Samsung | 711MP | Samsung 711MP Handleiding

㫖
㫖
㫖
㩷
㫖
㫖
㫖
㫖
㫖
㫖㩷
㫖
㫖 㫖
Stuurprogramma´s
installeren
㫖㩷
G G
㫖 㫖
Programma´s
installeren
G G
㫖
GG
SyncMaster 711MP
Het niet-naleven van instructies die aangegeven worden met dit symbool, kan lichamelijk letsel of
schade aan de apparatuur veroorzaken.
Verboden
Goed lezen
Niet demonteren
Trek de stekker uit het stopcontact
Niet aanraken
Aarden om een elektrische schok te
voorkomen
Elektriciteit
Als u de monitor regelmatig enige tijd niet gebruikt, is het handig om op de pc de DPMS
instelling voor energiebeheer van de monitor aan te zetten. Wanneer u een
schermbeveiliging (screensaver) gebruikt, schakel dan bij de instellingen hiervan de
energiebesparende functies in.
Gebruik geen beschadigde of niet goed bevestigde stekker.
z
Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand.
Trek de stekker niet aan de kabel uit het stopcontact en raak de stekker nooit
aan met natte handen.
z
Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand.
Gebruik alleen een stekker en stopcontact die zijn voorzien van een
aardeaansluiting.
z
Wanneer het apparaat niet goed is geaard, kan dit leiden tot schokken of
schade aan het apparaat.
Sluit het netsnoer goed aan, zodat deze niet losraakt.
z
Een slechte aansluiting kan brand veroorzaken.
Voorkom knikken en beschadigingen van de kabel en de stekker door ze niet
te ver te buigen en er geen voorwerpen op te plaatsen.
z
Wanneer u zich hier niet aan houdt, kan dit leiden tot elektrische schokken en
brand.
Sluit niet teveel verlengsnoeren aan op hetzelfde stopcontact.
z
Hierdoor kan brand ontstaan.
Installatie
Neem contact op met een geautoriseerd servicentrum als u de monitor installeert in
een omgeving waar veel stof, hoge of lage temperaturen of hoge vochtigheid
voorkomt, op een plaats waar gewerkt wordt met chemische oplossingen of waar de
monitor 24 uur per dag in werking is, zoals een vliegveld of treinstation.
Als u dit niet doet, kan er schade aan het apparaat ontstaan.
Zet uw monitor in een ruimte met een lage luchtvochtigheid en zo weinig
mogelijk stof.
z
Zo voorkomt u kortsluiting en brand in de monitor.
Laat de monitor niet vallen wanneer u hem verplaatst.
z
Dit kan leiden tot schade aan het apparaat en persoonlijke ongelukken.
Zorg er bij het plaatsen van het voetstuk van de monitor voor dat het voetstuk
geheel op de plank of kast past en er niks uitsteekt.
z
Als u het product laat vallen, kan dit schade aan het product of persoonlijk
letsel veroorzaken.
Plaats het product niet op een onstabiele of kleine ondergrond.
z
Plaats het product op een gelijke en stabiele ondergrond, zodat het niet omvalt
en letsel veroorzaakt bij een voorbijganger, vooral kinderen.
Plaats het product niet op de vloer.
z
Iemand, vooral kinderen, zou er over kunnen struikelen.
Zorg dat het product niet in aanraking komt met brandbare objecten, zoals
kaarsen, insecticiden of sigaretten.
z
Als u dit niet doet, kan er brand ontstaan.
Zorg dat het netsnoer niet in aanraking komt met verwarmingsapparatuur.
z
Een gesmolten isolatiehuls kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
Installeer het product niet op een plek met slechte ventilatie, zoals bijvoorbeeld
een boekenplank of kast.
z
Verhoging van de temperatuur binnenin het product kan brand veroorzaken.
Zet de monitor voorzichtig op zijn plaats.
z
Zo voorkomt u schade aan de monitor.
Leg de monitor nooit met de voorkant omlaag.
z
Het oppervlak van de beeldbuis kan anders beschadigd raken.
Het installeren van een wandbeugel moet door een deskundig persoon
uitgevoerd worden.
z
z
Als dit echter niet door een kundig persoon wordt uitgevoerd, kan dit resulteren
in schade of letsel.
Gebruik altijd het montagegereedschap dat beschreven staat in de
gebruiksaanwijzing.
Als u het product installeert, zorg dan voor genoeg ruimte tussen muur en
product (meer dan 10 cm) voor een goede ventilatie.
z
Slechte ventilatie kan een verhoogde temperatuur binnenin het product
veroorzaken, wat een verkorte levensduur van de componenten en een
slechtere prestatie ten gevolge heeft.
Voorkom dat er regenwater langs de buitenantennekabel het huis binnendringt
door het buitengedeelte van de kabel onder het ingangspunt te hangen.
z
Als er regenwater het product binnendringt, kan dit een elektrische schok of
brand tot gevolg hebben.
Als u een buitenantenne gebruikt moet er voldoende afstand tussen de antenne
en de elektrische bedrading in de nabijheid zijn zodat deze geen contact maken
in geval de antenne omvalt door sterke wind.
z
Een omgevallen antenne kan letsel of een elektrische schok veroorzaken.
Reinigen
Reinig de behuizing van de monitor en/of het oppervlak van de beeldbuis van de TFTLCD met een licht vochtig, zacht doekje.
Spuit nooit schoonmaakmiddel rechtstreeks op de monitor.
z
Dit kan leiden tot schade, elektrische schokken en brand.
Gebruik een aanbevolen schoonmaakmiddel en een zachte doek.
Als er stof of vuil tussen de pootjes van de stekker zit, moet u dit zorgvuldig
verwijderen met een droge doek.
z
Vuil tussen de stekker kan leiden tot elektrische schokken en brand.
Controleer dat het netsnoer uit het stopcontact is gehaald voordat u het
product reinigt.
z
Anders kan dit een elektrische schok of brand veroorzaken.
Haal het netsnoer uit het stopcontact en veeg het product schoon met een
zachte, droge doek.
z
Gebruik geen chemische middelen zoals boenmiddel, benzeen, alcohol,
verdunners, insecticide, luchtverfrisser, smeermiddel of wasmiddel.
Neem contact op met een service center of customer center om de binnenzijde
van het apparaat jaarlijks te laten reinigen.
z
Houd de binnenzijde van het product schoon. Stof dat zich in de loop der tijd
heeft opgehoopt binnenin het apparaat kan storingen of brand veroorzaken.
Overige
Verwijder de beschermkap (of de achterkant) niet.
z
z
Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand.
Laat reparatie over aan een gekwalificeerde servicemonteur.
Als uw monitor niet normaal werkt - met name bij ongewone geluiden of geuren
- moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen
met een geautoriseerde dealer of servicecentrum.
z
Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand.
Zorg ervoor dat het product niet op een plaats staat die wordt blootgesteld aan
olie, rook of vocht. Installeer het niet in een voertuig.
z
z
Hierdoor kan een defect optreden, een elektrische schok ontstaan of kan er
brand uitbreken.
Zorg er met name voor dat u de monitor niet gebruikt in de buurt van water of
wordt blootgesteld aan sneeuw of regen.
Als u de monitor laat vallen of de behuizing beschadigd is, moet u de monitor
uitschakelen en het netsnoer eruit halen. Neem aansluitend contact op met het
Servicecentrum.
z
Een defecte monitor kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
Schakel de stroom niet in als het buiten onweert en bliksemt of maak
gedurende een langere periode geen gebruik van de monitor.
z
Een defecte monitor kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
Probeer de monitor niet te verplaatsen door aan de stroomkabel of de
signaalkabel te trekken.
z
Dit kan leiden tot storingen, elektrische schokken en brand ten gevolge van
schade aan de kabel.
Probeer de monitor niet te draaien door aan de stroomkabel of de signaalkabel
te trekken.
z
Dit kan leiden tot storingen, elektrische schokken en brand ten gevolge van
schade aan de kabel.
Zorg dat de ventilatieopeningen in de behuizing van de monitor vrij
toegankelijk blijven.
z
Onvoldoende ventilatie kan leiden tot storingen of brand.
Zet geen beker met water, chemicaliën of andere kleine metalen voorwerpen op
de monitor.
z
z
Hierdoor kan een defect optreden, een elektrische schok ontstaan of kan er
brand uitbreken.
Mocht er een vreemd voorwerp in uw monitor terecht komen, trek dan de
stekker uit het stopcontact en neem contact op met het Servicecentrum.
Zorg dat het product niet in aanraking komt met ontvlambare chemische
sprays of brandbare substanties.
z
Dit kan leiden tot brand en explosies.
Steek nooit voorwerpen door de openingen in de behuizing van de monitor.
z
Zeker bij metalen voorwerpen kan dit leiden tot elektrische schokken, brand en
persoonlijke ongelukken.
Stop geen metalen objecten zoals pennen, draad en boortjes of licht
ontvlambare objecten zoals papier en lucifers in de ventilator, de poort voor de
hoofdtelefoon of de AV-poorten.
z
Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Als er vloeistoffen of water
het product invloeien, zet het product dan uit, haal de stekker uit het
stopcontact en neem contact op met het Servicecentrum.
Als het beeld gedurende langere tijd stilstaat, kan de afbeelding licht
"inbranden".
z
Zet de monitor in de spaarstand of activeer een screensaver, als u gedurende
langere tijd de monitor niet gebruikt.
Stel de resolutie en de frequentie in op de gewenste niveaus van het model.
z
Een niet geschikte resolutie en frequentie kan uw gezichtsvermogen letsel
toebrengen.
17 inch - 1280 X 1024
Stel het volume van de hoofdtelefoon op een geschikt niveau in.
z
Als het volume te hard staat, kan hierdoor schade aan het gehoord ontstaan.
Als u gedurende lange tijd te dicht op de monitor zit, kan dit schade aan uw
ogen veroorzaken.
Neem minstens een pauze van 5 minuten, na ieder uur dat u gebruik maakt van
de monitor, om de vermoeidheid van de ogen te ontlasten.
Installeer het product niet op een onstabiele, ongelijke ondergrond of op een
plaats waar trillingen voorkomen.
z
Als u het product laat vallen, kan dit schade aan het product of persoonlijk
letsel veroorzaken. Als u het product gebruikt op een plaats waar veel trillingen
voorkomen, kan dit de levensduur van het product verkorten of het product kan
vlam vatten.
Zet de monitor uit en trek de stekker uit het stopcontact als u de monitor
verplaatst.
Zorg dat alle kabels, inclusief de antennekabel en met andere apparatuur
verbonden kabels, zijn losgekoppeld voordat u de monitor verplaatst.
z
Indien u een kabel niet loskoppelt, kan deze beschadigd raken. Dit kan leiden
tot brand of een elektrische schok.
Houd het product uit de buurt van kinderen. Zij zouden het product kunnen
beschadigen door er aan te zitten.
z
Een vallend product kan schade, of zelfs de dood, veroorzaken.
Als u het product gedurende lange tijd niet gebruikt, verbreek dan de
stroomtoevoer.
z
Als u dit niet doet, kan dit warmteafgifte van het verzameld vuil of een
verslechterde isolatie veroorzaken, wat tot elektrische schokken of brand kan
leiden.
Plaats favoriete speeltjes van kinderen ( of iets anders dat verleidelijk kan zijn)
nooit op het product.
z
Kinderen kunnen proberen op het product te klimmen om een object te pakken.
Daardoor kan het product omvallen en fysieke schade of zelfs de dood
veroorzaken.
Wanneer u de batterijen verwijdert, zorgt u dat deze niet door kinderen worden
ingeslikt. Houd batterijen uit de buurt van kinderen.
z
Raadpleeg onmiddellijk uw arts als een kind een batterij heeft ingeslikt.
Wanneer u batterijen vervangt, plaats u deze met de plus- en minpool in de
juiste richting zoals op de batterijhouder staat aangegeven.
z
Door een onjuiste polariteit kan een batterij breken of lekken, en brand, letsel
of aantasting (schade) veroorzaken.
Gebruik alleen de aangegeven standaardbatterijen. Gebruik geen nieuwe en
gebruikte batterijen tegelijk.
z
Hierdoor kan een batterij breken of lekken, en brand, letsel of aantasting
(schade) veroorzaken.
De accu (oplaadbaar en niet oplaadbaar) zijn niet standaard afval en dienen ter
recycling worden aangeboden.
Als verbruiker van de accu is de klant verantwoordelijk voor het op de juiste
manier retourneren van gebruikte of oplaadbare accu’s.
z
De klant kan de gebruikte of oplaadbare accu afgeven bij het dichtstbijzijnde
gemeentelijke afvaldepot of bij een winkel die eenzelfde type accu of
oplaadbare accu verkoopt.
Kijk of de volgende items zijn meegeleverd met uw monitor.
Als er iets ontbreekt, contact your dealer.
Neem dan contact op met uw dealer.
Uitpakken
Monitor
Handleiding
Snelstart
installatiehandleiding
Garantiekaart
(Niet overal verkrijgbaar)
Cd met handleiding en
stuurprogramma's
Kabel
D-Sub-kabel
Stroomkabel
Geluidskabel
Afstandsbediening
Batterijen (AAA X 2)
Connector
[ For example ]
Others
Voorkant
1. SOURCE
2. MagicBright™ [
]
3. AUTO/EXIT
4.
CH
5.
VOL
6. MENU
7. Aan/uit knop [
]
8. Het aan/uit
9.
Afstandsbedieningssensor
10. luidspreker
1. SOURCE
Hiermee schakelt u over van de pc-modus op de videomodus.
U mag de bron alleen veranderen voor externe apparaten die op dat moment aan de
monitor zijn aangesloten.
Overschakelen op een schermmodus:
[PC]
[TV]
[Ext.]
[AV]
[S-Video]
>>Klik hier om een animatiefilmpje te bekijken.
Voor meer informatie > Uitzendsystemen
2. MagicBright™ [ ]
MagicBright™ is een nieuwe functie, die afhankelijk van de soort afbeelding waarnaar uw
bekijkt, een zo optimaal mogelijke weergave produceerd.
Druk nogmaals op de knop om door de lijst met beschikbare al geconfigureerde modi te
gaan.
( Entertain
Internet
Text
Custom )
>>Klik hier om een animatiefilmpje te bekijken.
- Alleen beschikbaar in de PC-modus
3. AUTO / EXIT
AUTO : Druk op deze knop om de OSD automatisch aan te passen.
>>Klik hier om een animatiefilmpje te bekijken.
- Alleen beschikbaar in de PC-modus
EXIT : Als het menu beeldinstellingen geactiveerd is, kunt u met de Exit-knop (Afsluit-knop)
het menuvenster of het venster Menu Instellingen afsluiten.
4.
CH
Hiermee gaat u verticaal van het ene menuonderdeel naar het andere of regelt u de
geselecteerde menuwaarden. In de tv-modus selecteert u hiermee tv-kanalen.
>>Klik hier om een animatiefilmpje te bekijken.
5.
VOL
Hiermee gaat u horizontaal van het ene menuonderdeel naar het andere of regelt u de
geselecteerde menuwaarden. Hiermee regelt u ook het geluidsvolume.
>>Klik hier om een animatiefilmpje te bekijken.
6. MENU
Gebruik dit menu om het menu op het scherm te openen en in het menu één stap terug te
gaan.
7. Aan/uit knop [ ]
Gebruik deze knop als u de monitor wilt in- of uitschakelen.
8. Het aan/uit
Gaat branden als u de stroom inschakelt.
9. Afstandsbedieningssensor
Richt met de afstandsbediening op de ontvanger van de monitor.
10. luidspreker
U kunt geluid horen door de geluidskaart van uw PC aan te sluiten op de monitor.
Meer informatie over het besparen van energie treft u aan in de handleiding, onder de knop
Energiebeheer. U bespaart energie als u uw monitor UITSCHAKELT wanneer u hem niet meer
gebruikt.
Achterkant
(De configuratie aan de achterkant van de monitor kan van product tot product variëren.)
1. POWER
Netvoeding; wordt op de monitor en het stopcontact
aangesloten.
Dit product kan worden gebruikt met 100 ~ 240VAC(+/- 10%).
2. PC IN
Computeraansluiting (15-pins D-SUB)
3. EXT(RGB)
EXT(RGB)-aansluitbus
- Scart wordt hoofdzakelijk in Europa gebruikt.
4. ANT IN
TV-aansluitbus
Voor meer informatie > aansluiten TV
5. PC AUDIO IN
AUDIO-aansluitbus
6. AV-aansluitbus
1. Hoofdtelefoonaansluiting (uitgang)
2. Rechts (R) / Links (L) -audioaansluitbus
3. VIDEO-aansluitbus
4. S-VIDEO-aansluitbus
7. Kensingtonslot
Het Kensingtonslot is een instrument dat gebruikt wordt om
het systeem vast te zetten bij gebruik in een openbare ruimte.
(Het slot dient apart aangeschaft te worden.)
Zie Aansluiten voor meer informatie over het aansluiten van kabels.
Knoppen van de afstandsbediening
De werking van de afstandsbediening wordt mogelijk beïnvloed door een televisie of ander elektronisch
apparaat in de nabijheid van de monitor.
Er kan storing worden veroorzaakt door interferentie met de frequentie.
1. POWER
2. Cijfertoets
3. -/-4.
(Volume)
5. MUTE
6. TTX/MIX
7. MENU
8. ENTER
9. P
10. SOURCE
11. INFO
12. EXIT
13. Knoppen omhoog-omlaag linksrechts
14. AUTO/PRE-CH
15.
(MagicBright™)
16. DUAL l - ll
17. SLEEP
18. P.MODE
1. POWER
Gebruik deze knop als u de monitor wilt in- of uitschakelen.
2. Cijfertoets
Telkens als u een knop indrukt.
3. -/-- (Kanaal kiezen met één/twee cijfers )
Hiermee kiest u kanaal nummer tien of hoger.
Druk op deze knop, het symbool "—" wordt weergegeven.
Voer het tweecijferige kanaalnummer in.
4.
(Volume)
Druk hierop als u het volume harder of zachter wilt zetten.
5. MUTE
Indrukken om het geluid tijdelijk te dempen. Weergave linksonder in het scherm.
Druk nogmaals op de knop MUTE om de functie Mute (Dempen) te annuleren. U kunt ook
op
drukken om de functie Mute (Dempen) te annuleren.
>>Klik hier om een animatiefilmpje te bekijken.
6. TTX/MIX
Tv-kanalen bieden informatiediensten via teletekst.
Voor meer informatie > TTX / MIX
TTX / MIX wordt hoofdzakelijk in Europa gebruikt.
7. MENU
U mag de bron alleen veranderen voor externe apparaten die op dat moment aan de
monitor zijn aangesloten.
8. ENTER
De optie wordt gebruikt om het OSD-menu te selecteren.
9. P
In de TV -modus selecteert u hiermee TV -kanalen.
10. SOURCE
Hiermee schakelt u over van de PC-modus op de videomodus.
U mag de bron alleen veranderen voor externe apparaten die op dat moment aan de
monitor zijn aangesloten.
[PC]
[TV]
[Ext.]
[AV]
[S-Video]
11. INFO
Huidige beeldinformatie wordt in de linkerbovenhoek van het scherm weergegeven.
12. EXIT
Als het menu beeldinstellingen geactiveerd is, kunt u met de Exit-knop (Afsluit-knop) het
menuvenster of het venster Menu Instellingen afsluiten.
13. Knoppen omhoog-omlaag links-rechts
Hiermee gaat u horizontaal van het ene menuonderdeel naar het andere of regelt u de
geselecteerde menuwaarden. Hiermee regelt u ook het geluidsvolume.
14. AUTO/PRE-CH
PC-modus : Druk op deze knop om de OSD automatisch aan te passen.
TV-modus : Met deze knop keert u terug naar het laatst gebruikte kanaal.
15.
(MagicBright™)
PC-modus:
MagicBright™ is een nieuwe optie die voorziet in een optimale kijkomgeving gebaseerd op
de inhoud van het beeld dat u bekijkt.
Druk nogmaals op de knop om door de lijst met beschikbare al geconfigureerde modi te
gaan.
( Entertain
Internet
Tekst
gebruikelijk )
16. DUAL l - ll
STEREO/MONO kunnen afhankelijk van het soort uitzending worden bediend door tijdens
het tv kijken gebruik te maken van de knop DUAL op de afstandsbediening.
17. SLEEP
Hiermee wordt de monitor uitgeschakeld na een vooraf bepaalde tijd.
18. P.MODE
Wanneer u op deze kop drukt, wordt de huidige modus midden onder op het scherm
weergegeven.
TV / Ext. / AV / S-Video-modus :
De monitor beschikt over vier automatische fabrieksinstellingen voor afbeeldingen.
Druk nogmaals op de knop om de beschikbare voorgeconfigureerde modi te doorlopen.
( Dynamic
Standard
Movie
Custom )
De monitor aansluiten
1. Aansluiten op een computer
1.
Sluit het netsnoer aan op de netaansluiting aan de achterkant van uw monitor.
Steek de netstekker van de monitor in een stopcontact.
2.
De D-Sub-stekker (analoog) gebruiken op uw videokaart.
Sluit aan de achterkant van uw monitor de signaalkabel aan op de 15-pin D-Sub-stekker.
3.
Sluit de audiokabel van uw monitor aan op de audiopoort aan de achterzijde van uw computer.
4.
Zet uw computer en monitor aan.
2. Aansluiten op een Macintosh
1. De D-Sub-stekker (analoog) gebruiken op uw videokaart.
Sluit aan de achterkant van uw monitor de signaalkabel aan op de 15-pin D-Sub-stekker.
2. Bij oudere modellen van Macintosh dient u de DIP-schakelaar voor resolutiecontrole op de
Macintosh-adapter (optioneel) aan te passen met behulp van de configuratietabel aan de
achterkant van de schakelaar.
3. Zet uw computer en monitor aan.
Aansluiten op andere apparatuur
U kunt deze monitor aansluiten op andere invoerapparaten zoals een dvd-speler, een vcr of een
camcorder, of een dtv of tv zonder de pc los te koppelen.
Raadpleeg User Controls (Regeling door gebruiker) onder Adjusting Your Monitor (De monitor
instellen) voor gedetailleerde informatie over het aansluiten van AV-invoerapparaten.
De configuratie aan de achterkant van de monitor kan per product verschillen.
1-1. Connecting AV Devices
De monitor heeft AV-aansluitingen waarmee AV-invoerapparaten zoals dvd's, vcr's of camcorders
kunnen worden aangesloten. U kunt ook van AV-signalen genieten zolang de monitor is
ingeschakeld.
1. Invoerapparaten zoals dvd's, vcr's of camcorders worden met de S-Video-kabel aangesloten op de
Video- of S-Video-bus van de monitor.
S-Video kabel zijn optioneel.
2. Sluit de Audio (R)- en Audio (L)-bussen van een dvd, vcr of camcorder met audiokabels aan op de
R- en L-audio-ingang van de monitor.
3. Plaats een dvd-schijf of tape in de dvd, vcr of camcorder en start het apparaat.
4. Selecteer AV of S-Video met behulp van de knop SOURCE.
1-2. EXT.(RGB) aansluiten - Deze functie is alleen van toepassing op een AV-apparaat dat SCART
ondersteunt
Aansluiten op de ingang voor dvd-apparatuur als het apparaat een EXT.(RGB).
U kunt eenvoudig dvd’s bekijken door de dvd aan te sluiten op de monitor, mits deze aan staat.
1. De SCART-kabel aansluiten op het DVD SCART-aansluitpunt.
2. Selecteer Ext. met behulp van de knop SOURCE.
2. Connecting TV
U kunt televisieprogramma's op de monitor bekijken als deze op een antenne of CATV-kabel is
aansluiten zonder aparte hardware of software voor tv-ontvangst op uw computer te hoeven
installeren.
1. Sluit de CATV- of coaxkabel aan op de antenneaansluiting aan de achterkant van de monitor.
U moet een coaxkabel gebruikt.
Wanneer u een interne antenneaansluiting gebruikt:
Controleer eerst de antenneaansluiting van de muur en sluit de antennekabel aan.
Wanneer u een buitenantenne gebruikt:
Wanneer u een buitenantenne gebruikt laat u deze indien mogelijk door een professional
installeren.
De RF-kabel aansluiten op de antenneaansluiting:
Houd het koperen deel van de draad van de RF-kabel recht.
2. Schakel de monitor in.
3. Selecteer TV met de knop Source.
4. Selecteer het gewenste kanaal nadat het zoeken naar kanalen is voltooid.
Is een zwak signaal de oorzaak van de slechte ontvangst?
Koop en installeer een signaalversterker voor een betere ontvangst.
In gebieden waarin de antennekabel niet wordt ondersteund, sluit u eerste de connector op
de tv-antenne aan.
3. De hoofdstelefoon aansluiten
U kunt de hoofdtelefoon op de monitor aansluiten.
1. Sluit de hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting op de terminal.
De standaard gebruiken
Deze monitor ondersteunt verschillende soorten VESA-standaardvoeten. U niet de voet
samenvouwen of verwijderen om een VESA-voet te kunnen installeren.
1. De voet samenvouwen
U kunt de monitor 0 tot 19 graden kantelen.
2. De voet vastmaken
Op deze monitor kunt u een montagebeugel aansluiten van 75 mm x 75 mm (conform VESA).
A. Monitor
B. Montagebeugel
1. Zet uw monitor uit en trek het netsnoer eruit.
2. Leg het beeldscherm van de LCD-monitor op een vlakke ondergrond en plaats hieronder een zacht
kussen om het beeldscherm te beschermen.
3. De standaard dient in een hoek van exact 90 graden te staan.
4. Zorg er voor dat de vier gaatjes in de montagebeugel gelijkvallen met de vier gaatjes van de
bevestigingsplaats en draai de vier schroeven hierin vast, die samen geleverd worden met de
wandmontagebeugel of andere soorten bevestigingsbeugels.
Om de monitor aan een muur te bevestigen, dient u de muurbeugelset aan te schaffen waarmee u de
monitor op minimaal 10 cm afstand van het muuroppervlak kunt monteren. Neem voor meer informatie
contact op met het dichtstbijzijnde Service Center van Samsung.
Samsung Electronics is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die veroorzaakt wordt door het
gebruik van een andere voet dan aangegeven.
Het stuurprogramma van de monitor installeren (Automatisch)
Wanneer het besturingssysteem naar het stuurprogramma voor het beeldscherm vraagt,
doet u de meegeleverde cd in het cd-rom-station van de computer. De installatieprocedure
van het stuurprogramma is niet voor alle besturingssystemen hetzelfde. Volg de
aanwijzingen van het besturingssysteem dat u gebruikt.
U kunt ook een lege diskette klaarleggen en het stuurprogramma (driver) downloaden van de
hieronder aangegeven Internet website.
z
Website :
http://www.samsung.com (Worldwide)
http://www.samsung.com/monitor (U.S.A)
http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)
Windows ME
1. Leg de cd in het cd-rom-station.
2. Klik op "Windows ME Driver".
3. Selecteer uw monitor in de lijst en klik vervolgens op de knop "OK".
4. Klik op de knop "Install", in het dialoogvenster "Warning".
5. Het stuurprogramma is succesvol geïnstalleerd.
Windows XP/2000
1. Leg de cd in het cd-rom-station.
2. Klik op "Windows XP/2000 Driver".
3. Selecteer in de lijst uw monitor en klik vervolgens op de knop "OK".
4. Klik op de knop "Install", in het dialoogvenster "Warning".
5. Als u het dialoogvenster "Message" krijgt te zien, klikt u op de knop "Continue Anyway" en
vervolgens op de knop "OK".
Het stuurprogramma van deze monitor is een geregistreerd MS-logo en kan geen schade aan uw
systeem veroorzaken. Het geregistreerd stuurprogramma wordt op de Samsung Monitor homepage
geplaatst.
http://www.samsung.com.
6. Het stuurprogramma is succesvol geïnstalleerd.
Windows XP | Windows 2000 |Windows Me |Windows NT | Linux
Het stuurprogramma van de monitor installeren (Handleiding)
Wanneer het besturingssysteem naar het stuurprogramma voor het beeldscherm vraagt,
doet u de meegeleverde cd in het cd-rom-station van de computer. De installatieprocedure
van het stuurprogramma is niet voor alle besturingssystemen hetzelfde. Volg de
aanwijzingen van het besturingssysteem dat u gebruikt.
U kunt ook een lege diskette klaarleggen en het stuurprogramma (driver) downloaden van de
hieronder aangegeven Internet website.
z
Website :
http://www.samsung.com (Worldwide)
http://www.samsung.com/monitor (U.S.A)
http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)
besturingssysteem Microsoft® Windows ® XP
1. Leg de cd in het cd-rom-station.
2. klik op "Start" —> "Configuratiescherm" en aansluitend op het pictogram "Appearance and
Themes".
3. Klik op het pictogram "Beeldscherm" en selecteer het tabblad "Instellingen" en klik aansluitend op
"Geavanceerd...".
4. Klik op de knop "Eigenschappen" van het tabblad "Monitor" en selecteer het tabblad
"Stuurprogramma".
5. Klik op "Bijwerken...", selecteer "Install from a list or.." en klik aansluitend op knop "Volgende".
6. Selecteer de optie "Don't search, I will..", klik op "Volgende" en klik vervolgens op "Diskette".
7. Klik op de knop "Bladeren", selecteer het A:(D:\station) en selecteer uit de lijst uw monitor, klik
aansluitend op de knop "Volgende".
8. Als u het dialoogvenster "Message" krijgt te zien, klikt u op de knop "Continue Anyway" en
vervolgens op de knop "OK".
Het stuurprogramma van deze monitor is een geregistreerd MS-logo en kan geen schade aan uw
systeem veroorzaken. Het geregistreerde stuurprogramma wordt op de Samsung Monitor homepage
geplaatst
http://www.samsung.com.
9. Klik op de knop "Sluiten" en daarna een paar keer op "OK".
10. Het stuurprogramma is succesvol geïnstalleerd.
Het besturingssysteem Microsoft® Windows ® 2000
Als het bericht "Kan digitale handtekening niet vinden" niet verschijnt op uw monitor, volg
dan de volgende stappen.
1. Klik op de knop "OK" in het venster "Schijf plaatsen".
2. Klik op de knop "Bladeren" in het venster "File needed".
3. Selecteer A:(D:\station), klik op de knop "Openen" en aansluitend op de knop "OK".
Hoe te installeren
1. Klik achtereenvolgens op "Start", "Instellingen", "Configuratiescherm".
2. Dubbelklik op het pictogram "Beeldscherm".
3. Selecteer het tabblad "Instellingen" en klik aansluitend op "Geavanceerd..".
4. Selecteer de optie "Monitor".
1e voorbeeld: Als de knop "Eigenschappen" niet toegankelijk is, betekent dit dat uw monitor op de
juiste wijze geconfigureerd is. Stop dan de installatie.
2e voorbeeld: Als de knop "Eigenschappen" wel toegankelijk is, klikt u op "Eigenschappen" en
volgt u de volgende stappen.
5. Klik op "Stuurprogramma", vervolgens op "Bijwerken..." en aansluitend op "Volgende".
6. Selecteer de optie "Een lijst met bekende stuurprogramma's voor dit apparaat weergeven,
zodat ik een specifiek stuurprogramma kan kiezen". Klik vervolgens op "Volgende" en
aansluitend op "Diskette...".
7. Klik op "Bladeren" en selecteer A:(D:\station).
8. Klik op "Openen" en aansluitend op "OK".
9. Selecteer de gewenste monitor en klik tweemaal achter elkaar op "Volgende".
10. Klik op "Voltooien" en tenslotte op "Sluiten".
Als u het venster "Kan digitale handtekening niet vinden" wel te zien krijgt, klikt u op de knop
"Ja" en achtereenvolgens op "Voltooien" en "Sluiten".
Het besturingssysteem Microsoft® Windows ® Millennium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Klik achtereenvolgens op "Start", "Instellingen", "Configuratiescherm".
Dubbelklik op het pictogram "Weergave".
Selecteer het tabblad "Instellingen" en klik aansluitend op de knop "Geavanceerd...".
Selecteer het tabblad "Monitor".
Klik op de knop "Wijzigen".
Selecteer de optie "De locatie van het stuurprogramma opgeven" en klik op "Volgende".
Selecteer de optie "Een lijst van alle stuurprogramma's op een speciale locatie..." en klik
vervolgens op de knop "Volgende".
Klik op de knop "Diskette".
Specificeer A:\(D:\station) en klik aansluitend op de knop "OK".
Selecteer de optie "Alle hardware weergeven", selecteer de gewenste monitor en klik op "OK".
Klik op "Sluiten" en aansluitend op "OK". Sluit het dialoogvenster "Eigenschappen voor
Beeldscherm" af.
Het besturingssysteem Microsoft® Windows ® NT
1. Klik achtereenvolgens op "Start", "Instellingen", "Configuratiescherm" en dubbelklik aansluitend
op het pictogram "Beeldscherm".
2. Klik in het venster Display Registration Information op het tabblad "Instellingen" en aansluitend op
"All Display Modes".
3. Selecteer een instelling die u wenst te gebruiken (Resolutie, Aantal kleuren en Verticale frequentie)
en klik op "OK".
4. Klik, nadat u op test heeft geklikt, op de knop "Toepassen" als het beeld goed is. Als het beeld niet
goed is, verander dan de instelling (lagere resolutie, kleur of frequentie).
Als u geen instellingsmogelijkheid heeft bij All Display Modes, selecteer dan de resolutie en
verticale frequentie volgens de Scherminstellingen in de gebruiksaanwijzing.
Het besturingssysteem Linux
Om het X-Venster te kunnen uitvoeren, dient u eerst het X86Config-bestand aan te maken. Dit is een soort
systeeminstellingsbestand.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Druk bij het eerste en tweede scherm op de Enter-toets, nadat het X86Config-bestand is uitgevoerd.
In het derde scherm stelt u uw muis in.
Selecteer een muis voor uw computer.
In het volgende scherm selecteert u een toetsenbord.
Selecteer een toetsenbord voor uw computer.
In het volgende scherm stelt u uw monitor in.
Stel eerst de horizontale frequentie voor uw monitor in. (U kunt de frequentie meteen invoeren.)
Stel de verticale frequentie voor uw monitor in. (U kunt de frequentie meteen invoeren.)
Voer het type monitor in. Deze informatie heeft geen invloed op de uitvoering van het X-Venster.
U bent klaar met het instellen van uw monitor.
Voer het X-Venster uit nadat u eventuele andere hardware instellingen heeft ingesteld.
Natuurlijke kleuren
Natuurlijke kleuren met Natural Color programma
Een vrij nieuw probleem is dat de kleuren van afdrukken, gescande afbeeldingen en foto's uit een
digitale camera kunnen afwijken van de kleuren die door een monitor worden weergegeven.
Het programma Natural Color is de oplossing voor dit probleem. Dit kleurbeheer systeem is ontwikkeld
door Samsung Electronics in samenwerking met het Korea Electronics & Telecommunications
Research Institute (ETRI). Dit systeem is alleen verkrijgbaar voor Samsung monitoren en zorgt ervoor
dat de kleuren van de monitor gelijk zijn aan die van de ingelezen en afgedrukte afbeeldingen.
Zie voor meer informatie de keuze Help (F1) in het programma Natural Color.
Zo installeert u Natural Color
Doe de bij uw Samsung monitor geleverde cd-rom in het cd-rom-station. Het eerste venster van het
installatieprogramma verschijnt. Klik in dit venster op Natural Color om het programma te installeren.
Wanneer de cd niet automatisch start, kunt u het installatieprogramma ook zelf starten: Doe de bij uw
Samsung monitor geleverde cd-rom in het cd-rom-station, klik op de [Start] knop van Windows en
selecteer [Uitvoeren].
Toets in: D:\color\eng\setup.exe en druk op de <Enter> toets.
(Als het cd-rom-station een andere letteraanduiding heeft, gebruikt u die in plaats van D:\)
Zo verwijdert u Natural Color
Selecteer in het Windows [Start] menu [Instellingen] > [Configuratiescherm] en dubbelklik op de
keuze [Software].
Selecteer Natural Color in de lijst en klik op de knop [Toevoegen/verwijderen],
[Wijzigen/verwijderen] of [Verwijderen].
Invoer
Alleen beschikbaar in de modus PC.
: PC
: TV
: Ext.
: AV
: S-Video
OSD
Specificatie
Bronlijst
Gebruiken om pc, tv of andere externe invoerbron die aangesloten is op de
monitor te selecteren. Gebruiken om het scherm van uw keus te selecteren.
De rechtstreekse knop op de afstandsbediening is de knop 'SOURCE'.
1) PC
2) TV
3) Ext.
4) AV
5) S-Video
Naam
wijzigen
Geef een naam aan het invoerapparaat dat op de ingangen is aangesloten
om de keus van de invoerbron te vergemakkelijken.
1) PC
2) Ext.
3) AV
Afspelen
/Stoppen
4) S-Video
Beeld
PC Modus
Alleen beschikbaar in de modus PC.
OSD
: PC
: TV
: Ext.
: AV
: S-Video
Specificatie
MagicBright™ MagicBright is een nieuwe functie, die afhankelijk van de soort afbeelding
waarnaar uw bekijkt, een zo optimaal mogelijke weergave produceerd.
Momenteel zijn er drie opties beschikbaar: Tekst, Internet en Entertainment.
Iedere optie heeft zijn eigen vooraf ingestelde helderheidswaarde. Iedere
optie kunt u gemakkelijk selecteren door op de betreffende MagicBright-knop
te drukken.
De rechtstreekse knop op de afstandsbediening is de knop ' '.
1) Amusement
: hoge helderheid
Voor het bekijken van bewegende beelden zoals een DVD of VCD.
2) Internet
: gemiddelde helderheid
Voor het werken met een combinatie van beelden zoals tekst en
grafische voorstellingen.
3) Tekst
: normale helderheid
Voor documenten of het werken met veel tekst.
4) Aangepast
Ondanks het feit dat de waarden zorgvuldig door onze technici zijn
geselecteerd, kan het zijn dat u de voorgeconfigureerde waarden niet
prettig vindt voor uw ogen. IAls dit het geval is, kunt u de helderheid en
het contrast aanpassen met behulp van het OSD-menu.
Aangepast
Met de on-screen menu´s kunt u het contrast en de helderheid (brightness)
Afspelen
/Stoppen
geheel naar wens instellen.
1) Contrast
: Contrast instellen.
2) Helderheid
: Helderheid instellen.
If you adjust picture using Custom function, MagicBright will turn to Custom Modus.
Kleur tint
De tint van de kleur kan worden gewijzigd. De verschillende kleur-dtv's
kunnen ook door de gebruiker worden aangepast.
1) Koel
2) Normaal
3) Warm
4) Aangepast
Kleur
Hiermee regelt u de afzonderlijke RGB-kleuren.
1) Rood
2) Groen
3) Blauw
If you adjust picture using Kleur function, Kleur tint will turn to Custom Modus.
Beeld
vergrendelen
Autom.
Afstellen
De beeldvergrendeling (Beeld vergrendelen) wordt gebruikt om een zo
optimaal mogelijke beeldkwaliteit te krijgen. Door deze optie kunt u beeldruis
die instabiele afbeeldingen produceert met beeldflikkering te verwijderen. Als
u niet tevreden bent over het resultaat, maak dan gebruik van de optie
Coarse en aansluitend weer van de optie Fine.
1) Grof
: Verwijdert ruis, zoals verticale strepen. Door een Coarse-aanpassing
(grof) kan het beeldgebied worden verschoven. Met het menu
Horizontal Control kunt u dit gebied weer naar het midden
terugplaatsen.
2) Fijn
: Verwijdert ruis, zoals horizontale strepen. Indien de ruis zelfs na Fine
tuning (fijnafstemming) aanwezig blijft, herhaalt u deze procedure na het
instellen van de frequentie (kloksnelheid).
3) Scherpte
: De scherpte van het beeld aanpassen.
4) Positie
: Bepaalt de locatie op het scherm, zowel horizontaal als verticaal.
De waarden van Fine (fijn), Coarse (grof) en Position (positie) worden
automatisch aangepast.
Als u de resolutie wijzigt in het regelpaneel, wordt de functie Autom. Afstellen
uitgevoerd.
De rechtstreekse knop op de afstandsbediening is de knop 'AUTO/PRECH'.
TV / Ext. / AV / S-Video Modus
1) Grof
2) Fijn
3) Scherpte
4) Positie
Alleen beschikbaar in de modus PC.
: PC
: TV
: Ext.
: AV
: S-Video
OSD
Specificatie
Modus
De monitor heeft vier automatische beeldinstellingen ("Dynamic", "Standard",
"Movie" en "Custom") die op de fabriek tevoren zijn ingesteld. U kunt
Dynamic, Standard, Movie of Custom activeren.
De rechtstreekse knop op de afstandsbediening is de knop 'P.Modus'.
1) Dynamisch
2) Standaard
3) Film
4) Aangepast
Aangepast
Met de on-screen menu´s kunt u het contrast en de helderheid (brightness)
geheel naar wens instellen.
1) Contrast
: Contrast instellen.
2) Helderheid
: Helderheid instellen.
3) Scherpte
: De scherpte van het beeld aanpassen.
4) Kleur
: Hiermee regelt u de kleur van het.
5) Tint
: Voegt een natuurlijke tint toe aan het scherm.
PAL-kanalen ondersteunen het menu Tint (niet).
Channel > Manual Store > Colour System is alleen beschikbaar in
NTSC 4.43.
Kleur tint
De tint van de kleur kan worden gewijzigd. De verschillende kleur-dtv's
kunnen ook door de gebruiker worden aangepast.
1) Koel2
2) Koel1
3) Normaal
4) Warm1
5) Warm2
Afspelen
/Stoppen
Geluid
Alleen beschikbaar in de modus PC.
: PC
: TV
: Ext.
: AV
: S-Video
OSD
Specificatie
Modus
De monitor heeft een ingebouwde hifi-stereo-versterker.
1) Standard
: Choose Standard for the standard factory settings.
2) Muziek
: Kies Muziek wanneer u muziekvideo's of concerten kijkt.
3) Film
: Kies Film wanneer u films kijkt.
4) Spraak
: Kies spraak wanneer u een show met gesprekken kijkt (bijvoorbeeld
het nieuws).
5) Aangepast
: Kies Aangepast wanneer u de instellingen aan uw persoonlijke
voorkeur wilt aanpassen.
Aangepast
U kunt de geluidsinstellingen aanpassen aan uw persoonlijke voorkeur.
1) Laag
: Benadrukt geluid met een lage frequentie.
2) Hoog
: Benadrukt geluid met een hoge frequentie.
3) Balans
: Hiermee kunt u de balans tussen de linker- en rechterluidsprekers
instellen.
U kunt het geluid zelfs horen als de geluidswaarde is ingesteld op
0.
Auto
Volume
Vermindert het verschil in volumeniveau tussen de zendkanalen.
Uit
Aan
Afspelen
/Stoppen
Kanaal
Alleen beschikbaar in de modus PC.
: PC
: TV
: Ext.
: AV
: S-Video
OSD
Specificatie
Land
Selecteer het land waarin het product wordt gebruikt voordat u de functie
Automatisch opslaan gebruikt. Als uw land niet in de lijst voorkomt,
selecteert u Overige.
7) Zweden
1) België
8) Zwitserland
2) Frankrijk
9) Ver. Kon.
3) Duitsland
10) Overige
4) Italië
11) Rusl.
5) Nederland
12) O.Eur.
6) Spanje
Automatisch
opslaan
U kunt de frequentiebereiken op uw televisie in uw gebied scannen en
automatisch alle gevonden kanalen opslaan.
Handm.
opslaan
U kunt de frequentiebereiken op uw televisie in uw gebied scannen en
automatisch alle gevonden kanalen opslaan.
1) Programma: Hiermee voert u het gewenste programmanummer op het
scherm in.
2) Kleursysteem: Herhaaldelijk regelen totdat de kleur de beste kwaliteit
heeft bereikt.
(Auto <-> PAL <-> SECAM <-> NTSC4.43)
3) Geluidssysteem: Herhaaldelijk regelen totdat het geluid de beste
kwaliteit heeft bereikt.
(BG <-> DK <-> I <-> L)
4) Kanaal : Kies het zenderkanaal door de huidige frequentie te regelen
(hoger of lager).
5) Zoeken : De tuner scant het frequentiebereik totdat het eerste kanaal
of het geselecteerde kanaal op het scherm is ontvangen.
6) Opslaan : Deze optie gebruikt u om de nummers van twee kanalen te
verwisselen.
Toevoegen
/Wissen
Met Add (Toevoegen) registreert u het kanaal en met Delete (Verwijderen)
maakt u de registratie van het geregistreerde kanaal ongedaan.
Sorteren
Deze optie gebruikt u om de nummers van twee kanalen te verwisselen.
Afspelen
/Stoppen
Naam
Als de gegevens van een zendernaam worden uitgezonden wanneer u de
kanalen handmatig of automatisch opslaat, worden de namen rechtstreeks
aan de kanalen toegewezen. U kunt echter deze namen wijzigen of nieuwe
namen toewijzen.
Fijnafstemming Vanwege zwakke signalen of een niet correct opgestelde antenne, kunnen
sommige kanalen niet goed worden afgesteld.
Instellingen
Alleen beschikbaar in de modus PC.
OSD
Specificatie
Taalkeuze
U kunt uit 9 talen kiezen.
: PC
: TV
: Ext.
: AV
: S-Video
NB: De taal die u geselecteerd heeft is alleen van toepassing op de OSD.
Het heeft invloed op de software die op uw computer draait.
Slaaptimer
Hiermee wordt de monitor uitgeschakeld na een vooraf bepaalde tijd.
1) Uit 2) 30 3) 60 4) 90 5) 120 6) 150 7) 180
- De rechtstreekse knop op de afstandsbediening is de knop 'SLEEP'.
Transparant
Met deze optie kunt u de transparantie van de achtergrond van het OSDmenu instellen.
1) Hoog
2) Middel
3) Laag
Afspelen
/Stoppen
4) Ondoorzichtig
Blauw
scherm
Als u geen signaal ontvangt of het signaal zeer zwak is, wordt de
achtergrond met ruis vervangen door een blauw scherm. Als u het slechte
beeld wilt behouden, zet u de modus "Blue screen" op "Off".
Uit
Aan
Reset
De beeldparameters worden vervangen door de standaard fabriekswaarden.
1) Beeld resetten
2) Kleur resetten
1) Beeld resetten
2) Kleur resetten
Zelftest
Controleer de volgende punten zelf voordat u het servicecenter belt.Neem contact op met het
servicecenter als u het probleem zelf niet kunt oplossen.
Zelftestfunctiecontrole | Niet-optimale modus | Stuurprogramma voor beeldschermadapter
Onderhoud en reinigen | Symptomen en aanbevolen handelingen
1. Zelftest
Uw monitor beschikt over een zelftest functie waarmee u kunt controleren of de monitor goed werkt.
1. Zet zowel uw computer als de monitor uit.
2. aal de video signaalkabel uit de connector van de computer.
3. Zet de monitor aan.
De onderstaande afbeelding ("Signaalkabel controleren") verschijnt tegen een zwarte achtergrond
wanneer de monitor normaal functioneert maar geen videosignaal waarneemt: in de zelftestmodus
blijft de groende LED branden en verplaatst het figuur zich over het scherm.
Als éé n van deze vensters niet verschijnt, is er iets mis met de monitor.
Tijdens normale werking verschijnt dit venster ook als de videokabel niet is aangesloten of als deze
beschadigd is.
4. Zet uw monitor uit en sluit de video signaalkabel weer aan. Zet vervolgens de computer en de
monitor weer aan.
Als u geen beeld hebt maar de bovenstaande zelftest wel lukt, controleer dan de videokaart en de
computer. Uw monitor is dan in orde.
2. Niet-optimale modus
1. Als de verticale frequentie zich tussen 76 en 85 hz is of de resolutie UXGA (1600 x 1200) is, zal een
melding worden weergegeven.waarin wordt vermeld dat u het scherm enkele minuten zal worden
weergegeven. Daarna kan het scherm niet langer worden weergeven en zal u moeten
terugschakelen naar de optimale modus
2. Als de verticale frequentie meer dan 86 hz bedraagt, zal er afgezien van de melding niets op het
scherm worden weergegeven. Als dit het geval is, start het systeem dan opnieuw op in de veilige
modus en wijzig de scherminstellingen.
Zie Specificaties > Vooraf ingestelde timingmodi voor de resoluties of frequentie die door de
monitor worden ondersteund.
Neem contact op met de computerdealer of -fabrikant voor meer informatie over opstarten
in de veilige modus.
3. Stuurprogramma voor beeldschermadapter
Met beeldschermadapter wordt het stuurprogramma voor de videokaart van de computer bedoeld.
Als de adapter incorrect is ingesteld, kunt u de resolutie, frequentie of kleur niet wijzigen en het
monitorstuurprogramma niet installeren.
1. Het adapterstuurprogramma controleren
Klik op Start -> Instellingen -> Configuratiescherm -> Beeld ->Instellingen -> Geavanceerd ->
Adapter.
Als "Standaard" of een verkeerd productmodel wordt weergegeven, betekent dit dat niet het juiste
stuurprogramma is geïnstalleerd. Installeer het stuurprogramma nogmaals en volg de aanwijzingen
die de fabrikant van de computer of de videokaart heeft bijgevoegd.
2. Het adapterstuurprogramma installeren
De onderstaande aanwijzingen zijn bedoeld voor algemene omstandigheden. Bij
specifieke problemen neemt u contact op met de betreffende computer- of
videokaartfabrikant.
1) Klik op Start -> Instellingen -> Configuratiescherm -> Beeld -> Instellingen -> Geavanceerd >Adapter ->Stuurprogramma bijwerken -> Volgende -> Een lijst met bekende stuurprogramma's
voor dit apparaat weergeven, zodat ik een specifiek stuurprogramma kan kiezen -> Volgende >Diskette (plaats de diskette met het stuurprogramma van de videokaart) -> OK -> Volgende ->
Volgende ->Voltooien.
2) Als u al een Setup-bestand voor het adapterstuurprogramma op uw computer hebt: Voer
Setup.exe of Install.exe uit voor het adapterstuurprogramma.
4. Onderhoud en reinigen
1. De monitorbehuizing onderhouden Schoonmaken met een zachte doek nadat u de stekker uit het
stopcontact hebt gehaald.
z
Geen benzeen, verfverdunner of andere ontvlambare stoffen en
ook geen natte doek gebruiken.
2. Het Flat Panel Display-scherm onderhouden Alleen schoonmaken met een zachte doek
(katoenflanel).
z
z
z
Nooit aceton, benzeen of verfverdunner gebruiken. (Dit kan
barsten of vervorming van het schermoppervlak veroorzaken.)
Als u schade veroorzaakt, moet u zelf de kosten voor de
reparatie betalen.
Wij raden u een reinigingsmiddel van Samsung aan om schade
aan het scherm te voorkomen.
5. Symptomen en aanbevolen handelingen
Een monitor interpreteert visuele signalen die van de pc worden ontvangen. Als u daarom een
probleem het de pc of de videokaart ondervindt, kan het scherm leeg zijn, slechte kleuren en ruis
hebben, de videomodus niet worden ondersteund, enz. Controleer in dit geval eerst de bron van het
probleem en neem vervolgens contact op met het servicecenter of uw dealer.
1. Controleer of de voedingskabel en de kabel goed op de computer zijn aangesloten.
2. Controleer of u tijdens het opstarten van de computer meer dan 3 pieptonen hoort. (Als dit het geval
is, is het moederbord van de computer toe aan een servicebeurt.)
3. Als u een nieuwe videokaart hebt geïnstalleerd of zelf uw pc hebt samengesteld, controleert u of u
het video(adapter)stuurprogramma en het monitorstuurprogramma hebt geïnstalleerd.
4. Controleer of de scanfrequentie van het videoscherm is ingesteld op 75 Hz of 85 Hz.
(De vernieuwingsfrequentie van het scherm moet ingesteld zijn op een bereik van 56-75hz.)
5. Als u problemen ondervindt met het installeren van het adapter(video)stuurprogramma, start u de
computer in de Veilige modus op, verwijdert u de Beeldschermadapter via "Configuratiescherm,
Systeem, Apparaatbeheer" en start u de computer opnieuw op en installeert u het adapter(video)
stuurprogramma.
Checklist
In de volgende tabel vindt u een lijst met mogelijke problemen en hun oplossingen. Voordat u het
servicecenter belt, controleert u de informatie in deze sectie en kijkt u of u het probleem zelf kunt
oplossen. Als u assistentie nodig hebt, belt u het telefoonnummer dat u in de sectie Informatie vindt
of neemt u contact op met uw dealer.
Problemen met de installatie | Problemen met het scherm | Problemen met audio | Problemen met de
afstandsbediening
1. Problemen met de installatie
Hier worden problemen met de installatie van de monitor en hun oplossingen beschreven.
problemen
PC
Mulige løsninger
De pc functioneert schijnbaar
niet normaal.
z
Het monitorscherm knippert
TV
z
Het tv-scherm is vaag of
vertoont ruissignalen.
z
Het tv-signaal wordt niet
ontvangen
z
z
Controleer of het stuurprogramma van de
beeldschermadapter (VGA-stuurprogramma) correct
is geïnstalleerd. (Zie Het stuurprogramma installeren)
Controleer of de signaalkabel tussen de computer en
de monitor goed is aangesloten en bevestigd. (Zie
Aansluiten op de computer)
Controleer of de tv-antenneaansluiting goed is
verbonden met de externe antenne. (Zie Aansluiten
op de televisie)
Controleer het "Kanalensysteem" en zorg dat u het
juiste kanalensysteem hebt gekozen. (Zie
Kanalensysteem)
Selecteer “Auto program” om het kanalensysteem
automatisch te configureren. (Zie het Automatisch
opslaan)
2. Problemen met het scherm
Hier worden problemen met het monitorscherm en hun oplossingen beschreven.
problemen
Het scherm is leeg en het
voedingslampje brandt niet
Bericht "Signaalkabel
controleren"
Mulige løsninger
z
z
z
Bericht "Niet optimaal"
z
z
Het beeld rolt verticaal.
z
De afbeelding is niet helder. Het
z
Zorg dat de voedingskabel goed is aangesloten en dat de
LCD-monitor is ingeschakeld. (Zie De monitor aansluiten)
Controleer of de signaalkabel goed op de PC of videobron is
aangesloten. (Zie De monitor aansluiten)
Zorg dat de pc of videobron is ingeschakeld.
Controleer de maximumresolutie en de frequentie van de
videoadaptor.
Vergelijk deze waarden met de gegevens in grafiek Vooraf
ingestelde timingmodi.
Controleer of de signaalkabel goed is vastgemaakt. Maak de
kabel nogmaals goed vast. (Zie Aansluiten op een computer)
Voer Grof en Fijn .
beeld is wazig.
z
z
Het beeld is onstabiel en trilt.
z
U ziet spookbeelden op het
beeld.
De afbeelding is te licht of te
donker
De schermkleur is inconsistent.
z
z
Nogmaals inschakelen nadat alle accessoires zijn verwijderd
(videoverlengkabel, enz.)
Stel de resolutie en de frequentie in op het aanbevolen
bereik.
Controleer of de ingestelde resolutie en frequentie van de
computervideokaart binnen het bereik van de monitor vallen.
Als dit niet het geval is, stelt u de waarden opnieuw in.
Raadpleeg de Informatie onder het monitormenu en de
Vooraf ingestelde timingmodi.
Regel de brightness en het contrast.
(Zie Helderheid , Contrast )
Pas de kleur aan met Kleur in het OSD Picture menu.
U ziet zwarte schaduwen op de
kleurenafbeelding.
De witte kleur is van matige
kwaliteit.
Het groene voedingslampje
knippert.
Het scherm is leeg en knippert.
z
z
z
De monitor gebruikt het voedingsbeheersysteem.
Druk op een toets op het toetsenbord.
Indien u de melding “TEST GOOD” op het scherm ziet
wanneer u de knop MENU indrukt, dient u de
kabelverbinding tussen monitor en computer te controleren
om er zeker van te zijn dat de connector goed is
aangesloten.
3. Problemen met audio
Hier worden problemen met audiosignalen en hun oplossingen beschreven.
problemen
Geen geluid
Mulige løsninger
z
z
Sound level is too low.
z
z
Het geluid klinkt te hoog of te
laag
z
Controleer of de audiokabel goed is aangesloten op zowel de
audio-in-poort van uw monitor als op de audio-out-poort van
uw geluidskaart. (Zie De monitor aansluiten)
Controleer het geluidsniveau. (Zie Volume)
Controleer het geluidsniveau. (Zie Volume)
Als het geluid nog steeds te zacht klinkt, nadat u het volume
maximaal open heeft gedraaid, controleer dan de
volumeregeling van de geluidskaart of het
softwareprogramma.
Stel de Treble en Bassbas op het juiste niveau in.
4. Problemen met de afstandsbediening
Hier worden problemen met de afstandsbediening en hun oplossingen beschreven.
problemen
De knoppen van de
afstandsbediening reageren niet.
Mulige løsninger
z
z
z
z
z
Vraag & antwoord
Controleer de batterijpolen (+/-).
Controleer of de batterijen leeg zijn.
Controleer of de voeding is ingeschakeld.
Controleer of de voedingskabel goed is bevestigd.
Controleer of er een speciale fluorescerende lamp of
neonlamp in de buurt is.
Vraag
Hoe kan ik de frequentie
veranderen?
Antwoord
z
z
Hoe kan ik de resolutie
veranderen?
z
z
Hoe kan ik gebruik maken van
energiebeheer?
z
z
Hoe kan ik de buitenkant van de
behuizing en het oppervlak van
de beeldbuis reinigen?
z
z
De frequentie kan worden veranderd bij de instellingen van
de videokaart op de computer.
De mogelijkheden van de videokaart hangen niet alleen van
de kaart af, maar ook van de gebruikte versie van het
stuurprogramma.
(Zie de handleiding van de computer en/of de videokaart
voor details.)
Windows XP: Kies de gewenste resolutie en het aantal
kleuren in Configuratiescherm (Control Panel), Appearance
and Themes(Bureaublad - thema's), Beeldscherm (Display),
Instellingen (Settings).
Windows ME/2000: Kies de gewenste resolutie en het aantal
kleuren in Configuratiescherm (Control Panel), Beeldscherm
(Display), Instellingen (Settings)
* Voor details kunt u contact opnemen met de fabrikant van
de videokaart.
Windows XP: U kunt de energiebesparende functies instellen
in het BIOS-SETUP programma van de computer of onder
Windows bij Schermbeveiliging (Screensaver) (zie de
handleiding van Windows of van uw computer).
Windows ME/2000: U kunt de energiebesparende functies
instellen in het BIOS-SETUP programma van de computer of
onder Windows bij Schermbeveiliging (Screensaver) (zie de
handleiding van Windows of van uw computer).
Haal de stekker van de monitor uit het stopcontact en reinig
de monitor met een zachte doek bevochtigd met wat
reinigingsmiddel en water.
Zorg dat er geen resten reinigingsmiddel achterblijven en
voorkom krassen op de behuizing en het schermoppervlak.
Zorg beslist dat er geen water e.d. in de monitor terecht kan
komen.
Algemeen
Algemeen
Model
SyncMaster 711MP
LCD-scherm
Afmeting
17,0 inch diagonaal
Beeldgrootte
337,92 mm (H) x 270,336 mm (V)
Pixel Pitch
0,264 mm (H) x 0,264 mm (V)
Zichtbaar beeld
a-si TFT active matrix
Synchronisatie
Horizontaal
30 ~ 81 kHz
Verticaal
56 ~ 75 Hz
Beeldschermkleur
16.2 M
Resolutie
Optimale resolutie
SXGA 1280 x 1024 @ 60 Hz
Maximale resolutie
SXGA 1280 x 1024 @ 75Hz
Ingangssignaal, Afgebroken
RGB Analoog 0,7 Vpp, positief bij 75 Ω, Gescheiden H/V synchronisatie,
Composite, TTL-niveau positief of negatief.
TV / Video
Kleursysteem
PAL / SECAM / NTSC4.43
Video format
B/G, I, D/K
Maximale pixelfrequentie
135 MHz
Aansluitwaarden
AC 100 ~ 240 VAC (+/- 10%), 60/50 Hz ± 3 Hz
Signaalkabel
15 pin-naar-15 pin D-sub-kabel, verwisselbaar
Energieverbruik
Minder dan 43 W
Power Saving
Minder dan 2 W
Afmetingen (BxHxD)/Gewicht
389 x 206 x 402,5 mm / 15,3 x 8,1 x 15,8 inch / 5,35 kg
389 x 63 x 386mm / 15,3 x 2,5 x 15,2 inch ( Zonder standaard )
VESA Feste Schnittstelle
75 mm x 75 mm (voor het gebruik van een speciale armmontagebeugel)
Omgevingsfactoren
In bedrijf
Temperatuur: 10°C ~ 40°C(50°F ~ 104°F)
Vochtigheid: 10% ~ 80%, zonder condensatie
Opslag
Temperatuur: -20°C ~ 45°C-(4°F ~113°F )
Vochtigheid: 5% ~ 95%, zonder condensatie
Plug-and-play mogelijkheden
Deze monitor kan op alle Plug en Play compatibele systemen worden aangesloten. De monitor en de
computer zoeken dan samen de beste instellingen uit. In de meeste gevallen gebeurt dit automatisch, tenzij
de gebruiker zelf andere instellingen wil kiezen.
Aanvaardbare punten (Dot Acceptable)
Bij de productie van de TFT/LCD-beeldschermen voor dit product wordt er gebruik gemaakt van
geavanceerde halfgeleiderstechnologie, met een nauwkeurigheid van tenminste 1ppm (per 1 miljoen). De
pixels van de kleuren ROOD, GROEN, BLAUW en WIT lijken soms lichter en soms zijn er zwarte pixels
zichtbaar. Dit ligt niet aan de kwaliteit. U kunt het beeldscherm gewoon gebruiken, zonder dat u zich hierover
zorgen hoeft te maken.
z
Bijvoorbeeld, het aantal TFT LCD subpixels dat dit product bevat is 3.932.160.
Opmerking: Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd.
Energiebeheer
De PowerSaver op deze monitor bespaart energie door uw monitor over te schakelen naar een stand waarin hij
minder stroom verbruikt. Deze functie wordt ingeschakeld als u de monitor gedurende langere niet gebruikt. Als u
een toets van het toetsenbord indrukt of met de muis beweegt, wordt de monitor weer automatisch geactiveerd.
Als u energie wilt besparen, zet dan uw monitor UIT als u hem langere tijd niet meer nodig heeft. Het
PowerSaver-systeem werkt met een VESA DPMS-videokaart die in uw computer is geïnstalleerd. Deze functie
kunt u instellen met de software op uw computer.
Status
Normaal gebruik
De uitstand EPA/ENERGY
Uitzetten
(Aan/uit-knop)
Aan/uit-lampje
Groen
Groen, Knipperen
Zwart
Stroomverbruik
Minder dan 43 W
Minder dan 2 W
(Uitschakelstand)
Minder dan 1W
(115 Vac)
Deze monitor voldoet aan de EPA ENERGY STAR ® en ENERGY2000
normen bij aansluiting op een computer die beschikt over VESA DPMS
functionaliteit.
Als ENERGY STAR ® Partner heeft SAMSUNG vastgesteld dat dit product
voldoet aan de ENERGY STAR ® richtlijnen voor efficiënt energiegebruik.
Voorkeurinstellingen
Als het signaal dat van de computer wordt ontvangen gelijk is aan een van de volgende voorkeurinstellingen,
wordt de monitor hier automatisch op ingesteld. Bij afwijkende signalen kan het scherm leeg blijven ondanks
dat de aan/uit LED indicator brandt. Zie de handleiding van de videokaart en stel het beeldscherm als volgt in.
Tabel 1. Instellingen
Horizontale
frequentie
(kHz)
Verticale
frequentie
(Hz)
Pixelfrequentie
(MHz)
Synchronisatie
Polariteit
(H/V)
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+,-/+,-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
81,129
76,106
135,00
-/-
Weergavemodus
Table 2. Uitzendsystemen
Note : Afhankelijk van het type uitzending in een land, kan het zijn dat u geen optie kunt selecteren.
NTSC
Uitzendsystemen
NTSC -M
VS
Zuid-Korea
Japan
Ecuador
Mexico
Guatemala
Canada
Landen
PAL
Uitzendsystemen
PAL-B/G
Landen
Italië
Zweden
Duitsland
Duitsland
Spanje
Israël
Denemarken
PAL-D/K
PAL-I
China NoordKorea
Ierland
Engeland
Zuid-Afrika
PAL-N
PAL-M
Brazilië
Argentinië
Uruguay
Portugal
Nederland
Oostenrijk
Singapore
Indonesië
Australië
Roemenië
Hongkong
Paraguay
SECAM
Uitzendsystemen
SECAM-B
Landen
SECAM-D
Iran
Irak
Saudi-Arabië
Syrië
Libanon
Egypte
SECAM-K1
Rusland
Hongarije
Bulgarije
Polen
SECAM-L
Frankrijk
Horizontale frequentie
Het aantal horizontale lijnen over de hele breedte van het scherm dat per
seconde kan worden afgebeeld, wordt aangeduid als horizontale
frequentie, met kHz als eenheid.
Verticale frequentie
Net als een tl-buis moet ook een monitor om flikkeren te voorkomen het
beeld een groot aantal keren per seconde herhalen (verversen). Dit wordt
aangeduid als verticale frequentie of refresh rate, met Hz als eenheid.
Service
Het adres en telefoonnummer van het bedrijf kan gewijzigd worden zonder tegenbericht.
AUSTRALIA :
Samsung Electronics Australia Pty Ltd.
Customer Response Centre
7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127
Tel : 1300 362 603
http://www.samsung.com.au/
BRAZIL :
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.
R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B
Chacara Sto. Antonio, CEP : 04719-040
Sao Paulo, SP
SAC : 0800 124 421
http://www.samsung.com.br/
CANADA :
Samsung Electronics Canada Inc.,
Samsung Customer Care
55 Standish Court
Mississauga, Ontario
L5R 4B2
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
http://www.samsung.ca/
CHILE :
SONDA S.A.
Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile
Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353
56-2-800200211
http://www.sonda.com/
http://www.samsung.cl/
COLOMBIA :
Samsung Electronics Colombia
Cra 9 No 99A-02 Of. 106
Bogota, Colombia
Tel.: 9-800-112-112
Fax: (571) 618 - 2068
http://www.samsung-latin.com/
e-mail : soporte@samsung-latin.com
ESPAÑA :
Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A.
Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. : (93) 261 67 00
Fax. : (93) 261 67 50
http://samsung.es/
FRANCE :
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service
Paris Nord 2
66 rue des Vanesses
BP 50116 Villepinte
95950 Roissy CDG Cedex
Tel : 08 25 08 65 65
Fax : 01 48 63 06 38
http://www.samsungservices.com/
GERMANY :
TELEPLAN Rhein-Main GmbH
Feldstr. 16
64331 Weiterstadt
T. 06151/957-1306
F. 06151/957-1732
* EURO 0.12/Min
http://www.samsung.de/
HUNGARY :
Samsung Electronics Magyar Rt.
1039, Budapest, Lehel u. 15-17.
Tel: 36 1 453 1100
Fax: 36 1 453 1101
http://www.samsung.hu/
ITALY :
Samsung Electronics Italia S.p.a.
Via C. Donat Cattin, 5
20063 Cernusco s/Naviglio (MI)
Servizio Clienti: 199.153.153
http://www.samsung-italia.com/
MÉXICO :
SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
Fax: 01-55-5747-5202 / 01-800-849-1743
RFC: SEM950215S98
http://www.samsung.com.mx/
IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea
NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG :
Samsung Electronics Benelux B. V.
Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS
Service and informatielijn ;
Belgium :0800-95214, http://www.samsung.be/
Netherlands : 0800-2295214, http://www.samsung.nl/
PANAMA :
Samsung Electronics Latinoamerica( Z.L.) S.A.
Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja
Panama
Tel. : (507) 210-1122, 210-1133
Tel : 800-3278(FAST)
http://www.samsung-latin.com/
PERU :
Servicio Integral Samsung
Av.Argentina 1790 Lima1. Peru
Tel: 51-1-336-8686
Fax: 51-1-336-8551
http://www.samsungperu.com/
PORTUGAL :
SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.
Rua Mário Dioniso, No2 - 1º Drt. 2795-140 LINDA-A-VELHA
Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128
Free Line 800 220 120
http://www.samsung.pt/
SOUTH AFRICA :
Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park,
Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa
Tel : 0027-11-549-1621
Fax : 0027-11-549-1629
http://www.samsung.co.za/
SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND :
Samsung Electronics Nordic AB
Samsung support Sweden : 08-585 36787
Samsung support Danmark : 35 322 887
Samsung support Norway : 231 62722
Samsung support Finland : 09-69379 554
http://www.samsung.se/
http://www.samsung.dk/
http://www.samsung.no/
http://www.samsung.fi/
THAILAND :
HAI SAMSUNG SERVICE CENTER
MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor
175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12
SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK
BANGKOK 10500
TEL : 0-2635-2567
FAX : 0-2635-2556
UKRAINE :
SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE
4 Glybochitska str.
Kiev, Ukraine
Tel. 8-044-4906878
Fax 8-044-4906887
Toll-free 8-800-502-0000
http://www.samsung.com.ua/
United Kingdom :
Samsung Electronics (UK) Ltd.
Samsung House, 225 Hook Rise South
Surbiton, Surrey KT6 7LD
Tel. : (0208) 391 0168
Fax. : (0208) 397 9949
< European Service Center & National Service >
Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ
Tel. : (0870) 242 0303
Fax. : (01952) 292 033
http://samsungservice.co.uk/
U.S.A :
Samsung Electronics America
Service Division
400 Valley Road, Suite 201
Mount Arlington, NJ 07856
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
http://www.samsung.com/monitor/
http://www.samsung.com/monitor/
Woordenlijst
Sync-signaal
Sync-signalen (gesynchroniseerde) hebben betrekking op signalen die nodig zijn om de gewenste
kleuren op de monitor te kunnen weergeven. Deze zijn ingedeeld in verticale en horizontale syncsignalen. Deze signalen geven normale kleurenbeelden met de ingestelde resolutie en frequentie weer.
Soorten sync-signalen
Gescheiden
In dit schema worden individuele verticale en horizontale frequentiesignalen
naar de monitor overgebracht.
Composiet
In dit schema worden verticale en horizontale frequentiesignalen gecombineerd
in een composietsignaal en zo overgebracht naar de monitor. De monitor geeft
de kleursignalen weer door het composietsignaal in oorspronkelijke
kleursignalen te scheiden.
Dotpitch (puntafstand)
Het beeld op een monitor bestaat uit rode, groene en blauwe puntjes. Hoe kleiner de puntjes en hoe
dichter ze bij elkaar staan, hoe hoger de resolutie. De afstand tussen twee puntjes met dezelfde kleur
wordt dot pitch genoemd, met mm als eenheid.
Verticale frequentie
Om flikkeren te voorkomen moet een monitor het beeld een aantal malen per seconde herhalen
(verversen). Dit wordt aangeduid als verticale frequentie of refresh rate, met Hz als eenheid.
Bijvoorbeeld:
Als hetzelfde lichtje 60 keer per seconde knippert, noemt men dit 60 Hz.
Horizontale frequentie
Het aantal horizontale lijnen over de hele breedte van het scherm dat per seconde kan worden
afgebeeld, wordt aangeduid als horizontale frequentie, met kHz als eenheid.
Interlaced en non-interlaced methodes
Wanneer de horizontale lijnen een voor een van boven naar beneden worden afgebeeld wordt dit noninterlaced genoemd. Afwisselend afbeelden van alle even en alle oneven lijnen heet interlaced. Bijna
alle monitoren gebruiken de non-interlaced methode voor een heldere weergave. De interlaced
methode wordt in tv's gebruikt.
Plug en Play
Dankzij deze functie heeft de gebruiker altijd de beste weergave, doordat de computer en de monitor
automatisch informatie met elkaar kunnen uitwisselen. De Plug en Play functie van deze monitor werkt
volgens de internationale VESA DDC standaard.
Resolutie
Het aantal horizontale en verticale beeldpunten waaruit het beeld kan worden opgebouwd heet
resolutie. De resolutie geeft de precisie van de monitor aan. Een hoge resolutie is prettig wanneer
verschillende programma's tegelijk worden gebruikt, omdat het scherm dan meer informatie kan
bevatten.
Bijvoorbeeld: Bij een resolutie van 1280 x 1024 wordt het beeld opgebouwd uit 1280 lijnen (verticale
resolutie) die ieder bestaan uit 1024 horizontale beeldpunten (horizontale resolutie).
RF-kabel
Een ronde signaalkabel die in het algemeen voor tv-antennes wordt gebruikt.
Satellietuitzending
Een uitzenddienst die via satelliet wordt geleverd. Biedt overal in het land een hoge beeldkwaliteit en
helder geluid, ongeacht de locatie van de kijker.
Geluidsbalans
Hiermee balanceert u het geluidsniveau dat uit elke luidspreker van een televisie met twee luidsprekers
komt.
Kabeltelevisie
Bij normale televisie-uitzendingen wordt het signaal door de lucht verzonden. Bij uitzendingen via de
kabel wordt het signaal via een kabelnetwerk verzonden. Om kabeltelevisie te kunnen kijken, moet u een
kabelontvanger kopen en deze op het kabelnetwerk aansluiten.
CATV
"CATV" is een uitzenddienst voor hotels, scholen en andere gebouwen via hun eigen uitzendsysteem,
dat niet is in verbinding staat met VHF- of UFH-uitzendingen door omroepen. CATV-programma's zijn
onder meer films, vermaak en cursussen. (Verschilt van kabeltelevisie.)
CATV kan alleen worden bekeken als de CATV-dienst binnen het gebied wordt aangeboden.
S-Video
Afkorting van "Super Video." Bij S-Video is een horizontale resolutie van 800 lijnen mogelijk. Dit zorgt
voor video van hoge kwaliteit.
VHF/UHF
VHF geven televisiekanalen van 2 tot en met 13 aan en UHF geven kanalen 14 tot en met 69 aan.
Kanalen fijn afstemmen
U kunt met deze functie het tv-kanaal fijn afstemmen voor optimaal kijkgenot. De Samsung tv heeft
automatische en handmatige fijnafstemming zodat u zelf de gewenste instellingen kunt regelen.
External Device Input
External Device Input verwijst naar video-invoer van externe videoapparaten zoals vcr's, camcorders en
dvd-spelers, los van tv-uitzendingen.
DVD
Een type digitale schijftechnologie die gebruikmaakt van alleen de voordelen van CD en LD om een
hoge resolutie en kwaliteit te verkrijgen waardoor de gebruiker kan genieten van betere beelden.
DTV Uitzending (Digitale TV Uitzending)
Een verbeterde uitzendtechnologie waarmee digitale videosignalen met behulp van een set-top box
worden verwerkt. Het resultaat is een hogere resolutie en betere digitale beelden op het scherm.
LNA (Low Noise Amplifier)
Deze technologie is afgeleid van kunstmatige satelliettechnologie, waarmee zwakke signalen worden
versterkt om ook in gebieden met slechte ontvangst scherpere beelden te verkrijgen.
Antenne-omvormer
Een verbindingsstuk waarmee een brede antennekabel (voedingskabel) op de tv kan worden
aangesloten.
Engelse ondertiteling (= instelling Ondertiteling)
Deze functie voor taalinstelling biedt Engelse ondertiteling of informatiediensten van omroepen
(bijvoorbeeld AFKN) of met CC gemarkeerde videobanden. Deze functie is vooral handig voor mensen
die Engels willen leren.
Simultane uitzending
Dit stelt de gebruiker in staat de uitzendservice in zowel Koreaans als een buitenlandse (originele) taal,
en in stereo, te volgen.
A2
Dit systeem maakt gebruik van twee banden voor de overdracht van stemgegevens. Dit systeem wordt
gebruikt in landen zoals Zuid-Korea en Duitsland.
BTSC
Broadcast Television System Committee
Het systeem voor stereo-uitzendingen dat in de meeste landen wordt gebruikt die het NTSC-systeem
hebben aangenomen, waaronder de V.S., Canada, Chili, Venezuela en Taiwan. Het verwijst ook naar de
organisatie die zich bezighoudt met de ontwikkeling en beheer van dit systeem.
EIAJ
Electronic Industries Association of Japan.
Voor een betere weergave
1. Stel de resolutie en de refresh rate (herhalingsfrequentie) in via het configuratiescherm van de
computer, om een zo optimaal mogelijke beeldkwaliteit te krijgen.
{
{
Resolutie: 1280 x 1024
Verticale frequentie (refresh rate): 60 Hz
2. Bij de productie van de TFT/LCD-beeldschermen voor dit product wordt er gebruik gemaakt van
geavanceerde halfgeleiderstechnologie, met een nauwkeurigheid van tenminste 1ppm (per 1
miljoen). De pixels van de kleuren ROOD, GROEN, BLAUW en WIT lijken soms lichter en soms zijn
er zwarte pixels zichtbaar. Dit ligt niet aan de kwaliteit. U kunt het beeldscherm gewoon gebruiken,
zonder dat u zich hierover zorgen hoeft te maken.
{
Bijvoorbeeld, het aantal TFT LCD subpixels dat dit product bevat is 3,932,160.
3. Als u de monitor en het beeldscherm wilt schoonmaken, zorg er dan voor dat u de aanbevolen
hoeveelheid schoonmaakmiddel gebruikt en een zachte droge doek. Veeg zacht en behoedzaam
over het LCD-scherm. Als u te hard over het beeldscherm veegt, kan er een vlek ontstaan.
4. Als u niet tevreden bent over de kwaliteit van het beeld, kunt het beste de "Auto-aanpassingsfunctie"
activeren. Als uw beeldscherm dan nog steeds ruis vertoont, maak dan gebruik van de
FINE/COARSE-aanpassingsfunctie.
5. Als het beeld gedurende langere tijd stilstaat, kan de afbeelding licht "inbranden".
Zet de monitor in de spaarstand of activeer een screensaver, als u gedurende langere tijd de monitor
niet gebruikt.
6. Geef niet gedurende langere tijd stilstaande beelden (zoals van bijv. videospelletjes of een DVD)
weer op uw kleuren TFT-LCD (Thin Film Transister Liquid Crystal Display)-scherm. Dit kan
scherminbranding veroorzaken.Om zulke scherminbranding te voorkomen, kunt u de mate van
helderheid en contrast van het scherm verminderen tijdens het weergeven van stilstaande beelden.
Authority
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
© 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.
Reproductie op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van Samsung Electronics Co., Ltd. is
uitdrukkelijk verboden.
Samsung Electronics Co., Ltd. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in dit document
of voor rechtstreekse, indirecte of gevolgschade die samenhangt met de verstrekking, kwaliteit of gebruik
van dit materiaal.
Samsung is een gedeponeerd handelsmerk van Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows en
Windows NT zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation; VESA, DPMS en DDC zijn
gedeponeerde handelsmerken van Video Electronics Standard Association; naam en logo van ENERGY
STAR® zijn gedeponeerde handelsmerken van U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Als ENERGY
STAR® Partner heeft Samsung Electronics Co., Ltd. vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY
STAR® richtlijnen voor efficiënt energiegebruik. Alle overige in dit document genoemde productnamen
kunnen (gedeponeerde) handelsmerken van de betreffende eigenaars zijn.
Klasse B
Dit is een klasse B digitaal apparaat.
Over zaken betreffende Veiligheid en EMC-navolging kunt u meer lezen in de “Regelingengids”.
PRODUCTINFORMATIE (bestand tegen beeld vasthouden)
LCD-monitoren en tv´s kunnen het beeld vasthouden bij het overschakelen van een beeld naar
een ander beeld, met name na een langdurige weergave van een stilstaande afbeelding.
In deze handleiding wordt het juiste gebruik van LCD-producten beschreven om het vasthouden,
oftewel het ´inbranden´ van beeld te voorkomen.
Wat is beeld vasthouden?
Tijdens normaal gebruik van een LCD-scherm komt het vasthouden van pixels
nagenoeg niet voor. Als hetzelfde beeld echter langdurig wordt weergegeven, hoopt
een licht verschil in elektrische lading zich op tussen de twee elektroden waardoor de
vloeibare kristallen worden omringd. Hierdoor kunnen de vloeibare kristallen zich
opstapelen in bepaalde delen van het display. En dus wordt het vorige beeld
vastgehouden wanneer naar een nieuw videobeeld wordt overgeschakeld Bij alle
beeldschermen, waaronder ook LCD-producten, kan vasthouden van beeld
ontstaan.Dit is geen productfout.
Volg de onderstaande instructies op om uw LCD-scherm tegen beeld vasthouden te
beschermen.
Power Off [Uit], Screen Saver of Power Save Mode [Energiebesparing]
Bijvoorbeeld)
z Schakel het scherm uit bij gebruikmaking van een stilstaand patroon.
- Schakel het scherm 4 uur uit nadat het 24 uur in gebruik is geweest
- Schakel het scherm 2 uur uit nadat het 12 uur in gebruik is geweest
z Gebruik indien mogelijk een screen saver
- Gebruik bij voorkeur een screen saver bestaande uit één kleur of uit
bewegende beelden.
z Stel de monitor in op Power off [Uit] in de optie Power Scheme
[Energiebeheerschema´s] van de beeldschermeigenschappen van de pc.
Aanwijzingen voor specifieke toepassingen
Luchthavens, stations, effectenbeurzen, banken en regelsystemen
Wij raden u aan het systeemprogramma van uw beeldscherm als volgt in te
stellen:
Beeldscherminfo samen met logo of bewegend beeld in een cyclus.
Bijvoorbeeld) Cyclus: beeldscherminfo gedurende 1 uur gevolgd door een
beeldschermlogo of bewegend beeld gedurende 1 minuut.
Wijzig de kleurinformatie regelmatig (gebruik 2 verschillende kleuren).
Bijvoorbeeld) Roteer de kleurinformatie met 2 kleuren om de 30 minuten.
Voorkom het gebruik van een combinatie van tekens en achtergrondkleuren met
een groot verschil in luminantie.
Voorkom het gebruik van grijskleuren die het vasthouden van beeld juist
veroorzaken.
Voorkom: kleuren met een groot verschil in luminantie (zwart en wit, grijs)
Bijvoorbeeld)
z
Aanbevolen instellingen: heldere kleuren met weinig verschil in luminantie
- Wijzig de kleuren van tekst en achtergrondkleur om de 30 minuten
Bijvoorbeeld)
z
- Wijzig de tekst om de 30 minuten met beweging.
Bijvoorbeeld)
De beste manier om uw monitor te beschermen tegen vasthouden van beeld, is
op uw pc of systeem een screen saver programma te activeren wanneer u de pc
of het systeem niet gebruikt.
Vasthouden van het beeld mag zich niet voordoen wanneer het LCD-panel onder
normale omstandigheden wordt gebruikt.Onder normale omstandigheden wordt
verstaan: zich continu wijzigende videobeelden.Wanneer het LCD-panel langdurig met
een vast patroon wordt gebruikt (-langer dan 12 uur-), dan kan er een licht verschil in
voltage ontstaan tussen elektroden die het vloeibare kristal (LC) in een pixel
omvormen. Het verschil in voltage tussen elektroden neemt na verloop van tijd toe
waardoor de vloeibare kristallen gaan ´leunen´. Wanneer dit zich voordoet, blijft het
vorige beeld zichtbaar wanneer het patroon wordt gewijzigd.
Om dit te voorkomen, moet de opeenhoping van het verschil in voltage worden
verlaagd.
Onze LCD-monitor voldoet aan ISO13406-2 pixelfoutenklasse II.
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur) - Alleen Europa
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt
erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan
het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de
menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te
voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een
verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van
materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze
dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te
vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de
algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product
moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.
Download PDF

advertising