkládány žádné předměty.
Mezi dvířka trouby a vloženou potravinu nevkládejte žádné předměty. Zabraňte hromadění
zbytků potravin a čisticích prostředků na povrchu těsnění. Udržujte dvířka a plochy těsnění na
dvířkách stále čisté. Po každém použití je nejprve otřete vlhkým hadříkem a poté měkkým suchým
hadříkem.
Nepoužívejte troubu, pokud je poškozená. Používejte ji až poté, co ji opravil kvalifikovaný technik.
Důležité: dvířka trouby se musí správně zavírat. Dvířka nesmějí být ohnutá; závěsy dvířek nesmějí
být rozbité ani uvolněné; těsnění dvířek a povrch těsnicích ploch nesmějí být poškozené.
Všechny úpravy nebo opravy musí být provedeny technikem.
Čeština 7
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 7
2017-11-29
5:43:03
Bezpečnostní pokyny
Používejte pouze náčiní vhodné do mikrovlnné trouby. Nepoužívejte kovové nádoby, nádobí se zlatou
nebo stříbrnou dekorací, jehly na špíz apod.
Sejměte kovové sponky. Mohou vzniknout elektrické oblouky.
Nepoužívejte troubu k sušení papíru ani oblečení.
K přípravě malého množství potravin použijte kratší čas, aby nedošlo k přehřátí nebo spálení jídla.
Dbejte na to, aby se napájecí kabel nedostal do blízkosti vody a horkých povrchů.
V troubě nesmějí být ohřívána vejce ve skořápce ani natvrdo uvařená vejce ve skořápce, protože by
mohla explodovat. Neohřívejte vzduchotěsné nebo vakuově uzavřené nádoby, ořechy, rajčata apod.
Nezakrývejte ventilační otvory textiliemi ani papírem. Jde o nebezpečí požáru. Trouba se může přehřát
a v takovém případě se automaticky vypne a zůstane vypnutá, dokud se dostatečně neochladí.
Při vyjímání pokrmu z trouby vždy používejte kuchyňské chňapky.
Aby se zabránilo intenzivnímu varu, zamíchejte ohřívané tekutiny během ohřevu nebo po jeho
dokončení a poté alespoň na 20 sekund odstavte.
Při otevírání dvířek trouby stůjte ve vzdálenosti natažené paže. Předejdete tak opaření uvolněným
horkým vzduchem nebo párou.
Nezapínejte prázdnou troubu. Trouba se z bezpečnostních důvodů automaticky vypne na 30 minut.
Doporučujeme ponechat v troubě sklenici s vodou, která absorbuje mikrovlnnou energii v případě
nechtěného zapnutí trouby.
Troubu instalujte tak, aby byl dodržen požadavek na volný prostor kolem ní uvedený v této příručce.
(Viz část Instalace mikrovlnné trouby.)
Při připojování jiných elektrických zařízení do zásuvek v blízkosti trouby postupujte opatrně.
Bezpečnostní pokyny
Omezená záruka
Bezpečnostní pokyny
Společnost Samsung bude účtovat poplatek v případě výměny příslušenství nebo opravy kosmetického
defektu, pokud poškození jednotky nebo příslušenství způsobil zákazník. Položky, které tyto podmínky
zahrnují:
•
•
Proražená, poškrábaná nebo rozbitá dvířka, držadla, vnější panel nebo ovládací panel.
Rozbitý nebo chybějící plech, válečkové vedení, spojka nebo drátěný rošt.
Troubu používejte pouze pro účely, pro které je určena a které jsou uvedeny v této příručce.
Výstrahy a důležité pokyny pro zajištění bezpečnosti uvedené v této příručce nepředstavují popis
všech podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě
a provozu trouby počínali rozumně, pečlivě a opatrně.
Následující pokyny k obsluze se týkají různých modelů, proto se vlastnosti vaší mikrovlnné trouby
mohou mírně lišit od charakteristik uvedených v příručce a nemusí být použity všechny výstražné
symboly. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na místní servisní středisko nebo
vyhledat pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.
Používejte troubu pouze k ohřívání jídla. Je určena pouze pro domácí použití. Nesmí se používat
k ohřevu textilií nebo polštářků plněných semínky. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za nevhodné
nebo nesprávné použití této trouby.
Vždy udržujte troubu v čistém a dobrém stavu, abyste předešli narušení povrchu trouby
a nebezpečným situacím.
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená,
že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní
sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný
komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo
lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením
zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou
recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt
zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a
jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat
všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické
příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým
odpadem.
Informace o závazku společnosti Samsung chránit životní prostředí ale také regulační povinnosti
týkající se konkrétních produktů, např. REACH, naleznete na webové stránce: samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Definice výrobní skupiny
Tento výrobek je zařízení ISM třídy B, skupiny 2. Definice skupiny 2, která zahrnuje všechna zařízení
ISM, ve kterých je generována nebo používána radiofrekvenční energie ve formě elektromagnetického
záření pro úpravu materiálů a vybavení pro EDM a obloukové svařování.
Zařízení skupiny B je zařízení vhodné pro používání v domácnosti a v provozovnách přímo připojených
k elektrické síti rozvodu nízkého napětí, která zajišťuje dodávku energie pro domácnosti a obytné
domy.
8 Čeština
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 8
2017-11-29
5:43:03
Umístění a zapojení
Otočný talíř
Příslušenství
V závislosti na zakoupeném modelu je dodáváno několik kusů příslušenství, které lze využít různým
způsobem.
01 Otočný kruh, který je třeba vložit do středu
trouby.
Otočný kruh slouží jako podpora otočného talíře.
Vyjměte z vnitřku trouby všechny obalové materiály.
Nainstalujte otočný kruh a otočný talíř. Zkontrolujte,
zda se otočný talíř volně otáčí.
Umístění a zapojení
02 Otočný talíř, který je třeba nasadit na otočný kruh;
střed otočného talíře musí nasednout na spojku.
Otočný talíř představuje hlavní varnou plochu. Lze
jej snadno vyjmout a vyčistit.
03 Grilovací rošt, který se pokládá na otočný talíř.
Kovový rošt se používá při grilování a
kombinovaném vaření.
UPOZORNĚNÍ
NESPOUŠTĚJTE žádnou funkci mikrovlnné trouby, dokud nevložíte na místo otočný kruh a otočný talíř.
Čeština 9
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 9
2017-11-29
5:43:03
Údržba
Výměna (oprava)
Čištění
Pravidelně troubu čistěte, abyste zabránili usazování nečistot na troubě a uvnitř ní. Věnujte také
zvláštní pozornost dvířkům, těsnění dvířek, otočnému talíři a otočnému kruhu (pouze u příslušných
modelů).
Pokud se dvířka neotevírají či nezavírají hladce, nejprve zkontrolujte, zda na těsnění dvířek nejsou
nánosy nečistot. K vyčištění vnitřních a vnějších stěn trouby používejte měkký hadřík a mýdlovou
vodu. Povrch řádně opláchněte a osušte.
VAROVÁNÍ
Tato trouba uvnitř neobsahuje žádné díly demontovatelné uživatelem. Nepokoušejte se sami vyměnit
díly či opravovat troubu.
•
•
Postup odstranění těžko odstranitelných páchnoucích nečistot z vnitřku trouby
Údržba
1. Do prázdné trouby vložte doprostřed otočného talíře hrnek zředěné citronové šťávy.
2. Pusťte po dobu 10 minut vyhřívání trouby na maximální výkon.
3. Po skončení tohoto cyklu počkejte, až trouba vychladne. Poté otevřete dvířka a vyčistěte vnitřní
prostor trouby.
Postup čištění vnitřku trouby s výklopným topným tělesem
A
Před čištěním horní části vnitřního prostoru trouby
sklopte dolů horní topné těleso o 45° (A), viz obrázek.
To usnadní čištění horní části. Po dokončení čištění
vraťte horní topné těleso do původní polohy.
•
Pokud nastane problém se závěsy, těsněním nebo dvířky, požádejte o pomoc kvalifikovaného
technika nebo místní servisní středisko společnosti Samsung.
Pokud chcete vyměnit žárovku, obraťte se na místní servisní středisko společnosti Samsung.
Nevyměňujte ji sami.
Pokud nastane problém s vnějším pláštěm trouby, nejprve odpojte napájecí kabel ze zásuvky
a poté se obraťte na místní servisní středisko společnosti Samsung.
Péče o troubu při jejím dlouhodobém nepoužívání
Pokud nebudete troubu po delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a umístěte troubu na
suché místo, kde se nepráší. Nahromadění prachu a vlhkosti uvnitř trouby může negativně ovlivnit její
vlastnosti.
UPOZORNĚNÍ
•
•
•
•
Udržujte dvířka a těsnění dvířek v čistotě a zajistěte, aby se dvířka otevírala a zavírala hladce.
Jinak může dojít ke zkrácení životnosti trouby.
Dávejte pozor, abyste nerozlili vodu na ventilační otvory trouby.
K čištění nepoužívejte žádné abrazivní ani chemické prostředky.
Po každém použití trouby počkejte, až trouba vychladne, a potom vyčistěte vnitřní prostor trouby
neagresivním čisticím prostředkem.
10 Čeština
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 10
2017-11-29
5:43:03
Funkce trouby
Ovládací panel
Trouba
01
02
06
07
04
08
09
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Sensor Cook (Vaření s detekcí)
Auto Cook (Automatické vaření)
Quick Defrost (Rychlé rozmrazení)
Keep Warm (Udržování teploty)
Microwave (Mikrovlnný režim)
Grill (Gril)
Combi (Kombinovaný režim)
Grill+30s (Gril+30s)
Dolů
Nahoru
Select/Child Lock (Vybrat/Dětská pojistka)
Clock (Hodiny)
STOP/ECO (STOP/ÚSPORNÝ REŽIM)
START/+30s
Funkce trouby
05
03
10
01 Západky dvířek
02 Ventilační otvory
03 Topné těleso
04 Světlo
05 Dvířka
06 Otočný talíř
07 Spojka
08 Otočný kruh
09 Otvory bezpečnostního
zámku
10 Ovládací panel
Čeština 11
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 11
2017-11-29
5:43:04
Používání trouby
Princip funkce mikrovlnné trouby
Kontrola správného chodu trouby
Mikrovlny jsou elektromagnetické vlny s vysokou frekvencí. Uvolněná energie umožňuje vařit nebo
ohřívat pokrmy, aniž by změnily tvar nebo barvu.
Mikrovlnnou troubu lze použít k těmto činnostem:
Následující jednoduchý postup vám umožní zkontrolovat, zda trouba vždy funguje správně. V případě
pochybností nahlédněte do části „Odstraňování problémů“ na straně 36.
•
•
•
Troubu je nutno připojit do příslušné elektrické zásuvky ve zdi. Otočný talíř musí být v troubě na svém
místě. Pokud použijete jiný výkonový stupeň než maximální (100 % – 850 W), voda se začne vařit po
delší době.
Rozmrazování
Ohřev
Vaření
Princip vaření.
POZNÁMKA
Otevřete dvířka trouby. Položte na otočný talíř sklenici s vodou. Zavřete dvířka.
Používání trouby
1. Mikrovlny, generované magnetronem, se uvnitř
trouby odrazem rozptýlí, a protože se pokrm otáčí
na otočném talíři, rovnoměrně jím prostupují. Díky
tomu se pokrm rovnoměrně uvaří.
2. Pokrm pohltí mikrovlny asi do hloubky 2,5 cm.
Vaření potom pokračuje procesem rozptýlení tepla
v pokrmu.
3. Doba vaření se liší podle použitého nádobí a podle
vlastností pokrmu:
•
•
•
Nastavte čas od 4 do 5 minut příslušným počtem
stisknutí tlačítka Nahoru nebo Dolů.
Trouba bude ohřívat vodu po dobu 4 až 5 minut. Poté
by se voda měla vařit.
Množství a hustota
Obsah vody
Počáteční teplota (podle toho, zda byla
potravina v chladničce nebo nikoli)
UPOZORNĚNÍ
Protože se střed pokrmu ohřívá díky rozptýlení tepla, vaření pokračuje i po vyjmutí pokrmu z trouby.
Proto je třeba dodržovat dobu odstání uvedenou v receptech popsaných v této příručce. Zajistíte tím
následující:
•
•
Rovnoměrné uvaření ve středu pokrmu.
Stejná teplota v celém pokrmu.
12 Čeština
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 12
2017-11-29
5:43:04
Vaření/Ohřev
Nastavení času
Následující postup popisuje způsob vaření nebo ohřevu pokrmů.
Po připojení napájení se na displeji automaticky zobrazí údaj „88:88“ a potom „12:00“.
Nastavte aktuální čas. Čas lze zobrazit buď ve 24hodinovém nebo ve 12hodinovém formátu. Hodiny je
nutno nastavit:
UPOZORNĚNÍ
•
•
Než ponecháte troubu bez dozoru, VŽDY zkontrolujte nastavení vaření.
Maximální doba režimu Microwave (Mikrovlnný režim) je 99 minut.
Otevřete dvířka. Položte pokrm do středu otočného talíře. Zavřete dvířka. Nikdy nezapínejte prázdnou
mikrovlnnou troubu.
1. Stiskněte tlačítko Microwave (Mikrovlnný režim).
Zobrazí se indikace výkonu 850 W (maximální
varný výkon):
(Mikrovlnný režim)
1
•
•
Když poprvé instalujete mikrovlnnou troubu
Po výpadku napájení
POZNÁMKA
Nezapomeňte hodiny seřídit při přechodu na letní a zpět na zimní čas.
1. Stiskněte tlačítko Clock (Hodiny).
1
2
2
3
4
2
3
4
3. Stisknutím tlačítek Nahoru nebo Dolů nastavte
dobu vaření.
Zobrazí se doba vaření.
4. Stiskněte tlačítko START/+30s.
Rozsvítí se kontrolka trouby a otočný talíř se
začne otáčet. Spustí se vaření a po jeho dokončení:
1) 4krát zazní zvukový signál.
2) Signál upozorňující na konec grilování zazní
třikrát (jednou za minutu).
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
3
5
2. Nastavte 24hodinový nebo 12hodinový formát
stisknutím tlačítek Nahoru nebo Dolů. Poté
stiskněte tlačítko Select/Child Lock (Vybrat/Dětská
pojistka).
3. Stisknutím tlačítek Nahoru nebo Dolů nastavte
hodiny. Poté stiskněte tlačítko Select/Child Lock
(Vybrat/Dětská pojistka).
4. Stisknutím tlačítek Nahoru nebo Dolů nastavte
minuty.
5. Jakmile bude zobrazen správný čas, stisknutím
tlačítka Select/Child Lock (Vybrat/Dětská pojistka)
hodiny spusťte.
Čas se zobrazuje vždy, když troubu právě
nepoužíváte.
Čeština 13
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 13
2017-11-29
5:43:05
Používání trouby
2. Vyberte výkonový stupeň stisknutím tlačítka
Nahoru nebo Dolů. (viz tabulku výkonových
stupňů) Poté stiskněte tlačítko Select/Child Lock
(Vybrat/Dětská pojistka).
2
Používání trouby
Výkonové stupně a nastavení doby
Rychlý start
Funkce nastavení výkonu umožňuje přizpůsobit množství vyzařované energie a tím ovlivnit čas
potřebný pro ohřev pokrmu podle druhu a množství pokrmu. K dispozici je šest výkonových stupňů.
Výkonový stupeň
Procenta
Výkon
VYSOKÝ
100 %
850 W
STŘEDNĚ VYSOKÝ
71 %
600 W
STŘEDNÍ
53 %
450 W
STŘEDNĚ NÍZKÝ
35 %
300 W
ROZMRAZOVÁNÍ
21 %
180 W
NÍZKÝ
12 %
100 W
Doba vaření, uváděná v receptech a v této příručce, odpovídá uváděnému výkonu.
Používání trouby
Pokud zvolíte…
Nastavte tuto dobu vaření...
Vysoký výkonový stupeň
Kratší
Nízký výkonový stupeň
Delší
1
2
1. Vložte pokrm do trouby. Vyberte dobu vaření
tlačítky Nahoru a Dolů.
Zobrazí se doba vaření.
2. Stiskněte tlačítko START/+30s.
Spustí se Microwave (Mikrovlnný režim) (850 W).
Po dokončení vaření:
1) 4krát zazní zvukový signál.
2) Signál upozorňující na konec grilování zazní
třikrát (jednou za minutu).
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
Nastavení doby vaření
Dobu vaření lze prodloužit stisknutím tlačítka START/+30s a každým dalším stisknutím o dalších
30 sekund.
V režimech Microwave (Mikrovlnný režim), Grill (Gril) nebo Combi (Kombinovaný režim) stisknutím
tlačítka START/+30s prodloužíte dobu vaření.
•
•
Vaření lze kdykoli zastavit a zkontrolovat stav pokrmu prostým otevřením dvířek
Prodloužení zbývající doby vaření
Postup 1
Dobu vaření prodloužíte stisknutím tlačítka
START/+30s o 30 sekund každým stisknutím.
• Příklad: Chcete-li prodloužit vaření o tři minuty,
stiskněte tlačítko START/+30s šestkrát.
2
1
Postup 2
Dobu vaření nastavte jednoduše stisknutím tlačítek
Nahoru nebo Dolů.
14 Čeština
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 14
2017-11-29
5:43:05
Zastavení vaření
Používání funkce vaření s detekcí
Vaření lze kdykoli zastavit, takže můžete:
Funkce Sensor Cook (Vaření s detekcí) obsahuje 7 předprogramovaných dob vaření. Nemusíte
nastavovat ani dobu vaření, ani výkonový stupeň. Kategorii funkce Sensor Cook (Vaření s detekcí)
můžete nastavit stisknutím tlačítek Nahoru a Dolů.
•
•
•
Zkontrolovat pokrm
Obrátit pokrm nebo jej zamíchat
Nechat jej odstát
Chcete-li vaření zastavit...
Proveďte...
Dočasně
•
•
Zcela
•
•
POZNÁMKA
Používejte pouze nádobí pro mikrovlnné trouby.
Otevřete dvířka nebo jednou stiskněte tlačítko STOP/ECO (STOP/
ÚSPORNÝ REŽIM).
Vaření se zastaví.
Vaření obnovíte uzavřením dvířek a stisknutím tlačítka
START/+30s.
1. Stiskněte tlačítko Sensor Cook (Vaření s detekcí).
1
2
Nastavení režimu úspory energie
3
Trouba je vybavena režimem úspory energie.
•
•
Stiskněte tlačítko STOP/ECO (STOP/ÚSPORNÝ
REŽIM).
Displej se vypne.
Když budete chtít režim úspory energie ukončit,
otevřete dvířka nebo stiskněte tlačítko STOP/ECO
(STOP/ÚSPORNÝ REŽIM). Na displeji se zobrazí
aktuální čas. Trouba bude připravena k použití.
2. Typ pokrmu, který vaříte, vyberte stisknutím
tlačítek Nahoru nebo Dolů. (Popis různých
předprogramovaných nastavení je uveden
v tabulce na další straně.)
Používání trouby
Stiskněte jednou tlačítko STOP/ECO (STOP/ÚSPORNÝ REŽIM).
Vaření se zastaví.
Chcete-li zrušit nastavení vaření, stiskněte opět tlačítko STOP/ECO
(STOP/ÚSPORNÝ REŽIM).
3. Stiskněte tlačítko START/+30s.
Začne vaření.
1) 4krát zazní zvukový signál.
2) Signál upozorňující na konec grilování zazní
třikrát (jednou za minutu).
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření v mikrovlnné troubě.
POZNÁMKA
Funkce automatické úspory energie
Pokud během nastavování nebo ve stavu dočasného zastavení nevyberete žádnou funkci, funkce se po
25 minutách zruší a zobrazí se hodiny.
Jsou-li dvířka trouby otevřená, po pěti minutách dojde k vypnutí světla.
Čeština 15
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 15
2017-11-29
5:43:06
Používání trouby
Kód
Velikost porce
Pokyny
Kód
Pokrm
Velikost porce
Pokyny
1
Nápoj
Pokrm
150 až 250 g
Nalijte tekutinu (o pokojové teplotě) do
keramického šálku nebo hrnku. Ohřívejte
nezakryté. Postavte do středu otočného talíře.
Ponechte odstát v troubě. Před odstavením a po
něm nápoje opatrně zamíchejte. Při vyjímání
šálků buďte opatrní (viz bezpečnostní pokyny pro
tekutiny). Nechte 1 až 2 minuty odstát.
7
Hotový
mražený pokrm
200 až 600 g
Položte hotový mražený pokrm na otočný talíř.
Propíchněte fólii na hotovém mraženém pokrmu.
Po dokončení vaření nechte 2 až 3 minuty odstát.
Tento program je vhodný pro hotové mražené
pokrmy tvořené třemi složkami (například maso
v omáčce se zeleninou a přílohou, například
bramborami, rýží nebo těstovinami).
2
Brokolice
200 až 500 g
Čerstvou zeleninu, například brokolici, omyjte
a očistěte a připravte růžičky. Vše rovnoměrně
rozložte do skleněné mísy vhodné pro
mikrovlnnou troubu a přidejte 30 až 45 ml vody
(2 až 3 lžíce). Zakryjte fólií s otvory (2 až 3 cm).
Nechte 1 až 2 minuty odstát.
Mrkev
200 až 500 g
Čerstvou zeleninu, například mrkev, omyjte
a očistěte a nakrájejte ji rovnoměrně na kolečka.
Vše rovnoměrně rozložte do skleněné mísy
vhodné pro mikrovlnnou troubu a přidejte 30 až
45 ml vody (2 až 3 lžíce). Zakryjte fólií s otvory (2
až 3 cm). Nechte 1 až 2 minuty odstát.
4
Brambory ve
slupce
200 až 1000 g
Opláchněte a očistěte brambory, každou po
200 g. Každou bramboru několikrát propíchněte
vidličkou. Položte je do kruhu na otočný talíř. Po
dokončení vaření nechte 2 až 3 minuty odstát.
5
Chlazená
polévka
250 až 500 g
Nalijte chlazenou polévku do skleněné mísy
vhodné pro mikrovlnnou troubu. Zakryjte fólií
s otvory (2 až 3 cm). Nechte 2 až 3 minuty odstát.
Před podáváním pokrm zamíchejte.
6
Vaření těstovin
100 až 300 g
Použijte velkou skleněnou varnou nádobu s víkem.
Přidejte vroucí vodu (4x objem těstovin), špetku
soli a dobře zamíchejte. Vařte nezakryté. Před
odstavením zamíchejte a potom důkladně sceďte.
Nechte 1 až 3 minuty odstát.
Používání trouby
3
UPOZORNĚNÍ
Při vyjímání pokrmu z trouby použijte chňapky.
16 Čeština
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 16
2017-11-29
5:43:06
Pokyny pro funkci automatické vaření s detekcí
Používání funkce automatické vaření
Funkce automatické vaření s detekcí umožňuje uvařit jídlo automaticky na základě detekce množství
plynů unikajících z jídla při vaření.
Funkce Auto Cook (Automatické vaření) obsahuje 29 předprogramovaných dob vaření. Nemusíte
nastavovat ani dobu vaření, ani výkonový stupeň. Typ porce můžete nastavit stisknutím tlačítek
Nahoru nebo Dolů.
•
•
•
•
•
•
•
•
UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření v mikrovlnné troubě.
Nejprve položte pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka.
1. Stiskněte tlačítko Auto Cook (Automatické vaření).
1
2
2
3
4
2. Typ pokrmu, který vaříte, vyberte stisknutím
tlačítek Nahoru nebo Dolů. Poté stiskněte tlačítko
Select/Child Lock (Vybrat/Dětská pojistka).
1) Pokrm na talíři
2) Zelenina a obiloviny
3) Drůbež a ryby
4) Změknout/Rozpustit
3. Typ pokrmu, který vaříte, vyberte stisknutím
tlačítek Nahoru nebo Dolů. (Viz tabulka na
následující straně.)
Používání trouby
•
Při vaření jídla uniká celá řada různých plynů. Funkce automatické vaření určí správný čas
a výkonový stupeň na základě detekce těchto plynů, díky čemuž není nutné nastavovat dobu
vaření a výkonový stupeň.
Jakmile během použití funkce vaření s detekcí přikryjete nádobu poklicí nebo fólií, automatický
snímač zahájí po nasycení nádoby párou detekci unikajících plynů. Pokud používáte potravinovou
nebo jinou fólii, ponechte u okraje talíře malý otvor pro ventilaci, nebo ji na několika místech
propíchněte.
Krátce před koncem vaření se začne odpočítávat zbývající doba vaření. To je vhodná doba pro
případné otočení nebo zamíchání jídla za účelem rovnoměrného uvaření.
Před spuštěním funkce automatické vaření s detekcí lze jídlo dochutit bylinkami, kořením nebo
omáčkami. Sůl a cukr však mohou na jídle způsobit skvrny, proto by měly být tyto přísady
přidávány až po uvaření.
Chcete-li pomocí této funkce dosáhnout náležitých výsledků, postupujte podle pokynů pro výběr
správných nádob a vík v tabulkách uvedených v této příručce.
Vždy používejte nádobí vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě a přikryjte je příslušnými víky
nebo fólií. Při použití fólie otočte jeden její roh tak, aby mohlo unikat náležité množství páry.
Kuchyňské nádobí vždy opatřete příslušným víkem. Nemá-li nádobí vlastní víko, použijte fólii.
Nádoby naplňujte alespoň z poloviny.
U potravin, které vyžadují míchání nebo otočení, by se tyto akce měly provádět ke konci cyklu
vaření s detekcí v době, kdy se na displeji začne odpočítávat čas.
4. Stiskněte tlačítko START/+30s.
Pokrm se začne ohřívat podle zvoleného
programu.
1) 4krát zazní zvukový signál.
2) Signál upozorňující na konec grilování zazní
třikrát (jednou za minutu).
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
Čeština 17
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 17
2017-11-29
5:43:06
Používání trouby
1. Pokrm na talíři
Kód
Pokrm
Pokrm
Velikost porce
Pokyny
Hnědá rýže
125 g
Použijte velkou skleněnou varnou nádobu s víkem.
Přidejte dvojnásobné množství studené vody (250 ml).
Vařte zakryté. Před odstavením zamíchejte, osolte
a posypte bylinkami. Nechte 5 až 10 minut odstát.
Používání trouby
Velikost porce
Pokyny
2-4
Vložte na keramický talíř a zakryjte potravinovou
fólií, vhodnou do mikrovlnné trouby. Tento program je
vhodný pro pokrmy tvořené třemi složkami (například
maso v omáčce se zeleninou a přílohou, jako jsou
brambory, rýže nebo těstoviny). Nechte 2 až 3 minuty
odstát.
2-5
Celozrnné
makaróny
250 g
Vložte pokrm na keramický talíř a zakryjte
potravinovou fólií, vhodnou do mikrovlnné trouby.
Tento program je vhodný pro 2složkové pokrmy
(například špagety s omáčkou nebo rýže se zeleninou).
Nechte 2 až 3 minuty odstát.
Použijte velkou skleněnou varnou nádobu s víkem.
Přidejte 500 ml vroucí vody, špetku soli a dobře
zamíchejte. Vařte nezakryté. Před odstavením
zamíchejte a potom důkladně sceďte. Nechte 1 minutu
odstát.
2-6
Merlík
125 g
Použijte velkou skleněnou varnou nádobu s víkem.
Přidejte dvojnásobné množství studené vody (250 ml).
Vařte zakryté. Před odstavením zamíchejte, osolte
a posypte bylinkami. Nechte 1 až 3 minuty odstát.
2-7
Bulgur
125 g
Použijte velkou skleněnou varnou nádobu s víkem.
Přidejte dvojnásobné množství studené vody (250 ml).
Vařte zakryté. Před odstavením zamíchejte, osolte
a posypte bylinkami. Nechte 2 až 5 minut odstát.
2-8
Zapékaná
zelenina
500 g
Vložte zeleninu, například předvařené plátky brambor,
nakrájenou cuketu, rajčata a omáčku do vhodné
skleněné pyrexové nádoby. Navrch nasypte strouhaný
sýr. Postavte na rošt. Nechte 2 až 3 minuty odstát.
2-9
Grilovaná
rajčata
400 g
Opláchněte a očistěte rajčata, nakrájejte na půlky
a vložte do varné nádoby. Navrch nasypte strouhaný
sýr. Postavte na rošt. Nechte 1 až 2 minuty odstát.
1-1
Chlazený
hotový pokrm
300 až 350 g
1-2
Chlazený
hotový pokrm
400 až 450 g
1-3
Chlazený
vegetariánský
pokrm
300 až 350 g
Chlazený
vegetariánský
pokrm
400 až 450 g
1-4
Kód
2. Zelenina a obiloviny
Kód
Pokrm
Velikost porce
2-1
Zelené fazolky
250 g
Pokyny
Opláchněte a očistěte zelené fazolky. Rozložte je
rovnoměrně na skleněnou mísu s víkem. Pro porci
250 g přidejte 30 ml (2 polévkové lžíce) vody.
Umístěte mísu doprostřed otočného talíře. Vařte
zakryté. Po skončení vaření zamíchejte. Nechte 1 až
2 minuty odstát.
2-2
Špenát
150 g
Opláchněte a očistěte špenát. Vložte do skleněné mísy
s víkem. Nepřidávejte vodu. Umístěte mísu doprostřed
otočného talíře. Vařte zakryté. Po skončení vaření
zamíchejte. Nechte 1 až 2 minuty odstát.
2-3
Kukuřičné klasy
250 g
Opláchněte a očistěte kukuřičné klasy a vložte je
do oválné skleněné nádoby. Zakryjte potravinovou
fólií vhodnou do mikrovlnné trouby, kterou pak
propíchnete. Nechte 1 až 2 minuty odstát.
18 Čeština
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 18
2017-11-29
5:43:06
3. Drůbež a ryby
Kód
Pokrm
3-1
Kuřecí prsa
3-2
3-3
3-5
3-6
Čerstvé rybí
filety
Čerstvé filety
z lososa
Čerstvé krevety
Čerstvý pstruh
Velikost porce
Pokyny
3-7
300 g
Opláchnuté kousky položte na keramický talíř.
Zakryjte potravinovou fólií vhodnou do mikrovlnné
trouby. Propíchněte fólii. Položte mísu na otočný talíř.
Nechte 2 minuty odstát.
3-8
300 g
300 g
300 g
250 g
200 g
Opláchnuté kousky položte na keramický talíř.
Zakryjte potravinovou fólií vhodnou do mikrovlnné
trouby. Propíchněte fólii. Položte mísu na otočný talíř.
Nechte 2 minuty odstát.
Opláchnuté filety položte na keramický talíř a přidejte
1 polévkovou lžíci citronové šťávy. Zakryjte
potravinovou fólií vhodnou do mikrovlnné trouby.
Propíchněte fólii. Položte mísu na otočný talíř. Nechte
1 až 2 minuty odstát.
Opláchnuté filety položte na keramický talíř a přidejte
1 polévkovou lžíci citronové šťávy. Zakryjte
potravinovou fólií vhodnou do mikrovlnné trouby.
Propíchněte fólii. Položte mísu na otočný talíř. Nechte
1 až 2 minuty odstát.
Opláchnuté krevety položte na keramický talíř
a přidejte 1 polévkovou lžíci citronové šťávy. Zakryjte
potravinovou fólií vhodnou do mikrovlnné trouby.
Propíchněte fólii. Položte mísu na otočný talíř. Nechte
1 až 2 minuty odstát.
Položte 1 čerstvou celou rybu do žáruvzdorné nádoby.
Přidejte špetku soli, 1 polévkovou lžíci citronové šťávy
a bylinky. Zakryjte potravinovou fólií vhodnou do
mikrovlnné trouby. Propíchněte fólii. Položte mísu na
otočný talíř. Nechte 2 minuty odstát.
Velikost porce
Pokyny
Pečené ryby
Pokrm
200 g
Celé ryby (pstruh nebo pražma) potřete olejem
a přidejte bylinky a koření. Ryby naskládejte podélně
vedle sebe na horní rošt. Jakmile se ozve zvukový
signál, otočte je. Nechte 3 minuty odstát.
Grilované
steaky z lososa
300 g
Rozložte rybí steaky rovnoměrně na horní rošt.
Jakmile se ozve zvukový signál, otočte je. Nechte
2 minuty odstát.
4. Změknout/Rozpustit
Kód
Pokrm
Velikost porce
Pokyny
Rozkrojte máslo na 3 až 4 kusy a položte je na malou
skleněnou misku. Při rozpouštění mísu nezakrývejte.
Po skončení vaření zamíchejte. Nechte 1 až 2 minuty
odstát.
4-1
Rozpouštění
másla
50 g
4-2
Rozpouštění
másla
100 g
4-3
Rozpouštění
tmavé čokolády
50 g
4-4
Rozpouštění
tmavé čokolády
100 g
4-5
Rozpouštění
cukru
25 g
4-6
Rozpouštění
cukru
50 g
4-7
Změkčování
másla
50 g
4-8
Změkčování
másla
100 g
Používání trouby
3-4
Krůtí prsa
Kód
Nastrouhejte tmavou čokoládu a dejte ji do malé
skleněné mísy. Při rozpouštění mísu nezakrývejte. Po
rozpuštění zamíchejte. Nechte 1 až 2 minuty odstát.
Nasypte cukr na malou skleněnou misku. Na 25 g
přidejte 10 ml vody, na 50 g přidejte 20 ml vody.
Rozpouštějte odkryté. Vyndávejte ji opatrně.
Používejte přitom rukavice! Pomocí lžíce nebo
vidličky nalijte karamelové ozdoby na pečicí papír.
Nechte karamel 10 minut odstát, dokud nezaschne,
a odstraňte jej z papíru.
Rozkrojte máslo na 3 až 4 kusy a položte je do malé
skleněné misky. Změkčujte nezakryté. Nechte 1 až
2 minuty odstát.
Čeština 19
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 19
2017-11-29
5:43:06
Používání trouby
Používání funkce rychlé rozmrazení
Funkce Quick Defrost (Rychlé rozmrazení) umožňují rozmrazit maso, drůbež, ryby, mraženou zeleninu
a zmražený chleba. Doba rozmrazování a výkonový stupeň se nastavují automaticky. Stačí jednoduše
vybrat program a hmotnost.
V následující tabulce jsou uvedeny různé programy, velikosti porcí, doby odstavení a příslušné pokyny
k funkci Quick Defrost (Rychlé rozmrazení). Před rozmrazováním odstraňte veškeré obalové materiály.
Položte maso, drůbež, ryby, mraženou zeleninu nebo zmražený chleba na plochý skleněný nebo
keramický talíř.
Kód
POZNÁMKA
Používejte pouze nádobí pro mikrovlnné trouby.
Pokrm
Velikost porce
Maso
200 až 1500 g
Okraje chraňte alobalem. Po zaznění zvukového
signálu maso obraťte. Poté stiskněte tlačítko
START/+30s. Tento program je vhodný pro hovězí,
jehněčí, vepřové, steaky, kotlety a mleté maso.
Nechte 20 až 60 minut odstát.
2
Drůbež
200 až 1500 g
Konce stehen a křídel chraňte alobalem. Po zaznění
zvukového signálu drůbež otočte. Poté stiskněte
tlačítko START/+30s. Tento program je vhodný pro
celé kuře i porce kuřete. Nechte 20 až 60 minut
odstát.
3
Ryby
200 až 1500 g
Rybí ocas (u ryby vcelku) chraňte alobalem. Po
zaznění zvukového signálu rybu otočte. Poté
stiskněte tlačítko START/+30s. Tento program je
vhodný pro celé ryby i rybí filety. Nechte 20 až
60 minut odstát.
4
Zelenina
200 až 1500 g
Mraženou zeleninu rozložte do kruhu na plochý
skleněný talíř. Po zvukovém signálu mraženou
zeleninu otočte nebo promíchejte. Poté stiskněte
tlačítko START/+30s. Tento program je vhodný
pro všechny druhy mražené zeleniny. Nechte 5 až
20 minut odstát.
Otevřete dvířka. Položte mražený pokrm na keramický talíř do středu otočného talíře. Zavřete dvířka.
1. Stiskněte tlačítko Quick Defrost (Rychlé
rozmrazení).
1
2. Typ pokrmu, který vaříte, vyberte stisknutím
tlačítek Nahoru nebo Dolů. Poté stiskněte tlačítko
Select/Child Lock (Vybrat/Dětská pojistka).
2
Používání trouby
2
3. Vyberte velikost porce stisknutím tlačítek Nahoru
nebo Dolů. (Viz tabulka na následující straně.)
4. Stiskněte tlačítko START/+30s.
3
•
•
4
5
Spustí se rozmrazování.
Během rozmrazování zazní zvukový signál,
který připomíná nutnost otočit potravinu.
5. Dalším stisknutím tlačítka START/+30s
rozmrazování dokončíte.
1) 4krát zazní zvukový signál.
2) Signál upozorňující na konec grilování zazní
třikrát (jednou za minutu).
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
Pokyny
1
20 Čeština
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 20
2017-11-29
5:43:07
Kód
5
Pokrm
Pečivo
Velikost porce
Pokyny
200 až 1500 g
Položte chléb na kousek kuchyňského papíru a
otočte jej, jakmile zazní zvukový signál. Koláč
položte na keramický talíř a je-li to možné, otočte
jej, až zazní zvukový signál. Poté stiskněte tlačítko
START/+30s. Tento program je vhodný pro všechny
druhy chleba (krájený nebo vcelku), i pro dalamánky
a bagety. Dalamánky uspořádejte do kruhu. Tento
program je vhodný pro všechny druhy koláčů
z kynutého těsta, sušenky, tvarohový koláč a listové
pečivo. Není vhodný pro křehké pečivo, ovocné
a krémové koláče ani pro koláče s čokoládovou
polevou. Nechte 10 až 30 minut odstát.
Používání funkce udržování teploty
Funkce Keep Warm (Udržování teploty) udržuje pokrm horký až do jeho podávání. Tuto funkci
používejte k zachování teploty pokrmu, dokud nebudete připraveni ho podávat. Pomocí tlačítek Nahoru
nebo Dolů můžete vybrat teplotu ohřívání, horkou nebo mírnou.
POZNÁMKA
•
•
Doba trvání funkce Keep Warm (Udržování teploty) je nastavena na 60 minut.
Maximální doba trvání funkce Keep Warm (Udržování teploty) je 60 minut.
1. Stiskněte tlačítko Keep Warm (Udržování teploty).
1
•
3
Používání trouby
2. Stisknutím tlačítek Nahoru nebo Dolů vyberte
horké nebo mírné nastavení.
3. Stiskněte tlačítko START/+30s.
Zobrazí se 60 minut.
2
Udržování teploty jídla přerušíte otevřením
dvířek nebo stisknutím tlačítka STOP/ECO
(STOP/ÚSPORNÝ REŽIM).
Čeština 21
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 21
2017-11-29
5:43:07
Používání trouby
Grilování
Doporučená nabídka udržování teploty
Kód
Režim
1
Horká
2
Mírná
Nabídka
Lasagne, polévka, zapékané těstoviny, dušené maso se zeleninou,
pizza, steaky (zcela propečené), slanina, pokrmy z ryb, suché koláčky
Koláč, chléb, pokrmy s vejci, steaky (jemně nebo středně propečené)
Gril umožňuje dosáhnout rychlého ohřátí a opečení potravin bez použití mikrovln.
•
Lepších výsledků při vaření a grilování dosáhnete s použitím vysokého roštu.
VAROVÁNÍ
VŽDY používejte chňapky, protože nádobí je velmi horké.
1. Otevřete dvířka, vložte pokrm na rošt a poté
zavřete dvířka.
UPOZORNĚNÍ
•
•
•
•
Tuto funkci nepoužívejte k ohřívání studených pokrmů. Tyto programy jsou určeny k udržování
teploty jídla, které bylo právě dovařeno.
Nedoporučujeme udržovat pokrm teplý příliš dlouho (déle než 1 hodinu), protože tím pokračuje
jeho vaření. Teplé jídlo se rychleji kazí.
Nepřikrývejte je poklicí ani fólií.
Při vyjímání pokrmu z trouby použijte chňapky.
Používání trouby
2
2. Stiskněte tlačítko Grill (Gril).
Zobrazí se následující údaje:
(Režim gril)
•
Teplotu grilu nelze nastavit.
3. Stisknutím tlačítek Nahoru nebo Dolů nastavte
dobu grilování.
3
4
• Maximální doba grilování je 60 minut.
4. Stiskněte tlačítko START/+30s.
Začne grilování.
1) 4krát zazní zvukový signál.
2) Signál upozorňující na konec grilování zazní
třikrát (jednou za minutu).
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
22 Čeština
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 22
2017-11-29
5:43:07
Kombinace mikrovlnného ohřevu a grilování
Používání funkce gril+30s
Vaření pomocí mikrovlnného ohřevu můžete také kombinovat s grilem, čímž dosáhnete současně
uvaření i opečení potravin.
Funkce Grill+30s (Gril+30s) vám také umožňuje prodloužit dobu režimu Gril jedním stisknutím
o 30 sekund, takže je možné bez převaření dosáhnout opečené kůrky.
Dobu vaření v režimu Gril prodloužíte stisknutím tlačítka Grill+30s (Gril+30s) o 30 sekund každým
stisknutím. Pokud například chcete režim Gril prodloužit o tři minuty, stiskněte tlačítko Grill+30s
(Gril+30s) šestkrát.
VAROVÁNÍ
•
VŽDY používejte pouze nádobí vhodné a bezpečné pro vaření v mikrovlnné troubě i pro pečení
v normální troubě. Ideální jsou skleněné nebo keramické nádoby, protože jimi mohou mikrovlny
rovnoměrně proniknout.
VŽDY používejte chňapky, protože nádobí je velmi horké. Lepších výsledků při vaření a grilování
dosáhnete s použitím vysokého roštu.
•
•
Lepších výsledků při vaření a grilování dosáhnete s použitím vysokého roštu.
VAROVÁNÍ
VŽDY používejte chňapky, protože nádobí je velmi horké.
Otevřete dvířka. Položte pokrm na rošt, který nejlépe vyhovuje typu připravovaného pokrmu. Položte
rošt na otočný talíř. Zavřete dvířka.
1
2. Vyberte výkonový stupeň stisknutím tlačítka
Nahoru nebo Dolů. (600 W, 450 W, 300 W.) Poté
stiskněte tlačítko Select/Child Lock (Vybrat/Dětská
pojistka).
2
•
2
1
2
2. Stiskněte tlačítko START/+30s.
Začne grilování.
1) 4krát zazní zvukový signál.
2) Signál upozorňující na konec grilování zazní
třikrát (jednou za minutu).
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
Používání trouby
1. Stiskněte tlačítko Combi (Kombinovaný režim).
Zobrazí se následující údaje:
(Kombinovaný režim mikrovlnného
ohřevu a gril)
600 W (Výstupní výkon)
1. Vložte pokrm do trouby. Poté stiskněte tlačítko
Grill+30s (Gril+30s).
Teplotu grilu nelze nastavit.
3. Stisknutím tlačítek Nahoru nebo Dolů nastavte
dobu vaření.
3
4
• Maximální doba vaření je 60 minut.
4. Stiskněte tlačítko START/+30s.
Zahájí se kombinované vaření.
1) 4krát zazní zvukový signál.
2) Signál upozorňující na konec grilování zazní
třikrát (jednou za minutu).
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
Čeština 23
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 23
2017-11-29
5:43:08
Používání trouby
Používání funkce dětská pojistka
Vypnutí zvukového signálu
Tato mikrovlnná trouba je vybavena speciálním programem Dětská pojistka. Ten umožňuje troubu
„uzamknout“ tak, aby ji nemohly náhodně spustit děti a nekompetentní osoby.
Zvukový signál lze kdykoli vypnout.
1. Na 3 sekundy stiskněte tlačítko Dětská pojistka.
1
2
•
•
Trouba se zamkne (nelze volit žádné funkce).
Na displeji se zobrazí „L“.
2. Chcete-li troubu odemknout, stiskněte na
3 sekundy tlačítko Dětská pojistka.
Poté můžete troubu normálně používat.
1
2
1
2
1. Stiskněte současně tlačítka STOP/ECO (STOP/
ÚSPORNÝ REŽIM) a START/+30s.
Trouba přestane vydávat zvukové signály.
2. Zvukový signál lze opětovně zapnout současným
stisknutím tlačítek STOP/ECO (STOP/ÚSPORNÝ
REŽIM) a START/+30s.
Normální funkce trouby se obnoví.
Používání trouby
24 Čeština
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 24
2017-11-29
5:43:08
Pokyny pro výběr nádobí
Aby se potraviny v mikrovlnném režimu uvařily či upekly, musejí jimi mikrovlny proniknout. Použité
nádobí nesmí mikrovlny odrážet ani pohlcovat.
Proto je třeba pečlivě volit nádobí. Je-li nádobí označeno jako vhodné a bezpečné pro vaření
v mikrovlnné troubě, nemusíte si dělat starosti.
V následujícím seznamu jsou uvedeny různé typy nádobí a informace o tom, zda a jak se mají používat
v mikrovlnné troubě.
Nádobí
Alobal
Bezpečné pro
mikrovlnné
trouby
✓✗
Poznámky
Lze jej použít v malém množství k ochraně částí
pokrmů před převařením. Při použití příliš velkého
množství alobalu nebo v případě, že je alobal
příliš blízko stěny trouby, může dojít ke vzniku
elektrického oblouku.
Nepředehřívejte jej delší dobu než 8 minut.
Čínský porcelán
a keramika
✓
Porcelán, keramika, glazovaná keramika a kostní
porcelán jsou obvykle vhodné, pokud nemají kovové
zdobení.
•
Jemné skleněné
nádobí
✓
Lze je použít pro ohřívání pokrmů nebo tekutin.
Tenké sklo může při náhlém zahřátí prasknout nebo
se roztříštit.
•
Zavařovací sklenice
✓
Je nutné sejmout víčko. Vhodné pouze pro ohřívání.
Může způsobit vznik elektrického oblouku nebo
požár.
V těchto nádobách jsou baleny některé mražené
potraviny.
•
Nádobí
✗
•
Uzávěry sáčků do
mrazničky
✗
Papír
•
Talíře, kelímky
a kuchyňské utěrky
✓
Pro krátkou dobu vaření a ohřívání. Také pro
absorpci přebytečné vlhkosti.
•
Recyklovaný papír
✗
Může způsobit vznik elektrického oblouku.
Plasty
•
Nádoby
✓
Zvláště pokud jde o termoplast odolný proti
teplu. Některé plasty se při vysokých teplotách
mohou zkroutit nebo ztratit barvu. Nepoužívejte
melaminové plasty.
•
Potravinová fólie
✓
Lze použít k udržení vlhkosti. Nesmí se dotýkat
potraviny. Při odstraňování fólie buďte opatrní,
protože bude unikat horká pára.
•
Sáčky do mrazničky
✓✗
Pouze jsou-li vhodné pro vaření nebo mikrovlnnou
troubu. Nesmí být vzduchotěsné. V případě potřeby
propíchněte vidličkou.
Voskový papír nebo
papír odolný proti tukům
✓
Lze je použít k uchování vlhkosti a zabránění
postříkání.
Balení potravin rychlého občerstvení
•
Polystyrénové
kelímky
✓
•
Papírové sáčky
nebo noviny
✗
Mohou se vznítit.
•
Recyklovaný papír
nebo kovové lemy
✗
Může způsobit vznik elektrického oblouku.
Lze je použít pro ohřívání pokrmů. Při přehřátí se
polystyrén může roztavit.
Stolní nádobí do
trouby
✓
Je možné použít, pokud nemá kovové zdobení.
Sklo
•
Poznámky
Pokyny pro výběr nádobí
✓
✓
Bezpečné pro
mikrovlnné
trouby
Kovy
Opékací talíř
Jednorázové nádobí
z polyesterového
kartonu
Nádobí
✓
: Doporučené
✓✗
: Buďte opatrní
✗
: Nebezpečné
Čeština 25
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 25
2017-11-29
5:43:08
Pokyny pro přípravu pokrmů
Mikrovlny
Mikrovlnná energie proniká potravinami, protože ji přitahuje voda, tuk a cukr obsažené v potravinách.
Energie je těmito látkami absorbována. Mikrovlny způsobují rychlý pohyb molekul v potravinách.
Rychlý pohyb těchto molekul vytváří tření a výsledkem je uvaření potraviny.
Pokyny pro přípravu pokrmů z mražené zeleniny
Použijte vhodnou nádobu z ohnivzdorného skla s víkem. Vařte zakryté po minimální dobu – viz
tabulka. Pokračujte ve vaření, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku. Zamíchejte dvakrát během
vaření a jednou po skončení vaření. Sůl, bylinky nebo máslo přidejte po skončení vaření. Na dobu
odstavení zakryjte.
Vaření
Pokrm
Špenát
Nádobí pro vaření v mikrovlnné troubě:
Pro dosažení maximální účinnosti musí nádobí umožňovat průchod mikrovlnné energie. Mikrovlny
se odrážejí od kovů, například od nerezové oceli, hliníku a mědi, ale dokáží proniknout keramikou,
sklem, porcelánem a plasty a také papírem a dřevem. Z tohoto důvodu se pokrmy nikdy nesmějí vařit
v kovových nádobách.
Pokyny pro přípravu pokrmů
Zakrývání během vaření
Brokolice
Po skončení vaření je důležitá doba odstavení, aby se vyrovnala teplota v pokrmu.
Doba (min)
150 g
600 W
4½ až 5½
300 g
600 W
9 až 10
Pokyny
Přidejte 30 ml (2 polévkové lžíce) studené vody. Nechte 2 až 3 minuty
odstát.
Hrášek
300 g
600 W
7½ až 8½
Pokyny
Přidejte 15 ml (1 polévkovou lžíci) studené vody. Nechte 2 až 3 minuty
odstát.
Zelené fazolky
300 g
600 W
8 až 9
Pokyny
Přidejte 30 ml (2 polévkové lžíce) studené vody. Nechte 2 až 3 minuty
odstát.
Zakrytí pokrmu během vaření je velmi důležité, protože odpařená voda stoupá ve formě páry a
přispívá tak k procesu vaření. Pokrm lze zakrýt například keramickým talířem, plastovým víkem nebo
potravinovou fólií.
Doby odstavení
Napájení
Pokyny
Přidejte 15 ml (1 polévkovou lžíci) studené vody. Nechte 2 až 3 minuty
odstát.
Potraviny vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě:
Pro vaření v mikrovlnné troubě je vhodná celá řada potravin, například čerstvá nebo mražená zelenina,
ovoce, těstoviny, rýže, obiloviny, luštěniny, ryby a maso. V mikrovlnné troubě je možné připravovat i
omáčky, pudink, polévky, pudinky vařené v páře, konzervy a čatní. Obecně řečeno je mikrovlnné vaření
ideální pro všechny potraviny, které lze běžně připravit na varné desce. Například rozpouštění másla
nebo čokolády (viz kapitola obsahující tipy, techniky a rady).
Velikost porce
Míchaná zelenina
(mrkev/hrášek/
kukuřice)
Míchaná zelenina (po
čínsku)
300 g
600 W
7½ až 8½
Pokyny
Přidejte 15 ml (1 polévkovou lžíci) studené vody. Nechte 2 až 3 minuty
odstát.
300 g
600 W
8 až 9
Pokyny
Přidejte 15 ml (1 polévkovou lžíci) studené vody. Nechte 2 až 3 minuty
odstát.
26 Čeština
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 26
2017-11-29
5:43:08
Pokyny pro přípravu pokrmů z čerstvé zeleniny
Pokrm
Použijte vhodnou nádobu z ohnivzdorného skla s víkem. Přidejte 30 až 45 ml studené vody (2 až
3 polévkové lžíce) na každých 250 g, pokud není doporučeno jiné množství vody – viz tabulka. Vařte
zakryté po minimální dobu – viz tabulka. Pokračujte ve vaření, dokud nedosáhnete požadovaného
výsledku. Během vaření a po něm jednou zamíchejte. Sůl, bylinky nebo máslo přidejte po skončení
vaření. Nádobu zakryjte a nechte 3 minuty odstát.
Lilek
Pokrm
Velikost porce
Napájení
Doba (min)
250 g
500 g
850 W
4 až 4½
5 až 5½
Žampióny
250 g
850 W
5½ až 6½
Cibule
850 W
4 až 4½
Paprika
250 g
500 g
850 W
5 až 5½
8 až 8½
Brambory
250 g
850 W
3 až 3½
Pokyny
Cuketu nakrájejte na plátky. Přidejte 30 ml (2 polévkové lžíce) vody nebo
oříšek másla. Vařte, dokud nezměkne. Nechte 3 minuty odstát.
125 g
250 g
850 W
1½ až 2
3 až 3½
250 g
850 W
5½ až 6
250 g
850 W
4½ až 5
250 g
500 g
850 W
4 až 5
7½ až 8½
Pokyny
Oloupané brambory zvažte a nakrájejte je na půlky nebo čtvrtky podobné
velikosti. Nechte 3 minuty odstát.
Pokyny
Připravte stejně velké růžice. Velké růžice rozpulte. Stonky upravte
směrem do středu. Nechte 3 minuty odstát.
Cuketa
4½ až 5
Pokyny
Papriku nakrájejte na malé plátky. Nechte 3 minuty odstát.
Pokyny
Mrkev nakrájejte na stejně velké plátky. Nechte 3 minuty odstát.
Květák
850 W
Pokyny pro přípravu pokrmů
250 g
250 g
Pokyny
Cibuli nakrájejte na plátky nebo na půlky. Přidejte pouze 15 ml
(1 polévkovou lžíci) vody. Nechte 3 minuty odstát.
Pokyny
Přidejte 60 až 75 ml (4 až 5 polévkových lžic) vody. Nechte 3 minuty
odstát.
Mrkev
3½ až 4
Pokyny
Malé žampióny připravujte vcelku, větší nakrájené na plátky. Nepřidávejte
vodu. Pokapejte citrónovou šťávou. Osolte a opepřete. Před podáváním
sceďte. Nechte 3 minuty odstát.
Pokyny
Připravte stejně velké růžice. Stonky srovnejte směrem ke středu. Nechte
3 minuty odstát.
Růžičková kapusta
Doba (min)
850 W
Pokyny
Pórek nakrájejte na silné proužky. Nechte 3 minuty odstát.
Čerstvou zeleninu nakrájejte na stejně velké kousky. Čím menší kousky budou, tím rychleji se uvaří.
Brokolice
Napájení
250 g
Pokyny
Lilky nakrájejte na malé plátky a pokapejte je 1 polévkovou lžící citrónové
šťávy. Nechte 3 minuty odstát.
Pórek
POZNÁMKA
Velikost porce
Řepa
250 g
850 W
5 až 5½
Pokyny
Řepu nakrájejte na kostičky. Nechte 3 minuty odstát.
Čeština 27
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 27
2017-11-29
5:43:08
Pokyny pro přípravu pokrmů
Pokyny pro přípravu rýže a těstovin
Ohřev
•
Mikrovlnná trouba ohřeje pokrm ve zlomku času, který by byl potřeba k ohřátí v běžné troubě.
Výkonové stupně a doby ohřevu v následující tabulce použijte jako orientační pokyny. Při stanovení
dob uvedených v tabulce byly uvažovány tekutiny o pokojové teplotě přibližně +18 až +20 °C nebo
chlazené potraviny o teplotě přibližně +5 až +7 °C.
•
Rýže: Použijte velkou skleněnou varnou mísu s víkem – rýže při vaření zdvojnásobí svůj objem.
Vařte zakryté. Po uplynutí doby vaření pokrm před odstavením zamíchejte a osolte nebo přidejte
bylinky či máslo.
Poznámka: Rýže nemusí po uplynutí doby vaření absorbovat všechnu vodu.
Těstoviny: Použijte velkou skleněnou varnou mísu. Přidejte vroucí vodu, špetku soli a dobře
zamíchejte. Vařte nezakryté. Během vaření a po něm občas zamíchejte. Během doby odstavení
zakryjte a poté důkladně sceďte.
Pokrm
Velikost porce
Napájení
Doba (min)
Bílá rýže (předvařená)
250 g
850 W
14 až 16
Pokyny
Přidejte 500 ml studené vody. Nechte 5 minut odstát.
Hnědá rýže
(předvařená)
Míchaná rýže (rýže +
divoká rýže)
Pokyny pro přípravu pokrmů
Míchané obiloviny
(rýže + obiloviny)
Těstoviny
250 g
850 W
18 až 20
Pokyny
Přidejte 500 ml studené vody. Nechte 5 minut odstát.
250 g
850 W
15 až 17
Pokyny
Přidejte 500 ml studené vody. Nechte 5 minut odstát.
250 g
850 W
16 až 18
Pokyny
Přidejte 400 ml studené vody. Nechte 5 minut odstát.
250 g
850 W
Pokyny
Přidejte 1 000 ml horké vody. Nechte 5 minut odstát.
Uspořádání a zakrytí
Neohřívejte velké kusy, například kýtu. Mají sklon k převaření a vysušení ještě předtím, než se ohřeje
jejich střed. Při ohřívání menších kousků dosáhnete lepšího výsledku.
Výkonové stupně a míchání
Některé potraviny lze ohřívat při nastavení na výkon 850 W, zatímco jiné musejí být ohřívány při
výkonu 600 W, 450 W nebo dokonce 300 W.
Pokyny naleznete v tabulce. Obecně je lepší ohřívat potraviny a pokrmy při nastavení na nižší
výkonový stupeň v případě, že je potravina křehká, je jí mnoho nebo je pravděpodobné, že se rychle
zahřeje (například plněné koláčky). Pro dosažení nejlepších výsledků ohřevu pokrm dobře míchejte
anebo otáčejte. Je-li to možné, před podáváním znovu zamíchejte. Při ohřívání tekutin a dětské výživy
buďte zvláště opatrní. Abyste zabránili intenzivnímu varu a možnému opaření, je třeba míchat pokrm
před ohříváním, během ohřívání i po něm. Během doby odstavení ponechte pokrm v mikrovlnné
troubě. Doporučujeme do tekutin vkládat plastovou lžičku nebo skleněnou tyčinku. Vyhněte se přehřátí
(a tedy znehodnocení) pokrmů a potravin. Je lepší nastavit dobu vaření na nižší hodnotu a v případě
potřeby ji prodloužit.
Doby ohřevu a odstavení
10 až 11
Při prvním ohřívání potraviny je pro pozdější potřebu vhodné poznamenat si dobu potřebnou k ohřátí.
Vždy se ujistěte, zda je ohřívaná potravina všude horká. Po ohřevu ji krátce odstavte, aby se vyrovnala
teplota. Doporučená doba odstavení po ohřevu je 2 až 4 minuty, pokud není v tabulce doporučeno
jinak. Při ohřívání tekutin a dětské výživy buďte zvláště opatrní. Další informace jsou uvedeny také
v kapitole popisující bezpečnostní opatření.
28 Čeština
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 28
2017-11-29
5:43:08
Ohřev tekutin
Poznámka:
Vždy dodržujte dobu odstavení alespoň 20 sekund po vypnutí trouby, aby mohlo dojít k vyrovnání
teploty. Při ohřívání pokrm v případě potřeby míchejte a VŽDY jej zamíchejte po ohřátí. Abyste
zabránili intenzivnímu varu a možnému opaření, je třeba do nápojů vkládat plastovou lžičku nebo
skleněnou tyčinku a nápoje míchat před ohříváním, během ohřívání a po něm.
Především dětskou výživu je třeba před podáváním pečlivě zkontrolovat, abyste předešli popáleninám.
Výkonové stupně a doby uvedené v následující tabulce použijte jako orientační pokyny pro ohřev.
Ohřev tekutin a potravin
Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační pokyny pro ohřev.
Ohřev dětské výživy
Dětská výživa:
Vyklopte výživu do hlubokého keramického talíře. Zakryjte plastovým víkem. Po ohřátí dobře
zamíchejte! Před podáváním nechte 2 až 3 minuty odstát. Znovu zamíchejte a zkontrolujte teplotu.
Doporučovaná teplota pro podávání je 30 až 40 °C.
Pokrm
Nápoje (káva, čaj
a voda)
Napájení
Doba (min)
150 ml (1 šálek)
250 ml (1 hrnek)
850 W
1 až 1½
1½ až 2
Pokyny
Nalijte do keramického šálku a ohřívejte nezakryté. Položte šálek/
hrnek doprostřed otočného talíře. Během doby odstavení je ponechte
v mikrovlnné troubě a dobře zamíchejte. Nechte 1 až 2 minuty odstát.
Kojenecké mléko:
Mléko nalijte do sterilizované skleněné láhve. Ohřívejte nezakryté. Nikdy neohřívejte dětskou láhev
s nasazenou savičkou, protože láhev by mohla při přehřátí explodovat. Před odstavením dobře
protřepejte a před podáváním znovu protřepejte! Vždy zkontrolujte teplotu kojeneckého mléka nebo
dětské výživy, než je dítěti podáte. Doporučovaná teplota podávání je přibližně 37 °C.
Velikost porce
Polévka (chlazená)
250 g
850 W
3 až 3½
Dušený pokrm
(chlazený)
Těstoviny s omáčkou
(chlazené)
350 g
600 W
Pokyny pro přípravu pokrmů
Pokyny
Nalijte polévku do hlubokého keramického talíře. Zakryjte plastovým
víkem. Po ohřátí dobře zamíchejte. Znovu zamíchejte před podáváním.
Nechte 2 až 3 minuty odstát.
5½ až 6½
Pokyny
Vložte dušený pokrm do hlubokého keramického talíře. Zakryjte plastovým
víkem. Během ohřevu občas zamíchejte a znovu zamíchejte před
odstavením a poté před podáváním. Nechte 2 až 3 minuty odstát.
350 g
600 W
4½ až 5½
Pokyny
Těstoviny (např. špagety nebo nudle) dejte na mělký keramický talíř.
Zakryjte potravinovou fólií vhodnou do mikrovlnné trouby. Před
podáváním zamíchejte. Nechte 3 minuty odstát.
Čeština 29
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 29
2017-11-29
5:43:08
Pokyny pro přípravu pokrmů
Pokrm
Plněné těstoviny
s omáčkou (chlazené)
Pokrm na talíři
(chlazený)
Velikost porce
Napájení
Doba (min)
350 g
600 W
5 až 6
Pokyny
Plněné těstoviny (např. ravioli, tortellini) dejte do hlubokého keramického
talíře. Zakryjte plastovým víkem. Během ohřevu občas zamíchejte a znovu
zamíchejte před odstavením a poté před podáváním. Nechte 3 minuty
odstát.
350 g
600 W
Ohřev dětské výživy a kojeneckého mléka
Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační pokyny pro ohřev.
Pokrm
Dětská výživa
(zelenina + maso)
5½ až 6½
Pokyny
Pokrm tvořený 2 až 3 chlazenými složkami umístěte na keramickou
misku. Zakryjte potravinovou fólií vhodnou do mikrovlnné trouby. Nechte
3 minuty odstát.
Dětská kaše (obilovina
+ mléko + ovoce)
Kojenecké mléko
Velikost porce
Napájení
Doba (min)
190 g
600 W
30 s
Pokyny
Nalijte potravu do hlubokého keramického talíře. Vařte zakryté. Po
skončení doby vaření zamíchejte. Před podáváním dobře zamíchejte a
pečlivě zkontrolujte teplotu. Nechte 2 až 3 minuty odstát.
190 g
600 W
20 s
Pokyny
Nalijte potravu do hlubokého keramického talíře. Vařte zakryté. Po
skončení doby vaření zamíchejte. Před podáváním dobře zamíchejte a
pečlivě zkontrolujte teplotu. Nechte 2 až 3 minuty odstát.
100 ml
200 ml
300 W
30 až 40 s
50 s až 1 min
Pokyny pro přípravu pokrmů
Pokyny
Dobře zamíchejte nebo protřepejte a nalijte do sterilizované skleněné
láhve. Postavte do středu otočného talíře. Vařte nezakryté. Dobře
protřepejte a nechte alespoň 3 minuty odstát. Před podáváním dobře
protřepejte a pečlivě zkontrolujte teplotu. Nechte 2 až 3 minuty odstát.
30 Čeština
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 30
2017-11-29
5:43:08
Ruční rozmrazování
Pokrm
Mikrovlny představují vynikající způsob, jak rozmrazit zmražené potraviny. Mikrovlny mražené
potraviny šetrně a v krátké době rozmrazí. To může být velmi výhodné například v případě, kdy
se objeví nečekaní hosté. Mražená drůbež musí být před vařením důkladně rozmražena. Odstraňte
všechny kovové sponky a vyjměte veškeré obaly, aby mohla tekutina odtéci. Vložte mraženou
potravinu do nádoby bez poklice. V polovině rozmrazování obraťte, sceďte všechny tekutiny a co
nejdříve odstraňte všechny drůbky. Občas potravinu zkontrolujte a ujistěte se, že není zahřátá. Pokud
se menší a tenčí části mražené potraviny začnou zahřívat, je možné je během rozmrazování chránit
zabalením do velmi malých proužků alobalu. Pokud by se drůbež začala na povrchu zahřívat, zastavte
rozmrazování a nechte 20 minut odstát. Pak teprve pokračujte v rozmrazování. Ryby, maso a drůbež
nechte odstát, aby se mohlo rozmrazování dokončit. Doba odstavení pro úplné rozmrazení se liší podle
množství potraviny. Údaje naleznete v následující tabulce.
Ryby
Rybí filety
Při rozmrazování mražených potravin o teplotě −18 až −20 °C použijte pro orientaci tuto tabulku.
Pokrm
Vepřové steaky
Ovoce
Bobulovité ovoce
Drůbež
Kuřecí porce
Celé kuře
250 g
180 W
6 až 7
180 W
½ až 1
2 až 2½
250 g
180 W
4½ až 5
500 g
180 W
8 až 10
Toasty nebo sendviče
250 g
500 g
250 g
180 W
6½ až 7½
10 až 12
7½ až 8½
Německý chléb
(pšeničná + žitná
mouka)
180 W
180 W
6 až 7
12 až 13
2 ks
4 ks
Doba (min)
500 g (2 ks)
900 g
180 W
Pečivo
Dalamánky (každý asi
50 g)
Napájení
Pokyny
Maso položte na mělký keramický talíř. Tenčí okraje chraňte alobalem. Po
uplynutí poloviny doby rozmrazování otočte! Nechte 5 až 25 minut odstát.
250 g (2 ks)
400 g (4 ks)
Pokyny
Ovoce rozložte na mělkou kulatou skleněnou misku (o velkém průměru).
Nechte 5 až 10 minut odstát.
Velikost porce
180 W
Doba (min)
Pokyny pro přípravu pokrmů
Maso
Mleté hovězí
Napájení
Pokyny
Mraženou rybu položte doprostřed mělkého keramického talíře. Tenčí části
zasuňte pod silnější části. Úzké konce ryby chraňte alobalem. Po uplynutí
poloviny doby rozmrazování otočte! Nechte 5 až 15 minut odstát.
POZNÁMKA
Ploché potraviny se rozmrazují lépe než silné vrstvy a malá množství vyžadují kratší dobu
rozmrazování. Myslete na tuto radu při zmrazování a rozmrazování potravin.
Velikost porce
Pokyny
Dalamánky uspořádejte do kruhu, chléb vodorovně na kuchyňský
papír položený na střed otočného talíře. Po uplynutí poloviny doby
rozmrazování otočte! Nechte 5 až 20 minut odstát.
14½ až 15½
28 až 30
Pokyny
Nejprve položte kuřecí kousky kůží dolů, celé kuře položte prsíčky na
mělký keramický talíř. Tenčí části, například konce stehen a křídla, chraňte
alobalem. Po uplynutí poloviny doby rozmrazování otočte! Nechte 15 až
40 minut odstát.
Čeština 31
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 31
2017-11-29
5:43:08
Pokyny pro přípravu pokrmů
Gril
Mikrovlnný režim + Gril
Topné grilovací těleso je umístěno pod stropem prostoru trouby. Je v činnosti, když jsou zavřená
dvířka a otočný talíř se otáčí. Otáčení talíře zajišťuje rovnoměrnější opečení potraviny. Předehřátím
grilu po dobu 3 až 5 minut docílíte rychlejšího opečení potraviny.
Tento režim vaření kombinuje vyzařované teplo grilu s rychlostí mikrovlnného vaření. Je v činnosti, jen
když jsou zavřená dvířka a otočný talíř se otáčí. Díky otáčení otočného talíře se potravina rovnoměrně
opeče. Tento model trouby nabízí tři kombinované režimy: 600 W + Gril, 450 W + Gril a 300 W + Gril.
Nádobí vhodné pro grilování:
Nádobí pro vaření pomocí mikrovlnného ohřevu v kombinaci s grilováním:
Mělo by být ohnivzdorné a může obsahovat kov. Nepoužívejte žádný druh plastového nádobí, protože
by se mohlo roztavit.
Používejte nádobí, kterým mohou mikrovlny proniknout. Nádobí by mělo být ohnivzdorné.
V kombinovaném režimu vaření nepoužívejte kovové nádobí. Nepoužívejte žádný druh plastového
nádobí, protože by se mohlo roztavit.
Potraviny vhodné ke grilování:
Kotlety, párky, steaky, hamburgery, plátky šunky a slaniny, tenké porce ryb, sendviče a všechny druhy
toastů s oblohou.
Důležitá poznámka:
Nezapomeňte, že potraviny je nutné položit na horní rošt (pokud není v pokynech uvedeno jiné
doporučení).
Potraviny vhodné pro vaření v kombinovaném režimu mikrovlnného ohřevu a grilování:
Mezi potraviny vhodné pro kombinovaný režim vaření patří všechny druhy vařených pokrmů, které
je třeba ohřát a opéci (například zapékané těstoviny) a také potraviny vyžadující krátkou dobu pro
opečení povrchu. Tento režim je také možné použít pro silné porce potravin, kterým prospívá opečený
a křupavý povrch (například kuřecí kousky, které se v polovině doby vaření otočí). Podrobné informace
naleznete v tabulce pro grilování.
Důležitá poznámka:
Pokyny pro přípravu pokrmů
Nezapomeňte, že v kombinovaném režimu vaření (mikrovlnný režim + gril) je třeba potraviny
položit na horní rošt, pokud není v pokynech uvedeno jiné doporučení. Pokyny si prosím vyhledejte
v následující tabulce. Pokud má být pokrm opečený z obou stran, je třeba jej otočit.
32 Čeština
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 32
2017-11-29
5:43:08
Pokyny pro grilování mražených potravin
Čerstvé potraviny
Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační pokyny pro grilování.
Čerstvé potraviny
Dalamánky (každý
asi 50 g)
Velikost porce
Krok 1 (min)
Krok 2 (min)
2 ks
4 ks
300 W + Gril
1 až 1½
2 až 2½
Pouze gril
1 až 2
1 až 2
Pokyny
Uspořádejte dalamánky na roštu do kruhu. Grilujte dalamánky na druhé
straně, dokud nedosáhnete požadované křupavosti. Nechte 2 až 5 minut
odstát.
Plněné bagety
(rajčata, sýr, šunka,
houby)
Zapékání (zelenina
nebo brambory)
250 až 300 g (2 ks)
450 W + Gril
8 až 9
-
Pokyny
Položte 2 mražené bagety vedle sebe na rošt. Po grilování. Nechte 2 až
3 minuty odstát.
400 g
450 W + Gril
13 až 14
-
Těstoviny
(cannelloni,
makaróny, lasagne)
400 g
300 W + Gril
18 až 19
Kuřecí nugety
250 g
450 W + Gril
5 až 5½
450 W + Gril
3 až 3½
Pokyny
Položte kuřecí nugety na rošt. Po uplynutí první poloviny doby vaření otočte.
Krok 2 (min)
250 g
450 W + Gril
4 až 5
Pokyny
Rozložte hranolky rovnoměrně na pečicí papír na roštu.
Pokyny pro grilování čerstvých potravin
Předehřívejte gril 3 až 4 minuty pomocí funkce grilování. Výkonové stupně a doby uvedené v této
tabulce použijte jako orientační pokyny pro grilování.
Čerstvé potraviny
Velikost porce
Krok 1 (min)
Krok 2 (min)
4 kusy (každý 25 g)
Pouze gril
4½ až 5
Pouze gril
4 až 5½
Toastové plátky
Pokyny
Položte toastové plátky vedle sebe na rošt.
Dalamánky (již
upečené)
2 až 4 kusy
Pouze gril
2 až 3
Pouze gril
2 až 3
Pokyny
Nejprve položte dalamánky přímo na rošt do kruhu spodní stranou vzhůru.
Grilovaná rajčata
200 g (2 ks)
400 g (4 ks)
Pouze gril
1 až 2
Pokyny
Vložte mražené těstoviny do malé mělké obdélníkové mísy z ohnivzdorného
skla. Položte nádobu přímo na otočný talíř. Po grilování. Nechte 2 až
3 minuty odstát.
Krok 1 (min)
450 W + Gril
9 až 11
300 W + Gril
4½ až 5½
7 až 8
Pokyny pro přípravu pokrmů
Pokyny
Vložte mražené suroviny do malé kulaté skleněné pyrexové mísy. Položte
nádobu na rošt. Po grilování. Nechte 2 až 3 minuty odstát.
Velikost porce
Hranolky
Pouze gril
2 až 3
Pokyny
Rajčata rozkrojte na poloviny. Navrch položte sýr. Uspořádejte je do kruhu na
mělkou nádobu z ohnivzdorného skla. Dejte nádobu na rošt.
Havajské toasty
(šunka, ananas,
sýrové plátky)
2 kusy (300 g)
450 W + Gril
3½ až 4
-
Pokyny
Nejprve opečte toastové plátky. Položte toasty s oblohou na rošt. Položte
2 toasty vedle sebe přímo na rošt. Nechte 2 až 3 minuty odstát.
Čeština 33
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 33
2017-11-29
5:43:09
Pokyny pro přípravu pokrmů
Čerstvé potraviny
Velikost porce
Krok 1 (min)
Krok 2 (min)
-
250 g
500 g
600 W + Gril
4½ až 5½
8 až 9
Pečené brambory
Pokyny
Brambory rozkrojte na poloviny. Položte je do kruhu na rošt, stranou řezu ke
grilu.
Kuřecí porce
450 až 500 g (2 ks)
300 W + Gril
10 až 12
Čerstvé potraviny
Velikost porce
Krok 1 (min)
Krok 2 (min)
1200 g
450 W + Gril
24 až 25
300 W + Gril
22 až 23
Pečené kuře
Pokyny
Kuře potřete olejem a kořením. Použijete pyrexovou nádobu – nejprve kuře
položte prsíčky dolů, potom otočte. Po grilování nechejte 5 minut odstát.
300 W + Gril
12 až 13
Pokyny
Kuřecí kousky potřete olejem a kořením. Položte je do kruhu na rošt, kostmi
směrem do středu. Položte 1 kuřecí kousek mimo střed roštu. Nechte 2 až
3 minuty odstát.
Jehněčí/hovězí
steaky (střední)
400 g (4 ks)
Pouze gril
12 až 15
Pouze gril
9 až 12
Pokyny
Potřete jehněčí plátky olejem a kořením. Položte je do kruhu na rošt. Po
grilování. Nechte 2 až 3 minuty odstát.
Pokyny pro přípravu pokrmů
Vepřové steaky
250 g (2 ks)
300 W + Gril
7 až 8
Pouze gril
6 až 7
Pokyny
Potřete vepřové steaky olejem a kořením. Položte je do kruhu na rošt. Po
grilování. Nechte 2 až 3 minuty odstát.
Pečená jablka
1 jablko (asi 200 g)
2 jablka (asi 400 g)
300 W + Gril
4 až 4½
6 až 7
-
Pokyny
Vykrájejte jádřince a naplňte jablka hrozinkami a džemem. Ozdobte
mandlovými plátky. Uspořádejte do kruhu na mělkou misku z ohnivzdorného
skla. Položte nádobu přímo na otočný talíř.
34 Čeština
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 34
2017-11-29
5:43:09
Nápady a tipy
Vaření pudinku
Rozpouštění másla
Nasypte pudinkový prášek a cukr do mléka (500 ml) podle pokynů výrobce a dobře rozmíchejte.
Použijte nádobu z ohnivzdorného skla vhodné velikosti s víkem. Vařte zakryté po dobu 6½ až
7½ minuty při výkonu 850 W. Během vaření několikrát důkladně zamíchejte.
Vložte 50 g másla do malé hluboké skleněné nádoby. Zakryjte plastovým víkem. Zahřívejte 30 až
40 sekund při výkonu 850 W, dokud se máslo nerozpustí.
Rozpouštění čokolády
Vložte 100 g čokolády do malé hluboké skleněné nádoby. Zahřívejte 3 až 5 minut při výkonu 450 W,
dokud se čokoláda nerozpustí. Během rozpouštění jednou či dvakrát zamíchejte. Při vyjímání z trouby
použijte chňapky!
Opékání mandlových plátků
Rovnoměrně rozprostřete 30 g plátků mandlí na středně velký keramický talíř. Během pražení po dobu
3½ až 4½ minuty při 600 W několikrát zamíchejte. Nechte odstát 2 až 3 minuty v troubě. Při vyjímání
z trouby použijte chňapky!
Rozpouštění krystalizovaného medu
Vložte 20 g krystalizovaného medu do malé hluboké skleněné nádoby. Zahřívejte 20 až 30 sekund při
výkonu 300 W, dokud se med nerozpustí.
Rozpouštění želatiny
Vložte suché plátky želatiny (10 g) na 5 minut do studené vody. Odkapanou želatinu vložte do malé
mísy z ohnivzdorného skla. Zahřívejte po dobu 1 minuty při výkonu 300 W. Po rozpuštění zamíchejte.
Příprava polevy/želatiny (na dorty a koláče)
Pokyny pro přípravu pokrmů
Smíchejte instantní polevu (asi 14 g) se 40 g cukru a 250 ml studené vody. Vařte nezakryté v nádobě
z ohnivzdorného skla po dobu 3½ až 4½ minuty při výkonu 850 W, až poleva/želatina zprůhlední.
Během vaření dvakrát zamíchejte.
Vaření marmelády
Vložte 600 g ovoce (například směs bobulovitých plodů) do nádoby z ohnivzdorného skla s víkem.
Přidejte 300 g cukru pro konzervaci a dobře zamíchejte. Vařte zakryté po dobu 10 až 12 minut při
výkonu 850 W. Během vaření několikrát důkladně zamíchejte. Vlijte přímo do malých zavařovacích
sklenic se šroubovacím víčkem. Nechte odstát na víčku po dobu 5 minut.
Čeština 35
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 35
2017-11-29
5:43:09
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů
Problém
Pokud se setkáte s následujícími potížemi, vyzkoušejte popsaná řešení.
Problém
Příčina
Akce
Za provozu se vypne
napájení.
Obecné
Tlačítka nelze řádně
stisknout.
Příčina
Akce
Trouba vařila po velmi dlouhou
dobu.
Po velmi dlouho trvajícím vaření
nechte troubu vychladnout.
Chladicí ventilátor nefunguje.
Poslouchejte, zda uslyšíte zvuk
chladicího ventilátoru.
Odstraňování problémů
Mezi tlačítka se mohla dostat cizí
látka.
Odstraňte cizí látku a zkuste to
znovu.
Pokusili jste se spustit troubu,
aniž by byl uvnitř nějaký pokrm.
Vložte pokrm do trouby.
U dotykových modelů: Na vnějším
povrchu je vlhkost.
Otřete vlhkost z vnějšího povrchu.
Trouba nemá dostatečný prostor
pro ventilaci.
Je aktivována dětská pojistka.
Deaktivujte dětskou pojistku.
Nezobrazuje se čas.
Je zapnuta funkce Eco (úspora
energie).
Vypněte funkci Eco.
Na přední a zadní straně trouby
jsou sací/odváděcí otvory sloužící
pro ventilaci.
Zachovejte mezery stanovené
v pokynech pro instalaci výrobku.
Trouba nefunguje.
Není přiváděno napájení.
Ujistěte se, zda je přiváděno
napájení.
V jedné zásuvce se používá
několik zástrček napájecích
kabelů.
Vyhraďte jednu zásuvku, která se
bude používat pouze pro troubu.
Dvířka jsou otevřená.
Zavřete dvířka a zkuste to znovu.
Bezpečnostní mechanismus
otvírání dvířek je pokryt cizí
látkou.
Odstraňte cizí látku a zkuste to
znovu.
Za chodu trouby se
ozývají zvuky bouchání
a trouba nefunguje.
Zvuky bouchání mohou být
způsobeny vařením hermeticky
uzavřeného pokrmu nebo
použitím nádoby s poklicí.
Nepoužívejte utěsněné nádoby,
neboť mohou během vaření
explodovat z důvodu zvětšení
objemu obsahu.
Uživatel otevřel dvířka, aby mohl
obrátit připravovaný pokrm.
Po obrácení pokrmu stiskněte
znovu tlačítko START/+30s, čímž
spustíte provoz.
Vnější povrch trouby je za
provozu příliš horký.
Trouba nemá dostatečný prostor
pro ventilaci.
Na přední a zadní straně trouby
jsou sací/odváděcí otvory sloužící
pro ventilaci. Zachovejte mezery
stanovené v pokynech pro
instalaci výrobku.
Na troubě jsou položené
předměty.
Odstraňte z horní plochy trouby
veškeré předměty.
Mezi dvířky a vnitřkem trouby
jsou zachyceny zbytky pokrmů.
Vyčistěte troubu a poté otevřete
dvířka.
Trouba se za provozu
sama vypne.
Dvířka nelze řádně otevřít.
36 Čeština
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 36
2017-11-29
5:43:09
Problém
Ohřívání včetně funkce
udržování teploty
nefunguje správně.
Nefunguje funkce
rozmrazování.
Příčina
Je možné, že trouba nefunguje,
vaří se přílišné množství pokrmu
nebo se používá nesprávné
nádobí.
Vaří se přílišné množství pokrmu.
Vnitřní osvětlení je
Dvířka byla ponechána po
ztlumené nebo se nezapne. dlouhou dobu otevřená.
Akce
Nalijte jeden hrnek vody do
nádoby vhodné pro vaření
v mikrovlnné troubě a spusťte
na 1 až 2 minuty mikrovlnný
režim, čímž zkontrolujete, zda se
voda ohřála. Zmenšete množství
pokrmu a spusťte znovu funkci.
Použijte nádobu na vaření
s plochým dnem.
Zmenšete množství pokrmu
a spusťte znovu funkci.
Vnitřní osvětlení se mohlo
automaticky vypnout při spuštění
funkce Eco. Zavřete a znovu
otevřete dvířka nebo stiskněte
tlačítko STOP/ECO (STOP/
ÚSPORNÝ REŽIM).
Vyčistěte vnitřek trouby
a zkontrolujte to znovu.
Pokud používáte funkci
automatického vaření, toto
pípání značí, že nastal čas
k obrácení pokrmu během jeho
rozmrazování.
Po obrácení pokrmu stiskněte
znovu tlačítko START/+30s, čímž
opět spustíte provoz.
Trouba není ve vodorovné
poloze.
Trouba je instalována na
nerovném povrchu.
Zajistěte instalování trouby na
rovném a stabilním povrchu.
Při vaření se objevují
jiskry.
Při funkcích trouby/rozmrazování
se používají kovové nádoby.
Nepoužívejte kovové nádoby.
Při vaření se ozývá pípání.
Příčina
Akce
Při připojení napájení se
trouba ihned uvede do
provozu.
Dvířka nejsou řádně uzavřená.
Zavřete dvířka a zkontrolujte to
znovu.
Z trouby probíjí elektrický
proud.
Napájení nebo zásuvka nejsou
řádně uzemněny.
Ujistěte se, že napájení a zásuvka
jsou řádně uzemněny.
1. Kape voda.
2. Škvírou ve dvířkách
vystupuje pára.
3. V troubě zůstává
voda.
V závislosti na připravovaném
pokrmu se může vyskytovat voda
nebo pára. Nejedná se o závadu
trouby.
Nechte troubu vychladnout a poté
ji otřete suchou utěrkou.
Trouba nemá dostatečný prostor
pro ventilaci.
Zajistěte prostor k odvětrávání
stanovený v pokynech pro
instalaci výrobku.
Jas uvnitř trouby se mění.
Jas se mění v závislosti na
změnách výstupního výkonu
závisejícího na spuštěné funkci.
Změny výstupního výkonu během
vaření nejsou známkou závady.
Nejedná se o závadu trouby.
Vaření skončilo, ale
chladicí ventilátor stále
běží.
Za účelem ventilace trouby
chladicí ventilátor nadále běží
ještě asi 3 minuty po skončení
vaření.
Nejedná se o závadu trouby.
Při otáčení se otočný talíř
vychýlí ze svého místa
nebo se přestane otáčet.
V troubě není otočný kruh nebo
není správně nasazen.
Instalujte otočný kruh a zkuste
to znovu.
Otočný talíř při otáčení
uvázne.
Otočný kruh není správně
nasazen, v troubě je příliš
mnoho pokrmu nebo je nádoba
příliš velká a dotýká se vnitřku
mikrovlnné trouby.
Upravte množství pokrmu
a nepoužívejte příliš velkou
nádobu.
Odstraňování problémů
Vnitřní osvětlení je pokryto cizí
látkou.
Problém
Otočný talíř
Čeština 37
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 37
2017-11-29
5:43:09
Odstraňování problémů
Problém
Otočný talíř při otáčení
drnčí a je hlučný.
Příčina
Akce
Ke dnu trouby jsou přilepeny
zbytky pokrmů.
Odstraňte veškeré zbytky pokrmů
přilepené ke dnu trouby.
Při prvním použití trouby může
z topných těles vystupovat kouř.
Nejedná se o závadu. Po 2 až
3 použitích trouby by tento jev
měl ustat.
Na topných tělesech je jídlo.
Nechte troubu vychladnout a poté
odstraňte jídlo z topných těles.
Pokrm je příliš blízko ke grilu.
Při vaření umístěte pokrm do
vhodné vzdálenosti.
Pokrm není správně připraven a/
nebo uspořádán.
Zajistěte, aby byl pokrm správně
připraven a uspořádán.
Trouba nemá dostatečný prostor
pro ventilaci.
Zajistěte prostor k odvětrávání
stanovený v pokynech pro
instalaci výrobku.
Gril
Za provozu z trouby
vychází kouř.
Upozornění pro umístění
Při umisťování mikrovlnné trouby je pro zajištění větrání potřeba zachovat požadovanou vzdálenost
alespoň 50 mm mezi zadní stranou trouby a vnitřní stěnou skříně. Horní, dolní a boční strany
mikrovlnné trouby by navíc měly být umístěny alespoň 3 mm od stěn skříně. Je důležité se ujistit, že je
instalace tohoto produktu provedena v souladu s instrukcemi v této příručce a v souladu s instrukcemi
výrobce trouby. (Viz instalační příručku.)
UPOZORNĚNÍ
Nedodržení této příručky může vést k zadržování páry uvnitř mikrovlnné trouby. Nebude pak možné
kontrolovat pokrmy během vaření. Navíc to může způsobit špatné fungování mikrovlnné trouby.
Informační kód
Informační kód
C-10
Příčina
Je nutné zkontrolovat
snímač vaření.
Stiskněte tlačítko STOP/ECO (STOP/ÚSPORNÝ
REŽIM) a uveďte znovu do činnosti. Pokud se
problém znovu objeví, vypněte na nejméně
30 sekund mikrovlnnou troubu a pokuste se
znovu o nastavení. Pokud se problém znovu
vyskytne, obraťte se na místní středisko péče
o zákazníky společnosti SAMSUNG.
Dotykové tlačítko nefunguje
správně.
Vyčistěte tlačítka a ujistěte se, že povrch
a okolí tlačítek jsou suché. Pokud se problém
znovu objeví, vypněte na nejméně 30 sekund
mikrovlnnou troubu a pokuste se znovu
o nastavení. Pokud se problém znovu
vyskytne, obraťte se na místní středisko péče
o zákazníky společnosti SAMSUNG.
C-F2
Odstraňování problémů
C-d0
Akce
POZNÁMKA
V případě, že navržené řešení nevyřeší problém, obraťte se na místní středisko péče o zákazníky
společnosti SAMSUNG.
38 Čeština
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 38
2017-11-29
5:43:09
Technické údaje
Společnost SAMSUNG se stále snaží vylepšovat své výrobky. Jak technické údaje, tak tyto pokyny pro
uživatele proto mohou být změněny bez předchozího upozornění.
V souladu s obecným předpisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM jako distributor potvrzujeme, že trouba
Samsung MG22M8074A* odpovídá níže uvedeným technologickým parametrům.
Model
Zdroj napájení
Spotřeba energie
MG22M8074A*
230 V – 50 Hz AC
Maximální výkon
2400 W
Mikrovlnný režim
1300 W
Gril (topné těleso)
1100 W
Výstupní výkon
100 W / 850 W – 6 stupňů (IEC-705)
Provozní frekvence
2450 MHz
Rozměry (Š x V x H)
Vnější
595 x 380 x 320 mm
Vnitřní prostor trouby
330 x 224 x 292 mm
Čistá
Přibližně 15,5 kg
Objem
Hmotnost
Úroveň hluku
22 litrů
42 dBA
Technické údaje
Čeština 39
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 39
2017-11-29
5:43:09
Upozorňujeme, že záruka společnosti Samsung NEPOKRÝVÁ návštěvy servisního technika za účelem vysvětlení obsluhy výrobku, nápravy nesprávné instalace nebo kvůli provedení běžného čištění či údržby.
MÁTE DOTAZY NEBO POZNÁMKY?
ZEMĚ
ZAVOLEJTE NÁM
NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DE68-04445W-01
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_CZ.indd 40
2017-11-29
5:43:09
Microwave Oven
User manual
MG22M8074A*
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 1
2017-11-29
5:42:44
Contents
Contents
Safety instructions
3
General safety
Microwave operation precautions
Limited warranty
Product group definition
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
6
7
7
8
8
Installation
9
Accessories9
Turntable9
Using the keep warm features
21
Grilling22
Combining microwaves and grill
23
Using the grill+30s features
23
Using the child lock features
24
Switching the beeper off
24
Cookware guide
25
Cooking guide
26
Oven11
Control panel
11
Microwaves26
Cooking26
Reheating28
Reheating liquids
29
Reheating baby food
29
Remark:29
Manual defrosting
31
Grill32
Microwave + Grill
32
Tips and tricks
35
Oven use
Troubleshooting
Maintenance
10
Cleaning10
Replacement (repair)
10
Care against an extended period of disuse
10
Oven features
11
12
How a microwave oven works
12
Checking that your oven is operating correctly
12
Cooking/Reheating13
Setting the time
13
Power levels and time variations
14
Quick start
14
Adjusting the cooking time
14
Stopping the cooking
15
Setting the energy save mode
15
Using the sensor cook features
15
Auto sensor cooking instructions
17
Using the auto cook features
17
Using the quick defrost features
20
36
Troubleshooting36
Cautions for installation
38
Information code
38
Technical specifications
39
2 English
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 2
2017-11-29
5:42:44
Safety instructions
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven
must not be operated until it has been repaired by a competent
person.
WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent
person to carry out any service or repair operation that
involves the removal of a cover which gives protection against
exposure to microwave energy.
WARNING: Liquids and other foods must not be heated in
sealed containers since they are liable to explode.
WARNING: Only allow children to use the oven without
supervision when adequate instructions have been given
so that the child is able to use the oven in a safe way and
understands the hazards of improper use.
This appliance is intended to be used in household only and it
is not intended to be used such as:
• staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments;
• farm houses;
English 3
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 3
2017-11-29
5:42:44
Safety instructions
MICROWAVE FUNCTION ONLY
• by clients in hotels, motels and other residential
environments;
• bed and breakfast type environments.
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
When heating food in plastic or paper containers, keep an eye
on the oven due to the possibility of ignition.
The microwave oven is intended for heating food and
beverages. Drying of food or clothing and heating of warming
pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk
of injury, ignition or fire.
If smoke is observed (emitted), switch off or unplug the
appliance and keep the door closed in order to stifle any
flames.
Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive
boiling, therefore care must be taken when handling the
container.
The contents of feeding bottles and baby food jars shall
be stirred or shaken and the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be
heated in microwave ovens since they may explode, even after
microwave heating has ended.
The oven should be cleaned regularly and any food deposits
removed.
Safety instructions
Safety instructions
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
The appliance is intended to be used built-in only. The
appliance shall not be placed in a cabinet.
Metallic containers for food and beverages are not allowed
during microwave cooking.
The care should be taken not to displace the turntable when
removing containers from the appliance.
The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
The appliance should not be cleaned with a water jet.
The appliance is not intended for installing in road vehicles,
caravans and similar vehicles etc.
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning
and user maintenance shall not be made by children without
supervision.
This Appliance should be allowed to disconnection from the
supply after installation. The disconnection may be achieved by
having the plug accessible or by incorporating a switch in the
fied wiring in accordance with the wiring rules.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
This oven should be positioned proper direction and height
permitting easy access to cavity and control area.
Before using the your oven first time, oven should be operated
with the water during 10 minute and then used.
If the oven generates a strange noise, a burning smell, or
smoke is emitted, unplug the power plug immediately and
contact your nearest service center.
4 English
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 4
2017-11-29
5:42:44
OVEN FUNCTION ONLY - OPTIONAL
English 5
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 5
2017-11-29
5:42:44
Safety instructions
WARNING: When the appliance is operated in the combination
mode, children should only use the oven under adult
supervision due to the temperatures generated.
During use the appliance becomes hot. Care should be taken to
avoid touching heating elements inside the oven.
WARNING: Accessible parts may become hot during use. Young
children should be kept away.
Do not use harsh abrasive cleaners or sharp metal scrapers to
clean the oven door glass since they can scratch the surface,
which may result in shattering of the glass.
A steam cleaner is not to be used.
WARNING: Ensure that the appliance is switched off before
replacing the lamp to avoid the possibility of electric shock.
The appliance must not be installed behind a decorative door in
order to avoid overheating.
WARNING: The appliance and its accessible parts become hot
during use.
Care should be taken to avoid touching heating elements.
Children less than 8 years of age shall be kept away unless
continuously supervised.
CAUTION: The cooking process has to be supervised. A short
term cooking process has to be supervised continuously.
The door or the outer surface may get hot when the appliance
is operating.
The temperature of accessible surfaces may be high when the
appliance is operating.
The surfaces are liable to get hot during use.
The appliances are not intended to be operated by means of an
external timer or separate remote-control system.
This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children unless they are
older than 8 and supervised.
Keep the appliance and its cord out of reach of children less
than 8 years.
Safety instructions
General safety
Safety instructions
Any modifications or repairs must be performed by qualified personnel only.
Do not heat food or liquids sealed in containers for the microwave function.
Do not use benzene, thinner, alcohol, or steam or high-pressure cleaners to clean
the oven.
Do not install the oven: near a heater or flammable material; locations that are
humid, oily, dusty or exposed to direct sunlight or water; or where gas may leak;
or an uneven surface.
This oven must be properly grounded in accordance with local and national codes.
Regularly use a dry cloth to remove foreign substances from the power plug
terminals and contacts.
Do not pull, excessively bend, or place heavy objects on the power cord.
If there is a gas leak (propane, LP, etc) ventilate immediately. Do not touch the
power cord.
Do not touch the power cord with wet hands.
While the oven is operating, do not turn it off by unplugging the power cord.
Do not insert fingers or foreign substances. If foreign substances enter the oven,
unplug the power cord and contact a local Samsung service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the oven.
Do not place the oven over fragile objects.
Ensure the power voltage, frequency, and current matches the product
specifications.
Firmly plug the power plug into the wall socket. Do not use multiple plug adapters,
extension cords, or electric transformers.
Do not hook the power cord on metal objects. Make sure the cord is between
objects or behind the oven.
Do not use a damaged power plug, power cord, or loose wall socket. For damaged
power plugs or cords, contact a local Samsung service centre.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside, or on the oven door.
Do not spray volatile materials such as insecticide on the oven.
Do not store flammable materials in the oven. Because alcohol vapours can contact
hot parts of the oven, use caution when heating food or drinks containing alcohol.
Children may bump themselves or catch their fingers on the door. When opening/
closing the door, keep children away.
Microwave warning
Microwave heating of beverages may result in delayed eruptive boiling; always
use caution when handling the container. Always allow beverages to stand at least
20 seconds before handling. If necessary, stir during heating. Always stir after
heating.
In the event of scalding, follow these First Aid instructions:
1. Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
2. Cover with a clean, dry dressing.
3. Do not apply any creams, oils, or lotions.
To avoid damaging the tray or rack, do not put the tray or rack in water shortly
after cooking.
Do not use the oven for deep fat frying because the oil temperature cannot be
controlled. This could result in a sudden boil over of hot oils.
Microwave oven precautions
Only use microwave-safe utensils. Do not use metallic containers, gold or silver
trimmed dinnerware, skewers, etc.
Remove wire twist ties. Electric arcing may occur.
Do not use the oven to dry papers or clothes.
Use shorter times for small amounts of food to prevent overheating or burning.
Keep the power cord and power plug away from water and heat sources.
To avoid the risk of explosion, do not heat eggs with shells or hard-boiled eggs.
Do not heat airtight or vacuum-sealed containers, nuts, tomatoes, etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. This is a fire hazard. The
oven may overheat and turn off automatically and will remain off until it cools
sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish.
Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand
at least 20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.
Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting
scalded by escaping hot air or steam.
Do not operate the oven when it is empty. The oven will automatically shut down
for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside
the oven at all times to absorb microwave energy in case the oven is started
accidentally.
6 English
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 6
2017-11-29
5:42:44
Install the oven in compliance with the clearances in this manual. (See Installing
your microwave oven.)
Use caution when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful
exposure to microwave energy.
•
•
•
•
Do not operate the oven with the door open. Do not tamper with the safety
interlocks (door latches). Do not insert anything into the safety interlock holes.
Do not place any object between the oven door and front face or allow food
or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces. Keep the door and door
sealing surfaces clean by wiping with a damp cloth and then with a soft, dry
cloth after each use.
Do not operate the oven if it is damaged. Only operate after it has been
repaired by a qualified technician.
Important: the oven door must close properly. The door must not be bent; the
door hinges must not be broken or loose; the door seals and sealing surfaces
must not be damaged.
All adjustments or repairs must be done by a qualified technician.
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a
cosmetic defect if the damage to the unit or accessory was caused by the
customer. Items this stipulation covers include:
•
•
Door, handles, out-panel, or control panel that are dented, scratched, or
broken.
A broken or missing tray, guide roller, coupler, or wire rack.
Use this oven only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all
possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use
common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your
oven.
Because these following operating instructions cover various models, the
characteristics of your microwave oven may differ slightly from those described
in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any
questions or concerns, contact a local Samsung service centre or find help and
information online at www.samsung.com.
Use this oven for heating food only. It is intended for domestic use only. Do not
heat any type of textiles or cushions filled with grains. The manufacturer cannot
be held liable for damage caused by improper or incorrect use of the oven.
To avoid deterioration of the oven surface and hazardous situations, always keep
the oven clean and well maintained.
English 7
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 7
2017-11-29
5:42:44
Safety instructions
Microwave operation precautions
Limited warranty
Safety instructions
Product group definition
Safety instructions
This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of group 2 which
contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally
generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment
of material, and EDM and arc welding equipment.
For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments
and in establishments directly connected to a low voltage power supply network
which supplies buildings used for domestic purposes.
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical &
Electronic Equipment)
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature
indicates that the product and its electronic accessories
(e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed
of with other household waste at the end of their working
life. To prevent possible harm to the environment or human
health from uncontrolled waste disposal, please separate
these items from other types of waste and recycle them
responsibly to promote the sustainable reuse of material
resources.
Household users should contact either the retailer where
they purchased this product, or their local government
office, for details of where and how they can take these
items for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the
terms and conditions of the purchase contract. This product
and its electronic accessories should not be mixed with
other commercial wastes for disposal.
For information on Samsung’s environmental commitments and product specific
regulatory obligations e.g. REACH visit: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
8 English
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 8
2017-11-29
5:42:45
Installation
Turntable
Accessories
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several
accessories that can be used in a variety of ways.
01 Roller ring, to be placed in the centre of
the oven.
The roller ring supports the turntable.
Remove all packing materials inside the
oven. Install the roller ring and turntable.
Check that the turntable rotates freely.
Installation
02 Turntable, to be placed on the roller ring
with the centre fitting on to the coupler.
The turntable serves as the main
cooking surface; it can be easily
removed for cleaning.
03 Grill rack, to be placed on the turntable.
The metal rack can be used in grill and
combination cooking.
CAUTION
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and turntable.
English 9
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 9
2017-11-29
5:42:45
Maintenance
Replacement (repair)
Cleaning
Clean the oven regularly to prevent impurities from building up on or inside the
oven. Also pay special attention to the door, door sealing, and turntable and roller
ring (applicable models only).
If the door won’t open or close smoothly, first check if the door seals have built up
impurities. Use a soft cloth in soapy water to clean both the inner and outer sides
of the oven. Rinse and dry well.
WARNING
This oven has no user-removable parts inside. Do not try to replace or repair the
oven yourself.
•
•
To remove stubborn impurities with bad smells from inside the oven
Maintenance
1. With an empty oven, put a cup of diluted lemon juice on the centre of the
turntable.
2. Heat the oven for 10 minutes at max power.
3. When the cycle is complete, wait until the oven cools down. Then, open the
door and clean the cooking chamber.
To clean inside swing-heater models
A
To clean the upper area of the cooking
chamber, lower the top heating element by
45° (A) as shown. This will help clean the
upper area. When done, reposition the top
heating element.
•
If you encounter a problem with hinges, sealing, and/or the door, contact a
qualified technician or a local Samsung service centre for technical assistance.
If you want to replace the light bulb, contact a local Samsung service centre.
Do not replace it yourself.
If you encounter a problem with the outer housing of the oven, first unplug the
power cord from the power source, and then contact a local Samsung service
centre.
Care against an extended period of disuse
If you don’t use the oven for an extended period of time, unplug the power cord
and move the oven to a dry, dust-free location. Dust and moisture that builds up
inside the oven may affect the performance of the oven.
CAUTION
•
•
•
•
Keep the door and door sealing clean and ensure the door opens and closes
smoothly. Otherwise, the oven’s lifecycle may be shortened.
Take caution not to spill water into the oven vents.
Do not use any abrasive or chemical substances for cleaning.
After each use of the oven, use a mild detergent to clean the cooking chamber
after waiting for the oven to cool down.
10 English
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 10
2017-11-29
5:42:45
Oven features
Control panel
Oven
01
02
06
07
04
08
09
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
01 Sensor Cook
02 Auto Cook
03 Quick Defrost
04 Keep Warm
05 Microwave
06 Grill
07 Combi
08 Grill+30s
09 Down
10 Up
11 Select/Child Lock
12 Clock
13 STOP/ECO
14 START/+30s
Oven features
05
03
10
01 Door latches
02 Ventilation holes
03 Heating element
04 Light
05 Door
06 Turntable
07 Coupler
08 Roller ring
09 Safety interlock holes
10 Control panel
English 11
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 11
2017-11-29
5:42:46
Oven use
How a microwave oven works
Checking that your oven is operating correctly
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released
enables food to be cooked or reheated without changing either the form or the
colour.
You can use your microwave oven to:
The following simple procedure enables you to check that your oven is
working correctly at all times. If you are in doubt, refer to the section entitled
“Troubleshooting” on the page 36.
•
•
•
The oven must be plugged into an appropriate wall socket. The turntable must be
in position in the oven. If a power level other than the maximum (100 % - 850 W)
is used, the water takes longer to boil.
Defrost
Reheat
Cook
Cooking principle.
NOTE
Open the oven door. Place a glass of water on the turntable. Close the door.
Oven use
1. The microwaves generated by the
magnetron reflected at cavity and
are distributed uniformly as the food
rotates on the turntable. The food is
thus cooked evenly.
2. The microwaves are absorbed by the
food up to a depth of about 1 inch
(2.5 cm). Cooking then continues as the
heat is dissipated within the food.
3. Cooking times vary according to the
container used and the properties of the
food:
•
•
•
Set the time to 4 or 5 minutes, by pressing
the Up or Down button the appropriate
number of times.
The oven heats the water for 4 or 5
minutes. The water should then be boiling.
Quantity and density
Water content
Initial temperature (refrigerated or
not)
CAUTION
As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking continues even
when you have taken the food out of the oven. Standing times specified in recipes
and in this booklet must therefore be respected to ensure:
•
•
Even cooking of the food right to the centre.
The same temperature throughout the food.
12 English
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 12
2017-11-29
5:42:46
Cooking/Reheating
Setting the time
The following procedure explains how to cook or reheat food.
When power is supplied, “88:88” and then “12:00” is automatically displayed on
the display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 24-hour or 12hour notation. You must set the clock:
CAUTION
•
•
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.
The maximum Microwave time is 99 minutes.
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door. Never
switch the microwave oven on when it is empty.
1. Press the Microwave button.
The 850 W (Maximum cooking power)
indications are displayed:
(Microwave mode)
1
•
•
When you first install your microwave oven
After a power failure
NOTE
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer and winter
time.
1. Press the Clock button.
1
2
2
3
2
4
3
4
3. Set the cooking time by pressing the Up
or Down button.
The cooking time is displayed.
4. Press the START/+30s button.
The oven light comes on and the
turntable starts rotating. Cooking starts
and when it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3
times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
2
3
5
2. Set the 24-hour or 12-hour notation by
pressing the Up or Down button. And
then press the Select/Child Lock button.
3. Press the Up or Down button to set the
hour. And then press the Select/Child
Lock button.
4. Press the Up or Down button to set the
minute.
Oven use
2. Select the appropriate power level by
pressing the Up or Down button. (Refer
to the power level table.) And then press
the Select/Child Lock button.
5. When the right time is displayed, press
the Select/Child Lock button to start the
clock.
The time is displayed whenever you are
not using the microwave oven.
English 13
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 13
2017-11-29
5:42:47
Oven use
Power levels and time variations
Quick start
The power level function enables you to adapt the amount of energy dissipated
and thus the time required to cook or reheat your food, according to its type and
quantity. You can choose between six power levels.
Power level
Percentage
Output
HIGH
100 %
850 W
MEDIUM HIGH
71 %
600 W
MEDIUM
53 %
450 W
MEDIUM LOW
35 %
300 W
DEFROST
21 %
180 W
LOW
12 %
100 W
The cooking times given in recipes and in this booklet correspond to the specific
power level indicated.
Oven use
If you select a...
Then the cooking time must be...
Higher power level
Decreased
Lower power level
Increased
1
2
1. Place the food in the oven. And then
select the cooking time by Up and Down
button.
The cooking time is displayed.
2. Press the START/+30s button.
Microwave mode (850 W) starts. When
it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3
times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
Adjusting the cooking time
You can increase the cooking time by pressing the START/+30s button once for
each 30 seconds to be added.
In Microwave, Grill, or Combi mode, pressing START/+30s button increases cooking
time.
•
•
Check how cooking is progressing at any time simply by opening the door
Increase the remaining cooking time
2
1
Method 1
To increase the cooking time of your food
during cooking, press the START/+30s
button once for each 30 seconds that you
wish to add.
• Example: To add three minutes, press
the START/+30s button six times.
Method 2
Just pressing the Up or Down button to
adjust cooking time.
14 English
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 14
2017-11-29
5:42:47
Stopping the cooking
Using the sensor cook features
You can stop cooking at any time so that you can:
The Sensor Cook features has 7 pre-programmed cooking times. You do not need
to set either the cooking times or the power level. You can adjust the Sensor Cook
category by press the Up and Down button.
•
•
•
Check the food
Turn the food over or stir it
Leave it to stand
To stop the cooking...
Then...
Temporarily
•
•
Completely
•
•
NOTE
Use only containers that are microwave-safe.
Open the door or press the STOP/ECO button once.
Cooking stops.
To resume cooking, close the door again and press
the START/+30s button.
1. Press the Sensor Cook button.
1
Press the STOP/ECO button once.
Cooking stops.
If you wish to cancel the cooking settings, press the
STOP/ECO button again.
2
The oven has an energy save mode.
3
•
•
Press the STOP/ECO button.
Display off.
To remove energy save mode, open the
door or press the STOP/ECO button and
then display shows current time. The
oven is ready for use.
Oven use
Setting the energy save mode
2. Select the type of food that you are
cooking by pressing the Up or Down
button. (Refer to the table on the
following page for a description of the
various pre-programmed settings.)
3. Press the START/+30s button.
Cooking starts.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3
times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
CAUTION
Use only recipients that are microwave-safe.
NOTE
Auto energy saving function
If you do not select any function when appliance is in the middle of setting or
operating with temporary stop condition, function is canceled and clock will be
displayed after 25 minutes.
Oven Lamp will be turned off after 5 minutes with door open condition.
English 15
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 15
2017-11-29
5:42:47
Oven use
Code
1
Food
Drink
Serving size
Instructions
Code
Serving size
Instructions
150-250 g
Pour the liquid (room-temperature) into
ceramic cup or mug. Reheat uncovered.
Place in the centre of turntable. Leave
them to stand in the oven. Stir drinks
before and after standing time. Be
careful while taking the cup out (see
safety instructions for liquids). Stand for
1-2 minutes.
6
Boiling
Pasta
100-300 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add hot boiling water of 4 times, a pinch
of salt and stir well. Cook uncovered.
Stir before standing time and drain
thoroughly afterwards. Stand for 1-3
minutes.
7
Frozen
Ready Meal
200-600 g
Put the frozen ready meal on the
turntable. Pierce film of frozen ready
meal. After cooking, Stand for 2-3
minutes. This programme is suitable
for frozen ready meals consisting of
3 components (e.g. meat with sauce,
vegetables and a side dish like potatoes,
rice or pasta).
Oven use
2
Broccoli
200-500 g
Rinse and clean fresh vegetables, such
as broccoli and prepare florets. Put them
evenly into a microwave safe glass
bowl and add 30-45ml water (2-3 tbsp).
Cover with a vented (2-3 cm) plastic
wrap. Stand for 1-2 minutes.
3
Carrots
200-500 g
Rinse and clean fresh vegetables,
such as carrots and cut into round
slices evenly. Put them evenly into a
microwave safe glass bowl and add
30-45 ml water (2-3 tbsp). Cover with a
vented (2-3 cm) plastic wrap. Stand for
1-2 minutes.
4
Jacket
Potatoes
5
Chilled Soup
200-1000 g
250-500 g
Food
CAUTION
Use oven gloves when taking out food.
Rinse and clean potatoes, each 200 g.
Pierce each potato several times with
a fork. Put in a circle on the turntable.
After cooking, stand for 2-3 minutes.
Put chilled soup into a microwave safe
glass bowl. Cover with a vented (2-3 cm)
plastic wrap. Stand for 2-3 minutes. Stir
the food once before serving.
16 English
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 16
2017-11-29
5:42:47
Auto sensor cooking instructions
Using the auto cook features
The Auto Sensor allows you to cook your food automatically by detecting the
amount of gases generated from the food while cooking.
The Auto Cook features has 29 pre-programmed cooking times. You do not need
to set either the cooking times or the power level. You can adjust the type of the
serving by pressing the Up or Down button.
•
•
•
•
•
•
•
•
CAUTION
Use only recipients that are microwave-safe.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the Auto Cook button.
1
2
2
3
4
2. Select the type of food that you are
cooking by pressing the Up or Down
button. And then press the Select/Child
Lock button.
1) Plate meal
2) Vegetable & Grain
3) Poultry & Fish
4) Soften/Melt
3. Select the type of food that you are
cooking by pressing the Up or Down
button. (Refer to the table on the side.)
Oven use
•
When cooking food, many kinds of gases are generated. The Auto Sensor
determines the proper time and power level by detecting these gases from the
food, eliminating the need to set the cooking time and power level.
When you cover a container with its lid or plastic wrap during Sensor Cooking,
the Auto Sensor will detect the gases generated after the container has been
saturated with steam. If using cling film or plastic wrap be sure to leave a
small opening near the edge of dish for ventilation or be sure to pierce at
several times.
Shortly before cooking ends, the remaining cooking time will begin its count
down. This will be a good time for you to rotate or stir the food for even
cooking if it is necessary.
Before auto sensor cooking food may be seasoned with herbs, spices or
browning sauces. A word of caution though, salt or sugar may cause burn
spots on food so these ingredients should be added after cooking.
To obtain good cooking results with this function, follow the directions for
selecting appropriate containers and covers in the charts in this book.
Always use microwave-safe containers and cover them with their lids or with
plastic wrap. When using plastic wrap, turn back one corner to allow steam to
escape at the proper rate.
Always cover with the lid intended for the utensil being used. If the utensil
does not have its own lid, use plastic wrap.
Fill containers at least half full.
Foods that require stirring or rotating should be stirred or turned toward the
end of the Sensor Cook cycle, after the time has started to count down on the
display.
4. Press the START/+30s button.
The food is cooked according to the preprogrammed setting selected.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3
times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
English 17
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 17
2017-11-29
5:42:48
Oven use
1. Plate meal
Code
Code
Food
Serving size
1-1
Chilled
Ready Meal
300-350 g
1-2
Chilled
Ready Meal
400-450 g
1-3
Chilled
Vegetarian
Meal
300-350 g
1-4
Chilled
Vegetarian
Meal
400-450 g
Oven use
Serving size
Instructions
2-4
Brown Rice
125 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add double quantity of cold water (250
ml). Cook covered. Stir before standing
time and add salt and herbs. Stand for 5-10
minutes.
2-5
Wholemeal
Macaroni
250 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add 500 ml hot boiling water, a pinch of
salt and stir well. Cook uncovered. Stir
before standing time and drain thoroughly
afterwards. Stand for 1 minutes.
2-6
Quinoa
125 g
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add double quantity of cold water (250
ml). Cook covered. Stir before standing
time and add salt and herbs. Stand for 1-3
minutes.
2-7
Bulgur
125 g
Rinse and clean green beans. Put them
evenly into a glass bowl with lid. Add 30
ml (2 tbsp) water when cooking 250 g.
Put bowl in the centre of turntable. Cook
covered. Stir after cooking. Stand for 1-2
minutes.
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add double quantity of cold water (250
ml). Cook covered. Stir before standing
time and add salt and herbs. Stand for 2-5
minutes.
2-8
Vegetable
Gratin
500 g
Rinse and clean spinach. Put into a glass
bowl with lid. Do not add water. Put bowl
in the centre of turntable. Cook covered.
Stir after cooking. Stand for 1-2 minutes.
Put the vegetables, such as precooked
potato slices, courgette slices and tomatoes
and sauce into a suitable sized glass pyrex
dish. Add grated cheese on top. Put dish on
the rack. Stand for 2-3 minutes.
2-9
Grilled
Tomatoes
400 g
Rinse and clean tomatoes, cut them into
halves and put in an ovenware dish. Add
grated cheese on top. Put dish on rack.
Stand for 1-2 minutes.
Instructions
Put on a ceramic plate and cover with
microwave cling film. This programme
is suitable for meals consisting of 3
components (e.g. meat with sauce,
vegetables and a side dishes like potatoes,
rice or pasta). Stand for 2-3 minutes.
Put meal on a ceramic plate and cover with
microwave cling film. This programme
is suitable for meals consisting of 2
components (e.g. spaghetti with sauce
or rice with vegetables). Stand for 2-3
minutes.
2. Vegetable & Grain
Code
Food
Serving size
2-1
Green Beans
250 g
2-2
2-3
Spinach
Corn on the
Cob
150 g
250 g
Food
Instructions
Rinse and clean corn on the cob and
put into an oval glass dish. Cover with
microwave cling film and pierce film. Stand
for 1-2 minutes.
18 English
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 18
2017-11-29
5:42:48
3. Poultry & Fish
Code
3-1
Food
Chicken
Breasts
Code
Serving size
300 g
Instructions
Rinse pieces and put on a ceramic plate.
Cover with microwave cling film. Pierce
film. Put dish on turntable. Stand for 2
minutes.
300 g
Fresh Fish
Fillets
300 g
3-4
Fresh
Salmon
Fillets
300 g
Rinse fish and put on a ceramic plate, add
1 tbsp lemon juice. Cover with microwave
cling film. Pierce film. Put dish on turntable.
Stand for 1-2 minutes.
3-5
Fresh
Prawns
250 g
Rinse prawns on a ceramic plate, add 1
tbsp lemon juice. Cover with microwave
cling film. Pierce film. Put dish on turntable.
Stand for 1-2 minutes.
3-3
3-6
3-7
Fresh Trout
Roast Fish
200 g
200 g
Rinse pieces and put on a ceramic plate.
Cover with microwave cling film. Pierce
film. Put dish on turntable. Stand for 2
minutes.
Rinse fish and put on a ceramic plate, add
1 tbsp lemon juice. Cover with microwave
cling film. Pierce film. Put dish on turntable.
Stand for 1-2 minutes.
Put 1 fresh whole fish into an ovenproof
dish. Add a pinch salt, 1 tbsp lemon juice
and herbs. Cover with microwave cling
film. Pierce film. Put dish on turntable.
Stand for 2 minutes.
Brush skin of whole fish (trout or gilthead)
with oil and add herbs and spices. Put fish
side by side, head to tail on the high rack.
Turnover, as soon as the beep sounds.
Stand for 3 minutes.
Food
Grilled
Salmon
Steaks
Serving size
300 g
Instructions
Put fish steaks evenly on the high rack.
Turnover, as soon as the beep sounds.
Stand for 2 minutes.
4. Soften/Melt
Code
Food
Serving size
4-1
Melting
Butter
50 g
4-2
Melting
Butter
100 g
4-3
Melting
Dark
Chocolate
50 g
4-4
Melting
Dark
Chocolate
100 g
4-5
Melting
Sugar
25 g
4-6
Melting
Sugar
50 g
4-7
Soften
Butter
50 g
4-8
Soften
Butter
100 g
Instructions
Cut butter into 3 or 4 pieces and Put them
on small glass bowl. Melt uncovered. Stir
after cooking. Stand for 1-2 minutes.
Grate dark chocolate and put in small glass
bowl. Melt uncovered. Stir after melting.
Stand for 1-2 minutes.
Oven use
Turkey
Breasts
3-2
3-8
Put sugar on small glass bowl. Add 10 ml
water for 25 g and add 20 ml water for 50
g. Melt uncovered. Take out carefully, use
oven gloves! Use spoon or fork and pour
caramel decorations on baking paper. Let
stand for 10 minutes until dry and remove
from paper.
Cut butter into 3 or 4 pieces and Put them
in small glass bowl. Soften uncovered.
Stand for 1-2 minutes.
English 19
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 19
2017-11-29
5:42:48
Oven use
Using the quick defrost features
The Quick Defrost features enable you to defrost meat, poultry, fish, frozen
vegetable and frozen bread. The defrost time and power level are set
automatically. You simply select the programme and the weight.
The following table presents the various Quick Defrost programmes, serving size,
standing times and appropriate instructions. Remove all kind of package material
before defrosting. Place meat, poultry, fish, frozen vegetable and frozen bread on
a flat glass dish or ceramic plate.
Code
NOTE
Use only containers that are microwave-safe.
Serving size
Instructions
1
Meat
Food
200-1500 g
Shield the edges with aluminium foil. Turn
the meat over, when the oven beeps. And
then, press the START/+30s button. This
programme is suitable for beef, lamb,
pork, steaks, chops, minced meat. Stand
for 20-60 minutes.
2
Poultry
200-1500 g
Shield the leg and wing tips with
aluminium foil. Turn the poultry over,
when the oven beeps. And then, press
the START/+30s button. This programme
is suitable for whole chicken as well as
for chicken portions. Stand for 20-60
minutes.
3
Fish
200-1500 g
Shield the tail of a whole fish with
aluminium foil. Turn the fish over, when
the oven beeps. And then press the
START/+30s button. This programme is
suitable for whole fishes as well as for
fish fillets. Stand for 20-60 minutes.
4
Vegetable
200-1500 g
Spread frozen vegetable evenly into
a flat glass dish. Turn over or stir the
frozen vegetable, when the oven beeps.
And then, press START/+30s button. This
programme is suitable for all kind of
frozen vegetable. Stand for 5-20 minutes.
Open the door. Place the frozen food on a ceramic in the centre of the turntable.
Close the door.
1. Press the Quick Defrost button.
1
2. Select the type of food that you are
cooking by pressing the Up or Down
button. And then press the Select/Child
Lock button.
2
Oven use
2
3. Select the size of the serving by
pressing the Up or Down button. (Refer
to the table on the side.)
4. Press the START/+30s button.
3
•
•
4
5
Defrosting begins.
The oven beeps through defrosting
to remind you to turn the food over.
5. Press the START/+30s button again to
finish defrosting.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3
times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
20 English
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 20
2017-11-29
5:42:48
Code
5
Food
Bread
Serving size
Instructions
200-1500 g
Put bread horizontally on a piece of
kitchen paper and turn over, as soon as
the oven beeps. Place cake on a ceramic
plate and if possible, turn over, as soon
as the oven beeps. And then, press
START/+30s button. This programme
is suitable for all kinds of bread, sliced
or whole, as well as for bread rolls and
baguettes. Arrange bread rolls in a circle.
This programme is suitable for all kinds of
yeast cake, biscuit, cheese cake and puff
pastry. It is not suitable for short/ crust
pastry, fruit and cream cakes as well as
for cake with chocolate topping. Stand for
10-30 minutes.
Using the keep warm features
The Keep Warm feature keeps food hot until it’s served. Use this function to keep
food warm until ready to serve. You can select warming temperature either hot or
mild by pressing the Up or Down button.
NOTE
•
•
The Keep Warm time has been specified as 60 minutes.
The maximum Keep Warm time is 60 minutes.
1. Press the Keep Warm button.
1
•
To stop warming the food, open the
door or press STOP/ECO button.
3
English 21
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 21
2017-11-29
5:42:48
Oven use
2. Select the Hot & Mild by pressing the Up
or Down button.
3. Press the START/+30s button.
The 60 minutes is displayed.
2
Oven use
Grilling
Recommend Keep warm menu
Code
Mode
1
Hot
2
Mild
Menu
Lasagne, Soup, Gratin, Casserole, Pizza, Steaks (Well
done), Bacon, Fish Dishes, Dry Cakes
Pie, Bread, Egg Dishes, Steaks (Rare or Midium rare)
The grill enables you to heat and brown food quickly, without using microwaves.
•
You can get better cooking and grilling results, if you use the high rack.
WARNING
Always use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will be
very hot.
CAUTION
•
•
•
•
1. Open the door and put the food on the
rack and then close the door.
Do not use this function to reheat cold foods. This programmes are for keeping
food warm that has just been cooked.
Do not recommend food being kept warm for too long (more than 1 hour), as it
will continue to cook. Warm food spoils more quickly.
Do not cover with lids or plastic wrap.
Use oven gloves when taking out food.
Oven use
2
2. Press the Grill button.
The following indications are displayed:
(Grill mode)
•
You cannot set the temperature of
the grill.
3. Set the grilling time by pressing the Up
or Down button.
3
•
4
The maximum grilling time is 60
minutes.
4. Press the START/+30s button.
Grilling starts.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3
times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
22 English
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 22
2017-11-29
5:42:49
Combining microwaves and grill
Using the grill+30s features
You can also combine microwave cooking with the grill, to cook quickly and brown
at the same time.
The Grill+30s function also lets you increase the operation time of Grill mode
by 30 seconds with one press, so you can brown surfaces exquisitely without
overcooking.
To increase the Grill mode cooking time, press the Grill+30s button once for each
30 seconds that you wish to add. For example, To add three minutes of Grill mode,
press the Grill+30s button six times.
WARNING
•
ALWAYS use microwave-safe and oven-proof cookware. Glass or ceramic
dishes are ideal as they allow the microwaves to penetrate the food evenly.
ALWAYS use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they
will be very hot. You can improve cooking and grilling, if you use the high
rack.
•
Open the door. Place the food on the rack best suited to the type of food to be
cooked. Place the rack on the turntable. Close the door.
•
You can get better cooking and grilling results, if you use the high rack.
WARNING
Always use oven gloves when touching the recipients in the oven, as they will be
very hot.
1
2. Select the appropriate power level by
pressing the Up or Down button. (600
W, 450 W, 300 W.) And then press the
Select/Child Lock button.
2
•
2
You cannot set the temperature of
the grill.
1
2
1. Place the food in the oven. And then
press the Grill+30s button.
Oven use
1. Press the Combi button.
The following indications are displayed:
(Microwave & Grill combi mode)
600 W (Output power)
2. Press the START/+30s button.
Grilling starts.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3
times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
3. Set the cooking time by pressing the Up
or Down button.
3
•
4
The maximum cooking time is 60
minutes.
4. Press the START/+30s button.
Combination cooking starts.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3
times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
English 23
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 23
2017-11-29
5:42:49
Oven use
Using the child lock features
Switching the beeper off
Your microwave oven is fitted with a special child lock programme, which enables
the oven to be “locked” so that children or anyone unfamiliar with it cannot
operate it accidentally.
You can switch the beeper off whenever you want.
1
2
1. Press the Child Lock button for 3
seconds.
•
•
The oven is locked (no functions can
be selected).
The display shows “L”.
1
2
1
2
1. Press the STOP/ECO and START/+30s
button at the same time.
The oven does not beep to indicate the
end of a function.
2. To switch the beeper back on, press the
STOP/ECO and START/+30s again at the
same time.
The oven operates normally.
2. To unlock the oven, press the Child Lock
button for 3 seconds.
The oven can be used normally.
Oven use
24 English
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 24
2017-11-29
5:42:49
Cookware guide
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate
the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is
marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether and how
they should be used in a microwave oven.
Cookware
Aluminum foil
Microwavesafe
✓✗
Comments
Can be used in small quantities to protect
areas against overcooking. Arcing can
occur if the foil is too close to the oven
wall or if too much foil is used.
✓
Do not preheat for more than 8 minutes.
China and
earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed earthenware
and bone china are usually suitable,
unless decorated with a metal trim.
Disposable
polyester cardboard
dishes
✓
Some frozen foods are packaged in these
dishes.
Fast-food packaging
•
Polystyrene
cups containers
✓
Can be used to warm food. Overheating
may cause the polystyrene to melt.
•
Paper bags or
newspaper
✗
May catch fire.
•
Recycled paper
or metal trims
✗
May cause arcing.
Glassware
•
Oven-totableware
✓
Can be used, unless decorated with a
metal trim.
•
Fine glassware
✓
Can be used to warm foods or liquids.
Delicate glass may break or crack if
heated suddenly.
•
Glass jars
Microwavesafe
Comments
✓
Must remove the lid. Suitable for warming
only.
May cause arcing or fire.
Metal
•
Dishes
✗
•
Freezer bag
twist ties
✗
Paper
•
Plates, cups,
napkins and
kitchen paper
✓
For short cooking times and warming.
Also to absorb excess moisture.
•
Recycled paper
✗
May cause arcing.
Plastic
•
Containers
✓
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other plastics may
warp or discolour at high temperatures.
Do not use Melamine plastic.
•
Cling film
✓
Can be used to retain moisture. Should not
touch the food. Take care when removing
the film as hot steam will escape.
•
Freezer bags
✓✗
Only if boilable or oven-proof. Should not
be airtight. Prick with a fork, if necessary.
✓
Can be used to retain moisture and
prevent spattering.
Wax or greaseproof paper
✓
: Recommended
✓✗
: Use caution
✗
Cookware guide
Crust plate
Cookware
: Unsafe
English 25
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 25
2017-11-29
5:42:50
Cooking guide
Microwaves
Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its water,
fat and sugar content. The microwaves cause the molecules in the food to move
rapidly. The rapid movement of these molecules creates friction and the resulting
heat cooks the food.
Cooking
Cooking Guide for frozen vegetables
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Cook covered for the minimum time - see
table. Continue cooking to get the result you prefer. Stir twice during cooking and
once after cooking. Add salt, herbs or butter after cooking. Cover during standing
time.
Food
Spinach
Food suitable for microwave cooking:
Cooking guide
Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or frozen
vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces, custard, soups,
steamed puddings, preserves, and chutneys can also be cooked in a microwave
oven. Generally speaking, microwave cooking is ideal for any food that would
normally be prepared on a hob. Melting butter or chocolate, for example (see the
chapter with tips, techniques and hints).
Covering during cooking
To cover the food during cooking is very important, as the evaporated water rises
as steam and contributes to cooking process. Food can be covered in different
ways: e.g. with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable cling film.
Standing times
Power
Time (min.)
150 g
600 W
4½-5½
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.
Cookware for microwave cooking:
Cookware must allow microwave energy to pass through it for maximum
efficiency. Microwaves are reflected by metal, such as stainless steel, aluminium
and copper, but they can penetrate through ceramic, glass, porcelain and plastic as
well as paper and wood. So food must never be cooked in metal containers.
Serving size
Broccoli
300 g
600 W
9-10
Instructions
Add 30 ml (2 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.
Peas
300 g
600 W
7½-8½
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.
Green Beans
300 g
600 W
8-9
Instructions
Add 30 ml (2 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.
Mixed Vegetables
(Carrots/Peas/
Corn)
Mixed Vegetables
(Chinese Style)
300 g
600 W
7½-8½
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.
300 g
600 W
8-9
Instructions
Add 15 ml (1 tbsp) cold water. Stand for 2-3 minutes.
After cooking is over food the standing time is important to allow the temperature
to even out within the food.
26 English
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 26
2017-11-29
5:42:50
Cooking guide for fresh vegetables
Food
Use a suitable glass pyrex bowl with lid. Add 30-45 ml cold water (2-3 tbsp) for
every 250 g unless another water quantity is recommended - see table. Cook
covered for the minimum time - see table. Continue cooking to get the result you
prefer. Stir once during and once after cooking. Add salt, herbs or butter after
cooking. Cover during a standing time of 3 minutes.
Cut the fresh vegetables into even sized pieces. The smaller they are cut, the
quicker they will cook.
Broccoli
Serving size
Power
Time (min.)
250 g
500 g
850 W
4-4½
5-5½
Instructions
Prepare even sized florets. Arrange the stems to the centre.
Stand for 3 minutes.
Brussels Sprouts
250 g
850 W
850 W
Mushrooms
Onions
250 g
500 g
850 W
5-5½
8-8½
Pepper
250 g
850 W
3-3½
Instructions
Cut courgettes into slices. Add 30 ml (2 tbsp) water or a
knob of butter. Cook until just tender. Stand for 3 minutes.
850 W
4½-5
125 g
250 g
850 W
1½-2
3-3½
250 g
850 W
5½-6
250 g
850 W
4½-5
Instructions
Cut pepper into small slices. Stand for 3 minutes.
Potatoes
250 g
500 g
850 W
4-5
7½-8½
Instructions
Weigh the peeled potatoes and cut them into similar sized
halves or quarters. Stand for 3 minutes.
Instructions
Prepare even sized florets. Cut big florets into halves.
Arrange stems to the centre. Stand for 3 minutes.
Courgettes
250 g
Instructions
Cut onions into slices or halves. Add only 15 ml (1 tbsp)
water. Stand for 3 minutes.
Instructions
Cut carrots into even sized slices. Stand for 3 minutes.
Cauliflower
3½-4
Instructions
Prepare small whole or sliced mushrooms. Do not add any
water. Sprinkle with lemon juice. Spice with salt and pepper.
Drain before serving. Stand for 3 minutes.
5½-6½
4-4½
Time (min.)
850 W
Cooking guide
250 g
Power
250 g
Instructions
Cut leeks into thick slices. Stand for 3 minutes.
Instructions
Add 60-75 ml (4-5 tbsp) water. Stand for 3 minutes.
Carrots
Serving size
Instructions
Cut eggplants into small slices and sprinkle with 1 tbsp
lemon juice. Stand for 3 minutes.
Leeks
NOTE
Food
Eggplants
Turnip Cabbage
250 g
850 W
5-5½
Instructions
Cut turnip cabbage into small cubes. Stand for 3 minutes.
English 27
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 27
2017-11-29
5:42:50
Cooking guide
Cooking guide for rice and pasta
Reheating
•
Your microwave oven will reheat food in a fraction of the time that conventional
ovens hobs normally take.
Use the power levels and reheating times in the following chart as a guide. The
times in the chart consider liquids with a room temperature of about +18 to +20 °C
or a chilled food with a temperature of about +5 to +7 °C.
•
Rice: Use a large glass pyrex bowl with lid - rice doubles in volume during
cooking. Cook covered. After the cooking time is over, stir before standing
time and salt or add herbs and butter.
Remark: the rice may not have absorbed all water after the cooking time is
finished.
Pasta: Use a large glass pyrex bowl. Add boiling water, a pinch of salt and stir
well. Cook uncovered. Stir occasionally during and after cooking. Cover during
standing time and drain thoroughly afterwards.
Food
White Rice
(Parboiled)
Brown Rice
(Parboiled)
Mixed Rice (Rice +
Wild Rice)
Serving size
Power
Time (min.)
250 g
850 W
14-16
Instructions
Add 500 ml cold water. Stand for 5 minutes.
250 g
850 W
18-20
Instructions
Add 500 ml cold water. Stand for 5 minutes.
250 g
850 W
15-17
Instructions
Add 500 ml cold water. Stand for 5 minutes.
Cooking guide
Mixed Corn (Rice +
250 g
850 W
Grain)
Instructions
Add 400 ml cold water. Stand for 5 minutes.
16-18
Pasta
10-11
250 g
850 W
Instructions
Add 1000 ml hot water. Stand for 5 minutes.
Arranging and covering
Avoid reheating large items such as joint of meat - they tend to overcook and dry
out before the centre is piping hot. Reheating small pieces will be more successful.
Power levels and stirring
Some foods can be reheated using 850 W power while others should be reheated
using 600 W, 450 W or even 300 W.
Check the tables for guidance. In general, it is better to reheat food using a lower
power level, if the food is delicate, in large quantities, or if it is likely to heat up
very quickly (mince pies, for example). Stir well or turn food over during reheating
for best results. When possible, stir again before serving. Take particular care
when heating liquids and baby foods. To prevent eruptive boiling of liquids
and possible scalding, stir before, during and after heating. Keep them in the
microwave oven during standing time. We recommend putting a plastic spoon or
glass stick into the liquids. Avoid overheating (and therefore spoiling) the food.
It is preferable to underestimate cooking time and add extra heating time, if
necessary.
Heating and standing times
When reheating food for the first time, it is helpful to make a note of the time
taken – for future reference. Always make sure that the reheated food is piping
hot throughout. Allow food to stand for a short time after reheating - to let
the temperature even out. The recommended standing time after reheating is
2-4 minutes, unless another time is recommended in the chart. Take particular
care when heating liquids and baby food. See also the chapter with the safety
precautions.
28 English
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 28
2017-11-29
5:42:50
Reheating liquids
Remark:
Always allow a standing time of at least 20 seconds after the oven has been
switched off to allow the temperature to even out. Stir during heating, if
necessary, and ALWAYS stir after heating. To prevent eruptive boiling and possible
scalding, you should put a spoon or glass stick into the beverages and stir before,
during and after heating.
Baby food particularly needs to be checked carefully before serving to prevent
burns. Use the power levels and times in the next table as a guide lines for
reheating.
Reheating liquids and food
Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating.
Reheating baby food
Baby food:
Empty into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well after reheating!
Let stand for 2-3 minutes before serving. Stir again and check the temperature.
Recommended serving temperature: between 30-40 °C.
Food
Drinks (Coffee,
Tea and Water)
Power
Time (min.)
850 W
1-1½
1½-2
Instructions
Pour into cup and reheat uncovered. Put cup/ mug in
the centre of turntable. Keep in microwave oven during
standing time and stir well. Stand for 1-2 minutes.
Baby milk:
Pour milk into a sterilised glass bottle. Reheat uncovered. Never heat a baby’s
bottle with teat on, as the bottle may explode if overheated. Shake well before
standing time and again before serving ! Always carefully check the temperature
of baby milk or food before giving it to the baby. Recommended serving
temperature: ca. 37 °C.
Serving size
150 ml (1 cup)
250 ml (1 mug)
Soup (Chilled)
250 g
850 W
3-3½
Instructions
Pour into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir
well after reheating. Stir again before serving. Stand for 2-3
minutes.
350 g
600 W
5½-6½
Cooking guide
Stew (Chilled)
Instructions
Put stew in a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir
occasionally during reheating and again before standing
and serving. Stand for 2-3 minutes.
Pasta with Sauce
(Chilled)
350 g
600 W
4½-5½
Instructions
Put pasta (e.g. spaghetti or egg noodles) on a flat ceramic
plate. Cover with microwave cling film. Stir before serving.
Stand for 3 minutes.
English 29
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 29
2017-11-29
5:42:50
Cooking guide
Food
Filled Pasta with
Sauce (Chilled)
Plated Meal
(Chilled)
Serving size
Power
Time (min.)
350 g
600 W
5-6
Instructions
Put filled pasta (e.g. ravioli, tortellini) in a deep ceramic
plate. Cover with plastic lid. Stir occasionally during
reheating and again before standing and serving. Stand for
3 minutes.
350 g
600 W
Reheating baby food and milk
Use the power levels and times in this table as guide lines for reheating.
Food
Baby Food
(Vegetables +
Meat)
5½-6½
Instructions
Plate a meal of 2-3 chilled components on a ceramic dish.
Cover with microwave cling-film. Stand for 3 minutes.
Baby Porridge
(Grain + Milk +
Fruit)
Baby Milk
Serving size
Power
Time (min.)
190 g
600 W
30 sec.
Instructions
Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after
cooking time. Before serving, stir well and check the
temperature carefully. Stand for 2-3 minutes.
190 g
600 W
20 sec.
Instructions
Empty into ceramic deep plate. Cook covered. Stir after
cooking time. Before serving, stir well and check the
temperature carefully. Stand for 2-3 minutes.
100 ml
200 ml
300 W
30-40 sec.
50 sec. to 1 min.
Cooking guide
Instructions
Stir or shake well and pour into a sterilized glass bottle.
Place into the centre of turn-table. Cook uncovered. Shake
well and stand for at least 3 minutes. Before serving, shake
well and check the temperature carefully. Stand for 2-3
minutes.
30 English
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 30
2017-11-29
5:42:50
Manual defrosting
Food
Microwaves are an excellent way of defrosting frozen food. Microwaves gently
defrost frozen food in a short period of time. This can be of great advantage, if
unexpected guests suddenly show up. Frozen poultry must be thoroughly thawed
before cooking. Remove any metal ties and take it out of any wrapping to allow
thawed liquid to drain away. Put the frozen food on a dish without cover. Turn
over half way, drain off any liquid and remove any giblets as soon as possible.
Check the food occasionally to make sure that it does not feel warm. If smaller and
thinner parts of the frozen food start to warm up, they can be shield by wrapping
very small strips of aluminium foil around them during defrosting. Should poultry
start to warm up on the outer surface, stop thawing and allow it to stand for 20
minutes before continuing. Leave the fish, meat and poultry to stand in order
to complete defrosting. The standing time for complete defrosting will vary
depending on the quantity defrosted. Please refer to the table below.
Poultry
Chicken Pieces
Whole Chicken
Fish
Fish Fillets
Pork Steaks
Serving size
Power
Time (min.)
250 g
500 g
250 g
180 W
6½-7½
10-12
7½-8½
180 W
Instructions
Place the meat on a flat ceramic plate. Shield thinner edges
with aluminium foil. Turn over after half of defrosting time!
Stand for 5-25 minutes.
500 g (2 pcs)
900 g
180 W
180 W
14½-15½
28-30
250 g (2 pcs)
400 g (4 pcs)
180 W
6-7
12-13
Fruits
Berries
250 g
180 W
6-7
Instructions
Distribute fruits on a flat, round glass dish (with a large
diameter). Stand for 5-10 minutes.
Bread
Bread Rolls (each
about 50 g)
2 pcs
4 pcs
180 W
½-1
2-2½
Toast/Sandwich
250 g
180 W
4½-5
German Bread
(Wheat + Rye
Flour)
500 g
180 W
8-10
Cooking guide
Food
Time (min.)
Instructions
Put frozen fish in the middle of a flat ceramic plate. Arrange
the thinner parts under the thicker parts. Shield narrow
ends with aluminium foil. Turn over after half of defrosting
time! Stand for 5-15 minutes.
NOTE
Meat
Minced Beef
Power
Instructions
First, put chicken pieces first skin-side down, whole chicken
first breast-side-down on a flat ceramic plate. Shield the
thinner parts like wings and ends with aluminium foil. Turn
over after half of defrosting time! Stand for 15-40 minutes.
Flat food defrosts better than thick and smaller quantities need less time than
bigger ones. Remember this hint while freezing and defrosting food.
For defrosting of frozen food with a temperature of about -18 to -20 °C, use the
following table as a guide.
Serving size
Instructions
Arrange rolls in a circle or bread horizontally on kitchen
paper in the middle of turntable. Turn over after half of
defrosting time! Stand for 5-20 minutes.
English 31
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 31
2017-11-29
5:42:50
Cooking guide
Grill
Microwave + Grill
The grill-heating element is located underneath the ceiling of the cavity. It
operates while the door is closed and the turntable is rotating. The turntable’s
rotation makes the food brown more evenly. Preheating the grill for 3-5 minutes
will make the food brown more quickly.
This cooking mode combines the radiant heat that is coming from the grill with
the speed of microwave cooking. It operates only while the door is closed and the
turntable is rotating. Due to the rotation of the turntable, the food browns evenly.
Three combination modes are available with this model: 600 W + Grill, 450 W +
Grill and 300 W + Grill.
Cookware for grilling:
Should be flameproof and may include metal. Do not use any type of plastic
cookware, as it can melt.
Cookware for cooking with microwaves + grill:
Food suitable for grilling:
Please use cookware that microwaves can pass through. Cookware should be
flameproof. Do not use metal cookware with combination mode. Do not use any
type of plastic cookware, as it can melt.
Chops, sausages, steaks, hamburgers, bacon and gammon rashers, thin fish
portions, sandwiches and all kinds of toast with toppings.
Food suitable for microwaves + grill cooking:
Important remark:
Whenever the grill only mode is used, please remember that food must be placed
on the high rack, unless another instruction is recommended.
Food suitable for combination mode cooking include all kinds of cooked food
which need reheating and browning (e.g. baked pasta), as well as foods which
require a short cooking time to brown the top of the food. Also, this mode can
be used for thick food portions that benefit from a browned and crispy top (e.g.
chicken pieces, turning them over half way through cooking). Please refer to the
grill table for further details.
Important remark:
Cooking guide
Whenever the combination mode (microwave + grill) is used, the food should be
placed on the high rack, unless another instruction is recommended. Please refer
to the instructions in the following chart. The food must be turned over, if it is to
be browned on both sides.
32 English
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 32
2017-11-29
5:42:50
Grill guide for frozen food
Fresh food
Use the power levels and times in this table as guide lines for grilling.
Fresh food
Bread Rolls
(Each ca. 50 g)
Serving size
1 step (min.)
2 step (min.)
2 pcs
4 pcs
300 W + Grill
1-1½
2-2½
Grill only
1-2
1-2
Instructions
Arrange rolls in a circle on rack. Grill the second side of the
rolls up to the crisp you prefer. Stand for 2-5 minutes.
Baguettes
+ Topping
(Tomatoes,
Cheese, Ham,
Mushrooms)
Gratin
(Vegetables or
Potatoes)
Chicken
Nuggets
450 W + Grill
8-9
-
Instructions
Put 2 frozen baguettes side by side on the rack. After grilling.
Stand for 2-3 minutes.
400 g
450 W + Grill
13-14
-
Instructions
Put frozen gratin into a small, round glass pyrex dish. Put the
dish on the rack. After grilling. Stand for 2-3 minutes.
400 g
300 W + Grill
18-19
Grill only
1-2
Instructions
Put frozen pasta into a small flat rectangular glass pyrex dish.
Put the dish directly on the turntable. After grilling. Stand for
2-3 minutes.
250 g
450 W + Grill
5-5½
1 step (min.)
2 step (min.)
250 g
450 W + Grill
9-11
450 W + Grill
4-5
450 W + Grill
3-3½
Instructions
Put chicken nuggets on the rack. Turn over after first time.
Instructions
Put oven chips evenly on baking paper on the rack.
Grill guide for fresh food
Preheat the grill with the grill-function for 3-4 minutes. Use the power levels and
times in this table as guide lines for grilling.
Fresh food
Serving size
1 step (min.)
2 step (min.)
4 pcs (each 25 g)
Grill only
4½-5
Grill only
4-5½
Toast Slices
Instructions
Put the toast slices side by side on the rack.
Bread Rolls
(Already Baked)
2-4 pieces
Grill only
2-3
Grill only
2-3
Instructions
Put bread rolls first with the bottom side up in a circle directly
on the turntable.
Grilled
Tomatoes
200 g (2 pcs)
400 g (4 pcs)
300 W + Grill
4½-5½
7-8
Cooking guide
Pasta
(Cannelloni,
Macaroni,
Lasagne)
250-300 g (2 pcs)
Serving size
Oven Chips
Grill only
2-3
Instructions
Cut tomatoes into halves. Put some cheese on top. Arrange in
a circle in a flat glass pyrex dish. Place it on the rack.
Toast Hawaii
(Ham,
Pineapple,
Cheese Slices)
2 pcs (300 g)
450 W + Grill
3½-4
-
Instructions
Toast the bread slices first. Put the toast with topping on the
rack. Put 2 toasts opposite directly on the rack. Stand for 2-3
minutes.
English 33
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 33
2017-11-29
5:42:50
Cooking guide
Fresh food
Serving size
1 step (min.)
2 step (min.)
-
250 g
500 g
600 W + Grill
4½-5½
8-9
Baked Potatoes
Instructions
Cut potatoes into halves. Put them in a circle on the rack with
the cut side to the grill.
Chicken Pieces
450-500 g (2 pcs)
300 W + Grill
10-12
Fresh food
Serving size
1 step (min.)
2 step (min.)
1200 g
450 W + Grill
24-25
300 W + Grill
22-23
Roast Chicken
Instructions
Brush chicken with oil and spices. Put chicken first breast
side down, second breast side up on pyrex dish. Stand for 5
minutes after grilling.
300 W + Grill
12-13
Instructions
Prepare chicken pieces with oil and spices. Put them in a circle
with the bones to the middle. Put 1 chicken piece not into the
centre of the rack. Stand for 2-3 minutes.
Lamb Chops/
Beef Steaks
(Medium)
400 g (4 pcs)
Grill only
12-15
Grill only
9-12
Instructions
Brush the lamb chops with oil and spices. Lay them in a circle
on the rack. After grilling. Stand for 2-3 minutes.
Pork Steaks
Cooking guide
250 g (2 pcs)
300 W + Grill
7-8
Grill only
6-7
Instructions
Brush the pork steaks with oil and spices. Lay them in a circle
on the rack. After grilling. Stand for 2-3 minutes.
Baked Apples
1 apple (ca. 200 g)
2 apples (ca. 400 g)
300 W + Grill
4-4½
6-7
-
Instructions
Core the apples and fill them with raisins and jam. Put some
almond slices on top. Put apples on a flat glass pyrex dish.
Place the dish directly on the turntable.
34 English
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 34
2017-11-29
5:42:50
Tips and tricks
Cooking pudding
Melting butter
Mix pudding powder with sugar and milk (500 ml) by following the manufacturers
instructions and stir well. Use a suitable sized glass pyrex bowl with lid. Cook
covered for 6½ to 7½ minutes using 850 W. Stir several times well during cooking.
Put 50 g butter into a small deep glass dish. Cover with plastic lid. Heat for 30-40
seconds using 850 W, until butter is melted.
Melting chocolate
Put 100 g chocolate into a small deep glass dish. Heat for 3-5 minutes, using 450
W until chocolate is melted. Stir once or twice during melting. Use oven gloves
while taking out!
Browning almond slices
Spread 30 g sliced almonds evenly on a medium sized ceramic plate. Stir several
times during browning for 3½ to 4½ minutes using 600 W. Let it stand for 2-3
minutes in the oven. Use oven gloves while taking out!
Melting crystallized honey
Put 20 g crystallized honey into a small deep glass dish. Heat for 20-30 seconds
using 300 W until honey is melted.
Melting gelatine
Lay dry gelatine sheets (10 g) for 5 minutes into cold water. Put drained gelatine
into a small glass pyrex bowl. Heat for 1 minute using 300 W. Stir after melting.
Cooking glaze/icing (for cake and gateaux)
Cooking guide
Mix instant glaze (approximately 14 g) with 40 g sugar and 250 ml cold water.
Cook uncovered in a glass pyrex bowl for 3½ to 4½ minutes using 850 W, until
glaze/icing is transparent. Stir twice during cooking.
Cooking jam
Put 600 g fruits (for example mixed berries) in a suitable sized glass pyrex bowl
with lid. Add 300 g preserving sugar and stir well. Cook covered for 10-12
minutes using 850 W. Stir several times during cooking. Empty directly into small
jam glasses with twistoff lids. Stand on lid for 5 minutes.
English 35
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 35
2017-11-29
5:42:50
Troubleshooting
Troubleshooting
Problem
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
Problem
Cause
Action
The power
turns off during
operation.
General
The buttons
cannot be pressed
properly.
Cause
Action
The oven has been
cooking for an extended
period of time.
After cooking for an extended
period of time, let the oven
cool.
The cooling fan is not
working.
Listen for the sound of the
cooling fan.
Trying to operate the
oven without food inside.
Put food in the oven.
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
There are intake/exhaust
outlets on the front and rear of
the oven for ventilation.
Keep the gaps specified in the
product installation guide.
Several power plugs are
being used in the same
socket.
Designate only one socket to
be used for the oven.
Foreign matter may
be caught between the
buttons.
Remove the foreign matter
and try again.
For touch models:
Moisture is on the
exterior.
Wipe the moisture from the
exterior.
Child lock is activated.
Deactivate Child lock.
The time is not
displayed.
The Eco (power-saving)
function is set.
Turn off the Eco function.
The oven does not
work.
Power is not supplied.
Make sure power is supplied.
The door is open.
Close the door and try again.
The door open safety
mechanisms are covered
in foreign matter.
Remove the foreign matter
and try again.
There is a popping
sound during
operation, and the
oven doesn't work.
Cooking sealed food or
using a container with a
lid may causes popping
sounds.
Do not use sealed containers
as they may burst during
cooking due to expansion of
the contents.
The user has opened the
door to turn food over.
After turning over the food,
press the START/+30s button
again to start operation.
The oven exterior
is too hot during
operation.
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
There are intake/exhaust
outlets on the front and rear
of the oven for ventilation.
Keep the gaps specified in the
product installation guide.
Objects are on top of the
oven.
Remove all objects on the top
of the oven.
Food residue is stuck
between the door and
oven interior.
Clean the oven and then open
the door.
The oven stops
while in operation.
Troubleshooting
The door cannot be
opened properly.
36 English
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 36
2017-11-29
5:42:50
Action
Problem
Heating including
the Warm function
does not work
properly.
Problem
The oven may not work,
too much food is being
cooked, or improper
cookware is being used.
Cause
Put one cup of water in a
microwave-safe container and
run the microwave for 1-2
minutes to check whether the
water is heated. Reduce the
amount of food and start the
function again. Use a cooking
container with a flat bottom.
There is electricity
coming from the
oven.
The power or power
socket is not properly
grounded.
Cause
Make sure the power and
power socket are properly
grounded.
There may be water or
steam in some cases
depending on the food.
This is not an oven
malfunction.
Let the oven cool and then
wipe with a dry dish towel.
The thaw function
does not work.
Too much food is being
cooked.
Reduce the amount of food
and start the function again.
1. Water drips.
2. Steam emits
through a door
crack.
3. Water remains
in the oven.
The interior light
is dim or does not
turn on.
The door has been left
open for a long time.
The interior light may
automatically turn off when
the Eco function operates.
Close and reopen the door or
press the STOP/ECO button.
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
Keep the ventilation space
specified in the product
installation guide.
The brightness
inside the oven
varies.
Brightness changes
depending on power
output changes according
to function.
Power output changes during
cooking are not malfunctions.
This is not an oven
malfunction.
The interior light is
covered by foreign
matter.
Clean the inside of the oven
and check again.
A beeping sound
occurs during
cooking.
If the Auto Cook function
is being used, this
beeping sound means
it's time to turn over the
food during thawing.
After turning over the food,
press the START/+30s button
again to restart operation.
The oven is not
level.
The oven is installed on
an uneven surface.
Make sure the oven is installed
on flat, stable surface.
There are sparks
during cooking.
Metal containers are used
during the oven/thawing
functions.
Do not use metal containers.
When power is
connected, the
oven immediately
starts to work.
The door is not properly
closed.
Close the door and check
again.
Cooking is finished, To ventilate the oven, the
but the cooling fan cooling fan continues to
run for about 3 minutes
is still running.
after cooking is complete.
Action
This is not an oven
malfunction.
Turntable
There is no roller ring,
or the roller ring is not
properly in place.
Install the roller ring and then
try again.
The turn table
drags while
turning.
The roller ring is not
properly in place, there
is too much food, or the
container is too large and
touches the inside of the
microwave.
Adjust the amount of food and
do not use containers that are
too large.
Troubleshooting
While turning, the
turntable comes
out of place or
stops turning.
English 37
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 37
2017-11-29
5:42:50
Troubleshooting
Problem
The turn table
rattles while
turning and is
noisy.
Cause
Action
Food residue is stuck to
the bottom of the oven.
Remove any food residue
stuck to the bottom of the
oven.
During initial operation,
smoke may come from
the heating elements
when you first use the
oven.
This is not a malfunction, and
if you run the oven 2-3 times,
it should stop.
Food is on the heating
elements.
Let the oven cool and then
remove the food from the
heating elements.
Food is too close to the
grill.
Put the food a suitable
distance away while cooking.
Food is not properly
prepared and/or
arranged.
Make sure food is properly
prepared and arranged.
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
Keep the ventilation space
specified in the product
installation guide.
Grill
Smoke comes out
during operation.
Cautions for installation
While installing microwave oven, the ventilation opening of 50 mm at minimum
should be required between the rear wall and the floor of the installation cabinet.
In addition, 4 sides of microwave should be located at least 3 mm from a cabinet.
It is important to ensure that the installation of this product is in accordance with
the instructions in this manual and with the installation instructions for the oven
manufacturer. (Refer the installation manual)
CAUTION
If this manual is not observed, it can cause vapor inside the microwave oven,
which prevents foods from being checked while cooking. Furthermore, it can
trigger malfunction of the microwave oven.
Information code
Information code
C-10
Cause
Troubleshooting
Cooking sensor is
needed to check.
The touch key is
malfunction.
Clean the keys and check if there
is water on the surface around
key. If it occurs again, turn off the
microwave oven over 30 seconds
and try setting again. If it appears
again, call your local SAMSUNG
Customer Care Centre.
C-F2
C-d0
Action
Press the STOP/ECO button and
operate again. If it occurs again,
turn off the microwave oven over
30 seconds and try setting again.
If it appears again, call your local
SAMSUNG Customer Care Centre.
NOTE
If the suggested solution does not solve the problem, contact your local SAMSUNG
Customer Care Centre.
38 English
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 38
2017-11-29
5:42:50
Technical specifications
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change without
notice.
By right of the common regulation 2/1984 (III.10) BKM-IpM. we as distributors
testify, that the MG22M8074A* oven of Samsung comply with the undermentioned
technological parameters.
Model
Power source
Power
consumption
MG22M8074A*
230 V – 50 Hz AC
Maximum power
2400 W
Microwave
1300 W
Grill (heating element)
1100 W
Output power
100 W / 850 W - 6 levels (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Dimensions
(W x H x D)
Outside
595 x 380 x 320 mm
Oven cavity
330 x 224 x 292 mm
Volume
Weight
22 liter
Net
Noise Level
15.5 kg approx.
42 dBA
Technical specification
English 39
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 39
2017-11-29
5:42:50
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or
maintenance.
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów
komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DE68-04445W-01
MG22M8074AT_EO_DE68-04445W-01_EN.indd 40
2017-11-29
5:42:50
Download PDF