Samsung PM43F-BC Bruksanvisning

Add to My manuals
88 Pages

advertisement

Samsung PM43F-BC Bruksanvisning | Manualzz
BRUGERMANUAL
PM32F-BC / PM55F-BC
Farve og udseende kan variere afhængigt af produktet, og specifikationer kan ændres uden
forudgående varsel for at forbedre ydeevnen.
Anbefalet timers forbrug om dagen for PM32F-BC -modeller er mindre end 16 timer. Hvis produktet
bruges i mere end 16 timer, kan garantien bortfalde.
Dette produkt er et produkt med digital touch-skiltning. Fordi der er brugt en berøringssensor, kan
der forekomme bølgeformer (moire-fænomenet) afhængigt af de typer indhold, som afspilles. (For
eksempel hvis der er punktmønstre på det indhold, som afspilles.)
2
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
01. Sikkerhed
Kildevalg37
Sikkerhedsforanstaltninger5
Installation6
Betjening7
Installation/fjernelse38
Opbevaring8
Installation38
Rengøring9
Fjernelse38
Forholdsregler ved håndtering af panelet
Forbindelse39
5
9
02.Opsætning af enhed
Installation10
Hvad er inkluderet
10
Videovæg49
Videovæg49
Brug af RS232C-kablet
39
Brug af ethernetkablet
39
Netværksstatus49
Billede50
Til/Fra-timer50
Til-timer50
Fra-timer51
Ferieadministration51
Ticker51
Godkendelse af en tilsluttet enhed fra serveren
04.Startskærm
Dele11
Afspiller41
Bagside12
Visning af indhold
41
Tilslutning af den berøringsfølsomme overlejring
Når indholdet kører
42
Tyverisikring15
Filformater kompatible med afspilleren
42
Fjernbetjening16
Planlæg.47
Guidet installation
18
URL-starter47
Ekstern forbindelse
21
URL Indstillinger for starter
47
Kontrolpunkter21
Klon produkt
47
Kabelforbindelse21
Hvis der ikke findes en identisk fil på den eksterne
Kontrolkoder23
lagerenhed47
PC-forbindelse32
Hvis der findes en identisk fil på den eksterne lagerenhed 48
AV-forbindelse35
ID-indstillinger48
LAN-tilslutning37
Enheds-ID48
14
48
PC-tilslutningskabel48
03.PC-software (Multiple Display
Control)
Elektricitet og sikkerhed
Enheds-ID autoindst.
52
05. Menu
Justering af skærmen
54
Justering af skærmvisning
58
Justering af lyd
59
Netværk60
Indstillinger for netværk (kablet)
62
Netværksindstilling (trådløst)
64
WPS(PBC)65
System66
Anynet+ (HDMI-CEC)
71
3
Indholdsfortegnelse
Support73
06.Fejlfinding
Før du kontakter os
74
Diagnose74
Skærmopløsning74
Kontrolpunkter75
Ofte stillede spørgsmål
80
07. Appendiks
Specifikationer
81
Generelt81
Tabel over standardsignaltilstand
83
Ansvar for betalingsservice (kundegebyr)
85
Produktet er ikke defekt
85
Skade på produktet forårsaget af kunden
85
Andet85
Optimal billedkvalitet og forebyggelse af
billedindbrænding86
Optimal billedkvalitet
86
Forebyggelse af billedindbrænding
86
Forebyggelse af efterbilleder
87
Licens88
4
Om denne manual
Om denne manual
Ophavsret
Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.
© 2015 Samsung Electronics
Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.
Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung
Electronics er forbudt.
Microsoft, Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.
VESA, DPM og DDC er registrerede varemærker tilhørende Video Electronics Standards
Association.
Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.
• Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
a en tekniker tilkaldes på din anmodning, og produktet ikke er defekt (hvis du
f.eks. ikke har læst denne brugermanual)
b du bringer enheden til et servicecenter, og produktet ikke er defekt (hvis du
f.eks. ikke har læst denne brugermanual).
• Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i
hjemmet udføres.
Symboler
ADVARSEL
Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne ikke følges.
FORSIGTIG
Der kan opstå person- eller materiel skade, hvis instruktionerne ikke følges.
Bemærk
Instruktioner, der er mærket med dette symbol, skal overholdes.
5
Kapitel 1. Sikkerhed
Sikkerhed
Sikkerhedsforanstaltninger
FORSIGTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØD! PRODUKTET MÅ IKKE ÅBNES
FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET PÅ PRODUKTET IKKE ÅBNES.
(ELLER BAGSIDEN)
DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM SKAL SERVICERES.
• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Rengør evt. støv omkring stikbenene på strømstikket og stikkontakten med en tør klud.
• Der kan opstå brand.
FORSIGTIG
Strømledningen må ikke tages ud, mens produktet anvendes.
• Produktet kan blive beskadiget af elektrisk stød.
AL SERVICEARBEJDE SKAL UDFØRES AF KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE.
Brug kun den strømledning, der leveres sammen med produktet fra Samsung. Brug ikke
strømledningen sammen med andre produkter.
Elektricitet og sikkerhed
• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
ADVARSEL
Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.
Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.
• Strømledningen skal frakobles for at afbryde strømmen til produktet, når der opstår et
problem.
• Bemærk, at produktet ikke slukkes fuldstændigt, når du trykker på strømknappen på
fjernbetjeningen.
• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Der må ikke være tilsluttet flere produkter i samme stikkontakt.
• Overophedede stikkontakter kan medføre brand.
Rør ikke ved strømstik med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.
Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.
• En løs forbindelse med medføre brand.
Tilslut strømstikket til en jordet stikkontakt (kun isolerede type 1-enheder).
• Der kan opstå elektrisk stød eller personskader.
Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Vær forsigtig med ikke at anbringe
strømledningen under en tung genstand.
• Ellers kan strømkablet blive beskadiget, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød.
Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.
Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.
• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
6
Kapitel 1. Sikkerhed
Installation
• Da forpartiet er tungt, skal produktet monteres på en flad og stabil overflade.
ADVARSEL
Madolie, f.eks. sojaolie, kan beskadige eller gøre produktet deformt. Produktet må ikke
monteres i et køkken eller i nærheden af køkkenbordet.
Placer ikke stearinlys, insektmidler eller cigaretter oven på produktet. Installer ikke produktet i
nærheden af varmekilder.
• Der kan opstå brand.
Få en tekniker til at montere vægbeslaget.
FORSIGTIG
Tab ikke produktet under flytning.
• Der kan opstå produktfejl eller personskader.
• Montering ved en ikke-kvalificeret person kan medføre personskader.
• Brug kun godkendte kabinetter.
Produktet må ikke sættes ned på forpartiet.
Produktet må ikke monteres på dårligt ventilerede steder som f.eks. en hylde eller et skab.
Når produktet monteres på et kabinet eller en hylde, skal du sikre, at den nederste kant på
produktets forparti stikker frem.
• En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
Installer produktet mindst 10 cm ud fra væggen for at tillade ventilation.
• En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
Hold plastemballagen uden for børns rækkevidde.
• Børn kan blive kvalt.
Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker hylde, skrå
overflade osv.).
• Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.
• Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige produktet eller medføre
brand.
Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv, fugt (dryppende
vand osv.), olie eller røg.
• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande som f.eks. en
brændeovn.
• Produktets levetid kan reduceres, eller det kan medføre brand.
Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.
• Produktet kan falde ned og beskadige børn.
• Skærmen kan blive beskadiget.
• Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskade.
• Installer kun produktet på kabinetter eller hylder af den rigtige størrelse.
Sæt produktet forsigtigt ned.
• Der kan opstå produktfejl eller personskader.
Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fint støv, kemikalier,
ekstreme temperaturer eller megen fugt, eller på et sted, hvor produktet skal køre uafbrudt i
længere tid) kan forringe ydeevnen betydeligt.
• Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter, hvis du vil montere produktet et sådant sted.
7
Kapitel 1. Sikkerhed
Betjening
ADVARSEL
Der er højspænding inde i produktet. Du må aldrig selv adskille, reparere eller ændre produktet.
Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømstikket. Området skal
også straks ventileres.
• Gnister kan medføre en eksplosion eller brand.
• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
• Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.
Løft ikke og flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
Inden du flytter produktet, skal du slukke på afbryderen og tage strømledningen og alle andre
tilsluttede kabler ud.
Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær produktet.
• Ellers kan strømkablet blive beskadiget, hvilket kan medføre brand eller elektrisk stød.
Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.
Hvis produktet afgiver unormale lyde, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage
strømledningen ud og kontakte Samsungs servicecenter.
• En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.
• Der kan opstå elektrisk stød eller brand.
Lad ikke børn hænge fra produktet eller kravle op på det.
• Børn kan komme alvorligt til skade.
Hvis produktet tabes eller den yderste afdækning beskadiges, skal du slukke på afbryderen og
tage strømledningen ud. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
• Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød.
Der må ikke efterlades tunge genstande eller ting, som børn kan lide (legetøj, slik osv.), oven på
produktet.
• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et beskadiget kabel.
• Det kan medføre eksplosion eller brand.
Du må ikke indsætte metalgenstande (spisepinde, mønter, hårspænder osv.) eller genstande,
der kan brænde nemt (papir, tændstikker osv.), i produktet (via ventilationsåbningen eller ind-/
udgangsporte osv.).
• Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller
fremmedlegemer ind i produktet.
Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.
Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker osv.), eller
metalgenstande oven på produktet.
Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage strømkablet ud.
• Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller
fremmedlegemer ind i produktet.
Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.
• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
FORSIGTIG
Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.
Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller
defekte pixels.
• Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud efter legetøjet eller slik, og
kan medføre alvorlig personskade.
• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.
• Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et beskadiget kabel.
• Aktiver energisparetilstanden eller en pauseskærm i bevægelse, hvis du ikke skal bruge
produktet i længere tid.
8
Kapitel 1. Sikkerhed
Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge produktet i længere
tid (ferie osv.).
• Ophobning af støv kan sammen med varme medføre brand, elektrisk stød eller
strømafledning.
Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.
• Dit syn kan forringes.
Hold ikke produktet på hovedet, og flyt den ikke ved at holde i stativet.
• Produktet kan falde ned og blive beskadiget eller medføre personskade.
Hvis du ser på skærmen med for kort afstand i længere tid, kan det forringe dit syn.
Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.
• Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter for hver time, du bruger produktet.
• Det kan lindre trætte øjne.
Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid, da den kan blive varm.
Opbevar mindre tilbehør uden for børns rækkevidde.
Vær forsigtig, når du justerer produktvinklen eller stativets højde.
• Din hånd eller finger kan komme i klemme og blive beskadiget.
• Hvis produktet vippes med en for stor vinkel, kan produktet falde ned, hvilket kan give
personskader.
Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.
• Der kan opstå produktfejl eller personskader.
Skru ikke for højt op for lydstyrken ved brug af hoved- eller øretelefoner.
• For høj lyd kan føre til høreskader.
Pas på, at børn ikke placerer batteriet i munden, når det er taget ud af fjernbetjeningen. Placer
batteriet på et sted, som spædbørn eller børn ikke kan nå.
• Hvis et barn har haft batteriet i munden, skal du øjeblikkeligt søge læge.
Ved udskiftning af batteriet skal du isætte det med rigtig polaritet (+, -).
• Hvis det ikke gøres, kan batteriet blive beskadiget, eller det kan forårsage brand, personskade
eller skade som følge af lækage af batterivæske.
Brug kun de anførte standardiserede batterier, og brug ikke et nyt batteri og et brugt batteri
samtidig.
• Ellers kan batterierne blive beskadiget eller forårsage brand, personskade eller skade som
følge af, at den indre væske lækker.
Batterierne (og genopladelige batterier) er ikke almindeligt affald og skal returneres til
genbrug. Kunden er ansvarlig for returnering af de brugte eller genopladelige batterier til
genbrug.
• Kunden kan returnere de brugte eller genopladelige batterier til et offentligt genbrugscenter
eller til en forretning, der sælger samme type batteri eller genopladeligt batteri.
Opbevaring
På grund af højglansprodukters egenskaber kan brugen af en UV-luftfugter i nærheden skabe
hvidlige pletter produkter.
Kontakt servicecenteret, hvis produktet skal rengøres indvendigt (der opkræves
servicegebyr).
Kapitel 1. Sikkerhed
Rengøring
Udvis omhu, når panelet og de udvendige sider gøres rent. De kan nemt blive ridsede.
Gør følgende ved rengøring.
1 Sluk produktet og computeren.
2 Afbryd strømkablet fra produktet.
3
4
5
6
‒‒ Hold strømkablet i stikket, og undgå at røre med kablet med våde hænder. Ellers kan der
opstå elektrisk stød.
Aftør produktet med en ren, blød og tør klud.
‒‒ Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder sprit, opløsningsmiddel eller overfladeaktive
stoffer.
‒‒ Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel direkte på produktet.
Fugt en blød og tør klud med vand, og vrid den hårdt for at rengøre produktet udvendigt.
Tilslut strømkablet til produktet, når rengøringen er afsluttet.
Tænd produktet og computeren.
Forholdsregler ved håndtering af panelet
Stil ikke produktet oprejst på gulvet. Panelet er skrøbeligt og kan tage skade.
Læg produktet ned, når det skal håndteres (emballagen kan anvendes).
Sørg for at bruge håndtagene på bagsiden, når du flytter produktet.
Tag ikke fat i noget område af produkt, der befinder sig inden for 15 mm af fronten.
9
10
Kapitel 2. Opsætning af enhed
Opsætning af enhed
Installation
Hvad er inkluderet
Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.
Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.
Udseendet af komponenterne kan være anderledes end på de viste billeder.
Der medfølger ikke en sokkel til produktet. Hvis du vil montere et stativ, kan du købe et separat.
Adapteren RS232C kan bruges til at tilslutte en anden skærm ved hjælp af D-SUB-kablet (9-ben) type RS232C.
Brug den medfølgende ring-type holder (HOLDER-WALL RING, BN61-14912A) for at installere PM32F-BC-modellen på væggen.
-
+
-
•
•
•
•
•
+
Hurtig opsætningsvejledning
Garantikort
(ikke tilgængelig visse steder)
Lovgivningsmæssig vejledning
Strømkabel
Batterier
(ikke tilgængelig visse steder)
USB-kabel
Fjernbetjening
RS232C(IN)-adapter
Skrue (M3L8, 1 stk.)
Ring-type holder (4 stk.) (kun model
PM32F-BC)
USB-dæksel
11
Kapitel 2. Opsætning af enhed
Dele
Fjernsensor og afstandslogo (valgfri)
Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste.
Tænd/Sluk
2m
Panelnøgle
Højttaler
Panelnøgle
50°
Fjernsensor
Fjernsensor
Tryk på en knap på fjernbetjeningen, som peger mod fjernsensoren på produktet, for at udføre
den respektive funktion.
Strøm til
Tryk og hold nede i tre sekunder.
Strøm fra
Tryk på panelnøglen. En pop op-menu bliver vist.
• Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan
betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
Kontroller, at Sluk er valgt, og tryk derefter på panelnøglen og
hold den nede, indtil displayet slukker.
Brug fjernbetjeningen inden for 2 meter fra sensoren på produktet i en vinkel på 50 ° fra venstre
mod højre.
Tryk på panelnøglen. En pop op-menu bliver vist.
Produktets skærm fungerer også som fjernsensor.
Når du retter fjernbetjeningen mod skærmen, skal du sikre, at:
Vælg kilde
Tryk igen på panelnøglen for at vælge Kilde. Tryk og hold
derefter panelnøglen for at gennemløbe den ønskede kilde.
• For at kunne bruge panelnøglen må glidepanelnøglen ikke stikke frem fra bunden af
produktet.
• fjernbetjeningen peger mod midten af skærmen
• at du bruger fjernbetjeningen inden for en afstand af 40 cm til 70 cm fra skærmen.
ADVARSEL
Hold batterier uden for børns rækkevidde, og genbrug batterierne.
12
Kapitel 2. Opsætning af enhed
• Brug ikke et nyt og et brugt batteri sammen. Udskift begge batterier på samme tid.
• Fjern batterierne, når fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid.
Afstandslogo (valgfri)
Undlad at trække hårdt i afstandsstykkelogoet. Logoet kan rives eller brækkes af.
Bagside
Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste.
PM55F-BC
USB1
(1.0A)
USB2
(0.5A)
TOUCH OUT
SCREEN
TOUCH OUT
PC
RS232C
IN
RS232C
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
HDMI1
HDMI2
DVI/PC/
MAGICINFO IN
DP IN
DAISY CHAIN
RJ45
13
Kapitel 2. Opsætning af enhed
PM32F-BC
USB1
(1.0A)
USB2
(0.5A)
TOUCH OUT
SCREEN
RS232C
IN
Port
Beskrivelse
TOUCH OUT SCREEN
Tilslut til en USB-port på produktet for at bruge
touchfunktionen.
TOUCH OUT PC
Tilslut til en pc for at bruge touchfunktionen.
USB1
(1.0A)
Tilslut til en USB-nøgle.
USB2
(0.5A)
RS232C IN
TOUCH OUT
PC
RS232C OUT
RS232C
OUT
AUDIO
IN
AUDIO IN
Modtager lyd fra en lydkilde via et lydkabel.
AUDIO OUT
Sluttes til en kildeenheds lyd.
HDMI1
Tilsluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel.
HDMI2
AUDIO
OUT
DVI / PC / MAGICINFO IN
HDMI1
DVI IN: Sluttes til en kildeenhed med et DVI-kabel eller et
HDMI-DVI-kabel.
PC IN: Brug (det dedikerede) D-SUB - DVI-kabel (eller D-SUBkabel med D-SUB til DVI-adapter), når du tilslutter en PC.
MAGICINFO IN: Anvend det (særlige) DP-DVI-kabel, når du
tilslutter en netværksboks (sælges separat).
HDMI2
DVI/PC/
MAGICINFO IN
Tilslutter til MDC ved hjælp af en RS232C-adapter.
DP IN
DAISY CHAIN
RJ45
DP IN
Tilslutter en kildeenhed ved hjælp af et DP-kabel.
DAISY CHAIN
Tilslutter et andet produkt ved hjælp af Et sløjfeanlægskabel
(DP-port).
RJ45
Tilsluttes til MDC med et LAN-kabel.
14
Kapitel 2. Opsætning af enhed
Tilslutning af den berøringsfølsomme overlejring
Touchfunktionen kan kun anvendes i MagicInfo S, Webbrowser og andre applikationer, der
understøtter funktionen. Du kan ikke benytte touchfunktionen i menuen.
Tilslut USB-kablet mellem TOUCH OUT SCREEN og USB1- eller USB2-porten på produktet.
PM55F-BC
Tilslut et andet USB-kabel mellem TOUCH OUT PC og USB-porten på pc’en eller
netværksboksen.
PM55F-BC
PM32F-BC
USB1, USB2
TOUCH OUT SCREEN
Sådan anvendes berøringsskærmen sammen med en pc eller en netværksboks
(sælges separat)
TOUCH OUT PC
PM32F-BC
Kapitel 2. Opsætning af enhed
Tyverisikring
Med en tyverisikringslås kan du bruge produktet sikkert, også på offentlige steder.
Låseenhedens facon og låsemetode afhænger af producenten. Se brugermanualen, som følger
med din tyverisikring, for flere detaljer.
Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på
billederne.
Sådan låses en tyverisikring:
1
2
3
4
Fastgør kablet på din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.
Stik den ene ende af kablet gennem løkken i den anden ende.
Sæt låseenheden i tyverisikringsslotten bag på produktet.
Lås låseenheden.
• En tyverisikringsenhed kan anskaffes separat.
Tyverisikringsenheder kan købes hos elektronikforhandlere eller på internettet.
• Se brugermanualen, som følger med din tyverisikring, for flere detaljer.
15
16
Kapitel 2. Opsætning af enhed
Fjernbetjening
• Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
• En knap uden en beskrivelse på billedet nedenfor understøttes ikke på produktet.
Fjernbetjeningens funktionsknapper kan variere for forskellige produkter.
POWER
OFF
Tænd for produktet.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Juster lydstyrken.
Skift indgangskilden.
2
5
8
0
3
6
SOURCE
Talknapper
Angiv adgangskoden i OSD-menuen.
9
CH LIST
MUTE
VOL
Slukker for produktet.
CH
Afbryd lyden.
Tænd for lyden: Tryk igen på
( + VOL - ).
MUTE , eller tryk på lydstyrkeknappen
Brug denne genvejstast til at gå direkte til MagicInfo.
Vis eller skjul skærmmenuen, eller gå tilbage til forrige menu.
MENU
HOME
MagicInfo
Player I
Denne hurtigtast er tilgængelig, når en netværksboks eller PIM
(Plug In Module) er tilsluttet.
Hjem startknap.
17
Kapitel 2. Opsætning af enhed
Lynvalg af de mest anvendte funktioner.
TOOLS
INFO
Vis informationer om den aktuelle indgangskilde.
Gå til den øverste, nederste, venstre eller højre menu, eller juster
en indstilling.
Gå tilbage til forrige menu.
Indstiller sikkerhedslåsen.
Hvis flere produkter er tilsluttet ved hjælp af funktionen
Videovæg, tryk på knappen SET og indtast et produkt-ID ved
hjælp af talknapperne. Du kan styre produktet ved hjælp af
fjernbetjeningen.
Slet en værdi, som er blevet valgt ved hjælp af knappen SET , og
kontroller alle tilsluttede produkter ved hjælp af fjernbetjeningen.
Sådan anbringes batterier i fjernbetjeningen
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Bekræft et menuvalg.
Afslut den eksisterende menu.
Vælg en tilsluttet indgangskilde manuelt fra PC, DVI, HDMI eller
DisplayPort.
Brugt i tilstanden Anynet+ og multimedietilstand.
18
Kapitel 2. Opsætning af enhed
Guidet installation
ADVARSEL
For at undgå personskade skal denne anordning fastgøres sikkert til gulvet/væggen i
henhold til installationsvejledningen.
• Sørg for, at vægbeslaget monteres af en autoriseret montør.
Ellers kan det falde ned og medføre personskade.
• Sørg for at installere det angivne vægbeslag.
• Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.
Når produktet installeres på en lodret væg, skal der være mindst 40 cm frirum mellem
produktet og vægoverfladen til ventilation, og det skal sikres, at den omgivende temperatur
ikke overstiger 35 °C.
Installation på en nichevæg.
Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.
D
B
Ventilation
D
Set fra siden
Installation på en lodret væg
A
C
E
A
B
Set fra siden
A Minimum 40 mm
B Omgivelsestemperatur: Under 35 °C
Set fra siden
A
B
C
D
E
Minimum 40 mm
Minimum 70 mm
Minimum 50 mm
Minimum 50 mm
Omgivelsestemperatur: Under 35 °C
Når produktet installeres på en ujævn væg, skal der være mindst samme frirum, som
specificeret herover, mellem produktet og vægoverfladen til ventilation, og det skal sikres, at
den omgivende temperatur ikke overstiger 35 °C.
19
Kapitel 2. Opsætning af enhed
Montering af vægbeslag
Vægmonteringssættets specifikationer (VESA)
Forberedelse for montering af vægbeslag
Installer vægmonteringen på en solid væg, der er vinkelret i forhold til gulvet. Inden du fastgør
vægmonteringen til overflader som f.eks. gips, skal du kontakte den nærmeste forhandler for at
få flere oplysninger.
ADVARSEL
1
Hvis du installerer produktet på en skråvæg, kan det falde ned og medføre alvorlige
kvæstelser.
A
Hvis der monteres et vægbeslag fra en anden producent, skal holderingen ( 1 ) bruges.
Montering af vægbeslag
• Vægmonteringssættet (sælges separat) gør det muligt at montere produktet på væggen.
• Du kan finde udførlige oplysninger om installation af vægmonteringen i de instruktioner, der
fulgte med den.
• Vi anbefaler, at du kontakter en tekniker for at få hjælp til at montere vægbeslaget.
ADVARSEL
• Samsung Electronics er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser på
dig selv eller andre, hvis du vælger at installere vægmonteringen på egen hånd.
B
• Samsungs vægmonteringssæt indeholder en udførlig installationsvejledning, og alle dele, der
skal bruges til samlingen, medfølger.
• I forbindelse med vægmonteringer, der ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for
standardskruer, kan længden på skruerne afvige.
• Standardmålene for vægmonteringssæt fremgår af nedenstående tabel.
Enhed: mm
Modelnavn
VESA-skruehulsspecifikationer
(A * B) i mm
Standardskrue
Antal
PM32F-BC
200,0 mm * 200,0 mm
M8
4
PM55F-BC
400,0 mm * 400,0 mm
Kapitel 2. Opsætning af enhed
ADVARSEL
• Det afhænger af specifikationerne for vægmonteringen. Undgå at stramme skruerne for
meget. I modsat fald kan produktet blive beskadiget eller falde ned, hvilket kan medføre
kvæstelser. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for sådanne ulykker.
• Samsung er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser, hvis
forbrugeren anvender en vægmontering, der er uspecificeret eller ikke er VESAkompatibel, eller hvis forbrugeren ikke overholder installationsanvisningerne til
produktet.
FORSIGTIG
• Sørg altid for, at to personer monterer produktet på væggen.
• Brug ikke skruer, der er længere end standardlængden, eller som ikke er kompatible
med VESA-specifikationerne for standardskruer. Skruer, der er for lange, kan beskadige
produktet indvendigt.
• Undlad at installere vægmonteringssættet, mens produktet er tændt. Det kan medføre
personskader som følge af elektrisk stød.
20
21
Kapitel 2. Opsætning af enheden:
Ekstern forbindelse
Benlayout
1 2 3 4 5
Kontrolpunkter
• Inden du tilslutter en kildeenhed, skal du læse den brugervejledning, der fulgte med enheden.
Antallet og placeringen af porte på kildeenheder kan variere fra enhed til enhed.
• Tilslut lydportene korrekt: venstre = hvid og højre = rød.
• Undersøg porttyperne på bagsiden af det produkt, du vil tilslutte.
6 7 8 9
Udseendet kan være forskelligt, afhængigt af produktet.
Ben
Signal
1
Detekter bærebølge
2
Modtagede data
3
Afsendte data
Kabelforbindelse
4
Klargør dataterminal
RS232C-kabel
5
Signaljord
6
Klargør datasæt
7
Send anmodning
8
Parat til at sende
9
Ringeindikator
ADVARSEL
Tilslut ikke strømkablet, før alle tilslutninger er udført.
Tilslutning af strømkablet under tilslutning kan beskadige produktet.
Grænseflade
RS232C (9 ben)
Ben
TxD (Nr.2), RxD (Nr.3), GND (Nr.5)
Bithastighed
9600 bps
Databit
8 bit
Paritet
Ingen
Stopbit
1 bit
Flow-kontrol
Ingen
Maks. længde
15 m (kun skærmet type)
RS232C-kabel
• Stik: 9-bens D-Sub til stereokabel
6
1
3
2
1
-P2-
9
-P1-
5
22
Kapitel 2. Opsætning af enheden:
-P1-
-P1-
Hanstik
-P2-
-P2-
Rx
3

1
Tx
STEREO
Tx
2

2
Rx
STIK
Gnd
5
—
3
GND
(3,5 ø)
Direkte LAN-kabel (PC til HUB)
• Stik: RJ45
HUB
P1
P2
LAN-kabel
Benlayout
RJ45
P1
P2
RJ45 MDC
1 2 3 4 5 6 7 8
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1

1
TX+
TX-
2

2
TX-
RX+
3

3
RX+
RX-
6

6
RX-
LAN-krydskabel (PC til PC)
Ben nr.
Standardfarve
Signal
1
Hvid og orange
TX+
2
Orange
TX-
3
Hvid og grøn
RX+
4
Blå
NC
5
Hvid og blå
NC
6
Grøn
RX-
Signal
P1
7
Hvid og brun
NC
TX+
1
8
Brun
NC
TX-
RJ45
P1
P2
P2
Signal

3
RX+
2

6
RX-
RX+
3

1
TX+
RX-
6

2
TX-
23
Kapitel 2. Opsætning af enheden:
Tilslutning
Tilslutning 3
• Sørg for at tilslutte hver enkelt adapter til den korrekte RS232C IND- eller UD-port på
produktet.
Tilslutning 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
OUT
Kontrolkoder
Visning af kontrolstatus (kontrolkommandoen Hent)
Tilslutning 2
Header
Kommando
0xAA
Kommandotype
ID
Datalængde
Tjeksum
0
Kontrol (kontrolkommandoen Indstil)
RJ45
RJ45
Header
Kommando
0xAA
Kommandotype
ID
Datalængde
Data
1
Værdi
Tjeksum
24
Kapitel 2. Opsætning af enheden:
Kommando
F.eks. Tænd & ID=0
Nr.
Kommandotype
Kommando
Værdiområde
Header
Kommando
1
Strømstyring
0x11
0~1
0xAA
0x11
2
Lydstyrke
0x12
0~100
3
Styring af indgangskilde
0x14
-
Header
Kommando
4
Styring af skærmtilstand
0x18
-
0xAA
0x11
5
Styring af skærmstørrelse
0x19
0~255
6
Styring af PIP til/fra
0x3C
0~1
7
Styring af autojustering (PC, kun
BNC)
0x3D
0
8
Styring af tilstanden Videovæg
0x5C
0~1
9
Sikkerhedslås
0x5D
0~1
10
Videovæg til
0x84
0~1
11
Brugerstyring af videovæg
0x89
-
• Al kommunikation finder sted hexadecimalt. Tjeksummen beregnes ved at summere alle
værdier med undtagelse af headeren. Hvis en tjeksum ender med at være på mere end to cifre
som vist herunder (11+FF+01+01=112), fjernes det første ciffer.
ID
ID
Datalængde
Data 1
1
”Power”
Datalængde
Data 1
1
1
Tjeksum
12
• For at styre alle enheder tilsluttet med seriekabel samtidigt, uafhængigt af deres ID'er, skal ID
indstilles til ”0xFE” og send kommandoer. Kommandoer bliver udført på hver enhed, men der
svares ikke med ACK.
Strømstyring
Funktion
• Et produkt kan tændes og slukkes med en computer.
Visning af strømtilstand (hent strøm ON/OFF-status)
Header
Kommando
0xAA
0x11
ID
Datalængde
Tjeksum
0
Indstiller strøm ON/Off (indstil strøm ON/OFF)
Header
Kommando
0xAA
0x11
ID
”Power”: Strømkode skal indstilles på et produkt.
• 1: Strøm TIL
• 0: Strøm FRA
Datalængde
Data
1
”Power”
Tjeksum
25
Kapitel 2. Opsætning af enheden:
Ack
Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
’A’
0x11
”Power”
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
’A’
0x12
”Volume”
”Power”: Strømkode skal indstilles på et produkt.
”Volume”: En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0-100)
Nak
Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
’N’
0x11
”ERR”
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
’N’
0x12
”ERR”
”ERR” : En kode viser den fejl, der er opstået.
”ERR” : En kode viser den fejl, der er opstået.
Lydstyrke
Styring af indgangskilde
Funktion
Funktion
• Lydstyrken på et produkt kan justeres med en computer.
• Indgangskilden på et produkt kan ændres med en computer.
Visning af lydstyrkestatus (Hent lydstyrkestatus)
Visning af indgangskildestatus (Hent indgangskildestatus)
Header
Kommando
0xAA
0x12
ID
Datalængde
Tjeksum
0
Indstilling af lydstyrken (Indstil lydstyrke)
Header
Kommando
0xAA
0x12
ID
Header
Kommando
0xAA
0x14
ID
Datalængde
Tjeksum
Tjeksum
Tjeksum
0
Indstilling af indgangskilden (Indstil indgangskilde)
Datalængde
Data
1
”Volume”
”Volume”: En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0-100)
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0x14
ID
Datalængde
Data
1
”Input Source”
”Input Source”: En indgangskildekode kan indstilles på et produkt.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Indgangskilde
Tjeksum
26
Kapitel 2. Opsætning af enheden:
Nak
0x08
Komponent
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
”ERR” : En kode viser den fejl, der er opstået.
0x21
HDMI1
Styring af skærmtilstand
0x22
HDMI1_PC
Funktion
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
DisplayPort
• Skærmtilstanden på et produkt kan ændres med en computer.
• Skærmtilstanden kan ikke styres, når funktionen Videovæg er deaktiveret.
• Denne kontrol kan kun anvendes på modeller, der indeholder TV.
Ack
0xAA
Kommando
0xFF
ID
Datalængde
3
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
’N’
0x14
”ERR”
Tjeksum
Visning af skærmstatus (Hent status for skærmtilstand)
DVI_video, HDMI1_PC og HDMI2_PC kan ikke bruges med kommandoen ”Indstil”. De svarer kun
på ”Hent”-kommandoer.
• Denne model understøtter ikke HDMI1-, HDMI1_PC-, HDMI2- og HDMI2_PC-porte.
• MagicInfo er kun tilgængelig på modeller, som er udstyret med funktionen MagicInfo.
• RF (TV) og DTV er kun tilgængelig på modeller, der indeholder TV.
Header
Header
Ack /
Nak
r-CMD
’A’
0x14
Val1
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0x18
ID
Datalængde
0
Indstilling af billedstørrelsen (Indstil billedstørrelse)
Header
Kommando
0xAA
0x18
ID
Datalængde
Data
1
”Screen Mode”
”Screen Mode”: En kode, der indstiller produktets status
”Input Source”: En indgangskildekode kan indstilles på et produkt.
”Input
Source”
Tjeksum
0x01
16 : 9
0x04
Zoom
0x31
Bred zoom
0x0B
4:3
Tjeksum
27
Kapitel 2. Opsætning af enheden:
Ack
Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
’A’
0x18
”Screen
Mode”
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
’N’
0x19
”ERR”
Tjeksum
”ERR” : En kode viser den fejl, der er opstået.
”Screen Mode”: En kode, der indstiller produktets status
Styring af PIP til/fra
Nak
Funktion
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
’N’
0x18
”ERR”
Tjeksum
”ERR” : En kode viser den fejl, der er opstået.
Funktion
• Skærmstørrelsen på et produkt kan ændres med en computer.
Visning af skærmstørrelsen (Hent status for skærmstørrelse)
Kommando
0xAA
0x19
ID
Datalængde
Tjeksum
0
Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
PIP-tilstanden på et produkt kan aktiveres/deaktiveres med en computer.
Kun tilgængelig på modeller der har PIP-funktionen.
Tilstanden kan ikke styres, hvis Videovæg er indstillet til Til.
Denne funktion er ikke tilgængelige i MagicInfo.
Visning af PIP on/off-status (hent PIP ON/OFF-status)
Styring af skærmstørrelse
Header
•
•
•
•
Datalængde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
’A’
0x19
”Screen
Size”
”Screen Size”: produktets skærmstørrelse (interval: 0 – 255, måleenhed: tommer)
Tjeksum
Header
Kommando
0xAA
0x3C
ID
Datalængde
0
Tjeksum
28
Kapitel 2. Opsætning af enheden:
Indstilling af PIP on/off-status (indstil PIP ON/OFF-status)
Header
Kommando
0xAA
0x3C
ID
Datalængde
Data
1
”PIP”
Indstilling af autojustering (Indstil autojustering)
Tjeksum
”PIP”: Der anvendes en kode til at aktivere/deaktivere PIP-tilstanden på et produkt.
• 1: PIP TIL
• 0: PIP FRA
Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
’A’
0x3C
”PIP”
Tjeksum
”PIP”: Der anvendes en kode til at aktivere/deaktivere PIP-tilstanden på et produkt.
Nak
Header
0xAA
Kommando
0xFF
ID
Datalængde
3
Ack /
Nak
r-CMD
’N’
0x3C
Val1
”ERR”
”ERR” : En kode viser den fejl, der er opstået.
Styring af autojustering (PC, kun BNC)
Funktion
Header
Kommando
0xAA
0x3D
ID
Datalængde
Data
Tjeksum
1
”Auto
Adjustment”
”Auto Adjustment”: 0x00 (altid)
Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
Tjeksum
3
’A’
0x3D
”Auto
Adjustment”
Datalængde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
’N’
0x3D
”ERR”
Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Tjeksum
Tjeksum
”ERR” : En kode viser den fejl, der er opstået.
Styring af Videovægtilstanden
Funktion
• Justerer automatisk PC-systemets skærm med en PC.
• Tilstanden Videovæg kan aktiveres på et produkt ved hjælp af en PC.
• Denne styring er kun tilgængelig på et produkt, som har Videovæg aktiveret.
Visning af status for autojustering (Hent status for autojustering)
Visning af videovægtilstand (Hent videovægtilstand)
• Ingen
Header
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Datalængde
0
Tjeksum
29
Kapitel 2. Opsætning af enheden:
Indstilling af videovæggen (Indstil videovægtilstand)
Header
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Aktivering eller deaktivering af sikkerhedslås (Indstil sikkerhedslås aktiver/deaktiver)
Datalængde
Data
Tjeksum
1
”Video Wall
Mode”
”Video Wall Mode”: Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et produkt.
• 1: Fuld
• 0: Naturlig
Ack
Header
0xAA
Kommando
ID
0xFF
Datalængde
3
Ack /
Nak
r-CMD
’A’
0x5C
Val1
”Video Wall
Mode”
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
’N’
0x5C
”ERR”
0xAA
0x5D
ID
Datalængde
Data
Tjeksum
1
”Safety Lock”
”Safety Lock”: Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt
• 1: TIL
• 0: FRA
Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
Tjeksum
3
’A’
0x5D
”Safety Lock”
”Safety Lock”: Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt
Nak
Kommando
Kommando
Tjeksum
"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et produkt.
Header
Header
Tjeksum
Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
’N’
0x5D
”ERR”
Tjeksum
”ERR” : En kode viser den fejl, der er opstået.
Videovæg TIL
”ERR” : En kode viser den fejl, der er opstået.
Funktion
Sikkerhedslås
• Tænd eller sluk for Videovæg på produktet fra din PC.
Funktion
• PC'en kan bruges til at aktivere eller deaktivere funktionen Sikkerhedslås på et produkt.
• Denne kontrol er til rådighed, uanset om strømmen er tændt eller ej.
Visning af status på sikkerhedslås (Hent status på sikkerhedslås)
Header
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalængde
0
Tjeksum
Få status for videovæg til/fra
Header
Kommando
0xAA
0x84
ID
Datalængde
0
Tjeksum
30
Kapitel 2. Opsætning af enheden:
Slå videovæg TIL/FRA
Header
Kommando
0xAA
0x84
Indstil videovæg
ID
Datalængde
Data
Tjeksum
1
V.Wall_On
V.Wall_On : Videovægkode, der skal indstilles på produktet
• 1: Videovæg TIL
• 0: Videovæg FRA
Header
Kommando
0xAA
0x89
0xAA
0xFF
ID
Val1
Val2
Tjeksum
2
Wall_Div
Wall_SNo
Videovægmodel på 10 x 10
1
Fra
Kommando
Datalængde
Wall_Div: Videovæg-skillekode, der er indstillet på produktet
Ack
Header
ID
Datalængde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
Tjeksum
3
’A’
0x84
V.Wall_On
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
1
0x11
0x12
2
0x21
0x22 0x23 0x24 0x25 0x26
3
0x31
0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x39 0x3A 0x3B 0x3C 0x3D 0x3E 0x3F
V.Wall_On : Samme som ovenfor
4
0x41
0x42 0x43 0x44 0x45 0x46 0x47 0x48 0x49 0x4A 0x4B 0x4C 0x4D 0x4E 0x4F
Nak
5
0x51
0x52 0x53 0x54 0x55 0x56 0x57 0x58 0x59 0x5A 0x5B 0x5C 0x5D 0x5E 0x5F
6
0x61
0x62 0x63 0x64 0x65 0x66 0x67 0x68 0x69 0x6A 0x6B 0x6C 0x6D 0x6E 0x6F
7
0x71
0x72
8
0x81 0x82 0x83 0x84 0x85 0x86 0x87 0x88 0x89 0x8A 0x8B 0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1 0xA2 0xA3 0xA4 0xA5 0xA6 0xA7 0xA8 0xA9 0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Brugerstyring af videovæg
11
0xB1 0xB2 0xB3 0xB4 0xB5 0xB6 0xB7 0xB8 0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Funktion
12
0xC1 0xC2 0xC3 0xC4 0xC5 0xC6 0xC7 0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
• PC slår produktets videovægfunktion TIL/FRA
13
0xD1 0xD2 0xD3 0xD4 0xD5 0xD6 0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Få status for videovæg
14
0xE1 0xE2 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
’N’
0x84
”ERR”
Tjeksum
”ERR” : En kode viser den fejl, der er opstået.
Header
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalængde
0
Tjeksum
0x13
0x73
0x14
0x74
0x15
0x75
0x16
0x76
0x17
0x18
0x19 0x1A 0x1B 0x1C 0x1D 0x1E
0x27 0x28 0x29 0x2A 0x2B 0x2C 0x2D 0x2E 0x2F
0x77
0x78
0x79 0x7A 0x7B 0x7C 0x7D 0x7E
0x92 0x93 0x94 0x95 0x96 0x97 0x98 0x99 0x9A 0x9B
0xF2 0xF3 0xF4 0xF5 0xF6
0x1F
N/A
• Wall_SNo : Produktnummerkode, der er indstillet på produktet
N/A
31
Kapitel 2. Opsætning af enheden:
Videovægmodel på 10 x 10: (1 ~ 100)
Indstil nummer
Data
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
Ack
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
Val2
3
’A’
0x89
Wall_
Div
Wall_
SNo
Tjeksum
Nak
Header
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalængde
Ack /
Nak
r-CMD
Val1
3
’N’
0x89
”ERR”
”ERR” : En kode viser den fejl, der er opstået.
Tjeksum
32
Kapitel 2. Opsætning af enheden:
PC-forbindelse
• Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.
• En PC kan sluttes til produktet på flere måder.
Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din PC.
• Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
Tilslutning med et DVI-kabel (digital type)
Du kan anvende DVI-porten på produktet som en HDMI-port ved hjælp af en DVI-HDMIadapter.
DVI / PC / MAGICINFO IN
HDMI
Udseendet kan være forskelligt, afhængigt af produktet.
Tilslutning ved hjælp af et D-SUB-kabel (analog type)
Udseendet kan være forskelligt, afhængigt af produktet.
DVI / PC / MAGICINFO IN
AUDIO IN
DVI / PC / MAGICINFO IN
AUDIO IN
33
Kapitel 2. Opsætning af enheden:
Du kan bruge DVI-porten på produktet som en D-SUB-port ved at bruge en D-SUB-DVI-adapter.
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel
Udseendet kan være forskelligt, afhængigt af produktet.
DVI / PC / MAGICINFO IN
Når du har tilsluttet en computer til produktet med et HDMI-DVI-kabel, skal du huske at
konfigurere indstillingerne som vist nedenfor for at aktivere videoen og lyden fra computeren.
• Lyd → indstil HDMI-lyd til PC(DVI)
• Billede → indstil hver skærmtilstand til Tekst under Billede
• System → Generelt → indstil HDMI-Hot-Plug til Fra
HDMI1, HDMI2
AUDIO IN
34
Kapitel 2. Opsætning af enheden:
Tilslutning med et HDMI-kabel
Udseendet kan være forskelligt, afhængigt af produktet.
HDMI1, HDMI2
Tilslutning med et DP-kabel
Udseendet kan være forskelligt, afhængigt af produktet.
DP IN
Forholdsregler ved brug af DP
• For at øge strømkapaciteten til standby stopper produktet DP-kommunikation, når det
slukkes eller går i strømbesparelsestilstand.
Hvis produktet slukkes i dobbelt skærmtilstand eller går i strømbesparende tilstand, kan
skærmindstillinger bliver skærmindstillingerne muligvis ikke opdateret. Dette kan medføre,
at skærmbilledet ikke vises korrekt.
Hvis dette problem opstår, skal Maksimal strømbes. indstilles til Fra før produktet bruges.
• Nogle grafikkort, som ikke er kompatible med DP-standard, kan muligvis forhindre Windowsskærmen opstart/bios fra at blive vist, når produktet er i strømbesparende tilstand. I så fald
skal du sørge for at tænde produktet, før du tænder for PC'en.
• DisplayPort-interfacets (DP IN) på produktet og det medfølgende DP-kabels design er baseret
på VESA-standarder. Hvis der anvendes et DP-kabel, som ikke overholder VESA-standarderne,
kan der opstå fejl i produktet. Samsung Electronics har intet ansvar for problemer, som måtte
opstå ved brug af et kabel, der ikke overholder VESA-standarderne.
Sørg for at bruge et DP-kabel, som er angivet i VESA-standarderne.
35
Kapitel 2. Opsætning af enheden:
AV-forbindelse
• Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.
• Du kan slutte en videoenhed til produktet med et kabel.
‒‒ Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
‒‒ Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen for at ændre kilden.
Forbindelse via HDMI-DVI-kabel
• Understøttede opløsninger omfatter 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60 Hz), 480p og 576p.
HDMI1, HDMI2
Udseendet kan være forskelligt, afhængigt af produktet.
AUDIO IN
DVI / PC / MAGICINFO IN
HDMI
• Lyden bliver ikke aktiveret, hvis produktet er sluttet til en videoenhed med et HDMI-DVIkabel. For at løse dette skal du også slutte et lydkabel til lydportene på produktet og
videoenheden.
• Når du har tilsluttet en videoenhed til produktet med et HDMI-DVI-kabel, skal du huske
at konfigurere indstillingerne som vist nedenfor for at aktivere videoen og lyden fra
videoenheden.
‒‒ Lyd → indstil HDMI-lyd til AV(HDMI)
‒‒ Billede → indstil hver skærmtilstand til Video/billede under Billede
‒‒ System → Generelt → indstil HDMI-Hot-Plug til Til
36
Kapitel 2. Opsætning af enheden:
Tilslutning med et HDMI-kabel (op til 1080p)
Udseendet kan være forskelligt, afhængigt af produktet.
• Opnå et bedre billede og lydkvalitet ved at tilslutte en digital enhed med et HDMI-kabel.
• Et HDMI-kabel understøtter digitale video- og lydsignaler og kræver ikke et lydkabel.
‒‒ Tilslut produktet til en digital enhed, der ikke understøtter HDMI-udgang, ved at bruge et
HDMI-DVI- og lydkabler.
• Billedet vises ikke normalt (hvis der er et), eller lyden fungerer muligvis ikke, hvis der er
tilsluttet en ekstern enhed, der bruger en ældre version af HDMI-tilstand, til produktet. Hvis
der opstår et sådant problem, skal du spørge producenten af det eksterne enhed om HDMIversionen og anmode om en opgradering, hvis den er for gammel.
• Sørg for at bruge et HDMI-kabel med en tykkelse på 14 mm eller mindre.
• Sørg for at købe et certificeret HDMI-kabel. Ellers vises billedet muligvis ikke eller der kan
opstå en forbindelsesfejl.
• Der anbefales et grundlæggende, hurtigt HDMI-kabel eller et med ethernet.
Dette produkt understøtter ikke ethernetfunktionen via HDMI.
HDMI1, HDMI2
Lydsystemforbindelse
• Udseendet kan være forskelligt, afhængigt af produktet.
• Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
AUDIO OUT
37
Kapitel 2. Opsætning af enheden:
LAN-tilslutning
• Udseendet kan være forskelligt, afhængigt af produktet.
• Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
Brug Cat7(*STP Type)-kabel til tilslutningen.
• *Afskærmet, parsnoet kabel.
Rediger
SOURCE
→ Kilde →

→ Rediger →
Rediger navn og enhedstype for en ekstern, tilsluttet enhed.
• Listen kan omfatte følgende kildeenheder. Source-enhederne på listen kan variere afhængigt
af den valgte kilde.
HDMI1 / HDMI2 / DisplayPort / DVI / Kabelboks / Spillekonsol / PC / Blu-ray-afspiller
• Du kan ikke redigere de følgende kilder.
MagicInfo S / URL-starter / Webbrowser / Screen Mirroring / MagicInfo / PC
Information
INFO
RJ45
Du kan se detaljerede oplysninger om den valgte eksterne enhed.
Kildevalg
Kilde
SOURCE
→ Kilde
Kilde giver dig mulighed for at vælge en lang række kilder og ændre kildeenhedernes navne.
Du kan vise skærmen fra en kildeenhed, der er sluttet til produktet. Vælg en kilde på kildelisten
for at vise skærmen med den valgte kilde.
• Inputkilden kan også ændres ved at bruge knappen SOURCE på fjernbetjeningen.
• Skærmen vises måske ikke korrekt, hvis en forkert kilde er valgt for den kildeenhed, du vil
skifte til.
38
Kapitel 3. PC-software (Multiple Display Control)
PC-software (Multiple Display Control)
Multiple Display Control-programmet "MDC" er et program, som gør det nemt for dig at styre
flere displayenheder samtidigt ved hjælp af en PC.
Se Hjælp efter installation af programmet for detaljer om, hvordan du bruger MDCprogrammet. MDC-programmet findes på webstedet.
Installation/fjernelse
Installation
•
1
2
3
4
MDC-installationen kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksforholdene.
Klik på installationsprogrammet MDC Unified.
Vælg installationssproget. Klik derefter på ”OK”.
Når skærmen ”Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified” vises, klik på ”Next”.
I vinduet ”License Agreement”, som vises, vælg ”I accept the terms in the license agreement”
og klik på ”Next”.
5 I vinduet ”Customer Information”, som vises, udfyld alle oplysningsfelterne og klik på ”Next”.
6 I det viste vindue ”Destination Folder”, vælg den mappesti, hvor du ønsker at installere
programmet, og klik på ”Next”.
‒‒ Hvis mappestien ikke angives, vil programmet blive installeret i standardmappestien.
7 I det viste vindue ”Ready to Install the Program”, tjek mappestien for programinstallationen,
og klik på ”Install”.
8 Installationsstatussen bliver vist.
9 Klik på ”Finish” i det viste vindue ”InstallShield Wizard Complete”.
‒‒ Vælg ”Launch MDC Unified”, og klik på ”Finish” for at køre MDC-programmet med det
samme.
10Genvejsikonet MDC Unified bliver oprettet på skrivebordet efter installationen.
‒‒ Ikonet til kørsel af MDC vises måske ikke. Det afhænger af PC-systemet eller
produktspecifikationerne.
‒‒ Tryk på F5, hvis kørselsikonet ikke vises.
Fjernelse
1
2
3
4
Gå til Kontrolpanel.
Under Programmer, klik på Fjern et program.
Vælg MDC Unified på listen.
Klik på Fjern/rediger.
Sti og menunavn kan variere afhængigt af operativsystemet.
39
Kapitel 3. PC-software (Multiple Display Control)
Forbindelse
Brug af ethernetkablet
Indtast IP-adressen for den primære visningsenhed, og slut enheden til PC'en. Skærmenheder
kan sluttes til hinanden med et LAN-kabel.
Brug af RS232C-kablet
Tilslutning via et direkte LAN-kabel
Udseendet kan være forskelligt, afhængigt af produktet.
Udseendet kan være forskelligt, afhængigt af produktet.
Et RS232C-seriekabel skal tilsluttes serieportene på PC og skærm.
Flere produkter kan tilsluttes ved at bruge RJ45-porten på produktet og LAN-portene på
HUB'en.
RS232C IN
Skærm 1
RS232C IN RS232C OUT
RS232C OUT
RS232C IN
Computer
Skærm 2
RJ45
HUB
Skærm 1
Computer
Skærm 2
40
Kapitel 3. PC-software (Multiple Display Control)
Tilslutning via et LAN-krydskabel
Udseendet kan være forskelligt, afhængigt af produktet.
Flere produkter kan tilsluttes ved at bruge RS232C IN / OUT-porten på produktet.
RS232C IN
Skærm 1
RS232C OUT
RJ45
RS232C OUT
RS232C IN
Skærm 2
Computer
41
Kapitel 4. Startskærm
Startskærm
Nr.
Beskrivelse
2
Afspil indhold, skabeloner og planer, der er konfigureret på serveren.
• Du kan se, om serveren er tilsluttet (godkend) i skærmen Afspiller. For at
få vist, om serveren er tilsluttet, når en netværkskanal kører, tryk på INFO
fjernbetjeningen.
1 Vælg Netværkskanal i skærmen Afspiller. Meddelelsen Ingen kanal bliver
vist, hvis ingen kanal er registreret i Netværkskanal.
2 Netværkskanal vil køre.
3
Afspil indhold gemt på server.
4
Afspil en skabelon, som er gemt i den interne hukommelse.
5
Vælg en indholdstype som kriterium for at søge efter den ønskede
enhedsoversigt.
6
Vælg forskellige indstillinger for Afspiller.
Afspiller
HOME
→ Afspiller →
Afspil forskellige former for indhold, f.eks. kanaler med tilknyttede tidsplaner, skabeloner eller
filer.
• For at bruge funktionen Afspiller, indstil Afspil via til MagicInfo i System.
• Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
Afspiller
Intern hukommelse
Brugt
199,33 MB
1
Filter efter: Alle
5
Ingen kanal.
2
Netværkskanal
3
Netværksfi
4
Mine skabeloner
Nr.
Beskrivelse
1
Vælg mellem intern og ekstern hukommelse.
6
Tilgængelig
4,26 GB (95 %)
Indstill.
Visning af indhold
1 Vælg enten intern og ekstern hukommelse. Filerne, som er gemt i den valgte hukommelse
vises.
2 Vælg den ønskede fil. Indholdet vises på skærmen.
(For flere oplysninger om kompatible filformater, se afsnittet "Filformater kompatible med
afspilleren".)
42
Kapitel 4. Startskærm
Når indholdet kører
Menu
Beskrivelse
Knapper på fjernbetjeningen
Baggrundsmusik
Du kan bruge knapperne på fjernbetjeningen til at afspille, stille i pause eller spring mellem
indhold på afspilningslisten.
Indstiller baggrundsmusikken, som skal afspilles, mens
indholdet kører.
Nulstil
Nulstiller baggrundsmusik.
Knap
Funktion
Pause
Still baggrundsmusikken i pause.
TOOLS
Henter menulinjen frem.
Forr
Afspiller den forrige baggrundsmusik på listen.
INFO
Viser information om indholdet.
Næste
Afspiller den næste baggrundsmusik på listen.

Går til næste fil eller side.

Går til forrige fil eller side.
/
/
Afspiller eller stiller diasshow eller videoindhold i pause.
Stopper afspilning af indhold og går til afspilningsskærmen.
Spoler videoindholdet tilbage.
Spoler videoindholdet hurtigt fremad.
Tilgængelig menu
Tryk på knappen
indstillingerne.
TOOLS
på fjernbetjeningen mens indholdet afspilles for at konfigurere
Menu
Beskrivelse
Afsp.liste
Få vist en oversigt over indholdselementer, der afspilles i
øjeblikket.
Billede
Brugerdefinerer skærmindstillinger for indholdet, som afspilles
i det pågældende øjeblik.
Lydtilstand
Brugerdefinerer lydindstillinger for indholdet, som afspilles i
det pågældende øjeblik.
Gentag
Indstil gentagelsestilstanden.
Nulstil, Pause, Forr, Næste vises kun, når baggrundsmusikken er indstillet.
Filformater kompatible med afspilleren
• Understøttede filsystemer inkluderer FAT32 og NTFS.
• En fil med en lodret og vandret opløsning, der er større end den maksimale opløsning, kan
ikke afspilles.
• Kontroller filens lodrette og vandrette opløsning.
• Kontroller de understøttede typer og versioner af video- og lydcodec.
• Kontroller de understøttede filversioner.
‒‒ PowerPoint version op til 97 – 2007 er understøttet
• Kun den sidst tilsluttede USB-enhed genkendes.
Multiramme til netværksplan
Afspilningsbegrænsninger
• Der kan maks. afspilles to videofiler (Video) samtidigt.
• I vandret afspilningstilstand kan der kun afspilles en videofil ad gangen.
• For filerne Kontor (PPT-filer og Word-filer) og filerne PDF, understøttes kun en filtype ad
gangen.
• LFD(.lfd)-filer er ikke understøttet.
Begrænsninger for lydudgang
• Der kan ikke bruges mere end en lydudgang.
Kapitel 4. Startskærm
• Afspilningsprioritet: network BGM > local BGM > videofil i hovedrammen valgt af brugeren
‒‒ Netværkets BGM: Indstillingerne kan konfigureres i trin 1, når der oprettes en serverplan.
‒‒ Lokal BGM: BGM-indstillinger kan konfigureres med værktøjerne, som vises efter at
knappen TOOLS er blevet aftrykket under Afspiller afspilning.
‒‒ Brugervalgt hovedramme: Hovedrammens indstillinger kan konfigureres i trin 2, når der
oprettes en serverplan.
Skabelonfiler og LFD(.Ifd)-filer
Begrænsninger
• Sørg for, at en distribueret mappe (indhold/ planlægninger) findes i Intern / USB
hukommelsen.
Afspilningsbegrænsninger
• Der kan maks. afspilles to videofiler (Video).
• For filerne Kontor (PPT-filer og Word-filer) og filerne PDF, understøttes kun en filtype ad
gangen.
• Der kan ikke afspilles flere videoer (Video) samtidig på en enkelt skærm på en videovæg.
Begrænsninger for lydudgang
• Der kan ikke bruges mere end en lydudgang.
• Afspilningsprioritet: netværk BGM > lokal BGM > videofil i hovedrammen valgt af brugeren
43
44
Kapitel 4. Startskærm
Indhold
Filendelse
Objektbeholder
Videokodeks
Opløsning
Billedhastighed (fps)
Bithastighed (Mbps)
Lydkodeks
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
AVI
H.264 BP/MP/HP
4096x2160
4096X2160: 24
40
AC3
MKV
ASF
3840X2160: 30
LPCM
60
MP4
HEVC (H.265 - Main,
Main10, Main4:2:2 10)
3GP
Motion JPEG
30
80
60
20
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
MVC
80
ADPCM(IMA, MS)
AAC
1920x1080
DivX 3.11 / DivX 4 / DivX 5
/ DivX 6
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS (Core , LBR)
MPEG4 SP/ASP
G.711(A-Law, μ-Law)
Window Media Video v9
(VC1)
MPEG2
MPEG1
Microsoft MPEG-4 v1,
v2, v3
30
20
Window Media Video
v7(WMV1), v8(WMV2)
H 263 Sorrenson
VP6
*.webm
WebM
VP8
1920x1080
90
20
VP9
4096x2160
4096X2160: 24
20
Vorbis
3840X2160: 30
*.rmvb
RMVB
RV8/9/10 (RV30/40)
1920x1080
60
20
RealAudio 6
45
Kapitel 4. Startskærm
Video
Lyd
• 3D-video understøttes ikke.
• Indhold med en opløsning, der er større end den opløsning, der er angivet i tabellen ovenfor,
understøttes ikke.
• Videoindhold med en bithastighed eller billedhastighed, der er større end den, der er angivet i
tabellen ovenfor, kan forårsage, at videoafspilningen hakker.
• Videoindhold afspilles ikke, eller afspilles ikke korrekt, hvis der er en fejl i indholdet eller
objektbeholderen.
• Nogle USB-enheder/digitalkameraer er muligvis ikke kompatible med afspilleren.
• Understøtter op til H.264, niveau 4.1
• H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 og AVCHD understøttes ikke.
• Til alle codecs til videoenheder med undtagelse af MVC, VP8, VP6:
‒‒ Under 1280 x 720: maks. 60 billeder
‒‒ Over 1280 x 720: maks. 30 billeder
• GMC 2 eller højere understøttes ikke.
• Understøtter kun BD MVC-spec.
• Der kan kun afspilles en videofil ad gangen, hvis videofilerne på skærmen anvender
• Lydindhold med en bithastighed eller billedhastighed, der er større end den, der er angivet i
tabellen ovenfor, kan forårsage, at lydafspilningen hakker.
• Lyden kan ikke afspilles eller afspilles korrekt, hvis der er en fejl i indholdet eller beholderen.
• Nogle USB-enheder/digitalkameraer er muligvis ikke kompatible med afspilleren.
• Understøtter op til WMA 10 Pro 5.1-kanal. Tabsfri WMA-lyd understøttes ikke.
• QCELP, AMR NB/WB understøttes ikke.
inkompatible kodekser, eller hvis opløsningen er 1080 x 1920.
• Når der afspilles en videofil, understøttes trådløs tilstand ikke under følgende betingelser:
‒‒ Inkompatibel codec (MVC, VP3, MJPEG)  Inkompatibel codec
‒‒ Inkompatibel codec  Kompatibel codec
‒‒ Opløsningen svarer ikke til skærmens opløsning
‒‒ Frekvensen svarer ikke til skærmens frekvens
Billede
• Kompatibelt billedfilformat: JPEG, PNG, BMP
‒‒ 32-bit, 24-bit og 8-bit BMP-filer understøttes.
• Understøttet maksimal opløsning: 4096 x 4096
• Maksimal filstørrelse, som understøttes: 20 MB
• Understøttede billedeffekter: 9 effekter (Toning 1, Toning 2, Gardin, Spiral, Tern, Lineær,
Trapper, Visker, Tilfældig)
Power Point
• Kompatible dokumentfilformater
‒‒ Filtypenavn: ppt, pptx
‒‒ Version: Office 97 ~ Office 2007
46
Kapitel 4. Startskærm
• Ikke-understøttede funktioner
‒‒ Animationseffekt
‒‒ 3D-former (bliver vist i 2D)
‒‒ Sidehoved og sidefod (visse underelementer understøttes ikke)
‒‒ Word Art
‒‒ Justering
∙∙ En gruppejusteringsfejl kan forekomme.
‒‒ Office 2007
∙∙ SmartArt understøttes ikke fuldt ud. 97 ud af 115 underelementer understøttes.
‒‒ Indsættelse af objekter
‒‒ Tegn i halv bredde
‒‒ Bogstavsafstand
‒‒ Oversigter
‒‒ Vertikal tekst
∙∙ Nogle underpunkter understøttes ikke
‒‒ Diasnoter og uddelingskopier
PDF
• Kompatible dokumentfilformater
‒‒ Filtypenavn: pdf
• Ikke-understøttede funktioner
‒‒ Indhold på mindre end 1 pixel understøttes ikke pga. problemer med forringet ydeevne.
‒‒ Maskeret billede og lagdelt billedindhold understøttes ikke.
‒‒ Indhold med roteret tekst understøttes ikke.
‒‒ 3D-skyggeeffekter understøttes ikke.
‒‒ Nogle tegn understøttes muligvis ikke (specialtegn kan være beskadiget)
WORD
• Kompatible dokumentfilformater
‒‒ Filtypenavn: .doc, .docx
‒‒ Version: Office 97 ~ Office 2007
• Ikke-understøttede funktioner
‒‒ Sidens baggrundseffekt
‒‒ Visse afsnitstypografier
‒‒ Word Art
‒‒ Justering
∙∙ En gruppejusteringsfejl kan forekomme
‒‒ 3D-former (bliver vist i 2D)
‒‒ Office 2007
∙∙ SmartArt understøttes ikke fuldt ud. 97 ud af 115 underelementer understøttes.
‒‒ Oversigter
‒‒ Tegn i halv bredde
‒‒ Bogstavsafstand
‒‒ Vertikal tekst
∙∙ Nogle underpunkter understøttes ikke
‒‒ Diasnoter og uddelingskopier
Skabelonfiler
• Oprettelse/redigering/afspilning er kun tilgængelige i Skabelon.
LFD
• Understøttes i Netværkskanal og Lokal kanal
• Kompatible dokumentfilformater
‒‒ Filtypenavn: .lfd
47
Kapitel 4. Startskærm
Planlæg.
HOME
URL-starter
→ Planlæg. →
HOME
Du kan kontrolleres tidsplanen for afspilning af indholdet på serveren, importeret fra en
ekstern lagerenhed eller på en mobilenhed.
Planlæg.
Tilsluttet
1
Netværk
Søn
Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
For flere oplysninger om, hvordan du bruger funktionen URL-starter, kontakt venligst
forhandleren, hvor du har købt produktet.
• For at bruge funktionen URL-starter, indstil Afspil via til URL-starter i System.
Man
Tir
Ons
Tor
Fre
Lør
URL Indstillinger for starter
AM
2
HOME
Information
3
Hv dag
PM
Hv dag
Hv dag
Hv dag
Hv dag
Sted:
Intern hukommelse
Dato:
06-07-2016 ~
12-31-2999
Gentag:
Dagligt
Tid:
Hv dag
AM
Nr.
Beskrivelse
1
Vælg mellem server og ekstern hukommelse.
2
Vis ugeskema for afspilning af indhold.
Vælg for at vise detaljeret information om hver hændelse.
3
→ URL-starter →
Vis et miniaturebillede og kort information om indholdet.
→ URL Indstillinger for starter →
URL Indstillinger for starter giver mulighed for at installere/fjerne webapp'er, konfigurere
Indstilling for time-out og indstille Udviklertilstand.
•
•
•
•
•
Installér webprogram: Installer webapplikationen ved at indtaste en adresse.
Installér fra USB-enhed: Installer webapplikationen fra USB-lagerenheden.
Fjern: Fjern den installerede webapplikation.
Indstilling for time-out: Indstil timeout-perioden for tilslutning til webadressen.
Udviklertilstand: Vælg for at indstille udviklerfunktionen.
Klon produkt
HOME
→ Klon produkt →
Eksporter indstillingerne på produktet til en ekstern lagerenhed. Det er også muligt at
importere indstillinger fra en ekstern lagerenhed.
Denne indstilling er nyttig, når du tildeler de samme indstillinger til flere produkter.
Hvis der ikke findes en identisk fil på den eksterne lagerenhed
1 Tilslut den eksterne lagerenhed, kør derefter funktionen Klon produkt.
2 Meddelelsen Ingen klonfil fundet på den eksterne lagerenhed. Eksporter enhedens
indstillinger til den ekstern lagerenhed? vises.
48
Kapitel 4. Startskærm
3 Vælg Eksportér for at importere indstillingerne.
Hvis der findes en identisk fil på den eksterne lagerenhed
1 Tilslut den eksterne lagerenhed, kør derefter funktionen Klon produkt.
2 Meddelelsen Klonfil fundet. Vælg en funktion vises.
3 Vælg Klon fra ekstern lagerenhed eller Klon til ekstern lagerenhed.
‒‒ Klon fra ekstern lagerenhed: Kopier de indstillinger, der er gemt på en ekstern lagerenhed,
til produktet.
‒‒ Klon til ekstern lagerenhed: Kopier indstillingerne på produktet til en ekstern lagerenhed.
Når konfigurationen er afsluttet, genstartes produktet automatisk.
ID-indstillinger
HOME
→ ID-indstillinger →
Tildel et sæt et ID.
Enheds-ID
Indtast ID-nummeret for det produkt, der er sluttet til indgangskablet til modtagelse af
indgangssignalet. (Område: 0~224)
• Tryk på ▲/▼ for at vælge et nummer, og tryk derefter på
.
• Indtast det nummer, du vil bruge, med taltasterne på fjernbetjeningen.
Enheds-ID autoindst.
Denne funktion tildeler automatisk et Id-nummer til en enhed, som er tilkoblet via RS232Ckablet.
Hvis flere enheder er tilsluttet, skal du aktivere funktionen på den første eller den sidste enhed.
PC-tilslutningskabel
Vælg en metode til at tilslutte til MDC for at modtage MDC-signalet.
• RS232C-kabel
Kommuniker med MDC via RS232C-stereokablet.
• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi-netværk
Kommuniker med MDC via RJ45-stereokablet elle Wi-Fi-netværk.
49
Kapitel 4. Startskærm
Videovæg
HOME
→ Videovæg →
Tildel et sæt et ID.
Tilpas layoutet af flere skærme, der er koblet sammen for at danne en videovæg.
Du kan vise en del af et helt billede eller gentage det samme billede på hver af de
sammenkoblede skærme.
For information om hvordan flere billeder vises, se MDC Hjælp eller MagicInfo brugermanualen.
Visse modeller understøtter muligvis ikke funktionen MagicInfo.
Videovæg
Du kan aktivere eller deaktivere Videovæg.
For at organisere en videovæg, vælg Til.
Vandret x Lodret
Denne funktion opdeler automatisk visningen af en videovæg afhængigt af en konfigureret
videovægmatrice.
Indtast videovægmatricen.
Visningen af videovæggen opdeles afhængigt af den konfigurerede matrice. Antallet af
lodrette eller vandrette visningsenheder kan indstilles inden for intervallet 1 til 15.
En visning af en videovæg kan opdeles i maks. 16 skærme.
Valget Vandret x Lodret er kun aktiveret, når Videovæg er indstillet til Til.
Skærmplacering
Hvis du ønsker at omarrangere de opdelte skærme, skal nummeret for hvert produkt i matricen
tilpassen ved hjælp af funktionen Skærmplacering.
Hvis du vælger Skærmplacering, viser displayet videovægmatricen med numrene, som er tildelt
produkterne, der udgør videovæggen.
Hvis du vil omarrangere produkterne, skal du bruge retningsknapperne på fjernbetjeningen til
at flytte et produkt til et andet nummer. Tryk på knappen
.
• Alle skærme: Tildel skærmpositioner for alle visninger. Dermed behøver du ikke oprette
videovæg for alle individuelle visninger.
• Aktuelle skærme: Tildel kun skærmposition for den første visning.
Skærmplacering giver mulighed for at opdele skærmen i maks. 16 visninger (15x15). Det højeste
antal visninger, som kan opdeles, når produkter er tilsluttet via DP Loopout, er også 16.
• Valget Skærmplacering er kun aktiveret, når Videovæg er indstillet til Til.
• For at denne funktion kan bruges, skal Vandret x Lodret være konfigureret.
Format
Vælg, hvordan billederne skal vises i visningen af videovæggen.
• Fuld: Viser billederne på fuld skærm uden kanter.
• Naturlig: Viser billeder i det oprindelige billedformat uden at forstørre eller formindske
størrelsen.
Valget Format er kun aktiveret, når Videovæg er indstillet til Til.
Netværksstatus
HOME
→ Netværksstatus →
Kontroller den aktuelle netværks- og internetforbindelse.
50
Kapitel 4. Startskærm
Billede
HOME
→ Billede →
Vælg en billedtilstand (Billede), som er egnet til miljøet, hvor produktet skal bruges.
Funktionen Video/billede forbedrer billedkvaliteten på videoenheden. Funktionen Tekst
forbedrer billedkvaliteten på computeren.
• Butik og butikscenter
Velegnet til indkøbscentre.
‒‒ Vælg enten Video/billede eller Tekst, afhængigt af billedtilstanden.
• Kontor og skole
Velegnet til kontorer og skoler.
‒‒ Vælg enten Video/billede eller Tekst, afhængigt af billedtilstanden.
• Terminal og station
Velegnet til busterminaler og togstationer.
‒‒ Vælg enten Video/billede eller Tekst, afhængigt af billedtilstanden.
• Videovæg
Velegnet til miljøer, hvor der anvendes visning af videovæg.
‒‒ Vælg enten Video/billede eller Tekst, afhængigt af billedtilstanden.
• Kalibrering
I denne tilstand anvendes brugerdefineret lysstyrke, farve og gammaindstilling ved hjælp af
farvekalibreringsprogrammet Samsung Color Expert.
‒‒ For at anvende funktionen Kalibrering korrekt, skal du sørge for at konfigurere
indstillingerne for billedkvalitet såsom lysstyrke, farve og gamma ved hjælp af
farvekalibreringsprogrammet Samsung Color Expert.
‒‒ Programmet Samsung Color Expert kan hentes på www.samsung.com/displaysolutions.
Til/Fra-timer
HOME
→ Til/Fra-timer →
Du skal indstille Ur, før du kan bruge denne funktion.
Til-timer
Indstil Til-timer, så dit produkt tænder automatisk på en dag og et tidspunkt, som du vælger.
Produktet tændes med den angivne lydstyrke og indgangskilde.
Indstil on-timeren ved at vælge en af de syv forskellige indstillingsmuligheder. Sørg for, at du
angiver det aktuelle klokkeslæt først. (Til-timer 1 ~ Til-timer 7)
• Indstillinger: Vælg Fra, En gang, Hver dag, Man~Fre, Man~Lør, Lør-Søn eller Manuel.
Hvis du vælger Manuel, kan du indstille de dage, hvor du ønsker, at Til-timer skal tænde dit
produkt.
‒‒ Markeringen angiver de dage, du har valgt.
• Tid: Indstil time og minut. Brug taltasterne eller tasterne ▲/▼ til at indtaste numrene. Brug
tasterne ◀/▶ til at skifte indgangsfelter.
• Lydstyrke: Angiv den ønskede lydstyrke. Brug op- og nedpilene for at ændre lydstyrken.
• Kilde: Vælg en indgangskilde efter eget valg.
• Indhold: Vælg specifikt indhold i den interne eller eksterne hukommelse.
Indhold er kun tilgængelig, når kilde er indstillet til Intern/USB.
51
Kapitel 4. Startskærm
• Hvis der ikke er nogen musikfil på USB-enheden, eller du ikke vælger en mappe, som
indeholder en musikfil, fungerer timer-funktionen ikke korrekt.
• Hvis der kun er et foto i filen på USB-enheden, kører Diasshow ikke.
• Hvis et mappenavn er for langt, kan mappen ikke vælges. Op til 255 tegn kan genkendes.
• Vi anbefaler, at du bruger en USB-lagerenhed og et multi-kortlæser, når du bruger
Til-timer.
• Funktionen Til-timer virker muligvis ikke med USB-enheder med indbygget batteri, MP3afspillere eller PMP'er fremstillet af visse producenter, fordi det kan tage for lang tid at
genkende disse enheder.
Fra-timer
Fravælg timeren (Fra-timer) ved at vælge mellem en af de syv muligheder. (Fra-timer 1 ~
Fra-timer 7)
• Indstillinger: Vælg Fra, En gang, Hver dag, Man~Fre, Man~Lør, Lør-Søn eller Manuel.
Hvis du vælger Manuel, kan du indstille de dage, hvor du ønsker, at Fra-timer skal slukke dit
produkt.
‒‒ Markeringen angiver de dage, du har valgt.
• Tid: Indstil time og minut. Brug taltasterne eller tasterne ▲/▼ til at indtaste numrene. Brug
tasterne ◀/▶ til at skifte indgangsfelter.
Ferieadministration
Timeren bliver deaktiveret i en periode, der er angivet som ferie.
• Tilføj ferie: Angiv den periode, du vil tilføje som ferie.
Vælg start- og slutdatoerne på den ferie, du vil tilføje, ved hjælp af knapperne ▲/▼ og klik på
knappen Gem.
Perioden føjes til listen med ferier.
‒‒ Start: Angiv feriens startdato.
‒‒ Slut: Angiv feriens slutdato.
‒‒ Slet: Slet valgte elementer fra listen med ferier.
‒‒ Rediger: Vælg et ferieelement, og rediger derefter datoen.
• Indstil anvendt timer: Indstil Til-timer og Fra-timer for ikke at aktivere offentlige fridage.
‒‒ Tryk på
for at vælge indstillingerne Til-timer og Fra-timer, som du ikke vil aktivere.
‒‒ De valgte Til-timer og Fra-timer aktiveres ikke.
Ticker
HOME
→ Ticker →
Indtast tekst, mens et video eller et billede vises, og få vist teksten på skærmen.
•
•
•
•
•
•
•
Fra / Til
Medd.: Indtast en besked, der skal vises på skærmen.
Tid: Vælg Starttidspunkt og Sluttid for at vise en Medd..
Indstilling for skrifttype: Vælg skrifttypeindstillinger for meddelelsen.
Position: Vælg en retning for at vise en Medd..
Rul: Angiv rulning Retning og Hastighed for meddelelsen.
Eksempel: Få vist de konfigurerede indstillinger for tekster.
52
Kapitel 4. Startskærm
Godkendelse af en tilsluttet enhed fra serveren
Konfigurer først Netværksindst. for server før enheden godkendes.
4 Vælg Unapproved fra undermenuerne.
5 Vælg enheden fra listen, og klik på knappen Approve.
1 Gå ind på den server, du har knyttet til enheden.
2 Log på ved hjælp af dit id og din adgangskode.
3 Vælg Device i menulinjen i siden.
6 Angiv de oplysninger, der kræves for at godkende enheden.
‒‒ Device Name: Indtast enhedens navn.
‒‒ Device Group: Vælg for at specificere gruppen.
‒‒ Location: Indtast enhedens aktuelle placering.
‒‒ Expired: Indstil udløbsdato for enhedens godkendelse. Hvis du ikke ønsker at indstille en
udløbsdato, vælg Never expired.
‒‒ Et tryk på knappen INFO på fjernbetjeningen, mens en netværkstidsplan kører, viser
detaljerne i tidsplanen. Kontroller, at den korrekte enhed er valgt, ved at kontrollere
enhedens id i oplysningerne.
53
Kapitel 4. Startskærm
Indstilling af det aktuelle klokkeslæt
En tidsplan kører måske ikke, hvis tiden, som er indstillet på enheden, er forskellig fra serverens
aktuelle tid.
7 Vælg menuen All for at kontrollere, at enheden er blevet registreret.
8 Når serveren har godkendt enheden, hentes den plan, der er registreret i den valgte gruppe,
til enheden. Når planen er hentet, køres den.
• Se brugervejledningen for "MagicInfo Server" for flere detaljer om hvordan tidsplanen
konfigureres.
• Hvis en enhed slettes fra oversigten over enheder, der er godkendt af serveren,
genstartes enheden, så dens indstillinger nulstilles.
1
2
3
4
Vælg Device i menulinjen i siden.
Vælg enheden.
Vælg Edit  Setup.
Vælg Time Zone.
‒‒ Når du opretter forbindelse til serveren for første gang, indstilles klokkeslættet på
produktet ud fra GMT-klokkeslættet i det område, hvor serveren er installeret.
‒‒ Tiden på produktet kan ændres fra serveren.
‒‒ Hvis du slukker og tænder for produktet, gendannes det indstillede klokkeslæt på
produktet til det klokkeslæt, der senest blev indstillet fra serveren.
• Se brugervejledningen for "MagicInfo Server" for flere detaljer om tidsstyring
(planlægning, ferieindstilling osv.).
54
Kapitel 5. Menu
Menu
Justering af skærmen
Billede ▼
2.
3.
Beskrivelse
Billedtilstand
Butik og butikscenter /
Kontorog skole / Terminal og station
/ Videovæg / Kalibrering
Vælg en billedtilstand (Billedtilstand), som er egnet til miljøet, hvor produktet skal bruges.
Funktionen Video/billede forbedrer billedkvaliteten på videoenheden. Funktionen Tekst forbedrer billedkvaliteten på
computeren.
• Kalibrering
I denne tilstand anvendes brugerdefineret lysstyrke, farve og gammaindstilling ved hjælp af farvekalibreringsprogrammet
Samsung Color Expert.
‒‒ For at anvende funktionen Kalibrering korrekt, skal du sørge for at konfigurere indstillingerne for billedkvalitet såsom
lysstyrke, farve og gamma ved hjælp af farvekalibreringsprogrammet Samsung Color Expert.
‒‒ Programmet Samsung Color Expert kan hentes på www.samsung.com/displaysolutions.
Baggrundslys / Kontrast / Lysstyrke
/ Skarphed / Farve / Tone (G/R)
Farvetemperatur
Produktet har flere funktioner til at justere billedkvaliteten.
• Hvis ud udfører ændringer i Baggrundslys, Kontrast, Lysstyrke, Skarphed, Farve eller Tone (G/R) bliver OSD justeret
tilsvarende.
• Du kan justere og gemme indstillinger for hver eksterne enhed, der er tilsluttet til en indgang på produktet.
• Hvis billedets lysstyrke mindskes, reduceres strømforbruget.
Juster farvetemperaturen (rød/grøn/blå). (Område: 2800K–16000K)
• Aktiveret, når Farvetone er indstillet til Fra.
• Farvetemperatur er deaktiveret, hvis Billedtilstand er indstillet til Kalibrering.
Hvidbalance
2 punkter
Styrer hvidbalancen i 2 punkts interval ved at justere lysstyrken for rød, grøn og blå.
10 punkter
Styrer hvidbalancen i 10 punkts interval ved at justere lysstyrken for rød, grøn og blå.
• Nogle eksterne enheder understøtter muligvis ikke denne funktion.
• Aktiveret, når Billedtilstand er indstillet til Kontor og skole (Video/billede).
55
Kapitel 5. Menu
Billede ▼
2.
3.
Beskrivelse
Gamma
Juster den primære farveintensitet.
• Hvis Billedtilstand er indstillet til Kalibrering, er Gamma deaktiveret.
Kalibreret værdi
Vælg, om der skal indstillet brugerdefineret lysstyrke, farve og gamma ved hjælp af farvekalibreringsprogrammet Samsung
Color Expert for informations- og reklametilstandene.
• Programmet Samsung Color Expert kan hentes på www.samsung.com/displaysolutions.
• Hvis Billedtilstand er indstillet til Kalibrering, er Kalibreret værdi deaktiveret.
Avancerede indstillinger
Dynamisk kontrast
Juster skærmkontrasten.
Sort tone
Vælg sortniveauet for at justere skærmdybden.
Hudfarve
Fremhæv lyserød Hudfarve.
Kun RGB-tilstand
Viser farverne Rød, Grøn og Blå til finjustering af nuance og mætning.
Farverum
Juster området og de forskellige farver (farverummet), som er tilgængelige til at skabe billeder.
• For at justere Farve, Rød, Grøn, Blå og Nulstil, indstil Farverum til Brugertilpasset.
HDMI UHD Colour
Aktiver for at optimere billedkvaliteten for HDMI UHD-tilslutninger. Tilgængelig for HDMI1, HDMI2 og DisplayPort.
• Når denne indstilling er aktiv understøttes kun UHD-produkter.
• Når denne indstilling er aktiv, skal de samme indstillinger anvendes på alle produkter i en løkkeforbindelse.
Bevægelseslys
Reducerer strømforbruget ved at reducere skærmens lysstyrke, når billedet på skærmen bevæger sig.
• Aktiveret når Billedtilstand er indstillet til Terminal og station (Video/billede).
Billedindstillinger
Farvetone
Vælg en farvetone, som passer bedst til dine visningsbehov.
• Hvis Billedtilstand er indstillet til Kalibrering, er Farvetone deaktiveret.
• Indstillinger kan justeres og gemmes for hver eksterne enhed, der er tilsluttet til en indgang på produktet.
Digital ren visning
Hvis radiosignalet, som dit produkt modtager, er svagt, kan du aktivere funktionen Digital ren visning for at reducere enhver
statisk støj og skyggeeffekt, som eventuelt forekommer på skærmen.
• Det signal, der modtages, er stærkest, når bjælken er grøn.
• Når signalet er svagt, skal du prøve alle indstillinger, indtil produktet viser det bedste resultat.
56
Kapitel 5. Menu
Billede ▼
2.
3.
Beskrivelse
HDMI, sort niveau
Vælger sortniveauet på skærmen for at justere skærmdybden.
Filmtilstand
Denne tilstand er velegnet til at vise film.
Indstiller produktet til automatisk at registrere og behandle filmsignaler fra alle kilder og justere billedet til optimal kvalitet.
• Tilgængelig i HDMI (1080i).
Billedstørrelse
Dynamisk baggrundslys
Tilpas automatisk bagbelysningen for at få den bedst mulige skærmkontrast under de nuværende betingelser.
Billedstørrelse
Forskellige indstillinger for skærmjustering vises, afhængigt af den valgte indgangskilde.
FORSIGTIG
Indstil ikke produktet til 4:3-format i lang tid.
De kanter, der vises til venstre eller højre eller øverst og nederst på skærmen, kan medføre skærmefterbilleder
(brændpletter), som ikke dækkes af garantien.
Tilpas skærmen
Når dette er valgt, vises det fulde programbillede. Ingen del af billedet vil blive afskåret.
Zoom/position
Justerer billedets zoom og position. Billedstørrelse skal indstilles til Brugertilpasset, for at funktionen bliver tilgængelig.
• Brugertilpasset under Billedstørrelse er kun aktiv, når Billedtilstand er indstillet til Video/billede, mens det er i tilstanden DVI.
• Hvis du ønsker at nulstille billedet til dets oprindelige position, vælg Nulstil i skærmen Zoom/position.
Billedet indstilles til standardpositionen.
Autojustering
PC-skærmjustering
Justerer frekvensværdierne/-positionerne og finjusterer indstillingerne automatisk.
Grov / Fin
Fjerner eller reducerer billedstøj.
Hvis støjen ikke kan fjernes ved finindstilling alene, kan funktionen grov bruges til at justere frekvensen bedst muligt (Grov) og
derefter finindstille igen. Når støjen er reduceret, skal du justere billedet igen, så det er centreret på skærmen.
Position
Hvis PC'ens skærmposition ikke er centreret, eller ikke passer til produktet, skal den justeres.
Tryk på knappen  eller  for at justere den lodrette position. Tryk på knappen  eller  for at justere den vandrette position.
Nulstil billede
Sluk billede
Nulstiller billedet til standardindstillingerne.
Når Sluk billede vælges, slukker skærmen. Lydstyrken deaktiveres ikke.
Hvis du vil aktivere skærmen igen, skal du trykke på en vilkårlig tast - dog ikke lydstyrkeknappen.
57
Kapitel 5. Menu
Billede ▼
2.
Nulstil billede
3.
Beskrivelse
Nulstiller den aktuelle billedtilstand til standardindstillingerne.
58
Kapitel 5. Menu
Justering af skærmvisning
Skærmvisning ▼
2.
3.
Beskrivelse
Skærmretning
Skærmmenuens retning
Du kan indstille menuskærmbilledets retning.
Kildeindholdsretning
Du kan indstille retningen af indhold fra eksterne enheder, der er tilsluttet produktet.
Formatforhold
Indstil den roterede skærm til fuldskærms- eller original tilstand.
• Kun når Kildeindholdsretning er indstillet til Stående.
Skærmbeskyttelse
Automatisk beskyttelsestid
Hvis skærmen viser et stillbillede i en bestemt periode, du definerer, aktiverer produktet pauseskærmen for at undgå dannelsen
af efterbilleder/spøgelsesbilleder på skærmen.
Skærmbeskyttelse
For at reducere muligheden for brændpletter, er enheden udstyret med Skærmbeskyttelse brændpletforebyggende teknologi.
Skærmbeskyttelse bevæger billedet lidt på skærmen.
• Pixelskift
‒‒ Minimer skærmefterbilleder ved at flytte pixels en lille smule vandret eller lodret.
‒‒ Visning af et stillbillede eller et 4:3-output i længere tid kan forårsage efterbillede. Dette er ikke en defekt ved produktet.
• Timer
‒‒ Du kan indstille timeren for Skærmbeskyttelse.
‒‒ Funktionen Skærmbeskyttelse stopper automatisk efter et bestemt tidsrum.
• Umiddelbar visning
‒‒ Vælg den pauseskærm, der skal vises med det samme.
Meddelelsesvisning
Sprog
Kildeinfo
Vælg, om skærmmenuen for kilden skal vises, når indgangskilden ændres.
Ingen signalbesked
Vælg, om skærmmeddelelse om intet signal skal vises, når der ikke registreres signal.
MDC-besked
Vælg, om MDC-skærmmenuen skal vises, når produktet styres af MDC.
Besked om overførselsstatus
Vælg for at få vist status, når du downloader indhold fra en server eller en anden enhed.
Indstil menusproget.
• En ændring af sprogindstillingen påvirker kun skærmmenuen. ændringen anvendes ikke på andre funktioner på din PC.
Nulstil skærmvisning
Denne valgmulighed stiller de aktuelle indstillinger under Skærmvisning tilbage til fabriksindstillinger.
59
Kapitel 5. Menu
Justering af lyd
Lyd ▼
2.
Lydtilstand
3.
Beskrivelse
Du kan vælge en lydtilstand, som passer til dine personlige præferencer.
• Hvis Lydoutput er indstillet til Ekstern, er Lydtilstand deaktiveret.
Balance
Juster højtalernes lydstyrke for at opnå en optimeret balance.
• Hvis Lydoutput er indstillet til Ekstern, er Balance deaktiveret.
Equaliser
Juster equalizeren til at tilpasse lydstyrke og tonehøjde for at opnå en forbedret og fuld lyd.
• Hvis Lydoutput er indstillet til Ekstern, er Equaliser deaktiveret.
HDMI-lyd
Vælg lydkilde for at høre fra AV(HDMI) eller PC(DVI).
Lyd til videoopkald
Vælg lydudgang til lyd under et videoopkald.
Lydoutput
Hvis du lytter til lydsporet for en udsendelse eller film via en ekstern modtager, kan du evt. høre et ekko, som skyldes forskellen
i afkodningshastigheden mellem produktets højttalere og højttalerne til lydmodtageren. Hvis dette forekommer, indstil
produktet til Ekstern.
• Hvis du indstiller Lydoutput til Ekstern, slukkes højtalerne.
Du kan kun høre lyd gennem de eksterne højttalere. Hvis Lydoutput er indstillet til Intern, er både produktets og de eksterne
højtalere tændt. Du kan høre lyd gennem begge.
• Hvis der ikke er noget videosignal, er der slukket for både produktets højttalere og de eksterne højttalere.
Auto-lydstyrke
Lydstyrken kan variere afhængigt af kanalen.
Du kan udligne lydstyrke automatisk, når du skifter kanal.
• Lydstyrkereguleringen på en tilsluttet kildeenhed reguleres ved at indstille Auto-lydstyrke til Fra. En ændring i lydstyring på
den tilkoblede lydenhed kan eventuelt ikke blive anvendt, hvis Auto-lydstyrke er indstillet til Normal eller Nat.
• Hvis Lydoutput er indstillet til Ekstern, er Auto-lydstyrke deaktiveret.
Nulstil lyd
Nulstil alle lydindstillinger til fabriksindstillingerne.
60
Kapitel 5. Menu
Netværk
Netværk ▼
2.
3.
Beskrivelse
Netværksstatus
Du kan kontrollere status for netværket og internettet.
Åbn
netværksindstillinger
Konfigurer netværksindstillingerne, så der kan benyttes forskellige smarte hubfunktioner, f.eks. internetsøgning, indholdsdeling
via et hjemmenetværk og funktionsopdateringer.
Netværksindst. for server
Slut til server
Kobl på et nærværk for at køre Afspiller.
• Hvis funktionen SSL er aktiv, er serveren konfigureret til at bruge https og dataoverførsel er krypteret.
• Indtast serverens IP-adresse og portnummer. Brug 7001 som portnummeret. (Hvis du ikke kan oprette forbindelse til serveren
med portnummer 7001, skal du bede din serveradministrator om at finde det korrekte portnummer og derefter ændre
portnummeret).
Wi-Fi Direct
MagicInfo-tilst
Vælg den pasende MagicInfo-tilst afhængigt af miljøet, hvor du bruger produktet.
Serveradgang
Tillad eller nægt adgang fra MagicInfo-serveren.
FTP-tilstand
Angiv FTP-driftstilstanden.
Proxy-server
Tænd eller sluk, og konfigurer indstillingerne på proxyserveren.
Indstil for at forbinde produktet til en trådløs mobilenhed. Når du bruger denne funktion, kan du forbinde en trådløs mobilenhed
direkte til produktet uden en router.
• Hvis du vil bruge funktionen, skal din mobile enhed være understøttet af Wi-Fi Direct.
Følg denne fremgangsmåde for at forbinde mobilenheden til produktet ved hjælp af Wi-Fi Direct:
1 Gå til skærmen Wi-Fi Direct. Produktet søger efter enheder.
2 Tænd for funktionen Wi-Fi Direct på din enhed. Vælg den ønskede WiFi-enhed.
‒‒ PBC (trykknapkonfiguration): Tryk på knappen WPS(PBC) på din WiFi-enhed inden for 2 minutter. Produktet henter
automatisk alle de netværksindstillingsværdier, det har brug for, og opretter forbindelse til netværket.
‒‒ PIN: Indtast den viste PIN på din enhed.
• Hvis du ønsker at afbryde enheden, vælg den tilkoblede WiFi-enhed, og vælg derefter Frakoblet.
61
Kapitel 5. Menu
Netværk ▼
2.
3.
Beskrivelse
Mobil enhedsstyring
Adgangsmeddelelse
Rediger indstillingerne for meddelelsesdisplayet, når enheden er tilsluttet.
Liste over mobilenheder
Vis og håndter tilkoblede enheder.
Enhedsnavn
Vælg eller indtast et enhedsnavn.
Dette navn kan vises på netværksfjernbetjeninger over netværket.
62
Kapitel 5. Menu
Indstillinger for netværk (kablet)
Tilslutning til et kabelnetværk
Du kan tilslutte dit produkt til et lokalnetværk via et kabel på tre måder.
• Du kan tilslutte produktet til dit lokalnetværk ved at tilslutte et eksternt modem til LANporten bag på produktet ved hjælp af et LAN-kabel.
Se diagrammet nedenfor.
• Afhængigt af, hvordan dit netværk er konfigureret, kan du muligvis tilslutte produktet til
dit lokalnetværk ved at tilslutte LAN-porten bag på produktet direkte til et netværksstik på
væggen ved hjælp af et LAN-kabel.
Se diagrammet nedenfor. Bemærk, at vægstikket er forbundet til et modem eller en router et
andet sted i huset.
LAN
LAN-port
på væg
RJ45
LAN
Modenport
på væg
Eksternt modem (ADSL/
VDSL)
RJ45
LAN-kabel
LAN-kabel
Modemkabel
• Du kan tilslutte produktet til dit lokalnetværk ved at tilslutte et IP-delingsmodul, der
er tilsluttet et eksternt modem, til LAN-porten bag på produktet. Brug LAN-kablet til
forbindelsen.
Se diagrammet nedenfor.
LAN
Modenport
på væg
Eksternt modem
(ADSL/VDSL)
IP-sharer (med DHCPserver)
RJ45
Hvis du har et dynamisk netværk, skal du anvende et ADSL-modem eller en router, der
understøtter DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemmer og routere, der
understøtter DHCP, angiver automatisk den IP-adresse, undernetmaske, gateway og de DNSværdier, dit produkt skal bruge til at få adgang til internettet. De fleste hjemmenetværk er
dynamiske netværk.
Nogle netværk kræver en statisk IP-adresse. Hvis dit netværk kræver en statisk IP-adresse, skal
du angive IP-adressen, undernetmasken, gatewayen og DNS-værdierne manuelt på produktets
konfigurationsskærmbillede til kabelnetværk, når du konfigurerer netværksforbindelsen.
Kontakt din internetudbyder for at få oplyst din IP-adresse, undernetmaske, gateway og DNSværdierne.
Hvis du har en Windows-computer, kan du også få oplysningerne på computeren.
Modemkabel
LAN-kabel
LAN-kabel
• Du kan anvende ADSL-modemmer, der understøtter DHCP, hvis dit netværk kræver en statisk
IP-adresse.
• På ADSL-modemmer, der understøtter DHCP, kan du også anvende statiske IP-adresser.
Kapitel 5. Menu
Automatiske netværksindstillinger (kablet)
Opret forbindelse til netværket med et netværkskabel (LAN).
Kontroller, at netværkskablet er tilsluttet først.
Automatisk opsætning
1 Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
2 Vælg Netværk - Åbn netværksindstillinger.
3 Vælg Kabel.
‒‒ Netværkets testskærm vises og verifikationsprocessen starter.
4 Når forbindelsen er blevet bekræftet, vælg OK.
• Hvis tilslutningen mislykkes, skal du kontrollere forbindelsen via LAN-porten.
• Hvis den automatiske proces ikke kan finde netværksforbindelsesværdierne, eller hvis du vil
konfigurere forbindelsen manuelt, skal du gå til næste afsnit, manuel netværksopsætning.
Manuel netværksindstilling (kablet)
Kontorer kan benytte statiske IP-adresser.
Hvis dette er tilfældet, skal du bede din netværksadministrator om at oplyse IP-adresse,
undernetmaske, gateway og DNS-serveradresse. Indtast disse værdier manuelt.
Visning af netværksforbindelsesværdierne
Gør følgende for at vise netværksforbindelsesværdierne på de fleste Windows-computere.
1 Højreklik på ikonet Netværk nederst til højre på skærmen.
2 I pop op-menuen, som vises, klik på Status.
3 I dialogboksen, som vises, klik på fanen Support.
4 I fanen Support, klik på knappen Detaljer. Netværksforbindelsesværdierne vises.
Manuel opsætning
1 Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
2 Vælg Netværk - Åbn netværksindstillinger.
3 Vælg Kabel.
‒‒ Netværkets testskærm vises og verifikationsprocessen starter.
4 Vælg Stop. Bekræftelsesprocessen stopper.
5 Vælg IP-indst.. Skærmen IP-indst. vises.
6 Vælg IP-iP-indst., og indstil til Indtast manuelt.
63
‒‒ Når IP-iP-indst. indstilles til Indtast manuelt, skifter DNS-indstillingerne automatisk til
Indtast manuelt.
7 Indtast netværkstilslutningens værdier.
‒‒ IP-adresse, Subnet Mask, Gateway, DNS-server.
8 Når dette er gjort, vælg OK nederst på siden, og tryk derefter på
. Netværkstestskærmen
vises, og bekræftelsen starter.
9 Når forbindelsen er blevet bekræftet, vælg OK.
64
Kapitel 5. Menu
Netværksindstilling (trådløst)
Tilslutning til et trådløst netværk
LAN-port på væg
Trådløs IP-sharer
(router med DHCPserver)
LAN-kabel
Samsung anbefaler at bruge IEEE 802.11n. Når du afspiller video via en netværksforbindelse,
afspilles videoen muligvis ikke flydende.
• Vælg en kanal til det trådløse IP-delingsmodul, der ikke anvendes i øjeblikket. Hvis den
kanal, der er angivet til det trådløse IP-delingsmodul, allerede anvendes af en anden enhed i
nærheden, vil det medføre interferens og kommunikationsfejl.
• Dit produkt understøtter kun følgende sikkerhedsprotokoller for trådløse netværk.
Hvis du vælger tilstanden Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n, og krypteringstypen
indstilles til WEP, TKIP eller TKIP AES (WPS2Mixed) på din AP- eller trådløse router,
understøtter Samsung-produkter ikke en forbindelse i overensstemmelse med de nye WiFicertificeringsspecifikationer.
• Hvis din trådløse router understøtter WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du oprette forbindelse
til netværket via PBC (Push Button Configuration) eller PIN (Personal Identification Number).
WPS konfigurerer automatisk SSID'et og WPA-nøglen i en af disse tilstande.
• Tilslutningsmetoder: Du kan indstille den trådløse netværksforbindelse på tre måder.
Auto Setup (bruger den automatiske netværkssøgefunktion), Manuel Setup, WPS(PBC)
Automatisk konfiguration af netværk (trådløst)
De fleste trådløse netværk har et valgfrit sikkerhedssystem, som kræver enheder, der har
adgang til netværket for at overføre en krypteret sikkerhedskode kaldet en Access eller
Sikkerhedstast. Sikkerhedstast er baseret på en Pass Phrase, typisk et ord eller en række
bogstaver og tal på en bestemt længde, som du bliver bedt om at indtaste, når du indstiller
sikkerheden for dit trådløse netværk. Hvis du bruger denne opsætningsmetode for netværket
og har en Sikkerhedstast for dit trådløse netværk, skal du indtaste denne Pass Phrase under
den automatiske eller manuelle opsætningsproces.
Automatisk opsætning
1 Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
2 Vælg Netværk - Åbn netværksindstillinger.
3 Vælg Trådløst.
‒‒ Netværksfunktionen søger efter tilgængelige trådløse netværk. Når den er færdig, vises
der en liste over de tilgængelige netværk.
4 I listen over netværk, tryk på knappen  eller  for at vælge et netværk, og tryk derefter på
.
5
6
7
8
‒‒ Hvis den ønskede trådløse router ikke vises, vælg Opdater for at søge igen.
‒‒ Hvis routeren ikke kan findes efter at have prøvet igen, vælg knappen Stop. Knappen Tilføj
netværk vises, og du kan indstille netværket manuelt.
Hvis skærmen Indtast adgangskode bliver vist, gå til trin 6. Hvis du vælger en trådløs router,
som ikke har noget sikkerhedssystem, gå til trin 8.
Hvis routeren har et sikkerhedssystem, indtast adgangskoden. (Sikkerhedskode eller PINkode).
Brug herefter knappen  til at bevæge markøren til Udført, og tryk på
. Netværkets
testskærm vises og verifikationsprocessen starter.
Når forbindelsen er blevet bekræftet, vælg OK.
Kapitel 5. Menu
Manuel konfiguration af netværk (trådløst)
Kontorer kan benytte statiske IP-adresser.
Hvis dette er tilfældet, skal du bede din netværksadministrator om at oplyse IP-adresse,
undernetmaske, gateway og DNS-serveradresse. Indtast disse værdier manuelt.
Visning af netværksforbindelsesværdierne
Gør følgende for at vise netværksforbindelsesværdierne på de fleste Windows-computere.
1 Højreklik på ikonet Netværk nederst til højre på skærmen.
2 I pop op-menuen, som vises, klik på Status.
3 I dialogboksen, som vises, klik på fanen Support.
4 I fanen Support, klik på knappen Detaljer. Netværksforbindelsesværdierne vises.
Manuel opsætning
1 Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
2 Vælg Netværk - Åbn netværksindstillinger.
3 Vælg Trådløst.
‒‒ Netværksfunktionen søger efter tilgængelige trådløse netværk. Når den er færdig, vises
der en liste over de tilgængelige netværk.
4 Vælg Stop. Bekræftelsesprocessen stopper.
5 Vælg Tilføj netværk.
6 Indtast SSID for netværket, og vælg Udført.
7 Vælg Sikkerhedstype og vælg OK. Hvis du vælger Åbn, gå til trin 10.
8 Hvis routeren har et sikkerhedssystem, indtast adgangskoden. (Sikkerhedskode eller PINkode)
9 Brug herefter knappen  til at bevæge markøren til Udført, og tryk på
. Netværkets
testskærm vises og verifikationsprocessen starter.
10Når forbindelsen er blevet bekræftet, vælg OK.
WPS(PBC)
Opsætning ved hjælp af WPS(PBC)
Hvis din router har en WPS(PBC)-knap, skal du følge denne fremgangsmåde.
1 Tryk på knappen MENU på fjernbetjeningen.
65
2 Vælg Netværk - Åbn netværksindstillinger.
3 Vælg Trådløst.
‒‒ Netværksfunktionen søger efter tilgængelige trådløse netværk. Når den er færdig, vises
der en liste over de tilgængelige netværk.
4 Vælg Stop. Bekræftelsesprocessen stopper.
5 Vælg Brug WPS og tryk på
.
6 Tryk på knappen WPS(PBC) på din router inden for 2 minutter. Produktet henter automatisk
alle de netværksindstillingsværdier, det har brug for, og opretter forbindelse til netværket.
7 Skærmen for netværksforbindelse vises, og netværksopsætningen er fuldført.
66
Kapitel 5. Menu
System
System ▼
2.
3.
Beskrivelse
Tilgængelighed
Menugennemsigtig.
Tilpas menuboksens gennemsigtighed.
Høj kontrast
Indstil baggrund og skrifttype til højkontrastfarver i menuen. Menugennemsigtigheden bliver uigennemsigtig, hvis denne
indstilling vælges.
Forstør
Forstørre menuens størrelse.
Start indstillinger
Genopret de oprindelige indstillinger på dit TV, og udfør den indledende Indstillinger igen.
• Indtast dit 4-cifrede PIN-nummer. Standard PIN-koden er "0-0-0-0".
Hvis du ønsker at ændre PIN-koden, brug funktionen Skift PIN.
Tid
Konfigurer forskellige tidsrelaterede indstillinger.
• Tryk på knappen
Indstil ur
INFO , hvis du ønsker at vise det aktuelle klokkeslæt.
Vælg Indstil ur. Vælg Dato eller Tid, og tryk derefter på
.
Brug talknapperne til at indtaste tal, eller tryk på pil op og pil ned. Brug knapperne  og  til at flytte fra et indtastningsfelt til
det næste. Tryk på
, når du er færdig.
NTP-indstillinger
Indstil serverens URL og tidszone til at bruge netværkstiden.
DST
Skifter funktionen DST (sommertid) til eller fra.
Sleep-timer
Slukker automatisk for produktet efter et foruddefineret tidsrum.
• Brug op- og ned-pilene til at vælge et tidsrum, og tryk derefter på
Tænd med forsinkelse
Automatisk kildeskift
. Du kan slette Sleep-timer ved at vælge Fra.
Når du tilslutter flere produkter justeres tiden for tænding for hvert produkt for at forhindre strømoverbelastning (inden for et
interval på 0-50 sekunder).
Hvis du tænder for displayet med Automatisk kildeskift tændt, og den tidligere videokilde ikke er aktiv, vil displayet automatisk
søge efter andre videoinputkilder for aktive videoer.
67
Kapitel 5. Menu
System ▼
2.
3.
Beskrivelse
Automatisk kildeskift
Hvis Automatisk kildeskift er Til, vil displayets videokilde automatisk blive afsøgt for aktive videoer.
Valget af Primær kilde vil blive aktiveret, hvis den aktuelle videokilde ikke genkendes.
Valget af Sekunder kilde bliver aktivt, hvis ingen primær videokilde er tilgængelig.
Hvis hverken de primære eller de sekundære indgangskilder genkendes, udfører skærmen to søgninger for en aktiv kilde. Hver
søgning tjekker den primære og den sekundære indgangskilde. Hvis begge søgninger mislykkes, vender skærmen tilbage til den
første indgangskilde og viser en meddelelse, der indikerer, at der ikke er noget signal.
Hvis valget Primær kilde er indstillet til Alle, søger displayet alle videokildeinput to gange i rækkefølge for en aktiv videokilde, og
vender tilbage til den første videokilde i rækkefølgen, hvis ingen video bliver fundet.
Primær kildegendannelse
Vælg, om du vil gendanne den valgte primære input-kilde, når en primær input-kilde er tilsluttet.
• Funktionen Primær kildegendannelse er deaktiveret, hvis Primær kilde er indstillet til Alle.
Primær kilde
Specificer Primær kilde for den automatiske indgangskilde.
Sekunder kilde
Specificer Sekunder kilde for den automatiske indgangskilde.
DVI-tilslutning
Vælg den kildeenhed, som er tilkoblet DVI-indgangen.
• Genstart kildeenheden, hvis skærmen ikke vises.
Strømstyring
Tænd automatisk
Denne funktion tænder automatisk produktet, så snart det tilsluttes et stik. Det er ikke nødvendigt at trykke på strømknappen.
PC-modulstrøm
PC-modulet kan tændes eller slukkes separat fra LFD'en.
Maksimal strømbes.
Slukker produktet for at reducere strømforbruget, efter at computeren har stået ubenyttet i et angivet tidsrum.
• Kun tilgængelig i tilstanden DVI, HDMI, DisplayPort.
Standbykontrol
Du kan indstille den standbytilstand for skærmen, der skal anvendes, når der modtages et indgangssignal.
• Kun tilgængelig i tilstanden DVI, HDMI, DisplayPort.
• Sørg for, at kildeenheden er korrekt tilkoblet, når meddelelsen Signal er svagt eller intet signal vises.
• Hvis Ingen signalbesked er indstillet til Fra, vises meddelelsen Signal er svagt eller intet signal ikke. Indstil Ingen signalbesked
til Til.
Netværksstandby
Denne funktion sørger for, at der stadig er tændt for netværksstrømmen, selv om der slukkes for produktet.
68
Kapitel 5. Menu
System ▼
2.
Økoløsning
3.
Beskrivelse
Tænd/sluk-knap
Afbryderknappen (i øverste venstre hjørne på fjernbetjeningen) kan indstilles til enten at tænde for strømmen eller tænde/
slukke for strømmen.
Energibesparelsestilstand
Reducer strømforbruget ved at justere skærmens lysstyrke.
Lampeplan for skærm
Juster lysstyrken for panelet. En værdi tættere på 100 gør panelet lysere.
Intet standbysig.
Spar på strømmen ved at slukke for enheden, når der ikke modtages noget signal fra nogen kilde.
• Deaktiveret, når en tilsluttet computer er i strømsparetilstand.
• Produktet slukker automatisk på et angivet tidspunkt. Tidspunktet kan ændres efter behov.
Aut. sluk. Fra
Temperaturkontrol
Produktet vil automatisk slukke, hvis du ikke trykker på en knap på fjernbetjeningen, eller en knap på produktets frontpanel,
inden for de indstillede timer for at forhindre overophedning.
Denne funktion detekterer produktets interne temperatur. Du kan angive et acceptabelt temperaturområde.
Standardtemperaturen er indstillet til 77 °C.
Den anbefalede driftstemperatur for dette produkt er fra 75 til 80 °C (baseret på en omgivende temperatur på 40 °C).
• Skærmen bliver mørkere, hvis den aktuelle temperatur overskrider den specificerede temperaturgrænse. Hvis temperaturen
fortsætter med at stige, slukkes produktet for at forhindre overophedning.
Indgang, enhedsstyring
Indstil genvej for sprog, type og indtastningssprog for et tilkoblet tastatur.
Afspil via
Vælg den pasende Afspil via-tilstand afhængigt af miljøet, hvor du bruger produktet.
Startskærmen kan se anderledes ud, afhængigt af indstillingerne.
Skift PIN
Skærmen Skift PIN bliver vist.
Vælg 4 vilkårlige tal for din PIN-kode, og indtast den i Indtast ny adgangskode. Indtast de samme 4 tal igen i Bekræft ny
adgangskode.
• Standardadgangskode: 0 - 0 - 0 - 0
69
Kapitel 5. Menu
System ▼
2.
3.
Beskrivelse
Sikkerhed
Sikkerhedslås
• Indtast din PIN-kode med 4 tal, og tryk på
. Standard PIN-koden er "0-0-0-0".
Hvis du ønsker at ændre PIN-koden, brug funktionen Skift PIN.
Alle menuer og knapper på produktet og fjernbetjeningen, med undtagelse af knappen
funktionen Sikkerhedslås.
LOCK
på fjernbetjeningen, bliver låst med
Menuer og knapper låses op ved at trykke på en vilkårlig knap og derefter indtaste adgangskoden (standard adgangskode: 0 - 0
- 0 - 0).
Tænd for Tænd-knap for at aktivere fjernbetjeningens afbryderknap til at tænde enheden, når Sikkerhedslås er aktiveret.
Knaplås
Denne menu kan bruges til at låse knappen på produktet.
Produktet kan kun betjenes med fjernbetjeningen, hvis Knaplås er indstillet til Til.
Lås USB-autoafspilning
Vælg, om MagicInfo-indholdet, som er gemt på en tilsluttet USB-enhed, skal afspilles automatisk.
• Når en USB-enhed, som indeholder MagicInfo-indhold, tilsluttes, vises “Lås USB-autoafspilning: Til.” i fem sekunder.
Sikring mod mobil tilslutning
Begræns andre enheder på dit netværk, f.eks. smartphones og tablets, i at dele indhold med din signage.
Berøringslås
Forhindre, at trykhandlinger styrer din enhed.
Fjernadministration
Du kan Tillad eller Afvis, at eksterne kommandoer får adgang til din enhed via et netværk.
• De ændrede indstillinger bevares, selv efter produktet er blevet tændt eller slukket ved hjælp af paneltasten eller tænd-/slukknappen.
Generelt
Smart sikkerhed
Denne funktion beskytter alle eksterne enheder, som er tilsluttet til TV'et, mod hackere, spyware og vira.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Se Anynet+ (HDMI-CEC) på side 71.
HDMI-Hot-Plug
Denne funktion benyttes til at aktivere tidsforsinkelsen, når en DVI/HDMI-kildeenhed skal tændes.
70
Kapitel 5. Menu
System ▼
2.
3.
Beskrivelse
Brugerdefineret log
Du kan hente vælge og angive visningstiden for et brugerdefineret logo, der vises, når produktet tændes.
• Brugerdefineret log
‒‒ Du kan vælge et brugerdefineret logo (billede/video) eller slå visning af brugerdefineret logo fra.
‒‒ For at angive det brugerdefinerede logo skal du hente det fra en ekstern USB-enhed.
• Tid for visning af logo
‒‒ Hvis det brugerdefinerede logo er af typen Billede, kan du angive Tid for visning af logo.
• Hent logofi
‒‒ Du kan hente et brugerdefineret logo til produktet fra en ekstern USB-enhed.
‒‒ Filnavnet på det brugerdefinerede logo, du vil hente, skal gemmes som “samsung”, alt sammen skrevet med små bogstaver.
‒‒ I tilfælde af flere eksterne USB-forbindelser vil produktet forsøge at hente det brugerdefinerede logo fra den enhed, der
senest har været tilsluttet produktet.
Begrænsninger for fil med brugerdefineret logo
• For billedtypen brugerdefineret logo understøttes kun bitmap-filer (formatet aRGB 32bpp).
• Opløsningen på billedtypen brugerdefineret logo skal være mellem et minimum på 128x64 og den maksimale
skærmopløsning. (Vandrette/lodrette værdier for opløsningen skal være multipla af 4.)
• For videotypen brugerdefineret logo understøttes kun typen TS-streaming.
• Den understøttede videofil må maksimalt være 150 MB. Den anbefalede længde af en videofil er 20 sekunder eller derunder.
Spiltilstand
Når du tilkobler en spilkonsol som f.eks. PlayStation™ eller Xbox™, kan du nyde en mere realistisk spiloplevelse ved at vælge
spiltilstand.
• Forholdsregler og begrænsninger for spiltilstand
For at frakoble en spilkonsol og tilkoble en anden ekstern enhed, indstil spiltilstand til fra i opsætningsmenuen.
Nulstil system
Denne mulighed nulstiller de aktuelle indstillinger under System til fabriksindstillingerne.
71
Kapitel 5. Menu
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ er en funktion, som giver dig mulighed for at styre alle tilsluttede Samsung-enheder,
som understøtter Anynet+, med dit Samsung-produkts fjernbetjening. Systemet Anynet+ kan
kun bruges med Samsung-enheder, som har funktionen Anynet+. For at være sikker på, at din
Samsung-enhed har denne funktion, kontroller om der findes et Anynet+-logo på produktet.
• Du kan kun styre Anynet+-enheder med produktets fjernbetjening, ikke knapperne på
produkterne.
• Produktets fjernbetjening fungerer muligvis ikke under bestemte forhold. Hvis dette sker,
vælg Anynet+-enheden igen.
• Anynet+ fungerer, når den AV-enhed, som understøtter Anynet+ er i standby eller på status.
• I tilstanden PIP fungerer Anynet+ kun, når en AV-enhed er tilsluttet som det primære display.
Det fungerer ikke, hvis AV-enheden er tilsluttet som sekundær skærm.
• Anynet+ understøtter op til 12 AV-enheder i alt. Bemærk, at du kan tilslutte op til 3 enheder af
samme type.
Fejlsøgning for Anynet+
Problem
Mulig løsning
Anynet+ fungerer ikke.
• Kontroller, om enheden er en Anynet+-enhed. Systemet
Anynet+ understøtter kun Anynet+-enheder.
• Kontroller, om Anynet+-enhedens strømkabel er korrekt
tilsluttet.
• Kontroller Anynet+-enhedens video/audio/HDMIkabelforbindelser.
• Kontroller, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet til Til i
menuen System.
• Kontroller, om fjernbetjeningen er Anynet+-kompatibel.
• Anynet+ fungerer ikke i visse situationer. (startopsætning)
• Hvis du har fjernet og derefter gentilsluttet HDMI-kablet,
skal du sørge for, at søge efter enhederne igen eller tænde og
slukke for dit produkt igen.
• Kontroller, funktionen Anynet+ er valgt på Anynet-enheden.
Jeg vil starte Anynet+.
• Kontroller, om Anynet+-enheden er korrekt tilsluttet til
produktet og kontroller, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet
til Til i menuen System.
Jeg vil afslutte Anynet+.
• Tryk på knappen SOURCE på produktets fjernbetjening, og
vælg en ikke-Anynet+-enhed.
Meddelelsen “Frakobler
Anynet+ enhed...” bliver
vist på skærmen.
• Du kan ikke bruge fjernbetjeningen, når du konfigurerer
Anynet+ eller skifter til en visningstilstand.
• Brug fjernbetjeningen, efter produktet har gennemført
Anynet+-konfigurationen eller har skiftet til Anynet+.
Anynet+-enheden
afspiller ikke.
• Du kan ikke bruge spilfunktionen, når startopsætningen er i
gang.
72
Kapitel 5. Menu
Problem
Mulig løsning
Den tilsluttede enhed
vises ikke.
• Kontroller, om enheden understøtter Anynet+-funktionen.
• Kontroller, om HDMI-kablet er korrekt tilsluttet eller ej.
• Kontroller, om Anynet+ (HDMI-CEC) er indstillet til Til i
menuen System.
• Søg efter Anynet+-enheder igen.
• Anynet+ kræver en HDMI-tilslutning. Sørg for, at enheden er
tilsluttet til produktet med et HDMI-kabel.
• Nogle HDMI-kabler understøtter muligvis ikke Anynet+funktioner.
• Hvis forbindelse afsluttes på grund af strømsvigt
eller frakobling af HDMI-kablet, skal du gentage
enhedsscanningen.
73
Kapitel 5. Menu
Support
Support ▼
2.
3.
Softwareopdatering
Beskrivelse
Menuen Softwareopdatering giver dig mulighed for at opgradere dit produkts software til den seneste version.
• Vær forsigtig med ikke at slukke for strømmen, før opgraderingen er fuldført. Produktet slukker og tænder automatisk, når
opgraderingen af softwaren er fuldført.
• Når du opgraderer software, vender alle video- og lydindstillinger, du har lavet, tilbage til standardindstillingerne. Vi anbefaler,
at du skriver indstillingerne ned, så du nemt at angive dem igen efter opgraderingen.
Kontakt Samsung
Opdater nu
Opdater softwaren til den seneste version.
Auto. opdatering
Denne funktion opdaterer automatisk produktet, når det ikke er i brug.
Vis disse oplysninger, når produktet ikke fungerer korrekt, eller når du vil opgradere softwaren.
Du kan finde oplysninger om vores servicecentre og om, hvordan du downloader produkter og software.
• Kontakt Samsung, og find produktets Modelkode og Softwareversion.
Nulstil alle
Denne mulighed sætter alle aktuelle indstillinger for en skærm tilbage til fabriksindstillingerne.
Kapitel 6. Fejlfindin
Fejlfinding
Før du kontakter os
Inden du ringer til Samsungs kundeservicecenter: Afprøv dit produkt som følger. Hvis problemet består: Kontakt Samsungs kundeservicecenter.
Diagnose
Undersøg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.
Hvis skærmen forbliver tom, når strøm-LED'en blinker, selvom produktet er sluttet korrekt til en PC, så udfør produktafprøvningen.
1 Sluk for både PC'en og for produktet.
2 Fjern alle kabler fra produktet.
3 Tænd for produktet.
4 Hvis Intet kabel er tilsluttet vises, fungerer produktet normalt.
Hvis skærmen stadig er tom: Kontroller PC-systemet, videocontrolleren og kablet.
Skærmopløsning
Ikke optimal tilstand vises korvarigt, hvis der er valgt en tilstand, som overstiger en understøttet opløsning (se Understøttede opløsninger).
74
75
Kapitel 6. Fejlfindin
Kontrolpunkter
Installationsforhold (PC-tilstand)
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.
Kontroller kabelforbindelsen mellem produktet og PC'en, og sørg for, at tilslutningen er sikker.
Der er tomme områder ved alle fire skærmkanter, når et HDMIeller HDMI-DVI-kabel sluttes til produktet og computeren.
De tomme områder, der er på skærmen, har intet med produktet at gøre.
Tomme områder på skærmen skyldes PC'en eller grafikkortet. For at løse problemet: Juster skærmstørrelsen i grafikkortets
HDMI- eller DVI-indstillinger.
Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere skærmstørrelsen, skal du opdatere
grafikkortdriveren til den nyeste version.
(Kontakt producenten af dit grafikkort eller din computer for flere detaljer om, hvordan du justerer skærmindstillingerne.)
PC vises i Kilde, hvis ingen PC er tilsluttet.
PC vises altid i Source, uanset om der er tilsluttet en PC.
Skærmforhold
Strøm-LED'en er slukket. Skærmen vil ikke tænde.
Kontroller kabelforbindelsen mellem produktet og PC'en, og sørg for, at tilslutningen er sikker.
Intet kabel er tilsluttet vises på skærmen.
Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel.
Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.
Ikke optimal tilstand vises.
Denne meddelelse vises, når et signal fra grafikkortet overskrider produktets maksimale opløsning og frekvens.
Se Tabel over standardsignaltilstand, og indstil den maksimale opløsning og frekvens i overensstemmelse med
produktspecifikationerne.
Billederne på skærmen virker forvrængede.
Kontroller kabeltilslutningen til produktet
Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.
Juster Grov og Fin.
Fjern alt tilbehør (videoforlængerkabel mv.), og prøv igen.
Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier.
Skærmen virker ustabil og rystende.
Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage på skærmen.
Kontroller, at opløsningen og frekvensen på PC'en og grafikkortet er indstillet inden for et område, der er kompatibelt med
produktet. Om nødvendigt: Skift skærmindstillingerne ved at se Yderligere informationer på produktmenuen og tabel vedr.
standardsignaltilstand.
76
Kapitel 6. Fejlfindin
Skærmen er for lys. Skærmen er for mørk.
Juster Lysstyrke og Kontrast.
Skærmfarven er ikke ensartet.
Gå til Billede, og juster indstillingerne for Farverum.
Hvid ser ikke rigtig hvid ud.
Gå til Billede, og juster indstillingerne for Hvidbalance.
Der er intet billede på skærmen, og strøm-LED'en blinker hvert
halve eller hele sekund.
Produktet er i strømbesparende tilstand.
Produktet slukkes automatisk.
Gå til System, og kontroller at Sleep-timer er indstillet til Fra.
Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
Hvis der er sluttet en PC til produktet, skal du kontrollere PC'ens strømstatus.
Sørg for, at strømkablet er sluttet korrekt til produktet og stikkontakten.
Hvis signalet fra en tilsluttet enhed ikke registreres, slukkes produktet automatisk efter 10 til 15 minutter.
Produktets billedkvalitet er anderledes end i forretningen, hvor
det blev købt.
Brug et HDMI-kabel til at opnå HD-billedkvalitet (High Definition).
Skærmbilledet ser ikke normalt ud.
Kodet videoindhold kan få skærmbilledet til at se beskadiget ud i scener med objekter, der bevæger sig hurtigt, f.eks.
sportsbegivenheder eller actionfilm.
Lavt signalniveau eller lav billedkvalitet kan få skærmbilledet til at se beskadiget ud. Dette betyder ikke, at produktet er defekt.
En mobiltelefon, der er inden for en afstand af ‚n meter, kan forårsage atmosfæriske forstyrrelser på analoge og digitale
produkter.
Lysstyrken og farverne ser ikke normale ud.
Gå til Billede, og juster skærmindstillingerne som Billede, Farve, Lysstyrke og Skarphed.
Gå til System, og juster indstillingerne for Energibesparende tilstand.
Nulstil skærmindstillingerne til standarderne.
Der forekommer brudte linjer i udkanten af skærmen.
Hvis Billedstørrelse er indstillet til Tilpas til skærmen, ændr indstillingen til 16:9 Standard.
Der forekommer linjer (røde, grønne eller blå) på skærmen.
Disse linjer forekommer, når der er en defekt i DATA SOURCE DRIVER IC på skærmen.
Kontakt et af Samsungs servicecentre for at få løst problemet.
Skærmbilledet ser ustabilt ud og fryser derefter fast.
Skærmbilledet kan fryse fast, når der bruges en anden opløsning end den anbefalede, eller hvis signalet ikke er stabilt. Du kan
løse problemet ved at ændre PC'ens opløsning til den anbefalede.
77
Kapitel 6. Fejlfindin
Skærmbilledet kan ikke vises på fuld skærm.
En fil med skaleret SD-indhold (4:3) kan forårsage sorte bjælker i begge sider af et skærmbillede fra en HD-kanal.
En video med et andet billedformat end produktets kan forårsage sorte bjælker i toppen og bunden af skærmbilledet.
Skift indstillingen for skærmstørrelse til fuld skærm på produktet eller kildeenheden.
Lydforhold
Der er ikke nogen lyd.
Kontroller tilslutningen af lydkablet, eller juster lydstyrken.
Kontroller lydstyrken.
Lydstyrken er for lav.
Juster lydstyrken.
Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op på det maksimale niveau: Juster lydstyrken på PC'ens lydkort eller i
programmet.
Der er billede, men ingen lyd.
Hvis der er tilsluttet et HDMI-kabel, skal du kontrollere PC'ens indstillinger for lydoutput.
Gå til Lyd, og ændre Lydoutput til Intern.
Hvis der bruges en kildeenhed
• Sørg for, at lydkablet er sluttet korrekt til lydindgangen på produktet.
• Kontroller kildeenhedens indstillinger for lydoutput.
(Hvis der for eksempel er sluttet et HDMI-kabel til skærmen, skal indstillingen for kabelboksen muligvis ændres til HDMI).
Hvis der bruges DVI-HDMI-kabel, kræves der et separat lydkabel.
Hvis produktet har en indgang til hovedtelefoner, skal du sørge for, at der ikke er sluttet noget til den indgang.
Slut kablet til enheden igen, og genstart enheden.
Der kommer atmosfærisk støj fra højttalerne.
Kontroller kabeltilslutningen. Sørg for, at der ikke er sluttet et videokabel til en lydindgang.
Kontroller signalstyrken, når du har tilsluttet et kabel.
Et lavt signalniveau kan forårsage beskadiget lyd.
Jeg kan høre lyd, når lydstyrken er slået fra.
Hvis Lydoutput er indstillet til Ekstern, er lydknappen og funktionen, som slår lyden fra, deaktiveret.
Juster lydstyrken for de eksterne højttalere.
Lydindstillingerne for de primære højttalere er separate fra indstillingerne for produktets interne højttalere.
Hvis du ændrer eller deaktiverer lydstyrken på produktet, har det ingen virkning på den eksterne forstærker (dekoder).
78
Kapitel 6. Fejlfindin
Lyden fra skærmen ændres ikke, efter Lydtilstand er blevet
ændret.
Lydindstillingerne for de primære højttalere er separate fra indstillingerne for produktets interne højttalere.
Der kommer en ekkolyd fra højttalerne.
Forskelle i afkodningshastighed mellem produktets højttalere og eksterne højttalere kan forårsage et ekko.
Lydindstillingerne på en kildeenhed har ingen virkning på produktets interne højttalerindstillinger.
I dette tilfælde, indstil Lydoutput til Ekstern.
Fjernbetjeningsforhold
Fjernbetjeningen fungerer ikke.
Sørg for, at batterierne er anbragt korrekt (+/-).
Kontroller, om batterierne er brugt op.
Kontroller for strømfejl.
Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.
Undersøg, om der er tændt for særlig belysning eller særlige neonskilte i nærheden.
Problemer i forbindelse med touchfunktionen
Touchfunktionen fungerer ikke.
Rør kun ved skærmen med dine fingre. Anvend ikke andre genstande.
Sørg for, at hverken skærmen eller dine fingre er våde.
Sørg for, at dine fingre er rene. Bær ikke handsker.
Touchfunktionen fungerer ikke korrekt i et program.
Kontakt producenten af den oprindelige software, hvis et program ikke fungerer korrekt.
Et program fungerer ikke korrekt.
Lydkildeforhold
Der høres en bippende lyd, når min PC starter.
Hvis der er en bippende lyd, når din PC starter, skal din PC til service.
Andet problem
Produktet lugter af plastik.
Plastiklugten er normal og forsvinder med tiden.
Skærmen ser ud som om, den hælder.
Tag foden af produktet, og sæt den på igen.
79
Kapitel 6. Fejlfindin
Der er periodiske udfald i lyd eller billede.
Kontroller kabelforbindelsen, og tilslut den om nødvendigt igen.
Hvis du bruger et meget hårdt eller tykt kabel, kan det beskadige lyd- og videofiler.
Sørg for, at kablerne er fleksible nok til at sikre holdbarheden. Ved montering af produktet på en væg, anbefales brug af
retvinklede kabler.
Der er små partikler på produktets kanter.
Partiklerne er en del af produktets design. Produktet er ikke defekt.
Menuen PIP er ikke tilgængelig.
Menuen er aktiveret eller deaktiveret afhængigt af tilstanden for Kilde.
Når jeg forsøger at ændre PC'ens opløsning vises meddelelsen
”Den definerede opløsning understøttes ikke”.
Meddelelsen ”Den definerede opløsning understøttes ikke” vises, hvis indgangskildens opløsning overskrider den maksimale
opløsning for visningen.
Du kan løse problemet ved at ændre PC'ens opløsning til en opløsning, som skærmen understøtter.
Der kommer ingen lyd fra højttalerne i HDMI-tilstand, når der et
DVI-HDMI-kabel tilsluttet.
DVI-kabler overfører ikke lyddata.
HDMI, sort niveau fungerer ikke korrekt på en HDMI-enhed
med YCbCr-udgang.
Denne funktion er kun tilgængelig, når en kildeenhed som f.eks. en DVD-afspiller og STB er tilsluttet
Der er ingen lyd i HDMI-tilstand.
De viste billedfarver ser muligvis ikke normale ud. Lyd eller billede er muligvis ikke tilgængelige. Dette kan forekomme, hvis en
kildeenhed, der kun understøtter en ældre version af HDMI-standarden er sluttet til produktet.
Sørg for at slutte lydkablet til det korrekte indgangsstik for at aktivere lyden.
produktet via et HDMI-kabel (RGB-signal).
Hvis disse problemer opstår, skal du tilslutte et lydkabel ud over HDMI-kablet.
Nogle PC-grafikkort registrerer muligvis ikke automatisk HDMI-signaler uden lyd.
Hvis det er tilfældet, skal du vælge lydinput manuelt.
Lydinput
Skærmtilstand
PC
Auto
PC-indstillinger
DVI PC
Audio In (Stereoporte)
PC-indstillinger
Indstillingerne for PC-visning kan ikke gemmes, når
indgangskilden er DisplayPort.
Gå til System → Strømstyring, og indstil Maksimal strømbes. til Fra. Du kan også vælge at konfigurere PC'ens
skærmoutputindstillinger igen. Kontroller, at der er tændt for enheden.
Når PC'en starter op med indgangskilden indstillet til DisplayPort
vises BIOS- og opstartskærmen ikke.
Start PC'en, når indstillingen er tændt, eller når indgangskilden ikke er DisplayPort.
80
Kapitel 6. Fejlfindin
Ofte stillede spørgsmål
Yderligere oplysninger om justering findes i brugervejledningen til computeren eller grafikkortet.
Spørgsmål
Svar
Hvordan kan jeg ændre frekvensen?
Indstil frekvensen på dit grafikkort.
• Windows 7: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Juster opløsning → Avancerede
indstillinger → Skærm og juster frekvensen i Skærmindstillinger.
• Windows 8: Gå til Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Juster opløsning →
Avancerede indstillinger → Skærm og juster frekvensen i Skærmindstillinger.
• Windows 10: Gå til Indstillinger → System → Skærm → Avancerede skærmindstillinger → Vis egenskaber for skærmkort →
Skærm, og juster Skærmens opdateringshastighed under Skærmindstillinger.
Hvordan kan jeg ændre opløsningen?
• Windows 7: Gå til Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Juster opløsning, og juster opløsningen.
• Windows 8: Gå til Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Skærm → Juster opløsning, og juster
opløsningen.
• Windows 10: Go to Indstillinger → System → Skærm → Avancerede skærmindstillinger, og juster opløsningen.
Hvordan indstiller jeg den strømbesparende tilstand?
• Windows 7: Indstil den strømbesparende tilstand i Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger → Personlige
indstillinger → Pauseskærm → Skift indstillinger for strømstyring eller i BIOS-opsætningen på PC'en.
• Windows 8: Indstil den strømbesparende tilstand i Indstillinger → Kontrolpanel → Udseende og personlige indstillinger →
Personlige indstillinger → Indstillinger for pauseskærm eller i BIOS-opsætningen på PC'en.
• Windows 10: Indstil den strømbesparende tilstand i Indstillinger → Personlige indstillinger → Låseskærm → Indstillinger for
skærmtimeout → Strømstyring og slumretilstand eller i BIOS-opsætningen på PC'en.
81
Kapitel 7. Appendiks
Appendiks
Specifikationer
Generelt
Modelnavn
PM32F-BC
PM55F-BC
Størrelse
32 KLASSE (80,1 cm / 31,5 tommer)
55 KLASSE (138,7 cm / 54,6 tommer)
Visningsområde
698,4 mm (H) x 392,85 mm (V) (27,5 tommer (H) x 15,5 tommer (V))
1209,6 mm (H) x 680,4 mm (V) (47,7 tommer (H) x 26,8 tommer (V))
Lydoutput
10 W + 10 W
10 W + 10 W
Strømforsyning
AC 100 til 240 VAC (+/- 10 %), 60 / 50 Hz ± 3 Hz
Panel
Se mærkaten på bagsiden af produktet, da standardspændingen kan variere i forskellige lande.
Miljømæssige
overvejelser
I drift
Temperatur: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
Fugtighed: 10 % – 80 %, ikke-kondenserende
FORSIGTIG
Ved installering af huset skal den indvendige temperatur være på 40 °C eller lavere.
Opbevaring
Temperatur: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)
Fugtighed: 5 % – 95 %, ikke-kondenserende
• Plug-and-Play
Denne skærm kan installeres og bruges på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling mellem skærmen og PC-systemet optimerer skærmindstillingerne.
Skærminstallation udføres automatisk. Men du kan om ønsket tilpasse installationsindstillingerne.
• Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.
• Dette er et produkt i klasse A. I et hjemligt miljø kan dette produkt muligvis forårsage radiointerferens, hvilket betyder, at brugeren bliver nødt til at tage de fornødne forholdsregler.
• Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung Electronics.
Kapitel 7. Appendiks
Anbefaling - kun EU
•
•
•
•
Samsung erklærer hermed, at denne skærm er i overensstemmelse med hovedkravene og øvrige relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF..
Den officielle overensstemmelseserklæring kan findes på http://www.samsung.com/displaysolutions, gå til Support > Søg produktsupport og indtast modellens navn.
Dette udstyr må kun anvendes indendørs.
Dette udstyr må anvendes i alle EU-lande.
82
83
Kapitel 7. Appendiks
Tabel over standardsignaltilstand
Dette produkt kan kun indstilles til ‚n opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en anden opløsning end den angivne opløsning
kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning, der er angivet for produktet.
Kontrollér frekvensen, når du udskifter et CDT-produkt (tilsluttet en computer) med et LCD-produkt. Hvis LCD-produktet ikke understøtter 85 Hz: Skift den vertikale frekvens til 60 Hz på CDTproduktet, inden du udskifter den med LCD-produktet.
Modelnavn
Synkronisering
Opløsning
PM32F-BC / PM55F-BC
Horisontal frekvens
30 - 80 kHz
Vertikal frekvens
60 - 75 Hz
Optimal opløsning
1920 x 1080 ved 60 Hz
Maksimal opløsning
1920 x 1080 ved 60 Hz
• Horisontal frekvens
Den tid, det tager at scanne en enkelt linje fra venstre til højre side af skærmen, kaldes en horisontal cyklus. Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens.
Horisontal frekvens måles i kHz.
• Vertikal frekvens
Produktet viser et enkelt billede flere gange pr. sekund (som et fluorescerende lys) for at vise det, brugeren ser. Den hastighed, hvormed et enkelt billede gentages pr. sekund, kaldes for den
vertikale frekvens eller opdateringshastigheden. Vertikal frekvens måles i Hz.
Skærmen bliver automatisk justeret, hvis et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande, overføres fra din PC. Hvis det signal, der overføres fra PC'en, ikke hører til standardsignaltilstandene,
kan skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i overensstemmelse med følgende tabel, og se i brugervejledningen til grafikkortet.
Opløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pikselklok (MHz)
Synk-polaritet
H
V
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
−
+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
−
−
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
−
−
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
−
−
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
−
−
84
Kapitel 7. Appendiks
Opløsning
Horisontal frekvens (kHz)
Vertikal frekvens (Hz)
Pikselklok (MHz)
Synk-polaritet
H
V
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
−
−
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
−
−
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+
+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+
+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+
+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+
+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
−
−
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
−
−
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+
+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+
+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+
+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
−
+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+
+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+
+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+
+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
−
+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+
+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
−
+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+
+
85
Kapitel 7. Appendiks
Ansvar for betalingsservice (kundegebyr)
Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for
serviceteknikerbesøg i følgende tilfælde.
Produktet er ikke defekt
Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.
• Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer
indstillingerne uden at skille produktet ad.
• Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)
• Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af
produktet efter købet.
• Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet
hus.
• Hvis kunden anmoder om instruktioner for brug på grund af andre producenters produkter.
• Hvis kunden anmoder om instruktioner for brug af netværk eller andre producenters
programmer.
• Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
• Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.
• Hvis en kunde anmoder yderligere installation efter købet af et produkt gennem
homeshopping eller online.
Skade på produktet forårsaget af kunden
Produktskader, som skyldes mishandling eller forkert reparation fra kundens side.
Hvis et produkt er skadet på grund af:
• Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
• Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.
• Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcingservicevirksomhed eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.
• At kunden har ombygget eller repareret produktet.
• Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske
tilslutninger.
• "Advarslerne" i brugermanualen er ikke blevet overholdt.
Andet
• Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse
osv.)
• Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator,
lampe, filter, bånd osv.)
Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et
servicegebyr. Læs derfor venligst brugervejledningen først.
86
Kapitel 7. Appendiks
Optimal billedkvalitet og forebyggelse af
billedindbrænding
Black Matrix
Standardelektrode
(ITO)
Farvefilter
Optimal billedkvalitet
• På grund af den metode, som er anvendt til fremstillingen af ​​dette produkt, kan ca. 1 pixel pr.
million (1 ppm) være lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.
‒‒ Antallet af underpixels efter -paneltype: 6.220.800
• Kør Autojustering for at forbedre billedkvaliteten. Hvis billedstøj stadig findes efter
automatisk justering, juster Grov eller Fin.
• Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller
defekte pixels.
‒‒ Aktiver den strømbesparende tilstand eller en dynamisk pauseskærm, hvis du ikke skal
bruge produktet i længere tid.
Forebyggelse af billedindbrænding
Hvad er efterbilleder?
Efterbilleder bør ikke forekomme, hvis LCD-panelet fungerer normalt. Normal drift henviser
til et videomønster, der skifter hele tiden. Hvis LCD-panelet viser et fast mønster i længere tid
(mere end 12 timer), kan der forekomme en lille spændingsforskel mellem elektroderne i de
pixels, der styrer de flydende krystaller.
En sådan spændingsforskel mellem elektroder stiger gennem tiden og gør de flydende
krystaller tyndere. Sker dette kan et tidligere billede forblive på skærmen, når mønsteret
ændres. For at forhindre dette skal den akkumulerede spændingsforskel nedsættes.
Efterbilleder bør ikke forekomme, hvis et LCD-panel fungerer under ordentlige forhold.
Kilde
TFT
Databuslinje
Afløb
Gate
Pixel-elektrode
(ITO)
Lagerkondensator
(Cs)
87
Kapitel 7. Appendiks
Forebyggelse af efterbilleder
Den bedste måde at beskytte produktet mod efterbilleder er at slukke for strømmen eller
at sætte computeren eller systemet til at køre en pauseskærm, når produktet ikke bruges.
Endvidere er garantiservice begrænset, afhængigt af instruktionsguiden.
‒‒ Brug lyse farver med samme lysstyrke.
Interval: Skift tekst- og baggrundsfarve hver 30 minutter.
FLIGHT : TIME
: 20:30
• Slukning, pauseskærm og strømbesparende tilstand
‒‒ Sluk for produktet i to timer, når du har brugt det i 12 timer.
‒‒ Gå til Vis egenskaber > strømforsyning på din PC, og indstil produktet til at slukke efter
behov.
OZ348
‒‒ Det anbefales at bruge en pauseskærm.
Det er bedst at bruge en pauseskærm med en enkelt farve eller et bevægeligt billede.
• Regelmæssig farveændring
‒‒ Brug 2 farver.
Skift mellem 2 farver hver 30 minutter som ovenfor.
OZ348
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
• Undgå kombinationer af en tekstfarve og baggrundsfarve med stor kontrast. (Lysstyrke:
Henviser til en farves lyse eller mørke karakter, som varierer afhængigt af mængden af
udsendt lys.)
• Undgå at bruge grå, da dette kan medvirke til efterbilleder.
• Undgå at bruge farver med kontrasterende lysstyrke (sort og hvid; grå).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
• Almindelig farveændring
FLIGHT : TIME
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
‒‒ Flyt og skift tekst hvert 30. minut som vist herunder.
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
Trin 1
Trin 2
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
Trin 3
‒‒ Regelmæssig visning af et bevægeligt billede med et logo.
Interval: Vis et bevægeligt billede sammen med et logo i 60 sekunder efter fire timers
brug.
88
Kapitel 7. Appendiks
Licens
This DivX Certified® device can play DivX® HD video files (including
.avi, .divx).
Produceret på licens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Pro Logic og dobbelt D-symbolet er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under
license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS in combination with the
Symbol, DTS Premium Sound|5.1, DTS Digital Surround, DTS Express,
and DTS Neo2:5 are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc.
in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights
Reserved.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767,
8,027,477, 5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976,
7,200,236, 7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and
7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are
registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS, Inc.
©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Download free software at www.divx.com to create, play and stream
digital videos.
This DivX Certified® device can play DivX® HD video (including .avi,
.divx).
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX,
LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 8,731,369;
RE45,052.
Licensbemærkninger vedr. Open Source
Hvis du anvender Open Source-software, findes Open Source-licenser på produktmenuen.
Bemærkninger vedr. Open Source-licens er kun på engelsk.
For oplysninger om Open Source-licensen bedes du kontakte Samsung kundecenter eller sende
en e-mail til [email protected].

advertisement

Key Features

  • Indoor Interactive flat panel Black
  • 109.2 cm (43") 1920 x 1080 pixels LED 350 cd/m²
  • Touchscreen 8 ms
  • Built-in speaker(s) 20 W

Related manuals

Download PDF

advertisement