Samsung 10,1'' Professionell LED Monitor DB10E Bruksanvisning

Add to My manuals
165 Pages

advertisement

Samsung 10,1'' Professionell LED Monitor DB10E Bruksanvisning | Manualzz
Bruksanvisning
DB10E-T
DB10E-POE
DB10E-TPOE
Färgen och utseendet kan variera beroende på produkt. Specifikationerna kan ändras utan föregående
meddelande för att förbättra produktens prestanda.
Innehållsförteckning
Innan du använder produkten
Upphovsrätt6
Säkerhetsföreskrifter7
Symboler7
Rengöring7
Förvaring8
Elektricitet och säkerhet
8
Installation9
Användning11
Förberedelser
Kontrollera delarna
14
Komponenter14
Delar15
Panelkontroll15
Baksidan16
Antistöldlås17
Logotyp för distansstödet
17
Fjärrkontroll18
Före produktinstallation
(installationsguide)20
Ventilation20
Använda STATIVPINNEN
21
Montera väggstativet
Montera väggstativet
Specifikationer för väggstativet (VESA)
22
22
22
Fjärrkontroll (RS232C)
23
Kabelanslutning23
Anslutning26
Kontrollkoder27
Använda en pekskärm
Pekskärm36
Läs igenom nedanstående innan du använder
produkten36
Krav37
Ansluta till pekskärmen
Ansluta till en dator
Ansluta till en bärbar dator eller surfplatta
38
38
39
Konfigurera inställningarna för
pekskärmen40
Kalibrera en bildskärm
40
Kalibrering41
Styra skärmen
43
Pekrörelser43
Obs44
Ansluta och använda en källenhet
Före anslutning
Kontrollpunkter före anslutning
46
46
Ansluta till en dator
46
Ansluta med en HDMI-kabel
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
46
47
Ansluta till en video
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
Ansluta med en HDMI-kabel
47
47
48
Ansluta nätverkskabeln
48
Ändra inmatningskällan
49
Källa49
Använda MDC
Installation/avinstallation av MDC-program 50
Installation50
Avinstallation50
Ansluta till MDC
Använda MDC via Ethernet
51
51
Hemfunktion
Spelare52
Godkänna en ansluten enhet från servern
53
Nationell kanal57
Lokal kanal57
Publicerat innehåll57
Publicerad kanal57
Nätverksfil57
Mina mallar57
2
Innehållsförteckning
Funktioner på Spelare58
Spelare-sidans Inställn.-meny59
När innehåll körs
61
Filformat som är kompatibla med Spelare63
Filformat som är kompatibla med Videowall
68
Schema70
Funktioner på Schema70
Mall72
Klona produkt75
ID-inställningar76
Enhets-ID76
PC-anslutningskabel76
Skärmsläckare77
Nätverksstatus77
Delad skärmbild78
Delad skärmbild78
Påslagningstid/sluttid80
Påslagningstid80
Sluttid81
Helgdagshantering81
Ticker82
Fler inställningar82
URL-startare83
Skärmjustering
Bildläge84
Bakgrundsljus / Kontrast / Ljusstyrka /
Skärpa / Färg / Ton (G/R)85
Färgtemperatur86
Vitbalans87
2 poäng87
10 poäng87
Gamma88
Kalibrerat värde88
Avancerade inställningar89
Dynamisk kontr.90
Svärta90
Hudfärg90
Läget Endast RGB90
Färgområde90
Rörelsebelysning90
Bildalternativ91
Färgton92
Digital rensad vy92
MPEG-brusfilter92
HDMI svärta93
Filmläge93
Dynamisk bakgrundsbelysning93
Zoom/Position95
Bild av96
Återställ bild96
Skärmdisplay
Bildskärmsorientering97
Skärmmenyorientering97
Källinnehållsorientering97
Bilförhållande97
Skärmskydd98
Tid för autoskydd98
Inbränningsskydd98
Meddelandevisning101
Källinformation101
Inget signalmeddelande101
MDC Meddelande101
Hämtningsstatus-meddelande101
Menyspråk102
Återställ skärmdisplay102
Bildstorlek94
Bildstorlek94
Position95
3
Innehållsförteckning
Ljudinställning
Ljudläge103
MagicInfo-läge114
Serveråtkomst114
FTP-läge114
Ljudeffekt104
Dialog Clarity104
Equalizer104
Enhetsnamn115
Dolby Digital-komp105
System
Högtalarinställningar105
Ljudutgång105
Autovolym106
Återställ ljud106
Tillgänglighet116
Menytransparens116
Hög kontrast116
Förstora116
Inställning117
Ursprungliga inställningar (System)117
Nätverk
Nätverksstatus107
Nätverksinställningar107
Nätverkstyp107
Nätverksinställningar (kabelanslutet)
108
Nätverksinställningar (trådlöst)
110
WPS(PBC)112
Wi-Fi Direct113
Multimediaenhetsinställningar113
Screen Mirroring114
Screen Mirroring114
Servernätverksinställn.114
Anslut till server114
Touch Control119
Touch Control-lås119
Admin meny-lås119
Enhet som ska styras119
Tid120
Ställ klockan120
DST120
Sovtimer120
Fördröjning Ström på120
Byt källa automatiskt121
Byt källa automatiskt121
Primär återställningsk.121
Primär källa121
Sekundär källa121
Strömkontroll122
Autopåslagning
Max. energisparläge
Vilolägeskontroll
Strömknapp
Nätverk standby
122
122
122
122
122
Ekolösning
Energispar
Skärmlampschema
Standby, ej sign.
Autoavst.
123
123
123
123
123
Temperaturkontroll
124
Enhetshanterare
Tangentbordsinst.
Musinställningar
125
125
126
Spela via
127
Ändra PIN
127
Säkerhet
Säkerhetslås
Knapplås
USB Automatiskt spellås
128
128
128
128
Allmänt
Smart säkerhet
BD Wise
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI Hot Plug
DivX® Video på begäran
Spelläge
129
129
130
131
135
135
135
Återställ system
136
4
Innehållsförteckning
Support
Programvaruuppdatering137
Uppdatera nu137
Automatisk uppdatering137
Undertext147
Bildupplösningar som stöds
147
Musikfilformat som stöds
148
Videoformat som stöds
148
Kontakta Samsung137
Gå till start137
Återställ alla137
Spela upp foton, videor och musik
(mediespelare)
Läs följande innan du använder
medieuppspelning med en USB-enhet
Använda en USB-enhet
Spela upp medieinnehåll från en
dator/mobil enhet
Funktioner i listan över medieinnehåll
Menyalternativ i listan över medieinnehåll
138
140
141
Felsökningsguide
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
Testa produkten
Kontrollera upplösning och frekvens
Kontrollera följande.
150
150
150
151
Appendix
Ansvar för betalservice
(kostnad för kunder)
161
Inget fel på produkten
161
En skada på produkten som orsakats av kunden161
Annat161
Optimal bildkvalitet och förebyggande
efterbildsinbränning162
Optimal bildkvalitet
162
Förhindra inbränning av efterbilder
162
Licens164
Terminologi165
Specifikationer
Allmänt156
Förinställda tidslägen
158
142
143
Knappar och funktioner vid
fotouppspelning144
Knappar och funktioner vid
videouppspelning145
Knappar och funktioner vid
musikuppspelning146
Undertext- och mediespelarformat
som stöds
147
5
Kapitel 01
Innan du använder produkten
Upphovsrätt
Innehållet i den här handboken kan komma att ändras utan förvarning i avsikt att förbättra kvaliteten.
© 2016 Samsung Electronics
Samsung Electronics innehar upphovsrätten för den här handboken.
Användning eller reproduktion av den här handboken, delvis eller i sin helhet, utan tillstånd från Samsung Electronics är förbjudet.
Microsoft, Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.
VESA, DPM och DDC är registrerade varumärken som tillhör Video Electronics Standards Association.
Övriga varumärken tillhör respektive ägare.
•• En administrationsavgift kan tillkomma om
-- (a) en tekniker tillkallas och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här användarhandboken).
-- (b) du tar med produkten till ett reparationscenter och det inte finns något fel på produkten.
(om du inte har läst den här användarhandboken).
•• Beloppet på en sådan administrationsavgift informeras före arbetet sker eller hembesöket görs.
6
Säkerhetsföreskrifter
Rengöring
――Var försiktig när du rengör skärmen och höljet eftersom avancerade LCD-skärmar lätt repas.
Akta!
――Gör följande vid rengöring.
――Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i
bilderna.
RISK FÖR ELSTÖTAR, ÖPPNA INTE
Varning : MINSKA RISKEN FÖR ELSTÖTAR, TA INTE BORT HÖLJET. (ELLER BAKSIDAN)
DET FINNS INGA DELAR SOM ANVÄNDAREN SJÄLV KAN ÅTGÄRDA INUTI PRODUKTEN.
LÅT ALL SERVICE UTFÖRAS AV BEHÖRIG PERSONAL.
1
Stäng av produkten och datorn.
2
Koppla bort strömsladden från produkten.
――Håll i kontakten på strömsladden och rör inte sladden med blöta händer.
Stötar kan annars uppstå.
Symbolen anger att hög ström passerar genom produkten.
Det är farligt att på något vis röra vid produktens inre delar.
!
3
Torka produkten med en ren, mjuk och torr trasa.
•• Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol,
lösningsmedel eller ytaktiva ämnen.
Symbolen uppmärksammar dig på att viktig information om användning och underhåll följer med
produkten.
•• Spruta inte vatten eller rengöringsmedel direkt på
produkten.
Symboler
Varning!
En allvarlig eller dödlig skada kan uppstå om anvisningarna inte följs.
4
Fukta en ren och torr trasa med vatten och vrid ur den ordentligt när du
gör rent utsidan av produkten.
Akta!
Personskada eller skador på föremål kan uppstå om anvisningarna inte följs.
Åtgärder markerade med den här symbolen är förbjudna.
5
Anslut strömsladden till produkten när du är färdig med rengöringen.
6
Sätt på produkten och datorn.
Anvisningar markerade med den här symbolen måste följas.
7
Förvaring
!
Anslut stickkontakten till ett jordat eluttag (endast typ 1-isolerade enheter).
•• Stötar eller skada kan uppstå.
Högglansmodeller kan få vita fläckar på ytan om en luftfuktare med ultraljud används i närheten.
――Kontakta kundtjänsten om insidan av produkten behöver rengöras (en avgift tas ut).
Böj eller dra inte kraftigt i strömsladden. Placera inte något tungt föremål på
strömsladden.
Elektricitet och säkerhet
•• En skadad sladd kan orsaka brand eller stötar.
――Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i
bilderna.
Varning!
Placera inte strömsladden eller produkten i närheten av värmekällor.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
Använd inte en skadad strömsladd eller stickkontakt, eller ett eluttag som
sitter löst.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
!
Anslut inte flera produkter till samma eluttag.
Ta bort damm från stickkontakterna och eluttaget med en torr trasa.
•• Brand kan uppstå.
•• Överhettade eluttag kan orsaka brand.
Ta inte i kontakten med våta händer. Stötar kan annars uppstå.
!
Sätt i elkontakten ordentligt så att den inte sitter löst.
•• En osäker anslutning kan orsaka brand.
8
Installation
Akta!
Koppla inte från strömsladden när produkten används.
•• Produkten kan skadas av en elstöt.
Varning!
Placera inte ljus, insektsspray eller cigaretter på produkten. Placera inte
produkten nära värmekällor.
!
•• Brand kan uppstå.
Använd endast den strömsladd som tillhandhålls av Samsung och som
följde med produkten. Använd inte strömsladden till andra produkter.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
!
Låt en tekniker installera väggfästet.
•• En installation utförd av obehörig person kan orsaka skador.
!
•• Använd endast godkända fästen.
Se till att eluttaget som strömsladden är anslutet till inte är övertäckt.
•• Strömmen till produkten måste brytas genom att strömsladden
kopplas från om problem uppstår.
•• Lägg märke till att strömmen till produkten inte bryts helt om du bara
använder strömbrytaren på fjärrkontrollen.
!
!
Håll plastförpackningen utom räckhåll för barn.
•• Barnen kan kvävas.
Håll i stickkontakten när du kopplar från strömsladden från eluttaget.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
Placera inte produkten på ett ostadigt eller vibrerande underlag (instabil
hylla, lutande ytor med mera).
•• Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
•• Om produkten används i en miljö med kraftiga vibrationer kan
produkten skadas eller börja brinna.
!
Installera inte produkten i ett fordon eller på en plats utsatt för damm, fukt
(droppande vatten osv.), olja eller rök.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
9
Utsätt inte produkten för direkt solljus, värme eller heta föremål som t.ex. en
spis.
•• Produktens livstid kan förkortas eller brand uppstå.
Akta!
Tappa inte produkten när du flyttar den.
!
•• Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
Placera inte produkten inom räckhåll för småbarn.
•• Produkten kan falla och skada barn.
Ställ inte ner produkten med framsidan nedåt.
•• Eftersom den främre delen av produkten är tung ska den placeras på
en plan och stabil yta.
•• Skärmen kan skadas.
Matolja, exempelvis sojabönsolja, kan skada eller deformera produkten.
Installera inte produkten i kök eller i närheten av en köksbänk.
När du placerar produkten på ett skåp eller en hylla måste du se till att den
nedre, främre kanten av produkten inte skjuter ut.
•• Produkten kan falla och skadas och/eller orsaka skada.
•• Placera endast produkten på skåp eller hyllor som har rätt storlek.
Ställ ner produkten försiktigt.
!
•• Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
!
SAMSUNG
Om produkten installeras på ett ovanligt ställe (en plats utsatt för större
mängder dammpartiklar, kemiska ämnen, extrema temperaturer eller höga
fuktnivåer, eller en plats där produkten är igång under längre tidsperioder)
kan det resultera i en kraftig försämring av produktens prestanda.
•• Kontakta Samsungs kundtjänst om du vill installera produkten på ett
sådant ställe.
10
Användning
Lämna inte tunga föremål eller föremål som barn gillar (leksaker, godis osv.)
på produkten.
•• Produkten eller tunga föremål kan falla när barn försöker nå leksakerna
eller godiset och orsaka allvarliga skador.
Varning!
Ta aldrig själv isär, reparera eller ändra produkten.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
!
Stäng av produkten och dra ur strömsladden under åskväder.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
•• Kontakta Samsungs kundtjänst för reparation.
!
!
Om du ska flytta produkten måste du först koppla bort alla kablar från den,
inklusive strömsladden.
!
•• Annars kan strömsladden skadas och brand eller stötar kan uppstå.
!
•• Brand eller stötar kan uppstå.
Om produkten låter konstigt, luktar bränt eller rök ska du omedelbart ta bort
strömsladden och kontakta Samsungs kundtjänst.
Flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon kabel.
•• Produkten kan gå sönder och stötar eller brand kan uppstå om en
kabel skadas.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
Låt inte barn klänga eller klättra på produkten.
•• Barnen kan skadas allvarligt.
Tappa inte föremål på produkten och utsätt inte produkten för kraftiga
smällar.
!
Om en gasläcka inträffar ska du inte röra produkten eller stickkontakten.
Ventilera också lokalen omedelbart.
•• Gnistor kan orsaka en explosion eller brand.
Om du tappar produkten eller om ytterhöljet skadas stänger du av
strömmen och kopplar från strömsladden. Kontakta sedan Samsungs
kundtjänst.
•• Fortsatt användning kan orsaka brand eller stötar.
Lyft eller flytta inte produkten genom att dra i strömsladden eller någon
kabel.
•• Produkten kan gå sönder och stötar eller brand kan uppstå om en
kabel skadas.
11
Använd inte och placera inte eldfarliga sprayer eller lättantändliga ämnen
nära produkten.
!
•• En explosion eller brand kan uppstå.
Akta!
!
•• Aktivera strömsparläget eller en dynamisk skärmsläckare om du inte
tänker använda produkten under en tid.
Se till att ventilationsspringorna inte blockeras av dukar eller gardiner.
•• En ökad inre temperatur kan orsaka brand.
Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka
inbrända bilder och defekta pixlar.
!
Koppla från strömsladden från eluttaget om du inte tänker använda
bildskärmen under en längre tid (semester med mera).
•• Ansamlat damm kan i kombination med värme orsaka brand, elstötar
eller elläckage.
100
Infoga inte metallföremål (mynt, hårspännen, säkerhetsnålar osv.)
eller brännbara föremål (papper tändstickor osv.) i produkten (i
ventilationsspringor, in-/utmatningsportar osv.).
•• Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten
eller något annat ämne hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs
kundtjänst.
•• Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.
Placera inte föremål som innehåller vätska (vaser, krukor, flaskor osv.) eller
metallföremål på produkten.
•• Stäng alltid av produkten och koppla från strömsladden om vatten
eller något annat ämne hamnar i produkten. Kontakta sedan Samsungs
kundtjänst.
!
Använd produkten med den rekommenderade upplösningen och
frekvensen.
•• Synen kan försämras.
Ström med hög spänning går genom nätadaptern. Ta aldrig själv isär,
reparera eller ändra produkten.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
•• Kontakta Samsungs kundtjänst för reparation.
Placera inte likströmsadaptrar tillsammans.
•• Annars kan brand uppstå.
•• Produkten kan annars gå sönder och stötar eller brand kan uppstå.
Ta bort plastförpackningen från likströmsadaptern innan du använder den.
•• Annars kan brand uppstå.
Utsätt inte likströmsenheten för vatten.
•• Stötar eller brand kan uppstå.
•• Undvik att använda produkten utomhus där den kan utsättas för regn
eller snö.
•• Var noga med att likströmsadaptern inte blir blöt när du torkar golvet.
12
Placera inte likströmsadaptern i närheten av någon värmekälla.
!
Förvara små tillbehör utom räckhåll för barn.
•• Annars kan brand uppstå.
!
Placera inte tunga föremål på produkten.
Se till att ventilationen är god kring likströmsadaptern.
•• Produkten kan skadas eller orsaka personskador.
!
Vid användning av hörlurar eller örsnäckor, vrid inte upp volymen för högt.
Om du placerar AC/DC-strömadaptern så att den hänger med sladden inuti
riktad uppåt, kan vatten och andra främmande ämnen tränga in i adaptern
och göra att den slutar fungera.
•• Om ljudet är för högt kan det skada hörseln.
Se till att AC/DC-strömadaptern ligger platt på ett bord eller på golvet.
!
Var försiktig så att barn inte stoppar in batteriet i munnen om de plockar ur
det ur fjärrkontrollen. Placera batteriet på en plats där barn eller ungdomar
inte når det.
Om du sitter för nära skärmen under en längre tid kan synen försämras.
•• Om barn har haft ett batteri i munnen ska du omedelbart kontakta
läkare.
Vid byte av batteri, sätt i det med polerna på rätt håll (+, -).
Använd inte luftfuktare eller spisar i närheten av produkten.
•• Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada eller
skada på grund av läckage av den interna vätskan.
•• Brand eller stötar kan uppstå.
!
Vila ögonen i mer än fem minuter för varje timme du använder produkten.
!
•• Risken för trötta ögon minskar.
Rör inte vid skärmen när produkten varit påslagen under en längre tid då
den kan vara mycket varm.
Använd bara specificerade standardbatterier och använd inte ett nytt batteri
och ett använt batteri samtidigt
•• Annars kan batteriet skadas eller orsaka brandrisk, personskada eller
skada på grund av läckage av den interna vätskan.
!
Batterier (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) är inte hushållsavfall,
utan måste lämnas till återvinning. Kunden ansvarar för att återinlämna det
batteri (uppladdningsbart eller ej uppladdningsbart) till ett ställe för återvinning.
•• Kunden kan lämna in batterier när de är förbrukade (uppladdningsbart
eller ej uppladdningsbart) till en kommunal återvinningsstation eller
till en butik som säljer samma typ av batteri (uppladdningsbart eller ej
uppladdningsbart).
13
Kapitel 02
Förberedelser
Kontrollera delarna
Komponenter
-- Kontrakta leverantören där du köpte
produkten om några delar saknas.
――Komponenterna kan variera på olika platser.
-- Bilderna kan se annorlunda ut än de
faktiska komponenterna.
Garantikort
Snabbstartguide
(Ej tillgänglig på alla
platser)
Föreskrifter
Strömkabel
Fjärrkontroll
RS232C-stereokabel
STATIVPINNE
DC-strömadapter
-
-
+
+
Batterier
(Ej tillgänglig på alla
platser)
14
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående
Delar
meddelande för att höja prestandan.
Delar
Panelkontroll
Högtalare
Högtalare
Beskrivning
――Endast modell DB10E-T stöds.
Använd den här knappen för att slå på och av skärmen.
Fjärrsensor
Tryck på en knapp på fjärrkontrollen och rikta den mot sensorn på produktens
framsida när du vill utföra motsvarande funktion.
――Användning av andra skärmenheten på samma plats som fjärrkontrollen för den
här produkten kan orsaka att skärmenheterna styrs utan avsikt.
Använd fjärrkontrollen inom 1-4 m från produktsensorn i en vinkel på 30 från vänster till höger.
――Förvara använda batterier utom räckhåll för barn och återvinn dem.
――Använd inte nya och gamla batterier samtidigt. Byt båda batterierna samtidigt.
――Ta bort batterierna när fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.
Fjärrsensor
15
Baksidan
Port
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna
DC 14V
Anslut likströmsadaptern.
AUDIO OUT
Ansluter ljudet för källenheten.
RS232C IN
För anslutning till MDC via en RS232C-stereokabel.
HDMI IN
Anslut till en källenhet med en HDMI-kabel.
För anslutning till MDC via en LAN-kabel.
kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
SD CARD
Beskrivning
DC 14V
AUDIO OUT
RJ45
RS232C IN
USB
För anslutning av ett USB-minne.
USB(PC)
Anslut till din dator med en USB 2.0-kabel för uppströms anslutning.
――Endast modell DB10E-T stöds.
HDMI IN
――Produkten kan bara anslutas till en stationär dator, bärbar dator eller tablet PC-dator.
――USB 2.0-kablar för uppströms anslutning säljs separat.
RJ45
――Endast modell DB10E-T stöds.
Ansluter till SD-minneskort.
PoE+/RJ45
För anslutning av en strömförsörjningsenhet med en nätverkskabel.
USB
SD CARD
PoE+/RJ45
USB(PC)
Ett tekniskt fel kan uppstå om du sätter i eller tar ur strömadaptern medan PoE+-porten (Power
over Ethernet) på produkten får ström från strömförsörjningsenheten.
För anslutning till MDC via en LAN-kabel.
――Enbart modellerna DB10E-POE och DB10E-TPOE stöds.
――Om du vill installera skärmen med STATIVPINNEN, köper du och använder den typ av
nätverkskabel som syns i bilden nedan.
16
Antistöldlås
Logotyp för distansstödet
――Ett antistöldlås gör det möjligt för dig att använda produkten på ett säkert sätt även på offentliga
Dra inte hårt i logotypen för distansstödet. Logotypen kan gå sönder eller gå av.
platser.
――Låsenhetens form och låsmetod varierar med tillverkare. Se bruksanvisningen som medföljer
låsenheten för detaljer.
――Följande bilder är endast med som referens. Den verkliga situationen kan skilja sig från vad som visas i
bilderna.
Låsa en stöldskyddslåst enhet:
1
Fäst kabeln för antistöldlåsenheten i ett tungt föremål, såsom en bordsskiva.
2
Dra ena änden av kabeln genom öglan i andra änden.
3
Sätt i låsenheten i antistöldlåsenheten på produktens baksida.
4
Lås låsenheten.
-- En antistöldlåsenhet kan köpas separat.
-- Se bruksanvisningen som medföljer låsenheten för detaljer.
-- Antistöldlåsenheter kan köpas hos elektronikåterförsäljare eller online.
17
Fjärrkontroll
――Användning av andra skärmenheten på samma plats som fjärrkontrollen för den här produkten kan orsaka att skärmenheterna styrs utan avsikt.
――Knappar som saknar beskrivning i bilden nedan har ingen funktion i produkten.
POWER
OFF
Slå på produkten.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Visa eller dölja skärmmenyer, eller återgå till
föregående meny.
5
8
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Sifferknappar
Ange lösenordet på skärmmenyn.
9
-- Fjärrkontrollfunktionerna kan variera för
olika produkter.
CH LIST
Tysta ljudet.
Avaktivera tyst läge: Tryck på MUTE igen eller
tryck på volymknappen (+ VOL -).
MUTE
Justera volymen.
Ändra inmatningskälla.
2
Slå av produkten.
CH
MagicInfo
Player I
Startknapp för Spelare. Knapparnas funktion
kan skilja sig åt beroende på Spela viainställningarna.
Startknapp för Gå till start.
18
Välj enkelt funktioner som används ofta.
TOOLS
INFO
Visa information om den aktuella ingångskällan.
Gå till övre, nedre, vänster eller höger meny, eller
justera ett alternativs inställningar.
Bekräfta ett menyval.
Gå tillbaka till föregående meny.
Aktiverar låsfunktionen.
RETURN
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Annullera ett värde som har ställts in med SETknappen, och styr alla anslutna produkter med
fjärrkontrollen.
EXIT
Stäng aktuell meny.
Välj en ansluten ingångskälla manuellt från
HDMI.
När du använder en medierelaterad meny
eller menyn HDMI-CEC, kan du välja en
funktion genom att trycka på en färgknapp på
fjärrkontrollen som motsvarar en knapp med
samma färg på skärmen.
Används i Anynet+-läget och multimedia-läget.
-- Fjärrkontrollfunktionerna kan variera för
olika produkter.
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen
19
Före produktinstallation
(installationsguide)
Ventilation
Installation på en lodrät vägg
A Minimum 40 mm
B Omgivande temperatur: Under 35 C
•• När du installerar produkten på en lodrät vägg ska du lämna ett mellanrum på 40 mm mellan produkten och väggens yta
för ventilation och se till att den omgivande temperaturen i A ligger under 35 C.
A
B
Bild 1.1 Sidovy
Installation på en lutande vägg
――Kontakta Samsungs kundtjänst för ytterligare detaljer.
Plan vy
A Minimum 40 mm
B Omgivande temperatur: Under 35 C
――När du installerar produkten på en lutande vägg ska du minst lämna det mellanrum som specificeras ovan mellan produkten
A
och väggens yta för ventilation och se till att den omgivande temperaturen ligger under 35 C.
B
Bild 1.2 Sidovy
20
Använda STATIVPINNEN
――Färg och form på delarna kan variera från det som visas på bilden. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande för att höja prestandan.
――Produkten ska stå upprätt. Lägg den inte ned.
Placera en skyddsfilt eller kudde på en plan yta.
Placera sedan produkten med skärmen nedåt ovanpå filten eller kudden.
Stick in pinnen i avsedd skåra och skruva in den för att fästa den.
21
Montera väggstativet
Montera väggstativet
Med hjälp av väggstativet (säljs separat) kan du montera produkten på väggen.
Detaljerad information om hur du monterar väggstativet finns i instruktionerna som medföljde stativet.
Vi rekommenderar att du kontaktar en tekniker för att få hjälp när du monterar väggstativet.
Samsung Electronics är inte ansvariga för skador på produkten eller personskador på dig själv eller andra om du väljer att montera väggstativet själv.
Specifikationer för väggstativet (VESA)
――Montera väggstativet på en stabil vägg i rät vinkel mot golvet. Innan du fäster
väggstativet på ytor som till exempel gipsplattor bör du kontakta närmaste
återförsäljare för att få mer information.
Om du monterar produkten på en sluttande vägg kan den falla och orsaka
allvarliga personskador.
•• Med Samsungs väggstativ följer detaljerade monteringsanvisningar och alla delar som behövs för monteringen.
•• Använd inte skruvar som är längre än standard eller inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna. Skruvar som är
för långa kan skada insidan av produkten.
•• För väggstativ som inte uppfyller VESA-standardskruvspecifikationerna kan skruvarnas längd variera beroende på
väggstativets specifikationer.
•• Dra inte åt skruvarna för hårt. Annars kan produkten skadas eller falla och orsaka personskador. Samsung kan inte hållas
ansvariga för sådana olyckor.
•• Samsung kan inte hållas ansvariga för skador på produkten eller personskador som uppstår om ett ospecificerat väggstativ
eller väggstativ som inte följer VESA-standard används, eller om användaren inte följer monteringsanvisningarna för
produkten.
•• Standardmåtten för väggstativ visas i tabellen nedan.
Enhet: mm
VESA-skruvhålspecifikationer (A * B) i
millimeter
75,0 × 75,0
Standardskruv
M4 / L8 ~ 12
Antal
4
――Montera inte väggstativet när produkten är på. Det kan leda till personskador på grund av elstötar.
22
Fjärrkontroll (RS232C)
•• Stifttilldelning
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
6 7 8 9
9 8 7 6
<Hantyp>
<Hontyp>
Kabelanslutning
RS232C-kabel
Gränssnitt
RS232C (9 stift)
Stift
TxD (nr 2), RxD (nr 3), GND (nr 5)
Bithastighet
9600 bps
Stift
Databitar
8 bitar
1
Detektera databärare
Paritet
Ingen
2
Mottagna data
Stoppbit
1 bitar
3
Sända data
Flödeskontroll
Ingen
4
Förbereda dataterminal
Maximal längd
15 m (endast typ med hölje)
5
Signalgrund
6
Förbered datauppsättning
7
Sänd begäran
8
Rensa att skicka
9
Signalindikator
Signal
23
Nätverkskabel
•• RS232C-kabel
Kontakt: 9-stifts D-sub till stereokabel
6
•• Stifttilldelning
3
2
1
1
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
9
-P1-
5
-P1Hantyp
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
3
----------
1
Tx
STEREO
Tx
2
----------
2
Rx
KONTAKT
Gnd
5
----------
3
Gnd
(3,5 ø)
Stiftnr
Standardfärg
Signal
1
Vit och orange
TX+
2
Orange
TX-
3
Vit och grön
RX+
4
Blå
NC
5
Vit och blå
NC
6
Grön
RX-
7
Vit och brun
NC
8
Brun
NC
24
Korsad LAN-kabel (PC till PC)
•• Kontakt: RJ45
Direkt LAN-kabel (PC till HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
<-------->
3
RX+
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
25
Anslutning
RJ45
RJ45
26
Nej.
Kontrollkoder
Visa kontrollstatus (hämta kontrollkommando)
Rubrik
Kommando
0xAA
Kommandotyp
ID
Datalängd
Kommando
0xAA
Kommandotyp
Datalängd
Data
1
Värde
Kommandotyp
10
Delad skärmbild på
0x84
0~1
11
Användarkontroll för delad skärmbild
0x89
-
T.ex. Ström på & ID=0
Kontrollsumma
Kommando
Nej.
Värdeintervall
•• Alla kommunikationer sker i hexadecimaler. Kontrollsumman beräknas genom att lägga till
alla värden förutom rubriken. Om en kontrollsumma får mer än 2 siffror så som visas nedan
(11+FF+01+01=112), tas den första siffran bort.
0
ID
Kommando
Kontrollsumma
Kontrollera (ange kontrollkommando)
Rubrik
Kommandotyp
Kommando
Värdeintervall
1
Strömkontroll
0x11
0~1
2
Volymkontroll
0x12
0~100
3
Inmatning av källkontroll
0x14
-
4
Skärmlägeskontroll
0x18
-
5
Skärmstorlekskontroll
0x19
0~255
6
BIB på-/avkontroll
0x3C
0~1
7
Autojusteringskontroll (endast PC
och BNC)
0x3D
0
8
Lägeskontroll för delad skärmbild
0x5C
0~1
9
Säkerhetslås
0x5D
0~1
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
ID
ID
Datalängd
Data 1
1
"Power"
Datalängd
Data 1
1
1
Kontrollsumma
12
•• För att kontrollera alla enheter som är anslutna med en seriekabel samtidigt, oavsett ID-nummer,
ska du ställa in ID som "0xFE" och sända kommandon. Kommandon körs av varje enhet, men ACK
svarar inte.
27
Strömkontroll
Volymkontroll
•• Funktion
Produkten kan slås på och av med en dator.
•• Funktion
Volymen på produkten kan justeras med en dator.
•• Visa strömstatus (hämta status för ström PÅ/AV)
•• Visa volymstatus (hämta volymstatus)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ställa in ström PÅ/AV (ställa in ström PÅ/AV)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x11
ID
Rubrik
Kommando
0xAA
0x12
Datalängd
Data
1
"Power"
Kontrollsumma
Kommando
0xAA
0x12
0: Ström AV
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
•• Ack
0xAA
0xFF
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x11
"Power"
Kontrollsumma
0xAA
0xFF
ID
Data
1
"Volume"
Kontrollsumma
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x11
"ERR"
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
Kontrollsumma
3
'A'
0x12
"Volume"
•• Nak
•• Nak
Kommando
Datalängd
"Volume": Volymvärdekoden som ska ställas in på en produkt. (0-100)
"Power": Strömkod som ska ställas in på produkten.
Rubrik
ID
"Volume": Volymvärdekoden som ska ställas in på en produkt. (0-100)
•• Ack
ID
Kontrollsumma
0
Rubrik
1: Ström PÅ
Kommando
Datalängd
•• Ställa in volymen (ställa in volym)
"Power": Strömkod som ska ställas in på produkten.
Rubrik
ID
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x12
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
28
Inmatning av källkontroll
0x24
HDMI2_PC
•• Funktion
Inmatningskällan för en produkt kan ändras med en dator.
0x25
Bildskärmsport
――DVI_video, HDMI1_PC och HDMI2_PC kan inte användas med inställningskommando. De svarar bara
•• Visa ingångskällstatus (hämta status för ingångskälla)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x14
ID
Datalängd
på hämtningskommandon.
――Den här modellen stöder inte portarna HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 och HDMI2_PC.
Kontrollsumma
――MagicInfo är endast tillgänglig med modeller som innehåller funktionen MagicInfo.
0
――RF (TV) och DTV är bara tillgängliga med modeller som inkluderar en TV.
•• Ställa in ingångskälla (ange ingångskälla)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x14
ID
•• Ack
Datalängd
Data
1
"Input Source"
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
"Input Source": En ingångskällkod som ska ställas in på en produkt.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Ingångskälla
0x08
Komponent
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF(TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
Kontrollsumma
"Input Source": En ingångskällkod som ska ställas in på en produkt.
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x14
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
29
Skärmlägeskontroll
•• Nak
•• Funktion
Skärmläget för en produkt kan ändras med en dator.
Skärmläget kan inte styras när funktionen Video Wall är aktiverad.
――Den här kontrollen kan bara användas på modeller som inkluderar en TV.
Kommando
0xAA
0x18
ID
Datalängd
Kommando
0xAA
0x18
16 : 9
0x04
Zoom
0x31
Bred zoom
0x0B
4:3
Datalängd
Data
Kontrollsumma
1
"Screen
Mode"
Kommando
0xAA
0xFF
r-CMD
Val1
3
'N'
0x18
"ERR"
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0x19
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/
Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x19
"Screen
Size"
Kontrollsumma
"Screen Size": Produktens skärmstorlek (intervall: 0-255, enhet: tum)
•• Nak
•• Ack
Rubrik
Ack/Nak
•• Visa skärmstorleken (hämta skärmstorleksstatus)
"Screen Mode": En kod som anger produktens status
0x01
0xFF
Datalängd
•• Funktion
Skärmstorleken för en produkt kan ändras med en dator.
0
ID
0xAA
ID
Skärmstorlekskontroll
Kontrollsumma
•• Ställa in bildstorlek (ange bildstorlek)
Rubrik
Kommando
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
•• Visa skärmstatus (hämta skärmlägesstatus)
Rubrik
Rubrik
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x18
"Screen
Mode"
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/
Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x19
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
"Screen Mode": En kod som anger produktens status
30
BIB på-/avkontroll
Autojusteringskontroll (endast PC och BNC)
•• Funktion
BIB-läget för en produkt kan slås på och av med en dator.
•• Funktion
Justerar automatiskt datorsystemskärmen med en dator.
――Endast tillgängliga på modeller som har BIB-funktionen.
――Läget kan inte styras om Video Wall är inställt på On.
•• Visa autojusteringsstatus (hämta autojusteringsstatus)
Ingen
――Den här funktionen är inte tillgänglig i MagicInfo.
•• Ställa in autojustering (ställa in autojustering)
•• Visa status för BIB på/av (hämta status för BIB PÅ/AV)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x3C
ID
Datalängd
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0x3D
ID
Datalängd
Data
1
"Auto
Adjustment"
0
"Auto Adjustment" : 0x00 (alltid)
•• Ställa in BIB på/av (ställa in BIB PÅ/AV)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x3C
ID
Kontrollsumma
Datalängd
Data
1
"PIP"
Kontrollsumma
"PIP": En kod som används för att slå på och av BIB-läget för en produkt
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/
Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x3D
"Auto
Adjustment"
Datalängd
Ack/
Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x3D
"ERR"
1: BIB PÅ
0: BIB AV
Kontrollsumma
•• Nak
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Kontrollsumma
"PIP": En kod som används för att slå på och av BIB-läget för en produkt
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
31
Lägeskontroll för delad skärmbild
Säkerhetslås
•• Funktion
Läget Video Wall kan aktiveras på en produkt med en dator.
•• Funktion
Datorn kan användas för att slå på eller av funktionen Safety Lock på en produkt.
Den här kontrollen är bara tillgänglig på en produkt där Video Wall är aktiverat.
Den här kontrollen är tillgänglig oavsett om strömmen är påslagen eller inte.
•• Visa läget för delad skärmbild (hämta läget för delad skärmbild)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Datalängd
•• Visa status för säkerhetslås (hämta status för säkerhetslås)
Kontrollsumma
0
•• Ställa in delad skärmbild (ställa in läge för delad skärmbild)
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5C
ID
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Aktivera eller avaktivera säkerhetslås (ställ in aktivering/avaktivering av säkerhetslås)
Datalängd
Data
Kontrollsumma
1
"Video Wall Mode"
Rubrik
Kommando
0xAA
0x5D
ID
Datalängd
Data
1
"Safety Lock"
Kontrollsumma
"Video Wall Mode": En kod som används för att aktivera Video Wall-läget på en produkt
1: Full
"Safety Lock": Säkerhetslåskod som ska ställas in på produkten
0: Natural
1: PÅ
•• Ack
0: AV
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x5C
"Video
Wall
Mode"
Kontrollsumma
"Video Wall Mode": En kod som används för att aktivera Video Wall-läget på en produkt
•• Nak
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x5D
"Safety
Lock"
Kontrollsumma
"Safety Lock": Säkerhetslåskod som ska ställas in på produkten
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x5C
"ERR"
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
32
Delad skärmbild på
•• Nak
•• Funktion
Sätt på och stäng av delad skärmbild i produkten från datorn.
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x84
ERR
Kontrollsumma
•• Hämta PÅ/AV-status för delad skärmbild
Rubrik
Kommando
0xAA
0x84
ID
Datalängd
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
Kontrollsumma
Användarkontroll för delad skärmbild
0
•• Funktion
Sätt på och stäng av produktens funktion för delad skärmbild från datorn.
•• Sätt på/stäng av delad skärmbild
Rubrik
Kommando
0xAA
0x84
ID
Datalängd
Data
1
V.Wall_On
Kontrollsumma
•• V.Wall_On : Kod för delad skärmbild anges på produkten
1: Delad skärmbild PÅ
•• Ack
Kommando
0xAA
0xFF
Rubrik
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalängd
Kontrollsumma
0
•• Ställ in delad skärmbild
0: Delad skärmbild AV
Rubrik
•• Hämta status för delad skärmbild
ID
Datalängd
Ack/
Nak
r-CMD
Val1
3
'A'
0x84
V.Wall_
On
Kontrollsumma
Rubrik
Kommando
0xAA
0x89
ID
Datalängd
Val1
Val2
2
Wall_Div
Wall_
SNo
Kontrollsumma
Wall_Div: Delningskod för delad skärmbild anges på produkten
V.Wall_On : Samma som ovan
33
10 x 10 modell för delad skärmbild
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Av
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
34
Wall_SNo : Produktnummerkod för produkten
10 x 10 modell för delad skärmbild: ( 1 ~ 100)
Ange nummer
Data
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Ack
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
Val2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Datalängd
Ack/Nak
r-CMD
Val1
3
'N'
0x89
ERR
Kontrollsumma
•• Nak
Rubrik
Kommando
0xAA
0xFF
ID
Kontrollsumma
"ERR" : En kod som visar vilket fel som har inträffat.
35
Kapitel 03
Använda en pekskärm
Enbart modellerna DB10E-T och DB10E-TPOE stöds.
Pekskärm
Styr en dator genom att trycka på skärmen i stället för att använda tangentbord eller mus. Pekskärmen
känner av elektriskt ledande beröringar (kapacitiva), till exempel din hud. Tänk på att bara trycka lätt med
fingertoppen när du trycker på skärmen.
•• Om du vill styra skärmmenyn med skärmtryckningar
――Välj System → Touch Control → Enhet som ska styras → Samsung SMART Signage på
menyskärmen.
•• Om du vill styra skärmen på en dator som är ansluten till produkten med skärmtryckningar
――Välj System → Touch Control → Enhet som ska styras → Ansluten källenhet på
menyskärmen.
――I det här läget kan produktens skärmmeny bara styras med hjälp av fjärrkontrollen.
Läs igenom nedanstående innan du använder
produkten
•• Se noga till att inget material som kan orsaka statisk elektricitet kommer i kontakt med skärmen.
Statisk elektricitet kan göra att skärmen inte fungerar som den ska.
•• Tryck inte hårt på pekskärmen med fingret. Använd inga vassa föremål när du trycker på skärmen.
Skärmen kan gå sönder eller skadas.
•• Använd inte handskar, smutsiga fingrar eller något vasst, som till exempel en nagel eller
kulspetspenna, när du trycker på skärmen. Det kan göra att skärmen inte fungerar som den ska.
•• Se noga till att skärmen inte kommer i kontakt med fukt. Det kan skada peksensorn.
•• Om en stillbild visas på skärmen under en längre tid kan det orsaka efterbilder (skärmförsämring)
eller fläckar. Stäng av skärmen när den inte används.
36
Krav
Kompatibla operativsystem
Operativsystem
Windows
Mus
(en)
Win 8.1
O
Pekskärm
(multi)
O
Rörelser
O
Plug & Play
O
Operativsystem
Linux
Ubuntu
Professional
32/64bit
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Enterprise
O
O
O
O
Professional
O
O
O
O
Home premium
O
O
O
O
Home Basic
O
X
X
O
Starter
O
X
X
O
O
X
X
O
Home
O
X
X
O
Win7
O
X
X
O
Enterprise
Win7
Win XP
Embedded
Mac OS X
Ultimate
Professional
32/64bit
32/64bit
Win XP
32/64bit
O
X
X
O
Lion
10.7.5
-
X
X
X
X
Mountain Lion
10.8.5
-
X
X
X
X
Mavericks
10.9.1
-
X
X
X
X
10.04
32/64bit
Pekskärm
(multi)
Rörelser
Plug & Play
O
X
X
O
10.10
O
X
X
O
11.04
O
X
X
O
11.10
O
X
X
O
12.04
O
O
O*
O
12.10
O
O
O*
O
13.04
O
O
O*
O
13.10
O
O
O*
O
14.04
O
O
O*
O
14.10
O
O
O*
O
Fedora
15
O
X
X
O
OpenSUSE
11.4/12.1/12.2/12.3
O
X
X
X
CentOS
5.8
O
X
X
X
Mint
14.1
O
X
X
X
SoC touch (VD
Kernel: 3.8.13
O
X
X
X
(3.16.1)
Win8
Mus
(en)
Linux)
O* : Beror på system
37
Ansluta till pekskärmen
Ansluta till en dator
1
Anslut din dator till produkten med en HDMI- eller HDMI-DVI-kabel.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
Ansluta enheter med en HDMI-kabel
Ansluta enheter med en HDMI-DVI-kabel
HDMI IN
38
2
Anslut strömsladden från produkten till eluttaget.
Ansluta till en bärbar dator eller surfplatta
3
När strömkällan ansluts upptäcker produkten automatiskt den anslutna ingångskällan och växlar
En bärbar dator eller tablet PC-dator kan anslutas till produkten med samma metod som när man ansluter
den till en stationär dator.
över till den.
――Om skärmen är svart stänger du av och sätter på produkten igen.
4
Anslut USB (PC)-porten på produkten till en USB-port på datorn med USB 2.0-kabeln för uppströms
anslutning.
――USB 2.0-kablar för uppströms anslutning säljs separat.
•• Om det inte går att styra produkten med skärmtryckningar efter att enheterna har anslutits
――Se till att ansluta HDMI- eller HDMI-DVI-kabeln innan du ansluter USB 2.0-kabeln för uppströms
anslutning.
――Om det fortfarande inte går att styra produkten med skärmtryckningar efter att kablarna har
anslutits ordentligt, kopplar du ur USB 2.0-kabeln för uppströms anslutning och ansluter den igen.
――USB 2.0-kablar för uppströms anslutning säljs separat.
USB(PC)
39
Konfigurera inställningarna för pekskärmen
Om du vill kunna använda produktens pekfunktion i Windows går du till Inställningar för Tablet PC och kalibrerar produkten.
――Anslut först pekskärmen och ange därefter följande inställningar.
――Det maximala antalet pekskärmar som kan anslutas samtidigt varierar beroende på operativsystemet och grafikkortets inställningar.
Kalibrera en bildskärm
Gå till Inställningar för Tablet PC på det sätt som motsvarar ditt systems konfiguration (se nedan).
Öppna via Inställningar för Tablet PC i Windows 7
Gå till Kontrollpanelen Inställningar för Tablet PC. (Kalibrera produkten med hjälp av avsnittet Kalibrering på sidan 41.)
――Om Inställningar för Tablet PC inte finns på Kontrollpanelen söker du efter Inställningar för Tablet PC från Sök i Kontrollpanelen.
Öppna via Inställningar för Tablet PC i Windows 8
Gå till Inställningar Kontrollpanelen Inställningar för Tablet PC. (Kalibrera produkten med hjälp av avsnittet Kalibrering på sidan 41.)
――Om Inställningar för Tablet PC inte finns på Kontrollpanelen söker du efter Inställningar för Tablet PC från Sök i Kontrollpanelen.
40
Kalibrering
――Anvisningarna nedan avser Windows 8. Samma metod gäller för Windows 7 och Windows 8.
――När du har ändrat Bildstorlek på skärmmenyn kan du behöva kalibrera bildinställningarna igen.
――Om det skulle inträffa ett fel vid kalibreringen går du till Inställningar för Tablet PC
1
På fliken Bildskärm väljer du Konfigurera under Konfigurera.
sidan Bildskärm. Tryck på Återställ och kalibrera igen.
2
Tryck med fingret på sidan som visas på produkten.
――I läge med dubbla bildskärmar: Om följande sida inte visas på produkten trycker du på Returtangenten.
Touch this screen to identity it as the touchscreen.
If this is not the Tablet PC screen, press Enter to move to the next screen. To close the tool, press Esc.
41
3
Välj produkten i Bildskärm under Visningsalternativ. Välj Kalibrera.
5
När kalibreringen är klar visas meddelandet Vill du spara kalibreringsinformationen?. Välj Ja.
Digitizer Calibration Tool
Do you want to save the calibration data?
Yes
6
No
Pekskärmen har kalibrerats.
――Om du väljer Återställ tas kalibreringsinformationen bort.
4
Utför kalibreringen med hjälp av anvisningarna på skärmen som på bilden.
To provide calibration samples, tap the crosshair each
time that it appears on the screen.
Right-click anywhere on the screen to return to the
last calibration point. Press the Esc button to close
the tool. Do not change your screen orientation until
you have completed the calibration process.
42
Styra skärmen
Dra
Pekrörelser
Att använda pekrörelser är ungefär som att använda en mus.
Trycka
Tryck lätt mot skärmen och dra sedan fingret i valfri riktning.
Den här rörelsen använder du när du vill flytta i en viss riktning på en webbsida, karta eller bild.
――Det fungerar som när du drar med musen.
Dubbeltrycka
Tryck lätt på skärmen.
Använd den här rörelsen när du vill välja en funktion eller ett menyalternativ.
――Det fungerar som när du klickar med musen.
Tryck två gånger på skärmen.
Den här rörelsen använder du när du vill starta ett program.
――Det fungerar som när du dubbelklickar med musen.
43
Svepa
Obs
•• Om du vill öka exaktheten i dina skärmtryckningar kan du förstora teckensnittet eller ikonerna.
•• I läget för styrning med pekskärm använder du fjärrkontrollen när precisa klickningar och tryckningar
krävs eller är effektivare.
Svep med fingret över skärmen enligt bilden.
Den här rörelsen använder du när du vill gå till föregående eller nästa bild eller webbsida.
Zooma in/ut
Dra isär eller nyp ihop fingrarna på skärmen enligt bilden.
De här rörelserna använder du när du vill zooma in i eller ut ur en webbsida, karta eller bild.
44
――När du trycker och håller kvar på skärmen medan produkten är påslagen visas
administratörsmenyn.
――Om styrning via pekskärm inte är möjlig
Använd fjärrkontrollen på menyskärmen och gå till System → Touch Control
→ Touch Control-lås och välj Av.
――Om administratörsmenyn inte visas
Använd fjärrkontrollen på menyskärmen och gå till System → Touch Control
→ Admin meny-lås och välj Av.
Administratörsmenyn
Knappar
Beskrivning
Volym
Justera Volym.
――Välj Volym
Startsida
Gå till läget Startsida.
――Välj Startsida
på administratörsmenyn.
Verktyg
Visa Verktyg.
――Välj Verktyg
på administratörsmenyn.
på administratörsmenyn.
Visa skärmmenyn.
Meny
Välj ett menyalternativ om du vill ändra inställningarna.
――Välj Meny
på administratörsmenyn.
Markera den anslutna ingångskällan.
Källa
Ström av
Välj en ingångskälla i listan över ingångskällor som visas.
――Välj Källa
på administratörsmenyn.
Slå av produkten.
――Välj Ström av
på administratörsmenyn.
45
Kapitel 04
Ansluta och använda en källenhet
Före anslutning
Kontrollpunkter före anslutning
――Innan du ansluter en källenhet ska du läsa bruksanvisningen som medföljer.
Antalet och platserna för portarna på källenheterna kan variera från en enhet till en annan.
――Anslut inte strömkabeln förrän alla anslutningar är slutförda.
Om du ansluter strömkabeln under inkoppling kan det skada produkten.
――Kontrollera typerna av portar på baksidan av produkten du vill ansluta.
Ansluta till en dator
•• Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.
Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.
•• En dator kan anslutas till produkten på flera olika sätt.
Välj en anslutningsmetod som passar för din dator.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
Ansluta med en HDMI-kabel
46
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
När du har anslutit en dator till produkten med en HDMI-DVI-kabel konfigurerar du inställningarna enligt
anvisningarna nedan så att du får ljud och bild från datorn.
•• Bild → ställ in varje skärmläge på Text under Bildläge
•• System → Allmänt → ställ in HDMI Hot Plug på Av
Ansluta till en video
•• Anslut inte strömsladden innan du ansluter de andra kablarna.
Se till att först ansluta en källenhet innan du ansluter strömsladden.
•• Du kan ansluta en videoenhet till produkten med en kabel.
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
――Om du använder fjärrkontrollen, ansluter du en extern enhet och väljer enheten genom att trycka
på SOURCE på fjärrkontrollen.
――Om du använder läget för styrning med pekskärm, ansluter du en extern enhet. Sedan trycker du
och håller kvar på skärmen medan produkten är påslagen så att administratörsmenyn visas. Välj
på administratörsmenyn.
Källa
Anslutning med en HDMI-DVI-kabel
――När du har anslutit en bildenhet till produkten med en HDMI-DVI-kabel konfigurerar du inställningarna
enligt anvisningarna nedan så att du får ljud och bild från bildenheten.
•• Bild → ställ in varje skärmläge på Text under Bildläge
•• System → Allmänt → ställ in HDMI Hot Plug på Av
HDMI IN
47
Ansluta med en HDMI-kabel
Ansluta nätverkskabeln
Använda en HDMI-kabel eller HDMI till DVI-kabel (upp till 1080p)
――Anslutningsdelarna kan variera med olika produkter.
•• För att få bättre bild- och ljudkvalitet kan du ansluta en digital enhet med en HDMI-kabel.
•• En HDMI-kabel har stöd för digitala video- och ljudsignaler och kräver ingen ljudkabel.
•• Bilden visas kanske inte normalt (eller inte alls) eller så kanske inte ljudet fungerar om en extern
enhet som använder en äldre version av HDMI-läget ansluts till produkten. Om ett sådant problem
uppstår frågar du tillverkaren av den externa enheten vilken HDMI-version som används. Om den är
för gammal kan du begära en uppgradering.
•• Se till att använda en HDMI-kabel som är maximalt 14 mm tjock.
•• Köp en certifierad HDMI-kabel. Annars kanske bilden inte visas eller så kan ett anslutningsfel uppstå.
•• En enkel höghastighets HDMI-kabel eller kabel med Ethernet rekommenderas.
Den här produkten har inte stöd för Ethernet-funktionen via HDMI.
•• Använd en Cat 7-kabel (*STP-typ) för anslutningen.
*Shielded Twist Pair (skärmad partvinnad kabel)
48
Ändra inmatningskällan
Med Källa kan du välja en rad källor och ändra källenhetsnamnen.
Källa
fjärrkontrollen.
――Om du använder läget för styrning med pekskärm, ansluter du en extern enhet. Sedan trycker du och håller kvar på skärmen
Använda fjärrkontrollen
på administratörsmenyn.
medan produkten är påslagen så att administratörsmenyn visas. Välj Källa
――Skärmen kan inte visas korrekt om en felaktig källa väljs för källenheten du vill konvertera till.
•• SOURCE → Källa
――På Källa-skärmen trycker du på TOOLS på fjärrkontrollen. Du kan även trycka på Alternativ längst upp på skärmen. Nu visas
Använda läget för styrning med pekskärm
(Enbart modellerna DB10E-T och DB10E-TPOE stöds.)
•• Administratörsmenyn → Källa
detaljerad information om den anslutna externa enheten.
→ Källa
Källa
MagicInfo S
Du kan visa skärmen för en källenhet som är ansluten till produkten. Välj en källa från källistan för att visa skärmen för den valda
källan.
――Om du använder fjärrkontrollen, ansluter du en extern enhet och väljer enheten genom att trycka på SOURCE på
Alternativ
Ändra namn
Använda fjärrkontrollen
Screen Mirroring
HDMI
Om du vill se tillgängliga alternativ, tryck på Alternativ i skärmens övre högra hörn.
•• SOURCE → Källa → TOOLS → Ändra namn → ENTER E
Använda läget för styrning med pekskärm (Enbart modellerna DB10E-T och DB10E-TPOE stöds.)
•• Administratörsmenyn → Källa
→ Källa → Alternativ → Ändra namn
Anpassa namnet på en ansluten enhet.
――Listan kan innehålla följande källenheter. Källa-enheter på listan skiljer sig från varandra beroende på vilken källa som väljs.
PC / Digitalbox / Satellitmottagare / PVR STB / Spel / Blu-ray / DVD / Video / AV-mottagare / Videokamera / DVI PC
/ DVI-enheter / TV / IPTV / HD DVD / DMA
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
49
Kapitel 05
Använda MDC
MDC (Multiple Display Control) är ett program som gör att flera skärmar kan styras samtidigt med en dator.
Information om hur du använder programmet hittar du i hjälpen när du har installerat programmet. MDC-programmet är tillgängligt på webbplatsen.
Installation/avinstallation av MDC-program
Installation
――MDC-installationen kan påverkas av grafikkort, moderkort och nätverksförhållanden.
1
Klicka på MDC Unified-installationsprogrammet.
2
Välj språk för installationen. Klicka sedan på "OK".
3
När skärmen "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified" visas klickar du på
"Next".
4
Installationsförloppet visas.
9
Klicka på "Finish" i det "InstallShield Wizard Complete"-fönster som visas.
――Välj "Launch MDC Unified" och klicka på "Finish" för att köra MDC-programmet direkt.
10Genvägsikonen för MDC Unified skapas på skrivbordet efter installationen.
――MDC-körningsikonen kanske inte visas beroende på datorsystem eller produktspecifikationer.
――Tryck på F5 om körningsikonen inte visas.
Avinstallation
1
Välj Inställningar > Kontrollpanelen på Start-menyn och dubbelklicka på Lägg till/ta bort
program.
Välj "I accept the terms in the license agreement" i fönstret "License Agreement" och klicka
på "Next".
5
8
2
Välj MDC Unified från listan och klicka på Ändra/Ta bort.
I det "Customer Information"-fönster som visas fyller du i alla informationsfält och klickar på
"Next".
6
I det "Destination Folder"-fönster som visas väljer du den katalogsökväg där du vill installera
programmet och klickar på "Next".
――Om filens plats inte har angetts kommer programmet att installeras på standardplatsen.
7
I det "Ready to Install the Program"-fönster som visas kontrollerar du katalogsökvägen du vill
installera programmet under och klickar på "Install".
50
Ansluta till MDC
Använda MDC via Ethernet
Ange IP-adressen för den primära skärmenheten och anslut enheten till datorn. Skärmenheterna kan anslutas till varandra med en LAN-kabel.
Anslutning med rak nätverkskabel
――Flera produkter kan anslutas med hjälp av RJ45-porten på produkten och LAN-portarna på HUB-enheten.
Dator
Skärm 1
Skärm 2
51
Kapitel 06
Hemfunktion
Den här funktionen finns under Support → Gå till start.
Kan nås med HOME-knappen på fjärrkontrollen.
――Vill du använda Spelare ställer du in Spela via på MagicInfo i System.
Spelare
HOME
Spela upp olika innehållstyper, t.ex. kanaler med tilldelade scheman, mallar eller filer.
Spela upp kanaler eller innehåll med en av följande metoder.
→ Spelare →ENTER E
•• Nationell kanal: Spela upp innehåll via en server.
――Vill du köra Nationell kanal måste du se till att produkten är ansluten till servern.
MagicInfo Player S3
•• Lokal kanal: Spela upp innehåll på internminnet eller från ett externt minne.
Spelare
Schema
Mall
Spela upp olika innehåll, till exempel
schemalagda kanaler, mallar eller filer.
Klona produkt
ID-inställningar
Skärmsläckare
Nätverksstatus
Delad skärmbild
Påslagningstid/sluttid
Ticker
Fler inställningar
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
52
Godkänna en ansluten enhet från servern
3
Välj Device i menyraden längst upp.
4
Välj Lite i menyerna till vänster.
5
Välj Unapproved från undermenyerna i Lite.
6
Välj knappen Approve för din enhet i listan över Lite-enheter som inte godkänts.
Godkänna Lite-servern
•• Ställ in MagicInfo-läge på Lite i Servernätverksinställn..
Godkänn och använd Lite-servern.
――Konfigurera Nätverksinställningar för servern innan du godkänner enheten.
1
2
Anslut till servern som du har tilldelat till enheten.
Logga in med ditt ID och lösenord.
53
7
Ange den information som krävs för att du ska kunna godkänna enheten.
9
När enheten har godkänts av servern laddas det schema som registrerats i den valda gruppen ner
till enheten. Schemat körs när nedladdningen är klar.
――Mer information om hur du konfigurerar ett schema finns i <användarhandboken till MagicInfo Lite
Server>.
――Om en enhet tas bort från listan över enheter som godkänts av servern, startas enheten om så att
inställningarna återställs.
Ställa in aktuell tid
Om den tid som ställts in på enheten inte stämmer överens med serverns tid, kan det hända att ett
schema inte körs.
•• Device Name: Ange enhetens namn.
•• Device Group: Välj grupp med
1
Gå till flikarna Device → Time.
2
Välj din enhet.
3
Välj Clock Set och synkronisera tiden med servern.
.
•• Location: Ange skärmens aktuella placering.
――Om du trycker på knappen INFO på fjärrkontrollen medan nätverksschemat körs, visas information om
schemat. Kontrollera att rätt enhet är vald genom att visa enhetens ID i enhetsinformationen.
8
Välj menyn All och kontrollera att enheten har registrerats.
•• När du ansluter till servern för första gången ställs tiden i produkten in med hjälp av GMT-tiden i det
område där servern är installerad.
•• Tiden i produkten kan ändras från servern enligt anvisningarna i steg 3.
•• Om du stänger av och sätter på produkten igen återställs tidsinställningarna i produkten till den tid
som senast ställdes in från servern.
――Mer information om hur du hanterar tiden (schemaläggning, semesterhantering med mera) finns i
<användarhandboken till MagicInfo Lite Server>.
54
Godkänna Premium-servern
3
Välj Device i menyraden längst upp.
4
Välj Premium i menyerna till vänster.
5
Välj Unapproved från undermenyerna i Premium.
6
Välj knappen Approve för din enhet i listan över Premium-enheter som inte godkänts.
•• Ställ in MagicInfo-läge på Premium i Servernätverksinställn..
Godkänn och använd Premium-servern.
――Konfigurera Nätverksinställningar för servern innan du godkänner enheten.
1
2
Anslut till servern som du har tilldelat till enheten.
Logga in med ditt ID och lösenord.
55
7
Ange den information som krävs för att du ska kunna godkänna enheten.
9
När enheten har godkänts av servern laddas det schema som registrerats i den valda gruppen ner
till enheten. Schemat körs när nedladdningen är klar.
――Mer information om hur du konfigurerar ett schema finns i <användarhandboken till MagicInfo
Premium Server>.
――Om en enhet tas bort från listan över enheter som godkänts av servern, startas enheten om så att
inställningarna återställs.
Ställa in aktuell tid
Om den tid som ställts in på enheten inte stämmer överens med serverns tid, kan det hända att ett
schema inte körs.
•• Device Name: Ange enhetens namn.
•• Device Group: Välj grupp med
1
Gå till flikarna Device → Time.
2
Välj din enhet.
3
Välj Clock Set och synkronisera tiden med servern.
.
•• Location: Ange skärmens aktuella placering.
――Om du trycker på knappen INFO på fjärrkontrollen medan nätverksschemat körs, visas information om
schemat. Kontrollera att rätt enhet är vald genom att visa enhetens ID i enhetsinformationen.
8
Välj menyn All och kontrollera att enheten har registrerats.
•• När du ansluter till servern för första gången ställs tiden i produkten in med hjälp av GMT-tiden i det
område där servern är installerad.
•• Tiden i produkten kan ändras från servern enligt anvisningarna i steg 3.
•• Om du stänger av och sätter på produkten igen återställs tidsinställningarna i produkten till den tid
som senast ställdes in från servern.
――Mer information om hur du hanterar tiden (schemaläggning, semesterhantering med mera) finns i
<användarhandboken till MagicInfo Premium Server>.
56
Enhet : Alla
Spelare
Innehåll : Alla
Bläddra efter och spela innehåll på den markerade enheten.
Ingen kanal.
Nationell kanal
Nätverksfil
Ingen kanal.
Lokal kanal
Mina mallar
Publicerat innehåll
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Sortera efter : Filnamn
Alternativ
1 / 4 objekt
Nationell kanal
Spela upp innehåll, mallar och scheman som konfigurerats på servern.
•• Du kan visa om servern är ansluten (och godkänna detta) på menyskärmen Spelare.
Om du vill se om servern är ansluten när ett Nationell kanal körs, trycker du på INFO på fjärrkontrollen.
Lokal kanal
Spela upp ett schema eller en kanal som konfigurerades i produkten.
――Ingen kanal.-meddelandet visas om inga kanaler har registrerats i Lokal kanal.
Publicerat innehåll
Spela upp en mall som har lagrats på en ansluten USB-enhet.
――Publicerat innehåll-funktionen visas endast när en USB-enhet som innehåller mallar är ansluten.
――Spela upp schemalagt innehåll.
Publicerad kanal
Spela upp schemalagt innehåll som sparats på en USB-enhet.
――Publicerad kanal-funktionen visas bara när en USB-enhet som innehåller ett schema ansluts.
――Schemalägg innehållsuppspelningen efter kanal, så kan du spela upp det schemalagda material du själv väljer.
Nätverksfil
Innehållsfiler som ingår i scheman och har hämtats via MagicInfo Server visas.
Mina mallar
Spela upp en mall i Mina mallar som har lagrats i produktens internminne.
57
Funktioner på Spelare
På Spelare-listan finns följande funktioner.
•• Enhet
Välj Intern eller USB för att söka efter en särskild enhetslista.
-- Alla / Intern / USB
•• Innehåll
Välj en typ av innehåll som sökkriterium när du söker efter en särskild innehållslista.
-- Alla / Video / Bild / PDF / Flash / MS Office / Mina mallar
•• Sortera efter
Ange sorteringskriterium.
-- Filnamn / Senaste spelade
•• Alternativ
Menyalternativ på Spelare
Alternativnamn
Åtgärd
Spela upp vald
Välj och spela upp önskat innehåll.
Skicka
Kopiera medieinnehåll till en annan lagringsenhet.
Ta bort
Ta bort önskat innehåll.
Inställn.
Konfigurera detaljerade egenskaper för innehållet.
――Se följande sida för mer information om Inställn.-funktionen.
58
Spelare-sidans Inställn.-meny
Standardlagring
Välj lagringsplats som du vill hämta schemalagda kanaler från nätverket till.
Inställn.
•• Intern / USB / SD-kort
Bildstorlek
Inställn.
Ange skärmstorlek för innehåll.
Välj den lagringsplats där du vill lagra schemalagda kanaler från nätverket.
Standardlagring
Om Bildstorlek är inställd på Video eller Bild
•• Helskärm / Ursprunglig storlek / Anpassa till skärm
Intern
Bildstorlek
Stäng
Visningstid
Övergångseffekt
Slumpvis
Innehållsorientering
Liggande
Om Bildstorlek är inställd på PDF eller MS Office
•• Helskärm / Ursprunglig storlek
――Den här funktionen är bara tillgänglig för Video-, Bild-, PDF- och MS Office-filer.
Visningstid
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Ställ in hur länge varje sida visas i ett bildspel.
――Den här funktionen är bara tillgänglig för Bild-, PDF-, Flash- och MS Office-filer.
Övergångseffekt
Konfigurera övergångseffekter mellan sidor eller scener i ett bildspel eller en videofil.
•• Ingen / Tona1 / Tona2 / Osynlig / Spiral / Schack / Linjer / Trappor / Torka / Slumpvis
――Den här funktionen är bara tillgänglig för Bild-filer.
Innehållsorientering
Ändra orienteringen på uppspelningen av innehållet till något av lägena Liggande eller Stående.
•• Liggande / Stående
――Om Innehållsorientering är inställt på Stående-visning, stöds inte videokodeken VP8.
――Källa är inte tillgänglig när Innehållsorientering är inställt på Stående.
59
Standardinnehåll
Detta standardinnehåll visas om du kör en kanal när inga program är schemalagda på kanalen.
•• Ingen / Mina mallar
Ta säkert bort
Tar bort USB-minnet på ett säkert sätt
Återställ
Återställa alla värden under Inställn. till de standardvärden de hade när produkten köptes in.
60
När innehåll körs
Tryck på knappen INFO på fjärrkontrollen.
•• Aktuell tid
Visa information om innehåll som körs
•• Kanalnummer: Nummer som tilldelats kanalen som spelas upp
――Endast vid uppspelning av Nationell kanal / Lokal kanal.
Information
Aktuell tid:
Typ:
•• Typ: Typ av kanal som spelas upp
――Endast vid uppspelning av Nationell kanal / Lokal kanal.
00:00 am
•• Kanalnamn: Namn på kanalen som spelas upp
――Endast vid uppspelning av Nationell kanal / Lokal kanal.
Nationell kanal
Kanalnummer:
Inga kanaler valda
Kanalnamn:
Inga kanaler valda
•• Programversion: Visar enhetens programversion
B2B-EP-MIP-5475
•• MAC-ID: Visar enhetens ursprungliga ID-nummer
Programversion:
OK
Inget schema att hämta
•• Märken: Tagginställningar som ges till en enhet av servern
――Endast vid uppspelning av Nationell kanal / Lokal kanal.
•• Server: Visar serverns anslutningsstatus (Ansluten, Inte ansluten eller Ej godkänd)
•• USB: Visar anslutningsstatusen för en USB-enhet
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
61
Ändra inställningarna för innehåll som körs
Tryck på TOOLS-knappen på fjärrkontrollen under uppspelningen för att konfigurera inställningar som Bildläge och Ljudläge.
•• Spellista
Visa en lista över de filer som spelas upp.
•• Musik
Ställ in bakgrundsmusik för innehållet som spelas upp.
Spellista
Musik
Bildläge
Ljudläge
Upprepa
•• Bildläge
Anpassar skärminställningarna efter det innehåll som spelas upp
-- Shopping/Shoppingcent. / Kontor/skola / Terminal/station / Delad skärmbild / Kalibrerad
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Ljudläge
――(Endast modell DB10E-T stöds.)
Anpassar ljudinställningarna efter det innehåll som spelas upp
-- Standard / Musik / Film / Klar röst / Förstärk
•• Upprepa
Ställ in upprepningsläget.
-- En / Alla
62
Filformat som är kompatibla med Spelare
•• FAT32 och NTFS är några av de filstrukturer som stöds.
•• En fil med en vertikal och horisontell upplösning som är högre än den maximala upplösningen
kan inte spelas upp.
Kontrollera filens vertikala och horisontella upplösning.
•• Kontrollera vilka codec-typer och codec-versioner som stöds för ljud och bild.
•• Kontrollera vilka filversioner som stöds.
-- Flash player 11.0 eller äldre och Flash Air 3.0 eller äldre versioner stöds.
-- PowerPoint stöds i versioner upp till 97 – 2007
•• Bara den USB-enhet som var ansluten senast identifieras.
Nätverksschema på flera skärmar
Mallfiler och LFD-filer (.lfd)
Begränsningar
•• Se till att en distributionsmapp (innehåll/scheman) finns i Intern/USB -minnet.
Uppspelningsbegränsningar
•• Högst två videofiler (Video) kan spelas upp.
•• Det går inte att spela upp mer än en Flash-fil.
•• För MS Office-filer (PPT- och Word-filer) och PDF-filer stöds bara en filtyp åt gången.
•• Det går inte att spela upp flera videor (Video) samtidigt på en ensam skärm i en delad skärmbild.
Begränsningar i utgående ljud
•• Det går inte använda mer än en enhet för utgående ljud.
Uppspelningsbegränsningar
•• Högst två videofiler (Video) kan spelas upp samtidigt.
•• Uppspelningsprioritet: Flash-fil > nätverks-BGM > lokal BGM > videofil i den huvudenhet som
användaren valt
•• I stående uppspelningsläge kan bara en videofil i taget spelas upp.
•• Det går inte att spela upp mer än en Flash-fil.
•• För MS Office-filer (PPT- och Word-filer) och PDF-filer stöds bara en filtyp åt gången.
•• LFD-filer (.lfd) stöds inte.
Begränsningar i utgående ljud
•• Det går inte använda mer än en enhet för utgående ljud.
•• Uppspelningsprioritet: Flash-fil > nätverks-BGM > lokal BGM > videofil i den huvudenhet som
användaren valt
――Nätverks-BGM: Inställningarna kan konfigureras i steg 1 när ett serverschema skapas.
――Lokal BGM: BGM-inställningarna kan konfigureras med de verktyg som visas när du trycker på
knappen TOOLS under Spelare-uppspelning.
――Användarvald huvudenhet: Inställningarna för huvudenheten kan konfigureras i steg 2 när ett
serverschema skapas.
63
Innehåll
Filtillägg
Container
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Videokodek
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Upplösning
1920 x 1080
Bildfrekvens
(fps)
6~30
Bithastighet
(Mbit/s)
30
Ljudkodek
AC3
LPCM
AAC
MPEG4 SP/ASP
HE-AAC
WMA
H.264 BP/MP/HP
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Motion JPEG
G.711 (ALaw, μ-Law)
*.mpeg
*.ts
Window Media Video v9
*.tp
*.trp
MPEG2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG1
*.m2ts
*.mts
VP6
640 x 480
4
*.divx
64
Video
•• 3D-video stöds inte.
•• Innehåll med en upplösning som är högre än
den upplösning som anges i tabellen ovan stöds
inte.
•• Videoinnehåll med en bithastighet eller
bildhastighet som är högre än den hastighet
som anges i tabellen ovan kan göra att bilden
hoppar vid uppspelning.
•• Videoinnehåll går inte att spela upp eller kan
spelas upp felaktigt om det är fel på innehållet
eller containern.
•• Vissa USB-enheter/digitalkameror är kanske inte
kompatibla med spelaren.
ljud
•• Ljudinnehåll med en bithastighet eller
ramhastighet som är högre än den hastighet
som anges i tabellen ovan kan göra att ljudet
hackar vid uppspelning.
•• Videoinnehåll går inte att spela upp eller kan
spelas upp felaktigt om det är fel på innehållet
eller containern.
•• Vissa USB-enheter/digitalkameror är kanske
inte kompatibla med spelaren.
Bild
•• Kompatibelt bildfilsformat: JPEG, PNG, BMP
――32-bitars, 24-bitars och 8-bitars BMP-filer
stöds.
•• Maximal upplösning som stöds: 4096 x 4096
•• Maximal filstorlek som stöds: 20MB
•• Bildeffekter som stöds: 9 effekter
(Tona1, Tona2, Osynlig, Spiral, Schack, Linjer,
Trappor, Torka, Slumpvis)
•• Har stöd för upp till WMA 10 Pro 5.1-kanal.
WMA förlustlöst ljud stöds inte.
•• QCELP, AMR NB/WB stöds inte.
•• Stöder upp till H.264, nivå 4.1
•• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 och
AVCHD stöds inte.
•• För alla video-codec utom MVC, VP8, VP6:
-- Under 1280 x 720: Max 60 bildrutor
-- Över 1280 x 720: Max 30 bildrutor
•• GMC 2 eller högre stöds inte.
•• Stöder endast BD MVC Spec.
•• Endast en videofil åt gången kan spelas upp om
videofilerna på skärmen använder inkompatibla
codec eller upplösningen är 1080 × 1920.
•• När en enstaka videofil spelas upp stöds inte
obrutet läge under följande förhållanden:
-- Inkompatibel codec (MVC, VP3, MJPEG) ↔
Inkompatibel codec
-- Inkompatibel codec ↔ Kompatibel codec
-- Upplösningen skiljer sig från skärmens
-- Frekvensen skiljer sig från skärmens
65
Flash
Power Point
•• Flash player 11.0 eller äldre och Flash Air 3.0 eller
äldre versioner stöds.
•• Flash-animering
-- Kompatibelt filformat: SWF
•• Rekommenderad lösning: 960 x 540
-- Akta!
Prestanda jämförbart med Flash Player på ett
Windows-operativsystem kan inte garanteras
Optimering krävs när innehållet skapas
•• Flash-video
-- Kompatibelt filformat: FLV
-- Video
Codec: H.264 BP
Upplösning: 1920 x 1080
-- ljud
Codec: H.264 BP
-- Akta!
Filformatet F4V stöds inte
Screen Video stöds inte.
•• Kompatibla dokumentfilsformat
-- Filtillägg: ppt, pptx
-- Version: Office 97 ~ Office 2007
•• Funktioner som inte stöds
-- Animeringseffekt
-- 3D-former (visas i 2D)
-- Sidhuvud och sidfot (vissa underobjekt
stöds inte)
-- Word Art
-- Justering
Ett gruppjusteringsfel kan inträffa
-- Office 2007
SmartArt stöds inte fullt ut. 97 av 115
underobjekt stöds.
------
PDF
•• Kompatibla dokumentfilsformat
-- Filtillägg: pdf
•• Funktioner som inte stöds
-- Innehåll på mindre än 1 pixel stöds inte
på grund av problem med försämrad
prestanda.
-- Maskerade bilder och bilder sida vid sida
stöds inte.
-- Innehåll med roterad text stöds inte.
-- Tredimensionella skuggeffekter stöds inte.
-- Vissa tecken stöds inte.
(Specialtecken kan visas felaktigt.)
Objektinfogning
Halvbreda tecken
Teckenavstånd
Diagram
Vertikal text
vissa underobjekt stöds inte.
-- Bildanteckningar och åhörarkopia
66
WORD
Mallfiler
•• Kompatibla dokumentfilsformat
-- Filtillägg: .doc, .docx
-- Version: Office 97 ~ Office 2007
•• Skapande/redigering/uppspelning är bara
tillgängligt i Mall.
LFD-skärmar
•• Stöds i Nationell kanal och Lokal kanal
•• Kompatibla dokumentfilsformat
-- Filtillägg: .lfd
•• Funktioner som inte stöds
-- Bakgrundseffekt på sidor
-- Vissa styckeformat
-- Word Art
-- Justering
Ett gruppjusteringsfel kan inträffa
-- 3D-former (visas i 2D)
-- Office 2007
SmartArt stöds inte fullt ut. 97 av 115
underobjekt stöds.
-----
Diagram
Halvbreda tecken
Teckenavstånd
Vertikal text
vissa underobjekt stöds inte.
-- Bildanteckningar och åhörarkopia
67
Filformat som är kompatibla med Videowall
――Mer information finns i <användarhandboken till MagicInfo Server>.
Video
Bild
•• 3D-video stöds inte.
•• Kompatibelt bildfilsformat: Jpeg, bmp, png
•• Innehåll med en upplösning som är högre än den upplösning som anges i
tabellen ovan stöds inte.
•• Maximal upplösning som stöds: 15.360 x 8.640
――En bild med högre upplösning kan ta längre tid att visa på skärmen.
•• Videoinnehåll med en bithastighet eller bildhastighet som är högre än
den hastighet som anges i tabellen ovan kan göra att bilden hoppar vid
uppspelning.
•• Videoinnehåll går inte att spela upp eller kan spelas upp felaktigt om det är
fel på innehållet eller containern.
•• Vissa USB-enheter/digitalkameror är kanske inte kompatibla med spelaren.
•• Stöder upp till H.264, nivå 4.1
•• H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 och AVCHD stöds inte.
•• För alla video-codec utom MVC, VP8, VP6:
-- Under 1280 x 720: Max 60 bildrutor
-- Över 1280 x 720: Max 30 bildrutor
•• GMC 2 eller högre stöds inte.
•• Stöder endast BD MVC Spec.
•• Vissa codec-enheter kanske inte stöds i stående uppspelningsläge.
68
Begränsningar
•• Bara en videofil (Video) kan spelas upp per klient.
――Man kan spela upp olika innehållsfiler på skärmarna i en delad skärmbild.
Det går inte att spela upp två videofiler (Video) på en ensam skärm i en delad skärmbild.
Tillgänglig
Tillgänglig
Ej tillgänglig
69
Schema
Funktioner på Schema
På Schema finns följande funktioner.
→ Schema → ENTER E
HOME
Schema
Typ : Lokal
Enhet : Intern
Alternativ
Schemalägg innehållet på en lokal kanal eller redigera befintliga kanaler.
Speltid
[CH1]Channel 1
[CH2]Channel 2
[CH3]Channel 3
00:00
00:30
Lägg till innehåll för
att skapa program på
kanalen.
01:30
02:00
Ställ in visningstiden
för hur länge de objekt
med innehåll ska visas.
02:30
03:00
04:00
•• Enhet
-- Visa namnet på en ansluten lagringsenhet.
――Det här alternativet aktiveras bara om Typ är inställt på Lokal i Enhet.
•• Alternativ
01:00
03:30
•• Typ
-- Lokal: Lägg till eller ändra scheman.
-- Nätverk: Visa nätverksscheman som konfigurerats för servern.
+ Lägg till prog.
Schemalägg ditt innehåll
på CH 2.
Schemalägg ditt innehåll
på CH 3.
Menyalternativ på Schema
04:30
05:00
05:30
Ställ in en starttid och
sluttid för programmet.
Alternativnamn
Åtgärd
06:00
Skicka
Skicka konfigurerade scheman till en annan lagringsenhet. Detta fungerar ungefär som när
du "kopierar" på en dator.
Ta bort
Ta bort scheman.
70
Konfigurera kanalscheman
Spela upp medieinnehåll som videor, foton och musik vid en särskild tidpunkt.
1
Välj vilken kanal du vill konfigurera.
2
Markera det video-, musik- och fotoinnehåll du vill lägga till i kanalschemat.
3
Ställ in speltiden för schemat. (Starttid ~ Stoppa Tid)
4
Byt kanalschemats namn och välj sedan den mapp där du vill spara det.
5
Tryck på knappen Spara.
――Endast när Typ är inställt på Lokal.
Ändra ett kanalschema.
Ändra inställningar för ett kanalschema som innehåll, längd och schemats namn.
1
Välj vilken kanal du vill ändra.
2
Markera det video-, foto- eller musikinnehåll du vill ändra i kanalschemat.
-- Ta bort innehåll: Placera markören över det önskade innehållet och tryck på E-knappen för att ta bort det.
-- Gå höger till innehållslistans slut. Klicka på +-knappen för att lägga till innehåll eller för att ändra spelordningen på filerna.
3
Ställ in speltiden för schemat. (Starttid ~ Stoppa Tid)
4
Byt kanalschemats namn och välj sedan den mapp där du vill spara det.
5
Tryck på knappen Spara.
――Endast när Typ är inställt på Lokal.
71
Mall
HOME
Funktioner på Mall
Skapa unikt innehåll med hjälp av mallar. Det är enkelt att skapa innehåll. Ändra bara text och bilder i en
mall.
→ Mall → ENTER E
Mall
Sortera listan över mallar med följande kriterier.
Marknad : Alla
Välj den mall som du vill anpassa.
Mina mallar
Orientering : Liggande
1 / 64 objekt
•• Marknad
•• Orientering
-- Liggande: Välj detta läge när produkten används i liggande läge.
-- Stående: Välj detta läge när produkten används i stående läge.
1
Välj en mall från de medföljande exempelmallarna.
Skapa mall
Lägg till innehåll eller redigera befintlig text i det redigerbara området.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Förh.granskning
Avbryt
New town
interior design
Spara
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Bakgrundsskärm
2
bg_co...
Bakgrundsmusik
Sätt samman en mall genom att infoga text, video, foton eller PDF-filer efter egna önskemål.
72
Skriva in text
Lägga till innehåll som videor, foton och PDF-filer
Aa
Skapa mall
Lägg till innehåll eller redigera befintlig text i det redigerbara området.
Tryck på volymknappen på fjärrkontrollen för att
ändra teckenstorlek.
Skapa mall
Lägg till innehåll eller redigera befintlig text i det redigerbara området.
Redig.
Objekt valdes
Välj för att ta bort
Förh.granskning
Avbryt
picture1.jpg
New town
interior design
Redigera text
Teckensnittsalternativ
Spara
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Bakgrundsskärm
bg_co...
Dölj element
Visa
Standardvaraktighet för innehåll
00:00:05
Tyst
Klart
Bakgrundsmusik
Redigera text
Bilförhållande
Avbryt
Konfigurera bakgrundsbild/bakgrundsmusik
Välj fönstret Redigera text för att skriva text.
Teckensnittsalternativ
Teckenstorlek: Ange textstorlek för meddelandet.
Skapa mall
Lägg till innehåll eller redigera befintlig text i det redigerbara området.
Bakgrundsskärm
Enhet : Alla
Teckenfärg: Ange textfärg för meddelandet.
Bakgrundsfärg: Ange bakgrundsfärg för meddelandet.
Opacitet för bakgrund: Ange bakgrundstransparens för meddelandet.
..
bg_common_02.jpg
bg_common_04.jpg
bg_common_03.jpg
bg_common_05.jpg
bg_common_06.jpg
bg_common_10.jpg
bg_commo
bg_common_07.jpg
bg_common_11.jpg
bg_commo
Justering: Välj justeringsläge för meddelande.
Scroll: Ange rullningens riktning/hastighet för meddelandet.
Dölj element: Visa eller dölj ett meddelande.
――Valet av Dölj återställer inte inställningarna för meddelanden.
bg_common_01.jpg
Klart
Avbryt
Återställ: Återställ alla inställningar i Teckensnittsalternativ till standardinställningarna.
73
Förh.granskning
3
Konfigurera Mallnamn och Lagring.
Spara
Varaktighet
23:59:59
Mallnamn
Mallförhandsvisningen körs. Den försvinner om
20 sekunder.
Lagring
1
Förhandsgranska den skapade mallen med Förh.granskning-funktionen.
2
Vill du spara mallen trycker du på Spara-knappen.
Intern
Spara
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Template01
4
Avbryt
Tryck på Spara-knappen för att sluta skapa nytt innehåll.
74
Klona produkt
HOME
→ Klona produkt → ENTER E
Klona produkt
Exportera produktinställningarna till en extern lagringsenhet. Du kan även importera inställningar från en extern lagringsenhet.
Det här alternativet är praktiskt när du vill använda samma inställningar på flera produkter.
När en kopia av en fil inte hittas på den externa lagringsenheten
1
Anslut den externa lagringsenheten och kör sedan Klona produkt-funktionen.
2
Meddelandet Hittade ingen kloningsfil på den externa lagringsenheten. Vill du exportera den här enhetens
inställningar till den externa lagringsenheten? visas.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
När en kopia av en fil hittas på den externa lagringsenheten
1
Anslut den externa lagringsenheten och kör sedan Klona produkt-funktionen.
2
Meddelandet Hittade en kloningsfil. Välj ett alternativ. visas.
Kör Importera från Extern lagringsenhet- eller Exportera till Extern lagringsenhet-funktionen.
-- Importera från Extern lagringsenhet: Kopiera inställningar som sparats på en extern lagringsenhet till produkten.
-- Exportera till Extern lagringsenhet: Kopiera produktinställningar till en extern lagringsenhet.
――När konfigurationen är klar startas produkten om automatiskt.
75
ID-inställningar
HOME
→ ID-inställningar → ENTER E
ID-inställningar
Tilldela ett ID att ställa in.
Enhets-ID
Ange ID-numret för produkten som är ansluten till ingångskabeln för ingående signalmottagning. (Intervall: 0~224)
――Tryck på u/d för att välja ett nummer och tryck sedan på E.
――Ange numret du vill ha med sifferknapparna på fjärrkontrollen.
PC-anslutningskabel
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Välj en metod för att ansluta till MDC för mottagning av MDC-signalen.
•• RS232C-kabel
Kommunicera med MDC via en RS232C-stereokabel.
•• RJ-45 (LAN)/Wi-Fi-nätverk (DB10E-T) / RJ45(LAN)-kabel (DB10E-POE/DB10E-TPOE)
Kommunicera med MDC via en RJ45-kabel.
76
Skärmsläckare
Aktivera eller avaktivera Skärmsläckare.
Aktivering Skärmsläckare roterar skärmen var 30:e minut för att förhindra inbränning.
•• Av / På
HOME
→ Skärmsläckare → ENTER E
Skärmsläckare
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Nätverksstatus
HOME
Kontrollera aktuella nätverk och Internetuppkopplingar.
→ Nätverksstatus → ENTER E
Nätverksstatus
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
77
Delad skärmbild
HOME
→ Delad skärmbild → ENTER E
Delad skärmbild
Anpassa layouten för flera skärmar som är anslutna för att bilda en delad skärmbild.
Dessutom kan du visa delar av en hel bild eller upprepa samma bild på var och en av de anslutna skärmarna för delad
skärmbild.
Om du vill visa flera bilder kan du läsa mer i hjälpen för MDC eller bruksanvisningen för MagicInfo. Vissa modeller kanske inte
stöder funktionen MagicInfo.
Delad skärmbild
Du kan aktivera och inaktivera Delad skärmbild.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Om du vill visa en delad skärmbild väljer du På.
•• Av / På
Horizontal x Vertical
Med den här funktionen delas en videovägg upp i sektioner utifrån konfigurationen i en videoväggsmatris.
Ange videoväggsmatrisen.
Videoväggen delas upp i sektioner utifrån konfigurationen i matrisen. Antalet vertikala och horisontella sektioner kan vara
mellan 1 och 15.
――En videovägg kan som mest delas upp i 100 skärmar.
――Alternativet Horizontal x Vertical är bara aktiverat när Delad skärmbild är inställt på På.
Skärmläge
Vill du ordna om de delade skärmarna justerar du numren för varje produkt i matrisen med Skärmläge-funktionen.
Om du väljer Skärmläge visas videoväggsmatrisen med numren som tilldelats produkterna i videoväggen.
Vill du ordna om produkterna kan du använda pilknapparna på fjärrkontrollen för att flytta en produkt till önskat nummer. Tryck
på knappen E.
――Skärmläge gör att du kan dela upp skärmen i högst 100 vyer (15 x 15). Det högsta antalet vyer som kan delas när
produkterna är anslutna via DP Loopout är också 100.
――Alternativet Skärmläge är bara aktiverat när Delad skärmbild är inställt på På.
――Vill du använda den här funktionen måste du se till att Horizontal x Vertical är konfigurerat.
78
Format
Välj hur du vill att bilderna ska visas på videoväggen.
•• Full: Visa bilderna i fullskärm utan marginal.
•• Naturlig: Visa bilderna i originalbildformatet utan att justera storleken.
――Alternativet Format är bara aktiverat när Delad skärmbild är inställt på På.
79
Påslagningstid/sluttid
HOME
→ Påslagningstid/sluttid → ENTER E
――Du måste ställa in Ställ klockan innan du kan använda den här funktionen.
Påslagningstid
Ställ in Påslagningstid om du vill att produkten ska slås på automatiskt den dag och tid som du väljer.
Strömmen slås på med den angivna volymen eller ingångskällan.
Påslagningstid/sluttid
Påslagningstid: Ställ in starttiden för timern genom att välja ett av de sju alternativen. Se till att du ställer in klockan rätt först.
(Påslagningstid 1 ~ Påslagningstid 7)
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Inställning: Välj Av, En gång, Varje dag, Mån~Fre, Mån~Lör, Lör~Sön eller Manuellt.
Om du väljer Manuellt kan du välja vilka dagar du vill att Påslagningstid ska slå på produkten.
-- Markeringen visar vilka dagar du har valt.
•• Tid: Ställ in timmar och minuter. Ange siffror med sifferknapparna eller uppåt- och nedåtpilknapparna. Flytta mellan fälten
med vänster- och högerpilknapparna.
•• Volym: Ställ in önskad ljudnivå. Ändra ljudnivå med vänster- och högerpilknapparna.
•• Källa: Ange önskad ingångskälla.
•• Innehåll (när Källa är inställd på Intern/USB): Välj en mapp på USB-enheten eller den interna minnesenheten som
innehåller det material som ska spelas upp när produkten sätts på. Innehållet kan bestå av musik-, foto- och videofiler.
――Den här funktionen är bara tillgänglig när USB-enheten är ansluten.
――Om det inte finns någon musikfil på USB-enheten eller om du inte väljer en mapp som innehåller någon musikfil, fungerar
inte timerfunktionen som den ska.
――Om det bara finns en fotofil i USB-minnet spelas inte Bildspel upp.
――Om ett mappnamn är för långt går det inte att välja mappen.
――Varje USB-enhet du använder tilldelas en egen mapp. Om du använder fler än en av samma typ av USB-minne måste du se
till att de mappar som tilldelas respektive USB-minne har olika namn.
――Vi rekommenderar att du använder ett USB-minne och en flerkortsläsare när du använder Påslagningstid.
――Funktionen Påslagningstid kanske inte fungerar med USB-enheter med inbyggt batteri, MP3-spelare och andra bärbara
mediespelare från vissa tillverkare eftersom det kan ta för lång tid för produkten att identifiera dessa enheter.
80
Sluttid
Ställ in sluttiden för timern (Sluttid) genom att välja ett av de sju alternativen. (Sluttid 1 ~ Sluttid 7)
•• Inställning: Välj Av, En gång, Varje dag, Mån~Fre, Mån~Lör, Lör~Sön eller Manuellt.
Om du väljer Manuellt kan du välja vilka dagar du vill att Sluttid ska stänga av produkten.
-- Markeringen visar vilka dagar du har valt.
•• Tid: Ställ in timmar och minuter. Ange siffror med sifferknapparna eller uppåt- och nedåtpilknapparna. Flytta mellan fälten
med vänster- och högerpilknapparna.
Helgdagshantering
Timern inaktiveras under en period som beskrivs som semester.
•• Lägg till helgdag: Ange den period du vill lägga till som semester.
Välj start- och slutdatum för de helgdagar du vill lägga till med knapparna u/d, och klicka sedan på knappen Spara.
Perioden läggs till listan över semestrar.
-- Start: Ställ in startdatum för helgdagarna.
-- Slut: Ställ in slutdatum för helgdagarna.
――Ta bort: Ta bort markerade alternativ från listan över helgdagar.
――Redig.: Välj en helg och ändra sedan datumet.
•• Ange timer: Ställ in att Påslagningstid och Sluttid inte ska aktiveras på allmänna helgdagar.
-- Tryck på E för att välja de Påslagningstid- och Sluttid-inställningar som du inte vill aktivera.
-- De valda Påslagningstid- och Sluttid-inställningarna aktiveras inte.
81
Ticker
HOME
→ Ticker → ENTER E
Ange text när en video eller bild visas och visa texten på skärmen.
•• Av / På
•• Meddel.: Ange ett meddelande som ska visas på skärmen.
•• Tid: Ställ in Starttid och Sluttid för visning av ett Meddel..
•• Teckensnittsalternativ: Ange typsnitt och färg för meddelandet.
Ticker
•• Position: Markera en orientering för hur ett Meddel. ska visas.
•• Scroll: Ange meddelanderullningens Riktning och Hastighet.
•• Förh.granskning: Förhandsgranska konfigurerade inställningar för undertext.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Fler inställningar
HOME
Menyn för bildinställningar visas.
→ Fler inställningar → ENTER E
Fler inställningar
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
82
URL-startare
Kontakta återförsäljaren som du köpte produkten från för information om hur du använder URL-startare-funktionen.
――Vill du använda URL-startare ställer du in Spela via på URL-startare i System.
→ URL-startare → ENTER E
HOME
SSSP 3.0
Ändra URL
pm
12:00
URL-startare
Januari 1 2015
Klona produkt
ID-inställningar
Skärmsläckare
Nätverksstatus
Delad skärmbild
Påslagningstid/sluttid
Ticker
Fler inställningar
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
83
Kapitel 07
Skärmjustering
Konfigurera inställningarna för Bild (Bakgrundsljus, Färgton och så vidare).
Layouten för menyalternativen i Bild kan skilja sig åt mellan olika produkter.
Bildläge
Välj ett bildläge (Bildläge) som passar för miljön där produkten ska användas.
Läget Video/bild förbättrar videoenhetens bildkvalitet. Läget Text förbättrar datorns bildkvalitet.
•• Shopping/Shoppingcent.
Passar för gallerior.
MENU m → Bild → Bildläge → ENTER E
-- Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
Bild
Bildläge
•• Kontor/skola
Passar för kontor och skolor.
Shopping/Shoppingcent.
· Bakgrundsljus
100
· Kontrast
70
· Ljusstyrka
45
· Skärpa
80
· Färg
50
· Ton (G/R)
G50
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
R50
-- Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Terminal/station
Passar för bussterminaler och tågstationer.
-- Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Delad skärmbild
Passar för miljöer med videoväggar.
-- Välj Video/bild eller Text beroende på bildläget.
•• Kalibrerad
I det här läget används inställningarna för ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet som anpassats med
färgkalibreringsprogrammet Advanced Color Management.
-- Använd läget Kalibrerad på rätt sätt genom att ställa in bildkvaliteten med inställningar för till exempel ljusstyrka,
färg, gamma och enhetlighet med hjälp av färgkalibreringsprogrammet Advanced Color Management.
-- Du kan ladda ned programmet Advanced Color Management på www.samsung.com/displaysolutions.
•• BD Wise
Ger optimal bildkvalitet för Samsung DVD-, Blu-ray- och hemmabioprodukter med stöd för BD Wise. När BD Wise ställs in
på På ändras bildläget automatiskt till den optimala upplösningen.
-- Tillgängligt när du ansluter Samsung-produkter som har stöd för BD Wise till produkten med en HDMI-kabel.
-- BD Wise-funktionen är bara aktiverad när en källenhet med BD Wise-funktionen är ansluten.
84
Bakgrundsljus / Kontrast /
Ljusstyrka / Skärpa / Färg / Ton (G/R)
MENU m → Bild → ENTER E
Bild
Bildläge
Shopping/Shoppingcent.
· Bakgrundsljus
100
· Kontrast
70
· Ljusstyrka
45
· Skärpa
80
· Färg
50
· Ton (G/R)
G50
Produkten har flera alternativ för att justera bildkvaliteten.
Bildläge
Shopping/Shoppingcent.,
Kontor/skola, Terminal/
station, Delad skärmbild
Bildläge-inställningar
Justerbara alternativ
Video/bild
Bakgrundsljus / Kontrast / Ljusstyrka / Skärpa /
Färg / Ton (G/R)
Text
Bakgrundsljus / Kontrast / Ljusstyrka / Skärpa
Kalibrerad
Bakgrundsljus
BD Wise
Bakgrundsljus / Kontrast / Ljusstyrka / Skärpa /
Färg / Ton (G/R)
――När du gör ändringar i Bakgrundsljus, Kontrast, Ljusstyrka, Skärpa, Färg eller Ton (G/R), ändras skärmbilden på
motsvarande sätt.
――Du kan justera och lagra inställningar för varje extern enhet som ansluts till någon av produktens ingångar.
――Om du sänker bildens ljusstyrka minskas strömförbrukningen.
R50
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
85
Färgtemperatur
Justera färgtemperaturen (röd/grön/blå). (Intervall: 2800K–16000K)
――Aktiverad när Färgton är inställd som Av.
MENU m → Bild → Färgtemperatur → ENTER E
――Färgtemperatur är aktiverad när Bildläge är inställt på Kalibrerad eller BD Wise.
Bild
Färgtemperatur
10000K
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
86
Vitbalans
2 poäng
Justera färgtemperaturen för att få en mer naturlig bild.
MENU m → Bild → Vitbalans → ENTER E
•• R-Offset/G-Offset/B-Offset: Justera mörkervärdet för varje färg (röd, grön, blå).
•• R-Gain/G-Gain/B-Gain: Justera ljusstyrkan för varje färg (röd, grön, blå).
Bild
Vitbalans
•• Återställ: Passar för miljöer med videoväggar.
10 poäng
Kontrollerar vitbalansen i intervall om 10 punkter genom att justera ljusstyrkan för rött, grönt och blått.
•• Av / På
Nivå: Välj det intervall som ska justeras.
Röd: Justera den röda nivån.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Grön: Justera den gröna nivån.
Blå: Justera den blå nivån.
Återställ: Passar för miljöer med videoväggar.
――En del externa enheter har inte stöd för den här funktionen.
――Aktiverad när Bildläge är inställd på Kontor/skola (Video/bild).
87
Gamma
Justera primärfärgintensiteten.
――Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Gamma.
MENU m → Bild → Gamma → ENTER E
Bild
Gamma
0
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Kalibrerat värde
Välj om du vill använda inställningarna för ljusstyrka, färg, gamma och enhetlighet som anpassats med
färgkalibreringsprogrammet Advanced Color Management till lägena Information och Advertisement.
MENU m → Bild → Kalibrerat värde → ENTER E
•• Verkställ ej / Tillämpa
――Du kan ladda ned programmet Advanced Color Management på www.samsung.com/displaysolutions.
――Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Kalibrerat värde.
Bild
Kalibrerat värde
Verkställ ej
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
88
Avancerade inställningar
MENU m → Bild → Avancerade inställningar → ENTER E
Avancerade inställningar
Shopping/Shoppingcent.,
Kontor/skola, Delad skärmbild
Terminal/station
Dynamisk kontr.
Bildläge-inställningar
Mörkast
Hudfärg
0
Läget Endast RGB
Av
BD Wise
Justerbara alternativ
Video/bild
Dynamisk kontr. / Svärta / Hudfärg / Läget Endast
RGB / Färgområde
Text
Dynamisk kontr. / Svärta
Video/bild
Dynamisk kontr. / Svärta / Hudfärg / Läget Endast
RGB / Färgområde / Rörelsebelysning
Text
Dynamisk kontr. / Svärta
Hög
Svärta
Färgområde
Bildläge
Dynamisk kontr. / Svärta / Hudfärg / Läget
Endast RGB / Färgområde
――Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Avancerade inställningar.
Ursprunglig
Rörelsebelysning
På
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
89
Dynamisk kontr.
Avancerade inställningar
Dynamisk kontr.
Hög
Svärta
Mörkast
Hudfärg
0
Läget Endast RGB
Färgområde
Av
Ursprunglig
Rörelsebelysning
På
Justera skärmkontrasten.
•• Av / Låg / Medium / Hög
Svärta
Välj svärta för att justera skärmdjupet.
•• Av / Mörk / Mörkare / Mörkast
Hudfärg
Framhäv rosa Hudfärg.
Läget Endast RGB
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Visar färgerna Röd, Grön och Blå så att du kan finjustera nyans och mättnad.
•• Av / Röd / Grön / Blå
Färgområde
Justerar det färgintervall och den färgvariation (färgområdet) som finns tillgängliga för att skapa bilder.
•• Auto / Ursprunglig / Personlig
――Du kan justera Färg, Röd, Grön, Blå och Återställ genom att ställa in Färgområde på Personlig.
Rörelsebelysning
Minskar strömförbrukningen genom att minska skärmens ljusstyrka när bilden på skärmen är i rörelse.
•• Av / På
――Aktiverad när Bildläge är inställd på Terminal/station (Video/bild).
90
Bildalternativ
Bildläge
Shopping/Shoppingcent.,
Kontor/skola, Terminal/
station, Delad skärmbild
MENU m → Bild → Bildalternativ → ENTER E
Bildalternativ
Färgton
Av
Digital rensad vy
Medium
MPEG-brusfilter
Medium
HDMI svärta
Bildläge-inställningar
Justerbara alternativ
Video/bild
Färgton / Digital rensad vy / MPEG-brusfilter
/ Filmläge / HDMI svärta / Dynamisk
bakgrundsbelysning
Text
Färgton / HDMI svärta / Dynamisk
bakgrundsbelysning
Kalibrerad
HDMI svärta / Dynamisk bakgrundsbelysning
BD Wise
Färgton / Digital rensad vy / MPEG-brusfilter
/ HDMI svärta / Filmläge / Dynamisk
bakgrundsbelysning
Auto
Filmläge
Av
Dynamisk bakgrundsbelysning
Av
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
91
Färgton
Bildalternativ
Färgton
Av
Om Bildläge är inställd på Text
•• Av / Sval / Standard / Varm
Digital rensad vy
Medium
Om Bildläge är inställd på Video/bild
MPEG-brusfilter
Medium
•• Av / Sval / Standard / Varm1 / Varm2
――Om Bildläge ställs in på Kalibrerad, inaktiveras Färgton.
HDMI svärta
Auto
Filmläge
Av
Dynamisk bakgrundsbelysning
Av
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
――Du kan justera och lagra inställningar för varje extern enhet som ansluts till någon av produktens ingångar.
Digital rensad vy
Om sändningssignalen som produkten tar emot är svag kan du aktivera funktionen Digital rensad vy för att minska brus och
spökbilder som visas på skärmen.
•• Av / Låg / Medium / Hög / Auto
――Den mottagna signalen är som starkast när stapeln är grön.
――Om signalen är svag provar du alla alternativ tills produkten visar bästa möjliga bild.
MPEG-brusfilter
Minskar MPEG-brus för att ge förbättrad bildkvalitet.
•• Av / Låg / Medium / Hög / Auto
92
HDMI svärta
Bildalternativ
Färgton
Av
Digital rensad vy
Medium
MPEG-brusfilter
Medium
HDMI svärta
Auto
Väljer nivå för svärta på skärmen för att justera skärmdjupet.
•• Auto / Låg / Normal
――Bara tillgängligt i lägena HDMI (AV-tidmätning: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Filmläge
Det här läget är lämpligt när du tittar på film.
Filmläge
Av
Anger att produkten automatiskt ska känna av och bearbeta filmsignaler från alla källor och justera bilden för optimal kvalitet.
Dynamisk bakgrundsbelysning
Av
•• Av / Auto1 / Auto2
――Tillgängligt i HDMI (1080i).
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Dynamisk bakgrundsbelysning
Justera bakgrundsljuset automatiskt för att få bästa möjliga skärmkontrast under de aktuella förhållandena.
•• Av / På
93
Bildstorlek
Bild för att välja storlek och bildformat för skärmen.
Bildstorlek
MENU m → Bild → Bildstorlek → ENTER E
――Olika alternativ för skärmjustering visas beroende på den aktuella ingångskällan.
•• 16:9: Ställer in bilden på breddläget 16:9.
Bildstorlek
Bildstorlek
· Position
•• Zoom1: Används för medelhög förstoring. Skär bort ovandelen och sidorna.
16:9
•• Zoom2: Används för starkare förstoring.
•• Smart visning 1: Minskar 16:9-bildens storlek med 50%.
•• Smart visning 2: Minskar 16:9-bildens storlek med 25%.
•• Anpassa bredd: Förstorar bildformatet så att bilden anpassas till hela skärmen.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• 4:3: Ställer in bilden på grundläget (4:3).
――Ställ inte in produkten på bildformatet 4:3 under en längre tid.
De kanter som visas till vänster och höger eller längst upp och längst ned på skärmen kan orsaka bildinbränning, vilket
inte täcks av garantin.
•• Anpassa t. skärm: Visar hela bilden utan beskärning när HDMI(720p / 1080i / 1080p) används som ingångssignal.
•• Personlig: Ändrar upplösningen så att den passar användaren.
•• Originalförhållande: Om ingångskällan är HDMI (PC-anslutning) visas videon i originalbildformatet.
――De tillgängliga portarna kan variera med modell.
94
Position
Justerar bildens position. Position är bara tillgängligt om Bildstorlek är inställt på Zoom1, Zoom2, Anpassa bredd, Anpassa t.
skärm eller Personlig.
――Gör så här om du vill använda funktionen Position när du har valt Zoom1, Zoom2, Anpassa bredd, Anpassa t. skärm eller
Personlig.
Bildstorlek
Bildstorlek
Personlig
· Position
1
Tryck på knappen d och välj Position. Tryck på knappen E.
2
Tryck på knappen u eller d om du vill flytta bilden uppåt eller nedåt.
3
Tryck på knappen E.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Zoom/Position
Justerar bildens inzoomning och position. Det här alternativet är tillgängligt när indatakällan är inställd på HDMI (1080i/1080p).
Bildstorlek måste vara inställt på Personlig för att alternativet ska vara tillgängligt.
Bildstorlek
Bildstorlek
· Zoom/Position
Personlig
1
Tryck på knappen d och välj Zoom/Position. Tryck på knappen E.
2
Välj Zoom eller Position. Tryck på knappen E.
3
Tryck på knappen u/d/l/r om du vill flytta bilden.
4
Tryck på knappen E.
――Om du vill återställa bilden till dess ursprungliga position väljer du Återställ på skärmen Zoom/Position.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Bilden återställs till standardpositionen.
95
Bild av
Om du väljer Bild av stängs skärmen av. Volymen inaktiveras inte.
Om du vill sätta på skärmen trycker du på vilken knapp som helst utom volymknappen.
MENU m → Bild → Bild av → ENTER E
Bild
Bild av
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Återställ bild
Återställer det aktuella bildläget till standardinställningarna.
MENU m → Bild → Återställ bild → ENTER E
Bild
Återställ bild
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
96
Kapitel 08
Skärmdisplay
Bildskärmsorientering
Skärmmenyorientering
Konfigurera menyskärmen.
MENUm → Skärmdisplay → Bildskärmsorientering → ENTERE
•• Stående: Visa menyn i stående läge till höger på produktskärmen.
Skärmdisplay
Källinnehållsorientering
Bildskärmsorientering
Rotera skärmbilden.
Skärmskydd
•• Liggande: Visa skärmbilden i liggande läge (standardinställning).
•• Stående: Visa skärmbilden i stående läge.
Meddelandevisning
Menyspråk
Återställ skärmdisplay
•• Liggande: Visa menyn i liggande läge (standardinställning).
Svenska
Bilförhållande
Ställ in den roterade skärmen på helskärmsläge eller originalformat.
•• Helskärm: Visa den roterade skärmen i helskärmsläge.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Standard: Visa den roterade skärmen i originalbildformatet.
――Bara tillgängligt när Källinnehållsorientering är inställt på Stående.
97
Skärmskydd
Tid för autoskydd
MENUm → Skärmdisplay → Skärmskydd → ENTERE
Om skärmen visar en stillbild under en viss tid som du anger, aktiveras skärmsläckaren så att spökbilder inte blir inbrända i
skärmen.
•• Av / 2 timmar / 4 timmar / 8 timmar / 10 timmar
Skärmskydd
Tid för autoskydd
Inbränningsskydd
Inbränningsskydd
Av
För att minska risken för skärminbränning är enheten försedd med inbränningsskyddstekniken Inbränningsskydd.
Inbränningsskydd flyttar bilden en aning på skärmen.
Med inställningen för Inbränningsskydd Tid kan du programmera tiden mellan bildskiftningen i minuter.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Pixelskiftning
Minimera risken för bildinbränning genom att flytta bilden ett antal pixlar horisontellt eller vertikalt.
•• Pixelskiftning (Av / På)
――Vågrät, Lodrät och Tid aktiveras bara när Pixelskiftning är inställd på På.
•• Vågrät: Anger hur många pixlar skärmen ska flyttas horisontellt.
•• Lodrät: Anger hur många pixlar skärmen ska flyttas vertikalt.
•• Tid: Ange tidsintervallet för den horisontella respektive vertikala förflyttningen.
Tillgängliga Pixelskiftning-inställningar och optimala inställningar.
Tillgängliga inställningar
Optimala inställningar
Vågrät (pixlar)
0~4
4
Lodrät (pixlar)
0~4
4
Tid (minuter)
1 min ~ 4 min
4 min
――Värdet för Pixelskiftning kan variera beroende på produktens storlek (tum) och läge.
――Om man visar en stillbild eller en 4:3-bild under en längre stund kan detta göra att bilden bränns in i skärmen. Detta är inte
ett fel hos produkten.
――Om Bildstorlek ställs in på Anpassa t. skärm, inaktiveras Pixelskiftning.
98
Timer
Inbränningsskydd
Du kan ställa in timern för Inbränningsskydd.
Pixelskiftning
Funktionen Inbränningsskydd stoppas automatiskt efter en angiven tid.
Timer
Timer
Direktvisning
Av
Grå sida
Av
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Av
Upprepa: Visa mönstret för bildinbränningsskydd som ställts in med angivna tidsintervall (Period) i Läge.
Intervall: Visa mönstret för bildinbränningsskydd som ställts in på en angiven tidsperiod (från Starttid till Sluttid) i Läge.
――Läge, Period, Tid, Starttid och Sluttid aktiveras bara när Timer är inställd på Upprepa eller Intervall.
•• Läge: Välj ett mönster för skärmskydd som ska visas.
-- Pixel: Pixlar på skärmen växlar kontinuerligt i svart.
-- Rullande fält: Ett lodrätt fält rör sig från vänster till höger.
-- Tonande skärm: Hela skärmen blir först ljusare och sedan mörkare.
――Mönstren Rullande fält och Tonande skärm visas bara en gång oavsett angivna perioder eller tider för upprepning.
•• Period: Ange tidsintervallet för att aktivera Inbränningsskydd-funktionen.
――Det här alternativet är aktiverat om Upprepa är inställt på Timer.
•• Tid: Ange hur länge Inbränningsskydd-funktionen ska vara på.
――Aktiverat när Timer är inställt på Upprepa och Läge är inställt på Pixel.
•• Starttid: Ange starttiden om du vill aktivera skärmskyddsfunktionen.
――Det här alternativet är aktiverat om Intervall är inställt på Timer.
•• Sluttid: Ange sluttiden om du vill inaktivera skärmskyddsfunktionen.
――Det här alternativet är aktiverat om Intervall är inställt på Timer.
98
Direktvisning
Inbränningsskydd
Välj den skärmsläckare du vill ska visas direkt.
Pixelskiftning
•• Av / Pixel / Rullande fält / Tonande skärm
Timer
Grå sida
Direktvisning
Av
Grå sida
Av
När skärmen är inställd på bildformatet 4:3 kan du reglera ljusstyrkan på de vita marginalerna på sidorna för att skydda skärmen.
•• Av / Ljus / Mörk
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
98
Meddelandevisning
Källinformation
Välj om skärmmenyn ska visas när ingångskällan ändras.
MENUm → Skärmdisplay → Meddelandevisning → ENTERE
Inget signalmeddelande
Meddelandevisning
Källinformation
På
Inget signalmeddelande
På
MDC Meddelande
På
Hämtningsstatus-meddelande
Av
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Av / På
Välj om skärmmenyn för ingen signal ska visas när ingen signal har upptäckts.
•• Av / På
MDC Meddelande
Välj om skärmmenyn för MDC ska visas när produkten kontrolleras av MDC-programmet.
•• Av / På
Hämtningsstatus-meddelande
Välj om du vill att statusen ska visas när du laddar ned innehåll från en server eller annan enhet.
•• Av / På
98
Menyspråk
Ställ in menyspråk.
――En ändring i språkinställningen tillämpas bara för skärmmenyerna. Den används inte för andra funktioner i datorn.
MENU m → Skärmdisplay → Menyspråk → ENTER E
Skärmdisplay
Menyspråk
Svenska
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Återställ skärmdisplay
Det här alternativet återställer de aktuella inställningarna under Skärmdisplay till fabriksinställningarna.
MENU m → Skärmdisplay → Återställ skärmdisplay → ENTER E
Skärmdisplay
Återställ skärmdisplay
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
98
Kapitel 09
Ljudinställning
Ställ in ljudet (Ljud) för produkten.
Ljudläge
Du kan välja ett ljudläge som passar dina personliga önskemål.
――Endast modell DB10E-T stöds.
•• Standard: Väljer normalljudläget.
MENU m → Ljud → Ljudläge → ENTER E
•• Musik: Framhäver musik mer än röster.
•• Film: Ger det bästa ljudet för filmer.
Ljud
Ljudläge
•• Klar röst: Framhäver röster mer än andra ljud.
Standard
•• Förstärk: Ökar intensiteten i högfrekventa ljud så att personer med hörselnedsättning får en bättre ljudupplevelse.
Ljudeffekt
Dolby Digital-komp
RF
Högtalarinställningar
Autovolym
Av
Återställ ljud
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
103
Ljudeffekt
Konfigurera den ljudeffekt du önskar i utgångsljudet.
――Om Högtalarinställningar ställs in på Extern, inaktiveras Ljudeffekt.
――Bara tillgängligt när Ljudläge är inställt på Standard.
MENUm → Ljud → Ljudeffekt → ENTERE
――Endast modell DB10E-T stöds.
Ljudeffekt
Dialog Clarity
Equalizer
Dialog Clarity
Av
Med den här funktionen kan du öka intensiteten i en röst över bakgrundsmusik eller ljudeffekter så att dialogen hörs tydligare.
•• Av / På
Equalizer
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Anpassa ljudinställningarna för varje högtalare för sig med Equalizer.
•• 100Hz / 300Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz(Bandbreddsjustering): Justerar nivån för specifika bandbreddsfrekvenser.
•• Återställ: Återställer equalizern till standardinställningarna.
104
Dolby Digital-komp
Ange Dolby Digital Compression-läge.
MENU m → Ljud → Dolby Digital-komp → ENTER E
•• Line / RF
――Endast modell DB10E-T stöds.
Ljud
Dolby Digital-komp
RF
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Högtalarinställningar
Ljudutgång
MENU m → Ljud → Högtalarinställningar → ENTER E
Om du lyssnar på ljudet för en sändning eller film via en extern mottagare hör du kanske ett eko som orsakas av skillnaden
i avkodningshastighet mellan produktens högtalare och högtalarna som är anslutna till ljudmottagaren. Om detta inträffar
ställer du in produkten på Extern.
――DB10E-T: Extern / Intern / Mottagare
Ljud
――DB10E-POE/DB10E-TPOE: Extern / Mottagare
――När du ställer in Högtalarinställningar på Extern, stängs produktens högtalare av.
Högtalarinställningar
Ljudet hörs endast genom de externa högtalarna. När Högtalarinställningar är inställd på Intern, är produktens och de
externa högtalarna på. Ljudet kommer att höras genom båda.
――Om ingen videosignal finns är både produktens högtalare och de externa högtalarna tysta.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
105
Autovolym
Volymen kan variera beroende på kanal.
Jämna ut volymen automatiskt vid växling till en annan kanal.
•• Av / Normal / Natt
MENU m → Ljud → Autovolym → ENTER E
Normal jämnar ut volymen för varje kanal så att volymen är samma när du byter kanal.
Natt jämnar ut och sänker volymen för varje kanal så att varje kanal blir tystare. Natt är användbart på kvällar och nätter när du
vill ha låg volym.
――Om du vill använda volymkontrollen för en ansluten källenhet ställer du in Autovolym på Av. Det är inte säkert att det
Ljud
Autovolym
Av
händer något om du ändrar volymen med den anslutna källenhetens volymkontroll om Autovolym är inställd på Normal
eller Natt.
――Endast modell DB10E-T stöds.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Återställ ljud
Den visade bilden kan variera beroende på modell. Återställer alla ljudinställningarna till fabriksstandard.
――Endast modell DB10E-T stöds.
MENU m → Ljud → Återställ ljud → ENTER E
Ljud
Återställ ljud
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
106
Kapitel 10
Nätverk
Nätverksstatus
Nätverksinställningar
MENUm → Nätverk → Nätverksstatus → ENTERE
MENUm → Nätverk → Nätverksinställningar → ENTERE
Du kan kontrollera aktuell nätverks- och Internet-status.
Konfigurera nätverksinställningarna så att du kan använda olika smarta funktioner som sökning på
webben, delning av material genom ett hemmanätverk och funktionsuppdateringar.
Nätverksstatus
Konfigurationen av trådlöst nätverk och Internetanslutning är klara.
Nätverksinställningar
Välj nätverkstyp.
Nätverkstyp
Trådlös
Trådlöst nätverk
Du är ansluten till Internet. Om du har problem med onlinetjänsterna kontaktar du din
Internetleverantör.
Disconnect
IP-inst.
Försök igen
You can connect your
Device to the internet.
Please select which wireless
network to use.
Stäng
Uppdatera
WPS(PBC)
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Nätverkstyp
――DB10E-T: Trådlös / Kabel
――DB10E-POE/DB10E-TPOE: Kabel
107
Nätverksinställningar (kabelanslutet)
•• Beroende på hur nätverket är konfigurerat kan du kanske ansluta produkten till det lokala nätverket
genom att koppla LAN-porten på baksidan av produkten direkt till ett nätverksvägguttag med en
LAN-kabel.
Se bilden nedan. Observera att vägguttaget är anslutet till ett modem eller en router någon
annanstans i huset.
Ansluta till ett kabelnätverk
Det finns tre sätt att ansluta produkten till det lokala nätverket med en kabel.
•• Du kan ansluta produkten till det lokala nätverket genom att koppla LAN-porten på baksidan av
produkten till ett externt modem med en LAN-kabel.
Se bilden nedan.
LAN
Nätverksporten på väggen
RJ45
LAN
Externt modem
(ADSL / VDSL)
Modemporten på väggen
Modemkabel
RJ45
LAN-kabel
•• Du kan ansluta produkten till det lokala nätverket genom att koppla LAN-porten på baksidan av
produkten till en IP-delare som är ansluten till ett externt modem. Använd en LAN-kabel när du
ansluter. Se bilden nedan.
LAN
Modemporten på väggen
Externt modem
(ADSL / VDSL)
Modemkabel
LAN-kabel
IP-delare
(med DHCP-server)
RJ45
LAN-kabel
Om du har ett dynamiskt nätverk bör du använda ett ADSL-modem eller en router med stöd för
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modem och routrar med stöd för DHCP tillhandahåller
automatiskt de värden för IP-adress, nätmask, gateway och DNS som behövs för att produkten ska få
åtkomst till Internet. Du behöver därför inte ange dem manuellt. De flesta hemmanätverk är dynamiska
nätverk.
En del nätverk kräver en statisk IP-adress. Om ditt nätverk kräver en statisk IP-adress måste du ange
värdena för IP-adress, nätmask, gateway och DNS manuellt på produktens kabelinställningsskärm när
du upprättar nätverksanslutningen. Du kan få värdena för IP-adress, nätmask, gateway och DNS från din
Internet-leverantör.
Om datorn använder Windows kan du även få dessa värden via datorn.
――Du kan använda ADSL-modem med stöd för DHCP om nätverket kräver en statisk IP-adress.
――ADSL-modem med stöd för DHCP kan också användas med statiska IP-adresser.
LAN-kabel
108
Ställ in nätverksanslutningen på att använda Internet-tjänster för att utföra programuppgraderingar.
2
Klicka på Status i listmenyn som visas.
Automatiskt Nätverksinställningar (kabelanslutet)
3
Klicka på fliken Support i dialogrutan som visas.
4
Klicka på knappen Details på fliken Support. Nätverksanslutningsvärdena visas.
Anslut till nätverket med en nätverkskabel.
Kontrollera först att nätverkskabeln är ansluten.
Automatisk inställning
Manuell inställning
1
Ställ in Nätverkstyp på Kabel på Nätverksinställningar-sidan.
1
Ställ in Nätverkstyp på Kabel på Nätverksinställningar-sidan.
2
Tryck på Anslut-knappen för att påbörja Nätverksinställningar.
2
Tryck på Anslut-knappen för att påbörja Nätverksinställningar.
-- Anslut-knappen fungerar bara om nätverkskabeln är ansluten ordentligt.
3
Nätverkstestskärmen visas och nätverksanslutningen verifieras.
När anslutningen har verifierats visas meddelandet ”Trådbundet nätverk och Internetanslutning
slutförda.”.
――Kontrollera anslutningen till LAN-porten om anslutningsprocessen inte fungerar.
――Om den automatiska processen inte kan hitta nätverksanslutningsvärdena, eller om du vill ställa in
anslutningen manuellt går du till nästa avsnitt,
-- Anslut-knappen fungerar bara om nätverkskabeln är ansluten ordentligt.
3
Nätverkstestskärmen visas och verifikationsprocessen påbörjas. Tryck på Stopp.
Verifikationsprocessen avslutas.
4
Välj IP-inst. på skärmen för nätverksanslutning. Skärmen IP-inst. visas.
5
Välj fältet längst upp, tryck på E och ställ sedan in IP-inst. på Ange manuellt. Upprepa
inmatningsprocessen för varje fält i din IP-adress.
Manuellt Nätverksinställningar (kabelanslutet)
På arbetsplatser kan det hända att man använder statiska IP-adresser.
Om detta är fallet frågar du nätverksadministratören efter en IP-adress, nätmask samt adresser till
gateway och DNS-server. Ange dessa värden manuellt.
Skaffa nätverksanslutningsvärden
Gör så här om du vill visa nätverksanslutningsvärden på de flesta datorer som använder Windows.
1
――Om du ställer in IP-inst. på Ange manuellt ändras DNS Setting automatiskt till Ange manuellt.
6
När du är klar väljer du OK längst ned på sidan och trycker på E. Nätverkstestskärmen visas och
verifikationsprocessen påbörjas.
7
När anslutningen har verifierats visas meddelandet ”Trådbundet nätverk och Internetanslutning
slutförda.”.
Högerklicka på nätverksikonen längst ned till höger på skärmen.
109
Nätverksinställningar (trådlöst)
Ansluta till ett trådlöst nätverk
Trådlös IP-delare
(router med DHCP-server)
Nätverksporten på väggen
LAN-kabel
Samsung rekommenderar att du använder IEEE 802.11n. När du spelar upp en video via en
nätverksanslutning kanske den inte spelas upp mjukt.
――Välj en kanal som inte används för den trådlösa IP-delaren. Om kanalen som ställs in för den
trådlösa IP-delaren redan används av en annan enhet i närheten, kan det leda till störningar och
kommunikationsfel.
Automatisk nätverkskonfiguration (trådlöst)
De flesta trådlösa nätverkssystem har ett valfritt säkerhetssystem som kräver att enheter som ansluter
till nätverket skickar en krypterad säkerhetskod som kallas för åtkomstnyckel eller Säkerhetskod.
Säkerhetskod bygger på ett lösenord, vanligtvis ett ord eller en serie bokstäver och siffror av en
angiven längd som du uppmanades ange när du ställde in säkerheten för det trådlösa nätverket. Om
du använder den här metoden när du ställer in nätverksanslutningen och har en Säkerhetskod för det
trådlösa nätverket, måste du ange lösenordet under den automatiska eller manuella inställningen.
Automatisk inställning
1
Ställ in Nätverkstyp på Trådlös på Nätverksinställningar-sidan.
2
Funktionen Nätverk söker efter tillgängliga trådlösa nätverk. När sökningen är färdig visas en lista
över tillgängliga nätverk.
3
E.
――Produkten har endast stöd för följande trådlösa nätverkssäkerhetsprotokoll.
Om du väljer läget Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n och krypteringstypen är inställd
på WEP, TKIP eller TKIP AES (WPS2Mixed) för anslutningspunkten eller den trådlösa routern, stöder
Samsungs produkter inte en anslutning i enlighet med nya Wi-Fi-certifieringsspecifikationer.
――Om den trådlösa routern har stöd för WPS (Wi-Fi Protected Setup), kan du ansluta till nätverket via PBC
――Om den önskade trådlösa routern inte visas väljer du Uppdatera för att söka igen.
――Om routern inte hittas efter ett andra försök väljer du Stopp-knappen.
Knappen Lägg till nätverk visas.
4
(Push Button Configuration) eller PIN (Personal Identification Number). WPS konfigurerar automatiskt
SSID- och WPA-nyckeln i båda lägena.
――Anslutningsmetoder: Du kan ställa in den trådlösa nätverksanslutningen på tre olika sätt.
Automatisk inställning (med funktionen för automatisk nätverkssökning), manuell inställning
WPS(PBC)
Välj ett nätverk i nätverkslistan med knappen ▲ eller ▼, och tryck sedan två gånger på knappen
Om skärmen Ange lösenord visas går du till steg 5. Om du väljer en trådlös router som inte har
säkerhetsinställningar går du till steg 7.
5
Om routern har säkerhetsfunktioner anger du Ange lösenord (säkerhetsnyckeln eller PIN-koden).
110
6
När du är klar flyttar du markören till Klart med högerpilknappen och trycker på E.
Manuell inställning
Nätverksanslutningsskärmen visas och verifikationsprocessen påbörjas.
1
Ställ in Nätverkstyp på Trådlös på Nätverksinställningar-sidan.
2
Funktionen Nätverk söker efter tillgängliga trådlösa nätverk. När sökningen är färdig visas en lista
――En anslutning till routern upprättas, men det går inte att komma ut på Internet.
7
När anslutningen har verifierats visas meddelandet ”Konfigurationen av trådlöst nätverk och
över tillgängliga nätverk.
Internetanslutning är klara.”.
3
Manuell nätverkskonfiguration (trådlöst)
Välj ett nätverk i nätverkslistan med knappen u eller d, och tryck sedan två gånger på knappen
E.
På arbetsplatser kan det hända att man använder statiska IP-adresser.
――Om den önskade trådlösa routern inte visas väljer du Uppdatera för att söka igen.
Om detta är fallet frågar du nätverksadministratören efter en IP-adress, nätmask samt adresser till
gateway och DNS-server. Ange dessa värden manuellt.
――Om routern inte hittas efter ett andra försök väljer du Stopp-knappen.
4
Skaffa nätverksanslutningsvärden
Gör så här om du vill visa nätverksanslutningsvärden på de flesta datorer som använder Windows.
1
Högerklicka på nätverksikonen längst ned till höger på skärmen.
2
Klicka på Status i listmenyn som visas.
3
Klicka på fliken Support i dialogrutan som visas.
4
Klicka på knappen Details på fliken Support. Nätverksanslutningsvärdena visas.
Om skärmen Ange lösenord visas går du till steg 5. Om du väljer en trådlös router som inte har
säkerhetsinställningar går du till steg 7.
5
Om routern har säkerhetsfunktioner anger du Ange lösenord (säkerhetsnyckeln eller PIN-koden).
6
När du är klar flyttar du markören till Klart med högerpilknappen och trycker på E.
Nätverksanslutningsskärmen visas och verifikationsprocessen påbörjas.
7
Välj Stopp medan nätverksanslutningarna håller på att upprättas. Detta stoppar
anslutningsförsöket.
8
Välj IP-inst. på skärmen för nätverksanslutning. Skärmen IP-inst. visas.
9
Välj fältet längst upp, tryck på E och ställ sedan in IP-inst. på Ange manuellt. Upprepa
inmatningsprocessen för varje fält i din IP-adress.
――Om du ställer in IP-inst. på Ange manuellt ändras DNS Setting automatiskt till Ange manuellt.
111
10När du är klar väljer du OK längst ned på sidan och trycker på E. Nätverkstestskärmen visas och
verifikationsprocessen påbörjas.
11När anslutningen har verifierats visas meddelandet ”Konfigurationen av trådlöst nätverk och
Internetanslutning är klara.”.
WPS(PBC)
Hur du gör inställningarna med WPS(PBC)
Om routern har en WPS(PBC)-knapp följer du dessa steg.
1
Ställ in Nätverkstyp på Trådlös på Nätverksinställningar-sidan.
2
Välj WPS(PBC), tryck på E och tryck sedan på E igen.
3
Tryck på knappen WPS(PBC)på routern inom 2 minuter. Produkten hämtar automatiskt alla
nätverksinställningsvärden som behövs och ansluter till nätverket.
4
Nätverksanslutningsskärmen visas och nätverksinställningen utförs.
112
Wi-Fi Direct
MENUm → Nätverk → Wi-Fi Direct → ENTERE
Om du vill använda den här funktionen
måste din mobila enhet stödja Wi-Fi
Direct.
Ställ in för att ansluta produkten till trådlösa mobila enheter. Med den här funktionen kan du ansluta trådlösa mobila enheter till produkten direkt utan router.
――Endast modell DB10E-T stöds.
Så här ansluter du den mobila enheten till produkten med Wi-Fi Direct:
1
Gå till skärmen Wi-Fi Direct. Produkten söker efter enheter.
2
Aktivera Wi-Fi Direct-funktionen på enheten. Välj önskad trådlös enhet.
•• PBC (Push Button Configuration): Tryck på knappen WPS(PBC) på den trådlösa enheten inom 2 minuter. Produkten hämtar automatiskt alla nätverksinställningsvärden
som behövs och ansluter till nätverket.
•• PIN-kod: Ange den visade PIN-kod-koden på enheten.
――Om du vill koppla från enheten markerar du den anslutna trådlösa enheten och väljer sedan Frånkopplad.
Multimediaenhetsinställningar
MENUm → Nätverk → Multimediaenhetsinställningar → ENTERE
Tillåt andra enheter som smartphones och surfplattor på ditt nätverk att dela innehåll med produkten.
――Endast modell DB10E-T stöds.
113
Screen Mirroring
Servernätverksinställn.
MENUm → Nätverk → Screen Mirroring → ENTERE
MENUm → Nätverk → Servernätverksinställn. → ENTERE
Anslut en mobil enhet som stöder spegling till produkten. På detta sätt kan skärmbilden och ljudet från
den mobila enheten spelas på produkten. Spegling hänvisar till att skärmbilden och ljudet från en mobil
enhet spelas upp på en skärmenhet.
――Vill du använda Screen Mirroring måste du se till att den mobila enheten stöder en speglingsfunktion
som AllShare Cast, WiDi (version 3.5 eller senare) och Miracast. Du kan besöka den mobila enhetens
tillverkares webbplats för att se om den stöder spegling.
――Skärmbilden eller ljudet kan vara hackiga om nätverket är överbelastat.
――Endast modell DB10E-T stöds.
Screen Mirroring
Kör speglingen från den mobila enheten. Den mobila enheten söker efter och visar automatiskt
produkten i en lista.
――Om den mobila enheten inte kan ansluta till produkten kan du stänga av båda enheterna och starta
dem igen för att försöka en gång till.
Anslut till server
Om du vill köra Spelare, ansluter du till ett nätverk.
•• Serveradress / SSL / Port
――Om alternativet SSL är aktiverat, konfigureras servern för användning av https och all dataöverföring
krypteras.
――Ange IP-adress och portnummer för servern. Använd portnumret 7001. (Om du inte kan ansluta till
servern med portnummer 7001 kan du kontakta serveradministratören för att få rätt portnummer
och sedan ändra portnumret.)
MagicInfo-läge
Välj MagicInfo-läge utifrån vilken miljö du tänker använda produkten i.
•• Lite / Premium
Serveråtkomst
Välj en metod för att ansluta till servernätverket.
•• Tillåt / Neka
FTP-läge
Ange driftläge för FTP.
•• Aktiv / Passiv
114
Enhetsnamn
MENUm → Nätverk → Enhetsnamn → ENTERE
Välj eller ange ett enhetsnamn.
Namnet kan visas på nätverksfjärrkontroller i nätverket.
•• [Signage]-skärm 1 ~ 6 / Anv.inmatn.
115
Kapitel 11
System
Tillgänglighet
Menytransparens
Reglera menyrutans transparens.
MENU m → System → Tillgänglighet → ENTER E
System
Tillgänglighet
Inställning
Touch Control
Tid
Byt källa automatiskt
•• Hög / Medium / Låg
Hög kontrast
Ange bakgrund och teckensnitt för högkontrastfärger i menyn. Menytransparenser blir ogenomskinliga när alternativet är
aktiverat.
•• Av / På
Förstora
Ange om markerade objekt ska förstoras i menyn.
•• Av / På
Strömkontroll
Ekolösning
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
116
Inställning
Ursprungliga inställningar (System)
MENU m → System → Inställning → ENTER E
När du har satt på produkten för första gången ställer du in grundläggande inställningar som språk och tid.
Tryck på knappen .
――Ange din PIN-kod med fyra siffror. Standard-PIN-koden är ”0-0-0-0”.
Om du vill ändra PIN-koden använder du funktionen Ändra PIN.
System
1
Inställning
Tryck på u- eller d-knappen och tryck sedan på E-knappen. Ange språk för skärmmenyn.
Touch Control
2
Tid
Bildskärmsorientering
Konfigurera menyns orientering.
-- Liggande / Stående
Byt källa automatiskt
3
Strömkontroll
Autoavst.
Ange efter hur lång tid produkten ska stängas av automatiskt om den inte används under en längre tid.
Ekolösning
Temperaturkontroll
Menyspråk
-- Av (Rekommenderas) / 4 timmar / 6 timmar / 8 timmar
87
4
Nätverksinställningar
Konfigurera nätverksanslutningen. Tryck på E-knappen för att starta. Om du inte känner till hur nätverket ska
konfigureras eller vill göra det senare, väljer du Skippa. Du kan konfigurera nätverksanslutningen senare med hjälp av
Nätverk-menyn.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
-- Ange din PIN-kod med fyra siffror. Standard-PIN-koden är ”0-0-0-0”.
Om du vill ändra PIN-koden använder du funktionen Ändra PIN.
5
Ställ klockan
Ställ in datum och tid och välj sedan Nästa.
117
6
Spela via
Välj spelläge utifrån vilken miljö du tänker använda produkten i.
――Inställningssteget Spela via visas bara när produkten är ansluten till nätverket.
7
Enhetsnamn
-- Anv.inmatn. / [Signage]-skärm 1 ~ 6
Välj eller ange ett enhetsnamn.
Namnet kan visas på nätverksfjärrkontroller i nätverket.
8
Fjärrkontrollen klar
Gratulerar! Inställningarna är klara och nu kan du sätta igång.
118
Touch Control
Konfigurera touchkontrollfunktioner.
――Enbart modellerna DB10E-T och DB10E-TPOE stöds.
MENU m → System → Touch Control → ENTER E
Touch Control-lås
Touch Control
Lås läget för styrning med pekskärmen för att förhindra att enheter styrs med skärmtryckningar.
•• Av / På
Touch Control-lås
Av
Admin meny-lås
Av
Enhet som ska styras Samsung SMART Signage
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Admin meny-lås
Ställ in Admin meny-lås för att visa inställningar för administratörsmenyn när du trycker och håller ned fingret på skärmen.
•• Av / På
――Om du vill använda Touch Control-funktionen monterar du pekskärmsöverlägget (säljs separat).
Enhet som ska styras
Ange en källa som ska styras med skärmtryckningar. Om du spelar upp tryckbart material som skapats i ett särskilt program för
detta, väljer du Ansluten källenhet. I det här fallet måste du använda fjärrkontrollen när du ska styra enhetsmenyn.
•• Samsung SMART Signage / Ansluten källenhet
119
Tid
Du kan konfigurera Ställ klockan och Sovtimer. Du kan också ställa in att produkten ska slås på eller av automatiskt vid en viss
tid med Timer-funktionen.
――Tryck på INFO-knappen om du vill se aktuell tid.
MENU m → System → Tid → ENTER E
Ställ klockan
Tid
Välj Ställ klockan. Välj Datum eller Tid och tryck sedan på E.
Ställ klockan
DST
På
Sovtimer
Av
Fördröjning Ström på
0 sek
Ange siffror med sifferknapparna eller tryck på uppåt- och nedåtpilknapparna. Tryck på vänster- och högerpilknapparna för att
flytta mellan fälten. Tryck på E när du är klar.
――Du kan ställa in Datum och Tid direkt genom att trycka på sifferknapparna på fjärrkontrollen.
DST
Växlar funktionen DST (sommartid) av eller på.
Av / På
•• Startdatum: Ange startdatum för sommartid.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Slutdatum: Ange slutdatum för sommartid.
•• Tidförskjutning: Ange korrekt tidsförskjutning för din tidszon.
Sovtimer
Stänger automatiskt av produkten efter en förinställd tidsperiod.
(Av / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Välj en tidsperiod med uppåt- och nedåtpilknapparna, och tryck sedan på E. Om du vill avbryta Sovtimer väljer du Av.
Fördröjning Ström på
Vid anslutning till flera produkter bör du justera starttiden för varje enskild produkt för att undvika överbelastning (inom 0–50
sekunder).
120
Byt källa automatiskt
Om du slår på skärmen med Byt källa automatiskt På och det tidigare valet av videokälla inte är aktivt, söker skärmen
automatiskt efter olika videoingångskällor för aktiv video.
MENU m → System → Byt källa automatiskt → ENTER E
Byt källa automatiskt
När Byt källa automatiskt är På avsöks skärmens videokälla automatiskt efter aktiv video.
Byt källa automatiskt
Valet Primär källa aktiveras om den aktuella ingångskällan inte identifieras.
Byt källa automatiskt
Av
Primär återställningsk.
끄기
Av
Primär källa
HDMI
Sekundär källa
MagicInfo Player S
Valet Sekundär källa aktiveras om ingen primär videokälla är tillgänglig.
Om både de primära och sekundära ingångskällorna inte går att identifiera utför skärmen två sökningar efter en aktiv källa,
där varje sökning kontrollera primär och sedan sekundär källa. Om båda sökningarna misslyckas återgår skärmen till första
videokällan och visar ett meddelande som indikerar att det inte finns någon signal.
Primär återställningsk.
Välj om du vill återställa den valda primära ingångskällan när en primär ingångskälla är ansluten.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Primär källa
Ange Primär källa för den automatiska ingångskällan.
Sekundär källa
Ange Sekundär källa för den automatiska ingångskällan.
121
Strömkontroll
Autopåslagning
Med den här funktionen startas produkten automatiskt när kontakten sätts in. Du behöver inte trycka på strömknappen.
MENU m → System → Strömkontroll → ENTER E
•• Av / På
Max. energisparläge
Strömkontroll
Autopåslagning
Av
Stänger av produkten för att minska energiförbrukningen efter att datorn har varit i viloläge ett tag.
Max. energisparläge
På
Vilolägeskontroll
Vilolägeskontroll
På
Du kan ställa in skärmen i standby-läge för att användas när en ingångssignal tas emot.
Strömknapp
Endast ström på
Nätverk standby
Av
•• Auto
Energisparläget aktiveras om inga ingångssignaler identifieras även om en källenhet är ansluten till skärmen.
Meddelandet Ingen signal visas om ingen källenhet är ansluten.
•• Av
Meddelandet Ingen signal visas om inga ingångssignaler upptäcks.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
――Om Ingen signal visas trots att källenheten är ansluten ska du kontrollera kabelanslutningen.
――Om Inget signalmeddelande är inställd på Av kommer Ingen signal-meddelandet inte att visas.
Om detta är fallet ställer du in Inget signalmeddelande på På.
•• På
Energisparläget aktiveras när det inte finns någon insignal.
Strömknapp
Strömknappen kan ställas in på att slå på strömmen eller att slå på/av strömmen.
•• Endast ström på: Ställ in strömknappen på att slå på strömmen.
•• Ström på/av: Ställ in strömknappen på att slå på/av strömmen.
Nätverk standby
Med den här funktionen behålls nätverksströmmen på när produkten stängs av.
•• Av / På
122
Ekolösning
Energispar
Minska strömförbrukningen genom att justera skärmens ljusstyrka.
MENU m → System → Ekolösning → ENTER E
•• Av / Låg / Medium / Hög
Skärmlampschema
Ekolösning
Energispar
Av
Skärmlampschema
Av
Standby, ej sign.
Av
Autoavst.
4 timmar
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Justera panelens ljusstyrka. Ju närmare 100 desto ljusare blir panelen.
•• Av / På
Standby, ej sign.
Spara energi genom att stänga av enheten när den inte tar emot någon signal från en källenhet.
•• Av / 15 min / 30 min / 60 min
――Inaktiverat när en ansluten dator är i energisparläge.
――Produkten slås automatiskt av vid en angiven tid. Tiden kan ändras efter behov.
Autoavst.
Produkten stängs av automatiskt om du inte trycker på en knapp på fjärrkontrollen eller rör en knapp på produktens frontpanel
inom angivet antal timmar för att förhindra överhettning.
•• Av / 4 timmar / 6 timmar / 8 timmar
123
Temperaturkontroll
Den här funktionen identifierar produktens invändiga temperatur. Du kan specificera temperaturområdet som är acceptabelt.
Standardtemperaturen är 87 C.
MENU m → System → Temperaturkontroll → ENTER E
System
Temperaturkontroll
Den rekommenderade användningstemperaturen för den här produkten är 85 till 90 C (baserat på en omgivningstemperatur
på 40 C).
――Skärmen blir automatiskt mörkare om den aktuella temperaturen överskrider den angivna temperaturgränsen. Om
temperaturen fortsätter att stiga slås produkten av för att förhindra överhettning.
87
- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
124
Enhetshanterare
MENU m → System → Enhetshanterare → ENTER E
Enhetshanterare
Tangentbordsinst.
Musinställningar
Konfigurera alternativ för externa inmatningsenheter som är anslutna till produkten.
Tangentbordsinst.
Om du ansluter ett tangentbord till produkten visas Tangentbordsinst.-menyn.
Välj tangentbord
Välj ett tangentbord du vill använda bland de tillgängliga anslutna tangentborden.
――Det går bara att använda ett anslutet tangentbord.
Tangentbordsalt.
――Beroende på land.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Tangentbordsspråk
Ange tangentbordets inmatningsspråk.
Tangentbordstyp
Ange tangentbordets typ.
Växla inmatningsspråk
Konfigurera vilken tangentkombination som ska användas för att ändra inmatningsspråk.
125
Enhetshanterare
Tangentbordsinst.
Musinställningar
Musinställningar
Om du ansluter en mus till produkten visas Musinställningar-menyn.
Välj mus
Konfigurera anslutningsinställningar för mus eller alternativ för anslutna möss.
――Bara en av de anslutna mössen kan användas.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Musalternativ
――Beroende på land.
Huvudknapp
Välj en musknapp för basfunktionerna (klicka och retur).
•• Vänster / Höger
Pekarhastighet
Ställ in muspekarens hastighet.
•• Långsam / Standard / Snabb
126
Spela via
Välj Spela via-läge utifrån vilken miljö du tänker använda produkten i.
Startskärmen kan se olika ut beroende på inställningarna.
MENU m → System → Spela via → ENTER E
•• MagicInfo / URL-startare
System
Spela via
MagicInfo
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Ändra PIN
Skärmen Ändra PIN visas.
MENU m → System → Ändra PIN → ENTER E
När bekräftelseskärmen stängs trycker du på knappen Stäng. Produkten har lagrat din nya PIN-kod.
――Standardlösenord: 0 - 0 - 0 - 0
Välj valfri fyrsiffrig kombination som PIN-kod och skriv in den i Ange ny PIN. Skriv samma fyra siffror en gång till i Bekräfta ny
PIN.
System
Ändra PIN
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
127
Säkerhet
Säkerhetslås
――Ange din PIN-kod med fyra siffror. Standard-PIN-koden är ”0-0-0-0”.
Om du vill ändra PIN-koden använder du funktionen Ändra PIN.
MENU m → System → Säkerhet → ENTER E
•• Av / På
System
Säkerhetslås
Alla menyer och knappar på produkten och fjärrkontrollen utom knappen LOCK på fjärrkontrollen låses av funktionen
Säkerhetslås.
Av
När du vill låsa upp menyer och knappar trycker du på LOCK och anger lösenordet (standardlösenord: 0-0-0-0).
Knappen Ström på
· Knappen Ström på
Knapplås
Av
USB Automatiskt spellås
Av
Aktivera den här funktionen när du vill att det ska gå att sätta på enheten med strömknappen på fjärrkontrollen medan
Säkerhetslås är aktverat.
•• Av / På
Knapplås
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Den här menyn kan du använda om du vill låsa knapparna på produkten.
Det är bara fjärrkontrollen som kan användas för att styra produkten om Knapplås är inställd på På.
•• Av / På
USB Automatiskt spellås
Välj om MagicInfo-innehåll ska spelas upp automatiskt på en ansluten USB-enhet.
•• Av
Spela upp MagicInfo-innehåll som sparats på USB-enheten automatiskt.
•• På
Spela inte upp MagicInfo-innehåll som sparats på USB-enheten automatiskt.
――När du ansluter en USB-enhet som innehåller MagicInfo-innehåll visas "USB Automatiskt spellås : På" i fem sekunder.
128
Allmänt
Smart säkerhet
Nedan beskrivs några av de säkerhetsfunktioner som skyddar din skärmenhet och anslutna lagringsenheter mot virus.
MENUm → System → Allmänt → ENTERE
Smart säkerhet
Allmänt
Använd det här alternativet för att aktivera eller inaktivera Smart säkerhet-skyddet.
•• Av / På
Smart säkerhet
På
BD Wise
På
Anynet+ (HDMI-CEC)
På
HDMI Hot Plug
På
Kontrollera att din skärmenhet och anslutna lagringsenheter inte drabbats av virus.
Isolerade
En lista över alla objekt som har isolerats för att de innehåller virus.
DivX® Video på begäran
Spelläge
Sök
Av
Tillåtna
En lista över alla objekt som tillåts för att de inte innehåller virus.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
Inställn.
Ange alternativ för Smart säkerhet.
Autosökning
Gör automatiskt en genomsökning när skärmenheten sätts på.
•• Av / På
Flytta automatiskt till listan Isolerade
Flyttar automatiskt virus till isoleringslistan.
•• Av / På
129
BD Wise
Allmänt
Ger optimal bildkvalitet för Samsung DVD-, Blu-ray- och hemmabioprodukter med stöd för BD Wise. När BD Wise ställs in på
På ändras bildläget automatiskt till den optimala upplösningen.
Smart säkerhet
På
BD Wise
På
•• Av / På
――Tillgängligt när du ansluter Samsung-produkter som har stöd för BD Wise till produkten med en HDMI-kabel.
Anynet+ (HDMI-CEC)
På
――BD Wise-funktionen är bara aktiverad när en källenhet med BD Wise-funktionen är ansluten.
HDMI Hot Plug
På
DivX® Video på begäran
Spelläge
Av
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
130
Anynet+ (HDMI-CEC)
Allmänt
Smart säkerhet
På
Anynet+ (HDMI-CEC)
BD Wise
På
Anynet+ (HDMI-CEC)
På
HDMI Hot Plug
På
Anynet+ är en funktion du kan använda för att styra alla anslutna Samsung-enheter med stöd för Anynet+ med fjärrkontrollen
till din Samsung-produkt. Anynet+ -systemet kan bara användas med Samsung-enheter som har funktionen Anynet+. Du kan
kontrollera om din Samsung-enhet har den här funktionen genom att se efter om det finns en Anynet+ -logotyp på den.
――Du kan endast styra Anynet+-enheter med produktens fjärrkontroll, inte med knapparna på produkten.
――Anynet+ fungerar när AV-enheter med stöd för Anynet+ är i vänteläge eller på.
DivX® Video på begäran
Spelläge
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
――Produktens fjärrkontroll kanske inte fungerar i vissa situationer. Välj i så fall Anynet+-enheten igen.
Av
――Anynet+ har stöd för totalt upp till 12 AV-enheter. Observera att du kan ansluta upp till 3 enheter av samma typ.
Anynet+-menyn
Anynet+-menyn ändras beroende på typ och status för de Anynet+-enheter som är anslutna till produkten.
――Öppna Anynet+-menyn genom att trycka på knappen TOOLS och välj sedan en meny som du vill använda.
Anynet+ -menyn
Beskrivning
Visa dator
Ändrar läget Anynet+ till läget PC.
Välj enhet
Visar Anynet+ -enhetslistan.
(enhetsnamn) Meny
Visar menyn för den anslutna enheten. Om till exempel en DVD-spelare är ansluten
visas skivmenyn för den anslutna DVD-spelaren.
(enhetsnamn) Verktyg
Visar verktygsmenyn för den anslutna enheten. Om till exempel en DVD-spelare är
ansluten visas verktygsmenyn för den anslutna DVD-spelaren.
――Den här menyn kanske inte är tillgänglig beroende på enhet.
(enhetsnamn) Titelmeny
Visar titelmenyn för skivan i den anslutna enheten. Om till exempel en DVD-spelare
är ansluten visas titelmenyn för filmen i den anslutna DVD-spelaren.
――Den här menyn kanske inte är tillgänglig beroende på enhet.
131
Autoavstängning
Anynet+ (HDMI-CEC)
Ställer in en Anynet+-enhet på Av automatiskt när produkten stängs av.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Av
Autoavstängning
Nej
Enhetssökning
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Nej / Ja
――Om Autoavstängning är inställt på Ja kommer externa enheter som är igång att stängas av samtidigt som produkten.
――Är kanske inte aktiverat beroende på produkt.
Enhetssökning
Växla mellan Anynet+-enheter
1
Tryck på knappen TOOLS, välj Anynet+ (HDMI-CEC) och tryck sedan på E.
2
Välj Välj enhet och tryck sedan på knappen E.
Om du inte kan hitta en enhet som du vill använda väljer du Uppdatera så att listan uppdateras.
3
Välj en enhet och tryck på knappen E. Du kan växla till den valda enheten.
――Välj enhet-menyn visas bara när du ställer in Anynet+ (HDMI-CEC) på På på System-menyn.
――Det kan ta upp till 2 minuter att växla till den valda enheten. Du kan inte avbryta växlingsoperationen medan den pågår.
――Om du har valt en Anynet+ -enhet genom att trycka på knappen SOURCE och sedan väljer dess inmatningskälla, kan du
inte använda Anynet+ -funktionen.
――Kom ihåg att byta till en Anynet+-enhet med Enhetssökning.
132
Felsökning för Anynet+
Problem
Anynet+ fungerar inte.
Möjlig lösning
•• Kontrollera att enheten är en Anynet+-enhet. Anynet+-systemet har endast stöd för Anynet+-enheter.
•• Kontrollera att strömsladden till Anynet+ -enheten är ordentligt ansluten.
•• Kontrollera Anynet+ -enhetens Video/Audio/HDMI-kabelanslutningar.
•• Kontrollera om Anynet+ (HDMI-CEC) är inställt på På på System-menyn.
•• Kontrollera att fjärrkontrollen är Anynet+ -kompatibel.
•• Anynet+ fungerar inte i vissa situationer. (inledande installation)
•• Om du har tagit bort och sedan återanslutit HDMI-kabeln bör du söka efter enheter igen, eller slå av och sedan slå på
produkten.
•• Kontrollera om Anynet+ -funktionen på Anynet-enheten är aktiverad.
Jag vill starta Anynet+.
•• Kontrollera om Anynet+-enheten är ordentligt ansluten till produkten, och kontrollera om Anynet+ (HDMI-CEC) är inställt
på På på System-menyn.
•• Öppna Anynet+-menyn genom att trycka på knappen TOOLS och välj sedan en meny som du vill använda.
Jag vill avsluta Anynet+.
•• Välj Visa dator på Anynet+-menyn.
•• Om du använder fjärrkontrollen trycker du på SOURCE på fjärrkontrollen och väljer en enhet som inte är en Anynet+-enhet.
•• Om du använder läget för styrning med pekskärm trycker du och håller kvar på skärmen när produkten är påslagen, så visas
administratörsmenyn. Välj Källa
på administratörsmenyn.
Meddelandet Frånkoppling av
anslutning till Anynet+... visas på
skärmen.
•• Du kan inte använda fjärrkontrollen när du konfigurerar Anynet+ eller växlar till ett visningsläge.
The Anynet+-enheten spelar inte
upp materialet.
•• Du kan inte använda uppspelningsfunktionen när den inledande installationen pågår.
•• Använd fjärrkontrollen efter att produkten har slutfört Anynet+ -konfigurationen eller är klar med växlingen till Anynet+.
133
Problem
Den anslutna enheten visas inte.
Möjlig lösning
•• Kontrollera om enheten har stöd för Anynet+ -funktioner.
•• Kontrollera att HDMI-kabeln är ordentligt ansluten.
•• Kontrollera om Anynet+ (HDMI-CEC) är inställt på På på System-menyn.
•• Sök efter Anynet+ -enheter igen.
•• Det krävs en HDMI-anslutning för Anynet+. Kontrollera att enheten är ansluten till produkten med en HDMI-kabel.
•• En del HDMI-kablar har kanske inte stöd för Anynet+ -funktionerna.
•• Om anslutningen har avbrutits på grund av ett strömavbrott eller om HDMI-kabeln har kopplats ur, gör du om
enhetssökningen.
134
HDMI Hot Plug
Allmänt
Den här funktionen används för att aktivera en tidsfördröjning innan en DVI/HDMI-källenhet startas.
Smart säkerhet
På
BD Wise
På
Anynet+ (HDMI-CEC)
På
HDMI Hot Plug
På
DivX® Video på begäran
Visar den registreringskod som beviljats för produkten.
Om du ansluter till DivXⓇ-webbplatsen och registrerar dig med koden, kan du ladda ned VOD-registreringsfilen.
Mer information om DivXⓇ VOD finns på ”http://vod.divx.com”.
DivX® Video på begäran
Spelläge
•• Av / På
Av
Spelläge
När du ansluter till en spelkonsol som PlayStation™ eller Xbox™ kan du få en mycket mer realistisk spelupplevelse genom att
välja spelläget.
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
•• Av / På
――Föreskrifter och begränsningar för Spelläge
När du vill koppla bort spelkonsolen och ansluta en annan extern enhet ställer du in Spelläge på Av på inställningsmenyn.
135
Återställ system
Det här alternativet återställer de aktuella inställningarna under System till fabriksinställningarna.
MENU m → System → Återställ system → ENTER E
System
Återställ system
-- Den visade bilden kan variera beroende på modell.
136
Kapitel 12
Support
Programvaruuppdatering
Kontakta Samsung
MENU m → Support → Programvaruuppdatering → ENTER E
MENU m → Support → Kontakta Samsung → ENTER E
På Programvaruuppdatering-menyn kan du uppgradera produktens programvara till den senaste
versionen.
――Se till att inte stänga av strömmen förrän uppgraderingen är färdig. Produkten slås av och på
Läs den här informationen om produkten inte fungerar som den ska eller om du vill uppgradera
programvaran.
automatiskt när programuppgraderingen är färdig.
――När du uppgraderar programvara återställs alla bild- och ljudinställningar du har gjort till
Du kan hitta information om våra Call Centers och hur du gör för att ladda ned produkter och
programvara.
――Kontakta Samsung och leta reda på produktens Modellkod och Programversion.
standardvärdena. Vi rekommenderar att du skriver ned inställningarna så att du enkelt kan ställa in
dem på nytt efter uppgraderingen.
Uppdatera nu
Gå till start
Uppdatera programvaran till den senaste versionen.
――Aktuell version: Det här är den programversion som redan är installerad i produkten.
MENU m → Support → Gå till start → ENTER E
Kan nås med HOME
Automatisk uppdatering
-knappen på fjärrkontrollen.
Gå till start för att spela upp olika typer av innehåll från en minnesenhet eller ett anslutet nätverk.
Med den här funktionen uppdateras produkten automatiskt när den inte används.
•• Av / På
Återställ alla
MENU m → Support → Återställ alla → ENTER E
Det här alternativet återgår till aktuella inställningar för en visning och ställer in till fabriksinställningar.
137
Kapitel 13
Spela upp foton, videor och musik (mediespelare)
Titta på videor och foton och lyssna på musikfiler som sparats på en USB-enhet.
Spela upp foton, videor eller musik som är sparade på en lagringsenhet.
Spela flera olika typer av innehåll med en av följande metoder.
•• Använda en USB-enhet: Spela upp medieinnehåll som videor, foton och musik från en USB-enhet.
•• Ansluta en lagringsenhet: Spela upp medieinnehåll sparat på en lagringsenhet som en smartphone, kamera, dator eller molntjänst.
Läs följande innan du använder medieuppspelning med en USB-enhet
Akta!
•• Innan du ansluter en USB-enhet till produkten bör du säkerhetskopiera filerna så att ingen information skadas eller kommer bort.
Samsung Electronics ansvarar inte för några skador eller förlust av data.
•• Ta inte bort USB-enheten medan den laddar.
•• Om en USB-enhet är ansluten med en USB-förlängningssladd är det inte säkert att USB-enheten känns igen eller att filerna på enheten kan läsas.
•• Om en ansluten USB-enhet inte känns igen kan det bero på att filerna på enheten är skadade eller inte kan spelas upp.
I så fall ansluter du USB-enheten till datorn för att formatera enheten och ser sedan till att enheten är ordentligt ansluten.
•• USB-hårddiskenheter på mer än 2 TB kan inte användas.
138
Enheter kompatibla med mediespelaren
•• Vissa digitalkameror med USB samt smartphones och ljudenheter kanske inte är kompatibla med produkten.
•• Mediespelaren är bara kompatibel med USB-lagringsenheter.
•• MSC står för Mass Storage Class Bulk-Only Transport, enheter av masslagringsklass.
Exempel på enheter av masslagringsklass är USB-minnen, minneskortläsare och USB-hårddiskenheter. (USB-hubb stöds inte.)
Masslagringsklassenheterna måste anslutas direkt till en USB-port på produkten.
•• Om fler än en PTP-enhet (Picture Transfer Protocol) är ansluten fungerar bara en i taget.
•• Om flera masslagringsklassenheter är anslutna kanske några inte känns igen. USB-enheter som kräver högspänning (över 500 mA eller 5 V) kanske inte stöds.
•• Om ett varningsmeddelande om överhettning visas när en USB-enhet är ansluten eller används kanske inte enheten känns igen eller fungerar som den ska.
•• Skärmsläckaren aktiveras om produkten inte används under en den tid som angetts i Tid för autoskydd.
•• Energisparläget på vissa externa hårddiskenheter kan inaktiveras automatiskt när de har anslutits till produkten.
Filsystem och format
•• Mediespelaren kanske inte fungerar på rätt sätt med olicensierade multimediefiler.
•• MTP (Media Transfer Protocol) stöds inte.
•• Filsystem som stöds är FAT16, FAT32 och NTFS (skrivskyddat).
•• Mediespelaren stöder det sekventiella JPEG-formatet.
Progressivt JPEG-format stöds inte.
•• Bilder med högre upplösning tar längre tid att visa.
•• Den högsta JPEG-upplösning som stöds är 15 360 x 8 640 pixlar.
•• Om en fil är inkompatibel eller skadad visas meddelandet Filformatet stöds ej..
•• När filer sorteras i mappvisningsläge visas högst 1 000 filer i varje mapp.
•• Om en USB-enhet innehåller 8 000 filer och mappar eller mer kanske vissa filer och mappar inte kan öppnas.
•• Mp3-filer med DRM som laddats ned från betalwebbplatser kan inte spelas upp.
DRM (Digital Rights Management) är ett system för att skydda upphovsrätten för information som sprids via Internet eller andra digitala medier, genom att möjliggöra
säker distribution och/eller inaktivera olaglig distribution av data.
139
Använda en USB-enhet
Ansluta en USB-enhet
1
Slå på produkten.
2
Anslut en USB-enhet som innehåller foto-, musik- och/eller filmfiler till USB-porten på produktens baksida eller sidopanel.
――Om bara en USB-enhet är ansluten visas filerna på den enheten automatiskt.
――Om du vill visa innehåll på en USB-enhet ansluter du USB-enheten till en USB-port på produkten.
-- Använd helst en USB-hårddiskenhet
som har en strömadapter.
Ta bort en USB-enhet
Ta bort en USB-enhet från Källa
1
Om du använder fjärrkontrollen trycker du på SOURCE på fjärrkontrollen. Eller gå till Källa via skärmmenyn.
- SOURCE → Källa
Om du använder läget för styrning med pekskärm, ansluter du en extern enhet. Sedan trycker du och håller kvar på skärmen medan produkten är påslagen så att
på administratörsmenyn. (Enbart modellerna DB10E-T och DB10E-TPOE stöds.)
administratörsmenyn visas. Välj Källa
– Administratörsmenyn → Källa
-- Vi rekommenderar att du tar bort en
USB-enhet med funktionen Ta bort
USB.
→ Källa
2
Välj USB i Källa. På Källa-skärmen trycker du på TOOLS på fjärrkontrollen, eller också trycker du på Alternativ längst upp skärmen.
3
Välj Ta bort USB och vänta tills USB-enheten har kopplats ifrån. USB-enheten har kopplats från.
140
Spela upp medieinnehåll från en dator/mobil enhet
Godkänna en anslutning till en dator/mobil enhet
Spela upp foton, videor eller musik sparade på en dator eller mobil enhet.
Vill du spela upp medieinnehåll från en dator eller mobil enhet på produkten måste du först godkänna anslutningen till datorn eller den mobila enheten.
――Uppspelningsfunktionen finns på alla enheter som stöder DLNA DMC. Tack vare DMC-funktionen från DLNA kan du söka i medieinnehåll och styra uppspelningen från
en produkt efter att du anslutit en dator eller mobil enhet till produkten.
1
Om du använder fjärrkontrollen trycker du på SOURCE på fjärrkontrollen. Eller gå till Källa via skärmmenyn.
- SOURCE → Källa
Om du använder läget för styrning med pekskärm, ansluter du en extern enhet. Sedan trycker du och håller kvar på skärmen medan produkten är påslagen så att
på administratörsmenyn. (Enbart modellerna DB10E-T och DB10E-TPOE stöds.)
administratörsmenyn visas. Välj Källa
– Administratörsmenyn → Källa
→ Källa
2
Välj Nätverk i Källa. Nätverksenhet-menyn visas.
3
Välj Alternativ på skärmen och välj sedan Multimediaenhetsinställningar. En lista över enheter som är anslutna till produkten visas.
4
Markera en enhet och godkänn anslutningen. Uppspelning är bara tillgängligt för enheter med tillåtna anslutningar.
――Om en begäran om medieuppspelning skickas från en dator eller mobil enhet visas ett fönster där du får ange om produkten ska tillåtas. Anslut enheterna på ett
behändigt sätt via fönstret.
――Mer information om att konfigurera ett nätverk finns i avsnittet Nätverksinställningar.
――Se till att produkten och datorn är anslutna till samma nätverksdelnät.
Alla IP-adresser anges i fyra delar med en punkt emellan.
(Till exempel 111.222.333.444). Produkten ska ha samma IP-adress som datorn förutom den fjärde delen av adressen, om de är anslutna till samma delnät. (Till exempel
111.222.333.***)
141
Vid anslutning till ett hemmanätverk (DLNA)
Spela upp innehåll sparat på en enhet ansluten till ett hemmanätverk.
――Spelar du upp medieinnehåll via en DLNA-server som inte kommer från Samsung kan det uppstå kompatibilitetsproblem.
――Uppspelning av visst medieinnehåll som delas med en dator eller mobil enhet kanske inte är möjligt, beroende på hur innehållet är kodat eller vilket filformat det har.
Vissa funktioner kanske inte erbjuds.
――Medieinnehållet kanske inte spelas upp på rätt sätt om nätverket är överbelastat. Om detta är fallet är det bättre att använda en USB-enhet.
1
Om du använder fjärrkontrollen trycker du på SOURCE på fjärrkontrollen. Eller gå till Källa via skärmmenyn.
- SOURCE → Källa
Om du använder läget för styrning med pekskärm, ansluter du en extern enhet. Sedan trycker du och håller kvar på skärmen medan produkten är påslagen så att
på administratörsmenyn. (Enbart modellerna DB10E-T och DB10E-TPOE stöds.)
administratörsmenyn visas. Välj Källa
– Administratörsmenyn → Källa
→ Källa
2
Välj Nätverk i Källa. Nätverksenhet-menyn visas.
3
Välj en enhet ansluten till hemmanätverket (DLNA). En lista över filer och mappar som delas med den valda enheten visas.
4
Markera medieinnehållet du vill spela upp i listan. Spela upp det markerade innehållet.
Funktioner i listan över medieinnehåll
SOURCE → Källa → USB
Listan över medieinnehåll på en lagringsenhet har följande funktioner.
•• Sortera efter
Ordna om listan över medieinnehållet efter filformat för önskad visning.
-- Det här alternativet är inte tillgängligt om Filter är inställt på Alla.
•• Filter
Bland Foton, Videor och Musik sparade på en lagringsenhet kan du se enbart filer med det önskade filformatet.
•• Alternativ
-- Det här alternativet är inte tillgängligt om Filter är inställt på Alla.
142
Menyalternativ i listan över medieinnehåll
Alternativnamn
Åtgärd
Foton
Videor
Musik
Bildspel
Starta ett bildspel.
――Det här alternativet är inte tillgängligt om Sortera efter är inställt på Folder.
Kodar
Välj en annan kodning om titlarna på medieinnehållet verkar korrupta.
c
Byt namn på spellista
Byt namn på en spellista.
c
Radera spellista
Ta bort en spellista.
c
L. t. i spelli.
Lägg till filer i en spellista eller skapa en ny spellista.
c
Spela upp vald
Markera och spela upp önskat innehåll i listan över medieinnehåll.
c
c
c
Skicka
Skicka medieinnehåll till en annan lagringsenhet. Detta fungerar ungefär som när
du "kopierar" på en dator.
c
c
c
Index
Välj index för att lättare hitta medieinnehåll om lagringsenheten innehåller många
filer.
――Bland annat finns index efter datum och alfanumeriska tecken.
c
c
c
c
――Det här alternativet är inte tillgängligt om Sortera efter är inställt på Folder.
143
Knappar och funktioner vid fotouppspelning
Trycker du på E- eller TOOLS-knappen visas följande knappar. Med RETURN-knappen får du dem att försvinna igen.
•• Paus / Spela
Starta eller stoppa ett bildspel. Med ett bildspel kan du spela upp alla foton i en mapp.
-- Om du trycker på knappen INFO
när ett enhetsnamn är markerat
visas information om den markerade
enheten.
-- Om du trycker på knappen INFO när en
fil är markerad visas information om den
markerade filen.
•• Föreg. / Nästa
Visa föregående eller nästa foto.
•• Inställn.
Alternativnamn
Bildspelsinställningar
Åtgärd
Hastighet: Ändra hastigheten på bildspelet.
Effekter: Lägg till övergångseffekter mellan foton.
Rotera
Rotera foton.
Zoom
Zooma in upp till 4x.
Bildläge
Ändra Bildläge.
Bakgrundsmusik
Spela upp bakgrundsmusik medan foton visas.
――Se till att musikfilen är sparad på samma enhet.
――Minispelaren visas medan bakgrundsmusiken (Bakgrundsmusik) spelas. Med minispelaren kan du pausa musiken som spelas eller byta till
någon annan musik.
Välj högtalare
Välj en högtalare för bakgrundsmusiken (Bakgrundsmusik).
――Det här alternativet finns bara tillgängligt när bakgrundsmusik (Bakgrundsmusik) spelas.
Skicka
Skicka öppna foton till en annan lagringsenhet. Detta fungerar ungefär som när du "kopierar" på en dator.
Information
Visa information om en fil.
144
Knappar och funktioner vid
videouppspelning
Alternativnamn Åtgärd
Välj scen
Miniatyrer: Välj en scen och spela upp videon från scenen.
――Miniatyrer är inte tillgängligt om 1) videons miniatyrbild inte har extraherats än, 2) om videon
bara innehåller ljud eller 3) om videons speltid är kortare än sextio sekunder.
Trycker du på E- eller TOOLS-knappen visas följande knappar. Med RETURNknappen får du dem att försvinna igen.
Kapitelnamn: Välj och spela upp en annan video i samma mapp.
Tidsfält: Med knapparna l och r kan du söka igenom filen i tiosekundersintervall eller ange ett
specifikt tidsvärde för att hoppa till den tidpunkten i videon.
•• Paus / Spela
Pausa eller spela upp en video.
Följande funktioner finns tillgängliga i pausat läge. Observera att inget ljud
kan höras i pausat läge.
•• Bakåt / Snabbspola framåt
Spola en video fram eller tillbaka. Öka uppspelningens hastighet upp till
3x, om nödvändigt. Vill du ändra uppspelningens hastighet eller återgå till
originalhastigheten trycker du på ∂.
•• Föreg. / Nästa
Vill du spela föregående video trycker du två gånger på . Trycker du på 
en gång kommer den aktuella videon att spelas upp från början.
Vill du spela upp nästa video trycker du på ‚.
•• Inställn.
Upprepa
Konfigurera Upprepa.
Av
Upprepa en: Repetera den aktuella videon.
Uppr. allt: Repetera alla videor i en mapp.
Rotera
Rotera en bild.
Bildstorlek
Ändra skärmstorlek (Bildstorlek). Vilka skärmstorlekar som stöds beror på bilden.
Bildläge
Ändra Bildläge.
Välj högtalare
Välj en högtalare där ljudet från produkten ska spelas upp.
Ljudspråk
Spela upp en video med önskat språk. Den här funktionen aktiveras bara för direktuppspelade filer
som stöder flera ljudformat.
Information
Visa information om en fil.
145
Knappar och funktioner vid musikuppspelning
•• Paus / Spela
Pausa eller spela upp musik.
•• Bakåt / Snabbspola framåt
Spola musik fram eller tillbaka. Öka uppspelningens hastighet upp till 3x, om nödvändigt. Vill du spela upp föregående musikfil trycker du två gånger på ∂.
•• Föreg. / Nästa
Vill du spela upp föregående musikfil trycker du två gånger på . Trycker du på  en gång kommer den aktuella musikfilen att spelas upp från början.
Vill du spela upp nästa musikfil trycker du på ‚.
•• Upprepa
Konfigurera Upprepa. Upprepa en repeterar den aktuella musikfilen. Uppr. allt repeterar alla musikfiler i en mapp.
•• Blanda
Aktivera eller inaktivera blandad uppspelning.
146
Undertext- och mediespelarformat som stöds
Undertext
Extern
Intern
•• MPEG-4 Timed Text (.ttxt)
•• Xsub
Container: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Container: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Advanced SubStation Alpha
Container: MKV
•• Micro DVD (.sub eller .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Container: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• MPEG-4 Timed Text
Container: MP4
Bildupplösningar som stöds
Filtillägg
Typ
Upplösning
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
147
Musikfilformat som stöds
Filtillägg
Typ
Codec
Kommentarer
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Sökfunktionen (hoppa) stöds inte.
Stöder upp till 2-kanaligt ljud
Videoformat som stöds
•• Videoinnehåll går inte att spela upp eller kan spelas upp felaktigt om det är fel på innehållet eller containern.
•• Ljud eller video fungerar inte om innehållet har en standardbithastighet/bildfrekvens som är högre än kompatibel bild/sek som visas i tabellen ovan.
•• Om det är fel på indextabellen fungerar inte sökfunktionen (hoppa).
•• Du kan uppleva att filerna spelas upp ryckigt när du spelar dem via en nätverksanslutning.
•• Det kan ta längre tid för menyn att visas om videons bithastighet är högre än 10 Mb/s.
•• Vissa USB-enheter/digitalkameror är kanske inte kompatibla med spelaren.
Videodekoder
Ljuddekoder
Stöder upp till H.264, nivå 4.1
Har stöd för upp till WMA 10 Pro 5.1-kanal.
H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 och AVCHD stöds inte.
WMA förlustlöst ljud stöds inte.
För alla video-codec utom MVC, VP8, VP6:
QCELP, AMR NB/WB stöds inte.
•• Under 1280 x 720: Max 60 bildrutor
Om Vorbis endast finns i Webm-behållaren finns stöd för upp till 2-kanaligt ljud.
•• Över 1280 x 720: Max 30 bildrutor
GMC 2 och högre stöds inte.
Stöder endast BD MVC Spec.
148
Filtillägg
Container
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Videokodek
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Upplösning
1920 x 1080
Bildfrekvens
(fps)
6~30
Bithastighet
(Mbit/s)
30
Ljudkodek
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP/ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP/MP/HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
Window Media Video v9
G.711 (ALaw, μ-Law)
*.tp
*.trp
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
149
Kapitel 14
Felsökningsguide
Innan du kontaktar Samsungs kundtjänst
-- Innan du kontaktar Samsungs
kundtjänst ska du testa produkten
enligt följande. Om problemet kvarstår
ska du kontakta Samsungs kundtjänst.
Testa produkten
Kontrollera om produkten fungerar normalt genom att använda produkttestfunktionen.
Om skärmen förblir blank när LEd-lampan blinkar när produkten är korrekt ansluten till en dator ska du utföra produkttestning.
-- Om skärmen förblir blank ska du
kontrollera datorsystem, videostyrenhet
och kabel.
1
Slå av både datorn och produkten.
2
Koppla från alla kablarna till produkten.
3
Slå på produkten.
4
Om Ingen signal visas fungerar produkten som den ska.
Kontrollera upplösning och frekvens
Ej optimalt läge visas ett kort ögonblick om du har valt ett läge som överskrider en upplösning som stöds
(se Upplösningar som stöds).
150
Kontrollera följande.
Installationsfel (datorläge)
Skärmen håller på att slås på och av.
Kontrollera kabelanslutningen mellan produkten och datorn och se till att anslutningen är säker.
Mellanslag hittas på alla fyra sidor av skärmvisningen när
en HDMI- eller HDMI-DVI-kabel ansluts till produkten och
datorn.
Mellanslagen som hittas på skärmen har inget att göra med produkten.
Mellanslag på skärmen orsakas av datorn eller grafikkortet. För att lösa problemet ska du justera
skärmstorleken i HDMI- eller DVI-inställningar för grafikkortet.
Om grafikkortets inställningsmeny inte har något alternativ för att ändra skärmstorleken ska du
uppdatera grafikkortets drivrutin till senaste version.
(Kontakta tillverkaren av grafikkortet eller datorn för mer information om hur du ändrar
skärminställningarna.)
Skärmproblem
Ingen signal visas på skärmen.
Kontrollera att produkten är korrekt ansluten med en kabel.
Kontrollera att enheten som är ansluten till produkten som är påslagen.
Ej optimalt läge visas.
Meddelandet visas när en signal från grafikkortet överskrider produktens maximala upplösning och
frekvens.
Se tabellen för standardsignalläge och ställ in maximal frekvens enligt produktspecifikationerna.
Bilderna på skärmen ser förvridna ut.
Kontrollera kabelanslutningen till produkten.
Skärmen är inte klar. Skärmen är suddig.
Ställ in upplösning och frekvens till rekommenderad nivå.
Skärmen visas instabilet och skakigt.
Det finns skuggor eller spökbilder till vänster på skärmen.
Kontrollera upplösning och frekvens för dator och grafikkort och se till att de är inställda i ett intervall
som är kompatibelt med produkten. Sedan ändrar du skärminställningarna om det behövs genom att
se produktmenyn för ytterligare informatio och tabellen för standardsignalläge.
Skärmen är för ljus. Skärmen är för mörk.
Justera Ljusstyrka och Kontrast.
151
Skärmproblem
Skärmfärgen är ojämn.
Gå till Bild och justera Färgområde-inställningarna.
Vitt ser inte riktigt ut som vitt.
Gå till Bild och justera Vitbalans-inställningarna.
Det finns ingen bild på skärmen och strömlampan blinkar
varannan till varje hel sekund.
Produkten är i energisparläge.
Produkten stängs av automatiskt.
Gå till System och se till att Sovtimer är inställt på Av.
Tryck på valfri knapp på tangentbordet eller flytta på musen för att återgå till föregående skärm.
Om en dator är ansluten till produkten kontrollerar du datorns status.
Se till att strömkabeln är ordentligt ansluten till produkten och strömuttaget.
Om ingen signal från en ansluten enhet upptäcks stängs produkten av automatiskt efter 10 till 15
minuter.
Produktens bildkvalitet skiljer sig något åt från kvaliteten i
butiken där den inhandlades.
Använd en HDMI-kabel för att få HD-bildkvalitet (High-Definition).
Bilden ser inte normal ut.
Kodat videoinnehåll kan göra att bilden ser förvrängd ut i snabba rörliga scener, till exempel
sportevenemang eller actionfilmer.
Låg signalnivå eller dålig bildkvalitet kan göra att bilden ser förvrängd ut. Det betyder inte att
produkten är defekt.
En mobiltelefon inom en radie på en meter kan orsaka brus på analoga och digitala produkter.
Ljusstyrka och färg ser konstiga ut.
Gå till Bild och justera skärminställningarna, till exempel Bildläge, Färg, Ljusstyrka och Skärpa.
Gå till System och justera Energispar-inställningarna.
Återställ skärminställningarna till standardinställningarna.
Streckade linjer visas på kanterna.
Om Bildstorlek är inställt på Anpassa t. skärm ändrar du inställningen till 16:9.
Streck (röda, gröna eller blå) visas på skärmen.
Strecken visas när något är fel på DATA SOURCE DRIVER IC på bildskärmen. Kontakta Samsungs
kundtjänst för att lösa problemet.
152
Skärmproblem
Bilden verkar instabil och hänger sig sedan.
Bilden kan hänga sig om du använder en annan upplösning är den rekommenderade eller om
signalen är instabil. Du löser problemet genom att ändra datorupplösningen till den rekommenderade.
Det går inte att visa bilden i helskärm.
En uppskalad SD-innehållsfil (4:3) kan orsaka svarta fält på båda sidor av en HD-kanalskärm.
En videofilm i ett annat bildformat är produktens, kan orsaka svarta fält längst upp och längst ned på
skärmen.
Ändra skärmstorleken till helskärm på produkten eller källenheten.
Ljudfel
Det finns inget ljud.
Kontrollera volymen.
Volymen är för låg.
Justera volymen.
Om volymen fortfarande är för låg efter att du har vridit upp den till maxnivå ska du justera volymen på
datorns ljudkort eller programvaran.
Det brusar från högtalarna.
Kontrollera kabelanslutningen.
Kontrollera signalstyrkan efter att ha anslutit en kabel.
Låg signalnivå kan ge skadat ljud.
Det hörs ett lågt ljud när volymen är avstängd.
Huvudhögtalarnas ljudinställningar är inte desamma som inställningarna för de inbyggda högtalarna.
Om du ändrar eller stänger av ljudet på produkten påverkas inte en extern förstärkare (avkodare).
Ljudet från bildskärmen ändras inte när Ljudläge ändras.
Huvudhögtalarnas ljudinställningar är inte desamma som inställningarna för de inbyggda högtalarna.
Ljudinställningarna på en källenhet påverkar inte inställningarna för produktens inbyggda högtalare.
153
Fjärrkontrollsfel
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Se till att batterierna sitter i åt rätt håll (+/-).
Kontrollera om batteriet är slut.
Kontrollera om det är strömavbrott.
Se till att strömsladden är inkopplad.
Kontrollera speciell belysning eller neonskyltar som kan vara påslagna i närheten.
Källenhetsfel
Ett signalljud hörs när min dator startar.
Om en signal hörs när datorn startar ska du låta den komma på service.
Problem med pekfunktionen
Pekfunktionen fungerar inte.
Använd aldrig något annat föremål än ditt finger när du trycker på skärmen.
Se till att varken skärmen eller fingret är våta.
Använd inte handskar och se till att fingret inte är smutsigt.
Pekfunktionen fungerar inte korrekt i ett program.
Ett program fungerar inte korrekt.
Om ett Windows- eller Mac-program som inte följer med när du köper Samsungs skärmar, eller ett
annat program som har installerats på din dator inte fungerar som det ska, kontaktar du programvarans
tillverkare.
154
Andra problem
Produkten luktar plast.
Plastlukten är normal och försvinner med tiden.
Ljudet eller bilden försvinner då och då.
Kontrollera kabelanslutningen och anslut den igen om det behövs.
Om du använder en mycket hård eller tjock kabel kan det skada ljud- och bildfiler.
Se till att kablarna är flexibla och hållbara. När du monterar produkten på en vägg bör du använda
högervinklade kablar.
Det förekommer små partiklar på kanterna av produkten.
Partiklarna tillhör produktdesignen. Produkten är inte skadad.
När jag försöker ändra datorns upplösning visas
meddelandet Den angivna upplösningen stöds inte..
Meddelandet Den angivna upplösningen stöds inte. visas om ingångskällans upplösning överstiger
bildskärmens maximala upplösning.
Du kan lösa problemet genom att ändra datorupplösningen till en upplösning som stöds av
bildskärmen.
HDMI svärta fungerar inte på en HDMI-enhet med YCbCrutgång.
Funktionen är endast tillgänglig när en källenhet, till exempel en dvd-spelare och digital-tv-box, är
ansluten till produkten via en HDMI-kabel (RGB-signal).
Det hörs inget ljud i HDMI-läge.
Färgerna i bilden ser inte normala ut. Bild eller ljud är kanske inte tillgängliga. Det här kan inträffa om
en källenhet som bara har stöd för en äldre version av HDMI-standarden är ansluten till produkten.
En del datorgrafikkort känner inte automatiskt igen HDMI-signaler som inte innehåller ljud. Välj i så fall
en ljudingång manuellt.
PC
Ljudingång
Skärmläge
Auto
Datorinställningar
155
Kapitel 15
Specifikationer
Allmänt
- Storlek
Modellnamn
Skärm
- Visningområde
DB10E-T
Storlek
10-klass (10,1 tum / 25 cm)
Visningområde
217,0 mm (H) x 135,6 mm (V)
DB10E-POE / DB10E-TPOE
Ljudutgång
5 W x 1 (Endast modell DB10E-T stöds.)
Nätanslutning
AC 100 till 240 VAC, 60 / 50 Hz ± 3 Hz
Se etiketten på produktens baksida, eftersom standardspänningen kan variera i olika länder.
H
Miljöaspekter
Drift
Temperatur: 0 C–40 C (32 F–104 F)
* När kåpan installeras bör innertemperaturen hållas vid 40°C eller lägre.
Luftfuktighet: 10% till 80%, icke-kondenserande
V
Förvaring
Temperatur: -20 C–45 C (-4 F–113 F)
Luftfuktighet: 5% till 95%, icke-kondenserande
― Plug & Play
Skärmen kan installeras på alla Plug & Play-kompatibla system. Tvåvägs datautväxling mellan monitorn och datorns system optimerar monitorinställningarna.
Monitorinstallationen sker automatiskt. Du kan dock anpassa installationsinställningarna efter önskemål
― Tillverkningsprocessen för den här produkten kan leda till att ca 1 bildpunkt per miljoner bildpunkter blir ljusare eller mörkare på skärmen. Detta påverkar inte
produktprestandan.
― Detta är en produkt av klass A. I hemmiljö kan produkten orsaka radiostörningar. I så fall kan användaren behöva vidta nödvändiga åtgärder.
― Detaljerade enhetsspecifikationer finns på Samsung Electronics webbplats.
156
DB10E-T: [ Rekommendation ]- Endast EU
•• Härmed deklarerar Samsung Electronics att den här Monitor efterlever de grundläggande kraven och alla nödvändiga förutsättningar enligt direktivet 1999/5/EC.
•• Den officiella deklarationen om överensstämmelse hittar du på adressen http://www.samsung.com/displaysolutions. Gå till Support > Sök produktsupport och ange
modellnamn.
•• Den här utrustningen kan bara användas inomhus.
•• Den här utrustningen kan användas i alla EU-länder.
157
Förinställda tidslägen
――Den här produkten kan ställas in till endast en upplösning för varje skärmstorlek för att uppnå optimal bildkvalitet tack vare panelens karaktär. Därför kan bildkvaliteten
försämras om en annan upplösning än den angivna upplösningen ställs in. För att undvika detta rekommenderar vi att du väljer optimal upplösning som är specificerad
för din produkt.
――Kontrollera frekvensen när du byter en CDT-produkt (ansluten till en dator) mot en LCD-produkt. Om LCD-produkten inte stöder 85 Hz ändrar du den vertikala frekvensen
-- Horisontell frekvens
Tiden det krävs för att skanna en rad från
vänster till höger sida av skärmen kallas en
horisontell cykel. Det resiproka numret på
den horisontella cykeln kallas horisontell
frekvens. Horisontell frekvens uppmäts i
kHz.
-- Vertikal frekvens
Produkten visar en enkel skärmbild flera
gånger per sekund (som fluorescerande
ljus) för att visa att visningen kan ske.
Hastigheten för en enkel bild som visas
upprepat per sekund kallas vertikal
frekvens eller uppdateringshastighet.
Vertikal frekvens uppmäts i Hz.
till 60 Hz med CDT-produkten innan du byter den mot LCD-produkten.
Synkronisering
Upplösning
Maximal pixelklocka
Horisontell frekvens
30–81 kHz
Vertikal frekvens
48–75 Hz
Optimal upplösning
1280 x 800 @ 60 Hz
Maximal upplösning
1920 x 1080 @ 60 Hz
148,5 MHz (Analog, Digital)
Skärmen justeras automatiskt om en signal som tillhör följande standardsignallägen sänds från din dator. Om signalen som sänds från datorn inte hör hemma ibland
standardsignallägena kan skärmen bli blank med strömlampan på. I så fall ska du ändra inställningarna enligt följande tabell genom att läsa i bruksanvisningen för
grafikkortet.
158
Upplösning
Horisontell frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelklocka
(MHz)
Synkpolaritet
(H/V)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
159
Upplösning
Horisontell frekvens
(kHz)
Vertikal frekvens
(Hz)
Pixelklocka
(MHz)
Synkpolaritet
(H/V)
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900 RB
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
160
Kapitel 16
Appendix
Ansvar för betalservice (kostnad för kunder)
En skada på produkten som orsakats av kunden
Skada på produkten orsakad av kundens felhantering eller felaktiga reparation.
――När service efterfrågas, trots garantin, kan vi debitera dig för ett besök av en servicetekniker i följande
fall.
Inget fel på produkten
Rengöring av produkten, justering, förklaring, ominstallation osv.
•• Om en servicetekniker ger instruktioner för hur produkten ska användas eller bara justerar
inställningar utan att montera isär produkten.
•• Om en defekt har orsakats av yttre miljöfaktorer (Internet, antenn, kabelsignal osv,)
•• Om en produkt har installerats om eller om extra enheter har anslutits efter det att den köpta
produkten installerades första gången.
•• Om en produkt har installerats om för att flyttas till en annan plats eller till ett annat hus.
•• Om kunden begär användningsinstruktioner på grund av en produkt från ett annat företag.
•• Om kunden begär instruktioner för att använda nätverket eller ett program från ett annat företag.
•• Om kunden begär installation och konfigurering av programvara för produkten.
•• Om en servicetekniker tar bort/rengör damm eller främmande material inuti produkten.
•• Om kunden begär en installation ytterligare efter att ha köpt produkten via hemshopping eller
online.
Om en skada på produkten har orsakats av:
•• yttre påverkan eller fall.
•• Användning av tillbehör eller separat sålda produkter som inte specificerats av Samsung.
•• Reparation av en person förutom en tekniker från ett annat serviceföretag eller partner till
Samsung Electronics CO.; Ltd.
•• Ommodellering eller reparation av produkten utförd av kunden.
•• Användning av produkten med felaktig spänning eller icke-auktoriserade elektriska anslutningar.
•• Säkerhetsföreskrifterna i användarhandboken har inte följts.
Annat
•• Om produkten skadats på grund av en naturkatastrof. (åska, brand, jordbävning, översvämning
osv.)
•• Om förbrukningskomponenter har förbrukats. (batterier, toner, lysrör, munstycke, vibrator, lampa,
filter, band osv.)
――Om kunden begär service och produkten inte har något fel kan en serviceavgift tas ut. Läs därför
alltid användarhandboken först.
161
Optimal bildkvalitet och förebyggande
efterbildsinbränning
Svart matris
Gemensam
elektrod (ITO)
Färgfilter
Optimal bildkvalitet
•• På grund av produktens tillverkningsmetoder kan ungefär 1 pixel per miljon (1 ppm) vara ljusare
eller mörkare på panelen. Detta påverkar inte produktprestandan.
-- Antal underpixlar enligt paneltyp: 6.220.800
Källa
Utgång
•• Om du låter skärmen stå med stillbild under en längre tid kan det orsaka inbrända bilder och defekta
pixlar.
-- Aktivera energisparläge eller en dynamisk skärmsläckare om du inte ska använda produkten
under en längre tid.
Förhindra inbränning av efterbilder
TFT
Gate
Pixelelektrod (ITO)
Lagringskapacitetsgivare (Cs)
Databusslinje
Vad är inbränning av efterbilder?
Inbränning av efterbilder ska inte inträffa när LCD-skärmen fungerar normalt. Normal användning står
för ett kontinuerligt föränderligt videomönster. Om LCD-skärmen visar ett fast mönster under en längre
tid (mer än 12 timmar) kan det inträffa en lätt spänningsskillnad mellan elektroderna i pixlarna som
kontrollera liquid crystals.
En sådan spänningsskillnad mellan elektroderna ökar över tid och gör liquid crystals tunnare. När detta
inträffar kan en tidigare bild ligga kvar på skärmen när mönstret ändras. För att förhindra detta måste den
samlade spänningsskillnaden minskas.
――Inbränning av efterbilder ska inte inträffa när LCD-skärmen används under rätta förhållanden.
162
Förhindra inbränning av efterbilder
――Bästa sättet att skydda produkten från inbränning av efterbilder är genom att slå av strömmen eller
ställa in datorn eller låta systemet köra en skärmsläckare när den inte används. Garantin kan vara
begränsad beroende på bruksanvisning.
•• Stänga av, skärmsläckare och energisparläge
-- Stäng av produkten i 2 timmar efter att du har använt den i 12 timmar.
-- Gå till Egenskaper för bildskärm > Strömkälla på datorn och ange efter dina önskemål när
produkten ska stängas av.
-- Använda en skärmsläckare efter rekommendationerna.
Det är bäst att använda en skärmsläckare som bara har en färg eller en rörlig bild.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
•• Regelbunden färgförändring
-- Använd 2 färger
Växla mellan 2 färger var 30:e minut så som visas ovan.
Type 1
•• Regelbunden textfärgsförändring
-- Använd ljusa färger med liknande ljusstyrka.
Interval (Intervall): Ändra textfärgen och bakgrundsfärgen var 30:e minut
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Flytta och ändra texten var 30:e minut så som visas nedan.
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Undvik kombinationer av text- och bakgrundsfärg för kontrasterande ljusstyrka.
(Ljus: anger ljus- eller mörkervärdet i en färg, vilket varierar beroende på mängden utstrålande ljus.)
――Undvik att använda grått, eftersom det kan bidra till inbränning av efterbilder.
――Undvik att använda färger med kontrasterande ljusstyrka (svartvitt, grått).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Visa en rörlig bild regelbundet tillsammans med en logotyp.
Interval (Intervall): Visa en rörlig bild tillsammans med en logotyp i 60 sekunder efter 4 timmars
användning.
162
Licens
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,
5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,
7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and
the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound is a
trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
Ⓡ
Ⓡ
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767, 8,027,477,
5,319,713, 5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236,
7,492,907, 8,050,434, 7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the
Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS
Studio Sound is a trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
This DivX CertifiedⓇ device has passed rigorous testing to ensure it plays
DivXⓇ video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find
your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of DivX, LLC and
are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668;
7,515,710; 7,519,274.
Licensmeddelande för Open Source
Vid användning av programvara för open source är licenser för Open Source är tillgängliga på
produktmenyn. Licensmeddelandet gällande Open Source finns endast på engelska.
Kontakta Samsungs kundtjänst eller skicka e-post till [email protected] om du vill veta mer
om licensmeddelandet om öppen källkod.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
162
Terminologi
480i/480p/720p/1080i/1080p____
Var och en av skanningshastigheterna
ovan hänvisar till antalet
effektiva skanningsrader, som
avgör skärmupplösningen.
Skanninghastigheten kan indikeras i
(sammanflätat) eller p (progressivt) läge,
beroende på skanningmetod.
- Skanning
Skanningen hänvisar till en process
för att skicka pixlar som formar en bild
progressivt. Ett stort antal pixlar ger en
klarare och mer levande bild.
- Progressivt
I progressivt skanningläge skannas alla
pixelrader en i taget (progressivt) på
skärmen.
- Sammanflätat
I sammanflätat skanningläge skannas
varannan pixelrad uppifrån och ned
först och sedan skannas återstående
pixelrader (som inte skannades).
Ej sammanflätat läge och
Sammanflätat läge____ Ej
sammanflätat läge (progressiv skanning)
visar en horisontell linje uppifrån
och ned på skärmen. Sammanflätat
läge visar ett udda antal linjer först
och ett jämnt antal linjer därefter. Ej
sammanflätat läge används i monitorer,
eftersom det producerar en mycket klar
och tydlig skärm och sammanflätat läge
används huvudsakligen för TV.
Bildpunktsavstånd____ Skärmen
består av röda, gröna och blå
bildpunkter. Ett kortare avstånd mellan
punkterna producerar en högre
upplösning. Dot pitch (bildpunktsstopp)
står för skillnaden mellan det kortaste
avståndet mellan punkter av samma
färg. Dot pitch (bildpunktsstopp) mäts i
millimeter.
Vertikal frekvens____ Produkten
visar en bild många gånger per sekund
(som ett lysrör som blinkar) för att
visa den bild som användaren ska se.
Hastigheten för en enkel bild som visas
upprepat per sekund kallas vertikal
frekvens eller uppdateringshastighet.
Vertikal frekvens uppmäts i Hz.
60 Hz står exempelvis för en enkel bild
som visas 60 gånger per sekund.
Horisontell frekvens____ Tiden det
krävs för att skanna en rad från vänster
till höger sida av skärmen kallas en
horisontell cykel. Det resiproka numret
på den horisontella cykeln kallas
horisontell frekvens. Horisontell frekvens
uppmäts i kHz.
Källa____ Ingångskällan hänvisar till
en videokällenhet som är ansluten till
produkten, såsom en videokamera eller
en video- eller DVD-spelare.
Plug & Play____ Plug & Play är en
funktion som möjliggör automatiskt
informationsutbyte mellan en skärm
och en dator och har som syfte att skapa
en optimal visningsmiljö. Produkten
använder VESA DDC (internationell
standard) för att köra Plug & Play.
Upplösning____ Upplösningen är
antalet horisontella punkter (pixlar) och
vertikala punkter (pixlar) som bildar
en skärm. Den representerar nivån för
visningsdetaljer. En högre upplösning
gör det möjligt att visa mer data på
skärmen och är praktisk för att utföra
flera uppgifter samtidigt.
En upplösning på 1920 X 1080 består
av 1920 horisontella pixlar (horisontell
upplösning) och 1080 vertikala pixlar
(vertikal upplösning).
DVD (Digital Versatile Disc)____
DVD:n är en masslagringsskiva i CDstorlek där du kan spara multimedia
(ljud, video och spel) och som utnyttjar
MPEG-2-videokomprimeringsteknik.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Detta är ett gränssnitt
som kan anslutas till en digital ljudkälla
och en högupplöst videokälla med en
enda kabel utan komprimering.
MDC (Multiple Display Control)____
MDC (Multiple Display Control) är ett
program som gör att flera skärmar
kan styras samtidigt på en dator.
Kommunikationen mellan en dator
och en skärm sker genom att använda
RS232C (seriell datasändning) och RJ45kablar (LAN).
162

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 25.6 cm (10.1") 1280 x 800 pixels LED 450 cd/m²
  • Edge-LED BLU 30 ms
  • Ethernet LAN Wi-Fi
  • Built-in speaker(s) 20 W

Related manuals

advertisement