Samsung | GW71B | Samsung 20 liter Grill magnetron Handleiding

GW71B
Magnetronoven
Gebruiksaanwijzing en kooktips
imagine the possibilities
Hartelijk dank voor uw aankoop van dit
Samsung-product. U kunt het product
registreren op
www.samsung.com/register
Deze handleiding is gemaakt van 100% gerecycled papier.
GW71B_XEN_03816P-NL.indd 1
2011-05-13
5:52:36
inhoud
Oven
Oven........................................................................................................2
1
2
3
4
5
6
Accessoires..............................................................................................3
NEDERLANDS
Bedieningspaneel.....................................................................................3
Over deze gebruiksaanwijzing...................................................................4
Belangrijke veiligheidsinformatie................................................................4
Legenda van symbolen en pictogrammen.................................................4
Maatregel ter voorkoming van mogelijke overmatige blootstelling aan
microgolven..............................................................................................4
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen...........................................................5
De magnetronoven installeren...................................................................8
Wat te doen in geval van twijfel of bij problemen.......................................8
Bereiden/Opwarmen................................................................................9
De bereiding beëindigen...........................................................................9
7
Vermogensniveaus...................................................................................9
8
9
10
11
12
De bereidingstijd bijstellen.........................................................................9
1. DEUR
7. V
ERGRENDELINGSPALLEN
Gerechten handmatig ontdooien..............................................................10
2. VENTILATIEOPENINGEN
8. DRAAIPLATEAU
De functie instant opwarmen/bereiden gebruiken.....................................10
3. GRILL
9. KOPPELING
Instellingen voor Instant opwarmen/bereiden............................................10
4. VERLICHTING
10.LOOPRING
5. VERMOGENSREGELAAR
11.VERGRENDELINGSOPENINGEN
6. TIMERKNOP
12.DRUKKNOP VOOR DEUR
OPENEN
Accessoires selecteren.............................................................................10
Grillen.......................................................................................................10
De magnetron en de grill combineren.......................................................11
Richtlijnen voor kookmaterialen.................................................................11
Kooktips...................................................................................................12
De magnetronoven reinigen......................................................................19
Technische specificaties...........................................................................20
2
GW71B_XEN_03816P-NL.indd 2
2011-05-13
5:52:36
Accessoires
Bedieningspaneel
Afhankelijk van het aangeschafte model hebt u een aantal accessoires
ontvangen die u op diverse manieren kunt gebruiken.
1. Koppeling, bevestigd op de motoras, onder in de
oven.
De koppeling drijft het draaiplateau
aan.
1
2. Loopring, moet in het midden van de oven worden
geplaatst.
Doel:
2
4
De loopring ondersteunt het
draaiplateau.
5
3. Draaiplateau, moet op de loopring worden
geplaatst. Wordt in het midden bevestigd aan de
koppeling.
Doel:
NEDERLANDS
Doel:
6
Het draaiplateau dient als het
belangrijkste kookoppervlak. U kunt het plateau eenvoudig
verwijderen om het te reinigen.
3
4. Metalen rooster. Dit legt u op het draaiplateau.
Doel:
Het metalen rooster kan worden
gebruikt in de grillstand en de
combistand.
Gebruik de magnetron NIET zonder de loopring en het draaiplateau.
1. ONTDOOIEN
4. GRILL
2. Vermogensregelaar
5. Combi
3. TIMERKNOP
6. INSTANT OPWARMEN
3
GW71B_XEN_03816P-NL.indd 3
2011-05-13
5:52:37
NEDERLANDS
Over deze gebruiksaanwijzing
Legenda van symbolen en pictogrammen
U hebt zojuist een nieuwe SAMSUNG-magnetronoven aangeschaft. Deze
gebruiksaanwijzing bevat veel waardevolle informatie over het gebruik van
deze magnetronoven:
• Veiligheidsvoorschriften
• Geschikte accessoires en kookmaterialen
• Handige kooktips
• Kooktips
WAARSCHUWING
LET OP
Belangrijke veiligheidsinformatie.
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen.
Lees de aanwijzingen zorgvuldig door en bewaar deze voor
raadpleging in de toekomst.
Controleer voordat u de oven gebruikt of de volgende instructies
zijn opgevolgd.
• Gebruik dit apparaat alleen waarvoor het is bedoeld, zoals in deze
gebruiksaanwijzing is beschreven. In de onderdelen Waarschuwingen
en Belangrijke veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing
worden niet alle mogelijke omstandigheden en situaties die zich
kunnen voordoen, beschreven. Het is uw eigen verantwoordelijkheid
om uw gezond verstand te gebruiken en voorzichtig te zijn bij de
installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat.
• Omdat de hier volgende bedieningsinstructies voor diverse modellen
gelden, kunnen de kenmerken van uw magnetronoven soms afwijken
van die welke in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven
en zijn mogelijk niet alle waarschuwingen voor u van toepassing.
Als u vragen of problemen hebt, neemt u contact op met het
dichtstbijzijnde servicecentrum of gaat u voor hulp en informatie naar
www.samsung.com.
• Deze magnetronoven is bedoeld voor het verhitten van voedsel.
De oven is alleen bedoeld voor thuisgebruik. Verhit geen textiel of
kussens die met korrels zijn gevuld. Dat kan leiden tot brandwonden
en brand. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade door
verkeerd of onjuist gebruik van het apparaat.
• Als de oven niet schoon gehouden wordt, kan het oppervlak beschadigd
raken. Hierdoor kan de levensduur van het apparaat nadelig beïnvloed
worden en kunnen mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan.
Risico's of onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar
lichamelijk letsel of de dood.
Risico's of onveilige situaties die kunnen leiden tot licht
lichamelijk letsel of schade aan eigendommen.
Waarschuwing;
brandgevaar
Waarschuwing; heet
oppervlak
Waarschuwing; elektriciteit
Waarschuwing; explosief
materiaal
Probeer dit NIET.
Volg de aanwijzingen strikt
op.
NIET demonteren.
Haal de stekker uit het
stopcontact.
NIET aanraken.
Zorg dat het apparaat geaard
is om elektrische schokken te
voorkomen.
Bel het servicecentrum
voor hulp.
Opmerking
Belangrijk
Maatregel ter voorkoming van mogelijke
overmatige blootstelling aan microgolven.
Het niet navolgen van de volgende veiligheidsvoorschriften kan leiden
tot schadelijke blootstelling aan microgolven.
(a) Probeer in geen geval de oven te gebruiken met de deur open.
Laat de vergrendelingspallen in de deur intact en steek niets in
de gaten van de deurvergrendeling.
(b) Plaats GEEN ENKEL voorwerp tussen de deur en de voorplaat.
Voorkom dat resten van voedsel of reinigingsmiddelen zich
verzamelen op de afsluitstrippen. Zorg ervoor dat de deur en de
afsluitstrippen altijd schoon zijn door deze na gebruik te reinigen,
eerst met een vochtige doek en daarna met een droge doek.
4
GW71B_XEN_03816P-NL.indd 4
2011-05-13
5:52:38
(c) Als de oven is beschadigd, gebruik deze dan NIET voordat deze is
gerepareerd door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus die door de
fabrikant is opgeleid. Het is vooral belangrijk dat de ovendeur goed sluit en
dat er geen beschadigingen zijn aan:
(1) deur (gebogen)
(2) scharnieren (los of gebroken)
(3) de afsluitstrippen en de afdichtoppervlakken
(d) De oven mag uitsluitend worden bijgesteld of gerepareerd door een
gekwalificeerde magnetronservicetechnicus die is opgeleid door de fabrikant.
Dit product is Groep 2 Klasse B ISM-apparatuur. In Groep 2 is alle ISM-apparatuur
ondergebracht waarmee opzettelijk radiofrequente energie wordt gegenereerd en/of
gebruikt in de vorm van elektromagnetische straling voor de behandeling van materiaal,
alsmede EDM- en booglasapparatuur.
Klasse B-apparatuur is apparatuur die geschikt is voor gebruik in huishoudelijke
omgevingen en in omgevingen die rechtstreeks zijn aangesloten op het stroomnet met
laag voltage dat geleverd wordt aan gebouwen die voor huishoudelijk gebruik zijn bedoeld.
Trek niet te hard aan het netsnoer, buig het niet overmatig
en plaats er geen zwaar voorwerp op.
In het geval van een gaslek (bijvoorbeeld propaangas,
LP-gas, enzovoort) moet u de ruimte onmiddellijk ventileren
zonder de stekker aan te raken.
NEDERLANDS
Raak de stekker niet met natte handen aan.
Schakel het apparaat niet uit door de stekker uit het
stopcontact te trekken wanneer het apparaat nog bezig is.
Steek geen vingers of vreemde stoffen in het apparaat.
Als er vreemde stoffen zoals water in het apparaat
binnenkomen, moet u onmiddellijk de stekker uit
het stopcontact halen en contact opnemen met het
dichtstbijzijnde servicecentrum..
Oefen geen buitensporige druk op het apparaat uit.
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
Plaats de oven niet boven een fragiel object zoals een
fonteintje of een glazen voorwerp. (alleen aanrechtmodel)
Zorg ervoor dat deze veiligheidsvoorschriften altijd worden opgevolgd.
Gebruik geen benzeen, thinner, alcohol, stoomreiniger of
hogedrukreiniger om het apparaat te reinigen.
WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat het voedingsvoltage, de frequentie en de
stroom overeenkomen met de productspecificaties.
Alleen gekwalificeerd personeel mag de magnetronoven
aanpassen of repareren.
Steek de stekker stevig in het stopcontact. Gebruik geen
stekkeradapter, verlengsnoer of elektrische transformator.
Verhit geen vloeistoffen of ander voedsel in afgesloten
verpakkingen.
Haak het netsnoer niet aan een metalen object en laat het
snoer niet tussen objecten of achter de oven lopen.
Gebruik voor uw eigen veiligheid geen hogedrukreinigers of
stoomreinigers.
Gebruik geen beschadigd netsnoer, beschadigde stekker
of los zittende wandcontactdoos. Als de stekker of het
netsnoer beschadigd is, neemt u contact op met het
dichtstbijzijnde servicecentrum.
Plaats dit apparaat niet bij een verwarming of bij
ontvlambaar materiaal, op een vochtige, vettige of stoffige
locatie, op een locatie die is blootgesteld aan direct zonlicht
en water, op een locatie waar een gaslekkage kan zijn of op
een ongelijke ondergrond.
Dit apparaat is niet bedoeld voor bediening met een externe
timer of een apart systeem voor bediening op afstand.
Het apparaat moet goed worden geaard in overeenstemming
met plaatselijke en landelijke voorschriften.
Giet geen water op de oven en spuit geen water direct op
de oven.
Verwijder regelmatig met een droge doek alle vreemde
stoffen zoals stof en water van de contactpunten in stekker
en stopcontact.
Plaats geen objecten op de oven, in de oven of op de deur
van de oven.
5
GW71B_XEN_03816P-NL.indd 5
2011-05-13
5:52:44
WAARSCHUWING: controleer of het apparaat is
uitgeschakeld voordat u de lamp vervangt om het risico op
elektrische schok te vermijden.
Spuit geen vluchtig materiaal zoals insecticiden op het
oppervlak van de oven.
NEDERLANDS
Kinderen moeten onder toezicht staan, om te voorkomen
dat ze met het apparaat gaan spelen.
WAARSCHUWING: vloeistoffen en andere gerechten
mogen niet worden verwarmd in een afgesloten verpakking,
aangezien deze kan exploderen.
Het apparaat is niet bedoeld voor installatie in mobiele
voertuigen, caravans en soortgelijke voertuigen, enzovoort.
WAARSCHUWING: bereikbare onderdelen kunnen heet
worden tijdens het gebruik. Houd kinderen uit de buurt om
brandwonden te voorkomen.
Bewaar geen brandbare materialen in de oven. Wees extra
voorzichtig als u voedsel of dranken verhit die alcohol
bevatten. Alcoholdampen kunnen in contact komen met een
heet deel van de oven.
WAARSCHUWING: omdat gerechten en vloeistoffen die u met
de magnetron hebt verwarmd, buiten de magnetron alsnog
plotseling aan de kook kunnen raken en naar buiten spatten,
moet u bijzonder voorzichtig zijn wanneer u ze uit de magnetron
haalt. Om dit te voorkomen, moet u ALTIJD een nagaartijd
van ten minste 20 seconden aanhouden nadat de oven is
uitgeschakeld, zodat de warmte zich kan verdelen. Roer zo
nodig tijdens het verwarmen en roer ALTIJD na het verwarmen.
Bij brandwonden moet u de volgende aanwijzingen voor
eerste hulp opvolgen:
• Houd de brandplek minimaal 10 minuten
ondergedompeld in koud water.
• Dek af met droog, schoon verband.
• Breng geen zalf, olie of lotion aan op de brandwond.
De magnetronoven is alleen bedoeld voor gebruik op het
aanrecht en mag niet in een kast worden geplaatst. (alleen
aanrechtmodel)
WAARSCHUWING: Het apparaat en de bereikbare
onderdelen ervan worden heet tijdens gebruik. Zorg ervoor dat
u de verwarmingselementen nooit aanraakt. Kinderen jonger
dan acht jaar moeten uit de buurt van het apparaat worden
gehouden, tenzij ze onder voortdurend toezicht staan.
WAARSCHUWING: laat de oven alleen zonder toezicht
door kinderen gebruiken nadat u duidelijke instructies hebt
gegeven en u ervan overtuigd bent dat het kind in staat is
de oven op een veilige manier te bedienen en begrijpt wat
de gevaren zijn van incorrect gebruik.
Het apparaat wordt heet tijdens het gebruik. Zorg ervoor dat u
de verwarmingselementen binnen in de oven nooit aanraakt.
Dit apparaat kan door kinderen vanaf acht jaar en door
personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal
vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, worden
gebruikt als ze onder toezicht staan of instructies hebben
gekregen omtrent het veilige gebruik van het apparaat en ze
de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat
spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet zonder
supervisie door kinderen worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING: de inhoud van zuigflessen en potjes
met babyvoeding moet worden geroerd of geschud, en de
temperatuur moet voor gebruik worden gecontroleerd om
brandwonden te voorkomen.
Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen
(waaronder kinderen) met een verminderd fysiek, zintuiglijk of
mentaal vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij
onder toezicht staan of instructies krijgen over het gebruik, door
een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
WAARSCHUWING: als de deur of de afsluitstrippen zijn
beschadigd, mag u de oven niet gebruiken voordat deze
door een gekwalificeerde monteur is gerepareerd.
Deze oven moet in de juiste richting en op de juiste hoogte
worden geplaatst, zodat u gemakkelijk bij de opening en het
bedieningsgedeelte kunt.
WAARSCHUWING: onderhoud en reparaties waarbij de behuizing,
die bescherming biedt tegen blootstelling aan microgolven,
wordt verwijderd, mogen alleen worden uitgevoerd door een
gekwalificeerde monteur. Voor anderen is dit levensgevaarlijk.
Voordat u de oven voor het eerst gebruikt, laat u deze tien
minuten werken met water.
6
GW71B_XEN_03816P-NL.indd 6
2011-05-13
5:52:48
De oven moet zodanig worden geplaatst dat u de stekker
kunt bereiken. Als de oven vreemde geluiden maakt of als
er een brandlucht of rook uit komt, moet u onmiddellijk
de stroom uitschakelen en contact opnemen met het
dichtstbijzijnde servicecentrum.
U moet de oven regelmatig reinigen en voedselresten
verwijderen.
Tijdens het reinigen worden de oppervlakken mogelijk heter
dan normaal. Kinderen moeten dan ook op een veilige
afstand worden gehouden. (alleen zelfreinigend model)
Eieren in schaal en hele hardgekookte eieren mogen niet
in de magnetron worden verwarmd, omdat ze kunnen
exploderen, zelfs nadat de magnetron niet meer verwarmt.
Verhit ook geen luchtdichte of vacuüm flessen, potten,
verpakkingen, noten in de dop, tomaten, enzovoort.
Dompel de voedingskabel en stekker niet in water onder en
houd de voedingskabel uit de buurt van hittebronnen.
NEDERLANDS
Gemorst voedsel moet vóór reiniging worden verwijderd
en er wordt in de reinigingsinstructies aangegeven welke
voorwerpen er tijdens de reiniging in de oven aanwezig
mogen zijn. (alleen zelfreinigend model)
Bedek de ventilatieopeningen niet met textiel of papier. Dit
kan vlam vatten door de hete lucht die door de oven wordt
uitgestoten. De oven kan ook oververhit raken en zichzelf
automatisch uitschakelen. De oven blijft dan uit totdat deze
voldoende is afgekoeld.
Het apparaat moet na de installatie kunnen worden
afgesloten van de stroomvoorziening. U kunt het apparaat
afsluiten door de stekker toegankelijk te laten of door een
schakelaar in de bedrading in te bouwen overeenkomstig de
richtlijnen voor bedrading. (Alleen ingebouwd model)
Gebruik altijd ovenwanten wanneer u een schotel uit de
oven haalt, om brandwonden te voorkomen.
Raak nooit de verwarmingselementen of binnenwanden van
de oven aan voordat de oven is afgekoeld.
LET OP
Roer vloeistoffen halverwege tijdens de verhitting of na afloop
van de verhitting en laat de vloeistof na verhitting ten minste
twintig seconden rusten om overkoken te voorkomen.
Gebruik alleen kookmaterialen die geschikt zijn voor gebruik
in magnetrons; gebruik GEEN metalen verpakkingen, bestek
met gouden of zilveren sierranden, vleespennen, vorken,
enzovoort.
Verwijder het metalen binddraadje van papieren of plastic
zakken.
Reden: er kunnen elektrische vonken ontstaan die de oven
kunnen beschadigen.
Ga tijdens het openen van de ovendeur op armlengte
afstand van de oven staan zodat u zich niet kunt branden
aan ontsnappende hete lucht of stoom.
Start de magnetronoven niet wanneer deze leeg is. De
magnetronoven wordt om redenen van veiligheid automatisch
een half uur uitgeschakeld. Het wordt aanbevolen altijd
een glas water in de oven te laten staan om microgolven te
absorberen als de over per ongeluk wordt ingeschakeld.
Omwille van het risico op ontbranding, raden wij u aan de
oven in het oog te houden wanneer u voedsel verwarmt dat
in plastic of papier is verpakt.
Gebruik geen ruwe schuurmiddelen of metalen schrapers
voor het reinigen van de glazen ovendeur. Het oppervlak
raakt hierdoor bekrast, waardoor het glas kan barsten.
Gebruik de magnetronoven niet voor het drogen van
kranten of kleren.
Hanteer kortere tijden voor kleinere hoeveelheden voedsel
om oververhitting te voorkomen en om te voorkomen dat
voedsel gaat branden.
Plaats de oven met zo veel vrije ruimte als in deze handleiding
wordt vermeld (zie De magnetronoven installeren)
Wees voorzichtig bij het aansluiten van elektrische
apparaten op stopcontacten in de buurt van de oven.
Als u rook ziet, schakelt u het apparaat uit of haalt u de
stekker uit het stopcontact, en laat u de deur dicht om
eventuele vlammen te doven.
7
GW71B_XEN_03816P-NL.indd 7
2011-05-13
5:52:51
De magnetronoven installeren
Wat te doen in geval van twijfel of bij
problemen
NEDERLANDS
Zet de oven op een plat oppervlak op 85 centimeter boven de vloer. Het
oppervlak moet sterk genoeg zijn om het gewicht van de oven te kunnen
dragen.
1. Let er tijdens de installatie op dat voldoende
ventilatieruimte rond de oven wordt vrijgehouden:
minimaal 10 cm aan de achterzijde en de zijkanten
van de oven en minimaal 20 cm aan de bovenkant
van de oven.
20 cm
boven
85 cm
van de
vloer
In geval van problemen kunt u de onderstaande oplossingen proberen.
Dit is normaal.
• Condensvorming in de oven.
• Luchtstroom rond de deur en de behuizing.
• Lichtweerkaatsing rond de deur en de behuizing.
• Stoom langs de randen van de deur en via de ventilatieopeningen.
10 cm
achter
10 cm
ernaast
De oven start niet na het draaien aan de knop TIMER.
• Is de deur goed gesloten?
2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal uit de oven.
Installeer de loopring en het draaiplateau.
Controleer of het draaiplateau vrij kan ronddraaien.
Het gerecht is helemaal niet gaar.
• Hebt u de timer correct ingesteld?
• Is de deur goed gesloten?
• Is de elektriciteitsleiding overbelast en is er een zekering of
aardlekschakelaar uitgevallen?
3. De oven moet zodanig worden geplaatst dat u de stekker kunt bereiken.
Indien het netsnoer beschadigd is, moet dit vervangen worden door
een speciaal snoer, verkrijgbaar bij de fabrikant of een servicepunt.
Sluit de oven voor de veiligheid aan op een 3-pins geaard stopcontact,
220 V wisselstroom, 50 Hz. Als het netsnoer van het apparaat
is beschadigd, moet het snoer door een speciale kabel worden
vervangen.
Het gerecht is niet helemaal gaar of juist te gaar.
• Hebt u de juiste bereidingstijd ingesteld voor het betreffende type
gerecht?
• Hebt u het juiste vermogen geselecteerd?
Vonken en knetterende geluiden binnen in de oven.
• Gebruikt u een schaal met metalen sierrand?
• Bevindt er zich een vork of ander metalen keukengerei in de oven?
• Bevindt er zich aluminiumfolie te dicht bij de binnenwand?
Installeer de magnetronoven nooit in een hete of vochtige omgeving,
zoals naast een gewone oven of een radiator. Let goed op de
voedingsspecificaties van de oven. Een eventueel verlengsnoer moet
van hetzelfde type zijn als de voedingskabel die bij de oven is geleverd.
Reinig de binnenzijde van de oven en de afsluitstrippen bij de deur
met een vochtige doek voordat u de magnetronoven voor het eerst
gebruikt.
De oven stoort de radio of televisie.
• Tijdens de werking van de oven kan er een lichte storing op radio
of televisie waarneembaar zijn. Dit is normaal. U kunt dit probleem
verhelpen door de oven uit de buurt van de televisie, radio en antenne te
plaatsen.
Als u het probleem niet met behulp van de bovenstaande aanwijzingen
kunt oplossen, neemt u contact op met de dealer in uw woonplaats of
met de serviceafdeling van SAMSUNG.
8
GW71B_XEN_03816P-NL.indd 8
2011-05-13
5:52:51
Bereiden/Opwarmen
Vermogensniveaus
In de volgende procedure wordt uitgelegd hoe u een gerecht kunt
bereiden of opwarmen. Controleer altijd de oveninstellingen voor u de oven
onbeheerd achterlaat.
Plaats het voedsel in het midden van het draaiplateau. Sluit vervolgens de
deur.
U kunt kiezen uit de onderstaande vermogensniveaus.
Vermogensniveau
2. Stel de tijd in door aan de knop TIMER te draaien.
MAGNETRONOVEN
GRILL
HOOG
750 W
-
MIDDEL/HOOG
600 W
-
MIDDEL
450 W
-
MIDDEL/LAAG
300 W
-
180 W
-
100 W
-
)
ONTDOOIEN (
Resultaat: De verlichting in de oven gaat aan en
het draaiplateau begint te draaien.
LAAG/WARM HOUDEN
GRILL
Schakel de magnetronoven nooit in terwijl deze leeg is.
U kunt het vermogen tijdens de bereiding wijzigen aan de
VERMOGENSREGELAAR te draaien
-
950 W
COMBI I (
)
300 W
950 W
COMBI II (
)
450 W
950 W
600 W
950 W
COMBI III (
De bereiding beëindigen
)
NEDERLANDS
1. Stel het vermogen in op maximum door aan de knop
VERMOGENSREGELAAR te draaien.
(VOL VERMOGEN: 750 W)
Uitvoer
Als u een hoger vermogensniveau selecteert, moet u een kortere
bereidingstijd instellen.
U kunt de bereiding op elk gewenst moment onderbreken om even naar het
voedsel te kijken.
Als u een lager vermogensniveau selecteert, moet u een langere
bereidingstijd instellen.
1. Tijdelijk onderbreken:
Open de deur.
Resultaat: De bereiding wordt gestopt. U kunt
de bereiding voortzetten door de deur
weer te sluiten.
De bereidingstijd bijstellen
Stel de resterende bereidingstijd in door aan de knop
TIMER te draaien.
2. Definitief beëindigen:
Draai de knop TIMER naar "0".
9
GW71B_XEN_03816P-NL.indd 9
2011-05-13
5:52:52
Gerechten handmatig ontdooien
Accessoires selecteren
Met de ontdooifunctie kunt u vlees, gevogelte, vis, brood en gebak ontdooien.
Plaats het bevroren gerecht midden op het draaiplateau en sluit de deur.
Gebruik alleen magnetronovenbestendige schalen en geen plastic
schaaltjes, borden, papieren kopjes en borden, enzovoort.
Als u de combistand wilt gebruiken (magnetron en grill), moet u alleen
schalen gebruiken die zowel ovenvast als magnetronbestendig zijn. Metalen
kookmaterialen en bestek kunnen schade aan de oven veroorzaken.
NEDERLANDS
1. Draai de VERMOGENSREGELAAR naar (180 W).
Zie de richtlijnen voor kookmaterialen op pagina
11-12 voor meer informatie over geschikte
kookmaterialen.
2. Draai aan de knop TIMER om het gewenste gewicht
in te stellen.
Resultaat: Het ontdooien begint.
Gebruik alleen magnetronbestendige schalen.
Grillen
Met de grillfunctie kunt u gerechten snel verwarmen en laten bruinen,
zonder microgolven te gebruiken. Hiervoor is een grillrooster meegeleverd.
De functie instant opwarmen/bereiden gebruiken
Plaats het gerecht midden op het draaiplateau en sluit de deur.
1. Verwarm de grill voor op de gewenste temperatuur
door de VERMOGENSREGELAAR op het symbool
Grill te zetten en de knop TIMER in de gewenste
stand te draaien.
1. Draai de knop VERMOGENSREGELING naar vol
vermogen.
2. Open de deur en leg het gerecht op het rooster.
2. Draai aan de knop TIMER om instant opwarmen
te selecteren. (dranken of soep/sauzen en verse
groenten)
Gebruik alleen magnetronbestendige schalen.
3. Selecteer de gewenste bereidingstijd door te draaien
aan de knop TIMER . (Voorbeeld: 60 minuten)
Instellingen voor Instant opwarmen/bereiden
Resultaat: De bereiding begint.
Hier zijn enkele tips en aanbevelingen voor het bereiden en opwarmen van
gerechten met de functie Instant opwarmen en bereiden.
Symbolen
Portietype
Vermogen
Portie
Bereidingstijd
Nagaartijd
Dranken
750 W
150 ml.
1 min. 30 sec.
1-2 min.
Soep/Sauzen
(gekoeld)
750 W
200-250 ml.
3 min. 10 sec.
2-3 min.
Verse groenten
750 W
300-350 g.
5 min. 30 sec.
3 min.
Maak u niet ongerust wanneer de grill uit- en aan gaat tijdens het
grillen. Dit systeem is beveiligd tegen oververhitting.
Gebruik altijd ovenwanten bij het hanteren van de ovenschalen, want
deze worden zeer heet.
10
GW71B_XEN_03816P-NL.indd 10
2011-05-13
5:52:52
Richtlijnen voor kookmaterialen
U kunt ook magnetron en grill combineren om gerechten snel te bereiden
en tegelijkertijd te bruinen.
Om voedsel in een magnetronoven te kunnen bereiden moeten de
microgolven in staat zijn het voedsel te bereiken zonder te worden
weerkaatst of geabsorbeerd door de gebruikte schaal. Daarom moet het
kookmateriaal zorgvuldig worden geselecteerd. Als het kookmateriaal is
gemarkeerd als magnetronbestendig, hoeft u zich geen zorgen te maken. In
de volgende lijst vindt u diverse soorten kookmaterialen en wordt vermeld of
en hoe deze in de magnetron kunnen worden gebruikt.
Gebruik altijd kookmaterialen die magnetronbestending en ovenvast
zijn. Glazen en keramische schalen zijn ideaal omdat ze de microgolven
goed doorlaten.
Gebruik altijd ovenwanten bij het hanteren van de ovenschalen, want
deze worden zeer heet.
Kookmateriaal
1. Open de overdeur door op de grote knop
rechtsonderaan op het bedieningspaneel te drukken.
Plaats het gerecht op het rooster en het rooster op
het draaiplateau. Sluit de deur.
Aluminiumfolie
2. Zet de knop VERMOGENSREGELING op het
,
).
gewenste vermogen ( ,
3. Draai aan de knop TIMER om de gewenste tijd in te
stellen. (Voorbeeld: 60 minuten)
Resultaat: De bereiding begint.
Magnetronbestendig
Opmerkingen
✓✗
Kan worden gebruikt in kleine hoeveelheden
om te voorkomen dat bepaalde delen van het
voedsel te gaar worden. Als te veel folie wordt
gebruikt of de folie te dicht bij de ovenwand
komt, kunnen echter vonken ontstaan.
Bruinplateau
✓
Niet langer dan acht minuten voorverwarmen.
Porselein en aardewerk
✓
Porselein, aardewerk en geglazuurd aardewerk
zijn meestal wel geschikt, tenzij er een metalen
sierrand op is aangebracht.
Wegwerpborden van
polyester en karton
✓
Sommige diepvriesmaaltijden zijn verpakt in
deze materialen.
• Polystyreen bekers
✓
Kunnen worden gebruikt voor het opwarmen
van voedsel. Het polystyreen kan smelten door
oververhitting.
• Papieren zakken en
kranten
✗
Kunnen vlam vatten.
• Kringlooppapier en
metalen garneringen
✗
Kunnen vonken veroorzaken.
• Ovenvaste
serveerschalen
✓
Kunnen worden gebruikt, tenzij voorzien van
metalen sierrand.
• Fijn glaswerk
✓
Kunnen worden gebruikt voor het opwarmen
van voedsel of vloeistoffen. Fijn glaswerk kan
breken als gevolg van plotselinge verhitting.
NEDERLANDS
De magnetron en de grill combineren
Fast-foodverpakkingen
Het maximale vermogen in de combistand Magnetron + Grill is 600 W.
Glas
11
GW71B_XEN_03816P-NL.indd 11
2011-05-13
5:52:53
Kookmateriaal
• Glazen potten
Magnetronbestendig
✓
Opmerkingen
Kooktips
Het deksel moet worden verwijderd. Alleen
geschikt voor opwarmen.
Microgolven
Microgolven dringen door in het gerecht en worden aangetrokken en
opgenomen door het aanwezige water, vet en suikers.
De microgolven zorgen ervoor dat de moleculen in het gerecht snel gaan
bewegen. De snelle beweging van deze moleculen veroorzaakt wrijving en
de warmte die daarbij ontstaat verwarmt het gerecht.
NEDERLANDS
Metaal
• Schalen
✗
• Binddraadjes voor
plastic zakken
✗
Kunnen vonken en brand veroorzaken.
Bereiding
Papier
• Borden, bekers,
servetten en keukenrol
✓
Voor korte bereidingstijden en opwarmen. Ook
voor het absorberen van overtollig vocht.
• Kringlooppapier
✗
Kunnen vonken veroorzaken.
• Plastic bakjes
✓
Met name hittebestendig thermoplastic.
Sommige soorten plastic kunnen vervormen
of verkleuren bij hoge temperaturen. Gebruik
geen melamine.
• Plasticfolie
✓
Kan worden gebruikt om vocht vast te
houden. Mag niet in contact komen met het
voedsel. Wees voorzichtig bij het verwijderen
van de folie. Er kunnen hete dampen
ontsnappen.
✓✗
Alleen indien kookvast of ovenbestendig. Mag
niet luchtdicht zijn. Zo nodig met een vork
gaatjes aanbrengen.
✓
Kan worden gebruikt om vocht vast te houden
en spatten te voorkomen.
Kookmaterialen voor bereiden in de magnetron:
De kookmaterialen moeten de microgolven goed doorlaten voor een
maximaal rendement. Microgolven worden weerkaatst door metalen,
zoals roestvrijstaal, aluminium en koper, maar kunnen wel doordringen
in keramiek, glas, porselein, plastic, papier en hout. U mag het gerecht
daarom niet in een metalen schaal bereiden.
Plastic
• Diepvrieszakken
Vetvrij papier
✓
✓✗
✗
Gerechten die geschikt zijn voor bereiding in de magnetron:
Veel typen gerechten zijn geschikt voor bereiding in de magnetron, inclusief
verse en diepgevroren groenten, fruit, pasta, rijst, granen, bonen, vis en
vlees. Sauzen, custard, soep, pudding, conserven en chutney kunnen
eveneens in de magnetron worden bereid. In het algemeen is de magnetron
ideaal voor alle gerechten die u normaal op een kookplaat zou bereiden. U
kunt bijvoorbeeld denken aan het smelten van boter of chocolade (zie het
gedeelte met tips en suggesties).
Afdekken tijdens het verwarmen
Het is belangrijk de gerechten af te dekken. Het verdampte water komt in
de vorm van stoom omhoog en draagt bij tot het verwarmingsproces. U
kunt de gerechten op verschillende manieren afdekken, bijvoorbeeld met
een keramisch bord, een plastic deksel of plastic magnetronfolie.
Nagaartijden
Na het verwarmen moet u het gerecht enige tijd laten staan zodat de
warmte zich gelijkmatig binnen het gerecht kan verdelen.
: Aanbevolen
: Wees voorzichtig
: Onveilig
12
GW71B_XEN_03816P-NL.indd 12
2011-05-13
5:52:53
Bereiding van diepvriesgroenten
Bereiding van rijst en pasta
Gerecht
Portie
Vermogen Tijd (min.)
Nagaartijd
(min.)
2-3
Spinazie
150 g
600 W
5½-6½
Broccoli
300 g
600 W
10-11
2-3
Erwten
300 g
600 W
8-9
2-3
Sperziebonen
300 g
600 W
10-11
2-3
Gemengde groenten
(wortelen/erwten/
maïs)
Gemengde Chinese
groenten
300 g
600 W
9-10
2-3
300 g
600 W
8½-9½
2-3
Rijst:
Gebruik een grote ovenvaste glazen schaal met deksel,
rijst verdubbelt in omvang tijdens de bereiding. Afgedekt
bereiden.
Na het koken, voor het nagaren doorroeren en zout of
kruiden en boter toevoegen.
Opmerking: de rijst heeft aan het einde van de
bereidingstijd mogelijk niet alle water opgenomen.
Pasta:
Gebruik een grote ovenvaste glazen schaal. Kokend
water en een snufje zout toevoegen en goed doorroeren.
Onafgedekt bereiden.
Tijdens en na de bereiding af en toe doorroeren. Tijdens de
nagaartijd afdekken en na afloop goed afgieten.
Aanwijzingen
Voeg 15 ml (1 eetl.)
koud water toe.
Voeg 15 ml (1 eetl.)
koud water toe.
Voeg 15 ml (1 eetl.)
koud water toe.
Voeg 15 ml (1 eetl.)
koud water toe.
Voeg 15 ml (1 eetl.)
koud water toe.
Gerecht
Voeg 15 ml (1 eetl.)
koud water toe.
Portie
Vermogen
Tijd (min.)
Nagaartijd
(min.)
5
Witte rijst
(snelkook)
Bruine rijst
(snelkook)
Bruine rijst
250 g
750 W
17-18
250 g
750 W
22-23
5
250 g
750 W
22-23
10
Gemengde rijst
(rijst + wilde rijst)
Gemengde granen
(rijst + graan)
Pasta
250 g
750 W
18-19
5
250 g
750 W
19-20
5
250 g
750 W
11-12
5
NEDERLANDS
Gebruik een ovenvaste glazen schaal met deksel. Kook de groente
met afgesloten deksel in de aangegeven minimumtijd; zie de tabel. Ga
desgewenst door met koken tot u het gewenste resultaat bereikt.
Roer het gerecht tijdens de bereiding tweemaal en na de bereiding eenmaal
door. Voeg zout, kruiden en boter toe na het koken. Houd het gerecht
tijdens het nagaren afgedekt.
Aanwijzingen
Voeg 500 ml koud
water toe.
Voeg 500 ml koud
water toe.
Voeg 600 ml koud
water toe.
Voeg 500 ml koud
water toe.
Voeg 400 ml koud
water toe.
Voeg 1000 ml
kokend water toe.
13
GW71B_XEN_03816P-NL.indd 13
2011-05-13
5:52:53
NEDERLANDS
Bereiding van verse groenten
OPWARMEN
Gebruik een ovenvaste glazen schaal met deksel. Voeg 30-45 ml koud
water (2-3 eetl.) toe per 250 gr. groente, tenzij anders vermeld - zie tabel.
Kook de groente met afgesloten deksel in de aangegeven minimumtijd;
zie de tabel. Ga desgewenst door met koken tot u het gewenste resultaat
bereikt. Tijdens en na de bereiding een keer doorroeren. Voeg zout, kruiden
en boter toe na het koken. 3 minuten laten nagaren met het deksel erop.
Tip:
Snijd de groente in stukken van gelijke grootte. Hoe kleiner
de stukken, des te sneller zijn ze gaar.
Kook verse groenten in de magnetron altijd op vol vermogen (750 W).
Met de magnetron kunt u gerechten opwarmen in een fractie van de tijd die u
nodig zou hebben bij een gewone oven of kookplaat.
Gebruik de vermogensniveaus en opwarmtijden uit de volgende tabel als richtlijn.
Bij de tijden in de tabel is uitgegaan van een kamertemperatuur van +18 tot +20
°C of een koelkasttemperatuur van +5 tot +7 °C.
Plaatsing en afdekken
Warm liever geen grote stukken voedsel op, zoals braadstuk. Deze hebben
de neiging aan de buitenkant te gaar te worden en uit te drogen voordat de
binnenkant goed heet wordt. Het opwarmen van kleinere stukken gaat beter.
Vermogenstanden en doorroeren
Sommige gerechten kunnen worden opgewarmd bij een vermogen van 750
W, terwijl u voor andere een vermogen van 600 W, 450 W of zelfs 300 W moet
gebruiken.
Zie de tabel voor meer informatie. U kunt doorgaans beter een lager vermogen
gebruiken voor delicate gerechten, grote hoeveelheden en gerechten die snel
warm worden (zoals pasteitjes).
Voor het beste resultaat het gerecht tijdens het opwarmen doorroeren of
omkeren. Zo mogelijk voor het serveren nogmaals doorroeren.
Wees extra voorzichtig bij het verwarmen van vloeistoffen en babyvoeding. Om
te voorkomen dat vloeistoffen buiten de magnetron alsnog plotseling aan de
kook raken en naar buiten spatten, moet u het gerecht voor, tijdens en na het
verwarmen goed doorroeren. Laat de vloeistoffen tijdens het nagaren in de oven
staan. Het is aan te raden een plastic lepel of glazen staafje in de vloeistof te
zetten. Vermijd oververhitting van het gerecht.
Het is beter een kortere bereidingstijd in te stellen en deze zo nodig te verlengen.
Opwarm- en nagaartijden
Wanneer u voor het eerst een gerecht opwarmt, is het handig om de door u
gebruikte bereidingstijd te noteren.
Controleer altijd of het gerecht door en door verwarmd is.
Laat het gerecht na het opwarmen altijd even nagaren, zodat de warmte zich
gelijkmatig over het gerecht kan verdelen.
De aanbevolen nagaartijd na het opwarmen is 2 - 4 minuten, tenzij in de tabel
een andere tijd wordt aanbevolen.
Wees extra voorzichtig bij het verwarmen van vloeistoffen en babyvoeding. Zie
ook het gedeelte met de veiligheidsvoorschriften.
Gerecht
Broccoli
Portie
Tijd (min.)
Nagaartijd
(min.)
3
250 g
500 g
250 g
250 g
5-5½
8½-9
6½-7½
5-6
Bloemkool
250 g
500 g
5½-6
9½-10
3
Courgette
250 g
4-4½
3
Aubergine
250 g
4½-5
3
Prei
Champignons
250 g
125 g
250 g
5-5½
1½-2
3½-4
3
3
Uien
250 g
5-6
3
Paprika
Aardappelen
250 g
250 g
500 g
4½-5
5-6
9-10
3
3
Koolrabi
250 g
5-5½
3
Spruitjes
Wortelen
3
3
Aanwijzingen
Verdelen in roosjes van gelijke grootte. Leg
deze met de steeltjes naar het midden.
Voeg 60-75 ml (5-6 eetl.) water toe.
Snijd de wortelen in stukken van gelijke
grootte.
Verdelen in roosjes van gelijke grootte.
Grote roosjes doormidden snijden. Leg ze
met de steeltjes naar het midden.
Snijd de courgettes in plakken. Voeg 30
ml (2 eetl.) water of een klontje boter toe.
Koken tot ze net gaar zijn.
Snijd de aubergines in dunne plakjes en
sprenkel er 1 eetlepel citroensap over.
Snijd de prei in dikke plakken.
De champignons heel of in plakjes
bereiden. Geen water toevoegen.
Besprenkelen met citroensap. Kruiden
met peper en zout. Voor het serveren uit
laten lekken.
Uien doormidden of in plakjes snijden.
Voeg slechts 15 ml (1 eetl.) water toe.
Snijd de paprika in reepjes.
Weeg de aardappelen en snijd ze
doormidden of in vieren in stukken van
ongeveer gelijke grootte.
Snijd de koolraap in kleine blokjes.
14
GW71B_XEN_03816P-NL.indd 14
2011-05-13
5:52:53
VLOEISTOFFEN OPWARMEN
Gerecht
BABYVOEDING OPWARMEN
Babyvoeding: Giet de babyvoeding op een diep keramisch bord. Dek
het af met een plastic deksel. Na het opwarmen goed doorroeren!
Ongeveer 2-3 minuten laten staan voor u het aan de baby geeft. Nogmaals
doorroeren en de temperatuur controleren. Aanbevolen serveertemperatuur:
tussen 30-40 °C.
Babymelk: Giet de melk in een gesteriliseerde glazen fles. Niet afdekken.
Nooit een melkfles met de speen erop verwarmen. De fles kan exploderen
als deze oververhit raakt. Na het opwarmen goed schudden en nogmaals
schudden voor u de melk aan de baby geeft! Altijd de temperatuur
van babyvoeding of -melk controleren voor u het aan de baby geeft.
Aanbevolen serveertemperatuur: ca. 37 °C.
OPMERKING:
Juist bij babyvoeding is het belangrijk dat u de temperatuur goed controleert
voor u het aan de baby geeft. Zo kunt u brandwonden voorkomen.
Gebruik de vermogensniveaus en tijden uit de volgende tabel als richtlijn.
Vloeistoffen en gerechten opwarmen
Gebruik de vermogensniveaus en tijden uit de tabel als richtlijn.
Gerecht
Danken (koffie,
melk, thee, water
op kamertemperatuur)
Portie
150 ml
(1 kop)
250 ml
(1 mok)
500 ml
(2 mok)
Vermogen Tijd
(min.)
750 W
1½-2
2-2½
4-4½
Nagaartijd Aanwijzingen
(min.)
1-2
Giet de drank in een ovenvaste
kom en dek deze niet af. Plaats
de kom (150 ml) of mok
(250 ml) midden op het
draaiplateau. Voorzichtig
doorroeren voor en na de
nagaartijd.
Portie
Vermogen Tijd
(min.)
750 W
3-3½
4-4½
Soep (gekoeld)
250 g
450 g
Stoofschotel
(gekoeld)
350 g
600 W
Pasta met saus
(gekoeld)
350 g
600 W
Gevulde pasta met
saus (gekoeld)
350 g
600 W
Kant-enklaarmaaltijden
(gekoeld)
300 g
400 g
600 W
Diepvriesmaaltijden
300 g
400 g
600 W
Nagaartijd Aanwijzingen
(min.)
2-3
Gebruik een diep keramisch
bord. Dek het af met een plastic
deksel. Roer alles goed door na
het opwarmen. Voor het serveren
nogmaals doorroeren.
5-6
2-3
Stoofschotel in een diep
keramisch bord gieten. Dek
het af met een plastic deksel.
Tijdens het opwarmen af en toe
doorroeren en nogmaals roeren
voor het nagaren en voor het
serveren.
4-5
3
Pasta (bijvoorbeeld spaghetti
of macaroni) op een plat
keramisch bord leggen. Afdekken
met plastic magnetronfolie.
Doorroeren voor het serveren.
4½3
De gevulde pasta (bijvoorbeeld
5½
ravioli, tortellini) op een diep
keramisch bord leggen. Dek
het af met een plastic deksel.
Tijdens het opwarmen af en toe
doorroeren en nogmaals roeren
voor het nagaren en voor het
serveren.
5-6
3
Doe een maaltijd met 2-3
gekoelde onderdelen op een
6-7
keramische schotel.
Bedek met magnetronfolie.
11½4
Zet een magnetronovenvaste
schaap met de diepvriesmaaltijd
12½
(-18 °C) op het draaiplateau.
13-14
Maak gaatjes in de folie of dek
het geheel af met magnetronfolie.
Na het opwarmen 4 minuten
laten staan.
NEDERLANDS
Altijd een nagaartijd van ten minste 20 seconden aanhouden nadat de
oven is uitgeschakeld, zodat de warmte zich kan verdelen. Roer zo nodig
tijdens het verwarmen en roer ALTIJD na het verwarmen. Om te voorkomen
dat vloeistoffen na beëindiging van het kookproces alsnog overkoken en
mogelijk brandwonden veroorzaken, kunt u een plastic lepel of glazen staafje
in de vloeistof zetten en deze voor, tijdens en na het verwarmen doorroeren.
15
GW71B_XEN_03816P-NL.indd 15
2011-05-13
5:52:53
Babyvoeding en -melk opwarmen
ONTDOOIEN
Gebruik de vermogensniveaus en tijden uit de tabel als richtlijn bij het
opwarmen.
Microgolven zijn bijzonder geschikt voor het ontdooien van ingevroren
voedsel. De microgolven zorgen ervoor dat het ingevroren voedsel in
weinig tijd wordt ontdooid. Dit kan erg handig zijn, bijvoorbeeld wanneer u
onverwacht visite krijgt.
NEDERLANDS
Gerecht
Babyvoeding
(groenten en
vlees)
Babypap (graan
+ melk + fruit)
Babymelk
Portie
190 g
190 g
100 ml
200 ml
Vermogen Tijd
600 W
600 W
300 W
30 sec.
20 sec.
30-40 sec.
1 min. tot
1 min. 10
sec.
Nagaartijd Aanwijzingen
(min.)
2-3
Op een diep keramisch
bord gieten. Afdekken. Na
de bereiding doorroeren.
2-3 minuten laten staan.
Nogmaals goed doorroeren
en de temperatuur controleren
voor u het aan de baby geeft.
2-3
Op een diep keramisch
bord gieten. Afdekken. Na
de bereiding doorroeren.
2-3 minuten laten staan.
Nogmaals goed doorroeren
en de temperatuur controleren
voor u het aan de baby geeft.
2-3
Goed roeren of schudden en
in een gesteriliseerde glazen
fles gieten. Midden op het
draaiplateau zetten. Niet
afdekken. Goed doorroeren
en minstens 3 minuten laten
staan. Nogmaals goed
schudden en de temperatuur
controleren voor u het aan de
baby geeft.
Ingevroren gevogelte moet door en door ontdooid zijn voordat u het gaat
bereiden. Verwijder eventuele metalen draadjes en neem het gerecht uit de
verpakking, zodat ontdooide sappen weg kunnen lopen.
Leg het ingevroren gerecht op een schaal zonder deksel. Halverwege de
ontdooitijd het gerecht keren, eventueel vocht weg laten lopen en zo snel
mogelijk eventuele ingewanden verwijderen.
Controleer regelmatig of het gerecht niet warm aanvoelt.
Wanneer de kleinere en dunnere delen warm beginnen te worden, kunt
u deze in strookjes aluminiumfolie wikkelen en daarna verder gaan met
ontdooien.
Zodra het gevogelte aan de buitenkant warm aanvoelt, dient u het
ontdooiproces te stoppen en 20 minuten te wachten voordat u verder gaat
met ontdooien.
Laat vis, vlees en gevogelte altijd even staan, zodat het voedsel ook van
binnen goed ontdooit. De nagaartijd is afhankelijk van de hoeveelheid.
Raadpleeg de onderstaande tabel.
Tip:
Dunne gerechten ontdooien gemakkelijker dan dikke, en
kleinere hoeveelheden ontdooien sneller dan grote. Denk
hieraan bij het invriezen en ontdooien van gerechten.
Voor het ontdooien van voedsel met een temperatuur van -18 tot -20 °C
kunt u de onderstaande tabel aanhouden.
16
GW71B_XEN_03816P-NL.indd 16
2011-05-13
5:52:53
GRILL
Bevroren gerechten moeten altijd worden ontdooid op de vermogenstand voor
ontdooien (180 W).
Gerecht
Portie
Tijd
(min.)
Nagaartijd
(min.)
De grillelementen bevinden zich aan de bovenkant van de ovenruimte. Het element
werkt alleen wanneer de deur is gesloten en het draaiplateau draait. Het draaien van het
draaiplateau zorgt ervoor dat de gerechten gelijkmatig bruin worden. Als u de grill 2-3
minuten voorverwarmt, bruint het gerecht nog sneller.
Aanwijzingen
Vlees
500 g
10-12
Varkenslapjes
250 g
7-8
5-20
Kookmaterialen voor grillen:
Moeten vuurvast zijn en mogen metaal bevatten. Gebruik geen plastic kookmaterialen.
Deze kunnen smelten.
Leg het vlees op een plat
keramisch bord. Scherm dunne
randen af met aluminiumfolie.
Keer halverwege de ontdooitijd
om.
Gerechten die kunnen worden gegrild:
Karbonade, worstjes, runderlapjes, hamburgers, plakjes ham of bacon, dungesneden vis,
broodjes en diverse soorten boterhammen met beleg.
Gevogelte
Kipdelen
500 g
(2 stuks)
12-14
Hele kip
1000 g
25-28
15-40
Belangrijke opmerking:
Bij gebruik van de grill alleen moet u erop letten dat het grillelement in de horizontale
stand staat, en niet verticaal tegen de achterwand. Tenzij anders vermeld, moet u het
gerecht op het hoge rooster plaatsen.
Leg de kipdelen met het vel
naar beneden, de hele kip
met de borst naar beneden,
op een plat, keramisch bord.
De dunnere delen, zoals de
vleugels en uiteinden, afdekken
met aluminiumfolie. Halverwege
de ontdooitijd omkeren!
MAGNETRON + GRILL
In deze stand wordt de stralingswarmte van de grill gecombineerd met het snelle
verhittingsproces van de magnetron. Het grillelement werkt alleen wanneer de deur is
gesloten en het draaiplateau draait. Door het draaien van het draaiplateau, wordt het
gerecht gelijkmatig bruin.
Dit model kent drie combistanden:
600 W + Grill, 450 W + Grill en 300 W + Grill.
Kookmaterialen voor bereiden met magnetron en grill
Gebruik kookmaterialen die de microgolven doorlaten. Het materiaal moet vuurvast
zijn. Gebruik in de combistand geen metalen kookmaterialen. Gebruik geen plastic
kookmaterialen. Deze kunnen smelten.
Vis
Visfilet
250 g
(2 stuks)
6-7
400 g
(4 stuks)
11-13
5-20
De diepgevroren vis midden op
een plat keramisch bord leggen.
Dunnere delen onder de dikkere
delen leggen.
Dunne uiteinden afschermen
met aluminiumfolie. Halverwege
de ontdooitijd omkeren!
Gerechten die geschikt zijn voor magnetron + grill:
In deze stand kunt u allerlei gerechten bereiden die zowel verhit als bruin moeten worden,
alsmede gerechten die alleen bovenop wat bruin moeten worden. Deze stand kunt u ook
gebruiken voor de bereiding van gerechten die zowel bruin als knapperig moet worden,
zoals kipdelen (halverwege omkeren). Meer informatie vindt u in de grilltabel.
Belangrijke opmerking:
Bij gebruik van de combistand magnetron + grill moet u erop letten dat het grillelement in
de horizontale stand staat, en niet verticaal tegen de achterwand. Tenzij anders vermeld,
moet u het gerecht op het hoge rooster plaatsen. Anders moet u het rechtstreeks op het
draaiplateau zetten. Zie de aanwijzingen in de volgende tabel.
Als het gerecht aan beide zijden bruin moet worden, moet u het halverwege keren.
Fruit
Bessen
250 g
6-7
5-10
Het fruit uitspreiden op een
grote, ronde glazen schotel.
5-10
Broodjes in een cirkel en
heel brood horizontaal op
keukenpapier midden op het
draaiplateau leggen.
Halverwege de ontdooitijd
omkeren!
Brood
Broodjes
(elk ca. 50 gr.)
2 stuks
1½-2
4 stuks
3-4
Boterhammen
250 g
4-5
Duitse broodjes
(tarwe- en
roggemeel)
500 g
8-10
NEDERLANDS
Gehakt
17
GW71B_XEN_03816P-NL.indd 17
2011-05-13
5:52:53
Grilltips
Vers gerecht
Verwarm de grill 2-3 minuten voor in de grillstand voordat u gaat grillen.
Gebruik de vermogensniveaus en bereidingstijden uit de tabel als richtlijn.
NEDERLANDS
Vers gerecht
Portie
Bereidingsmodus Tijd 1e
kant
(min.)
Tijd 2e
kant
(min.)
Aanwijzingen
Portie
Bereidingsmodus Tijd 1e
kant
(min.)
Tijd 2e
kant
(min.)
Hele kip
1200 g
450 W + Grill
20-25
15-20
Aanwijzingen
Smeer de kip in met olie en
kruiden en leg deze met de
borst naar beneden op een
ovenvaste schaal. Zet de
schaal op het draaiplateau.
Na eerste bereidingstijd
omkeren.
Na de bereiding 5 minuten
laten staan.
Geroosterd
brood
4 stuks
(4 x 25 g)
Alleen grill
4-6
3-4
De sneetjes naast elkaar op
het rooster leggen.
Broodjes (kanten-klaar)
2-4 stuks
Alleen grill
2-3
1-2
Broodjes eerst in een cirkel
met de onderkant naar boven
op het rooster leggen.
Gegrilde
tomaat
250 g
(2 stuks)
300 W + Grill
4½-5½
-
Tomaten doormidden snijden.
Strooi er wat zout, peper en
kaas over. In een cirkel op een
platte ovenvaste glazen schaal
leggen. De schaal op het
rooster zetten.
In de schil
gebakken
aardappelen
500 g
450 W + Grill
8-10
-
Toast Hawaï
2 stuks
(300 g)
300 W + Grill
5-7
-
Rooster de boterhammen
eerst. Leg de geroosterde
boterhammen met beleg
(ham, ananas, plakjes kaas)
naast elkaar op het rooster.
Na de bereiding 2-3 minuten
laten staan.
Diepvriespasta
400 g
600 W + Grill
13-15
3-4
Doe de diepvriespasta (-18
°C), bijvoorbeeld lasagne
of tortellini, in passende
ovenvaste glazen (pyrex)
schaal en zet deze op het
rooster.
300 W + Grill
11-13
9-11
Smeer gekoelde kipdelen
zoals vleugels of drumsticks in
met olie en kruiden.
Leg ze in een cirkel op het
rooster, met de botten naar
het midden.
Laat het na het grillen 2-3
minuten staan.
Diepgevroren
gegratineerde
vis
400 g
450 W + Grill
20-22
3-4
Doe de diepgevroren (-18
°C) gegratineerde vis in een
passende ovenvaste glazen
(pyrex) schaal en zet deze op
het rooster.
Diepgevroren
pizzasnacks
250 g
(8 stuks)
300 W + Grill
10-12
-
Leg de diepgevroren (-18 °C)
pizzasnacks of mini-quiches in
een cirkel op het rooster.
Diepvrieskruime-lgebak
200-250 g.
(1-2 st.)
300 W + Grill
3-5
-
Leg de diepgevroren (-18 °C)
stukken gebak naast elkaar
op het rooster. Na het
ontdooien
5 minuten laten staan.
Kippenvleugels 400-500 g.
(gekoeld)
(6 stuks)
Snijd de aardappelen
doormiddel en leg ze in een
cirkel op het rooster met de
gesneden kant naar de grill.
Smeer de gesneden kant in
met olijfolie en kruiden. Na het
grillen 3 minuten laten staan.
18
GW71B_XEN_03816P-NL.indd 18
2011-05-13
5:52:53
De magnetronoven reinigen
Boter smelten
Doe 50 gr. boter in een glazen schaaltje. Dek het af met een plastic deksel.
Gedurende 30-40 seconden bij een vermogen van 750 W verwarmen, totdat de boter is gesmolten.
De volgende onderdelen van de magnetronoven moeten regelmatig worden
gereinigd om vastzetten van vet- en voedselresten te voorkomen:
• binnen- en buitenwanden
• deur en afsluitstrippen
• Draaiplateau en loopring
Chocolade smelten
Doe 100 gr. chocolade in een glazen schaaltje.
Gedurende 3-5 minuten bij een vermogen van 450 W verwarmen totdat de chocolade is gesmolten.
Tijdens het smelten een of twee keer doorroeren. Gebruik ovenwanten om het gerecht uit de oven
te halen.
Controleer altijd of de afsluitstrippen schoon zijn en de deur goed sluit.
Als de oven niet schoon gehouden wordt, kan het oppervlak beschadigd raken.
Hierdoor kan de werking van het apparaat nadelig beïnvloed worden en kunnen
mogelijk gevaarlijke situaties ontstaan.
Gekristalliseerde honing smelten
Doe 20 gr. gekristalliseerde honing in een glazen schaaltje.
Gedurende 20-30 seconden bij een vermogen van 300 W verwarmen totdat de honing is gesmolten.
NEDERLANDS
Speciale tips
1. Reinig de buitenkant met een zachte doek en een warm sopje. Verwijder de
zeepresten en maak het apparaat droog.
Gelatine smelten
Laat droge gelatineblaadjes (10 gr.) gedurende 5 minuten in koud water weken.
Leg de uitgelekte gelatine in een vuurvast glazen schaaltje.
Gedurende 1 minuut bij een vermogen van 300 W verwarmen.
Na het smelten doorroeren.
2. Verwijder eventuele spatten en vlekken van de binnenwand en de loopring met
een doekje met zeepsop. Verwijder de zeepresten en maak het apparaat droog.
3. Om geurtjes en vastzittende voedselresten te verwijderen, plaatst u een kopje
verdund citroensap op het draaiplateau en schakelt u de magnetron tien minuten
lang op maximaal vermogen in.
Glazuur bereiden (voor cake en taarten)
Meng ongeveer 14 gram instantglazuur met 40 gr. suiker en 250 ml koud water.
Onafgedekt in een vuurvaste glazen schaal verhitten bij een vermogen van 750 W tot het glazuur
doorzichtig wordt (ongeveer 3½ tot 4½ minuten). Tijdens de bereiding tweemaal doorroeren.
4. Was het vaatwasmachinebestendige plateau wanneer dat nodig is.
Laat geen water in de ventilatieopeningen lopen. Gebruik nooit
schuurmiddelen of chemische oplosmiddelen. Let vooral goed op bij het
reinigen van de afsluitstrips bij de deur om ervoor te zorgen dat:
Jam maken
Doe 600 gr. fruit (bijvoorbeeld gemengde bessen) in een vuurvaste glazen schaal met deksel. Voeg
300 gr. geleisuiker toe en roer het geheel goed door.
Afgedekt 10-12 minuten verwarmen bij 750 W.
Tijdens de bereiding enkele keren doorroeren. Direct in jampotjes met draaideksel gieten. 5 minuten
laten staan.
• zich geen resten ophopen
• de deur goed sluit
Reinig de binnenzijde van de oven direct na elk gebruik met een licht sopje,
maar laat de magnetron eerst afkoelen om verwonding te voorkomen.
Pudding koken
Meng het puddingpoeder met suiker en melk (500 ml) volgens de instructies van de fabrikant en
roer het geheel goed door. Gebruik een ovenvaste glazen schaal van gepast formaat met deksel.
Afgedekt 6½ tot 7½ minuten verwarmen bij 750 W.
Tijdens de bereiding enkele keren goed doorroeren.
Geschaafde amandel bruinen
Verspreid 30 gr. amandelsnippers over een keramisch bord
Onder regelmatig keren 3½ tot 4½ minuten verhitten bij een vermogen van 600 W.
2-3 minuten in de oven laten staan. Gebruik ovenwanten om het gerecht uit de oven te halen.
19
GW71B_XEN_03816P-NL.indd 19
2011-05-13
5:52:53
Technische specificaties
NEDERLANDS
SAMSUNG streeft continu naar productverbetering. Zowel de technische
specificaties als de instructies voor de gebruiker kunnen daarom zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Model
GW71B
Energiebron
Opgenomen vermogen
Magnetronfunctie
Grill
Combistand
220 V - 50 Hz
Afgegeven vermogen
100 W / 750 W (IEC-705)
Frequentie
2450 MHz
Magnetron
OM75S(31)
Koeling
Afmetingen (B x H x D)
Buitenzijde
Ovenruimte
Volume
Gewicht
Netto
Ventilator met motor
1100 W
950 W
2050 W
489 x 275 x 361 mm
330 x 199 x 309 mm
20 liter
circa 11,5 kg
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische&elektronischeafvalappar
atuur)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat
het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met
ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur.
Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde
afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval
scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van
materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product
hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze
deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene
voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische
accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.
GW71B_XEN_03816P-NL.indd 20
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030 - 6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
GREECE
IT and Mobile : 80111-SAMSUNG
(80111 7267864) from land line, local charge
/ from mobile, 210 6897691
Cameras, Camcorders, Televisions and
Household Appliances
From mobile and fixed 2106293100
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY
815-56 480
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864,CHF 0.08/min)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/(French)
www.samsung.com
Codenr.: DE68-03816P
20
2011-05-13
5:52:54
GW71B
Four micro-ondes
Un monde de possibilités
Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit
Samsung. Veuillez enregistrer votre appareil sur
www.samsung.com/register
Mode d'emploi et guide de cuisson
Ce manuel est en papier recyclé à 100%.
GW71B_XEN_03816P-FR.indd 1
2011-05-13
5:48:29
sommaire
Four
Four................................................................................................................2
1
2
3
4
5
6
Accessoires....................................................................................................3
FRANÇAIS
Tableau de commande...................................................................................3
Utilisation du manuel d'utilisation....................................................................4
Informations importantes relatives à la sécurité ..............................................4
Légendes des symboles et des icônes...........................................................4
Consignes permettant d'éviter une exposition excessive aux micro-ondes......4
Consignes de sécurité importantes.................................................................5
Installation du four micro-ondes......................................................................8
Que faire en cas de doute ou de problème ?..................................................8
Cuisson/Réchauffage.....................................................................................9
7
Arrêt de la cuisson..........................................................................................9
Puissances.....................................................................................................9
Réglage du temps de cuisson........................................................................9
Décongélation manuelle des aliments.............................................................10
Utilisation de la fonction Réchauffage/Cuisson immédiats...............................10
Réglages de la fonction de réchauffage/cuisson immédiats............................10
Choix des accessoires....................................................................................10
Faire griller......................................................................................................10
8
9
11
12
1. PORTE
7. LOQUETS DE LA PORTE
2. ORIFICES DE VENTILATION
8. PLATEAU TOURNANT
3. GRIL
9. COUPLEUR
4. ÉCLAIRAGE
10.ANNEAU DE GUIDAGE
5. BOUTON DE COMMANDE DE
LA PUISSANCE DE CUISSON
VARIABLE
11.ORIFICES DU SYSTÈME DE
VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ
6. BOUTON DE MINUTERIE
Combinaison micro-ondes et gril....................................................................11
10
12.BOUTON-POUSSOIR
D'OUVERTURE DE LA PORTE
Guide des récipients.......................................................................................11
Guide de cuisson............................................................................................12
Nettoyage du four micro-ondes......................................................................19
Caractéristiques techniques............................................................................20
2
GW71B_XEN_03816P-FR.indd 2
2011-05-13
5:48:29
Accessoires
Tableau de commande
Selon le modèle de votre four micro-ondes, vous disposez de plusieurs
accessoires à fonctionnalités multiples.
1. Coupleur : situé sur l'axe moteur, au centre du
plancher du four.
FRANÇAIS
Fonction : le coupleur permet de faire tourner le
plateau.
1
2. Anneau de guidage : à placer au centre du four.
2
Fonction : l'anneau de guidage sert de support au
plateau.
4
3. Plateau tournant : à placer sur l'anneau de
guidage en emboîtant la partie centrale sur le
coupleur.
5
Fonction : Ce plateau constitue la principale
surface de cuisson ; il peut être facilement retiré pour être
nettoyé.
6
3
4. Grille métallique : à placer sur le plateau tournant.
Fonction : la grille métallique peut être utilisée
pour la cuisson au gril et la cuisson
combinée.
N’utilisez JAMAIS le four micro-ondes sans l’anneau de guidage et le
plateau tournant.
1. DÉCONGÉLATION
4. GRIL
2. BOUTON DE COMMANDE DE LA
PUISSANCE DE CUISSON
5. CUISSON COMBINÉE
3. BOUTON DE MINUTERIE
6. RÉCHAUFFAGE IMMÉDIAT
3
GW71B_XEN_03816P-FR.indd 3
2011-05-13
5:48:30
FRANÇAIS
Utilisation du manuel d'utilisation
Légendes des symboles et des icônes
Vous venez d'acquérir un four micro-ondes SAMSUNG. Ce manuel contient
de nombreux conseils et instructions sur son utilisation :
• Consignes de sécurité
• Récipients et ustensiles recommandés
• Conseils utiles
• Conseils de cuisson
AVERTISSEMENT
Risques ou manipulations dangereuses susceptibles
d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.
ATTENTION
Risques ou manipulations dangereuses susceptibles
d'entraîner des blessures légères ou des dégâts
matériels.
Informations importantes relatives à la
sécurité
Avertissement ; Risque
d'incendie
Avertissement ; Surface
chaude
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.
LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL ET CONSERVEZ-LE
PRÉCIEUSEMENT EN VUE D'UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE.
Avant d'utiliser le four, vérifiez que les instructions suivantes sont
suivies.
• Utilisez ce four uniquement pour l'usage auquel il est destiné (tel
que décrit dans ce manuel). Les avertissements et les consignes
de sécurité importantes contenus dans ce manuel ne sont pas
exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire appel à votre
bon sens et de faire preuve de prudence et de minutie lors de
l'installation, de l'entretien et de l'utilisation du four.
• Ces consignes d'utilisation couvrant plusieurs modèles, les
caractéristiques de votre four micro-ondes peuvent différer
légèrement de celles décrites dans ce manuel et certains symboles
d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer. Pour toute question,
contactez votre centre de dépannage le plus proche ou recherchez
de l'aide et des informations en ligne sur www.samsung.com.
• Ce four micro-ondes est prévu pour faire chauffer des aliments. Il
est uniquement destiné à un usage domestique. Ne faites jamais
chauffer de textiles ou de coussins remplis de grains, car ceux-ci
pourraient s'enflammer. Le fabricant ne peut être tenu responsable
des dommages provoqués par une utilisation non conforme ou
incorrecte de l'appareil.
• En négligeant la propreté de votre four, vous risquez d'en détériorer
les surfaces et par conséquent, d'en réduire la durée de vie et de
créer des situations dangereuses.
Avertissement ; Electricité
Avertissement ; Matière
explosive
Interdit.
Suivez scrupuleusement les
consignes.
NE PAS démonter.
Débranchez la prise murale.
NE PAS toucher.
Assurez-vous que l'appareil
est relié à la terre afin d'éviter
tout risque d'électrocution.
Contactez le service
d'assistance technique.
Remarque
Important
Consignes permettant d'éviter une
exposition excessive aux micro-ondes
La non-observation des consignes de sécurité suivantes peut se
traduire par une exposition dangereuse à l'énergie des micro-ondes.
(a) Ne tentez jamais d'utiliser le four porte ouverte, de manipuler les
systèmes de verrouillage (loquets) ou d'insérer un objet dans les
orifices de verrouillage de sécurité.
(b) NE placez aucun objet entre la façade du four et la porte et ne
laissez aucune salissure ni aucun reste de produit d'entretien
s'accumuler sur les surfaces assurant l'étanchéité. Maintenez la
porte et les joints d'étanchéité propres en permanence : après
chaque utilisation du four, essuyez-les d'abord avec un chiffon
humide, puis avec un chiffon doux et sec.
4
GW71B_XEN_03816P-FR.indd 4
2011-05-13
5:48:31
(c) Si le four est endommagé, NE l'utilisez PAS tant qu'il n'a pas été
réparé par un technicien agréé. Il est impératif que la porte du four
ferme correctement et que les éléments suivants ne soient pas
endommagés :
(1) Porte (déformée)
(2) Charnières de la porte (cassées ou desserrées)
(3) Joints de la porte et surfaces d'étanchéité
(d) Le four doit être réglé ou réparé exclusivement par un technicien
micro-ondes qualifié et formé par le fabricant.
Cet appareil est un équipement qui utilise des fréquences ISM de classe B
groupe 2. Le groupe 2 contient tous les équipements ISM dans lesquels l'énergie
radioélectrique est intentionnellement générée et/ou utilisée sous la forme
de radiations électromagnétiques pour le traitement de matière ainsi que les
équipements d'usinage par électro-érosion et de soudure à l'arc.
Les équipements de classe B sont des équipements adaptés à l'usage dans les
établissements domestiques et ceux directement reliés à un réseau d'alimentation
électrique basse tension qui alimente les bâtiments utilisés à des fins domestiques.
Retirez régulièrement toute substance étrangère (poussière ou
eau) présente sur les bornes et les points de contact de la prise
d'alimentation à l'aide d'un chiffon sec.
Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation et faites en sorte de ne jamais
le plier à l'excès ou poser d'objets lourds dessus.
FRANÇAIS
En cas de fuite de gaz (propane, GPL, etc.), aérez immédiatement la
pièce sans toucher la prise d'alimentation.
Ne touchez pas la prise d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
N'éteignez pas l'appareil en débranchant le cordon d'alimentation.
N'insérez pas vos doigts ou de substances étrangères (ex. : eau) dans
l'appareil ; si de l'eau pénètre dans l'appareil, débranchez le cordon
d'alimentation et contactez votre centre de dépannage le plus proche.
N'exercez pas de pression excessive ni de choc sur l'appareil.
Ne placez pas le four sur un support fragile, comme un évier ou un objet
en verre. (Modèle posable uniquement)
Consignes de sécurité importantes
Assurez-vous que ces consignes de sécurité sont respectées à tout
moment.
N'utilisez pas de benzène, de diluant, d'alcool ou de nettoyeur vapeur
ou haute pression pour nettoyer l'appareil.
AVERTISSEMENT
Veillez à ce que la tension, la fréquence et l'intensité du courant soient
conformes aux caractéristiques de l'appareil.
Seul un personnel qualifié est autorisé à modifier ou réparer le four
micro-ondes.
Branchez correctement la fiche dans la prise murale. N'utilisez pas
d'adaptateur multiprise, de rallonge ou de transformateur électrique.
Ne faites pas chauffer de liquides ou d'autres aliments dans des
récipients fermés hermétiquement.
N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne le
faites pas passer entre des objets ou derrière le four.
Pour votre sécurité, ne nettoyez jamais l'appareil à l'aide d'un nettoyeur
haute pression (eau ou vapeur).
N'utilisez jamais une fiche ou un cordon d'alimentation endommagé(e)
ou une prise murale mal fixée. Si la prise ou le cordon d'alimentation est
endommagé(e), contactez le centre de dépannage le plus proche.
N'installez pas cet appareil à proximité d'un élément chauffant ou
d'un produit inflammable ; N'installez pas cet appareil dans un endroit
humide, graisseux ou poussiéreux et veillez à ce qu'il ne soit pas exposé
directement à la lumière du soleil ou à une source d'eau (eau de pluie).
N'installez pas cet appareil dans un endroit susceptible de présenter
des fuites de gaz.
L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec une minuterie extérieure
ou une télécommande.
Ne versez et ne vaporisez jamais d'eau directement sur le four.
Cet appareil doit être correctement relié à la terre en conformité aux
normes locales et nationales.
5
GW71B_XEN_03816P-FR.indd 5
2011-05-13
5:48:38
AVERTISSEMENT : afin d'éviter tout risque d'électrocution, veillez à
ce que l'appareil soit hors tension avant de procéder au remplacement
de l'ampoule.
Ne posez pas d'objets sur le dessus du four, à l'intérieur ou sur la porte.
FRANÇAIS
Ne vaporisez pas de substances volatiles (ex. : insecticide) sur la surface
du four.
AVERTISSEMENT : les liquides et autres aliments ne doivent pas être
réchauffés dans des récipients fermés car ils risquent d'exploser.
Les enfants ne doivent pas utiliser l’appareil sans la surveillance d’un
adulte.
AVERTISSEMENT : les parties accessibles peuvent devenir très
chaudes pendant l'utilisation. Les enfants en bas âge doivent être tenus
à l’écart de l'appareil afin d’éviter toute brûlure.
L'appareil n'est pas destiné à être installé dans un véhicule (ex. :
caravane ou tout autre véhicule similaire).
AVERTISSEMENT : si vous faites réchauffer des liquides au four
micro-ondes, l'ébullition peut survenir à retardement ; faites donc bien
attention lorsque vous sortez le récipient du four. Pour éviter cette
situation, laissez-les TOUJOURS reposer au moins une vingtaine de
secondes une fois le four éteint, ceci afin de permettre à la température
de s'homogénéiser. Remuez SYSTÉMATIQUEMENT le contenu une fois
le temps de cuisson écoulé (et pendant la cuisson si nécessaire).
En cas d'accident, effectuez les gestes de PREMIERS SECOURS
suivants :
• immergez la zone brûlée dans de l'eau froide pendant au
moins 10 minutes ;
• recouvrez-la d'un tissu propre et sec ;
• n'appliquez aucune crème, huile ou lotion ;
N'entreposez aucun produit inflammable dans le four. Soyez
particulièrement vigilant lors du réchauffage de plats de service ou de
boissons contenant de l'alcool ; en cas de contact avec une partie
chaude du four, les vapeurs risquent de s'enflammer.
Le four micro-ondes est destiné à être posé sur un comptoir ou un
plan de travail uniquement ; il ne doit pas être installé dans un meuble.
(Modèle posable uniquement)
AVERTISSEMENT : l'appareil et ses parties accessibles chauffent
pendant l'utilisation. Prenez garde à ne pas toucher les éléments
chauffants. Les enfants de moins de 8 ans doivent être éloignés s'ils ne
sont pas continuellement surveillés.
AVERTISSEMENT : n'autorisez un enfant à utiliser le four sans
surveillance que si vous lui avez donné les instructions appropriées lui
permettant de se servir de l'appareil en toute sécurité et de comprendre
les dangers qu'implique une mauvaise utilisation.
Cet appareil devient très chaud pendant son utilisation. Prenez garde à
ne pas toucher les éléments chauffants situés à l'intérieur du four.
AVERTISSEMENT : avant de consommer le contenu des biberons
et des petits pots pour bébé, vérifiez-en toujours la température pour
éviter tout risque de brûlure ; pour ce faire, mélangez-en le contenu ou
secouez-les.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des
personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales
réduites ou un manque d'expérience et de connaissance que s'ils sont
assistés ou si vous leur avez donné les instructions appropriées leur
permettant de se servir de l'appareil en toute sécurité et de comprendre
les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par
un enfant si celui-ci est sans surveillance.
Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y
compris les enfants) inexpérimentées ou dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si celles-ci sont sous la
surveillance ou ont reçu les instructions d’utilisation appropriées de la
personne responsable de leur sécurité.
AVERTISSEMENT : si la porte ou les joints de la porte sont
endommagés, le four ne doit pas être utilisé tant que ces pièces n'ont
pas été réparées par une personne qualifiée.
Ce four doit être positionné dans une direction appropriée et à
une hauteur permettant un accès facile à la zone intérieure et aux
commandes.
AVERTISSEMENT : il est très dangereux pour toute personne non
habilitée d'effectuer des manipulations ou des réparations impliquant le
démontage de l'habillage de protection contre les micro-ondes.
Avant d'utiliser votre four pour la première fois, celui-ci doit fonctionner
pendant 10 minutes avec de l'eau.
6
GW71B_XEN_03816P-FR.indd 6
2011-05-13
5:48:43
Évitez que le câble électrique ou la prise n'entre en contact avec de
l'eau et maintenez le câble éloigné de la chaleur.
Installez le four micro-ondes de façon à ce qu'il puisse facilement être
branché sur l'alimentation. Si le four génère un bruit anormal, une odeur
de brûlé ou si de la fumée est émise, débranchez immédiatement la
prise et contactez le service de dépannage le plus proche.
Éloignez les enfants lors de l’opération de nettoyage car les surfaces
deviennent extrêmement chaudes
(Modèle avec fonction de nettoyage uniquement).
FRANÇAIS
Ne faites jamais chauffer d'œufs (frais ou durs) dans leur coquille car ils
risquent d'exploser, et ce même une fois le cycle de cuisson terminé ;
ne faites jamais réchauffer de bouteilles, de pots ou de récipients fermés
hermétiquement ou emballés sous vide. Il en va de même pour les noix
dans leur coquille ou encore les tomates etc.
Ne couvrez jamais les orifices de ventilation du four avec un torchon
ou du papier. Ils risquent de s'enflammer lorsque l'air chaud est
évacué du four. Le four peut également surchauffer et se mettre hors
tension lui-même automatiquement et rester arrêté jusqu'à ce qu'il soit
suffisamment refroidi.
Nettoyez les projections les plus importantes avant le nettoyage et
vérifiez quels ustensiles peuvent être laissés dans le four durant le
nettoyage. (Modèle avec fonction de nettoyage uniquement).
L’appareil doit pouvoir être facilement débranché une fois installé. Pour
que l’appareil puisse être facilement débranché une fois en place, veillez
à ce que la prise murale reste accessible ou faites poser un interrupteur
au mur conformément aux normes en vigueur.
(modèle intégrable uniquement).
Utilisez toujours des maniques pour retirer un plat du four afin d’éviter
toute brûlure accidentelle.
Ne touchez pas les éléments chauffants ou les parois intérieures du four
tant que celui-ci ne s’est pas refroidi.
Remuez les liquides à la moitié du temps de chauffe et laissez reposer
au moins 20 secondes une fois le temps écoulé pour éviter les
projections brûlantes.
ATTENTION
Seuls les ustensiles qui sont adaptés aux fours à micro-ondes peuvent
être utilisés ; N'utilisez JAMAIS de récipients métalliques, de vaisselle
comportant des ornements dorés ou argentés, de brochettes, de
fourchettes, etc.
Retirez les attaches métalliques des sacs en papier ou en plastique.
Pourquoi ? Des arcs électriques ou des étincelles risqueraient de se
former et d'endommager les parois du four.
Lorsque vous ouvrez la porte du four, maintenez une certaine distance
entre vous et l'appareil pour éviter d'être brûlé par l'air chaud ou la
vapeur sortant du four.
Ne faites jamais fonctionner le four à vide. Le four micro-ondes s'arrête
automatiquement pendant 30 minutes pour des raisons de sécurité.
Nous vous recommandons de laisser en permanence un verre d'eau à
l'intérieur du four ; ainsi, si vous le mettez en marche par inadvertance
alors qu'il est vide, l'eau absorbera les micro-ondes.
Lorsque vous faites réchauffer des aliments dans des récipients en
plastique ou en papier, veillez à ce que ces derniers ne s'enflamment
pas.
N’utilisez pas votre four micro-ondes pour sécher des papiers ou des
vêtements.
N'utilisez jamais de produits abrasifs ou de grattoirs métalliques pour
nettoyer la porte du four ; ils pourraient en rayer la surface et, par
conséquent, casser le verre.
Utilisez des temps de cuisson ou de chauffe réduits pour les petites
quantités d'aliments afin de leur éviter de surchauffer et de brûler.
Installez le four en conformité avec les dégagements indiqués dans ce
manuel (voir Installation du four micro-ondes)
Si de la fumée s'échappe de l'appareil, laissez la porte de celui-ci
fermée afin d'étouffer les flammes et éteignez-le ou débranchez-le de
la prise murale.
Soyez prudent lorsque vous branchez d'autres appareils électriques sur
une prise située à proximité du four.
Le four doit être nettoyé régulièrement afin d'en retirer tout reste de
nourriture.
7
GW71B_XEN_03816P-FR.indd 7
2011-05-13
5:48:47
FRANÇAIS
Installation du four micro-ondes
Que faire en cas de doute ou de problème ?
Placez le four sur une surface plane située à 85 cm au-dessus du sol. Cette
surface doit être suffisamment résistante pour supporter le poids du four en
toute sécurité.
Si vous rencontrez l'un des problèmes décrits ci-dessous, essayez les
solutions proposées.
1. Lorsque vous installez votre four, assurez une
ventilation adéquate de celui-ci en laissant un
espace d'au moins 10 cm à l'arrière et sur les côtés
et un espace de 20 cm au-dessus.
20 cm audessus
10 cm à
l'arrière
85 cm
au-dessus
du sol
10 cm sur les
côtés
Ceci est tout à fait normal.
• De la condensation se forme à l'intérieur du four.
• De l'air circule autour de la porte et du four.
• Reflet lumineux autour de la porte et du four.
• De la vapeur s’échappe du pourtour de la porte ou des orifices de
ventilation.
Le four ne démarre pas lorsque vous tournez le bouton de
MINUTERIE.
• La porte est-elle bien fermée ?
2. Retirez tous les éléments d'emballage situés à
l'intérieur du four.
Installez l'anneau de guidage et le plateau tournant..
Vérifiez que le plateau tourne librement.
Les aliments ne sont pas du tout cuits.
• Le temps de cuisson a-t-il été correctement réglé ?
• La porte est-elle bien fermée ?
• L'alimentation secteur a-t-elle disjoncté ou le fusible a-t-il fondu à la suite
d'une surcharge électrique ?
3. Installez le four micro-ondes de façon à ce qu'il puisse facilement être
branché sur l'alimentation.
Si le cordon d'alimentation est défectueux, il doit être remplacé par un
câble ou un ensemble spécial disponible chez votre fabricant ou chez
un réparateur agréé.
Pour votre sécurité, cet appareil doit être branché sur une prise murale
à 3 broches avec mise à la terre de 220 V CA - 50 Hz. Si le câble
électrique de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un
câble spécial.
Les aliments sont trop ou pas assez cuits.
• Avez-vous indiqué un temps de cuisson adapté au type d'aliment ?
• Avez-vous choisi la puissance appropriée ?
Des étincelles et des craquements se produisent à l'intérieur du four
(arcs électriques).
• Avez-vous utilisé un plat comportant des ornements métalliques ?
• Avez-vous laissé une fourchette ou un autre ustensile métallique dans le
four ?
• L'aluminium que vous avez utilisé se situe-t-il trop près des parois du
four ?
N'installez pas le four dans un environnement chaud ou humide
(ex. : à côté d'un radiateur ou d'un four traditionnel). Respectez les
caractéristiques électriques du four ; si vous utilisez une rallonge, celleci doit correspondre aux normes du câble d'alimentation d'origine.
Avant d'utiliser votre four pour la première fois, nettoyez les parois
intérieures de celui-ci ainsi que le joint d'étanchéité de la porte à l'aide
d'un chiffon humide.
Le four provoque des interférences sur les radios ou les téléviseurs.
• Ce phénomène, bien que modéré, peut en effet survenir lorsque le four
fonctionne. Ceci est tout à fait normal. Pour remédier à ce problème,
installez le four loin des téléviseurs, postes de radio ou antennes.
Si le problème ne peut être résolu à l'aide des consignes ci-dessus,
contactez votre revendeur ou le service après-vente SAMSUNG le plus
proche.
8
GW71B_XEN_03816P-FR.indd 8
2011-05-13
5:48:48
Cuisson/Réchauffage
Puissances
Suivez les instructions ci-dessous lorsque vous souhaitez faire cuire ou
réchauffer des aliments. Vérifiez toujours les réglages de cuisson avant de
laisser le four sans surveillance.
Posez le plat au centre du plateau tournant, puis fermez la porte.
Les puissances figurant ci-dessous sont disponibles.
Puissance en watts
Puissance
GRIL
ÉLEVÉE
750 W
-
MOYENNEMENT ÉLEVÉE
600 W
-
MOYENNE
450 W
-
2. Réglez le temps en tournant le bouton de
MINUTERIE.
MOYENNEMENT FAIBLE
300 W
-
180 W
-
100 W
-
DÉCONGÉLATION (
Résultat : L'éclairage du four est activé et le
plateau commence à tourner.
)
BASSE/MAINTIEN AU CHAUD
GRIL
Ne faites jamais fonctionner le four à vide.
Vous pouvez modifier le niveau de puissance pendant la cuisson
en tournant le bouton de COMMANDE DE LA PUISSANCE DE
CUISSON.
-
950 W
COMBI I(
)
300 W
950 W
COMBI II(
)
450 W
950 W
600 W
950 W
COMBI III (
)
FRANÇAIS
Micro-ondes
1. Réglez la puissance sur la valeur maximale en
tournant le bouton de COMMANDE DE LA
PUISSANCE DE CUISSON.
(PUISSANCE MAXIMALE : 750 W)
Si vous sélectionnez une puissance élevée, le temps de cuisson devra
être réduit.
Arrêt de la cuisson
Vous pouvez arrêter la cuisson à tout moment pour contrôler les aliments.
En revanche, si vous sélectionnez une puissance moins élevée, le
temps de cuisson devra être augmenté.
1. Pour interrompre provisoirement la cuisson,
ouvrez la porte.
Résultat : La cuisson s’arrête. Pour reprendre la
cuisson, refermez la porte.
Réglage du temps de cuisson
Réglez le temps de cuisson restant en tournant le
bouton de MINUTERIE.
2. Pour arrêter complètement la cuisson :
réglez la MINUTERIE sur « 0 ».
9
GW71B_XEN_03816P-FR.indd 9
2011-05-13
5:48:48
FRANÇAIS
Décongélation manuelle des aliments
Choix des accessoires
Le mode Décongélation permet de décongeler de la viande, de la volaille, du
poisson, du pain ou des gâteaux. Placez le plat surgelé au centre du plateau, puis
fermez la porte.
Utilisez des récipients spécial micro-ondes et excluez les plats et récipients
en plastique, les gobelets en papier, les serviettes, etc.
Si vous souhaitez sélectionner le mode de cuisson combinée (micro-ondes
et gril), utilisez uniquement des plats adaptés à la cuisson aux micro-ondes
et au four traditionnel. Les ustensiles métalliques peuvent endommager
votre four.
1. Réglez le bouton de COMMANDE DE LA PUISSANCE
DE CUISSON sur (180 W).
Pour obtenir de plus amples détails sur les
ustensiles les plus adaptés, reportez-vous au guide
des récipients en pages 11 et 12.
2. Tournez le bouton de MINUTERIE pour sélectionner le
poids désiré.
Résultat : La phase de décongélation commence.
Utilisez uniquement de la vaisselle adaptée à la cuisson
aux micro-ondes.
Faire griller
Le gril permet de faire chauffer et dorer des aliments rapidement, sans
utiliser la cuisson par micro-ondes. Une grille est fournie avec votre four
micro-ondes à cet effet.
Utilisation de la fonction Réchauffage/Cuisson immédiats
Placez le récipient au centre du plateau, puis fermez la porte.
1. Préchauffez le gril à la température appropriée en
positionnant le bouton de COMMANDE DE LA
PUISSANCE DE CUISSON sur Gril et le bouton de
MINUTERIE sur la durée désirée.
1. Placez le bouton de COMMANDE DE LA PUISSANCE
DE CUISSON sur la puissance maximale.
2. Ouvrez la porte et placez les aliments sur la grille.
2. Tournez le bouton de MINUTERIE pour sélectionner le
réchauffage immédiat. (boissons ou soupe/sauce, légumes
frais)
Utilisez uniquement de la vaisselle adaptée à la cuisson
aux micro-ondes.
3. Sélectionnez le temps de cuisson approprié en
tournant le bouton de MINUTERIE. (Exemple :
60 minutes)
Réglages de la fonction de réchauffage/cuisson immédiats
Voici quelques astuces et recommandations à suivre lors de la cuisson ou du
réchauffage des aliments à l'aide de la fonction de cuisson et de réchauffage immédiats.
Symboles
Plat
Puissance
Quantité
Temps de
cuisson
Résultat : La cuisson démarre.
Temps de
repos
Boissons
750 W
150 ml
1 min 30 s
1 à 2 min
Soupe/Sauce
(réfrigéré)
750 W
200 à 250 ml
3 min 10 s
2 à 3 min
Légumes frais
750 W
300 à 350 g
5 min 30 s
3 min
Ne vous inquiétez pas si la résistance s'allume et s'éteint pendant la
cuisson. Ce système permet d'éviter les risques de surchauffe du four.
Les récipients étant très chauds, veillez à toujours porter des maniques
lorsque vous devez les manipuler.
10
GW71B_XEN_03816P-FR.indd 10
2011-05-13
5:48:49
Guide des récipients
Vous pouvez également combiner la cuisson par micro-ondes et la cuisson
au gril afin de faire cuire et dorer rapidement, en une seule fois.
Pour faire cuire des aliments dans le four micro-ondes, il est nécessaire que les micro-ondes pénètrent
dans les aliments sans être réfléchies ou absorbées par le plat utilisé. Le choix du type de récipient est
donc essentiel. Pour cela, assurez-vous que celui-ci présente une mention spécifiant qu'il convient à
une cuisson aux micro-ondes (ex. : « adapté aux micro-ondes »). Le tableau suivant répertorie la liste
des divers types de récipient ainsi que leur méthode d'utilisation dans un four micro-ondes.
Utilisez toujours des ustensiles adaptés à la cuisson aux micro-ondes
et au four traditionnel. Les plats en verre ou en céramique conviennent
parfaitement, car ils laissent les micro-ondes pénétrer les aliments de
façon uniforme.
Récipient
Les récipients étant très chauds, veillez à toujours porter des maniques
lorsque vous devez les manipuler.
Papier aluminium
1. Ouvrez la porte du four en appuyant sur le gros
bouton situé dans la partie inférieure droite du
tableau de commande. Posez les aliments sur la
grille et la grille sur le plateau. Refermez la porte.
Adapté à la
cuisson aux
micro-ondes
✓✗
Remarques
Peut être utilisé en petite quantité afin d'empêcher toute
surcuisson de certaines zones peu charnues. Des arcs
électriques peuvent se former si l'aluminium est placé trop
près des parois du four ou si vous en avez utilisé en trop
grande quantité.
Plat brunisseur
✓
Le temps de préchauffage ne doit pas excéder huit minutes.
2. Positionnez le bouton COMMANDE DE LA
PUISSANCE DE CUISSON sur la puissance
,
).
appropriée( ,
Porcelaine et terre cuite
✓
S'ils ne comportent pas d'ornements métalliques, les
récipients en céramique, en terre cuite, en faïence et en
porcelaine sont généralement adaptés.
3. Tournez le bouton de MINUTERIE pour sélectionner
le temps désiré. (Exemple : 60 minutes)
Plats jetables en carton
ou en polyester
✓
Certains aliments surgelés sont emballés dans ce type de plat.
• Tasses en
polystyrène
✓
Peuvent être utilisés pour faire réchauffer des aliments. Une
température trop élevée peut faire fondre le polystyrène.
• Sacs en papier ou
journal
✗
Peuvent s'enflammer.
• Papier recyclé
ou ornements
métalliques
✗
Peuvent créer des arcs électriques.
✓
Peuvent être utilisés sauf s'ils sont ornés de décorations
métalliques.
FRANÇAIS
Combinaison micro-ondes et gril
Emballages de fastfood
Résultat : La cuisson démarre.
La puissance maximale des micro-ondes lors d'une cuisson combinée
Micro-ondes et Gril est de 600 W.
Plats en verre
• Plats de service
adaptés à la cuisson
au four
11
GW71B_XEN_03816P-FR.indd 11
2011-05-13
5:48:49
FRANÇAIS
Récipient
Adapté à la
cuisson aux
micro-ondes
Guide de cuisson
Remarques
MICRO-ONDES
• Plats en verre fin
✓
Peuvent être utilisés pour faire réchauffer des aliments ou des
liquides. Les objets fragiles peuvent se briser ou se fendre s'ils
sont brusquement soumis à une chaleur excessive.
• Pots en verre
✓
Retirez-en le couvercle. Pour faire réchauffer uniquement.
✗
✗
Peuvent provoquer des arcs électriques ou s'enflammer.
CUISSON
• Assiettes, tasses,
serviettes de table et
papier absorbant
✓
Pour des temps de cuisson courts ou de simples
réchauffages. Pour absorber l'excès d'humidité.
Récipients utilisés pour la cuisson aux micro-ondes
Pour une efficacité maximale, les récipients doivent laisser l'énergie des
micro-ondes les traverser. Les micro-ondes sont réfléchies par les métaux,
tels que l'acier inoxydable, l'aluminium et le cuivre, mais peuvent traverser
la céramique, le verre, la porcelaine, le plastique, le papier ou le bois. Les
aliments ne doivent donc jamais être cuits dans des récipients métalliques.
• Papier recyclé
✗
Peuvent créer des arcs électriques.
• Récipients
✓
Tout particulièrement s'il s'agit de thermoplastique résistant à
la chaleur. Certaines matières plastiques peuvent se voiler ou
se décolorer lorsqu'elles sont soumises à des températures
élevées. N'utilisez pas de plastique mélaminé.
• Film étirable
✓
Peut être utilisé afin de retenir l'humidité. Ne doit pas entrer
en contact avec les aliments. Soyez particulièrement vigilant
lorsque vous retirez le film du récipient ; la vapeur s'échappant
à ce moment est très chaude.
✓✗
Uniquement s'ils supportent la température d'ébullition ou s'ils
sont adaptés à la cuisson au four. Ne doivent pas être fermés
hermétiquement. Perforez-en la surface avec une fourchette
si nécessaire.
Les micro-ondes sont d'abord attirées puis absorbées par l'eau, la graisse
et le sucre contenus dans les aliments.
En pénétrant dans les aliments, les micro-ondes provoquent une excitation
des molécules. Cette agitation crée des mouvements de friction qui
génèrent la chaleur nécessaire à la cuisson des aliments.
Métal
• Plats
• Attaches métalliques
des sacs de
congélation
Papier
Aliments convenant à la cuisson par micro-ondes
Une grande variété d'aliments convient à la cuisson par micro-ondes : les
légumes frais ou surgelés, les fruits, les pâtes, le riz, le blé, les haricots,
le poisson et la viande. Les sauces, les crèmes, les soupes, les desserts
vapeur, les confitures et les condiments à base de fruits peuvent également
être réchauffés dans un four micro-ondes. En résumé, la cuisson par
micro-ondes convient à tout aliment habituellement préparé sur une table
de cuisson classique (ex. : faire fondre du beurre ou du chocolat - voir le
chapitre des conseils, techniques et astuces).
Plastique
• Sacs de congélation
Papier paraffiné ou
sulfurisé
✓
✓✗
✗
✓
Cuisson à couvert
Il est très important de couvrir les aliments pendant la cuisson car
l'évaporation de l'eau contribue au processus de cuisson. Vous pouvez
les couvrir de différentes manières : avec une assiette en céramique, un
couvercle en plastique ou un film plastique spécial micro-ondes.
Temps de repos
Il est important de respecter le temps de repos lorsque la cuisson est
terminée afin de laisser la température s'homogénéiser à l'intérieur des
aliments.
Peut être utilisé afin de retenir l'humidité et d'empêcher les
projections.
: recommandé
: À utiliser avec précaution
: risqué
12
GW71B_XEN_03816P-FR.indd 12
2011-05-13
5:48:49
Guide de cuisson pour les légumes surgelés
Guide de cuisson pour le riz et les pâtes
Utilisez une cocotte en Pyrex avec couvercle adaptée à la cuisson au four.
Faites cuire les aliments à couvert pendant la durée minimale préconisée
(consultez le tableau). Poursuivez la cuisson selon votre goût.
Remuez deux fois pendant la cuisson et une fois après. Ajoutez du sel, des
herbes ou du beurre après la cuisson. Laissez reposer à couvert.
Épinards
Quantité
150 g
Puissance Temps
(min)
600 W
5½-6½
Temps de
repos (min)
2-3
Brocolis
300 g
600 W
10-11
2-3
Petits pois
300 g
600 W
8-9
2-3
Haricots verts
300 g
600 W
10-11
2-3
Jardinière de
légumes (carottes/
petits pois/maïs)
Légumes variés (à la
chinoise)
300 g
600 W
9-10
2-3
300 g
600 W
8½-9½
2-3
utilisez une grande cocotte en Pyrex avec couvercle car
le riz double de volume pendant la cuisson. Faites cuire à
couvert.
Une fois le temps de cuisson écoulé, remuez avant de
laisser reposer puis salez ou ajoutez des herbes et du
beurre.
Remarque : il est possible que le riz n'ait pas absorbé toute
la quantité d'eau une fois le temps de cuisson écoulé.
Pâtes :
utilisez une grande cocotte en Pyrex. Ajoutez de l'eau
bouillante, une pincée de sel et remuez bien. Faites cuire
sans couvrir.
Remuez de temps en temps pendant et après la cuisson.
Laissez reposer à couvert, puis égouttez soigneusement.
Consignes
Ajoutez 15 ml
(1 cuillère à soupe)
d'eau froide.
Ajoutez 15 ml
(1 cuillère à soupe)
d'eau froide.
Ajoutez 15 ml
(1 cuillère à soupe)
d'eau froide.
Ajoutez 15 ml
(1 cuillère à soupe)
d'eau froide.
Ajoutez 15 ml
(1 cuillère à soupe)
d'eau froide.
Ajoutez 15 ml
(1 cuillère à soupe)
d'eau froide.
Type d'aliment
Quantité
Puissance
Riz blanc (étuvé)
250 g
750 W
Temps
(min)
17-18
Temps de
repos (min)
5
Riz complet (étuvé)
250 g
750 W
22-23
5
Riz complet
250 g
750 W
22-23
10
Riz mélangé (riz + riz
sauvage)
Céréales mélangées
(riz + céréales)
Pâtes
250 g
750 W
18-19
5
250 g
750 W
19-20
5
250 g
750 W
11-12
5
FRANÇAIS
Type d'aliment
Riz :
Consignes
Ajoutez 500 ml
d'eau froide.
Ajoutez 500 ml
d'eau froide.
Ajoutez 600 ml
d'eau froide.
Ajoutez 500 ml
d'eau froide.
Ajoutez 400 ml
d'eau froide.
Ajoutez 1 litre
d'eau chaude.
13
GW71B_XEN_03816P-FR.indd 13
2011-05-13
5:48:49
FRANÇAIS
Guide de cuisson pour les légumes frais
Type d'aliment Quantité
Utilisez une cocotte en Pyrex avec couvercle adaptée à la cuisson au
four. Ajoutez 30 à 45 ml d'eau froide (2 à 3 cuillères à soupe) pour 250 g,
sauf si une autre quantité est recommandée - reportez-vous au tableau.
Faites cuire les aliments à couvert pendant la durée minimale préconisée
(consultez le tableau). Poursuivez la cuisson selon votre goût. Remuez une
fois pendant et une fois après la cuisson. Ajoutez du sel, des herbes ou du
beurre après la cuisson. Laissez reposer à couvert pendant 3 minutes.
Conseil : coupez les légumes frais en morceaux de taille égale. Plus
les morceaux seront petits, plus ils cuiront vite.
tous les légumes frais doivent être cuits à pleine puissance (750 W).
Type d'aliment Quantité
Temps
(min)
5-5½
8½-9
Temps de
repos (min)
3
Brocolis
250 g
500 g
Choux de
Bruxelles
Carottes
250 g
6½-7½
3
250 g
5-6
3
Chou-fleur
250 g
500 g
5½-6
9½-10
3
Courgettes
250 g
4-4½
3
Aubergines
250 g
4½-5
3
Poireaux
250 g
5-5½
3
Champignons
125 g
250 g
1½-2
3½-4
3
Oignons
250 g
5-6
3
Poivrons
Pommes de
terre
250 g
250 g
500 g
Temps
(min)
4½-5
5-6
9-10
Chou-rave
250 g
5-5½
Temps de
repos (min)
3
3
3
Consignes
Coupez les poivrons en fines lamelles.
Pesez les pommes de terre épluchées et
coupez-les en deux ou quatre morceaux
de taille égale.
Coupez le chou-rave en petits dés.
FAIRE RÉCHAUFFER
Votre four micro-ondes permet de faire réchauffer les aliments bien plus rapidement que le four traditionnel
ou la table de cuisson.
Reportez-vous aux puissances et temps de cuisson figurant dans le tableau ci-dessous. Le calcul des
temps de réchauffage dans le tableau est basé sur une température ambiante comprise entre +18 et +20
°C pour les liquides et sur une température comprise entre +5 et +7 °C pour les aliments réfrigérés.
Disposition et cuisson à couvert
Évitez de faire réchauffer de trop grandes quantités d'aliments seul d'un coup (ex. : grosse pièce de viande)
afin de garantir une cuisson uniforme et à cœur. Il vaut mieux faire réchauffer de petites quantités en
plusieurs fois.
Puissances et mélange
Certains aliments peuvent être réchauffés à 750 W alors que d'autres doivent l'être à 600 W, 450 W ou
même 300 W.
Consultez les tableaux pour plus de renseignements. Pour faire réchauffer des aliments délicats, en grande
quantité ou se réchauffant très rapidement (ex. : tartelettes), il est préférable d'utiliser une puissance faible.
Remuez bien ou retournez les aliments pendant le réchauffage pour obtenir de meilleurs résultats. Si
possible, remuez de nouveau avant de servir.
Soyez particulièrement vigilant lorsque vous faites réchauffer des liquides ou des aliments pour bébé. Pour
éviter toute projection bouillante de liquides et donc d'éventuelles brûlures, remuez avant, pendant et après
la cuisson. Laissez-les reposer dans le four micro-ondes le temps recommandé. Nous vous conseillons
de laisser une cuillère en plastique ou un bâtonnet en verre dans les liquides. Évitez de faire surchauffer les
aliments (au risque de les détériorer).
Il vaut mieux sous-estimer le temps de cuisson et rajouter quelques minutes supplémentaires le cas
échéant.
Temps de réchauffage et de repos
Lorsque vous faites réchauffer un type d'aliment pour la première fois, notez le temps nécessaire pour
pouvoir vous y référer ultérieurement.
Vérifiez toujours que les aliments réchauffés sont uniformément chauds.
Laissez les aliments reposer pendant un court laps de temps après le réchauffage pour que la température
s'homogénéise.
Le temps de repos recommandé après le réchauffage est généralement compris entre 2 et 4 minutes (à
moins qu'un autre temps ne soit indiqué dans le tableau).
Soyez particulièrement vigilant lorsque vous faites réchauffer des liquides ou des aliments pour bébé.
Reportez-vous également au chapitre sur les consignes de sécurité.
Consignes
Préparez des sommités de taille égale.
Disposez les brocolis en orientant les tiges
vers le centre.
Ajoutez 60 à 75 ml (5 à 6 cuillères à
soupe) d'eau.
Coupez les carottes en rondelles de taille
égale.
Préparez des sommités de taille égale.
Coupez les plus gros morceaux en deux.
Orientez les tiges vers le centre.
Coupez les courgettes en rondelles.
Ajoutez 30 ml (2 cuillères à soupe) d'eau
ou une noix de beurre. Faites-les cuire
jusqu'à ce qu'elles soient tendres.
Coupez les aubergines en fines rondelles
et arrosez-les d'un filet de jus de citron.
Coupez les poireaux en épaisses
rondelles.
Coupez les champignons en morceaux ou
prenez des petits champignons entiers.
N'ajoutez pas d'eau. Arrosez de jus de
citron. Salez et poivrez. Égouttez avant
de servir.
Émincez les oignons ou coupez-les en
deux. N'ajoutez que 15 ml (1 cuillère à
soupe) d'eau.
14
GW71B_XEN_03816P-FR.indd 14
2011-05-13
5:48:49
FAIRE RÉCHAUFFER DES LIQUIDES
Une fois le cycle terminé, laissez toujours reposer les liquides au moins 20 secondes à
l'intérieur du four afin que la température s'homogénéise. Remuez SYSTÉMATIQUEMENT le
contenu une fois le temps de cuisson écoulé (et pendant la cuisson si nécessaire). Pour éviter
toute projection de liquide bouillant, et donc toute brûlure, placez une cuillère ou un bâtonnet
en verre dans les boissons et remuez avant, pendant et après le réchauffage.
Quantité
Puissance Temps
(min)
Temps
de repos
(min)
2-3
Soupe
(réfrigérée)
250 g
450 g
750 W
3-3½
4-4½
Plat mijoté
(réfrigéré)
350 g
600 W
5-6
2-3
Pâtes en
sauce
(réfrigérées)
350 g
600 W
4-5
3
Pâtes farcies
en sauce
(réfrigérées)
350 g
600 W
4½-5½
3
Plat préparé
(réfrigérés)
300 g
400 g
600 W
5-6
6-7
3
Plat préparé
300 g
400 g
600 W
11½-12½
13-14
4
FAIRE RÉCHAUFFER DES ALIMENTS POUR BÉBÉ
ALIMENTS POUR BÉBÉ : Versez les aliments dans une assiette creuse en céramique.
Recouvrez le récipient d'un couvercle en plastique. Remuez bien après le réchauffage ! Laissez
reposer pendant 2 à 3 minutes avant de servir. Remuez de nouveau et vérifiez la température.
Température de service recommandée : entre 30 et 40°C.
LAIT POUR BÉBÉ : Versez le lait dans un biberon en verre stérilisé. Faites réchauffer sans
couvrir. Ne faites jamais chauffer un biberon encore muni de sa tétine, car il pourrait exploser
en cas de surchauffe. Secouez-le bien avant de le laisser reposer quelques instants, puis
secouez-le à nouveau avant de servir. Vérifiez toujours la température du lait ou des aliments
pour bébé avant de les servir. Température de service recommandée : env. 37 °C.
REMARQUE :
Les aliments pour bébé doivent être soigneusement contrôlés avant d'être servis afin d'éviter
toute brûlure.
Reportez-vous aux puissances et temps de cuisson figurant dans le tableau suivant pour
connaître les temps de chauffe adaptés à chaque type d'aliment.
Faire réchauffer des liquides et des aliments
Reportez-vous aux puissances et temps de cuisson figurant dans le tableau suivant pour
connaître les temps de chauffe adaptés à chaque type d'aliment.
Type
d'aliment
Quantité
Boissons
(café, lait,
thé, eau à
température
ambiante)
150 ml
(1 tasse)
250 ml
(1 grandes
tasses)
500 ml
(2 grandes
tasses)
Puissance Temps
(min)
750 W
1½-2
2-2½
4-4½
Temps
de repos
(min)
1-2
Consignes
Versez la boisson dans une tasse en
céramique et faites réchauffer sans
couvrir. Placez la tasse (150 ml) ou
la grande tasse (250 ml) au centre
du plateau tournant. Remuez avec
précaution avant et après le temps
de repos.
Consignes
Versez le tout dans une assiette
creuse en céramique. Recouvrez
le récipient d'un couvercle en
plastique. Remuez bien après le
réchauffage. Remuez de nouveau
avant de servir.
Placez le plat mijoté dans une
assiette creuse en céramique.
Recouvrez le récipient d'un
couvercle en plastique. Remuez
de temps en temps pendant le
réchauffage, puis de nouveau avant
de laisser reposer et de servir.
Placez les pâtes (ex. : spaghetti ou
pâtes aux œufs) dans une assiette
plate en céramique. Recouvrez-les
de film étirable spécial micro-ondes.
Remuez avant de servir.
Mettez les pâtes farcies (ex. :
ravioli, tortellini) dans une assiette
creuse en céramique. Recouvrez
le récipient d'un couvercle en
plastique. Remuez de temps en
temps pendant le réchauffage, puis
de nouveau avant de laisser reposer
et de servir.
Placez le plat réfrigéré composé
de 2 à 3 aliments sur une assiette
en céramique. Couvez avec un film
plastique.
Placez le plat garanti micro-ondes
contenant le plat préparé congelé
(-18 °C) sur le plateau tournant.
Percez le film protecteur ou
recouvrez d'un film plastique spécial
micro-ondes. Laissez reposer
4 minutes après le réchauffage.
FRANÇAIS
Type
d'aliment
15
GW71B_XEN_03816P-FR.indd 15
2011-05-13
5:48:49
Faire réchauffer des aliments et du lait pour bébé
FAIRE DÉCONGELER
Reportez-vous aux puissances et temps de cuisson figurant dans le
tableau suivant pour connaître les temps de chauffe adaptés à chaque type
d'aliment.
Les micro-ondes constituent un excellent moyen de décongeler les
aliments. Elles permettent de faire décongeler progressivement les aliments
en un temps record. Cela peut se révéler fort utile si vous recevez du
monde à l'improviste.
FRANÇAIS
Type d'aliment Quantité
Aliments pour
bébé (légumes
+ viande)
190 g
Bouillie pour
bébé (céréales +
lait + fruits)
190 g
Lait pour bébé
100 ml
200 ml
Puissance Temps
600 W
600 W
300 W
30 s.
20 s.
30 à 40 s.
1 min à
1 min et
10 s
Temps de
repos (min)
2-3
2-3
2-3
Consignes
La volaille doit être entièrement décongelée avant cuisson. Retirez toute
attache métallique et tout emballage de la volaille afin de permettre au
liquide produit pendant la décongélation de s'écouler.
Versez les aliments dans
une assiette creuse en
céramique. Faites cuire à
couvert. Remuez après la
cuisson. Laissez reposer
2 à 3 minutes. Avant de
servir, remuez bien et
vérifiez la température.
Versez les aliments dans
une assiette creuse en
céramique. Faites cuire à
couvert. Remuez après la
cuisson. Laissez reposer
2 à 3 minutes. Avant de
servir, remuez bien et
vérifiez la température.
Remuez ou agitez bien
avant de verser le tout
dans un biberon en verre
stérilisé. Placez-le au centre
du plateau tournant. Faites
cuire le tout sans couvrir.
Agitez bien et laissez
reposer le tout pendant au
moins 3 minutes. Avant de
servir, agitez bien et vérifiez
la température.
Placez les aliments congelés dans un plat sans couvrir. Retournez à la
moitié du temps de décongélation, videz le liquide et retirez les abats dès
que possible.
Vérifiez les aliments de temps à autre afin de vous assurer qu'ils ne
chauffent pas.
Si les parties les plus fines des aliments commencent à cuire pendant
la décongélation, protégez-les en les enveloppant de fines bandes
d'aluminium.
Si la volaille commence à cuire en surface, arrêtez la décongélation et
laissez reposer pendant 20 minutes avant de la poursuivre.
Laissez le poisson, la viande et la volaille reposer afin de compléter la phase
de décongélation. Le temps de repos pour une décongélation complète
dépend du poids de l'aliment. Reportez-vous au tableau ci-dessous.
Conseil :
les aliments fins se décongèlent mieux que les aliments
plus épais et de petites quantités se décongèlent plus
rapidement que des grandes. Tenez compte de cette
différence pendant vos opérations de congélation et de
décongélation des aliments.
Pour faire décongeler des aliments dont la température est comprise entre
-18 et -20°C, suivez les instructions figurant dans le tableau ci-contre.
16
GW71B_XEN_03816P-FR.indd 16
2011-05-13
5:48:49
GRIL
Tous les aliments doivent être décongelés à l'aide de la fonction de décongélation
(180 W).
Type d'aliment
Quantité
Temps
(min)
Temps de
repos (min)
Les éléments chauffants du gril sont situés sous la paroi supérieure du four. Ils
fonctionnent lorsque la porte est fermée et que le plateau tourne. La rotation du plateau
permet de dorer uniformément les aliments. Le préchauffage du gril pendant 2 à
3 minutes permet de dorer les aliments plus rapidement.
Consignes
Viande
500 g
10-12
Escalopes de porc
250 g
7-8
5-20
Ustensiles pour la cuisson au gril :
Les ustensiles doivent résister aux flammes ; ils peuvent donc contenir du métal. N’utilisez
pas d’ustensiles en plastique, car ils pourraient fondre.
Placez la viande dans une assiette plate en
céramique. Protégez les extrémités avec de
l'aluminium.
Retournez à la moitié du temps de
décongélation.
Aliments convenant à la cuisson au gril :
Côtelettes, saucisses, steaks, hamburgers, tranches de bacon et de jambon fumé, filets
de poisson, sandwiches et tous types de tartine garnie.
Volaille
Morceaux de poulet
Poulet entier
500 g
(2 parts)
12-14
1 kg
25-28
15-40
Remarque importante :
Lorsque le mode gril est utilisé, assurez-vous que l'élément chauffant du gril se situe
sous la paroi supérieure en position horizontale et non sur la paroi du fond en position
verticale. Rappelez-vous que les aliments doivent être placés sur la grille supérieure, sauf
indications contraires.
Posez tout d'abord les morceaux de poulet
côté peau vers le bas (ou côté poitrine vers
le bas dans le cas d'un poulet entier) dans
une assiette plate en céramique. Recouvrez
les parties les plus fines (ex. : ailes et
extrémités) d'aluminium. Retournez à la
moitié du temps de décongélation.
MICRO-ONDES + GRIL
Ce mode associe la chaleur rayonnante du gril à la vitesse de cuisson des micro-ondes. Il
fonctionne uniquement lorsque la porte est fermée et que le plateau tourne. La rotation du
plateau permet de faire dorer les aliments uniformément.
Trois modes de cuisson combinée sont disponibles sur ce modèle :
600 W + gril, 450 W + gril et 300 W + gril.
Ustensiles pour la cuisson Micro-ondes + Gril
Utilisez des ustensiles qui laissent passer les micro-ondes. Les ustensiles doivent résister
aux flammes. N'utilisez pas d'ustensiles métalliques en mode combiné. N’utilisez pas
d’ustensiles en plastique, car ils pourraient fondre.
Poisson
Filets de poisson
250 g
(2 parts)
6-7
400 g
(4 parts)
11-13
5-20
Placez le poisson surgelé au centre d'une
assiette en céramique plate.
Glissez les parties les plus fines sous les
plus épaisses.
Recouvrez les extrémités d'aluminium.
Retournez à la moitié du temps de
décongélation.
Aliments convenant à la cuisson Micro-ondes + Gril :
Les aliments convenant à la cuisson combinée comprennent tous les types d'aliments
cuits devant être réchauffés et dorés (ex. : pâtes cuites) ainsi que les aliments devant
dorer en surface et donc nécessitant un temps de cuisson court. Ce mode peut
également être utilisé pour des aliments plus épais qui gagnent en saveur lorsque leur
surface est croustillante et dorée (ex. : morceaux de poulet à retourner à mi-cuisson).
Reportez-vous au tableau relatif au gril pour de plus amples détails.
Remarque importante :
Lorsque le mode combiné (micro-ondes + gril) est utilisé, veillez à ce que l'élément
chauffant du gril se situe sous la paroi supérieure en position horizontale et non sur
la paroi du fond en position verticale. Les aliments doivent être placés sur la grille
supérieure, sauf indication contraire. Sinon, placez-les directement sur le plateau tournant.
Reportez-vous aux consignes du tableau suivant.
Les aliments doivent être retournés à mi-cuisson pour être dorés des deux côtés.
Fruits
Baies
250 g
6-7
5-10
Disposez les fruits dans un récipient rond
en verre et à fond plat (de grand diamètre).
2 parts
1½-2
5-10
4 parts
3-4
Disposez les petits pains en cercle (ou le
pain entier à plat) sur du papier absorbant,
au centre du plateau tournant.
Retournez à la moitié du temps de
décongélation.
Pain
Petits pains
(env. 50 g)
Tartine/Sandwich
250 g
4-5
Pain complet
(farine de blé et de
seigle)
500 g
8-10
FRANÇAIS
Bœuf haché
17
GW71B_XEN_03816P-FR.indd 17
2011-05-13
5:48:49
Guide de cuisson au gril
Aliments frais Quantité
FRANÇAIS
Faites préchauffer le gril (fonction Gril) pendant 2 à 3 minutes.
Reportez-vous aux puissances et aux temps de cuisson figurant dans ce
tableau pour connaître les consignes relatives à la cuisson au gril.
Aliments frais Quantité
Mode
de
cuisson
Tartines grillées
4 parts
(4 x 25 g)
2 à 4 petits
pains
gril seul
Temps
pour le
1er côté
(en min)
4-6
gril seul
2-3
Tomates
grillées
250 g
(2 parts)
300 W +
Gril
4½-5½
Tartine Hawaï
2 parts
(300 g)
300 W +
Gril
5-7
Petits pains
(précuits)
Ailes de poulet
(réfrigérées)
400 à 500 g 300 W +
(6 parts)
Gril
11-13
Temps
Consignes
pour le
2ème côté
(en min)
3-4
Placez les tartines côte à côte
sur la grille.
1-2
Disposez les petits pains en
cercle directement sur la grille de
cuisson, tout d'abord face envers
vers le haut.
Coupez les tomates en deux.
Parsemez-les de sel, de poivre et
d'un peu de fromage. Disposezles en cercle dans un plat en
Pyrex. Placez le plat sur la grille
de cuisson.
Faites d'abord griller les tranches
de pain. Placez les tartines
garnies (jambon, ananas,
tranches de fromage) côte à côte
sur la grille. Laissez reposer 2
à 3 minutes une fois la cuisson
terminée.
9-11
Badigeonnez les morceaux de
poulet (ailes ou pilons) d'huile et
ajoutez des épices.
Disposez-les en cercle sur la
grille, les os dirigés vers le centre.
Laissez reposer 2 à 3 minutes
après le passage sous le gril.
Mode
de
cuisson
Temps
pour le
1er côté
(en min)
450 W +
20-25
Gril
Poulet entier
1200 kg
Pommes de
terre au four
500 g
450 W +
Gril
8-10
Pâtes
surgelées
400 g
600 W +
Gril
13-15
Gratin de
poisson
400 g
450 W +
Gril
20-22
Mini pizzas
surgelées
250 g
(8 parts)
300 W +
Gril
10-12
Streusel
surgelé
200 à 250 g 300 W +
(1 à 2 parts)
Gril
3-5
Temps
Consignes
pour le
2ème côté
(en min)
15-20
Badigeonnez les morceaux de
poulet avec un mélange d'huile
et d'épices et placez-les dans un
plat en Pyrex, côté chair vers le
bas. Posez le plat sur le plateau
tournant.
Retournez à mi-cuisson.
Laissez reposer 5 minutes après
la cuisson.
Coupez les pommes de terre en
deux et disposez-les en cercle
sur la grille, côté coupé tourné
vers le gril. Badigeonnez le côté
coupé d'huile d'olive et parsemez
d'épices. Laissez reposer
3 minutes une fois la cuisson au
gril terminée.
3-4
Placez les pâtes surgelées (-18
°C) (ex. : lasagnes ou tortellini)
dans un plat en Pyrex de taille
appropriée et placez-le sur la
grille.
3-4
Placez le gratin de poisson
surgelé (-18 °C) dans un plat
en Pyrex de taille appropriée et
placez-le sur la grille.
Placez les parts de pizza
surgelées (-18 °C) ou les mini
quiches en cercle sur la grille.
Placez les morceaux de gâteaux
surgelés (-18 °C) côte à côte
sur la grille. Laissez reposer
pendant 5 minutes une fois le
temps de décongélation terminé.
18
GW71B_XEN_03816P-FR.indd 18
2011-05-13
5:48:50
Nettoyage du four micro-ondes
FAIRE FONDRE DU BEURRE
Mettez 50 g de beurre dans un petit plat creux en verre. Recouvrez le récipient d'un couvercle en
plastique.
Faites chauffer pendant 30 à 40 secondes à 750 W jusqu'à ce que le beurre ait entièrement fondu.
Pour empêcher l'accumulation de graisses et de résidus d'aliments,
nettoyez régulièrement les éléments suivants :
• Les surfaces intérieures et extérieures
• La porte et les joints d'étanchéité
• Le plateau tournant et l'anneau de guidage
FAIRE FONDRE DU CHOCOLAT
Mettez 100 g de chocolat dans un petit plat creux en verre.
Faites chauffer pendant 3 à 5 minutes à 450 W jusqu'à ce que le chocolat ait entièrement fondu.
Remuez une ou deux fois en cours de cuisson. Utilisez des maniques pour sortir le plat du four.
Veillez toujours à ce que les joints de la porte soient propres et à ce
que celle-ci ferme correctement.
En négligeant la propreté de votre four, vous risquez d'en détériorer les
surfaces et par conséquent l'appareil lui-même, ce qui pourrait s'avérer
dangereux.
FAIRE FONDRE DU MIEL CRISTALLISÉ
Mettez 20 g de miel cristallisé dans un petit plat creux en verre.
Faites chauffer pendant 20 à 30 secondes à 300 W jusqu'à ce que le miel ait entièrement fondu.
FAIRE FONDRE DE LA GÉLATINE
Faites tremper des feuilles de gélatine (10 g) pendant 5 minutes dans de l'eau froide.
Placez la gélatine égouttée dans un petit bol en Pyrex.
Faites chauffer pendant 1 minute à 300 W.
Remuez une fois fondue.
FRANÇAIS
CONSEILS SPÉCIAUX
1. Nettoyez l'extérieur avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse tiède.
Rincez et séchez.
2. Retirez les projections et autres traces tenaces adhérant aux parois ou
sur l'anneau de guidage à l'aide d'un tissu imbibé d'eau savonneuse.
Rincez et séchez.
CONFECTIONNER UN GLAÇAGE (POUR GÂTEAUX)
Mélangez le glaçage instantané (environ 14 g) avec 40 g de sucre et 250 ml d'eau froide.
Faites cuire à découvert dans une cocotte en Pyrex pendant 3 minutes 30 à 4 minutes 30 à 750 W,
jusqu'à ce que le glaçage devienne transparent. Remuez deux fois en cours de cuisson.
3. Si votre four est très sale ou si une odeur désagréable s'en dégage,
placez une tasse d'eau citronnée sur le plateau et faites-la chauffer
pendant dix minutes à pleine puissance.
4. Nettoyez le plateau si nécessaire, ce dernier étant adapté au lavevaisselle.
FAIRE DE LA CONFITURE
Mettez 600 g de fruits (ex. : mélange de fruits) dans une cocotte en Pyrex et couvrez. Ajoutez 300 g
de sucre spécial confiture et remuez bien.
Faites cuire à couvert pendant 10 à 12 minutes à 750 W.
Remuez plusieurs fois en cours de cuisson. Videz directement dans de petits pots à confiture munis
de couvercles quart de tour. Laissez reposer 5 minutes.
Ne laissez JAMAIS couler d’eau dans les orifices de ventilation.
N'utilisez jamais de produits abrasifs ou de solvants chimiques.
Nettoyez avec un soin tout particulier les joints de la porte afin
qu'aucune particule :
FAIRE UN PUDDING
Mélangez la préparation pour pudding avec du sucre et du lait (500 ml) en suivant les instructions
du fabricant et remuez bien. Utilisez une cocotte en Pyrex de taille adaptée et munie d'un couvercle.
Couvrez et faites cuire pendant 6 minutes 30 à 7 minutes 30 à 750 W.
Remuez plusieurs fois en cours de cuisson.
• ne s'y accumule ;
• ne nuise à l'étanchéité de la porte.
Nettoyez l'intérieur du four micro-ondes après chaque utilisation
avec un produit de nettoyage non agressif ; laissez le four refroidir au
préalable pour éviter toute blessure.
FAIRE DORER DES AMANDES EFFILÉES
Disposez uniformément 30 g d'amandes effilées sur une assiette en céramique de taille moyenne.
Remuez-les plusieurs fois pendant 3 minutes 30 à 4 minutes 30 à 600 W au cours du brunissage.
Laissez reposer dans le four pendant 2 à 3 minutes. Utilisez des maniques pour sortir le plat du four.
19
GW71B_XEN_03816P-FR.indd 19
2011-05-13
5:48:50
Caractéristiques techniques
FRANÇAIS
SAMSUNG s'efforce sans cesse d'améliorer ses produits. Les caractéristiques
et le mode d'emploi de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.
Modèle
Alimentation
Puissance
Micro-ondes
Gril
Mode de cuisson
combinée
Puissance de sortie
Fréquence de
fonctionnement
Magnétron
Système de
refroidissement
Dimensions (l x H x P)
Extérieures
Intérieures
Capacité
Poids
Net
GW71B
220 V ~ 50 Hz
1100 W
950 W
2050 W
100 W/750 W (IEC-705)
2450 MHz
OM75S(31)
Moteur de ventilation
489 x 275 x 361 mm
330 x 199 x 309 mm
20 litres
11,5 kg env.
Les bons gestes de mise au rebut de ce produit
(Déchets d’équipements électriques et
électroniques)
(Applicable dans les pays de l’Union Européenne et dans d’autres pays européens
pratiquant le tri sélectif)
Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit,
ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.)
ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée
des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez
séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le
recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d’un développement durable.
Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se
renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de
collecte de ces produits en vue de leur recyclage.
Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter
les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être
jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.
GW71B_XEN_03816P-FR.indd 20
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
DENMARK
70 70 19 70
FINLAND
030 - 6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
GREECE
IT and Mobile : 80111-SAMSUNG
(80111 7267864) from land line, local charge
/ from mobile, 210 6897691
Cameras, Camcorders, Televisions and
Household Appliances
From mobile and fixed 2106293100
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY
815-56 480
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864,CHF 0.08/min)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
EIRE
0818 717100
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/(French)
www.samsung.com
Code N° : DE68-03816P
20
2011-05-13
5:48:50
Download PDF