Samsung T24E390EX Handleiding

Add to My manuals
91 Pages

advertisement

Samsung T24E390EX Handleiding | Manualzz
Gebruiksaanwijzing
3-REEKS
T22E390EX | T24E390EX | T24D391EX
Bedankt voor het aanschaffen van dit Samsung-product.
Registreer uw product voor een uitgebreidere service op www.samsung.com/register
Model_________________ Serienr._______________________
De afbeeldingen en illustraties in deze gebruiksaanwijzing dienen alleen ter referentie en kunnen afwijken van het werkelijke
uiterlijk van het product. Het ontwerp en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
Opmerking over digitale tv
1. Functionaliteit betreffende digitale televisie (DVB) is alleen beschikbaar in landen/gebieden waar digitale DVB-T/
T2-televisiesignalen (MPEG2 en MPEG4 AVC) per zendmast worden uitgezonden of waar u toegang hebt tot een
compatibele DVB-C-service (MPEG2 en MPEG4 AAC) voor kabel-tv. Informeer bij een lokale dealer of u DVB-T/T2of DVB-C-signalen kunt ontvangen.
2. DVB-T/T2 is de Europese DVB-consortiumstandaard voor de uitzending van digitale televisie via de zendmast en
DVB-C voor de uitzending van digitale televisie via de kabel. Bepaalde specifieke functies, zoals EPG (Elektronische
programmagids), VOD (Video on Demand) enzovoort, zijn echter niet opgenomen in deze specificatie. Deze werken
dus op dit moment nog niet.
3. Hoewel dit televisietoestel voldoet aan de huidige DVB-T/T2- en DVB-C-standaarden vanaf [augustus 2008], kan
de compatibiliteit met toekomstige digitale DVB-T/T2-signalen via de zendmast en digitale DVB-C-signalen via de
kabel niet worden gegarandeerd.
4. Afhankelijk van de landen/gebieden waar dit televisietoestel wordt gebruikt, kunnen aanbieders van kabeltelevisie
extra kosten voor dergelijke services in rekening brengen en moet u wellicht akkoord gaan met hun voorwaarden
en bepalingen.
5. Bepaalde digitale televisiefuncties zijn mogelijk niet beschikbaar in bepaalde landen of regio's en DVB-C werkt
mogelijk niet goed bij bepaalde leveranciers van kabelservices.
6. Neem voor meer informatie contact op met de lokale klantenservice van Samsung.
""
De ontvangstkwaliteit van televisie-uitzendingen kan minder goed zijn door verschil in uitzendmethode
tussen landen. Controleer de televisieprestaties bij uw plaatselijke geautoriseerde SAMSUNG-dealer of bel de
klantenservice van Samsung om te informeren of u de kwaliteit kunt verbeteren door de tv-instellingen aan
te passen.
Waarschuwing over stilstaand beeld
Vermijd de weergave op het scherm van stilstaande beelden (zoals jpeg-foto's) of statische beeldelementen (zoals het
logo van tv-programma's, een panorama- of 4:3-beeldverhouding, een aandelen- of nieuwsticker onder in het scherm,
enz.). Wanneer er langdurig een statisch beeld op het LED-scherm wordt weergegeven, kan het beeld inbranden. Dit
kan ten koste gaan van de beeldkwaliteit. Volg de onderstaande aanbevelingen op om de kans hierop te verkleinen:
●● Vermijd langdurige weergave van hetzelfde tv-kanaal.
●● Probeer beelden altijd schermvullend weer te geven; gebruik het beeldformaatmenu voor de beste optie.
●● Reduceer de helderheid en het contrast tot de minimaal benodigde waarden voor de gewenste beeldkwaliteit;
hogere waarden kunnen het opbrandproces versnellen.
Nederlands - 2
Inhoud
Aan de slag
Voorkeursfuncties
Veiligheidsvoorschriften................................................. 4
De tijd instellen............................................................... 52
Geschikte ventilatie voor uw product..........................11
Economische oplossingen............................................54
Accessoires en kabels.................................................... 12
Programma's blokkeren................................................55
Het bedieningspaneel gebruiken................................ 15
Overige functies..............................................................56
De standaard toetsen op de afstandsbediening........17
Het menu Ondersteuning.............................................58
De menu's gebruiken..................................................... 19
Aansluiten van het netsnoer en de antenne- of
Uitgebreide functies
Toepassing.......................................................................60
kabelaansluiting.............................................................20
Video afspelen.................................................................62
Aansluitingen
Fotoweergave..................................................................64
Aansluiten op AV-apparaten (Blu-rayspeler, dvd-
Muziekweergave.............................................................66
spelers enz.)..................................................................... 21
Sportmodus..................................................................... 67
Aansluiten op geluidsapparatuur................................24
Anynet+ (HDMI-CEC)......................................................68
Aansluiten op een pc..................................................... 25
Aansluiten op een COMMON INTERFACE-aansluiting
Overige informatie
(de kaartsleuf voor weergave)...................................... 26
Problemen oplossen......................................................70
De ingangsbron wijzigen...............................................28
Ondersteunde ondertitelings- en Media Playbestandsindelingen....................................................... 78
Basisfuncties
De juiste houding bij het gebruik van het product...29
De vooraf ingestelde beeldmodus wijzigen..............30
De beeldinstellingen aanpassen................................. 31
Het beeldformaat wijzigen...........................................32
De schermweergave kalibreren...................................34
Picture In Picture (PIP)...................................................35
De beeldopties wijzigen................................................36
De vooraf ingestelde geluidsmodus wijzigen...........38
Geluidsinstellingen aanpassen....................................39
De teletekstfunctie van het analoge kanaal............. 81
Muurbevestiging/bureauvoet monteren...................82
De wandbevestiging plaatsen......................................84
Kensington-antidiefstalslot.........................................85
Opslag en onderhoud....................................................86
Licentie-informatie........................................................ 87
Specificaties....................................................................88
Index..................................................................................89
Adaptor information......................................................90
Kanalen onthouden........................................................ 41
De toets INFO gebruiken (Now & Next-gids).............43
Het menu Kanaal gebruiken.........................................43
Overige functies..............................................................49
Let op deze symbolen!
Opmerking
Duidt op aanvullende informatie.
Nederlands - 3
Aan de slag
Veiligheidsvoorschriften
Pictogrammen bij veiligheidsvoorzorgen
WAARSCHUWING
Wanneer u voorzorgen negeert die met dit teken zijn aangegeven, kan
ernstig of zelfs dodelijk letsel ontstaan.
LET OP
Wanneer u voorzorgen negeert die met dit teken zijn aangegeven, kan
lichamelijk letsel of schade aan eigendommen ontstaan.
Niet doen.
Moet worden nagevolgd.
LET OP
Klasse II-product: Dit symbool geeft aan dat voor
dit toestel geen veiligheidsaansluiting op aarde
(massa) is vereist.
NIET OPENEN, KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN
LET OP: VERWIJDER DE BEHUIZING (OF ACHTERZIJDE) NIET,
DIT OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. DIT
APPARAAT BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE DE GEBRUIKER
ZELF KAN REPAREREN. LAAT ONDERHOUD UITVOEREN DOOR
BEVOEGD PERSONEEL
Wisselspanning: Dit symbool geeft aan dat de
nominale spanning wisselspanning is.
Dit symbool geeft aan dat de spanning
binnen in het apparaat hoog is. Elk contact
met onderdelen binnen in het product is
gevaarlijk.
Gelijkspanning: Dit symbool geeft aan dat de
nominale spanning gelijkspanning is.
Dit symbool geeft aan dat er belangrijke
informatie over het gebruik en onderhoud is
meegeleverd met dit product.
Voorzichtig, raadpleeg de instructies voor gebruik:
Dit symbool geeft aan dat de gebruiker de
handleiding moet raadplegen voor meer informatie
over de veiligheid.
Aanwijzingen over elektriciteit
""
De volgende afbeeldingen dienen ter naslag en kunnen verschillen, afhankelijk van model en land.
Waarschuwing
Gebruik geen beschadigd netsnoer
of stekker of een loszittend
stopcontact.
Sluit niet meerdere elektrische
apparaten op één stopcontact aan.
●● Anders kan er een elektrische
schok of brand ontstaan.
●● Anders kan er door
oververhitting van het
stopcontact brand ontstaan.
Pak de stekker niet met natte
handen vast.
Steek de stekker stevig in het
stopcontact.
●● Dit zou een elektrische schok
kunnen veroorzaken.
●● Anders kan er brand ontstaan.
Let erop dat u de stekker in een
geaard stopcontact steekt (alleen
bij apparatuur van isolatieklasse 1).
Buig of draai het netsnoer niet
overmatig en zet geen hete
voorwerpen op het netsnoer.
●● Anders kan er een elektrische
schok of lichamelijk letsel
ontstaan.
●● Anders kunnen er door
een beschadigd netsnoer
elektrische schokken of brand
ontstaan.
Nederlands - 4
Aan de slag
Houd netsnoer en product uit de
buurt van hittebronnen.
●● Anders kan er een elektrische
schok of brand ontstaan.
Als de pennen van de stekker of
het stopcontact onder het stof
zitten, maakt u deze schoon met
een droge doek.
●● Anders kan er brand ontstaan.
Let op
Trek de stekker niet uit het
stopcontact terwijl het product aan
staat.
●● Anders kan het product
beschadigd raken door een
elektrische schok.
Gebruik alleen het netsnoer dat is
geleverd door ons bedrijf. Gebruik
ook geen netsnoer van een ander
elektrisch apparaat.
●● Anders kan er een elektrische
schok of brand ontstaan.
Wanneer u de stekker uit het
stopcontact trekt, houd dan de
stekker zelf vast en niet het snoer.
Steek de stekker in een
stopcontact waar u makkelijk bij
kunt.
●● Anders kan er een elektrische
schok of brand ontstaan.
●● Wanneer er een probleem is
met het product, moet u de
stekker uit het stopcontact
trekken om de stroom volledig
af te sluiten. U kunt de stroom
niet volledig afsluiten met de
aan/uit-toets op het product.
Aanwijzingen over installatie
Waarschuwing
Plaats geen brandende kaarsen,
insectenwerende middelen of
sigaretten op het product en plaats
het product niet in de buurt van
een hittebron.
●● Anders kan er brand ontstaan.
Plaats het apparaat niet op een
slecht geventileerde plaats, zoals
in een (boeken)kast.
●● Anders bestaat er brandgevaar
door interne oververhitting.
Plaats het product niet op een plek
die niet stabiel is of onderhevig is
aan overmatige trillingen, zoals
een onstabiele of scheve plank.
●● Het product kan vallen en dit
kan schade aan het product of
letsel veroorzaken.
●● Als u het product gebruikt op
een plaats die blootstaat aan
trillingen, kan het product
beschadigd raken of brand
ontstaan.
Nederlands - 5
Vraag een installateur of een
dergelijk bedrijf om het product op
de muur te monteren.
●● Anders kunt u letsel
veroorzaken.
●● Gebruik de opgegeven
muurbevestiging.
Houd de plastic zakken waarin het
product is verpakt uit de buurt van
kinderen.
●● Als kinderen de plastic zakken
over hun hoofd trekken,
kunnen ze stikken.
Plaats het product niet op een
plaats die blootstaat aan stof,
vocht (sauna), olie, rook of water
(regendruppels) en plaats het niet
in een voertuig.
●● Dit kan een elektrische schok
of brand veroorzaken.
Aan de slag
Installeer het product om een
afstand van ten minste 10 cm van
de muur voor ventilatie.
Eetbare olie (zoals sojabonenolie)
kan het product beschadigen of
vervormen. Houd het product uit
de buurt van olievervuiling. En
installeer of gebruik het product
niet in de keuken of in de buurt
van de kookplaat.
Plaats het product niet op een plek
die blootstaat aan direct zonlicht
en plaats het product niet in de
buurt van een hittebron zoals een
open haard of kachel.
Plaats het product niet op een
gemakkelijk bereikbare hoogte
waar kinderen bij kunnen.
!
●● Hierdoor kan de levensduur
van het product korter worden
of brand ontstaan.
Buig de buitenantenne naar
beneden op de plek waar deze
binnenkomt zodat er geen
regenwater in stroomt.
Let op
●● Als er regenwater in het
product komt, kan dit een
elektrische schok of brand
veroorzaken.
●● Als een kind het product
aanraakt, kan het vallen en
dit kan lichamelijk letsel tot
gevolg hebben.
●● Aangezien de voorkant
zwaarder is, moet u het
product plaatsen op een vlak
en stabiel oppervlak.
Plaats de antenne ver uit de buurt
van hoogspanningskabels.
●● Als de antenne een
hoogspanningskabel aanraakt,
kan een elektrische schok of
brand ontstaan.
Laat het product niet vallen
wanneer u het verplaatst.
Plaats het product niet met de
voorkant naar beneden op de vloer.
●● Hierdoor kunnen problemen
met het product of lichamelijk
letsel ontstaan.
●● Dit kan het scherm van het
product beschadigen.
Wanneer u het product op een
kast of plank plaatst, moet u erop
letten dat de voorkant van het
product niet uitsteekt.
Wanneer u het product neerzet,
doe dit dan voorzichtig.
●● Anders kan het product vallen,
wat een storing of lichamelijk
letsel zou kunnen veroorzaken.
●● Let erop dat u een kast of
plank gebruikt die past bij de
grootte van het product.
Als u het product op
een plek plaatst waar de
gebruiksomstandigheden sterk
variëren, kan er door de omgeving
een ernstig kwaliteitsprobleem
ontstaan. Installeer het product in
zo'n geval alleen na advies van een
van onze servicemonteurs.
●● Plekken die blootgesteld zijn
aan microscopische deeltjes,
chemicaliën, te hoge of
lage temperaturen of hoge
vochtigheidsgraden, zoals
vliegvelden of stations, waar het
product lange tijd achter elkaar
wordt gebruikt, enzovoort.
Nederlands - 6
●● Anders kunnen problemen met
het product of letsel ontstaan.
Aan de slag
Aanwijzingen over schoonmaak
Waarschuwing
Trek de stekker uit het stopcontact
voordat u het product gaat
schoonmaken.
●● Anders kan er een elektrische
schok of brand ontstaan.
Sproei geen water rechtstreeks
op onderdelen van het product
wanneer u het product
schoonmaakt.
●● Let erop dat er geen water in
het product komt.
●● Anders kunnen brand,
elektrische schokken of
problemen met het product
ontstaan.
Let op
Sproei geen reinigingsmiddelen
rechtstreeks op het product.
●● Hierdoor kan de buitenkant
van het product verkleuren
of barsten of kan het scherm
loskomen.
Gebruik een zachte, vochtige
doek met een reinigingsmiddel
dat speciaal is bedoeld voor
beeldschermen en veeg het
product daarmee schoon.
Haal voor het reinigen van het
product eerst de stekker uit het
stopcontact en reinig het product
met een zachte, droge doek.
●● Gebruik voor het schoonmaken
van het product geen
chemische middelen
zoals was, wasbenzine,
alcohol, verdunners,
insectenwerende middelen,
parfums, smeermiddelen of
reinigingsmiddelen.
Hierdoor kan de behuizing
vervormen of de opdruk
loskomen.
Gebruik een goede
schoonmaakdoek, aangezien
de buitenkant van het product
makkelijk kan krassen.
●● Als u geen speciaal voor
beeldschermen bedoeld
reinigingsmiddel hebt, verdun
dan een schoonmaakmiddel
1:10 voordat u het product gaat
schoonmaken.
Aanwijzingen over gebruik
Waarschuwing
Haal het product niet uit elkaar,
en repareer of pas het product
niet zelf aan. Dit omdat er
hoogspanning in het product
aanwezig is.
Als u het product wilt verplaatsen,
zet u het uit, trekt u de stekker uit
het stopcontact en koppelt u de
antennekabel en andere kabels
van het product los.
●● Anders kunt u brand of een
elektrische schok veroorzaken.
●● Anders kunnen er door
een beschadigd netsnoer
elektrische schokken of brand
ontstaan.
●● Neem contact op met een
servicecentrum als het product
gerepareerd moet worden.
Nederlands - 7
Aan de slag
Als het product vreemde
geluiden, een brandlucht of rook
voortbrengt, moet u onmiddellijk
de stekker uit het stopcontact
halen en contact opnemen met
een servicecentrum.
●● Anders kan er een elektrische
schok of brand ontstaan.
Als u het product laat vallen of
als de behuizing kapot gaat, moet
u het product uitschakelen en
de stekker uit het stopcontact
halen. Neem contact op met een
Servicecentrum.
●● Anders kunt u brand of een
elektrische schok veroorzaken.
Trek bij onweer de stekker uit het
stopcontact en raak vooral de
antennekabel niet aan omdat dit
gevaarlijk kan zijn.
●● Anders kan er een elektrische
schok of brand ontstaan.
Verplaats het product niet door aan
het netsnoer of de antennekabel te
trekken.
●● Anders kunnen er brand,
elektrische schokken of
problemen met het product
ontstaan vanwege schade aan
de kabel.
Zorg dat kinderen niet op het
apparaat leunen of eraan hangen.
●● Anders kan het product vallen
en dit kan letsel of de dood
veroorzaken.
Plaats geen objecten zoals
speelgoed of koekjes op het
product.
●● Als een kind over het product
hangt om een voorwerp te
pakken, kan het object of
het product vallen en dit kan
letsel of zelfs dood ten gevolg
hebben.
Laat geen voorwerpen op het
product vallen en stoot niet tegen
het product.
●● Anders kan er een elektrische
schok of brand ontstaan.
Raak in geval van een gaslek
het product en de stekker niet
aan maar zorg onmiddellijk voor
ventilatie.
●● Een vonk zou een explosie of
brand kunnen veroorzaken.
●● Raak bij onweer het netsnoer
en de antennekabel niet aan.
Til het product niet op en verplaats
het niet door alleen het netsnoer
of signaalkabel vast te houden.
Gebruik of plaats geen
ontvlambare spuitbussen of
objecten bij het product.
●● Anders kunnen er brand,
elektrische schokken of
problemen met het product
ontstaan vanwege schade aan
de kabel.
Let erop dat u de ventilatie niet
met een tafelkleed of gordijn
blokkeert.
●● Dit zou een explosie of brand
kunnen veroorzaken.
●● Anders bestaat er brandgevaar
door interne oververhitting.
Steek geen ontvlambare
objecten of metalen voorwerpen
zoals eetstokjes, munten of
haarspelden in het product (in
de ventilatiegaten, aansluitingen
enz.).
●● Als er water of een
vreemde stof in het product
terechtkomt, moet u het
apparaat uitzetten, de
stekker uit het stopcontact
trekken en contact met een
servicecentrum opnemen.
●● Anders kunnen er problemen
met het product of elektrische
schokken of brand ontstaan.
Nederlands - 8
Aan de slag
Plaats geen metalen objecten
of vloeistofhouders zoals vazen,
bloempotten, drank, cosmetica
of geneesmiddelen boven het
product.
Druk niet te hard op het product.
Het product kan vervormen of
beschadigd raken.
●● Als er water of een
vreemde stof in het product
terechtkomt, moet u het
apparaat uitzetten, de
stekker uit het stopcontact
trekken en contact met een
servicecentrum opnemen.
Let op
●● Anders kunnen er problemen
met het product of elektrische
schokken of brand ontstaan.
Wanneer u een stilstaand beeld
gedurende langere tijd weergeeft,
kan een blijvend beeld of vlek op
het scherm ontstaan.
●● Als u het product
gedurende langere tijd niet
gebruikt, gebruik dan de
energiebesparingsmodus of
stel de schermbeveiliging in
op een modus met bewegende
beelden.
Stel de juiste resolutie en
frequentie in voor het product.
●● Dit is vermoeiend voor de
ogen.
Wanneer u het product gedurende
langere tijd niet gebruikt,
bijvoorbeeld als u van huis
gaat, trekt u de stekker uit het
stopcontact.
●● Anders kan zich stof ophopen
en brand of een elektrisch
schok veroorzaken door
oververhitting of kortsluiting.
Wanneer u langere tijd naar
het product kijkt van een te
korte afstand, kunt u uw ogen
beschadigen.
Gebruik geen luchtbevochtiger
of waterkoker in de buurt van het
product.
●● Anders kan er een elektrische
schok of brand ontstaan.
Het is belangrijk om uw ogen
rust te geven (5 minuten per uur)
wanneer u langere tijd naar een
beeldscherm kijkt.
●● Hierdoor wordt vermoeidheid
aan de ogen verminderd.
Raak het product niet aan,
aangezien het beeldscherm na
langere tijd heet wordt.
Houd de kleine accessoires buiten
bereik van kinderen.
Wees voorzichtig bij het instellen
van de hoek van het product of de
hoogte van de voet.
●● Als uw hand of vinger klem
raakt, kunt u zich bezeren.
Zet het product niet op de kop en
verplaats het product niet door
alleen de voet vast te houden.
●● Hierdoor kan het product
vallen met schade aan product
of eigendommen tot gevolg.
●● Als u het product te scheef
zet, kan het vallen en letsel
veroorzaken.
Plaats geen zware voorwerpen
boven het product.
●● Anders kunnen problemen met
het product of letsel ontstaan.
Nederlands - 9
Zet bij het gebruik van een
koptelefoon het volume niet te
hard.
●● Dit kan uw gehoor
beschadigen.
Aan de slag
Voorkom dat kinderen de batterij
in hun mond stoppen als deze
uit de afstandsbediening wordt
gehaald. Bewaar de batterijen op
een plek waar kinderen of baby's
niet bij kunnen.
●● Neem direct contact op met uw
arts als een kind een batterij in
zijn mond heeft gestopt.
Gebruik alleen de aangegeven
standaardbatterijen. Gebruik geen
oude en nieuwe batterijen door
elkaar.
●● Hierdoor kan een batterij
breken of lekken, wat brand,
letsel of vervuiling (schade)
kan veroorzaken.
Let bij het plaatsen van de batterij
op de juiste polariteit (+, -).
●● Anders kan de batterij
beschadigd raken of brand,
persoonlijk letsel of schade
veroorzaken als gevolg van
lekkage van batterijvloeistof.
Batterijen (oplaadbaar en
niet oplaadbaar) zijn geen
standaardafval en dienen ter
recycling te worden aangeboden.
Als verbruiker is de klant
verantwoordelijk voor het op de
juiste manier retourneren van
gebruikte of oplaadbare batterijen.
●● De klant kan gebruikte of
oplaadbare batterijen afgeven
bij het dichtstbijzijnde
gemeentelijke afvaldepot of
bij een winkel die eenzelfde
type batterijen verkoopt.
Plaats geen adapter boven op een
andere adapter.
Plaats de stroomadapter niet in de
buurt van andere warmtebronnen.
●● Anders kan er brand ontstaan.
●● Anders kan er brand ontstaan.
Verwijder de verpakking van de
adapter voordat u deze in gebruik
neemt.
Laat geen water in of op de
gelijkstroomadapter komen.
●● Anders kan er brand ontstaan.
●● Dit zou een elektrische schok
of brand kunnen veroorzaken.
●● Gebruik het product niet
buitenshuis, waar het kan
worden blootgesteld aan
regen of sneeuw.
Zorg dat de adapter niet in contact
komt met water en dat deze niet
nat wordt.
●● Dit kan een defect, elektrische
schok of brand veroorzaken.
Gebruik de adapter niet aan
de waterkant of buitenshuis,
vooral niet als het regent
of sneeuwt. Zorg er bij het
dweilen van de vloer voor dat
de adapter niet nat wordt.
Nederlands - 10
●● Zorg er bij het dweilen
van de vloer voor dat de
gelijkstroomadapter niet nat
wordt.
Plaats de stroomadapter altijd in
een goed geventileerde ruimte.
Aan de slag
Geschikte ventilatie voor uw product
Houd bij het installeren van uw product een afstand van ten minste 10 cm aan tussen het product en andere
voorwerpen (wanden, zijkanten van kast, enz.) zodat er een goede ventilatie mogelijk is. Wanneer u niet voor een
goede ventilatie zorgt, kan dit door een stijging van de interne temperatuur resulteren in brand of andere problemen
met het product.
"" Wij adviseren dringend om bij gebruik van een voet of wandbevestiging alleen onderdelen te gebruiken die door
Samsung Electronics zijn geleverd.
●● Het gebruik van onderdelen van een andere fabrikant kan leiden tot problemen met het product of zelfs tot
lichamelijk letsel doordat het product kan vallen.
Plaatsing op een voet.
Plaatsing met een wandbevestiging.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Andere waarschuwingen
""
De werkelijke vormgeving van het product kan afwijken van de afbeeldingen in deze handleiding, afhankelijk van
het model.
""
Wees voorzichtig bij het aanraken van het product. Sommige onderdelen kunnen warm worden.
Nederlands - 11
Aan de slag
Accessoires en kabels
Controleer of de volgende onderdelen bij uw tv zijn meegeleverd. Neem contact op met de verkoper als er onderdelen
ontbreken.
[[ [LET OP] VEILIG INVOEREN OM LOSRAKEN IN DE SET TE VOORKOMEN
Afstandsbediening & batterijen (AAA x 2)
Netsnoer
Garantiebewijs / Veiligheidsvoorschriften (Afhankelijk van het
model)
Cd met softwaredrivers
AC/DC adapter
Voet (TE390)
Voetverbinding (TE390)
D-Sub-kabel
Voet (TD391)
Voetverbinding (TD391)
""
De vorm en kleur van het product kunnen afhankelijk van het model variëren.
""
Open de doos en controleer of er geen accessoires achter of in het verpakkingsmateriaal zijn verborgen.
In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:
(a) Als op uw verzoek een monteur wordt gestuurd maar het product niet defect is (wanneer u hebt nagelaten deze
gebruiksaanwijzing te lezen).
(b) Als u het apparaat naar een reparatiecentrum brengt maar het product niet defect is (wanneer u hebt
nagelaten deze gebruiksaanwijzing te lezen).
U wordt over de hoogte van de administratiekosten geïnformeerd voordat er een monteur langskomt.
Zorg ervoor dat de AC/DC-adapter plat op de tafel of de vloer ligt.
Wanneer de ingang voor het netsnoer op de adapter naar boven
is gericht als deze hangt, kunnen water en andere stoffen in de
Adapter komen, wat defecten kan veroorzaken.
Nederlands - 12
Aan de slag
Ingangskabels (afzonderlijk verkocht)
U hebt een of meer van deze kabels nodig om uw product aan te sluiten op uw antenne of kabeluitgang en uw
randapparaten (Blu-rayspelers, dvd-spelers enzovoort).
Component
Composiet (AV)
HDMI-DVI
Stereokabel
Coaxiaal (RF)
Gebruik voor de beste kabelverbinding met dit product geen kabels die dikker zijn dan de kabel in de onderstaande
afbeelding:
●● Maximale dikte - 14 mm
Nederlands - 13
Aan de slag
De voet installeren
TE390
TD391
Nederlands - 14
Aan de slag
Het bedieningspaneel gebruiken
""
De vorm en kleur van het product kunnen afhankelijk van het model variëren.
""
De controller van de tv lijkt op een toets en bevindt zich rechts achter op de tv. Hiermee kunt u de tv bedienen
zonder gebruik te hoeven maken van de afstandsbediening.
De Media Play selecteren
De Menu selecteren
Selecteer een Bron.
Uitschakelen
Functiemenu
Afstandsbediening
Sensor voor de afstandsbediening
Inschakelen
Schakel de tv in door op de controller te drukken terwijl de tv in de stand-bymodus staat.
Hiermee regelt u het volume
Hiermee wordt het volume aangepast door de afstandsbediening heen en weer te bewegen als het
toestel is ingeschakeld.
Een kanaal selecteren
Hiermee wordt een kanaal geselecteerd door de controller omhoog en omlaag te bewegen als het
toestel is ingeschakeld.
Het kanaalmenu gebruiken
U kunt het functiemenu bekijken en gebruiken door de controller in te drukken en los te laten als
het toestel is ingeschakeld. U kunt het functiemenu sluiten door nogmaals op de controller te
drukken en deze los te laten.
MENUm selecteren
Selecteer terwijl het functiemenu wordt weergegeven de MENUm door de controller naar
links te verplaatsen. Het OSD-menu (schermmenu) wordt geopend. Selecteer een optie door de
controller naar rechts te verplaatsen. Verplaats de controller naar rechts/links/omhoog/omlaag
om aanvullende selecties uit te voeren. U kunt een parameter wijzigen door deze te selecteren en
vervolgens op de controller te drukken.
MEDIA.P selecteren
Selecteer MEDIA.P terwijl het functiemenu wordt weergegeven, door de controller omhoog te
bewegen. Het hoofdscherm van MEDIA.P wordt weergegeven. Selecteer een toepassing door de
controller te verplaatsen en vervolgens op de controller te drukken.
SOURCEs selecteren
Open terwijl het functiemenu wordt weergegeven de SOURCEs door de controller naar rechts te
verplaatsen. Het venster Bron wordt geopend. U kunt een bron selecteren door de controller vooruit
en achteruit te verplaatsen. Als de gewenste bron wordt gemarkeerd, drukt u op de controller.
TV uitzetten(P)
Selecteer terwijl het functiemenu wordt weergegeven TV uitzetten (P) door de controller vooruit te
verplaatsen en druk vervolgens op de controller.
""
U kunt de Menu, MEDIA.P of Bron sluiten door langer dan 1 seconde op de controller te drukken.
""
Als u de functie selecteert door de controller omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te bewegen, moet u
ervoor zorgen dat u niet op de controller drukt. Als u eerst op de controller drukt, kunt u deze niet gebruiken om
omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te gaan.
Nederlands - 15
Aan de slag
Stand-bymodus
Uw product gaat naar de Stand-bymodus als u het toestel uitschakelt. Het blijft daarbij een kleine hoeveelheid
elektriciteit verbruiken. Omwille van de veiligheid en een lager stroomverbruik kunt u het product beter niet
gedurende langere tijd in de stand-bymodus laten staan (bijvoorbeeld wanneer u op vakantie bent). U kunt dan het
beste het netsnoer loskoppelen.
Instellingen
Het dialoogvenster voor eerste instelling wordt weergegeven als de televisie voor het eerst wordt
aangezet.
Volg de instructies op het scherm om de eerste installatie te voltooien. Dit omvat onder andere
het kiezen van de menutaal, het kiezen van het land, het kiezen van de kanaalbron en het scannen
van kanalen.
Maak bij elke stap een keuze of sla de stap over.
Gebruikers kunnen op een later tijdstip dit proces handmatig uitvoeren via het menu Systeem →
Instellingen.
"" De standaardpincode is: 0-0-0-0.
Nederlands - 16
Aan de slag
De standaard toetsen op de afstandsbediening
""
De toetsen voor aan/uit, kanaal en volume op deze afstandsbediening zijn voorzien van brailletekens, zodat de
afstandsbediening ook kan worden gebruikt door visueel gehandicapten.
""
Hier leest u waar de functietoetsen te vinden zijn op de afstandsbediening, zoals: SOURCE, < P >, MENU,
TOOLS, E , INFO, CH LIST, RETURN en EXIT.
Schakel het product in en uit.
De beschikbare videobronnen
weergeven en selecteren. (pagina
28)
Rechtstreeks toegang tot kanalen.
Terug naar het vorige kanaal.
Wisselen tussen Teletekst AAN,
Dubbel, Mix of UIT.
Geluid tijdelijk uitschakelen.
Het volume regelen.
Van kanaal wisselen.
De kanalenlijst op het scherm
weergeven. (pagina 43)
U kunt het menu Gids openen.
(pagina 44)
Hiermee bekijkt u de
mediaweergave.
Het schermmenu (OSD) openen.
Hiermee kunt u snel veelgebruikte
functies selecteren. Gebruik deze
toets in een specifieke functie.
De cursor verplaatsen, opties in
het schermmenu selecteren en
de waarden wijzigen die in het
menu van de televisie worden
weergegeven.
Hiermee gaat u terug naar het
vorige menu.
Informatie op het productscherm
weergeven.
Het menu verlaten.
Gebruik deze toetsen volgens de
instructies op het scherm.
PIP: U kunt de PIP-functie
gebruiken. (pagina 35)
AD/SUBT.: Hiermee schakelt u de
geluidsbeschrijving in of uit. Deze
functie is op bepaalde locaties niet
beschikbaar. / digitale ondertiteling
weergeven.
SPORTS: Activeer Sportmodus
voor een optimale beleving bij het
bekijken van sportwedstrijden.
Gebruik deze toetsen in een
specifieke functie.
Nederlands - 17
Aan de slag
Batterijen plaatsen (batterijformaat: AAA)
Pas de polariteit van de batterijen aan de symbolen in het batterijvak aan.
""
OPMERKING
●● Installeer de batterij zo dat de polariteit van de batterijen (+/-) overeenkomt met de illustratie in het
batterijvak.
●● Gebruik de afstandsbediening binnen een afstand van 7 meter van het product.
●● Fel licht kan de werking van de afstandsbediening beïnvloeden. Vermijd gebruik in de nabijheid van speciaal
tl-licht of neonborden.
●● De vorm en kleur van de afstandsbediening kunnen afhankelijk van het model variëren.
Nederlands - 18
Aan de slag
De menu's gebruiken
Het hoofdmenu en het menu Extra bevatten functies waarmee u de onderdelen van het product beheert. Zo kunt u in
het hoofdmenu de afmeting en configuratie van het beeld wijzigen, maar ook de helderheid, het contrast enzovoort.
Er zijn ook functies waarmee u het geluid, de kanaalconfiguratie, energiegebruik en talloze andere onderdelen kunt
regelen. Als u het hoofdmenu op het scherm wilt openen, drukt u op de toets MENUm op de afstandsbediening. Als
u het menu Extra wilt openen, drukt u op de toets TOOLST. Het menu Extra is beschikbaar als het pictogram voor het
menu TOOLST op het scherm wordt weergegeven.
1 De toets MENUm: Hiermee geeft u het hoofdmenu weer.
2 De toets TOOLST: Geeft de Tools-menu's weer wanneer deze beschikbaar zijn.
3 E- en richtingstoetsen: Gebruik de richtingstoetsen om de cursor te verplaatsen en een item te markeren.
Gebruik de E-toets om een item te selecteren of de instelling te bevestigen.
4 De toets RETURNR: Hiermee gaat u terug naar het vorige menu.
5 De toets EXITe: Hiermee wordt het schermmenu afgesloten.
Met het hoofdmenu werken (OSD - schermmenu)
De stappen om toegang te krijgen zijn afhankelijk van de geselecteerde menu-optie.
1
2
3
4
5
6
7
MENUm
De opties van het hoofdmenu worden op het scherm weergegeven:
Beeld, Geluid, Uitzending, Toepassingen, Systeem, Ondersteuning.
u/d
Selecteer een optie van het hoofdmenu aan de linkerkant van het scherm met de
toets u of d.
E
Druk op E om submenu's te openen.
u/d
Selecteer het gewenste submenu met de toets u of d.
u/d/l/r
Pas de waarde van een item aan met de toets l, r, u of d . Afhankelijk van het
geselecteerde menu kan de aanpassing verschillen.
E
Druk op E om de selectie te bevestigen.
EXITe
Druk op EXITe.
Nederlands - 19
Aan de slag
Aansluiten van het netsnoer en de antenne- of
kabelaansluiting
VHF/UHF-antenne
Kabel
Antennekabel
of
""
Steek het netsnoer pas in een stopcontact nadat u alle andere verbindingen tot stand hebt gebracht.
""
Als u het product aansluit op een kabelkastje of satellietontvanger via HDMI-, Component- of Compositeaansluitingen, hoeft u de ANT IN-connector niet aan te sluiten op een antenne of kabelverbinding.
""
Wees voorzichtig als u het product verplaatst of kantelt terwijl de antennekabel vast is aangesloten. De antenneaansluiting van het product kan afbreken.
Het netsnoer aansluiten
""
De afbeelding kan afwijken, afhankelijk van het model.
Netvoeding
Nederlands - 20
Aansluitingen
Aansluiten op AV-apparaten (Blu-rayspeler, dvdspelers enz.)
Een HDMI-kabel gebruiken voor een HD-verbinding (tot 1080p, HD digitale
signalen)
Voor de beste HD-kwaliteit raden we aan een HDMI-aansluiting te gebruiken.
Gebruik met dvd-speler, Blu-rayspeler, HD-kabelbox, HD STB-satellietontvanger (settopbox).
HDMI-kabel
""
HDMI IN 1 (DVI) / HDMI IN 2 (MHL)
●● Voor de beste beeld- en geluidskwaliteit, sluit u digitale apparaten op het product aan met HDMI-kabels.
●● Een HDMI-kabel ondersteunt digitale video- en audiosignalen en vereist geen aparte audiokabel.
—— Als u het product wilt aansluiten op een digitaal apparaat dat geen HDMI-uitvoer ondersteunt, gebruikt u
een HDMI/DVI-kabel en een audiokabel.
●● Als u een extern apparaat aansluit op het product dat een oudere versie van HDMI gebruikt, werken video en
audio mogelijk niet. Als een dergelijk probleem zich voordoet, informeert u bij de fabrikant van het apparaat
naar de HDMI-versie en vraagt u, als deze verouderd is, om een upgrade.
●● Let op dat u een goedgekeurde HDMI-kabel aanschaft. Anders wordt het beeld mogelijk niet weergegeven of
treedt er mogelijk een verbindingsfout op.
●● We raden u aan een elementaire high-speed HDMI-kabel of een HDMI-kabel te gebruiken die Ethernetcompatibel is. Denk eraan dat dit product geen ondersteuning biedt voor de Ethernet-functie via HDMI.
Nederlands - 21
Aansluitingen
Schermen van mobiele apparaten delen op de televisie
Op deze televisie kunnen schermen van mobiele apparaten worden weergegeven. U kunt de volgende functies
gebruiken om rechtstreeks vanaf uw televisie gebruik te maken van video-, foto- en muziekbestanden op mobiele
apparaten.
Met een MHL-kabel kunt u het scherm van een mobiel apparaat weergeven op de televisie.
●● MHL
Deze televisie ondersteunt MHL (Mobile High-definition Link) via een MHL-kabel. Sluit een MHL-kabel aan op het
mobiele apparaat en op de televisie. MHL is echter alleen beschikbaar via de HDMI IN 2 (MHL)-poort, en alleen
wanneer u een mobiel apparaat met MHL-functionaliteit gebruikt. Deze functie is alleen beschikbaar op mobiele
apparaten met MHL-waarmerk. Raadpleeg de website van de fabrikant om te controleren of uw mobiele apparaat
is voorzien van zo'n waarmerk. U kunt ook een lijst van apparaten met MHL-waarmerk vinden op de officiële MHLwebsite (http://www.mhlconsortium.org).
●● Gebruik van MHL
Sluit een MHL-kabel aan op het mobiele apparaat en op de televisie. Druk op de knop SOURCEs en selecteer de
MHL-connector om het scherm van het mobiele apparaat weer te geven op het weergaveapparaat. Daarnaast zijn
de volgende functies beschikbaar op de afstandsbediening:
●● † (terugspoelen), … (vooruitspoelen), ∂ (afspelen), ∑ (pauzeren), ∫ (stoppen), R (vorige menu)
●● Beperkingen
Er gelden verschillende vereisten voor MHL:
—— Als u een HDMI-adapter gebruikt, herkent de televisie het signaal als een HDMI-signaal en reageert de
televisie mogelijk anders dan bij een MHL-naar-HDMI-kabelverbinding.
—— Voer een upgrade van de software uit naar de meest recente versie.
—— Dit product is officieel voor MHL gecertificeerd. Als gebruikers problemen ervaren bij het gebruik van de MHLfunctie, moeten ze contact opnemen met de fabrikant van het apparaat.
—— Sommige mobiele apparaten beschikken mogelijk niet over de specificaties of functionaliteit voor het
ondersteunen van MHL.
—— Omdat het televisiescherm breder is dan het scherm van de meeste mobiele apparaten, kan de kwaliteit van
het beeld op de televisie lager uitvallen.
Nederlands - 22
Aansluitingen
Gebruik van een componentkabel (tot 1080p HD-signalen) of een audio/videokabel (alleen 480i analoge signalen)
Gebruiken met dvd-speler, Blu-rayspeler, kabelbox, STB-satellietontvanger, videorecorder.
Videokabel
Audiokabel
R
W
R
W
Y
R
B
G
Component-kabel (niet
meegeleverd)
Audiokabel
(niet
meegeleverd)
R
VIDEO OUT
R
W
Y
AUDIO OUT
Apparaat
R-AUDIO-L
W
R
AUDIO OUT
R-AUDIO-L
B
PB
W
Rood
Wit
G
COMPONENT OUT
PR
R
Y
Apparaat
R
B
G
Rood
Blauw
Groen
""
Voor een betere beeldkwaliteit raden we u aan de componentaansluiting in plaats van de A/V-aansluiting
gebruiken.
""
Wanneer u een videokabel aansluit op COMPONENT / AV IN, komt de kleur van de COMPONENT / AV IN [VIDEO]aansluiting (groen) niet overeen met de videokabel (geel).
Een Scart-kabel gebruiken
Beschikbare apparaten: DVD, VIDEO
EXT
""
In de Ext.-modus ondersteunt DTV Out alleen MPEG SD-video en -audio.
Nederlands - 23
Aansluitingen
Aansluiten op geluidsapparatuur
Een hoofdtelefoonaansluiting gebruiken
Hoofdtelefoonkabel
""
Hoofdtelefoon H: u kunt een hoofdtelefoon op de desbetreffende uitgang van uw product aansluiten. Wanneer
de hoofdtelefoon is aangesloten, worden de ingebouwde luidsprekers uitgeschakeld.
—— Mogelijk kunt u de geluidsfunctie beperkt gebruiken wanneer er een hoofdtelefoon op het product is
aangesloten.
—— Het volume van de hoofdtelefoon en het volume van het product worden apart geregeld.
—— De oortelefoonstekker ondersteunt uitsluitend aansluitingen met 3 geleiders van het TRS-type (Tip-RingSleeve).
Nederlands - 24
Aansluitingen
Aansluiten op een pc
Een HDMI-kabel of een HDMI-naar-DVI-kabel of een D-subkabel gebruiken
""
Mogelijk wordt een HDMI-verbinding niet ondersteund door uw pc.
""
Gebruik de pc-luidsprekers voor audio.
D-Sub-kabel
Stereokabel
HDMI-kabel
HDMI-naar-DVI-kabel
Stereokabel
""
OPMERKING
—— Bij gebruik van de HDMI/DVI-kabelaansluiting moet u de HDMI IN 1(DVI)-aansluiting gebruiken.
—— Voor pc's met DVI-video-uitgangen gebruikt u een HDMI/DVI-kabel om de DVI-uitgang op de pc verbinden
met de HDMI IN 1 (DVI)-aansluiting op het product. Gebruik de pc-luidsprekers voor audio.
Nederlands - 25
Aansluitingen
Aansluiten op een COMMON INTERFACE-aansluiting
(de kaartsleuf voor weergave)
De CI of CI+ CARD gebruiken
Voor betaalde kanalen moet een CI-kaart of CI+-kaart zijn
geplaatst.
●● Als u de CI- of CI+-kaart niet plaatst, wordt bij sommige
kanalen een melding over een gecodeerd signaal
weergegeven.
●● De koppelingsgegevens met een telefoonnummer, de ID
van de CI- of CI+-kaart, de host-ID en overige gegevens,
worden na circa 2-3 minuten weergegeven. Neem contact
op met uw serviceprovider als een foutbericht wordt
weergegeven.
●● Wanneer de kanaalgegevens zijn geconfigureerd, wordt
het bericht 'Update voltooid' weergegeven. Hiermee wordt
aangegeven dat de kanaallijst is bijgewerkt.
""
OPMERKING
—— U kunt een CI-kaart of CI+-kaart bij een lokale kabelaanbieder aanschaffen.
—— Wanneer u de CI-/CI+-kaart wilt verwijderen, doet u dat door de kaart voorzichtig met uw handen uit de sleuf
te trekken. De kaart kan beschadigd raken als u deze laat vallen.
—— Plaats de CI-kaart of CI+-kaart in de richting die op de kaart staat aangegeven.
—— De plaats van de COMMON INTERFACE-aansluiting kan per model verschillen.
—— De CI-kaart of CI+-kaart wordt in enkele landen en regio's niet ondersteund. U kunt dit controleren bij de
geautoriseerde dealer.
—— Neem contact op met uw serviceprovider als u problemen ondervindt.
—— Plaats de CI-kaart of CI+-kaart die de huidige antenne-instellingen ondersteunt. Er wordt een vervormd beeld
of helemaal geen beeld weergegeven.
Nederlands - 26
Aansluitingen
Weergavemodi (D-Sub en HDMI/DVI-invoer)
De optimale pc-weergaveresolutie voor dit product is 1920 x 1080 @ 60 Hz. We raden u nadrukkelijk aan de videouitvoer van uw computer in te stellen op de optimale resolutie. U kunt ook een van de standaardresoluties selecteren
die in de tabel hieronder worden vermeld en het product wordt automatisch afgesteld op de door u gekozen resolutie.
Als u de video-uitvoer van uw computer instelt op een resolutie die niet in de tabel wordt vermeld, kan het scherm
blanco worden en kan alleen de aan/uit-indicatie worden ingeschakeld. Als u dit probleem wilt oplossen, past u de
resolutie aan de hand van de volgende tabel aan. Raadpleeg daarbij de gebruikershandleiding van de grafische kaart.
●● Optimale resolutie: 1920 x 1080 pixels
Weergavemodus
Modus
Resolutie
Horizontale
frequentie (kHz)
Verticale
frequentie (Hz)
Pixelklok
(MHz)
Synchronisatiepolariteit
(H/V)
IBM
720 x 400
70Hz
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA DMT
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC
640 x 480
67Hz
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA DMT
640 x 480
72Hz
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT
640 x 480
75Hz
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT
800 x 600
72Hz
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT
800 x 600
75Hz
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC
832 x 624
75Hz
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA DMT
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT
1024 x 768
70Hz
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT
1024 x 768
75Hz
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT
1152 x 864
75Hz
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC
1152 x 870
75Hz
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT
1280 x 720
60Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT
1280 x 800
60Hz
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT
1280 x 1024
60Hz
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT
1280 x 1024
75Hz
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT
1366 x 768
60Hz
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA DMT
1440 x 900
60Hz
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT
1600 x 900RB
60Hz
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT
1680 x 1050
60Hz
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT
1920 x 1080
60Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
""
Bij gebruik van de HDMI/DVI-kabelaansluiting moet u de HDMI IN 1(DVI)-aansluiting gebruiken.
""
De interlacemodus wordt niet ondersteund.
""
De set werkt mogelijk niet normaal als u een afwijkend videoformaat selecteert.
""
Afzonderlijke modus en compositemodus worden ondersteund. SOG (Sync On Green) wordt niet ondersteund.
""
De functie DPM (Display Power Management) werkt niet als u de HDMI-poort van dit apparaat gebruikt.
""
Als een HDMI-naar-DVI-kabel is aangesloten op de HDMI IN 1(DVI)-poort, werkt het geluid niet.
Nederlands - 27
Aansluitingen
De ingangsbron wijzigen
Bron
Als u tijdens het tv-kijken een film op uw dvd-speler of Blu-ray-speler wilt bekijken of wilt overschakelen naar uw
kabelkastje of STB-satellietontvanger, moet u de bron veranderen.
Tv / Ext. / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / AV / Component
1. Druk op de toets SOURCEs op uw afstandsbediening. Het venster Bron wordt geopend.
2. Selecteer de gewenste externe ingangsbron.
""
Hiermee kunt u de tv of andere externe ingangsbronnen zoals DVD/Blu-rayspelers/kabelboxen/
STB-satellietontvangers die op de tv zijn aangesloten, selecteren.
""
U kunt alleen externe apparaten selecteren die zijn aangesloten op het product. In de weergegeven lijstBron
worden aangesloten ingangen gemarkeerd weergegeven.
""
In de Bron blijven TV, Ext. en PC altijd geactiveerd.
Naam wijzigen gebruiken
Met Naam wijzigen kunt u een apparaatnaam aan een invoerbron koppelen. U kunt Naam wijzigen openen door het
menu Tools te openen als de lijst Bron wordt weergegeven. De volgende selecties vinden plaats onder Naam wijzigen:
VCR / DVD / Kabel STB / Satelliet STB / PVR STB / AV-ontvanger / Games / Camcorder / PC / DVI PC / DVI-apparaten
/ Tv / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: selecteer een ingang en selecteer vervolgens de naam het apparaat dat op deze
ingang in de weergegeven lijst.
"" Als u een pc aansluit op de HDMI IN 1 (DVI)-poort met een HDMI-kabel, wijst u PC toe aan HDMI1/DVI in Naam
wijzigen.
""
Als u een pc aansluit op de HDMI IN 1 (DVI)-poort met een HDMI-naar-DVI-kabel, wijst u DVI PC toe aan HDMI1/
DVI in Naam wijzigen.
""
Als u een AV-apparaat aansluit op de HDMI IN 1 (DVI)-poort met een HDMI-naar-DVI-kabel, wijst u DVI-apparaten
toe aan HDMI1/DVIin Naam wijzigen.
Informatie
Hiermee kunt u gedetailleerde informatie over het kanaal weergeven op de televisie of het geselecteerde externe
apparaat.
Vernieuwen
Als de externe apparaten niet worden weergegeven in de lijst Bron, opent u het menu Tools, selecteert u Vernieuwen
en zoekt u vervolgens naar de aangesloten apparaten.
Nederlands - 28
Basisfuncties
De juiste houding bij het gebruik van het product
Gebruik het product in de juiste houding:
●● Houd uw rug recht.
●● Pas de hoek van het product zo aan dat er geen licht op
het scherm wordt gereflecteerd.
●● Houd uw onderarmen in een rechte hoek ten opzichte
van uw bovenarmen en houd uw polsen recht.
●● Houd uw ellebogen in een rechte hoek.
●● Pas de hoogte van het product aan, zodat u uw knieën in
een hoek van minstens 90 graden gebogen kunt houden,
met uw hielen plat op de grond en uw armen lager dan
uw hart.
Nederlands - 29
Basisfuncties
De vooraf ingestelde beeldmodus wijzigen
Beeldmodus
MENU → Beeld → Beeldmodus
Beeldmodi passen vooraf ingestelde aanpassing toe op het beeld.
●● Dynamisch
Geschikt voor een helderverlichte ruimte.
●● Standaard
Geschikt voor een normale omgeving.
●● Film
Geschikt om films in een donkere kamer te kijken.
●● Amusement
Verscherpt het beeld. Geschikt voor games.
""
Dit is alleen beschikbaar wanneer u een computer aansluit.
Nederlands - 30
Basisfuncties
De beeldinstellingen aanpassen
Achtergrondverlichting
MENU → Beeld → Achtergrondverlichting
Hiermee past u de helderheid van het scherm aan door de helderheid van de afzonderlijke pixels te wijzigen.
Contrast
MENU → Beeld → Contrast
Hiermee vergroot of verkleint u het contrast tussen donkere en lichten gebieden van de foto.
Helderheid
MENU → Beeld → Helderheid
Hiermee past u de helderheid van het scherm aan. Niet zo effectief als Achtergrondverlichting
Scherpte
MENU → Beeld → Scherpte
Hiermee maakt u de randen van voorwerpen scherper of vager.
Kleur
MENU → Beeld → Kleur
Hiermee past u de kleurverzadigingsniveaus aan.
Tint (G/R)
MENU → Beeld → Tint (G/R)
Hiermee past u de tintniveaus voor groen en rood aan.
Voer de volgende stappen uit om de beeldkwaliteit aan te passen:
1. Selecteer een optie die u wilt aanpassen. Als u een optie selecteert, wordt een scherm met een schuifregelaar
weergegeven.
2. Pas de waarde voor de optie aan met de afstandsbediening.
""
Als u wijzigingen aanbrengt in de optiewaarde, wordt de OSD (schermmenu) dienovereenkomstig aangepast.
""
De instellingen voor elk extern apparaat dat op het product is aangesloten, kunnen worden aangepast en
opgeslagen.
""
Als u de helderheid van het beeld reduceert, neemt het energieverbruik af.
Reactietijd (Normaal / Sneller / Snelst)
Verhoog de reactiesnelheid van het beeldscherm om video er levendiger en natuurlijker uit te laten zien.
Nederlands - 31
Basisfuncties
Het beeldformaat wijzigen
Beeldformaat
MENU → Beeld → Beeldformaat
Met deze functie kunt u wijzigingen aanbrengen in verschillende opties voor beeldformaat en beeldverhouding.
Beeldformaat
Als u een kabelbox of satellietontvanger hebt, heeft deze mogelijk ook eigen instellingen voor schermformaten. Wij
raden u echter ten sterkste aan om meestal 16:9 te gebruiken.
●● Auto-breed: Hiermee wordt automatisch het beeldformaat ingesteld op 16:9.
●● 16:9: Hiermee wordt het beeld ingesteld op de 16:9 breedbeeldmodus.
●● Breedbeeldzoom: Hiermee wordt het beeldformaat vergroot tot meer dan 4:3.
""
Hiermee wordt de Positie aangepast door de toetsen u / d te gebruiken.
●● Zoom: Hiermee vergroot u het 16:9-breedbeeldformaat verticaal zodat het schermvullend wordt.
""
Hiermee wordt de Zoom of Positie aangepast door de toetsen u / d te gebruiken.
●● 4:3: Hiermee stelt u het beeld in op de basismodus (4:3).
""
Gebruik het product niet langdurig in 4:3-formaat. Randen kunnen links, rechts, boven en onder in het scherm
zichtbaar blijven en inbranden en dit wordt niet door de garantie gedekt.
●● Volledig scherm: Geeft het volledige, niet-afgekapte beeld weer wanneer er een HDMI-signaal (720p / 1080i /
1080p) of Component-signaal (1080i / 1080p) wordt ontvangen.
""
Hiermee wordt de Positie aangepast door de toetsen u / d / l / r te gebruiken.
●● Aangepast: Hiermee wordt het 16:9-beeld verticaal en/of horizontaal vergroot of verkleind. Een vergroot of
verkleind beeld kan naar links, rechts, boven en beneden worden verplaatst.
""
Afhankelijk van de ingangsbron kunnen de opties voor beeldformaat variëren.
""
De beschikbare onderdelen kunnen, afhankelijk van de geselecteerde modus, verschillen.
""
Wanneer u een computer aansluit, kunnen alleen de modi 16:9 en 4:3 worden aangepast.
""
De instellingen voor elk extern apparaat dat u op een van de ingangen van het product hebt aangesloten, kunnen
worden aangepast en opgeslagen.
""
Als u de functie Volledig scherm gebruikt met een ingangssignaal HDMI 720p, wordt één kaderlijn verwijderd aan
de bovenkant, onderkant, linkerkant en rechterkant zoals in de functie Overscan.
●● Zoom/positie: Hiermee kunt u het beeldformaat en de positie aanpassen met de toetsen u/d/l/r.
""
Dit is alleen beschikbaar wanneer het beeldformaat is ingesteld als Zoom, Breedbeeldzoom, Volledig scherm
en Aangepast.
""
In de modus Breedbeeldzoom en Volledig scherm kunt u alleen positieaanpassing gebruiken.
""
Resetten: Hiermee zet u Zoom en Positie terug naar de standaardinstellingen.
Nederlands - 32
Basisfuncties
Voer de volgende stappen uit om de positiefunctie te gebruiken na selectie van Breedbeeldzoom, Zoom of
Volledig scherm:
1. Selecteer de Positie.
2. Ga naar het scherm Positie, selecteer Positie en verplaats vervolgens het beeld naar de gewenste positie met
de afstandsbediening.
3. Selecteer vervolgens opnieuw Positie en selecteer Sluiten.
4. Als u de beeldpositie wilt herstellen, selecteert u Resetten.
Beschikbare beeldformaten per invoerbron:
●● ATV, EXT, AV: Auto-breed, 16:9, Breedbeeldzoom, Zoom, 4:3, Aangepast
●● DTV (576i/p, 720p): Auto-breed, 16:9, Breedbeeldzoom, Zoom, 4:3, Aangepast
●● DTV (1080i, 1080p): Auto-breed, 16:9, Breedbeeldzoom, Zoom, 4:3, Volledig scherm, Aangepast
●● Component (480i/p, 576i/p, 720p): 16:9, Breedbeeldzoom, Zoom, 4:3, Aangepast
●● Component (1080i, 1080p): 16:9, Breedbeeldzoom, Zoom, 4:3, Volledig scherm, Aangepast
●● HDMI (480i/p, 576i/p): 16:9, Breedbeeldzoom, Zoom, 4:3, Aangepast
●● HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Breedbeeldzoom, Zoom, 4:3, Volledig scherm, Aangepast
""
Afhankelijk van de ingangsbron kunnen de opties voor beeldformaat variëren.
""
De beschikbare onderdelen kunnen, afhankelijk van de geselecteerde modus, verschillen.
""
HD (High Definition): 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)
""
U kunt de instellingen voor elk extern apparaat dat u op een ingang op het product hebt aangesloten, aanpassen
en opslaan.
●● Beeldformaat 4:3 (16:9 / Breedbeeldzoom / Zoom / 4:3)
Alleen beschikbaar wanneer het beeldformaat is ingesteld op Auto-breed. U kunt de gewenste beeldgrootte
bepalen op het 4:3 WSS-formaat (Wide Screen Service) of het originele formaat. De diverse Europese landen
hanteren verschillende beeldformaten.
""
Niet beschikbaar in de modi HDMI , Component en HDMI/DVI.
Nederlands - 33
Basisfuncties
De schermweergave kalibreren
Autom. afstellen
MENU → Beeld → Autom. afstellen
Hiermee worden de instellingen voor frequentie, positie en fijnafstemming automatisch aangepast in de PC-modus.
"" Alleen beschikbaar wanneer u uw pc op het product aansluit met een D-subkabel.
Pc-schermaanpassing
MENU → Beeld → Pc-schermaanpassing
"" Alleen beschikbaar in PC-modus.
●● Grof / Fijn: Hiermee wordt beeldruis verwijderd of verminderd. Als door een fijnafstemming van het kanaal de ruis
niet verdwijnt, gebruikt u de functie Grof om de frequentie zo goed mogelijk aan te passen (Grof) en opnieuw een
fijnafstemming uit te voeren. Nadat de ruis is verminderd, stelt u het beeld opnieuw in het midden van het scherm
in.
●● Positie: pas de schermpositie van de pc aan met de afstandsbediening als het scherm niet is gecentreerd of op het
productscherm past.
●● Beeld resetten: Hiermee stelt u het beeld weer in op de standaardinstellingen.
Uw product als een computermonitor (pc) gebruiken
De video-instellingen invoeren (op basis van Windows 7, 8, 10)
Als u uw product wilt gebruiken als computerscherm, moet u de juiste video-instellingen invoeren.
"" Afhankelijk van uw versie van Windows en uw videokaart, zal de procedure op uw pc waarschijnlijk enigszins
afwijken van de hier beschreven procedure.
""
In de meeste gevallen is echter dezelfde basisinformatie van toepassing. (Neem contact op met de
computerfabrikant of Samsung-leverancier als dit niet het geval is.)
1. Klik op "Configuratiescherm" in het startmenu van Windows.
2. Klik op "Vormgeving en thema's" in het venster "Configuratiescherm". Er wordt een dialoogvenster weergegeven.
3. Klik op "Beeld". Er wordt nog een dialoogvenster weergegeven.
4. Klik op het tabblad "Instellingen" in dit dialoogvenster.
—— Stel op het tabblad Instellingen en de juiste resolutie (schermgrootte) in. De optimale resolutie voor dit
product is 1920 x 1080.
—— Als een optie voor de verticale frequentie beschikbaar is in het dialoogvenster met beeldscherminstellingen,
selecteert u "60" of "60 Hz". Klik anders op 'OK' om het dialoogvenster te sluiten.
Nederlands - 34
Basisfuncties
Picture In Picture (PIP)
PIP
MENU → Beeld → PIP
Twee bronnen tegelijk op de tv weergeven.
●● PIP
Hiermee kunt u de PIP-functie in- of uitschakelen.
●● Bron
Hiermee wordt van bron gewisseld.
●● Antenne
U kunt kiezen tussen Ant en Kabel.
●● Kanaal
Hiermee selecteert u het kanaal voor het subbeeld.
●● Grootte (õ / ä / ã)
Het formaat van het subbeeld kan worden ingesteld aan de hand van drie modi.
●● Positie (ã / – / — / œ)
Hiermee selecteert u een positie voor het scherm van het subbeeld.
●● Geluidskeuze
Hiermee kunt u kiezen tussen weergave van het geluid van het hoofdbeeld of weergave van het geluid van het
subbeeld.
""
Als u tijdens weergave in de PIP-modus het product uitschakelt, wordt de PIP-functie teruggezet op Uit. Als u het
product inschakelt, moet u PIP opnieuw inschakelen om beelden te kunnen bekijken in de PIP-modus.
""
Het beeld in het PIP-venster kan er enigszins onnatuurlijk uitzien wanneer u het hoofdscherm gebruikt voor een
videospel of karaoke.
""
PIPInstellingen
—— Hoofdbeeld: TV, PC, AV, Component, HDMI1/DVI, HDMI2, SCART
—— Subbeeld: TV, PC, AV, Component, HDMI1/DVI, HDMI2, SCART
hoofdscherm
subbeeld
""
TV
AV
Component
PC
HDMI1/DVI
HDMI2
SCART
TV
x
x
o
o
o
o
x
AV
x
x
x
o
o
o
x
Component
o
x
x
x
o
o
x
PC
o
o
x
x
o
o
x
HDMI1/DVI
o
o
o
o
x
x
o
HDMI2
o
o
o
o
x
x
o
SCART
x
x
x
x
o
o
x
O: Beschikbaar / X: Niet beschikbaar
Nederlands - 35
Basisfuncties
De beeldopties wijzigen
Geavanceerde instellingen
MENU → Beeld → Geavanceerde instellingen
Met deze functie kunt u geavanceerde instellingen uitvoeren om een optimaal beeld te krijgen.
"" Beschikbaar wanneer Beeldmodus is ingesteld op Standaard of Film.
""
Wanneer u een computer aansluit, kunt u alleen wijzigingen aanbrengen aan de Witbalans of Gamma.
Geavanceerde instellingen
Dynamisch contrast
Hoog
Zwarttinten
Uit
Huidkleur0
RGB-modus
Uit
Kleurruimte
Eigen
Witbalans
Gamma0
●● Dynamisch contrast (Uit / Laag / Middel / Hoog): Het schermcontrast aanpassen.
●● Zwarttinten (Uit / Donker / Donkerder / Donkerste): Selecteer het zwartniveau om de schermdiepte aan te
passen.
●● Huidkleur: Roze “Huidkleur benadrukken.”
●● RGB-modus (Uit / Rood / Groen / Blauw): hiermee worden de kleuren Rood, Groen en Blauw weergegeven om
tinten en verzadiging nauwkeurig te kunnen instellen.
●● Kleurruimte (Auto / Eigen): De reeks beschikbare kleuren voor het beeld instellen.
●● Witbalans: Hiermee past u de kleurtemperatuur van de foto aan zodat witte voorwerpen er wit uitzien (in plaats
van bijvoorbeeld lichtroze of lichtgeel) en de algehele kleur van de foto er natuurlijk uitziet.
R-basis / G-basis / B-basis: De donkerte voor elke kleur (rood, groen, blauw) aanpassen.
R-niveau / G-niveau / B-niveau: De helderheid voor elke kleur (rood, groen, blauw) aanpassen.
Resetten: hiermee zet u Witbalans terug naar de standaardinstelling.
●● Gamma: De intensiteit van primaire kleuren aanpassen.
●● Bewegingsbelicht. (Uit / Aan): Hiermee verlaagt u het stroomverbruik door de helderheid aan te passen.
Nederlands - 36
Basisfuncties
Beeldopties
MENU → Beeld → Beeldopties
Met deze functie kunt u extra beeldinstellingen configureren om een optimaal beeld te krijgen.
"" Wanneer u een computer aansluit, kunt u alleen wijzigingen aanbrengen aan Kleurtint.
Beeldopties
Kleurtint
Standaard
Digitale Clean View
Auto
MPEG-ruisfilter
Auto
HDMI-zwartniveau
Laag
Filmmodus
Uit
Analoge Clean View
Uit
LED Clear Motion
Uit
●● Kleurtint (Koel / Standaard / Warm1 / Warm2)
""
Warm1 of Warm2 wordt uitgeschakeld als de beeldmodus Dynamisch is.
""
De instellingen voor elk extern apparaat dat u op een van de ingangen van het product hebt aangesloten,
kunnen worden aangepast en opgeslagen.
●● Digitale Clean View (Uit / Laag / Middel / Hoog / Auto / Autom. visualisatie): Als het ontvangen signaal zwak is,
kunt u de functie Digitale Clean View activeren om statische ruis en echobeelden te verminderen die mogelijk op
het scherm verschijnen.
""
Als het signaal zwak is, probeert u een van de andere opties totdat het beste beeld word weergegeven.
Autom. visualisatie: Hiermee wordt bij het wijzigen van analoge kanalen de signaalsterkte weergegeven.
""
Deze functie is alleen beschikbaar voor analoge kanalen.
""
Wanneer de balk groen is, ontvangt u het best mogelijke signaal.
●● MPEG-ruisfilter (Uit / Laag / Middel / Hoog / Auto): Hiermee vermindert u MPEG-ruis voor een betere
beeldkwaliteit.
●● HDMI-zwartniveau (Laag / Normaal): Hiermee selecteert u het zwartniveau op het scherm om de schermdiepte
aan te passen.
""
Alleen beschikbaar in de modus HDMI (RGB-signalen).
●● Filmmodus (Uit / Auto1 / Auto2): Hiermee stelt u het product in om filmsignalen van alle bronnen automatisch te
herkennen en te verwerken en om het beeld aan te passen voor optimale kwaliteit.
""
Alleen beschikbaar in de modus Tv, HDMI (1080i), Ext..
""
Als het scherm onnatuurlijk lijkt, wijzigt u de optie in Uit / Auto1 / Auto2 in Filmmodus.
●● Analoge Clean View: Hiermee vermindert u ruis in de vorm van een diagonale lijn als gevolg van interferentie
tussen signalen.
""
Deze functie is alleen beschikbaar voor analoge kanalen.
●● LED Clear Motion: Hiermee worden vertragingen uit snelle scènes met veel beweging verwijderd voor een scherp
beeld.
""
Het scherm wordt mogelijk iets donkerder als u LED Clear Motion afspeelt.
Nederlands - 37
Basisfuncties
Beeld uit
MENU → Beeld → Beeld uit
Hiermee schakelt u het scherm uit zodat alleen audio wordt afgespeeld. U kunt het scherm opnieuw inschakelen door
op een willekeurige toets op uw afstandsbediening te drukken (behalve de toetsen Aan/uit en Volume).
Beeld resetten
MENU → Beeld → Beeld resetten
Hiermee wordt de huidige beeldmodus teruggezet op de standaardinstellingen.
De vooraf ingestelde geluidsmodus wijzigen
Geluidmodus
MENU → Geluid → Geluidmodus
Geluidsmodi passen vooraf ingestelde aanpassing toe op het geluid.
●● Standaard
Hiermee wordt de normale geluidsmodus geselecteerd.
●● Muziek
Hiermee wordt voorrang gegeven aan muziek ten opzichte van stemmen.
●● Film
Hiermee wordt geluid geoptimaliseerd voor films.
●● Heldere spraak
Hiermee wordt voorrang gegeven aan stemmen ten opzichte van andere geluiden.
●● Versterken
Hiermee wordt de intensiteit van hoge frequenties in het geluid versterkt zodat slechthorenden het beter kunnen
volgen.
Nederlands - 38
Basisfuncties
Geluidsinstellingen aanpassen
Geluidseffect
MENU → Geluid → Geluidseffect
"" Alleen beschikbaar als de Geluidmodus is ingesteld op Standaard.
●● Equalizer
De Equalizer geeft een reeks schuifregelaars weer. Gebruik de pijltoetsen om een schuifregelaar selecteren
en selecteer vervolgens de waarde van de schuifregelaar. Als u Resetten de Equalizer opnieuw wilt instellen,
selecteert u Resetten. Een pop-up verschijnt waarin u wordt gevraagd of u werkelijk een reset wilt uitvoeren.
Selecteer Ja of selecteer anders Nee. U kunt afsluiten door Sluiten te selecteren.
Balans L / R: Hiermee regelt u de balans tussen de linker- en de rechterluidspreker.
100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Aanpassing bandbreedte): Hiermee wordt het niveau van specifieke
bandbreedtefrequenties geregeld.
Resetten: Hiermee wordt de equalizer naar de standaardinstellingen teruggezet.
Nederlands - 39
Basisfuncties
Luidsprekerinstellingen
MENU → Geluid → Luidsprekerinstellingen
●● Auto Volume
Omdat iedere zender zijn eigen uitzendomstandigheden heeft, kan het volume elke keer dat u van zender
wisselt, anders zijn. Met Autovolume kunt u het volume van een kanaal automatisch instellen door de uitvoer
van het geluid te verkleinen als het modulatiesignaal hoog is en de uitvoer van het geluid te vergroten als het
modulatiesignaal laag is.
""
Als u de volumeregeling van een aangesloten bronapparaat wilt gebruiken, stelt u Auto Volume in op Uit. Een
wijziging in het volume van het aangesloten bronapparaat wordt mogelijk niet doorgevoerd als Auto Volume
is ongesteld op Normaal of Nacht.
●● Type tv-installatie
Specificeer het installatietype van de tv. Kies tussen Muurmontage en Standaard om het geluid van de tv
automatisch te optimaliseren.
Extra instellingen
(alleen digitale kanalen)
●● DTV-geluidsniveau (MPEG / HE-AAC): Met deze functie kunt u de dispariteit van een spraaksignaal (een van de
signalen die tijdens een digitale tv-uitzending worden ontvangen) reduceren tot het gewenste niveau.
""
Afhankelijk van het uitgezonden signaaltype kan MPEG/HE-AAC tussen -10 dB en 0 dB worden afgesteld.
""
Als u het volume wilt verhogen of verlagen, stelt u dit bij tussen 0 en -10.
●● HDMI Geluidsformaat (PCM / Bitstream): Hiermee stelt u de indeling voor het audio-invoersignaal in dat geschikt
is voor het externe apparaat dat op de HDMI-poort van de tv is aangesloten.
●● Dolby Digital Comp (Line / RF): Met deze functie minimaliseert u signaaldispariteit tussen een Dolby digitalsignaal en een spraaksignaal (MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).
""
Selecteer Line voor een dynamisch geluid en RF om het verschil tussen harde en zachte geluiden 's nachts te
verkleinen.
Line: Stel het uitvoerniveau voor signalen van meer of minder dan -31 dB (referentie) in op -20 dB of -31 dB.
RF: Stel het uitvoerniveau voor signalen van meer of minder dan -20 dB (referentie) in op -10 dB of -20 dB.
Geluid resetten
MENU → Geluid → Geluid resetten
Zet alle geluidsinstellingen terug naar de standaard fabrieksinstellingen.
De Geluidmodus selecteren t
Wanneer u de optie Dual fg instelt, wordt de huidige geluidsmodus op het scherm weergegeven.
A2 Stereo
NICAM Stereo
Type geluid
Dual f-g
Mono
Mono
Stereo
Stereo  Mono
Dual
Dual f  Dual g
Mono
Mono
Stereo
Mono  Stereo
Mono  Dual f
Dual
 Dual g 
Standaard
Automatisch wijzigen
Dual f
Automatisch wijzigen
Dual f
""
Als het stereosignaal te zwak is en er automatische zenderverdringing optreedt, kunt u beter naar Mono
overschakelen.
""
Alleen ingeschakeld bij een stereogeluidssignaal.
""
Alleen beschikbaar wanneer de invoerbron is ingesteld op Tv.
Nederlands - 40
Basisfuncties
Kanalen onthouden
Antenne
MENU → Uitzending → Antenne
Voordat uw product de beschikbare kanalen kan opslaan, moet u het productsignaalbron selecteren, Ant (met
een antenne) of Kabel. Selecteer Ant of Kabel. Nadat u de signaalbron hebt geselecteerd, gaat u naar de functie
Automatisch afstemmen.
"" Door de signaalbron te selecteren met de functie Antenne wordt ook de signaalbron bepaald waar het product op
is afgestemd. Als u bijvoorbeeld het signaal via de antenne ontvangt en Kabel selecteert, ziet u alleen sneeuw. U
moet Ant selecteren om beeld te kunnen zien.
Automatisch afstemmen
MENU → Uitzending → Automatisch afstemmen
Hiermee worden automatisch alle kanalen gescand en geïndexeerd die worden ontvangen via de antenne-ingang van
de televisie.
Ga om te beginnen naar Uitzending en selecteer Automatisch afstemmen.
Selecteer Start als u hier via een bericht om wordt gevraagd. Zo wordt de functie Automatisch afstemmen gestart. Het
kan 30 minuten duren voordat dit proces is voltooid. Als u de functie Automatisch afstemmen uitvoert terwijl er een
bestaande index van kanalen is, wordt de vorige index overschreven.
●● Automatisch afstemmen
Hiermee wordt automatisch gezocht naar kanalen en worden deze opgeslagen in het geheugen van de televisie.
●● Optie Kabel Zoeken (wanneer de is ingesteld op Kabel) (afhankelijk van het land)
Hiermee worden extra zoekopties ingesteld, zoals de frequentiesnelheid en de symboolfrequentie voor het zoeken
naar een kabelnetwerk.
●● Automatisch tunen tijdens stand-by modus.(afhankelijk van het land)
Stem automatisch op kanalen af terwijl de tv in de stand-bymodus staat.
""
Deze functie is niet beschikbaar op bepaalde modellen in bepaalde regio’s.
●● Activeringstimer(afhankelijk van het land)
Stel de timer zo in dat de tv automatisch wordt ingeschakeld om kanalen te zoeken.
Land (Gebied)
MENU → Uitzending → Kanaalinstellingen → Land (Gebied)
Selecteer uw land, zodat het product automatisch de uitzendkanalen kan afstemmen.
"" Het invoerscherm voor de pincode wordt weergegeven. Voer uw 4-cijferige pincode in.
●● Digitaal kanaal: Hier kunt u het land voor digitale kanalen wijzigen.
●● Analoog kanaal: Hier kunt u het land voor analoge kanalen wijzigen.
Nederlands - 41
Basisfuncties
Handmatig afstemmen
MENU → Uitzending → Kanaalinstellingen → Handmatig afstemmen
Hiermee scant u handmatig op een kanaal en slaat het op in het geheugen van de televisie.
"" Wanneer een kanaal is vergrendeld met de functie Kanaalvergrendeling, wordt er een venster weergegeven
waarin u een pincode kunt opgeven.
""
Deze functie is alleen beschikbaar in bepaalde regio’s.
●● Kanalen tunen digitaal
Hiermee wordt naar een digitaal kanaal gezocht.
1. Selecteer de Nieuw.
""
Bij selectie van Antenne → Ant:
""
Kanaal, Frequentie, Bandbreedte
Bij selectie van Antenne → Kabel:
Frequentie, Modulatie, Symboolfrequentie
2. Selecteer de Zoeken. Zodra het scannen is voltooid, wordt een kanaal in de kanalenlijst bijgewerkt.
●● Kanalen tunen analoog
Hiermee wordt naar een analoog kanaal gezocht.
1. Selecteer de Nieuw.
2. Stel Prog., Kleursysteem, Geluidssysteem, Kanaal en Zoeken in.
3. Selecteer de Opslaan. Zodra het scannen is voltooid, wordt een kanaal in de kanalenlijst bijgewerkt.
Kanaalmodus
●● P (programmamodus)
als u klaar bent met afstemmen, zijn de zenders die u kunt ontvangen, toegewezen aan de positienummers P0
tot P99. In deze modus kunt u een kanaalnummer selecteren door het positienummer in te toetsen.
●● C(antennekanaalmodus)/S (kabelkanaalmodus)
in deze twee modi kunt u een kanaal selecteren door het nummer op te geven dat aan de antenne- of
kabelzender is toegewezen.
Nederlands - 42
Basisfuncties
De toets INFO gebruiken (Now & Next-gids)
Op het scherm worden het huidige kanaal en de status van bepaalde audio/video-instellingen weergegeven.
In de Now & Next-gids vindt u de dagelijkse programmagegevens voor elk kanaal op basis van het uitzendtijdstip.
●● Scroll naar l, r om informatie over een gewenst programma te bekijken terwijl u naar het huidige kanaal kijkt.
●● Scroll naar u, d om informatie voor andere kanalen te bekijken. Als u naar het huidige geselecteerde kanaal wilt
gaan, selecteert u E met de afstandsbediening.
Het menu Kanaal gebruiken
Kanalenlijst
MENU → Uitzending → Kanalenlijst
Druk op CH LIST terwijl u televisie kijkt om een lijst weer te geven waarmee u tussen kanalen heen en weer kunt
schakelen. In de lijst worden tevens de programmagegevens, voorkeurskanalen en programma's weergegeven
waarvoor Weergave plannen en Opname plannen zijn geselecteerd.
De pictogrammen op het scherm Kanalenlijst geven het volgende aan:
●●
: Een analoog kanaal
●●
: Een voorkeurskanaal
●●
: Een vergrendeld kanaal
Kanaal wijzigen
Selecteer een kanaal om hier direct naartoe te gaan. U kunt met de toetsen kanaal omhoog/omlaag snel door de lijst
bladeren. De focus wordt op één pagina omhoog en omlaag door de lijst verplaatst.
Sorteren
(alleen digitale kanalen)
Druk op het scherm Kanalenlijst op de toets l om de sorteerfunctie te gebruiken.
De lijst wijzigen die is gesorteerd op nummer of naam.
Nederlands - 43
Basisfuncties
Het uitzendsignaal wijzigen
Druk op de toets r op de afstandsbediening en selecteer een uitzendsignaal. Hiermee wordt de signaalbron
onmiddellijk gewijzigd.
Wijzig de kanalenlijst.
Druk op de toets r op de afstandsbediening en schakel over naar de lijst met favorieten. De lijst met voorkeurskanalen
kan echter alleen worden geselecteerd als deze ten minste één voorkeurskanaal bevat. Als nog geen voorkeurskanalen
zijn toegevoegd, selecteert u Favorieten bew. en voegt u kanalen toe vanuit het scherm Favorieten bew..
U kunt ook de antenne wijzigen in Ant of Kabel.
U kunt de volgende kanaalbron kiezen: Alle, TV of Analoog.
Gids
MENU → Uitzending → Gids
Bekijk het programmaschema, inclusief uitzendtijden, voor elk digitaal kanaal. U kunt de programmaschema's
bekijken en zelfs Weergave plannen instellen. Druk op Gids om de gids te starten.
Controleer of de datum en tijd correct zijn ingesteld in het menu Systeem → Tijd → Klok.
Kanaalweergave gebruiken
●●
a (Snelle nav.): Druk op a. Er verschijnt een pop-upvenster. Elke keer dat u op l of r drukt, wordt de focus 24
uur terug- of vooruitgezet, waardoor u sneller in het programmaschema kunt zoeken. De focus kan echter niet
worden weergegeven voor een tijdstip voor het huidige tijdstip.
●●
b (Kanaalcategorie): De kanalenindex van de televisie is onderverdeeld in verschillende categorieën zoals
Favorieten 1~5, Alles tonen en Tv. Kies een categorie.
●●
{ (Schemamanager): Druk op { en ga naar het scherm Schemamanager om een lijst met gereserveerde
programma's te bekijken.
Nederlands - 44
Basisfuncties
Schemamanager
MENU → Uitzending → Schemamanager
U kunt de televisie zodanig configureren dat een specifiek kanaal of programma op een specifieke datum en tijdstip
wordt weergegeven. Voordat u een tv-programma inplant om te bekijken, moet u controleren of de datum en tijd
correct zijn ingesteld in het menu Systeem → Tijd → Klok.
Het pictogram
wordt weergegeven naast programma's die zijn geconfigureerd voor Weergave plannen.
U kunt een kanaal dat u hebt gereserveerd, bekijken, bewerken of verwijderen.
Weergave plannen gebruiken
U kunt instellen dat een kanaal automatisch op een ingesteld tijdstip wordt weergegeven. Stel eerst de huidige tijd in
om deze functie te gebruiken.
1. Druk op de toets E om + Schema te selecteren.
2. Druk op de toets u / d / l / r om Antenne, Kanaal, Herhalen, Datum of Begintijd in te stellen.
●● Antenne: Hiermee selecteert u de gewenste antennebron.
●● Kanaal: Hiermee selecteert u het gewenste kanaal.
●● Herhalen: Eenmaal, Handm., Za~Zo, Ma~Vr of Dagel. selecteren voor de gewenste instellingen. Als u Handm.
selecteert, kunt u de gewenste dag instellen.
""
De markering √ geeft aan dat de datum is geselecteerd.
●● Datum: Hiermee kunt u de gewenste datum instellen.
""
Dit is beschikbaar wanneer u Eenmaal in Herhalen selecteert.
●● Begintijd: Hiermee kunt u de gewenste starttijd instellen.
""
Op het scherm Informatie kunt u informatie over reserveringen wijzigen of annuleren.
●● Verwijderen: Een programma verwijderen dat u hebt gereserveerd.
●● Bewerk: een programma wijzigen dat u hebt gereserveerd.
Nederlands - 45
Basisfuncties
Weergave plannen voor digitale kanalen
Het plannen van de weergave van programma's op digitale kanalen kan worden ingesteld via de volgende twee opties:
●● Gids
Ga naar Gids en selecteer een programma dat u wilt bekijken.
●● Programma-info
Druk op de toets INFO en selecteer een programma dat u wilt bekijken.
Weergave plannen voor analoge kanalen
De functie Weergave plannen van programma's op analoge kanalen kan worden ingesteld door de datum en tijd op te
geven.
Voer Schemamanager uit en selecteer vervolgens Schema. Er wordt een pop-upmenu weergegeven. Selecteer
Weergave plannen om door te gaan.
Geef Kanaal, Herhalen en Begintijd op voor dat programma en selecteer vervolgens OK om dit te voltooien.
Weergave plannen annuleren
U kunt Weergave plannen voor een specifiek programma annuleren door het programma te selecteren op het scherm
Schemamanager. Er wordt een pop-upmenu weergegeven. Selecteer Verwijderen om te annuleren.
Timerlijst bewerken
Selecteer een item op het scherm Schemamanager en selecteer Bewerk in het pop-upmenu. Bewerk de instellingen
van het geselecteerde item.
Nederlands - 46
Basisfuncties
Kanaal bewerken
MENU → Uitzending → Kanaal bewerken
Hiermee kunt u kanalen toevoegen, Ÿ (Ga naar) bewerken of verwijderen.
●●
a (Nummer wijzigen): Hiermee kunt u het nummer bewerken met de gewenste cijfertoetsen.
""
Deze functie wordt mogelijk niet in alle regio's ondersteund.
●●
b (Verwijderen): u kunt een kanaal verwijderen om de gewenste kanalen weer te geven.
●●
{ (Ver-/ontgrendelen): een kanaal vergrendelen zodat het niet kan worden geselecteerd en bekeken. Een
vergrendeld kanaal ontgrendelen. De standaardpincode is: 0-0-0-0.
●●
} (Alles select. / Niets select.): Hiermee kunt u alle kanalen in de kanalenlijst selecteren of alle geselecteerde
kanalen annuleren.
●● Ÿ (Ga naar): Hiermee kunt u een kanaalnummer invoeren met behulp van de afstandsbediening.
●● kPagina: Hiermee wordt naar de volgende of de vorige pagina gegaan.
●● TOOLST : Hiermee geeft u de lijst Tools weer.
Kanalen verwijderen
MENU → Uitzending → Kanaal bewerken
Verwijder geregistreerde kanalen uit de index. Als kanalen in de kanalenlijst worden verwijderd, worden de kanalen
alleen uit de lijst gewist en niet uit de index verwijderd.
1. Selecteer de kanalen die u wilt verwijderen op het scherm. Maak de selectie van kanalen ongedaan door ze
opnieuw te kiezen.
2. Druk op b. Er wordt een pop-up weergeven waarin u wordt gevraagd Geselecteerde kanalen verwijderen?.
Selecteer Ja. Het geselecteerde kanaal of de geselecteerde kanalen wordt/worden verwijderd.
Naam van analoge kanalen wijzigen
Selecteer een kanaal waarvan u de naam wilt wijzigen op het scherm Kanaal bewerken, druk op TOOLST en selecteer
Kanlnamen wijz. in de lijst. (Alleen analoge kanalen)
U kunt nu de naam van het geselecteerde kanaal wijzigen. De nieuwe naam kan maximaal 5 tekens lang zijn.
Favorieten bew. t
MENU → Uitzending → Favorieten bew.
U kunt kanalen die u regelmatig bekijkt, instellen als voorkeurskanalen. Voorkeurskanalen worden gemarkeerd
weergegeven in Kanaal bewerken en schermen met kanaallijsten met het symbool
. U kunt maximaal 5 lijsten
met voorkeurskanalen maken. U kunt ook de naam van lijsten met voorkeurskanalen wijzigen of lijsten met
voorkeurskanalen bewerken.
●●
a (Categorie): Hiermee kunt u de kanalenlijst weergeven op basis van de volgende categorieën: Alle, TV,
Analoog, Recent bekeken, Meest bekeken.
●●
b (Wijzig Fav.): Hiermee geeft u de favorietenlijst weer.
●●
{ (Alles select. / Niets select.): Voer een selectie uit of maak de selectie van alle geselecteerde kanalen ongedaan
maken.
●●
} (Toevgn. / Verwijderen): Hiermee voegt u het kanaal toe of verwijdert u het uit een favorietenlijst.
●● Ÿ (Ga naar): Hiermee kunt u een kanaalnummer invoeren met behulp van de afstandsbediening.
●● kPagina: Hiermee wordt naar de volgende of de vorige pagina gegaan.
●● TOOLST : Hiermee geeft u de lijst Tools weer.
Nederlands - 47
Basisfuncties
Kanalen toevoegen
Voeg een kanaal toe aan een lijst met voorkeurskanalen.
1. Druk op a om de kanalenlijst weer te geven met de kanalen die u wilt toevoegen en selecteer vervolgens de
kanalen.
2. Druk op b om een lijst met voorkeurskanalen weer te geven en vervolgens op } om de geselecteerde kanalen
toe te voegen.
Kanalen verwijderen
Verwijder kanalen uit een lijst met voorkeurskanalen.
1. Druk op b om een lijst met voorkeurskanalen weer te geven en selecteer de kanalen die u wilt verwijderen.
2. Druk op } om de kanalen uit de lijst te verwijderen.
De naam van een lijst met voorkeurskanalen wijzigen
Wijzig de naam van een bestaande lijst met voorkeurskanalen.
1. Druk op TOOLST en selecteer Favorieten hernoemen in de lijst.
2. Wijzig de naam van de lijst in het pop-upvenster. De nieuwe naam kan maximaal 20 tekens lang zijn.
De lijst met voorkeurskanalen opnieuw indelen
Pas de volgorde van de kanalen aan in een lijst met voorkeurskanalen.
1. Druk op b om de lijst met voorkeurskanalen weer te geven en selecteer het kanaal dat u wilt verplaatsen.
2. Druk op a om de positie van het geselecteerde kanaal te wijzigen. Druk op de toets E.
Een lijst met voorkeurskanalen kopiëren
Kopieer kanalen uit de ene lijst met voorkeurskanalen naar een andere.
1. Druk op b om een lijst met voorkeurskanalen weer te geven en selecteer de kanalen die u wilt kopiëren.
2. Druk op TOOLST, selecteer Kopiëren naar favor. in de lijst en selecteer vervolgens de lijst(en) met
voorkeurskanalen waarnaar u wilt kopiëren. De kanalen worden naar de geselecteerde lijst(en) met
voorkeurskanalen gekopieerd.
Nederlands - 48
Basisfuncties
Overige functies
Fijnafstemming
MENU → Uitzending → Kanaalinstellingen → Fijnafstemming
(Alleen analoge kanalen)
Als de ontvangst goed is, hoeft u het kanaal niet verder af te stellen omdat dat tijdens het zoeken en opslaan
automatisch is gebeurd. Als de ontvangst zwak is of wordt gestoord, kunt u een kanaal handmatig nauwkeuriger
instellen. Scroll naar links of rechts totdat het beeld duidelijk is.
"" Selecteer het kanaal en daarna Fijnafstemming.
""
Opgeslagen kanalen die handmatig fijner zijn afgesteld, zijn gemarkeerd met een asterisk * rechts van het
kanaalnummer in de kanaalbalk.
""
Als u de fijnafstellingen wilt resetten, selecteert u Fijnafstemming en daarna Resetten op het scherm
Fijnafstemming.
Kanalenlijst overdr.
MENU → Uitzending → Kanaalinstellingen → Kanalenlijst overdr.
Hiermee importeert of exporteert u het kanalenoverzicht. U moet een USB-opslagapparaat aansluiten om deze
functie te kunnen gebruiken.
"" Het invoerscherm voor de pincode wordt weergegeven. Voer de pincode in met uw afstandsbediening.
●● Importeren via USB: hiermee importeert u de lijst met kanalen via USB.
●● Exporteren via USB: hiermee exporteert u de lijst met kanalen naar een USB-apparaat. Deze functie is beschikbaar
als een USB-apparaat is aangesloten.
""
USB-indeling moet FAT32 en NTFS zijn.
Profiel CAM-operator verwijderen
MENU → Uitzending → Kanaalinstellingen → Profiel CAM-operator verwijderen
Hiermee selecteert u de te verwijderen CAM-operator.
Ondertiteling t
MENU → Uitzending → Ondertiteling
Dit menu gebruiken om de modus Ondertiteling in te stellen.
●● Ondertiteling (Uit / Aan): Hiermee kunt u ondertitels in- of uitschakelen.
—— Ondertitelingsmodus (Normaal / Slechthorenden): Hiermee stelt u de ondertitelmodus in.
—— Ondertitelingstaal: Hiermee stelt u de ondertitelingstaal in.
●● Eerste taal ondertitels: Hiermee stelt u de primaire ondertitelingstaal in.
●● Tweede taal ondertitels: Hiermee stelt u de secundaire ondertitelingstaal in.
""
Wanneer u naar een programma kijkt dat de functie Slechthorenden niet ondersteunt, wordt Voorkeur
automatisch geactiveerd, zelfs wanneer de modus Slechthorenden is geselecteerd.
""
Engels is de standaardtaal als de geselecteerde taal niet beschikbaar is in de uitzending.
Nederlands - 49
Basisfuncties
Audio-opties
MENU → Uitzending → Audio-opties
●● Taal voor audio
(Alleen digitale kanalen)
Wijzig de standaardinstelling voor audiotalen.
""
Welke taal beschikbaar is, kan per uitzending verschillen.
—— Eerste taal voor audio: Hiermee stelt u de eerste taal voor audio in.
—— Tweede taal voor audio: Hiermee stelt u de tweede taal voor audio in.
●● Geluidsformaat
(Alleen digitale kanalen)
Wanneer de hoofdluidspreker en de audio-ontvanger beide geluid voortbrengen, kan er echo optreden omdat
geluid in de hoofdluidspreker en de audio-ontvanger niet op gelijke snelheid wordt gedecodeerd. Gebruik in dat
geval de luidsprekerfunctie van het product.
""
De optie Geluidsformaat kan per uitzending verschillen.
●● Gesproken omschrijving
(Alleen digitale kanalen)
Deze functie verwerkt het geluidsspoor voor de audiobeschrijving, dat samen met het hoofdgeluid wordt
uitgezonden.
""
Gesproken omschrijving (Uit / Aan): De gesproken omschrijving in- of uitschakelen.
""
Volume: Het volume voor de gesproken omschrijving regelen.
""
Deze functie is niet beschikbaar op bepaalde modellen in bepaalde regio’s.
Teleteksttaal
MENU → Uitzending → Teleteksttaal
Stel de gewenste taal voor teletekst in.
"" Engels is de standaardtaal als de geselecteerde taal niet beschikbaar is in de uitzending.
Digitale tekst (uitsluitend Verenigd Koninkrijk)
MENU → Uitzending → Digitale tekst
Als het programma wordt uitgezonden met digitale tekst, is deze functie beschikbaar.
"" MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) Een internationale standaard voor
gegevenscoderingssystemen die in multimedia en hypermedia worden gebruikt. Gegevens worden gecodeerd
op een hoger niveau dan het MPEG-systeem, waaronder hypermedia voor gegevenskoppeling, zoals stilstaande
beelden, tekstservice, animatie, beeld- en videobestanden en multimediagegevens. MHEG is een technologie voor
interactie met de gebruiker tijdens runtime en wordt toegepast op verschillende gebieden, waaronder VOD (Video
On Demand), ITV (interactieve tv), EC (e-commerce), afstandsonderwijs, telefonische vergaderingen, digitale
bibliotheken en netwerkgames.
Nederlands - 50
Basisfuncties
Algemene interface
MENU → Uitzending → Algemene interface
●● CI-menu: Hiermee kan de gebruiker opties in het CAM-menu selecteren. Selecteer het CI Menu op basis van het
menu van de CI Card.
●● CAM-videotranscodering: U kunt de instelling configureren voor het automatisch transcoderen van de videocodec
van de CAM. Zet deze optie op Uit als u dit niet wilt gebruiken.
""
U moet een CAM gebruiken die het transcoderen van de videocodec ondersteunt.
●● Toepassingsinfo: Hiermee kunt u informatie bekijken op de CAM die in de CI-sleuf is geplaatst en op de CI- of CI+kaart die in de CAM is geplaatst. U kunt de CAM altijd installeren, ongeacht of de tv is in- of uitgeschakeld.
1. U kunt de CI CAM-module aanschaffen bij uw lokale leverancier of deze telefonisch bestellen.
2. Steek de CI- of CI+-kaart stevig in de CAM in de richting van de pijl.
3. Steek de CAM met de CI- of CI+-kaart in de common interface-aansluiting, in de richting van de pijl, zodat de kaart
parallel met de sleuf is.
4. Controleer of u een beeld kunt bekijken op een kanaal met een vervormd signaal.
Nederlands - 51
Voorkeursfuncties
De tijd instellen
Tijd
MENU → Systeem → Tijd
"" De tijd die u instelt, wordt weergegeven wanneer u op de toets INFO drukt.
●● Klok
Hiermee stelt u de klok in voor het gebruik van de diverse timerfuncties van het product.
""
Als u het netsnoer loskoppelt, moet u de klok opnieuw instellen.
Klokmodus: hiermee kunt u de huidige tijd handmatig of automatisch instellen.
—— Auto: hiermee kunt u de huidige tijd automatisch instellen op basis van de tijd van een digitaal kanaal.
""
U moet de kabel of een antenne hebben aangesloten op het product om de tijd automatisch te kunnen
instellen.
""
Afhankelijk van de zender en het signaal wordt de tijd wellicht niet juist ingesteld. Stel in dat geval de tijd
handmatig in.
—— Handm.: De tijd handmatig instellen.
Klok instellen: hiermee kunt u de Datum en Tijd handmatig instellen. Hiermee kunt u de huidige datum en tijd
instellen met behulp van de afstandsbediening.
""
Alleen beschikbaar als de Klokmodus is ingesteld op Handm..
Tijdzone: hiermee kunt u uw tijdzone instellen.
""
Deze functie is alleen beschikbaar wanneer Klokmodus is ingesteld op Auto.
GMT: Hiermee wordt uw tijdzone geselecteerd.
""
Wanneer Land is ingesteld op Ander, kunt u deze functie gebruiken.
DST (Zomertijd): hiermee schakelt u de DST-functie (zomertijd) in of uit.
""
Deze functie is alleen beschikbaar wanneer Klokmodus is ingesteld op Auto.
●● Slaaptimer
Hiermee wordt het product automatisch na een ingestelde tijdsduur uitgeschakeld. (30, 60, 90, 120, 150 of 180
minuten).
""
Selecteer een tijdsperiode met de afstandsbediening. U kunt de Slaaptimer door Uit te selecteren.
Nederlands - 52
Voorkeursfuncties
●● Aan/uit-timer
Stel Aan/uit-timer zodanig in dat uw product automatisch wordt ingeschakeld op een tijdstip en op een dag van
uw keuze. U kunt drie aparte configuraties voor Aan/uit-timer instellen (Timer aan 1, Timer aan 2, Timer aan 3) en
de bron selecteren van de inhoud die door het product wordt afgespeeld wanneer het toestel wordt ingeschakeld:
een kanaal dat wordt ontvangen via antenne of kabel, een USB-apparaat of een settopbox die is aangesloten op
een van de ingangen van het product (HDMI1, AV, enz.).
""
U moet eerst de klok instellen voordat u de functie Aan/uit-timer kunt gaan gebruiken.
Instellingen: hiermee selecteert u Uit, Eenmaal, Dagel., Ma~Vr, Ma~Za, Za~Zo of Handm.. Als u Handm. selecteert,
kunt u de dag kiezen waarop u het product wilt laten inschakelen door Aan/uit-timer.
""
De markering c geeft de geselecteerde dagen aan.
Tijd: hiermee stelt u de tijd in waarop het product automatisch moet worden ingeschakeld.
Volume: Stel het gewenste geluidsvolume in. Wijzig het volumeniveau met de afstandsbediening.
Bron: om te selecteren wat wordt ingeschakeld als de timerinstelling is geactiveerd. U kunt het product zodanig
instellen dat een bepaald kanaal wordt ingeschakeld of inhoud wordt afgespeeld, zoals Foto's-, Video's- of
Muziek-bestanden die zich op een extern apparaat bevinden dat is aangesloten op het product.
""
Het USB-apparaat moet op uw product zijn aangesloten voordat u USB kunt selecteren.
Antenne (als de Bron is ingesteld op Tv): Selecteer ATV of DTV.
Kanaal (als de Bron is ingesteld op Tv): Hiermee selecteert u het gewenste kanaal.
Muziek / Foto (als de Bron is ingesteld op USB): Selecteer de map op het USB-apparaat met de muziek- of
fotobestanden die u wilt laten afspelen wanneer het product automatisch wordt ingeschakeld.
""
Als het USB-apparaat geen muziekbestanden bevat of als u geen map selecteert die muziekbestanden bevat,
werkt de timerfunctie niet naar behoren.
""
Als er slechts één fotobestand op het USB-apparaat staat, wordt geen diashow afgespeeld.
""
Als de naam van een map te lang is, kan de map niet worden geselecteerd.
""
Elk USB-apparaat dat u gebruikt, krijgt een eigen map toegewezen. Als u meerdere USB-apparaten van
hetzelfde type gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de mappen die aan elk USB-apparaat zijn toegewezen een
verschillende naam hebben.
""
Het wordt aanbevolen een USB-geheugenstick en een multikaartlezer te gebruiken wanneer u de functie Aan/
uit-timer gebruikt. De functie Aan/uit-timer werkt mogelijk niet met USB-apparaten met een ingebouwde
batterij en met MP3-spelers en PMP's van bepaalde fabrikanten, omdat het te lang kan duren voordat deze
apparaten worden herkend door het product.
""
Als u de Aan/uit-timer instelt om een bestand af te spelen dat is opgeslagen op een USB HDD, kan het tot 40
seconden of langer duren voordat het bestand wordt afgespeeld nadat u het product hebt ingeschakeld.
●● Timer uit
Hiermee stelt u Timer uit zodanig in dat uw product automatisch wordt uitgeschakeld op een tijdstip en op een
dag van uw keuze. U kunt drie aparte configuraties voor Timer uit instellen (Timer uit 1, Timer uit 2, Timer uit 3)
""
U moet eerst de klok instellen voordat u de Timer uit kunt gaan gebruiken.
Instellingen: hiermee selecteert u Uit, Eenmaal, Dagel., Ma~Vr, Ma~Za, Za~Zo of Handm.. Als u Handm. selecteert,
kunt u de dag kiezen waarop u het product wilt laten uitschakelen door Timer uit.
""
De markering c geeft de geselecteerde dagen aan.
Tijd: hiermee stelt u de tijd in waarop het product automatisch moet worden uitgeschakeld.
Nederlands - 53
Voorkeursfuncties
Economische oplossingen
ECO-oplossing
MENU → Systeem → ECO-oplossing
●● Spaarstand
Met deze functie kunt u de helderheid van het product aanpassen om het energieverbruik te verminderen.
●● Geen signaal stdby
Om onnodig energieverbruik te voorkomen, kunt u instellen hoe lang het product ingeschakeld moet blijven
wanneer er geen signaal wordt ontvangen.
●● Autom. uitsch.
Het product wordt automatisch uitgeschakeld als u niet binnen vier uur op een toets van uw afstandsbediening of
product drukt om oververhitting te voorkomen.
Tijd autom. schermbeveiliging
MENU → Systeem → Tijd autom. schermbeveiliging
Als er gedurende een bepaalde tijd, die door u wordt gedefinieerd, een stilstaand beeld op het scherm wordt
weergegeven, wordt de schermbeveiliging van het product geactiveerd om te voorkomen dat het beeld inbrandt en er
echobeelden ontstaan.
Nederlands - 54
Voorkeursfuncties
Programma's blokkeren
Progr.vergrendeling
MENU → Uitzending → Progr.vergrendeling
(Afhankelijk van het land)
Als deze functie is ingeschakeld, kunt u met Progr.vergrendeling automatisch programma's blokkeren die u
ongeschikt acht voor uw kinderen. U moet een pincode (persoonlijk identificatienummer) invoeren voordat u de
beperkingen van Progr.vergrendeling kunt instellen of wijzigen.
"" De opties van Progr.vergrendeling kunnen per land verschillen.
Een beperkt toegankelijk programma of film bekijken
Als het product wordt afgestemd op een beperkt toegankelijk programma of film, wordt dit programma of deze
film geblokkeerd door de functie Progr.vergrendeling. Het scherm wordt leeg gemaakt en het pop-upbericht wordt
weergegeven. Voer met behulp van de afstandsbediening de pincode in om het programma of de film te ontgrendelen.
PIN wijzigen
MENU → Systeem → PIN wijzigen
Het scherm PIN wijzigen wordt geopend. Kies vier willekeurige cijfers voor uw pincode en voer deze in bij Nieuwe PIN.
Voer dezelfde vier cijfers in bij Nieuwe PIN bevestigen. Als het bevestigingsscherm verdwijnt, selecteert u Sluiten. Het
product heeft de nieuwe pincode in het geheugen opgeslagen.
Kanaalvergrendeling
MENU → Uitzending → Kanaalvergrendeling
Het invoerscherm voor de pincode wordt weergegeven. Voer uw 4-cijferige pincode in, die standaard '0-0-0-0' is.
Hiermee vergrendelt u kanalen in het menu Kanaal om te voorkomen dat ongeautoriseerde gebruikers, zoals
kinderen, naar ongeschikte programma's kijken.
"" Alleen beschikbaar als de Bron is ingesteld op Tv.
Nederlands - 55
Voorkeursfuncties
Overige functies
Menutaal
MENU → Systeem → Menutaal
Hiermee stelt u de menutaal in.
Algemeen
MENU → Systeem → Algemeen
●● Max. energiebesp.
Wanneer het product is aangesloten op een pc, kunt u energie besparen door het product uit te schakelen wanneer
de pc een bepaalde periode die u hebt gespecificeerd, niet wordt gebruikt.
""
Alleen beschikbaar als de Bron is ingesteld op PC.
●● Spelmodus
Wanneer u een spelcomputer, zoals PlayStation™ of Xbox™, aansluit op het product kunt u een realistischere
spelervaring krijgen door de Spelmodus in te schakelen.
Voorzorgen en beperkingen voor Spelmodus
—— Als u de spelconsole wilt uitschakelen en een ander extern apparaat wilt aansluiten, stelt u de Spelmodus in
op Uit.
—— Als u het productmenu weergeeft in de Spelmodus, trilt het beeld een beetje.
""
Spelmodus is niet beschikbaar als de ingangsbron is ingesteld op Tv of PC.
""
Stel Spelmodus pas in op Aan nadat u een spelconsole hebt aangesloten. Als u Spelmodus inschakelt voordat
u de spelconsole hebt aangesloten, is de beeldkwaliteit wellicht minder.
""
Als de Spelmodus is ingesteld op Aan, wordt Beeldmodus automatisch ingesteld op Standaard en wordt
Geluidmodus automatisch ingesteld op Film.
●● Paneelvergrend.
Hiermee vergrendelt u alle toetsen op product-controller tegelijk. Als Paneelvergrend. is ingeschakeld, werkt de
controller niet.
●● Startlogo
Hiermee wordt het Samsung-logo weergegeven wanneer het product wordt ingeschakeld.
Nederlands - 56
Voorkeursfuncties
Anynet+ (HDMI-CEC)
MENU → Systeem → Anynet+ (HDMI-CEC)
Hiermee kunt u alle aangesloten Samsung-apparaten die Anynet+ ondersteunen, met de afstandsbediening van de
Samsung-product bedienen. Ga voor details van de setup-opties naar de instructies van “Anynet+(HDMI-CEC)”. (pagina
68)
DivX® Video On Demand
MENU → Systeem → DivX® Video On Demand
Hiermee geeft u de geautoriseerde registratiecode voor het product weer. Als u verbinding maakt met de DivX-website
en de desbetreffende registratiecode van 10 cijfers gebruikt om u te registreren, kunt u het VOD-activeringsbestand
downloaden. Als u dit via Media Play afspeelt, wordt de registratie voltooid.
"" Meer informatie over DivX(R) VOD vindt u op http://vod.divx.com.
Nederlands - 57
Voorkeursfuncties
Het menu Ondersteuning
Zelfdiagnose
MENU → Ondersteuning → Zelfdiagnose
●● Het beeld testen
Hiermee kunt u controleren of er problemen met het beeld zijn. Het beeld testen geeft een beeld met hoge
resolutie weer waarin u kunt controleren of er storingen of fouten zijn.
Ja: selecteer Ja als het testbeeld niet wordt weergegeven of als er ruis optreedt in het testbeeld. Er kan een
probleem zijn met de het product. Neem contact op met de klantenservice van Samsung voor assistentie.
Nee: selecteer Nee als het testbeeld correct wordt weergegeven. Er kan een probleem zijn met uw externe
apparatuur. Controleer uw aansluitingen. Zie de gebruikershandleiding voor externe apparatuur als het probleem
blijft bestaan.
●● Het geluid testen
Gebruik de ingebouwde melodie om te controleren of er geluidsproblemen zijn.
Ja: selecteer Ja als u tijdens de geluidstest alleen geluid hoort uit één luidspreker of als u helemaal geen geluid
hoort. Er kan een probleem zijn met de het product. Neem contact op met de klantenservice van Samsung voor
assistentie.
Nee: selecteer Nee als u geluid hoort uit de luidsprekers. Er kan een probleem zijn met uw externe apparatuur.
Controleer uw aansluitingen. Zie de gebruikershandleiding voor externe apparatuur als het probleem blijft
bestaan.
●● Signaalinformatie
(Alleen digitale kanalen)
De ontvangstkwaliteit van "over-the-air" HD-kanalen is perfect of de kanalen zijn niet beschikbaar. In de
signaalinformatie wordt de signaalsterkte van het HD-kanaal weergegeven zodat u uw antenne kunt afstellen om
de signaalsterkte te vergroten en HD-kanalen te ontvangen.
●● Resetten
Zet alle instellingen terug naar de standaardfabrieksinstellingen.
Voer de volgende stappen uit om het product terug te zetten op de standaardinstelling:
1. Ga naar het menu Resetten. (Ondersteuning → Zelfdiagnose → Resetten)
2. Het invoerscherm voor de pincode wordt weergegeven. Voer de pincode van vier cijfers in met uw
afstandsbediening.
3. Als dat is gebeurd, verdwijnt het scherm voor de pincode automatisch. Het bericht "Alle instellingen gaan
terug naar fabrieksinstellingen." verschijnt.
4. Kies Ja. Alle instellingen zijn gereset. Het product wordt automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.
Het venster Instellingen wordt geopend. Zie de papieren gebruikershandleiding voor meer informatie over
Instellingen.
Nederlands - 58
Voorkeursfuncties
Software-update
MENU → Ondersteuning → Software-update
Met het menu Software-update kunt u een upgrade van de software van uw product naar de meest recente versie
uitvoeren.
Huidige versie: dit is de softwareversie die al op het product is geïnstalleerd.
Een upgrade naar de meest recente versie uitvoeren
Controleer de softwareversie van uw televisie en werk deze zo nodig bij.
"" Na voltooiing van de upgrade van de software wordt de tv automatisch uit- en weer ingeschakeld. Na een
software-upgrade worden de standaardwaarden teruggezet voor alle video- en audio-instellingen.
●● Nu bijwerken
Download het nieuwste updatebestand op de Samsung-website. Pak het bestand uit en kopieer het naar de
hoofdmap van een flashstation. Plaats het flashstation in de USB-poort om de update te installeren.
●● Automatische update
De TV wordt automatisch bijgewerkt op het ingestelde tijdstip of na uitschakelen.
Gebruiksmodus
MENU → Ondersteuning → Gebruiksmodus
Selecteer een geschikte Gebruiksmodus voor uw locatie. Wij adviseren u dringend om Thuisgebruik te selecteren.
●● Thuisgebruik: Thuisgebruik is de standaardinstelling.
●● Winkeldemo: Winkeldemo is uitsluitend bestemd voor de detailhandel. Als u Winkeldemo selecteert, werken
sommige functies niet en worden de beeldinstellingen elke 5 minuten teruggezet.
Contact met Samsung
MENU → Ondersteuning → Contact met Samsung
Bekijk deze informatie wanneer uw product niet naar behoren werkt of wanneer u de software wilt bijwerken. U vindt
hier informatie over onze servicecenters en over hoe u producten en software kunt downloaden.
Nederlands - 59
Uitgebreide functies
Toepassing
Toepassingsmenu
MENU → Toepassingen
Bronlijst
MENU → Toepassingen → Bronlijst
"" Als u op de toets SOURCEs drukt, wordt meteen het scherm Bron weergegeven.
""
U kunt alleen externe apparaten selecteren die zijn aangesloten op de tv. In Bron worden aangesloten ingangen
gemarkeerd weergegeven.
""
Raadpleeg "De ingangsbron wijzigen" in de gebruikershandleiding voor meer informatie.
Een USB-apparaat aansluiten
1. Zet de tv aan.
2. Sluit een USB-apparaat met foto-, muziek en filmbestanden aan op de USB-poort aan de achterkant van de tv.
3. Wanneer het USB-apparaat op de tv is aangesloten, verschijnt er een pop-upvenster. U kunt de functie Foto's,
Video's of Muziek rechtstreeks selecteren.
""
Dit werkt mogelijk niet naar behoren bij multimediabestanden zonder licentie.
""
Wat u moet weten voordat u multimedia gaat gebruiken
●● MTP (Media Transfer Protocol) wordt niet ondersteund.
●● Het bestandssysteem ondersteunt NTFS (Alleen-lezen), FAT16 en FAT32.
●● Bepaalde typen digitale camera's en geluidsapparatuur zijn mogelijk niet compatibel met dit toestel.
●● Multimedia ondersteunt alleen de sequentiële JPEG-indeling.
●● Multimedia ondersteunt alleen USB-massaopslagapparatuur (MSC). MSC staat voor Mass Storage Class, een
apparaat waarop grote hoeveelheden gegevens tegelijk kunnen worden opgeslagen en getransporteerd.
Voorbeelden van MSC's zijn USB-sticks, Flash-kaartlezers. (USB-HUB's worden niet ondersteund.) Apparaten
dienen direct op de USB-poort van de tv te worden aangesloten.
●● Maak een back-up van uw bestanden voordat u het apparaat aansluit op de tv om beschadiging of verlies van uw
gegevens te voorkomen. SAMSUNG is niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van gegevens.
●● Een HDD (Hard Disk Drive) die is verbonden via een USB-aansluiting wordt niet ondersteund.
●● Verwijder het USB-apparaat niet terwijl gegevens worden geladen.
●● Hoe hoger de resolutie van het beeld, des te langer het duurt voordat het beeld wordt weergegeven op het
scherm.
●● De maximaal ondersteunde JPEG-resolutie is 15360 x 8640 pixels.
●● Voor niet ondersteunde of beschadigde bestanden wordt de melding “Not Supported File Format” weergegeven.
●● De functies voor het zoeken naar scènes en miniaturen worden niet ondersteund bij Video's.
●● MP3-bestanden met DRM die tegen betaling zijn gedownload, kunnen niet worden afgespeeld. Digital Rights
Management (DRM) is een technologie voor het creëren van inhoud en de distributie en het beheer van de
inhoud op een geïntegreerde en veelzijdige wijze, met inbegrip de bescherming van de rechten en belangen
van de producenten, het voorkomen van het illegaal kopiëren van de inhoud en het beheren van rekeningen en
betalingen.
Nederlands - 60
Uitgebreide functies
●● Als een USB-apparaat meer stroom nodig heeft (meer dan 500 mA of 5 V), wordt het mogelijk niet ondersteund.
●● Als de televisie gedurende de tijd die is opgegeven bij Tijd autom. schermbeveiliging geen invoer ontvangt, wordt
de schermbeveiliging uitgevoerd.
●● Als er een USB-verlengkabel wordt gebruikt, wordt het USB-apparaat mogelijk niet herkend of kunnen de
bestanden op het apparaat mogelijk niet worden gelezen.
●● Als het USB-apparaat dat op de tv is aangesloten, niet wordt herkend, is de lijst met bestanden op het apparaat
mogelijk beschadigd of wordt een bestand in de lijst niet afgespeeld. Sluit het USB-apparaat aan op de pc,
formatteer het apparaat en controleer de aansluiting.
●● Als een bestand dat van de pc is verwijderd, nog steeds wordt gevonden wanneer multimedia wordt uitgevoerd,
gebruikt u de functie Prullenbak leegmaken op de pc om het bestand definitief te verwijderen.
●● Als er meer dan circa 4000 bestanden en mappen op een USB-opslagapparaat zijn opgeslagen, worden de
bestanden en mappen mogelijk niet weergegeven en kunnen enkele mappen mogelijk niet worden geopend.
Een USB-apparaat loskoppelen
1. Druk op de toets SOURCEs.
2. Selecteer het gewenste USB-apparaat en druk vervolgens op de toets TOOLST. Het menu Tools verschijnt.
3. Selecteer USB verwijderen en wacht totdat het geselecteerde USB-apparaat is losgekoppeld. U kunt een USBapparaat verwijderen van de tv.
""
Wij adviseren u gebruik te maken van de functie USB verwijderen voor het verwijderen van een USB-apparaat van
de tv.
Media Play
MENU → Toepassingen → Media Play
Geniet van foto-, muziek- en filmbestanden die op een USB MSC-apparaat zijn opgeslagen.
1. Druk op de toets MEDIA.P.
2. Druk op de toets l/r om het gewenste menu te selecteren en druk vervolgens op E.
3. Druk op de toets l/r om het gewenste menu te selecteren en druk vervolgens op E.
4. Druk op de toetsen u/d/l/r om het gewenste bestand in de lijst te selecteren en druk vervolgens op E of ∂
(Afspelen).
De geselecteerde bestanden afspelen
1. Druk op de toets u om Opties te selecteren boven aan elk hoofdscherm en selecteer vervolgens Gesel. afspelen.
2. Selecteer de gewenste bestanden.
""
Links van de geselecteerde bestanden wordt een vinkje weergegeven.
""
Druk opnieuw op de toets E om de selectie van het bestand ongedaan te maken.
3. Druk op de toets u om Afspln te selecteren.
""
U kunt alle bestanden selecteren en deselecteren door op Alles select. / Niets select. te drukken.
Nederlands - 61
Uitgebreide functies
Video afspelen
MEDIA.P → Video's
U kunt videobestanden afspelen die zijn opslagen op een USB-apparaat en/of uw pc.
"" Raadpleeg "Ondersteunde ondertitelings- en Media Play-bestandsindelingen" in het onderdeel Overige
informatie voor meer informatie over the ondertitelindelingen en codec-indelingen.
Video afspelen
Selecteer het videobestand in de lijst of druk op ∂ om video af te spelen. Gebruik de afstandsbediening of de
schermtoetsen om het afspelen van de video te besturen. Druk op E of TOOLST om de schermtoetsen weer te
geven en op RETURNR om deze te verbergen. U kunt het afspelen van het bestand stoppen door op ∫ of RETURNR te
drukken.
Afspeellijsten maken
Selecteer in de lijst Opties boven aan het scherm de optie Gesel. afspelen, geef alle videobestanden op die u wilt
afspelen en selecteer vervolgens Afspln. Er wordt nu een afspeellijst gemaakt. Als de lijst wordt weergegeven in de
modus Mapweergave, kunnen alleen de bestanden in de huidige map worden geselecteerd. Als u bestanden in andere
mappen wilt selecteert, wijzigt u de weergavemodus.
Een ander bestand openen
●● Selecteer de schermtoets € / ‚.
●● Selecteer de schermtoets Zoeken en vervolgens Titels zoeken.
Video's scannen
●● Druk op l / r. Hiermee wordt het bestand gescand in stappen van 10 seconden.
●● Druk op † / …. Hiermee wordt de afspeelsnelheid gewijzigd tot maximaal 300%. U kunt de normale
afspeelsnelheid herstellen door op ∂ te drukken. U kunt ook de video in de pauzestand zetten en vervolgens op
… drukken om de afspeelsnelheid te verlagen (1/8 normaal, 1/4 normaal, 1/2 normaal). Vertraagde weergave
ondersteunt geen audio en is alleen mogelijk in voorwaartse richting.
●● Druk op ∑ om het scherm stil te zetten en vervolgens op ∑ om door de gepauzeerde video te scannen in stappen
van 1 beeld. Audio wordt niet ondersteund als de video is stilgezet.
●● Selecteer de schermtoets Zoeken en vervolgens Titels zoeken. Hiermee gaat u naar een scène in de video.
●● Selecteer de schermtoets Zoeken en vervolgens Tijdbalk zoeken. Hiermee gaat u naar een tijdstip in de video.
●● Selecteer de schermtoets € . Hiermee wordt de video vanaf het begin afgespeeld.
Ondertiteling weergeven
Als het externe opslagapparaat een ondertitelingsbestand bevat met dezelfde naam als het videobestand dat wordt
afgespeeld, kunt u ervoor kiezen ondertiteling weer te geven op het scherm. Selecteer de schermtoets Instellingen en
vervolgens Inst. ondertiteling om ondertiteling weer te geven.
Als de letters er vervormd uitzien, probeert u de coderingsinstelling te wijzigen. Als de ondertiteling niet overeenkomt
met de video, past u de synchronisatie aan. Als de ondertiteling te klein is, maakt u de tekens groter.
Nederlands - 62
Uitgebreide functies
Aanvullende instellingen voor videoweergave
●● Herhalingsmodus
Selecteer de schermtoets Herhalingsmodus. Hiermee wordt de herhalingsmodus gewijzigd. Met Eén herh. wordt
alleen het huidige bestand herhaald; terwijl met Alles herh. alle bestanden in de map worden herhaald.
●● Beeldformaat
Selecteer Beeldformaat en selecteer vervolgens het beeldformaat.
●● Beeldmodus
Selecteer de schermtoets Instellingen en vervolgens Beeldmodus. Selecteer de beeldmodus.
●● Geluidmodus
Selecteer de schermtoets Instellingen en vervolgens Geluidmodus. Selecteer een geluidsmodus.
●● Informatie
Selecteer de schermtoets Instellingen en selecteer vervolgens Informatie om gedetailleerde informatie over de
huidige video te bekijken.
●● Inst. ondertiteling
Selecteer de schermtoets Instellingen en selecteer dan Inst. ondertiteling om de video met ondertiteling af te
spelen. Deze functie werkt alleen als de ondertiteling dezelfde bestandsnaam heeft als het videobestand.
●● Taal voor audio
Selecteer de schermtoets Instellingen en selecteer dan Taal voor audio om de taal voor audio te wijzigen als de
video meer dan een taal bevat.
Nederlands - 63
Uitgebreide functies
Fotoweergave
MEDIA.P → Foto's
Selecteer een foto in de lijst om deze weer te geven op het scherm. Druk op E of TOOLST om de schermtoetsen weer
te geven en op RETURNR om deze te verbergen. U kunt het afspelen van het bestand stoppen door op ∫ of RETURNR
te drukken.
Presentatie
●● Ga naar de lijst Opties boven aan het scherm en selecteer Presentatie. U kunt alle foto's in de lijst bekijken als
diavoorstelling.
●● Druk op ∂ in de lijst.
●● Druk op ∂ of selecteer de schermtoets Begin diashow om de diavoorstelling te starten.
Dia-instellingen
●● Snelheid presentatie (Slide Show Speed): Druk op † / … of selecteer de schermtoets Instellingen voor
diavoorstelling en selecteer vervolgens Snelheid.
●● Slide Show Effect (Effect presentatie): Selecteer de schermtoets Instellingen voor diavoorstelling en vervolgens
Effecten.
Afspeellijsten maken
Selecteer in de lijst Opties boven aan het scherm de optie Gesel. afspelen, geef alle foto's op die u wilt afspelen
en selecteer vervolgens Afspln. Er wordt nu een afspeellijst gemaakt. Als de lijst wordt weergegeven in de modus
Mapweergave, kunnen alleen de bestanden in de huidige map worden geselecteerd. Als u bestanden in andere
mappen wilt selecteert, wijzigt u de weergavemodus.
Een ander bestand openen
●● Druk op l / r.
●● Selecteer de schermtoets Vorige/Volgende.
Achtergr.muz
Hiermee kunt u muziek afspelen op de achtergrond tijdens een diavoorstelling. Alle muziekbestanden moeten zich
echter op hetzelfde opslagapparaat bevinden.
Selecteer de schermtoets Achtergr.muz terwijl een foto wordt weergegeven op het scherm of terwijl een
diavoorstelling wordt afgespeeld. Selecteer de muziekbestanden die u wilt beluisteren en selecteer vervolgens Afspln.
U kunt de bestanden in willekeurige volgorde afspelen door Wil. vlg. te selecteren.
Nederlands - 64
Uitgebreide functies
Minispeler
Bij het bekijken van foto's met achtergrondmuziek kunt u de muziek regelen. Selecteer Achtergr.muz in de
schermbeheertoetsen en selecteer vervolgens Minispeler. U kunt het afspelen onderbreken of naar het vorige of
volgende nummer springen.
Aanvullende instellingen voor fotoweergave
●● Zoom: Selecteer de schermtoets Zoom. Zoom in tot een factor 4.
●● Draaien: Selecteer de schermtoets Draaien. Hiermee wordt de foto gedraaid.
●● Beeldmodus: Selecteer de schermtoets Instellingen en vervolgens Beeldmodus. Selecteer de beeldmodus.
●● Geluidmodus: Selecteer de schermtoets Instellingen en vervolgens Geluidmodus. Selecteer een geluidsmodus.
●● Informatie: Selecteer de schermtoets Instellingen en selecteer vervolgens Informatie om gedetailleerde
informatie over de huidige video te bekijken.
Nederlands - 65
Uitgebreide functies
Muziekweergave
MEDIA.P → Muziek
Selecteer het muziekbestand in de lijst of druk op ∂ om muziek af te spelen. Gebruik de afstandsbediening of de
schermtoetsen om het afspelen van de video te besturen. U kunt het afspelen van het bestand stoppen door op ∫ of
RETURNR te drukken.
Afspeellijsten maken
Selecteer in de lijst Opties boven aan het scherm de optie Gesel. afspelen, geef alle muziekbestanden op die u wilt
afspelen en selecteer vervolgens Afspln. Er wordt nu een afspeellijst gemaakt. Als de lijst wordt weergegeven in de
modus Mapweergave, kunnen alleen de bestanden in de huidige map worden geselecteerd. Als u bestanden in andere
mappen wilt selecteert, wijzigt u de weergavemodus.
Muziek scannen
●● Druk op † / …. Hiermee wordt het bestand gescand in stappen van 10 seconden.
●● Druk op ∑. Hiermee wordt het huidige afgespeelde muziekbestand in de pauzestand gezet.
Een ander bestand openen
●● Selecteer de schermtoets € / ‚.
●● Selecteer een bestand in de afspeelllijst.
Aanvullende instellingen voor muziekweergave
●● Wil. vlg.
Selecteer de schermtoets Aan. Kies tussen normaal en willekeurig afspelen.
●● Herhalen
Selecteer de schermtoets Herhalen. Hiermee wordt de herhalingsmodus gewijzigd. Met Een liedje wordt alleen
het huidige bestand herhaald; terwijl met Alle alle bestanden in de afspeellijst worden herhaald.
●● Geluidmodus
Selecteer de schermtoets Geluidmodus. Selecteer een geluidsmodus.
●● Informatie
Druk op INFO vanuit de afspeellijst om gedetailleerde informatie over het geselecteerde bestand te bekijken.
Nederlands - 66
Uitgebreide functies
Sportmodus t
MENU → Toepassingen → Sportmodus-instellingen (voor Rusland)
Met Sportmodus krijgt u de optimale beeld- en geluidsinstellingen voor sportevenementen, waardoor het lijkt alsof u
bij het evenement aanwezig bent.
●● Sportmodus
U kunt Sportmodus instellen op Aan om de beeld- en geluidsmodi van de tv automatisch voor sportevenementen
te optimaliseren.
●●
a (Zoom): Afspelen onderbreken en het beeld in 9 onderdelen splitsen. Selecteer een onderdeel om op in te
zoomen. Druk nog een keer op deze toets om door te gaan.
""
Wanneer u Sportmodus inschakelt, wordt Beeldmodus gewijzigd in Stadion en Geluidmodus in Stadion, en
worden enkele menu's van Beeld en Geluid gedeactiveerd.
●● Sporttype
U kunt optimale beeld- en geluidsinstellingen kiezen voor een geselecteerd sporttype. Selecteer uit Voetbal en
IJshockey.
""
Als u de televisie uitschakelt tijdens het kijken in de Sportmodus, wordt de Sportmodus uitgeschakeld.
""
Zoom werkt niet in de volgende modi:
—— PIP aan
—— Media Play-video's
—— Anynet+ (HDMI-CEC)
MENU → Toepassingen → Sportmodus (voor EU)
Deze modus biedt optimale instellingen voor het bekijken van sportwedstrijden.
●●
a (Zoom): Afspelen onderbreken en het beeld in 9 onderdelen splitsen. Selecteer een onderdeel om op in te
zoomen. Druk nog een keer op deze toets om door te gaan.
""
Als Sportmodus is Aan, worden de beeld- en geluidsmodi automatisch ingesteld op Stadion.
""
Als u de televisie uitschakelt tijdens het kijken in de Sportmodus, wordt de Sportmodus uitgeschakeld.
""
Zoom werkt niet in de volgende modi:
—— PIP aan
—— Media Play-video's
—— Anynet+ (HDMI-CEC)
—— Digitale tekst (uitsluitend Verenigd Koninkrijk)
Nederlands - 67
Uitgebreide functies
Anynet+ (HDMI-CEC)
MENU → Systeem → Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ is een functie waarmee u alle aangesloten Samsung-apparaten die Anynet+ ondersteunen, kunt bedienen
met de afstandsbediening van de Samsung-tv. Het Anynet+-systeem kan alleen worden gebruikt bij Samsungapparaten die zijn voorzien van de Anynet+-functie. Om u ervan te verzekeren dat uw Samsung-apparaat deze functie
heeft, kunt u controleren of er een Anynet+-logo op het apparaat staat.
"" U kunt Anynet+-apparaten alleen met de afstandsbediening van de tv bedienen, niet met de toetsen op het
product.
""
De afstandsbediening van het product werkt mogelijk niet in bepaalde omstandigheden. Selecteer in dat geval
opnieuw het Anynet+-apparaat.
""
De functies van Anynet+ werken niet met producten van andere fabrikanten.
""
Raadpleeg voor het verbinden van externe Anynet+-apparaten de gebruiksaanwijzing van het apparaat. U moet
een Anynet+-apparaat aansluiten via een HDMI-kabel. Sommige HDMI-kabels ondersteunen mogelijk geen
Anynet+-functies.
""
Anynet+ werkt wanneer het AV-apparaat dat Anynet+ ondersteunt, op stand-by staat of is ingeschakeld.
""
Anynet+ ondersteunt in totaal 12 AV-apparaten. U kunt maximaal 3 apparaten van hetzelfde type aansluiten.
Menu Anynet+ (HDMI-CEC)
Het menu Anynet+ verandert overeenkomstig het type en de status van de Anynet+-apparaten die op het product zijn
aangesloten.
●● Tv weergeven
Hiermee schakelt u over van de Anynet+-modus naar de uitzendmodus.
●● (apparaatnaam) Menu
Hiermee wordt het menu van het aangesloten apparaat weergegeven. Wanneer er bijvoorbeeld een dvd-speler is
aangesloten, verschijnt het diskmenu van de dvd-speler.
●● (apparaatnaam) Tools
Hiermee wordt het menu Tools van het aangesloten apparaat weergegeven. Wanneer er bijvoorbeeld een dvdspeler is aangesloten, verschijnt het menu Tools van de dvd-speler.
""
Afhankelijk van het apparaat is dit menu mogelijk niet beschikbaar.
●● (apparaatnaam) Titelmenu
Hiermee wordt het titelmenu van het aangesloten apparaat weergegeven. Wanneer er bijvoorbeeld een dvd-speler
is aangesloten, verschijnt het titelmenu van de dvd-speler.
""
Afhankelijk van het apparaat is dit menu mogelijk niet beschikbaar.
Nederlands - 68
Uitgebreide functies
Instellen van Anynet+ (HDMI-CEC)
●● Anynet+ (HDMI-CEC)
Als u de Anynet+-functie wilt gebruiken, moet Anynet+ (HDMI-CEC) worden ingesteld op Aan.
""
Wanneer de functie Anynet+ (HDMI-CEC) is uitgeschakeld, worden alle aan Anynet+ gerelateerde
bewerkingen uitgeschakeld.
●● Automatisch uitschakelen
Hiermee stelt u in dat een Anynet+-apparaat automatisch wordt uitgeschakeld wanneer het product wordt
uitgeschakeld.
""
Als Automatisch uitschakelen is ingesteld op Ja, worden alle externe apparaten automatisch uitgeschakeld
wanneer het product wordt uitgeschakeld.
""
Is eventueel niet ingeschakeld, afhankelijk van het apparaat.
Tussen Anynet+-apparaten schakelen
1. Open het menu Tools via de afstandsbediening en selecteer vervolgens Anynet+ (HDMI-CEC).
2. Selecteer een apparaat en wacht totdat de overschakeling naar het geselecteerde apparaat is voltooid.
""
Het menu wordt alleen weergegeven als u Anynet+ (HDMI-CEC) instelt op Aan in het menu Systeem.
""
Overschakelen naar het geselecteerde apparaat kan 2 minuten duren. U kunt het overschakelen niet tussentijds
annuleren.
""
Als u een Anynet+-apparaat hebt geselecteerd met de functie Bron, kunt u de Anynet+-functie niet gebruiken.
Zorg ervoor dat u overschakelt naar een Anynet+-apparaat.
Nederlands - 69
Overige informatie
Problemen oplossen
Als er een probleem lijkt te zijn met het product, probeert u eerst deze lijst met mogelijke problemen en oplossingen.
Als geen van de tips van toepassing zijn, kunt u terecht op www.samsung.com.
Problemen
Oplossingen en uitleg
Flikkering en dimmen
Als uw Samsung-product flikkering vertoont of af en toe dimt, moet u mogelijk een
van de energie-efficiënte onderdelen uitschakelen zoals de functie Spaarstand. Volg
onderstaande stappen met uw afstandsbediening om deze onderdelen in of uit te
schakelen.
●● Spaarstand: MENU → Systeem → ECO-oplossing → Spaarstand
Component-aansluitingen/
schermkleur
Als u meent dat de kleur op uw Samsung-product niet correct is of zwart-wit, voert u
eerst een Zelfdiagnose op het product uit om ervoor te zorgen dat er geen problemen
met het apparaat zijn.
●● Zelfdiagnose: MENU → Ondersteuning → Zelfdiagnose → Het beeld testen
Als het probleem niet optreedt in het Beeld testen, controleert u het volgende:
●● Alle verbindingen zijn consistent. Als u bijvoorbeeld de aansluiting AV In op
uw product hebt gebruikt, moet u controleren of u de aansluiting AV Out hebt
gebruikt op uw videobron.
●● U hebt de apparaten allemaal op de juiste manier aangesloten. Als u bijvoorbeeld
de Component-uitgangen, gelabeld Pb, Pr en Y, gebruikt om uw product en
videobron aan te sluiten, controleert u of u de blauwe Pb-uitgang op de
videobron hebt verbonden met de blauwe PB-uitgang op het product, de rode
Pr-uitgang op de bron op de ronde Pr-uitgang op het product.
Schermhelderheid
Als u de kleuren op uw Samsung-product goed vindt maar een beetje te donker of te
licht, kunt u proberen de volgende instellingen in de optie Beeld in het hoofdmenu
bij te stellen:
●● Achtergrondverlichting, Contrast, Helderheid, Scherpte, Kleur, Tint (G/
R) enzovoort. Ga in "Beeld" op het gebruikersmenu en probeer daar de
bovengenoemde opties aan te passen.
Ongewild uitschakelen
Als uw Samsung-product zichzelf lijkt af te sluiten, kan er een probleem zijn met uw
Timer-instellingen of uw ecovriendelijke Geen signaal stdby-functie.
Controleer eerst of Slaaptimer niet per ongeluk is ingesteld. De Slaaptimer schakelt
het product automatisch uit nadat een bepaalde tijd is verstreken.
●● Slaaptimer: MENU → Systeem → Tijd → Slaaptimer
Als de Slaaptimer niet is geactiveerd, hebt u mogelijk de functie Geen signaal stdby
of Autom. uitsch. ingeschakeld.
●● Geen signaal stdby: MENU → Systeem → ECO-oplossing → Geen signaal stdby
●● Autom. uitsch.: MENU → Systeem → ECO-oplossing → Autom. uitsch.
Nederlands - 70
Overige informatie
Problemen
Oplossingen en uitleg
Problemen met inschakelen
Voordat u het product inschakelt, zoekt u het blauwe lampje onder de juiste positie
van het product. Druk op de aan/uit-toets op het product of de afstandsbediening en
het lampje moet ongeveer 5 maal knipperen voordat het product wordt ingeschakeld.
Als u problemen ondervindt bij het inschakelen van uw Samsung-product,
zijn er enkele zaken die u kunt controleren voordat u contact opneemt met de
serviceafdeling.
●● Als u het product als een monitor gebruikt en het stand-bylampje slechts enkele
seconden knippert wanneer u de aan/uit-toets indrukt, is uw pc in de slaapstand.
Om de pc uit de slaapstand te halen, drukt u op een toets op uw toetsenbord of u
beweegt de muis. Probeer daarna uw product in te schakelen.
Als u zeker weet dat het netsnoer, de afstandsbediening en de pc correct
functioneren, is er mogelijk een probleem met de kabel. Als u een kabelbox of
satellietbox gebruikt, kan het lijken dat uw product uitstaat omdat de kabel- of
satellietbox geen signaal afgeeft. Om de signaalafgifte van uw kabel- of satellietbox
te testen, drukt u op de gids- of info-knop op de afstandsbediening van de kabel- of
satellietbox. Als het scherm de gids- of infogegevens weergeeft, wordt het probleem
veroorzaakt door de box.
Kan geen kanaal vinden
Voer Instellingen (Ga naar MENU → Systeem → Instellingen) nogmaals uit of
voer Automatisch afstemmen uit. (Ga naar MENU → Uitzending → Automatisch
afstemmen).
Nederlands - 71
Overige informatie
Problemen
Oplossingen en uitleg
Pc-aansluiting
Het bericht Niet ondersteund. Stel de uitvoerresolutie van uw pc zodanig in dat deze overeenkomt met de resolutie
wordt weergegeven.
die door het product wordt ondersteund.
"PC" wordt altijd in de
bronnenlijst weergegeven,
ook als er geen pc is
aangesloten.
Dit is normaal. "PC" wordt altijd in de bronnenlijst weergegeven, ongeacht of er een
pc is aangesloten.
De video is prima, maar er is
geen audio.
Als u een HDMI-aansluiting gebruikt, controleer dan de audio-uitvoerconfiguratie op
de pc.
Beeld
Voer eerst de Het beeld testen uit om te zien of het testbeeld correct wordt
weergegeven op het product (ga naar MENU → Ondersteuning → Zelfdiagnose → Het
beeld testen).
Als het testbeeld correct wordt weergegeven, wordt het slechte beeld mogelijk
veroorzaakt door de bron of het signaal.
Het beeld ziet er niet zo fraai
uit als in de winkel.
Beeldschermen in de winkel staan allemaal afgestemd op digitale HD-kanalen.
Hebt u een analoge kabelbox of settopbox? Voer een upgrade uit naar een digitale
settopbox. Gebruik een HDMI- of Component-kabel voor HD-beeldkwaliteit (High
Definition).
"" Bij veel HD-zenders is sprake van het opwaarderen van SD-inhoud (Standard
Definition). Zoek een zender die echt in HD uitzendt.
—— Abonnees kabel/satelliet: probeer HD-zenders uit de kanalenlijst.
—— Aansluiting antenne/kabelantenne: probeer HD-zenders weer te geven
nadat een Automatisch afstemmen hebt uitgevoerd.
Stel de resolutie voor de video-uitvoer van de kabel/sat-box in op 1080i of 720p.
Het beeld is vervormd:
macroblok, klein blok,
puntjes, pixelvorming
Compressie van video-inhoud kan tot vervorming van de beeldkwaliteit leiden, met
name bij snel bewegende beelden, zoals in sportwedstrijden en actiefilms.
Een zwak signaal of slechte signaalkwaliteit kan beeldvervorming veroorzaken. Dit
is geen defect van het product.
Mobiele telefoons die dichtbij het product worden geplaatst (dichterbij dan circa 1
meter), kunnen het analoge of digitale beeld storen.
De kleuren zijn verkeerd of
ontbreken.
Als u een Component-verbinding gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de Componentkabels in de juiste aansluitingen zijn gestoken. Onjuiste of losse aansluitingen
kunnen tot kleurproblemen of een leeg scherm leiden.
De kleur is slecht of het beeld Pas de opties voor Beeld aan in het productmenu (ga naar Beeldmodus / Kleur /
is niet helder genoeg.
Helderheid / Scherpte)
Pas de optie Spaarstand aan in het productmenu (ga naar MENU → Systeem → ECOoplossing → Spaarstand)
Probeer het beeld opnieuw in te stellen om de standaardwaarden voor afbeeldingen
te bekijken (ga naar MENU → Beeld → Beeld resetten)
Nederlands - 72
Overige informatie
Problemen
Oplossingen en uitleg
Aan de rand van het scherm
is een streepjeslijn zichtbaar.
Als het Beeldformaat is ingesteld op Volledig scherm, wijzigt u dit in 16:9.
Wijzig de resolutie van de kabelbox/satellietbox.
Het beeld is zwart-wit.
Als u gebruikmaakt van een AV composiet-invoer, sluit u de videokabel (geel) aan op
de groene aansluiting van component op het product.
Bij het van kanaal wisselen
bevriest het beeld of wordt
het vervormd of vertraagd.
Wanneer het product is aangesloten op een kabelbox, kunt u proberen de kabelbox
te resetten. (Koppel het netsnoer los en sluit het vervolgens opnieuw aan en wacht
totdat de kabelbox opnieuw is opgestart. Dit kan 20 minuten duren.)
Stel de uitvoerresolutie van de kabelbox in op 1080i of 720p.
Geluid
Voer eerst de Het geluid testen uit om te zien of het geluid van uw product correct
werkt. (Ga naar MENU → Ondersteuning → Zelfdiagnose → Het geluid testen).
Als het geluid in orde is, wordt het geluidsprobleem mogelijk veroorzaakt door de
bron of het signaal.
Er is geen geluid of het geluid Controleer het volume van het apparaat (kabelbox/satellietdoos, dvd-speler, Bluis bij het maximale volume te rayspeler enzovoort) dat op uw product is aangesloten.
zacht.
Het beeld is goed, maar er is
geen geluid.
Als u een extern apparaat gebruikt, controleer dan de audio-uitvoeroptie van dit
apparaat. (Bijv. mogelijk moet u de geluidsoptie van uw kabelbox wijzigen in HDMI
als u een de box op uw product hebt aangesloten via een HDMI-kabel.)
Als u een DVI-naar-HDMI-kabel gebruikt, is een aparte audiokabel vereist.
Als het product een hoofdtelefoonaansluiting heeft, controleert u of daar niets op is
aangesloten.
Start het aangesloten apparaat opnieuw op door het netsnoer van het apparaat los
te koppelen en vervolgens opnieuw aan te sluiten.
Er komt ongewenst geluid uit Controleer de kabelaansluitingen. Controleer of een videokabel niet is aangesloten
de luidsprekers.
op een audio-ingang.
Controleer bij antenne- of kabelaansluitingen de signaalinformatie. Een zwak
signaal kan geluidsvervorming veroorzaken.
Voer Het geluid testen uit. (MENU → Ondersteuning → Zelfdiagnose → Het geluid
testen)
RF-aansluiting (kabel/antenne)
Het product ontvangt niet
alle kanalen.
Zorg ervoor dat de coax-kabel stevig is aangesloten.
Probeer Instellingen om beschikbare kanalen toe te voegen aan de kanalenlijst. Ga
naar MENU → Systeem → Instellingen en wacht tot alle beschikbare kanalen zijn
Controleer of de antenne juist is geplaatst.
Het beeld is vervormd:
macroblok, klein blok,
puntjes, pixelvorming.
Compressie van video-inhoud kan tot beeldvervorming leiden, met name bij
uitzendingen met snelle bewegingen, zoals sportprogramma's en actiefilms.
Een zwak signaal kan tot beeldvervorming leiden. Dit is geen defect in het product.
Ander
Paarse/groene horizontale
strepen met een zoemend
geluid uit de luidsprekers,
met Component-verbinding.
Verwijder de aansluitingen audio-links en audio-rechts van de settopbox. Als het
zoemende geluid ophoudt, is er iets mis met de aarding van de settopbox. Vervang
de Component-videokabels door een HDMI-verbinding.
Nederlands - 73
Overige informatie
Problemen
Oplossingen en uitleg
Het beeld kan niet
schermvullend worden
weergegeven.
HD-kanalen hebben zwarte balken aan beide zijden van het scherm wanneer ze
opgewaardeerde SD-inhoud (4:3) weergeven.
Er worden zwarte balken onder en boven in het scherm weergegeven bij het bekijken
van films die beeldformaten hebben die afwijken van die van uw product.
Stel de optie voor het beeldformaat op uw externe apparaat of het product in op
volledig scherm.
Het bericht Niet ondersteund. Controleer de ondersteunde resolutie van het product en pas de uitgangsresolutie
wordt weergegeven.
van het externe apparaat daaraan aan. Raadpleeg voor resolutie-instellingen deze
handleiding.
Het product geeft een
plasticgeur af.
Deze geur is normaal en verdwijnt na verloop van tijd.
De Signaalinformatie van het Deze functie is alleen beschikbaar voor digitale zenders met een antenne-/RF-/
product is niet beschikbaar in coaxaansluiting.
het menu Zelfdiagnose.
Het product staat schuin naar Verwijder de voet van het product en monteer deze opnieuw.
een kant.
Het kanaalmenu wordt
grijs weergegeven (niet
beschikbaar).
Het menu Kanaal is alleen beschikbaar als u de productbron selecteert.
Uw instellingen verdwijnen
na 5 minuten of telkens
wanneer het product wordt
uitgeschakeld.
Als het product zich in de modus Winkeldemo bevindt, worden de audio- en
beeldinstellingen elke 5 minuten opnieuw ingesteld. Wijzig de instellingen van de
modus Winkeldemo naar de modus Thuisgebruik met de Instellingen-procedure.
Selecteer Tv in Bron met behulp van de afstandsbediening en ga vervolgens naar
MENU → Systeem → Instellingen.
Nederlands - 74
Overige informatie
Problemen
Oplossingen en uitleg
Met tussenpozen valt het
geluid of beeld weg.
Controleer de kabelaansluitingen en sluit de kabels eventueel opnieuw aan.
Verlies van audio of video kan het gevolg zijn van te stugge of dikke kabels.
Zorg ervoor dat de kabels flexibel genoeg zijn voor langdurig gebruik. Bij
bevestiging van het product aan een muur raden we het gebruik van kabels met
90-gradenaansluitingen aan.
U ziet kleine deeltjes als u
de rand van het product van
dichtbij bekijkt.
Dit maakt deel uit van het productontwerp en is geen defect.
Het menu PIP is niet
beschikbaar.
PIP-functionaliteit is alleen beschikbaar als u een TV, PC, AV, Component, HDMI1/DVI
, Ext. of HDMI2-bron gebruikt.
Er verschijnen interne
banneradvertenties op het
scherm.
Selecteer Thuisgebruik onder Instellingen-modus. Raadpleeg voor meer informatie
de functie Instellingen.
"" Bekijk de probleemoplossing op video bij www.samsung.com
""
Bepaalde functies en afbeeldingen die in deze handleiding worden getoond, zijn
alleen beschikbaar voor bepaalde modellen.
""
U kunt uw product in optimale conditie houden door op de Samsung-website
via USB een upgrade naar de nieuwste firmware uit te voeren (samsung.com →
Support → Downloads).
Het product kan niet worden
ingeschakeld.
Controleer of het netsnoer correct op het stopcontact en op het product is
aangesloten.
Controleer of het stopcontact werkt.
Druk op de toets P op het product om te controleren of het probleem niet bij
de afstandsbediening ligt. Als het product wordt ingeschakeld, raadpleegt u 'De
afstandsbediening werkt niet' hieronder.
Er is geen beeld/video.
Controleer de kabelaansluitingen. Haal alle kabels los die op het product en externe
apparaten zijn aangesloten en sluit ze vervolgens weer aan.
Stel de video-uitgangen van de externe apparaten (kabel/sat-box, dvd, Blu-ray
enzovoort) in zodat deze overeenkomt met de aansluitingen van de product-ingang.
Als bijvoorbeeld de HDMI-uitgang van een extern apparaat wordt gebruikt, moet
deze op de HDMI-ingang van het product worden aangesloten.
Controleer of de aangesloten apparaten zijn ingeschakeld.
Zorg ervoor dat u de juiste ingangsbron selecteert.
Start het aangesloten apparaat opnieuw op door het netsnoer van het apparaat los
te koppelen en vervolgens opnieuw aan te sluiten.
De afstandsbediening werkt
niet.
Vervang de batterijen van de afstandsbediening. Zorg ervoor dat de batterijen zijn
geplaatst met de polen (+/–) in de juiste richting.
Reinig het venster van de zender op de afstandsbediening.
Richt vanaf circa 1,5 tot 1,8 meter afstand de afstandsbediening direct naar het
product.
Met de afstandsbediening van Programmeer de afstandsbediening voor de kabelbox/settopbox zodanig dat
de kabelbox/settopbox kan
deze werkt voor het product. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw kabelbox/
het product niet worden insettopbox voor de code voor het SAMSUNG-product.
of uitgeschakeld of kan het
volume niet worden geregeld.
Nederlands - 75
Overige informatie
Problemen
Oplossingen en uitleg
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ werkt niet.
Controleer of het apparaat een Anynet+-apparaat is. Het Anynet+-systeem
ondersteunt alleen Anynet+-apparaten.
U kunt slechts één ontvanger (thuisbioscoop) aansluiten.
Controleer of het netsnoer van het Anynet+-apparaat juist is aangesloten.
Controleer de Video/Audio/HDMI-kabelverbindingen van het Anynet+-apparaat.
Controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) is ingesteld op Aan in het instellingenmenu van
Anynet+.
Controleer of de afstandsbediening van het product in de product-modus staat.
Controleer of de afstandsbediening compatibel is met Anynet+.
In bepaalde situaties werkt Anynet+ niet. (Kanalen zoeken, Instellingen bedienen,
enz.)
Wanneer u de HDMI-kabel aansluit of verwijdert, dient u opnieuw naar apparaten te
zoeken of uw product uit te schakelen en opnieuw in te schakelen.
Ik wil Anynet+ starten.
Controleer of het Anynet+-apparaat op de juiste manier is aangesloten op het
product en controleer Anynet+ (HDMI-CEC) is ingesteld op Aan. (Systeem → Anynet+
(HDMI-CEC))
Open het menu Tools via de afstandsbediening en selecteer vervolgens Anynet+
(HDMI-CEC). Selecteer daarna een menu van uw keuze.
Ik wil Anynet+ sluiten.
Selecteer Tv weergeven in het Anynet+-menu.
Ga met behulp van de afstandsbediening naar het scherm Bron en selecteer een
niet-Anynet+-apparaat.
Het bericht Verbinden met
Anynet+ apparaat verschijnt
op het scherm.
U kunt de afstandsbediening niet gebruiken wanneer u Anynet+ configureert of naar
een weergavemodus schakelt.
Gebruik de afstandsbediening nadat het product de configuratie van Anynet+ heeft
voltooid of is overgeschakeld naar Anynet+.
Nederlands - 76
Overige informatie
Problemen
Oplossingen en uitleg
Het Anynet+-apparaat speelt
niets af.
U kunt de afspeelfunctie niet gebruiken wanneer Instellingen actief is.
Het aangesloten apparaat
wordt niet weergegeven.
Controleer of het apparaat ondersteuning biedt voor Anynet+-functies.
Controleer of de HDMI-kabel op de juiste manier is aangesloten.
Controleer of Anynet+ (HDMI-CEC) is ingesteld op Aan. (Systeem → Anynet+ (HDMICEC))
Zoek opnieuw naar Anynet+-apparaten.
Anynet+ vereist een HDMI-verbinding. Controleer of het apparaat met het product is
verbonden via een HDMI-kabel.
Sommige HDMI-kabels ondersteunen mogelijk geen Anynet+-functies.
Als de verbinding wordt verbroken vanwege een stroomstoring of omdat de HDMIkabel is losgekoppeld, herhaalt u de apparaatscan.
""
Bepaalde functies en afbeeldingen die in deze handleiding worden getoond, zijn alleen beschikbaar voor bepaalde
modellen.
""
U kunt uw product in optimale conditie houden door op de Samsung-website via USB een upgrade naar de
nieuwste firmware uit te voeren (samsung.com → Support → Downloads).
Nederlands - 77
Overige informatie
Ondersteunde ondertitelings- en Media Playbestandsindelingen
Ondertiteling
Extern
●● MPEG-4 op tijd gebaseerde tekst (.ttxt)
●● SAMI (.smi)
●● SubRip (.srt)
●● SubViewer (.sub)
●● Micro DVD (.sub of .txt)
●● SubStation Alpha (.ssa)
●● Advanced SubStation Alpha (.ass)
●● Powerdivx (.psb)
Intern
●● Xsub
Container: AVI
●● SubStation Alpha
Container: MKV
●● Advanced SubStation Alpha
Container: MKV
●● SubRip
Container: MKV
●● MPEG-4 op tijd gebaseerde tekst
Container: MP4
Ondersteunde afbeeldingsresoluties
""
Bestandsextensie
Type
Resolutie
*.jpg, *.jpeg
JPG
15360 x 8640
*.bmp
BMP
4096 x 4096
*.mpo
MPO
15360 x 8640
JPEG's met kleurruimte CMYK, YCCK worden niet ondersteund.
Nederlands - 78
Overige informatie
Ondersteunde bestandsindelingen voor muziekbestanden
Bestandsextensie
Type
Codec
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
Opmerkingen
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Ondersteunt tot 2 kanalen
*.ogg
OGG
Vorbis
Ondersteunt tot 2 kanalen
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.wma
WMA
WMA
*.wav
wav
wav
midi
midi
*.mid
*.midi
WMA 10 Pro ondersteunt tot 5.1-kanalen en
M2-profiel.
(WMA-audio zonder kwaliteitsverlies wordt
niet ondersteund.)
De zoekfunctie (Springen) wordt niet
ondersteund.
type 0 en type 1
Videocodec
Bestandsextensie
Container
*.avi
Videocodec
Framesnelheid
Bitsnelheid
(fps)
(Mbps)
Audiocodec
Divx 3.11/4/5/6
*.mkv
*.asf
MPEG4 SP/ASP
*.wmv
*.mp4
AVI
*.3gp
MKV
*.vro
ASF
*.mpg
MP4
*.mpeg
3GP
*.ts
VRO
*.tp
VOB
*.trp
PS
*.mov
TS
1920 x 1080
30
Dolby Digital
LPCM
H.264 BP / MP / HP
ADPCM (IMA, MS)
AAC
Motion JPEG
640 x 480
8
6~30
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
Windows Media Video v9
MPEG (MP3)
MPEG2
DTS (Core)
1920 x 1080
*.flv
*.vob
Resolutie
MPEG1
*.svi
*.divx
Nederlands - 79
30
G.711 (A-Law,
μ-Law)
Overige informatie
Overige beperkingen
""
Video-inhoud wordt niet of niet correct afgespeeld als de inhoud of het medium een fout bevat.
""
Het geluid of de video kan mogelijk niet worden weergegeven als de inhoud een standaard bitsnelheid/
framesnelheid heeft die hoger is dan het compatibele aantal frames per seconde dat wordt weergegeven in de
bovenstaande tabel.
""
Als de indextabel is beschadigd, wordt de zoekfunctie (Springen) niet ondersteund.
""
Het kan langer duren voordat het menu wordt weergegeven als de video een bitsnelheid heeft van meer dan 10
Mbps.
""
Sommige USB-/digitale camera-apparaten zijn mogelijk niet compatibel met de speler.
Videodecoders
●● Ondersteuning tot H.264, niveau 4.1 (FMO/ASO/RS worden niet ondersteund)
●● VC1 AP L4 wordt niet ondersteund.
●● GMC 2 wordt niet ondersteund.
●● Framesnelheid:
Lager dan 1280x720: 60 frames max
Hoger dan 1280x720: 30 frames max
Audiodecoders
●● WMA 10 Pro ondersteunt tot 5.1-kanalen. Ondersteuning tot M2-profiel.
●● WMA-audio zonder kwaliteitsverlies wordt niet ondersteund.
●● Vorbis wordt ondersteund voor maximaal 2 kanalen.
●● Dolby Digital Plus wordt ondersteund voor maximaal 5.1 kanalen.
Nederlands - 80
Overige informatie
De teletekstfunctie van het analoge kanaal
Op de indexpagina van de teletekstdienst vindt u informatie over het gebruik van de dienst. Voor een juiste weergave
van teletekstinformatie is een stabiele kanaalontvangst vereist. Anders kan bepaalde informatie ontbreken of worden
bepaalde pagina's niet weergegeven.
"" U kunt de teletekstpagina's veranderen met de numerieke toetsen op de afstandsbediening.
1 / (Teletekst aan/mix/
uit): hiermee activeert u
de teletekstmodus voor
het huidige kanaal. Druk
tweemaal op deze toets om het
huidige televisiebeeld over de
teletekstpagina heen weer te
geven. Druk nog een keer op de
toets om teletekst af te sluiten.
2 8 (opslaan): hiermee slaat u de
teletekstpagina's op.
3 6 (index): hiermee geeft u de
indexpagina (inhoudspagina)
tijdens het gebruik van teletekst
weer.
4 4 (formaat): hiermee geeft u de
tekst in de bovenste helft van het
scherm twee keer zo groot weer.
Druk nog een keer op deze toets
om naar de tekst in de onderste
helft van het scherm te gaan. Druk
nog een keer op deze toets voor
een normale weergave.
5 9 (vastzetten): de huidige
pagina blijft weergegeven, als er
meerdere secundaire pagina's zijn
die automatisch achtereenvolgens
worden weergegeven. Druk
nog een keer op deze toets om
automatisch naar de volgende
pagina te gaan.
6 Gekleurde toetsen (rood,
groen, geel, blauw): als de
omroep gebruikmaakt van het
FASTEXT-systeem, worden de
verschillende onderwerpen op
een teletekstpagina van een
kleurcodering voorzien, die u
kunt selecteren met behulp van
de gekleurde toetsen. Druk op
de kleur die overeenkomt met
het gewenste onderwerp. Er
wordt een nieuwe pagina met
kleurcodes weergegeven. De
items kunnen op dezelfde manier
worden geselecteerd. Als u de
vorige of volgende pagina wilt
weergeven, drukt u op de toets
met de overeenkomstige kleur.
7 0 (modus): de teletekstmodus
(LIST/FLOF) selecteren. Als u
tijdens de LIST-modus op de toets
drukt, schakelt u over naar de
LIST-opslagmodus. In deze modus
kunt u met behulp van de toets 8
(opslaan) teletekstpagina's in een
lijst opslaan.
8 1 (subpagina): hiermee geeft u
de beschikbare subpagina weer.
9 2 (volgende pagina):
hiermee geeft u de volgende
teletekstpagina weer.
0 3 (vorige pagina): hiermee
geeft u de vorige teletekstpagina
weer.
! 5 (tonen): hiermee geeft
u verborgen tekst weer
(bijvoorbeeld antwoorden op
quizvragen). Druk nog een keer
op deze toets voor de normale
weergave.
@ 7 (annuleren): hiermee
verkleint u de teletekstweergave
zodanig dat deze overlapt met
de huidige uitzending.
Voorbeeld van een
teletekstpagina
Onderdeel
Inhoud
A
Geselecteerd
paginanummer.
B
Identiteit van uitzendkanaal.
C
Huidig paginanummer of
huidige zoekaanduidingen.
D
Datum en tijd.
E
Tekst.
F
Statusinformatie. FASTEXTinformatie.
Nederlands - 81
Overige informatie
Muurbevestiging/bureauvoet monteren
Voorbereiding voor installatie van de muurbevestiging/bureauvoet
1. Schakel het product uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Plaats een zachte doek of een kussen op een vlakke ondergrond om het product te beschermen en plaats het
product op de doek met de voorkant van het product naar beneden.
3. Houd het product vast met uw hand. Trek de voet in de richting van de pijl zoals weergegeven in de afbeelding.
<TE390>
<TD391>
Muurbevestiging/bureauvoet monteren
A
B
B
Muurbevestiging/bureauvoet
Steun voor muurbevestiging/bureauvoet (niet bijgeleverd)
Nederlands - 82
Overige informatie
[[ Let op
Belangrijk
Voor de installatie van de muurbevestiging moet u geen schroeven gebruiken die langer zijn dan 10 mm (L10).
1. Lijn de wandmontageset/bureaustandaard uit met het product en bevestig de wandmontageset/
bureaubladstandaard door de schroef aan te draaien.
2.
Plaats de groef van het productonderdeel dat u op de voet wilt monteren op één lijn met de groef in de
bevestiging (bureauvoet, muurbevestiging of anderszins) en zet de bevestiging stevig vast door de schroef vast te
draaien.
Nederlands - 83
Overige informatie
De wandbevestiging plaatsen
De wandbevestigingsset plaatsen
Met de wandbevestigingsset (afzonderlijk verkrijgbaar) kunt u de tv aan de muur bevestigen.
Zie de instructies bij de onderdelen voor wandbevestiging als u wilt weten hoe u de wandbevestiging installeert. Neem
contact op met een technicus voor hulp voordat u de wandbeugel te bevestigt. We adviseren u dit niet zelf te doen.
Samsung Electronics is niet verantwoordelijk voor schade aan het product of voor verwondingen die u zelf of anderen
oplopen wanneer u besluit de tv zelf te installeren.
Specificaties voor de wandbevestigingsset (VESA)
""
De wandbevestigingsset is niet meegeleverd, maar wordt apart verkocht.
Plaats de wandbevestiging op een stevige wand die loodrecht op de vloer staat. Wanneer de wandbevestiging aan
andere bouwmaterialen bevestigd moet worden, moet u contact opnemen met de dichtstbijzijnde leverancier. Als
u de wandbevestiging aan het plafond of een schuine wand monteert, kan de tv vallen en kan dit leiden tot zwaar
lichamelijk letsel.
"" OPMERKING
●● In de onderstaande tabel vindt u de standaardafmetingen voor wandbevestigingssets.
●● Wanneer u onze wandbevestigingsset aanschaft, zijn een gedetailleerde installatiegids en alle vereiste
montageonderdelen daarbij inbegrepen.
●● Gebruik geen schroeven die niet aan de standaard VESA-normen voor schroeven voldoen.
●● Gebruik geen schroeven die langer zijn dan de standaardafmeting of die niet aan de standaard VESA-normen
voor schroeven voldoen. Schroeven die te lang zijn, kunnen de binnenkant van de televisie beschadigen.
●● Voor wandbevestigingen die niet voldoen aan de standaardspecificaties voor VESA-schroeven, kan de lengte
van de schroeven afwijken, afhankelijk van de specificaties voor wandbevestiging.
●● Draai de schroeven niet te vast. Hierdoor kan het product beschadigd raken of vallen, wat kan leiden tot
lichamelijk letsel. Samsung is niet aansprakelijk voor dit soort ongelukken.
●● Samsung is niet aansprakelijk voor productschade of lichamelijk letsel wanneer een niet-VESA of nietgespecificeerde wandbevestiging is gebruikt of wanneer de consument de installatie-instructies voor het
product niet in acht heeft genomen.
●● Bevestig de televisie niet in een hoek van meer dan 15 graden.
Productgroep
TE390
TE390
TD391
formaat in
cm
21,5
23,6
VESA-spec. (A * B)
Standaardschroef
Aantal
75,0 x 75,0
M4
4
Plaats de wandbevestigingsset niet terwijl de tv is ingeschakeld. Dit kan leiden tot lichamelijk letsel
door elektrische schokken.
Nederlands - 84
Overige informatie
Kensington-antidiefstalslot
Een Kensington-slot is een mechanisme waarmee u uw product fysiek kunt vergrendelen bij gebruik in een openbare
ruimte.
U wikkelt de kabel van het Kensington-slot rond een groot, onbeweeglijk voorwerp en bevestigt vervolgens het
Kensington-slot aan de achterkant van het product.
Afhankelijk van de fabrikant kunnen het uiterlijk en de vergrendelingsmethode enigszins afwijken van de
onderstaande afbeelding. Raadpleeg de handleiding bij het Kensington-slot voor aanvullende informatie over het
juiste gebruik. Het Kensington-slot wordt niet door Samsung geleverd.
<Optioneel>
""
Zoek het "K"-symbool aan de achterkant van het product. Naast het "K"-symbool bevindt zich een
bevestigingspunt voor het Kensington-slot.
Als u het product wilt vergrendelen, voert u deze stappen uit:
1. Wikkel de kabel van het Kensington-slot rond een groot, onbeweeglijk voorwerp, zoals een bureau of stoel.
2. Schuif het einde van de kabel met het bevestigde slot door de lus aan het einde van de kabel van het Kensingtonslot.
3. Steek het slot in de Kensington-opening op het product.
4. Sluit het slot.
""
Dit zijn algemene instructies. Zie voor exacte instructies de gebruiksaanwijzing bij het slotapparaat.
""
Het slot moet apart worden aangeschaft.
""
De plaats van het Kensington-slot kan afwijken afhankelijk van het model.
Nederlands - 85
Overige informatie
Opslag en onderhoud
Als u stickers van het scherm verwijdert, blijven er mogelijk wat resten achter. Haal de resten van het scherm alvorens
u gaat kijken.
Bij het reinigen van de behuizing en het scherm kunnen er krassen ontstaan. Zorg ervoor dat u de behuizing en het
scherm voorzichtig afneemt met een zachte doek om krassen te voorkomen.
Sproei geen water rechtstreeks op het product.
Vloeistoffen die in het product terechtkomen kunnen
een storing, brand of elektrische schok veroorzaken.
Reinig het product met een zachte doek die licht
met water is bevochtigd. Gebruik geen ontvlambare
vloeistoffen (zoals wasbenzine of thinner) of een
reinigingsmiddelen.
Nederlands - 86
Overige informatie
Licentie-informatie
Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
Dolby en het symbool met de dubbele D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the
Symbol, DTS in combination with the Symbol, DTS Premium Sound, DTS Digital Surround, and DTS
Express are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other
countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing
Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS Studio Sound are registered
trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All
Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code
in the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183;
8,731,369; RE45,052.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source License Notice is written only English.
Correcte afvoer van dit product (inzameling en recycling van elektrische & elektronische apparatuur)
(Van toepassing in de Europese Unie en overige Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen)
Dit label op het product, de accessoires of de documentatie bij dit product duidt erop dat het product en de
bijbehorende elektronische accessoires (bijvoorbeeld de oplader, heetste of UBS-kabel) aan het eind van de
levensduur niet mogen worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Om milieuverontreiniging of problemen voor
de volksgezondheid als gevolg van ongeregelde afvalverwerking te voorkomen, dient u deze items van het andere
afval te scheiden zodat de materialen op verantwoorde wijze kunnen worden hergebruikt. Thuisgebruikers moeten
contact opnemen met de winkel waar ze het product gekocht hebben of met de plaatselijke overheidsinstanties als
ze willen weten waar en hoe ze deze items op milieuvriendelijke wijze kunnen recyclen. Zakelijke gebruikers dienen
contact op te nemen met de leverancier en de voorwaarden en bepalingen van het koopcontract te raadplegen.
Dit product en de bijbehorende elektronische accessoires mogen niet samen met ander commercieel afval worden
afgevoerd.
Juiste afvoer van de batterijen in dit product
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met systemen voor batterij-inzameling)
Wanneer deze markering op de batterij, de handleiding of de verpakking wordt weergegeven, geeft dit aan dat de
batterijen in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met het gewone huishoudelijke afval mogen
worden afgevoerd. Wanneer u de chemische symbolen Hg, Cd of Pb ziet, betekent dit dat de batterij respectievelijk
kwik, cadmium of lood boven de referentieniveaus in EU-richtlijn 2006/66 bevat. Als batterijen niet op de juiste
wijze worden afgevoerd, kunnen deze stoffen schade aanrichten aan het milieu of de menselijke gezondheid. Om
de natuurlijke hulpbronnen te beschermen en hergebruik van materiaal te bevorderen, moet u batterijen scheiden
van andere soorten afval en deze via uw plaatselijke, gratis batterij-inzamelsysteem recyclen.
Ga voor informatie over de milieuverplichtingen van Samsung en de productspecifieke wettelijke regelgeving,
bv. REACH, WEEE, batterijen naar http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
WAARSCHUWING - HOUD KAARSEN OF ANDERE ZAKEN MET OPEN VUUR TE ALLEN TIJDE UIT DE BUURT
VAN DIT APPARAAT, OM BRAND TE VOORKOMEN.
Nederlands - 87
Overige informatie
Specificaties
Bedrijf
Omgevingsvereisten
Opslag
Temperatuur: 10°C tot 40°C
Vochtigheid: 10 % ~ 80 %, niet-condenserend
Temperatuur: -20°C tot 45°C
Vochtigheid: 5 % ~ 95 %, niet-condenserend
T24D391EX : -1.0° (±2.0°) ~20.0° (±2.0°)
Kantelen
T24E390EX en T22E390EX : -2.0° (±2.0°) ~ 15.0° (±2.0°)
Modelnaam
Schermformaat (Diagonaal)
T22E390EX
T24E390EX
21,5 inch (54,6 cm)
23,6 inch (59,8 cm)
Beeldresolutie
1920 x 1080 bij 60Hz
Geluidsuitgang
5W x 2
Fysiek
Behuizing
519,1 x 327,7 x 49,6 mm
548,3 x 333,3 x 40,6 mm
(B x H x D)
Met voet
519,1 x 392,5 x 167,5 mm
548,3 x 411,7 x 181,9 mm
Behuizing
3,5 kg
3,6 kg
Met voet
4,0 kg
Gewicht
4,2 kg
Modelnaam
T24D391EX
Schermformaat (Diagonaal)
23,6 inch (59,8 cm)
Beeldresolutie
1920 x 1080 bij 60Hz
Geluidsuitgang
5W x 2
Fysiek
Behuizing
547,3 x 334,7 x 44,3 mm
(B x H x D)
Met voet
547,3 x 414,7 x 243,5 mm
Behuizing
3,5 kg
Met voet
3,9 kg
Gewicht
""
De vormgeving en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
""
Zie voor informatie over de stroomvoorziening en het energieverbruik het etiket op het product.
""
Sommige modellen zijn niet in alle regio's verkrijgbaar.
""
Als er geen stroomafsluitingsschakelaar aanwezig is, is het stroomverbruik pas "0" als de stekker uit het
stopcontact is verwijderd.
""
De functie DPM (Display Power Management) werkt niet als u de HDMI IN 1 (DVI)-poort van dit product gebruikt.
""
Standaard stroomverbruik gemeten overeenkomstig IEC 62087.
Nederlands - 88
Overige informatie
Index
A
G
P
Achtergrondverlichting31
Gamma36
Paneelvergrend.56
Algemeen56
Geavanceerde instellingen
36
PIN wijzigen
55
Antenne41
Geluid resetten
40
Problemen oplossen
70
Anynet+ (HDMI-CEC)
68
Geluidseffect39
Anynet+ (HDMI-CEC)
instellen69
Geluidsformaat50
Geluidsmodus38
Auto Volume
40
Automatisch uit
54
H
Automatische afstemming
41
HDMI Black Level (HDMIzwartniveau)37
B
Beeld resetten
R
RGB Only Mode (RGB-modus)36
Helderheid31
38
Het beeld testen
58
Beeldformaat32
Het geluid testen
58
Beeldmodus30
Progr.vergrendeling55
S
Schemamanager45
Scherpte31
Signaalinformatie58
Slaaptimer52
Beeldopties37
K
Software-update59
Black Tone (Zwarttinten)
Kleur31
Spelmodus56
36
Kensington-antidiefstalslot85
C
Colour Space (Kleurruimte)
36
Colour Tone (Kleurtint)
37
Contact opnemen met
Samsung59
L
LED Clear Motion
Timer aan
53
Timer uit
53
Tint (G/R)
31
D
Media Play
37
57
Dynamic Contrast (Dynamisch
contrast)36
E
Entertain (Amusement)
61
30
Equalizer39
F
Fijnafstemming49
Film Mode (Filmmodus)
37
Flesh Tone (Huidkleur)
36
U
Menu Language (Menutaal) 56
Uitschakelen bij geen signaal.54
Motion Lighting
(Bewegingsbelicht.)36
V
MPEG Noise Filter (MPEGruisfilter)
Video afspelen
37
Muziekweergave66
62
Videocodec79
W
O
ECO-oplossing54
Tijd52
Luidsprekerinstellingen40
M
DivX® Video On Demand
T
Licentie-informatie87
Contrast31
Digital Clean View (Digitale
ruisfilter aan)
37
Spaarstand54
Ondersteunde
bestandsindelingen voor
muziekbestanden79
Ondersteunde
ondertitelings- en Media Playbestandsindelingen78
Fotoweergave64
Nederlands - 89
White Balance (Witbalans)
36
Z
Zelfdiagnose58
Adaptor information
Gebruik deze adapter om gevaar te voorkomen
Manufacturer : SAMSUNG
Adaptor model : A4514N_DSM ; A4514_DSM ; A3514_ESM
Manufacturer : SOLUM
Adaptor model : A4514N_DSM ; A4514_DSM ; A3514_ESM
Manufacturer : Powernet
Adaptor model : A3514_FPN ; A4514_FPN
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall not be
placed onthe apparatus.
For power cord use, see user manual.
ATENCION: SOLO PARA USO EN INTERIORES
Contact opnemen met SAMSUNG WERELDWIJD
Wanneer u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot Samsung-producten, neemt u contact op met de klantenservice van
SAMSUNG.
Gebied
Klantendienst
Website
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
34902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.
BN46-00553L-02

advertisement

Key Features

  • 59.9 cm (23.6") LED PLS
  • Full HD 1920 x 1080 pixels 16:9
  • 5 ms 250 cd/m² 1000:1
  • 25 W

Related manuals

Download PDF

advertisement