Samsung DB10E-TPOE Handleiding

Add to My manuals
165 Pages

advertisement

Samsung DB10E-TPOE Handleiding | Manualzz
Gebruikershandleiding
DB10E-T
DB10E-POE
DB10E-TPOE
De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product.
Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand bericht worden
gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
Inhoudsopgave
Voordat u het product in gebruik
neemt
Specificaties wandmontageset (VESA)
Auteursrecht6
Veiligheidsvoorzorgen7
Symbolen7
Reiniging7
Opslag8
Elektriciteit en veiligheid
8
Installatie9
Bediening11
Voorbereidingen
De componenten controleren
14
Componenten14
Onderdelen15
Configuratiescherm15
Achterkant16
Antidiefstalslot17
Logo17
Afstandsbediening18
Voordat u het product installeert
(installatiehandleiding)20
Ventilatie20
De steun gebruiken
21
Installeren van de wandmontage
Installeren van de wandmontageset
22
22
22
Afstandsbediening (RS232C)
23
Kabelaansluitingen23
Aansluiting26
Controlecodes27
Een touchscreen-monitor gebruiken
Touchscreen-monitor36
Neem het volgende goed door voordat u het
product gebruikt
36
Vereisten37
De touchscreen-monitor aansluiten
Aansluiten op een computer
Aansluiten op een laptop of tablet
38
38
39
De instellingen voor de touchscreen-monitor
configureren40
Een monitor kalibreren
40
Kalibratie41
Het scherm bedienen
43
Bewegingen op het touchscreen
43
Opmerkingen44
Een bronapparaat aansluiten en
gebruiken
Voordat u een apparaat aansluit
46
Controlepunten voordat u een apparaat aansluit 46
Aansluiten op een computer
Aansluiten met een HDMI-kabel
Aansluiten met een HDMI-DVI-kabel
46
46
47
Aansluiten op een videoapparaat
Aansluiten met een HDMI-DVI-kabel
Aansluiten met een HDMI-kabel
47
47
48
De LAN-kabel aansluiten
48
De invoerbron wijzigen
49
Source49
MDC gebruiken
Installatie/verwijdering MDC-programma 50
Installatie50
Verwijderen50
Verbinden met MDC
MDC gebruiken via Ethernet
51
51
2
Inhoudsopgave
Startfunctie
Player52
Een aangesloten apparaat goedkeuren
op de server
53
Network Channel57
Local Channel57
Published Content57
Published Channel57
Network File57
My Templates57
Beschikbare functies op de pagina Player58
Pagina Player, menu Settings59
Wanneer er inhoud wordt uitgevoerd
61
Bestandsindelingen die compatibel zijn
met Player63
Bestandsindelingen die compatibel zijn met
Videowall68
Schedule70
Beschikbare functies op de pagina Schedule70
On/Off Timer80
On Timer80
Off Timer81
Holiday Management81
Ticker82
More settings82
URL Launcher83
Schermaanpassing
Picture Mode84
Colour Temperature86
Template72
Clone Product75
Gamma88
ID Settings76
Device ID76
PC Connection Cable76
Calibrated value88
Network Status77
Video Wall78
Video Wall78
Picture Size94
Picture Size94
Position95
Zoom/Position95
Picture Off96
Reset Picture96
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)85
White Balance87
2 Point87
10 Point87
Screen Saver77
Picture Options91
Colour Tone92
Digital Clean View92
MPEG Noise Filter92
HDMI Black Level93
Film Mode93
Dynamic Backlight93
Advanced Settings89
Dynamic Contrast90
Black Tone90
Flesh Tone90
RGB Only Mode90
Colour Space90
Motion Lighting90
OnScreen Display
Display Orientation97
Onscreen Menu Orientation97
Source Content Orientation97
Aspect Ratio97
Screen Protection98
Auto Protection Time98
Screen Burn Protection98
Message Display101
Source Info101
No Signal Message101
MDC Message101
Download Status Message101
3
Inhoudsopgave
Menu Language102
Multimedia Device Settings113
Reset OnScreen Display102
Screen Mirroring114
Screen Mirroring114
Het geluid aanpassen
Sound Mode103
Sound Effect104
Dialog Clarity104
Equaliser104
Server Network Settings114
Connect to server114
MagicInfo Mode114
Server Access114
FTP Mode114
Device Name115
Dolby Digital Comp105
Speaker Settings105
Sound Output105
Auto Volume106
Reset Sound106
Network
Network Status107
Network Settings107
Network type107
Netwerkinstellingen (bedraad)
108
Netwerk instellen (draadloos)
110
WPS(PBC)112
Wi-Fi Direct113
System
Accessibility116
Menu Transparency116
High Contrast116
Enlarge116
Setup117
Eerste instellingen (System)117
Touch Control119
Touch Control Lock119
Admin Menu Lock119
Device to Control119
Time120
Clock Set120
DST120
Sleep Timer120
Power On Delay120
Auto Source Switching121
Auto Source Switching121
Primary Source Recovery121
Primary Source121
Secondary Source121
Power Control122
Auto Power On122
Max. Power Saving122
Standby Control122
Power Button122
Network Standby122
Eco Solution123
Energy Saving123
Screen Lamp Schedule123
No Signal Power Off123
Auto Power Off123
Temperature Control124
Device Manager125
Keyboard Settings125
Mouse Settings126
Play via127
Change PIN127
Security128
Safety Lock128
Button Lock128
USB Auto Play Lock128
General129
Smart Security129
4
Inhoudsopgave
BD Wise130
Anynet+ (HDMI-CEC)131
HDMI Hot Plug135
DivX® Video On Demand135
Game Mode135
Reset System136
Menu-items op de pagina met de lijst
met media
143
Beschikbare knoppen en functies tijdens het
afspelen van foto's
144
Software Update137
Update now137
Auto update137
Contact Samsung137
Go to Home137
Ondersteunde bestandsindelingen voor
ondertiteling en het afspelen van media
147
Ondertiteling147
Ondersteunde afbeeldingresoluties
147
Ondersteunde bestandsindelingen voor
muziek148
Ondersteunde video-indelingen
148
Reset All137
Problemen oplossen
Foto's, video's en muziek afspelen
(media afspelen)
Lees het volgende voordat u de
functie voor het afspelen van media gebruikt
met een USB-apparaat
138
Een USB-apparaat gebruiken
140
Media afspelen vanaf een computer/mobiel
apparaat141
Algemeen156
Voorinstelbare timingmodi
158
Beschikbare knoppen en functies tijdens het
afspelen van video
145
Beschikbare knoppen en functies tijdens het
afspelen van muziek
146
Ondersteuning
Specificaties
Voordat u contact opneemt met een Samsungservicecentrum150
Het product testen
150
De resolutie en frequentie controleren
150
Controleer het volgende
151
Bijlage
Dienstverlening tegen betaling
(door klanten)
161
Geen productdefect
161
Productschade als gevolg van een fout van
de klant
161
Overig161
Een optimale beeldkwaliteit en het
voorkomen van scherminbranding
Optimale beeldkwaliteit
Het voorkomen van scherminbranding
162
162
162
Licentie164
Terminologie165
Functies op de pagina met de lijst met media 142
5
Hoofdstuk 01
Voordat u het product in gebruik neemt
Auteursrecht
Wijzigingen voorbehouden.
© 2016 Samsung Electronics
Het auteursrecht op deze handleiding is eigendom van Samsung Electronics.
Gebruik of vermenigvuldiging van deze handleiding, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van Samsung Electronics niet toegestaan.
Microsoft, Windows zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
VESA, DPM en DDC zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van de Video Electronics Standards Association.
Alle andere genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende bedrijven.
•• In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:
-- (a) Er wordt op uw verzoek een engineer gestuurd, maar het product is niet defect.
(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).
-- (b) U brengt het apparaat naar een reparatiecentrum, maar het product is niet defect.
(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).
•• U wordt op de hoogte gesteld van deze administratiekosten voordat een dergelijke reparatie of bezoek wordt
uitgevoerd.
6
Veiligheidsvoorzorgen
Reiniging
――Wees voorzichtig bij het reinigen. De behuizing en het scherm van geavanceerde LCD-panelen zijn
Let op
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK - NIET OPENEN
Let op : OM DE KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERKLEINEN MAG U HET PANEEL NIET VERWIJDEREN. (OF
DE ACHTERZIJDE)
BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE U ZELF KUNT REPAREREN.
LAAT REPARATIE EN ONDERHOUD OVER AAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL.
gevoelig voor krassen.
――Ga bij het reinigen als volgt te werk.
――De volgende afbeeldingen zijn alleen bedoeld als referentie. De situatie in de praktijk kan afwijken van
de afbeeldingen.
1
Zet het product en de computer uit.
2
Trek het netsnoer uit het product.
――Pak het netsnoer vast aan de stekker en kom niet met natte handen aan
Dit symbool wil zeggen dat er hoogspanning aanwezig is binnenin.
Het is gevaarlijk om onderdelen binnen in het product aan te raken.
de kabel. Anders kan een elektrische schok worden veroorzaakt.
!
3
Veeg het product af met een schone, zachte, droge doek.
•• Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol,
oplosmiddelen of oppervlakteactieve middelen
bevatten.
Dit symbool wil zeggen dat er belangrijke documentatie over de bediening en het onderhoud van dit
product bestaat.
Symbolen
•• Spuit geen water of reinigingsmiddel rechtstreeks op het
product.
Waarschuwing
Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.
4
Maak een zachte en droge doek nat met water en wring de doek goed
uit, voordat u daarmee de behuizing van het product reinigt.
Let op
Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit lichamelijk letsel of schade aan eigendommen tot
gevolg hebben.
5
Sluit het netsnoer weer op het product aan wanneer u klaar bent met
reinigen.
Activiteiten met dit symbool erbij zijn niet toegestaan.
6
Zet het product en de computer aan.
Aanwijzingen met dit symbool erbij moeten worden opgevolgd.
7
Opslag
!
Steek de stekker in een geaard stopcontact (alleen voor apparaten met
isolatie van type 1).
•• Dit zou een elektrische schok of letsel kunnen veroorzaken.
Op het oppervlak van hoogglansmodellen kunnen witte vlekken ontstaan als in de buurt een ultrasone
luchtbevochtiger wordt gebruikt.
――Neem contact op met ons servicecentrum als het product binnenin moet worden gereinigd (niet
Buig het netsnoer niet te sterk en trek nooit te hard aan het snoer. Let erop
dat het netsnoer niet onder een zwaar voorwerp komt.
gratis).
Elektriciteit en veiligheid
•• Schade aan het snoer kan leiden tot brand of een elektrische schok.
――De volgende afbeeldingen zijn alleen bedoeld als referentie. De situatie in de praktijk kan afwijken van
de afbeeldingen.
Houd het netsnoer en product uit de buurt van warmtebronnen.
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
Waarschuwing
Gebruik geen beschadigd netsnoer of beschadigde stekker en gebruik geen
loszittend stopcontact.
•• Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
!
Verwijder stof van de pennen van de stekker of het stopcontact met een
droge doek.
•• Er kan brand ontstaan.
Sluit niet meerdere producten aan op één stopcontact.
•• Oververhitte stopcontacten kunnen brand veroorzaken.
Kom niet met natte handen aan de stekker. Anders kan een elektrische
schok worden veroorzaakt.
!
Steek de stekker helemaal in het stopcontact (moet goed vastzitten).
•• Een slechte verbinding kan brand veroorzaken.
8
Installatie
Let op
Trek de stekker niet uit het stopcontact wanneer het product in gebruik is.
•• Het product kan schade oplopen door een elektrische schok.
Waarschuwing
Zet geen kaarsen, insectenwerende middelen of sigaretten boven op het
product. Plaats het product niet in de buurt van een warmtebron.
!
•• Er kan brand ontstaan.
Gebruik alleen het netsnoer dat Samsung met uw product heeft
meegeleverd. Gebruik het netsnoer niet voor andere producten.
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
!
Laat de wandbevestiging monteren door daartoe gekwalificeerde mensen.
•• Installatie door ongekwalificeerde personen kan tot letsel leiden.
!
•• Gebruik alleen geschikte kasten.
Houd voldoende ruimte vrij rond het stopcontact waarop het netsnoer is
aangesloten.
•• Bij problemen moet u de stekker gemakkelijk uit het stopcontact
kunnen trekken om de stroom naar het product volledig uit te
schakelen.
!
Houd de plastic verpakking buiten bereik van kinderen.
•• Kinderen kunnen stikken.
•• Met alleen de aan-uitknop op de afstandsbediening wordt het product
niet volledig uitgeschakeld.
!
Trek het netsnoer altijd aan de stekker uit het stopcontact.
Plaats het product niet op een instabiele of trillende ondergrond
(bijvoorbeeld een plank die niet goed vastzit of een tafel die niet goed recht
staat).
•• Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
•• Het product kan omvallen, schade oplopen en/of letsel veroorzaken.
•• Wanneer het product wordt gebruikt in een ruimte met erg veel
trillingen, kan het product schade oplopen of brand veroorzaken.
!
Plaats het product niet in een voertuig of op een locatie waar het blootstaat
aan stof, vocht (waterdruppels bijvoorbeeld), olie of rook.
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
9
Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, warmte of warme
voorwerpen, zoals een kachel.
•• De levensduur van het product kan korter worden of er kan brand
ontstaan.
Let op
Laat het product niet vallen wanneer u het verplaatst.
!
•• Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.
Zorg ervoor dat jonge kinderen niet bij het product kunnen.
•• Het product kan omvallen en letsel veroorzaken bij kinderen.
Leg het product niet op de voorkant.
•• De voorkant is zwaar. Plaats het product daarom op een vlakke en
stabiele ondergrond.
•• U zou het scherm kunnen beschadigen.
Olie die als voedingsproduct wordt gebruikt, sojaolie bijvoorbeeld, kan het
product beschadigen of vervormen. Installeer het project niet in een keuken
of in de buurt van een aanrecht.
Zorg er bij plaatsing van het product in een kast of op een plank voor dat de
onderrand van de voorkant van het product niet uitsteekt.
•• Het product kan omvallen, schade oplopen en/of letsel veroorzaken.
•• Plaats het product alleen in een kast of op een plank van het juiste
formaat.
Zet het product voorzichtig neer.
!
•• Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.
!
SAMSUNG
Als u het product op een ongebruikelijke plek plaatst (blootgesteld aan veel
fijne stofdeeltjes, chemische stoffen, extreme temperaturen, veel vocht of
een plek waar het product lange tijd achter elkaar continu in gebruik is), kan
dit ernstige gevolgen hebben voor de prestaties.
•• Neem contact op met een Samsung-servicecentrum als u het product
op een dergelijke plek wilt plaatsen.
10
Bediening
Leg geen zware voorwerpen of voorwerpen die de aandacht trekken van
kinderen, zoals speelgoed of snoep, boven op het product.
•• Het product of de zware voorwerpen kunnen vallen wanneer kinderen
dat speelgoed of snoep proberen te pakken, met mogelijk ernstig
letsel tot gevolg.
Waarschuwing
Haal het product niet uit elkaar en repareer of wijzig het product niet zelf.
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
!
Zet bij onweer het product uit en trek de stekker uit het stopcontact.
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
•• Neem voor reparatie contact op met een Samsung-servicecentrum.
!
!
Als u het product wilt verplaatsen, moet u eerst alle kabels, waaronder de
voedingskabel, van het product losmaken.
!
•• Anders kan het netsnoer schade oplopen met brand of een elektrische
schok tot gevolg.
!
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
Als het product vreemde geluiden, een brandgeur of rook produceert, moet
u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken en contact opnemen
met een Samsung-servicecentrum.
Verplaats het product niet door aan het netsnoer of ander kabels te trekken.
•• Een beschadigde kabel kan leiden tot een defect in het product, een
elektrische schok of brand.
•• Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
Zorg ervoor dat kinderen het product niet als klimrek kunnen gebruiken.
•• Kinderen kunnen ernstig letsel oplopen.
Laat geen voorwerpen op het product vallen en stoot niet tegen het
product.
!
Raak het product of de stekker niet aan als er een gaslek is. Laat de ruimte
onmiddellijk goed luchten.
•• Vonken kunnen een explosie of brand veroorzaken.
Als u het product laat vallen of als de behuizing beschadigd raakt, moet u
het product uitzetten en het netsnoer losmaken. Neem vervolgens contact
op met het Samsung-servicecentrum.
•• Langdurig gebruik kan leiden tot brand of een elektrische schok.
Verplaats het product niet en til het niet op door aan het netsnoer of andere
kabels te trekken.
•• Een beschadigde kabel kan leiden tot een defect in het product, een
elektrische schok of brand.
11
Gebruik en bewaar geen brandbare sprays of ontvlambare stoffen in de
buurt van het product.
!
•• Dit zou een explosie of brand kunnen veroorzaken.
Let op
!
•• Activeer de energiespaarstand of gebruik een schermbeveiliging met
een bewegend beeld als u het product gedurende langere tijd niet
gebruikt.
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd door een
tafelkleed of gordijn.
•• Een te hoge binnentemperatuur kan brand veroorzaken.
Wanneer er langere tijd een statisch beeld op het scherm wordt weergegeven,
kan het beeld op het scherm inbranden of kunnen er pixels beschadigd raken.
!
Trek de stekker uit het stopcontact als u van plan bent het product lang niet
te gebruiken (tijdens een vakantie bijvoorbeeld).
•• Een teveel aan stof kan in combinatie met warmte een elektrische
schok of een stroomlek veroorzaken.
100
Steek geen metalen voorwerpen (een mes, muntstuk of haarspeld
bijvoorbeeld) of ontvlambare voorwerpen (papier, lucifers en dergelijke) in
het product (via de ventilatieopeningen of in- en uitgangen en dergelijke).
!
Gebruik het product op de aanbevolen resolutie en frequentie.
•• Uw ogen kunnen vermoeid raken.
•• Zet het product uit en maak het netsnoer los als er water of vreemde
substanties in het product komen. Neem vervolgens contact op met
een Samsung-servicecentrum.
•• Een defect in het product, een elektrische schok of brand kan het
gevolg zijn.
In de gelijkstroomadapter komt hoogspanning voor. Haal het product niet
uit elkaar en repareer of wijzig het product niet zelf.
Zet geen voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een vaas, bloempot of
fles, boven op het product.
•• Neem voor reparatie contact op met een Samsung-servicecentrum.
•• Zet het product uit en maak het netsnoer los als er water of vreemde
substanties in het product komen. Neem vervolgens contact op met
een Samsung-servicecentrum.
•• Een defect in het product, een elektrische schok of brand kan het
gevolg zijn.
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
Plaats geen gelijkstroomadapters bij elkaar.
•• Anders kan er brand ontstaan.
Verwijder de plastic verpakking van de gelijkstroomadapter voordat u de
adapter in gebruik neemt.
•• Anders kan er brand ontstaan.
Laat geen water in of op de gelijkstroomadapter komen.
•• Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
•• Gebruik het product niet buitenshuis, waar het kan worden
blootgesteld aan regen of sneeuw.
•• Zorg er bij het dweilen van de vloer voor dat de gelijkstroomadapter
niet nat wordt.
12
Plaats de gelijkstroomadapter niet in de buurt van de verwarming.
!
Houd kleine onderdelen buiten bereik van kinderen.
•• Anders kan er brand ontstaan.
!
Zet geen zware voorwerpen op het product.
Bewaar de gelijkstroomadapter in een goed geventileerde ruimte.
•• Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.
!
Zet bij het gebruik van een koptelefoon het volume niet te hard.
Als u de stroomadapter laat hangen met de netsnoeraansluiting omhoog,
kan er water of een andere stof in binnendringen. Dit kan leiden tot
storingen van de adapter.
•• Dit kan uw gehoor beschadigen.
Leg de stroomadapter plat neer op een tafel of de vloer.
!
Voorkom dat kinderen de batterij in hun mond stoppen als deze uit de
afstandsbediening wordt gehaald. Houd de batterij buiten bereik van
kinderen.
Te lang van te dichtbij naar het scherm kijken kan slecht zijn voor de ogen.
•• Neem direct contact op met uw arts als een kind een batterij in zijn
mond heeft gestopt.
Let bij het vervangen van de batterij op de juiste polariteit (+, -).
Gebruik geen luchtbevochtiger of waterkoker in de buurt van het product.
•• Anders kan de batterij beschadigd raken of brand, persoonlijk letsel of
schade veroorzaken als gevolg van lekkage van batterijvloeistof.
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
!
Laat uw ogen minstens vijf minuten rusten na elk uur dat u de monitor hebt
gebruikt.
!
•• Anders kunnen de batterijen beschadigd raken of brand,
persoonlijk letsel of schade veroorzaken als gevolg van lekkage van
batterijvloeistof.
•• Zo geeft u uw ogen rust.
Het product wordt na verloop van tijd warm. Raak het beeldscherm niet aan
wanneer het product al geruime tijd is ingeschakeld.
Gebruik alleen de aangegeven standaardbatterijen en gebruik nooit
tegelijkertijd een nieuwe en een gebruikte batterij.
!
Batterijen (oplaadbaar en niet oplaadbaar) zijn geen standaard afval en
dienen ter recycling te worden aangeboden. Als verbruiker is de klant
verantwoordelijk voor het op de juiste manier retourneren van gebruikte of
oplaadbare batterijen.
•• De klant kan gebruikte of oplaadbare batterijen afgeven bij het
dichtstbijzijnde gemeentelijke afvaldepot of bij een winkel die
eenzelfde type batterijen verkoopt.
13
Hoofdstuk 02
Voorbereidingen
De componenten controleren
Componenten
-- Indien er componenten ontbreken,
neemt u contact op met de leverancier
waar u het product hebt gekocht.
――De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.
-- De afbeeldingen kunnen afwijken van de
echte componenten.
Handleiding voor snelle
installatie
Garantiekaart
(Niet overal beschikbaar)
Voorschriften
Netsnoer
RS232C-stereokabel
Steun
DC-voedingsadapter
-
-
+
+
Batterijen
(Niet overal beschikbaar)
Afstandsbediening
14
――De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande
Onderdelen
kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
Onderdelen
Configuratiescherm
Luidspreker
Luidspreker
Omschrijving
――Alleen ondersteund op het model DB10E-T.
Gebruik deze knop om het beeldscherm in of uit te schakelen.
Sensor afstandsbediening
Druk op een knop op de afstandsbediening (richt de afstandsbediening op de
sensor op de voorzijde van het product) om de desbetreffende functie uit te voeren.
――Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in dezelfde als waar
deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere
weergaveapparaten onbedoeld worden bediend.
Gebruik de afstandsbediening binnen 1 tot 4 meter van de sensor op het product en onder een hoek van 30 links en rechts
van de sensor.
――Bewaar de gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen en recycle de batterijen.
――Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Vervang beide batterijen tegelijkertijd.
――Als u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt, verwijdert u de batterijen.
Sensor
afstandsbediening
15
Achterkant
Poort
――De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De
DC 14V
Hierop sluit u de gelijkstroomadapter aan.
AUDIO OUT
Aansluiting voor de verbinding met de audio-uitgang van een bronapparaat.
RS232C IN
Hiermee kunt u het apparaat op MDC aansluiten met een RS232C-stereokabel.
DC 14V
HDMI IN
Hierop sluit u bronapparatuur aan die werkt met een HDMI-kabel.
AUDIO OUT
RJ45
Hiermee kunt u het apparaat op MDC aansluiten met een LAN-kabel.
specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter
verbetering van de kwaliteit.
Omschrijving
SD CARD
――Alleen ondersteund op het model DB10E-T.
RS232C IN
USB
Hiermee kunt u verbinding maken met een USB-geheugenapparaat.
USB(PC)
Hiermee kunt u verbinding maken met uw computer via een USB 2.0-kabel (upstream).
HDMI IN
――Het product kan alleen worden aangesloten op een desktopcomputer, laptop of tablet.
――De USB 2.0-kabel (upstream) is afzonderlijk verkrijgbaar.
――Alleen ondersteund op het model DB10E-T.
RJ45
USB
PoE+/RJ45
SD CARD
Hierin kunt u een SD-geheugenkaart plaatsen.
PoE+/RJ45
Hiermee kunt u het apparaat op een PSE (Power Sourcing Equipment) aansluiten met een LAN-kabel.
USB(PC)
Er kan een fout optreden wanneer u de voedingsadapter aansluit of verwijdert terwijl er stroom wordt
aangevoerd naar de PoE+-poort (Power over Ethernet) op het product vanuit de PSE (Power Sourcing
Equipment).
Hiermee kunt u het apparaat op MDC aansluiten met een LAN-kabel.
――Alleen de modellen DB10E-POE en DB10E-TPOE worden ondersteund.
――Als u de monitor wilt installeren met de standaard, moet u het in de onderstaande afbeelding
getoonde type LAN-kabel aanschaffen en gebruiken.
16
Antidiefstalslot
Logo
――Dankzij het antidiefstalslot kunt u het product veilig gebruiken, zelfs in openbare ruimten.
Trek niet met veel kracht aan het logo. Het logo kan scheuren of afbreken.
――De vorm van het slot en de vergendelingsmethode zijn afhankelijk van de fabrikant. Raadpleeg de
gebruikershandleiding bij het antidiefstalslot voor meer informatie.
――De volgende afbeeldingen zijn alleen bedoeld als referentie. De situatie in de praktijk kan afwijken van
de afbeeldingen.
Een antidiefstalapparaat vergrendelen:
1
Bevestig de kabel van uw antidiefstalslot aan een zwaar object, bijvoorbeeld een bureau.
2
Steek een uiteinde van de kabel door de lus aan het andere eind.
3
Plaats het vergrendelingsapparaat in het antidiefstalslot aan de achterzijde van het product.
4
Sluit het slot.
-- Een antidiefstalslot kan afzonderlijk worden aangeschaft.
-- Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het antidiefstalslot voor meer informatie.
-- Antidiefstalsloten zijn verkrijgbaar bij elektronicazaken of online.
17
Afstandsbediening
――Wanneer u nog andere weergaveapparaten gebruikt in dezelfde als waar deze afstandsbediening wordt gebruikt, kan het voorkomen dat de andere weergaveapparaten
onbedoeld worden bediend.
――Wanneer een knop in de onderstaande afbeelding geen beschrijving heeft, wordt die knop niet ondersteund door het product.
POWER
OFF
Product inschakelen.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
1
4
7
DEL-/--
Het schermmenu weergeven of verbergen of
terugkeren naar het vorige menu.
5
8
SYMBOL
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Cijfertoetsen
Voer in het schermmenu het wachtwoord in.
9
-- De functies van de toetsen op de
afstandsbediening kunnen per product
verschillen.
CH LIST
Het geluid dempen.
Het geluid weergeven: druk nogmaals op MUTE
of druk op de volumetoets (+ VOL -).
MUTE
Pas het volume aan.
Hiermee wijzigt u de bron.
2
Het product uitschakelen.
CH
MagicInfo
Player I
Startknop Player. De knoppen kunnen
verschillen, afhankelijk van de instellingen van de
Play via.
Startknop Go to Home.
18
Snel veelgebruikte functies selecteren.
TOOLS
INFO
Informatie weergeven over de huidige
invoerbron.
Naar het menu boven, onder, rechts of links van
het huidige menu of een de instellingen voor
een optie aanpassen.
Een menuselectie bevestigen.
Terug naar het vorige menu.
Vergrendeling activeren.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Hiermee annuleert u een waarde die is ingesteld
met de knop SET. Bedien alle verbonden
producten met de afstandsbediening.
Het huidige menu verlaten.
Handmatig een aangesloten invoerbron
selecteren. U kunt kiezen uit HDMI.
Wanneer u een mediagerelateerd menu of het
HDMI-CEC-menu gebruikt, kunt u een functie
selecteren door op de afstandsbediening te
drukken op de kleurknop met dezelfde kleur als
een knop op het scherm.
Gebruikt in de modus Anynet+ en in de
multimediamodus.
-- De functies van de toetsen op de
afstandsbediening kunnen per product
verschillen.
De batterijen in de afstandsbediening plaatsen
19
Voordat u het product installeert
(installatiehandleiding)
Ventilatie
Installatie aan een rechte muur
A Minimaal 40 mm
B Omgevingstemperatuur: lager dan 35 C
•• Wanneer u het product aan een verticale muur bevestigt, moet u ervoor zorgen dat het product aan de achterzijde
minimaal 40 mm ruimte heeft voor de ventilatie en dat de omgevingstemperatuur beneden de 35 C blijft.
A
B
Afbeelding 1.1 Zijaanzicht
Installatie in een nis in de muur
――Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Samsung.
Bovenaanzicht
A Minimaal 40 mm
B Omgevingstemperatuur: lager dan 35 C
――Wanneer u het product in een nis aan een verticale muur bevestigt, moet u ervoor zorgen dat het product aan de
A
achterzijde minimaal 40 mm ruimte heeft voor de ventilatie en dat de omgevingstemperatuur beneden de 35 C blijft.
B
Afbeelding 1.2 Zijaanzicht
20
De steun gebruiken
――De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van
de kwaliteit.
――Houd het product rechtop. Leg het niet neer.
Plaats een beschermende doek of kussen op een vlakke ondergrond.
Zet vervolgens het product ondersteboven op de doek of het kussen.
Steek de steun in een van de gaten in het product en draai de steun aan.
21
Installeren van de wandmontage
Installeren van de wandmontageset
De wandmontageset (afzonderlijk verkocht) stelt u in staat om het product aan de wand te monteren.
Voor gedetailleerde informatie over het installeren van de wandmontage, wordt verwezen naar de instructies die meegeleverd worden met de wandmontage.
Wij raden aan dat u contact opneemt met een technicus voor hulp bij het installeren van de beugel van de wandmontage.
Samsung Electronics is niet verantwoordelijk voor enige schade aan het product of verwondingen aan uzelf of anderen als u ervoor kiest om de wandmontage zelf te installeren.
Specificaties wandmontageset (VESA)
•• Samsung-wandmontagesets bevatten een gedetailleerde installatiehandleiding en alle onderdelen die nodig zijn voor
montage worden meegeleverd.
――Installeer uw wandmontage op een stevige wand loodrecht op de vloer.
•• Gebruik geen langere schroeven dan de standaardlengte en gebruik geen schroeven die niet voldoen aan de standaard
VESA-schroefspecificaties. Te lange schroeven kunnen schade veroorzaken aan de binnenkant van het product.
Voordat u de wandmontage bevestigt op oppervlakken zoals gipsplaat, dient
u contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde dealer voor aanvullende
informatie.
Als u het product installeert tegen een schuine wand, kan het vallen en dit kan
leiden tot ernstige persoonlijke verwondingen.
•• Voor wandmontages die niet voldoen aan de standaard VESA-schroefspecificaties, kan de lengte van de schroeven
variëren afhankelijk van de specificaties van de wandmontage.
•• Draai de schroeven niet te hard vast. Dit kan het product beschadigen of ertoe leiden dat het product valt, wat leidt tot
persoonlijke verwondingen. Samsung is niet aansprakelijk voor dit soort ongelukken.
•• Samsung is niet aansprakelijk voor schade aan het product of persoonlijke verwondingen wanneer een niet-VESA of nietgespecificeerde wandmontage gebruikt wordt of wanneer de consument de installatie-instructies voor het product niet
opvolgt.
•• Standaardafmetingen voor wandmontagesets worden getoond in de onderstaande tabel.
Eenheid: mm
VESA-specificaties schroefgat (A * B) in
millimeter
75,0 × 75,0
Standaardschroef
M4 / L8 ~ 12
Aantal
4
――Installeer uw wandmontageset niet terwijl uw product aan staat. Dit kan leiden tot persoonlijke verwondingen als gevolg
van een elektrische schok.
22
Afstandsbediening (RS232C)
•• Pintoewijzingen
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
Kabelaansluitingen
RS232C-kabel
Interface
RS232C (9-pins)
Pin
TxD (nr. 2), RxD (nr. 3), GND (nr. 5)
Bitsnelheid
9600 bps
Databits
8-bits
Pariteit
Geen
Stopbit
1-bits
Datatransportbesturing
Geen
Maximale lengte
15 m (alleen afgeschermd type)
<Mannelijk type>
Pin
<Vrouwelijk type>
Signaal
1
Gegevensdrager detecteren
2
Ontvangen gegevens
3
Verzonden gegevens
4
Gegevensterminal voorbereiden
5
Signaalaarde
6
Gegevensset voorbereiden
7
Verzendaanvraag
8
Klaar voor verzenden
9
Ringindicator
23
LAN-kabel
•• RS232C-kabel
Aansluiting: 9-pins D-Sub-naar-stereokabel
6
•• Pintoewijzingen
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Mannelijk
type
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO-
Tx
2
----------
2
Rx
CONN.
Gnd
5
----------
3
Gnd
(ø 3,5 mm)
Pinnr.
Standaardkleur
Signaal
1
Wit en oranje
TX+
2
Oranje
TX-
3
Wit en groen
RX+
4
Blauw
NC
5
Wit en blauw
NC
6
Groen
RX-
7
Wit en bruin
NC
8
Bruin
NC
24
Crossover-LAN-kabel (PC naar PC)
•• Aansluiting: RJ45
Directe LAN-kabel (PC naar HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
Signaal
P1
P2
Signaal
TX+
1
<-------->
3
RX+
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signaal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signaal
P1
TX+
1
TX-
25
Aansluiting
RJ45
RJ45
26
Nr.
Controlecodes
Status weergavebieding (Opdracht bediening ophalen)
Koptekst
Opdracht
0xAA
Opdrachttype
ID
Datalengte
Opdracht
0xAA
Opdrachttype
Opdrachttype
Datalengte
Data
1
Waarde
Opdracht
10
Videomuur aan
0x84
0~1
11
Gebruikersbediening Videomuur
0x89
-
Bijvoorbeeld Power On & ID=0
Checksum
Opdracht
Nr.
Waardebereik
•• Alle communicaties vindt plaats in hexadecimalen. De checksum wordt berekend door alle
waarden met uitzonderingen van de koptekst, bij elkaar op te tellen. Als de som van de checksum
uit meer dan 2 cijfers bestaat, zoals hieronder (11+FF+01+01=112), wordt het eerste cijfer
verwijderd.
0
ID
Opdracht
Checksum
Bediening (Opdracht bediening instellen)
Koptekst
Opdrachttype
Waardebereik
1
Aan/uit-regeling
0x11
0~1
2
Volumeregeling
0x12
0~100
3
Ingangsbronbediening
0x14
-
4
Schermmodusregeling
0x18
-
5
Schermgrootteregeling
0x19
0~255
6
PIP aan/uit
0x3C
0~1
7
Automatische afstellingsregeling
(alleen voor computer en BNC)
0x3D
0
8
Regeling modus videomuur
0x5C
0~1
9
Kinderslot
0x5D
0~1
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x11
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x11
ID
ID
Datalengte
Data 1
1
"Power"
Datalengte
Data 1
1
1
Checksum
12
•• Als u alle apparaten die met een seriële kabel zijn aangesloten, wilt bedienen, ongeacht de ID's,
stelt u voor de ID '0xFE' in en verzend u de opdrachten. De opdrachten worden door elk apparaat
uitgevoerd, maar de ACK reageert niet.
27
Aan/uit-regeling
Volumeregeling
•• Functie
Een product kan via een computer worden in- en uitgeschakeld.
•• Functie
Het volume van een product kan worden aangepast via een computer.
•• Voedingsstatus weergeven (voedingsstatus AAN/UIT ophalen)
•• Volumestatus weergaven (Volumestatus ophalen)
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x11
ID
Datalengte
Checksum
0
•• De voeding IN-/UITSCHAKELEN (voeding AAN/UIT)
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x11
ID
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x12
Datalengte
Data
1
"Power"
Checksum
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x12
•• Ack
0: Uitschakelen
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
•• Ack
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x11
"Power"
Checksum
0xAA
0xFF
ID
ID
Datalengte
Data
1
"Volume"
Checksum
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'N'
0x11
"ERR"
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x12
"Volume"
Checksum
•• Nak
•• Nak
Opdracht
0
"Volume": de code voor de volumewaarde die moet worden ingesteld voor een product. (0-100)
"Power": de voedingscode die moet worden ingesteld voor een product.
Koptekst
Checksum
"Volume": de code voor de volumewaarde die moet worden ingesteld voor een product. (0-100)
1: Inschakelen
Opdracht
Datalengte
•• Het volume instellen (Volume instellen)
"Power": de voedingscode die moet worden ingesteld voor een product.
Koptekst
ID
Checksum
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'N'
0x12
"ERR"
Checksum
"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
28
Ingangsbronbediening
0x24
HDMI2_PC
•• Functie
De ingangsbron voor een tv/product kan worden gewijzigd via een computer.
0x25
DisplayPort
――DVI_video, HDMI1_PC en HDMI2_PC kunnen niet worden gebruikt met de opdracht Instellen. Deze
•• Ingangsbronstatus weergeven (Status ingangsbron ophalen)
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x14
ID
Datalengte
reageren alleen op de opdrachten met 'Ophalen'.
――Dit model ondersteunt geen HDMI1-, HDMI1_PC-, HDMI2- en HDMI2_PC-poorten.
Checksum
――MagicInfo is alleen beschikbaar op modellen met de MagicInfo-functie.
0
――RF(TV) en DTV zijn alleen beschikbaar voor modellen met een tv.
•• De ingangsbron instellen (Ingangsbron instellen)
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x14
ID
•• Ack
Datalengte
Data
1
"Input Source"
Checksum
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
"Input Source": de code voor de ingangsbron die moet worden ingesteld voor een product.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Ingangsbron
0x08
Component
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF(TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
Checksum
"Input Source": de code voor de ingangsbron die moet worden ingesteld voor een product.
•• Nak
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'N'
0x14
"ERR"
Checksum
"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
29
Schermmodusregeling
•• Nak
•• Functie
De schermmodus van een tv/product kan worden gewijzigd via een computer.
De schermmodus kan niet worden geregeld wanneer de functie Video Wall is ingeschakeld.
――Deze bediening kan alle worden uitgevoerd voor modellen met een tv.
Opdracht
0xAA
0x18
ID
Datalengte
Opdracht
0xAA
0x18
16 : 9
0x04
Zoom
0x31
Breedbeeldzoom
0x0B
4:3
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'N'
0x18
"ERR"
Checksum
•• De schermgrootte weergeven (Status schermgrootte ophalen)
Datalengte
Data
Checksum
1
"Screen
Mode"
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x19
ID
Datalengte
Checksum
0
•• Ack
"Screen Mode": een code waarmee de status van het product wordt ingesteld
0x01
0xFF
Datalengte
•• Functie
De schermgrootte van een product kan worden gewijzigd via een computer.
0
ID
0xAA
ID
Schermgrootteregeling
Checksum
•• De grootte van het beeld instellen (Beeldgrootte instellen)
Koptekst
Opdracht
"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
•• De schermstatus weergeven (Status schermmodus ophalen)
Koptekst
Koptekst
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x19
"Screen
Size"
Checksum
"Screen Size": schermgrootte product (bereik: 0 - 255, eenheid: inch)
•• Nak
•• Ack
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x18
"Screen
Mode"
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'N'
0x19
"ERR"
Checksum
Checksum
"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
"Screen Mode": een code waarmee de status van het product wordt ingesteld
30
PIP aan/uit
Automatische afstellingsregeling (alleen voor computer en BNC)
•• Functie
De PIP-modus van een product kan worden in- of uitgeschakeld via een computer.
•• Functie
Het scherm van het computersysteem automatisch aanpassen via de computer.
――Alleen beschikbaar op de modellen die een PIP-functie hebben.
――De modus kan niet worden bediend als Video Wall is ingesteld op On.
•• De status voor de automatisch afstelling weergeven (Auto Adjustment-status ophalen)
Geen
――Deze functie is niet beschikbaar in MagicInfo.
•• De automatische afstelling instellen (Set Auto Adjustment)
•• De PIP-status aan/uit weergeven (Status PIP AAN/UIT ophalen)
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x3C
ID
Datalengte
Checksum
Opdracht
0xAA
0x3C
Opdracht
0xAA
0x3D
ID
Datalengte
Data
1
"Auto
Adjustment"
0
ID
Checksum
"Auto Adjustment" : 0x00 (te allen tijde)
•• PIP aan/uit instellen (PIP IN-/UITSCHAKELEN)
Koptekst
Koptekst
Datalengte
Data
1
"PIP"
Checksum
"PIP": een code die wordt gebruikt om de PIP-modus van een product in of uit te schakelen
•• Ack
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/
Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x3D
"Auto
Adjustment"
1: PIP AAN
0: PIP UIT
Checksum
•• Nak
•• Ack
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Checksum
"PIP": een code die wordt gebruikt om de PIP-modus van een product in of uit te schakelen
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x3D
"ERR"
Checksum
"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
•• Nak
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Checksum
"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
31
Regeling modus Video Wall
Kinderslot
•• Functie
De modus Video Wall kan voor een product worden geactiveerd via een computer.
•• Functie
De pc kan worden gebruikt om de functie Safety Lock op een product in of uit te schakelen.
Deze bediening is alleen beschikbaar voor een product waarvoor de functie Video Wall is
ingeschakeld.
•• De videomuurmodus weergeven (Get Video Wall Mode)
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x5C
ID
Datalengte
Opdracht
0xAA
0x5C
•• De status van het kinderslot weergeven (Status kinderslot ophalen)
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x5D
ID
Datalengte
Checksum
Checksum
0
0
•• Het kinderslot in- of uitschakelen (Kinderslot in-/uitschakelen)
•• De videomuur instellen (Videommuurmodus instellen)
Koptekst
Deze functie kan altijd worden ingesteld, ongeacht of het apparaat is in- of uitgeschakeld.
ID
Datalengte
Data
1
"Video Wall Mode"
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x5D
ID
Datalengte
Data
1
"Safety Lock"
Checksum
Checksum
"Video Wall Mode": een code waarmee de modus Video Wall voor een product wordt geactiveerd
"Safety Lock": de kinderslotcode die moet worden ingesteld voor een product
1: Full
1: AAN
0: Natural
0: UIT
•• Ack
•• Ack
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x5C
"Video Wall
Mode"
Checksum
"Video Wall Mode": een code waarmee de modus Video Wall voor een product wordt geactiveerd
•• Nak
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x5D
"Safety
Lock"
Checksum
"Safety Lock": de kinderslotcode die moet worden ingesteld voor een product
•• Nak
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/
Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x5C
"ERR"
"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
Checksum
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Checksum
"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
32
Videomuur aan
•• Nak
•• Functie
PC schakelt Videomuur van product AAN/UIT.
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'N'
0x84
ERR
Checksum
•• Haal aan/uit-status van Videomuur op
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x84
ID
Datalengte
"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
Checksum
Gebruikersbediening Videomuur
0
•• Functie
PC schakelt functie Videomuur van product aan/uit.
•• Zet Videomuur aan/uit
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x84
ID
Datalengte
Data
Checksum
1
V.Wall_On
•• Haal status Videomuur op
•• V.Wall_On : Videomuurcode in te stellen op product
1: Videomuur AAN
•• Ack
Opdracht
0xAA
0xFF
Opdracht
0xAA
0x89
ID
Datalengte
Checksum
0
•• Videomuur instellen
0: Videomuur UIT
Koptekst
Koptekst
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'A'
0x84
V.Wall_
On
Checksum
Koptekst
Opdracht
0xAA
0x89
ID
Datalengte
Value1
Value2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Checksum
Wall_Div: Videomuur-scheidingscode instellen op product
V.Wall_On : Zie hierboven
33
10x10 Videomuurmodel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Uit
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
34
Wall_SNo : Productnummercode instellen op product
10x10 Videomuurmodel: ( 1 ~ 100)
Nummer instellen
Data
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
Value2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Checksum
•• Nak
Koptekst
Opdracht
0xAA
0xFF
ID
Datalengte
Ack/Nak
r-CMD
Value1
3
'N'
0x89
ERR
Checksum
"ERR" : een code die aangeeft welke fout er is opgetreden.
35
Hoofdstuk 03
Een touchscreen-monitor gebruiken
Alleen de modellen DB10E-T en DB10E-TPOE worden ondersteund.
Touchscreen-monitor
U kunt uw computer bedienen door op het scherm te tikken in plaats van een invoerapparaten zoals een
toetsenbord of muis te gebruiken. Het touchscreen detecteert minuscule elektrische stroompjes die door
uw lichaam lopen (capacitief ). Tik met uw vingertoppen op het scherm.
•• Het schermmenu bedienen door aanraking
――Selecteer in het menuscherm System → Touch Control → Device to Control → Samsung
SMART Signage.
•• Het scherm van een op het product aangesloten computer bedienen door aanraking
――Selecteer in het menuscherm System → Touch Control → Device to Control → Connected
Source Device.
――In deze modus kan het schermmenu van het product alleen worden bediend met de
afstandsbediening.
Neem het volgende goed door voordat u het product
gebruikt
•• Wees extra voorzichtig en laat geen elektrisch geladen stoffen in contact komen met het scherm. Bij
aanwezigheid van statische elektriciteit werkt het scherm mogelijk niet goed.
•• Druk niet te hard met uw vingertoppen op het scherm. Tik niet op het scherm met een scherp
voorwerp. Het scherm zou kunnen breken of schade kunnen oplopen.
•• Tik niet met een handschoen, vieze vingers of iets scherps (zoals uw vingernagels of de punt van
een balpen) op het scherm. Mogelijk werkt het scherm dan niet goed.
•• Wees extra voorzichtig en laat geen vocht in contact komen met het scherm. Mogelijk werkt de
aanraaksensor dan niet goed.
•• Weergave op het scherm van een stilstaand beeld gedurende langere tijd kan ertoe leiden dat het
beeld in het scherm te zien blijft (schermdegradatie). Schakel het scherm uit wanneer het niet in
gebruik is.
36
Vereisten
Compatibele besturingssystemen
Besturingssysteem
Windows
Muis
(één)
Win 8.1
O
Digitizer
(meer)
O
Bewegingen
O
Plug & Play
O
Besturingssysteem
Linux
Ubuntu
Professional
32/64bit
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Enterprise
O
O
O
O
Professional
O
O
O
O
Home premium
O
O
O
O
Home Basic
O
X
X
O
Starter
O
X
X
O
O
X
X
O
Home
O
X
X
O
Win7
O
X
X
O
Enterprise
Win7
Win XP
Embedded
Mac OS X
Ultimate
Professional
32/64bit
32/64bit
Win XP
32/64bit
O
X
X
O
Lion
10.7.5
-
X
X
X
X
Mountain Lion
10.8.5
-
X
X
X
X
Mavericks
10.9.1
-
X
X
X
X
10.04
32/64bit
Digitizer
(meer)
Bewegingen
Plug & Play
O
X
X
O
10.10
O
X
X
O
11.04
O
X
X
O
11.10
O
X
X
O
12.04
O
O
O*
O
12.10
O
O
O*
O
13.04
O
O
O*
O
13.10
O
O
O*
O
14.04
O
O
O*
O
14.10
O
O
O*
O
Fedora
15
O
X
X
O
OpenSUSE
11.4/12.1/12.2/12.3
O
X
X
X
CentOS
5.8
O
X
X
X
Mint
14.1
O
X
X
X
SoC touch (VD
Kernel: 3.8.13
O
X
X
X
(3.16.1)
Win8
Muis
(één)
Linux)
O* : Afhankelijk van systeem
37
De touchscreen-monitor aansluiten
Aansluiten op een computer
1
Sluit uw computer op het product aan met een HDMI- of HDMI-DVI-kabel.
――De aansluitingen kunnen per product verschillen.
Apparaten aansluiten met een HDMI-kabel
Apparaten aansluiten met een HDMI-DVI-kabel
HDMI IN
38
2
Steek de voedingskabel van het product in het stopcontact.
Aansluiten op een laptop of tablet
3
Nadat u de voeding hebt aangesloten wordt de aangesloten invoerbron automatisch gedetecteerd
Een laptop of tablet kan op dezelfde manier op het product worden aangesloten als een
desktopcomputer.
en schakelt het product om naar die bron.
――Als het scherm leeg blijft, moet u het product uit- en weer inschakelen.
4
Verbind de USB(PC)-poort op het product met een USB-poort op de computer met behulp van de
USB 2.0-kabel (upstream).
•• Als touchscreenbediening niet beschikbaar is na aansluiting van de apparaten
――Sluit de HDMI- of HDMI-DVI-kabel aan voordat u de USB 2.0-kabel (upstream) aansluit.
――Als ook na het correct aansluiten van de kabels geen touchscreenbediening beschikbaar is, maak
dan de USB 2.0-kabel (upstream) los en sluit deze kabel vervolgens opnieuw aan.
――De USB 2.0-kabel (upstream) is afzonderlijk verkrijgbaar.
――De USB 2.0-kabel (upstream) is afzonderlijk verkrijgbaar.
USB(PC)
39
De instellingen voor de touchscreen-monitor configureren
Als u de aanraakfunctie van het product goed wilt gebruiken onder Windows, ga dan naar Instellingen van tablet-pc en kalibreer het product.
――Sluit eerst de touchscreen-monitor aan voordat u de volgende instellingen configureert.
――Het maximale aantal touchscreen-monitors dat u tegelijkertijd kunt aansluiten, varieert afhankelijk van uw besturingssysteem en de instellingen van de grafische kaart.
Een monitor kalibreren
Ga naar Instellingen van tablet-pc op de manier die hieronder wordt getoond voor uw systeemconfiguratie.
Openen via Instellingen van tablet-pc in Windows 7
Ga naar Configuratiescherm Instellingen voor Tablet PC. (Kalibreer het product zoals beschreven in "Kalibratie" op pagina 41.)
――Als Instellingen voor Tablet PC niet te vinden is in het Configuratiescherm, zoek dan naar Instellingen voor Tablet PC met In Configuratiescherm zoeken.
Openen via Instellingen van tablet-pc in Windows 8
Ga naar Instellingen Configuratiescherm Instellingen van tablet-pc. (Kalibreer het product zoals beschreven in "Kalibratie" op pagina 41.)
――Als Instellingen voor Tablet PC niet te vinden is in het Configuratiescherm, zoek dan naar Instellingen voor Tablet PC met In Configuratiescherm zoeken.
40
Kalibratie
――De onderstaande aanwijzingen zijn voor Windows 8. Voor Windows 7 en Windows 8 geldt dezelfde manier van werken.
――Na aanpassing van Picture Size in het schermmenu, kan het zijn dat u de beeldinstellingen opnieuw moet kalibreren.
――Als er tijdens de kalibratie een fout optreedt, gaat u naar Instellingen van tablet-pc
1
Selecteer op het tabblad Beeldscherm de knop Instellen onder Configureren.
pagina Beeldscherm. Tik op Opnieuw instellen en voer de kalibratie opnieuw uit.
2
Tik met uw vinger op de pagina die op het product wordt weergegeven.
――Bij gebruik van twee monitoren: Als de volgende pagina niet wordt weergegeven op het product, druk
dan op Enter om de pagina weer te geven.
Touch this screen to identity it as the touchscreen.
If this is not the Tablet PC screen, press Enter to move to the next screen. To close the tool, press Esc.
41
3
Selecteer het product bij Beeldscherm onder Weergaveopties. Selecteer vervolgens Kalibreren.
5
Na afloop van de kalibratie wordt Wilt u de kalibratiegegevens opslaan? weergegeven. Selecteer
Ja om de wijzigingen op te slaan.
Digitizer Calibration Tool
Do you want to save the calibration data?
Yes
6
No
De touchscreen-monitor is nu gekalibreerd.
――Wanneer u Opnieuw instellen selecteert, worden de kalibratiegegevens verwijderd.
4
Voer de kalibratie uit aan de hand van de aanwijzingen op het scherm, zoals aangegeven in de
afbeelding.
To provide calibration samples, tap the crosshair each
time that it appears on the screen.
Right-click anywhere on the screen to return to the
last calibration point. Press the Esc button to close
the tool. Do not change your screen orientation until
you have completed the calibration process.
42
Het scherm bedienen
Slepen
Bewegingen op het touchscreen
De bewegingen die u op het touchscreen kunt uitvoeren, lijken op de bewegingen die u met een muis
maakt.
Tikken
Blijf het scherm licht aanraken en beweeg uw vinger in de gewenste richting over het scherm.
Gebruik deze beweging als u in een specifieke richting wilt bewegen op een webpagina, kaart of foto.
――Dit is gelijk aan slepen met de muis.
Dubbeltikken
Tik lichtjes op het scherm.
Gebruik deze beweging als u een functie of menu-item wilt selecteren.
――Dit is gelijk aan klikken met de muis.
Tik tweemaal op het scherm.
Gebruik deze beweging als u het geselecteerde programma wilt uitvoeren.
――Dit is gelijk aan dubbelklikken met de muis.
43
Vegen
Opmerkingen
•• Vergroot de symbolen of het lettertype om de nauwkeurigheid van uw aanrakingen te verhogen.
•• In de modus voor touchscreenbediening kunt u beter de afstandsbediening gebruiken wanneer
nauwkeurig klikken of een nauwkeurige invoer vereist is.
Veeg uw vinger over het scherm zoals getoond in de afbeelding.
Gebruik deze beweging om naar de vorige of volgende foto of webpagina te gaan.
In-/uitzoomen
Beweeg uw vingers op het scherm uit elkaar of naar elkaar toe zoals getoond in de afbeelding.
Gebruik deze bewegingen als u respectievelijk wilt in- of uitzoomen op een webpagina, kaart of foto.
44
――Blijven aanraken op het scherm wanneer het product is ingeschakeld, geeft het
beheermenu weer.
――Als touchscreenbediening niet beschikbaar is
Ga vanuit het menuscherm met de afstandsbediening naar System → Touch
Control → Touch Control Lock en selecteer Off.
――Als het beheermenu niet wordt weergegeven
Ga vanuit het menuscherm met de afstandsbediening naar System → Touch
Control → Admin Menu Lock en selecteer Off.
Beheermenu
Knoppen
Omschrijving
Volume
Volume wijzigen.
――Selecteer Volume
Home
De modus Home activeren.
――Selecteer Home
in het beheermenu.
Tools
Tools weergeven.
――Selecteer Tools
in het beheermenu.
in het beheermenu.
Hiermee opent u het schermmenu.
Menu
Selecteer een menu-item als u instellingen wilt wijzigen.
――Selecteer Menu
in het beheermenu.
Hiermee selecteert u de aangesloten bron.
Source
Power off
Selecteer een invoerbron uit de weergegeven lijst met bronnen.
――Selecteer Source
in het beheermenu.
Het product uitschakelen.
――Selecteer Power off
in het beheermenu.
45
Hoofdstuk 04
Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
Voordat u een apparaat aansluit
Controlepunten voordat u een apparaat aansluit
――Lees de gebruikershandleiding die bij het bronapparaat is geleverd voordat u het apparaat aansluit.
Het aantal poorten en de locatie van de poorten kan op bronapparaten kan per apparaat verschillen.
――Sluit het netsnoer niet aan totdat alle aansluitingen zijn voltooid.
Wanneer u het netsnoer aansluit tijden het aansluiten, kan het product beschadigd raken.
――Controleer het type poorten aan de achterzijde van het product dat u wilt aansluiten.
Aansluiten op een computer
•• Sluit de voedingskabel pas aan wanneer alle andere kabels zijn aangesloten.
Sluit eerst een bronapparaat aan voordat u de voedingskabel aansluit.
•• U kunt op verschillende manieren een computer op het product aansluiten.
Selecteer een verbindingsmethode die geschikt is voor uw computer.
――De aansluitingen kunnen per product verschillen.
Aansluiten met een HDMI-kabel
46
Aansluiten met een HDMI-DVI-kabel
Nadat u een computer met een HDMI-DVI-kabel hebt aangesloten op het product dient u de instellingen
als volgt te configureren om de video en de audio van de computer in te schakelen.
•• Picture → stel elke schermmodus in op Text onder Picture Mode
•• System → General → stel HDMI Hot Plug in op Off
Aansluiten op een videoapparaat
•• Sluit de voedingskabel pas aan wanneer alle andere kabels zijn aangesloten.
Sluit eerst een bronapparaat aan voordat u de voedingskabel aansluit.
•• U kunt een videoapparaat op het product aansluiten door gebruik te maken van een kabel.
――De aansluitingen kunnen per product verschillen.
――Als u de afstandsbediening gebruikt, sluit u een extern apparaat aan en drukt u op SOURCE op
de afstandsbediening om het apparaat te selecteren.
――Als u de modus voor touchscreenbediening gebruikt, sluit u een extern apparaat aan. Vervolgens
blijft u het scherm aanraken (met het product ingeschakeld) om het beheermenu weer te geven.
in het beheermenu.
Selecteer Source
Aansluiten met een HDMI-DVI-kabel
――Nadat u een videoapparaat met een HDMI-DVI-kabel hebt aangesloten op het product dient u de
instellingen als volgt te configureren om de video en de audio van het videoapparaat in te schakelen.
•• Picture → stel elke schermmodus in op Text onder Picture Mode
•• System → General → stel HDMI Hot Plug in op Off
HDMI IN
47
Aansluiten met een HDMI-kabel
De LAN-kabel aansluiten
Gebruik een HDMI-kabel of HDMI-naar-DVI-kabel (tot 1080p)
――De aansluitingen kunnen per product verschillen.
•• Gebruik een HDMI-kabel om een digitaal apparaat aan te sluiten en een betere beeld- en
audiokwaliteit te krijgen.
•• Een HDMI-kabel ondersteunt digitale video- en audiosignalen en vereist geen audiokabel.
•• Het beeld wordt mogelijk niet normaal weergegeven (of helemaal niet) of de audio werkt mogelijk
niet als een extern apparaat, dat een oudere versie van HDMI-modus gebruikt, op het product is
aangesloten. Vraag de fabrikant van het externe apparaat om informatie over de HDMI-versie en
vraag, wanneer deze is verouderd, om een upgrade als zich een dergelijk probleem voordoet.
•• Zorg dat u een HDMI-kabel met een dikte van 14 mm of minder gebruikt.
•• Zorg dat u een gecertificeerde HDMI-kabel koopt. Anders wordt het beeld mogelijk niet
weergegeven of doet zich een verbindingsstoring voor.
•• Een HDMI-basiskabel met hoge snelheid of een kabel met ethernet wordt aanbevolen.
Dit product ondersteunt niet de ethernetfunctie via HDMI.
•• Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP*).
*Shielded Twisted Pair
48
De invoerbron wijzigen
Met Source kunt u verschillende bronnen selecteren en de naam van de bronapparaten wijzigen.
Source
het apparaat te selecteren.
――Als u de modus voor touchscreenbediening gebruikt, sluit u een extern apparaat aan. Vervolgens blijft u het scherm
Met de afstandsbediening
U kunt het scherm van een bronapparaat weergeven dat op het product is aangesloten. Selecteer in de Source List een bron
om het scherm van de geselecteerde bron weer te geven.
――Als u de afstandsbediening gebruikt, sluit u een extern apparaat aan en drukt u op SOURCE op de afstandsbediening om
in het beheermenu.
aanraken (met het product ingeschakeld) om het beheermenu weer te geven. Selecteer Source
――Het scherm wordt mogelijk niet goed weergegeven als er een onjuiste bron is geselecteerd voor het bronapparaat waarnaar
•• SOURCE → Source
Met de modus voor touchscreenbediening
(Alleen de modellen DB10E-T en DB10E-TPOE worden ondersteund.)
•• Beheermenu → Source
Source
u wilt converteren.
――Druk in het scherm Source op TOOLS op de afstandsbediening. U kunt ook op Options tikken rechtsboven op het scherm.
Er wordt gedetailleerde informatie weergegeven over het externe apparaat dat is aangesloten.
→ Source
Options
Edit Name
Met de afstandsbediening
MagicInfo S
Screen Mirroring
HDMI
To see available options, tap Options at the top right corner of the screen.
•• SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
Met de modus voor touchscreenbediening (Alleen de modellen DB10E-T en DB10E-TPOE worden ondersteund.)
•• Beheermenu → Source
→ Source → Options → Edit Name
De naam van een aangesloten extern apparaat aanpassen.
――De lijst kan de volgende bronapparaten bevatten. Welke apparaten bij Source worden vermeld, hangt af van de
geselecteerde bron.
PC / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / Game / Blu-ray / DVD / VCR / AV Receiver / Camcorder / DVI PC / DVI
Devices / TV / IPTV / HD DVD / DMA
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
49
Hoofdstuk 05
MDC gebruiken
MDC (Multiple Display Control) is een toepassing waarmee u eenvoudig meerdere weergaveapparaten tegelijk kunt besturen via een computer.
Raadpleeg Help na installatie van het MDC-programma, als u meer informatie wilt over het gebruik van het programma. Het MDC-programma is beschikbaar op de website.
Installatie/verwijdering MDC-programma
Installatie
――De installatie van MDC kan worden beïnvloed door de grafische kaart, het moederbord en de
7
Controleer in het venster 'Ready to Install the Program' het directorypad voor de
installatielocatie en klik op 'Install'.
8
De voortgang van de installatie wordt weergegeven.
9
Klik op 'Finish' in het venster 'InstallShield Wizard Complete' dat wordt weergegeven.
netwerkomstandigheden.
――Selecteer 'Launch MDC Unified' en klik op 'Finish' om het MDC-programma meteen uit te
1
Klik op het installatieprogramma voor MDC Unified.
2
Selecteer een taal voor de installatie. Klik vervolgens op 'OK'.
3
Wanneer het scherm 'Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified' wordt
――Het is mogelijk dat het uitvoerpictogram MDC niet wordt weergegeven, afhankelijk van het
weergegeven, klik dan op 'Next'.
computersysteem of de productspecificaties.
――Druk op F5 als het uitvoerpictogram niet wordt weergegeven.
4
voeren.
10Nadat het programma is geïnstalleerd wordt het snelkoppelingspictogram MDC Unified op het
bureaublad gemaakt.
Selecteer in het venster 'License Agreement' dat wordt weergegeven de optie 'I accept the
terms in the license agreement' en klik op 'Next'.
Verwijderen
5
Vul in het venster 'Customer Information' alle informatievelden in en klik op 'Next'.
1
6
Selecteer in het venster 'Destination Folder' het directorypad voor de installatielocatie en klik op
Selecteer Instellingen > Configuratiescherm in het menu Start en dubbelklik op Programma
toevoegen/verwijderen.
'Next'.
2
Selecteer MDC Unified in de lijst Wijzigen/verwijderen.
――Als geen directorypad wordt opgegeven, wordt het programma geïnstalleerd op de standaard
locatie.
50
Verbinden met MDC
MDC gebruiken via Ethernet
Geef het IP-adres van het primaire weergaveapparaat op en sluit het apparaat aan op de computer. Weergaveapparaten kunnen met een LAN-kabel op elkaar worden
aangesloten.
Verbinding met een gewone LAN-kabel
――Met de RJ45-poort op het product en de LAN-poorten op de HUB kunnen meerdere producten worden aangesloten.
Computer
Monitor 1
Monitor 2
51
Hoofdstuk 06
Startfunctie
Deze functie is aanwezig in Support → Go to Home.
Toegankelijk met de knop HOME op de afstandsbediening.
――Als u de functie Player wilt gebruiken, stelt u Play via in op MagicInfo in System.
Player
HOME
U kunt allerlei soorten inhoud afspelen, zoals kanalen met toegewezen roosters, sjablonen of bestanden.
U kunt kanalen of inhoud afspelen op de volgende manieren.
→ Player →ENTER E
•• Network Channel: Inhoud afspelen met de server.
――Als u Network Channel wilt gebruiken, moet het product verbinding hebben met de server.
MagicInfo Player S3
•• Local Channel: Inhoud afspelen die zich in het in- of externe geheugen bevindt.
Player
Schedule
Template
Play a variety of content, such as
scheduled channels, templates or files.
Clone Product
ID Settings
Screen Saver
Network Status
Video Wall
On/Off Timer
Ticker
More settings
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
52
Een aangesloten apparaat goedkeuren op de server
3
Selecteer Device in de menubalk bovenaan.
4
Selecteer Lite in de menu's links.
5
Selecteer Unapproved in de submenu's van Lite.
6
Selecteer de knop Approve voor uw apparaat in de lijst met niet-goedgekeurde Lite-apparaten.
Toestemming verlenen aan de Lite-server
•• Stel MagicInfo Mode in op Lite in Server Network Settings.
Geef toestemming aan de Lite-server en gebruik deze.
――Configureer eerst de Network Settings van de server voordat u een apparaat goedkeurt.
1
2
Ga naar de server die u aan het apparaat hebt toegewezen.
Meld u aan met uw ID en wachtwoord.
53
7
Voer de gegevens in die nodig zijn om het apparaat goed te keuren.
9
Wanneer het apparaat is goedgekeurd door de server, wordt het schema dat in de geselecteerde
groep is geregistreerd, gedownload naar het apparaat. Het schema wordt toegepast nadat het is
gedownload.
――Raadpleeg de <gebruikershandleiding van de MagicInfo Lite-server> voor meer informatie over het
configureren van een schema.
――Als een apparaat wordt verwijderd uit de lijst met apparaten die zijn goedgekeurd door de server,
wordt het apparaat opnieuw gestart om de instellingen te resetten.
De huidige tijd instellen
Een schema wordt mogelijk niet uitgevoerd als het apparaat en de server elk een andere tijd hebben.
•• Device Name: voer de naam van het apparaat in.
•• Device Group: selecteer
om de groep op te geven.
1
Ga naar de tabbladen Device → Time.
2
Selecteer uw apparaat.
3
Selecteer Clock Set en synchroniseer de tijd met de server.
•• Location: voer de huidige locatie van het apparaat in.
――Wanneer u op de knop INFO op de afstandsbediening drukt wanneer er een netwerkschema actief is,
worden de details van dat schema weergegeven. Controleer aan de hand van de apparaat-ID (in de
details) of het juiste apparaat is geselecteerd.
8
Selecteer het menu All om te controleren of het apparaat is geregistreerd.
•• Wanneer er voor het eerst verbinding wordt gemaakt met de server, wordt de tijd op het product
ingesteld met de GMT-tijd van de regio waarin de server is geïnstalleerd.
•• De tijd op het product kan worden gewijzigd vanuit de server, zoals afgebeeld in stap 3.
•• Wanneer u het product uit- en inschakelt wordt de tijdsinstelling op het product teruggezet naar de
laatste tijdsinstelling die was uitgevoerd vanuit de server.
――Raadpleeg de <gebruikershandleiding van de MagicInfo Lite-server> voor meer informatie over het
omgaan met de tijd (schema's, vakanties enzovoort).
54
Toestemming verlenen aan de Premium-server
3
Selecteer Device in de menubalk bovenaan.
4
Selecteer Premium in de menu's links.
5
Selecteer Unapproved in de submenu's van Premium.
6
Selecteer de knop Approve voor uw apparaat in de lijst met niet-goedgekeurde Premium-
•• Stel MagicInfo Mode in op Premium in Server Network Settings.
Geef toestemming aan de Premium-server en gebruik deze.
――Configureer eerst de Network Settings van de server voordat u een apparaat goedkeurt.
1
2
Ga naar de server die u aan het apparaat hebt toegewezen.
Meld u aan met uw ID en wachtwoord.
apparaten.
55
7
Voer de gegevens in die nodig zijn om het apparaat goed te keuren.
9
Wanneer het apparaat is goedgekeurd door de server, wordt het schema dat in de geselecteerde
groep is geregistreerd, gedownload naar het apparaat. Het schema wordt toegepast nadat het is
gedownload.
――Raadpleeg de <gebruikershandleiding van de MagicInfo Premium-server> voor meer informatie over
het configureren van een schema.
――Als een apparaat wordt verwijderd uit de lijst met apparaten die zijn goedgekeurd door de server,
wordt het apparaat opnieuw gestart om de instellingen te resetten.
De huidige tijd instellen
Een schema wordt mogelijk niet uitgevoerd als het apparaat en de server elk een andere tijd hebben.
•• Device Name: voer de naam van het apparaat in.
•• Device Group: selecteer
om de groep op te geven.
1
Ga naar de tabbladen Device → Time.
2
Selecteer uw apparaat.
3
Selecteer Clock Set en synchroniseer de tijd met de server.
•• Location: voer de huidige locatie van het apparaat in.
――Wanneer u op de knop INFO op de afstandsbediening drukt wanneer er een netwerkschema actief is,
worden de details van dat schema weergegeven. Controleer aan de hand van de apparaat-ID (in de
details) of het juiste apparaat is geselecteerd.
8
Selecteer het menu All om te controleren of het apparaat is geregistreerd.
•• Wanneer er voor het eerst verbinding wordt gemaakt met de server, wordt de tijd op het product
ingesteld met de GMT-tijd van de regio waarin de server is geïnstalleerd.
•• De tijd op het product kan worden gewijzigd vanuit de server, zoals afgebeeld in stap 3.
•• Wanneer u het product uit- en inschakelt wordt de tijdsinstelling op het product teruggezet naar de
laatste tijdsinstelling die was uitgevoerd vanuit de server.
――Raadpleeg de <gebruikershandleiding van de MagicInfo Premium-server> voor meer informatie over
het omgaan met de tijd (schema's, vakanties enzovoort).
56
Device : All
Player
Content : All
Sort by : File Name
Browse and play content stored on the selected device.
No channels
Network Channel
Network File
No channels
Local Channel
My Templates
Published Content
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Options
1 / 4 item(s)
Network Channel
U kunt inhoud, sjablonen en schema's afspelen die op de server zijn geconfigureerd.
•• In het menuscherm van Player kunt u zien of de server is aangesloten (goedkeuring).
Druk op INFO op de afstandsbediening als u wilt zien of de server is verbonden terwijl er een Network Channel actief is.
Local Channel
Speel een schema of kanaal af die in het product is geconfigureerd.
――Het bericht No channels wordt weergegeven als geen kanaal is geregistreerd in Local Channel.
Published Content
Speel een sjabloon af die op een aangesloten USB-apparaat is opgeslagen.
――De functie Published Content verschijnt alleen als een USB-apparaat is aangesloten dat sjablonen bevat.
――Speel de geplande inhoud af.
Published Channel
Geplande inhoud afspelen die is opgeslagen op een USB-apparaat.
――De functie Published Channel wordt alleen weergegeven wanneer een USB-apparaat met daarop een schema wordt
aangesloten.
――Door het afspelen van inhoud te plannen per kanaal kunt u het door u gewenste geplande materiaal afspelen.
Network File
Er worden inhoudsbestanden weergegeven die zijn opgenomen in schema's die zijn gedownload via MagicInfo Server.
My Templates
Speel een sjabloon af dat in My Templates het interne geheugen van het product is opgeslagen.
57
Beschikbare functies op de pagina Player
De pagina met de lijst Player biedt de volgende functies.
•• Device
Selecteer Internal of USB om een apparaatlijst te zoeken.
-- All / Internal / USB
•• Content
Selecteer een type inhoud als criterium voor het zoeken naar de gewenste lijst met inhoud.
-- All / Video / Image / PDF / Flash / Office / My Templates
•• Sort by
Geef aan waarop u de inhoud wilt sorteren.
-- File Name / Recently played
•• Options
Menu-items op de pagina Player
Naam optie
Handelingen
Play Selected
De gewenste inhoud selecteren en afspelen.
Send
Inhoud kopiëren naar een ander opslagapparaat.
Delete
De gewenste inhoud verwijderen.
Settings
Gedetailleerde eigenschappen van inhoud configureren.
――Zie de volgende pagina voor meer informatie over de functie Settings.
58
Pagina Player, menu Settings
Default Storage
Selecteer de opslaglocatie voor gedownloade geplande kanalen van het netwerk.
Settings
•• Internal / USB / SD Card
Picture Size
Settings
De schermgrootte voor inhoud wijzigen.
Select the storage location that you want to download scheduled channels
from the network to.
Default Storage
Als Picture Size is ingesteld op Video of Image
•• Full Screen / Original Size / Fit to Screen
Internal
Picture Size
Close
Display Duration
Transition Effect
Content Orientation
Random
Als Picture Size is ingesteld op PDF of Office
•• Full Screen / Original Size
――Deze functie is alleen beschikbaar voor Video-, Image-, PDF- en Office-bestanden.
Landscape
Display Duration
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
De duur per pagina instellen voor diavoorstellingen.
――Deze functie is alleen beschikbaar voor Image-, PDF-, Flash- en Office-bestanden.
Transition Effect
Overgangseffecten tussen pagina's of scènes configureren in een diavoorstelling of videobestand.
•• None / Fade1 / Fade2 / Blind / Spiral / Checker / Linear / Stairs / Wipe / Random
――Deze functie is alleen beschikbaar voor Image-bestanden.
Content Orientation
Hiermee kunt u schakelen tussen het afspelen van inhoud in de modus Landscape of Portrait.
•• Landscape / Portrait
――Als Content Orientation in de weergave Portrait staat, wordt VP8 video codec niet ondersteund.
――Source is niet beschikbaar als Content Orientation is ingesteld op Portrait.
59
Default content
Deze standaardinhoud wordt weergegeven als u een kanaal start waarvoor geen programma's zijn gepland.
•• None / My Templates
Safely Remove
Verwijdert op veilige wijze het USB-geheugen
Reset
Hiermee kunt u alle waarden onder Settings terugzetten op de standaardwaarden (van toen u het product kocht).
60
Wanneer er inhoud wordt uitgevoerd
De details weergeven van inhoud die wordt
uitgevoerd
Information
Current time:
Type:
Network Channel
No channels selected
CH Name:
No channels selected
Software Version:
•• Current time
•• Type: het type kanaal dat op dit moment wordt afgespeeld.
――Alleen van toepassing tijdens het afspelen van een Network Channel / Local Channel.
•• CH Number: het nummer dat is toegewezen aan het kanaal dat op dit moment wordt afgespeeld.
――Alleen van toepassing tijdens het afspelen van een Network Channel / Local Channel.
•• CH Name: de naam van het kanaal dat op dit moment wordt afgespeeld.
――Alleen van toepassing tijdens het afspelen van een Network Channel / Local Channel.
00:00 am
CH Number:
Druk op de knop INFO op de afstandsbediening.
•• Software Version: geeft de softwareversie van een apparaat weer.
•• MAC ID: geeft het originele identificatienummer van een apparaat weer.
B2B-EP-MIP-5475
OK
No Schedule to download
•• Tags: de taginstellingen die vanaf de server zijn toegewezen aan een apparaat.
――Alleen van toepassing tijdens het afspelen van een Network Channel / Local Channel.
•• Server: geeft de verbindingsstatus (Connected, Not connected of Not approved) van de server weer.
•• USB: geeft de verbindingsstatus van een USB-apparaat weer.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
61
De instellingen wijzigen van inhoud die wordt
uitgevoerd
Druk tijdens het afspelen van inhoud op de knop TOOLS op de afstandsbediening om instellingen te configureren als Picture
Mode en Sound Mode.
•• Playlist
Een lijst weergeven met de inhoud die op dit moment wordt afgespeeld.
•• Music
De achtergrondmuziek instellen voor de inhoud die op dit moment wordt afgespeeld.
Playlist
Music
Picture Mode
Sound Mode
Repeat
•• Picture Mode
Hiermee past u de scherminstellingen aan voor de inhoud die op dit moment wordt afgespeeld.
-- Shops & Shopping Centres / Offices & Schools / Terminals & Stations / Video Wall / Calibration
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• Sound Mode
――(Alleen ondersteund op het model DB10E-T.)
Hiermee past u de audio-instellingen aan voor de inhoud die op dit moment wordt afgespeeld.
-- Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify
•• Repeat
Herhaalmodus instellen.
-- One / All
62
Bestandsindelingen die compatibel zijn met Player
•• Ondersteunde bestandssystemen zijn onder andere FAT32 en NTFS.
•• Een bestand met een verticale en horizontale resolutie die hoger is dan de maximumresolutie,
kan niet worden afgespeeld.
Controleer de verticale en horizontale resolutie van het bestand.
•• Controleer de ondersteunde video- en audiocodecs en de versie daarvan.
•• Controleer de ondersteunde bestandsversie.
-- Flash Player 11.0 en ouder en Flash Air 3.0 en ouder worden ondersteund.
-- PowerPoint versie 97 – 2007 wordt ondersteund
•• Alleen het laatst aangesloten USB-apparaat wordt herkend.
Netwerkschema voor meerdere frames
Afspeelbeperkingen
•• U kunt maximaal twee videobestanden (Video) tegelijkertijd afspelen.
•• In de staande afspeelmodus kunt u kunt slechts een video tegelijk afspelen.
Sjabloonbestanden en LFD-bestanden (.lfd)
Beperkingen
•• Zorg dat Internal of het USB -geheugen een gedistribueerde map (inhoud/schema's) bevat.
Afspeelbeperkingen
•• U kunt maximaal twee videobestanden (Video) afspelen.
•• U kunt niet meer dan één Flash-bestand afspelen.
•• Voor Office-bestanden (PPT- en Word-bestanden) en PDF-bestanden geldt dat er maar één
bestandstype tegelijk wordt ondersteund.
•• Het is niet mogelijk om meerdere video's (Video) tegelijk af te spelen op één scherm van een
videomuur
Beperkingen in de geluidsuitvoer
•• U kunt niet meer dan één geluidsuitvoer gebruiken.
•• Afspeelprioriteit: Flash-bestand > achtergrondmuziek netwerk > achtergrondmuziek lokaal >
videobestand in hoofdscherm geselecteerd door gebruiker
•• U kunt niet meer dan één Flash-bestand afspelen.
•• Voor Office-bestanden (PPT- en Word-bestanden) en PDF-bestanden geldt dat er maar één
bestandstype tegelijk wordt ondersteund.
•• LFD-bestanden(.lfd) worden niet ondersteund.
Beperkingen in de geluidsuitvoer
•• U kunt niet meer dan één geluidsuitvoer gebruiken.
•• Afspeelprioriteit: Flash-bestand > achtergrondmuziek netwerk > achtergrondmuziek lokaal >
videobestand in hoofdscherm geselecteerd door gebruiker
――Achtergrondmuziek netwerk: instellingen kunnen in stap 1 worden geconfigureerd bij het
maken van een serverschema.
――Achtergrondmuziek lokaal: instellingen voor de achtergrondmuziek kunnen worden
geconfigureerd met de functies die worden weergegeven nadat u op de knop TOOLS hebt
gedrukt tijdens het afspelen met Player.
――Door de gebruiker geselecteerd hoofdscherm: instellingen voor het hoofdbeeld kunnen in stap
2 worden geconfigureerd bij het maken van een serverschema.
63
Inhoud
Bestandsextensie
Container
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Video Codec
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Resolutie
1920 x 1080
Framesnelheid
(fps)
6~30
Bitsnelheid
(Mbps)
30
AC3
LPCM
AAC
MPEG4 SP / ASP
HE-AAC
WMA
H.264 BP / MP / HP
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Motion JPEG
G.711 (ALaw,
μ-Law)
*.mpeg
*.ts
Audio Codec
Window Media Video v9
*.tp
*.trp
MPEG2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG1
*.m2ts
*.mts
VP6
640 x 480
4
*.divx
64
Video
•• 3D-video wordt niet ondersteund.
•• Inhoud met een resolutie die hoger is dan
de resolutie die in de bovenstaande tabel is
opgegeven, wordt niet ondersteund.
•• Video-inhoud met een bit- of framesnelheid die
hoger is dan de snelheid die in de bovenstaande
tabel is opgegeven, kan een schokkerige
videoweergave opleveren.
•• Video-inhoud wordt niet afgespeeld, of niet
juist afgespeeld, in het geval van een fout in de
inhoud of de container.
•• Sommige USB-apparaten/digitale camera's
kunnen niet compatibel zijn met de speler.
Audio
Afbeeldingen
•• Audio-inhoud met een bit- of framesnelheid
die hoger is dan de snelheid die in de
bovenstaande tabel is opgegeven, kan een
schokkerige audioweergave opleveren.
•• Compatibele bestandsindeling voor
afbeeldingen: JPEG, PNG, BMP
――32-, 24- en 8-bits BMP-bestanden worden
•• Video-inhoud wordt niet afgespeeld, of niet
juist afgespeeld, in het geval van een fout in de
inhoud of de container.
•• Ondersteunde maximumresolutie: 4096 x 4096
•• Sommige USB-apparaten/digitale camera's
kunnen niet compatibel zijn met de speler.
•• Ondersteunt maximaal WMA 10 Pro 5.1-kanaals.
WMA-audio zonder kwaliteitsverlies wordt niet
ondersteund.
ondersteund.
•• Ondersteunde maximumbestandsgroote: 20
MB
•• Ondersteunde afbeeldingseffecten: 9 effecten
(Fade1, Fade2, Blind, Spiral, Checker, Linear,
Stairs, Wipe, Random)
•• QCELP, AMR NB/WB niet ondersteund.
•• Ondersteunt tot H.264, niveau 4.1
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 en
AVCHD worden niet ondersteund.
•• Voor alle videocodecs behalve MVC, VP8, VP6:
-- onder 1280 x 720: max. 60 frames
-- boven 1280 x 720: max. 30 frames
•• GMC 2 of hoger wordt niet ondersteund.
•• Ondersteunt alleen BD MVC-specificaties.
•• Er kan maar één videobestand tegelijk worden
afgespeeld als voor de videobestanden op
de monitor een incompatibele codec wordt
gebruikt of als de resolutie 1080 x 1920 is.
•• Bij het afspelen van één videobestand wordt
de naadloze modus niet ondersteund in de
volgende omstandigheden:
-- Incompatibele codec (MVC, VP3, MJPEG) ↔
Incompatibele codec
-- Incompatibele codec ↔ Compatibele codec
-- De resolutie is anders dan die van de monitor
-- De frequentie is anders dan die van de
monitor
65
Flash
Power Point
•• Flash Player 11.0 en ouder en Flash Air 3.0 en
ouder worden ondersteund.
•• Flash-animatie
-- Compatibele bestandsindeling: SWF
•• Aanbevolen oplossing: 960 x 540
-- Let op
Prestaties vergelijkbaar met Flash Player
onder Windows kunnen niet worden
gegarandeerd
Optimalisatie vereist tijdens het maken van
de inhoud
•• Flash Video
-- Compatibele bestandsindeling: FLV
-- Video
Codec: H.264 BP
Resolutie: 1920 x 1080
-- Audio
Codec: H.264 BP
-- Let op
Bestandsindeling F4V wordt niet
ondersteund
Screen Video wordt niet ondersteund
•• Compatibele bestandsindelingen voor
documenten
-- Extensie: ppt, pptx
-- Versie: Office 97 ~ Office 2007
•• Niet-ondersteunde functies
-- Animatie-effect
-- 3D-vormen (worden weergegeven in 2D)
-- Kop- en voetteksten (sommige subitems
worden niet ondersteund)
-- Word Art
-- Uitlijnen
Er kan een groepuitlijningsfout optreden
-- Office 2007
SmartArt wordt niet volledig ondersteund.
97 van de 115 subitems worden
ondersteund.
------
PDF
•• Compatibele bestandsindelingen voor
documenten
-- Extensie: pdf
•• Niet-ondersteunde functies
-- Inhoud met minder dan 1 pixel wordt
niet ondersteund vanwege verminderde
prestaties.
-- Gemaskeerde beelden en beeldinhoud in
tegelpatroon worden niet ondersteund.
-- Inhoud met gedraaide tekst wordt niet
ondersteund.
-- 3D-schaduweffecten worden niet
ondersteund.
-- Sommige tekens worden niet ondersteund.
(Speciale tekens worden mogelijk
beschadigd.)
Object invoegen
Tekens over de halve breedte
Letterafstand
Grafieken
Verticale tekst
sommige subitems worden niet
ondersteund
-- Dianotities en hand-outs
66
WORD
Sjabloonbestanden
•• Compatibele bestandsindelingen voor
documenten
-- Extensie: .doc, .docx
-- Versie: Office 97 ~ Office 2007
•• Niet-ondersteunde functies
-- Pagina-achtergrondeffect
-- Sommige alineastijlen
-- Word Art
-- Uitlijnen
Er kan een groepuitlijningsfout optreden
•• Maken/bewerken/afspelen alleen beschikbaar
in Template.
LFD
•• Ondersteund in Network Channel en Local
Channel
•• Compatibele bestandsindelingen voor
documenten
-- Extensie: .lfd
-- 3D-vormen (worden weergegeven in 2D)
-- Office 2007
SmartArt wordt niet volledig ondersteund.
97 van de 115 subitems worden
ondersteund.
-----
Grafieken
Tekens over de halve breedte
Letterafstand
Verticale tekst
sommige subitems worden niet
ondersteund
-- Dianotities en hand-outs
67
Bestandsindelingen die compatibel zijn met Videowall
――Zie de <gebruikershandleiding van de MagicInfo Server> voor details.
Video
Afbeeldingen
•• 3D-video wordt niet ondersteund.
•• Compatibele bestandsindeling voor afbeeldingen: Jpeg, bmp, png
•• Inhoud met een resolutie die hoger is dan de resolutie die in de
bovenstaande tabel is opgegeven, wordt niet ondersteund.
•• Ondersteunde maximumresolutie: 15.360 x 8.640
――Afbeeldingen met een hogere resolutie kunnen er langer over doen
•• Video-inhoud met een bit- of framesnelheid die hoger is dan de snelheid die
in de bovenstaande tabel is opgegeven, kan een schokkerige videoweergave
opleveren.
voordat ze op het scherm worden weergegeven.
•• Video-inhoud wordt niet afgespeeld, of niet juist afgespeeld, in het geval van
een fout in de inhoud of de container.
•• Sommige USB-apparaten/digitale camera's kunnen niet compatibel zijn met
de speler.
•• Ondersteunt tot H.264, niveau 4.1
•• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 en AVCHD worden niet
ondersteund.
•• Voor alle videocodecs behalve MVC, VP8, VP6:
-- onder 1280 x 720: max. 60 frames
-- boven 1280 x 720: max. 30 frames
•• GMC 2 of hoger wordt niet ondersteund.
•• Ondersteunt alleen BD MVC-specificaties.
•• Sommige codecs worden mogelijk niet ondersteund in staande
afspeelmodus.
68
Beperkingen
•• Er kan maar één videobestand (Video) per client worden afgespeeld.
――Op de schermen van een videomuur kunnen verschillende bestanden met inhoud worden afgespeeld.
Het is niet mogelijk om twee videobestanden (Video) af te spelen op één scherm van een videomuur.
Beschikbaar
Beschikbaar
Niet beschikbaar
69
Schedule
Beschikbare functies op de pagina Schedule
De pagina Schedule biedt de volgende functies.
→ Schedule → ENTER E
HOME
Schedule
Type : Local
Device : Internal
Options
Schedule your content on a local channel or edit existing channels.
Playing Time
[CH1]Channel 1
[CH2]Channel 2
[CH3]Channel 3
00:00
00:30
Add content to create
a programme on the
channel.
01:30
02:00
02:30
03:00
04:00
04:30
05:00
05:30
•• Device
-- De naam van een aangesloten opslagapparaat weergeven.
――Deze optie is alleen beschikbaar als Type is ingesteld op Local in Device.
•• Options
01:00
03:30
•• Type
-- Local: Schema's toevoegen of bewerken.
-- Network: Het netwerkschema weergeven dat op de server is geconfigureerd.
+ Add Programme
Schedule your content on
CH 2.
Schedule your content on
CH 3.
Configure the display
duration to set how
long each item of
content will play for.
Set a start time and
a stop time for the
programme.
Menu-items op de pagina Schedule
Naam optie
Handelingen
06:00
Send
Geconfigureerde schema's verzenden naar een ander opslagapparaat. Deze functie werkt
op dezelfde manier als de kopieerfunctie op een computer.
Delete
Schema's verwijderen.
70
Schema's voor kanalen configureren
U kunt media, zoals video's, foto's en muziek, op een gewenste tijd afspelen.
1
Selecteer het kanaal dat u wilt configureren.
2
Selecteer de video-, muziek- of foto-inhoud die u wilt gebruiken voor het schema.
3
Stel de tijd in voor het afspelen van het schema. (Start Time ~ Stop Time)
4
Wijzig de naam van het schema en selecteer de map waarin u het schema wilt opslaan.
5
Druk op de knop Save.
――Alleen van toepassing wanneer Type is ingesteld op Local.
Een kanaalschema bewerken
U kunt de instellingen van een geconfigureerd kanaalschema aanpassen, zoals de inhoud, de duur en de naam van het schema.
1
Selecteer het kanaal dat u wilt bewerken.
2
Selecteer de video-, foto- of muziekinhoud die u wilt bewerken.
-- Inhoud verwijderen: plaats de aanwijzer op de gewenste inhoud en druk vervolgens op de knop E om de inhoud te verwijderen.
-- Ga in de lijst met inhoud naar het deel uiterst rechts. Klik op de knop + om inhoud toe te voegen of wijzig de afspeelvolgorde van de inhoud.
3
Stel de tijd in voor het afspelen van het schema. (Start Time ~ Stop Time)
4
Wijzig de naam van het schema en selecteer de map waarin u het schema wilt opslaan.
5
Druk op de knop Save.
――Alleen van toepassing wanneer Type is ingesteld op Local.
71
Template
HOME
Beschikbare functies op de pagina Template
Met sjablonen kunt u unieke inhoud maken. Inhoud maken is gemakkelijk. In een sjabloon kunt u heel
gemakkelijk afbeeldingen en tekst aanpassen.
→ Template → ENTER E
Template
Market : All
Sorteer de lijst met sjablonen met de volgende criteria.
Orientation : Landscape
Select a template to customise.
My Templates
1 / 64 item(s)
•• Market
•• Orientation
-- Landscape: Selecteer deze modus wanneer u het product in liggende stand gebruikt.
-- Portrait: Selecteer deze modus wanneer u het product in staande stand gebruikt.
1
Selecteer een sjabloon uit de aangeboden voorbeeldsjablonen.
Create Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Preview
Cancel
New town
interior design
Save
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Background Screen
2
bg_co...
Background Music
Deel een sjabloon in door tekst-, video-, foto- of PDF-bestanden toe te voegen.
72
Tekst invoeren
Inhoud invoegen, zoals video's, foto's en PDF-bestanden
Aa
Create Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Create Template
Press the volume button on the remote to
change the font size.
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Edit
Item(s) selected
Select item to delete
Preview
Cancel
picture1.jpg
New town
interior design
Edit Text
Font options
Save
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Background Screen
bg_co...
Hide Element
Show
Default content duration
00:00:05
Mute
Done
Background Music
Edit Text
Aspect Ratio
Cancel
Achtergrondafbeelding/achtergrondmuziek configureren
Het venster Edit Text selecteren als u tekst wilt invoeren.
Font options
Font Size: Tekstgrootte van het bericht opgeven.
Create Template
Select in the editable zone to add content or edit the existing text.
Background Screen
Device : All
Font Colour: Tekstkleur van het bericht opgeven.
Background colour: Achtergrondkleur van het bericht opgeven.
Background opacity: Transparantie van de achtergrond van het bericht opgeven.
..
bg_common_02.jpg
bg_common_04.jpg
bg_common_03.jpg
bg_common_05.jpg
bg_common_06.jpg
bg_common_10.jpg
bg_commo
bg_common_07.jpg
bg_common_11.jpg
bg_commo
Alignment: selecteer een uitlijningsmodus voor het bericht.
Scroll: Richting opgeven waarin het bericht beweegt en met welke snelheid dit gebeurt.
Hide Element: Geef een bericht weer of verberg het.
――Selectie van Hide stelt de berichtinstellingen niet opnieuw in.
bg_common_01.jpg
Done
Cancel
Reset: Alle instellingen in Font options terugzetten op de standaardinstellingen.
73
3
Preview
Configureer Template Name en Storage.
Save
Duration
23:59:59
Template Name
Template preview is running. It will stop after 20
seconds.
Storage
1
Bekijk de gemaakte sjabloon met de functie Preview.
2
Druk op de knop Save als u de sjabloon wilt opslaan.
Internal
Save
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Template01
4
Cancel
Druk op de knop Save om het maken van inhoud te voltooien.
74
Clone Product
U kunt de instellingen van het product exporteren naar een extern opslagapparaat. Ook kunt u instellingen importeren van
een extern opslagapparaat.
Deze optie is handig wanneer u dezelfde instellingen wilt gebruiken voor meerdere producten.
HOME
→ Clone Product → ENTER E
Clone Product
Wanneer geen bestand met een duplicaat wordt gevonden op het externe opslagapparaat
1
Sluit het externe opslagapparaat aan en start vervolgens de functie Clone Product.
2
Het bericht No cloning file found on the external storage device. Export this device's settings to the external
storage device? wordt weergegeven.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Wanneer een bestand met een duplicaat wordt gevonden op het externe opslagapparaat
1
Sluit het externe opslagapparaat aan en start vervolgens de functie Clone Product.
2
Het bericht Cloning file found. Please select an option. wordt weergegeven.
Start de functie Import from External Storage of Export to External Storage.
-- Import from External Storage: hiermee kopieert u de instellingen die op het externe opslagapparaat zijn
opgeslagen naar het product.
-- Export to External Storage: hiermee kopieert u de instellingen van het product naar het externe opslagapparaat.
――Na afloop van de configuratie wordt het product automatisch uit- en weer ingeschakeld.
75
ID Settings
HOME
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Wijs een ID aan een set toe.
Device ID
Geef de ID op van het apparaat dat via een invoerkabel is aangesloten op het product voor de ontvangst van een
ingangssignaal. (Bereik: 0~224)
――Druk op u/d om een getal te selecteren en druk op E.
――Gebruik de cijfertoetsen op afstandsbediening om het gewenste nummer op te geven dat u wilt gebruiken.
PC Connection Cable
Selecteer een methode om op MDC aan te sluiten om het MDC-signaal te ontvangen.
•• RS232C cable
communiceer via de RS232C-stereokabel met MDC.
•• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi Network (DB10E-T) / RJ-45 (LAN) Cable (DB10E-POE/DB10E-TPOE)
communiceer via de RJ45-kabel met MDC.
76
Screen Saver
Hiermee schakelt u Screen Saver in en uit.
Wanneer u Screen Saver inschakelt, wordt het scherm elke 30 minuten gedraaid om inbranden te voorkomen.
•• Off / On
HOME
→ Screen Saver → ENTER E
Screen Saver
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Network Status
HOME
Controleer de huidige netwerk- en internetverbinding.
→ Network Status → ENTER E
Network Status
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
77
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
U kunt de lay-out van meerdere aangesloten weergaveapparaten aanpassen om een videomuur te vormen.
Daarnaast kunt u een deel van het beeld of het volledige beeld op de weergaveapparaten weergeven.
Als u meerdere beelden wilt weergeven, raadpleegt u de MDC Help of de gebruikershandleiding bij MagicInfo. Bepaalde
apparaten ondersteunen de functie MagicInfo niet.
Video Wall
U kunt Video Wall in- en uitschakelen.
Als u een videomuur wilt weergeven, selecteert u On.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Deze functie deelt een videomuur automatisch op volgens de daarvoor geconfigureerde matrix.
Voer de matrix voor de videomuur in.
De videomuur wordt opgedeeld op basis van de geconfigureerde matrix. Het aantal verticale en horizontale weergaveapparaten
kan worden ingesteld tussen 1 en 15.
――Een videomuur kan uit maximaal 100 schermen bestaan.
――De optie Horizontal x Vertical kan alleen worden gebruikt wanneer Video Wall is ingesteld op On.
Screen Position
Als u de verdeling wilt aanpassen, past u het nummer van elk product in de matrix aan met de functie Screen Position.
Wanneer u Screen Position selecteert, wordt de matrix van de videomuur weergegeven met het nummer dat de producten
in de videomuur hebben gekregen.
Als u de producten anders wilt indelen, gebruikt u de richtingsknoppen op de afstandsbediening om een product te
verplaatsen naar een ander nummer. Druk op de knop E.
――Screen Position maakt het mogelijk om het scherm op te delen in maximaal 100 kleinere schermen (15x15). Wanneer
producten worden aangesloten via DP Loopout, bedraagt het maximumaantal schermen waarin kan worden opgedeeld
ook 100.
――De optie Screen Position kan alleen worden gebruikt wanneer Video Wall is ingesteld op On.
――Als u deze functie wilt gebruiken, moet u Horizontal x Vertical hebben geconfigureerd.
78
Format
Selecteer hoe het beeld wordt weergegeven op de videomuur.
•• Full: hiermee wordt het beeld schermvullend weergegeven zonder marge.
•• Natural: hiermee wordt het beeld weergegeven in de oorspronkelijke beeldverhouding zonder vergroting of verkleining.
――De optie Format kan alleen worden gebruikt wanneer Video Wall is ingesteld op On.
79
On/Off Timer
HOME
→ On/Off Timer → ENTER E
――U moet Clock Set instellen voordat u deze functie kunt gebruiken.
On Timer
Stel On Timer in zodat uw product automatisch op een tijdstip en dag van uw keuze wordt ingeschakeld.
De voeding wordt ingeschakeld en het opgegeven volume of de opgegeven invoerbron wordt gebruikt.
On/Off Timer
On Timer: stel de aan-timer in door een van de zeven opties te selecteren. Stel de huidige tijd eerst in.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• Setup: selecteer Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun of Manual.
Als u Manual selecteert, kunt u de dagen kiezen waarop u wilt dat On Timer uw product inschakelt.
-- Het vinkje geeft de dagen aan die u hebt geselecteerd.
•• Time: stel de uren en minuten in. Gebruik de nummertoetsen of de pijltoetsen omhoog/omlaag om de nummers in te
voeren. Gebruik de pijltoetsen links/rechts om invoervelden te wijzigen.
•• Volume: stel het gewenste volumeniveau in. Gebruik de pijltoetsen links/rechts om het volumeniveau te wijzigen.
•• Source: selecteer de invoerbron van uw keuze.
•• Content (wanneer Source is ingesteld op Internal/USB): Selecteer op het USB-apparaat of het interne
geheugenapparaat een map met inhoud die u wilt afspelen wanneer het product wordt ingeschakeld. Deze inhoud kan
bestaan uit muziek-, foto-, of videobestanden.
――Deze functie is alleen beschikbaar wanneer een USB-apparaat is aangesloten.
――Als op het USB-apparaat geen muziekbestanden staan of als u geen map selecteert die een muziekbestand bevat, werkt de
timerfunctie mogelijk niet juist.
――Als er maar één fotobestand op de USB staat, werkt Slide Show mogelijk niet.
――Als een mapnaam te lang is, kan de map niet worden geselecteerd.
――Elk USB-apparaat dat u gebruikt, krijgt een eigen map toegewezen. Als u meer dan één van hetzelfde type USB gebruikt,
dient u ervoor te zorgen dat de mappen die aan elke USB zijn toegewezen, verschillende namen hebben.
――Wij raden u aan een USB-geheugenstick en een meervoudige kaartlezer te gebruiken als u On Timer gebruikt.
――De functie On Timer werkt mogelijk niet met USB-apparaten met ingebouwde batterij, MP3-spelers of PMP's die door
bepaalde fabrikanten zijn gemaakt, omdat het product te lange tijd nodig heeft om deze apparaten te kunnen herkennen.
80
Off Timer
Stel de uit-timer (Off Timer) in door een van de zeven opties te selecteren. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: selecteer Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun of Manual.
Als u Manual selecteert, kunt u de dagen kiezen waarop u wilt dat Off Timer uw product uitschakelt.
-- Het vinkje geeft de dagen aan die u hebt geselecteerd.
•• Time: stel de uren en minuten in. Gebruik de nummertoetsen of de pijltoetsen omhoog/omlaag om de nummers in te
voeren. Gebruik de pijltoetsen links/rechts om invoervelden te wijzigen.
Holiday Management
De timer wordt uitgeschakeld gedurende een periode die wordt aangemerkt als vakantie.
•• Add Holiday: hier kunt u de periode opgeven die u wilt toevoegen als vakantie.
Selecteer de begin- en einddata van de vakantie die u wilt toevoegen met gebruik van de knoppen u/d en klik op de
knop Save.
De periode wordt toegevoegd aan de lijst met vakanties.
-- Start: stel de begindatum van de vakantie in.
-- End: stel de einddatum van de vakantie in.
――Delete: geselecteerde items uit de lijst met vakanties verwijderen.
――Edit: hier selecteert u een vakantie-item en wijzigt u de datum.
•• Set Applied Timer: stel de On Timer en Off Timer zo in dat er niet wordt geactiveerd op feestdagen.
-- Druk op E en selecteer de ingestelde On Timer en Off Timer die niet moeten worden geactiveerd.
-- De geselecteerde On Timer en Off Timer zullen niet worden geactiveerd.
81
Ticker
HOME
→ Ticker → ENTER E
U kunt tekst invoeren en die laten weergeven op het scherm tijdens het bekijken van video's of foto's.
•• Off / On
•• Message: hiermee voert u de tekst in die moet worden weergegeven op het scherm.
•• Time: stel Start Time en End Time in voor de weergave van een Message.
•• Font options: hier geeft u het lettertype en de kleur van het bericht op.
Ticker
•• Position: een richting selecteren voor de weergave van een Message.
•• Scroll: hier bepaalt u de Direction voor het scrollen en de Speed van het bericht.
•• Preview: Bekijk de geconfigureerde bijschriftinstellingen.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
More settings
HOME
Het menu met beeldinstellingen wordt weergegeven.
→ More settings → ENTER E
More settings
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
82
URL Launcher
Voor meer informatie over het gebruik van de functie URL Launcher neemt u contact op met de leverancier bij wie u het
product hebt aangeschaft.
――Als u de functie URL Launcher wilt gebruiken, stelt u Play via in op URL Launcher in System.
→ URL Launcher → ENTER E
HOME
SSSP 3.0
Change URL
pm
12:00
URL Launcher
January 1 2015
Clone Product
ID Settings
Screen Saver
Network Status
Video Wall
On/Off Timer
Ticker
More settings
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
83
Hoofdstuk 07
Schermaanpassing
Configureer de Picture-instellingen (Backlight, Colour Tone enzovoort).
De lay-out van de opties in het menu Picture kunnen variëren, afhankelijk van het product.
Picture Mode
Selecteer een beeldmodus (Picture Mode) die geschikt is voor de omgeving waar het product wordt gebruikt.
De modus Videos/Images verbetert de beeldkwaliteit van het videoapparaat. De modus Text verbetert de beeldkwaliteit van
de computer.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
•• Shops & Shopping Centres
Geschikt voor winkelcentra.
-- Selecteer Videos/Images of Text, afhankelijk van de beeldmodus.
Picture
Picture Mode
Shops & Shopping Centres
· Backlight
100
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
80
· Colour
50
· Tint (G/R)
G50
R50
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• Offices & Schools
Geschikt voor kantoren en scholen.
-- Selecteer Videos/Images of Text, afhankelijk van de beeldmodus.
•• Terminals & Stations
Geschikt voor bus- en treinstations.
-- Selecteer Videos/Images of Text, afhankelijk van de beeldmodus.
•• Video Wall
Geschikt voor omgevingen waar een videomuur wordt gebruikt.
-- Selecteer Videos/Images of Text, afhankelijk van de beeldmodus.
•• Calibration
in deze modus worden de instellingen voor helderheid, kleur, gamma en uniformiteit toegepast die met het
kleurkalibratieprogramma Advanced Color Management zijn gewijzigd.
-- Als u de modus Calibration goed wilt gebruiken, moet u de instellingen voor de beeldkwaliteit, zoals helderheid,
kleur, gamma en uniformiteit, goed configureren met het kleurkalibratieprogramma Advanced Color Management.
-- U kunt het programma Advanced Color Management downloaden van www.samsung.com/displaysolutions.
•• BD Wise
Voorziet in de optimale beeldkwaliteit voor Samsung DVD-, Blu-ray- en Home Theater-producten die BD Wise
ondersteunen. Wanneer BD Wise op On staat, wordt de beeldmodus automatisch gewijzigd naar de optimale resolutie.
-- Beschikbaar wanneer u Samsung-producten die BD Wise ondersteunen verbindt met het product via een HDMIkabel.
-- De functie BD Wise kan alleen worden gebruikt wanneer een bronapparaat met de functie BD Wise wordt
aangesloten.
84
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode
Shops & Shopping Centres
· Backlight
100
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
80
· Colour
50
· Tint (G/R)
G50
Uw product heeft diverse opties om de beeldkwaliteit af te stellen.
Picture Mode
Shops & Shopping Centres,
Offices & Schools, Terminals
& Stations, Video Wall
Picture Mode-instellingen Opties die kunnen worden gewijzigd
Videos/Images
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
Colour / Tint (G/R)
Text
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness
Calibration
Backlight
BD Wise
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
Colour / Tint (G/R)
――Wanneer u iets verandert aan Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour of Tint (G/R), wordt het schermmenu
dienovereenkomstig aangepast.
――U kunt voor elk extern apparaat dat op een ingang van het product is aangesloten, instellingen afstellen en opslaan.
――Door de helderheid van het beeld te verminderen, spaart u energie.
R50
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
85
Colour Temperature
Hiermee past u de kleurtemperatuur aan (rood / groen / blauw). (Bereik: 2800K-16000K)
――Wordt ingeschakeld als Colour Tone is ingesteld op Off.
MENU m → Picture → Colour Temperature → ENTER E
――Colour Temperature is uitgeschakeld als Picture Mode is ingesteld op Calibration of BD Wise.
Picture
Colour Temperature
10000K
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
86
White Balance
2 Point
hiermee kunt u de kleurbalans voor een natuurlijker beeld aanpassen.
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: hiermee kunt u de donkerheid van elke kleur (rood, groen, blauw) aanpassen.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: hiermee kunt u de helderheid van elke kleur (rood, groen, blauw) aanpassen.
Picture
White Balance
•• Reset: Geschikt voor omgevingen waar een videomuur wordt gebruikt.
10 Point
Regelt de witbalans met een 10 punteninterval door de helderheid van rood, groen en blauw aan te passen.
•• Off / On
Level: hiermee kunt u een interval selecteren om aan te passen.
Red: hiermee kunt u het roodniveau aanpassen.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Green: hiermee kunt u het groenniveau aanpassen.
Blue: hiermee kunt u het blauwniveau aanpassen.
Reset: Geschikt voor omgevingen waar een videomuur wordt gebruikt.
――Deze functie wordt mogelijk niet ondersteund door sommige externe apparatuur.
――Ingeschakeld wanneer Picture Mode is ingesteld op Offices & Schools (Videos/Images).
87
Gamma
Stel de primaire kleurenintensiteit bij.
――Als Picture Mode op Calibration staat, is Gamma uitgeschakeld.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Picture
Gamma
0
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Calibrated value
Hiermee geeft u aan of de instellingen voor helderheid, kleur, gamma en uniformiteit die met het kleurkalibratieprogramma
Advanced Color Management zijn gewijzigd, moeten worden toegepast in de informatie- en advertentiemodi.
MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E
•• Don't apply / Apply
――U kunt het programma Advanced Color Management downloaden van www.samsung.com/displaysolutions.
――Als Picture Mode op Calibration staat, is Calibrated value uitgeschakeld.
Picture
Calibrated value
Don't apply
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
88
Advanced Settings
Picture Mode
MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E
Shops & Shopping Centres,
Offices & Schools, Video Wall
Advanced Settings
Dynamic Contrast
High
Black Tone
Darkest
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Motion Lighting
Off
Native
Terminals & Stations
BD Wise
Picture Modeinstellingen
Opties die kunnen worden gewijzigd
Videos/Images
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB
Only Mode / Colour Space
Text
Dynamic Contrast / Black Tone
Videos/Images
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB
Only Mode / Colour Space / Motion Lighting
Text
Dynamic Contrast / Black Tone
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /
RGB Only Mode / Colour Space
――Als Picture Mode op Calibration staat, is Advanced Settings uitgeschakeld.
On
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
89
Dynamic Contrast
Advanced Settings
Dynamic Contrast
High
Black Tone
Darkest
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Motion Lighting
Off
Native
On
Pas het contrast van het scherm aan.
•• Off / Low / Medium / High
Black Tone
Selecteer het zwartniveau om de schermdiepte af te stellen.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Hiermee wordt de roze Flesh Tone benadrukt.
RGB Only Mode
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Hiermee geeft u de kleuren Red, Green en Blue weer voor fijne aanpassingen in de tint en verzadiging.
•• Off / Red / Green / Blue
Colour Space
Stelt bereik en variëteit van de kleuren af (de kleurruimte) die beschikbaar zijn om beelden te creëren.
•• Auto / Native / Custom
――Als u Colour, Red, Green, Blue of Reset wilt aanpassen, moet u Colour Space op Custom zetten.
Motion Lighting
Vermindert het energieverbruik door de helderheid van het scherm te verminderen als het beeld op het scherm in beweging is.
•• Off / On
――Ingeschakeld wanneer Picture Mode is ingesteld op Terminals & Stations (Videos/Images).
90
Picture Options
Picture Mode
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Shops & Shopping Centres,
Offices & Schools, Terminals
& Stations, Video Wall
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Medium
MPEG Noise Filter
Medium
HDMI Black Level
Auto
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Off
Picture Modeinstellingen
Opties die kunnen worden gewijzigd
Videos/Images
Colour Tone / Digital Clean View / MPEG Noise
Filter / Film Mode / HDMI Black Level / Dynamic
Backlight
Text
Colour Tone / HDMI Black Level / Dynamic Backlight
Calibration
HDMI Black Level / Dynamic Backlight
BD Wise
Colour Tone / Digital Clean View / MPEG Noise
Filter / HDMI Black Level / Film Mode / Dynamic
Backlight
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
91
Colour Tone
Picture Options
Colour Tone
Off
Als Picture Mode is ingesteld op Text
•• Off / Cool / Standard / Warm
Digital Clean View
Medium
Als Picture Mode is ingesteld op Videos/Images
MPEG Noise Filter
Medium
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Als Picture Mode op Calibration staat, is Colour Tone uitgeschakeld.
HDMI Black Level
Auto
Film Mode
Off
Dynamic Backlight
Off
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
――U kunt voor elk extern apparaat dat op een ingang van het product wordt aangesloten, instellingen afstellen en opslaan.
Digital Clean View
Als het door uw product ontvangen zendsignaal zwak is, kunt u de functie Digital Clean View activeren om eventuele
statische beelden en echobeelden op het scherm te verminderen.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
――Het ontvangen signaal is het sterkst wanneer de balk groen is.
――Als het signaal zwak is, dient u alle opties te proberen totdat het product het beste beeld weergeeft.
MPEG Noise Filter
Vermindert de MPEG-ruis om verbeterde beeldkwaliteit te bieden.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
92
HDMI Black Level
Picture Options
Colour Tone
Off
Digital Clean View
Medium
MPEG Noise Filter
Medium
HDMI Black Level
Auto
selecteert het zwartniveau op het scherm om de schermdiepte aan te passen.
•• Auto / Low / Normal
――Alleen beschikbaar in de modi HDMI (AV-timing: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Film Mode
Deze modus wordt gebruikt voor de weergave van films.
Film Mode
Off
Stelt het product automatisch in om van alle bronnen filmsignalen op te vangen en te verwerken en stelt het beeld voor
optimale kwaliteit af.
Dynamic Backlight
Off
•• Off / Auto1 / Auto2
――Beschikbaar in HDMI(1080i).
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Dynamic Backlight
Hiermee wordt de achtergrondverlichting automatisch aangepast, zodat u het best mogelijke schermcontrast krijgt voor de
huidige omstandigheden.
•• Off / On
93
Picture Size
Kies het formaat en de beeldverhouding voor het scherm.
Picture Size
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
――Welke opties er voor aanpassing worden weergegeven, is afhankelijk van de huidige invoerbron.
•• 16:9: hiermee stelt u het beeld in op breedbeeld 16:9.
Picture Size
Picture Size
•• Zoom1: gebruik dit voor gematigde vergroting. snijdt de boven- en zijkanten af.
16:9
· Position
•• Zoom2: gebruik dit voor een krachtigere vergroting.
•• Smart View 1: hiermee verkleint u het 16:9-beeld met 50%.
•• Smart View 2: hiermee verkleint u het 16:9-beeld met 25%.
•• Wide Fit: vergroot de verhouding tussen de breedte en de hoogte van het beeld zodat het gehele scherm wordt gevuld.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• 4:3: hiermee stelt u het beeld in op 4:3, de standaardmodus.
――Stel uw product niet voor langere tijd in op 4:3.
De randen die links en rechts of boven en onder aan het scherm worden weergegeven, kunnen beeldretentie
(schermverbranding) veroorzaken die niet door de garantie wordt gedekt.
•• Screen Fit: geeft het volle beeld weer zonder enige afsnijdingen als HDMI- (720p/1080i/1080p) worden ingevoerd.
•• Custom: hiermee wordt de resolutie gewijzigd op basis van de voorkeuren van de gebruiker.
•• Original ratio: als de invoerbron HDMI (computeraansluiting) is, wordt de video in de oorspronkelijke beeldverhouding
afgespeeld.
――De beschikbare poorten kunnen afwijken, afhankelijk van het model.
94
Position
Hiermee past u de beeldpositie aan. Position is alleen beschikbaar als Picture Size is ingesteld op Zoom1, Zoom2, Wide Fit,
Screen Fit of Custom.
――Om de functie Position te gebruiken na Zoom1, Zoom2, Wide Fit, Screen Fit of Custom te hebben geselecteerd, volgt u
deze stappen.
Picture Size
Picture Size
Custom
· Position
1
Druk op de knop d en selecteer Position. Druk op de knop E.
2
Druk op de knop u of d om het beeld omhoog of omlaag te bewegen.
3
Druk op de knop E.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Zoom/Position
Past de positie en de zoom van het beeld aan. Deze optie is beschikbaar wanneer de invoerbron is ingesteld op HDMI
(1080i/1080p). Picture Size moet zijn ingesteld op Custom om de optie beschikbaar te maken.
Picture Size
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
1
Druk op de knop d en selecteer Zoom/Position. Druk op de knop E.
2
Selecteer Zoom of Position. Druk op de knop E.
3
Druk op de knop u/d/l/r om het beeld te verplaatsen.
4
Druk op de knop E.
――Als u het beeld naar de originele positie wilt resetten, selecteert u Reset in het scherm Zoom/Position.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Het beeld wordt naar de standaardpositie ingesteld.
95
Picture Off
Wanneer u Picture Off selecteert, wordt het scherm uitgeschakeld. Het volume wordt niet uitgeschakeld.
Als u het scherm wilt inschakelen, drukt u op een willekeurige knop (maar niet op de volumeknop).
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Reset Picture
Reset uw huidige afbeeldingmodus naar de standaardinstellingen.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
96
Hoofdstuk 08
OnScreen Display
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Configureer het menuscherm.
MENUm → OnScreen Display → Display Orientation → ENTERE
•• Portrait: hiermee geeft u het menu weer in staande modus aan de rechterkant van het scherm van het product.
OnScreen Display
Source Content Orientation
Display Orientation
Hiermee wijzigt u de schermrichting.
Screen Protection
•• Landscape: hiermee geeft u het scherm weer in liggende modus (standaard).
•• Portrait: hiermee geeft u het scherm weer in staande modus.
Message Display
Menu Language
•• Landscape: hiermee geeft u het menu weer in liggende modus (standaard).
English
Reset OnScreen Display
Aspect Ratio
Stel in hoe het gedraaide scherm moet worden weergegeven: schermvullend of origineel.
•• Full Screen: hiermee wordt het gedraaide scherm op een volledig scherm weergeven.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• Original: hiermee wordt het gedraaide scherm in de oorspronkelijke beeldverhouding weergegeven.
――Alleen beschikbaar wanneer Source Content Orientation is ingesteld op Portrait.
97
Screen Protection
Auto Protection Time
MENUm → OnScreen Display → Screen Protection → ENTERE
Als het scherm gedurende een bepaalde door u gedefinieerde tijd een stilstaande afbeelding weergeeft, activeert het product
de screensaver om het vormen van ingebrande spookafbeeldingen op het scherm te voorkomen.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
Screen Protection
Auto Protection Time
Screen Burn Protection
Off
Screen Burn Protection
Om de kans op scherminbranding te reduceren is deze unit uitgerust met Screen Burn Protection-technologie voor preventie
van scherminbranding.
Met Screen Burn Protection wordt het beeld iets verplaatst op het scherm.
De instelling voor Screen Burn Protection Time stelt u in staat om de tijd in minuten te programmeren tussen bewegingen
van het beeld.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Pixel Shift
Beeldretentie kan worden geminimaliseerd door de pixels iets horizontaal of verticaal te bewegen.
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical en Time kunnen alleen worden gebruikt wanneer Pixel Shift is ingesteld op On.
•• Horizontal: hiermee bepaalt u hoeveel pixels het scherm horizontaal wordt verplaatst.
•• Vertical: hiermee bepaalt u hoeveel pixels het scherm verticaal wordt verplaatst.
•• Time: hiermee stelt u het tijdsinterval in voor het uitvoeren van de respectievelijk horizontale of verticale verplaatsing.
Beschikbare Pixel Shift-instellingen en optimale instellingen
Beschikbare instellingen
Optimale instellingen
Horizontal (pixels)
0~4
4
Vertical (pixels)
0~4
4
Time (minuten)
1 min ~ 4 min
4 min
――De waarde voor Pixel Shift kan verschillen, afhankelijk van de productgrootte (inch) en modus.
――Weergave van een stilstaand beeld of een 4:3-beeld voor langere tijd kan tot beeldretentie leiden. Dit is geen defect.
――Als Picture Size op Screen Fit staat, is Pixel Shift uitgeschakeld.
98
Timer
Screen Burn Protection
U kunt de timer instellen voor Screen Burn Protection.
Pixel Shift
De functie Screen Burn Protection stopt automatisch na de opgegeven tijd.
Timer
Timer
Immediate display
Off
Off
Side Grey
Off
Repeat: hiermee wordt het patroon ter voorkoming van beeldretentie dat bij Mode is ingesteld weergegeven met de
opgegeven tussentijd (Period).
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Interval: hiermee wordt het patroon ter voorkoming van beeldretentie dat bij Mode is ingesteld weergegeven gedurende een
bepaalde periode (van Start Time tot End Time).
――Mode, Period, Time, Start Time en End Time kunnen alleen worden gebruikt wanneer Timer is ingesteld op Repeat of
Interval.
•• Mode: hier selecteert u het patroon dat u wilt gebruiken om het scherm te beschermen.
-- Pixel: hiermee worden continu zwarte pixels op het scherm weergegeven.
-- Rolling bar: hiermee beweegt een verticale balk van links naar rechts.
-- Fading screen: hiermee wordt het hele scherm eerst lichter en dan donkerder.
――De patronen Rolling bar en Fading screen worden maar één keer weergegeven, ongeacht de opgegeven periode of
tijd.
•• Period: hiermee kunt u het interval voor het activeren van Screen Burn Protection opgeven.
――Deze optie kan worden gebruikt wanneer Repeat is geselecteerd bij Timer.
•• Time: hiermee bepaalt u hoe lang de functie Screen Burn Protection aan moet blijven.
――Ingeschakeld wanneer Timer is ingesteld op Repeat en Mode op Pixel.
•• Start Time: hiermee bepaalt u wanneer de schermbeveiliging moet beginnen.
――Deze optie kan worden gebruikt wanneer Interval is geselecteerd bij Timer.
•• End Time: hiermee bepaalt u wanneer de schermbeveiliging moet stoppen.
――Deze optie kan worden gebruikt wanneer Interval is geselecteerd bij Timer.
99
Immediate display
Screen Burn Protection
Selecteer de screensaver die u onmiddellijk wilt weergeven.
Pixel Shift
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Timer
Side Grey
Immediate display
Off
Side Grey
Off
Wanneer het scherm is ingesteld op de beeldverhouding 4:3, kunt u de helderheid instellen van de witte delen aan de zijkant
om het scherm te beschermen.
•• Off / Light / Dark
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
100
Message Display
Source Info
Geef aan of het schermmenu voor de bron moet worden weergegeven bij het veranderen van bron.
MENUm → OnScreen Display → Message Display → ENTERE
•• Off / On
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Download Status Message
Off
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Geef aan of het schermmenu voor geen signaal moet worden weergegeven wanneer geen signaal wordt gedetecteerd.
•• Off / On
MDC Message
Geef aan of het schermmenu voor MDC moet worden weergegeven wanneer het product wordt aangestuurd via MDC.
•• Off / On
Download Status Message
Geef aan of de status moet worden weergegeven bij het downloaden van inhoud van een server of ander apparaat.
•• Off / On
101
Menu Language
Stel de menutaal in.
――Wanneer u de taalinstellingen wijzigt, worden de wijzigingen alleen toegepast op de schermmenu's. Ze worden niet
toegepast op andere functies op uw computer.
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
OnScreen Display
Menu Language
English
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Reset OnScreen Display
Met deze optie worden de huidige instellingen onder OnScreen Display hersteld naar de fabrieksinstellingen.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
102
Hoofdstuk 09
Het geluid aanpassen
Configureer de geluidsinstellingen (Sound) van het product.
Sound Mode
U kunt een geluidsmodus kiezen die aansluit op uw persoonlijke voorkeuren.
――Alleen ondersteund op het model DB10E-T.
•• Standard: selecteert de normale geluidsmodus.
MENU m → Sound → Sound Mode → ENTER E
•• Music: benadrukt muziek boven stem.
•• Movie: geeft het beste geluid voor films.
Sound
Sound Mode
•• Clear Voice: benadrukt stem boven andere geluiden.
Standard
•• Amplify: verhoog de intensiteit van geluid met hoge frequentie om een betere luisterervaring mogelijk te maken voor
slechthorenden.
Sound Effect
Dolby Digital Comp
RF
Speaker Settings
Auto Volume
Off
Reset Sound
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
103
Sound Effect
Configureer het gewenste geluidseffect voor het geluid dat wordt weergegeven.
――Als Speaker Settings op External staat, is Sound Effect uitgeschakeld.
――Alleen beschikbaar wanneer Sound Mode is ingesteld op Standard.
MENUm → Sound → Sound Effect → ENTERE
――Alleen ondersteund op het model DB10E-T.
Sound Effect
Dialog Clarity
Dialog Clarity
Off
Equaliser
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Deze functie stelt u in staat om de intensiteit van een stem te verhogen boven achtergrondmuziek of geluidseffecten zodat de
dialoog duidelijker gehoord kan worden.
•• Off / On
Equaliser
Gebruik Equaliser om de geluidsinstellingen per luidspreker aan te passen.
•• 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (aanpassing van de bandbreedte): hiermee stelt u het niveau van de specifieke
frequentie van de bandbreedte af.
•• Reset: hiermee reset u de equalizer naar de standaardinstellingen.
104
Dolby Digital Comp
Dolby Digital-compressie instellen.
MENU m → Sound → Dolby Digital Comp → ENTER E
•• Line / RF
――Alleen ondersteund op het model DB10E-T.
Sound
Dolby Digital Comp
RF
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Speaker Settings
Sound Output
MENU m → Sound → Speaker Settings → ENTER E
Als u luistert naar de soundtrack van een uitzending of film via een externe ontvanger, kunt u een geluidsecho horen die
wordt veroorzaakt door het verschil in decodeersnelheid tussen de luidsprekers van het product en de luidsprekers die zijn
aangesloten op uw audio-ontvanger. Als dit gebeurt, stelt u het product in op External.
――DB10E-T: External / Internal / Receiver
Sound
――DB10E-POE/DB10E-TPOE: External / Receiver
――Wanneer u Speaker Settings op External zet, worden de luidsprekers van het product uitgeschakeld.
Speaker Settings
U hoort alleen geluid via de externe luidsprekers. Wanneer Speaker Settings op Internal staat, zijn zowel de luidsprekers
van het product als de externe luidsprekers aan. U hoort geluid via beide luidsprekers.
――Als er geen videosignaal is, zijn zowel de luidsprekers van het product als de externe luidsprekers gedempt.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
105
Auto Volume
Het volume kan per kanaal variëren.
Laat het volume automatisch aanpassen wanneer u overschakelt naar een ander kanaal.
•• Off / Normal / Night
MENU m → Sound → Auto Volume → ENTER E
Normal maakt het volumeniveau gelijk op elk kanaal, zodat het volumeniveau hetzelfde is wanneer u van kanaal wisselt.
Night maakt het volumeniveau gelijk (lager) op elk kanaal, zodat het volumeniveau lager is wanneer u van kanaal wisselt.
Night is vooral handig 's nachts, wanneer u het volume laag wilt houden.
――Als u de volumeregeling van een aangesloten bronapparaat wilt gebruiken, zet u Auto Volume op Off. Een wijziging van
Sound
Auto Volume
Off
het volume van het aangesloten bronapparaat wordt mogelijk niet toegepast als Auto Volume is ingesteld op Normal of
Night.
――Alleen ondersteund op het model DB10E-T.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Reset Sound
De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model. Reset alle geluidsinstellingen naar de fabriekswaarden.
――Alleen ondersteund op het model DB10E-T.
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Sound
Reset Sound
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
106
Hoofdstuk 10
Network
Network Status
Network Settings
MENUm → Network → Network Status → ENTERE
MENUm → Network → Network Settings → ENTERE
U kunt de huidige netwerk- en internetstatus controleren.
Wanneer u de netwerkinstellingen configureert, kunt u diverse Smart Hub-functies gebruiken, bijvoorbeeld
om te zoeken op internet, om inhoud te delen via een thuisnetwerk en om functies bij te werken.
Network Status
Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.
Network Settings
Select your network type.
Network type
Wireless
Wireless network
You are connected to the Internet. If you have any problems using online services, please
contact your Internet service provider.
Disconnect
IP Settings
Retry
You can connect your
Device to the internet.
Please select which wireless
network to use.
Close
Refresh
WPS(PBC)
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Network type
――DB10E-T: Wireless / Wired
――DB10E-POE/DB10E-TPOE: Wired
107
Netwerkinstellingen (bedraad)
•• Afhankelijk van de configuratie van uw netwerk, kunt u uw product bevestigen aan uw LAN door
de LAN-poort op de achterkant van uw product direct te verbinden met een stopcontact van het
netwerk met gebruik van een LAN-kabel.
Zie het onderstaande schema. Merk op dat het stopcontact bevestigd is aan een modem of router
elders in uw huis.
Aansluiten op een bedraad netwerk
Er bestaan drie manieren om uw product te bevestigen aan uw LAN met gebruik van een kabel.
•• U kunt uw product bevestigen aan uw LAN door de LAN-poort op de achterkant van uw product
met een extern modem te verbinden met gebruik van een LAN-kabel.
Zie het onderstaande schema.
LAN
De LAN-poort aan de muur
RJ45
LAN
Extern modem
(ADSL / VDSL)
De modempoort aan de muur
Modemkabel
RJ45
LAN-kabel
•• U kunt uw product bevestigen aan uw LAN door het verbinden van de LAN-poort op de
achterkant van het product met een IP-verdeler die verbonden is met een extern modem. Gebruik
een LAN-kabel voor de verbinding. Zie het onderstaande schema.
LAN
De modempoort aan de muur
Extern modem
(ADSL / VDSL)
IP-deler
(in geval van een DHCP-server)
RJ45
LAN-kabel
In het geval van een dynamisch netwerk, dient u een ADSL-modem of -router te gebruiken die het
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ondersteunt. Modems en routers die DHCP ondersteunen,
geven automatisch het IP-adres, subnetmasker, poort en DNS-waarden die uw product nodig heeft voor
toegang tot het internet, zodat u dit niet handmatig in hoeft te voeren. De meeste thuisnetwerken zijn
dynamische netwerken.
Sommige netwerken hebben een statisch IP-adres nodig. Als uw netwerk een statisch IP-adres
nodig heeft, moet u het IP-adres, subnetmasker, poort en DNS-waarden handmatig invoeren in het
kabelopmaakscherm van uw product bij het instellen van de netwerkverbinding. Voor het verkrijgen
van het IP-adres, subnetmasker, poort en DNS-waarden, neemt u contact op met uw Internet Service
Provider (ISP).
Als u een Windows-computer hebt, kunt u deze waarden ook via uw computer verkrijgen.
――U kunt ADSL-modems gebruiken die DHCP ondersteunen indien uw netwerk een statisch IP-adres
nodig heeft.
――ADSL-modems die DHCP ondersteunen, laten u tevens statische IP-adressen gebruiken.
Modemkabel
LAN-kabel
LAN-kabel
108
Stel de netwerkverbinding in om internetservices te gebruiken zoals het uitvoeren van softwareupgrades.
Network Settings automatisch (bedraad)
Hierop sluit u een netwerkkabel aan voor de verbinding met het netwerk.
2
In het pop-upmenu dat verschijnt, klikt u op Status.
3
Op het dialoogvenster dat verschijnt, klikt u op het tabblad Support.
4
Op het tabblad Support klikt u op de knop Details. De netwerkverbindingswaarden worden
weergegeven.
Sluit eerst een netwerkkabel aan.
Hoe u automatisch kunt instellen
Hoe u handmatig kunt instellen
1
Stel Network type in op Wired op de pagina Network Settings.
1
Stel Network type in op Wired op de pagina Network Settings.
2
Druk op de knop Connect om Network Settings te starten.
2
Druk op de knop Connect om Network Settings te starten.
-- De knop Connect kan alleen worden gebruikt wanneer de LAN-kabel goed is aangesloten.
3
Het scherm voor netwerktests verschijnt en verifieert de netwerkverbinding.
-- De knop Connect kan alleen worden gebruikt wanneer de LAN-kabel goed is aangesloten.
3
Zodra de verbinding is geverifieerd, verschijnt het bericht 'Wired network and Internet
connection completed.'.
――Als de verbinding mislukt, dient u de LAN-poortverbinding te controleren.
――Als het automatische proces de waarden van de netwerkverbinding niet kan vinden of als u de
verbinding handmatig wilt instellen, gaat u naar de volgende paragraaf voor het instellen van het
netwerk.
verificatieprocedure stopt.
4
5
――Wanneer u IP Settings instelt op Enter manually, verandert DNS Setting automatisch in Enter
manually.
6
Selecteer ten slotte onderaan op de pagina OK en druk op E. Het scherm voor netwerktests
verschijnt en de verificatieprocedure start.
De netwerkverbindingswaarden ophalen
1
Selecteer het veld bovenaan, druk op E en zet vervolgens IP Settings op Enter manually.
Herhaal de invoerprocedure voor elk veld in het IP Address.
In een kantoor kunnen statische IP-adressen worden gebruikt.
Om de netwerkverbindingswaarden op de meeste Windows-computers weer te geven, volgt u
onderstaande stappen.
Selecteer IP Settings in het scherm voor de netwerkverbinding. Het scherm IP Settings wordt
weergegeven.
Network Settings handmatig (bedraad)
Als dit het geval is, informeert u bij de netwerkbeheerder naar het IP-adres, het subnetmasker, de
gateway en het adres van de DNS-server. Voer deze waarden handmatig in.
Het scherm voor netwerktests verschijnt en de verificatieprocedure start. Druk op Stop. De
7
Zodra de verbinding is geverifieerd, verschijnt het bericht 'Wired network and Internet
connection completed.'.
Klik met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram rechtsonder op het scherm.
109
Netwerk instellen (draadloos)
Aansluiten op een draadloos netwerk
Draadloze IP-deler
(router met een DHCP-server)
De LAN-poort aan de muur
Automatische netwerkinstelling (draadloos)
De meeste draadloze netwerken hebben een optioneel veiligheidssysteem dat vereist dat apparaten
die toegang tot het netwerk hebben een gecodeerde beveiligingscode uitzenden, ook wel een
toegangscode of Security Key genoemd. De Security Key is gebaseerd op een toegangszin die
meestal uit een woord of een reeks letters en nummers van een aangegeven lengte bestaat, die u hebt
moeten invoeren toen u voor uw draadloze netwerk de beveiliging instelde. Als u deze methode voor
het instellen van de netwerkverbinding gebruikt en voor uw draadloze netwerk een Security Key hebt,
moet u tijdens de automatische of handmatige instellingsprocedure de toegangszin invoeren.
Hoe u automatisch kunt instellen
1
Stel Network type in op Wireless op de pagina Network Settings.
2
De functie Network zoekt naar beschikbare draadloze netwerken. Er wordt een lijst beschikbare
LAN-kabel
Samsung raadt het gebruik van IEEE 802.11n aan. Wanneer u video afspeelt via een netwerkverbinding,
kan het zijn dat de video niet soepel afgespeeld wordt.
――Selecteer een kanaal voor de draadloze IP-verdeler die momenteel niet gebruikt wordt. Als het kanaal
dat ingesteld is voor de draadloze IP-verdeler momenteel gebruikt wordt door een ander apparaat in
de nabijheid, leidt dit tot interferentie en een communicatiefout.
netwerken weergegeven.
3
vervolgens twee keer op de knop E.
――Uw product ondersteunt alleen de volgende beveiligingsprotocollen voor draadloze netwerken.
――Als de gewenste draadloze router niet wordt weergegeven, selecteert u Refresh om opnieuw te
Als u de modus Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n selecteert en het coderingstype is
ingesteld op WEP, TKIP of TKIP AES (WPS2Mixed) op uw AP of draadloze router, ondersteunen
Samsung producten geen verbinding overeenkomstig de nieuwe Wi-Fi-certificatiespecificaties.
zoeken.
――Als de router ook na een nieuwe poging niet wordt gevonden, selecteert u de knop Stop.
――Als uw draadloze router WPS (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunt, kunt u verbinding maken met
het netwerk via PBC (Push Button Configuration) of PIN (Personal Identification Number). WPS
configureert automatisch de SSID- en WPA-sleutel in elke modus.
De knop Add Network wordt weergegeven.
4
Als het scherm Enter password. verschijnt, gaat u naar stap 5. Als u een draadloze router selecteert
die geen beveiliging heeft, gaat u naar stap 7.
――Verbindingsmethoden: U kunt de draadloze netwerkverbinding op drie manieren instellen.
Automatisch instellen (met gebruik van de functie Automatisch netwerk zoeken), handmatig
instellen, WPS(PBC)
In de lijst van netwerken drukt u op de knop ▲ of ▼ om een netwerk te selecteren en drukt u
5
Als de router beveiliging heeft, voert u de Enter password. (beveiligingssleutel of pincode) in.
110
6
Gebruik ten slotte de pijltoets rechts om de cursor naar Done te verplaatsen en druk op E. Het
Hoe u handmatig kunt instellen
scherm voor netwerkverbindingen verschijnt en de verificatieprocedure start.
1
Stel Network type in op Wireless op de pagina Network Settings.
2
De functie Network zoekt naar beschikbare draadloze netwerken. Er wordt een lijst beschikbare
――Er is verbinding met de router, maar internet is niet toegankelijk.
7
Zodra de verbinding is geverifieerd, verschijnt het bericht 'Your wireless network and Internet
netwerken weergegeven.
connection are setup and ready to use.'.
3
Handmatige netwerkinstelling (draadloos)
In de lijst van netwerken drukt u op de knop u of d om een netwerk te selecteren en drukt u
vervolgens twee keer op de knop E.
In een kantoor kunnen statische IP-adressen worden gebruikt.
――Als de gewenste draadloze router niet wordt weergegeven, selecteert u Refresh om opnieuw te
Als dit het geval is, informeert u bij de netwerkbeheerder naar het IP-adres, het subnetmasker, de
gateway en het adres van de DNS-server. Voer deze waarden handmatig in.
zoeken.
――Als de router ook na een nieuwe poging niet wordt gevonden, selecteert u de knop Stop.
De netwerkverbindingswaarden ophalen
Om de netwerkverbindingswaarden op de meeste Windows-computers weer te geven, volgt u
onderstaande stappen.
1
Klik met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram rechtsonder op het scherm.
2
In het pop-upmenu dat verschijnt, klikt u op Status.
3
Op het dialoogvenster dat verschijnt, klikt u op het tabblad Support.
4
Op het tabblad Support klikt u op de knop Details. De netwerkverbindingswaarden worden
weergegeven.
4
Als het scherm Enter password. verschijnt, gaat u naar stap 5. Als u een draadloze router selecteert
die geen beveiliging heeft, gaat u naar stap 7.
5
Als de router beveiliging heeft, voert u de Enter password. (beveiligingssleutel of pincode) in.
6
Gebruik ten slotte de pijltoets rechts om de cursor naar Done te verplaatsen en druk op E. Het
scherm voor netwerkverbindingen verschijnt en de verificatieprocedure start.
7
Selecteer Stop tijdens de pogingen om verbinding te maken met het netwerk. De verbinding
wordt nu gestopt.
8
Selecteer IP Settings in het scherm voor de netwerkverbinding. Het scherm IP Settings wordt
weergegeven.
9
Selecteer het veld bovenaan, druk op E en zet vervolgens IP Settings op Enter manually.
Herhaal de invoerprocedure voor elk veld in het IP Address.
――Wanneer u IP Settings instelt op Enter manually, verandert DNS Setting automatisch in Enter
manually.
111
10Selecteer ten slotte onderaan op de pagina OK en druk op E. Het scherm voor netwerktests
verschijnt en de verificatieprocedure start.
11Zodra de verbinding is geverifieerd, verschijnt het bericht 'Your wireless network and Internet
connection are setup and ready to use.'.
WPS(PBC)
Hoe u kunt instellen met WPS(PBC)
Als uw router een knop voor WPS(PBC) heeft, volgt u onderstaande stappen.
1
Stel Network type in op Wireless op de pagina Network Settings.
2
Selecteer WPS(PBC), druk op E en druk vervolgens nog een keer op E.
3
Druk binnen 2 minuten op de knop WPS(PBC) op uw router. Uw product verkrijgt automatisch alle
netwerkinstellingswaarden die nodig zijn en maakt verbinding met uw netwerk.
4
Het scherm voor netwerkverbinding verschijnt en het netwerk is ingesteld.
112
Wi-Fi Direct
MENUm → Network → Wi-Fi Direct → ENTERE
Als u deze functie wilt gebruiken, moet
uw mobiele apparaat Wi-Fi Direct
ondersteunen.
Stel deze optie in als u het product wilt aansluiten op draadloze mobiele apparaten. Met deze functie kunt u draadloze mobiele apparatuur rechtstreeks, zonder router,
aansluiten op het product.
――Alleen ondersteund op het model DB10E-T.
Als u uw mobiele apparaat met behulp van Wi-Fi Direct wilt aansluiten op uw product, volgt u onderstaande
stappen:
1
Ga naar het scherm Wi-Fi Direct. Het product begint te zoeken naar apparaten.
2
Schakel de functie Wi-Fi Direct op uw apparaat in. Selecteer het gewenste Wi-Fi-apparaat.
•• PBC (Push Button Configuration – Configuratie met een druk op de knop): Druk binnen 2 minuten op de knop WPS(PBC) op uw Wi-Fi-apparaat. Uw product verkrijgt
automatisch alle netwerkinstellingswaarden die nodig zijn en maakt verbinding met uw netwerk.
•• PIN: voer de weergegeven PIN in op uw apparaat.
――Als u de verbinding met het apparaat wilt verbreken, selecteert u eerst het aangesloten Wi-Fi-apparaat en vervolgens selecteert u Disconnected.
Multimedia Device Settings
MENUm → Network → Multimedia Device Settings → ENTERE
Als u het delen van inhoud met uw product mogelijk wilt maken, kunt u andere apparaten, zoals smartphones en tablets, op uw netwerk laten.
――Alleen ondersteund op het model DB10E-T.
113
Screen Mirroring
Server Network Settings
MENUm → Network → Screen Mirroring → ENTERE
MENUm → Network → Server Network Settings → ENTERE
Sluit op het product een mobiel apparaat aan dat de spiegelfunctie ondersteunt. Dit maakt het mogelijk
om het beeld en geluid van het mobiele apparaat weer te geven op het product. Spiegelen is het
weergeven van beeld en geluid van een mobiel apparaat op een weergaveapparaat.
――Als u Screen Mirroring wilt gebruiken, moet het mobiele apparaat de spiegelfunctie wel
ondersteunen (dit is bijvoorbeeld AllShare Cast, WiDi (versie 3.5 of hoger) of Miracast). Raadpleeg de
website van de fabrikant van het mobiele apparaat als u wilt weten of de spiegelfunctie beschikbaar
is.
――Bij overbelasting van het netwerk kan het beeld of geluid haperen.
――Alleen ondersteund op het model DB10E-T.
Screen Mirroring
Start de spiegelfunctie op het mobiele apparaat. Het mobiele apparaat zoekt het product en geeft het
weer in een lijst.
――Als het mobiele apparaat niet in staat is om verbinding met het product te maken, schakelt u ze beide
uit en weer in. Vervolgens probeert u het opnieuw.
Connect to server
Maak verbinding met een netwerk om Player te starten.
•• Server Address / SSL / Port
――Als de optie SSL is ingeschakeld, wordt de server geconfigureerd voor het gebruik van https en
wordt de gegevensoverdracht versleuteld.
――Voer het IP-adres en poortnummer van de server in. Gebruik 7001 als het poortnummer. (Wanneer u
met poortnummer 7001 geen verbinding kunt maken met de server, dient u bij uw serverbeheerder
het juiste poortnummer te achterhalen en dan het poortnummer te wijzigen.)
MagicInfo Mode
Selecteer de juiste instelling bij MagicInfo Mode volgens de omgeving waarin u het product gebruikt.
•• Lite / Premium
Server Access
Geef aan hoe verbinding wordt gemaakt met het servernetwerk.
•• Allow / Deny
FTP Mode
Geef de FTP-bedrijfsmodus op.
•• Active / Passive
114
Device Name
MENUm → Network → Device Name → ENTERE
Selecteer of voer een naam voor het apparaat in.
Deze naam kan op het netwerk getoond worden op afstandsbedieningen binnen het netwerk.
•• [Signage]Display 1 ~ 6 / User Input
115
Hoofdstuk 11
System
Accessibility
Menu Transparency
Hiermee wijzigt u de transparantie van het menu.
MENU m → System → Accessibility → ENTER E
System
Accessibility
Setup
Touch Control
Time
Auto Source Switching
•• High / Medium / Low
High Contrast
De achtergrond en het lettertype van het menu instellen op een hoog contrast. Met deze optie geselecteerd zijn de menu's
niet meer transparant.
•• Off / On
Enlarge
Het selecteerde item in het menu al dan niet groter weergeven.
•• Off / On
Power Control
Eco Solution
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
116
Setup
Eerste instellingen (System)
MENU m → System → Setup → ENTER E
Nadat u het product voor de eerste keer hebt ingeschakeld, configureert u de basisinstellingen, zoals de taal en de tijd.
Druk op de knop .
――Geef uw pincode van 4 cijfers in. Standaard is de pincode '0-0-0-0'.
U kunt de pincode eventueel wijzigen met de functie Change PIN.
System
1
Setup
Druk op de knop u of d en druk vervolgens op de knop E. Geef de taal voor het schermmenu op.
Touch Control
2
Time
Display Orientation
Configureer de richting van de menupagina.
-- Landscape / Portrait
Auto Source Switching
3
Power Control
Auto Power Off
Stel de tijd in waarna het product automatisch wordt uitgeschakeld wanneer het voor langere tijd niet wordt gebruikt.
Eco Solution
Temperature Control
Menu Language
-- Off (Recommended) / 4 hours / 6 hours / 8 hours
87
4
Network Settings
Stel uw netwerkverbinding in. Druk op de knop E om te starten. Als u de gegevens die u voor het instellen van het
netwerk nodig hebt niet weet of als u de instellingen later wilt opgeven, selecteert u Skip. U kunt de netwerkverbinding
later instellen via het menu Network.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
-- Geef uw pincode van 4 cijfers in. Standaard is de pincode '0-0-0-0'.
U kunt de pincode eventueel wijzigen met de functie Change PIN.
5
Clock Set
Stel de huidige datum en tijd in en selecteer vervolgens Next.
117
6
Play via
Selecteer de juiste afspeelmodus volgens de omgeving waarin u het product gebruikt.
――De stap met betrekking tot Play via wordt alleen weergegeven wanneer er een netwerkverbinding is.
7
Device Name
-- User Input / [Signage]Display 1 ~ 6
Selecteer of voer een naam voor het apparaat in.
Deze naam kan op het netwerk getoond worden op afstandsbedieningen binnen het netwerk.
8
Setup Complete
Congratulations! Setup is complete and you're ready to get started.
118
Touch Control
Configureer de functies voor de aanraakbediening.
――Alleen de modellen DB10E-T en DB10E-TPOE worden ondersteund.
MENU m → System → Touch Control → ENTER E
Touch Control Lock
Touch Control
Vergrendel de modus voor touchscreenbediening als u niet wilt dat apparaten kunnen worden bediend door aanraking.
•• Off / On
Touch Control Lock
Off
Admin Menu Lock
Off
Device to Control Samsung SMART Signage
Admin Menu Lock
Stel Admin Menu Lock in om het menu met beheerinstellingen weer te geven wanneer u met uw vinger het scherm blijft
aanraken.
•• Off / On
――Als u de functie Touch Control wilt gebruiken, moet u de aanraakscherm-overlaykit (apart verkrijgbaar) aanbrengen.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Device to Control
Geef de bron op die u door aanraking wilt bedienen. Als u door aanraking te bedienen inhoud afspeelt die in het speciale
programma daarvoor is gemaakt, selecteer dan Connected Source Device. In dit geval moet u de afstandsbediening
gebruiken om het apparaatmenu te kunnen gebruiken.
•• Samsung SMART Signage / Connected Source Device
119
Time
U kunt Clock Set of Sleep Timer configureren. U kunt er met de functie Timer ook voor zorgen dat het product automatisch
wordt in- of uitgeschakeld op een bepaald tijdstip.
――Druk op de knop INFO als u de tijd wilt zien.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Time
Selecteer Clock Set. Selecteer Date of Time en druk vervolgens op E.
Clock Set
DST
On
Sleep Timer
Off
Power On Delay
0 sec
Gebruik de nummertoetsen om de nummers in te voeren of druk op de pijltoetsen omhoog/omlaag. Gebruik de pijltoetsen
links/rechts om van één invoerveld naar het volgende te gaan. Druk ten slotte op E.
――U kunt de Date en Time rechtstreeks instellen door op de nummertoetsen op de afstandsbediening te drukken.
DST
Schakelt de DST-functie (zomertijdfunctie) in of uit.
Off / On
•• Start Date: stel de begindatum van de zomertijdfunctie in.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• End Date: stel de einddatum van de zomertijdfunctie in.
•• Time Offset: selecteer de juiste waarde voor uw tijdzone.
Sleep Timer
Schakelt het product na een vooraf ingestelde tijdsperiode automatisch uit.
(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Gebruik de pijltoetsen omhoog/omlaag om een tijdsperiode te selecteren en druk vervolgens op E. Als u Sleep Timer
wilt annuleren, selecteert u Off.
Power On Delay
Bij aansluiting van meerdere producten past u de inschakeltijd van elk product aan om overbelasting te voorkomen (tussen 0
en 50 seconden).
120
Auto Source Switching
Wanneer u het scherm inschakelt met Auto Source Switching On en de vorige geselecteerde videobron niet actief is, zal het
scherm automatisch naar een actieve ingangsbron voor video zoeken.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Wanneer Auto Source Switching op On staat, wordt automatisch gezocht naar actieve video.
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Als de actieve videobron niet wordt herkend, wordt de selectie bij Primary Source gebruikt.
Off
Primary Source Recovery
끄기
Off
Primary Source
HDMI
Secondary Source
MagicInfo Player S
De selectie bij Secondary Source wordt gebruikt als er geen primaire videobron beschikbaar is.
Als de primaire en secundaire bron beide niet worden herkend, voert het scherm twee zoekopdrachten uit voor een actieve
bron; bij elke zoekopdracht worden de primaire en de secundaire bron gecontroleerd. Als de zoekopdrachten niets opleveren,
gaat het scherm terug naar de eerste videobron en wordt het bericht weergegeven dat er geen signaal is.
Primary Source Recovery
Selecteer of u de primaire ingangsbron wilt herstellen wanneer er een primaire ingangsbron wordt aangesloten.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Primary Source
Stel Primary Source in voor de automatische invoerbron.
Secondary Source
Stel Secondary Source in voor de automatische invoerbron.
121
Power Control
Auto Power On
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Power Control
Off
Max. Power Saving
On
Standby Control
On
Network Standby
•• Off / On
Max. Power Saving
Auto Power On
Power Button
Deze functie schakelt het product automatisch in zodra de stekker in het stopcontact wordt gestoken. De aan-uitknop hoeft
niet te worden ingedrukt.
Power on only
Off
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Zet het product uit om het stroomverbruik te reduceren nadat de PC een gespecificeerde tijdsperiode niet is gebruikt.
Standby Control
U kunt instellen dat het product naar de stand-bystand schakelt zodra er een invoersignaal wordt ontvangen.
•• Auto
De energiebesparingsmodus wordt ingeschakeld wanneer er geen invoersignaal wordt gedetecteerd, ook al is er een
bronapparaat aangesloten op het weergaveapparaat.
Het bericht No Signal wordt weergegeven als er geen bronapparaat is aangesloten.
•• Off
Het bericht No Signal wordt weergegeven als geen invoersignaal wordt gedetecteerd.
――Als No Signal wordt weergegeven terwijl er wel een bronapparaat is aangesloten, controleert u de kabelverbinding.
――Als No Signal Message is ingesteld op Off, wordt het bericht No Signal niet weergegeven.
Stel in dit geval No Signal Message in op On.
•• On
Hiermee wordt de energiebesparingsmodus geactiveerd als er geen invoersignaal wordt gedetecteerd.
Power Button
De aan-uitknop kan zo worden ingesteld dat het product daarmee alleen kan worden ingeschakeld of dat het product
daarmee kan worden in- en uitgeschakeld.
•• Power on only: hiermee wordt het product ingeschakeld met de aan-uitknop.
•• Power on and off: hiermee wordt het product in- of uitgeschakeld met de aan-uitknop.
Network Standby
Deze functie houdt de netwerkvoeding ingeschakeld wanneer het product wordt uitgeschakeld.
•• Off / On
122
Eco Solution
Energy Saving
U kunt het energieverbruik verminderen door de helderheid van het scherm aan te passen.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Screen Lamp Schedule
Eco Solution
Energy Saving
Off
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
4 hours
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Pas de helderheid van het paneel aan. Hoe dichter bij 100, hoe lichter het paneel.
•• Off / On
No Signal Power Off
U kunt stroom besparen door het apparaat uit te schakelen wanneer er van geen enkele bron een signaal wordt ontvangen.
•• Off / 15 min / 30 min / 60 min
――Uitgeschakeld wanneer een verbonden PC in de energiebesparende modus staat.
――Het product schakelt automatisch uit op een gespecificeerd tijdstip. De tijd kan indien gewenst gewijzigd worden.
Auto Power Off
Om oververhitting te voorkomen, wordt het product automatisch uitgezet als u niet binnen een bepaald aantal uren op een
knop op de afstandsbediening drukt of een knop aanraakt op het voorpaneel van het product.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
123
Temperature Control
Deze functie detecteert de interne temperatuur van het product. U kunt een temperatuurbereik opgeven dat acceptabel is.
De standaardtemperatuur is ingesteld op 87 C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
Als de temperatuur blijft stijgen, wordt het product uitgeschakeld om oververhitting te voorkomen.
System
Temperature Control
De aanbevolen bedrijfstemperatuur voor dit product is 85 tot 90 C (op basis van een omgevingstemperatuur van 40 C).
――Het scherm wordt donkerder weergegeven wanneer de huidige temperatuur de opgegeven temperatuurlimiet overschrijdt.
87
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
124
Device Manager
MENU m → System → Device Manager → ENTER E
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Opties configureren voor externe ingangsapparaten die met het product zijn verbonden.
Keyboard Settings
Wanneer u een toetsenbord op het product aansluit, wordt het menu Keyboard Settings weergegeven.
Select Keyboard
Selecteer een toetsenbord dat u wilt gebruiken uit de beschikbare verbonden toetsenborden.
――Het is mogelijk om slechts één verbonden toetsenbord te gebruiken.
Keyboard Options
――Afhankelijk van het land.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Keyboard Language
Geef de invoertaal voor het toetsenbord op.
Keyboard type
Geef het toetsenbordtype op.
Switch Input Language
De toetscombinatie configureren die wordt gebruikt om de invoertaal te wijzigen.
125
Device Manager
Keyboard Settings
Mouse Settings
Mouse Settings
Wanneer u een muis op het product aansluit, wordt het menu Mouse Settings weergegeven.
Select Mouse
Configureer de instellingen voor de verbinding met de muis of de opties voor verbonden muisapparaten.
――Van alle verbonden muisapparaten kan er maar één muis worden gebruikt.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Mouse Options
――Afhankelijk van het land.
Primary Button
Selecteer een knop op de muis voor de basisfuncties (klikken en invoeren).
•• Left / Right
Pointer Speed
Stel de snelheid van de muisaanwijzer in.
•• Slow / Standard / Fast
126
Play via
Selecteer de juiste instelling bij Play via volgens de omgeving waarin u het product gebruikt.
Afhankelijk van de instelling kan het startscherm er anders uitzien.
MENU m → System → Play via → ENTER E
•• MagicInfo / URL Launcher
System
Play via
MagicInfo
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Change PIN
Het scherm Change PIN wordt weergegeven.
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Wanneer het scherm Confirm verdwijnt, drukt u op de knop Close. Het product heeft uw nieuwe PIN onthouden.
――Standaardwachtwoord: 0 - 0 - 0 - 0
Kies 4 willekeurige cijfers als pincode en voer deze in bij Enter New PIN. Voer dezelfde 4 cijfers nog een keer in bij Confirm
New PIN.
System
Change PIN
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
127
Security
Safety Lock
――Geef uw pincode van 4 cijfers in. Standaard is de pincode '0-0-0-0'.
U kunt de pincode eventueel wijzigen met de functie Change PIN.
MENU m → System → Security → ENTER E
•• Off / On
System
Safety Lock
Alle menu's en knoppen op het product en de afstandsbediening, behalve LOCK op de afstandsbediening, worden met de
functie Safety Lock vergrendeld.
Off
· Power On Button
Button Lock
Off
USB Auto Play Lock
Off
U ontgrendelt de menu's en knoppen door te drukken op LOCK en vervolgens het wachtwoord in te voeren
(standaardwachtwoord: 0-0-0-0).
Power On Button
Schakel deze functie in om de aan/uit-toets op de afstandsbediening te kunnen gebruiken wanneer Safety Lock is
ingeschakeld.
•• Off / On
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Button Lock
Dit menu kan gebruikt worden voor het vergrendelen van de knoppen op het product.
Als Button Lock op On staat, kan het product alleen worden bediend met de afstandsbediening.
•• Off / On
USB Auto Play Lock
Selecteer of MagicInfo-inhoud die op een aangesloten USB-apparaat is opgeslagen, automatisch moet worden afgespeeld.
•• Off
Hiermee wordt de MagicInfo-inhoud die op het USB-apparaat is opgeslagen, automatisch afgespeeld.
•• On
Hiermee wordt de MagicInfo-inhoud die op het USB-apparaat is opgeslagen, niet automatisch afgespeeld.
――Wanneer u een USB-apparaat met daarop MagicInfo-inhoud aansluit, wordt vijf seconden lang USB Auto Play Lock :
On weergegeven.
128
General
Smart Security
De beveiliging om het weergaveapparaat en de aangesloten opslagapparaten te beschermen tegen virussen.
MENUm → System → General → ENTERE
Smart Security
General
Met deze optie schakelt u Smart Security in en uit.
•• Off / On
Smart Security
On
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Het weergaveapparaat en de aangesloten opslagapparaten controleren op virussen.
Isolated List
De lijst met items die in isolatie zijn geplaatst omdat ze virussen bevatten.
DivX® Video On Demand
Game Mode
Scan
Off
Allowed List
De lijst met items die zijn toegestaan omdat ze geen virussen bevatten.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Settings
De opties voor Smart Security instellen.
Auto Scan
Automatisch scannen zodra het weergaveapparaat wordt ingeschakeld.
•• Off / On
Move to Isolated List automatically
Virussen automatisch in isolatie plaatsen.
•• Off / On
129
BD Wise
General
Voorziet in de optimale beeldkwaliteit voor Samsung DVD-, Blu-ray- en Home Theater-producten die BD Wise ondersteunen.
Wanneer BD Wise op On staat, wordt de beeldmodus automatisch gewijzigd naar de optimale resolutie.
Smart Security
On
BD Wise
On
•• Off / On
――Beschikbaar wanneer u Samsung-producten die BD Wise ondersteunen verbindt met het product via een HDMI-kabel.
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
――De functie BD Wise kan alleen worden gebruikt wanneer een bronapparaat met de functie BD Wise wordt aangesloten.
HDMI Hot Plug
On
DivX® Video On Demand
Game Mode
Off
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
130
Anynet+ (HDMI-CEC)
General
Smart Security
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
Anynet+ is een functie die u in staat stelt om alle verbonden Samsung-apparaten die Anynet+ ondersteunen te bedienen met
uw afstandsbediening van Samsung. Het Anynet+-systeem kan alleen gebruikt worden met Samsung-apparaten met een
Anynet+-functie. Om er zeker van te zijn dat uw Samsung-apparaat deze functie heeft, kijkt u of er een Anynet+-logo op staat.
――U kunt Anynet+-apparaten alleen bedienen met de afstandsbediening van het product, niet met de knoppen op het
DivX® Video On Demand
Game Mode
Off
product.
――De afstandsbediening van het product werkt wellicht niet onder bepaalde omstandigheden. In dit geval selecteert u
opnieuw het Anynet+-apparaat.
――Anynet+ werkt wanneer het AV-apparaat dat Anynet+ ondersteunt in stand-by of aan staat.
――Anynet+ ondersteunt tot 12 AV-apparaten in totaal. N.B.: u kunt maximaal 3 apparaten van hetzelfde type verbinden.
Anynet+-menu
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Het Anynet+-menu wijzigt afhankelijk van het type en de status van de Anynet+-apparaten die verbonden zijn met het
product.
――Druk op de knop TOOLS voor het weergeven van het Anynet+-menu en selecteer het menu dat u wilt.
Anynet+-menu
Omschrijving
View PC
Wijzigt Anynet+-modus naar PC-modus.
Select Device
Toont de lijst met Anynet+-apparaten.
(naam_apparaat) Menu
Toont het menu van de menu's voor verbonden apparaten. Bijv. als een DVD-speler
verbonden wordt, wordt het schijfmenu van de DVD-speler weergegeven.
(naam_apparaat) Tools
Toont het menu tools van het verbonden apparaat. Bijv. als een DVD-speler
verbonden wordt, wordt het menu tools van de DVD-speler weergegeven.
――Afhankelijk van het apparaat, is dit menu wellicht niet beschikbaar.
(naam_apparaat) Title Menu
Toont het titelmenu van de schijf in het verbonden apparaat. Bijv. als een DVD-speler
verbonden wordt, wordt het titelmenu van de film in de DVD-speler weergegeven.
――Afhankelijk van het apparaat, is dit menu wellicht niet beschikbaar.
131
Auto Turn Off
Anynet+ (HDMI-CEC)
Instellen van een Anynet+-apparaat om automatisch uit te schakelen (Off) wanneer het product wordt uitgeschakeld.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Off
Auto Turn Off
No
Search for Devices
•• No / Yes
――Als Auto Turn Off is ingesteld op Yes, gaan actieve externe apparaten uit op het moment dat het product wordt
uitgeschakeld.
――Mogelijk niet ingeschakeld, afhankelijk van het apparaat.
Search for Devices
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
Schakelen tussen Anynet+-apparaten
1
Druk op de knop TOOLS, selecteer Anynet+ (HDMI-CEC) en druk vervolgens op E.
2
Selecteer Select Device en druk op de knop E.
Als u geen apparaat kunt vinden dat u wilt, selecteert u Refresh voor het vernieuwen van de lijst.
3
Selecteer een apparaat en druk vervolgens op de knop E. U kunt overschakelen naar het geselecteerde apparaat.
――Het menu Select Device wordt alleen weergegeven wanneer u Anynet+ (HDMI-CEC) instelt op On in het menu System.
――Het overschakelen naar het geselecteerde apparaat kan tot 2 minuten duren. U kunt het overschakelen niet annuleren
tijdens het overschakelen.
――Als u een Anynet+-apparaat geselecteerd hebt door te drukken op de knop SOURCE en vervolgens de invoerbron te
selecteren, kunt u de Anynet+-functie niet gebruiken.
――Zorg ervoor dat u overschakelt naar een Anynet+-apparaat met behulp van de Search for Devices.
132
Foutoplossing voor Anynet+
Probleem
Anynet+ werkt niet.
Mogelijke oplossing
•• Controleer of het apparaat een Anynet+-apparaat is. Het Anynet+-systeem ondersteunt alleen Anynet+-apparaten.
•• Controleer of het stroomsnoer van het Anynet+-apparaat goed is aangesloten.
•• Controleer de verbindingen van de Video/Audio/HDMI-kabel van het Anynet+-apparaat.
•• Controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) op On staat in het System-menu.
•• Controleer of de afstandsbediening compatibel is met Anynet+.
•• Anynet+ werkt in bepaalde omstandigheden niet. (eerste installatie)
•• Als u de HDMI-kabel hebt verwijderd en vervolgens opnieuw verbonden hebt, dient u ervoor te zorgen dat u de apparaten
opnieuw zoekt of u zet uw product uit en weer aan.
•• Controleer of de Anynet+-functie van het Anynet-apparaat ingesteld is op On.
Ik wil Anynet+ starten.
•• Controleer of het Anynet+-apparaat goed aangesloten is op het product en controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) is
ingesteld op On in het System-menu.
•• Druk op de knop TOOLS voor het weergeven van het Anynet+-menu en selecteer het menu dat u wilt.
Ik wil Anynet+ afsluiten.
•• Selecteer View PC in het Anynet+-menu.
•• Als u de afstandsbediening gebruikt, druk dan op SOURCE op de afstandsbediening en selecteer een ander apparaat dan
een Anynet+-apparaat.
•• Als u de modus voor touchscreenbediening gebruikt, blijft u het scherm aanraken (met het product ingeschakeld) om het
beheermenu weer te geven. Selecteer Source
in het beheermenu.
Het bericht 'Disconnecting
Anynet+ device ...' wordt
weergegeven op het scherm.
•• U kunt de afstandsbediening niet gebruiken tijdens het configureren Anynet+ of het overschakelen naar een
weergavemodus.
Het Anynet+-apparaat speelt niet
af.
•• U kunt de afspeelfunctie niet gebruiken wanneer de eerste installatie bezig is.
•• Gebruik de afstandsbediening nadat het product de Anynet+-configuratie heeft afgerond of klaar is met het overschakelen
naar Anynet+.
133
Probleem
Het verbonden apparaat wordt
niet weergegeven.
Mogelijke oplossing
•• Controleer of het apparaat wel of niet Anynet+-functies ondersteunt.
•• Controleer of de HDMI-kabel wel of niet goed aangesloten is.
•• Controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) op On staat in het System-menu.
•• Zoek opnieuw naar Anynet+-apparaten.
•• Voor Anynet+ is een HDMI-verbinding nodig. Zorg ervoor dat het apparaat verbonden is met uw product via een HDMIkabel.
•• Sommige HDMI-kabels ondersteunen Anynet+-functies wellicht niet.
•• Als de verbinding verbroken wordt als gevolg van een stroomstoring of de HDMI-kabel is losgekoppeld, dient u de
apparaatscan te herhalen.
134
HDMI Hot Plug
General
Deze functie wordt gebruikt om de vertraging te activeren voor het inschakelen van een DVI-/HDMI-bronapparaat.
Smart Security
On
BD Wise
On
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
HDMI Hot Plug
On
DivX® Video On Demand
Toont de registratiecode die geautoriseerd is voor het product.
Als u verbinding maakt met de DivXⓇ-website en registreert met die code, kunt u het VOD-registratiebestand downloaden.
Voor meer informatie over DivXⓇ VOD gaat u naar 'http://vod.divx.com'.
DivX® Video On Demand
Game Mode
•• Off / On
Off
Game Mode
Bij het verbinden met een spelconsole zoals PlayStation™ of Xbox™ kunt u genieten van een meer realistische spelervaring
door het selecteren van spelmodus.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
•• Off / On
――Voorzorgsmaatregelen en beperkingen voor Game Mode
Voor het loskoppelen van de spelconsole en het verbinden van een ander extern apparaat stelt u Game Mode in op Off in
het instelmenu.
135
Reset System
Met deze optie worden de huidige instellingen onder System hersteld naar de fabrieksinstellingen.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
136
Hoofdstuk 12
Ondersteuning
Software Update
Contact Samsung
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Het menu Software Update stelt u in staat om uw productsoftware te upgraden naar de nieuwste
versie.
――Zorg ervoor dat u de stroom niet uitzet totdat de upgrade klaar is. Het product gaat automatisch uit
Bekijk deze informatie als uw product niet goed werkt of wanneer u de software wilt upgraden.
en aan na het afronden van de software-upgrade.
――Bij het upgraden van software gaan alle video- en audio-instellingen die u gedaan hebt terug naar de
standaardinstellingen. Wij adviseren u om uw instellingen op te schrijven zodat u ze gemakkelijk kunt
resetten na de upgrade.
Update now
Werk de software bij naar de meest recente versie.
――Current version: dit is de softwareversie die reeds geïnstalleerd is in het product.
Auto update
Deze functie werkt het product automatisch bij wanneer het niet in gebruik is.
•• Off / On
U kunt informatie vinden over onze Helpcentra en over het downloaden van producten en software.
――Contact Samsung en zoek de Model Code en Software Version van het product.
Go to Home
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
Toegankelijk met de knop HOME
op de afstandsbediening.
Met Go to Home kunt u diverse inhoud afspelen vanaf een geheugenapparaat of via een verbonden
netwerk.
Reset All
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Met deze optie worden de huidige instellingen voor een weergaveapparaat hersteld naar de
fabrieksinstellingen.
137
Hoofdstuk 13
Foto's, video's en muziek afspelen (media afspelen)
Geniet van video-, foto- en muziekbestanden die op een USB MSC-apparaat zijn opgeslagen.
U kunt foto's, video's en muziek afspelen die op een opslagapparaat zijn opgeslagen.
U kunt diverse inhoud afspelen op de volgende manieren.
•• Met een USB-apparaat: u kunt media, zoals video's, foto's en muziek, afspelen vanaf een USB-apparaat.
•• Door een opslagapparaat aan te sluiten: u kunt media afspelen die op een opslagapparaat zijn opgeslagen, zoals op een smartphone, camera, computer of
clouddienst.
Lees het volgende voordat u de functie voor het afspelen van media
gebruikt met een USB-apparaat
Let op
•• Voordat u een USB-apparaat op het product aansluit, moet u een back-up van uw bestanden maken om ervoor te zorgen dat u geen gegevens kwijtraakt.
Samsung Electronics is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van gegevens.
•• Verwijder de USB-kabel niet terwijl gegevens worden geladen.
•• Als u een USB-apparaat aansluit met een USB-verlengkabel, wordt het USB-apparaat mogelijk niet herkend of kunnen de bestanden die op het apparaat zijn
opgeslagen misschien niet worden gelezen.
•• Als het product een aangesloten USB-apparaat niet herkent, zijn de bestanden op het USB-apparaat mogelijk beschadigd of niet afspeelbaar.
Sluit het USB-apparaat in dit geval aan op de computer om het te formatteren en zorg er vervolgens voor dat het apparaat goed wordt aangesloten.
•• Harde schijven (via USB aangesloten) van meer dan 2 TB worden niet ondersteund.
138
Compatibele apparaten voor het afspelen van media
•• Sommige digitale camera's, smartphones en audioapparaten die via USB werken, zijn mogelijk niet compatibel met het product.
•• Media afspelen kan alleen met USB MSC-apparaten.
•• MSC staat voor Mass Storage Class, een apparaat waarop grote hoeveelheden gegevens tegelijk kunnen worden opgeslagen en getransporteerd.
Enkele voorbeelden van MSC-apparaten: USB-sticks, kaartlezers en harde schijven met USB-aansluiting. (USB-hubs worden niet ondersteund.)
Deze MSC-apparaten moeten rechtstreeks worden aangesloten op een USB-poort op het product.
•• Als er meer dan één PTP-apparaat (Picture Transfer Protocol) wordt aangesloten, werkt er maar een apparaat tegelijk.
•• Als er meerdere MSC-apparaten worden aangesloten, worden sommige apparaten mogelijk niet herkend. USB-apparaten die veel stroom nodig hebben (meer dan
500 mA of 5 V), worden mogelijk niet ondersteund.
•• Als er een waarschuwing voor oververhitting wordt weergegeven wanneer er een USB-apparaat is aangesloten of wordt gebruikt, wordt het USB-apparaat mogelijk
niet herkend of kan het USB-apparaat misschien niet goed werken.
•• De schermbeveiliging wordt geactiveerd als het product gedurende de tijd die bij Auto Protection Time is opgegeven, niet wordt gebruikt.
•• De energiebesparende stand van bepaalde externe harde schijven kan automatisch worden uitgeschakeld na aansluiting op het product.
Bestandssysteem en bestandsindelingen
•• Het afspelen van media werkt mogelijk niet goed met multimediabestanden zonder licentie.
•• Media Transfer Protocol (MTP) wordt niet ondersteund.
•• Ondersteunde bestandssystemen zijn FAT16, FAT32 en NTFS (alleen-lezen).
•• Sequentiële JPEG wordt ondersteund voor het afspelen van media.
Progressieve JPEG wordt niet ondersteund.
•• Afbeeldingen met een hogere resolutie kunnen er langer over doen voordat ze op het scherm worden weergegeven.
•• De maximale JPEG-resolutie die wordt ondersteund is 15360x8640 pixels.
•• Als een bestand incompatibel of beschadigd is, wordt het bericht Not Supported File Format. weergegeven.
•• Bij het sorteren van bestanden in mapweergavemodus kunnen per map maximaal 1000 bestanden worden weergegeven.
•• Als een USB-apparaat 8000 bestanden en mappen of meer bevat, worden sommige bestanden en mappen mogelijk niet weergegeven.
•• MP3-bestanden met DRM die tegen betaling zijn gedownload van een website, kunnen niet worden afgespeeld.
Digital Rights Management (DRM) is een systeem ter bescherming van het auteursrecht op gegevens die via internet of andere digitale media worden verspreid. DRM
maakt beveiligde distributie mogelijk en/of illegale distributie van gegevens onmogelijk.
139
Een USB-apparaat gebruiken
Een USB-apparaat verbinden
1
Schakel uw product in.
2
Verbind een USB-apparaat met foto-, muziek- en/of videobestanden met de USB-poort op de achterkant of zijpaneel van het product.
――Als er maar een USB-apparaat is aangesloten, worden de bestanden die op het USB-apparaat zijn opgeslagen automatisch afgespeeld.
――Als u wilt zien welke inhoud op het USB-apparaat is opgeslagen, sluit u het USB-apparaat aan op een USB-poort van het product.
-- U wordt aangeraden om een harde
schijf met USB-aansluiting te gebruiken
die over een eigen voedingsadapter
beschikt.
Een USB-apparaat verwijderen
Een USB-apparaat verwijderen uit Source
1
Als u de afstandsbediening gebruikt, drukt u op SOURCE op de afstandsbediening. U kunt ook naar Source gaan met het schermmenu.
- SOURCE → Source
Als u de modus voor touchscreenbediening gebruikt, sluit u een extern apparaat aan. Vervolgens blijft u het scherm aanraken (met het product ingeschakeld) om het
in het beheermenu. (Alleen de modellen DB10E-T en DB10E-TPOE worden ondersteund.)
beheermenu weer te geven. Selecteer Source
- Beheermenu → Source
-- U wordt aangeraden om een USBapparaat te verwijderen met de functie
Disconnect USB Device.
→ Source
2
Selecteer USB bij Source. Druk in het scherm Source op TOOLS op de afstandsbediening of tik op Options rechtsboven op het scherm.
3
Selecteer Disconnect USB Device en wacht tot de verbinding met het USB-apparaat is verbroken. De verbinding met het USB-apparaat is verbroken.
140
Media afspelen vanaf een computer/mobiel apparaat
Toestemming geven voor de verbinding met een pc/mobiel apparaat
U kunt foto's, video's en muziek afspelen die op een computer of mobiel apparaat zijn opgeslagen.
Als u op het product media wilt afspelen vanaf een computer of mobiel apparaat, moet u de verbinding met de computer of het mobiele apparaat eerst goedkeuren.
――De functie voor het afspelen van media is beschikbaar op alle apparaten die DLNA DMC ondersteunen. Met DLNA DMC kunt u media zoeken en het afspelen daarvan
bedienen via een product nadat u een computer of mobiel apparaat op het product hebt aangesloten.
1
Als u de afstandsbediening gebruikt, drukt u op SOURCE op de afstandsbediening. U kunt ook naar Source gaan met het schermmenu.
- SOURCE → Source
Als u de modus voor touchscreenbediening gebruikt, sluit u een extern apparaat aan. Vervolgens blijft u het scherm aanraken (met het product ingeschakeld) om het
in het beheermenu. (Alleen de modellen DB10E-T en DB10E-TPOE worden ondersteund.)
beheermenu weer te geven. Selecteer Source
- Beheermenu → Source
→ Source
2
Selecteer Network bij Source. Het menu Network Device wordt weergegeven.
3
Selecteer Options op het scherm en selecteer vervolgens Multimedia Device Settings. Er wordt een lijst weergegeven met apparaten die op het product zijn
aangesloten.
4
Selecteer een apparaat en geef toestemming voor de verbinding. Afspelen is alleen beschikbaar op apparaten die verbinding mogen maken.
――Wanneer vanaf een computer of mobiel apparaat een verzoek wordt verzonden om media af te spelen, wordt om toestemming gevraagd voor de verbinding met
het product. U kunt zo gemakkelijk verbinding maken.
――Zie Network Settings voor details over het configureren van een netwerk.
――Zorg ervoor dat het product en de computer zich op hetzelfde subnetwerk bevinden.
Alle IP-adressen zijn samengesteld uit vier delen met een punt ertussen.
(Bijvoorbeeld het IP-adres 111.222.333.444) Als het product en de computer deel uitmaken van hetzelfde subnet, hebben beide apparaten hetzelfde IP-adres op het
vierde deel van het adres na. (Bijvoorbeeld 111.222.333.***)
141
Bij een verbinding met een thuisnetwerk (DLNA)
U kunt inhoud afspelen vanaf een apparaat dat verbinding heeft met een thuisnetwerk.
――Het afspelen van media met een DLNA-server van een ander merk dan Samsung kan een compatibiliteitsprobleem veroorzaken.
――Het afspelen van bepaalde media die zijn gedeeld met een computer of mobiel apparaat is soms niet mogelijk. Dit hangt af van het type codering of de
bestandsindeling van de inhoud. Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar.
――Bij overbelasting van het netwerk lukt het afspelen van media mogelijk niet goed. Gebruik in dit geval een USB-apparaat.
1
Als u de afstandsbediening gebruikt, drukt u op SOURCE op de afstandsbediening. U kunt ook naar Source gaan met het schermmenu.
- SOURCE → Source
Als u de modus voor touchscreenbediening gebruikt, sluit u een extern apparaat aan. Vervolgens blijft u het scherm aanraken (met het product ingeschakeld) om het
in het beheermenu. (Alleen de modellen DB10E-T en DB10E-TPOE worden ondersteund.)
beheermenu weer te geven. Selecteer Source
- Beheermenu → Source
→ Source
2
Selecteer Network bij Source. Het menu Network Device wordt weergegeven.
3
Selecteer een apparaat dat is aangesloten op het thuisnetwerk (DLNA). Er wordt een lijst weergegeven met de bestanden en mappen die met het geselecteerde
apparaat worden gedeeld.
4
Selecteer in de lijst de media die u wilt afspelen. Speel de geselecteerde media af.
Functies op de pagina met de lijst met media
SOURCE → Source → USB
De pagina met de lijst met media op een opslagapparaat biedt de volgende functies.
•• Sort by
Bepaal zelf hoe de lijst met media met de geselecteerde bestandsindeling wordt weergegeven.
-- Dit menu-item is niet beschikbaar als Filter is ingesteld op All.
•• Filter
U kunt zelf aangeven welke bestandsindeling u wilt zien van de Photos, Videos en Music die op een opslagapparaat zijn opgeslagen.
•• Options
-- Dit menu-item is niet beschikbaar als Filter is ingesteld op All.
142
Menu-items op de pagina met de lijst met media
Naam optie
Handelingen
Photos
Videos
Music
Slide Show
Een diavoorstelling starten.
――Dit menu-item is niet beschikbaar als Sort by is ingesteld op Folder.
Encoding
Een codeertaal selecteren als de titel of de inhoud verkeerd wordt weergegeven.
c
Rename Playlist
De naam van een afspeellijst wijzigen.
c
Delete Playlist
Een afspeellijst verwijderen.
c
Add to Playlist
Bestanden aan een afspeellijst toevoegen of een nieuwe afspeellijst maken.
c
Play Selected
De gewenste inhoud uit de lijst met media selecteren en afspelen.
c
c
c
Send
Media verzenden naar een ander opslagapparaat. Deze functie werkt op dezelfde
manier als de kopieerfunctie op een computer.
c
c
c
Index
Een index selecteren om media gemakkelijk te kunnen terugvinden als een
opslagapparaat veel media bevat.
――De aangeboden indexen bevatten datums en alfanumerieke tekens.
c
c
c
c
――Dit menu-item is niet beschikbaar als Sort by is ingesteld op Folder.
143
Beschikbare knoppen en functies tijdens het afspelen van foto's
Wanneer u op de knop E of TOOLS drukt, worden de volgende knoppen weergegeven. De knop RETURN laat de knoppen verdwijnen.
•• Pause / Play
Een diavoorstelling starten of stoppen. Met een diavoorstelling kunt u alle foto's uit een map afspelen.
-- Door op de knop INFO te drukken
terwijl een naam van een apparaat is
geselecteerd, wordt informatie over het
geselecteerde apparaat weergegeven.
-- Door op de knop INFO te drukken
terwijl een bestand is geselecteerd,
wordt informatie over het geselecteerde
bestand weergegeven.
•• Previous / Next
De vorige of volgende foto weergeven.
•• Settings
Naam optie
Slideshow Settings
Handelingen
Speed: De snelheid van de diavoorstelling wijzigen.
Effects: Overgangseffecten tussen foto's toepassen.
Rotate
Foto's draaien.
Zoom
Maximaal 4x inzoomen op foto's.
Picture Mode
De Picture Mode wijzigen.
Background Music
Achtergrondmuziek afspelen tijdens het bekijken van foto's.
――Er moet een muziekbestand zijn opgeslagen op hetzelfde apparaat.
――Tijdens het afspelen van achtergrondmuziek (Background Music) wordt de minispeler weergegeven. Met de minispeler kunt u de muziek
die wordt afgespeeld op pauze zetten of andere muziek selecteren.
Select Speakers
Een luidspreker selecteren voor de weergave van achtergrondmuziek (Background Music).
――Dit menu-item is alleen beschikbaar wanneer achtergrondmuziek (Background Music) wordt afgespeeld.
Send
Geopende foto's verzenden naar een ander opslagapparaat. Deze functie werkt op dezelfde manier als de kopieerfunctie op een computer.
Information
Informatie over een bestand weergeven.
144
Beschikbare knoppen en functies
tijdens het afspelen van video
Naam optie
Select Scene
Handelingen
Thumbnails: een scène selecteren en de video afspelen vanaf die scène.
――Thumbnails is niet beschikbaar als 1) de miniatuur van de video nog niet is uitgepakt, 2) de
video alleen audio bevat of 3) de video korter is dan 60 seconden.
Wanneer u op de knop E of TOOLS drukt, worden de volgende knoppen
weergegeven. De knop RETURN laat de knoppen verdwijnen.
Chapter Titles: een andere video in dezelfde map selecteren en afspelen.
Time Bar: met de knoppen l en r kunt u in sprongen van 10 seconden door het bestand
bewegen. U kunt ook een specifieke waarde invoeren om in één keer naar dat punt in de video te
gaan.
•• Pause / Play
Een video onderbreken of afspelen.
De volgende functies zijn beschikbaar in de pauzemodus. In de pauzemodus
is geen geluid te horen.
Repeat
Off
•• Rewind / Fast Forward
Een video achteruit of vooruit spoelen. Indien gewenst kunt u het afspelen
3x zo snel laten verlopen. Selecteer ∂ om als afspeelsnelheid opnieuw de
oorspronkelijke snelheid te krijgen.
•• Previous / Next
Selecteer tweemaal  als u de vorige video wilt afspelen. Als u eenmaal 
selecteert, wordt de huidige video afgespeeld vanaf het begin.
Repeat One: De huidige video steeds herhalen.
Repeat All: Alle video's in een map steeds herhalen.
Rotate
Het beeld draaien.
Picture Size
De schermgrootte (Picture Size) wijzigen. Welke schermgrootten worden ondersteund, hangt af
van het beeld.
Picture Mode
De Picture Mode wijzigen.
Select Speakers
Een luidspreker selecteren voor de weergave van het geluid van het product.
Audio Language
Een video afspelen in de gewenste taal. Deze functie kan alleen worden gebruikt bij het streamen
van een bestand dat meerdere audio-indelingen ondersteunt.
Information
Informatie over een bestand weergeven.
Selecteer ‚ als u de volgende video wilt afspelen.
•• Settings
Repeat configureren.
145
Beschikbare knoppen en functies tijdens het afspelen van muziek
•• Pause / Play
Muziek onderbreken of afspelen.
•• Rewind / Fast Forward
Muziek achteruit of vooruit spoelen. Indien gewenst kunt u het afspelen 3x zo snel laten verlopen. Selecteer tweemaal ∂ als u het vorige muziekbestand wilt
afspelen.
•• Previous / Next
Selecteer tweemaal  als u het vorige muziekbestand wilt afspelen. Als u eenmaal  selecteert, wordt het huidige muziekbestand afgespeeld vanaf het begin.
Selecteer ‚ als u het volgende muziekbestand wilt afspelen.
•• Repeat
De modus Repeat configureren. Met Repeat One wordt het huidige muziekbestand steeds herhaald. Met Repeat All worden alle bestanden in een map herhaald.
•• Shuffle
Willekeurig afspelen in- of uitschakelen.
146
Ondersteunde bestandsindelingen voor ondertiteling en het afspelen
van media
Ondertiteling
Extern
Intern
•• MPEG-4 Timed Text (.ttxt)
•• Xsub
Container: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Container: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Advanced SubStation Alpha
Container: MKV
•• Micro DVD (.sub of .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Container: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• MPEG-4 Timed Text
Container: MP4
Ondersteunde afbeeldingresoluties
Bestandsextensie
Type
Resolutie
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
147
Ondersteunde bestandsindelingen voor muziek
Bestandsextensie
Type
Codec
Opmerkingen
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
De functie Seek (Jump) wordt niet ondersteund.
Ondersteunt maximaal 2-kanaals.
Ondersteunde video-indelingen
•• Video-inhoud wordt niet afgespeeld, of niet juist afgespeeld, in het geval van een fout in de inhoud of de container.
•• Geluid of video werkt mogelijk niet als de inhoud een standaard bitsnelheid/framesnelheid heeft boven de vermelde compatibele frame/sec weergegeven in de
bovenstaande tabel.
•• Als de indextabel een fout geeft, wordt de functie Seek (Jump) niet ondersteund.
•• U kunt stotteren van het bestand ervaren bij het afspelen van video via een netwerkverbinding.
•• Het kan langer duren voordat het menu weergegeven wordt als de bitsnelheid van de video hoger is dan 10Mbps.
•• Sommige USB-apparaten/digitale camera's kunnen niet compatibel zijn met de speler.
Video-decoder
Audio-decoder
Ondersteunt tot H.264, niveau 4.1
Ondersteunt maximaal WMA 10 Pro 5.1-kanaals.
H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 en AVCHD worden niet ondersteund.
WMA-audio zonder kwaliteitsverlies wordt niet ondersteund.
Voor alle videocodecs behalve MVC, VP8, VP6:
QCELP, AMR NB/WB niet ondersteund.
•• onder 1280 x 720: max. 60 frames
Ondersteunt maximaal 2-kanaals met alleen Vorbis in de Webm-container.
•• boven 1280 x 720: max. 30 frames
GMC 2 of hoger wordt niet ondersteund.
Ondersteunt alleen BD MVC-specificaties.
148
Bestandsextensie Container
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Video Codec
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Resolutie
1920 x 1080
Framesnelheid
(fps)
6~30
Bitsnelheid
(Mbps)
30
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP / ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP / MP / HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
Window Media Video v9
G.711 (ALaw,
μ-Law)
*.tp
*.trp
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
Audio Codec
WebM
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
149
Hoofdstuk 14
Problemen oplossen
Voordat u contact opneemt met een Samsung-servicecentrum
-- Voordat u met de klantenservice van
Samsung belt, kunt u het product als
volgt testen. Als het probleem zich blijft
voordoen, kunt u contact opnemen
met de dichtstbijzijnde klantenservice
van Samsung.
-- Als er geen beeld wordt weergegeven,
controleert u het computersysteem, de
videocontroller en de kabel.
Het product testen
Controleer of uw product normaal werkt door gebruik te maken van de testfuncties van het product.
Als er een leeg scherm wordt weergegeven terwijl het aan/uit-lampje knippert, zelfs als het product goed is aangesloten op een computer, voert u de producttest uit.
1
Schakel zowel de computer als het product uit.
2
Koppel alle kabels los van het product.
3
Product inschakelen.
4
Als No Signal wordt weergegeven, werkt het product normaal.
De resolutie en frequentie controleren
Not Optimum Mode wordt kort weergegeven als een modus wordt geselecteerd die de ondersteunde resoluties overschrijdt
(zie Ondersteunde resoluties).
150
Controleer het volgende
Installatieprobleem (PC-modus)
Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.
Controleer de kabelverbinding tussen de het product en de computer en zorg ervoor dat de kabels
goed zijn bevestigd.
Wanneer er een HDMI- of HDMI-DVI-kabel is aangesloten op
het product en de PC, wordt er aan alle vier de kanten van
het scherm een lege ruimte weergegeven.
De lege ruimte op het scherm wordt niet veroorzaakt door het product.
De lege ruimte op het scherm wordt veroorzaakt door de pc of grafische kaart. U kunt dit probleem
oplossen door de schermgrootte aan te passen in de HDMI- of DVI-instellingen voor de grafische kaart.
Als het instellingenmenu van de grafische kaart geen optie bevat waarmee de schermgrootte kan
worden aangepast, werkt u het stuurprogramma van de grafische kaart bij naar de nieuwste versie.
(Neem contact op met de fabrikant van de grafische kaart of de computer voor meer informatie over
het aanpassen van de scherminstellingen.)
Probleem met het scherm
No Signal wordt weergegeven op het scherm.
Controleer of het product goed is verbonden met een kabel.
Controleer of het apparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.
Not Optimum Mode wordt weergegeven.
Dit bericht wordt weergegeven wanneer een signaal van de grafische kaart de maximale resolutie en
frequentie van het product overschrijdt.
Raadpleeg de tabel met de standaardsignaalmodi en stel op basis van de productspecificaties een
maximale resolutie en frequentie in.
De beelden op het scherm worden vervormd weergegeven.
Controleer de kabelaansluiting met het product.
Het scherm is niet helder. Het scherm is vaag.
Stel de resolutie en de frequentie in op het aanbevolen niveau.
Het scherm is onstabiel en vertoont trillingen.
Controleer of de resolutie en de frequentie van de computer en de grafische kaart zijn ingesteld
binnen een bereik dat compatibel is met het product. Vervolgens kunt u indien nodige de
scherminstellingen aanpassen door de aanvullende informatie in het productmenu den de tabel met
standaardsignaalmodi te raadplegen.
Er blijven schaduwen of echobeelden achter op het scherm.
151
Probleem met het scherm
Het scherm is te helder. Het scherm is te donker.
Pas Brightness en Contrast aan.
De schermkleur is inconsistent.
Ga naar Picture en pas de instellingen bij Colour Space aan.
Het wit lijkt niet echt wit.
Ga naar Picture en pas de instellingen bij White Balance aan.
Er wordt geen beeld op het scherm weergegeven en het
aan/uit-lampje knippert elke 0,5 tot 1 seconde.
Het product bevindt zich in de energiebesparingsmodus.
Het product gaat automatisch uit.
Ga naar System en controleer of Sleep Timer is ingesteld op Off.
Druk op een toets op het toetsenbord of beweeg de muis om terug te keren naar het vorige scherm.
Als een computer op het product is aangesloten, controleer dan de voedingsstatus van de computer.
Controleer of de voedingskabel goed op het product is aangesloten en of de stekker goed in het
stopcontact zit.
Als het signaal van het aangesloten apparaat niet wordt gedetecteerd, gaat het product na 10 tot 15
minuten automatisch uit.
De beeldkwaliteit van het product is anders dan in de winkel
waar het product is aangeschaft.
Gebruik een HDMI-kabel om HD-kwaliteit te krijgen.
Het beeld op het scherm ziet er niet normaal uit.
Gecodeerde video-inhoud kan er afwijkend uitzien in scènes met veel snelle bewegingen, zoals bij
sport of een actiefilm.
Een zwak signaal of lage beeldkwaliteit kan tot een abnormaal beeld leiden. Dit betekent niet dat het
product defect is.
Een mobiele telefoon binnen een afstand van één meter kan storing geven op analoge en digitale
producten.
De helderheid en de kleur zien er niet normaal uit.
Ga naar Picture en pas de scherminstellingen aan, zoals Picture Mode, Colour, Brightness en
Sharpness.
Ga naar System en pas de instellingen bij Energy Saving aan.
Zet de scherminstellingen terug op de standaardinstellingen.
Aan de rand van het scherm zijn gebroken lijnen zichtbaar.
Als Picture Size is ingesteld op Screen Fit, wijzigt u deze instelling in 16:9.
152
Probleem met het scherm
Lijnen (rood, groen of blauw) zijn zichtbaar op het scherm.
Deze lijnen worden weergegeven wanneer er een defect is in de chip DATA SOURCE DRIVER IC van de
monitor. Neem voor dit probleem contact op met een Samsung Servicecenter.
Het scherm ziet er instabiel uit en blijft vervolgens staan.
Het scherm kan stil blijven staan wanneer een andere resolutie dan de aanbevolen resoluties wordt
gebruikt of het signaal niet stabiel is. U lost dit probleem op door de computer in te stellen op een
aanbevolen resolutie.
Weergave op het volledige scherm is niet mogelijk.
Geschaalde SD-inhoud (4:3) kan zwarte balken geven aan beide zijden van een HD-kanaal.
Een video met een andere beeldverhouding dan het product zelf kan zwarte balken geven aan de
boven- en onderzijde van het scherm.
Stel het schermformaat in op schermvullende weergave op het product of het bronapparaat.
Problemen met het geluid
Er wordt geen geluid weergegeven.
Controleer het geluidsvolume.
Het volumeniveau is te laag.
Pas het volume aan.
Als het volumeniveau nog steeds erg laag is nadat u het hebt vergoogd naar het maximale niveau,
past u het volume voor de grafische kaart of het programma op de computer aan.
Ruis uit de luidsprekers.
Controleer de kabelaansluiting.
Controleer de signaalsterkte nadat u een kabel hebt aangesloten.
Een zwak signaal kan tot vervormd geluid leiden.
Er is toch geluid hoorbaar bij een gedempt volume.
De audio-instellingen voor de hoofdluidsprekers staan los van de interne luidsprekers van het product.
Wanneer u het volume op het product wijzigt of dempt, verandert dit niets op een externe versterker
(decoder).
153
Problemen met het geluid
Geluid uit de monitor verandert niet na aanpassing van
Sound Mode.
De audio-instellingen voor de hoofdluidsprekers staan los van de interne luidsprekers van het product.
De audio-instellingen op een bronapparaat veranderen niets aan de instellingen van de interne
luidsprekers van het product.
Problemen met de afstandsbediening
De afstandsbediening werkt niet.
Zorg dat de batterij is geplaatst (+/-).
Controleer of de batterijen leeg zijn.
Controleer of er sprake is van een stroomstoring.
Zorg ervoor dat de voedingskabel is aangesloten.
Controleer of er speciale verlichting of neonlampen zijn ingeschakeld in de nabijheid van het product.
Problemen met een bronapparaat
Er wordt een piepend geluid weergegeven wanneer mijn
computer wordt opgestart.
Als u een piepgeluid hoort als de pc wordt aangezet, moet u de pc laten nakijken.
Problemen met de aanraakfunctie
De aanraakfunctie werkt niet.
Tik alleen met uw vingers op het scherm.
Het scherm of uw vinger mag niet nat zijn.
U mag geen handschoenen dragen en uw vingers mogen niet vies zijn.
De aanraakfunctie werkt niet goed in een bepaald
programma.
Neem contact op met de betreffende softwarefabrikanten als programma's van Windows of Mac
die niet zijn geleverd met uw Samsung-monitor niet naar behoren werken of wanneer andere
programma's die op uw computer zijn geïnstalleerd niet naar behoren functioneren.
Een programma werkt niet goed.
154
Ander probleem
Het product ruikt naar plastic.
De geur van plastic is normaal en verdwijnt na verloop van tijd.
Beeld of geluid valt af en toe weg.
Controleer of de kabel stevig vastzit en sluit deze zo nodig opnieuw aan.
Een heel harde of dikke kabel kan audio- of videobestanden beschadigen.
Gebruik flexibele, duurzame kabels. Wanneer u het product aan de wand bevestigt, verdient het
aanbeveling om kabels te gebruiken die in een hoek kunnen worden aangesloten.
Kleine deeltjes op de randen van het product.
De deeltjes maken deel uit van het ontwerp van het product. Het product is niet defect.
Wanneer ik de resolutie van de computer wil veranderen,
krijg ik de melding The defined resolution is not supported..
Het bericht The defined resolution is not supported. wordt weergegeven als de resolutie van de
invoerbron de maximumresolutie van het scherm overschrijdt.
U lost dit probleem op door de computer in te stellen op een resolutie die het scherm ondersteunt.
HDMI Black Level werkt niet goed op een HDMI-apparaat
met YCbCr-uitvoer.
Deze functie is alleen beschikbaar wanneer een bronapparaat, zoals een dvd-speler of decoder, met
een HDMI-kabel (RGB-signaal) is aangesloten op het product.
Geen geluid in de modus HDMI.
De weergegeven kleuren kunnen er afwijkend uitzien. Beeld of geluid is mogelijk niet beschikbaar. Dit
kan zich voordoen als op het product een bronapparaat is aangesloten dat alleen een oude versie van
de HDMI-norm aankan.
Sommige grafische kaarten van computers herkennen HDMI-signalen zonder geluid niet automatisch.
In dit geval moet u handmatig een geluidsingang selecteren.
PC
Geluidsingang
Schermmodus
Automatisch
Computerinstellingen
155
Hoofdstuk 15
Specificaties
Algemeen
- Grootte
Modelnaam
Paneel
- Weergavegebied
DB10E-T
Grootte
Klasse 10 (10,1 inch / 25 cm)
Weergavegebied
217,0 mm (H) x 135,6 mm (V)
DB10E-POE / DB10E-TPOE
Audio-uitgang
5 W x 1 (Alleen ondersteund op het model DB10E-T.)
Stroomtoevoer
100 tot 240 V wisselstroom, 60 / 50 Hz ± 3 Hz
Raadpleeg het label op de achterkant van het product, aangezien het standaardvoltage per land kan verschillen.
H
Omgevingsvereisten
In bedrijf
Temperatuur: 0 C - 40 C (32 F - 104 F)
* Om de behuizing te installeren houdt u de interne temperatuur op 40 °C of lager.
V
Luchtvochtigheid: 10% tot 80%, niet condenserend
Opslag
Temperatuur: -20 C - 45 C (-4 F - 113 F)
Luchtvochtigheid: 5% tot 95%, niet condenserend
――Plug-and-Play
Deze monitor kan worden geïnstalleerd op en gebruikt voor elk Plug and Play-systeem. De binaire gegevensuitwisseling tussen de monitor en het computersysteem
optimaliseert de monitorinstellingen.
De monitor wordt automatisch geïnstalleerd. U kunt de installatie-instellingen echter naar wens wijzigen.
――Door de manier waarop dit product wordt geproduceerd kan circa één pixel per miljoen pixels (1 ppm) van het paneel lichter of donkerder worden weergegeven. Dit is
niet van invloed op de prestaties van het product.
――Dit is een product van klasse A. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet
treffen.
――Raadpleeg de website van Samsung Electronics voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.
156
DB10E-T: [Aanbeveling]- alleen EU
•• Hierbij verklaart Samsung Electronics dat dit/deze Monitor voldoet aan de essentiële vereisten en overige bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
•• De officiële conformiteitsverklaring kunt u vinden op http://www.samsung.com/displaysolutions. Ga naar Service > Zoek product ondersteuning en voer de naam van
het model in.
•• Deze apparatuur mag uitsluitend binnenshuis worden gebruikt.
•• Deze apparatuur mag in alle EU-landen worden gebruikt.
157
Voorinstelbare timingmodi
――Vanwege de eigenschappen van het scherm kan dit product voor elk schermformaat slechts worden ingesteld op één resolutie voor een optimale beeldkwaliteit.
Wanneer er een andere resolutie dan de opgegeven resolutie wordt ingesteld, kan dit ten koste gaan van de beeldkwaliteit. Om dit te voorkomen, kunt u het beste de
opgegeven optimale resolutie voor uw product selecteren.
――Controleer de frequentie wanneer u een CDT-product vervangt (aangesloten op een computer) door een LCD-product. Als het LCD-product geen ondersteuning biedt
-- Horizontale frequentie
De tijd die nodig is om één lijn van links
naar rechts op het scherm te scannen,
wordt de horizontale cyclus genoemd.
Het omgekeerde van deze horizontale
cyclus is de horizontale frequentie. De
horizontale frequentie wordt gemeten in
kHz.
-- Verticale frequentie
Het product geeft een beeld meerdere
keren per seconde weer (zoals een
knipperende tl-lamp) om een beeld voor
de kijker weer te geven. De frequentie
waarmee een beeld per seconde
wordt weergegeven, wordt de verticale
frequentie of vernieuwingsfrequentie
genoemd. De verticale frequentie wordt
gemeten in Hz.
voor 85Hz, wijzigt u de verticale frequentie voor het CDT-product naar 60Hz en sluit u vervolgens het LCD-product aan.
Synchronisatie
Resolutie
Horizontale frequentie
30 – 81 kHz
Verticale frequentie
48 – 75 Hz
Optimale resolutie
1280 x 800 bij 60 Hz
Maximale resolutie
1920 x 1080 bij 60 Hz
Maximale pixelfrequentie
148,5 MHz (analoog, digitaal)
Het scherm wordt automatisch aangepast als er een signaal via uw computer wordt overgedragen die behoort tot de volgende standaard signaalmodi. Als het signaal dat
via de computer wordt verzonden, niet tot de standaard signaalmodi behoort, wordt er mogelijk een leeg scherm weergegeven terwijl het aan/uit-lampje brandt. Wijzig in
dat geval de instellingen overeenkomstig de volgende tabel door de gebruikershandleiding bij de grafische kaart te raadplegen.
158
Resolutie
Horizontale frequentie Verticale frequentie
(kHz)
(Hz)
Pixelfrequentie
(MHz)
Sync-polariteit
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
159
Resolutie
Horizontale frequentie Verticale frequentie
(kHz)
(Hz)
Pixelfrequentie
(MHz)
Sync-polariteit
(H/V)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
160
Hoofdstuk 16
Bijlage
Dienstverlening tegen betaling (door
klanten)
――Wanneer u om service vraagt, kunnen wij in de volgende gevallen ondanks de garantie kosten in
rekening brengen voor een bezoek van een monteur.
Productschade als gevolg van een fout van de klant
Productschade als gevolg van een verkeerde handeling of verkeerde reparatie door de klant.
Als het product schade heeft opgelopen als gevolg van:
•• impact van buitenaf of laten vallen;
•• het gebruik van verbruiksartikelen of apart verkochte producten die niet voldoen aan de eisen
van Samsung;
Geen productdefect
•• reparatie door een persoon die geen monteur is van een erkend servicebedrijf of partner van
Samsung Electronics Co., Ltd.
Reiniging van het product, afstelling, uitleg, herinstallatie enzovoort.
•• wijziging van het model of reparatie van het product door de klant;
•• Als een monteur aanwijzingen geeft voor het gebruik van het product of gewoon enkele opties
aanpast zonder het product te demonteren.
•• gebruik van het product op een verkeerde spanning of via niet-goedgekeurde elektrische
aansluitingen;
•• Als een defect het gevolg is van externe omgevingsfactoren (internet, antenne, signaal van kabel
enzovoort).
•• het niet volgen van de voorzorgsmaatregelen uit de gebruikershandleiding.
•• Als een product opnieuw wordt geïnstalleerd of als er extra apparaten worden aangesloten na de
eerste installatie van het aangeschafte product.
•• Als een product opnieuw wordt geïnstalleerd op een andere locatie of na een verhuizing.
•• Als de klant om aanwijzingen voor het gebruik vraagt vanwege een product van een ander
bedrijf.
•• Als de klant om aanwijzingen voor het gebruik van het netwerk of een programma van een ander
bedrijf vraagt.
•• Als de klant vraagt om de software voor het product te installeren en te configureren.
Overig
•• Als het product defect raakt als gevolg van een natuurramp. (onweer, brand, aardbeving,
overstroming enzovoort)
•• Als verbruiksartikelen op zijn. (batterij, toner, verlichting, kop, trilmechanisme, lamp, filter, lint
enzovoort)
――Als de klant om service vraagt terwijl het product niet defect is, kunnen servicekosten in rekening
worden gebracht. Lees daarom eerst de gebruikershandleiding.
•• Als een monteur de binnenzijde van het product moet ontdoen van stof of vreemde stoffen.
•• Als de klant om een extra installatie vraagt na aanschaf van het product bij een postorderbedrijf
of online.
161
Een optimale beeldkwaliteit en het
voorkomen van scherminbranding
Zwarte matrix
Gemeenschappelijke
elektrode (ITO)
Kleurenfilter
Optimale beeldkwaliteit
•• Vanwege de aard van het productieproces voor dit product, wordt ongeveer 1 op de miljoen pixels (1
ppm) op het -scherm donkerder of lichter weergegeven. Dit is niet van invloed op de prestaties van
het product.
-- Het aantal subpixels per type -scherm: 6.220.800
Source
Afvoer
•• Wanneer er langere tijd een statisch beeld op het scherm wordt weergegeven, kan het beeld op het
scherm inbranden of kunnen er pixels beschadigd raken.
-- Activeer de energiebesparingsmodus of een dynamische schermbeveiliging wanneer u het
product enige tijd niet gebruikt.
Het voorkomen van scherminbranding
TFT
Poort
Pixelelektrode
(ITO)
Opslagcondensator
(Cs)
Databus-lijn
Wat is scherminbranding?
Wanneer het LCD-scherm normaal wordt gebruikt, mag er geen scherminbranding optreden. Een
normaal gebruik verwijst naar continu veranderende videopatronen. Wanneer er langdurig een vast
patroon op het LCD-scherm wordt weergegeven (langer dan 12 uur), kan er een licht spanningsverschil
optreden tussen de elektroden in de pixels die vloeibare kristallen besturen.
Een dergelijk spanningsverschil tussen de elektroden neemt naar verloop van tijd toe, waardoor het
vloeibare kristal dunner wordt. Als dit gebeurt, is het mogelijk dat het vorige beeld zichtbaar blijft
wanneer het patroon wordt gewijzigd. Om dit te voorkomen, moet het opgebouwde spanningsverschil
worden verlaagd.
――Wanneer het LCD-scherm normaal functioneert, mag er geen scherminbranding optreden.
162
Scherminbranding voorkomen
――De beste manier om het product te beschermen tegen scherminbranding is om het product uit
te schakelen of om ervoor te zorgen dat het computersysteem een schermbeveiliging uitvoert
wanneer het product niet wordt gebruikt. Ook is de garantie mogelijk beperkt, afhankelijk van de
gebruiksaanwijzing.
•• Uitschakelen, schermbeveiliging en energiebesparingsmodus
-- Schakel het product 2 uur uit wanneer u het 12 uur hebt gebruikt.
-- Ga naar Weergave-eigenschappen > Stroomtoevoer op uw computer en stel in dat het product
wanneer dit nodig is, wordt uitgeschakeld.
-- Het gebruik van een schermbeveiliging wordt aanbevolen.
U kunt het beste een schermbeveiliging met één kleur of een bewegende afbeelding gebruiken.
•• Wijzig regelmatig de kleur
-- Gebruik twee kleuren
Schakel om de 30 minuten tussen de 2 kleuren, zoals hierboven wordt weergegeven.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Gebruik liever geen tekstkleuren en achtergrondkleuren die qua helderheid zeer contrasteren.
(Helderheid: hoe licht of donker een kleur is. Dit hangt af van de hoeveelheid licht die wordt
uitgestraald.)
――Gebruik liever geen grijs, aangezien deze kleur de scherminbranding kan bevorderen.
――Gebruik liever geen kleuren die qua helderheid zeer contrasteren (zwart en wit; grijs).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• Wijzig regelmatig de tekstkleur
-- Gebruik heldere kleuren die qua helderheid vergelijkbaar zijn.
Interval: wijzig elke 30 minuten de tekst en achtergrondkleur.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Verplaats en wijzig de tekst elke 30 minuten, zoals hieronder.
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Geef regelmatig een bewegende afbeelding alsmede een logo weer.
Interval: geef na 4 uur 60 seconden een bewegende afbeelding met een logo weer.
163
Licentie
Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby en het double-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
This DivX CertifiedⓇ device has passed rigorous testing to ensure it plays
DivXⓇ video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find
your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,
5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,
7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and
the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound is a
trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
Ⓡ
Ⓡ
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767, 8,027,477,
5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236,
7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the
Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS
Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of DivX, LLC and
are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
Open Source-licentiekennisgeving
Wanneer u open-source software gebruik, zijn er open-source licenties beschikbaar in het
productmenu. De licentiekennisgeving voor open source is alleen in het Engels beschikbaar.
Voor informatie over de Open Source-licentiekennisgeving kunt u contact opnemen met het
Samsung Customer Center of een e-mail sturen naar [email protected].
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
164
Terminologie
480i/480p/720p/1080i/1080p____ Elk
van de bovenstaande scanfrequenties
verwijst naar het aantal effectieve
scanlijnen die de resolutie bepalen. De
scanfrequentie kan worden aangeduid
in i (interlaced) of p (progressief ),
afhankelijk van de scanmethode.
- Scannen
Scannen verwijst naar een proces
voor het verzenden van pixels die op
progressieve wijze het beeld vormen.
Hoe groter het aantal pixels, hoe
helderder en levendiger het beeld.
- Progressief
In de progressieve scanmodus worden
alle lijnen met pixels op het scherm één
voor één gescand (progressief ).
- Interlaced
In de interlaced scanmodus, worden
eerst alle oneven lijnen met pixels
van boven naar beneden gescand en
vervolgens worden alle andere lijnen
met pixels (die nog niet zijn gescand)
gescand.
Non-interlace- en
interlacemodus____ De noninterlacemodus (progressieve
scan) geeft een horizontale lijn op
progressieve wijze van de boven- naar
de onderkant van het scherm weer.
In de interlacemodus worden eerst
de oneven lijnen en vervolgens de
even lijnen weergegeven. De noninterlacemodus wordt voornamelijk
gebruikt voor monitoren omdat het een
helder beeld geeft. De interlacemodus
wordt voornamelijk gebruikt voor tv's.
Dot Pitch____ Het scherm bestaat uit
rode, groene en blauwe stippen. Hoe
kleiner de afstand tussen deze punten
hoe hoger de resolutie. Dot pitch
verwijst naar de kleinste afstand tussen
twee punten met dezelfde kleur. Dot
pitch wordt gemeten in millimeters.
Verticale frequentie____ Het product
geeft een afbeelding meerdere
keren per seconde weer (zoals
een knipperende tl-lamp) om een
beeld voor de kijker weer te geven.
De frequentie waarmee een beeld
per seconde wordt weergegeven,
wordt de verticale frequentie of
vernieuwingsfrequentie genoemd. De
verticale frequentie wordt gemeten in
Hz.
Bijvoorbeeld: 60Hz verwijst naar het
feit dat één beeld 60 keer per seconde
wordt weergegeven.
Horizontale frequentie____ De tijd
die nodig is om één lijn van links naar
rechts op het scherm te scannen, wordt
de horizontale cyclus genoemd. Het
omgekeerde van deze horizontale
cyclus is de horizontale frequentie. De
horizontale frequentie wordt gemeten
in kHz.
Bron____ Invoerbron verwijst naar een
videobronapparaat dat is aangesloten
op het product, zoals een camcorder of
video- of dvd-speler.
Plug & Play____ Plug & Play is
een functie waarmee de gegevens
tussen een monitor en een computer
automatisch worden uitgewisseld voor
een optimale weergaveomgeving.
Het product gebruikt VESA DDC
(internationale norm) om Plug & Play uit
te voeren.
Resolutie____ De resolutie is het
aantal horizontale punten (pixels)
en verticale punten (pixels) waaruit
het scherm is opgebouwd. Het geef
aan hoe gedetailleerd een beeld
wordt weergegeven. Bij een hogere
resolutie kunnen er meer gegevens
worden weergegeven op het scherm
en is handig wanneer er tegelijkertijd
meerdere taken moeten worden
uitgevoerd.
Bijvoorbeeld: een resolutie van 1920 X
1080 bestaat uit 1920 horizontale pixels
(horizontale resolutie) en 1080 verticale
pixels (verticale resolutie).
DVD (Digital Versatile Disc)____
DVD verwijst naar een schijf voor
massaopslag ter grootte van
een cd. U kunt op deze schijf
multimediatoepassingen (audio, video
of games) opslaan met de MPEG-2
videocompressietechnologie.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Dit is een interface
die kan worden aangesloten op
zowel een digitale audiobron als op
een high-definition videobron door
gebruik te maken van één kabel zonder
compressie.
Multiple Display Control (MDC)____
MDC (Multiple Display Control) is een
toepassing waarmee u meerdere
weergaveapparaten tegelijk kunt
besturen via een computer. De
communicatie tussen een computer en
een monitor vindt plaats via RS232Ckabels (seriële gegevensoverdracht) en
RJ45-kabels (LAN).
165

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 25.6 cm (10.1") 1280 x 800 pixels LED 450 cd/m²
  • Edge-LED BLU 30 ms
  • Ethernet LAN Wi-Fi
  • Built-in speaker(s) 20 W

Related manuals

advertisement