Samsung | S24E500C | Samsung S27E500C Handleiding

Beeldscherm
Gebruikershandleiding
S24E500C S27E500C
De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het
product. Ook kunnen de specificaties zonder voorafgaand
bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.
BN46-00474C-02
Inhoudsopgave
Voordat u het product in gebruik
neemt
Antidiefstalslot22
Installeren van de wandmontage
23
Specificaties wandmontageset (VESA)
24
Auteursrecht4
Installatieruimte5
Voorzorgsmaatregelen voor bewaring
5
Veiligheidsvoorzorgen5
Symbolen5
Reiniging6
Elektriciteit en veiligheid
6
Installatie7
Bediening9
De juiste houding bij het gebruik van het
product12
Voorbereidingen
De componenten controleren
13
Componenten13
Onderdelen14
Configuratiescherm14
Directe-toetsbetekenis15
Functietoetsbetekenis16
Achterkant18
Installatie19
De standaard bevestigen
19
De voet verwijderen
20
De kanteling van het product aanpassen
21
Color34
Color configureren
34
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG MAGIC Upscale configureren
Een bronapparaat aansluiten en
gebruiken
Voordat u een apparaat aansluit
25
Controlepunten voordat u een apparaat
aansluit25
Een computer aansluiten en gebruiken
25
Aansluiten met de D-SUB-kabel (analoog type) 25
Aansluiten met een HDMI-kabel
26
Aansluiten met een HDMI-DVI-kabel
26
Aansluiten op hoofdtelefoon
27
De voedingskabel aansluiten
27
Het stuurprogramma installeren
28
Optimale resolutie instellen
28
35
35
HDMI Black Level36
De instellingen voor HDMI Black Level
configureren36
Eye Saver Mode37
Eye Saver Mode configureren
37
Game Mode38
Game Mode configureren
38
Response Time39
Response Time configureren
39
Picture Size40
De Picture Size wijzigen
40
Screen Adjustment42
H-Position en V-Position configureren
42
Coarse configureren
43
Fine configureren
44
Het scherm instellen
SAMSUNG MAGIC Bright
SAMSUNG MAGIC Bright configureren
Sharpness33
Sharpness configureren
33
29
29
Brightness31
Brightness configureren
31
Contrast32
Contrast configureren
32
2
Inhoudsopgave
OSD-schermmenu beheren
Reset All56
Instellingen initialiseren (Reset All)56
Transparency45
Transparency wijzigen
45
Position46
Position configureren
46
Language47
Language configureren
47
Display Time48
Display Time configureren
48
Algemeen67
PowerSaver69
Het menu Information en meer
Tabel standaardsignaalmodi
Brightness, Contrast en Sharpness configureren
in het startscherm
58
Instellen en resetten
Off Timer50
Off Timer configureren
50
Turn Off After configureren
51
PC/AV Mode52
PC/AV Mode configureren
52
Source Detection53
Source Detection configureren
53
Key Repeat Time54
Key Repeat Time configureren
54
Power LED On55
Power LED On configureren
55
70
Information57
Information weergeven
57
Volume configureren in het startscherm
59
Volume59
Eco Saving Plus49
Eco Saving Plus configureren
49
Specificaties
De software installeren
Easy Setting Box
De software installeren
De software verwijderen
60
60
60
Bijlage
Dienstverlening tegen betaling
(door klanten)
72
Geen productdefect
72
Productschade als gevolg van een fout van de
klant72
Overig72
Correcte verwijdering
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur)
73
73
Terminologie74
Problemen oplossen
Voordat u contact opneemt met een Samsungservicecentrum61
Het product testen
61
De resolutie en frequentie controleren
61
Controleer het volgende.
62
Vragen en antwoorden
65
3
Hoofdstuk 01
Voordat u het product in gebruik neemt
Auteursrecht
Wijzigingen voorbehouden.
ⓒ 2015 Samsung Electronics
Het auteursrecht op deze handleiding is eigendom van Samsung Electronics.
Gebruik of vermenigvuldiging van deze handleiding, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming van Samsung Electronics niet toegestaan.
Microsoft, Windows zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
VESA, DPM en DDC zijn wettig gedeponeerde handelsmerken van de Video Electronics Standards Association.
Alle andere genoemde handelsmerken zijn eigendom van de desbetreffende bedrijven.
•• In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:
-- (a) Er wordt op uw verzoek een engineer gestuurd, maar het product is niet defect.
(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).
-- (b) U brengt het apparaat naar een reparatiecentrum, maar het product is niet defect.
(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).
•• U wordt op de hoogte gesteld van deze administratiekosten voordat een dergelijke reparatie of bezoek wordt
uitgevoerd.
4
Installatieruimte
Veiligheidsvoorzorgen
Zorg voor een beetje ruimte rond het product voor de ventilatie. Wanneer de interne temperatuur
oploopt, kan er brand of schade aan het product ontstaan. Houdt bij het installeren van het product
minimaal een ruimte aan zoals hieronder wordt weergegeven.
――De buitenkant kan afwijken, afhankelijk van het product.
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK - NIET OPENEN
Let op : OM DE KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERKLEINEN MAG U HET PANEEL NIET
VERWIJDEREN. (OF DE ACHTERZIJDE)
BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE U ZELF KUNT REPAREREN.
10 cm
LAAT REPARATIE EN ONDERHOUD OVER AAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL.
10 cm
10 cm
Let op
Dit symbool wil zeggen dat er hoogspanning aanwezig is binnenin.
10 cm
Het is gevaarlijk om onderdelen binnen in het product aan te raken.
10 cm
Voorzorgsmaatregelen voor bewaring
Op het oppervlak van hoogglansmodellen kunnen witte vlekken ontstaan als in de buurt een ultrasone
luchtbevochtiger wordt gebruikt.
――Neem contact op met het dichtstbijzijnde servicecentrum van Samsung als het product binnenin
moet worden gereinigd (niet gratis).
Dit symbool wil zeggen dat er belangrijke documentatie over de bediening en het onderhoud van dit
product bestaat.
Symbolen
Waarschuwing
Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.
Let op
Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit lichamelijk letsel of schade aan eigendommen tot
gevolg hebben.
Activiteiten met dit symbool erbij zijn niet toegestaan.
Aanwijzingen met dit symbool erbij moeten worden opgevolgd.
5
Reiniging
Elektriciteit en veiligheid
――Wees voorzichtig bij het reinigen. De behuizing en het scherm van geavanceerde LCD-panelen zijn
――De volgende afbeeldingen zijn alleen bedoeld als referentie. De situatie in de praktijk kan afwijken van
gevoelig voor krassen.
――Ga bij het reinigen als volgt te werk.
de afbeeldingen.
――De volgende afbeeldingen zijn alleen bedoeld als referentie. De situatie in de praktijk kan afwijken van
Waarschuwing
de afbeeldingen.
1
Zet het product en de computer uit.
2
Trek het netsnoer uit het product.
Gebruik geen beschadigd netsnoer of beschadigde stekker en gebruik geen
loszittend stopcontact.
•• Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
――Pak het netsnoer vast aan de stekker en kom niet met natte handen
Sluit niet meerdere producten aan op één stopcontact.
aan de kabel. Anders kan een elektrische schok worden veroorzaakt.
3
•• Oververhitte stopcontacten kunnen brand veroorzaken.
Veeg de monitor af met een schone, zachte, droge doek.
•• Gebruik op het beeldscherm geen
reinigingsmiddelen die alcohol, oplosmiddelen of
middelen die de oppervlaktespanning verlagen,
bevatten.
!
Kom niet met natte handen aan de stekker. Anders kan een elektrische
schok worden veroorzaakt.
•• Spuit geen water of reinigingsmiddel rechtstreeks
op het product.
Steek de stekker helemaal in het stopcontact (moet goed vastzitten).
4
•• Een slechte verbinding kan brand veroorzaken.
Maak een zachte en droge doek nat met water en wring de doek
goed uit, voordat u daarmee de behuizing van het product reinigt.
!
Steek de stekker in een geaard stopcontact (alleen voor apparaten met
isolatie van type 1).
5
met reinigen.
6
•• Dit zou een elektrische schok of letsel kunnen veroorzaken.
Sluit het netsnoer weer op het product aan wanneer u klaar bent
!
Zet het product en de computer aan.
6
Buig het netsnoer niet te sterk en trek nooit te hard aan het snoer. Let erop
dat het netsnoer niet onder een zwaar voorwerp komt.
Trek het netsnoer altijd aan de stekker uit het stopcontact.
•• Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
•• Schade aan het snoer kan leiden tot brand of een elektrische schok.
!
Houd het netsnoer en product uit de buurt van warmtebronnen.
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
Installatie
Waarschuwing
Verwijder stof van de pennen van de stekker of het stopcontact met een
droge doek.
Zet geen kaarsen, insectenwerende middelen of sigaretten boven op het
product. Plaats het product niet in de buurt van een warmtebron.
•• Er kan brand ontstaan.
•• Er kan brand ontstaan.
!
Plaats het product niet in een slecht geventileerde ruimte, zoals een (boeken)
kast.
Let op
•• Een te hoge binnentemperatuur kan brand veroorzaken.
Trek de stekker niet uit het stopcontact wanneer het product in gebruik is.
•• Het product kan schade oplopen door een elektrische schok.
Houd tussen het product en de muur een afstand van minimaal 10 cm aan
voor ventilatie.
Gebruik alleen het netsnoer dat Samsung met uw product heeft
meegeleverd. Gebruik het netsnoer niet voor andere producten.
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
•• Een te hoge binnentemperatuur kan brand veroorzaken.
!
Houd de plastic verpakking buiten bereik van kinderen.
!
•• Kinderen kunnen stikken.
Houd voldoende ruimte vrij rond het stopcontact waarop het netsnoer is
aangesloten.
!
!
•• Bij problemen moet u de stekker gemakkelijk uit het stopcontact
kunnen trekken om de stroom naar het product volledig uit te
schakelen.
7
Plaats het product niet op een instabiele of trillende ondergrond
(bijvoorbeeld een plank die niet goed vastzit of een tafel die niet goed recht
staat).
Let op
Laat het product niet vallen wanneer u het verplaatst.
•• Het product kan omvallen, schade oplopen en/of letsel veroorzaken.
•• Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.
•• Wanneer het product wordt gebruikt in een ruimte met erg veel
trillingen, kan het product schade oplopen of brand veroorzaken.
Plaats het product niet in een voertuig of op een locatie waar het blootstaat
aan stof, vocht (waterdruppels bijvoorbeeld), olie of rook.
!
Leg het product niet op de voorkant.
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
•• U zou het scherm kunnen beschadigen.
!
Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, warmte of warme
voorwerpen, zoals een kachel.
Zorg er bij plaatsing van het product in een kast of op een plank voor dat de
onderrand van de voorkant van het product niet uitsteekt.
•• De levensduur van het product kan korter worden of er kan brand
ontstaan.
•• Het product kan omvallen, schade oplopen en/of letsel veroorzaken.
•• Plaats het product alleen in een kast of op een plank van het juiste
formaat.
Zorg ervoor dat jonge kinderen niet bij het product kunnen.
•• Het product kan omvallen en letsel veroorzaken bij kinderen.
Zet het product voorzichtig neer.
•• Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.
Eetbare oliën (zoals sojaolie) kunnen het product beschadigen of storen.
Bescherm het product tegen vervuiling door olie. En installeer of gebruik
het product niet in de keuken of in de buurt van een keukenoven.
!
SAMSUNG
!
Als u het product op een ongebruikelijke plek plaatst (blootgesteld aan veel
fijne stofdeeltjes, chemische stoffen, extreme temperaturen, veel vocht of
een plek waar het product lange tijd achter elkaar continu in gebruik is), kan
dit ernstige gevolgen hebben voor de prestaties.
•• Neem contact op met een Samsung-servicecentrum als u het product
op een dergelijke plek wilt plaatsen.
8
Bediening
Leg geen zware voorwerpen of voorwerpen die de aandacht trekken van
kinderen, zoals speelgoed of snoep, boven op het product.
•• Het product of de zware voorwerpen kunnen vallen wanneer kinderen
dat speelgoed of snoep proberen te pakken, met mogelijk ernstig
letsel tot gevolg.
Waarschuwing
In het product komt hoogspanning voor. Haal het product niet uit elkaar en
repareer of wijzig het product niet zelf.
Zet bij onweer het product uit en trek de stekker uit het stopcontact.
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
•• Neem voor reparatie contact op met een Samsung-servicecentrum.
!
Als u het product wilt verplaatsen, moet u eerst alle kabels, waaronder de
voedingskabel, van het product losmaken.
Laat geen voorwerpen op het product vallen en stoot niet tegen het
product.
•• Schade aan het snoer kan leiden tot brand of een elektrische schok.
!
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
!
Als het product vreemde geluiden, een brandgeur of rook produceert, moet
u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken en contact opnemen
met een Samsung-servicecentrum.
Verplaats het product niet door aan het netsnoer of ander kabels te trekken.
•• Een beschadigde kabel kan leiden tot een defect in het product, een
elektrische schok of brand.
•• Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
!
Raak het product of de stekker niet aan als er een gaslek is. Laat de ruimte
onmiddellijk goed luchten.
Zorg ervoor dat kinderen het product niet als klimrek kunnen gebruiken.
•• Kinderen kunnen ernstig letsel oplopen.
•• Vonken kunnen een explosie of brand veroorzaken.
!
Als u het product laat vallen of als de behuizing beschadigd raakt, moet u
het product uitzetten en het netsnoer losmaken. Neem vervolgens contact
op met een Samsung-servicecentrum.
•• Langdurig gebruik kan leiden tot brand of een elektrische schok.
GAS
Verplaats het product niet en til het niet op door aan het netsnoer of andere
kabels te trekken.
•• Een beschadigde kabel kan leiden tot een defect in het product, een
elektrische schok of brand.
9
Gebruik en bewaar geen brandbare sprays of ontvlambare stoffen in de
buurt van het product.
Let op
•• Dit zou een explosie of brand kunnen veroorzaken.
Wanneer er langere tijd een statisch beeld op het scherm wordt
weergegeven, kan het beeld op het scherm inbranden of kunnen er pixels
beschadigd raken.
!
Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd door een
tafelkleed of gordijn.
•• Activeer de energiespaarstand of gebruik een schermbeveiliging met
een bewegend beeld als u het product gedurende langere tijd niet
gebruikt.
!
•• Een te hoge binnentemperatuur kan brand veroorzaken.
-_100
Steek geen metalen voorwerpen (een mes, muntstuk of haarspeld
bijvoorbeeld) of ontvlambare voorwerpen (papier, lucifers en dergelijke) in
het product (via de ventilatieopeningen of in- en uitgangen en dergelijke).
Zet geen voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een vaas, bloempot of
fles, boven op het product.
•• Zet het product uit en maak het netsnoer los als er water of vreemde
substanties in het product komen. Neem vervolgens contact op met
een Samsung-servicecentrum.
•• Een defect in het product, een elektrische schok of brand kan het
gevolg zijn.
•• Een teveel aan stof kan in combinatie met warmte een elektrische
schok of een stroomlek veroorzaken.
!
Gebruik het product op de aanbevolen resolutie en frequentie.
•• Zet het product uit en maak het netsnoer los als er water of vreemde
substanties in het product komen. Neem vervolgens contact op met
een Samsung-servicecentrum.
•• Een defect in het product, een elektrische schok of brand kan het
gevolg zijn.
Trek de stekker uit het stopcontact als u van plan bent het product lang niet
te gebruiken (tijdens een vakantie bijvoorbeeld).
•• Uw ogen kunnen vermoeid raken.
!
Plaats geen stroomadapters bij elkaar.
•• Anders kan er brand ontstaan.
Verwijder de plastic verpakking van de stroomadapter voordat u de adapter
in gebruik neemt.
•• Anders kan er brand ontstaan.
Laat geen water in of op de stroomadapter komen.
•• Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.
•• Gebruik het product niet buitenshuis, waar het kan worden
blootgesteld aan regen of sneeuw.
•• Zorg er bij het dweilen van de vloer voor dat de stroomadapter niet
nat wordt.
10
Plaats de stroomadapter niet in de buurt van de verwarming.
Laat uw ogen minstens vijf minuten rusten na elk uur dat u de monitor hebt
gebruikt.
•• Anders kan er brand ontstaan.
•• Zo geeft u uw ogen rust.
!
Bewaar de stroomadapter in een goed geventileerde ruimte.
Het product wordt na verloop van tijd warm. Raak het beeldscherm niet aan
wanneer het product al geruime tijd is ingeschakeld.
Als u de stroomadapter laat hangen met de netsnoeraansluiting omhoog,
kan er water of een andere stof in binnendringen. Dit kan leiden tot
storingen van de adapter.
Houd kleine onderdelen buiten bereik van kinderen.
!
Leg de stroomadapter plat neer op een tafel of de vloer.
!
!
Houd het product niet op zijn kop en verplaats het product niet aan de voet
alleen.
Wees voorzichtig bij het aanpassen van de hoek of hoogte van het product.
•• U kunt uw handen of vingers knellen en u pijn doen.
•• Het product kan omvallen, schade oplopen en/of letsel veroorzaken.
•• Als u het product te scheef zet, kan het vallen en letsel veroorzaken.
!
Te lang van te dichtbij naar het scherm kijken kan slecht zijn voor de ogen.
Zet geen zware voorwerpen op het product.
•• Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.
!
Gebruik geen luchtbevochtiger of waterkoker in de buurt van het product.
•• Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
Zet bij het gebruik van een koptelefoon het volume niet te hard.
•• Dit kan uw gehoor beschadigen.
11
De juiste houding bij het gebruik van het
product
Gebruik het product in de juiste houding:
•• Houd uw rug recht.
•• Houd een afstand van 45 tot 50 cm aan tussen uw ogen en het scherm. Kijk licht omlaag naar het
scherm. Houd uw ogen recht voor het scherm.
•• Pas de hoek van het product zo aan dat er geen licht op het scherm wordt gereflecteerd.
•• Houd uw onderarmen in een rechte hoek ten opzichte van uw bovenarmen en houd uw polsen
recht.
•• Houd uw ellebogen in een rechte hoek.
•• Pas de hoogte van het product aan, zodat u uw knieën in een hoek van minstens 90 graden
gebogen kunt houden, met uw hielen plat op de grond en uw armen lager dan uw hart.
12
Hoofdstuk 02
Voorbereidingen
De componenten controleren
-- Indien er componenten ontbreken,
neemt u contact op met de leverancier
waar u het product hebt gekocht.
Componenten
――De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.
-- Het uiterlijk van de componenten kan
enigszins afwijken van de getoonde
afbeelding.
-- Bij gebruik van een gewone HDMIof HDMI-DVI-kabel in plaats van een
High Speed HDMI- of HDMI-DVI-kabel
is de optimale resolutie mogelijk niet
beschikbaar.
Beknopte installatiehandleiding
Garantiekaart
(Niet overal beschikbaar)
Voorschriften
Voedingskabel (pag. 27)
Voedingsadapter (afneembaar)
(pag. 27)
D-SUB-kabel (optioneel) (pag. 25)
HDMI-DVI-kabel (optioneel) (pag. 26)
Voet van standaard
Hals van standaard
Gebruiksaanwijzing (optioneel)
HDMI-kabel (optioneel) (pag. 26)
13
Onderdelen
Configuratiescherm
――De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
JOG-knop
Functietoetsbetekenis
OMHOOG
LINKS
DRUKKEN(ENTER)
RECHTS
OMLAAG
Return
Pictogrammen
JOG-knop
Omschrijving
Draaibare knop waarmee u kunt navigeren.
――De JOG-knop bevindt zich links aan de achterzijde van het product. U kunt de knop gebruiken om te bevestigen (Enter) of om
omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te bewegen.
Functietoetsbetekenis
Druk op de JOG-knop wanneer het scherm is ingeschakeld. De functietoetsbetekenis wordt weergegeven. Druk opnieuw op de
desbetreffende richtingsknop als u het schermmenu wilt openen wanneer de gids wordt weergegeven.
――De functietoetsbetekenis kan per functie of productmodel verschillen. Kijk op het product zelf.
14
Directe-toetsbetekenis
HDMI (modus)
――Het hieronder getoonde scherm met sneltoetsen (OSD-menu/schermmenu) wordt alleen weergegeven wanneer het
scherm wordt ingeschakeld, de computerresolutie wordt gewijzigd of een andere invoerbron wordt geselecteerd.
――HDMI-modusoptie
•• OMHOOG/OMLAAG: Brightness, Contrast, Sharpness aanpassen.
Brightness
Volume
Features
Eye Saver Mode Off
Analog (modus)
•• LINKS/RECHTS: Volume, Mute aanpassen.
•• DRUKKEN(ENTER): functietoetsbetekenis weergeven.
――Analog-modusoptie
•• OMHOOG/OMLAAG: Brightness, Contrast, Sharpness aanpassen.
•• LINKS/RECHTS: Hiermee worden de scherminstellingen automatisch gewijzigd.
――Als de resolutie wordt gewijzigd in Eigenschappen voor beeldscherm, wordt de functie Auto Adjustment
ingeschakeld.
――Deze functie is alleen beschikbaar in de modus Analog.
•• DRUKKEN(ENTER): functietoetsbetekenis weergeven.
Brightness
Auto Adjustment
Features
Eye Saver Mode Off
15
Functietoetsbetekenis
OMHOOG/OMLAAG/LINKS/RECHTS: hiermee gaat u naar het gewenste item. Wanneer de focus wordt verplaatst, wordt een
beschrijving van het item weergegeven.
――Druk op de JOG-knop om de betekenis van de functietoetsen weer te geven
DRUKKEN(ENTER): het geselecteerde item wordt toegepast.
en naar het hoofdmenu te gaan of andere functies te gebruiken. U kunt dit
verlaten door opnieuw op de JOG-knop te drukken.
Pictogrammen
Omschrijving
Selecteer
om het ingangssignaal te wijzigen door de JOG-knop te bewegen in het
scherm Functietoetsbetekenis. Als het ingangssignaal is gewijzigd, wordt linksboven in het
scherm een bericht weergegeven.
Hiermee wordt
geselecteerd door de JOG-knop te bewegen in het scherm
Functietoetsbetekenis.
Het OSD-schermmenu van de beeldschermfunctie wordt weergegeven.
OSD-vergrendeling: behoud van de huidige instellingen of blokkering van het OSD-menu
om onbedoelde aanpassing van instellingen te voorkomen. In-/uitschakelen: als u de
OSD-weergave wilt vergrendelen/ontgrendelen, drukt u 10 seconden op de knop LINKS
wanneer het hoofdmenu wordt weergegeven.
――Als de OSD-weergave is vergrendeld, kunt u Brightness en Contrast wel aanpassen.
Eye Saver Mode is beschikbaar.
System
Return
Power LED On is beschikbaar. Information kan worden weergegeven.
Hiermee wordt
geselecteerd door de JOG-knop te bewegen in het scherm
Functietoetsbetekenis.
Druk om Eye Saver Mode in te schakelen of uit te schakelen.
Als de functie Eye Saver Mode beschikbaar is, zijn de onderstaande items niet
beschikbaar.
Picture
SAMSUNG
Game Mode, MAGIC
Bright, Brightness, Color
System
Eco Saving Plus
Hiermee wordt
geselecteerd om het beeldscherm uit te schakelen door de JOG-knop
te bewegen in het scherm Functietoetsbetekenis.
――Op echte modellen kunnen de opties van de functietoetsbetekenis afwijken vanwege verschillen in functionaliteit. Voer de
gewenste functie uit op basis van het werkelijke pictogram en bijbehorende beschrijving.
16
――Wanneer niets op het beeldscherm wordt weergegeven (bijvoorbeeld in de energiebesparende modus of nietsignaalmodus), kunnen 2 directe toetsen voor bron- en vermogenbeheer worden gebruikt, zoals hieronder wordt
aangegeven.
JOG-knop
OMHOOG
Energiebesparende modus of niet-signaalmodus
Bronwijziging
omlaag
Druk gedurende 2 seconden
op Enter
Stroom wordt uitgeschakeld
――Wanneer het hoofdmenu wordt weergegeven op het beeldscherm, kan de JOG-knop worden gebruikt als volgt.
JOG-knop
OMHOOG/OMLAAG
Actie
Beweeg de optie
Verlaat het hoofdmenu.
LINKS
Sluit de Sublijst zonder de waarde op te slaan.
Waarde vermindert in de schuifbalk.
RECHTS
DRUKKEN(ENTER)
Beweeg naar het volgende niveau.
Waarde vermeerdert in de schuifbalk.
Beweeg naar het volgende niveau.
Sla de waarde op en sluit de Sublijst.
17
Poort
Achterkant
Omschrijving
Aansluiting voor de verbinding met een bronapparaat via een HDMI- of HDMI-DVI-kabel.
――De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De
specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter
verbetering van de kwaliteit.
Hierop sluit u een apparaat aan dat geluid kan weergeven, zoals een hoofdtelefoon.
RGB IN
DC 14V
HDMI IN
RGB IN
Hierop sluit u de D-SUB-kabel aan voor de verbinding met een computer.
Aansluiting voor het stroomsnoer.
DC 14V
18
Installatie
De standaard bevestigen
――Voordat u het product gaat monteren, plaatst u het product op een plat en stabiel oppervlak met het scherm naar beneden.
Waarschuwing: Er zit een kromming in het product. Wanneer u het product op een vlakke ondergrond legt en er vervolgens druk op uitoefent, kunt u het product beschadigen. Oefen geen druk op het product
uit wanneer het op de grond ligt (naar boven of naar onderen).
1
Steek de voetverbinding in de voet in de richting
aangegeven in de afbeelding.
4
Plaats het beschermende piepschuim (kussen) dat in
de doos is meegeleverd op de vloer en leg het product
met de voorkant naar onderen op het piepschuim,
zoals weergegeven in de afbeelding.
Gebruik een dik kussen als u geen piepschuim hebt.
2
Controleer of de voetverbinding goed vast zit.
5
Houd de behuizing van het product vast met uw
handen zoals weergegeven in de afbeelding. Duw de
gemonteerde voet in de behuizing in de richting van
de pijl, zoals weergegeven in de afbeelding.
3
Draai de verbindingsschroef onder in de voet helemaal
zodat hij volledig vast zit.
- Let op
Houd het product niet ondersteboven aan alleen de
standaard.
RGB IN
19
De voet verwijderen
――Voordat u het product gaat monteren, plaatst u het product op een plat en stabiel oppervlak met het scherm naar beneden.
Waarschuwing: Er zit een kromming in het product. Wanneer u het product op een vlakke ondergrond legt en er vervolgens druk op uitoefent, kunt u het product beschadigen. Oefen geen druk op het product
uit wanneer het op de grond ligt (naar boven of naar onderen).
1
Plaats het beschermende piepschuim (kussen) dat in
de doos is meegeleverd op de vloer en leg het product
met de voorkant naar onderen op het piepschuim, zoals
weergegeven in de afbeelding.
Gebruik een dik kussen als u geen piepschuim hebt.
2
Houd het bovenste deel van de monitor vast met uw ene
hand en trek de voetverbinding met uw andere hand in
de richting van de pijl om de voet los te maken.
3
Draai de verbindingsschroef onder in de voet om hem los
te maken.
4
Neem de voetverbinding uit de voet door te trekken in de
richting aangegeven in de afbeelding.
20
De kanteling van het product aanpassen
――De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van
de kwaliteit.
24”: -1˚ (±2.0˚) - 20˚ (±2.0˚)
27”: -2° (±2.0°) - 20° (±2.0°)
•• U kunt de kanteling van het product aanpassen.
•• Houd het product vast aan de onderkant en pas de kantelhoek voorzichtig aan.
21
Antidiefstalslot
――Dankzij het antidiefstalslot kunt u het product veilig gebruiken, zelfs in openbare ruimten.
――De vorm van het slot en de vergendelingsmethode zijn afhankelijk van de fabrikant. Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het antidiefstalslot voor meer informatie.
Een antidiefstalapparaat vergrendelen:
1
Bevestig de kabel van uw antidiefstalslot aan een zwaar object, bijvoorbeeld een bureau.
2
Steek een uiteinde van de kabel door de lus aan het andere eind.
3
Plaats het vergrendelingsapparaat in het antidiefstalslot aan de achterzijde van het product.
4
Sluit het slot.
-- Een antidiefstalslot kan afzonderlijk worden aangeschaft.
-- Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het antidiefstalslot voor meer informatie.
-- Antidiefstalsloten zijn verkrijgbaar bij elektronicazaken of online.
22
Installeren van de wandmontage
Installeren van de wandmontageset
De wandmontageset stelt u in staat om het product aan de wand te monteren.
Schaf een compatibele wandmontageset voor gebruik met dit product aan.
Voor gedetailleerde informatie over het installeren van de wandmontage, wordt verwezen naar de instructies die meegeleverd
worden met de wandmontage.
Wij raden aan dat u contact opneemt met een technicus voor hulp bij het installeren van de beugel van de wandmontage.
Samsung Electronics is niet verantwoordelijk voor enige schade aan het product of verwondingen aan uzelf of anderen als u
ervoor kiest om de wandmontage zelf te installeren.
23
Specificaties wandmontageset (VESA)
•• Gebruik geen langere schroeven dan de standaardlengte en gebruik geen schroeven die niet voldoen aan de standaard
VESA-schroefspecificaties. Te lange schroeven kunnen schade veroorzaken aan de binnenkant van het product.
――Installeer uw wandmontage op een stevige wand loodrecht op de vloer.
•• Voor wandmontages die niet voldoen aan de standaard VESA-schroefspecificaties, kan de lengte van de schroeven
variëren afhankelijk van de specificaties van de wandmontage.
Voordat u de wandmontage bevestigt op oppervlakken zoals gipsplaat, dient
u contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde dealer voor aanvullende
informatie. Als u het product installeert tegen een schuine wand, kan het
vallen en dit kan leiden tot ernstige persoonlijke verwondingen. Samsungwandmontagesets bevatten een gedetailleerde installatiehandleiding en alle
onderdelen die nodig zijn voor montage worden meegeleverd.
•• Draai de schroeven niet te hard vast. Dit kan het product beschadigen of ertoe leiden dat het product valt, wat leidt tot
persoonlijke verwondingen.
Samsung is niet aansprakelijk voor dit soort ongelukken.
•• Samsung is niet aansprakelijk voor schade aan het product of persoonlijke verwondingen wanneer een niet-VESA of nietgespecificeerde wandmontage gebruikt wordt of wanneer de consument de installatie-instructies voor het product niet
opvolgt.
•• Monteer het product niet met een helling van meer dan 15 graden.
•• Laat altijd twee mensen het product tegen een wand monteren.
•• Standaardafmetingen voor wandmontagesets worden getoond in de onderstaande tabel.
Eenheid: mm
Modelnaam
S24E500C / S27E500C
VESA-specificaties
schroefgat (A * B) in
millimeter
100 x 100
Standaardschroef
M4
Aantal
4
――Installeer uw wandmontageset niet terwijl uw product aan staat. Dit kan leiden tot persoonlijke verwondingen als gevolg
van een elektrische schok.
24
Hoofdstuk 03
Een bronapparaat aansluiten en gebruiken
Voordat u een apparaat aansluit
Een computer aansluiten en gebruiken
Controleer het volgende voordat u andere apparaten op dit product aansluit.
Selecteer een verbindingsmethode die geschikt is voor uw computer.
――De aansluitingen kunnen per product verschillen.
Controlepunten voordat u een apparaat
aansluit
――Lees de gebruikershandleiding die bij het bronapparaat is geleverd voordat u
het apparaat aansluit.
Het aantal poorten en de locatie van de poorten kan op bronapparaten kan
per apparaat verschillen.
Aansluiten met de D-SUB-kabel (analoog type)
――Sluit de voedingskabel pas aan wanneer alle andere kabels zijn aangesloten.
Sluit eerst een bronapparaat aan voordat u de voedingskabel aansluit.
――Sluit het netsnoer niet aan totdat alle aansluitingen zijn voltooid.
Wanneer u het netsnoer aansluit tijden het aansluiten, kan het product
beschadigd raken.
――Controleer het type poorten aan de achterzijde van het product dat u wilt
RGB IN
aansluiten.
1
Sluit de D-SUB-kabel aan op de RGB IN-poort aan de achterkant van het product en de RGB-poort op de pc.
2
Sluit de stroomadapter aan op het product en een stopcontact. Schakel vervolgens de aan/uit-schakelaar op de pc in.
3
Wijzig de invoerbron in Analog door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen, wanneer de invoerbron niet is
ingesteld.
――De aanwezige poorten kunnen afwijken, afhankelijk van het product.
25
Aansluiten met een HDMI-kabel
Aansluiten met een HDMI-DVI-kabel
――Sluit de voedingskabel pas aan wanneer alle andere kabels zijn aangesloten.
――Sluit de voedingskabel pas aan wanneer alle andere kabels zijn aangesloten.
Sluit eerst een bronapparaat aan voordat u de voedingskabel aansluit.
Sluit eerst een bronapparaat aan voordat u de voedingskabel aansluit.
HDMI IN
HDMI IN
1
1
Sluit de HDMI-kabel aan op de HDMI IN-poort aan de achterzijde van het product en de HDMI-
poort op de pc.
poort op de computer.
2
Sluit de stroomadapter aan op het product en een stopcontact. Schakel vervolgens de aan/uit-
2
Wijzig de invoerbron in HDMI door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen, wanneer de
invoerbron niet is ingesteld.
――De aanwezige poorten kunnen afwijken, afhankelijk van het product.
Sluit de stroomadapter aan op het product en een stopcontact. Schakel vervolgens de aan/uitschakelaar op de pc in.
schakelaar op de pc in.
3
Sluit de HDMI-DVI-kabel aan op de HDMI IN-poort aan de achterkant van het product en de DVI-
3
Wijzig de invoerbron in HDMI door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen, wanneer de
invoerbron niet is ingesteld.
――De aanwezige poorten kunnen afwijken, afhankelijk van het product.
――De audiofunctie wordt niet ondersteund als het bronapparaat met de HDMI-DVI-kabel is aangesloten.
26
Aansluiten op hoofdtelefoon
De voedingskabel aansluiten
――Sluit de voedingskabel pas aan wanneer alle andere kabels zijn aangesloten.
Voeding via een afneembare voedingsadapter
Sluit eerst een bronapparaat aan voordat u de voedingskabel aansluit.
DC 14V
HDMI IN
RGB IN
1
2
3
1
Sluit een apparaat dat geluid kan weergeven, zoals een hoofdtelefoon, aan op de
-poort op het
product.
――Deze functie is alleen beschikbaar in de modus HDMI.
――Het geluid is alleen te horen bij gebruik van de HDMI-naar-HDMI-kabel.
1
Sluit het stroomsnoer aan op de stroomadapter. Sluit de gelijkstroomadapter vervolgens aan op de
DC 14 V-poort aan de achterkant van het product.
2
Steek vervolgens de voedingskabel in het stopcontact.
3
Druk op de JOG-knop op de achterzijde van de monitor om deze in te schakelen.
――De invoerspanning wordt automatisch omgeschakeld.
27
Het stuurprogramma installeren
Optimale resolutie instellen
――U kunt de optimale resolutie en frequentie voor dit product instellen door de bijbehorende
Als u het product voor de eerste keer na aanschaf aanzet, wordt een bericht over het instellen van de
optimale resolutie weergegeven.
stuurprogramma's voor dit product te installeren.
――U kunt de meest recente versie van het stuurprogramma voor het product downloaden van de
Selecteer een taal op het product en zet de resolutie op de pc op de optimale instelling.
website van Samsung Electronics op http://www.samsung.com.
1
Klik op de "Windows Driver" die u van de website hebt gedownload.
2
Volg de instructies op het scherm om de installatie uit te voeren.
3
Selecteer uw productmodel in de lijst met modellen.
Setup Guide
Language
English
The optimal resolution for this monitor is as follows:
****x**** **Hz
Follow the above settings to set the resolution.
Current Resolution
****x****
Close
1
Selecteer een taal door de JOG-knop naar LINKS/RECHTS te bewegen. Druk vervolgens op de JOGknop.
4
2
Ga naar Eigenschappen beeldscherm en controleer of de resolutie en vernieuwingsfrequentie
correct zijn.
Raadpleeg de handleiding van het Windows-besturingssysteem voor meer informatie.
Druk op de JOG-knop om het bericht te verbergen.
――Als u niet de optimale resolutie selecteert, wordt het bericht gedurende een bepaalde tijd maximaal
driemaal weergegeven, ook als u het product uit- en weer aanzet.
――De optimale resolutie kan ook worden geselecteerd in het Configuratiescherm op uw computer.
28
Hoofdstuk 04
Het scherm instellen
Configureer de scherminstellingen, zoals de helderheid.
Van elke functie wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven. Zie uw product voor details.
SAMSUNG MAGIC Bright
SAMSUNG MAGIC Bright configureren
Dit menu maakt een optimale beeldkwaliteit mogelijk voor de omgeving waarin
het product wordt gebruikt.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eco Saving Plus is ingeschakeld.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Game Mode is ingeschakeld.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld.
U kunt de helderheid aanpassen aan uw voorkeuren.
1
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u
door de JOG-knop OMHOOG te bewegen. Druk
vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar Picture door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
3
SAMSUNG
Navigeer naar MAGIC
Bright door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
•• Custom: Pas het contrast en de helderheid naar wens aan.
In de modus PC
•• Standard: Hiermee krijgt u een beeldkwaliteit die geschikt is voor het bewerken van documenten of het gebruik van
internet.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
Standard
Contrast
Cinema
Sharpness
Dynamic Contrast
Set to an optimum
picture quality
suitable for
the working
environment.
•• Cinema: Hiermee worden de helderheid en scherpte aangepast voor een optimale weergave van video en dvd's.
•• Dynamic Contrast: Hiermee krijgt u een evenwichtige helderheid door automatische aanpassing van het contrast.
Color
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Off
HDMI Black Level
Return
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
29
In de modus AV
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Dynamic
Brightness
Standard
Contrast
Movie
Sharpness
Custom
Set to an optimum
picture quality
suitable for
the working
environment.
MAGIC Upscale
•• Dynamic: Selecteer deze modus om een scherper beeld te verkrijgen dan in de Standard modus.
•• Standard: Selecteer deze modus ingeval de achtergrond licht is. Dit levert tevens een scherper beeld op.
•• Movie: Selecteer deze modus ingeval de achtergrond donker is. Dit is energiebesparend en is prettiger voor de ogen.
•• Custom: Selecteer deze modus als u het beeld aan eigen wens wilt aanpassen.
Color
SAMSUNG
SAMSUNG
Wanneer de externe invoer is aangesloten via HDMI en de PC/AV Mode is ingesteld op AV, MAGIC
Bright heeft vier
automatische beeldinstellingen (Dynamic, Standard, Movie en Custom) die op de fabriek zijn ingesteld. U kunt de modus
Dynamic, Standard, Movie of Custom activeren. U kunt Custom selecteren om uw gepersonaliseerde beeldinstellingen
automatisch opnieuw op te roepen.
Off
HDMI Black Level
4
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
Return
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
30
Brightness
Brightness configureren
Hiermee kunt u de algemene helderheid van het beeld aanpassen. (Bereik: 0~100)
1
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u
door de JOG-knop OMHOOG te bewegen. Druk
vervolgens op de JOG-knop.
Een hogere waarde resulteert in een helderder beeld.
SAMSUNG
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGIC
Bright op Dynamic Contrast
2
Navigeer naar Picture door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eco Saving Plus is ingeschakeld.
3
Navigeer naar Brightness door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
4
Pas Brightness aan door de JOG-knop LINKS/RECHTS te bewegen.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
staat.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Adjust the
brightness level.
Values closer to 100
mean a brighter
screen.
Color
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Off
HDMI Black Level
Return
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
31
Contrast
Contrast configureren
Hiermee past u het contrast tussen de objecten en de achtergrond aan. (Bereik:
0~100)
Een hogere waarde resulteert in een groter contrast, zodat het object helderder
wordt weergegeven.
SAMSUNG
――Deze optie is niet beschikbaar wanneer MAGIC
Bright op Cinema of Dynamic
Contrast staat.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Game Mode is ingeschakeld.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Adjust the contrast
level. Values closer
to 100 mean a
bigger light/dark
contrast.
1
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u
door de JOG-knop OMHOOG te bewegen. Druk
vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar Picture door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
3
Navigeer naar Contrast door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
4
Pas Contrast aan door de JOG-knop LINKS/RECHTS te bewegen.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
Color
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Off
HDMI Black Level
Return
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
32
Sharpness
Sharpness configureren
1
Hiermee maakt u de randen van objecten scherper of vager. (Bereik: 0~100)
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u
door de JOG-knop OMHOOG te bewegen. Druk
vervolgens op de JOG-knop.
Een hogere waarde resulteert in scherpere contouren.
SAMSUNG
――Deze optie is niet beschikbaar wanneer MAGIC
Bright op Cinema of Dynamic
2
Navigeer naar Picture door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
SAMSUNG
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGIC
Upscale op Mode1 of Mode2
3
Navigeer naar Sharpness door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Game Mode is ingeschakeld.
4
Pas Sharpness aan door de JOG-knop LINKS/RECHTS te bewegen.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
Contrast staat.
staat.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Adjust the
sharpness of the
picture. Values
closer to 100 mean
a sharper image.
Color
SAMSUNG
MAGIC Upscale
Off
HDMI Black Level
Return
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
33
Color
Color configureren
Van elke functie wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven. Zie uw product
voor details.
――Hiermee wijzigt u de tint van het scherm. Dit menu is niet beschikbaar wanneer
MAGICBright
SAMSUNG
op Cinema of Dynamic Contrast staat.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Game Mode is ingeschakeld.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Configure color
settings.
100
Brightness
Contrast
75
Sharpness
60
MAGIC Upscale
Off
HDMI Black Level
Return
Color
Red
50
Green
50
Blue
50
Color Tone
Normal
Gamma
Mode1
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u
door de JOG-knop OMHOOG te bewegen. Druk
vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar Picture door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
3
Navigeer naar Color door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
•• Red: hiermee kunt u de verzadiging van de kleur rood aanpassen. Hoe dichter bij 100, hoe groter de intensiteit van de
kleur.
•• Green: hiermee kunt u de verzadiging van de kleur groen aanpassen. Hoe dichter bij 100, hoe groter de intensiteit van de
kleur.
•• Blue: hiermee kunt u de verzadiging van de kleur blauw aanpassen. Hoe dichter bij 100, hoe groter de intensiteit van de
kleur.
Color
SAMSUNG
1
Adjust the red
saturation level.
Values closer to
100 mean greater
intensity for the
color.
•• Color Tone: Hiermee kunt u een tint selecteren die past bij de omstandigheden.
-- Cool 2: Hiermee stelt u een koelere kleurtemperatuur in dan Cool 1.
-- Cool 1: Hiermee stelt u een koelere kleurtemperatuur in dan Normal.
-- Normal: Hiermee krijgt u de standaardkleuren.
-- Warm 1: Hiermee stelt u een warmere kleurtemperatuur in dan Normal.
-- Warm 2: Hiermee stelt u een warmere kleurtemperatuur in dan Warm 1.
-- Custom: Hiermee past u de tint aan.
――Wanneer de externe invoer is aangesloten via HDMI en de PC/AV Mode is ingesteld op AV, heeft Color Tone vier
instellingen voor kleurtemperatuur (Cool, Normal, Warm en Custom).
•• Gamma: hiermee kunt u het middenniveau van de luminantie aanpassen.
-- Mode1 / Mode2 / Mode3
4
Navigeer naar de gewenste optie met de JOG-knop en druk vervolgens op de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
Return
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
34
SAMSUNG MAGIC Upscale
SAMSUNG MAGIC Upscale configureren
SAMSUNG
De functie MAGIC
Upscale kan voor meer details en een grotere levendigheid in
het beeld zorgen.
――Hiermee wijzigt u de tint van het scherm. Dit menu is niet beschikbaar wanneer
MAGICBright
SAMSUNG
op Cinema of Dynamic Contrast staat.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Game Mode is ingeschakeld.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Enhance picture
detail and
vividness.
100
Brightness
75
Contrast
Sharpness
Color
SAMSUNG
MAGIC Upscale
HDMI Black Level
Off
1
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u
door de JOG-knop OMHOOG te bewegen. Druk
vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar Picture door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
3
SAMSUNG
Navigeer naar MAGIC
Upscale door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
•• Off / Mode1 / Mode2
――Vergeleken met Mode1 is het effect van Mode2 sterker.
4
Navigeer naar de gewenste optie met de JOG-knop en druk vervolgens op de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
Mode1
Mode2
Return
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
35
HDMI Black Level
De instellingen voor HDMI Black Level configureren
Al er een dvd-speler of settopbox via HDMI is aangesloten op het product, kan dit
ten koste gaan van de beeldkwaliteit (verslechtering van het contrast/de kleur,
het zwartniveau enzovoort), afhankelijk van het aangesloten bronapparaat. In dat
geval kunt u HDMI Black Level gebruik om de beeldkwaliteit aan te passen.
In dat geval kunt u de beeldkwaliteit corrigeren met de functie HDMI Black Level.
――Deze functie is alleen beschikbaar in de modus HDMI.
1
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u
door de JOG-knop OMHOOG te bewegen. Druk
vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar Picture door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
3
Navigeer naar HDMI Black Level door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
•• Normal: Selecteer deze modus wanneer er geen verslechtering van de contrastverhouding optreedt.
Picture
SAMSUNG
MAGIC Bright
Custom
Brightness
100
Contrast
75
Sharpness
60
Optimize HDMI
picture brightness
and contrast by
adjusting the black
level of the video
signal.
Color
SAMSUNG
MAGIC Upscale
HDMI Black Level
4
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
――HDMI Black Level is mogelijk niet compatibel met bepaalde bronapparaten.
Normal
Low
•• Low: Selecteer deze modus om het zwartniveau te reduceren en het witniveau te verhogen wanneer er geen
verslechtering van de contrastverhouding optreedt.
――De functie HDMI Black Level is alleen actief in bepaalde AV-resoluties, zoals 720P en 1080P.
해제
Return
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
36
Eye Saver Mode
Eye Saver Mode configureren
1
Hiermee krijgt u een optimale beeldkwaliteit die rustgevend is voor de ogen.
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
On
door de JOG-knop OMHOOG te bewegen. Druk
vervolgens op de JOG-knop.
TÜV Rheinland 'Low Blue Light Content' is een certificering voor producten
die voldoen aan de eisen voor minder blauw licht. Wanneer Eye Saver Mode
is ingesteld op On, wordt de hoeveelheid blauw licht met een golflengte van
ongeveer 400 nm verlaagd, wat een optimale beeldkwaliteit biedt waarbij de
ogen zich kunnen ontspannen. Er is nu minder blauw licht dan bij gebruik van
de standaardinstellingen. Dit is getest door TÜV Rheinland en gecertificeerd,
aangezien voldaan is aan de norm voor 'Low Blue Light Content' van TÜV
Rheinland.
Picture
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u
Set to an optimum
picture quality
suitable for eye
relaxation.
2
Navigeer naar Picture door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
3
Navigeer naar Eye Saver Mode door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
4
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
Response Time
Picture Size
Wide
Screen Adjustment
Return
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
37
Game Mode
Game Mode configureren
1
De productscherminstellingen configureren voor de spelmodus.
Optimizes image
settings for playing
games.
Eye Saver Mode
Game Mode
Off
Response Time
On
Picture Size
Always On
door de JOG-knop OMHOOG te bewegen. Druk
vervolgens op de JOG-knop.
Gebruik deze functie wanneer u spellen speelt op een computer of wanneer een
spelconsole, zoals een PlayStation™ of Xbox™, is aangesloten.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld.
Picture
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u
와이드
2
Navigeer naar Picture door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
3
Navigeer naar Game Mode door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
4
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
――Wanneer de monitor wordt uitgeschakeld, in de energiebesparingsmodus overgaat of van invoerbron wisselt, schakelt
Game Mode naar Off, zelfs wanneer de instelling On is gekozen.
――Als u Game Mode te allen tijde ingeschakeld wilt houden, selecteert u Always On.
Screen Adjustment
Return
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
38
Response Time
Response Time configureren
Hiermee vergroot u de responstijd, waardoor bewegende beelden levendiger en
natuurlijker lijken.
――Wanneer u niet naar films kijkt, kunt u Response Time het beste op Standard
of Faster zetten.
Picture
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
Response Time
Standard
Picture Size
Faster
Screen Adjustment
Fastest
Accelerate the
panel response
rate to make video
appear more vivid
and natural.
1
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u
door de JOG-knop OMHOOG te bewegen. Druk
vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar Picture door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
3
Navigeer naar Response Time door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
•• Standard / Faster / Fastest
4
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
Return
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
39
Picture Size
De Picture Size wijzigen
1
De beeldgrootte wijzigen.
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u
door de JOG-knop OMHOOG te bewegen. Druk
vervolgens op de JOG-knop.
In de modus PC
Picture
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
Off
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed
on screen.
Response Time
Picture Size
Auto
Screen Adjustment
Wide
2
Navigeer naar Picture door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
3
Navigeer naar Picture Size door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
In de modus PC
•• Auto: Hiermee wordt het beeld weergegeven met de beeldverhouding van de gebruikte bron.
•• Wide: Hiermee wordt het beeld schermvullend weergegeven, ongeacht de beeldverhouding van de gebruikte bron.
Return
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
40
In de modus AV
In de modus AV
Picture
Eye Saver Mode
Off
Game Mode
Off
Choose the size and
aspect ratio of the
picture displayed
on screen.
Response Time
Picture Size
4:3
Screen Adjustment
16:9
•• 4:3: Hiermee wordt het beeld weergegeven met een beeldverhouding van 4:3. Geschikt voor video's en
standaardmateriaal.
•• 16:9: Hiermee wordt het beeld weergegeven met een beeldverhouding van 16:9.
•• Screen Fit: Hiermee wordt het beeld weergegeven met de oorspronkelijke beeldverhouding zonder dat er beeld
wegvalt.
――De functie wordt mogelijk niet ondersteund, afhankelijk van de poorten die op het product aanwezig zijn.
――De schermgrootte kan worden gewijzigd wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan.
――Er is een digitaal uitvoerapparaat aangesloten met de HDMI-kabel.
Screen Fit
――Ingangssignaal is 480p, 576p, 720p of 1080p en de monitor kan dit normaal weergeven (niet elk model ondersteunt al
deze signalen.).
――Dit kan alleen worden ingesteld als de externe invoer is aangesloten via HDMI en PC/AV Mode is ingesteld op AV.
Return
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
4
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
41
Screen Adjustment
H-Position en V-Position configureren
H-Position: Hiermee beweegt u het beeld naar links of rechts.
――Alleen beschikbaar in de modus Analog.
V-Position: Hiermee beweegt u het beeld omhoog of omlaag.
――Dit menu is alleen beschikbaar wanneer Picture Size op Screen Fit staat in de
1
modus AV.
Wanneer in de modus AV een 480P-, 576P-, 720P- of 1080P-ingangssignaal
binnenkomt en de monitor dit normaal kan weergegeven, selecteer dan
Screen Fit voor een aanpassing van de horizontale positie in stappen van 0-6.
Screen Adjustment
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
Fine
Move the image
displayed on the
screen to the left or
right.
2200
0
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u
door de JOG-knop OMHOOG te bewegen. Druk
vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar Picture door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
3
Navigeer naar Screen Adjustment door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
4
Navigeer naar H-Position of V-Position door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
5
Pas H-Position of V-Position aan door de JOG-knop naar LINKS/RECHTS te bewegen en druk op de JOG-knop.
6
De geselecteerde optie wordt toegepast.
Return
Screen Adjustment
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
Fine
Move the image
displayed on the
screen up or down.
2200
0
Return
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
42
Coarse configureren
Hiermee wijzigt u de frequentie van het scherm.
――Alleen beschikbaar in de modus Analog.
1
Screen Adjustment
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
Fine
0
Return
door de JOG-knop OMHOOG te bewegen. Druk
vervolgens op de JOG-knop.
Adjust the screen
frequency.
2200
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u
2
Navigeer naar Picture door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
3
Navigeer naar Screen Adjustment door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
4
Navigeer naar Coarse door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
5
Pas Coarse aan door de JOG-knop LINKS/RECHTS te bewegen.
6
De geselecteerde optie wordt toegepast.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
43
Hiermee kunt u het scherm heel nauwkeurig bijregelen voor een levendig beeld.
――Alleen beschikbaar in de modus Analog.
Fine configureren
1
Screen Adjustment
H-Position
50
V-Position
50
Coarse
Fine
Fine-tune the
screen to get a vivid
picture.
2200
0
Return
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u
door de JOG-knop OMHOOG te bewegen. Druk
vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar Picture door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
3
Navigeer naar Screen Adjustment door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
4
Navigeer naar Fine door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
5
Pas Fine aan door de JOG-knop LINKS/RECHTS te bewegen.
6
De geselecteerde optie wordt toegepast.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
44
Hoofdstuk 05
OSD-schermmenu beheren
Van elke functie wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven. Zie uw product voor details.
Transparency
Transparency wijzigen
1
De transparantie voor de menuvensters instellen.
Off
Position
On
한국어
Configure the
transparency of the
menu windows.
Language
Display Time
om het bijbehorende menuscherm weer te
geven.
OnScreen Display
Transparency
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u
2
Navigeer naar OnScreen Display door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
3
Navigeer naar Transparency door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
•• Off / On
20 sec
4
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
Return
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
45
Position
Position configureren
H-Position: Hiermee beweegt u het menu naar links of rechts.
V-Position: Hiermee beweegt u het menu omhoog of omlaag.
Position
H-Position
100
V-Position
0
Move the menu
position to the left
or right.
Return
Position
H-Position
100
V-Position
0
Move the menu
position up or
down.
1
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u
door de JOG-knop OMHOOG te bewegen. Druk
vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar OnScreen Display door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
3
Navigeer naar Position door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
4
Navigeer naar H-Position of V-Position door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
5
Pas H-Position of V-Position aan door de JOG-knop naar LINKS/RECHTS te bewegen en druk op de JOG-knop.
6
De geselecteerde optie wordt toegepast.
Return
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
46
Language
Language configureren
Stel de menutaal in.
――Wanneer u de taalinstellingen wijzigt, worden de wijzigingen alleen toegepast
op de schermmenu's.
――Ze worden niet toegepast op andere functies op uw computer.
OnScreen Display
On
Transparency
Set the menu
language.
Position
Language
Deutsch
Display Time
English
1
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u
door de JOG-knop OMHOOG te bewegen. Druk
vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar OnScreen Display door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
3
Navigeer naar Language door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
4
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
Español
Français
Italiano
Return
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
47
Display Time
Display Time configureren
Hiermee wordt het OSD-menu automatisch verborgen als het menu een bepaalde
tijd niet is gebruikt.
Met Display Time bepaalt u na hoeveel tijd het OSD-menu verdwijnt.
OnScreen Display
On
Transparency
Position
Language
Display Time
Set how long the
menu window will
remain on screen
for when it is not in
use.
5 sec
10 sec
20 sec
1
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u
om het bijbehorende menuscherm weer te
geven.
2
Navigeer naar OnScreen Display door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
3
Navigeer naar Display Time door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
•• 5 sec / 10 sec / 20 sec / 200 sec
4
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
200 sec
Return
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
48
Hoofdstuk 06
Instellen en resetten
Van elke functie wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven. Zie uw product voor details.
Eco Saving Plus
Eco Saving Plus configureren
De Eco Saving Plus-functie reduceert het energieverbruik door de stroom die
door het monitorpaneel wordt gebruikt, te regelen.
SAMSUNG
――Deze optie is niet beschikbaar wanneer MAGIC
Bright op Dynamic Contrast
staat.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Game Mode is ingeschakeld.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld.
1
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u
door de JOG-knop OMHOOG te bewegen. Druk
vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar System door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
3
Navigeer naar Eco Saving Plus door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
•• Off: Schakel de functie Eco Saving Plus uit.
System
Adjust the power
consumption of
the product to save
energy.
•• Auto: Hiermee wordt het energieverbruik automatisch met ongeveer 10% verlaagd ten opzichte van de huidige
instelling.
(Hoeveel het energieverbruik afneemt, hangt af van de helderheid van het scherm.)
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
Auto
PC/AV Mode
Low
•• Low: Hiermee wordt het energieverbruik met 25% verlaagd ten opzichte van de standaardinstelling.
Source Detection
High
•• High: Hiermee wordt het energieverbruik met 50% verlaagd ten opzichte van de standaardinstelling.
Key Repeat Time
Power LED On
Stand-by
Reset All
4
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
Return
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
49
Off Timer
Off Timer configureren
1
U kunt het product zo instellen dat het automatisch wordt uitgeschakeld.
System
Off
Eco Saving Plus
Enable or disable
the Off Timer.
PC/AV Mode
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
2
Navigeer naar System door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
3
Navigeer naar Off Timer door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
•• Off: Hiermee schakelt u de tijdklok uit, zodat het product niet automatisch wordt uitgeschakeld.
•• On: Hiermee schakelt u de tijdklok in, zodat het product automatisch wordt uitgeschakeld.
Stand-by
Power LED On
door de JOG-knop OMHOOG te bewegen. Druk
vervolgens op de JOG-knop.
Off Timer
Source Detection
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u
Reset All
4
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
Return
Off Timer
Off Timer
해제
Off
Turn Off After
동작
On
Enable or disable
the Off Timer.
Return
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
50
Off Timer
Off Timer
On
Turn Off After
4h
Set the monitor to
automatically turn
off after a certain
time period.
Turn Off After configureren
――Deze optie kan alleen worden gebruikt als Off Timer is ingesteld op On.
1
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u
door de JOG-knop OMHOOG te bewegen. Druk
vervolgens op de JOG-knop.
Return
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
2
Navigeer naar System door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
3
Navigeer naar Off Timer door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
4
Navigeer naar Turn Off After door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
5
Pas Turn Off After aan door de JOG-knop LINKS/RECHTS te bewegen.
6
De geselecteerde optie wordt toegepast.
――Hiermee kunt u de tijdklok instellen op een periode van 1 tot 23 uur. Het product gaat na het opgegeven aantal uren
vanzelf uit.
――In sommige landen is het product standaard zo ingesteld dat Off Timer automatisch wordt geactiveerd na 4 uur nadat het
product is ingeschakeld. Dit gedrag is in overeenstemming met de energievoorschriften. Als u niet wilt dat de timer wordt
System en schakel Off Timer naar Off.
geactiveerd, ga dan naar MENU
51
――Deze functie biedt geen ondersteuning voor de modus Analog.
PC/AV Mode
――Alleen meegeleverd bij de breedbeeldmodellen zoals 16:9 of 16:10.
――Als de monitor zich in de modus HDMI bevindt en u op het scherm de melding Check Signal Cable ziet of de
Stel PC/AV Mode in op AV. Het beeld wordt groter weergegeven.
energiebesparende modus wordt geactiveerd, drukt u op de JOG-knop om het functietoetsscherm weer te geven en
. U kunt PC of AV selecteren.
selecteert u vervolgens het pictogram
Deze optie is met name handig wanneer u een film kijkt.
System
Eco Saving Plus
Off
Set to AV to enlarge
the picture.
PC/AV Mode configureren
1
Off Timer
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u
door de JOG-knop OMHOOG te bewegen. Druk
vervolgens op de JOG-knop.
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Power LED On
Stand-by
Reset All
Return
2
Navigeer naar System door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
3
Navigeer naar PC/AV Mode door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
4
Navigeer naar HDMI door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
•• Gebruik de instelling "PC" bij aansluiting op een pc.
PC/AV Mode
HDMI
PC
AV
Select the PC/AV
mode for the HDMI
source.
•• Gebruik de instelling "AV" bij aansluiting op een AV-apparaat.
5
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
6
De geselecteerde optie wordt toegepast.
Return
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
52
Source Detection
Source Detection configureren
1
Source Detection activeren.
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u
door de JOG-knop OMHOOG te bewegen. Druk
vervolgens op de JOG-knop.
System
Eco Saving Plus
Off
Decide how input
sources will be
detected.
Off Timer
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Manual
2
Navigeer naar System door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
3
Navigeer naar Source Detection door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
•• Auto: Hiermee wordt de gebruikte bron automatisch herkend.
•• Manual: Hiermee moet u zelf de bron selecteren.
Power LED On
Reset All
4
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
Return
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
53
Key Repeat Time
Key Repeat Time configureren
1
Hiermee regelt u de responssnelheid van een knop wanneer de knop wordt
ingedrukt.
System
Eco Saving Plus
Off
Off Timer
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u
door de JOG-knop OMHOOG te bewegen. Druk
vervolgens op de JOG-knop.
Configure the
response rate of a
button when the
button is pressed.
2
Navigeer naar System door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
3
Navigeer naar Key Repeat Time door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
•• U kunt kiezen uit Acceleration, 1 sec en 2 sec. Als No Repeat is geselecteerd, reageert de knop slechts eenmaal.
PC/AV Mode
Source Detection
Acceleration
Key Repeat Time
1 sec
자동
Power LED On
2 sec
수동
Reset All
No Repeat
4
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
Return
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
54
Power LED On
Power LED On configureren
Configureer de instellingen om de aan/uit-LED aan de onderzijde van het product
in of uit te schakelen.
System
Eco Saving Plus
Off
Set the status of the
power LED.
Off Timer
Reset All
door de JOG-knop OMHOOG te bewegen. Druk
vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar System door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
3
Navigeer naar Power LED On door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
•• Stand-by: De aan/uit-LED staat aan wanneer het product is uitgeschakeld.
Auto
Source Detection
Power LED On
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u
•• Working: De aan/uit-LED staat aan wanneer het product is ingeschakeld.
PC/AV Mode
Key Repeat Time
1
Working
Stand-by
4
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
Return
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
55
Reset All
Instellingen initialiseren (Reset All)
1
Hiermee zet u alle instellingen van het product terug op de fabrieksinstellingen.
System
Off
Eco Saving Plus
Off Timer
PC/AV Mode
Source Detection
Auto
Key Repeat Time
Acceleration
Stand-by
Power LED On
Reset All
Return all the
settings for the
product to the
default factory
settings.
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u
door de JOG-knop OMHOOG te bewegen. Druk
vervolgens op de JOG-knop.
2
Navigeer naar System door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
3
Navigeer naar Reset All door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop.
4
Navigeer naar de gewenste optie door de JOG-knop LINKS/RECHTS te bewegen en druk op de JOG-knop.
5
De geselecteerde optie wordt toegepast.
Image Size
Return
All the menu settings will be reset to default.
Are you sure you want to reset?
Yes
No
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
56
Hoofdstuk 07
Het menu Information en meer
Van elke functie wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven. Zie uw product voor details.
Information
Information weergeven
Hiermee geeft u de actuele bron, frequentie en resolutie weer.
Picture
OnScreen Display
System
Information
1
Information
Wanneer de functietoetsbetekenis wordt weergegeven, selecteert u
door de JOG-knop OMHOOG te bewegen. Druk
vervolgens op de JOG-knop.
LS********/**
S/N:***************
2
Analog
**kHz **Hz PP
****x****
Navigeer naar Information door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen en druk op de JOG-knop. De actuele
bron, frequentie en resolutie worden weergegeven.
Optimal Mode
****x**** **Hz
Exit
Picture
OnScreen Display
System
Information
Information
LS********/**
S/N:***************
HDMI
**kHz **Hz PP
****x****
Optimal Mode
****x**** **Hz
Exit
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
57
Brightness, Contrast en Sharpness
configureren in het startscherm
Brightness
SAMSUNG
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGIC
Bright op Dynamic Contrast staat.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eco Saving Plus is ingeschakeld.
Pas Brightness, Contrast en Sharpness aan door de JOG-knop te bewegen.
Contrast
SAMSUNG
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGIC
Bright op Cinema of Dynamic Contrast staat.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Game Mode is ingeschakeld.
Sharpness
Brightness
Contrast
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Eye Saver Mode is ingeschakeld.
100
Sharpness
SAMSUNG
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer MAGIC
Bright op Cinema of Dynamic Contrast staat.
SAMSUNG
――Dit menu is niet beschikbaar wanneer Game Mode of MAGIC
Upscale is ingeschakeld.
1
Wanneer u de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG beweegt, wordt het volgende scherm weergegeven.
2
Navigeer naar Brightness
3
Beweeg de JOG-knop naar LINKS/RECHTS om Brightness, Contrast of Sharpness aan te passen.
Contrast
Sharpness door de JOG-knop OMHOOG/OMLAAG te bewegen.
58
Volume configureren in het
startscherm
Volume
1
Pas Volume aan door de JOG-knop LINKS/RECHTS te bewegen.
――Als de audiokwaliteit van een aangesloten ingangsapparaat laag is, kan het voorkomen dat de Auto Mute-functie op het
U kunt Volume aanpassen door de JOG-knop naar links of rechts te bewegen als
er geen OSD-menu wordt weergegeven.
Deze functie is alleen beschikbaar in de modus HDMI.
50
Volume
Mute
Mute
product het geluid dempt of een verhakkeld geluid veroorzaakt wanneer u een hoofdtelefoon of luidsprekers gebruikt.
Zet het ingaand geluid voor het ingangsapparaat op minstens 20% en regel het geluid met de volumeregelaar (JOG-knop
LINKS/RECHTS) op het product.
――Wat is Auto Mute?
De functie dempt het geluid om het geluidseffect te verbeteren wanneer sprake is van geluidsruis of bij een zwak
ingangssignaal, meestal als gevolg van een probleem met het volume van een ingangsapparaat.
――Als u de functie Mute wilt activeren, gaat u naar het scherm Volume en beweegt u de focus omlaag met de JOG-knop.
Als u de functie Mute wilt uitschakelen, gaat u naar het scherm Volume en verhoogt of verlaagt u Volume.
-- De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.
59
Hoofdstuk 08
De software installeren
Easy Setting Box
Easy Setting Box
Met Easy Setting Box kunnen gebruikers het beeldscherm opdelen in meerdere delen.
De software installeren
1
U kunt de meest recente versie van Easy Setting Box downloaden van de website van Samsung
Electronics op http://www.samsung.com.
2
Selecteer het setupprogramma Easy Setting Box.
3
Wanneer de installatiewizard verschijnt, klikt u op Next.
4
Volg de instructies op het scherm om de installatie uit te voeren.
Beperkingen en problemen bij de installatie (Easy Setting Box)
De installatie van Easy Setting Box kan beïnvloed worden door de grafische kaart, het moederbord en
de netwerkomgeving.
Systeemeisen
Besturingssysteem
•• Windows XP 32Bit/64Bit
•• Windows Vista 32Bit/64Bit
•• Windows 7 32Bit/64Bit
•• Windows 8 32Bit/64Bit
•• Windows 8.1 32Bit/64Bit
Hardware
•• Ten minste 32 MB geheugen
•• Ten minste 60 MB vrij ruimte op de harde schijf
――De software werkt misschien niet goed als u de computer na installatie niet opnieuw opstart.
――Het pictogram Easy Setting Box verschijnt misschien niet, afhankelijk van het computersysteem
en de productspecificaties.
――Als het snelkoppelingspictogram niet verschijnt, drukt u op de toets F5.
De software verwijderen
Klik op Start, Instellingen /[Configuratiescherm en dubbelklik op Software.
Selecteer Easy Setting Box in de lijst met programma's en klik op de knop Toevoegen/verwijderen.
60
Hoofdstuk 09
Problemen oplossen
Voordat u contact opneemt met een Samsung-servicecentrum
Voordat u met de klantenservice van
Samsung belt, kunt u het product als
volgt testen. Als het probleem zich blijft
voordoen, kunt u contact opnemen met
de dichtstbijzijnde klantenservice van
Samsung.
Als er geen beeld wordt weergegeven,
controleert u het computersysteem, de
videocontroller en de kabel.
Het product testen
Controleer of uw product normaal werkt door gebruik te maken van de testfuncties van het product.
Als het scherm uit is en het aan-uitlampje knippert, ook al is het product correct aangesloten op de computer, voer dan een zelfdiagnose uit.
1
Schakel zowel de computer als het product uit.
2
Trek de kabel uit het product.
3
Product inschakelen.
4
Als het bericht Check Signal Cable wordt weergegeven, werkt het product correct.
De resolutie en frequentie controleren
Bij een modus die de ondersteunde resolutie overtreft (zie Tabel standaardsignaalmodi) wordt kort het bericht Not Optimum Mode weergegeven.
――De weergegeven resolutie kan variëren, afhankelijk van het product of de systeeminstellingen van de computer.
61
Controleer het volgende.
Installatieprobleem (PC-modus)
Problemen
Oplossingen
Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.
Controleer of de kabel goed is aangesloten tussen het product en de computer en of alle connectors
goed vastzitten.
Wanneer er een HDMI- of HDMI-DVI-kabel is aangesloten op
het product en de PC, wordt er aan alle vier de kanten van
het scherm een lege ruimte weergegeven.
De lege ruimte op het scherm wordt niet veroorzaakt door het product.
De lege ruimte op het scherm wordt veroorzaakt door de pc of grafische kaart. U kunt dit probleem
oplossen door de schermgrootte aan te passen in de HDMI- of DVI-instellingen voor de grafische kaart.
Als het instellingenmenu van de grafische kaart geen optie bevat waarmee de schermgrootte kan
worden aangepast, werkt u het stuurprogramma van de grafische kaart bij naar de nieuwste versie.
(Neem contact op met de fabrikant van de grafische kaart of de computer voor meer informatie over
het aanpassen van de scherminstellingen.)
Probleem met het scherm
Problemen
Oplossingen
Het aan/uit-lampje brandt niet. Het scherm wordt niet
ingeschakeld.
Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op het product.
Het bericht Check Signal Cable wordt weergegeven.
Controleer of de kabel goed is aangesloten op het product.
Controleer of het apparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.
Not Optimum Mode wordt weergegeven.
Dit bericht wordt weergegeven als het signaal dat de grafische kaart uitstuurt, de maximale resolutie
of frequentie van het product overschrijdt.
Wijzig de maximale resolutie en frequentie. Gebruik waarden die voldoen aan de productspecificaties.
Zie de tabel met standaardsignaalmodi (pag. 70).
De beelden op het scherm worden vervormd weergegeven.
Controleer de kabelaansluiting met het product.
62
Problemen
Het scherm is niet helder. Het scherm is vaag.
Oplossingen
Pas Coarse en Fine aan.
Verwijder alle accessoires (videoverlengkabels, enzovoort) en probeer het opnieuw.
Stel de resolutie en de frequentie in op het aanbevolen niveau.
Het scherm is onstabiel en vertoont trillingen.
Er blijven schaduwen of echobeelden achter op het scherm.
Controleer of de resolutie en de frequentie van de computer zijn ingesteld binnen een bereik voor
de resolutie en frequentie dat compatibel is met het product. Wijzig vervolgens, indien nodig, de
instellingen volgens de tabel Standaardsignaalmodi (pag. 70) in deze handleiding en het menu
Information op het product.
Het scherm is te helder. Het scherm is te donker.
Pas Brightness en Contrast aan.
De schermkleur is inconsistent.
Wijzig de instellingen bij Color.
De kleuren op het scherm hebben een schaduw en worden
vervormd.
Wijzig de instellingen bij Color.
Het wit lijkt niet echt wit.
Wijzig de instellingen bij Color.
Er wordt geen beeld op het scherm weergegeven en het
aan/uit-lampje knippert elke 0,5 tot 1 seconde.
Het product bevindt zich in de energiebesparingsmodus.
Tekst is vaag.
Bij gebruik van Windows OS (bijvoorbeeld Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 of Windows 10): Ga
naar Configuratiescherm Lettertypen ClearType-tekst aanpassen en wijzig ClearType
inschakelen.
Videoweergave is schokkerig.
Weergave van grote videobestanden met een hoge definitie kan schokkerig zijn. De reden kan zijn dat
de videospeler niet is geoptimaliseerd voor de gebruikte computer.
Druk op een toets op het toetsenbord of beweeg de muis om terug te keren naar het vorige scherm.
Probeer het bestand op een andere videospeler af te spelen.
63
Problemen met het geluid
Problemen
Er wordt geen geluid weergegeven.
Oplossingen
Controleer of de audiokabel goed is aangesloten of pas het volume aan.
Controleer het geluidsvolume.
Het volumeniveau is te laag.
Pas het volume aan.
Als het volumeniveau nog steeds erg laag is nadat u het hebt vergoogd naar het maximale niveau,
past u het volume voor de grafische kaart of het programma op de computer aan.
Wel beeld, geen geluid.
Als het bronapparaat is aangesloten met een HDMI-DVI-kabel, is geen geluid te horen.
Sluit het apparaat aan met een HDMI-kabel.
Problemen met een bronapparaat
Problemen
Er wordt een piepend geluid weergegeven wanneer mijn
computer wordt opgestart.
Oplossingen
Als u een piepgeluid hoort als de pc wordt aangezet, moet u de pc laten nakijken.
――Afhankelijk van de kijkhoek van de gebruiker kan de ledverlichting op het frame van het product te zien zijn. Het licht is onschadelijk en heeft geen invloed op de
functies en werking van het product. Het product kan veilig worden gebruikt.
64
Vragen en antwoorden
Raadpleeg de gebruikershandleiding van
uw computer of grafische kaart voor meer
informatie over instellingen.
Vraag
Hoe kan ik de frequentie wijzigen?
Antwoord
U kunt de frequentie instellen via uw grafische kaart.
•• Windows XP: Ga naar Configuratiescherm Vormgeving en thema's Beeldscherm
Instellingen Geavanceerd Beeldscherm en pas de Vernieuwingsfrequentie aan onder
Beeldscherminstellingen.
•• Windows ME/2000: Ga naar Configuratiescherm Beeldscherm Instellingen
Geavanceerd Beeldscherm en pas Vernieuwingsfrequentie aan onder
Beeldscherminstellingen.
•• Windows Vista: Ga naar Configuratiescherm Vormgeving en persoonlijke instellingen
Persoonlijke instellingen Beeldscherminstellingen Geavanceerde instellingen
Beeldscherm en pas Vernieuwingsfrequentie aan onder Beeldscherminstellingen.
•• Windows 7: Ga naar Configuratiescherm Vormgeving en persoonlijke instellingen
Beeldscherm Schermresolutie Geavanceerde instellingen Beeldscherm en pas
Vernieuwingsfrequentie aan onder Beeldscherminstellingen.
•• Windows 8(Windows 8.1): Ga naar Instellingen Configuratiescherm
Vormgeving en persoonlijke instellingen Beeldscherm Schermresolutie
Geavanceerde instellingen Beeldscherm en pas Vernieuwingsfrequentie aan onder
Beeldscherminstellingen.
•• Windows 10: Ga naar Instellingen Systeem Beeldscherm Geavanceerde
beeldscherminstellingen Eigenschappen van beeldschermadapter Beeldscherm en
pas onder Beeldscherminstellingen de Vernieuwingsfrequentie aan.
65
Vraag
Hoe kan ik de resolutie wijzigen?
Antwoord
•• Windows XP: ga naar Configuratiescherm
Instellingen en pas de resolutie aan.
Vormgeving en thema's
•• Windows ME/2000: ga naar Configuratiescherm
resolutie.
Beeldscherm
Beeldscherm
Instellingen en wijzig de
•• Windows Vista: ga naar Configuratiescherm Vormgeving aan persoonlijke voorkeur
aanpassen Persoonlijke instellingen Beeldscherminstellingen en pas de resolutie aan.
•• Windows 7: ga naar Configuratiescherm Vormgeving en persoonlijke instellingen
Beeldscherm Resolutie aanpassen en pas de resolutie aan.
•• Windows 8(Windows 8.1): ga naar Instellingen Configuratiescherm Vormgeving en
persoonlijke instellingen Beeldscherm Resolutie aanpassen en pas de resolutie aan.
•• Windows 10: ga naar Instellingen Systeem Beeldscherm
beeldscherminstelllingen en pas de resolutie aan.
Hoe stel ik de energiebesparingsmodus in?
Geavanceerde
•• Windows XP: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Configuratiescherm
Vormgeving en thema's Beeldscherm Instellingen voor schermbeveiliging
Energiebeheer of via BIOS SETUP op de computer.
•• Windows ME/2000: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Configuratiescherm
Beeldscherm Instellingen voor schermbeveiliging Energiebeheer of via BIOS SETUP
op de computer.
•• Windows Vista: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Configuratiescherm
Vormgeving en persoonlijke instellingen Persoonlijke instellingen Instellingen voor
schermbeveiliging Energiebeheer of via BIOS SETUP op de computer.
•• Windows 7: u kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Configuratiescherm
Vormgeving en persoonlijke instellingen Persoonlijke instellingen Instellingen voor
schermbeveiliging Energiebeheer of via BIOS SETUP op de computer.
•• Windows 8(Windows 8.1): U kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Instellingen
Configuratiescherm Vormgeving en persoonlijke instellingen Persoonlijke
instellingen Instellingen voor schermbeveiliging Energiebeheer of via BIOS SETUP op
de computer.
•• Windows 10: U kunt de energiebesparingsmodus inschakelen via Instellingen Persoonlijke
instellingen Vergrendelingsscherm Instellingen voor time-out van beeldscherm
Stroomverbruik en & slaapstand of via BIOS SETUP op de computer.
66
Hoofdstuk 10
Specificaties
-
Algemeen
Grootte
Modelnaam
Paneel
-
Weergavegebied
H
Afmetingen (B x H x D) /
gewicht
V
-
Afmetingen (B x H x D)
S24E500C
S27E500C
Grootte
Klasse 24 (23,5 Inch / 59 cm)
Klasse 27 (27 Inch / 68 cm)
Weergavegebied
521,39 mm (H) x 293,28 mm (V)
597,888 mm (H) x 336,312 mm (V)
Pixel Pitch
0,27156 mm (H) x 0,27156 mm (V)
0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Zonder standaard
547,6 x 323,4 x 57,0 mm / 3,3 kg
623,2 x 365,7 x 59,9 mm / 4,91kg
Met standaard
547,6 x 417 x 181,6 mm / 3,91 kg
623,2 x 463,0 x 181,6 mm / 5,52 kg
Maximale pixelfrequentie
148,5 MHz (HDMI)
Stroomtoevoer
100 - 240 V (+/- 10 %) wisselstroom, 50/60 Hz ± 3Hz
Raadpleeg het label op de achterkant van het product, aangezien het standaardvoltage per land kan
verschillen.
Signaalaansluitingen
D-SUB, HDMI
D
H
B
67
Modelnaam
Omgevingsvereisten
S24E500C
In bedrijf
S27E500C
Temperatuur: 10 C – 40 C (50 F – 104 F)
Luchtvochtigheid: 10 % tot 80 %, niet condenserend
Opslag
Temperatuur: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)
Luchtvochtigheid: 5 % tot 95 %, niet condenserend
――Plug-and-Play
Deze monitor kan worden geïnstalleerd op en gebruikt voor elk Plug and Play-systeem. De binaire gegevensuitwisseling tussen de monitor en het computersysteem
optimaliseert de monitorinstellingen. De monitor wordt automatisch geïnstalleerd. U kunt de installatie-instellingen echter naar wens wijzigen.
――Schermpunten (pixels)
Vanwege de aard van het productieproces voor dit product, wordt ongeveer 1 op de miljoen pixels (1ppm) op het LCD-scherm donkerder of lichter weergegeven. Dit is
niet van invloed op de prestaties van het product.
――De bovenstaande specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.
――Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B.
68
PowerSaver
De energiebesparingfunctie van dit product reduceert het energieverbruik van het aan/uit-lampje als het product gedurende een bepaalde periode niet wordt gebruikt.
Het product wordt niet uitgeschakeld in de energiebesparingsmodus. Om het scherm weer in te schakelen, drukt u op een willekeurige toets op het toetsenbord of
beweegt u de muis. De energiebesparingsfunctie werkt alleen wanneer het product is aangesloten op een computer met een energiebesparingsfunctie.
PowerSaver
Normaal gebruik
Testomstandigheden
Energy Star
Aan/uit-lampje
Uit
Uit
Knipperend
Aan
S24E500C
Normaal 25 W
Normaal 22 W
Normaal 0,3 W
Minder dan 0,3 W
S27E500C
Normaal 35 W
Normaal 28 W
Stroomverbruik
Energiebesparingsmodus Uitgeschakeld
(Aan/uit-knop)
――Het energieverbruik dat wordt weergegeven kan per bedrijfsomstandigheid of wanneer de instellingen worden gewijzigd, variëren.
――ENERGY STAR® is in de Verenigde Staten een gedeponeerd merk van de het Amerikaanse milieubeschermingsagentschap. Energy Star-energie wordt gemeten volgens
de testmethoden die zijn gedefinieerd in de huidige Energy Star®-norm.
――SOG (Sync On Green) wordt niet ondersteund.
――Om het energieverbruik terug te dringen tot 0, koppelt u de voedingskabel los. Koppel de voedingskabel los als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt (tijdens
vakantie, enz.)
69
Tabel standaardsignaalmodi
-- Vanwege de eigenschappen van
het scherm kan dit product voor
elk schermformaat slechts worden
ingesteld op één resolutie voor een
optimale beeldkwaliteit. Wanneer er
een andere resolutie dan de opgegeven
resolutie wordt ingesteld, kan dit ten
koste gaan van de beeldkwaliteit. Om
dit te voorkomen, kunt u het beste de
opgegeven optimale resolutie voor uw
product selecteren.
-- Controleer de frequentie wanneer u een
CDT-monitor vervangt (aangesloten op
een computer) door LCD-monitor. Als
de LCD-monitor geen ondersteuning
biedt voor 85Hz, wijzigt u de verticale
frequentie voor de CDT-monitor in 60Hz
en sluit u vervolgens de LCD-monitor aan.
Modelnaam
Synchronisatie
Resolutie
S24E500C / S27E500C
Horizontale frequentie
30 – 81 kHz
Verticale frequentie
56 – 70 Hz
Optimale resolutie
1920 x 1080 bij 60 Hz
Maximale resolutie
1920 x 1080 bij 60 Hz
Als uw computer een signaal uitstuurt dat voldoet aan de volgende standaardsignaalmodi, wordt het scherm automatisch bijgeregeld. Als het signaal dat via de computer
wordt verzonden, niet tot de standaard signaalmodi behoort, wordt er mogelijk een leeg scherm weergegeven terwijl het aan/uit-lampje brandt. Wijzig in dat geval de
instellingen overeenkomstig de volgende tabel door de gebruikershandleiding bij de grafische kaart te raadplegen.
Resolutie
Horizontale frequentie Verticale frequentie
(kHz)
(Hz)
Pixelklok
(MHz)
Sync-polariteit
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
70
Resolutie
-- Horizontale frequentie
De tijd die nodig is om één lijn van links
naar rechts op het scherm te scannen,
wordt de horizontale cyclus genoemd.
Het omgekeerde van deze horizontale
cyclus is de horizontale frequentie. De
horizontale frequentie wordt gemeten in
kHz.
Horizontale frequentie Verticale frequentie
(kHz)
(Hz)
Pixelklok
(MHz)
Sync-polariteit
(H/V)
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
-- Verticale frequentie
Doordat hetzelfde beeld tientallen
keren per seconde opnieuw wordt
weergegeven, kan de mens het beeld
zien. De snelheid waarmee dit opnieuw
weergeven gebeurt, wordt de verticale
frequentie of vernieuwingsfrequentie
genoemd. Deze frequentie wordt
aangegeven in Hz (hertz).
71
Hoofdstuk 11
Bijlage
Dienstverlening tegen betaling
(door klanten)
――Wanneer u om service vraagt, kunnen wij in de volgende gevallen ondanks de garantie kosten in
rekening brengen voor een bezoek van een monteur.
Productschade als gevolg van een fout van de klant
Productschade als gevolg van een verkeerde handeling of verkeerde reparatie door de klant.
Als het product schade heeft opgelopen als gevolg van:
•• impact van buitenaf of laten vallen;
•• het gebruik van verbruiksartikelen of apart verkochte producten die niet voldoen aan de eisen van
Samsung;
Geen productdefect
•• reparatie door een persoon die geen monteur is van een erkend servicebedrijf of partner van
Samsung Electronics Co., Ltd.
Reiniging van het product, afstelling, uitleg, herinstallatie enzovoort.
•• wijziging van het model of reparatie van het product door de klant;
•• Als een monteur aanwijzingen geeft voor het gebruik van het product of gewoon enkele opties
aanpast zonder het product te demonteren.
•• gebruik van het product op een verkeerde spanning of via niet-goedgekeurde elektrische
aansluitingen;
•• Als een defect het gevolg is van externe omgevingsfactoren (internet, antenne, signaal van kabel
enzovoort).
•• het niet volgen van de voorzorgsmaatregelen uit de gebruikershandleiding.
•• Als een product opnieuw wordt geïnstalleerd of als er extra apparaten worden aangesloten na de
eerste installatie van het aangeschafte product.
•• Als een product opnieuw wordt geïnstalleerd op een andere locatie of na een verhuizing.
•• Als de klant om aanwijzingen voor het gebruik vraagt vanwege een product van een ander bedrijf.
•• Als de klant om aanwijzingen voor het gebruik van het netwerk of een programma van een ander
bedrijf vraagt.
•• Als de klant vraagt om de software voor het product te installeren en te configureren.
Overig
•• Als het product defect raakt als gevolg van een natuurramp. (onweer, brand, aardbeving,
overstroming enzovoort)
•• Als verbruiksartikelen op zijn. (batterij, toner, verlichting, kop, trilmechanisme, lamp, filter, lint
enzovoort)
――Als de klant om service vraagt terwijl het product niet defect is, kunnen servicekosten in rekening
worden gebracht. Lees daarom eerst de gebruikershandleiding.
•• Als een monteur de binnenzijde van het product moet ontdoen van stof of vreemde stoffen.
•• Als de klant om een extra installatie vraagt na aanschaf van het product bij een postorderbedrijf of
online.
72
Correcte verwijdering
Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)
(Van toepassing in landen waar afval gescheiden wordt ingezameld)
Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset,
USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of
de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een
verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te
vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn
elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.
73
Terminologie
OSD (On Screen Display)____ Een On
Screen Display (OSD) is een menu dat
op het scherm wordt weergegeven en
waarmee u de beeldkwaliteit naar wens
instelt. U kunt de helderheid, de tint, het
formaat en tal van andere instellingen
aanpassen in de menu's die u op het
scherm ziet.
Gamma____ Met het menu Gamma
regelt u de grijswaarden bij voor de
middentinten van het scherm. Een
aanpassing van Brightness is van invloed
op het hele scherm. Een aanpassing
van Gamma is alleen van invloed op de
middenwaarden.
Grijswaarden____ De grijswaarden
verwijzen naar kleurintensiteitniveaus
die kleurvariatie mogelijk maken in de
donkere delen tot de lichtere delen
van het scherm. Een wijziging in de
helderheid van het scherm werkt door
in het zwart en wit. Een wijziging van
de grijswaarden werkt door in het
middengebied tussen zwart en wit.
Door de grijswaarden te wijzigen via
Gamma wijzigt u de helderheid in het
middengebied van het scherm.
Scanfrequentie____ De scanfrequentie
of vernieuwingsfrequentie is de
snelheid waarmee het scherm opnieuw
wordt weergegeven. Een beeld is
zichtbaar doordat steeds nieuwe
schermgegevens worden verzonden.
Door de snelheid waarmee dit gebeurt
is het vernieuwen op zich niet zichtbaar
voor het menselijk oog. Hoe vaak het
scherm wordt vernieuwd, wordt de
scanfrequentie genoemd, uitgedrukt
in Hz (hertz). Een scanfrequentie van
60 Hz wil zeggen dat een beeld 60
keer per seconde wordt vernieuwd. De
scanfrequentie van het scherm hangt af
van de capaciteit van de grafische kaart
in uw computer en uw monitor.
Dot Pitch____ Het scherm bestaat uit
rode, groene en blauwe stippen.
Hoe kleiner de afstand tussen deze
punten hoe hoger de resolutie. Dot
pitch verwijst naar de kleinste afstand
tussen twee punten met dezelfde kleur.
Dot pitch wordt gemeten in millimeters.
Horizontale frequentie____ De tekens
of beelden die op het beeldscherm
worden weergegeven, bestaan uit
een groot aantal puntjes (pixels). Pixels
worden doorgestuurd in horizontale
lijnen. Die lijnen worden onder elkaar
geplaatst en creëren zo een beeld. De
horizontale frequentie wordt uitgedrukt
in kHz (kilohertz) en bepaalt hoe vaak
per seconde de horizontale lijnen
worden doorgestuurd en weergegeven
op het beeldscherm. Een horizontale
frequentie van 85 wilt zeggen dat de
horizontale lijnen waaruit het beeld is
samengesteld, 85.000 keer per seconde
worden verzonden. De horizontale
frequentie wordt aangegeven als 85
kHz.
Verticale frequentie____ Eén beeld
bestaat uit een groot aantal horizontale
lijnen. De verticale frequentie wordt
uitgedrukt in Hz (hertz) en geeft
aan hoeveel beelden per seconde
kunnen worden samengesteld met
de horizontale lijnen. Een verticale
frequentie van 60 wil zeggen dat een
beeld 60 keer per seconde wordt
doorgegeven. De verticale frequentie
wordt ook wel vernieuwingsfrequentie
genoemd en is belangrijk voor het al
dan niet zien van beeldflikkering.
Plug & Play____ De functie Plug & Play
maakt de automatische uitwisseling
van gegevens tussen beeldscherm en
computer mogelijk, zodat een optimale
weergaveomgeving wordt gecreëerd.
De monitor gebruikt VESA DDC
(internationale norm) om Plug & Play uit
te voeren.
Resolutie____ De resolutie is het
aantal horizontale en verticale pixels
van het beeldscherm. Het geef aan
hoe gedetailleerd een beeld wordt
weergegeven. Een scherm met een
hogere resolutie kan meer informatie
bevatten en is geschikt voor de
uitvoering van meer taken tegelijk.
Een resolutie van bijvoorbeeld 1920
x 1080 bestaat uit 1920 pixels in
horizontale richting (horizontale
resolutie) en 1080 lijnen in verticale
richting (verticale resolutie).
74
Download PDF