Samsung | MS22M8054AK | Samsung MS22M8054AK Instrukcja obsługi

Kuchenka mikrofalowa
Instrukcja obsługi
MS22M8054A*
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_PL.indd 1
2017-11-29
6:37:00
Spis treści
Spis treści
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
3
Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Środki ostrożności – działanie kuchenki mikrofalowej
Ograniczona gwarancja
Definicja grupy produktu
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
5
6
7
7
7
Instalacja
8
Korzystanie z funkcji usuwanie zapachów
Korzystanie z funkcji ulubione
Korzystanie z funkcji blokada rodzicielska
Wyłączanie sygnału dźwiękowego
20
20
21
21
Wskazówki dotyczące naczyń i przyborów kuchennych
22
Zasady przygotowywania potraw
23
Akcesoria8
Taca obrotowa
8
Mikrofale23
Gotowanie23
Konserwacja
Rozwiązywanie problemów
24
Czyszczenie9
Wymiana (naprawa)
9
Konserwacja w okresie długotrwałego nieużywania urządzenia
9
Rozwiązywanie problemów
Ostrzeżenia dotyczące instalacji
Kod informacyjny
24
26
26
Funkcje kuchenki
Parametry techniczne
27
9
10
Kuchenka10
Panel sterowania
10
Korzystanie z kuchenki
11
Jak działa kuchenka mikrofalowa
11
Sprawdzanie poprawności działania kuchenki
11
Gotowanie/Podgrzewanie12
Ustawianie godziny
12
Poziomy mocy i czas przygotowywania potraw
13
szybkie uruchomienie
13
Dostosowywanie czasu pracy
14
Zatrzymywanie pracy kuchenki
14
Ustawianie trybu oszczędzania energii
14
Korzystanie z funkcji szybkie rozmrażanie
15
Korzystanie z funkcji automatyczne gotowanie
16
Korzystanie z funkcji utrzymywanie temperatury
19
Ustawianie czasu oczekiwania (Minutnik kuchenny)
19
2 Polski
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_PL.indd 2
2017-11-29
6:37:00
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
• w pomieszczeniach kuchennych w sklepach, biurach i
innych miejscach pracy;
• w budynkach rolniczych;
Polski 3
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_PL.indd 3
2017-11-29
6:37:00
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA WYPADEK
KONIECZNOŚCI UŻYCIA W PRZYSZŁOŚCI.
OSTRZEŻENIE: Nie należy używać kuchenki, jeśli drzwiczki
lub ich uszczelnienie są uszkodzone – usterki muszą najpierw
zostać naprawione przez wykwalifikowaną osobę.
OSTRZEŻENIE: Wykonywanie czynności serwisowych i
naprawa urządzenia wymagająca zdjęcia pokrywy chroniącej
przed promieniowaniem mikrofalowym przez osoby
niewykwalifikowane może być bardzo niebezpieczne.
OSTRZEŻENIE: Płyny i pozostała żywność nie mogą być
podgrzewane w szczelnie zamkniętych pojemnikach, gdyż
grozi to wybuchem.
OSTRZEŻENIE: Dzieci mogą korzystać z kuchenki mikrofalowej
bez nadzoru dorosłych wyłącznie po wyjaśnieniu im, jak
bezpiecznie obsługiwać to urządzenie, oraz jakie ryzyko wiąże
się z jego niewłaściwym użytkowaniem.
Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku
domowego i nie jest przeznaczone do używania:
• Przez klientów hoteli, moteli ani innych miejscach
oferujących zakwaterowanie;
• w pensjonatach.
Należy używać wyłącznie naczyń odpowiednich do stosowania
w kuchenkach mikrofalowych.
Podgrzewanie żywności w plastikowych lub papierowych
pojemnikach powinno odbywać się pod ścisłym nadzorem
użytkownika ze względu na ryzyko zapłonu.
Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do podgrzewania
jedzenia i napojów. Suszenie jedzenia i ubrań oraz
podgrzewanie mokrych gąbek, obuwia, wilgotnych ściereczek i
podobnych rzeczy grozi obrażeniami, zapłonem i pożarem.
W przypadku zauważenia dymu kuchenkę należy wyłączyć i
odłączyć od źródła zasilania; pozostawić drzwiczki kuchenki
zamknięte w celu zduszenia płomienia.
Podczas podgrzewania napojów w kuchence mikrofalowej
może w niektórych przypadkach dojść do opóźnionego
gwałtownego wrzenia, dlatego należy ostrożnie obchodzić się z
naczyniem.
Przed podaniem zawartość butelek i słoiczków z jedzeniem
dla dzieci należy wymieszać lub wstrząsnąć oraz sprawdzić
temperaturę, aby uniknąć poparzenia.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Jajek w skorupkach i całych jajek na twardo nie należy
podgrzewać w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą one
eksplodować nawet po zakończeniu podgrzewania.
Kuchenkę należy regularnie czyścić i usuwać z niej wszelkie
pozostałości jedzenia.
Nadmierne zabrudzenie kuchenki może spowodować
uszkodzenie jej powierzchni i skrócić czas eksploatacji
urządzenia lub doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do wbudowania.
Urządzenia nie należy umieszczać w szafce.
Nie można używać metalowych pojemników na żywność i
napoje gotowania w kuchence mikrofalowej.
Podczas wyjmowania pojemników z urządzenia należy uważać,
aby nie przesunąć tacy obrotowej.
Do czyszczenia urządzenia nie należy używać myjki parowej.
Urządzenia nie należy czyścić strumieniem wody.
Urządzenie nie jest przeznaczone do instalacji w pojazdach
drogowych, przyczepach itp.
Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej
lub umysłowej, bądź o niedostatecznym doświadczeniu i
wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez
nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
Nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się urządzeniem.
Dzieci powyżej 8. roku życia i osoby o ograniczonej sprawności
fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, bądź o niedostatecznym
doświadczeniu i wiedzy mogą korzystać z urządzenia jedynie
pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej
obsługi i zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
Dzieci mogą przeprowadzać czyszczenie i konserwację
urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
Należy zapewnić możliwość odłączenia zamontowanego
urządzenia od zasilania. Możliwość odłączenia można
zapewnić poprzez umieszczenie wtyczki w dostępnym miejscu
lub zainstalowanie przełącznika w okablowaniu zgodnie z
odpowiednimi zasadami.
Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający
musi zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym
serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.
Urządzenie należy umieścić we właściwej pozycji i na
odpowiedniej wysokości, aby zapewnić dostęp do komory
kuchenki i przycisków sterowania.
Przed użyciem kuchenki po raz pierwszy należy włączyć ją na
10 minut z umieszczonym wewnątrz naczyniem z wodą.
Gdy z kuchenki dobiegają dziwne hałasy, czuć dziwny
zapach lub wydobywa się z niego dym, należy natychmiast
odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym punktem
serwisowym.
4 Polski
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_PL.indd 4
2017-11-29
6:37:00
Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Wszelkie modyfikacje lub naprawy muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany
personel.
Korzystając z funkcji mikrofalówki, nie podgrzewać potraw lub cieczy zamkniętych w pojemnikach.
Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać benzenu, rozpuszczalnika, alkoholu, myjki parowej ani
myjki wysokociśnieniowej.
Nie należy instalować piekarnika: blisko grzejnika lub łatwopalnych materiałów; w miejscach, które są
wilgotne, tłuste, zakurzone lub narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wody;
lub gdzie może ulatniać się gaz; lub na nierównej powierzchni.
Urządzenie należy właściwie uziemić, zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.
Należy regularnie usuwać substancje obce z bolców i styków wtyczki zasilania za pomogą suchej
szmatki.
Przewodu zasilającego nie wolno naciągać, nadmiernie zginać ani stawiać na nim ciężkich
przedmiotów.
Jeśli występuje wyciek gazu (propan, propan-butan itd.), należy natychmiast wywietrzyć
pomieszczenie. Nie dotykać przewodu zasilającego.
Nie dotykać przewodu mokrymi rękoma.
Gdy piekarnik jest włączony, nie należy go wyłączać przez odłączenie przewodu zasilającego.
Nie wkładać palców lub substancji niewiadomego pochodzenia. Jeśli substancje niewiadomego
pochodzenia dostaną się do piekarnika, należy odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z
lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.
Nie należy wywierać nadmiernego nacisku na urządzenie ani go uderzać.
Nie wolno stawiać piekarnika na delikatnych przedmiotach.
Należy się upewnić, że napięcie zasilania, częstotliwość i natężenie odpowiada specyfikacji produktu.
Należy mocno wcisnąć wtyczkę do gniazdka ściennego. Nie wolno korzystać z rozgałęźników,
przedłużaczy ani transformatorów prądu.
Nie wolno zawieszać przewodu zasilającego na metalowych przedmiotach. Należy sprawdzić, czy
przewód znajduje się pomiędzy przedmiotami lub za piekarnikiem.
Nie wolno używać uszkodzonych wtyczek, przewodów zasilających lub poluzowanych gniazdek
ściennych. W przypadku uszkodzonych wtyczek zasilania lub kabli, należy skontaktować się z lokalnym
centrum serwisowym firmy Samsung.
Urządzenia nie wolno oblewać ani bezpośrednio spryskiwać wodą.
Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów wewnątrz urządzenia, na nim ani na jego drzwiczkach.
Nie wolno rozpylać na powierzchni kuchenki substancji lotnych, takich jak środek owadobójczy.
Nie należy przechowywać materiałów łatwopalnych w kuchence. Ponieważ opary alkoholu mogą
zetknąć się z gorącymi częściami piekarnika, należy zachować ostrożność podczas podgrzewania
potraw lub napojów zawierających alkohol.
Dzieci mogłyby uderzyć się w drzwiczki lub przytrzasnąć sobie palce. Dzieci nie powinny znajdować
się w pobliżu piekarnika podczas otwierania/zamykania drzwiczek.
Kuchenka mikrofalowa – ostrzeżenia
Podczas podgrzewania napojów w kuchence mikrofalowej może w niektórych przypadkach dojść
do opóźnionego gwałtownego wrzenia, dlatego należy zawsze ostrożnie obchodzić się z naczyniem.
Należy zawsze odczekać minimum 20 sekund przed wyciągnięciem napoju z kuchenki mikrofalowej.
Jeśli to konieczne, mieszać podczas podgrzewania. Należy zawsze mieszać po zakończeniu
podgrzewania.
W przypadku poparzenia należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami pierwszej pomocy:
1. Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
2. Załóż czysty, suchy opatrunek.
3. Nie należy smarować poparzonego miejsca kremami, tłuszczami lub płynami.
Aby uniknąć uszkodzenia tacy lub podstawki, nie wolno wkładać ich bezpośrednio po gotowaniu do
wody.
Nie należy wykorzystywać urządzenia do smażenia na głębokim tłuszczu, ponieważ nie można
kontrolować jego temperatury. Może to doprowadzić do nagłego wykipienia gorącego tłuszczu.
Polski 5
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_PL.indd 5
2017-11-29
6:37:00
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Środki ostrożności dotyczące kuchenki mikrofalowej
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Należy używać wyłącznie naczyń, które można bezpiecznie stosować w kuchence mikrofalowej. Nie
używać metalowych pojemników, zastawy ze złotymi lub srebrnymi zdobieniami, szpikulców itd.
Należy usunąć druciane zamknięcia. Mogą wystąpić wyładowania elektryczne.
Nie należy używać piekarnika do suszenia papieru lub odzieży.
Aby zapobiec nadmiernemu podgrzaniu lub przypaleniu jedzenia, dla mniejszych ilości pożywienia
należy stosować krótszy czas gotowania.
Należy trzymać kabel zasilania i wtyczkę z dala od wody i źródeł ciepła.
Aby uniknąć ryzyka eksplozji, nie należy ogrzewać jajek w skorupkach lub na twardo. Nie podgrzewać
szczelnie zamkniętych lub zamkniętych próżniowo pojemników, orzechów, pomidorów itd.
Nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych tkaniną lub papierem. Urządzenie może spowodować
zagrożenie pożarowe. Może też spowodować przegrzanie się kuchenki i jej automatyczne wyłączenie.
Kuchenka pozostanie wyłączona do czasu wystarczającego jej ostygnięcia.
Zawsze używaj rękawic kuchennych podczas wyciągania talerza.
Płyny należy zamieszać w czasie lub po zakończeniu podgrzewania. Po zakończeniu podgrzewania
należy odczekać co najmniej 20 sekund, aby uniknąć gwałtownego wrzenia płynu.
W czasie otwierania drzwiczek kuchenki należy zachować od niej odległość wyciągniętej ręki w celu
uniknięcia poparzenia gorącym powietrzem lub parą.
Nie wolno włączać pustego piekarnika. Kuchenka mikrofalowa zostanie automatycznie wyłączona na
30 minut ze względów bezpieczeństwa. Zalecane jest pozostawianie w niej szklanki z wodą. Woda
pochłonie mikrofale w razie przypadkowego włączenia piekarnika.
Kuchenkę należy zainstalować z zachowaniem odstępów określonych w niniejszej instrukcji obsługi.
(Patrz Instalowanie kuchenki mikrofalowej.)
Należy zachować ostrożność podczas podłączania innych urządzeń elektrycznych w pobliżu piekarnika.
Środki ostrożności – działanie kuchenki mikrofalowej
Niestosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa może narazić użytkownika na szkodliwe
działanie promieniowania mikrofalowego.
•
•
•
•
Nie wolno korzystać z piekarnika z otwartymi drzwiczkami. Nie należy manipulować przy
blokadach zabezpieczających (zamki drzwi). Nie należy niczego wkładać do otworów blokad
zabezpieczających.
Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów między drzwiczkami kuchenki a płytą czołową, ani
dopuszczać do gromadzenia się jedzenia lub resztek środków czyszczących na powierzchniach
uszczelniających. Po każdym użyciu kuchenki należy wytrzeć drzwiczki i ich powierzchnie
uszczelniające najpierw wilgotną, a potem suchą miękką szmatką.
Nie wolno włączać kuchenki, gdy jest ona uszkodzona. Należy korzystać z kuchenki wyłącznie po
naprawie przeprowadzonej przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.
Ważne: należy prawidłowo zamknąć drzwiczki kuchenki. Drzwi nie mogą być zgięte; zawiasy
drzwi nie powinny być uszkodzone lub poluzowane; uszczelki drzwi i powierzchnie uszczelniające
nie mogą być uszkodzone.
Wszystkie regulacje i naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego pracownika
serwisu.
6 Polski
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_PL.indd 6
2017-11-29
6:37:00
Ograniczona gwarancja
•
•
Drzwi, uchwytów, panelu zewnętrznego, lub panelu sterowania, które są zdeformowane,
porysowane lub uszkodzone.
Uszkodzenie lub zgubienie takich elementów jak: taca, pierścień obrotowy, łącznik lub druciana
podstawka.
Należy używać urządzenia tylko zgodnie z jego zamierzonym przeznaczeniem opisanym w niniejszej
instrukcji obsługi. Ostrzeżenia i ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa umieszczone w tej
instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik.
Podczas instalacji, konserwacji i obsługi urządzenia należy zachować szczególną ostrożność i zdrowy
rozsądek.
Ponieważ przedstawiona instrukcja obsługi dotyczy różnych modeli, funkcje Twojej kuchenki
mikrofalowej mogą się nieznacznie różnić od tych opisanych w niniejszej instrukcji. Dodatkowo, nie
wszystkie znaki ostrzegawcze mogą mieć zastosowanie. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag
należy się skontaktować z najbliższym centrum serwisowym Samsung lub uzyskać pomoc i informacje
online na stronie www.samsung.com.
Używaj kuchenki wyłącznie do podgrzewania jedzenia. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do
użytku domowego. Nie podgrzewać żadnego rodzaj tkaniny lub poduszek wypełnionych ziarnem.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym lub niepoprawnym
użyciem urządzenia.
W celu uniknięcia uszkodzenia powierzchni kuchenki i niebezpiecznych sytuacji, piekarnik powinien
być zawsze czysty i dobrze utrzymany.
Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Firma Samsung obciąży użytkownika kosztami za wymianę elementów akcesoryjnych lub naprawę
uszkodzeń kosmetycznych, jeśli powstały z winy użytkownika. Powyższy warunek dotyczy
następujących uszkodzeń.
Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny)
(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji
oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani
jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB)
wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby
uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi
wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie
tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny
recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla
środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach
domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w
którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą
i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie
należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
Więcej informacji na temat zobowiązań środowiskowych firmy Samsung i szczególnych obowiązków
regulacyjnych dotyczących produktów, np. rozporządzenie REACH, znajduje się na stronie: samsung.
com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Definicja grupy produktu
Jest to urządzenie z grupy 2, klasy B ISM. Definicja grupy 2 obejmuje wszystkie urządzenia ISM, w
których przypadku energia o częstotliwości radiowej jest wytwarzana rozmyślnie lub wykorzystywana
w formie promieniowania elektromagnetycznego do obróbki materiału, obróbki typu EDM i spawania
łukowego.
Jako urządzenie Klasy B, jest ono właściwe do użytku w gospodarstwach domowych i lokali
podłączonych bezpośrednio do sieci niskiego napięcia, która dostarcza prąd do budynków
wykorzystywanych w celach mieszkaniowych.
Polski 7
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_PL.indd 7
2017-11-29
6:37:00
Instalacja
Taca obrotowa
Akcesoria
W zależności od modelu kuchenki mikrofalowej dostarczane są różne akcesoria, których można używać
na różne sposoby.
01 Pierścień obrotowy umieszczany w centrum
kuchenki.
Pierścień obrotowy podtrzymuje tacę.
Wyjmij wszystkie elementy opakowania z wnętrza
kuchenki. Zainstaluj pierścień obrotowy i tacę
obrotową. Upewnij się, że taca obraca się swobodnie.
Instalacja
02 Taca obrotowa umieszczana na pierścieniu
obrotowym (środkowa część jest umieszczana na
łączniku).
Taca obrotowa stanowi podstawową powierzchnię
do gotowania i może być łatwo wyjmowana w
celu wyczyszczenia.
PRZESTROGA
NIE WOLNO używać kuchenki mikrofalowej bez pierścienia obrotowego i tacy obrotowej.
8 Polski
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_PL.indd 8
2017-11-29
6:37:01
Konserwacja
Wymiana (naprawa)
Czyszczenie
Regularne czyszczenie kuchenki zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń wewnątrz urządzenia i na
nim. Należy zwrócić szczególną uwagę na drzwiczki, ich powierzchnie uszczelniające, tacę obrotową i
pierścień obrotowy (w zależności od modelu).
Jeśli drzwiczki z trudnością się otwierają lub zamykają, najpierw należy sprawdzić, czy na
uszczelnieniach drzwiczek nie ma zanieczyszczeń. Do czyszczenia wewnętrznych i zewnętrznych
powierzchni kuchenki należy używać miękkiej szmatki nasączonej wodą z mydłem. Dobrze wypłucz i
osusz.
OSTRZEŻENIE
Kuchenka nie zawiera żadnych części nadających się do wymiany przez użytkownika. Nie wolno
samodzielnie próbować naprawiać urządzenia lub wymieniać jego elementów.
•
•
Usuwanie z wnętrza kuchenki uciążliwych zabrudzeń o nieprzyjemnym zapachu
Czyszczenie kuchenek z obrotowym elementem grzejnym
A
Aby wyczyścić górną część komory kuchenki, można
obrócić element grzejny o 45° (A) w dół, jak pokazano
na rysunku. Ułatwi to czyszczenia górnej powierzchni
komory. Po zakończeniu czyszczenia należy
przywrócić element grzejny do pierwotnego położenia.
•
Konserwacja w okresie długotrwałego nieużywania urządzenia
W przypadku nieużywania kuchenki przez dłuższy czas należy wyłączyć przewód zasilający i przenieść
kuchenkę do suchego, wolnego od kurzu miejsca. Kurz i wilgoć mogą mieć negatywny wpływ na
działanie kuchenki.
PRZESTROGA
•
•
•
•
Drzwiczki i uszczelnienia drzwiczek powinny być zawsze czyste, aby zapewnić ich poprawne
otwieranie i zamykanie. W przeciwnym razie może to spowodować skrócenie okresu używania
kuchenki.
Nie wolno wlewać wody do otworów wentylacyjnych kuchenki.
Do czyszczenie nie wolno używać środków ściernych ani substancji chemicznych.
Wnękę kuchenki należy wyczyścić za pomocą roztworu łagodnego detergentu po każdym użyciu.
Aby uniknąć poparzenia, przed czyszczeniem należy zaczekać, aż kuchenka ostygnie.
Polski 9
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_PL.indd 9
2017-11-29
6:37:01
Konserwacja
1. W pustej kuchence na tacy obrotowej umieścić szklankę rozcieńczonego soku cytrynowego.
2. Podgrzewać przez 10 minut na pełnej mocy.
3. Po zakończeniu cyklu zaczekać do ostygnięcia kuchenki. Następnie otworzyć drzwiczki i wyczyścić
komorę.
Jeśli zawiasy, uszczelki drzwiczek lub drzwiczki ulegną uszkodzeniu, należy skontaktować się
z wykwalifikowanym technikiem lub lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung w celu
uzyskania pomocy.
Aby wymienić żarówkę, należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.
Nie wolno przeprowadzać wymiany samodzielnie.
Jeśli obudowa zewnętrzna kuchenki ulegnie uszkodzeniu, najpierw należy odłączyć przewód
zasilający od źródła zasilania i skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym firmy Samsung.
Funkcje kuchenki
Panel sterowania
Kuchenka
01
02
03
Funkcje kuchenki
04
05
06
07
08
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Quick Defrost (Szybkie rozmrażanie)
Auto Cook (Automatyczne gotowanie)
Keep Warm (Utrzymywanie temperatury)
Kitchen Timer (Minutnik kuchenny)
Microwave (Mikrofale)
Deodorization (Usuwanie zapachów)
Favorite (Ulubione)
Child Lock (Blokada rodzicielska)
W dół
W górę
Select (Wybór)
Clock (Zegar)
STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY)
START/+30s
09
01 Zatrzaski drzwiczek
02 Otwory wentylacyjne
03 Oświetlenie
04 Drzwiczki
05 Taca obrotowa
06 Łącznik
07 Pierścień obrotowy
08 Otwory blokady
bezpieczeństwa
09 Panel sterowania
10 Polski
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_PL.indd 10
2017-11-29
6:37:01
Korzystanie z kuchenki
Jak działa kuchenka mikrofalowa
Sprawdzanie poprawności działania kuchenki
Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, których energia umożliwia gotowanie
lub podgrzewanie pożywienia bez zmiany jego postaci lub koloru.
Kuchenki mikrofalowej można używać do:
Poniższa procedura pozwala w dowolnej chwili sprawdzić, czy kuchenka działa poprawnie. W
przypadku wątpliwości należy zapoznać się z rozdziałem „Rozwiązywanie problemów” na stronie 24.
•
•
•
Kuchenka musi być podłączona do odpowiedniego gniazdka elektrycznego. Taca obrotowa musi
być włożona na swoje miejsce w kuchence. W przypadku korzystania z innego poziomu mocy niż
maksymalny (100 % – 850 W) zagotowanie wody zajmuje więcej czasu.
rozmrażania,
podgrzewania,
gotowania.
Zasada działania.
UWAGA
Otwórz drzwiczki kuchenki. Umieść szklankę wody na tacy obrotowej. Zamknij drzwiczki.
•
•
•
Ustaw czas na 4 lub 5 minut, naciskając przycisk W
górę lub W dół odpowiednią liczbę razy.
Kuchenka będzie podgrzewała wodę przez 4 lub 5
minut. Po tym czasie woda powinna zawrzeć.
Korzystanie z kuchenki
1. Mikrofale generowane przez magnetron ulegają
odbiciom wewnątrz kuchenki i rozprzestrzeniają
się równomiernie, padając na pożywienie
obracające się na tacy. Dzięki temu pożywienie
jest przygotowywane równomiernie.
2. Mikrofale są pochłaniane przez pożywienie
do głębokości około 2,5 cm. Proces jest
kontynuowany, gdyż temperatura rozprasza się
wewnątrz pożywienia.
3. Czas przygotowania zależy od użytego pojemnika
i właściwości pożywienia:
ilość i gęstość,
zawartości wody,
temperatury początkowej (zamrożone czy
niezamrożone).
PRZESTROGA
Ponieważ wnętrze pożywienia jest gotowane/podgrzewane dzięki zjawisku rozproszenia temperatury,
proces jest kontynuowany nawet po wyjęciu pożywienia z kuchenki. Należy zatem przestrzegać
czasów przygotowania określonych w przepisach oraz w niniejszej instrukcji, aby zapewnić:
•
•
równomierne przygotowanie części wewnętrznej i zewnętrznej pożywienia,
równą temperaturę we wszystkich częściach pożywienia.
Polski 11
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_PL.indd 11
2017-11-29
6:37:02
Korzystanie z kuchenki
Gotowanie/Podgrzewanie
Ustawianie godziny
Poniższa procedura opisuje sposób gotowania i podgrzewania pożywienia.
Gdy zostanie włączone zasilanie, na ekranie wyświetli się automatycznie „88:88”, a następnie „12:00”.
Ustaw aktualny czas. Godzina może być wyświetlana w formacie 12- i 24-godzinnym. Zegar należy
ustawić w następujących przypadkach:
PRZESTROGA
•
•
Należy ZAWSZE sprawdzić ustawienia gotowania przed pozostawieniem kuchenki bez nadzoru.
Maksymalny czas podgrzewania w kuchence mikrofalowej w trybie Microwave (Mikrofale) wynosi
99 minut.
Otwórz drzwiczki. Umieść jedzenie na środku tacy obrotowej. Zamknij drzwiczki. Nie wolno włączać
pustej kuchenki mikrofalowej.
•
•
przy pierwszej instalacji kuchenki mikrofalowej,
po awarii zasilania.
UWAGA
Należy pamiętać o zaktualizowaniu ustawień zegara po przejściu na czas letni lub zimowy.
1. Naciśnij przycisk Clock (Zegar).
1. Naciśnij przycisk Microwave (Mikrofale).
Zostanie wyświetlona wartość 850 W
(maksymalna moc gotowania):
(tryb mikrofale)
1
1
Korzystanie z kuchenki
2. Wybierz odpowiedni poziom mocy, naciskając
przycisk W górę lub W dół. (Szczegółowe
informacje znajdują się w tabeli poziomów mocy).
Następnie naciśnij przycisk Select (Wybór).
2
2
3
4
2
2
3
3
4
3. Ustaw czas gotowania, naciskając przycisk W górę
lub W dół.
Zostanie wyświetlony czas przygotowania.
4. Naciśnij przycisk START/+30s.
W kuchence zapali się światło, a taca zacznie
się obracać. Kuchenka rozpocznie pracę, a po jej
zakończeniu:
1) Kuchenka 4-krotnie wyemituje sygnał
dźwiękowy.
2) Kuchenka 3-krotnie przypomni sygnałem
dźwiękowym (raz na minutę) o zakończeniu
gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie
wyświetlona aktualna godzina.
5
2. Ustaw wyświetlanie w formacie 24- lub
12-godzinnym, naciskając przycisk W górę lub W
dół. Następnie naciśnij przycisk Select (Wybór).
3. Użyj przycisków W górę lub W dół, aby ustawić
godzinę. Następnie naciśnij przycisk Select
(Wybór).
4. Użyj przycisków W górę lub W dół, aby ustawić
minuty.
5. Po wyświetleniu właściwego czasu naciśnij
przycisk Select (Wybór), aby uruchomić zegar.
Godzina jest wyświetlana zawsze, gdy kuchenka
mikrofalowa nie jest używana.
12 Polski
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_PL.indd 12
2017-11-29
6:37:02
Poziomy mocy i czas przygotowywania potraw
szybkie uruchomienie
Funkcja regulacji poziomu mocy umożliwia dostosowanie ilości rozproszonej energii, a w rezultacie
czasu wymaganego do ugotowania lub podgrzania pożywienia, w zależności od jego rodzaju i ilości. Do
wyboru jest sześć poziomów mocy.
Poziomy mocy
Wartość procentowa
Wyjście
WYSOKI
100 %
850 W
PODWYŻSZONY
71 %
600 W
ŚREDNI
53 %
450 W
OBNIŻONY
35 %
300 W
ROZMRAŻANIE
21 %
180 W
NISKI
12 %
100 W
Jeśli zostanie wybrany...
Czas przygotowania musi zostać...
wyższy poziom mocy
zmniejszony
niższy poziom mocy
zwiększony
2
1. Umieść potrawę w kuchence. Następnie wybierz
czas gotowania, naciskając przyciski W górę i W
dół.
Zostanie wyświetlony czas przygotowania.
2. Naciśnij przycisk START/+30s.
Włączy się tryb Microwave (Mikrofale) (850 W).
Po zakończeniu gotowania:
1) Kuchenka 4-krotnie wyemituje sygnał
dźwiękowy.
2) Kuchenka 3-krotnie przypomni sygnałem
dźwiękowym (raz na minutę) o zakończeniu
gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie
wyświetlona aktualna godzina.
Korzystanie z kuchenki
Czasy przygotowania podawane w przepisach oraz w niniejszej instrukcji odpowiadają określonym dla
nich poziomom mocy.
1
Polski 13
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_PL.indd 13
2017-11-29
6:37:03
Korzystanie z kuchenki
Dostosowywanie czasu pracy
Zatrzymywanie pracy kuchenki
Możesz wydłużyć czas gotowania, naciskając przycisk START/+30s. Każde naciśnięcie przedłuża czas
gotowania o 30 sekund.
Naciśnięcie przycisku START/+30s w trybie Microwave (Mikrofale) powoduje wydłużenie czasu pracy
kuchenki.
Pracę kuchenki można zatrzymać w dowolnej chwili, aby:
•
•
Można również w dowolnej chwili sprawdzić postęp przygotowania potrawy, otwierając drzwiczki.
Wydłużyć pozostały czas przygotowania.
Metoda 1
Aby wydłużyć czas pracy kuchenki, naciśnij przycisk
START/+30s jeden raz na każde dodatkowe 30 sekund.
• Przykład: Aby wydłużyć czas o trzy minuty,
naciśnij przycisk START/+30s sześć razy.
2
1
Korzystanie z kuchenki
Metoda 2
Czas gotowania można dostosować, naciskając przycisk
W górę lub W dół.
•
•
•
sprawdzić stan pożywienia,
przełożyć lub zamieszać pożywienie,
odstawić pożywienie do ostygnięcia.
Aby zatrzymać pracę
kuchenki...
W tym celu...
Na chwilę
•
•
Całkowicie
•
•
otwórz drzwiczki i naciśnij przycisk STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY).
Gotowanie zostanie zatrzymane.
Aby wznowić pracę kuchenki, ponownie zamknij drzwiczki i naciśnij
przycisk START/+30s.
Naciśnij przycisk STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY) jeden raz.
Gotowanie zostanie zatrzymane.
Jeśli chcesz anulować ustawienia kuchenki, ponownie naciśnij
przycisk STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY).
Ustawianie trybu oszczędzania energii
Kuchenka dysponuje trybem oszczędzania energii.
•
•
Naciśnij przycisk STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY).
Wyświetlacz zostanie wyłączony.
Aby wyłączyć tryb oszczędzania energii,
wystarczy otworzyć drzwiczki lub nacisnąć
przycisk STOP/ECO (STOP/EKOLOGICZNY), po
czym na wyświetlaczu pojawi się bieżący czas.
Kuchenka jest gotowa do użycia.
UWAGA
Funkcja automatycznego oszczędzania energii
Jeżeli podczas wybierania ustawień lub gdy urządzenie działa w trybie tymczasowego zatrzymania,
nie zostanie wybrana żadna funkcja, ustawienie zostanie anulowane, a po 25 minutach wyświetli się
zegar.
Lampa piekarnika wyłączy się po 5 minutach, jeśli drzwiczki są otwarte.
14 Polski
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_PL.indd 14
2017-11-29
6:37:03
Korzystanie z funkcji szybkie rozmrażanie
3. Wybierz wielkość porcji, naciskając przycisk W
górę lub W dół. (Więcej informacji można znaleźć
w tabeli obok).
4. Naciśnij przycisk START/+30s.
3
Funkcja Quick Defrost (Szybkie rozmrażanie) umożliwia rozmrażanie mięsa, drobiu, ryb, warzyw i
chleba. Czas rozmrażania i poziom mocy są ustawiane automatycznie. Wystarczy wybrać odpowiedni
program i określić wagę.
•
•
UWAGA
Należy używać tylko pojemników, które można stosować w kuchenkach mikrofalowych.
4
5
Otwórz drzwiczki. Umieść zamrożone jedzenie na talerzu ceramicznym, na środku tacy obrotowej.
Zamknij drzwiczki.
1. Naciśnij przycisk Quick Defrost (Szybkie
rozmrażanie).
1
2
2. Wybierz rodzaj gotowanego jedzenia, naciskając
przycisk W górę lub W dół. Następnie naciśnij
przycisk Select (Wybór).
Korzystanie z kuchenki
2
Rozpocznie się rozmrażanie.
Podczas rozmrażania kuchenka emituje
sygnał dźwiękowy, przypominając o
konieczności obrócenia jedzenia
5. Naciśnij ponownie przycisk START/+30s, aby
dokończyć rozmrażanie.
1) Kuchenka 4-krotnie wyemituje sygnał
dźwiękowy.
2) Kuchenka 3-krotnie przypomni sygnałem
dźwiękowym (raz na minutę) o zakończeniu
gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie
wyświetlona aktualna godzina.
W poniższej tabeli przedstawiono różne programy, wielkości porcji, czasy oczekiwania i odpowiednie
instrukcje funkcji Quick Defrost (Szybkie rozmrażanie). Przed rozpoczęciem rozmrażania należy wyjąć
produkt z opakowania. Mięso, drób, ryby, warzywa i chleb należy umieść na płaskim talerzu szklanym
lub ceramicznym.
Kod
1
Potrawa
Mięso
Wielkość porcji
Instrukcje
200-1500 g
Osłoń brzegi folią aluminiową. Po usłyszeniu
sygnału obróć mięso na drugą stronę. A następnie
naciśnij przycisk START/+30s. Ten program jest
odpowiedni do rozmrażania wołowiny, baraniny,
wieprzowiny, steków, mięsa krojonego i mielonego.
Odstaw na 20-60 min.
Polski 15
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_PL.indd 15
2017-11-29
6:37:03
Korzystanie z kuchenki
Kod
2
3
4
Korzystanie z kuchenki
5
Potrawa
Drób
Ryby
Warzywa
Pieczywo
Wielkość porcji
200-1500 g
200-1500 g
200-1500 g
200-1500 g
Instrukcje
Osłoń końce udek i skrzydełek folią aluminiową.
Po usłyszeniu sygnału obróć drób na drugą stronę.
A następnie naciśnij przycisk START/+30s. Ten
program jest odpowiedni do rozmrażania całych
kurczaków, a także kawałków kurczaka. Odstaw na
20-60 min.
Osłoń ogon ryby folią aluminiową. Po usłyszeniu
sygnału obróć rybę na drugą stronę. A następnie
naciśnij przycisk START/+30s. Ten program jest
odpowiedni do rozmrażania całych ryb oraz filetów
rybnych. Odstaw na 20-60 min.
Korzystanie z funkcji automatyczne gotowanie
Funkcja Auto Cook (Automatyczne gotowanie) umożliwia wybranie jednego z 25 zaprogramowanych
czasów gotowania. Nie wymagają one ustawiania czasu gotowania ani poziomu mocy. Rodzaj porcji
można ustalić, naciskając przycisk W górę lub W dół.
PRZESTROGA
Należy używać tylko pojemników, które można bezpiecznie podgrzewać w kuchence mikrofalowej.
Najpierw umieść potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.
1
Rozłóż mrożone warzywa równo w płaskim,
szklanym naczyniu. Obróć lub zamieszaj warzywa
po usłyszeniu sygnału. A następnie naciśnij przycisk
START/+30s. Ten program jest odpowiedni do
rozmrażania wszystkich rodzajów warzyw. Odstaw
na 5-20 min.
Umieść chleb płasko na kawałku papieru
kuchennego i po usłyszeniu sygnału obróć na drugą
stronę. Połóż ciasto na talerzu ceramicznym i – jeśli
to możliwe – po usłyszeniu sygnału obróć na drugą
stronę. A następnie naciśnij przycisk START/+30s.
Ten program jest odpowiedni do rozmrażania
wszystkich rodzajów chleba krojonego lub całego,
a także bułek i bagietek. Bułki należy ułożyć w
okrąg. Ten program jest odpowiedni do wszystkich
rodzajów ciast drożdżowych, francuskich, kruchych
ciastek i serników. Nie jest odpowiedni do ciasta
kruchego, ciast z kremem lub z owocami ani ciast z
czekoladową dekoracją. Odstaw na 10-30 min.
2
3
2
4
1. Naciśnij przycisk Auto Cook (Automatyczne
gotowanie).
2. Wybierz rodzaj gotowanego jedzenia, naciskając
przycisk W górę lub W dół. Następnie naciśnij
przycisk Select (Wybór).
1) Danie na talerzu
2) Warzywa i zboża
3) Drób i ryby
4) Zmiękczanie/Topienie
3. Wybierz rodzaj gotowanego jedzenia, naciskając
przycisk W górę lub W dół. (Więcej informacji
można znaleźć w tabeli obok).
4. Naciśnij przycisk START/+30s.
Jedzenie zostanie przygotowane zgodnie z
wybranym, fabrycznie zaprogramowanym
ustawieniem.
1) Kuchenka 4-krotnie wyemituje sygnał
dźwiękowy.
2) Kuchenka 3-krotnie przypomni sygnałem
dźwiękowym (raz na minutę) o zakończeniu
gotowania.
3) Na wyświetlaczu zostanie ponownie
wyświetlona aktualna godzina.
16 Polski
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_PL.indd 16
2017-11-29
6:37:03
1. Danie na talerzu
Kod
Potrawa
Kod
Wielkość porcji
1-1
Zimne danie
gotowe
300-350 g
1-2
Zimne danie
gotowe
400-450 g
1-3
Zimne danie
wegetariańskie
300-350 g
1-4
Zimne danie
wegetariańskie
400-450 g
Instrukcje
Ułóż danie na talerzu ceramicznym i owiń folią
do kuchenek mikrofalowych. Ten program jest
odpowiedni do przygotowywania posiłków
zawierających 3 składniki (np. mięso z sosem,
warzywa i dodatki – ziemniaki, ryż lub makaron).
Odstaw na 2-3 min.
Ułóż danie na talerzu ceramicznym i owiń folią
do kuchenek mikrofalowych. Ten program
jest odpowiedni do przygotowania posiłków
zawierających 2 składniki (np. spaghetti z sosem
lub ryż z warzywami). Odstaw na 2-3 min.
Instrukcje
Ryż brązowy
Potrawa
125 g
Użyj dużego szklanego naczynia żaroodpornego
z pokrywką. Dodaj podwójną ilość zimnej wody
(250 ml). Gotuj pod przykryciem. Po upływie czasu
gotowania zamieszaj i dodaj sól oraz zioła. Odstaw
na 5-10 min.
2-5
Makaron rurki
razowy
125 g
Użyj dużego szklanego naczynia żaroodpornego z
pokrywką. Dodaj 500 ml wrzącej wody, szczyptę
soli i dobrze wymieszaj. Gotuj bez przykrycia.
Po ugotowaniu wymieszaj, a następnie starannie
odcedź. Odstaw na 1 min.
2-6
Komosa ryżowa
125 g
Użyj dużego szklanego naczynia żaroodpornego
z pokrywką. Dodaj podwójną ilość zimnej wody
(250 ml). Gotuj pod przykryciem. Po upływie czasu
gotowania zamieszaj i dodaj sól oraz zioła. Odstaw
na 1-3 min.
2-7
Bulgur
125 g
Użyj dużego szklanego naczynia żaroodpornego
z pokrywką. Dodaj podwójną ilość zimnej wody
(250 ml). Gotuj pod przykryciem. Po upływie czasu
gotowania zamieszaj i dodaj sól oraz zioła. Odstaw
na 2-5 min.
2. Warzywa i zboża
Kod
Potrawa
Wielkość porcji
Instrukcje
2-1
Zielona fasolka
250 g
Opłucz i oczyść zieloną fasolkę. Rozłóż ją
równomiernie w szklanej misie z przykrywką.
W przypadku porcji 250 g dodaj 30 ml (2 łyżki
stołowe) wody. Umieść miskę na środku tacy
obrotowej. Gotuj pod przykryciem. Po ugotowaniu
zamieszaj. Odstaw na 1-2 min.
2-2
Szpinak
150 g
Opłucz i oczyść szpinak. Umieść go w szklanej
misie z przykrywką. Nie dodawaj wody. Umieść
miskę na środku tacy obrotowej. Gotuj pod
przykryciem. Po ugotowaniu zamieszaj. Odstaw
na 1-2 min.
2-3
Kolba kukurydzy
250 g
Opłucz i oczyść kolby kukurydzy i połóż je na
owalnym szklanym naczyniu. Owiń folią do
kuchenek mikrofalowych i nakłuj ją. Odstaw na
1-2 min.
Korzystanie z kuchenki
Wielkość porcji
2-4
Polski 17
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_PL.indd 17
2017-11-29
6:37:04
Korzystanie z kuchenki
4. Zmiękczanie/Topienie
3. Drób i ryby
Kod
3-1
3-2
3-3
Korzystanie z kuchenki
3-4
Potrawa
Piersi z kurczaka
Piersi z indyka
Świeże filety rybne
Świeże filety z
łososia
Wielkość porcji
300 g
300 g
300 g
300 g
Instrukcje
Kod
Potrawa
Wielkość porcji
Mięso opłucz i połóż na talerzu ceramicznym.
Przykryj kuchenną folią do kuchenek
mikrofalowych. Przebij folię. Połóż naczynie na
tacy obrotowej. Odstaw na 2 min.
4-1
Topienie masła
50 g
4-2
Topienie masła
100 g
Mięso opłucz i połóż na talerzu ceramicznym.
Przykryj kuchenną folią do kuchenek
mikrofalowych. Przebij folię. Połóż naczynie na
tacy obrotowej. Odstaw na 2 min.
4-3
Roztapianie
gorzkiej czekolady
50 g
4-4
Roztapianie
gorzkiej czekolady
100 g
Rybę opłucz i połóż na ceramicznym talerzu,
a następnie dodaj 1 łyżkę stołową soku z
cytryny. Przykryj kuchenną folią do kuchenek
mikrofalowych. Przebij folię. Połóż naczynie na
tacy obrotowej. Odstaw na 1-2 min.
4-5
Roztapianie cukru
25 g
4-6
Roztapianie cukru
50 g
4-7
Rozmiękczanie
masła
50 g
4-8
Rozmiękczanie
masła
100 g
Rybę opłucz i połóż na ceramicznym talerzu,
a następnie dodaj 1 łyżkę stołową soku z
cytryny. Przykryj kuchenną folią do kuchenek
mikrofalowych. Przebij folię. Połóż naczynie na
tacy obrotowej. Odstaw na 1-2 min.
3-5
Świeże krewetki
250 g
Krewetki opłucz i połóż na ceramicznym talerzu,
a następnie dodaj 1 łyżkę stołową soku z
cytryny. Przykryj kuchenną folią do kuchenek
mikrofalowych. Przebij folię. Połóż naczynie na
tacy obrotowej. Odstaw na 1-2 min.
3-6
Świeży pstrąg
200 g
Włóż 1 świeżą rybę do naczynia żaroodpornego.
Dodaj szczyptę soli, 1 łyżkę stołową soku z
cytryny i zioła. Przykryj kuchenną folią do
kuchenek mikrofalowych. Przebij folię. Połóż
naczynie na tacy obrotowej. Odstaw na 2 min.
Instrukcje
Potnij masło na 3 lub 4 kawałki i umieść je
w małym szklanym naczyniu. Roztapiaj bez
przykrycia. Po ugotowaniu zamieszaj. Odstaw na
1-2 min.
Zetrzyj gorzką czekoladę i umieść ją w małym
szklanym naczyniu. Roztapiaj bez przykrycia. Po
roztopieniu zamieszaj. Odstaw na 1-2 min.
Umieść cukier w małym szklanym naczyniu. Dodaj
10 ml zimnej wody w przypadku roztapiania
25 g cukru lub 20 ml w przypadku 50 g. Nie
przykrywaj. Wyjmuj ostrożnie, użyj rękawic
kuchennych! Użyj łyżki lub widelca i układaj
dekoracje karmelowe na papierze do pieczenia.
Odstaw na 10 minut do wyschnięcia i zdejmij z
papieru do pieczenia.
Potnij masło na 3 lub 4 kawałki i umieść je w
małym szklanym naczyniu. Rozmiękczaj bez
przykrycia. Odstaw na 1-2 min.
18 Polski
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_PL.indd 18
2017-11-29
6:37:04
Korzystanie z funkcji utrzymywanie temperatury
Ustawianie czasu oczekiwania (Minutnik kuchenny)
Funkcja Keep Warm (Utrzymywanie temperatury) utrzymuje wysoką temperaturę potrawy do
momentu jej podania. Dzięki tej funkcji posiłki są ciepłe do czasu ich podania.
Funkcja Kitchen Timer (Minutnik kuchenny) umożliwia ustawienie czasu oczekiwania (w tym czasie
potrawa nie będzie podgrzewana w kuchence).
UWAGA
Maksymalny czas możliwy do ustawienia w funkcji Keep Warm (Utrzymywanie temperatury) wynosi
99 minut.
1
1. Naciśnij przycisk Keep Warm (Utrzymywanie
temperatury).
1
1. Naciśnij przycisk Kitchen Timer (Minutnik
kuchenny).
2. Ustaw czas oczekiwania, naciskając przycisk W
górę lub W dół.
2
•
Aby wyłączyć podgrzewanie jedzenia, otwórz
drzwiczki lub naciśnij przycisk STOP/ECO
(STOP/EKOLOGICZNY).
3
3
3. Naciśnij przycisk START/+30s.
Rozpocznie się odliczanie czasu oczekiwania. Po
zakończeniu gotowania:
1) Kuchenka 4-krotnie wyemituje sygnał
dźwiękowy.
2) Na wyświetlaczu zostanie ponownie
wyświetlona aktualna godzina.
Korzystanie z kuchenki
2. Naciśnij przycisk W górę lub W dół, jeśli chcesz
ustawić czas podgrzewania.
3. Naciśnij przycisk START/+30s.
2
PRZESTROGA
•
•
•
•
Nie używaj tej funkcji do podgrzewania zimnej potrawy. Ten tryb służy wyłącznie do
utrzymywania temperatury potraw, które właśnie zostały ugotowane.
Utrzymywanie temperatury nie powinno trwać zbyt długo (powyżej 1 godziny), ponieważ
jedzenie będzie się dalej gotować Ciepła żywność psuje się szybciej.
Nie przykrywaj talerza pokrywką ani plastikową folią.
Wyjmując jedzenie, używaj rękawic kuchennych.
Polski 19
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_PL.indd 19
2017-11-29
6:37:04
Korzystanie z kuchenki
Korzystanie z funkcji usuwanie zapachów
Korzystanie z funkcji ulubione
Tej funkcji można użyć w przypadku gotowania potraw wydzielających nieprzyjemny zapach lub
powstania dużej ilości dymu we wnętrzu kuchenki.
Jeśli często gotujesz lub podgrzewasz te same rodzaje potraw, możesz zapisać czas gotowania i
poziom mocy w pamięci kuchenki, aby nie trzeba ich było ponownie ustawiać za każdym razem.
Najpierw należy wyczyścić wnętrze kuchenki.
Możliwe jest zapisanie dwóch ustawień.
1
1. Naciśnij przycisk Deodorization (Usuwanie
zapachów).
2. Naciśnij przycisk W górę lub W dół, jeśli chcesz
ustawić czas usuwania zapachów.
3. Naciśnij przycisk START/+30s. Po jego
zakończeniu kuchenka 4-krotnie wyemituje sygnał
dźwiękowy.
2
1. Ustaw program gotowania w zwykły sposób,
wybierając czas gotowania i poziom mocy (w
razie potrzeby zajrzyj do sekcji „Gotowanie/
Podgrzewanie”).
2. Naciśnij przycisk Favorite (Ulubione), a następnie
wybierz program, pod którym chcesz zapisać
ustawienia, naciskając przycisk W górę lub W dół.
2
2
Korzystanie z kuchenki
3
3
3
• P1: Pierwsze ustawienie
• P2: drugie ustawienie
3. Naciśnij przycisk Select (Wybór), aby zakończyć
wybór ustawień. Możesz też nacisnąć przycisk
START/+30s, aby od razu uruchomić program.
Ustawienia zostały zapisane w pamięci kuchenki.
UWAGA
•
•
Proces usuwanie zapachów trwa 5 minut. Proces zostaje wydłużony o 30 sekund po każdym
naciśnięciu przycisku START/+30s.
Maksymalny czas procesu usuwanie zapachów wynosi 15 minut.
UWAGA
Przykład: Jeśli chcesz zapisać tryb Microwave (Mikrofale), moc 600 W i 3-minutowy czas gotowania
pod ustawieniem P1.
1. Naciśnij przycisk Microwave (Mikrofale).
2. Ustaw moc 600 W, naciskając przycisk W górę lub W dół. Następnie naciśnij przycisk Select
(Wybór).
3. Ustaw czas gotowania na 3 minuty, naciskając przycisk W górę lub W dół.
4. Naciśnij przycisk Favorite (Ulubione), a następnie wybierz ustawienie P1.
5. Naciśnij przycisk Select (Wybór) lub START/+30s, aby zakończyć wybór ustawień.
20 Polski
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_PL.indd 20
2017-11-29
6:37:05
Korzystanie z funkcji blokada rodzicielska
Aby skorzystać z ulubionego ustawienia:
Najpierw umieść potrawę na środku tacy obrotowej i zamknij drzwiczki.
1. Naciśnij przycisk Favorite (Ulubione), a następnie
wybierz program, naciskając przycisk W górę lub
W dół.
1
•
•
Kuchenka mikrofalowa jest wyposażona w specjalny program blokowania, który uniemożliwia
przypadkowe włączenie kuchenki przez dziecko lub niepowołaną osobę.
1
P1: Pierwsze ustawienie
P2: drugie ustawienie
2
1
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Child Lock
(Blokada rodzicielska) przez 3 sekundy.
•
•
2. Naciśnij przycisk START/+30s.
Potrawa zostanie przygotowana w żądany sposób.
Kuchenka zostanie zablokowana (nie będzie
można uruchomić żadnej funkcji).
Zostanie wyświetlony symbol „L”.
2. Aby odblokować kuchenkę, naciśnij i przytrzymaj
przycisk Child Lock (Blokada rodzicielska) przez
3 sekundy.
Spowoduje to odblokowanie kuchenki.
2
Korzystanie z kuchenki
Wyłączanie sygnału dźwiękowego
Sygnał dźwiękowy można wyłączyć w dowolnym momencie.
1
2
1
2
1. Naciśnij jednocześnie przyciski STOP/ECO (STOP/
EKOLOGICZNY) i START/+30s.
Sygnał dźwiękowy sygnalizujący wyłączenie tej
funkcji nie zostanie nadany.
2. Aby ponownie włączyć sygnały dźwiękowe,
ponownie naciśnij jednocześnie przyciski STOP/
ECO (STOP/EKOLOGICZNY) i START/+30s.
Kuchenka działa w sposób normalny.
Polski 21
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_PL.indd 21
2017-11-29
6:37:05
Wskazówki dotyczące naczyń i przyborów kuchennych
Aby przygotować jedzenie w kuchence mikrofalowej, mikrofale muszą swobodnie przenikać przez
żywność, czyli nie mogą być odbijane lub pochłaniane przez naczynia.
Należy zatem odpowiednio dobierać przybory kuchenne. Jeśli dany przedmiot ma specjalne
oznaczenie, może on być bez obaw stosowany w kuchenkach mikrofalowych.
W poniższej tabeli przedstawiono różne rodzaje naczyń i przyborów kuchennych, a także ich
przydatność i sposób użycia w kuchence mikrofalowej.
Przybory kuchenne
Folia aluminiowa
Wskazówki dotyczące naczyń i przyborów kuchennych
Teflonowy talerz
Naczynia porcelanowe i
gliniane
Możliwość użycia
w kuchence
mikrofalowej
✓✗
✓
✓
✓
Plastikowe lub
tekturowe naczynia
jednorazowe
Opakowania żywności typu fast food
✓
• Kubki i pojemniki z
polistyrenu
•
Papierowe torby lub
gazety
• Papier
makulaturowy i
metalowe elementy
ozdobne
Wyroby szklane
• Naczynia
żaroodporne
Komentarz
Może być używana w niewielkich ilościach w celu
zabezpieczenia jedzenia przed przypaleniem. Jeśli
folia znajduje się zbyt blisko ścianki kuchenki lub
jest jej zbyt dużo, może wystąpić zjawisko łuku
elektrycznego lub iskrzenia.
Nie należy go rozgrzewać dłużej niż przez 8 minut.
Porcelana, ceramika, emaliowane wyroby gliniane i
porcelana miękka (kostna) mogą być używane pod
warunkiem, że nie mają metalowych elementów
ozdobnych.
Niektóre produkty mrożone są pakowane przy
użyciu takich materiałów.
✗
Mogą być używane do podgrzewania jedzenia.
Przegrzanie może spowodować stopienie się
materiałów wykonanych z polistyrenu.
Mogą ulec zapłonowi.
✗
Mogą powodować iskrzenie.
✓
Mogą być używane, jeśli nie mają metalowych
elementów.
Przybory kuchenne
•
Delikatne wyroby
szklane
•
Słoiki
Możliwość użycia
w kuchence
mikrofalowej
✓
✓
Wyroby metalowe
• Naczynia
• Zamknięcia toreb do
zamrażania
Wyroby papierowe
• Talerze, kubki,
serwetki i papier
kuchenny
• Papier
makulaturowy
Wyroby plastikowe
• Pojemniki
Mogą spowodować iskrzenie lub pożar.
✓
Odpowiednie do krótkiego gotowania lub
podgrzewania. Pochłaniają również nadmiar wilgoci.
✗
Mogą powodować iskrzenie.
✓
Zwłaszcza, jeśli są wykonane z plastiku odpornego
na wysokie temperatury. Inne rodzaje plastiku mogą
w wysokich temperaturach ulegać odkształceniom
lub odbarwieniu. Nie używać naczyń z melaminy.
Mogą być używane do zatrzymywania wilgoci. Nie
powinny dotykać jedzenia. Podczas zdejmowania
folii należy zachować ostrożność, ponieważ z
potrawy będzie wydobywała się gorąca para.
Tylko wówczas, gdy są odpowiednie do gotowania
lub użycia w kuchence. Nie powinny być szczelnie
zamknięte. W razie potrzeby należy je przedziurawić
widelcem.
Może być używany do zatrzymywania wilgoci i
zapobiegania rozpryskiwaniu się tłuszczu.
Folia kuchenna
✓
•
Torby do
zamrażania
✓✗
✓
: Zalecane
✓
✓✗
Mogą być używane do podgrzewania jedzenia lub
płynów. Delikatne szkło może pękać w wyniku
gwałtownego podgrzania.
Należy zdjąć wieczka. Odpowiednie tylko do
podgrzewania.
✗
✗
•
Papier woskowany lub
tłuszczoodporny
Komentarz
: Używać ostrożnie
✗
: Niebezpieczne
22 Polski
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_PL.indd 22
2017-11-29
6:37:05
Zasady przygotowywania potraw
Mikrofale
Energia mikrofal przenika przez jedzenie i jest pochłaniana przez znajdującą się w nim wodę, tłuszcz
i cukier. Mikrofale powodują szybkie poruszanie się cząsteczek jedzenia. Szybki ruch cząsteczek
powoduje tarcie, a uzyskane w jego wyniku ciepło umożliwia ugotowanie jedzenia.
Gotowanie
Przybory kuchenne używane do gotowania w kuchence mikrofalowej:
W celu uzyskania maksymalnej skuteczności kuchenki mikrofalowej przybory i naczynia kuchenne
muszą umożliwiać swobodne przenikanie mikrofal. Mikrofale są odbijane przez metale, takie jak stal
nierdzewna, aluminium i miedź, ale mogą przenikać przez ceramikę, szkło, porcelanę i plastik, a także
przez papier i drewno. Zatem nigdy nie można używać do gotowania metalowych pojemników.
Jedzenie, które można gotować w kuchence mikrofalowej:
Przykrywanie w czasie gotowania
Bardzo ważne jest przykrywanie jedzenia w czasie gotowania, ponieważ unosząca się para ułatwia
gotowanie. Jedzenie można przykrywać na różne: np. za pomocą ceramicznego talerza, plastikowej
pokrywki lub folii kuchennej do kuchenek mikrofalowych.
Czas oczekiwania po ugotowaniu
Zupa
(schłodzona)
Potrawy
duszone
(schłodzone)
Makaron
z sosem
(schłodzony)
Nadziewane
pierożki
z sosem
(schłodzone)
Danie na
talerzu
(schłodzone)
Ważne jest, aby po zakończeniu gotowania odczekać kilka chwil w celu wyrównania się temperatury
potrawy.
Podgrzewanie płynów i jedzenia
Poziomy mocy i czas podgrzewania zostały opisane w poniższej tabeli.
Makaron
(mrożony)
(cannelloni,
macaroni,
lasagne)
Wielkość porcji
Moc
Czas (min.)
150 ml (1 filiżanka)
850 W
1-1½
250 ml (1 kubek)
1½-2
Instrukcje
Przelej napój do filiżanki i podgrzewaj bez przykrycia. Umieść filiżankę/kubek na
środku tacy obrotowej. Podczas oczekiwania pozostaw w kuchence mikrofalowej,
następnie dokładnie zamieszaj. Odstaw na 1-2 min.
250 g
850 W
3-3½
Instrukcje
Wlej do głębokiego talerza ceramicznego. Przykryj plastikową pokrywką. Po
podgrzaniu dokładnie wymieszaj. Wymieszaj ponownie przed podaniem. Odstaw
na 2-3 min.
350 g
600 W
5½-6½
Instrukcje
Umieść potrawę w głębokim talerzu ceramicznym. Przykryj plastikową pokrywką.
Zamieszaj od czasu do czasu podczas podgrzewania, a także przed odstawieniem i
podaniem. Odstaw na 2-3 min.
350 g
600 W
4½-5½
Instrukcje
Połóż makaron (np. spaghetti) na płaskim talerzu ceramicznym. Przykryj kuchenną
folią do kuchenek mikrofalowych. Zamieszaj przed podaniem. Odstaw na 3 min.
350 g
600 W
5-6
Instrukcje
Umieść pierożki (np. ravioli, tortellini) w głębokim talerzu ceramicznym. Przykryj
plastikową pokrywką. Zamieszaj od czasu do czasu podczas podgrzewania, a także
przed odstawieniem i podaniem. Odstaw na 3 min.
350 g
600 W
5½-6½
Instrukcje
Umieść danie składające się z 2-3 schłodzonych składników na talerzu
ceramicznym. Przykryj kuchenną folią do kuchenek mikrofalowych. Odstaw na 3
min.
400 g
1 krok: 450 W
15-15½
2 krok: 180 W
2-3
Instrukcje
Włóż mrożony makaron do małego, płaskiego, prostokątnego naczynia
żaroodpornego. Postaw potrawę bezpośrednio na tacy obrotowej. Odstaw na 2-3
min.
Zasady przygotowywania potraw
Do gotowania w kuchence mikrofalowej nadaje się wiele rodzajów żywności, w tym świeże i mrożone
warzywa, owoce, makaron, ryż, zboża, fasola, ryby i mięso. W kuchence mikrofalowej można również
przygotować sosy, kremy, zupy, konserwy i konfitury. Ogólnie rzecz biorąc, w kuchence mikrofalowej
można przygotować takie same dania, jak przy użyciu zwykłej kuchenki. Można na przykład roztopić
masło lub czekoladę (dodatkowe informacje można znaleźć w rozdziale zawierającym wskazówki i
techniki przygotowania potraw).
Potrawa
Napoje (kawa,
herbata i
woda)
Polski 23
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_PL.indd 23
2017-11-29
6:37:05
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
Problem
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z problemów opisanych poniżej należy wypróbować
sugerowane rozwiązania.
Problem
Przyczyna
Zasilanie wyłącza się
podczas pracy.
Wentylator chłodzący nie
działa.
Sprawdź, czy słychać wentylator
chłodzący.
Próba uruchomienia urządzenia
bez jedzenia w komorze
wewnętrznej.
Włożyć żywność do kuchenki.
Niewystarczająco miejsca, aby
zapewnić właściwą wentylację
urządzenia.
Z tyłu i z przodu kuchenki znajdują się
dusze wentylacyjne
Zachowaj odstępy zgodne z instrukcją
instalacji produktu.
Kilka wtyczek jest podłączonych
do tego samego gniazda.
Wyznacz jedno gniazdko wyłącznie
dla kuchenki.
Podczas pracy
urządzenia słychać
trzaski i urządzenie
przestaje działać.
Gotowanie zapakowanego
jedzenia lub używanie
pojemnika z przykrywką może
powodować trzaski.
Nie używaj zamkniętych pojemników,
ponieważ mogą one wybuchnąć
podczas gotowania z powodu
rozszerzenia się zawartości.
Zbyt wysoka
temperatura
zewnętrzna piekarnika
podczas pracy.
Niewystarczająco miejsca, aby
zapewnić właściwą wentylację
urządzenia.
Z tyłu i z przodu kuchenki znajdują się
dusze wentylacyjne Zachowaj odstępy
zgodne z instrukcją instalacji produktu.
Na kuchence znajdują się jakieś
przedmioty.
Usuń przedmioty znajdujące się na
kuchence.
Nie można prawidłowo
otworzyć drzwiczek.
Resztki jedzenia znajdują się
między drzwiczkami a obudową
kuchenki.
Wyczyść kuchenkę i spróbuj ponownie
otworzyć drzwiczki.
Działanie
Rozwiązywanie problemów
Między przyciskami może się
znajdować obcy przedmiot.
Usuń substancję obcą i spróbuj
ponownie.
W modelach dotykowych:
Obudowa zewnętrzna jest
wilgotna.
Wytrzyj obudowę zewnętrzną do
sucha.
Blokada rodzicielska jest
włączona.
Wyłącz blokadę rodzicielską.
Czas nie jest
wyświetlany.
Ustawiona jest funkcja Eco
(oszczędzanie energii).
Wyłącz funkcję oszczędzania energii.
Piekarnik nie działa.
Brak zasilania.
Upewnij się, że kuchenka jest
podłączona do gniazda zasilania.
Drzwiczki są otwarte.
Zamknij drzwiczki i spróbuj ponownie.
Na mechanizmie blokowania
drzwiczek znajdują się obce
substancje.
Usuń substancję obcą i spróbuj
ponownie.
Kuchenka została otwarta w
celu obrócenia jedzenia na
drugą stronę.
Po obróceniu jedzenia naciśnij
ponownie przycisk START/+30s, aby
uruchomić kuchenkę.
Piekarnik wyłącza się
podczas pracy.
Działanie
Po dłuższym gotowaniu należy
pozostawić kuchenkę do ostygnięcia.
Informacje ogólne
Nie można prawidłowo
naciskać przycisków.
Przyczyna
Kuchenka pracowała przez zbyt
długi czas.
24 Polski
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_PL.indd 24
2017-11-29
6:37:06
Problem
Podgrzewanie
włącznie z funkcją
podtrzymywania ciepła
nie działa prawidłowo.
Przyczyna
Kuchenka może nie działać,
ponieważ włożono zbyt
dużo jedzenia lub użyto
niewłaściwych naczyń.
Problem
Po podłączeniu
zasilania kuchenka
natychmiast rozpocznie
pracę.
Kuchenka nie jest prawidłowo
zamknięta.
Zamknij drzwiczki i spróbuj ponownie.
Na kuchence można
wyczuć przebicie
elektryczne.
Gniazdo zasilania nie jest
prawidłowo uziemione.
Sprawdź, czy zasilanie i gniazdo
zasilania są prawidłowo uziemione.
1. Kapie woda.
2. Para wydobywa
się przez szczelinę
w drzwiczkach.
3. Woda pozostaje w
piekarniku.
W zależności od
przygotowywanego jedzenia
może pojawić się woda lub para
wodna. Nie oznacza to awarii
kuchenki.
Poczekaj, aż piekarnik wystygnie,
a następnie wytrzyj go suchym
ręcznikiem do naczyń.
Niewystarczająco miejsca, aby
zapewnić właściwą wentylację
urządzenia.
Zachowaj odstęp wentylacyjny
zgodnie z instrukcją instalacji
produktu.
Jasność wewnątrz
piekarnika zmienia się.
Natężenie światła zmienia
się wraz ze zmianą mocy
wyjściowej dla danej funkcji.
Podczas gotowania może dochodzić
do zmiany mocy wyjściowej kuchenki.
Nie oznacza to awarii kuchenki.
Pieczenie zostało
zakończone, ale
wentylator chłodzący
nadal pracuje.
Aby zapewnić chłodzenie
urządzenia, wentylator może
działać do około 3 minut po
zakończeniu gotowania.
Nie oznacza to awarii kuchenki.
Podczas obracania taca
obrotowa zmieniła
położenie.
W urządzeniu nie ma pierścienia
obrotowego lub nie jest on
właściwie zamocowany.
Zamocuj pierścień obrotowy i spróbuj
ponownie.
Taca obrotowa nie
obraca się prawidłowo.
Pierścień obrotowy nie jest
prawidłowo zamocowany, jest
zbyt dużo jedzenia lub pojemnik
jest zbyt duży i dotyka
wewnętrznych powierzchni
kuchenki.
Zmniejsz ilość jedzenia i nie używaj
zbyt dużych pojemników.
Funkcja rozmrażania
nie działa.
Gotowana jest zbyt duża ilość
jedzenia.
Zmniejszyć ilość jedzenie i ponownie
uruchomić kuchenkę.
Oświetlenie wnętrza
jest słabe lub nie
włącza się.
Drzwiczki były otwarte przez
zbyt długi czas.
Jeśli włączona jest funkcja
oszczędzania energii, światło może
się wyłączyć automatycznie. Zamknij
i ponownie otwórz drzwiczki lub
naciśnij przycisk STOP/ECO (STOP/
EKOLOGICZNY).
Wewnętrzna lampa jest pokryta
obcą substancją.
Wyczyść wnętrze kuchenki i spróbuj
ponownie.
Podczas pracy
urządzenia włącza się
sygnał dźwiękowy.
Po obróceniu jedzenia naciśnij
Funkcja Automatyczne
gotowanie jest włączona. Sygnał ponownie przycisk START/+30s, aby
ponownie uruchomić kuchenkę.
dźwiękowy może oznaczać, że
należy obrócić jedzenie podczas
rozmrażania.
Kuchenka nie jest
wypoziomowana.
Kuchenka jest zamontowana na
nierównej powierzchni.
Upewnij się, że kuchenka jest
umieszczona na równej i stabilnej
powierzchni.
Urządzenie iskrzy.
Podczas rozmrażania lub
korzystania z innych funkcji
kuchenki używane są metalowe
pojemniki.
Nie używaj metalowych pojemników.
Przyczyna
Działanie
Rozwiązywanie problemów
Działanie
Włóż jedną filiżankę wody do
naczynia, które można bezpiecznie
używać w kuchence mikrofalowej i
włącz ją na 1-2 minuty, aby sprawdzić,
czy woda jest podgrzewana.
Zmniejszyć ilość jedzenie i ponownie
uruchomić kuchenkę. Użyć naczynia
do gotowania z płaskim dnem.
Taca obrotowa
Polski 25
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_PL.indd 25
2017-11-29
6:37:06
Rozwiązywanie problemów
Problem
Taca obrotowa
grzechocze podczas
obracania i jest głośna.
Przyczyna
Resztki jedzenia utknęły na
spodzie kuchenki.
Działanie
Usuń resztki jedzenia z dolnej
powierzchni kuchenki.
Kod informacyjny
Kod informacyjny
C-F2
Ostrzeżenia dotyczące instalacji
Instalując kuchenkę mikrofalową, między tylną ścianą a podstawą szafki należy zachować minimum
50-milimetrowy otwór wentylacyjny. Dodatkowo odległość od szafki z 4 stron kuchenki powinna
wynosić co najmniej 3 mm. Kuchenkę należy zainstalować zgodnie z instrukcjami instalacji zawartymi
w tym podręczniku i instrukcji instalacji producenta kuchenki. (Zapoznaj się z podręcznikiem instalacji).
C-d0
PRZESTROGA
Niezapoznanie się z tym podręcznikiem może skutkować gromadzeniem się pary wewnątrz kuchenki,
co uniemożliwia sprawdzanie dania w kuchence podczas gotowania. Ponadto może spowodować
wadliwe działanie kuchenki.
Przyczyna
Przycisk dotykowy nie działa
prawidłowo.
Działanie
Wyczyść przyciski i sprawdź, czy
wokół nich nie zebrała się woda.
Jeśli problem się powtórzy, wyłącz
kuchenkę na 30 sekund, a następnie
spróbuj ponownie wprowadzić
ustawienia. Jeśli problem się
powtórzy, skontaktuj się z lokalnym
Centrum obsługi klienta firmy
SAMSUNG.
UWAGA
Jeśli porada nie pomoże rozwiązać problemu, skontaktuj się z lokalnym Centrum obsługi klienta firmy
SAMSUNG.
Rozwiązywanie problemów
26 Polski
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_PL.indd 26
2017-11-29
6:37:06
Parametry techniczne
Firma SAMSUNG dąży do nieustannego udoskonalania swoich produktów. Zarówno dane techniczne,
jak i instrukcja użytkownika mogą w związku z tym ulec zmianie bez powiadomienia.
Zgodnie z przepisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM. jako dystrybutor deklarujemy, że kuchenka
MS22M8054A* firmy Samsung spełnia podane poniżej parametry techniczne.
Model
Źródło zasilania
Zużycie energii
MS22M8054A*
Prąd zmienny 230 V – 50 Hz
Mikrofale
1250 W
Moc wyjściowa
100 W / 850 W – 6 poziomów (IEC 705)
Częstotliwość robocza
2450 MHz
Wymiary
(szer. × wys. × gł.)
Obudowa
595 × 380 × 306 mm
Wnętrze kuchenki
330 × 224 × 292 mm
Netto
ok. 14,5 kg
Pojemność
Waga
Poziom hałasu
22 l
40 dBA
Parametry techniczne
Polski 27
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_PL.indd 27
2017-11-29
6:37:06
Gwarancja oferowana przez firmę Samsung NIE obejmuje wezwań serwisowych dotyczących obsługi, instalacji, czyszczenia ani konserwacji urządzenia.
PYTANIA LUB UWAGI?
KRAJ
ZADZWOŃ POD NUMER
LUB ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ POD ADRESEM
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DE68-04445Y-01
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_PL.indd 28
2017-11-29
6:37:06
Mikrohullámú sütő
Használati útmutató
MS22M8054A*
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_HU.indd 1
2017-11-29
6:37:17
Tartalom
Biztonsági előírások
3
Tartalom
Általános biztonsági információk
5
A mikrohullámú működésre vonatkozó óvintézkedések
6
Korlátozott garancia
7
A termékcsoport meghatározása
7
A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések
hulladékai)7
Üzembe helyezés
8
Várakozási idő beállítása (Konyhai időzítő)
A szagtalanítás funkció használata
A kedvencek funkció használata
A gyermekzár funkció használata
A hangjelzés kikapcsolása
19
20
20
21
21
A mikrohullámú sütőben használható edények
22
Sütési útmutató
23
Tartozékok8
Forgótányér8
Mikrohullámok23
Sütés, főzés
23
Karbantartás
Hibaelhárítás
9
24
Tisztítás9
Csere (javítás)
9
Védelem a sütő hosszú ideig történő mellőzése esetén
9
Hibaelhárítás24
Az üzembe helyezésre vonatkozó figyelmeztetések
26
Információs kód
26
A sütő jellemzői
Műszaki adatok
10
27
Sütő10
Kezelőpanel10
A sütő használata
11
A mikrohullámú sütő működése
11
A sütő működésének ellenőrzése
11
Főzés/Melegítés12
Az idő beállítása
12
Teljesítményszintek és elkészítési idők
13
Gyorsindítás13
Az elkészítési idő beállítása
13
A főzés leállítása
14
Az energiatakarékos üzemmód beállítása
14
A gyorskiolvasztás funkció használata
15
Az automatikus főzés funkció használata
16
A melegen tartás funkció használata
19
2 Magyar
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_HU.indd 2
2017-11-29
6:37:17
Biztonsági előírások
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
• üzletek, irodák és egyéb munkahelyek személyzeti
konyhája;
• tanyaházak;
• szállodák, motelek és más lakókörnyezetek;
Biztonsági előírások
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG, MERT KÉSŐBB IS
SZÜKSÉGE LEHET RÁ.
FIGYELMEZTETÉS: Ha az ajtó vagy az ajtótömítések
megsérültek, a sütőt mindaddig tilos használni, amíg szakember
meg nem javította.
FIGYELMEZTETÉS: Szakképzett szerelőkön kívül mindenki más
számára veszélyes olyan karbantartási vagy javítási műveletet
végezni, amely a mikrohullámú energia kisugárzása elleni
védelmet biztosító burkolat eltávolításával jár.
FIGYELMEZTETÉS: Folyadékok és élelmiszerek nem
melegíthetők lezárt edényekben, mivel könnyen
felrobbanhatnak.
FIGYELMEZTETÉS: Gyermekek csak akkor használhatják
felügyelet nélkül a sütőt, ha megfelelő útmutatást kaptak,
amelynek révén biztonságosan tudják használni a sütőt, és
tisztában vannak a helytelen használat veszélyeivel.
A jelen készülék csak otthoni környezetben használható, és
nem használható a következő helyeken:
• félpanziót biztosító szállások.
Csak mikrohullámú sütőben használható konyhai eszközöket
használjon.
Ha papír- vagy műanyag zacskóban lévő ételt melegít, ügyeljen rá,
hogy a csomagolóanyag ne gyulladjon meg.
A mikrohullámú sütő élelmiszerek és italok melegítésére szolgál.
Étel vagy ruha szárítása, melegítőpárna, papucs, szivacs, nedves
rongy vagy más hasonló tárgy melegítése sérülést, robbanást vagy
tüzet okozhat.
Füstszivárgás esetén kapcsolja ki készüléket vagy húzza ki a
vezetékét a fali aljzatból, és tartsa csukva az ajtaját az esetleges
lángok elfojtása érdekében.
Italok mikrohullámú melegítésekor a kitörő erejű forrás késleltetve
jelentkezik, ezért óvatosan fogja meg az edényt.
Az égési sérülések elkerülése érdekében a cumisüvegek és a
bébiételes üvegek tartalmát mindig keverje meg vagy rázza fel, és
ellenőrizze a hőmérsékletüket fogyasztás előtt.
Tojás héjastól és egész főtt tojás nem melegíthető a mikrohullámú
sütőben, mert akár még azután is felrobbanhat, hogy a
mikrohullámú melegítés már befejeződött.
A sütőt rendszeresen tisztítani kell, és az ételmaradványokat el kell
távolítani.
Magyar 3
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_HU.indd 3
2017-11-29
6:37:17
Biztonsági előírások
Biztonsági előírások
A sütő tisztán tartásának elmulasztása felületének károsodásához
vezethet, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja a készülék
teljesítményét, és veszélyes helyzet kialakulását okozhatja.
A készülék kizárólag beépítve használható. A készüléket nem
szabad szekrénybe tenni.
Az ételek és italok fémedényben nem melegíthetők a mikrohullámú
sütővel.
Ügyeljen rá, hogy ne mozdítsa el a forgótányért, miközben
edényeket távolít el a készülékből.
A készülék tisztításához ne használjon gőztisztítót.
A készülék nem tisztítható nagynyomású mosóval.
A készüléket ne használja mozgó autóban, lakókocsiban vagy
hasonló járművekben.
A készüléket nem üzemeltetheti olyan személy (beleértve a
gyerekeket is), aki korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális
képességekkel rendelkezik, vagy aki nem rendelkezik a megfelelő
tapasztalattal és jártassággal, kivéve, ha a biztonságáért felelős
személy biztosítja számára a felügyeletet és elmagyarázza neki az
eszköz használatát.
Ügyeljen rá, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
A készüléket 8 év fölötti gyerekek és korlátozott fizikai, érzékszervi
vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő
tapasztalattal és jártassággal nem rendelkező személyek csak
akkor használhatják, ha a biztonságukért felelős személy biztosítja
számukra a felügyeletet, vagy elmagyarázza nekik az eszköz
biztonságos használatát és a használat lehetséges veszélyeit.
Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és
karbantartását gyerekek csak felügyelettel végezhetik.
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy az áramellátás az üzembe
helyezés után bármikor megszüntethető legyen. Ezt úgy érheti el,
ha könnyen elérhetővé teszi a csatlakozódugót, vagy ha beépít egy
kapcsolót a huzalozásba a kapcsolási szabályoknak megfelelően.
Ha a készülék tápkábele sérült, azt a veszély megelőzése érdekében
a gyártóval, a gyártó szervizképviseletével vagy hasonlóan képzett
személlyel kell kicseréltetni.
A sütő elhelyezésénél ügyeljen arra, hogy a sütő belseje és
kezelőszervei könnyen hozzáférhetőek legyenek (a sütő a
megfelelő irányba nézzen, és ne legyen túl magasan).
A sütő első használata előtt először 10 percig csak vizet melegítsen,
és csak azután használja a sütőt.
Ha a sütőből furcsa hang hallható, égett szag érezhető vagy
füst száll fel, azonnal szakítsa meg az áramellátást, és lépjen
kapcsolatba a legközelebbi szervizközponttal.
4 Magyar
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_HU.indd 4
2017-11-29
6:37:17
Általános biztonsági információk
Italok mikrohullámú melegítésekor előfordulhat, hogy a kitörő erejű forrás késleltetve jelentkezik,
ezért óvatosan fogja meg az edényt. Mielőtt hozzáérne, az italt előbb mindig hagyja állni legalább 20
másodpercig. Szükség esetén melegítés közben keverje meg. Melegítés után mindig keverje meg.
Ha megégette magát, az alábbi elsősegély-utasítások szerint járjon el:
Biztonsági előírások
A készüléken módosítást vagy javítást csak képzett szakember hajthat végre.
A mikrohullámú funkcióval ételt és italt ne melegítsen lezárt edényben.
A sütő tisztításához ne használjon benzolt, hígítót, alkoholt, gőzt vagy nagynyomású tisztítót.
Ne helyezze üzembe a sütőt: fűtőberendezés vagy gyúlékony anyag közelében; nyirkos, olajos, poros,
illetve közvetlen napfénynek vagy víznek kitett helyen; olyan helyen, ahol gázszivárgás léphet fel;
vagy egyenetlen felületen.
A sütőt a helyi és országos szabályozásnak megfelelően földelni kell.
Egy száraz törlőkendővel rendszeresen távolítson el minden idegen anyagot a csatlakozóaljzatokból és
-érzékelőkből.
Ne húzza meg, és ne hajlítsa meg túlzottan a tápkábelt, valamint ne helyezzen rá nehéz tárgyat.
Gázszivárgás (PB-gáz, LP-gáz stb.) esetén azonnal szellőztessen. Ne érjen hozzá a tápkábelhez.
Ne érjen nedves kézzel a tápkábelhez.
Működés közben ne kapcsolja ki úgy a sütőt, hogy kihúzza a tápkábelt.
Ne dugja bele az ujját, és ne helyezzen bele idegen anyagot. Ha idegen anyag került a sütő belsejébe,
húzza ki a tápkábelt, és forduljon helyi Samsung szervizközponthoz.
Ne gyakoroljon erős nyomást vagy ütést a sütőre.
Ne tegye a sütőt törékeny tárgyak közelébe.
Ellenőrizze, hogy a feszültség, a frekvencia és az áramerősség megfelel-e a készülék műszaki
leírásában foglaltaknak.
Szorosan csatlakoztassa a dugaszt a fali aljzathoz. Ne használjon elosztót, hosszabbító kábelt vagy
áramátalakítót.
Ne akassza fel a tápkábelt fémtárgyra. A tápkábelt feltétlenül a tárgyak között vagy a sütő háta mögé
vezesse el.
Ne használjon sérült csatlakozódugaszt, tápkábelt vagy laza fali aljzatot. Sérült csatlakozódugasz vagy
tápkábel esetén forduljon a helyi Samsung szervizközponthoz.
Ne öntsön vagy permetezzen vizet közvetlenül a sütőre.
Ne tároljon tárgyakat a sütő tetején, a sütő belsejében vagy a sütő ajtaján.
Ne permetezzen illékony anyagot, például rovarirtót a sütőre.
Ne tároljon gyúlékony anyagokat a sütőben. Mivel az alkoholgőz hozzáérhet a sütő forró részeihez, az
alkoholtartalmú ételek és italok melegítésekor különös gonddal járjon el.
A gyermekeket az ajtó megütheti, vagy becsípheti az ujjukat. Az ajtó nyitása/becsukása közben ne
tartózkodjanak gyermekek a közelben.
A mikrohullámú melegítéssel kapcsolatos figyelmeztetések
1. Tartsa a megégett bőrfelületet legalább 10 percig hideg vízbe.
2. Fedje le tiszta, száraz kötszerrel.
3. Ne használjon semmilyen krémet, olajat vagy testápolót.
Ne helyezze a tálcát vagy a rácsot vízbe közvetlenül használat után, mert megrongálódhat.
Ne használja a sütőt bő olajban kisütött ételek készítésére, mert az olaj hőmérséklete nem
szabályozható. Emiatt a forró olaj hirtelen kifuthat.
Magyar 5
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_HU.indd 5
2017-11-29
6:37:17
Biztonsági előírások
A mikrohullámú sütőre vonatkozó óvintézkedések
Biztonsági előírások
Kizárólag mikrohullámú sütőben használható eszközöket használjon. Ne használjon fém edényeket,
arany vagy ezüst szegéllyel díszített tányérokat, nyársat stb.
Távolítsa el a lezárásra használt drótokat. Elektromos kisülést okozhatnak.
A sütőben ne szárítson újságpapírt vagy ruhát.
Kisebb mennyiségű ételeket rövidebb ideig melegítsen, nehogy túlmelegedjen vagy megégjen az étel.
A tápkábelt és a csatlakozóaljzatot tartsa távol a víztől és hőforrásoktól.
Ne melegítsen tojást héjastul vagy főtt tojást, mert robbanásveszélyes. Ne melegítsen légmentesen zárt
vagy vákuumcsomagolású edényeket, diót, paradicsomot stb.
A szellőzőnyílásokat ne takarja le se konyharuhával, se papírral. Tüzet okozhat. A sütő túlmelegedhet,
és automatikusan kikapcsolhat. A sütő ilyenkor egészen addig kikapcsolva marad, amíg kellőképpen le
nem hűl.
Amikor kiveszi az ételt a sütőből, mindig használjon edényfogó kesztyűt.
A folyadékokat a melegítési idő felénél, illetve annak lejártával keverje meg, melegítés után pedig
hagyja őket legalább 20 másodpercig állni a robbanásszerű forrás elkerülése érdekében.
Az ajtó kinyitásakor álljon kartávolságra a sütőtől, nehogy leforrázza a kiáramló forró levegő vagy gőz.
Ne kapcsolja be a sütőt, ha az üres. A sütő biztonsági okokból 30 percre automatikusan kikapcsol. Azt
javasoljuk, hogy mindig tartson egy pohár vizet a sütő belsejében, hogy az elnyelje a mikrohullámú
energiát, ha a sütőt véletlenül elindítaná valaki.
A sütő elhelyezésekor biztosítsa az útmutatóban előírt szabad helyet. (Lásd „A mikrohullámú sütő
üzembe helyezése” című részt.)
Körültekintően járjon el, ha további elektromos berendezéseket csatlakoztat a sütő közelében levő
aljzatokba.
A mikrohullámú működésre vonatkozó óvintézkedések
Az alábbi biztonsági óvintézkedések elmulasztása esetén káros mikrohullámúenergia-kisugárzásnak
teszi ki magát és a környezetét.
•
•
•
•
Ne üzemeltesse a sütőt nyitott ajtóval. Ne babráljon a biztonsági reteszekkel (az ajtózár
kallantyúival). Ne helyezzen semmilyen tárgyat a biztonsági retesz nyílásaiba.
Ne helyezzen semmit a sütő ajtaja és homlokfelülete közé, és ne hagyja, hogy étel- vagy
tisztítószer-maradék rakódjon le a tömítőfelületekre. Ügyeljen az ajtó és az ajtótömítés felületének
tisztaságára. Használat után először nedves, majd puha, száraz ronggyal törölje le a felületeket.
Ne kapcsolja be a sütőt, ha az megsérült. Ne üzemeltesse addig, amíg egy képzett szakember meg
nem javította.
Fontos: a sütő ajtaja megfelelően legyen bezárva. Az ajtó ne legyen görbe; az ajtózsanérok ne
legyenek eltörve vagy kilazulva; az ajtótömítések és a tömítőfelületek legyenek épek.
A módosításokat és javításokat csak képzett szakember végezheti el.
6 Magyar
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_HU.indd 6
2017-11-29
6:37:17
Korlátozott garancia
Ha a készülék alkatrészeinek cseréjére vagy a készülék hibájának kijavítására a vásárló hibájából van
szükség, a Samsung szervizdíjat számol fel. Ez a kikötés a következő esetekre vonatkozik:
Behorpadt, megkarcolt vagy törött ajtó, fogantyú, külső panel vagy kezelőpanel.
Törött vagy hiányzó tálca, görgő, összekötőelem vagy rács.
A sütőt csak rendeltetésszerűen, a jelen útmutatóban leírt módon használja. Az útmutatóban olvasható
Figyelmeztetések és Biztonsági utasítások nem térnek ki minden lehetséges helyzetre. A sütő
üzembe helyezése, karbantartása és működtetése során a felhasználó felelőssége, hogy ésszerűen,
elővigyázatosan és megfontoltan járjon el.
Mivel az itt szereplő utasítások több különböző típusra vonatkoznak, az Ön mikrohullámú
sütőjének tulajdonságai némileg eltérhetnek az útmutatóban leírtaktól, és előfordulhat, hogy nem
minden figyelmeztetés vonatkozik Önre. Ha kérdése vagy panasza van, forduljon a helyi Samsung
szervizközponthoz, vagy kérjen segítséget és tájékoztatást online, a www.samsung.com oldalon.
A sütőt csak ételek melegítésére használja. Háztartási célokra készült. Ne melegítsen benne textíliát
vagy magvakkal töltött párnát. A gyártó nem felelős a sütő helytelen vagy nem rendeltetésszerű
használatából eredő károkért.
A sütőt mindig tartsa tisztán és jó állapotban, különben sérül a sütő felülete, és veszélyes helyzetek
alakulhatnak ki.
A termékcsoport meghatározása
Jelen termék az ISM B osztály/2. csoportnak megfelelő berendezés. A 2. csoportba tartoznak az
anyagkezelés céljából a rádiófrekvenciás energiát elektromágneses sugárzás formájában létrehozó és/
vagy felhasználó ISM berendezések, továbbá az EDM és az ívhegesztő berendezések.
A B osztályba tartoznak az otthoni használatra szánt berendezések, illetve az olyan létesítmények
számára szánt berendezések, amelyek közvetlenül a háztartásokat ellátó alacsony feszültségű
hálózatra csatlakoznak.
(A szelektív gyűjtő rendszerekkel rendelkező országokban használható)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal,
hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait
(pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási
hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által
okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében
ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen
gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható
újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi
önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová
és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi
szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják
meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem
szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
Biztonsági előírások
•
•
A termék hulladékba helyezésének módszere (WEEE – Elektromos és
elektronikus berendezések hulladékai)
A Samsung környezetvédelem iránti elkötelezettségével és termékspecifikus jogszabályi
kötelezettségeivel (pl.: REACH) kapcsolatban látogasson el a samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html weboldalra
Magyar 7
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_HU.indd 7
2017-11-29
6:37:18
Üzembe helyezés
Forgótányér
Tartozékok
A megvásárolt típustól függően a készülékkel együtt számos, többféleképpen alkalmazható tartozékot
kap.
01 Görgős gyűrű: a sütő közepére kell helyezni.
A görgős gyűrű tartja a forgótányért.
Távolítson el minden csomagolóanyagot a sütő
belsejéből. Helyezze be a görgős gyűrűt és a
forgótányért. Ellenőrizze, hogy a forgótányér
akadálymentesen forog-e.
Üzembe helyezés
02 Forgótányér: a görgős gyűrűre kell helyezni úgy,
hogy közepe az összekötőelemre illeszkedjen.
A forgótányér tölti be a fő főzőfelület szerepét;
mosogatáshoz könnyen kivehető.
VIGYÁZAT
NE használja a mikrohullámú sütőt a görgős gyűrű és a forgótányér nélkül.
8 Magyar
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_HU.indd 8
2017-11-29
6:37:18
Karbantartás
Csere (javítás)
Tisztítás
Annak elkerülése érdekében, hogy szennyeződés halmozódjon fel a sütő belsejében, rendszeresen
tisztítsa ki a sütőt. Minden esetben fordítson különös figyelmet az ajtóra, az ajtó szigetelésére, illetve a
forgótányérra és a görgős gyűrűre (meghatározott modellek esetén).
Ha az ajtó nem nyílik és csukódik be könnyedén, első lépésként ellenőrizze, hogy az ajtószigetelések
nem szennyezettek-e. Egy szappanos vízbe mártott puha segítségével tisztítsa meg a sütő belső és
külső oldalait. Öblítse le, majd szárítsa ki a sütőt.
FIGYELMEZTETÉS
A sütő nem tartalmaz a felhasználó által cserélhető alkatrészeket. Ne próbálja meg saját maga
kicserélni vagy megjavítani a sütőt.
•
•
Kellemetlen szagokat okozó makacs szennyeződések eltávolítása
Elfordítható fűtőegységgel rendelkező modellek tisztítása
A
A sütőtér felső részének letisztításához eressze le a
felső fűtőelemet 45°-kal (A) a képen látható módon.
Ez elősegíti a felső felület megtisztítását. Ha végzett,
helyezze vissza a felső fűtőelemet.
•
Védelem a sütő hosszú ideig történő mellőzése esetén
Ha hosszú ideig nem használja a sütőt, húzza ki a tápkábelt és vigye a sütőt egy száraz, pormentes
helyre. A sütő belsejében felgyülemlő por és nedvesség negatívan befolyásolhatja a sütő
teljesítményét.
VIGYÁZAT
•
•
•
•
Tartsa tisztán az ajtót és az ajtó szigetelését, ezzel biztosítva az ajtó sima nyitását és bezárását.
Ellenkező esetben a sütő élettartama lecsökkenhet.
Vigyázzon, hogy ne fröcsköljön vizet a sütő nyílásaiba.
Ne használjon súrolószereket vagy vegyszereket a tisztításhoz.
A sütő minden egyes használatát követően, enyhe tisztítószerrel tisztítsa meg a sütőteret, miután
lehűlt.
Magyar 9
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_HU.indd 9
2017-11-29
6:37:18
Karbantartás
1. Helyezzen egy pohár hígított citromlevet az üres sütő forgótányérjára.
2. Melegítse a sütőt 10 percig a maximális teljesítményen.
3. A ciklus befejezését követően várja meg, amíg a sütő lehűl. Ezt követően nyissa ki az ajtót, majd
tisztítsa meg a belsejét.
A zsanérok, a szigetelés és/vagy az ajtó meghibásodása esetén vegye fel a kapcsolatot egy
képzett szerelővel vagy a helyi Samsung szervizközponttal.
Amennyiben az izzó cseréjére van szükség, vegye fel a kapcsolatot a helyi Samsung
szervizközponttal. Ne cserélje ki saját maga.
Amennyiben a sütő burkolatának külső részével van probléma, első lépésként húzza ki a tápkábelt
a konnektorból, majd vegye fel a kapcsolatot egy hely Samsung szervizközponttal.
A sütő jellemzői
Kezelőpanel
Sütő
01
02
03
A sütő jellemzői
04
05
06
07
08
01 Ajtózár kallantyúi
02 Szellőzőnyílások
03 Világítás
04 Ajtó
05 Forgótányér
06 Összekötőelem
07 Görgős gyűrű
08 Biztonsági retesz nyílásai
09 Kezelőpanel
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Quick Defrost (Gyorskiolvasztás)
Auto Cook (Automatikus főzés)
Keep Warm (Melegen tartás)
Kitchen Timer (Konyhai időzítő)
Microwave (Mikrohullám)
Deodorization (Szagtalanítás)
Favorite (Kedvencek)
Child Lock (Gyermekzár)
Le
Fel
Select (Kiválasztás)
Clock (Óra)
STOP/ECO (LEÁLLÍTÁS/ENERGIATAKARÉKOS)
START/+30s (INDÍTÁS/+30mp)
09
10 Magyar
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_HU.indd 10
2017-11-29
6:37:18
A sütő használata
A mikrohullámú sütő működése
A sütő működésének ellenőrzése
A mikrohullámok nagyfrekvenciás elektromágneses hullámok; az általuk keltett energia hatására az étel
forma- vagy színváltozás nélkül fő vagy melegszik meg.
A mikrohullámú sütőt a következőkre használhatja:
A következő egyszerű eljárással ellenőrizheti, hogy sütője megfelelően működik-e. Ha kétségei vannak,
tekintse meg a „Hibaelhárítás” című részt a 24. oldalon.
•
•
•
A sütőt megfelelő fali aljzatba kell csatlakoztatni. A forgótányérnak a sütőben kell lennie. A
maximálistól (100 % – 850 W) eltérő teljesítményszint alkalmazásakor a víz hosszabb idő alatt forr fel.
Kiolvasztás
Melegítés
Sütés, főzés
MEGJEGYZÉS
Nyissa ki a sütő ajtaját. Helyezzen a forgótányérra egy pohár vizet. Csukja be az ajtót.
Főzési elv.
•
•
•
Az Fel vagy a Le gomb megfelelő számú
megnyomásával állítsa be az időt 4 vagy 5 percre.
A sütő 4 vagy 5 percig melegíti a vizet. Ennyi idő alatt
a víznek fel kell forrnia.
A sütő használata
1. A magnetron által termelt mikrohullámok
visszatükröződnek a belső térben, és a
forgótányéron forgó ételben egyenletesen
oszlanak el. Így az étel egyenletesen sül át.
2. A mikrohullámok kb. 2,5 cm mélységig hatolnak az
ételbe. Ezután a hőnek az étel belsejében történő
eloszlásával folytatódik a főzés.
3. A főzési idők a használt edény és az étel
tulajdonságai szerint változnak:
Mennyiség és sűrűség
Víztartalom
Kiindulási hőmérséklet (fagyasztott vagy
nem)
VIGYÁZAT
Mivel az étel közepét a hőeloszlás főzi meg, a főzés még az étel sütőből való kivétele után is
folytatódik. Ezért be kell tartani a receptekben és a jelen kézikönyvben előírt pihentetési időket, hogy
biztosítsa:
•
•
Hogy az étel középen is egyenletes átsüljön/megfőjön.
Hogy az étel mindenhol egyforma hőmérsékletű legyen.
Magyar 11
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_HU.indd 11
2017-11-29
6:37:19
A sütő használata
Főzés/Melegítés
Az idő beállítása
A következő eljárás ismerteti az étel főzésének vagy melegítésének folyamatát.
Amikor a készülék áram alá kerül, a kijelzőn automatikusan megjelenik a, „88:88”, majd a „12:00”
felirat.
Állítsa be a pontos időt. Az idő kijelzése történhet 12 vagy 24 órás formátumban. Az órát a következő
alkalmakkor kell beállítani:
VIGYÁZAT
•
•
MINDIG ellenőrizze a főzési beállításokat, mielőtt a sütőt felügyelet nélkül hagyná.
A maximális Microwave (Mikrohullám) idő 99 perc.
Nyissa ki a készülék ajtaját. Helyezze az ételt a forgótányér közepére. Csukja be az ajtót. Soha ne
kapcsolja be a sütőt üresen.
1. Nyomja meg a Microwave (Mikrohullám) gombot.
A 850 W-os (maximális főzési teljesítmény)
kijelzés jelenik meg:
(Mikrohullám üzemmód)
1
•
•
A mikrohullámú sütő első üzembe helyezésekor
Áramszünetet követően
MEGJEGYZÉS
Ne feledje átállítani az órát a nyári, illetve téli időszámítás kezdetekor.
1. Nyomja meg a Clock (Óra) gombot.
1
2. Az Fel vagy a Le gomb megnyomásával válassza
ki a megfelelő teljesítményszintet. (További
információk a teljesítményszint-táblázatban
olvashatók.) Ezt követően nyomja meg a Select
(Kiválasztás) gombot.
2
A sütő használata
2
3
4
3. Az Fel vagy a Le gomb megnyomásával állítsa be
az elkészítési időt.
A kijelzőn megjelenik az elkészítési idő.
4. Nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30mp)
gombot.
A sütő világítása bekapcsol, és a forgótányér
forogni kezd. A főzés megkezdődik, majd amikor
befejeződött:
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol
(percenként egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
2
3
4
2
3
5
2. Az Fel vagy a Le gomb megnyomásával állítsa
be a 12 vagy 24 órás formátumot. Ezt követően
nyomja meg a Select (Kiválasztás) gombot.
3. Az óra beállításához nyomja meg az Fel vagy a
Le gombot. Ezt követően nyomja meg a Select
(Kiválasztás) gombot.
4. A perc beállításához nyomja meg az Fel vagy a Le
gombot.
5. Ha a pontos idő látható, nyomja meg a Select
(Kiválasztás) gombot; ezzel elindítja az órát.
Ha a mikrohullámú sütő nincs használatban, a
kijelzőn a pontos idő látható.
12 Magyar
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_HU.indd 12
2017-11-29
6:37:20
Teljesítményszintek és elkészítési idők
Gyorsindítás
A teljesítményszint funkció lehetővé teszi, hogy az eloszlandó energia mennyiségét, tehát az étel
megfőzéséhez vagy felmelegítésének idejét az étel típusához és mennyiségéhez igazítsa. Hat
teljesítményszint közül választhat.
Teljesítményszint
Százalékarány
Teljesítmény
MAGAS
100 %
850 W
KÖZEPESEN MAGAS
71 %
600 W
KÖZEPES
53 %
450 W
KÖZEPESEN ALACSONY
35 %
300 W
KIOLVASZTÁS
21 %
180 W
ALACSONY
12 %
100 W
Ha az Ön választása...
Akkor a főzési idő...
Magasabb teljesítményszint
Csökkentse
Alacsonyabb teljesítményszint
Növelje
2
1. Helyezze az ételt a sütőbe. Ezután az Fel és a Le
gombokkal állítsa be az elkészítési időt.
A kijelzőn megjelenik az elkészítési idő.
2. Nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30mp)
gombot.
A Microwave (Mikrohullám) üzemmód (850 W)
elindul. Amikor befejeződött:
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol
(percenként egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
Az elkészítési idő beállítása
Az elkészítési idő növeléséhez nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30mp) gombot annyiszor,
ahányszor 30 másodpercből áll a beállítani kívánt idő.
Microwave (Mikrohullám) üzemmódban a START/+30s (INDÍTÁS/+30mp) gomb megnyomásával
növelheti az elkészítési időt.
•
•
A sütő használata
A kézikönyvben és a receptekben megadott főzési idők a jelzett specifikus teljesítményszinteknek
felelnek meg.
1
Az ajtót kinyitva bármikor ellenőrzi, hogyan halad a főzés
A hátralévő főzési időt növelése
2
1
1. módszer
Az étel elkészítési idejének növeléséhez nyomja meg a
START/+30s (INDÍTÁS/+30mp) gombot. A gomb minden
megnyomása 30 másodperccel növeli az időt.
• Példa: Ha három perccel szeretné növelni
az elkészítési időt, hatszor nyomja meg a
START/+30s (INDÍTÁS/+30mp) gombot.
2. módszer
A kívánt elkészítési idő beállításához csak nyomja meg
az Fel vagy a Le gombot.
Magyar 13
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_HU.indd 13
2017-11-29
6:37:20
A sütő használata
A főzés leállítása
Az energiatakarékos üzemmód beállítása
A főzést bármikor leállíthatja, hogy az ételt:
A sütő rendelkezik energiatakarékos üzemmóddal.
•
•
•
Ellenőrizhesse
Átfordíthassa vagy megkeverhesse
Állni hagyja
A főzés leállításához...
Művelet
Ideiglenesen
•
•
Teljesen
•
A sütő használata
•
Nyissa ki az ajtót vagy nyomja meg egyszer a STOP/ECO
(LEÁLLÍTÁS/ENERGIATAKARÉKOS) gombot.
A főzés leáll.
A főzés folytatásához csukja be ismét az ajtót, és nyomja meg a
START/+30s (INDÍTÁS/+30mp) gombot.
Egyszer nyomja meg a STOP/ECO (LEÁLLÍTÁS/
ENERGIATAKARÉKOS) gombot.
A főzés leáll.
Ha a főzési beállításokat törölni kívánja, nyomja meg még egyszer
a STOP/ECO (LEÁLLÍTÁS/ENERGIATAKARÉKOS) gombot.
•
•
Nyomja meg a STOP/ECO (LEÁLLÍTÁS/
ENERGIATAKARÉKOS) gombot.
Kikapcsol a kijelző.
Az energiatakarékos üzemmód kikapcsolásához
nyissa ki az ajtót, vagy nyomja meg a STOP/
ECO (LEÁLLÍTÁS/ENERGIATAKARÉKOS) gombot.
Ekkor a kijelzőn megjelenik a pontos idő. A sütő
használatra kész.
MEGJEGYZÉS
Automatikus energiatakarékos funkció
Ha a beállítást félbehagyja, és egyetlen funkciót sem választ ki, illetve ha működés közben átmenetileg
leállítja a készüléket, a rendszer 25 perc elteltével törli a funkciót, és megjelenik az óra.
Ha az ajtó nyitva van, 5 perc elteltével kikapcsol a sütőben a lámpa.
14 Magyar
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_HU.indd 14
2017-11-29
6:37:20
A gyorskiolvasztás funkció használata
A Quick Defrost (Gyorskiolvasztás) funkció hús, baromfi, hal, fagyasztott zöldség és kenyér
kiolvasztását teszi lehetővé. A kiolvasztási idő és a teljesítmény megválasztása automatikus. Mindössze
a programot és a súlyt kell kiválasztania.
Az alábbi táblázat különböző Quick Defrost (Gyorskiolvasztás) programokat, adagokat, várakozási
időket és megfelelő javaslatokat mutat be. A kiolvasztás előtt távolítson el minden csomagolóanyagot
az élelmiszerről. A húst, baromfit, halat, fagyasztott zöldséget vagy kenyeret helyezze lapos
üvegtányérra vagy kerámiatányérra.
Kód
MEGJEGYZÉS
Csak mikrohullámú sütőben használható edényeket használjon.
Étel
Adag
200-1500 g
A széleket takarja le alufóliával. Fordítsa át a húst,
amikor a sütő hangjelzést ad. Ezt követően nyomja
meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30mp) gombot.
A program marha-, bárány-, sertéshúshoz, sült
marhaszelethez, apróhúshoz és darált húshoz
alkalmas. 20-60 percig hagyja állni.
2
Baromfi
200-1500 g
Takarja le a baromfi lábának és szárnyának
végeit alufóliával. Fordítsa át a baromfit, amikor
a sütő hangjelzést ad. Ezt követően nyomja
meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30mp) gombot.
Ez a program egész csirke és a csirke részeinek
melegítéséhez egyaránt használható. 20-60 percig
hagyja állni.
3
Hal
200-1500 g
Takarja le az egész hal farkát alufóliával. Fordítsa át
a halat, amikor a sütő hangjelzést ad. Ezt követően
nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30mp)
gombot. Ezt a programot egész halhoz és szeletelt
halhoz is használhatja. 20-60 percig hagyja állni.
4
Zöldség
200-1500 g
A fagyasztott zöldséget rendezze el egyenletesen
egy lapos üvegtálban. Forgassa vagy keverje meg
a fagyasztott zöldséget, amikor a sütő hangjelzést
ad. Ezt követően nyomja meg a START/+30s
(INDÍTÁS/+30mp) gombot. A program mindenféle
fagyasztott zöldséghez megfelelő. 5-20 percig
hagyja állni.
1. Nyomja meg a Quick Defrost (Gyorskiolvasztás)
gombot.
2. Az Fel vagy a Le gombbal válassza ki az
elkészítendő étel típusát. Ezt követően nyomja
meg a Select (Kiválasztás) gombot.
2
2
3. Az adag méretének kiválasztásához nyomja
meg az Fel vagy a Le gombot. (Lásd az oldalsó
táblázatot.)
4. Nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30mp)
gombot.
3
4
5
•
•
Megkezdődik a kiolvasztás.
A kiolvasztás közben a sütő jelez, hogy
emlékeztesse az étel megfordítására.
5. A kiolvasztás leállításához nyomja meg újra a
START/+30s (INDÍTÁS/+30mp) gombot.
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol
(percenként egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
A sütő használata
Hús
Nyissa ki a készülék ajtaját. Helyezze a fagyasztott ételt a forgótányér közepére. Csukja be az ajtót.
1
Tudnivalók
1
Magyar 15
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_HU.indd 15
2017-11-29
6:37:21
A sütő használata
Kód
5
Étel
Kenyér
Adag
Tudnivalók
200-1500 g
Tegye a kenyeret fektetve sütőpapírra, és a sütő
megfelelő hangjelzésére fordítsa át. Helyezze a
süteményt egy kerámia tányérra, majd – ha lehet –
fordítsa át, amikor a sütő jelez. Ezt követően nyomja
meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30mp) gombot. Ez a
program alkalmas mindenféle szelelt kenyér vagy
egész cipó, valamint zsemlék és péksütemények
kiolvasztására. A zsemléket körben helyezze el.
Ez a program alkalmas mindenféle kelt tésztából
készült sütemény, piskóta, túrótorta és vajastészta
kiolvasztásához. Nem alkalmas vajas tészta, ropogós
tészta, gyümölcsös és krémes sütemények, valamint
csokoládéval bevont sütemények kiolvasztásához.
10-30 percig hagyja állni.
Az automatikus főzés funkció használata
Az Auto Cook (Automatikus főzés) funkció 25 előre beprogramozott elkészítési időt kínál. Sem az
elkészítési időt, sem a teljesítményszintet nem kell beállítani. Az adagok típusának beállításához
nyomja meg az Fel vagy a Le gombot.
VIGYÁZAT
Csak mikrohullámú sütőben használható edényt használjon.
Először helyezze az ételt a forgótányér közepére, és csukja be az ajtót.
1
2
A sütő használata
3
2
4
1. Nyomja meg az Auto Cook (Automatikus főzés)
gombot.
2. Az Fel vagy a Le gombbal válassza ki az
elkészítendő étel típusát. Ezt követően nyomja
meg a Select (Kiválasztás) gombot.
1) Vegyes tál
2) Zöldségek és gabonafélék
3) Baromfik és halak
4) Puhítás/Olvasztás
3. Az Fel vagy a Le gombbal válassza ki az
elkészítendő étel típusát. (Lásd az oldalsó
táblázatot.)
4. Nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30mp)
gombot.
A készülék az ételt a kiválasztott, előre
beprogramozott beállítás szerint készíti el.
1) A sütő négyszer sípol.
2) Az emlékeztető jelzés 3 alkalommal sípol
(percenként egyszer).
3) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
16 Magyar
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_HU.indd 16
2017-11-29
6:37:21
1. Vegyes tál
Kód
Kód
Étel
Adag
1-1
Fagyasztott
készételek
300-350 g
1-2
Fagyasztott
készételek
400-450 g
1-3
Fagyasztott
vegetáriánus ételek
300-350 g
1-4
Fagyasztott
vegetáriánus ételek
400-450 g
Tudnivalók
Tegye kerámiatányérba, és takarja le háztartási
fóliával. Ez a program alkalmas a 3 összetevőből
álló ételek melegítéséhez (pl. hús mártással,
zöldség és egyféle köret, például burgonya, rizs
vagy főtt tészta). 2-3 percig hagyja állni.
Tegye az ételt kerámiatányérba, és takarja
le háztartási fóliával. Ez a program kétféle
összetevőből (pl. tészta mártással vagy rizs
zöldségekkel) álló ételekhez ideális. 2-3 percig
hagyja állni.
2. Zöldségek és gabonafélék
Étel
Adag
Tudnivalók
2-1
Zöldbab
250 g
Mossa és tisztítsa meg a zöldbabot. Egyenletesen
oszlassa el a darabokat egy fedeles üvegtálban.
250 g-hoz adjon 30 ml (2 evőkanál) vizet.
Helyezze a tálat a forgótányér közepére. Lefedve
főzze. Elkészítés után keverje meg. 1-2 percig
hagyja állni.
2-2
Spenót
150 g
Mossa és tisztítsa meg a spenótot. Tegye fedeles
üvegtálba. Ne adjon hozzá vizet. Helyezze a tálat
a forgótányér közepére. Lefedve főzze. Elkészítés
után keverje meg. 1-2 percig hagyja állni.
2-3
Csöves kukorica
250 g
Mossa és tisztítsa meg a csöves kukoricát, és tegye
ovális üvegtálba. Fedje le mikrohullámú sütőben
használható háztartási fóliával és szurkálja meg a
fóliát. 1-2 percig hagyja állni.
Tudnivalók
Barna rizs
Étel
125 g
Használjon nagy méretű hőálló üvegtálat fedővel.
Adjon hozzá kétszer annyi hideg vizet (250 ml).
Lefedve főzze. A pihentetési idő elején keverje
meg, sózza és fűszerezze. 5-10 percig hagyja állni.
2-5
Teljes kiőrlésű
makaróni
125 g
Használjon nagy méretű hőálló üvegtálat fedővel.
Adjon hozzá 500 ml forrásban lévő vizet, egy
csipetnyi sót, és jól keverje össze. Fedő nélkül
főzze. A pihentetési idő elején keverje meg, utána
alaposan csöpögtesse le. 1 percig hagyja állni.
2-6
Quinoa
125 g
Használjon nagy méretű hőálló üvegtálat fedővel.
Adjon hozzá kétszer annyi hideg vizet (250 ml).
Lefedve főzze. A pihentetési idő elején keverje
meg, sózza és fűszerezze. 1-3 percig hagyja állni.
2-7
Bulgur
125 g
Használjon nagy méretű hőálló üvegtálat fedővel.
Adjon hozzá kétszer annyi hideg vizet (250 ml).
Lefedve főzze. A pihentetési idő elején keverje
meg, sózza és fűszerezze. 2-5 percig hagyja állni.
A sütő használata
Kód
Adag
2-4
Magyar 17
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_HU.indd 17
2017-11-29
6:37:21
A sütő használata
4. Puhítás/Olvasztás
3. Baromfik és halak
Kód
3-1
3-2
Étel
Csirkemell
Pulykamell
Adag
300 g
300 g
Tudnivalók
Kód
Étel
Adag
A sütő használata
Mossa meg a szeleteket és helyezze őket
kerámiatálra. Takarja le mikrohullámú sütőben
használható háztartási fóliával. Szurkálja meg
a fóliát. Helyezze az edényt a forgótányérra. 2
percig hagyja állni.
4-1
Vaj olvasztása
50 g
4-2
Vaj olvasztása
100 g
4-3
Étcsokoládé
olvasztása
50 g
Mossa meg a szeleteket és helyezze őket
kerámiatálra. Takarja le mikrohullámú sütőben
használható háztartási fóliával. Szurkálja meg
a fóliát. Helyezze az edényt a forgótányérra. 2
percig hagyja állni.
4-4
Étcsokoládé
olvasztása
100 g
4-5
Cukor olvasztása
25 g
4-6
Cukor olvasztása
50 g
4-7
Vaj puhítása
50 g
4-8
Vaj puhítása
100 g
3-3
Friss halfilé
300 g
Mossa meg a halat, helyezze kerámiatálra, és
locsolja meg egy evőkanál citromlével. Takarja
le mikrohullámú sütőben használható háztartási
fóliával. Szurkálja meg a fóliát. Helyezze az edényt
a forgótányérra. 1-2 percig hagyja állni.
3-4
Friss lazacfilé
300 g
Mossa meg a halat, helyezze kerámiatálra, és
locsolja meg egy evőkanál citromlével. Takarja
le mikrohullámú sütőben használható háztartási
fóliával. Szurkálja meg a fóliát. Helyezze az edényt
a forgótányérra. 1-2 percig hagyja állni.
3-5
Friss garnéla
250 g
Mossa meg a garnélát, helyezze kerámiatálra, és
locsolja meg egy evőkanál citromlével. Takarja
le mikrohullámú sütőben használható háztartási
fóliával. Szurkálja meg a fóliát. Helyezze az edényt
a forgótányérra. 1-2 percig hagyja állni.
3-6
Friss pisztráng
200 g
Tegyen egy szelet friss halat egészben egy hőálló
tálra. Szórja meg egy csipet sóval és fűszerekkel,
és locsolja meg egy evőkanál citromlével. Takarja
le mikrohullámú sütőben használható háztartási
fóliával. Szurkálja meg a fóliát. Helyezze az edényt
a forgótányérra. 2 percig hagyja állni.
Tudnivalók
Vágja a vajat 3 vagy 4 darabra, és helyezze kis
méretű üvegtálba. Ne fedje le. Elkészítés után
keverje meg. 1-2 percig hagyja állni.
Darabolja fel a csokoládét, és tegye kis méretű
üvegtálba. Ne fedje le. Olvadás után keverje meg.
1-2 percig hagyja állni.
Tegye a cukrot kis méretű üvegtálba. 25 gramm
cukorhoz adjon 10 ml vizet, 50 grammhoz pedig
20 ml-t. Ne fedje le. Óvatosan vegye ki! Használjon
sütőkesztyűt! Kanál vagy villa segítségével
oszlassa el a karamellt sütőpapíron. Hagyja állni
10 percig, amíg meg nem szárad, majd távolítsa el
a papírról.
Vágja a vajat 3 vagy 4 darabra, és helyezze kis
méretű üvegtálba. Ne fedje le. 1-2 percig hagyja
állni.
18 Magyar
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_HU.indd 18
2017-11-29
6:37:21
A melegen tartás funkció használata
Várakozási idő beállítása (Konyhai időzítő)
A Keep Warm (Melegen tartás) funkció a felszolgálásig melegen tartja az ételt. Ezen funkció
segítségével a felszolgálásig melegen tarthatja az ételt.
A Kitchen Timer (Konyhai időzítő) a várakozási idő automatikus beállítására használható (mikrohullámú
főzés nélkül).
MEGJEGYZÉS
A Keep Warm (Melegen tartás) funkció alapértelmezett maximális ideje 99 perc.
1
1. Nyomja meg a Kitchen Timer (Konyhai időzítő)
gombot.
1. Nyomja meg a Keep Warm (Melegen tartás)
gombot.
1
2. Az Fel vagy a Le gomb megnyomásával állítsa be
a várakozási időt.
2. A melegítési idő beállításához nyomja meg az Fel
vagy a Le gombot.
3. Nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30mp)
gombot.
2
3
Az étel melegítésének leállításához nyissa
ki az ajtót, vagy nyomja meg a STOP/ECO
(LEÁLLÍTÁS/ENERGIATAKARÉKOS) gombot.
3
3. Nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30mp)
gombot.
A várakozási idő elindul. Amikor befejeződött:
1) A sütő négyszer sípol.
2) A kijelző ismét a pontos időt mutatja.
A sütő használata
•
2
VIGYÁZAT
•
•
•
•
Ne használja ezt a funkciót hideg ételek felmelegítésére. A programok a megsütött ételek sütés
utáni melegen tartására használhatók.
A Samsung nem javasolja, hogy túl sokáig (1 órán át) is melegen tartsa az ételeket, mert emiatt
tovább fognak főni. A meleg ételek hamarabb mennek tönkre.
Ne fedje le se fedővel, se fóliával.
Az edények kiemeléséhez mindig használjon edényfogó kesztyűt!
Magyar 19
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_HU.indd 19
2017-11-29
6:37:22
A sütő használata
A szagtalanítás funkció használata
A kedvencek funkció használata
Használja ezt a funkciót szagos ételek főzése után, vagy ha a sütő belsejében füst gyűlt fel.
Ha gyakran főz vagy melegít ugyanolyan típusú ételt, tárolhatja az elkészítési időt és a
teljesítményszinteket a sütő memóriájában, így azokat nem kell minden egyes alkalommal újra
beállítania.
Először tisztítsa meg a sütő belsejét.
1
1. Nyomja meg a Deodorization (Szagtalanítás)
gombot.
Egyszerre két különböző beállítást tud tárolni.
1. Állítsa be a főzőprogramot (az elkészítési időt
és teljesítményszintet) a szokásos módon. Ehhez
szükség esetén tekintse meg ismét a „Főzés/
Melegítés” című részt.
2. Nyomja meg a Favorite (Kedvencek) gombot,
majd az Fel vagy a Le gomb megnyomásával
válassza ki a menteni kívánt programot.
2
2. A szagtalanítási idő beállításához nyomja meg az
Fel vagy a Le gombot.
3. Nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30mp)
gombot. Amint a művelet befejeződik, a sütő
négyszer sípol.
2
2
A sütő használata
3
3
3
• P1: Első beállítás
• P2: Második beállítás
3. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a Select
(Kiválasztás) gombot. A program azonnali
elindításához a START/+30s (INDÍTÁS/+30mp)
gombot is megnyomhatja.
Ezzel beállításait a sütő memóriája tárolta.
MEGJEGYZÉS
•
•
A szagtalanítás időtartamát 5 percben határozták meg. A START/+30s (INDÍTÁS/+30mp) gomb
minden egyes megnyomásával a szagtalanítási idő 30 másodperccel növelhető.
A szagtalanítás maximális időtartama 15 perc.
MEGJEGYZÉS
Példa: Ha szeretné eltárolni a 600 W-os és 3 perces Microwave (Mikrohullám) üzemmódot a P1-re.
1. Nyomja meg a Microwave (Mikrohullám) gombot.
2. Az Fel vagy a Le gomb megnyomásával állítsa be a készüléket 600 W-ra. Ezt követően nyomja
meg a Select (Kiválasztás) gombot.
3. Az Fel vagy a Le gomb megnyomásával állítsa be az elkészítési időt 3 percre.
4. Nyomja meg a Favorite (Kedvencek) gombot, majd válassza ki a P1 lehetőséget.
5. A beállítás befejezéséhez nyomja meg a Select (Kiválasztás) vagy a START/+30s (INDÍTÁS/+30mp)
gombot.
20 Magyar
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_HU.indd 20
2017-11-29
6:37:22
A gyermekzár funkció használata
A kedvencek beállítás használata
Először helyezze az ételt a forgótányér közepére, és csukja be az ajtót.
1. Nyomja meg a Favorite (Kedvencek) gombot,
majd az Fel vagy a Le gomb megnyomásával
válassza ki a programot.
1
•
•
A mikrohullámú sütő speciális gyermekzár programmal rendelkezik, amely lehetővé teszi a sütő
„lezárását”, nehogy a gyerekek vagy a készülék használatában nem járatos személyek azt véletlenül
bekapcsolják.
P1: Első beállítás
P2: Második beállítás
1
2
1
2
1. 3 másodpercig tartsa lenyomva a Child Lock
(Gyermekzár) gombot.
•
•
2. Nyomja meg a START/+30s (INDÍTÁS/+30mp)
gombot.
Az étel a kívánt módon elkészült.
A sütő most le van zárva (semmilyen funkciót
nem lehet kiválasztani).
A kijelzőn megjelenik az „L” jelzés.
2. A sütő zárjának feloldásához 3 másodpercig tartsa
lenyomva a Child Lock (Gyermekzár) gombot.
A sütő rendeltetésszerűen használható.
A sütő használata
A hangjelzés kikapcsolása
A sütő hangjelzését bármikor kikapcsolhatja.
1
2
1
2
1. Nyomja meg egyszerre a STOP/ECO (LEÁLLÍTÁS/
ENERGIATAKARÉKOS) és a START/+30s
(INDÍTÁS/+30mp) gombot.
A sütő a továbbiakban a művelet végén nem ad
hangjelzést.
2. A hangjelzés visszakapcsolásához nyomja
meg ismét egyszerre a STOP/ECO (LEÁLLÍTÁS/
ENERGIATAKARÉKOS) és a START/+30s
(INDÍTÁS/+30mp) gombot.
A sütő visszatér a rendes üzemhez.
Magyar 21
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_HU.indd 21
2017-11-29
6:37:23
A mikrohullámú sütőben használható edények
Ahhoz, hogy a mikrohullámú sütőben sütni vagy főzni lehessen, fontos, hogy a mikrohullámok be
tudjanak hatolni az ételbe anélkül, hogy a felhasznált edény visszaverné vagy elnyelné azokat.
Ezért fontos, hogy körültekintően válassza ki az edényeket. Ha az edény mikrohullámú sütőben
használható jelöléssel van ellátva, nincs oka aggodalomra.
Az alábbi táblázat felsorolja a különböző edénytípusokat és azt, hogy azok használhatók-e
mikrohullámú sütőben, és ha igen, akkor hogyan.
Főzőeszköz
Alufólia
Mikrohullámú
sütőben
használható
✓✗
Megjegyzések
Kis mennyiségekben használható egyes területek
túlsülése ellen. Ívkisülés keletkezhet, ha a fólia túl
közel van a sütő falához, vagy, ha túl sok fóliát
használ.
A mikrohullámú sütőben használható edények
✓
8 percnél tovább előmelegíteni nem szabad.
Porcelán és agyagedény
✓
A porcelán, a cserép, a fajansz és csontporcelán
edények általában alkalmazhatók a mikrohullámú
sütőben, feltéve, hogy nincs rajtuk fém díszítés.
Eldobható poliészter
ételdobozok
✓
Egyes fagyasztott ételeket ilyenekbe csomagolják.
Megjegyzések
•
Finomüveg edények
✓
Ételek és italok melegítésére használható. A
finom üveg eltörhet vagy megrepedhet hirtelen
melegítéskor.
•
Befőttes üvegek
✓
A fedelét le kell venni. Csak melegítésre használható.
•
Edények
✗
Ívkisülést vagy tüzet okozhat.
•
Fagyasztózacskó
zárószalagja
✗
Papír
•
Tányér, pohár,
szalvéta,
papírtörülköző
✓
Rövid főzési és melegítési időhöz. A fölösleges
nedvesség felszívására is használható.
•
Újrahasznosított
papír
✗
Ívkisülést okozhat.
Műanyag
Gyorsételek csomagolása
•
Polisztirol poharak,
tartók
✓
Használhatók étel melegítésére. A túlmelegítéstől a
polisztirol megolvadhat.
•
Papírzacskók vagy
újságpapír
✗
Tüzet foghat.
•
Újrahasznosított
papír vagy
fémszegélyek
✗
Ívkisülést okozhat.
Üvegedény
Főző- és
tárolóedény egyben
Mikrohullámú
sütőben
használható
Fém
Pirítótányér
•
Főzőeszköz
✓
•
Edények
✓
Különösen hőálló műanyag esetén. Bizonyos
egyéb műanyagok magas hőmérsékleten
eldeformálódhatnak vagy elszíneződhetnek.
Melamin műanyagok használata tilos.
•
Háztartási fólia
✓
A nedvesség megtartására használható. Az étellel
nem érintkezhet. Óvatosan távolítsa el a fóliát, mert
forró gőz szállhat fel.
•
Fagyasztózacskók
✓✗
Csak ha főzhető vagy sütőben használható. Ne
legyen hermetikusan zárt. Szükség esetén villával
szurkálja meg.
✓
A nedvességtartalom megőrzésére és a kifröccsenés
megelőzésére alkalmazható.
Használható, ha nincs rajta fém díszítés.
Zsírpapír vagy sütőpapír
✓
: Ajánlott
✓✗
: Körültekintően használja
✗
: Nem biztonságos
22 Magyar
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_HU.indd 22
2017-11-29
6:37:23
Sütési útmutató
Mikrohullámok
A mikrohullámú energia gyakorlatilag áthatol az ételen, és annak víz-, zsír- és cukortartalma magába
szívja. Az étel molekulái a mikrohullámok hatására gyors mozgást folytatnak. A gyors mozgás súrlódást
kelt, és az ebből származó hő hatására puhul meg az étel.
Étel
Italok (kávé, tea,
víz)
Sütés, főzés
Mikrohullámú sütéshez és főzéshez alkalmas edények:
Az edénynek a maximális hatásfok érdekében át kell engednie a mikrohullámokat. A mikrohullámokat
a fém, például a rozsdamentes acél, az alumínium és a réz visszaveri, akadálytalanul át tudnak azonban
hatolni a kerámián, üvegen, porcelánon és műanyagon, éppúgy, mint a papíron és a fán. Ezért az ételt
nem szabad fémedényekben készíteni.
Leves
(mélyhűtött)
Ragu
(mélyhűtött)
Mikrohullámú sütéshez és főzéshez felhasználható élelmiszerek:
Mikrohullámú főzéshez számos ételféleség alkalmas, többek között a friss vagy fagyasztott zöldség,
gyümölcs, tészta, rizs, gabona, bab, hal és hús. Mikrohullámú sütőben készíthet mártásokat, tejsodót,
levest, gőzölt pudingot, befőttet és csatnit is. Általában véve a mikrohullámú főzés ideális minden
olyan ételhez, amelyet rendesen tűzhelyen készítene el. Például vaj vagy csokoládé olvasztása (lásd a
tippeket, technikákat és javaslatokat tartalmazó fejezetet).
Az étel lefedése főzéskor
Pihentetési idők
A főzés befejeztével fontos az ételt állni hagyni, hogy a hőmérséklet az étel belsejében egyenletes
legyen.
Töltött tészta
szósszal
(mélyhűtött)
Vegyes tál
(mélyhűtött)
Folyadékok és ételek melegítése
Melegítési útmutatóul az alábbi táblázatban megadott teljesítményszinteket és időtartamokat vegye
figyelembe.
Tészta
(fagyasztott)
(cannelloni,
makaróni,
lasagne)
Sütési útmutató
Nagyon lényeges az étel lefedése főzés közben, mivel az elpárolgó vízből képződő gőz hozzájárul a
főzés folyamatához. Az étel különbözőképpen letakarható, például kerámiatányérral, műanyag fedéllel
vagy mikrohullámú sütőben használható háztartási fóliával.
Tészta szósszal
(mélyhűtött)
Adag
Be-/kikapcsolás
Idő (perc)
150 ml (1 csésze)
850 W
1-1½
250 ml (1 bögre)
1½-2
Tudnivalók
Töltse csészékbe, és fedetlenül melegítse. Helyezze a csészét/bögrét a
forgótányér közepére. A várakozási idő alatt hagyja őket a mikrohullámú
sütőben, és jól keverje meg őket. 1-2 percig hagyja állni.
250 g
850 W
3-3½
Tudnivalók
Töltse ki mély kerámiatálba. Fedje le műanyag fedővel. Melegítés után jól
keverje meg. Tálalás előtt újra keverje meg. 2-3 percig hagyja állni.
350 g
600 W
5½-6½
Tudnivalók
A ragut szedje ki mély kerámiatálba. Fedje le műanyag fedővel. Melegítés
közben időnként, pihentetés és tálalás előtt újra keverje meg. 2-3 percig hagyja
állni.
350 g
600 W
4½-5½
Tudnivalók
A tésztát (pl. spagetti vagy tojásos metélt) szedje ki kerámia lapostányérra.
Takarja le mikrohullámú sütőben használható háztartási fóliával. Tálalás előtt
keverje meg. 3 percig hagyja állni.
350 g
600 W
5-6
Tudnivalók
A töltött tésztát (pl. ravioli, tortellini) szedje ki mély kerámiatálba. Fedje le
műanyag fedővel. Melegítés közben időnként, pihentetés és tálalás előtt újra
keverje meg. 3 percig hagyja állni.
350 g
600 W
5½-6½
Tudnivalók
Állítson össze egy 2-3 mélyhűtött összetevőből álló fogást egy kerámia
tányéron. Fedje le mikrohullámú sütőben használható háztartási fóliával. 3
percig hagyja állni.
400 g
1. lépés: 450 W
15-15½
2. lépés: 180 W
2-3
Tudnivalók
A fagyasztott tésztát tegye kis méretű, lapos, szögletes, hőálló üvegtálba. Az
edényt helyezze közvetlenül a forgótányérra. 2-3 percig hagyja állni.
Magyar 23
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_HU.indd 23
2017-11-29
6:37:23
Hibaelhárítás
Hibaelhárítás
Probléma
Ha a felsorolt problémák bármelyike felmerülne, az alábbi megoldások szerint járjon el.
Probléma
Ok
Teendő
Az áramellátás
lekapcsol a működés
során.
Általában
A gombok nem
nyomhatók le teljesen.
Ok
Teendő
A sütőt túlzottan hosszú ideje
használja.
A sütő hosszú ideig történő
használatát követően hagyja lehűlni
a sütőt.
A hűtőventilátor nem működik.
Ellenőrizze, hogy hallja-e a
hűtőventilátor hangját.
Próbálja meg úgy használni
a sütőt, hogy nincs benne
élelmiszer.
Helyezzen ételt a sütőbe.
Nincs elég szabad hely a sütő
szellőzéséhez.
A szellőzést szolgáló
levegőbemenetek/-kimenetek a sütő
elejét és hátsó részén helyezkednek el.
Tartsa be a termék üzembe helyezési
útmutatójában leírt távolságokat.
Több dugót használ ugyanazon
konnektorban.
Nevezzen ki egy adott konnektort a
sütő számára.
Idegen anyag került a gombok
közé.
Távolítsa el az idegen anyagot, majd
próbálja meg újra.
Érintőgombos modellek esetén:
A külső rész nedves.
Törölje le a nedvességet a külső
részről.
A gyerekzár aktív.
Kapcsolja ki a gyerekzárat.
Az idő nem jelenik meg.
Az Eco (energiatakarékos)
funkció be van kapcsolva.
Kapcsolja ki az Eco (energiatakarékos)
funkciót.
A sütő nem működik.
Nincs áram.
Győződjön meg róla, hogy a készülék
áram alatt van-e.
Az ajtó nyitva van.
Csukja be az ajtót, majd próbálja meg
újra.
Az ajtó biztonsági
mechanizmusát idegen anyag
borítja.
Távolítsa el az idegen anyagot, majd
próbálja meg újra.
Egy pukkanó hang
hallható működés
közben, majd a sütő
nem működik.
A lezárt vagy fedéllel lezárt
étel sütése okozhatja a pukkanó
hangokat.
Ne használjon lezárt edényeket, mivel
a benne lévő étel hőtágulása miatt
kidurranhatnak.
A felhasználó kinyitotta az ajtót
az étel megfordítása érdekében.
Az étel megfordítását követően a
működés folytatásához nyomja meg
ismét a START/+30s (INDÍTÁS/+30mp)
gombot.
A sütő külső része
túlságosan forró a
működés során.
Nincs elég szabad hely a sütő
szellőzéséhez.
A szellőzést szolgáló
levegőbemenetek/-kimenetek a sütő
elejét és hátsó részén helyezkednek el.
Tartsa be a termék üzembe helyezési
útmutatójában leírt távolságokat.
Tárgyak találhatók a sütő
tetején.
Távolítson el minden tárgyat a sütő
tetejéről.
Élelmiszerdarabkák tapadtak az
ajtó és a sütő belső része közé.
Tisztítsa meg a sütőt, majd nyissa ki
az ajtót.
A sütő működés közben
leáll.
Hibaelhárítás
Az ajtó nem nyitható ki
megfelelően.
24 Magyar
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_HU.indd 24
2017-11-29
6:37:23
Probléma
Ok
A melegítés funkcióval
történő melegítés nem
működik megfelelően.
Előfordulhat, hogy a sütő nem
működik, túl sok élelmiszert
helyezett be a sütőbe vagy nem
megfelelő sütőedényt használ.
Teendő
Öntsön egy csésze vizet egy
mikrohullámú sütőben használható
edénybe, majd használja a
mikrohullám funkciót 1-2
percig, és ellenőrizze, hogy a víz
felmelegedett-e. Csökkentse az
élelmiszer mennyiségét, majd indítsa
újra a funkciót. Lapos aljú sütőedényt
használjon.
Az olvasztás funkció
nem működik.
Túl sok élelmiszert helyezett a
sütőbe.
Csökkentse az élelmiszer mennyiségét,
majd indítsa újra a funkciót.
A belső világítás
gyenge vagy nem
kapcsol be.
Az ajtót túl hosszú ideig hagyta
nyitva.
Az Eco funkció használatakor a belső
világítás automatikusan kikapcsol.
Csukja be, majd ismét nyissa ki az
ajtót, vagy nyomja meg a STOP/ECO
(LEÁLLÍTÁS/ENERGIATAKARÉKOS)
gombot.
Tisztítsa meg a sütő belsejét, majd
ellenőrizze újra.
Az Automatikus főzés funkció
használatakor a sípoló hang
annak az idejét jelzi, hogy az
élelmiszert meg kell fordítani az
olvasztás során.
Az étel megfordítását követően a
működés újraindításához nyomja meg
ismét a START/+30s (INDÍTÁS/+30mp)
gombot.
A sütő nincs szintben.
A sütő egyenetlen felületen lett
üzembe helyezve.
Biztosítsa, hogy a sütő egyenletes,
stabil felületen legyen.
Szikrák jelennek meg
sütés közben.
Fémedényeket használt a sütés/
olvasztás funkciókhoz.
Ne használjon fémedényeket.
Amikor a sütőt áram alá
kerül, azonnal elindul.
Az ajtó nincs teljesen becsukva.
Csukja be az ajtót, majd próbálja meg
újra.
Sípolás hallatszik sütés
közben.
Ok
Teendő
Az elektromos hálózat vagy a
konnektor nincs megfelelően
leföldelve.
Biztosítsa, hogy az elektromos hálózat
vagy a konnektor megfelelően le
legyen földelve.
1. Csepeg a víz.
2. Az ajtó egyik
nyílásán gőz
áramlik ki.
3. Víz maradt a
sütőben.
Az élelmiszertől függően
víz vagy gőz jelenhet meg a
sütőben. Ez nem jelenti a sütő
meghibásodását.
Hagyja lehűlni a sütőt, majd egy
száraz törlőkendővel törölje ki.
Nincs elég szabad hely a sütő
szellőzéséhez.
Tartsa be a termék üzembe helyezési
útmutatójában előírt szellőzési
távolságokat.
A sütőben lévő világítás
fényereje folyamatosan
változik.
A fényerő az adott funkciók
közti teljesítményfelvétel
függvényében változik.
A sütés közbeni teljesítményváltozás
nem meghibásodás. Ez nem jelenti a
sütő meghibásodását.
A sütés befejeződött,
de a hűtőventilátor
továbbra is forog.
A sütő kiszellőztetése
érdekében a hűtőventilátor
a sütés befejezését követően
további kb. 3 percig forog.
Ez nem jelenti a sütő meghibásodását.
Forgás közben a
forgótányér kiugrik a
helyéről, és nem forog
tovább.
Nincs behelyezve a görgős
gyűrű, vagy nincs megfelelően
a helyén.
Helyezze be a görgős gyűrűt, majd
próbálja meg újra.
A forgótányér ugrál a
forgás közben.
A forgótányér nincs
megfelelően a helyén, túl
sok ételt helyezett be vagy
az edény túlságosan nagy és
hozzáér a mikrohullámú sütő
belső részéhez.
Csökkentse az étel mennyiségét és ne
használjon túlságosan agy edényt.
A forgótányér zörög a
forgás közben és zajos.
Ételmaradék tapadt a sütő
aljára.
Távolítson el minden ételmaradékot a
sütő aljáról.
Forgótányér
Hibaelhárítás
A belső világítást idegen anyag
takarja.
Probléma
A sütőn áram folyik
keresztül.
Magyar 25
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_HU.indd 25
2017-11-29
6:37:23
Hibaelhárítás
Az üzembe helyezésre vonatkozó figyelmeztetések
A mikrohullámú sütő üzembe helyezésekor a hátsó fal és a szerelőszekrény között legalább 50 mm-es
szellőzőnyílást kell hagyni. Ezenkívül a mikrohullámú sütőt úgy kell elhelyezni, hogy mind a 4 oldala
legalább 3 mm távolságra legyen a szekrénytől. Ügyeljen arra, hogy a terméket az ebben a használati
útmutatóban található utasításoknak, valamint a mikrohullámú sütő gyártója által meghatározott
üzembe helyezési utasításoknak megfelelően állítsa üzembe. (Olvassa el az üzembe helyezési
útmutatót.)
VIGYÁZAT
Információs kód
Információs kód
Ok
C-F2
C-d0
A jelen útmutatóban foglaltak be nem tartása esetén a mikrohullámú sütőben pára keletkezhet,
amelynek következtében lehetetlenné válhat az ételek főzés közbeni ellenőrzése. Az utasítások be nem
tartása továbbá a mikrohullámú sütő meghibásodásához vezethet.
Az érintőgomb hibás.
Teendő
Tisztítsa meg a gombokat, és
ellenőrizze, hogy lát-e víznyomokat
a gombok körül. Ha a hiba ismét
előfordul, kapcsolja ki a mikrohullámú
sütőt legalább 30 másodpercre, majd
próbálja meg ismét a beállítást. Ha a
probléma ismét felmerül, forduljon a
helyi SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
MEGJEGYZÉS
Ha a javasolt módon nem lehet megoldani a problémát, forduljon a legközelebbi SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
Hibaelhárítás
26 Magyar
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_HU.indd 26
2017-11-29
6:37:23
Műszaki adatok
A SAMSUNG mindenkor termékei fejlesztésére törekszik. Ezért mind a tervezési jellemzők, mind a
használati útmutatók előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak.
A 2/1984 (III.10) BKM-IpM. közös szabályozás értelmében a Samsung mint forgalmazó tanúsítja, hogy
az MS22M8054A* típusú mikrohullámú sütő megfelel a lent felsorolt műszaki paramétereknek.
Modell
Tápellátás
Teljesítményfelvétel
MS22M8054A*
230 V – 50 Hz AC
Mikrohullám
1250 W
Kimeneti teljesítmény
100 W / 850 W – 6 szint (IEC-705)
Üzemi frekvencia
2450 MHz
Méret (szé. × ma. × mé.)
Kívül
595 × 380 × 306 mm
Sütőtér
330 × 224 × 292 mm
Nettó
Kb. 14,5 kg
Űrtartalom
Tömeg
Zajszint
22 liter
40 dBA
Műszaki adatok
Magyar 27
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_HU.indd 27
2017-11-29
6:37:23
A Samsung garanciája NEM terjed ki azokra az esetekre, amikor Ön azért kéri a szerviz segítségét, hogy elmagyarázzák a készülék működését, helyreállítsák a nem megfelelő üzembe helyezés következményeit,
illetve elvégezzék a készülék rendes tisztítását vagy karbantartását.
KÉRDÉSE VAGY ÉSZREVÉTELE VAN?
ORSZÁG
HÍVJA A KÖVETKEZŐ SZÁMOT:
VAGY LÁTOGASSON EL HONLAPUNKRA:
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DE68-04445Y-01
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_HU.indd 28
2017-11-29
6:37:23
Mikrovlnná rúra
Používateľská príručka
MS22M8054A*
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_SK.indd 1
2017-11-29
6:36:42
Obsah
Obsah
Bezpečnostné pokyny
3
Všeobecná bezpečnosť
Bezpečnostné opatrenia spojené s prevádzkou mikrovlnnej rúry
Obmedzená záruka
Definícia produktovej skupiny
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
5
6
7
7
7
Inštalácia
8
Používanie funkcie odstránenie zápachu
Používanie funkcie obľúbené
Používanie funkcie detská zámka
Vypínanie signalizácie
19
20
21
21
Sprievodca pomôckami na varenie
22
Sprievodca varením
23
Príslušenstvo8
Tanier8
Mikrovlnné žiarenie
23
Varenie23
Údržba
Riešenie problémov
24
Čistenie9
Výmena (oprava)
9
Starostlivosť počas dlhšej doby nepoužívania
9
Riešenie problémov
Upozornenia týkajúce sa inštalácie
Informačný kód
24
26
26
Funkcie rúry
Technické údaje
27
9
10
Rúra10
Ovládací panel
10
Používanie rúry
11
Spôsob fungovania mikrovlnnej rúry
11
Kontrola správnej prevádzky mikrovlnnej rúry
11
Varenie/Prihrievanie12
Nastavenie času
12
Zmeny úrovní výkonov a času
13
Rýchle spustenie
13
Nastavenie času varenia
13
Zastavenie varenia
14
Nastavenie režimu úspory energie
14
Používanie funkcie rýchle rozmrazovanie
14
Používanie funkcie automatické varenie
16
Používanie funkcie uchovanie v teplom stave
18
Nastavenie času odstátia (Kuchynský časovač)
19
2 Slovenčina
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_SK.indd 2
2017-11-29
6:36:42
Bezpečnostné pokyny
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
• v oblastiach kuchýň pre personál predajní, kancelárií a
iných pracovných prostredí;
• vo farmárskych budovách;
• pre zákazníkov v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích
zariadeniach;
Slovenčina 3
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_SK.indd 3
2017-11-29
6:36:42
Bezpečnostné pokyny
POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE ICH PRE BUDÚCE
POUŽITIE.
VAROVANIE: Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenia
dvierok, rúra sa nemôže používať dovtedy, kým ju neopraví
kompetentná osoba.
VAROVANIE: Pre iné osoby ako kompetentnú osobu je
nebezpečné, aby vykonávali servis alebo opravu, ktorá
zahŕňa demontovanie krytu, ktorý zabezpečuje ochranu pred
vystavením sa mikrovlnnému žiareniu.
VAROVANIE: Kvapaliny a iné potraviny sa nemôžu zohrievať
v uzatvorených nádobách, pretože môžu vybuchnúť.
VAROVANIE: Deťom dovoľte používať mikrovlnnú rúru bez
dozoru len v prípade, ak ste im dali dostatočné pokyny na to,
aby vedeli používať rúru bezpečným spôsobom a pochopili
riziká nesprávneho používania.
Toto zariadenie je určené len na použitie v domácnostiach a nie
je určené na použitie:
• v zariadeniach poskytujúcich nocľah s raňajkami.
Používajte len kuchynské riady, ktoré sú vhodné pre
mikrovlnné rúry.
Keď ohrievate potraviny v plastových alebo papierových
nádobách, dávajte pozor na rúru z dôvodu ich
možného vznietenia.
Mikrovlnná rúra je určená na ohrievanie jedla a nápojov.
Sušenie jedla alebo odevov a zohrievanie ohrevných vankúšov,
papúč, špongií, vlhkých handričiek a podobných predmetov
môže znamenať riziko zranenia, vznietenia alebo zapálenia.
V prípade spozorovania dymu (vychádzajúceho) vypnite alebo
odpojte zariadenie a ponechajte dvierka zatvorené, aby ste
zadusili akékoľvek plamene.
Mikrovlnné ohrievanie nápojov môže spôsobiť oneskorené
vyvretie, preto dávajte pozor pri manipulácii s nádobou.
Obsah detských fliaš alebo pohárikov s detskou stravou
zamiešajte alebo pretraste a pred konzumáciou skontrolujte
jeho teplotu, aby ste predišli popáleninám.
Vajíčka v škrupinách a celé natvrdo uvarené vajíčka sa nemôžu
ohrievať v mikrovlnnej rúre, pretože môžu vybuchnúť, a to
dokonca aj po skončení mikrovlnného ohrievania.
Rúra sa musí pravidelne čistiť a musia sa z nej odstraňovať
akékoľvek zvyšky jedál.
Bezpečnostné pokyny
Bezpečnostné pokyny
Ak sa rúra neudržiava v čistom stave, môže to viesť
k opotrebovaniu povrchu, čo by mohlo nepriaznivo ovplyvniť
životnosť zariadenia a pravdepodobne mať za následok
nebezpečnú situáciu.
Zariadenie sa smie používať iba ako vstavaná mikrovlnná rúra.
Zariadenie neumiestňujte do skrinky.
Kovové nádoby na jedlo a nápoje nesmiete vkladať do
mikrovlnnej rúry.
Pri vyberaní nádob zo zariadenia dávajte pozor, aby ste
nenarušili polohu otočného taniera.
Zariadenie nesmiete čistiť parným čističom.
Zariadenie sa nesmie čistiť pomocou silného prúdu vody.
Zariadenie nie je určené na montáž do automobilov, karavanov
ani podobných dopravných prostriedkov.
Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane
detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi
schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí,
kým sa na ne nebude dozerať alebo sa im neposkytnú pokyny o
používaní spotrebiča zo strany osoby, ktorá je zodpovedná za
ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú
so zariadením hrať.
Toto zariadenie môžu používať deti vo veku viac ako 8
rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo
mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom
skúseností a vedomostí, ak sa na nich bude dozerať alebo ak
budú poučení o pokynoch používania zariadenia bezpečným
spôsobom a ak porozumejú všetkým možným rizikám. Deti
by sa nemali hrať so zariadením. Deti by bez dozoru nemali
vykonávať čistenie ani údržbu zariadenia.
Spotrebič je potrebné namontovať tak, aby sa dal po montáži
ľahko odpojiť od zdroja napájania. Zariadenie možno odpájať
vytiahnutím jeho ľahko dostupnej zástrčky alebo zapojením
vypínača do napájacieho obvodu v súlade s elektrikárskymi
zásadami.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca,
jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa
predišlo nebezpečenstvu.
Táto rúra by sa mala umiestniť v správnom smere a v správnej
výške, aby bol zabezpečený jednoduchý prístup k otvoru a
riadiacej oblasti.
Pred prvým použitím rúry by ste ju mali nechať 10 minút v
prevádzke s vodou a až následne začať používať.
Ak rúra vydáva zvláštne zvuky, zápach horenia alebo sa z nej
šíri dym, okamžite odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na
najbližšie servisné stredisko.
4 Slovenčina
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_SK.indd 4
2017-11-29
6:36:42
Všeobecná bezpečnosť
Mikrovlnné ohrievanie nápojov môže spôsobiť oneskorené vyprsknutie vriacej tekutiny. Dávajte
vždy pozor pri manipulácii s nádobou. Pred vytiahnutím nechajte nápoje odstáť aspoň 20 sekúnd.
V prípade potreby počas ohrievania premiešajte. Vždy po zohriatí premiešajte.
V prípade obarenia postupujte podľa pokynov prvej pomoci:
1. ponorte obarené miesto aspoň na 10 minút do studenej vody,
2. zakryte ho čistým suchým kusom látky,
3. nepoužívajte žiadne krémy, oleje ani pleťové mlieka.
Aby ste zabránili poškodeniu plechu či podstavca, nevkladajte ich do vody krátko po dovarení.
Nepoužívajte rúru na vyprážanie v tuku, pretože teplotu oleja nie je možné kontrolovať. Mohlo
by dôjsť k náhlemu prekypeniu horúceho oleja.
Slovenčina 5
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_SK.indd 5
2017-11-29
6:36:42
Bezpečnostné pokyny
Akékoľvek modifikácie či opravy smie vykonávať len kvalifikovaný personál.
Jedlo ani tekutiny uzatvorené v nádobách nezohrievajte pri funkcii mikrovlnného ohrevu.
Na čistenie rúry nepoužívajte benzén, riedidlo, alkohol, parné čistiace zariadenia ani
vysokotlakové čističe.
Rúru neinštaluje: blízko ohrievača alebo horľavých materiálov, na vlhkých, mastných, prašných
miestach či miestach, ktoré sú vystavené priamemu slnečnému svetlu alebo vode, ani na
miestach, kde môže unikať plyn, a ani na nerovný povrch.
Túto rúru treba riadne uzemniť v súlade s miestnymi a národnými predpismi.
Na odstránenie neznámych látok z kontaktov a svoriek zástrčky používajte pravidelne suchú
textíliu.
Napájací kábel neťahajte, nadmerne neohýbajte ani naň neklaďte ťažké predmety.
V prípade úniku plynu (propán, LP atď.) okamžite vyvetrajte. Nedotýkajte sa napájacieho kábla.
Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami.
Rúru počas prevádzky nevypínajte odpojením napájacieho kábla.
Nevkladajte prsty ani neznáme látky. Ak sa do rúry dostanú neznáme látky, odpojte napájací
kábel a kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Rúru nevystavujte nadmernému tlaku ani nárazom.
Rúru neumiestňujte na krehké predmety.
Uistite sa, či sa napájacie napätie, frekvencia a prúd zhodujú s technickými údajmi výrobku.
Napájaciu zástrčku pripojte pevne do sieťovej zásuvky. Nepoužívajte rozbočovacie adaptéry,
predlžovacie káble ani elektrické transformátory.
Nevešajte napájací kábel na kovové predmety. Zabezpečte, aby sa kábel nachádzal medzi
predmetmi alebo za rúrou.
Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku, napájací kábel alebo uvoľnenú sieťovú zásuvku.
Pri poškodených napájacích zástrčkách alebo kábloch kontaktujte miestne servisné stredisko
spoločnosti Samsung.
Na rúru nelejte ani priamo nesprejujte vodu.
Navrch rúry, do jej vnútra ani na dvierka rúry neumiestňujte žiadne predmety.
Na rúru nesprejujte prchavé látky (napr. insekticídy).
V rúre neskladujte horľavé materiály. Buďte opatrní pri zohrievaní jedál a nápojov s obsahom
alkoholu, pretože sa alkoholové výpary môžu dostať do kontaktu s horúcimi časťami.
Deti môžu naraziť do dvierok alebo si do nich zaseknúť prsty. Pri otváraní/zatváraní dvierok
držte deti ďalej.
Výstraha týkajúca sa mikrovlnnej rúry
Bezpečnostné pokyny
Bezpečnostné opatrenia mikrovlnnej rúry
Bezpečnostné pokyny
Používajte len riad vhodný pre mikrovlnné rúry. Nepoužívajte kovové nádoby, riad so zlatými či
striebornými prvkami, grilovacie ražne atď.
Odstráňte kovové spinky. Môže sa vyskytnúť elektrický oblúk.
Rúru nepoužívajte na sušenie papiera alebo oblečenia.
Pri menšom objeme jedla nastavte kratšiu dobu zohrievania. Predídete tým jeho prehriatiu alebo
spáleniu.
Napájací kábel a napájaciu zástrčku uchovávajte mimo vody a zdrojov tepla.
Nezohrievajte vajíčka so škrupinami ani vajíčka natvrdo. Predídete tak riziku výbuchu.
Nezohrievajte vzduchom utesnené ani vákuovo utesnené nádoby, orechy, paradajky atď.
Nezakrývajte ventilačné otvory látkami alebo papierom. Hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru.
Rúra sa môže prehriať a automaticky vypnúť. V tomto prípade zostane vypnutá, kým dostatočne
nevychladne.
Pri vyberaní kuchynského riadu z rúry vždy používajte chňapky.
V polovici ohrievania alebo po jeho skončení tekutiny premiešajte a po skončení ohrievania
nechajte tekutinu ešte 20 sekúnd postáť, aby nedošlo k náhlemu zovretiu.
Pri otváraní dvierok si držte od rúry odstup na dĺžku paže, aby vás neobaril unikajúci horúci
vzduch alebo para.
Nespúšťajte rúru, ak je prázdna. Rúra sa z bezpečnostných dôvodov na 30 minút automaticky
vypne. Ak rúru uvediete do činnosti omylom, odporúčame vám do vnútra vždy umiestniť pohár
vody na absorbovanie mikrovlnného žiarenia.
Rúru nainštalujte do priestoru podľa vzdialeností uvedených v tejto príručke. (Pozrite si časť
Inštalácia mikrovlnnej rúry.)
Dávajte pozor, keď pripájate iné elektrické spotrebiče do zásuviek v blízkosti rúry.
Bezpečnostné opatrenia spojené s prevádzkou mikrovlnnej rúry
Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných opatrení môže spôsobiť nebezpečné vystavenie sa
mikrovlnnému žiareniu.
•
•
•
•
Nezapínajte rúru s otvorenými dvierkami. Nemanipulujte s bezpečnostnými vnútornými
uzamknutiami (západky dverí). Nevkladajte nič do otvorov bezpečnostného vnútorného
uzamknutia.
Medzi dvierka rúry a prednú stranu nedávajte žiadne objekty ani nedovoľte, aby sa jedlo
alebo zvyšky čistiaceho prostriedku nahromadili na tesniacich povrchoch. Dvierka a tesniace
povrchy uchovávajte v čistote tak, že ich po každom použití rúry najskôr utriete vlhkou
tkaninou a potom jemnou suchou tkaninou.
Nepoužívajte rúru, ak je poškodená. Používať smiete len po oprave kvalifikovaným
technikom.
Dôležité: dvierka rúry treba správne zatvoriť. Dvierka nesmú byť ohnuté, pánty dvierok
nesmú byť zlomené ani uvoľnené, tesnenie dvierok a tesniace povrchy nesmú byť poškodené.
Všetky úpravy či opravy musí vykonávať kvalifikovaný technik.
6 Slovenčina
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_SK.indd 6
2017-11-29
6:36:42
Obmedzená záruka
•
•
Preliačené, poškriabané alebo odlomené dvierka, rukoväte, vonkajší panel alebo ovládací
panel.
Rozbitý alebo chýbajúci tanier, valčekový vodič taniera, spojovacie zariadenie alebo mriežka.
Túto rúru používajte len na určené účely tak, ako je to opísané v tejto používateľskej príručke.
Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky možné okolnosti
a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Pri inštalácii, údržbe a prevádzke tejto rúry postupujte
uvážlivo, pozorne a obozretne.
Keďže nasledujúce prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov, vlastnosti vašej
mikrovlnnej rúry sa môžu mierne odlišovať od opisu v tejto príručke a nemusia sa na ňu
vzťahovať všetky výstražné značky. Ak máte otázky alebo nejasnosti, kontaktujte miestne
servisné stredisko spoločnosti Samsung alebo vyhľadajte pomoc a informácie online na adrese
www.samsung.com.
Túto rúru používajte len na ohrievanie jedla. Je určená výlučne na použitie v domácnosti.
Nezohrievajte žiadny druh textilu či vankúše z vláknin. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody
spôsobené nenáležitým alebo nesprávnym používaním rúry.
Ak chcete zabrániť poškodeniu povrchu rúry a nebezpečným situáciám, rúru uchovávajte vždy
čistú a dobre udržiavanú.
(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre
hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické
príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali
byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému
poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete
predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a
vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako
ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať
buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich
bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa
a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho
elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným
priemyselným odpadom.
Viac informácií o záväzkoch voči životnému prostrediu a regulačných povinnostiach týkajúcich
sa konkrétnych výrobkov spoločnosti Samsung, napríklad REACH, nájdete na webovej lokalite:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Definícia produktovej skupiny
Tento produkt je zariadením skupiny 2 triedy B ISM. Definícia skupiny 2 zahŕňa všetky
zariadenia ISM, v ktorých sa zámerne generuje alebo používa rádiofrekvenčná energia v podobe
elektromagnetického žiarenia na spracovanie materiálov, ako aj EDM a vybavenie na oblúkové
zváranie.
Zariadenia triedy B sú zariadenia vhodné na použitie v domácnostiach a príbytkoch s priamym
pripojením k nízkonapäťovej napájacej sieti, ktorá privádza energiu do obytných budov.
Slovenčina 7
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_SK.indd 7
2017-11-29
6:36:43
Bezpečnostné pokyny
Spoločnosť Samsung účtuje poplatok za výmenu príslušenstva alebo opravu kozmetickej poruchy,
ak poškodenie zariadenia alebo príslušenstva spôsobil zákazník. Táto výhrada sa vzťahuje na
nasledujúce položky:
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický
odpad)
Inštalácia
Tanier
Príslušenstvo
V závislosti od zakúpeného modelu vám bolo dodané príslušenstvo, ktoré môžete použiť rôznym
spôsobom.
01 Valčekový krúžok, ktorý sa musí umiestniť do
stredu rúry.
Valčekový krúžok podopiera tanier.
Odstráňte všetok baliaci materiál z rúry.
Nainštalujte valčekový krúžok a tanier. Skontrolujte,
či sa tanier voľne otáča.
Inštalácia
02 Tanier, ktorý sa musí umiestniť na valčekový
krúžok, pričom jeho stred musí byť upevnený
k spojovaciemu zariadeniu.
Tanier slúži ako hlavný povrch varenia; dá sa
ľahko vybrať, aby sa vyčistil.
UPOZORNENIE
NEZAPÍNAJTE mikrovlnnú rúru bez valčekového krúžku a taniera.
8 Slovenčina
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_SK.indd 8
2017-11-29
6:36:43
Údržba
Výmena (oprava)
Čistenie
Rúru čistite pravidelne, aby sa zabránilo nahromadeniu nečistôt na rúre alebo vnútri rúry.
Venujte tiež zvláštnu pozornosť dvierkam, tesneniu dvierok a tanieru s valčekovým krúžkom (len
pri príslušných modeloch).
Ak sa dvierka neotvárajú či nezatvárajú ľahko, skontrolujte najprv, či sa na tesnení dvierok
nenahromadili nečistoty. Na čistenie vnútornej aj vonkajšej strany rúry použite jemnú handričku
namočenú v mydlovej vode. Opláchnite a poutierajte dosucha.
VAROVANIE
Táto rúra nemá vnútri žiadne časti, ktoré by používateľ mohol vybrať. Nepokúšajte sa rúru sami
vymeniť ani opraviť.
•
•
Odstránenie odolných, zapáchajúcich nečistôt zvnútra rúry
Čistenie vnútra modelov s visiacim ohrevným prvkom
A
•
Údržba
1. Vyprázdnite rúru a položte do stredu taniera pohár so zriedenou citrónovou šťavou.
2. Spustite rúru pri maximálnom výkone na dobu 10 minút.
3. Po ukončení cyklu počkajte, kým rúra vychladne. Potom otvorte dvierka a vyčistite varnú
komoru.
Ak zistíte problém s pántami, tesnením a/alebo dvierkami, kontaktujte kvôli technickej
podpore kvalifikovaného technika alebo miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Ak chcete vymeniť žiarovku, kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Nevymieňajte ju sami.
Ak zistíte problém s vonkajším krytom rúry, najprv odpojte napájací kábel zo zdroja
napájania a potom kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Starostlivosť počas dlhšej doby nepoužívania
Ak rúru nepoužívate po dlhší čas, odpojte napájací kábel a presuňte ju na suché, bezprašné
miesto. Prach a vlhkosť, ktoré sa nahromadia vnútri rúry, môžu ovplyvniť výkon rúry.
Na vyčistenie hornej oblasti varnej komory znížte
horný ohrevný prvok o 45° (A) (pozri obrázok).
Pomôže to pri čistení hornej oblasti. Po dokončení
čistenia vráťte ohrevný prvok do pôvodnej polohy.
UPOZORNENIE
•
•
•
•
Udržiavajte dvierka aj tesnenie dvierok čisté a zabezpečte, aby sa dvierka otvárali a
zatvárali hladko. V opačnom prípade môže dôjsť k skráteniu životného cyklu rúry.
Dbajte na to, aby sa do ventilačných otvorov rúry nevyliala voda.
Na čistenie nepoužívajte žiadne abrazívne ani chemické prostriedky.
Po každom použití rúry použite jemný prostriedok na vyčistenie varnej komory po jej
ochladení.
Slovenčina 9
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_SK.indd 9
2017-11-29
6:36:43
Funkcie rúry
Ovládací panel
Rúra
01
02
03
Funkcie rúry
04
05
06
07
08
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Quick Defrost (Rýchle rozmrazovanie)
Auto Cook (Automatické varenie)
Keep Warm (Uchovanie v teplom stave)
Kitchen Timer (Kuchynský časovač)
Microwave (Mikrovlnný ohrev)
Deodorization (Odstránenie zápachu)
Favorite (Obľúbené)
Child Lock (Detská zámka)
Nadol
Nahor
Select (Vybrať)
Clock (Hodiny)
STOP/ECO (ZASTAVIŤ/EKO)
START/+30s (SPUSTIŤ/+30s)
09
01 Západky dvierok
02 Vetracie otvory
03 Svetlo
04 Dvere
05 Tanier
06 Spojovacie zariadenie
07 Valčekový krúžok
08 Otvory bezpečnostného
vnútorného uzamknutia
09 Ovládací panel
10 Slovenčina
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_SK.indd 10
2017-11-29
6:36:43
Používanie rúry
Spôsob fungovania mikrovlnnej rúry
Kontrola správnej prevádzky mikrovlnnej rúry
Mikrovlnné žiarenie predstavuje vysokofrekvenčné elektromagnetické vlny. Uvoľnená energia
umožňuje uvarenie jedla alebo jeho prihriatie bez toho, aby zmenilo svoju formu alebo farbu.
Mikrovlnnú rúru môžete použiť na:
Nasledujúci jednoduchý postup vám umožní skontrolovať, či rúra počas celej doby správne
funguje. Ak máte pochybnosti, pozrite si časť s názvom „Riešenie problémov“ na strane 24.
•
•
•
Rúra musí byť zapojená do vhodnej zásuvky. Tanier musí byť v rúre v správnej polohe Ak sa
použije iná ako maximálna úroveň výkonu (100 % – 850 W), trvá dlhšie, kým voda zovrie.
Rozmrazovanie
Prihrievanie
Varenie
POZNÁMKA
Otvorte dvierka rúry. Na tanier umiestnite pohár s vodou. Zatvorte dvierka.
Princíp varenia.
•
•
•
Nastavte čas na 4 alebo 5 minút príslušným počtom
stlačení tlačidla Nahor alebo Nadol.
Rúra zahreje vodu za 4 alebo 5 minút. Voda by sa
potom mala variť.
Používanie rúry
1. Mikrovlnné žiarenie vytvorené magnetronom
a odrážané vo vnútornom priestore sa
rovnomerne rozšíri, keď sa jedlo otáča na
tanieri. Jedlo sa vďaka tomu rovnomerne uvarí.
2. Mikrovlnné žiarenie sa absorbuje do jedla až do
hĺbky približne 1 palca (2,5 cm). Varenie potom
pokračuje, keď sa teplo rozptýli v rámci jedla.
3. Čas varenia sa odlišuje v závislosti od
používanej nádoby a vlastností jedla, ktorými
sú:
Množstvo a hustota
Obsah vody
Pôvodná teplota (zmrazené alebo nie)
UPOZORNENIE
Pretože sa stred jedla varí rozptyľovaním tepla, varenie pokračuje aj po vybratí jedla z rúry. Čas
odstátia uvedený v receptoch a tejto brožúrke sa musí preto rešpektovať, aby sa zaistili:
•
•
Rovnomerné uvarenie jedla až do stredu.
Rovnaká teplota v rámci jedla.
Slovenčina 11
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_SK.indd 11
2017-11-29
6:36:44
Používanie rúry
Varenie/Prihrievanie
Nastavenie času
Nasledujúci postup vysvetľuje, ako variť alebo opätovne zohrievať jedlo.
Keď sa zapojí napájanie, na displeji sa automaticky zobrazí „88:88“ a potom „12:00“.
Nastavte aktuálny čas. Čas môžete zobraziť buď v 12-hodinovom, alebo 24-hodinovom režime.
Hodiny musíte nastaviť vtedy, keď:
UPOZORNENIE
•
•
Pred ponechaním rúry bez dozoru si VŽDY skontrolujte nastavenia varenia.
Maximálny čas pri použití funkcie Microwave (Mikrovlnný ohrev) je 99 minút.
Otvorte dvierka. Umiestnite jedlo do stredu taniera. Zatvorte dvierka. Mikrovlnnú rúru nikdy
nezapínajte, keď je prázdna.
1. Stlačte tlačidlo Microwave (Mikrovlnný ohrev).
Zobrazí sa indikácia 850 W (maximálny varný
výkon):
(Režim mikrovlnného ohrevu)
1
•
•
po prvýkrát montujete vašu mikrovlnnú rúru,
bol výpadok elektrickej energie.
POZNÁMKA
Počas prepínania na letný čas a z letného času nezabudnite vynulovať hodiny.
1. Stlačte tlačidlo Clock (Hodiny).
1
2. Pomocou tlačidla Nahor alebo Nadol vyberte
príslušnú úroveň výkonu. (Pozrite si tabuľku
úrovní výkonu.) Potom stlačte tlačidlo Select
(Vybrať).
2
Používanie rúry
2
2
3
4
2
3
4
3. Stláčaním tlačidla Nahor alebo Nadol nastavte
čas varenia.
Zobrazí sa čas varenia.
4. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Kontrolka rúry sa rozsvieti a tanier sa začne
otáčať. Začne sa varenie. Keď sa dokončí,
vykoná sa nasledujúca činnosť.
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie
3-krát (jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
3
5
2. Stláčaním tlačidla Nahor alebo Nadol nastavte
24-hodinový alebo 12-hodinový formát času.
Potom stlačte tlačidlo Select (Vybrať).
3. Stlačením tlačidla Nahor alebo Nadol nastavte
hodinu. Potom stlačte tlačidlo Select (Vybrať).
4. Stlačením tlačidla Nahor alebo Nadol nastavte
minútu.
5. Keď sa zobrazí správny čas, stlačte tlačidlo
Select (Vybrať), aby sa spustili hodiny.
Čas sa zobrazí vždy, keď mikrovlnnú rúru
nepoužívate.
12 Slovenčina
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_SK.indd 12
2017-11-29
6:36:45
Zmeny úrovní výkonov a času
Rýchle spustenie
Funkcia úrovne výkonu vám umožní prispôsobiť množstvo vyžarovanej energie, a tým aj čas,
ktorý je potrebný na uvarenie alebo prihriatie jedla, v závislosti od jeho typu a kvality. Môžete si
vybrať zo šiestich úrovní výkonu.
Úroveň výkonu
Percento
Výstup
VYSOKÁ
100 %
850 W
STREDNE VYSOKÁ
71 %
600 W
STREDNÁ
53 %
450 W
STREDNE NÍZKA
35 %
300 W
ROZMRAZOVANIE
21 %
180 W
NÍZKA
12 %
100 W
Ak vyberiete...
Potom čas varenia musí byť...
Vyššia úroveň výkonu
Znížený
Nižšia úroveň výkonu
Zvýšený
2
1. Umiestnite jedlo do rúry. Potom vyberte čas
varenia pomocou tlačidiel Nahor a Nadol.
Zobrazí sa čas varenia.
2. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Spustí sa režim Microwave (Mikrovlnný ohrev)
(850 W). Keď sa dokončí:
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie
3-krát (jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Nastavenie času varenia
Čas varenia môžete zvýšiť jedným stlačením tlačidla START/+30s (SPUSTIŤ/+30s) pre každých 30
sekúnd, ktoré chcete pridať.
V režime Microwave (Mikrovlnný ohrev) stláčaním tlačidla START/+30s (SPUSTIŤ/+30s) zvýšite
čas varenia.
•
•
Skontrolovať priebeh varenia môžete kedykoľvek jednoducho otvorením dvierok
Môžete zvýšiť zostávajúci čas varenia
Postup 1
Ak chcete zvýšiť čas varenia vášho jedla, stlačte raz
tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s) pre každých 30
sekúnd, ktoré chcete pridať.
• Príklad: Ak chcete pridať tri minúty, stlačte
tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s) šesťkrát.
2
1
Postup 2
Čas varenia upravte jednoduchým stlačením tlačidla
Nahor alebo Nadol.
Slovenčina 13
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_SK.indd 13
2017-11-29
6:36:45
Používanie rúry
Čas varenia uvádzaný v receptoch a v tejto brožúrke je v súlade s uvádzanou špecifickou
úrovňou výkonu.
1
Používanie rúry
Zastavenie varenia
Používanie funkcie rýchle rozmrazovanie
Varenie môžete kedykoľvek prerušiť, aby ste mohli:
Funkcia Quick Defrost (Rýchle rozmrazovanie) vám umožňuje rozmrazovať mäso, hydinu,
ryby, mrazenú zeleninu a mrazený chlieb. Čas rozmrazovania a úroveň výkonu sa nastavia
automaticky. Vy iba jednoducho vyberiete program a hmotnosť.
•
•
•
Skontrolovať jedlo
Otočiť jedlo alebo ho zamiešať
Nechať ho odstáť
POZNÁMKA
Na zastavenie varenia...
Potom...
Používajte iba nádoby, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
Dočasne
•
Otvorte dvierka. Jedlo umiestnite na keramiku do stredu taniera. Zatvorte dvierka.
•
Úplne
•
•
Otvorte dvierka alebo raz stlačte tlačidlo STOP/ECO
(ZASTAVIŤ/EKO).
Varenie sa zastaví.
Ak chcete pokračovať vo varení, opätovne zatvorte dvierka
a stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
1
Používanie rúry
Stlačte raz tlačidlo STOP/ECO (ZASTAVIŤ/EKO).
Varenie sa zastaví.
Ak si želáte zrušiť nastavenie varenia, opätovne stlačte tlačidlo
STOP/ECO (ZASTAVIŤ/EKO).
Nastavenie režimu úspory energie
•
2. Stláčaním tlačidla Nahor alebo Nadol vyberte
druh jedla, ktoré pripravujete. Potom stlačte
tlačidlo Select (Vybrať).
2
2
Rúra disponuje režimom úspory energie.
•
1. Stlačte tlačidlo Quick Defrost (Rýchle
rozmrazovanie).
Stlačte tlačidlo STOP/ECO (ZASTAVIŤ/EKO).
Displej sa vypne.
Ak chcete zrušiť režim úspory energie,
otvorte dvierka alebo stlačte tlačidlo STOP/
ECO (ZASTAVIŤ/EKO) a na displeji sa zobrazí
aktuálny čas. Rúra je pripravená na použitie.
POZNÁMKA
Funkcia automatickej úspory energie
Ak nevyberiete žiadnu funkciu počas nastavenia a prevádzky v dočasnom stave zastavenia
zariadenia, funkcia sa zruší a po 25 minútach sa zobrazia hodiny.
Svetlo rúry sa pri otvorených dvierkach vypne po 5 minútach.
3. Stláčaním tlačidla Nahor alebo Nadol upravte
veľkosť porcie. (Pozrite si tabuľku na bočnej
strane.)
4. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
3
•
•
4
5
Rozmrazovanie sa spustí.
Rúra zapípa počas rozmrazovania, aby vám
pripomenula, že máte jedlo prevrátiť.
5. Opätovne stlačte tlačidlo START/+30s
(SPUSTIŤ/+30s), aby ste dokončili
rozmrazovanie.
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie
3-krát (jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
14 Slovenčina
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_SK.indd 14
2017-11-29
6:36:45
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené rôzne programy funkcie Quick Defrost (Rýchle
rozmrazovanie), veľkosti porcií, časy odstátia a príslušné odporúčania. Pred rozmrazovaním
odstráňte všetok baliaci materiál. Mäso, hydinu, ryby, zeleninu a chlieb umiestnite na plochý
sklenený alebo keramický tanier.
Kód
Pokyny
Mäsa
Jedlo
200-1500 g
Okraje zakryte hliníkovou fóliou. Keď rúra
zapípa, mäso prevráťte. Potom stlačte tlačidlo
START/+30s (SPUSTIŤ/+30s). Tento program
je vhodný pre hovädzie mäso, jahňacinu,
bravčovinu, steaky, rezne a mleté mäso. Nechajte
odstáť 20-60 minút.
2
Hydina
200-1500 g
Nohy a špičky krídel zakryte hliníkovou fóliou.
Keď rúra zapípa, hydinu prevráťte. Potom stlačte
tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s). Tento
program je vhodný pre celé kura, ako aj pre časti
kuraťa. Nechajte odstáť 20-60 minút.
3
Ryba
200-1500 g
Zakryte celý chvost ryby hliníkovou fóliou. Keď
rúra zapípa, rybu prevráťte. Potom stlačte tlačidlo
START/+30s (SPUSTIŤ/+30s). Tento program
je vhodný pre celé ryby, ako aj pre rybie filé.
Nechajte odstáť 20-60 minút.
4
Zelenina
200-1500 g
Mrazenú zeleninu rovnomerne rozložte na
plochom sklenenom tanieri. Mrazenú zeleninu po
pípnutí rúry prevráťte alebo pomiešajte. Potom
stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s). Tento
program je vhodný pre všetky druhy mrazenej
zeleniny. Nechajte odstáť 5-20 minút.
5
Jedlo
Chlieb
Veľkosť porcie
Pokyny
200-1500 g
Chlieb umiestnite vodorovne na kúsok
kuchynského papiera a otočte ho po zapípaní
rúry. Koláč umiestnite na keramickú tácku a ak to
bude možné, otočte ho po zapípaní rúry. Potom
stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Tento program je vhodný pre všetky druhy
chleba (rezaného alebo celého) ako aj pre pečivo
a bagety. Pečivo poukladajte do kruhu. Tento
program je vhodný pre všetky druhy kysnutých
koláčov, sušienok, tvarohových koláčov
a krehkého pečiva. Nie je vhodný pre linecké/
chrumkavé pečivo, ovocné a krémové koláče, ako
ani pre koláče s čokoládovou polevou. Nechajte
odstáť 10-30 minút.
Používanie rúry
Veľkosť porcie
1
Kód
Slovenčina 15
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_SK.indd 15
2017-11-29
6:36:45
Používanie rúry
Používanie funkcie automatické varenie
Funkcia Auto Cook (Automatické varenie) má 25 predprogramovaných časov varenia. Nemusíte
nastavovať časy varenia alebo úroveň výkonu. Typ porcie môžete nastaviť pomocou tlačidla
Nahor alebo Nadol.
UPOZORNENIE
1. Hotové jedlo
Kód
Jedlo
Veľkosť porcie
1-1
Chladené hotové
jedlá
300-350 g
1-2
Chladené hotové
jedlá
400-450 g
1-3
Chladené
vegetariánske
jedlá
300-350 g
1-4
Chladené
vegetariánske
jedlá
400-450 g
Používajte iba predmety, ktoré sú vhodné do mikrovlnnej rúry.
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
1
2
Používanie rúry
3
2
4
1. Stlačte tlačidlo Auto Cook (Automatické
varenie).
2. Stláčaním tlačidla Nahor alebo Nadol vyberte
druh jedla, ktoré pripravujete. Potom stlačte
tlačidlo Select (Vybrať).
1) Hotové jedlo
2) Zelenina a obilniny
3) Hydina a ryby
4) Zmäkčovanie/Roztápanie
3. Stláčaním tlačidla Nahor alebo Nadol vyberte
druh jedla, ktoré pripravujete. (Pozrite si
tabuľku na bočnej strane.)
4. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Jedlo sa varí podľa zvoleného
predprogramovaného nastavenia.
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Konečný signál pripomienkovača zaznie
3-krát (jedenkrát každú minútu).
3) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Pokyny
Umiestnite ho na keramický tanier a zakryte
fóliou vhodnou do mikrovlnnej rúry. Tento
program je vhodný pre jedlá, ktoré sa skladajú
z 3 súčastí (napr. mäso s omáčkou, zelenina
a príloha, ako napríklad zemiaky, ryža alebo
cestoviny). Nechajte odstáť 2-3 minúty.
Jedlo dajte na keramickú platňu a zakryte
priľnavou fóliou vhodnou do mikrovlnky. Tento
program je vhodný na jedlá, ktoré sa skladajú z
dvoch zložiek (napr. špagety s omáčkou alebo
ryža so zeleninou). Nechajte odstáť 2-3 minúty.
2. Zelenina a obilniny
Kód
Jedlo
Veľkosť porcie
Pokyny
2-1
Zelené fazuľky
250 g
Opláchnite a očistite zelené fazuľky.
Rovnomerne ich vložte do sklenenej misky
s krytom. Pridajte 30 ml (2 polievkové lyžice)
vody na 250 g surovín. Položte misku do stredu
taniera. Varte zakryté. Po dovarení zamiešajte.
1-2 minúty nechajte odstáť.
2-2
Špenát
150 g
Špenát opláchnite a očistite. Vložte ho do
sklenenej misky s pokrievkou. Nepridávajte
vodu. Misku dajte do stredu taniera. Varte
zakryté. Po dovarení zamiešajte. 1-2 minúty
nechajte odstáť.
2-3
Varená kukurica
250 g
Opláchnite a očistite kukuričné šúľky a vložte
ich do oválnej sklenenej nádoby. Zakryte
priľnavou fóliou vhodnou na použitie v
mikrovlnnej rúre 1-2 minúty nechajte odstáť.
16 Slovenčina
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_SK.indd 16
2017-11-29
6:36:46
Kód
Jedlo
2-4
Tmavá ryža
Veľkosť porcie
125 g
Pokyny
Použite veľkú misku z ohňovzdorného skla
s vekom. Pridajte dvojnásobné množstvo
studenej vody (250 ml). Varte zakryté. Pred
odstátím premiešajte a pridajte soľ a bylinky.
Nechajte odstáť 5-10 minút.
125 g
Použite veľkú misku z ohňovzdorného skla
s vekom. Pridajte 500 ml vriacej vody, štipku
soli a dobre premiešajte. Varte nezakryté.
Pred odstátím premiešajte a následne nechajte
poriadne odtiecť vodu. Nechajte odstáť
1 minútu.
2-6
Quinoa
125 g
Použite veľkú misku z ohňovzdorného skla
s vekom. Pridajte dvojnásobné množstvo
studenej vody (250 ml). Varte zakryté. Pred
odstátím premiešajte a pridajte soľ a bylinky.
Nechajte odstáť 1-3 minúty.
2-7
Bulgur
125 g
Použite veľkú misku z ohňovzdorného skla
s vekom. Pridajte dvojnásobné množstvo
studenej vody (250 ml). Varte zakryté. Pred
odstátím premiešajte a pridajte soľ a bylinky.
Nechajte odstáť 2-5 minút.
Kód
Jedlo
Veľkosť porcie
Pokyny
3-1
Kuracie prsia
300 g
Opláchnite kúsky mäsa a položte ich na
keramický tanier. Zakryte priľnavou fóliou
vhodnou do mikrovlnnej rúry. Prepichnite
fóliu. Misku položte na tanier. Nechajte odstáť
2 minúty.
3-2
Morčacie prsia
300 g
Opláchnite kúsky mäsa a položte ich na
keramický tanier. Zakryte priľnavou fóliou
vhodnou do mikrovlnnej rúry. Prepichnite
fóliu. Misku položte na tanier. Nechajte odstáť
2 minúty.
3-3
Čerstvé rybie
filety
300 g
Opláchnite rybu a položte ju na keramický
tanier. Pridajte 1 polievkovú lyžicu citrónovej
šťavy. Zakryte priľnavou fóliou vhodnou do
mikrovlnnej rúry. Prepichnite fóliu. Misku
položte na tanier. 1-2 minúty nechajte odstáť.
3-4
Čerstvé filety z
lososa
300 g
Opláchnite rybu a položte ju na keramický
tanier. Pridajte 1 polievkovú lyžicu citrónovej
šťavy. Zakryte priľnavou fóliou vhodnou do
mikrovlnnej rúry. Prepichnite fóliu. Misku
položte na tanier. 1-2 minúty nechajte odstáť.
3-5
Čerstvé krevety
250 g
Opláchnite krevety a položte ich na keramický
tanier. Pridajte 1 polievkovú lyžicu citrónovej
šťavy. Zakryte priľnavou fóliou vhodnou do
mikrovlnnej rúry. Prepichnite fóliu. Misku
položte na tanier. 1-2 minúty nechajte odstáť.
3-6
Čerstvý pstruh
200 g
Do nádoby vhodnej na použitie v rúre
položte 1 celú čerstvú rybu. Pridajte štipku
soli, 1 polievkovú lyžicu citrónovej šťavy a
bylinky. Zakryte priľnavou fóliou vhodnou
do mikrovlnnej rúry. Prepichnite fóliu. Misku
položte na tanier. Nechajte odstáť 2 minúty.
Používanie rúry
Celozrnné
makaróny
2-5
3. Hydina a ryby
Slovenčina 17
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_SK.indd 17
2017-11-29
6:36:46
Používanie rúry
Používanie funkcie uchovanie v teplom stave
4. Zmäkčovanie/Roztápanie
Kód
Jedlo
Veľkosť porcie
Pokyny
4-1
4-2
Roztápanie masla
50 g
Roztápanie masla
100 g
Rozrežte maslo na 3 alebo 4 kusy a položte ich
na malú sklenenú misku. Roztápajte nezakryté.
Po dovarení zamiešajte. 1-2 minúty nechajte
odstáť.
4-3
Roztápanie
tmavej čokolády
50 g
4-4
Roztápanie
tmavej čokolády
100 g
4-5
Roztápanie cukru
25 g
4-6
Roztápanie cukru
50 g
Používanie rúry
4-7
Zmäkčovanie
masla
50 g
4-8
Zmäkčovanie
masla
100 g
Funkcia Keep Warm (Uchovanie v teplom stave) uchová jedlo teplé, kým sa nezačne podávať.
Použite túto funkciu na uchovanie jedla teplého, kým nie je pripravené na podávanie.
POZNÁMKA
Maximálne predvolené nastavenie pre funkciu Keep Warm (Uchovanie v teplom stave) je
99 minút.
Nastrúhajte tmavú čokoládu a vložte ju do
malej sklenenej misky. Roztápajte nezakryté.
Po roztopení zamiešajte. 1-2 minúty nechajte
odstáť.
1. Stlačte tlačidlo Keep Warm (Uchovanie
v teplom stave).
1
Cukor vložte do malej sklenenej misky. Pridajte
10 ml vody na 25 g a 20 ml vody na 50 g.
Roztápajte nezakryté. Vyberajte opatrne,
použite chňapky! Použite lyžicu alebo vidličku
a karamelové dekorácie vylievajte na papier
na pečenie. Nechajte odstáť 10 minút až do
uschnutia a odstráňte z papiera.
2. Ak chcete nastaviť čas ohrievania, stlačte
tlačidlo Nahor alebo Nadol.
3. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
2
•
Na zastavenie ohrievania jedla otvorte
dvierka alebo stlačte tlačidlo STOP/ECO
(ZASTAVIŤ/EKO).
3
Rozrežte maslo na 3 alebo 4 kusy a položte ich
do malej sklenenej misky. Zmäkčujte nezakryté.
1-2 minúty nechajte odstáť.
UPOZORNENIE
•
•
•
•
Túto funkciu nepoužívajte na opätovné ohriatie studených jedál. Tieto programy sú určené
na uchovanie teplého jedla, ktoré sa práve uvarilo.
Jedlo neodporúčame zohrievať príliš dlho (viac ako 1 hodinu), pretože bude pokračovať vo
varení. Teplé jedlo sa rýchlejšie pokazí.
Nezakrývajte krytmi ani plastovým obalom.
Pri vyberaní jedla používajte chňapky.
18 Slovenčina
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_SK.indd 18
2017-11-29
6:36:46
Nastavenie času odstátia (Kuchynský časovač)
Používanie funkcie odstránenie zápachu
Kitchen Timer (Kuchynský časovač) môžete použiť na automatické nastavenie času odstátia (bez
mikrovlnného varenia).
Tieto funkcie použite po varení jedla s výraznou arómou, prípadne vtedy, keď je vnútro rúry
zadymené.
1
1. Stlačte tlačidlo Kitchen Timer (Kuchynský
časovač).
Najskôr vyčistite vnútro rúry.
1
2. Stlačením tlačidla Nahor alebo Nadol vyberte
čas odstátia.
3. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Doba odstátia sa začína. Keď sa dokončí:
1) Rúra štyrikrát zapípa.
2) Opätovne sa zobrazí aktuálny čas.
Používanie rúry
3
2. Ak chcete nastaviť čas odstránenia zápachu,
stlačte tlačidlo Nahor alebo Nadol.
3. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s). Po
dokončení procesu rúra štyrikrát zapípa.
2
2
1. Stlačte tlačidlo Deodorization (Odstránenie
zápachu).
3
POZNÁMKA
•
•
Čas funkcie odstránenie zápachu sa nastavil na 5 minút. Pri každom stlačení tlačidla
START/+30s (SPUSTIŤ/+30s) sa zvýši o 30 sekúnd.
Maximálny čas funkcie odstránenie zápachu je 15 minút.
Slovenčina 19
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_SK.indd 19
2017-11-29
6:36:47
Používanie rúry
Používanie funkcie obľúbené
Použitie obľúbeného nastavenia
Ak často varíte alebo prihrievate rovnaké typy jedál, môžete uložiť čas varenia a úrovne výkonu
v pamäti rúry, aby ste ich nemuseli stále vynulovať.
1. Program varenia nastavte ako zvyčajne (čas
varenia a úroveň výkonu). V prípade potreby
si pozrite znovu stránku Varenie/Prihrievanie
zohrievanie.
2. Stlačte tlačidlo Favorite (Obľúbené) a potom
pomocou tlačidla Nahor alebo Nadol vyberte
program, ktorý chcete uložiť.
2
Používanie rúry
3
3
1. Stlačte tlačidlo Favorite (Obľúbené) a potom
pomocou tlačidla Nahor alebo Nadol vyberte
požadovaný program.
1
Môžete uložiť dve odlišné nastavenia.
2
Najskôr umiestnite jedlo do stredu taniera a zatvorte dvierka.
•
•
P1: Prvé nastavenie
P2: Druhé nastavenie
1
2. Stlačte tlačidlo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Jedlo sa uvarí podľa pokynov.
2
• P1: Prvé nastavenie
• P2: Druhé nastavenie
3. Stlačením tlačidla Select (Vybrať) dokončíte
nastavenie. Prípadne pomocou tlačidla
START/+30s (SPUSTIŤ/+30s) okamžite spustite
program.
Vaše nastavenie je teraz uložené v pamäti rúry.
POZNÁMKA
Príklad: Ak chcete uložiť režim Microwave (Mikrovlnný ohrev) výkon 600 W a čas 3 minúty na
pozíciu P1.
1. Stlačte tlačidlo Microwave (Mikrovlnný ohrev).
2. Pomocou tlačidla Nahor alebo Nadol nastavte výkon 600 W. Potom stlačte tlačidlo Select
(Vybrať).
3. Pomocou tlačidla Nahor alebo Nadol nastavte čas varenia 3 minúty.
4. Stlačte tlačidlo Favorite (Obľúbené) a vyberte možnosť P1.
5. Stlačením tlačidla Select (Vybrať) alebo START/+30s (SPUSTIŤ/+30s) dokončite nastavenie.
20 Slovenčina
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_SK.indd 20
2017-11-29
6:36:47
Používanie funkcie detská zámka
Vypínanie signalizácie
Vaša mikrovlnná rúra obsahuje špeciálny program detskej zámky, ktorý umožní „uzamknutie“
rúry, takže deti alebo ktokoľvek, kto ju nevie ovládať, ju nebude môcť náhodne ovládať.
Vždy môžete v prípade potreby vypnúť pípanie.
1
2
1. Stlačte tlačidlo Child Lock (Detská zámka) po
dobu 3 sekúnd.
•
•
Rúra je zamknutá (nedajú sa vybrať žiadne
funkcie).
Na displeji sa zobrazí „L“.
1
2
1
2
1. Súčasne stlačte tlačidlá STOP/ECO (ZASTAVIŤ/
EKO) a START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Rúra nezapípa, aby naznačila koniec funkcie.
2. Ak chcete zvukovú signalizáciu znovu zapnúť,
opätovne stlačte súčasne tlačidlo STOP/ECO
(ZASTAVIŤ/EKO) a START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Rúra bude normálne fungovať.
2. Ak chcete odomknúť rúru, stlačte na 3 sekundy
tlačidlo Child Lock (Detská zámka).
Rúru budete môcť normálne používať.
Používanie rúry
Slovenčina 21
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_SK.indd 21
2017-11-29
6:36:48
Sprievodca pomôckami na varenie
Aby ste uvarili jedlo v mikrovlnnej rúre, mikrovlnné žiarenie musí byť schopné preniknúť do jedla
bez toho, aby ho odrážali alebo absorbovali použité riady.
Preto musíte byť pri výbere náčinia na varenie opatrní. Ak bude náčinie na varenie označené ako
vhodné do mikrovlnnej rúry, nemusíte mať žiadne obavy.
Nasledujúca tabuľka obsahuje rôzne typy náčinia na varenie a naznačuje, či a ako sa musia použiť
v mikrovlnnej rúre.
Riad na varenie
Hliníková fólia
Vhodné do
mikrovlnnej
rúry
✓✗
Sprievodca pomôckami na varenie
Podnos na
schrumkavenie
Porcelán a kamenina
✓
Riady z jednorazového
polyesterového
kartónu
Balenie rýchleho občerstvenia
• Polystyrénové
pohárové nádoby
• Papierové vrecká
alebo noviny
• Recyklovaný
papier alebo
kovové pásiky
Sklenený tovar
• Riad do rúry a na
stôl
• Jemný sklenený
tovar
✓
✓
Komentáre
Je možné použiť v malých množstvách na ochranu
častí jedla pred prevarením. Ak sa fólia nachádza
príliš blízko pri stene rúry alebo ak sa použije priveľa
fólie, môže sa vyskytnúť iskrenie.
Nepredhrievajte dlhšie ako 8 minút.
Porcelán, hrnčiarske výrobky, glazúrované
hrnčiarske výrobky a kostný porcelán sú zvyčajne
vhodné, pokiaľ nie sú dekorované kovovým pásikom.
V týchto riadoch sú balené niektoré mrazené
potraviny.
✗
Môžu sa používať na ohrievanie jedla. Prehriatie
môže spôsobiť roztopenie polystyrénu.
Môžu začať horieť.
✗
Môže spôsobiť iskrenie.
✓
✓
✓
Môžu sa používať, pokiaľ nie sú dekorované
kovovým pásikom.
Môže sa používať na ohrievanie jedál alebo nápojov.
Jemné sklo sa môže pri nečakanom zahriatí rozbiť
alebo prasknúť.
Riad na varenie
• Sklenené džbány
Kov
• Riady
• Sťahovacie
popruhy pre
vrecká do
mrazničiek
Papier
• Taniere, šálky,
obrúsky
a kuchynský
papier
• Recyklovaný
papier
Plast
• Nádoby
Vhodné do
mikrovlnnej
rúry
✓
Môže spôsobiť iskrenie alebo požiar.
✓
Pre krátke varenie a zahrievanie. Tiež na
absorbovanie nadmernej vlhkosti.
✗
Môže spôsobiť iskrenie.
✓
Obzvlášť v prípade teplovzdorných termoplastov.
Niektoré iné plasty sa môžu pri vysokých teplotách
vlniť alebo stratiť farbu. Nepoužívajte melamínové
plasty.
Môže sa používať na zadržiavanie vlhkosti. Nemala
by sa dotýkať jedla. Dávajte pozor, keď odstraňujete
fóliu, pretože môže unikať horúca para.
Iba ak je vhodné pre zovretie alebo vhodné do
rúry. Nesmie byť vzduchotesné. V prípade potreby
prebodnite vidličkou.
Môže sa použiť na udržiavanie vlhkosti a zabránenie
v rozstrekovaní.
Priľnavá fólia
✓
•
Vrecká do
mrazničky
✓✗
✓
: Odporúča sa
✓
✓✗
Musíte odstrániť veko. Vhodné len na ohrievanie.
✗
✗
•
Voskový alebo mastný
papier
Komentáre
: Používajte opatrne
✗
: Nebezpečné
22 Slovenčina
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_SK.indd 22
2017-11-29
6:36:48
Sprievodca varením
Mikrovlnné žiarenie
Mikrovlnná energia v skutočnosti prenikne cez jedlo, pričom ju priťahuje a absorbuje voda, tuky
a obsah cukru v jedle. Mikrovlnné žiarenie spôsobuje rýchlejší pohyb molekúl v jedle. Rýchly
pohyb týchto molekúl spôsobuje trenie a výsledné teplo jedlo uvarí.
Varenie
Jedlo
Nápoje (káva,
čaj a voda)
Náčinie na varenie pre varenie v mikrovlnnej rúre:
Polievka
(chladená)
Náčinie na varenie musí umožniť mikrovlnnej energii, aby cez neho prenikala pre dosiahnutie
maximálnej efektivity. Mikrovlnné žiarenie sa odráža od kovov, ako napríklad nehrdzavejúca
oceľ, hliník a meď, ale môže prenikať cez keramiku, sklo, porcelán a plasty, ako aj cez papier
a drevo. Takže jedlo sa nemôže nikdy variť v kovových nádobách.
Dusené mäso
(chladené)
Jedlo vhodné pre varenie v mikrovlnnej rúre:
Mnoho druhov jedál je vhodných pre varenie v mikrovlnnej rúre, a to vrátane čerstvej alebo
mrazenej zeleniny, ovocia, cestovín, ryže, obilia, fazule, ryby a mäsa. Omáčky, vaječné krémy,
polievky, varené pudingy, džemy a pikantné zmesi sa tiež môžu variť v mikrovlnnej rúre. Vo
všeobecnosti je varenie v mikrovlnnej rúre vhodné pre každé jedlo, ktoré by sa normálne
pripravilo na platni sporáku. Napríklad roztápanie masla alebo čokolády (pozrite si kapitolu s
tipmi, technikami a radami).
Zakrytie jedla počas varenia je veľmi dôležité, pretože odparená voda stúpa ako para a prispieva
k procesu varenia. Jedlo sa môže zakryť rôznymi spôsobmi, ako napríklad pomocou keramického
taniera, plastového krytu alebo fólie vhodnej do mikrovlnnej rúry.
Čas odstátia
Plnené
cestoviny
s omáčkou
(chladené)
Plátky mäsa
(chladené)
Po skončení varenia je odstátie dôležité, aby sa vyrovnala teplota v rámci jedla.
Prihrievanie tekutín a jedla
Použite úrovne výkonu a časy v tejto tabuľke ako smerodajné pre prihrievanie.
Cestoviny
(zmrazené)
(cannelloni,
makaróny,
lazane)
Sprievodca varením
Zakrytie počas varenia
Cestoviny
s omáčkou
(chladené)
Veľkosť porcie
Napájanie
Čas (min.)
150 ml (1 šálka)
850 W
1-1½
250 ml (1 hrnček)
1½-2
Pokyny
Nalejte do šálky a ohrievajte nezakryté. Položte šálku/hrnček do stredu
taniera. Počas odstátia nechajte v mikrovlnnej rúre a dobre zamiešajte. 1-2
minúty nechajte odstáť.
250 g
850 W
3-3½
Pokyny
Nalejte do hlbokej keramickej misky. Zakryte plastovým krytom. Po prihriatí
dobre zamiešajte. Pred podávaním znovu zamiešajte. Nechajte odstáť
2-3 minúty.
350 g
600 W
5½-6½
Pokyny
Dusené mäso vložte do hlbokej keramickej misky. Zakryte plastovým
krytom. Príležitostne premiešajte počas ohrievania a opätovne pred odstátím
a podávaním. Nechajte odstáť 2-3 minúty.
350 g
600 W
4½-5½
Pokyny
Vložte cestoviny (napr. špagety alebo vaječné rezance) do plochej keramickej
misky. Zakryte priľnavou fóliou vhodnou do mikrovlnnej rúry. Pred
podávaním zamiešajte. Nechajte odstáť 3 minúty.
350 g
600 W
5-6
Pokyny
Vložte plnené cestoviny (napr. ravioli, tortellini) do hlbokej keramickej misky.
Zakryte plastovým krytom. Príležitostne premiešajte počas ohrievania
a opätovne pred odstátím a podávaním. 3 minúty nechajte odstáť.
350 g
600 W
5½-6½
Pokyny
Plátky mäsa 2-3 chladených zložiek na keramickom tanieri. Zakryte priľnavou
fóliou vhodnou do mikrovlnnej rúry. 3 minúty nechajte odstáť.
400 g
1. krok: 450 W
15-15½
2. krok: 180 W
2-3
Pokyny
Mrazené cestoviny vložte do malého plochého obdĺžnikového skleneného
taniera z ohňovzdorného skla. Tanier umiestnite rovno na otočný tanier.
Nechajte odstáť 2-3 minúty.
Slovenčina 23
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_SK.indd 23
2017-11-29
6:36:48
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Problém
Ak máte akýkoľvek z nižšie uvedených problémov, vyskúšajte uvedené riešenie.
Problém
Príčina
Napájanie sa počas
prevádzky vypne.
Riešenie
Všeobecné
Tlačidlá nemožno
dobre stlačiť.
Riešenie
Po varení v rámci dlhšieho časového
intervalu nechajte rúru vychladnúť.
Ventilátor nefunguje.
Počúvajte zvuk ventilátora.
Vložte do rúry jedlo.
Medzi tlačidlami sa môže
nachádzať neznáma látka.
Odstráňte ju a opakujte pokus.
Pokúšate sa zapnúť rúru bez
jedla.
Pri dotykových modeloch: Na
vonkajšej strane je vlhkosť.
Utrite vlhkosť z vonkajšej strany.
Rúra nemá k dispozícii
dostatok miesta na vetranie.
V prednej a zadnej časti rúry sa
nachádzajú vstupy/výstupy na
odsávanie kvôli ventilácii.
Udržujte odstupy špecifikované v
inštalačnej príručke výrobku.
Používa sa niekoľko zástrčiek
v tej istej zásuvke.
Určite len jednu zásuvku, ktorá sa
bude pre rúru používať.
Počas používania
počuť strieľanie a rúra
nefunguje.
Tento zvuk môže spôsobovať
varenie utesneného jedla
alebo použitie nádoby s
krytom.
Nepoužívajte uzavreté nádoby,
pretože by mohli počas varenia z
dôvodu rozpätia jedla vybuchnúť.
Vnútro rúry je počas
prevádzky príliš
horúce.
Rúra nemá k dispozícii
dostatok miesta na vetranie.
V prednej a zadnej časti rúry sa
nachádzajú vstupy/výstupy na
odsávanie kvôli ventilácii. Udržujte
odstupy špecifikované v inštalačnej
príručke výrobku.
Na vrchnej časti rúry sa
nachádzajú predmety.
Odstráňte z vrchnej časti rúry
všetky predmety.
Medzi dvierkami a vnútornou
časťou rúry uviazli zvyšky
jedla.
Vyčistite rúru a potom otvorte
dvierka.
Detský zámok je aktívny.
Deaktivujte detský zámok.
Čas sa nezobrazuje.
Funkcia Eko (úspora energie)
je nastavená.
Vypnite funkciu Eko.
Rúra nefunguje.
Nie je pripojené napájanie.
Skontrolujte, či je pripojené
napájanie.
Dvierka sú otvorené.
Zatvorte dvierka a opakujte pokus.
Bezpečnostný mechanizmus
otvárania dvierok je pokrytý
neznámou látkou.
Odstráňte ju a opakujte pokus.
Používateľ otvoril dvierka,
aby prevrátil jedlo.
Po prevrátení jedla obnovte
prevádzku opätovným stlačením
tlačidla START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Rúra sa počas
používania zastaví.
Príčina
Rúra bola zapnutá dlhšiu
dobu.
Riešenie problémov
Dvierka nemožno
správne otvoriť.
24 Slovenčina
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_SK.indd 24
2017-11-29
6:36:48
Problém
Ohrievanie vrátane
funkcie zohrievania
nefungujú správne.
Príčina
Riešenie
Rúra nemusí fungovať, uvarilo
sa príliš veľa jedla alebo sa
použil nesprávny riad na
varenie.
Vložte do nádoby vhodnej pre
mikrovlnné rúry vodu a zapnite
mikrovlnnú rúru na 1-2 minúty
s cieľom skontrolovať, či sa voda
ohrieva. Zmenšite množstvo jedla
a spustite funkciu znovu. Použite
nádobu na varenie s rovným dnom.
1. Kvapká voda.
2. Cez prasklinu
na dvierkach
vychádza para.
3. V rúre zostáva
voda.
Problém
V niektorých prípadoch sa
v závislosti od jedla môže
objaviť voda alebo para.
Nejedná sa o poruchu rúry.
Príčina
Nechajte rúru vychladnúť a potom ju
utrite suchou handrou.
Riešenie
Rúra nemá k dispozícii
dostatok miesta na vetranie.
Udržujte dostatok miesta na
vetranie špecifikovaný v inštalačnej
príručke výrobku.
Funkcia
rozmrazovania
nefunguje.
Uvarilo sa príliš veľa jedla.
Zmenšite množstvo jedla a spustite
funkciu znovu.
Jas vnútri rúry sa
mení.
Jas sa mení v závislosti od
zmien výstupu napájania
podľa funkcie.
Zmeny výstupu napájania počas
varenia nepredstavujú poruchu.
Nejedná sa o poruchu rúry.
Vnútorné svetlo je
stlmené alebo sa
nerozsvieti.
Dvierka zostali otvorené dlhú
dobu.
Vnútorné svetlo sa môže
automaticky vypnúť v prípade, ak je
zapnutá funkcia Eko. Zatvorte a opäť
otvorte dvierka alebo stlačte tlačidlo
STOP/ECO (ZASTAVIŤ/EKO).
Varenie je dokončené,
ale ventilátor sa stále
nezapol.
Na vyvetranie rúry je
ventilátor spustený ešte
ďalšie 3 minúty po dokončení
varenia.
Nejedná sa o poruchu rúry.
Vnútorné svetlo je pokryté
neznámou látkou.
Vyčistite vnútro rúry a skontrolujte
znovu.
Ak sa používa funkcia
Automatické varenie, toto
pípanie znamená, že počas
rozmrazovania nastal čas
prevrátiť jedlo.
Po prevrátení jedla reštartujte
prevádzku opätovným stlačením
tlačidla START/+30s (SPUSTIŤ/+30s).
Tanier sa počas
točenia vychyľuje
z miesta alebo sa
prestáva točiť.
Chýba valčekový krúžok
alebo valčekový krúžok nie je
nasadený správne.
Nasaďte valčekový krúžok a
opakujte pokus.
Tanier sa počas
točenia ťahá.
Rúra nie je vo
vodorovnej polohe.
Rúra je nainštalovaná na
nerovnom povrchu.
Skontrolujte, či je rúra nainštalovaná
na rovnom, stabilnom povrchu.
Valčekový krúžok nie je
nasadený správne, vnútri je
veľa jedla alebo je nádoba
príliš veľká a dotýka sa vnútra
mikrovlnnej rúry.
Upravte množstvo jedla a
nepoužívajte nádoby, ktoré sú príliš
veľké.
Počas varenia
vznikajú iskry.
Počas zapnutia rúry/funkcie
rozmrazovania sa používajú
kovové nádoby.
Nepoužívajte kovové nádoby.
Tanier počas otáčania
hrká a je hlučný.
Na spodnej časti rúry sú
prichytené zvyšky jedla.
Odstráňte všetky zvyšky jedla, ktoré
sa prichytili na spodnej strane rúry.
Po pripojení napájania
sa rúra okamžite
zapne.
Dvierka nie sú správne
zatvorené.
Zatvorte dvierka a skontrolujte
znovu.
Z rúry vychádza
elektrina.
Napájanie alebo zásuvka nie
sú správne uzemnené.
Skontrolujte, či sú napájanie a
zásuvka správne uzemnené.
Počas varenia zaznie
pípanie.
Tanier
Riešenie problémov
Slovenčina 25
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_SK.indd 25
2017-11-29
6:36:48
Riešenie problémov
Upozornenia týkajúce sa inštalácie
Pri inštalácii mikrovlnnej rúry by je potrebné zachovať ventilačný priestor veľkosti aspoň
50 mm medzi zadnou stenou a podlahou inštalačnej skrinky. Okrem toho je potrebné zachovať
minimálne 3 mm odstup medzi 4 bočnými stenami mikrovlnnej rúry a skrinkou. Pri inštalácii
produktu je dôležité dodržiavať pokyny uvedené v tejto príručke a v pokynoch na inštaláciu od
výrobcu rúry. (Pozrite si inštalačnú príručku)
Informačný kód
Informačný kód
Riešenie
Dotykové tlačidlo má poruchu.
Tlačidlá vyčistite a skontrolujte,
či na povrchu okolo tlačidla nie
je voda. Ak sa problém vyskytne
znovu, vypnite mikrovlnnú rúru
na viac ako 30 sekúnd a opakujte
nastavenie znovu. Ak problém stále
pretrváva, kontaktujte miestne
stredisko starostlivosti o zákazníkov
spoločnosti SAMSUNG.
C-F2
UPOZORNENIE
Ak nedodržíte pokyny v tejto príručke, môže dôjsť ku vzniku výparov vo vnútri mikrovlnnej rúry,
čo zabráni kontrole jedla počas varenia. Zároveň môže spôsobiť poruchu mikrovlnnej rúry.
Príčina
C-d0
POZNÁMKA
Ak navrhované riešenie problém nevyrieši, kontaktujte vaše miestne stredisko starostlivosti
o zákazníkov spoločnosti SAMSUNG.
Riešenie problémov
26 Slovenčina
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_SK.indd 26
2017-11-29
6:36:48
Technické údaje
Spoločnosť SAMSUNG sa snaží neustále zdokonaľovať svoje produkty. Navrhnuté technické údaje
a tieto používateľské pokyny preto podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
V súlade so všeobecnou smernicou 2/1984 (III.10) BKM-IpM ako dodávatelia vyhlasujeme,
že rúra MS22M8054A* značky Samsung je v súlade s nižšie uvedenými technologickými
parametrami.
Model
Zdroj napájania
Príkon
Mikrovlnný ohrev
Výstupný výkon
2450 MHz
Vonkajšie
595 x 380 x 306 mm
Priestor rúry
330 x 224 x 292 mm
Objem
Hmotnosť
Úroveň hluku
1250 W
100 W / 850 W – 6 úrovní (IEC-705)
Prevádzková frekvencia
Rozmery (Š x V x H)
MS22M8054A*
230 V – 50 Hz AC
22 litrov
Čistá
Približne 14,5 kg
40 dBA
Technické údaje
Slovenčina 27
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_SK.indd 27
2017-11-29
6:36:48
Berte na vedomie, že záruka spoločnosti Samsung NEZAHŔŇA servisné hovory týkajúce sa prevádzky produktu, opravy nesprávnej inštalácie a výkonu bežného čistenia alebo údržby.
MÁTE OTÁZKY ALEBO KOMENTÁRE?
KRAJINA
ZAVOLAJTE NÁM
ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ONLINE NA STRÁNKE
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DE68-04445Y-01
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_SK.indd 28
2017-11-29
6:36:48
Mikrovlnná trouba
Uživatelská příručka
MS22M8054A*
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_CZ.indd 1
2017-11-29
6:34:36
Obsah
Obsah
Bezpečnostní pokyny
3
Obecné bezpečnostní pokyny
Používání mikrovlnné trouby – bezpečnostní opatření
Omezená záruka
Definice výrobní skupiny
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
5
6
7
7
7
Umístění a zapojení
8
Používání funkce odstranění pachu
Používání funkce oblíbený
Používání funkce dětská pojistka
Vypnutí zvukového signálu
19
20
21
21
Pokyny pro výběr nádobí
22
Pokyny pro přípravu pokrmů
23
Příslušenství8
Otočný talíř
8
Mikrovlny23
Vaření23
Údržba
Odstraňování problémů
24
Čištění9
Výměna (oprava)
9
Péče o troubu při jejím dlouhodobém nepoužívání
9
Odstraňování problémů
Upozornění pro umístění
Informační kód
24
26
26
Funkce trouby
Technické údaje
27
9
10
Trouba10
Ovládací panel
10
Používání trouby
11
Princip funkce mikrovlnné trouby
11
Kontrola správného chodu trouby
11
Vaření/Ohřev12
Nastavení času
12
Výkonové stupně a nastavení doby
13
Rychlý start
13
Nastavení doby vaření
13
Zastavení vaření
14
Nastavení režimu úspory energie
14
Používání funkce rychlé rozmrazení
14
Používání funkce automatické vaření
16
Používání funkce udržování teploty
18
Nastavení doby odstavení (Kuchyňský časovač)
19
2 Čeština
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_CZ.indd 2
2017-11-29
6:34:36
Bezpečnostní pokyny
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
• v kuchyňkách pro zaměstnance obchodů, kanceláří a
v dalším pracovním prostředí;
• na farmách;
• pro klienty hotelů, motelů a v podobném prostředí
obytného typu;
Bezpečnostní pokyny
TYTO POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE
K POZDĚJŠÍMU NAHLÉDNUTÍ.
VAROVÁNÍ: Pokud jsou poškozená dvířka nebo těsnění dvířek,
nesmí být trouba zapnuta, dokud ji neopraví kompetentní
pracovník.
VAROVÁNÍ: Pro všechny osoby s výjimkou kompetentních
pracovníků je nebezpečné provádět servis nebo opravy, při
nichž je třeba sejmout kryt chránící před účinkem mikrovlnné
energie.
VAROVÁNÍ: Tekutiny ani jiné potraviny nesmějí být ohřívány
v uzavřených nádobách, protože takové nádoby jsou náchylné
k explozi.
VAROVÁNÍ: Dětem dovolte používat troubu bez dozoru pouze
v případě, že jste je odpovídajícím způsobem poučili, jak ji
bezpečně používat a jaká jsou rizika nesprávného použití.
Tento spotřebič je určen k použití pouze v domácnosti, nikoli
například:
• v penziónech.
Používejte pouze nádobí vhodné pro použití v mikrovlnné
troubě.
Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách
vždy troubu průběžně kontrolujte, protože nádoby by mohly
vzplanout.
Tato mikrovlnná trouba je určena pro ohřev pokrmů a nápojů.
Při používání k sušení jídla nebo oblečení a nahřívání
ohřívacích podložek, bačkor, houbiček, vlhkých utěrek
a podobně hrozí úraz, vznícení, případně vznik požáru.
Pokud se objeví kouř, troubu vypněte nebo odpojte napájecí
kabel ze zásuvky a ponechte dvířka trouby zavřená, aby se
udusily případné plameny.
V důsledku mikrovlnného ohřevu nápojů může dojít ke
zpožděnému intenzivnímu varu. Proto je třeba s nádobou
zacházet opatrně.
Kvůli možným popáleninám je nutné obsah dětských lahví
před podáváním promíchat nebo protřepat a zkontrolovat jeho
teplotu.
V mikrovlnné troubě nesmějí být ohřívána vejce ve skořápce
ani natvrdo uvařená vejce ve skořápce, protože by mohla
explodovat, a to dokonce i po skončení mikrovlnného ohřevu.
Troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat všechny zbytky
potravin.
Čeština 3
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_CZ.indd 3
2017-11-29
6:34:36
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní pokyny
Pokud trouba nebude udržována v čistotě, může dojít
k narušení povrchu. To by negativně ovlivnilo životnost
spotřebiče a mohlo by vyústit i v nebezpečnou situaci.
Tento spotřebič je určen pouze k vestavěnému použití.
Spotřebič nesmí být umístěn ve skříňce.
Kovové nádoby na jídlo a nápoje nelze používat pro
mikrovlnné vaření.
Při vyndávání nádob ze spotřebiče buďte opatrní, abyste
nevyndali také otočný talíř.
Tento spotřebič nesmí být čištěn s použitím parního čističe.
Tento spotřebič nesmí být čištěn s použitím vysokotlakého
čističe.
Spotřebič není určen pro instalaci v obytných vozidlech,
karavanech a podobných vozech.
Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně malých
dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální
schopnosti nebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti.
Výjimkou mohou být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí
odpovědná osoba, která bude na používání spotřebiče dohlížet
a poskytne těmto osobám pokyny k jeho používání.
Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby spotřebič nepoužívaly
jako hračku.
Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí mohou používat tento spotřebič pouze
tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny o bezpečném
používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti si se
spotřebičem nesmějí hrát. Děti bez dozoru nesmějí provádět
čištění a údržbu spotřebiče.
Tento spotřebič by po instalaci měl jít odpojit od napájení. Toho
lze dosáhnout zajištěním přístupnosti zástrčky nebo začleněním
vypínače na kabelu v souladu s pravidly pro kabeláž.
Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí
kabel vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce,
případně osoba s podobnou kvalifikací.
Troubu je třeba umístit ve správné poloze a výšce, aby byl
zajištěn snadný přístup k vnitřku a ovládání trouby.
Před prvním použitím trouby je třeba dát do trouby na
10 minut ohřát vodu.
Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je cítit zápach
spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě odpojte zástrčku
napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
4 Čeština
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_CZ.indd 4
2017-11-29
6:34:36
Obecné bezpečnostní pokyny
V důsledku mikrovlnného ohřevu nápojů může dojít ke zpožděnému intenzivnímu varu. S nádobou
zacházejte vždy opatrně. Vždy nechte nápoje stát alespoň 20 sekund před manipulací s nimi. Při
ohřívání pokrm v případě potřeby míchejte. Vždy jej zamíchejte po ohřátí.
Jestliže dojde k opaření, postupujte podle těchto pokynů poskytnutí první pomoci:
Bezpečnostní pokyny
Všechny úpravy nebo opravy musí provádět pouze kvalifikovaný technik.
Neohřívejte jídlo ani tekutiny v uzavřených nádobách určených pro mikrovlnné trouby.
K čištění trouby nepoužívejte benzen, ředidlo, alkohol, parní ani vysokotlaké čističe.
Neinstalujte troubu do blízkosti topení a hořlavých materiálů nebo ve vlhkém, mastném nebo prašném
prostředí, ani na místě vystaveném přímému slunečnímu záření a vodě, kde hrozí únik plynu, nebo na
nerovné ploše.
Tato trouba musí být řádně uzemněna v souladu s místními předpisy.
Kolíky a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od cizích látek.
Napájecí kabel nesmí být vystaven zvýšenému tahu a ohybu a nesmí se na něj pokládat těžké
předměty.
Jestliže došlo k úniku plynu (propan, zkapalněný plyn apod.), ihned vyvětrejte. Nedotýkejte se
napájecího kabelu.
Neberte šňůru do mokrých rukou.
Pokud je trouba v provozu, nevypínejte ji odpojením napájecího kabelu.
Do spotřebiče nesahejte prsty, ani do něj nevkládejte nevhodné látky. Pokud se dovnitř trouby
dostanou nevhodné látky, odpojte napájecí kabel a obraťte se na místní servisní středisko Samsung.
Trouba nesmí být vystavena nadměrnému tlaku nebo nárazům.
Neumísťujte troubu na křehké předměty.
Ujistěte se, že napájecí napětí, frekvence a proud odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích
výrobku.
Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do zásuvky. Nepoužívejte rozdvojky, prodlužovací kabely
nebo elektrické transformátory.
Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty. Ujistěte se, že napájecí kabel je mezi předměty nebo
za troubou.
Pokud dojde k poškození zástrčky napájecího kabelu, k poškození samotného napájecího kabelu nebo
k uvolnění elektrické zásuvky, nepoužívejte je. Pokud dojde k poškození zástrčky napájecího kabelu
nebo samotného napájecího kabelu, obraťte se na místní servisní středisko Samsung.
Troubu je třeba chránit před přímým politím nebo postříkáním vodou.
Na troubu, dovnitř trouby nebo na její dvířka se nesmí pokládat předměty.
Na troubu nerozprašujte prchavé látky, např. insekticidy.
Neukládejte do trouby hořlavé materiály. Buďte opatrní při ohřevu pokrmů nebo nápojů, které obsahují
alkohol, protože alkoholové výpary mohou přijít do kontaktu s horkými částmi trouby.
Děti by mohly narazit do dvířek nebo si do nich přichytit prsty. Děti se nesmí pohybovat v blízkosti
dvířek, pokud je otevíráte nebo zavíráte.
Mikrovlnná trouba – výstraha
1. Opařené místo ponořte alespoň na 10 minut do studené vody.
2. Zakryjte jej čistým suchým obvazem.
3. Nenanášejte žádný krém, olej ani tělové mléko.
Nedávejte plech nebo rošt do vody krátce po vaření, neboť by to mohlo způsobit jejich poškození.
Nepoužívejte troubu k fritování, neboť nelze kontrolovat teplotu oleje. Mohlo by dojít k náhlému
překypění horkého oleje.
Čeština 5
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_CZ.indd 5
2017-11-29
6:34:36
Bezpečnostní pokyny
Mikrovlnná trouba – bezpečnostní opatření
Bezpečnostní pokyny
Používejte pouze náčiní vhodné do mikrovlnné trouby. Nepoužívejte kovové nádoby, nádobí se zlatou
nebo stříbrnou dekorací, jehly na špíz apod.
Sejměte kovové sponky. Mohou vzniknout elektrické oblouky.
Nepoužívejte troubu k sušení papíru ani oblečení.
K přípravě malého množství potravin použijte kratší čas, aby nedošlo k přehřátí nebo spálení jídla.
Dbejte na to, aby se napájecí kabel nedostal do blízkosti vody a horkých povrchů.
V troubě nesmějí být ohřívána vejce ve skořápce ani natvrdo uvařená vejce ve skořápce, protože by
mohla explodovat. Neohřívejte vzduchotěsné nebo vakuově uzavřené nádoby, ořechy, rajčata apod.
Nezakrývejte ventilační otvory textiliemi ani papírem. Jde o nebezpečí požáru. Trouba se může přehřát
a v takovém případě se automaticky vypne a zůstane vypnutá, dokud se dostatečně neochladí.
Při vyjímání pokrmu z trouby vždy používejte kuchyňské chňapky.
Aby se zabránilo intenzivnímu varu, zamíchejte ohřívané tekutiny během ohřevu nebo po jeho
dokončení a poté alespoň na 20 sekund odstavte.
Při otevírání dvířek trouby stůjte ve vzdálenosti natažené paže. Předejdete tak opaření uvolněným
horkým vzduchem nebo párou.
Nezapínejte prázdnou troubu. Trouba se z bezpečnostních důvodů automaticky vypne na 30 minut.
Doporučujeme ponechat v troubě sklenici s vodou, která absorbuje mikrovlnnou energii v případě
nechtěného zapnutí trouby.
Troubu instalujte tak, aby byl dodržen požadavek na volný prostor kolem ní uvedený v této příručce.
(Viz část Instalace mikrovlnné trouby.)
Při připojování jiných elektrických zařízení do zásuvek v blízkosti trouby postupujte opatrně.
Používání mikrovlnné trouby – bezpečnostní opatření
Pokud nebudou dodržovány následující bezpečnostní pokyny, může dojít ke škodlivému vystavení
mikrovlnné energii.
•
•
•
•
Nepoužívejte troubu s otevřenými dvířky. Nemanipulujte s bezpečnostními zámky (západky
dvířek). Do otvorů bezpečnostních zámků nesmějí být vkládány žádné předměty.
Mezi dvířka trouby a vloženou potravinu nevkládejte žádné předměty. Zabraňte hromadění
zbytků potravin a čisticích prostředků na povrchu těsnění. Udržujte dvířka a plochy těsnění na
dvířkách stále čisté. Po každém použití je nejprve otřete vlhkým hadříkem a poté měkkým suchým
hadříkem.
Nepoužívejte troubu, pokud je poškozená. Používejte ji až poté, co ji opravil kvalifikovaný technik.
Důležité: dvířka trouby se musí správně zavírat. Dvířka nesmějí být ohnutá; závěsy dvířek nesmějí
být rozbité ani uvolněné; těsnění dvířek a povrch těsnicích ploch nesmějí být poškozené.
Všechny úpravy nebo opravy musí být provedeny technikem.
6 Čeština
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_CZ.indd 6
2017-11-29
6:34:36
Omezená záruka
•
•
Proražená, poškrábaná nebo rozbitá dvířka, držadla, vnější panel nebo ovládací panel.
Rozbitý nebo chybějící plech, válečkové vedení, spojka nebo drátěný rošt.
Troubu používejte pouze pro účely, pro které je určena a které jsou uvedeny v této příručce.
Výstrahy a důležité pokyny pro zajištění bezpečnosti uvedené v této příručce nepředstavují popis
všech podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě
a provozu trouby počínali rozumně, pečlivě a opatrně.
Následující pokyny k obsluze se týkají různých modelů, proto se vlastnosti vaší mikrovlnné trouby
mohou mírně lišit od charakteristik uvedených v příručce a nemusí být použity všechny výstražné
symboly. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na místní servisní středisko nebo
vyhledat pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.
Používejte troubu pouze k ohřívání jídla. Je určena pouze pro domácí použití. Nesmí se používat
k ohřevu textilií nebo polštářků plněných semínky. Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za nevhodné
nebo nesprávné použití této trouby.
Vždy udržujte troubu v čistém a dobrém stavu, abyste předešli narušení povrchu trouby
a nebezpečným situacím.
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená,
že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní
sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný
komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo
lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením
zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou
recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt
zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a
jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat
všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické
příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým
odpadem.
Bezpečnostní pokyny
Společnost Samsung bude účtovat poplatek v případě výměny příslušenství nebo opravy kosmetického
defektu, pokud poškození jednotky nebo příslušenství způsobil zákazník. Položky, které tyto podmínky
zahrnují:
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
Informace o závazku společnosti Samsung chránit životní prostředí ale také regulační povinnosti
týkající se konkrétních produktů, např. REACH, naleznete na webové stránce: samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
Definice výrobní skupiny
Tento výrobek je zařízení ISM třídy B, skupiny 2. Definice skupiny 2, která zahrnuje všechna zařízení
ISM, ve kterých je generována nebo používána radiofrekvenční energie ve formě elektromagnetického
záření pro úpravu materiálů a vybavení pro EDM a obloukové svařování.
Zařízení skupiny B je zařízení vhodné pro používání v domácnosti a v provozovnách přímo připojených
k elektrické síti rozvodu nízkého napětí, která zajišťuje dodávku energie pro domácnosti a obytné
domy.
Čeština 7
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_CZ.indd 7
2017-11-29
6:34:37
Umístění a zapojení
Otočný talíř
Příslušenství
V závislosti na zakoupeném modelu je dodáváno několik kusů příslušenství, které lze využít různým
způsobem.
01 Otočný kruh, který je třeba vložit do středu
trouby.
Otočný kruh slouží jako podpora otočného talíře.
Vyjměte z vnitřku trouby všechny obalové materiály.
Nainstalujte otočný kruh a otočný talíř. Zkontrolujte,
zda se otočný talíř volně otáčí.
Umístění a zapojení
02 Otočný talíř, který je třeba nasadit na otočný kruh;
střed otočného talíře musí nasednout na spojku.
Otočný talíř představuje hlavní varnou plochu. Lze
jej snadno vyjmout a vyčistit.
UPOZORNĚNÍ
NESPOUŠTĚJTE žádnou funkci mikrovlnné trouby, dokud nevložíte na místo otočný kruh a otočný talíř.
8 Čeština
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_CZ.indd 8
2017-11-29
6:34:37
Údržba
Výměna (oprava)
Čištění
Pravidelně troubu čistěte, abyste zabránili usazování nečistot na troubě a uvnitř ní. Věnujte také
zvláštní pozornost dvířkům, těsnění dvířek, otočnému talíři a otočnému kruhu (pouze u příslušných
modelů).
Pokud se dvířka neotevírají či nezavírají hladce, nejprve zkontrolujte, zda na těsnění dvířek nejsou
nánosy nečistot. K vyčištění vnitřních a vnějších stěn trouby používejte měkký hadřík a mýdlovou
vodu. Povrch řádně opláchněte a osušte.
VAROVÁNÍ
Tato trouba uvnitř neobsahuje žádné díly demontovatelné uživatelem. Nepokoušejte se sami vyměnit
díly či opravovat troubu.
•
•
Postup odstranění těžko odstranitelných páchnoucích nečistot z vnitřku trouby
Postup čištění vnitřku trouby s výklopným topným tělesem
A
Před čištěním horní části vnitřního prostoru trouby
sklopte dolů horní topné těleso o 45° (A), viz obrázek.
To usnadní čištění horní části. Po dokončení čištění
vraťte horní topné těleso do původní polohy.
•
Údržba
1. Do prázdné trouby vložte doprostřed otočného talíře hrnek zředěné citronové šťávy.
2. Pusťte po dobu 10 minut vyhřívání trouby na maximální výkon.
3. Po skončení tohoto cyklu počkejte, až trouba vychladne. Poté otevřete dvířka a vyčistěte vnitřní
prostor trouby.
Pokud nastane problém se závěsy, těsněním nebo dvířky, požádejte o pomoc kvalifikovaného
technika nebo místní servisní středisko společnosti Samsung.
Pokud chcete vyměnit žárovku, obraťte se na místní servisní středisko společnosti Samsung.
Nevyměňujte ji sami.
Pokud nastane problém s vnějším pláštěm trouby, nejprve odpojte napájecí kabel ze zásuvky
a poté se obraťte na místní servisní středisko společnosti Samsung.
Péče o troubu při jejím dlouhodobém nepoužívání
Pokud nebudete troubu po delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a umístěte troubu na
suché místo, kde se nepráší. Nahromadění prachu a vlhkosti uvnitř trouby může negativně ovlivnit její
vlastnosti.
UPOZORNĚNÍ
•
•
•
•
Udržujte dvířka a těsnění dvířek v čistotě a zajistěte, aby se dvířka otevírala a zavírala hladce.
Jinak může dojít ke zkrácení životnosti trouby.
Dávejte pozor, abyste nerozlili vodu na ventilační otvory trouby.
K čištění nepoužívejte žádné abrazivní ani chemické prostředky.
Po každém použití trouby počkejte, až trouba vychladne, a potom vyčistěte vnitřní prostor trouby
neagresivním čisticím prostředkem.
Čeština 9
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_CZ.indd 9
2017-11-29
6:34:37
Funkce trouby
Ovládací panel
Trouba
01
02
03
Funkce trouby
04
05
06
07
08
01 Západky dvířek
02 Ventilační otvory
03 Světlo
04 Dvířka
05 Otočný talíř
06 Spojka
07 Otočný kruh
08 Otvory bezpečnostního
zámku
09 Ovládací panel
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Quick Defrost (Rychlé rozmrazení)
Auto Cook (Automatické vaření)
Keep Warm (Udržování teploty)
Kitchen Timer (Kuchyňský časovač)
Microwave (Mikrovlnný režim)
Deodorization (Odstranění pachu)
Favorite (Oblíbený)
Child Lock (Dětská pojistka)
Dolů
Nahoru
Select (Vybrat)
Clock (Hodiny)
STOP/ECO (STOP/ÚSPORNÝ REŽIM)
START/+30s
09
10 Čeština
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_CZ.indd 10
2017-11-29
6:34:37
Používání trouby
Princip funkce mikrovlnné trouby
Kontrola správného chodu trouby
Mikrovlny jsou elektromagnetické vlny s vysokou frekvencí. Uvolněná energie umožňuje vařit nebo
ohřívat pokrmy, aniž by změnily tvar nebo barvu.
Mikrovlnnou troubu lze použít k těmto činnostem:
Následující jednoduchý postup vám umožní zkontrolovat, zda trouba vždy funguje správně. V případě
pochybností nahlédněte do části „Odstraňování problémů“ na straně 24.
•
•
•
Troubu je nutno připojit do příslušné elektrické zásuvky ve zdi. Otočný talíř musí být v troubě na svém
místě. Pokud použijete jiný výkonový stupeň než maximální (100 % – 850 W), voda se začne vařit po
delší době.
Rozmrazování
Ohřev
Vaření
Princip vaření.
POZNÁMKA
Otevřete dvířka trouby. Položte na otočný talíř sklenici s vodou. Zavřete dvířka.
•
•
•
Nastavte čas od 4 do 5 minut příslušným počtem
stisknutí tlačítka Nahoru nebo Dolů.
Trouba bude ohřívat vodu po dobu 4 až 5 minut. Poté
by se voda měla vařit.
Používání trouby
1. Mikrovlny, generované magnetronem, se uvnitř
trouby odrazem rozptýlí, a protože se pokrm otáčí
na otočném talíři, rovnoměrně jím prostupují. Díky
tomu se pokrm rovnoměrně uvaří.
2. Pokrm pohltí mikrovlny asi do hloubky 2,5 cm.
Vaření potom pokračuje procesem rozptýlení tepla
v pokrmu.
3. Doba vaření se liší podle použitého nádobí a podle
vlastností pokrmu:
Množství a hustota
Obsah vody
Počáteční teplota (podle toho, zda byla
potravina v chladničce nebo nikoli)
UPOZORNĚNÍ
Protože se střed pokrmu ohřívá díky rozptýlení tepla, vaření pokračuje i po vyjmutí pokrmu z trouby.
Proto je třeba dodržovat dobu odstání uvedenou v receptech popsaných v této příručce. Zajistíte tím
následující:
•
•
Rovnoměrné uvaření ve středu pokrmu.
Stejná teplota v celém pokrmu.
Čeština 11
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_CZ.indd 11
2017-11-29
6:34:38
Používání trouby
Vaření/Ohřev
Nastavení času
Následující postup popisuje způsob vaření nebo ohřevu pokrmů.
Po připojení napájení se na displeji automaticky zobrazí údaj „88:88“ a potom „12:00“.
Nastavte aktuální čas. Čas lze zobrazit buď ve 24hodinovém nebo ve 12hodinovém formátu. Hodiny je
nutno nastavit:
UPOZORNĚNÍ
•
•
Než ponecháte troubu bez dozoru, VŽDY zkontrolujte nastavení vaření.
Maximální doba režimu Microwave (Mikrovlnný režim) je 99 minut.
Otevřete dvířka. Položte pokrm do středu otočného talíře. Zavřete dvířka. Nikdy nezapínejte prázdnou
mikrovlnnou troubu.
1. Stiskněte tlačítko Microwave (Mikrovlnný režim).
Zobrazí se indikace výkonu 850 W (maximální
varný výkon):
(Mikrovlnný režim)
1
•
•
Když poprvé instalujete mikrovlnnou troubu
Po výpadku napájení
POZNÁMKA
Nezapomeňte hodiny seřídit při přechodu na letní a zpět na zimní čas.
1. Stiskněte tlačítko Clock (Hodiny).
1
2. Vyberte výkonový stupeň stisknutím tlačítka
Nahoru nebo Dolů. (viz tabulku výkonových
stupňů) Poté stiskněte tlačítko Select (Vybrat).
2
2
Používání trouby
3
4
2
2
3
4
3. Stisknutím tlačítek Nahoru nebo Dolů nastavte
dobu vaření.
Zobrazí se doba vaření.
4. Stiskněte tlačítko START/+30s.
Rozsvítí se kontrolka trouby a otočný talíř se
začne otáčet. Spustí se vaření a po jeho dokončení:
1) 4krát zazní zvukový signál.
2) Signál upozorňující na konec grilování zazní
třikrát (jednou za minutu).
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
3
5
2. Nastavte 24hodinový nebo 12hodinový formát
stisknutím tlačítek Nahoru nebo Dolů. Poté
stiskněte tlačítko Select (Vybrat).
3. Stisknutím tlačítek Nahoru nebo Dolů nastavte
hodiny. Poté stiskněte tlačítko Select (Vybrat).
4. Stisknutím tlačítek Nahoru nebo Dolů nastavte
minuty.
5. Jakmile bude zobrazen správný čas, stisknutím
tlačítka Select (Vybrat) hodiny spusťte.
Čas se zobrazuje vždy, když troubu právě
nepoužíváte.
12 Čeština
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_CZ.indd 12
2017-11-29
6:34:38
Výkonové stupně a nastavení doby
Rychlý start
Funkce nastavení výkonu umožňuje přizpůsobit množství vyzařované energie a tím ovlivnit čas
potřebný pro ohřev pokrmu podle druhu a množství pokrmu. K dispozici je šest výkonových stupňů.
Výkonový stupeň
Procenta
Výkon
VYSOKÝ
100 %
850 W
STŘEDNĚ VYSOKÝ
71 %
600 W
STŘEDNÍ
53 %
450 W
STŘEDNĚ NÍZKÝ
35 %
300 W
ROZMRAZOVÁNÍ
21 %
180 W
NÍZKÝ
12 %
100 W
Doba vaření, uváděná v receptech a v této příručce, odpovídá uváděnému výkonu.
Nastavte tuto dobu vaření...
Vysoký výkonový stupeň
Kratší
Nízký výkonový stupeň
Delší
2
1. Vložte pokrm do trouby. Vyberte dobu vaření
tlačítky Nahoru a Dolů.
Zobrazí se doba vaření.
2. Stiskněte tlačítko START/+30s.
Spustí se Microwave (Mikrovlnný režim) (850 W).
Po dokončení vaření:
1) 4krát zazní zvukový signál.
2) Signál upozorňující na konec grilování zazní
třikrát (jednou za minutu).
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
Nastavení doby vaření
Dobu vaření lze prodloužit stisknutím tlačítka START/+30s a každým dalším stisknutím o dalších
30 sekund.
V režimu Microwave (Mikrovlnný režim) stisknutím tlačítka START/+30s prodloužíte dobu vaření.
•
•
Používání trouby
Pokud zvolíte…
1
Vaření lze kdykoli zastavit a zkontrolovat stav pokrmu prostým otevřením dvířek
Prodloužení zbývající doby vaření
Postup 1
Dobu vaření prodloužíte stisknutím tlačítka
START/+30s o 30 sekund každým stisknutím.
• Příklad: Chcete-li prodloužit vaření o tři minuty,
stiskněte tlačítko START/+30s šestkrát.
2
1
Postup 2
Dobu vaření nastavte jednoduše stisknutím tlačítek
Nahoru nebo Dolů.
Čeština 13
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_CZ.indd 13
2017-11-29
6:34:39
Používání trouby
Zastavení vaření
Používání funkce rychlé rozmrazení
Vaření lze kdykoli zastavit, takže můžete:
Funkce Quick Defrost (Rychlé rozmrazení) umožňují rozmrazit maso, drůbež, ryby, mraženou zeleninu
a zmražený chleba. Doba rozmrazování a výkonový stupeň se nastavují automaticky. Stačí jednoduše
vybrat program a hmotnost.
•
•
•
Zkontrolovat pokrm
Obrátit pokrm nebo jej zamíchat
Nechat jej odstát
POZNÁMKA
Chcete-li vaření zastavit...
Proveďte...
Používejte pouze nádobí pro mikrovlnné trouby.
Dočasně
•
Otevřete dvířka. Položte mražený pokrm na keramický talíř do středu otočného talíře. Zavřete dvířka.
•
Zcela
•
•
Otevřete dvířka nebo jednou stiskněte tlačítko STOP/ECO (STOP/
ÚSPORNÝ REŽIM).
Vaření se zastaví.
Vaření obnovíte uzavřením dvířek a stisknutím tlačítka
START/+30s.
1
Používání trouby
Stiskněte jednou tlačítko STOP/ECO (STOP/ÚSPORNÝ REŽIM).
Vaření se zastaví.
Chcete-li zrušit nastavení vaření, stiskněte opět tlačítko STOP/ECO
(STOP/ÚSPORNÝ REŽIM).
Nastavení režimu úspory energie
1. Stiskněte tlačítko Quick Defrost (Rychlé
rozmrazení).
2. Typ pokrmu, který vaříte, vyberte stisknutím
tlačítek Nahoru nebo Dolů. Poté stiskněte tlačítko
Select (Vybrat).
2
2
Trouba je vybavena režimem úspory energie.
•
•
Stiskněte tlačítko STOP/ECO (STOP/ÚSPORNÝ
REŽIM).
Displej se vypne.
Když budete chtít režim úspory energie ukončit,
otevřete dvířka nebo stiskněte tlačítko STOP/ECO
(STOP/ÚSPORNÝ REŽIM). Na displeji se zobrazí
aktuální čas. Trouba bude připravena k použití.
POZNÁMKA
Funkce automatické úspory energie
Pokud během nastavování nebo ve stavu dočasného zastavení nevyberete žádnou funkci, funkce se po
25 minutách zruší a zobrazí se hodiny.
Jsou-li dvířka trouby otevřená, po pěti minutách dojde k vypnutí světla.
3. Vyberte velikost porce stisknutím tlačítek Nahoru
nebo Dolů. (Viz tabulka na následující straně.)
4. Stiskněte tlačítko START/+30s.
3
•
•
4
5
Spustí se rozmrazování.
Během rozmrazování zazní zvukový signál,
který připomíná nutnost otočit potravinu.
5. Dalším stisknutím tlačítka START/+30s
rozmrazování dokončíte.
1) 4krát zazní zvukový signál.
2) Signál upozorňující na konec grilování zazní
třikrát (jednou za minutu).
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
14 Čeština
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_CZ.indd 14
2017-11-29
6:34:39
V následující tabulce jsou uvedeny různé programy, velikosti porcí, doby odstavení a příslušné pokyny
k funkci Quick Defrost (Rychlé rozmrazení). Před rozmrazováním odstraňte veškeré obalové materiály.
Položte maso, drůbež, ryby, mraženou zeleninu nebo zmražený chleba na plochý skleněný nebo
keramický talíř.
Kód
Pokrm
Velikost porce
Pokyny
Maso
200 až 1500 g
Okraje chraňte alobalem. Po zaznění zvukového
signálu maso obraťte. Poté stiskněte tlačítko
START/+30s. Tento program je vhodný pro hovězí,
jehněčí, vepřové, steaky, kotlety a mleté maso.
Nechte 20 až 60 minut odstát.
2
Drůbež
200 až 1500 g
Konce stehen a křídel chraňte alobalem. Po zaznění
zvukového signálu drůbež otočte. Poté stiskněte
tlačítko START/+30s. Tento program je vhodný pro
celé kuře i porce kuřete. Nechte 20 až 60 minut
odstát.
3
Ryby
200 až 1500 g
Rybí ocas (u ryby vcelku) chraňte alobalem. Po
zaznění zvukového signálu rybu otočte. Poté
stiskněte tlačítko START/+30s. Tento program je
vhodný pro celé ryby i rybí filety. Nechte 20 až
60 minut odstát.
4
Zelenina
200 až 1500 g
Mraženou zeleninu rozložte do kruhu na plochý
skleněný talíř. Po zvukovém signálu mraženou
zeleninu otočte nebo promíchejte. Poté stiskněte
tlačítko START/+30s. Tento program je vhodný
pro všechny druhy mražené zeleniny. Nechte 5 až
20 minut odstát.
5
Pokrm
Pečivo
Velikost porce
Pokyny
200 až 1500 g
Položte chléb na kousek kuchyňského papíru a
otočte jej, jakmile zazní zvukový signál. Koláč
položte na keramický talíř a je-li to možné, otočte
jej, až zazní zvukový signál. Poté stiskněte tlačítko
START/+30s. Tento program je vhodný pro všechny
druhy chleba (krájený nebo vcelku), i pro dalamánky
a bagety. Dalamánky uspořádejte do kruhu. Tento
program je vhodný pro všechny druhy koláčů
z kynutého těsta, sušenky, tvarohový koláč a listové
pečivo. Není vhodný pro křehké pečivo, ovocné
a krémové koláče ani pro koláče s čokoládovou
polevou. Nechte 10 až 30 minut odstát.
Používání trouby
1
Kód
Čeština 15
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_CZ.indd 15
2017-11-29
6:34:39
Používání trouby
Používání funkce automatické vaření
Funkce Auto Cook (Automatické vaření) obsahuje 25 předprogramovaných dob vaření. Nemusíte
nastavovat ani dobu vaření, ani výkonový stupeň. Typ porce můžete nastavit stisknutím tlačítek
Nahoru nebo Dolů.
UPOZORNĚNÍ
1. Pokrm na talíři
Kód
Pokrm
Velikost porce
Pokyny
Vložte na keramický talíř a zakryjte potravinovou
fólií, vhodnou do mikrovlnné trouby. Tento
program je vhodný pro pokrmy tvořené třemi
složkami (například maso v omáčce se zeleninou a
přílohou, jako jsou brambory, rýže nebo těstoviny).
Nechte 2 až 3 minuty odstát.
1-1
Chlazený hotový
pokrm
300 až 350 g
1-2
Chlazený hotový
pokrm
400 až 450 g
1-3
Chlazený
vegetariánský
pokrm
300 až 350 g
1-4
Chlazený
vegetariánský
pokrm
400 až 450 g
Používejte pouze nádobí, které je vhodné a bezpečné pro vaření v mikrovlnné troubě.
Nejprve položte pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka.
1. Stiskněte tlačítko Auto Cook (Automatické vaření).
1
2
Používání trouby
3
2
4
2. Typ pokrmu, který vaříte, vyberte stisknutím
tlačítek Nahoru nebo Dolů. Poté stiskněte tlačítko
Select (Vybrat).
1) Pokrm na talíři
2) Zelenina a obiloviny
3) Drůbež a ryby
4) Změknout/Rozpustit
3. Typ pokrmu, který vaříte, vyberte stisknutím
tlačítek Nahoru nebo Dolů. (Viz tabulka na
následující straně.)
4. Stiskněte tlačítko START/+30s.
Pokrm se začne ohřívat podle zvoleného
programu.
1) 4krát zazní zvukový signál.
2) Signál upozorňující na konec grilování zazní
třikrát (jednou za minutu).
3) Znovu se zobrazí aktuální čas.
Vložte pokrm na keramický talíř a zakryjte
potravinovou fólií, vhodnou do mikrovlnné trouby.
Tento program je vhodný pro 2složkové pokrmy
(například špagety s omáčkou nebo rýže se
zeleninou). Nechte 2 až 3 minuty odstát.
2. Zelenina a obiloviny
Kód
Pokrm
Velikost porce
Pokyny
2-1
Zelené fazolky
250 g
Opláchněte a očistěte zelené fazolky. Rozložte je
rovnoměrně na skleněnou mísu s víkem. Pro porci
250 g přidejte 30 ml (2 polévkové lžíce) vody.
Umístěte mísu doprostřed otočného talíře. Vařte
zakryté. Po skončení vaření zamíchejte. Nechte 1
až 2 minuty odstát.
2-2
Špenát
150 g
Opláchněte a očistěte špenát. Vložte do skleněné
mísy s víkem. Nepřidávejte vodu. Umístěte mísu
doprostřed otočného talíře. Vařte zakryté. Po
skončení vaření zamíchejte. Nechte 1 až 2 minuty
odstát.
2-3
Kukuřičné klasy
250 g
Opláchněte a očistěte kukuřičné klasy a vložte je
do oválné skleněné nádoby. Zakryjte potravinovou
fólií vhodnou do mikrovlnné trouby, kterou pak
propíchnete. Nechte 1 až 2 minuty odstát.
16 Čeština
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_CZ.indd 16
2017-11-29
6:34:40
Kód
2-4
Pokrm
Hnědá rýže
Velikost porce
125 g
Pokyny
Použijte velkou skleněnou varnou nádobu
s víkem. Přidejte dvojnásobné množství studené
vody (250 ml). Vařte zakryté. Před odstavením
zamíchejte, osolte a posypte bylinkami. Nechte 5
až 10 minut odstát.
Celozrnné
makaróny
125 g
Použijte velkou skleněnou varnou nádobu s víkem.
Přidejte 500 ml vroucí vody, špetku soli a dobře
zamíchejte. Vařte nezakryté. Před odstavením
zamíchejte a potom důkladně sceďte. Nechte
1 minutu odstát.
2-6
Merlík
125 g
Použijte velkou skleněnou varnou nádobu
s víkem. Přidejte dvojnásobné množství studené
vody (250 ml). Vařte zakryté. Před odstavením
zamíchejte, osolte a posypte bylinkami. Nechte 1
až 3 minuty odstát.
2-7
Bulgur
125 g
Použijte velkou skleněnou varnou nádobu
s víkem. Přidejte dvojnásobné množství studené
vody (250 ml). Vařte zakryté. Před odstavením
zamíchejte, osolte a posypte bylinkami. Nechte 2
až 5 minut odstát.
Kód
Pokrm
Velikost porce
Pokyny
3-1
Kuřecí prsa
300 g
Opláchnuté kousky položte na keramický
talíř. Zakryjte potravinovou fólií vhodnou do
mikrovlnné trouby. Propíchněte fólii. Položte mísu
na otočný talíř. Nechte 2 minuty odstát.
3-2
Krůtí prsa
300 g
Opláchnuté kousky položte na keramický
talíř. Zakryjte potravinovou fólií vhodnou do
mikrovlnné trouby. Propíchněte fólii. Položte mísu
na otočný talíř. Nechte 2 minuty odstát.
3-3
Čerstvé rybí filety
300 g
Opláchnuté filety položte na keramický talíř
a přidejte 1 polévkovou lžíci citronové šťávy.
Zakryjte potravinovou fólií vhodnou do
mikrovlnné trouby. Propíchněte fólii. Položte mísu
na otočný talíř. Nechte 1 až 2 minuty odstát.
3-4
Čerstvé filety
z lososa
300 g
Opláchnuté filety položte na keramický talíř
a přidejte 1 polévkovou lžíci citronové šťávy.
Zakryjte potravinovou fólií vhodnou do
mikrovlnné trouby. Propíchněte fólii. Položte mísu
na otočný talíř. Nechte 1 až 2 minuty odstát.
3-5
Čerstvé krevety
250 g
Opláchnuté krevety položte na keramický
talíř a přidejte 1 polévkovou lžíci citronové
šťávy. Zakryjte potravinovou fólií vhodnou do
mikrovlnné trouby. Propíchněte fólii. Položte mísu
na otočný talíř. Nechte 1 až 2 minuty odstát.
3-6
Čerstvý pstruh
200 g
Položte 1 čerstvou celou rybu do žáruvzdorné
nádoby. Přidejte špetku soli, 1 polévkovou lžíci
citronové šťávy a bylinky. Zakryjte potravinovou
fólií vhodnou do mikrovlnné trouby. Propíchněte
fólii. Položte mísu na otočný talíř. Nechte 2 minuty
odstát.
Používání trouby
2-5
3. Drůbež a ryby
Čeština 17
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_CZ.indd 17
2017-11-29
6:34:40
Používání trouby
Používání funkce udržování teploty
4. Změknout/Rozpustit
Kód
Pokrm
Velikost porce
4-1
Rozpouštění másla
50 g
4-2
Rozpouštění másla
100 g
Rozpouštění tmavé
čokolády
50 g
4-4
Rozpouštění tmavé
čokolády
100 g
4-5
Rozpouštění cukru
25 g
4-6
Rozpouštění cukru
50 g
4-3
Používání trouby
4-7
Změkčování másla
50 g
4-8
Změkčování másla
100 g
Pokyny
Rozkrojte máslo na 3 až 4 kusy a položte je na
malou skleněnou misku. Při rozpouštění mísu
nezakrývejte. Po skončení vaření zamíchejte.
Nechte 1 až 2 minuty odstát.
Funkce Keep Warm (Udržování teploty) udržuje pokrm horký až do jeho podávání. Tuto funkci
používejte k zachování teploty pokrmu, dokud nebudete připraveni ho podávat.
POZNÁMKA
Maximální délka funkce Keep Warm (Udržování teploty) je v základním nastavení 99 minut.
1. Stiskněte tlačítko Keep Warm (Udržování teploty).
Nastrouhejte tmavou čokoládu a dejte ji do malé
skleněné mísy. Při rozpouštění mísu nezakrývejte.
Po rozpuštění zamíchejte. Nechte 1 až 2 minuty
odstát.
1
Nasypte cukr na malou skleněnou misku. Na 25 g
přidejte 10 ml vody, na 50 g přidejte 20 ml vody.
Rozpouštějte odkryté. Vyndávejte ji opatrně.
Používejte přitom rukavice! Pomocí lžíce nebo
vidličky nalijte karamelové ozdoby na pečicí papír.
Nechte karamel 10 minut odstát, dokud nezaschne,
a odstraňte jej z papíru.
2. Stisknutím tlačítka Nahoru nebo Dolů nastavíte čas
udržování teploty.
3. Stiskněte tlačítko START/+30s.
2
•
Udržování teploty jídla přerušíte otevřením
dvířek nebo stisknutím tlačítka STOP/ECO
(STOP/ÚSPORNÝ REŽIM).
3
Rozkrojte máslo na 3 až 4 kusy a položte je do
malé skleněné misky. Změkčujte nezakryté. Nechte
1 až 2 minuty odstát.
UPOZORNĚNÍ
•
•
•
•
Tuto funkci nepoužívejte k ohřívání studených pokrmů. Tyto programy jsou určeny k udržování
teploty jídla, které bylo právě dovařeno.
Nedoporučujeme udržovat pokrm teplý příliš dlouho (déle než 1 hodinu), protože tím pokračuje
jeho vaření. Teplé jídlo se rychleji kazí.
Nepřikrývejte je poklicí ani fólií.
Při vyjímání pokrmu z trouby použijte chňapky.
18 Čeština
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_CZ.indd 18
2017-11-29
6:34:40
Nastavení doby odstavení (Kuchyňský časovač)
Používání funkce odstranění pachu
Funkci Kitchen Timer (Kuchyňský časovač) lze použít k automatickému nastavení doby odstavení (bez
mikrovlnného vaření).
Tuto funkci použijte po přípravě aromatických pokrmů nebo pokud je uvnitř trouby mnoho kouře.
1
Nejprve vyčistěte vnitřní prostor trouby.
1. Stiskněte tlačítko Kitchen Timer (Kuchyňský
časovač).
1
2. Pomocí tlačítka Nahoru nebo Dolů vyberte dobu
odstavení.
2. Stiskněte tlačítka Nahoru nebo Dolů, pokud chcete
nastavit dobu odstraňování pachu.
3. Stiskněte tlačítko START/+30s. Jakmile 4krát zazní
zvukový signál, je vaření dokončeno.
2
2
3
Používání trouby
3
3. Stiskněte tlačítko START/+30s.
Spustí se doba odstavení. Po dokončení vaření:
1) 4krát zazní zvukový signál.
2) Znovu se zobrazí aktuální čas.
1. Stiskněte tlačítko Deodorization (Odstranění
pachu).
POZNÁMKA
•
•
Doba trvání funkce odstranění pachu je nastavena na 5 minut. Každým stisknutím tlačítka
START/+30s se tato doba prodlouží o 30 sekund.
Maximální doba trvání funkce odstranění pachu je 15 minut.
Čeština 19
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_CZ.indd 19
2017-11-29
6:34:40
Používání trouby
Používání funkce oblíbený
Používání oblíbeného nastavení
Pokud často připravujete nebo ohříváte stejné typy pokrmů, lze uložit doby přípravy a stupně výkonu
do paměti trouby, takže není nutné je vždy znovu nastavovat.
1. Nastavte program vaření jako obvykle (doba
vaření a výkonový stupeň) a v případě potřeby se
znovu podívejte na stránku Vaření/Ohřev.
2. Stiskněte tlačítko Favorite (Oblíbený) a poté
stiskem tlačítka Nahoru nebo Dolů zvolte program,
který chcete uložit.
2
3
Používání trouby
3
1. Stiskněte tlačítko Favorite (Oblíbený) a zvolte
program stiskem tlačítka Nahoru nebo Dolů.
1
Můžete uložit dvě různá nastavení.
2
Nejprve položte pokrm do středu otočného talíře a zavřete dvířka.
• P1: První nastavení
• P2: Druhé nastavení
3. Stisknutím tlačítka Select (Vybrat) nastavení
dokončíte. Nebo stisknutím tlačítka START/+30s
program okamžitě spustíte.
Vaše nastavení je nyní uloženo v paměti trouby.
•
•
P1: První nastavení
P2: Druhé nastavení
1
2. Stiskněte tlačítko START/+30s.
Pokrm se připravuje podle požadavku.
2
POZNÁMKA
Příklad: Chcete-li uložit Microwave (Mikrovlnný režim), výkon 600 W a 3 minuty jako P1.
1. Stiskněte tlačítko Microwave (Mikrovlnný režim).
2. Stisknutím tlačítek Nahoru nebo Dolů nastavte výkon 600 W. Poté stiskněte tlačítko Select
(Vybrat).
3. Stisknutím tlačítek Nahoru nebo Dolů nastavte dobu vaření 3 minuty.
4. Stiskněte tlačítko Favorite (Oblíbený) a vyberte možnost P1.
5. Stisknutím tlačítka Select (Vybrat) nebo START/+30s nastavení dokončíte.
20 Čeština
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_CZ.indd 20
2017-11-29
6:34:41
Používání funkce dětská pojistka
Vypnutí zvukového signálu
Tato mikrovlnná trouba je vybavena speciálním programem Dětská pojistka. Ten umožňuje troubu
„uzamknout“ tak, aby ji nemohly náhodně spustit děti a nekompetentní osoby.
Zvukový signál lze kdykoli vypnout.
1
2
1. Na 3 sekundy stiskněte tlačítko Child Lock (Dětská
pojistka).
•
•
Trouba se zamkne (nelze volit žádné funkce).
Na displeji se zobrazí „L“.
1
2
1
2
1. Stiskněte současně tlačítka STOP/ECO (STOP/
ÚSPORNÝ REŽIM) a START/+30s.
Trouba přestane vydávat zvukové signály.
2. Zvukový signál lze opětovně zapnout současným
stisknutím tlačítek STOP/ECO (STOP/ÚSPORNÝ
REŽIM) a START/+30s.
Normální funkce trouby se obnoví.
2. Chcete-li troubu odemknout, stiskněte na
3 sekundy tlačítko Child Lock (Dětská pojistka).
Poté můžete troubu normálně používat.
Používání trouby
Čeština 21
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_CZ.indd 21
2017-11-29
6:34:41
Pokyny pro výběr nádobí
Aby se potraviny v mikrovlnném režimu uvařily či upekly, musejí jimi mikrovlny proniknout. Použité
nádobí nesmí mikrovlny odrážet ani pohlcovat.
Proto je třeba pečlivě volit nádobí. Je-li nádobí označeno jako vhodné a bezpečné pro vaření
v mikrovlnné troubě, nemusíte si dělat starosti.
V následujícím seznamu jsou uvedeny různé typy nádobí a informace o tom, zda a jak se mají používat
v mikrovlnné troubě.
Nádobí
Alobal
Bezpečné pro
mikrovlnné
trouby
✓✗
Poznámky
Lze jej použít v malém množství k ochraně částí
pokrmů před převařením. Při použití příliš velkého
množství alobalu nebo v případě, že je alobal
příliš blízko stěny trouby, může dojít ke vzniku
elektrického oblouku.
Pokyny pro výběr nádobí
✓
Nepředehřívejte jej delší dobu než 8 minut.
Čínský porcelán
a keramika
✓
Porcelán, keramika, glazovaná keramika a kostní
porcelán jsou obvykle vhodné, pokud nemají kovové
zdobení.
✓
Bezpečné pro
mikrovlnné
trouby
•
Jemné skleněné
nádobí
✓
Lze je použít pro ohřívání pokrmů nebo tekutin.
Tenké sklo může při náhlém zahřátí prasknout nebo
se roztříštit.
•
Zavařovací sklenice
✓
Je nutné sejmout víčko. Vhodné pouze pro ohřívání.
Může způsobit vznik elektrického oblouku nebo
požár.
V těchto nádobách jsou baleny některé mražené
potraviny.
•
Nádobí
✗
•
Uzávěry sáčků do
mrazničky
✗
Papír
•
Talíře, kelímky
a kuchyňské utěrky
✓
Pro krátkou dobu vaření a ohřívání. Také pro
absorpci přebytečné vlhkosti.
•
Recyklovaný papír
✗
Může způsobit vznik elektrického oblouku.
Plasty
•
Nádoby
✓
Zvláště pokud jde o termoplast odolný proti
teplu. Některé plasty se při vysokých teplotách
mohou zkroutit nebo ztratit barvu. Nepoužívejte
melaminové plasty.
•
Potravinová fólie
✓
Lze použít k udržení vlhkosti. Nesmí se dotýkat
potraviny. Při odstraňování fólie buďte opatrní,
protože bude unikat horká pára.
•
Sáčky do mrazničky
✓✗
Pouze jsou-li vhodné pro vaření nebo mikrovlnnou
troubu. Nesmí být vzduchotěsné. V případě potřeby
propíchněte vidličkou.
Voskový papír nebo
papír odolný proti tukům
✓
Lze je použít k uchování vlhkosti a zabránění
postříkání.
Balení potravin rychlého občerstvení
•
Polystyrénové
kelímky
✓
•
Papírové sáčky
nebo noviny
✗
Mohou se vznítit.
•
Recyklovaný papír
nebo kovové lemy
✗
Může způsobit vznik elektrického oblouku.
Lze je použít pro ohřívání pokrmů. Při přehřátí se
polystyrén může roztavit.
Stolní nádobí do
trouby
✓
Je možné použít, pokud nemá kovové zdobení.
Sklo
•
Poznámky
Kovy
Opékací talíř
Jednorázové nádobí
z polyesterového
kartonu
Nádobí
✓
: Doporučené
✓✗
: Buďte opatrní
✗
: Nebezpečné
22 Čeština
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_CZ.indd 22
2017-11-29
6:34:41
Pokyny pro přípravu pokrmů
Mikrovlny
Mikrovlnná energie proniká potravinami, protože ji přitahuje voda, tuk a cukr obsažené v potravinách.
Energie je těmito látkami absorbována. Mikrovlny způsobují rychlý pohyb molekul v potravinách.
Rychlý pohyb těchto molekul vytváří tření a výsledkem je uvaření potraviny.
Pokrm
Nápoje (káva,
čaj a voda)
Vaření
Nádobí pro vaření v mikrovlnné troubě:
Pro dosažení maximální účinnosti musí nádobí umožňovat průchod mikrovlnné energie. Mikrovlny
se odrážejí od kovů, například od nerezové oceli, hliníku a mědi, ale dokáží proniknout keramikou,
sklem, porcelánem a plasty a také papírem a dřevem. Z tohoto důvodu se pokrmy nikdy nesmějí vařit
v kovových nádobách.
Polévka
(chlazená)
Dušený pokrm
(chlazený)
Potraviny vhodné pro vaření v mikrovlnné troubě:
Těstoviny
s omáčkou
(chlazené)
Zakrývání během vaření
Zakrytí pokrmu během vaření je velmi důležité, protože odpařená voda stoupá ve formě páry a
přispívá tak k procesu vaření. Pokrm lze zakrýt například keramickým talířem, plastovým víkem nebo
potravinovou fólií.
Plněné
těstoviny
s omáčkou
(chlazené)
Doby odstavení
Po skončení vaření je důležitá doba odstavení, aby se vyrovnala teplota v pokrmu.
Ohřev tekutin a potravin
Výkonové stupně a doby uvedené v této tabulce použijte jako orientační pokyny pro ohřev.
Pokrm na talíři
(chlazený)
Těstoviny
(mražené)
(cannelloni,
makaróny,
lasagne)
Pokyny pro přípravu pokrmů
Pro vaření v mikrovlnné troubě je vhodná celá řada potravin, například čerstvá nebo mražená zelenina,
ovoce, těstoviny, rýže, obiloviny, luštěniny, ryby a maso. V mikrovlnné troubě je možné připravovat i
omáčky, pudink, polévky, pudinky vařené v páře, konzervy a čatní. Obecně řečeno je mikrovlnné vaření
ideální pro všechny potraviny, které lze běžně připravit na varné desce. Například rozpouštění másla
nebo čokolády (viz kapitola obsahující tipy, techniky a rady).
Velikost porce
Napájení
Doba (min)
150 ml (1 šálek)
850 W
1 až 1½
250 ml (1 hrnek)
1½ až 2
Pokyny
Nalijte do keramického šálku a ohřívejte nezakryté. Položte šálek/hrnek doprostřed
otočného talíře. Během doby odstavení je ponechte v mikrovlnné troubě a dobře
zamíchejte. Nechte 1 až 2 minuty odstát.
250 g
850 W
3 až 3½
Pokyny
Nalijte polévku do hlubokého keramického talíře. Zakryjte plastovým víkem. Po
ohřátí dobře zamíchejte. Znovu zamíchejte před podáváním. Nechte 2 až 3 minuty
odstát.
350 g
600 W
5½ až 6½
Pokyny
Vložte dušený pokrm do hlubokého keramického talíře. Zakryjte plastovým víkem.
Během ohřevu občas zamíchejte a znovu zamíchejte před odstavením a poté před
podáváním. Nechte 2 až 3 minuty odstát.
350 g
600 W
4½ až 5½
Pokyny
Těstoviny (např. špagety nebo nudle) dejte na mělký keramický talíř. Zakryjte
potravinovou fólií vhodnou do mikrovlnné trouby. Před podáváním zamíchejte.
Nechte 3 minuty odstát.
350 g
600 W
5 až 6
Pokyny
Plněné těstoviny (např. ravioli, tortellini) dejte do hlubokého keramického talíře.
Zakryjte plastovým víkem. Během ohřevu občas zamíchejte a znovu zamíchejte
před odstavením a poté před podáváním. Nechte 3 minuty odstát.
350 g
600 W
5½ až 6½
Pokyny
Pokrm tvořený 2 až 3 chlazenými složkami umístěte na keramickou misku. Zakryjte
potravinovou fólií vhodnou do mikrovlnné trouby. Nechte 3 minuty odstát.
400 g
Krok 1: 450 W
15 až 15½
Krok 2: 180 W
2 až 3
Pokyny
Vložte mražené těstoviny do malé mělké obdélníkové mísy z ohnivzdorného skla.
Položte nádobu přímo na otočný talíř. Nechte 2 až 3 minuty odstát.
Čeština 23
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_CZ.indd 23
2017-11-29
6:34:41
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů
Problém
Za provozu se vypne
napájení.
Pokud se setkáte s následujícími potížemi, vyzkoušejte popsaná řešení.
Problém
Příčina
Akce
Příčina
Po velmi dlouho trvajícím vaření
nechte troubu vychladnout.
Chladicí ventilátor nefunguje.
Poslouchejte, zda uslyšíte zvuk
chladicího ventilátoru.
Obecné
Tlačítka nelze řádně
stisknout.
Mezi tlačítka se mohla dostat
cizí látka.
Odstraňte cizí látku a zkuste to znovu.
Pokusili jste se spustit troubu,
Vložte pokrm do trouby.
aniž by byl uvnitř nějaký pokrm.
U dotykových modelů: Na
vnějším povrchu je vlhkost.
Otřete vlhkost z vnějšího povrchu.
Trouba nemá dostatečný prostor Na přední a zadní straně trouby jsou
pro ventilaci.
sací/odváděcí otvory sloužící pro
ventilaci.
Zachovejte mezery stanovené
v pokynech pro instalaci výrobku.
Je aktivována dětská pojistka.
Deaktivujte dětskou pojistku.
Nezobrazuje se čas.
Je zapnuta funkce Eco (úspora
energie).
Vypněte funkci Eco.
Trouba nefunguje.
Není přiváděno napájení.
Ujistěte se, zda je přiváděno napájení.
Dvířka jsou otevřená.
Zavřete dvířka a zkuste to znovu.
Bezpečnostní mechanismus
otvírání dvířek je pokryt cizí
látkou.
Odstraňte cizí látku a zkuste to znovu.
Uživatel otevřel dvířka, aby
mohl obrátit připravovaný
pokrm.
Po obrácení pokrmu stiskněte znovu
tlačítko START/+30s, čímž spustíte
provoz.
Trouba se za provozu
sama vypne.
Akce
Trouba vařila po velmi dlouhou
dobu.
Odstraňování problémů
V jedné zásuvce se používá
několik zástrček napájecích
kabelů.
Vyhraďte jednu zásuvku, která se bude
používat pouze pro troubu.
Za chodu trouby se
ozývají zvuky bouchání
a trouba nefunguje.
Zvuky bouchání mohou být
způsobeny vařením hermeticky
uzavřeného pokrmu nebo
použitím nádoby s poklicí.
Nepoužívejte utěsněné nádoby, neboť
mohou během vaření explodovat
z důvodu zvětšení objemu obsahu.
Vnější povrch trouby je
za provozu příliš horký.
Trouba nemá dostatečný prostor Na přední a zadní straně trouby
pro ventilaci.
jsou sací/odváděcí otvory sloužící
pro ventilaci. Zachovejte mezery
stanovené v pokynech pro instalaci
výrobku.
Dvířka nelze řádně
otevřít.
Na troubě jsou položené
předměty.
Odstraňte z horní plochy trouby
veškeré předměty.
Mezi dvířky a vnitřkem trouby
jsou zachyceny zbytky pokrmů.
Vyčistěte troubu a poté otevřete
dvířka.
24 Čeština
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_CZ.indd 24
2017-11-29
6:34:41
Problém
Příčina
Akce
Problém
Ohřívání včetně funkce
udržování teploty
nefunguje správně.
Je možné, že trouba nefunguje,
vaří se přílišné množství
pokrmu nebo se používá
nesprávné nádobí.
Nalijte jeden hrnek vody do nádoby
vhodné pro vaření v mikrovlnné
troubě a spusťte na 1 až 2 minuty
mikrovlnný režim, čímž zkontrolujete,
zda se voda ohřála. Zmenšete
množství pokrmu a spusťte znovu
funkci. Použijte nádobu na vaření
s plochým dnem.
1. Kape voda.
2. Škvírou ve
dvířkách vystupuje
pára.
3. V troubě zůstává
voda.
V závislosti na připravovaném
pokrmu se může vyskytovat
voda nebo pára. Nejedná se
o závadu trouby.
Jas uvnitř trouby se
mění.
Jas se mění v závislosti na
změnách výstupního výkonu
závisejícího na spuštěné funkci.
Změny výstupního výkonu během
vaření nejsou známkou závady.
Nejedná se o závadu trouby.
Vaření skončilo, ale
chladicí ventilátor stále
běží.
Za účelem ventilace trouby
chladicí ventilátor nadále běží
ještě asi 3 minuty po skončení
vaření.
Nejedná se o závadu trouby.
Při otáčení se otočný
talíř vychýlí ze svého
místa nebo se přestane
otáčet.
V troubě není otočný kruh nebo
není správně nasazen.
Instalujte otočný kruh a zkuste to
znovu.
Otočný talíř při otáčení
uvázne.
Otočný kruh není správně
nasazen, v troubě je příliš
mnoho pokrmu nebo je nádoba
příliš velká a dotýká se vnitřku
mikrovlnné trouby.
Upravte množství pokrmu
a nepoužívejte příliš velkou nádobu.
Otočný talíř při otáčení
drnčí a je hlučný.
Ke dnu trouby jsou přilepeny
zbytky pokrmů.
Odstraňte veškeré zbytky pokrmů
přilepené ke dnu trouby.
Vaří se přílišné množství
pokrmu.
Zmenšete množství pokrmu a spusťte
znovu funkci.
Vnitřní osvětlení je
ztlumené nebo se
nezapne.
Dvířka byla ponechána po
dlouhou dobu otevřená.
Vnitřní osvětlení se mohlo automaticky
vypnout při spuštění funkce Eco.
Zavřete a znovu otevřete dvířka nebo
stiskněte tlačítko STOP/ECO (STOP/
ÚSPORNÝ REŽIM).
Vnitřní osvětlení je pokryto cizí
látkou.
Vyčistěte vnitřek trouby a zkontrolujte
to znovu.
Pokud používáte funkci
automatického vaření, toto
pípání značí, že nastal čas
k obrácení pokrmu během jeho
rozmrazování.
Po obrácení pokrmu stiskněte znovu
tlačítko START/+30s, čímž opět
spustíte provoz.
Trouba není ve
vodorovné poloze.
Trouba je instalována na
nerovném povrchu.
Zajistěte instalování trouby na rovném
a stabilním povrchu.
Při vaření se objevují
jiskry.
Při funkcích trouby/
rozmrazování se používají
kovové nádoby.
Nepoužívejte kovové nádoby.
Při připojení napájení
se trouba ihned uvede
do provozu.
Dvířka nejsou řádně uzavřená.
Zavřete dvířka a zkontrolujte to znovu.
Z trouby probíjí
elektrický proud.
Napájení nebo zásuvka nejsou
řádně uzemněny.
Ujistěte se, že napájení a zásuvka jsou
řádně uzemněny.
Při vaření se ozývá
pípání.
Akce
Nechte troubu vychladnout a poté ji
otřete suchou utěrkou.
Trouba nemá dostatečný prostor Zajistěte prostor k odvětrávání
pro ventilaci.
stanovený v pokynech pro instalaci
výrobku.
Otočný talíř
Odstraňování problémů
Nefunguje funkce
rozmrazování.
Příčina
Čeština 25
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_CZ.indd 25
2017-11-29
6:34:41
Odstraňování problémů
Upozornění pro umístění
Při umisťování mikrovlnné trouby je pro zajištění větrání potřeba zachovat požadovanou vzdálenost
alespoň 50 mm mezi zadní stranou trouby a vnitřní stěnou skříně. Horní, dolní a boční strany
mikrovlnné trouby by navíc měly být umístěny alespoň 3 mm od stěn skříně. Je důležité se ujistit, že je
instalace tohoto produktu provedena v souladu s instrukcemi v této příručce a v souladu s instrukcemi
výrobce trouby. (Viz instalační příručku.)
Informační kód
Informační kód
C-F2
UPOZORNĚNÍ
Nedodržení této příručky může vést k zadržování páry uvnitř mikrovlnné trouby. Nebude pak možné
kontrolovat pokrmy během vaření. Navíc to může způsobit špatné fungování mikrovlnné trouby.
Příčina
C-d0
Dotykové tlačítko nefunguje
správně.
Akce
Vyčistěte tlačítka a ujistěte se, že
povrch a okolí tlačítek jsou suché.
Pokud se problém znovu objeví,
vypněte na nejméně 30 sekund
mikrovlnnou troubu a pokuste se
znovu o nastavení. Pokud se problém
znovu vyskytne, obraťte se na místní
středisko péče o zákazníky společnosti
SAMSUNG.
POZNÁMKA
V případě, že navržené řešení nevyřeší problém, obraťte se na místní středisko péče o zákazníky
společnosti SAMSUNG.
Odstraňování problémů
26 Čeština
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_CZ.indd 26
2017-11-29
6:34:41
Technické údaje
Společnost SAMSUNG se stále snaží vylepšovat své výrobky. Jak technické údaje, tak tyto pokyny pro
uživatele proto mohou být změněny bez předchozího upozornění.
V souladu s obecným předpisem 2/1984 (III.10) BKM-IpM jako distributor potvrzujeme, že trouba
Samsung MS22M8054A* odpovídá níže uvedeným technologickým parametrům.
Model
Zdroj napájení
Spotřeba energie
MS22M8054A*
230 V – 50 Hz AC
Mikrovlnný režim
1250 W
Výstupní výkon
100 W / 850 W – 6 stupňů (IEC-705)
Provozní frekvence
2450 MHz
Rozměry (Š x V x H)
Vnější
595 x 380 x 306 mm
Vnitřní prostor trouby
330 x 224 x 292 mm
Čistá
Přibližně 14,5 kg
Objem
Hmotnost
Úroveň hluku
22 litrů
40 dBA
Technické údaje
Čeština 27
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_CZ.indd 27
2017-11-29
6:34:41
Upozorňujeme, že záruka společnosti Samsung NEPOKRÝVÁ návštěvy servisního technika za účelem vysvětlení obsluhy výrobku, nápravy nesprávné instalace nebo kvůli provedení běžného čištění či údržby.
MÁTE DOTAZY NEBO POZNÁMKY?
ZEMĚ
ZAVOLEJTE NÁM
NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DE68-04445Y-01
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_CZ.indd 28
2017-11-29
6:34:42
Microwave Oven
User manual
MS22M8054A*
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_EN.indd 1
2017-11-29
6:34:19
Contents
Contents
Safety instructions
3
General safety
Microwave operation precautions
Limited warranty
Product group definition
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
5
6
7
7
7
Installation
8
Using the deodorization features
Using the favorite features
Using the child lock features
Switching the beeper off
19
20
21
21
Cookware guide
22
Cooking guide
23
Accessories8
Turntable8
Microwaves23
Cooking23
Maintenance
Troubleshooting
9
24
Cleaning9
Replacement (repair)
9
Care against an extended period of disuse
9
Troubleshooting24
Cautions for installation
26
Information code
26
Oven features
Technical specifications
10
27
Oven10
Control panel
10
Oven use
11
How a microwave oven works
11
Checking that your oven is operating correctly
11
Cooking/Reheating12
Setting the time
12
Power levels and time variations
13
Quick start
13
Adjusting the cooking time
13
Stopping the cooking
14
Setting the energy save mode
14
Using the quick defrost features
14
Using the auto cook features
16
Using the keep warm features
18
Setting a standing time (Kitchen Timer)
19
2 English
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_EN.indd 2
2017-11-29
6:34:19
Safety instructions
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
• staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments;
• farm houses;
• by clients in hotels, motels and other residential
environments;
• bed and breakfast type environments.
English 3
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_EN.indd 3
2017-11-29
6:34:19
Safety instructions
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven
must not be operated until it has been repaired by a competent
person.
WARNING: It is hazardous for anyone other than a competent
person to carry out any service or repair operation that
involves the removal of a cover which gives protection against
exposure to microwave energy.
WARNING: Liquids and other foods must not be heated in
sealed containers since they are liable to explode.
WARNING: Only allow children to use the oven without
supervision when adequate instructions have been given
so that the child is able to use the oven in a safe way and
understands the hazards of improper use.
This appliance is intended to be used in household only and it
is not intended to be used such as:
Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
When heating food in plastic or paper containers, keep an eye
on the oven due to the possibility of ignition.
The microwave oven is intended for heating food and
beverages. Drying of food or clothing and heating of warming
pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk
of injury, ignition or fire.
If smoke is observed (emitted), switch off or unplug the
appliance and keep the door closed in order to stifle any
flames.
Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive
boiling, therefore care must be taken when handling the
container.
The contents of feeding bottles and baby food jars shall
be stirred or shaken and the temperature checked before
consumption, in order to avoid burns.
Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be
heated in microwave ovens since they may explode, even after
microwave heating has ended.
The oven should be cleaned regularly and any food deposits
removed.
Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to
deterioration of the surface that could adversely affect the life
of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
Safety instructions
Safety instructions
The appliance is intended to be used built-in only. The
appliance shall not be placed in a cabinet.
Metallic containers for food and beverages are not allowed
during microwave cooking.
The care should be taken not to displace the turntable when
removing containers from the appliance.
The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.
The appliance should not be cleaned with a water jet.
The appliance is not intended for installing in road vehicles,
caravans and similar vehicles etc.
This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.
This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge if
they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the hazards
involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning
and user maintenance shall not be made by children without
supervision.
This Appliance should be allowed to disconnection from the
supply after installation. The disconnection may be achieved by
having the plug accessible or by incorporating a switch in the
fied wiring in accordance with the wiring rules.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in
order to avoid a hazard.
This oven should be positioned proper direction and height
permitting easy access to cavity and control area.
Before using the your oven first time, oven should be operated
with the water during 10 minute and then used.
If the oven generates a strange noise, a burning smell, or
smoke is emitted, unplug the power plug immediately and
contact your nearest service center.
4 English
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_EN.indd 4
2017-11-29
6:34:19
General safety
Microwave heating of beverages may result in delayed eruptive boiling; always
use caution when handling the container. Always allow beverages to stand at least
20 seconds before handling. If necessary, stir during heating. Always stir after
heating.
In the event of scalding, follow these First Aid instructions:
1. Immerse the scalded area in cold water for at least 10 minutes.
2. Cover with a clean, dry dressing.
3. Do not apply any creams, oils, or lotions.
To avoid damaging the tray or rack, do not put the tray or rack in water shortly
after cooking.
Do not use the oven for deep fat frying because the oil temperature cannot be
controlled. This could result in a sudden boil over of hot oils.
English 5
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_EN.indd 5
2017-11-29
6:34:19
Safety instructions
Any modifications or repairs must be performed by qualified personnel only.
Do not heat food or liquids sealed in containers for the microwave function.
Do not use benzene, thinner, alcohol, or steam or high-pressure cleaners to clean
the oven.
Do not install the oven: near a heater or flammable material; locations that are
humid, oily, dusty or exposed to direct sunlight or water; or where gas may leak;
or an uneven surface.
This oven must be properly grounded in accordance with local and national codes.
Regularly use a dry cloth to remove foreign substances from the power plug
terminals and contacts.
Do not pull, excessively bend, or place heavy objects on the power cord.
If there is a gas leak (propane, LP, etc) ventilate immediately. Do not touch the
power cord.
Do not touch the power cord with wet hands.
While the oven is operating, do not turn it off by unplugging the power cord.
Do not insert fingers or foreign substances. If foreign substances enter the oven,
unplug the power cord and contact a local Samsung service centre.
Do not apply excessive pressure or impact to the oven.
Do not place the oven over fragile objects.
Ensure the power voltage, frequency, and current matches the product
specifications.
Firmly plug the power plug into the wall socket. Do not use multiple plug adapters,
extension cords, or electric transformers.
Do not hook the power cord on metal objects. Make sure the cord is between
objects or behind the oven.
Do not use a damaged power plug, power cord, or loose wall socket. For damaged
power plugs or cords, contact a local Samsung service centre.
Do not pour or directly spray water onto the oven.
Do not place objects on the oven, inside, or on the oven door.
Do not spray volatile materials such as insecticide on the oven.
Do not store flammable materials in the oven. Because alcohol vapours can contact
hot parts of the oven, use caution when heating food or drinks containing alcohol.
Children may bump themselves or catch their fingers on the door. When opening/
closing the door, keep children away.
Microwave warning
Safety instructions
Microwave oven precautions
Safety instructions
Only use microwave-safe utensils. Do not use metallic containers, gold or silver
trimmed dinnerware, skewers, etc.
Remove wire twist ties. Electric arcing may occur.
Do not use the oven to dry papers or clothes.
Use shorter times for small amounts of food to prevent overheating or burning.
Keep the power cord and power plug away from water and heat sources.
To avoid the risk of explosion, do not heat eggs with shells or hard-boiled eggs.
Do not heat airtight or vacuum-sealed containers, nuts, tomatoes, etc.
Do not cover the ventilation slots with cloth or paper. This is a fire hazard. The
oven may overheat and turn off automatically and will remain off until it cools
sufficiently.
Always use oven mitts when removing a dish.
Stir liquids halfway during heating or after heating ends and allow the liquid stand
at least 20 seconds after heating to prevent eruptive boiling.
Stand at arms length from the oven when opening the door to avoid getting
scalded by escaping hot air or steam.
Do not operate the oven when it is empty. The oven will automatically shut down
for 30 minutes for safety purposes. We recommend placing a glass of water inside
the oven at all times to absorb microwave energy in case the oven is started
accidentally.
Install the oven in compliance with the clearances in this manual. (See Installing
your microwave oven.)
Use caution when connecting other electrical appliances to sockets near the oven.
Microwave operation precautions
Failure to observe the following safety precautions may result in harmful
exposure to microwave energy.
•
•
•
•
Do not operate the oven with the door open. Do not tamper with the safety
interlocks (door latches). Do not insert anything into the safety interlock holes.
Do not place any object between the oven door and front face or allow food
or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces. Keep the door and door
sealing surfaces clean by wiping with a damp cloth and then with a soft, dry
cloth after each use.
Do not operate the oven if it is damaged. Only operate after it has been
repaired by a qualified technician.
Important: the oven door must close properly. The door must not be bent; the
door hinges must not be broken or loose; the door seals and sealing surfaces
must not be damaged.
All adjustments or repairs must be done by a qualified technician.
6 English
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_EN.indd 6
2017-11-29
6:34:19
Limited warranty
•
•
Door, handles, out-panel, or control panel that are dented, scratched, or
broken.
A broken or missing tray, guide roller, coupler, or wire rack.
Use this oven only for its intended purpose as described in this instruction manual.
Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all
possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use
common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your
oven.
Because these following operating instructions cover various models, the
characteristics of your microwave oven may differ slightly from those described
in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any
questions or concerns, contact a local Samsung service centre or find help and
information online at www.samsung.com.
Use this oven for heating food only. It is intended for domestic use only. Do not
heat any type of textiles or cushions filled with grains. The manufacturer cannot
be held liable for damage caused by improper or incorrect use of the oven.
To avoid deterioration of the oven surface and hazardous situations, always keep
the oven clean and well maintained.
Product group definition
(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature
indicates that the product and its electronic accessories
(e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed
of with other household waste at the end of their working
life. To prevent possible harm to the environment or human
health from uncontrolled waste disposal, please separate
these items from other types of waste and recycle them
responsibly to promote the sustainable reuse of material
resources.
Household users should contact either the retailer where
they purchased this product, or their local government
office, for details of where and how they can take these
items for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the
terms and conditions of the purchase contract. This product
and its electronic accessories should not be mixed with
other commercial wastes for disposal.
Safety instructions
Samsung will charge a repair fee for replacing an accessory or repairing a
cosmetic defect if the damage to the unit or accessory was caused by the
customer. Items this stipulation covers include:
Correct Disposal of This Product (Waste Electrical &
Electronic Equipment)
For information on Samsung’s environmental commitments and product specific
regulatory obligations e.g. REACH visit: samsung.com/uk/aboutsamsung/
samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
This product is a Group 2 Class B ISM equipment. The definition of group 2 which
contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally
generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment
of material, and EDM and arc welding equipment.
For Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments
and in establishments directly connected to a low voltage power supply network
which supplies buildings used for domestic purposes.
English 7
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_EN.indd 7
2017-11-29
6:34:20
Installation
Turntable
Accessories
Depending on the model that you have purchased, you are supplied with several
accessories that can be used in a variety of ways.
01 Roller ring, to be placed in the centre of
the oven.
The roller ring supports the turntable.
Remove all packing materials inside the
oven. Install the roller ring and turntable.
Check that the turntable rotates freely.
Installation
02 Turntable, to be placed on the roller ring
with the centre fitting on to the coupler.
The turntable serves as the main
cooking surface; it can be easily
removed for cleaning.
CAUTION
DO NOT operate the microwave oven without the roller ring and turntable.
8 English
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_EN.indd 8
2017-11-29
6:34:20
Maintenance
Replacement (repair)
Cleaning
Clean the oven regularly to prevent impurities from building up on or inside the
oven. Also pay special attention to the door, door sealing, and turntable and roller
ring (applicable models only).
If the door won’t open or close smoothly, first check if the door seals have built up
impurities. Use a soft cloth in soapy water to clean both the inner and outer sides
of the oven. Rinse and dry well.
WARNING
This oven has no user-removable parts inside. Do not try to replace or repair the
oven yourself.
•
•
To remove stubborn impurities with bad smells from inside the oven
To clean inside swing-heater models
A
To clean the upper area of the cooking
chamber, lower the top heating element by
45° (A) as shown. This will help clean the
upper area. When done, reposition the top
heating element.
•
Care against an extended period of disuse
If you don’t use the oven for an extended period of time, unplug the power cord
and move the oven to a dry, dust-free location. Dust and moisture that builds up
inside the oven may affect the performance of the oven.
CAUTION
•
•
•
•
Keep the door and door sealing clean and ensure the door opens and closes
smoothly. Otherwise, the oven’s lifecycle may be shortened.
Take caution not to spill water into the oven vents.
Do not use any abrasive or chemical substances for cleaning.
After each use of the oven, use a mild detergent to clean the cooking chamber
after waiting for the oven to cool down.
English 9
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_EN.indd 9
2017-11-29
6:34:20
Maintenance
1. With an empty oven, put a cup of diluted lemon juice on the centre of the
turntable.
2. Heat the oven for 10 minutes at max power.
3. When the cycle is complete, wait until the oven cools down. Then, open the
door and clean the cooking chamber.
If you encounter a problem with hinges, sealing, and/or the door, contact a
qualified technician or a local Samsung service centre for technical assistance.
If you want to replace the light bulb, contact a local Samsung service centre.
Do not replace it yourself.
If you encounter a problem with the outer housing of the oven, first unplug the
power cord from the power source, and then contact a local Samsung service
centre.
Oven features
Control panel
Oven
01
02
03
Oven features
04
05
06
07
08
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
01 Quick Defrost
02 Auto Cook
03 Keep Warm
04 Kitchen Timer
05 Microwave
06 Deodorization
07 Favorite
08 Child Lock
09 Down
10 Up
11 Select
12 Clock
13 STOP/ECO
14 START/+30s
09
01 Door latches
02 Ventilation holes
03 Light
04 Door
05 Turntable
06 Coupler
07 Roller ring
08 Safety interlock holes
09 Control panel
10 English
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_EN.indd 10
2017-11-29
6:34:20
Oven use
How a microwave oven works
Checking that your oven is operating correctly
Microwaves are high-frequency electromagnetic waves; the energy released
enables food to be cooked or reheated without changing either the form or the
colour.
You can use your microwave oven to:
The following simple procedure enables you to check that your oven is
working correctly at all times. If you are in doubt, refer to the section entitled
“Troubleshooting” on the page 24.
•
•
•
The oven must be plugged into an appropriate wall socket. The turntable must be
in position in the oven. If a power level other than the maximum (100 % - 850 W)
is used, the water takes longer to boil.
Defrost
Reheat
Cook
Cooking principle.
NOTE
Open the oven door. Place a glass of water on the turntable. Close the door.
•
•
•
Set the time to 4 or 5 minutes, by pressing
the Up or Down button the appropriate
number of times.
The oven heats the water for 4 or 5
minutes. The water should then be boiling.
Oven use
1. The microwaves generated by the
magnetron reflected at cavity and
are distributed uniformly as the food
rotates on the turntable. The food is
thus cooked evenly.
2. The microwaves are absorbed by the
food up to a depth of about 1 inch
(2.5 cm). Cooking then continues as the
heat is dissipated within the food.
3. Cooking times vary according to the
container used and the properties of the
food:
Quantity and density
Water content
Initial temperature (refrigerated or
not)
CAUTION
As the centre of the food is cooked by heat dissipation, cooking continues even
when you have taken the food out of the oven. Standing times specified in recipes
and in this booklet must therefore be respected to ensure:
•
•
Even cooking of the food right to the centre.
The same temperature throughout the food.
English 11
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_EN.indd 11
2017-11-29
6:34:21
Oven use
Cooking/Reheating
Setting the time
The following procedure explains how to cook or reheat food.
When power is supplied, “88:88” and then “12:00” is automatically displayed on
the display.
Please set the current time. The time can be displayed in either the 24-hour or 12hour notation. You must set the clock:
CAUTION
•
•
ALWAYS check your cooking settings before leaving the oven unattended.
The maximum Microwave time is 99 minutes.
Open the door. Place the food in the centre of the turntable. Close the door. Never
switch the microwave oven on when it is empty.
1. Press the Microwave button.
The 850 W (Maximum cooking power)
indications are displayed:
(Microwave mode)
1
•
•
When you first install your microwave oven
After a power failure
NOTE
Do not forget to reset the clock when you switch to and from summer and winter
time.
1. Press the Clock button.
1
2. Select the appropriate power level by
pressing the Up or Down button. (Refer
to the power level table.) And then press
the Select button.
2
Oven use
2
3
2
4
3
4
3. Set the cooking time by pressing the Up
or Down button.
The cooking time is displayed.
4. Press the START/+30s button.
The oven light comes on and the
turntable starts rotating. Cooking starts
and when it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3
times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
2
3
5
2. Set the 24-hour or 12-hour notation by
pressing the Up or Down button. And
then press the Select button.
3. Press the Up or Down button to set the
hour. And then press the Select button.
4. Press the Up or Down button to set the
minute.
5. When the right time is displayed, press
the Select button to start the clock.
The time is displayed whenever you are
not using the microwave oven.
12 English
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_EN.indd 12
2017-11-29
6:34:21
Power levels and time variations
Quick start
The power level function enables you to adapt the amount of energy dissipated
and thus the time required to cook or reheat your food, according to its type and
quantity. You can choose between six power levels.
Power level
Percentage
Output
HIGH
100 %
850 W
MEDIUM HIGH
71 %
600 W
MEDIUM
53 %
450 W
MEDIUM LOW
35 %
300 W
DEFROST
21 %
180 W
LOW
12 %
100 W
The cooking times given in recipes and in this booklet correspond to the specific
power level indicated.
Then the cooking time must be...
Higher power level
Decreased
Lower power level
Increased
2
1. Place the food in the oven. And then
select the cooking time by Up and Down
button.
The cooking time is displayed.
2. Press the START/+30s button.
Microwave mode (850 W) starts. When
it has finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3
times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
Adjusting the cooking time
You can increase the cooking time by pressing the START/+30s button once for
each 30 seconds to be added.
In Microwave mode, pressing START/+30s button increases cooking time.
•
•
Oven use
If you select a...
1
Check how cooking is progressing at any time simply by opening the door
Increase the remaining cooking time
2
1
Method 1
To increase the cooking time of your food
during cooking, press the START/+30s
button once for each 30 seconds that you
wish to add.
• Example: To add three minutes, press
the START/+30s button six times.
Method 2
Just pressing the Up or Down button to
adjust cooking time.
English 13
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_EN.indd 13
2017-11-29
6:34:22
Oven use
Stopping the cooking
Using the quick defrost features
You can stop cooking at any time so that you can:
The Quick Defrost features enable you to defrost meat, poultry, fish, frozen
vegetable and frozen bread. The defrost time and power level are set
automatically. You simply select the programme and the weight.
•
•
•
Check the food
Turn the food over or stir it
Leave it to stand
NOTE
To stop the cooking...
Then...
Use only containers that are microwave-safe.
Temporarily
•
Open the door. Place the frozen food on a ceramic in the centre of the turntable.
Close the door.
•
Completely
•
•
Open the door or press the STOP/ECO button once.
Cooking stops.
To resume cooking, close the door again and press
the START/+30s button.
Press the STOP/ECO button once.
Cooking stops.
If you wish to cancel the cooking settings, press the
STOP/ECO button again.
1. Press the Quick Defrost button.
1
2. Select the type of food that you are
cooking by pressing the Up or Down
button. And then press the Select
button.
2
Oven use
Setting the energy save mode
The oven has an energy save mode.
2
•
•
Press the STOP/ECO button.
Display off.
To remove energy save mode, open the
door or press the STOP/ECO button and
then display shows current time. The
oven is ready for use.
NOTE
Auto energy saving function
If you do not select any function when appliance is in the middle of setting or
operating with temporary stop condition, function is canceled and clock will be
displayed after 25 minutes.
Oven Lamp will be turned off after 5 minutes with door open condition.
3. Select the size of the serving by
pressing the Up or Down button. (Refer
to the table on the side.)
4. Press the START/+30s button.
3
•
•
4
5
Defrosting begins.
The oven beeps through defrosting
to remind you to turn the food over.
5. Press the START/+30s button again to
finish defrosting.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3
times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
14 English
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_EN.indd 14
2017-11-29
6:34:22
The following table presents the various Quick Defrost programmes, serving size,
standing times and appropriate instructions. Remove all kind of package material
before defrosting. Place meat, poultry, fish, frozen vegetable and frozen bread on
a flat glass dish or ceramic plate.
Code
Instructions
Meat
Food
200-1500 g
Shield the edges with aluminium foil. Turn
the meat over, when the oven beeps. And
then, press the START/+30s button. This
programme is suitable for beef, lamb,
pork, steaks, chops, minced meat. Stand
for 20-60 minutes.
2
Poultry
200-1500 g
Shield the leg and wing tips with
aluminium foil. Turn the poultry over,
when the oven beeps. And then, press
the START/+30s button. This programme
is suitable for whole chicken as well as
for chicken portions. Stand for 20-60
minutes.
3
Fish
200-1500 g
Shield the tail of a whole fish with
aluminium foil. Turn the fish over, when
the oven beeps. And then press the
START/+30s button. This programme is
suitable for whole fishes as well as for
fish fillets. Stand for 20-60 minutes.
4
Vegetable
200-1500 g
Spread frozen vegetable evenly into
a flat glass dish. Turn over or stir the
frozen vegetable, when the oven beeps.
And then, press START/+30s button. This
programme is suitable for all kind of
frozen vegetable. Stand for 5-20 minutes.
5
Food
Bread
Serving size
Instructions
200-1500 g
Put bread horizontally on a piece of
kitchen paper and turn over, as soon as
the oven beeps. Place cake on a ceramic
plate and if possible, turn over, as soon
as the oven beeps. And then, press
START/+30s button. This programme
is suitable for all kinds of bread, sliced
or whole, as well as for bread rolls and
baguettes. Arrange bread rolls in a circle.
This programme is suitable for all kinds of
yeast cake, biscuit, cheese cake and puff
pastry. It is not suitable for short/ crust
pastry, fruit and cream cakes as well as
for cake with chocolate topping. Stand for
10-30 minutes.
Oven use
Serving size
1
Code
English 15
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_EN.indd 15
2017-11-29
6:34:22
Oven use
Using the auto cook features
The Auto Cook features has 25 pre-programmed cooking times. You do not need
to set either the cooking times or the power level. You can adjust the type of the
serving by pressing the Up or Down button.
CAUTION
1. Plate meal
Code
Food
Serving size
1-1
Chilled Ready
Meal
300-350 g
1-2
Chilled Ready
Meal
400-450 g
1-3
Chilled
Vegetarian
Meal
300-350 g
1-4
Chilled
Vegetarian
Meal
400-450 g
Use only recipients that are microwave-safe.
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
1. Press the Auto Cook button.
1
2
3
Oven use
2
4
2. Select the type of food that you are
cooking by pressing the Up or Down
button. And then press the Select
button.
1) Plate meal
2) Vegetable & Grain
3) Poultry & Fish
4) Soften/Melt
3. Select the type of food that you are
cooking by pressing the Up or Down
button. (Refer to the table on the side.)
4. Press the START/+30s button.
The food is cooked according to the preprogrammed setting selected.
1) The oven beeps 4 times.
2) The end reminder signal will beep 3
times (once every minute).
3) The current time is displayed again.
Instructions
Put on a ceramic plate and cover with
microwave cling film. This programme
is suitable for meals consisting of 3
components (e.g. meat with sauce,
vegetables and a side dishes like
potatoes, rice or pasta). Stand for 2-3
minutes.
Put meal on a ceramic plate and
cover with microwave cling film.
This programme is suitable for meals
consisting of 2 components (e.g.
spaghetti with sauce or rice with
vegetables). Stand for 2-3 minutes.
2. Vegetable & Grain
Code
Food
Serving size
Instructions
2-1
Green Beans
250 g
Rinse and clean green beans. Put them
evenly into a glass bowl with lid. Add 30
ml (2 tbsp) water when cooking 250 g.
Put bowl in the centre of turntable. Cook
covered. Stir after cooking. Stand for 1-2
minutes.
2-2
Spinach
150 g
Rinse and clean spinach. Put into a glass
bowl with lid. Do not add water. Put
bowl in the centre of turntable. Cook
covered. Stir after cooking. Stand for 1-2
minutes.
16 English
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_EN.indd 16
2017-11-29
6:34:22
Code
2-3
2-4
2-5
2-7
Serving size
Corn on the
Cob
250 g
Brown Rice
125 g
Wholemeal
Macaroni
Quinoa
Bulgur
125 g
125 g
125 g
Instructions
Rinse and clean corn on the cob and
put into an oval glass dish. Cover with
microwave cling film and pierce film.
Stand for 1-2 minutes.
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add double quantity of cold water (250
ml). Cook covered. Stir before standing
time and add salt and herbs. Stand for
5-10 minutes.
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add 500 ml hot boiling water, a pinch
of salt and stir well. Cook uncovered.
Stir before standing time and drain
thoroughly afterwards. Stand for 1
minutes.
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add double quantity of cold water (250
ml). Cook covered. Stir before standing
time and add salt and herbs. Stand for
1-3 minutes.
Use a large glass ovenware dish with lid.
Add double quantity of cold water (250
ml). Cook covered. Stir before standing
time and add salt and herbs. Stand for
2-5 minutes.
3. Poultry & Fish
Code
Food
Serving size
Instructions
3-1
Chicken Breasts
300 g
Rinse pieces and put on a ceramic plate.
Cover with microwave cling film. Pierce
film. Put dish on turntable. Stand for 2
minutes.
3-2
Turkey Breasts
300 g
Rinse pieces and put on a ceramic plate.
Cover with microwave cling film. Pierce
film. Put dish on turntable. Stand for 2
minutes.
3-3
Fresh Fish
Fillets
300 g
Rinse fish and put on a ceramic plate,
add 1 tbsp lemon juice. Cover with
microwave cling film. Pierce film. Put
dish on turntable. Stand for 1-2 minutes.
3-4
Fresh Salmon
Fillets
300 g
Rinse fish and put on a ceramic plate,
add 1 tbsp lemon juice. Cover with
microwave cling film. Pierce film. Put
dish on turntable. Stand for 1-2 minutes.
3-5
Fresh Prawns
250 g
Rinse prawns on a ceramic plate, add 1
tbsp lemon juice. Cover with microwave
cling film. Pierce film. Put dish on
turntable. Stand for 1-2 minutes.
3-6
Fresh Trout
200 g
Put 1 fresh whole fish into an ovenproof
dish. Add a pinch salt, 1 tbsp lemon juice
and herbs. Cover with microwave cling
film. Pierce film. Put dish on turntable.
Stand for 2 minutes.
Oven use
2-6
Food
English 17
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_EN.indd 17
2017-11-29
6:34:22
Oven use
Using the keep warm features
4. Soften/Melt
Code
Food
Serving size
4-1
Melting Butter
50 g
4-2
Melting Butter
100 g
Melting Dark
Chocolate
50 g
4-4
Melting Dark
Chocolate
100 g
4-5
Melting Sugar
25 g
4-6
Melting Sugar
50 g
4-3
Oven use
4-7
Soften Butter
50 g
4-8
Soften Butter
100 g
Instructions
Cut butter into 3 or 4 pieces and
Put them on small glass bowl. Melt
uncovered. Stir after cooking. Stand for
1-2 minutes.
The Keep Warm feature keeps food hot until it’s served. Use this function to keep
food warm until ready to serve.
NOTE
The maximum Keep Warm default setting is 99 minutes.
1. Press the Keep Warm button.
Grate dark chocolate and put in small
glass bowl. Melt uncovered. Stir after
melting. Stand for 1-2 minutes.
1
Put sugar on small glass bowl. Add 10
ml water for 25 g and add 20 ml water
for 50 g. Melt uncovered. Take out
carefully, use oven gloves! Use spoon or
fork and pour caramel decorations on
baking paper. Let stand for 10 minutes
until dry and remove from paper.
2. Pressing the Up or Down button if you
want to set the warming time.
3. Press the START/+30s button.
2
•
To stop warming the food, open the
door or press STOP/ECO button.
3
Cut butter into 3 or 4 pieces and
Put them in small glass bowl. Soften
uncovered. Stand for 1-2 minutes.
CAUTION
•
•
•
•
Do not use this function to reheat cold foods. This programmes are for keeping
food warm that has just been cooked.
Do not recommend food being kept warm for too long (more than 1 hour), as it
will continue to cook. Warm food spoils more quickly.
Do not cover with lids or plastic wrap.
Use oven gloves when taking out food.
18 English
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_EN.indd 18
2017-11-29
6:34:23
Setting a standing time (Kitchen Timer)
Using the deodorization features
The Kitchen Timer can be used to set a standing time automatically (without
microwave cooking).
Use this features after cooking odorous food or when there is a lot of smoke in the
oven interior.
1. Press the Kitchen Timer button.
First clean the oven interior.
1. Press the Deodorization button.
1
1
2. Select the Standing time by pressing Up
or Down button.
3
2. Pressing the Up or Down button, if you
want to set the deodorization time.
3. Press the START/+30s button. When it
has finished, the oven beeps 4 times.
2
2
3. Press the START/+30s button.
Standing time starts. When it has
finished.
1) The oven beeps 4 times.
2) The current time is displayed again.
Oven use
3
NOTE
•
•
The deodorization time has been specified as 5 minutes. It increases by 30
seconds whenever the START/+30s button is pressed.
The maximum deodorization time is 15 minutes.
English 19
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_EN.indd 19
2017-11-29
6:34:23
Oven use
Using the favorite features
First, place the food in the centre of the turntable and close the door.
If you often cook or reheat the same types of dishes, you can store the cooking
times and power levels in the oven’s memory, so that you do not have to reset
them each order.
1. Press Favorite button, then select the
program by pressing the Up or Down
button.
1
•
•
You can store two different setting.
1. Set your cooking programme as usual
(cooking time and power level) see
Cooking/Reheating page again if
necessary.
2. Press Favorite button, then select the
program that you want to save by
pressing the Up or Down button.
2
2
Oven use
3
3
P1: First setting
P2: Second setting
1
2. Press the START/+30s button.
The food is cooked as requested.
2
• P1: First setting
• P2: Second setting
3. Press the Select button to finish the
setting. Or, press the START/+30s button
to start the program immediately.
Your setting are now stored in the
oven’s memory.
NOTE
Example: If you want to store Microwave mode, power 600 W and 3 minutes on
P1.
1. Press the Microwave button.
2. Set the power 600 W by pressing the Up or Down button. And then press the
Select button.
3. Set the cooking time 3 minutes by pressing the Up or Down button.
4. Press Favorite button, then select the P1.
5. Press the Select or START/+30s button to finish the setting.
To use the favorite setting
20 English
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_EN.indd 20
2017-11-29
6:34:23
Using the child lock features
Switching the beeper off
Your microwave oven is fitted with a special child lock programme, which enables
the oven to be “locked” so that children or anyone unfamiliar with it cannot
operate it accidentally.
You can switch the beeper off whenever you want.
1
2
1. Press the Child Lock button for 3
seconds.
•
•
The oven is locked (no functions can
be selected).
The display shows “L”.
1
2
1
2
1. Press the STOP/ECO and START/+30s
button at the same time.
The oven does not beep to indicate the
end of a function.
2. To switch the beeper back on, press the
STOP/ECO and START/+30s again at the
same time.
The oven operates normally.
2. To unlock the oven, press the Child Lock
button for 3 seconds.
The oven can be used normally.
Oven use
English 21
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_EN.indd 21
2017-11-29
6:34:24
Cookware guide
To cook food in the microwave oven, the microwaves must be able to penetrate
the food, without being reflected or absorbed by the dish used.
Care must therefore be taken when choosing the cookware. If the cookware is
marked microwave-safe, you do not need to worry.
The following table lists various types of cookware and indicates whether and how
they should be used in a microwave oven.
Cookware
Aluminum foil
Microwavesafe
✓✗
Comments
Can be used in small quantities to protect
areas against overcooking. Arcing can
occur if the foil is too close to the oven
wall or if too much foil is used.
Cookware guide
Crust plate
✓
Do not preheat for more than 8 minutes.
China and
earthenware
✓
Porcelain, pottery, glazed earthenware
and bone china are usually suitable,
unless decorated with a metal trim.
Disposable
polyester cardboard
dishes
✓
Some frozen foods are packaged in these
dishes.
Fast-food packaging
•
Polystyrene
cups containers
✓
Can be used to warm food. Overheating
may cause the polystyrene to melt.
•
Paper bags or
newspaper
✗
May catch fire.
•
Recycled paper
or metal trims
✗
May cause arcing.
Glassware
•
Oven-totableware
✓
Can be used, unless decorated with a
metal trim.
•
Fine glassware
✓
Can be used to warm foods or liquids.
Delicate glass may break or crack if
heated suddenly.
Cookware
•
Glass jars
Microwavesafe
Comments
✓
Must remove the lid. Suitable for warming
only.
May cause arcing or fire.
Metal
•
Dishes
✗
•
Freezer bag
twist ties
✗
Paper
•
Plates, cups,
napkins and
kitchen paper
✓
For short cooking times and warming.
Also to absorb excess moisture.
•
Recycled paper
✗
May cause arcing.
Plastic
•
Containers
✓
Particularly if heat-resistant
thermoplastic. Some other plastics may
warp or discolour at high temperatures.
Do not use Melamine plastic.
•
Cling film
✓
Can be used to retain moisture. Should not
touch the food. Take care when removing
the film as hot steam will escape.
•
Freezer bags
✓✗
Only if boilable or oven-proof. Should not
be airtight. Prick with a fork, if necessary.
✓
Can be used to retain moisture and
prevent spattering.
Wax or greaseproof paper
✓
: Recommended
✓✗
: Use caution
✗
: Unsafe
22 English
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_EN.indd 22
2017-11-29
6:34:24
Cooking guide
Microwaves
Microwave energy actually penetrates food, attracted and absorbed by its water,
fat and sugar content. The microwaves cause the molecules in the food to move
rapidly. The rapid movement of these molecules creates friction and the resulting
heat cooks the food.
Cooking
Cookware for microwave cooking:
Cookware must allow microwave energy to pass through it for maximum
efficiency. Microwaves are reflected by metal, such as stainless steel, aluminium
and copper, but they can penetrate through ceramic, glass, porcelain and plastic as
well as paper and wood. So food must never be cooked in metal containers.
Food suitable for microwave cooking:
Covering during cooking
To cover the food during cooking is very important, as the evaporated water rises
as steam and contributes to cooking process. Food can be covered in different
ways: e.g. with a ceramic plate, plastic cover or microwave suitable cling film.
Standing times
After cooking is over food the standing time is important to allow the temperature
to even out within the food.
Reheating liquids and food
Use the power levels and times in this table as a guide lines for reheating.
Serving size
Power
Time (min.)
150 ml (1 cup)
850 W
1-1½
250 ml (1 mug)
1½-2
Instructions
Pour into cup and reheat uncovered. Put cup/ mug in the centre
of turntable. Keep in microwave oven during standing time and
stir well. Stand for 1-2 minutes.
Soup (Chilled)
250 g
850 W
3-3½
Instructions
Pour into a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir well
after reheating. Stir again before serving. Stand for 2-3 minutes.
Stew (Chilled)
350 g
600 W
5½-6½
Instructions
Put stew in a deep ceramic plate. Cover with plastic lid. Stir
occasionally during reheating and again before standing and
serving. Stand for 2-3 minutes.
Pasta with
350 g
600 W
4½-5½
Sauce
Instructions
(Chilled)
Put pasta (e.g. spaghetti or egg noodles) on a flat ceramic plate.
Cover with microwave cling film. Stir before serving. Stand for
3 minutes.
Filled Pasta
350 g
600 W
5-6
with Sauce
Instructions
(Chilled)
Put filled pasta (e.g. ravioli, tortellini) in a deep ceramic plate.
Cover with plastic lid. Stir occasionally during reheating and
again before standing and serving. Stand for 3 minutes.
Plated Meal
350 g
600 W
5½-6½
(Chilled)
Instructions
Plate a meal of 2-3 chilled components on a ceramic dish. Cover
with microwave cling-film. Stand for 3 minutes.
400 g
1 step : 450 W
15-15½
Pasta (Frozen)
2 step : 180 W
2-3
(Cannelloni,
Macaroni,
Instructions
Lasagne)
Put frozen pasta into a small flat rectangular glass pyrex dish.
Put the dish directly on the turntable. Stand for 2-3 minutes.
Cooking guide
Many kinds of food are suitable for microwave cooking, including fresh or frozen
vegetables, fruit, pasta, rice, grains, beans, fish, and meat. Sauces, custard, soups,
steamed puddings, preserves, and chutneys can also be cooked in a microwave
oven. Generally speaking, microwave cooking is ideal for any food that would
normally be prepared on a hob. Melting butter or chocolate, for example (see the
chapter with tips, techniques and hints).
Food
Drinks
(Coffee, Tea
and Water)
English 23
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_EN.indd 23
2017-11-29
6:34:24
Troubleshooting
Troubleshooting
Problem
If you have any of the problems listed below try the solutions given.
Problem
Cause
Action
The power
turns off during
operation.
General
The buttons
cannot be pressed
properly.
Cause
Action
The oven has been
cooking for an extended
period of time.
After cooking for an extended
period of time, let the oven
cool.
The cooling fan is not
working.
Listen for the sound of the
cooling fan.
Trying to operate the
oven without food inside.
Put food in the oven.
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
There are intake/exhaust
outlets on the front and rear of
the oven for ventilation.
Keep the gaps specified in the
product installation guide.
Several power plugs are
being used in the same
socket.
Designate only one socket to
be used for the oven.
Foreign matter may
be caught between the
buttons.
Remove the foreign matter
and try again.
For touch models:
Moisture is on the
exterior.
Wipe the moisture from the
exterior.
Child lock is activated.
Deactivate Child lock.
The time is not
displayed.
The Eco (power-saving)
function is set.
Turn off the Eco function.
The oven does not
work.
Power is not supplied.
Make sure power is supplied.
The door is open.
Close the door and try again.
The door open safety
mechanisms are covered
in foreign matter.
Remove the foreign matter
and try again.
There is a popping
sound during
operation, and the
oven doesn't work.
Cooking sealed food or
using a container with a
lid may causes popping
sounds.
Do not use sealed containers
as they may burst during
cooking due to expansion of
the contents.
The user has opened the
door to turn food over.
After turning over the food,
press the START/+30s button
again to start operation.
The oven exterior
is too hot during
operation.
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
There are intake/exhaust
outlets on the front and rear
of the oven for ventilation.
Keep the gaps specified in the
product installation guide.
Objects are on top of the
oven.
Remove all objects on the top
of the oven.
Food residue is stuck
between the door and
oven interior.
Clean the oven and then open
the door.
The oven stops
while in operation.
Troubleshooting
The door cannot be
opened properly.
24 English
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_EN.indd 24
2017-11-29
6:34:24
Action
Problem
Heating including
the Warm function
does not work
properly.
Problem
The oven may not work,
too much food is being
cooked, or improper
cookware is being used.
Cause
Put one cup of water in a
microwave-safe container and
run the microwave for 1-2
minutes to check whether the
water is heated. Reduce the
amount of food and start the
function again. Use a cooking
container with a flat bottom.
There is electricity
coming from the
oven.
The power or power
socket is not properly
grounded.
Cause
Make sure the power and
power socket are properly
grounded.
There may be water or
steam in some cases
depending on the food.
This is not an oven
malfunction.
Let the oven cool and then
wipe with a dry dish towel.
The thaw function
does not work.
Too much food is being
cooked.
Reduce the amount of food
and start the function again.
1. Water drips.
2. Steam emits
through a door
crack.
3. Water remains
in the oven.
The interior light
is dim or does not
turn on.
The door has been left
open for a long time.
The interior light may
automatically turn off when
the Eco function operates.
Close and reopen the door or
press the STOP/ECO button.
There is not sufficient
ventilation space for the
oven.
Keep the ventilation space
specified in the product
installation guide.
The brightness
inside the oven
varies.
Brightness changes
depending on power
output changes according
to function.
Power output changes during
cooking are not malfunctions.
This is not an oven
malfunction.
The interior light is
covered by foreign
matter.
Clean the inside of the oven
and check again.
A beeping sound
occurs during
cooking.
If the Auto Cook function
is being used, this
beeping sound means
it's time to turn over the
food during thawing.
After turning over the food,
press the START/+30s button
again to restart operation.
The oven is not
level.
The oven is installed on
an uneven surface.
Make sure the oven is installed
on flat, stable surface.
There are sparks
during cooking.
Metal containers are used
during the oven/thawing
functions.
Do not use metal containers.
When power is
connected, the
oven immediately
starts to work.
The door is not properly
closed.
Close the door and check
again.
Cooking is finished, To ventilate the oven, the
but the cooling fan cooling fan continues to
run for about 3 minutes
is still running.
after cooking is complete.
Action
This is not an oven
malfunction.
Turntable
There is no roller ring,
or the roller ring is not
properly in place.
Install the roller ring and then
try again.
The turn table
drags while
turning.
The roller ring is not
properly in place, there
is too much food, or the
container is too large and
touches the inside of the
microwave.
Adjust the amount of food and
do not use containers that are
too large.
Troubleshooting
While turning, the
turntable comes
out of place or
stops turning.
English 25
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_EN.indd 25
2017-11-29
6:34:24
Troubleshooting
Problem
The turn table
rattles while
turning and is
noisy.
Cause
Food residue is stuck to
the bottom of the oven.
Action
Remove any food residue
stuck to the bottom of the
oven.
Cautions for installation
While installing microwave oven, the ventilation opening of 50 mm at minimum
should be required between the rear wall and the floor of the installation cabinet.
In addition, 4 sides of microwave should be located at least 3 mm from a cabinet.
It is important to ensure that the installation of this product is in accordance with
the instructions in this manual and with the installation instructions for the oven
manufacturer. (Refer the installation manual)
CAUTION
Information code
Information code
Cause
C-F2
C-d0
The touch key is
malfunction.
Action
Clean the keys and check if
there is water on the surface
around key. If it occurs again,
turn off the microwave oven
over 30 seconds and try
setting again. If it appears
again, call your local SAMSUNG
Customer Care Centre.
NOTE
If the suggested solution does not solve the problem, contact your local SAMSUNG
Customer Care Centre.
If this manual is not observed, it can cause vapor inside the microwave oven,
which prevents foods from being checked while cooking. Furthermore, it can
trigger malfunction of the microwave oven.
Troubleshooting
26 English
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_EN.indd 26
2017-11-29
6:34:24
Technical specifications
SAMSUNG strives to improve its products at all times. Both the design
specifications and these user instructions are thus subject to change without
notice.
By right of the common regulation 2/1984 (III.10) BKM-IpM. we as distributors
testify, that the MS22M8054A* oven of Samsung comply with the undermentioned
technological parameters.
Model
Power source
Power
consumption
MS22M8054A*
230 V – 50 Hz AC
Microwave
Output power
1250 W
100 W / 850 W - 6 levels (IEC-705)
Operating frequency
2450 MHz
Dimensions
(W x H x D)
Outside
595 x 380 x 306 mm
Oven cavity
330 x 224 x 292 mm
Volume
Weight
22 liter
Net
Noise Level
14.5 kg approx.
40 dBA
Technical specification
English 27
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_EN.indd 27
2017-11-29
6:34:24
Please be advised that the Samsung warranty does NOT cover service calls to explain product operation, correct improper installation, or perform normal cleaning or
maintenance.
QUESTIONS OR COMMENTS?
COUNTRY
CALL
OR VISIT US ONLINE AT
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800-SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com/cz/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów
komórkowych:
801-672-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG
(0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
DE68-04445Y-01
MS22M8054AK_EO_DE68-04445Y-01_EN.indd 28
2017-11-29
6:34:24
Download PDF

advertising