Samsung QM85F Bruksanvisning

Add to My manuals
111 Pages

advertisement

Samsung QM85F Bruksanvisning | Manualzz
Brugervejledning
QM85F
Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og indholdet i
brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.
•• Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
-- (a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
-- (b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
•• Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.
© Samsung Electronics
Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual. Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er forbudt.
Andre varemærker end Samsung Electronics egne, tilhører de respektive ejere.
Indholdsfortegnelse
Inden produktet anvendes
Tilslutning25
Kontrolkoder26
Sikkerhedsforanstaltninger5
Sikkerhedssymboler5
Elektricitet og sikkerhed
6
Installation7
Betjening9
Forholdsregler ved håndtering af panelet
11
Rengøring12
Opbevaring og vedligeholdelse
12
Forberedelser
Kontrol med komponenterne
13
Installation/afinstallation af MDC-program 42
Installation42
Afinstallation42
Tilslutning og brug af
en kildeenhed
Inden tilslutning
Kontroller inden tilslutning
Brug af MDC
35
35
Tilslutning til en pc
35
Tilslutning med et D-SUB-kablet (analog type)35
Tilslutning med et DVI-kabel (digital type) 36
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
36
Tilslutning med et HDMI-kabel
37
Tilslutning med et DP-kabel
37
Tilslutning til MDC
43
Brug af MDC via RS-232C (standarder for seriel
datakommunikation)43
Brug af MDC via Ethernet
44
Hjemmefunktion
Multi Screen46
Picture Mode47
Dele14
Kontrolpane14
Bagside16
Tyverisikringslås17
Fjernbetjening18
Tilslutning til en videoenhed
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
Tilslutning med et HDMI-kabel
38
38
39
Tilslutning til et lydsystem
39
On/Off Timer48
On Timer48
Off Timer48
Holiday Management49
Inden installation af produktet
(installationsvejledning)20
Hældningsvinkel og rotation
20
Ventilation20
Tilslutning af LAN-kablet
40
Network Settings50
Skift af indgangskilden
41
Source41
MagicInfo Player I51
Installation af vægmonteringen
Installation af vægmonteringen
Specifikationer til vægbeslag (VESA)
21
21
21
Fjernbetjening (RS232C)
22
Kabeltilslutning22
ID Settings52
Device ID52
PC Connection Cable52
Video Wall53
Video Wall53
Horizontal x Vertical53
Screen Position54
2
Indholdsfortegnelse
Format54
Picture Off66
More settings55
Reset Picture66
Skærmjustering
OnScreen Display
Picture Mode56
Multi Screen67
Multi Screen67
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness /
Color / Tint (G/R)57
Color Temperature58
White Balance58
Gamma59
Calibrated Value59
Picture Options60
Color Tone61
Digital NR61
HDMI Black Level61
Film Mode61
Auto Motion Plus62
Dynamic Backlight62
Picture Size63
Picture Size63
Zoom/Position64
Resolution64
Auto Adjustment65
PC Screen Adjustment65
Display Orientation72
Onscreen Menu Orientation72
Source Content Orientation72
Aspect Ratio72
Screen Protection73
Pixel Shift73
Timer74
Immediate Display75
Side Gray75
Message Display75
Source Info75
No Signal Message75
MDC Message75
Menu Language76
Reset OnScreen Display76
System
Setup77
Indledende indstillinger (System)77
Time78
Clock Set78
DST78
Sleep Timer78
Power On Delay78
MagicInfo I Source79
Auto Source Switching80
Auto Source Switching80
Primary Source Recovery80
Primary Source80
Secondary Source80
Power Control81
Auto Power On81
PC Module Power81
Standby Control82
Network Standby82
Power Button82
Eco Solution83
Energy Saving83
Eco Sensor83
Screen Lamp Schedule83
No Signal Power Off 84
Auto Power Off84
Temperature Control84
Change PIN85
3
Indholdsfortegnelse
General86
Security86
HDMI Hot Plug86
Reset System87
Lydjustering
Problemløsningsvejledning
Appendiks
Betingelser, inden du kontakter Samsungs
servicecenter95
Afprøvning af produktet
95
95
Kontrol af opløsning og frekvens
Kontroller følgende.
96
Ansvar for betalingsservice (omkostning for
kunderne)109
Produktet er ikke defekt
109
En produktskade, som kunden har forårsaget109
Andet109
Spørgsmål & svar
Beskyttelse mod efterbilleder
110
Hvad er efterbilleder?
110
Anbefalede fremgangsmåder mod
forebyggelse110
103
HDMI Sound88
Sound on Video Call89
Speaker Selection89
Reset Sound90
Specifikationer
Licens111
Generelt104
Forudindstillede timertilstande
106
Support
Software Update91
Contact Samsung91
Go to Home92
Multi Screen92
Picture Mode92
On/Off Timer92
Network Settings92
MagicInfo Player I92
ID Settings93
Video Wall93
More settings93
Reset All94
4
Kapitel 01
Inden produktet anvendes
Sikkerhedsforanstaltninger
Følgende sikkerhedsanvisninger er med til at sikre din personlige sikkerhed og forhindre skader på
ejendom. Læs nedenstående for at sikre, at produktet anvendes korrekt.
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD. MÅ IKKE ÅBNES.
Sikkerhedssymboler
Symbol
Navn
Betydning
Advarsel!
Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis
instruktionerne ikke følges.
Forsigtig!
Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis
instruktionerne ikke følges.
Forbud
Forsøg ALDRIG dette.
Anvisning
Følg vejledningerne.
FORSIGTIG: DÆKSLET MÅ IKKE AFMONTERES, DA DET ØGER RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD (OG
BAGSIDEN). DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM SKAL SERVICERES. AL SERVICEARBEJDE SKAL
UDFØRES AF KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE.
Dette symbol indikerer, at der findes
højspænding inden i. Det er farligt
med enhver form for kontakt med
nogen intern del i dette produkt.
Vekselstrømsspænding: Nominel
spænding, der er mærket med dette
symbol, er vekselstrømsspænding.
Dette symbol angiver, at vigtige
dokumenter om betjening og
vedligeholdelse er vedlagt dette
produkt.
Jævnstrømsspænding: Nominel
spænding, der er mærket med dette
symbol, er jævnstrømsspænding.
Klasse II-produkt: Dette symbol
angiver, at der ikke kræves en
sikkerhedsforbindelse til elektrisk jord
(jordforbindelse).
Forsigtig! Se brugervejledning: Dette
symbol anmoder brugeren om, at
se brugervejledningen for yderligere
sikkerhedsrelaterede oplysninger.
5
Elektricitet og sikkerhed
――Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.
Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.
En løs forbindelse med medføre brand.
Rengør evt. støv omkring stikbenene på strømstikket og stikkontakten med en tør klud.
Der kan opstå brand.
Advarsel!
Rør ikke ved strømstik med våde hænder.
Slut strømstikket til en stikkontakt med jordforbindelse. (Undtagen enheder, der ikke
har jordforbindelse)
Ellers kan der opstå elektrisk stød.
Der kan opstå elektrisk stød eller personskader.
Brug ikke et beskadiget strømstik eller en løs stikkontakt.
Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Vær forsigtig
med ikke at anbringe strømkablet under en tung genstand.
Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et
beskadiget kabel.
Der må ikke sluttes flere produkter til samme stikkontakt.
Overophedede stikkontakter kan medføre brand.
6
Installation
Forsigtig!
Hold i stikket, når du tager strømkablet ud af stikkontakten.
Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Advarsel!
Inden du flytter produktet, skal du slukke på afbryderen og tage
strømledningen og alle andre tilsluttede kabler ud.
Beskadigelse af kablet kan medføre brand eller elektrisk stød.
Sørg for at tilslutte strømstikket korrekt i porten.
Hvis strømstikket ikke sluttes korrekt til porten, kan den frakobles utilsigtet,
eller der er risiko for overophedning pga. overspænding, hvilket kan medføre
sikkerhedsulykker.
Når produktet monteres, skal det stilles et stykke ud fra væggen, så
der er tilstrækkelig ventilation.
En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
Brug kun det strømkabel, der leveres sammen med produktet fra Samsung. Brug ikke
strømkablet sammen med andre produkter.
Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Produktet må ikke monteres på et dårligt ventileret sted som f.eks. en
hylde eller et skab.
Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.
En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
Hvis der opstår et problem med produktet, skal strømkablet tages ud, så strømmen
til produktet afbrydes helt. Strømmen afbrydes ikke helt, når du trykker på produktets
afbryderknap.
Strømkablet må ikke tages ud, mens produktet anvendes.
Hold plastemballagen uden for børns rækkevidde.
Produktet kan blive beskadiget af elektrisk stød.
Hvis børn misbruger plastemballagen, er der fare for kvælning.
Strømkablet (DC-strømforsyningen) og produktet må ikke monteres i
nærheden af varmekilder.
(Stearinlys, varmebaserede insektværn, cigaretter, sprayflasker,
varmeanordninger, steder med direkte sollys m.m.)
7
Når produktet monteres, skal det fastgøres sikkert, så det ikke falder
ned.
Hvis produktet ikke er fastgjort sikkert, og et barn berører det under leg, kan
produktet falde ned, hvilket kan kvæste barnet eller beskadige produktet.
Forsigtig!
Når du løfter og flytter produktet, må du ikke røre ved skærmen. Sørg
også for, at mindst to personer er med til at løfte og flytte.
Produktet kan falde ned og forårsage skader på personer eller produktet.
Produktet må ikke monteres i et køkken eller i nærheden af
køkkenbordet.
Madolie eller oliedampe kan beskadige eller gøre produktet deformt.
Produktet må ikke lægges ned på forpartiet.
Skærmen kan blive beskadiget.
Få en tekniker til at montere vægbeslaget.
Hvis skærmen udsættes for direkte sollys i længere tid, kan der opstå misfarvninger af
skærmen.
Montering ved en ikke-kvalificeret person kan medføre personskader. Brug kun godkendte
kabinetter.
Hvis produktet monteres på et usædvanligt sted, kan omgivelserne forårsage et seriøst
kvalitetsproblem. Derfor bør du kontakte Samsungs servicecenter inden monteringen.
(Steder, der genererer fint støv, steder, hvor der anvendes kemikalier, steder med for høje eller
lave temperaturer, steder med megen fugt eller vand, transportudstyr som f.eks. køretøjer,
lufthavne og stationer, der anvendes kontinuerligt i lang tid m.m.)
8
Betjening
Produktet må ikke udsættes for stød.
•• Ellers kan skærmen tage skade.
•• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Advarsel!
Hvis produktet afgiver en underlig lyd, en brændt lugt eller røg, skal
du straks tage strømstikket ud og kontakte Samsungs servicecenter.
Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Hold batterierne til fjernbetjeningen og små tilbehørsdele uden for
børns rækkevidde. Sørg for, at børn ikke sluger nogen af disse.
Hvis et barn har haft batteriet i munden, skal du øjeblikkeligt søge læge.
Hvis produktet tabes eller dets udseende har taget skade, skal du
slukke på afbryderen og tage strømledningen ud. Kontakt derefter
Samsungs servicecenter.
Fortsat brug kan medføre elektrisk stød eller brand.
Du må ikke indsætte metalgenstande (spisepinde, mønter, hårspænder
osv.) eller genstande, der kan brænde nemt (papir, tændstikker osv.), i
produktet (via ventilationsåbningen eller ind-/udgangsporte osv.).
•• Hvis der trænger fremmede substanser ind i produktet, skal du slukke
for det og tage strømledningen ud. Kontakt derefter Samsungs
servicecenter.
•• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.
Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander,
flasker osv.), eller metalgenstande oven på produktet.
•• Hvis der trænger fremmede substanser som f.eks. vand ind i produktet,
skal du sørge for at frakoble strømledningen. Kontakt derefter
Samsungs servicecenter.
•• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.
Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og frakoble
strømledningen.
Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et
beskadiget kabel.
Der må ikke efterlades tunge genstande eller ting, som børn kan lide
(legetøj, slik osv.), oven på produktet.
Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud efter
legetøjet eller slik, og kan medføre alvorlig personskade.
Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller
gardiner.
En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
9
Undlad at hænge i eller klatre på produktet.
•• Produktet kan falde ned og forårsage livsfarlige kvæstelser.
•• Vær særligt opmærksom på, at børn ikke hænger i eller klatrer på
produktet.
Når strømstikket er sluttet til en stikkontakt, må du ikke indsætte en
spisepind eller en anden ledende genstand ind i en anden stikkontakt.
Desuden må du ikke berøre stikkets ben umiddelbart efter, at stikket
er taget ud af stikkontakten.
Ellers kan der opstå elektrisk stød.
Forsigtig!
Isæt batterierne, så polariteten (+, –) vender korrekt.
Hvis polariteten er forkert, er der risiko for, at batteriet revner, eller at væsken
i batteriet kan lække. Dette kan medføre forurening eller beskadigelse af
omgivelserne, brand eller personskader.
Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.
Der kan opstå produktfejl eller personskader.
Der er højspænding inde i produktet. Du må aldrig selv adskille,
reparere eller ændre produktet.
•• Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.
•• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Når produktet ikke anvendes gennem længere tid pga. ferie eller af andre årsager, skal
du tage strømledningen ud af stikkontakten.
Ophobning af støv kan sammen med varme medføre brand, elektrisk stød eller strømafledning.
Hvis der konstateres en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømstikket.
Sørg for at lufte lokalet ud omgående.
Gnister kan medføre en eksplosion eller brand.
Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.
Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.
Dit syn kan forringes.
Batterierne (og genopladelige batterier) er ikke almindeligt affald og skal returneres til
genbrug. Kunden er ansvarlig for returnering af de brugte eller genopladelige batterier
til genbrug.
Kunden kan returnere de brugte eller genopladelige batterier til et offentligt genbrugscenter
eller til en forretning, der sælger samme type batteri eller genopladeligt batteri.
Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter for hver time, du bruger produktet.
Det kan lindre trætte øjne.
Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder
eller defekte pixels.
Når produktet ikke anvendes gennem længere tid, skal du aktivere strømsparetilstanden eller
indstille pauseskærmen, så den viser et billede i bevægelse.
Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær
produktet.
Det kan medføre eksplosion eller brand.
10
Brug kun de anførte standardiserede batterier, og brug ikke et nyt batteri og et brugt
batteri samtidig.
Forholdsregler ved håndtering af panelet
Ellers kan batterierne blive beskadiget eller forårsage brand, personskade eller skade som følge
af, at den indre væske lækker.
Stil ikke produktet som vist på billedet. Panelet er skrøbeligt og kan
tage skade.
Undlad at betragte produktets skærm for tæt på og gennem længere tid.
Dit syn kan forringes.
Produktet må ikke løftes eller flyttes, mens det er i brug.
Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid, da den kan blive
varm.
Læg produktet ned for at håndtere det som vist på billedet.
(emballagen kan bruges).
Når du bruger hovedtelefoner eller øretelefoner, må du ikke skrue for højt op for lyden
eller bruge dem i længere tid.
Ellers risikerer du at beskadige hørelsen.
Sørg for at bruge håndtagene på bagsiden, når du flytter produktet.
Tag ikke fat i noget område af produkt, der befinder sig inden for 15
mm af fronten.
15 mm
11
Opbevaring og vedligeholdelse
Rengøring
Advarsel!
Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel direkte på
produktet.
•• Produktets overflade kan tage skade, eller mærkerne kan blive visket
ud.
Rengøring af ydersiden og skærmen
Aftør overfladen med en let fugtig, blød klud, og aftør derefter med en tør klud.
1
2
3
Der må ikke sprøjtes vand direkte
på nogen dele af produktet.
Der kan opstå fejl i produktet,
elektrisk stød eller brand, hvis der
trænger vand ind i produktet.
På grund af egenskaberne i
højglansprodukter kan det
forårsage hvide pletter på
produktet, hvis du bruger en UVluftfugter i nærheden.
•• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Forsigtig!
Forholdsregler
Når du rengør produktet, skal du tage strømstikket ud og aftørre forsigtigt med en
blød, tør klud, f.eks. en mikrofiber- eller bomuldsklud, for at undgå ridser.
Produktets overflade kan tage skade, eller mærkerne kan blive visket ud.
Sørg for at bruge en blød, tør klud, f.eks. en mikrofiber- eller bomuldsklud, da
produktets overflade og skærmen er følsomme over for ridser.
Fremmede substanser kan nemt ridse produktets overflade eller skærmen.
Brug ikke kemikalier med alkohol, opløsningsmiddel eller overfladebehandlingsmiddel,
f.eks. voks, rensebenzin, fortyndingsmiddel, pesticider, luftfrisker, smøremiddel eller
rensemiddel, på produktet.
Produktets yderside kan blive misfarvet eller revne, skærmens overflade kan skalle, eller
mærkerne kan blive visket ud.
Undlad at ridse skærmen med
neglene eller skarpe genstande.
Ridser kan efterlade mærker eller
beskadige produktet.
•• Hvis du fjerner en mærkat på skærmen, kan det efterlade limrester. Rengør limresterne, inden du
tager skærmen i brug.
•• Undlad at trykke hårdt på produktet eller gnide det. Ellers risikerer du at beskadige produktet.
•• Skærmen må ikke aftørres med kemikalier. Ellers kan der opstå produktfejl.
•• Kontakt servicecENTER Et, hvis produktet skal rengøres indvendigt (der opkræves servicegebyr).
12
Kapitel 02
Forberedelser
Kontrol med komponenterne
-- Kontakt forhandleren, hvor du købte
produktet, hvis der mangler nogle
komponenter.
Hurtig opsætningsvejledning
Garantikort
(ikke til rådighed visse steder)
Lovgivningsmæssig vejledning
Strømkabel
DP-kabel
Adapter RS232C(IN)
-
+
-
-- Udseendet af komponenterne kan være
anderledes end på de viste billeder.
+
Batterier
(ikke til rådighed visse steder)
Fjernbetjening
KABELHOLDER X 3
13
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at
Dele
forbedre kvaliteten.
Paneltast
Kontrolpane
Knapper
Beskrivelse
Tænd for produktet.
Hvis du trykker på knappen , når du tænder for produktet, vises kontrolmenuen.
――Hvis du vil lukke skærmmenuen, skal du trykke på paneltasten og holde den nede
i mindst ét sekund.
Monteringshul til
netværksboks
Gå til den øvre eller nedre menu. Du kan også tilpasse værdien for en indstilling.
Højttaler
Gå til venstre eller højre menu.
――Du kan justere lydstyrken ved at flytte paneltasten mod venstre eller højre, når
kontrolmenuen ikke vises.
Paneltast
Fjernbetjeningssensor
Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger mod sensoren på fronten af
produktet, for at udføre den tilsvarende funktion.
――Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette
produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
Brug fjernbetjeningen inden for 7 til 10 m fra sensoren på produktet med en vinkel 30° til højre eller venstre.
――Hold batterier uden for børns rækkevidde, og genbrug batterierne.
――Brug ikke et nyt og et brugt batteri sammen. Udskift begge batterier på samme tid.
Fjernbetjeningssensor
――Fjern batterierne, når fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid.
14
――Hvis du trykker på knappen
kontrolmenuen.
på paneltasten, når produktet er tændt, vises
Knapper
Beskrivelse
Vælg den tilsluttede indgangskilde.
Kontrolmenu
Source
Flyt paneltasten mod højre for at vælge Source
i kontrolmenuen. Når oversigten
over indgangskilder vises, skal du flytte paneltasten til venstre eller højre for at vælge
den ønskede indgangskilde. Tryk derefter på paneltasten.
Få vist skærmmenuen.
Menu
Home
Flyt paneltasten mod venstre for at vælge Menu
i kontrolmenuen.
Skærmmenuens kontrolskærm vises. Flyt paneltasten mod højre for at vælge den
ønskede menu. Du kan vælge en undermenu ved at flytte paneltasten i retningen
op, ned, venstre eller højre. Hvis du vil skifte indstillinger, skal du vælge den ønskede
menu og trykke på paneltasten.
Aktiver Go to Home-tilstand.
Flyt paneltasten mod højre for at vælge Home
i kontrolmenuen.
Slukker for produktet.
Power Off
Flyt paneltasten nedad for at vælge Power Off
paneltasten.
Return
Afslut kontrolmenuen.
Return
i kontrolmenuen. Tryk derefter på
15
Bagside
Port
――Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan
IR / AMBIENT SENSOR IN
Leverer strøm til eksterne sensorkort eller modtager signalet fra lysføleren.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
DP IN 3 (UHD 30Hz)
Tilsluttes til en computer med et DP-kabel
ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.
Beskrivelse
――Få skarp billedkvalitet ved visning af UHD-indhold ved 30 Hz.
IR /AMBIENT
SENSOR IN
――Den anbefalede opløsning for DP IN 3 (UHD 30Hz)-porten er 3840 x 2160
ved 30 Hz. Opløsningen kan ændres til den optimale opløsning på 3840 x
2160 ved 30 Hz, hvis det er nødvendigt.
HDMI IN 3
DP IN 2 (UHD 60Hz)
HDMI IN 2
DP IN 1 (UHD 60Hz)
DVI IN / MAGICINFO IN
HDMI IN 1
Tilsluttes til en computer med et DP-kabel
――Få skarp billedkvalitet ved visning af UHD-indhold ved 60 Hz.
DVI IN: Sluttes til en kildeenhed med et DVI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
MAGICINFO IN: Når du vil bruge MagicInfo, skal du sørge for at tilslutte DP-DVIkablet.
DP IN 3
(UHD 30Hz)
RJ45
Tilsluttes til MDC med et LAN-kabel.
――Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (*STP-typen).
*Afskærmet, parsnoet kabel.
DP IN 2
(UHD 60Hz)
DP IN 1
(UHD 60Hz)
DVI IN /
MAGICINFO IN
IR OUT
USB
RJ45
RGB IN
IR OUT
Modtager fjernbetjeningssignalet via det eksterne sensorkort og sender signalet
via LOOP OUT.
RS232C OUT
Tilsluttes til MDC med en RS232C-adapter.
RS232C IN
RS232C OUT RS232C IN
USB
Tilsluttes til en USB-enhed ved opgradering af software
RGB IN
Tilsluttes til en kildeenhed med et D-USB-kabel.
AUDIO OUT
Sender lyd til en lydenhed via et lydkabel.
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
Modtager lyd fra en kildeenhed via et lydkabel.
AUDIO OUT
RGB / DVI /
HDMI /
AUDIO IN
16
Tyverisikringslås
――Med en tyverisikringslås kan du bruge produktet sikkert, også på offentlige steder.
――Låseenhedens facon og låsemetode afhænger af producenten. Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
Sådan låses en tyverisikring:
1
Fastgør kablet på din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.
2
Stik den ene ende af kablet gennem løkken i den anden ende.
3
Sæt låseenheden i tyverisikringsslotten bag på produktet.
4
Lås låseenheden.
-- En tyverisikringsenhed kan anskaffes separat.
-- Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
-- Tyverisikringsenheder kan købes hos elektronikforhandlere eller på internettet.
17
Fjernbetjening
――Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
――En knap uden en beskrivelse på billedet nedenfor understøttes ikke på produktet.
POWER
OFF
Tænd for produktet.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Ikke tilgængelig.
Vis eller skjul skærmmenuen, eller gå tilbage til forrige
menu.
5
8
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Talknapper
Angiv adgangskoden i OSD-menuen.
9
CH LIST
Ikke tilgængelig.
-- Fjernbetjeningens funktionsknapper
kan variere for forskellige produkter.
Afbryd lyden.
MUTE
Juster lydstyrken.
Skift indgangskilden.
2
Slukker for produktet.
CH
Tænd for lyden: Tryk på MUTE igen, eller tryk på
lydstyrkeknapperne (+ VOL -).
Startknap til MagicInfo Player I.
Startknap til Go to Home.
18
Lynvalg af de mest anvendte funktioner.
Gå tilbage til forrige menu.
Indstiller sikkerhedslåsen.
Hvis flere produkter er tilsluttet gennem funktionen
Video Wall, skal du trykke på knappen SET og angive
et produkt-id med talknapperne.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Vis informationer om den aktuelle indgangskilde.
Flyt til øverste, nederste, venstre eller højre menu,
eller juster indstilling for en mulighed.
Bekræft et menuvalg.
Afslut den eksisterende menu.
Vælg en tilsluttet inputkilde manuelt blandt
indstillingerne PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3
eller DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3.
Du kan styre produktet ved hjælp af fjernbetjeningen.
Ikke tilgængelig.
Du kan annullere en angivet værdi med
SET-tasten og styre alle tilsluttede produktet ved
hjælp af fjernbetjeningen.
-- Fjernbetjeningens funktionsknapper
kan variere for forskellige produkter.
Sådan anbringes batterier i fjernbetjeningen
19
Inden installation af produktet
(installationsvejledning)
Ventilation
――Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.
Installation på en lodret væg
For at undgå personskade skal denne anordning fastgøres sikkert til gulvet/væggen i henhold til
installationsvejledningen.
•• Sørg for, at vægbeslaget monteres af en autoriseret montør.
•• Ellers kan det falde ned og medføre personskade.
•• Sørg for at installere det angivne vægbeslag.
A Mindst 40 mm
B Omgivende temperatur: Under 35 °C
――Ved installation af produktet på en lodret væg: Sørg for mindst 40 mm luft
mellem produktet og væggen til ventilation, og sørg for, at den omgivende
A-temperatur ikke overstiger 35 °C.
A
Hældningsvinkel og rotation
――Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.
B
Installation på en skrå væg
A Mindst 40 mm
B Mindst 70 mm
B
C Mindst 50 mm
D Mindst 50 mm
E Omgivende temperatur: Under 35 °C
――Ved installation af produktet på en skrå væg: Sørg for mindst den
A
specificerede luft mellem produktet og væggen til ventilation, og sørg for,
at den omgivende temperatur ikke overstiger 35 °C.
C
E
D
D
20
Installation af vægmonteringen
Installation af vægmonteringen
•• Vægmonteringssættet (sælges separat) gør det muligt at montere produktet på væggen.
•• Du kan finde udførlige oplysninger om installation af vægmonteringen i de instruktioner, der fulgte med den.
•• Vi anbefaler, at du kontakter en tekniker for at få hjælp til at montere vægbeslaget.
•• Samsung Electronics er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser på dig selv eller andre, hvis du vælger at installere vægmonteringen på egen hånd.
Specifikationer til vægbeslag (VESA)
――Installer vægmonteringen på en solid væg, der er vinkelret i forhold til gulvet.
Inden du fastgør vægmonteringen til overflader som f.eks. gips, skal du
kontakte den nærmeste forhandler for at få flere oplysninger.
Hvis du installerer produktet på en skråvæg, kan det falde ned og medføre
alvorlige kvæstelser.
•• Samsungs vægmonteringssæt indeholder en udførlig installationsvejledning, og alle dele, der skal bruges til samlingen,
medfølger.
•• Brug ikke skruer, der er længere end standardlængden, eller som ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for
standardskruer. Skruer, der er for lange, kan beskadige produktet indvendigt.
•• I forbindelse med vægmonteringer, der ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for standardskruer, kan længden
på skruerne afvige. Det afhænger af specifikationerne for vægmonteringen.
•• Undgå at stramme skruerne for meget. I modsat fald kan produktet blive beskadiget eller falde ned, hvilket kan medføre
kvæstelser. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for sådanne ulykker.
•• Samsung er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser, hvis forbrugeren anvender en vægmontering,
der er uspecificeret eller ikke er VESA-kompatibel, eller hvis forbrugeren ikke overholder installationsanvisningerne til
produktet.
•• Sørg altid for, at to personer monterer produktet på væggen.
•• Standardmålene for vægmonteringssæt fremgår af nedenstående tabel.
VESA-skruehulspecifikationer (A * B)
i mm
600 × 400
Standardskrue
M8 / L 14~16
Antal
4
――Undlad at installere vægmonteringssættet, mens produktet er tændt. Det kan medføre personskader som følge af elektrisk stød.
21
Fjernbetjening (RS232C)
•• Benlayout
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Hanstik>
<Hunstik>
Kabeltilslutning
RS232C-kabel
Grænseflade
RS232C (9 bens)
Ben
TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)
Bithastighed
9600 bps
Databit
8 bit
Paritet
Ingen
Stopbit
1 bit
Flow-kontrol
Ingen
Maks. længde
15 m (kun skærmet type)
Ben
Signal
1
Detekter bærebølge
2
Modtagede data
3
Afsendte data
4
Klargør dataterminal
5
Signaljord
6
Klargør datasæt
7
Send anmodning
8
Parat til at sende
9
Ringeindikator
22
LAN-kabel
•• RS232C-kabel
Stik: 9-bens D-Sub til stereokabel
6
•• Benlayout
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Hanstik
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
STIK
Gnd
5
----------
3
Gnd
(3,5ø)
Ben nr.
Standardfarve
Signal
1
Hvid og orange
TX+
2
Orange
TX-
3
Hvid og grøn
RX+
4
Blå
NC
5
Hvid og blå
NC
6
Grøn
RX-
7
Hvid og brun
NC
8
Brun
NC
23
LAN-krydskabel (PC til PC)
•• Stik: RJ45
Direkte LAN-kabel (PC til HUB)
HUB
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
↔
3
RX+
RJ45
RJ45
P2
RJ45
P1
P1
P2
P2
Signal
TX-
2
↔
6
RX-
↔
1
TX+
RX+
3
↔
1
TX+
2
↔
2
TX-
RX-
6
↔
2
TX-
RX+
3
↔
3
RX+
RX-
6
↔
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
24
Tilslutning
•• Tilslutning 2
•• Tilslutning 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Tilslutning 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
25
Nr.
Kontrolkoder
Visning af kontrolstatus (kontrolkommandoen Get)
Header
Kommando
0xAA
Kommandotype
ID
Datalængde
Kommando
0xAA
Kommandotype
Kommandotype
10
Videovæg til
0x84
0~1
11
Brugerstyring af videovæg
0x89
-
F.eks Tænd & ID=0
Datalængde
Data
1
Værdi
Tjeksum
Kommando
Nr.
Værdiområde
•• Al kommunikation finder sted hexadecimalt. Tjeksummen beregnes ved at summere alle værdier
med undtagelse af headeren. Hvis en tjeksum ender med at være på mere end to cifre som vist
herunder (11+FF+01+01=112), fjernes det første ciffer.
0
ID
Kommando
Tjeksum
Kontrol (kontrolkommandoen Set)
Header
Kommandotype
Kommando
Værdiområde
1
Strømstyring
0x11
0~1
2
Lydstyrke
0x12
0~100
3
Styring af indgangskilde
0x14
-
4
Styring af skærmtilstand
0x18
-
5
Styring af skærmstørrelse
0x19
0~255
6
Styring af PIP til/fra
0x3C
0~1
7
Styring af autojustering (PC, kun BNC)
0x3D
0
8
Styring af tilstanden Videovæg
0x5C
0~1
9
Sikkerhedslås
0x5D
0~1
Header
Kommando
0xAA
0x11
Header
Kommando
0xAA
0x11
ID
ID
Datalængde
Data 1
1
"Power"
Datalængde
Data 1
1
1
Tjeksum
12
•• For samtidigt at styre alle enheder tilsluttet med et serielt kabel uanset ID'er skal du indstille ID'en
til "0xFE" og overføre kommandoer. Kommandoer bliver udført på hver enhed, men der svares ikke
med ACK.
26
Strømstyring
Lydstyrke
•• Funktion
Et produkt kan tændes og slukkes med en computer.
•• Funktion
Lydstyrken på et produkt kan justeres med en computer.
•• Visning af strømstatus (Hent strømstatus TIL / FRA)
•• Visning af lydstyrkestatus (Hent lydstyrkestatus)
Header
Kommando
0xAA
0x11
ID
Datalængde
Tjeksum
0
•• Indstilling af tænd/sluk (Indstil strøm TIL / FRA)
Header
Kommando
0xAA
0x11
ID
Header
Kommando
0xAA
0x12
Datalængde
Data
Tjeksum
1
"Power"
Header
Kommando
0xAA
0x12
•• Ack
0: Strøm FRA
Header
Kommando
0xAA
0xFF
•• Ack
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x11
"Power"
Tjeksum
0xAA
0xFF
ID
ID
Datalængde
Data
Tjeksum
1
"Volume"
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x11
"ERR"
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x12
"Volume"
Tjeksum
•• Nak
•• Nak
Kommando
0
"Volume": En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0-100)
"Power": Strømkode skal indstilles på et produkt.
Header
Tjeksum
"Volume": En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0-100)
1: Strøm TIL
Kommando
Datalængde
•• Indstilling af lydstyrken (Indstil lydstyrke)
"Power": Strømkode skal indstilles på et produkt.
Header
ID
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x12
"ERR"
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.
27
Styring af indgangskilde
0x25
DisplayPort
•• Funktion
Indgangskilden på et produkt kan ændres med en computer.
0x26
DisplayPort2
•• Visning af indgangskildestatus (Hent indgangskildestatus)
0x27
DisplayPort3
0x31
HDMI3
0x32
HDMI3_PC
Header
Kommando
0xAA
0x14
ID
Datalængde
Tjeksum
0
――DVI_video, HDMI1_PC og HDMI2_PC kan ikke anvendes med kommandoen Set. De svarer kun på
•• Indstilling af indgangskilden (Indstil indgangskilde)
Header
Kommando
0xAA
0x14
ID
Datalængde
Data
1
"Input Source"
"Input Source": En indgangskildekode kan indstilles på et produkt.
0x14
Pc
0x18
DVI
0x0C
Indgangskilde
0x08
Komponent
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (tv)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
Tjeksum
"Get"-kommandoer.
――Tilgængelige porte kan være forskelligt, afhængigt af modellen.
――MagicInfo er tilgængelig på modeller, der MagicInfo-funktionen.
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
Tjeksum
"Input Source": En indgangskildekode kan indstilles på et produkt.
•• Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x14
"ERR"
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.
28
Styring af skærmtilstand
•• Nak
•• Funktion
Skærmtilstanden på et produkt kan ændres med en computer.
Skærmtilstand kan ikke styres, når funktionen Video Wall er aktiveret.
Kommando
0xAA
0x18
ID
Datalængde
Tjeksum
Kommando
0
0xAA
0x18
ID
16 : 9
0x04
Zoom
0x31
Bred zoom
0x0B
4:3
0xFF
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x18
"ERR"
Tjeksum
•• Funktion
Skærmstørrelsen på et produkt kan ændres med en computer.
Datalængde
Data
1
"Screen Mode"
•• Visning af skærmstørrelsen (Hent status for skærmstørrelse)
Tjeksum
"Screen Mode": En kode, der indstiller produktets status
0x01
0xAA
ID
Styring af skærmstørrelse
•• Indstilling af billedstørrelsen (Indstil billedstørrelse)
Header
Kommando
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
•• Visning af skærmstatus (Hent skærmstatus)
Header
Header
Header
Kommando
0xAA
0x19
ID
Datalængde
Tjeksum
0
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x19
"Screen Size"
Tjeksum
"Screen Size": produktets skærmstørrelse (område: 0 - 255, enhed: tommer)
•• Nak
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x18
"Screen
Mode"
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x19
"ERR"
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
"Screen Mode": En kode, der indstiller produktets status
29
Styring af PIP til/fra
Styring af autojustering (PC, kun BNC)
•• Funktion
PIP-tilstanden på et produkt kan aktiveres/deaktiveres med en computer.
•• Funktion
Justerer automatisk pc-systemets skærm med en pc.
――Kun tilgængelig på modeller der har PIP-funktionen.
――Tilstanden kan ikke styres, hvis Video Wall er indstillet til On.
•• Visning af status for autojustering (Hent status for autojustering)
Ingen
――Denne funktion er ikke tilgængelig i MagicInfo.
•• Indstilling af autojustering (Indstil autojustering)
•• Visning af PIP til/fra-status (Hent PIP TIL/FRA-status)
Header
Kommando
0xAA
0x3C
ID
Datalængde
Tjeksum
Kommando
0xAA
0x3C
Kommando
0xAA
0x3D
ID
Datalængde
Data
1
"Auto
Adjustment"
0
ID
Tjeksum
"Auto Adjustment" : 0x00 (hele tiden)
•• Indstilling af PIP til/fra (Indstil PIP TIL / FRA)
Header
Header
Datalængde
Data
1
"PIP"
•• Ack
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x3D
"Auto
Adjustment"
"PIP": Der anvendes en kode til at aktivere/deaktivere PIP-tilstanden på et produkt.
Tjeksum
1: PIP TIL
•• Nak
0: PIP FRA
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x3D
"ERR"
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
"PIP": Der anvendes en kode til at aktivere/deaktivere PIP-tilstanden på et produkt.
•• Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
30
Styring af tilstanden Videovæg
Sikkerhedslås
•• Funktion
Video Wall-tilstanden kan aktiveres på et produkt via en computer.
•• Funktion
Pc'en kan anvendes til at aktivere eller deaktivere funktionen Safety Lock på et produkt.
Denne kontrol er kun mulig på et produkt, hvor Video Wall er aktiveret.
Denne kontrol er til rådighed, uanset om strømmen er tændt eller ej.
•• Visning af videovægtilstand (Hent videovægtilstand)
Header
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Datalængde
•• Visning af status på sikkerhedslås (Hent status på sikkerhedslås)
Tjeksum
0
•• Indstilling af videovæggen (Indstil videovægtilstand)
Header
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Header
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalængde
Tjeksum
0
•• Aktivering eller deaktivering af sikkerhedslås (Indstil sikkerhedslås aktiver/deaktiver)
Datalængde
Data
Tjeksum
1
"Video Wall Mode"
Header
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalængde
Data
Tjeksum
1
"Safety Lock"
"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et produkt.
"Safety Lock": Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt
1: Full
1: TIL
0: Natural
0: FRA
•• Ack
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
Tjeksum
3
'A'
0x5C
"Video Wall Mode"
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x5D
"Safety Lock"
Tjeksum
"Safety Lock": Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt
"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et produkt.
•• Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x5C
"ERR"
•• Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Tjeksum
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
31
Videovæg til
•• Nak
•• Funktion
Pc slår produktets videovæg TIL/FRA.
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x84
ERR
Tjeksum
•• Få status for videovæg til/fra
Header
Kommando
0xAA
0x84
ID
Datalængde
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
Tjeksum
Brugerstyring af videovæg
0
•• Funktion
Pc slår produktets videovægfunktion til/fra.
•• Slå videovæg til/fra
Header
Kommando
0xAA
0x84
ID
Datalængde
Data
Tjeksum
1
V.Wall_On
•• Få status for videovæg
•• V.Wall_On : Videovægkode, der skal indstilles på produktet
1: Videovæg TIL
•• Ack
Kommando
0xAA
0xFF
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalængde
Tjeksum
0
•• Indstil videovæg
0: Videovæg FRA
Header
Header
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'A'
0x84
V.Wall_On
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalængde
Vær1
Vær2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Tjeksum
Wall_Div: Videovæg-skillekode, der er indstillet på produktet
V.Wall_On : Samme som ovenfor
32
Videovægmodel på 10 x 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Fra
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
33
Wall_SNo : Produktnummerkode, der er indstillet på produktet
Videovægmodel på 10 x 10: ( 1 ~ 100)
Indstil nummer
Data
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
Vær2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Tjeksum
•• Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack/Nak
r-CMD
Vær1
3
'N'
0x89
ERR
Tjeksum
"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået
34
Kapitel 03
Tilslutning og brug af en kildeenhed
Inden tilslutning
Kontroller inden tilslutning
――Inden du tilslutter en kildeenhed, skal du læse den brugervejledning, der fulgte med enheden.
Antallet og placeringen af porte på kildeenheder kan variere fra enhed til enhed.
――Tilslut ikke strømkablet, før alle tilslutninger er udført.
Tilslutning af strømkablet under tilslutning kan beskadige produktet.
――Tilslut lydportene korrekt: venstre = hvid og højre = rød.
Tilslutning til en pc
•• Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.
•• En pc kan sluttes til produktet på flere måder.
Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
Tilslutning med et D-SUB-kablet (analog type)
――Undersøg porttyperne på bagsiden af det produkt, du vil tilslutte.
RGB IN
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
35
Tilslutning med et DVI-kabel (digital type)
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
DVI IN /
MAGICINFO IN
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
36
Tilslutning med et HDMI-kabel
Tilslutning med et DP-kabel
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
DP IN 1 (UHD 60Hz),
DP IN 2 (UHD 60Hz), DP IN 3 (UHD 30Hz)
•• Forholdsregler ved brug af DP
――Visse grafikkort, der er ikke er kompatible med DP-standarden, kan forhindre, at Windowsstartskærmbilledet/BIOS-skærmbilledet vises, når produktet er i strømsparetilstand. I så fald skal
du sørge for at tænde produktet, før du tænder for pc'en.
――Grænsefladen DP IN 1 (UHD 60Hz), DP IN 2 (UHD 60Hz), DP IN 3 (UHD 30Hz) på produktet og
det medfølgende DP-kabel er udviklet på baggrund af VESA-standarderne. Hvis der anvendes
et DP-kabel, som ikke overholder VESA-standarderne, kan der opstå fejl i produktet. Samsung
Electronics har intet ansvar for problemer, som måtte opstå ved brug af et kabel, der ikke
overholder standarderne.
Sørg for at bruge et DP-kabel, som er angivet i VESA-standarderne.
――Hvis du vil bruge den optimale opløsning (3840 x 2160 ved 60 Hz), når indgangskilden er
DisplayPort1 eller DisplayPort2, bør du bruge et DP-kabel på under 5 meter.
――Hvis du deaktiverer den strømbesparende tilstand, når indgangskilden er DisplayPort1,
DisplayPort2 eller DisplayPort3, kan der blive importeret nye opløsningsoplysninger, og
opgavevinduets størrelse og placering kan blive ændret.
37
Tilslutning til en videoenhed
•• Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.
•• Du kan slutte en videoenhed til produktet med et kabel.
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
――Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen for at ændre kilden.
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
――Lyden bliver ikke aktiveret, hvis produktet er sluttet til en videoenhed med et HDMI-DVI-kabel. For at
løse dette skal du også slutte et lydkabel til lydportene på produktet og videoenheden.
――Understøttede opløsninger omfatter 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p og 576p.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
38
Tilslutning med et HDMI-kabel
Tilslutning til et lydsystem
Brug af et HDMI-kabel eller HDMI/DVI-kabel (op til 1080p)
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
•• Opnå et bedre billede og lydkvalitet ved at tilslutte en digital enhed med et HDMI-kabel.
•• Et HDMI-kabel understøtter digitale video- og lydsignaler og kræver ikke et lydkabel.
-- Tilslut produktet til en digital enhed, der ikke understøtter HDMI-udgang, ved at bruge et HDMIDVI- og lydkabler.
•• Billedet vises ikke normalt (hvis der er et), eller lyden fungerer muligvis ikke, hvis der er tilsluttet en
ekstern enhed, der bruger en ældre version af HDMI-tilstand, til produktet. Hvis der opstår et sådant
problem, skal du spørge producenten af det eksterne enhed om HDMI-versionen og anmode om
en opgradering, hvis den er for gammel.
•• Sørg for at bruge et HDMI-kabel med en tykkelse på 14 mm eller mindre.
AUDIO OUT
•• Sørg for at købe et certificeret HDMI-kabel. Ellers vises billedet muligvis ikke eller der kan opstå en
forbindelsesfejl.
•• Der anbefales et grundlæggende, hurtigt HDMI-kabel eller ét med ethernet.
Dette produkt understøtter ikke ethernetfunktionen via HDMI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
39
Tilslutning af LAN-kablet
――Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
RJ45
40
Skift af indgangskilden
Source gør det muligt at vælge en række kilder og ændre navne på kildeenheder.
Source
――Skærmen vises måske ikke korrekt, hvis en forkert kilde er valgt for den kildeenhed, du vil skifte til.
SOURCE → Source
Du kan vise skærmen fra en kildeenhed, der er sluttet til produktet. Vælg en kilde på kildelisten for at vise skærmen med den
valgte kilde.
――Indgangskilden kan også ændres med knappen SOURCE på fjernbetjeningen.
Edit Name
Source
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
Nogle gange vises skærmen ikke korrekt, med mindre navnet på en kildeenhed er specificeret i Edit Name.
PC
DVI
HDMI1
HDMI2
HDMI3
DisplayPort1
Desuden er det bedst at omdøbe kildeenheden i Edit Name for at opnå optimal billedkvalitet.
――Listen kan inkludere følgende kildeenheder. Source-enhederne på listen kan variere afhængigt af den valgte kilde.
VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / HD STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game / Camcorder / DVD Combo /
DHR / PC / DVI PC / DVI Devices
――De tilgængelige indstillinger i menuen Picture afhænger af den aktuelle kilde, de indstillinger, der er angivet i Edit Name.
•• Når du slutter en pc til porten HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, skal du indstille Edit Name til PC. I andre tilfælde skal
du indstille Edit Name til AV-enheder.
•• Når du slutter en pc til HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3-porten med HDMI-kablet, skal du indstille produktet til PCtilstand under Edit Name.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Når du slutter en pc til HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3-porten med HDMI-DVI-kablet, skal du indstille produktet til DVI
PC-tilstand under Edit Name.
•• Når du slutter en AV-enhed til HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3-porten med HDMI-DVI-kablet, skal du indstille
produktet til DVI Devices-tilstand under Edit Name.
41
Kapitel 04
Brug af MDC
"MDC" (Multiple Display Control) er et program, der gør det nemt at styre flere skærmenheder samtidig på en pc.
Du kan finde oplysninger om brugen af MDC-programmet i hjælpen, når du har installeret programmet. MDC-programmet kan downloades fra webstedet.
Når du trykker på knappen On efter at have trykket på knappen Off, går der ca. ét minut med at
kontrollere produktets status. Hvis du vil køre en kommando, kan du prøve at gøre dette, når der er
gået et minut.
6
I det viste "Destination Folder"-vindue skal du vælge den mappesti, hvor du vil installere
programmet, og klikke på "Next".
――Hvis mappestien ikke angives, vil programmet blive installeret i standardmappestien.
Installation/afinstallation af MDC-program
Installation
7
I vinduet "Ready to Install the Program", der vises, skal du kontrollere den mappesti, hvor
programmet skal installeres, og klikke på "Install".
8
Installationsstatussen bliver vist.
9
Klik på "Finish" i det viste "InstallShield Wizard Complete"-vindue.
――MDC-installationen kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksforholdene.
――Vælg "Launch MDC Unified", og klik på "Finish" for straks at køre MDC-programmet.
1
Klik på MDC Unified-installationsprogrammet.
2
Vælg installationssproget. Klik derefter på "OK".
――Ikonet til kørsel af MDC vises måske ikke. Det afhænger af pc-systemet eller
3
Når skærmen "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" vises, skal du klikke på
produktspecifikationerne.
――Tryk på F5, hvis kørselsikonet ikke vises.
10Genvejsikonet MDC Unified bliver oprettet på skrivebordet efter installationen.
"Next".
4
I det viste "License Agreement"-vindue skal du vælge "I accept the terms in the license
agreement" og klikke på "Next".
5
Afinstallation
1
Vælg Indstillinger > Kontrolpanel på menuen Start, og dobbeltklik på Tilføj eller fjern
programmer.
I det viste "Customer Information"-vindue skal du udfylde alle oplysningsfelterne og klikke på
"Next".
2
Vælg MDC Unified på listen, og klik på Rediger/fjern.
42
Tilslutning til MDC
Brug af MDC via RS-232C (standarder for seriel datakommunikation)
Slut et serielt RS-232C-kabel til de serielle porte på pc'en og på skærmen.
RS232C IN
Skærm 1
RS232C IN RS232C OUT
RS232C OUT
RS232C IN
Skærm 2
Computer
43
Brug af MDC via Ethernet
Indtast IP-adressen for den primære visningsenhed, og slut enheden til pc'en. Skærmenheder kan sluttes til hinanden med et LAN-kabel.
Tilslutning via et direkte LAN-kabel
――Der kan tilsluttes flere produkter med RJ45-porten på produktet og LAN-portene på HUB'en.
Computer
RJ45
HUB
Skærm 1
Skærm 2
44
Tilslutning via et LAN-krydskabel
――Der kan tilsluttes flere produkter med RS232C IN/OUT-porten på produktet.
RS232C IN
Skærm 1
RJ45
RS232C OUT
RS232C OUT
RS232C IN
Skærm 2
Computer
45
Kapitel 05
Hjemmefunktion
Denne funktion findes i Support → Go to Home.
Åbnes med knappen HOME på fjernbetjeningen.
Multi Screen
HOME
lone Product
Du kan få vist flere kilder på skærmen samtidigt.
•• Off
•• PIP: Billedet fra den eksterne videokilde vil være på hovedskærmen, og billedet fra produktet vil være på PIPunderbilledskærmen.
→ Multi Screen → ENTER E
Multi Screen
•• Triple Screen: Når skærmbilledet fra en ekstern enhed eller pc vises, kan du få vist billeder fra andre enheder samtidig.
Billederne vises som to delskærme.
비디오 월
•• Four Screen: Når skærmbilledet fra en ekstern enhed eller pc vises, kan du få vist billeder fra andre enheder samtidig.
Billederne vises som tre delskærme.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
-- Du kan finde flere oplysninger om delfunktionerne i Multi Screen i kapitlet OnScreen
Display.
46
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Picture Mode
Vælg en billedtilstand (Picture Mode), der passer til det miljø, hvor produktet skal anvendes.
•• Shop & Mall
Velegnet til indkøbscentre.
-- Vælg enten Video/Image eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
•• Office & School
Velegnet til kontorer og skoler.
-- Vælg enten Video/Image eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
•• Terminal & Station
Velegnet til busterminaler og togstationer.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
-- Vælg enten Video/Image eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
•• Video Wall
Velegnet til miljøer, hvor der benyttes videovægvisning.
-- Vælg enten Video/Image eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
•• Calibration
I denne tilstand anvendes indstillingerne for lysstyrke, farve, gamma og ensartethed, der er blevet brugerdefineret i
farvekalibreringsprogrammet Color Expert.
-- For at anvende tilstanden Calibration korrekt skal du sørge for at konfigurere billedkvalitetsindstillingerne, f.eks.
lysstyrke, farve, gamma og ensartethed, ved hjælp af farvekalibreringsprogrammet Color Expert.
-- Gå ind på www.samsung.com/displaysolutions for at hente programmet Color Expert.
47
――Du skal indstille klokkeslættet, inden du kan bruge Clock Set.
On/Off Timer
HOME
On Timer
→ On/Off Timer → ENTER E
Angiv On Timer, så produktet tændes automatisk på et tidspunkt og en dag, du selv vælger.
Produktet tændes med den angivne lydstyrke og indgangskilde.
On/Off Timer
티커
On Timer: Indstil on-timeren ved at vælge en af de syv forskellige indstillingsmuligheder. Sørg for, at du angiver det aktuelle
klokkeslæt først.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Setup: Vælg Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun eller Manual.
Hvis du vælger Manual, kan du vælge de dage, hvor On Timer skal tænde for produktet.
-- Markeringen angiver de dage, du har valgt.
•• Time: Indstil time og minut. Brug talknapperne eller pil op og pil ned til at indtaste tal. Brug venstre og højre pil til at skifte
indtastningsfelt.
•• Volume: Angiv den ønskede lydstyrke. Brug venstre og højre pil til at ændre lydstyrken.
•• Source: Vælg en indgangskilde efter eget valg.
Off Timer
Indstil off-timeren (Off Timer) ved at vælge en af de syv forskellige indstillingsmuligheder. (Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: Vælg Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun eller Manual.
Hvis du vælger Manual, kan du vælge de dage, hvor Off Timer skal slukke for produktet.
-- Markeringen angiver de dage, du har valgt.
•• Time: Indstil time og minut. Brug talknapperne eller pil op og pil ned til at indtaste tal. Brug venstre og højre pil til at skifte
indtastningsfelt.
48
Holiday Management
Timeren bliver deaktiveret i en periode, der er angivet som ferie.
•• Add Holiday: Angiv den periode, du vil tilføje som ferie.
Vælg start- og slutdatoerne på den ferie, du vil tilføje, ved hjælp af knapperne u/d, og klik på knappen Save.
Perioden føjes til listen med ferier.
-- Start: Angiv feriens startdato.
-- End: Angiv feriens slutdato.
――Edit: Vælg et ferieelement, og rediger derefter datoen.
――Delete: Slet valgte elementer fra listen med ferier.
•• Set Applied Timer: Indstil On Timer og Off Timer for ikke at aktivere offentlige fridage.
-- Tryk på E for at vælge de On Timer- og Off Timer-indstillinger, som du ikke vil aktivere.
-- Den valgte On Timer og Off Timer vil ikke blive aktiveret.
49
Network Settings
HOME
Vis netværksindstillingerne.
Network Settings
→ Network Settings → ENTER E
IP Setting
Network Settings
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Enter manually
IP Address
***.
***.
***.
***
Subnet Mask
***.
***.
***.
***
Gateway
***.
***.
***.
***
Save
Close
•• IP Setting: Obtain automatically, Enter manually
•• IP Address: Indtast IP Address manuelt, hvis IP Setting er sat til Enter manually.
•• Subnet Mask: Indtast Subnet Mask manuelt, hvis IP Setting er sat til Enter manually.
•• Gateway: Indtast Gateway manuelt, hvis IP Setting er sat til Enter manually.
――Når Obtain automatically er indstillet, vises oplysningerne om IP Address/Subnet Mask/Gateway ikke.
50
MagicInfo Player I
HOME
Skift kilden til MagicInfo Player I.
MagicInfo Player I publicerer og afspiller en række forskelligt indhold, herunder oprettet indhold og multimedieindhold
(billeder, videoer og lydindhold), fra serveren eller en tilsluttet enhed.
→ MagicInfo Player I → ENTER E
MagicInfo Player I
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
51
ID Settings
HOME
one Product
Tildel et sæt et ID.
Tryk på u/d for at vælge et nummer, og tryk på E.
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
Device ID
비디오 월
Indtast ID-nummeret for det produkt, der er sluttet til indgangskablet til modtagelse af indgangssignalet. (Område: 0~224)
――Indtast det nummer, du vil bruge, med taltasterne på fjernbetjeningen.
PC Connection Cable
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Vælg en metode til at tilslutte til MDC for at modtage MDC-signalet.
•• RS232C cable
Kommuniker med MDC via RS232C-stereokablet.
•• RJ45(LAN) cable
Kommuniker med MDC via RJ45-kablet.
52
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Tilpas layoutet af flere skærme, der er koblet sammen for at danne en videovæg.
Du kan vise en del af et helt billede eller gentage det samme billede på hver af de sammenkoblede skærme.
For at vise flere billeder skal du se MDC Hjælp eller brugervejledningen til MagicInfo. Visse modeller understøtter muligvis ikke
funktionen MagicInfo.
Video Wall
Du kan aktivere eller deaktivere Video Wall.
Vælg On for at organisere en videovæg.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Denne funktion opdeler automatisk en videovægvisning baseret på en konfiguration af en videovæg-matrix.
Angiv matrix for videovæg.
Videovægvisningen opdeles baseret på den konfigurerede matrix. Antallet af lodrette eller vandrette visningsenheder kan
indstilles inden for intervallet 1 til 15.
――En videovægvisning kan opdeles i helt op til 225 skærme.
――Indstillingen Horizontal x Vertical aktiveres kun, når Video Wall er indstillet til On.
53
Screen Position
Hvis du vil omarrangere de opdelte skærme, skal du justere nummeret for hvert produkt i matrixen ved hjælp af funktionen
Screen Position.
Vælges Screen Position, vises videovægmatrixen med de numre, der blev tildelt de produkter, der er med i videovæggen.
Du kan ændre rækkefølgen på en visningsenhed ved at ændre enhedens nummer og trykke på knappen E.
――Der kan højst arrangeres 255 skærme i Screen Position.
――Indstillingen Screen Position aktiveres kun, når Video Wall er indstillet til On.
――Når du vil bruge funktionen, skal du sikre dig, at Horizontal x Vertical er konfigureret.
Format
Vælg, hvordan billederne skal vises på videovæggen.
•• Full: Viser fuldskærmsbilleder.
•• Natural: Viser billeder i det oprindelige billedformat.
――Indstillingen Format aktiveres kun, når Video Wall er indstillet til On.
54
More settings
HOME
Menuen for billedindstillinger vises.
→ More settings → ENTER E
More settings
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
55
Kapitel 06
Skærmjustering
Konfigurer Picture-indstillingerne (Backlight, Color Tone osv.).
Layoutet af indstillingerne på menuen Picture kan variere afhængigt af produktet
Picture Mode
Vælg en billedtilstand (Picture Mode), der passer til det miljø, hvor produktet skal anvendes.
•• Shop & Mall
Velegnet til indkøbscentre.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
-- Vælg enten Video/Image eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
•• Office & School
Velegnet til kontorer og skoler.
Picture
Picture Mode
-- Vælg enten Video/Image eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
Office & School
· Backlight
100
· Brightness
45
· Contrast
70
· Sharpness
65
· Color
50
· Tint (G/R)
50
•• Terminal & Station
Velegnet til busterminaler og togstationer.
-- Vælg enten Video/Image eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
•• Video Wall
Velegnet til miljøer, hvor der benyttes videovægvisning.
-- Vælg enten Video/Image eller Text, afhængigt af billedtilstanden.
•• Calibration
I denne tilstand anvendes indstillingerne for lysstyrke, farve, gamma og ensartethed, der er blevet brugerdefineret i
farvekalibreringsprogrammet Color Expert.
-- For at anvende tilstanden Calibration korrekt skal du sørge for at konfigurere billedkvalitetsindstillingerne, f.eks.
lysstyrke, farve, gamma og ensartethed, ved hjælp af farvekalibreringsprogrammet Color Expert.
-- Gå ind på www.samsung.com/displaysolutions for at hente programmet Color Expert.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
56
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness / Color / Tint (G/R)
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode
Produktet har flere funktioner til at justere billedkvaliteten.
Picture Mode
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
Picture Mode Indstillinger Brugerdefinerbare indstillinger
Video/Image
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness /
Color / Tint (G/R)
Text
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness
Calibration
Office & School
· Backlight
100
· Brightness
45
· Contrast
70
· Sharpness
65
· Color
50
· Tint (G/R)
50
Backlight
――Når du foretager ændringer af Backlight, Brightness, Contrast, Sharpness, Color eller Tint (G/R), justeres OSD i
overensstemmelse hermed.
――Du kan justere og gemme indstillinger for hver eksterne enhed, der er tilsluttet til en indgang på produktet.
――Hvis billedets lysstyrke mindskes, reduceres strømforbruget.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
57
Color Temperature
Juster farvetemperaturen (rød/grøn/blå). (Område: 2800K–16000K)
MENU m → Picture → Color Temperature → ENTER E
Picture
Color Temperature
10000K
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
White Balance
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
Justér farvetemperaturen for et mere naturligt billede.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: Juster lysstyrken for hver farve (rød, grøn, blå).
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: Juster mørkheden for hver farve (rød, grøn, blå).
•• Reset: Velegnet til miljøer, hvor der benyttes videovægvisning.
Picture
White Balance
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
58
Gamma
Justér den primære farveintensitet.
――Hvis Picture Mode er indstillet til Calibration, er Gamma deaktiveret.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Picture
Gamma
0
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Calibrated Value
Vælg, om du vil anvende indstillingerne for lysstyrke, farve, gamma og ensartethed, der er blevet tilpasset i
farvekalibreringsprogrammet Color Expert til tilstandene Information og Advertisement.
MENU m → Picture → Calibrated Value → ENTER E
•• Don't Apply / Apply
――Gå ind på www.samsung.com/displaysolutions for at hente programmet Color Expert.
――Hvis Picture Mode er indstillet til Calibration, er Calibrated Value deaktiveret.
Picture
Calibrated Value
Don't Apply
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
59
Picture Options
Picture Mode
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
Picture Options
Color Tone
Off
Digital NR
Off
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus
Dynamic Backlight
Calibration
Picture Mode
Indstillinger
Brugerdefinerbare indstillinger
Video/Image
Color Tone / Digital NR / HDMI Black Level
/ Film Mode / Auto Motion Plus / Dynamic
Backlight
Text
Color Tone / Digital NR / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight
Digital NR / HDMI Black Level / Dynamic
Backlight
Normal
Off
Custom
Off
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
60
Color Tone
Picture Options
Color Tone
Off
Digital NR
Off
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus
Dynamic Backlight
Normal
Off
Hvis inputkilden er PC, DVI eller HDMI1 (pc-tilslutning), HDMI2 (pc-tilslutning), HDMI3 (pc-tilslutning),
DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3.
•• Off / Cool / Normal / Warm
Hvis inputkilden er HDMI1, HDMI2 eller HDMI3.
•• Off / Cool / Normal / Warm1 / Warm2
――Hvis Picture Mode er indstillet til Calibration, er Color Tone deaktiveret.
――Indstillinger kan justeres og gemmes for hver eksterne enhed, der er tilsluttet til en indgang på produktet.
Custom
Off
Digital NR
Reducerer billedstøjen for at undgå distraherende flimren.
•• Off /On
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
HDMI Black Level
Vælger sortniveauet på skærmen for at justere skærmdybden.
•• Low / Normal
――Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis indgangskilden er indstillet til PC.
Film Mode
Denne tilstand er velegnet til at vise film.
Indstiller produktet til automatisk at registrere og behandle filmsignaler fra alle kilder og justere billedet til optimal kvalitet.
•• Off / Auto
――Denne indstilling kan konfigureres, hvis indgangskilden understøtter 480i, 576i eller 1080i.
――Denne indstilling understøttes ikke, når der er tilsluttet en pc.
61
Auto Motion Plus
Picture Options
Color Tone
Off
Auto Motion Plus
Digital NR
Off
Fjerner slør og rystelser fra scener med mange, hurtige bevægelser for at opnå et tydeligere billede.
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus
Dynamic Backlight
Low
Off
Custom
Off
Menunavnene kan variere, afhængigt af landet.
•• Off : Slukker for Auto Motion Plus.
•• Clear: Indstiller Auto Motion Plus til tilstanden Clear (velegnet til klar visning af levende billeder).
•• Standard: Indstiller Auto Motion Plus til tilstanden Standard.
•• Smooth: Indstiller Auto Motion Plus til visningen Smooth (velegnet til klar visning af levende billeder).
•• Custom : Bruges til at reducere efterbilleder og rystelser efter behov.
Blur Reduction
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
bruges til at reducere efterbilleder efter behov.
――Denne indstilling understøttes kun, hvis Auto Motion Plus indstilles til Custom.
Judder Reduction
bruges til at reducere rystelser efter behov.
――Denne indstilling understøttes kun, hvis Auto Motion Plus indstilles til Custom.
Reset
Gendan indstillingerne for Auto Motion Plus til standardværdier.
――Farven på skærmen kan variere utilsigtet med denne indstilling.
Dynamic Backlight
Tilpas automatisk bagbelysningen for at få den bedst mulige skærmkontrast under de nuværende betingelser.
•• Off / On
――Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis enten Multi Screen eller Video Wall er indstillet til On.
62
Picture Size
Vælg størrelse og billedformat for det billede, der vises på skærmen.
Picture Size
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
Forskellige indstillinger for skærmjustering vises, afhængigt af den valgte indgangskilde.
De tilgængelige indstillinger for Picture Size kan variere afhængigt af, om Picture Mode er Video/Image eller Text.
Picture Size
Picture Size
•• 16:9: Indstiller billedet til bred tilstand 16:9.
16:9
•• Zoom2: Bruges til en kraftigere forstørrelse.
· Zoom/Position
Resolution
•• Zoom1: Bruges til moderat forstørrelse. Afskærer toppen og siderne.
Off
•• Smart View 1: Reducerer 16:9-billedet med 50%.
――Smart View 1 er kun aktiveret i HDMI1, HDMI2, HDMI3-tilstand.
•• Smart View 2: Reducerer 16:9-billedet med 25%.
――Smart View 2 er kun aktiveret i HDMI1, HDMI2, HDMI3-tilstand.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• Wide: Forstørrer billedformatet, så billedet passer til hele skærmen.
•• 4:3: Indstiller billedet til grundlæggende (4:3)-tilstand.
――Indstil ikke produktet til 4:3-format i lang tid.
De kanter, der vises til venstre eller højre eller øverst og nederst på skærmen, kan medføre skærmefterbilleder, som ikke
dækkes af garantien.
•• Screen Fit: Viser hele billedet uden afskæringer, når signalerne HDMI1, HDMI2, HDMI3 (720p / 1080i / 1080p) indlæses.
•• Custom: Ændrer opløsningen, så den passer til brugerens ønsker.
•• Original: Viser billeder i den oprindelige billedkvalitet.
――Tilgængelige porte kan være forskelligt, afhængigt af modellen.
63
Zoom/Position
Picture Size
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
Resolution
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Off
Justerer skærmens størrelse og position.
Denne indstilling kan konfigureres, hvis indgangskilden understøtter 1080i eller 1080p, og Picture Size er Custom.
――Denne indstilling understøttes ikke, når der er tilsluttet en PC.
――Følg anvisningerne nedenfor på skærmen Zoom/Position.
1
Tryk på knappen d for at vælge Zoom/Position. Tryk på knappen E.
2
Vælg Zoom eller Position. Tryk på knappen E.
3
Tryk på knappen u/d/l/r for at flytte billedet.
4
Tryk på knappen E.
――Hvis du vil nulstille billedet til den oprindelige position, skal du vælge Reset på skærmen Zoom/Position.
Billedet indstilles til standardpositionen.
Resolution
Hvis billedet ikke er normalt, heller ikke selvom opløsningen på grafikkortet er en af følgende, kan du optimere billedkvaliteten
ved at vælge den samme opløsning for produktet som pc'en med denne menu.
Mulige opløsninger: Off / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768
64
Auto Adjustment
Justerer frekvensværdierne/-positionerne og finjusterer indstillingerne automatisk.
MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E
Picture
Auto Adjustment
-- Kun tilgængelig i tilstanden PC.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
PC Screen Adjustment
MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E
Picture
PC Screen Adjustment
•• Coarse / Fine
Fjerner eller reducerer billedstøj.
Hvis støjen ikke fjernes kan med finjustering, skal du bruge funktionen Coarse til at justere frekvensen så godt som muligt
(Coarse) og derefter finjustere igen. Når støjen er reduceret, skal du justere billedet igen, så det er centreret på skærmen.
•• Position
Justering af computerens skærmposition, hvis den ikke er centreret eller ikke passer med produktskærmen.
Tryk på knappen ▲ eller ▼ for at justere lodret position. Tryk på knappen ◄ eller ► for at justere vandret position.
•• Image Reset
Nulstiller billedet til standardindstillingerne.
-- Kun tilgængelig i tilstanden PC.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
65
Picture Off
Vælg Picture Off for at deaktivere skærmen. Lydstyrken deaktiveres ikke.
Hvis du vil aktivere skærmen igen, skal du trykke på en vilkårlig tast - dog ikke lydstyrkeknappen.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Reset Picture
Nulstiller den aktuelle billedtilstand til standardindstillingerne.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
66
Kapitel 07
OnScreen Display
Multi Screen
Multi Screen
•• Off
MENU m→ OnScreen Display → Multi Screen → ENTER E
•• PIP: Billedet fra den eksterne videokilde vil være på hovedskærmen, og billedet fra produktet vil være på PIPunderbilledskærmen.
OnScreen Display
•• Triple Screen: Når skærmbilledet fra en ekstern enhed eller pc vises, kan du få vist billeder fra andre enheder samtidig.
Billederne vises som to delskærme.
Multi Screen
•• Four Screen: Når skærmbilledet fra en ekstern enhed eller pc vises, kan du få vist billeder fra andre enheder samtidig.
Billederne vises som tre delskærme.
Display Orientation
Screen Protection
Message Display
Menu Language
English
Reset OnScreen Display
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
-- Hvis du ønsker oplysninger om Multi Screen-lyd, skal du se instruktionerne for Select Sound.
-- Hvis du slukker for produktet, mens det er i Multi Screen-tilstand, vil det fortsat være i Multi
Screen-tilstand, når du har slukket for det og tændt det igen.
-- Du bemærker måske, at billedet på PIP-skærmen bliver en smule unaturlig, når du bruger
hovedskærmen til at vise et spil eller karaoke.
-- Multi Screen-tilstand understøtter to skærme med UHD-opløsning (3840 x 2160 ved 30
Hz/60 Hz). I denne tilstand kan der forekomme fastbrænding af skærmbilledet (forringelse af
billedkvaliteten).
67
PIP (Landscape)
PIP
Billedet fra den eksterne videokilde vil være på hovedskærmen, og billedet fra produktet vil være på PIP-underbilledskærmen.
PC
Source
Screen Size
Õ
Position
Ã
Select Sound
Main
Aspect Ratio
Full Screen
•• Source: Du kan vælge en kilde til underbilledet.
•• Screen Size: Vælg en størrelse for underbilledet.
Close
•• Position: Vælg en position for underbilledet.
――I dobbelt tilstand kan du ikke vælge Position.
•• Select Sound (Main / Sub): Vælg en lydkilde, du vil aktivere i tilstanden PIP.
•• Aspect Ratio (Full Screen / Original): Indstil skærmtilstanden til enten Full Screen eller Full Screen.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
PIP (Portrait)
PIP
Source
Billedet fra den eksterne videokilde vil være på hovedskærmen, og billedet fra produktet vil være på PIP-underbilledskærmen.
――Kun tilgængelig, når Source Content Orientation er indstillet til Portrait.
PC
Screen Size
Õ
Position
Ã
Select Sound
Main
Aspect Ratio
Full Screen
•• Source: Du kan vælge en kilde til underbilledet.
Close
•• Screen Size: Vælg en størrelse for underbilledet.
•• Position: Vælg en position for underbilledet.
――I dobbelt tilstand kan du ikke vælge Position.
•• Select Sound (Main / Sub): Vælg en lydkilde, du vil aktivere i tilstanden PIP.
•• Aspect Ratio (Full Screen / Original): Indstil skærmtilstanden til enten Full Screen eller Full Screen.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
68
Begrænsninger
――Opdelte skærme kan ikke samtidigt bruge den samme input-kilde. Tildel forskellige input-kilder til hver af de opdelte
skærme.
――Hvis skærmen er opdelt, kan indgangskilderne HDMI3 og DVI ikke bruges samtidig.
Når der ikke er tilsluttet et netværksmodul (sælges separat)
Main billede
Sub billede
PC
DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
DVI
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI1
PC, DVI, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI2
PC, DVI, HDMI1, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI3
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort1
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort2
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort3
DisplayPort3
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2
Når der er tilsluttet et netværksmodul (sælges separat)
Main billede
Sub billede
PC
MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI1
PC, MagicInfo, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI2
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI3
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort1
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort2
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort3
DisplayPort3
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2
MagicInfo
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
69
Triple Screen (Landscape)
Triple Screen
Når skærmbilledet fra en ekstern enhed eller pc vises, kan du få vist billeder fra andre enheder samtidig. Billederne vises som to
delskærme.
――Opdelte skærme kan ikke samtidigt bruge den samme input-kilde. Tildel forskellige input-kilder til hver af de opdelte
Main
Sub 1
skærme.
Sub 2
Close
Screen Size
Select Sound
•• Main: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Main i tilstanden Triple Screen.
•• Sub 1: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Sub 1 i tilstanden Triple Screen.
•• Sub 2: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Sub 2 i tilstanden Triple Screen.
•• Screen Size: Indstil størrelserne på skærmbillederne Main, Sub 1 og Sub 2.
•• Select Sound: Vælg en lydkilde, du vil aktivere i tilstanden Triple Screen.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Triple Screen (Portrait)
Triple Screen
Når skærmbilledet fra en ekstern enhed eller pc vises, kan du få vist billeder fra andre enheder samtidig. Billederne vises som to
delskærme.
――Kun tilgængelig, når Source Content Orientation er indstillet til Portrait.
Main
Sub 1
Sub 2
Screen Size
Close
Select Sound
――Opdelte skærme kan ikke samtidigt bruge den samme input-kilde. Tildel forskellige input-kilder til hver af de opdelte
skærme.
•• Main: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Main i tilstanden Triple Screen.
•• Sub 1: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Sub 1 i tilstanden Triple Screen.
•• Sub 2: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Sub 2 i tilstanden Triple Screen.
•• Screen Size: Indstil størrelserne på skærmbillederne Main, Sub 1 og Sub 2.
•• Select Sound: Vælg en lydkilde, du vil aktivere i tilstanden Triple Screen.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
70
Four Screen (Landscape)
Four Screen
Når skærmbilledet fra en ekstern enhed eller pc vises, kan du få vist billeder fra andre enheder samtidig. Billederne vises som tre
delskærme.
――Opdelte skærme kan ikke samtidigt bruge den samme input-kilde. Tildel forskellige input-kilder til hver af de opdelte
Main
Sub 1
skærme.
Sub 2
Close
Sub 3
•• Main: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Main i tilstanden Four Screen.
•• Sub 1: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Sub 1 i tilstanden Four Screen.
Select Sound
•• Sub 2: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Sub 2 i tilstanden Four Screen.
•• Sub 3: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Sub 3 i tilstanden Four Screen.
•• Select Sound: Vælg en lydkilde, du vil aktivere i tilstanden Four Screen.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Four Screen (Portrait)
Four Screen
Når skærmbilledet fra en ekstern enhed eller pc vises, kan du få vist billeder fra andre enheder samtidig. Billederne vises som tre
delskærme.
――Kun tilgængelig, når Source Content Orientation er indstillet til Portrait.
Main
Sub 1
Sub 2
Sub 3
Close
Select Sound
――Opdelte skærme kan ikke samtidigt bruge den samme input-kilde. Tildel forskellige input-kilder til hver af de opdelte
skærme.
•• Main: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Main i tilstanden Four Screen.
•• Sub 1: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Sub 1 i tilstanden Four Screen.
•• Sub 2: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Sub 2 i tilstanden Four Screen.
•• Sub 3: Angiv Source og Aspect Ratio for skærmbilledet Sub 3 i tilstanden Four Screen.
•• Select Sound: Vælg en lydkilde, du vil aktivere i tilstanden Four Screen.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
71
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Konfigurer menuskærmen.
MENU m→ OnScreen Display → Display Orientation → ENTER E
•• Landscape: Vis menuen i landskabstilstand (standard).
•• Portrait: Vis menuen i portrættilstand.
Display Orientation
Onscreen Menu Orientation
Landscape
Source Content Orientation
Landscape
Aspect Ratio
Full Screen
Source Content Orientation
Roter produktets skærmretning.
•• Landscape: Vis skærmen i landskabstilstand (standard).
•• Portrait: Vis skærmen i portrættilstand.
――Funktionen Source Content Orientation er ikke tilgængelig i tilstanden Multi Screen.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Aspect Ratio
-- Funktionen Display Orientation er ikke tilgængelig i signaltilstanden Interlace.
Indstil den roterede skærm til fuldskærms- eller original tilstand.
•• Full Screen: Vis den roterede skærm i fuldskærmstilstand.
•• Original: Vis den roterede skærm i det originale billedformat.
――Kun tilgængelig, når Source Content Orientation er indstillet til Portrait.
――Funktionen Aspect Ratio er ikke tilgængelig i tilstanden Multi Screen.
72
Screen Protection
For at reducere risikoen for skærmefterbilleder er denne enhed udstyret med Pixel Shift-teknologi til forhindring af
skærmefterbilleder.
Pixel Shift flytter billedet en lille smule på skærmen.
MENU m→ OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E
Med tidsindstillingen Pixel Shift kan du programmere det interval, hvormed billedet flyttes, i minutter.
Pixel Shift
Screen Protection
Minimer skærmefterbilleder ved at flytte pixels en lille smule vandret eller lodret.
Pixel Shift
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical og Time er kun aktiveret, når Pixel Shift er indstillet til On.
Timer
Immediate Display
Off
•• Horizontal: Angiver, hvor mange pixels skærmen flyttes vandret.
Side Gray
Off
•• Time: Angiv intervallet for udførelse af henholdsvis vandret eller lodret bevægelse.
•• Vertical: Angiver, hvor mange pixels skærmen flyttes lodret.
Tilgængelige indstillinger og optimale indstillinger for Pixel Shift.
Tilgængelige indstillinger
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Optimale indstillinger
Horizontal (pixels)
0~4
4
Vertical (pixels)
0~4
4
Time (minutter)
1 min. ~ 4 min.
4 min.
――Værdien for Pixel Shift kan variere, afhængigt af produktstørrelsen (tommer) og tilstanden.
――Hvis der bliver vist et stillbillede eller et 4:3-output i en længere periode, kan det forårsage skærmefterbilleder. Dette er ikke
en defekt ved produktet.
73
Timer
Du kan indstille timeren for Screen Protection.
Screen Protection-funktionen stopper automatisk efter en angivet tidsperiode.
•• Timer (Off / Repeat / Interval)
-- Off
-- Repeat: Vis mønsteret til forhindring af fastbrænding ved et angivent tidsinterval.
-- Interval: Vis mønsteret til forhindring af fastbrænding i et bestemt tidsrum (fra start- til sluttidspunkt).
――Når Clock Set er konfigureret, aktiveres Interval.
――Period, Start Time og End Time er kun aktiveret, når Timer er indstillet til Repeat eller Interval.
•• Period: Angiv det tidsinterval, der skal aktivere funktionen Screen Protection.
――Indstillingen aktiveres kun, når Repeat er valgt for Timer.
•• Start Time: Indstil starttidspunktet for at aktivere funktionen til beskyttelse af skærmen.
――Indstillingen aktiveres kun, når Interval er valgt for Timer.
•• End Time: Indstil sluttidspunktet for at deaktivere funktionen til beskyttelse af skærmen.
――Indstillingen aktiveres kun, når Interval er valgt for Timer.
74
Immediate Display
Screen Protection
Vælg den pauseskærm, der skal vises med det samme.
Pixel Shift
•• Off / Fading Screen
Timer
Immediate Display
Off
Side Gray
Off
Side Gray
Når skærmen indstilles til billedformatet 4:3, skal du tilpasse de hvide margeners lysstyrke for at beskytte skærmen.
•• Off / Light / Dark
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Message Display
Source Info
Vælg, om -skærmmenuen for kilden skal vises, når indgangskilden ændres.
MENU m→ OnScreen Display → Message Display → ENTER E
•• Off / On
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Vælg, om skærmmeddelelse om intet signal skal vises, når der ikke registreres signal.
•• Off / On
MDC Message
Vælg, om MDC-skærmmenuen skal vises, når produktet styres af MDC.
•• Off / On
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
75
Menu Language
Indstil menusproget.
――En ændring af sprogindstillingen påvirker kun skærmmenuen. Ændringen anvendes ikke på andre funktioner på din pc.
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
OnScreen Display
Menu Language
English
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Reset OnScreen Display
Denne mulighed nulstiller de aktuelle indstillinger under OnScreen Display til fabriksindstillingerne.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
76
Kapitel 08
System
Setup
Indledende indstillinger (System)
MENU m → System → Setup → ENTER E
Rediger de indledende indstillinger, der blev konfigureret, da du anvendte produktet første gang.
Tryk på knappen .
System
Setup
Time
MagicInfo I Source
DVI
Auto Source Switching
Power Control
Eco Solution
Temperature Control
77
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
77
Time
Du kan konfigurere Clock Set og Sleep Timer. Konfigurer forskellige tidsrelaterede indstillinger.
――Tryk på knappen INFO, hvis du vil se det aktuelle klokkeslæt.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Vælg Clock Set. Vælg Date eller Time, og tryk derefter på E.
Time
Brug talknapperne til at indtaste tal, eller tryk på pil op og pil ned. Brug venstre og højre pil til at flytte fra ét indtastningsfelt til
det næste. Tryk på E, når du er færdig.
――Du kan indstille Date og Time direkte ved at trykke på talknapperne på fjernbetjeningen.
Clock Set
DST
Off
Sleep Timer
Off
Power On Delay
0 sec
DST
Skifter funktionen DST (sommertid) til eller fra.
Off / On
•• Start Date: Angiv startdatoen for sommertid.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• End Date: Indstil slutdatoen for sommertid.
•• Time Offset: Angiv den korrekte forskydning for din tidszone.
Sleep Timer
Slukker automatisk for produktet efter et foruddefineret tidsrum.
(Off / 30 min. / 60 min. / 90 min. / 120 min. / 150 min. / 180 min.)
――Brug pil op og pil ned til at vælge en tidsperiode, og tryk derefter på E. Hvis du vil annullere Sleep Timer, skal du vælge
Off.
Power On Delay
Hvis du tilslutter flere produkter, skal du justere tændingstiden for hvert produkt for at forhindre overbelastning (inden for
intervallet 0-50 sekunder).
78
――Funktionen MagicInfo I Source er tilgængelig, hvis et netværksmodul (sælges separat) er tilsluttet.
MagicInfo I Source
Hvis du trykker på MagicInfo Player I på fjernbetjeningen vises indhold, der er sluttet til netværksmodulet (sælges separat).
MENU m → System → MagicInfo I Source → ENTER E
•• DVI / DisplayPort1
System
MagicInfo I Source
DVI
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
79
Auto Source Switching
Hvis du tænder skærmen med Auto Source Switching On, og det forrige videovalg ikke er aktivt, vil skærmen automatisk
søge efter forskellige videoindgange for den aktive video.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Når Auto Source Switching er On, vil videokilden automatisk søge efter den aktive video.
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
Valgmuligheden Primary Source aktiveres, hvis den aktuelle videokilde ikke genkendes.
Off
Off
끄기
All
HDMI1
Secondary Source-valget bliver aktivt, hvis der ikke er nogen primær videokilde tilgængelig.
Hvis hverken de primære eller de sekundære indgangskilder genkendes, udfører skærmen to søgninger for en aktiv kilde. Hver
søgning tjekker den primære og den sekundære indgangskilde. Hvis begge søgninger mislykkes, vender skærmen tilbage til
den første indgangskilde og viser en meddelelse, der indikerer, at der ikke er noget signal.
Når valgmuligheden Primary Source er indstillet til All, søger skærmen alle videokildeindgangene to gange i rækkefølge for
en aktiv videokilde og vender tilbage til den første videokilde i rækkefølgen, hvis der ikke findes nogen video.
Primary Source Recovery
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Vælg, om du vil gendanne den valgte primære input-kilde, når en primær input-kilde er tilsluttet.
――Funktionen Primary Source Recovery deaktiveres, hvis Primary Source er indstillet til All.
Primary Source
Angiv Primary Source for den automatiske indgangskilde.
Secondary Source
Angiv Secondary Source for den automatiske indgangskilde.
80
Power Control
Auto Power On
Denne funktion tænder automatisk produktet, så snart det tilsluttes et stik. Det er ikke nødvendigt at trykke på strømknappen.
MENU m → System → Power Control → ENTER E
PC Module Power
Power Control
Off
Auto Power On
Pc-modulet kan tændes eller slukkes separat fra LFD'en.
Synced Power-On
PC Module Power
Auto
Standby Control
Off
Network Standby
Power Button
•• Off / On
Power On Only
Hvis du vil slukke LFD'en uden at slukke pc-modulet, skal du vælge Off.
•• Off / On
Synced Power-Off
Hvis du vil tænde pc-modulet uden at tænde LFD'en, skal du vælge Off.
•• Off / On
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
81
Standby Control
Power Control
Auto Power On
Off
PC Module Power
Standby Control
Auto
Network Standby
Power Button
Off
Power On Only
Du kan indstille den skærmstandbytilstand, der skal anvendes, når der modtages et indgangssignal.
•• Auto
Strømbesparende tilstand aktiveres, hvis der ikke detekteres noget indgangssignal, også selvom der er sluttet en
kildeenhed til skærmen.
Meddelelsen No Signal bliver vist, hvis der ikke er tilsluttet nogen kildeenhed.
•• Off
Meddelelsen No Signal bliver vist, hvis der ikke detekteres noget indgangssignal.
――Hvis No Signal vises, selvom der er tilsluttet en kildeenhed, skal du kontrollere kabeltilslutningen.
――Hvis No Signal Message er indstillet til Off, vises meddelelsen No Signal ikke.
Hvis det er tilfældet, skal du indstille No Signal Message til On.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
•• On
Strømbesparende tilstand aktiveres, når der ikke detekteres noget indgangssignal.
Network Standby
Denne funktion sørger for, at der stadig er tændt for netværksstrømmen, selv om der slukkes for produktet.
•• Off / On
Power Button
Strømknappen kan indstilles til enten at tænde for strømmen eller tænde/slukke for strømmen.
•• Power On Only: Indstil strømknappen til at tænde for strømmen.
•• Power On/Off: Indstil strømknappen til at tænde/slukke for strømmen.
82
Eco Solution
Energy Saving
Reducer strømforbruget ved at justere skærmens lysstyrke.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Eco Sensor
Eco Solution
Energy Saving
Off
Eco Sensor
For at forbedre strømbesparelsen tilpasses billedindstillingerne automatisk til lyset i lokalet.
•• Off / On
――Hvis du justerer indstillingen for High under Picture, mens Eco Sensor er aktiveret, deaktiveres Off.
Screen Lamp Schedule
Off
Min. Backlight
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Off
Når Eco Sensor er On, kan du manuelt justere skærmens minimale lysstyrke. Min. Backlight er den mørkeste
baggrundsbelysning. Sørg for, at indstillingen Min. Backlight er lavere end indstillingen Backlight.
――Hvis Eco Sensor er On, kan lysstyrken ændre sig (blive en smule mørkere eller lysere), afhængigt af den omgivende
lysintensitet.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Screen Lamp Schedule
Panelets lysstyrke justeres i henhold til Screen Lamp Schedule. En værdi tættere på 100 gør panelet lysere.
――Denne indstilling aktiveres, når Clock Set er konfigureret.
•• Off / On
83
No Signal Power Off
Eco Solution
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Spar på strømmen ved at slukke for enheden, når der ikke modtages noget signal fra nogen kilde.
•• Off / 15 min. / 30 min. / 60 min.
――Deaktiveret, når en tilsluttet computer er i strømsparetilstand.
――Produktet slukker automatisk på et angivet tidspunkt. Tidspunktet kan ændres efter behov.
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Auto Power Off
Off
Produktet slukker automatisk, hvis du ikke trykker på en knap på fjernbetjeningen eller rører ved en knap på produktet inden
for et udvalgt antal timer, for at undgå overophedning.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Temperature Control
Denne funktion detekterer produktets interne temperatur. Du kan angive et acceptabelt temperaturområde.
Standardtemperaturen er indstillet til 77 °C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
fortsætter med at stige, slukkes produktet for at forhindre overophedning.
System
Temperature Control
Den anbefalede temperatur for Temperature Control er 75 °C ~ 80 °C (baseret på en omgivende temperatur på 40 °C).
――Skærmen bliver mørkere, hvis den aktuelle temperatur overskrider den specificerede temperaturgrænse. Hvis temperaturen
77
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
84
Change PIN
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Skærmen Change PIN vises.
Vælg 4 cifre til din PIN-kode, og indtast dem i Enter a new PIN.. Indtast de 4 cifre igen i Enter the PIN again..
Når bekræftelsesskærmen vises, skal du trykke på knappen Close. Produktet har gemt din nye PIN-kode.
――Standardadgangskode: 0 - 0 - 0 - 0
System
Change PIN
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
85
General
Security
Indtast dit 4-cifrede PIN-nummer. Standard-PIN-nummeret er "0-0-0-0".
MENU m→ System → General → ENTER E
Hvis du vil ændre PIN-nummeret, skal du bruge funktionen Enter PIN.
Safety Lock
General
Indstiller sikkerhedslåsen.
Security
HDMI Hot Plug
•• Off / On
On
Alle menuerne og knapperne på produktet og fjernbetjeningen, undtagen knappen LOCK på fjernbetjeningen, låses af
funktionen Safety Lock.
Hvis du vil låse menuerne og knapperne op, skal du trykke på knappen LOCK og derefter angive adgangskoden
(standardadgangskode: 0 - 0 - 0 - 0).
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Button Lock
Denne menu kan bruges til at låse knapperne på produktet.
Du kan kun styre produktet med fjernbetjeningen, hvis Button Lock er indstillet til On.
•• Off / On
HDMI Hot Plug
Denne funktion benyttes til at aktivere tidsforsinkelsen, når en DVI/HDMI-kildeenhed skal tændes.
•• Off / On
86
Reset System
Denne mulighed nulstiller de aktuelle indstillinger under System til fabriksindstillingerne.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
87
Kapitel 09
Lydjustering
Konfigurer lydindstillingerne (Sound) for produktet.
HDMI Sound
Vælg, om du vil høre fra AV(HDMI) eller PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Sound
HDMI Sound
Sound on Video Call
Speaker Selection
AV(HDMI)
Current Source
Internal Speaker
Reset Sound
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
88
Sound on Video Call
Vælg lydudgang til lyd under et videoopkald.
•• Current Source / Video Call
MENU m → Sound → Sound on Video Call → ENTER E
Sound
Sound on Video Call
Current Source
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Speaker Selection
Hvis du lytter til lydsporet for en udsendelse eller film via en ekstern modtager, kan du evt. høre et ekko, som skyldes forskellen
i afkodningshastigheden mellem produktets højttalere og højttalerne til lydmodtageren. Hvis dette sker, skal du indstille
produktet til External Speaker.
MENU m → Sound → Speaker Selection → ENTER E
•• Internal Speaker / External Speaker
――Når du indstiller Speaker Selection til External Speaker, slukkes der for produktets højttalere.
Du kan kun høre lyd gennem de eksterne højttalere. Når du indstiller Speaker Selection til Internal Speaker, er både
produktets højttalere og de eksterne højttalere tændt. Du kan høre lyd gennem begge.
Sound
――Hvis der ikke er noget videosignal, er der slukket for både produktets højttalere og de eksterne højttalere.
Speaker Selection
Internal Speaker
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
89
Reset Sound
Det viste billede kan variere afhængigt af modellen. Nulstil alle lydindstillinger til fabriksindstillingerne.
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Sound
Reset Sound
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
90
Kapitel 10
Support
Software Update
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
I menuen Software Update kan du opgradere produktsoftwaren til den nyeste version.
――Vær forsigtig med ikke at slukke for strømmen, før opgraderingen er fuldført. Produktet slukker og tænder automatisk, når opgraderingen af softwaren er fuldført.
――Når du opgraderer software, vender alle video- og lydindstillinger, du har lavet, tilbage til standardindstillingerne. Vi anbefaler, at du skriver indstillingerne ned, så du
nemt at angive dem igen efter opgraderingen.
Contact Samsung
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Vis disse oplysninger, når produktet ikke fungerer korrekt, eller når du vil opgradere softwaren.
Du kan finde oplysninger om vores servicecentre og om, hvordan du downloader produkter og software.
――Contact Samsung, og find produktets Model Code og Software Version.
91
Go to Home
Åbnes med knappen HOME
Go to Home for at afspille en række forskelligt indhold fra en hukommelsesenhed eller et tilsluttet netværk.
Multi Screen
på fjernbetjeningen.
Billedet fra den eksterne videokilde vil være på hovedskærmen, og billedet fra produktet vil være på PIP-underbilledskærmen.
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
Picture Mode
Vælg en billedtilstand (Picture Mode), der passer til det miljø, hvor produktet skal anvendes.
On/Off Timer
――Du skal indstille klokkeslættet, inden du kan bruge On/Off Timer.
Multi Screen
Picture Mode
On/Off Timer
Network Settings
MagicInfo Player I
ID Settings
Video Wall
More settings
Angiv On Timer, så produktet tændes automatisk på et tidspunkt og en dag, du selv vælger.
Produktet tændes med den angivne lydstyrke og indgangskilde.
Network Settings
Vis netværksindstillingerne.
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
-- Se kapitlet "Hjemmefunktion" for at få flere oplysninger om undermenuelementer.
MagicInfo Player I
Skift kilden til MagicInfo Player I.
MagicInfo Player I publicerer og afspiller en række forskelligt indhold, herunder oprettet indhold og multimedieindhold
(billeder, videoer og lydindhold), fra serveren eller en tilsluttet enhed.
92
ID Settings
Tildel et sæt et ID.
Tryk på u/d for at vælge et nummer, og tryk på E.
Video Wall
Tilpas layoutet af flere skærme, der er koblet sammen for at danne en videovæg.
Du kan vise en del af et helt billede eller gentage det samme billede på hver af de sammenkoblede skærme.
For at vise flere billeder skal du se MDC Hjælp eller brugervejledningen til MagicInfo. Visse modeller understøtter muligvis ikke funktionen MagicInfo.
More settings
Menuen for billedindstillinger vises.
93
Reset All
Denne mulighed sætter alle aktuelle indstillinger for en skærm tilbage til fabriksindstillingerne.
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Support
Reset All
-- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
94
Kapitel 11
Problemløsningsvejledning
Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter
Inden du ringer til Samsungs
kundeservicecenter: Afprøv dit produkt
som følger. Hvis problemet består: Kontakt
Samsungs kundeservicecenter.
Hvis skærmen stadig er tom: Kontroller pcsystemet, videocontrolleren og kablet.
Afprøvning af produktet
Undersøg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.
Hvis skærmen forbliver tom, når strøm-LED'en blinker, selvom produktet er sluttet korrekt til en pc, så udfør produktafprøvningen.
1
Sluk for både pc'en og for produktet.
2
Fjern alle kabler fra produktet.
3
Tænd for produktet.
4
Hvis No Signal vises, fungerer produktet normalt.
Kontrol af opløsning og frekvens
Not Optimum Mode vises et kort øjeblik, hvis der er valgt en tilstand, som overskrider en understøttet opløsning
(se Understøttede opløsninger).
95
Kontroller følgende.
Installationsforhold (Pc-tilstand)
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.
Kontroller kabelforbindelsen mellem produktet og pc'en, og sørg for, at tilslutningen er sikker.
Der er tomme områder ved alle fire skærmkanter, når
et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel sluttes til produktet og
computeren.
De tomme områder, der er på skærmen, har intet med produktet at gøre.
Tomme områder på skærmen skyldes pc'en eller grafikkortet. For at løse problemet: Juster
skærmstørrelsen i grafikkortets HDMI- eller DVI-indstillinger.
Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere skærmstørrelsen, skal
du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version.
(Kontakt producenten af dit grafikkort eller din computer for flere detaljer om, hvordan du justerer
skærmindstillingerne.)
PC vises i Source, når der ikke er tilsluttet en pc.
PC vises altid i Source, uanset om der er tilsluttet en pc.
Skærmforhold
Strøm-LED'en er slukket. Skærmen vil ikke tænde.
Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.
No Signal vises på skærmen.
Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel.
Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.
Not Optimum Mode vises.
Denne meddelelse vises, når et signal fra grafikkortet overstiger produktets maksimale opløsning og
frekvens.
Se Tabel vedr. standardsignaltilstand, og indstil den maksimale opløsning og frekvens i
overensstemmelse med produktspecifikationerne.
Billederne på skærmen virker forvrængede.
Kontroller kabeltilslutningen til produktet.
96
Skærmforhold
Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.
Juster Coarse og Fine.
Fjern alt tilbehør (videoforlængerkabel mv.), og prøv igen.
Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier.
Skærmen virker ustabil og rystende.
Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage på skærmen.
Kontroller, at opløsningen og frekvensen på pc'en og grafikkortet er indstillet inden for et område,
der er kompatibelt med produktet. Om nødvendigt: Skift skærmindstillingerne ved at se Yderligere
informationer på produktmenuen og Tabel vedr. standardsignaltilstand.
Skærmen er for lys. Skærmen er for mørk.
Juster Brightness og Contrast.
Hvid ser ikke rigtig hvid ud.
Gå til Picture, og juster indstillinger for White Balance.
Der er intet billede på skærmen, og strøm-LED'en blinker
hvert halve eller hele sekund.
Produktet er i strømbesparende tilstand.
Produktet slukkes automatisk.
Gå til System, og sørg for, at Sleep Timer er indstillet til Off.
Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
Hvis der er sluttet en pc til produktet, skal du kontrollere pc'ens strømstatus.
Sørg for, at strømkablet er sluttet korrekt til produktet og stikkontakten.
Hvis signalet fra en tilsluttet enhed ikke registreres, slukkes produktet automatisk efter 10 til 15
minutter.
Produktets billedkvalitet er anderledes end i forretningen,
hvor det blev købt.
Brug et HDMI-kabel til at opnå HD-billedkvalitet (High Definition).
97
Skærmforhold
Skærmbilledet ser ikke normalt ud.
Kodet videoindhold kan få skærmbilledet til at se beskadiget ud i scener med objekter, der bevæger
sig hurtigt, f.eks. sportsbegivenheder eller actionfilm.
Lavt signalniveau eller lav billedkvalitet kan få skærmbilledet til at se beskadiget ud. Dette betyder ikke,
at produktet er defekt.
En mobiltelefon, der er inden for en afstand af én meter, kan forårsage atmosfæriske forstyrrelser på
analoge og digitale produkter.
Lysstyrken og farverne ser ikke normale ud.
Gå til Picture, og juster skærmindstillingerne, f.eks. Picture Mode, Color, Brightness og Sharpness.
Gå til System, og juster indstillinger for Energy Saving.
Nulstil skærmindstillingerne til standarderne.
Der forekommer brudte linjer i udkanten af skærmen.
Hvis Picture Size er indstillet tilScreen Fit, skal du ændre indstillingen til 16:9.
Der forekommer linjer (røde, grønne eller blå) på skærmen.
Disse linjer forekommer, når der er en defekt i DATA SOURCE DRIVER IC på skærmen. Kontakt et af
Samsungs servicecentre for at få løst problemet.
Skærmbilledet ser ustabilt ud og fryser derefter fast.
Skærmbilledet kan fryse fast, når der bruges en anden opløsning end den anbefalede, eller hvis
signalet ikke er stabilt. Du kan løse problemet ved at ændre pc'ens opløsning til den anbefalede.
Skærmbilledet kan ikke vises på fuld skærm.
En fil med skaleret SD-indhold (4:3) kan forårsage sorte bjælker i begge sider af et skærmbillede fra en
HD-kanal.
En video med et andet billedformat end produktets kan forårsage sorte bjælker i toppen og bunden af
skærmbilledet.
Skift indstillingen for skærmstørrelse til fuld skærm på produktet eller kildeenheden.
98
Lydforhold
Der er ikke nogen lyd.
Kontrollér tilslutningen af lydkablet, eller justér lydstyrken.
Kontroller lydstyrken.
Lydstyrken er for lav.
Juster lydstyrken.
Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op på det maksimale niveau: Juster lydstyrken på pc'ens
lydkort eller i programmet.
Der er billede, men ingen lyd.
Hvis der er tilsluttet et HDMI-kabel, skal du kontrollere pc'ens indstillinger for lydoutput.
Gå til Sound, og skift Speaker Selection til Internal Speaker.
Hvis der bruges en kildeenhed
•• Sørg for, at lydkablet er sluttet korrekt til lydindgangen på produktet.
•• Kontrollér kildeenhedens indstillinger for lydoutput.
(Hvis der for eksempel er sluttet et HDMI-kabel til skærmen, skal indstillingen for kabelboksen
muligvis ændres til HDMI).
Hvis der bruges DVI-HDMI-kabel, kræves der et separat lydkabel.
Hvis produktet har en indgang til hovedtelefoner, skal du sørge for, at der ikke er sluttet noget til den
indgang.
Slut kablet til enheden igen, og genstart enheden.
Der kommer atmosfærisk støj fra højttalerne.
Kontrollér kabeltilslutningen. Sørg for, at der ikke er sluttet et videokabel til en lydindgang.
Kontrollér signalstyrken, når du har tilsluttet et kabel.
Et lavt signalniveau kan forårsage beskadiget lyd.
99
Lydforhold
Jeg kan høre lyd, når lydstyrken er slået fra.
Når Speaker Selection er indstillet til External Speaker, er lydstyrkeknappen og den lydløse funktion
deaktiveret.
Juster lydstyrken for de eksterne højttalere.
Lydindstillingerne for de primære højttalere er separate fra indstillingerne for produktets interne
højttalere.
Hvis du ændrer eller deaktiverer lydstyrken på produktet, har det ingen virkning på den eksterne
forstærker (dekoder).
Der kommer en ekkolyd fra højttalerne.
Forskelle i afkodningshastighed mellem produktets højttalere og eksterne højttalere kan forårsage et
ekko.
Hvis det er tilfældet, skal du indstille Speaker Selection til External Speaker.
Fjernbetjeningsforhold
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
Sørg for, at batterierne er anbragt korrekt (+/-).
Kontroller, om batterierne er brugt op.
Kontroller for strømfejl.
Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.
Undersøg, om der er tændt for særlig belysning eller særlige neonskilte i nærheden.
Lydkildeforhold
Der høres en bippende lyd, når min pc starter.
Hvis der er en bippende lyd, når din pc starter, skal din pc til service.
100
Andet problem
Produktet lugter af plastik.
Plastiklugten er normal og forsvinder med tiden.
Skærmen ser ud som om, den hælder.
Tag foden af produktet, og sæt den på igen.
Der er periodiske udfald i lyd eller billede.
Kontrollér kabelforbindelsen, og tilslut den om nødvendigt igen.
Hvis du bruger et meget hårdt eller tykt kabel, kan det beskadige lyd- og videofiler.
Sørg for, at kablerne er fleksible nok til at sikre holdbarheden. Ved montering af produktet på en væg,
anbefales brug af retvinklede kabler.
Der er små partikler på produktets kanter.
Partiklerne er en del af produktets design. Produktet er ikke defekt.
Multi Screen-menuen er ikke tilgængelig.
Menuen aktiveres og deaktiveres afhængigt af Source-tilstanden.
Når jeg prøver at ændre pc'ens opløsning, vises meddelelsen
"The defined resolution is not currently supported.".
Meddelelsen "The defined resolution is not currently supported." vises, hvis inputkildens opløsning
er højere end skærmens maksimale opløsning.
Du kan løse problemet ved at ændre pc'ens opløsning til en opløsning, som skærmen understøtter.
Der kommer ingen lyd fra højttalerne i HDMI-tilstand, når
der et DVI-HDMI-kabel tilsluttet.
DVI-kabler overfører ikke lyddata.
HDMI Black Level fungerer ikke korrekt på en HDMI-enhed
med YCbCr-udgang.
Denne funktion er kun tilgængelig, når en kildeenhed, f.eks. en dvd-afspiller og STB, er sluttet til
produktet via et HDMI-kabel (RGB-signal).
Der er ingen lyd i HDMI-tilstand.
De viste farver ser muligvis ikke normale ud. Lyd eller billede er muligvis ikke tilgængelige. Dette kan
forekomme, hvis en kildeenhed, der kun understøtter en ældre version af HDMI-standarden er sluttet
til produktet.
Sørg for at slutte lydkablet til det korrekte indgangsstik for at aktivere lyden.
Hvis disse problemer opstår, skal du tilslutte et lydkabel ud over HDMI-kablet.
Nogle pc-grafikkort registrerer muligvis ikke automatisk HDMI-signaler uden lyd. Hvis det er tilfældet,
skal du vælge lydinput manuelt.
Lydinput
Skærmtilstand
Pc
Auto
Pc-indstillinger
DVI PC
Audio In (Stereoporte)
Pc-indstillinger
101
Andet problem
HDMI-CEC fungerer ikke.
Dette produkt understøtter ikke HDMI-CEC-funktionen.
Hvis du vil anvende flere eksterne enheder, der er kompatible med HDMI-CEC-funktionen, og som er
tilsluttet HDMI1-, HDMI2- og HDMI3-porte på produktet, skal du slukke for HDMI-CEC-funktionerne på
alle de eksterne enheder. Eksterne enheder omfatter Blue-ray og dvd-afspillere.
Hvis en ekstern enhed anvendes, når dets HDMI-CEC-funktion er aktiveret, kan det automatisk stoppe
andre eksterne enheder.
Hvis du vil ændre HDMI-CEC-indstillingerne, henvises til brugervejledningen eller du kan kontakte
producenten for at få hjælp.
IR-sensoren fungerer ikke.
Kontrollér, at sensorens lampe lyser, når du trykker på en knap på fjernbetjeningen.
•• Hvis sensorens lampe ikke lyser, skal du slukke på tænd/sluk-knappen bag på produktet og
derefter tænde igen.
(Strøm-LED'en lyser rødt, når skærmen er slukket).
Hvis sensorlampen stadig ikke lyser, når du har slukket og tændt igen på tænd/sluk-knappen,
skyldes det muligvis, at et internt stik er frakoblet.
Kontakt det nærmeste servicecenter for at få produktet efterset.
•• Hvis sensorlampen, der er tændt, ikke blinker rødt, når du trykker på en knap på fjernbetjeningen,
kan det skyldes, at IR-sensoren er defekt.
Kontakt det nærmeste servicecenter for at få produktet efterset.
•• Denne funktion er kun tilgængelig, når en kildeenhed, f.eks. en dvd-afspiller og STB, er sluttet til
produktet via et HDMI-kabel (RGB-signal).
Når pc'en startes, og inputkilden er indstillet til
DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3, vises BIOS- og
startskærmbillederne ikke.
•• Start pc'en, når enheden er tændt, eller når inputkilden ikke er DisplayPort1, DisplayPort2,
DisplayPort3.
102
Spørgsmål & svar
-- Yderligere oplysninger om justering
findes i brugervejledningen til
computeren eller grafikkortet.
Spørgsmål
Hvordan kan jeg ændre frekvensen?
Svar
Indstil frekvensen på dit grafikkort.
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Juster
opløsning → Avancerede indstillinger → Skærm, og juster frekvensen i Skærmindstillinger.
•• Windows 8: Gå til Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger →
Skærm → Juster opløsning → Avancerede indstillinger → Skærm, og juster frekvensen i
Skærmindstillinger.
•• Windows 10: Gå til Indstillinger → System → Skærm → Avancerede skærmindstillinger →
Vis egenskaber for netværkskort → Skærm, og tilpas Skærmens opdateringshastighed
under Skærmindstillinger.
Hvordan kan jeg ændre opløsningen?
•• Windows 7: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Juster
opløsning, og juster opløsningen.
•• Windows 8: Gå til Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger →
Skærm → Juster opløsning, og juster opløsningen.
•• Windows 10: Gå til Indstillinger → System → Skærm → Avancerede skærmindstillinger, og
juster opløsningen.
Hvordan indstiller jeg strømbesparende tilstand?
•• Windows 7: Indstil strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Udseende og personlige
indstillinger → Personlige indstillinger → Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS
OPSÆTNINGEN på pc'en.
•• Windows 8: Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og
personlige indstillinger → Personlige indstillinger → Indstillinger for pauseskærm eller
BIOS SETUP på pc'en.
•• Windows 10: Indstil strømbesparende tilstand i Indstillinger → Personlige indstillinger →
Låseskærm → Indstillinger for skærmtimeout → Strømstyring & slumretilstand eller BIOSopsætning på pc'en.
103
Kapitel 12
Specifikationer
Generelt
Modelnavn
-- Størrelse
Panel
QM85F
Størrelse
Klasse 85 (84,5"/214 cm)
Visningsområde
1872,0 mm (H) x 1053,0 mm (V)
Strømforsyning
AC100-240V~ 50/60Hz
Se mærkaten på bagsiden af produktet, da standardspændingen kan variere i forskellige lande.
Miljømæssige
overvejelser
-- Visningsområde
I drift
* Ved installation af kabinettet skal den interne temperatur være 40 °C eller derunder.
Fugtighed: 10 % - 80 %, ikke-kondenserende
H
Opbevaring
V
Temperatur: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
Temperatur: -20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
Fugtighed: 5 % - 95 %, ikke-kondenserende
* Gældende før produktpakken pakkes ud.
104
――Plug-and-Play
Denne skærm kan installeres og bruges på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling mellem skærmen og pc-systemet optimerer
skærmindstillingerne.
――Skærminstallation udføres automatisk. Men du kan om ønsket tilpasse installationsindstillingerne.
――Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.
――Dette er et produkt i klasse A. I et hjemligt miljø kan dette produkt muligvis forårsage radiointerferens, hvilket betyder, at brugeren bliver nødt til at tage de fornødne
forholdsregler.
――Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung Electronics.
[Anbefaling] - kun EU
•• Herved erklærer Samsung Electronics, at dette/denne Monitor er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i og
andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EØF.
•• Den officielle overensstemmelseserklæring kan findes på www.samsung.com/displaysolutions. Gå til Support > Search
Product Support, og indtast modelnavnet.
•• Dette udstyr må anvendes i alle EU-lande.
105
Forudindstillede timertilstande
――Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en anden opløsning
end den angivne opløsning kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning, der er angivet for produktet.
――Kontrollér frekvensen, når du udskifter et CDT-produkt (tilsluttet en computer) med et LCD-produkt. Hvis LCD-produktet ikke understøtter 85 Hz: Skift den vertikale
frekvens til 60 Hz på CDT-produktet, inden du udskifter den med LCD-produktet.
Modelnavn
-- Horisontal frekvens
Den tid, det tager at scanne en enkelt
linje fra venstre til højre side af skærmen,
kaldes en horisontal cyklus. Den inverse
værdi af den horisontale cyklus kaldes
for den horisontale frekvens. Horisontal
frekvens måles i kHz.
-- Vertikal frekvens
Produktet viser et enkelt billede
flere gange pr. sekund (som et
fluorescerende lys) for at vise det,
brugeren ser. Den hastighed, hvormed
et enkelt billede gentages pr. sekund,
kaldes for den vertikale frekvens eller
opdateringshastigheden. Vertikal frekvens
måles i Hz.
Synkronisering
Opløsning
Maksimal pixelclock
QM85F
Horisontal frekvens
30 - 81 kHz, 30 - 134 kHz (DisplayPort), 30 - 90 kHz (HDMI)
Vertikal frekvens
48 - 75 Hz, 56 - 75 Hz (DisplayPort), 24 - 75 Hz (HDMI)
RGB analog, DVI (Digital Visual Interface) kompatibel Digital RGB
Optimal opløsning
1920 x 1080 ved 60 Hz, 3840 x 2160 ved 60 Hz (DisplayPort1, DisplayPort2)
Maksimal opløsning
1920 x 1080 ved 60 Hz, 3840 x 2160 ved 30 Hz (HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort3)
148,5 MHz (analog, digital), 533 MHz (DisplayPort), 297 MHz (HDMI)
Skærmen bliver automatisk justeret, hvis et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande, overføres fra din pc. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke hører til
standardsignaltilstandene, kan skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i overensstemmelse med følgende tabel, og se i
brugervejledningen til grafikkortet.
106
Opløsning
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelclock
(MHz)
Synkroniseringspolaritet
(H/V)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
107
Opløsning
Horisontal frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelclock
(MHz)
Synkroniseringspolaritet
(H/V)
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
108
Kapitel 13
Appendiks
Ansvar for betalingsservice (omkostning for
kunderne)
――Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for
serviceteknikerbesøg i følgende tilfælde.
Produktet er ikke defekt
Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.
•• Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer indstillingerne
uden at skille produktet ad.
•• Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)
•• Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet
efter købet.
•• Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus.
•• Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.
•• Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program produkt
bruges.
En produktskade, som kunden har forårsaget
Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.
Hvis skader på produktet skyldes:
•• Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
•• Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.
•• Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed
eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.
•• At kunden har ombygget eller repareret produktet.
•• Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.
•• At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.
Andet
•• Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse osv.)
•• Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator, lampe,
filter, bånd osv.)
――Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et
servicegebyr. Læs derfor venligst brugervejledningen først.
•• Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
•• Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.
•• Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping eller
online.
109
Beskyttelse mod efterbilleder
Hvad er efterbilleder?
Efterbilleder bør ikke forekomme, hvis panelet fungerer normalt. Normal drift henviser til et videomønster,
der skifter hele tiden. Hvis panelet viser et fast mønster i længere tid, kan der forekomme en lille
spændingsforskel mellem elektroderne i de pixels, der styrer de flydende krystaller.
En sådan spændingsforskel mellem elektroder stiger gennem tiden og gør de flydende krystaller tyndere.
Sker dette kan et tidligere billede forblive på skærmen, når mønsteret ændres.
Disse oplysninger er en vejledning i at undgå efterbilleder. Ved visning af en fast skærm i
længere tid, kan der forekomme efterbilleder. Dette problem er ikke omfattet af garantien.
Anbefalede fremgangsmåder mod forebyggelse
Ved visning af en fast skærm i længere tid, kan der forekomme efterbilleder eller udtværinger. Sluk for
produktet, når det ikke er i brug i længere tid, aktiver tilstanden Strømbesparelse eller kør en animeret
pauseskærm.
•• Skift jævnligt farver.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
20:30
SAMSUNG
21:10
SAMSUNG
21:10
•• Undgå kombinationer af en tekstfarve og baggrundsfarve med stor kontrast.
――Undgå at bruge farver med stor kontrast (sort og hvid, grå).
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
FLIGHT : TIME
SAMSUNG : 20:30
110
Licens
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
Licensbemærkninger vedr. Open Source
Hvis du anvender Open Source-software, findes Open Source-licenser på produktmenuen.
Bemærkninger vedr. Open Source-licens er kun på engelsk.
Du kan finde oplysninger om Open Source-licensbemærkningerne ved at kontakte Samsung Support
eller sende os en e-mail på [email protected].
111

advertisement

Key Features

  • Indoor Digital signage flat panel Black
  • 2.16 m (85") 3840 x 2160 pixels LED 500 cd/m²
  • Direct-LED BLU 6 ms
  • Ethernet LAN
  • Built-in speaker(s) 30 W

Related manuals

advertisement