Samsung S24H650GDU Handleiding

Samsung S24H650GDU Handleiding
Gebruikershandleiding
S*H65*
De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand
bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
Wijzigingen voorbehouden.
© Samsung Electronics
Het auteursrecht op deze handleiding is eigendom van Samsung Electronics.
Gebruik of vermenigvuldiging van deze handleiding, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van Samsung Electronics
niet toegestaan.
Andere handelsmerken dan die van Samsung Electronics zijn het bezit van hun respectieve eigenaars.
••
In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:
‒‒ (a) Er wordt op uw verzoek een engineer gestuurd, maar het product is niet defect.
(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).
‒‒ (b) U brengt het apparaat naar een reparatiecentrum, maar het product is niet defect.
(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).
••
U wordt op de hoogte gesteld van deze administratiekosten voordat een dergelijke reparatie of bezoek wordt
uitgevoerd.
Inhoudsopgave
Voordat u het product
in gebruik neemt
De standaard bevestigen (S24H650FD*)
17
De voet verwijderen (S24H650GD* / S27H650FD*)18
De voet verwijderen (S24H650FD*)
19
Installatieruimte4
Voorzorgsmaatregelen voor bewaring
4
Veiligheidsvoorzorgen4
Symbolen4
Reiniging5
Elektriciteit en veiligheid
5
Installatie6
Bediening7
Voorbereidingen
Onderdelen9
Knoppen voorzijde
9
Achterkant10
De instellingen Brightness en Contrast wijzigen 11
De instelling Volume wijzigen
11
De kanteling en hoogte van het product
aanpassen12
Het beeldscherm draaien
12
Antidiefstalslot13
Voorzorgsmaatregelen voor het verplaatsen
van de monitor
13
Een wandmontageset of bureaustandaard
installeren (S24H650GD* / S27H650FD*)
14
Een wandmontageset of bureaustandaard
installeren (S24H650FD*)
15
Installatie16
De standaard bevestigen (S24H650GD* /
S27H650FD*)16
Het scherm instellen
SAMSUNG MAGIC Bright
27
Brightness28
Contrast28
Een bronapparaat aansluiten
en gebruiken
Sharpness28
Neem het volgende goed door voordat u de monitor
installeert.20
Een computer aansluiten en gebruiken
20
Aansluiten met de D-SUB-kabel (analoog type) 20
Aansluiten met een HDMI-kabel
21
Aansluiten met een HDMI-DVI-kabel
21
Verbinding maken via de DP-kabel
21
Aansluiten op hoofdtelefoon
21
De voedingskabel aansluiten
22
Een USB-apparaat verbinden
23
De aangesloten kabels netjes leiden (S24H650GD* /
S27H650FD*)24
De aangesloten kabels netjes leiden
(S24H650FD*)25
De juiste houding bij het gebruik van het product 26
Het stuurprogramma installeren
26
Optimale resolutie instellen
26
Color28
SAMSUNG MAGIC Upscale
29
HDMI Black Level29
Eye Saver Mode29
Game Mode29
Response Time29
Picture Size30
Screen Adjustment30
De instellingen OSD (On
Screen Display) aanpassen
Transparency31
Position31
Language31
Display Time31
2
Inhoudsopgave
Instellen en resetten
Specificaties
Smart ECO Saving32
Algemeen38
Off Timer Plus32
Tabel standaardsignaalmodi
40
PC/AV Mode33
Source Detection33
Key Repeat Time33
Reset All33
Information33
Bijlage
Dienstverlening tegen betaling (door klanten) 43
Geen productdefect
43
Productschade als gevolg van een fout van de
klant43
Overig43
Extended warranty
De software installeren
44
Easy Setting Box
34
Beperkingen en problemen bij de installatie
34
Systeemeisen34
Problemen oplossen
Voordat u contact opneemt met een Samsungservicecentrum35
Het product testen
35
De resolutie en frequentie controleren
35
Controleer het volgende.
35
Vragen en antwoorden
37
3
Hoofdstuk 01
Voordat u het product in gebruik neemt
Installatieruimte
Veiligheidsvoorzorgen
Zorg voor een beetje ruimte rond het product voor de ventilatie. Wanneer de interne temperatuur
oploopt, kan er brand of schade aan het product ontstaan. Houdt bij het installeren van het product
minimaal een ruimte aan zoals hieronder wordt weergegeven.
Let op
Let op : OM DE KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERKLEINEN
MAG U HET PANEEL NIET VERWIJDEREN. (OF DE ACHTERZIJDE)
――De buitenkant kan afwijken, afhankelijk van het product.
BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE U ZELF KUNT REPAREREN.
LAAT REPARATIE EN ONDERHOUD OVER AAN GEKWALIFICEERD
PERSONEEL.
10 cm
10 cm
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK - NIET OPENEN
Dit symbool wil zeggen dat er hoogspanning aanwezig is binnenin.
10 cm
Het is gevaarlijk om onderdelen binnen in het product aan te raken.
10 cm
Dit symbool wil zeggen dat er belangrijke documentatie over de
bediening en het onderhoud van dit product bestaat.
10 cm
Voorzorgsmaatregelen voor bewaring
Symbolen
Waarschuwing
Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit ernstig letsel of
de dood tot gevolg hebben.
Let op
Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit lichamelijk letsel
of schade aan eigendommen tot gevolg hebben.
Op het oppervlak van hoogglansmodellen kunnen witte vlekken ontstaan als in de buurt een ultrasone
luchtbevochtiger wordt gebruikt.
――Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum van Samsung als het product binnenin moet
worden gereinigd (niet gratis).
Druk niet op het scherm van de monitor met handen of andere voorwerpen. Het risico bestaat dat u
het scherm beschadigt.
4
Reiniging
――Wees voorzichtig bij het reinigen. De behuizing en het scherm van geavanceerde LCD-panelen zijn gevoelig
voor krassen.
――Ga bij het reinigen als volgt te werk.
Elektriciteit en veiligheid
Waarschuwing
•• Gebruik geen beschadigd netsnoer of beschadigde stekker en gebruik geen loszittend stopcontact.
1 Zet het product en de computer uit.
•• Sluit niet meerdere producten aan op één stopcontact.
2 Trek het netsnoer uit het product.
•• Kom niet met natte handen aan de stekker.
――Pak het netsnoer vast aan de stekker en kom niet met natte handen aan de kabel. Anders kan een
elektrische schok worden veroorzaakt.
3 Veeg de monitor af met een schone, zachte, droge doek.
‒‒ Gebruik op het beeldscherm geen reinigingsmiddelen die alcohol, oplosmiddelen of middelen
die de oppervlaktespanning verlagen, bevatten.
‒‒ Spuit geen water of reinigingsmiddel rechtstreeks op het product.
4 Maak een zachte en droge doek nat met water en wring de doek goed uit, voordat u daarmee de
behuizing van het product reinigt.
5 Sluit het netsnoer weer op het product aan wanneer u klaar bent met reinigen.
6 Zet het product en de computer aan.
•• Steek de stekker helemaal in het stopcontact (moet goed vastzitten).
•• Steek de stekker in een geaard stopcontact (alleen voor apparaten met isolatie van type 1).
•• Buig het netsnoer niet te sterk en trek nooit te hard aan het snoer. Let erop dat het netsnoer niet
onder een zwaar voorwerp komt.
•• Houd het netsnoer en product uit de buurt van warmtebronnen.
•• Verwijder stof van de pennen van de stekker of het stopcontact met een droge doek.
Let op
•• Trek de stekker niet uit het stopcontact wanneer het product in gebruik is.
•• Gebruik alleen het netsnoer dat Samsung met uw product heeft meegeleverd. Gebruik het
netsnoer niet voor andere producten.
•• Houd voldoende ruimte vrij rond het stopcontact waarop het netsnoer is aangesloten.
‒‒ Bij problemen moet u de stekker gemakkelijk uit het stopcontact kunnen trekken om de stroom
naar het product volledig uit te schakelen.
•• Trek het netsnoer altijd aan de stekker uit het stopcontact.
5
Installatie
Waarschuwing
Let op
•• Zet geen kaarsen, insectenwerende middelen of sigaretten boven op het product. Plaats het
product niet in de buurt van een warmtebron.
•• Laat het product niet vallen wanneer u het verplaatst.
•• Plaats het product niet in een slecht geventileerde ruimte, zoals een (boeken)kast.
•• Houd tussen het product en de muur een afstand van minimaal 10 cm aan voor ventilatie.
•• Houd de plastic verpakking buiten bereik van kinderen.
‒‒ Kinderen kunnen stikken.
•• Plaats het product niet op een instabiele of trillende ondergrond (bijvoorbeeld een plank die niet
goed vastzit of een tafel die niet goed recht staat).
‒‒ Het product kan omvallen, schade oplopen en/of letsel veroorzaken.
‒‒ Wanneer het product wordt gebruikt in een ruimte met erg veel trillingen, kan het product
schade oplopen of brand veroorzaken.
•• Plaats het product niet in een voertuig of op een locatie waar het blootstaat aan stof, vocht
(waterdruppels bijvoorbeeld), olie of rook.
•• Leg het product niet op de voorkant.
•• Zorg er bij plaatsing van het product in een kast of op een plank voor dat de onderrand van de
voorkant van het product niet uitsteekt.
‒‒ Het product kan omvallen, schade oplopen en/of letsel veroorzaken.
‒‒ Plaats het product alleen in een kast of op een plank van het juiste formaat.
•• Zet het product voorzichtig neer.
‒‒ Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.
•• Als u het product op een ongebruikelijke plek plaatst (blootgesteld aan veel fijne stofdeeltjes,
chemische stoffen, extreme temperaturen, veel vocht of een plek waar het product lange tijd
achter elkaar continu in gebruik is), kan dit ernstige gevolgen hebben voor de prestaties.
‒‒ Neem contact op met een Samsung-servicecentrum als u het product op een dergelijke plek wilt
plaatsen.
•• Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, warmte of warme voorwerpen, zoals een kachel.
‒‒ De levensduur van het product kan korter worden of er kan brand ontstaan.
•• Zorg ervoor dat jonge kinderen niet bij het product kunnen.
‒‒ Het product kan omvallen en letsel veroorzaken bij kinderen.
•• Eetbare oliën (zoals sojaolie) kunnen het product beschadigen of storen. Bescherm het product
tegen vervuiling door olie. En installeer of gebruik het product niet in de keuken of in de buurt van
een keukenoven.
6
Bediening
Waarschuwing
•• In het product komt hoogspanning voor. Haal het product niet uit elkaar en repareer of wijzig het
product niet zelf.
‒‒ Neem voor reparatie contact op met een Samsung-servicecentrum.
•• Als u het product wilt verplaatsen, moet u eerst alle kabels, waaronder de voedingskabel, van het
product losmaken.
•• Als het product vreemde geluiden, een brandgeur of rook produceert, moet u onmiddellijk de
stekker uit het stopcontact trekken en contact opnemen met een Samsung-servicecentrum.
•• Steek geen metalen voorwerpen (een mes, muntstuk of haarspeld bijvoorbeeld) of ontvlambare
voorwerpen (papier, lucifers en dergelijke) in het product (via de ventilatieopeningen of in- en
uitgangen en dergelijke).
‒‒ Zet het product uit en maak het netsnoer los als er water of vreemde substanties in het product
komen. Neem vervolgens contact op met een Samsung-servicecentrum.
•• Zet geen voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een vaas, bloempot of fles, boven op het
product.
‒‒ Zet het product uit en maak het netsnoer los als er water of vreemde substanties in het product
komen. Neem vervolgens contact op met een Samsung-servicecentrum.
•• Zorg ervoor dat kinderen het product niet als klimrek kunnen gebruiken.
‒‒ Kinderen kunnen ernstig letsel oplopen.
•• Als u het product laat vallen of als de behuizing beschadigd raakt, moet u het product uitzetten en
het netsnoer losmaken. Neem vervolgens contact op met een Samsung-servicecentrum.
‒‒ Langdurig gebruik kan leiden tot brand of een elektrische schok.
•• Leg geen zware voorwerpen of voorwerpen die de aandacht trekken van kinderen, zoals speelgoed
of snoep, boven op het product.
‒‒ Het product of de zware voorwerpen kunnen vallen wanneer kinderen dat speelgoed of snoep
proberen te pakken, met mogelijk ernstig letsel tot gevolg.
•• Zet bij onweer het product uit en trek de stekker uit het stopcontact.
•• Laat geen voorwerpen op het product vallen en stoot niet tegen het product.
•• Verplaats het product niet door aan het netsnoer of ander kabels te trekken.
•• Raak het product of de stekker niet aan als er een gaslek is. Laat de ruimte onmiddellijk goed
luchten.
•• Verplaats het product niet en til het niet op door aan het netsnoer of andere kabels te trekken.
•• Gebruik en bewaar geen brandbare sprays of ontvlambare stoffen in de buurt van het product.
•• Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd door een tafelkleed of gordijn.
‒‒ Een te hoge binnentemperatuur kan brand veroorzaken.
7
Let op
•• Wanneer er langere tijd een statisch beeld op het scherm wordt weergegeven, kan het beeld op het
scherm inbranden of kunnen er pixels beschadigd raken.
‒‒ Activeer de energiespaarstand of gebruik een schermbeveiliging met een bewegend beeld als u
het product gedurende langere tijd niet gebruikt.
•• Trek de stekker uit het stopcontact als u van plan bent het product lang niet te gebruiken (tijdens
een vakantie bijvoorbeeld).
‒‒ Een teveel aan stof kan in combinatie met warmte een elektrische schok of een stroomlek
veroorzaken.
•• Gebruik het product op de aanbevolen resolutie en frequentie.
‒‒ Uw ogen kunnen vermoeid raken.
•• Houd het product niet op zijn kop en verplaats het product niet aan de voet alleen.
‒‒ Het product kan omvallen, schade oplopen en/of letsel veroorzaken.
•• Te lang van te dichtbij naar het scherm kijken kan slecht zijn voor de ogen.
•• Gebruik geen luchtbevochtiger of waterkoker in de buurt van het product.
•• Laat uw ogen minstens vijf minuten rusten of kijk naar voorwerpen op afstand na elk uur dat u de
monitor hebt gebruikt.
•• Het product wordt na verloop van tijd warm. Raak het beeldscherm niet aan wanneer het product
al geruime tijd is ingeschakeld.
•• Houd kleine onderdelen buiten bereik van kinderen.
•• Wees voorzichtig bij het aanpassen van de hoek of hoogte van het product.
‒‒ U kunt uw handen of vingers knellen en u pijn doen.
‒‒ Als u het product te scheef zet, kan het vallen en letsel veroorzaken.
•• Zet geen zware voorwerpen op het product.
‒‒ Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.
•• Zet bij het gebruik van een koptelefoon het volume niet te hard.
‒‒ Dit kan uw gehoor beschadigen.
8
Hoofdstuk 02
Voorbereidingen
Onderdelen
Pictogrammen
Omschrijving
Hiermee opent of sluit u het OSD-menu of keert u terug naar het laatste
menu.
Knoppen voorzijde
――De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
OSD-vergrendeling: behoud van de huidige instellingen of blokkering van
het OSD-menu om onbedoelde aanpassing van instellingen te voorkomen.
tien
Inschakelen: U vergrendelt de OSD-bediening door de knop
seconden ingedrukt te houden. Uitschakelen: U ontgrendelt de OSDlanger dan tien seconden ingedrukt te houden.
bediening door de knop
――Als de OSD-weergave is vergrendeld, kunt u Brightness en Contrast
wel aanpassen. Eye Saver Mode is beschikbaar. Information kan worden
weergegeven.
De functie Eye Saver Mode kan worden gebruikt door op de knop
te drukken.
(Eye Saver Mode is ook beschikbaar wanneer de OSD-bediening is vergrendeld.)
Druk op
om Eye Saver Mode in of uit te schakelen.
Als de functie Eye Saver Mode beschikbaar is, zijn de onderstaande items niet
beschikbaar.
Toetsbetekenis
•• Picture
Brightness, Game Mode, MAGICBright, Color
•• System
Smart ECO Saving
SAMSUNG
Hiermee gaat u naar boven of naar beneden in het menu of wijzigt u de
waarde van een optie in het OSD-menu.
Met deze knop kunt u het volume en de helderheid en het contrast van het
scherm instellen.
9
Pictogrammen
Achterkant
Omschrijving
Een menuselectie bevestigen.
Wanneer u op
drukt wanneer het OSD-menu niet zichtbaar is,
verandert u van bron (Analog / HDMI / DisplayPort). Als u het product
te drukken, wordt in
aanzet of een andere bron selecteert door op
de linkerbovenhoek van het scherm een bericht weergegeven waarin u de
gewijzigde bron ziet.
――Deze functie is niet beschikbaar voor producten met alleen een analoge
――De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
Poort
Omschrijving
Sluit het netsnoer van uw monitor aan op de poort POWER IN aan de
achterzijde van het product.
interface.
Druk op de knop
om automatisch de scherminstellingen aan te passen.
Maak verbinding met een USB-apparaat.
――Als de resolutie wordt gewijzigd in Eigenschappen voor beeldscherm, wordt de
functie Auto Adjustment ingeschakeld.
――Deze functie is alleen beschikbaar in de modus Analog.
Verbind de
-poort van de monitor en de USB-poort van de computer
met de USB-kabel.
Het scherm in-/uitschakelen.
Wanneer u op een bedieningsknop op het product drukt, wordt eerst de
toetsbetekenis weergegeven voordat het schermmenu wordt geopend. (De
gids laat de functie van de ingedrukte knop zien.)
Toetsbetekenis
Druk opnieuw op de desbetreffende knop als u het schermmenu wilt openen
wanneer de gids wordt weergegeven.
De toetsbetekenis kan per functie of productmodel verschillen.
Kijk op uw concrete product.
Hiermee kunt u het apparaat op een pc aansluiten met een DP-kabel.
Aansluiting voor de verbinding met een bronapparaat via een HDMI- of HDMIDVI-kabel.
Hierop sluit u de D-SUB-kabel aan voor de verbinding met een computer.
Hierop sluit u een apparaat aan dat geluid kan weergeven, zoals een
hoofdtelefoon.
10
De instellingen Brightness en Contrast wijzigen
De instelling Volume wijzigen
Pas Brightness en Contrast aan met de knoppen
wordt weergegeven).
Pas Volume aan door te drukken op de knop
in het startscherm (wanneer er geen schermmenu
terwijl de Toetsgids wordt weergegeven.
Contrast
Volume
100
Brightness
Volume
10
Brightness
Contrast
――De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
――De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
――Welke functies op de monitor beschikbaar zijn, kan per model verschillen. Kijk op uw concrete product.
Brightness
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer SAMSUNG Bright op Dynamic Contrast staat.
MAGIC
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Smart Eco Saving is ingeschakeld.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld.
Contrast
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer SAMSUNG Bright op Cinema of Dynamic Contrast staat.
MAGIC
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Game Mode is ingeschakeld.
11
De kanteling en hoogte van het product aanpassen
Het beeldscherm draaien
――De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder
――U kunt uw beeldscherm draaien zoals hieronder weergegeven.
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
S24H650GD*
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
-45,0° (±2,0°) ~ 45,0° (±2,0°)
S24H650FD*
――De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
1
2
3
4
5
6
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
-45,0° (±2,0°) ~ 45,0° (±2,0°)
•• Zorg ervoor dat u de standaard volledig uitschuift voordat u het beeldscherm draait.
•• Als u het beeldscherm draait zonder de standaard volledig uit te schuiven, raakt de hoek van het
scherm mogelijk de grond en raakt het scherm beschadigd.
S27H650FD*
•• Draai het scherm niet linksom. U zou het product kunnen beschadigen.
-5,0° (±2,0°) ~ 24,0° (±2,0°)
-45,0° (±2,0°) ~ 45,0° (±2,0°)
0 ~ 135,0 mm (±5,0 mm)
•• U kunt de kanteling en hoogte van de monitor aanpassen.
•• Pak het product in het midden bovenaan vast en pas de hoogte van het scherm voorzichtig aan.
•• Wanneer u de hoogte van de standaard aanpast, hoort u mogelijk een geluid. Dit geluid ontstaat
doordat de bal in de standaard glijdt wanneer de hoogte wordt aangepast. Dit is een normaal
geluid, het product is niet defect.
12
Antidiefstalslot
――Dankzij het antidiefstalslot kunt u het product veilig gebruiken, zelfs in openbare ruimten.
Voorzorgsmaatregelen voor het verplaatsen van de
monitor
――De vorm van het slot en de vergendelingsmethode zijn afhankelijk van de fabrikant. Raadpleeg de
gebruikershandleiding bij het antidiefstalslot voor meer informatie.
Een antidiefstalapparaat vergrendelen:
•• Oefen geen rechtstreekse druk uit op het
scherm.
•• Houd het product niet ondersteboven aan
alleen de standaard.
•• Houd het scherm niet vast wanneer u de
monitor verplaatst.
1 Bevestig de kabel van uw antidiefstalslot aan een zwaar object, bijvoorbeeld een bureau.
2 Steek een uiteinde van de kabel door de lus aan het andere eind.
3 Plaats het vergrendelingsapparaat in het antidiefstalslot aan de achterzijde van het product.
•• Houd de onderste hoeken of randen van de
monitor vast wanneer u hem verplaatst.
••
4 Sluit het slot.
‒‒ Een antidiefstalslot kan afzonderlijk worden aangeschaft.
‒‒ Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het antidiefstalslot voor meer informatie.
‒‒ Antidiefstalsloten zijn verkrijgbaar bij elektronicazaken of online.
13
Een wandmontageset of bureaustandaard installeren
(S24H650GD* / S27H650FD*)
1
2
A
•• Opmerkingen
‒‒ Als u een schroef gebruikt die langer is dan de standaardlengte, kunnen de interne onderdelen
van het product beschadigd raken.
‒‒ De lengte van de benodigde schroeven voor wandmontage die niet voldoen aan de
standaardspecificaties van VESA verschillen afhankelijk van de specificaties.
‒‒ Gebruik geen schroeven die niet aan de standaard VESA-normen voldoen. Gebruik geen
buitensporige kracht bij het bevestigen van de wandmontageset of bureaustandaard. Het
product kan beschadigd raken of vallen en persoonlijk letsel veroorzaken. Samsung kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel die wordt veroorzaakt door
het gebruik van onjuiste schroeven of door het met buitensporige kracht bevestigen van de
wandmontageset of bureaustandaard.
‒‒ Samsung is niet aansprakelijk voor enige schade aan het product of enig persoonlijk letsel door
het gebruik van een andere dan de gespecificeerde wandmontageset of ten gevolge van de
eigen installatie van de wandmontageset.
3
4
‒‒ Voor bevestiging van het product aan de wand kunt u een wandmontageset aanschaffen.
Hiermee kan het product minimaal 10 cm van de muur wordt bevestigd.
‒‒ Gebruik een wandmontageset die voldoet aan de normen.
B
‒‒ Als u de monitor aan de wand wilt monteren, moet u de voet losmaken van de monitor.
Eenheid: mm
Modelnaam
Bevestig hier de wandmontageset of bureaustandaard
Beugel (apart verkrijgbaar)
Lijn de groeven uit en bevestig de schroeven op de beugel van het product losjes aan de
overeenkomende onderdelen van de wandmontageset of bureaustandaard die u wilt aansluiten.
S24H650GD* /
S27H650FD*
VESA-specificaties schroefgat
(A * B) in millimeter
100,0 x 100,0
Standaardschroef
4,0 mm Φ, 0,7 hoogte *
10,0 mm lang
Aantal
4x
――Installeer uw wandmontageset niet terwijl uw product aan staat. Dit kan leiden tot persoonlijke
verwondingen als gevolg van een elektrische schok.
14
Een wandmontageset of bureaustandaard installeren
(S24H650FD*)
1
2
A
•• Opmerkingen
‒‒ Als u een schroef gebruikt die langer is dan de standaardlengte, kunnen de interne onderdelen
van het product beschadigd raken.
‒‒ De lengte van de benodigde schroeven voor wandmontage die niet voldoen aan de
standaardspecificaties van VESA verschillen afhankelijk van de specificaties.
‒‒ Gebruik geen schroeven die niet aan de standaard VESA-normen voldoen. Gebruik geen
buitensporige kracht bij het bevestigen van de wandmontageset of bureaustandaard. Het
product kan beschadigd raken of vallen en persoonlijk letsel veroorzaken. Samsung kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel die wordt veroorzaakt door
het gebruik van onjuiste schroeven of door het met buitensporige kracht bevestigen van de
wandmontageset of bureaustandaard.
‒‒ Samsung is niet aansprakelijk voor enige schade aan het product of enig persoonlijk letsel door
het gebruik van een andere dan de gespecificeerde wandmontageset of ten gevolge van de
eigen installatie van de wandmontageset.
3
4
B
‒‒ Voor bevestiging van het product aan de wand kunt u een wandmontageset aanschaffen.
Hiermee kan het product minimaal 10 cm van de muur wordt bevestigd.
‒‒ Gebruik een wandmontageset die voldoet aan de normen.
‒‒ Als u de monitor aan de wand wilt monteren, moet u de voet losmaken van de monitor.
Eenheid: mm
Modelnaam
Bevestig hier de wandmontageset of bureaustandaard
Beugel (apart verkrijgbaar)
Lijn de groeven uit en bevestig de schroeven op de beugel van het product losjes aan de
overeenkomende onderdelen van de wandmontageset of bureaustandaard die u wilt aansluiten.
S24H650FD*
VESA-specificaties schroefgat
(A * B) in millimeter
100,0 x 100,0
Standaardschroef
4,0 mm Φ, 0,7 hoogte *
10,0 mm lang
Aantal
4x
――Installeer uw wandmontageset niet terwijl uw product aan staat. Dit kan leiden tot persoonlijke
verwondingen als gevolg van een elektrische schok.
15
Installatie
De standaard bevestigen (S24H650GD* / S27H650FD*)
――Voordat u het product gaat monteren, plaatst u het product op een plat en stabiel oppervlak met het scherm naar beneden.
――De buitenkant kan afwijken, afhankelijk van het product.
1
Steek de voetverbinding in de voet in de
richting aangegeven in de afbeelding. Draai de
verbindingsschroef onder in de voet helemaal
zodat hij volledig vast zit.
2
Plaats het beschermende piepschuim (kussen) dat in
de doos is meegeleverd op de vloer en leg het product
met de voorkant naar onderen op het piepschuim,
zoals weergegeven in de afbeelding.
Gebruik een dik kussen als u geen piepschuim hebt.
3
Plaats de voetverbinding op het beeldscherm,
zoals aangegeven in de afbeelding. Wanneer u de
voetverbinding plaatst, zorgt u dat de verhoogde
knop op het beeldscherm in de groef van de
voetverbinding past.
4
Draai de voetverbinding van het scherm 90° in
wijzerzin zodat de voetverbinding van het scherm
op zijn plaats zit.
5
De assemblage van de standaard is voltooid.
- Let op
Houd het product niet ondersteboven aan alleen de standaard.
16
De standaard bevestigen (S24H650FD*)
――Voordat u het product gaat monteren, plaatst u het product op een plat en stabiel oppervlak met het scherm naar beneden.
――De buitenkant kan afwijken, afhankelijk van het product.
1
Steek de voetverbinding in de voet in de
richting aangegeven in de afbeelding. Draai de
verbindingsschroef onder in de voet helemaal
zodat hij volledig vast zit.
2
Plaats het beschermende piepschuim (kussen)
dat in de doos is meegeleverd op de vloer en leg
het product met de voorkant naar onderen op het
piepschuim, zoals weergegeven in de afbeelding.
Gebruik een dik kussen als u geen piepschuim hebt.
3
Plaats de voetverbinding op het beeldscherm,
zoals aangegeven in de afbeelding. Wanneer u de
voetverbinding plaatst, zorgt u dat de verhoogde
knop op het beeldscherm in de groef van de
voetverbinding past.
4
Draai de voetverbinding van het scherm 90° in
wijzerzin zodat de voetverbinding van het scherm
op zijn plaats zit.
5
De assemblage van de standaard is voltooid.
- Let op
Houd het product niet ondersteboven aan alleen de standaard.
17
De voet verwijderen (S24H650GD* / S27H650FD*)
― Voordat u de standaard van de monitor verwijdert, moet u de monitor op een vlak en stabiel oppervlak plaatsen met het scherm omlaag gericht.
― De buitenkant kan afwijken, afhankelijk van het product.
1
2
Plaats het product op een schone en platte
ondergrond, zoals aangegeven in de afbeelding. Duw
de toets omhoog en houd ze ingedrukt. Draai de
voetverbinding van het scherm 10° in tegenwijzerzin.
Til de voetverbinding op in de richting van de pijl om
deze los te koppelen van het beeldscherm.
- Let op
- Let op
Duw de monitor niet omlaag. Het risico bestaat dat u
de monitor beschadigt.
Houd het product niet ondersteboven aan alleen de
standaard.
3
Draai de verbindingsschroef onderaan de voet van
de standaard los en trek de voetverbinding in de
richting van de pijl los van de voet, zoals aangegeven
in de afbeelding.
18
De voet verwijderen (S24H650FD*)
― Voordat u de standaard van de monitor verwijdert, moet u de monitor op een vlak en stabiel oppervlak plaatsen met het scherm omlaag gericht.
― De buitenkant kan afwijken, afhankelijk van het product.
1
2
Plaats het product op een schone en platte
ondergrond, zoals aangegeven in de afbeelding. Duw
de toets omhoog en houd ze ingedrukt. Draai de
voetverbinding van het scherm 10° in tegenwijzerzin.
Til de voetverbinding op in de richting van de pijl om
deze los te koppelen van het beeldscherm.
- Let op
- Let op
Duw de monitor niet omlaag. Het risico bestaat dat u
de monitor beschadigt.
Houd het product niet ondersteboven aan alleen de
standaard.
3
Draai de verbindingsschroef onderaan de voet van
de standaard los en trek de voetverbinding in de
richting van de pijl los van de voet, zoals aangegeven
in de afbeelding.
19
Hoofdstuk 03
Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
Neem het volgende goed door voordat u de
monitor installeert.
1 Controleer de vormen van beide uiteinden van de kabel die bij de monitor zijn meegeleverd en
controleer de vormen en posities van de overeenstemmende poorten op de monitor en externe
apparaten.
2 Voordat u signaalkabels aansluit, moet u de stekkers voor de monitor en externe apparaten uit het
Een computer aansluiten en gebruiken
Selecteer een verbindingsmethode die geschikt is voor uw computer.
――De aansluitingen kunnen per product verschillen.
――De aanwezige poorten kunnen afwijken, afhankelijk van het product.
Aansluiten met de D-SUB-kabel (analoog type)
stopcontact halen om schade aan het apparaat door kortsluiting of overbelasting te voorkomen.
3 Nadat alle signaalkabels zijn aangesloten, steekt u de stekkers voor de monitor en externe
apparaten in het stopcontact.
4 Neem voordat u de geïnstalleerde monitor gebruikt de gebruikershandleiding grondig door om
vertrouwd te raken met de functies van de monitor, voorzorgsmaatregelen en het correcte gebruik.
Zorg ervoor dat de stekkers voor de monitor en externe apparaten, zoals computers en settop-boxen, niet in het stopcontact zitten.
RGB IN
20
Aansluiten met een HDMI-kabel
Zorg ervoor dat de stekkers voor de monitor en externe apparaten, zoals computers en settop-boxen, niet in het stopcontact zitten.
Verbinding maken via de DP-kabel
Zorg ervoor dat de stekkers voor de monitor en externe apparaten, zoals computers en settop-boxen, niet in het stopcontact zitten.
HDMI IN
Aansluiten met een HDMI-DVI-kabel
Zorg ervoor dat de stekkers voor de monitor en externe apparaten, zoals computers en settop-boxen, niet in het stopcontact zitten.
――Een DP-kabel van minder dan 1,5 m lang wordt aanbevolen. Gebruik van een kabel die langer is dan 1,5 m
kan de beeldkwaliteit beïnvloeden.
Aansluiten op hoofdtelefoon
HDMI IN
21
De voedingskabel aansluiten
Als u het product wilt gebruiken, sluit u het netsnoer aan op een stopcontact en op de
voedingsaansluiting POWER IN op het product.
――De invoerspanning wordt automatisch omgeschakeld.
22
Een USB-apparaat verbinden
1 Verbind de
――U kunt een USB-apparaat zoals een muis, toetsenbord, geheugenstick of externe harde schijf (HDD)
gebruiken door dat apparaat rechtstreeks aan te sluiten op de
-poort op de monitor. U hoeft dat
apparaat dan niet aan te sluiten op de computer.
Een externe harde schijf voor massaopslag moet ook op een stroombron worden aangesloten.
De
Volledige snelheid
12 Mbps
-poort te gebruiken, moet u de UP (uitgaande kabel) met de pc verbinden.
――Controleer of de USB-kabel van uw monitor is verbonden met de
-poort van de monitor en de
USB-poort van de computer.
2 Gebruik de USB-kabel om een USB-apparaat aan te sluiten op de
-poort op de monitor.
3 De gebruiksprocedures zijn hetzelfde als voor het verbinden van een extern apparaat aan de pc.
USB-poort van de monitor ondersteunt High-Speed Certified USB 2.0.
Hoge snelheid
-poort van de monitor en de USB-poort van de computer met de USB-kabel.
――Om de
Lage snelheid
Gegevenssnelheid
480 Mbps
1,5 Mbps
Stroomverbruik
2,5 W(Max., alle poorten) 2,5 W(Max., alle poorten) 2,5 W(Max., alle poorten)
•• U kunt een toetsenbord en muis met de pc verbinden en gebruiken.
•• U kunt een bestand van een media-apparaat afspelen. (Voorbeelden van media-apparaten: MP3,
digitale camera, enzovoort)
•• U kunt bestanden op het opslagapparaat afspelen, verplaatsen, kopiëren of verwijderen.
(Voorbeelden van opslagapparaten: extern geheugen, geheugenkaart, geheugenlezer, HDD-MP3speler enzovoort)
•• U kunt andere USB-apparaten die met een computer kunnen worden verbonden gebruiken.
――Wanneer u een apparaat met de
-poort van de monitor verbindt, doet u dit met een kabel die geschikt
is voor het apparaat.
――Vraag bij het servicecenter van het betreffende product naar de kabel en externe apparaten.
――Het bedrijf is niet aansprakelijk voor problemen of schade aan een extern apparaat die wordt veroorzaakt
door het gebruik van een niet-goedgekeurde kabel voor de verbinding.
――Sommige producten volgen de USB-standaard niet en kunnen zorgen dat het apparaat niet goed
functioneert
――Als het apparaat niet goed functioneert, zelfs al is het verbonden met de computer, kunt u contact
opnemen met het servicecenter van het apparaat of de computer.
――Omdat er veel verschillende USB-apparaten op de markt zijn, kunnen we niet garanderen dat onze
producten werken met alle USB-apparaten.
23
De aangesloten kabels netjes leiden (S24H650GD* / S27H650FD*)
1
Kantel het beeldscherm, zoals aangegeven in de
afbeelding.
5
Leid de twee kabels door beide zijden van de
DEKSEL-STANDAARDKABEL.
2
Draai de machine in de hoogste verticale positie.
6
Draai de machine in de horizontale positie.
3
Sluit de bijbehorende kabels aan.
4
4
Leid de kabels door de groef op het DEKSEL
ACHTERAAN en bevestig vervolgens het DEKSEL
ACHTERAAN ONDER. Wanneer u het DEKSEL
ACHTERAAN ONDER plaatst, plaats dan eerst de zes
ribbels van het DEKSEL ACHTERAAN ONDER op de
gaten onderin van het DEKSEL ACHTERAAN.
7
De montage is voltooid.
24
De aangesloten kabels netjes leiden (S24H650FD*)
1
De assemblage van de standaard is voltooid.
2
Draai de machine in de hoogste verticale positie.
3
Sluit de kabels aan op de juiste poorten en leid
de twee kabels vervolgens door beide zijden
van de DEKSEL-STANDAARDKABEL, zoals
weergegeven in de afbeelding.
4
Draai de machine in de horizontale positie.
5
De montage is voltooid.
25
De juiste houding bij het gebruik van het
product
Het stuurprogramma installeren
――U kunt de optimale resolutie en frequentie voor dit product instellen door de bijbehorende
stuurprogramma's voor dit product te installeren.
――U kunt de meest recente versie van het stuurprogramma voor het product downloaden van de website van
Samsung Electronics op http://www.samsung.com.
Optimale resolutie instellen
Als u het product voor de eerste keer na aanschaf aanzet, wordt een bericht over het instellen van de
optimale resolutie weergegeven.
Selecteer een taal op het product en zet de resolutie op de pc op de optimale instelling.
――Als u niet de optimale resolutie selecteert, wordt het bericht gedurende een bepaalde tijd maximaal
Gebruik het product in de juiste houding:
•• Houd uw rug recht.
driemaal weergegeven, ook als u het product uit- en weer aanzet.
――De optimale resolutie kan ook worden geselecteerd in het Configuratiescherm op uw computer.
•• Houd een afstand van 45 tot 50 cm aan tussen uw ogen en het scherm. Kijk licht omlaag naar het
scherm.
•• Houd uw ogen recht voor het scherm.
•• Pas de hoek van het product zo aan dat er geen licht op het scherm wordt gereflecteerd.
•• Houd uw onderarmen in een rechte hoek ten opzichte van uw bovenarmen en houd uw polsen
recht.
•• Houd uw ellebogen in een rechte hoek.
•• Pas de hoogte van het product aan, zodat u uw knieën in een hoek van minstens 90 graden
gebogen kunt houden, met uw hielen plat op de grond en uw armen lager dan uw hart.
•• Doe de oogoefeningen of knipper regelmatig zodat geen oogvermoeidheid optreedt.
26
Hoofdstuk 04
Het scherm instellen
Configureer de scherminstellingen, zoals de helderheid.
Van elke functie wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven. Zie uw product voor details.
――Welke functies beschikbaar zijn, kan per productmodel verschillen. De kleur en vorm van de onderdelen
kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
In de modus PC
•• Custom: Pas het contrast en de helderheid naar wens aan.
•• Standard: Hiermee krijgt u een beeldkwaliteit die geschikt is voor het bewerken van documenten
of het gebruik van internet.
SAMSUNG MAGIC Bright
Dit menu maakt een optimale beeldkwaliteit mogelijk voor de omgeving waarin het product wordt
gebruikt.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Smart ECO Saving is ingeschakeld.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Game Mode is ingeschakeld.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld.
U kunt de helderheid aanpassen aan uw voorkeuren.
•• Cinema: Hiermee worden de helderheid en scherpte aangepast voor een optimale weergave van
video en dvd's.
•• Dynamic Contrast: Hiermee krijgt u een evenwichtige helderheid door automatische aanpassing
van het contrast.
In de modus AV
Wanneer de externe invoer is aangesloten via HDMI/DP en de PC/AV Mode is ingesteld op AV,
SAMSUNG
heeft vier automatische beeldinstellingen (Dynamic, Standard, Movie en Custom) die
op de fabriek zijn ingesteld. U kunt de modus Dynamic, Standard, Movie of Custom activeren. U kunt
Custom selecteren om uw gepersonaliseerde beeldinstellingen automatisch opnieuw op te roepen.
MAGICBright
•• Dynamic: Selecteer deze modus om een scherper beeld te verkrijgen dan in de Standard modus.
•• Standard: Selecteer deze modus ingeval de achtergrond licht is. Dit levert tevens een scherper
beeld op.
•• Movie: Selecteer deze modus ingeval de achtergrond donker is. Dit is energiebesparend en is
prettiger voor de ogen.
•• Custom: Selecteer deze modus als u het beeld aan eigen wens wilt aanpassen.
27
Brightness
Color
Hiermee kunt u de algemene helderheid van het beeld aanpassen. (Bereik: 0~100)
Hiermee wijzigt u de tint van het scherm.
Een hogere waarde resulteert in een helderder beeld.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer SAMSUNG Bright op Cinema of Dynamic Contrast staat.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer SAMSUNG Bright op Dynamic Contrast staat.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Game Mode is ingeschakeld.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Smart ECO Saving is ingeschakeld.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld.
•• Red: hiermee kunt u de verzadiging van de kleur rood aanpassen. Hoe dichter bij 100, hoe groter de
intensiteit van de kleur.
MAGIC
MAGIC
•• Green: hiermee kunt u de verzadiging van de kleur groen aanpassen. Hoe dichter bij 100, hoe groter
de intensiteit van de kleur.
Contrast
Hiermee past u het contrast tussen de objecten en de achtergrond aan. (Bereik: 0~100)
Een hogere waarde resulteert in een groter contrast, zodat het object helderder wordt weergegeven.
――Deze optie is niet beschikbaar wanneer SAMSUNG Bright op Cinema of Dynamic Contrast staat.
MAGIC
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Game Mode is ingeschakeld.
•• Blue: hiermee kunt u de verzadiging van de kleur blauw aanpassen. Hoe dichter bij 100, hoe groter
de intensiteit van de kleur.
•• Color Tone: Hiermee kunt u een tint selecteren die past bij de omstandigheden.
‒‒ Cool 2: Hiermee stelt u een koelere kleurtemperatuur in dan Cool 1.
‒‒ Cool 1: Hiermee stelt u een koelere kleurtemperatuur in dan Normal.
‒‒ Normal: Hiermee krijgt u de standaardkleuren.
‒‒ Warm 1: Hiermee stelt u een warmere kleurtemperatuur in dan Normal.
‒‒ Warm 2: Hiermee stelt u een warmere kleurtemperatuur in dan Warm 1.
Sharpness
‒‒ Custom: Hiermee past u de tint aan.
――Wanneer de externe invoer is aangesloten via HDMI/DP en de PC/AV Mode is ingesteld op AV, heeft Color
Hiermee maakt u de randen van objecten scherper of vager. (Bereik: 0~100)
Een hogere waarde resulteert in scherpere contouren.
――Deze optie is niet beschikbaar wanneer SAMSUNG Bright op Cinema of Dynamic Contrast staat.
MAGIC
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer SAMSUNG Upscale op Mode1 of Mode2 staat.
Tone vier instellingen voor kleurtemperatuur (Cool, Normal, Warm en Custom).
•• Gamma: hiermee kunt u het middenniveau van de luminantie aanpassen.
‒‒ Mode1 / Mode2 / Mode3
MAGIC
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Game Mode is ingeschakeld.
28
SAMSUNG MAGIC Upscale
Eye Saver Mode
SAMSUNG
De functie MAGIC
Upscale kan voor meer details en een grotere levendigheid in het beeld zorgen.
Hiermee krijgt u een optimale beeldkwaliteit die rustgevend is voor de ogen.
Het resultaat van deze functie is duidelijker zichtbaar in beelden met een lage resolutie.
TÜV Rheinland 'Low Blue Light Content' is een certificering voor producten die voldoen aan de eisen
voor minder blauw licht. Wanneer Eye Saver Mode is ingesteld op On, wordt de hoeveelheid blauw licht
met een golflengte van ongeveer 400 nm verlaagd, wat een optimale beeldkwaliteit biedt waarbij de
ogen zich kunnen ontspannen. Er is nu minder blauw licht dan bij gebruik van de standaardinstellingen.
Dit is getest door TÜV Rheinland en gecertificeerd, aangezien voldaan is aan de norm voor 'Low Blue
Light Content' van TÜV Rheinland.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer SAMSUNG Bright op Cinema of Dynamic Contrast staat.
MAGIC
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Game Mode is ingeschakeld.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Vergeleken met Mode1 is het effect van Mode2 sterker.
HDMI Black Level
Game Mode
Al er een dvd-speler of settopbox via HDMI is aangesloten op het product, kan dit ten koste gaan van
de beeldkwaliteit (verslechtering van het contrast/de kleur, het zwartniveau enzovoort), afhankelijk
van het aangesloten bronapparaat. In dat geval kunt u HDMI Black Level gebruik om de beeldkwaliteit
aan te passen.
De productscherminstellingen configureren voor de spelmodus.
In dat geval kunt u de beeldkwaliteit corrigeren met de functie HDMI Black Level.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Smart ECO Saving is ingeschakeld.
――Deze functie is alleen beschikbaar in de modus HDMI.
•• Normal: Selecteer deze modus wanneer er geen verslechtering van de contrastverhouding
optreedt.
Gebruik deze functie wanneer u spellen speelt op een computer of wanneer een spelconsole, zoals een
PlayStation™ of Xbox™, is aangesloten.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld.
――Wanneer de monitor wordt uitgeschakeld, in de energiebesparingsmodus overgaat of van invoerbron
wisselt, schakelt Game Mode naar Off, zelfs wanneer de instelling On is gekozen.
――Als u Game Mode te allen tijde ingeschakeld wilt houden, selecteert u Always On.
•• Low: Selecteer deze modus om het zwartniveau te reduceren en het witniveau te verhogen
wanneer er geen verslechtering van de contrastverhouding optreedt.
――HDMI Black Level is mogelijk niet compatibel met bepaalde bronapparaten.
――De functie HDMI Black Level is alleen actief in bepaalde AV-resoluties, zoals 720P en 1080P.
Response Time
Hiermee vergroot u de responstijd, waardoor bewegende beelden levendiger en natuurlijker lijken.
――Gebruik Standard-modus wanneer u geen video of spel speelt.
29
Picture Size
Screen Adjustment
De beeldgrootte wijzigen.
――Dit menu is alleen beschikbaar wanneer Picture Size op Screen Fit staat in de modus AV.
In de modus PC
•• Auto: Hiermee wordt het beeld weergegeven met de beeldverhouding van de gebruikte bron.
Wanneer in de modus AV een 480P-, 576P-, 720P- of 1080P-ingangssignaal binnenkomt en de monitor
dit normaal kan weergegeven, selecteer dan Screen Fit voor een aanpassing van de horizontale positie in
stappen van 0-6.
•• Wide: Hiermee wordt het beeld schermvullend weergegeven, ongeacht de beeldverhouding van de
gebruikte bron.
H-Position en V-Position configureren
In de modus AV
V-Position: Hiermee beweegt u het beeld omhoog of omlaag.
•• 4:3: Hiermee wordt het beeld weergegeven met een beeldverhouding van 4:3. Geschikt voor
video's en standaardmateriaal.
Coarse configureren
•• 16:9: Hiermee wordt het beeld weergegeven met een beeldverhouding van 16:9.
(S24H650FD*/S27H650FD*)
――Alleen beschikbaar in de modus Analog.
H-Position: Hiermee beweegt u het beeld naar links of rechts.
Hiermee wijzigt u de frequentie van het scherm.
•• Wide: Hiermee wordt het beeld schermvullend weergegeven, ongeacht de beeldverhouding van de
gebruikte bron. (S24H650GD*)
Fine configureren
•• Screen Fit: Hiermee wordt het beeld weergegeven met de oorspronkelijke beeldverhouding zonder
dat er beeld wegvalt.
――Alleen beschikbaar in de modus Analog.
Hiermee kunt u het scherm heel nauwkeurig bijregelen voor een levendig beeld.
――De functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de poorten die op het product aanwezig zijn.
――De schermgrootte kan worden gewijzigd wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan.
――Er is een digitaal uitvoerapparaat aangesloten met de HDMI/DP-kabel.
――Ingangssignaal is 480p, 576p, 720p of 1080p en de monitor kan dit normaal weergeven (niet elk model
ondersteunt al deze signalen.).
――Dit kan alleen worden ingesteld als de externe invoer is aangesloten via HDMI/DP en PC/AV Mode is
ingesteld op AV.
30
Hoofdstuk 05
De instellingen OSD (On Screen Display) aanpassen
Van elke functie wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven. Zie uw product voor details.
――Welke functies beschikbaar zijn, kan per productmodel verschillen. De kleur en vorm van de onderdelen
kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
Position
Pas de positie van het menu aan.
Transparency
Language
De transparantie voor de menuvensters instellen.
Stel de menutaal in.
――Wanneer u de taalinstellingen wijzigt, worden de wijzigingen alleen toegepast op de schermmenu's.
――Ze worden niet toegepast op andere functies op uw computer.
Display Time
Hiermee wordt het OSD-menu automatisch verborgen als het menu een bepaalde tijd niet is gebruikt.
Met Display Time bepaalt u na hoeveel tijd het OSD-menu verdwijnt.
31
Hoofdstuk 06
Instellen en resetten
Van elke functie wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven. Zie uw product voor details.
――Welke functies beschikbaar zijn, kan per productmodel verschillen. De kleur en vorm van de onderdelen
kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
Off Timer Plus
Off Timer configureren
Smart ECO Saving
Off Timer: Schakel de Off Timer-modus in.
De Smart ECO Saving-functie reduceert het energieverbruik door de stroom die door het
monitorpaneel wordt gebruikt, te regelen.
――Deze optie kan alleen worden gebruikt als Off Timer is ingesteld op On.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld.
Turn Off After: Hiermee kunt u de tijdklok instellen op een periode van 1 tot 23 uur. Het product gaat
na het opgegeven aantal uren vanzelf uit.
――In sommige landen is het product standaard zo ingesteld dat Off Timer automatisch wordt geactiveerd na
――Game Mode wordt automatisch uitgeschakeld wanneer Smart ECO Saving wordt ingeschakeld.
4 uur nadat het product is ingeschakeld. Dit gedrag is in overeenstemming met de energievoorschriften.
Als u niet wilt dat de timer wordt geactiveerd, ga dan naar
→ System → Off Timer Plus en schakel Off
•• Off: Schakel de functie Smart ECO Saving uit.
Timer naar Off.
•• On: Hiermee wordt het energieverbruik automatisch met ongeveer 10% verlaagd ten opzichte van
de huidige instelling. (Hoeveel het energieverbruik afneemt, hangt af van de helderheid van het
scherm.)
Eco Timer configureren
Eco Timer: Schakel de Eco Timer-modus in.
Eco Off After: Eco Timer kan worden ingesteld op een waarde tussen 10 en 180 minuten. Het product
gaat na de opgegeven tijd vanzelf uit.
――Deze optie kan alleen worden gebruikt als Eco Timer is ingesteld op On.
32
PC/AV Mode
Information
Stel PC/AV Mode in op AV. Het beeld wordt groter weergegeven.
Hiermee geeft u de actuele bron, frequentie en resolutie weer.
Deze optie is met name handig wanneer u een film kijkt.
•• Gebruik de instelling "PC" bij aansluiting op een pc.
•• Gebruik de instelling "AV" bij aansluiting op een AV-apparaat.
――Alleen meegeleverd bij de breedbeeldmodellen zoals 16:9 of 16:10.
――Als de energiebesparingsmodus is ingesteld voor de monitor (indien ingesteld op HDMI/DisplayPort) of als
het bericht Check Signal Cable wordt weergegeven, drukt u op de knop
om het schermmenu weer te
geven. U kunt PC of AV selecteren.
Source Detection
Selecteer Auto of Manual als de manier om het invoersignaal te herkennen.
Key Repeat Time
Hiermee regelt u de responssnelheid van een knop wanneer de knop wordt ingedrukt.
U kunt kiezen uit Acceleration, 1 sec en 2 sec. Als No Repeat is geselecteerd, reageert de knop slechts
eenmaal.
Reset All
Hiermee zet u alle instellingen van het product terug op de fabrieksinstellingen.
33
Hoofdstuk 07
De software installeren
Easy Setting Box
Systeemeisen
Besturingssysteem
Met Easy Setting Box kunnen gebruikers het beeldscherm opdelen in meerdere delen.
U kunt de meest recente versie van Easy Setting Box downloaden van de website van Samsung
Electronics op http://www.samsung.com.
――De software werkt misschien niet goed als u de computer na installatie niet opnieuw opstart.
Hardware
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Ten minste 32 MB geheugen
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Ten minste 60 MB vrij ruimte op de harde schijf
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
•• Windows 10 32Bit/64Bit
――Het pictogram Easy Setting Box verschijnt misschien niet, afhankelijk van het computersysteem en de
productspecificaties.
――Als het snelkoppelingspictogram niet verschijnt, drukt u op de toets F5.
Beperkingen en problemen bij de installatie
De installatie van Easy Setting Box kan beïnvloed worden door de grafische kaart, het moederbord en
de netwerkomgeving.
34
Hoofdstuk 08
Problemen oplossen
Voordat u contact opneemt met een
Samsung-servicecentrum
――Voordat u met de klantenservice van Samsung belt, kunt u het product als volgt testen. Als het probleem
zich blijft voordoen, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde klantenservice van Samsung.
Het product testen
Controleer het volgende.
Installatieprobleem (PC-modus)
Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.
Controleer of de kabel goed is aangesloten tussen het product en de computer en of alle connectors
goed vastzitten.
Controleer of uw product normaal werkt door gebruik te maken van de testfuncties van het product.
Wanneer er een HDMI- of HDMI-DVI-kabel is aangesloten op het product en de PC, wordt er aan alle
vier de kanten van het scherm een lege ruimte weergegeven.
Als het scherm uit is en het aan-uitlampje knippert, ook al is het product correct aangesloten op de
computer, voer dan een zelfdiagnose uit.
De lege ruimte op het scherm wordt niet veroorzaakt door het product.
1 Schakel zowel de computer als het product uit.
2 Trek de kabel uit het product.
3 Product inschakelen.
4 Als het bericht Check Signal Cable wordt weergegeven, werkt het product correct.
――Als er geen beeld wordt weergegeven, controleert u het computersysteem, de videocontroller en de kabel.
De resolutie en frequentie controleren
De lege ruimte op het scherm wordt veroorzaakt door de pc of grafische kaart. U kunt dit probleem
oplossen door de schermgrootte aan te passen in de HDMI- of DVI-instellingen voor de grafische
kaart.
Als het instellingenmenu van de grafische kaart geen optie bevat waarmee de schermgrootte kan
worden aangepast, werkt u het stuurprogramma van de grafische kaart bij naar de nieuwste versie.
(Neem contact op met de fabrikant van de grafische kaart of de computer voor meer informatie over
het aanpassen van de scherminstellingen.)
Probleem met het scherm
Bij een modus die de ondersteunde resolutie overtreft (zie Tabel standaardsignaalmodi) wordt kort het
bericht Not Optimum Mode weergegeven.
Het aan/uit-lampje brandt niet. Het scherm wordt niet ingeschakeld.
――De weergegeven resolutie kan variëren, afhankelijk van de systeeminstellingen van de computer en de
Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op het product.
kabels.
Het bericht Check Signal Cable wordt weergegeven.
Controleer of de kabel goed is aangesloten op het product.
Controleer of het apparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.
35
Not Optimum Mode wordt weergegeven.
Tekst is vaag.
Dit bericht wordt weergegeven als het signaal dat de grafische kaart uitstuurt, de maximale resolutie
of frequentie van het product overschrijdt.
Bij gebruik van Windows (bijvoorbeeld Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 of Windows 10): Ga naar
Lettertypen
ClearType-tekst aanpassen en wijzig ClearType inschakelen.
Configuratiescherm
Wijzig de maximale resolutie en frequentie. Gebruik waarden die voldoen aan de productspecificaties.
Zie de tabel met standaardsignaalmodi (pag. 40).
Videoweergave is schokkerig.
De beelden op het scherm worden vervormd weergegeven.
Weergave van grote videobestanden met een hoge definitie kan schokkerig zijn. De reden kan zijn
dat de videospeler niet is geoptimaliseerd voor de gebruikte computer.
Controleer de kabelaansluiting met het product.
Probeer het bestand op een andere videospeler af te spelen.
Het scherm is niet helder. Het scherm is vaag.
Pas Coarse en Fine aan.
Verwijder alle accessoires (videoverlengkabels, enzovoort) en probeer het opnieuw.
Problemen met het geluid
Stel de resolutie en de frequentie in op het aanbevolen niveau.
Er wordt geen geluid weergegeven.
Het scherm is onstabiel en vertoont trillingen. Er blijven schaduwen of echobeelden achter op het
scherm.
Controleer of de audiokabel goed is aangesloten of pas het volume aan.
Controleer of de resolutie en de frequentie van de computer zijn ingesteld binnen een bereik voor
de resolutie en frequentie dat compatibel is met het product. Wijzig vervolgens, indien nodig, de
instellingen volgens de tabel Standaardsignaalmodi (pag. 40) in deze handleiding en het menu
Information op het product.
Het scherm is te helder. Het scherm is te donker.
Pas Brightness en Contrast aan.
De schermkleur is inconsistent.
Wijzig de instellingen bij Color.
Controleer het geluidsvolume.
Het volumeniveau is te laag.
Pas het volume aan.
Als het volumeniveau nog steeds erg laag is nadat u het hebt vergoogd naar het maximale niveau,
past u het volume voor de grafische kaart of het programma op de computer aan.
Wel beeld, geen geluid.
Als het bronapparaat is aangesloten met een HDMI-DVI-kabel, is geen geluid te horen.
Sluit het apparaat aan met een HDMI-kabel of een DP-kabel.
De kleuren op het scherm hebben een schaduw en worden vervormd.
Wijzig de instellingen bij Color.
Het wit lijkt niet echt wit.
Wijzig de instellingen bij Color.
Er wordt geen beeld op het scherm weergegeven en het aan/uit-lampje knippert elke 0,5 tot 1
seconde.
Het product bevindt zich in de energiebesparingsmodus.
Druk op een toets op het toetsenbord of beweeg de muis om terug te keren naar het vorige scherm.
Problemen met een bronapparaat
Er wordt een piepend geluid weergegeven wanneer mijn computer wordt opgestart.
Als u een piepgeluid hoort als de pc wordt aangezet, moet u de pc laten nakijken.
――Afhankelijk van de kijkhoek van de gebruiker kan de ledverlichting op het frame van het product te zien
zijn. Het licht is onschadelijk en heeft geen invloed op de functies en werking van het product. Het product
kan veilig worden gebruikt.
36
Vragen en antwoorden
――Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw computer of grafische kaart voor meer informatie over instellingen.
Hoe kan ik de frequentie wijzigen?
U kunt de frequentie instellen via uw grafische kaart.
•• Windows XP: Ga naar Configuratiescherm → Vormgeving en thema's → Beeldscherm → Instellingen → Geavanceerd → Beeldscherm en pas de Vernieuwingsfrequentie aan onder Beeldscherminstellingen.
•• Windows ME/2000: Ga naar Configuratiescherm → Beeldscherm → Instellingen → Geavanceerd → Beeldscherm en pas Vernieuwingsfrequentie aan onder Beeldscherminstellingen.
•• Windows Vista: Ga naar Configuratiescherm → Vormgeving en persoonlijke instellingen → Persoonlijke instellingen → Beeldscherminstellingen → Geavanceerde instellingen → Beeldscherm en pas de
Vernieuwingsfrequentie aan onder Beeldscherminstellingen.
•• Windows 7: Ga naar Configuratiescherm → Vormgeving en persoonlijke instellingen → Beeldscherm → Schermresolutie → Geavanceerde instellingen → Beeldscherm en pas Vernieuwingsfrequentie aan onder
Beeldscherminstellingen.
•• Windows 8(Windows 8.1): Ga naar Instellingen → Configuratiescherm → Vormgeving en persoonlijke instellingen → Beeldscherm → Schermresolutie → Geavanceerde instellingen → Beeldscherm en pas
Vernieuwingsfrequentie aan onder Beeldscherminstellingen.
•• Windows 10: ga naar Instellingen → Systeem → Beeldscherm → Geavanceerde beeldscherminstellingen → Eigenschappen van beeldschermadapter → Beeldscherm en pas onder Beeldscherminstellingen de
Vernieuwingsfrequentie aan.
Hoe kan ik de resolutie wijzigen?
•• Windows XP: ga naar Configuratiescherm → Vormgeving en thema's → Beeldscherm → Instellingen en pas de resolutie aan.
•• Windows ME/2000: ga naar Configuratiescherm → Beeldscherm → Instellingen en wijzig de resolutie.
•• Windows Vista: ga naar Configuratiescherm → Vormgeving aan persoonlijke voorkeur aanpassen → Persoonlijke instellingen → Beeldscherminstellingen en pas de resolutie aan.
•• Windows 7: ga naar Configuratiescherm → Vormgeving en persoonlijke instellingen → Beeldscherm → Resolutie aanpassen en pas de resolutie aan.
•• Windows 8(Windows 8.1): ga naar Instellingen → Configuratiescherm → Vormgeving en persoonlijke instellingen → Beeldscherm → Resolutie aanpassen en pas de resolutie aan.
•• Windows 10: ga naar Instellingen → Systeem → Beeldscherm → Geavanceerde beeldscherminstelllingen en pas de resolutie aan.
Hoe stel ik de energiebesparingsmodus in?
•• Windows XP: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Configuratiescherm → Vormgeving en thema's → Beeldscherm → Instellingen voor schermbeveiliging → Energiebeheer of via BIOS SETUP op de computer.
•• Windows ME/2000: U kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Configuratiepaneel → Beeldscherm → Instellingen voor schermbeveiliging → Energiebeheer of via BIOS SETUP op de computer.
•• Windows Vista: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Configuratiepaneel → Vormgeving en persoonlijke instellingen → Aan persoonlijke voorkeur aanpassen → Instellingen voor schermbeveiliging →
Energiebeheer of via BIOS SETUP op de computer.
•• Windows 7: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Configuratiepaneel → Vormgeving en persoonlijke instellingen → Aan persoonlijke voorkeur aanpassen → Instellingen voor schermbeveiliging →
Energiebeheer of via BIOS SETUP op de computer.
•• Windows 8(Windows 8.1): u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Instellingen → Configuratiescherm → Vormgeving en persoonlijke instellingen → Persoonlijke instellingen → Instellingen voor
schermbeveiliging → Energiebeheer of via BIOS SETUP op de computer.
•• Windows 10: U kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Instellingen → Persoonlijke instellingen → Vergrendelingsscherm → Instellingen voor time-out van beeldscherm → Stroomverbruik en & slaapstand of via
BIOS SETUP op de computer.
37
Hoofdstuk 09
Specificaties
Algemeen
Modelnaam
S24H650GD*
S24H650FD*
S27H650FD*
Grootte
Klasse 24 (24,0 inch / 61,1 cm)
Klasse 24 (23,8 inch / 60,4 cm)
Klasse 27 (27,0 inch / 68,6 cm)
Weergavegebied
518,4 mm (H) x 324 mm (V)
527,04 mm (H) x 296,46 mm (V)
597,888 mm (H) x 336,312 mm (V)
Pixel Pitch
0,27 mm (H) x 0,27 mm (V)
0,2745 mm (H) x 0,2745 mm (V)
0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Maximale pixelfrequentie
154 MHz
148,5 MHz
148,5 MHz
Stroomtoevoer
100 - 240 V (+/- 10 %) wisselstroom, 50/60 Hz ± 3Hz
Raadpleeg het label op de achterkant van het product, aangezien het standaardvoltage per land kan verschillen.
Signaalaansluitingen
D-SUB, HDMI, DP
Omgevingsvereisten
In bedrijf
Temperatuur: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)
Luchtvochtigheid: 10 % tot 80 %, niet condenserend
Opslag
Temperatuur: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Luchtvochtigheid: 5 % tot 95 %, niet condenserend
38
――Plug-and-Play
Deze monitor kan worden geïnstalleerd op en gebruikt voor elk Plug and Play-systeem. De binaire gegevensuitwisseling tussen de monitor en het computersysteem optimaliseert de monitorinstellingen. De monitor wordt
automatisch geïnstalleerd. U kunt de installatie-instellingen echter naar wens wijzigen.
――Schermpunten (pixels)
Vanwege de aard van het productieproces voor dit product, wordt ongeveer 1 op de miljoen pixels (1ppm) op het LCD-scherm donkerder of lichter weergegeven. Dit is niet van invloed op de prestaties van het product.
――De bovenstaande specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
――Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B.
――Raadpleeg de website van Samsung Electronics voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.
39
Tabel standaardsignaalmodi
Modelnaam
Synchronisatie
Resolutie
S24H650GD*
S24H650FD*/S27H650FD*
Horizontale frequentie
30 – 81 kHz
30 – 81 kHz
Verticale frequentie
50 – 65 Hz
50 – 75 Hz
Optimale resolutie
1920 x 1200 bij 60 Hz
1920 x 1080 bij 60 Hz
Maximale resolutie
1920 x 1200 bij 60 Hz
1920 x 1080 bij 60 Hz
Als uw computer een signaal uitstuurt dat voldoet aan de volgende standaardsignaalmodi, wordt het scherm automatisch bijgeregeld. Als het signaal dat via de computer wordt verzonden, niet tot de standaard
signaalmodi behoort, wordt er mogelijk een leeg scherm weergegeven terwijl het aan/uit-lampje brandt. Wijzig in dat geval de instellingen overeenkomstig de volgende tabel door de gebruikershandleiding bij de
grafische kaart te raadplegen.
S24H650GD*
Resolutie
Horizontale frequentie (kHz)
Verticale frequentie (Hz)
Pixelklok (MHz)
Sync-polariteit (H/V)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 1920 x 1200
74,038
59,950
154,000
+/-
40
S24H650FD*/S27H650FD*
Resolutie
Horizontale frequentie (kHz)
Verticale frequentie (Hz)
Pixelklok (MHz)
Sync-polariteit (H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
41
S24H650FD*/S27H650FD*
Resolutie
Horizontale frequentie (kHz)
Verticale frequentie (Hz)
Pixelklok (MHz)
Sync-polariteit (H/V)
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
――Horizontale frequentie
De tijd die nodig is om één lijn van links naar rechts op het scherm te scannen, wordt de horizontale cyclus genoemd. Het omgekeerde van deze horizontale cyclus is de horizontale frequentie. De horizontale frequentie
wordt gemeten in kHz.
――Verticale frequentie
Doordat hetzelfde beeld tientallen keren per seconde opnieuw wordt weergegeven, kan de mens het beeld zien. De snelheid waarmee dit opnieuw weergeven gebeurt, wordt de verticale frequentie of vernieuwingsfrequentie
genoemd. Deze frequentie wordt aangegeven in Hz (hertz).
――Vanwege de eigenschappen van het scherm kan dit product voor elk schermformaat slechts worden ingesteld op één resolutie voor een optimale beeldkwaliteit. Wanneer er een andere resolutie dan de opgegeven resolutie
wordt ingesteld, kan dit ten koste gaan van de beeldkwaliteit. Om dit te voorkomen, kunt u het beste de opgegeven optimale resolutie voor uw product selecteren.
42
Hoofdstuk 10
Bijlage
Dienstverlening tegen betaling (door klanten)
――Wanneer u om service vraagt, kunnen wij in de volgende gevallen ondanks de garantie kosten in rekening
brengen voor een bezoek van een monteur.
Productschade als gevolg van een fout van de klant
Productschade als gevolg van een verkeerde handeling of verkeerde reparatie door de klant.
Als het product schade heeft opgelopen als gevolg van:
•• impact van buitenaf of laten vallen;
Geen productdefect
•• het gebruik van verbruiksartikelen of apart verkochte producten die niet voldoen aan de eisen van
Samsung;
Reiniging van het product, afstelling, uitleg, herinstallatie enzovoort.
•• reparatie door een persoon die geen monteur is van een erkend servicebedrijf of partner van
Samsung Electronics Co., Ltd.
•• Als een monteur aanwijzingen geeft voor het gebruik van het product of gewoon enkele opties
aanpast zonder het product te demonteren.
•• wijziging van het model of reparatie van het product door de klant;
•• Als een defect het gevolg is van externe omgevingsfactoren (internet, antenne, signaal van kabel
enzovoort).
•• gebruik van het product op een verkeerde spanning of via niet-goedgekeurde elektrische
aansluitingen;
•• Als een product opnieuw wordt geïnstalleerd of als er extra apparaten worden aangesloten na de
eerste installatie van het aangeschafte product.
•• het niet volgen van de voorzorgsmaatregelen uit de gebruikershandleiding.
•• Als een product opnieuw wordt geïnstalleerd op een andere locatie of na een verhuizing.
Overig
•• Als de klant om aanwijzingen voor het gebruik vraagt vanwege een product van een ander bedrijf.
•• Als de klant om aanwijzingen voor het gebruik van het netwerk of een programma van een ander
bedrijf vraagt.
•• Als de klant vraagt om de software voor het product te installeren en te configureren.
•• Als een monteur de binnenzijde van het product moet ontdoen van stof of vreemde stoffen.
•• Als de klant om een extra installatie vraagt na aanschaf van het product bij een postorderbedrijf of
online.
•• Als het product defect raakt als gevolg van een natuurramp. (onweer, brand, aardbeving,
overstroming enzovoort)
•• Als verbruiksartikelen op zijn. (batterij, toner, verlichting, kop, trilmechanisme, lamp, filter, lint
enzovoort)
――Als de klant om service vraagt terwijl het product niet defect is, kunnen servicekosten in rekening worden
gebracht. Lees daarom eerst de gebruikershandleiding.
43
Extended warranty
You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.
The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.
Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.
After 5 years, in the event that the Samsung’s service center has run out of replacement parts and
cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you
purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.
44
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement