Samsung | DVD-VR336 | Samsung DVD-VR330 Bruksanvisning

Bruksanvisning
DVD-VR330,VR331
DVD-VR335,VR336
PAL
Svenska
Norsk
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 1
Suomi
Dansk
www.samsung.com/se
AK68-01010K-00
2006-04-04 오후 5:25:57
Komma igång
Varning
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU
INTE TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA
DELAR INUTI SOM DU KAN REPARERA.
ÖVERLÄMNA SERVICEÅTAGANDEN TILL KVALIFICERAD PERSONAL.
Important Safety Ins
Den här symbolen betyder att det finns ”farlig
spänning” inuti den här produkten som kan utgöra
risk för elektriska stötar eller personskador.
Den här symbolen visar att det finns viktiga
instruktioner som tillhör produkten.
Installera inte den här utrustningen i ett begränsat
utrymme som exempelvis en bokhylla eller liknande.
VARNING : För att förhindra skador som kan leda till
brand eller risk för elektriska stötar bör du inte
utsätta den här produkten för regn eller fukt.
OBSERVERA : DVD-SPELAREN OCH VIDEOSPELAREN
ANVÄNDER EN OSYNLIG LASERSTRÅLE
SOM KAN ORSAKA SKADLIG EXPONERING
AV STRÅLNING OM DEN RIKTAS OM.
SE TILL ATT DU ANVÄNDER APPARATEN
ENLIGT ANVISNINGARNA.
OBSERVERA
DEN HÄR PRODUKTEN ANVÄNDER LASER.
ANNAN ANVÄNDNING AV KONTROLLER, ÄNDRING
AV PRESTANDA ELLER PROCEDURER ÄN DE
SOM SPECIFICERATS HÄR KAN ORSAKA SKADLIG
STRÅLNING.
ÖPPNA INTE HÖLJET ELLER REPARERA INTE
PRODUKTEN SJÄLV. ÖVERLÄMNA
SERVICEÅTAGANDEN TILL PERSONAL.
VIKTIG ANMÄRKNING
Nätsladden till den här utrustningen har en gjuten
kontakt med en inbyggd säkring. Säkringens värden
finns på en yta vid kontaktens stift. Om den behöver
bytas skall en säkring som är godkänd enligt BS1362
med samma märkning användas. Använd aldrig
kontakten om säkringens lock saknas eller om locket
är borttaget.
Om ett nytt säkringslock behövs skall det ha samma
färg som ytan vid kontaktens stift.
Utbyteslock finns att tillgå hos din återförsäljare.
Om den kontakt som är monterad inte passar i uttagen
i ditt hus eller om kabeln inte är tillräckligt lång för att
nå till uttaget skall du skaffa en passande godkänd
förlängningssladd eller kontakta din återförsäljare för
hjälp.
Om det inte finns något alternativ till att kapa kontakten
skall säkringen tas bort och kontakten skall tas bort på
ett säkert sätt. Anslut inte kontakten till ett vägguttag
då det finns risk för elektriska stötar från den
oskyddade sladden. Produkten som den här manualen
tillhör är licensierad under immaterialrättigheter
tillhörande tredje part.
För att koppla ur apparaten från strömkällan måste
kontakten dras ut helt ur uttaget, så att strömkällan blir
ledig.
Den här licensen är begränsad till privat ickekommersiellt bruk för användare av licensierat innehåll.
Licensen gäller inga andra produktenheter än denna
och licensen gäller inte olicensierade produkter som
tillhör standarderna ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC
13818-3 som används eller säljs tillsammans med den
här produkten. Licensen gäller användningen av den
här produkten för att koda och/eller avkoda ljudfiler
enligt standarden ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC
13818-3. Inga rättigheter gäller för den för licensen för
produktfunktioner som inte överensstämmer med ISO/
IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.
Den här produkten uppfyller kraven för CE-märkning
när skärmade kablar och anslutningar används för att
ansluta enheten till annan utrustning. För att förhindra
elektromagnetiska störningar med annan elektrisk
utrustning som radio- och tv-apparater skall du använda
skärmade kablar och anslutningar.
2 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 2
2006-04-04 오후 5:26:18
Försiktighetsåtgärder
Läs dessa bruksanvisningar noggrant innan enheten
används. Följ alla säkerhetsanvisningar nedan.
Ha dessa bruksanvisningar till hands för framtida behov.
1) Läs de här instruktionerna.
2) Behåll instruktionerna.
3) Beakta alla varningar.
4) Följ alla instruktioner.
5) Använd inte den här apparaten nära vatten.
6) Rengör endast med en torr trasa.
7) Blockera inga ventilationsöppningar, installera
produkten enligt tillverkarens instruktioner.
8) Installera inte produkten nära värmekällor som
exempelvis element, värmeutsläpp, ugnar eller
andra apparater som avger värme (förstärkare).
9) Ignorera inte säkerhetsavsikten med den
polariserade eller jordade kontakten.
En polariserad kontakt har ett stift som är bredare
än det andra. En jordad kontakt har två stift och
en tredje jordad kontaktyta. Det breda stiftet eller
den tredje kontaktytan finns där för din säkerhet.
Om den medföljande kontakten inte passar i ditt
uttag skall du kontakta en elektriker för utbyte av
ditt felaktiga uttag.
10) Skydda nätsladden så att man inte trampar
på eller klämmer den, speciellt vid kontakten,
vid vägguttaget eller där den kommer ut ur
apparaten.
11) Använd endast tillbehör som specificerats av
tillverkaren.
12) Använd endast vagn, stativ, fäste eller bord som
specificerats av tillverkaren eller som sålts tillsammans med apparaten. När du använder en
vagn skall du vara försiktig så att kombinationen
vagn/apparat inte skadas genom att den välter.
13) Koppla ur apparaten ur väggutaget under
åskväder eller när den inte används under en
längre tid.
14) Överlämna alla reparationer åt kvalificerad
personal.Reparation krävs när apparaten har
skadats på något sätt, exempelvis om nätsladden eller kontakten har skadats, om vätska har
spillts på apparaten eller om främmande kommit
in i apparaten eller om den utsatts för fukt eller
regn alternativt inte fungerar som den skall eller
har tappats.
Hanteringsföreskrifter
• Se till att du har stängt av alla apparater innan du
ansluter några komponenter till den här spelaren.
• Flytta inte på spelaren när en skiva spelas upp,
detta kan repa eller förstöra skivan eller spelarens
mekanik.
• Ställ inte blomvaser med vatten eller små
metallföremål på spelaren.
• Var försiktig så att du inte vidrör skivtallriken.
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 3
statisk elektricitet kan påverka spelarens normala
funktion. Om detta skulle hända skall du stänga av
DVD/VHS-spelaren och slå på den igen med
knappen /I eller koppla ur och sedan i nätsladden i vägguttaget. Spelaren skall sedan fungera
normalt.
• Se till att du tar ut skivan och stänger av spelaren
när du använt den.
• Ta ut nätsladden ur vägguttaget när du inte tänker
använda spelaren under en längre tid.
• Rengör skivan genom att torka den i en rät linje
inifrån och ut.
Komma igång
Viktiga säkerhetsanvisningar
• Placera inget annat än skivor på skivtallriken.
• Utifrån kommande störningar som blixtar och
Underhåll av höljet
Av säkerhetsskäl skall du ta ut nätsladden ur
vägguttaget.
• Använd inte bensen, thinner eller andra
lösningsmedel för rengöring.
• Torka av höljet med en mjuk trasa.
Hantering av skivorna
• Använd skivor med en
regelbunden form. Om en
skiva med oregelbunden form
(eller med annan specialform)
används i DVD/VHS-spelaren
kan spelaren skadas.
Att hålla i skivorna
• Undvik att vidröra skivan på det
område inspelning sker.
DVD-RAM/-RW/-R
• Rengör med en tillbehörsprodukt för
rengöring, DVD-RAM/PD Använd inte
rengörare eller trasor som är avsedda
för CD-skivor för att rengöra skivor av
typen DVD-RAM/-RW/-R.
DVD-Video, Audio-CD
• Torka av smuts eller andra föroreningar på skivan
med en torr, mjuk trasa.
Observera vid hantering av skivor
• Skriv inte på den tryckta sidan med blyerts- eller
kulspetspenna.
• Använd inte rengöringsmedel eller antistatmedel för
vinylskivor.
Använd inte heller flyktiga vätskor som bensen eller
thinner.
Svenska - 3
2006-04-04 오후 5:26:20
Komma igång
• Sätt inte på etiketter eller dekaler på skivorna. (använd inte skivor
med limrester eller rester av borttagna dekaler).
• Använd inte repfria skydd eller fodral.
• Använd inte skivor med etiketter från etikettskrivare som finns att
köpa på eftermarknaden.
• Lägg inte i skeva eller spruckna skivor.
Skivförvaring
Var försiktig så att du inte skadar skivorna eftersom
informationen på skivorna är mycket känsliga för
miljöpåverkan.
• Förvara dem inte i direkt solljus.
• Förvara dem på en kall ventilerad plats.
• Lagra vertikalt.
• Förvara i en ren förvaringspåse.
• Om du flyttar din DVD/VCR snabbt från en kall plats till en varmare
kan det uppstå kondensation på mekaniken och linsen vilket kan
ge upphov till onormal uppspelning. Om detta inträffar, anslut inte
kontakten i ett uttag och vänta i två timmar. Sätt sedan i skivan
och försök spela upp den igen.
Skivspecifikationer
DVD-Video
• En digital versatile disc (DVD) rymmer upp till 135-minuter
film, åtta ljudspråk och textning på 32 språk. Den är utrustad
med filmkompressionen MPEG-2 och Dolby 3D surround
vilket gör att du kan uppleva skarp och klar biokvalitet på ett
bekvämt sätt hemma.
• När du växlar mellan det första och andra lagret på en DVDskiva med dubbla lager kan det uppstå en tillfällning störning i
bild och ljud.Detta beror inte på något fel på enheten.
• När en DVD-RW/-R som är inspelad i V läge är avslutad blir
den en DVD-Video.
Audio CD
• Detta är en audioskiva på vilken 44,1 kHz PCM-ljud spelats in.
• Spelar CD-DA-ljudformaterade CD-R och CD-RW-skivor.
Denna enhet kanske inte kan spela vissa CD-R eller CD-RWskivor beroende på inspelningens kvalitet.
CD-RW/-R
MP3 CD-RW/-R
• Det går bara att spela upp CD-R-skivor inspelade med formaten
ISO9660 eller JOLIET.
• Det går bara att spela upp MP3-filer med filtypsändelsen “mp3”
eller “MP3”.
• Ljudet kan hacka om du spelar upp MP3-filer som är inspelade
med VBR (Variabel Bit Rate) från 32 Kbps till 320 Kbps.
• Det går att spela upp filer med bitrate mellan 56 Kbps till 320
Kbps.
• Enheten kan hantera maximalt 1000 filer och mappar.
JPEG CD-RW/-R
• Det går bara att använda JPEG-filer med filtypsändelserna “.jpg”
och “.JPG”.
• Enheten kan hantera maximalt 1000 filer och mappar.
• Den maximala storleken för progressiva JPEG är 3 megapixel.
• MOTION JPEG stöds inte.
Att använda CD-RW/-R
• Använd en CD-RW/-R-skiva på 700 MB (80 minuter).Undvik att
använda skivor som är på 800 MB (90 minuter) eller större då det
inte är säkert att dessa går att spela upp.
• Om CD-RW/-R-skivan inte har spelats in med en avslutad inspelning (closed session) kan du uppleva en försening i början av uppspelningen och det är inte säkert att det går att spela upp alla filer.
• Vissa CD-RW/-R-skivor är inte spelbara i den här enheten
beroende på vilken typ av enhet de bränts på. För innehåll som
spelats in på CD-RW/-R-media från CD-skivor för eget bruk kan
spelbarheten variera beroende på innehållet och på skivorna.
Använda MPEG4-skivor
• Skiva : CD-RW/-R, DVD-RAM/-RW/-R
• MPEG4-filer med följande filtypsändelser kan spelas upp:
.avi, .divx, .AVI, .DIVX
• MPEG4 Codec-format : DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x
DivX-Pro Xvid
• Rörelsekompensation : QPEL, GMC
• fyra CC : MPG4, mpg4, DIV3, divX3, DIVX, divX, DX50,
MP43, mp43, XVID, xvid
• Tillgängliga ljudformat: “MP3”, “MPEG1 Audio Layer2”,
“LPCM”, “AC3”, “DTS”, “MS ADPCM”
• Textningsformat som stöds: .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass
Upp- och inspelning på DVD-R
• När en DVD-R som är inspelad i V läge är avslutad blir den
en DVD-Video.
• Du kan spela in på hela det tillgängliga utrymmet på skivan
och genomföra redigeringar så som att lägga till titlar till
skivor och program och sedan radera programmen innan du
avslutar.
• När en programmering raderas från en DVD-R blir det
utrymmet inte tillgängligt. När ett område på en DVD-R väl
har blivit inspelat på är det området inte längre tillgängligt för
inspelning även om inspelningen raderas eller inte.
• Det tar cirka 30 sekunder för enheten att färdigställa
inspelningsinformationen efter det att inspelningen avslutas.
• Den här produkten optimerar DVD-R-skivan för varje inspelning.
Optimeringen utförs när du påbörjar inspelningen, efter att
du lagt i skivan eller startat enheten. Det kan bli omöjligt att
spela in på skivan om optimeringen utförs för många gånger.
• I vissa fall går det inte att spela upp skivan beroende på
inspelningskvaliteten.
• Den här enheten kan spela upp DVD-R-skivor som
är inspelade och avslutade på en Samsung DVD
videobrännare. Den kan inte spela upp vissa DVD-R-skivor
beroende på skivan och på kvaliteten på inspelningen.
Upp- och inspelning på DVD-RW
• Inspelning och uppspelning kan genomföras på DVD-RWskivor i båda lägena V och VR läge.
• När en DVD-RW som är inspelad i VR läge är avslutad går
det inte att göra fler inspelningar på den.
• När en DVD-RW som är inspelad i V läge är avslutad blir den
en DVD-Video.
• I båda lägen går det att spela före och efter avslutning, men
ytterligare inspelningar, radering eller redigering går inte att
göra efter att skivan avslutats.
• Om du vill spela in på en skiva i VR läge och sedan i V läge
måste du genomföra en formatering. Var försiktig när du
genomför en formatering eftersom all information kan förloras.
4 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 4
2006-04-04 오후 5:26:22
• För en oanvänd skiva visas ett meddelande som ber dig med
dela om skivan ska initieras eller inte.
Om du väljer “Yes” formateras skivan i VR-läge.
• DVD-RW (VR läge)
• DVD-RW (V läge)
- Detta är ett format som används för att spela in information på en
DVD-RW eller DVD-R. Skivan kan spelas upp på en befintlig
DVD-spelare när den väl har avslutats.
- Om en skiva som har spelats in i V läge på en spelare från en
annan tillverkare men inte har avslutats går den inte att spela upp
eller göra inspelningstillägg på den här spelaren.
• Skivor av typen LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM, DVD+R
eller DVD+RW skall inte användas i den här produkten.
[Obs!]
Skivtyper som kan spelas upp: CD/CD-RW/-R/MP3/ JPEG/
DVD-Video/DVD-RAM/-RW/-R.
Om din DVD-RW/-R skiva har spelats in på en annan enhet kan
den endast spelas upp om den spelats in och avslutats i V läge.
• Vissa kommersiella skivor och DVD-skivor som är inköpta
utanför din region kanske inte går att spela upp med den
här produkten. När sådana skivor spelas upp visas
“No Disc.” eller “The disc cannot be played. Please check
the regional code of the disc.”
• Om din DVD-RW är en olaglig kopia eller om den inte är i
DVD video-format går den inte heller att spela upp.
Komma igång
- Detta är ett format som används för att spela in information på
en skiva av typen DVD-RW. På dessa kan du göra repeterade
inspelningar, redigeringar, raderingar, delvisa raderingar och
skapa spellistor etc.
- En skiva som är inspelad i det här läget går inte att spela upp i
befintliga DVD-spelare.
Använd inte följande skivor!
Uppspelning av DVD-RAM-skivor
• För DVD-RAM-skivor av kassettyp skall du ta bort
kassetten och använda enbart skivan.
• Det går bara att spela upp DVD-RAM standard Version
2.0 på den här enheten.
Kompatibilitet med skivor
• Det går att använda skivor för höghastighetsinspelning på
den här enheten.
• Alla skivfabrikat är inte kompatibla med den här enheten.
KOPIERINGSSKYDD
• Många DVD-skivor är kodade med ett kopieringsskydd.
På grund av detta skall du endast ansluta din DVD/VHSspelare direkt till din TV, inte till en videobandspelare.Om
du ansluter den till en videobandspelare får du en bild med
störningar från kopieringsskyddade DVD-skivor.
• Den här produkten innefattar teknik för kopieringsskydd
som skyddas av metodkrav från amerikanska patent och
andra immateriella rättigheter som ägs av Macrovision
Corporation och andra ägare till rättigheter. Användning
av denna teknik för kopieringsskydd måste auktoriseras
av Macrovision Corporation, den är också avsedd för
hemmabruk och annan sluten visning om den inte är
auktoriserad av Macrovision Corporation. Ombyggnad
eller isärtagning är förbjudet.
• Det är tillåtet att spela in tv-program, filmer, videoband
och annat material endast i det fall att tredje parts
kopieringsskydd eller andra rättigheter inte missbrukas.
Skydd
• Program-protected (Programskyddat) : Se sedan 73
“Låsa (Skydda) en titel”
• Disc Protected (Skrivskydd) : Se sidan 84 “Skrivskydd”
❋ DVD-RAM/-RW/-R-skivor som inte är kompatibla med
formatet DVD-VIDEO går ej att spela upp med den här
produkten.
❋ För ytterligare information om inspelningskompatibilitet
för DVD bör du kontakta din DVD-RW/-R tillverkare.
❋ Om du använder DVD-RW/-R-skivor av dålig kvalitet kan
de orsaka oväntade problem. Till exempel inspelningsfel,
förlust av inspelat eller redigerat material eller t o m
skador på spelaren.
Svenska - 5
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 5
2006-04-04 오후 5:26:24
Komma igång
Innehåll
Fall 2 : Ansluta till en TV med DVI-uttag . . . . . . . . . . . .
21
Anslutningar för AV-mottagare . . . . . . . . . . . . . 22
Ansluta en externa enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Fall 1 : Ansluta en extern enhet till AV3-uttagen . . . . . . 22
Fall 2 : Ansluta en DV-enhet till DV IN-ingången
Komma igång
Varning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Viktiga säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Hanteringsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Underhåll av höljet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Hantering av skivorna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Skivförvaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Skivspecifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Allmänna funktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Innan du läser den här bruksanvisningen . . . . . . .8
Så här använder du DVD/VHS-spelaren . . . . . . .9
Packa upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Beskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Frontpanel (DVD-VR330) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Frontpanel (DVD-VR331,DVD-VR336) . . . . . . . . . . . 12
Frontpanel (DVD-VR335) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Frontpanelens display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Bakpanel (DVD-VR330,DVD-VR331) . . . . . . . . . . . . 14
Bakpanel (DVD-VR335,DVD-VR336) . . . . . . . . . . . . 14
Genomgång av fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Anslutning och förberedelser
(endast DVD-VR331,VR335,VR336). . . . . . . . . 22
Systeminställningar
Skärmmenynavigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Plug & Auto-inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ställa in datum och tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatiska inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manuella inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ta bort en inställd station . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ändra tabellen för manuella inställningar . . . . .
Välja ljudläge för RF OUT (B/G-D/K) . . . . . . . .
Utgångskanal för VIDEO . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ställa in språkalternativen . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ställa in alternativen för ljud . . . . . . . . . . . . . . .
Ställa in alternativ för visning (Video) . . . . . . . .
DivX(R)-registrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ställa in barnlås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ställa in videobandspelaren . . . . . . . . . . . . . . .
Tid för DVD EP-läge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skapa automatiska kapitel . . . . . . . . . . . . . . . .
Snabbinspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Progressiv skanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
24
25
26
27
28
29
30
30
31
32
33
34
34
36
37
38
39
39
Uppspelning
Snabb översikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ansluta DVD/VHS-spelaren med TV:n
via RF-kabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Ansluta SCART-kabeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Fall 1 : Ansluta DVD/VHS-spelaren med TV:n
via SCART-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Fall 2 : Ansluta DVD/VHS-spelaren till en
satellitmottagare eller annan utrustning. . . . . . .18
Ansluta en Audio/Video-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ansluta en S-Video-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ansluta en Component Video-kabel . . . . . . . . . . . . 20
Ansluta HDMI/DVI till en TV
(endast DVD-VR335,VR336) . . . . . . . . . . . . . . . 21
Fall 1 : Ansluta till en TV med HDMI-uttag . . . . . . . . . .21
6 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 6
◆ Uppspelning av DVD
Innan uppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spela upp en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Använda Disc menu (Skivmeny) och
Title menu (Titelmeny). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Använda funktionerna Search & Skip
(Sök och hoppa över) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uppspelning i Slow-motion /
Stegvis uppspelning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Om ANYKEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Repeterad uppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Välja språk för textning och ljud . . . . . . . . . . . .
Byta kameravinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zooma in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
42
43
43
44
44
45
46
47
48
2006-04-04 오후 5:26:26
◆ Uppspelning med videobandspelaren
Spela ett VHS-band (VCR) . . . . . . . . . . . . . . . .
Tracking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specialfunktioner vid uppspelning
med videobandspelaren . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variabelt söksystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
49
50
51
52
53
53
54
55
Redigera
Spela upp titellistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Grundläggande redigering (Titellistan) . . . . . . . 72
Byta namn (Namnge) en titel. . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Låsa (Skydda) en titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Ta bort en titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Komma igång
Använda bokmärken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Använda markörerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spela upp en Audio CD (CD-DA) . . . . . . . . . . .
Spela en MP3-skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Upprepa uppspelning för en Audio-/MP3-skiva . . .
Läget Uppspelningsalternativ . . . . . . . . . . . . . .
Att programmera spår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Att spela upp en bildskiva . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spela en MPEG4-skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ta bort en del av en titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
56
56
Avancerad redigering (Spellista) . . . . . . . . . . . . 76
56
57
Byta namn på en spellisttitel . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Inspelning
Skapa en spellista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Spela upp titlar i spellistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Redigera en scen för spellistan . . . . . . . . . . . . . . . .78
Kopiera en spellista till videobandspelaren . . . . . . .81
Radera en spellista från spellistan . . . . . . . . . . . . .82
Skivhanteraren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
◆ Inspelning med DVD
Innan du spelar in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Inspelningsbara skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Inspelningsformat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Inspelningsläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Ej inspelningsbar video . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Redigera skivnamnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Skrivskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Formatera en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Avsluta en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Lämna en skiva oavslutad (V/VR läge) . . . . . . . . . .86
Radera alla titellistor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Spela in den kanal som du tittar på . . . . . . . . .
Spela in från externa enheter . . . . . . . . . . . . . .
Spela in genom en DV-ingång
(endast DVD-VR331,VR335,VR336). . . . . . . . .
Göra en One Touch Recording (OTR) . . . . . . .
Göra en timerinspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redigera en schemalagd inspelningslista . . . . .
Ta bort en schemalagd inspelningslista . . . . . .
60
61
Ytterligare information
61
62
62
64
65
Felsökning (DVD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
◆ Inspelning med videobandspelaren
Vanlig inspelning med videobandspelaren . . . .
Kontrollera återstående tid . . . . . . . . . . . . . . . .
Speciella inspelningsfunktioner . . . . . . . . . . . . .
Kopiera till DVD eller videobandspelare . . . . . .
66
66
67
67
Svenska - 7
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 7
2006-04-04 오후 5:26:28
Komma igång
Allmänna funktioner
Med DVD-VR330,VR331/VR335,VR336-spelaren kan du
spela in och spela upp med högkvalitativ bildkvalitet med
skivor av typen DVD-RW/-R eller hårddisken.
Du kan också redigera digitala bilder på DVD-RW-skivor.
Högkvalitativt digitalt ljud och bild med inspelning
och uppspelning
Spela in upp till 8 timmar film på en 4,7 GB
DVD-RW/-R-skiva beroende på inspelningsläge.
Skapa DVD-videotitlar med DVD-RW/-R-skivor
Med DVD-VR330,VR331/VR335,VR336 kan du skapa
dina egna DVD-videotitlar på 4,7 GB DVD-RW/-R-skivor.
Ett antal olika inspelningsalternativ
Välj ett passande inspelningsläge mellan XP, SP, LP
och EP för att möta dina inspelningsbehov.(se sidan 59)
• XP-läge – Hög kvalitet, cirka 1 timme
• SP-läge – Standardkvalitet, cirka 2 timmar
• LP-läge – Lägre kvalitet, cirka 4 timmar
• EP-läge – Lägst kvalitet, cirka 6 till 8 timmar
Kopiera innehåll från en digital videokamera via
DV-ingången (endast DVD-VR331,VR335,VR336)
Spela in video från DV-enhet till skivor av typen
DVD-RW/-R med ingången DV input (IEEE
1394-4pin) (Se sidan 61).
Högkvalitativ progressiv skanning
Progressiv skanning ger högre upplösning och en
flimmerfri bild. 10-bitars 54-MHz DAC och 2D Y/C
separeringskretsar och “Time Base Correctorprocessor” medför högsta kvalitet för bilduppspelning
och -inspelning. (se sidan 20)
Ett antal funktioner med ett lättanvänt gränssnitt
Ett integrerat menysystem och meddelandefunktioner
gör att du når alla funktioner enkelt och bekvämt.
Med en skiva av typen DVD-RW(VR läge) kan du
redigera inspelade bilder, skapa spellistor och redigera
bilder i den ordning som passar dig.
MPEG4 uppspelning
Denna VHS- & DVD-spelaren kan spela MPEG4-format
inom en avi-fil.
DivX-certifiering
DivX, DivX Certified och logotyper
associerade till dessa är varumärken
som tillhör DivXNetworks, Inc och
används under licens.
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI minskar bruset i bilden genom att tillåta en ren
digital video/audiosignal från VHS- och DVD-spelaren
till din TV. (endast DVD-VR335,VR336)
Innan du läser den här
bruksanvisningen
Kontrollera följande termer innan du läser den här
bruksanvisningen.
Ikoner som används
Ikon
Term
Definition
DVD
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig
på skivor av typen DVD eller DVD-RW/-R
som har spelats in och avslutats i V läge.
RAM
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig
för DVD-RAM.
RW
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig
för DVD-RW.
R
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig
för DVD-R.
CD
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig
för data-CD (CD-R eller CD-RW).
JPEG
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig för
CD-R/-RW eller DVD-R/-RW/-RAM-skivor.
MP3
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig
för CD-R/-RW eller DVD-R/-RW/-RAMskivor.
Detta omfattar en funktion som är tillgänglig
MPEG4 för data-CD-RW/-R, DVD-RAM/-RW/-R.
VHS
Detta omfattar en funktion som är
tillgänglig för ett videoband.
Observera
Detta omfattar ett fall där en funktion inte
fungerar eller inställningarna avbryts.
OBS!
Detta omfattar tips eller instruktioner
på sidan som en hjälp för att använda
funktionen.
One-Touch button En funktion som kan användas med
(Enknappsfunktion) endast en knapp.
Knappen En funktion som kan användas med
ANYKEY knappen ANYKEY.
Om den här bruksanvisningen
1) Försäkra dig om att du känner till säkerhetsinstruktionerna
innan du använder produkten. (se sidorna 2-5)
2) Kontrollera Felsökning om det uppstår problem.
(se sidorna 89-91)
Copyright
©2006 Samsung Electronics Co.
Alla rättigheter förbehållna, det är förbjudet att helt eller
delvis kopiera eller återge denna bruksanvisning utan
föregående tillstånd från Samsung Electronics Co.
8 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 8
2006-04-04 오후 5:26:29
Så här använder du
DVD/VHS-spelaren
Steg 3
Inspelning
Det finns två olika inspelningsmetoder:
Direktinspelning och Timerinspelning.
Steg 1
Välj skivtyp
Den här enheten kan spela in på följande skivtyper.
Om du vill spela in samma skiva upprepade gånger
eller om du vill redigera skivan efter inspelning
skall du välja en återskrivningsbar DVD-RW.
Om du vill spara inspelningen utan ändringar skall
du välja en icke skrivbar DVD-R.
Inspelningsläge: XP (högkvalitetsläge), SP (standardkvalitetsläge), LP (långt inspelningsläge) och EP
(utökat läge).
Steg 4
Steg 2
Formatera skivan för att påbörja inspelningen
Komma igång
Timerinspelning klassificeras som ett datum: En
gång, dagligen eller veckovis.
Uppspelning
Du kan välja titeln du vill spela upp på en meny som
visas och sedan starta uppspelningen omedelbart.
En DVD består av sektioner som kallas för titlar, och
undersektioner som kallas kapitel.
Under en inspelning skapas en titel mellan de två
punkterna där du startar och avslutar en inspelning.
Kapitel skapas automatiskt när du avslutar en inspelning
på en skiva av typen DVD-RW /-R.
Kapitlens längd (intervallet mellan kapitlen) varierar
beroende på inspelningsläget.
Till skillnad från en videobandspelare börjar den
här spelaren att formatera när en oanvänd skiva
sätts i. Detta är nödvändigt för att preparera
skivan för inspelning.
Använda en DVD-RW
Den här skivtypen kan formateras antingen i DVD
Video-format (V läge) eller i DVD-Video Recording-format
(VR läge). För en oanvänd skiva visas ett meddelande
som ber dig meddela om skivan ska initieras eller inte.
Om du väljer “Yes” formateras skivan i VR-läge. En
skiva som spelats in i V läge kan spelas upp på olika
DVD-enheter. En skiva som spelas in i VR läge tillåter
mer varierad redigering.
Använda en DVD-R
Skivor måste inte formateras och endast V Mode
Recording stöds. Den här typen av skiva går bara att
spela upp på olika DVD-komponenter när den har blivit
avslutad.
■
Obs!
■
Det går endast att använda antingen VR läge
eller V på en DVD-RW, aldrig båda på en
gång.
Du kan byta DVD-RW-format till ett annat.
Observera att musikinformationen på
skivan kan förloras när du byter format.
Steg 5
Redigera en inspelad skiva
Det är enklare att redigera en skiva än ett konventionellt
videoband. Spelaren stöder många olika redigeringsfunktioner. Detta fungerar dock enbart med DVD-skivor.
Med en lättanvänd redigeringsmeny kan du använda
olika redigeringsfunktioner så som, radera, kopiera, byt
namn och lås etcetera i en inspelad titel.
Skapa en spelningslista (DVD-RW i VR läge)
Med den här spelaren kan du skapa en ny spelningslista
på samma skiva och redigera den utan att ändra originalinspelningen.
Svenska - 9
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 9
2006-04-04 오후 5:26:32
Komma igång
Steg 6
Avsluta och spela upp på
andra DVD-komponenter
Packa upp
För att spela upp din DVD på andra DVD-komponenter,
måste den vara avslutad. Först skall du avsluta alla redigerings- och inspelningsarbeten och sedan avsluta skivan.
När du använder en DVD-RW-skiva i VR läget.
Även om avslutning i allmänhet är onödig när du spelar
upp skivan på en komponent som är kompatibel med VR
läget skall en avslutad skiva användas för uppspelning.
När du använder en DVD-RW-skiva i V läget.
Skivan skall vara avslutad för att kunna spelas upp
på någon annan enhet än den här spelaren. Det går
inte att göra fler redigeringar eller inspelningar på
skivan när den har avslutats.
När du använder en DVD-R-skiva
Skivan måste avslutas för att det skall gå att spela upp den
på en annan komponent än den här spelaren. Det går inte
att redigera eller spela in på en skiva när den har avslutats.
Tillbehör
• Audio/Video-kabel
• RF-kabel för TV-styrningl
• Fjärrkontroll
• Batterier till fjärrkontrollen (AAA-storlek)
• Instruktionsmanual
• Snabbguide
• HDMI-kabel (endast DVD-VR335,VR336)
Förbereda fjärrkontrollen
Sätt i batterierna i fjärrkontrollen
• Öppna batteriluckan på baksidan av fjärrkontrollen.
• Sätt i två batterier av typen AAA. Se till att batteriernas poler (+ och -) hamnar rätt.
• Sätt tillbaka batteriluckan.
Om fjärrkontrollen inte fungerar som den
skall :
• Kontrollera batteriernas polaritet +/- (torrbatterier)
• Kontrollera om batterierna är tomma.
• Kontrollera om fjärrkontrollens fjärrsensor är blockerad.
• Kontrollera om det finns fluorescerande ljus i närheten.
Släng batterierna i enlighet med lokala miljöregler.
Släng dem inte med hushållssoporna.
10 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 10
2006-04-04 오후 5:26:34
Ställa in fjärrkontrollen
Din DVD/VHS-fjärrkontroll fungerar med Samsungs
TV-apparater och kompatibla fabrikat.
1. Slå på tv:n.
2. Rikta fjärrkontrollen mot tv:n.
3. Tryck på knappen TV och håll kvar och ange
samtidigt den tvåsiffriga koden som motsvarar
fabrikatet på din tv genom att trycka på motsvarande numeriska knappar.
Fabrikat
SAMSUNG
AKAI
BANG & OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL EDISON
FERGUSON
FINLUX
FISHER
FORMENTI
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
Koder
TV +01, +02, +03, +04, +05, +06, +35
TV +12
TV +22
TV +09
TV +14
TV +22
TV +21
TV +24
TV +14
TV +02, +17, +21
TV +12
TV +22
TV +09, +17, +21
TV +11, +13, +14, +24
TV +21
Koder
TV +32
TV +02, +30
TV +02
TV +02, +22
TV +22
TV +02, +16
TV +21, +29
TV +23
TV +13, +14, +22, +24
TV +08, +23, +24, +25, +26, +27
TV +02, +20, +22
TV +02, +20, +22
TV +14, +23
TV +02, +20
TV +22
TV +23
TV +13, +14, +22, +23, +24
TV +23
TV +12, +16
TV +02
TV +23
TV +10, +16, +31
TV +09
TV +22
TV +22
TV +15, +16
TV +14
TV +14, +24, +28
TV +13, +14, +24
TV +33, +34
TV +07, +16, +17, +18, +19, +21
TV +22
TV +02
Komma igång
Följ instruktionerna nedan för att se om din tv
är kompatibel eller inte.
Fabrikat
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
Resultat: Om din tv är kompatibel med fjärrkontrollen
kommer den att stängas av. Den är nu programmerad att fungera med fjärrkontrollen.
■
Obs!
■
Om det finns flera koder till ditt tv-fabrikat
försöker du dem en i taget till du hittar en som
fungerar.
Om du byter ut fjärrkontrollens batterier måste
du ange fabrikatskoden igen.
Sedan kan du styra tv:n med följande knappar.
Knapp
Funktion
TV STANDBY/ON Används för att sätta på eller stänga av tv:n.
INPUT SEL.
Används för att välja en extern källa.
VOL + eller -
Används för att ändra volymen på tv:n.
PROG/TRK ( / )
Används för att välja önskat program.
TV MUTE
Används för att sätta på eller stänga av ljudet.
0~9
Används för att ange ett nummer direkt.
Svenska - 11
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 11
2006-04-04 오후 5:26:36
Komma igång
Beskrivning
Frontpanel (DVD-VR330)
1
6
5
2
7
9
8
4
3
1.
2.
3.
4.
DVD SPELARE
KNAPPEN DVD ÖPPNA/STÄNG
VIDEOBANDSPELARE
UTMATNINGSKNAPP FÖR
VIDEOBANDSPELARE
5. KNAPPEN VILOLÄGE/PÅ
6. VIDEOINGÅNG (AV3 IN)
7. LJUDINGÅNGAR (AV3 IN)
10
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
11
14
13
12
KNAPPEN P.SCAN
FRONTPANELENS DISPLAY
KNAPP FÖR VAL MELLAN DVD/VCR
KNAPPAR FÖR KOPIERING
KNAPPARNA PROG /
INSPELNINGSKNAPP
KNAPPARNA PLAY/PAUSE, REW/SKIP,
F.F/SKIP, STOP
Frontpanel (DVD-VR331,DVD-VR336)
1
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6
7
8
2
9
DVD SPELARE
KNAPPEN DVD ÖPPNA/STÄNG
VIDEOBANDSPELARE
UTMATNINGSKNAPP FÖR
VIDEOBANDSPELARE
KNAPPEN VILOLÄGE/PÅ
VIDEOINGÅNG (AV3 IN)
LJUDINGÅNGAR (AV3 IN)
DV-INGÅNG
4
3
10
11
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
12
13
14
15
16
KNAPPEN P.SCAN
FRONTPANELENS DISPLAY
KNAPP FÖR VAL MELLAN DVD/VCR
KNAPPAR FÖR KOPIERING
KNAPPARNA PROG /
INSPELNINGSKNAPP
KNAPPEN STOP
KNAPPEN PLAY/PAUSE
12 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 12
2006-04-04 오후 5:26:39
Frontpanel (DVD-VR335)
2
1
4
3
Komma igång
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6
7
10
9
8
DVD SPELARE
KNAPPEN DVD ÖPPNA/STÄNG
VIDEOBANDSPELARE
UTMATNINGSKNAPP FÖR
VIDEOBANDSPELARE
KNAPPEN VILOLÄGE/PÅ
VIDEOINGÅNG (AV3 IN)
LJUDINGÅNGAR (AV3 IN)
DV-INGÅNG
11
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
12
13
14
15
KNAPPEN P.SCAN
FRONTPANELENS DISPLAY
KNAPP FÖR VAL MELLAN DVD/VCR
KNAPPAR FÖR KOPIERING
KNAPPARNA PROG /
INSPELNINGSKNAPP
KNAPPARNA PLAY/PAUSE, REW/SKIP,
F.F/SKIP, STOP
Frontpanelens display
1
2
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
DVD är aktiverad
DVD-RAM är aktiverad
DVD-R eller DVD-RW är aktiverad.
Läget Progressiv skanning är aktiverat.
Funktionen Inspelning är aktiverad.
Videobandspelaren är aktiverad.
3
4
8
5
6
9
10
7. DVD eller CD är inmatad.
8. Tid, räkneverkets position eller status för
aktuell status visas.
9. Denna indikator tänds när du ställt in timerinspelning.
10. VHS-band är inmatat.
Svenska - 13
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 13
2006-04-04 오후 5:26:42
Komma igång
Bakpanel (DVD-VR330,DVD-VR331)
1
2
3
4
5
6
Fläkt
Fläkten roterar alltid när apparaten är tillslagen.
Se till att det finns 10 cm fritt utrymme på alla sidor om
fläkten när du installerar produkten.
1.
2.
3.
4.
S-VIDEO OUT-ANSLUTNING
AUDIO L, R UTGÅNGAR
DIGITAL AUDIO OUT-ANSLUTNING
(OPTISK/KOAXIAL)
AUDIO/VIDEO-ANSLUTNING (AV OUT)
5.
6.
7.
8.
9.
7
8
9
AV1 (TV) IN/OUT SCART
AV2 (EXT) SCART
UTTAG FÖR COMPONENT VIDEO
UTGÅNG TILL TV
INGÅNG FÖR ANTENN
Bakpanel (DVD-VR335,DVD-VR336)
10 1
2
3
4
5
6
Fläkt
Fläkten roterar alltid när apparaten är tillslagen.
Se till att det finns 10 cm fritt utrymme på alla sidor om
fläkten när du installerar produkten.
1.
2.
3.
4.
5.
S-VIDEO OUT-ANSLUTNING
AUDIO L, R UTGÅNGAR
DIGITAL AUDIO OUT-ANSLUTNING
(OPTISK/KOAXIAL)
AUDIO/VIDEO-ANSLUTNING (AV OUT)
AV1 (TV) IN/OUT SCART
6.
7.
8.
9.
10.
7
8
9
AV2 (EXT) SCART
UTTAG FÖR COMPONENT VIDEO
UTGÅNG TILL TV
INGÅNG FÖR ANTENN
HDMI-UTGÅNG (endast DVD-VR335,VR336)
14 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 14
2006-04-04 오후 5:26:44
Genomgång av fjärrkontrollen
13. Knappen SUBTITLE
Tryck på denna för att byta DVD:ns textningsspråk.
14. Knappen ANYKEY
Tryck på denna för att se den spelade skivans status.
16. Kopieringsknappen TO DVD
Tryck på denna när du vill kopiera från
videobandspelaren till DVD.
17. Knappen REC SPEED
Tryck på denna för att ställa in önskad
inspelningstid och bildkvalitet.
Komma igång
15. Knappen REC
Tryck på denna för att göra en inspelning på en
DVD-RW/-R-skiva eller ett VHS-band.
18. VCR (Knapp för videobandspelare)
Tryck på denna när du vill använda videobandspelaren.
19. Knappen INPUT SEL.
Välj insignal i läget extern insignal [Tuner, AV1,
AV2, AV3 (eller DV-ingång:endast
DVD-VR331,VR335,VR336)].
20. Knappen OPEN/CLOSE
Öppnar och stänger skivfacket.
21. Knappen TV STANDBY/ON
22. Knappen TV/VCR
23. Knappen MARKER
Tryck på denna för att markera en position under
uppspelning av en skiva.
24. Knappen PROG/TRK
Press this to select a TV channel/
Press this to remove the white line.
1. Knappen DVD
Tryck på denna när du vill använda DVD-spelaren.
2. Knappen TV
Tryck på denna för att använda TV.
3. Knappen STANDBY/ON
25. Knappen AUDIO/TV MUTE
Tryck på denna för att använda olika ljudfunktioner.
För att sätta på eller stänga av ljudet. (TV-läge)
26. Knappen RETURN
Återgår till föregående meny.
4. NUMERISKA knappar
27. Knappen CANCEL
5. IPC-knapp
6. Knappen F.ADV/SKIP
28. Knappen PLAY LIST/TITLE MENU
Använd denna för att gå in i menyn Edit playlist/Title
menu (Redigera spellista/Titelmeny).
7. Knappar relaterade till uppspelning
Forward/Rewind, Search, Skip, Stop, Play/Still
(Snabbspolning framåt/bakåt, Sök, Hoppa över,
Stopp, Spela upp/Stillbild)
29. Knappen ANGLE
Tryck på denna för att få tillgång till olika
kameravinklar på en skiva (om skivan innehåller
olika kamera-vinklar).
8. Knappen VOLUME
VOLYM-knapp Justering av TV-volymen
30. Knappen ZOOM
Zoomar in skärmen.
9. Knappen MENU
Visar DVD/VHS-spelarens inställningsmeny.
10. Knapparna OK/RIKTNING
31. Knappen TIMER REC
Tryck på denna när du vill använda Timer
Recording (Timerinspelning).
11. Knappen INFO
Denna visar aktuella inställningar eller skivans status.
32. Kopieringsknappen TO VCR
Tryck på denna när du vill kopiera från DVD till
videobandspelaren.
(▲ / ▼ / ◄ / ► knapparna)
12. Knappen TITLE LIST/DISC MENU
Tryck här för att gå in i menyn Title list/Disc men
(Titellista/Skivmeny).
33. Knappen REC PAUSE
Tryck på denna för att pausa en inspelning.
Svenska - 15
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 15
2006-04-04 오후 5:26:48
Snabb översikt
En snabb översikt presenteras i den här guiden som
ger dig nog med information för att börja använda
DVD-/VHS-spelaren.
Anslutning och förberedelser
Anslutning och
förberedelser
Ansluta DVD/VHS-spelaren med TV:n
via RF-kabel
Ansluta SCART-kabeln
Ansluta en Audio/Video-kabel
Ansluta en S-Video-kabel
Ansluta en Component Video-kabel
Ansluta HDMI/DVI till en TV
(endast DVD-VR335,VR336)
Anslutningar för AV-mottagare
Snabb översikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Ansluta DVD/VHS-spelaren med TV: n via RF-kabel. . . . .17
Ansluta SCART-kabeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Ansluta en externa enhet
Ansluta en Audio/Video-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Ansluta en S-Video-kabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Ansluta en Component Video-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Ansluta HDMI/DVI till en TV (endast DVD-VR335,VR336). .21
Anslutningar för AV-mottagare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Ansluta en externa enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
16 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 16
2006-04-04 오후 5:26:50
Ansluta DVD/VHSspelaren med TV:n via
RF-kabel
■
Obs!
Koppla ur antennens eller nätverkets insignalkabel från tv-apparaten.
Anslut denna kabel till 75Ω antenningången
som är markerad
på baksidan av din DVD/
VHS-spelare.
3
Koppla in den medföljande RF-kabeln i
anslutningen på din DVD/VHS-spelare.
4
Koppla in den andra änden på RF-kabeln i
anslutningen som tidigare användes för tv:ns
antenn.
■
Obs!
För att få bättre bild- och ljudkvalitet på tv:
n kan du även ansluta din DVD-spelare och
videobandspelare till tv:n via SCART-kabeln
om din tv har en sådan anslutning.
❚
Fall 1: Ansluta DVD/VHS-spelaren med
TV:n via SCART-kabel
Du kan ansluta DVD/VHS-spelaren till en TV med
en SCART-kabel om TV-apparaten har en passande
ingång. Då får du följande:
• Bättre bild- och ljudkvalitet.
• Förenkla inställningsmetoderna för din DVD/VHSspelare
■
Oavsett vilken anslutningstyp du har valt måste
du alltid ansluta RF-kabeln. Annars syns ingen
bild på skärmen när DVD/VHS-spelaren stängs av.
■
Se till att både tv-apparaten och DVD/VHS-spelaren är avstängda innan du ansluter kablarna.
Obs!
1
Anslut antennen.
2
Anslut den ena änden på SCART-kabeln till
uttaget AV1 (TV) på DVD/VHS-spelarens baksida.
3
Sätt i den andra änden i rätt anslutning på tv:n.
Anslutning och förberedelser
1
2
Se till att både tv-apparaten och DVD/VHSspelaren är avstängda innan du ansluter
kablarna.
Ansluta SCART-kabeln
ANT
Till RF IN
SCART-kabel
Till RF OUT
RF-kabel
Till ANT INPUT
RF-kabel
Svenska - 17
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 17
2006-04-04 오후 5:26:52
❚
Fall 2: Ansluta DVD/VHS-spelaren till
en satellitmottagare eller annan
utrustning
1
Anslut SCART-kabeln till satellitmottagaren
eller annan utrustning till uttaget AV2 (EXT) på
DVD(VHS-spelarens baksida.Efter att du har gjort
den här anslutningen väljer du källa genom att
trycka på knappen INPUT SEL. för att välja AV2
ingångskällor.
Anslutning och förberedelser
Du kan ansluta DVD-/VHS-spelaren till en satellitmottagare
eller annan DVD/VHS-spelare med en SCART-kabel om
utrustningen har en passande ingång.
Följande bilder ger några exempel på möjliga anslutningar.
1
AV1(TV): Anslutning med en 21-stifts SCARTkabel
Anslut SCART-kabeln till satellitmottagaren eller
annan utrustning till uttaget AV1 (TV) på DVD/
VHS-spelarens baksida.
Efter att du har gjort den här anslutningen väljer
du källa genom att trycka på knappen INPUT
SEL. för att välja AV1 ingångskällor.
2
Med RF-kabel
Efter att du har gjort den här anslutningen måste
du förinställa mottagningsstationen via satellitinställningen.RF utgångskanal för satellitmottagaren
bör justeras från kanal 36, som används med
DVD/VHS-spelare, t.ex. återjustera till kanal 33.
AV2 IN (EXT): Anslutning med en 21-stifts
SCART-kabel
2
3
Med RF-kabel
Efter att du har gjort den här anslutningen måste
du förinställa mottagningsstationen via satellitinställningen.RF utgångskanal för satellitmottagaren
bör justeras från kanal 36, som används med
DVD/VHS-spelare, tex återjustera till kanal 33.
AV1(TV): Anslutning med en 21-stifts SCARTkabel
Anslut den ena änden på SCART-kabeln till uttaget
AV1 (TV) på DVD/VHS-spelarens baksida. Sätt i den
andra änden i rätt anslutning på tv:n.
Satellitmottagare eller
annan utrustning
Antenningång
Satellitmottagare eller
annan utrustning
Antenningång
RF-kabel
RF-kabel
18 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 18
2006-04-04 오후 5:26:55
Ansluta en Audio/
Video-kabel
Du kan ansluta DVD/VHS-spelaren till en TV med en
RCA-kabel (audio/video) om TV-apparaten har en
passande ingång.
Anslut den ena änden på videokabeln till
uttaget VIDEO på DVD/VHS-spelarens
baksida.
2
Du kommer att kunna njuta av högkvalitativa bilder.
S-Video separerar bildelementen till svartvita signaler
(Y) och färgsignaler (C) för att visa tydligare bilder än i
läget composite video för bild.
1
Anslut den ena änden på S-video-kabeln till
uttaget S-VIDEO på DVD/VHS-spelarens baksida.
Sätt i den andra änden i rätt anslutning på tv:n.
2
Sätt i den andra änden i rätt anslutning på tv:n.
3
Anslut den ena änden på ljudkabeln till uttaget
AUDIO på DVD/VHS-spelarens baksida.
• Kontrollera att du följer färgkodningen för vänster
och höger kanal.
3
Anslut den ena änden på ljudkabeln till uttaget
AUDIO på DVD/VHS-spelarens baksida.
• Kontrollera att du följer färgkodningen för vänster
och höger kanal.
4
Sätt i den andra änden av ljudkabeln i rätt anslutning på tv:n.
4
Sätt i den andra änden av ljudkabeln i rätt
anslutning på tv:n.
vit
vit
röd
röd
Anslutning och förberedelser
1
Ansluta en S-Video-kabel
vit
vit
röd
röd
Svenska - 19
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 19
2006-04-04 오후 5:26:58
Anslutning och förberedelser
Ansluta en Component
Video-kabel
❚
Progressiv skanning
Din TV måste kunna hantera progressiv skanningsingång
för att det ska gå att titta på progressiv skanning via
component-bildutgången. (se sidan 33)
Du kommer att kunna njuta av högkvalitativa bilder med
utmärkt färgåtergivning. Component video separerar
bildelementen till svartvita signaler (Y) och blå (PB) och
röda (PR) signaler för att visa så klara och tydliga bilder som
möjligt.
1
Anslut Component-videokablarna till uttagen
COMPONENT VIDEO OUT på DVD/VHS-spelarens
baksida och till COMPONENT VIDEO IN på TV:ns
baksida.
2
Anslut ljudkablarna till audiouttagen på DVD/VHSspelarens baksida och till AUDIO IN på TV:ns
baksida.
• Kontrollera att du följer färgkodningen för
kanalerna ned och upp.
• Tryck på input selector på TV:ns fjärrkontroll tills
komponentsignalen från den kombinerade
DVD/VHS-spelarens visas på TV-skärmen.
• Se sidorna 39~40 för ytterligare information om
progressiv skanning.
• Försäkra dig att de färgkodade anslutningarna
sitter rätt. Y, PB, PR-komponentutgångarna på
din DVD/VHS-spelare måste anslutas till exakt
motsvarande komponentingångar på din TV.
Annars visas röda eller blå bilder på TV-skärmen.
• Användare skall observera att alla högupplösta
tv-utrustningar är helt kompatibla med den här
produkten och att störningar kan visas på
skärmen. Om det skulle uppstå problem med
bilden vid progressiv skanning rekommenderar vi
att du växlar till en anslutning med standardupplösning. Om du har frågor angående din TV-apparats
kompatibilitet med denna DVD/VHS-spelaren skall
du kontakta din kundtjänst.
■
Obs!
vit
röd
■
■
COMPONENT INPUT
vit
röd
■
■
Läs först bruksanvisningen för TV:n och ta
reda på om din TV kan hantera progressiv
skanning. Om TV:n stöder progressiv skanning
följer du anvisningarna i TV:ns bruksanvisning
angående inställningar för progressiv skanning i
TV:ns menysystem.
Beroende på TV kan anslutningssättet variera
från bilden ovan.
Vad är progressiv skanning? Progressiv skanning
har dubbelt så många skanningslinjer som vid
sammanflätad utgångsmetod. Med progressiv
skanning får du högre bildkvalitet.
Du måste ansluta DVD/VHS-spelaren till
komponenterna innan du använder funktionen
Progressive Scan (Progressiv skanning).
Komponentutgångarna ger inte ut videoupplösningar över 576p.
Anslut din kombinerade DVD-spelare och videobandspelare till TV:n med den medföljande
HDMI-kabeln för att titta på 720p 1080i.
Med HDMI anslutet trycker du på knappen
P.SCAN för att välja mellan alla tillgängliga
upplösningar. (Se sidan 40) (endast DVDVR335,VR336)
20 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 20
2006-04-04 오후 5:27:01
Ansluta HDMI/DVI till en TV
(endast DVD-VR335,VR336)
Om din TV har HDMI/DVI-ingång skall du ansluta en
HDMI/DVI-kabel till TV:n. Du kan då njuta av den bästa
kvaliteten på bild och ljud.
• Använd HDMI-HDMI-kabeln för att ansluta HDMI
OUT-utgången på den kombinerade DVD-spelaren
och videobandspelarens baksida till HDMI INingången på din TV.
• Tryck på input selector på TV:ns fjärrkontroll tills
HDMI-signalen från den kombinerade DVD-spelaren
och videobandspelaren visas på TV-skärmen.
röd
Obs!
vit
Se sidan 34 för att ändra upplösning på HDMIutsignalen.
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI är ett gränssnitt för att tillåta digital
överföring av video- och audioinformation
med endast en anslutning. Eftersom HDMI är
baserat på DVI är det helt kompatibelt med
DVI. Den enda skillnaden mellan HDMI och
DVI är att HDMI stöder flerkanalsljud. Med
HDMI överför VHS- och DVD-spelaren en digital video- och audiosignal och visar en mycket
skarp bild på en TV som har en HDMI-ingång.
Anslutning och förberedelser
❚ Fall 1 : Ansluta till en TV med HDMI-uttag
Beskrivning av HDMI-anslutningen
HDMI-anslutning – Både okomprimerad
videoinformation och digital information (LPCM
eller Bit stream-information).
- Även om VHS- och DVD-spelaren använder
en HDMI-kabel ger spelaren endast ut en
ren digital signal till TV:n.
❚ Fall 2 : Ansluta till en TV med DVI-uttag
• Använd en DVI-kabel (medföljer ej) och anslut
utgången HDMI OUT på DVD-spelarens baksida till
ingången DVI IN på TV:n.
• Använd audiokablarna och anslut polerna AUDIO (röd och
vit) OUT på den kombinerade DVD-spelaren och videobandspelarens baksida till polerna AUDIO (röd och vit) IN
på TV:n. Sätt på VHS- och DVD-spelaren och TV:n
• Tryck på input selector på TV:ns fjärrkontroll tills DVIsignalen från den kombinerade DVD-spelaren och
videobandspelaren visas på TV-skärmen.
OBSERVERA
För att titta på HDMI-utsignal skall du ställa den
digitala utsignalen på PCM. (se sidan 32)
Ljudet kanske inte stöds beroende på vilken
HDMI-enhet (TV/HDMI-mottagare) du använder. Om TV:n inte stöder Dolby digital/DTS
fungerar inte ljudet när du ställer in den digitala
utgången till Bitstream (Bitström) eller om du
väljer DTS on (DTS På) i menyn Audio setup
(Ljudinställningarna). I det här fallet ställer du in
den digitala utgången till PCM eller DTS off (av).
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 21
- Om TV:n inte stöder HDCP (High
Bandwitdth Digital content protection)
uppstår snöbrus på tv-skärmen.
Varför använder Samsung HDMI?
Analoga TV-apparater kräver en analog
video/audio-signal. När du spelar en DVD är
informationen som överförs till TV:n digital.
Därför krävs antingen en konverter från digital
till analog (i den kombinerade DVD-spelaren
och videobandspelaren) eller en konverter från
analog till digital (i TV:n). Vid den här konverteringen försämras bildkvaliteten med brus och
signalförlust som resultat. HDMI-teknologin är
överlägsen eftersom den inte kräver någon
D/A-omvandling och det är en ren digital signal
från VHS- och DVD-spelaren till TV:n.
Vad är HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) är ett system för att skydda DVDinnehåll som sänds ut via HDMI från att bli
kopierat. Det medför en säker digital länk mellan
videokällan (PC, DVD etc.) och visningsenheten
(TV, projektor etc.). Innehållet kodas vid källenheten för att förhindra att olagliga kopior görs.
Svenska - 21
2006-04-04 오후 5:27:04
Anslutning och förberedelser
Anslutningar för
AV-mottagare
För att kunna utnyttja hemmabiofunktionen full ut
kanske du vill ansluta din DVD/VHS-spelare till ett
ljudsystem med Surround-funktion, inklusive en A/Vmottagare och sex Surround-högtalare.
Om din A/V-mottagare är utrustad med en Dolby Digital
Decoder, kan du koppla in DVD/VHS-spelaren till den
inbyggda Dolby Digital Decoder.
Använd anslutningen Digital Audio Out som beskrivs
nedan.
För att kunna använda Dolby Digital eller DTS-ljud
måste du ställa in ljudinställningarna (se sidan 32).
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
“Dolby” och symbolen double-D är varumärken som
tillhör Dolby Laboratories.
“DTS” och ”DTS Digital Out” är varumärken som
tillhör DTS, Inc.
1
Anslut en Digital Audio optisk/koaxial-kabel från
uttagen Digital Audio Out på DVD/VHS-spelarens
baksida till överensstämmande uttag för Digital
Audio Input på din A/V-mottagare:
Ansluta en externa
enhet
❚
Fall 1 : Ansluta en extern enhet till AV3-uttagen
Du kan ansluta annan audio-/video-utrustning till
DVD/VHS-spelaren med ljud-/videokablar om TVapparaten har en passande ingång.
• Du kanske vill kopiera en videokassett med hjälp av
en annan VHS-spelare.
• Du kanske vill spela upp och/eller kopiera bilder som
har spelats in med en videokamera.
• Se till att båda de externa enheterna och DVD/VHSspelaren är avstängda innan du ansluter kablarna.
1
2
3
4
Anslut den ena änden på video-kabeln till uttaget
VIDEO på DVD/VHS-spelarens baksida.
Sätt i den andra änden i rätt anslutning på tv:n
(VCR, Camcorder etc).
Anslut den ena änden på ljudkabeln till uttaget
AUDIO på DVD/VHS-spelarens baksida.
• Kontrollera att du följer färgkodningen för vänster
och höger kanal.
Sätt i den andra änden i rätt anslutning på den
andra enheten (VCR, Camcorder etc).
eller
❚ Fall 2 : Ansluta en DV-enhet till DV IN-ingången (endast DVD-VR331,VR335,VR336)
Bakre (V)
Främre(V)
Bakre(H)
Främre(H)
Subbas Mitthögtalare
Till digital ljudingång på en
A/V-mottagare med en Dolby, MPEG2
eller DTS Digital Decoder
Om din DV-enhet har en DV-utgång skall du ansluta
den till DV-ingången på din DVD/VHS-spelare.
• Se sidan 60 för ytterligare information om din
videokamera har en DV-utgång.
■
Obs!
Om ingångssignalen inte väljs automatiskt
kan du använda knappen INPUT SEL. för
att välja.
22 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 22
2006-04-04 오후 5:27:08
Skärmmenynavigering
Systeminställningar
Skärmmenyn låter dig aktivera eller avaktivera olika
funktioner för din DVD/VHS-spelare.
Använd följande knappar för att öppna och navigera
genom skärmmenyerna.
Tryck på den här knappen på fjärrkontrollen för att
öppna MENU-skärmen.
Tryck på knappen igen för att stänga menyn
MENU.
Skärmmenynavigering................................................................ 23
Plug & Auto-inställningar ......................................................... 24
Ställa in datum och tid................................................................ 25
Systeminställningar
1 Knappen MENU
2 ▲/▼,◄ / ► Knapparna
Tryck på de här knapparna på fjärrkontrollen för
att flytta markeringslisten ▲/▼,◄ / ► för att
bläddra igenom menyalternativen
Automatiska inställningar .......................................................... 26
Manuella inställningar ............................................................... 27
Ta bort en inställd station........................................................... 28
Ändra tabellen för manuella inställningar .............................. 29
3 Knappen OK
Tryck på den här knappen på fjärrkontrollen för att
bekräfta nya inställningar.
Välja ljudläge för RF OUT (B/G-D/K)..................................... 30
Utgångskanal för VIDEO .......................................................... 30
Ställa in språkalternativen ......................................................... 31
Ställa in alternativen för ljud ..................................................... 32
Ställa in alternativ för visning (Video) ..................................... 33
4 Knappen RETURN
Tryck på den här knappen på fjärrkontrollen för att
återgå till senaste MENU-skärmen som visades
eller för att gå ur skärmen MENU.
DivX(R)-registrering ................................................................... 34
Ställa in barnlås........................................................................... 34
Ställa in videobandspelaren ....................................................... 35
Tid för DVD EP-läge .................................................................. 37
Skapa automatiska kapitel ......................................................... 38
Snabbinspelning .......................................................................... 38
Progressiv skanning .................................................................... 39
Svenska - 23
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 23
2006-04-04 오후 5:27:12
Plug & Auto-inställningar
5
Välj “Country” med hjälp av ▲▼◄ ► för att välja ett
land, tryck sedan på knappen OK.
Din DVD/VHS-spelare ställer in sig själv när den
kopplas in första gången.
TV-stationer lagras i minnet. Processen tar ett par
minuter. Din DVD/VHS-spelare är sedan färdig att
använda.
• Se nedanstående förkortningstabell när du väljer
“Country”
Systeminställningar
1
2
3
4
Anslut RF-kabeln så som visas på sidan 17.
• Anslut VHS- och DVD-spelaren till TV:n med
RF-kabeln och Scart-kabeln (eller Audio-/Videokabeln).
Anslut DVD/VHS-spelaren till nätuttaget.
• “Auto” blinkar på frontpanelens display.
A(Austria)
NL(Netherlands) S(Sweden)
PL(Poland)
B(Belgium)
I(Italy)
CH(Swiss)
CZ(Czech)
DK(Denmark)
N(Norway)
TR(Turkey)
Others
FIN(Finland)
P(Portugal)
GR(Greece)
D(Deutschland) E(Spain)
HU(Hungary)
6
Starta autoskanningen.
7
Vänta tills aktuell tid och datum visas automatiskt.
8
Kontrollera datum och tid.
• om det är : Korrekt
Tryck sedan på knappen OK för att spara
datum och tid.
Språkvalsmenyn visas.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat språk,
tryck sedan på knappen OK.
Starta autoinställningen.
• om det är : Felaktigt
Se “Ställa in datum och tid” (se sidan 25) när du
vill ändra datum och tid.
24 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 24
2006-04-04 오후 5:27:14
Ställa in datum och tid
4
Tryck på knapparna ◄ ► för att välja timmar,
minuter, dag, månad och år.
• Det valda alternativet markeras.
Auto Clock
Din DVD/VHS-spelare innehåller en klocka (24 timmar)
och en kalender som används till följande:
• Automatiskt avbryta programinspelning
• Förinställa din DVD/VHS-spelare till att spela in ett
program automatiskt
• Du måste ställa in datum och tid första gången du
använder DVD/VHS-spelaren
• Glöm inte att ändra från sommar- till vintertid och
tvärtom.
5
Tryck på knappen MENU i läget Stopp/Ingen
skiva.
Tryck på knapparna ▲▼ för att öka eller minska
ett värde.
• Veckodagen visas automatiskt.
• Du kan hålla ner knapparna ▲▼ för att enklare
bläddra mellan olika värden.
Ställa in klockan automatiskt
6
Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Auto Clock.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja On.
Systeminställningar
1
On
Auto Clock
On
2
3
Tryck på knappen ▲▼ för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
7
Tryck sedan på knappen OK för att spara datum
och tid. Om du inte trycker på knappen OK sparas
det inte.
8
Tryck på knappen MENU för att visa menyn.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Clock Set
och tryck sedan på knappen OK eller ►.
■
Antennkabeln måste vara ansluten för att du
skall kunna ställa in Auto Clock (Autoklocka).
Anslut RF-kabeln så som visas på sidan 17.
■
Om du har ställt in “Auto Clock” på “On”,
aktiveras funktionen så fort DVD/VHS-spelaren
stängs av.Tiden justeras automatiskt enligt den
tidssignal som skickas från stationen.
Obs!
Svenska - 25
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 25
2006-04-04 오후 5:27:16
Automatiska inställningar
Systeminställningar
Du behöver inte förinställa stationerna om du redan har
ställt in dem automatiskt (se Plug & Auto-inställningar
på sidan 24).
Din DVD/VHS-spelare innehåller en inbyggd funktion för
att ta emot tv-sändningar.
Du måste förinställa stationerna via funktionen.
Detta kan göras enligt följande:
• Plug & Auto-inställning (se sidan 24)
• Automatiska inställningar• Manuella inställningar (se sidan 27~28)
1
2
Tryck på knappen MENU i läget Stopp/Ingen
skiva.
3
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Install och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
Tryck på knappen ▲▼ för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
• Se nedanstående förkortningstabell när du väljer
“Country”.
A(Austria)
NL(Netherlands) S(Sweden)
PL(Poland)
B(Belgium)
I(Italy)
CH(Swiss)
CZ(Czech)
DK(Denmark)
N(Norway)
TR(Turkey)
Others
FIN(Finland)
P(Portugal)
GR(Greece)
D(Deutschland) E(Spain)
5
HU(Hungary)
Tryck ▲▼◄ ► för att välja ditt land (“country”).
Följande meddelande visas. “Your data will be
lost. Press [OK] to continue, [MENU] to exit.”
6
Tryck på knappen OK för att starta autosökningen.
• DVD-spelaren söker stationer enligt en förinställd
lista som motsvarar landet du har valt.
• Den första frekvensen skannas in och den första
stationen visas och lagras. DVD/VHS-spelaren
söker efter den andra stationen etc.
• När den automatiska sökningen har avslutats
växlar DVD/VHS-spelaren automatiskt till
program 1.
• Antalet stationer som lagras automatiskt av
DVD/VHS-spelaren beror på antalet stationer
som hittas.
4
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Auto Setup
och tryck sedan på knappen OK eller ►.
7
Om du vill avbryta autosökningen innan den är
klar trycker du på knappen OK.
• Tid och datum ställs in automatiskt via den
utsända signalen. Om signalen är svag eller
varierande kommer inte inställningen att ske
automatiskt.
• När den automatiska frekvensskanningen
är genomför kan det hända att någon/några
stationer lagrats på mer än ett ställe. Välj då den
station som har bäst mottagning och radera de
som inte längre behövs.
26 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 26
2006-04-05 오후 4:12:29
Manuella inställningar
6
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Edit och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
Menyn Manual Setup visas.
7
Tryck på knapparna ◄ ► för att starta kanalsökningen.
Den första frekvensen skannas in och den första
stationen som hittas visas.
8
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Name.
Stationsnamnet ställs in automatiskt enligt
sändningssignal.
9
Tryck på knappen för att ändra programnamn ►.
Om du redan har ställt in stationer automatiskt behöver
du inte förinställa stationer manuellt.
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp/Ingen
skiva.
2
Tryck på knappen ▲▼ för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
Systeminställningar
3
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Install och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
10
4
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Manual
Setup och tryck sedan på knappen OK eller ►.
5
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat PRnummer och tryck sedan på knappen OK eller ►.
Till...
Välj ett tecken
Sedan....
Tryck på knapparna ▲▼ tills
önskat tecken visas (bokstäver,
siffror eller tecknet “–”)
Tryck på knapparna ◄ ►
Gå till nästa eller
föregående tecken
Tryck på knappen OK för att spara namnet.
Svenska - 27
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 27
2006-04-04 오후 5:27:21
11
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Decoder
Tryck på knapparna ◄ ► för att välja On eller Off.
Ta bort en inställd
station
Om du har lagrat en TV-station du inte behöver kan du
ta bort den.
Systeminställningar
12
Om du...
Gör följande....
Vill lagra den station • Trycker du på knapparna ▲▼
som visas
för att välja MFT.
• Tryck på knapparna ◄ ► för att
justera bilden om det behövs.
• Välj Done för att lagra stationen.
Inte vill lagra den
station som visas
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp/Ingen
skiva.
2
Tryck på knappen ▲▼ för att välja Setup och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
3
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Install och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
• Trycker du på knapparna ▲▼
för att välja CH.
• Tryck på knapparna ◄ ► för
att fortsätta sökningen och visa
nästa station.
• Gå tillbaka till föregående steg.
13
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Done och
tryck sedan på knappen OK för att bekräfta den
manuella inställningen.
• Upprepa den här proceduren från steg 5 och
vidare, tills alla stationer har lagrats.
14
Tryck på knappen MENU för att visa menyn.
G
4
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Manual Setup
och tryck sedan på knappen OK eller ►.
5
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat
PR-nummer och tryck sedan på knappen OK eller ►.
28 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 28
2006-04-05 오후 3:22:09
6
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Delete och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
Meddelandet “Do you want to delete ‘PR.01’?”
visas.
7
Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Yes och
tryck sedan på knappen OK.
Upprepa den här proceduren från steg 5 och
vidare, tills alla stationer har rensats.
8
Tryck på knappen MENU för att visa menyn.
4
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Manual Setup
och tryck sedan på knappen OK eller ►.
5
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat PRnummer och tryck sedan på knappen OK eller ►.
0
Du kan ändra tabellen för manuella inställningar och
tilldela andra programnummer till manuella inställningar
enligt dina egna önskemål.
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp/Ingen
skiva.
2
Tryck på knappen ▲▼ för att välja Setup och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
3
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Swap.
För att ändra stationens tilldelade programnummer
trycker du på knappen OK på fjärrkontrollen.
• Det kan exempelvis vara för att flytta en TV-station från program 1 till program 3.
7
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat läge och
tryck sedan på knappen OK igen för att ändra läge.
8
Tryck på knappen MENU för att visa menyn.
Systeminställningar
Ändra tabellen för
manuella inställningar
6
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Install och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
G
Svenska - 29
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 29
2006-04-05 오후 3:22:15
Välja ljudläge för RF OUT
(B/G-D/K)
Systeminställningar
Du kan välja ljudläge (B/G eller D/K) beroende på TV:n
som är ansluten till din VHS- och DVD-spelare.
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp/Ingen
skiva.
2
Tryck på knappen ▲▼ för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
3
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Install och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
Utgångskanal för
VIDEO
Utgångskanalen för din DVD/VHS-spelare kan behöva
ändras om det förekommer störningar på bildskärmen
eller om TV:n inte kan hitta rätt bilder.
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp/Ingen
skiva.
2
Tryck på knappen ▲▼ för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
3
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Install och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
G
G
4
Använd knapparna ▲▼ för att flytta markören till
TV System och tryck sedan på OK eller ►.
5
Använd knapparna ▲▼ för att flytta markören till
G eller K och tryck sedan på OK eller ►.
6
Tryck på knappen MENU för att visa menyn.
4
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja VIDEO
Output CH och tryck sedan på knappen OK eller ►.
5
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskad VIDEO
output channel och tryck sedan på knappen OK eller ►.
30 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 30
2006-04-05 오후 3:22:17
Ställa in språkalternativen
Western
Afrikaans, Baskiska, Katalanska, Danska,
Nederländska, Engelska, Färöiska, Finska,
Franska, Tyska, Isländska, Indonesiska,
Italienska, Malayiska, Norska, Portugisiska,
Spanska, Swahili , Svenska
Central
Engelska, Albanska, Kroatiska, Tjeckiska,
Ungerska, Polska, Rumänska, Serbiska (Latin),
Slovakiska , Slovenska
Greek
Engelska, Grekiska
Cyrillic
Engelska, Azeriska, Vitryska, Bulgariska,
Kazakiska, Madedonska,Tatar, Ryska,
Serbiska, Ukrainska, Uzbekiska
Om du ställer in ljud, undertextning, skivmeny, skärmmeny, DivX-språk för undertextning i förväg kommer de
att visas automatiskt varje gång du tittar på en film.
Om det valda språket inte är inspelat på skivan väljs det
förinspelade originalspråket.
Tryck på knappen MENU i läget Stopp/Ingen
skiva.
Tryck på knappen ▲▼ för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
5
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat språk
och tryck sedan på knappen OK eller ►.
■
Obs!
3
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Language
och tryck sedan på knappen OK eller ►.
Menyn för språkinställningar visas.
4
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat språk
och tryck sedan på knappen OK eller ►.
Tryck på knappen RETURN eller ◄ för att
återgå till föregående meny. Tryck på knappen
MENU för att visa menyn.
■
Det valda språket visas bara om det finns på
skivan.
■
Om textningsspråket visas med brutet
teckensnitt ändrar du DivX textningsspråket till
lämplig region. Om det fortfarande inte fungerar
stöds inte formatet.
Systeminställningar
1
2
• Audio : För skivans ljudspråk.
• Subtitle : För skivans textningsspråk.
• Disc Menu : För skivmenyn som finns på skivan.
• On-Screen Menu : För skärmmenyn på din DVD/
VHS-spelare
• DivX Subtitle : Välj ett DivX textningsspråk som
stöds av regionen.
Svenska - 31
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 31
2006-04-04 오후 5:27:30
Ställa in alternativen
för ljud
Systeminställningar
Med de olika ljudalternativen kan du göra inställningar
för ljudenheten och ändra dem beroende på vilket
ljudsystem du använder.
Du kan även justera NICAM-läge.
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp/Ingen
skiva.
2
Tryck på knappen ▲▼ för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
Digital Output
• PCM :
Konverterar till PCM(2CH) 48kHz
audio. Välj PCM när du använder
analoga ljudutgångar.
• Bitstream : Konverterar till Dolby Digital Bitstream.
Välj Bitstream när du använder digitala
ljudutgångar.
■
Obs!
Se till att du väljer rätt digital utsignal annars
hör du inget ljud.
DTS
• Off : Ger inte ut någon digital signal.
• On : Ger endast ut DTS Bitstream via digital
ljudutgång.Välj DTS vid anslutning till en
DTS-dekoder.
■
Obs!
När ett DTS-ljudspår spelas upp ges inget ljud
ut från den analoga ljudutgången.
Dynamic Compression
3
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Audio och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
Menyn för ljudinställningar visas.
Detta är endast aktivt när en Dolby Digital-signal
upptäcks.
• On : När ljudspår från en film spelas upp på låg
volym eller från små högtalare, kan systemet
lägga på passande komprimering för att
lågnivåinnehåll skall bli hörbart och för att
förebygga att dramatiska passager blir för
höga.
• Off : Du kan titta på filmen med vanligt dynamiskt
omfång.
NICAM
4
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat
ljudalternativ och tryck sedan på knappen OK eller
►.
5
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat alternativ och tryck sedan på knappen OK eller ►.
■
Obs!
Tryck på knappen RETURN eller ◄ för att
återgå till föregående meny. Tryck på knappen
MENU för att visa menyn.
NICAM-program är uppdelade i 3 typer.
NICAM Stereo, NICAM Mono och Bilingual
(överföring på ett annat språk).
NICAM-program innehåller alltid sändning av
standardmonoljud och du kan välja önskat ljud.
• On : NICAM-läge
• Off : Ställ bara in detta alternativ om du vill spela
in standardmonoljud från en NICAM-sändning
om stereoljudet är förvrängt på grund av
störningar i mottagningen.
32 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 32
2006-04-04 오후 5:27:33
Ställa in alternativ för
visning (Video)
Med den här funktionen kan du justera TV-skärmens
inställningar.
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp/Ingen
skiva.
2
Tryck på knappen ▲▼ för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
TV Aspect
Beroende på vilken typ av TV du har kan du behöva
justera skärminställningarna. (bildformat)
• 4:3 Letter Box : Välj detta när du vill se hela
16:9-skärmen som DVD ger,
även om din TV har formatet
4:3. Det kommer att synas
svarta fält överst och nederst på
skärmen.
• 4:3 Pan - Scan : Välj detta för normal TV-storlek
när du vill se mittdelen av 16:9skärmen. (kanterna till höger och
vänster kommer att klippas bort)
• 16:9 Wide : Med detta ser du hela 16:9-bilden på
din bredbilds-tv.
• Off : Normal
• On : Ger en ren bild genom brusreducering (för
inspelning).
■
3
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Video och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
Menyn för videoalternativ visas.
Obs!
Den här funktionen är beroende av skivtyp.
Den kanske inte fungerar med alla skivtyper.
Systeminställningar
3D Noise Reduction
(motion adaptive noise reduction)
Video Output
Du kommer att kunna njuta av högkvalitativa bilder
genom RGB- eller Component video-anslutning.
• Component : Välj detta när spelaren är ansluten
till en TV via komponentingången.
• RGB : Välj detta när spelaren är ansluten till en
TV via en SCART-kabel.
4
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat
videoalternativ och tryck sedan på knappen OK
eller ►.
5
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat alternativ och tryck sedan på knappen OK eller ►.
■
Obs!
Tryck på knappen RETURN eller ◄ för att
återgå till föregående meny. Tryck på knappen
MENU för att visa menyn.
I komponentläge kan du ställa in videoutgång till
Progressive (P.SCAN) eller Interlace (Sammanflätad),
se sid. 39.
De tillgängliga videoutgångarna är följande.
Tillgängliga videoutgångar
Inställningsläge
Utgång
Komponentutgång
(Y, PB, PR)
R, G, B
AV1 Scart Komposit
Kompositvideo ut
S-Video ut
Komponentläge
Läget P.SCAN off (av) (sammanflätat) Läget P.SCAN på
O
RGB-läge
O
(TV i progressivt läge)
X
X
O
O
O
X
O
O
O
O
X
O
O
Svenska - 33
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 33
2006-04-04 오후 5:27:35
HDMI-/DVI-upplösning
(endast DVD-VR335,VR336)
Ställa in barnlås
Den här inställningen används när enheten är
ansluten via HDMI eller DVI med visningsenheter
(TV, projektor etc).
Systeminställningar
Funktionen Parental Control fungerar tillsammans med
DVD-skivor som har tilldelats en åldersgräns och låter
dig kontrollera vilken typ av DVD som din familj tittar
på.Det finns upp till åtta nivåer på en skiva.
• 576p : 720 x 576
• 720p : 1280 x 720
• 1080i : 1920 x 1080
1
Tryck på knappen MENU på fjärrkontrollen i läget
Stopp/Ingen skiva.
2
Tryck på knappen ▲▼ för att välja Setup och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
3
Tryck på knappen ▲▼ för att välja Parental Control
och tryck sedan på knappen OK eller ►.
• Meddelandet ‘Create the password’ visas.
4
Ange det 4-siffriga lösenordet med knapparna 0 till
9 på fjärrkontrollen.
• Meddelandet ‘Confirm the password’ visas.
DivX(R)-registrering
Använd registreringskoden för att registrera den
här DVD-spelaren med formatet DivX(R) Video On
Demand. För ytterligare information, besök webbsidan
www.divx.com/vod
34 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 34
2006-04-04 오후 5:27:37
5
Ange lösenordet igen och tryck på knappen OK
eller ►.
6
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja On och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
Skärmen Parental Control visas.
Obs!
■
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Change
Password och tryck sedan på knappen OK eller ►.
2
Ange det 4-siffriga lösenordet med sifferknapparna på fjärrkontrollen.
• Meddelandet ‘Confirm the password’ visas.
3
Ange lösenordet med knapparna 0 till 9 på
fjärrkontrollen.
Tryck på knappen RETURN eller ◄ för att
återgå till föregående meny. Tryck på knappen
MENU för att visa menyn.
Se avsnittet för Felsökning om du har glömt ditt
lösenord. (se sidan 89)
Om åldersnivåer
1
1
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Rating
Level och tryck sedan på knappen OK eller ►.
■
Obs!
2
Systeminställningar
■
Så här ändrar du lösenord
Tryck på knappen RETURN eller ◄ för att
återgå till föregående meny. Tryck på knappen
MENU för att visa menyn.
Tryck på knappen ▲▼ för att välja Åldersnivå och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
Om du till exempel väljer upp till Level 6 (Nivå 6)
kommer skivor som är Level 7, 8 (Nivå 7, 8) inte
att spelas. Ett högre nummer indikerar att
programmet är avsett endast för vuxna.
Svenska - 35
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 35
2006-04-04 오후 5:27:39
Ställa in videobandspelaren
Med den här funktionen kan du justera inställningarna
för videon.
Tryck på knappen MENU i läget Stopp/Ingen
skiva.
2
Tryck på knappen ▲▼ för att välja Setup och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
Systeminställningar
1
5
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat VCRalternativ och tryck sedan på knappen OK eller ►.
6
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat alternativ och tryck sedan på knappen OK eller ►.
Tape Length
Den här informationen anges vanligtvis på videobandets förpackning.Menyn är följande: E180, E240,
E280, E300.Så fort bandet är i kan VHS-spelaren
visa återstående tid på bandet om du trycker på
knappen INFO.
Auto Play
3
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja System och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
4
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja VCR och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
Om du vill att dina videoband skall spelas upp
automatisk när du sätter i dem skall du aktivera Auto
Play (Autouppspelning).
• On - VHS-spelaren börjar automatiskt spela upp
ett videoband när det sätts i om inte bandets
säkerhetsflik sitter kvar.
• Off - Autouppspelning är avaktiverat.
Auto Repeat
Den här funktionen ställer in VHS-spelaren på att
spela upp ett band med upprepning (om inte en av
följande funktioner är aktiverad: Stop, Fast Forward och
Rewind).
36 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 36
2006-04-04 오후 5:27:42
IPC (Intelligent Picture Control)
Funktionen Intelligent Picture Control gör det möjligt
för dig att justera bildens skärpa automatiskt enligt
dina egna önskemål.
• On - bildens skärpa justeras automatiskt.
• Off - Vid manuell justering av skärpan
Tid för DVD EP-läge
Du kan ställa in DVD EP (Extended Play) till sex eller
åtta timmar.
1
Tryck på knappen MENU i läget Stopp/Ingen
skiva.
2
Tryck på knappen ▲▼ för att välja Setup och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
3
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja System och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
4
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja DVD EP Mode
Time och tryck sedan på knappen OK eller ►.
5
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja 6 Hours
eller 8 Hours och tryck sedan på knappen OK
eller ►.
Systeminställningar
Colour System
Innan du spelar in eller spelar upp ett band kan du
välja systemstandard.
• Automatic : Vid uppspelning av ett band väljs
standarden automatiskt av DVD/VHSspelaren.
• PAL : PAL video system
• B/W : Svartvitt.
Svenska - 37
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 37
2006-04-04 오후 5:27:45
Skapa automatiska
kapitel
7
Tryck på knappen REC för att påbörja inspelningen.
Meddelandet “Do you want to create the chapter
menu after this recording?” visas.
8
Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Yes
och tryck sedan på knappen OK för att starta
inspelningen. I XP- och SP-läge måste du minst
spela in fem minuter för att skapa ett kapitel. I LPoch EP-läge, 15 minuter.
En DVD-Video består av ‘Titles’, och ‘Chapters’.
När du spelar in ett program skapas en Title.
Om du använder den här funktionen delas titeln in i
kapitel.
Systeminställningar
(V-läge)
1
Tryck på knappen MENU med en skiva inmatad
och i läget Stop.
2
Tryck på knappen ▲▼ för att välja Setup och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
3
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja System och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
4
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Chapter
Creator och tryck sedan på knappen OK eller ►.
5
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja On och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
Tryck på knappen MENU för att visa menyn.
6
Ställ in inspelningshastighet genom att trycka på
knappen REC SPEED på fjärrkontrollen (se sidan
59 för ytterligare information om inspelningshastigheter).
9
10
Tryck på knappen STOP för att avsluta inspelning-en.
För att visa de titlar som skapats skall du avsluta
skivan (se sidan 84) och trycka på knappen
TITLE MENU. Titelmenyn visas nu.
11
För att visa de kapitel som skapats skall du välja
skivan och trycka på knappen DISC MENU.
Kapitelmenyn för den valda titeln visas nu.
■
På DVD-RW-skivor kan ytterligare kapitel och
titlar läggas till för att avsluta skivan genom att
avbryta och spela in igen. På DVD-R-skivor
går det inte att lägga till ytterligare kapitel eller
titlar när den har avslutats.
■
Funktionen Automatic Chapter Creation
(Automatiska kapitel) fungerar inte under
Timerinspelning eller om du stänger av apparaten.
■
DVD-R-skivan kan inte vara oavslutad.
Obs!
OBSERVERA
38 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 38
2006-04-04 오후 5:27:47
Snabbinspelning
Om den här funktionen är inställd till ‘on’, slås VHS- och
DVD-spelaren på snabbt, vilket gör det möjligt för dig att
omedelbart lagra en önskad kanal.
1
Tryck på knappen MENU när enheten är i Stopläge/No Disc-läge.
2
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Setup, och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
■
Obs!
■
Quick Recording är inställd på Off som standard.
Om den här funktionen är inställd till on
ökar strömförbrukningen när enheten är i
avaktiverat läge
Progressiv skanning
Ställa in Progressive scan
3
4
1
Med enheten i läget Stop trycker du på knappen
P.SCAN på DVD/VHS-spelarens front.
2
Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Yes och
tryck sedan på knappen OK.
3
Ställ in din TV till Progressive input (med TV:ns
fjärrkontroll.)
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja System och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Quick
Recording och tryck sedan på knappen ENTER
eller ►.
■
Obs!
5
Systeminställningar
Om TV-apparaten stöder progressiv skanning tryckerdu
på knappen P.SCAN på DVD/VHS-spelarens front för
att få högre bildkvalitet.
Det är endast möjligt att göra progressivinställning när DVD/VHS-spelaren är istoppläge.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja On och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
Svenska - 39
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 39
2006-04-04 오후 5:27:50
Avbryta Progressive scan
1
Med enheten i läget Stop trycker du på knappen
P.SCAN på DVD/VHS-spelarens front.
Utgångsval (endast DVD-VR335,VR336)
• Anslut DVD/VHS-spelaren till din TV via HDMI
eller DVI. Ställ in TV:ns insignal till HDMI eller DVI.
• Tryck på knappen P.SCAN när enheten är i läget
Stop (Stopp) för att välja upplösning.
- Om TV:n är ansluten med HDMI- eller
DVI-kabel ändras upplösningen med följande
intervall, varje gång du trycker på knappen
P.SCAN :
→ 576p → 720p → 1080i
Systeminställningar
- Om TV:n är ansluten med AV- eller komponentkablar (utan HDMI/DVI-kabel) växlar
upplösningen med 576p/576i.
2
Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Yes och
tryck sedan på knappen OK.
3
Ställ in din TV till Interlace input (med TV:ns
fjärrkontroll.)
• HDMI/DVI-kabel stödjer inte 576i. Video med
upplösningen 576i kan bara visas via analoga
signaler (Komposit/S-video/Komponent)
Obs!
Även om en HDMI/DVI-kabel är ansluten till
TV:n ger AV-anslutningen endast 576i och
komponentanslutningen endast 576p oavsett
vad som visas på skärmen.
Progressiv skanning aktiveras automatiskt när
HDMI är ansluten. (Kontrollera att PS visas
på DVD/VHS-spelarens frontpanel).
Om funktionen progressiv skanning inte är
aktiverad kommer det inte att skickas ut några
HDMI-video eller -ljudsignaler.
Läs först bruksanvisningen för TV:n och ta
reda på om din TV kan hantera progressiv
skanning.
Om TV:n stöder progressiv skanning följer
du anvisningarna i TV:ns bruksanvisning
angående inställningar för progressiv skanning
i TV:ns menysystem.
Om videoutgången är felaktigt inställd kanske
bilden inte visas.
De upplösningar som finns tillgängliga för
HDMI/DVI-utgången beror på vilken TV eller
projektor som är ansluten.
Se bruksanvisningen för din TV eller projektor
för ytterligare information.
När upplösningen ändras kan det ta några
sekunder innan en normal bild visas.
Om du ställer in den utgående HDMI-upplösningen på 720p eller 1080i, ger den utgående
HDMI bättre bildkvalitet.
40 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 40
2006-04-04 오후 5:27:52
Innan uppspelning
Uppspelning
Läs följande information innan du spelar upp en skiva.
Det här avsnittet presenterar de grundläggande
funktionerna vid uppspelning av en skiva.
Dolby Digital
Stereo
DTS
PAL sändningssystem i Storbritannien,
Frankrike, Tyskland
etc.
Regionskod (endast DVD-Video)
Både DVD-spelaren, VHS-spelaren och skivorna
är kodade enligt region. Dessa regionskoder måste
överensstämma för att det skall gå att spela upp
skivan. Om koderna inte överensstämmer går det
inte att spela upp den. Regionsnumret för den här
DVD/VHS-spelaren beskrivs på dess baksida.
Digital Audio
MP3
DivX
Skivtyper
DVD-VIDEO
AUDIO-CD
Innan uppspelning.......................................................................41
Spela upp en skiva .......................................................................42
Använda Disc menu (Skivmeny) och Title menu (Titelmeny) .....43
Använda funktionerna Search & Skip (Sök och hoppa över)...43
DVD-RAM
Uppspelning i Slow-motion/Stegvis uppspelning .....................44
Om ANYKEY................................................................................44
Repeterad uppspelning ................................................................45
Välja språk för textning och ljud ...............................................46
Byta kameravinkel .......................................................................47
DVD-RW
Zooma in .......................................................................................48
Använda bokmärken ...................................................................48
Använda markörerna ..................................................................49
DVD-R
Spela upp en Audio CD (CD-DA)..............................................50
Spela en MP3-skiva .....................................................................51
Upprepa uppspelning för en Audio-/MP3-skiva ......................52
Läget Uppspelningsalternativ .....................................................53
CD-RW/-R
DVD-RAM/-RW/-R
Logotyp
Innehåll
Format
Max uppspelningstid
Enkelsidig (5”))
240
Enkelsidig (5”)
480
AUDIO + VIDEO
Enkelsidig (3.5”)
80
Dubbelsidig (3.5”)
160
Enkelsidig (5”)
74
AUDIO
Enkelsidig (3.5”)
20
1 (XP: Hög kvalitet)
Enkelsidig
2 (SP: Standardkvalitet)
5” (4.7GB) 4 (LP: Lång uppspelning)
6 eller 8 (EP:utökad)
AUDIO + VIDEO
2 (XP: Hög kvalitet))
Dubbelsidig 4 (SP: Standardkvalitet)
5” (9.4GB) 8 (LP: Lång uppspelning)
12 eller 16 (EP:utökad)
1 (XP: Hög kvalitet)
2 (SP: Standardkvalitet)
AUDIO + VIDEO
5” (4.7GB)
4 (LP: Lång uppspelning)
6 eller 8 (EP:utökad)
1 (XP: Hög kvalitet)
2 (SP: Standardkvalitet)
AUDIO + VIDEO
5” (4.7GB)
4 (LP: Lång uppspelning)
6 eller 8 (EP:utökad)
JPEG
MP3
MPEG4
Uppspelning
◆ Uppspelning av DVD
Skivtyper som kan spelas upp
Att programmera spår .................................................................53
Att spela upp en bildskiva ...........................................................54
Spela en MPEG4-skiva ...............................................................55
◆ Uppspelning med videobandspelaren
Spela ett VHS-band (VCR) .........................................................56
Tracking .......................................................................................56
Specialfunktioner vid uppspelning
med videobandspelaren ...............................................................56
Skivtyper som inte kan spelas upp
• DVD-Video med ett regionsnummer som inte
innehåller “2” eller “ALL”
• 3.9 GB DVD-R Disc for Authoring.
• Oavslutade DVD-R-skivor på annan utrustning.
• DVD-ROM/DVD+RW/PD/MV-Disc etc
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I
Variabelt söksystem......................................................................57
Svenska - 41
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 41
2006-04-04 오후 5:27:54
■
Den här DVD/VHS-spelaren fungerar endast
med skivor som är kompatibla med DVD-RAM
Standard Version 2.0.
1
Tryck på knappen OPEN//CLOSE för att öppna
skivfacket.
■
Uppspelning och/eller inspelning kanske inte
fungerar för vissa skivtyper, eller vid specifika
förhållanden, såsom vinkelförändring och
justeringar av bildkvoten. Information om
skivan anges detaljerat på förpackningen. Läs
där vid behov.
2
Placera försiktigt en skiva i facket med etikettsidan
uppåt.
3
Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att stänga facket.
• Din DVD/VHS-spelare stänger facket och skivan
spelas upp automatiskt.
• Spelaren spelar inte upp skivor automatiskt efter
att strömmen har slagits på.
• När enheten är inkopplad och skivan är i facket
aktiveras enheten och väntar på stoppstatus.
Tryck på knappen PLAY för att påbörja
uppspelningen.
4
Tryck på knappen STOP för att avsluta
uppspelningen.
Obs!
■
Var noggrann med att inte låta skivan bli
smutsig eller repig, eftersom fingeravtryck,
smuts, damm, repor eller cigarettrök på ytan
kan göra det omöjligt att spela in på den.
■
DVD-RAM/-RW/-R-skivor kanske inte kan
spelas upp på vissa DVD-spelare beroende
på skivan och på kvaliteten på inspelningen.
■
Skivor med lagrade NTSC-program kan
inte spelas in på vid användning av denna
produkt.
■
När du avbryter uppspelningen av en skiva
har DVD/VHS-spelaren lagrat stoppstället och
när du trycker på knappen PLAY igen startar
den där den senast slutade. (Om inte skivan är
bortplockad, om DVD-spelaren inte är inkopplad till en strömkälla eller om du har tryckt på
knappen STOP två gånger.)
■
Flytta inte DVD/VHS-spelaren under
uppspelning, eftersom det kan skada skivan.
Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att öppna
och stänga facket.
Tryck inte på facket under tiden det öppnas
eller stängs, eftersom det kan skada
produkten.
Placera inte främmande föremål på skivfacket.
Vissa funktioner kan fungera olika eller
avaktiveras, beroende på skivtyp.
Läs instruktionerna som finns på skivans
omslag om detta skulle inträffa.
Var speciellt försiktig så att inte barns fingrar
kläms i skivfacket när det öppnas och stängs.
Obs!
Uppspelning
Spela upp en skiva
OBSERVERA
■
■
■
■
■
■
42 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 42
2006-04-04 오후 5:27:57
Använda Disc menu (Skivmeny)
och Title menu (Titelmeny)
Vissa skivor innehåller särskilda menysystem som tillåter
dig att välja specialfunktioner för titel, kapitel,
ljudspår, textremsor, filmgranskningar, teckeninformation
etc.
För DVD-VIDEO-skivor
1
2
Använda funktionerna Search
& Skip (Sök och hoppa över)
Söka igenom ett kapitel eller spår
Om TV:n är i uppspelningsläge trycker du på knappen SEARCH ◄◄ eller ►► på fjärrkontrollen.
Varje gång du trycker på knappen SEARCH, ändras
uppspelningshastigheten enligt följande.
Tryck på knappen DISC MENU för att ange
skivans skivmeny.
• Gå till inställningsmenyn som gäller för uppspelning.
• Du kan välja språk för ljud och undertextning etc.
som finns för skivan.
För DVD-RAM/-RW/-R-skivor
►► Fast 1/◄◄Fast 1➝►►Fast 2/◄◄ Fast 2➝
►►Fast 3/◄◄ Fast 3➝►►Fast 4/◄◄ Fast 4➝
►►Fast 5/◄◄ Fast 5➝►►Fast 6/◄◄ Fast 6
MPEG4
Fast 1 ➝ Fast 2 ➝ Fast 3
AUDIO CD (CD-DA)
➝ X2 ➝ X4 ➝ X8
• Du kan söka programmen i motsatt ordning.
Tryck på knappen ►ll för att återgå till normal
visning.
■
Obs!
Det går inte att höra ljud under skanning eller sökning
förutom för CD-skivor (CD-DA). (Du kan höra ljud under
snabbspolning framåt (Fast 1) för skivan.) Vid sökning
av MPEG4-filer förs inget ljud i något läge. Beroende på
skivtyp kan ljudkvaliteten försämras i läget Fast 1.
Hoppa över kapitel eller spår
1
Uppspelning
Tryck på knappen TITLE MENU för att ange
skivans titelmeny.
• Använd den här knappen om skivan innehåller
mer än en titel. Vissa skivor kanske inte kan
hantera titelmenyn.
DVD-VIDEO/
DVD-RAM/-RW/-R
Tryck på knappen TITLE LIST för att visa titellistan.
■
Obs!
■
Title List : Titel står för en inspelad
videosekvens. Titellistan visar en
lista för att hjälpa dig att välja en
titel. Eftersom titellistan består av
informationen om strömmen som
faktiskt spelas in, kan en titel som
tas bort inte spelas upp igen.
Playlist : Det här står för en
enhetsuppspelning, som aktiveras
genom att du väljer önskad scen i
titellistan. När spellistan spelas upp
spelas endast den valda scenen upp
av användare och sedan stoppas
uppspelningen. Eftersom endast
informationen är nödvändig för
uppspelning av en önskad scen som
finns i spellistan (även om spellistan
tas bort) tas originaldata inte bort.
Om TV:n är i uppspelningsläge trycker du på
knappen l◄◄ eller ►►l på fjärrkontrollen.
• Om du trycker på knappen l◄◄
Om du trycker på knappen l◄◄ flyttar den till
början av kapitlet, spåret eller markören
(DVD-RAM/-RW (VR läge).
Om du trycker på knappen igen inom 3 sekunder
flyttar den till början av kapitlet, spåret eller
markören (DVD-RAM/-RW(VR läge)).
• Om du trycker på knappen ►►l
Om du trycker på knappen ►►l flyttar den till
början av nästa kapitel, spår eller markör
(DVD-RAM/-RW(VR läge).
Hoppa över de närmaste 30 sekunderna
I uppspelningsläge kan du trycka på knappen
F.ADV/SKIP för att hoppa över de följande 30
sekunderna.
Svenska - 43
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 43
2006-04-04 오후 5:27:59
Uppspelning i Slow-motion/
Stegvis uppspelning
Slow Motion Play
Tryck på knappen SEARCH ◄◄ eller ►►i stillbildsläge på fjärrkontrollen i mer än en sekund.
Om ANYKEY
ANYKEY-funktionerna gör det möjligt för dig att enkelt
söka efter en scen genom att ange titel, kapitel, spår
och tid. Du kan även ändra inställningar för textremsor
och ljud och vissa funktioner, inklusive Repeat, Angle
och Zoom.
Gå direkt till en scen med ANYKEY
• Varje gång du trycker på knappen ►► :
l ► Slow 1 ➝ l ► Slow 2 ➝ l ► Slow 3
• Om du vill gå direkt till en titel, eller ett kapitel för
att hitta en viss scen.
• Varje gång du trycker på knappen ◄◄ :
◄l Slow 1 ➝ ◄l Slow 2 ➝ ◄l Slow 3
Tryck på knappen ►ll för att återgå till normal
visning.
■
Uppspelning
Obs!
Slow motion fungerar endast i riktningen
framåt på MPEG4-skivor.
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
2
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Title eller
Chapter.
3
Tryck på knapparna ◄ ► eller sifferknapparna
(0-9) för att välja önskat språk.
Tryck på knappen OK.
Step Motion Play
Tryck på knappen F.ADV/SKIP på fjärrkontrollen
när du är i stillbildsläge.
• Varje gång knappen är intryckt visas en ny ruta.
Tryck på knappen ►ll för att återgå till normal
visning.
■
Inget ljud hörs i lägena STEP och SLOW.
Obs!
44 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 44
2006-04-04 오후 5:28:02
• Om du vill gå direkt till en viss tidpunkt för att lättare
hitta en viss scen.
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
2
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Time.
3
Repeterad uppspelning
Spela upp repeterat
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
2
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Repeat.
3
Välj läget repeat (upprepning) med knappen oeoe
◄ ► och tryck sedan på knappen OK.
• För att ta bort skärmen trycker du på knappen
ANYKEY eller RETURN.
Ange tiden i sekvensen över timmar, minuter och
sekunder genom att använda sifferknapparna och
tryck sedan på knappen OK.
■
■
Tidssökningsfunktionen fungerar inte på
vissa skivor.
■
För att ta bort skärmen trycker du på knappen ANYKEY eller RETURN.
■
Obs!
Uppspelning
Obs!
Den kanske inte fungerar med alla
skivtyper. När en audio CD (CD-DA) eller
en MP3-skiva är isatt är det inte säkert att
informationsskärmen visas.
DVD-RAM/-RW(VR läge), oavslutade
DVD-RW (V läge)-skivor och oavslutade
DVD-R upprepar inte ett kapitel.
Svenska - 45
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 45
2006-04-04 오후 5:28:04
Spela upp en viss sekvens
repeterat (A-B Repeat Playback)
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
2
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Repeat.
Välja språk för textning
och ljud
Välja språk för textremsor
Textremsornas språk kan vara olika beroende på skivtyp. Det finns endast tillgängligt under uppspelning.
Uppspelning
Använda knappen SUBTITLE
3
Tryck på knappen ◄ ► för att välja A-B och tryck
sedan på knappen OK.
4
Tryck på knappen OK där du vill att den upprepade uppspelningen skall starta (A) och tryck
på den igen där du vill att den skall sluta (B).
Upprepad uppspelning för avsnitt A-B startar.
1
Tryck på SUBTITLE under uppspelning.
2
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskat språk
för textremsor.
• För att ta bort skärmen trycker du på knappen
CANCEL eller RETURN.
Använda knappen ANYKEY
- Återgå till normal uppspelning -
5
Tryck på CANCEL för att återgå till normal
uppspelning.
■
Om du anger punkt (B) inom fem sekunder
visas varningsmarkeringen ( ).
■
Audio CD (CD-DA) och MP3- och MPEG4skivor stöder inte funktionen Repeat A-B
(Repetera A till B).
Obs!
1
2
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Subtitle och
tryck sedan på knapparna ◄ ► för att välja vilket
språk du vill ha.
■
Språken för textremsor kan vara olika
beroende på skivtyp.
■
För vissa skivor kan du endast välja språk i
skivmenyn.
Obs!
46 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE1.indd 46
2006-04-04 오후 5:28:06
Välja språk för ljud
Ljudspråken kanske inte fungerar beroende
på skivtyp. Det finns endast tillgängligt under
uppspelning.
Byta kameravinkel
Använda knappen AUDIO
1
Tryck på AUDIO under uppspelning.
När en DVD-skiva innehåller flera olika vinklar av en
speciell scen kan du välja funktionen Angle (Vinkel).
Om skivan innehåller flera kameravinklar visas ANGLE
på skärmen.
Använda knappen Angle
2
1
Tryck på ANGLE under uppspelning.
2
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja önskad
vinkel.
Tryck på AUDIO eller ▲▼ för att välja önskat
språk för ljud.
1
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
2
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Audio och
tryck sedan på knapparna ◄ ► för att välja vilket
språk du vill ha.
■
Ljudspråken kan vara olika beroende på
skivtyp.
■
För vissa skivor kan du endast välja
språk i skivmenyn.
Obs!
Uppspelning
Använda knappen ANYKEY
Använda knappen ANYKEY
1
2
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Angle och tryck
sedan på knapparna ◄ ► eller de numeriska knapparna
(0-9) för att välja önskad vinkel i scenen.
■
Den här funktionen är beroende av skivan
och fungerar inte med alla DVD-skivor.
■
Funktionen fungerar inte om DVD-skivan
inte har spelats in med ett system med flera
kameror och vinklar.
Obs!
Svenska - 47
01010K-VR330-336-XEE-SWE2.indd 47
2006-04-04 오후 5:29:05
Zooma in
1
3
Tryck på knapparna ▲▼, ◄ ► för att välja det
område som du vill förstora.
4
Tryck på knappen OK.
• Bilden förstoras upp till 4X (fyra gånger normal
storlek) varje gång knappen OK trycks in. :
DVD-VIDEO/
-RAM/-RW/-R
Obs!
(V läge)
Markera scener som du vill se igen så att du kan
påbörja uppspelning från den markerade platsen.
1
Tryck på knappen MARKER under uppspelning.
2
Tryck på knappen OK när den önskade scenen
visas.
• Siffran 1 visas och scenen memoreras.
3
Tryck på knappen ◄ ► för att flytta till nästa
position.
4
Tryck på knappen OK igen när den önskade
scenen visas.
• Repetera ovanstående för att markera andra
positioner. Det går att markera upp till tio scener.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Zoom och
tryck sedan på knappen OK. ( ) visas.
Uppspelning
2
Tryck på ANYKEY under uppspelning.
Använda bokmärken
normal size ➝ X2 ➝ X4 ➝ X2 ➝ normal size
Du kan också välja zoomfunktionen direkt
genom att använda knappen ZOOM på
fjärrkontrollen.
48 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE2.indd 48
2006-04-04 오후 5:29:15
Att spela upp ett bokmärke
1
Tryck på knappen MARKER.
2
Tryck på knapparna ◄ ► för att välja en markerad
scen.
Använda markörerna
(VR läge)
3
2
Tryck på knappen OK när den önskade scenen
visas.
• Siffran 01 visas och scenen memoreras.
Tryck på knappen MARKER.
2
Tryck på knapparna ◄ ► för att välja en markerad
scen.
3
Tryck på knappen ◄ ► för att flytta till nästa
position.
4
Tryck på knappen OK igen när den önskade
scenen visas.
Uppspelning
1
Obs!
Tryck på knappen MARKER under uppspelning.
Tryck på knappen OK eller ►ll för att påbörja
uppspelningen från den valda scenen.
Ta bort en markering
3
1
Tryck på knappen CANCEL för att ta bort det
valda bokmärket.
När skivfacket öppnas och sedan stängs
försvinner bokmärken.
• Siffran 02 visas och scenen memoreras.
• DVD-RW (VR läge) har funktionen Marker istället
för bokmärken. Funktionen Marker gör att du kan
markera upp till 99 scener. Eftersom att scenerna
kan visas som många olika sidor är numreringen
viktig. Om en skiva är kodad med Disc Protection
går det inte att göra eller ta bort markeringar.
Endast uppspelning är tillgängligt.
Svenska - 49
01010K-VR330-336-XEE-SWE2.indd 49
2006-04-04 오후 5:29:18
Att spela upp en markering
1
Tryck på knappen MARKER under uppspelning.
2
Tryck på knapparna ◄ ► för att välja en
markerad scen.
Spela upp en Audio CD
(CD-DA)
Varje skiva har ett antal olika menyfunktioner.
Spela upp en Audio CD (CD-DA)
Uppspelning
3
1
Sätt i en audio-CD (CD-DA) i skivfacket.
• Menyn för audio-CD visas och spåren (låtarna)
spelas upp automatiskt.
2
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja spår (låt)
som du vill börja spela upp och tryck sedan på
knappen OK.
Tryck på knappen OK eller ►ll för att påbörja
uppspelningen från den valda scenen.
• Om du trycker på knappen NEXT SKIP
(►►l )eller på PREVIOUS SKIP (l ◄◄ ) i
markeringsläget när aktuell eller nästa markering
spelats upp i mindre än tre sekunder påbörjas
uppspelningen från föregående markerad punkt.
Ta bort en markering
1
Tryck på knappen MARKER under uppspelning.
2
Tryck på knapparna ◄ ► för att välja en marTryck på knappen CANCEL för att ta bort den
valda markeringen.
Skärmfunktioner för Audio-CD (CD-DA)
• När en markering tas bort medan DVD-RW
(VR läge) spelas upp kommer markeringarnas
numrering att ändras. Om till exempel den 7:e
markeringen tas bort efter det att 10 markeringar
har gjorts kommer markeringsnumren efter 8
automatiskt att döpas om och markering nr 8
blir nr 7.
1. Ikonen Play mode
2. Aktuellt spår (låt) : Visar numret för det spår som
spelas upp just nu.
3. Visar numret för det aktuella spåret och det totala antalet spår.
4. Detta visar status för skivan och uppspelningstid motsvarande den del som spelas upp för tillfället.
5. Visar spellistan (låtlistan) och speltiden för varje spår.
6. Knapprad.
50 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE2.indd 50
2006-04-04 오후 5:29:20
Knappar på fjärrkontrollen som
används till CD-uppspelning
Spela en MP3-Skiva
Spela en MP3-Skiva
1
2
3
3
4
5
1
Sätt i en MP3-skiva i skivfacket.
2
3
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Disc
Navigation och tryck sedan på knappen OK eller ►.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Music, tryck
sedan OK eller ►.
4
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja det spår (låt)
du vill lyssna på och tryck sedan på knappen OK.
6
7
6
8
Uppspelning
1. l ◄◄ knappen : Återgår till början på aktuellt spår
om du trycker på den under uppspelning.
Om du trycker på den igen hoppar DVD-spelaren till
föregående spår och spelar upp det. Om du trycker
på den här knappen inom tre sekunder efter att
uppspelningen påbörjats spelas föregående spår
upp. Om du trycker på knappen efter tre sekunder
spelas aktuellt spår upp från början.
2. ►►l knappen : Spelar upp nästa spår.
3. Tryck på knappen (◄◄/►►) : Fast Play
(Snabbuppspelning) (X2, X4, X8)
4. ■ : Stoppar ett spår (låt).
5. ►ll : Spelar upp ett spår (sång) eller stillbildsuppspelning.
6. ▲▼ : Väljer spår (låt).
7. ►, knappen OK : Spelar upp valt spår (låt).
8. ANYKEY: För att visa fönstret play mode.
(Repeat (Upprepa) eller Play (Spela upp)).
Skärmfunktioner för MP3
1. Ikonen Play mode
2. Aktuellt spår (låt) : Visar numret för det spår som
spelas upp just nu.
3. Visar numret för det aktuella spåret och det totala
antalet spår.
4. Detta visar status för skivan och uppspelningstid
motsvarande den del som spelas upp för tillfället.
5. Visar mp3-filen och mapplistan (sånglistan):
6. Knapprad.
7. MP3-filinformation
Svenska - 51
01010K-VR330-336-XEE-SWE2.indd 51
2006-04-04 오후 5:29:22
Knappar på fjärrkontrollen som
används för att spela MP3-filer
1
2
3
4
6
Upprepa uppspelning för
en Audio-/MP3-skiva
1
Tryck på knappen ANYKEY under uppspelning.
Läget Repeat markeras.
2
Tryck på knapparna ◄ ► för att välja önskat Play
Option och tryck sedan på knappen OK.
5
7
6
Uppspelning
8
1. l◄◄ knappen : Återgår till början på aktuellt spår om
du trycker på den under uppspelning. Om du trycker
på den igen hoppar DVD-spelaren till föregående
spår och spelar upp det.Om du trycker på den här
knappen inom tre sekunder efter att uppspelningen
påbörjats spelas föregående spår upp.Om du trycker
på knappen efter tre sekunder spelas aktuellt spår
upp från början.
2. ►►l knappen : Spelar upp nästa spår.
3. ■ : Stoppar ett spår (låt).
4. ►ll : Spelar upp ett spår (sång) eller stillbildsuppspelning.
5. Knappen RETURN : Flyttar till den mapp där de
aktuella spåren finns.
6. ▲▼ : Väljer spår (låt).
7. ►, knappen OK : Spelar upp valt spår (låt) eller visar
filer i den valda mappen.
8. ANYKEY : För att visa fönstret play mode.
(Repeat (Upprepa) eller Play (Spela upp)).
•
•
•
Repeat Track (Upprepa spår) (CD (CD-DA)/MP3)
Repeat Folder (Upprepa mapp) (MP3)
Repeat Disc (Upprepa alla) (CD (CD-DA)/MP3)
- Återgå till normal uppspelning -
3
Tryck på CANCEL för att återgå till normal
uppspelning.
52 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE2.indd 52
2006-04-04 오후 5:29:25
Läget Uppspelningsalternativ
Att programmera spår
Du kan registrera maximalt 30 spår i en spellista.
1
2
Tryck på knappen ANYKEY i stillbildsläge.
Läget Play markeras.
1
Tryck på knappen ANYKEY i stillbildsläge.
Läget Play markeras.
2
Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Playlist och
tryck sedan på knappen OK.
Skärmen Playlist visas.
3
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja spåren i den
ordning du vill lyssna på dem och tryck sedan på
knappen OK.
4
Om du har lagt till fel spår i spellistan trycker du
på knappen ► och sedan på knapparna ▲▼ för
att markera det felaktiga spåret. Tryck på knappen
CANCEL. Det felaktiga spåret tas bort.
5
Tryck på PLAY under uppspelning av spellistan.
Tryck på knapparna ◄ ► för att välja önskat Play
Option och tryck sedan på knappen OK.
Uppspelning
• Normal : Spåren på skivan spelas upp i den
ordning som de spelats in på skivan.
• Playlist : Uppspelningsalternativet Playlist gör
det möjligt för dig att välja den ordning du vill
spela upp spåren i.
• Intro[ I ] : De första 10 sekunderna av varje spår
spelas upp. Om du vill lyssna på den musik du
har valt trycker du på knappen OK eller ►ll.
Uppspelningsalternativet ändras till Normal
uppspelning. När uppspelningen av intro är färdig genomförs normal uppspelning.
• Random[ R ] : Random spelar upp skivans spår
i slumpvis ordning. Efter att en slumplista genererats och spelats upp helt skapas en ny lista
som spelas upp.
Slumpvis uppspelning fortsätter till uppspelningsalternativet ändras.
Svenska - 53
01010K-VR330-336-XEE-SWE2.indd 53
2006-04-04 오후 5:29:28
Att spela upp en bildskiva
1
5-1
Sätt i en JPEG-skiva i skivfacket.
5-2
Uppspelning
Om du trycker på knappen ►ll visas skärmen
Slide Show Speed.
Tryck på knapparna ◄ ► för att ställa in
hastigheten för bildspelet och tryck sedan på
knappen OK.
2
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Disc
Navigation och tryck sedan på knappen OK eller ►.
3
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Photo och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
4
Tryck på knapparna ▲▼ ◄ ► för att välja en bild.
• Tryck på knappen ►►l för att se nästa 8 bilder.
• Tryck på knappen l◄◄ för att se föregående 8
bilder.
Tryck på OK med en bild vald i Albumvisningen. Välj önskat visningsläge (Album
screen ( ), Slide show ( ), Rotation ( ) eller
Zoom ( )) med knapparna ◄ ► och tryck
sedan på knappen OK.
: Återgår till albumskärmen.
: Enheten startar bildspelsläget.
Intervallet för bildspelet (Slide show speed)
måste ställas in innan bildspelet kan påbörjas.
: Bilden roteras 90 grader medurs varje gång
knappen OK trycks in.
: Bilden förstoras upp till 4X (fyra gånger
normal storlek) varje gång knappen OK
trycks in.
➝ normal size ➝ 2X ➝ 4X ➝ 2X
• Tryck på knappen ANYKEY för att visa menyraden.
• Tryck på knappen RETURN för att tömma menyraden.
54 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE2.indd 54
2006-04-04 오후 5:29:31
Spela en MPEG4-skiva
Beskrivning av MPEG4-funktionen.
Funktion
Beskrivning
Om du trycker på I◄◄ eller ►►I under
Hoppa
(I◄◄ eller ►►I) uppspelning flyttar den 5 minuter framåt eller bakåt.
MPEG4-filerna innehåller audio- och videoinformation.
MPEG4-filer med följande filtypsändelser kan spelas upp.
-.avi, .divx, .AVI, .DIVX
Tryck på knappen SEARCH (◄◄ eller ► ►) under uppspelning och tryck på den igen för att söka i högre hastighet.
Sök
(◄◄ eller ►►)
➝ Fast 1 ➝ Fast 2 ➝ Fast 3
uppspelning i
slow-motion
1
För in en MPEG4-skiva i skivfacket.
2
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Disc Navigation
och tryck sedan på knappen OK eller ►.
Uppspelning
stegvis
4
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja avi-filen och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
Tryck på knappen F.ADV/SKIP på fjärrkontrollen i
stillbilds- eller uppspelningsläge.
Den här enheten kan spela upp följande
MPEG4 Codec-format för videokomprimering
: DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x DivX-Pro Xvid
Rörelsekompensation : QPEL, GMC
Audio format : “MP3”, “MPEG1 Audio
Layer2”, “LPCM”, “AC3”, “DTS”, “MS
ADPCM”
■
Vissa MPEG4-filer som skapats med en
dator kan inte spelas upp. Detta kan bero
på att typen av Codec, version eller att
upplösningen är över den som stöds.
■
Textningsformat som stöds: .smi, .srt, .sub,
.psb, .txt, .ass (textningsfilen skall ha exakt
samma namn som motsvarande MPEG4-fil)
Uppspelning
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja DivX och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
➝ Slow 1 ➝ Slow 2 ➝ Slow 3
■
Obs!
3
I paus eller stegläge trycker du på knapparna
SEARCH (►►) på fjärrkontrollen.
Svenska - 55
01010K-VR330-336-XEE-SWE2.indd 55
2006-04-04 오후 5:29:36
Spela ett VHS-band
(VCR)
1
Sätt i ett vanligt VHS-band i videobandspelaren.
• När ett videoband sätts i startas spelaren automatiskt.
2
Tryck på knappen ►II(PLAY/STILL) på
fjärrkontrollen eller på enhetens front. Videobandet
spelas då upp automatiskt om säkerhetsfliken är
borttagen och spelaren är inställd på Auto Play.
Specialfunktioner
vid uppspelning med
videobandspelaren
När ett videoband spelas upp kan du använda ett flertal
uppspelningsfunktioner.
Still
Tryck på knappen ►II(PLAY/STILL) i uppspelningsläget för att frysa en bild.
Frame Advance
Tryck på knappen F.ADV/SKIP när du är i stillbildsläge för att komma till nästa bildruta.
Fps/Rps
Uppspelning
Fliken för inspelningsskydd
3
Tryck på knappen ■ (STOP) på fjärrkontrollen
eller på enhetens front.
Tryck på knappen Forward (►►) eller Rewind (◄◄)
för att använda de två hastigheterna för Fps/Rps :
• Picture Search – Tryck ned och släpp för att spela
bandet framåt eller bakåt i hastigheten 2, 3, 5, 7
gånger normal hastighet.
• Jet Search – Tryck ned och släpp för att spela
bandet framåt eller bakåt i hastigheten 7 gånger
normal.
Skip
Tryck på knappen F.ADV/SKIP i uppspelningsläget
för att hoppa framåt exakt 30 sekunder. Om du
trycker på F.ADV/SKIP fyra gånger hoppar du fram
2 minuter.
Tracking
Justering för tracking tar bort de vita linjer som ibland
syns under uppspelning på grund av små skillnader
på olika spelare. Knappen PROG/TRK ( / ) ställer
automatiskt in de inspelade spåren efter videohuvudena
för att lösa det här problemet. Det går också att ställa in
tracking manuellt.
1
Slow motion
I stillbildsläge trycker du på knappen ►► för slow
motion. Tryck på knappen ►► flera gånger för att
växla slow motion-hastighet från 1/5 till 1/30 av normal
uppspelning. Tryck på knappen PLAY två gånger för
att återgå till normal visning.
Justera Tracking manuellt
Tryck på knappen PROG/TRK ( / ) under
uppspelning för att ta bort de vita linjerna från
bilden.
56 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE2.indd 56
2006-04-04 오후 5:29:38
Variabelt söksystem
Varje gång du spelar in en kassett på den här DVD/VHSspelaren markeras alltid ett index på bandet där inspelningen
börjar. Denna sökfunktion gör att du kan snabbspola framåt
eller bakåt till en specifik punkt och påbörja uppspelningen
från den punkten.
• Denna DVD/VHS-spelare använder ett standardsystem för
indexering (VISS). Som ett resultat av detta känner den igen
indexeringar som gjorts av andra videobandspelare som
använder samma system och vice versa.
1
Tryck på knappen ANYKEY när kassetten är
stoppad.
2
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja End Search och
tryck sedan på knappe OK.
Videobandspelaren snabbspolar då framåt eller bakåt
och söker efter ett tomt avsnitt och stannar automatiskt
på den punkten. Om videobandspelaren kommer till
slutet av kassetten under sökningen matas bandet ut.
Go To [0:00:00] Stop
Använd den här funktionen när du vill söka efter
kassettens 0:00:00 position.
Tryck på CANCEL vid det ställe på bandet som
du vill ställa räkneverket till 0:00:00.
2
Tryck på knappen ANYKEY när kassetten är
stoppad.
3
Forward/Reverse Intro Scan
Använd den här funktionen när du inte vet exakt var
på bandet ett program finns.
1
Tryck på knappen ANYKEY när kassetten är
stoppad.
2
Tryck på knappen ▲▼ för att välja Forward Intro
Scan eller Reverse Intro Scan och tryck sedan på
knappen OK.
När en indexmarkering hittas spelar DVD/VHS-spelaren
upp 5 sekunder av bandet och fortsätter sedan
sökningen efter nästa indexmarkering.
Uppspelning
1
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Go To
[0:00:00], och tryck sedan på knappen OK.
Videobandspelaren snabbspolar då framåt eller
bakåt och söker efter positionen 0:00:00 och
stannar automatiskt på den punkten.
End Search
Använd den här funktionen för att söka efter ett tomt
avsnitt på ett band för att spela in ett program på.
Svenska - 57
01010K-VR330-336-XEE-SWE2.indd 57
2006-04-04 오후 5:29:41
Innan du spelar in
Inspelning
Den här enheten kan spela in på följande skivtyper.
Läs den här instruktionen och välj en passande skivtyp
innan du påbörjar inspelning.
Inspelningsbara skivor
Det här avsnittet beskriver olika inspelningsmetoder för DVD.
Den här spelaren kan spela in på skivor.
DVD-RW
DVD-R
• Skivor av typen DVD-RWs och är återskrivningsbara.
• DVD-R-skivor är inte återskrivningsbara.
Kompatibilitet mellan Samsung och spelare från
andra fabrikat.
med
Skivtyper Inspelningsformat Inspelningsformat Avslutning Tilläggsinspelning
Samsung-spelare
avslutad
inte avslutad
Annat fabrikat avslutad
inte avslutad
avslutad
Samsung
inte avslutad
avslutad
Annat fabrikat
inte avslutad
avslutad
Samsung
inte avslutad
avslutad
Annat fabrikat
inte avslutad
Samsung
VR läge
Inspelning
DVD-RW
V läge
◆ Inspelning med DVD
DVD-R
Innan du spelar in .......................................................................58
Spela in den kanal som du tittar på ...........................................60
V läge
Inte inspelningsbar
Inspelningsbar
Inte inspelningsbar
Inspelningsbar
Inte inspelningsbar
inspelningsbar
Inte inspelningsbar
Inte inspelningsbar
Inte inspelningsbar
inspelningsbar
Inte inspelningsbar
Inte inspelningsbar
Spela in från externa enheter .....................................................61
Spela in genom en DV-ingång
(endast DVD-VR331,VR335,VR336) ........................................61
Göra en One Touch Recording (OTR) ....................................62
Göra en timerinspelning .............................................................62
Redigera en schemalagd inspelningslista .................................64
Ta bort en schemalagd inspelningslista ....................................65
◆ Inspelning med videobandspelaren
Vanlig inspelning med videobandspelaren ...............................66
Kontrollera återstående tid..........................................................66
Speciella inspelningsfunktioner .................................................67
■
Avsluta
- Detta stänger DVD-RW/-R-skivan så att det
inte går att göra fler inspelningar på den.
■
Oavslutad
- Detta gör det möjligt att lägga till material på
en DVD-RW som spelats in på en DVD/VHSspelaren.
- En DVD-RW som har spelats in med DAO
(Disc At Once) på en dator kan inte bli
oavslutad.
- En DVD-RW som har spelats in i V läge på en
spelare av annat fabrikat kan inte bli oavslutad.
- En DVD-R kan inte bli oavslutad.
Obs!
Kopiera till DVD eller videobandspelare...................................67
58 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE2.indd 58
2006-04-04 오후 5:29:43
Inspelningsformat
Eftersom de tillgängliga funktionerna varierar beroende på
typ av skiva väljer du en som bäst passar dina behov.
När du sätter i en tom skiva visas följande meddelande.
DVD-RW : Meddelandet “Uninitialized Disc Do you want
to initialize this disc?” visas när en oanvänd
DVD-RW sätts i första gången. Om du väljer
Yes kommer skivan att formateras i VR läge.
Inspelningsläge
Välj ett av fyra inspelningslägen genom att trycka
på REC SPEED upprepade gånger när enheten är
i läget stopp för att komma till önskad inspelningstid
och bildkvalitet.
Bildkvaliteten ökar normalt när inspelningstiden
minskas.
I läget AUTO väljs det mest passande inspelningsläget
automatiskt i förhållande till återstående tid på skivan
och längden på timerinspelningen.
Den här funktionen väljs endast i lägena XP, SP, LP
och EP och den går att använda vid timerinspelning.
Läge
Inspelningstider
Datahastigheter
Karaktäristik
Välj detta när
videokvaliteten
är viktig.
SP
Välj detta för att spela in i
(standardkvalitet)
standardkvalitet.
Välj detta när du
LP
behöver en lång
(lång inspelning)
inspelningstid.
XP
(hög kvalitet)
Se avsnittet Skivformatering på sidan 84 om
du vill byta läge för inspelningen.
EP
(extra lång inspelning)
AUTO
DVD-R : Skivor måste inte formateras och endast V
Mode Recording stöds.
DVD-RW (V läge)/-R
Cirka 2 timmar
cirka 4 Mbps
Cirka 4 timmar
cirka 2 Mbps
Cirka 6 timmar/
Välj detta när du
cirka 1,2 Mbps
behöver en ännu
Cirka 8 timmar/
längre inspelningstid. cirka 0,8 Mbps
Cirka 60 till 80 min.
Cirka 0,8 till 8 Mbps
endast för timerinspelning,
se sidan 63
Ej inspelningsbar video
Filmer med kopieringsskydd går inte att spela in med
denna DVD/VHS-spelaren.
När DVD/VHS-spelaren tar emot en signal om
kopieringsskydd under inspelning avslutas inspelningen
och följande meddelande visas på skärmen.
DVD-RW (VR läge)
Inspelning
• Kapitel skapas automatiskt när du avslutar en inspelning
på en skiva av typen DVD-RW /-R.
• Enkel redigering (radera titlar/byta titelnamn).
Cirka 1 timme
cirka 8 Mbps
• Det här läget omfattar ett flertal redigeringsfunktioner
(som radering av en hel titel, delvis radering av en titel etc.).
• Olika alternativ för redigering med en skapad spellista.
Svenska - 59
01010K-VR330-336-XEE-SWE2.indd 59
2006-04-04 오후 5:29:45
Angående Copy Control Signals
TV-sändningar som innehåller signaler för styrning av
kopiering kan ha följande tre signaltyper, Fri kopiering,
Kopiera en gång och Kopiera aldrig. Om du vill spela in ett
program av typen copy-once skall du använda en DVD-RW
med CPRM i VR läge eller en.
DVD-RW(Ver.1.1)
DVD-RW(Ver.1.1)
med CPRM
VR läge
DVD-R
3
Tryck på knapparna PROG/TRK ( /
välja den kanal som du vill spela in.
4
Tryck på knappen REC SPEED upprepade gånger
för att välja inspelningshastighet (kvalitet).
• XP(Hög, cirka 1 timme) ➝ SP(Standard, cirka 2
timmar) ➝ LP(Låg, cirka 4 timmar) ➝ EP(Extra
lång, cirka 6 timmar/8 timmar)
5
Tryck på knappen REC.
Fri kopiering Kopiera en gång Kopiera aldrig
O
O
O
O*
-
) för att
-
När Copy Once (Kopiera en gång) har spelats in går det
inte att göra tilläggsinspelningar.
Inspelning
- Content Protection for Recordable Media (CPRM)
CPRM är en mekanism som knyter en inspelning till
det media på vilket den spelats in. Det stöds av vissa
DVD-spelare med inspelningsfunktion men inte av
många vanliga DVD-spelare.
Varje tom inspelningsbar DVD har en unik 64-bitars
media-ID inbränt i BCA. När skyddat innehåll spelas in
på skivan kan det krypteras med ett 56-bitars C2 chiffer
(Cryptomeria) som deriveras från median.
Under uppspelning läses ID från BCA och används till
att generera en nyckel för att dekryptera innehållet på
skivan.
Om innehållet på skivan kopierats till annat media
kommer ID att saknas eller vara fel och informationen
går inte att dekryptera.
Spela in den kanal som
du tittar på
1. Kontrollera att antennkabeln är ansluten.
2. Kontrollera återstående tid på skivan.
DVD-RW-skivor skall formateras innan inspelning
påbörjas. De flesta nya skivor säljs oformaterade.
Försäkra dig om att du formaterar oformaterade skivor
innan du spelar in.
1
Tryck på knappen OPEN/CLOSE och lägg i en
inspelningsbar skiva i skivfacket.
2
Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att stänga
skivfacket.Vänta tills LOAD försvinner från
frontpanelens display.
6
Tryck på knappen STOP för att stoppa eller avsluta
en inspelning som pågår.
• Meddelandet “Updating the disc information. Please
wait for a moment” visas.
Pausing / Resuming
• Tryck på knappen REC PAUSE för att pausa
inspelningen som pågår.
• Tryck på knappen REC PAUSE en gång till under
pausningen för att återgå till inspelningen.
• Du kan byta kanal genom att trycka på
PROG/TRK ( / ) när inspelningen är pausad.
■
Det går inte att byta inspelningsläge och kanal
under en inspelning.
■
Inspelningen avslutas automatiskt om det inte
finns något utrymme kvar på skivan.
■
Det går att spela in upp till 99 titlar på en skiva.
■
Om strömtillförseln avbryts på grund av
strömavbrott eller något annat sparas inte den
titel som spelades in på skivan.
■
Inspelningen stoppas automatiskt om en
kopieringsskyddad film väljs.
■
Använd inte skivor av typen DVD-R Authoring
tillsammans med den här enheten.
Obs!
60 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE2.indd 60
2006-04-04 오후 5:29:47
Spela in från externa
enheter
1
Anslut videokamerans DV-utgång till DV-ingången
på frontpanelen på din DVD/VHS-spelare med en
DV-kabel.
2
Slå på din DVD/VHS-spelare och växla till
DV-läge genom att trycka på INPUT SEL. på
fjärrkontrollen.
3
Tryck på knappen REC SPEED upprepade
gånger för att välja inspelningshastighet (kvalitet).
Följ de här anvisningarna för att spela in på en skiva
eller ett band från en extern enhet.
1
Anslut den externa enhetens utgång till SCARTingången eller AV3 IN-ingången på framsidan
med en Audi/Video-kabel.
2
Slå på din DVD/VHS-spelare och växla till AV-läge
genom att trycka på INPUT SEL. på fjärrkontrollen.
Frontpanelens display ändras vid följande sekvens
(DV-ingång visas endast för DVD-VR331,VR335,VR336)
➝ SP ➝ LP ➝ EP ➝ XP
4
Om insignalen är inställd på DV visas en meny
där det är möjligt att styra videokameran överst
på skärmen.
5
Välj ikonen Play i den övre delen av skärmen
för att spela upp från videokameran och hitta
startpositionen för kopieringen.
6
För att starta inspelningen trycker du på ◄ ► för
att välja REC-ikonen (●) överst på skärmen och
tryck sedan på knappen OK.
Du kan också trycka på knappen REC på fjärrkontrollen för att påbörja inspelningen.
7
Tryck på knappen STOP på din DVD/VHS-spelare
när inspelningen är avslutad.
➝ PR ➝ AV1 ➝ AV2 ➝ AV3 ➝ DV
3
Tryck på knappen REC SPEED upprepade
gånger för att välja inspelningshastighet (kvalitet).
➝ SP ➝ LP ➝ EP ➝ XP
4
Tryck på knappen REC på DVD/VHS –spelaren
när filmen som du vill spela in visas.
Tryck på knappen STOP på din DVD/VHS-spelare
när inspelningen är avslutad.
■
Obs!
Titta i användarmanualen till din externa enhet
när du spelar in med Audio/Video-kabel eller
Scart-uttag.
Spela in genom en DV-ingång
(endast DVD-VR331,VR335,VR336)
Du kan styra videokameran med gränssnittet IEEE1394 (DV).
Följ de här instruktionerna för att spela in på en skiva
eller ett band från en videokamera som har en
DV-utgång.
■
Vissa videokameror kanske inte fungerar med
din DVD/VHS även om de har en DV-utgång.
■
Titta i videokamerans bruksanvisning när du
spelar in genom DV-ingången.
■
För att visa uppspelningsrelaterade ikoner på
skärmen trycker du på någon riktningsknapp
på fjärrkontrollen.
Obs!
Inspelning
5
6
När DVD/VHS-spelaren är i stoppläge sätter du
den externa enheten i uppspelningsläge.
Svenska - 61
01010K-VR330-336-XEE-SWE2.indd 61
2006-04-04 오후 5:29:50
Göra en One Touch
Recording (OTR)
One-Touch Recording (OTR) (Enknappsinspelning) gör
att du kan lägga till inspelningstid i minutsteg upp till 9
timmar genom att trycka på knappen REC upprepade
gånger.
1
Inspelning
2
3
4
Tryck på knapparna PROG/TRK ( / ) för att
välja den kanal som du vill spela in.
Om du vill spela in genom ett externt ansluten
enhet trycker du på knappen INPUT SEL. för att
välja lämplig extern ingång [AV1, AV2, AV3 (eller
DV-ingång:endast DVD-VR331,VR335,VR336)].
Tryck på knappen REC.
I inspelningsläge trycker du på knappen REC för
att aktivera enknappsinspelning.
• Inspelningslängden 0:30 visas på skärmmenyn
och DVD/VHS-spelaren kommer att spela in i
exakt 30 minuter.
Göra en timerinspelning
1. Kontrollera att antennkabeln är ansluten.
2. Kontrollera återstående tid på skivan.
3. Kontrollera datum och tid.
Kontrollera att Clock (Setup-Clock Set) är inställd
korrekt innan du fortsätter med en inspelning via timer.
(se sidan 25)
1
2
3
4
Fortsätt att trycka på REC för att addera inspelningstid i
steg om minuter upp till 9 timmar.
• DVD/VHS-spelaren avslutar inspelningen automatiskt när tiden gått ut.
Tryck på knappen OPEN/CLOSE och lägg i en
inspelningsbar skiva i skivfacket.
Tryck på knappen OPEN/CLOSE för att stänga
skivfacket. Vänta tills LOAD försvinner från
frontpanelens display.
Tryck på knappen MENU i läget Stop.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Programme
och tryck sedan på knappen OK eller ►.
Du kan gå direkt till det här steget genom att trycka
på knappen TIMER REC.
Så här stopper du inspelningen
Tryck på knappen STOP ( ■ ) .
Meddelandet “Press STOP button once more to cancel Timer Record” visas.
Tryck på knappen STOP ( ■ ) igen.
Meddelandet “Updating the disc information. Please
wait for a moment” visas.
■
Obs!
5
Tryck på OK eller ► två gånger.
• Skärmen för timerinspelning visas.
Räkneverket minskar minutvis från
09:00:00 till 0:00 och sedan slutar DVD/
VHS-spelaren att spela in.
62 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE2.indd 62
2006-04-04 오후 5:29:52
6
Fyll i uppgifterna med knapparna ▲▼◄ ►.
◄ ► : Flyttar till föregående/nästa uppgift.
▲▼ : Ställer in ett värde.
• To : Väljer det media du vill spela in på, DVD eller
Videoband.
• Source : Ingångsskälla för video (AV1, AV2 eller
AV3) eller den kanal som du vill göra
timerinspelningen ifrån.
• Day : Ställa in inspelningsdag
Daily, MO-SA, MO-FR, W-SA, ...W-SU,
01MON, ...31WED
• Start/End Time : Start- och sluttid för
timerinspelningen.
●
Tryck på knappen OK.
Om timerinspelningarna överlappar
Programmen spelas in i prioritetsordning.
Om timerinspelning är inställd för det första programmet
och sedan för ett andra program och dessa överlappar
varandra kommer följande meddelande att visas på
skärmen: “This setting is identical with 1” Meddelandet
visar att det första programmet har prioritet. Efter att
inspelningen av det första programmet är färdig startas
inspelningen av det andra.
Att avsluta utan att spara aktuell inställning
Tryck på knappen MENU eller RETURN.
För att återgå till föregående meny
Tryck på RETURN om du inte vill ställa in
timerinspelningen.
Inspelningshastighet (DVD)
AUTO : Välj detta när du vill ställa in
videokvaliteten automatiskt. I läget AUTO väljs
det mest passande inspelningsläget automatiskt
i förhållande till återstående tid på skivan och
längden på timerinspelningen. Den här funktionen
väljs endast i lägena XP, SP, LP och EP och den
går att använda vid timerinspelning.
XP (hög kvalitet) : Välj detta när kvaliteten på video
och ljud är viktiga. (cirka 1 timme)
SP (standardkvalitet) : Välj detta för att spela in i
standardkvalitet. (cirka 2 timmar)
LP (låg kvalitet) : Välj detta när du behöver en lång
inspelningstid. (cirka 4 timmar)
EP (extra lång inspelning) : Välj detta när du
behöver en ännu längre inspelningstid. (Cirka 6
timmar vid 1,2 Mbps eller cirka 8 timmar vid 0,8
Mbps).
●
7
8
Stäng av strömmen för att avsluta timerinspelningen.
•
blinkar om det inte finns någon skiva eller
band i apparaten.
•
visas på frontpanelen. Detta betyder att en
timerinspelning har registrerats.
■
Obs!
Tiden för timerinspelningen kan variera från
den inställda tiden beroende på skivans status
och den allmänna statusen för inspelningen
(exempelvis inspelningstidens överlappning
eller om föregående inspelning slutar inom 3
minuter före starttiden för nästa inspelning).
Inspelningshastighet (Videobandspelare)
●
Inspelning
AUTO : Välj detta när du vill ställa in
videokvaliteten automatiskt. Beror på
återstående tid på videobandet.
SP : Standard Play, för bästa bildkvalitet.
LP : Long Play, för maximal inspelningstid
(3gånger SP).
V/P(VPS/PDC)
VPS : Video Programme System
PDC : Programme Delivery Control
• Välj inte V/P om du inte är säker på att programmet
du vill spela in sänds i VPS/PDC. Om du ställer in
V/P till På måste du ställa in starttiden EXAKT enligt
tv-tablån i tidningen. I annat fall timerinspelning.
■
Obs!
När du spelar in i EP-läge på en DVD-RW(V
mode)/R-skiva är det inte säkert att den spelar
in fulla 6 eller 8 timmar på grund av att enheten
använder VBR ENCODING (variabel bitratekodning).
Om du till exempel vill spela in ett program med
mycket händelser använder det en högre bitrate
vilket i sin tur använder med skivutrymme.
Svenska - 63
01010K-VR330-336-XEE-SWE2.indd 63
2006-04-04 오후 5:29:54
Redigera en schemalagd
inspelningslista
4
Tryck på knappen ▲▼ för att markera numret på
den planerade inspelningslistan som du vill redigera
och tryck sedan på OK eller ►.
• Funktionerna för Edit och Delete visas.
5
Tryck på knappen ▲▼ för att välja Edit och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
• Skärmen för timerinspelning visas.
Redigera de funktioner du vill ändra.
Se avsnittet Timerinspelning för ytterligare
information om detaljer kring timerinspelning.
(se sidan 63)
Följ de här anvisningarna för att redigera listan över
timerinspelningar.
1
2
Tryck på knappen ▲▼ för att välja Programme och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
Tryck på knappen OK.
Inspelning
3
Tryck på knappen MENU i läget Stop.
6
Tryck på knappen OK för att bekräfta den redigerade
inställningen.
7
Tryck på knappen MENU när du är färdig.
Menyskärmen visas.
64 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE2.indd 64
2006-04-04 오후 5:29:57
Ta bort en schemalagd
inspelningslista
4
Tryck på knappen ▲▼ för att markera numret på
den planerade inspelningslista som du vill radera
och tryck sedan på OK.
• Funktionerna för Edit och Delete visas.
5
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Delete och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
• Du kommer att bli tillfrågad att bekräfta
borttagningen (‘Do you want to delete No 01?’).
6
Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Yes och
tryck sedan på knappen OK.
• Den valda titeln kommer att tas bort från listan.
Följ de här anvisningarna för att radera en titel från listan
över timerinspelningar.
1
2
3
Tryck på knappen MENU i läget Stop.
Tryck på knappen ▲▼ för att välja Programme och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
Tryck på knappen OK.
Tryck på knappen MENU när du är färdig.
Menyskärmen visas.
■
Obs!
Inspelning
7
Det går inte att ta bort program som
spelas in för tillfället.
Svenska - 65
01010K-VR330-336-XEE-SWE2.indd 65
2006-04-04 오후 5:29:59
Vanlig inspelning med
videobandspelaren
Maximal inspelningstid – SP jämfört med LP
Bandlängd
Innan du börjar
1. Kontrollera TV-kanalen och antennanslutningen.
2. Kontrollera återstående tid på bandet.
Du kan spela in ett tv-program som pågår genom att sätta i
ett tomt band och tryck på knappen ● (REC) Det går också
att lägga till tid i steg i minutsteg för upp till 9 timmar genom
att trycka på knappen ● (REC) upprepade gånger.
■
Kontrollera att videobandet har säkerhetsfliken kvar.
Om fliken saknas kan du täcka öppningen med en
lite tejpbit.
■
Varning: Täck inte över den här öppningen om du
inte är säker på att du vill spela över bandet.
Obs!
OBSERVERA
1
Inspelning
2
3
Sätt i ett tomt VHS-band i videobandspelaren.
• Kontrollera att bandet är tillräckligt långt för att
spela in hela programmet.
Tryck på knapparna 0–9 eller på PROG/TRK
( / ) för att välja önskad kanal.
Tryck på knappen INPUT SEL. för att välja
AV1,AV2, AV3 (eller DV-ingång:endast DVDVR331,VR335, VR336) vid inspelning från en
extern enhet som är ansluten till ingångsuttagen
på DVD-spelaren.
Tryck på knappen REC SPEED på fjärrkontrollen
för att ställa in inspelningshastigheten till ett av
följande alternativ:
• SP – Standard Play, för bästa bildkvalitet.
• LP – Long Play, för maximal inspelningstid
(3 gånger SP).
■
Obs!
Den valda inspelningshastigheten visas på
frontpanelens display och på skärmmenyn.
Inspelningstid (SP)
E180
180 minuter eller 3 timmar
E240
240 minuter eller 4 timmar
E280
280 minuter eller 4 timmar och 40 minuter
E300
300 minuter eller 5 timmar
■
Obs!
När du tittar på eller spelar in på videobandspelare
under en DVD-inspelning kanske inte alla knappar
fungerar. Meddelandet “This function is not
available.” visas.
4
Tryck på knappen ● (REC) på fjärrkontrollen eller
på frontpanelen.
Se avsnittet “Specialfunktioner vid inspelning” för
alternativ under pågående inspelning.
5
Tryck på knappen STOP för att stoppa eller avsluta
en inspelning som pågår.
Pausing / Resuming
• Tryck på knappen REC PAUSE för att pausa
inspelningen som pågår.
• Tryck på knappen REC PAUSE en gång till under
pausningen för att återgå till inspelningen.
• Du kan byta kanal genom att trycka på PROG/TRK
( / ) när inspelningen är pausad.
Kontrollera åtestående
tid
1
Tryck på knappen INFO. på fjärrkontrollen.
Följande information visas.(Aktuell status för spelaren, inspelningshastighet, återstående tid, kanal
för insignal och aktuell tid).
66 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE2.indd 66
2006-04-04 오후 5:30:02
Speciella
inspelningsfunktioner
Du kan titta på en annan kanal när en inspelning pågår
eller titta på annan media eller lägga till inspelningstid i
minutsteg.
1 Titta på en annan kanal
När du tittar via antennen under inspelning skall du
trycka på TV/VCR på fjärrkontrollen. Byt till den kanal
som du vill titta på.
När du tittar vi AV-ingången under inspelning skall du
byta ingångskällan på tv:n från AV till Antenn.
Byt till den kanal som du vill titta på.
2
Titta på annan media under inspelning
Du kan titta på en DVD när du spelar in på ett
videoband eller tvärt om.
• Lägg i en DVD-skiva i DVD-spelaren under
en inspelning i videobandspelaren. Utsignalen
ändras automatiskt till DVD och uppspelningen
påbörjas.
• Under Dvd-uppspelning sätter du ett videoband
i videobandspelaren. Utsignalen ändras
automatiskt till videobandspelaren och
uppspelningen påbörjas. (Endast om bandet
saknar säkerhetsfliken).
Se avsnittet Enknappsinspelning.
(se sidan 62)
➡
Det går att kopiera från DVD till videobandspelare eller
tvärt om. Kontrollera återstående tid på bandet.
Att kopiera från DVD till videobandspelare
1
2
(VR läge)
Tryck på knappen MENU i läget Stop.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Copy, och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
3
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja DVD -->
VCR, och tryck sedan på knappen OK eller ►.
4
Tryck på knappen ▲▼ för att välja Edit Copylist,
och tryck sedan på knappen OK eller ►.
4 Spela in på DVD och VCR samtidigt
Du kan spela in på DVD och videobandspelare
samtidigt men båda lägena måste ställas in
separat.
• Tryck på knappen DVD/VCR för att sätta enheten
i DVD- eller videobandspelarläge.
• Välj ingångsläge [Tuner, AV1, AV2, AV3 (eller DVingång:endast DVD-VR331,VR335,VR336)]. för
DVD eller VCR.
• Välj REC SPEED för DVD eller videobandspelare.
• Tryck på knappen REC för DVD eller videobandspelare.
■
När DVD/VHS-spelaren är ansluten till din tv
med S-video eller komponentvideokabel visas
videobandets uppspelningsskärm inte under
inspelning av DVD.
■
Det går inte att spela in olika kanaler på
samma gång.
■
DVD/VHS-spelaren kan inte påbörja inspelningen
exakt samtidigt. Du måste påbörja inspelning i
ett läge först och sedan det andra.
Obs!
Inspelning
3 Lägga till inspelningstid
Kopiera till DVD eller
videobandspelare
Svenska - 67
01010K-VR330-336-XEE-SWE2.indd 67
2006-04-04 오후 5:30:04
• För att kopiera från “Edit Copylist” måste du göra
en kopieringslista i förväg.
• Välj “New Copylist” och skapa den nya spellistan.
(se sidan 76)
• Om du vill kopiera direkt väljer du “Direct Copy”.
5
6
Tryck på knappen ▲▼ för att välja önskad
kopieringslista och tryck sedan på knappen OK eller ►.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Copy, och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
Inspelning
Kopiera direkt från DVD till videobandspelare
• Sätt i den DVD-skiva som du vill kopiera.
• Sätt i ett VHS-band.
• Tryck på knappen VCR copy på frontpanelen eller
fjärrkontrollen. (TO VCR)
• Tryck på knappen STOP för att avsluta inspelningen.
• Du kan även kopiera från DivX till VHS när önskad
DivX spelas upp eller markeras i fillistan.
Om DivX-skivan har flera filer kan endast den markerade filen spelas upp.
Obs!
Att kopiera från videobandspelare till DVD
➡
1
Tryck på knappen MENU med enheten i läget
Stop.
2
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Copy, och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
3
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja VCR -->
DVD, och tryck sedan på knappen OK eller ►.
4
Det går att använda knapparna ►II, I◄◄ eller ►►I
,◄◄ eller ►► för att söka efter startpositionen.
Tryck på knappen OK vid startpunkten.
Funktionen Kopiera är inte tillgänglig i läget för
progressiv skanning.
68 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE2.indd 68
2006-04-04 오후 5:30:07
5
Det går att använda knapparna ►II, I◄◄ eller ►►I,
◄◄ eller ►► för att söka efter slutpositionen.Tryck på
knappen OK vid slutpunkten.
• En kopieringslista skapas. Repetera stegen ovan
för att skapa kopieringslistan.
• Kopieringslistan går inte att spara i videobandspelarläge.
Tryck på knappen ▲▼ för att välja önskad
kopieringslista och tryck sedan på knappen OK
eller ►.
7
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Copy, och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
• Videobandspelaren snabbspolar då framåt till en
startposition och börjar sedan att kopiera automatiskt
• Det är inte säkert att den passar in med Start- och
Slutpunkterna exakt.
• Tryck på Copy All om du vill kopiera allt innehåll.
Inspelning
6
Kopiera direkt från videobandspelare till DVD
• Sätt i VHS-bandet som du vill kopiera.
• Sätt i en inspelningsbar DVD-skiva.
• Tryck på knappen DVD copy på frontpanelen eller
fjärrkontrollen. (TO DVD)
• Tryck på knappen STOP för att avsluta
inspelningen.
Svenska - 69
01010K-VR330-336-XEE-SWE2.indd 69
2006-04-04 오후 5:30:10
Spela upp titellistan
Redigera
Det här avsnittet beskriver grundfunktioner för
DVD-redigering och förklarar redigeringsfunktioner
för inspelning på en skiva och redigeringsfunktioner
för hela skivan.
Följ de här instruktionerna för att spela upp en scen
från titellistan.
Att använda knappen TITLE LIST
1
Tryck på knappen TITLE LIST Skärmen för
titellista visas.
2
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja den titel som
du vill spela från titellistan och tryck sedan på
knappen PLAY.
Den valda titeln spelas upp.
3
Tryck på knappen STOP för att avsluta
uppspelningen.
Tryck på knappen TITLE LIST för att återgå till
skärmen för titellista.
Redigera
Använda knappen MENU
1
Tryck på knappen MENU.
Spela upp titellistan......................................................................70
Grundläggande redigering (Titellistan) ....................................72
Avancerad redigering (Spellista)................................................76
Skivhanteraren .............................................................................83
70 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE2.indd 70
2006-04-04 오후 5:30:12
2
3
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Title List och
tryck sedan på knappen OK eller ► två gånger.
Skärmen för titellista visas.
■
Det går också att spela in ett program genom
att trycka på knappen ANYKEY.
■
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Title.
■
Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Play för att
spela upp titellistan och tryck sedan på knappen OK .
Obs!
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Title och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
Menyn Edit visas: Play, Rename, Delete, Edit, Protection
(Se sidorna 72~75)
Skärmfunktioner för Titellista
4
Tryck på knappen STOP för att avsluta uppspelningen.
Tryck på knappen TITLE LIST för att återgå till
skärmen för titellista.
Skärmen vid uppspelning av inspelade titlar.
Informationsfönstret för den valda titeln. Titelnamn,
inspelningsdatum, inspelningstid, låsstatus,
inspelningsläge
Inspelad titel nr.
Namn på inspelad titel
Inspelningslängd (det vill säga speltid)
Redigeringsmenyn
Play : Spelar upp den valda titeln.
Rename : Byter namn på den valda titeln.
Delete : Raderar den valda titeln från listan.
Edit : Raderar en del av en titel.
Protection : Låser eller låser upp den valda titeln.
Knapprad
Obs!
■
Detta kan bero på vilken typ av skiva det är.
■
DVD-RW(V läge)/-R har begränsade
redigeringsfunktioner.
Redigera
5
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Play för att
spela upp titellistan och tryck sedan på knappen OK.
Den valda titeln spelas upp.
Svenska - 71
01010K-VR330-336-XEE-SWE2.indd 71
2006-04-04 오후 5:30:14
Grundläggande redigering
(Titellistan)
4
Välj de önskade tecknen med knapparna ▲▼◄ ►
och tryck sedan på knappen OK.
Byta namn (Namnge) en titel
Följ de här instruktionerna för att byta namn på en titellista,
det vill säga att redigera en titel av ett inspelat program.
1
• Back Space : Raderar ett tecken vid markörens
placering.
• Space : Skriver ett mellanslag och flyttar
markören ett steg framåt (åt höger).
• Delete : Raderar ett tecken vid markörens
placering.
• Clear : Tar bort alla teckeninmatningar.
• Save : Registrerar teckeninmatningarna.
Tryck på knappen TITLE LIST.
Skärmen för titellistan visas.
Använda knappen MENU
• Tryck på knappen MENU.
• Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Title List
och tryck sedan på knappen OK eller ► två
gånger.
5
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja den titel
som du vill byta namn på från titellistan och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
3
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Rename och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
Skärmen Byt namn visas.
Redigera
2
Tryck på knapparna ▲▼◄ ► för att välja Save
och tryck sedan på knappen OK.
Det ändrade titelnamnet visas i titelfältet för den
valda titeln.
72 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE2.indd 72
2006-04-04 오후 5:30:17
Låsa (Skydda) en titel
Följ de här instruktionerna för att låsa en titel för att
skydda den mot radering.
1
4
Tryck på knapparna ◄ ► för att välja On och
tryck sedan på knappen OK.
Låsikonen i informationsfönstret för den valda
titeln ändras till låst status. ( ➝ )
Tryck på knappen TITLE LIST.
Skärmen för titellistan visas.
Använda knappen MENU
• Tryck på knappen MENU.
• Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Title List och
tryck sedan på knappen OK eller ► två gånger.
Ta bort en titel
Följ de här anvisningarna för att radera en titel från
titellistan.
2
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja den titel som
du vill skydda från titellistan och tryck sedan på
knappen OK eller ►.
3
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Protection
och tryck sedan på knappen OK eller ►.
Tryck på knappen TITLE LIST.
Skärmen för titellistan visas.
Använda knappen MENU
• Tryck på knappen MENU.
• Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Title List
och tryck sedan på knappen OK eller ► två
gånger.
2
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja den titel som
du vill radera från titellistan och tryck sedan på
knappen OK eller ►.
Redigera
1
Svenska - 73
01010K-VR330-336-XEE-SWE2.indd 73
2006-04-04 오후 5:30:21
3
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Delete och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
Du kommer att få ett meddelande som ber dig att
bekräfta.
DVD-RW(VR läge) : Eftersom att spellistan är
framme visas meddelandet ‘Do you want to delete?
(Related playlists may be deleted.)’.
Ta bort en del av en titel
Följ de här anvisningarna för att radera en del av en
titel från titellistan.
(VR läge)
1
Tryck på knappen TITLE LIST.
Skärmen för titellistan visas.
Använda knappen MENU
• Tryck på knappen MENU.
• Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Title List och
tryck sedan på knappen OK eller ► två gånger.
2
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja den titel som
du vill radera från titellistan och tryck sedan på
knappen OK eller ►.
3
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Edit, och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
Skärmen för Edit Title List visas.
DVD-RW (V läge)/-R Eftersom att spellistan inte syns
visas meddelandet ‘Do you want to delete?’.
• Meddelandet kan bero på vilken typ av skiva det är.
4
Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Yes och
tryck sedan på knappen OK.
■
Det går inte att radera en skyddad titel.
Om du vill ta bort en skyddad titel måste du
välj Off i menyn Titelskydd.(se sidan 73)
■
När en titel väl har tagits bort från titellistan
går det inte att återställa den.
■
När en DVD-R eller DVD-RW har avslutats
går det inte att radera den.
■
På en DVD-R tas titlarna endast bort från
menyn, de finns fortfarande kvar rent fysiskt
på skivan.
Redigera
Obs!
74 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE2.indd 74
2006-04-04 오후 5:30:24
4
Tryck på knappen OK vid startpunkten.
Tiden för startpunkten visas i området för
borttagning av startpunkt.
6
Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Delete, och
tryck sedan på knappen OK.
7
Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Yes, och
tryck sedan på knappen OK.
Det valda avsnittet har tagits bort.
För att återgå till Title List trycker du på knapparna
◄ ► för att välja Return.
Skärmfunktioner för Redigera Titellista
① Uppspelningslist
② Speltid
➂ Fönster för borttagning av startpunkt och tid.
➃ Fönster för borttagning av slutpunkt och tid.
• Välj start- och slutpunkter som du vill ta bort
från avsnittet med de uppspelningsrelaterade
knapparna.
• Knappar relaterade till uppspelning:
(►II, I◄◄, ◄◄, ►►).
5
Längden på det avsnitt som skall tas bort
måste vara minst 5 sekunder långt.
■
Om avsnittet som du vill ta bort är kortare än
5 sekunder kommer du att få ett meddelande
som säger ‘The range is too short’.
■
Om sluttiden är vid en tidpunkt före starttiden
kommer ett meddelande att visas som säger
‘End point cannot be marked earlier than
start point’.
■
Avsnittet går inte att ta bort om det innehåller
en stillbild.
■
Tryck på knappen MENU när du är färdig.
Skärmen för titellista försvinner.
Obs!
Tryck på knappen OK vid slutpunkten.
Tiden för slutpunkten visas i området för borttagning
av slutpunkt.
Redigera
■
Svenska - 75
01010K-VR330-336-XEE-SWE2.indd 75
2006-04-04 오후 5:30:27
Avancerad redigering
(Spellista)
5
Tryck på knappen OK vid slutpunkten.
Skapa en spellista
Följ de här instruktionerna för att skapa en ny titel i en
spellista från en inspelad titel.
• Bilden och tiden för slutpunkten visas i slutfönstret.
• Den gula markeringslisten flyttas till ikonen Skapa.
(VR läge)
1
Tryck på knappen MENU i läget Stop.
2
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Playlist och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
- Så här gör du en ny spellista -
6
Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Make tryck
sedan på knappen OK.
En ny skärm för Skapa scen visas.
Det läggs till en ny scen till den aktuella spellistan.
■
Du kan kontrollera och titta på alla scener på
skärmen Edit Playlist. (se sidan 78)
■
Repetera stegen 1-6 om du vill göra en ny
spellista.
■
Repetera stegen 4-6 om du vill göra nya
scener i en spellista.
Obs!
Redigera
3
4
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja New Playlist och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
Skärmen för Skapa scen visas.
- Så här återgår du till menyn Edit Playlist -
7
Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Return och tryck
sedan på knappen OK.
Skärmen Edit Playlist visas.
8
Tryck på knappen MENU eller PLAY LIST när du är
färdig.
Skärmen Edit Playlist försvinner.
Tryck på knappen OK vid startpunkten.
Obs!
■
Det går att skapa upp till 99 titlar i spellistan.
■
Beroende på skivtypen kan den skärm som
visas se olika ut.
• Bilden och tiden vid startpunkten visas i Startfönstret.
• Den gula markeringslisten flyttas till slutdelen.
• Välj en startpunkt i avsnittet med de uppspelningsrelaterade knapparna (►II,I◄◄,►►I,◄◄,►►) där
du vill skapa en ny scen.
76 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE2.indd 76
2006-04-04 오후 5:30:30
Spela upp titlar i spellistan
Byta namn på en spellisttitel
Följ de här instruktionerna för att spela upp titlar från
spellistan.
Följ de här instruktionerna för att byta namn på en titel i
spellistan, det vill säga att redigera en titel från en spellista.
(VR läge)
1
Tryck på knappen PLAY LIST när skivan är stoppad.
Skärmen Edit Playlist visas.
(VR läge)
1
Använda knappen MENU
• Tryck på knappen MENU när skivan är stoppad.
• Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Playlist och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
• Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Edit Playlist
och tryck sedan på knappen OK eller ►.
2
Tryck på knapparna ▲▼ för att markera den titel
som du vill spela upp från spellistan och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
Menyn Edit Playlist visas: Play, Rename, Edit
Screen, Copy, Delete.
3
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Play och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
Spellistans titlar spelas upp.
Använda knappen MENU
• Tryck på knappen MENU när skivan är stoppad.
• Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Playlist och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
• Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Edit Playlist
och tryck sedan på knappen OK eller ►.
2
Tryck på knapparna ▲▼ för att markera den titel
som du vill byta namn på från spellistan och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
Menyn Edit playlist visas: Play, Rename, Edit Scene,
Copy, Delete.
3
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Rename och
tryck sedan på knappen OK.
Skärmen Byt namn visas.
Redigera
4
Tryck på knappen PLAY LIST när skivan är stoppad.
Skärmen Edit Playlist visas.
Tryck på knappen STOP för att avsluta
uppspelningen.
Skärmen återgår till skärmen Edit Playlist.
Svenska - 77
01010K-VR330-336-XEE-SWE2.indd 77
2006-04-04 오후 5:30:33
4
Ange önskade tecken med knapparna ▲▼ ◄ ►.
2
Tryck på knapparna ▲▼ för att markera den titel
som du vill redigera från spellistan och tryck sedan
på OK eller knappen ►.
Menyn Edit playlist visas : Play, Rename, Edit
Scene, Copy, Delete
3
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Edit Scene och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
Skärmen Edit Scene visas.
• Den här funktionen är samma som funktionen
Rename för namnbyte på titellistan. (se sidan 72)
• Maximalt antal tecken som kan anges är 31.
5
Tryck på knapparna ▲▼ ◄ ► för att välja Save och
tryck sedan på knappen OK.
Det ändrade titelnamnet visas i titelfältet för den
valda titeln.
Spela upp en vald scen
Redigera en scen för spellistan
4
Tryck på knapparna ▲▼◄ ► för att välja den scen
som du vill spela upp och tryck sedan på knappen
OK. Titeln från spellistan som skall spelas upp väljs.
5
Tryck på knappen OK igen.
Den valda scenen spelas upp.
Följ de här instruktionerna för att redigera scener till en
spellista.
Redigera
(VR läge)
1
Tryck på knappen PLAY LIST när skivan är stoppad.
Skärmen Edit Playlist visas.
Använda knappen MENU
• Tryck på knappen MENU när skivan är stoppad.
• Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Playlist
och tryck sedan på knappen OK eller ►.
• Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Edit Playlist och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
• Tryck på knappen STOP för att avsluta
uppspelningen av scenen.
78 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE3.indd 78
2006-04-04 오후 5:31:30
Modifiera en scen (Byta ut en scen)
7
Tryck på knappen OK vid scenens slutpunkt.
Följ stegen 1 till 3 på sidan 78 för att göra inställningar.
4
Tryck på knapparna ▲▼◄ ► för att välja den scen
som du vill modifiera och tryck sedan på knappen OK.
• Bilden och tiden för slutpunkten visas i slutfönstret.
8
5
Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Change och
tryck sedan på knappen OK.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Modify och tryck
sedan på knappen OK.
Skärmen Modify Scene visas.
• Scenen du vill modifiera ändras i det valda avsnittet.
6
Tryck på knappen OK vid scenens startpunkt.
Redigera
• Bilden och tiden för startpunkten visas i startfönstret.
• Välj start- och slutpunkter som du vill ändra med hjälp
av de uppspelningsrelaterade knapparna.
(►II,I◄◄,►►I,◄◄,►►).
Svenska - 79
01010K-VR330-336-XEE-SWE3.indd 79
2006-04-04 오후 5:31:48
Flytta en scen (Andra placering för en scen)
Följ stegen 1 till 3 på sidan 78 för att göra inställningar.
4
■
Det går inte att flytta den markerade scenen till
nästa scens position eftersom den markerade
scenen skall föras in innan denna position,
vilket inte behövs då den redan är där.
■
Beroende på skivtypen kan den skärm som
visas se olika ut.
Obs!
Tryck på knapparna ▲▼◄ ► för att välja den scen
som du vill flytta och tryck sedan på knappen OK.
Lägga till en scen
Följ stegen 1 till 3 på sidan 78 för att göra inställningar.
5
Redigera
Tryck på knapparna ▲▼◄ ► för att välja den scen som
du vill föra in en scen före och tryck sedan på knappen OK.
Ett gult markeringsfönster visas för scenen som skall
läggas till som en ny scen.
5
Tryck på knappen ▲▼ för att välja Add och tryck
sedan på knappen OK.
Skärmen Add Scene isas.
6
Tryck på knappen OK vid scenens startpunkt.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Move och tryck
sedan på knappen OK.
• Ett gult markeringsfönster visas för scenen som
skall flyttas.
6
4
Tryck på knapparna ▲▼◄ ► för att välja det
avsnitt dit du vill flytta den valda scenen och tryck
sedan på knappen OK.
• Den markerade scenen flyttas till den markerade
positionen.
• Bilden och tiden för startpunkten visas i startfönstret.
• Välj en slutpunkt i avsnittet med de uppspelningsrelaterade knapparna (►II,I◄◄,►►I,◄◄, ►►)
där du vill lägga till en ny scen.
80 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE3.indd 80
2006-04-04 오후 5:31:50
7
Kopiera en spellista till videobandspelaren
Tryck på knappen OK vid scenens slutpunkt.
1
Tryck på knappen PLAY LIST när skivan är stopad.
Skärmen Edit Playlist visas.
• Bilden och tiden för slutpunkten visas i slutfönstret.
• Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Cancel och
tryck sedan på knappen OK.
8
Tryck på knappen ◄ ► för att välja Add och tryck
sedan på knappen OK.
Använda knappen MENU
• Tryck på knappen MENU när skivan är stoppad.
• Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Playlist och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
• Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Edit Playlist och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
2
Tryck på knapparna ▲▼ för att markera den
titel som du vill redigera från spellistan och tryck
sedan på knappen OK eller ►.
• Menyn Edit playlist visas: Play, Rename, Edit
Scene, Copy, Delete.
3
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Copy och tryck
sedan på knappen OK.
• Titeln du valde spelas upp och kopieras till
videobandet.
4
Tryck på knappen MENU när du är färdig.
Menyskärmen visas.
• Avsnittet som du vill lägga till förs in före den scen
som du valde i steg.
Radera en scen
Följ stegen 1 till 3 på sidan 78 för att göra inställningar.
4
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Delete och tryck
sedan på knappen OK.
■
Obs!
Redigera
5
Tryck på knapparna ▲▼◄ ► för att välja den scen
som du vill radera och tryck sedan på knappen OK.
Funktionen Kopiera är inte tillgänglig i
läget för progressiv skanning.
Svenska - 81
01010K-VR330-336-XEE-SWE3.indd 81
2006-04-04 오후 5:31:54
Radera en spellista från spellistan
1
Tryck på knappen PLAY LIST när skivan är stoppad.
Skärmen Edit Playlist visas.
4
Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Yes och tryck
sedan på knappen OK.
Du återgår automatiskt till menyn Edit Playlist efter
att borttagningen har genomförts.
Redigera
Använda knappen MENU
• Tryck på knappen MENU när skivan är stoppad.
• Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Playlist och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
• Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Edit Playlist
och tryck sedan på knappen OK eller ►.
2
Tryck på knapparna ▲▼ för att markera den titel
som du vill redigera från spellistan och tryck sedan
på knappen OK eller ►.
Menyn delete playlist visas : Play, Rename, Edit
Scene, Copy, Delete
3
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Delete och
tryck sedan på knappen OK.
• Du kommer att bli tillfrågad att bekräfta borttagningen ‘Do you want to delete?’.
82 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE3.indd 82
2006-04-04 오후 5:31:57
Skivhanteraren
4
Ange önskade tecken med knapparna ▲▼ ◄ ►.
Redigera skivnamnet
Följ de här instruktionerna för att namnge en skiva.
• Den här funktionen är samma som funktionen
Rename (Byt namn) för namnbyte på titellistan.
(se sidan 72)
• Maximalt antal tecken som kan anges är 31.
1
Tryck på knappen MENU i läge Stop.
2
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Disc Manager
och tryck sedan på knappen OK eller ►.
5
Tryck på knapparna ▲▼ ◄ ► för att välja Save och
tryck sedan på knappen OK.
Skivan namnges.
■
För att redigera skivnamnet behöver du
rensa skivskyddet i förväg.
■
Den skärm som visas kan se olika ut
beroende på skivtyp.
Obs!
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Disc Name
och tryck sedan på knappen OK eller ►.
Skärmen Edit Name visas.
Redigera
3
Svenska - 83
01010K-VR330-336-XEE-SWE3.indd 83
2006-04-04 오후 5:32:00
Skrivskydd
Skrivskydd gör att du kan skydda dina skivor från att bli
formaterade eller oavsiktligt raderade.
Redigera
1
Tryck på knappen MENU i läget Stop.
2
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Disc Manager
och tryck sedan på knappen OK eller ►.
3
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Disc
Protection och tryck sedan på knappen OK eller ►.
4
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Protected och
tryck sedan på knappen OK eller ►.
Formatera en skiva
Använd de här instruktionerna för att formatera en skiva.
Skrivskyddet måste tas bort.
1
Tryck på knappen MENU i läget Stop.
2
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Disc
Manager och tryck sedan på knappen OK eller ►.
3
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Disc Format
och tryck sedan på knappen OK eller ►.
4
Tryck på knapparna ◄ ► för att välja önskat läge och
tryck sedan på knappen OK.
84 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE3.indd 84
2006-04-04 오후 5:32:03
5
Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Yes och tryck
sedan på knappen OK.
Skivan formateras.
DVD-VR läge
SKIVA
DVD-RW
3
Tryck på knappen ▲▼ för att välja Disc Finalise
och tryck sedan på knappen OK eller ►.
DVD-V läge
DVD-RW
DVD-R
DVD-VR och DVD-V läge definieras enligt deras
inspelningsformat.
Du kommer att bli tillfrågad att bekräfta borttagningen
'Do you want to finalise disc?'.
Avsluta en skiva
När du har spelat in titlar på en DVD-RW/-R-skiva med din
DVD-spelare behöver den slutföras innan den kan spelas
upp på externa anordningar.
2
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Disc Manager
och tryck sedan på knappen OK eller ►.
Om du väljer Yes kommer du att tillfrågas igen
med meddelandet 'Disc will be finalised. Do you
want to continue?'
4
Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Yes och tryck
sedan på knappen OK. Skivan avslutas.
■
Obs!
■
■
■
■
Redigera
1
Tryck på knappen MENU i läget Stop.
När en skiva är avslutad går det inte att ta bort
titlar från skivans lista.
När de är avslutade fungerar skivor av typen
DVD-RW(V läge)/-R-på samma sätt som en
DVD-video.
Den skärm som visas kan se olika ut beroende
på skivtyp.
Tiden för avslutning kan vara olika beroende på
mängden information som finns inspelad på skivan.
Informationen på skivan skadas om spelaren
stängs av under avslutningsprocessen.
Svenska - 85
01010K-VR330-336-XEE-SWE3.indd 85
2006-04-04 오후 5:32:06
Lämna en skiva oavslutad (V/VR-läge)
1
4
Tryck på knappen MENU i läget Stop.
Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Yes och
tryck sedan på knappen OK.
Skivan blir oavslutad.
■
Obs!
En DVD-RW-skiva kan avslutas eller lämnas
oavslutad i V läge.
Oavslutad
DVD-RW(V läge)
Tilläggsinspelningar, skrivskydd
Funktion Samma som DVD-Video
och radering möjligt.
Typ
■
2
En DVD-RW-skiva kan avslutas eller lämnas
oavslutad i VR läge.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Disc
Manager och tryck sedan på knappen OK eller ►.
Typ
Funktion
Redigera
3
Avsluta
DVD-Video(RW)
Avsluta
Oavslutad
DVD-RW(VR:F)
DVD-RW(VR läge)
Tilläggsinspelningar,
Tilläggsinspelningar,
radering, redigering och radering, redigering och
skrivskydd går inte att göra. skrivskydd går att göra.
Tryck på knappen ▲▼ för att välja Disc Unfinalise
och tryck sedan på knappen OK eller ►.
Du kommer att bli tillfrågad att bekräfta borttagningen
‘Do you want to unfinalise disc?’.
Om du väljer Yes kommer du att tillfrågas igen
med meddelandet ‘Disc will be unfinalised. Do you
want to continue?’
86 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE3.indd 86
2006-04-04 오후 5:32:09
• Du kommer att bli tillfrågad att bekräfta borttagningen
‘Do you want to delete all title lists?’.
Radera alla titellistor
1
2
Tryck på knappen MENU i läget Stop.
• När det finns skrivskyddade titlar : Funktionen
Delete All Title Lists fungerar inte.
Om någon titel innehåller en stillbild fungerar inte
funktionen i alla lägen.
Om du vill ta bort en skrivskyddad titel måste du
avaktivera Protect i funktionen Lock.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Disc Manager
och tryck sedan på knappen OK eller ►.
4
3
Tryck på knapparna ◄ ► för att välja Yes och tryck
sedan på knappen OK.
Alla titellistor tas bort.
Tryck på knapparna ▲▼ för att välja Delete All
Title Lists och tryck sedan på knappen OK eller ►.
Redigera
Svenska - 87
01010K-VR330-336-XEE-SWE3.indd 87
2006-04-04 오후 5:32:12
Ytterligare
information
Felsökning
▼
Ytterligare information
Specifikationer
▼
BEGRÄNSAD GARANTI FÖR
ORIGINALKUNDEN
Felsökning (DVD) ......................................................89
Specifikationer..............................................................92
88 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE3.indd 88
2006-04-04 오후 5:32:14
Felsökning (DVD)
Gå igenom checklistorna nedan innan du kontaktar Samsungs auktoriserade servicecenter om du får problem
med produkten.
Problem
Förklaring/Lösning
Ingen ström.
• Kontrollera att strömsladden är ordentligt isatt i vägguttaget.
• Har du tryckt på knappen /I på din DVD/VHS-spelare.
Insignalen visas
en kort stund när
apparaten sätts på.
DVD/VHS-spelaren behöver viss tid för att initialisera sig efter att den slagits på.
Om funktionen ‘Quick Recording’ (Snabbinspelning) är inställd till ‘on’ (på), slås VHS- och
DVD-spelaren på snabbt, vilket gör det möjligt för dig att omedelbart lagra en önskad
kanal.(se sidan 38)
Det går inte att
spela in tv-program.
• Kontrollera att strömsladden är ordentligt isatt i vägguttaget.
• Har du ställt in DVD/VHS-spelarens kanaler riktigt?
• Kontrollera att det finns ledigt utrymme på DVD-RW/-R-skivan.
• Kontrollera att antennkabeln är ansluten.
Timerinspelningen fungerar inte som den skall.
• Kontrollera inspelningstiden, sluttiden och aktuella tidsinställningar igen.
• Inspelningen avbryts om strömmen bryts på grund av ett strömavbrott eller
av någon annan anledning.
Det går inte att
spela in.
• Kontrollera att skivan är formaterad. Den här produkten kan bara spela
in på formaterade skivor.
• Kontrollera att det finns tillräckligt med ledigt utrymme på DVD-RW/-R-skivan.
Jag har tryckt på
knappen REC men
det händer inget.
Det går bara att spela in på skivor av typen DVD-RW/-R.
Om programmet är kopieringsskyddat går det inte att spela in.
Jag har glömt lösenordet för barnlåset.
Tryck på knapparna PROG ( / ) på din DVD-spelare och VHS-spelare samtidigt med strömmen
på och tryck sedan på knappen STANDBY/ON.
Använd inte detta om det inte är absolut nödvändigt.
(Observera att den här funktionen bara fungerar om det inte ligger någon skiva i spelaren).
Det går inte att spela
upp skivan.
• Kontrollera att skivan är ilagd på rätt sätt med etiketten uppåt.
• Kontrollera DVD-skivans regionskod.
• Den här DVD/VHS-spelaren kan inte spela upp alla typer av skivor.
Ytterligare information
Inget ljud.
• Tittar du på ett program i lägena slow eller hoppa?
Om du spelar upp ett program i någon annan hastighet än normalt hörs inget ljud.
(Förutom vid snabbsökning framåt vid uppspelning (Fast 1) kan du inte höra ljud vid
sökning av MPEG4-filer i något läge.)
• Kontrollera anslutningarna och inställningarna.
• Kontrollera om skivan är skadad.
Rengör skivan om det behövs.
• Kontrollera att skivan är ilagd på rätt sätt med etiketten uppåt.
Svenska - 89
01010K-VR330-336-XEE-SWE3.indd 89
2006-04-04 오후 5:32:17
Felsökning (DVD)
Problem
Ikonen
syns på
skärmen.
Det går inte att använda funktionen på grund av en av följande orsaker:
(1) Din DVD-skiva stöder inte funktionen (exempelvis vinklar)
(2) Du försöker använda en titel, ett kapitel eller en skanningstid som är felaktig.
Inställningarna för uppspelningsläget skiljer sig från de
som konfigurerats i menyn
Settings (Inställningar).
Skivan stöder inte alla valda inställningar.
I det här fallet fungerar inte vissa av de inställningar som du gjort i menyn Settings (Inställningar).
Det går inte att ändra
formatet.
Formatet är fast på den här DVD-skivan.
Inget ljud hörs.
Kontrollera om du har valt rätt alternativ för den digitala signalen i menyn Audio Output Options .
Ingen bild eller ljud.
Skivfacket matas ut efter
2 till 5 sekunder.
Har du flyttat DVD/VHS-spelaren hastigt från en kall plats till en varm? Om detta inträffar, anslut
inte kontakten i ett uttag och vänta i två timmar.
Mata sedan in skivan och försök spela upp igen. Det fungerar korrekt när kondenseringen har försvunnit.
Vinkelfunktionen fungerar inte under
uppspelning av en DVD-skiva.
Vinkelfunktionen är endast tillgänglig när skivan innehåller bilder som är tagna ur olika vinklar.
Skivan snurrar men
det syns ingen bild
eller bilden visas
med dålig kvalitet.
• Kontrollera om det finns skador eller främmande material på din skiva.
• Vissa skivor med låg kvalitet i tillverkningen kanske inte spelas upp.
• Om scenen ändras från mörk till ljus plötsligt kan skärmen skaka till temporärt, detta
är ingen defekt.
Önskat ljudspråk
och textningsspråk
spelas inte upp.
Ljudspråk och textningsspråk är specifika för skivan.
Det är bara de ljud- och textningsspråk som är tillgängliga på DVD-skivan som är
tillgängliga och visas på skivmenyn.
Ingen progressiv
utsignal.
• Kontrollera om PS visas på frontpanelen.
• Se till att ändra komponentvideo-utgången med knappen Progressive när skivan är stoppad.
Fjärrkontrollen
fungerar inte.
• Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn på din DVD/VHS-spelare.
Använd den inom räckvidden. (5 m)
Flytta eventuella hinder som finns mellan DVD/VHS-spelaren och fjärrkontrollen.
• Kontrollera om batterierna är tomma.
Andra problem
Ytterligare information
Förklaring/Lösning
Ingen HDMI-signal.
• Läs innehållsförteckningen och läs de avsnitt som beskriver ditt problem, följ de
anvisningar som finns där.
• Stäng av enheten och sätt på den igen.
• Om problemen kvarstår skall du kontakta närmaste Samsung servicecenter.
• Kontrollera att videoutsignalen är HDMI-aktiverad.
• Kontrollera anslutningen mellan TV:n och HDMI-utgången på den kombinerade DVD-spelaren
och videobandspelaren.
• Kontrollera om din TV stöder den här 576p/720p/1080i DVD/VHS-spelaren.
Onormal utsignal på
HDMI-skärmen.
• Om det uppstår snöbrus på skärmen betyder det att TV:n inte stöder HDCP (Highbandwidth
Digital Content Protection).
Skakig HDMI-utsignal
• Kontrollera att ditt TV-system är riktigt inställt.
• Skakig skärm kan uppstå när frekvensen är konverterad från 50Hz till 60Hz för 720P/1080i
HDMI (High Definition Multimedia Interface).
• Se bruksanvisningen för din TV.
90 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE3.indd 90
2006-04-04 오후 5:32:18
Felsökning (Videobandspelare)
Innan du kontaktar ett auktoriserat Samsung servicecenter skall du genomföra följande enkla kontroller.
Problem
Förklaring/Lösning
Ingen ström
• Kontrollera att kontakten är ansluten till vägguttaget.
• Har du tryckt på knappen /I?
Det går inte att sätta i en videokassett
• Det går bara att sätta i videokassetter med fönstersidan uppåt och
säkerhetsfliken riktad mot dig.
TV-programmet spelades inte in
• Kontrollera DVD/VHS-spelarens antennanslutning.
• Är DVD/VHS-spelarens mottagare inställd på rätt sätt?
• Kontrollera att säkerhetsfliken är kvar på kassetten.
Timerinspelningen misslyckades
• Kontrollera inställningar för start-/stopptider och den aktuella tiden.
• Kontrollera att du satt i ett band med tillräckligt med utrymme att spela in på.
Det syns ingen bild vid uppspelning,
bilden är dålig
• Kontrollera om det är ett förinspelat band.
Det går inte att titta på vanliga sändningar • Kontrollera inställningen hos mottagaren/extern utrustning. Felet borde ligga hos
mottagaren.
• Kontrollera TV-antennens anslutningar.
Det syns bruslinjer eller streck vid uppspelning • Tryck på knapparna PROG/TRK ( / ) för att minimera den här effekten.
När knappen ►II trycks in under
uppspelning visas flera ”brusränder
• Stillbilder kan ha “brusränder” beroende på bandets kondition.
Tryck på knapparna PROG/TRK ( / ) under slow motion för att
minimera den här effekten.
Rengöring av videohuvuden
• Om bilden som visas är dålig på många kassetter kan videohuvudena
behöva rengöras. Detta är inte ett vanligt problem och om det inte uppstår skall inte huvudena rengöras. Vid rengöring av videohuvudena skall
du läsa alla instruktioner som följer med rengöringskassetten.Felaktig
rengöring kan skada videohuvudena permanent.
Om du inte kan lösa problemen efter att ha läst ovanstående instruktioner, skall du anteckna :
• Modell och serienummer som finns på baksidan av din DVD/VHS-spelare
• Garantiinformationen
• En tydlig beskrivning av problemet
Kontakta sedan ditt närmaste auktoriserade SAMSUNG servicecenter.
Ytterligare information
Svenska - 91
01010K-VR330-336-XEE-SWE3.indd 91
2006-04-04 오후 5:32:20
Specifikationer
Ström
Allmänt
Insignaler
AC 220 - 240V, 50Hz
Effekt
35 Watt
Vikt
4,8 kg
Storlek
430(B) x 321(D) x 79(H)
Arbetstemperatur.
+5°C till +35°C
Övriga förhållanden
Skall användas i horisontellt läge. Se till att luftfuktigheten är under 75 %
Video in (baksida)
Euro Scart-anslutning: 1.0Vp-p(obalanserad) 75Ω
Audio in (baksida)
Euro Scart-anslutning : -8dBm, 47 Kohm obalanserad
Ingång på framsidan
RCA-uttag, DV (endast DVD-VR331,VR335,VR336)
RF ut
UHF 21-69 (CH36)
Audio (DVD, Videobandspelare) RCA-anslutning, Euro Scart-anslutning, Audio L/R
Utsignaler
Audio (endast DVD)
Digital Audio ut OPTISK KOAXIAL
Video (DVD, Videobandspelare)
RCA-uttag, Euro Scart-sockel (Composite,RGB), S-Video Out,
Component out HDMI (576p, 720p, 1080i) (endast DVD-VR335,VR336)
Bandtyp
VHS-videoband
Färgsystem
PAL
Mottagare
B/G, D/K
Video
bandspelare Video S/N
Upplösning
Ytterligare information
DVD
Över 43dB (standardkodning)
Över 240 linjer (standardkodning)
Audio S/N
Över 68 dB (Hi-FI), 39 dB (Mono)
Ljudfrekvensområde
20 Hz-20 KHz (Hi-Fi)
Bildkomprimering
MPEG-II
Ljudkomprimering
Dolby AC-3 256 kbps
Inspelningskvalitet
XP (8 Mbps), SP (4 Mbps), LP (2 Mbps), EP (1,2/0,8 Mbps)
Video S/N
Förhållande min. 50 dB vid standardinspelning
Audio S/N
Förhållande min. 75 dB
Ljudfrekvensområde
20 Hz - 20 KHz
Ljudutsignal
För DVD-skivor, konverteras ljudsignaler som är inspelade med en samplingsfrekvens på 96 kHz till en utsignal på 48 kHz.
Skivtyp
DVD
Analog Audio ut
48 / 96KHz
AUDIO CD(CD-DA)
44.1 KHz
Digital Audio ut
48 KHz
44.1 KHz
92 - Svenska
01010K-VR330-336-XEE-SWE3.indd 92
2006-04-04 오후 5:32:22
SVERIGE
Denna Samsung-produkt garanteras för en period på tolv månader från den ursprungliga
inköpsdagen, mot materialfel och tillverkningsfel. I händelse av att garantiservice begärs, bör
ni återlämna produkten till den återförsäljare från vilken den köptes.
Samsungs godkända handlare och godkända servicecentrum i andra EG-länder kommer
dock att uppfylla garantin i enlighet med de villkor som utfärdats till köpare i det aktuella
landet. Vid problem, finns detaljer om våra godkända servicecentrum att få från:
www.samsung.com/se
Samsung Electronics Nordic AB
194 27, Johanneslundsvägen 2, Upplands Väsby
Tel: 08 585 367 87
■ GARANTIVILLKOR
1. Garantin gäller enbart om garantikortet är fullständigt och riktigt ifyllt och visas upp tillsammans med den ursprungliga fakturan, kassakvittot eller försäljningsbekräftelsen, och serienumret på produkterna inte har gjorts oläsligt.
2. Samsungs skyldigheter är begränsade till reparation eller, enligt eget avgörande, utbyte
av produkten eller den felaktiga delen.
3. Garantireparationer måste utföras av godkända Samsung-handlare eller godkända servicecentrum. Ingen ersättning kommer att ges för reparationer som utförs av andra än
Samsung-handlare. Reparationsarbete och skador på produkterna som orsakas av sådant
reparationsarbete kommer inte att omfattas av denna garanti.
4. Denna produkt anses inte vara behäftad med materialfel eller tillverkningsfel på grund av
att den kräver anpassning för att vara förenlig med nationella eller lokala tekniska standarder eller säkerhetsstandarder som gäller i ett annat land än det för vilket produkten
ursprungligen konstruerades och tillverkades. Denna garanti kommer inte att omfatta, och
ingen ersättning kommer att ges, för sådan anpassning eller för någon skada som kan bli
följden därav.
5. Denna garanti omfattar ingenting av det följande:
a) Periodiska kontroller, underhåll och reparation eller utbyte av delar till följd av normal
förslitning.
b) Kostnader som har samband med transport, avlägsnande eller installation av produkten.
c) Felaktig användning, inklusive användning av produkten för andra ändamål än de
avsedda, och oriktig installation.
d) Skada som orsakas av blixtnedslag, vatten, eld, , krig, allmänna oroligheter, oriktig nätspänning, otillbörlig ventilation eller av annan orsaker bortom Samsungs kontroll.
6. Denna garanti gäller för varje person som lagligt har kommit i besittning av äganderätten
till produkten under garantiperioden.
7. Konsumentens lagstadgade rättigheter i varje tillämplig nationell lagstiftning, antingen
det rör sig om rättigheter mot återförsäljaren som härrör från köpeavtalet eller om andra
rättigheter, påverkas inte av denna garanti. Såvida det inte finns en nationell lagstiftning
som säger annat är rättigheterna enligt denna garanti konsumentens enda rättigheter, och
Samsung, dess dotterbolag och distributörer skall inte ansvara för indirekta skador eller
följdskador eller för skador på grammofonskivor, CD-skivor, video-eller ljudband eller på
annan sammanhörande utrustning eller material.
SAMSUNG ELECTRONICS SVENSKA AB
Svenska - 93
01010K-VR330-336-XEE-SWE3.indd 93
2006-04-04 오후 5:32:24
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.
Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support.
Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.
Region
Country
Customer Care Center Web Site
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Middle East & Africa
01010K-VR330-336-XEE-SWE3.indd 94
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
RUSSIA
UKRAINE
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
SOUTH AFRICA
U.A.E
1-800-SAMSUNG (7267864)
01-800-SAMSUNG (7267864)
1-800-SAMSUNG (7267864)
0800-333-3733
0800-124-421
800-726-7864(SAMSUNG)
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-7267-864
1-800-100-5303
02 201 2418
844 000 844
38 322 887
09 693 79 554
08 25 08 65 65 (0,15€/Min)
01805 - 121213 (€ 0,12/Min)
06 40 985 985
199 153 153
02 261 03 710
0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)
231 627 22
0 801 801 881
80 8 200 128
0850 123 989
902 10 11 30
08 585 367 87
0870 242 0303
8-800-200-0400
8-800-502-0000
1300 362 603
800-810-5858, 010- 6475 1880
2862 6001
3030 8282
1600 1100 11
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG (7267864)
1800-SAMSUNG (7267864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
0860 7267864 (SAMSUNG)
800SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.ru
www.samsung.com/ur
www.samsung.com/au
www.samsung.com.cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/za
www.samsung.com/mea
2006-04-04 오후 5:32:26
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten och i manualen anger att den inte bör sorteras tillsammans med annat
hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten
hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare
information om var och hur produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten
bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.
Svenska
Norsk
01010K-VR330-336-XEE-SWE3.indd 95
Suomi
Dansk
AK68-01010K-00
2006-04-04 오후 5:32:28
Brukerveiledning
DVD-VR330,VR331
DVD-VR335,VR336
PAL
www.samsung.com/no
Svenska
Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd1 1
Suomi
Dansk
AK68-01010K-00
2006-04-04 오후 4:44:17
Komme i gang
Advarsel
FOR Å UNNGÅ ELEKTRISK STØT MÅ DU IKKE FJERNE DEKSELET
(ELLER BAKSIDEN).
DET FINNES INGEN DELER BRUKEREN KAN BETJENE INNE I DEN.
LA KVALIFISERT SERVICEPERSONELL TA HÅND OM SERVICEARBEID.
FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK
STØT MÅ IKKE ÅPNES
Dette symbolet angir at det er “farlig
spenning” i produktet, som medfører fare for
elektrisk støt eller personskade.
Dette symbolet indikerer viktige instruksjoner
som følger med produktet.
Ikke plasser dette utstyret på et innelukket sted, for
eksempel i en bokhylle eller lignende enheter.
ADVARSEL : Ikke utsett dette apparatet for regn eller
fuktighet, da det kan forårsake skade som
kan føre til brann eller elektrisk støt.
FORSIKTIG : DVD-OPPTAKER OG VIDEOSPILLER
BRUKER EN USYNLIG LASERSTRÅLE SOM
KAN GI FARLIG STRÅLINGSEKSPONERING
DER DEN RETTES.SØRG FOR Å BRUKE
OPPTAKEREN KORREKT I HENHOLD
TIL INSTRUKSJONENE.
FORSIKTIG
DETTE PRODUKTET BRUKER EN LASER.
BRUK AV KONTROLLER, JUSTERINGER, YTELSE
ELLER PROSEDYRER SOM IKKE ER ANGITT HER,
KAN MEDFØRE FARLIG STRÅLINGSEKSPONERING.
IKKE ÅPNE DEKSLENE OG IKKE UTFØ REPARASJONER
SELV. LA KVALIFISERT PERSONALE TA HÅND OM
ALT SERVICEARBEID.
VIKTIG MERKNAD
Strømledningen på dette utstyret er utstyrt med en formstøpt
kontakt som inneholder en sikring. Sikringens verdi er angitt
på kontaktens pinneside. Hvis den må byttes ut, må det
brukes en BS1362-sikring med samme styrke. Hvis
dekselet kan fjernes, må du aldri bruke kontakten uten
at dekselet er på.
Hvis du må bytte ut sikringsdekselet, må det ha samme
farge som kontaktens pinneside. Deksler kan du få kjøpt
hos forhandleren din. Hvis kontakten ikke passer til
kontakthullene i huset ditt, eller hvis ledningen ikke er
lang nok til å nå en kontakt, må du skaffe en passende
sikkerhetsgodkjent forlengelsesledning eller spørre
forhandleren om hjelp.
Hvis du må kutte av kontakten, fjerner du sikringen før
du deponerer kontakten på en forsvarlig måte. Koble
ikke kontakten til en strømkontakt, den ubeskyttede
ledningen kan gi elektrisk støt.
For å koble apparatet fra nettet, trekker du støpslet ut av
stikkontakten. Støpslet må derfor alltid være tilgjengelig.
Produktet som følger med denne brukerveiledningen,
er lisensiert under visse tredjeparters opphavsrettigheter.
Denne lisensen er begrenset til privat, ikke-kommersiell
bruk av sluttbrukere for lisensiert innhold. Det gis ingen
rett til kommersiell bruk. Lisensen dekker ingen andre
produktenheter enn denne produktenheten, og lisensen
utvides ikke til noen ulisensiert produktenhet eller
prosess som overholder ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC
13818-3, som brukes eller ble solgt sammen med
denne produktenheten. Lisensen dekker bare bruk av
denne produktenheten for koding og/eller dekoding av
lydfiler som overholder ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC
12818-3. Det gis ingen rettigheter under denne lisensen
for produktegenskaper eller funksjoner som ikke
overholder ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.
Dette produktet oppfyller CE-regelverket for beskyttede
kabler og kontakter som brukes til å koble enheten til
annet utstyr. For å hindre elektromagnetiske forstyrrelser
fra elektriske apparater som radio og fjernsyn, brukes
beskyttede kabler og kontakter ved tilkoblinger.
2 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd2 2
2006-04-04 오후 4:44:42
• Ytre påvirkning som lynnedslag og statisk elektrisitet
Forholdsregler
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker
enheten. Følg alle sikkerhetsinstruksjoner som er
angitt nedenfor. Oppbevar denne brukerveiledningen
for fremtidig oppslag.
1) Les disse instruksjonene.
2) Behold disse instruksjonene.
3) Lytt til alle advarsler.
4) Følg alle instruksjoner.
5) Ikke bruk dette apparatet nær vann.
6) Rengjør bare med en tørr klut.
7) Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger, installer i
tråd med produsentens instruksjoner.
8) Ikke installer nær noen varmekilder, for eksempel
radiatorer, varmepaneler, ovner eller andre apparater
(inkludert forsterkere) som produserer varme.
9) Ikke motvirk sikkerhetshensikten med den
polariserte eller jordede kontakten. En polarisert
kontakt har to pinner hvor én er bredere enn den
andre. En jordet kontakt har to pinner og en tredje
jordingstind. Den brede, tredje pinnen er der for
din sikkerhets skyld. Hvis den medfølgende
kontakten ikke passer i din stikkontakt, kan du be
en elektriker erstatte stikkontakten.
10) Beskytt strømledningen slik at den ikke kan
tråkkes på eller komme i klem, spesielt ved
kontakter, stikkontakter og der de går ut fra
apparatet.
11) Bruk bare ekstrautstyr/tilbehør som er spesifisert
av produsenten.
12) Brukes bare med vognen, stativet, fotostativet,
braketten eller bordet som er angitt av produsenten
eller som selges med apparatet. Når en vogn
brukes, vær forsiktig når du beveger vognen med
apparatet på for å unngå at den velter og forårsaker
skade.
13) Ta kontakten ut av stikkontakten under
tordenvær eller hvis apparatet skal stå ubrukt
over lengre tid.
14) La kvalifisert servicepersonell ta hånd om alt
servicearbeid. Service er påkrevd hvis apparatet
har blitt skadet på noen måte, for eksempel hvis
strømledningen eller kontakten er skadet, væske
søles på apparatet eller objekter kommer inn i
det, apparatet eksponeres for regn eller fuktighet,
ikke fungerer som det skal eller har falt ned.
Forsiktighetsregler
• Før du kobler andre komponenter til denne opptakeren,
sørg for at alle komponentene er slått av.
• Ikke flytt opptakeren mens en plate spilles av siden
platen kan få riper eller ødelegges og spillerens
interne deler kan skades.
• Sett ikke en vannfylt blomstervase eller små
metallobjekter på opptakeren.
• Skyv aldri hånden inn i plateskuffen.
• Plasser aldri noe annet enn platen i plateskuffen.
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd3 3
• Sørg for å fjerne platen og slå av opptakeren etter bruk.
• Ta strømledningen ut av stikkontakten hvis du ikke
skal bruke opptakeren på en stund.
• Rengjør platen ved å tørke den på tvers av rillene,
fra innerst til ytterst på platen.
Vedlikehold av kabinettet
Komme i gang
Viktige sikkerhetsinstruksjoner
kan hindre normal bruk av denne opptakeren. Hvis
dette skjer, slår du DVD-opptakeren eller
videospilleren av og deretter på med /I -knappen,
eller ved å ta strømkontakten ut av stikkontakten før
du setter den inn igjen. Opptakeren vil igjen fungere
som normalt.
Av sikkerhetsgrunner bør du ta strømledningen ut av
stikkontakten.
• Ikke bruk benzen, tynner eller andre løsemidler til
rengjøringen.
• Tørk kabinettet med en myk klut.
Håndtering av plater
• Bruk plater med regelmessig
form. Hvis det brukes en
uregelmessig plate (en plate
med en spesiell form), kan
denne DVD-opptakeren eller
videospilleren bli skadet.
Holde plater
• Unngå å berøre overflaten av
platen under innspilling.
DVD-RAM/-RW/-R
• Rengjør med en DVD-RAM/
PD-diskrengjører (ekstrautstyr).
Ikke bruk rengjøringsmidler eller
kluter for CDer når du rengjør
DVD-RAM/-RW/-R -plater.
DVD-Video, Audio-CD
• Tørk av smuss eller forurensing på platen med en
myk klut.
Forsiktighet ved håndtering av plater
• Ikke skriv på den trykte siden med en kulepenn
eller blyant.
• Ikke bruk spray eller antistatiske midler for
rengjøring av LP-plater.
Bruk heller ikke flyktige kjemikalier som benzen eller
tynner.
Norsk - 3
2006-04-04 오후 4:44:43
• Ikke fest etiketter eller klistremerker på plater. (Bruk ikke
Komme i gang
plater med rester av tapeklister eller fjernede klistremerker.)
• Ikke bruk ripesikre beskyttelser eller deksler.
• Ikke bruk palter som er skrevet på med etikettskrivere
som finnes på markedet.
• Ikke legg inn skjeve eller sprukne plater.
Lagring av plater
Pass på at du ikke skader platen siden dataene på disse
platene er svært sårbare for miljøpåvirkninger.
• Hold dem unna direkte sollys.
• Plasser dem på et kjølig, luftig sted.
• Lagre dem stående.
• La dem ligge i et rent beskyttelsesdeksel.
• Hvis du plutselig flytter DVD-opptakeren eller videospilleren fra
et kaldt til et varmt sted, kan det bli kondens på de bevegelige
delene og linsen, noe som kan forårsake unormal diskavspilling.
Hvis dette er tilfellet, må du ikke plugget støpslet i stikkontakten.
Vent i to timer. Deretter setter du inn platen og forsøker å spille
den av igjen.
Platespesifikasjoner
Bruke CD-RW/-R
• Bruk en CD-RW/-R-plate på 700 MB (80 minutter).
Hvis mulig, unngå å bruke en plate på 800 MB (90 minutter)
eller høyere siden platen kanskje ikke lar seg spille av.
• Hvis CD-RW/-R-platen ikke ble spilt inn som en lukket økt,
kan det bli en forsinkelse tidlig i avspillingstiden, og det kan
hende at noen innspilte filer ikke kan spilles av.
• Noen CD-RW/-R-plater vil kanskje ikke kunne spilles av på denne
enheten, avhengig av enheten som ble brukt til brenningen.
For innhold spilt inn på CD-RW/-R-medier fra CDer for personlig
bruk, kan spillbarhet variere i forhold til innhold og plater.
Bruke MPEG4-plate
• Plate : CD-RW/-R, DVD-RAM/-RW/-R
• MPEG4-filer med følgende filtyper kan spilles av : .avi,
.divx, .AVI, .DIVX
• MPEG4 Codec-format : DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x
DivX-Pro Xvid
• Bevegelseskompensering : QPEL, GMC
• fire CC : MPG4, mpg4, DIV3, divX3, DIVX, divX, DX50,
MP43, mp43, XVID, xvid
• Tilgjengelige lydformater : “MP3”, “MPEG1 Audio Layer2”,
“LPCM”, “AC3”, “DTS”, “MS ADPCM”
DVD-Video
• Undertekstformater som støttes : .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass
• En DVD (Digital Versatile Disc) kan inneholde inntil 135
Avspilling og innspilling av DVD-R-plate
minutter med bilder, 8 talespråk og 32 undertekstspråk
Den er utstyrt med MPEG-2-bildekomprimering og Dolby
3D-surround som gir livaktige og klare bilder i kinokvalitet
i din egen stue
• Når du bytter fra det første til det andre laget i en tolags
DVD Video-plate, kan det være små forstyrrelser i bilde
og lyd.
Dette er ikke et tegn på feil i spilleren.
• Når en DVD-RW/-R som er innspilt i V modus, er
sluttbehandlet, blir den en DVD-Video.
• Når en DVD-R som er innspilt i V modus, blir sluttbehandlet,
Lyd-CD
•
blir den en DVD-Video.
• Du kan spille inn til plassen som er tilgjengelig på platen, og
•
•
• En lyd-plate med innspilt 44,1 kHz PCM-lyd.
• Spiller av CD-R- og CD-RW-plater med CD-DA-formatert lyd.
Denne enheten kan kanskje ikke kunne spille av enkelte CD-Reller CD-RW-plater på grunn av kvaliteten på innspillingen.
CD-RW/-R
MP3 CD-RW/-R
• Kun CD-R-plater med MP3-filer innspilt i ISO9669 eller
JOLIET-format kan spilles av.
• Kun MP3-filer med filtypen “mp3” eller “MP3” kan brukes.
• For MP3-filer innspilt med VBR (Variable Bit Rates varierende bithastighet), fra 32 Kbps til 320 Kbps, kan
lydenkvaliteten variere.
• Spillbart bithastighetområde er fra 56 Kbps til 320 Kbps.
• Enheten kan maksimalt håndtere 1000 filer og mapper.
JPEG CD-RW/-R
• Bare JPEG-filer med filtypen “.jpg” eller “.JPG” kan brukes.
• Enheten kan maksimalt håndtere 1000 filer og mapper.
• Maksimal størrelse på progressiv JPEG er 3M piksler.
• MOTION JPEG støttes ikke.
•
•
utføre redigeringsfunksjoner som å lage titler for plater og
programmer samt slette programmer før sluttbehandlingen.
Når programmering slettes fra en DVD-R, vil ikke den
plassen bli tilgjengelig. Når det spilles inn data til et
område på en DVD-R, vil ikke det området bli tilgjengelig
igjen, uansett om innspillingen slettes eller ikke.
Det tar rundt 30 sekunder for enheten å fullføre innspillingsb
ehandlingsinformasjon etter at innspillingen er ferdig.
Dette produktet optimaliserer DVD-R-platen for hver
innspilling. Optimaliseringen utføres når innspillingen
starter etter at platen er satt inn eller enheten slått på.
Det kan bli umulig å spille inn til platen hvis optimaliseringen
utføres for mange ganger.
Avspilling kan i noen tilfeller bli umulig på grunn av
kvaliteten på innspillingen.
Denne enheten kan spille av DVD-R-plater som er innspilt
og sluttbehandlet med en Samsung DVD-/videoopptaker.
Den vil kanskje ikke kunne spille av noen DVD-R-plater,
avhengig av platen og kvaliteten på innspillingen.
Avspilling og innspilling av DVD-RW-plate
• Innspilling til og avspilling av DVD-RW-plater kan skje i
både Video- og VR modus.
• Når en DVD-RW som er innspilt i VR modus er
sluttbehandlet, kan du ikke utføre flere innspillinger.
• Når en DVD-RW som er innspilt i V modus, blir
sluttbehandlet, blir den en DVD-Video.
• I begge modusene kan avspilling utføres før og etter
sluttbehandling, men ekstra innspilling, sletting og
redigering kan ikke utføres etter sluttbehandling.
• Hvis du vil spille inn platen i VR modus og deretter spille inn i V
modus, må du sørge for å kjøre Format (Formater). Vær forsiktig
med å kjøre Format (Formater) siden alle innspilte data vil gå tapt.
• Hvis platen er ubrukt, vises en melding med spørsmål om den skal
initialiseres eller ikke.Hvis du velger “Yes”, formateres platen i VR-modus.
4 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd4 4
2006-04-04 오후 4:44:44
• DVD-RW (VR modus)
- Dette er et format som brukes til innspilling av data på en
DVD-RW-plate. Du kan utføre flere innspillinger, redigeringer,
slettinger, delvise slettinger, opprettelser av spillelister osv.
- En plate som blir innspilt i denne modusen, kan ikke
spilles av på eksisterende DVD-spillere.
DVD-RW- eller DVD-R-plate. Platen kan spilles av på en
eksisterende DVD-spiller etter at den er sluttbehandlet.
- Hvis en plate er spilt inn i V modus på en opptaker fra en annen
produsent, uten å være sluttbehandlet, kan den ikke spilles av
eller motta flere innspillinger fra denne opptakeren.
Avspilling av DVD-RAM-plater
• Hvis DVD-RAM-platen er av kassettype, fjerner du kassetten
og bruker bare platen.
• Kun standard DVD-RAM Versjon 2.0-plater kan spilles av på denne
enheten.
KOPIBESKYTTELSE
• Mange DVD-plater er kodet med kopibeskyttelse.
Derfor bør DVD-opptakeren eller videospilleren bare
kobles direkte til fjernsynet, ikke til en videospiller.
Hvis den kobles til en videospiller, fører det til et
forvrengt bilde fra kopibeskyttede DVD-plater
• Dette produktet inneholder kopibeskyttelsesteknologi
som er beskyttet av metodekrav i visse amerikanske
patentrettigheter og andre opphavsrettigheter som eies
av Macrovision Corporation og andre rettighetseiere.
Bruk av denne kopibeskyttelsesteknologien må
autoriseres av Macrovision Corporation, og kan bare
brukes til visning hjemme og i andre begrensede
kretser uten godkjenning av Macrovision Corporation.
Omvendt utvikling eller demontering er forbudt.
• Det er kun tillatt å spille inn fjernsynsprogrammer, film,
videobånd og annet materiale hvis tredjeparters
opphavsrettigheter og andre rettigheter blir respektert.
• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM, DVD+R og
DVD+RW-plater bør ikke brukes i dette produktet.
[Merk]
Platetyper som kan spilles av : CD/CD-RW/-R/MP3/JPEG/
DVD-Video/DVD-RAM/-RW/-R. Hvis imidlertid DVD-RW/-R
platen din ble innspilt på en annen enhet, kan den bare
spilles av hvis den ble innspilt og sluttbehandlet i V modus.
• Noen kommersielle plater og DVD-plater som er kjøpt
utenfor ditt område, vil kanskje ikke kunne spilles av med
dette produktet. Når disse platene spilles av, vises en av
meldingene “No disc” eller “The disc cannot be played.
Please check the regional code of the disc.”
Komme i gang
• DVD-RW (V modus)
- Dette er et format som brukes til innspilling av data på en
Ikke bruk følgende plater!
• Hvis din DVD-RW-plate er en ulovlig kopi eller ikke er i
DVD-video-format, kan det også hende at den ikke kan
spilles av.
Platekompatibilitet
• Plater for høyhastighets opptak kan benyttes i denne
opptakeren.
• Ikke alle platemerker vil være kompatible med denne
enheten.
Beskyttelse
• Programbeskyttelse: Se side 73 “Låse en tittel”
• Platebeskyttelse: Se side 84 “Platebeskyttelse”
❋ DVD-RAM/-RW/-R -plater som ikke er kompatible med
DVD-VIDEO-formatet, kan ikke spilles på dette produktet.
❋ Mer informasjon om kompatibilitet ved DVD-innspilling får du
ved å kontakte produsenten av din DVD-RW/-R.
❋ Bruk av DVD-RW/-R -plater med dårlig kvalitet kan
forårsake følgende uventede problemer, inkludert, uten
begrensning, mislykket innspilling, tap av innspilt eller
redigert materiale eller skade på spilleren.
Norsk - 5
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd5 5
2006-04-04 오후 4:44:45
Innhold
Tilkoblinger for AV-mottaker . . . . . . . . . . . . . . . 22
Koble til en ekstern enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tilfelle 1 : Tilkobling av eksterne enheter til
Komme i gang
AV3-kontaktene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tilfelle 2 : Koble en DV-enhet til DV IN-kontakten
Komme i gang
Advarsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Forholdsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Viktige sikkerhetsinstruksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Forsiktighetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Vedlikehold av kabinettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Håndtering av plater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Lagring av plater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Platespesifikasjoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Generelle funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Før du leser brukerhåndboken . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Slik bruker du DVD-opptakeren eller videospilleren . . . .9
Utpakking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Beskrivelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Frontpanel (DVD-VR330) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Frontpanel (DVD-VR331,DVD-VR336) . . . . . . . . . . . . .12
Frontpanel (DVD-VR335) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Frontpanelets display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Bakpanel (DVD-VR330,DVD-VR331) . . . . . . . . . . . . . . .14
Bakpanel (DVD-VR335,DVD-VR336) . . . . . . . . . . . . . . .14
Gjennomgang av fjernkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Tilkobling og forberedelser
(kun DVD-VR331,VR335,VR336) . . . . . . . . . 22
Systemoppsett
Bruke skjermmenyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Tilkobling og automatisk oppsett . . . . . . . . . . . . . . . 24
Angi dato og klokkeslett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Automatisk oppsett. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Manuelt oppsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Fjerne en forhåndsinnstilt stasjon . . . . . . . . . . . . . . 28
Endre den forhåndsinnstilte tabellen
med manuelt oppsett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Velge RF OUT lydmodus (B/G-D/K). . . . . . . . . . . . 30
VIDEO Output CH (Video ut-kanal) . . . . . . . . . . . . 30
Angi språkalternativer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Angi alternativer for lyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Angi alternativer for skjerm (video) . . . . . . . . . . . . . 33
DivX(R)-registrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Innstille foreldrekontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
VCR-innstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
DVD EP Mode Time (DVD EP-modus tid) . . . . . . . 37
Lage kapitler automatisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Hurtigopptak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Progressive Scan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Avspilling
Rask oversikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Koble DVD-opptakeren eller videospilleren
til fjernsynet ved hjelp av RF-kabelen . . . . . . . . . 17
Tilkobling av SCART-kabelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tilfelle 1 : Koble DVD-opptakeren eller videospilleren
til fjernsynet ved hjelp av SCART-kabelen . . .17
Tilfelle 2 : Koble DVD-opptakeren eller videospilleren
til en parabolmottaker eller annet utstyr . . . . .18
Koble til lyd-/videokabelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Koble til S-Video-kabelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Koble til Component Video-kabelen . . . . . . . . . . . . 20
Koble HDMI/DVI kontakten til et TV-apparat
(kun DVD-VR335,VR336) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tilfelle 1 : Koble til et TV-apparat med en HDMI-kontakt. . . 21
Tilfelle 2 : Koble til et TV-apparat med en DVI-kontakt . . .21
◆ DVD-avspilling
Før du spiller av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Spille en plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Bruke Disc (Plate)-menyen og Title(Tittel)-menyen. . . 43
Bruke funksjonene Search (Søk) og Skip (Hopp) . . 43
Sakte avspilling / trinnvis avspilling . . . . . . . . . . . . . 44
Om ANYKEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Gjentatt avspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Velge språk for undertekst og lyd . . . . . . . . . . . . . . 46
Bytte kameravinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Zoome inn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Bruke bokmerker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Bruke merkefunksjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Spille av en lyd-CD (CD-DA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
6 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd6 6
2006-04-04 오후 4:44:46
Opprette en spilleliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Spille titler i spillelisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Endre navn på en spilleliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Redigere en scene for spillelisten . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Kopiere en spilleliste til videospilleren . . . . . . . . . . . . .81
Slette en spilleliste fra spillelisten . . . . . . . . . . . . . . . . .82
Diskbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
◆ Videoavspilling
Spille av et VHS-bånd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Tracking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Spesielle videoavspillingsfunksjoner . . . . . . . . . . . . 56
Variabel søk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Innspilling
Redigere platenavnet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Disc Protection (Platebeskyttelse) . . . . . . . . . . . . . . . .84
Formatere en plate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Komme i gang
Spille av en MP3-plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Repeterende avspilling av en Audio-/MP3-plate . . 52
Modus for Play Option (Spillealternativ) . . . . . . . . . 53
Programmering av spor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Spille av en bildeplate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Spille av en MPEG4-plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Sluttbehandle en plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Fjerne sluttbehandling på en plate (V/VR modus) . . . .86
Slette alle tittellister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Referanse
◆ DVD-innspilling
Før innspillingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Innspillbare plater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Feilsøking (DVD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Innspillingsformater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Innspillingsmodus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Ikke-innspillbar video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Spille inn kanalen du ser på . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Spille inn fra eksterne enheter. . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Spille inn via en DV-kontakt
(kun DVD-VR331,VR335,VR336). . . . . . . . . . . . . . . . 61
Gjøre et One Touch-opptak (OTR) . . . . . . . . . . . . . 62
Gjøre en timer-inspilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Redigere den planlagte innspillingslisten . . . . . . . . 64
Slette den planlagte innspillingslisten . . . . . . . . . . . 65
◆ VHS-innspilling
Grunnleggende VHS-innspilling . . . . . . . . . . . . . . . 66
Sjekke gjenværende tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Spesielle innspillingsfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Kopiere til DVD eller VHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Redigering
Spille av tittellisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Grunnleggende redigering (tittelliste) . . . . . . . . . . . 72
Gi en tittel nytt navn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Låse (beskytte) en tittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Slette en tittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Slette en del av en tittel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Avansert redigering (spilleliste) . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Norsk - 7
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd7 7
2006-04-04 오후 4:44:47
Komme i gang
Generelle funksjoner
Før du leser
brukerhåndboken
DVD-VR330,VR331/VR335,VR336 lar deg ta opp og spille
av høykvalitets digitale bilder på en DVD-RW/-R-plate.
Du kan også redigere digitale bilder på DVD-RW-plater.
Sørg for å sjekke terminologien nedenfor før du leser
brukerhåndboken.
Høykvalitets digital innspilling og avspilling av lyd
og video
Spill inn rundt 8 timer med bilder på en 4,7 GB plate i
formatene DVD-RW/-R, avhengig av innspillingsmodus.
Ikon
Lage DVD-videotitler med DVD-RW/-R-plater
Med DVD-VR330,VR331/VR335,VR336 kan du lage dine
egne titler for DVD-videoer på 4,7 GB DVD-RW/-R-plater.
Mange forskjellige innspillingsalternativer
Velg den av innspillingsmodusene XP, SP, LP og EP
som passer best for dine innspillingsbehov.
(Se side 59.)
• XP-modus - Høy kvalitet, omtrent 1 time
• SP-modus - Standard kvalitet, omtrent 2 timer
• LP-modus - Lavere kvalitet, omtrent 4 timer
• EP-modus - Laveste kvalitet, omtrent 6 til 8 timer
Kopiering av innhold fra digitalt videokamera med
DV-inngang (kun DVD-VR331,VR335,VR336)
Spill inn DV-enhet til DVD-RW/-R-plater eller
videobånd gjennom DV-inngangen (IEEE 1394-4pinners). (se side 61)
Progressive Scan med høy kvalitet
Progressiv skanning gir høy oppløsning og flimmerfrie
bilder. 10-biters 54 MHz DAC og 2D Y/C-skillende
elektroniske kretser og prosessorteknologien Time
Base Corrector gir høyeste kvalitet på bilder ved av-og
innspilling. (Se side 20.)
Mange forskjellige funksjoner med brukervennlige
brukergrensesnitt
Med et integrert menysystem og meldingsfunksjonalitet
kan du utføre de ønskede operasjonene på en enkel og
praktisk måte. Med en DVD-RW(VR modus)-plate kan
du redigere innspilte bilder, opprette spillelister og
redigere bilder i angitt rekkefølge etter behov.
MPEG4-avspilling
Denne DVD-opptakeren og videospilleren kan spille av
MPEG4-formater i en avi-fil.
DivX-sertifisering
DivX, DivX Certified og tilhørende logoer
er varemerker for DivXNetworks, Inc og
brukes under lisens.
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI reduserer bildestøy ved å benytte en ren digital
video/audio signalvei fra spilleren til TV-apparatet. (kun
DVD-VR335,VR336)
Ikoner som brukes i håndboken
Term
Definisjon
DVD
Involverer en funksjon som er
tilgjengelig for DVD- eller
DVD-RW/-R-plater som er innspilt og
sluttbehandlet i V modus.
RAM
Involverer en funksjon som
er tilgjengelig for DVD-RAM
RW
Involverer en funksjon som er
tilgjengelig for DVD-RW.
R
Involverer en funksjon som er
tilgjengelig for DVD-R.
CD
Involverer en funksjon som er tilgjengelig
for data-CD (CD-R eller CD-RW).
JPEG
Dette involverer en funksjon som er
tilgjengelig for CD-R/-RW eller
DVD-R/-RW/-RAM-plater.
MP3
Dette involverer en funksjon som er
tilgjengelig for CD-R/-RW eller
DVD-R/-RW/-RAM-plater.
MPEG4
VHS
Involverer en funksjon som er
tilgjengelig for data-CD-RW/-R,
DVD-RAM/-RW/-R.
Involverer en funksjon som er
tilgjengelig for VIDEO-bånd.
Forsiktig
Involverer et tilfelle hvor en
funksjon ikke fungerer eller hvor
innstillinger kan bli avbrutt.
Merk
Involverer tips eller instruksjoner
på siden som kan bidra til å få
hver funksjon til å fungere.
Ettryk
En funksjon som kan brukes
ks-knapp med bare én knapp.
ANYKEY En funksjon som kan brukes via
knappen ANYKEY-knappen.
Om bruken av denne brukerhåndboken
1) Sørg for å gjøre deg kjent med sikkerhetsinstruksjonene
før du bruker dette produktet. (Se side 2~5)
2) Hvis det oppstår et problem, se Feilsøking.
(Se side 89~91)
Copyright
©2006 Samsung Electronics Co.
Med enerett. Denne brukerhåndboken kan ikke
reproduseres eller kopieres, helt eller delvis, uten
forutgående skriftlig tillatelse fra Samsung Electronics Co.
8 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd8 8
2006-04-04 오후 4:44:48
Slik bruker du DVD-opptakeren eller videospilleren
Det finnes to forskjellige innspillingsmetoder :
Direkteinnspilling og innspilling med timer.
Innspilling med timer klassifiseres som en dato :
En gang, daglig eller ukentlig
Innspillingsmodus : XP (høy kvalitet-modus), SP
(standard kvalitet-modus), LP (lang innspilling-modus)
og EP (forlenget modus).
Denne enheten kan spille inn til følgende platetyper.
Hvis du vil spille inn flere ganger til samme plate
eller redigere platen etter innspilling, velger du en
overskrivbar DVD-RW-plate.
Hvis du vil lagre en innspilling uten noen endringer,
velger du en ikke-overskrivbar DVD-R.
Komme i gang
Trinn 1 Velg platetypen
Trinn 3 Innspilling
Trinn 4 Avspilling
Trinn 2 Formater platen for å starte innspilling
Til forskjell fra en videospiller begynner opptakeren
automatisk å formatere når en ubrukt plate settes
inn. Dette er en nødvendig del av forberedelsene før
en plate kan innspilles
Velg ønsket tittel fra en meny, og start deretter
avspillingen umiddelbart.
En DVD består av deler kalt titler og underdeler kalt
kapitler
Under innspilling opprettes en tittel mellom de to
punktene hvor innspillingen startes og sluttes.
Kapitlene opprettes automatisk når du sluttbehandler
opptaket på en DVD-RW/R-plate i V modus.
Kapittelets lengde (intervallet mellom kapitlene)
varierer, avhengig av innspillingsmodus.
Bruke en DVD-RW
Denne typen plate kan enten formateres med DVD Videoformat (V modus) eller DVD-Video-innspillingsformat
(VR modus). Hvis platen er ubrukt, vises en melding
med spørsmål om den skal formateres i VR modus
eller ikke. En V modus plate kan spilles av på
forskjellige DVD-komponenter. En plate i VR modus
tillater mer variert redigering.
Bruke en DVD-R
Det er ikke nødvendig å formatere en plate, og kun
innspilling i videomodus støttes. Denne typen plater
kan bare avspilles på forskjellige DVD-komponenter
etter at de har blitt sluttbehandlet.
■ Du
kan bruke enten VR eller V modus på
en
DVD-RW,
men ikke begge samtidig.
Merk
■ Du kan endre DVD-RW-formatet til et annet
format. Legg merke til at dataene på platen
kan gå tapt når formateringen endres.
Trinn 5 Redigere en innspilt plate
Det er lettere å redigere plater enn vanlige videobånd.
Spilleren støtter mange forskjellige
redigeringsfunksjoner som bare kan brukes på DVDplater.
Fra en enkel meny kan du utføre forskjellige
redigeringsfunksjoner som sletting, kopiering, gi nytt
navn, låsing osv., for en innspilt tittel.
Opprette en spilleliste (DVD-RW i VR modus)
Med denne spilleren kan en ny spilleliste lages og
redigeres på samme plate uten at originalinnspillingen
endres.
Norsk - 9
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd9 9
2006-04-04 오후 4:44:50
Komme i gang
Trinn 6
Sluttbehandling og avspilling på
andre DVD-komponenter
Før DVD-platen kan spilles på andre DVD-komponenter,
må den sluttbehandles. Først må alle redigerings- og
innspillingsoperasjoner fullføres, deretter må platen
sluttbehandles.
Med en DVD-RW-plate i VR modus
Selv om sluttbehandling vanligvis er unødvendig når
platen spilles på en komponent i VR modus, bør det
brukes en sluttbehandlet plate ved avspilling.
Med en DVD-RW-plate i V modus
Platen bør sluttbehandles før den kan spilles på noe
annet enn denne opptakeren. Når platen har blitt
sluttbehandlet, er det ikke lenger mulig å redigere
eller spille inn på den.
Utpakking
Tilbehør
• Lyd/videokabel
• RF-kabel for TV-kontroll
• Fjernkontroll
• Batterier for fjernkontroll (AAA-størrelse)
• Brukerhåndbok
• Hurtigveiledning
• HDMI-kabel (kun DVD-VR335,VR336)
Klargjøre fjernkontrollen
Med en DVD-R-plate
Installere batterier i fjernkontrollen
Du bør sluttbehandle platen før den kan spilles av på
noen annen komponent enn denne spilleren. Etter
sluttbehandling kan ikke platen redigeres eller spilles
inn til.
• Åpne batteridekslet på baksiden av fjernkontrollen.
• Sett inn to AAA-batterier. Sørg for at polene (+ og -)
blir riktig plassert
• Sett batteridekselet tilbake på plass.
Hvis fjernkontrollen ikke fungerer som den
skal:
• Sjekk om batteriene er riktig plassert i forhold til
polene + - (tørrbatteri)
• Sjekk om batteriene er utladet.
• Sjekk om fjernkontrollens sensor blokkeres av hindringer.
• Se om det finnes fluorescerende lys i nærheten.
Brukte batterier må avhendes i henhold til lokale
miljøbestemmelser. De må ikke legges i
husholdningsavfallet.
10 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd10 10
2006-04-04 오후 4:44:51
Stille inn fjernkontrollen
Fjernkontrollen for DVD-opptakeren eller videospilleren
vil fungere med Samsung-fjernsynsapparater og
kompatible merker.
1. Slå på fjernsynet.
2. Pek fjernkontrollen mot fjernsynet.
3. Trykk på TV-knappen og hold den og tast samtidig
den tosifrede koden som tilsvarer ditt fjernsynsmerke
ved å trykke på de aktuelle nummerknappene.
Resultat: Hvis fjernsynet er kompatibelt med
fjernkontrollen, blir det slått av.
Nå er det programmert for å fungere med
fjernkontrollen.
■ Hvis det er angitt flere koder for ditt fjernsynsmerke,
Merk
Merke
SAMSUNG
AKAI
BANG & OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL EDISON
FERGUSON
FINLUX
FISHER
FORMENTI
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
Koder
TV +01, +02, +03, +04, +05, +06, +35
TV +12
TV +22
TV +09
TV +14
TV +22
TV +21
TV +24
TV +14
TV +02, +17, +21
TV +12
TV +22
TV +09, +17, +21
TV +11, +13, +14, +24
TV +21
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd11 11
Koder
TV +32
TV +02, +30
TV +02
TV +02, +22
TV +22
TV +02, +16
TV +21, +29
TV +23
TV +13, +14, +22, +24
TV +08, +23, +24, +25, +26, +27
TV +02, +20, +22
TV +02, +20, +22
TV +14, +23
TV +02, +20
TV +22
TV +23
TV +13, +14, +22, +23, +24
TV +23
TV +12, +16
TV +02
TV +23
TV +10, +16, +31
TV +09
TV +22
TV +22
TV +15, +16
TV +14
TV +14, +24, +28
TV +13, +14, +24
TV +33, +34
TV +07, +16, +17, +18, +19, +21
TV +22
TV +02
Komme i gang
Bruk fremgangsmåten nedenfor til å finne ut
om fjernsynet er kompatibelt.
Merke
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
prøver du dem etter tur til du finner én som
fungerer.
■ Hvis batteriene i fjernkontrollen skiftes ut, må
produsentkoden angis på nytt.
Deretter kan du kontrollere fjernsynet med
følgende knapper.
Knapp
Funksjon
TV STANDBY/ON Brukes til å slå fjernsynet på og av.
INPUT SEL.
Brukes til å velge en ekstern kilde.
VOL + eller -
Brukes til å justere volumet på fjernsynet.
PROG/TRK ( / )
Brukes til å velge ønsket program.
TV MUTE
0~9
Brukes til å slå lyden på og av.
Brukes til direkte inntasting av tall.
Norsk - 11
2006-04-04 오후 4:44:52
Komme i gang
Beskrivelse
Frontpanel (DVD-VR330)
1
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6
2
8
7
3
9
DVD-SPILLER
ÅPNE-/LUKK-KNAPP FOR DVD
VIDEOSPILLER
UTLØSERKNAPP FOR VIDEOSPILLER
STANDBY/ON-KNAPP
VIDEO-INNGANG (AV3 INN)
AUDIO-INNGANG (AV3 INN)
P.SCAN BUTTON (P.SCAN-KNAPP)
4
10
11
12
13
14
9.
10.
11.
12.
FRONTPANELETS SKJERM
VALGKNAPP FOR DVD/VIDEO
KOPIERINGSKNAPPER
PROG / BUTTONS
(PROGRAMKNAPPER)
13. INNSPILLINGSKNAPP
14. KNAPPENE SPILL/PAUSE, BAK/HOPP,
F.F./HOPP, STOPP
Frontpanel (DVD-VR331,DVD-VR336)
2
1
5
6
7
8
9
1. DVD-SPILLER
2. ÅPNE-/LUKK-KNAPP FOR DVD
3. VIDEOSPILLER
4. UTLØSERKNAPP FOR VIDEOSPILLER
5. STANDBY/ON-KNAPP
6. VIDEO-INNGANG (AV3 INN)
7. AUDIO-INNGANG (AV3 INN)
8. DV-INNGANG
3
11
10
4
12
13
14
15
16
9.
10.
11.
12.
13.
P.SCAN BUTTON (P.SCAN-KNAPP)
FRONTPANELETS SKJERM
VALGKNAPP FOR DVD/VIDEO
KOPIERINGSKNAPPER
PROG / BUTTONS
(PROGRAMKNAPPER)
14. INNSPILLINGSKNAPP
15. STOP BUTTON (STOPPKNAPP)
16. PLAY/PAUSE BUTTON (SPILL AV/PAUSE)
12 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd12 12
2006-04-04 오후 4:44:54
Frontpanel (DVD-VR335)
3
2
1
4
Komme i gang
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6
7
8
10
9
DVD-SPILLER
ÅPNE-/LUKK-KNAPP FOR DVD
VIDEOSPILLER
UTLØSERKNAPP FOR VIDEOSPILLER
STANDBY/ON-KNAPP
VIDEO-INNGANG (AV3 INN)
AUDIO-INNGANG (AV3 INN)
DV-INNGANG
11
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
12
13
14
15
P.SCAN BUTTON (P.SCAN-KNAPP)
FRONTPANELETS SKJERM
VALGKNAPP FOR DVD/VIDEO
KOPIERINGSKNAPPER
PROG / BUTTONS
INNSPILLINGSKNAPP
KNAPPENE SPILL/PAUSE, BAK/HOPP,
F.F./HOPP, STOPP
Frontpanelets display
1
2
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
DVD er aktivert.
DVD-RAM er aktivert.
DVD-R eller DVD-RW er aktivert.
Progressive Scan-modus er aktivert.
Innspillingsfunksjon er aktivert..
Video er aktivert.
3
4
8
5
6
9
10
7. DVD- eller CD-medier er lagt inn.
8. Viser klokkeslett, tellerposisjon eller status
for gjeldende spiller.
9. Når du angir innspilling med timer, tennes
dette lyset.
10. Det er lagt inn videobånd.
Norsk - 13
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd13 13
2006-04-04 오후 4:44:55
Komme i gang
Bakpanel (DVD-VR330,DVD-VR331)
1
2
3
4
5
6 7
8
Vifte
Viften går alltid rundt mens strømmen er på.
Sørg for minimum 10 cm klaring på alle sider av viften når du
plasserer produktet.
1.
2.
3.
4.
S-VIDEO OUT-UTGANG
V, H LYD-UTGANG
DIGITAL LYD-UTGANG
(OPTISK/KOAKSIAL)
LYD/VIDEO-UTGANG(AV OUT)
5.
6.
7.
8.
9.
9
AV1 (TV) SCART INN/UT
AV2 (EXT) SCART
COMPONENT VIDEO OUT-kontakter
UT TIL TV-KONTAKT
ANTENNE INN-KONTAKT
Bakpanel (DVD-VR335,DVD-VR336)
10 1
2
3
4
5
6
7
8
Vifte
Viften går alltid rundt mens strømmen er på.
Sørg for minimum 10 cm klaring på alle sider av viften når du
plasserer produktet.
1.
2.
3.
4.
5.
S-VIDEO OUT-UTGANG
V, H LYD-UTGANG
DIGITAL LYD-UTGANG
(OPTISK/KOAKSIAL)
LYD/VIDEO-UTGANG(AV OUT)
AV1 (TV) SCART INN/UT
6.
7.
8.
9.
10.
9
AV2 (EXT) SCART
COMPONENT VIDEO OUT-kontakter
UT TIL TV-KONTAKT
ANTENNE INN-KONTAKT
HDMI-UTGANG (kun DVD-VR335,VR336)
14 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd14 14
2006-04-04 오후 4:44:57
Gjennomgang av fjernkontrollen
13. SUBTITLE-knapp
Trykk på denne for å bytte språk for DVD-undertekster.
14. ANYKEY-knapp
Trykk på denne for å vise status for platen som
spilles.
16. Kopier TIL DVD-knapp
Trykk på denne for å kopiere fra videospilleren til
DVD.
Komme i gang
15. REC-knapp
Trykk på denne for å lage en innspilling på
DVD-RW/-R-plater og videobånd.
17. REC SPEED-knapp
Trykk på denne for å angi ønsket innspillingstid
og bildekvalitet.
18. VCR-knapp
Trykk på denne når du bruker videospiller.
19. INPUT SEL.-knapp
Velg innsignal i ekstern inn-modus [Tuner, AV1,
AV2, AV3 (eller DV-inngang : kun DVDVR331,VR335,VR336)]
20. OPEN/CLOSE-knapp
Brukes til å åpne og lukke plateskuffen.
21. TV STANDBY/ON-knapp
22. TV/VCR-knapp
23. MARKER-knapp
Trykk på denne for å bokmerke eller merke en
posisjon mens platen spilles av.
24. PROG/TRK-knapp
Trykk på denne for å velge TV-kanal/
Trykk på denne for å fjerne den hvite linjen.
1. DVD-knapp
Trykk på denne når du bruker DVD-spiller.
2. TV-knapp
Trykk på denne for å betjene fjernsynet.
3. STANDBY/ON-knapp
4. NUMMER-knapp
5. IPC-knapp
6. F.ADV-/SKIP-knapp
7. Avspillingsrelaterte knapper
Spol fremover/bakover, Søk, Hopp, Stopp, Spill/Stillb
8. VOLUM-knapp
Volumjustering for fjernsynet
9. MENU-knapp
Viser innstillingsmeny for DVD-opptakeren eller
videospilleren.
10. OK/DIRECTION-knapper
(▲ / ▼ / ◄ / ► knapper)
11. INFO-knapp
Viser gjeldende innstillinger eller platestatus.
12. TITLE LIST/ DISC MENU-knapp
Bruk denne til å gå inn i tittelliste/platemeny.
25. AUDIO/TV MUTE-knapp
Trykk på denne for å få tilgang til forskjellige lydfunksjoner.
Denne fungerer som lyddemping. (TV modus)
26. RETURN-knapp
Går tilbake til en tidligere meny.
27. CANCLE-knapp
28. PLAY LIST-/TITLE MENU-knappen
Trykk på denne for å redigere tittelliste/platemeny.
29. ANGLE-knapp
Trykk på denne for å få tilgang til forskjellige
kameravinkler på en plate (hvis platen har flere
kameravinkler).
30. ZOOM-knapp
Zoomer inn på skjermen.
31. TIMER REC-knapp
Trykk på denne for å bruke innspilling med timer.
32. Kopier TIL VCR-knapp
Trykk på denne for å kopiere fra DVD til
videospiller.
33. REC PAUSE-knapp
Trykk på denne for å ta en pause under innspilling.
Norsk - 15
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd15 15
2006-04-04 오후 4:44:59
I denne raske oversikten får du den informasjonen
du trenger for å kunne ta DVD-opptakeren eller
videospilleren i bruk.
Tilkobling og forberedelser
Tilkobling og
forberedelser
Rask oversikt
Koble DVD-opptakeren eller videospilleren
til fjernsynet ved hjelp av RF-kabelen.
Tilkobling av SCART-kabelen
Koble til lyd-/videokabelen
Koble til S-Video-kabelen
Koble til Component Video-kabelen
Koble HDMI/DVI kontakten til et
TV-apparat (kun DVD-VR335,VR336)
Rask oversikt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tilkoblinger for AV-mottaker
Koble DVD-opptakeren eller videospilleren
til fjernsynet ved hjelp av RF-kabelen . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Tilkobling av SCART-kabelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Koble til en ekstern enhet
Koble til lyd-/videokabelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Koble til S-Video-kabelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Koble til Component Video-kabelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Koble HDMI/DVI kontakten til et TV-apparat
(kun DVD-VR335,VR336) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Tilkoblinger for AV-mottaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Koble til en ekstern enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
16 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd16 16
2006-04-04 오후 4:45:00
Koble DVD-opptakeren eller
videospilleren til fjernsynet
ved hjelp av RF-kabelen
■
Merk
❚
Tilfelle 1 : Koble DVD-opptakeren eller
videospilleren til fjernsynet
ved hjelp av SCART-kabelen
Fjern antennekabelen eller kabel-TV-kabelen
fra fjernsynet.
DVD-opptakeren eller videospilleren kan kobles til
fjernsynet med SCART-kabelen hvis fjernsynet har den
aktuelle kontakten. Dermed får du:
Koble denne kabelen til 75Ω antennekontakten
merket
på baksiden av DVD-opptakeren
eller videospilleren.
• Bedre kvalitet på lyd og bilder
• Forenklet innstillingsprosedyre for DVD-opptakeren
eller videospilleren
3
Sett den medfølgende RF-kabelen inn i
inngangen på DVD-opptakeren eller
videospilleren.
4
Sett den andre enden av RF-kabelen inn i
kontakten som tidligere ble brukt av fjernsynets
antenneledning.
Uansett hva slags tilkobling som velges, må
alltid RF-kabelen kobles til. Ellers vil ikke noe
Merk
bilde vises på skjermen når DVD-opptakeren
eller videospilleren er slått på.
■ Sørg for at fjernsynet og DVD-opptakeren eller
videospilleren er slått av før kablene kobles til.
■
■ Hvis du vil ha bedre bilder og lyd på fjernsynet,
Merk
kan du også koble DVD-opptakeren eller
videospilleren til fjernsynet via SCARTkabelen hvis fjernsynet har den typen
tilkobling.
1
2
3
Tilkobling og forberedelser
1
2
Sørg for at fjernsynet og DVD-opptakeren
eller videospilleren er slått av før du kobler til
kablene.
Tilkobling av SCARTkabelen
Koble til antennekabelen.
Koble én ende av SCART-kabelen til AV1(TV)kontakten på baksiden av DVD-opptakeren eller
videospilleren.
Koble den andre enden til aktuell kontakt på
fjernsynet.
Antenne
Til RF IN
SCART-kabel
Til RF OUT
RF-kabel
Til ANT INN
RF-kabel
Norsk - 17
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd17 17
2006-04-04 오후 4:45:01
Tilkobling og forberedelser
❚
Tilfelle 2 : Koble DVD-opptakeren eller
videospilleren til en
parabolmottaker eller annet
utstyr
Du kan koble DVD-opptakeren eller videospilleren til en
parabolmottaker eller en annen DVD-opptakeren eller
videospilleren med SCART-kabelen hvis de aktuelle
inn-kontaktene finnes på det valgte utstyret.
Følgende illustrasjon gir noen eksempler på de mulige
tilkoblingene.
1
2
1
2
AV1(TV): Med en 21-pinners Scart-kabel
Sett SCART-kabelen fra parabolmottakeren eller
annet utstyr, inn i AV1-kontakten (TV) på baksiden
av DVD-opptakeren eller videospilleren.
Etter denne tilkoblingen velger du kilden ved å trykke
INPUT SEL.-knappen for AV1-inndatakildene.
Med en RF-kabel
Etter å ha gjort denne tilkoblingen må du
forhåndsinnstille stasjonen som mottas gjennom
parabolmottakeren.
RF ut-kanalen på parabolmottakeren må justeres
bort fra kanal 36 som brukes av DVD-opptakeren
eller videospilleren, den kan for eksempel justeres
til kanal 33.
3
AV2 IN (EXT) Med en 21-pinners Scart-kabel
Sett SCART-kabelen fra parabolmottaker eller
annet utstyr, inn i AV2(EXT)-inngangen på baksiden
av DVD-opptakeren eller videospilleren.
Etter denne tilkoblingen velger du kilden ved å
trykke INPUT SEL.-knappen for AV2-inndatakildene.
Med en RF-kabel
Etter å ha gjort denne tilkoblingen må du
forhåndsinnstille stasjonen som mottas gjennom
parabolmottakeren.
RF ut-kanalen på parabolmottakeren må justeres
bort fra kanal 36 som brukes av DVD-opptakeren
eller videospilleren, den kan for eksempel justeres til
kanal 33.
AV1(TV) : Med en 21-pinners Scart-kabel
Koble enden av SCART-kabelen til AV1 (TV)-kontakten
på baksiden av DVD-opptakeren eller videospilleren.
Koble den andre enden til aktuell kontakt på
fjernsynet.
Parabolmottaker eller annet utstyr
Antennekontakt
Parabolmottaker eller annet utstyr
Antennekontakt
RF-kabel
RF-kabel
18 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd18 18
2006-04-04 오후 4:45:03
Koble til lyd-/videokabelen
Koble til S-Video-kabelen
Dette gir høy bildekvalitet. S-video deler bildeelementet
i sort-hvitt-signaler (Y) og fargesignaler (C), noe som gir
skarpere bilde enn med composite video ut-modus.
1
Koble én ende av videokabelen til VIDEOutgangen på baksiden av DVD-opptakeren eller
videospilleren.
1
Koble én ende av S-Video-kabelen til S-VIDEOutgangen på baksiden av DVD-opptakeren eller
videospilleren.
2
Koble den andre enden av videokabelen til den
aktuelle inn-kontakten på fjernsynet.
2
Koble den andre enden av S-Video-kabelen til den
aktuelle inn-kontakten på fjernsynet.
3
Koble én ende av den medfølgende lydkabelen til
AUDIO-utgangene på baksiden av
DVD-opptakeren eller videospilleren.
• Kontroller at du bruker riktig farge for venstre og
høyre kanal.
3
Koble én ende av den medfølgende lydkabelen til
AUDIO-utgangene på baksiden av
DVD-opptakeren eller videospilleren.
• Kontroller at du bruker riktig farge for venstre og
høyre kanal.
4
Koble den andre enden av lydkablene til de
aktuelle inn-kontaktene på fjernsynet.
4
Koble den adre enden av lydkablene til de aktuelle
inn-kontaktene på fjernsynet
Tilkobling og forberedelser
DVD-opptakeren eller videospilleren kan kobles til
fjernsynet med RCA-ledningen for lyd/video hvis
fjernsynet har den aktuelle kontakten.
hvit
hvit
rød
rød
hvit
hvit
rød
rød
Norsk - 19
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd19 19
2006-04-04 오후 4:45:05
Koble til Component
Video-kabelen
Tilkobling og forberedelser
Dette gir et bilde med høy kvalitet og presis
fargegjengivelse. Med Component-video deles
bildeelementet i sort-hvitt-signaler (Y), blå (PB) og røde
(PR) signaler, for å få de skarpeste og reneste bildene.
1
Koble Component video-kabler mellom
COMPONENT VIDEO OUT på baksiden av DVDopptakeren eller videospilleren, og COMPONENT
VIDEO IN-inngangene på baksiden av fjernsynet.
2
Koble lydkablene mellom lyd-utgangene på baksiden
av DVD-opptakeren eller videospilleren og AUDIO
IN-inngangene på baksiden av fjernsynet.
• Kontroller at du bruker riktig farge for øvre og nedre
kanal.
• Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TVapparatet til komponentsignalet fra DVD-opptakeren
eller videospilleren vises på TV-skjermen.
COMPONENT INPUT
❚
• For nærmere informasjon om Progressiveinnstillingen, se side 39~40.
• Sørg for at de fargekodede koblingene samsvarer.
Det innebærer at Y-, PB- og PR-Component outputkontakter på DVD-opptakeren eller videospilleren
må være koblet til fjernsynets tilsvarende Component
input-kontakter. Ellers vil røde eller blå bilder vises
på TV-skjermen.
• Brukere bør legge merke til at ikke alle high
definition-fjernsynsapparater er fullt ut kompatible
med dette produktet, noe som kan føre til at
uregelmessigheter vises i bildet. Skulle det oppstå
bildeproblemer i forbindelse med Progressive
Scan, anbefales det at tilkoblingen endres til
visning med ‘standard definition’. Skulle du ha
spørsmål om fjernsynets kompatibilitet med denne
typen DVD-opptakeren eller videospilleren, kan du
kontakte vårt kundeservicesenter.
■ Se
Merk
i brukerveiledningen for fjernsynet om det
støtter progressiv skanning.
Hvis apparatet støtter progressiv skanning,
følger du fremgangsmåten i brukerveiledningen
for hvordan Progressive Scan angis i
fjernsynets menysystem.
■ Tilkoblingsmetoden kan være forskjellig fra
illustrasjonen over, avhengig av fjernsynsapparatet.
■ Hva er “Progressive Scan”?
Progressive Scan har dobbelt så mange
skannelinjer som metoden med linjesprang.
Progressiv skanning kan gi bedre og skarpere
bildekvalitet.
■ Du må koble DVD-opptakeren eller
videospilleren til komponenten(e) før du
bruker Progressive Scan-funksjonen.
■ Component-kontakten gir ikke høyere
videooppløsning enn 576p.
For å vise 720p og 1080i, kobler du DVDopptakeren og videospilleren til TV-apparatet
med den medleverte HDMI-kabelen.
Med HDMI tilkoblet trykker du P.SCAN-tasten
for å veksle mellom de tilgjengelige
oppløsningene. (se side 40) (kun DVDVR335,VR336)
Progressive Scan
Fjernsynsapparatet må støtte Progressive Scan for at
du skal kunne se component video ut med
Progressive Scan. (Se side 33)
20 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd20 20
2006-04-04 오후 4:45:07
Koble HDMI/DVI kontakten
til et TV-apparat (kun
DVD-VR335,VR336)
Hvis TV-apparatet ditt er utstyrt med HDMI/DVI-inngang,
kobler du en HDMI/DVI-kabel til TV-apparatet. Dette vil gi
den beste bilde- og lydkvaliteten.
HDMI-kontakt
rød
hvit
• Koble en HDMI-kabel (ikke inkludert) fra HDMI OUTkontakten bak på DVD-opptakeren/videospilleren til
HDMI IN-kontakten på TV-apparatet.
• Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TVapparatet til HDMI-signalet fra DVD-opptakeren/
videospilleren vises på TV-skjermen.
Merk
Se side 34 for hvordan du endrer
oppløsningen på HDMI-utgangen.
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI er et grensesnitt for digital overføring
av video- og lyddata i én og samme kontakt.
Fordi HDMI er basert på DVI, er den fullstendig kompatibel med DVI. Den eneste forskjellen mellom HDMI og DVI er at HDMI støtter
flerkanals lyd. Med HDMI sender DVD-opptakeren/videospilleren et digitalt video- og lydsignal og viser et livaktig bilde på TV-apparater
som er utstyrt med HDMI-inngangskontakt.
Tilkobling og forberedelser
❚ Tilfelle 1 : Koble til et TV-apparat med en
Beskrivelse av HDMI-tilkoblingen
HDMI-kontakt - Både ukomprimerte videodata og
digitale lyddata (LPCM- eller Bit Stream-data).
- Selv om DVD-opptakeren/videospilleren
benytter en HDMI-kabel, sender den ut et
rent digitalt signal til TV-apparatet.
❚ Tilfelle 2 : Koble til et TV-apparat med en
DVI-kontakt
• Med DVI-adapterkabelen (ikke inkludert) kobler du
HDMI OUT-kontakten bak på DVD-opptakeren/
videospilleren til DVI IN-kontakten på TV-apparatet.
• Koble lydkablene fra AUDIO (rød og hvit) UTkontaktene bak på DVD-opptakeren/videospilleren til
AUDIO (rød og hvit) INN-kontaktene på TVapparatet. Slå på fjernsyn og DVD-opptakeren/
videospilleren.
• Trykk på kildevelgeren på fjernkontrollen til TVapparatet til DVI-signalet fra DVD-opptakeren/
FORSIKTIG
For å se på HDMI-utgangen, stiller du den
digitale lydutgangen på PCM. (Se side 32)
Avhengig av HDMI-enheten (TV/HDMI-mottaker)
du bruker, er det ikke sikker at lyd er støttet.
Hvis TV-apparatet ikke støtter Dolby digital/
DTS, er ikke lydutgangskabelen tilgjengelig når
du setter digitalt utsignal som bitstrøm eller
velger DTS On i Audio setup (menyen for
lydoppsett). I så fall stiller du den digitale
lydutgangen på PCM eller DTS av.
- Hvis TV-apparatet ikke støtter HDCP
(High-bandwidth Digital content protection
- Innholdsbeskyttelse for digitale medier med
høy båndbredde), vises det snø på skjermen.
Hvorfor benytter Samsung HDMI?
Analoge TV-apparater krever et analogt video/
lyd-signal. Når du spiller en DVD, sendes
imidlertid data til TV-apparatet digitalt. Derfor
trenger man enten en digital-til-analogomformer (i DVD-opptakere/videospillere) eller
en analog-til-digitalomformer (i TV-apparatet).
I denne konverteringsprosessen reduseres
bildekvaliteten på grunn av støy og signaltap.
HDMI-teknologien er overlegen, fordi den ikke
trenger noen form for D/A-konvertering, og
fordi det sendes et rent digitalt signal fra DVDopptakeren/videospilleren til TV-apparatet.
Hva er HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) er et system som beskytter DVDinnholdet som sendes via HDMI mot å bli kopiert.
Det etablerer en sikker digital kobling mellom videokilden (PC, DVD etc) og visningsenheten (TV,
projektor etc.). Innholdet krypteres i kildeenheten
for å hindre at det tas uautoriserte kopier.
Norsk - 21
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd21 21
2006-04-04 오후 4:45:09
Tilkobling og forberedelser
Tilkoblinger for
AV-mottaker
Før du kan dra full nytte av kinoopplevelsen DVD kan
tilby, vil du kanskje koble DVD-opptakeren/
videospilleren til et komplett system for surround-lyd,
inkludert en A/V-mottager og seks surroundhøyttalere.
Hvis A/V-mottakeren er utstyrt med en Dolby Digital-dekoder,
er det mulig å overstyre DVD-opptakeren eller
videospillerens innebygde Dolby Digital-dekoder
Bruk Digital Audio Out-koblingen nedenfor.
Hvis du vil nyte Dolby digitallyd eller DTS-lyd, må du
konfigurere lydinnstillingene (se side 32).
Produsert på lisens fra Dolby Laboratories.
“Dolby” og det dobbelte D-symbolet er varemerker fra
Dolby Laboratories.
“DTS” og “DTS Digital Out” er registrerte varemerker
fra DTS, Inc.
1
Koble en Digital Audio-kabel (optisk/koaksial) fra
Digital Audio-utgangene på baksiden av DVDopptakeren eller videospilleren, til de tilsvarende
Digital Audio-inngangene på A/V-mottakeren:
Koble til en ekstern
enhet
❚
Tilfelle 1 : Tilkobling av eksterne enheter
til AV3-kontaktene
Du kan koble annet lyd-/videoutstyr til DVD-opptakeren
eller videospilleren med lyd-/videokabler hvis de
aktuelle ut-kontaktene finnes på det aktuelle utstyret.
• Du vil kopiere en videokassett ved hjelp av en andre
videospiller
• Du vil spille av og/eller kopiere bilder tatt med et
videokamera.
• Sørg for at både de eksterne enhetene og DVD-opptakeren
eller videospilleren er slått av før kablene kobles til.
1
Koble én ende av videokabelen til VIDEOinngangen på baksiden av DVD-opptakeren
eller videospilleren.
2
Koble den andre enden av videokabelen til den
aktuelle utkontakten på det andre systemet
(videospiller eller videokamera osv.).
3
Koble én ende av den medfølgende lydkabelen til
AUDIO-inngangene på forsiden av DVD-opptakeren
eller videospilleren.
• Kontroller at du bruker riktig farge for venstre og høyre kanal.
4
Koble den andre enden av lydkabelen til de
aktuelle kontaktene på det andre systemet
(videospiller eller videokamera osv.)
eller
❚
Bak (V)
Bak (H)
Foran(H)
Foran(V)
Subwoofer
Senter
Til Digital Audio inn for en A/Vmottaker med en digital dekoder for
Dolby, MPEG2 eller DTS
Tilfelle 2 : Koble en DV-enhet til DV IN-kontakten
(kun DVD-VR331,VR335,VR336)
Hvis DV-enheten har en DV-utgang, koble den til
DV-inngangen på DVD-opptakeren eller videospilleren.
• Hvis videokameraet har en DV-utgang.
Se side 61 for mer informasjon.
■
Merk
Hvis innsignalene ikke velges automatisk, bruk
INPUT SEL.-knappen til å velge riktig innsignal.
22 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd22 22
2006-04-04 오후 4:45:11
Bruke skjermmenyen
Systemoppsett
Fra skjermmenyene kan du aktivere eller deaktivere
forskjellige funksjoner på DVD-opptakeren eller
videospilleren.
Bruk følgende knapper til å åpne og navigere
gjennom menyene på skjermen.
Trykk denne knappen på fjernkontrollen for å åpne
MENU på skjermen.
Trykk igjen for å avslutte MENU på skjermen.
Bruke skjermmenyen .................................................................... 23
Tilkobling og automatisk oppsett ................................................ 24
Angi dato og klokkeslett............................................................... 25
Systemoppsett
1 MENU-knapp
2 Knappene ▲/▼,◄ /►
Trykk på disse knappene på fjernkontrollen for å
flytte merkingen ▲/▼,◄ /► og gå gjennom
menyalternativene.
Automatisk oppsett ....................................................................... 26
Manuelt oppsett ............................................................................ 27
Fjerne en forhåndsinnstilt stasjon............................................... 28
Endre den forhåndsinnstilte tabellen
med manuelt oppsett .................................................................... 29
3 OK-knapp
Trykk på denne knappen på fjernkontrollen for å
bekrefte alle nye innstillinger.
Velge RF OUT lydmodus (B/G-D/K) ......................................... 30
VIDEO Output CH (Video ut-kanal) .......................................... 30
Angi språkalternativer ................................................................. 31
Angi alternativer for lyd .............................................................. 32
Angi alternativer for skjerm (video) ........................................... 33
DivX(R)-registrering ................................................................... 34
4 RETURN-knapp
Trykk på denne knappen på fjernkontrollen for å
gå tilbake til den forrige MENU-skjermen eller gå
ut av MENU-skjermen.
Innstille foreldrekontroll .............................................................. 34
VCR-innstilling ............................................................................. 35
DVD EP Mode Time (DVD EP-modus tid) .............................. 37
Lage kapitler automatisk ............................................................. 38
Hurtigopptak................................................................................. 39
Progressive Scan .......................................................................... 39
Norsk - 23
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd23 23
2006-04-04 오후 4:45:14
Tilkobling og
automatisk oppsett
5
DVD-opptakeren eller videospilleren vil innstille seg selv
automatisk første gang den kobles til strømnettet.
TV-stasjoner blir lagret i minnet. Prosessen tar noen
minutter. Deretter er DVD-opptakeren eller
videospilleren klar til å brukes.
Systemoppsett
1
Koble RF-kabelen som angitt på side 17.
• Koble DVD-opptakeren/videospilleren til
TV-apparatet ved hjelp av en RF-kabel og en
Scart-kabel (eller Audio/Videokabel).
• Se forkortingstabellen når du velger “Country”.
A(Austria)
NL(Netherlands) S(Sweden)
Koble DVD-opptakeren eller videospilleren til
strømuttaket.
• “Auto” blinker på frontpanelet.
3
Menyen for innstilling av språk vises.
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket språk,
og trykk deretter på OK-knappen.
PL(Poland)
B(Belgium)
I(Italy)
CH(Swiss)
CZ(Czech)
DK(Denmark)
N(Norway)
TR(Turkey)
Others
FIN(Finland)
P(Portugal)
D(Deutschland) E(Spain)
2
4
Velg “Country” ved hjelp av ▲▼◄ ► for å velge et
land, og trykk deretter på OK-knappen.
6
GR(Greece)
HU(Hungary)
Start automatisk skanning.
7
Vent til gjeldende dato og klokkeslett vises
automatisk.
8
Sjekk dato og klokkeslett.
• hvis det er : Riktig Trykk OK-knappen, så
lagres datoen og klokkeslettet.
• hvis det er : Feil Se “Angi dato og klokkeslett”menyen (se side 25) hvis du vil endre dato og
klokkeslett.
Start automatisk oppsett.
24 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd24 24
2006-04-04 오후 4:45:15
Angi dato og klokkeslett
4
Trykk på ◄ ► knappene for å angi timer,
minutter, dag, måned og år.
• Det valgte punktet er uthevet.
Auto Clock
DVD-opptakeren eller videospilleren inneholder en 24timers klokke og kalender som brukes til å:
• Stanse programinnspilling automatisk
• Forhåndsinnstille DVD-opptakeren eller videospilleren
til å spille inn et program automatisk
• Du må angi dato og klokkeslett når du kjøper DVDopptakeren eller videospilleren
• Ikke glem å tilbakestille klokkeslettet når det endres
fra vintertid til sommertid og omvendt.
5
Mens enheten er i stoppmodus/uten plate, trykker
du på MENU-knappen.
Trykk på ▲▼ knappene for å øke eller minske
verdien.
• Dagen i uken vises automatisk.
• Du kan holde nede ▲▼ knappene for å rulle
raskere gjennom verdiene.
Stille klokken automatisk
6
Trykk på ◄ ► knappene for å velge Auto Clock.
Trykk på ▲▼ knappene for å velge On.
Systemoppsett
1
On
Auto Clock
2
3
On
Trykk på ▲▼ knappene for å velge Setup, og
trykk deretter på OK- eller ► knappen.
Trykk på ▲▼ knappene for å velge Clock Set, og
trykk deretter på OK- eller ► knappen.
7
Trykk på OK-knappen, så lagres datoen og
klokkeslettet. Hvis du ikke trykker på OK-knappen,
blir det ikke lagret.
8
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av menyen.
■ Antennen må være tilkoblet før du kan angi Auto
Merk
Clock. Koble til antennekabelen på side 17.
■ Hvis du setter “Auto Clock” til “On”, aktiveres
funksjonen for automatisk klokkeinnstilling hver
gang DVD-opptakeren eller videospilleren blir
slått av.
Klokkeslettet justeres automatisk ved å lage
referanser til klokkeslettsignalet fra stasjonen.
Norsk - 25
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd25 25
2006-04-04 오후 4:45:16
• Se forkortingsetabellen når du velger “Country”.
Automatisk oppsett
Systemoppsett
Stasjonene trenger ikke å forhåndinnstilles hvis de
allerede er angitt automatisk (Se Tilkobling og
automatiske oppsett på side 24).
DVD-opptakeren eller videospilleren har en innebygd
tuner som brukes til å motta fjernsynskringkastinger.
Du må forhåndsinnstille stasjonene som mottas
gjennom tuneren.
Dette kan gjøres:
• Tilkobling og automatiske oppsett (se side 24)
• Automatisk oppsett
• Manuelt oppsett (se side 27~28)
1
2
Trykk på ▲▼ knappene for å velge Setup, og trykk
deretter på OK- eller ► knappen.
3
Trykk på ▲▼ knappene for å velge Install, og
trykk deretter på OK- eller ► knappen.
4
Trykk på ▲▼ knappene for å velge Auto Setup,
og trykk deretter på OK- eller ► knappen.
A(Austria)
NL(Netherlands) S(Sweden)
PL(Poland)
B(Belgium)
I(Italy)
CH(Swiss)
CZ(Czech)
DK(Denmark)
N(Norway)
TR(Turkey)
Others
FIN(Finland)
P(Portugal)
GR(Greece)
D(Deutschland) E(Spain)
HU(Hungary)
5
Trykk ▲▼◄ ► for å velge ditt land “Country”.
Du ser meldingen “Your data will be lost.
Press [OK] to continue, [MENU] to exit.”
6
Trykk på OK-knappen for å starte den
automatiske skanningen.
• DVD-spilleren søker stasjoner ifølge en forinstilt
liste som motsvarer landet du har valgt.
Mens enheten er i stoppmodus/uten plate, trykker
du på MENU-knappen.
• Det første frekvensbåndet skannes og den første
stasjonen som blir funnet, vises og lagres.
Deretter søker DVD-opptakeren eller
videospilleren etter den andre stasjonen, og så
videre.
• Når den automatiske skanneprosedyren er
fullført, bytter DVD-opptakeren eller
videospilleren automatisk til program 1.
• Antall stasjoner som lagres automatisk av
DVD-opptakeren eller videospilleren, avhenger
av hvor mange stasjoner den har funnet.
7
Hvis du vil avbryte den automatiske skanningen
før slutten, trykker du på OK-knappen.
• Klokkeslettet og datoen angis automatisk fra
kringkastingssignalet. Hvis signalet er svakt eller
får ekkobilde, lar det seg kanskje ikke gjøre å
angi dato og klokkeslett automatisk.
• Når den automatiske skanningen er fullført, kan
det hende at noen stasjoner er lagret flere
ganger. Velg stasjonen med best mottaksforhold
og slett de som ikke lenger trengs.
26 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd26 26
2006-04-05 오후 4:09:44
Manuelt oppsett
6
Trykk på ▲▼ -knappene for å velge Edit, og trykk
deretter på OK- eller ► -knappen.
Manual Setup -menyen vises.
7
Trykk på ◄ ► -knappene for å starte skanningen
av kanalene.
Det første frekvensbåndet skannes, og den første
stasjonen som blir funnet, vises.
8
Trykk på ▲▼ -knappene for å velge Name.
Stasjonsnavnet angis automatisk fra
kringkastingssignalet.
9
Du kan endre programnavnet ved å trykke på ► knappen.
Hvis stasjonene allerede er angitt automatisk, trenger
du ikke å forhåndsinnstille disse manuelt.
1
Mens enheten er i stoppmodus/uten plate, trykker
du på MENU-knappen.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og trykk
deretter på OK- eller ► -knappen.
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Install, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
10
4
Trykk på ▲▼ -knappene for å velge Manual
Setup, og trykk deretter på OK- eller ► button.
5
Trykk på ▲▼ -knappene for å velge ønsket PRnummer, og trykk deretter på OK- eller ► -knappen.
Hvis du vil...
Gjør du følgende...
Velge et tegn
Trykk på ▲▼ -knappene til det
ønskede navnetegnet vises
(bokstaver, tall eller “-”-tegn)
Gå til neste eller
forrige tegn
Trykk på den aktuelle av ◄ ► knappene.
Systemoppsett
3
Trykk på OK-knappen for å lagre navnet.
Norsk - 27
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd27 27
2006-04-04 오후 4:45:19
11
Trykk på ▲▼ -knappene for å velge Decoder.
Trykk på ◄► -knappene for å velge On eller Off.
Fjerne en
forhåndsinnstilt stasjon
Hvis du har lagret en TV-stasjon som du ikke ønsker å
ha lagret, kan du slette denne.
Systemoppsett
12
Hvis du vil...
Gjør du følgende...
Lagre den viste
stasjonen
• Trykk på ▲▼-knappene for å
velge MFT.
• Trykk om nødvendig på ◄ ► knappene for å justere bildet.
• Velg Done (Ferdig) for å lagre
stasjonen.
La være å lagre den • Trykk på ▲▼-knappene for å
viste stasjonen
velge CH.
• Trykk på ◄ ► knappene for å
fortsette skanningen av
frekvensbåndet og vise neste
stasjon.
• Gå tilbake til begynnelsen av
trinnet.
13
14
1
Mens enheten er i stoppmodus/uten plate, trykker
du på MENU-knappen.
2
Trykk på ▲▼ knappene for å velge Setup, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Install, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
Trykk på ▲▼ -knappene for å velge Done
(Ferdig), og trykk deretter på OK-knappen for å
bekrefte manuell innstilling.
• Gjenta denne prosedyren fra trinn 5 og
fremover til alle de ønskede stasjonene har blitt
lagret.
G
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av menyen.
4
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Manual
Setup, og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
5
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket
PR-nummer, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
28 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd28 28
2006-04-05 오후 3:17:03
6
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Delete, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Meldingen “Do you want to delete ‘PR.01’?” (Vil
du slette ‘PR.01?) vises.
7
Trykk på ◄ ► -knappene for å velge Yes, og
trykk deretter på OK-knappen.
Gjenta samme fremgangsmåte fra trinn 5 og
fremover til alle de ønskede stasjonene har blitt
fjernet.
8
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av menyen.
Du kan omorganisere den manuelt oppsatte tabellen og
gi andre programnumre til den manuelt oppsatte listen i
tråd med dine egne ønsker.
1
Mens enheten er i stoppmodus/uten plate, trykker
du på MENU-knappen.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Manual
Setup, og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
5
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket PRnummer, og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
6
Velg Swap med ▲▼-knappene.
Hvis du vil endre programnummeret som er tilordnet en
stasjon, trykker du på OK-knappen på fjernkontrollen.
• Du kan for eksempel flytte en TV-stasjon i program 1
til program 3.
7
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket posisjon,
og trykk deretter på OK-knappen igjen for å bytte
plasseringene.
8
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av menyen.
Systemoppsett
Endre den
forhåndsinnstilte tabellen
med manuelt oppsett
4
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Install, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
G
Norsk - 29
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd29 29
2006-04-05 오후 3:17:12
Velge RF OUT lydmodus
(B/G-D/K)
Du kan velge lydmodus (B/G eller D/K) i henhold til TVapparatet som er tilkoblet DVD-opptakeren/videospillere.
Mens enheten er i stoppmodus/uten plate, trykker
du på MENU-knappen.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Install, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
DVD-opptakeren eller videospillerens utkanal må
kanskje endres hvis bildet har forstyrrelser eller hvis
fjernsynet ikke finner bildene.
1
Mens enheten er i stoppmodus/uten plate, trykker
du på MENU-knappen.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Install, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Systemoppsett
1
VIDEO Output CH
(Video ut-kanal)
G
G
4
Trykk på ▲▼-knappene for å velge TV System,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
5
Trykk på ▲▼-knappene for å velge G eller K, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
6
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av menyen.
4
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Video
Output CH, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
5
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket VIDEO
ut-kanal, og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
30 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd30 30
2006-04-05 오후 3:17:13
Angi språkalternativer
Hvis du angir språk for lyd, undertekster, platemeny,
skjermmeny og DivX-undertekster, vil disse vises
automatisk hver gang du ser en film.
Hvis det valgte språket ikke fines på platen, brukes det
opprinnelige, forhåndsinnspilte språket.
1
2
Mens enheten er i stoppmodus/uten plate, trykker
du på MENU-knappen.
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
Western
Afrikaans, Baskisk, Katalansk, Dansk, Dutch,
Engelsk, Færøyisk, Finsk, Fransk, Tysk, Islandsk,
Indonesisk, Italiensk, Malayisk, Norsk, Portugisisk,
Spansk, Swahili, Svensk
Central
Engelsk, Albansk, Kroatisk, Tsjekkisk, Ungarsk,
Polsk, Rumensk, Serbisk (Latin), Slovakisk,
Slovensk
Greek
Engelsk, Gresk
Cyrillic
English, Azeri, Belarusian, Bulgarian, Kazakh,
Macedonian, Russian, Serbian, Tatar,
Ukrainian, Uzbek
5
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket språk,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
■ Trykk på RETURN- eller ◄-knappen for å gå
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Language, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Menyen for språkoppsett vil vises.
4
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket
språkalternativ, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
• Audio : For platens talespråk.
• Subtitle : For platens undertekster.
• Disc Menu : For platemenyen på platen.
• On-Screen Menu : For skjer mmenyen på
DVD-opptakeren eller
videospilleren.
• DivX Subtitle : Velger et DivX-undertekstspråk
etter område.
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd31 31
tilbake til foregående meny. Trykk på MENUknappen for å gå ut av menyen.
■ Det valgte språket vil bare vises hvis det støttes
på platen.
■ Hvis språket for underteksten vises i ødelagt
skrifttype, endrer du DivX-underteksten til riktig
område. Hvis det fremdeles ikke fungerer, blir
ikke formatet støttet.
Systemoppsett
Merk
Norsk - 31
2006-04-04 오후 4:45:24
Angi alternativer for lyd
Lar deg konfigurere lydenheten og lydstatusinnstillingene
i forhold til lydsystemet som brukes.
Du kan også justere NICAM modus.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
Systemoppsett
1
Mens enheten er i stoppmodus/uten plate, trykker
du på MENU-knappen.
Digital Output
• PCM :
Konverterer til PCM(2CH) 48kHz-lyd.
Velg PCM når du bruker Analog
Audio Outputs (analogt utsignal for
lyd).
• Bitstream : Konverterer til Dolby Digital Bitstream.
Velg Bitstream når du bruker Digital
Audio Output (digitalt utsignal for lyd).
■ Sørg for å velge riktig digitalt utsignal, ellers
Merk
vil det ikke høres noen lyd.
DTS
• Off : Sender ikke ut digitalt signal.
• On : Sender bare DTS-bitstrøm via digital utgang.
Velg DTS når du kobler til en DTS-dekoder.
Merk
■ Når DTS-lydsporet spilles av, kommer det
ingen lyd fra Analog Audio Output.
Dynamic Compression
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Audio, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Menyen for lydoppsett vil vises.
Dette er bare aktivt når et Dolby Digital-signal blir
identifisert.
• On : Når filmlydspor spilles på lavt volum på
mindre høyttalere, kan systemet bruke riktig
komprimering slik at innhold på lavt nivå blir
tydelig nok samtidig som dramatiske partier
ikke får for sterk lyd.
• Off : kan nyte filmen i standard dynamikkområde.
NICAM
4
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket
alternativ for lyd, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
5
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket
element, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
NICAM-programmer er inndelt i 3 typer.
NICAM Stereo, NICAM Mono og tospråklig
(overføring til et annet språk).
NICAM-programmer har alltid en kringkasting med
standard monolyd, og du kan velge ønsket lyd.
• On : NICAM-modus
• Off : Bruk bare denne posisjonen til å spille inn
standard monolyd under NICAM-kringkastinger
hvor stereolyden forstyrres på grunn av dårlige
mottaksforhold.
■ Trykk på RETURN- eller ◄-knappen for å gå
Merk
tilbake til foregående meny. Trykk på MENUknappen for å gå ut av menyen.
32 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd32 32
2006-04-04 오후 4:45:25
Angi alternativer for
skjerm (video)
Med denne funksjonen kan du konfigurere innstillinger
for fjernsynsskjermen.
1
Mens enheten er i stoppmodus/uten plate, trykker
du på MENU-knappen.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
TV Aspect
Avhengig av hva slags fjernsyn du har, vil du kanskje
trenge å justere skjerminnstillingen. (sideforhold)
• 4:3 Letter Box: Velg denne hvis du ønsker å se
hele 16:9-skjermen DVD-spilleren
støtter, selv om fjernsynet har en
4:3-skjerm. Det vises da sorte
felter øverst og nederst på
skjermen.
• 4:3 Pan - Scan : Velges for fjernsyn med standard
størrelse når du ønsker å se den
midtre delen av 16:9-skjermen.
(Det av bildet som er ytterst til
høyre og venstre i filmbildet, vil
bli kuttet bort.)
• 16:9 Wide : Lar deg vise hele 16:9-bildet hvis du
har fjernsyn med bredskjerm.
• Off : Normalt.
• On : Gir et renere bilde gjennom støyreduksjon
(for innspilling).
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Video, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Menyen for videooppsett vil vises.
■
Merk
Systemoppsett
3D Noise Reduction
Denne funksjonen avhenger av platetype. Den
vil kanskje ikke fungere for enkelte platetyper.
Video-utdata
Du får bilde med høy kvalitet gjennom RGB- eller
Component Video-koblinger.
• Component (Komponent): Velg denne når
spilleren er koblet til et fjernsyn med en
Component-inngang.
• RGB: Velg denne når spilleren er koblet til et
fjernsyn med SCART-kabelen.
4
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket
videoalternativ, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
5
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket
element, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
■
Merk
Trykk på RETURN- eller ◄-knappen for å gå
tilbake til foregående meny. Trykk på MENUknappen for å gå ut av menyen.
I Component-modus kan du sette videoutdata til
Progressive (P.SCAN) eller linjesprang (interlace),
se side 39.
Tilgjengelige videoutganger er følgende.
Tilgjengelige video ut-kontakter
Component mode
Setting mode
RGB Mode
Output jack
P.SCAN off mode (Interlace mode) P.SCAN on mode
O
Component-utgang
O
X
(TV in progressive mode)
(Y, PB, PR)
R, G, B
X
O
X
AV1 Scart Composite
O
X
O
Composite Video out
O
O
O
S-Video out
O
O
O
Norsk - 33
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd33 33
2006-04-04 오후 4:45:27
HDMI/DVI oppløsning (kun DVD-VR335,VR336)
Denne innstillingen brukes hvis enheten er koblet til
en visningsenhet (TV, videokanon osv.) med HDMI
eller DVI.
Innstille foreldrekontroll
Foreldrekontrollfunksjonen fungerer sammen med DVDplater som har fått en klassifisering som hjelper deg med å
kontrollere hva slags DVD-filmer familien kan få se.
En plate har inntil 8 klassifiseringsnivåer.
Systemoppsett
• 576p : 720 x 576
• 720p : 1280 x 720
• 1080i : 1920 x 1080
1
Mens enheten er i stoppmodus/uten plate, trykker
du på fjernkontrollens MENU-knapp.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Parental
Control, og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
• Du ser meldingen ‘Create the password’.
4
Skriv inn det 4-sifrede passordet med
fjernkontrollens talltaster 0 til 9.
• Du ser meldingen ‘Confirm the password’.
DivX(R)-registrering
Vennligst bruk registreringskoden for å registrere denne
DVD-opptakeren med DivX(R) Video On Demandformat. Hvis du vil vite mer, kan du besøke
www.divx.com/vod
34 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd34 34
2006-04-04 오후 4:45:28
5
6
Skriv inn passordet på nytt, og trykk deretter på
OK- eller ►-knappen.
Om endring av passord
1
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Change
Password, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
2
Skriv inn det 4-sifrede passordet med
fjernkontrollens talltaster.
• Du ser meldingen ‘Confirm the password’.
3
Skriv inn passordet igjen med fjernkontrollens
talltaster 0 til 9.
Trykk på ▲▼-knappene for å velge On, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
Skjermen for foreldrekontroll vises.
Trykk på RETURN- eller ◄-knappen for å gå
tilbake til foregående meny. Trykk på MENUknappen for å gå ut av menyen.
■
Hvis du glemmer passordet ditt, ser du i
Feilsøking. (Se side 89)
Merk
Systemoppsett
■
Om klassifiseringsnivået
1
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Rating Level, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
■
Merk
2
Trykk på RETURN- eller ◄-knappen for å gå
tilbake til foregående meny. Trykk på MENUknappen for å gå ut av menyen.
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket
klassifiseringsnivå, og trykk deretter på OK- eller
►-knappen.
Hvis du for eksempel velger opp til nivå 6, kan
ikke plater med nivå 7- eller nivå 8-innhold spilles.
Et høyere tall indikerer at programmet er ment kun
for voksen bruk.
Norsk - 35
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd35 35
2006-04-04 오후 4:45:29
VCR-innstilling
6
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket
element, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
Tape Length
Med denne funksjonen kan du konfigurere videospillerens
innstillinger.
Mens enheten er i stoppmodus/uten plate, trykker
du på MENU-knappen.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
Systemoppsett
1
Denne informasjonen er vanligvis skrevet på
videoboksen. Menyen veksler mellom: E180, E240,
E280, E300. Når kassettypen er angitt, kan
videospilleren vise hvor mye tid det gjenstår o på
båndet når du trykker INFO.-knappen.
Auto Play
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge System, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
4
Trykk på ▲▼-knappene for å velge VCR, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
5
Trykk på ▲▼-knappene for å velge ønsket alternativ for
videospiller, og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Hvis du vil at videobåndene dine skal spilles av
automatisk når du setter dem inn, slår du på Auto
Play (Autoavspilling).
• On - Videospilleren vil automatisk starte avspilling
av videobåndet når det settes inn såfremt
sikkerhetstappen på kassetten har blitt fjernet.
• Off - Autoavspilling er deaktivert.
Auto Repeat
Innstiller videospilleren for å spille av et bånd om og
om igjen (hvis ikke en båndkontroll er aktivert: stopp,
fremoverspoling eller bakoverspoling).
36 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd36 36
2006-04-04 오후 4:45:31
IPC (Intelligent Picture Control)
IPC-funksjonen muliggjør automatisk justering av
skarpheten i bildet i tråd med egne preferanser.
• On - bildeskarpheten justeres automatisk.
• Off - Bildeskarpheten må justeres manuelt
DVD EP Mode Time
(DVD EP-modus tid)
Du kan innstille tidsinnstillingen for DVD EP-modus
(Extended Play - utvidet avspillingstid) til 6 til 8 timer.
Colour System
1
Mens enheten er i stoppmodus/uten plate trykker
du på MENU-knappen.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge System, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
4
Trykk på ▲▼-knappene for å velge DVD EP Mode
Time, og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
5
Trykk på ▲▼-knappene for å velge 6 Hours eller
8 Hours, og trykk deretter på OK- eller ►knappen.
Systemoppsett
Før innspilling eller avspilling av et bånd, kan du
velge ønsket systemstandard.
• Automatic : Når et bånd spilles av, blir automatisk
systemets standardinnstilling valgt av
DVD-opptakeren eller videospilleren.
• PAL : PAL videosystem
• B/W : Svart-hvit.
Norsk - 37
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd37 37
2006-04-04 오후 4:45:32
Lage kapitler automatisk
7
Trykk REC-knappen for å starte innspilling.
Du ser meldingen “Do you want to create the
chapter menu after this recording?”.
8
Trykk på ◄ ► -knappene for å velge Yes, og trykk
deretter på OK-knappen. I XP- og SP-modus må
du spille inn minst 5 minutter for å opprette et
kapittel. I LP- og EP-modus, 15 minutter.
En DVD-video består av ‘Titler’ og ‘Kapitler’.
Når du spiller inn ett program, utgjør det én tittel.
Hvis du bruker denne funksjonen vil tittelen bli delt inn i kapitler.
Systemoppsett
(V-modus)
1
2
Med en Plate i drevet, og enheten i stoppmodus,
må du trykke på MENU-knappen.
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Setup, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge System, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
4
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Chapter
Creator, og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
5
Trykk på ▲▼-knappene for å velge On, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av menyen.
6
Angi innspillingshastigheten ved å trykke på REC
SPEED-knappen på fjernkontrollen (se side 59
hvis du vil vite mer om innspillingshastigheter).
9
10
Trykk på STOP-knappen for å stanse innspillingen.
Du kan vise de opprettede titlene ved å
sluttbehandle platen (se side 84) og deretter
trykke på TITLE MENU-knappen. Tittelmenyen
vil bli vist
11
Du kan vise de opprettede kapitlene ved å velge
den ønskede tittelen, og deretter trykke på DISC
MENU-knappen. Kapittel-menyen for den
ønskede tittelen blir vist.
■ På
Merk
DVD-RW-plater kan flere kapitler og titler
legges til på en sluttbehandlet plate ved å
reversere sluttbehandlingen og spille inn på
nytt. På DVD-R-plater som er sluttbehandlet,
kan ingen flere kapitler eller titler spilles inn.
■ Funksjonen
Automatic Chapter Creator (Lage
kapitler automatisk) fungerer ikke under innspilling
FORSIKTIG
med timer eller når strømmen er slått av.
■ En DVD-R-plates sluttbehandling kan ikke reverseres.
38 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd38 38
2006-04-04 오후 4:45:34
■
Hurtigopptak
Hvis denne funksjonen er slått på, vil DVD-opptakeren/
videospilleren slå seg på raskt slik at du kan ta opp fra
den valgte kanalen med en gang.
1
Mens enheten er i stoppmodus/uten plate, trykker du
på MENU-knappen.
2
Trykk på ▲▼ -knappene for å velge Setup, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
Hurtigopptak er slått av som standard.
Hvis denne funksjonen er slått på vil
strømforbruket øke når enheten er slått av.
Progressive Scan
Hvis fjernsynet støtter Progressive Scan, trykker du på
P.SCAN-knappen på forsiden av DVD-opptakeren eller
videospilleren for å se video.
Angi progressiv skanning
1
I stoppmodus trykker du P.SCAN-knappen i
fronten av DVD-opptakeren/videospilleren
2
Trykk på ◄ ► -knappene for å velge Yes, og
trykk deretter på OK.
3
Still inn TV-apparatet til Progressivt signal (ved
hjelp av fjernkontrollen).
Systemoppsett
3
Merk
■
Trykk på ▲▼ -knappene for å velge System, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
4
Trykk på ▲▼ -knappen for å velge Quick
Recording, og trykk deretter ENTER eller ►.
5
Trykk på ▲▼-knappene for å velge On, og trykk
deretter på OK- eller ►.
■
Merk
Progressive-innstillingen er bare tilgjengelig
når DVD-opptakeren eller videospilleren er i
stoppmodus.
Norsk - 39
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd39 39
2006-04-04 오후 4:45:35
Avbryte progressiv skanning
1
I stoppmodus trykker du P.SCAN-knappen i fronten
av DVD-opptakeren/videospilleren
Utgangsvalg (kun DVD-VR335,VR336)
• Koble DVD-opptakeren/videospilleren til TV-apparatet
via HDMI eller DVI. Still inngangen på TV-apparatet på
HDMI eller DVI.
• Trykk P.SCAN-knappen mens apparatet er i stoppmodus
for å velge oppløsning.
- Hvis TV-apparatet er koblet til HDMI- eller DVI-kabelen,
vil utgangsoppløsningen endre i følgende sekvens hver
gang du trykker på P.SCAN-knappen :
Systemoppsett
→ 576p → 720p → 1080i
2
Trykk på ◄ ► -knappene for å velge Yes, og trykk
deretter på OK.
3
Still inn TV-apparatet til linjesparngssignal (ved hjelp
av fjernkontrollen).
- Se ligou o televisor com os cabos de AV ou de
componentes (sem cabo HDMI/DVI), o modo de
resolução de saída alterna entre 576p/576i.
• HDMI/DVI-kabelen støtter ikke 576i. Video med 576i
oppløsning kan kun vises gjennom de analoge utgangene
(Composite/S-Video/Component)
■
Merk
■
■
■
■
■
■
■
Mesmo que o cabo HDMI/DVI esteja ligado
ao televisor, a ligação com cabos de AV só
possibilita 576i e a ligação com cabos de
componentes só possibilita 576p,
independentemente da opção no ecrã.
Progressiv skanning aktiveres automatisk når
HDMI er tilkoblet. (Forsikre deg om at PS
indikeres på frontpanelet til DVD-opptakeren/
videospilleren).
Ingen HDMI video- og lydutganger er tilgjengelig
så framt ikke progressiv skanning er aktivert.
Se i brukerveiledningen for TV-apparatet for å
kontrollere om TV-apparatet støtter progressiv
skanning.
Hvis apparatet støtter progressiv skanning,
følger du fremgangsmåten i brukerveiledningen
for innstilling av progressiv skanning i TVapparatets menysystem.
Hvis video-utsignalet ikke er riktig justert, kan
skjermen bli blokkert.
Oppløsningene som er tilgjengelige for HDMI/DVIsignalet avhenger av TV-apparatet eller fremviseren
som er koblet til. Se i brukerveiledningen for TVapparatet eller fremviseren hvis du vil vite mer.
Hvis oppløsningen endres, kan det ta noen
sekunder før bildet vises normalt.
Hvis du angir en HDMI-oppløsning på 720p
eller 1080i, gir HDMI-signalet bedre bildekvalitet.
40 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd40 40
2006-04-04 오후 4:45:37
Før du spiller av
Avspilling
Les følgende informasjon før du spiller en plate.
Denne delen introduserer basisfunksjoner for
avspilling etter platetype.
Dolby Digital
Stereo
DTS
PAL-kringkastingssystem
i Storbritannia, Norge,
Tyskland osv.
Områdekode (bare DVD-Video)
Både DVD-opptakeren eller videospilleren og platene
er kodet etter område. Disse regionale kodene må
passe sammen hvis platen skal kunne spilles av.
Hvis kodene ikke passer sammen, kan ikke platen
spilles. Områdenummeret for denne DVD-opptakeren
eller videospilleren er beskrevet på spillerens
bakpanel.
Digital Audio
MP3
Platetyper som kan spilles av
Platetyper
DivX
Innspilt innhold
DVD-VIDEO
LYD + VIDEO
AUDIO-CD
LYD
Plateform
Enkeltsidig (5")
Tosidig (5")
Enkeltsidig (3,5")
Tosidig (3,5")
Enkeltsidig (5")
Enkeltsidig (3,5")
Før du spiller av............................................................................41
Enkeltsidig
5" (4,7GB)
Spille en plate ................................................................................42
Bruke Disc (Plate)-menyen og Title(Tittel)-menyen ..................43
Bruke funksjonene Search (Søk) og Skip (Hopp) .......................43
DVD-RAM
LYD + VIDEO
Sakte avspilling / trinnvis avspilling............................................44
Dobbeltsidig
5" (9,4 GB)
Om ANYKEY .................................................................................44
Gjentatt avspilling.........................................................................45
Velge språk for undertekst og lyd ................................................46
Bytte kameravinkel........................................................................47
DVD-RW
LYD + VIDEO
5" (4,7 GB)
DVD-R
LYD + VIDEO
5" (4,7 GB)
JPEG
MP3
MPEG4
-
Zoome inn ......................................................................................48
Bruke bokmerker...........................................................................48
Bruke merkefunksjonen ................................................................49
Spille av en lyd-CD (CD-DA) ......................................................50
Spille av en MP3-plate .................................................................51
Repeterende avspilling av en Audio-/MP3-plate........................52
Modus for Play Option (Spillealternativ) ...................................53
Programmering av spor ...............................................................53
Spille av en bildeplate...................................................................54
Spille av en MPEG4-plate............................................................55
◆ Videoavspilling
Spille av et VHS-bånd...................................................................56
Tracking.........................................................................................56
Spesielle videoavspillingsfunksjoner ...........................................56
Variabel søk...................................................................................57
CD-RW/-R
DVD-RAM/-RW/-R
Maks spilletid
240
480
80
160
74
20
1 (XP: Overlegen kvalitet)
2 (SP: Standard kvalitet)
4 (LP: Lang avspilling)
6 eller 8 (EP:Extended)
2 (XP: Overlegen kvalitet)
4 (SP: Standard kvalitet)
8 (LP: Lang avspilling)
12 eller 16 (EP:Extended)
1 (XP: Overlegen kvalitet)
2 (SP: Standard kvalitet)
4 (LP: Lang avspil ing)
6 eller 8 (EP:Extended)
6 eller 8 (EP:Extended)
1 (XP: Overlegen kvalitet)
2 (SP: Standard kvalitet)
4 (LP: Lang avspil ing)
6 eller 8 (EP:Extended)
Avspilling
◆ DVD-avspilling
Plate-logo
-
Plater som ikke kan spilles av
• DVD-Video med et annet områdenummer enn “2” eller
“ALL” (Alle)
• 3,9 GB DVD-R-plate for redigering.
• Uinnspilt DVD-R som følger videoinnspillingsstandarden
• DVD-ROM/DVD+RW/PD/MV-Disc osv.
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I
Norsk - 41
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd41 41
2006-04-04 오후 4:45:38
■
Merk
■
■
■
■
Denne DVD-opptakeren eller videospilleren kan
bare brukes med plater som er kompatible med
DVD-RAM-standard versjon 2.0.
Avspilling og/eller innspilling vil kanskje ikke
fungere for noen platetyper, eller når det utføres
spesielle operasjoner som endring av vinkel eller
justering av sideforhold. Informasjon om platene
er skrevet i detalj på boksen.
Se om nødvendig på den.
La ikke platen bli skitten eller få riper.
Fingeravtrykk, smuss, støv, riper eller avleiringer
av sigarettrøyk på innspillingssiden kan gjøre det
umulig å bruke platen til innspilling.
DVD-RAM/-RW/-R-plater vil kanskje ikke kunne
spilles av på enkelte DVD-spillere, avhengig av
spilleren, platen og kvaliteten på innspillingen.
Du kan ikke bruke dette apparatet til å spille av
eller inn på plater med innspilte NTSC-program.
1
2
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen.
3
Trykk på OPEN/CLOSE -knappen for å lukke
plateskuffen.
• DVD-opptakeren eller videospilleren lukker
plateskuffen og spiller automatisk platen.
• Spilleren spiller ikke automatisk av plater etter
at den slås på første gang.
• Når spilleren blir slått på og det ligger en plate i
skuffen, vil enheten bli aktivert og vente i
stopptilstand. Trykk på PLAY-knappen for å
starte avspilling.
4
Press the STOP button to stop playback.
Spille en plate
Plasser forsiktig en plate i skuffen med platens
etikett vendt opp.
■
Når avspillingen av en plate stanses, husker
DVD-opptakeren eller videospilleren hvor den
stanset. Når PLAY-knappen trykkes igjen,
fortsetter den der du sluttet. (hvis ikke platen er
fjernet elle DVD-opptakeren eller videospilleren
er frakoblet, eller hvis du trykker to ganger på
STOP-knappen.)
■
Ikke flytt DVD-opptakeren eller videospilleren
under avspilling da det kan føre til at platen
skades.
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen når du skal
åpne eller lukke plateskuffen.
Ikke trykk på plateskuffen mens den blir åpnet
eller lukket da det kan forårsake en produktfeil.
Ikke plasser fremmedobjekter på eller i
plateskuffen.
Noen funksjoner kan utføres annerledes eller bli
deaktivert avhengig av platetype. Hvis dette
skjer, se instruksjonene som er skrevet på
platecoveret.
Sørg spesielt for at barns fingre ikke blir sittende
fast mellom plateskuffen og dekselet når den
lukkes.
Etter at strømmen har blitt slått på, tar det noen
sekunder før DVD-opptakeren eller videospilleren
er funksjonsdyktig.
Avspilling
Merk
FORSIKTIG
■
■
■
■
■
■
42 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd42 42
2006-04-04 오후 4:45:39
Bruke Disc (Plate)-menyen
og Title(Tittel)-menyen
Noen plater har et eget menysystem hvor du kan velge
spesielle funksjoner for tittel, kapitler, lydspor,
undertekster, filmtrailere, informasjon om rollefigurer
osv.
For DVD-VIDEO-plate
1
Bruke funksjonene Search
(Søk) og Skip (Hopp)
Søke gjennom et kapittel eller spor
Under avspilling trykker du på SEARCH ◄◄ eller
►►-knappen på fjernkontrollen. Hver gang du
trykker på SEARCH-knappen, endres
avspillingshastigheten som følger.
DVD-VIDEO/
Trykk på DISC MENU-knappen for å åpne
platemenyen for platen.
• Gå til installasjonsmenyen for avspillingsoperasjonen.
• Du kan velge lydspråk og undertekster osv. fra platen.
2
MPEG4
AUDIO CD (CD-DA)
Fast 1 ➝ Fast 2 ➝ Fast 3
➝ ✕2 ➝ ✕4 ➝ ✕8
• Du kan skanne programmet i omvendt rekkefølge.
Trykk på ►ll-knappen for å gå tilbake til vanlig
avspillingshastighet.
■
Merk
Ingen lyd høres under Scan-modus, bortsett fra
CD-er (CD-DA). (Du kan høre på lyden under søking
fremover (Fast1) på platen.) Det er heller ikke mulig
å høre i alle moduser under kanning av MPEG4
Avhengig av type plate, kan lydkvaliteten være
dårligere ved hurtig spoling forover (Fast 1).
Avspilling
Trykk på TITLE MENU-knappen for å gå til platens
tittelmeny.
• Bruk denne knappen hvis platen inneholder mer
enn én tittel. Noen plater støtter kanskje ikke
tittelmeny.
For DVD-RAM/-RW/-R -plate
1
DVD-RAM/-RW/-R
►►Fast1/◄◄Fast1➝►►Fast2/◄◄Fast2➝
►►Fast3/◄◄Fast3➝►►Fast4/◄◄Fast4➝
►►Fast5/◄◄Fast5➝►►Fast6/◄◄Fast6
Hoppe over kapitler eller spor
Trykk på TITLE LIST-knappen for å vise tittellisten.
■
Merk
■
Title List : Title refererer til en innspilt videostrøm
Title List viser en liste hvor du kan velge
en tittel.
Fordi tittellisten består av informasjonen
om strøm som faktisk er innspilt, vil ikke
en tittel som er slettet kunne spilles av
igjen.
Playlist (Spilleliste): Dette refererer til en enhet med
avspillinger som utføres ved å velge en
ønsket scene i hele tittellisten. Når én
spilleliste spilles, vises bare scenen som
brukeren har valgt, og deretter stanser
avspillingen. Fordi det bare er
informasjonen som trengs for å spille av en
ønsket scene som er med i en spilleliste,
vil ikke originaldataene bli slettet hvis
spillelisten slettes.
Under avspilling trykker du på l◄◄- eller ►►lknappen på fjernkontrollen.
• Hvis du trykker på l◄◄-knappen
Hvis du trykker på l◄◄-knappen, går den til begynnelsen
av kapitlet, sporet eller markøren (DVD-RAM/RW(VR modus)). Hvis du trykker én gang til på
knappen innen 3 sekunder, går den til av foregående
kapittel, spor eller markør (DVD-RAM/-RW(VR modus)).
• Hvis du trykker på ►►l-knappen
Hvis du trykker på ►►l-knappen, går den til neste
kapittel, spor eller markør (DVD-RAM/-RW(VR
modus)).
Hoppe 15 sekunder fremover
I avspillingsmodus trykker du på F.ADV/SKIPknappen for å hoppe nøyaktig 15 sekunder fremover.
Norsk - 43
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd43 43
2006-04-04 오후 4:45:41
Sakte avspilling /
trinnvis avspilling
Slow Motion Play (Sakte film)
Under pausemodus trykker du på SEARCH ◄◄
eller ►►-knappen på fjernkontrollen i minst 1 sekund.
Om ANYKEY
Med ANYKEY-funksjonene kan du enkelt søke etter en
ønsket scene ved å søke på tittel, kapittel, spor og tid.
Du kan også endre innstillinger for undertekst og lyd og
angi noen funksjoner, inkludert Repeat, Angle og Zoom.
Gå direkte til en scene ved hjelp
av ANYKEY
• Hver gang du trykker på ►►-knappen:
l► Slow 1 ➝ l► Slow 2 ➝ l► Slow 3
• Hvis du vil gå til en tittel eller et kapittel for å finne
en ønsket scene.
• Hver gang du trykker på ◄◄ -knappen:
◄l Slow 1 ➝ ◄l Slow 2 ➝ ◄l Slow 3
Avspilling
Trykk på ►ll -knappen for å gå tilbake til
vanlig avspillingshastighet.
■
Merk
Sakte film fungerer bare i avspilling fremover
for MPEG4-plater.
1
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Title eller
Chapter.
3
Trykk på ◄ ► -knappene eller tallknappene (0~9)
for å velge ønsket scene.
Deretter trykker du på OK-knappen.
Step Motion Play (Trinnvis avspilling)
Under pausemodus trykker du på F.ADV/SKIP
-knappen på fjernkontrollen.
• Hver gang knappen trykkes, vises en ny
ramme.
Trykk på ►ll-knappen for å gå tilbake til
vanlig avspillingshastighet.
■
Merk
Ingen lyd høres under STEP eller SLOW
modus.
44 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd44 44
2006-04-04 오후 4:45:42
• Hvis du vil gå til et ønsket tidspunkt for å finne en
scene.
1
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
2
Trykk på ▲▼ -knappene for å velge Time.
3
Gjentatt avspilling
Spille av flere ganger (Gjentatt
avspilling)
1
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Repeat.
3
Velg repetisjonsmodus ved hjelp av oeoe ◄ ► knappen, deretter trykker du OK.
• Trykk på ANYKEY- eller RETURN-knappen for å
tømme skjermbildet.
Skriv inn tiden i sekvensen av timer, minutter og
sekunder ved hjelp av nummerknappene, og trykk
deretter OK-knappen
Merk
Dette vil kanskje ikke fungere for enkelte
platetyper. Når en lyd-CD (CD-DA) eller en
MP3-plate settes inn, vil kanskje ikke
informasjonsdisplayet vises avhengig av hva
slags plate det er.
■
Tidssøkfunksjonen virker ikke på alle plater.
■
Trykk på ANYKEY- eller RETURN-knappen
igjen for å tømme skjermbildet.
■
Merk
Avspilling
■
På DVD-RAM/-RW (VR modus), ikke
sluttbehandlet DVD-RW (V modus) og ikke
sluttbehandlet DVD-R kan ikke kapitler
repeteres.
Norsk - 45
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd45 45
2006-04-04 오후 4:45:44
Spille en spesiell del flere ganger
(A-B Repeat avspilling)
1
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
2
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Repeat.
Velge språk for
undertekst og lyd
Velge språk for UNDERTEKSTER
Språk for undertekster vil kanskje ikke fungere, avhengig
av platetypen. Dette er bare tilgjengelig under avspilling.
Bruke SUBTITLE-knappen
Trykk på ◄ ►-knappen for å velge A-B, og trykk
deretter på OK-knappen.
4
Trykk på OK-knappen når du vil at repetisjonen skal
starte (A) og trykk den igjen der du vil at repetisjonen
skal slutte (B). Den repeterte avspillingen av A-Bdelen starter.
Avspilling
3
1
Trykk på SUBTITLE-knappen under avspilling.
2
Trykk på ▲▼-knappen for å velge ønsket språk for
undertekster.
• Trykk på CANCEL- eller RETURN-knappen for å
få skjermbildet til å forsvinne.
Bruke ANYKEY-knappen
- Gå tilbake til normal avspilling -
5
Trykk på CANCEL-knappen for å gå tilbake til
normal avspilling.
■
Merk
■
1
2
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
Trykk på ▲▼-knappene for å velge Subtitle, og
trykk deretter på ◄ ►-knappene for å velge
ønsket språk for undertekst.
Hvis du angir punkt (B) før det har gått fem
sekunder, vil forbudsmerket ( ) vises.
Lyd-CD-er (CD-DA), MP3-plater og MPEG4plater støtter ikke funksjonen Repeat A-B
(Gjenta A-B).
■
Skjermen for undertekster kan variere
avhengig av platetypen.
■
Noen plater lar deg bare velge språk for
platemenyen.
Merk
46 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR1_W.indd46 46
2006-04-04 오후 4:45:45
Velge lydspråk
Lydspråk vil kanskje ikke fungere, avhengig av
platetypen. Dette er bare tilgjengelig under avspilling.
Bytte kameravinkel
Bruke AUDIO-knappen
1
Trykk på AUDIO-knappen under avspilling.
Hvis en DVD-VIDEO inneholder flere vinkler for en
bestemt scene, kan du bruke funksjonen Angle (Vinkel).
Hvis platen inneholder flere vinkler, vises ANGLE
(Vinkel) på skjermen.
Bruke ANGLE-knappen
2
2
Trykk på ▲▼ for å velge ønsket vinkel.
Bruke ANYKEY-knappen
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
Trykk på ▲▼ -knappene for å velge Audio, og
trykk deretter på ◄ ► -knappene for å velge
ønsket lydspråk.
■
Lydspråk kan variere fordi de er
platespesifikke.
■
På noen plater kan du bare velge
lydspråk for platemenyen.
Merk
Avspilling
2
Trykk på ANGLE-knappen under avspilling.
Trykk på AUDIO (Lyd) eller ▲▼ -knappen for å
velge ønsket lydspråk.
Bruke ANYKEY-knappen
1
1
1
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
2
Velg Angle ved å trykke på ▲▼-knappene,
og trykk deretter på ◄ ► -knappene eller
nummerknappene (0~9) for å velge ønsket scene.
Merk
■
Denne funksjonen er avhengig av platen, og
fungerer kanskje ikke med alle DVD-er.
■
Denne funksjonen fungerer ikke hvis en DVD
ikke er spilt inn med et system med flere
kameravinkler.
Norsk - 47
01010K-VR330-336-XEE-NOR2_W.indd47 47
2006-04-04 오후 4:46:25
Zoome inn
Bruke bokmerker
(V modus)
1
1
Trykk på MARKER-knappen under avspilling.
2
Trykk på OK-knappen når scenen du ønsker
vises.
Velg Zoom ved å trykke på ▲▼-knappene, og
trykk deretter på OK-knappen. ( ) vises.
Avspilling
2
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
Du kan legge bokmerker ved scener du vil se om igjen, slik at
du kan begynne avspillingen fra den avmerkede posisjonen.
• Tallet 1 vises, og scenen lagres.
3
Flytt til området du vil forstørre ved å trykke på
▲▼ og ◄ ►.
4
Trykk på OK-knappen.
• Hver gang OK trykkes inn, forstørres bildet til 4X
(fire ganger normal størrelse). :
DVD-VIDEO/-RAM/
-RW/-R
■
Merk
normal size ➝X2➝X4➝X2➝ normal size
3
Gå til neste posisjon ved å trykke på ◄ ►-knappen.
4
Trykk på OK-knappen igjen når scenen du ønsker
vises.
• Tallet 2 vises, og scenen lagres.Gjenta prosessen
over hvis du vil legge inn flere bokmerker.
Du kan legge inn bokmerke på inntil 10 scener.
Du kan også velge Zoom-funksjonen
direkte ved hjelp av ZOOM-knappen på
fjernkontrollen.
48 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR2_W.indd48 48
2006-04-04 오후 4:46:32
Spille av et bokmerke
1
Trykk på MARKER-knappen.
2
Velg en merket scene ved å trykke på ◄ ►.
Bruke merkefunksjonen
(VR modus)
3
1
Trykk på MARKER-knappen under avspilling.
2
Trykk på OK-knappen når scenen du ønsker vises.
• Tallet 01 vises, og scenen lagres.
3
Gå til neste posisjon ved å trykke på ◄ ►-knappen.
4
Trykk på OK-knappen igjen når scenen du ønsker
vises.
Trykk på OK eller ►ll-knappen. Avspillingen startes
fra den valgte scenen.
Slette et bokmerke
Trykk på MARKER-knappen.
2
Velg en merket scene ved å trykke på ◄ ►.
3
Trykk på CANCEL-knappen for å slette det valgte
bokmerket.
■
Merk
Avspilling
1
Når plateskuffen åpnes og deretter lukkes,
vil bokmerker forsvinne.
• Tallet 02 vises, og scenen lagres.
• Plater med formatet DVD-RW (VR modus) har en
merkefunksjon (Marker) i stedet for bokmerker.
Med merkefunksjonen kan du merke inntil 99
scener. Siden scenene kan vises som mange ulike
sider, er det nødvendig å nummerere dem. Hvis
en plate i bruk er kodet med Disc Protect, kan ikke
merker angis eller slettes.
Den kan bare spilles av.
Norsk - 49
01010K-VR330-336-XEE-NOR2_W.indd49 49
2006-04-04 오후 4:46:34
Spille av et merke
1
Trykk på MARKER-knappen under avspilling.
2
Velg en merket scene ved å trykke på ◄ ►-knappene.
Spille av en lyd-CD
(CD-DA)
Hver plate har en rekke menyfunksjoner tilgjengelig.
Spille av en lyd-CD (CD-DA)
Avspilling
3
1
Legg en lyd-CD (CD-DA) i plateskuffen.
• Menyen for lyd-CD vises, og sporene (sangene)
spilles automatisk.
2
Velg sporet (sangen) du vil spille ved å trykke på
▲▼-knappene, og trykk deretter på OK-knappen.
Trykk på OK eller ►ll-knappen. Avspillingen
startes fra den valgte scenen.
• Hvis du trykker NEXT SKIP (►►l ) eller
PREVIOUS SKIP (l ◄◄) i Marker-modus, vil
avspillingen begynne fra det forrige avmerkede
punktet hvis neste eller aktive merkede punkt
spiller i mindre enn tre sekunder.
Slette et merke
1
Trykk på MARKER-knappen under avspilling.
2
Velg en merket scene ved å trykke på ◄ ►knappene. Trykk på CANCEL-knappen for å slette
det valgte merket.
Skjermelementer for lyd-CD (CD-DA)
• Hvis et merke slettes mens DVD-RW (VR
modus) spilles av, vil merkenumrene endres.
Hvis for eksempel det sjuende merket er
fjernet etter at ti merker har blitt registrert, vil
merkenumrene etter det åttende automatisk
flyttes ett hakk fremover, mens det åttende merket
blir det sjuende.
1. Ikonet for avspillingsmodus.
2. Current track (Aktivt spor/sang) : Viser nummeret til
sporet som spilles for øyeblikket.
3. Viser gjeldende spilleindeks og totalt antall spor.
4. Dette viser driftsstatusen til en plate og en avspillingstid
som samsvarer med en del som spilles av for øyeblikket.
5. Viser sporlisten (sanglisten) og avspillingstid for hvert spor.
6. Knappelinje
50 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR2_W.indd50 50
2006-04-04 오후 4:46:35
Knapper på fjernkontrollen som
brukes til CD-avspilling
Spille av en MP3-plate
Spille av en MP3-plate
1
2
3
3
4
5
1
Legg en MP3-plate i plateskuffen.
2
Trykk på ▲▼ -knappene for å velge Disc
Navigation, og trykk deretter på OK- eller ► -knappen.
3
Trykk på ▲▼ -knappene for å velge Music, og trykk
deretter på OK- eller ► -knappen.
4
Velg mappen du vil høre ved å trykke på ▲▼knappene, og trykk deretter på OK-knappen.
6
7
6
8
Avspilling
1. l◄◄ -knappen : Går tilbake til begynnelsen av det
aktive sporet hvis den trykkes ned under avspilling.
Hvis du trykker på den en gang til, går DVD-opptakeren
eller videospilleren til forrige spor og spiller det av.
Hvis du trykker på denne knappen innen tre
sekunder etter at avspillingen begynner, spilles
forrige spor.
Hvis du trykker på denne knappen etter at tre
sekunder har gått, spilles det aktive sporet om igjen
fra begynnelsen.
2. ►►l -knappen: Spiller av neste spor.
3. Trykk på (◄◄ /►►) -knappen : Hurtigspoling
(✕2, ✕4, ✕8)
4. ■ : Stopper et spor (en sang).
5. ►ll : Spiller av et spor (en sang) eller setter avspillingen på pause.
6. ▲▼: Velger et spor (en sang).
7. ►OK-knappen : Spiller av det valgte sporet
(den valgte sangen).
8. ANYKEY : Vise avspillingsmodusvinduet.
(repeterings- aller avspillingsalternativer).
Skjermelementer for MP3
1. Ikonet for avspillingsmodus.
2. Current track (Aktivt spor/sang) : Viser navnet til
sporet som spilles.
3. Viser gjeldende spilleindeks og totalt antall filer.
4. Dette viser driftsstatusen til en plate og en avspillingstid
som samsvarer med en del som spilles av for øyeblikket.
5. Viser mp3-filen og mappelisten (sanglisten).
6. Knappelinje.
7. MP3-filinformasjon.
Norsk - 51
01010K-VR330-336-XEE-NOR2_W.indd51 51
2006-04-04 오후 4:46:37
Knapper på fjernkontrollen som
brukes til MP3-avspilling
1
2
3
4
6
Repeterende avspilling
av en Audio/MP3-plate
1
Trykk på ANYKEY-knappen under avspilling.
Repeat mode (Repetisjonsmodus) markeres.
2
Trykk på ◄► -knappene til å velge ønsket
repetisjonsmodus, og trykk deretter på OK.
5
7
6
Avspilling
8
1. l◄◄ -knappen: Går tilbake til begynnelsen av det
aktive sporet hvis den trykkes ned under avspilling.
Hvis du trykker på den en gang til, går DVD-opptakeren
eller videospilleren til forrige spor og spiller det av.
Hvis du trykker på denne knappen innen tre
sekunder etter at avspillingen begynner, spilles
forrige spor. Hvis du trykker på denne knappen etter
at tre sekunder har gått, spilles det aktive sporet om
igjen fra begynnelsen.
2. ►►l-knappen: Spiller av neste spor.
3. ■ : Stopper et spor (en sang).
4. ►ll : Spiller av et spor (en sang) eller setter avspillingen
på pause.
5. RETURN-knappen: Går til mappen der den aktive
sangen hører hjemme.
6. ▲▼ : Velger et spor (en sang).
7. ►, OK-knappen : Spiller det valgte sporet (den
valgte sangen) eller viser filene i den valgte mappen.
8. ANYKEY : Vise avspillingsmodusvinduet.
(repeterings- aller avspillingsalternativer).
•
•
•
Repeat Track (Gjenta spor) (CD (CD-DA) /MP3)
Repeat Folder (Gjenta mappe) (MP3)
Repeat DIsc (Gjenta alle) (CD (CD-DA) /MP3)
- Gå tilbake til normal avspilling -
3
Trykk på CANCEL-knappen for å gå tilbake til
normal avspilling.
52 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR2_W.indd52 52
2006-04-04 오후 4:46:38
Modus for Play Option
(Spillealternativ)
Programmering av spor
Du kan registrere maksimalt 30 spor i spillelisten.
1
2
I stillbildemodus trykker du ANYKEY-knappen.
Avspillingsalternativet vil være uthevet.
1
I stillbildemodus trykker du ANYKEY-knappen.
Avspillingsalternativet vil være uthevet.
2
Velg Playlist ved å trykke på ◄ ►-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen.
Spillelisteskjermen vises.
3
Velg sporene i rekkefølgen du ønsker å spille dem i ved å
trykke på ▲▼-knappene, og trykk deretter på OK-knappen.
4
Hvis du legger inn feil spor i spillelisten, trykker
du på ►-knappen og deretter ▲▼ -knappene for
velge sporet. Trykk på CANCEL-knappen. Sporet
som ble lagt inn feil fjernes.
5
Trykk på PLAY-knappen for å spille av spillelisten.
Velg ønsket spillealternativ ved å trykke på ◄ ►
-knappene, og trykk deretter på OK-knappen.
Avspilling
• Normal : Sporene på en plate spilles i den
rekkefølgen de ble spilt inn på platen.
• Playlist (Spilleliste): Med alternativet Playlist
(Spilleliste) kan du velge rekkefølge for avspilling
av sporene.
• Intro[ I ]: De første 10 sekundene av hvert spor
spilles. Hvis du vil lytte til musikken du har valgt,
trykker du på OK-knappen eller ►ll-knappen.
Spillealternativet endres til Normal. Når Introavspillingen er fullført, kjøres Normal-avspilling.
• Random[ R ] : Alternativet Random (Tilfeldig)
spiller av sporene på platen i tilfeldig rekkefølge.
Etter at en tilfeldig liste er generert og ferdigspilt,
genereres og spilles en ny tilfeldig liste.
Tilfeldig avspilling fortsetter til et annet spillealternativ velges.
Norsk - 53
01010K-VR330-336-XEE-NOR2_W.indd53 53
2006-04-04 오후 4:46:40
Spille av en bildeplate
1
5-1
Legg en JPEG-plate i plateskuffen.
Avspilling
5-2
2
Velg Disc Navigation ved å trykke på ▲▼-knappene, og trykker deretter på OK- eller ►-knappen.
3
Velg Photo med ▲▼-knappene, og trykk deretter
på OK- eller ► -knappen.
4
Hvis du trykker på ►ll -knappen, vises Slide
show-skjermen.
Trykk på ◄ ► -knappene for å angi hastighet på
lysbildevisningen, og trykk deretter på OK-knappen.
Velg et bilde med ▲▼ ◄ ►-knappene.
Trykk på OK med et bilde valgt på Album-skjermen. Og velg et visningsmodus (Album screen
( ) (Albumskjerm), Slide show ( ) (lysbildefremvisning), Rotation ( ) (rotering) eller Zoom
( )) med ◄ ► -knappene, og trykk deretter OK.
: Går tilbake til Album-skjermen.
: Aktiverer lysbildemodus.
Før lysbildefremvisningen kan begynne, må
bildeintervallet (Slide show speed) spesifiseres.
: Hver gang OK-knappen trykkes inn, roteres
bildet 90 grader med klokken.
: Hver gang OK-knappen trykkes inn,
forstørres bildet til 4X (fire ganger normal
størrelse).
➝ normal size ➝ 2X ➝ 4X ➝ 2X
• Trykk på ►►l-knappen hvis du vil se de neste
8 bildene.
• Trykk på ANYKEY-knappen hvis du vil åpne menylinjen.
• Trykk på RETURN-knappen hvis du vil tømme menylinjen.
• Hvis du vil se de 8 forrige bildene, trykk på l◄◄
-knappen.
54 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR2_W.indd54 54
2006-04-04 오후 4:46:42
MPEG4-funksjonsbeskrivelse
Spille av en MPEG4plate
Funksjon
Beskrivelse
Skip (Hopp) Under avspilling trykker du på I◄◄ eller ► ►I-knappen, den
(I◄◄ eller ► ►I) flytter fem minutter fremover eller bakover.
Search (Søk) Under avspilling trykker du på SEARCH- (◄◄ eller ► ►),
(◄◄ eller ► ►) og trykker om igjen for å søke med høyere hastighet.
MPEG4-filer inneholder lyd- og videodata.
MPEG4-filer med følgende filtyper kan spilles.
- .avi, .divx, .AVI, .DIVX
1
➝ Fast 1 ➝ Fast 2 ➝ Fast 3
Slow Motion Play I pausemodus eller under trinnvis avspilling trykker
du SEARCH ( ► ►) på fjernkontrollen.
(Sakte film)
➝ Slow 1 ➝ Slow 2 ➝ Slow 3
Legg en MPEG4-plate i plateskuffen.
Step Motion Play I stillbilde eller under avspilling trykker du på
(Trinnvis avspilling) F.ADV/SKIP-knappen på fjernkontrollen
Dette apparatet kan spille følgende
videokompresjonsformater (MPEG4): DivX
3.11 DivX 4.x DivX 5.x DivX-Pro Xvid
Bevegelseskompensering: QPEL, GMC
Audioformat : “MP3”, “MPEG1 Audio Layer2”,
“LPCM”, “AC3”, “DTS”, “MS ADPCM”
■
Noen MPEG4-filer som er laget på en PC vil
kanskje ikke kunne spilles av. Det er derfor
kodektype, versjon og høyere oppløsning
enn den angitte ikke støttes.
■
Undertekstformater som støttes: .smi, .srt,
.sub, .psb, .txt, .ass (Undertekstfilen må ha
nøyaktig samme navn som det tilsvarende
MPEG4-filnavnet)
Merk
2
Velg Disc Navigation ved å trykke på ▲▼-knappene,
og trykker deretter på OK- eller ►-knappen.
3
Trykk på ▲▼-knappene for å velge DivX , og trykk
deretter på OK eller ►.
4
Trykk på ▲▼-knappene for å velge avi-filen , og
trykk deretter på OK eller ►.
Avspilling
■
Norsk - 55
01010K-VR330-336-XEE-NOR2_W.indd55 55
2006-04-04 오후 4:46:45
Spille av et VHS-bånd
1
Sett et standard VHS-bånd inn i VHS-åpningen.
• Når et videobånd settes inn, skrur strømmen seg
på automatisk.
2
Trykk på ►II (PLAY/STILL)-knappen på
fjernkontrollen eller på frontpanelet til apparatet.
Videobåndet spilles av automatisk hvis tappen for
opptaksbeskyttelse er fjernet og Auto Play-funksjonen er skrudd på.
Spesielle videoavspillingsf
unksjoner
Når et videobånd spilles av kan du benytte deg av en rekke
ulike avspillingsfunksjoner, blant annet stillbilde, enkeltruter,
sakte film, m.m.
Still
avspillingsmodus trykker du på ►II (PLAY/STILL)
-knappen hvis du vil fryse ett enkelt bilde.
Enkeltruter
I pausemodus trykker du på F.ADV/SKIP-knappen
hvis du vil gå videre til neste bilderute.
Spoling
Avspilling
Tapp for opptaksbeskyttelse
3
Trykk på ■(Stop) -knappen på fjernkontrollen eller
på frontpanelet til apparatet.
I avspillingsmodus kan du spole i to ulike hastigheter
ved å trykke på Fremover-knappen (►►) eller
Bakover-knappen (◄◄ ) :
• Bildesøk - trykk og slipp flere ganger for å pole
fremover eller bakover i 2,3,5,7 ganger normal
hastighet.
• Hurtigsøk - trykk og hold for å spole fremover eller
bakover i 7 ganger normal hastighet.
Skip (Hopp)
Tracking
I avspillingsmodus trykker du på F.ADV/SKIPknappen for å hoppe fremover nøyaktig 30 sekunder.
Du kan trykke på F.ADV/SKIP-knappen raskt inntil
4 ganger hvis du vil hoppe 2 minutter fremover.
Sakte film
Tracking-justering fjerner de hvite strekene som iblant
vises under avspilling på grunn av små ulikheter i
innspillingsapparatene. PROG/TRK ( / )-knappen
løser dette problemet ved å automatisk stille de innspilte
sporene på linje med avspillerhodene.
Du kan også justere trackingen manuelt.
1
Trykk på ►►-knappen i pausemodus hvis du vil
aktivere sakte film. Trykk på ►►-knappen flere ganger
hvis du vil endre avspillingshastighet fra 1/5 til 1/30 av
normal avspillingshastighet. Når du trykker på PLAYknappen to ganger, gjenopptas normal avspilling.
Justere tracking manuelt
Trykk på PROG/TRK ( / )-knappene under
avspilling for å fjerne de hvite strekene fra bildet.
56 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR2_W.indd56 56
2006-04-04 오후 4:46:46
Variabel søk
Hver gang du spiller inn en kassett på denne DVD-opptakeren
eller videospilleren, markeres det automatisk en indeks på
båndet når avspillingen startes. Med søkefunksjonen kan du
spole fremover eller bakover til en spesifikk indeks og begynne
avspillingen fra dette punktet.
• Denne DVD-opptakeren eller videospilleren bruker et
standard indekseringssystem (VISS). Den vil
derfor gjenkjenne alle indekser markert av andre
videospillere med det samme systemet, og omvendt.
1
Mens en kassett er stoppet, trykker du på
ANYKEY-knappen.
2
Velg End Search med ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen.
Videospilleren spoler fremover og leter etter en
tom posisjon, og stopper deretter automatisk på
denne posisjonen. Hvis videospilleren når slutten
av båndet i løpet av søket, løses kassetten ut.
Go To [0:00:00] Stop
Bruk denne funksjonen hvis du vil søke etter
telleverkposisjonen 0:00:00 på en kassett.
Trykk på CANCEL-knappen på det punktet på
båndet der du vil stille inn telleren til 0:00:00.
2
Mens en kassett er stoppet, trykker du på
ANYKEY-knappen.
Forward/Reverse Intro Scan
Bruk ‘søk og spill’-funksjonen hvis du ikke vet
nøyaktig hvor et program befinner seg på en kassett.
3
Velg Go To [0:00:00] ved å trykke på ▲▼-knappene, og trykk deretter på OK-knappen.
Videospilleren spoler fremover eller bakover og
leter etter telleverkposisjonen 0:00:00, og stopper
deretter automatisk på denne posisjonen.
1
Mens en kassett er stoppet, trykker du på
ANYKEY-knappen.
2
Velg Forward Intro Scan eller Reverse Intro
Scan ved å trykke på ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen. Når et indeksmerke blir
funnet, spiller DVD-opptakeren eller videospilleren
båndet automatisk i 5 sekunder. Deretter begynner
den å søke etter neste indeksmerke.
Avspilling
1
End Search
Bruk denne funksjonen når du vil søke etter en tom
posisjon der du kan spille inn et program på en kassett.
Norsk - 57
01010K-VR330-336-XEE-NOR2_W.indd57 57
2006-04-04 오후 4:46:47
Før innspillingen
Innspilling
Dette apparatet kan spille inn på ulike typer plater. Les
instruksjonene før du spiller inn, og velg platetypen som
samsvarer med det du ønsker..
Innspillbare plater
Dette avsnittet viser ulike innspillingsmetoder for DVD.
Denne opptakeren kan spille inn på følgende plater.
DVD-RW
DVD-R
• DVD-RW og kan spilles inn på flere ganger.
• DVD-R kan ikke spilles inn på flere ganger.
Kompatibilitet mellom Samsung og andre
selskapers opptakere.
Platetyper Innspillings Innspillingsapparat Sluttbehandling Ekstra innspilling i
Samsung-opptaker
format
Sluttbehandlet
Ikke
sluttbehandlet
VR-modus
Sluttbehandlet
Annet selskap
Ikke sluttbehandlet
DVD-RW
Sluttbehandlet
Samsung
Ikke sluttbehandlet
V-modus
Sluttbehandlet
Annet selskap
Ikke sluttbehandlet
Sluttbehandlet
Samsung
Ikke sluttbehandlet
DVD-R
V-modus
Sluttbehandlet
Annet selskap
Ikke sluttbehandlet
Innspilling
Samsung
◆ DVD-innspilling
Før innspillingen..........................................................................58
Spille inn kanalen du ser på .......................................................60
Ikke innspillbar
Innspillbar
Ikke innspillbar
Innspillbar
Ikke innspillbar
Innspillbar
Ikke innspillbar
Ikke innspillbar
Ikke innspillbar
Innspillbar
Ikke innspillbar
Ikke innspillbar
Spille inn fra eksterne enheter ...................................................61
■ Sluttbehandling
Spille inn via en DV-kontakt
(kun DVD-VR331,VR335,VR336).............................................61
Gjøre et One Touch-opptak (OTR)............................................62
Gjøre en timer-inspilling .............................................................62
Redigere den planlagte innspillingslisten .................................64
Slette den planlagte innspillingslisten .......................................65
◆ VHS-innspilling
Grunnleggende VHS-innspilling ...............................................66
Sjekke gjenværende tid................................................................66
Spesielle innspillingsfunksjoner.................................................67
Merk
- Dette låser DVD-RW/-R-platen, slik at videre
innspilling ikke kan gjøres.
■ Fjerne sluttbehandling
- Dette muliggjør ekstra innspilling på en
DVD-RW-plate som opprinnelig ble innspilt på
DVD-opptakeren eller videospilleren
- En DVD-RW-plate som er spilt inn med DAO
(Disc At Once) på en PC kan ikke få fjernet
sluttbehandlingen.
- En DVD-RW-plate som er spilt inn i V modus
på en annen produsents opptaker kan ikke få
fjernet sluttbehandlingen.
- En DVD-R-plate kan ikke få fjernet sluttbehandlingen.
Kopiere til DVD eller VHS .........................................................67
58 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR2_W.indd58 58
2006-04-04 오후 4:46:49
Innspillingsformater
På grunn av at egenskapene varierer avhengig av
platetype, bør du velge en plate som passer til dine
behov. Når du setter inn en ubrukt plate, vises følgende
melding:
DVD-RW : Når en ubrukt DVD-RW-plate settes inn, vises
meldingen “Uninitialized Disc Do you want
to initialize this disc?”. Hvis du velger Yes,
formateres platen i VR-modus.
Innspillingsmodus
Velg ønsket innspillingstid og bildekvalitet blant en av
fire innspillingsmoduser ved å trykke på REC SPEEDknappen flere ganger mens apparatet er i stoppmodus
Generelt sett vil bildekvaliteten øke når innspillingstiden
minsker.
I AUTO-modus velges den mest passende innspillingsmodusen automatisk, i forhold til gjenværende tid
på platen og lengden på timer-innspillingen.
Denne funksjonen velger kun én modus i XP-, SP-,
LP- og EP-modus, og du kan bruke denne modusen
for timer-innspilling.
Modus
XP
(høykvalitetsmodus)
Hvis du vil endre modus, se Formatere en
plate på side 84.
• Kapitlene opprettes automatisk når du sluttbehandler
opptaket på en DVD-RW-/-R-plate i V modus.
• Enkel redigering (fjerning av titler/endring av tittelnavn).
Velges når
videokvaliteten
er viktig.
Omtrent 1 timer
Cirka 8 Mbps
Omtrent 2 timer
Cirka 4 Mbps
LP
(modus for lang innspil ingstid)
EP
(utvidet modus)
Velges når det
trengs enda lengre
innspillingstid.
Omtrent 6 timer/
cirka 1,2 Mbps
Omtrent 8 timer/
cirka 0,8 Mbps
Ønskes kun timerinnspilling, se side 63.
Omtrent 60 til 480 min.
Cirka 0,8 to 8 Mbps
Omtrent 4 timer
Cirka 2 Mbps
Ikke-innspillbar video
Filmer med kopibeskyttelse kan ikke spilles inn på
denne DVD-opptakeren eller videospilleren.
Når DVD-opptakeren eller videospilleren mottar et
kopibeskyttelsessignal under innspilling, stoppes
innspillingen, og følgende melding vises på skjermen:
Innspilling
DVD-RW(V modus)/-R
Innspillingstider
Datahastigheter
Velges når det
skal spilles inn med
standard kvalitet.
Velges når det
trengs lang
innspillingstid.
SP
(standardkvalitet)
AUTO
(fleksibel Innspilling)
DVD-R : Det er ikke nødvendig å formatere en plate, og
kun innspilling i videomodus støttes.
Kjennetegn
DVD-RW(VR modus)
• I denne modusen er flere redigeringsfunksjoner
tilgjengelig (som for eksempel sletting av hele tittelen,
delvis sletting av en tittel, osv.)
• Diverse redigeringsalternativer ved hjelp av en
opprettet spilleliste.
Norsk - 59
01010K-VR330-336-XEE-NOR2_W.indd59 59
2006-04-04 오후 4:46:50
Angående kopibeskyttelsessignaler
TV-sendinger som inneholder kopibeskyttelsessignaler kan ha
én av følgende tre signaltyper: Copy-Free, Copy-Once og CopyNever (Fri kopiering, Engangskopiering og Ingen kopiering).
Hvis du vil spille inn et program av typen engangskopiering,
bruker du DVD-RW med CPRM i VR-modus.
DVD-RW(Ver.1,1)
DVD-RW(Ver.1,1)
med CPRM
VR modus
DVD-R
3
Velg stasjonen du vil spille inn fra med PROG/TRK
-knappene ( / ) eller nummerknappene.
4
Trykk på REC SPEED-knappen flere ganger for å
velge innspillingshastighet (kvalitet).
• XP (Høy, omtrent 1 time) ➝ SP (Standard, omtrent
2 timer) ➝ LP (Lav, omtrent 4 timer)
➝ EP (Extended/Utvidet, omtrent 6 timer/8 timer)
5
Trykk på REC-knappen.
Copy-Free (Fri kopiering) Copy-Once (Engangskopiering) Copy-Never (Ingen kopiering)
O
-
O
O
O*
-
-
Når et program med Copy Once er spilt inn, kan det ikke
spilles inn flere ganger.
- CPRM (Content Protection for Recordable
Media - innholdsbeskyttelse for innspillbare medier)
mekanisme som binder en innspilling til mediet det er
spilt inn på. Det støttes av noen DVD-opptakere, men
ikke av mange DVD-spillere. Hver tomme innspillbare
DVD har en unik 64-biters medie-ID etset inn i BCA.
Når beskyttet innhold spilles inn på platen, kan det
krypteres med et 56-biters C2-siffer (Cryptomeria)
avledet fra medie-IDen. Under avspilling blir ID-en
lest fra BCA og brukt til å generere en nøkkel for å
dekryptere innholdet på platen.
Hvis innholdet på platen kopieres til andre medier, vil
ID-en ikke bli funnet eller være feil slik at dataene ikke
kan dekrypteres.
6
Trykk på STOP-knappen hvis du vil stoppe eller
avslutte en innspilling som pågår.
• Meldingen “Updating the disc information. Please
wait for a moment.” (Oppdaterer informasjonen på
platen. Vennligst vent et øyeblikk) vises.
Innspilling
Sette på pause / Fortsette
Spille inn kanalen du ser på
1. Sjekk at antennekabelen er koblet til.
2. Sjekk gjenværende tid på platen.
DVD-RW-plater må formateres på forhånd før innspillingen
begynner. De fleste nye plater selges uformatert. Husk å formatere
uformaterte plater før innspilling.
1
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen, og legg en
innspillbar plate i plateskuffen.
2
Lukk plateskuffen ved å trykke på OPEN/CLOSEknappen. Vent til LOAD forsvinner fra frontpanelet.
• Trykk på REC PAUSE-knappen for å stanse en
pågående innspilling midlertidig.
• Trykk på REC PAUSE-knappen igjen hvis du vil
fortsette innspillingen.
• Du kan bytte kanal ved å trykke på PROG/TRKknappene ( / ) mens innspillingen står på
pause.
■
Du kan ikke bytte innspillingsmodus og
kanal mens du spiller inn.
■
RInnspillingen stopper automatisk hvis det
ikke er mer ledig plass til innspilling.
■
Inntil 99 titler kan spilles inn på én plate.
■
Hvis strømmen brytes på grunn av
strømbrudd eller andre årsaker, vil ikke
tittelen som spilles inn bli lagret på platen.
■
Avspillingen stoppes automatisk hvis
kopibeskyttet materiale velges.
■
Bruk ikke DVD-R Authoring-plater i dette
apparatet.
Merk
60 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR2_W.indd60 60
2006-04-04 오후 4:46:51
Spille inn fra eksterne
enheter
1
Koble DV-utgangen på videokameraet til DVinngangen foran på DVD opptakeren/videospilleren
ved hjelp av en DV-kabel.
2
Skru på DVD-opptakeren eller videospilleren, og
bytt til DV-modus ved å trykke på INPUT SEL.knappen på fjernkontrollen.
3
Trykk på REC SPEED-knappen flere ganger for å
velge innspillingshastighet (kvalitet).
Følg denne veiledningen hvis du skal spille inn på en
plate eller bånd fra eksterne enheter
1
Fest utgangen på ditt eksterne apparat i SCARTkontakten eller AV3 IN i fronten ved hjelp av en
Audio/videokabel.
2
Skru på DVD-opptakeren eller videospilleren, og
bytt til AV-modus ved å trykke på INPUT SEL.knappen på fjernkontrollen. Frontpanelet bytter i
følgende rekkefølge.(DV-inngang finnes kun på
DVD-VR331,VR335,VR336)
➝ SP ➝ LP ➝ EP ➝ XP
4
Hvis inngangen er satt til DV, vil en avspillings/innspillingsmeny med videokamerakontroller vises
øverst på skjermen.
➝ PR ➝ AV1 ➝ AV2➝ AV3➝ DV
3
Trykk på REC SPEED-knappen flere ganger for å
velge innspillingshastighet (kvalitet).
➝ SP ➝ LP ➝ EP ➝ XP
Når DVD-opptakeren eller videospilleren er i
stoppmodus, setter du den eksterne enheten i
avspillingsmodus.
5
6
Trykk på REC-knappen på DVD-opptakeren eller
videospilleren når bildet du vil ta opp vises.
Trykk på STOP-knappen på DVD-opptakeren eller
videospilleren når innspillingen er ferdig.
■
Merk
Se også brukerhåndboken til den eksterne
enheten når du spiller inn ved å bruke
AV-kabelen eller en scart-kontakt.
5
Velg Play-ikonet på den øvre delen av
skjermen for å spille av videokameraet og finne
startposisjonen for kopieringen.
6
Start innspillingen ved å bruke ◄ ► -knappen til å
velge REC-ikonet (●) øverst på skjermen, deretter
trykker du på OK-knappen.Du kan starte innspillingen ved å trykke på fjernkontrollens REC-knapp.
7
Trykk på STOP-knappen på DVD-opptakeren eller
videospilleren når innspillingen er ferdig.
■
Spille inn via en DV-kontakt
(kun DVD-VR331,VR335,VR336)
Merk
■
■
Innspilling
4
Noen videokameraer fungerer kanskje ikke med
DVD-opptakeren eller videospilleren selv om de
har en DV-utgang.
Se også brukerhåndboken til videokameraet når
du spiller inn gjennom en DV-utgang.
Du kan vise avspillingsrelaterte ikoner på skjermen
ved å trykke på en retningsknapp på fjernkontrollen
Du kan kontrollere videokameraet med IEEE1394grensesnittet (DV).
Følg disse anvisningene når du skal spille inn på en plate
eller et bånd fra en videoopptaker med DV-utgang.
Norsk - 61
01010K-VR330-336-XEE-NOR2_W.indd61 61
2006-04-04 오후 4:46:53
Gjøre et One Touchopptak (OTR)
Med One-Touch-opptak (OTR) kan du legge til
innspillingstid i forhåndsprogrammerte intervaller på
inntil 9 timer ved å trykke på REC-knappen gjentatte
ganger.
1
2
Innspilling
3
4
Velg kanalen du vil spille inn fra med PROG/TRKknappene ( / ) eller nummerknappene.
Hvis du vil spille inn gjennom en tilkoblet ekstern
komponent, trykker du på INPUT SEL.-knappen
for å velge den aktuelle inngangen[AV1, AV2, AV3
(eller DV-inngang:kun DVD-R331,VR335,VR336)].
Trykk på REC-knappen.
I innspillingsmodus trykker du på REC-knappen
igjen for å aktivere One-Touch-opptak (OTR).
• En innspillingstid på 0:30 vises på skjermen, og
DVD-opptakeren eller videospilleren spiller inn i
nøyaktig 30 minutter.
Gjøre en timerinspilling
1. Kontroller at antennekabelen er koblet til.
2. Sjekk gjenværende tid på platen.
3. Sjekk at dato og klokkeslett er riktig.
Sjekk at klokken er stilt inn (Setup – Clock Set) før du
begynner en timer-innspilling. (Se side 25)
1
Trykk på OPEN/CLOSE-knappen, og legg en
innspillbar plate i plateskuffen.
2
Lukk plateskuffen ved å trykke på OPEN/CLOSEknappen. Vent til LOAD forsvinner fra frontpanelet.
3
4
Trykk på MENU-knappen mens enheten er i
stoppmodus.
Velg Programme med ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
Du kan gå direkte til dette trinnet ved å trykke på
TIMER REC-knappen
Legg til innspillingstid i forhåndsprogrammerte
intervaller (inntil 9 timer) ved å trykke REC flere
ganger.
• DVD-opptakeren eller videospilleren stopper å
spille inn automatisk når tiden er ute.
Stoppe en innspilling
5
Trykk på OK eller ► to ganger.
• Skjermen for timer-innspilling vises.
Trykk på STOP-knappen (■).
Meldingen “Press STOP button once more to cancel
Timer Record” vises.
Trykk på STOP-knappen (■) igjen.
Meldingen “Updating the disc information. Please
wait for a moment.” (Oppdaterer informasjonen på
platen. Vennligst vent et øyeblikk) vises.
■
Merk
Timeren teller ned hvert minutt fra 9:00 til
0:00, og deretter stopper DVD-opptakeren/
videospilleren å spille inn.
62 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR2_W.indd62 62
2006-04-04 오후 4:46:54
6
Fyll inn feltene med ▲▼◄ ►-knappene.
◄ ► : Går til forrige/neste felt.
▲▼ : Stiller inn en verdi.
• To : Velger mediet det skal spilles inn på, DVD
eller VCR (VHS)
• Source : Videokilden (AV 1, AV 2 eller AV3) eller
TV-kanalen du vil gjøre en timer-innspilling fra.
• Day : Angir innspillingsdag.
Daily (Daglig), MO-SA (ma-lø), MO-FR
(ma-fr), W-SA (on-lø), ...W-SU (on-sø),
01MON, ...31WED
• Start/End Time : Start- og sluttidspunkt for
timer-innspillingen.
7
AUTO : Velg når du vil at videokvaliteten skal
angis automatisk. I AUTO-modus velges den mest
passende innspillingsmodusen automatisk, i forhold
til gjenværende tid på platen og lengden på timerinnspillingen. Denne funksjonen velger kun én
modus i XP-, SP-, LP- og EP-modus, og du kan
bruke denne modusen for timer-innspilling.
XP (høy kvalitet) : Velg denne når lyd- og
bildekvalitet er viktig. (Omtrent 1 time)
SP (standardkvalitet) : Velges når det skal spilles
inn med standard kvalitet. (Omtrent 2 timer)
LP (lav kvalitet) : Velges når det trengs lang
innspillingstid. (Omtrent 4 timer)
EP (utvidet modus) : Velges når det trengs enda
lengre innspillingstid. (Omtrent 6 timer ved 1,2
Mbps og omtrent 8 timer ved 0,8 Mbps.)
Hvis timer-innstillinger overlapper
Programmene spilles inn etter prioritet.Hvis det
er satt opp en timer-innspilling for det første
programmet og deretter for det andre programmet,
og programmene overlapper, vises følgende melding
på skjermen: “This setting is identical with 1” (Denne
innstillingen er identisk med 1) Meldingen viser at det
første programmet har prioritet. Etter at innspillingen
av det første programmet er ferdig, begynner
innspillingen av det andre programmet.
Avslutte uten å lagre gjeldende innstilling
Trykk på MENU-knappen eller RETURN-knappen.
Gå tilbake til forrige meny
Trykk på RETURN-knappen hvis du ikke vil stille inn
en timer-innspilling.
Recording Speed (Innspillingshastighet) (DVD)
●
Trykk på OK-knappen.
8
Avslutt timer-innspillingen ved å skru apparatet av.
blinker hvis det ikke er satt inn en plate eller et bånd.
•
•
vises på frontpanelet. Dette betyr at en timerinnspilling er registrert.
.
■
Merk
Tiden for timer-innspillingen kan variere i
forhold til den innstilte tiden, avhengig av
platestatus og status for timer-innspilling totalt
(for eksempel innspillingstider som overlapper,
eller hvis forrige innspilling avsluttes innen
3 minutter før starttidspunktet for neste
Innspilling
Recording Speed (Innspillingshastighet) (VHS)
●
AUTO : Velg når du vil at videokvaliteten skal
angis automatisk. Avhenger av gjenværende tid på VHS-båndet.
SP : Standardhastighet, for best bildekvalitet.
LP : Lav hastighet, for maksimal innspillingstid
(3 ganger SP).
●
V/P (VPS/PDC)
VPS : Video Programme System (Videoprogrammer
ingssystem)
PDC : Programme Delivery Control (Programleverin
gskontroll)
• Ikke velg V/P med mindre du er sikker på at programmet du vil spille inn sendes som VPS/PDC. Hvis du
setter V/P til On, må du stille inn startklokkeslettet
NØYAKTIG i samsvar med det oppsatte TV-program
■
Merk
Når du spiller inn i EP-modus på en DVD-RW
(V modus)/R-plate, vil kanskje ikke hele tiden
på 6 eller 8 timer bli brukt, fordi enheten bruker
kodingssystemet VBR (Variable Bit Rate).
Hvis du for eksempel spiller inn et program
med mye fart og spenning, brukes en høyere
bithastighet som i sin tur bruker mer plateminne.
Norsk - 63
01010K-VR330-336-XEE-NOR2_W.indd63 63
2006-04-04 오후 4:46:55
Redigere den planlagte
innspillingslisten
4
Velg nummeret til den oppsatte innspillingslisten
du vil endre ved å trykke på ▲▼-knappen, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
• Alternativene Edit og Delete vises.
Følg disse anvisningene hvis du vil endre listen over
timer-innspillinger.
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
2
Velg Programme med ▲▼-knappen, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
Velg Edit ved å trykke på ▲▼-knappen, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
• Skjermen for timer-innspilling vises.
Endre feltene du ønsker.
Se avsnittet om timer-innspilling for nærmere informasjon om innstillingsfeltene for timer-innspilling.
(Se side 63)
Trykk på OK-knappen.
Innspilling
3
5
6
7
Bekreft den endrede innstillingen ved å trykke på
OK-knappen.
Trykk på MENU-knappen etter at du har fullført
operasjonen.
Menyskjermen vil forsvinne.
64 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR2_W.indd64 64
2006-04-04 오후 4:46:57
Slette den planlagte
innspillingslisten
4
Velg nummeret til den oppsatte innspillingslisten
du vil slette ved å trykke på ▲▼-knappen, og
trykk deretter på OK-knappen.
• Alternativene Edit og Delete vises.
Følg disse anvisningene hvis du vil slette en tittel fra listen
over timer-innspillinger.
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
2
Velg Programme med ▲▼-knappen, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
3
Trykk på OK-knappen.
5
6
Velg Yes ved å trykke på ◄ ► -knappene, og
trykk deretter på OK-knappen.
• Den valgte tittelen slettes fra listen.
Trykk på MENU-knappen etter at du har fullført
operasjonen. Menyskjermen vil forsvinne.
■
Merk
Innspilling
7
Velg Delete med ▲▼-knappen, og trykk deretter
på OK- eller ►-knappen.
• Du vil bli bedt om å bekrefte slettingen med
en melding som denne: “Do you want to delete
No.01?”.
Du kan ikke slette programmer som spilles
inn for øyeblikket.
Norsk - 65
01010K-VR330-336-XEE-NOR2_W.indd65 65
2006-04-04 오후 4:46:58
Grunnleggende VHSinnspilling
Maksimal innspillingstid - SP vs LP
Båndlengde
Før du begynner
1. Kontroller TV-kanal og antennetilkoblinger.
2. Kontroller gjenværende tid på båndet.
Du kan spille inn et TV-program som pågår ved å sette
inn et tomt bånd og trykke på ● (REC)-knappen.
Du kan også legge til tid i forhåndsprogrammerte intervaller inntil 9 timer ved å trykke på ● (REC)-knappen
flere ganger.
■
Merk
■
FORSIKTIG
Innspilling
1
2
3
Forsikre deg om at videobåndet har en tapp for
opptaksbeskyttelse.
Hvis tappen mangler, kan du dekke åpningen
med en liten bit limbånd.
180 min. eller 3 timer
E240
240 min. eller 4 timer
E280
280 min. eller 4 timer og 40 min.
E300
300 min. eller 5 timer
Når du ser på eller spiller inn på videospilleren under
et DVD-opptak, kan enkelte funksjonsknapper være
ute av funksjon. Meldingen “This function is not available”
(Denne funksjonen er ikke tilgjengelig) vises.
4
Trykk på ●(REC) -knappen på fjernkontrollen
eller frontpanelet.
For alternativer under avspilling se “Spesielle
innspillingsfunksjoner”.
5
Trykk på STOP-knappen hvis du vil stoppe eller
avslutte en innspilling som pågår.
Advarsel: Dekk ikke denne åpningen med mindre
du er sikker på at du vil spille over båndet.
Sette på pause / Fortsette
Sett et tomt VHS-bånd inn i VHS-åpningen.
• Sjekk at båndet er langt nok til å spille inn hele
programmet.
Velg ønsket kanal ved å trykke på nummerknappene eller PROG/TRK ( / )-knappene.
Velg AV1, AV3 eller DV (kun DVD-VR331,VR335,VR336)
med INPUT SEL. -knappen hvis du spiller inn
fra en ekstern enhet som er tilkoblet -kontaktene
foran eller bak.
Trykk på REC SPEED-knappen på fjernkontrollen,
og sett Record Speed (Innspillingshastighet) til et
av følgende alternativer:
• SP – Standardhastighet, for best bildekvalitet.
• LP – Lav hastighet, for maksimal innspillingstid
(3 ganger SP).
■
Merk
E180
■
Merk
Innspillingstid (med SP)
• Trykk på REC PAUSE-knappen for å stanse en
pågående innspilling midlertidig.
• Trykk på REC PAUSE-knappen igjen hvis du vil
fortsette innspillingen.
• Du kan bytte kanal ved å trykke på PROG/TRKknappene ( / ) mens innspillingen står på
pause.
Sjekke gjenværende tid
1
Trykk på INFO.-knappen på fjernkontrollen.
Følgende informasjon vises. (Kassettstatus,
innspillingshastighet, gjenværende tid, inn-kanal,
klokkeslett.)
Den valgte innspillingshastigheten vises på
frontpanelet og på skjermen.
66 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR2_W.indd66 66
2006-04-04 오후 4:47:00
Spesielle innspillingsfunksjoner
Kopiere til DVD eller
VHS
Mens en innspilling pågår kan du se på et annet media,
eller legge til innspillingstid i forhåndsprogrammerte intervaller.
1
2
Se på en annen kanal
Når du ser gjennom antenneinngangen under innspilling, trykk på TV/VCR-knappen på fjernkontrollen. Skift
til kanalen du vil se på. Når du ser gjennom AV-inngangen mens du spiller inn, bytt TV-ens inngang fra AV til
antenne. Skift til kanalen du vil se på.
Se på et annet medium under innspilling
Du kan se på en DVD mens du spiller inn på VHS
eller se på et videobånd mens du spiller inn på DVD.
• Legg en DVD i plateskuffen mens du spiller inn
med videospilleren. Bildet endres automatisk til
DVD-en, og avspillingen begynner.
• Sett inn et videobånd mens du spiller inn på
DVD. Bildet endres automatisk til videobåndet,
og avspillingen begynner. (Kun hvis båndet ikke
har sikkerhetstapp)
3
Legge til innspillingstid
4
Spille inn på en DVD og et videobånd samtidig
➡
Du kan kopiere fra DVD til videobånd (VCR) eller omvendt.
Kontroller gjenværende tid på båndet.
Kopiere fra DVD til videobånd (VCR)
1
(VR modus)
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
2
Trykk på ▲▼-knappene og velg Copy, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
3
Velg DVD --> VCR med ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
4
Velg Edit Copylist med ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
Se One-Touch-opptak (OTR). (Se side 62)
■
Når DVD-opptakeren eller videospilleren er
koblet til TV-en gjennom en S-Video- eller
Component-kabel, vises ikke avspillingsskjermen for videobåndet under DVD-innspilling.
■
Du kan ikke spille inn ulike kanaler samtidig.
■
DVD-opptakeren eller videospilleren kan ikke
begynne opptaket på nøyaktig samme tidspunkt. Du må først sette den ene til å spille inn,
og deretter den andre.
Merk
Innspilling
Du kan spille inn på DVD og videobånd samtidig, men
begge modusene må stilles inn til å spille inn separat.
• Velg DVD eller videospillermodus med DVD/VCRknappen.
• Velg inngangsmodus [Tuner, AV1, AV2, AV3 (eller DV-inngang: kun DVD-VR331,VR335,VR336)]. for DVD eller VCR.
• Velg REC SPEED for DVD eller videospiller (VCR).
• Trykk på REC-knappen for DVD eller videospiller (VCR).
Norsk - 67
01010K-VR330-336-XEE-NOR2_W.indd67 67
2006-04-04 오후 4:47:01
• For å kopiere fra “Edit Copylist”, må du lage en
kopiliste på forhånd.
• Velg “New Copylist” og opprett den nye spillisten.
(se side 76)
• Hvis du ønsker å kopiere direkte, velger du “Direct
Copy”.
5
Innspilling
6
Velg ønsket kopiliste med ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
Trykk på ▲▼-knappene og velg Copy, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
Kopiere fra videobånd (VCR) til DVD
➡
1
2
Trykk på▲▼-knappene og velg Copy, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
3
Trykk på ▲▼-knappene og velg VCR --> DVD, og
trykk deretter på OK- eller ► -knappen.
4
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
Du kan bruke ►II, I◄◄ eller ►►I , ◄◄ eller ►►
til å søke etter startposisjonen.
Trykk på OK-knappen på startpunktet.
Direkte kopiering fra DVD til videobånd (VCR)
• Sett inn en DVD-plate du vil kopiere.
• Sett inn et VHS-bånd.
• Trykk på videokopieringsknappen på frontpanelet
eller fjernkontrollen. (TO VCR)
• Trykk på STOP-knappen når du vil avslutte opptaket.
• Du kan ogsp kopiere fra DivX til videospilleren når
den valgte DivX-filen spilles av eller er uthevet
Hvis DivX-platen har flere filer, vil kun den valgte
filen bli spilt av.
Merk
Kopieringsfunksjonen er ikke tillatt i progressive
scan-modus.
68 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR2_W.indd68 68
2006-04-04 오후 4:47:03
5
6
7
Du kan bruke ►II, I◄◄ eller ►►I , ◄◄ eller ►► til
å søke etter sluttposisjonen.
Trykk på OK-knappen på sluttpunktet.
• En kopiliste genereres.
Gjenta trinnene over for å opprette kopilisten.
• I VCR-modus (videospiller) kan ikke kopilisten lagres.
Velg ønsket kopiliste med ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
Innspilling
Trykk på ▲▼ -knappene og velg Copy, og trykk
deretter på OK- eller ► -knappen.
• Videospilleren spoler fremover og leter etter en
startposisjon, og begynner automatisk å kopiere.
• Kopieringen vil kanskje ikke stemme nøyaktig
overens med start- og sluttpunktet.
• Hvis du vil kopiere alle kopilister, velg Copy All.
Direkte kopiering fra videobånd (VCR) til DVD
• Sett inn VHS-båndet du vil kopiere.
• Sett inn en innspillbar DVD-plate.
• Trykk på DVD-kopieringsknappen på frontpanelet
eller fjernkontrollen. (TO DVD)
• Trykk på STOP-knappen når du vil avslutte opptaket.
Norsk - 69
01010K-VR330-336-XEE-NOR2_W.indd69 69
2006-04-04 오후 4:47:04
Spille av tittellisten
Redigering
Dette avsnittet gir en innføring i grunnleggende
redigeringsfunksjoner for DVD-opptakeren,
og forklarer både redigeringsfunksjoner for
innspilling på plate og redigeringsfunksjoner for
hele platen.
Følg anvisningene under hvis du vil spille av en tittel på
tittellisten.
Bruke TITLE LIST-knappen
1
Trykk på TITLE LIST-knappen.
Tittelliste-skjermen vises.
2
Velg tittelen du vil spille med ▲▼-knappene, og
trykk deretter på PLAY-knappen.
Den valgte tittelen spilles av.
3
Trykk på STOP-knappen når du vil avslutte avspillingen.
Trykk på TITLE LIST-knappen hvis du vil tilbake til
tittellisten.
Redigering
Bruke MENU-knappen
1
Trykk på MENU-knappen.
Spille av tittellisten ........................................................................70
Grunnleggende redigering (tittelliste) .........................................72
Avansert redigering (spilleliste)...................................................76
Diskbehandling .............................................................................83
70 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR2_W.indd70 70
2006-04-04 오후 4:47:05
2
Velg Title List ved å trykke på ▲▼-knappene, og
trykk deretter på OK- eller ► knappen to ganger.
Tittelliste-skjermen vises.
3
Trykk på ▲▼-knappene og velg Title, og trykk
deretter på OK- eller ► -knappen.
Redigeringsmenyen vises: Play, Rename, Delete,
Edit, Protection (Se side 72~75)
■
Du kan også spille av et innspilt program ved
å trykke på ANYKEY-knappen.
■
Velg Title med ▲▼-knappene.
■
Velg å spille av listen ved å trykke på ◄ ► knappene, og trykk deretter på OK-knappen.
Merk
Skjermelementer i tittellisten
4
Trykk på STOP-knappen når du vil stanse
avspillingen. Trykk på TITLE LIST-knappen hvis
du vil tilbake til tittellisten.
Avspillingsskjerm for innspilte titler.
Informasjonsvinduet for den valgte tittelen: Tittelnavn,
innspillingsdato, låsestatus, innspillingsmodus
Nummeret til den innspilte tittelen
Navnet til den innspilte tittelen
Innspillingslengde (dvs. spilletid)
Redigeringsmeny
Play (Spill): Spiller den valgte tittelen.
Rename (Gi nytt navn): Gir den valgte tittelen nytt navn.
Delete (Slett): Sletter den valgte tittelen fra listen.
Edit (Rediger): Sletter en del av en tittel.
Protection (Beskyttelse): Låser eller låser opp den
valgte tittelen.
Knappelinje
Merk
■
Kan avhenge av type plate.
■
DVD-RW(V modus)/-R har begrensede
redigeringsmuligheter.
Redigering
5
Velg Play ved å trykke på ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen.
Den valgte tittelen spilles av.
Norsk - 71
01010K-VR330-336-XEE-NOR2_W.indd71 71
2006-04-04 오후 4:47:07
Grunnleggende
redigering(tittelliste)
4
Velg tegnene du ønsker ved hjelp av ▲▼ ◄ ►
-knappene, og trykk på OK-knappen.
Gi en tittel nytt navn
Følg disse anvisningene når du vil gi en tittel nytt navn,
dvs. redigere tittelen til et innspilt program.
1
• Back Space: Sletter tegnet før markørposisjonen.
• Space: Legger inn et mellomrom og flytter
markøren én posisjon fremover (mot
høyre).
• Delete: Sletter tegnet ved markørposisjonen.
• Clear: Sletter alle tegnene.
• Save: Registrerer de inntastede tegnene.
Trykk på TITLE LIST-knappen.
Tittellisten åpnes med MENU-knappen.
Bruke MENU-knappen
• Trykk på MENU-knappen.
• Trykk på ▲▼-knappene og velg Title List, og
trykk deretter to ganger på OK- eller ►-knappen.
Redigering
5
2
Velg tittelen du vil gi nytt navn fra tittellisten ved
åtrykke på ▲▼-knappene, og trykk deretter på
OK-knappen eller ►-knappen.
3
Velg Rename ved å trykke på ▲▼-knappene,
ogtrykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Skjermbildet for nytt navn vises.
Velg Save med ▲▼ ◄ ►-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen.
Det endrede tittelnavnet vises i tittelfeltet til den
valgte tittelen.
72 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR2_W.indd72 72
2006-04-04 오후 4:47:09
Låse (beskytte) en tittel
Følg disse anvisningene hvis du vil låse en tittel og
dermed beskytte den mot å bli slettet ved et uhell.
1
4
Velg On ved å trykke på◄ ► -knappene, og trykkderetter på OK-knappen. Nøkkelikonet i informasjonsvinduet for den valgte tittelen endres til
låst status. ( ➝ )
Trykk på TITLE LIST-knappen.
Tittellisten åpnes med MENU-knappen
Bruke MENU-knappen
• Trykk på MENU-knappen.
• Trykk på ▲▼ -knappene og velg Title List, og
trykk deretter to ganger på OK- eller► -knappen.
Slette en tittel
Følg disse anvisningene hvis du vil slette en tittel fra
tittellisten.
1
3
Velg Protection med ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
Bruke MENU-knappen
• Trykk på MENU-knappen.
• Trykk på ▲▼ -knappene og velg Title List, og
trykk deretter to ganger på OK- eller ►-knappen.
2
Velg tittelen du vil gi slette fra tittellisten ved
åtrykke på ▲▼-knappene, og trykk deretter på
OK -knappen eller ► -knappen.
Redigering
2
Velg tittelen du vil gi beskytte fra tittellisten ved å
trykke på ▲▼-knappene, og trykk deretter på OK
-knappen eller►-knappen.
Trykk på TITLE LIST-knappen.
Tittellisten åpnes med MENU-knappen.
Norsk - 73
01010K-VR330-336-XEE-NOR2_W.indd73 73
2006-04-04 오후 4:47:11
3
Velg Delete med ▲▼-knappene, og trykk deretter
på OK- eller ►-knappen.
Du vil bli bedt om å bekrefte.
DVD-RW(VR modus):Siden en spilleliste er aktiv,
vises meldingen ‘Do you want to delete? (Related
playlists may be deleted.)’
Slette en del av en tittel
Følg disse anvisningene hvis du vil slette en del av
en tittel i tittellisten.
(VR mode)
1
Trykk på TITLE LIST-knappen.
Tittellisten åpnes med MENU-knappen
Bruke MENU-knappen
• Trykk på MENU-knappen.
• Trykk på ▲▼ knappene og velg Title List, og
trykk deretter to ganger på OK- eller ► -knappen.
DVD-RW(V modus)/-R: Siden det ikke er noen
spilleliste, vises meldingen ‘Do you want to
delete?’.
• Meldingen avhenger av type plate.
4
Merk
Press the ◄ ► buttons to select Yes, then press
the OK button.
2
Velg tittelen du vil gi slette fra tittellisten ved å
trykke på ▲▼-knappene, og trykk deretter på
OK-knappen eller ►-knappen.
3
Velg Edit ved å trykke på ▲▼ -knappene, og
trykk deretter OK eller på ► button.
Redigeringsskjermen for tittellisten vises.
Du kan ikke slette en beskyttet tittel.
Hvis du ønsker å slette en beskyttet tittel, må
du velge Off i menyen Protection(Beskyttelse)
for tittelen. (Se side 73)
Når en tittel er slettet fra tittellisten, kan den
ikke gjenopprettes.
Når DVD-RW/-R er sluttbehandlet,kan de
ikke slettes.
Redigering
Med DVD-R slettes titlene bare fra menyen.
Titlene blir værende fysisk på platen.
74 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR2_W.indd74 74
2006-04-04 오후 4:47:13
4
Trykk på OK-knappen ved startpunktet.
Bilde og tid for startpunktet vises i vinduet for valg
av startpunkt for sletting.
6
Velg Delete ved å trykke på ◄ ►-knappene, og
trykk deretter på OK-knappen.
7
Velg Yes ved å trykke på ◄ ► -knappene, og
trykk deretter på OK-knappen.
Den valgte delen er slettet.
Du kan gå tilbake til tittellisten ved å velge Return
ved hjelp av ◄ ►-knappene.
Skjermelementer på tittelredigeringsskjermen
Avspillingslinje
Avspillingstid
Vindu og tid for startpunkt for delvis sletting
Vindu og tid for sluttpunkt for delvis sletting
• Velg start- og sluttpunkt for delen du vil slette
ved hjelp av de avspillingsrelaterte knappene.
• Avspillingsrelaterte knapper:(►II, I◄◄, ◄◄, ►►).
5
Trykk på OK-knappen på sluttpunktet.
Bilde og tid for sluttpunktet vises i vinduet for valg
av sluttpunkt for sletting.
Lengden på delen som skal slettes må
være på minst 5 sekunder.
■
Hvis lengden på delen som skal slettes er på
mindre enn 5 sekunder, vil du få meldingen
‘The range is too short’.
■
Hvis sluttiden kommer foran starttiden,
vil du få meldingen ‘End point cannot be
marked earlier than start point’.
■
Delen kan ikke slettes hvis den inneholder
et stillbilde.
■
Trykk på MENU-knappen etter at
operasjonen er fullført.
Tittellisten forsvinner.
Merk
Redigering
■
Norsk - 75
01010K-VR330-336-XEE-NOR2_W.indd75 75
2006-04-04 오후 4:47:14
Avansert redigering
(spilleliste)
5
Trykk på OK-knappen på sluttpunktet.
Opprette en spilleliste
Følg disse anvisningene hvis du vil opprette en ny
spilleliste fra en innspilt tittel.
• Bilde og tid for sluttpunktet vises i End-vinduet.
• Den gule valglinjen går til ikonet Make.
(VR mode)
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
2
Velg Playlist med ▲▼-knappene, og trykk deretter
på OK- eller ►-knappen.
- Slik lager du en ny spilleliste -
6
Redigering
Merk
3
Velg New Playlist med ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
Skjermen Make Scene vises.
4
Trykk på OK-knappen på startpunktet.
■
Du kan kontrollere og se over alle scenene
på skjermen Edit Playlist (Se side 78)
■
Gjenta trinn 1~6 hvis du vil opprette en ny
spilleliste.
■
Gjenta trinn 4~6 hvis du vil lage scener fra
spillelisten.
- Slik kommer du tilbake til menyen Edit Playlist -
7
Velg Return ved å trykke på ◄ ►-knappene, og
trykk deretter på OK-knappen.
Skjermen Edit Playlist vises.
8
Trykk på MENU- eller PLAY LIST-knappen etter at
operasjonen er fullført.
Skjermen Edit Playlist forsvinner.
Merk
• Bilde og tid ved startpunktet vises i Start-vinduet.
• Den gule valglinjen går til feltet End.
• Velg startpunkt for delen du vil opprette en ny scene
ut fra ved hjelp av de avspillingsrelaterte knappene.
(►II,I◄◄,►►I,◄◄, ►►).
Velg Make ved å trykke på ◄ ►-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen.
Skjermen Make Scene vises igjen.
En ny spilleliste blir lagt til i den aktive spillelisten.
■
Du kan opprette inntil 99 spillelistetitler.
■
Avhengig av platetype kan skjermen som
vises variere noe.
76 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR2_W.indd76 76
2006-04-04 오후 4:47:16
Spille titler i spillelisten
Endre navn på en spilleliste
Følg disse anvisningene hvis du vil spille av
spillelistetitlene.
Følg disse anvisningene hvis du vil spille av
spillelistetitlene.
(VR mode)
1
Trykk på PLAY LIST-knappen med platen stoppet.
Skjermen Edit Playlist vises.
(VR mode)
1
Bruke MENU-knappen
• Trykk på MENU-knappen med platen stoppet.
• Velg Playlist med ▲▼-knappene, og trykk deretter
på OK- eller ►-knappen.
• Velg Edit Playlist med ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
2
Velg tittelen du vil spille fra spillelisten ved å trykke
på ▲▼-knappene, og trykk deretter på OKknappen eller ►-knappen.
Menyen Edit Playlist vises: Play, Rename, Edit
Screen, Copy, Delete.
3
Velg Play med ▲▼-knappene, og trykk deretter på
OK- eller ►-knappen.
Titlene i spillelisten spilles av.
Bruke MENU-knappen
• Trykk på MENU-knappen med platen stoppet.
• Velg Playlist med ▲▼-knappene, og trykk deretter
på OK- eller ►-knappen.
• Velg Edit Playlist med ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
2
Velg tittelen du vil spille fra spillelisten ved å trykke
på ▲▼-knappene, og trykk deretter på OK-knappen
eller ►-knappen. Menyen Edit Playlist vises: Play,
Rename, Edit Screen, Copy, Delete.
3
Velg Rename ved å trykke på ▲▼-knappene, og
trykk deretter på OK-knappen.
Skjermbildet for nytt navn vises.
Redigering
4
Trykk på PLAY LIST-knappen med platen stoppet.
Skjermen Edit Playlist vises.
Trykk på STOP-knappen når du vil stanse avspillingen. Du kommer tilbake til skjermen Edit Playlist
Norsk - 77
01010K-VR330-336-XEE-NOR2_W.indd77 77
2006-04-04 오후 4:47:17
4
5
Tast inn tegnene du ønsker med ▲▼ ◄ ►knappene.
2
Velg tittelen du vil redigere fra spillelisten
ved å trykke på ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen eller ►-knappen.
Menyen Edit Playlist vises: Play, Rename, Edit
Scene, Copy, Delete.
• Denne funksjonen tilsvarer funksjonen Rename
(Gi nytt navn) for å gi nytt navn til tittellisten.
(Se side 72)
• Det maksimale antallet tegn som kan skrives inn
er 31.
3
Velg Edit Scene med ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
Skjermen Edit Scene vises.
Velg Save ved å trykke på ▲▼ ◄ ►-knappene,
og trykk deretter på OK-knappen.
Det endrede tittelnavnet vises i tittelfeltet til den
valgte spillelistetittelen.
Spille av en valgt scene
4
Velg scenen du vil spille av med ▲▼ ◄ ►knappene, og trykk deretter på OK-knappen.
Tittelen som skal spilles av velges.
5
Trykk på OK-knappen igjen.
Den valgte scenen spilles av.
Redigere en scene for spillelisten
Følg disse anvisningene hvis du vil redigere scener for
en spilleliste.
Redigering
(VR mode)
1
Trykk på PLAY LIST-knappen med platen stoppet.
Skjermen Edit Playlist ises.
Bruke MENU-knappen
• Trykk på MENU-knappen med platen stoppet.
• Velg Playlist med ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
• Velg Edit Playlist med ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
• Trykk på STOP-knappen når du vil avslutte
avspillingen av scenen.
78 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR3_W.indd78 78
2006-04-04 오후 4:47:52
Modifisere en scene (bytte ut en scene)
7
Trykk på OK-knappen ved scenens sluttpunkt.
Følg trinn 1 til 3 på side 78 for konfigurasjon.
4
Velg scenen du vil modifisere med ▲▼ ◄ ►knappene, og trykk deretter på OK-knappen.
• Bilde og tid for sluttpunktet vises i End-vinduet.
8
5
Velg Change ved å trykke på ◄ ►-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen.
Velg Modify ved å trykke på ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen. Skjermen Modify Scene vises.
• Scenen du modifiserer endres med den valgte delen.
6
Trykk på OK-knappen på scenens startpunkt.
Redigering
• Bilde og tid for startpunktet vises i Start-vinduet.
• Velg start- eller sluttpunkt for delen du vil modifisere
ved hjelp av de avspillingsrelaterte knappene.
(►II,I◄◄,►►I,►►,◄◄).
Norsk - 79
01010K-VR330-336-XEE-NOR3_W.indd79 79
2006-04-04 오후 4:48:01
Flytte en scene (endre posisjon for en scene)
Følg trinn 1 til 3 på side 78 for konfigurasjon.
4
■
Du kan ikke flytte den valgte scenen til neste
scenes posisjon, fordi den valgte scenen ville
blitt satt inn før denne posisjonen.
■
Avhengig av platetype kan skjermen som
vises variere noe.
Merk
Velg scenen du vil flytte (bytte posisjon til) med ▲▼
◄ ►-knappene, og trykk deretter på OK-knappen.
Legge til en scene
Følg trinn 1 til 3 på side 78 for konfigurasjon.
5
Redigering
Velg scenen som skal få en ny scene satt inn foran
seg ved hjelp av ▲▼ ◄ ►-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen.
Et gult valgvindu vises på scenen som skal legges til
som ny scene.
5
Velg Add med ▲▼-knappene, og trykk deretter på
OK-knappen.
Skjermen Add Scene vises.
6
Trykk på OK-knappen ved scenens startpunkt.
Velg Move ved å trykke på ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen.
• Et gult valgvindu vises på scenen som skal flyttes.
6
4
Velg posisjonen du vil flytte den valgte scenen
til ved hjelp av ▲▼ ◄ ►-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen.
• Den valgte scenen flyttes til den valgte posisjonen.
• Bilde og tid for startpunktet vises i Start-vinduet.
• Velg sluttpunkt for delen der du vil opprette en ny
scene ved hjelp av de avspillingsrelaterte knappene.
(►II,I◄◄,►►I,◄◄, ►►).
80 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR3_W.indd80 80
2006-04-04 오후 4:48:03
7
Trykk på OK-knappen ved scenens sluttpunkt.
Kopiere en spilleliste til videospilleren
1
Trykk på PLAY LIST-knappen med platen stoppet.
Skjermen Edit Playlist vises.
• Bilde og tid for sluttpunktet vises i End-vinduet.
• Hvis du vil avbryte, velg Cancel med ◄ ►knappene, og trykk deretter på OK-knappen.
8
Bruke MENU-knappen
• Trykk på MENU-knappen med platen stoppet.
• Velg Playlist med ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
• Velg Edit Playlist med ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
Velg Add med ◄ ►-knappene, og trykk deretter på
OK-knappen.
2
Velg tittelen du vil redigere fra spillelisten ved å
trykke på ▲▼-knappene, og trykk deretter på OKknappen eller ►-knappen.
Menyen Edit Playlist vises: Play, Rename, Edit
Scene, Copy, Delete.
3
Velg Copy ved å trykke på ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen.
• Tittelen du velger spilles av og kopieres til
videobåndet.
4
Trykk på MENU-knappen etter at operasjonen er
fullført. Menyskjermen vil forsvinne.
• Delen du ønsker å legge til, settes inn foran
scenen som ble valgt i trinn.
Slette en scene
Følg trinn 1 til 3 på side 78 for konfigurasjon.
4
Velg Delete ved å trykke på ▲▼-knappene, og
trykk deretter på OK-knappen.
■
Merk
Redigering
5
Velg scenen du vil slette med ▲▼ ◄ ►-knappene,
og trykk deretter på OK-knappen.
Kopieringsfunksjonen er ikke tillatt i progressive scan-modus.
Norsk - 81
01010K-VR330-336-XEE-NOR3_W.indd81 81
2006-04-04 오후 4:48:05
Slette en spilleliste fra spillelisten
1
Trykk på PLAY LIST-knappen med platen stoppet.
Skjermen Edit Playlist vises.
4
Velg Yes ved å trykke på ◄ ►-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen.
Du kommer automatisk tilbake til skjermen Edit
Playlist når slettingen er fullført.
Redigering
Bruke MENU-knappen
• Trykk på MENU-knappen med platen stoppet.
• Velg Playlist med ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
• Velg Edit Playlist med ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
2
Velg tittelen du vil redigere fra spillelisten ved å
trykke på ▲▼-knappene, og trykk dereter på OK
-knappen eller ►-knappen. Menyen Delete Playlist
vises: Play, Rename, Edit Scene, Copy, Delete.
3
Velg Delete ved å trykke på ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen.
• Du vil bli bedt om å bekrefte slettingen med meldingen
‘Do you want to delete?’.
82 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR3_W.indd82 82
2006-04-04 오후 4:48:07
Diskbehandling
4
Tast inn tegnene du ønsker med ▲▼ ◄ ►knappene.
Redigere platenavnet
Følg disse anvisningene hvis du vil gi en plate et navn.
1
• Denne funksjonen tilsvarer funksjonen Rename (Gi nytt
navn) for å gi nytt navn til tittellisten. (Se side 72)
• Det maksimale antallet tegn som kan skrives inn er 31
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
5
2
Velg Save ved å trykke på ▲▼ ◄ ►-knappene, og
trykk deretter på OK-knappen.
Platen gis et navn.
Velg Disc Manager med ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
■
Du må oppheve platebeskyttelsen for å
kunne endre platens navn.
■
Skjermen som vises kan avvike, avhengig
av platetype.
Merk
Redigering
3
Velg Disc Name med ▲▼-knappene, og
trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Skjermen Edit Name vises.
Norsk - 83
01010K-VR330-336-XEE-NOR3_W.indd83 83
2006-04-04 오후 4:48:08
Disc Protection (Platebeskyttelse)
Med Disc Protect (Platebeskyttelse) kan du beskytte
platene mot å bli formatert eller slettet utilsiktet.
Redigering
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
2
Velg Disc Manager med ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
3
Velg Disc Protection med ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
4
Velg Protected med ▲▼-knappen, og trykk deretter på
OK- eller ►-knappen.
Formatere en plate
Bruk disse instruksjonene når du skal formatere en plate.
Platebeskyttelsen bør fjernes først.
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i stoppmodus.
2
Velg Disc Manager med ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
3
Velg Disc Format med ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
4
Trykk på ◄ ►-knappene for å velge ønsket modus, og
trykk deretter på OK-knappen.
84 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR3_W.indd84 84
2006-04-04 오후 4:48:10
5
Velg Yes ved å trykke på ◄ ►-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen
Platen formateres.
DVD-VR modus
PLATE
DVD-RW
3
Velg Disc Finalise med ▲▼-knappen, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
DVD-V modus
DVD-RW
DVD-R
DVD-VR- og DVD-V-modus defineres i samsvar med
innspillingsformatet.
Du vil få meldingen ‘Do you want to finalise disc?’.
Sluttbehandle en plate
Når du har spilt inn titler på en DVD-RW/-R-plate med din
DVD-spiller skal den luttbehandles innen den kan spilles av
på eksterne anordninger other DVD devices.
1
Hvis du velger Yes, vil du få meldingen ‘Disc will be
finalised. Do you want to continue?’.
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
2
Velg Disc Manager med ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
Velg Yes ved å trykke på ◄ ►-knappene, og trykk
deretter på OK-knappen. Platen sluttbehandles.
■
Når en plate er sluttbehandlet, kan du ikke
slette titler fra innspillingslisten.
■
Etter sluttbehandlingen fungerer DVD-RW(V
modus)/-R-plater på samme måte som en
DVD-Video-plate.
■
Skjermen som vises kan avvike, avhengig av
platetype.
■
Sluttbehandlingstiden kan variere avhengig av
hvor mye data som er lagret på platen.
■
Dataene på platen blir skadd hvis opptakeren
skrus av under sluttbehandlingsprosessen.
Merk
Redigering
4
Norsk - 85
01010K-VR330-336-XEE-NOR3_W.indd85 85
2006-04-04 오후 4:48:12
Fjerne sluttbehandling på en plate (V/VR modus)
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
4
Velg Yes ved å trykke på ◄ ►-knappene, og
trykk deretter på OK-knappen.
Sluttbehandlingen fjernes.
■
Merk
En DVD-RW kan sluttbehandles eller få
fjernet sluttbehandlingen i V modus.
Type
Bruk
■
2
Velg Disc Manager med ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
Fjerne sluttbehandling
DVD-RW(V modus)
Mulighet for ekstra innspilling,
Samme som DVD-Video
beskyttelse og sletting.
A DVD-RW can be finalised or unfinalised in
VR mode.
Type
Bruk
Sluttbehandling
Fjerne sluttbehandling
DVD-RW(VR:F)
DVD-RW(VR modus)
Ingen mulighet for
Mulighet for ekstra
ekstra innspilling, sletting ekstra innspilling, sletting
redigering eller beskyttelse. redigering eller beskyttelse.
Velg Disc Unfinalise med ▲▼-knappen,
og trykk deretter på OK- eller ►-knappen.
Du vil få meldingen ‘Do you want to unfinalise
disc?’.
Redigering
3
Sluttbehandling
DVD-Video(RW)
Hvis du velger Yes, vil du få meldingen ‘Disc will
be unfinalised. Do you want to continue?’.
86 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR3_W.indd86 86
2006-04-04 오후 4:48:14
• Du vil få meldingen ‘Do you want to delete all title
lists?’.
Slette alle tittellister
1
Trykk på MENU-knappen mens apparatet er i
stoppmodus.
• Hvis det finnes beskyttede titler: Funksjonen
Delete All Title Lists fungerer ikke. Hvis det
finnes en tittel med et stillbilde, vil ikke denne
funksjonen fungere. Hvis du vil slette en
beskyttet tittel, må du deaktivere Protect for den
under Lock-funksjonen.
2
Velg Disc Manager med ▲▼-knappene, og trykk
deretter på OK- eller ►-knappen.
3
Velg Delete All Title Lists, og trykk deretter på OKeller ►-knappen.
4
Velg Yes ved å trykke på ◄ ►-knapene, og trykk
deretter på OK-knappen.
Alle tittellister slettes.
Redigering
Norsk - 87
01010K-VR330-336-XEE-NOR3_W.indd87 87
2006-04-04 오후 4:48:16
Referanse
Feilsøking
▼
Spesifikasjoner
Referanse
▼
GARANTI BEGRENSET TIL DEN
OPPRINNELIGE KJØPEREN
Feilsøking (DVD) ........................................................89
Spesifikasjoner ..............................................................92
88 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR3_W.indd88 88
2006-04-04 오후 4:48:17
Feilsøking (DVD)
Hvis du får et problem med produktet, gå gjennom punktene under før du kontakter et Samsung-godkjent
servicesenter.
Problem
Forklaring/løsning
Ingen strøm.
• Sjekk om strømledningen er plugget skikkelig inn i stikkontakten.
• Har du trykket på / I -knappen på DVD-opptakeren eller videospilleren?
Inn-signalet vises
en stund mens
strømmen skrus på.
DVD-opptakeren eller videospilleren trenger litt tid til å starte opp etter at den er skrudd på.
Hvis ‘Quick Recording’ (Hurtigopptak) er slått på, vil DVD-opptakeren/videospilleren slå seg på raskt
slik at du kan ta opp fra den valgte kanalen med en gang (se side 38)
Kan ikke spille inn
TV-programmer.
• Sjekk om strømledningen er plugget skikkelig inn i stikkontakten.
• Har du stilt inn kanalinnstillingene for DVD-opptakeren eller videospilleren riktig?
• Kontroller ledig plass på DVD-RW/-R-platen.
• Kontroller at antennekabelen er koblet til.
Timer-innspilling fungerer ikke skikkelig.
• Kontroller innspillingstid, sluttidspunkt og klokkeinnstillingene på nytt.
• Innspillingen blir avbrutt hvis strømmen blir borte ved et strømbrudd eller av andre grunner
under innspillingen.
Jeg kan ikke
spille inn.
• Sjekk om platen er formatert. Dette produktet kan kun spille inn på formaterte plater.
• Kontroller om du har nok ledig plass på DVD-RW/-R-platen.
Jeg trykket på
REC-knappen, men
ingenting skjer.
Innspilling er tilgjengelig kun på DVD-RW/-R-plater.
Hvis et program er kopibeskyttet, kan du ikke spille det inn.
Jeg har glemt
passordet for
barnesikringen.
Trykk på PROG ( / )-knappene på DVD-opptakeren/videospilleren samtidig mens strømmen er på, og
trykk deretter på STANDBY/ON-knappen.
Ikke gjør dette med mindre det er helt nødvendig.
(Denne funksjonen er kun tilgjengelig når det ikke står noen plate i.)
Jeg kan ikke spille av
en plate.
• Kontroller at platen er satt inn riktig med etiketten opp.
• Sjekk regionskoden på DVD-platen.
• DVD-opptakeren eller videospilleren kan ikke spille av enkelte platetyper.
Referanse
Ingen lyd.
• Ser du på et program i sakte film eller bilde for bilde?
Hvis du spiller et program i noen annen hastighet enn normal hastighet, vil du ikke høre
noen lyd. (Med unntak av søking framover (Fast 1), er det heller ikke mulig å høre i alle
moduser under skanning av MPEG4.)
• Sjekk tilkoblinger og grunninnstillinger.
• Kontroller om platen er skadet.
Rengjør platen om nødvendig
• Kontroller at platen er satt inn riktig med etiketten opp.
Norsk - 89
01010K-VR330-336-XEE-NOR3_W.indd89 89
2006-04-04 오후 4:48:18
Feilsøking (DVD)
Referanse
Problem
Forklaring/løsning
-ikoner vises på
skjermen.
Du kan ikke bruke operasjonen eller funksjonen av en av følgende årsaker:
(1) DVD-platen støtter ikke funksjonen (for eksempel kameravinkler)
(2) Du har bedt om en tittel, et kapittel eller en søketid som ligger utenfor gyldig område.
Innstillingene for avspillingsmodus (Play mode)
samsvarer ikke med
innstillingene som er
konfigurert på menyen
Setting (Innstillinger).
Platen støtter ikke alle de valgte funksjonene.
I så fall vil noen innstillinger du konfigurerer på menyen Setting (Innstillinger) kanskje ikke
fungere skikkelig.
Jeg kan ikke endre
sideforholdet.
Sideforholdet er ikke justerbart for DVD-plater.
Det kommer ingen lyd.
Kontroller at du har valgt riktige alternativer for digitallyd i menyen Audio Output Options
(Lydalternativer).
Det kommer ikke
bilde eller lyd.
Platen løses ut etter
2 til 5 sekunder.
Har du flyttet DVD-opptakeren eller videospilleren brått fra et kaldt sted til et varmt sted? Hvis
dette er tilfellet, må du ikke plugget støpslet i stikkontakten. Vent i to timer.
Deretter setter du inn platen og prøver å spille av en gang til. Avspilling vil fungere når
kondensen har fordampet.
Bytte av kameravinkler fungerer ikke
under avspilling av
en DVD-plate.
Bytte av kameravinkler er kun tilgjengelig hvis platen inneholder bilder tatt fra ulike vinkler.
Platen går rundt, men
det kommer ikke bilde,
eller det kommer bilder
av dårlig kvalitet.
• Kontroller om platen er skadet eller om det er fremmedlegemer på platen.
• Noen plater av dårlig kvalitet vil kanskje ikke kunne spilles av.
• Hvis scenen plutselig bytter fra mørkt til lyst, kan skjermen riste litt, men dette er ingen defekt.
Jeg får ikke det
språket jeg ønsker på
tale og tekst.
Hvilke språk som er tilgjengelig for tale og tekst bestemmes av platen.
Kun lyden og tekstingen som ligger på DVD-platen er tilgjengelig og vises på platemenyen.
Det kommer ingen
progressive signaler.
• Sjekk om PS
vises på frontpanelet.
• Husk å bytte component video ut-signalet med Progressive-knappen når platen har stoppet.
Fjernkontrollen
fungerer ikke.
• Rett fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren på DVD-opptakeren eller videospilleren.
Ikke stå for langt unna (maksimal rekkevidde er 4,5 meter).
Fjern hindringer mellom DVD-opptakeren eller videospilleren og fjernkontrollen.
• Kontroller om batteriene er utladet.
Andre problemer
• Les innholdsfortegnelsen, finn og les avsnittene som omhandler problemet, og følg anvisningene.
• Skru apparatet av og på igjen.
• Hvis problemet vedvarer, kontakt nærmeste Samsung-godkjente servicesenter.
Ingen HDMI-utgang.
• Kontroller at videoutgangen er HDMI-aktivert..
• Kontroller tilkoblingen mellom TV-apparatet og HDMI-kontakten på DVD-opptakeren/
videospilleren.
• Sjekk at TV-apparatet støtter denne 576p/720p/1080i DVD-opptakeren/videospilleren.
Unormalt HDMIutgangsskjermbilde.
• Hvis det vises snø på skjermen, betyr det at TV-apparatet ikke støtter HDCP
(Highbandwidth Digital Content Protection).
HDMI-utgangen
skjelver
• Kontroller at TV-systemet er riktig innstilt.
• Skjermbildet kan skjelve når rammehastigheten er konvertert fra 50Hz til 60Hz for
720p/1080i HDMI (High Definition Multimedia Interface)-utgang.
• Se i brukerveiledningen til TV-apparatet hvis du vil vite mer.
90 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR3_W.indd90 90
2006-04-04 오후 4:48:19
Feilsøking (VCR)
Utfør følgende enkle kontroller før du kontakter et Samsung-godkjent servicesenter.
Problem
Forklaring/løsning
Ingen strøm
• Kontroller at strømledningen er koblet til en stikkontakt.
• Har du trykket på /I -knappen?
Du får ikke satt inn en videokassett
• Videokassetter kan kun settes inn med vindusiden opp og
sikkerhetstappen vendt mot deg.
TV-programmet ble ikke spilt inn
• Sjekk antennetilkoblingen til DVD-opptakeren eller videospilleren.
• Er tuneren på DVD-opptakeren eller videospilleren riktig stilt inn?
• Sjekk om sikkerhetstappen på kassetten er intakt.
Timer-innspillingen ble ikke gjennomført • Sjekk start-/sluttidspunktene for innspillingen på nytt, samt gjeldende klokkeslett.
• Kontroller at båndet du setter inn har tilstrekkelig plass.
Det kommer ikke bilde, eller det er
forstyrrelser på bildet
• Kontroller om du bruker et forhåndsinnspilt bånd.
Du kan ikke se vanlige TV-sendinger
Det kommer forstyrrelser eller
streker på bildet under avspilling
• Sjekk innstillingen for Tuner/External. Den skal stå på Tuner.
• Sjekk TV-ens antennetilkoblinger.
• Trykk på PROG/TRK-knappene ( / ) for å redusere denne
denne effekten.
Når ►II -knappen trykkes inn under
avspilling får stillbildet kraftige
forstyrrelsesstriper.
• Et stillbilde kan ha “forstyrrelsesstriper”, avhengig av båndets tilstand.
Trykk på PROG/TRK-knappene ( / ) mens du spiller av i
sakte film for å redusere denne effekten.
Video Head Cleaning
• Hvis du får dårlig bilde på mange ulike kassetter, kan det
hende videolesehodene må renses. Dette er ikke et vanlig problem,
og hodene skal ikke renses med mindre du har dette problemet.
Når du renser videolesehodene, må du lese alle
instruksjoner som følger med rensekassetten.
Feil rensing kan skade videolesehodene permanent.
Hvis du ikke greier å løse problemet etter å ha lest instruksjonene over, noter ned:
• Modell og serienummer fra baksiden av DVD-opptakeren eller videospilleren
• Garantiinformasjonen
• En klar beskrivelse av problemet
Deretter kontakter du nærmeste SAMSUNG-godkjente servicesenter.
Referanse
Norsk - 91
01010K-VR330-336-XEE-NOR3_W.indd91 91
2006-04-04 오후 4:48:21
Spesifikasjoner
Generelt
Inn-signaler
Ut-signaler
VCR
DVD
Strømkrav
AC 220 – 240V, 50Hz
Strømforbruk
35 Watt
Vekt
4,8 Kg
Dimensjoner
430(Bredde) x 321(Dybde) x 79(Høyde)
Driftstemperatur
+5°C to +35°C
Andre forhold
Må stå rett når den er i bruk. Maksimalt 75% luftfuktighet.
Video inn (bak)
Euro Scart-kontakt: 1.0Vp-p(ubalansert) 75Ω
Audio inn (bak)
Euro Scart-kontakt: -8dBm, 47Kohm ubalansert
Front-inngang
RCA-kontakt, DV (kun DVD-VR331,VR335,VR336)
RF ut
UHF 21-69 (CH36)
Audio (DVD, VCR)
RCA-kontakt, Euro Scart-kontakt, Audio L/R
Audio (Kun DVD)
Digital audio ut OPTISK KOAKSIAL
Video (DVD, VCR)
RCA-kontakt, Euro Scart-kontakt (Kompositt, RGB), S-Video ut, Komponent ut
HDMI (576p, 720p, 1080i) (kun DVD-VR335,VR336)
Båndformat
Videobånd, type VHS
Fargesystem
PAL
Tuningsystem
B/G, D/K
Video S/N
Over 43dB (standardinnspilling)
Oppløsning
Over 240 linjer (standardinnspilling)
Audio S/N
Over 68dB (Hi-Fi), 39dB(Mono)
Lydfrekvenser
20Hz-20KHz (Hi-Fi)
Bildekomprimeringsformat
MPEG-II
Lydkomprimeringsformat
Dolby AC-3 256kbps
Innspillingskvalitet
XP (8 Mbps), SP (4 Mbps), LP (2 Mbps), EP (1,2/0,8 Mbps)
Video S/N
Forhold min. 50dB ved standardinnspilling
Audio S/N
Forhold min. 75dB
Lydfrekvenser
20 Hz ~ 20 KHz
Referanse
Lydsignaler
For DVD-plater vil lydsignaler som er spilt inn med en samplingfrekvens på 96kHz konverteres til og sendes ut i 48kHz.
Platetype
DVD
AUDIO CD(CD-DA)
Analoge lydsignaler ut
48 / 96KHz
44,1KHz
Digitale lydsignaler ut
48KHz
44,1KHz
92 - Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR3_W.indd92 92
2006-04-04 오후 4:48:22
NORWAY
Dette Samsung-produktet er garantert for en periode på tolv (12) måneder fra den
opprinnelige salgsdatoen mot defekte materialer og mangelfull fagmessig utførelse.
Dersom garantiservice blir forlangt, må
produktet leveres tilbake til den forhandleren det ble kjøpt hos.
Men autoriserte Samsung-forhandlere og autoriserte servicesentra i andre EU-land vil
oppfylle garantien på de vikårene som er gitt till kjøpere i vedkommende land. Hvis det
oppstår problemer, er mer informasjon om våre autoriserte servicesentra tilgjengelig fra:
www.samsung.com/no
Samsung Electronics Nordic AB
194 27, Johanneslundsvägen 2, Upplands Väsby
Tel: 231 627 22
■ GARANTIBETINGELSER
1.Garantien gjelder bare hvis, når garantiservice blir forlangt, garantikortet er fullstending
utfylt og blir lagt frem sammen med originalfakturaen, salgsslippen eller bekreftelsen, og
serienummeret på produktet ikke er uleselig.
2.Samsung’s forpliktelser er begrenset til reparasjonen eller, etter skjønn, erstatning av
produktet eller den defekte delen.
3.Garantireparasjoner må utføres hos en autorisert Samsung-forhandler eller et autorisert
servicesenter. Det vil ikke bli gitt noen refusjon for reparasjoner som er utført av
andre forhandlere, og enhver slik reparajon og skade på produktet som skyldes dette
reparasjonsarbeidet, dekkes ikke av denne garantien.
4.Dette produktet blir ikke betraktet som mangelfullt med hensyn til materialer eller
fagmessig utførelse på grunn av at det trenger tilpasning for å oppfylle nasjonale eller
lokale tekniske standarder eller gjeldende sikkerhetsstandarder i et hvilket som helst annet
land enn det landet produktet opprinnelig ble konstruert og produsert for. Denne garantien
dekker ikke, og ingen refusjon vil bli gitt, for slik tilpasning eller skader som den måtte
forårsake.
5.Denne garantien dekker ikke:
a) Periodisk kontroll, vedlikehold og reparasjon eller utskifting av deler pga. normal slitasje.
b) Kostnader relatert til transport, flytting eller installasjon av produktet.
c) Gal bruk, inklusive bruk av produktet til formål det ikke er beregnet for, eller ukorrekt
installasjon.
d) Skader som skyldes lynnedslag, vann, brann, naturkatastrofer, krig, politiske uroligheter,
gal nettspenning, utilstrekkelig ventiasjon eller en hvilken som helst annen årsak som er
utenfor Samsungs kontroll.
6.Denne garantien gjelder for enhver person som på lovlig måte har ervervet seg
eiendomsretten til produktet i løpet av garantiperioden.
7.Forbrukerens lovbestemte rettigheter i enhver anvendelig nasjonal lovgivning enten mot
forhandleren som skyldes salgskontrakten, eller på annen måte, blir ikke påvirket av
denne garantien. Med mindre det er nasjonal lovgivning som strir mot dette, er rettighetene
under denne garantien kundens eneste rettigheter, og Samsung, dets datterselskaper og
distributører er ikke ansvarlige for indirekte eller derav følgende tap eller enhver skade
på plater, CD-er, video- eller lydbånd eller et hvilket som helst annet relatert utstyr eller
materiale.
SAMSUNG ELECTRONICS SVENSKA AB
01010K-VR330-336-XEE-NOR3_W.indd93 93
2006-04-04 오후 4:48:23
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.
Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support.
Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
RUSSIA
UKRAINE
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
Asia Pacific
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
Middle East & Africa
01010K-VR330-336-XEE-NOR3_W.indd94 94
TAIWAN
VIETNAM
SOUTH AFRICA
U.A.E
Customer Care Center ☎
1-800-SAMSUNG (7267864)
01-800-SAMSUNG (7267864)
1-800-SAMSUNG (7267864)
0800-333-3733
0800-124-421
800-726-7864(SAMSUNG)
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-7267-864
1-800-100-5303
02 201 2418
844 000 844
38 322 887
09 693 79 554
08 25 08 65 65 (0,15€/Min)
01805 - 121213 (€ 0,12/Min)
06 40 985 985
199 153 153
02 261 03 710
0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)
231 627 22
0 801 801 881
80 8 200 128
0850 123 989
902 10 11 30
08 585 367 87
0870 242 0303
8-800-200-0400
8-800-502-0000
1300 362 603
800-810-5858, 010- 6475 1880
2862 6001
3030 8282
1600 1100 11
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG (7267864)
1800-SAMSUNG (7267864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
0860 7267864 (SAMSUNG)
800SAMSUNG (7267864)
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.ru
www.samsung.com/ur
www.samsung.com/au
www.samsung.com.cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/za
www.samsung.com/mea
2006-04-04 오후 4:48:24
Korrekt avhending av dette produkt
(Avfall elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet eller dens dokumentasjon, indikerer at den ikke skal kastes
sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. For å hindre mulig skade på miljøet
eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill dette fra andre typer avfall og
resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter,
for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte denne artikkelen for miljømessig trygg resirkulering.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten.
Dette produktet skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
Svenska
Norsk
01010K-VR330-336-XEE-NOR3_W.indd95 95
Suomi
Dansk
AK68-01010K-00
2006-04-04 오후 4:48:25
Käyttöopas
DVD-VR330,VR331
DVD-VR335,VR336
PAL
www.samsung.com/fi
Svenska
Norsk
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd1 1
Suomi
Dansk
AK68-01010K-00
2006-04-04 오후 5:33:39
Ennen aloitusta
Varoitus
SÄHKÖISKUN VAARAN PIENENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA
KANTTA (TAI TAKALEVYÄ).
KONEEN SISÄLLÄ EI OLE OSIA, JOTKA KÄYTTÄJÄ VOISI
HUOLTAA. ANNA HUOLTOTOIMET KOULUTETUN
HUOLTOHENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
VAROITUS
SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA KANTTA
Tämä symboli ilmaisee, että laitteen sisällä
on vaarallinen jännite, joka voi aiheuttaa
sähköiskun tai henkilövahingon
Tämä symboli kehottaa katsomaan laitteen
mukana toimitettuja tärkeitä ohjeita.
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai
vastaavaan.
VAROITUS : Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle
tulipalon tai sähköiskun välttämiseksi.
VAROITUS : DVD-TALLENTIMESSA/
VIDEONAUHURISSA KÄYTETÄÄN
NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSADETTÄ,
JOKA VOI AIHEUTTAA VAARALLISTA
SÄTEILYALTISTUSTA. KÄYTÄ
TALLENNINTA AINA OHJEIDEN
MUKAISESTI..
VAROITUS
TÄSSÄ TUOTTEESSA KÄYTETÄÄN LASERIA.
MUIDEN KUIN NÄISSÄ OHJEISSA MÄÄRITETTYJEN
SÄÄTIMIEN, SÄÄTÖJEN TAI OIMINTAMENETELMIEN
KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARALLISTA
SÄTEILYALTISTUSTA.
ÄLÄ AVAA KANSIA ÄLÄKÄ YRITÄ KORJATA
LAITETTA ITSE. ANNA HUOLTOTOIMET
KOULUTETUN HENKILÖSTÖN TEHTÄVÄKSI.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Laitteen virtajohdossa on sulakkeella varustettu valettu
pistotulppa. Sulakkeen arvo on ilmoitettu pistotulpan
napapinnalla. Jos se täytyy vaihtaa, on käytettävä
BS1362-hyväksyttyä samanarvoista sulaketta. Älä
koskaan käytä pistotulppaa ilman sulakekantta, jos
kansi on irrotettavissa.
Jos sulakekansi täytyy vaihtaa, sen täytyy olla samanvärinen kuin pistotulpan napapinta.
Vaihtokansia on saatavana jälleenmyyjältä. Jos
pistotulppa ei sovi asunnon pistorasioihin tai jos johto
ei yllä pistorasiaan, hanki sopiva turvahyväksytty
jatkojohto tai kysy neuvoa jälleenmyyjältä.
Jos pistotulpan poistamiselle ei ole vaihtoehtoja, irrota
sulake ja hävitä pistotulppa sitten turvallisesti. Älä kytke
pistotulppaa pistorasiaan, koska paljas johto voi
aiheuttaa sähköiskun.
Laite irrotetaan verkkovirrasta irrottamalla sen pistoke
pistorasiasta, minkä vuoksi pistokkeen tulee olla helposti ulottuvilla.
Tämän käyttöoppaan mukana toimitettava tuote on
lisensoitu kolmansien osapuolien teollisoikeuksien
mukaisesti. Tämä lisenssi rajoittuu kuluttajien yksityiseen ei-kaupalliseen luvallisen sisällön käyttöön.
Lisenssi koskee ainoastaan tätä tuotetta, eikä se ulotu
mihinkään lisensoimattomaan ISO/IEC 11172-3- tai
ISO/IEC 13818-3 -standardin mukaiseen tuotteeseen
tai prosessiin, jota käytetään tai myydään tämän tuotteen yhteydessä.
Lisenssi koskee ainoastaan tämän tuotteen käyttöä
ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardin
mukaisten äänitiedostojen koodaamiseen ja/tai purkamiseen. Tämä lisenssi ei anna oikeutta käyttää tuotteen ominaisuuksia tai toimintoja, jotka eivät ole ISO/
IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardin mukaisia. Tämä lisenssi ei anna oikeutta käyttää tuotteen
ominaisuuksia tai toimintoja, jotka eivät ole ISO/IEC
11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardin mukaisia.
Tämä laite täyttää CE-määräykset, kun se kytketään
muihin laitteisiin suojatuilla kaapeleilla ja liittimillä.
Muiden sähkölaitteiden, kuten radioiden ja televisioiden,
sähkömagneettisten häiriöiden ehkäisemiseksi käytä
kytkennöissä suojattuja kaapeleita ja liittimiä.
2 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd2 2
2006-04-04 오후 5:34:03
Turvaohje
Säilytä nämä käyttöohjeet myöhempää käyttöä varten.
1) Lue nämä ohjeet.
2) Säilytä nämä ohjeet.
3) Ota huomioon kaikki varoitukset.
4) Noudata kaikkia ohjeita.
5) Älä käytä laitetta veden lähellä.
6) Puhdista laite vain kuivalla liinalla.
7) Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna laite valmistajan
ohjeiden mukaisesti.
8) Älä asenna laitetta lähelle lämpöä tuottavia laitteita, kuten pattereita, lämpöventtiileitä, liesiä
tai muita vastaavia laitteita (vahvistimet mukaan
lukien).
9) Älä käytä polarisoitua tai maadoitettua pistotulppaa muuten kuin tarkoitetulla tavalla.
Polarisoidussa pistotulpassa on kaksi lehteä, joista
toinen on leveämpi. Maadoitetussa pistotulpassa
on kaksi lehteä ja kolmas maadoituskärki. Leveä
lehti tai kolmas kärki ovat turvallisuusominaisuuksia. Jos toimitettu pistotulppa ei sovi pistorasiaan,
pyydä sähköasentajaa vaihtamaan vanhentunut
pistorasia.
10) Huolehdi siitä, että virtajohdon päällä ei kävellä
ja ettei se jää puristuksiin etenkään pistotulppien,
jakorasioiden ja laitteen ulostulopisteen kohdalla.
11) Käytä vain valmistajan määrittämiä lisälaitteita
javarusteita.
12) Käytä vain valmistajan määrittämää tai laitteen
mukana myytävää kärryä, telinettä, kolmijalkaa,
kiinnikettä tai pöytää. Kärryä käytettäessä ole
varovainen siirtäessäsi kärry-laiteyhdistelmää,
jotta sen kaatuminen ei aiheuta vammoja.
13) Irrota laite sähköverkosta ukonilman aikana tai
silloin, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
14) Jätä kaikki huoltotoimet koulutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan esimerkiksi
silloin, kun virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut, laitteeseen on läikkynyt nestettä tai sinne
on pudonnut esineitä, laite on joutunut alttiiksi
sateelle tai kosteudelle, se ei toimi normaalisti tai
se on pudonnut.
Käsittelyä koskevia varoituksia
• Ennen kuin kytket muita laitteita tähän tallentimeen,
muista katkaista niistä ensin virta.
• Älä siirrä tallenninta levyn toiston aikana, jotta levy
ei naarmuunnu tai mene rikki ja jotta tallentimen
sisäosat eivät vaurioidu.
• Älä laita vettä täynnä olevaa maljakkoa tai pieniä
metalliesineitä tallentimen päälle.
• Älä laita kättäsi levykelkkaan.
• Älä laita levyä lukuun ottamatta mitään
levykelkkaan.
Kotelon hoitaminen
Ennen aloitusta
Tärkeitä turvallisuusohjeita
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Noudata kaikkia alla lueteltuja turvallisuusohjeita.
• Ulkoiset häiriöt, kuten ukonilma ja staattinen sähkö,voivat
vaikuttaa tämän tallentimeen normaaliin toimintaan.
Jos näin tapahtuu, sammuta DVDtallennin/videonauhuri
ja käynnistä se uudelleen /I button,painikkeella taiirrota
pistotulppa pistorasiasta ja laita se sitten takaisin.
Tallennin toimii taas normaalisti.
• Muista poistaa levy ja sammuttaa tallennin käytön
jälkeen.
• Irrota virtajohto pistorasiasta, jos tallenninta ei ole tarkoitus
käyttää pitkään aikaan.
• Puhdista levy pyyhkimällä sitä suoraan keskeltä
ulospäin.
Muista turvallisuussyistä irrottaa virtajohto pistorasiasta.
• Älä käytä puhdistukseen bensiiniä, tinneriä tai muita
liuottimia.
• Pyyhi kotelo pehmeällä liinalla.
Levyjen käsitteleminen
• Käytä säännöllisen muotoisia
levyjä. Jos käytetään epäsäännöllistä (erikoisen muotoista)
levyä, DVD-tallennin/videonauhuri voi vaurioitua.
Levyjen koskettaminen
• Vältä koskettamasta levyn
tallennuspintaa.
DVD-RAM/-RW/-R
• Puhdistukseen voi käyttää DVD-RAM/PDlevynpuhdistusainetta
Älä käytä CD-levyille tarkoitettuja puhdistusaineita tai liinoja DVD-RAM/-RW/-Rlevyjen puhdistukseen.
DVD-Video, CD-äänilevy
• Pyyhi pöly tai lika pois levyltä pehmeällä liinalla.
Levyjen käsittelyä koskevia varoituksia
• Älä kirjoita painetulle puolelle kuulakärki- tai lyijykynällä.
• Älä käytä äänilevyille tarkoitettuja tai antistaattisia suihkeita. Älä myöskään käytä haihtuvia kemikaaleja, kuten
bensiiniä tai tinneriä
Suomi - 3
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd3 3
2006-04-04 오후 5:34:06
Ennen aloitusta
• Älä kiinnitä etikettejä tai tarroja levyihin.
(Älä äytä teipillä korjattuja levyjä tai levyjä, oissa
on osittain irronneita tarroja.)
• Älä käytä naarmunkestäviä suojuksia tai kansia.
• Älä käytä kaupallisesti saatavilla olevia etiketitu
lostimilla tulostettuja levyjä.
• Älä käytä vääntyneitä tai halkeilleita levyjä.
Levyjen säilyttäminen
Varo vahingoittamasta levyä, koska levyllä oleva data
reagoi herkästi ympäristön vaikutukseen.
• Älä jätä levyä suoraan auringonvaloon.
• Säilytä levyä viileässä ja tuuletetussa paikassa.
• Säilytä levy pystyasennossa.
• Säilytä levy puhtaassa suojakotelossa.
• Jos DVD-tallennin/videonauhuri viedään ylmästä lämpimään paikkaan, käyttöosiin ja linssiin saattaa tiivistyä
kosteutta, jolloin levyä ei voi toistaa normaalisti. Jätä tällaisessa tapauksessa virtajohto kytkemättä ja odota kaksi
tuntia. Aseta levy laitteeseen ja koeta toistaa uudelleen.
Levyjen tekniset tiedot
DVD-Video
• DVD-levy voi sisältää jopa 135 minuuttia kuva-aineistoa, 8
ääniraitakieltä ja 32 tekstityskieltä. DVD-levyissä käytetään
MPEG-2-kuvanpakkausta ja Dolby 3D Surround -ääntä,
joiden avulla voit nauttia loistavasta elokuvateatteria vastaavasta kuvanlaadusta omassa kodissasi.
• Kun kaksikerroksisella DVD Video -levyllä siirrytään ensimmäisestä kerroksesta toiseen, kuvassa ja äänessä voi olla
hetkellinen häiriö. Tämä ei ole laitteen vika.
• Kun V tila tallennettu DVD-RW/-R-levy viimeistellään, siitä
tulee DVD-Video-levy.
CD-äänilevy
• Äänilevylle on tallennettu ääntä 44,1 kHz PCM Audio -muodossa.
• Laitteella voi toistaa CD-DA-muotoisia CD-R- ja CD-
RWlevyjä. Tallennuksen laadusta riippuen laitteella ei ehkä
voi toistaa kaikkia CD-R- tai CD-RW-levyjä.
CD-RW/-R
MP3 CD-RW/-R
• Ainoastaan sellaisia CD-R-levyjä voidaan toistaa, joille MP3-tiedostot on
tallennettu ISO9660- tai JOLIET-muodossa.
• Vain sellaisia MP3-tiedostoja voidaan toistaa, joiden tiedostopääte on
“mp3” tai “MP3”.
• VBR-muodossa (Variable Bit Rate, muuttuva bittinopeus) nopeudella
32–320 kbit/s tallennettujen MP3-tiedostojen ääni saattaa katkeilla.
• Toiston bittinopeusalue on 56–320 kbit/s.
• Laite pystyy käsittelemään enintään 1000 tiedostoa ja kansiota.
JPEG CD-RW/-R
• Vain sellaisia JPEG-tiedostoja voidaan toistaa, joiden tiedostopääte on
“.jpg” tai “.JPG”.
• Laite pystyy käsittelemään enintään 1000 tiedostoa ja kansiota.
• Progressiivisen JPEG-kuvan enimmäiskoko on 3 megapikseliä.
• MOTION JPEG -kuvia ei tueta.
CD-RW/-R-levyjen käyttö
• Käytä 700 Mt:n (80 minuutin) CD-RW/-R-levyä.
Vältä mahdollisuuksien mukaan käyttämästä 800 Mt:n (90
minuutin) tai kapasiteetiltaan sitä suurempia levyjä, sillä
laite ei välttämättä pysty toistamaan niitä.
• Jos CD-RW/-R-levyä ei ole tallennettu suljettuna istuntona, toiston alussa voi esiintyä viivettä ja kaikkia tallennettuja tiedostoja ei ehkä voi toistaa.
• Tällä laitteella ei ehkä voi toistaa kaikilla laitteilla poltettuja
CD-RW/-R-levyjä. CD-levyiltä omaan käyttöön CD-RW/R-levylle tallennetun sisällön toistettavuus vaihtelee sisällön ja levyn mukaan.
MPEG4-levyn käyttö
• Levy : CD-RW/-R, DVD-RAM/-RW/-R
• Laitteella voi toistaa MPEG4-tiedostoja, joilla on seuraava
tiedostopääte : .avi, .divx, .AVI, .DIVX
• MPEG4-koodekkimuoto : DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x
DivX Pro Xvid
• Liikekompensointi : QPEL, GMC
• four CC : MPG4, mpg4, DIV3, divX3, DIVX, divX, DX50,
MP43, mp43, XVID, xvid
• Käytettävissä oleva audiomuoto : “MP3”, “MPEG1 Audio
Layer2”, “LPCM”, “AC3”, “DTS”, “MS ADPCM”
• Tuetut tekstitystiedostomuodot : .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass
DVD-R-levyn toisto ja tallennus
• Kun V tila tallennettu DVD-R-levy viimeistellään, siitä
tulee DVD-Video-levy.
• Ennen viimeistelyä levyn käytettävissä olevaan tilaan
voidaan tallentaa sisältöä, jota voidaan muokata
esimerkiksi antamalla levyille ja sisältökohteille nimiä tai
poistamalla kohteita.
• Kun kohde poistetaan DVD-R-levyltä, sen käyttämä tila
ei tule uudelleen käyttöön. Kun DVD-R-levyn alueelle on
kerran tallennettu jotain, kyseiselle alueelle ei voi enää
tallentaa riippumatta siitä, poistetaanko tallennus vai ei.
• Kun tallennus päättyy, kestää noin 30 sekuntia, kun laite
täydentää tallennuksen hallintatiedot.
• Laite optimoi DVD-R-levyn jokaista tallennusta varten.
Optimointi suoritetaan, kun tallennus aloitetaan levyn
asettamisen tai laitteen käynnistyksen jälkeen. Levylle ei
välttämättä voi tallentaa, jos optimointi on suoritettu liian
monta kertaa.
• Tallennus voi olla joissakin tapauksissa suoritettu siten,
että toisto on mahdotonta.
• Tällä laitteella voi toistaa Samsungin DVD-videotallentimella tallennettuja ja viimeisteltyjä DVD-R-levyjä. Sillä
ei ehkä voi toistaa kaikkia DVD-R-levyjä, jos levyn tai tal
lenteen laatu ei ole riittävän hyvä.
DVD-RW-levyn toisto ja tallennus
• DVD-RW-levyjä voidaan toistaa ja niille voidaan tallentaa
sekä V- että VR tila.
• Kun VR tila tallennettu DVD-RW-levy viimeistellään, sille
ei voi enää tallentaa.
• Kun V tila tallennettu DVD-RW-levy viimeistellään, siitä
tulee DVD-Video-levy.
• Kummassakin tilassa levyä voidaan toistaa ennen ja
älkeen viimeistelyn, mutta viimeistelyn jälkeen levylle ei
voi enää tehdä tallennus-, poisto- tai muokkaustoimia.
• Jos haluat tallentaa levyn VR tila ja sitten tallentaa V tila,
muista suorittaa Format -toiminto. Kun Format -komento
annetaan, kaikki tallennettu data saattaa kadota.
• Jos levy on käyttämätön, esiin tulee ilmoitus, jossa
kysytään, alustetaanko levy.
Jos valitset “Yes”, levy alustetaan VR-tilassa.
4 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd4 4
2006-04-04 오후 5:34:08
• DVD-RW (VR tila)
• DVD-RW (V tila)
- Tätä muotoa käytetään datan tallennukseen DVD-RW/levylle. Levy voidaan toistaa kaikilla DVD-soittimilla
viimeistelyn jälkeen.
- Toisen valmistajan tallentimen V tila tallennettua levyä,
jota ei ole viimeistelty, ei voi toistaa eikä sille voi tallentaa
lisää tällä tallentimella.
DVD-RAM-levyn toistaminen
• Poista kotelo suojakotelollisia DVD-RAM-levyjä
käytettäessä ja käytä ainoastaan levyä.
• Tällä laitteella voi toistaa vain DVD-RAM-standardin 2.0
mukaisia levyjä.
KOPIOSUOJAUS
• Useat DVD-levyt on kopiosuojattu.
Kytke tämän takia DVD-tallennin/videonauhuri suoraan
televisioon, ei videonauhuriin. Kytkentä videonauhuriin
vääristää kopiosuojatun DVD-levyn kuvan.
• Laite sisältää kopiosuojausteknologiaa, joka on suojattu
tiettyjen yhdysvaltalaisten patenttien menetelmävaateilla ja muilla Macrovision Corporationin ja muiden
oikeuksienomistajien teollisoikeuksilla.
Tekijänoikeuksien alaisen teknologian käyttöön on
saatava Macrovision Corporationin lupa, ja käyttö on
tarkoitettu koti- ja muuhun rajoitettuun katselukäyttöön, ellei Macrovision Corporationin kanssa ole toisin
sovittu.
Käytetyn salaustekniikan purkaminen on kielletty.
• Televisio-ohjelmien, elokuvien, videonauhojen ja muun
materiaalin tallennus on sallittu vain siinä tapauksessa,
että kolmansien osapuolien tekijänoikeuksia ja muita
oikeuksia ei loukata.
Älä käytä seuraavia levyjä!
• Tässä laitteessa ei saa käyttää seuraavia levyjä : LD,
CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM, DVD+R ja DVD+RW.
[Huomautus]
Levytyypit, joita voidaan toistaa: CD/CD-RW/-R/MP3/
JPEG/DVD-Video/DVD-RAM/-RW/-R.
Jos DVD-RW/-R-levy on kuitenkin tallennettu toisella laitteella, se voidaan toistaa vain siinä tapauksessa, että se on
tallennettu ja viimeistelty V tila.
• Laitteella ei välttämättä voi toistaa kaikkia kaupallisia
levyjä ja oman alueen ulkopuolelta ostettuja DVD-levyjä.
Kun tällaisia levyjä yritetään toistaa, esiin tulee ilmoitus
“No Disc.” tai “The disc cannot be played. Please check
the regional code of the disc.”
• Jos DVD-RW levy on laiton kopio tai se ei ole
DVD-video muodossa, sitä ei ehkä voi toistaa.
Ennen aloitusta
- Tätä muotoa käytetään datan tallennukseen DVD-RW-levylle. Voit tehdä mm. tallennuksen, muokkauksen, poiston,
osittaisen poiston tai soittolistan luomisen yhä uudelleen.
- Tässä tilassa tallennettua levyä ei voi toistaa muilla DVDsoittimilla.
Levyjen yhteensopivuus
• Tässä laitteessa voidaan käyttää korkealla nopeudella
tallennettavia levyjä.
• Kaikkien valmistajien levyt eivät ole yhteensopivia tämän
laitteen kanssa.
Suojaus
• Ohjelmallinen suojaus: Katso sivua 73, “Nimikkeen lukitus
(suojaus)”.
• Levyn suojaus: Katso sivua 84, “Levyn suojaus”.
❋ DVD-VIDEO-muodon kanssa yhteensopimattomia
DVD-RAM/-RW/-R-levyjä ei voi toistaa tällä laitteella.
❋ Lisätietoja DVD-levyjen tallennukseen liittyvästä yhteensopivuudesta saat DVD-RW/-R-levyn valmistajalta.
❋ Heikkolaatuisten DVD-RW/-R-levyjen käyttö voi aiheuttaa
mm. seuraavia odottamattomia ongelmia: tallennusvirhe,
tallennetun tai muokatun materiaalin menetys tai tallentimen vaurioituminen.
Suomi - 5
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd5 5
2006-04-04 오후 5:34:10
Sisällys
AV-vastaanottimen kytkennät . . . . . . . . . . . . . . 22
Ulkoisten laitteiden kytkeminen . . . . . . . . . . . . . 22
Tapaus 1 : Ulkoisten laitteiden kytkeminen
Ennen aloitusta
AV3-liitäntöihin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tapaus 2 : DV-laitteen kytkeminen
Ennen aloitusta
Varoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Turvaohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Tärkeitä turvallisuusohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Käsittelyä koskevia varoituksia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Kotelon hoitaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Levyjen käsitteleminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Levyjen säilyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Levyjen tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Yleisominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Ennen käyttöoppaan lukemista . . . . . . . . . . . . . . . . .8
DVD-tallentimen / videonauhurin käyttäminen . . . . . .9
Laitteen purkaminen paketista . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Etupaneeli (DVD-VR330) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Etupaneeli (DVD-VR331, DVD-VR336) .. . . . . . . . . . . . .12
Etupaneeli (DVD-VR335) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Etupaneelin näyttö. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Takapaneeli (DVD-VR330, DVD-VR331) . . . . . . . . . . . .14
Takapaneeli (DVD-VR335, DVD-VR336) . . . . . . . . . . . .14
Kaukosäätimen toiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Kytkentä ja asetukset
Pikakatsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
DVD-tallentimen/videonauhurin kytkeminen
televisioon RF-kaapelin avulla . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SCART-kaapelin kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tapaus 1 : DVD-tallentimen/videonauhurin kytkeminen
televisioon SCART-kaapelin avulla . . . . . . . . 17
Tapaus 2 : DVD tallentimen/videonauhurin kytkeminen satel
liittivastaanottimeen tai muuhun laitteeseen . . . 18
Audio-/videokaapelin kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . 19
S-Video-kaapelin kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Komponenttivideokaapelin kytkeminen . . . . . . . . . . 20
HDMI/DVI:n kytkeminen televisioon (vain DVD-VR335,VR336) . . 21
Tapaus 1 : Kytkeminen HDMI-liitännällä varustettuun
televisioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tapaus 2 : Kytkeminen DVI-liitännällä varustettuun
televsioon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
(vain DVD-VR331,VR335,VR336 ) . . . . . . . . . . . 22
Järjestelmäasetukset
Kuvaruutuvalikossa liikkuminen . . . . . . . . . . . . . . . 23
Automaattinen asetusten määrittäminen
kytkettäessä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen . . . . . . . . . 25
Automaattinen asetusten määrittäminen . . . . . . . . 26
Manuaalinen asetusten määrittäminen. . . . . . . . . . 27
Esiasetetun kanavan tyhjentäminen . . . . . . . . . . . . 28
Esiasetetun manuaalisen asetustaulukon
muuttaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
RF OUT-äänitilan valitseminen (B/G-D/K) . . . . . . . 30
Videolähtökanava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kieliominaisuuksien asetukset. . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Ääniominaisuuksien asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Näyttöominaisuuksien (Video) asetukset . . . . . . . . 33
DivX(R)-rekisteröinti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Lapsilukon asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Videonauhurin asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
DVD-levyn EP-tilan aika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Automaattinen jaksojen luominen . . . . . . . . . . . . . 38
Pikatallennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Progressiivinen kuvanmuodostus . . . . . . . . . . . . 39
Toistaminen
DVD:n toistaminen
Ennen toistamista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Levyn toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Levy- ja nimikevalikkojen käyttäminen . . . . . . . . . . 43
Haku- ja ohitustoimintojen käyttäminen . . . . . . . . . 43
Hidastettu toisto / askellettu toisto . . . . . . . . . . . . . . 44
ANYKEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Uudelleen toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Tekstityksen ja äänen kielen valitseminen . . . . . . . 46
Kuvakulman vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Zoomaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Kirjanmerkkien käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Merkintöjen käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ääni-CD-levyn (CD-DA) toistaminen. . . . . . . . . . . . 50
6 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd6 6
2006-04-04 오후 5:34:12
Soittolistan luominen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Soittolistan nimikkeiden toistaminen . . . . . . . . . . . . . . .77
Soittolistan nimikkeen nimeäminen uudelleen . . . . . . .77
Soittolistan kohtauksen muokkaaminen . . . . . . . . . . . .78
Soittolistan kopioiminen videonauhurille . . . . . . . . . . . .81
Soittolistan poistaminen soittolistalta . . . . . . . . . . . . . .82
Levyn hallinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Videokuvan toistaminen
Videokuvan toistaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Nauhan sijainnin optimoiminen . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Videokuvan toiston erikoistoiminnot . . . . . . . . . . . . 56
Hakujärjestelmä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Tallentaminen
Levyn nimen muokkaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Levyn suojaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Levyn alustaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Ennen aloitusta
MP3-levyn toistaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Ääni-CD- tai MP3-levyn uudelleen toistaminen . . . . . 52
Soittotapa -tila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Raitojen ohjelmoiminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Kuva-levyn toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
MPEG4-levyn toistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Levyn viimeistely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Levyn viimeistelyn poistaminen (V/VR tila) . . . . . . . . .86
Kaikkien nimikeluetteloiden poistaminen . . . . . . . . . . .87
Lisätietoja
DVD-tallennus
Ennen tallennusta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Tallennettavat levyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Vianetsintä (DVD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Tallennusmuodot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Tallennustila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Tallennukseen kelpaamaton Video. . . . . . . . . . . . . . . .59
Katseltavan ohjelman tallentaminen. . . . . . . . . . . . . . . 60
Tallentaminen ulkoisista laitteista . . . . . . . . . . . . . . 61
Tallentaminen DV-tuloliitännän kautta
(vain (DVD-VR331,VR335,VR336) ) . . . . . . . . . . . . . . . 61
Pikatallennus (OTR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Ajastintallennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Suunnitellun tallennusluettelon muokkaaminen . . . 64
Suunnitellun tallennusluettelon poistaminen . . . . . 65
Nauhoitus videonauhurilla
Perusnauhoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Jäljellä olevan ajan tarkistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Erikoisnauhoitusominaisuudet . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Kopiointi DVD-levyltä videonauhurille . . . . . . . . . . . 67
Muokkaaminen
Nimikeluettelon toistaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Perusmuokkaus (nimikeluettelo) . . . . . . . . . . . . . . . 72
Nimikkeen nimeäminen uudelleen . . . . . . . . . . . . . . . .72
Nimikkeen lukitus (suojaus). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Nimikkeen poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Nimikkeen osan poistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Muokkauksen lisätoiminnot (soittolista) . . . . . . . . . 76
Suomi - 7
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd7 7
2006-04-04 오후 5:34:14
Ennen aloitusta
Yleisominaisuudet
DVD-VR330,VR331/VR335,VR336-laitteilla voidaan
tallentaa korkealaatuisia digitaalisia kuvia DVD-RW-tai
DVD-RW/-R levyille ja toistaa niitä.
Voit myös muokata DVD-RW-levyillä olevia digitaalisia
kuvia.
Korkealaatuinen digitaalisen äänen ja videokuvantallennus ja toisto
Voit tallentaa jopa 8 tuntia kuvamateriaalia 4,7 Gt:n
DVD-RW/-R-levylle tallennusmuodosta
riippuen.
DVD-videonimikkeiden luominen DVD-RW/-R-levyjä
käyttäen
DVD-VR330,VR331/VR335,VR336, laitteilla voit luoda
omia DVD-videonimikkeitä 4,7 Gt:n DVD-RW/-R-levyille.
Useita tallennusvaihtoehtoja
Valitse sopiva tallennustila (XP, SP, LP tai EP)
tallennustarpeen mukaan. (Katso sivua 59.)
• XP-tila — korkea laatu, noin 1 tunti
• SP-tila — normaali laatu, noin 2 tuntia
• LP-tila — alhainen laatu, noin 4 tuntia
• EP-tila — alhaisin laatu, noin 6–8 tuntia
Digitaalisen videokameran sisällön kopioiminen
DV-tuloliitännän avulla (vain DVD-VR331,VR335,VR336)
Voit tallentaa digitaalivideokameran kuvamateriaalin
DVD-RW/-R-levyille tai videonauhalle DV-tuloliitännän
kautta (IEEE 1394-4pin). (Katso sivua 61.)
Korkealuokkainen progressiivinen kuvanmuodostus
Progressiivisella kuvanmuodostuksella saavutetaan
korkea kuvatarkkuus ja värisemätön kuva. 10-bittiset, 54
MHz:in DAC, 2D Y/C -erotuspiirit ja Time Base
Corrector -prosessoriteknologia varmistavat parhaan
mahdollisen kuvalaadun toiston ja tallennuksen aikana.
(Katso sivua 20.)
Ennen käyttöoppaan
lukemista
Tutustu ennen käyttöoppaan lukemista seuraaviin
termeihin.
Oppaassa käytetyt kuvakkeet
Kuvake
Termi
DVD
Toiminto, joka on käytettävissä DVD
tai DVD-RW/-R-levyillä, jotka on tallennettu ja viimeistelty V tila.
RAM
Toiminto, joka on käytettävissä
DVD-RAM-levyillä.
RW
Toiminto, joka on käytettävissä
DVD-RW-levyillä.
R
Toiminto, joka on käytettävissä
DVD-R-levyillä.
CD
MPEG4-tiedostojen toistaminen
Tällä DVD-tallentimella/videonauhurilla voidaan toistaa avi-tiedostoihin sisältyviä MPEG4-tiedostoja.
DivX-sertifikaatti
DivX, DivX Certified ja niiden logot ovat
DivXNetworks Inc:in omaisuutta ja niitä
käytetään luvanvaraisesti.
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI vähentää kuvan kohinaa, koska sen avulla video/äänisignaalit siirretään DVD-tallentimesta/videonauhurista
televisioon täysin digitaalisesti. (vain DVD-VR335,VR336)
Toiminto, joka on käytettävissä
data-CD-levyillä (CD-R tai CD-RW).
JPEG
Toiminto, joka on käytettävissä
CD-R/-RW-levyillä sekä DVD-R/-RW/RAM-levyillä.
MP3
Toiminto, joka on käytettävissä
CD-R/-RW-levyillä sekä DVD-R/-RW/RAM-levyillä.
MPEG4
VHS
Toiminto, joka on käytettävissä
datalevyillä (CD-RW/-R, DVD-RAM/RW/-R-levyt).
Tämä koskee tapausta, jossa toiminto
ei toimi tai asetukset voivat peruuntua.
Varoitus
Tämä koskee tapausta, jossa toiminto
ei toimi tai asetukset voivat peruuntua.
HUOMAUTUS
Sivulla olevia vinkkejä tai ohjeita, jotka
auttavat toiminnon käytössä.
Pikapainike
Toiminto, jota voidaan käyttää yhdellä
painikkeella.
ANYKEY
-painike
Toiminto, jota voidaan käyttää
ANYKEY-painikkeella.
Paljon toimintoja ja helppokäyttöinen käyttöliittymä
Integroidun valikkojärjestelmän ja viestitoimintojen avulla halutut toimenpiteet voidaan suorittaa helposti ja
mukavasti. DVD-RW(VR tila)-levyllä voidaan
muokata tallennettuja kuvia, luoda soittolistoja ja
muokata kuvia tietyssä järjestyksessä tarpeen mukaan.
Määritelmä
Tietoja käyttöoppaan käyttämisestä
1) Muista perehtyä turvallisuusohjeisiin ennen laitteen
käyttämistä. (Katso sivuja 2~5.)
2) Jos ongelmia esiintyy, katso Vianetsintä-lukua.
(Katso sivuja 89~91.)
Tekijänoikeudet
©2006 Samsung Electronics Co.
Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai sen
osaa ei saa jäljentää tai kopioida ilman Samsung
Electronics Co. -yhtiön antamaa kirjallista lupaa.
Tutustu ennen käyttöoppaan lukemista seuraaviin
termeihin.
8 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd8 8
2006-04-04 오후 5:34:16
Vaihe 1
Levytyypin valitseminen
Tallentaminen
Käytettävissä on kaksi erilaista tallennustapaa:
suora tallennus ja ajastintallennus. Ajastintallennus
luokitellaan päivämäärän mukaan: Once (kerran), Daily (päivittäin) tai Weekly (viikoittain).
Tallennustila: XP (korkea laatu), SP (standardi
laatu), LP (pitkä tallennus) ja EP (jatkettu tallennus).
Laitteella voidaan tallentaa seuraavan tyyppisille
levyille. Jos haluat tallentaa toistuvasti samalle levylle tai muokata levyä tallennuksen jälkeen, valitse
uudelleenkirjoitettava DVD-RW tyyppinen levy. Jos
haluat tehdä tallenteen, jota ei muuteta, valitse
DVD-R-levy, jolle ei voi kirjoittaa uudelleen.
Vaihe 4
Vaihe 2
Levyn alustaminen tallennusta varten
Ennen aloitusta
DVD-tallentimen / videonauhurin käyttäminen
Vaihe 3
Toistaminen
Voit valita haluamasi nimikkeen näytössä olevasta
valikosta ja aloittaa toiston välittömästi.
DVD muodostuu nimikkeiksi kutsutuista osista ja
jaksoiksi kutsutuista alaosista.
Tallennuksen aikana nimike luodaan käynnistys- ja
pysäytyskohdan rajaaman kahden pisteen välille.
Jaksot luodaan automaattisesti, Jaksot luodaan
automaattisesti, kun viimeistelet tallenteen
DVD-RW/-R-levyillä V tila. Jaksojen pituus (jaksojen välinen aika) vaihtelee tallennustilan mukaan.
Toisin kuin videonauhuri, tallennin aloittaa alustamisen automaattisesti, kun laitteeseen asetetaan
käyttämätön levy. Tämä on välttämätöntä levyn
valmistelemiseksi tallennusta varten.
DVD-RW-levyt
Nämä levyt voidaan alustaa joko DVD-videomuotoon (V tila) tai DVD-v tallennusmuotoon (VR tila).
Jos levy on käyttämätön, esiin ei tule ilmoitusta,
joka kysyy, alustetaanko levy VR tila.
V tila tallennettua levyä voidaan toistaa muilla
DVDlaitteilla. VR tila tallennettu levy sallii monipuolisemman muokkauksen.
DVD-R-levyt
Levyä ei tarvitse alustaa, ja ainoastaan videotilassa
tallentaminen on mahdollista.
Tällaista levyä voidaan toistaa muilla DVD-laitteilla
vasta sitten, kun se on viimeistelty.
Vaihe 5
Tallennetun levyn muokkaaminen
Levyjä voidaan muokata perinteisiä videonauhoja
qhelpommin. Laite tukee monia erilaisia muokkaustoimintoja, joita voidaan käyttää ainoastaan DVDlevyjen kanssa.
Yksinkertaisen ja helppokäyttöisen muokkausvalikon avulla voit käyttää erilaisia muokkaustoimintoja, joita ovat mm. tallennetun nimikkeen poisto,
kopiointi, nimen vaihto ja lukitus. nimen vaihto ja
lukitus.
Soittolistan luominen (DVD-RW VR tila)
Huomautus
Voit käyttää DVD-RW-levyllä joko VR- tai
V-tilaa mutta et molempia samanaikaisesti.
DVD-RW-levyn muoto voidaan vaihtaa
toiseksi. Kannattaa huomata, että levyn
tiedot saattavat kadota, kun muoto vaihdetaan.
Tällä tallentimella voit luoda samalle levylle uuden
soittolistan ja muokata sitä alkuperäistä tallennetta
muuttamatta.
Suomi - 9
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd9 9
2006-04-04 오후 5:34:20
Ennen aloitusta
Vaihe 6
Viimeistely ja toistaminen muilla DVD-laitteilla
Laitteen purkaminen
paketista
Viimeistely saattaa olla tarpeen, jos haluat toistaa
DVD-levysi myös muilla DVD-laitteilla. Suorita
ensin kaikki muokkaus- ja tallennustoimenpiteet
loppuun ja viimeistele levy sen jälkeen.
Tarvikkeet
DVD-RW-levyn käyttäminen VR tila
Vaikka viimeistelyä ei yleensä tarvita toistettaessa
levyä VR tila kanssa yhteensopivalla laitteella,
toistettassa on syytä käyttää viimeisteltyä levyä.
DVD-RW-levyn käyttö V tila
Levy täytyy viimeistellä ensin, jos sitä halutaan
toistaa tämän tallentimen lisäksi myös muilla laitteilla. Viimeistelyn jälkeen levyä ei voi enää muokata eikä sille voi myöskään tallentaa.
DVD-R-levyn käyttäminen
Viimeistele levy, jos aiot toistaa sitä tämän tallentimen lisäksi myös muilla laitteilla. Viimeistelyn jälkeen et voi enää muokata levyä etkä tallentaa sille.
•
•
•
•
•
•
•
Video- ja audiokaapeli
Television RF-kaapeli
Kaukosäädin.
Kaukosäätimen paristot (koko AAA)
Käyttöopas
Pikaopas
HDMI-kaapeli (vain DVD-VR335,VR336)
Kaukosäätimen käyttöönotto
Aseta paristot kaukosäätimeen
• Avaa kaukosäätimen takapuolella oleva paristokotelon kansi.
• Aseta kaksi AAA-paristoa paikalleen. Varmista, että
napaisuus (+ ja -) on oikein.
• Sulje paristokotelon kansi
Jos kaukosäädin ei toimi oikein:
• Tarkista paristojen napaisuus + ja - (kuivaparistot)
• Tarkista, että paristot eivät ole tyhjentyneet.
• Varmista, että kaukosäätimen tunnistimen edessä
ei ole esteitä.
• Tarkista, että lähellä ei ole loistevaloja.
Hävitä paristot paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Älä laita niitä talousjätteen sekaan.
10 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd10 10
2006-04-04 오후 5:34:22
Setting the Remote Control
Laitteen kaukosäädin toimi Samsung-televisioiden ja
yhteensopivien laitemerkkien kanssa.
1. Kytke televisiosi päälle.
2. Suuntaa kaukosäädin televisiota kohti.
3. Pidä TV-painike painettuna ja syötä television
valmistajan mukainen kaksinumeroinen koodi
painamalla asianmukaisia numeropainikkeita
Tuotemerkki
SAMSUNG
AKAI
BANG & OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL EDISON
FERGUSON
FINLUX
FISHER
FORMENTI
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
Koodit
TV +01, +02, +03, +04, +05, +06, +35
TV +12
TV +22
TV +09
TV +14
TV +22
TV +21
TV +24
TV +14
TV +02, +17, +21
TV +12
TV +22
TV +09, +17, +21
TV +11, +13, +14, +24
TV +21
Koodit
TV +32
TV +02, +30
TV +02
TV +02, +22
TV +22
TV +02, +16
TV +21, +29
TV +23
TV +13, +14, +22, +24
TV +08, +23, +24, +25, +26, +27
TV +02, +20, +22
TV +02, +20, +22
TV +14, +23
TV +02, +20
TV +22
TV +23
TV +13, +14, +22, +23, +24
TV +23
TV +12, +16
TV +02
TV +23
TV +10, +16, +31
TV +09
TV +22
TV +22
TV +15, +16
TV +14
TV +14, +24, +28
TV +13, +14, +24
TV +33, +34
TV +07, +16, +17, +18, +19, +21
TV +22
TV +02
Ennen aloitusta
Tarkista televisiosi yhteensopivuus alla olevien ohjeiden mukaisesti.
Tuotemerkki
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
Tulos : Jos televisiosi on kaukosäätimen kanssa
yhteensopiva, se kytkeytyy pois päältä.
Se on nyt ohjelmoitu toimimaan yhdessä
kaukosäätimen kanssa.
■ Jos televisiollesi on varattu useita laitemerkkikoodeja, koeta niitä yksi kerrallaan, kunnes
Huomautus
löydät toimivan.
■ Jos vaihdat kaukosäätimen paristot, ohjelmoi
laitemerkkikoodi uudelleen.
Voit nyt ohjata television toimintaa seuraavien
painikkeiden avulla.
Painike
Toiminto
TV STANDBY/ON
Käytetään television kytkemiseen päälle ja pois
päältä.
INPUT SEL.
Käytetään ulkoisen ohjelmalähteen valintaan.
VOL + or -
Käytetään television äänenvoimakkuuden säätöön.
PROG/TRK ( / )
Käytetään kanavan valintaan.
TV MUTE
Käytetään kytkemään ääni päälle ja pois päältä.
0~9
Käytetään numeron suoraan syöttämiseen.
Suomi - 11
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd11 11
2006-04-04 오후 5:34:24
Ennen aloitusta
Kuvaus
Etupaneeli (DVD-VR330)
1
5
6
2
10
9
8
7
4
3
1. DVD-LUUKKU
2. DVD OPEN/CLOSE -PAINIKE
3. VIDEOLUUKKU
4. KASETIN POISTOPAINIKE
5. STANDBY/ON-PAINIKE
6. VIDEOTULOLIITÄNTÄ (AV3 IN)
7. AUDIOTULOLIITÄNTÄ (AV3 IN)
8. P.SCAN-PAINIKE
12
11
13
14
9. ETUPANEELIN NÄYTTÖ
10. DVD/VCR-VALINTAPAINIKE
11. KOPIOINTIPAINIKKEET
12. PROG / -PAINIKKEET
13. TALLENNUSPAINIKE
14. TOISTO/TAUKO-, PIKAKELAUS TAAKSEPÄIN-,
PIKAKELAUS ETEENPÄIN- JA YSÄYTYS-PAINIKKEET
Etupaneeli (DVD-VR331, DVD-VR336)
1
5
6
7
8
2
9
1. DVD-LUUKKU
2. DVD OPEN/CLOSE -PAINIKE
3. VIDEOLUUKKU
4. KASETIN POISTOPAINIKE
5. STANDBY/ON-PAINIKE
6. VIDEOTULOLIITÄNTÄ (AV3 IN)
7. AUDIOTULOLIITÄNTÄ (AV3 IN)
8. DV-TULOLIITÄNTÄ
4
3
10
11
12
13
14
15
16
9. P.SCAN-PAINIKE
10. ETUPANEELIN NÄYTTÖ
11. DVD/VCR-VALINTAPAINIKE
12. KOPIOINTIPAINIKKEET
13. PROG / -PAINIKKEET
14. TALLENNUSPAINIKE
15. PYSÄYTYS-PAINIKE
16. TOISTO/TAUKO-PAINIKE
12 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd12 12
2006-04-04 오후 5:34:27
Etupaneeli (DVD-VR335)
1
2
4
3
Ennen aloitusta
5
6
7
9
8
11
10
1. DVD-LUUKKU
2. DVD OPEN/CLOSE -PAINIKE
3. VIDEOLUUKKU
4. KASETIN POISTOPAINIKE
5. STANDBY/ON-PAINIKE
6. VIDEOTULOLIITÄNTÄ (AV3 IN)
7. AUDIOTULOLIITÄNTÄ (AV3 IN)
8. DV-TULOLIITÄNTÄ
13
12
14
15
9. P.SCAN-PAINIKE
10. ETUPANEELIN NÄYTTÖ
11. DVD/VCR-VALINTAPAINIKE
12. KOPIOINTIPAINIKKEET
13. PROG / -PAINIKKEET
14. TALLENNUSPAINIKE
15. TOISTO/TAUKO-, PIKAKELAUS TAAKSEPÄIN-,
PIKAKELAUS ETEENPÄIN- JA YSÄYTYS-PAINIKKEET
Etupaneelin näyttö
1
2
3
7
1. DVD on aktivoitu.
2. 2. DVD-RAM on aktivoitu.
3. DVD-R tai DVD-RW on aktivoitu.
4. Progressiivinen kuvanmuodostustila on aktivoitu.
5. Tallennustoiminto on aktivoitu.
6. Videonauhuri on aktivoitu.
4
8
5
6
9
10
7. Laitteessa on DVD tai CD.
8. Ajan, laskurin lukeman tai laitteen tilan ilmoitus.
9. Kun ajastintallennus on asetettu, tämä ilmaisin
palaa.
10. Laitteessa on VHS-videokasetti.
Suomi - 13
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd13 13
2006-04-04 오후 5:34:30
Ennen aloitusta
Takapaneeli (DVD-VR330,DVD-VR331)
1
2
3
4
5
Tuuletin
Tuuletin pyörii aina, kun laite on päällä.
Kun asennat laitetta, jätä ainakin 10 cm vapaata tilaa
tuulettimen kaikille puolille.
1. S-VIDEO OUT -LIITÄNTÄ
2. AUDIO L, R OUT -LIITTÄNNÄT
3. DIGITAL AUDIO OUT -LIITÄNTÄ
(OPTINEN/KOAKSIAALINEN)
4. AUDIO/VIDEO -LIITÄNTÄ (AV OUT)
6
7
8
9
5. AV1 (TV) IN/OUT SCART
6. AV2 (EXT) SCART
7. COMPONENT VIDEO OUT -LIITÄNNÄT
8. TV-LÄHTÖLIITÄNTÄ
9. ANTENNITULOLIITÄNTÄ
Takapaneeli (DVD-VR335,DVD-VR336)
10 1
2
3
4
5
6 7
8
9
Tuuletin
Tuuletin pyörii aina, kun laite on päällä.
Kun asennat laitetta, jätä ainakin 10 cm vapaata tilaa
tuulettimen kaikille puolille.
1. S-VIDEO OUT -LIITÄNTÄ
2. AUDIO L, R OUT -LIITTÄNNÄT
3. DIGITAL AUDIO OUT -LIITÄNTÄ
(OPTINEN/KOAKSIAALINEN)
4. AUDIO/VIDEO -LIITÄNTÄ (AV OUT)
5. AV1 (TV) IN/OUT SCART
6. AV2 (EXT) SCART
7. COMPONENT VIDEO OUT -LIITÄNNÄT
8. TV-LÄHTÖLIITÄNTÄ
9. ANTENNITULOLIITÄNTÄ
10. HDMI-lähtöliitäntä (vain DVD-VR335,DVD-VR336)
14 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd14 14
2006-04-04 오후 5:34:33
Kaukosäätimen toiminnot
13. SUBTITLE-painike
Tällä painikkeella voi vaihtaa DVD-levyn tekstityskielen.
14. ANYKEY-painike
Tällä painikkeella voi tarkastella toistettavan levyn tilaa.
Tällä painikkeella voi tallentaa DVD-RW/-R levyille
ja VHS-videonauhalle.
16. TO DVD COPY-painike
Tällä painikkeella voi kopioida videonauhurilta
DVD:lle.
17. REC SPEED-painike
Tällä painikkeella voi valita tallennusajan ja kuvanlaadun.
Ennen aloitusta
15. REC-painike
18. VCR-painike
Tällä painikkeella voit käyttää videonauhuria.
19. INPUT SEL.-painike
Tällä painikkeella voi valita tulosignaalin ulkoisen signaalilähteen tilassa [Viritin, AV1, AV2, AV3 (tai DV-tulo:
vain DVD-VR331,VR335,VR336)]
20. OPEN/CLOSE-painike
Levykelkan avaaminen ja sulkeminen.
21. TV STANDBY/ON-painike
22. TV/VCR-painike
23. MARKER-painike
Tällä painikkeella vio merkitä tietyn paikan levystä toiston
aikana.
24. PROG/TRK-painike
Tällä painikkeella voit valita televisiokanavan/
Tällä painikkeella voit poistaa valkoisen viivan.
25. AUDIO/TV MUTE-painike
Tällä painikkeella voi käyttää eri äänitoimintoja.
Tämä painike vaimentaa äänen (TV-tila).
26. RETURN-painike
1. DVD-painike
Tällä painikkeella voit käyttää DVD-tallenninta.
2. TV-painike
Tällä painikkeella voi käyttää televisiota.
3. STANDBY/ON-painike
4. NUMBER painike
5. IPC-painike
6. F.ADV/SKIP-painike
7. Toistoon liittyvät painikkeet
Pikakelaus eteenpäin/taaksepäin, haku, ohittaminen,
pysäytys, toisto/pysäytyskuva.
8. VOLUME-painike
Television äänenvoimakkuuden säätö
9. MENU-painike
Tuo DVD-tallentimen/videonauhurin asetusvalikon esiin.
10. OK/DIRECTION-painikkeet
(▲ / ▼ / ◄ / ► -painikkeet)
11. INFO-painike
Tällä painikkeella voit avata nimikeluettelon tai levyvalikon.
27. CANCEL-painike
28. PLAY LIST/TITLE MENU-painike
Tällä painikkeella voi avata Soittolistan muokkaustai
Nimike -valikon.
29. ANGLE-painike
Tällä painikkeella voi vaihtaa levyn kuvakulmaa (jos
levyllä on useita kuvakulmia).
30. ZOOM-painike
Tällä painikkeella voi zoomata kuvaruutua.
31. TIMER REC-painike
Tällä painikkeella voi käyttää ajastinnauhoitusta.
32. TO VCR COPY-painike
Tällä painikkeella voi kopioida DVD:ltä videonauhurille.
33. REC PAUSE-painike
Tällä painikkeella voi keskeyttää tallennuksen.
Tämä painike näyttää käytössä olevan asetuksen tai
levyn tilan.
12. TITLE LIST/DISC MENU-painike
Tällä painikkeella voit avata nimikeluettelon tai levyva
likon.
Suomi - 15
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd15 15
2006-04-04 오후 5:34:36
Tämän käyttöoppaan pikakatsaus sisältää tallenti-men/
videonauhurin käyttöönotossa tarvittavat tiedot.
Kytkentä ja asetukset
Kytkentä ja
asetukset
Pikakatsaus
DVD-tallentimen/videonauhurin kytkeminen televisioon RF-kaapelin avulla
SCART-kaapelin kytkeminen
Audio-/videokaapelin kytkeminen
S-Video-kaapelin kytkeminen
Komponenttivideokaapelin kytkeminen
HDMI/DVI:n kytkeminen televisioon
(vain DVD-VR-335,VR336)
AV-vastaanottimen kytkennät
Pikakatsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
DVD-tallentimen/videonauhurin kytkeminen televisioon
Ulkoisten laitteiden kytkeminen
RF-kaapelin avulla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
SCART-kaapelin kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Audio-/videokaapelin kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
S-Video-kaapelin kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Komponenttivideokaapelin kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . .20
HDMI/DVI:n kytkeminen televisioon
(vain DVD-VR335,VR336). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
AV-vastaanottimen kytkennät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Ulkoisten laitteiden kytkeminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
16 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd16 16
2006-04-04 오후 5:34:39
DVD-tallentimen/videonauhurin kytkeminen televisioon RF-kaapelin avulla
Huomautus
Varmista, että sekä televisio että DVD-tallennin/videonauhuri on sammutettu ennen
kaapelien kytkemistä.
2
Kytke tämä kaapeli laitteen takana olevaan 75Ω
antenniliitäntään ( ).
3
Kytke toimitukseen kuuluva RF-kaapeli laitteen
-liitäntään.
4
Kytke RF-kaapelin toinen pää television antenniliitäntään.
Huomautus
Varmista, että sekä televisio että DVD-tallennin/videonauhuri on sammutettu ennen
kaapelien kytkemistä.
❚ Tapaus 1 : DVD-tallentimen/vide-
onauhurin kytkeminen televisioon SCART-kaapelin avulla
Voit kytkeä DVD-tallentimen/videonauhurin televisioon SCART-kaapelilla, jos televisiosi on varustettu
tähän tarkoitukseen varatulla tuloliitännällä. Tällöin:
• Saadaan parempilaatuinen ääni ja kuva.
• Yksinkertaistetaan DVD-tallentimen/videonauhurin
asetusten tekemistä.
Huomautus
Valitusta kytkentätavasta riippumatta RFkaapeli täytyy aina kytkeä. Muuten kuvaruudussa ei näy kuvaa, kun DVD-tallennin/videonauhuri on sammutettu.
Kytkentä ja asetukset
1
Irrota antenni- tai verkkotulokaapeli televisiosta.
SCART-kaapelin
kytkeminen
Varmista, että sekä televisio että DVD-tallennin/ videonauhuri on sammutettu ennen
kaapelien kytkemistä.
1
2
3
Kytke antennijohto.
Kytke SCART-kaapelin toinen pää laitteen takana
olevaan AV1 (TV) -liitäntään.
Kytke toinen pää television vastaavaan liitäntään.
RF IN -tuloon
Antenni
RF OUT
-lähtöön
SCART-kaapeli
RF-kaapeli
ANT INPUT -antennituloon
RF-kaapeli
Suomi - 17
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd17 17
2006-04-04 오후 5:34:41
Tapaus 2 : DVD tallentimen/videonauhurin
kytkeminen satelliittivastaanot
timeen tai muuhun laitteeseen
Kytkentä ja asetukset
Voit kytkeä DVD-tallentimen/videonauhurin satelliittivastaanottimeen tai toiseen DVD-tallentimeen/
videonauhuriin SCART-kaapelilla, jos valittu laite on
varustettu tähän tarkoitukseen varatulla tuloliitännällä. Seuraavissa kuvissa on muutamia esimerkkejä
kytkentämahdollisuuksista.
1
2
1
2
SCART-kaapeli DVD-tallentimen/videonauhurin
takana olevaan AV2 (EXT) -liitäntään. Kun
kytkentä on tehty, valitse INPUT SEL. -painikkeella AV2-tulolähde.
RF-kaapelilla
Kun tämä kytkentä on tehty, täytyy satelliittivirittimestä vastaanotettava kanava virittää. Sate
lliittivastaanottimen RF-lähtökanavaksi täytyy
valita jokin muu kuin kanava 36, jota DVD-tallennin /videonauhuri käyttää; valitse kanavaksi
esimerkiksi 33.
AV1(TV) : 21-napaisella SCART-kaapelilla
Kytke satelliittivastaanottimen tai muun laitteen
SCART-kaapeli DVD-tallentimen/videonauhurin
takana olevaan AV1 (TV) -liitäntään. Kun
kytkentä on tehty, valitse INPUT SEL. -painikkeella AV1-tulolähde.
AV2 IN (EXT): 21-napaisella SCART-kaapelilla
3
AV1(TV): 21-napaisella SCART-kaapelilla
Kytke SCART-kaapelin toinen pää laitteen takana olevaan AV1 (TV) -liitäntään. Kytke toinen
pää television vastaavaan liitäntään.
RF-kaapelilla
After making this connection, you must preset the
Kun tämä kytkentä on tehty, täytyy satelliittivirittimestä vastaanotettava kanava virittää. Satelliitti
vastaanottimen RF-lähtökanavaksi täytyy valita
jokin muu kuin kanava 36, jota DVD-tallennin/videonauhuri käyttää; valitse kanavaksi esimerkiksi 33.
Satelliittivastaanotin tai muu laite
Antenniliitäntä
Satelliittivastaanotin tai muu laite
Antenniliitäntä
RF-kaapeli
RF-kaapeli
18 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd18 18
2006-04-04 오후 5:34:45
Audio-/videokaapelin
kytkeminen
Voit kytkeä DVD-tallentimen/videonauhurin televisioon RCA-audio/videokaapelilla, jos televisiosi on
varustettu tähän tarkoitukseen varatulla tuloliitännällä.
Kytke S-Video-kaapelin toinen pää laitteen
takana olevaan VIDEO-lähtöliitäntään.
2
Kytke videokaapelin toinen pää television vastaavaan tuloliitäntään.
3
Kytke toimitukseen kuuluvien audiokaapelien
toinen pää laitteen takana oleviin AUDIOlähtölitäntöihin.
• Noudata vasemman ja oikean kanavan
värikoodausta.
4
Kytke audiokaapelien toinen pää television
vastaaviin tuloliitäntöihin.
Voit nauttia korkealuokkaisesta kuvanlaadusta. SVideolähtö erottaa kuvasignaalit mustavalkoisiksi signaaleiksi (Y) ja värisignaaleiksi (C), jolloin kuvat ovat
selkeämpiä kuin komposiittivideolähtötilassa.
1
Kytke videokaapelin toinen pää laitteen takana
olevaan S-VIDEO-lähtöliitäntään.
2
Kytke S-Video-kaapelin toinen pää television
vastaavaan tuloliitäntään.
3
Kytke toimitukseen kuuluvien audiokaapelien
toinen pää laitteen takana oleviin AUDIOlähtölitäntöihin.
Kytkentä ja asetukset
1
S-Video-kaapelin
kytkeminen
• Noudata vasemman ja oikean kanavan
värikoodausta.
4
Kytke audiokaapelien toinen pää television vastaaviin tuloliitäntöihin.
valkoinen
valkoinen
punainen
punainen
valkoinen
valkoinen
punainen
punainen
Suomi - 19
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd19 19
2006-04-04 오후 5:34:48
Komponenttivideokaapelin
kytkeminen
Kytkentä ja asetukset
Voit nauttia korkealuokkaisesta, tarkasta väritoistosta. Komponenttivideo erottaa kuvasignaalin mustavalkoisiksi (Y), sinisiksi (PB) ja punaisiksi (PR) signaaleiksi, jolloin kuva on mahdollisimman selkeä ja tarkka.
1
Liitä komponenttivideokaapelit DVD-tallentimen/
videonauhurin takana oleviin COMPONENT
VIDEO OUT ja television takana oleviin
COMPONENT VIDEO IN -liitäntöihin.
2
Liitä audiokaapelit DVD-tallentimen/
vidonauhurin takana oleviin äänilähtöliitäntöihin
ja television takana oleviin AUDIO IN -liitäntöihin.
• Noudata ylä- ja alakanavien värikoodausta.
• Paina television kaukosäätimen lähdevalintapainiketta, kunnes tallentimen/videonauhurin
komponenttisignaali näkyy television kuvaruudussa.
• Lisätietoja progressiivisesta asetuksesta on sivuilla 39
~ 40.
• Varmista, että liitäntöjen värikoodit täsmäävät. Toisin
sanoen DVD-tallentimen/videonauhurin Y-, PB- ja PR
-komponenttilähtöliitännät on kytkettävä television vastaaviin tuloliitäntöihin. Muuten television kuvaruudussa
näkyy punaisia tai sinisiä kuvia.
• Kuluttajien tulee huomata, että kaikki korkeapiirtoiset
televisiolaitteet eivät ole yhteensopivia tämän laitteen
kanssa ja että kuvassa saattaa esiintyä häiriöitä. Jos
progressiivisessa kuvanmuodostuksessa esiintyy
ongelmia, suosittelemme, että liitäntätavaksi valitaan
vakiopiirtoterävyyslähtö. Jos sinulla on kysyttävää
tämän DVD-tallentimen/videonauhurin yhteensopivuudesta Samsung-televisiovastaanottimesi kanssa,
ota yhteyttä asiakaspalveluumme.
Huomautus
Katso televisiosi käyttöoppaasta, tukeeko televisio progressiivista kuvanmuodostusta. Jos televisio tukee progressiivista kuvanmuodostusta,
määritä progressiivisen kuvanmuodostuksen
asetukset television valikkojärjestelmässä käyttöoppaan mukaisesti.
Kytkentätapa voi erota yllä olevasta kuvasta
käytetyn television mukaan.
Mikä on progressiivinen kuvanmuodostus
(progressive scan)? Progressiivisessa kuvanmuodostuksessa kuvaan piirtyy kerralla kaksi
kertaa enemmän vaakajuovia kuin lomitetussa
kuvanmuodostuksessa. Progressiivinen kuvanmuodostus tekee kuvasta laadukkaamman ja
selkeämmän.
Komponenttiliitännät eivät välitä signaalia, jossa
kuvan resoluutio on yli 576p. Kun haluat katsella kuvaa tiloissa 720i ja 1080i, kytke DVDtallennin/videonauhuri televisioosi mukana
tulevalla HDMI-kaapelilla. Kun HDMI on kytketty, vaihda käytettävissä olevien resoluutioiden
välillä painamalla P.SCAN-painiketta. (Katso
sivua 40) (vain DVD-VR335,VR336)
COMPONENT INPUT
Progressiivinen kuvanmuodostus
❚Television
täytyy tukea progressiivista tuloa, jotta voit
katsella progressiivista kuvaa COMPONENT VIDEO
OUT -liitännän kautta. (Katso sivua 33.)
20 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd20 20
2006-04-04 오후 5:34:51
HDMI/DVI:n kytkeminen televisioon
(vain DVD-VR335,VR336)
Jos televisiossasi on HDMI/DVI IN -liitäntä, liitä HDMI/
DVI-kaapeli televisioon. Saat parhaan mahdollisen
kuvan- ja äänenlaadun.
punainen
valkoinen
varustettuun televisioon
• Kytke DVD-tallentimen/videonauhurin takana oleva
HDMI OUT -liitäntä television takana olevaan HDMI
IN liitäntään HDMI-kaapelilla.
• Paina television kaukosäätimen lähdevalintapainiketta,
kunnes DVD-tallentimen/videonauhurin HDMI-signaali
näkyy television kuvaruudussa.
Jos haluat muuttaa HDMI-lähdön resoluutiota, katso sivua 34.
Huomautus
Kytkentä ja asetukset
❚ Tapaus 1 : Kytkeminen HDMI-liitännällä
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI on liitäntä, jonka avulla on mahdollista siirtää digitaalinen video- ja äänidata
yhden liittimen kautta. Koska HDMI perustuu DVI:hin, se on täysin yhteensopiva
DVI:n kanssa. Ainut ero DVI:hin on, että
HDMI tukee monikanavaista ääntä. HDMI:
tä käytettäessä DVD-tallennin/videonauhuri
lähettää video- ja äänisignaalin digitaalisena, jolloin HDMI-tuloliitännällä varustetun
television kuva on korkealaatuinen.
HDMI-liitännän kuvaus
-
❚ Tapaus 2 : Kytkeminen DVI-liitännällä
varustettuun televisioon
• Kytke DVD-tallentimen/videonauhurin takana oleva
HDMI OUT -liitäntä television DVI IN -liitäntään
DVI-sovitinkaapelilla (lisävaruste).
• Kytke audiojohdot DVD-tallentimen/videonauhurin
takana oleviin AUDIO OUT (punainen ja valkoinen) -lähtöliitäntöihin ja television AUDIO IN (punainen ja valkoinen) -tuloliitäntöihin. Kytke virta
DVD-tallentimeen/videonauhuriin sekä televisioon.
• Paina television kaukosäätimen lähdevalintapainiketta, kunnes DVD-tallentimen/videonauhurin DVIsignaali näkyy television kuvaruudussa.
VAROITUS
Kun käytät HDMI/DVI-lähtöä, aseta digitaalisen äänen
lähtömuodoksi PCM. (Katso sivua 32.)
Käytetyn HDMI-laitteen tyyppi (TV/HDMI-vastaanotin)
määrää sen, onko ääni tuettu. Jos televisio ei tue
Dolby digital/DTS-muotoa, ääntä ei kuulu, kun ole
valinnut Digital output -asetukseksi “Bitstream” tai jos
olet valinnut Audio setup -valikossa DTS-asetukseksi
“On”. Valitse tällaisessa tapauksessa digitaalisen
äänen lähtöasetukseksi PCM tai DTS off.
-
HDMI-liitin - Sekä pakkaamaton videodata
että digitaalinen äänidata (LPCM tai bittivirta).
Vaikka DVD-tallennin/videonauhuri käyttää
HDMI-kaapelia, laitteesta lähtee vain digitaalinen signaali televisioon.
Jos televisio ei tue HDCP:tä (High-bandwith
Digital Content Protection), ruudussa näkyy
“lumisadetta”.
Miksi Samsung käyttää HDMI:tä?
Analogiset televisiot vaativat analogisen
video-/äänisignaalin. DVD-levyä toistettaessa televisioon siirrettävä data on
kuitenkin digitaalista. Niinpä tarvitaan joko
digitaalisesta analogiseen -muunnin (DVDtallentimessa/videonauhurissa) tai analogisesta digitaaliseen -muunnin (televisiossa).
Tämän muunnon aikana kuvan laatu kärsii
häiriöiden ja signaalin katoamisen vuoksi.
HDMI-teknologia on ylivoimainen, koska se
ei vaadi tällaista muuntoa, vaan puhtaasti
digitaalinen signaali siirretään DVD-tallentimesta/videonauhurista televisioon.
Mikä on HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) on järjestelmä, jolla suojataan
HDMI:n kautta siirretty DVD-sisältö
kopioimiselta. Se muodostaa turvallisen
digitaalisen yhteyden videolähteen (PC,
DVD tms.) ja näyttölaitteen (televisio,
projektori tms.) välille. Sisältö koodataan
lähdelaitteessa, mikä estää luvattomien
kopioiden tekemisen.
Suomi - 21
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd21 21
2006-04-04 오후 5:34:54
Kytkentä ja asetukset
AV-vastaanottimen
kytkennät
Jotta saisit täyden hyödyn DVD:n mahdollistamasta
elokuvateatterikokemuksesta, voit kytkeä DVD-tallentimen/videonauhurin täydelliseen Surround Sound
järjestelmään, jossa on AV-vastaanotin ja kuusi
Surround Sound kaiutinta. Jos AV-vastaanottimessa
on Dolby Digital - dekooderi, voit halutessasi ohittaa
DVD-tallentimen/videonauhurin sisäänrakennetun
Dolby Digital -dekooderin. Käytä alla olevaa Digital
Audio Out -kytkentää. Ääniasetukset täytyy määrittää
erikseen, jos haluat nauttia Dolby Digital tai
DTS-äänestä (katso sivua 32).
Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. “Dolby”
ja kaksois-D-tunnus ovat Dolby Laboratoriesin
tavaramerkkejä.
"DTS" ja "DTS Digital Out" ovat DTS, Inc:in
tavaramerkkejä.
1
Kytke digitaalisen äänen optiset tai koaksiaalikaapelit laitteen takana olevista Digital Audio
Out -liitännöistä AV-vastaanottimen Digital Audio
Input -liitäntöihin.
Ulkoisten laitteiden
kytkeminen
❚ Tapaus 1 : Ulkoisten laitteiden
kytkeminen AV3-liitäntöihin
Voit kytkeä muita audio-/videolaitteita DVD-tallentimeen/videonauhuriin audio-/videokaapeleilla, mikäli
valituissa laitteissa on sopivat lähdöt.
• Voit kopioida videokasetin toisen videonauhurin
avulla.
• Voit toistaa ja/tai kopioida videokameralla otettuja
kuvia.
• Varmista, että sekä ulkoiset laitteet että DVD-tallennin/videonauhuri on sammutettu ennen kaapelien
kytkemistä.
1
2
Kytke videokaapelin toinen pää laitteen edessä
olevaan VIDEO-tuloliitäntään.
Kytke videokaapelin toinen pää toisen järjestelmän (videonauhuri, videokamera tms.) vastaavaan lähtöliitäntään.
3
Kytke toimitukseen kuuluvan audiokaapelin toinen
pää laitteen edessä oleviin AUDIO-tuloliitäntöihin.
• Noudata vasemman ja oikean kanavan
värikoodausta.
4
Kytke audiokaapelin toinen pää toisen järjestelmän (videonauhuri, videokamera tms.) vastaaviin lähtöliitäntöihin.
TAI
❚ Tapaus 2 : DV-laitteen kytkeminen
(vain DVD-VR331,VR335,VR336)
Takakaiutin (vasen)
Takakaiutin (oikea)
Etukaiutin (vasen)
Etukaiutin (oikea)
Bassokaiutin Keskikaiutin
Digitaalisen äänen tuloliitäntään
AV-vastaanottimessa, jossa on
Dolby-, MPEG2- tai DTS Digital -dekooderi.
22 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd22 22
Jos DV-laitteesi on varustettu DV-lähtöliitännällä,
kytke se DVD-tallentimen/videonauhurin DV-tuloliitäntään.
• Jos videokamerassa on DV-lähtöliitäntä, katso
isätietoja sivulta 61.
■
Huomautus
Jos tuloa ei valita automaattisesti, valitse
oikea tulo INPUT SEL. -painikkeella.
2006-04-04 오후 5:34:59
Järjestelmäasetukset
Kuvaruutuvalikossa
liikkuminen
Kuvaruutuvalikkojen avulla voit kytkeä DVD-tallentimen/nauhurin eri toiminnot päälle tai pois päältä.
Käytä seuraavia painikkeita kuvaruutuvalikkojen
avaamiseen ja niissä liikkumiseen.
OK
RETURN
Järjestelmäasetukset
MOVE
EXIT
1 MENU-painike
Avaa kuvaruutuvalikko MENU
painamalla tätä painiketta.
Sulje kuvaruutuvalikko MENU.
painamalla painiketta uudelleen.
Kuvaruutuvalikossa liikkuminen .............................................. 23
Automaattinen asetusten määrittäminen kytkettäessä .......... 24
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen .................................. 25
2 ▲/▼,◄ /► -painikkeet
Näillä kaukosäätimen painikkeilla voit liikuttaa
valintapalkkia ▲/▼,◄/► ja selata valikossa olevia
vaihtoehtoja.
Automaattinen asetusten määrittäminen ................................ 26
Manuaalinen asetusten määrittäminen .................................. 27
Esiasetetun kanavan tyhjentäminen ........................................ 28
Esiasetetun manuaalisen asetustaulukon muuttaminen ...... 29
RF OUT -äänitilan valitseminen (B/G-D/K) ........................... 30
3 OK-PAINIKE
Tällä kaukosäätimen painikkeella voit vahvistaa
uudet asetukset.
Videolähtökanava........................................................................ 30
Kieliominaisuuksien asetukset................................................... 31
Ääniominaisuuksien asetukset .................................................. 32
Näyttöominaisuuksien (Video) asetukset ................................. 33
DivX(R)-rekisteröinti ................................................................. 34
Lapsilukon asetukset ................................................................. 34
4 RETURN-PAINIKE
Voit palata edelliseen valikkonäyttöön MENU.
painamalla tätä painiketta tai poistua kuvaruutuvalikosta MENU.
Videonauhurin asetukset............................................................ 36
DVD-levyn EP-tilan aika .......................................................... 37
Automaattinen jaksojen luominen ............................................ 38
Pikatallennus ............................................................................... 39
Progressiivinen kuvanmuodostus ........................................... 39
Suomi - 23
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd23 23
2006-04-04 오후 5:35:03
Automaattinen asetusten
määrittäminen kytkettäessä
5
DVD-tallennin/videonauhuri suorittaa tarvittavat
asetukset automaattisesti silloin, kun se kytketään
verkkoon ensimmäistä kertaa. Televisioasemien
asetukset tallennetaan laitteen muistiin.
Toimenpiteen suorittaminen kestää muutaman
minuutin. Tämän jälkeen DVDtallennin/videonauhuri
on valmiina käyttöön.
Järjestelmäasetukset
1
Kytke RF-kaapeli sivulla 17 olevan kaavion
mukaisesti.
• DVD-tallentimen/videonauhurin kytkeminen
televisioon RF- ja Scart-kaapeleilla (tai Audio/
video-kaapeleilla).
2
Kytke DVD-tallennin/videonauhuri sähköverkkoon.
• Etupaneelissa oleva “Auto”-ilmaisin vilkkuu.
3
Language Set -valikko (kielen asetus) tulee
näkyviin. Valitse kieli ▲▼-painikkeilla ja paina
sen jälkeen OK-painiketta.
4
Valitse haluamasi maa ▲▼◄ ►-painikkeilla ja
paina sen jälkeen OK-painiketta.
• Se nedanstående förkortningstabell när du väljer
“Country”
A(Austria)
NL(Netherlands)
B(Belgium)
I(Italy)
CH(Swiss)
CZ(Czech)
DK(Denmark)
N(Norway)
TR(Turkey)
Others
FIN(Finland)
P(Portugal)
D(Deutschland) E(Spain)
S(Sweden)
PL(Poland)
GR(Greece)
HU(Hungary)
6
Käynnistä automaattinen kanavahaku.
7
Odota, kunnes nykyinen päivämäärä ja kellonaika
tulevat esiin automaattisesti.
8
Tarkista päivämäärä ja kellonaika
• Jos ne ovat: Oikein
Paina OK-painiketta, jolloin päivämäärä ja
kellonaika tallentuvat muistiin.
• Jos ne ovat: Väärin
Jos haluat muuttaa päivämäärää ja kellonaikaa,
katso kohta "Päivämäärän ja kellonajan
asettaminen" (Katso sivua 25).
Käynnistä automaattinen asetustoiminto.
24 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd24 24
2006-04-04 오후 5:35:06
Päivämäärän ja
kellonajan asettaminen
4
Valitse tunti, minuutit, päivä, kuukausi ja vuosi
◄ ►-painikkeilla.
• Valittu kohde näkyy korostettuna.
Auto Clock
DVD-tallentimessa/videonauhurissa on 24 tunnin
kello ja kalenteri, joiden avulla:
• Pysäytetään automaattisesti ohjelman tallentaminen.
• Asetetaan laite tallentamaan ohjelma automaattisesti.
• Päivämäärä ja kellonaika täytyy asettaa, ennen
kuin laite otetaan käyttöön.
• Älä unohda asettaa aikaa uudelleen, kun siirrytään
talviajasta kesäaikaan ja päinvastoin.
5
Suurenna tai pienennä arvoa painamalla ▲▼
- painikkeita.
• Viikonpäivä näkyy automaattisesti.
• Voit nopeuttaa arvojen selausta pitämällä ▲▼
painikkeita painettuna.
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytys/ei levyä -tilassa.
Kellon asetus automaattisesti
6
Valitse Auto Clock painamalla ◄ ►-painikkeita.
Valitse On painamalla ▲▼ -painikkeita.
Järjestelmäasetukset
1
On
Auto Clock
2
3
On
Valitse Setup ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Valitse Clock Set ▲▼-painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
7
Paina OK-painiketta, jolloin päivämäärä ja
kellonaika tallentuvat muistiin. Jos et paina
OK-painiketta, asetukset eivät tallennu muistiin.
8
Poistu valikosta painamalla MENU-painiketta.
Huomautus
Automaattisen kellonajan asetustoiminnon
käyttö edellyttää antennikaapelin kytkemistä.
Kytke RF-kaapeli sivulla 16 olevien ohjeiden
mukaisesti.
Jos "Auto Clock" -toiminnon asetus on "On",
automaattinen kellonajan asetus aktivoituu
aina, kun laitteen virta katkaistaan.
Aika asetetaan automaattisesti kanavan
aikasignaalin avulla.
Suomi - 25
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd25 25
2006-04-04 오후 5:35:09
• Katso oheisesta taulukosta eri maista käytettävät lyhenteet.
Automaattinen asetusten
määrittäminen
Järjestelmäasetukset
Kanavia ei tarvitse virittää, jos ne on jo asetettu
automaattisesti (katso Automaattinen asetusten määrit täminen kytkettäessä -toiminnon kuvausta sivulla 24).
DVD-tallentimessa/videonauhurissa on sisäänrakennet tu viritin televisiolähetysten vastaanottoa varten.
Virittimen vastaanottamat kanavat täytyy virittää.
Se voidaan tehdä seuraavilla tavoilla:
• Automaattinen asetusten määrittäminen
kytkettäessä (katso sivua 24)
• Automaattinen asetusten määrittäminen
• Manuaalinen asetusten määrittäminen (katso sivuja 27~28).
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytys/ei levyä-tilassa.
2
Valitse Setup ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
3
Valitse Install ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
4
Valitse Auto Setup ▲▼-painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
A(Austria)
NL(Netherlands)
B(Belgium)
I(Italy)
CH(Swiss)
CZ(Czech)
DK(Denmark)
N(Norway)
TR(Turkey)
Others
FIN(Finland)
P(Portugal)
D(Deutschland) E(Spain)
5
S(Sweden)
PL(Poland)
GR(Greece)
HU(Hungary)
Paina ▲▼◄ ► painikkeita valitaksesi “Country”.
Näyttöön tulee ilmoitus "Your data will be lost.
Press [OK] to continue, [MENU] to exit".
6
Keskeytä automaattinen kanavahaku painamalla
OK-painiketta.
• DVD tallennin etsii asemat valitsemasi maa tiedon
perusteella.
• Ensimmäinen taajuusalue selataan, ja
ensimmäinen löytynyt asema näytetään ja
tallennetaan.
Sen jälkeen laite etsii seuraavan aseman ja niin
edelleen.
• Kun automaattinen kanavahaku on päättynyt,
laite siirtyy automaattisesti ohjelmapaikkaan 1.
• DVD-tallentimen/videonauhurin automaattisesti
tallentamien kanavien määrä riippuu löydettyjen
kanavien määrästä.
7
Jos haluat keskeyttää automaattisen kanavahaun
ennen sen päättymistä, paina OK-painiketta.
• Kellonaika ja päivämäärä asetetaan automaattisesti
lähetyssignaalista. Jos signaali on heikko tai jos
haamukuvia esiintyy, kellonaikaa ja päivämäärää
ei välttämättä aseteta automaattisesti.
• Kun automaattinen kanavahaku on päättynyt,
jotkin kanavat on voitu tallentaa useampaan
kertaan; valitse ne kanavat, joilla on paras
vastaanotto, ja poista tarpeettomat kanavat.
26 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd26 26
2006-04-05 오후 4:13:50
Manuaalinen asetusten
määrittäminen
6
Valitse Edit ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Kuvaruutuun tulee Manual Setup -valikko.
7
Käynnistä kanavahaku painamalla ◄ ►-painikkeita. Ensimmäinen taajuusalue selataan, ja
ensimmäinen löytynyt kanava näytetään.
8
Valitse Name painamalla ▲▼-painikkeita.
Kanavan nimi asetetaan automaattisesti lähetyssignaalista.
9
Jos haluat muuttaa kanavan nimeä, paina ►
- painiketta.
Jos kanavat on jo asetettu automaattisesti, niitä ei
tarvitse asettaa manuaalisesti.
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytys/ei levyä -tilassa.
2
Valitse Setup ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Järjestelmäasetukset
3
Valitse Install ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
10
4
Valitse Manual Setup ▲▼-painikkeilla ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
5
Valitse haluttu PR-numero ▲▼-painikkeilla ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Kun haluat..
Valita merkin
Siirtyä edelliseen tai
seuraavaan merkkiin
Toimi seuraavasti…Press the
Paina ▲▼-painikkeita, kunnes
nimen haluttu merkki on näkyvissä (kirjaimet, numerot tai
“-”-merkki)
Paina ◄ ►-painikkeita vastaavasti.
Tallenna nimi painamalla OK-painiketta.
Suomi - 27
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd27 27
2006-04-04 오후 5:35:14
11
Valitse Decoder painamalla ▲▼-painikkeita.
Valitse On tai Off painamalla ◄ ►-painikkeita.
Esiasetetun kanavan
tyhjentäminen
Jos olet tallentanut televisiokanavan, jota et tarvitse,
voit poistaa sen.
Järjestelmäasetukset
12
13
14
Kun…
Haluat tallentaa
näkyvissä olevan
kanavan
Toimi seuraavasti…
• Valitse MFT painamalla ▲▼painikkeita.
• Säädä kuvaa tarvittaessa painamalla ◄ ►-painikkeita.
• Tallenna kanava valitsemalla
Done.
Et halua tallentaa
näkyvissä olevaa
kanavaa
• Valitse CH painamalla ▲▼painikkeita.
• Siirry taajuusaluehakuun ja
näytä seuraava kanava painamalla ◄ ►-painikkeita.
• Palaa vaiheen alkuun.
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytys/ei levyä-tilassa.
2
Valitse Setup ▲▼-painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
3
Valitse Install ▲▼-painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Valitse Done ▲▼-painikkeilla ja vahvista sen
jälkeen manuaalinen asetus painamalla
OK-painiketta.
• Toista tämä menettely vaiheesta 5
eteenpäin, kunnes kaikki halutut kanavat
on tallennettu.
Poistu valikosta painamalla MENU-painik
etta.
G
4
Valitse Manual Setup ▲▼-painikkeilla ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
5
Valitse haluttu PR-numero ▲▼-painikkeilla ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
28 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd28 28
2006-04-05 오후 3:24:31
6
Valitse Delete ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Näkyviin tulee ilmoitus “Do you want to delete
‘PR.01’?”.
7
Valitse Yes ◄ ►-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
Toista tämä menettely vaiheesta 5 eteenpäin,
kunnes kaikki halutut kanavat on poistettu.
8
Press the MENU button to exit the menu.
uudelleen ja sen kanavien ohjelmanumeroita voidaan
muuttaa tarpeen mukaan.
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytys/ei levyä -tilassa.
2
Valitse Setup ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
3
Valitse Manual Setup ▲▼-painikkeilla ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
5
Valitse haluttu PR-numero ▲▼-painikkeilla ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
6
Valitse Swap painamalla ▲▼ painikkeita.
Vaihda kanavalle annettu ohjelmanumero
painamalla kaukosäätimen OK-painiketta.
• Esimerkiksi ohjelmapaikassa 1 olevan TVkanavan siirtäminen ohjelmapaikkaan 3.
7
Valitse haluamasi paikka ▲▼-painikkeilla ja vaihda sitten paikka painamalla OK-painiketta uudelleen.
8
Poistu valikosta painamalla MENU-painiketta.
Järjestelmäasetukset
Esiasetetun manuaalisen
asetustaulukon muuttaminen
4
Valitse Install ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
G
Suomi - 29
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd29 29
2006-04-05 오후 3:24:39
RF OUT-äänitilan valitseminen (B/G-D/K)
Voit valita äänitilan (B/G-D/K) DVD-tallentimeen/
videonauhuriin kytketyn television mukaan.
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytys/ei levyä -tilassa.
2
Valitse Setup ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
3
Valitse Install ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
DVD-tallentimen/videonauhurin lähtökanavaa voi
joutua muuttamaan, jos kuvassa on häiriöitä tai jos
televisio ei löydä kuvaa.
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytys/ei levyä -tilassa.
2
Valitse Setup ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
3
Valitse Install ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- ai ►-painiketta.
Järjestelmäasetukset
1
Videolähtökanava
G
G
4
Valitse TV System ▲▼-painikkeilla ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
5
Valitse G tai K ▲▼-painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
6
Poistu valikosta painamalla MENU-painiketta.
4
Valitse VIDEO Output CH ▲▼-painikkeilla ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
5
Valitse haluamasi videolähtökanava ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
30 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd30 30
2006-04-05 오후 3:24:41
Kieliominaisuuksien
asetukset
Jos asetat äänen, tekstityksen, levyvalikon, kuvaruutuvalikon
ja DivX-tekstityksen kielen etukäteen, ne otetaan käyttöön
jokaisella katselukerralla automaattisesti. Jos levylle ei ole
valittu kieltä, käytetään etukäteen tallennettua alkuperäiskieltä.
1
2
Western
afrikaans, baski, katalaani, tanska, Hollanti,
englanti, fääri, suomi, Ranska, saksa, islanti,
indonesia, italia, malaiji, norja, portugali, espanja,
suahili , ruotsi
Central
englanti, albania, kroaatti, tsekki, unkari, puola,
romania, Serbian (Latin), slovakki , sloveeni
Greek
englanti, kreikka
Cyrillic
englanti, azeri , valkovenäjä , bulgaria , kazakki ,
makedonia , venäjä , serbia , tataari, ukraina ,
uzbekki
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytys/ei levyä -tilassa.
Valitse Setup ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
5
Valitse haluttu kieli ▲▼-painikkeilla ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Palaa edelliseen valikkoon painamalla
RETURN- tai ◄-painiketta. Poistu valikosta
painamalla MENU-painiketta.
■
Valittu kieli tulee näyttöön vain, jos levy
tukee sen käyttöä.
■
Jos tekstityskieli näkyy vaillinaisin kirjaimin,
vaihda DivX Subtitle -asetukseksi oikea
alue. Jos se ei vieläkään toimi, muotoa ei
tueta.
3
Valitse Language ▲▼-painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta. Näyttöön tulee
kieliasetusvalikko.
4
Valitse haluamasi kielivaihtoehto ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta
button.
Järjestelmäasetukset
Järjestelmäasetukset
■
Huomautus
•
•
•
•
Audio : Levyn äänen kielen valinta.
Subtitle : Levyn tekstityskielen valinta.
Disc Menu : Levyvalikon kielen valinta.
On-Screen Menu : DVD-tallentimen /
videonauhurin kuvaruutuvalikon kielen valinta.
• DivX-Subtitle : Tuetun DivX-tekstityskielen
valinta alueittain.
Suomi - 31
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd31 31
2006-04-04 오후 5:35:24
Digital Output
Ääniominaisuuksien
asetukset
• PCM : Muuntaa 2-kanavaiseksi PCM 48 kHz
-ääneksi. Valitse PCM, kun käytät
analogista äänen lähtöliitäntää.
• Bitstream : Muuntaa Dolby Digital -bittivirraksi. Valitse Bitstream (bittivirta),
kun käytät digitaalista äänen
lähtöliitäntää.
Voit määrittää äänentoistolaitteen ja äänitilan asetukset käyttämäsi äänentoistojärjestelmän mukaisiksi.
Voit myös säätää NICAM-tilaa.
Muista valita oikea Digital Output -asetus,
tai ääntä ei kuulu.
Huomautus
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytys/ei levyä -tilassa.
2
Valitse Setup ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Järjestelmäasetukset
DTS
• Off : Laite ei lähetä digitaalisignaaleja.
• On : Lähettää DTS-bittivirtaa vain digitaalisen
lähdön kautta. Valitse DTS, kun laite on
kytketty DTSdekooderiin.
.
Huomautus
DTS-muotoista ääniraitaa toistettaessa
Analog Audio -lähtöliitännästä ei tule ääntä.
Dynamic Compression
3
Valitse Audio ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta. Näyttöön tulee ääniasetusvalikko.
4
Valitse haluamasi äänivaihtoehto ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
5
Valitse haluamasi vaihtoehto ▲▼-painikkeilla ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
■
Huomautus
Palaa edelliseen valikkoon painamalla
RETURN- tai ◄-painiketta. Poistu valikosta
painamalla MENU-painiketta.
Tämä toiminto on käytössä ainoastaan Dolby
Digital -signaalien yhteydessä.
• On : Elokuvamusiikkia matalalla äänenvoimakkuudella tai pienten kaiutinten kautta
soitettaessa järjestelmä säätelee äänenpainetta tilanteen mukaan ja tuo matalataajuiset äänet paremmin esiin sekä
estää dramaattisten kohtien ylikorostumisen.
• Off : Voit nauttia elokuvasta tavallisella
ynaamiikka-alueella.
NICAM
NICAM-ohjelmat voidaan jakaa 3 ryhmään:
NICAM Stereo, NICAM Mono ja Bilingual (lähetys toisella kielellä). NICAM-ohjelmat lähetetään
aina standardilla monoäänellä varustettuna,
joten voit valita haluamasi äänen.
• On : NICAM-tila
• Off : Käytä tätä toimintatilaa NICAM-lähetyksen tavallisen monoäänen tallennukseen
ainoastaan silloin, jos stereoäänessä on
häiriöitä huonon vastaanoton vuoksi.
32 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd32 32
2006-04-04 오후 5:35:27
TV Aspect
Näyttöominaisuuksien
(Video) asetukset
Haluat ehkä muuttaa television kuvasuhdeasetusta
sen mukaan, millainen televisio sinulla on.
• 4:3 Letter Box : Valitse tämä vaihtoehto, jos
haluat nähdä DVD-levyllä
kuvasuhteessa 16:9 olevan
kuvan kokonaan, vaikka
televisiosi kuvasuhde on 4:3.
Kuvaruudun ylä- ja alareunaan tulee musta palkki.
• 4:3 Pan - Scan : Valitse tämä vaihtoehto, jos
sinulla on kooltaan perinteinen televisio ja haluat nähdä
kuvasuhteessa 16:9 olevan
kuvan keskiosan. (Elokuvan
vasen ja oikea ulkoreuna
leikkautuvat pois.)
• 16:9 Wide : Laajakuvatelevisiossa 16:9-laajakuva näkyy kokonaan.
Tämän toiminnon avulla voit määrittää television
kuvaruudun asetukset.
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytys/ei levyä -tilassa.
2
Valitse Setup ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Off : Normaali kuva
• On : Häiriösuodatus takaa tarkemman kuvan
(tallennusta varten).
Huomautus
3
Valitse Video ▲▼-painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta. Näyttöön tulee
videoasetusvalikko.
Tämä toiminto riippuu käytettävän levyn
tyypistä. Sitä ei välttämättä voida käyttää kaik-
Järjestelmäasetukset
3D Noise Reduction
kien levytyyppien kanssa.
Video Output
RGB- tai komponenttivideoliitännän avulla kuvanlaatu
on korkealuokkainen.
4
5
Huomautus
Valitse haluamasi videovaihtoehto ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Component: Valitse tämä vaihtoehto, jos
tallennin on kytketty televisioon
komponenttiliitännän kautta.
• RGB: Valitse tämä vaihtoehto, jos tallennin on
kytketty televisioon SCART-kaapelilla.
Component-tilassa voit valita videon lähtöasetukseksi
“Progressive (P.SCAN)” tai “Interlace”, lisätietoja on
sivuilla 39. Käytettävissä ovat seuraavat videolähtöliitännät:
Käytettävissä olevat videolähtöliitännät
Valitse haluamasi vaihtoehto ▲▼-painikkeilla ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Palaa edelliseen valikkoon painamalla
RETURN- tai ◄-painiketta. Poistu valikosta
painamalla MENU-painiketta.
Component mode
Setting mode
RGB Mode
Output jack
P.SCAN off mode (Interlace mode) P.SCAN on mode
Komponenttivideolähtö
O
O
X
(Y, PB, PR)
(TV in progressive mode)
R, G, B
X
X
O
AV1 Scart Composite
O
X
O
O
O
Composite Video out
O
S-Video out
O
O
O
Suomi - 33
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd33 33
2006-04-04 오후 5:35:30
HDMI/DVI-resoluutio (vain DVD-VR335,VR336)
Tätä asetusta käytetään, kun laite on kytketty
HDMI- tai DVI-liittimellä näyttölaitteeseen (televisioon, projektoriin tms.).
Lapsilukon asetukset
Parental Control (lapsilukko) -toimintoa voidaan
käyttää ikärajalla varustettujen levyjen kanssa. Sen
avullavoidaan määrittää helpommin, minkä tyyppisiä
DVDelokuvia perheessäsi katsotaan.Levyllä voi olla
korkeintaan kahdeksan rajoitustasoa.
Järjestelmäasetukset
Järjestelmäasetukset
• 576p : 720 x 576
• 720p : 1280 x 720
• 1080i : 1920 x 1080
1
2
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytys/ei levyä -tilassa.
3
Valitse Parental Control ▲▼-painikkeilla ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Näyttöön tulee ilmiotus “Create the password”
4
Anna nelinumeroinen salasana kaukosäätimen numeropainikkeilla 0–9.
• Näyttöön tulee ilmoitus “Confirm the
password”.
Valitse Setup ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
DivX(R)-rekisteröinti
Käytä rekisteröintikoodia, jos haluat rekisteröidä
tämän DVD-tallentimen/videonauhurin DivX(R) Video
On Demand -muotoon. Lisätietoja on osoitteessa
www.divx.com/vod
34 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd34 34
2006-04-04 오후 5:35:32
Salasanan muuttaminen
5
Syötä salasana uudelleen ja paina sitten OKtai ►-painiketta.
6
Valitse On ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta. Kuvaruutuun tulee
Parental Control näyttö.
Valitse Change Password ▲▼-painikkeilla ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
2
Anna nelinumeroinen salasana kaukosäätimen
numeropainikkeilla.
Palaa edelliseen valikkoon painamalla
RETURN- tai ◄-painiketta. Poistu valikosta
painamalla MENU-painiketta.
Katso Vianetsintä-lukua, jos olet unohtanut salasanasi. (Katso sivua 89.)
Rating Level -asetus
1
• Näyttöön tulee ilmoitus “Confirm the
password” .
Valitse Rating Level ▲▼-painikkeilla ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
3
Huomautus
2
Järjestelmäasetukset
Huomautus
1
Anna salasana uudelleen kaukosäätimen numeropainikkeilla 0–9.
Palaa edelliseen valikkoon painamalla
RETURN- tai ◄-painiketta. Poistu valikosta
painamalla MENU-painiketta.
Valitse haluamasi turvataso ▲▼-painikkeilla
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta. Jos
valitset esimerkiksi turvatason 6, turvatasoa 7
tai 8 olevia levyjä ei voida toistaa. Suuri numero
osoittaa, että ohjelma on tarkoitettu ainoastaan
aikuisten katseltavaksi.
Suomi - 35
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd35 35
2006-04-04 오후 5:35:35
Videonauhurin
asetukset
Tämän toiminnon avulla voit määrittää videonauhurin
asetukset.
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytys/ei levyä -tilassa.
2
Valitse Setup ▲▼-painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Järjestelmäasetukset
1
6
Valitse haluamasi vaihtoehto ▲▼-painikkeilla ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Tape Length
Tämä tieto on yleensä painettu kasettikoteloon.
Valikossa ovat järjestyksessä seuraavat vaihtoehdot: E180, E240, E280, E300.Kun kasettityyppi
on valittu, videonauhuri voi näyttää nauhan jäljellä olevan ajan, kun painetaan INFO.-painiketta.
Auto Play
3
Jos haluat, että videonauhat toistetaan automaattisesti, kun ne asetetaan laitteeseen, kytke Auto
Play päälle.
Valitse System ▲▼-painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• On - Videonauhuri aloittaa automaattisesti
videokasetin toiston, kun se asetetaan laitteeseen, jos sen turvaliuska on poistettu.
• Off - Automaattinen toisto ei ole käytössä.
4
Valitse VCR ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Auto Repeat
Valinta asettaa videonauhurin toistamaan kasettia yhä uudelleen (ellei käytetä seuraavia toimintoja: seis, pikakelaus eteenpäin tai pikakelaus
taaksepäin).
5
Valitse haluamasi videonauhurivaihtoehto ▲▼painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
36 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd36 36
2006-04-04 오후 5:35:38
IPC (Intelligent Picture Control)
Intelligent Picture Control (älykäs kuvanhallinta)
- ominaisuuden avulla voit säätää automaattisesti
kuvan terävyyttä omien mieltymystesi mukaan.
DVD-levyn EP-tilan
aika
• On - Kuvan terävyys säädetään automaattisesti.
• Off - Kuvan terävyys säädetään manuaalisesti.
EP-tilassa (extended play) tallennusajan kestoksi
voidaan asettaa 6–8 tuntia.
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytys/ei levyä -tilassa.
2
Valitse Setup ▲▼-painikkeilla ja paina sen
3
Valitse System ▲▼-painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
4
Valitse DVD EP Mode Time ▲▼ -painikkeilla ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
5
Valitse 6 Hours tai 8 Hours ▲▼-painikkeilla ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Järjestelmäasetukset
Colour System
Ennen nauhan nauhoitusta ja toistoa voit valita
oikean värijärjestelmän.
• Automatic : Nauhaa toistettaessa DVD-toistin /
videonauhuri valitsee järjestelmän
standardin automaattisesti.
• PAL : PAL-videojärjestelmä
• B/W : Mustavalkoinen.
Suomi - 37
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd37 37
2006-04-04 오후 5:35:41
Automaattinen
jaksojen luominen
7
Käynnistä tallennus painamalla REC-painiketta.
Näyttöön tulee ilmoitus “Do you want to create
the chapter menu after this recoring?”
8
Valitse Yes ◄ ►-painikkeilla ja paina OKpainiketta, niin tallennus käynnistyy. XP- ja
SP-tilassa täytyy tallentaa vähintään 5 minuuttia
jakson luomiseksi. LP- ja EP-tilassa aika on 15
minuuttia.
9
Pysäytä tallennus painamalla STOP-painiketta.
DVD-Video koostuu nimikkeistä “Title” ja jaksoista
“Chapter”.
Kun tallennat yhden ohjelman, siitä tulee yksi nimike.
Jos käytät tätä toimintoa, nimike jaetaan jaksoihin.
Järjestelmäasetukset
(V-tila)
1
Paina MENU-painiketta, kun laitteessa on levy ja
se on Stop-tilassa.
2
Valitse Setup ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
haluat tarkastella luotuja nimikkeitä,
viimeistele levy ja paina TITLE MENU-painik10 Jos
etta (Katso sivua 84). Näyttöön tulee nimikevalikko.
3
Valitse System ▲▼-painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
4
Valitse Chapter Creator ▲▼-painikkeilla ja
paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
5
Valitse On ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen
OK- tai ►-painiketta.
Poistu valikosta painamalla MENU-painiketta.
6
Aseta tallennusnopeus painamalla kaukosäätimen REC SPEED-painiketta (katso lisätietoja
tallennusnopeuksista sivulta 59).
11
Huomautus
Jos haluat tarkastella luotuja jaksoja, valitse
haluamasi nimike ja paina sen jälkeen DISC
MENU-painiketta. Näyttöön tulee valitun
nimikkeen jaksovalikko.
Viimeistellyille DVD-RW-levyille voidaan
lisätä jaksoja ja nimikkeitä poistamalla
viimeistely ja tekemällä tallennus uudelleen.
Viimeistellyille DVD-R-levyille ei voi lisätä jak-
soja eikä nimikkeitä.
VAROITUS
Automatic Chapter Creator (automaattinen
jaksojen luominen) -toiminto ei toimi ajastintallennuksen aikana eikä laitteen virran
ollessa katkaistuna.
DVD-R-levyn viimeistelyä ei voi peruuttaa.
38 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd38 38
2006-04-04 오후 5:35:43
Pikatallennus
Jos tämän toiminnon asetukseksi on valittu “on”, DVDtallentimen/videonauhurin virta kytkeytyy nopeasti, jolloin halutun kanavan tallennus voi alkaa välittömästi.
1
Paina MENU-painiketta, kun laite on Stop/No Disc
-tilassa.
2
Valitse Setup ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen
OK- tai ►-painiketta.
■
Huomautus
■
Quick Recording -asetus on oletusarvoisesti
“Off”.
Jos tämän toiminnon asetukseksi on valittu
“on”, virrankulutus kasvaa laitteen virran
ollessa katkaistuna.
Progressiivinen
kuvanmuodostus
Jos televisio tukee progressiivista kuvanmuodostusta, voit nauttia siitä painamalla DVD-tallentimen/videonauhurin etupaneelissa olevaa P.SCAN-painiketta.
3
4
1
Paina DVD-tallentimen/videonauhurin etupaneelissa olevaa P.SCAN-painiketta Stop-tilassa.
2
Valitse Yes, ◄ ►-painikkeilla ja paina sitten OKpainiketta.
3
Aseta televisio progressiivisen tulon tilaan
(kaukosäätimellä).
Valitse System ▲▼-painikkeilla ja paina sitten OKtai ►-painiketta.
Valitse Quick Recording ▲▼-painikkeilla ja paina
sitten ENTER- tai ►-painikkeita.
■
Huomautus
5
Järjestelmäasetukset
Progressiivisen kuvanmuodostuksen asetukset
Progressive (Progressiivinen) -asetus on
käytettävissä ainoastaan silloin, kun
DVD-tallennin/videonauhuri on Stop
(Pysäytys) -tilassa.
Valitse On ▲▼-painikkeilla ja paina sitten OK- tai ►painikkeita.
Suomi - 39
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd39 39
2006-04-04 오후 5:35:46
Progressiivisen kuvanmuodostuksen peruuttaminen
Järjestelmäasetukset
1
Paina DVD-tallentimen/videonauhurin etupaneelissa olevaa P.SCAN-painiketta Stop-tilassa.
2
Valitse Yes ◄ ►-painikkeilla ja paina sitten OKpainiketta.
3
Aseta televisio lomitellun tulon tilaan (kaukosäätimellä).
Lähdön valitseminen (vain DVD-VR335,VR336)
• Connect the DVD Recorder & VCR to your TV via
HDMI or DVI. Set your TV's input to HDMI or DVI.
• Valitse lähtöresoluutio painamalla P.SCAN-painiketta, kun laite on pysäytystilassa.
- Jos televisiosi on kytketty HDMI- tai DVI-kaapelilla, lähtöresoluutiotila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä jokaisella P.SCAN-painikkeen painalluksella:
→ 576p → 720p → 1080i
- Jos televisiosi on kytketty AV- tai komponenttikaapelilla (ilman HDMI-/DVI-kaapelia), lähtöresoluutiotila vaihtuu tilojen 576p ja 576i välillä.
• HDMI-/DVI-kaapeli ei tue 576i-tilaa. Videokuvaa,
jonka resoluutio on 576i, voi katsoa vain
analogisten lähtöjen kautta (Composite/S-Video/
Component).
Huomautus
Vaikka televisioon olisi kytketty HDMI-/
DVI-kaapeli, AV-liitännästä lähtee vain
576i-signaalia ja komponenttilähdöstä
576p-signaalia kuvaruutunäytöstä riippumatta
Progressiivinen kuvanmuodostus aktivoituu
automaattisesti, kun HDMI on kytketty.
(Varmista, että DVD-tallentimen/videonauhurin
etupaneelissa on merkintä PS .)
HDMI-kuvasignaalin ja -äänen lähtö toimii vain,
kun progressiivinen kuvanmuodostus on käytössä.
Katso televisiosi käyttöoppaasta, tukeeko televisio
progressiivista kuvanmuodostusta.
Jos televisio tukee progressiivista kuvanmuodostusta, määritä progressiivisen kuvanmuodostuksen asetukset television valikkojärjestelmässä
käyttöoppaan mukaisesti.
Jos videolähtö on määritetty väärin, kuvaruudussa ei ehkä näy mitään.
HDMI/DVI-lähdölle valittavissa olevat resoluutiot
määräytyvät laitteeseen kytketyn television tai
projektorin mukaan.
Kun resoluutiota muutetaan, normaalin kuvan
tuleminen kuvaruutuun voi kestää muutaman
sekunnin.
Jos asetat HDMI-lähdön resoluutioksi 720p tai 1080i,
HDMI-lähdön kuvanlaatu paranee.
40 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd40 40
2006-04-04 오후 5:35:49
Toistaminen
Tässä luvussa kuvataan toiston perustoiminnot
levytyypeittäin.
Dolby Digital
Stereo
DTS
PAL-lähetysjärjestelmä
Englannissa, Ranskassa,
Saksassa jne.
Ennen toistamista
Lue seuraavat ohjeet ennen levyn toistamista.
Aluekoodi (vain DVD-Video)
Sekä DVD-tallentimessa/videonauhurissa että
levyissä on aluekoodi. Näiden aluekoodien on oltava samat, jotta levyä voidaan toistaa laitteessa. Jos
soittimella ja levyllä on eri koodi, levyä ei voida
toistaa. Tämä DVD-tallentimen/videonauhurin
aluekoodi on merkitty laitteen takapaneeliin.
Digital Audio
MP3
DivX
◆ DVD:n toistaminen
Levytyypit
DVD-VIDEO
ÄÄNI-CD
Levyn logo
Tallennettu sisältö Levyn muoto
Enimmäistoistoaika
Yksipuolinen (5”)
ÄÄNI + VIDEO Kaksipuolinen (5”)
Yksipuolinen (3.5”)
Kaksipuolinen (3.5”)
Yksipuolinen (5”)
ÄÄNI
Yksipuolinen (3.5”)
240
480
80
160
74
20
1 (XP: hieno laatu)
2 (SP: tavallinen laatu)
4 (LP: pitkä toisto)
6 tai 8 (EP: jatkettu)
2 (XP: hieno laatu)
4 (SP: tavallinen laatu)
8 (LP: pitkä toisto)
12 tai 16 (EP: jatkettu)
1 (XP: hieno laatu)
2 (SP: tavallinen laatu)
4 (LP: pitkä toisto)
6 tai 8 (EP: jatkettu)
1 (XP: hieno laatu)
2 (SP: tavallinen laatu)
4 (LP: pitkä toisto)
6 tai 8 (EP: jatkettu)
Levyn toistaminen ........................................................................42
Yksipuolinen
5” (4.7GB)
Levy- ja nimikevalikkojen käyttäminen ...................................43
Haku- ja ohitustoimintojen käyttäminen .................................43
DVD-RAM
ÄÄNI + VIDEO
Hidastettu toisto / askellettu toisto .............................................44
Kaksipuolinen
5” (9.4GB)
ANYKEY ......................................................................................44
Uudelleen toistaminen ................................................................45
Tekstityksen ja äänen kielen valitseminen ..............................46
Kuvakulman vaihtaminen .........................................................47
DVD-RW
ÄÄNI + VIDEO
5” (4.7GB)
DVD-R
ÄÄNI + VIDEO
5” (4.7GB)
Zoomaaminen...............................................................................48
Kirjanmerkkien käyttäminen .....................................................48
Merkintöjen käyttäminen ............................................................49
Ääni-CD-levyn (CD-DA) toistaminen .......................................50
MP3-levyn toistaminen................................................................51
Ääni-CD- tai MP3-levyn uudelleen toistaminen......................52
Soittotapa -tila...............................................................................53
CD-RW/-R
DVD-RAM/-RW/-R
Toistaminen
Ennen toistamista.........................................................................41
Levytyypit, joita voidaan toistaa
JPEG
MP3
MPEG4
Raitojen ohjelmoiminen ..............................................................53
Kuva-levyn toistaminen ...............................................................54
MPEG4-levyn toistaminen .........................................................55
◆ Videokuvan toistaminen
Videokuvan toistaminen .............................................................56
Nauhan sijainnin optimoiminen ................................................56
Videokuvan toiston erikoistoiminnot .........................................56
Levyt, joita ei voi toistaa
• DVD-Video-levy, jossa on jokin muu aluekoodi
kuin “2” tai “ALL”.
• 3,9 Gt:n DVD-R for Authoring.
• Muulla laitteella tallennettu DVD-R-levy, jota ei ole
viimeistelty.
• DVD-ROM/DVD+RW/PD/MV-Disc jne.
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I
Hakujärjestelmä ...........................................................................57
Suomi - 41
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd41 41
2006-04-04 오후 5:35:51
Huomautus
Tässä DVD-tallentimessa/videonauhurissa
voi käyttää vain levyjä, jotka ovat yhteensopivia DVD-RAM-standardin version 2.0
kanssa.
1
Paina OPEN/CLOSE-painiketta.
Toisto ja/tai tallennus ei ehkä toimi joidenkin
levytyyppien kanssa tai kun tehdään tiettyjä
toimintoja, kuten muutetaan kuvakulmaa tai
vaihdetaan kuvasuhdetta. Yksityiskohtaisia
tietoja levyistä löytyy laatikosta. Lue ne tarvittaessa.
2
Aseta levy varovasti levykelkkaan tekstipuoliylöspäin.
3
Sulje levykelkka painamalla OPEN/CLOSE-painiketta.
• DVD-tallentimen/videonauhurin levykelkka
sulkeutuu ja levyn toisto alkaa automaattisesti.
• Soitin ei toista levyjä automaattisesti, kun virta
kytketään.
• Kun tallentimeen kytketään virta ja levykelkassa
on levy, laite aktivoituu ja odottaa pysäytystilassa. Aloita toisto painamalla PLAY-painiketta.
4
Pysäytä toisto painamalla STOP-painiketta.
Älä anna levyjen likaantua tai naarmuuntua.
Sormenjäljet, lika, pöly, naarmut tai tupakansavu tallennuspinnalla saattavat estää
levyn käytön tallentamiseen.
DVD-RAM/-RW/-R-levyjä ei ehkä voi toistaa
joissakin DVD-soittimissa riippuen soittimesta, levystä ja tallennuksen laadusta.
Tällä laitteella ei voi toistaa levyjä, joihin on
tallennettu NTSC-ohjelmia, eikä niihin voi
tallentaa.
Huomautus
Toistaminen
Levyn toistaminen
VAROITUS
Kun pysäytät levyn toiston, DVD-tallennin /
videonauhuri muistaa pysäytyskohdan. Kun
painat PLAY-painiketta uudestaan, toisto
jatkuu pysäytyskohdasta. (Paitsi jos poistat
levyn, katkaiset laitteesta virran tai painat
STOP-painiketta kaksi kertaa.)
Älä siirrä laitetta toiston aikana, koska se
saattaa vahingoittaa levyä.
Käytä OPEN/CLOSE-painiketta levykelkan
avaamiseen ja sulkemiseen.
Älä työnnä levykelkkaa, kun se avautuu tai
sulkeutuu, koska laitteeseen voi tulla vika.
Älä aseta vieraita esineitä levykelkkaan tai
laitteen sisään.
Jotkin toiminnot voivat toimia eri tavalla
tai olla pois käytöstä käytetyn levytyypin
mukaan. Jos näin tapahtuu, katso ohjeita
levyn kotelosta.
Pidä erityisesti huolta siitä, että lasten
sormet eivät jää levykelkan ja sen kehikon
väliin levykelkan sulkeutuessa.
Kun virta kytketään, kestää muutaman
sekunnin ennen kuin DVD-tallennin/videonauhuri on käytettävissä.
42 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd42 42
2006-04-04 오후 5:35:53
Levy- ja nimikevalikkojen käyttäminen
Joillakin levyillä on oma valikkojärjestelmänsä, jonka
avulla voit käyttää nimikettä, jaksoja, ääniraitaa, tekstitystä, trailereita, henkilöiden tietoja yms. koskevia
erikoistoimintoja.
DVD-VIDEO-levy
1
Avaa levyn levyvalikko painamalla DISC MENUpainiketta.
• Siirry toistoa koskevaan asetusvalikkoon.
• Voit valita ääniraidan kielen ja tekstityksen jne.
sen mukaan, mitä levyllä on käytettävissä.
2
Siirry levyn nimikevalikkoon painamalla TITLE
MENU-painiketta.
DVD-RAM/-RW/-R-levy
Hakeminen jaksosta tai raidasta
Paina toiston aikana kaukosäätimen painiketta
SEARCH ◄◄ tai ►►. Joka kerran, kun painat
SEARCH-painiketta, toistonopeus muuttuu
seuraavasti:
DVD-VIDEO/
DVD-RAM/-RW/-R
MPEG4
AUDIO CD (CD-DA)
►►Fast1/◄◄Fast1➝►►Fast2/◄◄Fast2➝
►►Fast3/◄◄Fast3➝►►Fast4/◄◄Fast4➝
►►Fast5/◄◄Fast5➝►►Fast6/◄◄Fast6
Fast 1 ➝ Fast 2 ➝ Fast 3
➝ ✕2 ➝ ✕4 ➝ ✕8
• Voit selata ohjelmia taaksepäin. Palaa normaalinopeuksiseen toistoon painamal la ►ll-painiketta.
Hakutilassa ei kuulu ääntä, paitsi CD-haun aikana
Huomautus
(CD-DA). (Ääni on kuuluvissa levyn eteenpäin suuntautuvan haun (Fast1) aikana.) Et voi kaikissa tiloissa
myöskään kuulla ääntä, kun MPEG4-tiedostoa skannataan.Joitakin levytyyppejä käytettäessä äänenlaatu
saattaa olla heikompi, kun käytössä on Fast 1 -tila.
Toistaminen
• Käytä tätä painiketta, jos levyllä on useampi
kuin yksi nimike. Jotkin levyt eivät ehkä tue
nimikevalikkoa.
Haku- ja ohitustoimintojen käyttäminen
Jaksojen tai raitojen yli siirtyminen
1
Huomautus
Avaa nimikeluettelo painamalla TITLE LIST-painiketta.
Title List : Nimike viittaa tallennettuun videokuvaan. Nimikeluettelo näyttää listan, josta voi valita nimikkeen. Koska nimike koostuu
varsinaisesta tallenteesta, sitä ei
voi toistaa sen jälkeen, kun se
kerran on poistettu.
Playlist:
Tämä viittaa toistoyksikköön,
joka luodaan valitsemalla haluttu kohtaus nimikeluettelosta.
Kun yksi soittolista toistetaan,
vain käyttäjän valitsema kohtaus
toistetaan ja sen jälkeen toisto
pysähtyy. Koska vain tieto, joka
tarvitaan halutun kohtauksen
toistamiseen, on tallennettu soittolistaan, alkuperäinen tieto ei
katoa, vaikka soittolista poistetaan.
Paina toiston aikana kaukosäätimen painiketta
l◄◄ tai ►►l.
• Jos painat l◄◄-painiketta
Jos painat lœœ-painiketta, siirryt jakson, raidan
tai merkinnän alkuun (DVD-RAM/-RW (VR tila)).
Painikkeen painaminen uudelleen 3 sekunnin sisällä siirtää edellisen jakson, raidan tai
merkinnän alkuun (DVD-RAM/-RW (VR tila)).
• Jos painat ►►l-painiketta
Jos painat ►►l-painiketta, siirryt seuraavaan
jaksoon, raitaan tai merkintään (DVD-RAM/-RW
(VR tila)).
Siirtyminen 30 sekuntia eteenpäin
Painamalla toistotilassa F.ADV/SKIP-painiketta
siirryt tasan 30 sekuntia eteenpäin.
Suomi - 43
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd43 43
2006-04-04 오후 5:35:56
Hidastettu toisto /
askellettu toisto
Slow Motion Play (hidastettu toisto)
Paina pysäytystilan aikana kaukosäätimen painiketta
SEARCH ◄◄ tai ►► kauemmin kuin 1 sekunnin
ajan.
ANYKEY
ANYKEY-toiminnoilla voi helposti etsiä halutun
kohtauksen nimikkeen, jakson, raidan ja ajan
perusteella. Voit myös muuttaa tekstitys- ja ääniasetuksia sekä asettaa joitakin toimintoja, kuten
Repeat, Angle ja Zoom.
Siirtyminen suoraan kohtaukseen ANYKEYn avulla
• Jos haluat etsiä kohtauksen siirtymällä nimikkeeseen tai jaksoon.
• Joka kerran, kun painat ►►-painiketta:
l ► Slow 1 ➝ l ► Slow 2 ➝ l ► Slow 3
• Joka kerran, kun painat ◄◄-painiketta:
◄l Slow 1 ➝ ◄l Slow 2 ➝ ◄l Slow 3
Toistaminen
Palaa normaalinopeuksiseen toistoon painamalla ►ll-painiketta.
Huomautus
Hidastettu toisto toimii MPEG4-levyillä vain
eteenpäin suuntautuvasti.
1
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
2
Valitse Title tai Chapter ▲▼-painikkeilla.
3
Valitse haluttu kohtaus painamalla ◄ ►-painikkeita tai numeropainikkeita (0~9).
Paina OK-painiketta.
Step Motion Play (askellettu toisto)
Paina pysäytystilassa kaukosäätimen F.ADV/SKIP
-painiketta.
• Jokainen painikkeen painallus tuo esiin uuden
kuvan.
Palaa normaalinopeuksiseen toistoon painamalla ►ll-painiketta.
STEP- ja SLOW-tiloissa ei kuulu ääntä.
Huomautus
44 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd44 44
2006-04-04 오후 5:35:59
• Jos haluat etsiä kohtauksen siirtymällä haluttuun
aikaan:
Uudelleen toistaminen
1
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
2
Valitse Time painamalla ▲▼-painikkeita.
3
Toistaminen toistuvasti (uudelleentoisto)
1
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
2
Valitse Repeat painamalla ▲▼-painikkeita.
3
Valitse uudelleentoisto oeoe ◄ ►-painikkeilla ja
paina sitten OK-painiketta.
Anna aika tunteina, minuutteina ja sekunteina
käyttämällä numeropainikkeita ja paina sitten
OK-painiketta.
Tämä ei välttämättä toimi joidenkin
levytyyppien kanssa. Kun ääni-CD (CDDA) tai MP3-levy asetetaan laitteeseen,
tietonäyttö ei välttämättä näy riippuen
levytyypistä.
■
Aikahakutoiminto ei toimi joillakin levyillä.
■
Näyttö poistuu näkyvistä painamalla uudelleen ANYKEY- tai RETURN-painiketta.
Huomautus
• Näyttö katoaa painamalla ANYKEY- tai
RETURN-painiketta.
■
Huomautus
Toistaminen
■
DVD-RAM/-RW (VR tila), viimeistelemätön
DVD-RW (V tila) ja viimeistelemätön DVDR eivät toista jaksoa.
Suomi - 45
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd45 45
2006-04-04 오후 5:36:01
Tietyn osan toistaminen toistuvasti
(A-B-toisto)
1
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
2
Valitse Repeat painamalla ▲▼-painikkeita.
Tekstityksen ja äänen
kielen valitseminen
Tekstityksen kielen valitseminen
Tekstityksen kielet eivät välttämättä toimi.
Tämä määräytyy levytyypin mukaan.
Toiminto on käytettävissä vain toiston aikana.
Toistaminen
SUBTITLE-painikkeen käyttö
3
Valitse A-B painamalla ◄ ►-painiketta ja paina
sitten OK-painiketta.
4
Paina OK-painiketta kohdassa, josta haluat uudelleentoiston alkavan (A), ja paina sitä uudelleen
kohdassa, johon haluat uudelleentoiston päättyvän
(B). Osan A-B uudelleentoisto alkaa.
1
Paina SUBTITLE-painiketta toiston aikana.
2
Valitse haluamasi tekstityksen kieli painamalla
▲▼-painikkeita.
• Näyttö poistuu näkyvistä painamalla CANCELtai RETURN-painiketta.
ANYKEY-painikkeen käyttäminen
- Palaaminen tavalliseen toistoon -
5
Palaa tavalliseen toistoon painamalla CANCELpainiketta.
■
Jos asetat kohdan (B) ennen kuin viisi
sekuntia on kulunut, esiin tulee kieltomerkki ( ).
■
Ääni-CD (CD-DA)-, MP3- ja MPEG4-levyt
eivät tue Repeat A-B -toimintoa.
Huomautus
1
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
2
Valitse Subtitle painamalla ▲▼-painikkeita ja
valitse sitten haluamasi tekstityksen kieli
painamalla ◄ ►-painikkeita.
Huomautus
■
Tämä toiminto on levykohtainen eikä
välttämättä toimi kaikilla DVD-levyillä.
■
Tämä toiminto ei toimi, jos DVD-levyä
ei ole tallennettu järjestelmällä, jossa on
useita kameroita eri kuvakulmissa.
46 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN1_w.indd46 46
2006-04-04 오후 5:36:04
Tekstityksen kielen valitseminen
Tekstityksen kielet eivät välttämättä toimi. Tämä
määräytyy levytyypin mukaan. Toiminto on käytettävissä vain toiston aikana.
Kuvakulman vaihtaminen
AUDIO-painikkeen käyttö
1
Paina AUDIO-painiketta toiston aikana.
Jos DVD-VIDEO-levyllä on jostakin kohtauksesta useita
kuvakulmia, Angle-toiminto on käytettävissä.
Jos levylle on tallennettu useita kuvakulmia, kuvaruudussa näkyy ANGLE.
ANGLE-painikkeen käyttäminen
2
Paina ANGLE-painiketta toiston aikana.
2
Valitse haluamasi kulma painamalla ▲▼-painiketta.
Valitse haluamasi kielinen ääniraita painamalla
AUDIO- tai ▲▼-painikkeita.
1
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
2
Valitse Audio painamalla ▲▼-painikkeita ja valitse sitten haluamasi kieli ◄►-painikkeilla.
ANYKEY-painikkeen käyttäminen
Äänen kielet voivat vaihdella, koska ne ovat
levykohtaisia.
Joillakin levyillä voit valita vain levyva-likon
äänen kielen.
1
Paina ANYKEY - painiketta toiston aikana.
2
Valitse Angle painamalla ▲▼-painikkeita ja
valitse sitten haluamasi kuvakulma painamalla
◄ ►-painikkeita tai numeropainikkeita (0~9).
Huomautus
Toistaminen
Äänen kielen valitseminen
Huomautus
1
Tämä toiminto on levykohtainen eikä välttämättä toimi kaikilla DVD-levyillä.
Tämä toiminto ei toimi, jos DVD-levyä ei ole
tallennettu järjestelmällä, jossa on useita
kameroita eri kuvakulmissa.
Suomi - 47
01010K-VR330-336-XEE-FIN2_w.indd47 47
2006-04-04 오후 5:37:03
Zoomaaminen
Kirjanmerkkien
käyttäminen
(V tila)
1
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana.
2
Toistaminen
Valitse Zoom painamalla▲▼ -painikkeita ja
paina sen jälkeen OK-painiketta. ( ) tulee
näkyviin.
3
Siirry suurennettavaan kohtaan ▲▼- tai ◄ ►painikkeilla.
4
Paina OK-painiketta.
• Aina kun OK-painiketta painetaan, kuva suurenee. Suurin
suurennos on 4X (neljä kertaa normaali koko). :
DVD-VIDEO-, DVDRAM-, DVD-RW- ja
DVD-R-levyt
Huomautus
normal size
X2
X4
X2
normalsize
Voit valita zoomaustoiminnon myös suoraan kaukosäätimen ZOOM-painikkeella.
Voit toistaa haluamasi kohtaukset uudelleen asettamalla
niihin merkin.
1
Paina MARKER-painiketta toiston aikana.
2
Paina OK-painiketta, kun haluttu kohtaus alkaa.
• Kuvaruudussa näkyy numero 1 ja kohtaus
lisätään muistiin.
3
Siirry seuraavaan kohtaan painamalla ◄►-painiketta.
4
Paina OK-painiketta uudestaan, kun haluttu
kohtaus alkaa.
• Kuvaruudussa näkyy numero 2 ja kohtaus lisätään
muistiin. Merkitse muut haluamasi kohtaukset
samalla tavalla. Voit merkitä kirjanmerkillä enintään
10 kohtausta.
48 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN2_w.indd48 48
2006-04-04 오후 5:37:18
Kirjanmerkin toistaminen
1
Paina MARKER-painiketta.
2
Valitse kirjanmerkillä merkitty kohtaus painamalla
◄►-painikkeita.
Merkintöjen käyttäminen
(VR tila)
3
2
Paina OK-painiketta, kun haluttu kohtaus alkaa.
• Kuvaruudussa näkyy numero 01 ja kohtaus
lisätään muistiin.
Paina MARKER-painiketta.
2
Valitse kirjanmerkillä merkitty kohtaus painamalla ◄ ►-painikkeita.
3
Siirry seuraavaan kohtaan ◄ ►-painikkeilla.
4
Paina OK-painiketta uudestaan, kun haluttu
kohtaus alkaa.
Toistaminen
1
Huomautus
Paina MARKER-painiketta toiston aikana.
Aloita toisto halutusta kohtauksesta painamalla OKtai ►ll-painiketta.
Kirjanmerkin poistaminen
3
1
Poista valittu kirjanmerkki painamalla CANCELpainiketta.
Kun levykelkka ensin avataan ja sitten suljetaan, kirjanmerkit poistetaan.
• Kuvaruudussa näkyy numero 02 ja kohtaus
lisätään muistiin.
• DVD-RW (VR tila) -levyillä käytetään
merkintätoimintoa kirjanmerkkien sijasta.
Merkintätoiminnolla voit merkitä jopa 99
kohtausta. Koska kohtaukset voidaan näyttää
useina eri sivuina, numerointi on tarpeen.
Jos käytettävä levy on koodattu Disc Protection
(levyn suojaus) -toiminnolla, Markers
(merkintöjä) ei voida asettaa tai poistaa.
Ainoastaan toistoa voidaan käyttää.
Suomi - 49
01010K-VR330-336-XEE-FIN2_w.indd49 49
2006-04-04 오후 5:37:21
Merkinnän toistaminen
1
Paina MARKER-painiketta toiston aikana.
2
Valitse merkitty kohtaus painamalla ◄►-painikkeita.
Ääni-CD-levyn (CD-DA)
toistaminen
Jokaisella levyllä on käytettävissä erilaisia valikkotoimintoja.
Ääni-CD-levyn (CD-DA) toistaminen
Toistaminen
3
1
Aseta ääni-CD-levy (CD-DA) levykelkkaan.
• Ääni-CD-valikko ilmestyy ja raidat (kappaleet)
toistetaan automaattisesti.
2
Valitse raita (kappale), josta toisto aloitetaan,
painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sitten OKpainiketta.
Aloita toisto halutusta kohtauksesta painamalla
OK- tai ►ll-painiketta.
• Jos painat NEXT SKIP (►►l )- tai PREVIOUS
SKIP (l◄◄)-painiketta merkintätilassa ja seuraava tai nykyinen merkitty kohta on lyhyempi kuin
3 sekuntia, toisto alkaa edellisestä merkitystä
kohdasta.
Merkinnän poistaminen
1
Paina MARKER-painiketta toiston aikana.
2
Valitse merkitty kohtaus painamalla ◄ ►painikPoista valittu merkki painamalla CANCELpainiketta.
Audio CD(CD-DA) Screen Elements
• Kun merkintä poistetaan DVD-RW (VR tila)
-levyn toiston aikana, merkintöjen numerot
muuttuvat. Jos esimerkiksi seitsemäs merkintä
poistetaan kymmenestä kirjatusta merkinnästä,
kahdeksatta merkintää seuraavat merkinnät
siirtyvät automaattisesti yhdellä ja näin kahdeksannesta merkinnästä tulee seitsemäs.
1. Toistotilan kuvake.
2. Nykyinen raita (kappale): Näyttää sen raidan numeron, jonka toisto on meneillään.
3. Näyttää nykyisen soittolistan ja raitojen kokonaismäärän.
4. Tämä näyttää levyn toimintatilan ja parhaillaan toistettavan osan toistoajan.
5. Näyttää raitaluettelon (kappaleluettelon) ja kunkin
raidan toistoajan.
6. Painikenäyttö
50 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN2_w.indd50 50
2006-04-04 오후 5:37:23
Kaukosäätimen CD-levyn toistamiseen käytettävät painikkeet
MP3-levyn toistaminen
MP3-levyn toistaminen
1
2
3
3
4
5
1
Aseta MP3-levy levykelkkaan.
2
3
4
Valitse Disc Navigation ▲▼ painikkeilla ja paina
sitten OK- tai ► -painiketta.
6
7
6
8
Valitse raita (kappale), josta toisto aloitetaan,
paina malla ▲▼-painikkeita ja paina sitten
OK painiketta.
Toistaminen
1. ◄
l ◄ painike : Palauttaa toistettavana olevan raidan
alkuun, kun painiketta painetaan toiston aikana.
Jos sitä painetaan uudestaan, DVD-tallennin palaa
takaisin edelliseen raitaan ja toistaa sen.
Jos painiketta painetaan kolmen sekunnin kuluessa
toiston alkamisesta, edellinen raita toistetaan.
Jos painiketta painetaan kolmen sekunnin jälkeen,
toistettavana oleva raita toistetaan uudelleen alusta.
2. ►►l painike : Toistaa seuraavan raidan.
3. Paina (◄◄/►►) -painike : Nopea toisto (X2, X4, X8)
4. : Pysäyttää raidan (kappaleen) toiston.
5. ►ll : Toistaa raidan (kappaleen) tai keskeyttää toiston.
6. ▲▼ : Valitsee raidan (kappaleen).
7. ►, OK-painike : Plays the selected track (song).
8. ANYKEY : Tuo toistotilan ikkunan näkyviin. (Repeattai Play Option -toiminto).
Valitse Music ▲▼ -painikkeilla ja paina sitten OKtai ► -painiketta.
MP3-näytön osat
1. Toistotilan kuvake.
2. Nykyinen raita (kappale): Näyttää sen raidan nimen,
jonka toisto on meneillään.
3. Näyttää nykyisen soittolistan ja tiedostojen kokonaismäärän.
4. Tämä näyttää levyn toimintatilan ja parhaillaan
toistettavan osan toistoajan.
5. Tuo näkyviin mp3-tiedoston ja kansioluettelon (kappaleluettelon).
6. Painikenäyttö.
7. MP3-tiedoston tiedot
Suomi - 51
01010K-VR330-336-XEE-FIN2_w.indd51 51
2006-04-04 오후 5:37:25
Kaukosäätimen MP3-levyn toistamiseen käytettävät painikkeet
1
2
3
4
6
Ääni-CD- tai MP3-levyn
uudelleen toistaminen
1
Paina ANYKEY-painiketta toiston aikana. Repeat
mode näkyy korostettuna.
2
Valitse haluamasi uudelleentoistotila ◄►-painikkeilla ja paina sitten OK-painiketta.
5
7
6
Toistaminen
8
1. ◄
l ◄ painike : Palauttaa toistettavana olevan raidan
alkuun, kun painiketta painetaan toiston aikana.
Jos sitä painetaan uudestaan, DVD-tallennin palaa
takaisin edelliseen raitaan ja toistaa sen.
Jos painiketta painetaan kolmen sekunnin kuluessa
toiston alkamisesta, edellinen raita toistetaan.
Jos painiketta painetaan kolmen sekunnin jälkeen,
toistettavana oleva raita toistetaan uudelleen alusta.
2. ►►l painike : Toistaa seuraavan raidan.
3. : Pysäyttää raidan (kappaleen) toiston.
4. ►ll : Toistaa raidan (kappaleen) tai keskeyttää toiston.
5. RETURN-painike: Tällä siirrytään kansioon, jossa
nykyinen kappale on.
6. ▲▼ : Valitsee raidan (kappaleen).
7. ►, OK-painike : Toistaa valitun raidan (kappaleen)
tai näyttää valitun kansion tiedostot.
8. ANYKEY : Tuo toistotilan ikkunan näkyviin. (Repeattai Play Option -toiminto).
• Repeal Track (CD- (CD-DA)/MP3)
• Repeal Folder (MP3)
• Toista levy uudelleen (CD- (CD-DA)/MP3)
- Palaaminen normaalitoistoon -
3
Palaa tavalliseen toistoon painamalla CANCELpainiketta.
52 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN2_w.indd52 52
2006-04-04 오후 5:37:29
Soittotapa -tila
Raitojen ohjelmoiminen
Voit lisätä soittolistaan enintään 30 raitaa.
1
2
Paina pysäytyskuvatilassa ANYKEY-painiketta.
Play option näkyy korostettuna.
1
Paina pysäytyskuvatilassa ANYKEY-painiketta.
Play option näkyy korostettuna.
2
Valitse Playlist painamalla ◄► -painikkeita ja
paina sitten OK-painiketta.
Soittolistanäyttö näytetään.
3
Valitse raidat haluamassasi toistojärjestyksessä
painamalla ▲▼-painikkeita ja paina sitten OK painiketta.
4
Jos listasit väärän raidan, paina ►-painiketta ja
valitse väärä raita painamalla ▲▼ -painikkeita.
Paina CANCEL-painiketta. Väärä raita poistetaan
5
Toista soittolista painamalla PLAY-painiketta.
Valitse haluamasi Play Option painamalla ◄►
-painikkeita ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
Toistaminen
• Normal: Levyn raidat toistetaan siinä järjestyksessä, jossa ne on levylle tallennettu.
• Playlist: Playlist-toiminnon avulla voit valita,
missä järjestyksessä raidat toistetaan.
• Intro[ I ]: Kunkin raidan ensimmäiset 10 sekuntia
toistetaan. Jos haluat kuunnella valitsemaasi
musiikkia, paina OK- tai ►-painiketta. Play
Option vaihtuu normaaliin toistoon. Esittelytoiston
päätyttyä laite siirtyy normaaliin toistotilaan.
• Random[ R]: Satunnaistoisto toistaa levyn raidat
satunnaisessa järjestyksessä. Kun satunnaislista
on luotu ja toistettu kokonaan, uusi satunnaislista
luodaan ja toistetaan.
Satunnaistoisto jatkuu kunnes soittotapa muutetaan.
Suomi - 53
01010K-VR330-336-XEE-FIN2_w.indd53 53
2006-04-04 오후 5:37:32
Kuva-levyn toistaminen
Toistaminen
1
-1
Jos painat ►ll-painiketta näkyviin tulee Slide
Show Speed -näyttö.
Määritä diaesityksen nopeus ◄►-painikkeilla ja
paina OK-painiketta.
5
-2
Paina OK-painiketta, kun kuva on valittuna Album
screen -näytössä. Valitse näyttötila (Album
screen ( ), Slide show ( ), Rotation ( ) tai
Zoom ( )) ◄►-painikkeilla ja paina sitten OKpainiketta.
Aseta JPEG -levy levykelkkaan.
2
Valitse Disc Navigation ▲▼-painikkeilla ja paina
sitten OK- tai ►-painiketta.
3
Valitse Photo ▲▼-painikkeilla ja paina sitten OKtai ►-painiketta.
4
5
Valitse kuva ▲▼◄►-painikkeilla.
: Vie takaisin Album screen -näyttöön.
: Laite siirtyy diaesitystilaan.
Ennen diaesityksen alkua on asetettava
kuvien väli (diaesityksen nopeus).
: Kuva kiertyy 90 astetta myötäpäivään
kullakin OK-painikkeen painalluksella.
: Aina kun OK-painiketta painetaan, kuva
suurenee. Suurin suurennos on 4X (neljä
kertaa normaali koko).
normal size
• Paina ►►l-painiketta, jos haluat nähdä seuraavat 8
kuvaa.
• Paina ◄
l ◄-painiketta, jos haluat nähdä edelliset 8
kuvaa.
2X
4X
2X
• Valikkopalkki tulee näkyviin ANYKEY-painiketta
painamalla.
• Valikkopalkki poistuu näkyvistä RETURN-painiketta
painamalla.
54 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN2_w.indd54 54
2006-04-04 오후 5:37:35
MPEG4-toimintojen kuvaus
MPEG4-levyn
toistaminen
MPEG4-tiedostot sisältävät sekä audio- että videodataa.
Seuraavilla tiedostopäätteillä varustettuja MPEG4-tiedostoja voidaan toistaa:
- .avi, .divx, .AVI, .DIVX
Toiminto
Toistokohta siirtyy 5 minuuttia eteen- tai taaksepäin,
jos painat I◄◄ tai ►►I-painiketta toiston aikana.
Search
(◄◄ tai ►►)
Paina toiston aikana SEARCH (◄◄ tai ►►)-painiketta
ja paina painiketta uudelleen, jos haluat nopeuttaa
hakua.Hidastettu toisto
Fast 1
Hidastettu
toisto
1
Kuvaus
Ohita
(I◄◄ tai ►►I)
Fast 2
Fast 3
Paina pysäytyskuvan tai askelletun toiston aikana
kaukosäätimen SEARCH (►►)-painiketta.
Slow 1
Slow 2
Slow 3
Aseta levykelkkaan MPEG4-levy.
Askellettu
toisto
Huomautus
Paina pysäytyskuva- tai toistotilassa kaukosäätimen
F.ADV/SKIP-painiketta.
Tällä laitteella voidaan toistaa seuraavia
videopakkausmuotoja MPEG4-kodeekkimuodoissa: DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x
DivX-Pro Xvid
Liikekompensointi : QPEL, GMC
Audiomuoto: “MP3”, “MPEG1 Audio Layer2”,
“LPCM”, “AC3”, “DTS”, “MS ADPCM”
Valitse Disc Navigation ▲▼-painikkeilla ja paina
sitten OK- tai►-painiketta.
Joitakin tietokoneella luotuja MPEG4-tiedostoja ei ehkä pystytä toistamaan. Tästä
syystä laitteen ominaisuudet ylittäviä Codectyyppejä, versioita ja piirtotarkkuutta ei tueta.
3
Valitse DivX ▲▼-painikkeilla ja paina sitten OKtai ►-painiketta.
Tuetut tekstitystiedostomuodot: .smi, .srt,
.sub, .psb, .txt, .ass (Tekstitystiedostolla
tulee olla täsmälleen sama nimi kuin vastaavalla MPEG4-tiedostolla.)
4
Valitse avi-tiedosto ▲▼-painikkeilla ja paina sitten
OK- tai ►-painiketta.
Toistaminen
2
Suomi - 55
01010K-VR330-336-XEE-FIN2_w.indd55 55
2006-04-04 오후 5:37:40
Videokuvan
toistaminen
1
Aseta tavallinen VHS-nauha videonauhuriin.
• Kun videonauha asetetaan laitteeseen, virta kytkeytyy automaattisesti.
Videokuvan toiston
erikoistoiminnot
Kun videokuvan toisto on käynnissä, voit käyttää erilaisia
toiston erikoistoimintoja, joita ovat esimerkiksi pysäytyskuva, kuva kuvalta eteneminen, ohittaminen ja hidastettu
toisto.
Still
2
Paina kaukosäätimen tai laitteen etupaneelin
►II(PLAY/STILL)-painiketta.
Videonauhan toisto alkaa automaattisesti, jos
turvaliuska on poistettu ja Auto Play -toiminto on
käytössä.
Voit katsoa yksittäistä kuvaa painamalla toistotilassa
►II (PLAY/STILL) painiketta.
Kuva kuvalta eteneminen
Siirry seuraavaan kuvaan painamalla pysäytyskuvatilassa F.ADV/SKIP-painiketta.
Pikakelaus eteenpäin/taaksepäin
Toistaminen
Turvaliuska
3
Paina kaukosäätimen tai laitteen etupaneelin
(STOP) painiketta.
Nauhan sijainnin
optimoiminen
Nauhan sijainnin optimoiminen poistaa valkoiset viivat,
joita joskus esiintyy toiston aikana, koska nauhureissa
on pieniä eroja. PROG/TRK ( / ) -painike optimoi
nauhoitettujen raitojen sijainnin suhteessa lukupäihin,
jolloin ongelma häviää.
Voit myös tehdä optimoinnin manuaalisesti.
1
Toistotilassa voit käyttää pikakelausta eteenpäin ►►
-painikkeella tai pikakelausta taaksepäin ◄◄ -painikkeella kahdella eri nopeudella:
• Kuvahaku - Painelemalla painiketta ja vapauttamalla sen voit kelata nauhaa eteen- tai taaksepäin
2, 3, 5, 7 kertaa normaalia nopeammin.
• Pikahaku - Paina painiketta ja vapauta se, niin
nauhaa kelataan eteen- tai taaksepäin 7 kertaa
normaalia nopeammin.
Ohittaminen
Painamalla toistotilassa F.ADV/SKIP-painiketta siirryt tasan 30 sekuntia eteenpäin. Painamalla F.ADV/
SKIP-painiketta enintään 4 kertaa peräkkäin voit
siirtyä 2 minuuttia eteenpäin.
Hidastettu toisto
Voit käyttää hidastettua toistoa painamalla pysäytyskuvatilassa ►►-painiketta.
Voit vaihtaa hidastetun toiston nopeutta välillä 1/5 - 1/30
normaalista toistonopeudesta painamalla ►►-painiketta. Palaa normaaliin toistoon painamalla PLAY-painiketta kahdesti.
Optimoiminen manuaalisesti
Poista kuvassa esiintyvät valkoiset raidat painamalla toiston aikana PROG/TRK ( / ) -painikkeita.
56 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN2_w.indd56 56
2006-04-04 오후 5:37:42
Hakujärjestelmä
Aina kun nauhoitat kasetille tällä laitteella, nauhalle
index merkitään automaattisesti hakemistomerkintä, kun
nauhoitus alkaa. Hakutoiminnolla voi kelata nopeasti
eteen- tai taaksepäin haluamaasi hakemistomerkintään
ja aloittaa toiston sen kohdalta.
• Tämä laite käyttää standardihakemistojärjestelmää
(VISS). Tämän ansiosta se tunnistaa hakemistomerkinnät, jotka on tehnyt jokin toinen samaa järjestelmää käyttävä videonauhuri ja päinvastoin.
1
Kun kasetti on pysähdyksissä, paina ANYKEYpainiketta.
2
Valitse End Search painamalla ▲▼ -painikkeita
ja paina sen jälkeen OK-painiketta. Videonauhuri
kelaa pikakelauksella eteenpäin, hakee tyhjän
kohdan ja pysähtyy siinä kohdassa automaattisesti. Jos videonauhuri kelaa nauhan loppuun hakiessaan tyhjää kohtaa, kasetti tulee ulos laitteesta.
Go To [0:00:00] Stop
Käytä tätä toimintoa, kun haluat hakea nauhan
laskurin kohdan 0:00:00.
Paina CANCEL-painiketta nauhan siinä kohdassa,
jossa haluat asettaa laskurin arvoksi 0:00:00.
2
Kun kasetti on pysähdyksissä, paina
ANYKEY-painikett.
Forward/Reverse Intro Scan
Voit käyttää hakua ja toistoa, kun et tiedä tarkalleen,
missä kasetin kohdassa ohjelma on.
3
1
Kun kasetti on pysähdyksissä, paina ANYKEYpainiketta.
2
Valitse ▲▼-painikkeilla Forward Intro Scan tai
Reverse Intro Scan ja paina OK-painiketta. Kun
hakemistomerkintä löytyy, laite toistaa nauhasta
5 sekuntia ja hakee sitten seuraavan hakemistomerkinnän.
Toistaminen
1
Valitse Go To [0:00:00] ▲▼-painikkeilla ja paina
sitten OK-painiketta.
Videonauhuri kelaa pikakelauksella taakse-tai
eteenpäin, hakee laskurin kohdan 0:00:00 ja
pysähtyy siinä kohdassa automaattisesti.
End Search
Käytä tätä toimintoa, kun haluat hakea kasetilta
tyhjän kohdan, josta voit aloittaa nauhoituksen.
Suomi - 57
01010K-VR330-336-XEE-FIN2_w.indd57 57
2006-04-04 오후 5:37:44
Tallentaminen
Ennen tallennusta
Laitteella voidaan tallentaa erityyppisille levyille. Lue
ennen tallennusta seuraavat ohjeet ja valitse haluamasi
levytyyppi.
Tallennettavat levyt
Tässä luvussa esitellään erilaiset DVD-tallennusmenetelmät.
Tällä laitteella voidaan tallentaa seuraaville levyille.
DVD-RW
DVD-R
• DVD-RW levyt ovat uudelleenkirjoitettavia.
• DVD-R-levyt eivät ole uudelleenkirjoitettavia.
Samsungin ja muiden valmistajien tallentimien
yhteensopivuus
Levytyypit Tallennusmu
oto
Tallennuslait
Samsung
Tallentaminen
VR tila
DVD-RW
Muu valmistaja
Samsung
V tila
DVD-tallennus
Ennen tallennusta .......................................................................58
DVD-R
Muu valmistaja
Samsung
V tila
Muu valmistaja
Katseltavan ohjelman tallentaminen ........................................60
Lisätallennus
Viimeistely Samsung-tallentimessar
Viimeistely
ei Viimeistely
Viimeistely
ei Viimeistely
Viimeistely
ei Viimeistely
Viimeistely
ei Viimeistely
Viimeistely
ei Viimeistely
Viimeistely
ei Viimeistely
Ei voi tallentaa
Voi tallentaa
Ei voi tallentaa
Voi tallentaa
Ei voi tallentaa
Voi tallentaa
Ei voi tallentaa
Ei voi tallentaa
Ei voi tallentaa
Voi tallentaa
Ei voi tallentaa
Ei voi tallentaa
Tallentaminen ulkoisista laitteista .............................................61
Tallentaminen DV-tuloliitännän kautta
(vain DVD-VR331,VR335,VR336) ............................................61
Pikatallennus (OTR)....................................................................62
Ajastintallennus............................................................................62
Suunnitellun tallennusluettelon muokkaaminen ....................64
Suunnitellun tallennusluettelon poistaminen...........................65
Nauhoitus videonauhurilla
Perusnauhoitus ............................................................................66
Jäljellä olevan ajan tarkistus .....................................................66
Erikoisnauhoitusominaisuudet .................................................67
Huomautus
Viimeistely
- Tämä toiminto sulkee DVD-RW/-R-levyn niin,
ettei sille voi enää tallentaa.
Viimeistelyn poisto
- Tämän toiminnon avulla voidaan tallentaa
lisää sellaiselle DVD-RW-levylle, joka on
alun perin tallennettu DVD-tallentimella/videonauhurilla.
- Tietokoneella DAO-tilassa (Disc At Once) tallennetun DVD-RW-levyn viimeistelyä ei voi
poistaa.
- Toisen valmistajan tallentimella tallennetun
DVD-RW-levyn viimeistelyä ei voi poistaa.
- DVD-R-levyn viimeistelyä ei voi poistaa.
Kopiointi DVD-levyltä videonauhurille ....................................67
58 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN2_w.indd58 58
2006-04-04 오후 5:37:46
Tallennusmuodot
Tallennustila
Koska käytettävissä olevat toiminnot vaihtelevat levytyypin mukaan, valitse haluamaasi käyttötarkoitusta
parhaiten vastaava levy.
Jos asetat laitteeseen käyttämättömän levyn, näyttöön
tulee seuraava ilmoitus:
Valitse jokin neljästä tallennustilasta painamalla REC
SPEED-painiketta toistuvasti, kun laite on pysäytystilassa halutun tallennusajan ja kuvanlaadun mukaan.
DVD-RW : Jos laitteeseen asetetaan käyttämätön
DVDRW-levy, näyttöön tulee seuraava
ilmoitus : “Uninitialized Disc Do you want
to initializethis disc?”. Jos valitset Yes, levy
alustetaan VR tila.
AUTO-tilassa sopivin tallennustila valitaan automaattisesti levyn jäljellä olevan ajan ja ajastintallennuksen
keston mukaan.
Jos haluat muuttaa tilaa, katso kohtaa Levyn
alustaminen sivulla 84.
Yleensä kuvanlaatu paranee, kun tallennusaika lyhenee.
Tätä toimintoa varten valitaan vain tilaksi XP, SP, LP
tai EP ja samaa tilaa voidaan käyttää ajastintallennuksessa.
Tila
Ominaisuudet
Tallennusajat
Datanopeudet
XP
(korkea laatu)
Valitse tämä vaihtoe-hto, kun
videon laatu on tärkeä.
Noin 1 tunti
noin 8 Mb/s
SP
(standardilaatu)
Valitse tämä vaihtoehto, kun
haluat käyttää tallennuksessa
standardilaatua.
Noin 2 tuntia
noin 4 Mb/s
LP
(pitkä tallennus)
Valitse tämä vaihtoehto,
kun tarvitset pitkää tallennusaikaa.
Noin 4 tuntia
noin 2 Mb/s
Valitse tämä vaihtoehto, kun
tarvitset normaalia pidempää
tallennusaikaa.
Noin 6 tuntia /
noin 1,2 Mb/s
Noin 8 tuntia /
noin 0,8 Mb/s
EP
(jatkettu tallennus)
vain ajastintallennukseen,
AUTO
(joustava tallennus) katso sivua 63.
DVD-RW(V tila)/-R
• Jaksot luodaan automaattisesti, Jaksot luodaan
automaattisesti, kun viimeistelet tallenteen DVD-RW/-Rlevyillä V tila.
• Yksinkertainen muokkaus (nimikkeiden poisto / nimikkeen nimen muuttaminen).
Tallennukseen kelpaamaton video
Tällä laitteella ei voi tallentaa kopiosuojattuja kuvia.
Kun laite vastaanottaa kopiosuojaussignaalin tallennuksen aikana, tallennus pysähtyy ja esiin tulee seuraava
ilmoitus.
Tallentaminen
DVD-R : Levyä ei tarvitse alustaa, ja ainoastaan
videotilassa tallentaminen on mahdollista.
Noin 60–480 minuuttia
Noin 0,8–8 Mb/s
DVD-RAM/-RW(VR tila)
• Tässä tilassa on useita muokkaustoimintoja (esim.
koko nimikkeen poistaminen, nimikkeen osan poistaminen jne.).
• Erilaisia muokkausvaihtoehtoja, kun käytetään luotua
soittolistaa.
Suomi - 59
01010K-VR330-336-XEE-FIN2_w.indd59 59
2006-04-04 오후 5:37:49
Tietoja kopiosuojaussignaaleista
Kopiosuojaussignaaleja sisältäviä TV-lähetyksiä on kolmea tyyppiä: Vapaasti Kopioitava, Kerran Kopioitava ja ei
Koskaan Kopioitava. Jos haluat tallentaa kerran kopioitavan
ohjelman, käytä DVD-RW-levyä (CPRM, VR tila).
DVD-RW(Ver.1.1)
DVD-RW(Ver.1.1)
ja CPRM
VR tila
DVD-R
Vapaasti Kopioitava Kerran Kopioitava
O
-
O
O
O*
-
3
Valitse tallennettava asema painamalla PROG/TRK
( / ) -painikkeita tai numeropainikkeita.
4
Valitse tallennusnopeus (laatu) painelemalla REC
SPEED-painiketta.
• XP(korkea, noin 1 tunti) SP(standardi, noin
2 tuntia) LP(alhainen, noin 4 tuntia)
EP(jatkettu tallennus, noin 6 tuntia / 8 tuntia)
5
Paina REC-painiketta.
Koskaan Kopioitavar
-
-
Jos Kopioi Kerran -toiminto on käytössä, lisätallennusta
ei voi suorittaa.
- Content Protection for Recordable Media (CPRM)
CPRM on mekanismi, joka sitoo tallenteen siihen
mediaan, jolle se on tallennettu. Jotkin DVD-tallentimet
tukevat toimintoa mutta monet DVD-soittimet eivät.
Jokainen tyhjä DVD-levy on varustettu ainutlaatuisella BCA:han syövytetyllä 64-bittisellä tunnuksella.
Kun suojattu sisältö tallennetaan levylle, se voidaan
salata levyn tunnuksesta johdetulla 56-bittisellä C2
(Cryptomeria) -salakirjoitusmenetelmällä. Toiston aikana tunnus luetaan BCA:sta ja sen avulla muodostetaan avain, jolla levyn sisältö voidaan purkaa.
Tallentaminen
Jos levyn sisältö kopioidaan toiselle medialle, tunnus
jää puuttumaan tai se on väärä, jolloin tietojen salausta ei voida purkaa.
Katseltavan ohjelman
tallentaminen
1. Tarkista, että antennikaapeli on kytketty.
2. Tarkista levyn jäljellä oleva aika.
DVD-RW-levyt täytyy alustaa etukäteen ennen tallennuksen aloittamista. Useimmat uudet levyt myy-dään
alustamattomina. Muista alustaa alustamattomat levyt
ennen tallennusta.
1
Paina OPEN/CLOSE-painiketta ja aseta tallennettava
levy levykelkkaan.
2
Sulje levykelkka painamalla OPEN/CLOSE-painiketta.
Odota kunnes LOAD katoaa etupaneelin näytöstä.
6
Paina STOP-painiketta, kun haluat pysäyttää tai
lopettaa käynnissä olevan tallennuksen.
• Näkyviin tulee ilmoitus “Updating the disc
information. Please wait for a moment”.
Keskeyttäminen/jatkaminen
• Paina REC PAUSE-painiketta, jos haluat keskeyttää käynnissä olevan tallennuksen.
• Jatka tallennusta painamalla REC PAUSE-painiketta uudelleen.
• Voit vaihtaa kanavaa painamalla PROG/TRK ( / )
-painikkeita, kun tallennus on keskeytetty.
Huomautus
Tallennustilaa ja ohjelmaa ei voi vaihtaa
tallennuksen aikana.
Tallennus loppuu automaattisesti, jos
tallennustilaa ei ole jäljellä.
Levylle voidaan tallentaa korkeintaan 99
nimikettä.
Jos virta katkeaa sähkökatkon tai muun
syyn takia, tallennettava nimike ei tallennu
levylle.
Tallennus päättyy automaattisesti, jos
valitaan kopiosuojattu kuva.
Älä käytä DVD-R Authoring -levyjä tässä
laitteessa.
60 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN2_w.indd60 60
2006-04-04 오후 5:37:51
Tallentaminen
ulkoisista laitteista
Voit tallentaa ulkoisista laitteista levylle tai nauhalle
seu-raavien ohjeiden mukaisesti.
1
Kytke ulkoisten laitteiden lähtöliitännät ja etupaneelin SCART-tuloliitäntä tai AV3 IN -liitäntä
Audio/Video-kaapelilla.
2
Kytke DVD-tallentimeen/videonauhuriin virta ja vaihda AVtilaan painamalla kaukosäätimen INPUT SEL.-painiketta.
Etupaneelin näyttö vaihtuu seuraavassa järjestyksessä:
(DV-tulo näkyy ainoastaan mallissa DVD-VR331,VR335,VR336)
PR
3
AV1
AV2
AV3
2
Kytke DVD-tallentimeen/videonauhuriin virta ja
siirry DV-tilaan painamalla kaukosäätimen INPUT
SEL.-painiketta.
3
Valitse tallennusnopeus (laatu) painelemalla REC
SPEED-painiketta.
SP
LP
EP
XP
4
Jos tuloksi on asetettu DV, kuvaruudun yläosaan
tulee videokameran hallintaan tarkoitettu toisto- ja
tallennusvalikko.
5
Käynnistä videokameran toisto painamalla kuvaruudun yläosassa näkyvää Play-kuvaketta ja etsi
kopioitavan aineiston aloituskohta.
6
Aloita tallennus valitsemalla kuvaruudun yläosassa näkyvä REC ( )-kuvake ◄►-painikkeilla ja
paina sen jälkeen OK-painiketta. Voit käynnistää
tallennuksen painamalla kaukosäätimen REC
-painiketta.
7
Kun tallennus on suoritettu, paina DVD-tallentimen/videonauhurin STOP-painiketta.
DV
LP
EP
XP
4
Kun DVD-tallennin/videonauhuri on pysäytystilassa, aseta ulkoinen laite toistotilaan.
5
Paina DVD-tallentimen/videonauhurin RECpainiketta, kun näkyvissä on kuva, josta tallennushalutaan aloittaa.
Kun tallennus on suoritettu, paina DVD-tallentimen/videonauhurin STOP-painiketta.
Katso myös kytkettävien laitteiden
käyttöohjeita, kun tallennat käyttäen
Audio/video-kaapelia tai Scart-liitäntää.
Huomautus
Tallentaminen DV-tuloliitännän
kautta (vain DVD-VR331,VR335,VR336)
Tallentaminen
Huomautus
Kytke videokameran DV-lähtöliitäntä DVD-tallentimen/videonauhurin etuosassa olevaan DV-tuloliitäntään DV-kaapelilla.
Valitse tallennusnopeus painelemalla REC
SPEED-painiketta.
SP
6
1
Eräät videokamerat eivät toimi DVD-tallentimen /
videonauhurin kanssa, vaikka niissä olisikin DVlähtöliitäntä.
Tutustu myös videokameran käyttöoppaaseen,
kun tallennat DV-liitännän kautta.
Toistoon liittyvät kuvakkeet saat kuvaruudulle
painamalla mitä tahansa kaukosäätimen suuntapainiketta.
Voit hallita videokameraa IEEE1394 (DV) -liitännän
kautta.
Voit tallentaa kuvaa videokamerasta, jossa on DVlähtölii-täntä, levylle tai nauhalle seuraavien ohjeiden
mukaise-sti.
Suomi - 61
01010K-VR330-336-XEE-FIN2_w.indd61 61
2006-04-04 오후 5:37:54
Pikatallennus (OTR)
Kun käytät pikatallennusta (OTR), voit lisätä
tallennusaikaa ennalta asetettuina minuuttimäärinä aina
9 tuntiin asti painamalla REC-painiketta toistuvasti.
1
Tallentaminen
2
3
4
Valitse tallennettava asema painamalla PROG/TRK
( / ) -painikkeita tai numeropainikkeita.
Jos haluat tallentaa liitetyn ulkoisen laitteen
kautta, paina INPUT SEL. -painiketta ja valitse
ulkoinen [AV1, AV2, AV3 (tai DV-tulo: vain DVDVR331,VR335,VR336)].
Paina REC-painiketta.
Ota pikatallennus (OTR) käyttöön painamalla tallennustilassa uudelleen REC-painiketta.
• Tallennuspituus 0:30 näkyy kuvaruutunäytössä,
ja DVD-tallennin/videonauhuri tallentaa tasan 30
minuutin ajan.
Ajastintallennus
1. Tarkista, että antennikaapeli on kytketty.
2. Tarkista levyn jäljellä oleva aika.
3. Tarkista päivämäärä ja kellonaika.
Varmista, että kello on asetettu Setup-Clock Set
(asetukset-kellon asetus) -toiminnolla, ennen kuin jatkat
ajastintallennusta. (Katso sivua 25.)
1
2
3
4
Voit jatkaa tallennusajan lisäämistä ennalta asetettuina minuuttimäärinä aina 9 tuntiin asti painamalla REC-painiketta.
• Laite lopettaa tallennuksen automaattisesti, kun
aika on kulunut.
Paina OPEN/CLOSE-painiketta ja aseta tallennettava
levy levykelkkaan.
Sulje levykelkka painamalla OPEN/CLOSE-paini
ketta.Odota kunnes LOAD katoaa etupaneelin
näytöstä.
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytystilassa.
Valitse Programme ▲▼-painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Tähän vaiheeseen voi siirtyä suoraan painamalla
TIMER REC-painiketta.
Tallennuksen pysäyttäminen
Paina STOP ()-painiketta.
Näyttöön tule ilmoitus “Press STOP button once
more to cancel Timer Record”.
Paina STOP ()-painiketta uudelleen.
Esiin tulee ilmoitus “Updating the disc information.
Please wait for a moment” .
Huomautus
5
Paina OK- tai ►-painiketta kahdesti.
• Kuvaruutuun tulee ajastintallennusnäyttö.
Ajastimen laskurin lukema pienenee
minuutti kerrallaan 9:00:stä 0:00:aan,
jonka jälkeen DVD-tallennin/videonauhuri
lopettaa tallentamisen.
62 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN2_w.indd62 62
2006-04-04 오후 5:37:56
6
Täytä kohdat käyttämällä ▲▼◄ ►-painikkeita.
◄ ► : Siirtää edelliseen/seuraavaan kohtaan.
▲▼ : Asettaa arvon.
7
• To : Valitse, tehdäänkö tallennus DVD:lle vai
videonauhurille.
• Source : Kuvalähde (AV1, AV2 tai AV3) tai
televisiokanava, josta haluat tehdä
ajastintallennuksen.
• Day : Aseta tallennuspäivämäärä.
Daily, MO-SA, MO-FR, W-SA, ...W-SU,
01MON, ...31WED
• Start/End Time : Ajastintallennuksen alku- ja
loppuaika.
• Tallennusnopeus (VCR)
Jos ajastinasetukset menevät päällekkäin
Ohjelmat tallennetaan järjestyksessä.
Jos ajastintallennus asetetaan ensimmäiselle
ohjelmalle ja sitten uudelleen toiselle ohjelmalle ja
ohjelmat menevät päällekkäin, esiin tulee seuraava
ilmoitus: “This setting is identical with 1” (tämä asetus
on sama kuin 1.2). Ilmoitus osoittaa, että ensimmäinen ohjelma on etusijalla. Kun ensimmäisen ohjelman
tallennus on suoritettu, toisen ohjelman tallennus
aloitetaan.
Poistuminen nykyistä asetusta tallentamatta
Paina MENU- tai RETURN-painiketta.
• Tallennusnopeus (DVD)
AUTO : Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat asettaa
laitteen videon laadun automaattisesti. AUTO-tilassa
sopivin tallennustila valitaan automaattisesti levyn
jäljellä olevan ajan ja ajastintallennuksen pituuden
mukaan. Tämä toiminto valitaan XP-, SP-, LP- ja EPtiloissa, ja sitä voidaan käyttää ajastintallennukseen.
XP (korkea laatu): Valitse tämä vaihtoehto, jos äänen
ja videon laatu on sinulle tärkeä. (Noin 1 tunti)
SP (standardilaatu): Valitse tämä vaihtoehto, kun
haluat käyttää tallennuksessa standardilaatua. (Noin 2
tuntia)
LP (heikko laatu): Valitse tämä vaihtoehto, kun tarvitset
pitkää tallennusaikaa. (Noin 4 tuntia)
EP (jatkettu tallennus): Valitse tämä vaihtoehto, kun
tarvitset normaalia pidempää tallennusaikaa. (Noin 6
tuntia nopeudella 1,2 Mb/s tai noin 8 tuntia nopeudella
0,8 Mb/s.)
Paina OK-painiketta.
Palaaminen edelliseen valikkoon
Paina RETURN-painiketta, jos et halua asettaa ajastinnauhoitusta.
8
Huomautus
Lopeta ajastinnauhoitus katkaisemalla virta.
vilkkuu, jos laitteessa ei ole levyä tai nauhaa.
•
•
Etupaneeliin ilmestyy.
Se tarkoittaa, että ajastintallennus on rekisteröity.
Ajastintallennusaika saattaa erota asetetusta
ajasta levyn tilan ja ajastintallennuksen yleistilan mukaan (esimerkiksi tallennusajat menevät
päällekkäin tai edellinen tallennus päättyy 3
minuutin sisällä ennen seuraavan tallennuksen
alkua).
Tallentaminen
AUTO : Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat asettaa
laitteen videokuvan laadun automaattisesti.
Se riippuu jäljellä olevan nauhan määrästä.
SP : Normaali toisto, paras kuvanlaatu.
LP : Pitkä toisto, pisin tallennusaika (3 kertaa SP).
• V/P (VPS/PDC)
VPS : Video Programme System
PDC : Programme Delivery Control
• Älä valitse V/P-asetusta, ellet ole varma siitä, että tallennettava ohjelma lähetetään VPS/PDC-ominaisuuden
kanssa. Jos V/P-asetus on käytössä, alkuaika on asetettava TARKALLEEN ohjelmatiedoissa ilmoitetun ajan
mukaan. Muuten ajastintallennus epäonnistuu.
Huomautus
Jos tallennat DVD-RW (V-tila)- tai DVD-R-levylle EPtilassa, tallennus saattaa loppua ennen kuin täydet
6 tai 8 tuntia on kulunut, koska laitteessa käytetään
VBR (vaihteleva bittinopeus) -koodausjärjestelmää.
Esimerkiksi runsaasti toimintakohtauksia sisältävää
ohjelmaa tallennettaessa käytetään normaalia korkeampaa bittinopeutta, joka puolestaan vie normaalia
enemmän levymuistia.
Suomi - 63
01010K-VR330-336-XEE-FIN2_w.indd63 63
2006-04-04 오후 5:37:59
Suunnitellun tallennusluettelon muokkaaminen
4
Valitse muokattavan ajastintallennusluettelon numero
▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►painiketta.
• Edit - ja Delete -vaihtoehdot tulevat näkyviin.
Tallentaminen
Muokkaa ajastintallennusluetteloa seuraavien ohjeiden
mukaisesti.
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytystilassa.
2
Valitse Programme ▲▼-painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
3
Paina OK-painiketta.
5
6
7
Valitse Edit ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen
OK- tai ►-painiketta.
• Kuvaruutuun tulee ajastintallennusnäyttö.
Muokkaa haluamiasi kohtia.
Katso Ajastintallennus-osasta lisätietoja ajastintallennuksen syöttövaihtoehdoista. (Katso sivua 62.)
Vahvista muokattu asetus painamalla OK-painiketta.
Paina MENU-painiketta toimenpiteen suorittamisen
jälkeen. Valikkonäyttö katoaa.
64 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN2_w.indd64 64
2006-04-04 오후 5:38:01
Suunnitellun tallennusluettelon poistaminen
4
Valitse poistettavan ajastintallennusluettelon
numero ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OKpainiketta.
• Edit - ja Delete -vaihtoehdot tulevat näkyviin.
Voit poistaa nimikkeen ajastintallennusluettelosta
seuraavasti.
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytystilassa.
2
Valitse Programme ▲▼-painikkeella ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
3
Paina OK-painiketta.
5
6
Huomautus
Valitse Yes painamalla ◄ ►-painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta.
• Valittu nimike poistetaan luettelosta.
Paina MENU-painiketta toimenpiteen suorittamisen
jälkeen. Valikkonäyttö katoaa.
Et voi poistaa parhaillaan tallennettavia
ohjelmia.
Tallentaminen
7
Valitse Delete ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Ruutuun tulee poiston vahvistusilmoitus,
esimerkiksi “Do you want to delete No.01?”.
Suomi - 65
01010K-VR330-336-XEE-FIN2_w.indd65 65
2006-04-04 오후 5:38:04
Enimmäistallennusaika - SP ja LP
Perusnauhoitus
Nauhan pituus
Ennen aloittamista
1. Tarkista televisiokanava ja antennikytkennät.
2. Tarkista nauhalla jäljellä oleva aika.
Voit tallentaa meneillään olevan televisio-ohjelman
asettamalla tyhjän nauhan laitteeseen ja painamalla
(REC)-painiketta. Voit myös lisätä tallennusaikaa
30minuuttia kerrallaan aina 9 tuntiin asti painelemalla
(REC)-painiketta.
Huomautus
VAROITUS
Tallentaminen
1
2
3
Varmista, että videokasetin turvaliuska on paikallaan. Jos liuska puuttuu, voit peittää aukon teipinpalasellaa.
Varoitus: Älä peitä tätä aukkoa, ellet varmasti
halua tallentaa nauhalle uudelleen.
Aseta tyhjä VHS-nauha videonauhuriin.
• Varmista, että nauha on tarpeeksi pitkä koko
ohjelman nauhoitusta varten.
Valitse tallennettava kanava painamalla
PROG/TRK ( / ) -painikkeita tai painikkeita
0–9. Paina INPUT SEL. -painiketta ja valitse AV1,
AV2, AV3 (tai DV-tulo: vain DVD-VR331,VR335,
VR336), jos tallennus tapahtuu tallentimen
tuloliitäntöihin kytketystä ulkoisesta laitteesta
Valitse kaukosäätimen REC SPEED -painikkeella
tallennusnopeudeksi jokin seuraavista vaihtoehdoista:
• SP – Normaali toisto, paras kuvanlaatu.
• LP – Pitkä toisto, pisin tallennusaika (3 kertaa
SP).
Huomautus
Tallennusaika (SP)
E180
180 min eli 3 tuntia
E240
240 min eli 4 tuntia
E280
280 min eli 4 tuntia 40 minuuttia
E300
300 min eli 5 tuntia
Huomautus
Kun katsot tai tallennat ohjelmaa videonauhurilla
DVD-tallennuksen aikana, jotkin toimintopainikkeet eivät
ehkä toimi.
Esiin tulee ilmoitus “This function is not available” .
4
Paina kaukosäätimen tai etupaneelin (REC)painiketta.
Katso “Erikoisnauhoitusominaisuudet”-kohdasta
käytettävissä olevat vaihtoehdot nauhoituksen
aikana.
5
Paina STOP-painiketta, kun haluat pysäyttää tai
lopettaa käynnissä olevan tallennuksen.
Keskeyttäminen/jatkaminen
• Paina REC PAUSE-painiketta, jos haluat keskeyttää
käynnissä olevan tallennuksen.
• Jatka tallennusta painamalla REC PAUSE -painiketta uudelleen.
• Voit vaihtaa kanavaa painamalla PROG/TRK
( / ) -painikkeita, kun tallennus on keskeytetty.
Jäljellä olevan ajan
tarkistus
1
Paina kaukosäätimen INFO.-painiketta. Seuraavat
tiedot näytetään. (Laitteen tila, nauhoitusnopeus,
jäljellä oleva aika, tulokanava, kellonaika.)
Valittu tallennusnopeus näkyy etupaneelin
näytössä ja kuvaruutunäytössä.
66 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN2_w.indd66 66
2006-04-04 오후 5:38:07
Erikoisnauhoitusomi
naisuudet
Tallennuksen aikana voit katsella muita kanavia, kuvaa
muista kuvalähteistä tai lisätä tallennusaikaa ennalta
asetettuina määrinä.
1
2
Toisen kanavan katseleminen
Kun katselet antennitulon kautta tallennuksen aikana,
paina kaukosäätimen TV/VCR-painiketta. Valitse
kanava, jota haluat katsella. Kun katselet tallennuksen
aikana AV-tulon kautta, vaihda television tulo AV:stä
antenniksi. Valitse kanava, jota haluat katsella.
Toisen tallennusvälineen katseleminen
tallennuksen aikana
Voit katsella DVD:tä videonauhoituksen aikana tai
videonauhaa DVD-tallennuksen aikana.
• Aseta videonauhoituksen aikana DVD-levy DVDlaitteeseen. DVD-lähtö valitaan automaattisesti ja
toisto käynnistyy.
• Aseta DVD-tallennuksen aikana videokasetti videonauhuriin. Videonauhurilähtö valitaan
automaattisesti ja toisto käynnistyy. (Vain jos
kasetin turvaliuska puuttuu.)
Tallennusajan lisääminen
4
Tallentaminen DVD:lle ja videonauhurille
samaan aikaan
Huomautus
Lisätietoja on Pikatallennus (OTR) -kohdassa.
(Katso sivua 62.)
Voit tallentaa DVD:lle ja videonauhurille yhtä aikaa, mutta
molempien tilojen tallennus täytyy asettaa erikseen.
• Aseta laite DVD- tai videonauhuritilaan painamalla
DVD/VCR-painiketta.
• Valitse tulotila [Viritin, AV1, AV2, AV3 (tai DVtulo: vain DVD-VR331,VR335,VR336)],DVD:lle
tai videonauhurille.
• Valitse DVD:n tai videonauhurin REC SPEED -tila.
• Paina DVD:n tai videonauhurin REC-painiketta.
Kun laite on kytketty televisioon S-Video- tai
komponenttivideokaapelilla, videonauhan toistoruutua ei näytetä DVD-tallennuksen aikana.
Samaan aikaan ei voi tallentaa eri kanavia.
DVD ja videonauhuri eivät voi aloittaa tallennusta samaan aikaan. Sinun täytyy asettaa yksi
tila aloittamaan ensin tallennus ja sitten toinen.
➡
Voit kopioida DVD-levyltä videonauhurille tai
videonauhurilta DVD-levylle. Tarkista nauhalla jäljellä
oleva aika.
Kopioiminen DVD-levyltä videonauhurille
(VR tila)
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa
pysäytystilassa.
2
Valitse Copy ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen
OK- tai ►-painiketta.
3
Valitse DVD --> VCR ▲▼-painikkeilla ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
4
Valitse Edit Copylist ▲▼-painikkeilla ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Tallentaminen
3
Kopiointi DVD-levyltä
videonauhurille
Suomi - 67
01010K-VR330-336-XEE-FIN2_w.indd67 67
2006-04-04 오후 5:38:09
• Kopioitaessa “Edit Copylist” -valikosta, täytyy kopioluettelo tehdä etukäteen.
• Valitse “New Copylist” ja luo uusi soittolista. (Katso
sivua 76.)
• Jos haluat kopioida suoraan, valitse “Direct Copy”.
5
6
Valitse haluamasi kopiointiluettelo ▲▼ -painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Valitse Copy ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen
OK- tai ►-painiketta.
Kopioiminen videonauhurilta DVD-levylle
➡
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytystilassa.
2
PValitse Copy ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
3
Valitse VCR --> DVD ▲▼-painikkeilla ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
4
Voit etsiä alkukohdan painikkeilla ►II, ◄
I ◄ tai ►►I,
◄◄ tai ►►. Paina alkukohdassa OK-painiketta.
Tallentaminen
Suora kopiointi DVD-levyltä videonauhalle
• Aseta kopioitava DVD-levy laitteeseen.
• Aseta videokasetti laitteeseen.
• Paina kaukosäätimen tai etupaneelin videonauhurikopioinnin painiketta. (TO VCR)
• Lopeta tallennus painamalla STOP-painiketta.
• Voit myös kopioida DivX-tiedoston videonauhalle,
kun kyseistä DivX-tiedostoa toistetaan, tai kun se
korostettuna tiedostoluettelossa.
Jos DivX-levyllä on useita tiedostoja, vain valittu
tiedosto toistetaan.
Huomautus
Kopiointitoiminto ei ole käytettävissä progressiivisen kuvanmuodostuksen tilassa.
68 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN2_w.indd68 68
2006-04-04 오후 5:38:12
5
Voit etsiä loppukohdan painikkeilla ►II, ◄
I ◄ tai
►►I, ◄◄ tai ►► .
Paina loppukohdassa OK-painiketta.
• Kopioluettelo muodostetaan.
Luo kopioluettelo toistamalla edellä mainitut vaiheet.
• Videonauhuritilassa kopioluetteloa ei voi tallentaa.
6
Valitse haluamasi kopiointiluettelo ▲▼-painikkeilla
ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
7
Valitse Copy ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen
OK- tai ►-painiketta.
Tallentaminen
• Videonauhuri kelaa pikakelauksella eteenpäin,
hakee alkukohdan ja aloittaa sitten automaattisesti kopioinnin.
• Kohta ei ehkä vastaa alku- ja loppukohtia aivan
täsmälleen.
• Jos haluat kopioida kaikki kopioluettelot, valitse
Copy All.
Suora kopiointi videonauhalta DVD-levylle
• Aseta kopioitava videonauha laitteeseen.
• Aseta tallennettava DVD-levy laitteeseen.
• Paina kaukosäätimen tai etupaneelin DVD-kopiointipainiketta. (TO DVD)
• Lopeta tallennus painamalla STOP-painiketta.
Suomi - 69
01010K-VR330-336-XEE-FIN2_w.indd69 69
2006-04-04 오후 5:38:15
Muokkaaminen
Tässä luvussa esitellään DVD-muokkauksen
perustoiminnot sekä koko levyn tallennus- ja
muokkaustoiminnot.
Nimikeluettelon
toistaminen
Seuraa näitä ohjeita, kun haluat toistaa nimikeluettelon
nimikkeen.
TITLE LIST -painike
1
Paina TITLE LIST-painiketta.
Esiin tulee Title List -näyttö.
2
Valitse toistettava nimike nimikeluettelosta ▲▼painikkeilla ja paina sitten PLAY-painiketta. Valittu
nimike toistetaan.
3
Lopeta nimikkeen toisto painamalla STOP-painiketta.
Palaa nimikeluettelonäyttöön painamalla TITLE
LIST-painiketta.
Muokkaaminen
MENU-painikkeen käyttö
1
Paina MENU-painiketta.
Nimikeluettelon toistaminen .......................................................70
Perusmuokkaus (nimikeluettelo) ...............................................72
Muokkauksen lisätoiminnot (soittolista) ...................................76
Levyn hallinta ..............................................................................83
70 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN2_w.indd70 70
2006-04-04 오후 5:38:17
2
Valitse Title List ▲▼-painikkeilla ja paina sitten
OK- tai ►-painiketta kahdesti.
Esiin tulee Title List -näyttö.
Huomautus
Voit toistaa tallennetun ohjelman myös painamalla ANYKEY-painiketta.
Valitse Title painamalla ▲▼-painikkeita.
3
Valitse nimikeluettelon toisto ◄►-painikkeilla
ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
Valitse Title ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen
OK- tai ►-painiketta. Esiin tulee Edit -valikko:
Play, Rename, Delete, Edit, Protection (katso
sivuja 72~75).
Nimikeluettelonäytön osat
4
Pysäytä toisto painamalla STOP-painiketta.
Palaa nimikeluettelonäyttöön painamalla TITLE
LIST-painiketta.
Tallennettujen nimikkeiden toistonäyttö.
Valitun nimikkeen tietoikkuna : nimikkeen nimi, tallennuspäivä, lukitustila, tallennustila
Tallennetun nimikkeen nro
Tallennetun nimikkeen nimi
Tallennuspituus (eli toistoaika)
Muokkausvalikko
Play : Toistaa valitun nimikkeen.
Rename : Vaihtaa valitun nimikkeen nimen.
Delete : Poistaa valitun nimikkeen luettelosta.
Edit : Poistaa osan nimikkeestä.
Protection : Lukitsee valitun nimikkeen tai poistaa
sen lukituksen.
Painikenäyttö
Huomautus
Muokkaaminen
5
Toista nimikeluettelo valitsemalla Play ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK-painiketta. Valittu
nimike toistetaan.
Tämä voi riippua levyn tyypistä.
DVD-RW(V tila)/-R-levyllä on rajoitettu muokkaustoiminto.
Suomi - 71
01010K-VR330-336-XEE-FIN2_w.indd71 71
2006-04-04 오후 5:38:20
Perusmuokkaus
(nimikeluettelo)
4
Valitse haluamasi merkit ▲▼ ◄ ►-painikkeilla ja
paina sen jälkeen OK-painiketta.
Nimikkeen nimeäminen uudelleen
Voit vaihtaa nimikeluettelon nimen eli muokata tallennetun ohjelman nimikettä seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1
• Back Space : Poistaa kohdistimen edellä olevan
merkin.
• Space : Lisää välilyönnin ja siirtää kohdistinta
yhden merkkipaikan eteenpäin (oikealle).
• Delete : Poistaa merkin kohdistimen kohdalta.
• Clear : Poistaa kaikki syötetyt merkit.
• Save : Tallentaa syötetyt merkit.
Paina TITLE LIST-painiketta.
Esiin tulee Title List -näyttö.
MENU-painikkeen käyttö
• Paina MENU-painiketta.
• Valitse Title List ▲▼-painikkeilla ja paina
sitten OK- tai ►-painiketta kahdesti.
Muokkaaminen
5
2
Valitse uudelleennimettävä nimike nimikeluettelosta ▲▼-painikkeilla ja paina sitten OK- tai ►painiketta.
3
Valitse Rename ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee Rename -näyttö.
Valitse Save ▲▼ ◄ ►-painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK-painiketta.
Muutettu nimi näkyy valitun nimikkeen
nimikentässä.
72 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN2_w.indd72 72
2006-04-04 오후 5:38:23
Nimikkeen lukitus (suojaus)
Voit suojata nimikkeen vahingossa tapahtuvalta poistolta lukitsemalla sen seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1
4
Valitse On painamalla ◄ ►-painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta. Valitun nimikkeen
tietoikkunassa oleva avainkuvake muuttuu
osoittamaan lukittua tilaa. (
)
Paina TITLE LIST-painiketta.
Esiin tulee Title List -näyttö.
MENU-painikkeen käyttö
• Paina MENU-painiketta.
• Valitse Title List ▲▼-painikkeilla ja paina sitten
OK- tai ►-painiketta kahdesti.
Nimikkeen poistaminen
Voit poistaa nimikkeen nimikeluettelosta seuraavien
ohjeiden mukaisesti.
Valitse suojattava nimike nimikeluettelosta ▲▼painikkeilla ja paina sitten OK- tai ►-painiketta.
3
Valitse Protection ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Paina TITLE LIST-painiketta.
Esiin tulee Title List -näyttö.
MENU-painikkeen käyttö
• Paina MENU-painiketta.
• Valitse Title List ▲▼-painikkeilla ja paina sitten
OK- tai ►-painiketta kahdesti.
2
Valitse poistettava nimike nimikeluettelosta ▲▼painikkeilla ja paina sitten OK- tai ►-painiketta.
Muokkaaminen
2
1
Suomi - 73
01010K-VR330-336-XEE-FIN2_w.indd73 73
2006-04-04 오후 5:38:26
3
Valitse Delete ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee vahvistusilmoitus. DVD-RW(VR tila):
Koska soittolista on olemassa, esiin tulee ilmoitus
`Do you want to delete?(Related playlists may be deleted.)'.
Nimikkeen osan poistaminen
Seuraa näitä ohjeita, kun haluat toistaa osan nimikeluettelon nimikkeestä.
(VR tila)
1
Paina TITLE LIST-painiketta.
Esiin tulee Title List -näyttö.
MENU-painikkeen käyttö
• Paina MENU-painiketta.
• Valitse Title List ▲▼-painikkeilla ja paina sitten
OK- tai ►-painiketta kahdesti.
DVD-RW(V tila)/-R: Koska soittolistaa ei ole, esiin
tulee ilmoitus “Do you want to delete?”.
• Ilmoitus riippuu levyn tyypistä.
4
Huomautus
Valitse Yes painamalla ◄ ►-painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta.
Suojattua nimikettä ei voi poistaa.
Jos haluat poistaa suojatun kohteen, valitse
nimikkeen suojausvalikosta Off.
(Katso sivua 73.)
2
Valitse poistettava nimike nimikeluettelosta ▲▼
painikkeilla ja paina sitten OK - tai ►-painiketta.
3
Valitse Edit ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen
OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee Edit Title List -näyttö.
Kun nimike on poistettu nimikeluettelosta,
sitä ei voi palauttaa.
Kun DVD-R- tai DVD-RW-levy on viimeistelty,
sitä ei voi poistaa.
Muokkaaminen
DVD-R-levyllä nimikkeet poistetaan vain
valikosta, itse nimike pysyy fyysisesti levyllä.
74 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN2_w.indd74 74
2006-04-04 오후 5:38:30
4
Paina alkukohdassa OK-painiketta.
Kuva ja alkukohdan aika näkyvät osan poiston
alkukohtaikkunassa.
6
Valitse Delete painamalla ◄ ►-painikkeita ja
paina sen jälkeen OK-painiketta.
7
Valitse Yes painamalla ◄ ►-painikkeita ja paina sen
jälkeen OK-painiketta.
Valittu osa on poistettu.
Palaa nimikeluetteloon valitsemalla Return ◄►
-painikkeilla.
Nimikeluettelon muokkausnäytön osat
Toistopalkki
Toistoaika
Osan poiston alkukohtaikkuna ja aika
Osan poiston loppukohtaikkuna ja aika
• Valitse poistettavan osan alku- ja loppukohta
toistoon liittyvillä painikkeilla.
• Toistoon liittyvät painikkeet: (►II, ◄
I ◄, ◄◄ , ►► ).
5
Paina loppukohdassa OK-painiketta.
Kuva ja loppukohdan aika näkyvät osan poiston
loppukohtaikkunassa.
Huomautus
Muokkaaminen
Poistettavan osan täytyy olla vähintään 5
sekuntia pitkä.
Jos poistettava osa on lyhyempi kuin 5
sekuntia, esiin tulee ilmoitus “The range is
too short” .
Jos loppuaika on ennen alkuaikaa, esiin
tulee ilmoitus “End point cannot be marked
earlier than start point”.
Osaa ei voi poistaa, jos se sisältää pysäytyskuvan.
Paina MENU-painiketta toimenpiteen suorittamisen jälkeen.
Nimikeluettelonäyttö poistuu näkyvistä.
Suomi - 75
01010K-VR330-336-XEE-FIN2_w.indd75 75
2006-04-04 오후 5:38:33
Muokkauksen lisätoiminnot (soittolista)
5
Paina loppukohdassa OK-painiketta.
Soittolistan luominen
Voit luoda soittolistan tallennetusta nimikkeestä noudattamalla seuraavia ohjeita.
• Kuva ja loppukohdan aika näkyvät End -ikkunassa.
• Keltainen valintapalkki siirtyy kohtaan Make
-kuvakkeen kohdalle.
(VR tila)
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytystilassa.
- Uuden soittolistan tekeminen -
2
Valitse Playlist ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen
OK- tai ►-painiketta.
6
Huomautus
Valitse Make painamalla ◄► -painikkeita ja paina sen
jälkeen OK-painiketta.
Esiin tulee uusi Make Scene -näyttö.
Uusi kohtaus lisätään nykyiseen soittolistaancreen is
displayed.
Voit tarkistaa ja nähdä kaikki kohtaukset
Edit Playlist -näytössä. (Katso sivua 78.)
Toista vaiheet 1–6, jos haluat tehdä uuden
soittolistan.
Toista vaiheet 4–6, jos haluat tehdä
kohtauksia soittolistasta.
Muokkaaminen
3
4
Valitse New Playlist ▲▼-painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee Make Scene -näyttö.
- Palaaminen Edit Playlist -valikkoon -
7
Valitse Return painamalla ◄► -painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta.
Esiin tulee Edit Playlist -näyttö.
8
Paina MENU- tai PLAY LIST-painiketta toimenpiteen
suorittamisen jälkeen.
Edit Playlist -näyttö katoaa.
Paina alkukohdassa OK-painiketta.
• Alkukohdan kuva ja aika näkyvät Start -ikku nassa.
• Keltainen valintapalkki siirtyy kohtaan End.
• Valitse sen osan alkukohta, josta uusi kohtaus luodaan, käyttämällä toistoon liittyviä painikkeita.
(►II, I◄◄ , ►►I , ◄◄ , ►► ).
Voit luoda enintään 99 soittolistan nimikettä.
Huomautus
Levyn tyypin mukaan näytössä voi olla pieniä
eroja.
76 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN2_w.indd76 76
2006-04-04 오후 5:38:35
Soittolistan nimikkeiden toistaminen
Voit toistaa soittolistan nimikkeitä seuraavien
ohjeiden mukaisesti.
Soittolistan nimikkeen nimeäminen uudelleen
Voit antaa soittolistan nimikkeelle uuden nimen eli muokata soittolistan nimikkeen nimeä seuraavien ohjeiden
mukaisesti.
(VR tila)
1
(VR tila)
Paina PLAY LIST-painiketta, kun levy on pysähtynyt.
Esiin tulee Edit Playlist -näyttö.
1
MENU-painikkeen käyttö
• Paina MENU-painiketta, kun levy on pysähtynyt.
• Valitse Playlist ▲▼-painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Valitse Edit Playlist ▲▼-painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
2
Valitse toistettava nimike soittolistasta ▲▼-painikkeilla ja paina sitten OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee Edit Playlist -valikko: Play, Rename, Edit
Scene, Copy, Delete.
3
Valitse Play ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen
OK- tai ►-painiketta.
Soittolistan nimikkeet toistetaan.
MENU-painikkeen käyttö
• Paina MENU-painiketta, kun levy on pysähtynyt.
• Valitse Playlist ▲▼-painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Valitse Edit Playlist ▲▼-painikkeilla ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
2
Valitse uudelleennimettävä nimike soittolistasta ▲▼painikkeilla ja paina sitten OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee Edit Playlist -valikko: Play, Rename, Edit
Scene, Copy, Delete.
3
Valitse Rename painamalla ▲▼-painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta.
Esiin tulee Rename -näyttö.
Muokkaaminen
4
Paina PLAY LIST-painiketta, kun levy on pysähtynyt.
Esiin tulee Edit Playlist -näyttö.
Pysäytä toisto painamalla STOP-painiketta.
Esiin palaa Edit Playlist -näyttö.
Suomi - 77
01010K-VR330-336-XEE-FIN2_w.indd77 77
2006-04-04 오후 5:38:38
4
Valitse haluamasi merkit ▲▼ ◄ ►-painikkeilla.
• Tämä toiminto on sama kuin nimikeluettelon
nimenvaihdossa käytetty Rename -toiminto.
(Katso sivua72.)
• Suurin syötettävissä oleva merkkimäärä on 31.
5
2
Valitse muokattava nimike soittolistasta ▲▼painikkeilla, ja paina sitten OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee Edit Playlist -valikko: Play, Rename,
Edit Scene, Copy, Delete.
3
Valitse Edit Scene ▲▼-painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee Edit Scene -näyttö.
Valitse Save painamalla ▲▼◄ ►-painikkeita ja
painasen jälkeen OK-painiketta.
Muutettu nimi näkyy valitun soittolistan nimikkeennimikentässä.
Valitun kohtauksen toistaminen
4
Valitse toistettava kohtaus painamalla ▲▼◄ ►
-painikkeita ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
Soittolistan toistettava nimike valitaan.
5
Paina OK-painiketta uudelleen.
Valittu kohtaus toistetaan.
Soittolistan kohtauksen muokkaaminen
Voit muokata soittolistan kohtauksia seuraavien
ohjeiden mukaisesti.
Muokkaaminen
(VR tila)
1
Paina PLAYLIST-painiketta, kun levy on pysähtynyt.Esiin tulee Edit Playlist -näyttö.
MENU-painikkeen käyttö
• Paina MENU-painiketta, kun levy on pysähtynyt.
• Valitse Playlist ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Valitse Edit Playlist ▲▼-painikkeilla ja paina senjälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Lopeta kohtauksen toisto painamalla STOPpainiketta.
78 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN3_w.indd78 78
2006-04-04 오후 5:39:26
Kohtauksen muuttaminen (kohtauksen korvaaminen)
7
Paina kohtauksen loppukohdassa OK-painiketta.
Suorita ensin vaiheet 1–3 sivulta 78.
4
Valitse muutettava kohtaus painamalla ▲▼◄ ►painikkeita ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
• Kuva ja loppukohdan aika näkyvät End -ikkunassa.
5
8
Valitse Change painamalla ◄ ►-painikkeita ja
painasen jälkeen OK-painiketta.
Valitse Modify painamalla ▲▼-painikkeita ja
paina senjälkeen OK-painiketta.
Esiin tulee Modify Scene -näyttö.
• Muutettava kohtaus vaihdetaan valitun kohtauksenkanssa.
6
Paina kohtauksen alkukohdassa OK-painiketta.
Muokkaaminen
• Alkukohdan kuva ja aika näkyvät Start -ikkunassa.
• Valitse muokattavan osan alku- tai loppukohta
toistoon liittyvillä painikkeilla (►II, ◄
I ◄, ►►I, ►►,◄◄).
Suomi - 79
01010K-VR330-336-XEE-FIN3_w.indd79 79
2006-04-04 오후 5:39:45
Kohtauksen siirtäminen (kohtauksen sijainnin muuttaminen)
Suorita ensin vaiheet 1–3 sivulta 78.
4
■
Valittua kohtausta ei voi siirtää sitä seuraavankohtauksen paikalle, koska valittu kohtaus
lisättäisiin ennen kyseistä paikkaa, mikä eivaadi toimenpiteitä.
■
Levyn tyypin mukaan näytössä voi olla pieniäeroja.
Huomautus
Valitse siirrettävä kohtaus painamalla ▲▼◄ ►painikkeita ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
Kohtauksen lisääminen
Suorita ensin vaiheet 1–3 sivulta 78.
5
Muokkaaminen
Valitse kohtaus, jonka eteen uusi kohtaus lisätään,
painamalla ▲▼◄ ►-painikkeita ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
Keltainen valintaikkuna näkyy kohtauksessa, jokalisätään uutena kohtauksena.
5
Valitse Add ▲▼ -painikkeilla ja paina sen jälkeen
OK-painiketta.
Esiin tulee Add Scene -näyttö.
6
Paina kohtauksen alkukohdassa OK-painiketta.
Valitse Move painamalla ▲▼-painikkeita ja painasen jälkeen OK-painiketta.
• Keltainen valintaikkuna näkyy siirrettävässä
kohtauksessa.
6
4
Valitse paikka, johon valittu kohtaus siirretään,
painamalla ▲▼ ◄ ►-painikkeita ja paina sen
jälkeen OK-painiketta.
• Valittu kohtaus siirretään valittuun paikkaan.
• Alkukohdan kuva ja aika näkyvät Start -ikkunassa.
• Valitse sen osan loppukohta, johon uusi kohtaus
lisätään, toistoon liittyvillä painikkeilla
(►II ,I◄◄, ►►I, ◄◄, ►►).
80 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN3_w.indd80 80
2006-04-04 오후 5:39:49
7
Paina kohtauksen loppukohdassa OK-painiketta.
Soittolistan kopioiminen videonauhurille
1
Paina PLAY LIST-painiketta, kun levy on pysähtynyt.
Esiin tulee Edit Playlist -näyttö.
• Kuva ja loppukohdan aika näkyvät End -ikkunassa.
• Voit peruuttaa toiminnon valitsemalla Cancel ◄ ►
-painikkeilla ja painamalla sen jälkeen OK-painiketta.
8
MENU-painikkeen käyttö
• Paina MENU-painiketta, kun levy on pysähtynyt.
• Valitse Playlist ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Valitse Edit Playlist ▲▼-painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Valitse Add ◄►-painikkeilla ja paina sen jälkeen
OK-painiketta.
2
Valitse muokattava nimike soittolistasta ▲▼painikkeilla ja paina sitten OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee Edit Playlist -valikko: Play, Rename,
Edit Scene, Copy, Delete.
3
Valitse Copy painamalla ▲▼-painikkeita ja painasen jälkeen OK-painiketta.
• Valittu nimike toistetaan ja kopioidaanvideonauhalle.
4
Paina MENU-painiketta toimenpiteen suorittamisenjälkeen. Valikkonäyttö katoaa.
• Lisättävä osa liitetään ennen vaiheessa valittuakohtausta.
Kohtauksen poistaminen
Suorita ensin vaiheet 1–3 sivulta 78.
4
■
Valitse Delete painamalla ▲▼-painikkeita ja painasen jälkeen OK-painiketta.
Huomautus
Kopiointitoiminto ei ole käytettävissä progressiivisen kuvanmuodostuksen tilassa.
Muokkaaminen
5
Valitse poistettava kohtaus painamalla ▲▼◄ ►painikkeita ja paina sen jälkeen OK-painiketta.
Suomi - 81
01010K-VR330-336-XEE-FIN3_w.indd81 81
2006-04-04 오후 5:39:56
Soittolistan poistaminen soittolistalta
1
Paina PLAYLIST-painiketta, kun levy on pysähtynyt.
Esiin tulee Edit Playlist -näyttö.
4
Valitse Yes painamalla ◄ ►-painikkeita ja paina
senjälkeen OK-painiketta.
Kun poisto on suoritettu, Edit Playlist -näyttö tuleeautomaattisesti näkyviin.
Muokkaaminen
MENU-painikkeen käyttö
• Paina MENU-painiketta, kun levy on pysähtynyt.
• Valitse Playlist ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
• Valitse Edit Playlist ▲▼-painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
2
Valitse muokattava nimike soittolistasta ▲▼painikkeilla ja paina sitten OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee Edit Playlist -valikko: Play, Rename,
Edit Scene, Copy, Delete.
3
Valitse Delete painamalla ▲▼-painikkeita ja painasen jälkeen OK-painiketta.
• Esiin tulee poiston vahvistusilmoitus ‘Do you
want to delete?’.
82 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN3_w.indd82 82
2006-04-04 오후 5:39:59
Levyn hallinta
4
Valitse haluamasi merkit ▲▼◄► -painikkeilla.
Levyn nimen muokkaaminen
Voit antaa levylle nimen seuraavien ohjeiden mukaisesti.
1
2
• Tämä toiminto on sama kuin nimikeluettelon
uudelleennimeämisessä käytetty Rename-toiminto. (Katso sivua 72.)
• Merkkejä voi syöttää enintään 31
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytystilassa.
5
Valitse Save painamalla ▲▼ ◄ ►-painikkeita ja
paina sen jälkeen OK-painiketta.
Levylle annetaan nimi.
Valitse Disc Manager ▲▼-painikkeilla ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
■
Levyn suojaus täytyy poistaa, ennen kuin
sen nimeä voi muuttaa.
■
Levyn tyypin mukaan näytössä voi ollapieniä eroja.
Huomautus
Muokkaaminen
3
Valitse Disc Name ▲▼-painikkeilla ja paina sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee Edit Name -näyttö.
Suomi - 83
01010K-VR330-336-XEE-FIN3_w.indd83 83
2006-04-04 오후 5:40:02
Levyn suojaus
Levyn suojauksen avulla voit suojata levysi vahingossatapahtuvalta alustamiselta tai poistolta.
1
2
Muokkaaminen
3
4
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytystilassa.
Levyn alustaminen
Voit alustaa levyn näiden ohjeiden mukaisesti. Levyn
suojaus täytyy poistaa.
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytystilassa.
2
Valitse Disc Manager ▲▼-painikkeilla ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
3
Valitse Disc Format ▲▼-painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
4
Valitse haluamasi tila ◄ ►-painikkeilla ja paina sitten
OK-painiketta.
Valitse Disc Manager ▲▼-painikkeilla ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Valitse Disc Protection ▲▼-painikkeilla ja paina
senjälkeen OK- tai ►-painiketta.
Valitse Protected ▲▼-painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
84 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN3_w.indd84 84
2006-04-04 오후 5:40:05
5
Valitse Yes ◄ ►-painikkeilla ja paina sitten OKpainiketta.
Levy alustetaan.
LEVY
DVD-VR tila
DVD-V tila
DVD-RW
DVD-RW
DVD-R
3
Valitse Disc Finalise ▲▼-painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
DVD-VR- ja DVD-V tila-levyt määritellään niiden tallennusmuodon mukaan.
Esiin tulee vahvistusilmoitus “Do you want to finalisedisc?”.
Levyn viimeistely
DVD laitteellasi tallennetut DVD-RW/-R levyt täytyy
päättää ennen kuin niitä voidaan toistaa muissa laitteissa.
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytystilassa.
2
Valitse Disc Manager ▲▼-painikkeilla ja paina sen
jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Jos valitset “Yes”, esiin tulee vahvistusilmoitus “Disc will be
finalised. Do you want to continue?”.
4
Valitse Yes painamalla ◄ ►-painikkeita ja paina sen
jälkeen OK-painiketta. Levy viimeistellään.
Muokkaaminen
1
„ Kun levy on viimeistelty, tallennelistasta ei
Huomautus
voipoistaa nimikkeitä.
„ Viimeistelyn jälkeen DVD-RW(V tila)/-R toimi-
isamalla tavalla kuin DVD-Video.
„ Levyn tyypin mukaan näytössä voi olla pien-
iäeroja.
„ Viimeistelyaika vaihtelee levylle tallennetuntie-
don määrän mukaan.
„ Levyllä olevat tiedot vahingoittuvat, jos tallenti-
men virta katkaistaan viimeistelyn aikana.
Suomi - 85
01010K-VR330-336-XEE-FIN3_w.indd85 85
2006-04-04 오후 5:40:08
Levyn viimeistelyn poistaminen (V/VR tila)
1
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytystilassa.
4
Valitse Yes painamalla ◄ ►-painikkeita ja painasen jälkeen OK-painiketta.
Levyn viimeistely poistetaan.
■
Huomautus
DVD-RW-levy voidaan viimeistellä tai senviimeistely voidaan poistaa V tila.
Viimeistelyn poisto
DVD-RW(V tila)
Lisätallennus, suojaus ja poisto
Toimenpide Sama kuin DVD-Videolla
ovat mahdollisia.
Merkki
■
2
Valitse Disc Manager ▲▼-painikkeilla ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Viimeistely
DVD-Video(RW)
DVD-RW-levy voidaan viimeistellä tai senviimeistely voidaan poistaa VR tila.
Merkki
Viimeistely
Viimeistelyn poisto
DVD-RW(VR:F)
DVD-RW(VR tila)
Lisätallennus, poisto,
Toimenpide muokkaus ja suojaus eivät
ole mahdollisia.
Muokkaaminen
3
Lisätallennus, poisto,
muokkaus ja suojaus
ovat mahdollisia.
Valitse Disc Unfinalise ▲▼-painikkeilla ja painasen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
Esiin tulee vahvistusilmoitus “Do you want to
unfinalise disc?”.
Jos valitset Yes, esiin tulee ilmoitus “Disc will be
unfinalised. Do you want to continue?”.
86 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN3_w.indd86 86
2006-04-04 오후 5:40:11
Kaikkien nimikeluetteloiden poistaminen
1
• Esiin tulee vahvistusilmoitus “Do you want to
delete all title lists?”.
Paina MENU-painiketta laitteen ollessa pysäytystilassa.
• Jos jokin nimike on suojattu: Delete All Title
Lists -toiminto ei toimi. Jos jokin nimike sisältää
pysäytyskuvan, toimintoei toimi.
Jos haluat poistaa suojatun tiedoston, poistaensin sen suojaus.
2
Valitse Disc Manager ▲▼-painikkeilla ja paina
sen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
3
Valitse Delete All Title Lists ▲▼-painikkeilla ja
painasen jälkeen OK- tai ►-painiketta.
4
Valitse Yes painamalla ◄ ►-painikkeita ja paina
sen jälkeen OK-painiketta.
Kaikki nimikeluettelot poistetaan.
Muokkaaminen
Suomi - 87
01010K-VR330-336-XEE-FIN3_w.indd87 87
2006-04-04 오후 5:40:14
Lisätietoja
Vianetsintä
▼
Tekniset tiedot
Lisätietoja
▼
RAJOITETTU TAKUU
ALKUPERÄISELLEOSTAJALLE
Vianetsintä (DVD) ......................................................89
Tekniset tiedot .............................................................92
88 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN3_w.indd88 88
2006-04-04 오후 5:40:16
Vianetsintä (DVD)
Jos tuotteessa esiintyy toimintahäiriöitä, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin otat yhteyden
valtuutettuunSamsung-huoltokeskukseen.
Ongelma
Selitys/ratkaisu
Ei virtaa.
• Tarkista, onko virtajohto kunnolla kiinni pistorasiassa.
• Onko DVD-tallentimen/videonauhurin /I painiketta painettu?
Sisäänmeno näkyyhetken, kun virtakytketään.
Laitteen alustus kestää jonkin aikaa virran kytkemisen jälkeen.
Jos Quick Recording -toiminnon asetukseksi on valittu “on”,DVD-tallentimen/videonauhurin
virta kytkeytyy nopeasti, jolloin halutun kanavan tallennus voi alkaa välittömästi.
(Katsosivua 38)
TV-ohjelmia ei
voitallentaa.
• Tarkista, onko virtajohto kunnolla kiinni pistorasiassa.
• Onko DVD-tallentimen/videonauhurin ohjelma-asetukset tehty oikein?
• Tarkista DVD-RW/-R-levyn vapaa tila.
• Tarkista, että antennikaapeli on kytketty.
Ajastintallennus
eitoimi oikein.
• Tarkista tallennusajan, loppuajan ja nykyisen ajan asetukset uudelleen.
• Tallennus keskeytyy, jos virransaanti häiriintyy tallennuksen aikana sähkökatkoksen tai jonkin muun syyn vuoksi.
Ei voi tallentaa.
• Tarkista, onko levy alustettu. Tällä tuotteella voi tallentaa vain alustetuille levyille.
• Tarkista, onko DVD-RW/-R-levyllä tarpeeksi vapaata tilaa.
Painoin REC-painiketta, mutta mitään eitapahdu.
Tallennus on mahdollista vain DVD-RW/-R-levyille.
Jos ohjelma on kopiosuojattu, sitä ei voi tallentaa.
Unohdin lapsilukonsalasanan.
Paina DVD-tallentimen ja videonauhurin PROG ( / ) -painikkeita samanaikaisesti, kun
virta on kytkettynä, ja paina sitten STANDBY/ON-painiketta. Älä käytä tätä toimintoa, ellei
se ole ehdottoman välttämätöntä.(Huomaa, että toimintoa voi käyttää vain silloin, kun
laitteessa ei ole levyä.)
Levyä ei voi toistaa.
• Varmista, että levy on asetettu etikettipuoli ylöspäin.
• Tarkista DVD-levyn aluekoodi.
• Tämä laite ei voi toistaa tietyn tyyppisiä levyjä.
Ei ääntä.
Lisätietoja
• Katseletko ohjelmaa hidastettuna tai ohitustilassa?
Jos toistat ohjelmaa jollakin muulla kuin normaalinopeudella, ääntä ei kuulu. (Ei
koske levyn eteenpäin suuntautuvaa hakutoistoa (Fast 1), etkä voi kaikissa tiloissamyöskään kuulla ääntä, kun MPEG4-tiedostoa skannataan.)
• Tarkista kytkennät ja alkuasetukset.
• Tarkista, onko levy vahingoittunut.
Puhdista levy tarvittaessa.
• Varmista, että levy on asetettu etikettipuoli ylöspäin.
Suomi - 89
01010K-VR330-336-XEE-FIN3_w.indd89 89
2006-04-04 오후 5:40:18
Vianetsintä (DVD)
Ongelma
Kuvaruudussa näkyy
-kuvake.
Selitys/Ratkaisu
Toimenpidettä tai toimintoa ei voi käyttää jostain seuraavista syistä:
(1) DVD-levy ei tue ominaisuutta (esimerkiksi kuvakulmia).
(2) Hakemaasi nimikettä, jaksoa tai hakuaikaa ei löydy.
Toistotilan asetuksetero- Levy ei tue kaikkia valittuja toimintoja.
avat Setting (asetuk-set) Tässä tapauksessa eräät Setting -valikossa määritetyt asetukset eivät
-valikossa
ehkämäärite-tyistä
toimi oikein.
asetuksista.
Kuvasuhdetta ei
voimuuttaa.
DVD-levyn kuvasuhde on kiinteä.
Ei äänilähtöä.
Tarkista, onko Audio Output Options -valikossa valittu oikeatdigitaaliset lähtöasetukset.
Ei kuva- tai äänilähtöä.
Levykelkka aukeaa 2–5
sekunnin jälkeen.
Siirsitkö DVD-tallentimen/videonauhurin nopeasti kylmästä lämpimään paikkaan? Jätä tällaisessa tapauksessa virtajohto kytkemättä ja odota kaksi tuntia. Aseta sitten levy laitteeseen ja koeta toistaa uudelleen.
Laite toimii normaalisti, kun tiivistynyt kosteus on haihtunut.
Kuvakulmatoiminto
eitoimi DVD-levyn toistonaikana.
Kuvakulmatoiminto on käytettävissä vain silloin, kun levyllä on eri kulmista kuvattujakuvia.
Levy pyörii, muttakuvaa ei tule taikuvanlaatu on huono.
• Tarkista, onko levy vahingoittunut tai likainen.
• Eräitä levyjä, joiden valmistuslaatu on heikko, ei voi toistaa.
• Jos kohtaus vaihtuu nopeasti pimeästä kirkkaaksi, kuvaruutu saattaa väristä hetken,
mutta se ei ole vika.
Haluttua äänenkieltä
ja teksti-tyskieltä ei
toisteta.
Äänen kielet ja tekstityskielet ovat levykohtaisia.Vain DVD-levyllä olevat äänen ja tekstityksen kielet ovat käytettävissä ja näkyvissälevyvalikossa.
Ei progressiivistalähtöä.
• Tarkista, näkyykö etupaneelissa PS .
• Muista vaihtaa komponenttivideolähtö Progressive-painikkeella, kun levy onpysähtynyt.
Lisätietoja
Kaukosäädin ei toimi.
• Osoita kaukosäätimellä DVD-tallentimen/videonauhurin kaukosäätimen tunnistinta.
Käytä enintään 5 metrin etäisyydellä.
Poista esteet laitteen ja kaukosäätimen välistä.
• Tarkista, ovatko paristot tyhjentyneet.
Muut ongelmat.
• Etsi sisällysluettelosta ongelmaan liittyvät osat ja noudata sitten annettuja ohjeita.
• Kytke laite pois päältä ja uudelleen päälle.
• Jos ongelma ei vieläkään poistu, ota yhteys lähimpään Samsung-huoltokeskukseen.
Ei HDMI-lähdettä.
• Tarkista, että videolähtö tukee HDMI:tä.
• Tarkista kytkennät television ja DVD-tallentimen/videonauhurin HDMI-liitäntöjen välillä.
• Tarkista, tukeeko televisiosi tätä 576p/720p/1080i DVD-tallenninta/videonauhuria.
Epänormaali HDMIlähdön näyttö.
• Jos ruudulla näkyy “lumisadetta”, televisio ei tue HDCP:tä (Highbandwidth Digital Content
Protection).
HDMI-lähdön kuva
värisee
• Tarkista televisiosi asetukset.
• Kuva saattaa väristä, kun kuvanopeus muunnetaan 50 Hz:stä 60 Hz:iin 720p/1080i HDMI
-lähtöä varten.
• Katso lisätietoja television käyttöoppaasta.
90 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN3_w.indd90 90
2006-04-04 오후 5:40:20
Vianetsintä (VCR)
Ennen kuin otat yhteyden valtuutettuun Samsung-huoltokeskukseen, tee seuraavat yksinkertaiset tarkistukset.
Ongelma
Selitys/ratkaisu
Ei virtaa.
• Tarkista, että pistotulppa on kytketty pistorasiaan.
• Oletko painanut /I-painiketta?
Videokasettia ei voi työntä
ävideonauhuriin.
• Videokasetti on asetettava nauhuriin ikkunapuoli ylöspäin ja turvaliuska
käyttäjään päin.
Televisio-ohjelma ei tallentunut.
• Tarkista laitteen antennikytkennät.
• Onko laitteen viritin asetettu oikein?
• Tarkista, että kasetin turvaliuska on paikallaan.
Ajastintallennus epäonnistui.
• Tarkista tallennuksen alku-/loppuajan asetukset ja kellonaika.
• Tarkista, onko kasetilla tarpeeksi tallennusaikaa.
Ei toistokuvaa tai kuva on vääristynyt.
• Tarkista, käytätkö valmiiksi nauhoitettua nauhaa.
Normaali lähetys ei näy.
Toistossa on kohinaa tai juovia.
• Tarkista viritin/ulkoinen-asetus. Asetuksen pitäisi olla viritin.
• Tarkista TV-antennikytkennät.
• Vähennä häiriöitä painamalla painiketta PROG/TRK ( / ).
Kun ►II-painiketta painetaan toiston
aikana, pysäytyskuvassa on
häiritseviä kohinajuovia.
• Pysäytyskuvassa saattaa ilmetä kohinaa, jos nauha on huonokuntoinen.
Vähennä häiriöitä hidastetun toiston aikana painamalla painiketta
PROG/TRK ( / )
Lukupäiden puhdistaminen
• Jos kuvanlaatu on huono eri kaseteilla, lukupäät täytyy puhdistaa. Tämä
ei ole yleinen ongelma ja ellei sitä esiinny, lukupäitä ei saa puhdistaa.
Kun puhdistat lukupäitä, lue kaikki puhdistuskasetin mukana tulleetohjeet. Väärä lukupäiden puhdistus voi pysyvästi vaurioittaa lukupäitä.
Jos ongelma ei ratkea yllä olevien ohjeiden avulla, kirjoita ylös:
• malli- ja sarjanumero DVD-tallentimen/videonauhurin takaa
• takuutiedot
• selkeä kuvaus ongelmasta.
Ota sitten yhteys lähimpään valtuutettuun SAMSUNG-huoltokeskukseen.
Lisätietoja
Suomi - 91
01010K-VR330-336-XEE-FIN3_w.indd91 91
2006-04-04 오후 5:40:22
Tekniset tiedot
Yleiset
Tulo
Lähtö
Vaihtovirtajännite
AC 220 - 240V, 50Hz
Virrankulutus
35 W
Paino
4.8 Kg
Mitat
430(W) x 321(D) x 79(H)
Käyttölämpötila
+5°C to +35°C
Muut olosuhteet
Pidä vaakasuorassa käytön aikana. Käyttötilan ilmankosteus alle 75 %
Kuvan tulo (takana)
Euro Scart -liitäntä : 1,0 Vp-p (epäsymmetrinen) 75 Ω
Äänen tulo (takana)
Euro Scart -liitäntä : -8 dBm, 47 Kohm epäsymmetrinen
Etutulo
RCA-liitäntä, DV-liitäntä (vain DVD-VR331,VR335,VR336)
RF ulos
UHF 21–69 (CH36)
Ääni (DVD, VCR)
RCA-liitäntä, Euro Scart -liitäntä, Audio L/R
Ääni (vain DVD)
Digitaalinen äänilähtö OPTICAL COAXIAL
Kuva (DVD, VCR)
RCA-liitäntä, Euro Scart -liitäntä (komposiitti, RGB), S-videolähtö,
Nauhamuoto
VHS-tyyppinen videonauha
Värijärjestelmä
PAL
Viritysjärjestelmä
B/G, D/K
Kuvan signaali-kohinasuhde
Yli 43 dB (normaali nauhoitus)
Resoluutio
Yli 240 juovaa (normaali nauhoitus)
Äänen signaali-kohinasuhde
Yli 68 dB (hifi), 39 dB (mono)
Äänen taajuuskaista
20 Hz–20 kHz (hifi)
komponenttilähtö HDMI (576p, 720p, 1080i) (vain DVD-VR335,VR336)
Videonauhuri
DVD
Kuvan pakkausmuoto
MPEG-II
Äänen pakkausmuoto
Dolby AC-3 256 kb/s
Tallennuslaatu
XP(8 Mb/s), SP(4 Mb/s), LP(2 Mb/s), EP(1,2/0,8 Mb/s)
Kuvan signaali-kohinasuhde
Vähintään 50 dB vakiotallennuksessa
Äänen signaali-kohinasuhde
Vähintään 75 dB
Äänen taajuuskaista
20 Hz ~ 20 KHz
Lisätietoja
Äänilähtö
DVD-levyillä näytteenottotaajuudella 96 kHz tallennetut äänisignaalit muunnetaan ja lähetetään taajuudella 48 kHz.
DVD
Ääni-CD (CD-DA)
Analoginen ääni
Levytyyppi
48 / 96KHz
44.1KHz
Digitaalinen ääni
48KHz
44.1KHz
92 - Suomi
01010K-VR330-336-XEE-FIN3_w.indd92 92
2006-04-04 오후 5:40:24
SUOMI
Tälle Samsung-tuotteelle myönnetään kahdentoista (12) kuukauden takuu ostopäivästä
lähtien materiaali- tai valmistusvioille. Takuukorjausta tarvittaessa tuote tulee palauttaa sen
myyneeseen liikkeeseen. Kuitenkin myös muissa EU-maissa toimivat Samsungin valtuutetut
myyjät ja huollot noudattavat tuotteen ostajalle jossakin toisessa EU-maissa myönnettyjä
takuuehtoja. Jos tuotteen käytössä ilmenee ongelmia, yksityiskohtaisia tietoja valtuutetuista
huolloistamme saa osoitteesta:
www.samsung.com/fi
Samsung Electronics Nordic AB
194 27, Johanneslundsvägen 2, Upplands Väsby
Puh: 09 693 79 554
■TAKUUEHDOT
1. Takuu on voimassa ainoastaan, jos takuuhuoltoa tarvittaessa takuukortti on kokonaan ja
oikein täytetty, jos se esitetään yhdessä alkuperäisen laskun, ostokuitin tai muun ostoksen
vahvistavan todisteen kanssa ja jos tuotteen sarjanumeroa ole tuhrittu tunnistamattomaksi.
2. Samsungin velvoitteet rajoittuvat sen oman harkinnan mukaan tuotteen tai sen viallisen
osan vaihtamiseen.
3. Takuukorjaus on suoritettava Samsungin valtuuttamalla jälleenmyyjällä tai Samsungin valtuuttamassa huollossa. Rahoja ei makseta takaisin korjauksista, jotka suoritetaan jälleenmyyjällä, joka ei ole Samsungin valtuuttama.Tämä takuu ei kata tällaisia korjauksia eikä
niiden Samsung-tuotteeseen mahdollisesti aiheuttamia vikoja.
4. Tässä tuotteessa ei katsota olevan materiaali- eikä valmistusvikoja, jos se pitää muuttaa
yhteensopivaksi jonkin maakohtaisen tai paikallisen teknisen tai turvastandardin kanssa,
joka on voimassa muussa maassa kuin siinä, jota varten tuote alunperin suunniteltiin ja
valmistettiin. Tämä takuu ei kata tällaista muutosta, muutostyön mahdollisesti aiheuttamia
vikoja eikä niistä aiheutuvia kustannuksia.
5. Tämä takuu ei kata:
a) Säännöllisin väliajoin tehtäviä tarkistuksia, ylläpitoa ja normaalin kulumisen aiheuttamia
korjauksia tai osien vaihtoa.
b) Tuotteen kuljetuksesta, siirtämisestä tai asennuksesta aiheutuvia kustannuksia.
c) Väärinkäytöstä aiheutuvia kustannuksia, mukaan lukien laitteen normaalista poikkeava
käyttö tai väärä asennustapa.
d) Salaman, veden, tulipalon, luonnonmullistusten, sodan, tulipalon, mellakoiden tai minkä
muun tahansa Samsungin vaikuttamattomissa olevan seikan aiheuttamia vahinkoja.
6. Takuu koskee jokaista ostajaa, joka on laillisesti hankkinut tuotteen omistusoikeuden takuuajan aikana.
7. Tällä takuulla ei ole vaikutusta kuluttajan sovellettavissa oleviin lakisääteisiin oikeuksiin
minkään maan lainsäädännössä, riippumatta siitä, kohdistuvatko nämä ostosopimuksen
pohjalta jälleenmyyjään tai johonkin muuhun. Ellei se ole maan lakien vastaista, tämän
takuun kuluttajalle takaamat oikeudet ovat hänen yksinomaisia oikeuksiaan, eikä
Samsung, sen tytäryhtiöt tai jälleenmyyjät ole missään vastuussa levyjen, CD-levyjen,
video- tai audionauhojen tai muiden vastaavien laitteiden tai materiaalien epäsuorista tai
välillisistä menetyksistä tai minkäänlaisesta vaurioitumisesta.
SAMSUNG ELECTRONICS (U.K.) LTD.
01010K-VR330-336-XEE-FIN3_w.indd93 93
2006-04-04 오후 5:40:31
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.
Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support.
Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
RUSSIA
UKRAINE
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
Asia Pacific
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
Middle East & Africa
01010K-VR330-336-XEE-FIN3_w.indd94 94
TAIWAN
VIETNAM
SOUTH AFRICA
U.A.E
Customer Care Center ☎
1-800-SAMSUNG (7267864)
01-800-SAMSUNG (7267864)
1-800-SAMSUNG (7267864)
0800-333-3733
0800-124-421
800-726-7864(SAMSUNG)
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-7267-864
1-800-100-5303
02 201 2418
844 000 844
38 322 887
09 693 79 554
08 25 08 65 65 (0,15€/Min)
01805 - 121213 (€ 0,12/Min)
06 40 985 985
199 153 153
02 261 03 710
0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)
231 627 22
0 801 801 881
80 8 200 128
0850 123 989
902 10 11 30
08 585 367 87
0870 242 0303
8-800-200-0400
8-800-502-0000
1300 362 603
800-810-5858, 010- 6475 1880
2862 6001
3030 8282
1600 1100 11
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG (7267864)
1800-SAMSUNG (7267864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
0860 7267864 (SAMSUNG)
800SAMSUNG (7267864)
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.ru
www.samsung.com/ur
www.samsung.com/au
www.samsung.com.cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/za
www.samsung.com/mea
2006-04-04 오후 5:40:32
Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen
(elektroniikka ja sähkölaitteet)
(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)
Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittääkotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle
jakanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistäerillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.
Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.
Svenska
Norsk
01010K-VR330-336-XEE-FIN3_w.indd95 95
Suomi
Dansk
AK68-01010K-00
2006-04-04 오후 5:40:34
Brugervejledning
DVD-VR330,VR331
DVD-VR335,VR336
PAL
Svenska
Norsk
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 1
Suomi
Dansk
www.samsung.com/dk
AK68-01010K-00
2006-04-04 오후 5:21:49
Kom godt i gang
Advarsel
FOR- ELLER BAGPLADEN MÅ IKKE FJERNES, DADER ER RISIKO
FORELEKTRISK STØD.
DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, DER KAN REPARERES AF
BRUGEREN. REPARATIONER SKALOVERLADES TILTEKNIKERE.
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ÅBNES
Dette symbol indikerer “farlig
spænding”inden i produktet og udgør
risiko for stødeller personskade.
Dette symbol henviser til
vigtigeinstruktioner,der følger med
produktet.
Installér ikke dette udstyr et sted med begrænset pladssom f.eks. en bogreol e.l.
ADVARSEL : For at forhindre skade, der kan medførebrand eller elektrisk stød, må du ikkeudsætte apparatet for regn eller fugt.
FORSIGTIG : DVD/VIDEOOPTAGER ANVENDER
ENUSYNLIG LASERSTRÅLE,
DER KANMEDFØRE SKADELIG
STRÅLING, HVISMAN UDSÆTTES
FOR DEN.SØRG FOR ATBETJENE
OPTAGERENKORREKTIHT.
INSTRUKTIONERNE
FORSIGTIG
DETTE PRODUKTINDEHOLDER EN LASER.BRUG
AF KONTROLLER ELLER JUSTERINGERELLER
UDFØRELSE AF ANDRE PROCEDURER, END DE,
DER ER ANGIVETHERI, KAN MEDFØRESKADELIG
STRÅLING.
ÅBN IKKE ENHEDEN, OG FORSØG IKKE
ATREPARERE DEN SELV. REPARATIONER
SKALOVERLADES TILKVALIFICEREDE TEKNIKERE.
VIGTIG BEMÆRKNING
Netledningen på dette udstyr er forsynet med et støbtn
etstik med en sikring. Sikringens værdi er anført påstik
kets benside. Skal sikringen udskiftes, skal dubruge
en BS1362-godkendt sikring af samme størrelse.
Brug aldrig stikket, hvis sikringsdækslet er fjernet.Hvis
et sikringsdæksel skal udskiftes, skal det nyevære i
samme farve som stikbensoverfladen.
Ekstra sikringsdæksler fås hos forhandleren. Hvis deti
satte stik ikke passer til stikkontakterne i dit hus, eller
hvis kablet ikke er langt nok til at nå en stikkontakt,
kandu bruge en egnet, sikkerhedsgodkendt forlænger
ledningeller få hjælp hos din forhandler.
Men hvis der ikke er anden udvej end at skære stik
ketaf, fjerner du sikringen og kasserer stikket på fors
varligvis. Stikket må ikke forbindes til en stikkontakt, da
derer risiko for elektrisk stød fra den ubeskyttede led
ning.
For at afbryde apparatet fra strømmen skal stikket
fjernes fra stikkontakten. Derfor skal stikkontakten
være klar til brug.
Produktenheden, der følger med denne brugerve
jledning, gives i licens under bestemte intellektuelle
ejendomsrettigheder tilhørende bestemte tredjeparter.
Denne licens er begrænset til privat, ikke-kommerciel
brug af slutbrugere til licenseret indhold. Licensen
omfatter ikke andre produktenheder end denne produktenhed, og licensen omfatter ikke nogen form for ikkelicenseret produktenhed eller proces i overens
stemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC1381
8-3, der anvendes eller sælges sammen med denne
produktenhed. Licensen omfatter udelukkende brug af
denne produktenhed til kodning og/eller afkodning af
lydfiler i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller
ISO/IEC 13818-3. Der gives ingen rettigheder under
denne licens til produktegenskaber eller funktioner, der
ikke er i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller
ISO/IEC 13818-3.
Dette produkt opfylder CE-bestemmelser, når deranvendes skærmede kabler og stik, når enhedentilsluttes til
andet udstyr. For at forhindre elektromag-netiske forstyrrelser på elektrisk udstyr, som f.eks. radio-er og tv, skal
du anvende skærmede kabler og stik tiltilslutningerne.
2 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 2
2006-04-04 오후 5:22:03
• Ydre omstændigheder, som f.eks. lyn og statiskel-
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
Læs disse brugsinstruktioner omhyggeligt, indenenheden tages i anvendelse. Følg alle sikkerhedsinstru
ktioner,der er nævnt herunder.
Behold disse sikkerhedsinstruktioner i nærheden
forsenere reference.
1) Læs disse instruktioner.
2) Gem disse instruktioner.
3) Vær opmærksom på alle advarsler.
4) Følg alle instruktioner.
5) Brug ikke dette udstyr nær vand.
6) Brug kun en tør klud til rengøring.
7) Blokér ikke nogen ventilationsåbning, og installér
ioverensstemmelse med fabrikantens instruktioner.
8) Installér ikke tæt på opvarmningskilder, som f.eks.
radiatorer, varmeovne, kakkelovne eller andet
udstyr(herunder forstærkere), der afgiver varme.
9) Du må ikke modarbejde sikkerhedsformålet med
detpolariserede stik eller stikket med jordforbin
delse. Etpolariseret stik har to ben, hvor det ene
er bredereend det andet. Et stik med jordforbin
delse har to benog en tredje “tand” til jordforbin
delsen. Det brede beneller den tredje “tand” findes
af hensyn til din sikkerhed.Hvis det leverede stik
ikke passer til din stikkontakt,skaldu konsultere en
elektriker for at få en erstatning fordet forkerte stik.
10) Sørg for, at der ikke trædes eller trykkes pånetled
ningen, specielt ved stikkene, opbevaringssted
erog det sted, hvor de udgår fra apparatet.
11) Brug kun tilbehør, der er specificeret af fabrikanten.
12) Brug kun et rullebord, en sokkel, en skam
mel, etophæng eller et bord, der er anbefalet
af fabrikanten,eller som sælges sammen med
apparatet. Når deranvendes et rullebord, skal du
være forsigtig, når duflytter rullebordet/apparatet
for at forhindre skadepga. tippende apparater.
13) Fjern apparatet fra stikkontakten ved uvejr med lynog
torden, eller hvis det ikke skal anvendes ilængere tid.
14) Overlad al service til kvalificeret serviceperso
nale.Service er nødvendig, hvis apparatet er
blevetbeskadiget på nogen måde, som f.eks.
beskadigetnetledning eller stik, hvis der er spildt
væske, ellerhvis objekter er kommet ind i appa
ratet, hvis apparatethar været udsat for regn eller
fugt, fungerer unormalteller er blevet tabt.
Advarsler vedr. håndtering
• Inden andre komponenter tilsluttes til denneoptag
er, skal du sørge for at slukke for dem alle.
• Flyt ikke optageren, når en disk afspilles. Ellers
kandisken blive ridset eller ødelagt, og optageren
sinterne dele kan blive beskadiget.
• Anbring ikke en blomstervase fyldt med vand
ellersmå metaldele på optageren.
• Pas på, du ikke anbringer din hånd på diskbakken.
• Anbring ikke andet end disken i diskbakken.
ektricitet, kan påvirke denne optagers normaledrift.
Hvis dette sker, skal du slukke og tænde forDVD/videooptageren med knappen /I eller slukke og tænde
på stikkontakten.Herefter fungerer optageren normalt.
• Sørg for at fjerne disken og slukke for optageren efterbrug.
• Fjern netledningen fra stikkontakten, hvis du ikkehar
planer om at bruge optageren i længere tid.
• Rens disken ved at tørre i en lige linje fra inderst tilyderst på disken.
Vedligeholdelse af kabinettet
Kom godt i gang
Sikkerhedsforanstaltninger
Af sikkerhedsmæssige årsager skal du huske atfjerne
netledningen fra stikkontakten.
• Brug ikke rensebenzin, fortynder eller opløsningsmidlertil rengøring.
• Aftør kabinettet med en tør klud.
Diskhåndtering
• Brug diske med ensartet form.
Hvis en uregelmæssigdisk (en
disk med en specielform) anvendes, bliverdenneDVD/vid
eooptager muligvisbeskadiget.
Hold på diske
• Undgå at berøre den del af dis
kensoverflade, hvorpå der optages.
DVD-RAM/-RW/-R
• Rengør med en valgfri DVD-RAM/PD
diskrenser.
Brug ikke rengøringsartikler eller -klude
til cd’er til rengøring af DVD-RAM/-RW/
R-diske.
DVD-Video, lyd-cd
• Børst støv eller snavs bort fra disken med en blødklud.
Advarsler vedr. håndtering af diske
• Skriv ikke på den trykte side med kuglepen ellerblyant.
• Brug ikke antistatiske midler eller sprayer til rengøring
af optagere.
Brug heller ikke flygtige kemikalier, som f.eks. rensebenzin eller fortynder.
Dansk - 3
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 3
2006-04-04 오후 5:22:04
Kom godt i gang
• Anbring ikke etiketter eller klistermærker på diske. (Brug ikke diskefastgjort med blotlagt tape eller rester fra aftagelige klistermærker).
• Brug ikke ridsesikre beskyttelser eller omslag.
• Brug ikke diske, hvorpå der er skrevet med de
labelprintere,der findes på markedet.
• Indsæt ikke skæve eller knækkede diske.
Diskopbevaring
Sørg for ikke at beskadige disken, da dataene på
dissediske er meget sårbare i forhold til omgivelserne.
• Opbevar ikke i direkte sollys.
• Opbevar i et køligt, ventileret område.
• Opbevar lodret.
• Opbevar i et rent beskyttelsesomslag.
• Hvis du flytter din DVD/videooptager hurtigt fra et koldtsted til
et varmt sted, kan der dannes kondens på de drivendedele
og medføre unormal diskafspilning. Hvis det er tilfældet, skal
du vente to timer, inden du tilslutter stikket til stikkontakten.
Indsæt derefter disken, og forsøg afspilning igen.
Diskspecifikationer
DVD-Video
Brug CD-RW/-R
• Brug en 700 MB (80 minutters) CD-RW/-R-disk.Brug så
vidt muligt ikke en 800 MB-disk (90 minutter) ellerstørre,
da disken muligvis ikke kan afspilles.
• Hvis CD-RW/-R-disken ikke blev optaget som en lukket
session,kan du opleve en forsinkelse i starten af afspilningen, og alleindspillede filer kan muligvis ikke afspilles.
• Nogle CD-RW/-R-diske kan muligvis ikke afspilles på
denneenhed. Det skyldes den enhed, der blev brugt til at
brænde dem.For indhold optaget på CD-RW/-R-medier
fra cd’er til personligtbrug, kan afspillemuligheden variere
afhængig af indhold ogdiske.
Brug af MPEG4-disk
• Disk : CD-RW/-R, DVD-RAM/-RW/-R
• MPEG4-filer med følgende filtypenavne kan afspilles :
.avi, .divx, .AVI, .DIVX
• MPEG4 Codec-format : DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x,
DivX-Pro Xvid
• Filmkompensering : QPEL, GMC
• fire CC : MPG4, mpg4, DIV3, divX3, DIVX, divX, DX50,
MP43, mp43, XVID, xvid
• Tilgængelige lydformater : “MP3”, “MPEG1 Audio
Layer2”, “LPCM”, “AC3”, “DTS”, “MS ADPCM”
• Understøttede filformater til undertekster : .smi, .srt, .sub,
.psb, .txt, .ass
• En DVD (Digital Versatile Disc) kan indeholde op til 135
minutter billeder, 8 lydsprog og undertekster på 32 sprog.
Den er udstyret med MPEG2-billedkomprimering og Dolby
3D surround, hvormed du kan nyde livlige og klare billeder i
teaterkvalitet, behageligt i dit eget hjem.
• Når der skiftes fra det første lag til det andet lag på
endobbeltlags-DVD-Video-disk, kan der forekommeforvrængning af billede og lyd et kort øjeblik.Dette skyldes
ikke en fejlfunktion i enheden.
• Når en DVD-RW/-R, der er optaget i V tilstand
afsluttes,bliver den til en DVD-Video.
Afspilning og optagelse på DVD-R-disk
• Når en DVD-R, der er optaget i V tilstand afsluttes, bliver
dentil en DVD-Video.
• Du kan optage på den tilgængelige plads på disken og udfø
•
Lyd-cd
•
• En lyddisk hvorpå der er optaget 44,1 kHz PCM-lyd.
• Afspiller CD-DA-format CD-R- og CD-RW-lyddiske.Denne
•
enhed kan muligvis ikke afspille visse CD-R- ellerCDRW-diske pga. optagelsens beskaffenhed.
CD-RW/-R
MP3 CD-RW/-R
• Kun CD-R-diske med MP3-filer indspillet i formater
ne ISO9660 eller JOLIET kan afspilles.
• Kun MP3-filer med filtypen “mp3” eller “MP3” kan anvendes.
• For MP3-filer, der er optaget med variabel bithastighed (VBR)fra
32 Kbps til 320 Kbps, kan der muligvis være huller i lyden.
• Det bithastighedsområde, der kan afspilles, går fra
56Kbps til 320 Kbps.
• Enheden kan højst håndtere 1000 filer og mapper.
JPEG CD-RW/-R
• Kun JPEG-filer med filtypen “jpg” eller “JPG” kan anv
endes.
• Enheden kan højst håndtere 1000 filer og mapper.
• Den største størrelse for progressiv JPEG er 3 Mpixels.
• MOTION JPEG understøttes ikke.
4 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 4
•
•
reredigeringsfunktioner som f.eks. navngivning af titler til diskeog programmer og sletning af programmer inden lukning.
Når programmer slettes fra en DVD-R, bliver denne plads
ikketilgængelig. Når der er optaget på et område på en
DVD-R, erdette område ikke længere tilgængeligt for
optagelse, uansetom optagelsen slettes eller ej.
Enheden bruger ca. 30 sekunder til at færdiggøre optageinfor-mationer, når optagelsen er færdig.
Dette produkt optimerer DVD-R’en til hver optagelse.
Optimering udføres, når du starter optagelse efter anbringelseaf disken, eller når enheden tændes. Optagelse på
disken ermuligvis ikke mulig, hvis optimering er udført for
mange gange.
Afspilning kan i visse tilfælde være umulig pga. optagelsensbeskaffenhed.
Denne enhed kan afspille DVD-R-diske, der er optaget
oglukket med en Samsung DVD/videooptager. Den kan
muligvisikke afspille visse DVD-R-diske afhængig af disken ogoptagelsens beskaffenhed.
Afspilning og optagelse på DVD-RW-disk
• Optagelse og afspilning kan foretages på DVD-RW-diske
i både V - og VR tilstand.
• Når en DVD-RW optaget i VR tilstand lukkes, kan duikke
foretage yderligere indspilninger.
• Når en DVD-RW, der er optaget i V tilstand afsluttes,
bliver den til en DVD-Video.
• I begge tilstande kan afspilning udføres før og
efterlukning, men yderligere optagelse, sletning og
rediger-ing kan ikke udføres efter lukning.
• Hvis du ønsker at optage på disken i VR tilstand
ogderefter i V tilstand, skal du sørge for at anvende
Format. Vær omhyggelig, når du anvender Format, daalle
indspillede data muligvis forsvinder.
2006-04-04 오후 5:22:05
• For en ubrugt disk vises en meddelelse, der spørger, om
disken skal initialiseres eller ej.
Hvis du vælger “Yes”, formateres disken i VR-tilstand.
• DVD-RW(VR tilstand)
- En disk, der er optaget i denne tilstand, kan muligvis
ikkeafspilles i eksisterende DVD-afspillere.
• DVD-RW(V tilstand)
- Dette er et format, der anvendes til optagelse af data på
en DVD-RW- eller DVD-R-disk. Når disken er lukket, kan
denafspilles på en eksisterende DVD-afspiller.
- Hvis en disk er optaget i V tilstand på en anden fabrikantsoptager, men endnu ikke er lukket, kan denne optager
ikkeafspille eller optage yderligere på disken.
DVD-RAM-disk-afspilning
• LD-, CD-G-, CD-I-, CD-ROM-, DVD-ROM-, DVD+R- og
DVD+RW-diske må ikke anvendes i dette produkt.
[Bemærk]
Disktyper der kan afspilles : CD/CD-RW/-R/MP3/JPEG/
DVD-Video/DVD-RAM/-RW/-R.
Men hvis din DVD-RW/-R disk er indspillet på en anden
enhed, kan den kun afspilles,hvis den er optaget og lukket
i V tilstand.
• Visse kommercielle diske og DVD-diske, der er købt
udenfordit område, kan muligvis ikke afspilles på dette
produkt. Når disse diske afspilles, vises enten “No Disc.”
eller “The disc cannot be played. Please check the
regional code of the disc.”
Kom godt i gang
- Dette er et format, der anvendes til optagelse af data påen
DVD-RW-disk. Du kan gentageoptagelse, redigering,
sletning, delvis sletning, oprettelseaf spilleliste mv.
Brug ikke følgende diske!
• Hvis din DVD-RW-disk er en ulovlig kopi eller ikke er
iDVD-format, kan den muligvis heller ikke afspilles.
• For DVD-RAM-diske i kassetter skal du fjerne kassetten,
ogkun bruge disken.
• Kun DVD-RAM-standard Version 2.0-diske kan afspilles
idenne enhed.
Diskkompatibilitet
• Højhastighedsdiske til at optage på kan anvendes i
KOPIBESKYTTELSE
denne enhed.
• Ikke alle diskmærker er kompatible med denne enhed.
• Mange DVD-diske er kodet med kopibeskyttelse.Derfor
bør du kun tilslutte din DVD/videooptager direktetil
dit tv; ikke til en videomaskine. Hvis du tilslutter til en
videomaskine, får du måske etforvrænget billede fra
kopibeskyttede DVD-diske.
• Dette produkt indeholder teknologi til beskyttelse
afophavsret, dvs. beskyttet af metoder med visse USApatenterogrettigheder til andre intellektuelle aktiver, der
ejes afMacrovision Corporation og andre rettighedsindehavere.Brug af denne teknologi til beskyttelse af
ophavsret skalgodkendes af Macrovision Corporation
og erudelukkende beregnet til privat og begrænset
visning,medmindre det godkendes af Macrovision
Corporation.Reverse engineering eller adskillelse er
forbudt.
• Det er tilladt at optage tv-programmer, film, videobånd
og andet materiale, når tredjeparters ophavsret og
andre rettigheder ikke krænkes.
Beskyttelse
• Programbeskyttet: Se side 73 “Låsning (beskyttelse) af
en titel”
• Diskbeskyttet: Se side 84 “Diskbeskyttelse”
❋ DVD-RAM/-RW/-R-diske, der ikke er kompatible medDVD-Video-formatet, kan ikke afspilles på dette produkt.
❋ Undersøg hos fabrikanten af din DVD-RW/-R forflere
informationer om kompatibilitet ved DVD-optagelse.
❋ Brug af DVD-RW/-R-diske af ringe kvalitet kanmedføre
uventede problemer, herunder uden begrænsning,fejl
ved optagelse, tab af optaget eller redigeret materialeeller beskadigelse af optageren.
Dansk - 5
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 5
2006-04-04 오후 5:22:06
Indhold
Situation 2 : Tilslutning til et TV med DVI STIK. . . . . .21
AV-forstærker-tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Tilslutning til eksterne enheder . . . . . . . . . . . . . 22
Kom godt i gang
Situation 1 : Tilslutning til eksterne enheder med AV3stikkene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Situation 2 : Tilslutning af en DV-enhed til DV IN-stikket
Kom godt i gang
Advarse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Sikkerhedsforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Vigtige sikkerhedsinstruktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Advarsler vedr. håndtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Vedligeholdelse af kabinettet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Diskhåndtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Diskopbevaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Diskspecifikationer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Generelle funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Før du læser brugervejledningen . . . . . . . . . . . . . . . .8
Sådan bruges DVD/videooptageren . . . . . . . . . . . . . .9
Udpakning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Beskrivelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Set forfra (DVD-VR330) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Set forfra (DVD-VR331, DVD-VR336) . . . . . . . . . . . . . . .12
Set forfra (DVD-VR335) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Display på forsiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Bagpanel (DVD-VR330, DVD-VR331) . . . . . . . . . . . . . .14
Bagpanel (DVD-VR335, DVD-VR336) . . . . . . . . . . . . . .14
Se nærmere på fjernbetjeningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Tilslutning og opsætning
Hurtig oversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Tilslutning af DVD/videooptageren
til fjernsynet med antennekablet . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tilslutning af SCART-kablet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Situation 1 : Tilslutning af DVD/videooptageren til
fjernsynet med SCART-kablet . . . . . . . . . . .17
Situation 2 : Tilslutning af DVD/videooptageren til en
satellitmodtager eller andet udstyr. . . . . . . .18
Tilslutning af lyd/videokablet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tilslutning af S-Video-kablet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Tilslutning af komponentvideokablet . . . . . . . . . . . . . 20
Tilslutning af HDMI/DVI til et tv
(kun DVD-VR335,VR336) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Situation 1 : Tilslutning til et TV med HDMI STIK . . . . . .21
(kun DVD-VR331,VR335,VR336) . . . . . . .22
Opsætning af systemet
Skærmmenunavigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Plug & Auto-opsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Indstilling af dato og klokkeslæt . . . . . . . . . . . . . . . 25
Automatisk opsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Manuel opsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Sletning af en indstillet station . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ændring af den manuelle opsætning . . . . . . . . . . 29
Valg af RF OUT lydmåde (B/G-D/K). . . . . . . . . . . . 30
Videoudgangskanal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Opsætning af sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Opsætning af lyd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
opsætning af Skærm (Video) . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
DivX(R)-registrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Opsætning af børnespærring . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Videoopsætning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Tid i DVD EP-tilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Automatisk kapiteloprettelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Quick Recording (Hurtig optagelse) . . . . . . . . . . . . 39
Progressiv scanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Afspilning
DVD-afspilning
Inden afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Afspilning af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Brug af diskmenuen og titelmenuen . . . . . . . . . . . . 43
Brug af funktionerne Søg og Overspring . . . . . . . . 43
Afspilning i slowmotion/trinvis afspilning . . . . . . . . . 44
Om ANYKEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Gentagelse afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Valg af sprog til undertekst og lyd . . . . . . . . . . . . . 46
Ændring af kameravinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Zoom ind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Brug af bogmærkerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Brug af markeringerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
6 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 6
2006-04-04 오후 5:22:07
Låsning (beskyttelse) af en titel. . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Sletning af en titel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
Sletning af en sektion i en titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Avanceret redigering (spilleliste) . . . . . . . . . . . . . . . 76
Oprettelse af en spilleliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Afspilning af titler på spillelisten. . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Omdøbning af en titel på spillelisten . . . . . . . . . . . . . . .77
Redigering af en scene til spillelisten . . . . . . . . . . . . . .78
Videoafspilning
Afspilning af et videobånd (videobåndoptager) . . . 56
Sporing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Særlige videoafspillefunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Variabelt søgesystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Optagelse
Kopiering af en spilleliste til videomaskinen . . . . . . . . .81
Sletning af en spilleliste fra spillelisten . . . . . . . . . . . . .82
Kom godt i gang
Afspilning af en lyd-cd (CD-DA) . . . . . . . . . . . . . . . 50
Afspilning af en MP3-disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Gentagelse af afspilning af en lyd/MP3-disk . . . . . 52
Tilstanden Afspillevalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Sådan programmeres spor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Afspilning af en billed disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Afspilning af en MPEG4-disk. . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Diskhåndtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Redigering af disknavnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Diskbeskyttelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Formatering af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Lukning af en disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Annullér lukning af en disk (V/VR-tilstand) . . . . . . . . . .86
DVD-optagelse
Inden optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Diske der kan optages på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Sletning af alle titellister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Henvisning
Optageformater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Optagetilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Optagebeskyttet videobånd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Fejlfinding (DVD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Optagelse af det program, du ser nu . . . . . . . . . . . . . 60
Optagelse fra eksterne enheder . . . . . . . . . . . . . . . 61
Optagelse med et DV-indgangsstik
(kun DVD-VR331,VR335,VR336) . . . . . . . . . . . 61
Optagelse ved hjælp af OTR
(One Touch Recording). . . . . . . . . . . . . . . . 62
Udfør en timer-optagelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Redigér Scheduled Record List
(Listen med planlagte optagelser) . . . . . . . 64
Slet listen med Scheduled Record List
(Listen med planlagte optagelser) . . . . . . . 65
Videooptagelse
Grundlæggende videooptagelse . . . . . . . . . . . . . . . 66
Kontrollér resterende tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Særlige optagefunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Kopiering til DVD eller video . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Redigering
Afspilning af titellisten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Grundlæggende redigering (titellisten) . . . . . . . . . . 72
Omdøbning (navngivning) af en titel. . . . . . . . . . . . . . .72
Dansk - 7
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 7
2006-04-04 오후 5:22:08
Kom godt i gang
Generelle funktioner
Før du læser
brugervejledningen
Med DVD-VR330,VR331/VR335,VR336 kan du optage og
afspille digitale billeder i høj kvalitet med en DVD-RW/-R-disk.
Du kan også redigere digitale billeder på DVD-RW-diske.
Sørg for at undersøge følgende udtryk, inden du læserbrugervejledningen.
Digital lyd- og billedoptagelse og -gengivelse i
højkvalitet
Ikon Udtryk
Optag op til ca. 8 timer med billeder på en 4,7 GB
DVD-RW/-R-disk, afhængigt af optagetilstanden.
DVD
Opret DVD-videotitler på DVD-RW/DVD-R-diske
Med DVD-VR330,VR331/VR335,VR336 kan du oprette
dine egne dvd-videotitler på 4,7 GB DVD-RW/-R-diske.
Ikoner der anvendes i denne vejledning
RAM
Definition
Dette henviser til en funktion, der ertilgæ
ngelig på DVD- eller DVD-RW/-R-diske,
der er optaget og lukket i V tilstand.
Dette henviser til en funktion, der er
tilgængelig på DVD-RAM.
RW
Dette henviser til en funktion, der ertilgængelig på DVD-RW.
R
Dette henviser til en funktion, der ertilgængelig på DVD-R.
Forskellige optageindstillinger
Vælg en passende optagetilstand (XP, SP, LP eller EP),
der passer til dine optagebehov.
(Se side 59)
• XP-tilstand - Høj kvalitet, ca. 1 time
• SP-tilstand - Standardkvalitet, ca. 2 timer
• LP-tilstand - Lavere kvalitet, ca. 4 timer
• EP-tilstand - Laveste kvalitet, ca. 6 eller 8 timer
Kopiér indhold fra digitalt videokamera vha. DV-indgangsstikket (kun DVD-VR331,VR335,VR336)
Optag fra DV-enheder på DVD/-RW/-R-diske eller videobånd med DV-indgangsstik (IEEE 1394-4 ben). (Se
side 61)
Højkvalitets progressiv scanning
Progressiv scanning giver flimmerfri billeder i høj opløs
ning.Adskillelseskredsløbene med 10-bit 54-MHz DAC
og 2DY/C og Time Base Corrector-behandlingsteknolo
giengiverden højeste billedkvalitet ved afspilning og
optagelse. (Se side 20)
En række funktioner med enkel brugerflade
Med integreret menusystem og meddelelsesfunkt
ionalitetkan du udføre de ønskede handlinger let og
bekvemt.Med en DVD-RW(VR tilstand)-disk kan du
redigereindspillede billeder, oprette spillelister og redigere billederibestemt rækkefølge efter dine ønsker.
MPEG4-afspilning
Denne dvd/videooptager kan afspille MPEG4-formater med
en avi-fil.
DivX-certificering
DivX, DivX Certified og tilhørende logoer er
varemærker tilhørende DivXNetworks, Inc
og anvendes under licens.
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI nedsætter billedstøj ved at give en komplet digital
signalvej (video/lyd) fra dvd/videooptageren til dit tv.
(Kun DVD-VR335,VR336)
Dette henviser til funktion, der er tilgængelig på en data-cd (CD-R eller CD-RW).
Dette henviser til en funktion, der er tilJPEG gængelig på følgende diske: CD-R/-RW
eller DVD-R/-RW/-RAM.
Dette henviser til en funktion, der er tilgængelig på følgende diske: CD-R/-RW eller
MP3
DVD-R/-RW/-RAM.
Dette henviser til en funktion, der er tilMPEG4 gængelig på følgende datadiske
CD-RW/-R, DVD-RAM/-RW/-R.
CD
VHS
Dette henviser til en funktion, der
ertilgængelig på videobånd.
FOR- Dette henviser til en situation, hvor en
funktion ikke fungerer, eller indstillIGTIGS inger muligvis annulleres.
BEM
ÆRK
Dette henviser til tips eller instruktioner
på siden, der hjælperhver funktion med
at fungere.
OneTouch
knap
A function that can be operated by
using only one button.
ANYK- A function that can be operated by
EYbutton using ANYKEY button.
Om brug af denne brugervejledning
1) Sørg for at gøre dig bekendt med sikkerhedsinstruktionerne, inden du anvender dette produkt. (Se side 2~5)
2) Læs Fejlfinding, hvis der opstår et problem.
(Se side 89~91)
Copyright
©2006 Samsung Electronics Co.
Alle rettigheder forbeholdes. Denne brugervejledning
måikke helt eller delvist reproduceres eller kopieres udenforudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics Co.
8 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 8
2006-04-04 오후 5:22:09
Trin 1
Vælg disktypen
Optagelse
Der findes to forskellige optagemetoder:
Direkteoptagelse og timer-optagelse.Timer-optagelse klassificeres som en dato: Én gang,daglig
eller ugentligt.Optagetilstand: XP(høj kvalitet), SP(s
tandardkvalitet),LP(lang optagelse) og EP(udvidet).
Denne enhed kan optage på følgende disktyper.
Hvis du ønsker at optage flere gange på den
sammedisk, eller ønsker du at redigere disken efter
optagelse,skal du vælge en genskrivelig
DVD-RW- eller disk. Hvis du ønsker at gemme en
optagelse uden nogenændring, skal du vælge en
ikke-genskrivelig DVD-R.
Trin 4
Trin 2
Formatering af disken til optagelse
I modsætning til en videomaskine starter
optagerenautomatisk med at formatere, når der
indsættes enubenyttet disk. Denne forberedelse er
nødvendig forat kunne optage på en disk.
Kom godt i gang
Sådan bruges DVD/
videooptageren
Trin 3
Afspilning
Du kan vælge den titel, du ønsker at afspille, på
enmenu, der vises og med det samme starte
afspilningen.En DVD består af dele, der kaldes for
titler og under-dele, der kaldes for kapitler.
Ved optagelsen oprettes en titel mellem de to
punkter,hvor du starter og standser optagelsen.
Kapitler oprettesautomatisk, når du lukker optagelser på DVD-RW/-R-diske i V tilstand. Kapitlets
længde (interval mellemkapitler) varierer. Det
afhænger af optagetilstanden.
Brug af en DVD-RW
Denne disktype kan formateres i enten DVD-Videoformat(V tilstand)eller DVD-Video Recording-format
(VR til-stand). For en ubrugt disk vises en meddelelse,
der spørger, om disken skal initialiseres eller ej.
Hvis du vælger “Yes”, formateres disken i VR-tilstand.
Du kan afspille en disk i V tilstand på en række
DVDkomponenter. På en disk i VR tilstand kan
derudføres forskellige former for redigering.
Brug af en DVD-R
Det er ikke nødvendigt at formatere en disk, og
kun optagelse i V-tilstand understøttes. Når denne
disktype er lukket, kan du afspilleden på en række
DVD-komponenter.
Du kan kun bruge enten VR- eller V-tilBemærk standpå en DVD-RW, men ikke begge på
samme tid.
Du kan ændre DVD-RW-formatet til etandet format. Du skal være opmærksompå, at
dataene på disken muligvis forsvinder,når
formatet ændres.
Trin 5
Redigering af en optaget disk
Redigering på diske er lettere end med almindeligevideobånd. Optageren indeholder mange forskelligeredigeringsfunktioner, der kun er mulige på DVD’er.Med en
enkel og let redigeringsmenu kan du udføreforskellige
redigeringsfunktioner som f.eks. sletning,kopiering,
omdøbning, låsning osv. af en optaget titel.
Oprettelse af en spilleliste
(DVD-RW i VR tilstand)
Med denne optager kan du oprette en ny spilleliste
påden samme disk og redigere den uden at ændre
denoriginale optagelse.
Dansk - 9
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 9
2006-04-04 오후 5:22:11
Kom godt i gang
Trin 6
Lukning og afspilning påandre DVD-komponenter
For at afspille din DVD på andre DVD-komponenterer det muligvis nødvendigt at lukke den. Start
med atfærdiggøre al optagelse og redigering, og
luk herefterdisken.
Ved brug af en DVD-RW-disk i VR tilstand
Selvom lukning som hovedregel er unødvendig
vedafspilning af disken på en VR-tilstandskompatibelkomponent, bør der anvendes en lukket disk
vedafspilning.
Ved brug af en DVD-RW-disk i V tilstand
Disken bør lukkes først for at gøre det muligt
atafspille den på andet udstyr end denne optager.
Nårdisken først er lukket, kan der ikke udføres
yderligereredigering eller optagelse på den.
Udpakning
Tilbehør
• Lyd/videokabel
• Antennekabel til tv
• Fjernbetjening
• Batterier til fjernbetjening (størrelse AAA)
• Brugervejledning
• Hurtig vejledning
• HDMI-kabel (kun DVD-VR335,VR336)
Klargør fjernbetjeningen
Ved brug af en DVD-R-disk
Installér batterier i fjernbetjeningen
Du bør lukke disken for at afspille den i andre komponenterend denne optager. Du kan ikke redigere
eller optagepå disken, når den er lukket.
• Åbn batteridækslet på fjernbetjeningens
bagside.
• Indsæt to AAA-batterier. Kontrollér, at batteriernespoler (+ og -) vender rigtigt.
• Sæt batteridækslet på igen.
Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt:
• Kontrollér, at batteriernes poler vender rigtigt (Dry-Cell)
• Kontrollér, om batterierne er brugt op.
• Kontrollér, om fjernbetjeningssensoren er blokeret.
• Kontrollér, om der er noget fluorescerende lys i
nærheden.
Aflever brugte batterier iht. lokale miljøbestemmelser.
Kom dem ikke i husholdningsaffaldet.
10 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 10
2006-04-04 오후 5:22:12
Opsætning af fjernbetjeningen
Fjernbetjeningen til din DVD/videooptager fungerermed Samsung-tv-apparater og kompatible mærker.
1. Tænd for dit fjernsyn.
2. Ret fjernbetjeningen mod fjernsynet.
3. Tryk på knappen TV og hold den nede og brugsamtidigt taltasterne til at taste den tocifrede kode,der
svarer til navnet på dit fjernsyn.
Resultat: Hvis dit fjernsyn er kompatibelt med fjernbetjeningen, afbrydes det.
Det er nu programmeret til at arbejde medfjernbetjeningen.
■ Hvis der står flere koder for dit fjernsynsmærke,
Bemærk
Mærke
SAMSUNG
AKAI
BANG & OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL EDISON
FERGUSON
FINLUX
FISHER
FORMENTI
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
Koder
TV +01, +02, +03, +04, +05, +06, +35
TV +12
TV +22
TV +09
TV +14
TV +22
TV +21
TV +24
TV +14
TV +02, +17, +21
TV +12
TV +22
TV +09, +17, +21
TV +11, +13, +14, +24
TV +21
Koder
TV +32
TV +02, +30
TV +02
TV +02, +22
TV +22
TV +02, +16
TV +21, +29
TV +23
TV +13, +14, +22, +24
TV +08, +23, +24, +25, +26, +27
TV +02, +20, +22
TV +02, +20, +22
TV +14, +23
TV +02, +20
TV +22
TV +23
TV +13, +14, +22, +23, +24
TV +23
TV +12, +16
TV +02
TV +23
TV +10, +16, +31
TV +09
TV +22
TV +22
TV +15, +16
TV +14
TV +14, +24, +28
TV +13, +14, +24
TV +33, +34
TV +07, +16, +17, +18, +19, +21
TV +22
TV +02
Kom godt i gang
Følg instruktionerne herunder for at afgøre,om
dit fjernsyn er kompatibelt.
Mærke
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
skal du prøve dem en efter en, til du finder en,
der fungerer.
■ Hvis du udskifter fjernbetjeningens batterier,
skal du indstille mærkekoden igen.
Du kan herefter styre fjernsynet med følgendeknapper.
Knap
Funktion
TV STANDBY/ON
Bruges til at tænde og slukke for fjernsynet.
INPUT SEL.
Bruges til at vælge en ekstern kilde.
VOL + or -
Bruges til at justere fjernsynets lydstyrke.
PROG/TRK ( / )
Bruges til at vælge det ønskede program.
TV MUTE
Bruges til at tænde og slukke for lyden.
0~9
Bruges til direkte indtastning af tal.
Dansk - 11
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 11
2006-04-04 오후 5:22:14
Kom godt i gang
Beskrivelse
Set forfra (DVD-VR330)
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8
7
6
5
2
4
3
9
DVD SKUFFE
DVD OPEN/CLOSE-KNAP
VIDEO-SKUFFE
VIDEO EJECT-KNAP
STANDBY/ON-KNAP
VIDEOINDGANGSSTIK (AV3 IN)
LYDINDGANGSSTIK (AV3 IN)
P.SCAN-KNAP
11
10
12
13
14
9. FRONTDISPLAY
10. DVD/VCR-VALGKNAP
11. COPY-KNAPPER
12. PROG / KNAPPER
13. REC-KNAP
14. AFSPIL/PAUSE-, TILBAGE/SPRING OVER-,
FREMAD/SPING OVER-, STOP-KNAPPER
Set forfra (DVD-VR331,DVD-VR336)
1
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6
7
2
8
9
DVD SKUFFE
DVD OPEN/CLOSE-KNAP
VIDEO-SKUFFE
VIDEO EJECT-KNAP
STANDBY/ON-KNAP
VIDEOINDGANGSSTIK (AV3 IN)
LYDINDGANGSSTIK (AV3 IN)
DV-INDGANGSSTIK
4
3
11
10
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
12
13
14
15
16
P.SCAN-KNAP
FRONTDISPLAY
DVD/VCR-VALGKNAP
COPY-KNAPPER
PROG / KNAPPER
REC-KNAP
STOP-KNAP
AFSPIL/PAUSE-KNAP
12 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 12
2006-04-04 오후 5:22:15
Set forfra (DVD-VR335)
1
2
3
4
Kom godt i gang
5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
6
7
8
10
9
DVD SKUFFE
DVD OPEN/CLOSE-KNAP
VIDEO-SKUFFE
VIDEO EJECT-KNAP
STANDBY/ON-KNAP
VIDEOINDGANGSSTIK (AV3 IN)
LYDINDGANGSSTIK (AV3 IN)
DV-INDGANGSSTIK
11
12
13
14
15
9. P.SCAN-KNAP
10. FRONTDISPLAY
11. DVD/VCR-VALGKNAP
12. COPY-KNAPPER
13. PROG / KNAPPER
14. REC-KNAP
15. AFSPIL/PAUSE-, TILBAGE/SPRING OVER-,
FREMAD/SPING OVER-, STOP-KNAPPER
Display på forsiden
1
2
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
DVD er aktiveret.
DVD-RAM er aktiveret.
DVD-R eller DVD-RW er aktiveret.
Progressiv scanning-tilstand er aktiveret.
Optagefunktion er aktiveret.
Video er aktiveret.
3
4
8
5
6
9
10
7. DVD eller cd-medie er indsat.
8. Tiden, tællerstatus eller aktuel placering
pådisken indikeres.
9. Når du indstiller en timer-optagelse,
lyserdenne indikator.
10. Videobånd er indsat.
Dansk - 13
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 13
2006-04-04 오후 5:22:17
Kom godt i gang
Bagpanel (DVD-VR330,DVD-VR331)
1
2
3
4
5
6 7
Blæser
Blæseren kører altid, når der er tændt for strømmen.
Sørg for mindst 10 cm fri plads på alle sider af blæseren,
nårdu installerer produktet.
1.
2.
3.
4.
S-VIDEO-UDGANG SSTIK
AUDIO L, R UDGANG SSTIK
DIGITALAUDIO-UDGANG SSTIK
(OPTISK/KOAKSIAL)
AUDIO/VIDEO STIK (AV OUT)
5.
6.
7.
8.
9.
8
9
8
9
AV1 (TV) IN/OUT SCART
AV2 (EXT) SCART
COMPONENT VIDEO OUT STIK
ANTEN NEUDGANG TILTV
ANTEN NEINDGANG
Bagpanel (DVD-VR335,DVD-VR336)
10 1
2
3
4
5
6
7
Blæser
Blæseren kører altid, når der er tændt for strømmen.Sørg
for mindst 10 cm fri plads på alle sider af blæseren, nårdu
installerer produktet.
1.
2.
3.
4.
5.
S-VIDEO-UDGANG SSTIK
AUDIO L, R-UDGANG SSTIK
DIGITAL AUDIO-UDGANG SSTIK
(OPTISK/KOAKSIAL)
AUDIO/VIDEO STIK (AV OUT)
AV1 (TV) IN/OUT SCART
6.
7.
8.
9.
10.
AV2 (EXT) SCART
COMPONENT VIDEO-OUT-STIK
ANTEN NEUDGANG TILTV
ANTEN NEINDGANG
HDMI-UDGANG (kun DVD-VR335,VR336)
14 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 14
2006-04-04 오후 5:22:19
Se nærmere på fjernbetjeningen
13. SUBTITLE-knap
Tryk på denne for at skifte sprog på DVD’ens
under-tekst.
15. REC-knap
Tryk for at optage på DVD-RW/-R-diske
ogVHS-videobånd.
16. TO DVD-kopieringsknap
Tryk på denne, når du vil kopiere fra videoen til
DVD.
Kom godt i gang
14. ANYKEY-knap
Tryk for at vise statussen på den disk, der
afspilles.
17. REC SPEED-knap
Tryk på denne for at indstille den ønskede
optagetidog billedkvalitet.
18. VCR-knap
Tryk på denne, når du anvender en VCR.
19. INPUT SEL.-knap
Vælger indgangssignal i tilstanden ekstern
indgang [Tuner, AV1, AV2, AV3 (eller DV-indgang: kun DVD-VR331,VR335,VR336)].
20. OPEN/CLOSE-knap
Åbner og lukker diskbakken.
21. TV STANDBY/ON-knap
22. TV/VCR-knap
23. MARKER-knap
Tryk for at sætte et bogmærke eller markere
et stedunder afspilning af en disk.
1. DVD-knap
Tryk på denne, når du anvender en DVD.
24. Knapperne PROG/TRK
Tryk for at vælge en tv-kanal/
Tryk for at fjerne den hvide streg.
2. TV-knap
Tryk for at styre fjernsynet.
25. AUDIO/TV MUTE-knap
Tryk på denne for adgang til forskellige lydfunktioner.Denne bruges til frakobling af lyd.
(Tv-tilstand)
3. STANDBY/ON-knap
26. RETURN-knap
4. TAL-taster
Vender tilbage til forrige menu.
5. IPC-knap
27. CANCEL-knap
6. F.ADV/SKIP-knap
28. TITLE LIST/DISC MENU-knap
Brug denne til at åbne titellisten/diskmenuen.
7. Knapper til gengivelse
Fremad/Tilbage, Søg, Spring over, Stop, Afspil/Still
8. VOL.-knap
Justerer fjernsynets lydstyrke
29. ANGLE-knap
Tryk for adgang til forskellige kameravinkler på endisk (hvis disken indeholder forskellige kameravin-kler).
9. MENU-knap
Viser DVD/videooptagerens opsætningsmenu.
30. ZOOM-knap
Zoomer skærmen ind.
10. OK/retningsknapper
(Knapper ▲ / ▼ / ◄ / ►)
31. TIMER REC-knap
Tryk på denne, når du anvender timer-optagelse.
11. INFO-knap
Denne viser aktuel opsætning eller diskstatus.
32. TO VCR-kopieringsknap
Tryk på denne, når du vil kopiere fra DVD’en
til videoen.
12. TITLE LIST/DISC MENU-knap
Tryk på denne for at åbne titellisten/diskmenuen.
33. REC PAUSE-knap
Tryk for at holde pause under optagelse.
Dansk - 15
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 15
2006-04-04 오후 5:22:21
Tilslutning og Opsætning
Tilslutning og
Opsætning
Hurtig oversigt
En hurtig oversigt i denne vejledning vil give dig oplysningernok til at begynde at bruge DVD/videooptageren.
Tilslutning af DVD/videooptagerentil
fjernsynet med antennekablet
Tilslutning af SCART-kablet
Tilslutning af lyd/videokablet
Tilslutning af S-Video-kablet
Tilslutning af komponentvideokablet
Tilslutning af HDMI/DVI til et tv
(kun DVD-VR335,VR336)
AV-forstærker-tilslutninger
Tilslutning til eksterne enheder
Hurtig oversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Tilslutning af DVD/videooptageren
til fjernsynet med antennekablet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Tilslutning af SCART-kablet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Tilslutning af lyd/videokablet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Tilslutning af S-Video-kablet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Tilslutning af komponentvideokablet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Tilslutning af HDMI/DVI til et tv (kun DVD-VR335,VR336) . . 21
AV-forstærker-tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Tilslutning til eksterne enheder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
16 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 16
2006-04-04 오후 5:22:22
Tilslutning af DVD/videoop-tagerentil fjernsynet med antennekablet
Bemærk
Tilslutning af SCARTkablet
Du kan tilslutte din DVD/videooptager til fjernsynet med
SCART-kablet, hvis der findes et passendeindgangsstik
på fjernsynet. Det betyder:
1
2
Tilslut dette kabel til stikket 75Ωmærket
siden af din DVD/videooptager.
3
Tilslut det medfølgende antennekabel til stikket
på din DVD/videooptager.
4
Tilslut den anden ende af antennekablet til detstik
på fjernsynet, hvor antennekablet var tilsluttet
tidligere.
Fjern antennekablet fra fjernsynet.
påbag
For at få billede og lyd i bedre kvalitet på
ditfjernsyn kan du også tilslutte dinDVD/vidBemærk
eooptager til fjernsynet med SCART-kablet,
hvis dit fjernsyn er udstyret med etsådant stik.
• Bedre billed- og lydkvalitet
• Forenklet opsætning af din DVD/videooptager
Bemærk
Uanset hvilken tilslutning, du vælger, skal dualtid
tilslutte antennekablet. Ellers vises der intet billede på skærmen, nårder er tændt for DVD/videooptageren.
Sørg for, at både fjernsynet og DVD/videooptageren er slukket, inden kablerne tilsluttes.
1
2
Tilslut antennekablet.
3
Tilslut den anden ende til det relevante stik
påfjernsynet.
Tilslutning og Opsætning
Situation 1 : Tilslutning af DVD/videooptageren til fjernsynet med
SCART-kablet
Sørg for, at både fjernsynet ogDVD/vid
eooptageren er slukket, indenkablerne
tilsluttes.
Tilslut den ene ende af SCART-kablet til AV1
(TV)-stikket på bagsiden af DVD/videooptageren.
Til antenneindgang
Antenne
Til antenneudgang
SCART-kabel
Antenneka
bel
Til antenneindgang
Antennekabel
Dansk - 17
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 17
2006-04-04 오후 5:22:23
Tilslutning og Opsætning
Situation 2 : Tilslutning af DVD/videooptageren til en satellitmodtager eller andet udstyr
1
Du kan tilslutte din DVD/videooptager til en satellitmod-tager eller en anden DVD/videooptager med
SCART-kablet, hvis de relevante indgange findes på
det valgteudstyr.
Følgende illustrationer giver nogle eksempler påmulige
tilslutninger.
1
2
AV1 (TV): Vha. et 21-bens SCART-kabel
Tilslut SCART-kablet fra satellitmodtageren ellerandet udstyr til AV1-stikket (TV) på bagsiden
afdvd/videooptageren.
Når tilslutningen er udført,skal du vælge kilden
ved at trykke på knappen INPUT SEL.for AV1indgangskilderne.
Vha. antennekabel
Når du har udført denne tilslutning, skal du indstille den station, der modtages gennem satellittuneren.Satellitmodtagerens udgangskanal skal
justeresbort fra kanal 36, der anvendes af dvd/videoop-tageren. Justér f.eks. til kanal 33.
2
3
AV2 IN (EXT): Vha. et 21-bens SCART-kabel
Tilslut SCART-kablet fra satellitmodtageren elle
randet udstyr til AV2-stikket (EXT) på bagsiden af
DVD/videooptageren.
Når tilslutningen er udført, skal du vælge
kildenved at trykke på knappen INPUT SEL.for
AV2-indgangskilderne.
Vha. antennekabel
Når du har udført denne tilslutning, skal du indstilleden station, der modtages gennem satellittuneren.Satellitmodtagerens udgangskanal skal
justeresbort fra kanal 36, der anvendes af DVD/
videoop-tageren. Justér f.eks. til kanal 33.
AV1 (TV): Vha. et 21-bens SCART-kabel
Tilslut enden af SCART-kablet til AV1-stikket
(TV)på bagsiden af DVD/videooptageren. Tilslut
denanden ende til det relevante stik på fjernsynet.
Satellitmodtager eller
andet udstyr
Antennestik
Satellitmodtager eller
andet udstyr
Antennestik
Antennekabel
Antennekabel
18 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 18
2006-04-04 오후 5:22:25
Tilslutning af lyd/
videokablet
Du kan tilslutte din DVD/videooptager til fjernsynet
medRCA-lyd/videokablet, hvis der findes et passendeindgangsstik på fjernsynet.
Tilslut den ene ende af videokablet til
VIDEO udgangsstikket på bagsiden af DVD/
videooptageren.
2
Tilslut den anden ende af videokablet til detrelevante indgangsstik på fjernsynet.
3
Tilslut den ene ende af de medfølgende lydkabler
til AUDIO-udgangsstikkene på bagsiden afDVD/
videooptageren.
• Vær omhyggelig med hensyn til farvekodnin
genaf venstre/højre kanal.
4
Tilslut den anden ende af lydkablerne til derelevante indgangsstik på fjernsynet.
Du vil glæde dig over billeder i høj kvalitet. S-Video
adskiller billedelementet i sort/hvide signaler (Y) og
farvesignaler (C), der giver mere klare billeder end kom
positvideoudgangen.
1
Tilslut den ene ende af S-Video-kablet til
S-VIDEO udgangsstikket på bagsiden afDVD/
videooptageren.
2
Tilslut den anden ende af S-Video kablet til detrel
evante indgangsstik på fjernsynet.
3
Tilslut den ene ende af det medfølgende lydka
beltil AUDIO udgangsstikkene på bagsiden
afDVD/videooptageren.
• Vær omhyggelig med hensyn til farvekodnin
genaf venstre/højre kanal.
4
Tilslut den anden ende af lydkablerne til derelevante indgangsstik på fjernsynet.
hvid
Tilslutning og Opsætning
1
Tilslutning af
S-Video-kablet
hvid
rød
rød
hvid
hvid
rød
rød
Dansk - 19
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 19
2006-04-04 오후 5:22:27
Tilslutning og Opsætning
Tilslutning af kompo
nentvideokablet
Du vil glæde dig over den høje kvalitet og den
nøjagtigegengivelse af farvebilleder. Komponentvideo
adskillerbilledelementet i sort/hvide (Y), blå (PB) og røde
(PR)signaler og giver klare og rene billeder.
1
Tilslut komponentvideokabler mellem COMPONE
NTVIDEO OUT på bagsiden af DVD/videooptage
ren og COMPONENT VIDEO IN-stikkene på bagsiden affjernsynet.
2
Tilslut lydkabler mellem lydudgangsstikkene på
bagsiden af DVD/videooptageren og AUDIO INstikkene på bagsiden af fjernsynet.
• Vær omhyggelig med hensyn til farvekodningen
af øverste/nederste kanaler.
• Tryk på indgangsvælgeren på tv-fjernbetjening
en, indtil komponentsignalet fra DVD/videooptag
erenvises på din TV-skærm.
• Se side 39~40 for flere informationer om progres
siv-indstillinger.
• Kontrollér, at farverne på forbindelserne passers
ammen. Dvs. Y, PB og PR -komponen-tudgangss
tikkene på din DVD/videooptager skaltilsluttes
til de samme, tilsvarende indgangsstik pådit TV.
Ellers vises der røde eller blå billeder på TV-skær
men.
• Forbrugerne skal være opmærksomme på, at
ikkealle højdefinitionsfjernsyn er helt kompatible
meddette produkt, og det kan medføre digitale
fejl påbilledet. Er der problemer med progressiv
scan-ning-billeder, anbefales det, at du skifter
tilslutningtil standarddefinitionsudgangen. Hvis
der erspørgsmål mht. kompatibilitet mellem dit
Samsung-TVog denne DVD/videooptager, bedes
du kontaktevores kundeservice.
Bemærk
Se i brugervejledningen til dit TV for at under
søge, om TV’et understøtter progressiv scan
ning.
Hvis progressiv scanning understøttes, skaldu
følge TV’ets brugervejledning til indstilling afpro
gressiv scanning i TV’ets menusystem.
Afhængig af dit TV kan tilslutningsmetoden
være anderledes end vist på illustrationenher
over.
Hvad er “progressiv scanning”?
Progressiv scanning har dobbelt så mang
escanningslinjer som interlace-udgangsme
to-den. Progressiv scanning giver en bedre
ogmere klar billedkvalitet.
COMPONENT INPUT
Du skal tilslutte DVD/videooptageren til
komponent(erne), inden du bruger funktionen
Progressiv scanning.
Komponentstikkene udsender ikke videoopløs
ninger over 576p.
For at vise 720p og 1080i skal du tilslutte
DVD/videooptageren til dit TV med det medfølgende HDMI-kabel.
Tryk på knappen P.SCAN, når HDMI er
tilsluttet, for at skifte mellem de tilgængelige
opløsninger. (Se side 40) (kun DVDVR335,VR336)
Progressiv scanning
Dit fjernsyn skal understøtte progressiv scanning, forat
du kan se progressiv scanningpå komponentvideoudgangen. (Se side 33)
20 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 20
2006-04-04 오후 5:22:29
Tilslutning af HDMI/DVI til
et tv (kun DVD-VR335,VR336)
Hvis dit TV har en HDMI/DVI-indgang, skal du tilslutte
HDMI/DVI-kablet til TV’et. Du får glæde af billeder og lyd i
bedste kvalitet.
• Med HDMI-kabel: Tilslut HDMI-kablet til HDMI OUTstikket på bagsiden af dvd/videooptageren til HDMI
IN-stikket på dit tv.
• Tryk på indgangsvælgeren på TV-fjernbetjeningen,
indtil HDMI-signalet fra DVD/videooptageren vises på
din TV-skærm.
Bemærk
Se side 34 for at ændre opløsningen på
HDMI-udgangen.
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI er en grænseflade, der muliggør digital
overførsel af video- og lyddata med blot et
enkelt stik. Da HDMI er baseret på DVI, er
dette helt kompatibelt med DVI. Den eneste
forskel på HDMI og DVI er, at HDMI understøtter flerkanalslyd.
Med HDMI sender dvd/videooptageren et
digitalt video- og lydsignal og viser et levende
billede på et tv, der har HDMI-indgangsstik.
Tilslutning og Opsætning
Situation 1 : Tilslutning til et TV med HDMI STIK
Beskrivelse af HDMI-forbindelsen
HDMI-stik - såvel ikke-komprimerede videodata som digitale lyddata (LPCM- eller Bit
Stream-data).
- Selvom dvd/videooptageren bruger et
HDMI-kabel, udsender dvd/videooptageren
kun et rent digitalt signal til tv’et.
Situation 2 : Tilslutning til et TV med DVI STIK
• Med DVI-adapterkablet (medfølger ikke): Tilslut HDMI
OUT-stikket på bagsiden af DVD/videooptageren til
DVI IN-stikket på dit TV.
• Med lydkabler: Tilslut AUDIO OUT stikkene (rød
og hvid) bag på dvd/videooptageren til AUDIO IN
stikkene (rød og hvid) på dit TV. Tænd for dvd/vid
eooptageren og fjernsynet.
• Tryk på indgangsvælgeren på TV-fjernbetjeningen,
indtil DVI-signalet fra DVD/videooptageren vises på
din TV-skærm.
FORIGTIGS
For at bruge HDMI-udgangen skal du indstille
den digitale lydudgang til PCM. (Se side 32)
Afhængig af den HDMI-enhed (tv/HDMI-modtager) du bruger, er lyd muligvis ikke understøttet. Hvis dit tv ikke understøtter Dolby
Digital/DTS, er der ingen lyd til rådighed, når
du indstiller den digitale udgang til Bitstream
eller vælger DTS On (DTS Til) i menuen til
lydopsætning. I dette tilfælde skal du indstille
den digitale lydudgang til PCM (PCM) eller
DTS Off (DTS Fra).
- Hvis tv’et ikke understøtter HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection),
opstår der støj (“sne”) på skærmen.
Hvorfor bruger Samsung HDMI?
Et analogt TV kræver et analogt video/lydsig
nal. Men ved afspilning af en DVD er de data,
der overføres til TV’et, digitale. Derfor er det
nødvendigt med en digital til analog-konverter
(i DVD/videooptageren) eller en analog til
digital-konverter (i TV’et). Ved denne konvertering forringes billedkvaliteten pga. støj og
signaltab. HDMI-teknologien er fremragende,
fordi den ikke kræver nogen digital til analogkonverter ing og består af et rent digitalt signal
fra DVD/videooptageren til TV’et.
Hvad er HDCP?
HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) er et system, der forhindrer, at
DVD-indhold, der udsendes via HDMI, kan
kopieres. Det giver en sikker digital forbindelse mellem en videokilde (PC, DVD mv.)
og en fremvisning senhed (TV, projektor mv.).
Indholdet krypteres ved kilden for at forhindre,
at der fremstilles ikke-godkendte kopier.
Dansk - 21
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 21
2006-04-04 오후 5:22:30
Tilslutning og Opsætning
AV-forstærkertilslutninger
For at få fuld udnyttelse af biografoplevelsen, som DVD
tilbyder, kan du tilslutte din DVD/videooptager til et komplet surround-lydsystem, herunder en A/V-forstærker og
seks surround-højttalere.
Hvis din A/V-forstærker erudstyret med en Dolby
Digital-dekoder, har du mulighedfor at gå udenom den
Dolby Digital-dekoder, der er ind-bygget i DVD/videooptageren.
Brug Digital Audio Out-stikket herunder.For at få glæde
af Dolby Digital- eller DTS-lyd skal duopsætte lydindstillingerne (se side 32).
Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories.
“Dolby”og det dobbelte-D symbol er varemærker for
DolbyLaboratories.
“DTS” og “DTS Digital Out” er varemærker fra DTS,
Inc.
1
Tilslut et digitalt lydkabel (optisk/koaksialt) fraDigital Audio Out-stikkene på bagsiden afDVD/
videooptageren til de tilsvarende digitalelydindgangsstik på din A/V-forstærker:
Tilslutning til eksterne
enhede
❚ Situation1 : Tilslutning til eksterne
enheder med AV3-stikkene
Du kan tilslutte andet lyd/videoudstyr til din DVD/
videoop-tager vha. lyd/videokabler, hvis de relevante
udgange findespå det valgte udstyr.
• Du ønsker at kopiere en videokassette vha. en andenvideomaskine.
• Du ønsker at afspille og/eller kopiere billeder, der
eroptaget med et digitalt videokamera.
• Sørg for, at både de eksterne enheder og DVD/videooptageren er slukket, inden kablerne tilsluttes.
1
2
Tilslut den ene ende af videokablet til VIDEO-indgangsstikket på forsiden af DVD/videooptageren.
3
Tilslut den ene ende af det medfølgende lydkabeltil AUDIO-indgangsstikket på forsiden afDVD/
videooptageren.
• Vær omhyggelig med at overholde farvekodningen for de venstre og højre kanaler.
4
Tilslut den anden ende af lydkablet til de relevanteudgangsstik på det andet system (f.eks. videomaskine eller videokamera).
Tilslut den anden ende af videokablet til det relevante udgangsstik på et andet system (f.eks.
videomaskine eller videokamera).
❚ Situation 2 : Tilslutning af en DV-enhed til
DV IN-stikket
( kun DVD-VR331,VR335,VR336 )
Til den digitale lydindgang på en A/Vforstærker med en Dolby-,MPEG2- eller
DTS Digital-dekoder
Hvis din DV-enhed har et DV-udgangsstik, skal du tilsluttedet til DV-indgangsstikket på din DVD/videooptager.
• Se side 60 for flere informationer, hvis dit videokamera haret DV-udgangsstik.
■
Bemærk
Hvis denne indgang ikke vælges automatisk, skal du anvende INPUT SEL.-knappen til at vælge den ønskede indgang.
22 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 22
2006-04-04 오후 5:22:33
Opsætning af
systemet
Skærmmenunavigering
Med skærmmenuerne kan du aktivere eller deakti-vere
forskellige funktioner i din DVD/videooptager.Brug føl
gende knapper til at åbne og navigere gennem skærm
menuerne.
OK
RETURN
EXIT
1 MENU-knap
Tryk på denne knap på fjernbetjeningen for at
åbne skærm MENU en.
Tryk igen for at afslutte skærm MENU en.
Opsætning af
systemet
MOVE
2 ▲/▼,◄ / ► -knapper
Skærmmenunavigering .............................................................. 23
Tryk på disse knapper på fjernbetjeningen for
atflytte markeringslinjen ▲/▼,◄ / ► og rulle
gennemmenupunkterne.
Plug & Auto-opsætning ............................................................. 24
Indstilling af dato og klokkeslæt ............................................... 25
Automatisk opsætning ............................................................... 26
Manuel opsætning ...................................................................... 27
Sletning af en indstillet station ................................................. 28
3 OK-KNAP
Tryk på denne knap på fjernbetjeningen for
atbekræfte nye opsætninger.
Ændring af den manuelle opsætning ...................................... 29
Valg af RF OUT lydmåde (B/G-D/K)....................................... 30
Videoudgangskanal..................................................................... 30
Opsætning af sprog ..................................................................... 31
Opsætning af lyd ......................................................................... 32
Opsætning af skærm (video) ..................................................... 33
4 RETURN-KNAP
Tryk på denne knap på fjernbetjeningen for at
vende tilbage til det senest viste MENUbillede
eller for at lukke skærmMENUen.
DivX(R)-registrering ................................................................... 34
Opsætning af børnespærring ..................................................... 34
Videoopsætning ........................................................................... 35
Tid i DVD EP-tilstand ................................................................ 37
Automatisk kapiteloprettelse ...................................................... 38
Quick Recording (Hurtig optagelse) ......................................... 39
Progressiv scanning .................................................................... 39
Dansk - 23
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 23
2006-04-04 오후 5:22:35
Plug & Auto
-opsætning
5
Vælg “Country” ved hjælp af ▲▼◄ ► for at vælge et
land, og tryk derefter på knappen OK.
Din DVD/videooptager indstiller automatisk sig selv,
nården tændes første gang.
TV-stationer og ur gemmes i hukommelsen. Dette
tagernogle få minutter. DVD/videooptageren er herefter
klartil brug.
Opsætning af
systemet
1
2
3
4
Tilslut antennekablet som forklaret på side 17.
• Tilslutning af din dvd/videooptager til dit tv med
antennekablet og SCART-kablet (eller lyd/videokabel).
Tilslut DVD/videooptageren til lysnettet.
• “Auto” blinker i displayet på forsiden.
• Se nedenanført forkortelsetabel når du vælger
“Country”.
A(Austria)
NL(Netherlands)
S(Sweden)
PL(Poland)
B(Belgium)
I(Italy)
CH(Swiss)
CZ(Czech)
DK(Denmark)
N(Norway)
TR(Turkey)
Others
FIN(Finland)
P(Portugal)
GR(Greece)
D(Deutschland) E(Spain)
HU(Hungary)
6
Start den automatiske scanning.
7
Vent, indtil aktuel dato og klokkeslæt automatisk
vises.
8
Kontrollér dato og klokkeslæt.
• Hvis det er: Korrekt
Tryk på knappen OK, hvorefter datoen og
klokkeslættet gemmes.
• Hvis de viste data er forkerte: Se menuen
“Indstilling af dato og klokkeslæt” (se side 25), når
du ønsker at ændre datoen og klokkeslættet.
Menuen for indstilling af sprog vises.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede
sprog, og tryk derefter på knappen OK.
Start den automatiske opsætning.
24 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 24
2006-04-04 오후 5:22:36
Indstilling af dato
og klokkeslæt
4
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge timer,
minut-ter, dag, måned og år.
• Det valgte emne fremhæves.
Auto Clock
Din DVD/videooptager indeholder et 24-timers ur
ogkalender, der anvendes til.
• Automatisk stop af programoptagelse.
• Forudindstilling af din DVD/videooptager til automatiskoptagelse af et program.
• Du skal indstille datoen og klokkeslættet, når du
køberDVD/videooptageren.
• Du må ikke glemme at genindstille klokkeslættet, når
der skiftes fra vinter- til normaltid og omvendt.
5
Tryk på knappen MENU, når enheden er iStop/
Ingen disk-tilstand.
Tryk for knapperne ▲▼ at forøge eller
formindskeværdien.
• Ugedagen vises automatisk.
• Du kan holde knapperne ▲▼ nede for hurtiger
eat rulle gennem værdierne.
Automatisk opsætning af uret
6
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge Auto Clock.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge On.
Opsætning af
systemet
1
On
Auto Clock
On
2
3
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Setup,
ogtryk derefter på knappen OK eller ►.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Clock Set,
og tryk derefter på knappen OK eller ►.
7
Tryk på knappen OK, hvorefter datoen og
klokkeslættet gemmes. Hvis du ikke trykker på
knappen OK, gemmes det ikke.
8
Tryk på knappen MENU for at forlade menuen.
■
Antennekablet skal være tilsluttet for automatisk indstilling af uret. Tilslutning af antennekablet på side 17.
■
Hvis du indstiller “Auto Clock” til “On”, akti
veres funktionen til automatisk indstilling af ur,
hver gang der tændes for DVD/videooptageren.
Klokkeslættet justeres automatisk på basis af
tidssignaler fra tv-stationen.
Bemærk
Dansk - 25
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 25
2006-04-04 오후 5:22:38
• Se nedenaført forkortelsetabel når du vælger “Country”.
Automatisk opsætning
Opsætning af
systemet
Det er ikke nødvendigt at indstille stationerne, hvis du
allerede har indstillet dem automatisk (se Plug &
Auto-opsætning på side 24).
Din DVD/videooptager indeholder en indbygget tuner,
deranvendes til modtagelse af tv-udsendelser.
Du skal indstille stationerne, der modtages med
tuneren.
Dette kan gøres således:
• Plug & Auto-opsætning (se side 24)
• Automatisk opsætning
• Manuel opsætning (se side 27~28)
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i Stop/
Ingen disk-tilstand.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Setup,
ogtryk derefter på knappen OK eller ►.
3
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Install,
ogtryk derefter på knappen OK eller ►.
4
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Auto Setup, og
tryk derefter på knappen OK eller ►.
26 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 26
A(Austria)
NL(Netherlands) S(Sweden)
PL(Poland)
B(Belgium)
I(Italy)
CH(Swiss)
CZ(Czech)
DK(Denmark)
N(Norway)
TR(Turkey)
Others
FIN(Finland)
P(Portugal)
GR(Greece)
D(Deutschland) E(Spain)
5
HU(Hungary)
Tryk ▲▼◄ ► for at vælge dit land “country”, og
tryk derefter på knappen OK.
Meddelelsen “Your data will be lost. Press [OK] to
continue, [MENU] to exit.” vises.
6
Tryk på knappen OK for at starte automatisk
scanning.
• DVD-spilleren söger stationer ifølge en forinstillet
liste som modsvarer landet du har valgt.
• Det første frekvensområde scannes, og den
første station, der findes, vises og gemmes.
DVD/videooptageren søger herefter efter den
anden station osv.
• Når den automatiske scanning er færdig, skifter
DVD/videooptageren automatisk til program 1.
• Den antal stationer, der automatisk gemmes
i DVD/videooptageren, afhænger af det antal
stationer, den finder.
7
Hvis du vil annullere den automatiske scanning,
inden den er færdig, skal du trykke på knappen
OK.
• Klokkeslæt og dato indstilles automatisk på basis
af tv-signalet. Hvis signalet er svagt eller der
optræder skygger, indstilles klokkeslæt og dato
muligvis ikke korrekt.
• Når den automatiske scanning er færdig, er
nogle stationer måske gemt flere gange. Vælg
stationerne med den bedste modtagelse, og slet
de kanaler, der ikke er brug for.
2006-04-05 오후 4:11:11
Manuel opsætning
6
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Edit, og try
kderefter på knappen OK eller ►.
Menuen Manual Setup vises.
7
Tryk på knapperne ◄ ► for at påbegyndekanalscanningen.
Det første frekvensområdescannes, og den første
station, der findes, vises.
8
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Name.
Stationsnavnet indstilles automatisk på basis aftvsignalet.
9
Tryk på knappen ► for at ændre navnet på et
program.
Hvis du allerede har indstillet stationerne automatisk,
behøver du ikke indstille dem manuelt.
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i Stop/
Ingen disk-tilstand.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Setup, og
tryk derefter på knappen OK eller ►.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Install, og
tryk derefter på knappen OK eller ►.
10
4
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Manual
Setup, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
5
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede
PR-nummer (programnummer), og tryk derefter
påknappen OK eller ►.
For at...
Vælge et tegn
Flytte til næste
ellerforrige tegn
Opsætning af
systemet
3
Skal du....
Trykke på knapperne ▲▼
indtil det ønskede tegn tilnavnet vises (bogstaver, tal
eller“-”-tegn)
Trykke på knapperne ◄ ►
respectively.
Tryk på knappen OK for at gemme navnet.
Dansk - 27
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 27
2006-04-04 오후 5:22:40
11
Tryk på knapperne ▲▼ buttons to select
Decoder. Press the ◄ ► buttons to select On or
Off.
Sletning af en
indstillet station
Hvis du har gemt en TV-station, du ikke har brug for,
kan du fjerne den.
Opsætning af
systemet
12
Hvis du..
Skal du....
• Trykke på knapperne ▲▼
Ønsker at gemfor atvælge MFT.
meden viste station
• Om nødvendigt trykke på
knap-perne ◄ ► for at justere billedet.
• Vælge Done (Færdig) for at
gemme stationen.
Ikke ønsker
atgemme den vistestation
13
14
• Trykke på knapperne ▲▼
for atvælge CH (kanal).
• Trykke på knapperne ◄ ►
for atfortsætte scanningen
af frekvensområdet og vise
den næste station.
• Gå tilbage til trinnets begyndelse.
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er iStop/
Ingen disk-tilstand.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Setup, og
tryk derefter på knappen OK eller ►.
3
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Install, og
tryk derefter på knappen OK eller ►.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Done
(Færdig), og tryk derefter på knappen OK for at
bekræfte den manuelle indstilling.
• Gentag denne procedure fra trin 5 og fremad,
indtil alle ønskede kanaler er gemt.
G
Tryk på knappen MENU for at forlade menuen.
4
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Manual Setup,
og tryk derefter på knappen OK eller ►.
5
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det
ønskede PR-nummer, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
28 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 28
2006-04-05 오후 3:19:56
6
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Delete, og
tryk derefter på knappen OK eller ►.
Meddelelsen “Do you want to delete ‘PR.01’?”
(“Ønsker du at slette ‘PR.01’?”) vises.
7
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge Yes, og
trykderefter på knappen OK.
Gentag denne procedure fra trin 5 og fremad,
indtil alle uønskede kanaler er slettet.
8
Tryk på knappen MENU for at forlade menuen.
Du kan ændre tabellen med den manuelle opsætningog
efter eget ønske give andre programnumre til denmanuelle opsætning.
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er iStop/
Ingen disk-tilstand.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Setup,
ogtryk derefter på knappen OK eller ►.
3
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Manual
Setup, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
5
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede
PR-nummer, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
6
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Swap. For at
ændre det programnummer, der er knyttet tilen station,
skal du trykke på knappen OK på fjernbet-jeningen.
• F.eks. for at flytte en tv-station fra program 1 til
program 3.
7
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den ønskede
placering, og tryk derefter på knappen OK igen for
at skifte placeringen.
8
Tryk på knappen MENU for at forlade menuen.
Opsætning af
systemet
Ændring af den manu
elle opsætning
4
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Install, og
tryk derefter på knappen OK eller ►.
G
Dansk - 29
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 29
2006-04-05 오후 3:20:05
Valg af RF OUT
lydmåde (B/G-D/K)
Du kan vælge lydtilstand (B/G eller D/K) i henhold til
det fjernsyn, der er sluttet til dvd/videooptageren.
Tryk på knappen MENU, når enheden er iStop/
Ingen disk-tilstand.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Setup,
ogtryk derefter på knappen OK eller ►.
3
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Install, og
tryk derefter på knappen OK eller ►.
Det er muligvis nødvendigt at ændre udgangskanalenpå
din dvd/videooptager, hvis billederne har støj, ellerhvis
dit tv ikke kan finde billederne.
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er iStop/
Ingen disk-tilstand.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Setup, og
tryk derefter på knappen OK eller ►.
3
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Install, og
tryk derefter på knappen OK eller ►.
Opsætning af
systemet
1
Videoudgangskanal
G
G
4
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge TV System,
og tryk derefter på knappen OK eller ►.
5
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge G eller K, og
tryk derefter på knappen OK eller ► .
6
Tryk på knappen MENU for at forlade menuen.
4
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge VIDEO Output
CH, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
5
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den ønskede
videoudgangskanal, og tryk derefter på knappen
OK eller ►.
30 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 30
2006-04-05 오후 3:20:06
Opsætning af sprog
Hvis du opsætter lyd, undertekst, diskmenu, skærmmenu og DivX-undertekstsprog på forhånd, anvendes
disse, hver gang, du ser en film.
Hvis det valgte sprog ikke findes på disken, vælgesoriginalsproget.
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er iStop/
Ingen disk-tilstand.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Setup, og
tryk derefter på knappen OK eller ►.
5
Western
Afrikaans, Baskisk, Catalansk, Dansk, Hollandsk,
Engelsk, Færøsk, Finsk, Fransk, Tysk, Islandsk,
Indonesisk, Italiensk, Malajisk, Norsk, Portugisisk,
Spansk, Swahili , Svensk
Central
Engelsk, Albansk, Kroatisk, Tjekkisk, Ungarsk,
Polsk, Rumænsk, Serbisk (latin), Slovakisk ,
Slovensk
Greek
Engelsk, græsk
Cyrillic
Engelsk, Aserbadjansk, Belarussisk, Bulgarsk,
Kasakhisk, Makedonsk, Russisk, Serbisk,
Tatarisk, Ukrainsk, Usbekisk
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskedesprog, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
■ Tryk på knappen RETURN eller ◄ for at ven-
3
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Language,
og tryk derefter på knappen OK eller ►.
Sprogmenuen vises.
4
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskedesprog, og tryk på knappen OK eller ►.
detilbage til den forrige menu. Tryk på knappen MENU for at forlade menuen.
■ Det valgte sprog vises kun, hvis disken understøtter det.
■ Hvis undertekstsproget vises med brudt skrift,
skal du ændre DivX-undertekst til den passende region. Hvis det stadig ikke fungerer, er
formatet ikke understøttet.
Opsætning af
systemet
Bemærk
• Audio : Til disklydsproget.
• Subtitle : Til diskens undertekster.
• Disc Menu : Til diskmenuen der findes på disken.
• On-Screen Menu : Til DVD/videooptagerens
skærmmenu.
• DivX Subtitle : Vælg et understøttet sprog til
DivX-undertekst efter region.
Dansk - 31
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 31
2006-04-04 오후 5:22:45
Digital Output
Opsætning af lyd
• PCM :
• Bitstream :
Med lydopsætninger kan du indstille lydenheden og lydstatusindstillinger afhængig af det anvendte lydsystem.
Du kan også justere NICAM-tilstand.
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er iStop/
Ingen disk-tilstand.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Setup, og
tryk derefter på knappen OK eller ►.
Bemærk
Konverterer til PCM 48 kHz 2-kana
ls lyd.Vælg PCM, når du anvender
analogelydudgange.
Konverterer til Dolby Digital Bitstre
am. Vælg Bitstream, når du
anvender digitale lydudgange.
Digital Audio Output.
Sørg for at vælge den korrekte digitale
udgang,ellers høres der ingen lyd.
Opsætning af
systemet
DTS
• Off : Afgiver ikke digitalt signal.
• On : Afgiver DTS Bitstream udelukkende via digitaludgang. Vælg DTS ved tilslutning til en
DTS-dekoder.
Bemærk
Når der afspilles DTS-lydspor, udsendes ingen
lyd fra den analoge lydudgang.
Dynamic Compression
3
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Audio, og
tryk derefter på knappen OK eller ►.
Menuen til lydopsætning vises.
Denne er kun aktiv, når der detekteres et Dolby
Digital signal.
• On : Når filmlydspor afspilles ved lav styrke ellerpå
små højttalere, kan systemet anvende enpassende komprimering for at gøre indholdmed
lavt niveau tydeligere og forhindredramatiske
passager i at blive for høje.
• Off : Du kan nyde filmen med i det dynamisk
estandardområde.
NICAM
NICAM-programmer er opdelt i tre typer.
NICAM Stereo, NICAM Mono og Bilingual
(transmission på et andet sprog).
NICAM-programmer ledsages altid af en standard
monolydsudsendelse, og du kan vælge den
ønskede lyd.
4
Press the ▲▼ buttons to select the desired
audiooption, then press the OK or ►.
5
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den ønskedelydindstilling, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
• On : NICAM-tilstand
• Off : Indstil kun på denne position for at optage
standard monolyd under en NICAM-udsendelse, hvis stereolyden er forvrænget på grund
af dårlige modtage forhold.
■ Tryk på knappen RETURN eller ◄ for at venBemærk
detilbage til den forrige menu. Tryk på knappen MENU for at forlade menuen.
32 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 32
2006-04-04 오후 5:22:46
TV Aspect
Opsætning af skærm
(video)
Med denne funktion kan du opsætte tv-skærmen.
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er iStop/
Ingen disk-tilstand.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Setup,
ogtryk derefter på knappen OK eller ►.
Alt efter hvilken type tv du har, vil du måske justeres
kærmopsætningen. (forholdet)
• 4:3 Letter Box : Vælges, hvis du ønsker DVDskærmformatet 16:9, selvom du
har et fjernsyn med 4:3-skærmformat.
• 4:3 Pan - Scan : Vælges, hvis du ønsker at se den
midterste del af16:9-skærmbille
det. Den yderste venstre og
højreside af billedet vises ikke.
• 16:9 Wide : Du kan se hele 16:9-billedet på dit
wide-screen-TV.
• Off : Normal
• On : Giver et klart billede vha. støjreduktion (ved
optagelse).
3
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Video,
ogtryk derefter på knappen OK eller ►.
Menuen med videoemner vises.
Bemærk
Opsætning af
systemet
3D Noise Reduction
(3D-støjreduktion)
Denne funktion afhænger af disktypen.Den
fungerer muligvis ikke for visse disktyper.
Video Output
Du vil glæde dig over billeder i høj kvalitet gennem
RGB- eller komponentvideotilslutningen.
• Komponent : Vælg denne, hvis optageren er
tilsluttet til fjernsynet med et komponentstik.
• RGB : Vælg denne, hvis optageren er tilsluttet til
fjernsynet med et SCART-kabel.
4
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede
videoemne, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
5
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede
emne, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
Bemærk
Tryk på knappen RETURN eller ◄ for at ven
detilbage til den forrige menu. Tryk på knappen
MENU for at forlade menuen.
I tilstanden Component (Komponent) kan du indstille
videoudgang til Progressiv (P.SCAN) eller Interlace. Se
side 39.
Mulige videoudgangsstik er følgende.
Videoudgangsstik
Komponenttilstand
Opsætning
RGB
Udgangsstik
P.SCAN fra-tilstand (interlace-tilstand) P.SCAN til-tilstand tilstand
Komponentudgang
O
X
O
(Y, PB, PR)
(TV in progressive mode)
O
X
R, G, B
X
AV1 Scart Komposit
X
O
O
Composite Video out
O
O
O
O
S-Video out
O
O
Dansk - 33
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 33
2006-04-04 오후 5:22:48
HDMI/DVI Resolution (kun DVD-VR335,VR336)
Denne indstilling anvendes, når enheden med HDMI
eller DVI er tilsluttet fremvisningsenheder (TV, projektor mv.)
Opsætning af
børnespærring
Funktionen til børnespærring arbejder sammen med
DVD’er, hvortil der er knyttet et censurniveau, der hjælperdig med at bestemme, hvilke DVD-typer din familie ser.
Der kan være op til otte censurniveauer på en disk.
Opsætning af
systemet
• 576p : 720 x 576
• 720p : 1280 x 720
• 1080i : 1920 x 1080
DivX(R)-registrering
1
Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen, nårenheden er i Stop/Ingen disk-tilstand.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Setup, og
tryk derefter på knappen OK eller ►.
3
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Parental
Control, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
• Meddelelsen ‘Create the password.’vises.
4
Opret en firecifret adgangskode vha. knapperne
0til 9 på fjernbetjeningen.
• Meddelelsen ‘Confirm the password.’vises.
Brug venligst registreringskoden for at registrere denne
dvd-optager med formatet DivX(R) Video On Demand.
Besøg www.divx.com/vod for at læse mere.
34 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 34
2006-04-04 오후 5:22:49
5
6
Bemærk
Skriv din adgangskode igen, og tryk på knappen
OK eller ►.
Om skift af adgangskode
1
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Change
Password, og tryk derefter på knappen OK
eller ►.
2
Tast den fircifrede adgangskode vha. de numer
iske knapper på fjernbetjeningen.
• Meddelelsen ‘Confirm the password.’vises.
3
Tast den firecifrede adgangskode igen vha. knapperne 0 til 9 på fjernbetjeningen.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge On, og tryk
derefter på knappen OK eller ►.
Billedet Parental Control vises.
Opsætning af
systemet
Tryk på knappen RETURN eller ◄ for at vendetil
bage til den forrige menu. Tryk på knappen MENU
for at forlade menuen.
Læs Fejlfinding, hvis du glemmer dinadgangskode. (Se side 89)
Om censurniveauer
1
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Rating
Level, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskedece
nsurniveau, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
Hvis du f.eks. vælger op til niveau 6, kan diske,der
indeholder niveau 7 og 8, ikke afspilles.Et højere
tal indikerer, at programmet kun er beregnettil vok
sne personer.
Bemærk
Tryk på knappen RETURN eller ◄ for at ven
detilbage til den forrige menu. Tryk på knap
pen MENU for at forlade menuen.
Dansk - 35
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 35
2006-04-04 오후 5:22:50
Videoopsætning
6
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede
emne, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
Tape Length
Med denne funktion kan du opsætte videoindstillingen.
Tryk på knappen MENU, når enheden er i Stop/
Ingen disk-tilstand.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Setup, og
tryk derefter på knappen OK eller ►.
Opsætning af
systemet
1
enne oplysning findes som regel på båndetsemballage.Menuen ruller gennem:
E180, E240, E280, E300.
Når først kassettetypen er indstillet, kan videomaskinen vise den resterende tid på båndet, når dutrykker
på knappen INFO.
Auto Play
3
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge System, og
tryk derefter på knappen OK eller ►.
4
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge VCR, og tryk
derefter på knappen OK eller ►.
Hvis du ønsker, at dine videobånd skal afspilles
automatisk, når du indsætter dem, skal du aktivere
Auto Play (Automatisk afspilning).
• On - Videomaskinen starter automatisk afspilnin
gaf et videobånd, når det indsættes, hvissik
kerhedstappen på kassetten er fjernet.
• Off - Automatisk afspilning er slået fra.
Auto Repeat
Indstiller videomaskinen til at gentage afspilningenaf
båndet (medmindre en båndkontrol aktiveres:Stop,
Fremadspoling eller Tilbagespoling).
5
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskede
videoemne, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
36 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 36
2006-04-04 오후 5:22:52
IPC (Intelligent Picture Control)
Med funktionen Intelligent billedkontrol kan duautomatisk justere billedets skarphed efter dineegne
ønsker.
• On - Billedets skarphed justeres automatisk.
• Off - Til manuel justering af skarpheden
Tid i DVD EP-tilstand
Du kan opsætte DVD EP-tilstandens (Extended Play)
indstil-ling til 6 eller 8 timer.
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er iStop/
Ingen disk-tilstand.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Setup, og
tryk derefter på knappen OK eller ►.
3
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge System, og
tryk derefter på knappen OK eller ►.
4
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge til DVD EP
Mode Time, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
5
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge 6 Hours
eller 8 Hours, og tryk derefter på knappen OK
eller ►.
Opsætning af
systemet
Colour System
Inden optagelse eller afspilning af et bånd kan
duvælge den ønskede systemstandard.
• Automatic : Ved afspilning af et bånd vælgessystemstandarden automatisk af DVD/
videoop-tageren.
• PAL : PAL -videosystem
• B/W : Sort og hvid.
Dansk - 37
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 37
2006-04-04 오후 5:22:53
Automatisk
kapiteloprettelse
7
Tryk på knappen REC for at starte optagelsen.
Meddelelsen “Do you want to create the chaptermenu after this recording?” vises.
8
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge Yes, og tryk
derefter på knappen OK, hvorefter optagelsensta
rter. I tilstandene XP og SP skal du optagemindst
5 minutter for at oprette et kapitel. I tilstandene LP
og EP er det 15 minutter.
En DVD-Video består af ‘titler’og ‘kapitler.
Når du optager et program, udgør det en titel.
Hvis du bruger denne funktion, bliver en titel opdelt
ikapitler.
Opsætning af
systemet
(V-tilstand)
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i stoptilstand, og der er isat en disk.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Setup,
ogtryk derefter på knappen OK eller ►.
3
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge System, og
tryk derefter på knappen OK eller ►.
4
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Chapter
Creator, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
5
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge On, og tryk
derefter på knappen OK eller ►.
Press the MENU button to exit the menu.
6
Indstil optagehastigheden ved at trykke på knappen REC SPEED på fjernbetjeningen (se side 59
for flere informationer om optagehastigheder).
9
10
Tryk på knappen STOP for at stoppe optagelsen.
11
Bemærk
FORSIGTIG
For at vise de oprettede titler skal du lukkedis
ken (se side 84), og derefter trykke på knappen TITLE MENU. Titelmenuen vises.
For at vise de oprettede kapitler skal du vælge
denønskede titel, og derefter trykke på knappen
DISC MENU. Kapitelmenuen for den valgte titel
vises.
På DVD-RW-diske kan flere kapitler og titler
føjestil en lukket disk ved at annullere lukningen ogoptage igen. Når DVD-R-diske først er
lukket,kan der ikke optages flere kapitler eller
titler.
Funktionen Automatic Chapter Creator fungerer ikkeved timer-optagelse, eller når du slukker
for strømmen.
Lukning af en DVD-R-disk kan ikke annulleres.
38 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 38
2006-04-04 오후 5:22:55
■
Quick Recording
(Hurtig optagelse)
Hvis denne funktion er aktiveret, starter dvd/videooptageren hurtigt, så du med det samme kan optage
en ønsket kanal.
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i tilstanden
Stop/No Disc.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Setup, og tryk
derefter på knappen OK eller ►.
Bemærk
■
Quick Recording er som standard indstillet til
Off.
Hvis denne funktion indstilles til On, forøget
strømforbruget, når enheden afbrydes..
Progressiv scanning
Hvis fjernsynet understøtter progressiv scanning,skal
du trykke knappen P.SCAN på DVD/videoop-tagerens
forside for at nyde.
Opsætning af progressiv scanning
4
5
Tryk på knappen P.SCAN på dvd/videooptagerens forside, når enheden er i Stop-tilstand
2
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge Yes, og tryk
derefter på knappen OK.
3
Indstil dit tv til progressiv indgang (med tv’ets
fjernbetjening.)
Opsætning af
systemet
3
1
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge System, og
tryk derefter på knappen OK eller ►.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Quick
Recording, og tryk derefter på knappen ENTER
eller ►.
■
Bemærk
Progressiv-indstilling er kun tilgængelig,
nårDVD/videooptageren er i stop-tilstand.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge On, og tryk
derefter på knappen OK eller ►.
Dansk - 39
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 39
2006-04-04 오후 5:22:56
Annullering af progressiv scanning
1
Tryk på knappen P.SCAN på DVD/videooptagerens forside, når enheden er i Stop-tilstand
Valg af udgang
(kun DVD-VR335,VR336)
• Tilslut DVD/videooptageren til dit TV med HDMI
eller DVI. Indstil dit tv’s indgang til HDMI eller DVI.
• Tryk på knappen P.SCAN, mens enheden er i til
standen Stop, for at vælge udgangsopløsningen.
- Hvis dit tv er tilsluttet med HDMI- eller DVI-kablet,
ændres udgangsopløsningen i følgende rækkefølge, hver gang du trykker på knappen P.SCAN :
Opsætning af
systemet
→ 576p → 720p → 1080i
2
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge Yes, og tryk
derefter på knappen OK.
3
Indstil dit TV til indgangen interlace (med tv’ets
fjernbetjening.)
- Hvis dit tv er tilsluttet med AV- eller komponentkabler (uten HDMI/DVI-kabel), skifter udgangsopløsningen mellem tilstandene 576p og 576i.
• HDMI/DVI-kablet understøtter ikke 576i. Video med
opløsningen 576i kan kun vises gennem de analoge
udgange (Komposit/S-Video/Komponent).
Bemærk
Selvom HDMI/DVI-kablet er tilsluttet til dit tv,
udsender AV-tilslutningen kun 576i, og
komponenttilslutningen udsender kun 576p,
uanset skærmdisplayet.
Progressiv scanning aktiveres automatisk, når
HDMI er tilsluttet. (Kontrollér, at PS vises
på forsiden af dvd/videooptageren.)
Der er intet signal på HDMI-video- og -lydudgange, medmindre funktionen Progressiv
scanning er aktiveret.
Undersøg i brugervejledningen til dit TV for at
se, om tv’et understøtter progressiv scanning.
Hvis progressiv scanning understøttes, skal
du følge tv’ets brugervejledning til indstilling af
progressiv scanning i TV’ets menusystem.
Hvis videoudgangen indstilles forkert, kan
skærmen blive blokeret.
Den opløsning, der er tilgængelig for HDMI/
DVI-udgangen, afhænger af den tilsluttede
enhed (tv eller projektor). Se brugervejledningen til TV’et eller projektoren for detaljer.
Når opløsningen ændres, kan det tage nogle
sekunder, inden der vises et normalt billede.
Hvis du indstiller HDMI-udgangsopløsningen til
720p eller 1080i, giver HDMI-udgangen bedre
billedkvalitet.
40 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 40
2006-04-04 오후 5:22:57
Inden afspilning
Afspilning
Læs følgende informationer inden afspilning af en disk.
Dette afsnit introducerer grundlæggendeafspilningsfunktioner efter disktype.
Dolby Digital
Stereo
DTS
PAL-sendesystemer iEngland,
Frankrig,Tyskland mv.
Regionskode (kun DVD-Video)
Både DVD/videooptageren og diskene er kodetefter region. Disse regionskoder skal stemmeoverens, for at disken kan afspilles. Hvis koderneikke stemmer overens, afspilles disken ikke.
Regionsnummeret for denne DVD/videooptagerfindes på DVD/videooptagerens bagside.
Digital Audio
MP3
DivX
◆ DVD-afspilning
Inden afspilning ...........................................................................41
Disktyper der kan afspilles
Disktyper
Disklogo
Indhold
DVD-RAM
LYD + VIDEO
DVD-RW
LYD + VIDEO
DVD-R
LYD + VIDEO
Om ANYKEY................................................................................44
Gentag afspilning.........................................................................45
Valg af sprog til undertekst og lyd ............................................46
Ændring af kameravinkel ...........................................................47
Zoom ind .......................................................................................48
Brug af bogmærkerne ................................................................48
Brug af markeringerne ...............................................................49
Afspilning af en lyd-cd (CD-DA) ...............................................50
Afspilning af en MP3-disk ..........................................................51
Gentagelse af afspilning af en lyd/MP3-disk............................52
Tilstanden Afspillevalg ................................................................53
Sådan programmeres spor ..........................................................53
Afspilning af en billed disk .........................................................54
Afspilning af en MPEG4-disk ....................................................55
◆ Videoafspilning
Afspilning af et videobånd (videobåndoptager)........................56
Sporing ..........................................................................................56
Særlige videoafspillefunktioner..................................................56
CD-RW/-R
DVD-RAM-RW.-R
JPEG
MP3
MPEG4
240
480
80
160
74
20
1 (XP: Fortrinlig kvalitet)
Enkeltsidet 2 (SP: Standardkvalitet)
5” (4.7GB) 4 (LP: Lang afspilning)
6 eller 8 (EP: Udvidet)
2 (XP: Fortrinlig kvalitet)
Dobbeltsidet 4 (SP: Standardkvalitet)
5” (9.4GB) 8 (LP: Lang afspilning)
12 eller 16 (EP: Udvidet)
1 (XP: Fortrinlig kvalitet)
2 (SP: Standardkvalitet)
5” (4.7GB)
4 (LP: Lang afspilning)
6 eller 8 (EP: Udvidet)
1 (XP: Fortrinlig kvalitet))
2 (SP: Standardkvalitet)
5” (4.7GB)
4 (LP: Lang afspilning)
6 eller 8 (EP: Udvidet)
-
Afspilning
AUDIO-CD
DVD-VIDEO
Brug af diskmenuen og titelmenuen .........................................43
Afspilning i slowmotion/trinvis afspilning ................................44
Maks. spilletid
Enkeltsidet (5”)
Dobbeltsidet (5”)
LYD + VIDEO Enkeltsidet (3.5”)
Dobbeltsidet (3.5”)
Enkeltsidet (5”)
LYD
Enkeltsidet (3.5”)
Afspilning af en disk....................................................................42
Brug af funktionerne Søg og Overspring .................................43
Diskform
-
Diske der ikke kan afspilles
• DVD-Video med en anden regionsværdi end “2”
eller“ALL”
• 3,9 GB DVD-R-diske til mastering.
• Ikke-lukket DVD-R der er optaget på andet udstyr.
• DVD-ROM/DVD+RW/PD/MV-Disc mv.
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I
Variabelt søgesystem....................................................................57
Dansk - 41
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 41
2006-04-04 오후 5:22:59
Bemærk
Denne DVD/videooptager kan kun fungere
meddiske, der er kompatible med DVD-RAM
StandardVersion 2.0.
Afspilning og/eller optagelse fungerer
muligvisikke med visse disktyper, eller når
visse handlinger, som f.eks. ændring af vinkel og justering af formatforhold, udføres.
Oplysningerom diskene er detaljeret angivet
på æsken.Læs om nødvendigt dette.
Sørg for, at disken ikke bliver snavset eller
ridset. Fingeraftryk, snavs, støv, ridser eller
cigaretaske på den side, der optages på,
kanbetyde, at det ikke er muligt at optage på
disken.
DVD-RAM/-RW/-R-diske kan muligvis ikkeafspilles på visse DVD-afspillere. Det afhænger
afafspilleren og optagelsens beskaffenhed.
Diske med optagne NTSC-programmer kan
ikke afspilles og optages med dette produkt.
Tryk på knappen OPEN/CLOSE.
2
Anbring forsigtigt en disk i skuffen med mærkatsiden opad.
3
Tryk for OPEN/CLOSE at lukke diskbakken.
• Din DVD/videooptager lukker diskbakken og
afspiller automatisk disken.
• Optageren afspiller ikke diske automatisk, når
der første gang tændes for strømmen.
• Når der tændes for strømmen, og der er en disk
i bakken, aktiveres enheden og venter i stop
tilstand. Tryk på knappen PLAY for at starte
afspilning.
4
Tryk på knappen STOP for at stoppe afspilningen.
Bemærk
Afspilning
Afspilning af en disk
1
FORSIGTIG
Når du stopper afspilning af en disk, husker
DVD/videooptageren, hvor du stoppede, og
nårdu trykker på PLAY igen, fortsætter den
derfra(medmindre disken er fjernet, DVD/vid
eoop-tageren ikke er tilsluttet, eller du trykker
påknappen STOP to gange).
Flyt ikke din DVD/videooptager under
afspilning,da dette kan beskadige disken.
Sørg for at trykke på knappen OPEN/CLOSE
forat åbne eller lukke diskbakken.
Skub ikke diskbakken, mens den åbnes ellerlukkes, da dette kan medføre fejlfunktion.
Anbring ikke fremmede materialer pådiskbakken.
Nogle funktioner fungerer anderledes eller
kanvære deaktiveret afhængig af disktypen.
Hvisdette sker, skal du følge instruktionerne
pådiskemballagen.
Vær særlig opmærksom på, at børns fingre
ikkekommer i klemme i diskbakken, når den
lukkes.
Når der tændes for strømmen, tager det nogle
fåsekunder, inden DVD/videooptageren er klar
tilbrug.
42 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 42
2006-04-04 오후 5:23:00
Brug af diskmenuen og
titelmenuen
Nogle diske indeholder et dedikeret menusystem,
medhvilket du kan vælge særlige funktioner til titel,
kapitler,lydspor, undertekster, filmeksempler, rolleinformationermv.
For DVD-VIDEO-diske
1
2
Tryk på knappen DISC MENU for at få adgang til
diskens diskmenu.
• Flyt til opsætningsmenuen mht. afspilning.
• Du kan vælge lydsprog og undertekster mv., der
findes på disken.
Tryk på knappen TITLE MENU for at få adgang til
diskens titelmenu.
• Brug denne knap, hvis disken indeholder mere end
én titel. Nogle diske understøtter ikke titelmenuer.
1
Tryk på knappen TITLE LIST for at vise titellisten.
Bemærk
Titelliste : Titel henviser til en optagetvideosek
vens. Titellisten er en hjælptil valg
af en titel. Da titellisten består af
sekvensinformationer, der rent fakti
sk er optaget, betyder det, at hvis
en titel slettes, kan denne titel ikke
afspilles igen.
Spilleliste : Denne henviser til et afspilningsele-ment, der er oprettet ved at
vælgeen scene fra den komplette
titelliste.Når en spilleliste afspilles,
afspilleskun den scene, brugeren
har valgt,hvorefter der stoppes. Da
kun denødvendigste oplysninger
forafspilningaf en ønsket scene er
indeholdt i enspilleliste, slettes de
originale data ikke,selvom spillelist
en slettes.
Søgning i et kapitel eller musiknummer
Under afspilning skal du trykke på knappen
SEARCH ◄◄ eller ►► på fjernbetjeningen.
Hvergang du trykker på knappen SEARCH, skifter
afspilningshastigheden således:
DVD-VIDEO/
DVD-RAM/-RW/-R
►► Fast 1/◄◄Fast 1➝►►Fast 2/◄◄ Fast 2➝
►►Fast 3/◄◄ Fast 3➝►►Fast 4/◄◄ Fast 4➝
►►Fast 5/◄◄ Fast 5➝►►Fast 6/◄◄ Fast 6
MPEG4
Fast 1 ➝ Fast 2 ➝ Fast 3
AUDIO CD (CD-DA)
➝ X2 ➝ X4 ➝ X8
• Du skan scanne programmet i den anden retning.
Tryk på knappen ►ll for at vende tilbage til nomal
afspilningshastighed.
Bemærk
Med undtagelse af cd’er (CD-DA) høres deringen
lyd i scanning/søgetilstand. (Du kan høre lyden
under søgning fremad (Fast 1) på disken.)
Når du skanner gennem MPEG4-filer, kan du ikke
høre lyd i nogen tilstand.
Afhængigt af disktypen bliver lydkvaliteten muligvis
lavere i tilstanden Fast 1.
Afspilning
For DVD-RAM/-RW/-R-diske
Brug af funktionerne
Søg og Overspring
Spring over kapitler eller spor
Under afspilning skal du trykke på knappen l◄◄
eller ►►l på fjernbetjeningen.
• Hvis du trykker på knappen l◄◄
Hvis du trykker på knappen l◄◄, flyttes der tilbag
etil starten af kapitlet, sporet eller markeringen
(DVD-RAM/-RW(VR tilstand)).
Hvis du trykker på knappenigen i løbet af 3 sekun
der, flyttesder tilbage tilstarten af forrige kapitel,
spor eller markering(DVD-RAM/-RW(VR tilstand)).
• Hvis du trykker på knappen ►►l
Hvis du trykker på knappen ►►l flyttes der til
næstekapitel, spor eller markering (DVD-RAM/RW(VR tilstand)).
Spring 30 sekunder fremad
Tryk på knappen F.ADV/SKIP i afspilningstilstandfor at springe nøjagtig 30 sekunder fremad.
Dansk - 43
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 43
2006-04-04 오후 5:23:02
Afspilning i slowmotion/trinvis afspilning
Afspilning i slowmotion
I Still-tilstand skal du trykke på knappen SEARCH
◄◄ eller ►► på fjernbetjeningen i mere end 1
sekund.
Om ANYKEY
Med ANYKEY funktionen kan du let via adgang til
titel, kapitel, spor og tid søge efter en ønsket scene.
Du kanogså ændre undertekst- og lydindstillingersamt
indstillevisse funktioner, herunder Gentagelse,Vinkel og
Zoom.
Flyt direkte til en scene medANYKEY
• på fjernbetjeningen i mere end 1 sekund ►► :
l ► Slow 1 ➝ l ► Slow 2 ➝ l ► Slow 3
• Hvis du ønsker at flytte til en titel eller et kapitel for
at finde en ønsket scene.
• Hver gang du trykker på knappen ◄◄ :
◄l Slow 1 ➝ ◄l Slow 2 ➝ ◄l Slow 3
Afspilning
Tryk på knappen ►ll for at vende tilbage tilnormal afspilningshastighed.
Bemærk
Slowmotion fungerer kun fremad på MPEG4
diske.
1
2
Tryk på knappen ANYKEY under afspilning.
3
Tryk på knapperne ◄ ► eller de numeriske knap
per (0~9) for at vælge den ønskede scene.
Tryk derefter på knappen OK.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Title eller
Chapter.
Trinvis afspilning
I pause-tilstand skal du trykke på knappen
F.ADV/SKIP på fjernbetjeningen.
• Each time the button is pressed, a new frame will
appear.
Tryk på knappen ►ll for at vende tilbage tilnormal afspilningshastighed.
Bemærk
Der høres ingen lyd i tilstandene TRIN eller
LANGSOM.
44 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 44
2006-04-04 오후 5:23:03
• Hvis du ønsker at flytte til et bestemt tidspunkt somhjælp
til at finde en scene.
1
Tryk på knappen ANYKEY under afspilning.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Time.
3
Gentag afspilning
Gentagelse af afspilning
1
Tryk på knappen ANYKEY under afspilning.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Repeat.
Indtast tiden i form af timer, minutter og sekundermed de numeriske taster, og tryk herefter på
knap-pen OK.
Dette fungerer muligvis ikke for visse diske.
Når en lyd-cd (CD-DA) eller en MP3-diskindsættes, vises informationsdisplayetmuligvis
ikke. Det afhænger af disktypen.
■
Tidssøgefunktionen fungerer ikke på vissediske.
■
For lukke skærmbilledet skal du trykke på
knappen ANYKEY eller RETURN igen.
3
Vælg gentagelsestilstand med knappen oeoe
◄ ►, og tryk derefter på knappen OK.
• For lukke skærmbilledet skal du trykke på
knappen ANYKEY eller RETURN.
■
Bemærk
Afspilning
■
Bemærk
DVD-RAM/-RW(VR tilstand), ikke-lukket
DVD-RW(V tilstand) og ikke-lukket
DVD-Rkan ikke gentage et kapitel.
Dansk - 45
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 45
2006-04-04 오후 5:23:04
Gentag afspilning af en bestemtdel
(A-B-gentagelse)
1
Tryk på knappen ANYKEY under afspilning.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Repeat.
Valg af sprog til
undertekst og lyd
Vælg sprog til undertekster
Undertekstsprog fungerer muligvis ikke.Det afhænger
af disktypen. Dette er kun tilgængeligtved afspilning.
Brug knappen SUBTITLE
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge A-B, og
trykderefter på knappen OK.
4
Tryk på knappen OK på det sted, hvor du ønsker,
atgentag-afspilningen skal starte (A), og tryk på
knap-pen igen på det sted, hvor du ønsker at gentag-afspilningen skal stoppe (B). Gentagen afspilningen af A-B-sektionen starter.n starts.
Afspilning
Playback
3
1
Tryk på knappen SUBTITLE under afspilning.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det ønskedesprog til undertekster.
• Tryk på knappen CANCEL eller RETURN for at
få skærmbilledet til at forsvinde.
Brug knappen ANYKEY
- For at vende tilbage til normal afspilning -
5
Tryk på knappen CANCEL for at vende tilbage til
normal afspilning.
■
Bemærk
■
1
Tryk på knappen ANYKEY under afspilning.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Subtitle,
ogtryk derefter på knapperne ◄ ► for at vælge
detønskede undertekstsprog.
Hvis du indstiller punktet (B), inden der er
gåetfem sekunder, vises forbudsmærket ( ).
Lyd-cd’er (CD-DA), MP3- og MPEG4-diske
understøtter ikke funktionen A-B-gentag.
■
Bemærk
■
Undertekstsprog kan være forskellige. Det
afhænger af disktypen.
På nogle diske er det kun muligt at vælges
proget til diskmenuen.
46 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN1.indd 46
2006-04-04 오후 5:23:06
Vælg lydsproget
Lydsprog fungerer muligvis ikke. Det afhænger afdisktypen. Dette er kun tilgængeligt ved afspilning.
Ændring af
kameravinkel
Brug knappen AUIDO
1
Tryk på knappen AUDIO under afspilning.
Hvis en DVD-Video indeholder flere vinkler af en bestemt
scene, kan du vælge bruge Angle (Vinkel).
Hvis disken indeholder flere vinkler, vises ANGLE på
skærmen.
Brug knappen ANGLE
2
1
Tryk på knappen ANGLE under afspilning.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den ønskede
vinkel.
Tryk på AUDIO eller ▲▼ for at vælge det
ønskede lydsprog.
1
Tryk på knappen ANYKEY under afspilning.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Audio,
ogtryk derefter på knapperne ◄ ► or at vælge
detønskede lydsprog.
Bemærk
Lydsprog kan være forskellige, fordi deafhænger af disken.
På nogle diske er det kun muligt atvælge
lydsproget til diskmenuen.
Brug knappen ANYKEY
1
Tryk på knappen ANYKEY under afspilning.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Angle, og
trykderefter på knapperne ◄ ► eller talknapperne
(0~9)for at vælge den ønskede vinkelscene.
Bemærk
Afspilning
Brug knappen ANYKEY
Denne funktion er diskafhængig og fungerer
muligvis ikke på alle DVD’er.
Denne funktion virker ikke, når en DVD ikke
har optaget med et multikameravinkelsys-tem.
Dansk - 47
01010K-VR330-336-XEE-DEN2.indd 47
2006-04-04 오후 5:20:05
Zoom ind
Brug af bogmærkerne
(V tilstand)
1
1
Tryk på knappen MARKER under afspilning.
2
Tryk på knappen OK, når den ønskede scenevises.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Zoom,
ogtryk derefter på knappen OK. ( ) vises.
Afspilning
2
Tryk på knappen ANYKEY under afspilning.
Marker de scener, du ønsker at se igen og igen, så
dukan starte afspilningen fra den markerede position.
3
Tryk på knapperne ▲▼, ◄ ► or at flytte til
detområde, du ønsker at forstørre.
4
Tryk på knappen OK.
• Hver gang du trykker på knappen OK, forstørres
billedet op til 4 X (fire gange normalstørrelsen). :
DVD-VIDEO/-RAM/
-RW/-R
Bemærk
normal size
X2
X4
X2
normal size
3
4
• Tallet 1 vises, og scenen lagres.
Tryk på knappen ◄ ► for at flytte til næste position.
Tryk på knappen OK igen, når den ønskedescene
vises.
• Tallet 2 vises, og scenen lagres. Gentag som
ovenfor for at markere andre positioner. Du kan
markere op til 10 scener.
Du kan også vælge funktionen Zoom
direktemed knappen ZOOM på
fjernbetjeningen.
48 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN2.indd 48
2006-04-04 오후 5:20:21
Afspilning af bogmærke
1
Tryk på knappen MARKER.
2
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge en markeretscene.
Brug af markeringerne
(VR tilstand)
3
Tryk på knappen MARKER under afspilning.
2
Tryk på knappen OK, når den ønskede scenevises.
• Tallet 01 vises, og scenen lagres.
3
Tryk på knappen ◄ ► for at flytte til næste position.
4
Tryk på knappen OK igen, når den ønskedescene vises.
Tryk på OK eller knappen ►ll for at starte afspilningen fra en markeret scene.
Sletning af bogmærke
Tryk på knappen MARKER.
2
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge en markeretscene.
Afspilning
1
3
1
Tryk på knappen CANCEL for at slette det valgte
bogmærke.
Bemærk
Når diskbakken åbnes og derefter lukkes,
forsvinder bogmærkerne.
• Tallet 02 vises, og scenen lagres.
• DVD-RW-diske (VR tilstand) harmarkeringsfunktionen i stedet for bogmærkefunktionen.
Med markeringsfunktionen kan du markere op
til99 scener. Da scenerne muligvis vises som
mangeforskellige sider, kan nummerering være
nødvendig.Hvis en disk i brug er kodet med
diskbeskyttelse,kan markeringer ikke sættes
eller slettes. Kun afspilning er mulig.
Dansk - 49
01010K-VR330-336-XEE-DEN2.indd 49
2006-04-04 오후 5:20:23
Afspilning af markering
1
2
Tryk på knappen MARKER under afspilning.
Tryk på tasterne ◄ ► or at vælge en markeret scene.
Afspilning af en
lyd-cd (CD-DA)
Hver disk har mange tilgængelige menufunktioner.
Afspilning af en lyd-cd (CD-DA)
Afspilning
3
1
Indsæt en lyd-cd (CD-DA) i diskbakken.
• Lyd-cd’ens menu vises, og numrene
(sangene)afspilles automatisk.
2
Tryk på knappen ▲▼ for at vælge det nummer
(sang) afspilningen skal starte fra, og tryk
derefterpå knappen OK.
Tryk på OK eller knappen ►ll for at starteafspilningen fra en markeret scene.
• Når du trykker på knappen NEXT SKIP ( ►►l )
eller knappen PREVIOUS SKIP ( l◄◄ ) i markeringstilstand,starter afspilningen fra det forrigemarkerede punkt, hvis det næste eller det aktueltmarkerede punkt afspiller mindre end tre sekunder.
Rydning af markering
1
Tryk på knappen MARKER under afspilning.
2
Tryk på tasterne ◄ ► for at vælge en markeret
scene. Tryk på knappen CANCEL for at slette den
valgte markering.
• Hvis en markering ryddes, mens DVD-RW
(VR tilstand) afspiller, ændres marker-ingsnumrene. Hvis den 7. markering f.eks.slettes, når der
er oprettet 10 markeringer, flyttesmarkeringsnumrene efter den 8. automatisk, ogmarkeringnummer 8 bliver nummer 7.
Skærmelementer for lyd-cd (CD-DA)
1. Ikon for tilstanden Play.
2. Aktuelt nummer (sang) : Viser nummeret på det
nummer, der aktuelt afspilles.
3. Viser det aktuelle afspilningsindeks og det totale
antal numre.
4. Viser diskens brugstilstand og en afspilningstid, som
svarer til den del, der aktuelt afspilles.
5. Viser listen med numre (sange) og afspilningstiden
for hvert nummer.
6. Oversigt over knapper
50 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN2.indd 50
2006-04-04 오후 5:20:25
Knapper på fjernbetjeningen
tilafspilning af cd’er
Afspilning af en MP3disk
Afspilning af en MP3-disk
1
2
3
3
4
5
1
Indsæt en MP3-disk i diskbakken.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Disc
Navigation, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
3
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Music, og tryk
derefter på knappen OK eller ►.
4
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge det nummer
(den sang), du ønsker at høre, og tryk derefterpå
knappen OK.
6
7
6
8
Afspilning
1. ◄
l ◄ -knap : Hvis du trykker på denne knap underafspilningen, vender du tilbage til begyndelsen af
detaktuelle nummer.
vis du trykker på knappen igen, flytter DVDoptageren til og afspiller forrige nummer.
Hvis du trykker på denne knap inden for tre sekunderefter start af afspilningen, afspilles forrige nummer.
Hvis du trykker på denne knap efter tre
sekunder,afspilles det aktuelle nummer igen fra start.
2. ►►l -knap : Afspiller næste nummer.
3. Tryk på knappen (◄◄/►►) : Fast Play (X2, X4, X8)
4. : Stopper et nummer (sang).
5. ►ll : Afspiller et nummer (sang) eller holder pause
ved afspilning.
6. ▲▼ : Vælger et nummer (sang).
7. ►-knap,OK-knap : Afspiller det valgte nummer (sang).
8. ANYKEY : For at vise vinduet i tilstanden Play.
(Alternativet Repeat (Gentag) eller Play (Afspilning)).
Skærmelementer for MP3
1. Ikon for tilstanden Play.
2. Aktuelt nummer (sang) : Viser nummeret på det nummer, der afspilles.
3. Viser det aktuelle afspilningsindeks og det samlede filantal.
4. Viser diskens brugstilstand og en afspilningstid, som
svarer til den del, der aktuelt afspilles.
5. Viser MP3-fil og mappeliste (liste med sange).
6. Oversigt over knapper.
7. MP3-filinformation
Dansk - 51
01010K-VR330-336-XEE-DEN2.indd 51
2006-04-04 오후 5:20:26
Knapper på fjernbetjeningen tilafspilning af MP3
1
2
3
4
6
Gentagelse af afspilning
af en lyd/MP3-disk
1
Tryk på knappen ANYKEY under afspilning.
Tilstanden Repeat fremhæves.
2
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge den
ønskede gentagelsestilstand, og tryk derefter på
knappen OK.
5
7
6
Afspilning
8
1. l◄◄ -knap : Hvis du trykker på denne knap underafspilningen, vender du tilbage til begyndelsen af detaktuelle nummer.
Hvis du trykker på knappen igen, flytter DVD-optager
en til og afspiller forrige nummer.
Hvis du trykker på denne knap inden for tre sekunderefter start af afspilningen, afspilles forrige nummer.
Hvis du trykker på denne knap efter tre sekunder,
afspilles det aktuelle nummer igen fra start.
2. ►►l -knap : Afspiller næste nummer.
3. : Stopper et nummer (sang).
4. ►ll : Afspiller et nummer (sang) eller holder pause
ved afspilning.
5. RETURN -knap : Flytter til mappen, som den
aktuellesang tilhører.
6. ▲▼ : Vælger et nummer (sang).
7. ► -knap,OK-knap : Afspiller det markerede nummer
(sang) eller viser filerne i den markerede mappe.
8. ANYKEY : For at vise vinduet i tilstanden Play.
(Alternativet Repeat (Gentag) eller Play (Afspilning)).
•
•
•
Repeat Track (Gentag spor) (CD (CD-DA)/MP3)
Repeat Folder (Gentag mappe) (MP3)
Repeat Disk (Gentag alle) (CD (CD-DA)/MP3)
- For at vende tilbage til normal afspilning -
3
Tryk på knappen CANCEL for at vende tilbage til
normal afspilning.
52 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN2.indd 52
2006-04-04 오후 5:20:28
Tilstanden Afspillevalg
Sådan programmeres
spor
Du kan maks. registrere 30 numre på spillelisten.
1
2
Tryk på knappen ANYKEY i still-tilstand.
Tilstanden Play fremhæves.
1
Tryk på knappen ANYKEY under Stop.
Tilstanden Play fremhæves.
2
Tryk på knapperne ◄ ► for at gå til Playlist,
ogtryk derefter på knappen OK.
Skærmbilledet Playlist vises.
3
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge numre i denrækkefølge, du vil afspille dem i, og tryk derefterpå
knappen OK.
4
Hvis du har angivet et forkert nummer på spillelisten, skal du trykke på knappen ► og derefter
trykke på knapperne ▲▼ for at markere det forkerte nummer. Tryk på knappen CANCEL.
5
Tryk på knappen PLAY for at afspille spillelisten.
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge det ønskede
afspillevalg, og tryk derefter på knappen OK.
Afspilning
• Normal : Numrene på en disk afspilles i denrækkefølge, de blev optaget i på disken.
• Playlist : Med funktionen Playlist playback kan
du vælge den rækkefølge, som numrene skal
afspilles i.
• Intro[ I ] : De første 10 sekunder af hvert nummer
afspilles, hvis du ønsker at høre den musik, du
har valgt. Tryk på knappen OK eller på knappen
►ll. Afspillevalget ændres til normal afspilning.
Når Intro-afspilningen er færdig, afspilles der
normalt.
• Random[ R ] : Menuvalget Random afspiller
numrene på en disk i tilfældig rækkefølge. Når
en tilfældighedsliste er genereret og færdigafspillet, genereres og afspilles en ny tilfældighedsliste.
Random Play fortsætter, indtil afpilletilstanden
ændres.
Dansk - 53
01010K-VR330-336-XEE-DEN2.indd 53
2006-04-04 오후 5:20:31
Afspilning af en billed
disk
Afspilning
1
2
3
4
5
-1
Hvis du trykker på knappen ►ll, vises billedet Slide
Show Speed screen (Hastighed på diasshow).
Klik på knapperne ◄ ► for at indstille diasshowets
hastighed, og tryk derefter på knappen OK.
5
-2
Tryk på knappen OK med et billede valgt på
skærmen Album. Og vælg en visningstilstand
(Album screen ( ), Slide show ( ),
Rotation ( ) eller Zoom ( )) med knapperne
◄ ►,og tryk derefter på knappen OK.
Indsæt en JPEG-disk i diskbakken.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Disc
Navigation, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Photo, og tryk
derefter på knappen OK eller ►.
Tryk på knapperne ▲▼◄ ► for at vælge et billede.
: Vender tilbage til skærmbilledet Album.
: Enheden går i tilstanden Slide show (Diasshow).
Før diasshowet begynder, skal billedintervallet (diasshowets hastighed) indstilles.
: Hver gang, du trykker på knappen OK,
drejes billedet 90 grader med uret.
: Hver gang du trykker på knappen OK,
forstørres billedet op til 4 X (fire gange normalstørrelsen).
normal size
2X
4X
2X
• Tryk på knappen ►►l for at vise de næste 8 billeder.
• Tryk på knappen l◄◄ for at vise de forrige 8 billeder.
• Tryk på knappen ANYKEY for at vise menulinjen.
• Tryk på knappen RETURN for at vise menulinjen.
54 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN2.indd 54
2006-04-04 오후 5:20:32
MPEG4-funktionsbeskrivelse
Afspilning af en
MPEG4-disk
Funktion
(◄◄eller ►►)
Tryk på knappen SEARCH (◄◄ eller ►► )
under afspilning, og tryk igen for at søge med en
højere hastighed.
Fast 1
Fast 2
Fast 3
Afspilning i
slowmotion
I tilstandene Still eller Trinvis skal du trykke på knappen SEARCH ( ►► ) på fjernbetjeningen
Søgning
MPEG4-filen anvendes til at opbevare lyd- og billeddata.
MPEG4-filer med følgende filtypenavne kan afspilles.
- .avi, .divx, .AVI, .DIVX
1
Indsæt en MPEG4-disk i diskbakken.
Slow 1
Trinvis
afspilning
Bemærk
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Disc
Navigation, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
3
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge DivX, og
tryk derefter på knappen OK eller ►.
Slow 2
Slow 3
I tilstanden Still eller Play skal du trykke på knappen
F.ADV/SKIP på fjernbetjeningen.
Denne enhed kan afspille følgende videokomprimeringsformater (MPEG4 Codec-formater) : DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x DivXPro Xvid
Filmkompensering : QPEL, GMC
Xvid lydformat : “MP3”, “MPEG1 Audio
Layer2”, “LPCM”, “AC3”, “DTS”,
“MS ADPCM”
Visse MPEG4-filer oprettet på en pc kan
muligvis ikke afspilles.
Det er derfor, Codec-type, version og opløsning større end specifikation ikke er understøttet.
Afspilning
2
Beskrivelse
Spring over Tryk på knapperne I◄◄ eller ►►I under afspiln(I◄◄ eller ►►I) ing. Der flyttes 5 minutter frem eller tilbage.
Understøttede filformater til undertekster:
.smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass (Filen med
undertekster skal have nøjagtigt samme navn
som det tilhørende MPEG4-filnavn)
4
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge AVI-filen, og
tryk derefter på knappen OK eller ►.
Dansk - 55
01010K-VR330-336-XEE-DEN2.indd 55
2006-04-04 오후 5:20:36
Afspilning af et videobå
nd(videobåndoptager)
1
2
Indsæt et standardvideobånd i videoen.
• Når videobåndet er indsat, tænder videoenautomatisk.
Tryk på knappen ►II (PLAY/STILL) på fjernbetjeningen eller påforsiden af enheden.
brækket af og den automatiske afspilningsfunktioner tændt, begynder videobåndet at afspilleautomatisk.
Særlige videoafspillefunktioner
Under afspilning af et videobånd råder du over en rækkes
ærlige afspilningsfunktioner.
Still
Tryk på knappen ►II (PLAY/STILL) i afspilningstilstand for at fastfryseen enkelt ramme.
Frame Advance
Tryk på knappen F.ADV/SKIP i Still-tilstand for at gå
frem til næste ramme.
Fps/Rps
Afspilning
Sikkerhedstap
3
Tryk på knappen (STOP) på fjernbetjeningen
eller påforsiden af enheden.
Tryk på knappen Forward (►►) eller Rewind (◄◄ )
afspilningstilstand for forlæns eller baglæns billedsøgn-ing ved to hastigheder :
• Picture Search - Tryk knappen ned flere gange for
atkøre båndet frem eller tilbage ved en hastighed,
derer 2, 3, 5, 7 gange større end normalt.
• Jet Search - Tryk knappen ned, og hold den
nede forat køre båndet frem eller tilbage ved en
hastighed,der er 7 gange større end normalt.
Spring over
Sporing
Tryk på knappen F.ADV/SKIPi afspilningstilstand for
atgive et klarsignal om præcist 30 sekunder. Tryk på
knappen F.ADV/SKIPflere gange for at give etklarsignal om 2 minutter.
Slowmotion
Med Tracking-justeringen fjernes de hvide streger, der
som-metider vises under afspilning, på grund af småforskelle i lydsporene. Knappen PROG/TRK ( / ) justerer
automa-tisk de optagne numre med afpilningshovederne
for at løseproblemet.
Du kan også indstille tracking manuelt.
1
Tryk på knappen ►► i Still-tilstand for slowmotion.
Tryk på knappen ►► flere gange for at variere slowmotion-hastigheden mellem 1/5-1/30 af den normale
afspilningshastighed. Tryk på knappen PLAY to gange
for at genoptage normal visning.
Manuel justering af tracking
Tryk på knapperne PROG/TRK ( / ) underafspilning for at fjerne de hvide streger fra billedet.
56 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN2.indd 56
2006-04-04 오후 5:20:37
Variabelt søgesystem
Hver gang du optager et band på denne DVD/videooptager markeres der automatisk et indeks på båndet,
nåroptagelsen starter. Med søgefunktionen kan du
spolehurtigt fremad eller tilbage til et bestemt indeks
ogstarte afspilningen fra derfra.
• DVD/videooptageren benytter et standard indekseringssystem (VISS). Som er resultat heraf, genkenderden alle indekser, der er markeret af andre
videoer,som anvender samme system og omvendt.
1
Tryk på knappen ANYKEY, mens båndet er
stop-pet.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at gå til End Search,
ogtryk derefter på knappen OK.
Videoen spoler hurtigt frem og søger efter en tomposition og stopper derefter automatisk på denneposition. Hvis videoen når slutningen af båndet
undersøgningen, skubbes båndet ud.
Go To [0:00:00] Stop
Brug denne funktion, når du ønsker at søge efter
0:00:00-tællerpositionen på et bånd.
Tryk på knappen CANCEL på det sted på båndet,
hvor du vil indstille tælleren til 0:00:00.
2
Tryk på knappen ANYKEY, mens båndet er stop-pet.
Forward/Reverse Intro Scan
Brug afsøgnings- og afspilningsfunktionen, når du
ikkepræcist ved, hvor et bestemt program er på et bånd.
3
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Go To [0:00
:00], og tryk derefter på knappen OK. Videoen
spoler tilbage eller hurtigt frem og søgerefter
tællerpositionen 0:00:00 og stopper
derefterautomatisk på denne position.
1
Tryk på knappen ANYKEY, mens båndet er stop-pet.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Forward
Intro Scan eller Reverse Intro Scan, og tryk
derefterpå knappen OK. Når en indeksmarkering
er fundet,afspiller DVD/videooptageren båndet i
5 sekunderog fortsætter derefter søgningen efter
den næsteindeksmarkering.
Afspilning
1
End Search
Brug denne funktion, når du ønsker at søge efter
entom position til at optage et program på et bånd.
Dansk - 57
01010K-VR330-336-XEE-DEN2.indd 57
2006-04-04 오후 5:20:38
Optagelse
Inden optagelse
Denne enhed kan optage på forskellige disktyper. Læs
følgende instruktioner før optagelse, og vælg dinforetrukne disktype.
Diske der kan optages på
I dette afsnit kan du læse om forskellige optagelsesmetoder for DVD.
Denne optager kan optage på følgende diske:
DVD-RW
DVD-R
• DVD-RW’er er læs-/skrivebare diske.
• DVD-R’er er ikke-læs-/skrivbare diske.
Kompatibilitet mellem Samsung og
andre mærker.
Disktype
Optagelses Optagelsesenhed
format
Samsung
VR tilstand
Optagelse
DVD-RW
Andre mærker
Samsung
V tilstand
DVD-optagelse
Andre mærker
Inden optagelse ...........................................................................58
Optagelse af det program, du ser nu ........................................60
Optagelse fra eksterne enheder ..................................................61
DVD-R
Samsung
V tilstand
Andre mærker
Optagelse med et DV-indgangsstik
Lukning Yderligere optagelse
med Samsung-optager
lukket
Ikke skrivbar
lukket
Ikke skrivbar
lukket
Ikke skrivbar
lukket
Ikke skrivbar
lukket
Ikke skrivbar
lukket
Ikke skrivbar
Ikke skrivbar
Skrivbar
Ikke skrivbar
Skrivbar
Ikke skrivbar
Skrivbar
Ikke skrivbar
Ikke skrivbar
Ikke skrivbar
Skrivbar
Ikke skrivbar
Ikke skrivbar
(kun DVD-VR331,VR335,VR336).............................................61
Optagelse ved hjælp af OTR (One Touch Recording) ............62
Udfør en timer-optagelse.............................................................62
Redigér Scheduled Record List
(Listen med planlagte optagelser) ..............................................64
Slet listen med Scheduled Record List
(Listen med planlagte optagelser) ..............................................65
Videooptagelse
Grundlæggende videooptagelse..................................................66
Kontrollér resterende tid..............................................................66
Særlige optagefunktioner ...........................................................67
Bemærk
Lukke
- Dette lukker DVD-RW/-R-disken, så der
ikkekan optages igen.
Lukke op igen
- Dette muliggør yderligere optagelse på
enDVD-RW-disk oprindeligt optaget påDVD/
videooptageren.
- En DVD-RW-disk, som er optaget ved hjælpaf DAO (Disc At Once) på en pc kan ikkelukkes op igen.
- En DVD-RW-disk, som er optaget i V tilstan
dved hjælp af en optager af et andet mærke,
kan ikke lukkes op igen.
- En DVD-R-disk kan ikke være ikke-lukket.
Kopiering til DVD eller video .....................................................67
58 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN2.indd 58
2006-04-04 오후 5:20:40
Optageformater
Da tilgængelige funktioner afhænger af disktypen, skal
duvælge en disk, som bedst passer til de funktioner, du
harbrug for.
Når du indsætter en ubrugt disk, vises følgende meddelelse:
DVD-RW : Når en ubrugt DVD-RW-disk indsættes førstegang, vises meddelelsen “Uninitialized Disc
Do you want to initialize this disc?”. Hvis du
vælger Yes, formateres disken i VR tilstand.
Optagetilstand
Vælg en af de fire optagetilstande ved at trykke
påknappen REC SPEED flere gange, mens enhedener i stop-tilstand, for at få den ønskede optagetid
ogbilledkvalitet.
I almindelighed forbedres billedkvaliteten, jo mereoptagetiden reduceres.
I tilstanden AUTO justeres den mest egnede tilstand
automatisk i henhold til den resterende tid på disken
og længden af timeroptagelsen.
Denne funktion vælges kun i XP-, SP-, LP- og EP-tilstande, og du kan bruge tilstanden til timeroptagelse.
Tilstand
XP
(højkvalitetstilstand)
For ændring af tilstand henvises der til
”Formatering af en disk” på side 84.
LP
Vælges når der er brug
(lang optagelsestilstand) or en lang optagetid.
Cirka 4 timer
cirka 2 Mbps
Vælges når der er brug
for en længere
optagetid.
Cirka 6 timer/
cirka 1,2Mbps
Cirka 8 timer/
cirka 0,8Mbps
Kun til timer-optagelse, Ca. 60 til 480 minutter
Cirka 0,8-8 Mbps
se side 63.
Optagebeskyttet videobånd
Billeder med kopibeskyttelse kan ikke optages pådenne
DVD/videooptager.
Når DVD/videooptageren modtager et kopibeskyt-telsessignal under optagelse, stopper optagelsen, ogfølgende meddelelse vises på skærmen.
Optagelse
• Kapitler oprettes automatisk, når du lukker optagelserpå DVD-RW/-R-diske i V tilstand.
• Enkel redigering (sletning af titler/ændring af titelnavn).
Cirka 1 time
cirka 8 Mbps
Cirka 2 timer
cirka 4 Mbps
AUTO
DVD-RW(V tilstand)/-R
Vælges når videokvaliteten er vigtig.
OptagelsestiderData
hastigheder
SP
Vælges for at optage i
(standardkvalitetstilstand) standardkvalitet.
EP
(udvidet tilstand)
DVD-R : Det er ikke nødvendigt at formatere en disk,
og kun optagelse i V-tilstand understøttes.
Egenskaber
DVD-RW(VR tilstand)
• I denne tilstand findes flere redigeringsfunktioner.
(somf.eks. sletning af en hel titel, delvis sletning af en
titel osv.)
• Forskellige redigeringsfunktioner ved brug af en opre
ttetspilleliste.
Dansk - 59
01010K-VR330-336-XEE-DEN2.indd 59
2006-04-04 오후 5:20:41
Kopikontrolsignaler
TV-udsendelser, som indeholder kopikontrolsignaler,kan
have en af tre følgende signaltyper : Copy-Free,CopyOnce og Copy-Never. Hvis du ønsker at optage et
“copy-once”-program, skal du anvende en DVD-RW-disk
med CPRM i VR-tilstand.
DVD-RW(Ver.1.1)
DVD-RW(Ver.1.1)
med CPRM
VR tilstand
DVD-R
Copy-Free
O
Copy-Once
-
Copy-Never
-
O
O
O*
-
-
3
Tryk på knapperne PROG/TRK ( / ) eller
denumeriske taster for at vælge den kanal, duønsker
at optage.
4
Tryk på knappen REC SPEED flere gange for at
vælgeindspilningshastigheden (kvalitet).
• XP (høj, cirka 1 time) SP (standard, cirka 2
timer) LP (lav, circa 4 timer) EP (udvidet,
cirka 6 timer/8 timer)
5
Tryk på knappen REC.
Når Copy Once benyttet til engangsoptagelsen, kander
ikke udføres yderligere optagelse.
- Indholdsbeskyttelse for skrivbare medier (CPRM)
CPRM er en mekanisme, der binder en optagelse til
detmedie, den er optaget på. Det er understøttet på
nogleDVD-optagere, men ikke på mange DVD-afspillere.
Hver tom skrivbar DVD har “indgraveret” et unikt 64
bitmedie-ID i BCA’et (et område tæt på hullet). Når
beskyt-tet indhold optages på disken, kan det dekrypteres meden 56 bit C2-nøgle (Cryptomeria) afledt fra
medie-ID’en.Ved afspilningen læses ID’en fra BCA’et
og anvendes tilen generere en nøgle til dekryptering
af indholdet pådisken.
Hvis diskens indhold kopieres til et andet medie,
er ID’enforkert eller mangler, og dataene kan ikke
dekrypteres.
6
Tryk på knappen STOP for at stoppe eller
afslutteen igangværende optagelse.
• Meddelelsen “Updating the disc information.
Please wait for a moment” vises.
Optagelse
Pause/Genoptag
Optagelse af det program,
du ser nu
1. Kontroller, at antennekablet er tilsluttet.
2. Kontroller den resterende tid på disken.
DVD-RW-diske skal formateres, før optagelse kanbegyndes. De fleste nye diske sælges som ufor-materede
diske. Sørg for, at formatere uformateredediske før
optagelse.
1
Tryk på knappen OPEN/CLOSE, og indsæt
enskrivbar disk i diskbakken.
2
Tryk på knappen OPEN/CLOSE for at lukkediskbakken. Vent, indtil LOAD forsvinder fra front-displayet.
• Tryk på knappen REC PAUSE for midlertidigt at stop
pe en optagelse, der er i gang.
• Tryk på knappen REC PAUSE igen under pausenfor
at genoptage optagelsen.
• Du kan skifte kanaler ved at trykke på knappernePROG/TRK ( / ) under pause.
Bemærk
Du kan ikke ændre optagelsestilstand og
program under optagelse.
Optagelsen stopper automatisk, hvis der
ikke er mere ledig plads til optagelsen.
Du kan optage op til 99 titler på en disk.
Hvis strømmen afbrydes på grund
af en strømafbrydelse eller af andre
årsager,gemmes den titel, der er ved at
blive optaget,ikke på disken.
Optagelse stopper automatisk, hvis et kopibeskyttet billede vælges.
Brug ikke DVD-R-diske til mastering sammenmed denne enhed.
60 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN2.indd 60
2006-04-04 오후 5:20:42
Optagelse fra
eksterne enheder
Følg disse optagelsesanvisninger til optagelse på diskeller bånd fra eksterne enheder.
1
Tilslut de eksterne enheders udgangsstik til
SCART-indgangsstikket eller AV3 IN foran ved
hjælp af et lyd/videokabel.
2
Tænd for DVD/videooptageren og skift til AV-tilstand ved at trykke på knappen INPUT SEL.
på fjernbetjeningen. Frontdisplayet ændres
som følger. (DV-indgang vises kun på DVDVR331,VR335,VR336)
PR
3
AV1
AV2
AV3
1
Tilslut videokameraets DV-udgangsstik til
DV-inputstikket på forsiden af
DVD/videoop-tageren ved brug af et DV-kabel.
2
Tænd for DVD/videooptageren, og skift til DV-tilstand ved at trykke på knappen INPUT SEL.på
fjernbetjeningen.
3
Tryk på knappen REC SPEED flere gange for
atvælge indspilningshastigheden (kvalitet).
SP
LP
EP
XP
4
Hvis indgangen er indstillet til DV, vises enafspille/
optagemenu øverst på skærmen, dermuliggør
styring af videokamera.
5
Vælg ikonet Afspil i skærmens øverste del for
atafspille fra videokameraet og finde det startsted,
hvorfra der skal kopieres.
6
For at starte optagelsen skal du trykke på
knappen ◄ ► for at vælge REC-ikonet ( ) øverst
på skær-men. Tryk herefter på knappen OK.
Du kan trykke på knappen REC på fjernbetjeningen for at starte optagelsen.
7
Tryk på knappen STOP på DVD/videooptageren,
når optagelsen er afsluttet.
DV
Tryk på knappen REC SPEED flere gange for
atvælge indspilningshastigheden (kvalitet).
SP
LP
EP
XP
5
Tryk på knappen REC på DVD/videooptageren,
når det billede, du ønsker at starte optagelsen fra,
vises.
6
Tryk på knappen STOP på DVD/videooptageren,
når optagelsen er afsluttet.
Bemærk
Når du optager ved brug af et lyd/videokabel
eller SCART-stik, henvises der også til den
eksterne enheds brugermanual.
Bemærk
Optagelse med et DV-indgangsstik
(kun DVD-VR331,VR335,VR336)
Optagelse
4
Når DVD/videooptageren er i stop-tilstand, skal
duindstille driftstilstanden for den eksterne enhed
tilafspilningstilstand.
Nogle videokameraer virker muligvis ikke sammenmed din DVD/videooptager, selv om de har et
DV-udgangsstik.
Der henvises også til videokameraets brugerman-ual ved optagelse gennem et DV-stik.
For at vise ikoner relateret til afspilning på skærmen skal du trykke på en vilkårlig navigationstast
på fjernbetjeningen.
Du kan sikkert styre videokameraet med IEEE1394inter-facet (DV).
Følg disse optagelsesanvisninger til optagelse på disk
ellerbånd fra et videokamera, som har et DV-udgangsstik.
Dansk - 61
01010K-VR330-336-XEE-DEN2.indd 61
2006-04-04 오후 5:20:44
Optagelse ved hjælp af
OTR(One Touch Recording)
Med OTR (One-Touch Recording) kan du tilføje optagelsestid i forudindstillede intervaller i op til 9 timer ved
at trykke på knappen REC flere gange.
1
Optagelse
2
3
4
Tryk på knapperne PROG/TRK ( / ) eller denumeriske taster for at vælge den station, du ønsker
at optage.
Hvis du ønsker at optage gennem en tilsluttet
ekstern komponent, skal du trykke på knappen
INPUT SEL. for at vælge den relevante eksterne
indgang [(AV 1, AV 2, AV3 (eller DV-indgang :
(kun DVD-VR331,VR335,VR336)].
Tryk på knappen REC.
Tryk på knappen REC igen under optagelsestilstand for at aktivere OTR (One-Touch Recording).
• Indspilningslængden 0:30 vises på skærmdisplayet,
og DVD/videooptageren optager i præcist 30 minutter.
Udfør en timeroptagelse
1. Kontrollér, at antennekablet er tilsluttet.
2. Kontrollér den resterende tid på disken.
3. Kontrollér, at dato og klokkeslæt er korrekt.
Kontrollér, at uret (Setup-Clock Set) er indstillet, indendu fortsætter med en timer-optagelse. (Se side 25)
1
2
3
Tryk på knappen OPEN/CLOSE, og indsæt en
skrivbar disk i diskbakken.
Tryk på knappen OPEN/CLOSE for at lukkediskbakken.
Vent, indtil LOAD forsvinder fra frontdisplayet.
Tryk på knappen MENU, når enheden er i Stop-tilstand.
4
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Programme,
og tryk på knappen OK eller ►.
Du kan gå direkte til dette trin ved at trykke på
knappen TIMER REC.
5
Tryk to gange på knappen OK eller ►.
• Optagelsesskærmen vises.
Hold knappen REC nede for at tilføje indspilningstid i forundindstillede intervaller i op til 9 timer.
• DVD/videooptageren stopper optagelsen automa
-tisk,når tiden er udløbet.
Standsning af optagelse
Tryk på knappen STOP ().
Meddelelsen “Press STOP button once more to
cancel Timer Record” vises.
Tryk på knappen STOP () igen.
Meddelelsen “Updating the disc information.
Please wait for a moment” vises
Bemærk
Timertælleren tæller ned et minut ad
gangen fra 9:00 til 0:00, og derefter
stopper dvd/videooptageren optagelsen.
62 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN2.indd 62
2006-04-04 오후 5:20:45
6
Udfyld elementer ved brug af knapperne ▲▼◄ ►.
◄ ► : Flytter til forrige/næste element.
▲▼ : Indstiller en værdi.
• To : Vælge det medium, der skal optages DVD
eller video på.
• Source : Den videoindgangskilde (AV 1, AV 2
eller AV3) eller tv-kanal, du ønsker at
lave en timeroptagelse fra.
• Day : Indstiller optagelsesdagen.
Daily, MO-SA, MO-FR, W-SA, ...W-SU,
01MON, ...31WED
• Start/End Time : Start og sluttidenfor timer optagelsen.
7
Overlappende timer-indstillinger
Programmerne optages i prioriteret rækkefølge.
Hvis timer-optagelsen er indstillet først til et program
og så til et andet program, og programmerne overlapper hinanden, vises følgende meddelelse
på skærmen: “This setting is identical with 1”.
Meddelelsen viser, at det første program har
førsteprioritet. Efter optagelse af det første program
begynder optagelsen af det andet program.
For at afslutte uden af gemme den aktuelle indstilling
Tryk på knappen MENU eller knappen RETURN.
For at vende tilbage til forrige menu
Tryk på knappen RETURN, hvis du ikke ønsker at
indstille en timer-optagelse.
• Indspilningshastighed (DVD)
AUTO : Vælges når du ønsker at indstille videokvaliteten automatisk. I tilstanden AUTO justeres
den mest egnede tilstand automatisk i henhold
til den resterende tid på disken og længden af
timeroptagelsen. Denne funktion vælges kun i
XP-, SP-,LP- og EP-tilstande, og du kan bruge
tilstanden tiltimer-optagelse.
XP (høj kvalitet) : Vælges, når lyd- og videokvaliteten er vigtig. (Cirka 1 time)
SP (standardkvalitet) : Vælges for at optage i
stan-dardkvalitet. (Cirka 2 timer)
LP (lav kvalitet) : Vælges når der er brug for en
langoptagetid. (Cirka 4 timer)
EP (udvidet tilstand) : Vælges når der er brug
for enlængere optagetid. (Cirka 6 timer ved 1.2
Mbpseller cirka 8 timer ved 0,8 Mbps).
Tryk på knappen OK.
8
Sluk for strømmen for at afslutte timer-optagelsen.
blinker, hvis der ikke er isat disk eller bånd.
•
•
vises på frontpanelet. Dette betyder, at der er
registreret en timer-optagelse.
Bemærk
Timer-optagelsestiden kan være forskellig
fraden indstillede tid, afhængig af diskstatussen ogden overordnede timer-optagelsesstatus
(foreksempel overlappende indspilningstider,
ellerhvis den første optagelse slutter inden for
3 minutterfør starttidspunktet for den næste
optagelse).
• Indspilningshastighed (video)
Optagelse
AUTO : Vælges når du ønsker at indstille videokvaliteten automatisk. Dette afhænger
afden resterende tid på videobåndet.
SP : Standardafspilning – til den bedste billedkvalitet.
LP : Long Play – til maksimal indspilningstid
(3 gange SP).
• V/P (VPS/PDC)
VPS : Video Programme System
PDC : Programme Delivery Control
• Vælg ikke V/P, medmindre du er sikker på, at
detprogram, du ønsker at optage, udsendes ved
hjælpaf VPS/PDC. Hvis du sætter V/Ptil On,
skal duogså indstille starttidspunktet PRÆCIST,
somangivet i tv-bladet. Ellers timer-optagelse.
Bemærk
Når du optager i EP-tilstand på en DVD-RW/Rdisk (V-tilstand), optages muligvis ikke alle 6
eller 8 timer, fordi enheden anvender kodningssystemet VBR (variabel bithastighed).
Hvis du f.eks. optager et program med mangehurtige bevægelser, anvendes en højerebithastighed, der bruger mere plads på disken.
Dansk - 63
01010K-VR330-336-XEE-DEN2.indd 63
2006-04-04 오후 5:20:46
Redigér Scheduled
Record List (Listen med
planlagte optagelser)
4
Tryk på knappen ▲▼ for at vælge nummeret
på optagelseslisten, der skal redigeres, og tryk
derefter på knappen OK eller ►.
• Elementerne Edit og Delete vises.
5
Tryk på knappen ▲▼ for at vælge Edit, og tryk
derefter på knappen OK eller ►.
• Timer-optagelsesskærmen vises.
Rediger de elementer, du ønske at ændre.
Se afsnittet om timer-optagelse for flere
oplysninger om inputelementer til timeroptagelse. (Se side 63)
Følg disse anvisninger for redigering af timer-optagelseslisten.
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i Stop-tilstand.
2
Tryk på knappen ▲▼ for at vælge Programme,
og tryk på knappen OK eller ►.
Tryk på knappen OK.
Optagelse
3
6
Tryk på knappen OK for at bekræfte redigeringsindstillingen.
7
Tryk på knappen MENU, når du har udført handlingen. Menubilledet vises.
64 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN2.indd 64
2006-04-04 오후 5:20:47
Slet listen med Scheduled
Record List (Listen medplanlagte optagelser)
4
Tryk på knappen ▲▼ for at vælge nummeret på
optagelseslisten, der skal slettes, og tryk derefter
på knappen OK.
• Elementerne Edit og Delete vises.
5
Tryk på knappen ▲▼ for at vælge Delete, og tryk
derefter på knappen OK eller ►.
• Du får en meddelelse om at bekræfte dit valg
(foreksempel “Do you want to delete No.01?”).
6
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge Yes, og tryk
derefter på knappen OK.
• Den markerede titel slettes fra listen.
Følg disse anvisninger for at slette et titel fra timer-optagelseslisten.
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i Stop-tilstand.
2
Tryk på knappen ▲▼ for at vælge Programme,
og tryk på knappen OK eller ►.
3
Tryk på knappen OK.
Tryk på knappen MENU, når du har udført handlingen. Menubilledet vises.
Bemærk
Optagelse
7
Du kan ikke slette programmer, som er ved
at blive optaget.
Dansk - 65
01010K-VR330-336-XEE-DEN2.indd 65
2006-04-04 오후 5:20:49
Maks. indspilningstid - S Peller LP
Grundlæggende
videooptagelse
Båndlængde
Inden start
1. Kontroller TV-kanalen og antenneforbindelserne.
2. Kontroller den resterende tid på båndet.
Du kan optage en TV-udsendelse, der er i gang, ved
atisætte et tomt band og trykke på knappen (REC).
Du kan også tilføje ekstra tid i forundindstillede intervaller i op til 9 timer ved at trykke på knappen (REC)
flere gange.
Bemærk
FORSIGTIG
Optagelse
1
2
3
Sørg for, at videobåndet har en sikkerhedstap.
Hvis tappen er brækket af, kan du dække
åbnin-gen til ved hjælp af et lille stykke tape.
Advarsel : Dæk ikke åbningen til, medmindre
du ersikker på, at du ønsker at overspille båndet.
Isæt et tomt videobånd i videoen.
• Sørg for, at båndet kan indeholde hele programmet.
Indspilningstid (i SP)
E180
180 minutter eller 3 timer
E240
240 minutter eller 4 timer
E280
280 minutter eller 4 timer og 40 minutter
E300
300 minutter eller 5 timer
Bemærk
Når du ser fra eller optager på videomaskinen
underDVD-optagelse, fungerer nogle funktionsknapper muligvisikke.Meddelelsen “This function
is not available.”vises.
4
Tryk på knappen (REC) på fjernbetjeningen
ellerfrontpanelet.
Se “Særlige optagelsesfunktioner” for valgmulighederunder optagelse.
5
Tryk på knappen STOP for at stoppe eller afslutteen igangværende optagelse.
Pause/Genoptag
• Tryk på knappen REC PAUSE for midlertidigt at sto
ppe en optagelse, der er i gang.
• Tryk på knappen REC PAUSE igen under pausenfor at genoptage optagelsen.
Tryk på talknapperne eller på PROG/TRK ( / )
for at vælge den ønskede kanal.
Tryk på knappen INPUT SEL. for at vælge
AV1,AV2, AV3 (eller DV-indgang:kun DVD-VR331,
VR335, VR336), hvis du optager fra en ekstern
enhed,der er tilsluttet til optagerens indgangsstik.
Tryk på knappen REC SPEED på fjernbetjeningenfor at indstille indspilningshastigheden til en af
følgende muligheder:
• SP – Standardafspilning – til den bedste billedkvalitet.
• LP – Long Play – til maksimal indspilningstid
(3 gange SP).
Bemærk
• Du kan skifte program ved at trykke på knapperne
PROG/TRK ( / ) under pause.
Kontrollér
resterende tid
1
Tryk på knappen INFO på fjernbetjeningen.
De følgende oplysninger vises.
(Aktuel placering på disk, indspilningshastighed,
resterende tid, inputkanal, aktuelt klokkeslæt).
Den valgte indspilningshastighed vises på
frontdisplayet og på skærmdisplayet.
66 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN2.indd 66
2006-04-04 오후 5:20:50
Særlige optagefunktioner
Mens en optagelse er i gang, kan du se et andet
medium eller tilføje indspilningstid i forudindstillede
intervaller.
1
Se en anden kanal
Hvis du ser ved hjælp af et antennestik underoptagelsen, skal du trykke på knappen TV/VCR på
fjern-betjeningen. Skift til det program, du ønsker
at se. Når du ser ved hjælp af et AV-stik under
optagelsen, skal du skifte indgang på dit tv fra AV
til antenne. Skift til det pro-gram, du ønsker at se.
Se et andet medium under optagelse
3
Tilføj indspilningstid
4
Samtidig optagelse af DVD og video
Du kan se en DVD under en videooptagelse
ellerse en video under en DVD-optagelse.
• Isæt en DVD i DVD-bakken under en videooptagelse. Outputtet ændres automatisk til DVD,
ogafspilningen starter.
• Isæt en video under en DVD-optagelse.
Outputtetændres automatisk til video, og afspilningenstarter. (Kun hvis båndets sikkerhedstap
erbrækket af).
Der henvises til OTR-optagelse (One-Touch
Recording). (Se side 62)
Du kan optage en DVD og en video samtidigt, menbegge tilstande skal indstilles til separat optagelse.
• Tryk på knappen DVD/VCR for at indstilleenheden til DVD- eller video-tilstand.
• Vælg indgangstilstand [Tuner, AV1, AV2, AV3
(eller DV-indgang : kun DVD-VR331, VR335,
VR336)] til dvd eller videooptager.
• Vælg REC SPEED for DVD eller video.
• Tryk på knappen REC for DVD eller video.
Bemærk
Hvis DVD/videooptageren er tilsluttet TV-appara
tetved hjælp af S-Video eller komponentvideokabel, vises afspilningsskærmen på videobåndet
ikkeunder DVD-optagelsen.
Du kan ikke optage forskellige kanaler samtidigt.
DVD’en og videoen kan ikke starte optagelsensamtidigt. Du skal vælge den ene tilstand for
atstarte optagelsen og derefter den anden
tilstand.
➡
Du kan kopiere fra DVD til video eller fra video til DVD.
Kontroller den resterende tid på båndet.
For at kopiere fra DVD til video
(VR tilstand)
1
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Copy, og
tryk derefter på knappen OK eller ►.
3
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge DVD -->
VCR, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
4
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge EditCopylist,
og tryk derefter på knappen OK eller ►.
Tryk på knappen MENU, når enheden er i
Stop-tilstand.
Optagelse
2
Kopiering til DVD eller
video
Dansk - 67
01010K-VR330-336-XEE-DEN2.indd 67
2006-04-04 오후 5:20:52
• For at kopiere fra “Edit Copylist” skal du oprette
en kopieringsliste på forhånd.
• Vælg “New Copylist”, og opret den nye spilleliste. (Se side 76)
• Hvis du ønsker at kopiere direkte, skal du vælge
“Direct Copy”.
5
6
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den ønskede ko
pieringsliste, og tryk derefter på knappen OK eller►.
For at kopiere fra video til DVD
➡
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i Stop-tilstand.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Copy, og try
kderefter på knappen OK eller ► .
3
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge VCR -->
DVD, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Copy, og
tryk derefter på knappen OK eller ►.
Optagelse
Direkte kopiering af DVD til video
• Isæt den DVD-disk, du ønsker at kopiere.
• Isæt et videobånd.
• Tryk på videokopieringsknappen på frontpaneleteller fjernbetjeningen. (TO VCR)
• Tryk på knappen STOP for at stoppe optagelsen.
• Du kan også kopiere fra DivX til videooptager, når
den ønskede DivX afspilles eller fremhæves i fillisten.
Hvis DivX-disken indeholder flere filer, afspilles kun
den valgte fil.
Bemærk
4
Du kan bruge knapperne ►II, I◄◄ eller ►►I ,
◄◄ eller ►► for at søge efter startpositionen.
Tryk på knappen OK ved startpunktet.
Kopieringsfunktionen er ikke tilladt i tilstandenprogressiv scanning.
68 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN2.indd 68
2006-04-04 오후 5:20:53
5
Du kan bruge knapperne ►II, I◄◄ eller ►►I ,
◄◄ eller ►► for at søge efter slutpositionen.
Tryk på knappen OK ved slutpunktet.
• Der genereres en kopieringsliste.
Gentag de ovenfor nævnte trin for at oprette en
kopieringsliste.
• Kopieringslisten kan ikke gemmes i video-tilstand.
6
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den ønskedeko
pieringsliste, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
7
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Copy, og
trykderefter på knappen OK eller ►.
Optagelse
• Videoen spoler hurtigt frem og søger efter en startposition og starter derefter kopieringen automatisk.
• Start- og slutpunktet stemmer muligvis ikke heltoverens.
• Vælg Copy All, hvis du ønsker at kopiere heleko pieringslisten.
Direkte kopiering af video til DVD
• Isæt det videobånd, du ønsker at kopiere.
• Isæt en skrivbar DVD-disk.
• Tryk på DVD-kopieringsknappen på frontpaneleteller
fjernbetjeningen. (TO DVD)
• Tryk på knappen STOP for at stoppe optagelsen.
Dansk - 69
01010K-VR330-336-XEE-DEN2.indd 69
2006-04-04 오후 5:20:55
Redigering
I dette afsnit introduceres de grundlæggende
funktioner til DVD-redigering, og redigeringsfunktionerne til både optagelse på disk og tilhele disken forklares.
Afspilning af titellisten
Følg disse instruktioner for at afspille en titel fra
titellisten.
Brug af knappen TITLE LIST
1
Tryk på knappen TITLE LIST.
Skærmbilledet Title List vises.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at markere den titel,
du ønsker at afspille fra titellisten, og tryk derefter
på knappen PLAY.
Den markerede titel afspilles.
3
Tryk på knappen STOP for at stoppe titelafspilnin-gen.
Tryk på knappen TITLE LIST for at komme tilbagetil
titellisteskærmen.
Brug af knappen MENU
Redigering
1
Tryk på knappen MENU.
Afspilning af titellisten.................................................................70
Grundlæggende redigering (titellisten) .....................................72
Avanceret redigering (spilleliste)................................................76
Diskhåndtering .............................................................................83
70 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN2.indd 70
2006-04-04 오후 5:20:56
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Title List, og
tryk derefter to gange på knappen OK eller ►.
Skærmbilledet Title List vises.
Bemærk
Du kan også afspille et optaget program ved
at trykke på knappen ANYKEY.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Title.
3
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Title, og
trykderefter på knappen OK eller ►.
Menuen Edit vises. Play, Rename, Delete,
Edit, Protection (Se side 72~75)
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge at afspilletitellisten, og tryk derefter på knappen OK.
Skærmelementer for Title List
4
Tryk på knappen STOP for at stoppe afspilningen.
Tryk på knappen TITLE LIST for at komme tilbage
til titellisteskærmen.
Afspilningsskærmen for optagne titler.
Informationvinduet til den markerede titel : Titelna
vn,indspilningsdato, indspilningstid, låsningsstatus
optagelsestilstand
Optaget titelnr.
Optaget titelnavn
Indspilningslængde (dvs. afspilningstiden)
Menuen Rediger
Play : Afspiller den markerede titel.
Rename : Ændrer navnet på den markerede titel.
Delete : Sletter den markerede titel fra listen.
Edit : Sletter en del af titlen.
Protection : Låser eller låser den markerede titel op.
Oversigt over knapper
Bemærk
Redigering
5
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Play for
atafspille titellisten, og tryk derefter på knappen OK.
Den markerede titel afspilles.
Afhænger muligvis af disktypen.
DVD-RW(V tilstand)/-R har begrænsetredigeringsfunktion.
Dansk - 71
01010K-VR330-336-XEE-DEN2.indd 71
2006-04-04 오후 5:20:57
Grundlæggende redigering (titellisten)
4
Vælg de ønskede tegn ved hjælp af knapperne ▲▼
◄ ►, og tryk derefter på knappen OK.
Omdøbning (navngivning) af en titel
Følg disse instruktioner for at omdøbe en titelliste, dvs.
redigere titlen på et optaget program.
1
Tryk på knappen TITLE LIST.
Skærmbilledet Title List vises.
Brug af knappen MENU
• Tryk på knappen MENU
• Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Title List, og tryk
derefter to gange på knappen OK eller ►.
Redigering
• Back Space : Sletter tegnet før markøren.
• Space : Indsætter et mellemrum og flyttermarkøren en position frem (til højre).
• Delete : etter tegnet ved markørplaceringen.
• Clear : Sletter alle tegn.
• Save : Registrerer alle tegn.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at markere den titel,
du ønsker at omdøbe fra titellisten, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
3
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Rename,
ogtryk derefter på knappen OK eller ►.
Skærmbilledet Rename vises.
5
Tryk på knapperne ▲▼ ◄ ► for at vælge Save,
og tryk derefter på knappen OK.
Det ændrede titelnavn vises i titelfeltet til den mark
erede titel.
72 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN2.indd 72
2006-04-04 오후 5:20:59
Låsning (beskyttelse) af en titel
Følg disse instruktioner for at låse en titel og beskytteden mod utilsigtet sletning.
1
4
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge On, og
trykderefter på knappen OK. Nøgleikonet i
informa-tionsvinduet til den markerede titel
ændres til låststatus. (
)
Tryk på knappen TITLE LIST.
Skærmbilledet Title List vises.
Brug af knappen MENU
• Tryk på knappen MENU.
• Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Title List, og tryk
derefter to gange på knappen OK eller ►.
Sletning af en titel
Følg disse instruktioner for at slette et titel fra titellisten.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at markere den titel,
du ønsker at beskytte på titellisten, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
3
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Protection,
og tryk derefter på knappen OK eller ►.
1
Tryk på knappen TITLE LIST.
Skærmbilledet Title List vises.
Brug af knappen MENU
• Tryk på knappen MENU.
• Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Title List, og tryk
derefter to gange på knappen OK eller ►.
Tryk på knapperne ▲▼ for at markere den titel,
du ønsker at slette på titellisten, og tryk derefterpå
knappen OK eller ►.
Redigering
2
Dansk - 73
01010K-VR330-336-XEE-DEN2.indd 73
2006-04-04 오후 5:21:01
3
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Delete,
ogtryk derefter på knappen OK eller ►.
Du bliver bedt om at bekræfte dit valg.
DVD-RW(VR tilstand) : Når spillelisten ses på
skærmen, vises meddelelsen “Do you want to
delete? (Related playlists may be deleted.)”.
Sletning af en sektion i en titel
Følg disse instruktioner for at slette en sektion i en
titel fra titellisten.
(VR tilstand)
1
Tryk på knappen TITLE LIST.
Skærmbilledet Title List vises.
Brug af knappen MENU
• Tryk på knappen MENU.
• Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Title List, og tryk
derefter to gange på knappen OK eller ►.
DVD-RW(V tilstand)/-R : Når spillelisten ikke
sespå skærmen, vises meddelelsen ‘Do you want
to delete?’.
• Meddelelsen afhænger af disktypen.
4
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge Yes, og
trykderefter på knappen OK.
Bemærk
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at markere den titel,
du ønsker at slette fra titellisten, og tryk derefter
på knappen OK eller ►.
3
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Edit, og tryk
derefter på knappen OK eller ►.
Skærmbilledet Edit Title List vises.
Du kan ikke slette en beskyttet titel. Hvis du
ønsker at slette en beskyttet titel, skal du
vælge Off i menuen Title Protection.
(Se side 73)
Når en titel er blevet slettet fra titellisten, kanden ikke gendannes.
Når DVD-RW/-R er lukket, kan den ikkeslettes.
Redigering
På DVD-R-diske slettes titler kun fra menuen, men titlen forbliver fysisk på disken.
74 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN2.indd 74
2006-04-04 오후 5:21:03
4
Tryk på knappen OK ved startpunktet.Billedet
og startpunktsklokkeslættet vises i vinduetfor
sektionssletningsstartpunkt.
6
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge Delete, og
tryk derefter på knappen OK.
7
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge Yes, og
trykderefter på knappen OK.
Den markerede sektion er slettet.
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge Return for
atvende tilbage til billedet Title List.
Skærmelementer for Edit Title List
Afspilningslinje
Afspilningstid
Vinduet for sletning af startpunkt og -klokkeslæt
Vinduet for sletning af slutpunkt og -klokkeslæt
• Vælg start- og slutpunkterne for den sektion,
du ønsker at slette ved hjælp af de relevanteafspilningsknapper.
• Afspilningsknapper : (►II, ◄
I ◄ ,◄◄ ,►► ).
5
Tryk på knappen OK ved slutpunktet. Billedet og
slutpunktsklokkeslættet vises i vinduetfor sektionssletningsslutpunkt.
Bemærk
Redigering
Længden på den sektion, der skal slettes,
skal mindst være 5 sekunder.
Hvis længden af sektionen, der skal slettes,
er mindre end 5 sekunder, vises meddelelsen ‘The range is too short’.
Hvis sluttidspunktet ligger før starttidspunktet, vises meddelelsen ‘End point cannot
bemarked earlier than start point’.
Sektionen kan ikke slettes, hvis den indeholder et still-billede.
Tryk på knappen MENU, når du har udførth
andlingen.
Skærmbilledet Title List forsvinder.
Dansk - 75
01010K-VR330-336-XEE-DEN2.indd 75
2006-04-04 오후 5:21:05
Avanceret redigering
(spilleliste)
5
Tryk på knappen OK ved slutpunktet.
Oprettelse af en spilleliste
Følg disse instruktioner for at oprette en ny spillelistetitel ud fra en optaget titel.
• Billedet og slutpunktsklokkeslættet vises i vinduetEnd.
• Den gule markeringslinje flytter til oprettelsesikonet.
(VR tilstand)
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i Stoptilstand.
- For at oprette en ny spilleliste -
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Playlist, og
tryk derefter på knappen OK eller ►.
6
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge Make, og trykderefter på knappen OK.
Skærmbilledet Make Scene vises.
En ny scene føjes til den aktuelle spilleliste.
Bemærk
Du kan kontrollere og få vist alle scenerne på
skærmbilledet Edit Playlist. (Se side 78)
Gentag trin 1~6, hvis du ønsker at oprette en
ny spilleliste.
Gentag trin 4~6, hvis du ønsker at oprette
scener ud fra spillelisten.
Redigering
3
4
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge New Playlist,
ogtryk derefter på knappen OK eller ►.
Skærmbilledet Make Scene vises.
- For at vende tilbage til menuen Edit Playlist -
7
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge Return, og tryk
derefter på knappen OK.
Skærmbilledet Edit Playlist vises.
8
Tryk på knappen MENU eller PLAY LIST, når duhar
udført handlingen.
Billedet Edit Playlist forsvinder.
Tryk på knappen OK ved startpunktet.
• Billedet og klokkeslættet på startpunktet vises i vin
duet Start.
• Den gule markeringslinje flytter til slutelementet.
• Vælg startpunktet for den sektion, du ønsker at
oprette en ny scene ud fra ved hjælp af de relevanteafspilningsknapper (►II, I◄◄ , ►►I , ◄◄ , ►► ).
Du kan oprette op til 99 titler på spillelisten.
Bemærk
De viste skærmbilleder kan være lidt forskellige, afhængig af disktypen.
76 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN2.indd 76
2006-04-04 오후 5:21:06
Afspilning af titler på spillelisten
Følg disse instruktioner for at afspille titler påspillelisten.
Omdøbning af en titel på spillelisten
Følg disse instruktioner for at omdøbe en titel på enspilleliste, dvs. redigere titlen på et titel på en spilleliste.
(VR tilstand)
1
Tryk på knappen PLAY LIST, når disken er stoppet.
Skærmbilledet Edit Playlist vises.
(VR tilstand)
1
Brug af knappen MENU
• Tryk på knappen MENU, når disken er stoppet.
• Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Playlist, og
trykderefter på knappen OK eller ►.
• Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Edit
Playlist, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den titel,
duønsker at afspille fra spillelisten, og tryk derefter
påknappen OK eller ►.
Menuen Edit Playlist vises. Afspil, omdøb, redigerskærm, kopier, slet.
3
Tryk på knapperne ▲▼ for at gå til Play, og trykderefter på knappen OK eller ►.
Titlerne på spillelisten afspilles.
Brug af knappen MENU
• Tryk på knappen MENU, når disken er stoppet.
• Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Playlist, og
trykderefter på knappen OK eller ►.
• Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Edit
Playlist, og tryk derefter på knappen OK eller
► button.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den titel,
duønsker at omdøbe på spillelisten, og tryk derefter påknappen OK eller ►.
Menuen Edit Playlist vises: Play, Rename, Edit
Scene,Copy, Delete
3
Tryk på knapperne ▲▼ for at gå til Rename, og trykderefter på knappen OK.
Skærmbilledet Rename vises.
Redigering
4
Tryk på knappen PLAY LIST, når disken er stoppet.
Skærmbilledet Edit Playlist vises.
Tryk på knappen STOP for at stoppe afspilningen.
Skærmen vender tilbage til skærmbilledet Edit
Playlist.
Dansk - 77
01010K-VR330-336-XEE-DEN2.indd 77
2006-04-04 오후 5:21:08
4
Indtast de ønskede tegn ved hjælp af knapperne
▲▼◄ ►.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den titel, du
ønsker at redigere på spillelisten, og tryk derefter
på knappen OK eller ►.
Menuen Edit Playlist vises : Play, Rename, Edit
Scene, Copy, Delete
3
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Edit Scene,
og tryk derefter på knappen OK eller ►.
Skærmbilledet Edit Scene vises.
• Denne funktion er den samme som funktionenRename til omdøbning af titellisten. (Se side 72)
• Det højeste antal tegn, der kan indtastes, er 31.
5
Tryk på knapperne ▲▼◄ ► for at vælge Save,
og tryk derefter på knappen OK.
Den ændrede titel vises i titelfeltet til den
markerede titel på spillelisten.
Afspilning af en markeret scene
Redigering af en scene til spillelisten
4
Tryk på knapperne ▲▼◄ ► for at vælge den
scene, du ønsker at afspille, og tryk derefter på
knappen OK.
Den titel på spillelisten, der skal afspilles,markeres.
5
Tryk på knappen OK igen.
Den markerede scene afspilles.
Følg disse instruktioner for at redigere scenerne til en
spilleliste.
Redigering
(VR tilstand)
1
Tryk på knappen PLAY LIST, når disken er stoppet.
Skærmbilledet Edit Playlist vises.
Brug af knappen MENU
• Tryk på knappen MENU, når disken er stoppet.
• Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Playlist, og
tryk derefter på knappen OK eller ►.
• Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Edit
Playlist, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
• Tryk på knappen STOP for at stoppe sceneafspilningen.
78 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN3.indd 78
2006-04-04 오후 5:24:01
Redigering af en scene (udskiftning af en scene)
7
Tryk på knappen OK ved scenens slutpunkt.
Følg trin 1-3 på side 78 for opsætning.
4
Tryk på knapperne ▲▼◄ ► for at vælge den
scene, du ønsker at redigere, og tryk derefter på
knappen OK.
• Billedet og slutpunktsklokkeslættet vises i
vinduet End.
8
5
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge Change, og
tryk derefter på knappen OK.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Modify, og
tryk derefter på knappen OK.
Skærmbilledet Modify Scene vises.
• Den scene, du ønsker at ændre, ændres med
den valgte sektion.
6
Tryk på knappen OK ved scenens startpunkt.
Redigering
• Billedet og startpunktsklokkeslættet vises i vinduet Start.
• Vælg start- eller slutpunkterne for den sektion,
du ønsker at redigere ved hjælp af de relevante
afspilningsknapper (►II, ◄
I ◄ , ►►I, ►► ,◄◄ ).
Dansk - 79
01010K-VR330-336-XEE-DEN3.indd 79
2006-04-04 오후 5:24:13
Flytning af en scene (ændring af en scenes position)
■
Du kan ikke flytte den markerede scene til
positionen for næste scene, da den markerede scene skal indsættes før den pågældende position, som ikke kræver en handling.
■
De viste skærmbilleder kan være lidt forskellige, afhængig af disktypen.
Bemærk
Følg trin 1-3 på side 78 for opsætning.
4
Tryk på knapperne ▲▼ ◄ ► for at vælge den
scene, du ønsker at flytte (ændre position for), og
tryk derefter på knappen OK.
Tilføjelse af en scene
Følg trin 1-3 på side 78 for opsætning.
5
Tryk på knapperne ▲▼ ◄ ► for at vælge den
scene,hvor der skal indsættes en ny scene før, og
tryk derefter på knappen OK.
Et gult markeringsvindue vises hen over den
scene, der skal tilføjes.
5
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Add, og tryk
derefter på knappen OK.
Skærmbilledet Add Scene vises.
6
Tryk på knappen OK ved scenens startpunkt.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Move, og
tryk derefter på knappen OK.
• Et gult markeringsvindue vises hen over den
scene, der skal flyttes.
Tryk på knapperne ▲▼ ◄ ► for at vælge den
position, du ønsker at flytte den markerede scene
til, og tryk derefter på knappen OK.
Redigering
6
4
• Den markerede scene flyttes til den valgte
position.
• Billedet og startpunktsklokkeslættet vises i vinduet Start.
• Vælg slutpunktet for den sektion, du ønsker at
tilføje en ny scene til ved hjælp af de relevante
afspilningsknapper (►II ,I◄◄ , ►►I, ◄◄ , ►► ).
80 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN3.indd 80
2006-04-04 오후 5:24:16
7
Tryk på knappen OK ved scenens slutpunkt.
Kopiering af en spilleliste til videomaskinen
1
Tryk på knappen PLAY LIST, når disken er stoppet.
Skærmbilledet Edit Playlist vises.
• Billedet og klokkeslættet for slutpunktet vises i
vinduet End.
• Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge Cancel,
og tryk derefter på knappen OK.
8
Brug af knappen MENU
• Tryk på knappen MENU, når disken er stoppet.
• Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Playlist, og
tryk derefter på knappen OK eller ►.
• Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Edit
Playlist, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge Add, og tryk
derefter på knappen OK.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den titel, du
ønsker at redigere på spillelisten, og tryk derefter
på knappen OK eller ►.
Menuen Edit Playlist vises: Play, Rename, Edit
Scene, Copy, Delete.
3
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Copy, og
tryk derefter på knappen OK.
• Den valgte titel afspilles og kopieres til videobåndet.
4
Tryk på knappen MENU, når du har udført handlingen. Menubilledet vises.
• Den sektion, du ønsker at tilføje, indsættes før
den scene, der blev valgt.
Sletning af en scene
Følg trin 1-3 på side 78 for opsætning.
4
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Delete, og
tryk derefter på knappen OK.
■
Bemærk
Redigering
5
Tryk på knapperne ▲▼ ◄ ► for at vælge den
scene,du ønsker at slette, og tryk derefter på
knappen OK.
Kopieringsfunktionen er ikke tilladt i tilstanden progressiv scanning.
Dansk - 81
01010K-VR330-336-XEE-DEN3.indd 81
2006-04-04 오후 5:24:20
Sletning af en spilleliste fra spillelisten
1
Tryk på knappen PLAY LIST, når disken er stoppet.
Skærmbilledet Edit Playlist vises.
4
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge Yes, og
trykt derefter på knappen OK.
Du vender automatisk tilbage til skærmbilledet Edit
Playlist efter at sletningen er udført.
Redigering
Brug af knappen MENU
• Tryk på knappen MENU, når disken er stoppet.
• Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Playlist, og
tryk derefter på knappen OK eller ►.
• Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Edit
Playlist, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge den titel, du
ønsker at redigere på spillelisten, og tryk derefter
på knappen OK eller ► .
Menuen Delete Playlist vises : Play, Rename, Edit
Scene, Copy, Delete
3
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Delete, og
tryk derefter på knappen OK.
• Du får en meddelelse om at bekræfte sletningen,
‘Do you want to delete?’.
82 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN3.indd 82
2006-04-04 오후 5:24:23
Diskhåndtering
4
Indtast de ønskede tegn ved hjælp af knapperne
▲▼◄ ►.
Redigering af disknavnet
Følg disse instruktioner for at navngive en disk.
• Denne funktion er den samme som funktionen
Rename til omdøbning af titellisten. (Se side 72)
• Det højeste antal tegn, der kan indtastes, er 31.
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i Stop-tilstand.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at gå til Disc Manager,
og tryk derefter på knappen OK eller ►.
5
Tryk på knapperne ▲▼ ◄ ► for at vælge Save, og
tryk derefter på knappen OK.
Disken får et disknavn.
■
For at redigere et disknavn skal du først
fjerne diskbeskyttelsen.
■
De viste skærmbilleder kan være lidtforskellige, afhængig af disktypen.
Bemærk
Redigering
3
Tryk på knapperne ▲▼ for at gå til Disc Name, og
tryk derefter på knappen OK eller ►.
Skærmbilledet Edit Name vises.
Dansk - 83
01010K-VR330-336-XEE-DEN3.indd 83
2006-04-04 오후 5:24:26
Diskbeskyttelse
Med diskbeskyttelsen kan du beskytte dine diske fra
at blive formateret eller slettet på grund af utilsigtede
handlinger.
Redigering
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i Stoptilstand.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at gå til Disc
Manager, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
3
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Disc
Protection, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
4
Tryk på knapperne ▲▼ for at gå til Protected, og
tryk derefter på knappen OK eller ►.
Formatering af en disk
Brug disse instruktioner ved formatering af en disk.
Diskbeskyttelsen skal fjernes.
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i Stoptilstand.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at gå til Disc
Manager, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
3
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Disc
Format, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
4
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge den ønskede
tilstand, og tryk derefter på knappen OK.
84 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN3.indd 84
2006-04-04 오후 5:24:30
5
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge Yes, og tryk
derefter på knappen OK.
Disken formateres.
DISC
DVD-VR tilstand
DVD-V tilstand
DVD-RW
DVD-RW
DVD-R
3
DVD-VR og DVD-V tilstand defineres i henhold til
optagelsesformatet.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Disc Finalise,
og tryk derefter på knappen OK eller ►.
Du bliver bedt om at bekræfte meddelelsen ‘Do you
want to finalise disc?’.
Lukning af en disk
Når du har indspillet titler på en DVD-RW/-R-disk med
din DVD-afspiller skal disken finaliseres inden den
kanafspilles på eksternt udstyr.
Tryk på knappen MENU, når enheden er i Stop-tilstand.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at gå til Disc Manager,
og tryk derefter på knappen OK eller ►.
Hvis du vælger Yes, bliver du bedt om at bekræfte
meddelelse ‘Disc will be finalised. Do you want to continue?’.
4
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge Yes, og tryk
derefter på knappen OK. Disken lukkes.
Redigering
1
„ Når en disk er lukket, kan du ikke slette titler
Bemærk
fra afspilningslisten.
„ Efter lukning virker DVD-RW(V tilstand)/-R på
samme måde som en DVD/videooptager.
„ De viste skærmbilleder kan være lidt forskel-
lige, afhængig af disktypen.
„ Lukningstiden kan variere, afhængig af mæng-
den af optagede data på disken.
„ Dataene på disken ødelægges, hvis optageren
slukkes under lukningsprocessen.
Dansk - 85
01010K-VR330-336-XEE-DEN3.indd 85
2006-04-04 오후 5:24:33
Annullér lukning af en disk (V/VR tilstand)
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i Stoptilstand.
4
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge Yes, og tryk
derefter på knappen OK.
Lukning af disken annulleres.
■
Bemærk
En DVD-RW-disk kan lukkes, eller lukningen
kan annulleres i V tilstand.
Lukke op igen
DVD-RW(V tilstand)
Yderligere optagelse, beskytHandling Samme som for DVD-Video
telse og sletning er muligt.
Mærke
■
2
Redigering
3
Tryk på knapperne ▲▼ for at gå til Disc Manager,
og tryk derefter på knappen OK eller ►.
Lukket
DVD-Video(RW)
En DVD-RW-disk kan lukkes, eller lukningen
kan annulleres i VR tilstand.
Lukket
Lukke op igen
Mærke
DVD-RW(VR:F)
DVD-RW(VR mode)
Handling
Yderligere optagelse,
sletning, redigering og
beskyttelse er ikke muligt.
Yderligere optagelse,
sletning, redigering og
beskyttelse er muligt.
Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge Disc
Unfinalise, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
Du bliver bedt om at bekræfte meddelelsen ‘Do
you want to unfinalise disc?’.
Hvis du vælger Yes, bliver du bedt om at bekræfte
meddelelsen ‘Disc will be unfinalised. Do you want
to continue?’.
86 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN3.indd 86
2006-04-04 오후 5:24:37
• Du bliver bedt om at bekræfte meddelelsen ‘Do
you want to delete all title lists?’.
Sletning af alle titellister
1
Tryk på knappen MENU, når enheden er i Stoptilstand.
• Hvis titlen er beskyttet : Funktionen Delete All
Title Lists virker ikke. Hvis en titel indeholder et
still-billede, virker funktionen heller ikke. Hvis
du ønsker at slette en beskyttet titel, skal du
deaktivere beskyttelsen for det låste element.
2
Tryk på knapperne ▲▼ for at gå til Disc
Manager,og tryk derefter på knappen OK eller ►.
3
Tryk på knappen ▲▼ for at vælge Delete All
Title Lists, og tryk derefter på knappen OK eller ►.
4
Tryk på knapperne ◄ ► for at vælge Yes, og tryk
derefter på knappen OK.
Alle titellister slettes.
Redigering
Dansk - 87
01010K-VR330-336-XEE-DEN3.indd 87
2006-04-04 오후 5:24:39
Henvisning
Fejlfinding
▼
Specifikationer
Henvisning
▼
BEGRÆNSET GARANTI FOR
OPRINDELIG KØBER
Fejlfinding (DVD) .......................................................89
Specifikationer..............................................................92
88 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN3.indd 88
2006-04-04 오후 5:24:42
Fejlfinding (DVD)
Hvis produktet ikke virker, skal du gennemgå alle nedenstående kontroller, inden du kontakter din
Samsungforhandler.
Problem
Der er ingen strøm.
Forklaring/løsning
• Kontroller, om strømledningen er korrekt isat stikket.
• Har du trykket på knappen / I på DVD/videooptageren.
Inputtet vises et kort øjeblik, når
strømmen tændes.
DVD/videooptageren skal bruge et stykke tid til at initialisere, når du har tændt for den.
Hvis funktionen ‘Quick Recording’(‘Hurtig optagelse’) er aktiveret, starter dvd/videooptageren hurtigt, så du med
det samme kan optage den ønskede kanal.(se side 38)
Kan ikke optage TV-programmer.
• Kontroller, om strømledningen er korrekt isat stikket.
• Har du indstillet DVD/videooptagerens programmer korrekt?
• Kontroller, om der er ledig plads på DVD-RW/-R-disken.
• Kontroller, at antennekablet er tilsluttet.
Timer-optagelsen virker ikke
korrekt.
• Kontroller optagelsestidspunktet, sluttidspunktet og de aktuelle tidsindstillinger igen.
• Optagelsen annulleres, hvis der er en strømafbrydelse eller lignende under optagelsen.
Hvis du afspiller et program ved en anden hastighed end normal hastighed, udsendes der ingen lyd.
Kan ikke optage.
• Kontroller, om disken er formateret. Dette produkt optager kun på formaterede diske.
• Kontroller, om der er tilstrækkelig ledig plads på DVD-RW/-R-disken.
Jeg har trykket på knappen REC,
men der sker ikke noget.
Optagelse kan kun ske på en DVD-RW/-R-disk.
Hvis et program er kopibeskyttet, kan det ikke optages.
Jeg har glemt adgangskoden til
børnespærring.
Tryk på knapperne PROG ( / ) på din dvd/videooptager samtidigt, når du tænder for den, og tryk på knappen
STANDBY/ON.
Brug kun denne funktion i nødstilfælde.
(Bemærk, at denne funktion kun er tilgængelig, hvis der ikke er isat en disk).
Kan ikke afspille disk.
• Kontroller, at disken er isat korrekt med etiketten opad.
• Kontroller regionskoden på DVD-disken.
• Denne DVD/videooptager kan ikke afspille visse disktyper.
Ingen lyd.
Henvisning
• Ser du et program i slowmotion- eller fravalgstilstand?
Hvis du afspiller et program ved en anden hastighed end normal hastighed, udsendes der ingen lyd.
(Med undtagelse af i søgning fremad (Fast 1) kan du ikke høre lyd i nogen tilstand, når du skanner MPEG4-filer.)
• Kontroller tilslutninger og startindstillinger.
• Kontroller, om disken er beskadiget.
Ryd evt. op på disken.
• Kontroller, at disken er isat korrekt med etiketten opad.
Dansk - 89
01010K-VR330-336-XEE-DEN3.indd 89
2006-04-04 오후 5:24:44
Fejlfinding (DVD)
Problem
Henvisning
ikonet vises på skærmen.
Forklaring/løsning
Du kan ikke bruge handlingen eller funktionen, fordi :
(1) DVD-disken understøtter ikke funktionen (f.eks. vinkler)
(2) Du har angivet en titel, et kapitel eller et afsøgningstidspunkt, der ligger uden for det korrekte interval.
Indstillingerne for afspilningstilstand er forskellige fra de ind-stillinger, der er konfigureret i menuen
Settings (Indstillinger).
Disken understøtter ikke alle de valgte funktioner.
I dette tilfælde fungerer nogle af de indstillinger, du har konfigureret i menuen Settings (Indstillinger) muligvis ikke
korrekt.
Kan ikke ændre formatforholdet.
Formatforholdet for DVD-disken er fast og kan ikke ændres.
Ingen lydudgang.
Kontroller, om du har valgt de korrekte digitale udgange i menuen Audio Output Options (Lydudgangsvalg).
Inden video- eller lydudgang.
Diskbakken skubbes ud efter 2-5
sekunder.
Har du flyttet DVD/videooptageren fra et koldt til et varmt sted? Hvis det er tilfældet, skal du vente to timer, inden
du tilslutter stikket til stikkontakten. Indsæt derefter disken, og forsøg afspilning igen. Når kondensen er fordampet,
fungerer det korrekt.
Vinkelfunktionen virker ikke under
afspilning af en dvd-disk.
Vinkelfunktionen er kun tilgængelig, hvis disken indeholder billeder, som er taget ved forskellige vinkler.
Disken kører, men der er ikke
noget billede, eller billederne er af
en dårlig kvalitet.
• Kontroller, om disken er beskadiget eller beskidt.
• Nogle diske af dårlig kvalitet kan muligvis ikke afspille korrekt.
• Hvis scenen ændrer sig fra mørke til pludseligt lys, kan skærmen ryste lidt, men
dette er ikke en fejl.
Det ønskede sprog for lyd og
undertekster vises ikke.
Sprog for lyd og for undertekster er disk-afhængige.
Kun de sprog, der er indeholdt på DVD-disken, er tilgængelige og vises på diskmenuen.
Intet progressivt output.
• Kontroller, om PS
vises på frontpanelet.
• Sørg for at ændre komponentens videoudgang ved at trykke på knappen Progressive, når disken
er stoppet.
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Peg med fjernbetjeningen mod føleren på DVD/videooptageren.
Du skal stå inden for den korrekte afstand. (ca. 4,5 m)
Fjern eventuelle hindringer mellem DVD/videooptageren og fjernbetjeningen.
• Kontroller, om batterierne er brugt op.
Andre problemer
• Læs indholdsfortegnelsen. Find og læs de afsnit, der beskriver dit problem, og følg anvisningerne.
• Sluk og tænd igen for enheden.
• Hvis problemet fortsætter, kontakt din nærmeste Samsung-forhandler.
Intet HDMI-signal.
• Kontrollér, at HDMI er aktiveret på videoudgangen.
• Kontrollér forbindelsen mellem TV’et og HDMI-stikket på dvd/videooptageren.
• Kontrollér, om dit TV understøtter denne dvd/videooptager med 576p/720p/1080i.
Unormalt HDMI-skærmbillede.
• Hvis der er støj (“sne”) på skærmen, betyder det, at TV’et ikke understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection).
HDMI output Jitter
• Kontrollér, om dit TV-system er indstillet korrekt.
• Rystelser på skærmen kan opstå, når billedhastigheden konverteres fra 50 Hz til 60 Hz på udgangen 720P/1080i HDMI
(High Definition Multimedia Interface).
• Se venligst i brugervejledningen til dit TV.
90 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN3.indd 90
2006-04-04 오후 5:24:46
Fejlfinding (VCR)
Inden du kontakter din Samsung-forhandler, skal du udføre nogle enkle kontroller.
Problem
Forklaring/løsning
Der er ingen strøm.
• Kontroller, at strømledningen sidder i vægkontakten.
• Har du trykket på knappen / I ?
Du kan ikke indsætte et bånd
• Et videobånd kan kun indsættes med vinduessiden opad og hvis sikkerhedstappen vender mod dig.
TV-program blev ikke indspillet.
• Kontroller DVD/videooptagerens antenneforbindelser.
• Er tuneren til DVD/videooptageren korrekt indstillet?
• Kontroller, at sikkerhedstappen på båndet er intakt.
Timer-funktionen virkede ikke
• Kontroller indstillingerne for start-/stoptidspunktet og det aktuelle klokkeslæt igen.
• Kontroller, at du har isat et bånd med tilstrækkelig indspilningstid.
Der er intet afspilningsbillede, eller
billedet er forvrænget
Du kan ikke se normale udsendelser
Støjlinjer eller striber på afspilningen.
• Kontroller for at se, om du bruger et allerede optaget bånd.
• Kontroller indstillingen for tuner/ekstern enhed. Indstillingen skal være på tuner.
• Kontroller TV-antenneforbindelserne.
• Tryk på knapperne PROG/TRK ( / ) for at formindske disse.
Når der trykkes på knappen ►II under
• Et fastfryst billede kan have striber afhængigt af båndets kvalitet og slitage.
Tryk på knapperne PROG/TRK ( / ) i slowmotion-tilstand for at formindske disse.
Rensning af videohovedet
• Hvis der vises billeder af en dårlig kvalitet på flere bånd, kan det være, at videohovederne skal renses.
Dette er ikke er almindeligt problem, og de skal normalt ikke renses.
Før rensning af videohovederne skal du læse de instruktioner, der følger med rensebåndet. En forkert
rensning kan ødelægge videohovederne, så de ikke længere kan bruges.
Hvis du ikke kan løse dit problem, når du har læst ovennævnte instruktioner, skal du notere :
• Modellen og serienummeret bag på DVD/videooptageren
• Garantioplysningerne
• Være klar med en tydelig beskrivelse af problemet
Kontakte din nærmeste SAMSUNG-forhandler
Henvisning
Dansk - 91
01010K-VR330-336-XEE-DEN3.indd 91
2006-04-04 오후 5:24:48
Specifikationer
Generelt
Indgang
Udgang
Strømkrav
AC 220 - 240V, 50Hz
Strømforbrug
35 Watt
Vægt
4.8 Kg
Dimensioner
430 (B) x 321 (D) x 79 (H)
Driftstemperatur
+5°C til +35°C
Andre forhold
Hold niveauet under betjening. Mindre end 75% driftsfugtighed
Videoindgang (bagpå)
Euro Scart-stik : 1.0 Vp-p (ubalanceret) 75Ω
Lydindgang (bagpå)
Euro Scart-stik : -8 dBm, 47 Kohm ubalanceret
Frontindgang
RCA-stik, DV (kun DVD-VR331,VR335,VR336)
RF-udgang
UHF 21-69 (CH36)
Audio (DVD, video)
RCA-stik, Euro Scart-stik, Audio L/R
Audio (kun DVD)
Digitale audio outputs (KOAKSIAL / OPTISK)
Video (DVD, video)
Båndformat
Videobåndoptager
DVD
RCA-stik, Euro-SCART-stik (Komposit, RGB), S-Video-ud, Komponent ud
HDMI (576p, 720p, 1080i) (kun DVD-VR335,VR336)
Videobånd
Farvesystem
PAL
Tunersystem
B/G, D/K
Video S/N
Over 43 dB (standardoptagelse)
Opløsning
Mere end 240 linjer (standardoptagelse)
Audio S/N
Over 68 dB (hi-fi), 39 dB (mono)
Egenskaber for lydfrekvens
20 Hz-20 KHz (hi-fi)
Billedkomprimeringsformat
MPEG - II
Lydkomprimeringsformat
Dolby AC-3 256 kbps
Indspilningskvalitet
XP (8 Mbps), SP (4 Mbps), LP (2 Mbps), EP (1,2/0,8 Mbps)
Video S/N
Forhold min. 50 dB ved standardoptagelse
Audio S/N
Forhold min. 75 dB
Egenskaber for lydfrekvens
20 Hz ~ 20 KHz
Henvisning
ALydudgang
For dvd-diske konverteres lydsignaler, der optages ved en sampling-frekvens på 96 kHz, til 48 kHz-udgang.
Disktype
DVD
AUDIO CD(CD-DA)
Analog lydudgang
48/96 KHz
44.1 KHz
Digital lydudgang
48 KHz
44.1 KHz
92 - Dansk
01010K-VR330-336-XEE-DEN3.indd 92
2006-04-04 오후 5:24:51
DANMARK
På dette Samsung produkt ydes der seks (6) måneders garanti og atten (18) måneders
reklamationsret fra købsdatoen mod materiale- og fabrikationsfejl. I tilfælde af fejl, som kan
henvises til garantien, skal produktet indleveres til den forhandler, som har solgt produktet.
Dog vil autoriserede Samsung forhandlere og servicecentre i andre vesteuropæiske lande
opfylde de garantiforpligtigelser som gælder for købere i det pågældende land. I tilfælde af
problemer kan De få oplysninger om vore autoriserede servicecentre, på følgende adresse:
www.samsung.com/dk
Samsung Electronics Nordic AB
194 27, Johanneslundsvägen 2, Upplands Väsby
Tlf: 38 322 887
GARANTIBETINGELSER
1. Garantien dækker kun mod forevisning af korrekt udfyldt originalt garantibevis og kvittering, og såfremt serienummeret på produktet er fuldt læseligt.
2. Samsungs forpligtigelser begrænses til et skøn mellem enten reparation eller udskiftning
af defekte dele. Ombytning kan kun ske hvis reparation ikke kan udføres.
3. Garantireparationer skal udføres af en autoriseret Samsung forhandler eller et autoriseret
servicecenter. Der ydes ingen godtgørelse for reparationer udført af uautoriserede
værksteder, eventuelle reparationer og beskadigelser på produktet, som følge af uautoriserede indgreb, omfattes ikke af denne garanti.
4. Dette produkt betragtes ikke som værende defekt i materiale eller fabrikation, såfremt der
kræves tilpasning til nationale eller lokale tekniske eller sikkerhedsmæssige krav i andre
lande, end netop det land produktet oprindeligt er designet og fremstillet til.
5. Denne garanti omfatter ikke sådanne tilpasninger, og der ydes ingen godtgørelse for
sådanne tilpasninger og eventuelle følgeskader. Garantien dækker ikke følgende:
a) Periodiske eftersyn, vedligeholdelse og reparation eller udskiftning af dele, som følge af
normalt slid.
b) Omkostninger i forbindelse med transport, demontering eller installering af produktet.
c) Misbrug, inklusive anvendelse til andre formål end det tiltænkte eller forkert installation.
d) Skader som følge af lynnedslag, vand, ild, naturkatastrofer, krig, oprør, forkert
forsyningsspænding, utilstrækkelig ventilation, eller andre årsager, uden for Samsung
kontrol.
6. Denne garanti er gyldig for enhver lovlig ihændehaver af produktet, i garantiperioden.
7. Forbrugerens lovbestemte rettigheder i enhver national lovgivning, bestemt udfra
købekontrakten eller lignende, påvirkes ikke af denne garanti. Medmindre der nationalt er
lovgivet om det modsatte, er forbrugerens rettigheder under denne garanti det eneste gældende, og Samsung, deres repræsentanter eller forhandlere, kan ikke drages til ansvar for
indirekte tab eller følgetab, skader på plader, compact discs, videobånd eller audiobånd,
eller andet tilhørende udstyr eller materiel.
EUROPÆISK GARANTI
01010K-VR330-336-XEE-DEN3.indd 93
2006-04-04 오후 5:24:52
Contact SAMSUNG WORLD WIDE
If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.
Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å kontakte Samsung Support.
Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
RUSSIA
UKRAINE
AUSTRALIA
CHINA
HONG KONG
INDIA
Asia Pacific
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
Middle East & Africa
01010K-VR330-336-XEE-DEN3.indd 94
TAIWAN
VIETNAM
SOUTH AFRICA
U.A.E
Customer Care Center 1-800-SAMSUNG (7267864)
01-800-SAMSUNG (7267864)
1-800-SAMSUNG (7267864)
0800-333-3733
0800-124-421
800-726-7864(SAMSUNG)
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-7267-864
1-800-100-5303
02 201 2418
844 000 844
38 322 887
09 693 79 554
08 25 08 65 65 (0,15€/Min)
01805 - 121213 (€ 0,12/Min)
06 40 985 985
199 153 153
02 261 03 710
0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)
231 627 22
0 801 801 881
80 8 200 128
0850 123 989
902 10 11 30
08 585 367 87
0870 242 0303
8-800-200-0400
8-800-502-0000
1300 362 603
800-810-5858, 010- 6475 1880
2862 6001
3030 8282
1600 1100 11
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG (7267864)
1800-SAMSUNG (7267864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
0860 7267864 (SAMSUNG)
800SAMSUNG (7267864)
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.ru
www.samsung.com/ur
www.samsung.com/au
www.samsung.com.cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/za
www.samsung.com/mea
2006-04-04 오후 5:24:54
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt
(elektrisk & elektronisk udstyr)
(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)
Mærket på dette produkt eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller
sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal dette produkt bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.
Hjemmebrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller den lokale myndighed for
oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produktet med henblik på miljøforsvarlig genvinding.
Erhvervsbrugere bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten.
Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.
Svenska
Norsk
01010K-VR330-336-XEE-DEN3.indd 95
Suomi
Dansk
AK68-01010K-00
2006-04-04 오후 5:24:56
Download PDF

advertising