Samsung | VP-D381 | Samsung VP-D381 Bruksanvisning

VP-D381( i )
VP-D382( i )
VP-D382H
VP-D384
VP-D385( i )
Digital
videokamera
Digitalt video
kamera
bruksanvisning
brukerhåndbok
utforska möjligheterna
se for deg mulighetene
Tack för att du köpt den här Samsungprodukten.
Om du vill få fullständig service ska du registrera
din produkt på
www.samsung.com/global/register
Gratulerer med ditt nye Samsung-produkt.
For å få mer fullstendig service lønner det seg å
registrere produktet på
www.samsung.com/global/register
huvudfunktioner på din
miniDV-kamera
MINIDV-KAMERANS FUNKTIONER
Digital dataöverföringsfunktion
med IEEE1394
Med en IEEE 1394
(i.LINK™: i.LINK är ett seriellt
dataöverföringsprotokoll och
anslutningssystem som används för
att sända DV-data) höghastighetsport
för dataöverföring kan både rörliga
bilder och foton överföras till en
dator där bilder kan användas eller
redigeras.
USB-Gränssnitt för överföring av
digital data (endast VP-D385( i ))
Du kan överföra bilder till en dator via
USB-gränssnittet utan att använda
tilläggskort.
Inspelning av foto på kassett
Inspelning av foto innebär att du
kan spela in ett foto på kassett.
800K Pixlar CCD (endast VP-D385( i ))
Videokameran är utrustad med en
800K pixlar CCD. Foton kan spelas in
på ett minneskort.
1200x Digital zoom
Gör det möjligt för dig att förstora
en bild upp till 1200 gånger sin
originalstorlek.
Ljudförbättring
Ger ett kraftfullare ljud med funktioner
som Real Stereo (Stereoljud) och Audio
Effect (Ljudeffekt).
TFT LCD-Färgskärm
En högupplöst TFT LCD-färgskärm ger
rena, skarpa bilder samt möjlighet att
granska inspelningarna omedelbart.
ii_ Swedish
Digital Bildstabilisering (DIS)
DIS kompenserar eventuella naturliga
skakningar och minskar instabila bilder,
speciellt när hög förstoring används.
Olika digitala effekter
De visuella effekterna gör det
möjligt för dig att ge dina filmer ett
speciellt utseende genom att olika
specialeffekter läggs på.
Motljuskompensation (BLC)
BLC-funktionen kompenserar för
en alltför ljus bakgrund bakom ett
motiv du spelar in.
Program AE
Med Program AE kan du enkelt
ändra slutarhastigheten och
bländarinställningarna så att de
passar scenen/handlingen som filmas.
High Power zoomlins
Med Power zoomlins kan du förstora
objektet upp till 34x.
Funktionen Digital Stillbildskamera:
(endast VP-D385( i ))
• Genom att använda minneskortet
kan du enkelt spela in och spela
upp standardfoton.
• Du kan överföra standardfoton
på minneskortet till din dator med
hjälp av USB-gränssnittet.
Spela in filmklipp på ett minneskort
(endast VP-D385( i ))
Du kan spela in rörliga bildsekvenser
på ett minneskort.
MMC/SD-kortplats (endast VP-D385( i ))
MMC/SD-kortplatsen kan användas
till MMC (multimediakort) och SD-kort.
de viktigste funksjonene på
ditt miniDV-videokamera
FUNKSJONER PÅ DITT NYE MINIDV-VIDEOKAMERA
Digital Dataoverføring via IEEE1394
IEEE 1394
(i.LINK™: i.LINK er en protokoll for
seriell dataoverføring og et system
for tilkobling av ulike enheter, som
brukes til å overføre DV-data).
Kameraets port for dataoverføring
bruker denne teknologien. Dermed
kan både bevegelige bilder og stillbilder
overføres til en PC, som lar deg lage
og redigere bilder av ulike typer.
USB-Grensesnitt for Digital
overføring av bilder (kun VP-D385( i ))
Du kan overføre stillbilder til en PC
via USB-grensesnittet, uten bruk av
tilleggskort.
Spille inn Stillbilder på Tape
Du kan lagre stillbilder på
videokameraets tape.
800K Piksler CCD (kun VP-D385( i ))
Videokameraet har en 800K piksel
CCD-brikke. Du kan spille inn
stillbilder på et minnekort.
1200x Digital Zoom
Lar deg forstørre et bilde til opptil
1200 ganger av opprinnelig størrelse.
Lydforbedring
Gir kraftigere lyd med Real Stereo
og lydeffekter.
TFT LCD-Skjerm i Farger
En TFT LCD-skjerm i farger med
høy oppløsning gir klare, skarpe
bilder og mulighet til å se innspilt
innhold med en gang.
Digital Bildestabilisering (DIS)
Digital bildestabilisering kompenserer
for naturlig ustøhet i bevegelsene.
Dermed får du klarere og skarpere bilder,
særlig når du bruker stor forstørrelse.
Forskjellige Visuelle Effekter
De visuelle effektene gir filmene et
særpreget utseende ved å legge til
ulike spesialeffekter.
Motlyskompensasjon (BLC)
BLC-funksjonen kompenserer for
skarpt lys bak motivet.
Program AE
Med AE-programmet kan du variere
lukkerhastigheten og blenderåpningen etter
hvilken type scene/handling som filmes.
Kraftig Zoom-Linse
Med den kraftige zoom-linsen kan
du forstørre motivet opp til 34x.
Digital Stillbildefunksjon (kun VP-D385( i ))
• Med et minnekort kan du enkelt
ta opptak og spille av standard
stillbilder.
• Du kan overføre standard
stillbilder fra minnekortet til
PC-en ved hjelp av USBgrensesnittet.
Filmopptak på et Minnekort (kun VP-D385( i ))
Du kan ta opp video på et
minnekort.
MMC/SD-Kortspor (kun VP-D385( i ))
MMC/SD-kortsporet kan benytte
MMC-(Multi Media Card) og SD-kort.
Norwegian _ii
säkerhetsvarningar
Vad står ikoner och tecken för i den här bruksanvisningen:
VARNING
VARNING
VARNING
Innebär att risk för död eller allvarlig personskada
föreligger.
Innebär att det finns en potentiell risk för
person- eller materialskada.
Följ dessa säkerhetsanvisningar för att minska risken
för brand, explosioner, elstötar eller personskador i
samband med användandet av videokameran:
Står för råd eller refererande sidor som kan vara av
hjälp för att hantera videokameran.
De här varningstecknen finns för att förhindra skada på dig och andra.
Följ dem noggrant. Förvara den här texten på en säker plats för
framtida användning, efter att du har läst den.
säkerhetsföreskrifter
Varning!
• Kameran ska alltid vara ansluten till ett jordat växelströmsuttag.
• Batteriet får inte utsättas för hög värme, exempelvis solljus,
brand eller liknande.
sikkerhetsadvarsler
Hva ikonene og skiltene i denne brukerhåndboken betyr:
ADVARSEL
FORSIKTIG
FORSIKTIG
Dette betyr at det er fare for dødsulykke eller alvorlig
personskade.
Dette betyr at det er en potensiell fare for skade på
person eller materiell.
For å redusere faren for brann, eksplosjon,
elektrisk støt eller personskader når du bruker
videokameraet, må du følge disse grunnleggende
sikkerhetsforanstaltningene:
Betyr tips eller referanse til sider som kan være
hjelpsomme når du skal bruke videokameraet.
Disse varselskiltene er her for å hindre skade på deg og andre.
Følg dem nøye. Oppbevar denne delen på en sikker plass for
framtidige oppslag.
forholdsregler
Advarsel!
• Dette videokameraet bør alltid kobles til et jordet strømuttak.
• Batteriene må ikke utsettes for ekstrem varme som f.eks.
sollys, brann eller lignende.
Varning
Forsiktig
Det finns risk för explosion om batteriet monteras fel.
Byt endast ut mot ett batteri av samma eller likvärdig typ.
Eksplosjonsfare ved feil bytte av batteri.
Bytt bare ut med samme eller tilsvarende type.
Kontakten ska vara lättåtkomlig för att vid behov kunna koppla
från strömmen genom att dra ut kontakten ur vägguttaget.
Når du skal koble apparatet fra strønettet, må støpselet trekkes ut
av stikkontakten, og støpselet må derfor være lett tilgjengelig.
iii_ Swedish
Norwegian _iii
anmärkningar och
säkerhetsanvisningar
merknader og
sikkerhetsinstruksjoner
• För att få normala inspelningar och en tydlig bild ska videohuvudena
• Du bør rengjøre videohodene med jevne mellomrom for å sikre normalt opptak
ANMÄRKNINGAR RÖRANDE RENGÖRING AV VIDEOHUVUD
rengöras regelbundet. Videohuvudena kan vara smutsiga om en fyrkant
syns på skärmen under uppspelning eller hela skärmen är blå. Om det
händer ska videohuvudena rengöras med en torr rengöringskassett.
• Använd inte en rengöringskassett av våt typ. Det kan skada videohuvudena.
JUSTERA LCD-SKÄRMEN
MERKNADER OM RENGJØRING AV VIDEOHODER
og klare bilder. Hvis firkantede, blokkformede fordreininger vises under avspilling,
eller hvis det bare vises en blå skjerm, kan dette skyldes skitne videohoder. I så
fall bør du bruke en rensekassett av tørr type til å rengjøre videohodene.
• Ikke bruk en rensekassett av den våte typen. Dette kan skade videohodene.
JUSTERE LCD-SKJERMEN
Rikta försiktigt in LCD-skärmen enligt bilden.
Om du vrider för mycket kan det skada insidan
på fästet som ansluter LCD-skärmen till
videokameran.
1. Öppna LCD-skärmen 90 grader mot
videokameran med ditt finger.
2. Vrid till bästa läget för inspelning eller uppspelning.
- Om du vrider LCD-skärmen 180 grader så
den är vänd framåt, kan du stänga den med
skärmen utåt.
- Det är bekvämt under uppspelning.
Se sidan 31 för ytterligare information om ljusstyrka och
färg på LCD-skärmen.
W
MODE
POWER
T
• Direkt solljus kan skada LCD-skärmen och, insidan av linsen.
Ta endast bilder på solen vid svagt ljus, som t.ex. skymning.
• LCD-skärmen har tillverkats med precisionsteknik. Trots det kan
små punkter (röda, blå eller gröna) synas på LCD-skärmen. Det är
normalt och påverkar inte den inspelade bilden.
• Håll inte i sökaren, LCD-skärmen eller batteriet när du lyfter videokameran.
iv_ Swedish
DV
AV
MENU
ANMÄRKNINGAR RÖRANDE LCD-SKÄRMEN
Roter LCD-skjermen forsiktig som vist på
tegningen. For stor rotering av skjermen kan
skade innsiden av hengselet som fester LCDskjermen til videokameraet.
1. Lukk opp skjermen 90 grader ut fra
videokameraet med fingrene.
2. Roter skjermen slik at den har best mulig
vinkel til opptak/avspilling.
- Hvis du roterer LCD-skjermen 180 grader
slik at den peker framover, kan du lukke
skjermen slik at skjermen peker ut.
- Dette er nytting under avspilling.
Se side 31 for informasjon om hvordan du justerer
lysstyrken og fargen på LCD-skjermen.
BATT
.
CHG
MERKNADER FOR LCD-SKJERMEN
• Direkte sollys kan skade LCD-skjermen og innsiden av linsen. Ta
bare bilder av solen f.eks. i skumringen når lyset er svakere.
• LCD-skjermen er produsert som en høyteknologisk presisjonskomponent.
Det kan likevel hende at du kan se små flekker (i rød, blå eller grønn farge) på LCDskjermen. Slike flekker er helt normalt, og har ingen betydning for bildekvaliteten.
• Ikke løft opp videokameraet etter LCD-skjermen eller batteripakken.
Norwegian _iv
SERVICE & RESERVDELAR
• Försök inte underhålla videokameran själv.
• När skydd öppnas och tas bort kan du utsättas för farlig spänning
och andra risker.
VEDLIKEHOLD OG BYTTEDELER
• Ikke prøv å utføre service på dette videokameraet selv.
• Hvis du åpner eller fjerner deksler, kan du utsette deg selv for farlig
spenning eller annen risiko.
• Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal.
• Se till att serviceteknikern använder de reservdelar som specificeras
• Overlat alt servicearbeid til kvalifiserte serviceteknikere.
• Hvis byttedeler må brukes, må du forsikre deg om at det brukes
ANMÄRKNINGAR RÖRANDE VIDEOKAMERAN
MERKNADER OM VIDEOKAMERAET
av tillverkaren och har samma egenskaper som originaldelarna när
delar måste bytas ut.
• Icke godkända byten kan leda till brand, elektriska stötar och andra risker.
• Utsätt inte videokameran för höga temperaturer (över 60 °C).
•
•
•
•
Exempelvis ska den inte förvaras i en parkerad och stängd bil eller i
direkt solljus.
Låt inte videokameran bli blöt. Håll videokameran borta från regn,
saltvatten och andra former av fukt. Om videokameran blir blöt kan
den skadas. Ibland går det inte att reparera skador som uppstått på
grund av fukt.
En plötslig höjning av den omgivande temperaturen kan skapa
kondensation inuti videokameran.
- När du flyttar videokameran från en kall till en varm plats
(exempelvis om du befinner dig utomhus under vintern och går in.)
- När du flyttar videokameran från en sval plats till en varmare plats
(exempelvis om du befinner dig inomhus under sommaren och går ut.)
Om skyddsfunktionen
(DEW) är aktiverad ska videokameran få
torka i minst två timmar på en torr och varm plats med kassettfacket
öppet och batteriet borttaget.
Kontakten ska vara lättåtkomlig för att vid behov kunna koppla från
strömmen genom att dra ut kontakten ur vägguttaget.
Korrekt avfallshantering av produkten
(elektriska och elektroniska produkter)
Denna markering på produkten och i manualen anger
att den inte bör sorteras tillsammans med annat
hushållsavfall när dess livstid är över. Till förebyggande
av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras
separat för ändamålsenlig återvinning av dess
beståndsdelar.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare
som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur
produkten kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor
i köpekontraktet. Produkten bör inte hanteras tillsammans med annat
kommersiellt avfall.
_ Swedish
byttedeler som er godkjent av produsenten, og som har de samme
egenskapene som originaldelene.
• Bruk av ikke godkjente deler kan føre til brann, elektrisk støt eller annen fare.
• Ikke legg fra deg videokameraet der det kan utsettes for høye temperaturer
(over 60 °C). Du bør for eksempel ikke la kameraet bli liggende i bilen en
varm sommerdag, og du bør passe på at det er skjermet mot direkte sollys.
• Pass på at videokameraet ikke blir vått. Beskytt videokameraet mot
regn, sjøvann og alle andre typer fuktighet.Hvis videokameraet blir
vått, kan det føre til defekter. Funksjonsfeil som skyldes væsker er
ikke alltid mulig å reparere.
• Hvis videokameraet utsettes for brå temperaturendringer, kan det
dannes kondens inne i apparatet.
- Når du forflytter videokameraet fra et kaldt sted til et varmt
(for eksempel utendørs til innendørs om vinteren.)
- Når du forflytter videokameraet fra et vanlig temperert sted til et
varmt (for eksempel innendørs til utendørs om sommeren.)
• Hvis beskyttelsesfunksjonen (DEW) er aktivert, bør du la
videokameraet ligge minst to timer i et tørt, vanlig temperert rom
med åpent kassettdeksel og uten batteri.
• Når du skal koble apparatet fra strømnettet må støpselet trekkes ut
av stikkontakten, og støpselet må derfor være lett tilgjengelig.
Korrekt avhending av dette produkt (Avfall elektrisk og elektronisk utstyr)
Denne merkingen som vises på produktet eller dens
dokumentasjon, indikerer at den ikke skal kastes sammen
med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid.
For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig
helse fra ukontrollert avfallsavhending, vennligst atskill
dette fra andre typer avfall og resirkuler det ansvarlig for
å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet
av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan de kan frakte
denne artikkelen for miljømessig trygg resirkulering.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i
kjøpekontrakten. Dette produktet skal ikke blandes med annet som skal
kastes.
Norwegian _
innehåll
innhold
LÄRA KÄNNA 06 Detta medföljer miniDV-kameran
MINIDV-KAMERAN 07 Framsidan och vänster sida
06
08
09
10
11
Vänster sida
Höger sida och ovansida
Baksidan och undersidan
Använda fjärrkontrollen
(endast VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
GJØR DEG KJENT 06 Hva er inkludert med miniDV-videokameraet
MED MINIDVVIDEOKAMERAET 07 Sett forfra og fra venstre
06
FÖRBEREDELSER 12 Använda handremmen och lins-
12
13
14
17
18
19
20
21
22
22
skyddet
Sätta i knappbatteriet
Använda batteriet
Ansluta till en strömkälla
Grundläggande användning av
miniDV-kameran
Skärmindikatorer i Camera /Player
(Kameraläge/Uppspelarläge)
Skärmindikatorer i M.Cam /M.Player
(M.Kameraläge/M.Uppspelarläge)
(endast VP-D385( i ))
Använda Teckenfönster -knappen
(
)
Använda joystick
Hantera snabbmenyer med joysticken
GRUNDINSTÄLLNINGAR: 24 Ställa klockan
(Clock set (Ställa klockan))
INSTÄLLNINGAR I
SYSTEMMENYN 25 Ställ in mottagning av den trådlösa
24
26
27
28
29
0_ Swedish
fjärrkontrollen (Remote (Fjärrkontroll))
(endast VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
Ställa in ljudsignal
(Beep Sound (Ljudsignal))
Ställa in slutarljud
(Shutter Sound (Slutarljud))
Välja skärmspråk (Language)
Visa demonstrationen
(Demonstration (Demo))
08
09
10
11
Sett fra venstre
Sett fra høyre og ovenfra
Sett bakfra og nedenfra
Bruke fjernkontrollen
(kun VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
12 Bruke håndstroppen og linsedekselet
FORBEREDELSE 13 Sette inn knappecellebatteriet
12
14 Bruke batteriet
17 Koble til en strømkilde
18 Grunnleggende bruk av miniDVvideokameraet
19 Skjermindikatorer på Camera/Player
(Kamera-/Player-modus)
20 Skjermindikatorer i M.Cam/M.Player
(M.Kamera-/M.Player-modus)
(kun VP-D385( i ))
)
21 Bruke display-knappen (
22 Bruke joysticken
22 Bla i hurtigmenyene med joysticken
24 Stille klokken
(Clock set (Klokke innstilling))
OPPRINNELIG
INNSTILLING: 25 Angi den trådløse fjernkontrollen
(Remote (Fjern))
SYSTEMMENY
(kun VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
INNSTILLING
24
26 Stille lydsignalet (Beep Sound (Beep lyd))
27 Still inn lukkerlyd
(Shutter Sound (Lukkerlyd))
28 Velge språk for skjermmenyen
(Language)
29 Vise demonstrasjonen
(Demonstration (Demonstrasjon))
Norwegian _0
GRUNDINSTÄLLNINGAR: 30 Ange riktlinjer (Guideline (Riktlinjer))
INSTÄLLNINGAR 31 Justera LCD-skärmen (LCD Bright/
LCD Colour (LCD Ljus/LCD Färg))
FÖR DISPLAYMENYN
32 Visa datum/tid (Date/Time (Datum/Klocka))
33 Ställa in TV-skärmen
(TV display (TV-skärm))
GRUNDLÄGGANDE 34 Sätta in och mata ut en kassett
INSPELNING 34 Olika inspelningstekniker
34
35 Spela in för första gången
36 Enkel inspelning för nybörjare
(EASY.Q mode (EASY.Q-läge))
37 Zooma in och ut
38 Snabbsöka efter önskad scen
(Ställa in nollminne)
(endast VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
39 Spela in dig själv med hjälp av
fjärrkontrollen (Ställa in Självutlösaren)
(endast VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
40 Granska och sök i en inspelning
41 Använda fade on (blekn.på) och off
42 Auto focus/manual focus
(autofokus/manuell fokus)
43 Ställa in slutarhastighet & exposure
(exponering)
AVANCERAD 44 Välja inspelnings- och ljudläge
(Rec Mode & Audio Mode (Audioläge))
INSPELNING
44
0_ Swedish
45 Eliminera vindljud (WindCut Plus)
46 Välja funktionen äkta stereo
(Real Stereo (Äkta stereo))
47 Ställa in program ae (Program AE)
49 Ställa in vitbalans
(White Balance (Vitbalans))
51 Lägga till visuella effekter
(Visual Effect (Visuell effekt))
53 Ställa in 16:9 Wide
54 Använda telemakro (Macro (Makro))
OPPRINNELIG 30 Angi retningslinje (Guideline (Retningslinje))
INNSTILLING: 31 Justere lcd-skjermen (LCD Bright/
LCD Color (LCD Lys/LCD Farge))
SKJERMMENY
INNSTILLINGERG 32 Vise dato/klokkeslett (Date/Time (Dato/Tid))
33 Justere TV-skjermen (TV display)
GRUNNLEGGENDE 34 Sette inn og løse ut en tape
OPPTAK 34 Forskjellige opptaksteknikker
34
35 Gjøre din første innspilling
36 Enkelt opptak for nybegynnere
(EASY.Q mode (EASY.Q-modus))
37 Zoome inn og ut
38 Rask søking etter ønsket scene
(Angi Nullminne)
(kun VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
39 Opptak med fjernkontrollens selvutløser (Angi Selvutløser)
(kun VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
40 Gjennomgång og søking i en
innspilling
41 Bruke fade on (toner på) og off
42 Auto focus/manual focus
(autom.fokus/manuell fokus)
43 Angi lukkerhastighet og exposure
(eksponering)
AVANSERT OPPTAK 44 Velge innspillingsmodus og lydmo-
44
45
46
47
49
51
53
54
dus (Rec Mode (Oppt modus) og
Audio Mode (Audiomodus))
Fjerne vindstøy (Windcut Plus)
Velge ekte stereofunksjon (Real stereo)
Angi program ae (Program AE)
Stille inn hvitbalansen
(White Balance (Hvitbalanse))
Bruke visuelle effekter
(Visual Effect (Visuell effekt))
Velge bredformat 16:9 (16:9 Wide)
Bruke telemakro (Macro (Makro))
Norwegian _0
innehåll
55 Ställa in digital bildstabilisering (dis)
56 Använda Motljuskompensation (blc)
57 Zooma in och ut med digital zoom
(digital zoom)
58 Använda colour nite (c.Nite)
59 Använda ljus (Light (Ljus)) (endast
VP-D382( i )/D382H/D384/D385( i ))
60 Spela in foto på en kassett -kassettinspelning av foto
61 Söka efter ett foto på en kassett
(Photo Search (Fotosökning))
UPPSPELNING 62 Spela upp en kassett på LCD-skärmen
62
63 Olika funktioner i uppspelningsläge
65 Dubbning av ljud
(endast VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
66 Uppspelning av dubbat ljud
(Audio Select (Ljudinställning))
67 Audio Effect (Ljudeffekt)
ANSLUTNING 68 Inställning AV-in/-utgång
innhold
55 Velge digital bildestabilisering (dis)
56 Bruke modus for motlyskompensasjon
(blc)
57 Zoome inn og ut med digital zoom
(digital zoom)
58 Bruke Color Nite (c.Nite)
59 Bruke lys (Light (Lys)) (kun VPD382( i )/D382H/D384/D385( i ))
60 Ta et bilde på en tape -tape photo
recording
61 Søke etter et stillbilde på en tape
(Photo Search (Fotosøk))
AVSPILLING 62 Spille av en tape på LCD-skjermen
62
63 Tilgjengelige funksjoner i Player modus
65 Lyddubbing
(kun VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
66 Avspilling av dubbet lyd
(Audio Select (Audiovalg))
67 Audio Effect (Audioeffekt)
(AV in/out (AV-in-/utgång))
(endast VP-D381i/D382i/D385i)
Spela upp en kassett på en TV-skärm
Kopiera en videokamerakassett till
en videokassett
Använda funktionen voice+
Spela in (kopiera) ett TV-program
eller en videokassett till en videokamerakassett
(endast VP-D381i/D382i/D385i)
TILKOBLING 68 Velge av in/out (Av in/out (Av-inn/-ut))
LÄGET DIGITAL 74 Använda minneskortet
(minneskort som passar) (medföljer ej)
STILLBILDSKAMERA
(ENDAST VP-D385( i )) 75 Mapp- och filstruktur på minneskortet
DIGITAL 74 Bruke et minnekortet
(Usable Memory Card) (følger ikke med)
STILLKAMERA-MODUS
(kun VP-D385( i )) 75 Mappe- og filstruktur på minnekortet
68
69
71
72
73
74
0_ Swedish
77
78
79
80
Ange filnumrering (File No. (Filnr.))
Ta ett foto (JPEG) på minneskortet
Visa foton (JPEG)
Skydd från oavsiktlig radering
(Protect (Skydda))
68
74
(kun VP-D381i/D382i/D385i)
69 Spille av en tape på en TV-skjerm
71 Kopiere en videokameraet til en
videospiller
72 Bruke funksjonen voice+
73 Ta opp (kopiere) et TV-program
eller innhold fra en videotape på en
videokameratape
(kun VP-D381i/D382i/D385i)
77
78
79
80
Velge filnummeret (File No.(Fil nr.))
Ta stillbilder (JPEG) til minnekortet
Se på stillbilder (JPEG)
Beskyttelse mot sletting ved uhell
(protect (Beskytt))
Norwegian _0
81 Ta bort foton och rörliga bilder
(Delete (Radera))
83 Formatera minneskortet
(Format (Formatera))
84 Spela in rörliga bilder (MPEG) på ett
minneskort
86 Spela upp rörliga bilder (MPEG) på minneskortet (M.Play select (M.Uppspelare))
87 Lagra en bild från en kassett som en
stillbild
88 Kopiera en stillbild från en kassett till ett
minneskort (Photo Copy (Fotokopia))
89 Markera bilder för utskrift
(Print Mark (Skriv ut))
PICTBRIDGE™ 90 Skriva ut bilder med pictbridgeTM
(ENDAST VP-D385( i ))
IEEE 1394 92 Överföra ieee1394 (I.Link)-DV
standard dataanslutningar
DATAÖVERFÖRING
USB GRÄNSSNITT 94 Använda USB-gränssnitt
(ENDAST VP-D385( i )) 96 Välja USB-enhet
94
(USB Connect (USB-anslutn))
97 Installera programvara
(DV Media Pro-program)
98 Ansluta till en dator
UNDERHÅLL 100 Efter avslutad inspelning
100
100 Användbara kassetter
101 Rengöring och underhåll
videokameran
102 Använda miniDV-kameran
utomlands
FELSÖKNING 103 Felsökning
105 Alternativ för inställningsmeny
SPECIFICATIONS 107
0_ Swedish
81 Slette stillbilder og film
(Delete (Slette))
83 Formatere et minnekort (Format)
84 Spille inn film (MPEG) til et
minnekort
86 Spille av film (MPEG) fra minnekortet
(M.Play select (M.play valg))
87 Lagre et bilde fra en kassett som et
stillbilde
88 Kopiere et bilde fra en kassett til et
minnekort (Photo Copy (Foto kopi))
89 Merke bilder for utskrift
(print mark (Utskriftsmerke))
PICTBRIDGE™ 90 Skrive ut bildene – ved hjelp av
pictbridgetm
(kun VP-D385( i ))
IEEE 1394 92 Overføre IEEE1394 (I.LINK) - Standard DV-tilkobling for data
DATAOVERFØRING
USB GRENSESNITT 94 Bruke USB-grensesnittet
(KUN VP-D385( i )) 96 Velg en USB-enhet
94
(USB Connect (USB-tilkobling))
97 Installere programvaren
(DV Media Pro programme)
98 Koble til PC
VEDLIKEHOLD 100 Etter å ha fullført et opptak
100
100 Kassettband
101 Rengjøre og vedlikeholde
videokameraet
102 Bruke miniDV-videokameraet i
utlandet
FEILSØKING 103 Feilsøking
105 menyelementer
SPESIFIKASJONER 107
Norwegian _0
lära känna miniDV
-kameran
gjør deg kjent med
miniDV-videokameraet
Din nya digitala videokamera levereras med följande tillbehör. Kontakta
Samsungs kundtjänst om det saknas något i lådan.
Ditt nye digitale videokamera kommer med følgende deler. Hvis noen av
disse gjenstandene mangler i esken, må du ta kontakt med Samsungs
kundesenter.
✪ Varje tillbehörs exakta utseende kan variera beroende av modell.
✪ Utseendet til hver av gjenstandene kan variere fra modell til modell.
DETTA MEDFÖLJER MINIDV-KAMERAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Batteri (IA-BP80W)
AC-strömadapter
(AA-E9 typ)
Audio-/Video-kabel
USB-kabel (endast VP-D385( i ))
Program-cd (endast VP-D385( i ))
Bruksanvisning
Knappbatteri till fjärrkontrollen
(Typ: CR2025) (endast
VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
Fjärrkontroll (endast VP-D382( i )
/D382H/D385( i ))
Linsskydd
Rem för linsskydd
Kassett* (tillval)
Bärväska* (tillval)
1
HVA ER INKLUDERT MED MINIDV-VIDEOKAMERAET
2
3
1
2
3
4
5
6
4
5
6
7
7
8
9
8
9
10
11
12
10
11
12
Batteri (IA-BP80W)
Strømadapter
(AA-E9 type)
AV-kabel
USB-kabel (kun VP-D385( i ))
Programvare-CD (kun VP-D385( i ))
Brukerhåndbok
Knappecellebatteri for
fjernkontrollen (Type: CR2025)
(kun VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
Fjernkontroll (kun VP-D382( i )
/D382H/D385( i ))
Linsedeksel
Linsedekselstropp
Tape* (ekstrautstyr)
Bæreveske* (ekstrautstyr)
• Innehållet kan variera beroende på försäljningsplats.
• Delar och tillbehör finns tillgängliga hos din lokala Samsung-
• Innholdet kan variere avhengig av hvor produktet selges.
• Deler og tilleggsutstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-
• *(tillval): Det här är ett tillbehör. Kontaka en Samsung-
• *(Ekstrautstyr): Dette er utstyr som kommer i tillegg. Kontakt
• Minneskort medföljer ej. På sida 74 beskrivs vilka minneskort
• Minnekort følger ikke med. Se side 74 for hvilke minnekort
återförsäljare.
återförsäljare om du vill köpa detta tillbehör.
som är kompatibla med miniDV-kameran.
0_ Swedish
forhandler.
nærmeste Samsung-forhandler for å kjøpe dette ekstrautstyret.
som er kompatible med dette miniDV-videokameraet.
Norwegian _0
FRAMSIDAN OCH VÄNSTER SIDA
SETT FORFRA OG FRA VENSTRE
5
6
1
2
3
7
OPEN
8
4
1
Lins
1
Linse
2
Fjärrsensor (endast VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
2
Sensor for fjernkontroll (kun VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
3
Lampa (endast VP-D382( i )/D382H/D384/D385( i ))
3
Lys (kun VP-D382( i )/D382H/D384/D385( i ))
4
OPEN-reglage
4
OPEN-bryter
5
EASY Q-knapp ➥sidan 36
5
EASY Q-knapp ➥side 36
6
Displayknapp (
6
Skjermknapp (
7
TFT LCD-skärm
7
TFT LCD-skjerm
8
Inbyggd mikrofon
8
Intern mikrofon
)
Täck inte över mikrofonen eller linsen under inspelning.
VAR FÖRSIKTIG
0_ Swedish
FORSIKTIG
)
Vær forsiktig slik at du ikke dekker til den interne mikrofonen
og linsen under opptak.
Norwegian _0
lära känna miniDV
-kameran
gjør deg kjent med
miniDV-videokameraet
VÄNSTER SIDA
SETT FRA VENSTRE
1
2
3
4
DV
AV
5
MENU
W
MODE
R
POWE
T
CHG
BAT
T.
6
7
8
CARD
MODE
TAPE
(VP-D385( i ) only)
1
Knappen MENU
1
MENU-knapp
2
Joystick ( / /  /  / Valknappen), (W/T) ➥sidan 23
2
Joystick ( / /  /  / Valgbryteren), (W/T) ➥side 23
3
Knappen inspelningsstart/-stopp
3
Start/stopp innspilling-knapp
4
Uttagsskydd (AV/DV-uttag)
4
Kontaktdeksel (AV/DV-kontakt)
5
Inbyggd högtalare
5
Innebygd høyttaler
6
Valreglage (CARD-TAPE) (endast VP-D385( i ))
6
Valgbryter (CARD-TAPE) (kun VP-D385( i ))
7
Batteri
7
Batteri
8
Batteriknapp (BATT.)
8
Utløserknapp for batteri (BATT.)
Om du stänger LCD-panelen med LCD-skärmen vänd utåt
fungerar Joystick-funktionerna (// /) omvänt.
0_ Swedish
CHG
BATT.
Når du lukker LCD-panelet mens LCD-skjermen peker ut, vil
Joystick-funksjonene (// /) fungere bakvendt.
Norwegian _0
HÖGER SIDA OCH OVANSIDA
SETT FRA HØYRE OG OVENFRA
1
L
VO
2
AV
DV
6
3
4
5
POW
ER
MODE
CHG
7
1
Zoom (W/T) / Volym (VOL)
1
Zoom-hendel (W/T) / Volum-hendel (VOL)
2
PHOTO-knapp ➥sidorna 60, 78
2
PHOTO-knapp ➥side 60, 78
3
Knappen inspelningsstart/-stopp
3
Start/stopp innspilling-knapp
4
POWER-reglage
4
POWER-bryter
5
Uttagsskydd (uttag för DC IN, USB (endast VP-D385( i ))
5
Kontaktdeksel (kontakt for strømforsyning, USB (kun VP-D385( i ))
6
Kassettlucka
6
Deksel for kassettholder
7
Handrem
7
Håndstropp
0_ Swedish
Norwegian _0
lära känna miniDV-kameran gjør deg kjent med
miniDV-videokameraet
BAKSIDAN OCH UNDERSIDAN
SETT BAKFRA OG NEDENFRA
1
AV
5
DV
2
3
MODE
POWER
6
7
CHG
4
1
8
DC IN
AV-uttag
1
MODE-knapp
3 Lägesindikator (Camera (Kameraläge) (
Player (Uppspelarläge) (
))
4 DC IN-uttag
9
A/V-kontakt
MODE-knapp
Modusindikator (Camera (Kameramodus) (
Player (Player modus) (
))
4 Kontakt for strømforsyning
2
2
)/
3
5
DV (IEEE1394)-uttag
5
DV-kontakt (IEEE1394)
6
Laddningsindikator (CHG)
6
Ladeindikator (CHG)
7
USB-uttag (endast VP-D385( i ))
7
USB-port (KUN VP-D385( i ))
8
Minneskortplats (endast VP-D385( i ))
8
MMC- / SD-kortspor (kun VP-D385( i ))
9
Stativgänga
9
Tripodfeste
Minneskort som stöds (2 GB Max)
Uttag
VP-D385( i )
VP-D381( i )
/D382( i )
/D382H/D384
endast VP-D385( i )
AV
AV
10_ Swedish
DV
DV
DC IN
Kompatible minnekort (Maks 2 GB) Kontakter
kun VP-D385( i )
USB
VP-D385( i )
VP-D381( i )
/D382( i )
/D382H/D384
DC IN
MMC/SD
)/
MMC/SD
AV
DV
DC IN
AV
DV
DC IN
USB
Norwegian _10
ANVÄNDA FJÄRRKONTROLLEN (ENDAST VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
BRUKE FJERNKONTROLLEN (KUN VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
1
PHOTO-knapp ➥sidorna 60,78
1
2
REC-knapp
2
3
SELF TIMER-knapp ➥sidan 39
4
ZERO MEMORY-knapp ➥sidan 38
5
PHOTO SEARCH-knapp ➥sidan 61
6
A.DUB-knapp ➥sidan 65
7
Framåtspolningsknapp
8
Bakåtspolningsknapp
Spela upp-knapp
(-) /
(+) Riktningsknappar
10
➥sidan 64
11 TECKENFÖNSTER-knappen (
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PHOTO-knapp ➥side 60,78
REC-knapp
SELF TIMER-knapp (selvutløser)
➥side 39
4 ZERO MEMORY-knapp (nullminne)
➥side 38
5 PHOTO SEARCH-knapp ➥side 61
3
6
A.DUB-knapp ➥side 65
7
(FF)-knapp
8
(REW)-knapp
12 W/T (Zoom)-knapp
(PLAY)-knapp
(-) /
(+) Rettningsknapper
➥side 64
)
11 DISPLAY-knapp (
13 X2-knapp ➥sidan 64
12 W/T (Zoom)-knapp
14 DATE/TIME-knapp
13 X2-knapp ➥side 64
15
)
Slow motion-knapp
9
10
14 DATE/TIME-knapp
16
Pausknapp
15
(SLOW)-knapp
17
Stoppknap
16
(PAUSE)-knapp
17
(STOP)-knapp
18 F.ADV-knapp ➥sidan 64
18 F.ADV-knapp ➥side 64
Knapparna på fjärrkontrollen fungerar på samma sätt som
motsvarande på miniDV-kameran.
11_ Swedish
Knappene på fjernkontrollen fungerer på samme måte som de
på miniDV-videokameraet.
Norwegian _11
förberedelser
forberedelse
ANVÄNDA HANDREMMEN OCH LINSSKYDDET
BRUKE HÅNDSTROPPEN OG LINSEDEKSELET
I det här avsnittet beskrivs hur du använder din miniDV-kamera: t.ex.
hur du använder medföljande tillbehör, hur du laddar batteriet, hur du
ställer in användarlägen och skärmindikationer.
Dette avsnittet gir deg informasjon om bruk av miniDV-videokameraet.
Her får du informasjon om hvordan du kan bruke ekstrautstyret
som følger med, hvordan du lader batteriet og hvordan du kan angi
skjermindikatorene i de ulike modiene.
Det är mycket viktigt att kontrollera att handremmen har justerats på
rätt sätt innan du börjar inspelningen.
Med handremmen kan du:
• Hålla videokameran på ett stadigt och bekvämt sätt.
• Placera handen på ett sådant sätt att det är enkelt att manövrera
knapparna Inspelningsstart/-stopp, PHOTO och Zoom.
Handrem
Justera handremmen
1
IDet er svært viktig å sørge for at håndstroppen er riktig justert før du
begynner å bruke videokameraet.
Med håndstroppen kan du:
• holde videokameraet på en stødig og behagelig måte.
• ette hånden inn slik at den er i en posisjon hvor den enkelt kan
betjene Start/stopp innspilling-knappen, PHOTO-knappen og
Zoom-hendelen.
2
3
Linsskydd
4. Fäst linsskyddet med
linsskyddsremmen enligt bilden.
5. Fäst linsskyddsremmen i
handremmen och justera den enligt
anvisningarna för handremmen.
6. Spänn fast remmen.
4
5
6
Montera linsskyddet efter användning
Tryck in knapparna på båda sidorna av linsskyddet och
sätt det sedan över kameralinsen.
12_ Swedish
Justere håndstroppen
1. Træ enden av håndstroppen inn
i øyet foran på videokameraet og
trekk den gjennom øyet.
2. Før hånden inn i håndstroppen,
og juster lengden slik at det føles
behagelig.
3. Lukk håndstroppen med
borrelåsfestet.
1. Sätt i handremmen på
videokamerans framsida och dra
igenom remmen.
2. För in handen i remmen och justera
längden efter din bekvämlighet.
3. Spänn fast remmen.
Montera linsskyddet
Håndstropp
Linsedeksel
Sette på linsedekselet
4. Fest linsedekselet på
linsedekselstroppen som vist på
tegningen.
5. Fest linsedekselstroppen på
håndstroppen, og juster den ved
å følge samme fremgangsmåte
som for håndstroppen.
6. Lukk håndstroppen med
borrelåsfestet.
Sette tilbake linsedekselet etter bruk
OPEN
Trykk sammen knappene på hver side av linsedekselet,
og sett den tilbake på videokameraets linse.
Norwegian _12
SÄTTA I KNAPPBATTERIET
SETTE INN KNAPPECELLEBATTERIET
Sätta i knappbatteriet i
fjärrkontrollen (endast VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
Sette inn knappecellebatteriet i
fjernkontrollen (kun VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
1. Ta ut batterihållaren för knappbatteriet i
pilens riktning.
2. Placera knappbatteriet i batterihållaren
med den positiva ( ) polen uppåt.
3. Sätt tillbaka batterihållaren för
knappbatteriet.
Viktigt angående knappbatteriet
• Om knappbatteriet inte byts ut korrekt finns det risk för explosion.
Byt endast ut mot ett batteri av samma eller likvärdig typ.
• Hantera inte batteriet med en pincett eller andra metallverktyg.
Det leder till kortslutning.
• Ladda inte upp, ta isär, värm upp eller nedsänk batteriet i vatten,
detta för att undvika explosionsrisk.
VARNING
Förvara knappbatteriet utom räckhåll för barn. Kontakta
en läkare omedelbart om ett batteri sväljs.
13_ Swedish
1. Trekk ut batteriholderen i retningen som
pilen viser.
2. Plasser batteriet i holderen, med den
positive polen ( ) opp.
3. Sett holderen tilbake.
Forholdsregler for knappecellebatteriet
• Det er fare for eksplosjon hvis feil type knappecellebatteri benyttes.
Bytt bare ut med samme eller tilsvarende type.
• Ikke ta i batteriet med pinsett eller andre metallgjenstander. Dette vil
føre til kortslutning.
• Ikke lad opp, ta fra hverandre, varm opp eller dypp batteriet i vann,
dette for å unngå eksplosjonsfare.
ADVARSEL
Knappecellebatteriet må oppbevares utilgjengelig for
barn. Hvis et batteri svelges, må du straks kontakte lege.
Norwegian _13
förberedelser
forberedelse
• Använd endast batteriet IA-BP80W.
• Batteriet kan vara en aning laddat när apparaten körs.
• Ladda batteriet innan du börjar använda din miniDV-kamera.
• Bare bruk batteri av typen IA-BP80W.
• Batteriet kan ha en liten lading, selv om du nettopp har kjøpt det.
• Husk at du må lade batteriet før du begynner å bruke miniDV-
ANVÄNDA BATTERIET
Sätta i/ta ut batteriet
videokameraet.
Sette inn/løse ut batteriet
Insert
POWE
BATT.
R
ER
POW
BATT.
CH
1. Öppna LCD-skärmen på det sätt som visas i
bildserien.
2. För in batteriet tills du hör ett lätt klick.
• Kontrollera att logotypen för (SAMSUNG) är vänd
utåt när kameran är placerad så som visas på bilden.
3. Tryck på utlösningsreglaget för BATT. och tryck ut
batteriet.
• För försiktigt utlösningsreglaget för BATT. i den
riktning som visas på bilden.
• Extrabatterier finns hos din lokala Samsungåterförsäljare.
• Ta ut batteriet ur miniDV-kameran om
kameran inte kommer att användas på en
längre tid.
BRUKE BATTERIET
Eject
Lade batteriet
Laddning av batteriet
BATT.
ER
POW
BATT.
CH
14_ Swedish
BATT.
R
Använd endast batterier som är godkända av Samsung. Använd inte
batterier från andra tillverkare. I annat fall finns det risk för överhettning,
brand eller explosion. Samsung ansvarar inte för problem som uppstår
på grund av att icke-godkända batterier används.
POWE
1. För reglaget POWER nedåt för att slå på kameran.
2. Sätt i batteriet i videokameran.
3. Öppna uttagsskyddet och anslut strömadaptern till
DC IN-uttaget.
4. Anslut strömsadaptern till ett vägguttag.
5. När laddningen är klar kopplar du ur strömadaptern
från DC IN-uttaget på videokameran.
• Batteriet laddas fortfarande ur om strömmen är
avstängd om det lämnas kvar i apparaten.
Vi rekommenderar att du köper ett eller fler extrabatterier så
att du kan använda miniDV-kameran under en längre tid.
1. Åpne LCD-skjermen som figuren viser.
2. Sett inn batteriet i sporet til det klikker forsiktig på plass.
• Sjekk at Samsung-logoen vender ut mens
videokameraet holdes som vist på tegningen.
3. Skyv batteriutløserknappen BATT., og ta ut batteriet.
• Skyv batteriutløserknappen BATT. forsiktig i
retningen vist på tegningen.
• Ekstrabatterier kan fås hos nærmeste
Samsung-forhandler.
• Hvis miniDV-videokameraet ikke skal
benyttes på en stund, må du ta ut batteriet
av miniDV-videokameraet.
1. Skyv POWER-bryteren nedover for å slå av
strømmen.
2. Koble batteriet til videokameraet.
3. Åpne kontaktdekselet, og koble til strømadapteren
til kontakten DC IN.
4. Koble strømadapteren til en stikkontakt.
5. Trekk ut strømledningen fra DC IN-kontakten på
videokameraet når ladingen er ferdig.
• Hvis du lar batteriet sitte i videokameraet, vil det
etter hvert lades ut, selv om strømmen er slått av.
Det anbefales at du kjøper ett eller flere ekstrabatterier, slik at et
utladet batteri ikke forhindrer bruken av miniDV-videokameraet.
Bruk kun batterier som er godkjent av Samsung. Ikke bruk
batterier fra andre produsenter. Bruk av andre batterier kan føre til
overoppheting, brann eller eksplosjon. Samsung er ikke ansvarlig for
problemer som oppstår på grunn av batterier som ikke er godkjente.
Norwegian _14
Laddningsindikator
Färgen på lysdioden varierar beroende på
statusen för effekten eller laddningen.
• Om batteriet är fulladdat är laddningsindikatorn
grön.
• Om du laddar batteriet är färgen på
laddningsindikatorn orange.
• Om något fel uppstår under batteriladdningen
blinkar laddningsindikatorn grönt.
Ladeindikator
POWER
AV
CHG
Fargen på lysdioden indikerer strømtilstand eller
ladestatus.
• Hvis batteriet er fullt oppladet, er
ladeindikatoren grønn.
• Når du lader batteriet, er fargen på
ladeindikatoren oransje.
• Hvis det oppstår en feil mens batteriet lades,
blinker ladeindikatoren oransje.
DV
MODE
POWER
CHG
DC IN
<Charging indicator>
Laddnings- och inspelningstider med fulladdat
batteri (utan att zooma, öppna LCD etc.)
Lading, innspillingstid med et fulladet batteri (ikke bruk av zoom, åpen LCD osv.)
• Den uppmätta tiden som anges i tabellen är baserad på modellen
• Målte tider i tabellen er basert på modell VP-D385( i ).
VP-D385( i ).
(Tiderna för VP-D381( i )/D382( i )/D382H//D384/D385( i ) är ungefär
desamma.)
• Tiden är endast för referens. Angivna siffror är uppmätta i
Samsungs testmiljö och kan variera beroende på användare och
förhållanden.
• Inspelningstiden minskas avsevärt i kalla miljöer. De
kontinuerliga inspelningstiderna i bruksanvisningen är
uppmätta med ett fulladdat batteri vid 25 °C. Eftersom den
omgivande temperaturen och förhållandena kan variera, kan
den återstående batteritiden skilja sig något från de beräknade
kontinuerliga inspelningstiderna som anges i anvisningarna.
Batteri
Tid
IA-BP80W
15_ Swedish
Laddningstid
Cirka. 1 timme
20 minuter
Inspelningstid
Cirka. 1 timme
20 minuter
(Tidene for VP-D381( i )/D382( i )/D382H//D384/D385( i )) er nesten
de samme.)
• Tiden er kun for referanse. Tallene i tabellen er målt i Samsungs
testmiljø, og kan variere fra din faktiske bruk.
• Batteriets levetid reduseres betydelig i kalde omgivelser.
Anslagene for kontinuerlig opptakstid som er angitt i
bruksanvisningen, tar utgangspunkt i et fullt ladet batteri som
oppbevares og brukes ved en temperatur på 25 °C. Ettersom
omgivelsestemperatur og andre forhold kan variere, kan den
gjenværende batteritiden være forskjellig fra de omtrentlige
tidene for kontinuerlig opptak gitt i instruksene.
Batteri
Tid
IA-BP80W
Ladetid
Innspillingstid
Cirka. 1 time 20
minutter
Cirka. 1 time 20
minutter
Norwegian _15
förberedelser
Hur lång kontinuerlig inspelningstid som finns
beror på:
•
•
•
•
•
Batteriets typ och kapacitet.
Omgivningstemperatur.
Hur ofta zoomen/blixten används.
Typ av användning (videokamera/kamera/med LCD-skärm etc.)
Vi rekommenderar att du har flera batterier tillgängliga.
• Kontrollera återstående batteritid genom att hålla in
knappen Teckenfönster (
). ➥sidan 21
• Uppladdningstiden kan variera beroende av återstående
batterikapacitet.
forberedelse
Kontinuerlig opptakstid er avhengig av følgende:
•
•
•
•
Batteritypen som brukes og batteriets kapasitet.
Omgivelsestemperatur.
Hvor ofte du bruker zoom-funksjonen.
Bruksmåte (som videokamera, stillbildekamera, med eller uten
LCD-skjerm osv.)
• Vi anbefaler at du skaffer deg mer enn ett batteri.
• Du kan kontrollere batterikapasiteten ved å holde inne
Displayknappen (
). ➥side 21
• Ladetiden avhenger av gjenværende batterikapasitet.
Batterinivåskärm
Visning av batterinivå
a. Helt laddat
b. Urladdning på 20~40 %
c. Urladdning på 40~80 %
d. Urladdning på 80~95 %
e. Urladdat (blinkar)
(Videokameran stängs snart av, byt batteri så snart
som möjligt.)
a. Fullt oppladet
b. 20~40 % brukt
c. 40~80 % brukt
d. 80~95 % brukt
e. All kapasitet brukt (blinker)
(Videokameraet slår seg av snart, bytt batteriet så
snart som mulig.)
Batterinivået viser hvor mye av batteriets kapasitet som
er igjen.
Batterinivåskärmen visar batteristyrkan som återstår i
batteriet.
(Blinking)
Batterihantering
• Batteriet ska laddas i en omgivande temperatur på 0 °C - 40 °C.
• Batteriets livslängd och kapacitet minskas om det används i
temperaturer under 0 °C eller om det lämnas i temperaturer över
40 °C under längre tidsperioder, även om det är helt laddat.
• Placera inte batteriet i närheten av en värmekälla
(t.ex. en brasa eller värmare).
• Montera inte isär batteriet eller utsätt det för tryck eller värme.
• Låt inte batteripolerna + och - på batteriet kortslutas. Det kan orsaka
läckor, värmebildning, överhettning eller brand.
16_ Swedish
Håndtering av batteriet
• Batteriet bør lades ved en temperatur på mellom 0 °C og 40 °C.
• Batteriets levetid og kapasitet reduseres hvis det brukes ved en
temperatur som er lavere enn 0 °C eller utsettes for en temperatur
på mer enn 40 °C over lang tid, selv når det er fullt ladet.
• Ikke plasser batteriet i nærheten av varmekilder
(for eksempel åpen ild eller ovner).
• Batteriet må ikke demonteres, utsettes for trykk eller varmes opp.
• Ikke lag kortslutning mellom pluss- og minuspolene på batteriet.
Dette kan føre til lekkasje og varmgang, med overoppheting og
brannfare som resultat.
Norwegian _16
Anmärkningar angående batteriet
• Se tabellen på sidan 15 för ungefärliga kontinuerliga inspelningstider.
• Inspelningstiden påverkas av temperaturen och omgivande villkor.
• Inspelningstiden kortas väsentligt i kalla miljöer eftersom omgivande
Merknader om batteriet
• Se tabellen på side 15 for anslag over kontinuerlig opptakstid.
• Disse anslagene er avhengig av temperatur og forholdene der
•
• Anslagene for kontinuerlig opptakstid som er angitt i bruksanvisningen,
•
•
•
•
•
•
•
•
batteriene oppbevares.
• Batteriets levetid reduseres betydelig i kalde omgivelser ettersom
temperatur och förhållanden varierar.
De kontinuerliga inspelningstiderna i bruksanvisningen är uppmätta med ett
fulladdat batteri vid 25 °C. Den återstående batteritiden kan skilja sig från
de ungefärliga kontinuerliga inspelningstiderna som anges i instruktionerna.
När du köper ett nytt batteri rekommenderar vi att du köper samma
modell som följde med den här videokameran. Batteriet finns hos
SAMSUNG-återförsäljare.
Kontakta en återförsäljare när batteriets livstid är slut. Batteriet ska
hanteras som kemiskt avfall.
Kontrollera att batteriet är helt laddat innan du börjar spela in.
Det nya batteriet är oladdat. Ladda batteriet helt innan det används.
Batteriet kan läcka när det är helt urladdat. De interna cellerna skadas
om batteriet urladdas helt.
Spara på batteriet genom att stänga av videokameran när den inte används.
Om apparaten inte används på mer än 5 minuter när den är i läget
Camera (Kamera) med läget STBY aktiverat och ett band är isatt,
kommer apparaten att stängas av automatiskt för att förhindra att
batterierna laddas ur.
Tappa inte batteriet. Batteriet kan skadas om det tappas.
omgivelsestemperaturen og forholdene ellers kan variere.
tar utgangspunkt i et fullt ladet batteri som oppbevares og brukes ved
en temperatur på 25 °C. Gjenværende batteritid kan være forskjellig
fra de omtrentlige tidene for kontinuerlig opptak gitt i instruksene.
Når du kjøper et nytt batteri, anbefaler vi at du kjøper samme
type batteri som følger med videokameraet. Batteriene er
tilgjengelig hos Samsung-forhandlere.
Kontakt forhandleren når batteriet er helt oppbrukt. Batterier skal
behandles som kjemisk avfall.
Batteriet bør være fullt oppladet før du starter et opptak.
Et helt nytt batteri leveres uladet. Før du begynner å bruke batteriet,
må du lade det helt opp.
Dessuten er faren for lekkasje større når batteriet er helt utladet.
Hvis et batteri tømmes helt, kan cellene i batteriet skades.
Spar batteriet ved å slå av videokameraet når du ikke bruker det.
Hvis videokameraet er i Camera mode (Kameramodus) og går over
til STBY-modus etter 5 minutter uten å ha blitt brukt med en tape i,
slår det seg av automatisk for å unngå unødig utladning av batteriet.
Pass på at du ikke mister batteriet i bakken eller på gulvet. Batteriet
kan skades hvis det utsettes for støt.
•
•
•
•
•
•
•
•
ANSLUTA TILL EN STRÖMKÄLLA
KOBLE TIL EN STRØMKILDE
videokameran.
- strömadaptern: används för inspelning
inomhus.
- Batteriet: används för inspelning utomhus.
1
Använda en strömkälla i hemmet
3
Anslut till strömmen i hemmet och använd
videokameran utan att behöva oroa dig över
batteritiden. Du kan låta batteriet sitta kvar,
batterikraften kommer inte att minska.
1. För reglaget POWER nedåt för att slå på kameran.
2. Öppna uttagsskyddet och anslut strömadaptern till DC IN-uttaget.
3. Anslut strömsadaptern till ett vägguttag.
• Kontakten och vägguttaget kan variera beroende på i vilket land du bor.
4. Dra reglaget POWER nedåt för att slå på enheten och tryck på
knappen MODE för att ange Camera (Kamera) (
) or Player
(Uppspelar) (
).
17_ Swedish
- Strømadapteren: brukes til innendørsopptak.
- Batteriet: brukes til utendørsopptak.
Bruke strømnettet
Ved å benytte strømnettet kan du benytte
videokameraet uten å måtte bekymre deg for
batterikapasiteten. Du kan la batteriet være
påmontert, men batteriet vil ikke bli brukt.
1. Skyv POWER-bryteren nedover for å slå på
strømmen.
2. Åpne kontaktdekselet, og koble strømledningen
til DC IN-kontakten.
3. Koble strømledningen til en stikkontakt.
• Støpselet som skal settes inn i stikkontakten, kan ha ulik utforming,
avhengig av landet der produktet kjøpes og/eller brukes.
4. Skyv POWER -bryteren ned for å slå på strømmen, og trykk MODEknappen for å angi Camera (Kamera) (
) eller Player(
).
Norwegian _17
• Det finns två typer av strömkällor som kan anslutas till
• Videokameraet kan kobles til to typer strømkilder.
VOL
AV
DV
POWER
POW
ER
MODE
CHG
2
förberedelser
GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING AV MINIDV-KAMERAN
Slå av och på miniDV-kameran
forberedelse
GRUNNLEGGENDE BRUK AV MINIDV-VIDEOKAMERAET
Slå miniDV-videokameraet på og av
Mode indicator
Du slår av och på kameran genom att dra reglaget POWER nedåt.
• Varje gång du för reglaget POWER nedåt slås kameran på
eller av.
Ställa in användarlägen
AV
• Ange användarläge genom att ändra MODE-knappen
Du slår videokameraet på eller av ved å skyve POWERbryteren nedover.
• Skyv på POWER-bryteren flere ganger hvis du vil
veksle mellom av- og på-modus.
Velge driftsmodus
DV
• Angi driftmodus ved å justere MODE-knappen og
och Valknappen (endast VP-D385( i )) innan du börjar
valgbryteren (kun VP-D385( i )) før du bruker noen
använda någon funktion.
av funksjonene.
1. Tryck på MODE-knappen för att ange Camera (Kamera)
1. Trykk MODE-knappen for å angi Camera (Kamera) (
)
) eller Player (Uppspelar) (
). Varje gång du
(
eller Player (
). Hvert trykk på MODE-knappen gjør
trycker på MODE-knappen växlar läget mellan Camera
at du veksler mellom Camera (Kameramodus) (
)
) och Player (Uppspelar) (
).
(Kamera) (
og Player (Player modus) (
).
2. Ställ in CARD eller TAPE med Valknappen. (endast VP-D385( i ))
2. Sett Valgbryteren til CARD eller TAPE. (kun VP-D385( i ))
MODE button
- Camera mode (Kameraläge) (
): Spelar in
- Camera mode (Kameramodus) (
): For å spille inn film
POWER switch
filmklipp eller foton på en kassett. ➥sidan 19
eller stillbilder på
en tape. ➥side 19
): Spelar upp
- Player mode (Uppspelarläge) (
-
Player
mode
(Player
modus)
(
):
F
or
å
spille
av
film
eller bilder fra en
➥sidan
filmklipp eller foton på en kassett.
19
tape. ➥side 19
): Spelar in filmklipp eller foton
-M.Cam mode (M.Kameraläge) (
- M.Cam mode (M.Kamera-modus) (
): For å spille inn film eller ta bilder
på ett minneskort. ➥sidan 20
på et minnekort. ➥side 20
): Spelar upp filmklipp eller
- M.Player mode (M.Uppspelarläge) (
-
M.Player
mode
(M.Player-modus)
(
): For å spille av film eller bilder
➥sidan
foton på ett minneskort.
20
fra et minnekort. ➥side 20
jhyk
{hwl bestämsjhyk
{hwl
l
jhyk
{hwl
jhyk
{hwl
{hw
l
av läget på{hw
MODE-knappen
och Valknappen
• Användarlägena
bestemmes av posisjonen til MODE-knappen og valgbryteren
• Driftsmodiene
(endast VP-D385( i )).
(kun VP-D385( i )).
MODE
POWER
CHG
DC IN
Lägesnamn
Camera Mode
tvkl
jhyk
{hwl
(Kameraläge)
Player Mode
(Uppspelarläge)
M.Cam Mode
tvkl
(M.Kameraläge)
M.Player Mode
(M.Uppspelarläge)
jhyk
{hwl
MODE-knapp
Valknapp
jhyk
{hwl
{hw
l
(endast VP-D385( i ))
jhyk
tvkl
jhyk
{hwl
jhyk
tvkl
{hwl
{hwl
tvkl
jhyk
{hwl
{hw
l
tvkl
{hwl
tvkl
jhyk
tvkl
{hwl
jhyk
tvkl
•
tvkl
M.Player Mode (M.Uppspelarläge): Uppspelningsläge - minneskort
Lägena M.Cam(M.Kameraläge) och M.Player(M.Uppspelarläge)
tvkl
finns endast på modellerna (endast
VP-D385( i )). tvkl
18_ Swedish
{hwl
l
Player{hw
Mode
(Player modus)
Valgbryter
jhyk
{hwl
{hw
l
(kun VP-D385( i ))
jhyk
tvkl
jhyk
M.Cam Mode
tvkl
(M.Kamera-modus)
M.Player Mode
(M.Player-modus)
{hwl
jhyk
{
{hwl
jhyk
{
{hwl
{hw
l
jhyk
tvkl
jhyk
{hwl
tvkl
jhyk
{hwl
{hw
l
tvkl
jhyk
tvkl
{hwl
jhyk
{hwl
jhyk
tvkl
{hwl
{hw
l
• M.Cam Mode (M.Kameraläge): Kameraläge - minneskort
tvkl
jhyk
{hwl
{hw
lMode
Camera
tvkl
jhyk
{hwl
(Kameramodus)
jhyk
{hwl
MODE-knapp
tvkl
{hwl
{hw
l
tvkl
jhyk
jhyk
{hwl
{hw
l
jhyk
jhyk
Modusnavn
tvkl
{hwl
{hw
l
tvkl
jhyk
tvkl
tvkl
tvkl
{hwl
{hw
l
• M.Cam Mode (M.Kameramodus): Minne kamera-modus
tvkl
•
tvkl
M.Player Mode (M.player-modus): Memory Player-modus
M.Kamera-modus og M.player-modus er kun tilgjengelig på
tvkl
tvkl
modellene (kun VP-D385( i )).
Norwegian _18
SKJERMINDIKATORER PÅ Camera/Player (KAMERA-/PLAYER-MODELLER)
SKÄRMINDIKATORER I Camera/Player (KAMERALÄGE/UPPSPELARLÄGE)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Batterinivå ➥sidan 16
Telemakro * ➥sidan 54
Kassettinspelning av foto ➥sidan 60 / Självutlösare *
Fjärrkontroll➥sidan 39 (endast VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
Lägesfunktion
Inspelningshastighet ➥sidan 44
Nollminne ➥sidan 38 (endast VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
Tidräknare (filminspelningstid)
Kassettindikator
Återstående bandtid (i minuter)
Audioläge ➥sidan 44
Ljus * ➥sidan 59 (endast VP-D382( i )/D382H/D384/D385( i ))
BLC (Motljuskompensation)* ➥sidan 56
WindCut Plus * ➥sidan 45
Fade ➥sidan 41/ Fjärrkontroll ➥sidan 25
(endast VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
USB * ➥sidan 98 (endast VP-D385( i ))
C.Nite * ➥sidan 58
Äkta Stereo ➥sidan 46
Zoomposition * ➥sidan 37
Datum/Klocka ➥sidan 32
Manuell fokus * ➥sidan 42
Manuell exponering * ➥sidan 43
Slutarhastighet * ➥sidan 43
Vitbalans * ➥sidan 49
Program AE * ➥sidan 47
DIS * ➥sidan 55
Visuella effekter * ➥sidan 51
EASY.Q * ➥sidan 36/ 16:9 Wide ➥sidan 53
Dubbning av ljud ➥sidan 65 (endast VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
Ljudeffekt ➥sidan 67
3 AV IN * ➥sidan 68 (endast VP-D381i/D382i/D385i)/
Fjärrkontroll ➥sidan 25 (endast VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
4 DV IN (DV-dataöverföringsläge) ➥sidan 93
5 VOICE+ -indikator ➥sidan 72
6 Varningsindikator ➥sidan 103
7 Meddelanderad ➥sidan 103
8 Volymkontroll * ➥sidan 62
9 FUKT ➥sidan 104
10 Uppspelning med dubbat ljud ➥sidan 66
1
OSD in Camera Mode
1
26
25
3
Art
4
5
STBY
SP
6
3
7
8
5
60min
9
6
16Bit
10
7
11
8
S
No Tape !
23
22
21
M
1/50
12
13
19
14
20
19
4
0:00:00
24
W
15
T
C.Nite 1/25
00:00 1.JAN.2008
18
16
9
10
11
12
13
14
17
26
16:9 Wide
1/50
22
19
21
20
3
10Sec
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
OSD in Player Mode
24
25
1
1
10
2
9
19_ Swedish
2
2
Sound[2]
26
STOP SP
0:00:46:06
S
16Bit
2
2
No Tape !
AV In
8
3
[11]
00:00 1.JAN.2008
4
7
6
Lyddubbing ➥side 65 (kun VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
Audioeffekt ➥side 67
3 AV IN * ➥side 68 (kun VP-D381i/D382i/D385i)/
Fjernkontroll ➥side 25 (kun VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
4 DV IN (DV date transfer mode) ➥side 93
5 Voice+ indikator ➥side 72
6 Varselindikator ➥side 103
7 Meldingslinje ➥side 103
8 Volumkontroll * ➥side 62
9 DEW ➥side 104
10 Avspilling av lyddubbing ➥side 66
1
60min
V
Batterinivå ➥side 16
Telemakro * ➥side 54
Spille inn på tape ➥page 60 / Selvutløser *
Fjernkontroll➥side 39 (kun VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
Driftsmodus
Modus for innspillingshastighet ➥side 44
Nullminne ➥side 38 (kun VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
Tidtaker (opptakstid film)
Tapeindikator
Gjenværende tid (i minutter)
Audiomodus ➥side 44
Lys * ➥page 59 (kun VP-D382( i )/D382H/D384/D385( i ))
BLC (Motlyskompensasjon)* ➥side 56
WindCut Plus * ➥side 45
Toning ➥side 41/ Fjernkontroll ➥side 25
(kun VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
USB * ➥side 98 (kun VP-D385( i ))
C.Nite * ➥side 58
Real Stereo ➥side 46
Zoom-posisjon * ➥side 37
Dato/Tid ➥side 32
Manuell fokusering * ➥side 42
Manuell eksponering * ➥side 43
Lukkerhastighet * ➥side 43
Hvitbalanse * ➥side 49
Program AE * ➥side 47
DIS * ➥side 55
Modus for visuelle effekter * ➥side 51
EASY.Q * ➥side 36/ 16:9 Wide ➥side 53
5
3
Norwegian _19
förberedelser
SKÄRMINDIKATORER I M.Cam/M.player (M.KAMERALÄGE/M.UPPSPELARLÄGE) (ENDAST VP-D385( i ))
2
Tidräknare (filminspelningstid)
2
Filmklippets filnummer
3
Volymkontroll * ➥sidan 86
4
Indikator för raderingsskydd ➥sidan 80
Bildspel ➥sidan 79
6 Bildräknare (Aktuellt foto/Totalt antal
inspelningsbara foton)
7 Storlek på foto ➥sidan 75
1
Art
Mappnummer - Filnummer ➥sidan 77
9
Skriv ut ➥sidan 89
• Skärmspråket som visas här är
baserat på modell VP-D385( i ).
• Skärmvisningen ovan är ett exempel,
och skiljer sig från den riktiga
skärmbilden.
• Skärmindikatorerna är baserade på
minneskapacitet för 2 GB
(endast VP-D385( i )).
• Skärmindikatorer och ordning kan
ändras utan föregående meddelande.
• Funktioner som är markerade med *
behålls inte när miniDV-kameran slås
på igen när den har varit avstängd.
20_ Swedish
2
10Sec
Indikator for lagring og innlasting av bilder
Bildeteller
(totalt antall tilgjengelige stillbilder)
3 Indikator for minnekort
4 Lys ➥side 59
(kun VP-D382( i )/D382H/D384/D385( i ))
1
2
3
10314
60min
4
No Memory
No Tape Card
! !
4
19
W
T
00:00 1.JAN.2008
OSD in M.Player Mode
5
8
SKJERMINDIKATORER I M.Cam/M.player (M.KAMERA-/M.PLAYER-MODUS) (KUN VP-D385( i ))
OSD in M.Cam Mode
Bildinspelning och laddningsindikator
Bildräknare
(Totalt antal inspelningsbara foton)
3 Indikator för minneskort
4 Ljus ➥sidan 59
(endast VP-D382( i )/D382H/D384/D385( i ))
1
1
forberedelse
No Memory Card !
5
Slide
2
8
Mappenummer - filnummer ➥side 77
9
Utskriftsmerke ➥side 89
basert på modell VP-D385( i ).
• Skjermbildet ovenfor er et eksempel.
Det avviker fra det reelle skjermbildet.
6
• Skjermindikatorene er basert på en
2/30
800X600
7
100-0001
8
002
00:00 1.JAN.2008
Indikator for beskyttelse mot sletting ➥side 80
• Skjermindikatorer som vises her, er
SMOV0001
No Memory Card !
9
Volumkontroll * ➥side 86
4
Slide ➥side 79
Bildeteller (gjeldende bilde/totalt antall
tilgjengelige stillbilder)
7 Bildestørrelse ➥side 75
0:00:00
[10]
00:00 1.JAN.2008
Filnummer på filmen
3
6
4
3
Tidtaker (Opptakstid)
2
5
1
STOP
1
minnekapasitet på 2 GB
(kun VP-D385( i )).
• Som ledd i arbeidet med å forbedre
ytelsen kan displayindikatorene og
rekkefølgen av disse bli endret uten varsel.
• Funksjonene som er merket med *
beholdes ikke når miniDV-videokameraet
startes igjen etter at det er slått av.
Norwegian _20
ANVÄNDA Teckenfönster-KNAPPEN (
)
Bruke DISPLAY-knappen (
) Du kan växla mellan informationsskärmens visningslägen: Tryck på
Teckenfönster-knappen (
).
Du kan bytte visningsmodus for informasjonen på skjermen: Trykk
Display-knappen (
).
Växla informationsvisningsläge
Bytte visningsmodus for skjerminformasjon
Du kan växla mellan informationsskärmens
visningslägen:
Tryck på Teckenfönster-knappen (
).
De fulla och minimala visningslägena alterneras.
• Fullt visningsläge: All information visas.
• Minimalt visningsläge: Endast indikatorn för
användningsstatus visas.
(
) vid laddning när strömmen
är frånkopplad. Efter en stund visas
laddningsstatusen på LCD-skärmen i 7
sekunder.
• Batteriets laddningsstatus är endast en
uppskattning. Den kan variera beroende på
batteriets kapacitet och temperatur.
21_ Swedish
DV
AV
MENU
W
MOD
POWE
T
BATT.
Kontrollera återstående batteritid
• Tryck och håll ned Teckenfönster-knappen Du kan bytte visningsmodus for informasjonen på
skjermen:
Trykk Display-knappen (
).
Full og minimalvisningsmodus veksles.
• Det veksles mellom visningsmodiene Full og
Minimum.
• full visningsmodus: all informasjon vises.
E
R
CHG
Kontrollere batterikapasiteten
Battery Info
• Hold inne display-knappen (
Battery charged
0%
50%
100%
) under lading
når strømmen er slått av. Ladestatusen vil vises
på LCD-skjermen i 7 sekunder.
• Batteristatusen er en referanse og et estimat.
Den vil variere avhengig av batterikapasiteten
og temperaturen.
Norwegian _21
förberedelser
forberedelse
ANVÄNDA JOYSTICK
Används vid uppspelning, paus och snabbspolning.
Används även för motsvarande förflyttning
(upp, ned, vänster, höger) och för att göra ett val
bland filmer, filer eller i menyer.
1. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt.
2. För Joystick (◄/►) åt vänster eller åt höger.
• Bekräfta ditt val genom att trycka på Joystick.
Mer information om vilka skärmmenyer
som visas när du använder Joystick (▲/▼/◄/►) finns på sidan 23.
HANTERA SNABBMENYER MED
JOYSTICKEN
Men Joystick får du enkel åtkomst till menyer du
använder ofta utan att behöva använda knappen MENU.
✪ Följ anvisningarna nedan för att använda vart och
ett av de listade menyalternativen.
Till exempel: ställa in exponering i läget Camera
(Kamera) (
).
1. Tryck på Joystick.
• Snabbmenyn visas.
2. Tryck på Joystick (▲/▼/◄/►) för att ange
inställningen.
• Genom att flytta joysticken uppåt växlar du
mellan "Auto Exposure (Autoexponering)"
och "Manual Exposure (Manuell exp.)".
3. Tryck på Joystick för att bekräfta.
• Tryck på Joystick stänga snabbmenyn.
• Vissa funktioner kan du inte aktivera
simultant med Joystick. Du kan inte
välja gråmarkerade menyalternativ på
skärmen.
• Tillgängliga funktioner i meny och
snabbmenyn varierar beroende på läge.
22_ Swedish
BRUKE JOYSTICKEN
Benyttes til avspilling, pausing og spoling.
Brukes også som retningsknapper
(opp, ned, høyre, venstre) og for å foreta et valg når
du skal velge bilder, film eller menyer.
1. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned.
2. Beveg Joysticken (◄/►) til venstre eller høyre.
• Bekreft valget ved å trykke Joysticken.
Du finner mer informasjon om å vise
skjermmenyene ved bruk av Joysticken
(▲/▼/◄/►) på side 23.
DV
AV
MENU
W
MOD
POWE
E
R
T
CHG
BAT
STBY SP
10Sec
T.
0:00:00
60min
S
STBY SP
10Sec
16Bit
0:00:05
60min
S
16Bit
Auto Exposure
STBY SP
10Sec
0:00:10
60min
S
Manual Exposure
19
16Bit
BLA I HURTIGMENYENE MED
JOYSTICKEN
Med Joysticken kan du lett få tilgang til menyer du
bruker ofte, uten å måtte bruke MENU-knappen.
✪ Følg instruksjonene nedenfor hvis du vil bruke de
forskjellige menyelementene som er listet opp på
denne siden.
Eksempel: angi eksponering i Camera
(Kameramodus) (
).
1. Trykk Joysticken.
• Hurtigmenyen vises.
2. Trykk Joysticken (▲/▼/◄/►) for å kontrollere
innstillingen.
• Hvis du beveger joysticken opp, veksler du
mellom "Auto Exposure (Manuell exp.)" og
"Manual Exposure (Manuell eksp.)".
3. Trykk Joysticken for å bekrefte valget.
• Trykk Joysticken for å avslutte hurtigmenyen
i samsvar med valgt modus.
• Det er enkelte funksjoner som du ikke kan aktivere
samtidig når du bruker Joysticken. Du kan ikke
velge de grå menyelementene på skjermen.
• Tilgjengelige elementer i meny og
hurtigmenyen varierer avhengig av modus.
Norwegian _22
HANTERA SNABBMENYER MED JOYSTICKEN
Snabbmeny i lägena Camera /Player (Kamera/Uppspelarläge)
Joystick
Status
Ingång
▲
▼

Camera
(Kameraläge)
(
)
Mode
-
Exponering
Fokus
Slutare
STOPP
-
-
Player
UPPSPELNING
-
STOPP
PAUS
)
(
FRAMÅMode
TSPOLNING
-
STOPP
-
STOPP
BAKÅTSPOLNING
-
STOPP
BAKÅTSPOLNING
BAKÅTSPOLNING
BAKÅTSPOLNING
BAKÅTSPOLNING
BAKÅTSPOLNING
(Uppspelarläge)

OK
Bakåt
/ Val /
Fade
Stänga
menyn
FRAMÅ- UPPSPETSPOLNING LNING
FRAMÅTSPOLNING PAUS
FRAMÅ- UPPSPETSPOLNING LNING
FRAMÅ- UPPSPETSPOLNING LNING
FRAMÅ- UPPSPETSPOLNING LNING
Diagnostikskärm i lägena M.Cam/M.Player (M.Kamera/M.Uppspelarläge) (endast VP-D385(i))
Joystick
Status
Ingång
▲
▼

M.Cam
(M.Kameraläge) -
Exponering
STOPP
-
(
)
Mode
M.Player
(M.Uppspe- UPPSPElarläge) LNING
(
)
Mode
PAUS
(Movie
FRAMÅimages TSPOLNING
(filmklipp))
BAKÅTSPOLNING
M. Player
(M.Uppspelarläge) (
)
Mode (Photo images
(Foton))
23_ Swedish
-
-
Fokus
-
Hoppa till
Miniatyr föregående
BAKÅSTOPP TSPOLNING
BAKÅSTOPP TSPOLNING
BAKÅSTOPP TSPOLNING
BAKÅSTOPP TSPOLNING
Hoppa till
Radera Miniatyr föregående

OK
Bakåt
/ Val /
Stänga
menyn
Hoppa till UPPSPELNING
nästa
FRAMÅPAUS
TSPOLNING
FRAMÅ- UPPSPETSPOLNING LNING
FRAMÅ- UPPSPETSPOLNING LNING
FRAMÅ- UPPSPETSPOLNING LNING
-
Hoppa till
Bildspel
nästa
FÅ TILGANG TIL HURTIGMENYENE MED JOYSTICKEN
Hurtigmeny i modiene Camera /Player (Kamera og Player)
Joysticken Status
Camera
(Kamera
modus) (
)
Mode
Valg
-
▲
▼


Eksponering Fokusering Lukker Toning
STOP
Player
(Player PLAY
modus) PAUSE
)
(
FF
Mode
REW
OK
Tilbake
/ Valg /
Avslutt
menyen
-
-
REW
FF
PLAY
-
STOP
REW
FF
PAUSE
-
STOP
REW
FF
PLAY
-
STOP
REW
FF
PLAY
-
STOP
REW
FF
PLAY
Hurtigmeny i modiene M.Cam/M.Player
(M.Kamera/M.Player) (kun VP-D385( i ))
Joysticken Status
M.Cam (M.Kameramodus)
(
)
Mode
-
M.Player STOP
(M.Playermodus) PLAY
)
(
Mode
PAUSE
(Movie
images)
FF
(film)
REW
M. Player (M.Playermodus)
(
)
Mode (Photo images)
(bilder)
-
Valg
▲
▼


OK
Eksponering
Fokusering
-
-
Tilbake
/ Valg /
Avslutt
menyen
-
Miniatyr
Hopp
over
forrige
Hopp
over
neste
PLAY
-
STOP
REW
FF
PAUSE
-
STOP
REW
FF
PLAY
-
STOP
REW
FF
PLAY
-
STOP
REW
FF
PLAY
Slett
Miniatyr
Hopp
over
forrige
Hopp
Lysbilde
over
fremvisning
neste
Norwegian _23
opprinnelig innstilling:
grundinställningar:
inställningar i systemmenyn systemmenyinnstilling
STÄLLA KLOCKAN (CLOCK SET (STÄLLA KLOCKAN))
STILLE KLOKKEN (Clock Set (Klokke innstilling))
• Klokkeinnstilling virker i modiene camera (Kamera) /
• Klockinställningen fungerar i lägena Camera (Kamera)
•
/ Player (Uppspelar) / M.Cam (M.Kamera) / M.Player
(M.Uppspelar). ➥sidan 18
Så här ställer du in datum och tid när du använder
videokameran.
1. Ställ in CARD eller TAPE med Valknappen.
(endast VP-D385( i ))
2. Tryck på MODE -knappen för att ange Camera
) eller Player (Uppspelar) (
).
(Kamera) (
3. Tryck på knappen MENU.
• Menylistan visas.
4. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"System" och tryck sedan på Joystick eller för
Joystick (►) åt höger.
5. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Clock Set (Ställa klockan)" och tryck sedan på
Joystick.
• Först markeras året.
6. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja år
och tryck sedan på Joystick.
• Månaden markeras.
7. Du kan ställa in månad, dag, timmar och minuter
genom att följa samma metod som för att ställa in året.
8. Tryck på Joystick efter att du har ställt in minuterna.
• Meddelandet "Complete! (Klar!)" visas.
9. Tryck på knappen MENU för att gå ur menyn.
• Du kan ställa in år upp till 2037.
• Slå på och av visningen av datum/tid
För att växla datum och tidsvisning på eller av
går du till menyn och ändrar visningsläget för
datum/klocka. ➥sidan 32
Skärmvisningar i den här manualen
- OSD-exemplen som används i den här handboken
är från VP-D385( i ).
- En del av dem kan skilja sig något från hur det ser
ut på din videokamera.
Player / M.Cam (M.Kamera) / M.Player. ➥side 18
CARD
• Angi dato og klokkeslett når du tar i bruk
MODE
TAPE
videokameraet første gang.
(VP-D385( i ) only)
CHG
BATT.
DV
AV
MENU
W
MODE
POWER
T
CHG
BAT
Camera Mode
System
Clock Set
Remote
Beep Sound
Shutter Sound
Language
Demonstration
Adjust
Select
Camera Mode
System
Clock Set
Remote
Beep Sound
Shutter Sound
Language
Demonstration
Move
24_ Swedish
Select
T.
1 JAN 2008
00 : 00
MENU Exit
1. Sett Valgbryteren til CARD eller TAPE.
(kun VP-D385( i ))
2. Trykk MODE-knappen for å angi Camera (Kamera) (
) eller Player (
).
3. Trykk MENU-knappen.
• Menylisten vises.
4. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
"System". Trykk deretter Joysticken eller beveg
den (►) til høyre.
5. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
"Clock Set (Klokke innstilling)", og trykk deretter
Joysticken.
• Årstallet utheves først.
6. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
gjeldende år, og trykk deretter Joysticken.
• Måneden vil bli uthevet.
7. Du kan stille inn måned, dag, time og minutt med
samme fremgangsmåte som for årstallet.
8. Trykk Joysticken når du har stilt inn minuttene.
• Meldingen "Complete! (Ferdig!)" vises.
9. Trykk MENU-knappen for å avslutte.
• Du kan stille inn årstallet opptil 2037.
• Slå dato og klokkeslett på eller av
Du kan slå dato/klokkeslett på eller av ved å
gå til menyen og endre displaymodusen for
dato/klokkeslett. ➥side 32
1 JAN 2008
00 : 00
Complete !
MENU Exit
Skjermbilder i denne håndboken
- Skjermmenyene i denne håndboken, er hentet fra
VP-D385( i ).
- Noen av skjermmenyene kan variere noe fra
skjermbildene ditt videokamera har.
Norwegian _24
Adjust
STÄLL IN MOTTAGNINGEN AV DEN TRÅDLÖSA
FJÄRRKONTROLLEN (REMOTE (FJÄRRKONTROLL))
(endast VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
ANGI DEN TRÅDLØSE FJERNKONTROLLEN (REMOTE (FJERN)) (kun VP-D382( i )/D382h/D385( i ))
• Funktionen för fjärrkontrollen fungerar i lägena
Camera (Kamera) / Player (Uppspelar) / M.Cam
(M.Kamera) / M.Player (M.Uppspelar). ➥sidan 18
• Funktionen för fjärrkontroll gör att du kan aktivera
eller inaktivera fjärrkontrollen när videokameran
används.
• Funksjonen for fjernkontroll virker i modiene
CARD
Camera (Kamera) / Player / M,Cam (M.Kamera)
/ M.Player. ➥side 18
• Med denne funksjonen kan du aktivere eller
deaktivere fjernkontrollen for bruk med
videokameraet.
MODE
TAPE
(VP-D385( i ) only)
CHG
BATT.
1. Ställ in CARD eller TAPE med Valknappen.
(endast VP-D385( i ))
1. Sett Valgbryteren til CARD eller TAPE.
(kun VP-D385( i ))
2. Tryck på MODE -knappen för att ange Camera
) eller Player (Uppspelar) (
).
(Kamera) (
2. Trykk MODE-knappen for å angi Camera
) eller Player (
).
(Kamera) (
3. Tryck på knappen MENU.
• Menylistan visas.
W
4. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"System" och tryck sedan på Joystick eller för
Joystick (►) åt höger.
5. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Remote (Fjärrkontroll)" och tryck sedan på
Joystick.
6. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"On (På)" eller "Off (Av)" och tryck sedan på
Joystick.
7. Tryck på knappen MENU för att gå ur menyn.
Om du ställer in "Remote (Fjärrkontroll)"
på "Off (Av)" i menyn och försöker använda
fjärrkontrollen kommer fjärrkontrollikonen
( ) att blinka i 3 sekunder på LCD-skärmen,
sedan försvinner den.
25_ Swedish
3. Trykk MENU-knappen.
• Menylisten vises.
DV
AV
MENU
MODE
POWER
T
CHG
BAT
Camera Mode
System
Clock Set
Remote
Beep Sound
Shutter Sound
Language
Demonstration
Move
T.
On
� On
� On
� English
� On
�
Select
MENU Exit
4. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
"System", Trykk deretter Joysticken eller beveg
den (►) til høyre.
5. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
"Remote (Fjern)", og trykk deretter Joysticken.
6. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å
velge "On (På)" eller "Off (Av)", og trykk deretter
Joysticken.
7. Trykk MENU-knappen for å avslutte.
Camera Mode
System
Clock Set
Remote
Beep Sound
Shutter Sound
Language
Demonstration
Move
Select
✔
Off
On
Hvis du angir "Remote (Fjern)" til "Off (Av)"
i menyen og prøver å bruke den likevel, vil
fjernkontrollindikatoren
( ) blinke i 3 sekunder på LCD-skjermen og
deretter forsvinne.
MENU Exit
Norwegian _25
opprinnelig innstilling:
grundinställningar:
inställningar i systemmenyn systemmenyinnstilling
STÄLLA IN LJUDSIGNAL (BEEP SOUND (LJUDSIGNAL))
STILLE LYDSIGNALET (BEEP SOUND (Beep lyd))
• Ljudsignalen fungerar i lägena Camera (Kamera)
/ Player (Uppspelar) / M.Cam (M.Kamera) /
M.Player (M.Uppspelar). ➥sidan 18
• Du kan slå på eller stänga av ljudsignal. När den
är aktiverad hörs ett pip varje gång du trycker på
en knapp.
• Funksjonen for lydsignal virker i modiene Camera
CARD
(Kamera) / Player / M.Cam (M.Kamera) /
M.Player. ➥side18
• Du kan slå lydsignalet på eller av. Når det er på,
vil du høre et lydsignal hver gang du trykker en
knapp.
MODE
TAPE
(VP-D385( i ) only)
CHG
1. Ställ in CARD eller TAPE med Valknappen.
(endast VP-D385( i ))
1. Sett Valgbryteren til CARD eller TAPE.
(kun VP-D385( i ))
BATT.
2. Tryck på MODE -knappen för att ange Camera
) eller Player (Uppspelar) (
).
(Kamera) (
2. Trykk MODE-knappen for å angi Camera
) eller Player (
).
(Kamera) (
3. Tryck på knappen MENU.
• Menylistan visas.
DV
AV
MENU
W
MODE
3. Trykk MENU-knappen.
• Menylisten vises.
POWER
T
CHG
4. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"System" och tryck sedan på Joystick eller för
Joystick (►) åt höger.
5. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Beep Sound (Ljudsignal)" och tryck sedan på
Joystick.
6. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"On (På)" eller "Off (Av)" och tryck sedan på
Joystick.
7. Tryck på knappen MENU för att gå ur menyn.
När ljudsignalen är avstängd, hörs inget ljud
när du slår på/av kameran.
BAT
Camera Mode
System
Clock Set
Remote
Beep Sound
Shutter Sound
Language
Demonstration
Move
Camera Mode
System
Clock Set
Remote
Beep Sound
Shutter Sound
Language
Demonstration
Move
26_ Swedish
Select
Select
T.
On
On
� On
� English
� On
�
�
MENU Exit
4. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å
velge "System", Trykk deretter Joysticken eller
beveg den (►) til høyre.
5. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for
å velge "Beep Sound (Beep lyd)", og trykk
deretter Joysticken.
6. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å
velge "On (På)" eller "Off (Av)", og trykk deretter
Joysticken.
7. Trykk MENU-knappen for å avslutte.
Off
✔ On
MENU Exit
Når lydsignalet er angitt til av, er lydsignalet
når du slår av eller på, slått av.
Norwegian _26
STÄLLA IN SLUTARLJUD (SHUTTER SOUND (SLUTARLJUD))
STILL INN LUKKERLYD (SHUTTER SOUND (LUKKERLYD))
• Slutarljudet fungerar i lägena Camera (Kamera) /
Player (Uppspelar) / M.Cam (M.Kamera) /.
➥sidan 18
• Du kan slå på eller stänga av shutter sound
(slutarljud) När det är aktiverat hörs ett ljud varje
gång du trycker på knappen PHOTO.
• Funksjonen for lukkerlyden virker i modiene
CARD
Camera (Kamera) / Player / M.Cam (M.Kamera).
➥side 18
• Du kan slå Shutter sound (lukkerlyd) på eller av.
Når den er på, vil du høre lyden av en lukker hver
gang du trykker PHOTO-knappen.
MODE
TAPE
(VP-D385( i ) only)
CHG
BATT.
1. Om trycker på MODE-knappen för att ställa in
) ställer du in CARD eller
Camera (Kamera) (
TAPE med Valknappen.
Om trycker på MODE-knappen för att ställa in
), ställer du in TAPE med
Player (Uppspelar) (
Valknappen.
1. Hvis du trykker MODE-knappen for å angi den til
), setter du Valgbryteren
Camera (Kamera) (
til CARD eller TAPE.
Hvis du trykker MODE-knappen for å angi den til
), setter du Valgbryteren til TAPE.
Player (
DV
AV
2. Tryck på knappen MENU.
• Menylistan visas.
3. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"System" och tryck sedan på Joystick eller för
Joystick (►) åt höger.
4. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Shutter Sound (Slutarljud)" och tryck sedan på
Joystick.
MENU
W
CHG
BAT
Camera Mode
System
Clock Set
Remote
Beep Sound
Shutter Sound
Language
Demonstration
Move
5. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"On (På)" eller "Off (Av)" och tryck sedan på
Joystick.
6. Tryck på knappen MENU för att gå ur menyn.
Select
2. Trykk MENU-knappen.
• Menylisten vises.
T.
3. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
"System", Trykk deretter Joysticken eller beveg
den (►) til høyre.
On
On
On
� English
� On
�
�
�
Select
Camera Mode
System
Clock Set
Remote
Beep Sound
Shutter Sound
Language
Demonstration
Move
27_ Swedish
MODE
POWER
T
MENU Exit
4. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
"Shutter Sound (Lukkerlyd)", og trykk deretter
på Joysticken.
5. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å
velge "On (På)" eller "Off (Av)", og trykk deretter
Joysticken.
6. Trykk MENU-knappen for å avslutte.
✔
Off
On
MENU Exit
Norwegian _27
opprinnelig innstilling:
grundinställningar:
inställningar i systemmenyn systemmenyinnstilling
VÄLJA SKÄRMSPRÅK (LANGUAGE)
VELGE SPRÅK FOR SKJERMMENYEN (LANGUAGE)
• Språkfunktionen fungerar i lägena Camera
(Kamera) / Player (Uppspelar) / M.Cam
(M.Kamera) / M.Player (M.Uppspelar). ➥sidan 18
• Du kan välja vilket språk du vill använda för
menyskärmen.
• Funksjonen for språk virker i modiene Camera
CARD
(Kamera) / Player / M.Cam (M.Kamera) /
M.Player. ➥side 18
• Du kan velge ønsket språk for skjermmenyene og
meldingene.
MODE
TAPE
(VP-D385( i ) only)
1. Ställ in CARD eller TAPE med Valknappen.
(endast VP-D385( i ))
1. Sett Valgbryteren til CARD eller TAPE.
(kun VP-D385( i ))
CHG
BATT.
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Camera
) eller Player (Uppspelar) (
).
(Kamera) (
2. Trykk MODE-knappen for å angi Camera (Kamera) (
) eller Player (
).
3. Tryck på knappen MENU.
• Menylistan visas.
3. Trykk MENU-knappen.
• Menylisten vises.
4. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"System" och tryck sedan på Joystick eller för
Joystick (►) åt höger.
5. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Language" och tryck sedan på Joystick.
• De tillgängliga språkalternativen visas.
• English / Français / Español / Deutsch /
Italiano / Português / Polski / Nederlands /
Magyar / Svenska /
/
/
/
Iran / Русский / Українська /
/ Suomi
/ Türkçe / Norwegian / Danish / Czech /
Slovakia
6. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
önskat skärmspråk och tryck sedan på Joystick.
• Skärmen uppdateras och det valda språket
visas.
7. Tryck på knappen MENU för att gå ur menyn.
Språkalternativen kan ändras utan
föregående meddelande.
28_ Swedish
DV
AV
MENU
W
MODE
POWER
T
CHG
BAT
Camera Mode
System
Clock Set
Remote
Beep Sound
Shutter Sound
Language
Demonstration
Move
Move
On
On
On
� English
� On
�
�
�
Select
Camera Mode
System
Clock Set
Remote
Beep Sound
Shutter Sound
Language
Demonstration
Select
T.
MENU Exit
✔
English
Français
Español
Deutsch
Italiano
Português
4. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å
velge "System", Trykk deretter Joysticken eller
beveg den (►) til høyre.
5. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å
velge "Language", og trykk deretter Joysticken.
• De tilgjengelige språkalternativene vises.
• English / Français / Español / Deutsch /
Italiano / Português / Polski / Nederlands /
Magyar / Svenska /
/
/
/
Iran / Русский / Українська /
/ Suomi
/ Türkçe / Norwegian / Danish / Czech /
Slovakia
6. Velg ønsket språk ved å bevege Joysticken
(▲/▼) opp eller ned, og trykk deretter Joysticken.
• Skjermmenyen vises på nytt i valgt språk.
7. Trykk MENU-knappen for å avslutte.
Språkalternativene kan endres uten
foregående varsel.
MENU Exit
Norwegian _28
VISA DEMONSTRATIONEN (DEMOSTRATION (DEMO))
VISE DEMONSTRASJONEN (DEMONSTRATION (Demonstrasjon))
• Demonstrationen visar dig automatiskt de främsta
funktionerna som finns inkluderade i kameran så
att du kan använda dem enklare.
• Demonstrationsfunktionen kan endast användas
i läget Camera (Kamera) och utan att det finns
band i kameran. ➥sidan 18
• Innan du börjar: Kontrollera att det inte finns något
band i videokameran. ➥sidan 34
• Demonstrationen visas kontinuerligt tills
demonstrationsläget stängs av.
1. Ställ in Valknappen till TAPE. (endast VP-D385( i ))
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Camera
(Kamera) (
).
3. Tryck på knappen MENU.
• Menylistan visas.
4. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"System" och tryck sedan på Joystick eller för
Joystick (►) åt höger.
5. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Demonstration (Demo)" och tryck sedan på
Joystick.
6. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"On (På)" och tryck sedan på Joystick.
7. Tryck på knappen MENU.
• Demonstrationen börjar.
8. Tryck på knappen MENU för att avsluta
demonstrationen.
• Demonstrationsfunktionen aktiveras
automatiskt när videokameran inte
används på mer än 10 minuter efter att du
har växlat till läget Camera (Kamera)
(och inget band finns i kameran).
• Om du trycker på andra knappar
(MENU, Joystick, EASY.Q...)
under demonstrationsläget avbryts
demonstrationen tillfälligt och återupptas
10 minuter senare om du inte använder
några andra funktioner.
• Demonstrationsläget visas med
bildförhållandet 4:3 på LCD-skärmen.
29_ Swedish
• Demonstrasjon viser deg automatisk
CARD
MODE
TAPE
(VP-D385( i ) only)
CHG
BATT.
Camera Mode
System
Clock Set
Remote
Beep Sound
Shutter Sound
Language
Demonstration
Move
�
�
Select
Camera Mode
System
Clock Set
Remote
Beep Sound
Shutter Sound
Language
Demonstration
Move
On
On
On
� English
� On
�
MENU Exit
✔
Off
On
Select
SAMSUNG Camcorder is...
34x Optical Zoom
1200x Digital Zoom
Multi-Visual Effect
Demonstration
MENU Exit
videokameraets viktigste funksjoner, slik at du
enklere kan ta dem i bruk.
• Demonstrasjonsfunksjonen kan bare brukes
i Camera (Kameramodus) uten tape i
videokameraet. ➥side 18
• Før du begynner: Kontroller at det ikke er noen
tape i videokameraet. ➥side 34
• Demonstrasjonen kjøres kontinuerlig til du slår av
demonstrasjonsmodusen.
1. Sett Valgbryteren til TAPE. (kun VP-D385( i ))
2. Trykk MODE-knappen for å angi Camera
(Kamera) (
).
3. Trykk MENU-knappen.
• Menylisten vises.
4. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å
velge "System", Trykk deretter Joysticken eller
beveg den (►) til høyre.
5. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å
velge "Demonstration (Demonstrasjon)", og
trykk deretter Joysticken.
6. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å
velge "On (På)", og trykk deretter Joysticken.
7. Trykk MENU-knappen.
• Demonstrasjonen starter.
8. Hvis du vil avbryte demonstrasjonen, trykker du
MENU-knappen.
• Demonstrasjonsmodus aktiveres
automatisk når videokameraet ikke brukes
i løpet av 10 minutter etter at Camera
(Kameramodus) er valgt (og det ikke er
satt noen tape i videokameraet).
• Hvis du trykker andre knapper (MENU,
Joysticken, EASY.Q...) under
demonstrasjonsmodusen, stopper
demonstrasjonen midlertidig og fortsetter
10 minutter senere hvis du ikke bruker
andre funksjoner.
• Demonstrasjonsmodusen vises i forholdet
4:3 på LCD-skjermen.
Norwegian _29
opprinnelig innstilling:
grundinställningar:
inställningar för displaymenyn skjermmenyinnstillinger
ANGE RIKTLINJER (GUIDELINE (RIKTLINJER))
•
•
•
Ändring av LCD-skärmen kan göras i lägena Camera
(Kamera) / M.Cam (M.Kamera). ➥sidan 18
Riktlinjer visar ett visst mönster på LCD-skärmen så att du
enkelt kan ställa in bildkompositionen under inspelning av
filmklipp eller foton.
I miniDV-kameran finns tre typer av riktlinjer.
Grid Spelar in objekt i horisontell och vertikal
(Rutnät) komposition eller i närbild.
Safety
Zone
(Säkerhetszon)
Spelar in objekt inom säkerhetszonen
vilket förhindrar att de klipps bort i
visingslägena 4:3 för vänster och höger
och 2.35:1 för övre och undre. Ställ in
"Safety Zone (Säkerhetszon)" när du
vill ha olika objekt i en scen med rätt
storlek.
7. Tryck på knappen MENU för att gå ur menyn.
• Om du placerar objektet mitt i riktlinjens kryss får
du en balanserad komposition.
• Riktlinjen kan inte användas på redan inspelade
bilder.
30_ Swedish
•
CARD
•
MODE
TAPE
(VP-D385( i ) only)
•
1. Ställ in CARD eller TAPE med Valknappen.
(endast VP-D385( i ))
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Camera (Kamera) (
).
3. Tryck på knappen MENU.
• Menylistan visas.
4. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Display (Teckenfönster)" och tryck sedan på Joystick
eller för Joystick (►) åt höger.
5. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Guideline (Riktlinjer)" och tryck sedan på Joystick.
6. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja riktlinjer
för displaytyp och tryck sedan på Joystick.
InstäInnehåll
Skärmmeny
llningar
Off (Av) Inaktiverar funktionen.
Ingen
Cross Spelar in objektet som är placerat i mitten
(Kors) som den vanligaste kompositionen.
ANGI RETNINGSLINJE (GUIDELINE (Retningslinje))
CHG
BATT.
DV
AV
MENU
W
MODE
POWER
T
CHG
BAT
T.
Display
Move
�
Off
�
Off
On
�
Select
MENU Exit
Camera Mode
Display
Guideline
LCD Bright
LCD Colour
Date/Time
TV Display
Move
Select
1. Sett Valgbryteren til CARD eller TAPE.
(kun VP-D385( i ))
2. Trykk MODE-knappen for å angi Camera (Kamera) (
).
3. Trykk MENU-knappen.
• Menylisten vises.
4. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
"Display", Trykk deretter Joysticken eller beveg den (►)
til høyre.
5. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
"Guideline (Retningslinje)", og trykk deretter Joysticken.
6. Velg retningslinje ved å bevege Joysticken (▲/▼) opp
eller ned, og trykk deretter Joysticken.
Innsti
Innhold
llinger
Off (Av) Deaktiverer funksjonen.
Camera Mode
Guideline
LCD Bright
LCD Colour
Date/Time
TV Display
Du kan justere LCD-skjermen i modiene Camera (Kamera)
/ M.Cam (M.Kamera). ➥side 18
Retningslinjene viser et bestemt mønster på LCDskjermen slik at du enkelt kan angi bildekomposisjonen
når du spiller inn video eller tar bilder.
MiniDV-videokameraet har 3 typer retningslinjer.
✔
Off
Cross
Grid
Safety Zone
MENU Exit
På
skjermen
Ingen
Cross Spiller inn motivet i senter som den
(Kors) vanligste innspillingskomposisjonen.
Grid Spiller inn motivet på horisontal eller
(Rutenett) vertikal komposisjon eller på nært hold.
Spiller inn motivet innenfor
sikkerhetssonen. Motivet blir da ikke
Safety kuttet når det redigeres i 4:3 for venstre
Zone
(Sikkerhe og høyre, og 2.35:1 for top og bunn.
tssone) Angi “Safety Zone (Sikkerhetssone)”
når du vil ha flere motiver i én scene
med egnet størrelse.
7. Trykk MENU-knappen for å avslutte.
• Posisjonering av motivet i krysspunktet i
retningslinjen gir en balansert komposisjon.
• Retningslinjen kan ikke vises på bildene som tas opp.
Norwegian _30
JUSTERA LCD-SKÄRMEN (LCD BRIGHT/LCD COLOUR (LCD LJUS/LCD FÄRG))
JUSTERE LCD-SKJERMEN (LCD BRIGHT/LCD COLOR (LCD lys/LCD farge))
• Ändring av LCD-skärmen kan göras i lägena
Camera (Kamera) / Player (Uppspelar) / M.Cam
(M.Kamera) / M.Player (M.Uppspelar). ➥sidan 18
• Videokameran är utrustad med en 2,7-tums
LCD-färgskärm som gör att du direkt kan se det
du spelar in eller spelar upp.
• Beroende på användningsförhållandena
(t.ex. inomhus eller utomhus) kan du justera:
• Du kan justere LCD-skjermen i modiene Camera
CARD
(Kamera) / Player / M.Cam (M.Kamera) /
M.Player. ➥side 18
• Videokameraet er utstyrt med en 2,7-tommer bred
LCD-fargeskjerm som lar deg vise det du tar opp
eller spiller av direkte.
• Avhengig av forholdene du bruker videokameraet
under (for eksempel innendørs eller utendørs),
kan du justere:
MODE
TAPE
(VP-D385( i ) only)
CHG
BATT.
- "LCD Bright (LCD Ljus)"
- "LCD Colour (LCD Färg)"
1. Ställ in CARD eller TAPE med Valknappen.
(endast VP-D385( i ))
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Camera
) eller Player (Uppspelar) (
).
(Kamera) (
3. Tryck på knappen MENU.
• Menylistan visas.
4. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Display (Teckenfönster)" och tryck sedan på
Joystick eller för Joystick (►) åt höger.
5. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
den post du vill ändra "LCD Bright (LCD Ljus)"
eller "LCD Colour (LCD Färg)" och tryck sedan
på Joystick.
6. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
värdet för vald post "LCD Bright (LCD Ljus)"
eller "LCD Colour (LCD Färg)" och tryck sedan
på Joystick.
• Du kan ange värde för "LCD Bright (LCD Ljus)"
och "LCD Colour (LCD Färg)" mellan "0" och "35".
7. Tryck på knappen MENU för att gå ur menyn.
• Justeringar av LCD-skärmen påverkar inte
ljusstyrkan eller färgen på inspelade bilder.
31_ Swedish
- "LCD Bright (LCD Lys)"
- "LCD Colour (LCD Farge)"
DV
AV
MENU
W
MODE
POWER
T
CHG
BAT
T.
Camera Mode
Display
Guideline
LCD Bright
LCD Colour
Date/Time
TV Display
Adjust
Select
[18]
MENU Exit
Camera Mode
Display
Guideline
LCD Bright
LCD Colour
Date/Time
TV Display
Adjust
Select
[18]
MENU Exit
1. Sett Valgbryteren til CARD eller TAPE.
(kun VP-D385( i ))
2. Trykk MODE-knappen for å angi Camera
(Kamera) (
) eller Player (
).
3. Trykk MENU-knappen.
• Menylisten vises.
4. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å
velge "Display", Trykk deretter Joysticken eller
beveg den (►) til høyre.
5. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å
velge elementet du vil justere "LCD Bright (LCD
Lys)" eller "LCD Colour (LCD Farge)" for, og
trykk deretter Joysticken.
6. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å
justere verdien for valgt elements "LCD Bright
(LCD Lys)" eller "LCD Colour (LCD Farge)", og
trykk deretter Joysticken.
• Du kan angi verdiene for "LCD Bright (LCD Lys)"
og "LCD Colour (LCD Farge)" mellom "0" og "35".
7. Trykk MENU-knappen for å avslutte.
• Å justere innstillingene for LCD-skjermen vil ikke
påvirke lysstyrken og fargen på bildet som tas.
Norwegian _31
opprinnelige innstillinger:
grundinställningar:
inställningar för displaymenyn skjermmenyinnstillinger
VISA DATUM/TID (DATE/TIME (DATUM/KLOCKA))
•
•
Funktionen för datum och tid fungerar i lägena Camera
(Kamera) / Player (Uppspelar) / M.Cam (M.Kamera) /
M.Player (M.Uppspelar). ➥sidan 18
Datum- och tidsinformation spelas automatiskt in på ett
särskilt dataområde på bandet.
1. Ställ in CARD eller TAPE med Valknappen. (endast VP-D385( i ))
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Camera (Kamera) (
)
eller Player (Uppspelar) (
).
3. Tryck på knappen MENU.
• Menylistan visas.
4. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja "Display
(Teckenfönster)" och tryck sedan på Joystick eller för
Joystick (►) åt höger.
5. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Date/Time (Datum/Klocka)" och tryck sedan på Joystick.
6. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
visningstyp för datum och tid och tryck sedan på Joystick.
• Olika datum- och tidvisningar: "Off (Av)", "Date (Datum)",
"Time (Klocka)", "Date&Time (Datum&Klocka)".
7. Tryck på knappen MENU för att gå ur menyn.
• Laddning av det inbyggda uppladdningsbara batteriet
Din videokamera har ett inbyggt, uppladdningsbart
batteri för att lagra datum, tid och andra inställningar
även när strömmen är frånslagen. Det inbyggda och
laddningsbara batteriet är alltid laddat när kameran är
ansluten till ett vägguttag via strömadaptern eller när
batteriet är monterat. Det uppladdningsbara batteriet
laddas ur helt på 3 månader om du inte använder
kameran alls. Använd kameran efter laddning av
det inbyggda och laddningsbara batteriet. Om det
inbyggda batteriet inte är laddat kommer inte alla
indata att sparas och datum/klocka visas på skärmen
som "00:00 1.JAN.2008" (om "Date/Time (Datum/
Klocka)" är inställt att "On (på)" att visas.)
• Datum och tid läsas som "00:00 1.JAN.2008" under
följande förhållanden:
- När det inbyggda uppladdningsbara batteriet blir
svagt eller dör.
- Om en film eller en bild lagrades innan inställningen
för datum/tid gjordes i miniDV-kameran.
• Samma funktionsknapp finns även på fjärrkontrollen.
Tryck på den en gång för att visa datumet
"1.JAN.2008", tryck på den två gånger för att visa
tiden och tryck på den igen för att visa både tiden och
datumet på skärmen.
32_ Swedish
VISE DATO/KLOKKESLETT (DATE/TIME (Dato/Tid))
•
CARD
•
MODE
TAPE
(VP-D385( i ) only)
CHG
BATT.
DV
AV
MENU
W
MODE
POWER
T
CHG
BAT
T.
Camera Mode
Display
Guideline
LCD Bright
LCD Colour
Date/Time
TV Display
Move
�
Off
�
Off
On
�
Select
MENU Exit
Camera Mode
Display
Guideline
LCD Bright
LCD Colour
Date/Time
TV Display
Move
Select
✔
Off
Date
Time
Date&Time
MENU Exit
Funksjonen for dato og klokkeslett virker i modiene Camera
(Kamera) / Player / M.Cam (M.Kamera) / M.Player. ➥side 18
Informasjon om dato og klokkeslett registreres automatisk
på et spesielt dataområde på båndet.
1. Sett Valgbryteren til CARD eller TAPE. (kun VP-D385( i ))
2. Trykk MODE-knappen for å angi Camera (Kamera) (
)
eller Player (
).
3. Trykk MENU-knappen.
• Menylisten vises.
4. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge "Display",
Trykk deretter Joysticken eller beveg den (►) til høyre.
5. Move the Joystick (▲/▼) up or down to select
"Date/Time (Dato/Tid)", then press the Joystick.
6. Velg visningsalternativ for dato/klokkeslett ved å bevege
Joysticken (▲/▼) opp eller ned, og trykk deretter
Joysticken.
• Visningsalternativer for Date/Time: "Off (Av)", "Date (Dato)",
"Time (Tid)", "Date&Time (Dato&Tid)".
7. Trykk MENU-knappen for å avslutte.
• Om å lade det innebygde oppladbare batteriet
Videokameraet har et innebygd oppladbart batteri for
å ta vare på dato, klokkeslett og andre innstillinger
også når strømmen er slått av. Det innebygde
oppladbare batteriet lades alltid når videokameraet
er koblet til vegguttaket via strømadapteren eller
når batteriet står i. Det oppladbare batteriet vil være
helt tomt etter ca. 3 måneder hvis du ikke bruker
videokameraet i det hele tatt. Bruk videokameraet når
det innebygde oppladbare batteriet er ladet opp. Hvis
det innebygde, oppladbare batteriet ikke lades, vil
ikke inndata bli sikkerhetskopiert, og dato/klokkeslett
vises på skjermen som "00:00 1.JAN.2008"
(når "Date/Time (Dato/Tid)" er angitt til "On (på)".)
• Dato og klokkeslett vises som "00:00 1.JAN.2008"
under følgende forhold:
- Når det innebygde oppladbare batteriet blir
svakt eller er utladet.
- Hvis en film eller et bilde ble tatt opp før dato/
klokkeslett ble angitt i miniDV-videokameraet.
• Den samme funksjonsknappen finnes på
fjernkontrollen. Trykk på den én gang for å vise
datoen "1.JAN.2008", Trykk to ganger på den for å
vise klokkeslett, og trykk på den én gang til for å vise
både klokkeslett og dato på skjermen.
Norwegian _32
STÄLLA IN TV-SKÄRMEN (TV DISPLAY (TV-SKÄRM))
JUSTERE TV-SKJERMEN (TV DISPLAY)
• Funktionerna för TV-skärmen fungerar i lägena
Camera (Kamera) / Player (Uppspelar) / M.Cam
(M.Kamera) / M.Player (M.Uppspelar). ➥sidan 18
• Du kan välja utgång för skärmmenyn.
- "Off (Av)": Skärmspråket visas endast på
LCD-skärmen.
- "On (På)": Skärmspråket visas på LCDskärmen och på TV:n.
(Ansluta till en TV ➥sidorna 69~70)
- Använda knappen Teckenfönster (
) för att
slå på eller stänga av skärmmenyn på LCDskärmen och TV:n. ➥sidan 21
• Funksjonen for TV-skjerm virker i modiene
CARD
Camera (Kamera) / Player / M.Cam (M.Kamera) / M.Player. ➥side 18
• Du kan velge utgang for skjermmenyen.
- "Off (Av)": Skjermmenyen vises bare på LCDskjermen.
- "On (På)": Skjermmenyen vises på LCDskjermen og på en TV.
(Koble til en TV ➥side 69~70)
) til å slå
- Bruk Displayknappen (
skjermmenyen på/av på LCD-skjermen og TVapparatet. ➥side 21
MODE
TAPE
(VP-D385( i ) only)
CHG
BATT.
1. Ställ in CARD eller TAPE med Valknappen.
(endast VP-D385( i ))
W
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Camera
) eller Player (Uppspelar) (
).
(Kamera) (
3. Tryck på knappen MENU.
• Menylistan visas.
4. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Display (Teckenfönster)" och tryck sedan på
Joystick eller för Joystick (►) åt höger.
5. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"TV Display (TV-skärm)" och tryck sedan på
Joystick.
6. För att aktivera TV-skärmsfunktionen ska du
föra Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att
välja "On (På)" eller "Off (Av)", tryck sedan på
Joystick.
7. Tryck på knappen MENU för att gå ur menyn.
33_ Swedish
1. Sett Valgbryteren til CARD eller TAPE.
(kun VP-D385( i ))
DV
AV
MENU
MODE
POWER
T
CHG
BAT
T.
Camera Mode
Display
Guideline
LCD Bright
LCD Colour
Date/Time
TV Display
Move
�
Off
�
Off
On
�
Select
MENU Exit
Camera Mode
Display
Guideline
LCD Bright
LCD Colour
Date/Time
TV Display
✔
Move
Select
Off
On
MENU Exit
2. Trykk MODE-knappen for å angi Camera
) eller Player (
).
(Kamera) (
3. Trykk MENU-knappen.
• Menylisten vises.
4. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å
velge "Display", Trykk deretter Joysticken eller
beveg den (►) til høyre.
5. Velg "TV Display" ved å bevege Joysticken
(▲/▼) opp eller ned, og trykk deretter Joysticken.
6. Hvis du vil aktivere/deaktivere TVskjermfunksjonen, velg "On (På)" eller "Off (Av)"
ved å bevege Joysticken (▲/▼) opp eller ned og
trykk deretter Joysticken.
7. Trykk MENU-knappen for å avslutte.
Norwegian _33
grundläggande inspelning grunnleggende opptak
SÄTTA IN OCH MATA UT EN KASSETT
• Använd inte för mycket kraft när du sätter
in ett band eller stänger kassettfacket, det
kan leda till fel.
• Använd inga andra band än DV-kassetter.
1. Anslut till en strömkälla och skjuta på
reglaget OPEN.
• Kassettluckan öppnas automatiskt.
2. Sätta in en kassett: Sätt in ett band i
kassettfacket med bandfönstret riktat utåt
och skyddsfliken riktad uppåt.
Mata ut en kassett: Ta ut kassettbandet, som
matas ut automatiskt när kassetten dras ut.
3. Tryck på området där det står PUSH
på kassettluckan tills den klickar till och
hamnar i rätt läge.
• Kassetten laddas automatiskt.
4. Stäng kassettluckan.
1
1. Allmän inspelning.
2. Nedåtriktad inspelning.
• Inspelning som görs från LCDskärmens ovansida.
3. Uppåtriktad inspelning.
• Inspelning som görs från LCDskärmens undersida.
4. Inspelning av dig själv.
• Inspelning som görs från LCDskärmens framsida.
Vrid LCD-skärmen försiktigt,
eftersom överdriven vridning kan
orsaka skada på gångjärnets insida.
34_ Swedish
2
OPEN
3
OLIKA INSPELNINGSTEKNIKER
Andra inspelningstekniker kan behövas i en
del situationer.
SETTE INN OG LØSE UT EN TAPE
4
• Når du setter inn en tape eller lukker
kassettdekselet, må du ikke bruke overdreven
makt. Dette kan føre til skader på apparatet.
• Ikke bruk andre bånd enn DV-kassetter.
1. Koble til en strømkilde, og skyv på OPENbryteren.
• Kassettdekselet åpnes automatisk.
2. Sette inn en tape: Sett en tape inn i
kassettrommet, med vinduet på kassetten vendt
utover og med skrivebeskyttelsesklaffen opp.
Løse ut en tape: Ta ut tapen, som løses
ut automatisk, ved trekke den ut.
3. Trykk på etiketten merket PUSH på
kassettholderen til den gir fra seg et klikk
og felles tilbake på plass.
• Kassetten felles inn automatisk.
4. Lukk dekselet til kassettholderen.
FORSKJELLIGE OPPTAKSTEKNIKKER
1
2
3
4
I noen situasjoner kan det være nødvendig
å bruke ulike opptaksteknikker.
1. Generelt opptak.
2. Nedoveropptak.
• Gjøre et opptak mens du ser på LCDskjermen ovenfra.
3. Oppoveropptak.
• Gjøre et opptak mens du ser på LCDskjermen nedenfra.
4. Opptak av seg selv.
• Gjøre et opptak mens du ser på LCDskjermen forfra.
Roter LCD-skjermen forsiktig,
ettersom for stor rotering kan skade
innsiden av hengselet som fester
LCD-skjermen til videokameraet.
Norwegian _34
SPELA IN FÖR FÖRSTA GÅNGEN
GJØRE DIN FØRSTE INNSPILLING
1. Anslut videokameran till en strömkälla.
1. Koble en strømkilde til videokameraet.
➥sidan 17
➥side17
(Ett batteri eller en strömadapter)
(Et batteri eller en strømadapter)
➥sidorna 14, 17
➥side14, 17
• Sätt in en kassett. ➥sidan 34
• Sett inn en kassett. ➥side 34
• Sätt i ett minneskort om du vill spela
• Hvis du vil ta opp til et minnekort,
in på minneskort.
må du sette inn minnekortet.
(endast VP-D385( i )) ➥sidan 74
(kun VP-D385( i )) ➥side 74
2. Ta bort linsskyddet.
2. Fjern linsehetten.
3. För reglaget POWER nedåt för att slå på
3. Skyv POWER-bryteren nedover for å
kameran.
slå på strømmen.
• Öppna LCD-skärmen.
• Åpne LCD-skjermen.
• Ställ in CARD eller TAPE med
• Sett Valgbryteren til CARD eller
Valknappen. (endast VP-D385( i ))
TAPE. (kun VP-D385( i ))
• Tryck på MODE-knappen för att ange
• Trykk MODE-knappen for å angi
Camera (Kamera) (
Camera (Kamera) (
).
).
- Se till att STBY visas.
- Kontroller at STBY vises.
• Om skyddsfliken är öppen (inställd på att spara) visas STOP
• Hvis skrivebeskyttelsesklaffen på kassetten er åpen (angitt til
och "Protection! (Skrivskydd!)". Flytta skrivskyddsfliken om du
å lagre), vises STOP og "Protection! (Beskyttelse!)". Du må
vill spela in på bandet.
flytte skrivebeskyttelsesklaffen før du kan starte opptaket.
• Kontrollera att bilden du vill spela in visas på LCD-skärmen.
• Kontroller at det du vil ta opp kan ses på LCD-skjermen.
• Kontrollera att det finns tillräckligt mycket batteri för den
• Kontroller batterinivåindikatoren for å forvisse deg om at du har
uppskattade inspelningstiden.
nok strøm til den forventede opptakstiden.
• Välj önskat inspelningsläge. ➥sidan 44
• Du kan velge den opptaksmodusen du ønsker.
SP
0:00:00
REC
➥side 44
60min
10Sec
16:9 Wide
4. Du startar inspelningen genom att trycka på
16Bit
knappen Inspelningsstart/-stopp.
4. Start opptaket ved å trykke Start/stopp
innspilling-knappen.
• "REC●" visas på LCD-skärmen.
No Tape !
Du stoppar inspelningen genom att trycka på
• "REC● (OPPT)" vises på LCD-skjermen.
1/50
knappen Inspelningsstart/-stopp igen.
Stopp opptaket ved å trykke Start/stopp
29
W
T
innspilling-knappen.
• "STBY" visas på LCD-skärmen.
• "STBY" vises på LCD-skjermen.
• Ta ur batteriet när du slutat spela in för att
• Ta ut batteriet når du er ferdig med å spille inn for å unngå
förhindra att batteriet förbrukas i onödan.
at batteriet tappes unødig.
• Det finns två knappar för Inspelningsstart/-stopp på
• MiniDV-videokameraet har to Start/stopp innspillingminiDV-kameran. En är placerad på videokamerans baksida
knapper. Den ene er bak på videokameraet, og den andre
och den andra på LCD-panelen. Välj knapp beroende på
er ved siden av LCD-skjermen. Velg hvilken Start/stopp
användning.
innspilling-knapp du vil bruke etter behov.
OPEN
VO
L
MENU
OPEN
POW
ER
MODE
CHG
S
M
35_ Swedish
Norwegian _35
grundläggande inspelning grunnleggende opptak
ENKEL inspelning FÖR NYBÖRJARE (EASY Q mode (LÄGET EASY Q))
ENKELT OPPTAK FOR NYBEGYNNERE (EASY Q mode (EASY Q-MODUS))
• Läget EASY Q fungerar endast i läget Camera (Kamera). ➥sidan 18
• Men funktionen EASY Q justeras de flesta inställningarna för miniDV-
kameran automatiskt vilket gör att du slipper göra finjusteringar.
1. Ställ in Valknappen till TAPE. (endast VP-D385( i ))
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Camera
(VP-D385( i ) only)
).
(Kamera) (
3. Tryck på EASY Q-knappen.
• När du trycker på EASY Q-knappen inaktiveras
de flesta funktionerna och följande funktioner
ställs in på "Auto" (DIS, Focus (Fokus), White
Balance (Vitbalans), Exposure (Exponering),
Program AE, Shutter (Slutare).)
• Indikatorerna för EASY Q och DIS ( ) visas
på skärmen samtidigt.
4. Tryck på knappen Inspelningsstart-/stopp för att
påbörja inspelning.
• Inspelningen startar med grundinställningarna.
CARD
• EASY Q-modus virker bare i Camera (Kameramodus). ➥side 18
• Med EASY Q-funksjonen stilles de fleste innstillingene for miniDV-
MODE
TAPE
CHG
BATT.
OPEN
Så här avbryter du läget EASY Q
videokameraet automatisk inn, noe som gjør at du ikke trenger å
foreta detaljerte innstillinger.
1. Sett Valgbryteren til TAPE. (kun VP-D385( i ))
2. Trykk MODE-knappen for å angi Camera
).
(Kamera) (
3. Trykk EASY.Q-knappen.
• Når du trykker EASY Q-knappen, slås de fleste
funksjonene av, og følgende funksjoner angis til
"Auto" (DIS, Focus, White Balance, Exposure,
Program AE, Shutter.)
• Indikatorene EASY Q and DIS( ) vises
samtidig på skjermen.
4. Start opptaket ved å trykke Start/stopp innspillingknappen.
• Opptaket starter med grunnleggende
automatiske innstillinger.
Tryck på knappen EASY Q en gång till.
STBY SP
• Indikatorerna för EASY Q och DIS ( )
10Sec
försvinner från skärmen.
• Nästan alla inställningar återgår till de
inställningar som gällde innan de ställdes in för
No Tape !
1/50
aktivering av läget EASY Q.
29
• Det går inte att avbryta läget EASY.Q under
W
inspelning.
• Knappar som är inaktiva under EASY.Q
Följande knappar och kontroller är inaktiverade
eftersom de ställs in automatiskt. Meddelandet "Release
the Easy.Q! (Återkalla Easy.Q!)" visas om du försöker
använda den inaktiverade funktionen.
- Knappen MENU
• Om du tar en bild med knappen PHOTO när EASY Q är
aktiverad inaktiveras funktionen DIS.
Avbryte EASY Q-modus
0:00:00
60min
S
M
36_ Swedish
T
16Bit
Trykk EASY.Q-knappen en gang til.
• Indikatorene EASY Q and DIS( ) forsvinner
fra skjermen.
• Nesten alle innstillinger går tilbake til de innstillingene
de hadde før EASY Q-modus ble aktivert.
• Du kan ikke avbryte EASY.Q-modus under
opptak.
• Utilgjengelige knapper i EASY.Q-modus
Følgende knapper og betjeningsorganer er utilgjengelige,
da de blir satt automatisk. Meldingen "Release the Easy.Q! (Utløs Easy.Q!)" vises kanskje hvis du forsøker på en
utilgjengelig operasjon.
- MENU-knapp
• Stillbildeopptak med PHOTO-knappen mens EASY.Q er aktiv,
opphever DIS-funksjonen.
Norwegian _36
ZOOMA IN OCH UT
ZOOME INN OG UT
• Zoom-funktionen fungerar både i läget Camera (Kamera) och
• Zoom-funksjonen fungerer i modusene Camera (Kamera) og
M.Cam (M.Kamera). ➥sidan 18
• Använd zoomfunktionen för närbild eller vidvinkel.
• Med den här miniDV-kameran kan du spela in med
34x optisk zoom och 1200x digital zoom.
M.Cam (M.Kamera). ➥side18
• Bruk zoom-funksjonen til nærbilder eller panoramabilder.
• Dette miniDV-videokameraet gir deg muligheten til å
bruke en optisk zoom på 34x, og en digital på 1200x.
Zooma in
Zoome inn
För reglaget Zoom mot T (tele).
(Eller för Joystick ( T ) nedåt på LCD-panelen.)
VOL
MENU
Zooma ut
Zoome ut
För reglaget Zoom mot W (vidvinkel).
(Eller för Joystick ( W ) uppåt på LCD-panelen.)
POW
ER
Skyv Zoom-hendelen mot W (wide-angle).
(Eller beveg Joysticken ( W ) opp på LCD-panelet.)
MODE
CHG
• Ju längre du för reglaget Zoom desto snabbare sker
•
•
•
•
•
Skyv Zoom-hendelen mot T (telephoto).
(Eller beveg Joysticken ( T ) ned på LCD-panelet.)
• Jo lengre du skyver zoom-hendelen, jo raskere vil du zoome.
• Hold fingeren på zoom-hendelen. Hvis du tar bort fingeren,
zoomningen.
Se till att hålla fingret på reglaget Zoom. Om du tar bort
fingret från reglaget Zoom kan ljudet från reglaget Zoom
spelas in.
Fokus kan tappas under zoomning. Om så är fallet kan
du låsa zoomen innan inspelning med funktionen manuell
fokus, zooma sedan in eller ut under inspelning. ➥sidan 42
Minsta avståndet mellan videokamera och motiv, för att för
fokus, är cirka 1 cm för vidvinkel och 50 cm för tele.
Optisk zoom behåller filmkvaliteten, med digital zoom kan
bildkvaliteten försämras.
När du zoomar in på ett objekt som ligger nära linsen
kan miniDV-kameran automatiskt zooma ut beroende på
avståndet till objektet. Om så är fallet, ställ in
"Macro (Makro)" till "On (På)". ➥sidan 54
kan det hende at lyden fra zoom-hendelen også blir en del
av opptaket.
• Fokuseringen kan bli ustabil under zooming. Hvis dette er
tilfellet, kan du zoome får opptak, og deretter låse fokus ved
å bruke manuell fokus, og deretter zoome inn eller ut under
opptak. ➥side 42
• Den minste mulige avstanden mellom videokameraet og
objektet, samtidig som du holder fokus, er omtrent 1 cm for
W, og omtrent 50 cm for T.
• Optisk zoom tar vare på bildekvaliteten, men den digitale
zoomen kan påvirke bildekvaliteten.
• Når du zoomer inn på et motiv som er nær objektivet, kan
miniDV-videokameraet automatisk zoome ut, men det er
avhengig av avstanden til motivet. I dette tilfellet angir du
"Macro (Makro)" til "On (På)". ➥side 54
TELE
WIDE
W
37_ Swedish
T
Norwegian _37
grundläggande inspelning grunnleggende opptak
SNABBSÖKA EFTER ÖNSKAD SCEN (STÄLLA IN
NOLLMINNE) (endast VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
RASK SØKING ETTER EN ØNSKET SCENE (ANGI
NULLMINNE) (kun VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
• Funktionen nollminne fungerar både i läget Camera
(Kamera) och Player (Uppspelar). ➥sidan 18
• Du kan märka ut en punkt på bandet dit du vill
kunna gå tillbaka efter en uppspelning.
1. Ställ in Valknappen till TAPE. (endast VP-D385( i ))
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Camera
(Kamera) (
) eller Player (Uppspelar) (
).
3. Tryck på knappen ZERO MEMORY på
fjärrkontrollen innan du börjar spela in eller under
uppspelning på den plats du vill återgå till.
• Tidskoden ändras till ett räkneverk som är
inställt enligt nollminne med indikatorn för
nollminne ( 0:00:00 ) som visas.
• Om du vill avbryta nollminnesfunktionen trycker
du på knappen ZERO MEMORY en gång till.
4. Hitta nollpositionen.
• När du har avslutat uppspelningen snabbspolar
du bandet framåt eller bakåt i stoppläge. Bandet
stoppas automatiskt när det når nollpositionen.
• När du är klar med inspelningen trycker du
på knappen MODE för att ställa in Player
(Uppspelar) (
) och trycker på knappen
(BAKÅTSPOLNING) button. Bandet
stoppas automatiskt när det når nollpositionen.
5. Bandräknaren med indikatorn nollminne ( )
försvinner från skärmen och räkneverket ändras till
tidskoden.
CARD
gå tilbake til etter avspilling.
CHG
BATT.
16:9 Wide
STBY SP
10Sec
- I slutet av det avsnitt som markerats med funktionen nollminne.
- När bandet matas ut.
- När du tar bort batteriet eller strömkällan.
• Det kan hända att funktionen nollminne inte fungerar korrekt när
• Funktionen nollminne är endast tillgänglig när du använder fjärrkontrollen.
38_ Swedish
(Kamera) og Player. ➥side 18
• Du kan merke av et punkt på en tape som du vil
(VP-D385( i ) only)
• I följande situationer kan läget nollminne avbrytas automatiskt:
det är en paus mellan inspelningarna på bandet.
• Funksjonen Nullminne fungerer i modiene Camera
MODE
TAPE
0:00:30
60min
S
16BIt
C.Nite 1/30
1. Sett Valgbryteren til TAPE. (kun VP-D385( i ))
2. Trykk MODE-knappen for å angi Camera (Kamera)
(
) eller Player (
).
3. Trykk ZERO MEMORY-knappen på fjernkontrollen
før opptak eller under avspilling ved posisjonen du
vil gå tilbake til.
• Tidskoden endres til en tapeteller som er satt
til nullminne med nullminneindikatoren for
nullminnet ( 0:00:00 ).
• Hvis du vil avbryte nullminnefunksjonen, trykker
du ZERO MEMORY-knappen på nytt.
4. Finne nullposisjonen.
• Når avspillingen er ferdig, spoler du båndet
fremover eller tilbake i stoppmodus. Tapen
stopper automatisk når nullposisjonen nås.
• Når du er ferdig med innspillingen, trykker du
MODE-knappen for å angi Player (
) Trykk
deretter
(REW)-knappen. Tapen stopper
automatisk når nullposisjonen nås.
5. Tapetelleren med nullminneindikatoren ( )
forsvinner fra displayet, og tapetelleren endres
tilbake til tidskoden.
• I følgende situasjoner kan nullminnemodusen oppheves
•
•
automatisk:
- På slutten av delen merket med nullminnefunksjonen.
- Når tapen løses ut.
- Når du fjerner batteriet eller strømforsyningen.
Det er ikke sikkert nullminnet fungerer på riktig måte der det er
avbrudd mellom opptakene på tapen.
Nullminnefunksjonene er kun tilgjengelig nå du bruker fjernkontrollen.
Norwegian _38
SPELA IN DIG SJÄLV MED HJÄLP AV FJÄRRKONTROLLEN
(STÄLLA IN SJÄLVUTLÖSAREN) (endast VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
OPPTAK MED FJERNKONTROLLENS SELVUTLØSER
(ANGI SELVUTLØSER) (kun VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
• Funktionen Självutlösare fungerar endast i läget Camera (Kamera).
• Selvutløserfunksjonen virker bare i Camera (Kamera) modus.
➥sidan 18
• När du använder funktionen Självutlösare på fjärrkontrollen börjar
inspelningen automatiskt efter 10 sekunder.
1. Ställ in Valknappen till TAPE. (endast VP-D385( i ))
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Camera
).
(Kamera) (
CARD
➥side 18
• Når du bruker selvutløserfunksjonen på fjernkontrollen, vil opptaket
starte automatisk etter 10 sekunder.
1. Sett Valgbryteren til TAPE. (kun VP-D385( i ))
MODE
TAPE
(VP-D385( i ) only)
3. Tryck på knappen SELF TIMER.
• Indikatorn ( ) visas.
2. Trykk MODE-knappen for å angi Camera
).
(Kamera) (
3. Trykk SELF TIMER-knappen.
• ( )-indikatoren vises.
CHG
BATT.
4. Tryck på knappen Inspelningsstart/-stopp för att
spela in filmklipp.
• Självutlösaren börjar nedräkningen
från 10. Under nedräkningen blinkar
inspelningsindikatorn och det hörs en ljudsignal.
• Vid nedräkningens sista sekund, inspelningen
påbörjas automatiskt.
• Om du vill avbryta funktionen självutlösare före
inspelningen trycker du på knappen.
SELF TIMER.
4. Trykk Start/stopp innspilling-knappen for å
starte opptaket.
• Selvutløseren starter nedtellingen fra 10.
Opptaksindikatoren blinker og gir fra seg et
lydsignal.
• I siste sekund av nedtellingen starter opptaket
automatisk.
• Hvis du vil avbryte selvutløserfunksjonen,
trykker du SELF TIMER-knappen på nytt.
• Ikke blokker fjernkontrollens føler ved å
• Blockera inte fjärrkontrollens sensor
genom att placera föremål mellan
fjärrkontrollen och miniDV-kameran.
• Fjärrkontrollens räckvidd är 4 till 5 m.
• Fjärrkontrollens effektiva vinkel är högst 30
grader till vänster och höger om mittlinjen.
• Du bör använda ett stativ (medföljer ej) när
du använder självutlösare.
16:9 Wide
STBY SP
10Sec
10Sec
0:00:30
60min
S
16BIt
C.Nite 1/30
39_ Swedish
plassere hindringer mellom fjernkontrollen
og miniDV-videokameraet.
• Fjernkontrollens maksimumrekkevidde er
4–5 m.
• Den effektive fjernkontrollvinkelen er opptil
30 grader til venstre/høyre fra midtlinjen.
• Det anbefales å bruke stativ (ikke inkludert)
ved egenopptak.
Norwegian _39
grundläggande inspelning grunnleggende opptak
GRANSKA OCH SÖK I EN INSPELNING
GJENNOMGANG AV OG SØKING I EN INNSPILLING
• Funktionen sökning i inspelning fungerar bara i läge Camera
• Rec Search-funksjonen virker bare i Camera (Kameramodus).
(Kamera). ➥sidan 18
• Den används för att granska tidigare inspelade bilder eller för att
hitta en punkt att börja spela in nya bilder i läget STBY.
➥side 18
• Funksjonen benyttes til å se på tidligere registrerte bilder, eller for å
finne et sted hvor en ny registrering kan begynnes i STBY-modus.
Inspelningssökning (Joystick)
Record Search (Joysticken)
1. Ställ in Valknappen till TAPE. (endast VP-D385( i ))
1. Sett Valgbryteren til TAPE. (kun VP-D385( i ))
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Camera
).
(Kamera) (
2. Trykk MODE-knappen for å angi Camera
(Kamera) (
).
3. Du startar inspelningen genom att trycka på
knappen Inspelningsstart/-stopp.
MENU
4. Ställ in läget STBY genom att trycka på knappen
Inspelningsstart/-stopp en gång till.
5. Så här söker du bakåt:
• För Joystick (◄) åt vänster.
- När du håller in Joystick (◄) spelas de
markerade bilderna upp i omvänd ordning.
Tryck in och släpp Joystick (◄) för att spela
upp bilderna i omvänd ordning i 3 sekunder
innan uppspelningensordningen blir normal igen.
POW
ER
4. Sett i STBY-modus ved å trykke Start/stopp
innspilling-knappen igjen.
MODE
CHG
SP
16:9 Wide
Så här söker du framåt:
• För Joystick (►) åt höger.
- När du håller in Joystick (►) spelas
de markerade bilderna upp i normal ordning. Återställ
inspelningen när du är färdig med inspelningssökning genom
att trycka på knappen Inspelning start/-stopp.
• Mosaikformade störningar kan synas på skärmen när du
söker efter inspelningar.
• Trycker du på knappen Inspelningsstart/-stopp efter
inspelningssökning kommer bilder som spelats in efter
denna punkt att skrivas över.
40_ Swedish
3. Start opptaket ved å trykke Start/stopp
innspilling-knappen.
VO
L
0:00:00
60min
16BIt
5. Søke bakover:
• Beveg Joysticken (◄) mot venstre.
- Hvis du holder inne Joysticken (◄), vil
valgte bilder vises i omvendt rekkefølge.
Hold inne Joysticken (◄) for å vise bildene
i omvendt rekkefølge i tre sekunder før du
går tilbake til normal avspilling.
Normalt søk:
• Beveg Joysticken (►) mot høyre.
- Hvis du holder inne Joysticken (►), vil valgte
bilder vises i normal rekkefølge. Trykk
Start/stopp innspilling-knappen for å
gjenoppta opptaket når søket er utført.
• Når du bruker modusen for opptakssøk, kan det oppstå
mosaikkformet fordreining på skjermen.
• Hvis du trykker Start/stopp innspilling-knappen etter rec
Search, vil nye bilder skrive over registrerte bilder etter
dette punktet.
Norwegian _40
ANVÄNDA FADE ON (BLEKN. PÅ) OCH OFF
BRUKE FADE ON (Toning på) OG OFF
• Den här funktionen fungerar endast i läget Camera
• Toningfunksjonen virker bare i Camera
(Kamera). ➥sidan 18
• Du kan ge din inspelning ett professionellt utseende
genom att använda specialeffekter, såsom fade in
i början av en sekvens eller fade ut i slutet av en
sekvens.
(Kameramodus). ➥side 18
• Du kan gi opptakene dine et mer profesjonelt
utseende ved å bruke spesialeffekter, for
eksempel ved å tone inn i begynnelsen av en
sekvens og tone ut i slutten av den.
VOL
MENU
POWE
R
MODE
CHG
Börja spela in
1. Ställ in Valknappen till TAPE. (endast VP-D385( i ))
STBY SP
10Sec
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Camera
).
(Kamera) (
3. Innan inspelning ska du trycka på Joystick och
sedan föra Joystick (►) åt höger.
• För Joystick (►) åt höger för att ställa in blekn.
funktionen till "Fade On (Blekn. på)".
60min
S
16Bit
Fade On
C.Nite 1/30
4. Tryck på knappen Inspelningsstart-/stopp och
släpp samtidigt funktionen Blekn.
• Inspelningen börjar och bilden och ljudet ökas
gradvis. (Fade in)
Så här avbryter du inspelningen
0:00:00
STBY SP
10Sec
0:00:00
60min
S
Fade On
5. När du vill avsluta inspelningen med fade ut trycker
du först på Joystick och för sedan Joystick (►) åt höger.
• För Joystick (►) åt höger för att ställa in blekn funktionen till
"Fade On (Blekn. på)".
6. Tryck på knappen
Fade In (Approx. 4 seconds)
Inspelningsstart-/stopp för
att stoppa inspelning.
• Bilden och ljuden
försvinner gradvis. (Fade ut)
16Bit
Starte opptaket
1. Sett Valgbryteren til TAPE. (kun VP-D385( i ))
2. Trykk MODE-knappen for å angi Camera
).
(Kamera) (
3. Før opptaket trykker du Joysticken og beveger
den (►) til høyre.
• Beveg Joysticken (►) til den aktuelle
toningfunksjonen for å velge "Fade On (Toning på)".
4. Trykk Start/stopp innspilling-knappen samtidig
som du slipper toningfunksjonen.
• Opptaket starter, og bildet og lyden blir gradvis
sterkere. (Fade inn)
Avslutte innspillingen
5. Hvis du vil avslutte innspillingen med å tone ut,
trykker du Joysticken og beveger den (►) til høyre.
• Beveg Joysticken
(►) til den aktuelle
toningfunksjonen for å velge
"Fade On (Toning på)".
6. Trykk Start/stopp
innspilling-knappen for å
avslutte innspillingen.
• Bildet og lyden blir
gradvis svakere. (Fade ut)
Fade Out (Approx. 4 seconds)
41_ Swedish
Norwegian _41
grundläggande inspelning grunnleggende opptak
AUTO FOCUS/MANUAL FOCUS (Autom. fokus / Manuell fokus)
AUTO FOCUS/MANUAL FOCUS (AUTOFOKUS/MANUELL FOKUS)
• Funktionen Autofokus/Manuell fokus fungerar både i läget Camera
• Funksjonen Autom. fokus/Manuell fokus fungerer i modiene Camera
• I de flesta fall är det lämpligare att använda autofokusfunktionen, eftersom den
• I de fleste situasjoner er det best å bruke automatisk fokusering, ettersom
•
• Manuell fokusering kan være nødvendig under visse forhold som gjør
(Kamera) och M.Cam (M.Kamera). ➥sidan 18
•
(Kamera) og M.Cam (M.Kamera). ➥side 18
gör det möjligt för dig att koncentrera dig på din kreativa sida vid inspelningen.
Manuell fokusering kan vara nödvändig under vissa omständigheter som
gör automatisk fokusering svår eller opålitlig.
Justera funktionerna Autofokus/Manuell fokus med joystick.
Auto Focus (Autofokus)
• Om du är oerfaren av att hantera videokameror
rekommenderar vi att du använder funktionen Autofokus.
du da kan konsentrere deg om den kreative siden av opptaket.
bruk av automatisk fokusering vanskelig og/eller upålitelig.
• Juster Autom. fokus-/Manuell fokus-funksjonene ved hjelp av joysticken.
a
Auto Focus (Autom. fokus)
• Hvis du er uvant med å bruke videokameraer,
b
anbefaler vi at du bruker autofokusfunksjonen.
Manual Focus (Manuell fokus)
Manual Focus (Manuell fokus)
• I følgende situasjoner kan du få bedre resultater
• I följande fall kan du få bättre resultat genom att
justera fokus manuellt:
a. En bild innehåller flera motiv, vissa ligger nära
kameran och andra längre bort.
b. En person omgiven av dimma eller snö.
c. Mycket glänsande eller glättade ytor, t.ex. på en bil.
d. Personer eller föremål som rör sig konstant eller
snabbt, t.ex. en sporttävling eller en folkmassa.
c
hvis du justerer fokus manuelt:
a. Du tar et bilde som inneholder flere gjenstander, noen
er nær videokameraet mens andre er langt unna.
b. Du tar bilde av en person som er innhyllet i tåke
eller omgitt av snø.
c. Bildet inneholder svært blanke og skinnende overflater,
for eksempel når du tar bilde av en bil i sollys.
d. Bildet inneholder personer eller gjenstander som er
i konstant eller rask bevegelse, slik det som regel er
på sportsarrangementer og i en folkemengde.
d
Ställa in fokus
1. Ställ in CARD eller TAPE med Valknappen. (endast VP-D385( i ))
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Camera (Kamera) (
).
3. Tryck på Joystick.
• Snabbmenyn visas.
4. För Joystick (▼) nedåt för att välja läget
"Manual Focus (Manuell fokus)".
• Du kan växla mellan "Auto Focus (Autofokus)"
och "Manual Focus (Manuell fokus)" genom att
föra Joystick (▼) nedåt.
• För Joystick (◄/►) åt vänster eller åt höger för
att välja önskat värde för manuell fokus och tryck
sedan på Joystick.
5. Stäng menyn genom att trycka på Joystick.
• Indikatorn för Manuell fokus
(
) och statusfältet visas på LCD-skärmen.
Manuell fokus är inte tillgängligt i läget EASY.Q.
42_ Swedish
Stille inn fokus
VOL
MENU
POW
ER
MODE
CHG.
STBY SP
10Sec
0:00:30
60min
S
Manual Focus
16Bit
1. Sett Valgbryteren til CARD eller TAPE. (kun VP-D385( i ))
2. Trykk MODE-knappen for å angi Camera (Kamera) (
).
3. Trykk Joysticken.
• Hurtigmenyen vises.
4. Beveg Joysticken (▼) ned for å velge modusen
"Manual Focus (Manuell fokus)".
• Du kan veksle mellom "Auto Focus (Autom. Fokus)"
og "Manual Focus (Manuell fokus)" ved å
bevege Joysticken (▼) ned.
• Beveg Joysticken (◄/►) til venstre eller høyre for
å velge ønsket manuell fokusverdi. Trykk deretter
Joysticken.
5. Trykk Joysticken for å avslutte.
) og statuslinjen
• Manuell fokus-indikatoren (
vises på LCD-skjermen.
Manuell fokusering er ikke tilgjengelig i modusen
EASY.Q.
Norwegian _42
STÄLLA IN SLUTARHASTIGHET & EXPOSURE (EXPONERING)
ANGI LUKKERHASTIGHET OG EXPOSURE (EKSPONERING)
Funktionen Slutarhastighet fungerar endast i läget Camera (Kamera). ➥sidan 18
Funktionen Exponering fungerar både i läget Camera (Kamera) och M.Cam
(M.Kamera). ➥sidan 18
• Justera Slutarhastighet och Exponering med Joystick.
1. Ställ in CARD eller TAPE med Valknappen. (endast VP-D385( i ))
2. Tryck på MODE-knappen för att ställa in Camera (Kamera) (
).
3. Tryck på Joystick.
Snabbmenyn
visas.
•
Lukkerhastighets funksjonen virker bare i Camera (Kameramodus). ➥side 18
Eksponerings funksjonen fungerer i modiene Camera (Kamera) og M.Cam
(M.Kamera). ➥side18
Juster lukkerhastighets- og eksponerings funksjonen ved hjelp av Joysticken.
1.Sett Valgbryteren til CARD eller TAPE. (kun VP-D385( i ))
2.Trykk MODE-knappen for å angi Camera (Kamera) (
).
3.Trykk Joysticken.
Hurtigmenyen
vises.
•
•
•
Ställa in slutarhastigheten
4. För Joystick (◄) åt vänster för att välja läget "Auto Shutter (Autoslutare) (
)".
• I autoläget för du Joystick (▲) uppåt för att växla till manuellt läge.
Du
kan
växla
mellan
Autoslutare
och Manuell slutare
•
genom att föra Joystick (▲) uppåt.
5. För Joystick (◄/►) åt vänster eller åt höger för att välja önskat
värde för slutarhastighet och tryck sedan på Joystick.
• Slutarhastighet kan ställas in på "1/50", "1/120",
"1/250", "1/500", "1/1000", "1/2000", "1/4000" eller
"1/10000" av en sekund.
Ställa in Exposure (Exponering)
4. För Joystick (▲) uppåt för att välja läget
"Auto Exposure (Autoexponering) (
)".
• I autoläget för du Joystick (▲) uppåt för att växla till
manuellt läge.
• Du kan även växla mellan Autoexponering och Manuell
exponering genom att föra Joystick (▲) uppåt.
5. För Joystick (◄/►) åt vänster eller åt höger för att välja
önskat exponeringsvärde och tryck sedan på Joystick.
• Exponeringsvärdet kan ställas in mellan "00" och "29".
6. Stäng menyn genom att trycka på Joystick.
• De valda inställningarna visas.
•
•
•
VOL
Angi lukkerhastigheten
MENU
R
CHG
STBY SP
10Sec
0:00:30
60min
S
Manual Shutter
16Bit
C.Nite 1/30
STBY SP
10Sec
0:00:30
60min
S
16Bit
Manual Exposure
18
•
•
•
•
och dalbanor: "1/1000", "1/500" eller "1/250"
Inomhusaktiviteter, såsom basket: "1/120"
• Om du manuellt ändrar värdena för slutarhastighet och exponering när
alternativet program AE är valt verkställs de manuella ändringarna först.
• Bilden kanske inte verkar så mjuk som när en hög slutarhastighet är vald.
• Videokameran återgår till inställningarna för automatisk slutare och automatisk
exponering när du byter till läget EASY.Q.
• Vid inspelning med en slutarhastighet på 1/1000 eller högre är det viktigt att
solen inte strålar in i linsen.
4.Beveg Joysticken (◄) til venstre for å velge modusen
"Auto Shutter (Autom. lukker) (
)".
• I Auto-modusen beveger du Joysticken (▲) opp for å
bytte til manuell modus.
• Du kan veksle mellom Autom. Lukker og Manuell lukker ved å
bevege Joysticken (▲) opp.
5.Beveg Joysticken (◄/►) til venstre eller høyre for å velge
ønsket verdi for lukkerhastigheten. Trykk deretter Joysticken.
• Lukkerhastigheten kan settes til "1/50", "1/120", "1/250",
"1/500", "1/1000", "1/2000", "1/4000" eller "1/10000" av
et sekund.
Stille inn eksponeringen
1/120
Rekommenderade slutarhastigheter vid
inspelning
• Utomhusaktiviteter som golf eller tennis: "1/2000" eller "1/4000"
• Bilar eller tåg i rörelse eller andra snabbt rörliga föremål, som exempelvis berg-
43_ Swedish
MODE
POWE
C.Nite 1/30
4.Beveg Joysticken (▲) opp for å velge modusen
"Auto Exposure (Autm. eksponering) (
)" .
• I Auto-modusen beveger du Joysticken (▲) opp for å
bytte til manuell modus.
• Du kan også veksle mellom Autm. eksponering og
Manuell eksponering ved å bevege Joysticken (▲) opp.
5.Beveg Joysticken (◄/►) til venstre eller høyre for å velge
ønsket eksponeringsverdi. Trykk deretter Joysticken.
• Eksponeringsverdien kan settes til mellom "00" og "29".
6.Trykk Joysticken for å avslutte.
• De valgte innstillingene vises.
Anbefalte lukkerhastigheter ved opptak
Utendørssport som golf eller tennis: "1/2000" eller "1/4000"
Biler eller tog i bevegelse, eller annet som beveger seg fort, for eksempel bergog dalbane: "1/1000", "1/500" eller "1/250"
Innendørs sportsaktiviteter som basketball: "1/120"
•
•
•
•
Hvis du manuelt endrer verdien for lukkerhastighet og eksponering når
Program AE er valgt, trer manuelle endringer i kraft først.
Det er ikke sikkert bildet ser så jevnt ut når en høy lukkerhastighet er valgt.
Videokameraet benytter automatisk lukkerhastighet og eksponering
når du endrer til EASY.Q-modus.
Når du gjør opptak med en lukkerhastighet på 1/1000 eller høyere,
må du passe på at solen ikke skinner inn i linsen.
Norwegian _43
avancerad inspelning
VÄLJA INSPELNINGS- OCH LJUDLÄGE (Rec Mode & Audio Mode (Audioläge))
• Funktionen Inspelningsläge fungerar både i läget Camera
(Kamera) och Player (Uppspelar). ➥sidan 18
• Videokameran spelar in och upp i lägena SP
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(standarduppspelning) och LP (långsam uppspelning).
- "SP": Detta läge ger 60 minuters inspelningstid på ett
vanligt DVM60-band.
- "LP": D
etta läge ger 90 minuters inspelningstid på ett
vanligt DVM60-band.
Funktionen Audioläge fungerar både i läget Camera
(Kamera) och Player (Uppspelar). ➥sidan 18
Videokameran spelar in ljudsignaler på två sätt. (12Bit ,16Bit)
- "12Bit": Du kan spela in två ljudspår på 12 bitar.
Originalstereoljudet kan spelas in på
huvudspåret (Ljud1). Ytterligare stereoljud kan
läggas på underspåret (Ljud2).
- "16Bit": Du kan spela in ett stereospår med hög
kvalitet i 16-bitars inspelningsläget. Det går
inte att dubba ljud i det här läget.
Ställ in Valknappen till TAPE. (endast VP-D385( i ))
Tryck på MODE-knappen för att ange Camera (Kamera) (
) eller Player (Uppspelar) (
).
Tryck på knappen MENU.
• Menylistan visas.
För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Record (Spelar in)" och tryck sedan på Joystick eller för
Joystick (►) åt höger.
För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Rec Mode" eller "Audio Mode (Audioläge)" och tryck
sedan på Joystick.
För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja önskat
inspelningsläge eller audioläge och tryck sedan på Joystick.
• Rec mode (Inspelningsläge) kan anges som "SP" eller "LP".
• Audio mode (Audioläge) kan anges som "12Bit" eller "16Bit".
Tryck på knappen MENU för att gå ur menyn.
• Den valda indikatorn visas.
• När "12Bit" är vald visas ingen indikator.
•
VAR FÖRSIKTIG
Vi rekommenderar att du använder den här videokameran
för att spela upp alla band på videokameran. När
du spelar upp ett band som spelats in på en annan
utrustning kan mosaikformade störningar synas.
• Om du spelar in ett band i lägena SP och LP, eller
endast i LP, kan bilden under uppspelningen bli förvriden
eller så kanske tidskoden inte skrivs ordentligt och det är
ett glapp mellan scenerna.
• Använd SP för bästa bild- och ljudkvalitet.
För att kunna redigera ljudet på din videokamera måste
inställningen för Audioläge vara 12Bit och för Rec mode
måste det vara SP.
44_ Swedish
avansert opptak
CARD
TAPE
VELGE INNSPILLINGSMODUS OG LYDMODUS (Rec Mode (Oppt. Modus) og Audio Mode (Audiomodus))
• Innspillingsmodusen fungerer i modiene Camera
(Kamera) og Player. ➥side18
• Dette videokameraet kan ta opp og spille av i modiene SP (Standard
MODE
(VP-D385( i ) only)
•
•
CHG
BATT.
DV
AV
MENU
W
MODE
POWER
T
1.
2.
CHG
BAT
T.
3.
Camera Mode
Record
Rec Mode
Audio Mode
WindCut Plus
Real Sterco
Move
✔
Select
SP
LP
5.
6.
Select
Camera Mode
Record
Rec Mode
Audio Mode
WindCut Plus
Real Sterco
Move
4.
MENU Exit
7.
Play, Standard avspilling) LP (Long Play, Lang avspilling).
- "SP": Denne modusen gir 60 minutters opptakstid
med en vanlig DVM60-tape.
- "LP": Denne modusen gir 90 minutters opptakstid
med en vanlig DVM60-tape.
Audiomode-funksjonen fungerer i modiene Camera
(Kamera) og player. ➥side 18
Dette videokameraet kan ta opp lyd på to måter. (12Bit, 16Bit)
- "12Bit": Du kan spille inn to 12-biters stereospor.
Den opprinnelige stereolyden kan tas opp på
hovedsporet (Lyd1). Ytterligere stereolyd kan
dubbes på undersporet (Lyd2).
- "16Bit": Du kan ta opp ett stereospor med høy kvalitet
ved hjelp av modusen for 16-biters innspilling.
Lyddubbing er ikke mulig når du bruker denne
modusen.
Sett Valgbryteren til TAPE. (kun VP-D385( i ))
Trykk MODE-knappen for å angi Camera (Kamera) (
)
eller Player (
).
Trykk MENU-knappen.
• Menylisten vises.
Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge "Record
(Opptak)", Trykk deretter Joysticken eller beveg den (►) til høyre.
Velg "Rec Mode (Oppt. Modus)" eller "Audio Mode
(Audiomodus)" ved å bevege Joysticken (▲/▼) opp
eller ned, og trykk deretter Joysticken.
Velg ønsket opptaksmodus eller audiomodus ved å bevege
Joysticken (▲/▼) opp eller ned, og trykk deretter Joysticken.
• Opptaksmodusen kan angis til "SP" eller "LP".
• Audiomodusen kan angis til "12Bit" eller "16Bit".
Trykk MENU-knappen for å avslutte.
• Valgt indikator vises.
• Ingen indikatorer vises når "12Bit" er valgt.
•
✔
12Bit
16Bit
•
•
MENU Exit
FORSIKTIG
Vi anbefaler at du bruker dette videokameraet til å spille
av opptakene du foretar med dette videokameraet. Hvis
du spiller av en tape som er spilt inn med annet utstyr,
kan det vises mosaikkformet fordreining.
Når du har tatt opp en tape i både SP- og LP-modus,
eller bare i LP-modus, kan bildet som spilles av,
inneholde fordreininger, eller tidskoden kan være ulik fra
scene til scene hvis det er et mellomrom mellom scenene.
Opptak i SP-modus gir beste bilde- og lydkvalitet.
For å kunne redigere lyd på videokameraet, må du angi
12Bit som lydmodus, og SP som innspillingsmodus.
Norwegian _44
ELIMINERA VINDLJUD (WINDCUT PLUS)
FJERNE VINDSTØY (WINDCUT PLUS)
• Funktionen Windcut Plus fungerar både i läge
Camera (Kamera) och i läget Player (Uppspelar)
(Ljuddubbning). ➥sidan 18
• Använd funktionen Windcut Plus vid inspelning på
blåsiga ställen, såsom en strand eller nära byggnader.
• Funktionen Windcut Plus minimerar vindljudet eller
andra ljud vid inspelning.
- När funktionen Windcut Plus är på elimineras
låga toner tillsammans med ljudet av vind.
1. Ställ in Valknappen till TAPE. (endast VP-D385( i ))
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Camera
) eller Player (Uppspelar) (
).
(Kamera) (
3. Tryck på knappen MENU.
• Menylistan visas.
4. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Record (Spelar in)" och tryck sedan på Joystick
eller för Joystick (►) åt höger.
5. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"WindCut Plus" och tryck sedan på Joystick.
6. För att aktivera funktionen Windcut Plus ska du
föra Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
typen Windcut Plus, tryck sedan på Joystick.
• "Off (Av)": Inaktiverar funktionen.
• "Auto": Minimerar vindljudet men bevarar
röster.
• "On (På)": Tar bort låga toner i vindljudet.
7. Tryck på knappen MENU för att gå ur menyn.
)
• Indikatorn för Windcut Plus ("On (På)" (
eller "Auto" (
)) visas.
• Funksjonene for å fjerne vindstøy fungerer
CARD
i modiene Camera (Kamera) og Player
(Lyddubbing). ➥side 18
• Du bør bruke denne funksjonen når du gjør
innspillinger på steder som er utsatt for vind, for
eksempel på stranden eller nær bygninger.
• Funksjonen WindCut Plus minimerer vindstøy og
annen støy som kan forstyrre opptaket.
- Når Wind Cut er aktivert, elimineres noen
lavfrekvente lyder sammen med lyden av vinden.
MODE
TAPE
(VP-D385( i ) only)
CHG
BATT.
DV
AV
MENU
W
MODE
POWER
T
CHG
BAT
Camera Mode
Record
Rec Mode
Audio Mode
WindCut Plus
Real Sterco
✔
Move
16:9 Wide
T.
Off
Auto
On
Select
MENU Exit
STBY SP
10Sec
0:00:30
60min
S
16Bit
Kontrollera att Windcut Plus är avstängd när
du vill att mikrofonen ska få så hög känslighet
som möjligt.
C.Nite 1/30
45_ Swedish
1. Sett Valgbryteren til TAPE. (kun VP-D385( i ))
2. Trykk MODE-knappen for å angi Camera (Kamera)
) eller Player (
).
(
3. Trykk MENU-knappen.
• Menylisten vises.
4. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
"Record (Opptak)", Trykk deretter Joysticken
eller beveg den (►) til høyre.
5. Velg "WindCut Plus" ved å bevege Joysticken
(▲/▼) opp eller ned, og trykk deretter Joysticken.
6. Hvis du vil aktivere/deaktivere Windcut Plusfunksjonen, beveger du Joysticken (▲/▼) opp
eller ned for å velge Windcut Plus-typen, og trykk
deretter Joysticken.
• "Off (Av)": Deaktiverer funksjonen.
• "Auto": Minimerer vindstøyen mens tale blir tatt
vare på.
• "On (På)": Fjerner lavfrekvent vindstøy.
7. Trykk MENU-knappen for å avslutte.
)
• Indikatoren for WindCut Plus ("On (På)" (
eller "Auto" (
)) vises.
Kontroller at Windcut Plus-funksjonen er
angitt til Av når du vil ha mikrofonen så følsom
som mulig.
Norwegian _45
avancerad inspelning
avansert opptak
VÄLJA FUNKTIONEN ÄKTA STEREO (REAL STEREO (ÄKTA STEREO))
VELGE EKTE STEREOFUNKSJON (REAL STEREO)
• Funktionen Äkta stereo fungerar endast i läget
Camera (Kamera). ➥sidan 18
• Äkta Stereo förhöjer höger- och vänstersignaler
när du använder internmikrofonen.
• Funksjonen Real Stereo virker bare i Camera
CARD
(Kameramodus). ➥side 18
MODE
TAPE
• Real Stereo forsterker venstre og høyre
(VP-D385( i ) only)
inngangssignaler når interne eller eksterne
mikrofoner brukes.
1. Ställ in Valknappen till TAPE. (endast VP-D385( i ))
CHG
1. Sett Valgbryteren til TAPE. (kun VP-D385( i ))
BATT.
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Camera
).
(Kamera) (
2. Trykk MODE-knappen for å angi Camera
).
(Kamera) (
3. Tryck på knappen MENU.
• Menylistan visas.
3. Press the MENU button.
• Menylisten vises.
4. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Record (Spelar in)" och tryck sedan på Joystick
eller för Joystick (►) åt höger.
5. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Real Stereo (Äkta stereo)" och tryck sedan på
Joystick.
6. För att aktivera funktionen Äkta stereo ska du föra
Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja "On
(På)", tryck sedan på Joystick.
• Om du inte vill använda funktionen Äkta stereo
ställer du in "Real Stereo (Äkta stereo)" på
"Off (Av)".
7. Tryck på knappen MENU för att gå ur menyn.
• Indikatorn för Äkta stereo ( S ) visas.
4. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
"Record (Opptak)", og trykk deretter Joysticken
eller beveg den (►) mot høyre.
DV
AV
MENU
W
MODE
POWER
T
CHG
BAT
Camera Mode
Record
Rec Mode
Audio Mode
WindCut Plus
Real Sterco
Move
16:9 Wide
T.
5. Velg "Real Stereo" ved å bevege Joysticken
(▲/▼) opp eller ned, og trykk deretter Joysticken.
Off
✔ On
Select
MENU Exit
STBY SP
10Sec
0:00:30
60min
S
6. Hvis du vil aktivere Real Stereo-funksjonen, velger
du "On (På)" ved å bevege Joysticken (▲/▼)
opp eller ned og trykker deretter Joysticken.
• Hvis du ikke vil bruke Real Stereo-funksjonen,
angir du "Real Stereo"-menyen til "Off (Av)".
7. Trykk MENU-knappen for å avslutte.
• Real Stereo-indikatoren ( S ) vises.
16BIt
C.Nite 1/30
46_ Swedish
Norwegian _46
STÄLLA IN PROGRAM AE (PROGRAM AE)
• Funktionen Program AE fungerar endast i läget
Camera (Kamera). ➥sidan 18
• Program AE gör det möjligt för dig att justera
slutarhastigheter och bländare för att passa olika
inspelningsförhållanden.
• Det här ger dig kontroll över fältets totala djup.
Angi Program AE (PROGRAM AE)
• Funksjonen Program AE fungerer bare i Camera
CARD
(Kameramodus). ➥side 18
MODE
TAPE
• Med AE-programmet kan du justere
(VP-D385( i ) only)
lukkerhastighet og blenderåpning etter forskjellige
opptaksforhold.
• Det gir deg bedre kontroll med dybdeskarpheten.
CHG
BATT.
1. Ställ in Valknappen till TAPE. (endast VP-D385( i ))
1. Sett Valgbryteren til TAPE. (kun VP-D385( i ))
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Camera
).
(Kamera) (
2. Trykk MODE-knappen for å angi Camera
).
(Kamera) (
3. Tryck på knappen MENU.
• Menylistan visas.
3. Trykk MENU-knappen.
• Menylisten vises.
5. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Program AE" och tryck sedan på Joystick.
• De tillgängliga alternativen visas.
6. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
önskat alternativ för program AE och tryck sedan
på Joystick.
7. Tryck på knappen MENU för att gå ur menyn.
• Indikatorn för det valda alternativet visas.
• Ingen indikator visas när läget "Auto" är valt.
MENU
W
MODE
POWER
T
CHG
BAT
Camera Mode
Camera
Program AE
White Balance
Visual Effect
16:9 Wide
Macro
DIS
Move
Select
T.
Auto
Auto
Off
� On
� Off
� Off
�
�
�
Select
Camera Mode
Camera
Program AE
White Balance
Visual Effect
16:9 Wide
Macro
DIS
Move
47_ Swedish
DV
AV
4. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Camera (Kamera)" och tryck sedan på Joystick
eller för Joystick (►) åt höger.
MENU Exit
✔
Auto
Sports
Portrait
Spotight
Sand/Snow
High Speed
4. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for
å velge "Camera (Kamera)", Trykk deretter
Joysticken eller beveg den (►) til høyre.
5. Velg "Program AE" ved å bevege Joysticken
(▲/▼) opp eller ned, og trykk deretter Joysticken.
• De tilgjengelige alternativene vises.
6. Velg ønsket Program AE-valg ved å bevege
Joysticken (▲/▼) opp eller ned, og trykk deretter
Joysticken.
7. Trykk MENU-knappen for å avslutte.
• Indikatoren til valgt modus vises.
• Ingen indikatorer vises når modusen "Auto" er
valgt.
MENU Exit
Norwegian _47
avancerad inspelning
avansert opptak
STÄLLA IN PROGRAM AE
Inställningar
Auto
Sports
(Sport)
Portrait
(Porträtt)
Spotlight
Innehåll
Angi Program AE
Skärmmeny
- Autobalans mellan motiv och bakgrund.
- Används under normala förhållanden.
- Slutarhastigheten varierar automatiskt
mellan 1/50 och 1/250 av en sekund,
beroende på motivet.
- Minskar suddighet vid inspelning av
snabbt rörliga föremål, exempelvis vid
golf eller tennis. Om Sportläget används i
fluorescerande ljus kan bilden hoppa.
I så fall ska du använda Autoläget för
inspelning.
- Skapar ett ihåligt djup i fältet så att
personen eller föremålet visas mot en
ganska mjuk bakgrund.
- Porträttläget är mest effektivt när det
används utomhus.
- Slutarhastigheten varierar automatiskt
mellan 1/50 och 1/1000 av en sekund.
- Förhindrar överexponering av ansiktet hos
motivet, när starkt ljus ligger på ansiktet,
vid exempelvis ett bröllop eller på en scen.
Sand/Snow
(Sand/Snö)
- Förhindrar underexponering av motivets
ansikte, på en plats där det finns mycket
reflektioner, såsom vid havet eller en
skidbacke.
High Speed
- För inspelning av snabbt rörliga motiv,
såsom golfspelare eller tennisspelare.
• Funktionen Program AE fungerar inte i läget EASY.Q.
• Program AE kan inte ställas in om Slutarhastighet eller
Exponering är inställd på manuell.
Innstillinger
På
skjermen
Innhold
- Automatisk balanse mellom objektet og
bakgrunnen.
- Brukes under vanlige forhold.
Auto
- Lukkerhastigheten justeres automatisk
fra 1/50 til 1/250 sekund, avhengig av
forholdene.
- Reduserer uskarpe bilder ved opptak
av objekter som beveger seg raskt, som
ved golf eller tennis. Hvis sportsmodus
Sports
benyttes innendørs, under kunstig
(Sport)
belysning, kan det hende bildet blinker
noe. Hvis dette er tilfellet, må du bruke
automatisk modus til opptaket.
- Skaper et grunt felt, slik at personen eller
objektet vises mot en jevn bakgrunn.
Portrait - Portrettmodus er mest effektiv ved bruk
utendørs.
(Portrett)
- Lukkerhastigheten justeres automatisk fra
1/50 til 1/1000 sekund.
- Forhindrer overeksponering av objektets
ansikt osv. når objektet utsettes for kraftig
Spotlight
belysning. Dette kan f.eks. være på en
scene, eller i et bryllup.
- Forhindrer undereksponering av objektet
Sand/Snow
osv. på plasser hvor lysets refleksjon er
intens. Dette kan f.eks. være på stranden
(Sand/Snø)
midtsommers, eller når du er på skitur.
- For opptak med personer eller gjenstander
High Speed
i rask bevegelse, som golfspillere eller
tenniskamper.
• Funksjonen Program AE fungerer ikke i EASY.Q-modus.
• Program AE kan ikke velges når lukkerhastighet og
eksponering er satt til manuell.
48_ Swedish
Norwegian _48
STÄLLA IN VITBALANS (WHITE BALANCE (VITBALANS))
STILLE INN HVITBALANSEN (WHITE BALANCE (Hvitbalanse))
• Funktionen Vitbalans fungerar både i läge
Camera (Kamera) och läge M.Cam (M.Kamera).
➥sidan 18
• Funktionen Vitbalans är en inspelningsfunktion
som lagrar den unika färgen för motivet, oavsett
inspelningsförhållanden.
• Du kan välja lämplig Vitbalans för att få bästa
möjliga färgkvalitet på bilderna.
• Hvitbalansefunksjonen fungerer i modiene
CARD
Camera (Kamera) og M.Cam (M.Kamera).
➥side 18
• Hvitbalanse er en opptaksfunksjon som bevarer
objektets unike bildefarge ved alle opptaksforhold.
• Du kan velge riktig hvitbalansemodus for å oppnå
god fargekvalitet på bildet.
MODE
TAPE
(VP-D385( i ) only)
CHG
BATT.
1. Sett Valgbryteren til CARD eller TAPE.
(kun VP-D385( i ))
1. Ställ in CARD eller TAPE med Valknappen.
(endast VP-D385( i ))
2. Trykk MODE-knappen for å angi Camera
).
(Kamera) (
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Camera
).
(Kamera) (
3. Tryck på knappen MENU.
• Menylistan visas.
4. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Camera (Kamera)" och tryck sedan på Joystick
eller för Joystick (►) åt höger.
5. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"White Balance (Vitbalans)" och tryck sedan på
Joystick.
• De tillgängliga alternativen visas.
6. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
önskad vitbalans och tryck sedan på Joystick.
7. Tryck på knappen MENU för att gå ur menyn.
• Indikatorn för det valda alternativet visas.
• Ingen indikator visas när läget "Auto" är valt.
W
MODE
POWER
3. Trykk MENU-knappen.
• Menylisten vises.
T
CHG
BAT
Camera Mode
Camera
Program AE
White Balance
Visual Effect
16:9 Wide
Macro
DIS
Move
Select
T.
Auto
Auto
Off
� On
� Off
� Off
�
�
�
Select
Camera Mode
Camera
Program AE
White Balance
Visual Effect
16:9 Wide
Macro
DIS
Move
49_ Swedish
DV
AV
MENU
MENU Exit
✔
Auto
Daylight
Cloudy
Fluorescent
Tungsten
Custom WB
4. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for
å velge "Camera (Kamera)", Trykk deretter
Joysticken eller beveg den (►) til høyre.
5. Velg "White Balance (Hvitbalanse)" ved å
bevege Joysticken (▲/▼) opp eller ned, og trykk
deretter Joysticken.
• De tilgjengelige alternativene vises.
6. Velg ønsket hvitbalansemodus ved å bevege
Joysticken (▲/▼) opp eller ned, og trykk deretter
Joysticken.
7. Trykk MENU-knappen for å avslutte.
• Indikatoren til valgt modus vises.
• Ingen indikatorer vises når modusen "Auto" er
valgt.
MENU Exit
Norwegian _49
avancerad inspelning
Inställningar
Auto
Daylight
(Dagsljus)
Cloudy
(Molnigt)
Innehåll
avansert opptak
Skärmmeny
Det här alternativet används i allmänhet för att
kontrollera vitbalansen automatiskt.
Den här funktionen kontrollerar vitbalansen
beroende på omgivande ljusförhållanden
utomhus, speciellt vid närbilder och när motivet
har en dominerande färg.
Det här alternativet används när du gör en
inspelning i molnigt väder.
Daylight
(Dagslys)
Dette alternativet kontrollerer hvitbalansen i henhold
til bakgrunnsbelysningen utendørs, spesielt ved
nærbilder, og hvor objektet er en dominant farge.
Fluorescent Dette alternativet brukes når du skal ta opp film
(Fluoresc.) under kunstig belysning.
Tungsten
(Wolfram)
Dette alternativet brukes når du skal ta opp i miljø
med mindre enn 3200K wolfram.
Custom WB Du kan manuelt justere hvitbalansen slik at den er
(Egen WB) egnet til lyskilden, eller situasjonen.
Custom WB Du kan manuellt justera vitbalansen för att
(Egen vitb.) överensstämma med ljuskälla eller situation.
Stille inn manuell hvitbalanse:
Ställa in vitbalansen manuellt:
50_ Swedish
På skjermen
Cloudy
Dette alternativet brukes når du skal ta opp film i
(Overskyet) overskyet vær.
Det här alternativet används när omgivningen är
mindre än 3200K tungsten-belysning.
1. Select "Custom WB (Egen vitb.)".
• Indikatorn ( ) och meddelandet
"Set white balance (Välj vitbalans)" visas.
2. Inrama ett vitt objekt, såsom ett papper, så att det
fyller ut skärmen. Använd ett objekt som inte är
transparent.
• Om objektet på skärmen inte är fokuserat
korrigerar du fokus med "Manual Focus
(Manuell fokus)". ➥sidan 42
3. Tryck på Joystick.
• Inställningen för Vitbalans verkställs och
indikatorn (
) visas.
• Funktionen Vitbalans fungerar inte i läget EASY.Q.
• Vi rekommenderar att du ställer in "Digital Zoom"
på "Off (Av)" innan du ställer in vitbalansen.
➥sidan 57
• Nollställ vitbalansen om ljusförhållandena ändras.
• Under normal inspelning utomhus kan det ge
bättre resultat att ställa in den på Auto.
• Genom att trycka på knappen MENU vid
inställningen för Egen vitb nollställs inställningarna
för Egen vitb och ändrar Vitbalans till "Auto".
Innhold
Dette alternativet brukes vanligvis til å styre
hvitbalanse automatisk.
Auto
Fluorescent Det här alternativet används när du gör en
(Fluoresc.) inspelning i vitt fluorescerande ljus.
Tungsten
Innstillinger
White thick
paper
DV
AV
MENU
W
MODE
POWER
T
BAT
Art Wide
16:9
STBY SP
10Sec
CHG
T.
0:00:30
60min
S
16BIt
C.Nite 1/30
1. Velg "Custom WB (Egen WB)".
• Indikatoren ( ) og meldingen
"Set white balance (Innstill hvitbalanse)" vises.
2. Fang inn et hvitt objekt, som et papirark, slik at det
dekker hele skjermen. Bruk et objekt som ikke er
gjennomsiktig.
• Hvis objektet som dekker skjermen ikke er
i fokus, må du justere fokus med "Manual
Focus (Manuell fokus)". ➥side 42
3. Trykk Joysticken.
• Hvitbalansen vil bli aktivert, og indikatoren
(
) vises.
• Hvitbalanse funksjonen fungerer ikke i EASY.
Q-modus.
• Vi anbefaler at du angir "Digital Zoom" til
"Off (Av)" før du justerer hvitbalansen. ➥side 57
• Tilbakestill hvitbalansen hvis lysforholdene
endrer seg.
• Under vanlige utendørsopptak kan Autoinnstillingen gi bedre resultater.
• Hvis du trykker MENU-knappen mens du angir
innstillinger for egendefinert hvitbalanse, avbrytes
innstillingene for egendefinert hvitbalanse og
hvitbalansen endres til "Auto".
Norwegian _50
LÄGGA TILL VISUELLA EFFEKTER (VISUAL EFFECT (VISUELL EFFEKT))
BRUKE VISUELLE EFFEKTER (VISUAL EFFECT (Visuell effekt))
• Funktionen Visuell effekt fungerar endast i läget
• Visuelle effekter-funksjonen virker bare i Camera
Camera (Kamera). ➥sidan 18
• Visuell effekt gör att du kan ge inspelningen ett
kreativare utseende.
• Välj lämplig visuell effekt för bilden du vill spela in
och effekten du vill skapa. Det finns 10 lägen för de
visuella effekterna.
CARD
(Kameramodus). ➥side18
• Du kan lage mer kreative innspillinger ved å bruke
MODE
TAPE
(VP-D385( i ) only)
de digitale effektene.
• Velg den riktige visuelle effekten for typen bilde du
vil ta, og deretter effekten du vil bruke. Det finnes
10 forskjellige visuelle effektmoduser.
CHG
BATT.
1. Ställ in Valknappen till TAPE. (endast VP-D385( i ))
1. Sett Valgbryteren til TAPE. (kun VP-D385( i ))
2. Tryck på MODE-knappen för att ställa in
).
Camera (Kamera) (
2. Trykk MODE-knappen for å angi Camera
).
(Kamera) (
3. Tryck på knappen MENU.
• Menylistan visas.
3. Trykk MENU-knappen.
• Menylisten vises.
DV
AV
MENU
W
4. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Camera (Kamera)" och tryck sedan på Joystick
eller för Joystick (►) åt höger.
4. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for
å velge "Camera (Kamera)", Trykk deretter
Joysticken eller beveg den (►) til høyre.
CHG
BAT
Camera Mode
Camera
Program AE
White Balance
Visual Effect
16:9 Wide
Macro
DIS
5. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Visual Effect (Visuell effekt)" och tryck sedan på
Joystick.
• De tillgängliga alternativen visas.
6. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
önskat alternativ för visuell effekt och tryck sedan
på Joystick.
• Det valda läget visas på skärmen.
7. Tryck på knappen MENU för att gå ur menyn.
MODE
POWER
T
Move
Art
✔
T.
5. Velg "Visual Effect (Visuell effekt)" ved å
bevege Joysticken (▲/▼) opp eller ned, og trykk
deretter Joysticken.
• De tilgjengelige alternativene vises.
Off
Art
Mosaic
Sepia
Negative
Mirror
Select
MENU Exit
STBY SP
10Sec
0:00:30
60min
S
16BIt
6. Velg ønsket valg for visuell effekt ved å bevege
Joysticken (▲/▼) opp eller ned, og trykk deretter
Joysticken.
• Displaymodus settes i valgt modus.
7. Trykk MENU-knappen for å avslutte.
C.Nite 1/30
51_ Swedish
Norwegian _51
avancerad inspelning
Inställningar
avansert opptak
Innstillinger
Innehåll
Off (Av)
Off (Av)
Inaktiverar funktionen.
Innhold
Deaktiverer funksjonen.
Denne modusen gir bildene en grovskåren effekt.
1 Art
Det här läget ger bilderna ett grövre utseende.
1 Art (Kunst)
2 Mosaic(Mosaik)
Det här läget ger bilderna en mosaikeffekt.
2 Mosaic(Mosaikk) Denne modusen gir bildene en mosaikkeffekt.
3 Sepia
Det här läget ger bilderna ett rödbrunt pigment.
3 Sepia
Denne modusen gir bildene en rødbrun tone.
4 Negative
(Negativ)
Det här läget ger motsatta färger, vilket skapar en
negativbild.
4 Negative
(Negativ)
Denne modusen reverserer fargene, og lager
et negativt bilde.
5 Mirror
(Spegelvänt)
Det här läget delar bilden på mitten med en
spegeleffekt.
5 Mirror (Speil)
Denne modusen deler bildet i to og lager en speileffekt.
6 BLK&WHT
(Svart/Vit)
Det här läget ändrar bilderna till svartvitt.
6 BLK&WHT
(SV&HV)
Denne modusen endrer bildet til et svart/hvitt-bilde.
7 Emboss1(Relief1)
Det här läget skapar en 3D-effekt (relief).
8 Emboss2
(Relief2)
Det här läget skapar en 3D-effekt (relief) på
omgivningen i bilden.
9 Pastel1
(Pastell 1)
Pastel2
(Pastell 2)
•
•
•
•
7 Emboss1(Pregning1) Denne modusen lager en 3D-effekt (pregning).
8 Emboss2
(Pregning2)
Denne modusen lager en 3D-effekt (pregning) i
periferien av bildet.
Det här läget ger en svag pastelleffekt för hela
bilden.
9 Pastel1
Denne modusen legger til en blek
pastelltegningseffekt i et bilde.
Det här läget ger en svag pastelleffekt på
omgivningen i bilden.
Pastel2
Denne modusen legger til en blek
pastelltegningseffekt i periferien av et bilde.
Läget "Mirror (Spegelvänt)" är inte tillgängligt i läget "16:9 Wide"
Ändra läget 16:9 Wide först och ställ sedan in Spegelvänt. ➥sidan 53
Visual Effect (Visuell effekt) är inte tillgängligt när du använder EASY.Q .
Lägena "Mosaic (Mosaik)", "Mirror (Spegelvänt)", "Emboss2
(Relief2)", "Pastel (Pastell1)" och "Pastel2 (Pastell 2)" är inte
tillgängliga när du använder DIS eller C.Nite. (När "DIS" eller "C.Nite"
är inställt inaktiveras "Mosaic (Mosaik)", "Mirror (Spegelvänt)",
"Emboss2 (Relief2)", "Pastel1 (Pastell1)" och "Pastel2 (Pastell 2)".)
"Digital Zoom" är inte tillgänglig i lägena "Mosaic (Mosaik)", "Mirror
(Spegelvänt)", "Emboss2 (Relief2)", "Pastel1 (Pastell1)" och
"Pastel2 (Pastell 2)".
52_ Swedish
•
•
•
•
"Mirror (Speilmodus)" er ikke tilgjengelig i modusen "16:9 Wide".
Velg bort 16:9 Wide-modusen før du velger speilmodus. ➥side 53
Visual Effect (Visuell effekt)-modiene er ikke tilgjengelig når EASY.Q
er i bruk.
Modiene "Mosaic (Mosaikk)", "Mirror (Speil)", "Emboss2 (Pregning2)",
"Pastel1" eller "Pastel2" er ikke tilgjengelige når du bruker DIS eller
C.Nite. (Når "DIS" eller "C.NITE" er angitt, kobles "Mosaic (Mosaikk)",
"Mirror (Speil)", "Emboss2 (Pregning2)", "Pastel1" eller "Pastel2" ut.)
Den "Digitale zoomen" er ikke tilgjengelig sammen med modusene
"Mosaic (Mosaikk)", "Mirror (Speil)", "Emboss2 (Pregning2)",
"Pastel1", eller "Pastel2".
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Norwegian _52
STÄLLA IN 16:9 WIDE (16:9 WIDE)
VELGE BREDFORMAT 16:9 (16:9 WIDE)
• Funktionen 16:9 wide fungerar endast i läget
• Bredformat 16:9 virker bare i Camera
Camera (Kamera). ➥sidan 18
• Inspelningar i 16:9 wide spelas endast upp
naturligt om TV:n stöder formatet 16:9.
• Den är produkten är som standard inställd på
16:9 wide.
CARD
(Kameramodus). ➥side 18
• Opptak i 16:9 Wide vil spille av naturlig kun når
MODE
TAPE
(VP-D385( i ) only)
TV-en støtter bredformatet 16:9.
• Dette produktet har 16:9 Wide som
standardinnstilling.
CHG
BATT.
1. Sett Valgbryteren til TAPE. (kun VP-D385( i ))
1. Ställ in Valknappen till TAPE. (endast VP-D385( i ))
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Camera
(Kamera) (
).
Camera Mode
Camera
Program AE
White Balance
Visual Effect
16:9 Wide
Macro
DIS
3. Tryck på knappen MENU.
• Menylistan visasr.
4. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Camera (Kamera)" och tryck sedan på Joystick
eller för Joystick (►) åt höger.
Move
5. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"16:9 Wide" och tryck sedan på Joystick.
7. Tryck på knappen MENU för att gå ur menyn.
• Indikatorn för 16:9 wide visas.
Du kan inte använda följande funktioner i
läget 16:9 Wide. Om du vill använda följande
funktioner måste du först ställa in "16:9 Wide"
som "Off (Av)".
- "Mirror (Spegelvänt)" (Visual Effect
(Visuell effekt)).
53_ Swedish
Move
16:9 Wide
3. Trykk MENU-knappen.
• Menylisten vises.
Auto
Auto
Off
� On
� Off
� Off
�
�
�
Select
Camera Mode
Camera
Program AE
White Balance
Visual Effect
16:9 Wide
Macro
DIS
6. För att aktivera funktionen 16:9 wide ska du föra
Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"On (På)", tryck sedan på Joystick.
• Om du inte vill använda funktionen 16:9 wide
ställer du in "16:9 Wide" som "Off (Av)".
2. Trykk MODE-knappen for å angi Camera
).
(Kamera) (
MENU Exit
✔
Select
Off
On
MENU Exit
0:00:00
STBY SP
10Sec
No Tape !
1/50
29
W
12:00 1.JAN.2008
5. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å
velge "16:9 Wide", og trykk deretter Joysticken.
6. Hvis du vil aktivere 16:9 Wide-funksjonen, velger
du "On (På)" ved å bevege Joysticken (▲/▼)
opp eller ned og trykker deretter Joysticken.
• Hvis du ikke ønsker å bruke
bredformatfunksjonen 16:9 Wide, må du angi
"16:9 Wide"-menyen til "Off (Av)".
7. Trykk MENU-knappen for å avslutte.
• Indikatoren for 16:9 Wide vises.
60min
S
M
4. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for
å velge "Camera (Kamera)", Trykk deretter
Joysticken eller beveg den (►) til høyre.
T
C.Nite 1/30
Du kan ikke angi følgende funksjoner i 16:9
Wide-modusen. Hvis du vil bruke følgende
funksjoner, må du først angi "16:9 Wide"menyen til "Off (Av)".
- "Mirror (Speil)" (Visual Effect (visuell
effekt)).
Norwegian _53
avancerad inspelning
avansert opptak
ANVÄNDA TELE MACRO (MACRO (MAKRO))
BRUKE TELE MACRO (MACRO (MAKRO))
• Funktionen Makro fungerar både i läget Camera
• Telemakrofunksjonen fungerer i modiene Camera
(Kamera) och i läget M.Cam (M.Kamera). ➥sidan 18
• Fokusavståndet i makroläget är 50 cm till
100 cm.
(Kamera) og M.Cam (M.Kamera). ➥side 18
CARD
• Effektive fokuseringsavstand i telemakromodusen
MODE
TAPE
er mellom 50 og 100 cm.
(VP-D385( i ) only)
1. Ställ in CARD eller TAPE med Valknappen.
(endast VP-D385( i ))
1. Sett Valgbryteren til CARD eller TAPE.
(kun VP-D385( i ))
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Camera
).
(Kamera) (
3. Tryck på knappen MENU.
• Menylistan visas.
Camera Mode
Camera
Program AE
White Balance
Visual Effect
16:9 Wide
Macro
DIS
4. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Camera (Kamera)" och tryck sedan på Joystick
eller för Joystick (►) åt höger.
5. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Macro (Makro)" och tryck sedan på Joystick.
6. För att aktivera funktionen Macro (Makro) ska du
föra Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"On (På)", tryck sedan på Joystick.
• Om du inte vill använda makrofunktionen sätter
du menyn "Macro (Makro)" i läge "Off (Av)".
Move
• Vid inspelning i telemakroläget kan
•
•
•
•
•
54_ Swedish
Move
16:9 Wide
3. Trykk MENU-knappen.
• Menylisten vises.
4. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
"Camera (Kamera)", Trykk deretter Joysticken
eller beveg den (►) til høyre.
Auto
Auto
� Off
� On
� Off
� Off
�
�
Select
Camera Mode
Camera
Program AE
White Balance
Visual Effect
16:9 Wide
Macro
DIS
7. Tryck på knappen MENU för att gå ur menyn.
• Makroindikatorn ( ) visas.
fokushastigheten verka låg.
När du använder Zoom-funktionen i
telemakroläget kan motivet försvinna ur fokus.
Använd ett stativ (medföljer ej) för att förhindra
att bilden blir ostadig i telemakroläget.
Undvik skuggor vid inspelning i telemakroläget.
Allteftersom avståndet till motivet minskar blir
fokuseringsområdet mindre.
När du inte kan få rätt fokus använder du
Joystick (W/T) eller Zoom-reglaget.
2. Trykk MODE-knappen for å angi Camera
).
(Kamera) (
CHG
BATT.
5. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
"Macro (Makro)", og trykk deretter Joysticken.
MENU Exit
✔
Select
7. Trykk MENU-knappen for å avslutte.
• Telemakro-indikatoren ( ) vises.
Off
On
MENU Exit
0:00:00
STBY SP
10Sec
60min
S
M
16BIt
W
fokuseringshastigheten være lav.
• Når du bruker Zoom-funksjonen i Telemakromodus, kan motivet komme ut av fokus.
• Bruk et stativ (følger ikke med) for å unngå
ustøhet i Telemakro-modus.
blir fokusområdet mindre.
29
12:00 1.JAN.2008
• Ved opptak i Telemakro-modus kan
• Unngå skygger når du tar opp i Telemakro-modus.
• Etter hvert som avstanden til motivet minsker,
No Tape !
1/50
6. Hvis du vil aktivere Macro (Makro) funksjonen,
velger du "On (På)" ved å bevege Joysticken
(▲/▼) opp eller ned og trykker deretter Joysticken.
• Hvis du ikke ønsker å bruke makrofunksjonen. må
du angi "Macro (Makro)"-menyen til "Off (Av)".
T
C.Nite 1/30
• Hvis du ikke får riktig fokusering, bruker du
Joysticken (W/T) eller Zoom-hendelen.
Norwegian _54
STÄLLA IN DIGITAL BILDSTABILISERING (DIS)
VELGE DIGITAL BILDESTABILISERING (DIS)
• DIS-funksjonen virker bare i Camera (Kameramodus).
• Funktionen DIS fungerar endast i läget Camera (Kamera). ➥sidan 18
• DIS (Digital bildstabilisering) är en funktion som
•
kompenserar skakningar eller handrörelser som
uppstår när du håller kameran. (inom vissa gränser)
Bilden blir stabilare i följande fall:
- Inspelning med zoom
- Inspelning av ett litet motiv i närbild
- Vid inspelning gående
- Inspelning genom ett fönster, t.ex. inuti ett fordon
CARD
CHG
Camera Mode
Camera
Program AE
White Balance
Visual Effect
16:9 Wide
Macro
DIS
Move
på "On (På)”.
•
•
55_ Swedish
Move
16:9 Wide
Auto
Auto
Off
� On
� Off
� Off
�
�
�
Select
Camera Mode
Camera
Program AE
White Balance
Visual Effect
16:9 Wide
Macro
DIS
• Du kan inte använda följande funktioner i läget
•
•
BATT.
• Läget EASY.Q ställer automatiskt in på "DIS"
•
MODE
TAPE
(VP-D385( i ) only)
1. Ställ in Valknappen till TAPE. (endast VP-D385( i ))
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Camera
(Kamera) (
).
3. Tryck på knappen MENU.
Menylistan
visas.
•
4. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Camera (Kamera)" och tryck sedan på Joystick eller
för Joystick (►) åt höger.
5. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"DIS" och tryck sedan på Joystick.
6. För att aktivera funktionen DIS ska du föra Joystick
(▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja "On (På)", tryck
sedan på Joystick.
• Om du inte vill använda DIS-funktionen sätter du
menyn "DIS" i läge "Off (Av)".
7. Tryck på knappen MENU för att gå ur menyn
) visas.
• Indikatorn för DIS (
DIS : "Mosaic (Mosaik) ", "Mirror (Spegelvänt) ",
"Emboss2 (Relief2) ", "Pastel1 (Pastell1)",
"Pastel2 (Pastell 2)", "C.Nite", "Digital Zoom"
Användning av funktionen DIS i läget 16:9 Wide
kan producera lägre bildkvalitet än i normalläge.
Om du trycker på knappen PHOTO när funktionen
DIS är aktiverad kommer DIS att inaktiveras
ett kort tag och sedan aktiveras igen efter
bildinspelning på band.
Vi rekommenderar att du inaktiverar funktionen
DIS vid användning av stativ.
Om du använder funktionen DIS kan
bildkvaliteten försämras.
➥side 18
• DIS (Digital bildestabilisering) er en funksjon som, innen
MENU Exit
✔
Off
On
Select
MENU Exit
STBY SP
10Sec
0:00:10
60min
S
M
16BIt
rimelige grenser, kompenserer for utstødige bevegelser som
ofte forekommer når du filmer med håndholdt videokamera.
Det gir et mer stødig bilde når du:
- Gjør opptak med zoom
- Gjør næropptak av små objekter
- Gjør opptak og går samtidig
- Gjør opptak gjennom vinduene i et kjøretøy
1. Sett Valgbryteren til TAPE. (kun VP-D385( i ))
2. Trykk MODE-knappen for å angi Camera (Kamera) (
).
3. Trykk MENU-knappen.
• Menylisten vises.
4. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
"Camera (Kamera)", Trykk deretter Joysticken eller
beveg den (►) til høyre.
5. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
"DIS", og trykk deretter Joysticken.
6. Hvis du vil aktivere DIS-funksjonen, velger du "On (På)"
ved å bevege Joysticken (▲/▼) opp eller ned og
trykker deretter Joysticken.
• Hvis du ikke ønsker å bruke DIS-funksjonen. må du
angi "DIS"-menyen til "Off (Av)".
7. Trykk MENU-knappen for å avslutte.
) vises.
• DIS-indikatoren (
• Modusen EASY.Q angir automatisk "DIS" til "ON (På)".
• Du kan ikke angi følgende funksjoner i DIS•
•
No Tape !
1/50
29
W
12:00 1.JAN.2008
T
C.Nite 1/30
•
•
modusen : "Mosaic (Mosaikk)", "Mirror (Speil)",
"Emboss2 (Pregning2)", "Pastel1", "Pastel2",
"C.Nite", "Digital Zoom"
DIS-funksjonen i 16:9 Wide-modus (bredformat)
kan gi dårligere bildekvalitet enn normalt.
Hvis du trykker PHOTO-knappen mens DISfunksjonen er aktivert, vil DIS bli midlertidig deaktivert
og gjenopprettes automatisk etter at et bilde er spilt
inn på tape.
Det anbefales at du deaktiverer DIS når du bruker tripod.
Hvis du bruker DIS-funksjonen, kan bildekvaliteten
forringes.
Norwegian _55
avancerad inspelning
avansert opptak
ANVÄNDA MOTLJUSKOMPENSATION (BLC)
BRUKE MODUS FOR MOTLYSKOMPENSASJON (BLC)
• BLC fungerar både i läget Camera (Kamera) och i
läget M.Cam (M.Kamera). ➥sidan 18
• Motljuskompensation används när motivet är
mörkare än bakgrunden:
- Motivet står framför ett fönster.
- Personen som spelas in använder vita eller
glänsande kläder och står mot en ljus bakgrund;
personens ansikte är för mörkt för att urskilja
hans/hennes drag.
- Motivet är utomhus och bakgrunden är mörkt.
- Ljuskällan är för stark.
- Motivet befinner sig framför en bakgrund med snö.
• Motlyskompensasjon virker i modiene Camera
(Kamera) og M.Cam (M.Kamera). ➥side18
• Motlysforhold er når motivet/objektet er mørkere
<BLC Off>
Camera Mode
Camera
Program AE
White Balance
Visual Effect
16:9 Wide
Macro
DIS
1. Ställ in CARD eller TAPE med Valknappen.
(endast VP-D385( i ))
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Camera
).
(Kamera) (
Move
3. Tryck på knappen MENU.
• Menylistan visas.
5. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"BLC" och tryck sedan på Joystick.
7. Tryck på knappen MENU för att gå ur menyn
) visas.
• Indikatorn för BLC (
Den här funktionen ställs in till "Off (Av)" i
läget EASY Q.
56_ Swedish
Move
16:9 Wide
Auto
Auto
Off
� On
� Off
� Off
�
�
�
Select
Camera Mode
Camera
BLC
Digital Zoom
C.Nite
Light
4. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Camera (Kamera)" och tryck sedan på Joystick
eller för Joystick (►) åt höger.
6. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"On (På)" och tryck sedan på Joystick.
• Om du inte vill använda funktionen BLC sätter
du menyn "BLC" i läge "Off (Av)".
<BLC On>
MENU Exit
✔
MENU Exit
STBY SP
10Sec
0:00:10
60min
16BIt
No Tape !
29
W
12:00 1.JAN.2008
2. Trykk MODE-knappen for å angi Camera ).
(Kamera) (
4. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
"Camera (Kamera)", Trykk deretter Joysticken
eller beveg den (►) til høyre.
Select
1/50
1. Sett Valgbryteren til CARD eller TAPE.
(kun VP-D385( i ))
3. Trykk MENU-knappen.
• Menylisten vises.
Off
On
S
M
enn bakgrunnen:
- Objektet er plassert foran et vindu.
- Personen du skal ta bilde av eller filme står
foran en lys bakgrunn og er kledd i lyse eller
skinnende klær, eller personens fjes er for lite
opplyst til at trekkene vises tydelig.
- Objektet er utendørs og bakgrunnen er
overskyet.
- Lyskildene gir for mye lys.
- Objektet er plassert med snø i bakgrunnen.
T
C.Nite 1/30
5. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
"BLC", og trykk deretter Joysticken.
6. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
"On (På)", og trykk deretter Joysticken.
• Hvis du ikke ønsker å bruke BLC-funksjonen. må
du angi "BLC"-menyen til "Off (Av)".
7. Trykk MENU-knappen for å avslutte.
) vises.
• BLC-indikatoren (
Denne funksjonen blir satt til "Off (Av)"
i EASY Q-modus.
Norwegian _56
ZOOMA IN OCH UT MED DIGITAL ZOOM
ZOOME INN OG UT MED DIGITAL ZOOM
• Maximal Digital Zoom fungerar bara i läget Camera (Kamera).
• Maksimal Digital Zoom virker bare i Camera (Kameramodus).
• Du kan välja maximal zoomnivå om du vill zooma in med högre nivå
• Du kan velge maksimal zoom-nivå hvis du ønsker å zoome mer enn
➥side 18
➥sidan 18
34x (standardinnstillingen) under innspilling. zoom opp til 34x er optisk,
mens det etter dette (opp til 1200x) er en digital zooming som utføres.
• Bildekvaliteten kan forringes avhengig av hvor
mye du zoomer digitalt inn på objektet.
än 34X (standardinställningen) under inspelning. Upp till 34X zoom
utförs optiskt och efter det, upp till 1200X zoom som utförs digitalt.
• Bildkvaliteten kan försämras beroende på hur
mycket du zoomar in motivet digitalt.
Välja Digital Zoom
CARD
•
•
•
•
•
Maximal digital zoomning kan ge en sämre
bildkvalitet.
Du kan inte ställa in Digital Zoom i följande
lägen. Inaktivera dessa funktioner innan
du ställer in läget Digital Zoom: "EASY.Q",
"Mosaic (Mosaik)", "Mirror (Spegelvänt)",
"Emboss2 (Relief2)", "Pastel1 (Pastell1)",
"Pastel2 (Pastell 2)", "DIS".
Läget Digital Zoom kan inte användas under
följande förhållanden:
- Kassettinspelning av foto.
(under inspelning av foto på en kassett)
- Om lägena "EASY.Q", "Mosaic (Mosaik)",
"Mirror (Spegelvänt)", "Emboss2
(Relief2)", "Pastel1 (Pastell1)", "Pastel2
(Pastell 2)", "DIS" används.
Om du ställer in DIS när läget Digital Zoom
används inaktiveras Digital Zoom.
Du kan inte ställa in läget C.Nite när du
använder Digital Zoom.
57_ Swedish
Velge Digital Zoom
MODE
TAPE
(VP-D385( i ) only)
1. Ställ in Valknappen till TAPE. (endast VP-D385( i ))
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Camera
).
(Kamera) (
3. Tryck på knappen MENU.
• Menylistan visas.
4. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Camera (Kamera)" och tryck sedan på Joystick
eller för Joystick (►) åt höger.
5. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Digital Zoom" och tryck sedan på Joystick.
6. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
önskat zoomvärde "Off (Av)", "100x", "200x",
"400x" eller "1200x" och tryck sedan på Joystick.
• Off (Av): Endast optisk zoom tillgänglig upp till 34x.
7. Tryck på knappen MENU för att gå ur menyn.
• För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt eller
använda Zoom-reglaget för att zooma digitalt.
• digital zoom-indikatorn visas.
CHG
BATT.
Camera Mode
Camera
Program AE
White Balance
Visual Effect
16:9 Wide
Macro
DIS
Move
�
�
Select
Camera Mode
Camera
BLC
Digital Zoom
C.Nite
Light
Move
16:9 Wide
Wide
16:9
Auto
Auto
Off
� On
� Off
� Off
�
MENU Exit
•
✔
•
Off
100x
200x
400x
1200x
Select
MENU Exit
STBY SP
10Sec
0:00:10
16BIt
No Tape !
1/50
•
60min
S
M
1. Sett Valgbryteren til TAPE. (kun VP-D385( i ))
2. Trykk MODE-knappen for å angi Camera
(Kamera) (
).
3. Trykk MENU-knappen.
• Menylisten vises.
4. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
"Camera (Kamera)", Trykk deretter Joysticken
eller beveg den (►) til høyre.
5. Velg "Digital Zoom" ved å bevege Joysticken
(▲/▼) opp eller ned, og trykk deretter Joysticken.
6. Velg ønsket zoom-verdi "Off (Av)", "100x", "200x",
"400x", "1200x" ved å bevege Joysticken (▲/▼)
opp eller ned, og trykk deretter Joysticken.
• Off (Av): Kun optisk zoom er tilgjengelig, opp til 34x.
7. Trykk MENU-knappen for å avslutte.
• Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned, eller beveg
Zoom-hendelen for å bruke den digitale zoomen.
• Indikatoren for den digitale zoomen vises.
•
29
W
12:00 1.JAN.2008
T
C.Nite 1/30
•
Maksimal digital zooming kan føre til dårligere
bildekvalitet.
Du kan ikke angi Digital zoom-modus i
følgende modi. Opphev disse funksjonene
før du angir Digital zoom-modus: "EASY.Q",
"Mosaic (Mosaikk)", "Mirror (Speil)", "Emboss2
(Pregning2)", "Pastel1", "Pastel2", "DIS".
Digital zoom-modus fungerer ikke i følgende
situasjoner:
- Tape Photo Recording. (når du spiller inn et stillbilde på tapen)
- Når modiene "EASY.Q", "Mosaic
(Mosaikk)", "Mirror (Speil)", "Emboss2
(Pregning2)", "Pastel1", "Pastel2" eller
"DIS" er i bruk.
Hvis du angir DIS-modus når Digital Zoommodusen er i bruk, oppheves Digital zoommodusen.
Du kan ikke angi C.Nite-modus når Digital
Zoom-modusen er i bruk.
Norwegian _57
avancerad inspelning
avansert opptak
ANVÄNDA COLOUR NITE (C.NITE)
BRUKE COLOR NITE (C.NITE)
• Funktionen C.Nite fungerar bara i läget Camera
• C.Nite-funksjonen virker bare i Camera
(Kamera). ➥sidan 18
• Du kan spela in ett objekt i slow motion genom
CARD
att styra shutter speed (slutarhastighet), eller en
ljusstarkare bild när det är mörk utan att behöva
kompromissa med färgerna.
1. Sett Valgbryteren til TAPE. (kun VP-D385( i ))
Camera Mode
Camera
Program AE
White Balance
Visual Effect
16:9 Wide
Macro
DIS
Move
Camera Mode
Camera
BLC
Digital Zoom
C.Nite
Light
en slow motion-effekt.
•
58_ Swedish
Move
16:9 Wide
4. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
"Camera (Kamera)", Trykk deretter Joysticken eller
beveg den (►) til høyre.
Auto
Auto
Off
� On
� Off
� Off
�
�
�
Select
• När du använder C.Nite justeras fokus
•
2. Trykk MODE-knappen for å angi Camera (Kamera) (
).
3. Trykk MENU-knappen.
• Menylisten vises.
CHG
BATT.
• När du använder C.Nite visas bilden med
•
kontrollere lukkerhastigheten, eller bilde av et lyst
objekt i et mørkt miljø uten at dette går på bekostning
av fargene.
(VP-D385( i ) only)
1. Ställ in Valknappen till TAPE. (endast VP-D385( i ))
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Camera
(Kamera) (
).
3. Tryck på knappen MENU.
Menylistan
visas.
•
4. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Camera (Kamera)" och tryck sedan på Joystick
eller för Joystick (►) åt höger.
5. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"C.Nite" och tryck sedan på Joystick.
6. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja typ
av C.Nite och tryck sedan på Joystick.
• Typ av C.Nite: "Off (Av)", "1/25", "1/13".
7. Tryck på knappen MENU för att gå ur menyn.
• Indikatorn för det valda alternativet visas.
• Ingen indikator visas när läget "Off (Av)" är valt.
långsamt och vita prickar kan synas på
skärmen. Det här är inte ett fel.
Funktionen C.Nite kan inte användas under
följande förhållanden:
- När DIS eller EASY.Q är inställt.
När du använder funktionen C.Nite kan du
inte använda följande funktioner:
- "Program AE", "Mosaic (Mosaik)",
"Mirror (Spegelvänt)", "Emboss2
(Relief2)", "Pastel1 (Pastell1)", "Pastel2
(Pastell 2)", "BLC", "Digital Zoom",
"Shutter (Slutare)", "Exposure
(Exponering)" .
- Kassettinspelning av foto.
Om DIS är inställt inaktiveras C.Nite.
(Kameramodus). ➥side 18
• Du kan ta et bilde av et objekt i slow motion ved å
MODE
TAPE
5. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
"C.Nite", og trykk deretter Joysticken.
MENU Exit
7. Trykk MENU-knappen for å avslutte.
• Indikatoren til valgt modus vises.
• Ingen indikatorer vises når modusen "Off (Av)" er valgt.
Off
✔ 1/25
1/13
Select
• Bruk av C.Nite gir en effekt som ved sakte film.
• Når du bruker C.Nite, justeres fokus sent,
og noen ganger vises det hvite prikker på
skjermen. Dette er ikke en feil.
MENU Exit
0:00:10
STBY SP
10Sec
• C.Nite-funksjonen fungerer ikke i følgende
60min
S
M
6. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
C.Nite-typen, og trykk deretter Joysticken.
• C.Nite-type: ''Off (Av)", "1/25", "1/13".
16BIt
•
No Tape !
1/50
29
W
12:00 1.JAN.2008
T
C.Nite 1/25
•
situasjoner:
- Når DIS eller EASY.Q er angitt.
Hvis du bruker C-Nite-funksjonen, kan du ikke
bruke følgende funksjoner:
- "Program AE", "Mosaic (Mosaikk)",
"Mirror (Speil)", "Emboss2 (Pregning2)",
"Pastel1", "Pastel2", "BLC", "Digital
Zoom", "Shutter (Lukker)", "Exposure
(Eksponering)".
- Tape Photo Recording.
Hvis DIS blir angitt, deaktiveres C.Nitefunksjonen.
Norwegian _58
BRUKE Lys (LIGHT (Lys))
(KUN VP-D382( i )/D382H/D384/D385( i ))
ANVÄNDA LJUS (LIGHT (LJUS)) (ENDAST VP-D382( i )/D382H/D384/D385( i ))
• Ljusfunktionen fungerar både i läget Camera
• Lysfunksjonene fungerer i modiene Camera
(Kamera) och M.Cam (M.Kamera). ➥sidan 18
• Ljusfunktionen gör att du kan spela in ett motiv
på en mörk plats utan att förlora färg. Du kan
t.ex. spela in nattdjurens miljö med den här
funktionen.
(Kamera) og M.Cam (M.Kamera). ➥side 18
• Med lysfunksjonen kan du ta bilde av et motiv på
CARD
1. Ställ in CARD eller TAPE med Valknappen.
(endast VP-D385( i ))
2. Trykk MODE-knappen for å angi Camera
).
(Kamera) (
3. Tryck på knappen MENU.
• Menylistan visas.
Camera Mode
Camera
Program AE
White Balance
Visual Effect
16:9 Wide
Macro
DIS
4. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Camera (Kamera)" och tryck sedan på Joystick
eller för Joystick (►) åt höger.
5. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Light (Ljus)" och tryck sedan på Joystick.
Move
6. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"On (På)" och tryck sedan på Joystick.
• Släck ljuset genom att ställa in "Light (Ljus)"
som "Off (Av)".
Move
59_ Swedish
4. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for
å velge "Camera (Kamera)", Trykk deretter
Joysticken eller beveg den (►) til høyre.
MENU Exit
Select
5. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
"Light (Lys)", og trykk deretter Joysticken.
6. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å
velge "On (På)", og trykk deretter Joysticken.
• Du kan deaktivere lysfunksjonen ved å angi
"Light (Lys)"-menyen til "Off (Av)".
7. Trykk MENU-knappen for å avslutte.
• Lys indikatoren ( ) vises.
Off
On
MENU Exit
ADVARSEL
efter, det kan leda till allvarliga skador.
Räckvidden på ljuset är begränsat.
(upp till 2 m)
Select
✔
• Lampan kan bli mycket varm.
• Rör inte den när du filmar eller direkt
direkt efter att du har använt lampan,
eftersom den kan vara mycket varm.
• Använd den inte nära antändbara eller
explosiva material.
3. Trykk MENU-knappen.
• Menylisten vises.
Auto
� Auto
� Off
� On
� Off
� Off
�
Camera Mode
Camera
BLC
Digital Zoom
C.Nite
Light
7. Tryck på knappen MENU för att gå ur menyn.
• Indikatorn för Ljus ( ) visas.
• Placera inte videokameran i väskan
1. Sett Valgbryteren til CARD eller TAPE.
(kun VP-D385( i ))
CHG
BATT.
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Camera
).
(Kamera) (
VARNING
mørke steder uten at det går på bekostning av
fargene. Du kan ta bilder av dyr om natten når du
bruker denne funksjonen.
MODE
TAPE
(VP-D385( i ) only)
16:9 Wide
0:00:10
STBY SP
10Sec
60min
S
M
16BIt
No Tape !
1/50
29
W
12:00 1.JAN.2008
T
C.Nite 1/30
• Lyset kan bli ekstremt varmt.
• Ikke berør det mens det er i bruk eller
rett etter at du har slått det av, ellers kan
det føre til alvorlig skade.
• Ikke plasser videokameraet i bærevesken
umiddelbart etter at du har brukt lyset,
ettersom det forblir svært varmt en stund.
• Ikke bruk lyset i nærheten av brennbart
materiale eller eksplosive stoffer.
Lysets rekkevidde er begrenset.
(opptil 2 m)
Norwegian _59
avancerad inspelning
avansert opptak
SPELA IN FOTO PÅ EN KASSETT -KASSETTINSPELNING AV FOTO
• Du kan endast ta en foton på kassett i läget
TA ET BILDE PÅ EN TAPE (TAPE PHOTO RECORDING)
• Denne funksjonen virker bare i Camera
(Kameramodus). ➥side 18
Camera (Kamera). ➥sidan 18
• Du kan spela in ett foto på en kassett. Fotot
• Du kan spille inn et bilde på en tape. Bildet spilles
PHOTO
inn på tape i 6~7 sekunder. Denne funksjonen er
nyttig når du vil spille inn et bilde på en tape.
VOL
spelas in på kassetten i 6 till 7 sekunder. Den
här funktionen passar bra när du vill spela in ett
fotografi på en kassett.
AV
DV
POW
ER
1. Ställ in Valknappen till TAPE. (endast VP-D385( i ))
1. Sett Valgbryteren til TAPE. (kun VP-D385( i ))
MODE
2. Trykk MODE-knappen for å angi Camera
).
(Kamera) (
CHG
2. Tryck på MODE-knappen för att ställa in Camera
).
(Kamera) (
3. Tryck på knappen PHOTO.
• " REC " visas på LCD-skärmen, fotot
spelas in i 6 till 7 sekunder.
4. När fotot har lagrats återställs videokameran till
föregående läge.
• Kassettinspelning av foto sker i sex till sju
sekunder, sedan återgår videokameran till
vänteläge. Under de sju sekunderna kan du
inte spela in någon annan bild.
• Under kassettinspelning av foto får du inte skaka
kameran. Ett mosaikmönster kan störa bilden.
• Under kassettinspelning av foto kan du inte
ställa in någon av följande funktioner:
- "Visual Effect (Visuell effekt)",
"DIS", "Digital Zoom", "C.Nite" (När
kassettinspelningen är avslutat återställs
de flesta funktionerna till föregående läge.)
• Kassettinspelning av foto fungerar inte
under följande förhållanden:
- Under inspelning av rörliga bilder.
- När "C.Nite" är inställt.
• Videokameran kan även spela in foton på
ett minneskort. ➥sidan 78
• Tryck på knappen PHOTO på fjärrkontrollen.
När du trycker på knappen PHOTO på
fjärrkontrollen spelas foton in på kassett med
autofokus. (endast VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
60_ Swedish
16:9 Wide
3 SEC
REC SP
10Sec
60min
S
M
16BIt
No Tape !
1/50
W
4. Når bildet er tatt, går videokameraet tilbake til
forrige modus.
• Opptaket varer i 6–7 sekunder, og
29
12:00 1.JAN.2008
3. Trykk PHOTO-knappen.
• " REC (OPPT)" vises på LCD-skjermen,
og stillbildeopptaket varer i cirka 6–7 sekunder.
T
C.Nite 1/30
•
•
•
•
<VP-D382(i)/D382H/D385(i) only>
•
videokameraet går til ventemodus. Du kan
ikke ta et nytt bilde nå.
Ikke rist videokameraet under Tape Photo
Recording. Det kan hende det oppstår et
mosaikkmønster på bildet.
Under Tape Photo Recording kan du ikke
bruke følgende funksjoner:
- "Visual Effect (Visuell effekt)", "DIS",
"Digital Zoom", "C.Nite" (Etterpå vil de
fleste funksjonene gå til forrige modus.)
Tape Photo Recording fungerer ikke i
følgende situasjoner:
- når du spiller inn film.
- når "C.Nite" er angitt.
Videokameraet kan også ta bilder til et
minnekort. ➥side 78
Trykk PHOTO-knappen på fjernkontrollen.
Når du trykker PHOTO-knappen på
fjernkontrollen, tas bildet med automatisk
fokusering. (kun VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
Norwegian _60
SØKE ETTER ET BILDE PÅ EN TAPE (PHOTO SEARCH (Fotosøk))
SÖKA EFTER ETT FOTO PÅ EN KASSETT (PHOTO SEARCH (FOTOSÖKNING))
• Denne funksjonen virker bare i Player (Player modus). ➥side 18
• Fotosökning fungerar endast i läget Player (Uppspelarläge). ➥sidan 18
1. Ställ in Valknappen till TAPE. (endast VP-D385( i ))
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Player
).
(Uppspelar) (
3. Tryck på knappen MENU.
• Menylistan visas.
4. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Tape (Kassett)" och tryck sedan på Joystick eller
för Joystick (►) åt höger.
5. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Photo Search (Fotosökning)" och tryck sedan på
Joystick.
/
blinkar på LCD-skärmen.
•
6. För Joystick (◄/►) åt vänster eller åt höger för att
söka efter ett foto på kassetten.
• Sökningsprocessen visas under sökningen.
• Efter att sökningen är klar visar videokameran
fotot på kassetten.
• Om det inte finns några foton lagrade på bandet
blir det helt tillbakaspolat eller framåtspolat.
7. Stoppa sökningen genom att föra Joystick (▼)
nedåt eller genom att trycka på knappen MENU.
• Du kan söka efter önskat foto med
fjärrkontrollen.
(endast VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
- I läget STOP ska du trycka på
knappen PHOTO SEARCH på
fjärrkontrollen När indikatorn blinkar
/
på skärmen ska du använda
knappen
(bakåtspolning) eller
(framåtspolning) för att söka efter
önskad bild.
• Du kan söka efter ett foto och kopiera det
till minneskortet.
(endast VP-D385( i )) ➥sidan 88
61_ Swedish
1. Sett Valgbryteren til TAPE. (kun VP-D385( i ))
Player Mode
Tape
Photo Search
Photo Copy
Audio Select
Audio Effect
Move
2. Trykk MODE-knappen for å angi Player (
Select
SP
MENU Exit
0:02:59:24
57min
Photo Search10Sec
S
M
29
16Bit
No Tape !
1/50
W
T
MENU Exit
Search
SP
0:03:30:23
57min
Photo Search10Sec
S
16Bit
Photo searching...
M
No Tape !
1/50
29
Search
).
3. Trykk MENU-knappen.
• Menylisten vises.
W
T
MENU Exit
4. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å
velge "Tape", Trykk deretter Joysticken eller
beveg den (►) til høyre.
5. Velg "Photo Search (Fotosøk)" ved å bevege
Joysticken (▲/▼) opp eller ned, og trykk deretter
Joysticken.
/
vil blinke på LCD-skjermen.
•
6. Beveg Joysticken (◄/►) til venstre eller høyre
for å søke etter et bilde på tapen.
• Søkefunksjonen etter bilder vises mens du
søker.
• Når søket er fullført, viser videokameraet
stillbildet.
• Når det ikke er lagret flere stillbilder på
kassetten, spoles den helt tilbake eller frem.
7. Trykk Joysticken (▼) ned eller trykk MENUknappen for å avslutte bildesøket.
• Bruk fjernkontrollen til å søke etter ønsket
bilde. (kun VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
- Trykk PHOTO SEARCH-knappen
på fjernkontrollen i STOP-modus.
Når indikatorene
/
blinker på
skjermen, bruker du knappene
(rewind) or
(fast forward) til å søke
etter ønsket bilde.
• Du kan søke etter et bilde og kopiere det
til et minnekort.
(kun VP-D385( i )) ➥side 88
<VP-D382(i)/D382H/D385(i) only>
Norwegian _61
uppspelning
avspilling
SPELA UPP EN KASSETT PÅ LCD-SKÄRMEN
SPILLE AV EN TAPE PÅ LCD-SKJERMEN
• Uppspelningsfunktionen och högtalare fungerar bara i
• Avspillingsfunksjonen og høytaleren virker bare i
•
• Du kan følge med på avspillingsbildet på LCD-skjermen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
läget Player (Uppspelar). ➥sidan 18
Du kan titta på videon på LCD-skärmen.
Sätt i bandet som du vill titta på. ➥sidan 34
Ställ in Valknappen till TAPE. (endast VP-D385( i ))
Tryck på MODE-knappen för att ange Player
).
(Uppspelar) (
Öppna LCD-skärmen.
• Justera vinkeln på LCD-skärmen och ställ in.
ljusstyrka eller färg om det behövs. ➥sidan 31
Tryck på Joystick och för sedan Joystick (◄/►) åt
vänster eller åt höger för att snabbspola bakåt eller
framåt på bandet till startpunkten.
• Stoppa snabbspolningen genom att föra Joystick (▼) nedåt.
• Videokameran stannar automatiskt när
snabbspolningen är färdig.
Starta uppspelning genom att trycka på Joystick.
• Du kan titta på det du spelat in på LCD-skärmen.
• Stoppa uppspelningen genom att föra Joystick (▼)
nedåt.
Justera LCD Bright/LCD Colour (LCD Ljus/LCD Färg) under uppspelning
• Du kan justera LCD bright / LCD colour
•
(LCD Ljus / LCD Färg) under uppspelning.
Metoden är densamma som används i läget Camera
(Kamera). ➥sidan 31
Player (Player modus). ➥side 18
CARD
1.
2.
3.
4.
Sett inn tapen du vil vise. ➥side 34
Sett Valgbryteren til TAPE. (kun VP-D385( i ))
Trykk MODE-knappen for å angi Player (
).
Åpne LCD-skjermen.
Juster
vinkelen
på
LCD-skjermen
og
still
inn
•
lysstyrken eller fargen om nødvendig. ➥side 31
5. Trykk Joysticken, og beveg deretter Joysticken (◄/►)
til venstre eller høyre for å spole frem eller tilbake i tapen
til startpunktet.
• Trykk Joysticken (▼) ned for å avbryte spolingen.
• Videokameraet stopper automatisk når spolingen
er fullført.
6. Trykk Joysticken for å starte avspillingen.
• Du kan vise bildet du har tatt, på LCD-skjermen.
• Trykk Joysticken (▼) ned for å avbryte avspillingen.
MODE
TAPE
(VP-D385( i ) only)
CHG
BATT.
DV
AV
W
MODE
POWER
T
CHG
BAT
SP
T.
0:00:30:23
60min
MIX[1+2]
16BIt
S
Justera volymen
• När LCD-skärmen används för uppspelning kan du
•
•
höra inspelat ljud genom den inbyggda högtalaren.
- Gör följande när du vill minska volymen eller dämpa
ljudet när en kassett spelas på videokameran.
När du hör ljud från det uppspelade bandet kan du
använda Zoom (VOL)-reglaget för att justera ljudvolymen.
- Volymnivån visas på LCD-skärmen.
- Nivåerna kan justeras mellan "00" och "19".
- Inget ljud hörs från högtalaren om du stänger LCDskärmen under uppspelning.
När Audio/Video-kabeln är ansluten till videokameran
kan du inte höra något ljud från den inbyggda
högtalaren och du kan inte justera volymen.
62_ Swedish
Justere LCD Bright/LCD Colour (LCD Lys/LCD Farge) under avspilling
• Du kan justere LCD bright / LCD colour
MENU
(LCD Lys / LCD Farge) under avspilling.
• Justeringsmetoden er den samme som i Camera
(Kameramodus). ➥side 31
Justere lydnivået
• Når du bruker LCD-skjermen til avspilling, kan du høre
AV In
12:00 1.JAN.2008
STOP SP
0:00:30:23
•
60min
•
[11]
12:00 1.JAN.2008
MOV_0001
lyden som er tatt opp, via den innebygde høyttaleren.
- Utfør disse trinnene for redusere lydvolumet eller
slå lyden av når du bruker videokameraet til å
spille av en kassett.
Når du hører lyd under avspillingen kan du bruke Zoom
(VOL)-hendelen til å justere volumet.
- Volumnivået vil nå vises på LCD-skjermen.
- Nivåene kan justeres til en verdi mellom "00" til "19".
- Hvis du lukker LCD-skjermen under avspilling, vil
du ikke høre lyd fra høyttaleren.
Når en AV-kabel er koblet til videokameraet, vil du ikke
kunne høre lyd fra den innebygde høyttaleren, og du
kan heller ikke justere volumet.
Norwegian _62
OLIKA FUNKTIONER I UPPSPELNINGSLÄGE
TILGJENGELIGE FUNKSJONER I PLAYERMODUS
• Den här funktionen fungerar bara i läget Player (Uppspelar).
• Denne funksjonen virker bare i Player (Player modus). ➥side 18
• Du finner knappene PLAY, PAUSE, STOP, FF og REW på
➥sidan 18
• Knapparna SPELA UPP, PAUS, STOPP, FRAMÅTSPOLNING och
BAKÅTSPOLNING (endast VP-D382( i )D382H//D385( i )) och allt
som du kan göra med Joystick (///) på videokameran.
• Knapparna F.ADV (stega per ruta), X2 och SLOW finns bara på
fjärrkontrollen. (endast VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
• För att förhindra slitage på bandet och huvudtrumman stängs
videokameran av automatiskt om den lämnas i läget paus eller
slow motion i mer än 3 minuter.
fjernkontrollen (kun VP-D382( i )/D382H/D385( i )), og du kan
bruke dem til å styre Joysticken (///) på videokameraet.
• Knappene F.ADV (Bildefremrykk) X2, SLOW finnes bare på
fjernkontrollen. (kun VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
• Hvis du vil forhindre slitasje på kassetten og videohodet, vil
videokameraet stanse automatisk hvis det blir stående i pauseeller saktemodus i mer enn 3 minutter.
Avspilling/pause
Uppspelning/paus
• Tryck på Joystick under uppspelning.
• Återuppta uppspelning genom att trycka på Joystick.
(Tryck på ► (SPELA UPP) eller ❙❙ (PAUS) på
fjärrkontrollen.)
SP
MIX[1+2]
60min
S
16BIt
• För Joystick (◄/►) åt vänster eller åt höger under
AV In
12:00 1.JAN.2008
Långsam uppspelning (framåt/bakåt) (endast VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
• Långsam uppspelning framåt
(LÅNGSAMT) på fjärrkontrollen
- Tryck på
under uppspelning.
- Tryck på  (SPELA UPP) för att återgå till
normal uppspelning.
• Långsam uppspelning bakåt
- Tryck på knappen ❙❙ (-) under långsam
uppspelning framåt.
- Om du vill fortsätta den långsamma uppspelningen
<VP-D382(i)/D382H/D385(i) only>
framåt trycker du på knappen ❙❙ (+).
- Tryck på  (SPELA UPP) för att återgå till
normal uppspelning.
63_ Swedish
• Trykk Joysticken under avspilling.
• Trykk Joysticken for å fortsette avspillingen.
(Trykk knappene ► (PLAY) eller ❙❙ (PAUSE) på
fjernkontrollen.)
Bildesøk (Fremover/bakover)
Bildsökning (framåt/bakåt)
uppspelning eller i pausläge. Återuppta normal
uppspelning genom att trycka på Joystick.
(Tryck på
(BAKÅTSPOLNING) /
(FRAMÅTSPOLNING) på fjärrkontrollen.)
0:00:20:23
• Beveg Joysticken (◄/►) til venstre eller høyre
under avspilling eller pause.Trykk Joysticken for
å gjenoppta normal avspilling. (Trykk knappene
(REW) /
(FF) på fjernkontrollen.)
Sakte avspilling (Forward/Reverse)
(kun VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
• Sakte avspilling fremover
(SLOW) -knappen på fjernkontrollen
- Trykk
under avspilling.
- Hvis du vil fortsette normal avspilling, trykker
du knappen  (PLAY).
• Sakte avspilling bakover
- Trykk knappen ❙❙ (-) under sakte avspilling
fremover.
- Hvis du vil fortsette sakte avspilling fremover,
trykker du knappen ❙❙ (+).
- Hvis du vil fortsette normal avspilling, trykker
du knappen  (PLAY).
Norwegian _63
uppspelning
avspilling
• Tryck på knappen F.ADV på fjärrkontrollen i pausläget.
• Trykk F.ADV-knappen på fjernkontrollen mens du er i pausemodus.
Frame Advance (Att stega fram ruta efter ruta) (endast VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
- Videosekvenserna matas fram ruta för ruta varje gång du trycker
på F.ADV eller ❙❙ (+).
- Funktionen F.ADV (stega en ruta i taget)
fungerar endast i pausläge.
• Tryck på ► (SPELA UPP) för att återgå till normal
uppspelning.
- Stega en ruta i taget framåt
Tryck på F.ADV eller ❙❙ (+) på fjärrkontrollen i
pausläget.
- Stega en ruta i taget bakåt
Ändra riktning genom att trycka på ❙❙ (-) på
fjärrkontrollen i läget F.ADV.
X2 uppspelning (framåt/bakåt) (endast VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
Bildefremrykking (spille av ramme etter ramme) (kun VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
- Videosekvensen rykker frem bilde for bilde hver
gang du trykker knappene F.ADV eller ❙❙ (+).
- F.ADV-funksjonen virker bare i pausemodus.
• Hvis du vil fortsette normal avspilling, trykker du
knappen  (PLAY).
- Bildefremrykk fremover
Trykk knappene F.ADV eller ❙❙ (+) på
fjernkontrollen mens du er i pausemodus.
- Bildefremrykk bakover
Trykk knappen ❙❙ (-) på fjernkontrollen for å
bytte retning i F.ADV-modus.
X2-avspilling (Forward/Reverse) (kun VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
• X2-avspilling fremover
- Trykk X2-knappen på fjernkontrollen under
- Tryck på X2 på fjärrkontrollen under uppspelning. <VP-D382(i)/D382H/D385(i) only>
avspilling.
- Text på  (SPELA UPP) för att återgå till normal
-
Hvis du vil fortsette normal avspilling, trykker du
uppspelning.
knappen  (PLAY).
• X2-uppspelning bakåt
• X2-avspilling bakover
- Tryck på ❙❙ (-) under X2-uppspelning framåt.
- Trykk knappen ❙❙ (-) under X2-avspilling fremover.
- Tryck på  (SPELA UPP) för att återgå till normal uppspelning.
- Hvis du vil fortsette normal avspilling, trykker du knappen (PLAY).
• X2-uppspelning framåt
Omvänd uppspelning (endast VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
• Tryck på knappen ❙❙ (-) i läget normal uppspelning framåt för att
spela upp bakåt i normal hastighet.
• Tryck på  (SPELA UPP) eller ❙❙ (+) för att återgå till normal
uppspelning framåt.
• Mosaikformade störningar kan synas på skärmen i vissa av
uppspelningslägena.Mosaikformade störningar kan synas
när du spelar upp band som är inspelade i LP och som
innehåller olika uppspelningsfunktioner.
• Ljudet hörs bara under normal uppspelning av SP eller LP.
• Aktivera fjärrkontrollen genom att ställa in "Remote (Fjärrkontroll)"
som "On (På)". ➥sidan 25 (endast VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
64_ Swedish
Avspilling bakover (kun VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
• For å spille av baklengs i normal hastighet må du trykke knappen
❙❙ (-) på fjernkontrollen under normal avspilling.
• Trykk knappene  (PLAY) eller ❙❙ (+) for å gå tilbake til vanlig
avspilling fremover.
• I noen av avspillingsmodiene kan det oppstå mosaikkformet
fordreining på skjermen. Slik mosaikkformet fordreining eller
støy kan også oppstå når du spiller av tape som er tatt opp i
LP-modus og som inneholder forskjellige avspillingsfunksjoner.
• Det vil bare høres lyd under normal SP- eller LP-avspilling.
• Du aktiverer fjernkontrollen ved å angi "Remote (Fjern)" til
"On (På)". ➥side 25 (kun VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
Norwegian _64
DUBBNING AV LJUD (ENDAST VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
LYDDUBBING (KUN VP-D382( i )/D382H/D385( i ))
• Med den här funktionen kan du dubba rösten via den interna
mikrofonen eller annan ljudutrustning till en
förinspelad videokamerakassett.
Originalljudet på kassetten raderas inte.
• Funktionen Ljuddubbning fungerar endast i läget
Player (Uppspelar). ➥sidan 18
• Det går inte att lägga på ljud på ett förinspelat band
i LP- eller 16 bitarsläge.
• Det går att lägga till ljud till originalljudet på
ett band som är förinspelat i SP-läge med 12
bitarsljud.
16:9 Wide
• Med denne funksjonen kan du legge til lyd via den
0:00:00
STOP SP
10Sec
60min
S
M
16BIt
No Tape !
1/50
29
W
12:00 1.JAN.2008
T
C.Nite 1/30
innebygde mikrofonen eller annet lydutstyr til et
opptak på videokamerakassetten.
Den opprinnelige lyden på tapen slettes ikke.
• Lyddubbing-funksjonen virker bare i
Player (Player modus). ➥side 18
• Du kan ikke legge lyd på en forhåndsinnspilt tape i
LP-modus eller 16-biters modus.
• Du kan legge til lyd sammen med den opprinnelige
lyden på en ferdiginnspilt tape i SP-modus med
12-biters lyd.
1. Ställ in Valknappen till TAPE. (endast VP-D385( i ))
1. Sett Valgbryteren til TAPE. (kun VP-D385( i ))
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Player
2. Trykk MODE-knappen for å angi Player (
).
).
(Uppspelar) (
3. Beveg Joysticken (◄/►) til venstre eller høyre,
3. För Joystick (◄/►) åt vänster eller åt höger och
og finn startpunktet for scenen som skal dubbes.
hitta tidsrutan för den scen som ska dubbas.
4. Trykk Joysticken for å spille av, og trykk på den
4. Tryck på Joystick för att spela upp och tryck igen
en gang til for å sette scenen på pause.
för att pausa scenen.
• Hvis du vil gjenoppta avspillingen, trykker du
Joysticken en gang til.
• Tryck på Joystick igen om du vill återuppta
uppspelning.
5. Trykk A.DUB-knappen på fjernkontrollen.
5. Tryck på knappen A.DUB på fjärrkontrollen.
• Lyddubbing-indikatoren ( ) vises.
• Indikatorn för Audio dubbing (Ljuddubbning)
• Videokameraet er klart til dubbing.
( ) visas.
6. Trykk knappen  (PLAY) (på fjernkontrollen) eller
<VP-D382(i)/D382H/D385(i)
only>
• Videokameran är färdig för ljudinspelning.
Joysticken for å begynne å dubbe.
6. Tryck på  (SPELA UPP) (på fjärrkontrollen) eller Joystick för att
• Trykk knappen ■ (STOP) (på fjernkontrollen),
påbörja dubbning.
eller beveg Joysticken (▼) ned for å begynne
å dubbe.
• Tryck på ■ (STOPP) (på fjärrkontrollen) eller för
Joystick (▼) nedåt för att stoppa dubbning.
• Du kan ikke bruke lyddubbingsfunksjonen mens du spiller
av en skrivebeskyttet videotape.
• Det går inte att använda funktionen Audio Dubbing
(Ljuddubbning) när du spelar upp ett skrivskyddat band.
• For å kunne nytte godt av en ekstern lydkilde, må du
bruke Audio/Video-kabelen til å koble deg til den eksterne
• När du använder en extern ljudkälla ska Audio/Videokabeln vara ansluten till den externa ingångskällan.Om du
lydinngangen.
vill lägga på en extern ljudkälla ska du ställa in funktionen
Hvis du vil dubbe den eksterne lydkilden, må du angi
"AV In/Out (AV-in-/utgång)" som "In (Ingång)".
"AV In/Out (AV inn/ut)"-funksjonen til "In (Inn)".
(kun VP-D381i/D382i/D385i) ➥side 68
(endast VP-D381i/D382i/D385i) ➥sidan 68
65_ Swedish
Norwegian _65
uppspelning
avspilling
UPPSPELNING AV DUBBAT LJUD (AUDIO SELECT (LJUDINSTÄLLNING))
AVSPILLING AV DUBBET LYD (AUDIO SELECT (Audiovalg))
• Avspilling av dubbet lyd virker bare i
• Funktionen uppspelning med pålagt ljud fungerar
endast i läget Player (Uppspelar). ➥sidan 18
1. Ställ in Valknappen till TAPE. (endast VP-D385( i ))
CARD
Player (Player modus). ➥side 18
MODE
TAPE
(VP-D385( i ) only)
1. Sett Valgbryteren til TAPE. (kun VP-D385( i ))
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Player
).
(Uppspelar) (
2. Trykk MODE-knappen for å angi Player (
3. Sätt i det dubbade bandet och tryck på knappen
MENU.
• Menylistan visas.
4. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Tape (Kassett)" och tryck sedan på Joystick
eller för Joystick (►) åt höger.
5. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Audio Select (Ljudinställning)" och tryck sedan
på Joystick.
6. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att
välja ljuduppspelningskanal och tryck sedan på
Joystick.
• "Sound[1] (Ljud[2])": Spelar originalljudet.
• "Sound[2] (Ljud[2])": Spelar det pålagda ljudet.
• "MIX[1+2] (MIX[1+2])": Spelar upp ljud 1 och 2
blandat.
7. Tryck på knappen MENU för att gå ur menyn.
8. Tryck på Joystick för att spela upp den dubbade
kassetten.
• Stoppa den dubbade ljuduppspelningen genom
att föra Joystick (▼) nedåt.
4. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å
velge "Tape", Trykk deretter Joysticken eller
beveg den (►) til høyre.
Player Mode
Tape
Photo Search
Photo Copy
Audio Select
Audio Effect
Move
�
�
Select
✔
MIX[1+2]
Select
STBY SP
Sound[1]
Sound[2]
MIX[1+2]
6. Velg kanal for lydavspilling ved å bevege
Joysticken (▲/▼) opp eller ned, og trykk deretter
Joysticken.
• "Sound[1] (Lyd[1])": Spiller av opprinnelig lyd.
• "Sound[2] (Lyd[2])": Spiller av dubbet lyd.
piller av lyd 1 og 2
• "MIX[1+2]": S
sammenmikset.
7. Trykk MENU-knappen for å avslutte.
MENU Exit
0:00:20:23
60min
S
När du spelar upp pålagt ljud
"Sound[2] (Ljud[2])" eller "MIX[1+2]" kan
du uppleva viss förlust av ljudkvalitet.
5. Velg "Audio Select (Audiovalg)" ved å bevege
Joysticken (▲/▼) opp eller ned, og trykk deretter
Joysticken.
Sound[1]
Off
MENU Exit
Player Mode
Tape
Photo Search
Photo Copy
Audio Select
Audio Effect
Move
).
3. Sett inn den dubbede tapen, og trykk MENUknappen.
• Menylisten vises.
CHG
BATT.
16BIt
AV In
8. Trykk Joysticken for å spille av den dubbede
tapen.
• Trykk Joysticken (▼) ned for å avbryte
avspillingen av den dubbede lyden.
Når du spiller av lyd du har lagt til
"Sound[2] (Lyd[2])" eller "MIX[1+2]", kan
du oppleve tap av lydkvalitet.
12:00 1.JAN.2008
66_ Swedish
Norwegian _66
AUDIO EFFECT (LJUDEFFEKT)
AUDIO EFFECT (Audioeffekt)
• Funktionen Ljudeffekt fungerar bara i läget Player (Uppspelning).
• Denne funksjonen virker bare i Player (Player modus). ➥side 18
• Lydeffektene gir forskjellige effekter når lydsignalene som er lagret
➥sidan 18
• Ljudeffekt ger olika uppspelningseffekter för ljudsignalerna som är
lagrade på bandet.
1. Ställ in Valknappen till TAPE. (endast VP-D385( i ))
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Player
).
(Uppspelar) (
3. Sätt i det inspelade bandet och tryck på knappen
MENU.
4. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Tape (Kassett)" och tryck sedan på Joystick
eller för Joystick (►) åt höger.
5. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Audio Effect (Ljudeffekt)" och tryck sedan på
Joystick.
6. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
ljudeffektskanal och tryck sedan på Joystick.
• "Off (Av)": Inaktiverar funktionen.
• "Voice (Röst)": Framhäver röster.
• "Music (Musik)": F ramhäver ljud genom att
förstärka bas och diskant.
• "Wide (Bredd)": Förstärker stereoeffekten
genom förhöja vänster- och
högerljud.
• "Echo (Eko)": Ger en ekoeffekt.
7. Tryck på knappen MENU för att gå ur menyn.
Player Mode
Tape
Photo Search
Photo Copy
Audio Select
Audio Effect
Move
Move
2. Trykk MODE-knappen for å angi Player (
Select
STOP SP
MENU Exit
✔
).
3. Sett inn den innspilte tapen, og trykk MENUknappen.
Sound[1]
� Off
�
4. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
"Tape", Trykk deretter Joysticken eller beveg
den (►) til høyre.
5. Velg "Audio Effect (Audioeffekt)" ved å bevege
Joysticken (▲/▼) opp eller ned, og trykk deretter
Joysticken.
Off
Voice
Music
Wide
Echo
MENU Exit
0:00:20:23
60min
V
S
16BIt
AV In
6. Velg kanal for lydeffekt ved å bevege Joysticken
(▲/▼) opp eller ned, og trykk deretter Joysticken.
• "Off (Av)": Deaktiverer funksjonen.
• "Voice (Stemme)": Fremhever menneskelig tale.
• "Music (Musikk)": Fremhever lyden ved å
forbedre bass og diskant.
• "Wide (Bred)": Forsterker stereoeffekten ved
å forsterke lyden i høyre og
venstre kanal.
• "Echo (Ekko)": Gir en ekkoeffekt.
7. Trykk MENU-knappen for å avslutte.
12:00 1.JAN.2008
• Vi rekommenderar att du ansluter till en stereoenhet
(TV, högtalare) för att få bättre ljudeffekter.
• Funktionen Ljudeffekt är inte tillgänglig vid DV-anslutning.
67_ Swedish
1. Sett Valgbryteren til TAPE. (kun VP-D385( i ))
Select
Player Mode
Tape
Photo Search
Photo Copy
Audio Select
Audio Effect
MIX[1+2]
på en tape, spilles av.
• Vi anbefaler å koble til stereoenheter
(TV, høyttalere) for å oppnå bedre effekt.
• Lydeffektfunksjonen er ikke tilgjengelig
med en DV-tilkobling.
Norwegian _67
tilkobling
anslutning
INSTÄLLNING AV IN/OUT (AV IN/OUT (AV-IN-/UTGÅNG))
(ENDAST VP-D381i/D382i/D385i)
VELGE AV IN/OUT (AV IN/OUT (AV-INN/-UT))
(KUN VP-D381i/D382i/D385i)
• Funktionen AV-in-/utgång fungerar bara i läget Player (Uppspelar).
• Funksjonen AV inn/ut virker bare i Player (Player modus).
➥sidan 18
• Inställningen AV-in-/utgång gör att du kan spela in
signaler från externa källor och visa dem på LCDskärmen. Du kan även skicka din video eller bild till
externa enheter för att spela in eller upp dem.
1. Ställ in Valknappen till TAPE. (endast VP-D385( i ))
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Player
).
(Uppspelar) (
3. Tryck på knappen MENU.
• Menylistan visas.
4. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Record (Spelar in)", och tryck sedan på Joystick
eller för Joystick (►) åt höger.
5. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"AV In/Out (AV-in-/utgång)" och tryck sedan på
Joystick.
6. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Out (Utgång)" eller "In (Ingång)" och tryck sedan
på Joystick.
• "Out (Utgång)": Välj det här alternativet när du
kopierar eller spelar upp innehåll
i videokameran på en extern
enhet.
• "In (Ingång)": Välj det här alternativet när du
spelar in innehåll från en extern
enhet på videokameran.
7. Tryck på knappen MENU för att gå ur menyn.
Move
MENU Exit
✔
Move
Select
STOP
Out
In
MENU Exit
SP
S
M
1/50
AV In
W
normal hastighet, annars blir det grå bild på videokameran.
Om "AV In/Out (AV-in-/utgång)" är inställd på "In (Ingång)" är
funktionen WindCut Plus inte tillgänglig.
68_ Swedish
�
Player Mode
Record
Rec Mode
Audio Mode
WindCut Plus
AV In/Out
• Med AV inn/ut-innstillingen kan du kan ta opp fra
eksterne signalkilder og vise opptakssignalet på
LCD-skjermen. Du kan også sende video eller
stillbilder til eksterne enheter for opptak eller
avspilling.
SP
12Bit
� Off
� Out
�
Select
• När du spelar in bilder från en video måste uppspelningen ske i
•
➥side18
Player Mode
Record
Rec Mode
Audio Mode
WindCut Plus
AV In/Out
T
1. Sett Valgbryteren til TAPE. (kun VP-D385( i ))
2. Trykk MODE-knappen for å angi Player (
).
3. Trykk MENU-knappen.
• Menylisten vises.
4. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for
å velge "Record (Opptak)", Trykk deretter
Joysticken eller beveg den (►) til høyre.
5. Velg "AV In/Out (AV inn/ut)" ved å bevege
Joysticken (▲/▼) opp eller ned, og trykk deretter
Joysticken.
6. Velg "Out (ut)" eller "In (inn)", ved å bevege
Joysticken (▲/▼) opp eller ned, og trykk deretter
Joysticken.
• "Out (ut)": Velg dette alternativet når du skal
kopiere, eller spille av innhold fra
dette videokameraet til en ekstern
enhet.
• "In (inn)": Velg denne hvis du tar opp
innholdet fra en ekstern enhet inn
på videokameraet.
7. Trykk MENU-knappen for å avslutte.
• Når du tar opp bilder fra en videospiller, må avspillingen
•
være med normal hastighet, ellers vil et grått bilde vises på
videokameraet.
Hvis "AV In/Out (AV inn/ut)" er angitt til "In (inn)", vil ikke
WindCut Plus-funksjonen være tilgjengelig.
Norwegian _68
SPELA UPP EN KASSETT PÅ EN TV-SKÄRM
SPILLE AV EN TAPE PÅ EN TV-SKJERM
• Uppspelningsfunktionen fungerar bara i läget Player (Uppspelar).
• Avspillingsfunksjonen virker bare i Player (Player modus).
➥sidan 18
• För att kunna spela upp ett band måste tv-apparaten vara PALkompatibel. ➥sidan 102
• Du rekommenderas att använda strömadaptern som strömkälla till
videokameran.
➥side 18
• For at du skal kunne spille av et bånd, må TV-apparatet være
PAL-kompatibelt. ➥side 102
• Vi anbefaler at du bruker strømadapteren som strømkilde for
videokameraet.
Ansluta till en TV som
har Audio/Video-ingångar
1.Anslut videokameran till din
TV med Audio/Video-kabeln.
• Den gula kontakten: Video
• Den vita kontakten: Audio
TV
(L)-mono
• Den röda kontakten: Audio (R)
• Om du ansluter till
en mono-TV ska
du ansluta den gula
kontakten (video) till
videoingången på TV:n
och den vita kontakten
(Audo L) till ljudingången på TV:n.
2.Ställ in Valknappen till TAPE. (endast VP-D385( i ))
3.Tryck på MODE-knappen för att ange Player (Uppspelar) (
4.Slå på TV:n och ställ in TV/VIDEO på TV:n till videon.
• Se användarmanualen till TV-apparaten.
5.Spela upp bandet. ➥sidan 70
AV
DV
AV Jack
MODE
POWER
CHG
Signal flow
Audio/Video Cable
1.Koble videokameraet til TV-en
med AV-kabelen.
• Gul RCA-kontakt: Video
• Hvit RCA-kontakt: Audio (L)
- mono
• Rød RCA-kontakt: Audio (R)
• Hvis du kobler til en monoTV, kobles den gule kontakten
(Video) til videoinngangen på
TV-en, og den hvite (Audio)
kobles til lydinngangen på TV-en.
2.Sett Valgbryteren til TAPE.
(kun VP-D385( i ))
).
Om du ansluter kabeln till A/V-uttaget kommer du inte att höra
något ljud från videobandspelarens högtalare.
69_ Swedish
Koble til en TV som harAVinngang
Camcorder
3.Trykk MODE-knappen for å angi Player (
).
4.Slå på TV-en, og angi TV-ens TV/VIDEO-velger til Video eller AV.
• Se bruksanvisningen for TV-en for mer informasjon.
5.Spille av tapen. ➥side 70
Hvis du kobler kabelen til AV-inngangen, vil du ikke høre lyd fra
høyttaleren i videokameraet.
Norwegian _69
anslutning
Ansluta till en TV som inte har Audio/Video-ingångar
• Det går att ansluta videobandspelaren till en TV genom en
videobandspelare.
1. Anslut videokameran till din Video med Audio/Video-kabeln.
• Den gula kontakten: Video
• Den vita kontakten: Audio (L)-mono
VCR
• Den röda kontakten: Audio (R)
2. Ansluta en TV till
videobandspelaren.
3. Ställ in Valknappen till TAPE.
(endast VP-D385( i ))
4. Tryck på MODE-knappen för att
ange Player (Uppspelar) (
).
TV
5. Slå på både TV:n och
videobandspelaren.
• Ställ in ingångsväljaren på
videobandspelaren på linje.
• Välj den kanal på tv-apparaten Antenna
som är reserverad för
videobandspelaren.
6. Spela upp bandet.
Spela upp bandet
Koble til en TV som ikke har AV-inngang
• Du kan koble videokameraet til en TV via en videospiller.
1. Koble videokameraet til videospilleren med AV-kabelen.
• Gul RCA-kontakt: Video
• Hvit RCA-kontakt: Audio (L)
- mono
• Rød RCA-kontakt: Audio (R)
Camcorder
2. Koble TV-en til videospilleren.
3. Sett Valgbryteren til TAPE.
(kun VP-D385( i ))
4. Trykk MODE-knappen for å angi
AV Jack
).
Player (
5. Slå på både TV-en og
videospilleren.
• Sett inngangsvelgeren
Signal flow
på videospilleren til
linjeinngangen.
Audio/Video Cable
• Velg kanalen du har reservert
for videospilleren på TV-en.
6. Spill av tapen.
1. Anslut till en strömkälla.
2. Sätt i bandet som du vill spela upp.
3. Ställ in Valknappen till TAPE. (endast VP-D385( i ))
4. Tryck på MODE-knappen för att ange Player (Uppspelar) (
).
5. För Joystick (◄/►) åt vänster eller åt höger, hitta den första
positionen du vill spela upp från.
6. Tryck på Joystick.
• De inspelade bilderna visas på TV:n efter några sekunder.
• Om bandet tar slut medan det spelas upp, spolas det tillbaka
automatiskt.
7. Stoppa uppspelningen genom att föra Joystick (▼) nedåt.
• Uppspelningsläget (SP/LP) väljs automatiskt.
• Om endast en monoingång är tillgänglig på TV:n använder
du ljudkabeln med vit kontakt (Audio L.)
70_ Swedish
tilkobling
AV
DV
MODE
POWER
CHG
Spille av tapen
1. Koble til en strømkilde.
2. Sett inn tapen du vil spille av.
3. Sett Valgbryteren til TAPE. (kun VP-D385( i ))
4. Trykk MODE-knappen for å angi Player (
).
5. Beveg Joysticken (◄/►) til venstre eller høyre for å finne den
første posisjonen du vil spille av.
6. Trykk Joysticken.
• Bildene du har tatt opp, vises på TV-en etter noen få sekunder.
• Hvis en kassett når slutten mens den spilles av, spoles den
automatisk tilbake.
7. Trykk Joysticken (▼) ned for å avbryte avspillingen.
• Avspillingsmodusen (SP/LP) velges automatisk.
• Hvis bare en mono lydinngang er tilgjengelig på TVapparatet, bruker du lydkabelen med den hvite kontakten
(Audio L.)
Norwegian _70
KOPIERA EN VIDEOKAMERAKASSETT TILL EN VIDEOKASSETT
KOPIERE FRA VIDEOKAMERAET TIL EN VIDEOSPILLER
• Kopieringsfunktionen fungerar bara i läget Player (Uppspelar).
• Denne funksjonen virker bare i Player (player modus). ➥side 18
➥sidan 18
• Koble videokameraet til en videospiller ved hjelp av AV-kontakten
hvis du vil kopiere opptaket til en videokassett.
• För att kopiera inspelningarna från en videokamerakassett till en
videokassett ansluter du videokameran till en video via AV-uttaget.
• Angi "AV In/Out (inn/ut)" til "Out (ut)" før du starter å kopiere til en
ekstern enhet. (kun VP-D381i/D382i/D385i) ➥side 68
• Ställ in "AV In/Out (AV-in-/utgång)" till "Out (Utgång)" innan du
kopierar till en extern enhet.
1. Sett tapen du vil kopiere, inn i
(endast VP-D381i/D382i/D385i)
videokameraet.
Camcorder
➥sidan 68
2. Sett Valgbryteren til TAPE.
VCR
1. Sätt i den kassett du vill kopiera
(kun VP-D385( i ))
i din videokamera.
3. Trykk MODE-knappen for å
2. Ställ in Valknappen till TAPE.
angi Player (
).
AV Jack
(endast VP-D385( i ))
4. Sett inn en ny videotape i
3. Tryck på MODE-knappen för att
videospilleren.
ange Player (Uppspelar) (
).
5. Koble videokameraet til
4. Sätt i ett tomt videoband i din
videospilleren med AVvideobandspelare.
kabelen.
Signal flow
5. Anslut videokameran till din
• Sett Audio/Video-kabelen
Video med Audio/Video-kabeln.
inn i inngangen på
Audio/Video Cable
videospilleren.
• Anslut A/V-kabeln till
ingången på videon.
• Gul RCA-kontakt: Video
• Den gula kontakten: Video
• Hvit RCA-kontakt: Audio
(L) - mono
• Den vita kontakten: Audio (L)-mono
• Den röda kontakten: Audio (R)
• Rød RCA-kontakt: Audio
6. Tryck på inspelningsknappen på videon för att starta inspelningen.
(R)
7. Spela kassetten på din videokamera. På sidan 70 beskrivs hur du
6. Trykk opptaksknappen på videospilleren for å starte opptaket.
spelar upp en kassett.
7. Spill av tapen på videokameraet. Se side 70 om hvordan du spiller
av en tape.
• om du inte vill kopiera skärmvisningen ställer du in "TV Display
(TV-skärm)" som "Off (Av)" i menyn. ➥sidan 33
• Hvis du ikke vil kopiere skjermen, angir du "TV Display" til
"Off (Av)" i menyen. ➥side 33
AV
DV
MODE
POWER
CHG
När kopieringen är klar:
Stoppa inspelningen på videon, för sedan Joystick (▼) på
videokameran nedåt.
• När du använder videokameran ansluten till en annan enhet
ska videokameran kopplas in i ett nätuttag.
• Du kan även kopiera bilder till andra externa lagringsmedia
genom att använda videokameran.
71_ Swedish
Når kopieringen er fullført:
Stopp opptaket på videospilleren, og deretter trykker du Joysticken
(▼) ned på videokameraet.
• Når du skal bruke videokameraet sammen med en annen
enhet, må du koble videokameraet til strøm.
• Du kan også kopiere bilder til andre eksterne lagringsmedier
med dette videokameraet.
Norwegian _71
anslutning
ANVÄNDA FUNKTIONEN VOICE+
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
tilkobling
BRUKE FUNKSJONEN VOICE+
Funktionen Voice+ fungerar endast i läget Player (Uppspelar). ➥sidan 18
• Denne funksjonen virker bare i Player (Player modus). ➥side 18
Om du vill spela upp eller spela in en bandad film på en annan AV-enhet kan du
• Når du ønsker å spille av eller ta opp en innspilt film på annet AV-utstyr, kan du
overføre direkte tale fra den interne mikrofonen på videokameraet isteden for lyden
överföra ljud från den interna mikrofonen på videokameran istället för ljudsignalerna
som ligger på opptaket.
på den förinspelade kassetten.
1. Sett den vedlagte Audio/Video-kabelen inn i AV-kontakten på videokameraet.
Anslut medföljande A/V-kabel till AV-uttaget på videokameran.
2. Sett den andre enden av kabelen inn
Anslut den andra änden av kabeln till
i videospilleren/DVD-opptakeren/TVvideo-/DVD-spelaren/TV:n genom att
TV
apparatet ved å følge fargekodene
matcha färgerna på uttagen.
Camcorder
på terminalene.
Ställ in Valknappen till TAPE.
3. Sett Valgbryteren til TAPE.
(endast VP-D385( i ))
(kun VP-D385( i ))
Tryck på MODE-knappen för att ange
4. Trykk MODE-knappen for å angi Player Player (Uppspelar) (
).
(
).
Sätt i bandet som du vill spela upp i din
AV Jack
5. Sett tapen du vil spille av, inn i
videokamera.
videokameraet.
Tryck på knappen Inspelningsstart/6. Trykk Start/stopp innspillingstopp vid önskad punkt under
knappen på stedet der du ønsker å
uppspelning.
starte avspillingen.
VCR
• Indikatorn för Voice+ ( ) visas
på skärmen och "VOICE+" blinkar
• Indikatoren for Voice+ ( )
Signal flow
vises på skjermen, og "VOICE+"
en stund på skärmen.
vil blinke på skjermen en stund.
• Ljud från den interna mikrofonen
Audio/Video Cable
överförs till den anslutna AV• Lyd fra den interne mikrofonen vil
bli overført til den tilkoblede AVenheten, istället för det förinspelade
enheten isteden for lyden fra tapen.
ljudet på kassetten.
7. Du avbryter funksjonen ved å trykke Start/stopp innspilling-knappen igjen.
Du avbryter funktionen genom att trycka på knappen Inspelningsstart/-stopp igen.
• Voice+ er kun tilgjengelig når Audio/Video-kabelen
• Voice+ är endast tillgänglig när A/V-kabeln är ansluten.
er tilkoblet. Hvis en annen kabel (DV- eller USBOm en annan kabel (DV eller USB (endast VP-D385( i ))
SP 0:00:20:23
kabel (kun VP-D385( i )) er tilkoblet, kan det hende at
är ansluten kanske inte funktionen Voice+ fungerar
60min
MIX[1+2]
funksjonen VOICE+ ikke fungerer som den skal.
som den ska.
16BIt
• Hvis du beveger Joysticken (▲/▼/◄/►) når du bruker
• Om rör Joystick (▲/▼/◄/►) åt något håll när du
funksjonen Voice+, vil denne funksjonen bli deaktivert.
använder funktionen Voice+ kommer Voice+ att
inaktiveras.
• Under VOICE+-prosessen, vil ikke funksjonene til
MENU- eller PHOTO-knappen fungere.
• Under Voice+ kan du inte använda knapparna MENU
AV In
och PHOTO.
• VOICE+-funksjonen vil ikke påvirke den originale
lyden på tapen.
• Funktionen Voice+ påverkar inte originalljudet på den
12:00 1.JAN.2008
inspelade kassetten.
• Lyden blir overført fra den interne mikrofonen på dette
videokameraet til den tilkoblede AV-enheten når du
• Ljudet överförs från den interna mikrofonen på
SP 0:00:20:23
bruker VOICE+-funksjonen.
videokameran till den anslutna AV-enheten när du
60min
MIX[1+2]
Vær derfor forsiktig slik at mikrofonen ikke er blokkert.
använder funktionen Voice+. Se till att mikrofonen inte
16Bit
är blockerad.
• Juster lydvolumet på den eksterne enheten.
(TV-apparat el.l.)
• Justera ljudvolymen på den anslutna externa enheten.
(TV, etc.)
• Du kan høre hyling i nærheten av høyttalere som tilhører
en ekstern enhet, slik at du må holde videokameraet et
• Det kan uppstå ett tjutande ljud om videokameran
lite stykke unna den eksterne enheten.
används nära högtalaren till en extern enhet, se till att
AV In
hålla ett avstånd.
• Før du kobler deg til, må du kontrollere at lydstyrken
på den eksterne enheten er skrudd ned. Hvis du
• Innan du ansluter ska du se till att volymen på den
12:00 1.JAN.2008
glemmer dette, kan det føre til hyling i den eksterne
externa enheten är sänkt. Om inte kan det uppstå ett
enhetens høyttalere.
tjutande ljud från den externa enhetens högtalare.
AV
DV
MODE
POWER
CHG
7.
S
S
Voice+
72_ Swedish
Norwegian _72
SPELA IN (KOPIERA) ETT TV-PROGRAM ELLER EN VIDEOKASSETT
TILL EN VIDEOKAMERAKASSETT (ENDAST VP-D381i/D382i/D385i)
TA OPP (KOPIERE) ET TV-PROGRAM ELLER INNHOLD FRA EN VIDEOKASSETT
PÅ EN VIDEOKAMERATApe (KUN VP-D381i/D382i/D385i)
• Inspelningsfunktionen (kopiering) fungerar bara i läget Player (Uppspelar).
• Opptaksfunksjonen (kopiering) virker bare i Player (Player modus). ➥side 18
• Koble sammen videokameraet og videospilleren eller et TV-apparat ved
•
•
➥sidan 18
Anslut videokameran till en video eller en TV via AV-uttaget för att spela
in ett TV-program eller kopiera ett videoband till en videokamerakassett.
Ställ in "AV In/Out (AV-in-/utgång)" till "In (Ingång)" innan inspelning
(kopiering). ➥sidan 68
Inspelning (kopiering) till en
videokamerakassett
1. Förbered din TV eller video.
2. Anslut videokameran till
videobandspelaren eller TV:n med
Audio/Video-kabeln.
• Anslut A/V-kabeln till ingången
på videon eller TV:n
• Den gula kontakten: Video
• Den vita kontakten: Audio (L) mono
• Den röda kontakten: Audio (R)
3. Sätt i ett tomt band i videokameran.
VCR
or
hjelp av AV-kontakten, slik at du kan ta opp et TV-program eller kopiere
en videokassett til kassetten i videokameraet.
• Angi "AV In/Out (inn/ut)" til "In(inn)" før opptak (kopiering). ➥side 68
Ta opp (kopiere) på
videokameraets kassett
Camcorder
OUTPUT
AV
DV
AV Jack
MODE
POWER
CHG
TV
Signal flow
Audio/Video Cable
Att spela in från en videobandspelare
4. Sätt i bandet som ska spelas i videon.
• Pausa vid startpunkten för uppspelningen.
5. Starta kopieringen genom att trycka på knappen Inspelningsstart/-stopp
på videokameran.
6. Tryck på uppspelningsknappen på videon för att spela bandet.
Att spela in från en TV
4. Välj den TV-kanal som ska spelas in.
5. Starta inspelningen genom att trycka på knappen Inspelningsstart/-stopp
på videokameran.
När inspelningen (kopieringen) är klar:
För Joystick (▼) på videokameran nedåt för att stoppa inspelningen
(kopieringen).
•
•
•
När du använder videokameran ansluten till en annan enhet ska
videokameran kopplas in i ett nätuttag.
Det inspelade materialet kan spelas upp på samma sätt som
bilder som spelats in på videokameran spelas upp.
Skrivskyddade videokassetter som Macrovision eller instabila TVsignaler kan inte spelas in på den här videokameran.
73_ Swedish
Ta opp fra en videospiller
1. Gjør TV-apparatet eller
videospilleren klar.
2. Koble videokameraet til
videospilleren eller TV-apparatet
med AV-kabelen.
• Koble Audio/Video-kabelen inn
i utgangen på videospilleren
eller TV-apparatet.
• Gul RCA-kontakt: Video
• Hvit RCA-kontakt: Audio (L) mono
• Rød RCA-kontakt: Audio (R)
3. Sett inn en tom kassett i
videokameraet.
4. Sett inn videokassetten som skal spilles av på videospilleren.
• Sett avspillingen på pause der du vil starte opptaket.
5. Start kopieringen ved å trykke Start/stopp innspilling-knappen på
videokameraet.
6. Trykk PLAY på videospilleren for å starte avspillingen.
Ta opp fra et TV-apparat
4. Velg TV-kanalen du vil ta opp.
5. Start opptaket ved å trykke Start/stopp innspilling-knappen på
videokameraet.
Når opptaket (kopieringen) er fullført:
Beveg Joysticken (▼) ned på videokameraet for å avslutte opptaket (kopiering).
• Hvis du skal bruke videokameraet sammen med en annen enhet,
må du koble videokameraet til strøm.
• Det innspilte innholdet kan spilles av på samme måte som du
spiller av bilder som er tatt opp på dette videokameraet.
• Kopieringsbeskyttede videotaper som Macrovision, eller ustabile
TV-signaler kan du ikke ta opp på dette videokameraet.
Norwegian _73
läget digital stillbildskamera Digitalt stillkamera-modus
(endast VP-D385( i ))
(kun VP-D385( i ))
ANVÄNDA MINNESKORTET (MINNESKORT SOM PASSAR) (MEDFÖLJER EJ)
• Du kan använda SD-minneskort och and MMC
(multimediakort). tillsammans med den här
videokameran.
Vissa kort är inte kompatibla enligt
minneskortstillverkaren och minneskortstypen.
• Minneskortet lagrar och hanterar de stillbilder
som spelats in med videokameran.
• Stäng av miniDV-kameran innan du sätter i
eller tar ur minneskortet.
Minneskortsfunktioner
• Spela in/visa bilder.
• Skyddar bilder från ofrivillig radering (förutom MMC).
• MMC har ingen skyddsflik.
När du använder MMC ska du vara försiktig så
att du inte redigerar eller tar bort information av
misstag.
• Radera bilder på minneskortet.
• Märka foton med utskriftsinformation.
• Formatera minneskort.
Sätta in ett minneskort
1. Öppna luckan för minneskortet.
2. För in minneskortet i minneskortplatsen tills du
hör ett lätt klick.
3. Stäng luckan för minneskortet.
BRUKE ET MINNEKORTET (USABLE MEMORY CARD) (FØLGER IKKE MED)
• Dette videokameraet kan bruke minnekort av
typen SD og MMC (Multi Media Cards).
Noen kort er ikke kompatible i henhold til
produsenten av minnekortet, og minnekortets type.
• Minnekortet lagrer og behandler stillbilder som er
tatt opp av videokameraet.
• Før du setter inn eller tar ut minnekortet, må
du slå av miniDV-videokameraet.
Terminals
Protection
Tab
Label
MMC/SD
(unntatt MMC).
• MMC-kort har ikke noen beskyttelsestapp.
Adapter
RS MMC/Mini SD
POWER
BATT.
CHG
Label pasting portion
* 1GB = 1,000,000,000 byte: faktisk formaterad kapacitet kan vara
mindre eftersom den inbyggda programvaran använder en
del av minnet.
74_ Swedish
Når du bruker MMC-kort, må du være forsiktig
slik at du ikke redigerer eller sletter data ved en
feiltakelse.
• Slette bilder som er lagret på minnekortet.
• Merke stillbilder med utskriftsinformasjon.
• Formatere minnekort.
*RS MMC or Mini SD should be inserted
by using an Adapter (not supplied)
Ta ur ett minneskort
1. Öppna luckan för minneskortet.
2. Skjut försiktigt in minneskortet så att det matas ut.
3. Dra ut minneskortet från kortplatsen och stäng
luckan för minneskortet.
Minnekortfunksjoner
• Spille inn/vise stillbilder.
• Forhindrer at bildene slettes ved et uhell
Adapter
Protection Tab
Sette inn et minnekort
1. Åpne minnekortdekselet.
2. Sett inn minnekortet i sporet til det klikker forsiktig
på plass.
3. Lukk minnekortdekselet.
Løse ut et minnekort
1. Åpne minnekortdekselet.
2. Skyv minnekortet forsiktig inn slik at det løses det ut.
3. Trekk minnekortet ut av sporet, og lukk dekslet.
* 1GB = 1,000,000,000 bytes: Faktisk formatert kapasitet kan være
mindre da den interne fastvaren bruker en del av minnet.
Norwegian _74
• Ta inte i med kraft när du sätter in/tar ur minneskortet.
• Stäng inte av strömmen medan du spelar in, laddar eller
• Ikke bruk makt når du setter inn eller løser ut minnekortet.
• Ikke slå av strømmen mens du spiller inn, laster inn, sletter
• Stäng av strömmen innan du sätter in eller tar ur
• Slå av strømmen før du setter inn eller løser ut minnekortet
•
• Ikke plasser minnekortet når en enhet med sterk
raderar foton eller formaterar minneskortet.
•
•
•
•
•
•
•
stillbilder eller formaterer minnekortet.
minneskortet för att undvika att data förloras.
Placera inte minneskortet i närheten av utrustning med
stark elektromagnetisk strålning.
Se till att metallämnen inte kommer i kontakt med uttagen
på minneskortet.
Minneskortet ska inte böjas, tappas eller utsättas för hårda stötar.
Förvara minneskorten i ett mjukt fodral för att förhindra
statisk elektricitet.
Informationen på minneskortet kan förvanskas eller raderas
till följd av felaktig användning, statisk elektricitet, elektriska
störningar eller reparationer. Spara därför viktiga bilder
separat. Samsung ansvarar inte för dataförluster som
orsakas av felaktig användning.
RS MMC eller Mini SD ska föras in med en adapter
(medföljer ej).
I lägena M.Cam (M.Kamera) och M.Player (M.Uppspelar)
stöds inte läget 16:9 wide. Bredbild visas endast i formatet 4:3.
Videokameran stödjer 2 GB SD/MMC och lägre. SD/MMC
på mer än 2GB kanske inte fungerar korrekt vid in- och
uppspelning.
for å unngå at data går tapt.
elektromagnetisk utstråling.
• Pass på at metaller ikke berører kontaktene på minnekortet.
• Ikke bøy minnekortet, ikke mist det i bakken eller utsett det
for slag.
• Når du har tatt minnekortet ut av videokameraet,
oppbevarer du det i et mykt etui for å forhindre statisk støt.
• Dataene som er lagret på minnekortet, kan endres eller gå
tapt som et resultat av feil bruk, statisk elektrisitet, elektrisk
støt eller reparasjon. Lagre viktige bilder separat. Samsung
er ikke ansvarlig for tap av data grunnet feil bruk.
• Kort av typen RS MMC eller Mini SD må settes inn ved
hjelp av en adapter (følger ikke med).
• Modusen 16:9 Wide (bredformat) støttes ikke i modiene
M.Cam (M.kamera) eller M.player. Bredskjermen viser kun
i forholdet 4:3.
• Videokameraet har støtte for opp til 2 GB SD/MMC og
mindre. Det er ikke sikkert at minnekort med mer enn 2 GB
lagringskapasitet vil fungere på enheten.
MAPP- OCH FILSTRUKTUR PÅ MINNESKORTET
• Mapp- och filstrukturen på minneskortet är följande:
• Gör inga godtyckliga ändringar eller avlägsna mappen
MAPPE- OG FILSTRUKTUR PÅ MINNEKORTET
• Mappe- og filstrukturen for minnekortet er som følger:
• Ikke bytt navn, eller fjern filer eller mapper. Det kan
eller filnamnet. Det kanske inte går att spela upp.
• Filnamnet följer DCF
MISC
(Design rule for Camera File System).
Bildkonfigurationsfil 1
Det är här data för fotofiler, såsom DPOF, lagras.
Fotobildfil 3
..
.
..
.
100SSDVC
DCAM0001.JPG
DCAM0002.JPG
..
.
Precis som för filmbildsfiler ökar filnumret automatiskt när en ny bildfil
skapas.
När antalet foton överstiger 99 skapas en ny mapp. En ny mapp
lagrar filer från DCAM_0001.JPG. Mappnamnen ökar i ordningen
100SSDVC 101 SSDVC, etc.
75_ Swedish
100SSMOV
SMOV0001.AVI
SMOV0002.AVI
..
.
2
Bildekonfigurasjonsfil 1
Det er her data for bildefiler, som f.eks. DPOF, lagres.
Filmfil 2
DCIM
..
.
hende filen ikke kan spilles av etterpå.
• Filnavnet følger DCF
(designregel for kameraets filsystem).
SSMOV
..
.
Filmbildsfil 2
Filmbilderna formateras med ett filnamn enligt följande:
SMOV_####.AVI. Filnumret blir högre när en ny filmfil
lagras. När antalet filer överskrider 99 skapas en ny
mapp och den lagras som 101SSMOV.
1
MSAMSUNG
3
Filmer formateres med følgende filnavn: SMOV_####.
AVI. Filnummeret økes automatisk når en ny filmfil
lages. Når antallet filer overskriver 99, vil en ny mappe
bli opprettet og lagres som 101SSMOV.
Bildefil 3
Som for filmfiler, økes filnummeret automatisk når en ny bildefil lages.
Når antallet bilder overstiger 99, blir det opprettet en ny mappe. En
ny mappe lagrer filene fra DCAM_0001.JPG. Mappenavnet øker i
rekkefølgen 100SSDVC 101 SSDVC, osv.
Norwegian _75
läget digital stillbildskamera digitalt stillkamera-modus
(kun VP-D385( i ))
(endast VP-D385( i ))
Bildformat
Bildeformat
• Bilderna komprimeras i formatet JPEG
• Stillbilder komprimeres i JPEG-format
• Filtillägget är "JPG."
• Bildstorleken är 800x600. ➥sidan 78 (kassett 640x480)
• Filtypen er "JPG."
• Bildestørrelsen er 800x600. ➥side 78 (kassettopptak 640x480)
• Bilderna komprimeras i formatet MPEG4
• Film komprimeres i MPEG4-formatet
Stillbild
Stillbilde
(Joint Photographic Experts Group).
(Joint Photographic Experts Group).
Filmfil
Filmbilde
(Moving Picture Experts Group).
• Filtillägget är "AVI."
• Bildstorleken är 720X576. ➥sidan 84
(Moving Picture Experts Group).
• Upp till 99 filer skapas i en mapp. En ny mapp skapas när
mer än 99 filer skapas.
• Du kan modifiera namnet för en fil/mapp som finns lagrad
på minneskortet genom att använda en dator. Den här
videokameran kan inte avkänna modifierade filer.
Antal bilder på minneskortet
Fotostorlek
800x600
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
Cirka 600
Cirka.
1200
Cirka.
2400
Cirka.
4830
Cirka.
9740
olika omständigheter.
• Upp till 20 000 bildfiler (JPEG) kan lagras på minneskortet.
Inspelningstid på minneskortet
kortet, fra datamaskinen. Det kan hende at videokameraet
ikke gjenkjenner modifiserte filer.
Bildestørrelse
800x600
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
Cirka. 600
Cirka.
1200
Cirka.
2400
Cirka.
4830
Cirka. 9740
• Antallet bilder som kan lagres på et minnekort, avhenger av
en rekke forskjellige forhold.
• Fotobilder (JPEG) kan lagres på minnekortet opp til 20 000 filer.
Tilgjengelig opptakstid på minnekortet
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
Cirka.
8min
Cirka.
16min
Cirka.
32min
Cirka.
64min
Cirka.
120min
• Detta är uppskattade tider eftersom inspelningskapaciteten kan
påverkas av exempelvis motiv och minneskortstyp.
76_ Swedish
det er laget mer enn 99 filer.
• Du kan endre navnet på en fil/mappe som er lagret på
Antall bilder på minnekortet
• Hur många bilder som kan lagras på minneskortet beror på
Rörliga
bilder
• Filtypen er "AVI."
• Bildestørrelsen er 720x576. ➥side 84
• Opp til 99 filer lages i én mappe. Det lages nye mapper når
Film
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
Cirka.
8min
Cirka.
16min
Cirka.
32min
Cirka.
64min
Cirka.
120min
• Disse tallene er omtrentlige da opptakskapasiteten blir påvirket av
variabler som hva du tar bilde av, og type minnekort.
Norwegian _76
ANGE FILNUMRERING (FILE NO. (FILNR.))
VELGE FILNUMMERET (FILE NO.(Fil nr.))
• Inställningen för filnummer fungerar endast i läget
M.Cam (M.Kamera). ➥sidan 18
• Filnummer tilldelas bilderna i den ordning de
registrerats när de lagras på minneskortet.
• Filnummer kan ställas in enligt följande:
- "Series (Serie)": När det finns filer kommer den
nya bilden att få ett namn som
är nästa siffra i ordning.
- "Reset Återställ)": När det inte finns några filer
lagrade på minneskortet
startar numreringen av
filerna på 0001.
1. Ställ in Valknappen till CARD.
• Filnummerinnstillingen virker bare i M.Cam
(M.Kamera)-modus. ➥side 18
CARD
MODE
TAPE
de lagres på minnekortet.
• Minnefilnumre kan tilordnes på følgende måte:
CHG
BATT.
M.Cam Mode
4. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Memory (Minne)" och tryck sedan på Joystick.
5. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"File No. (Filnr.)" och tryck sedan på Joystick.
6. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
önskat alternativ, "Series (Serie)" eller
"Reset (Återställ)" och tryck sedan på Joystick.
7. Tryck på knappen MENU för att gå ur menyn.
Om du ställer in "File No. (Filnr)" som
"Series (Serie)" får varje fil ett nytt nummer,
för att förhindra duplicering av nummer. Det är
bekvämt när du vill administrera dina filer på
en dator.
77_ Swedish
- "Series (Serie)": Når det er eksisterende filer,
blir det nye bildet navngitt
som neste nummer i rekken.
- "Reset (Resette)": Når ingen filer er lagret
på minnekortet, begynner
filnummereringen fra 0001.
Memory
Photo
File
No.Quality
Super Fine
� Series
1. Sett Valgbryteren til CARD.
2. Trykk MODE-knappen for å angi Camera
(Kamera) (
).
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Camera
(Kamera) (
).
3. Tryck på knappen MENU.
• Menylistan visas.
• Bildene får filnumre i rekkefølgen de blir tatt når
Move
Select
MENU Exit
M.Cam Mode
Memory
File No.
✔ Series
Reset
Move
Select
MENU Exit
3. Trykk MENU-knappen.
• Menylisten vises.
4. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å
velge "Memory (Minne)", og trykk deretter
Joysticken.
5. Velg "File No. (Fil nr.)" ved å bevege Joysticken
(▲/▼) opp eller ned, og trykk deretter
Joysticken.
6. Velg ønsket valg, "Series (Serie)" eller "Reset
(Resette)", ved å bevege Joysticken (▲/▼) opp
eller ned, og trykk deretter Joysticken.
7. Trykk MENU-knappen for å avslutte.
Norwegian _77
läget digital stillbildskamera digitalt stillkamera-modus
(endast VP-D385( i ))
(kun VP-D385( i ))
TA ETT FOTO (JPEG) PÅ MINNESKORTET
TA STILLBILDER (JPEG) TIL MINNEKORTET
• Det går att ta foton i läget M.Cam (M.Kamera) och
lagra bilderna på minneskortet. ➥sidan 18
• Du kan även använda fjärrkontrollen för att ta foton.
• Du kan ta stillbilder når du er i M.Cam (M.Kamera)modus og lagre bildene på minnekortet. ➥side 18
CARD
• Du kan ta stillbilder ved hjelp av fjernkontrollen.
MODE
TAPE
1. Ställ in Valknappen till CARD.
1. Sett Valgbryteren til CARD.
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Camera
(Kamera) (
).
2. Trykk MODE-knappen for å angi Camera
(Kamera) (
).
CHG
BATT.
3. Efter att du komponerat bilden fotograferar du
genom att trycka ned knappen PHOTO hela
vägen.
• Bilden tas och sparas på minneskortet inom
några sekunder.
• Du kan inte fortsätta fotografera förrän bilden
har sparats.
"
• Det hörs ett slutarljud. När indikatorn "
försvinner har bilden lagrats.
3. Når du har valgt utsnittet du vil ha av motivet,
trykker du PHOTO-knappen for å ta bildet.
• Bildet tas og lagres på minnekoret i løpet av få
sekunder.
• Du kan ikke ta et nytt bilde før det forrige er
lagret.
"
• Du hører en lukker-lyd. Når "
-indikatoren forsvinner, er bildet lagret.
• Bilder lagres i et bredere format enn LCD-
• Bilder sparas med bredare format än vad de
•
•
•
•
•
•
•
visas med på LCD-skärmen.
Foton sparas på minneskortet i formatet
800x600.
Antalet foton som kan sparas beror på
bildkvaliteten.
Upp till 20 000 bildfiler (JPEG) kan lagras på
minneskortet.
Foton sparas på minneskortet i filformatet
JPEG.
I läget M.Kamera och M.Uppspelar stöds inte läget
16:9 wide Bredbild visas endast i formatet 4:3.
Det går inte att registrera ljud tillsammans med
ett foto på minneskortet.
Använd inte POWER-reglaget eller ta ur
minneskortet när foton spelas in. Om du gör det
kan du skada minneskortet.
78_ Swedish
skjermen viser.
• Stillbilder lagres på minnekortet i 800x60016:9 Wide
60min
S
M
16BIt
W
12:00 1.JAN.2008
• Antallet stillbilder som kan lagres, avhenger av
kvaliteten på bildene.
• Fotobilder (JPEG) kan lagres på minnekortet
opp til 20 000 filer.
No Tape !
1/50
29
format.
4536
REC SP
10Sec
• Stillbildene du har tatt, lagres i JPEG-filformat
på minnekortet.
T
C.Nite 1/30
• Modusen 16:9 Wide (bredformat) støttes
•
•
ikke i modiene M.Kamera eller M.Player
Bredskjermmodus viser kun i forholdet 4:3.
Lyd blir ikke tatt opp sammen med bildet til
minnekortet.
Ikke bruk POWER-bryteren, eller løs ut
minnekortet mens du bruker tar bilder. Dette
kan skade minnekortet.
Norwegian _78
VISA FOTON (JPEG)
• Denna funktion fungerar bara i läget
M.Player (M.Uppspelar). ➥sidan18
Du kan spela upp och titta på foton som har
registrerats på minneskortet.
• Kontrollera att M.Play Select (M.Uppspelare) är
inställd på Photo i menyn. ➥sidan 86
1. Ställ in Valknappen till CARD.
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Player
(Uppspelar) (
).
• Den senast registrerade bilden visas. Om
det inte finns några bilder inspelade på
minneskortet visas "No image! (Ingen bild!)".
SE PÅ STILLBILDER (JPEG)
Memory
✔ Photo
M.Play Select
Delete
Delete All
Protect
Print Mark
Format
Move
Movie
Select
SP
MIX[1+2]
MENU Exit
1/3
60min
800X600
S
Visa en stillbild
För Joystick (◄/►) åt vänster eller åt höger för att
söka efter ett visst foto.
• För att visa nästa bild: För Joystick (►) åt höger.
• För att visa föregående bild: För Joystick (◄)
åt vänster.
• Håll in Joystick (◄/►) antingen åt vänster eller
åt höger för att söka ett foto snabbt.
Visa miniatyrer
100-0001
12:00 1.JAN.2008
MIX[1+2]
Slide
SP
1/3
60min
800X600
S
16BIt
AV In
12:00 1.JAN.2008
100-0001
Om du för Joystick () (
), nedåt kommer du att
se meddelandet "Please wait... (Vänta…)" samt 6
foton samtidigt på skärmen.
• Håll in Joystick (◄) i cirka tre sekunder för att
visa de sex föregående bilderna.
Move
• Håll in Joystick (►) i cirka tre sekunder för att
visa de sex nästkommande bilderna.
• För Joystick (▲/▼/◄/►) för att söka efter önskad bild.
Tryck på Joystick en gång till för att återgå till normal visning.
• Den valda bilden visas i helskärm.
Stora bilder tagna med en annan enhet kommer att visas som
en miniatyrbild.
79_ Swedish
16BIt
AV In
Visa ett bildspel
Tryck på Joystick.
• "Slide (Bildspel)" visas. Bildspelet startar från
den aktuella bilden.
• Alla bilder spelas upp i ordningsföljd i 2~3
sekunder för varje.
Stoppa bildspelet genom att trycka på Joystick en gång till.
• Denne funksjonen virker bare i modusen M.Player.
1/3
M.Player Mode
100-0001
1/3
➥side 18
Du kan spille av og vise stillbilder som er lagret på
minnekortet.
• Kontroller at M.Play Select (M.Play valg) er
angitt til Photo i menyen. ➥ side 86
1. Sett Valgbryteren til CARD.
2. Trykk MODE-knappen for å angi Player (
).
• Det sist lagrede bildet vises. Hvis ingen bilder
er lagret på minnekortet, vises meldingen
"No image! (Ingen bilde!)" på skjermen.
Slik viser du et enkeltbilde
Beveg Joysticken (◄/►) til venstre eller høyre for
å søke etter ønsket bilde.
• Når du skal vise neste bilde: Beveg Joysticken
(►) mot høyre.
• Når du skal vise forrige bilde: Beveg
Joysticken (◄) mot venstre.
• Hold inne Joysticken (◄/►) til venstre eller
høyre for å søke raskt etter et bilde.
Vise en lysbildefremvisning
Trykk Joysticken.
• "Slide" vises. Lysbildefremvisningen starter fra
gjeldende bilde.
• Alle bilder spilles av etter tur, og hvert av dem
vises i 2–3 sekunder.
For å stoppe lysbildefremvisningen trykker du joysticken igjen.
Slik bruker du flerbildevisning
Hvis du beveger Joysticken (▼) (
), ned, vil du
se meldingen "Please wait... (Vennligst vent...)"
og 6 bilder på skjermen om litt.
• Du kan vise de seks forrige bildene ved å trykke
og holde inne Joysticken (◄) i ca. 3 sekunder.
Select
• Du kan vise de seks neste bildene ved å trykke
og holde inne Joysticken (►) i ca. 3 sekunder.
• Beveg Joysticken (▲/▼/◄/►) for å søke etter ønsket bilde.
G tilbake til enkeltbildevisning ved å trykke Joysticken på nytt.
• Valgt bilde vises i fullskjermvisning.
Eventuelle store bilder som er tatt med andre enheter, blir vist
som miniatyrbilder.
Norwegian _79
läget digital stillbildskamera digitalt stillkamera-modus
(endast VP-D385( i ))
(kun VP-D385( i ))
SKYDD FRÅN OAVSIKTLIG RADERING (PROTECT (SKYDDA))
BESKYTTELSE MOT SLETTING VED UHELL
(PROTECT (Beskytt))
• Skyddsfunktionen fungerar bara i läget M.Player (M.Uppspelar).
• Beskyttelsesfunksjonen virker bare i M.Player-modusen. ➥side 18
• Du kan beskytte viktige bilder fra å bli slettet ved et uhell.
➥sidan 18
• Du kan skydda viktiga bilder mot ofrivillig radering.
Om du formaterar videokameran kommer alla bilder, inklusive de
som är skrivskyddade, att raderas.
1. Ställ in Valknappen till CARD.
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Player
).
(Uppspelar) (
• Den senast registrerade bilden visas.
• Om det inte finns några bilder inspelade på
minneskortet visas "No image! (Ingen bild!)".
Hvis du formaterer videokameraet, slettes alle bilder, inkludert de
beskyttede bildene.
1/3
M.Player Mode
1. Sett Valgbryteren til CARD.
Memory
M.Play Select
Delete
Delete All
Protect
Print Mark
Format
Move
Select
3. För Joystick (◄/►) åt vänster eller åt höger för att
söka efter det foto du vill skrivskydda.
4. Tryck på knappen MENU.
• Menylistan visas.
Off
✔ On
MENU Exit
1/3
800X600
7. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja "On (På)"
och tryck sedan på Joystick.
8. Tryck på knappen MENU för att gå ur menyn.
• Indikatorn för Skrivskydd ( ) visas.
• Om reglaget på minneskortet har skjutits till skrivskyddsläget
kan du inte ange skrivskydd för bilder.
• Skrivskyddade bilder kan inte tas bort, inte heller när du
utför "Delete All (Radera alla)".
80_ Swedish
3. Beveg Joysticken (◄/►) til venstre eller høyre for
å søke etter bildet du vil beskytte.
4. Trykk MENU-knappen.
• Menylisten vises.
5. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
"Memory (Minne)", og trykk deretter Joysticken.
5. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Memory (Minne)" och tryck sedan på Joystick.
6. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Protect (Skydda)" och tryck sedan på Joystick.
2. Trykk MODE-knappen for å angi Player (
).
• Det sist lagrede bildet vises.
• Hvis ingen bilder er lagret på minnekortet, vises
meldingen "No image! (Ingen bilde!)" på
skjermen.
100-0001
6. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
"Protect (Beskytt)", og trykk deretter Joysticken.
7. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å
velge "On (På)", og trykk deretter Joysticken.
8. Trykk MENU-knappen for å avslutte.
• Beskytte-indikatoren ( ) vises.
• Hvis skrivebeskyttelsestappen på minnekortet er angitt til
LOCK, kan du ikke angi bildebeskyttelse.
• Beskyttede bilder kan ikke fjernes, selv ikke med
"Delete All (Slett alle)"-kommandoen i menyen.
Norwegian _80
TA BORT FOTON OCH RÖRLIGA BILDER (DELETE (RADERA))
• Funktionen Delete (Radera) fungerar endast i läget
M.Player (M.Uppspelar). ➥sidan 18
• Du kan radera foton och rörliga bilder som är
lagrade på minneskortet.
• Om du vill ta bort skyddade bilder måste du först
inaktivera bildskyddet.
• En bild som har raderats kan inte återställas.
M.Player Mode
SLETTE STILLBILDER OG FILM (DELETE (Slette))
1/3
Memory
Select
➥side 18
• Du kan slette stillbilder og film som er lagret på
M.Play Select
Delete
Delete All
Protect
Print Mark
Format
Move
• Denne funksjonen virker bare i M.Player-modusen.
minnekortet.
• Hvis du vil slette beskyttede bilder, må du først
deaktivere bildebeskyttelsen.
MENU Exit
• Et bilde som er blitt slettet, kan ikke gjenopprettes.
1. Ställ in Valknappen till CARD.
1. Sett Valgbryteren til CARD.
Slide
1/3
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Player
2. Trykk MODE-knappen for å angi Player (
).
640X480
002
).
(Uppspelar) (
• Det sist lagrede bildet vises.
• Den senast registrerade bilden visas.
• Hvis ingen bilder er lagret på minnekortet, vises
Do you want to delete?
meldingen "No image ! (Ingen bilde !)" på
• Om det inte finns några bilder inspelade på
Yes
No
minneskortet visas "No image ! (Ingen bild !)".
skjermen.
3. För Joystick (◄/►) åt vänster eller åt höger för
3. Beveg Joysticken (◄/►) til venstre eller høyre
100-0001
12:00 1.JAN.2008
att söka efter det foto du vill radera.
for å søke etter bildet du vil slette.
4. Tryck på knappen MENU.
4. Trykk MENU-knappen.
1/3
Slide
640X480
• Menylistan visas.
• Menylisten vises.
002
5. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
5. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
Now deleting...
"Memory (Minne)" och tryck sedan på Joystick.
"Memory (Minne)", og trykk deretter Joysticken.
6. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
6. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
"Delete (Radera)" och tryck sedan på Joystick.
"Delete (Slette)", og trykk deretter Joysticken.
• Meddelandet "Do you want to delete ? (Vill du
• Meldingen "Do you want to delete ? (Vil du
100-0001
12:00 1.JAN.2008
radera ?)" visas.
slette ?)" vises.
7. För Joystick (◄/►) åt vänster eller åt höger för att välja "Yes (Ja)"
7. Beveg Joysticken (◄/►) til venstre eller høyre for å velge
eller "No (Nej)" och tryck sedan på Joystick.
"Yes (Ja)" eller "No (Nei)", og trykk deretter Joysticken.
Använda joysticken
Bruke joysticken
1. För Joystick (▲) uppåt för att välja "Delete (
) (Radera)".
• Meddelandet "Do you want to delete ? (Vill du radera ?)"
visas.
2. För Joystick (◄/►) åt vänster eller åt höger för att välja "Yes (Ja)"
eller "No (Nej)",och tryck sedan på Joystick.
1. Beveg Joysticken (▲) opp for å velge "Delete (
) (Slette)".
• Meldingen "Do you want to delete ? (Vil du slette ?)" vises.
2. Beveg Joysticken (◄/►) til venstre eller høyre for å velge "Yes
(Ja)" eller "No (Nei)", og trykk deretter Joysticken.
• Du kan få direktåtkomst till raderingsfunktionen med Joystick.
81_ Swedish
• Du kan få direkte tilgang til slettefunksjonen med Joysticken.
Norwegian _81
läget digital stillbildskamera digitalt stillkamera-modus
(endast VP-D385( i ))
(kun VP-D385( i ))
Ta bort alla bilder samtidigt
1. Ställ in Valknappen till CARD.
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Player
(Uppspelar) (
).
• Den senast registrerade bilden visas.
Om
det
inte
finns
några bilder inspelade på
•
minneskortet visas "No image! (Ingen bild!)".
3. För Joystick (◄/►) åt vänster eller åt höger för
att söka efter det foto du vill radera.
4. Tryck på knappen MENU.
• Menylistan visas.
5. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Memory (Minne)" och tryck sedan på Joystick.
6. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Delete All (Radera alla)" och tryck sedan på
Joystick.
• Meddelandet "Do you want to delete all? (Vill
du radera alla?)" visas.
7. För Joystick (◄/►) åt vänster eller åt höger för
att välja "Yes (Ja)" eller "No (Nej)" och tryck
sedan på Joystick.
8. Tryck på knappen MENU för att gå ur menyn.
• Om det inte finns någon lagrad bild på
•
•
•
•
Memory
M.Play Select
Delete
Delete All
Protect
Print Mark
Format
Move
Select
MENU Exit
1/3
640X480
Slide
002
Do you want to delete all?
Yes
No
12:00 1.JAN.2008
Slide
002
100-0001
1/3
640X480
Slette alle bilder samtidig
1. Sett Valgbryteren til CARD.
2. Trykk MODE-knappen for å angi Player (
).
• Det sist lagrede bildet vises.
• Hvis ingen bilder er lagret på minnekortet, vises
meldingen "No image! (Ingen bilde!)" på skjermen.
3. Beveg Joysticken (◄/►) til venstre eller høyre for
å søke etter bildet du vil slette.
4. Trykk MENU-knappen.
• Menylisten vises.
5. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
"Memory (Minne)", og trykk deretter Joysticken.
6. Velg "Delete All (Slette alle)" ved å bevege
Joysticken (▲/▼) opp eller ned, og trykk deretter
Joysticken.
• Meldingen "Do you want to delete all? (Vil du
slette alle?)" vises.
7. Beveg Joysticken (◄/►) til venstre eller høyre
for å velge "Yes (Ja)" eller "No (Nei)", og trykk
deretter Joysticken.
8. Trykk MENU-knappen for å avslutte.
• Når det ikke finnes noen lagrede bilder på
Now deleting...
minneskortet visas meddelandet
"No image! (Ingen bild!)".
Om en felaktig bildfil upptäcks på
12:00 1.JAN.2008
minneskortet visas meddelandet
"Memory Card Error! (Fel på Minneskort!)". Det kan bero på
att bilder har kopierats från olika digitala enheter.
Om du vill förhindra att viktiga bilder tas bort av misstag kan du
aktivera bildskyddet. ➥sidan 80
Du kan använda funktionen format för att helt radera alla bilder
och inställningar på minneskortet, även skrivskyddat material.
➥sidan 83
Det kan ta en stund att radera alla filer via menyn "Delete
All (Radera alla)". Ett snabbare sätt att radera alla filer är att
formatera minneskortet när du har kopierat över filerna till en
annan lagringsenhet.
82_ Swedish
1/3
M.Player Mode
•
100-0001
•
•
•
minnekortet, vises meldingen
"No image! (Ingen bilde)".
Hvis det oppdages et feil bildefilformat på
minnekortet, vises meldingen
"Memory Card Error! (Minnekort feil!)".
Dette kan skje hvis du har kopiert bilder fra
forskjellige digitale enheter.
For å beskytte viktige bilder fra å bli slettet må
du aktivere bildebeskyttelsen. ➥side 80
Du kan bruke minneformatfunksjonene til å
slette alle bilder og alternativer fullstendig fra
minnekortet, også beskyttede bilder. ➥side 83
Det kan ta litt tid å slette alle filene med
menyen "Delete All (Slette alle)". Det er
mye raskere å slette alle filer ved å formatere
minnekortet etter å ha tatt sikkerhetskopi av
filene på en annen lagringsenhet.
Norwegian _82
FORMATERA MINNESKORTET (FORMAT (FORMATERA))
• Funktionen Formatera fungerar endast i läget
M.Player (M.Uppspelar). ➥sidan 18
• Du kan använda funktionen format för att
helt radera alla bilder och inställningar på
minneskortet, även skrivskyddat material.
• Formateringsfunktionen återställer minneskortet till
sitt ursprungstillstånd.
M.Player Mode
FORMATERE ET MINNEKORT (FORMAT)
1/3
• Formateringsfunksjonen virker bare i M.Playermodusen. ➥side 18
• Du kan bruke minneformatfunksjonene til å
Memory
M.Play Select
Delete
Delete All
Protect
Print Mark
Format
slette alle bilder og alternativer fullstendig fra
minnekortet, også beskyttede bilder.
• Formateringsfunksjonen tilbakestiller minnekortet
til sin opprinnelige tilstand.
Move
Select
MENU Exit
1. Ställ in Valknappen till CARD.
1. Sett Valgbryteren til CARD.
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Player
2. Trykk MODE-knappen for å angi Player (
).
1/3
Slide
(Uppspelar) (
).
640X480
3. Trykk MENU-knappen.
002
3. Tryck på knappen MENU.
• Menylisten vises.
All files will be deleted !
• Menylistan visas.
Do you want to format?
4. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
Yes
No
4. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Memory (Minne)", og trykk deretter Joysticken.
"Memory (Minne)" och tryck sedan på Joystick.
5. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å
5. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
100-0001
velge "Format", og trykk deretter Joysticken.
12:00 1.JAN.2008
"Format (Formatera)" och tryck sedan på Joystick.
• Meldingen "All files will be deleted! Do you
1/3
• Meddelandet "All files will be deleted! Do
Slide
want to format ? (Alle filer vil bli slettet! Vil
640X480
you want to format ? (Alla filer raderas! Vill
du formatere ?)" vises.
002
du formatera ?)" visas.
6. Beveg Joysticken (◄/►) til venstre eller høyre
Now formatting...
6. För Joystick (◄/►) åt vänster eller åt höger för
for å velge "Yes (Ja)" eller "No (Nei)", og trykk
att välja "Yes (Ja)" eller "No (Nej)" och tryck
deretter Joysticken.
sedan på Joystick.
• Meldingen "Complete ! (Ferdig !)" vises når
• "Complete ! (Klar !)" visas när formateringen
formateringen er ferdig.
100-0001
12:00 1.JAN.2008
är slutförd.
7. Trykk MENU-knappen for å avslutte.
7. Tryck på knappen MENU för att gå ur menyn.
• Hvis du bruker formateringsfunksjonen, slettes alle bilder
• Om du använder formateringsfunktionen raderas alla foton/
fullstendig, og slettede bilder kan ikke gjenopprettes.
filmklipp i sin helhet och kan inte återställas.
• Hvis du formaterer minnekortet med en annen enhet, kan
• Om du formaterar minneskortet med en annan enhet
det føre til at minnekortet leser feil.
inträffar läsfel på kortet.
• Ikke slå strømtilførselen av mens du formaterer.
• Stäng inte av strömmen under pågående formatering.
• Et minnekort med skrivebeskyttelsestappen satt til lock, vil
• Ett minneskort med skyddsfliken inställd på spara kommer
ikke bli formatert. ➥side 74
inte att formateras. ➥sidan 74
• Minnekortet må ikke formateres på en datamaskin.
• Formatera inte minneskortet på en dator. Meddelandet
Meldingen "Not formatted ! (Ikke formatert !)" kan vises
"Not formatted ! (Ej formaterad !)" kan visas om du sätter
dersom det settes inn et minnekort som er formatert på en PC.
in ett minneskort som är formaterat på en dator.
VARNING
Om du använder formateringsfunktionen raderas alla bilder i
sin helhet och kan inte återställas.
83_ Swedish
ADVARSEL
Hvis du bruker formateringsfunksjonen, slettes alle bilder
fullstendig, og slettede bilder kan ikke gjenopprettes.
Norwegian _83
läget digital stillbildskamera digitalt stillkamera-modus
(kun VP-D385( i ))
(endast VP-D385( i ))
SPELA IN RÖRLIGA BILDER (MPEG) PÅ ETT MINNESKORT
SPILLE INN FILM (MPEG) TIL ET MINNEKORT
• Det går att spela in rörliga bilder i läget M.Cam (M.Kamera) och
• Du kan spille inn film når du er i M.Cam (M.Kamera)-modus og
lagre filmen på minnekortet. ➥side 18
lagra dem på minneskortet. ➥sidan 18
• Det går att spela in rörliga bilder med ljud på minneskortet.
• Skärmformatet för de rörliga bilderna som spelas in är 720x576.
• Du kan ta opp og lagre filmklipp med lyd på minnekortet.
• Skjermoppløsningen på filmopptaket blir 720X576.
Spara rörliga bilder på en minneskort
Lagre film på et minnekort
1. Ställ in Valknappen till CARD.
1. Sett Valgbryteren til CARD.
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Camera
).
(Kamera) (
3. Tryck på knappen Inspelningsstart/-stopp för att
lagra de rörliga bilderna på minneskortet i MPEG4format.
• "REC● (REC)" visas på LCD-skärmen.
• Du kan spela in stillbilder på minneskortet
genom att trycka på knappen PHOTO istället för
knappen Inspelningsstart/-stopp. ➥sidan 78
4. Tryck på knappen Inspelningsstart-/stopp för att
stoppa inspelningen.
84_ Swedish
2. Trykk MODE-knappen for å angi Camera
).
(Kamera) (
CHG
REC
SP
0:00:00
60min
16BIt
3. Trykk Start/stopp innspilling-knappen, og filmen
lagres på minnekortet i MPEG4-format.
• "REC● (OPPT)" vises på LCD-skjermen.
• Du kan lagre et kamerastillbilde på minnekortet
ved å trykke PHOTO-knappen i stedet for
Start/stopp innspilling-knappen. ➥side 78
4. Stopp opptaket ved å trykke Start/stopp
innspilling-knappen på nytt.
Norwegian _84
SPELA IN RÖRLIGA BILDER (MPEG) PÅ ETT MINNESKORT
• Upp till 2 000 MPEG-filer kan lagras på ett minneskort.
• MPEG-filer (rörliga bilder) kan spelas in med upp till 2 GB
per fil.
• Kontrollera att minneskortet är isatt i videokameran innan
•
•
•
•
•
•
•
•
du spelar in film.
MENU-knappen är inte tillgänglig när du spelar in rörliga
bilder. Du måste stoppa inspelningen för att kunna
använda knappen MENU. Det går inte att spela in rörliga
bilder när en MENU visas på skärmen. När du vill börja
inspelningen trycker du på knappen MENU så att menyn
försvinner.
Rörliga bilder som du spelat in sparas med filformatet *.avi
(avi 1.0) på minneskortet.
Rörliga bilder på minneskortet är mindre och har lägre
upplösning än de på kassett.
Ljudet spelas in i mono.
Följande funktioner tillåts inte i läget M.Cam (M.Kamera).
"DIS", "Digital Zoom", "Fade", "Program AE", "Visual
Effect (Visuell effekt)", "16:9 Wide", "C.Nite".
Ta inte ur eller sätt i kassetten när du spelar in på
minneskortet då det kan orsaka brud.
a inte ur minneskortet under pågående inspelning på
det då det kan förstöra information på minneskortet eller
kortet i sig.
Om du stänger av strömmen medan du arbetar med
minneskortet kan data på minnekortet skadas.
85_ Swedish
SPILLE INN FILM (MPEG) TIL ET MINNEKORT
• Opp til 2 000 MPEG-filer kan lagres på et minnekort.
• MPEG-filer (film) kan tas opp på inntil 2 GB per fil.
• Kontroller at minnekortet er satt inn i videokameraet før
du bruker funksjonen for filmopptak.
• MENU-knappen er ikke tilgjengelig under innspilling. Du
•
•
•
•
•
•
•
må avslutte opptaket for å kunne bruke MENU-knappen.
Filmopptak er ikke tilgjengelig når en MENU vises på
skjermen. For å starte opptaket trykker du MENUknappen for å få menyen til å forsvinne.
Bilder du spiller inn som filmklipp, lagres i AVI-filformat
(AVI 1.0) på minnekortet.
Filmklippene på et minnekort har mindre filstørrelse og
lavere oppløsning enn bildene på kassetten.
Lyden spilles inn i mono.
Følgende funksjoner er ikke tilgjengelige i M.Cam
(M.kamera)-modusen: "DIS", "Digital Zoom", "Fade
(Toning)", "Program AE", "Visual Effect (Visuell
effekt)", "16:9 Wide", "C.Nite".
Når du tar opp på minnekortet, bør du unngå å sette inn
eller løse ut tapen, ettersom det kan gi støy på opptaket.
Du må ikke løse ut minnekortet mens du tar opp på
det. Det kan ødelegge dataene på kortet eller selve
minnekortet.
Data som er lagret på minnekortet, kan bli skadet hvis du
slå av strømmen mens minnekortet adresseres.
Norwegian _85
läget digital stillbildskamera
(endast VP-D385( i ))
SPELA UPP RÖRLIGA BILDER (MPEG) PÅ MINNESKORTET
(M.PLAY SELECT (M.UPPSPELARE))
• Uppspelning av rörliga bilder fungerar bara i läget M.Player (M.Uppspelare). ➥sidan 18
• Det går att spela upp rörliga bilder på minneskortet.
• Bilden som spelas upp har högre kvalitet om den visas på en dator än
digitalt stillkamera-modus
(kun VP-D385( i ))
SPILLE AV FILM (MPEG) FRA MINNEKORTET (M.PLAY SELECT (M.play valg))
• Avspilling av film virker bare i M.Player-modusen. ➥side 18
• Du kan spille av filmene fra et minnekort.
• Bildet som spilles av, vil ha høyere kvalitet hvis det vises på en PC enn det har på et TV-apparat.
om den visas på en TV.
1/3
M.Player Mode
1. Ställ in Valknappen till CARD.
Memory
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Player (Uppspelar) (
).
Photo
M.Play Select
3. Tryck på knappen MENU.
Delete
✔ Movie
• Menylistan visas.
Delete All
4. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja "Memory (Minne)"
Protect
och tryck sedan på Joystick.
Print Mark
Format
5. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja "M.Play Select
(M.Uppspelare)" och tryck sedan på Joystick.
Move
Select
MENU Exit
6. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja "Movie (Film)"
och tryck sedan på Joystick.
0:00:04
7. Stäng menyn med knappen MENU.
8. För Joystick (◄/►) för att söka efter ett visst filmklipp och tryck
sedan på Joystick.
• Filmklippet som är lagrat på minneskortet spelas upp.
9. Stoppa uppspelningen genom att föra Joystick (▼) nedåt.
• Använd Zoom-reglaget för att ändra volymen i läget STOP.
• För Joystick ( ) nedåt i läget STOP.
- Meddelandet "Please wait.... (Vänta…)" visas och du ser
sex filmklipp på skärmen samtidigt.
SMOV0007
12:00 1.JAN.2008
- För Joystick (▲/▼/◄/►) för att söka efter ett visst filmklipp
och tryck sedan på Joystick.
STOP
1/3
• Använd Joystick för olika uppspelningsfunktioner.
- Tryck på Joystick för att pausa eller spela upp.
- För Joystick åt höger eller åt vänster för att söka i
uppspelningen under uppspelning eller i pausläget.
• MENU-knappen är inte tillgänglig under uppspelning av rörliga
bilder. Du måste stoppa uppspelningen för att kunna använda
knappen MENU. Det går inte att spela upp rörliga bilder när en
MENU visas på skärmen. När du vill börja uppspelningen trycker
12:00 1.JAN.2008
du på knappen MENU så att menyn försvinner.
• Det kan finnas trasiga bilder eller bilder med mosaikmönster
när du spelar upp rörliga bilder men detta är inget fel.
100-0007
1/3
• De rörliga bilderna som du lagrat på minneskortet kanske
inte kan spelas på utrustning från andra tillverkare.
• Rörliga bilder som spelats in med en annan videokamera
kanske inte kan spelas på denna videokamera.
• För att spela upp rörliga bilder på en dator ska Video Codec
(finns på CD:n som följer med videokameran) vara installerat.
- Du behöver Windows Media Player version 9 eller högre för
att kunna spela upp filmer från minneskortet via din dator.
- Du kan ladda ner önskad språkversion av Microsoft
Move
Select
Windows Media Player från Microsofts webbsida,
“http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/ default.asp”.
86_ Swedish
1. Sett Valgbryteren til CARD.
2. Trykk MODE-knappen for å angi Player (
).
3. Trykk MENU-knappen.
• Menylisten vises.
4. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge "Memory
(Minne)", og trykk deretter Joysticken.
5. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge "M.Play Select
(M.Play valg)", og trykk deretter Joysticken.
6. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge "Movie (Film)",
og trykk deretter Joysticken.
7. Trykk MENU-knappen for å avslutte.
8. Beveg Joysticken (◄/►) for å søke etter ønsket bilde, og trykk
Joysticken.
• Filmene som er lagret på minnekortet, vil bli spilt av.
9. Trykk Joysticken (▼) ned for å avbryte avspillingen.
• Bruk Zoom-hendelen til å justere volumet i STOP-modusen.
• Beveg Joysticken ( ) ned i STOP-modus.
- Meldingen "Please wait... (Vennligst vent...)" vises, og
seks bilder vises på skjermen.
- Beveg Joysticken (▲/▼/◄/►) for å søke etter ønsket
bilde, og trykk Joysticken.
• Bruk Joysticken til å utføre ulike avspillingsfunksjoner. Trykk
Joysticken for å spille av eller sette avspillingen på pause.
- Trykk Joysticken for å spille av eller sette avspillingen på pause.
- Beveg Joysticken til venstre eller høyre under avspilling eller pause.
• MENU-knappen er ikke tilgjengelig under avspilling.
Du må avslutte avspillingen for å kunne bruke MENUknappen. Avspilling av film er ikke tilgjengelig når en
meny vises på skjermen. Trykk MENU-knappen for å
fjerne den og starte avspillingen.
• Det kan vises bildestøy eller mosaikkeffekt når du spiller
av et filmklipp, men det er ingen funksjonsfeil.
• Det kan være at filmklippene du har lagret på minnekortet,
ikke kan spilles av på utstyr fra andre produsenter.
• Filmklipp som er tatt opp med et annet videokamera,
kan kanskje ikke spilles av på dette videokameraet.
• Hvis du skal spille av film på en datamaskin, må DVC
Media Pro (på den medfølgende CD-platen) installeres.
- Du trenger Microsoft Windows Media Player
versjon 9 eller nyere for å spille av en filmfil fra
minnekortet, på datamaskinen.
- Du kan laste ned andre språkversjoner av Microsoft
Windows Media Player fra webområdet til Microsoft,
"http://www.microsoft.com/windows/
windowsmedia/download/default.asp".
Norwegian _86
LAGRA EN BILD FRÅN EN KASSETT SOM EN
STILLBILD
LAGRE ET BILDE FRA EN KASSETT SOM ET
STILLBILDE
• Den här funktionen fungerar bara i läget Player
• Denne funksjonen virker bare i Player (Player
modus). ➥side 18
PHOTO
• Videokameraet kan lese filmdata som er spilt inn
VOL
(Uppspelar). ➥sidan 18
• Videokameran kan lagra en bildruta från ett
filmklipp på en kassett som en stillbild på ett
minneskort.
på en kassett, og spille dem inn som et bilde på et
minnekort.
AV
DV
POW
ER
Förberedelse
MODE
Før bruk
CHG
Sätt i den inspelade kassetten och ett minneskort i
videokameran.
1. Ställ in Valknappen till TAPE.
Sett inn en kassett og et minnekort i videokameraet.
MIX[1+2]
STOP
SP
0:00:16:24
60min
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Player
(Uppspelar) (
).
S
3. Tryck på Joystick för att spela upp kassetten.
• Inspelningen på kassetten spelas upp.
4. Tryck på knappen PHOTO.
• Stillbilden registreras på minneskortet.
• Under den stund det tar att lagra en bild är
visningsskärmen släckt och skärmmenyn visas.
5. När du är färdig för du Joystick (▼) nedåt för att
stoppa inspelningen och växla till läget M. Player
(M.Uppspelar) för att se resultatet. ➥sidan 79
16BIt
AV In
12:00 1.JAN.2008
MIX[1+2]
Photo
Copy
STOP
SP
0:00:16:24
60min
S
16BIt
Now coping...
AV In
1. Sett Valgbryteren til TAPE.
2. Trykk MODE-knappen for å angi Player (
).
3. Trykk Joysticken for å spille av kassetten.
• Bildet på kassetten spilles av.
4. Trykk PHOTO-knappen.
• Stillbildet lagres på minnekortet.
• I løpet av den tiden det tar å lagre et bilde,
pauses avspillingsskjermen og skjermmenyen
vises.
5. Når du er ferdig, beveger du Joysticken (▼) ned
for å avslutte innspillingen og bytte til M.Playermodusen for visuell referanse. ➥side 79
12:00 1.JAN.2008
• Stillbilder som kopierats från kassetten till minneskortet
sparas i formatet 640x480.
• Antalet bilder du kan spara beror på bildens upplösning.
87_ Swedish
• Stillbilder som kopieres fra kassett til minnekort, lagres i
640x480-format.
• Hvor mange bilder du kan lagre, varierer avhengig av
bildeoppløsningen.
Norwegian _87
läget digital stillbildskamera digitalt stillkamera-modus
(endast VP-D385( i ))
(kun VP-D385( i ))
KOPIERA EN STILLBILD FRÅN EN KASSETT TILL ETT
MINNESKORT (PHOTO COPY (FOTOKOPIA))
• Bildkopieringsfunktionen fungerar bara i läget Player (Uppspelar).
➥sidan18
• Med sökfunktionen kan du automatiskt ta stillbilder
från kassetter som spelats in med miniDV-kameran
och lagra dem på ett minneskort.
KOPIERE ET BILDE FRA EN KASSETT TIL ET
MINNEKORT (PHOTO COPY (Foto Kopi))
• Denne funksjonen virker bare i Player (Player modus). ➥side 18
Player Mode
Tape
Photo Search
Photo Copy
Audio Select
Audio Effect
Förberedelse
• Med søkefunksjonen kan du lagre fra
videokamerakassetten på et minnekort i sekvens.
Før bruk
• Sett inn kassetten i miniDV-videokameraet, og
• Sätt i en inspelad kassett i miniDV-kameran och
spola tillbaka bandet.
Move
Select
• Sätt i ett minneskort i videokameran.
1. Ställ in Valknappen till TAPE.
SP
Photo Cooy 10Sec
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Player
(Uppspelar) (
).
Photo searching...
3. Tryck på knappen MENU.
No Tape !
1/50
• Menylistan visas.
29
W
4. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
MENU Exit
Back
"Tape (Kassett)" och tryck sedan på Joystick.
5. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
STOP SP
"Photo Copy (Fotokopia)" och tryck sedan på
Photo
Copy
[1+2]
Joystick.
• Alla stillbilder som är inspelade på kassetten
Now coping...
kopieras till minneskortet.
6. Videokameran genomför automatiskt en sökning
för att hitta stillbilder och kopieringen påbörjas.
MENU Exit
Back
12:00 1.JAN.2008
7. För Joystick (▼) nedåt för att stoppa kopieringen.
• Kopieringen avslutas när kassetten eller minneskortet är fullt.
8. Växla till läget M.Player (M.Uppspelar) för att titta på bilderna.
➥sidan 79
• Den senast kopierade bilden från kassetten visas.
• Stillbilder som kopierats från kassetten till minneskortet
sparas i formatet 640x480.
• När du har kopierat stillbilder från kassetten till minneskortet
finns de fortfarande kvar på bandet.
spol den tilbake.
MENU Exit
88_ Swedish
1. Sett Valgbryteren til TAPE.
2. Trykk MODE-knappen for å angi Player (
).
16Bit 3. Trykk MENU-knappen.
• Menylisten vises.
4. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å
velge "Tape", og trykk deretter Joysticken.
5. Velg "Photo Copy (Foto Kopi)" ved å bevege
Joysticken (▲/▼) opp eller ned, og trykk deretter
Joysticken.
3/3
56min
• Alle bildene på kassetten kopieres til
16BIt
minnekortet.
6. Videokameraet søker automatisk etter bildene og
starter kopieringen.
AV In
7. Beveg Joysticken (▼) ned for å avbryte
kopieringen.
• Kopieringen stopper når kassetten er slutt eller
minnekortet er fullt.
8. Du må bytte til M.Player-modus for å vise bildene.
➥side 79
• Det siste bildet på kassetten vises.
• Stillbilder som kopieres fra kassett til minnekort, lagres i
640x480-format.
• Bilder du har kopiert fra kassetten til minnekortet, forblir på
kassetten.
Norwegian _88
0:03:30:23
57min
S
M
T
• Sett inn et minnekort i videokameraet.
S
MARKERA BILDER FÖR UTSKRIFT (PRINT MARK (SKRIV UT))
• Utskriftsfunktionen fungerar bara i läget M.Player (M.Uppspelare).
➥sidan 18
• Den här videokameran stöder utskriftsformatet DPOF
MERKE BILDER FOR UTSKRIFT (PRINT MARK (Utskriftsmerke))
• Denne funksjonen virker bare i M.Player-modus. ➥side 18
• Videokameraet støtter utskriftsformatet DPOF (Digital Print Order Format).
• Du kan automatisk skrive ut bilder lagret på et
minnekort, med en skriver som støtter DPOF.
(Digital Print Order Format).
• Du kan skriva ut bilder från minneskortet automatiskt
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
med en skrivare som stöder DPOF.
Kontrollera att M.Play Select (M.Uppspelare) är
inställd på Photo (Foto) i menyn. ➥sidan79
Du kan göra utskriftsmarkeringen på två sätt.
- "This File (Denna fil)": D
u kan göra en
utskriftsmarkering på den
bild som visas på LCDskärmen.Den kan ställas in
upp till 999.
- "All Files (Alla filer)": För att göra en kopia av alla
lagrade bilder.
Ställ in Valknappen till CARD.
Tryck på MODE-knappen för att ange Player
(Uppspelar) (
).
• Den senast registrerade bilden visas.
För Joystick (◄/►) åt vänster eller åt höger för att
söka efter det foto du vill markera.
Tryck på knappen MENU.
• Menylistan visas.
För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Memory (Minne)" och tryck sedan på Joystick.
För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Print Mark (Skriv ut)" och tryck sedan på Joystick.
För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja önskat
alternativ, "All Off (Stäng av allt)", "This File (Denna fil)"
eller "All Files (Alla filer)" och tryck sedan på Joystick.
Om du väljer "This File (Denna fil)" för du Joystick
(▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja antal, tryck sedan
på Joystick.
Tryck på knappen MENU för att gå ur menyn.
• Indikator för Skriv ut ( ) och antalet utskrifter visas.
M.Play Select
Delete
Delete All
Protect
Print Mark
Format
Move
•
•
� Off
MENU Exit
1.
2.
1/3
Memory
M.Play Select
Delete
Delete All
Protect
Print Mark
Format
Move
Select
002
3.
4.
All Off
✔ This File
002
All Files
MENU Exit
1/3
800X600
5.
6.
7.
8.
002
Om Skriv ut är inställd på "This File (Denna fil)" kan du ange antal
kopior mellan "000" och "999".
Om Print Mark (Skriv ut) är inställd på "All Files (Alla filer)" kan du
ange antalet kopior till "001".
Alternativet "All Files (Alla filer)" kan göra att åtgärden tar längre tid
beroende på antalet lagrade bilder.
Det går att köpa skrivare som stöder DPOF.
89_ Swedish
Select
� Photo
M.Player Mode
För att ta bort alla Skriv ut ska du välja "All Off (Stäng av allt)".Om du vill
ta bort utskriftsmarkeringen för en viss fil ska du markera filen och ställa in
"This File (Denna fil)" som "000".
•
•
Memory
Ta bort utskriftsmärket
•
• Kontroller at M.Play Select (M.Play valg) er angitt til
1/3
M.Player Mode
100-0001
9.
Photo i menyen. ➥side 79
Det er to måter å gjøre en utskriftsmarkering.
- "This File (Denne filen)": Du kan sette et
utskriftsmerke på bildet
som vises på LCDskjermen. Du kan angi
opptil 999.
- "All Files (Alle filer)": D
u kan skrive ut ett eksemplar
av alle lagrede bilder.
Sett Valgbryteren til CARD.
Trykk MODE-knappen for å angi Player (
).
• Det sist lagrede bildet vises.
Beveg Joysticken (◄/►) til venstre eller høyre for å
søke etter bildet du vil merke.
Trykk MENU-knappen.
• Menylisten vises.
Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
"Memory (Minne)", og trykk deretter Joysticken.
Velg "Print Mark (Utskriftsmerke)" ved å bevege
Joysticken (▲/▼) opp eller ned, og trykk deretter
Joysticken.
Velg ønsket valg, "All Off (Alle av)", "This File (Denne filen)"
eller "All Files (Alle filer)", ved å bevege Joysticken
(▲/▼) opp eller ned, og trykk deretter Joysticken.
Hvis du velger "This File (Denne filen)", beveger du
Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge antallet
og trykker deretter Joysticken.
Trykk MENU-knappen for å avslutte.
• Indikatoren for utskriftsmerket ( )og valgt antall
kopier vises.
Fjerne utskriftsmerket
Velg "All Off (Alle av)" hvis du ønsker å fjerne alle utskriftsmerker. Hvis du
vil fjerne utskriftsmerket på en enkelt fil, må du velge filen og angi
"This File (Denne filen)" til "000".
• Hvis alternativet for utskriftsmerke er satt til "This File (Denne filen)",
kan du angi antall eksemplarer fra "000" til "999".
• Hvis alternativet for utskriftsmerke er satt til "All Files (Alle filer)",
kan du angi antall eksemplarer til "001".
• Alternativet "All Files (Alle filer)" kan kreve mer behandlingstid
avhengig av antallet lagrede bilder.
• Skrivere med støtte for DPOF er alminnelig tilgjengelig i handelen.
Norwegian _89
pictbridgeTM
(endast VP-D385( i ))
pictbridgeTM
(kun VP-D385( i ))
• Funktionen PictBridgeTM fungerar endast i läget M.Player (M.Uppspelar).
• PictBridgeTM -funksjonen virker bare i M.Player-modusen. ➥side 18
• Ved å koble kameraet til skrivere som støtter PictBridge (selges separat),
SKRIVA UT BILDER MED PICTBRIDGETM
•
•
➥sidan 18
Om du ansluter videokameran till skrivare med stöd för PictBridge (säljs separat)
kan du enkelt skicka bilder direkt från minneskortet till skrivaren.
Med PictBridge kan du styra skrivaren direkt via videokameran när du
vill skriva ut lagrade bilder. Om du vill skriva ut lagrade bilder direkt
med funktionen PictBridge måste du först ansluta videokameran till en
PictBridge-skrivare med hjälp av en USB-kabel.
SKRIVE UT BILDENE – VED HJELP AV PictBridgeTM
kan du sende bilder fra minnekortet direkte til skriveren ved hjelp av
bare noen trykk på kameraknappene.
Med støtte for PictBridge kan du kontrollere skriveren direkte via
kameraet for å skrive ut lagrede bilder. For direkte utskrift av de lagrede
bildene ved hjelp av funksjonen PictBridge, må du koble videokameraet
til en PictBridge-skriver med en USB-kabel.
•
Ansluta till en skrivare
1. Stäng av skrivaren.
2. För POWER-reglaget nedåt för att slå på strömmen
och ställ in Valknappen på CARD.
3. Tryck på MODE-knappen för att ange Player
).
(Uppspelar) (
4. Tryck på knappen MENU.
• Menylistan visas.
5. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"System" och tryck sedan på Joystick.
6. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"USB Connect (USB-anslutn)" och tryck sedan
på Joystick.
7. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Printer (Skrivare)" och tryck sedan på Joystick.
• "Computer (Dator)": Att ansluta till en dator.
• "Printer (Skrivare)": Att ansluta till en
skrivare. (Anslut till
en skrivare för att
använda funktionen
PictBridge.)
8. Anslut videokameran till skrivaren med den
medföljande USB-kabeln.
9. Slå på skrivaren.
• Menyskärmen för PictBridge visas automatiskt
efter en kort stund.
• "Print (Skriv ut)" markeras.
90_ Swedish
Koble til en skriver
1/3
M.Player Mode
System
Clock Set
Remote
Beep Sound
USB Connect
Language
Move
Select
� On
� On
� Computer
� English
MENU Exit
1/3
M.Player Mode
System
Clock Set
Remote
Beep Sound
USB Connect
Language
Move
Select
Computer
✔ Printer
MENU Exit
AV
DV
MODE
POWER
CHG
DC IN
1. Slå skriveren av.
2. Skyv POWER-bryteren nedover for å slå på
strømmen, og sett Valgbryteren til CARD.
3. Trykk MODE-knappen for å angi Player (
).
4. Trykk MENU-knappen.
• Menylisten vises.
5. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
"System", og trykk deretter Joysticken.
6. Velg "USB Connect (USB kobling)" ved å
bevege Joysticken (▲/▼) opp eller ned, og trykk
deretter Joysticken.
7. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
"Printer (Skriver)", og trykk deretter Joysticken.
• "Computer (Datamaskin)": Koble til en
datamaskin.
• "Printer (Skriver)": Koble til en skriver.
(Koble til en skriver hvis
du vil bruke PictBridgefunksjonen.)
8. Koble videokameraet til skriveren ved hjelp
av den medfølgende USB-kabelen.
9. Slå på skriveren.
• PictBridge-menyskjermbildet vises
automatisk etter en kort stund.
• Pekeren uthever "Print (Utskrift)".
Norwegian _90
Välja bilder
För Joystick (◄/►) åt vänster eller åt höger för att
markera den bild som ska skrivas ut.
• Varje gång du trycker på knappen MENU öppnas
eller stängs PictBridge-menyn.
Ange antal utskrifter
1. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Copies (Kopior)" och tryck sedan på Joystick.
2. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
antal utskrifter och tryck sedan på Joystick.
Ställa in funktionen för att ange datum/tid
1. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Date/Time (Datum/Klocka)" och tryck sedan på
Joystick.
2. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
visningstyp för Date/Time (Datum/Klocka) och tryck
sedan på Joystick.
• Visningstyper för Date/Time (Datum/Klocka):
"Off (Av)", "Date (Datum)", "Time (Klocka)",
"Date&Time (Datum&Klocka)".
Velge bilder
Print
Print
Copies
Date/Time
Move
Select
M.Player Mode
Num.
02
Angi antall papirkopier
1. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
"Copies (Kopier)", og trykk deretter Joysticken.
2. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å angi
antall utskrifter, og trykk deretter Joysticken.
MENU Exit
Stille inn alternativet for dato og
klokkeslett på utskrift
1/3
Print
Print
Copies
Date/Time
Move
Select
Off
✔ Date
Time
Date&Time
MENU Exit
1/3
Skriva ut bilder
För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Print (Skriv ut)", tryck sedan på Joystick för att skriva
ut de markerade bilderna.
Beveg Joysticken (◄/►) til venstre eller høyre for å
velge et bilde for utskrift.
• Hver trykk på MENU-knappen gjør at du veksler
mellom å slå PictBridge-menyskjermbildet på og av.
1/3
M.Player Mode
800x600
Now printing...
Skrive ut bilder
Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
"Print (Utskrift)", og trykk deretter Joysticken.
Valgte bilder skrives ut.
[01/01]
Avbryta utskriften
Om du vill avbryta utskriften trycker du på Joystick igen.
Meddelandet "Cancel (Avbryt)" visas och
Cancel
utskriftsjobbet avbryts.
• Stämpelfunktionen för datum och tid kanske inte stöds
av alla skrivare. Mer information kan fås av skrivarens
tillverkare. Menyn "Date/Time (Datum/Klocka)" kan inte
öppnas om skrivaren inte stöder denna funktion.
• PictBridgeTM är ett registrerat varumärke som tillhör CIPA
(Camera & Imaging Products Association) och är en
överföringsstandard som har utvecklats av Canon, Fuji, HP,
Olympus, Seiko Epson och Sony.
• Det går att köpa skrivare som stöder PictBridge.
• Använd den USB-kabel som följer med videokameran.
• Använd strömadaptern för kameran vid direktutskrift med
PictBridge. Om du stänger av videokameran under utskrift
kan data på minneskortet skadas.
• Utskrift av foton stöds. Det går inte att skriva ut filmklipp.
• Du kan ställa in ett antal utskriftsalternativ beroende på vad
du har för skrivare.
• Se skrivarens användarmanual.
91_ Swedish
1. Velg "Date/Time (Dato/Tid)" ved å bevege
Joysticken (▲/▼) opp eller ned, og trykk deretter
Joysticken.
2. Velg visningstypen for dato/klokkeslett ved å
bevege Joysticken (▲/▼) opp eller ned, og trykk
deretter Joysticken.
• Utskriftsalternativer for dato og tid: "Off (Av)",
"Date (Dato)", "Time (Tid)", "Date&Time
(Dato/Tid)".
•
•
•
•
•
•
•
•
Avbryte utskriften
Hvis du vil avbryte utskriften, trykker du en gang til på
Joysticken. Meldingen "Cancel (Avbryt)" vises, og
utskriften av bildet vil bli stoppet.
Funksjonen Dato/klokkeslett-stempel støttes ikke nødvendigvis av
alle skrivere. Spør produsenten av skriveren. Menyen "Date/Time
(Dato/Tid)" kan ikke settes opp dersom skriveren ikke støtter
denne funksjonen.
PictBridgeTM er et registrert varemerke for CIPA (Camera &
Imaging Products Association), en bildeoverføringsstandard
utviklet av Canon, Fuji, HP, Olympus, Seiko, Epson og Sony.
Skrivere som støtter PictBridge, er alminnelig tilgjengelig i
handelen.
Bruk USB-kabelen som følger med videokameraet.
Bruk nettstrømadapteren for videokameraet under PictBridgedirekteutskrift. Hvis du slår av videokameraet under utskrift, kan det
skade data på minnekortet.
Utskrift av stillbilder støttes. Filmklipp kan ikke skrives ut.
Du kan angi diverse utskriftsalternativer, avhengig av skriveren.
Se brukerhåndboken for skriveren for mer informasjon.
Norwegian _91
100-0022
IEEE 1394 dataöverföring IEEE 1394-dataoverføring
ÖVERFÖRA IEEE1394 (I.LINK)-DV STANDARD
DATAANSLUTNINGAR
OVERFØRE IEEE1394 (I.LINK) - STANDARD DVTILKOBLING FOR DATA
Ansluta till en DV-enhet (DVD-spelare, videokamera etc.)
Tilkobling til en DV-enhet (DVD opptaker, videokamera el. l)
• Ansluta till andra produkter med DV-standard.
- En vanlig DV-anslutning är enkel att göra.
- Om en produkt har ett DV-uttag (eller FireWire) kan du överföra
data genom att ansluta rätt kabel till DV-uttaget. (medföljer ej)
• Med en digital anslutning överförs både video- och ljudsignalerna
i det digitala formatet, vilket ger en överföring av bilder med hög
kvalitet.
• Koble til andre DV-enheter.
- En standard DV-tilkobling er enkel.
- Hvis et produkt har en DV-port, kan du overføre data ved å
koble til DV-porten ved hjelp av riktig kabel. (følger ikke med)
• Når en digital tilkobling er opprettet, kan både video- og lydsignaler
overføres i digitalt format, noe som tillater overføring av bilder i høy
kvalitet.
Ansluta till en dator
Koble til en PC
tillbehörskort med IEEE 1394 i datorn. (medföljer ej)
• Inspelad bildfrekvens för video beror på datorns kapacitet.
• Bildehastigheten som støttes for videoopptak, avhenger av
Systemkrav
Systemkrav
• Om du vill överföra information till en dator måste du installera ett
• Processor: minst Intel® Pentium III™ 450MHz.
• Operativsystem: Windows® 98SE, ME, 2000, XP, VISTA, Mac OS
(9.1~10.4).
• Minne: mer än 64 MB RAM.
• IEEE1394 tillbehörskort eller inbyggt.
• Det går inte att garantera driften i alla datormiljöer som
rekommenderas ovan.
1394-tilleggskort i PC-en. (følger ikke med)
datamaskinens kapasitet.
• CPU: raskere Intel® Pentium III™ 450MHz eller kompatibel.
• Operativsystem: Windows® 98SE, ME, 2000, XP, VISTA, Mac OS
(9.1~10.4).
• Hovedminne: over 64 MB RAM.
• IEEE1394 tilleggskort eller innebygd IEEE1394-port.
• Funksjonaliteten kan ikke garanteres for alle
datamaskinmiljøer som er nevnt ovenfor.
• IEEE 1394 är en internationell standard som är utformad av
• IEEE 1394 er en internasjonal standard som ble standardisert
• DV -enheter som inte är kompatibla med DV-standarden
• Det er mulig at DV-enheter som ikke er i henhold til
Institute of Electrical and Electronics Engineers.
kanske inte stöds.
Mer information om kompatibla program finns i
dokumentationen till enheten som ska anslutas.
VARNING
• Hvis du vil overføre data til en PC, må du installere et IEEE
Var försiktig eftersom det finns två typer av DV-uttag (med 4
stift och 6 stift). Den här videokameran har ett 4-stiftsuttag.
92_ Swedish
av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
standard DV-spesifikasjonen ikke er støttet.
Se i produktets dokumentasjon for flere detaljer rundt
kompatible programmer.
ADVARSEL
Vær forsiktig, siden det finnes to typer DV-porter (4-pinners
og 6-pinners). Dette videokameraet har en 4-pinners kontakt.
Norwegian _92
Spela in med en DV-kabel
Opptak med en DV-forbindelseskabel
• Modeller med suffikset 'i' har ikke DV(IEEE1394) /AV (Analogue) In.
AV(Analog)-ingång.
1. Sett Valgbryteren til TAPE. (kun VP-D385( i ))
1. Ställ in Valknappen till TAPE. (endast VP-D385( i ))
2. Trykk MODE-knappen for å angi player (
).
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Player (Uppspelar) (
).
3. Koble DV-kabelen (ekstrautstyr)
3. Anslut DV-kabeln (medföljer ej)
fra DV-kontakten på
från DV-anslutningen på
videokameraet til DV-kontakten
videokameran till DV-anslutningen
på den andre DV-enheten.
DV Jack
på den andra DV-enheten.
• Kontroller at ( ) vises.
PC
• Se till att ( ) visas.
4. Trykk Start/stopp innspilling4. Tryck på knappen
knappen for å gå til REC
Inspelningsstart/-stopp för att
PAUSE-modus.
aktivera REC PAUSE
• "PAUSE" vises.
(paus i inspelning).
5. Start avspillingen på den andre
• "PAUSE (PAUSE)" visas.
DV-enheten, og følg med på
5. Starta uppspelningen på den
innholdet.
andra DV-enheten samtidigt
6. Start opptaket ved å trykke
som du övervakar bilden.
Start/stopp innspilling-knappen.
Camcorder
IEEE1394 cable 6. Tryck på knappen
• Hvis du vil ta en pause i
(DV cable)
Inspelningsstart-/stopp för att
opptaket, trykker du en gang
påbörja inspelning.
til på Start/stopp innspilling• Om du vill pausa inspelningen
knappen.
en stund kan du trycka på knappen Inspelningsstart/-stopp igen.
7. Beveg Joysticken (▼) ned for å avbryte opptaket.
7. Stoppa inspelningen genom att föra Joystick (▼) nedåt.
• Modeller med suffixet 'i' har funktionen DV(IEEE1394)/
L
VO
AV
DV
POWE
R
MODE
CHG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Om du överför information från videokameran till en annan DV-enhet
är det inte säkert att alla funktioner fungerar.Om det skulle uppstå ska
du koppla ur DV-kabeln och slå från och till kameran (ON/OFF).
När du överför information från videokameran till datorn fungerar inte
knappen PC i läget M.Player (M.Uppspelar). (endast VP-D385( i ))
Använd ingen annan DV-enhet när du använder IEEE1394.
Anslut inte videokameran till en dator med både en DV- och en USBkabel (endast VP-D385( i )). Det fungerar eventuellt inte.
IEEE1394-kabeln (DV-kabeln) säljs separat.
Programvara för rörliga bilder finns att köpa.
De flesta datorer med DV-funktion har ett 6-stiftsuttag. I så fall behövs
en 6-stifts-/4-stiftskabel för anslutningen.
De flesta bärbara datorer med DV-funktion har ett 4-stiftsuttag.
Använd en 4-stifts-/4-stiftskabel för anslutningen.
Funktionerna DIS och C.Nite är inte tillgängliga i DV-läget (IEEE1394).
DIS och C.Nite kommer att inaktiveras i DV-läge (IEEE1394).
Sökning (framåt/bakåt) är inte tillgängligt i DV-läget (IEEE1394).
När du använder videokameran som en inspelningsenhet kan
bilderna som visas på skärmen se ojämna ut, men de inspelade
bilderna påverkas inte.
93_ Swedish
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Når du overfører data fra videokameraet til en annen DV-enhet, kan
det hende noen funksjoner ikke virker. Hvis dette skjer, kobler du til
DV-kabelen på nytt eller slå strømmen av og på igjen.
Når du overfører data fra videokameraet til PC, er knappen for PC-funksjon
ikke tilgjengelig i M.Player (M.player-modusen). (kun VP-D385( i ))
Ikke bruk andre DV-enheter når du bruker IEEE1394.
Ikke koble videokameraet til en PC ved hjelp av både DV- og USB-kabler
(kun VP-D385( i )). Det er ikke sikkert det vil fungere som det skal.
IEEE1394-kabelen (DV-kabelen) selges separat.
Programvare for film selges separat.
De fleste PC-er som støtter DV, har en 6-pinners kontakt. I dette
tilfellet kreves det en 6-4-kabel for tilkoblingen.
De fleste bærbare datamaskiner som støtter DV, har en 4-pinners
kontakt. Bruk en 4-4-kabel for tilkoblingen.
Funksjonene DIS og C.Nite er ikke tilgjengelige når du benytter DVmodus (IEEE1394). Hvis DV-modusen (IEEE1394) er valgt, vil DIS og
C.Nite bli deaktivert.
Søking (fremover/bakover) er ikke tilgjengelig i DV-modus (IEEE1394).
Når du bruker dette videokameraet som en opptaker, kan bildene
som vises på en tilkoblet skjerm se ujevne ut, men bildene som blir
tatt opp, påvirkes ikke.
Norwegian _93
USB-gränssnitt
(endast VP-D385( i ))
USB-grensesnitt
(kun VP-D385( i ))
ANVÄNDA USB-GRÄNSSNITT
BRUKE USB-GRENSESNITTET
Överföra en digital bild via en USB-anslutning
• Videokameran stöder både USB 1.1 och 2.0.
(Beroende på datorns specifikationer)
• Du kan överföra en fil som är lagrad på minneskortet till en dator
via en USB-anslutning.
• Om du överför information till en dator måste du installera
programvaran som följer med videokameran
(DV Driver, Video Codec, DirectX 9.0).
USB-anslutningens hastighet beror på
systemet
USB-höghastighetsanslutning stöds endast av
Microsoft (Windows)-drivrutiner.
• Windows 2000 - USB - hög hastighet på system
med Service Pack 4 eller senare.
• Windows XP - USB - hög hastighet på system med Service Pack 1
eller senare.
• Windows VISTA - USB - hög hastighet på system med Service
Pack 1 eller senare.
Systemkrav
Processor
OS(operativsystem)
Minne
Hårddiskstorlek
Upplösning
USB
Windows System
Intel® Pentium 4™, 2GHz
Windows® 2000/XP/VISTA
* Standardinstallation rekommenderas.
Om operativsystemet har uppgraderats kan inte
användning garanteras.
512MB
minst 2 GB
1024 x 768 pixlar 24 bitars färg
USB2.0 High Speed
• USB-gränssnitt stöds inte av Macintosh operativsystem.
• Systemkraven som nämns ovan är rekommendationer. Det är inte
säkert att användningen fungerar korrekt även om kraven ovan är
uppfyllda.
94_ Swedish
Overføre et digitalt bilde via en USB-forbindelse
• Videokameraet støtter både USB 1.1- og 2.0-standarden.
(Versjonen avhenger av PC-spesifikasjonen)
• Du kan overføre en videofil på minnekortet til en PC via en USBforbindelse.
• Hvis du skal overføre data til en PC, må du installere programvaren
som følger med videokameraet (DV-driver, videokodek, DirectX9.0).
Hastigheten på USB-forbindelsen er
systemavhengig
Høyhastighets USB-forbindelse støttes bare av
Microsoft (Windows)-enhetsdrivere.
• Windows 2000 - Høyhastighets USB på
systemer med Service Pack 4
eller nyere installert.
• Windows XP - Høyhastighets USB på systemer med Service Pack
1 eller nyere installert.
• Windows VISTA - Høyhastighets USB på systemer med Service
Pack 1 eller nyere installert.
Systemkrav
CPU
OS(Operativsystem)
Minne
Harddiskkapasitet
Oppløsning
USB
Windows-PC
Intel® Pentium 4™, 2GHz
Windows® 2000/XP/VISTA
*Standardinstallasjon er anbefalt.
Funksjonaliteten kan ikke garanteres dersom
ovenstående OS er oppgradert.
512MB
2GB eller mer
1024 x 768 punkter 24bit farge
Høyhastighets USB 2.0
• USB-grensesnittet er ikke støttet på Mac OS.
• Systemkravene nevnt ovenfor er anbefalinger. Selv på et system
som tilfredsstiller kravene, kan det oppstå problemer.
Norwegian _94
• På en dator som är långsammare än rekommenderat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
kan uppspelning av fil bli hackig och videoredigering bli
långsam.
På en dator som är långsammare än rekommenderat kan
uppspelningen hoppa över vissa rutor eller fungera konstigt.
Intel® Pentium III™ och Pentium 4™ är varumärken som
tillhör Intel Corporation.
Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft®
Corporation.
Alla andra fabrikat och namn tillhör sina respektive ägare.
Det går inte att garantera driften i alla datormiljöer som
rekommenderas ovan.
Anslut inte videokameran till en dator med både en DV- och
en USB-kabel. Det fungerar eventuellt inte.
I lägena M.Cam (M.Kamera) och M.Player (M.Uppspelar)
ska du se till att minneskortet sitter i videokameran innan du
ansluter USB-kabeln.
Om minneskortet saknas eller är oformaterat identifieras
inte videokameran som en flyttbar disk.
Om du kopplar bort USB-kabeln från datorn eller
videokameran under dataöverföringen, stoppas
dataöverföringen och data kan skadas.
Om du ansluter USB-kabeln till en dator via en USBhubb eller tillsammans med andra enheter kan det uppstå
motsättningar och det kanske inte fungerar som det ska.
Om det inträffar tar du bort alla andra USB-enheter och
försöker ansluta igen.
95_ Swedish
• På en PC med lavere ytelse enn anbefalt er det ikke sikkert
du få så jevn filmavspilling eller så rask videoredigering.
• På en PC med lavere ytelse enn anbefalt kan filmavspillings
programvaren hoppe over bilder eller fungere uberegnelig.
• Intel® Pentium III™ eller Pentium 4™ er et varemerke for
Intel Corporation.
• Windows® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft®
Corporation.
• Alle andre varemerker og merkenavn er de respektive
eiernes eiendom.
• Funksjonaliteten kan ikke garanteres for alle
datamaskinmiljøer som er nevnt ovenfor.
• Ikke koble videokameraet til en PC ved hjelp av både DV- og
USB-kabler. Det er ikke sikkert det vil fungere som det skal.
• I modiene M.Cam (M.Kamera) eller M.Player må du
kontrollere at minnekortet er satt inn i videokameraet før du
kobler til USB-kabelen.
• Hvis det ikke er satt inn et minnekort, eller det er satt
inn et uformatert minnekort, gjenkjenner ikke PC-en
videokameraet som en flyttbar disk.
• Hvis du kobler USB-kabelen fra PCen eller videokameraet
under dataoverføringen, stopper dataoverføringen og
dataene kan skades.
• Hvis du kobler USB-kabelen til en PC ved hjelp av en USBhub eller kobler til andre USB-enheter samtidig, kan det
skape konflikt, og det er ikke sikkert videokameraet vil
fungere. Hvis dette skjer, fjerner du alle andre USB-enheter,
og forsøker å koble til på nytt.
Norwegian _95
USB-gränssnitt
(endast VP-D385( i ))
USB-grensesnitt
(kun VP-D385( i ))
VÄLJA USB-ENHET (USB Connect (USB-anslutn))
VELG EN USB-ENHET (USB Connect (USB-tilkobling))
• Funktionen USB Connect (USB-anslutn) fungerar bara i läget
• Denne funksjonen virker bare i M.Player-modusen. ➥side 18
• Ved hjelp av USB-kabelen kan du koble videokameraet til en
M.Player (M.Uppspelar). ➥sidan 18
• Med USB-kabeln kan du ansluta videokameran till en dator och
kopiera över dina rörliga bilder och stillbilder från minneskortet,
eller till en skrivare och skriva ut bilderna.
1. Ställ in Valknappen till CARD.
CARD
datamaskin for å kopiere filmene og bildene dine fra minnekortet,
eller du kan koble det til en skriver for å skrive ut.
MODE
TAPE
3. Tryck på knappen MENU.
• Menylistan visas.
4. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"System" och tryck sedan på Joystick.
5. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"USB Connect (USB-anslutn)" och tryck sedan
på Joystick.
6. För Joystick (▲/▼) uppåt eller nedåt för att välja
"Computer (Dator)" eller "Printer (Skrivare)" och
tryck sedan på Joystick.
• Välj "Computer (Dator)" om du ska använda
videokameran som webbkamera, USB-spelare
eller flyttbar disk.
• Välj "Printer (Skrivare)" om du ska använda
dig av Pictbridge. ➥sidan 90
7. Tryck på knappen MENU för att gå ur menyn.
96_ Swedish
1. Sett Valgbryteren til CARD.
2. Trykk MODE-knappen for å angi Player (
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Player
).
(Uppspelar) (
CHG
BATT.
).
3. Trykk MENU-knappen.
• Menylisten vises.
4. Beveg Joysticken (▲/▼) opp eller ned for å velge
"System", og trykk deretter Joysticken.
1/3
M.Player Mode
System
Clock Set
Remote
Beep Sound
USB Connetct
Language
Move
Select
� On
� On
� Computer
� English
MENU Exit
1/3
M.Player Mode
System
Clock Set
Remote
Beep Sound
USB Connetct
Language
Move
Select
Computer
✔ Printer
5. Velg "USB Connect (USB kobling)" ved å
bevege Joysticken (▲/▼) opp eller ned, og trykk
deretter Joysticken.
6. Velg "Computer (Datamaskin)" eller "Printer
(Skriver)" ved å bevege Joysticken (▲/▼) opp
eller ned, og trykk deretter Joysticken.
• Du kan velge "Computer (Datamaskin)" for å
bruke videokameraet som et datakamera, USBstreame-enhet eller en flyttbar lagringsenhet.
• Du kan velge "Printer (Skriver)" hvis du vil
benytte PictBridge funksjonen. ➥side 90
7. Trykk MENU-knappen for å avslutte.
MENU Exit
Norwegian _96
INSTALLERA PROGRAMVARA (DV MEDIA PRO-PROGRAM)
INSTALLERE PROGRAMVAREN (DV MEDIA PRO PROGRAMME)
Du må installere DV Media Pro 1.0 for å kunne spille
av filmfiler fra miniDV-videokameraet med USBkabelen på datamaskinen. Når du installerer DV
Media PRO-programmet på datamaskinen (Windows),
får du følgende muligheter når du kobler miniDVvideokameraet til datamaskinen via USB-kabelen.
• Du må installere "DV Driver", "Video Codec" og
"DirectX 9.0" for å kunne kjøre DV Media Pro.
• For å kunne spille av filmene på en datamaskin
installerer du programvare i denne rekkefølgen:
DV Driver - DirectX 9.0 - Video Codec
• Du må installere programvaren til WEB-kameraet i
denne rekkefølgen:
DV Driver - DirectX 9.0 - Video Codec
Du måste installera DV Media Pro för att kunna spela upp
inspelade filmfiler på miniDV-kameran på datorn via USBkabel. När du installerar DV Media PRO-programmet på
din Windowsdator, kan du njuta av följande genom att
ansluta din miniDV-kamera till datorn via USB-kabel.
• Du måste installera "DV Driver", "Video Codec"
och "DirectX 9.0" för att kunna köra DV Media Pro.
• För att kunna spela upp rörliga bilder på en dator
ska du installera programmen i den här ordningen:
DV Driver - DirectX 9.0 - Video Codec
• För webbkamera skall programmen installeras i följande
ordning: DV Driver - DirectX 9.0 - Video Codec
Innan du börjar!
Før du starter!
Installera drivrutinen - DV Driver och DirectX 9.0
Installere driveren - DV-driveren og DirectX 9.0
Programinstallation - Video Codec
Installasjon av program - videokodeks
•
•
Sätt på datorn. Stäng alla program som körs.
Sätt i den medföljande CD:n i CD-ROM-spelaren.
- Installationsskärmen visas automatiskt efter att CD:n har satts i.
Om installationsskärmen inte visas kan du öppna dialogrutan genom att
trycka på ”Start” längst ned till vänster och välja "Kör". Skriv in "D:\autorun.
exe" och tryck sedan på ENTER, om drivrutinen för din CD-ROM-enhet har
sökvägen "D:Drive".
•
DV-drivrutinen är en programdrivrutin som krävs för att stödja anslutning till en
dator. (Om den inte är installerad stöds inte alla funktioner.)
1. Klicka på "DV Driver (DV-drivrutin)" på installationsskärmen.
• Den drivrutin som krävs installeras automatiskt. Följande
drivrutiner installeras:
- Drivrutin för USB PC-kamera
2. Klicka på "Confirm (Bekräfta)" för att slutföra drivrutinsinstall
ationen.
3. Om ”DirectX 9.0” inte är installerad görs detta automatiskt
efter att ”DV Driver” installerades.
• Efter installation av DirectX 9.0, måste du starta om
datorn.
• Du behöver inte starta om datorn om DirectX 9.0 redan är installerat.
•
Klicka på "Video Codec" på installationsskärmen. Video Codec krävs för att
spela upp filmfiler som spelats in på miniDV-kameran på en dator.
•
•
•
Installera från den program-CD som medföljer videokameran. Vi kan
inte garantera att CD:n är kompatibel med din dator.
Under installationen kanske Microsofts LOGO testvarning visas. Klicka
på "Continue (C) (Fortsätt)".
Om du får ett meddelande som säger att digital signal inte kan hittas,
bortse från meddelandet och fortsätt installationen.
97_ Swedish
•
•
•
•
Slå på datamaskinen. Avslutt alle andre programmer.
Sett inn den vedlagte CD-platen i CD-ROM-stasjonen.
- Oppstartskjermen vises automatisk kort tid etter at CD-platen ble satt inn.
Hvis oppstartskjermen ikke vises, må du klikke på "Start" i nederste venstre
hjørne av skjermen og velge "Run" (kjør) slik at du får frem en dialogboks.
Skriv inn D:\autorun.exe" og trykk deretter ENTER hvis CD-ROM-stasjonen
har bokstaven "D:\".
DV driver er en programvare som er nødvendig for å opprettholde en etablert
forbindelse med datamaskinen.
(hvis den ikke installeres vil enkelte funksjoner ikke være støttet.)
1. Klikk "DV Driver" på oppstartskjermen.
• Nødvendige drivere installeres automatisk. Følgende
drivere vil bli installert:
- USB PC-Camera driver
2. Trykk "Confirm" for å fullføre programinstalleringen.
3. Hvis DirectX 9.0 ikke er installert, blir det installert automatisk
etter at du har installert DV-driveren.
• Når du har installert DirectX 9.0, må datamaskinen
startes på nytt.
• Hvis DirectX 9.0 allerede er installert, trenger du ikke å
starte maskinen på nytt.
Klikk ”Video Codec” på oppstartskjermen. En videokodeks er nødvendig for å
spille filmfiler tatt opp med miniDV-videokameraet på datamaskinen.
•
•
•
Installer ved hjelp av CD-platen med programvare som fulgte med dette
minnevideokameraet. Vi kan ikke garantere kompatibilitet med andre CD-plater.
Under installasjonen må du bare klikke på "Fortsett (F)" hvis Microsofts LOGOtestadvarsel vises.
Hvis meldingen "Digital underskrift ikke funnet" eller lignende vises, ignorerer
du denne og fortsetter installasjonen.
Norwegian _97
USB-gränssnitt
(endast VP-D385( i ))
ANSLUTA TILL EN DATOR
Koppla ur USB-kabeln
KOBLE TIL PC
VOL
1. Anslut en USB-kabel till USB-porten på datorn.
• Om en USB-kabel ansluts till
videkamerans USB-uttag inaktiveras
Audio/Video-kabeln.
2. Anslut USB-kabelns andra ände till USButtaget på videokameran. (USB-anslutning)
USB-grensesnitt
(kun VP-D385( i ))
AV
DV
POW
ER
MODE
CHG
Koble fra USB-kabelen
• När du är klar med dataöverföringen måste
• Når du har fullført dataoverføringen, må
du koppla från kabeln enligt nedan:
1. Klicka på ikonen för att koppla ur eller mata
ut hårdvara i uppgiftsfältet.
2. Välj "USB Mass Storage Device (USB-enhet)" eller "USB Disk
(USB-disk)" och klicka sedan på "Stop (Stopp)".
3. Klicka på "OK".
4. Koppla ur USB-kabeln från miniDV-kameran och datorn.
du koble fra kabelen på følgende måte:
1. Klikk på ikonet "Løs ut maskinvare" i
oppgavelinjen.
2. Velg "USB Masselagringsenhet" eller
"USB-stasjon", og klikk på "Stopp".
3. Klikk "OK".
4. Trekk ut USB-kabelen fra miniDVvideokameraet og datamaskinen.
• Om du kopplar bort USB-kabeln från datorn eller videokameran
•
under dataöverföringen, stoppas dataöverföringen och data kan
skadas.
Om du ansluter USB-kabeln till en dator via en USB-hubb eller
ansluter USB-kabeln samtidigt som andra USB-enheter kan det
hända att videokameran inte fungerar som den ska. Om detta
skulle hända ska du ta bort alla USB-enheter från datorn och
ansluta videokameran på nytt.
Använda funktionen flyttbar disk
• Den här funktionen fungerar i lägena M.Cam (M.Kamera) och
M.Player (M.Uppspelar). ➥sidan 18.
• Du kan enkelt överföra information från ett minneskort till en dator
utan extrakort via en USB-anslutning.
1. Ställ in Valknappen till CARD.
2. Tryck på MODE-knappen för att ange Camera (Kamera) (
) eller
Player (Uppspelar) (
).
3. Anslut ena änden av USB-kabeln till USB-anslutningen på
videokameran och den andra änden till USB-anslutningen på datorn.
4. Du kan kontrollera att datorn känner igen den flyttbara disken genom
att öppna Utforskaren och leta upp den flyttbara disken.
• Du kan kopiera filmfiler och fotofiler till din dator och spela upp
dem där.
98_ Swedish
1. Koble en USB-kabel til en USB-port på
datamaskinen.
• Hvis en USB-kabel er tilkoblet i
videokameraets USB-kontakt,
deaktiveres Audio/Video-kabelen.
2. Koble den andre enden av USB-kabelen til
USB-kontakten på videokameraet. (USB-port)
• Hvis du kobler USB-kabelen fra PC-en eller videokameraet
under dataoverføringen, stopper dataoverføringen, og dataene
kan skades.
• Hvis du kobler USB-kabelen til en PC via en USB-hub eller
kobler til andre USB-enheter samtidig, er det ikke sikkert
videokameraet vil fungere som det skal. Hvis dette skjer, fjerner
du alle USB-enheter fra PC-en, og kobler til videokameraet på nytt.
Bruke funksjonen for flyttbar disk
• Denne funksjonen virker i modiene M.Cam (M.Kamera) og
M.Player. ➥side 18.
• Du kan enkelt overføre data fra et minnekort til en PC via en USB-
forbindelse, uten behov for ekstra tilleggskort.
1. Sett Valgbryteren til CARD.
2. Trykk MODE-knappen for å angi Camera (Kamera) (
) eller
Player (
).
3. Koble én ende av USB-kabelen til USB-kontakten på videokameraet,
og den andre enden til en USB-port på datamaskinen.
4. Kontroller at den flyttbare disken er registrert ved å åpne Windows
Utforsker og finne den flyttbare disken.
• Du kan kopiere filmene og bildene til datamaskinen, og spille de av der.
Norwegian _98
Använda funktionen webbkamera
Bruke funksjonen for webkamera
• Denna funktion fungerar bara i läget Camera (Kamera).
• Denne funksjonen fungerer bare i Camera (Kameramodus).
• För att använda funktionen webbkamera måste programmen DV
• For å kunne bruke webkamerafunksjonen må videokodeksen og
➥sidan 18
•
•
•
•
Driver, Video Codec och DirectX 9.0 vara installerade på datorn.
➥sidan97
När du ansluter till en webbsida som erbjuder funktioner för videochatt kan du använda videokameran för att deltaga.
När du använder denna videokamera för videokonferenser
(t.ex. nätkonferens), kanske röstkommunikation inte stöds
beroende på programvaran för videokonferens. Om så är fallet kan
du ansluta en extern mikrofon till datorns ljudkort för att aktivera
röstkommunikation.
Om du använder videokameran med ett program för nätkonferens
på datorn kan du delta i en videokonferens.
Webbkamerans skärmstorlek är (överföringshastigheten för
funktionen webbkamera är max 12,5 bps.)
- 640X480 (VGA) pixlar för USB 2.0-anslutning.
1. Ställ in Valknappen till TAPE.
2. Tryck på MODE-knappen för att ställa in Camera (Kamera) (
).
3. Anslut ena änden av USB-kabeln till USB-anslutningen på
videokameran och den andra änden till USB-anslutningen på
datorn.
• Kör ett program för chatt med video, såsom Windows
Messenger.
• Olika program kan använda funktionen Webbkamera. Ytterligare
information finns i produktdokumentationen.
• När webbkameran används stöds inte läget 16:9 Vidvinkel.
Skärmvisningen är endast i formatet 4:3.
• Om datorn är ansluten till videokameran via USB kan du
endast använda POWER-reglaget, Valknappen,
Zoom-reglaget och Joystick (▲/▼). (Webbkamera)
99_ Swedish
➥side 18
DirectX 9,0 være installert på datamaskinen. ➥side 97
• Når du kobler til et webområde som tilbyr videochatting, kan du
bruke videokameraet for å delta.
• Når dette videokameraet brukes i videokonferanser
(som Net Meeting), avgjør videokonferanseprogrammet om det er
støtte for talekommunikasjon. Hvis programmet støtter dette, kan
du koble en ekstern mikrofon til lydkortet på PC-en for å aktivere
talekommunikasjon.
• Når du bruker videokameraet og programmet Net Meeting er
installert, kan du delta i videokonferanser.
• Skjermstørrelsen for webkameraet (Bildehastigheten for
videooverføring med webkamerafunksjonen er maks. 12,5 fps.)
- 640x320 piksler (VGA) for USB 2.0-forbindelse.
1. Sett Valgbryteren til TAPE.
2. Trykk MODE-knappen for å angi Camera (Kamera) (
).
3. Koble én ende av USB-kabelen til USB-kontakten på
videokameraet og den andre enden til en USB-port på PC-en.
• Kjør et videochatteprogram, som for eksempel Windows
Messenger og ha det hyggelig.
• Forskjellige applikasjoner er basert på PC-kamerafunksjoner.
Se dokumentasjonen for respektive produkt hvis du vil ha flere
opplysninger.
• Mens webkameraet er i bruk, støttes ikke 16:9
bredformatmodus. Skjermen viser kun i forholdet 4:3.
• Hvis datamaskinen er tilkoblet videokameraet via USB-
ledningen, kan kun POWER-bryteren, Valgbryteren, Zoomhendelen og Joysticken (▲/▼) benyttes. (Web-kamera)
Norwegian _99
ER
POW
BATT.
underhåll
vedlikehold
ETTER Å HA FULLFØRT ET OPPTAK
BAT T.
strömkällan.
• Om du använder batteriet kan livslängden för
strømkilden.
• Når du gjør opptak med et batteri, kan det
OPEN
ER
POW
batteriet förkortas om du låter det sitta kvar på
videokameran.
Du bör ta bort batteriet efter avslutad inspelning.
1. Öppna kassettluckan genom att föra knappen
OPEN i pilens riktning.
• Kassetten förs ut automatiskt.
• Vänta tills kassetten är helt utmatad.
2. Efter att du tagit ut kassetten ska du stänga luckan
och förvara videokameran i en dammfri miljö.
Damm eller andra främmande föremål kan orsaka
rutformat brus eller ryckig bild.
3. Stäng av miniDV-kameran.
4. Koppla ur strömkällan eller tag bort batteriet.
BATT.
BATT.
ER
POW
BAT T.
CH
• Öppna LCD-panelen på videokameran och för
den nedåt mot batteribrytaren (BATT.) på vänster sida av enheten.
Plocka ut batteriet genom ett klick.
ANVÄNDBARA KASSETTER
redusere levetiden på batteriet hvis du lar det bli
værende tilkoblet videokameraet.
Batteriet bør tas ut når opptaket er fullført.
1. Skyv OPEN-bryteren i pilens retning mens du
åpner kassettluken.
• Åpner kassettrommet automatisk.
• Vent et øyeblikk mens kassetten løses helt ut.
2. Når du har tatt ut kassetten, lukker du dekselet og
plasserer videokameraet i et støvfritt miljø. Støv og
andre fremmedlegemer kan forårsake blokkformet
bildestøy eller hakkete bilder.
3. Slå av miniDV-videokameraet.
4. Koble fra strømkilden eller fjern batteriet.
• Åpne LCD-panelet på videokameraet, og skyv
batteriutløserknappen (BATT.) på venstre side av
kameraet ned for å fjerne batteriet med et klikk.
KASSETTBÅND
När du spelat in något som du vill behålla kan du skydda kassetten
från att raderas av misstag.
a SAVE
a. Skydda en kassett: Tryck på skrivskyddsfliken på
kassetten så att hålet syns.
b. Avlägsna kassettskyddet: När du inte längre vill
behålla inspelningen på bandet kan du skjuta
tillbaka skrivskyddsfliken så att hålet täcks.
Så här förvarar du en kassett
100_ Swedish
• Når du er ferdig med et opptak, må du fjerne
CH
• När inspelningen är avslutad ska du ta bort
a. Undvik platser med magneter eller magnetiska fält.
b. Undvik fuktiga eller dammiga platser.
c. Förvara kassetten i upprätt läge och undvik direkt
solljus.
d. Undvik att tappa eller slå på kassetterna.
ER
POW
EFTER AVSLUTAD INSPELNING
Når du har tatt opp noe du vil ta vare på, kan du
beskytte opptaket fra å bli slettet ved et uhell.
a. Skrivebeskytte en kassett: Skyv på skrivebeskyttel
sesklaffen på kassetten slik at åpningen avdekkes.
b. Oppheve skrivebeskyttelsen av en kassett: Hvis
du ikke vil beholde kassettopptaket, kan du flytte
skrivebeskyttelsesklaffen tilbake slik at åpningen
dekkes til.
Oppbevare kassettene
b
REC
a. Kassetter må ikke oppbevares i nærheten av
magneter eller magnetiske felt.
b. Unngå steder der kassetten utsettes for fuktighet
og støv.
c. Oppbevar tapen stående, og ikke la den stå i
direkte sollys.
d. Ikke utsett tapen for støv.
Norwegian _100
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV VIDEOKAMERAN
RENGJØRE OG VEDLIKEHOLDE VIDEOKAMERAET
Rengöra videohuvudena
Rengjøre videohodene
• För att säkerställa normal inspelning och klara bilder ska
• For å sikre normal opptaksfunksjon og klare bilder, må du rengjøre
videohuvudena rengöras när de uppspelade bilderna visar
fyrkantigt brus, störningar eller när en blå skärm visas.
• Den här funktionen fungerar bara i läget Player (Uppspelar).
➥sidan 18
videohodene når avspillingsbildet viser blokkformet bildestøy eller
fordreininger, eller du får et blått skjermbilde.
• Denne funksjonen virker bare i Player (Player modus). ➥side 18
1. Ställ in Valknappen till
TAPE. (endast VP-D385( i ))
1. Sett Valgbryteren til TAPE.
(kun VP-D385( i ))
2. Tryck på MODE-knappen för
att ange Player (Uppspelar)
(
).
2. Trykk MODE-knappen for å
angi Player (
).
3. Sätt i en rengöringskassett.
4. Tryck på Joystick.
5. För Joystick (▼) nedåt efter 10 sekunder.
• Kontrollera bildkvaliteten genom att använda en
videokassett.
- Om bildkvaliteten inte har förbättrats ska du upprepa
proceduren.
• Videohuvudena ska rengöras med en torr
rengöringskassett.
• Vissa rengöringskassetter stoppas automatiskt. Ytterligare
information finns i anvisningarna till rengöringskassetten.
Om problemet kvarstår efter rengöringen kontaktar du
närmaste Samsung-återförsäljare eller auktoriserade
servicecenter. (blå skärm)
101_ Swedish
(blue screen)
3. Sett inn en rensekassett.
4. Trykk Joysticken.
5. Beveg Joysticken (▼) ned
etter 10 sekunder.
• Kontroller kvaliteten på bildet ved hjelp av en videokassett.
- Hvis bildekvaliteten ikke er blitt bedre, gjentar du
prosessen.
• Rengjør videohodene med en rensekassett av den tørre
typen.
• Noen rensekassetter stanser automatisk. Se instruksjonene
for rensekassetten hvis du vil ha nærmere informasjon.
Hvis problemet vedvarer etter rengjøringen, kan du
ta kontakt med nærmeste Samsung-forhandler eller
autoriserte servicesenter. (blått skjermbilde)
Norwegian _101
underhåll
vedlikehold
• Varje land eller region har sitt eget elektriska system och färgsystem.
• Innan du använder miniDV-kameran utomlands ska du kontrollera
• Strømnett og TV-system varierer fra land til land eller fra region til
ANVÄNDA MINIDV-KAMERAN UTOMLANDS
följande punkter.
Strömkällor
Den medföljande strömadaptern är utrustad med automatiskt
spänningsval i intervallet 100 V-240 V.
Du kan använda videokameran i länder/regioner med
växelströmsadaptern inom intervallet 100 V till 240 V, 50/60 Hz.
Använd vid behov en adapter till vägguttaget som du kan köpa i vanliga
butiker, beroende på hur vägguttagen är utformade.
På TV-färgsystem
Din videokamera är en PAL-systembaserad videokamera.
Om du vill visa dina inspelningar på en TV eller kopiera till en extern
enhet, måste det vara en PAL-systembaserad TV eller en extern enhet
som har lämpliga Audio-/Video-uttag. Annars behöver du eventuellt
använda en separat videoformatsomkodare för att konvertera NTSCformatet till PAL.
BRUKE MINIDV-VIDEOKAMERAET I UTLANDET
region.
• Før du bruker miniDV-videokameraet i utlandet, bør du kontrollere
følgende.
Strømnett
Den medfølgende vekselstrømadapteren har en automatisk
spenningsstyring i området 100 V til 240 V.
Du kan bruke minnevideokameraet i alle land/regioner med
strømadapterer som ble levert med videokameraet, så lenge de tilbyr
en spenning fra 110 V til 240 V, i området 50/60 Hz.
Bruk om nødvendig en vanlig overgangsdel som passer lokale
stikkontakter.
På farge-TV-systemer
Videokameraet er basert på PAL-systemet.
Hvis du vil se opptakene dine på et TV-apparat, eller kopiere de
til en ekstern enhet, må dette støtte PAL-systemet, samt ha de
korrekte kontaktene. Hvis ikke må du kanskje bruke en separat
videoformattranskoder (formatkonverterer for PAL-NTSC).
PAL-kompatibla länder/regioner
Australien, Belgien, Bulgarien, Danmark, Egypten, Finland,
Frankrike, Grekland, Holland, Hongkong, Indien, Irak, Iran, Kina,
Kuwait, Libyen, Malaysia, Mauritius, Norge, OSS, Rumänien,
Saudi-Arabien, Schweiz, Singapore, Slovakien, Spanien,
Storbritannien, Sverige, Syrien, Thailand, Tjeckien, Tunisien,
Tyskland, Ungern, Österrike etc.
PAL-kompatible land/regioner
Australia, Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kina, tidligere Sovjet,
Tsjekkia, Danmark, Egypt, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas,
Storbritannia, Holland, Hongkong, Ungarn, India, Iran, Irak,
Kuwait, Libya, Malaysia, Mauritius, Norge, Romania, SaudiArabia, Singapore, Slovakia, Spania, Sverige, Sveits, Syria,
Thailand, Tunisia, osv.
NTSC-kompatibla länder/regioner
Bahamas, Centralamerika, Filippinerna, Japan, Kanada, Korea,
Mexico, Taiwan, USA etc.
NTSC-kompatible land/regioner
Bahamas, Canada, Sentral-Amerika, Japan, Korea, Mexico,
Filippinene, Taiwan, USA, osv.
Du kan spela in med din miniDV-kamera och titta på
bilderna på LCD-skärmen var som helst i världen.
102_ Swedish
Du kan gjøre opptak med miniDV-videokameraet og vise
bilder på LCD-skjermen hvor som helst i verden.
Norwegian _102
felsökning
feilsøking
•
•
FELSÖKNING
FEILSØKING
Genomför följande enkla kontroller innan du kontaktar ett auktoriserat Samsung
servicecenter. Detta kan spara dig tid och pengar och ett onödigt telefonsamtal.
Självhjälpsmenyer
Display
Blinkar
Tape end!
När mindre än två minuter återstår
(Bandet slut!) långsamt av bandet.
Tape end!
nej
Kassetten är slut.
(Bandet slut!)
No Tape!
(Inget band!) långsamt Det finns inget band i videokameran.
Protection!
(Skrivskydd!) långsamt Bandet är skyddat mot inspelning.
....D
L
C
R
Selvdiagnoseskjerm
Informerar om att...
långsamt Batteriet är nästan urladdat.
Åtgärd
Förbered en ny kassett.
Byt till en ny.
Sätt i ett band.
Ta bort skyddet om du vill spela in.
Mata ut kassetten.
Stäng av videokameran.
Ta ut batteriet..
Sätta i batteriet.
*O
m problemet kvarstår
kontaktar du ett lokalt Samsung
servicecenter.
No Memory
Card!(Inget
minneskort!)
Memory full!
(Minnet fullt!)
No image!
(Ingen bild!)
Write protect!
(Skrivskydda!)
Protect!
(Skydda!)
Read error!
(Läsfel!)
Blinkar
Informerar om att...
finns inget minneskort i
långsamt Det
videokameran.
Åtgärd
Sätt i ett minneskort.
finns inte tillräckligt med minne Byt till ett nytt minneskort.
långsamt Det
för att spela in.
Ta bort inspelade bilder.
finns inga stillbilder
långsamt Det
Spela in nya bilder.
registrerade på minneskortet.
Ta bort skrivskyddsfliken på
långsamt Minneskortet är skrivskyddat.
minneskortet.
Du
försöker
radera
en
skyddad
långsamt bild.
Ta bort skrivskyddet för bilden.
Formatera minneskortet eller sätt i
långsamt Videokameran kan inte spela upp. ett minneskort som har spelats in
med den här videokameran.
Formatera minneskortet eller byt till
långsamt Videokameran kan inte spela in.
ett nytt.
Write error!
(Skrivfel!)
Not formatted! långsamt Minneskortet måste formateras.
(Ej formaterad!)
Now deleting... långsamt Under borttagning av filer.
(Raderar nu…)
Memory Card
känner inte igen
Error!(Fel på långsamt Videokameran
minneskortet.
Minneskort!)
103_ Swedish
Formatera ett minneskort. (se sidan 83)
Vänta tills raderingen är klar.
Ta ur och sätt i minneskortet igen.
Försök sätta i ett annat minneskort.
Blinking
Varsler om følgende...
langsom Batteriet er nesten utladet.
Tape end!
Gjenværende tid på kassetten er
langsom
(Slutt på bånd!)
cirka 2 minutter.
Tape end!
Du har kommet til slutten av
nei
(Slutt på bånd!)
kassetten.
No Tape!
Det er ikke noe kassett i
langsom
(Ingen tape!)
videokameraet.
Protection!
langsom Kassetten er opptaksbeskyttet.
(Beskyttelse!)
....D
L
C
R
Kondens har bildats i videokameran. Se sidan 104.
Diagnostikskärm i lägena M.Cam (M.Kamera)/
M.Player (M.Uppspelar) (endast VP-D385( i ))
Display
Skjerm
Byt till ett laddat.
1.
2.
3.
långsamt Videokameran har ett mekaniskt fel. 4.
slow
Før du kontakter et autorisert Samsung servicesenter, kan du foreta følgende enkle
kontroller. De kan spare deg for tid utgifter til en unødvendig serviceoppringing.
langsom
Det er mekanisk feil på
videokameraet.
langsom
Det har dannet seg kondens i
videokameraet.
Handling
Bytt til et oppladet batteri.
Gjør klar en ny kassett.
Bytt til en ny kassett.
Sett inn en kassett.
Hvis du vil ta opp på den, må du
fjerne beskyttelsen.
1. Løs ut kassetten.
2. Slå av videokameraet.
3. Ta ut batteriet.
4. Sett inn batteriet.
* Hvis problemet vedvarer,
må du kontakte nærmeste
SAMSUNG servicesenter.
Se side 104.
Selvdiagnoseskjermen i modiene M.kamera/M.player (kun VP-D385( i ))
Skjerm
No Memory Card!
(Ingen minnekort!)
Memory full!
(Minnet er fullt!)
No image!
(Ingen bilde!)
Write protect!
(Skrivebeskyttet!)
Protect!
(Beskytt!)
Read error!
(Lesefeil!)
Write error!
(Skrivefeil!)
Not formatted!
(Ikke formatert)
Now deleting...
(Sletter...)
Memory Card
Error!
(Minnekort feil!)
Blinking
langsom
Varsler om følgende...
Det finnes ikke noe minnekort i
videokameraet.
langsom Det er ikke nok minne til å ta opp.
Det er ikke lagret noen bilder på
minnekortet.
Minnekortet er beskyttet mot
langsom
opptak.
Når du forsøker å slette et
langsom
beskyttet bilde.
langsom
langsom Videokameraet kan ikke spille av.
langsom Videokameraet kan ikke ta opp.
langsom Minnekortet må formateres.
Når en filslettingsprosess er
underveis.
Hvis minnekortet som settes
langsom inn, ikke gjenkjennes av
videokameraet.
langsom
Handling
Sett inn et minnekort.
Bytt til et nytt minnekort
Slett lagret bilde.
Foreta nye bildeopptak.
Opphev skrivebeskyttelsen på
minnekortet.
Deaktiver beskyttelsen av bildet.
Formater minnekortet, eller sett
inn i et minnekort med opptak i
videokameraet.
Formater minnekortet, eller bytt til et
nytt minnekort.
Formatere et minnekort. (se side 83)
Vent til slettingen er fullført.
Ta ut minnekortet, og sett det inn på
nytt Prøv et annet minnekort.
Norwegian _103
felsökning
• Om du inte kan lösa problemet med hjälp av dessa anvisningar
kontaktar du närmaste auktoriserade Samsung-servicecenter.
Symptom
Det går inte att slå på
videokameran.
Inspelningsstart/-stopp
fungerar inte under
inspelning.
Videokameran stängs av
automatiskt.
Batteriet tar slut snabbt.
Du ser en blå skärm
under uppspelning.
Det syns en vertikal
remsa på skärmen när
du spelar in en mörk
bakgrund.
Autofokus fungerar inte.
Joystick-funktionerna
( / ) framåtspolning,
bakåtspolning och spela
upp fungerar inte.
Du ser ett mosaikmönster
under sökning med
uppspelning.
Förklaring/lösning
Kontrollera batteriet eller strömförsörjningen.
Tryck på MODE-knappen för att ställa in Camera
(Kamera) (
). Kassetten är slut.
Kontrollera skrivskyddsfliken på kassetten.
Du har lämnat videokameran i STBY i över fem
minuter utan att använda den.
Batteriet är helt urladdat.
Temperaturen i omgivningen är för låg.
Batteriet har inte laddats fullt.
Batteriet är helt livlöst och kan inte laddas,
använd ett annat batteri.
Videohuvudena kan vara smutsiga.
Rengör huvudena med en rengöringskassett.
Kontrasten mellan motivet och bakgrunden är
för stor för att kameran ska fungera normalt. Gör
bakgrunden ljusare för att minska kontrasten eller
använd BLC-funktionen när du spelar in en ljusare
bakgrund. ➥sidan 56
Kontrollera menyn för den manuella fokusen.
Autofokus fungerar inte i läget Manual Focus
(Manuell fokus). ➥sidan 42
Tryck på MODE-knappen för att ange Player
(Uppspelar) (
).
Du har nått början eller slutet på kassetten.
Detta är normal funktion och inte ett fel.Bandet
kan vara skadat.Byt ut kassetten. Rengöra
videohuvudena. ➥sidan 101
Kondens
• Om videokameran har förts direkt från en kall plats till en varm kan
det uppstå kondens inne i videokameran, på bandet och på linsen.
I detta skick kan bandet fastna på huvudtrumman och skadas eller
så fungerar enheten inte som den ska.
För att förebygga eventuell skada på grund av sådant är
videokameran utrustad med en fuktsensor.
• Om det finns fukt inne i videokameran visas (FUKT).
Om detta skulle hända fungerar inget annat än kassettutmatningen.
Öppna kassettfacket och ta bort batteriet.
Låt videokameran vara i minst två timmar i ett torrt varmt rum.
104_ Swedish
feilsøking
• Hvis disse instruksjonene ikke løser problemet, kontakter du
nærmeste autoriserte Samsung servicesenter.
Symptom
Du kan ikke slå
videokameraet på.
Start/stopp innspillingknappen fungerer ikke
under opptak.
Forklaring/løsning
Kontroller batteriet eller strømadapteren.
Trykk MODE-knappen for å angi Camera (Kamera) (
).
Du har kommet til slutten av kassetten
Kontroller skrivebeskyttelsestappen på kassetten.
Du har latt videokameraet stå i STBY-modusen i
Videokameraet slår seg
mer enn 5 minutter uten å bruke det.
av automatisk.
Batteriet er helt utladet.
Omgivelsestemperaturen er for lav.
Batteriet er ikke blitt ladet fullstendig.
Batteriet lades ut raskt.
Batteriet er helt dødt og kan ikke lades. Bruk et
annet batteri.
Du ser et blått skjermbilde Videohodene kan være tilsmusset.
under avspilling.
Rengjør videohodene med en rensekassett.
Kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er for
Det vises en vertikal
til at videokameraet virker som det skal.
stripe på skjermen når du stor
bakgrunnen lys for å redusere kontrasten eller
gjør opptak mot en mørk Gjør
bruk
BLC-funksjonen mens du tar opp med lysere
bakgrunn.
bakgrunn. ➥side 56
Kontroller menyen for manuelt fokusering.
Automatisk fokusering
Automatisk fokus virker ikke i modusen Manual
virker ikke.
Focus. ➥side 42
Funksjonene FF, REW
Trykk MODE-knappen for å angi Player (
).
eller PLAY på Joysticken Du har kommet til begynnelsen eller slutten av
( / ) virker ikke.
kassetten.
Du ser et
Dette er normal funksjonalitet og skyldes ingen feil
mosaikkmønster under
eller defekt. Kassetten kan være skadet. Rengjøre
avspillingssøk.
videohodene. ➥side101
Kondensering
• Hvis videokameraet forflyttes rett fra et kaldt sted til et varmt, kan
det dannes kondens inne i videokameraet, på kassettoverflaten
eller på linsen. I slike tilfeller kan båndet klistre seg fast til
videohodet og skades, eller enheten slutter å fungere som den skal.
For å forhindre potensiell skade under slike forhold, er
videokameraet utstyrt med en fuktføler.
• Hvis det er fukt inne i videokameraet, vises symbolet (KONDENS).
Hvis dette skjer, kommer ikke noen av funksjonene til å virke,
bortsett fra utløserfunksjonen.
Åpne kassettrommet, og ta ut batteriet.
La videokameraet være minst to timer i et tørt, varmt rom.
Norwegian _104
ALTERNATIV FÖR INSTÄLLNINGSMENY
MENYELEMENTER
Tilgjengelige modi
Tillgängligt i läge
Huvud
meny
Under
meny
Program AE
Camera
(Kamera)
Tape
(Kassett)
Record
(Spelar in)
Memory
(Minne)
White Balance
(Vitbalans)
Visual Effect
(Visuell effekt)
16:9 Wide
Macro (Makro)
DIS
BLC
Digital Zoom
C.Nite
Light (Ljus)
Photo Search
(Fotosökning)
Photo Copy
(Fotokopia)
Audio Select
(Ljudinställning)
Audio Effect
(Ljudeffekt)
Rec Mode
(Inspelningsläge)
Audio Mode
(Audioläge)
WindCut Plus
Real Stereo
(Äkta stereo)
AV In/Out (AVin-/utgång)
File No.(Filnr.)
M.Play Select
(M.Uppspelare)
Delete (Radera)
Delete All
(Radera alla)
Protect
(Skydda)
Print Mark
(Skriv ut)
Format
(Formatera)
105_ Swedish
Funktioner
Camera Player M.Cam M.Player Mode
Mode
Mode Mode (Kamera (Uppspelar (M.Kamera (M.Uppspelar
läge)
läge)
läge)
läge)
Sida
Välja funktionen Program AE
(programmerad automatisk
exponering)
✔
Ställa in vitbalansen
✔
Ställa in digitala specialeffekter
✔
51, 52
Ställa in 16:9 Wide
Ställa in makrofunktionen
Välja digital bildstabilisering
Ställa in motljuskompensation
Välja digital zoom
Välja C.Nite
Välja ljus
Söka bilder som är inspelade
på ett band
Kopiera foton från en kassett
till ett minneskort
Välja kanal för uppspelning av
ljud
✔
53
Välja ljudkvalitet för
inspelning
Eliminera vindljud
Välja stereoljud
Välja AV-ingång/-utgång
Alternativ för filnumrering
Välja lagringsmedia (bild, film)
för uppspelning
Ta bort filer
49,50
✔
✔
✔
✔
✔
(Kamera)
DIS
55
BLC
Digital Zoom
C.Nite
Light (Lys)
Photo Search
(Fotosøk)
Photo Copy
(Foto Kopi)
Audio Select
(Audiovalg)
Audio Effect
(Audioeffekt)
Rec Mode
(Oppt. modus)
Audio Mode
(Audiomodus)
WindCut Plus
Real Stereo
AV In/Out
(AV Inn/ut)
File No.
(Fil nr.)
M.Play Select
(M.play valg)
Delete (Slette)
Delete All
(Slette alle)
Protect
(Beskytt)
Print Mark
(Utskriftsmerke)
Format
57
✔
58
✔
Program AE
White Balance
(Hvitbalanse)
Visual Effect
(Visuell effekt)
16:9 Wide
Camera Macro (Makro)
56
✔
59
✔
✔
61
✔
88
Tape
66
✔
67
✔
✔
✔
44
✔
✔
44
✔
✔
45
Record
(Opptak)
46
✔
68
✔
77
✔
✔
86
✔
81
Ta bort alla filer
✔
82
Förhindra oavsiktlig radering
✔
80
Skriva ut bilder som är lagrade
på ett minneskort
✔
Formatera minneskortet
✔
Unde
rmeny
54
✔
Välja specialeffekter för ljud
Välja inspelningshastighet
47, 48
Hoved
meny
89
Memory
(Minne)
Funksjoner
Camera Player M.Cam M.Player
Mode
Mode
Mode Mode (Kamera (Player (M.Kamera- (M.Player
modus) modus) modus) -modus)
Velge funksjonen Program AE
✔
Stille inn hvitbalansen
✔
Stille inn digital spesialeffekt
✔
Velge bredformat 16:9 Wide
Stille makrofunksjonen
Velge den digitale
bildestabiliseringen
Stille BLC-funksjonen
Velge digital zoom
Velge Color Nite
Velge lys
✔
Side
47, 48
49,50
✔
51, 52
53
✔
54
✔
55
✔
✔
56
✔
57
✔
58
✔
✔
59
✔
Søke etter bilder på kassetten
✔
61
Kopiere stillbilder fra en kassett
til et minnekort
✔
88
Velge kanal for lydavspilling
✔
66
Velge lydeffekt
✔
67
Velge opptakshastighet
✔
✔
44
Velge lydkvalitet for opptak
✔
✔
44
Minimere vindlyd
Velge ekte stereo
✔
✔
45
Velge AV-inngang/-utgang
Filnummereringsvalg
Velge lagringsmedia (bilde, film)
for avspilling
Slette filer
46
✔
68
✔
77
✔
✔
86
✔
81
Slette alle filer
✔
82
Forhindre sletting ved et uhell
✔
80
✔
89
✔
83
Skrive ut bilder lagret på et
minnekort
Formatere minnekortet
83
Norwegian _105
felsökning
feilsøking
ALTERNATIV FÖR INSTÄLLNINGSMENY
STILLE INN MENYELEMENTER
Tillgängligt i läge
Huvud
meny
Under
meny
Guideline
(Riktlinjer)
LCD Bright
(LCD Ljus)
Display LCD Colour
(Teckenfönster) (LCD Färg)
Date/Time
(Datum/Klocka)
TV Display
(TV-skärm)
Clock Set
(Ställa klockan)
Remote
(Fjärrkontroll)
Beep Sound
(Ljudsignal)
System
Funktioner
Ställa in riktlinjer
Ställa in ljusstyrkan på
LCD-skärmen
Ställa in färgtonerna på
LCD-skärmen
Camera Player M.Cam M.Player Mode
Mode
Mode Mode (Kamera (Uppspelar (M.Kamera (M.Uppspelar
läge)
läge)
läge)
läge)
✔
30
✔
✔
✔
✔
✔
31
✔
✔
✔
✔
31
Ställa in datum och tid
✔
✔
✔
✔
32
Välja skärmspråk på/av för
TV
✔
✔
✔
✔
33
Ställa klockan
✔
✔
✔
✔
24
Använda fjärrkontrollen
✔
✔
✔
✔
25
Ställa in ljudsignalen
Shutter Sound
Ställa in slutarljudet
(Slutarljud)
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Välja skärmspråk
✔
Demonstration
✔
✔
✔
26
27
✔
USB Connect
Ställa in USB
(USB-anslutn)
Language
Demonstration
(Demo)
Sida
✔
96
28
29
 : endast VP- D382( i )/D382H/D384/D385( i )
 : endast VP-D385( i )
 : endast VP-D381i/D382i/D385i
 : endast VP-D382( i )/D382H/D385( i )
•
•
•
•
•
•
OM DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN
Den här bruksanvisningen gäller för modellerna VP-D381, VP-D381 i,
VP-D382, VP-D382 i,VP-D382H, VP-D384, VP-D385 och VP-D385 i.
Även om VP-D381( i )/D382( i )/D382H/D384 and VP-D385( i ) ser annorlunda ut
fungerar de på samma sätt.
Bilderna i den här bruksanvisningen är av modellen VP-D385( i ).
Bilderna i bruksanvisningen kanske inte är exakt lika de du ser på LCD-skärmen.
Utseende hos och specifikationer för videokameran och andra tillbehör kan komma
att ändras utan föregående meddelande.
Den här bruksanvisningen gäller alla digitala videokameror av märket VP-DXXX,
inklusive icke-DV(IEEE1394)/AV(Analog) In och DV(IEEE1394)/AV(Analog) Inversioner av samma modell. Observera att modeller utan suffixet 'i' inte har
funktionen DV(IEEE1394)/AV(Analog) In. Modeller med suffixet 'i' har funktionen
DV(IEEE1394)/AV(Analog) In.
Modellerna VP-D381( i )/D382( i )/D382H/D384 har endast kassett. Modellerna
VP-D385( i ) har två lagringsmedier, kassett och kort.
106_ Swedish
Hoved
meny
Under
meny
Guideline
(Retningslinje)
LCD Bright
(LCD-lys)
LCD Colour
Display (LCD-farge)
Date/Time
(Dato/Tid)
TV Display
(TV-skjem)
Clock Set
(Klokke innstilling)
Remote
(Fjern)
Beep Sound
(Beep lyd)
System Shutter Sound
(Lukkerlyd)
USB Connect
(USB kobling)
Language
Demonstration
(Demonstrasjon)
Funksjoner
Angi retningslinje
Justere lysstyrken for LCDskjermen
Justere fargen for LCDskjermen
Tilgjengelige modi
Camera Player
M.Cam M.Player
Mode
Mode
Mode Mode (Kamera (Player (M.Kamera- (M.Player
modus) modus) modus) -modus)
✔
30
✔
✔
✔
✔
Side
✔
31
✔
✔
✔
✔
31
Stille inn dato og klokkeslett
✔
✔
✔
✔
32
Slå skjermmenyen på TV-en
av og på
✔
✔
✔
✔
33
Stille klokken
✔
✔
✔
✔
24
25
Bruke fjernkontrollen
✔
✔
✔
✔
Angi lydsignalet
✔
✔
✔
✔
Angi lukkerlyden
✔
✔
✔
Velge språk for skjermmenyen
✔
✔
✔
Demonstrasjon
✔
Angi USB
26
27
✔
96
✔
28
29
 : kun VP-D382( i )/D382H/D384/D385( i )
 : kun VP-D385( i )
 : kun VP-D381i/D382i/D385i
 : kun VP-D382( i )/D382H/D385( i )
•
•
•
•
•
•
OM DENNE BRUKERHÅNDBOKEN
Denne brukerhåndboken dekker modellene VP-D381, VP-D381 i, VP-D382,
VP-D382 i, VP-D382H. VP-D384, VP-D385 og VP-D385 i.
Selv om VP-D381( i )/D382( i )/D382H/D384 og VP-D385( i ) er ulike utvendig,
betjenes de på samme måte.
Illustrasjonene i denne brukerhåndboken er basert på modellen VP-D385( i ).
Skjermbildene i denne brukerhåndboken kan avvike fra de du ser på LCD-skjermen.
Design og spesifikasjon til videokamera og annet tilleggsutstyr kan endres uten
foregående varsel.
Denne brukerveiledningen dekker alle modellene av videokameraer av typen
VP-DXXX samt versjoner avmodellene DV(IEEE1394)/AV(Analog) In og
DV(IEEE1394)/AV(Analog) In og DV(IEEE1394)/AV(Analog) In. Modeller uten
bokstaven 'i' har ikke DV(IEEE1394)/AV(Analog) In. Modeller med bokstaven 'i' har
DV(IEEE1394)/AV(Analog) In.
Modellene VP-D381( i )/D382( i )/D382H/D384 bruker kun kassett. Modellen
VP-D385( i ) har to langingsmedier; kassett og kort.
Norwegian _106
specifikationer
MODELLNAMN: VP-D381(i)/VP-D382(i)/ VP-382H/
VP-D384/VP-D385(i)
System
Videosignal
System för inspelning av video
System för inspelning av ljud
PAL
Två roterande huvuden, spiralskanningsystem
Roterande huvuden, 12/16b PCM-system
spesifikasjoner
MODELLNAVN: VP-D381(i)/VP-D382(i)/ VP-382H/
VP-D384/VP-D385(i)
System
Videosignal
Videoopptakssystem
Lydopptakssystem
PAL
2 roterende hoder, spiralformet skanningssystem
Roterende hoder, 12/16b PCM-system
Användbar kassett
Digital Video-band (6,35 mm bredd):Mini DV-kassett
Kompatibel kassett
Digital videotape (6,35 mm bredde): Mini DV-kassett
Bandhastighet
Bandinspelningstid
SP: cirka 18,83 mm/sek, LP:cirka 12,57 mm/sek
SP: 60 minuter (med DVM 60), LP:90 minuter (med DVM 60)
Kassetthastighet
Tid för framåt-/
bakåtspolning
Bildenhet
Lins
Filterdiameter
LCD-skärm
Storlek/antal pixlar
LCD-skärm, typ
Anslutningar
Videoutgång
Ljudutgång
DV-ingång/-utgång
USB-utgång (endast VP-D385( i ))
Allmänt
Strömkälla
Typ av strömkälla
Strömförbrukning vid
inspelning
Driftstemperatur
Förvaringstemperatur
Cirka 150 sek (med DVM60)
SP: cirka 18,83 mm/s, LP: cirka 12,57 mm/s
SP: 60 minutter (ved bruk av DVM 60),
LP: 90 minutter (ved bruk av DVM 60)
Yttermått
Vikt
Inbyggd mikrofon
Fjärrkontroll (endast
VP-D382( i )/D382H/
D385( i ))
CCD (Charge Coupled Device): 800K pixlar
F1.6 34x,1 200x (digital) elektroniskt zoomobjektiv
Ø30
2,7 tum 112K
TFT LCD
1Vp-p (75Ω begränsad)
-7,5dBs (600Ω begränsad)
4-stifts special in/ut
Mini-B-typ (USB 2.0 High Speed)
Likström 8,4 V, litium-jonbatteri: 7,4 V
Batteri, Strömkälla (100V~240V) 50/60Hz
3.7W
0˚~40˚C (32˚F~104˚F)
-20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F)
Höjd: 61 mm, (2.40"),
Längd: 95 mm, (3.74"),
Bredd: 112 mm ,(4.40")
340g (0.75lb) (exklusive batteri och kassett)
Flervägsstereomikrofon
Inomhus: mer än 15 m,
Utomhus: cirka 5 m
- De tekniska specifikationerna och utförandena kan ändras utan förvarning.
107_ Swedish
Opptakstid på kassett
Tid for spoling
fremover/bakover
Bildeenhet
Linse
Filterdiameter
LCD-skjerm
Størrelse / antall punkter
LCD-skjermtype
Kontakter
Videoutgang
Lydutgang
DV inngang/utgang
USB-port (KUN VP-D385( i ))
Generelt
Strømkilde
Strømkildetype
Cirka 150 sekunder (ved bruk av DVM 60)
Strømforbruk (Opptak)
3.7W
Driftstemperatur
0˚~40˚C (32˚F~104˚F)
-20˚C ~ 60˚C (-4˚F ~ 140˚F)
Høyde: 61mm (2.40"),
Lengde: 95mm (3.74"),
Bredde: 112mm (4.40")
340g (0.75lb) (uten batteri og kassett)
Retningsuavhengig stereofonisk mikrofon
Ytre mål
Vekt
Intern mikrofon
Sensor for fjernkontroll
(kun VP-D382( i )/D382H/
D385( i ))
CCD-brikke (Charge Coupled Device): 800K piksler
F1,6 34x, 1200x (Digital) Elektronisk zoomlinse
Ø30
2.7inch 112K
TFT LCD
1Vp-p (75Ω terminert)
-7.5dBs (600Ω terminert)
4-pinners spesialkontakt, inn/ut
Mini-B-type kontakt (USB 2.0 høyhastighet)
DC 8,4 V, litium-ion-batteri: 7,4 V
Batteri, strømforsyning (100–240 V), 50/60 Hz
Innendørs: over 15 m i rett linje;
Utendørs: cirka 5 m i rett linje
- Tekniske spesifikasjoner og utforming kan endres uten varsel.
Norwegian _107
kontakta SAMSUNG världen över ta kontakt med SAMSUNG world wide
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter,
är du välkommen att kontakta Samsung Support.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Middle East & Africa
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
SOUTH AFRICA
U.A.E
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter,
er du velkommen å kontakte Samsung Support.
Contact Centre 
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
0032 (0)2 201 24 18
844 000 844
Distributor pro Českou republiku :Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227 515
3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
0035 (0)2 261 03 710
0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min
815-56 480
0 801 801 881,022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902 10 11 30
0771-400 200
0845 SAMSUNG (726-7864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
0800SAMSUNG (726-7864)
800-810-5858, 010-6475 1880
3698 - 4698
3030 8282, 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG (726-7864)
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ar
www.samsung.com
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com
www.samsung.com/se
www.samsung.com
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.com
www.samsung.kz
www.samsung.uz
www.samsung.com
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com
www.samsung.com/nz
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/tw
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
SVERIGE
Denna Samsung-produkt garanteras för en period på tolv (12)
månader från den ursprungliga inköpsdagen, mot materialfel och
tillverkningsfel. I händelse av att garantiservice begärs, bör ni återlämna produkten till den återförsäljare från vilken den köptes.
Samsungs godkända handlare och godkända servicecentrum i andra
EG-länder kommer dock att uppfylla garantin i enlighet med de villkor
som utfärdats till köpare i det aktuella landet. Vid problem, finns
detaljer om våra godkända servicecentrum att få från:
Samsung Electronics Nordic AB SE -19427 Kanalvägen 10A,
Upplands Väsby, Sweden
Tel : 0771-400 200
www.samsung.com/se
 GARANTIVILLKOR
1. Garantin gäller enbart om garantikortet är fullständigt och riktigt
ifyllt och visas upp tillsammans med den ursprungliga fakturan,
kassakvittot eller försäljningsbekräftelsen, samt att serienumret på
produkterna inte har gjorts oläsligt.
2. Samsungs skyldigheter är begränsade till reparation eller, enligt
eget avgörande, utbyte av produkten eller den felaktiga delen.
3. Garantireparationer måste utföras av godkända Samsung-handlare eller godkända servicecentrum. Ingen ersättning kommer
att ges för reparationer som utförs av andra än av Samsung
godkända handlare eller servicecentrum. Reparationsarbete och
skador på produkterna som orsakas av sådant reparationsarbete
kommer inte att omfattas av denna garanti.
4. Denna produkt anses inte vara behäftad med materialfel eller
tillverkningsfel på grund av att den kräver anpassning för att vara
förenlig med nationella eller lokala tekniska standarder eller säkerhetsstandarder som gäller i ett annat land än det för vilket produkten ursprungligen konstruerades och tillverkades. Denna garanti
kommer inte att omfatta, och ingen ersättning kommer att ges, för
sådan anpassning eller för någon skada som kan bli följden därav.
5. Denna garanti omfattar ingenting av det följande:
a) Periodiska kontroller, underhåll och reparation eller utbyte av
delar till följd av normal förslitning.
b) Kostnader som har samband med transport, avlägsnande eller
installation av produkten.
c) Felaktig användning, inklusive användning av produkten för
andra ändamål än de avsedda, installation.
d) Skada som orsakas av blixtnedslag, vatten, eld, , krig, allmänna oroligheter, felaktig nätspänning, otillbörlig ventilation eller
andra orsaker bortom Samsungs kontroll.
6. Denna garanti gäller för varje person som lagligt har kommit i
besittning av äganderätten till produkten under garantiperioden.
7. Konsumentens lagstadgade rättigheter i varje tillämplig nationell
lagstiftning, antingen det rör sig om rättigheter mot återförsäljaren
som härrör från köpeavtalet eller om andra rättigheter, påverkas
inte av denna garanti. Såvida det inte finns en nationell lagstiftning
som säger annat är rättigheterna enligt denna garanti konsumentens enda rättigheter, och Samsung, dess dotterbolag och distributörer skall inte ansvara för indirekta skador eller följdskador eller
för skador på grammofonskivor, CD-skivor, video-eller ljudband
eller på annan sammanhörande utrustning eller material.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
NORWAY
Dette Samsung-produktet er garantert for en periode på tolv (12)
måneder fra den opprinnelige salgsdatoen mot defekte materialer og
mangelfull fagmessig utførelse.
Dersom garantiservice blir forlangt, må produktet leveres tilbake til
den forhandleren det ble kjøpt hos.
Men autoriserte Samsung-forhandlere og autoriserte servicesentra
i andre EU-land vil oppfylle garantien på de vikårene som er gitt till
kjøpere i vedkommende land. Hvis det oppstår problemer, er mer
informasjon om våre autoriserte servicesentra tilgjengelig fra:
Samsung Electronics Nordic AB SE -19427 Kanalvägen 10A,
Upplands Väsby, Sweden
Tel : 815-56 480
www.samsung.com/no
 GARANTIBETINGELSER
1. Garantien gjelder bare hvis, når garantiservice blir forlangt, garantikortet er fullstending utfylt og blir lagt frem sammen med originalfakturaen, salgsslippen eller bekreftelsen, og serienummeret på
produktet ikke er uleselig.
2. Samsung’s forpliktelser er begrenset til reparasjonen eller, etter
skjønn, erstatning av produktet eller den defekte delen.
3. Garantireparasjoner må utføres hos en autorisert Samsungforhandler eller et autorisert servicesenter. Det vil ikke bli gitt noen
refusjon for reparasjoner som er utført av andre forhandlere, og
enhver slik reparajon og skade på produktet som skyldes dette
reparasjonsarbeidet, dekkes ikke av denne garantien.
4. Dette produktet blir ikke betraktet som mangelfullt med hensyn
til materialer eller fagmessig utførelse på grunn av at det trenger
tilpasning for å oppfylle nasjonale eller lokale tekniske standarder
eller gjeldende sikkerhetsstandarder i et hvilket som helst annet
land enn det landet produktet opprinnelig ble konstruert og
produsert for. Denne garantien dekker ikke, og ingen refusjon vil
bli gitt, for slik tilpasning eller skader som den måtte forårsake.
5. Denne garantien dekker ikke:
a) Periodisk kontroll, vedlikehold og reparasjon eller utskifting av
deler pga. normal slitasje.
b) Kostnader relatert til transport, flytting eller installasjon av
produktet.
c) Gal bruk, inklusive bruk av produktet til formål det ikke er
beregnet for, eller ukorrekt installasjon.
d) Skader som skyldes lynnedslag, vann, brann, naturkatastrofer,
krig, politiske uroligheter, gal nettspenning, utilstrekkelig ventiasjon eller en hvilken som helst annen årsak som er utenfor
Samsungs kontroll.
6. Denne garantien gjelder for enhver person som på lovlig
måte har ervervet seg eiendomsretten til produktet i løpet av
garantiperioden.
7. Forbrukerens lovbestemte rettigheter i enhver anvendelig nasjonal
lovgivning enten mot forhandleren som skyldes salgskontrakten,
eller på annen måte, blir ikke påvirket av denne garantien.
Med mindre det er nasjonal lovgivning som strir mot dette, er
rettighetene under denne garantien kundens eneste rettigheter, og
Samsung, dets datterselskaper og distributører er ikke ansvarlige
for indirekte eller derav følgende tap eller enhver skade på plater,
CD-er, video- eller lydbånd eller et hvilket som helst annet relatert
utstyr eller materiale.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
RoHS-kompatibel
Vår produkt följer restriktionerna för användning
av hälsovådliga ämnen i elektrisk och elektronisk
utrusning, och vi använder inte Kadmium (Cd), Bly
(Pb), Kvicksilver (Hg), Hexavalent Krom (Cr+6), polybromerade
bifenyler (PBBs), polybromerade difenyletrar (PBDEs) i våra
produkter.
RoHS-kompatibel
Produktet er i henhold til “The Restriction Of the
use of certain Hazardous Substances in electrical
and electronic equipment”, og vi bruker ikke de 6
farlige materialene- kadmium(Cd), bly (Pb), kvikksølv (Hg),
heksavalent krom (Cr+6), polybromerte bifenyler (PBBs),
polybromerte difenyletere (PBDEs)- i våre produkter.
Code No. AD68-02562J - 00
Download PDF