Samsung | HMX-H203BP | Samsung HMX-H200RP Bruksanvisning

Brukerhåndbok
Digitalt videokamera med høy oppløsning
www.samsung.com/register
HMX-H200BP/HMX-H200SP/HMX-H200LP/HMX-H200RP
HMX-H203BP/HMX-H203SP/HMX-H203LP/HMX-H203RP
HMX-H204BP/HMX-H204SP/HMX-H204LP/HMX-H204RP
HMX-H205BP/HMX-H205SP/HMX-H205LP/HMX-H205RP
HMX-H220BP/HMX-H220SP/HMX-H220LP/HMX-H220RP
de viktigste funksjonene på ditt HD-videokamera
BSI (Back Side Illuminated) CMOS-sensor med høy følsomhet
BSI CMOS-sensoren er en bildesensor som nylig er utviklet Normal CMOS
av Samsung. Du oppnår mye klarere bilder i miljø med lavt
lys, da denne sensoren dobler lysfølsomheten og reduserer
lystapet i forhold til andre CMOS-sensorer.
BSI CMOS
Full HD 1080 ytelse
Videokameraet bruker en avansert H.264-teknologi for komprimering av filmen, for å få den
beste videokvaliteten. Skjermen med HD-oppløsning gir deg et klarere bilde enn bilder med
standardkvalitet (SD).
High-Definition (Full HD)
Standard-Definition (SD)
1920
720
1080
<Bredformat Full HD videokamera (1080i/16:9)>
576
<Standard digitalt videokamera (576p)>
SSD (SOLID STATE DRIVE) benyttes som innebygd lagringsmedium (bare HMX-H203/H204/H205)
SSD basert på flashminne benyttes som innebygd minne for videokameraet.
SSD hjelper videokameraet med oppstart, lese data og kjøre programmet mye raskere enn
den vanlige HDD (Harddisk).
I tillegg er SSD svært stabil, holdbar og lager mindre støy når det brukes. Den er miljøvennlig,
fordi den er krever lite strøm.
Tilpasset berøringsskjerm
Du kan spille av bilder og stille inn funksjonene bare ved å berøre LCD-skjermen, uten
komplisert tastebruk.
Dobbeltopptak så mange bilder som du ønsker
Samtidig som du tar opp film med full HD, kan du ta stillbilder ved et enkelt trykk på en
knapp. Du kan ta så mange stillbilder som du vil, så lenge det er ledig minne.
ii
Bruke egendefinerte scenemodus
I scenemodus er det allerede satt opp egnede alternativer
for hver av modusene, slik at du enkelt kan velge den som
passer best.
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 2
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 12:59:19
Fang et bredt spekter med bevegelser med Smart OIS (Optical Image Stabilization - optisk bildestabilisering)
Smart OIS forbedrer eksisterende optiske bildestabiliseringsmetoder ved å gi videokameraets
linse muligheten til å spenne over et bredt spekter at bevegelser når du bruker zoomen.
Dette gir videokameraet muligheten til å kompensere for større bevegelser, og at det fortsatt
vil gi et slående bilde med jevne bilder.
Magic Finger Focus, Magic Finger Shot
Hvis du vil fokusere på en bestemt del av motivet, er det
bare å peke, og ta opp. Videokameraet optimaliserer fokus
for dette punktet, slik at du får et profesjonelt opptak med
enkle verktøy. Du kan også fokusere på objektet og ta et
bilde med én fingerberøring.
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
MENU
Smart Auto med egenavgjørelse av situasjon
I Smart Auto-modus velger videokameraet automatisk egnet innstilling, basert på den
registrerte scenetypen. Denne funksjonen er nyttig hvis du ikke er kjent med videokameraets
innstillinger for de ulike scenene.
Time Lapse-opptak fanger øyeblikket
Du kan ta opp kunstneriske dokumentarer eller
karakteristiske videoer, inkludert skyenes ferd over
himmelen, blomster som blomstrer eller spirer som
gror. Bruk denne funksjonen til å lage videoer med
UCC (user created contents - brukeropprettet innhold),
undervisningsopplegg eller til andre forskjellige formål.
Ta opp alle filmer med en enkel VIEW-knapp!
Denne funksjonen gir deg en forhåndsvisning av storyboard-en
som skal skrives ut, slik at du får et overblikk av opptaket, uten at
du trenger å se på hele sekvensen.
Lag et sammendrag av videoen! Storyboard-utskrift!
Denne funksjonen tar 16 tilfeldige stillbilder fra den valgte videoen og
lagrer dem i lagringsmediet. Den gir en rask oversikt over videoen,
og hjelper deg til å forstå det generelle temaet.
Nyttig når du skal lage UCC-videoer! Del gjerne innholdet!
Det innebygde Intelli-studio-programmet gjør
at du slipper eget bilderedigeringsprogram
på datamaskinen, slik at alt du trenger er
å koble sammen enhetene med en USBkabel. Intelli-studio gir deg også muligheten
til å laste opp filmene eller bildene dine
til YouTube, Flickr eller Facebook. Det er
enklere enn noen gang å dele innholdet du
lager med vennene dine.
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 3
iii
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:00:37
før du leser denne brukerveiledningen
SIKKERHETSADVARSLER
Hva ikonene og skiltene i denne brukerhåndboken betyr:
Dette betyr at det er fare for dødsulykke, eller alvorlig personskade
ADVARSEL
FORSIKTIG
FORSIKTIG
Dette betyr at det er en potensiell fare for skade på person eller
materiell.
For å redusere faren for brann, eksplosjon, elektrisk støt eller
personskader når du bruker HD-videokameraet, må du følge disse
grunnleggende sikkerhetsforanstaltningene:
Betyr tips eller referanse til sider som kan være hjelpsomme når du skal
bruke HD-videokameraet.
Disse varselskiltene er her for å hindre skade på deg og andre.Følg dem nøye.
Etter at du har lest dette avsnittet må du oppbevare det på en sikker plass for framtidige oppslag.
FORHOLDSREGLER
•
•
Advarsel!
Dette videokameraet bør alltid kobles til et jordet strømuttak.
Batteriene må ikke utsettes for ekstrem varme som f.eks. sollys, brann el.l.
Forsiktig
Eksplosjonsfare ved feil byttebatteri.
Bytt bare ut med samme eller tilsvarende type.
Når du skal koble apparatet fra strømnettet må støpselet trekkes ut av
stikkontakten, og støpselet må derfor være lett tilgjengelig.
iv
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 4
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:00:38
VIKTIG INFORMASJON OM BRUK
Før du tar i bruk dette videokameraet
•
•
•
•
•
•
Dette videokameraet tar opp video i
formatet h.264 (MPEG4 part10/AVC)
og i høy oppløsning (HD-VIDEO) og
standard oppløsning (SD-VIDEO).
Merk deg at dette videokameraet ikke
er kompatibelt med andre digitale
videoformater.
Gjør et prøveopptak før du skal gjøre
et viktig opptak.
Spill av prøveopptaket for å kontrollere at
film og lyd er tatt opp ordentlig.
Det innspilte innholdet kan ikke
kompenseres for:
- Samsung kan ikke kompensere for
skader som oppstår fordi et opptak
ikke kan spilles av pga. en feil i
videokameraet eller på minnekortet.
Samsung kan ikke holdes ansvarlig
for innspilte filmer og lyd.
- Innspilt innhold kan forsvinne på
grunn av feil når du håndterer dette
videokameraet eller minnekort osv.
Samsung er ikke ansvarlig for å gi
erstatning på grunn av tapt innhold.
Ta en sikkerhetskopi av viktige data.
Beskytt viktige data ved å kopiere det
over på en datamaskin. Vi anbefaler
også at du kopierer det videre til andre
lagringsmedia for oppbevaring.
Se i veiledningen for programvareinstallasjon
og USB-tilkobling.
Opphavsrett: Vær oppmerksom på at
dette videokameraet er kun beregnet
for personlig bruk.
Data som lagres på lagringsmediet i
dette videokameraet ved hjelp av andre
digitale/analoge medier, eller enheter,
er beskyttet av lovverket, og kan ikke
benyttes uten tillatelse fra eier av
opphavsrett, med unntak av til personlig
nytte. Selv om du tar opp arrangementer
som show, oppføringer eller utstillinger til
privat bruk, anbefales det at du innhenter
slik tillatelse på forhånd.
Om denne brukerhåndboken
Takk for at du har kjøpt et Samsungvideokamera.
Les brukerhåndboken nøye før du begynner
å bruke videokameraet, og ta vare på den
for senere bruk. Dersom kameraet slutter å
fungere som det skal, kan du se Feilsøking.
Denne brukerveiledningen dekker
modellene HMX-H200, HMX-H220,
HMX-H203, HMX-H204, og HMX-H205.
• HMX-H203, HMX-H204 og HMX-H205
har innebygd 8GB, 16GB og 32GB SSD,
men bruker også minnekort.
• HMX-H200/H220 har ikke innebygget
SSD og bruker minnekort. Selv om enkelte
av funksjonene på HMX-H200/H220 er
forskjellige, fungerer det på samme måte.
• Illustrasjonene i denne brukerhåndboken
er basert på modellen HMX-H200.
• Skjermbildene i denne brukerhåndboken
kan avvike fra de du ser på LCD-skjermen.
• Design og spesifikasjon til videokamera
og annet tilleggsutstyr kan endres uten
foregående varsel.
• I denne brukerveiledningen indikerer
et ikon eller symbol i en parentes
som vises i en beskrivelse av en
undermenyoppføring at den vil vises på
skjermen under innstilling av den aktuelle
oppføringen.
F.eks.) undermenyen til “Video Quality”
(Kval.) side 54
- “Super Fine” (Superfin) ( ):
Tar opp i superfin kvalitet. (Hvis
dette alternativet er valgt, vil
ikonet ( ) vises på skjermen).
v
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 5
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:00:38
før du leser denne brukerveiledningen
Følgende begreper er brukt i
brukerhåndboken:
• “Scene” viser til én videoenhet fra du
trykker på knappen Record Start/Stop
for å spille inn, til du trykker på den igjen
for å sette innspillingen på pause.
• Begrepet foto og bilde brukes om
hverandre og betyr det samme.
Se “OpenSource-H200.pdf” på den vedlagte
CD-platen for mer informasjon om åpen
kildekode.
Korrekt avhending av batterier i dette
produkt
(Kommer til anvendelse i Den
europeiske union og i andre europeiske
land med separate systemer for retur
av batterier.)
Denne merkingen på batteriet,
håndboken eller emballasjen angir at batteriene i
dette produktet ikke skal kastes sammen med annet
husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er
merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb
at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over
referansenivåene i EF-direktiv 2006/66. Hvis batteriene
ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade
menneskers helse eller miljøet.
For å beskytte naturressurser og for å fremme gjenbruk
av materialer, ber vi deg adskille batterier fra andre typer
avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale,
gratis mottaksstasjon.
Korrekt avhending av dette produkt
(Avfall elektrisk og elektronisk utstyr)
vi
Denne merkingen som vises på produktet
eller dens dokumentasjon, indikerer
at den ikke skal kastes sammen med
annet husholdningsavfall ved slutten
av sin levetid. For å hindre mulig skade
på miljøet eller menneskelig helse fra
ukontrollert avfallsavhending, vennligst
atskill dette fra andre typer avfall og resirkuler det ansvarlig for
å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.
Husholdningsbrukere bør kontakte enten forhandleren de
kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer
om hvor og hvordan de kan frakte denne artikkelen for
miljømessig trygg resirkulering.
Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og
undersøke vilkårene i kjøpekontrakten. Dette produktet skal
ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.
Merknader om varemerker
• Alle merkenavn og registrerte varemerker
som er nevnt i denne håndboken, eller
annen dokumentasjon som leveres
sammen med produktet fra Samsung, er
varemerker eller registrerte varemerker
for de aktuelle rettighetshaverne.
• SD-logoen er et varemerke. SDHClogoen er et varemerke.
• Microsoft®, Windows®, Windows Vista® og DirectX® er enten registrerte
varemerker eller varemerker for Microsoft
Corporation i USA og/eller andre land.
• Intel®, Core™ og Pentium® er registrerte
varemerker eller varemerker for Intel
Corporation i USA og andre land.
• Macintosh, Mac OS er enten registrerte
varemerker eller varemerker for Apple
Inc. i USA og/eller andre land.
• YouTube er et varemerke som eies av
Google Inc.
• Flickr™ er et varemerke som eies av
yahoo.
• Facebook er et varemerke som eies av
Facebook Inc.
• HDMI, HDMI-
logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller
registrerte varemerker som tilhører HDMI
Licensing LLC.
• Adobe, Adobe-logoen og Adobe Acrobat
er enten registrerte varemerker eller
varemerker som tilhører Adobe Systems
Incorporated i USA og/eller andre land.
• Alle andre produktnavn som nevnes her
kan være varemerker eller registrerte
varemerker for sine respektive selskaper.
I tillegg gjør vi oppmerksom på at “TM”
og “®” ikke er angitt i hvert enkelt tilfelle i
denne brukerhåndboken.
sikkerhetsinformasjon
Sikkerhetsforanstaltningene nedenfor er for å hindre skade på personer og materiell. Ta
hensyn til alle instruksene.
ADVARSEL
Forbudt.
Ikke ta på produktet.
FORSIKTIG
Ikke demonter produktet.
Dette betyr at det er en
potensiell fare for skade på
person eller materiell.
Denne foranstaltningen må
overholdes.
Koble fra strømnettet.
Dette betyr at det er fare for alvorlig
personskade.
W
W
4
4
ADVARSEL
W
4
W
4
Bruk av videokameraet i
temperaturer over 60 °C kan
resultere i brann. Batterier
som oppbevares i høye
temperaturer, kan eksplodere.
Ikke la strømadapteren komme
i kontakt med vann, metall eller
lettantennelige stoffer.Dette kan
utgjøre brannfare.
W
4
OI
L
Ikke overbelast stikkontakter
eller skjøteledninger, fordi dette
kan medføre til overoppheting
eller brann.
W
SAND
4
Ikke sand eller støv! Finkornet
sand eller støv som kommer inn i
videokameraet eller strømforsyningen,
kan føre til feil og skader.
Ikke olje! Olje som kommer
inn i videokameraet eller
strømforsyningen, kan føre til støt,
feil og skader.
Ikke rett LCD-skjermen direkte mot
solen. Dette kan gi øyeskader,
samt føre til at innebygde deler i
videokameraet slutter å fungere.
Ikke bruk makt for å bøye
ledningen, eller skade
strømforsyningen ved å sette noe
tungt på den. Dette kan medføre
fare for brann eller støt.
Ikke koble fra strømforsyningen
ved å trekke i ledningen, fordi
dette kan skade strømledningen.
Ikke bruk strømadapteren hvis
den er skadet, har sprukket eller
har skadede ledninger eller kabler.
Dette kan føre til brann eller støt.
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 7
vii
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:00:42
sikkerhetsinformasjon
ng
ani
cle
Ikke avhend batteriene ved
å brenne dem, da de kan
eksplodere.
Ikke bruk vaskemidler eller
lignende kjemikalier. Ikke sprut
rengjøringsmidler direkte på
videokameraet.
Oppbevar litiumbatteriet og
minnekortet utilgjengelig for
barn. Kontakt lege umiddelbart
dersom barn svelger batteriet eller
minnekortet.
Ikke koble ledningen til eller fra
hvis du er våt på hendene. Det
kan medføre støt.
W
4
Ikke koble til strømforsyningen
hvis ikke hele kontakten kan settes
i uten at noen av bladene synes.
d
flui
W
4
W
4
Beskytt videokameraet fra vann
hvis du bruker det på stranden,
ved bassenget eller hvis det
regner. Det kan være fare for
funksjonsfeil eller støt.
W
4
Når du rengjør strømforsyningen,
må du trekke ut kontakten. Det er
fare for feil på enheten, eller støt.
W
4
Trekk ut strømpluggen når den
ikke er i bruk, eller under lyn og
torden. Det er fare for brann.
Dersom det kommer unormale
lyder, lukter eller røyk fra
videokameraet, må ledningen
kobles fra umiddelbart. Ta kontakt
med et Samsungservicesenter.
Det kan være fare for brann eller
personskade.
W
4
Hvis det oppstår feil på
videokamerat, må du straks
koble fra strømforsyningen, eller
batteriet. Det er fare for brann eller
skade.
Ikke prøv å demontere, reparere
eller forbedre videokameraet eller
strømforsyningen ettersom dette
kan føre til fare for brann eller støt.
viii
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 8
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:00:44
W
4
FORSIKTIG
W
4
Ikke utsett videokameraet, batteripakken,
strømforsyningen eller annet tilbehør for
kraftige vibrasjoner, mist dem i bakken
eller utsett dem for slag. Dette kan
medføre feilfunksjon eller skade.
Ikke bruk videokameraet på et
stativ (medfølger ikke) på steder
hvor det kan bli utsatt for kraftige
vibrasjoner eller støt.
Ikke la videokameraet ligge i en
lukket bil, hvor temperaturen kan
bli svært høy i lange perioder.
Ikke utsett videokameraet for sot
og damp. Tykk sot og damp kan
skade videokameraet eller forårsake
funksjonsfeil.
W
4
Ikke trykk hardt på overflaten på
LCD-skjermen, slå eller trykk med
en skarp gjenstand. Hvis du trykker
på overflaten, kan det oppstå
ujevnheter i fargene på skjermen.
W
4
W
4
Ikke bruk videokameraet i
nærheten av direkte sollys, eller
i nærheten av varmekilder. Dette
kan forårsake feil eller skade.
W
INSECT
ICIDE
4
Ikke utsett videokameraet for
insektmidler. Insektmidler som kommer
inn i kameraet, kan gjøre at kameraet
ikke fungerer normalt. Slå videokameraet
av, og dekk det til med plast eller
lignende før du bruker insektmidler.
Ikke utsett kameraet for plutselige
temperaturendringer eller fuktige
steder. Det kan også medføre
fare for feilfunksjon eller støt
hvis kameraet brukes utendørs i
tordenvær.
W
4
Ikke bruk videokameraet nær avgasser
generert av bensin- eller dieselmotorer,
eller korroderende gasser som
hydrogensulfid. Dette kan føre til at
eksterne og interne kontakter korroderer,
slik at normal bruk ikke er mulig.
W
4
Ikke legg videokameraet med
den åpne LCD-skjermen ned.
Ikke rengjør kapslingen med
benzen eller løsemidler. Belegget
kan sprekke, eller overflaten kan
gå i oppløsning.
Ikke la LCD-skjermen være åpen
når kameraet ikke er i bruk.
ix
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 9
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:00:47
W
4
W
4
sikkerhetsinformasjon
W
4
W
4
Ikke bruk videokameraet i nærheten
av TV- og radioapparater. Dette
kan føre til forstyrrelser på TV-bildet
eller radiosendingene.
Ikke bruk videokameraet nær kraftige
radiobølger eller magnetisme som
høyttalere og store motorer. Dette
kan føre til støy på bilde og lyd som
blir tatt opp.
w
T
Ikke løft videokameraet etter LCD
skjermen. LCD-skjermen kan
løsne, og videokameraet kan falle
ned.
w
W
4
T
W
4
Sett videokameraet på et stabilt
underlag og et sted med god
ventilering.
Lagre viktige data for seg selv.
Samsung er ikke ansvarlig for tap
av data
W
4
Bruk kun godkjent Samsungtilbehør.
Bruk av produkter fra andre
produsenter kan medføre
overoppheting, brann, eksplosjon,
støt eller personskade.
W
4
Hvis du har problemer med
produktet, må du trekke ut støpslet,
slik at du kobler fra strømmen
helt og holdent. Du kobler ikke fra
strømmen helt og holdet ved å slå av
videokameraet med strømbryteren.
x
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 10
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:00:49
innhold
07
Du kan ta opp filmer i H.264-formatet!
11
12
14
Hva er inkludert sammen med videokameraet
Plassering av kontrollene
Identifisere skjermmenyene
KOMME I GANG
16
18
Bruke batteriet
Kontrollere batteristatus
GRUNNLEGGENDE BRUK AV
VIDEOKAMERAET
21
22
23
24
24
Siå av/på videlkameraet
Veksle til strømsparemodus
Velge driftsmodus
)
Bruke display-knappen (
Bruke berøringsskjermen
25
Stille tidssone og dato/klokkeslett
første gang
Velge språk
HURTIGSTARTVEILEDNING
07
BLI KJENT MED
VIDEOKAMERAET
11
16
21
FØRSTE GANGS
INNSTILLINGER
25
27
KOMME I GANG MED OPPTAK
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 3
26
27
28
29
31
32
32
33
Velge lagringsmedia
(kun HMX-H203/H204/H205)
Sette inn/støte ut et minnekort (ikke vedlagt)
Velge et passende minnekort (ikke vedlagt)
Opptakstid og antall bilder
Sette på håndstroppen
Justere LCD-skjermen
Grunnleggende posisjonering av videokameraet
3
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:00:50
innhold
GRUNNLEGGENDE OPPTAK
34
GRUNNLEGGENDE
AVSPILLING
43
49
AVANSERT OPPTAK
34
36
37
38
39
40
41
42
Ta opp video
Ta bilder i videoopptaksmodus (dobbelopptak)
Ta bilder
Enkelt opptak for nybegynnere (Smart Auto)
Ta bilder mens du spiller av film
Zooming
Angi anti-shaje (OIS: optisk bildestabilisering)
Bruke modus for motlyskompensasjon
43
44
46
47
48
Endre avspilingsmodus
Spille av video
Se på bilder
Se på en lysbildeframvisning
Zooming under avspilling
49
50
52
53
54
54
55
55
56
58
59
59
60
61
62
63
63
64
64
65
66
68
69
Bruke meny og hurtigmenyene
Menyoppføringer
Elementer i hurtigmenyen
Scene
Video Resolution (Videoppløsning)
Video Quality (Kval.)
Photo Resolution (Fotooppløsning)
Photo Sharpness (Skarphet)
White Balance (Innstill hvitbalanse)
Aperture (Eksponering)
Shutter (Lukker)
EV
Focus (Fokus)
Digital Effect (Digital effekt)
Fader
Tele Macro (Tele Makro)
Cont. Shot (Kontinuerlig opptak)
Wind Cut (Fjern vind)
Digital Zoom
Self Timer (Selvutløser)
Time Lapse REC (Tidsforbruk opptak)
Quick View (Hurtigvisning)
Guideline (Retningslinje)
4
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 4
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:00:50
AVANSERT AVSPILLING
70
74
SYSTEMINNSTILLING
REDIGERE FILMKLIPP
90
REDIGERE PLAYLIST
(SPILLELISTEN)
92
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 5
70
71
72
73
73
Play Option (Avsp.altern.)
Highlight (Uthev)
VIEW
Story-Board Print (Storyboard-utskrift)
File Info (Filinfo)
74
74
75
76
76
77
77
78
78
79
79
80
80
81
82
83
84
84
85
86
87
87
88
88
89
Storage Type (Lagringstype)
(kun HMX-H203/H204/H205)
Storage Info (Lagringsinfo)
(kun HMX-H203/H204/H205)
Card Info (kun HMX-H200/H220)
Format
File No. (Fil nr.)
Time Zone (Tidssone)
Date/Time Set (Dato/Tidsjust.)
Date Type (Datotype)
Time Type (Tidstype)
Date/Time Display (Dato/tid-skjerm)
LCD Brightness (LCD-lysst)
Auto LCD Off (Autom. LCD av)
Beep Sound (Beep lyd)
Shutter Sound (Lukkerlyd)
Auto Power Off (Automatisk av)
Quick On STBY (Raskt i ventemodus)
PC Software (PC-programvare)
USB Connect (USB kobling)
HDMI TV Out (HDMI TV-ut)
Analogue TV Out (Analog TV-ut)
TV Connect Guide (Veiledning for tilkobling til TV)
TV Display (TV-skjerm)
Default Set (Standardsett)
Language
Demo
Anynet+ (hdmi-cec)
90
91
Dele en film
Kombinere filmer
92
93
94
95
Spilleliste
Lage en spilleliste
Arrangere filmer i Spillelisten
Slette filmer fra Spillelisten
74
5
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:00:50
innhold
FILHÅNDTERING
96
99
102
107
96
97
98
Beskyttelse mot sletting ved uhell
Slette filer
Kopiere bilder (kun HMX-H203/H204/H205)
SKRIVE UT FOTOGRAFIER
99
DPOF utskriftsinnstilling
100 Direkte utskrift med Pict-Bridge-skriver
KOBLE TIL EN TV-SKJERM
102 Kople til en høydefinisjons-TV
104 Koble til en normal TV-apparat
106 Se film på TV-skjermen
DUBBE FILMER
BRUKE SAMMEN MED EN
WINDOWS-MASKIN
108
107 Dubbing til videospillere eller DVD/
HDD-opptakere
108 Kontrollere datamaskintypen
109 Dette kan du gjøre med en windowsdatamaskin
110 Bruke programmet Intelli-studio
115 Bruke som en flyttbar masselagringsenhet
FEILSØKING
117 Varselindikatorer og meldinger
121 Symptomer og løsninger
VEDLIKEHOLD OG
TILLEGGSINFORMASJON
128 Vedlikehold
129 Tilleggsinformasjon
130 Bruke videokameraet i utlandet
SPESIFIKASJONER
131 spesifikasjoner
6
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 6
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:00:51
hurtigstartveiledning
Denne hurtigveiledningen gir deg en innføring i de mest vanlige funksjonene og
egenskapene til videokameraet. Se referansesidene for mer informasjon.
Du kan ta opp filmer i H.264-formatet!
Du kan ta opp film i H.264-formatet, og dette er hendig når du skal sende filmen i en e-post, og
dele denne med venner og familie. Du kan også ta bilder med videokameraet.
TRINN 1: Komme i gang
1. Sette inn minnekortet.
• Du kan bruke kommersielt tilgjengelige
minnekort av typen SDHC (SD High Capacity)
eller SD i dette videokameraet.
• Velg egnet lagringsmedia. side 27
(kun HMX-H203/H204/H205)
Plassering av etikett
2. Koble batteriet til videokameraet. side 16
• Juster batteriet med indikatoren (▲) på
batterirommet, skyv deretter batteriet i pilens
retning.
TRINN 2: Ta opp med videokameraet
Zoom -hendel
PHOTO-knapp
MODE-knapp
MODE-lampe
Innspillingsknapp
(start/stopp)
LCD-skjermen
Videokameraet slår seg på når du åpner LCD-skjermen.
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 7
7
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:00:59
hurtigstartveiledning
Ta opp filmer med
HDbildekvalitet
(høy definisjon)
Videokameraet bruker en avansert
H.264-teknologi for komprimering av
filmen, for å få den beste videokvaliteten.
side 54
Ta bilder
1. Åpne LCD-skjermen.
2. Trykk lett på PHOTO for å justere
fokusen, og trykk den deretter helt
ned (du hører en lukkerlyd).
1. Åpne LCD-skjermen.
• Videokameraet slår seg på når du
åpner LCD-skjermen.
2. Trykk Start/Stopp innspillingknappen.
• Stopp opptaket ved å trykke på
Start/Stopp innspillingknappen.
00:00:00
[307Min]
MENU
Tips!
Bruke “Quick On STBY” (Raskt i ventemodus) ved å åpne/lukke LCDskjermen. side 82
Når du lukker LCD-skjermen i ventemodus, vil videokameraet bytte modus til “Raskt i
ventemodus” for å spare strøm. Du kan starte opptaket raskt når du åpner LCD-skjermen.
• Videokameraet ditt er kompatibelt med H.264-formatet [HD]1080/50i, noe som betyr at
det tar opp detaljerte nydelige bilder.
• Standardinnstillingen er “[HD]1080/50i(SF)”. Du kan også ta opp i SD-kvalitet (Standard
definition).
• Du kan også ta bilder samtidig som du tar opp film. side 36
8
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 8
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:01:11
TRINN 3: Spille av video eller vise bilder
Se på LCD-skjermen på videokameraet
Du kan raskt finne ønsket opptak ved hjelp av miniatyrvisningen
1. Berør (
) på skjermen i STBY-modus.
2. Berør miniatyren (
STBY 00:00:00
HD
/
SD
/
), og deretter ønsket bilde.
[307Min]
HD
SD
9999
3/3
MENU
MENU
Vise på et høydefinisjons TV-apparat
•
Du kan glede deg over en svært detaljert, skarp kvalitet
på HD-filmer (high definition). sides 102~103
Du kan også spille av videoer på et TV-apparat med SD-kvalitet (Standard definition).
side 104~105
TRINN 4: Lagre opptak eller bilder
Enkelt og moro! utnytt de mange funksjonene i
Intellistudio på din Windows-maskin.
Ved hjelp av Intelli-studio, som er bygd inn i videokameraet
ditt, kan du importere video/bilder til datamaskinen, og
redigere eller dele disse med vennene dine. Hvis du vil vite
mer, se side 110~114.
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 9
9
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:01:25
hurtigstartveiledning
Importere og vise videoene/bildene fra datamaskinen
1. Start Intelli-studio ved å koble videokameraet
til datamaskinen med en USB-kabel.
• En ny skjerm for lagring av filer vises på
hovedvinduet til Intelli-studio.
Klikk “Yes” (Ja) for å fullføre
opplastingsprosedyren, og følgende
hurtigvindu vises.
2. De nye filene lagres på datamaskinen, og
blir registrert under “Contents Manager” i
programmet Intelli-studio.
• Du kan sortere filene etter forskjellige
alternativer. Dette kan f.eks. være dato,
sted el.l.
Contents Manager
Lagrede filer på datamaskinen
Mappekatalog på datamaskinen
3. Du kan dobbeltklikke på den filen du ønsker å spille av.
Dele video/filmer på YouTube/Flickr/FaceBook
Del innholdet med resten av verden ved å laste opp bilder og videoer direkte til en
nettside med bare ett klikk.
Klikk “ShARE” “Upload” i utforskeren. side 113
Intelli-studio starter automatisk på datamaskinen så snart videokameraet kobles til en
Windows-basert datamaskin (når du spesifiserer “PC Software: On” (Programvare: På).
side 83
TRINN 5: Slette videoer eller bilder
Hvis lagringsmediet er fullt, kan du ikke ta opp mer film, eller ta nye bilder.
Slett videoer og bilder som er lagret over på en datamaskin fra lagringsmediet.
Deretter kan du ta opp nye filmer, eller bilder, på den ledige plassen.
Berør Spill av (
10
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 10
) tab Meny(
) tab “Delete” (Slett) på LCDskjermen. side 97
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:01:26
bli kjent med videokameraet
HVA ER INKLUDERT SAMMEN MED VIDEOKAMERAET
Ditt nye videokamera kommer med følgende deler. Hvis noen av disse gjenstandene mangler
i esken, må du ta kontakt med Samsungs kundesenter.
Modellnavn
Internminne
Spor for
minnekort
Farge
LCDskjermen
Linse
HMX-H200BP/HMX-H200SP
HMX-H200LP/HMX-H200RP
HMX-H220BP/HMX-H220SP
HMX-H220LP/HMX-H220RP
Svart/
HMX-H203BP/HMX-H203SP
Farge /
(20x optisk)
Sølv/
8GB
1 spor
HMX-H203LP/HMX-H203RP
Berøringsskjerm (200x digital)
Blå/
Rød
HMX-H204BP/HMX-H204SP
16GB
HMX-H204LP/HMX-H204RP
HMX-H205BP/HMX-H205SP
32GB
HMX-H205LP/HMX-H205RP
• Selv om noen av funksjonene til modellene er forskjellige, fungerer de på samme måte.
Batteri
Strømadapter
(IA-BP210E)
(type AA-MA9)
DI
AU
O
Kontrollere ekstrautstyret
Komponent/
AV-kabel
USB-kabel
Ekstrautstyr
Brukerhåndbok
hurtigstartveiledning
Mini HDMI-kabel
Minnekort
Bæreveske
(1109-001415)
(AD69-00929A)
• Utseendet til hver av gjenstandene kan variere fra modell til modell.
• Innholdet kan variere avhengig av regionen produktet er solgt i.
• Deler og tilleggsutstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler. SAMSUNG kan
ikke holdes ansvarlig for redusert batterikapasitet og feil som skyldes uautorisert bruk av
tilleggsutstyr, som strømadapter eller batteriene.
• Minnekort følger ikke med. Se side 29 for hvilke minnekort som er kompatible med dette HD-videokameraet.
• Videokameraet leveres med brukerhåndbok på CD og hurtigstartveiledning i papirformat.
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 11
11
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:01:28
bli kjent med videokameraet
PLASSERING AV KONTROLLENE
Forfra/venstre
Linse
Bryter for å åpne/lukke objektivet
Q.MENU-knapp
Zoom (W/T)-knapp
Innspillingsknapp (start/stopp)
TFT LCD-skjerm (berøringsskjerm)
Kontaktdeksel (
)
(Komponent/AV) -kontakt
12
HDMI-kontakt
USB-kontakt
Power( )-knappen
Display ( ) -knapp
Backlight (bakgrunnslys) ( )-knapp
Anti-Shake (bildestabilisering) (OIS) ( ) -knapp
SMART AUTO / VIEW knapp
Vær forsiktig slik at du ikke dekker til den interne mikrofonen og linsen under opptak.
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 12
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:01:31
Bak/høyre/oppe/nede
MODE-knapp/modusindikator
: Innspillingsmodus (film/bilde)
: Avspillingsmodus
Zoom(W/T) -hendel
PHOTO-knapp
Innebygget høyttaler
Intern mikrofon
Innspillingsknapp (start/stopp)
Ladelampe (CHG)
Kontakt for strømforsyning
Kontaktdeksel
Håndstropp
Utløserknapp for batteri
Gjenger for tripod
Spor for minnekort
Deksel for batteri/minnekort
Krok til håndstropp
13
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 13
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:01:44
bli kjent med videokameraet
IDENTIFISERE SKjERMMENYENE
Hvilke funksjoner som er tilgjengelige avhenger av hvilket modus som er valgt, og hvilke indikatorer
som er synlige avhenger av innstillingene.
FORHÅNDSSJEKK!
• Denne skjermmenyen (OSD) vises bare i opptak (
)-modus.
• Velg opptaksmodus ved å trykke på MODE-knappen. side 23
Innspillingsmodus
1
2
3
STBY
00:00:00
b
4
1Sec/24Hr
5
1
2
6 7
[307Min]
8
9999
9
a
0
)
(
F3.5
*
- 0.3
!
Card Full !
^
%
9
10
11
12
MENU
$ #
1
6
b
2
)
$
(
7
8
@
01/JAN/2010 00:00
&
3
4
5
6
S.1/50
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Innspillingsmodus (film/bilde)
Driftsmodus (STBY (ventemodus)/ (opptak))/
Selvutløser*
Tidtaker (opptakstid)
Varselindikatorer og meldinger
Gjenværende opptakstid
Lagringsmedia (Minnekort innebygd minne
eller minnekort (kun HMX-H203/H204/H205))
Batteri-informasjon (gjenværende batterikapasitet)
Stillbildeteller (totalt antall tilgjengelige stillbilder),
Fotobildeoppløsning, Filmbildekvalitet,
Oppløsning på videobilde
Anti-shake (OIS)
Tele Makro*, Bakgrunnsbelysning
Kontinuerlig opptak, Støyredusering
Analog Video out (Analog video ut) (når
komponent-/AV-kabelen er tilkoblet.),
Bildeskarphet
Menykategori
Optisk Zoom / Digital Zoom
Dato/Tid
Time Zone (Tidssone) (gå til)
Avspillings kategori
Eksponeringsverdi*
Manuell eksponering* / Manuell lukker*
Manuell fokusering* / Berøringspunkt fokus*
Hvitbalanse, Toning*
SCENE / Smart Auto, Digital effekt,
Time lapse opptak*
•
•
•
•
•
14
Funksjonene som er merket med *, beholdes ikke når videokameraet startes igjen
Skjermindikatorene er basert på 32GB SDHC-minnekortkapasitet.
Funksjonene som er merket med *, beholdes ikke når videokameraet startes igjen
For varselsindikatorer og meldinger, se sidene 117~120
De illustrerte enhetene overfor, samt plasseringen av disse kan endres uten foregående varsel,
for å øke ytelsen.
• Det totale antallet bilder som kan tas telles basert på tilgjengelig plass på lagringsmediet.
• Antallet bilder som kameraet kan ta på OSD-en er maksimalt 9999.
• Totalt antall tilgjengelig stillbilder er basert på tilgjengelig plass på lagringsmediet. Små endringer
i tilgjengelig minne innvirker kanskje ikke på bildetelleren.
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 14
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:01:48
FORHÅNDSSJEKK!
• Denne skjermmenyen (OSD) vises bare i videoavspillings ( HD / SD )-modus.
• Trykk på Avspilling (
) på LCD-skjermen for å velge avspillingsmodus. side 23
Videoavspillingsmodus
1 23
%
4
5
6 7
00:00:05/00:00:50
100_0001
$
01/JAN/2010 00:00
#
8
9
MENU
!
6
7
8
Card Full !
@
1
2
3
4
5
9
10
11
0
6
15
5
12
13
14
15
Videoavspillingsmodus
Driftsstatus (Spill av / Pause)
Filnavn (filnummer)
Avsp.tid/Fil totaltid
Varselindikatorer og meldinger/ Volume
control (Volumkontroll)
Lagringsmedia (Minnekort innebygd minne
eller minnekort (kun HMX-H203/H204/H205))
Batteri-informasjon (gjenværende batterikapasitet)
Analogue TV Out (Analog TV-ut) (når
komponent-/AV-kabelen er tilkoblet.),
Filmbildekvalitet, Oppløsning på videobilde
Date (Dato)/Time (Tid)
Menykategori
Funksjonskategorier for filmavspilling (hopp
over/søk/spill av/pause/sakte avspilling)
Tilbakekategori
Volumkategori
Protect (Beskytt)
Play option (Avsp.altern.)
• Funksjonskategoriene for filmavspilling forsvinner i noen få sekunder etter videoavspilling. Rør
skjermen hvor som helst for å vise dem igjen.
• For varselsindikatorer og meldinger, se sidene 117~120
FORHÅNDSSJEKK!
• Denne skjermmenyen (OSD) vises bare i avspillingsmodus ( ) for bilder.
• Trykk på Avspilling (
) på LCD-skjermen for å velge avspillingsmodus. side 23
Bildevisningsmodus
1 2
3
4
1
2
5 6
1/10
$
#
7
100-0001
01
01/JAN/2010 00:00
8
MENU
@
2
!
X1.1
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 15
0
9
5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Avspilling av bilder
Slide show (Lysb.fremv)/zooming control
(zoomingkontroll) (X1.1 ~ X8.0)
Filnavn (filnummer)
Bildeteller (gjeldende bilde / totalt antall
tilgjengelige stillbilder)
Lagringsmedia (Minnekort innebygd minne
eller minnekort (kun HMX-H203/H204/H205))
Batteri-informasjon (gjenværende batterikapasitet)
Bildeoppløsning
Dato/klokkeslett
Menykategori
Kategorien bildefremvisning
Kategori for forrige bilde, neste bilde
Tilbakekategori
Utskriftsmerke
Protect (Beskytt)
15
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:01:51
komme i gang
BRUKE BATTERIET
Kjøp ekstra batterier, slik at du ikke trenger å gå tom for strøm på videokameraet.
Koble til batteriet
Juster batteriet med indikatoren (▲) på
batterirommet, skyv deretter batteriet i pilens
retning.
16
Koble fra batteriet
Skyv batteriutløserknappen, og ta ut
batteriet.
• Skyv batteriutløserknappen i retningen
som vist på figuren.
• Bruk kun batterier som er godkjent av Samsung. Ikke bruk batterier fra andre produsenter. Bruk
av andre batteripakker kan føre til en økt fare for overoppheting, brann eller eksplosjon.
• Samsung er ikke ansvarlig for problemer som oppstår på grunn av batterier som ikke er godkjente.
• Koble batteriet forsiktig fra videokameraet slik at det ikke faller ned.
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 16
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:02:02
Slik lader du batteriet med vekselstrømadapteren
FORHÅNDSSJEKK!
Før du starter følgende prosedyre, må du kontrollere at batteripakken er satt i videokameraet.
1. Trykk strøm (
side 21
) -knappen for å slå av videokameraet og lukk så LCD-skjermen.
2. Åpne dekselet på DC IN-kontakten og kople vekselstrømadapteren til DC IN-kontakten.
3. Koble vekselstrømadapteren til en stikkontakt.
• CHG-ladelampen lyser og ladingen begynner. Når batteriet er fullt oppladet, blir
ladelampen (CHG) grønn.
• Batteriet lades ikke når det er i strømsparemodus, som indikeres ved at modusindikatoren lyser
eller blinker. Start ladingen av batteriet etter at du har slått av videokameraet ved å trykke på
strømknappen ( ).
• Det anbefales at du har ett eller flere ekstrabatterier, slik at et utladet batteri ikke forhindrer
bruken av videokameraet.
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 17
17
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:02:11
komme i gang
KONTROLLERE BATTERISTATUS
Du kan kontrollere ladestatus og gjenværende batterikapasitet.
Kontrollere ladestatus
Fargen på CHG-lampen indikerer
strømtilstand eller ladestatus.
Ladelampe (CHG)
Fargen på ladeindikatoren viser ladestatus.
Lade
Ladetilstand
Lysdiodefarge
Fullt utladet
Lader
Fullt oppladet
Feil
(Rød)
(Oransje)
(Grønn)
(Rød blink)
Visning av batterinivå
Batterinivået viser hvor mye av batteriets kapasitet som er igjen.
Batterinivåindikator
18
Status
Melding
Fullt oppladet
-
25~50% brukt
-
50~75% brukt
-
75~95% brukt
-
95~98% brukt
-
Utladet (blinker): Dette betyr at enheten
snart slår seg av. Bytt eller lad opp
batteriet så snart som mulig.
-
Enheten vil måtte slå seg av om tre
sekunder.
“Low
Battery” (Lavt
batterinivå)
-
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 18
STBY 00:00:00
[307Min]
9999
MENU
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:02:19
• Batterikapasiteten vil synke over tid, og via gjentatt bruk. Videokameraet skal være avslått når
det ikke er i bruk.
• Oppbevar batteriet separat når du har ladet det opp, eller hvis du ikke skal bruke det på en
stund. Slik kan du forhindre at batteriet får redusert levetid.
• Batteriet lader over 95 % hvis det lades i omtrent 1 timer og 40 minutter, og fargen på indikatoren
endres til grønn. Det tar omtrent timer før batteripakken er helt ladet (100 %).
Tilgjengelig driftstid for batteripakken
Batteritype
IA-BP210E
Ladetid
Omtrent 180 min.
Videooppløsning
HD
SD
Kontinuerlig opptakstid
Omtrent 120 min.
Omtrent 130 min.
Avspillingstid
Omtrent 160 min.
Omtrent 180 min.
(Enhet: min.)
•
•
Ladetid: Omtrentlig tid (min.) som er nødvendig når du skal lade opp en helt utladet
batteripakke.
Opptakstid/avspillingstid: Omtrentlig tid (min.) som er tilgjengelig med fulladet batteripakke.
‘HD’ står for bildekvalitet med høy definisjon, og ‘SD’ står for standard bildekvalitet.
Om batteriet
Batteriet bør lades ved en temperatur på mellom 0 °C og 40 °C. Men du må merke deg
at når det utsettes for kalde temperaturer (under 0 °C), vil brukstiden bli redusert, og
batteriet kan slutte å fungere. Hvis dette skjer, må du legge batteriet i lommen, eller en
annen varm, beskyttet plass en kort stund, og deretter sette det inn igjen.
• Ikke plasser batteriet i nærheten av varmekilder (for eksempel åpen ild eller ovner).
• Batteriet må ikke demonteres, utsettes for trykk eller varmes opp.
• Ikke la batteripolene bli kortsluttet. Dette kan føre til lekkasje og varmgang eller til brann.
•
Vedlikeholde batteriet
Disse anslagene er avhengig av temperatur og forholdene der batteriene oppbevares.
Vi anbefaler at du bare bruker originale batterier, tilgjengelig fra din Samsung-forhandler.
Kontakt forhandleren når batteriet er helt oppbrukt. Batterier må behandles som kjemisk
avfall.
• Batteriet bør være fullt oppladet før du starter et opptak.
• Spar batteriet ved å slå av HD-videokameraet når du ikke bruker det.
• Hvis du lar batteriet sitte i HD-videokameraet, vil det etter hvert lades ut, selv om
strømmen er slått av. Hvis du ikke skal benytte HD-videokameraet på en stund, bør du
oppbevare det med tomt batteri.
• Hvis et batteri tømmes helt, kan cellene i batteriet skades. Dessuten er faren for lekkasje
større når batteriet er helt utladet. Lad batteriet minst én gang hver 6. måned for å
forhindre at det lades helt ut.
•
•
19
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 19
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:02:20
komme i gang
Om batteriets levetid
Batterikapasiteten vil synke over tid, og via gjentatt bruk. Hvis du opplever en svært
redusert brukstid mellom hver lading er det på tide med et nytt batteri.
• Levetiden på batteriet påvirkes av oppbevaringen, bruken og de miljømessige
betingelsene.
•
Om driftstiden
•
•
•
Tiden som måles når du bruker videokameraet ved 5’C (77’F). Ettersom
omgivelsestemperatur og andre forhold kan variere, kan den faktiske batteritiden være
forskjellig fra de omtrentlige tidene gitt i tabellen.
Innspillings- og avspillingstiden vil være kortere avhengig av bruksforholdene. Under
reelle innspillinger, kan det hende at batteriet går tomt 2-3 ganger raskere enn denne
referansen, siden start/stopp av innspillingen og zoomen benyttes. Samt at det vil bli spilt
av innspilt materiale. Ta hensyn til at innspillingstiden med et fulladet batteri er mellom
1/2 og 1/3 av tidene i tabellen, og ta med deg nok batterier for den tiden du planlegger å
gjøre opptak med videokameraet.
Innspillings- og avspillingstiden er kortere når du bruker videokameraet ved lave temperaturer.
På batteriet
•
CHG-ladelampen blinker under lading, eller batteri-informasjonen vises ikke korrekt under
følgende forhold:
- Batteriet er ikke satt i korrekt.
- Batteriet er skadet.
- Batteriet er utslitt. (Bare for Batteri-informasjon)
Bruke en strømkilde fra en stikkontakt
Vi anbefaler at du bruker den eksterne strømforsyningen til å gi videokameraet strøm når du
skal endre innstillingene, spille av, redigere bilder eller bruke det innendørs. Koble sammen på
samme måte som når du skal lade batteriet. side 17
Om den eksterne strømforsyningen
•
•
•
•
Bruk en veggkontakt (stikkontakt) i nærheten når du bruker den eksterne
strømforsyningen. Trekk ut støpselet fra kontakten med en gang hvis det oppstår feil når
du bruker videokameraet.
Ikke plasser strømadapteren på et trangt sted, som mellom veggen og et møbel.
Ikke kortslutt DC-pluggen til strømforsyningen eller batteriet med noen metallgjenstander.
Dette kan forårsake feil.
Selv om videokameraet er slått av, blir det forsynt med strøm (nettspenning) så lenge det
er tilkoblet strømnettet med strømadapteren.
20
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 20
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:02:20
grunnleggende bruk av videokameraet
Dette kapitlet gir deg en innføring i de grunnleggende driftsprosedyrene til videokameraet, så
som hvordan man slår av/på strømmen, endrer modus og innstilling av skjermindikatorer.
SLÅ AV/PÅ VIDEOKAMERAET
1. Åpne LCD-skjermen for å slå på videokameraet.
• Videokameraet slår seg på automatisk
når du åpner LCD-skjermen.
2. Trykk Power-knappen ( ) inn i ca. ett
sekund hvis du vil slå av videokameraet.
• Videokameraet vil ikke slå seg av
dersom du lukker LCD-skjermen.
• Still inn dato og klokkeslett når du tar i
bruk videokameraet første gang.
side 25
LCD-skjerm
Strøm (
) -knapp
• Videokameraet utfører en selvdiagnose når det slås på. Hvis det vises en varselsmelding, se
“Varselsindikatorer og meldinger” (side 117~120) og utfør nødvendige tiltak.
• Hvis du lukker LCD-skjermen når strømmen er på, aktiveres strømsparemodus.
Når du skal bruke videokameraet for første gang
Når du bruker videokameraet for første gang eller tilbakestiller det, vises tidssone-skjermen
som oppstartsskjerm. Velg ditt geografiske område, og still dato og klokkeslett. side 25
Hvis du ikke stiller klokken og datoen, vil tidssone-skjermen vises hver gang du slår på
videokameraet.
21
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 21
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:02:21
grunnleggende bruk av videokameraet
VEKSLE TIL STRØMSPAREMODUS
Hvis du trenger å bruke videokameraet over en lengre tidsperiode, vil følgende funksjoner gi
deg muligheten til å redusere unødvendig bruk av strøm, samtidig som du har videokameraet
klart til bruk ved hjelp av strømsparemodus.
Raskt i ventemodus
•
Videokameraet vil veksle til “Quick On STBY” (Raskt i ventemodus) automatisk når LCDskjermen lukkes. side 82
Hvilemodus i avspillingsmodus (inkluderer miniatyrvisning)
•
•
Videokameraet går i dvalemodus når LCD-skjermen lukkes, og vil slå seg av etter 0
minutter i denne modusen. Men hvis “Automatisk av: 5 Min” er valgt, vil videokameraet
slå seg av etter 5 minutter.
Hvis du åpner LCD-skjermen, eller kobler til videokabelen når videokameraet er i
ventemodus, vil videokameraet våkne opp, og gå tilbake til forrige brukte modus.
LCD-skjermen er lukket
HD
Etter 20 minutter
SD
3/3
<Ventemodus>
<Strøm av>
• Strømsparemodus fungerer ikke i følgende situasjoner:
- Når videokameraet har en kabel tilkoblet. (USB, komponent/AV eller Strømadapter)
- Mens du tar opp, spiller av, eller bruker lysbildeframvisningen.
- Når LCD-skjermen åpnes.
• Videokameraet bruker mindre strøm når det er i strømsparemodus. Men hvis du planlegger å bruke
videokameraet i en lengre periode, anbefales det at du slår av videokameraet med På/av ( ) knappen når du ikke skal bruke det.
22
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 22
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:02:41
VELGE DRIFTSMODUS
Du kan bytte driftsmodus på følgende
måte hver gang du trykker på MODEknappen.
)↕
Innspillingsmodus (
Avspillingsmodus ( ).
• Hver gang du skifter driftsmodus, vil
respektive modusindikator tennes.
• Berør Play ( ) -kategorien i
video- eller bildeopptaksmodus for
å endre driftsmodus til video- eller
bildeavspillingsmodus.
Modeknapp
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
MENU
Avspillingskategori
Modus
Modusindi
katorer
Modusindi katorer
Funksjoner
Innspillingsmodus
Ta filmopptak eller bilder.
Avspillingsmodus
For å spille av film eller bilder, eller å redigere dem.
Dette videokameraet har én opptaksmodus som er kombinert av filmopptaks- og bildemodus.
Derfor er det enkelt å ta filmer eller bilder i samme modus uten å endre opptaksmodus.
23
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 23
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:02:46
grunnleggende bruk av videokameraet
BRUKE DISPLAY-KNAPPEN (
)
Bytte visningsmodus for skjerminformasjon
Du kan bytte visningsmodus for informasjonen på skjermen.
Trykk display (
) -knappen.
• Visningsmodusene full og minimum veksles.
STBY 00:00:00
[307Min]
9999
MENU
<Full visningsmodus>
STBY
<Minimum visningsmodus>
• Varselsindikatorer og meldinger kan vises avhengig av opptaksforholdene.
) -knappen virker ikke med skjermbildene for meny og hurtigmeny.
• Display (
BRUKE BERØRINGSSKJERMEN
Berøringsskjermen lar deg nyte godt av
enkel avspilling og opptak med bare en
fingerberøring. Plasser hånden din
på baksiden av LCD-skjermen for å
støtte den opp. Deretter berører du de
elementene som vises på skjermen.
Berøringsskjerm
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
MENU
• Ikke plasser en skjermbeskytterfilm (følger ikke med) på LCD-skjermen.
• Hvis filmen er på for lenge, kan den kraftige bindekraften under overflaten på skjermen føre til at
berøringsskjermen ikke virker.
24
• Vær forsiktig så du ikke trykker på knapper i nærheten av LCD-skjermen mens du bruker berøringsskjermen.
• Hvilke knapper og indikatorer som vises på LCD-skjermen avhenger av aktuell opptaks-/
avspillingsstatus for videokameraet.
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 24
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:02:50
første gangs innstillinger
STILLE TIDSSONE OG DATO/KLOKKESLETT
FØRSTE GANG
Still inn dato og lokal tid når du slår på videokameraet første gang.
1. Åpne LCD-skjermen for å slå på videokameraet.
• Strømmen slås på når LCD-skjermen åpnes.
• Tidssone (“Home” (Startsted)) -skjermen står på Lisboa,
London.
• Du kan også stille inn den gjeldende tidssonen fra “Settings”
(Innstillinger) -menyen. side 76
Home
London, Lisbon
[GMT 00:00] 01/JAN/2010 00:00
OK
2. Velg ditt område på kartet ved å berøre venstre ( ) eller høyre
( ) kategori på LCD-skjermen, og trykk ( )-kategorien.
• Skjermen “Date/Time Set” (Dato/tidsjust.) vises.
Date/Time Set
Day
01
Month
/
Hr
00
3. Trykk på dato-/klokkeinformasjonen og endre innstillingen ved å
bruke opp ( ) eller ned ( ) -knappene.
4. Forsikre deg om at klokken er stilt riktig, trykk deretter (
• Meldingen “Date/Time Set” (Still klokke) vises.
JAN
Year
/
2010
Min
:
00
OK
).
Date/Time Set
Year
Month
Date/Time Set
2009
01
Day
06
01/JAN/2010
00:00
Hr
Min
1/1
11
55
AM
OK
• Du kan stille inn årstallet opptil 2037, basert på “Home” (Startsted).
• Sett “Date/Time Display” (Dato-/klokkeslettvisning) til På. side 78
• Ved å aktivere ( ) flyttes tiden 1 time framover.
Innebygd oppladbart batteri
• Videokameraet har et innebygd oppladbart batteri for å ta vare på dato og klokkeslett også når
strømmen er slått av.
• Når batteriet er tomt, tilbakestilles de forrige innstillingene for dato/klokkeslett til standard, og du må
lade opp det innebygde oppladbare batteriet. Still så dato/tid på nytt.
Lade det innebygde oppladbare batteriet
• Det innebygde batteriet lades alltid når videokameraet er koblet til strømadapteren eller når batteriet
står i.
• Hvis ikke videokameraet er i bruk på ca. uker uten å være tilkoblet strømforsyningen eller at
batteriet er satt i, vil det ikkebygde batteriet tømmes helt. Hvis dette skulle skje, må det innebygde
batteriet lades ved at du kobler til den medfølgende strømforsyningen i ca. 24 timer.
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 25
25
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:02:52
første gangs innstillinger
VELGE SPRÅK
Du kan velge språk på skjermmenyene og meldingene. Språkinnstillingen beholdes når
videokameraet slås av.
1. Trykk på Meny (
) Innstilling ( ).
)/ned (
2. Trykk opp (
) til “Language” (Språk) vises.
3. Trykk “Language” (Språk), deretter trykker du ønsket
skjermmenyspråk.
Default Set
Language
6/6
Demo
Anynet+ (HDMI-CEC)
4. For å avslutte trykker du Avslutt ( ) eller Tilbake ( ) for å
fullføre innstillingen.
• Menyskjermen og meldingene vises på valgte språk.
Language
English
⦽ǎᨕ
1/8
Français
Deutsch
Undermenyoppføringer
“English” “Italiano” “Svenska” “Polski” “Română” “Hrvatski” “瀌煓铅” “
” “⦽ǎᨕ” “Español” “Suomi” “Čeština” “Български” “Українська” “ไทย”
“
”
“Français” “Português” “Norsk”
“Slovensky” “Ελληνικά” “Русский” “Türkçe” “Deutsch”
“Nederlands”
“Dansk”
“Magyar”
“Srpski”
“Ё᭛”
”
“
• “Language” (Språk)-alternativene kan endres uten foregående varsel.
• Valgte språk blir beholdt selv uten batteriet eller ekstern strømforsyning.
• Formatet for dato og tid kan endres på grunn av valgte språk.
26
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 26
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:02:54
komme i gang med opptak
VELGE LAGRINGSMEDIA (kun HMX-H203/H204/H205)
Du kan spille inn film og ta bilder til det innebygde minnet eller til et minnekort, så du bør
velge ønsket lagringsmedia før du starter innspillingen eller avspillingen.
FORHÅNDSSJEKK!
•
Du kan bruke kort av typen SDHC og SD i HD-videokameraet.
(Noen kort er ikke kompatible i henhold til produsenten av minnekortet og minnekortets type.)
Før du setter inn eller tar ut minnekortet, må du slå HD-videokameraet av.
•
1. Trykk på Meny (
2. Trykk opp (
vises.
) Innstilling ( ).
) / ned (
) i til “Storage Type” (Lagringstype)
Storage Type
Storage Info
1/ 7
3. Trykk “Storage Type” (Lagringstype), og velg ønsket
lagringsmedia.
Format
File No.
Storage Type
Undermenyoppføringer
• Internal Memory (Minne) (
•
Card (Kort) (
): når du bruker det innebygde
minnet.
(SSD, Solid State Drive)
): når du bruker minnekortet (SDHC eller
SD-kort).
Internal Memory
Card
1/1
• Ikke formater det lagringsmediet (innebygget minne eller minnekortet) med en datamaskin.
• Når du setter inn et minnekort, vil innstillingsskjermen for lagringsmedium vises.
Trykk “Yes” (Ja) hvis du vil bruke et minnekort, eller trykk “No” (Nei) hvis du ikke vil.
• Ikke fjern batteri eller ledning mens lagringsmediet adresseres, f.eks. under innspilling,
avspilling, formatering, sletting osv. Lagringsmediet og data som er lagret der, kan bli skadet.
• Ikke løs ut et minnekort mens det brukes av videokameraet.
Minnekortet og dataene som er lagret på det, kan bli skadet.
• Du kan også få tilgang til dem med Q.MENU-knappen.
• SSD basert på flashminne benyttes som innebygd minne for videokameraet.
27
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 27
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:02:55
komme i gang med opptak
SETTE INN/STØTE UT ET MINNEKORT (IKKE VEDLAGT)
Plassering av etikett
Slik setter du inn et minnekort
Løse ut et minnekort
1. Åpne minnekortdekslet.
1. Åpne minnekortdekslet.
2. Sett inn minnekortet i kortsporet til det
klikker forsiktig på plass.
• Sjekk at SD/SDHC-kortlogoen peker
opp mens videokameraet holdes som
vist på figuren.
2. Trykk forsiktig på minnekortet for å løse
det ut.
3. Lukk minnekortdekselet.
3. Lukk minnekortdekselet.
• Unngå å miste data ved å slå av videokameraet. Trykk på strøm ( )-knappen i ett sekund før
du setter i eller tar ut minnekortet.
• Vær forsiktig så du ikke setter inn minnekortet for hardt. Minnekortet kan plutselig løses ut.
Dette videokameraet støtter bare kort av typen SD (Secure Digital) og SDHC (Secure Digital
High Capacity). Kompatibiliteten til videokameraet kan variere i henhold til produsent og typen
minnekort.
28
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 28
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:03:01
VELGE ET PASSENDE MINNEKORT (IKKE VEDLAGT)
Kompatible minnekort
Dette videokameraet kan brukes med
kort av typen SD (Secure Digital) og
SDHC (Secure Digital High Capacity).
Det anbefales å bruke SDHC (Secure
Digital High Capacity) -kort.
SD-kort støtter opptil 2GB. SD-kort som
er større enn 2GB, gir ingen garanti for
normal drift på videokameraet.
• MMC (Multi Media Card) og MMC Plus
støttes ikke.
• Kompatibel minnekortkapasitet:
SD 1 ~ 2GB, SDHC 4 ~ 32GB
• Bruk minnekortmerkene som er
kompatible. Det er ingen garanti for at
andre virker. Kontroller kompatibiliteten
når du kjøper et minnekort.
- SDHC/SD-kort: Panasonic, SanDisk,
TOSHIBA
• Når du skal ta opp film, må du bruke minnekort
som støtter raskere skrivehastigheter (over
SDHC klasse 6-kort).
• Minnekort av typen SD/SDHC har en
mekanisk skrivebeskyttelsesbryter. Ved
å beskytte kortet med denne bryteren
forhindrer du at filene på minnekortet
blir slettet ved en feil. Flytt bryteren i
retning kontaktene for å slå av denne
beskyttelsen. Flytt bryteren vekk fra
kontaktene for å slå den på.
•
Brukbare minnekort
(1GB~32GB)
Beskyttelsestapp
Kontakter
•
SDHC (Secure Digital High Capacity) -kort
SDHC (Secure Digital High Capacity)minnekort
- SDHC-kort er en høyere versjon
(Ver.2.00) SD-kort og støtter høy
kapasitet over 2GB.
- Kan ikke brukes med eksisterende
SD-kompatible enheter.
Vanlige forsiktighetsregler rundt minnekort
Skadede data kan ikke bli gjenopprettet.
Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier
av viktig data til datamaskinens harddisk
separat.
• Hvis du slå av strømmen eller tar ut
minnekortet mens du utfører operasjoner
som formatering, sletting, innspilling og
avspilling, kan du miste data.
• Etter at du har endret navnet på en
fil, eller en mappe på kortet med
datamaskinen, kan det hende at
videokamerat ikke kjenner igjen den
modifiserte filen.
•
Håndtering av minnekort
Det anbefales at du slår av strømmen før
du setter inn eller tar ut minnekortet slik
at du unngår å miste data.
• Det kan ikke garanteres at du kan benytte
minnekort som er formatert på andre
enheter. Formater minnekortet med
videokameraet.
• Du må formatere nyinnkjøpte minnekort,
minnekort med data som videokameraet
ikke gjenkjenner, eller som er lagret av
andre enheter. Merk deg at du sletter alle
data på minnekortet når du formaterer.
•
<SD/SDHC>
29
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 29
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:03:02
komme i gang med opptak
•
•
•
•
•
•
Hvis du ikke kan bruke et minnekort som
har blitt benyttet på en annen enhet, må
du formatere det på dette videokameraet.
Merk deg at du sletter alle data på
minnekortet når du formaterer.
Et minnekort har en begrenset levetid.
Hvis du ikke greier å spille inn nye
data, må du gå til anskaffelse av et nytt
minnekort.
Et minnekort er elektronisk
presisjonsutstyr. Ikke bøy det, slipp det
ned eller utsette det for støt.
Ikke plasser fremmedlegemer på
minnekortets terminaler. Bruk en myk,
tørr klut til å rengjøre overflaten hvis dette
er nødvendig
Ikke fest andre gjenstander enn en enkel
etikett på kortet, og denne må setter på
avsatt plass.
Hold minnekortet utenfor rekkevidden til
barn, som kan komme til å svelge det.
Merknader til bruk
Samsung er ikke ansvarlig for tap av data
grunnet feil bruk.
• Vi anbefaler å bruke en minnekorteske,
slik at du ikke mister data når det
forflyttes, eller fra statisk elektrisitet.
• Etter en tids bruk vil minnekortet bli
varmt. Dette er normalt og ikke en feil.
•
Videokameraet støtter SD og SDHCminnekort for datalagring.
Preferanse!
Lagringshastigheten kan variere,
avhengig av produsent og
produksjonssystem.
• SLC (single level cell)-system: raskere
skrivehastighet mulig.
• MLC (multi level cell)-system: kun
lavere skrivehastigheter støttet.
For å oppnå best resultat anbefaler vi å
bruke et minnekort som støtter raskere
skrivehastighet.
Bruk av minnekort med lavere hastigheter
kan føre til problemer med å lagre videoen
på minnekortet under innspilling.
Du kan til og med miste videodata under
opptaket.
Hvis du prøver å bevare deler av den
innspilte filmen, vil videokameraet lagre
filmen på minnekortet og vise en advarsel:
“Low Speed Card. Please record
at a lower resolution.” (Kort med lav
hastighet. Ta opp med en lavere kvalitet.)
Hvis du ikke kan unngå å bruke
et minnekort med lav hastighet,
kan oppløsningen og kvaliteten på
innspillingen bli lavere enn angitt nivå.
sides 54
Men jo høyere oppløsning, desto mer
minne brukes.
30
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 30
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:03:03
OPPTAKSTID OG ANTALL BILDER
Opptakstid for video
Filmoppløsning
Kvalitet
Superfin
Lagringsmedium (kapasitet)
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
Ca. 8min
Ca. 15min
Ca. 30min
Ca. 61min
Ca. 125min
Ca. 253min
Fin*
Ca. 9min
Ca. 18min
Ca. 36min
Ca. 74min
Ca. 152min
Ca. 307min
Normal
Ca. 12min
Ca. 23min
Ca. 46min
Ca. 94min
Ca. 193min
Ca. 390min
Superfin
Ca. 11min
Ca. 21min
Ca. 42min
Ca. 86min
Ca. 177min
Ca. 357min
Fin*
Ca. 14min
Ca. 28min
Ca. 57min
Ca. 115min
Ca. 235min
Ca. 475min
[HD]1080/50i*
[HD]720/50p
Normal
Ca. 21min
Ca. 42min
Ca. 84min
Ca. 171min
Ca. 351min
Ca. 708min
Superfin
Ca. 32min
Ca. 63min
Ca. 126min
Ca. 254min
Ca. 521min
Ca. 1051min
Fin*
Ca. 42min
Ca. 83min
Ca. 166min
Ca. 336min
Ca. 688min
Ca. 1387min
Normal
Ca. 62min
Ca. 123min
Ca. 244min
Ca. 494min
Ca. 1011min
Ca. 2039min
[SD]576/50p
(Enhet: Omtrentlige minutter med opptak)
Antall bilder som kan lagres
Fotooppløsning
Lagringsmedium (kapasitet)
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
2880x1620*
656
1251
2482
5014
9999
9999
1920x1080
1173
2346
4654
9402
9999
9999
(Enhet: Omtrentlig antall bilder)
1GB ⴊ 1,000,000,000 biter : Faktisk formatert kapasitet kan være mindre da den interne
firmware bruker en del av minnet.
• Tallene i tabellen kan avvike avhengig av faktiske innspillingsbetingelser og objekt.
• Jo høyre kvalitet og oppløsning, jo mer minne brukes.
• Lavere oppløsning og kvalitet øker komprimeringen og opptakstiden, men det kan gå utover
bildekvaliteten.
• Bithastigheten justeres automatisk til bildet som lagres. Dermed kan opptakstiden variere.
• Det kan være at minnekort med større kapasitet enn 32GB ikke fungerer normalt.
• Når en videofil overskrider 1,8 GB, blir den neste videofilen opprettet automatisk.
• Maksimalt antall bilder eller filmer som kan tas, er 9999.
• Elementene over merket med * representerer standard innstillingsverdi.
• Opptakslengden til et Time Lapse-opptak kan variere etter de valgte innstillingene.
31
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 31
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:03:04
komme i gang med opptak
SETTE PÅ HÅNDSTROPPEN
Juster lengde på stroppen slik at HD-videokameraet er stabilt når du trykker
innspillingsknappen (start/stopp) med tommelen.
Merk deg at hvis du bruker for stor kraft til å sette hånden inn håndstroppen når denne er strammet
for mye, kan dette skade håndstroppens feste på videokameraet.
JUSTERE LCD-SKJERMEN
LCD-skjermen med bredformat har høy kvalitet på bildevisningen.
1. Åpne LCD-skjermen med fingeren.
• Skjermen åpnes opp til 90°.
2. Roter LCD-skjermen mot linsen.
• Du kan rotere den opptil 180° mot linsen
og opptil 90° bakover. For å forenkle
visning av opptak, kan du rotere
skjermen med 180° mot linsen, og
deretter folde den tilbake mot huset.
For stor rotasjon kan skade hengselet mellom skjermen og videokameraet.
32
Bruk en myk klut for å tørke bort fingermerker eller støv fra skjermen.
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 32
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:03:12
GRUNNLEGGENDE POSISJONERING AV VIDEOKAMERAET
Bruk begge hendene når du spiller inn en film eller tar et bilde, slik at ikke videokameraet
beveger seg. Unngå alle små bevegelser under innspilling.
Justere opptaksvinkelen
Sikt og fokuser på motivet som vist i
illustrasjonen.
1. Hold videokameraet med begge hender.
2. Fest håndstroppen på hånden.
3. Stå stabilt og vær forsiktig slik at du
ikke kolliderer med noen andre eller
gjenstander.
4. Sikt og fokuser på motivet som vist i
illustrasjonen.
Det anbefales å ha solen i ryggen under innspilling.
33
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 33
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:03:19
grunnleggende opptak
TA OPP VIDEO
•
•
Videokameraet støtter både Full HD (høy definisjon) og SD (Standard Definition). Still inn
ønsket kvalitet før du gjør opptaket. side 54
Dette videokameraet har én opptaksmodus som er kombinert av filmopptaks- og bildemodus.
Derfor er det enkelt å ta filmer eller bilder i samme modus uten å endre opptaksmodus.
FORHÅNDSSJEKK!
• Sette inn minnekortet.
• Velg egnet lagringsmedia. (kun HMX-H203/H204/H205) side 27
• Åpne LCD-skjermen for å slå på videokameraet.
• Videokameraet slår seg på automatisk når du åpner LCD-skjermen.
• Sett bryteren for å åpne/lukke objektivet i åpen posisjon ( ). side 12
1. Velg et motiv du vil filme.
• Bruk LCD-skjermen.
• Bruk Zoom-hendelen eller Zoom-knappen for å regulere
størrelsen på motivet. sides 40
00:00:00
[307Min]
2. Trykk knappen Opname starten/stoppen..
• Innspillingsindikatoren () vises og opptaket starter.
3. Stopp opptaket ved å trykke på Opname starten/stoppen. på nytt.
• Quick View-ikonet (Hurtigvisnings) vises på skjermen.
4. Berør Quick View ( ) (Hurtigvisning) for å se de siste
innspilte filmene.
• Etter at hurtigavspillingen er fullført, går videokameraet
tilbake til hvilemodus.
MENU
STBY 00:00:00
[307Min]
9999
MENU
Velg mellom to REC-knapper!
Dette videokameraet har to Opname starten/stoppen. Den
ene er på baksiden, den andre på LCD-skjermen. Bruk den
som fungerer best for deg.
34
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 34
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:03:33
• Hvis strømmen stoppes eller det oppstår en feil under innspilling, kan det være at filmene ikke
kan lagres/redigeres.
• Samsung er ikke ansvarlig for eventuell skade som måtte inntreffe på grunn av en feil ved
opptak eller avspilling på grunn av minnekortfeil.
• Husk at ødelagte filer ikke kan gjenopprettes.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Videoer komprimeres i H.264 (MPEG-4.AVC)-format.
Ta ut batteriet når du er ferdig med å spille inn for å unngå at batteriet tappes unødig.
For informasjon på LCD-skjermen, se side 14.
For omtrentlig opptakstid, se side 31.
Lyd blir tatt opp med den interne stereomikrofonen øverst på linsen. Pass på at mikrofonen ikke
blokkeres.
Før du spiller inn en viktig film, skal du kontrollere opptaksfunksjonen, slik at du avdekker
eventuelle problemer med utstyret.
Lysstyrken på LCD-skjermen kan justeres på menyen. Justeringer av LCD-skjermen vil ikke
påvirke opptaket. side 79.
Se “Menyoppføringer ved innspilling” på side 53~69 for de forskjellige funksjonene som er
tilgjengelig ved opptak.
Ikke slå av videokameraet, eller løs ut minnekortet mens du bruker lagringsmediet.
Dette kan skade lagringsmediet, eller data som er lagret på lagringsmediet.
Hvis strømkabel/batteri kobles fra eller opptaksfunksjonen deaktiveres under opptak, går
systemet går over til datagjenopprettingsmodus. Ingen andre funksjoner er aktivert under
gjenoppretting av data.
Ikonet for menyinnstillingene som vises på LCD-skjermen påvirker ikke filmen som tas opp.
I Video-/fotoopptaksmodus kan du stille menyvalget Quick View (Hurtigvisning). Ikonet Quick
View (Hurtigvisning) vises når du har satt menyvalget Quick View til On (På).
35
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 35
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:03:33
grunnleggende opptak
TA BILDER I VIDEOOPPTAKSMODUS (DOBBELOPPTAK)
Videokameraet kan ta bilder uten å avbryte filminnspillingen.
FORHÅNDSSJEKK!
• Sette inn minnekortet.
• Velg egnet lagringsmedia.
(kun HMX-H203/H204/H205) side 27
• Åpne LCD-skjermen for å slå på videokameraet.
• Videokameraet slår seg på automatisk når du åpner
LCD-skjermen.
• Sett bryteren for å åpne/lukke objektivet i åpen
posisjon ( ). side 12
1. Trykk knappen Opname starten/stoppen.
• Innspillingsindikatoren () vises og
opptaket starter.
2. Trykk på PHOTO-knappen i den scenen du ønsker mens du
spiller inn filmer.
• Når () -indikatoren forsvinner, lagres stillbildet uten
lukkerlyden.
• Videoer spilles inn kontinuerlig selv når du tar vanlige bilder.
• Du stopper innspillingen ved å trykke på Opname starten/
stoppen på nytt.
00:00:30
[307Min]
MENU
00:00:32
[307Min]
MENU
<Dobbelopptak under
videopptak>
• Du kan ikke ta bilder under følgende forhold:
- Når Time Lapse opptak benyttes.
• Bildestørrelsen har en oppløsning på 1920x1080 uansett oppløsningen på filmopptaket.
36
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 36
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:03:51
TA BILDER
Du kan ta bilder og lagre disse på lagringsmediet. Still inn ønsket oppløsning før du gjør
opptaket. side 55
FORHÅNDSSJEKK!
• Sette inn minnekortet.
• Velg egnet lagringsmedia. (kun HMX-H203/H204/H205)
side 27
• Åpne LCD-skjermen for å slå på videokameraet.
• Videokameraet slår seg på automatisk når du åpner LCDskjermen.
• Sett bryteren for å åpne/lukke objektivet i åpen posisjon
( ). side 12
1. Velg et motiv du vil filme.
• Bruk LCD-skjermen.
• Bruk Zoom-hendelen eller Zoom-knappen for å
justere størrelsen på motivet. side 40
2. Juster motivet midt på LCD-skjermen og trykk PHOTO-knappen
9999
halvveis ned.
• Videokameraet justerer ideell eksponering og fokus
automatisk (hvis “Aperture” (Eksponering) og “Focus”
(Fokus) er satt til “Auto” (Autom.) sides 56, 60)
• Når motivet er i fokus, blir ()-indikatoren grønn.
Hvis den er rød, må du justere fokus på nytt.
3. Trykk PHOTO-knappen helt ned.
• Du hører lukkerlyden. (når “Shutter Sound” (Lukkerlyd) er
satt til “On” (På))
• For å fortsette innspilling, må du vente til det aktuelle bildet er
helt lagret på lagringsmediet.
• Når bildet er lagret i lagringsmediet, vises Hurtigvisnings-ikonet på skjermen.
4. Berør Quick View-ikonet ( ) (Hurtigvisning) for å se de siste tatte bildene.
• For å gå tilbake til hvilemodus, trykker du kategorien Tilbake ( ).
Antallet bilder som kan lagres, avhenger av fotooppløsningen. side 31
Det tas ikke opp lyd når du tar bilder.
Hvis det er vanskelig å fokusere, kan du bruke den manuelle fokuseringsfunksjonen. side 60
Ikke bruk POWER-bryteren eller løs ut minnekortet mens du tar bilder, da dette kan skade
lagringsmediet eller filene.
• For informasjon på skjermen, se side 14.
• Juster lysstyrken på LCD-skjermen med menyoppføringene. Da vil ikke det lagrede bildet bli
påvirket. side 79
• Fotofiler er kompatible med DCF (Design rule for Camera File system) sin standard, som ble
etablert av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).
•
•
•
•
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 37
37
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:03:58
grunnleggende opptak
ENKELT OPPTAK FOR NYBEGYNNERE
(SMART AUTO)
I Smart Auto-modus velger videokameraet automatisk egnet innstilling, basert på den
registrerte scenetypen. Denne funksjonen er nyttig hvis du ikke er kjent med videokameraets
innstillinger for de ulike scenene.
FORHÅNDSSJEKK!
Velg opptaksmodus ved å trykke på MODE-knappen. side 23
1. Trykk på SMART AUTO.
• Indikatorene for Smart Auto ( ) og Anti-shake
(
) (bildestabilisator) vises på skjermen.
2. Juster motivet i søkeren.
• Videokameraet detekterer automatisk scenen
når du justerer fokus med videokameraet.
• Den egnede scenen vises på LCD-skjermen.
Vises ved opptak av svært lyse scener.
Vises ved opptak utendørs.
Vises ved opptak innendørs.
STBY 00:00:00
[307Min]
9999
Vises ved opptak om natten.
Vises ved svært nære opptak.
3. Trykk på Start/stopp innspilling eller PHOTO. side 34, 36
• Trykk Start/stopp innspilling for å spille inn videoer.
Trykk PHOTO for å ta bilder.
MENU
<Ved svært nære opptak>
4. Trykk Smart Auto en gang til for å avslutte SMART AUTO-modus.
38
• Knapper som ikke er tilgjengelig ved bruk av Smart Auto:
Meny ( ) / Q.MENU-knappen / etc. Nesten alle innstillinger justeres automatisk i EASY
Q-modus. For å stille eller justere funksjoner selv, må du først løse ut Smart Auto-modusen.
• Smart Auto-modus er ikke tilgjengelig under opptak. Still inn denne funksjonen før opptak.
).
• Når videokameraet ikke lyktes i å registrere opptakssituasjonen, tar det opp i grunninnstilling (
• Videokameraet velger kanskje ikke korrekt scene, avhengig av omgivelsene, som f.eks. ristninger
i videokameraet, belysning og avstand til objektet.
• Når du tar opp mer enn en scener samtidig, prioriterer Smart Auto i følgende rekkefølge: Macro
→ White → Landscape → Night → Indoor (Makro, Hvit, Landskap, Natt, Innendørs)
For eksempel: a) Hvis innstillingene for hvit og innendørs er valgt samtidig, er hvit aktivt og det
korresponderende ikonet vises.
b) Hvis innstillingene for hvit og landskap er valgt samtidig, er hvit aktivt og det
korresponderende ikonet vises.
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 38
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:04:03
TA BILDER MENS DU SPILLER AV FILM
Videokameraet lar deg ta bilder uten å avbryte filminnspilling.
FORHÅNDSSJEKK!
• Sette inn minnekortet.
• Velg egnet lagringsmedia. (kun HMX-H203/H204/H205) side 27
) på LCD-skjermen for å velge avspillingsmodus. side 23
• Trykk på Avspilling (
1. Innspilte videoer vises i en miniatyroversikt.
• Trykk ( )/ ( ) for å gå til forrige/neste side.
2. Trykk på den videofilen du ønsker å se på.
• Den valgte videoen spilles.
3. Trykk PHOTO-knappen halvveis ned i den scenen
du ønsker å ta.
• Avspillingsskjermen står på pause.
4. Trykk PHOTO-knappen helt ned.
• Stillbildet lagres i JPEG-format.
5. Når bildet lagres på lagringsmediet, trykker du Tilbake
( ) for å vise miniatyroversikten.
• Trykk på Photo (
) for å vise bildene du har tatt.
side 46
HD
SD
3/3
MENU
00:00:05/00:00:50
100_0013
MENU
9998
100_0013
• Du kan ikke ta bilder under følgende forhold:
- Bilder som er en del av et Time Lapse-opptak kan ikke lagres som stillbilder.
• Bilder tas i en oppløsning på 1920x1088 uansett hvilken oppløsning filmopptaket har.
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 39
39
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:04:22
grunnleggende opptak
ZOOMING
Dette HD-videokameraet gir deg mulighet til
å bruke optisk 20x zoom og digital zoom med
Zoom-hendelen eller Zoom-knappen på LCDskjermen.
FORHÅNDSSJEKK!
Velg opptaksmodus ved å trykke på MODE-knappen.
side 23
Zoome inn
Trykk T (zoom) -knappen på LCD-skjermen
eller skyv Zoom-hendelen mot T (telefoto).
• Objektet som er på avstand, forstørres
gradvis og kan spilles inn som om det er
nær linsen.
W : panorama
T : telefoto
Zoome ut
Trykk W (zoom) -knappen på LCD-skjermen
eller skyv Zoom-hendelen mot W (panorama).
• Motivet flytter seg lengre unna.
00:00:00
[307Min]
MENU
Tips!
40
Når du bruker zoom-funksjonen, kan du redusere hastigheten ved å flytte sakte på Zoomhendelen (W/T). Jo raskere dy flytter denne, jo raskere zoomer du. Men med Zoom-knappen
(W/T) på skjermen, kan du ikke justere zoomehastigheten.
• Ved å bruke optisk zoom, vil verken bildekvaliteten eller klarheten reduseres.
• Bruk den digitale zoomen når du ønsker å zoome utover området til den optiske zoomen. side 64
• Fokuseringen kan bli ustabil når du spiller inn med en rask zoom eller zoomer inn på et objekt
som er langt unna linsen. Hvis dette er tilfellet, må du bruke manuelt fokus. side 60
• Den minste mulige avstanden mellom videokameraet og objektet, samtidig som du holder fokus,
er omtrent 1 cm for W, og omtrent 50 cm for T. Hvis du vil ta bilder av objekter som er tett på
linsen i et bredformat, kan du bruker Super Macro-funksjonen. Hvis du vil ta bilder av objekter
som er tett på linsen i et bredformat, kan du bruke Tele Makro-funksjonen. side 63
• Når du bruker zoomfunksjonen mens du holder videokameraet med hånden, kan du bruke “AntiShake (OIS)” (Bildestabilisering) for å få et stabilt opptak. side 41
• Hvis du bruker zoomefunksjonen mye, vil batteristrømmen brukes opp raskere.
ANGI ANTI-SHAKE (OIS: OPTISK BILDESTABILISERING)
Bruke Anti-Shake (OIS: Optisk bildestabilisering) Funksjon som kompenserer for ustabile
bilder forårsaket av bevegelser av videokameraet.
FORHÅNDSSJEKK!
Velg opptaksmodus ved å trykke på MODE-knappen. side 23
Trykk Anti-shake (OIS) ( ) -knappen for å slå av og
på Anti-shake (OIS) -modus.
STBY 00:00:00
[307Min]
9999
MENU
Tips!
Bruk Anti-Shake-funksjonen (Bildestabilisering) i
følgende tilfeller:
• Ved opptak mens du går eller ved opptak fra en bil i
bevegelse.
• Ved opptak med zoomfunksjonen.
• Ved opptak av små objekter.
• Smart Auto-modus setter automatisk bildestabiliseringen (OIS) til På.
• Store ristinger i videokameraet blir ikke fullstendig utlignet, selv om “Anti-Shake: On”
(bildestabilisering: på) er valgt. Hold godt tak i videokameraet med begge hender.
• Når denne funksjonen er satt til “On” (På), kan den faktiske bevegelsen til objektet og
bevegelsen som vises på skjermen være litt forskjellige.
• Når du tar opp bilder i mørke omgivelser med høy forstørrelse mens denne funksjonen er satt til
“On” (På), kan etterbilder være synlige. Hvis dette er tilfellet, anbefaler vi at du bruker et stativ
(ikke inkludert) og stiller “Anti-Shake” (Bildestabilisering) på “Off” (Av).
41
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 41
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:04:52
grunnleggende opptak
BRUKE MODUS FOR MOTLYSKOMPENSASJON
Når objektet er belyst bakfra, vil denne funksjonen kompensere for lyssettingen, slik at
objektet ikke blir for mørkt.
FORHÅNDSSJEKK!
Velg opptaksmodus ved å trykke på MODE-knappen. side 23
Trykk knappen for Bakgrunnsbelysning (
bakgrunnsbelysningen av og på.
) for å slå
STBY 00:00:00
[307Min]
9999
MENU
Tips!
Motlysforhold påvirker når motivet/objektet er
mørkere enn bakgrunnen:
- Objektet er plassert foran et vindu
- Personen du skal ta bilde av eller filme står foran en
lys bakgrunn og er kledt i lyse eller skinnende klær,
eller personens fjes er for lite opplyst til at trekkene
vises tydelig.
- Objektet er utendørs og bakgrunnen er overskyet.
- Lyskildene gir for mye lys
- Objektet er plassert med lys snø i bakgrunnen.
42
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 42
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:05:02
grunnleggende avspilling
ENDRE AVSPILLINGSMODUS
•
•
•
Du kan stille inn filmopptak og avspillingsmodus etter tur med MODE-knappen.
Du kan endre driftsmodus direkte fra miniatyrvisningen, ved å berøre avspillingsikonet
(
) på LCD-skjermen. Du vil se at den siste filen er uthevet i miniatyrvisningen.
Alternativene under miniatyrvisningen velges avhengig av hvilket ventemodus som ble
brukt sist gang, men, du kan velge video- (HD eller SD) eller bildeminiatyrer ved å berøre
HD- ( HD ), SD- ( SD ) eller Foto-ikonet ( ) på LCD-skjermen.
Understanding how to change the operation modes
Du kan enkelt endre driftsmodus ved å berøre LCD-skjermen, eller bruke knappene i henhold til
følgende figurer:
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
MENU
HD
HD
SD
3/3
SD
3/3
MENU
MENU
HD
Tips!
Du kan velge miniatyrvisningen som 3x2(
HD
HD
SD
SD
), 4x3 (
) og dato (
).
HD
SD
SD
01/JAN/2010 (17)
3/3
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 43
2/2
3/3
MENU
MENU
43
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:05:38
grunnleggende avspilling
SPILLE AV VIDEO
Du kan forhåndsvise innspilte videoer i en miniatyroversikt. Finn raskt den videoen du
ønsker, og spill den av direkte.
FORHÅNDSSJEKK!
• Sette inn minnekortet.
• Velg egnet lagringsmedia. (kun HMX-H203/H204/H205) side 27
) på LCD-skjermen for å velge avspillingsmodus. side 23
• Trykk på Avspilling (
1. Trykk HD-film ( HD ) eller SD-film ( SD ).
• Filmminiatyrer som tilsvarer til valgte filmoppløsning, vises på
skjermen.
• For å endre gjeldende miniatyrvisning, velger du ( ), (
),
eller (
) på skjermen.
• Hvis du velger miniatyrvisning etter Date (Dato) (
), kan du
sortere video etter en spesifikk dato. side 43
• For å endre gjeldende miniatyrbildeside, trykker du opp ( )
eller ned ( ).
STBY 00:00:00
9999
MENU
HD
2. Trykk på ønsket videofil.
• Valgte video spilles av og funksjonsknappene for avspilling
vises vises kort. De kommer tilbake når du berører skjermen.
• Du kan stille innstillingene for avspilling i menyen “Play
Option” (Avspillingsalternativ). side 70
• For å stanse avspillingen og gå tilbake til miniatyrene, trykk
Tilbake( ).
[307Min]
SD
3/3
MENU
00:00:05 / 00:00:50
100_0013
MENU
• Avhengig av størrelsen og kvaliteten på valgte video, kan det ta litt tid å starte avspillingen.
• Videokameraet kan ikke spille følgende filmfiler:
- En video som er redigert ved hjelp av programvare som ikke er en del av det innebygde, eller
hvor navnet på filen er endret på en datamaskin.
- En video som er spilt inn på andre enheter.
- En video med filformat som ikke støttes av videokameraet.
• Du kan bruke ulike avspillingsalternativer under avspillingen. side 45
• De innspilte filmene kan vises på TV eller datamaskin. side 102, 110
)-knappen eller Q.MENU-knappen under avspilling, pauser du
• Hvis du trykker på Meny (
avspillingen og menyskjermen vises.
44
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 44
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:05:56
Forskjellige avspillingsoperasjoner
•
•
Spill av/Pause/Stopp
Avspilling og Pause veksler når du trykker Avspilling (
Trykk Tilbake ( ) for å stoppe avspilling.
) / Pause (
Avspillingssøk
Under avspilling vil hvert trykk på Søk bakover ( ) / Søk forover (
• RPS (Reverse Playback Search)-rate: x2 x4 x8 x2
• FPS (Forward Playback Search)-rate: x2 x4 x8 x2
) under avspilling.
) øke avspillingshastigheten:
Hopp over avspilling
Trykk Reverse skip( ) (Hopp bakover) / Forward skip( ) (Hopp forover) under avspilling.
• Trykk Forward skip ( ) (Hopp forover) for å spille neste video.
• Trykk Reverse skip ( ) (Hopp bakover) for å spille av begynnelsen av scenen. Hvis du
trykker på Reverse skip ( ) (Hopp bakover) innen 3 sekunder fra starten av scenen,
spilles den forrige videoen.
• For raskt å søke etter ønsket videonummer, setter du fingeren på Hopp bakover ( )/
Hopp framover ( ). Når du løfter opp fingeren, vises valgte video.
Sakte avspilling
Når enheten er pauset, vil du redusere avspillingshastigheten ved å berøre sakte bakover (
sakte framover ( ):
• Sakte avspillingsrate fremover/bakover: x1/2 x1/4 x1/8 x1/2
•
Spille av bilde-for-bilde
Ved pause trykker du Bildefremrykk bakover (
av bare en og en ramme om gangen.
)/Bildefremrykk framover (
Justere lydnivået
)/
) for å spille
00:00:05 / 00:00:50
100_0013
Du kan høre lyden du har tatt opp med den innbygde høyttaleren.
Lydnivået justeres mellom ”0~19”. Når nivået er på “0”, kan du ikke høre lyden.
1. Trykk på Volum (
MENU
) på LCD-skjermen.
)/(
) for å øke eller redusere lydnivået.
2. Trykk (
)/(
) lenge, vil lydnivået justeres kontinuerlig.
• Hvis du trykker (
00:00:05 / 00:00:50
100_0013
15
45
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 45
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:06:09
grunnleggende avspilling
SE PÅ BILDER
Du kan se på de lagrede bildene ved å bruke ulike avspillingsfunksjoner.
FORHÅNDSSJEKK!
• Sette inn minnekortet.
• Velg egnet lagringsmedia. (kun HMX-H203/H204/H205) side 27
) på LCD-skjermen for å velge avspillingsmodus. side 23
• Trykk på Avspilling (
1. Berør Bilde ( ).
• Miniatyrvisningen vises.
• For å endre gjeldende miniatyrvisning, velger du ( ), ( )
eller ( ) på skjermen.
• Hvis du velger miniatyrvisning etter Date (Dato) ( ), kan du
sortere video etter en spesifikk dato. side 43
• For å endre gjeldende miniatyrbildeside, trykker du opp ( )
eller ned ( ).
2. Trykk på bildet du ønsker.
• Valgte bilde vises i full skjerm og funksjonsknappene for
avspilling vises kort. De kommer tilbake når du berører
skjermen.
• Trykk på forrige bilde ( )/ neste bilde ( ) for å vise forrige
og neste bilde.
• For raskt å søke etter ønsket bildenummer, setter du fingeren
på forrige bilde ( )/neste bilde ( ). Når du løfter opp
fingere, vises valgte bilde.
3. For å gå tilbake til miniatyrene, trykker du Tilbake (
).
HD
SD
3/3
MENU
HD
SD
3/3
MENU
14/17
100-0014
MENU
• Ikke slå av strømmen eller løs ut minnekortet under bildevisning. Dette kan skade filene.
• Videokameraet kan ikke spille følgende bildefiler:
- Et bilde der navnet er endret på en datamaskin.
- Et bilde som er spilt inn på andre enheter.
- Et bilde med et filformat som ikke støttes på dette videokameraet (ikke i overensstemmelse
med DCF-standarden).
Innlastingstiden varierer, avhengig av størrelsen og kvaliteten på bildet.
46
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 46
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:06:34
SE PÅ EN LYSBILDEFRAMVISNING
Du kan vise lysbildefremvisningen i numerisk rekkefølge.
FORHÅNDSSJEKK!
• Sette inn minnekortet.
• Velg egnet lagringsmedia. (kun HMX-H203/H204/H205) side 27
) på LCD-skjermen for å velge avspillingsmodus. side 23
• Trykk på Avspilling (
1. Berør Bilde ( ).
• Miniatyrvisningen vises.
• For å endre gjeldende miniatyrbildeside, trykker du opp (
eller ned ( ).
)
Slide Show Start
Slide Show Option
1/2
Delete
2. Berør menyikonet ( ) “Slide Show Start” (Start
Protect
lysbildeframvisning).
• Indikatoren ( ) vises. Lysbildefremvisningen starter fra
1/17
gjeldende valgte bilde.
100_0001
• Alle bildene spilles av fortløpende i angitt lysbildefremvisning
(“Interval” (Intervall), “Music” (Musikk), “Effect” (Effekt)
(Avspillingsalternativ)).
• Hvis du sorterer miniatyrvisningen etter dato ( ), spilles kun
bilder som er tatt på valgt dato av i en lysbildeframvisning.
side 43
• Du kan justere volumet til bakgrunnsmusikken ved å bruke Volum ( ) mens du viser
lysbilder med musikk.
• For å stoppe lysbildefremvisningen, trykker du Tilbake ( ).
• Hver gang du berører LCD-skjermen, vises avspillingsrelaterte knapper på LCDskjermen og omvendt.
Tips!
• Hvis du vil starte en lysbileframvisning under en enkel avspilling,
) på LCDkan du berøre lysbildeframvisningsikonet (
) “Slide
skjermen, eller så kan du berøre menyikonet (
Show Start” (Start lysbildeframvisning).
• Lysbildefremvisning er også tilgjengelig fra hurtigmenyen.
side 52
14/17
100-0014
MENU
47
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 47
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:06:49
grunnleggende avspilling
Bruke Alternativer for lysbildefremvisning
Når du spiller av en lysbildefremvisning, kan du bruke menyen “Slide
Show Option” (Alternativer for lysbildefremvisning) som følger:
Slide Show Start
Slide Show Option
Undermenyoppføringer
Delete
1/2
• Interval (Intervall): Fotobildene spilles av fortløpende i angitt intervall
for lysbildefremvisningen (1 sek. eller 3 sek.).
• Music (Musikk): Du kan slå bakgrunnsmusikken av eller på. Dette
videokameraet har 7 standard bakgrunnsmelodier,
lagret i oppstartsminnet. Når du begynner en
lysbildefremvisning, starter avspillingen av 7
bakgrunnsmelodier i tilfeldig modus.
• Effect (Effekt): Kontinuerlig avspilling av bilder med fade inn/uteffekt mellom bildeoverganger.
Protect
ZOOMING UNDER AVSPILLING
Du kan forstørre et avspillingsbilde. Trykk opp (
velge området du ønsker å forstørre.
)/ned (
)/venstre (
)/høyre (
) for å
FORHÅNDSSJEKK!
• Sette inn minnekortet.
• Velg egnet lagringsmedia. (kun HMX-H203/H204/H205) side 27
) på LCD-skjermen for å velge avspillingsmodus.
• Trykk på Avspilling (
side 23
1. Berør Bilde ( ).
• Miniatyrvisningen vises.
• For å endre gjeldende miniatyrbildeside, trykker du opp ( )
eller ned ( ).
2. Trykk på fotobildet du ønsker å forstørre.
• Valgte bilde vises i fullskjerm.
3. Juster forstørrelsen med Zoom(W/T)-knappen eller Zoom(W/T)hendelen.
• Forstørrelsen starter fra midt i bildet.
• Du kan zoome inn fra x1,1 til x8,0.
• Du kan ikke velge noe forrige/neste bilde mens
avspillingszoom er i bruk.
4. Trykk opp ( )/ned ( )/venstre ( )/høyre ( ) for å vise
området du ønsker på det forstørrede bildet.
5. For å avbryte, trykker du på Tilbake ( ) -knappen.
48
HD
SD
3/3
MENU
14/17
100-0014
MENU
X1.1
Bilder som er tatt på andre enheter eller som er endret på en datamaskin, kan ikke forstørres.
HMX-H200P-Nor-IB-1.indd 48
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:07:10
avansert opptak
BRUKE MENYENE OG HURTIGMENYENE
Følg instruksjonene nedenfor hvis du vil bruke de forskjellige menyoppføringene som er listet
opp i denne håndboken. Dette kapitlet forklarer hvordan du f.eks. stiller “Aperture
(Eksponering),”/“Focus (Fokus)”.
FORHÅNDSSJEKK!
• Åpne LCD-skjermen for å slå på videokameraet.
• Videokameraet slår seg på automatisk når du åpner LCD-skjermen.
• Velg opptaksmodus ved å trykke på MODE-knappen.
side 23
STBY 00:00:00
[307Min]
9999
MENU
Q.MENU-knapp
Bruke
MENY(
)
Menyknappen (
)
-knappen
1. Trykk på Meny ( ) på berøringsskjermen.
• Menyskjermbildet vises.
• For å endre gjeldende side, trykker du opp ( )/ned ( )
-knappen.
2. Trykk på “Aperture” (Eksponering). (Blenderåpningen brukes
her som et eksempel.)
3. Trykk på det aktuelle alternativet.
• Juster innstillingsverdiene.
• Trykk reduser ( ) eller øk ( ) for å justere blendingen.
• For å avslutte menyen, trykker du Avslutt( ) eller Tilbake (
Photo sharpness
White Balance
Aperture
2/5
Shutter
Aperture
Auto
Manual
).
1/1
Bruke Q.MENU-knappen
1. Trykk Q.MENU-knappen på videokameraet for å vise tilgjengelige
menyalternativer.
• Hurtigmenyskjermen vises.
2. Trykk på “Focus” (Fokus). (Fokusfunksjonen brukes her som et
eksempel.)
3. Trykk på det aktuelle alternativet.
• Juster innstillingsverdiene.
• For å avslutte menyen, trykker du Avslutt( ) eller Tilbake ( ).
• Når du bruker menyoppføringene (
) eller Quick MENUoppføringene, kan det være enkelte oppføringer som ikke kan
brukes samtidig, eller de kan være grået ut.
• For mer informasjon om utgråede oppføringer, se Feilsøking side “127”.
• For å forenkle forklaringen til menyene, så er alle eksempler på menyinnstillinger
på denne siden forklart ut fra den enkleste metoden. Justeringen av
menyinnstillingene kan variere basert på brukervalgte menyalternativer.
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 49
WB
Resolution
SCENE
EV
Focus
Focus
Auto
Manual
TouchPoint
49
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:18:08
avansert opptak
MENYOPPFØRINGER
•
•
Tilgjengelige oppføringer på menyen kan variere etter driftsmodus.
Se tilhørende side for driftsdetaljer.
Menyoppføringer ved innspilling
Enheter
SCENE
Video Resolution (Videoppløsning)
Video Quality (Kval.)
Photo Resolution (Fotooppløsning)
Photo Sharpness (Skarphet)
White Balance (Innstill hvitbalanse)
Aperture (Eksponering)
Shutter (Lukker)
EV
Focus (Fokus)
Digital Effect (Digital effekt)
Fader
Standardverdi
Auto
[HD]1080/50i
Fine (Superfin)
2880x1620
Normal
Auto
Auto
Auto
0
Auto
Off (Av)
Off (Av)
Side
53
54
54
55
55
56
58
59
59
60
61
62
Tele Macro (Tele Makro)
Off (Av)
63
Cont. Shot (Kontinuerlig opptak)
Wind Cut (Fjern vind)
Digital Zoom
Self Timer (Selvutløser)
Time Lapse REC (Tidsforbruk opptak)
Quick View (Hurtigvisning)
Guideline (Retningslinje)
Off (Av)
Off (Av)
Off (Av)
Off (Av)
Off (Av)
On (På)
Off (Av)
63
64
64
65
66
68
69
Menyoppføringer ved avspilling
Driftsmodus
Enheter
Play Option (Avsp.altern.)
Highlight (Uthev)
Playlist (Spilleliste)
Delete (Slette)
Protect (Beskytt)
Story-Board Print (Storyboard-utskrift)
Copy (Kopiere) *
Divide (Del)
Edit
(Rediger)
Combine (Komb.)
File Info (Filinfo)
Slide Show Start (Start lysbildefremvisning)
Slide Show Option (Alternativer for lysbildefr.v)
Print Mark (DPOF) (Utskriftmerke (DPOF))
Video
(Miniatyrbilde)
X
X
X
Video (Enkel)
X
X
X
X
X
Bilde
Standardverdi
(Miniatyr/enkelt)
Play All (Spill alle)
X
X
X
Off (Av) (Single)
X
X
X
Side
70
71
93
97
96
73
98
90
91
73
47
48
99
: Mulig, X : Ikke mulig
50
Elementer merket med * er bare tilgjengelig med modellene HMX-H203/H204/H205.
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 50
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:18:09
Stille inn menyelementer
Enheter
Storage Type (Lagring)*
Storage Info (Lagringsinfo) *
Card Info **
Format
File No. (Fil nr.)
Time Zone (Tidssone)
Standardverdi
Internal Memory (Minne)
Series (Serie)
Home (Hjem)
01/JAN/2010 00:00
Date/Time Set (Dato/klokkeinnst)
(Summer Time
(Sommertid) : Off (Av))
Date Type (Datotype)
01/JAN/2010
Time Type (Tidstype)
24 Hr
Date/Time Display (Dato/tid-skjerm)
Off (Av)
LCD Brightness (LCD-lysst)
18
Auto LCD Off (Autom. LCD av)
Off (Av)
Beep Sound (Beep lyd)
On (På)
Shutter Sound (Lukkerlyd)
On (På)
Auto Power Off (Automatisk av)
5 Min
Quick On STBY
5 Min
(Raskt i ventemodus)
PC Software (PC-programvare)
On (På)
USB Connect (USB kobling)
Mass Storage
HDMI TV Out (HDMI TV-ut)
Auto
Analogue TV Out (Analog TV-ut)
Component 1080i
TV Connect Guide (Veiledning for
tilkobling til TV)
TV Display (TV-skjerm)
On (På)
Default Set (Standardsett)
Language
Demo
On (På)
Anynet+(HDMI-CEC)
On (På)
Side
74
74
74
75
76
76
77
77
78
78
79
79
80
80
81
82
83
84
84
85
86
87
87
88
88
89
• Disse punktene og standardverdiene kan endres uten varsel.
• Det er enkelte funksjoner som du ikke kan aktivere samtidig på menyen. Du kan ikke velge grå
menyoppføringer.
• Elementer merket med * er bare tilgjengelig med modellene HMX-H203/H204/H205.
• Elementer merket med ** er bare tilgjengelig med modellene HMX-H200/H220.
• Formatet for tid kan endres avhengig av valgt språk.
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 51
51
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:18:09
avansert opptak
ELEMENTER I HURTIGMENYEN
Videokameraet gir hurtigmenyer bestående av funksjoner som man bruker ofte.
Trykk Q.MENU-knappen for å gjøre innstillingene direkte.
Menyoppføringer ved innspilling (standard)
Enheter
Storage (Lagring) *
SCENE
Resolution (Oppløsning)
WB (HB)
EV
Focus (Fokus)
Standardverdi
Int. Memory (Minne)
Auto
1080/50i, 2880x1620
Auto
0
Auto
Side
27
53
54, 55
56
59
60
Menyoppføringer ved avspilling (standard)
Driftsmodus
Enheter
Storage (Lagring) *
Highlight (Uthev)
Playlist (Spilleliste)
Delete (Slette)
Protect (Beskytt)
Divide (Del)
Edit
(Rediger) Combine
(Komb.)
File Info (Filinfo)
Slide Show (Lysb.fr.v)
Print Mark (Utsk.merke)
Video
(Miniatyrbilde)
Video (Enkel)
Bilde
(Miniatyr/enkelt)
Side
X
X
X
X
X
27
71
93
97
96
90
X
X
91
X
X
X
X
73
47
99
: Mulig, X : Ikke mulig
Elementer merket med * er bare tilgjengelig med modellene HMX-H203/H204/H205.
52
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 52
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:18:10
SCENE
Dette videokameraet setter automatisk lukkerhastighet og blenderåpning i henhold til objektet
og lysstyrken for optimale opptak.
FORHÅNDSSJEKK!
Velg opptaksmodus ved å trykke på MODE-knappen. side 23
1. Trykk på menyknappen (
) “ SCENE.”
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
• For å endre gjeldende side, trykker du opp (
( ) -knappen.
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt (
SCENE
)/ned
) eller Tilbake (
Video Resolution
1/5
Video Quality
Photo Resolution
).
SCENE
Auto
Undermenyoppføringer
•
•
•
•
•
Auto: Under normale betingelser, naturlig opptak.
Sports (Sport) ( ): Opptak av personer eller gjenstander i bevegelse.
Portrait (Portrett) ( ): Opptak av naturlig hudfarge.
Spotlight ( ): Når et kraftig lys treffer objektet.
Beach/Show (Sand/Snø) ( ): Når det er en intens refleksjon av
lys, f.eks. et snøflate eller en strand.
• Food (Mat) ( ): Vise farge på mat mer fargerikt.
• Candle Light (Stearinlys) ( ): Ta opp den myke gløden av stearinlys.
• Indoor (Innendørs) ( ): Innendørs med kunstig lys.
Sports
1/2
Portrait
Spotlight
STBY 00:00:00
[307Min]
9999
MENU
Når du angir “Aperture:Manual” (Eksponering:Manuell) eller “Shutter:Manual” (Lukker:Manuell),
avbrytes SCENE-modus. (Manuell eksponering/Manuell lukker-prioritet)
53
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 53
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:18:16
avansert opptak
Video Resolution (Videoppløsning)
Du kan velge oppløsningen på film som skal spilles inn.
FORHÅNDSSJEKK!
Velg opptaksmodus ved å trykke på MODE-knappen. side 23
1. Trykk Meny (
) “Video Resolution” (Videoppløsning).
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt ( ) eller Tilbake (
SCENE
Video Resolution
1/5
)
Video Quality
Photo Resolution
Video Resolution
Undermenyoppføringer
• [HD]1080/50i (
• [HD]720/50p (
• [SD]576/50p (
[HD]1080/50i
): Spiller inn i HD-format (1920x1080/50i).
): Spiller inn i HD-format (1280x720/50p).
): Spiller inn i HD-format (720x576/50p).
[HD]720/50p
1/1
[SD]576/50p
• “50i” indikerer at videokameraet vil spille inn i interlaced skannemodus med 50 felt per sekund.
• “50p” indikerer at videokameraet vil spille inn i progressive skannemodus med 50 rammer per sekund.
• Opptaksfilene bli kodet med variabel bithastighet (VBR). VBR er et kodifiseringssystem som
automatisk justerer bithastigheten avhengig av opptaksbildet.
• Tilgjengelig tid vil variere etter valgt oppløsning.
Video Quality (Kval.)
You can select the quality of video to be recorded.
FORHÅNDSSJEKK!
Velg opptaksmodus ved å trykke på MODE-knappen. side 23
1. Trykk Meny (
) “Video Quality” (Kval.).
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt ( ) eller Tilbake (
SCENE
Video Resolution
1/5
Video Quality
Photo Resolution
).
Video Quality
Undermenyoppføringer
• Super Fine (Superfin) ( ): Tar opp video med superfin bildekvalitet.
• Fine (Fin) ( ): Tar opp video med fin bildekvalitet.
• Normal ( ): Tar opp video med normal bildekvalitet.
54
Super Fine
Fine
1/1
Normal
Jo høyere oppløsningen er, jo kortere opptakstid har du tilgjengelig, men på den andre siden så får
du lengre opptakstid jo lavere oppløsninger er også.
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 54
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:18:20
Photo Resolution (Fotooppløsning)
Du kan velge oppløsningen på stillbilder som skal tas.
FORHÅNDSSJEKK!
Velg opptaksmodus ved å trykke på MODE-knappen. side 23
1. Trykk Meny (
) “Photo Resolution” (Fotooppløsning).
SCENE
Video Resolution
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt (
1/5
) eller Tilbake (
Video Quality
Photo Resolution
).
Photo Resolution
2880x1620
Undermenyoppføringer
• 2880x1620 (
• 1920x1080 (
1920x1080
): Tar opp med oppløsning på 2880x1620.
): Tar opp med oppløsning på 1920x1080.
1/1
• Antall bilder som kan tas, avhenger av opptaksmiljøet.
• Bilder som tas med HD-videokameraet, kan være vanskelig å spille av på andre digitale enheter
som ikke støtter denne bildestørrelsen.
Photo Sharpness (Skarphet)
Med denne funksjonen kan du få skarpere bilder ved å behandle bildet etter at det er tatt.
FORHÅNDSSJEKK!
Velg opptaksmodus ved å trykke på MODE-knappen. side 23
1. Trykk Meny (
) “Photo Sharpness” (Skarphet).
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
Photo Sharpness
White Balance
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt (
) eller Tilbake (
)
2/5
Aperture
Shutter
Photo Sharpness
Soft
Undermenyoppføringer
• Soft (Myk) ( ): Jevner ut kantene på bildet.
• Normal ( ): Bildet vises med en skarp kant, og er egnet for utskrift.
• Sharp (Skarp) ( ): Uthever for å gjøre bildet skarpere.
Normal
1/1
Sharp
55
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 55
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:18:24
avansert opptak
White Balance (Innstill hvitbalanse)
Dette videokameraet justerer automatisk fargen til objektet. Du kan gjøre opptak i naturlige
farger avhengig av objektet og lysforholdene.
FORHÅNDSSJEKK!
Velg opptaksmodus ved å trykke på MODE-knappen. side 23
1. Trykk Meny (
) “White Balance” (Innstill hvitbalanse).
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
• For å stille hvitbalansen manuelt, se side 57.
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt (
) eller Tilbake (
Photo Sharpness
White Balance
).
2/5
Shutter
White Balance
Undermenyoppføringer
• Auto: Juster hvitbalansen automatisk avhengig av
innspillingsbetingelsene.
• Daylight (Dagslys) ( ): ): Styrer hvitbalansen i henhold til
lyset utendørs.
• Cloudy (Skyet) ( ): Ved opptak i skygge eller overskyet vær.
• Fluorescent (Lysrør) ( ): Ved opptak i lysrør-lys.
• Tungsten (Wolfram) ( ): Ved opptak under halogenlamper og
glødelamper
• Custom WB (Egen WB) ( ): Du kan manuelt justere
hvitbalansen slik at den
er egnet til lyskilden, eller
situasjonen.
Aperture
Auto
Daylight
1/2
Cloudy
Fluorescent
Forstå hvitbalansen
Hvitbalanse (WB) er prosessen med å fjerne urealistiske fargeskygger, slik at objekter
som fremstår som hvite blir gjengitt som hvite på bildet. Riktig hvitbalanse må beregne
“fargetemperaturen” til en lyskilde, som refererer til den relative varmen eller kjøligheten
til hvitt lys.
56
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 56
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:18:26
Stille inn hvitbalanse manuelt
1. Trykk Meny (
) “White Balance” (Hvitbalanse) “Custom
WB” (Egen WB).
• Indikatoren “( ) Set White Balance” (Innstill hvitbalanse)
vises.
White Balance
Tungsten
Custom WB
2/2
2. Fyll skjermen med et hvitt objekt og trykk OK (
• Hvitbalanseinnstillingen lagres.
).
Tykt hvitt
papir
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt ( ) eller Tilbake ( )
• Den lagrede hvitbalansen vil gjelde fra neste opptak/bilde.
Custom WB
Set White Balance
Auto
OK
• Når du stiller hvitbalansen manuelt, må objektet som skal fylle skjermen være hvitt, hvis ikke kan
det være at videokameraet ikke registrerer en egnet innstillingsverdi.
• De justerte innstillingene består til du stiller hvitbalansen igjen.
• Under normalt utendørsopptak, kan resultatet bli bedre hvis du stiller inn på “Auto”.
• Avbryt den digitale zoomfunksjonen for tydelig og presis innstilling.
• Tilbakestill hvitbalansen hvis lysforholdene endrer seg.
57
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 57
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:18:28
avansert opptak
Aperture (Eksponering)
Videokameraet justerer blenderen automatisk avhengig av objektet og opptaksforholdene.
Du kan også justere blenderen manuelt.
FORHÅNDSSJEKK!
Velg opptaksmodus ved å trykke på MODE-knappen. side 23
1. Trykk Meny (
) “Aperture” (Eksponering).
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
Photo Sharpness
White Balance
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt (
) eller Tilbake (
).
2/5
Aperture
Shutter
Aperture
Auto
Undermenyoppføringer
• Auto: Stiller blenderåpningsverdien automatisk.
FXX): Berør ikonet for økning (
)
• Manual (Manuell) (
) for å justere innstillingene etter ditt behov.
eller reduksjon (
Innstillingsverdiene er som følger:
F1.8, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16
Manual
1/1
Stille inn blenderåpningen
Eksponeringsstoppen kan justeres til å regulere mengden
lys som når bildesensoren. Eksponeringsverdien må justeres
i følgende tilfeller:
• Når du skal filme med omvendt belysning, eller når
bakgrunnen er for lys.
• Når du filmer mot en naturlig reflekterende bakgrunn,
som på stranden eller når du er på skitur.
• Når bakgrunnen er spesielt mørk (f.eks. nattbilde).
Når du spesifiserer “Aperture: Manual” (Eksponering: Manuell) deaktiveres SCENE-modus
automatisk, og “Shutter” (Lukker) settes til “Auto” (Automatisk). (Manuell eksponeringsprioritet)
58
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 58
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:18:30
Shutter (Lukker)
Videokameraet stiller lukkerhastigheten automatisk avhengig av hvor lyssterkt objektet er.
Du kan også justere lukkerhastigheten i forhold til scenebetingelsene.
FORHÅNDSSJEKK!
Velg opptaksmodus ved å trykke på MODE-knappen. side 23
1. Trykk Meny (
) “Shutter” (Lukker).
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt (
Photo Sharpness
White Balance
Aperture
2/5
) eller Tilbake (
Shutter
).
Undermenyoppføringer
Shutter
Auto
• Auto: Videokameraet stiller automatisk riktig blenderåpning.
• Manual (Manuell) (
1/XX): Berør ikonet for økning (
) eller
) for å justere innstillingene etter ditt behov.
reduksjon (
Innstillingsverdiene er som følger:
1/50,1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, or 1 /10000.
Manual
1/1
• Det er ikke sikkert bildet ser så jevnt ut når en høy lukkerhastighet er valgt.
• Når du gjør opptak med en lukkerhastighet på 1/1000 eller høyere, må du passe på at solen
ikke skinner inn i objektivet.
• Når du spesifiserer “Shutter: Manual” (Lukker: Manuell) er SCENE modus kansellert og
“Aperture” (Eksponering) blir satt til “Auto” (Automatisk). (Manuell lukkerprioritet)
• Hvis det dreier seg om et bilde, er maksimal lukkerhastighet begrenset til 1/2000.
EV
Når du bruker EV-funksjonen kan just justere lysstyrken i videoen eller bildene manuelt.
FORHÅNDSSJEKK!
Velg opptaksmodus ved å trykke på MODE-knappen. side 23
1. Trykk Meny (
) “EV”.
2. Trykk reduser ( ) eller øk ( ) for å justereblendingen.
• EV-verdier ( ): -2.0, -1.5, -1.0, -0.5, 0, +0.5, + 1.0, +1.5, +2.0
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt ( ) eller Tilbake ( ).
EV
-0.5
Forstå EV (eksponeringsverdi)
Eksponeringsverdien er den totale mengden lys som tillates
på det fotografiske mediet (fotografisk film eller bildesensor)
under prosessen med å ta bilder eller videoer.
Mørkere(-))
Lysere(+)
Nøytralt(0)
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 59
59
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:18:37
avansert opptak
Focus (Fokus)
Videokameraet fokuserer vanligvis automatisk på objektet (autofokus). Når videokameraet blir slått på, vil
autofokus alltid være aktivert. Du kan også justere fokuseringen manuelt, avhengig a innspillingsbetingelsene.
FORHÅNDSSJEKK!
Velg opptaksmodus ved å trykke på MODE-knappen. side 23
1. Trykk Meny (
) “Focus" (Fokus).
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt (
EV
Focus
) eller Tilbake (
).
3/5
Digital Effect
Fader
Undermenyoppføringer
• Auto: I de fleste situasjoner er det best å bruke automatisk fokusering, ettersom
det gjør deg i stand til å konsentrere deg om den kreative siden av opptaket.
• Manual (Manuell) ( ): Manuell fokusering kan være nødvendig under visse
forhold som gjør bruk av automatisk fokusering vanskelig og/eller upålitelig.
) eller (
) for å justere innstillingene etter ditt behov.
Berør ikonene (
• Touch Point (Berøringspunkt) ( ): Du kan rett og slett berøre objektet
på LCD-skjermen der du ønsker å fokusere (bare i videoopptaksmodus).
Focus
Auto
Manual
Touch Point
1/1
Manuell fokusering under opptak
Dette HD-videokameraet fokuserer automatisk på objektet fra nærbilder til uendelig.
Men det kan hende at korrekt fokuseringen ikke kan oppnås automatisk, på grunn
av innspillingsforholdene. Hvis dette er tilfellet, må du bruke manuelt fokus.
Manual
30CM
Fokusere på et objekt lengre unna
Hvis du vil fokusere på et objekt som er lengre
)-knappen.
unna, må du trykke på (
Fokusere på et objekt som er nærmere
<Nærmere motiv>
Hvis du vil fokusere på et objekt som er
)-knappen.
nærmere, må du trykke på (
• Nærmere- eller lenger unna-ikonet ( / )
vises i midten når fokusjusteringen når enden.
• Den justerte verdien anvendes rett etter at du
<Lengre unna motiv>
) eller (
).
har trykket på (
Tips! I følgende situasjoner kan du få bedre resultater hvis du justerer fokus manuelt:
60
•
•
•
•
Du tar et bilde som inneholder flere gjenstander, noen er nær videokameraet mens andre er langt unna.
Du tar bilde av en person som er innhyllet i tåke eller omgitt av snø.
Bildet inneholder svært blanke og skinnende overflater, for eksempel når du tar bilde av en bil i sollys.
Bildet inneholder personer eller gjenstander som er i konstant eller rask bevegelse, slik det
som regel er på sportsarrangementer og i en folkemengde.
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 60
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:18:47
Bruke berøringspunktfunksjonen
Når du bruker berøringspunktfunksjonen, kan du ta bilde av objektet
med bakgrunnen ute av fokus.
Fokuser på et bestemt punkt ved å berøre ønsket punkt.
STBY 00:00:00
[307Min]
9999
MENU
Tips! Slik aktiverer du Touch Point (berøringspunkt) med langt trykk
Du kan også aktivere berøringspunktet ved å trykke på det samme punktet
i ca. 1 sekunder på LCD-skjermen.
00:00:00
[307Min]
9999
Ta bilde med én berøring
Du kan fokusere på objektet og ta et bilde med én fingerberøring. Når
berøringspunktfunksjonen er aktivert, kan du enkelt berøre det objektet
på LCD-skjermen som du vil fokusere på, hold inne i ca. 3 sekunder.
• AF-funksjonen er nyttig når du bruker zoomfunksjonen, fordi det kan være at du ikke greier å
holde et nøyaktig fokuspunkt etter at zoomforholdet har blitt endret.
• På innstillingsskjermen for den manuelle zoomen, er den automatiske fokuseringsfunksjonen tilgjengelig ved å berøre AF-ikonet
( ) på skjermen, og den manuelle fokuseringsfunksjonen kan benyttes igjen hvis du berører ikonene for manuell fokusering.
• Når funksjonen Berøringspunkt er aktivert, kan du berøre AF-ikonet ( ) på LCDskjermen for å
sette alternativet “Focus” (Fokus) til “Auto.”
• For å deaktivere berøringspunktfunksjonen, stiller du “Focus” (Fokus) til “Auto”.
Digital Effect (Digital effekt)
Du kan lage mer kreative innspillinger ved å bruke Digitale effekter.
FORHÅNDSSJEKK!
Velg opptaksmodus ved å trykke på MODE-knappen. side 23
Digital Effect
1. Trykk Meny (
) “Digital Effect” (Digital effekt).
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt ( ) eller Tilbake (
Off
Black&White
1/2
).
Sepia
Negative
Eksempler på 5 ulike digitale effekter
Off (Av)
Uten bruk av noen digital effekt vises et
normalt, naturlig bilde under opptak eller
avspilling.
Black & White (Svart og hvit) ( )
Denne modusen endrer bildet til et svart/hvittbilde.
Sepia ( )
Denne modusen gir bildene en rødbrun tone.
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 61
Negative (Negativ) ( )
Denne modusen reverserer fargene, og lager
et negativt bilde.
Art (Kunst) ( )
Denne modusen gir deg muligheten til å
justere ansiktsforvrengninger.
61
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:18:56
avansert opptak
Fader
Du kan gi opptakene dine et mer profesjonelt utseende ved å bruke spesialeffekter, for
eksempel ved å tone inn i begynnelsen av en sekvens og tone ut i slutten av den.
FORHÅNDSSJEKK!
Velg opptaksmodus ved å trykke på MODE-knappen. side 23
1. Trykk Meny (
) “Fader.”
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
EV
Focus
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt (
) eller Tilbake (
).
3/5
Digital Effect
Fader
Undermenyoppføringer
•
•
•
•
Off (Av): Deaktiverer funksjonen.
In (Inn) ( ): Så snart du starter opptaket vil toningen bli kjørt.
Out (Ut) ( ): Når opptaket er ferdig vil toning bli kjørt.
In-Out (Inn-ut) ( ): Når du starter eller stopper opptaket, vil
toning bli kjørt.
Fader
Off
In
1/1
Out
In-Out
Ta en video med toningfunksjonen
Fade inn
Trykk på opptak start/stopp-knappen når
“Fader” står på “In.”(Inn). Opptaket starter
med en mørklagt skjerm og bilde og lyd fades
inn (fade inn).
Tone inn (omtrent 3 sekunder)
Fade Ut
Trykk på Recording start/stop-knappen
(start/stopp innspilling) når “Fader” er angitt til ”Out” (Ut).
Innspillingen stopper når bildet og lyden toner ut.
Tone ut (omtrent 3 sekunder)
Fade inn-ut
Trykk på Recording start/stop-knappen (start/stopp innspilling) når “Fader” er angitt til ”
In-Out” (Inn-Ut).
Opptaket starter med en mørklagt skjerm og bilde, og lyd fades inn.
Innspillingen stopper når bildet og lyden toner ut.
62
Denne funksjonen deaktiveres etter hver gang den benyttes.
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 62
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:19:07
Tele Macro (Tele Makro)
Når du bruker Tele Makro-funksjonen, kan du ta nærbilder ved å fokusere på en liten del av
en stor gjenstand med vidvinkel. Effektiv fokuseringsavstand i Tele Makro-modus er mellom
1 og 50 cm (0,4 til 19,7 tommer).
FORHÅNDSSJEKK!
Velg opptaksmodus ved å trykke på MODE-knappen. side 23
1. Trykk Meny (
) “Tele Macro” (Tele Makro).
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt ( ) eller Tilbake (
Tele Macro
).
Cont. Shot
4/5
Wind Cut
Digital Zoom
Undermenyoppføringer
• Off (Av):Deaktiver funksjonen.
• On (På) ( ): Du kan fokusere på en liten del av et stort objekt
med vidvinkel.
Tele Macro
Off
On
1/1
•
•
•
•
•
Ved opptak i Tele Macro-modus kan fokuseringshastigheten bli senket.
Bruk et stativ (ikke levert) for å unngå ustøhet i Tele Macro-modus.
Unngå skygger når du tar opp i Tele Macro-modus.
Etter hvert som avstanden til motivet minsker, blir fokusområdet mindre.
Når du ikke kan får motivet i fokus, kan du bruke zoomkontrollen til å justere fokus.
Cont. Shot (Kontinuerlig opptak)
Denne funksjonen lar deg ta fortløpende bilder slik at det er lettere å ta bilder når du filmer
objekter som beveger seg.
FORHÅNDSSJEKK!
Velg opptaksmodus ved å trykke på MODE-knappen. side 23
Tele Macro
1. Trykk Meny (
) “Cont. Shot” (Kontinuerlig opptak).
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt ( ) eller Tilbake (
Cont. Shot
4/5
Wind Cut
Digital Zoom
).
Cont. Shot
Undermenyoppføringer
• Off (Av): Tar kun ett bilde.
• On ( ): Når du trykker PHOTO, kan du ta opp til 8 bilder på 1
sekund.
Off
On
1/1
• Når det oppstår en feil (som fullt minne etc.) under fortløpende opptak, stoppes opptaket og en
feilmelding vises.
• Når “Cont. Shot” (Kontinuerlig opptak) er satt til “On” (På), er oppløsningen låst på 1920 x 1080.
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 63
63
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:19:10
avansert opptak
Wind Cut (Fjern vind)
Du kan redusere støy når du tar opp med den innebygde mikrofonen.
FORHÅNDSSJEKK!
Velg opptaksmodus ved å trykke på MODE-knappen. side 23
1. Trykk Meny (
) “Wind Cut” (Fjern vind).
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt ( ) eller Tilbake (
Tele Macro
).
Cont. Shot
4/5
Undermenyoppføringer
Wind Cut
Digital Zoom
• Off (Av):Deaktiver funksjonen.
• On (På) ( ): Reduserer vindstøy når du tar opp med den
innebygde mikrofonen.
Wind Cut
Off
On
Hvis du bruker støyreduseringsfunksjonen, fjerner du også en
del lavfrekvente lyder sammen med vindstøy.
1/1
Digital Zoom
Den digital zoomen gjør det mulig å zoome mer enn ved en optisk zooming.
Det optiske forstørrede bildet i linsen kan forstørres elektronisk opp til maksimalt 4000 ganger.
FORHÅNDSSJEKK!
Velg opptaksmodus ved å trykke på MODE-knappen. side 23
1. Trykk Meny (
) “Digital Zoom.”
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt (
Digital Zoom
Off
On
1/1
) eller Tilbake (
).
STBY 00:00:00
Undermenyoppføringer
[307Min]
9999
• Off (Av):Deaktiver funksjonen.
• On (På): Aktiverer kraftigere zoomforstørrelse.
MENU
Med den digitale zoomen blir bildet digitalt behandlet, i motsetning til
den optiske zoomen. Slik at bildeoppløsningen kan forringes.
64
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 64
Denne høyre siden av
søylen viser den digitale
zoomesonen. Zoomsonen
vises når du flytter
zoomhendelen.
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:19:18
Self Timer (Selvutløser)
Når selvutløseren er aktivert, er det en tidsforsinkelse etter at du faktisk trykker på
videoopptaks- eller bildeknappen (PHOTO). Du kan bruke denne funksjonen når du ønsker å
ta et opptak av mange mennesker inkludert deg selv.
FORHÅNDSSJEKK!
Velg opptaksmodus ved å trykke på MODE-knappen. side 23
1. Trykk Meny (
) “Self Timer” (Selvutløser).
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt (
Self Timer
) eller Tilbake (
).
Time Lapse REC
5/5
Quick View
Guideline
Self Timer
Undermenyoppføringer
• Off (Av): Deaktiverer funksjonen.
• 10 Sec (10 sek.) ( ): Det er en tidsforsinkelse på 10 sekunder
når du faktisk trykker ned video- eller
bildeknappen (PHOTO).
Off
10 Sec
1/1
Denne funksjonen deaktiveres etter hver gang den benyttes.
65
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 65
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:19:20
avansert opptak
Time Lapse REC (Tidsforbruk opptak)
Når du bruker time lapse (opptak med tidsavvik), kan videokameraet programmeres til
automatisk å ta et antall bilder over en tidsperiode eller med et visst tidsintervall mellom hvert
bilde. For eksempel kan et stativmontert videokamera (Stativ ikke inkludert) i time lapsemodus stilles inn til å ta opp bilder av en blomst som åpner seg eller en fugl som bygger reir.
FORHÅNDSSJEKK!
Velg opptaksmodus ved å trykke på MODE-knappen. side 23
Ved opptak i Time Lapse REC-modus (opptak med tidsavvik), må du bruke menyen og stille
inn opptaksintervallet og den totale tiden fra starten til slutten av opptaket.
1. Touch the Meun ( ) tab “Time Lapse REC” (Tidsforbruk
opptak) “On” (På).
• Menyskjermbildet vises.
Self Timer
Time Lapse REC
2. Berør de ønskede punktene (Interval, Rec Limit, Resolution)
berør opp ( ) eller ned ( ) for å angi verdiene.
3. Trykk (
Quick View
5/5
Guideline
) for å avslutte innstillingen.
4. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt (
) eller Tilbake (
Time Lapse REC
).
Off
5. Etter at du har stilt Time Lapse REC-modus (Opptak med
tidsforsinkelse), trykker du Start/stopp innspillingknappen.
• Then the Time Lapse recording starts.
• For Time Lapse-opptak, støttes bare en [HD]720/50p
oppløsning og Super Fine (superfin) kvalitet.
On
1/1
Time Lapse REC
Interval
1
24
HR
REC Time : 28Min 48Sec
Undermenyoppføringer
• Off (Av): Deaktiverer funksjonen.
• On (På) ( ):
- Opptaksintervall (“Sec”) (Sek.): Et bilde at motivet blir tatt etter
det valgte intervallet. Bildene tas automatisk ett om gangen
ved angitte intervall og lagres i lagringsmediet. 1 3 5
sekund
- Total opptakstid (“Hr”) (t): Total tid fra starten til slutten av
opptaket. 24 48 72 (Hours)
REC limit
Sec/
[HD]720/50P SF
00:00:00
OK
[307Min]
1Sec/24Hr
Time Lapse Recording
MENU
66
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 66
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:19:23
Eksempel på Time Lapse-opptak
Total opptakstid
Opptaksintervall
Tidslinje
Time Lapse-opptaket tar opp
bilderammer i forhåndsdefinerte
intervaller, over den totale
opptakstiden, slik at du får sakte film.
Time Lapse-opptak er nyttig når du
skal filme f.eks.:
Opptakstid på
lagringsmediet
(en film av Time
Lapseopptaket.)
00:00:20 / 00:20:00
100_0017
00:00:25 / 00:20:00
100_0017
• Blomstrende planter
• En fugl som bygger reir
• Skyer som sakte går forbi
00:00:30 / 00:20:00
100_0017
• Time Lapse-opptaksmodus avsluttes så snart opptaket er ferdig. Hvis du vil starte et nytt Time
Lapse-opptak, må du gjenta trinn 1~5.
• Opptak av 50 bilderammer vil lage en film på 1 sekund. Siden minimumslengden en film kan ha
er ett sekund, så vil intervallet definere hvor lang tid Time Lapse-opptaket skal være. Hvis du
f.eks. setter intervallet til “30 Sec”, må du ta opp Time Lapse-opptak i minst 1 time for at du skal
kunne overskride grensen på 2 sekunder (100 bilder).
• Når Time Lapse-opptaket er ferdig, vil videokameraet gå til hvilemodus.
• Trykk Start/stopp innspilling-knappen for å avslutte Time Lapse-opptaket.
• Time Lapse-opptaket støtter ikke lydopptak. (stumfilm)
• Når et filmopptak når en størrelse på 1.8GB, starter automatisk en ny opptaksfil derfra.
• Når det begynner å bli lite lading igjen på batteriet under et Time Lapse-opptak, vil
videokameraet lagre opptaket til dette punktet og deretter gå til hvilemodus. Etter en stund vil
det vise meldingen om utladet batteri, og deretter slå seg av automatisk.
• Når det ikke er tilstrekkelig med kapasitet igjen på det valgte lagringsmediet for Time Lapseopptaket, vil videokameraet gå til hvilemodus etter at mest mulig av Time Lapseopptaket er
gjennomført.
• Under Time Lapse-opptak, er zoom- og fokusfunksjonene låst, slik at du ikke kan endre
innstillingene. Selv om motivet flyttes kan du ikke endre fokus.
• Når et time lapse-opptak starter, vil meldingen “Time Lapse Recording” (Time Lapse-opptak)
blinke på skjermen, og det vil virke som om skjermen har stoppet. Dette er normalt, og du må
ikke koble fra strømforsyningen, eller ta ut minnekortet fra videokameraet.
• Vi anbefaler at du bruker ekstern strømforsyning under Time Lapse-opptak.
67
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 67
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:19:27
avansert opptak
Quick View (Hurtigvisning)
Når du bruker Quick View-funksjonen (Hurtigvisning), kan du se de sist innspilte filmene,
eller bildene, straks opptaket er ferdig/bildet er tatt.
FORHÅNDSSJEKK!
Velg opptaksmodus ved å trykke på MODE-knappen. side 23
1. Trykk Meny (
) “Quick View” (Hurtigvisning).
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt (
Self Timer
) eller Tilbake (
Time Lapse REC
).
5/5
Quick View
Guideline
Undermenyoppføringer
Quick View
• Off (Av): Quick View-ikonet (Hurtigvisning) vises ikke på skjermen
etter at du har avsluttet opptaket.
• On (På): Quick View-ikonet (Hurtigvisning) vises på skjermen rett
etter at du har avsluttet opptaket. Berør Quick View-ikonet
(Hurtigvisning) for å vise de nyeste videoene du har spilt
inn, eller bildene du har tatt. Etter at hurtigavspillingen er
fullført, går videokameraet tilbake til hvilemodus.
Tips! Hvis du berører sletteikonet (
avspilling, vil filen bli slettet.
) mens du er i hurtig
Off
On
1/1
00:00:05/00:00:50
100_0013
Quick View
• Funksjonen Hurtigvisning er ikke tilgjengelig under følgende forhold:
- Hvis modus er endret etter opptaket
- Hvis USB-kabelen er koblet til videokameraet.
- Hvis videokameraet har startet opp på nytt etter opptaket
- Etter avspilling av Hurtigvisning.
• For bilder tatt opp med “Cont. Shot” (Kontinuerlig opptak) spilles bare den siste filen.
68
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 68
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:19:31
Guideline (Retningslinje)
Retningslinjene viser et rettlinjet mønster på LCD-skjermen slik at du enkelt kan angi
bildekomposisjonen når du spiller inn video. Videokameraet har 3 typer retningslinjer.
FORHÅNDSSJEKK!
Velg opptaksmodus ved å trykke på MODE-knappen. side 23
1. Trykk Meny (
) “Guideline” (Retningslinje).
2. Trykk på ønsket retningslinje i henhold til objektet.
• Valgte retningslinje vises på skjermen.
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt (
) eller Tilbake (
Self Timer
Time Lapse REC
).
5/5
Quick View
Guideline
Guideline
Off
Undermenyoppføringer
• Off (Av): Deaktiverer funksjonen.
: Plassering av objektet i retningslinjens krysspunkt setter
•
objektet midt i rammen.
: Plasser objektene innenfor Safety Zone (sikkerhetssone)
•
-rektangelet for å være sikker på at de vil tatt opp.
: For opptak av flere objekter. Plasser objekter i eller nær
•
krysspunktet i nettet for å få en balansert komposisjon.
STBY 00:00:00
[307Min]
9999
MENU
• Plasser motivet i krysspunktet i retningslinjen for å få en balansert komposisjon av bildet.
• Retningslinjene på skjermen vises ikke på bildene som blir tatt opp.
69
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 69
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:19:37
avansert avspilling
Play Option (Avsp.altern.)
Du kan stille en spesiell avspillingsstil som du foretrekker.
FORHÅNDSSJEKK!
Berør ikonene for Spill av (
1. Trykk Meny (
) HD (
HD
) eller SD (
SD
) på LCD-skjermen. side 43
) “Play Option” (Avsp.altern.).
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt (
Play Option
) eller Tilbake (
).
Highlight
1/ 2
Playlist
Delete
Play Option
Undermenyoppføringer
): Spiller av filmer kontinuerlig, fra den
valgte filmen og til den siste, og går
deretter tilbake til miniatyroversikten..
• Play One (Spill en) ( ): Spiller av kun valgte film og går tilbake til
miniatyrvisning.
• Repeat All (Gjenta alle) ( ): Gjentar avspilling av alle filmer til du
).
trykker på Tilbake (
• Repeat One (Gjenta en) ( ): Gjentar avspilling av valgte film til du
).
trykker på Tilbake (
Play All
• Play All (Spill alle) (
Play One
1/1
Repeat All
Repeat One
70
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 70
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:19:39
Highlight (Uthev)
Videokameraet viser en tilfeldig del av den innspilte videoen(e).
FORHÅNDSSJEKK!
Berør ikonene for Spill av (
1. Trykk Meny (
) HD (
HD
) eller SD (
SD
) på LCD-skjermen. side 43
) “Highlight” (Uthev).
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
Play Option
Highlight
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt ( ) eller Tilbake ( ).
• Når uthevningsvisningen er avsluttet, vises miniatyrbildene.
• I highlight-modus kan du justere lyden ved å berøre skjermen
og du kan også avbryte avspillingen.
1/ 2
Playlist
Delete
Highlight
Recent
All
Undermenyoppføringer
1/1
• Recent (Nylig) ( ): Viser en del av filmene som ble opprettet de
siste 24 timene.
• All (Alle) ( ): Viser deler av alle filmfiler.
Tips!
Merke avspillingstiden for opptakstiden til en video
Opptakstidlett):
Under 5 sek.
5 til 30 sek.
30 sek. til 5 min.
5 min. til 10 min.
Over 10 min.
Merk avspillingstid
Full avspilling
Spiller 5 sek.
Spiller 5 sek. for hvert delte 30 sek. bilde
Spiller 11 sek. for hvert delte 2 min. bilde
Spiller 15 sek. for hvert delte 3 min. bilde
Hvis du starter uthevingsfunksjonen i miniatyrvisningen med dato, blir alle filene fra den valgte
datoen vist.
71
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 71
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:19:40
avansert avspilling
VIEW
Denne funksjonen gir deg en forhåndsvisning av storyboard-en som skal skrives ut, slik at du
får et overblikk av opptaket, uten at du trenger å se på hele sekvensen.
FORHÅNDSSJEKK!
Berør ikonene for Spill av (
) HD (
HD
) eller SD (
SD
) på LCD-skjermen. side 43
1. Trykk på VIEW.
2. Trykk på ønsket video.
• 16 samplede bilder vises på LCD-skjermen.
• Bildene fra den valgte videofilen velges tilfeldig,
og danner forhåndsvisningen av storyboard-en
som skal skrives ut.
• Når en miniatyr er valgt blant de 16 samplede
bildene, starter avspillingen fra miniatyren.
3. For å lagre storyboard-bildet i lagringsmediet,
) “Yes” (Ja).
trykker du på Skriv ut storyboard (
• Du kan også finne de lagrede storyboard-bildene på
bildeminiatyrvisningen.
View
3/3
72
I følgende tilfeller kan det ikke hentes ut hele 16 bilder:
).
- Hvis miniatyrene vises etter dato (
- Videofilen som er tatt opp er for kort (for å kunne hente ut 16 i-Frame-miniatyrer fra en video, må
opptaket være lengre enn 32 sekunder).
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 72
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:20:02
Story-Board Print (Storyboard-utskrift)
Ved å bruke storyboard-utskrift kan du lage et sammendragsbilde av videoen som
sammenfatter historien.
Denne funksjonen tar 16 tilfeldige stillbilder fra den valgte videoen og lager ett stillbilde
bestående av 16 deler og lagrer det i lagringsmediet. Den gir en rask oversikt over videoen,
og hjelper deg til å forstå historien i videoen.
FORHÅNDSSJEKK!
Berør ikonene for Spill av (
1. Trykk Meny (
) HD (
HD
) eller SD (
SD
) på LCD-skjermen. side 43
) “Story-Board Print” (Storyboard-utskrift).
2. Trykk på ønsket video “Yes” (Ja).
• Utskrevet storyboard-bildefil vises på LCD-skjermen en stund.
• Bilder som skal tas, velges vilkårlig, og settes sammen til en
storyboard med ett stillbilde med 16 delte stillrammer.
• Du kan også finne de lagrede storyboard-bildene på
bildeminiatyrvisningen.
• Funksjonen Story-board-utskrift er ikke tilgjengelig under
følgende forhold:
- Hvis det ikke er tilstrekkelig med ledig kapasitet på
lagringsmediet.
• Det er ikke sikkert at storyboard-utskriften viser alle 16 iFrame-miniatyrene i følgende tilfeller:
- Videofilen som er tatt opp er for kort (for å kunne hente ut 16
i-Frame-miniatyrer fra en video, må opptaket være lengre enn
32 sekunder).
Protect
Story-Board Print
2/ 2
Edit
File Info
Story-Board Print
3/3
File Info (Filinfo)
Videokameraet viser informasjonen om bildene som er tatt opp.
FORHÅNDSSJEKK!
Trykk på Avspilling (
side 23
1. Trykk Meny (
Protect
) på LCD-skjermen for å velge avspillingsmodus.
Story-Board Print
2/ 2
Edit
File Info
) “File Info” (Filinfo).
2. Velg ønsket fil for å se informasjon om filen.
• Filinformasjonen for valgte fil vises.
File Info
100VIDEO
3. For å avslutte trykker du på kategorien Tilbake (
forsvinner.
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 73
) til menyen
HDV_0017.MP4
Date
Duration
Size
Resolution
: 01/JAN/2010
: 00:00:05
: 9.56MB
: HD 1080 50i F
73
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:20:26
systeminnstilling
Storage Type (Lagringstype) (kun HMX-H203/H204/H205)
Du kan ta opp film- og fotobilder i det innebygde minnet eller til et minnekort, så du bør velge
ønsket lagringsmedia før du starter innspillingen eller avspillingen. side 27
Storage Info (Lagringsinfo) (kun HMX-H203/H204/H205)
Denne funksjonen viser deg lagringsinformasjonen til valgte lagringsmedium (minnekort), så
som brukt lagringsplass og tilgjengelig lagringsplass etc.
FORHÅNDSSJEKK!
Sett i minnekortet i videokameraet før du viser lagringsinformasjonen.
1. Trykk Meny (
) Innstilling ( ) “Storage Info”
(Lagringsinfo).
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
• Brukt lagringsplass, tilgjengelig lagringsplass og
innspillingstid avhengig av valgte videooppløsning vises.
3. For å avslutte trykker du på kategorien Tilbake ( ) til menyen
forsvinner.
Storage Type
Storage Info
1/ 7
Format
File No.
Storage Info
Internal Memory
Undermenyoppføringer
• Internal Memory (Minne): Viser lagringsinformasjon for det
innebygde minnet.
• Card (Kort): Viser lagringsinformasjon for minnekortet.
Card
1/1
Card Info (kun HMX-H200/H220)
Denne funksjonen viser deg lagringsinformasjonen til valgte lagringsmedium (minnekort), så
som brukt lagringsplass og tilgjengelig lagringsplass etc.
FORHÅNDSSJEKK!
Sett i minnekortet i videokameraet før du viser lagringsinformasjonen.
74
1. Trykk Meny (
) Innstilling ( ) “Card Info.”
• Brukt lagringsplass, tilgjengelig lagringsplass og innspillingstid
avhengig av valgte videooppløsning vises.
2. For å avslutte trykker du på kategorien Tilbake ( ) til menyen
forsvinner.
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 74
Card
• Used: 40.5MB
• Free: 30.8GB
[HD]1080/50i
Super Fine :
Fine
:
Normal
:
253Min
307Min
390Min
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:20:28
Format
Bruk denne funksjonen hvis du ønsker å slette alle filer helt eller rette opp feil på lagringsmediet.
FORHÅNDSSJEKK!
Du kan slette alle filer og alternativer helt fra lagringsmediet, inkludert beskyttede filer. Dette gir
en stabil hastighet og drift når du bruker mediet.
Vær oppmerksom på at alle filer og data, inkludert beskyttede filer vil bli slettet.
1. Trykk Meny (
) Innstilling ( ) “Format”.
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring. (kun HMX-H203/H204/H205)
• Det vises en melding som spør om du vil formatere
minnekortet.
3. Trykk “Yes” (Ja).
• Formateringen utføres med en melding.
Card Info
Format
1/ 6
File No.
Time Zone
Undermenyoppføringer (kun HMX-H203/H204/H205)
• Internal Memory (Minne): Du kan formatere det innebygde minnet.
• Card (Kort): Du kan formatere minnekortet.
• Ikke ta ut minnekortet, eller utfør andre operasjoner (som det å slå av strømmen) mens du
formaterer. I tillegg må du bruke den eksterne strømforsyningen, da lagringsmediet kan bli
skadet hvis batteriet går tomt for spenning under formateringen.
• Hvis det blir skader på lagringsmediet, må du formatere det en gang til.
• Ikke formater lagringsmediet på datamaskinen eller en annen enhet.
Forsikre deg om at lagringsmediet blir formatert på dette videokameraet.
• Et minnekort der beskyttelsesbryteren er satt til låst, vil ikke bli formatert. side 29
• Hvis det ikke er satt inn noe lagringsmedia, kan du ikke velge dette. Valget vil være dempet på
menyen.
• Formateringen av minnekortet utføres ved å trykke på “Format”. (kun HMX-H200/H220)
75
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 75
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:20:29
systeminnstilling
File No. (Filnr.)
Filnavn (numre) tildeles til innspilte bilder i henhold til valgte nummereringsalternativ.
) Innstilling ( ) “File No.” (Filnr.).
1. Trykk Meny (
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt ( ) eller Tilbake (
Card Info
).
Format
1/ 6
Time Zone
Undermenyoppføringer
• Series (Serie): Tildeler filnummer i sekvens selv etter at du bytter
ut eller formaterer minnekortet eller sletter alle
filene. Hver fil har et identisk filnummer som gjør
det enkelt å administrere disse på en datamaskin.
• Reset (Tilbakestill): Tilbakestiller filnummeret til 0001 etter formatering,
sletting av alle filer eller et nytt minnekort.
File No.
File No.
Series
Reset
1/1
Når du setter “File No.” (Filnr.) til “Series” (Serie), tildeles hver fil med et ulikt nummer, for på
denne måten å unngå to like filnavn. Dette er praktisk når du vil behandle filene på en datamaskin.
Time Zone (Tidssone)
Når du bruker videokameraet utenlands, er det enkelt å stille klokken til lokal tid.
) Innstilling ( ) “Time Zone” (Tidssone) 1. Trykk Meny (
“Visit.” (Besøk)
2 Berør berøre venstre ( ) eller høyre ( ) for å velge området
du besøker.
3. Berør ( ) når du er ferdig med å angi tidssone.
• Tidssonen blir ikke tatt i bruk hvis du avslutter innstillingen
med ikonene ( ), uten at du først har berørt ( ).
Card Info
Format
1/ 6
File No.
Time Zone
Time Zone
Undermenyoppføringer
76
• Home (Hjem): Klokken brukes i henhold til innstillingene dine på
menyen “Dato/Tidsjust.”. Velg den når du bruker
dette videokameraet første gang eller når du setter
klokken tilbake til dato/klokkeslett-innstillingen på
ditt hjemsted.
• Visit (Besøkssted) ( ): Når du besøker en annen tidssone, kan du
bruke lokal tid uten å endre tidsinnstillingen
du bruker hjemme. Klokken justeres i
henhold til tidsforskjellen mellom de to
stedene.
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 76
Home
Visit
1/1
Visit
London, Lisbon
[HOME 00:00] 01/JAN/2010 00:00
OK
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:20:32
Byer som kan brukes til å angi tidssone
Byer
Tidssone
Byer
Tidssone
London, Lisbon
+00:00
Adelaide
+09:30
Rome, Paris, Berlin, Stockholm, Madrid, Frankfurt
+01:00
Guam, Sydney, Brisbane
+10:00
Athens, Helsinki, Cairo, Ankara
+02:00
Solomon Islands
+11:00
Moskva, Riyadh
+03:00
Wellington, Fiji
+12:00
Teheran
+03:30
Samoa, Midway
-11:00
Abu Dhabi, Muscat
+04:00
Honolulu, Hawaii, Tahiti
-10:00
Kabul
+04:30
Alaska
-09:00
Tashkent, Karachi
+05:00
LA, San Francisco, Vancouver, Seattle
-08:00
Calcutta, New Delhi
+05:30
Denver, Phoenix, Salt Lake City
-07:00
Kathmandu
+05:45
Chicago, Dallas, Houston, Mexico City
-06:00
Almaty, Dacca
+06:00
New York, Miami, Washington D.C., Montreal, Atlanta
-05:00
Yangon
+06:30
Caracas, Santiago
-04:00
Bangkok
+07:00
Buenos Aires, Brasilia, Sao Paulo
-03:00
Hong Kong, Beijing, Taipei, Singapore, Manila
+08:00
Fernando de Noronha
-02:00
Seoul, Tokyo, Pyongyang
+09:00
Azores, Cape Verde
-01:00
Date/Time Set (Dato/Tidsjust.)
Når du stiller dato og klokken, kan du vise datoen og klokkeslettet for opptaket under
avspilling. side 25
Date Type (Datotype)
Du kan stille inn skjermen slik at datoinnstillingen vises i henhold til valgte alternativ.
1. Trykk Meny (
) Innstilling ( ) “Date Type” (Datotype).
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
Date/Time Set
Date Type
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt (
) eller Tilbake (
).
2/ 6
Time Type
Date/Time Display
Undermenyoppføringer
•
•
•
•
2010/01/01 : Datoen vises i formatet år/måned (tosifret)/dato.
JAN/01/2010 : Datoen vises som måned/dag/år.
01/JAN/2010 : Datoen vises som dato/måned/år.
01/01/2010 : Datoen vises i formatet dato/måned(tosifret)/år.
Date Type
2010/01/01
JAN/01/2010
1/1
01/JAN/2010
01/01/2010
Denne funksjonen avhenger av “Date/Time Display” (Dato/tidskjerm)-innstillingen.
77
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 77
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:20:34
systeminnstilling
Time Type (Tidstype)
Du kan stille inn skjermen slik at klokkeinnstillingen vises i henhold til valgte alternativ.
) Innstilling ( ) “Time Type” (Tidstype).
1. Trykk Meny (
2. Trykk på det aktuelle skjermalternativet.
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt ( ) eller Tilbake ( ).
Date/Time Set
Date Type
2/ 6
Undermenyoppføringer
Time Type
Date/Time Display
• 12Hr (12 t): Viser tiden med 12-timers klokke.
• 24Hr (24 t): Viser tiden med 24-timers klokke.
Time Type
12 Hr
Denne funksjonen avhenger av “Date/Time Display” (Dato/tidskjerm)-innstillingen.
24 Hr
1/1
Date/Time Display (Dato/tid-skjerm)
Du kan stille dato/klokkeslett slik at de vises på LCD-skjermen i henhold til valgte alternativ.
FORHÅNDSSJEKK!
Før du bruker funksjonen “Date/Time Display” (Dato/tid-skjerm), må du stille
inn dato og klokkeslett. side 78
1. Trykk Meny (
) Innstilling ( ) “Date/Time Display” (Dato/
tid-skjerm).
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt ( ) eller Tilbake ( ).
• Dato/klokkeslett vises på LCD-skjermen i henhold til valgte alternativ.
Date/Time Set
Date Type
2/ 6
Time Type
Date/Time Display
Date/Time Display
Off
Undermenyoppføringer
•
•
•
•
Off (Av): Gjeldende dato/klokkeslett vises ikke.
Date (Dato): Viser gjeldende dato.
Time (Tid): Viser gjeldende klokkeslett.
Date & Time (Dato&Tid): Viser gjeldende dato og klokkeslett.
Date
1/1
Time
Date & Time
STBY 00:00:00
[307Min]
9999
78
• Dato og klokkeslett vises som “01/JAN/2010 00:00” under
følgende forhold:
- Når en film eller et bilde ble tatt opp før dato/klokkeslett ble
angitt i videokameraet.
• Denne funksjonen avhenger av “Date Type” (Datotype) og “Time
Type” (Tidstype)-innstillingen.
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 78
01/JAN/2010 00:00
MENU
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:20:38
LCD Brightness (LCD-lysst)
Du kan justere lysstyrken for LCD-skjermen for å kompensere for lysforholdet i omgivelsene.
) Innstilling ( ) “LCD Brightness”
1. Trykk Meny (
(LCD-lysst).
2. Trykk reduser ( ) eller øk ( ) for å justereblendingen.
• Du kan stille verdier for LCD-lysstyrke mellom 0 og 35.
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt ( ) eller Tilbake (
LCD Brightness
Auto LCD Off
Beep Sound
3/ 6
).
Shutter Sound
• Hvis omgivelsene er for lyse, justerer du lysstyrken til LCDskjermen.
• Justeringer av LCD-skjermen vil ikke påvirke opptaket.
• Lysere LCD-skjerm bruker mer strøm.
LCD Brightness
18
Auto LCD Off (Autom. LCD av)
For å redusere strømforbruket, vil lysstyrken på LCD-skjermen bli redusert automatisk hvis
videokameraet ikke er i bruk ette 2 minutter.
) Innstilling ( ) “Auto LCD Off”
1. Trykk Meny (
(Autom. LCD av).
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt ( ) eller Tilbake (
LCD Brightness
Auto LCD Off
).
Beep Sound
3/ 6
Shutter Sound
Undermenyoppføringer
• Off (Av): Deaktiverer funksjonen.
• On (På): Når videokameraet ikke er brukt på over 2 minutter i
STBY-modus, eller i mer enn 5 minutter ved innspilling
av film, begynner strømsparemodus med å dempe LCDskjermen.
STBY
00:00:00
Etter 2 minutter
[307Min]
9999
STBY
00:00:00
[307Min]
00:00:00
Auto LCD Off
Off
On
1/1
Etter 5 minutter
[307Min]
00:00:00
[307Min]
9999
MENU
<STBY-modus>
MENU
<LCD-skjermen er mørk.>
MENU
<Under opptak>
MENU
<LCD-skjermen er mørk.>
• Når funksjonen “Auto LCD Off” (Autom. LCD av) er aktivert, kan du trykke hvilken som helst
knapp på videokameraet for å få LCD-lysstyrken tilbake til normal.
• Funksjonen Automatisk LCD av vil deaktiveres i følgende tilfeller:
- Hvis strømforsyningen er koblet til.
- Når demonstrasjonsfunksjonen er aktiv.
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 79
79
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:21:17
systeminnstilling
Beep Sound (Beep lyd)
Denne innstillingen gjør at du hører en pipelyd hver gang du trykker på knapper på skjermen.
1. Trykk Meny (
) Innstilling ( ) “Beep Sound” (Beeplyd).
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
3. For å avslutte, trykker du Avslutt (
menyen forsvinner.
LCD Brightness
) eller Tilbake (
Auto LCD Off
) til
3/ 6
Beep Sound
Shutter Sound
Undermenyoppføringer
Beep Sound
• Off (Av) : Deaktiver funksjonen.
• On (På): Du hører pipelyden når du bruker knappene, som f.eks.
strømknappen ( ) eller start/stopp innspillingknappen.
Off
On
1/1
Lydsignalet avbrytes i følgende tilfeller:
- Under opptak, avspilling
- Når videokameraet har en kabel tilkoblet. (komponent-/AV-kabel, HDMI-kabel osv.)
Shutter Sound (Lukkerlyd)
Du kan slå lukkersignalet på eller av med PHOTO-knappen.
1. Trykk Meny (
) Innstilling ( ) “Shutter Sound” (Lukkerlyd).
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt (
LCD Brightness
Auto LCD Off
3/ 6
) eller Tilbake (
Beep Sound
Shutter Sound
).
Shutter Sound
Undermenyoppføringer
• Off (Av) : Deaktiver funksjonen.
• On (På): Du hører lukkerlyden når du bruker PHOTO-knappen.
80
Off
On
1/1
Lukkerlyden høres ikke i følgende tilfeller:
- Hvis du bruker PHOTO-knappen under et videoopptak.
- Når videokameraet har en kabel tilkoblet. (komponent-/AV-kabel, HDMI-kabel osv.)
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 80
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:21:20
Auto Power Off (Automatisk av)
Du kan få videokameraet til å slå seg av automatisk når det ikke har vært i bruk på 5 minutter.
Denne funksjonen forhindrer unødvendig strømforbruk.
1. Trykk Meny (
) Innstilling ( ) “Auto Power Off”
(Automatisk av).
Auto Power Off
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt (
Quick On STBY
) eller Tilbake (
).
4/ 6
PC Software
USB Connect
Auto Power Off
Undermenyoppføringer
• Off (Av): Deaktiver funksjonen.
• 5 Min: Videokameraet slår seg automatisk av hvis det ikke brukes
på 5 minutter.
Off
5 Min
1/1
• Automatisk av fungerer ikke i følgende situasjoner:
- Når videokameraet har en kabel tilkoblet. (HDMI-kabel, komponent-/AV-kabel, USB-kabel
osv.)
- Når funksjonen Quick On STBY (Raskt i ventemodus) er aktiv
- Når demonstrasjonsfunksjonen er aktiv.
- Når du gjør opptak, spiller av (unntatt pause) eller ved lysbildefremvisning.
• For å betjene videokameraet igjen, må du trykke på strømknappen ( ).
81
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 81
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:21:22
systeminnstilling
Quick On STBY (Raskt i ventemodus)
Hvis du skal benytte videokameraet flere ganger over en lengre tidsperiode, bør du bruke
funksjonen Quick On STBY (Raskt i ventemodus). Når du er i ventemodus, vil du starte
Quick On STBY (Raskt i ventemodus) når du lukker LCD-skjermen, slik at du kan redusere
strømforbruket. På grunn av at denne funksjonen også reduserer oppstartstiden til
videokameraet fra strømsparemodus, kan du effektivt benytte funksjonen Quick On STBY
(Raskt i ventemodus) når du skal ta opp film ofte.
1. Trykk Meny (
) Innstilling ( ) “Quick On STBY”
(Raskt i ventemodus).
Auto Power Off
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
Quick On STBY
4/ 6
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt ( ) eller Tilbake ( ).
• I ventemodus vil du raskt aktivere Quick On STBY (Raskt i
ventemodus), og deretter vil videokameraet slå seg av etter
en angitt tidsperiode.
PC Software
USB Connect
Quick On STBY
Off
5 Min
1/1
Undermenyoppføringer
10 Min
20 Min
• Off (Av): I ventemodus vil du slå av videokameraet ved å lukke
LCD-skjermen.
• 5 Min: I ventemodus vil du raskt aktivere Quick On STBY (Raskt
i ventemodus), og deretter vil videokameraet slå seg av
etter 5 minutter.
• 10 Min: I ventemodus vil du raskt aktivere Quick On STBY (Raskt
i ventemodus), og deretter vil videokameraet slå seg av
etter 10 minutter.
• 20 Min: I ventemodus vil du raskt aktivere Quick On STBY (Raskt
i ventemodus), og deretter vil videokameraet slå seg av
etter 20 minutter.
• Vi anbefaler alltid at du slår av videokameraet etter bruk for å spare strømforbruk, men du
kan med fordel benytte funksjonen Quick On STBY (Raskt i ventemodus) hvis du skal benytte
videokameraet ofte over en lengre tidsperiode.
• Modusindikatoren vil fortsatt blinke når funksjonen Quick On STBY (Raskt i ventemodus) er valgt.
• Quick On STBY (Raskt i ventemodus) er ikke tilgjengelig under følgende forhold:
- Når LCD-skjermen er åpen.
- Når videokabelen (HDMI, komponent/AV), eller USB-kabelen er tilkoblet videokameraet.
- Når du betjener knappene på videokameraet.
82
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 82
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:21:24
PC Software (PC-programvare)
Hvis du stiller PC-programvare til On (På), kan du bruke PC-programvaren ved å koble
USkabelen mellom videokameraet og datamaskinen. Du kan laste ned de lagrede filmene og
bildene på videokameraet til harddisken på datamaskinen. Redigering av video-/bildefiler er
også mulig ved hjelp av PC-programvare.
) Innstilling ( ) “PC Software” (PC1. Trykk Meny (
programvare).
Auto Power Off
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt (
Quick On STBY
) eller Tilbake (
).
4/ 6
PC Software
USB Connect
PC Software
Undermenyoppføringer
• Off (Av) : Deaktiverer funksjonen.
• On (På) : Det innebygde redigeringsprogrammet starter når
videokameraet kobles til datamaskinen.
Off
On
1/1
• Funksjonen PC-programvare er ikke tilgjengelig under følgende forhold:
- Hvis “USB Connect” (USB-kobling) er satt til “PictBridge”
• For å aktivere PC-programvarefunksjonen, må du stille “USB Connect” (USB kobling) til “Mass
Storage” (Masselagring) i systemmenyinnstillingen.
• PC-programvaren er bare kompatibel med Windows.
83
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 83
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:21:26
systeminnstilling
USB Connect (USB kobling)
Du kan overføre data til en datamaskin eller skrive ut bilder direkte ved å aktivere USB-koblingen.
1. Trykk Meny (
) Innstilling ( ) “USB Connect”
(USB kobling).
Auto Power Off
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
Quick On STBY
4/ 6
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt (
) eller Tilbake (
).
PC Software
USB Connect
Undermenyoppføringer
USB Connect
• Mass Storage (Masselagring) : Koble til en PC for å overføre
filmer eller bilder. side 115
• PictBridge : Koble til en PictBridge-skriver for å skrive ut bilder
direkte (når du bruker PictBridge-funksjonen). side 100
Mass Storage
PictBridge
1/1
Før du kobler en USB-kabel, må du kontrollere at den aktuelle USB-modusen passer til funksjonen
som skal brukes.
HDMI TV Out (HDMI TV-ut)
Du kan sette opp HDMI-signalet slik at det passer til TV-apparatet du har koblet til.
FORHÅNDSSJEKK!
Koble videokameraet til TV-apparatet ved hjelp av HDMI-kabelen (følger ikke med). side 102
1. Trykk Meny (
) Innstilling ( ) “HDMI TV Out” (HDMI TV-ut).
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
HDMI TV Out
Analogue TV Out
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt (
) eller Tilbake (
).
5/ 6
TV Connect Guide
TV Display
Undermenyoppføringer
84
• Auto : Videosignalene mates ut i samme format som det innspilte
filen. Bruk denne innstillingen bare når du kobler til en
HDTV:
• 576p : Den innspilte filen vises i formatet 720x576p. Bruk denne
innstillingen kun ved tilkobling til et vanlig TV-apparat som
støtter progressiv skanning i SD (Standard Definition)nivået ved å bruke HDMI-kontaktene.
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 84
HDMI TV Out
Auto
576p
1/1
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:21:29
Analogue TV Out (Analog TV-ut)
Du kan stille inn komponent- eller komposittvideoutgangen til å passe til TV-apparatet du har koblet til.
FORHÅNDSSJEKK!
• Koble videokamearet til TV-apparatet ved hjelp av den vedlagte Komponent/AV kabelen.
side 103~104
• Dette HD-videokameraet kommer med en to-i-en komponent/AV-kabel som skal kunne kobles til både
komponent- og AV-kontakter. Derfor må du velge korrekt tilkoblingsmåte på menyen “Analogue TV
Out” (Analog TV-ut).
1. Trykk Meny (
) Innstilling ( ) “Analogue TV Out”
(Analog TV-ut).
HDMI TV Out
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
• Kontroller TV-typen, tilkoblingskontaktene og oppløsningen
på videoen du skal vise før du velger ønsket menyoppføring.
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt (
) eller Tilbake (
Analogue TV Out
5/ 6
TV Connect Guide
TV Display
).
Undermenyoppføringer
• Component 1080i (Komponent auto) (
): Den innspilte filen vises i formatet 1920x1080i.
Bruk bare denne innstillingen når du skal koble
enheten til et HDTV-apparat, og skal bruke
komponentinngangene (Y/PB/PR, lyd) på dette.
• Component 576p (Komponent 576p) ( 576P ): Den innspilte filen vises i formatet 720x576p. Bruk
denne innstillingen kun ved tilkobling til et vanlig
TV-apparat som støtter progressiv skanning i SD
(Standard Definition)-nivået ved å bruke komponentinngangen (Y/PB/PR, lyd) på TV-apparatet.
• Component 576i (Komponent 576i) ( 576i ): Den innspilte filen vises i formatet 720x576i. Bruk bare
denne innstillingen når du skal koble enheten til et
vanlig TV-apparat som støtter SD (Standard Definition)
uten progressiv skanning når du bruker komponentinngangen (Y/PB/PR, lyd) på TV-apparatet.
• Composite (Kompositt) ( ): Komponentsignalene mates ut via komponent-/AV-kabelen (grønn).
Bruk denne innstillingen bare når du kobler til et normalt TVapparat, som ikke har komponentkontakter for video.
• Indikatoren for Analogue TV Out (Analog TV-ut) vises bare når videokameraet er tilkoblet et TVapparat.
• Se i brukerhåndboken for TV-apparatet for mer informasjon.
85
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 85
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:21:31
systeminnstilling
TV Connect Guide (Veiledning for tilkobling til TV)
Les veiledningen for tilkobling til TV før du kobler til videokameraet til TV-apparatet.
1. Trykk Meny (
) Innstilling ( ) “TV Connect Guide”
(Veiledning for tilkobling til TV).
HDMI TV Out
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
• Veiledningen for tilkobling til TV vises avhengig av valgte
Undermenyoppføringer.
• Se Veiledning for tilkobling til Tv når du kobler videokameraet
til andre eksterne enheter.
Analogue TV Out
5/ 6
TV Connect Guide
TV Display
TV Connect Guide
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt (
) eller Tilbake (
).
HDMI
Component
1/1
HD TV
Composite
TV Connect Guide
Component
TV
Camcorder
Y
PB
PR
L
R
videokamera
COMPONENT IN AUDIO IN
Y PB PR L
R
Audio
Komponent
Signalflyt
Komponent/AV-kabel
86
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 86
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:21:35
TV Display (TV-skjerm)
Du kan aktivere eller deaktivere skjermmenyen (On Screen Display - OSD) som vises på
TVskjermen når du kobler videokameraet til et TV-apparat.
1. Trykk Meny (
) Innstilling ( ) “TV Display” (TVskjerm).
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt (
HDMI TV Out
) eller Tilbake (
).
Analogue TV Out
5/ 6
TV Connect Guide
TV Display
Undermenyoppføringer
TV Display
• Off (Av): Skjermtekstmenyene vises bare på LCDskjermen.
• On (På): Skjermtekstmenyene vises på LCD-skjermen og TVskjermen.
Off
On
1/1
Miniatyrvisningen og demoskjermene vises på TV-apparatet selv om du har satt alternativet “TV
Display” (TV-skjerm) til “Off” (Av).
Default Set (Standardsett)
Du kan gjenopprette alle menyinnstillinger til standardinnstillingene.
1. Trykk Meny ( ) Innstilling ( ) “Default Set” (Standardsett).
• En melding vises og ber deg om å bekrefte.
Default Set
2. Berør “Yes” (Ja) hvis du ønsker at alle innstillinger skal gå tilbake
til standard.
• Tidssone-skjermen vises etter at alle innstillingene
tilbakestilles til standard.
Language
6/ 6
Demo
Anynet+ (HDMI-CEC)
3. Still dato og klokken på nytt. side 25
• Ikke slå av strømmen når du bruker denne funksjonen.
• Hvis du tilbakestiller HD-videokameraet, vil dette ikke påvirke de innspilte filmene.
87
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 87
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:21:38
systeminnstilling
Language
Du kan velge ønsket språk på skjermmenyene og meldingene. side 26
Demo
Demonstrasjon viser deg automatisk videokameraets viktigste funksjoner, slik at du enklere
kan ta dem i bruk.
1. Trykk Meny (
) Innstilling ( ) “Demo.”
Default Set
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt (
Language
) eller Tilbake (
).
6/ 6
Demo
Anynet+ (HDMI-CEC)
Demo
Off
Undermenyoppføringer
• Off (Av): Deaktiverer funksjonen.
• On (På): Aktiverer Demo-funksjonen.
On
1/1
Bruke demonstrasjonsfunksjonen
The Demo mode is canceled in the following cases:
- Hvis LCD-skjermen berøres.
- Dersom du bruker en knapp (Start/stopp innspilling,
Q.MENU, Skjerm (
), SMART AUTO, MODE),
PHOTO etc. Videokameraet går automatisk i “Demo”
-modus etter 5 minutter i STBY-modus hvis det ikke
brukes på 5 minutter. Hvis du ikke ønsker å bruke
demonstrasjonsfunksjonen, still “Demo” (Demonstrasjon)
til “Off” (Av).
Demonstrasjonsfunksjonen virker ikke i følgende tilfeller:
- Hvis “Auto Power Off” (Automatisk av) er satt til “5 Min” (bruker batteriet som hovedstrømkilde),
vil funksjonen Auto Power Off (Automatisk av) aktiveres før Demo.
88
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 88
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:21:40
Anynet+ (HDMI-CEC)
Videokameraet støtter Anynet+. Anynet+ er et AV-nettverkssystem som gjør det mulig for deg
å styre alle tilkoblede Samsung AV-enheter med en Samsung TV-fjernkontroll som støtter
Anynet+.
1. Trykk Meny (
) Innstilling ( ) “Anynet+ (HDMI-CEC)”.
2. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
3. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt ( ) eller Tilbake ( ).
• Når videokameraet er tilkoblet TV-apparatet som støtter
Anynet+, kan du bruke fjernkontrollen til TV-apparatet for å
betjene enkelte videokamerafunksjoner.
Default Set
Language
6/ 6
Demo
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Off
Undermenyoppføringer
On
• Off (Av): Deaktiverer funksjonen.
• On (På): Aktiverer Anynet+-funksjonen.
1/1
• Når du slår på videokameraet mens det er koblet til et TV-apparat som støtter Anynet+ med en
HDMI-kabel, slås TV-apparatet som støtter Anynet+ på automatisk. Hvis du ikke ønsker å bruke
Anynet+-funksjonen, setter du “Anynet+ (HDMI-CEC)” til “Off” (Av).
• For mer informasjon om Anynet+ (HDMI-CEC), se i brukerhåndboken til Samsungs TV-apparatet
som støtter Anynet+.
89
HMX-H200P-Nor-IB-2.indd 89
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:21:41
redigere filmklipp
DELE EN FILM
Du kan dele en film i to og enkelt slette den unødvendige delen. Denne funksjonen redigerer
originalfilmen. Ta separat sikkerhetskopi av viktige opptak.
FORHÅNDSSJEKK!
• Sette inn minnekortet.
• Velg egnet lagringsmedia. (kun HMX-H203/H204/H205) side 27
) HD ( HD ) eller SD ( SD ) på
• Berør ikonene for Spill av (
LCD-skjermen. side 43
1. Trykk Meny (
) “Edit” (Rediger) “Divide” (Del).
2. Trykk på den filmen du ønsker å redigere.
• Den valgte videoen vises som pauset.
3. Søk etter delepunktet ved å trykke på funksjonsknappene for
avspilling.
• Funksjonsknappene for avspilling:
/ / / / /
4. Trykk på pause ( ) på delepunktet, og deretter på Klipp (
).
• En melding vises og ber deg om å bekrefte.
5. Trykk “Yes” (Ja).
• Valgt film deles opp i to filmklipp.
• Det andre klippet av den delte filmen vises som siste
miniatyrbilde.
• Etter deling kan du delvis slette en unødvendig del eller
kombinere dem med andre filmer.
Protect
Story-Board Print
2/ 2
Edit
File Info
Edit
Divide
Combine
1/1
00:00:05/00:00:50
100_0013
Divide
Du må ikke løse ut minnekortet eller kutte strømmen mens du redigerer en video som er tatt opp
på minnekortet. Det kan skade lagringsmediet eller filene.
90
• Du kan ikke dele filer som er beskyttet ( ). Opphev beskyttelsen først. side 96
• Den delte filmen kan flytte seg foran eller etter ønsket delingspunkt med ca. 2 sekunder.
• Funksjonen Del er ikke tilgjengelig under følgende forhold:
- Hvis den totale opptakstiden til en film er på under 6 sekunder.
- Hvis du forsøker å dele en film uten at det er minst 3 sekunder igjen av filmen både før og
etter delingspunktet.
- Filmer som er tatt opp med funksjonen Time Lapse REC (Time Lapse-opptak) kan ikke redigeres.
- Hvis det er mindre enn 15MB ledig minne.
- Videoer tatt opp eller redigert på andre enheter.
- Stillbilder kan ikke deles.
• Delingsfunksjonen fungerer ikke hvis det ikke er tilstrekkelig med lagringsplass på
lagringsmediet. Slett unødvendige filmer.
• Når filmen er delt i to, vil bare det første filmklippet lagres på spillelisten igjen.
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 90
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:30:59
KOMBINERE FILMER
Du kan sette sammen to forskjellige videoer. I og med at denne funksjonen redigerer
originalfilen, må du passe på å ha separat sikkerhetskopi av viktige opptak.
FORHÅNDSSJEKK!
• Sette inn minnekortet.
• Velg egnet lagringsmedia. (kun HMX-H203/H204/H205) side 27
) HD ( HD ) eller SD ( SD ) på LCD-skjermen. side 43
• Berør ikonene for Spill av (
1. Trykk Meny (
) “Edit” “Combine” (Kombiner).
2. Trykk på miniatyrbildet av filmen som skal kombineres.
• ( )-indikatoren og valgt rekkefølge vises på de valget
filmene. Trykk på miniatyrbildene for å veksle mellom bildene
som du skal velge ( ).
• Indikatoren ( ) vises ikke hvis det er forskjellig oppløsning
på de valgte videofilene.
Protect
Story-Board Print
2/ 2
Edit
File Info
Edit
).
3. Trykk OK(
• En melding vises og ber deg om å bekrefte.
4. Trykk “Yes” (Ja).
• De fem filmene kombineres i valgte rekkefølge og lagres som
én film.
• Den kombinerte filmen vises som siste miniatyrbilde.
Divide
Combine
1/1
Combine
1
3/3
OK
Du må ikke løse ut minnekortet eller kutte strømmen mens du redigerer en video som er tatt opp
på minnekortet. Det kan skade lagringsmediet eller filene.
• Protect (Beskytt) ( ) -indikatoren blinker hvis du prøver å dele en beskyttet film.
Opphev beskyttelsen først. side 96
• Den opprinnelige filmen vil ikke bli lagret.
• Sammenslåingsfunksjonen (combine) er ikke tilgjengelig under følgende forhold:
- Filmer av ulike formater (filmer som er innspilt med “Video Resolution (Videoppløsning):[HD]1080/
50i” og “Video Resolution (Videoppløsning):[HD]720/50p”) kan ikke kombineres.
- Filstørrelsen til den kombinerte filmen kan ikke overstige 1,8 GB totalt.
- Filmer som er tatt opp med funksjonen Time Lapse REC (Time Lapse-opptak) kan ikke redigeres.
- Hvis det er mindre enn 15MB ledig minne, kan ikke filene kombineres.
- Videoer tatt opp eller redigert på andre enheter.
- Stillbilder kan ikke kombineres.
91
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 91
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:31:07
redigere playlist (spillelisten)
SPILLELISTE
Hva er en “Playlist” (Spilleliste)?
Du kan opprette en spilleliste på samme minnekort, hvor du samler favorittscene dine fra
filmer du har tatt opp. Legge til eller slette filmer fra en spilleliste påvirker ikke selve filmen.
Eksempel: Du har tatt opp noen scener på et minnekort. Du ønsker å lagre originalopptaket,
men du ønsker også å opprette et sammendrag ved å plassere favorittscenene sammen.
I dette tilfellet kan du opprette en spilleliste ved å velge ut favorittscenene, og la
originalopptaket forbli slik det er.
)%
4%
MENU
Innspilte videoer
15/JAN/2010
30/JAN/2010
Filmklipp 1
Filmklipp 2
Filmklipp 3
Filmklipp 4
Filmklipp 5
Filmklipp 6
Filmklipp 7
10:00
10:30
11:30
14:00
16:10
18:20
20:00
Playlist
(Spilleliste)
92
• Maksimalt antall spillelister på lagringsmediet: En spilleliste kan opprettes per oppløsningsgruppe,
“HD (Høydefinisjon) og “SD (Standarddefinisjon)”.
• Maksimalt antall videoer på spillelistene 9999.
• Hvis den originale filmen slettes, vil deler av videoene på spillelisten som inneholder denne
filmen også bli slettet.
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 92
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:32:05
LAGE EN SPILLELISTE
Du kan lage en spilleliste eller legge den til ved å velge filmer.
FORHÅNDSSJEKK!
• Sette inn minnekortet.
• Velg egnet lagringsmedia. (kun HMX-H203/H204/H205) side 27
) på LCD-skjermen for å velge avspillingsmodus. side 23
• Trykk på Avspilling (
1. Trykk Meny (
) “Playlist” (Spilleliste).
• Menyvinduet vises slik at du kan velge oppløsningen på
videoen.
Play Option
Highlight
2. Trykk “HD” eller “SD”.
• Miniatyrbildet vises i henhold til valgte oppløsning.
1/ 2
Delete
3. Trykk Meny ( ) og deretter “Add” (Legg til).
• Filmminiatyrer som tilsvarer til valgte filmoppløsning, vises på
skjermen.
4. Trykk på den filmen du ønsker å legge til på spillelisten.
)-indikatoren vises på valgte film Trykk på filmen for å
• (
veksle mellom bildene som du skal velge (
).
Playlist
HD
SD
1/1
).
5. Trykk OK (
• En melding vises og ber deg om å bekrefte.
6. Trykk “Yes” (Ja).
• Spillelisten opprettes
• Du kan spille spillelisten på samme måte som du spiller en film.
Playlist
Add
Arrange
1/1
Delete
Add
3/3
OK
Du må ikke løse ut minnekortet eller kutte strømmen til videokameraet mens du redigerer
spillelisten. Det kan skade lagringsmediet eller filene.
• Hvis det ikke er tilstrekkelig med lagringsplass på lagringsmediet, kan du opprette eller legge til
en spilleliste. Slett unødvendige filmer.
• Du kan ikke velge to filer med forskjellig oppløsning for plassering på spillelisten.
93
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 93
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:32:13
redigere playlist (spillelisten)
ARRANGERE FILMER I SPILLELISTEN
Du kan endre rekkefølgen på filmer i spillelisten.
FORHÅNDSSJEKK!
• Sette inn minnekortet.
• Velg egnet lagringsmedia. (kun HMX-H203/H204/H205) side 27
) på LCD-skjermen for å velge avspillingsmodus. side 23
• Trykk på Avspilling (
1. Trykk Meny (
) “Playlist” (Spilleliste).
2. Trykk “HD” eller “SD”.
• Filmminiatyrer som tilsvarer til valgte filmkvalitet, vises på
skjermen.
Play Option
Highlight
1/ 2
Playlist
Delete
3. Trykk Meny ( ) og deretter “Arrange” (Arrangere).
• Spillelisten vises.
Playlist
4. Trykk på filmen du vil flytte.
• ( )-indikatoren og valgstolpen vises på filmen du har valgt.
Trykk på filmen for å veksle mellom bildene som du skal velge
( ).
HD
SD
1/1
5. Trykk forrige ( )/ neste (
) for å flytte stolpen til den
posisjonen du ønsker, og trykk så OK (
).
• En melding vises og ber deg om å bekrefte.
6. Trykk “Yes” (Ja).
• Filmen går til valgte plassering.
Add
Arrange
1/1
Delete
Arrange
3/3
OK
Du må ikke løse ut minnekortet eller kutte strømmen til videokameraet mens du redigerer
spillelisten. Det kan skade lagringsmediet eller filene.
94
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 94
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:32:21
SLETTE FILMER FRA SPILLELISTEN
Du kan slette ønskede filmer fra spillelisten.
FORHÅNDSSJEKK!
• Sette inn minnekortet.
• Velg egnet lagringsmedia. (kun HMX-H203/H204/H205) side 27
) på LCD-skjermen for å velge avspillingsmodus. side 23
• Trykk på Avspilling (
1. Trykk Meny (
) “Playlist” (Spilleliste).
2. Trykk “HD” eller “SD”.
• Filmminiatyrer som tilsvarer til valgte filmkvalitet, vises på
skjermen.
Play Option
Highlight
1/ 2
Playlist
Delete
3. Trykk Meny ( ) og deretter “Delete” (Slett).
• Spillelisten vises.
Playlist
4. Trykk på filmen du vil slette.
• ( )-ikonet og valgstolpen vises på filmen du har valgt. Trykk
på filmen for å veksle mellom bildene som du skal velge ( ).
HD
SD
1/1
).
5. Trykk OK(
• En melding vises og ber deg om å bekrefte.
6. Trykk “Yes” (Ja).
• De valgte filmene slettes fra spillelisten.
Add
Arrange
1/1
Delete
Delete
3/3
OK
Du må ikke løse ut minnekortet eller kutte strømmen til videokameraet mens du redigerer
spillelisten. Det kan skade lagringsmediet eller filene.
95
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 95
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:32:29
filhåndtering
BESKYTTELSE MOT SLETTING VED UHELL
Du kan beskytte viktige opptak fra å bli slettet ved et uhell. De beskyttede filmene og bildene
slettes ikke hvis de ikke de er formaterte eller beskyttelsen er avbrutt.
FORHÅNDSSJEKK!
• Sette inn minnekortet.
• Velg egnet lagringsmedia. (kun HMX-H203/H204/H205) side 27
) på LCD-skjermen for å velge avspillingsmodus. side 23
• Trykk på Avspilling (
1. Berør ikonene for HD( HD ), SD( SD ) eller Foto (
• Videos or photos appear as thumbnails.
2. Trykk Meny (
).
Protect
) “Protect” (Beskytt).
3. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
• Den korresponderende meldingen til valgte alternativ vises.
Story-Board Print
2/ 2
Edit
File Info
4. Trykk “Yes” (Ja).
• Beskyttelsen er satt til på eller av.
• ( )-indikatoren vises på den beskyttede filen.
Protect
Select Files
All On
All Off
1/1
Undermenyoppføringer
• Select Files (Velg filer): Beskytter individuelle bilder.
Berør bildene for å beskytte dem mot sletting.
( )-indikatoren vises på valgte bilder.
Trykk på miniatyrbildene for å veksle
mellom bildene som du skal velge ( ).
).
Trykk på OK (
• All On (Alle på): Beskytter alle bilder.
• All Off (Alle av): Opphever beskyttelsen av alle bilder samtidig.
Protect
3/3
OK
• Du kan også bruke denne funksjonen i fullskjermmodus med ett enkelt bilde på skjermen.
• Hvis skrivebeskyttelsen på minnekortet er låst, kan du ikke stille denne funksjonen. side 29
96
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 96
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:32:37
SLETTE FILER
Du kan slette opptakene ett om gangen eller samtidig.
FORHÅNDSSJEKK!
• Sette inn minnekortet.
• Velg egnet lagringsmedia. (kun HMX-H203/H204/H205) side 27
) på LCD-skjermen for å velge avspillingsmodus. side 23
• Trykk på Avspilling (
1. Berør ikonene for HD( HD ), SD( SD ) eller Foto (
• Filmer eller bilder vises som miniatyrer.
).
Play Option
2. Trykk Meny (
) “Delete” (Slett).
3. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
Highlight
1/ 2
Playlist
Delete
4. Den korresponderende meldingen til valgte alternativ vises.
Trykk “Yes” (Ja).
• Det valgte bildet slettes.
Delete
Select Files
All Files
1/1
Undermenyoppføringer
• Select Files (Velg filer): Sletter individuelle bilder.
Berør bildet du ønsker å slette.
( )-indikatoren vises på valgte bilder.
Trykk på miniatyrbildene for å veksle
mellom bildene som du skal velge ( ).
).
Trykk på OK(
• All Files (Alle filer): Sletter alle bilder.
Delete
3/3
OK
• Ødelagte bilder kan ikke gjenopprettes.
• Du må ikke løse ut minnekortet eller kutte strømmen mens du sletter filmer som er tatt opp på
minnekortet. Det kan skade lagringsmediet eller filene.
• Hvis du vil forhindre at bilder slettes ved et uhell, aktiverer du bildebeskyttelsen på forhånd.
side 96
• Du kan ikke sette slette beskyttede filer. Opphev beskyttelsen først.
• Hvis skrivebeskyttelsen på minnekortet er låst, kan du ikke slette bildene. side 29
• Du kan også slette bilder i fullskjermmodus med ett enkelt bilde på skjermen.
• Slettefunksjonen virker ikke hvis det ikke er tilstrekkelig batterikapasitet. Vi anbefaler å bruke
strømledningen for kontinuerlig strømforsyning ved sletting.
97
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 97
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:32:45
filhåndtering
KOPIERE BILDER (kun HMX-H203/H204/H205)
Videoer og bilder som er lagret på internminnet kan kopieres til det eksterne flash-baserte
minnekortet. Når du kopierer til minnekortet sletter du ikke originalfilene på internminnet.
FORHÅNDSSJEKK!
• Sette inn minnekortet.
) på LCD-skjermen for å velge avspillingsmodus. side 23
• Trykk på Avspilling (
1. Berør ikonene for HD( HD ), SD( SD ) eller Foto (
• Videos or photos appear as thumbnails.
).
Protect
2. Trykk Meny (
) “Copy” (Kopiere).
3. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
Story-Board Print
2/ 3
Copy
Edit
4. Den korresponderende meldingen til valgte alternativ vises.
Trykk “Yes” (Ja).
• De valgte bildene er kopiert.
Copy
Select Files
All Files
1/1
Undermenyoppføringer
• Select Files (Velg filer): Kopiere individuelle bilder.
Trykk på bildene du ønsker å kopiere.
( )-indikatoren vises på valgte bilder.
Trykk på miniatyrbildene for å veksle
mellom bildene som du skal velge ( ).
).
Trykk OK (
• All Files (Alle filer): Kopiere alle bilder.
Copy
3/3
Remain:2GB
OK
Gjenværende ledig kapasitet
på minnekortet det kopieres til
• Du kan også bruke denne funksjonen i fullskjermmodus med ett enkelt bilde på skjermen.
• Hvis skrivebeskyttelsestappen på minnekortet er satt til “lock”, kan du ikke kopiere bildene.
side 29
• Du kan ikke kopiere en fil hvis det ikke er tilstrekkelig med leding plass på minnekortet. Slett
unødvendige filer før du fortsetter. side 97
• Kopifunksjonen virker ikke hvis det ikke er tilstrekkelig batterikapasitet. Vi anbefaler å bruke
strømledningen for kontinuerlig strømforsyning ved kopiering.
98
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 98
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:32:53
Skrive ut fotografier
DPOF UTSKRIFTSINNSTILLING
På minnekortet ditt kan du skrive utskriftsinformasjonen, inkludert antallet kopier som skal
skrives ut. Den lagrede informasjonen benyttes når du kobler videokameraet til en DPOFkompatibel skriver.
FORHÅNDSSJEKK!
• Sette inn minnekortet.
) på LCD-skjermen for å velge avspillingsmodus. side 23
• Trykk på Avspilling (
1. Berør Bilde (
).
• Miniatyrbildene vises.
2. Trykk Meny (
) “Print Mark (DPOF)” (Utskriftsmerke DPOF).
3. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
4. Den korresponderende meldingen til valgte alternativ vises.
Trykk “Yes” (Ja).
• Utskriftsmerket velges eller fjernes.
• ( 01)-indikatoren vises på de utskriftsmerkede bildene.
Print Mark (DPOF)
File Info
2/2
Print Mark (DPOF)
Select Files
Set All
Undermenyoppføringer
• Select Files (Velg): Utskriftsmerke individuelle bilder.
Utskriftsmerkeindikatoren vises på de valgte
bildene. Trykk på miniatyrbildene for å veksle
mellom bildene som du skal velge ( ) mellom.
).
Trykk på (
• Set All (Velg alle): Merke bilder for utskrift.
• Reset All (Nullstill alle): Fjerner alle utskriftsmerkene.
Reset All
1/1
Print Mark (DPOF)
01
01
3/3
OK
Forstå DPOF
DPOF (Digital Print Order Format) lar deg stille hvilke stillbilder
på minnekortet som skal skrives ut, sammen med informasjon om
antallet kopier du vil skrive ut.
Tips! I enkeltvisningsmodus, kan du angi antallet utskrifter ved hjelp av (
) og ( ).
) tab “Print Mark(DPOF)” (Utsk.merke (DPOF)) øk (
- Berør menyikonet (
).
reduser (
- Du kan angi opp til 99 kopier av hvert bilde.
) or eller
• Når du velger alternativet “Set All” (Velg alle), stilles antall kopier som skal skrives ut til 01.
• Det kan ta en stund å velge “Set All” (Velg alle) eller “Reset All” (Nullstill alle), avhengig av
antall valgte kopier.
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 99
99
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:33:01
Skrive ut fotografier
DIREKTE UTSKRIFT MED PICTBRIDGE-SKRIVER
Du kan skrive ut bilder direkte ved å koble videokameraet til en PictBridge-skriver (selges
separat) og en USB-kabel.
) Innstillingsikonet (
1. Berør menyikonet (
Connect” (USB kobling) “PictBridge.”
) “USB
Auto Power Off
2. Bruk en USB-kabel for å koble videokameraet til skriveren.
Quick On STBY
4/ 6
3. Slå på skriveren.
• Miniatyrvisningen vises.
PC Software
USB Connect
4. Trykk på bildene du ønsker å skrive ut, deretter trykker du Skriv ut (
• Valgt bilde skrives ut.
).
USB Connect
Mass Storage
PictBridge
videokamera
1/1
Skriver
(kompatibel med PictBridge)
14/17
100-0014
01
MENU
Angi antall utskrifter
Trykk på reduser (
)/øk (
• Antallet kopier er valgt.
) for å angi antall utskriftskopier.
Avbryte utskriftsinnstillingen
Trykk Tilbake (
) på LCD-skjermen.
Stanse en utskrift etter at utskriften har startet
Trykk “Cancel” (Avbryt) på skjermen.
100
• Hvis videokameraet er tilkoblet en skriver mens “USB Connect” (USB kobling) er satt til “Mass
Storage” (Masselagring), vises meldingen “Fail USB Connecting Change ‘USB Connect’” (Feil
ved USB-tilkobling Bytt ‘USB-tilkobling’). Sett “USB Connect” (USB kobling) til “PictBridge”, og
deretter kobler du til USB-kabelen igjen.
• Bruk den medfølgende USB-kabelen.
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 100
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:33:10
Stille stempelalternativ for dato og klokkeslett
1. I utskriftsmodus trykker du Meny ( ).
• Utskriftsalternativene vises på skjermen.
14/17
100-0014
01
2. Trykk “Date/Time” (Dato/Tid).
3. Trykk på ønsket undermenyoppføring.
• Skjermalternativet for valgte dato og klokkeslett stilles.
4. For å avslutte menyen, trykker du Avslutt ( ) eller Tilbake (
• Valgte dato og klokkeslett trykkes på bildene.
MENU
).
Date/Time
1/1
JAN/01/2
010 12:00
14/17
100-0014
00
12:
10
/2001
Date/Time
1
N/0
JA
Off
Date
MENU
1/1
Time
Date & Time
• Funksjonen Stempelalternativ for dato/klokkeslett støttes ikke av alle skrivere. Spør produsenten
av skriveren. Menyen “Date/Time” (Dato/Tid) kan ikke settes opp dersom skriveren ikke støtter
denne funksjonen.
• PictBridge™ er et registrert varemerke for CIPA (Camera & Imaging Products Association), en
bildeoverføringsstandard utviklet av Canon, Fuji, HP, Olympus, Seiko, Epson og Sony.
• Bruk nettstrømadapteren for videokameraet under PictBridge-direkteutskrift. Hvis du slår av
videokameraet under utskrift, kan det skade data på lagringsmediet.
• Ødelagte bilder kan ikke skrives ut.
• Bilder som er tatt opp på andre enheter kan ikke skrives ut.
• Diverse utskriftsalternativer avhenger av skriveren. Se håndboken for mer informasjon.
101
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 101
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:33:36
koble til en TV-skjerm
KOPLE TIL EN HØYDEFINISJONS-TV
Du kan nyte videofilmer med High Definition-kvalitet (HD), med en oppløsning på “[HD]1080/50i” eller
“[HD]720/50p” best på et HDTV-apparat. Tilkoblingsmetodene, og kvaliteten på bildene som vises på
TV-skjermen vil variere, avhengig av hvilken TV-type som er tilkoblet, og kontaktene som benyttes.
Hvis du vil spille av høykvalitets videoer fra videokameraet best mulig, må du kontrollere om du
har et HDTV-apparat, og om dette støtter oppløsningen “[HD]1080/50i”. Denne HD-videokameraet
støtter både HDMI og komponentutganger for å gi en høydefinisjons videooverføring.
FORHÅNDSSJEKK!
• Kontroller kontaktene på TV-apparatet, og velg ønsket tilkoblingsmetode, avhengig av om TV-apparatet har støtte for HDMI
eller komponent. Du finner mer informasjon om kontaktene og tilkoblingsmetodene i brukerhåndboken for TV-apparatet.
• Dette HD-videokameraet kommer med en to-i-en komponent/AV-kabel som skal kunne kobles til både
komponent- og AV-kontakter. Derfor må du velge korrekt tilkoblingsmåte på menyen “Analogue TV
Out”(Analog TV-ut). side 85
Forstå hva en HDMI-kabel er:
HDMI (High Definition Multimedia Interface) er et kompakt grensesnitt for lyd og bilder som overfører
ukomprimerte digitale data.
Hva er Anynet+-funksjonen?
Du kan bruke den samme fjernkontrollen på enheter som støtter Anynet+-funksjonen.
Du kan bruke Anynet+-funksjonen hvis videokameraet er tilkoblet et TV-apparat som støtter den med
en HDMI-kabel. Hvis du ønsker flere detaljer om Anynet+, kan du se i TV-apparatets brukerhåndbok.
Type A: Ved hjelp av en MINI HDMI-kabel
1. Slå på videokameraet, og bruk en Mini HDMI-kabel (ikke vedlagt) til å koble det til HDMIkontakten på TV-apparatet.
• Når du bruker en HDMI-kabel, kan det hende at den tilkoblede enheten ikke
gjenkjennes hvis videokameraet er slått av.
2. Slå på TV-apparatet, og sett inngangsvelgeren på dette til inngangen videokameraet er koblet til.
Se i TV-apparatets brukerveiledning for informasjon om hvordan du velger TV-inngang.
Videokamera
HDTV
Signalflyt
102
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 102
Mini HDMI-kabel
(ikke vedlagt)
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:33:38
Type B: Bruke en komponent/AV-kabel
1. Sett den vedlagte komponent/AV-kabelen inn i komponentinngangen, “Y-PB-PR (video) og
L-R (lyd)” på TV-apparatet.
• Når du har koblet sammen enhetene, må du kontrollere at ønsket utgangsmetode
benyttes på menyen “Analogue TV Out” (Analog TV-ut). Denne skal være satt til
“Component 1080i” (Komponent). side 85
2. Slå på TV-apparatet, og sett inngangsvelgeren på dette til inngangen videokameraet er koblet til.
Se i TV-apparatets brukerveiledning for informasjon om hvordan du velger TV-inngang.
HDTV
Videokamera
Signalflyt
komponent/AV-kabel
(komponent-tilkobling)
Hvis PB-, PR- eller Y- kontakten mottar feil instruksjoner fra kabelen, vil TV-skjermen være rød eller
blå.
• Når du kobler videokameraet til et TV-apparat med komponent/AV-kabelen, må du sørge for at
fargekodene på kabelen stemmer med fargekodene på kontaktene.
• Videoer som er tatt opp med HD-videokameraet vil kunne spilles av på HDTV-apparater med
samme oppløsning som de er tatt opp i. Videoer som er tatt opp i SD-kvaliteten kan ikke spilles
av på et HDTV-apparat i HD-kvalitet. Videoer som er tatt opp i HD-kvalitet (“[HD]1080/50i” eller
“[HD]720/50p”) spilles av i HD-kvalitet, mens videoer som er tatt opp i SD-kvalitet(“[SD]576/50p”
eller “[SD]Web & Mobile”) vil bli spilt av i SD-kvalitet.
• Dette videokameraet er utstyrt med menyfunksjonen “TV Connect Guide”(Veil. for tilkobling til TV).
Hvis du forsøker å koble videokameraet til et TV-apparat (uten at du bruker brukerveiledningen),
kan du bruke funksjonen “TV Connect Guide”(Veil. for tilkobling til TV). side 86
• Du må bruke den vedlagte komponent/AV-kabelen. Ikke bruk kabler fra andre produsenter.
• Dette videokameraet støtter bare Mini HDMI-kabelen (C til A).
• HDMI-kontakten på videokameraet er kun en utgang.
• Hvis du kobler til et TV-apparat som støtter Anynet+ til videokameraet, er det mulig at du også
slår på TV-apparatet når du slår på videokameraet. (Anynet+-funksjon) Hvis du ikke ønsker å
bruke denne funksjonen, må du sette alternativet “Anynet+ (HDMI-CEC)” til “Off” (Av). side 89
• Bruk bare HDMI 1.3-kabel når du skal koble noe til HDMI-kontakten på dette videokameraet.
Hvis du bruker andre typer HDMI-kabler, kan det hende at du ikke ser noe på skjermen.
103
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 103
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:33:40
koble til en TV-skjerm
KOBLE TIL ET NORMALT TV-APPARAT
Du kan også se filmene og bildene fra videokameraet på et normalt TV-apparat, som støtter
standard oppløsning (SD). Filmer som er tatt opp med HD-oppløsningen (high definition)
(dvs. “[HD]1080/50i” eller “[HD]720/50p”), spilles av med SD-kvalitet (standard
definition).
Tilkoblingsmetodene, og kvaliteten på bildene som vises på TV-skjermen vil variere, avhengig
av hvilken TV-type som er tilkoblet, og kontaktene som benyttes. Denne HD-videokameraet
støtter både komponent- og kompositt-signaler for videooverføring med standard oppløsning.
FORHÅNDSSJEKK!
• Kontroller kontaktene på TV-apparatet, og velg ønsket tilkoblingsmetode, avhengig av om TV-apparatet
har støtte for HDMI eller komponent. Du finner mer informasjon om kontaktene og tilkoblingsmetodene
i brukerhåndboken for TV-apparatet.
• Dette HD-videokameraet kommer med en to-i-en komponent/AV-kabel som skal kunne kobles til både
komponent- og AV-kontakter. Derfor må du velge korrekt tilkoblingsmåte på menyen “Analogue TV
Out” (Analog TV-ut). side 85
Type A: Koble til en komponent/AV-kabel i komponentutgangen
1. Sett den vedlagte komponent/AV-kabelen inn i komponentinngangen, “Y-PB-PR (video) og
L-R (lyd)” på TV-apparatet.
• Når du har koblet sammen enhetene, må du kontrollere at ønsket utgangsmetode
benyttes på menyen “Analogue TV Out” (Analog TV-ut). Denne skal være satt til
“Component 576p” (Komponent), “Component 576i” (Komponent). side 85
2. Slå på TV-apparatet, og sett inngangsvelgeren på dette til inngangen videokameraet er
koblet til. Se i TV-apparatets brukerveiledning for informasjon om hvordan du velger TVinngang.
Vanlig TV
Videokamera
Signalflyt
komponent/AV-kabel
(komponent-tilkobling)
104
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 104
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:33:44
Type B: Koble til en komponent/AV-kabel i komposittutgangen.
1. Sett den vedlagte komponent/AV-kabelen inn i komposittinngangen, “Video og L-R
(lyd)” på TV-apparatet. Bruk den blå pluggen med den gule etiketten som tilkobling til
videoinngangen på TV-apparatet.
• Når du har koblet sammen enhetene, må du kontrollere at ønsket utgangsmetode
benyttes på menyen “Analogue TV Out” (Analog TV-ut). Denne skal være satt til
“Composite” (Kompositt). side 85
2. Slå på TV-apparatet, og sett inngangsvelgeren på dette til inngangen videokameraet er
koblet til.
• Dette henvises ofte til som “line”.
• Se i TV-apparatets brukerveiledning for informasjon om hvordan du velger TV-inngang.
Vanlig TV
Videokamera
Signalflyt
komponent/AV-kabel
(kompositt-tilkobling)
Hvis PB-, PR- eller Y-kontakten mottar feil instruksjoner fra kabelen, vil TV-skjermen være rød eller
blå.
• Kontroller tilkoblingen mellom HD-videokameraet og TV-apparatet, da TV-skjermen ikke vil vise
den korrekte videoinformasjonen hvis de er koblet sammen på feil måte.
• Når videokameraet er tilkoblet TV-apparatet med forskjellige kabler, blir utgangssignalet benyttet
i følgende rekkefølge: HDMI Komponent/AV-signal.
• Du må ikke bruke unødvendig kraft på produktet når du kobler til kablene.
• Du finner mer informasjon om kontaktene og tilkoblingsmetodene i brukerhåndboken for TVapparatet.
• Hvis du følger metoden merket Type B over, kan det være at den blå pluggen ikke fargene på
Video-inngangene til TV-apparatet pga. at dette apparatet benytter en annen merking av VIDEOinngangen. forskjellig VIDEO-inngangsetikett, avhengig av TV-apparatet. Noen ganger kan det
være at TV-apparatet har “Y”-kontakt i stedet for “VIDEO.”
105
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 105
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:33:48
koble til en TV-skjerm
SE FILM PÅ TV-SKJERMEN
Du kan se de høyoppløselige videoene på et HDTV-apparat (eller på et normalt TV-apparat)
etter at du har tatt opp filmene på HD-videokameraet.
1. Du vil kunne spille av videoen på TV-apparatet hvis tilkoblingsinnstillingene er satt opp
rett. sides 102~105
• TV-kontaktene er koblet til med rette kabler?
• Er “Analogue TV Out” (Analog TV-ut) satt opp
korrekt hvis du bruker komponent/AV-kabelen?
• Er inngangskilden satt opp korrekt for å se
avspillinger fra videokameraet?
2. Velg avspillingsmodus på videokameraet, og start
avspillingen. sides 44
• Juster mikrofonvolumet til middels nivå. Hvis lyden er for høy, kan det føre til at det skapes støy
på lydsporet.
• Hvis “TV Display” (TV-skjerm) er satt til “Off” (Av), vil ikke TV-skjermen kunne vise
skjermmenyene (OSD - On Screen Display). side 87
• Du vil bare høre lyd fra videokameraer på TV-apparatet i avspillingsmodus for filmer.
Avspilling på en TV-skjerm
Opptaksforhold
Bilder tatt opp med forholdet 16:9
• Filmbilde
• Fotograferte bilder
• Fotografi
Bredformat (16:9) TV
4:3 TV
106
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 106
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:33:52
dubbe filmer
DUBBING TIL VIDEOSPILLERE ELLER DVD/HDD-OPPTAKERE
Du kan dubbe bilder som spilles av på dette videokameraet til andre video-enheter, som f.eks.
videospillere eller DVD/HDD-opptakere. Koble videospilleren til strømnettet ved hjelp av den
vedlagte strømforsyningen når du skal gjøre dette.
FORHÅNDSSJEKK!
Siden dubbing utføres som en analog dataoverføring (kompositt-tilkobling), må du bruke den vedlagte
komponent/AV-kabelen.
Videospiller eller
DVD-/HDD-opptaker
Videokamera
Signalflyt
komponent/AV-kabel
1. Slå på videokameraet, og berør avspillingsikonet ( ).
• Sett videokameraets utgangssignal ved hjelp av funksjonen “Analog TV Out” (Analog
TV-utgang). side 85
2. Sett inn opptaksmedia i opptaksenheten.
• Hvis opptaksenheten har en inngangsvelger, må du velge rett inngangsmodus.
3. Koble videokamearet til opptaksenheten (Videospiller eller DVD-/HDD-opptaker) med den
vedlagte komponent/AV-kabelen (kompositt-tilkobling).
• Sett ledningen fra videokameraet inn på inngangene på opptaksenheten.
4. Start avspillingen på videokameraet, og opptaket på opptaksenheten.
• Se i brukerveiledningene for opptaksenheten for flere detaljer.
5. Når dubbingen er ferdig må du stoppe opptaksenheten, og deretter videokameraet.
• Filmer som er spilt inn med dette videokameraet kan dubbes ved å koble til den vedlagte
komponent/AV-kabelen. Alle dubbede opptak vil være i standard oppløsning (SD), selv
om originalen har HD-oppløsning (HD/SD).
• Du kan ikke dubbe ved hjelp av en HDMI-kabel.
• Hvis du vil kopiere filmer som er tatt opp med HD-oppløsning (high definition), må du bruke den
innebygde programvaren, og kopiere filmene til datamaskinen.
• Siden dubbing utføres som en analog dataoverføing, kan det hende at bildekvaliteten forringes.
• Hvis du vil skjule skjermindikatorene (teller etc.) som vises på skjermen, må du sette “TV
Display: Off” (TV-skjerm: Av). side 87
• Når du kobler videokameraet til en kilde med monolyd, må du koble den blå pluggen på
komponent/AV-kabelen inn i videoinngangen, og den røde (høyre kanal) eller hvite (venstre
kanal) inn i lydinngangen på enheten.
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 107
107
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:33:54
bruke sammen med en Windows-maskin
KONTROLLERE DATAMASKINTYPE
Dette kapittelet gir deg en innføring i hvordan du kan koble videokameraet til en datamaskin
ved hjelp av USB-kabelen. Les dette kapitlet nøye, og frigi deg byrden med å håndtere to
enheter samtidig.
Kontroller hvilken datamaskintype du har før bruk!
Hvis du vil se opptakene dine på en datamaskin, må du først kontrollere datamaskintypen.
Deretter kan du følge instruksjonene nedenfor, etter hvilken type du har.
Bruke sammen med
Windows
Koble videokameraet til
datamaskinen med USB-kabelen.
• Det innebygde
redigeringsprogrammet, Intellistudio, kjører automatisk på
datamaskinen når videokameraet
er tilkoblet en Windows-maskin.
(Når du spesifiserer “PC
Software: On” (PC-programvare:
På)). side 83
Spille av eller redigere
opptakene dine på datamaskinen
med det innebygde Intelli-studioprogrammet. side 112
Bruke samme
med Macintosh
•
Det integrerte
‘Intelli-studio’
-programmet på
videokameraet ditt
er ikke Macintoshkompatibelt.
Ved hjelp av Intelli-studio kan du også
laste opp videoene dine til YouTube
eller andre nettsteder. side 113
108
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 108
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:33:57
DETTE KAN DU GJØRE MED EN WINDOWS-DATAMASKIN
Du kan utføre følgende operasjoner ved å koble videokameraet ditt til Windows-maskinen
ved hjelp av en USB-kabel.
Hovedfunksjoner
•
•
Ved å bruke det innebygde redigeringsprogrammet ‘Intelli-Studio’ på videokameraet, kan
du benytte følgende operasjoner.
- Spille av de innspilte videoene eller bildene. side 112
- Redigere de innspilte videoene eller bildene. side 112
- Laste opp de innspilte videoene og bildene til YouTube/Flickr/Facebook. side 113
Du kan overføre eller kopiere filene (videoer og bilder) som er lagret på lagringsmediet til
datamaskinen. (masselagringsfunksjonen) side 115
Systemkrav
Følgende krav må oppfylles for å bruke innebygd redigeringsprogramvare (Intelli-studio):
Enheter
Krav
OS
Microsoft Windows XP SP2, Vista, eller Windows 7
CPU
Intel® Core 2 Duo® 1,66 GHz eller høyere anbefales
AMD Athlon ™ X2 Dual-Core 2,2 GHz eller høyere anbefales
(Bærbar datamaskin: Intel Core2 Duo 2.2GHz eller AMD Athlon X2
Dual-Core 2.6GHz eller høyere anbefalt)
RAM
1 GB og mer anbefales
Skjermkort
nVIDIA Geforce 7600GT eller høyere, Ati X1600-serien eller høyere
Skjerm
1024 x 768, 16-bit farger eller mer (1280 x 1024, 32-bit farger
anbefales)
USB
USB 2.0
Direct X
DirectX 9.0c eller høyere
• Systemkravene nevnt ovenfor er anbefalinger. Selv på et system som tilfredsstiller kravene, kan
det oppstå problemer.
• På en datamaskin med lavere ytelse enn anbefalt kan videoavspillingen hoppe over bilder eller
fungere uberegnelig.
• DirectX er nødvendig, slik at Intelli-studio virker ordentlig, og den installeres automatisk under
installasjon av Intelli-studio.
• Vi anbefaler at videofiler overføres til en datamaskin før avspilling eller redigering av filmen.
• En bærbar datamaskin må ha høyere systemkrav enn en skrivebordsmaskin for å kunne utføre
dette.
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 109
109
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:33:58
bruke sammen med en Windows-maskin
BRUKE PROGRAMMET INTELLI-STUDIO
Når du bruker programmet Intelli-Studio, som er innebygd i videokameraet, kan du overføre video-/
fotofiler til datamaskinen og redigere dem der. Intelli-Studio gjør det enkelt for deg å administrere
video-/fotofiler ved kun å bruke USB-kabelen mellom videokameraet og datamaskinen.
Trinn 1. Koble til USB-kabelen
1. Still “USB Connect” (USB-tilkobling) til “Mass Storage” (Masselagring)
og “PC Software” (PC-programvare) til “On” (På).
• Du vil oppdage at standardinnstillingene på menyen er satt
opp som ovenfor.
2. Koble sammen videokameraet og datamaskinen med USBkabelen. Følgende hurtigvindu vises.
• En ny skjerm for lagring av filer vises på hovedvinduet til
Intelli-studio.
• I henhold til hvilken type datamaskin du benytter, vil
korresponderende vindu vises.
PC Software
Off
On
1/1
3. Klikk “Yes” (Ja) for å fullføre opplastingsprosedyren, og følgende hurtigvindu vises. Klikk
“Yes” (Ja) for å bekrefte.
• Hvis du ikke vil lagre noen ny fil, må du velge “No” (Nei).
Koble fra USB-kabelen
Når du har fullført dataoverføringen, må du koble fra kabelen på følgende måte:
1. Klikk på ikonet “Sikker fjerning av maskinvare” på oppgavelinjen.
2. Velg “USB masselagringsenhet”, og klikk deretter “Stopp”.
3. Hvis vinduet “Stopp maskinvareenhet” vises, klikk “OK”.
4. Trekk ut USB-kabelen fra videokameraet og datamaskinen.
•
•
•
•
•
•
110
Bruk den medfølgende USB-kabelen. (Levert av Samsung)
Ikke bruk kraft når du skal sette inn eller ta ut en USB-kabel i/fra USB-porten.
Sett inn USB-kontakten etter at du har kontrollert retningen.
Vi anbefaler at du bruker strømadapteren som strømforsyning i stedet for batteriet.
Når USB-kabelen er tilkoblet, kan du forårsake svikt i datamaskinen hvis du slår videokameraet på eller av.
Hvis du kobler USB-kabelen fra datamaskinen eller videokameraet under dataoverføringen, stopper
dataoverføringen, og dataene kan skades.
• Hvis du kobler USB-kabelen til en datamaskin via en USB-hub eller kobler til andre USB-enheter
samtidig, er det ikke sikkert videokameraet vil fungere som det skal. Hvis dette skjer, fjerner du alle
USB-enheter fra datamaskinen, og kobler til videokameraet på nytt.
• Avhengig av hvilken type datamaskin du har, så er det mulig at du ikke kan kjøre Intelli-studio
automatisk. Hvis dette er tilfellet, må du åpne stasjonen som inneholder Intelli-studio-programmet under
Min datamaskin, og kjør filen iStudio.exe.
• Når en USB-kabel er tilkoblet, kan det i henhold til programmet (f.eks. EmoDio) som er installert på
datamaskinen være at dette starter først.
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 110
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:33:59
Trinn 2. Om hovedvinduet til Intelli-studio
Når Intelli-studio starter opp, vises miniatyrer av videoer og bilder i hovedvinduet.
1 2
0
3
4
5
6
8
9
@
!
1. Menyoppføringer
2. Hurtigikoner
Naviger i filene (Forrige og neste).
Skriver ut valgt(e) bilde(r).
Se stedet bilde(t/ene) ble tatt ved
hjelp av GPS-informasjonen.
Registrere i My Folder.
3. Viser mappene My Folder og Min
datamaskin
• Min mappe: Du kan klassifisere
og administrere bilder og filmer på
datamaskinen.
• Min datamaskin: Du kan se på
bilder og videoer som er lagret i
datamaskinens katalogstruktur.
4. Bytter til Bibliotek på datamaskinen og
tilkoblet videokamera.
7
5.
6.
7.
8.
9.
Skifter til bilderedigeringsmodus.
Skifter til filmredigeringsmodus.
Bytter til delemodus.
Endrer størrelsen på miniatyrer.
Viser alle filer (filmer og bilder).
Viser bare filmfiler.
Viser bare bildefiler.
Viser bare talefiler.
10. Velger den tilkoblede enheten.
11. Viser videoer og bilder på forskjellige måter.
• Miniatyrer: Viser miniatyrer av bilder
og videofilmer
• Kartvisning: Viser stedet filmen eller
bildet ble tatt på et kart.
12. Minimerer skjermen over tilkoblede
enheter.
Intelli-Studio er et program som ofte benyttes på videokamera eller digitale kamera fra Samsung.
Det er mulig at enkelte av funksjonene ikke fungerer på det produktet du har kjøpt.
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 111
111
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:34:00
bruke sammen med en Windows-maskin
Trinn 3. Spille av videoene (eller bildene)
Det er enkelt å spille av opptakene med Intellistudio.
1. Start Intelli-Studio-programmet. side 110
2. Klikk på ønsket mappe for å vise opptakene
dine.
• Miniatyrer av videoer (eller foto) vises på
skjermen, i henhold til valgte kilde.
3. Velg videoen (eller bildet) som du ønsker å
spille av.
• Du kan se filinformasjonen ved å holde
musen over filen.
• Hvis du klikker en gang på en videominiatyr,
vil du se en miniatyravspilling av filmen som
en del av miniatyren, slik at du enklere kan
lete etter den/de filmene du er på jakt etter.
4. Velg videoen (eller bildet) du ønsker å
spille av, og dobbelklikk deretter for å starte
avspillingen.
• Avspillingen begynner og avspillingskontrollene vises.
Følgende filformater er kompatible med Intelli-studio:
- Videoformater: MP4 (Video: H.264, lyd: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- Fotoformater: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
Trinn 4. Redigere videoene (eller bildene)
Med Intelli-studio kan du redigere videoene eller
bildene på ulike måter.
(Endre størrelse, Fintuning, bildeeffekter, sett inn
ramme el.l.)
• Hvis du skal redigere en fil ved hjelp av Intellistudio, må du sikre at det bruker en kopi av
filen, lagret på Min Datamaskin, før du klikker
på ikonene Movie Edit” eller “Photo Edit”.
112
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 112
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:34:01
Trinn 5. Dele videoene/bildene online
Del ditt innhold med verden ved å laste opp
fotografier og videoer direkte til et nettsted med
ett klikk.
1. Velg filmene eller bildene du vil dele.
2. Klikk “Share” i nettleseren.
• Den valgte filen vises på delingsvinduet.
3. Valitse sivusto, jolle haluat ladata tiedostoja.
• Voit valita latauskohteeksi määrittelemäsi
verkkosivuston, joka voi olla esimerkiksi
YouTube tai Flicker, Facebook.
4. Klikk “Upload” for å starte opplastingen.
• Näkyviin tulee ponnahdusikkuna,
jossa pyydetään käyttäjätunnustasi ja
salasanaasi.
5. Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana kenttiin.
• Verkkosivujen sisällön käytössä saattaa
olla rajoituksia verkkokäyttöympäristön
mukaan.
For mer informasjon om hvordan man kan
bruke Intelli-Studio, se hjelpeveiledningen ved
å klikke “Help”.
Flickr er en internettbasert tjeneste hvor du kan laste opp bildefiler for deling, og
hvor andre kan se på, og kommentere bildefilene dine. I tillegg til å være et populært
nettsted der brukere kan dele personlige bilder, bruker bloggere tjenesten i stor grad
som fotoarkiv.
http://www.flickr.com/
Facebook er en global, sosial internettside som drives og eies av Facebook, Inc.
Brukere kan legge til venner og sende dem meldinger og oppdatere sine personlige
profiler for å informere vennene sine. I tillegg kan brukere delta i nettverk som er
organisert av byen, arbeidsstedet, skolen eller regioner.
http://www.facebook.com/
YouTube er en nettside for deling av video. Brukere kan laste opp, vise og dele
egne videoklipp. Den San Bruno-baserte tjenesten bruker Adobe Flash-teknologi
til å vise et bredt utvalg av brukergenerert innhold, inkludert filmklipp, TV-klipp og
musikkvideoer i tillegg til amatørinnhold som videoblogger og originale kortfilmer.
http://www.youtube.com/
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 113
113
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:34:02
bruke sammen med en Windows-maskin
•
Installere Intelli-studio på Windows-datamaskinen
Når Intelli-studio er allerede er installert på Windows-maskinen, kjører det raskere enn når
det må installeres fra videokameraet etter at dette er koblet til datamaskinen. Dessuten
kan programmet oppdateres automatisk og kjøres direkte på Windows-datamaskinen.
•
Intelli-studio kan installeres på en Windows-datamaskin som følger:Klikk “Tools” “Install
Intelli-studio on PC.” på skjermen til Intelli-studio.
114
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 114
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:34:03
BRUKE SOM EN FLYTTBAR MASSELAGRINGSENHET
Du kan kopiere video- eller bildefiler som du har tatt opp med videokameraet til en Windowsdatamaskin ved å koble til USB-kabelen til videokameraet.
Se på innholdet på lagringsmedia
1. Kontroller innstillingen “USB Connect: Mass Storage”
(USB kobling: Masselagring). side 84
2. Kontroller innstillingen “PC Software: Off”
(PC-programvare: Av) side 83
3. Kontroller lagringsmedia.
4. Koble minnevideokameraet til datamaskinen med USBkabelen. side 110
• Vinduet “Flyttbar disk” eller “Samsung” vises på
dataskjermen etter en liten stund.
• Når du kobler til en USB, vises den flyttbare disken
• Velg “Åpne mapper for å se filer med Windows
Explorer” og klikk “OK.”
5. Mappene på lagringsmediet vises.
• Forskjellige filtyper lagres i forskjellige mapper.
6. Velg mappen du vil kopiere, og trekk den deretter til
målmappen.
• Mappen kopieres fra lagringsmediet til
datamaskinen.
Bilder
Videoer
Innstilling data
(DPOF, Spilleliste, osv.)
• Hvis vinduet “Flyttbar disk” ikke vises, må du
kontrollere tilkoplingen (side 110), eller utføre trinn
1 og 4 på nytt.
• Hvis den flyttbare disken ikke vises automatisk,
åpner du mappen Flyttbar disk i Min datamaskin.
• Hvis harddisken til det tilkoblede videokameraet ikke
åpnes eller kontekstmenyen for høyreklikking (åpne
eller bla) ikke virker, kan det være at datamaskinen
er angrepet av Autorun-virus. Vi anbefaler at du har
oppdatert antivirus-programmet ditt til siste versjon.
115
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 115
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:34:04
bruke sammen med en Windows-maskin
Mappe- og filstruktur på lagringsmediet
•
•
Mappe- og filstrukturen for lagringsmedier er slik:
Filnavnet følger DCF-standarden (designregel for kameraets filsystem).
Videofil (H.264) x
Videoer med HD-kvalitet har formatet
HDV_####.MP4.
• Videoer med SD-kvalitet har formatet
SDV_####.MP4.
• Filnummeret økes automatisk når en ny videofil
lages.
• En ny mappe opprettes når antallet filer i en
mappe overskrider 999-1000.
• Mappene blir gitt navn i rekkefølgen 100VIDEO,
101VIDEO. Maksimalt antallet mapper er 999.
• Det kan maksimalt opprettes 9 999 filer på
lagringsmediet med dette videokameraet.
•
Fotofil y
Som for videofiler, økes filnummeret automatisk
når en ny bildefil lages.
• Bildene har navneformatet SAM_####.JPG.
• En ny mappe opprettes når antallet filer i en
mappe overskrider 999-1000.
• Mappene blir gitt navn i rekkefølgen 100PHOTO, 101PHOTO. Maksimalt antallet
mapper er 999.
• Det kan maksimalt opprettes 9 999 filer på lagringsmediet med dette videokameraet.
•
Filformat
Videofiler
• Videofiler komprimeres i H.264-formatet. Filtypen er “MP4”.
• Se side 54 for video-oppløsningen.
Bildefiler
• Stillbilder komprimeres i JPEG-format (Joint Photographic Experts Group). Filtypen er “.JPG.”
• Se side 55 for bilde-oppløsningen.
116
Navnet på en videofil som er tatt opp av videokameraet må ikke endres, da korrekt avspilling på
videokameraet forutsetter original mappe og navnekonvensjon.
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 116
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:34:05
feilsøking
Før du kontakter et autorisert Samsung servicesenter, kan du foreta følgende enkle
kontroller. De kan spare deg for tid utgifter til en unødvendig serviceoppringing.
VARSELINDIKATORER OG MELDINGER
Det kan oppstå problemer pga. følgende årsaker. Kontroller informasjonen og iverksett
nødvendige tiltak.
Batteri
Melding
Varsler om følgende....
Handling
-
Batteriet er nesten utladet.
• Bytt med et oppladet batteri, eller
kople til vekselstrømadapteren.
-
Batteriet har ikke bestått
ekthetstesten.
• Kontroller om batteriet er ekte og bytt
til et nytt et.
• Vi anbefaler å bruke kun originale
Samsung-batterier i videokameraet.
Ikon
Varsler om følgende....
Handling
Internal Memory full
(Minn. fullt)
Det er ikke nok plass til
opptak i det innebygde
minnet.
• Slett unødvendige filer i det innebygde
minnet.
• Lag sikkerhetskopier på PCen eller et
annet lagringsmedium og slett filer.
• Bruk et minnekort.
Insert card
(Sett inn kort)
Det er ikke satt inn noe
minnekort i sporet.
• Sett inn et minnekort.
Card Full!
(Kort fullt)
Det er ikke nok plass til
opptak på minnekortet.
• Slett unødvendige filer fra minnekortet.
• Lag sikkerhetskopier på datamaskinen
eller et annet lagringsmedium og slett
filer.
• Bytt til et annet minnekort med nok
ledig plass.
Card Locked
(Minne er beskyttet)
Skrivebeskyttelseshaken på
• Frigjør skrivebeskyttelseshaken.
SD- eller SDHC-kort er låst.
Low Battery
(Lavt batteri nivå)
Check the
authenticity of this
battery (Kontroller
batteriet)
Ikon
Lagringsmedium
Melding
117
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 117
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:34:06
feilsøking
Melding
Varsler om følgende....
Handling
Card Error (Kortfeil)
Minnekortet har et problem
og blir ikke anerkjent.
• Skift til et annet minnekort.
Not Formatted
(VIkke formatert)
Minnekortet er ikke
formattert.
• Formater minnekortet ved hjelp av
menyen.
Not Supported
Format (Formatet
støttes ikke)
Minnekortet kan være
formatert på en annen
enhet eller så er det
eksisterende filer på det.
• Dette bildeformatet støttes ikke.
Undersøk støttet filformat.
• Formater minnekortet ved hjelp av
menyen.
Not Supported Card
(Kort ikke støttet)
Minnekortet støttes ikke av
dette videokameraet.
• Skift til et anbefalt minnekort.
-
Minnekortet har ikke god
nok ytelse til å ta opp.
• Ta opp filmen i en lavere kvalitet.
• Bytt ut minnekortet med et raskere.
Ikon
Varsler om følgende....
Handling
Low speed card.
Please record at a
lower resolution.
(Kort med lav hastighet.
Ta opp med en lavere
kvalitet.)
Ikon
Opptak
Melding
118
Write Error
(Skrivefeil)
-
Det oppsto problemer
under skriving av data til
lagringsmediet.
• Slå av og på igjen strømmen til
videokameraet for å gjenopprette data.
• Hvis en fil ikke gjenopprettes, må du
formatere lagringsmediet med menyen
etter å ha tatt sikkerhetskopi av viktige
filer på en datamaskin eller annet
lagringsmedium.
Release the Smart
Auto (Utløs Smart
Auto)
-
Noen funksjoner kan ikke
brukes manuelt når Smart
Auto er aktivert.
• Slå av Smart Auto-funksjonen.
Recovering Data…
Don’t power off and
keep card inside.
(Gjenoppretter data...
nIkke slå av eller ikke
ta ut kortet.)
-
Filen ble ikke opprettet på
normal måte.
• Vent til datagjenopprettingen er fullført.
• Slå aldri av strømmen eller støt ut
minnekortet under opptak.
Antall filmfiler som kan
lagres er 9999.
• Slett unødvendige filer fra minnekortet.
• Lag sikkerhetskopier på datamaskinen
eller et annet lagringsmedium og slett
filer.
• Bytt til et annet kort med nok ledig
plass.
The number of photo
files is full. Cannot
record video. (Maks
antall videofiler er
oppnådd. Kan ikke
ta opp video.)
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 118
-
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:34:06
Opptak
Melding
Ikon Varsler om følgende....
Handling
The number of photo
files is full. Cannot take
a photo. (Maks antallet
bildefiler er oppnådd.
Kan ikke ta bilde.)
-
Antall bildefiler som kan
lagres er 9999.
• Slett unødvendige filer fra minnekortet.
• Lag sikkerhetskopier på datamaskinen
eller et annet lagringsmedium og slett filer.
• Bytt til et annet kort med nok ledig plass.
File number is full.
Cannot record video.
(Filnummeret er fullt.
Kan ikke ta opp video.)
-
Grensen for antall mapper
og filnumre er nådd og du
kan ikke ta opp.
• Sett “File No.” (Filnr.) til “Reset”
(Tilbakestill) og formater kortet.
File number is full.
Cannot take a photo.
(Filnummeret er fullt.
Kan ikke ta bilde.)
-
Grensen for antall mapper
og filnumre er nådd og du
kan ikke ta opp.
• Sett “File No.” (Filnr.) til “Reset”
(Tilbakestill) og formater kortet.
Objektivdekslet er lukket.
• Åpne objektivdekslet.
Check the lens cover
(Kontroller linsehetten)
Avspilling
Melding
Ikon Varsler om følgende....
Handling
Total file size is
over 1.8GB. (Total
filstørrelse er over
1,8 GB)
-
Den totale filstørrelsen
som kan kombineres, er
begrenset til 1.8GB.
Select 2 files for
combine. (Velg 2 filer
for sammensl.)
-
Du kan ikke kombinere flere • Det er mulig å kombinere inntil 2
enn 2 forskjellige filmer i én.
forskjellige filmer i én.
Cannot select
different resolution
(Kan ikke velge
annen oppløsning.)
-
Filene du ønsker å
kombinere har ulik
oppløsning.
• Det er ikke mulig å kombinere to filer av
ulik oppløsning.
Read Error (Lesefeil)
-
Det oppsto problemer
under lesing av data fra
lagringsmediet.
• Formater lagringsmediet med menyen etter
å ha tatt sikkerhetskopi av viktige filer på en
datamaskin eller annet lagringsmedium.
Corrupted file
(Ødelagt fil)
-
Filen kan ikke leses fordi
den ikke ble opprettet på
normal måte.
• Formater lagringsmediet med menyen etter
å ha tatt sikkerhetskopi av viktige filer på en
datamaskin eller annet lagringsmedium.
Not enough free
space in Internal
Memory (Ikke nok
minnet.)
-
Filredigeringsfunksjonene
kan ikke brukes fordi det
ikke er nok plass i det
innebygde minnet.
• Slett unødvendige filer fra lagringsmediet.
• Lag sikkerhetskopier på datamaskinen
eller et annet lagringsmedium og slett filer.
Not enough free
space in Card (Ikke
nok minnekort.)
-
Filredigeringsfunksjonene
kan ikke brukes fordi
det ikke er nok plass på
minnekortet.
• Slett unødvendige filer fra lagringsmediet.
• Lag sikkerhetskopier på datamaskinen
eller et annet lagringsmedium og slett filer.
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 119
• Det er mulig å kombinere filer med en
total størrelse på under 1.8GB.
119
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:34:07
feilsøking
USB
Melding
Ikon Varsler om følgende....
Handling
• Kontroller USB-kabelen.
• Prøv tilkoblingsmetoden igjen.
• Bytt fra “USB connect” (USB-kobling) til
“PictBridge”.
Fail Printer Connecting
Change 'USB Connect'
(Feil ved skrivertilkobling
Bytt “USB-tilkobling”)
-
Det oppsto et problem når
videokameraet ble tilkoblet
skriveren med en USBkabel.
Fail USB Connecting
Change 'USB Connect'
(Feil ved USB-tilkobling
Bytt “USB-tilkobling”)
-
• Kontroller USB-kabelen.
Det oppsto et problem når
• Prøv tilkoblingsmetoden igjen.
videokameraet ble tilkoblet
datamaskinen med en USB- • Bytt fra “USB connect” (USB-kobling) til
“Mass Storage” (Masselagring).
kabel.
Ink Error (Blekkfeil)
-
Det er et problem med
blekkpatronen.
• Kontroller blekkpatronen.
• Sett inn ny blekkpatron i skriveren.
Paper Error
(Papirfeil)
-
Det er et problem med
papiret.
• Kontroller papiret i skriveren. Hvis det
ikke er papir, legg i papir.
File Error (Filfeil)
-
Det er et problem med filen.
• Videokameraet støtter ikke dette filformatet.
• Prøv en annen fil som er spilt inn på
videokameraet.
Printer Error
(Skriverfeil)
-
Det er et problem med
skriveren.
• Slå skriveren av og på igjen.
• Kontakt servicesenteret til skriverprodusenten.
Print Error
(Utskriftsfeil)
-
Det oppsto et problem under • Ikke slå av strømkilden eller støt ut
minnekortet under utskrift.
utskrift.
Når det har oppstått kondens, må du legge videokameraet til side en stund før du kan bruke det
• Hva er kondens?
Kondens kan oppstå når videokameraet flyttes fra en plass til en annen med en betydelig
temperaturforskjell. Dugg kondenserer på de utvendige og interne linsene på videokameraet,
samt på reflekslinsen. Når dette skjer, kan det forårsake en svikt eller skade på videokameraet
hvis strømmen slås på mens det er kondens.
• Hva kan jeg gjøre?
Slå av strømmen og ta av batteriet før du legger kameraet til tørk i 1 til 2 timer før du kan ta det i
bruk igjen.
• Når vil kondens kunne oppstå?
Når enheten flyttes til et sted med høyere temperatur, eller når videokameraet plutselig flyttes til
et varmt sted, vil det føre til kondens.
- Når du bruker videokameraet ute i kaldt vær om vinteren og deretter bruker det innendørs.
- Når du bruker videokameraet utendørs i varmt vær etter å ha vært innendørs eller inne i en bil
mens klimaanlegget var i gang.
120
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 120
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:34:07
SYMPTOMER OG LØSNINGER
Hvis disse instruksjonene ikke løser problemet, kontakter du nærmeste autoriserte Samsungservicesenter.
Strøm
Symptom
Forklaring/løsning
Videokameraet vil ikke slå seg på.
• Det er mulig batteriet ikke er satt inn i videokameraet. Koble
batteriet til videokameraet.
• Når batteriet står i kan det bli utladet.
Lad batteriet eller skift det med en som er ladet opp.
• Hvis du bruke vekselstrømadapter, må du kontrollere at den er
korrekt satt i veggkontakten.
Slår seg av automatisk.
• Står “Auto Power Off” (Automatisk av) på “5 Min”? Hvis det ikke blir trykket
noen knapp i løpet av 5 minutter, blir videokameraet slått av automatisk (“Auto
Power Off”(Automatisk av)). Hvis du vil deaktivere dette alternativet, må du
sette alternativet “Auto Power Off” (Automatisk av) til “Off” (Av). side 81
• Batteriet er nesten utladet. Lad batteripakken eller skift den med
en som er ladet opp.
Du kan ikke slå av videokameraet.
• Ta ut batteriet, eller trekk ut strømledningen, og sett deretter inn
en av strømkildene igjen for å slå på videokameraet.
Batteriet lades raskt ut.
• Temperaturen er for lav.
• Batteriet er ikke helt oppladet. Lad batteriet igjen.
• Batteriet har oppnådd maks. levetid, og kan ikke lades mer.
Bruk et annet batteri.
Skjerm
Symptom
Forklaring/løsning
Skjermbildet på TV-apparatet eller
• Dette kan skje når du spiller inn eller viser bilder i
LCD-skjermen viser forvrengte
16:9-formatet på et TV-apparat med 4:3, eller omvendt. Se i
bilder, eller har striper i topp/bunn
skjermspesifikasjonene for flere detaljer. side 106
eller til venstre/høyre.
Et ukjent bilde vises på LCDskjermen.
• Videokameraet er i demonstrasjonsmodus. Hvis du ikke ønsker å
se demobildet, kan du skifte innstillingen “Demo” (Demonstration)
til “Off” (Av). side 88
En ukjent indikator vises på
skjermen.
• En advarsel eller melding vises på skjermen. sides 117~120
Etterbildet holder seg på LCDskjermen.
• Dette skjer hvis du kobler fra den eksterne strømforsyningen,
eller tar ut batteriet, uten at du har slått av strømmen først.
Bildet på LCD-skjermen ser
mørkt ut.
• Omgivelsene er for lyse. Juster lysstyrken og vinkelen til LCDskjermen.
121
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 121
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:34:07
feilsøking
Opptak
Symptom
Forklaring/løsning
Trykk på Recording start/stop
(Start/stopp innspilling) -knappen
starter ikke opptak.
• Trykk på MODE for å velge opptaksmodus. side 23
• Det er ikke nok ledig plass til å ta opp på lagringsmediet.
• Kontroller om minnekortet er på plass, eller om skrivebeskyttelseshaken
er låst.
Reell opptakstid er kortere enn
den estimerte opptakstiden.
• Den estimerte opptakstiden kan variere, avhengig av innholdet
og funksjonene som brukes.
• Når du tar opp et objekt som beveger seg raskt, kan den reelle
opptakstiden bli kortere.
Opptaket stopper automatisk.
• Det er ikke nok plass for flere opptak på lagringsmediet. Lag
sikkerhetskopi av viktige filer på datamaskinen og formater
lagringsmediet, eller slett unødvendige filer.
• Hvis du sletter og tar opp filer gjentatte ganger, vil ytelsen til
lagringsmediet bli forringet. Hvis dette er tilfellet, må du formatere
lagringsmediet på nytt.
• Hvis du bruker et minnekort med lav skrivehastighet, stopper
videokameraet automatisk opptaket og tilsvarende melding vises
på LCD-skjermen.
Når du filmer et objekt som er
kraftig belyst, en vertikal linje.
• Dette er ikke en feil.
Når skjermen utsettes for direkte
sollys under opptak, vil skjermen
bli rød eller svart i et lite øyeblikk.
• Dette er ikke en feil.
Dato/klokkeslett vises ikke under
opptak.
• “Date/Time Display” (Dato-/klokkeslettvisning) er satt til “Off”
(Av). Sett “Date/Time Display” (Dato-/klokkeslettvisning) til On
(På). side 78
Du kan ikke ta bilde.
• Sett videokameraet i innspillingsmodus. side 23
• Løsne evt. låsen på skrivebeskyttelsehaken på minnekortet.
• Lagringsmediet er fullt. Bruk et nytt minnekort eller formater
lagringsmediet. side 75
Eller slett unødvendige bilder. side 97
Lukkerlyden høres ikke når du tar
et bilde.
• Sett “Shutter Sound” (Lukkerlyd) til “On” (På).
• Under dobbelopptak høres ikke lukkerlyden.
Lydsignalet høres ikke.
• Sett “Beep Sound” (Lydsignal) til “On” (På).
• Lydsignalet er midlertidig slått av under opptak av film.
122
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 122
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:34:07
Opptak
Symptom
Forklaring/løsning
Det er en tidsforskjell mellom
det tidspunktet du trykker på
Start/stopp innspilling-knappen,
og tidspunktet hvor innspillingen
fysisk starter/stopper.
• På videokameraet kan det være en liten forsinkelse fra du
trykker Start/stopp innspilling-knappen, og til innspillingen starter/
stopper. Dette er ikke en feil.
Horisontale striper vises på bildet.
• Dette skjer når du tar opp i kunstig belysning, som fra en
fluoriserende lampe, natriumlampe eller kviksølvlampe. Dette er
ikke en feil.
Lagringsmedium
Symptom
Forklaring/løsning
Funksjoner på minnekortet kan
ikke betjenes.
• Sett minnekortet inn i videokameraet på korrekt måte. side 28
• Hvis du bruker et minnekort som er formatert på en datamaskin,
må du også formatere det på videokameraet. side 75
Kan ikke flytte eller slette bilde.
• Lås opp evt. minnekort med skrivebeskyttelsestappen (SDHC/
SD-minnekort). side 29
• Du kan ikke flytte eller slette beskyttede bilder. Frigjør
beskyttelsen av bildet. side 96
Du kan ikke formatere
minnekortet.
• Lås opp evt. minnekort med skrivebeskyttelsestappen (SDHC/
SD-minnekort). side 29
• Minnekortet støttes ikke av videokameraet, eller det er
problemer med kortet.
Navnet på datafilen er ikke angitt
korrekt.
• Filen kan være skadet.
• Filformatet støttes ikke av ditt videokamera.
• Kun filnavnet vises hvis katalogstrukturen ikke er i samsvar med
den internasjonale standarden.
123
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 123
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:34:07
feilsøking
Justere bildet under opptak
Symptom
Forklaring/løsning
Fokus justeres ikke automatisk.
• Sett “Focus” (Fokus) til “Auto”. side 60
• Opptaksforholdene er ikke egnet for autofokus. Juster fokus
manuelt. side 60
• Linsen er støvete. Fjern støvet, og kontroller fokus
• Opptaket blir tatt på et mørkt sted.
Bruk et lys til å øke lysstyrken på stedet.
Bildet er for lyst, blinker eller
endrer farge.
• Dette kan oppstå når du gjør opptak under kunstig belysning,
fluorescerende lys eller kvikksølvlampe. Deaktiver “ SCENE”
for å unngå eller minimere dette fenomenet. side 53
Fargebalansen på bildet er ikke
naturlig.
• Hvitbalansen må justeres. Still inn til korrekt “White Balance”
(Hvitbalanse). side 56
Motivet som passerer bildet meget
raskt, vises raskt
• Dette kalles fokalplanfenomenet. Dette er ikke en feil. På grunn
av måten som bildebehandlingsenheten (CMOS-sensoren) leser
videosignaler, kan motiver som passerer bildet rask synes å
bøyes, avhengig av opptaksforholdene.
Avspilling på HD-videokameraet
Symptom
Forklaring/løsning
Avspillingen starter ikke når du
trykker avspillingsknappen (spill
av/pause).
• Bildefiler som er tatt opp på en annen enhet, kan muligens ikke
spilles av på videokameraet.
• Kontroller minnekortets kompatibilitet.
side 38
Bilder som er lagret i et
lagringsmedia, vises ikke i faktisk
størrelse.
• Det kan hende at bilder som tatt opp på andre enheter ikke vises i
faktisk størrelse. Dette er ikke en feil.
Avspillingen ble brått avbrutt.
• Kontroller om strømadapteren eller batteriet er ordentlig på plass.
124
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 124
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:34:08
Playback on other devices (TV, etc)
Symptom
Forklaring/løsning
• Koble til lyddelen av Komponent/AV-kabelen til videokameraet,
eller til den tilkoblede enheten (TV, HD-opptaker etc).
(rød - høyre, hvit - venstre)
• Tilkoblingskabelen (Komponent/AV-kabelen) er ikke ordentlig
tilkoblet. Kontroller at tilkoblingskabelen er koblet til riktig kontakt.
side 103~104
Du kan ikke se bildet, eller høre lyd • Når du bruker komponent/AV-kabelen, må du kontrollere at de
fra den tilkoblede enheten.
røde og hvite pluggene på komponentkabelen er tilkoblet.
side 103~104
• Dette videokameraet støtter ikke lydutgangssignalet når
videokameraet er koblet med TV-apparatet i video- eller
bildeopptaksmodus. Lydutgangssignalet støttes når videokameraet
er tilkoblet i videoavspillingsmodus. Dette er ikke en feil.
Bildet virker forvrengt på TVapparatet.
• Dette fenomenet forårsakes av tilkobling til TV-apparatet med 4:3
bildeforhold.
Du kan ikke vise bildet eller hører
lyden fra et TV-apparat som er
tilkoplet med HDMI-kabel.
• Bildene sendes ikke fra HDMI-kontakten hvis innholdet er
opphavsrettbeskyttet.
Kople til/dubbe med andre enheter (opptaker, PC, skriver osv.)
Symptom
Forklaring/løsning
Du kan ikke dubbe korrekt med
HDMI-kabelen.
• Du kan ikke dubbe bilder med HDMI-kabelen.
Du kan ikke dubbe korrekt med
komponent/AV-kabelen.
• Komponent/AV-kabelen er ikke riktig tilkoblet Kontroller at
Komponent/AV-kabelen er koblet til korrekt port, f.eks. til
inngangen på en annen enhet som brukes til dubbing av bilder
fra videokameraet. side 107
Kan ikke ta utskrifter med
PictBridge.
• Skriveren din skriver kanskje ikke ut bilder som er redigert på en
datamaskin eller som er tatt opp med andre enheter. Dette er
ikke en feil.
125
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 125
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:34:08
feilsøking
Koble til en datamaskin
Symptom
Forklaring/løsning
Datamaskinen gjenkjenner ikke
videokameraet.
• Trekk ut USB-kabelen fra datamaskinen og videokameraet,
start datamaskinen på nytt og sett deretter kabelen inn igjen på
korrekt måte.
Kan ikke spille av filmer på korrekt
måte på datamaskinen.
• Du trenger en videokodeks på datamaskinen for å kunne spille
av filmene fra videokameraet. Installer programvaren som fulgte
med videokameraet. side 114
• Kontroller at du setter pluggen inn i korrekt retning, og sett
deretter USB-kabelen inn i USB-kontakten på videokameraet.
• Trekk kabelen ut fra datamaskinen og videokameraet, og start
datamaskinen på nytt. Koble den deretter til på korrekt måte.
• Hvis du vil spille av en HD-videofil, kreves det en datamaskin
med bedre spesifikasjoner.
Kontrollere om en datamaskin har anbefalt spesifikasjon. side 109
Intelli-studio fungerer ikke korrekt.
• Avslutt Intelli-studio, og start Windows-maskinen på nytt.
Intelli-studio startes ikke.
• Sett alternativet “PC Software” (PC-programvare” til “On” (På) på
innstillingsmenyen, eller installer Intelli-studio på datamaskinen.
side 83, 114
Bildene og lyden fra
videokameraet spilles ikke av på
datamaskinen på korrekt måte.
• Filmavspillingen og lyden kan midlertidig stoppe, avhengig av
datamaskinen. Filmen eller lyden som er kopiert til datamaskinen,
påvirkes ikke.
• Hvis videokameraet er koplet til en datamaskin som ikke støtter
høyhastighets USB (USB2.0), kan det hende at filmen og lyden
ikke spilles av på korrekt måte. Filmen eller lyden som er kopiert
til datamaskinen, påvirkes ikke.
Avspillingsskjermen pauses, eller
er forvrengt.
• Kontroller systemkravene for avspilling av film.
• Avslutt alle andre programmer.
• Hvis en film som spilles på videokameraet som er koplet til
en datamaskin, vil ikke filmen spilles av jevnt, avhengig av
overføringshastigheten. Kopier filen til datamaskinen, og så kan
du spille den av.
126
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 126
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:34:08
Generell bruk
Symptom
Forklaring/løsning
Både dato og klokkeslett vises
feil.
• Har videokameraet vært ute av bruk i en lengre periode? Det ekstra,
innebygde, oppladbare batteriet kan være tomt. side 25
Menyoppføringer som ikke kan brukes samtidig
Symptom
Menyoppføringer
som ergrået ut.
•
•
•
•
•
•
Kan ikke bruke
På grunn av følgende innstillinger
“ SCENE”
“Aperture : Manual” (Eksponering : Manuell),
“Shutter : Manual” (Lukker : Manuell)
“Aperture : Manual”
(Eksponering : Manuell)
“Shutter : Manual” (Lukker : Manuell),
“ SCENE”
“Shutter : Manual”
(Lukker : Manuell)
“Aperture : Manual” (Eksponering : Manuell),
“ SCENE”
“Video Resolution”
(Videoppløsning),
“Video Quality” (Kval.), “Fader”
“Time Lapse REC” (Tidsforbruk opptak)
“Photo Resolution”
(Fotooppløsning)
“Cont. Shot” (Kontinuerlig opptak)
Du kan ikke velge de utilgjengelige menyoppføringene i den aktive opptak/avspillingsmodus.
Det er enkelte funksjoner som du ikke kan aktivere samtidig.
Følgende liste gir deg eksempler på kombinasjoner av funksjoner og menyoppføringer
som ikke fungerer sammen.
Menyen og hurtigmenyen kan ikke brukes i EASY Q-modus.
Følgende funksjoner kan ikke brukes under filmopptak:
“Video Resolution” (Videoppløsning), “Video Quality” (Kval.), “Photo Resolution”
(Fotooppløsning), “Photo Sharpness”, “Fader”, “Cont. Shot” (Kontinuerlig opptak),
“Digital Zoom”, “Self Timer” (Selvutløser), “Time Lapse REC” (Tidsforbruk opptak).
Følgende funksjoner settes automatisk til Av eller Auto i Smart Auto-modus: “ SCENE”,
“Shutter”(Lukker), “Digital Effect” (Digital effekt), “Tele Macro” (Tele Makro), osv.
I Smart Auto-modus velger videokameraet automatisk egnet innstilling, basert på den
registrerte scenetypen. De fleste innstillingene justeres automatisk i Smart Auto-modus.
For å stille eller justere funksjoner selv, må du først løse ut Smart Auto-modusen.
127
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 127
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:34:09
vedlikehold og tilleggsinformasjon
VEDLIKEHOLD
Videokameraet er et avansert produkt, og må behandles forsiktig.
Forslagene nedenfor vil hjelpe deg følge forpliktelsene i garantien, slik at du kan nyte godt av
dette produktet i mange år.
• Når du skal lagre videokameraet, må du slå det av.
- Ta ut batteriet og vekselstrømadapteren. sides 16, 20
- Ta ut minnekortet. side 28
Forsiktighetsregler ved lagring
Ikke la videokameraet ligge på steder med høy temperatur i lange perioder:
Temperaturen inne i et lukket kjøretøy eller bagasjerom kan bli svært høy i varmt vær.
Hvis du lar videokameraet ligge på slike steder, kan det føre til feilfunksjon, eller så kan
kapslingen bli skadet. Ikke utsett videokameraet for direkte sollys, eller i nærheten av en
varmekilde.
• Ikke oppbevar videokameraet på steder med høy luftfuktighet eller med mye støv:
Støv som kommer inn i videokameraet, kan føre til feil. Hvis fuktigheten er for høy, kan
linsen bli muggen, og videokameraet ikke mulig å betjene. Vi anbefaler at du legger
videokameraet i en boks, sammen med en liten silikapose når du skal oppbevare det i
f.eks. et kott.
• Du må ikke oppbevare videokameraet på en plass med sterk magnetiske eller
kraftig vibrasjon:
Dette kan føre til feil.
• Ta av batteriet fra videokameraet og oppbevar det på et kjølig sted:
Dersom du lar batteriet stå i videokameraet eller du lagrer det ved høye temperaturer, kan
korte ned på levetiden.
•
128
Rengjøre videokameraet
Før du skal rengjøre videokameraet, må du slå av kameraet, og ta ut batteriet og
vekselstrømadapteren.
• Utvendig rengjøring
- Tørk forsiktig av med en tørr myk klut. Ikke bruk makt, og rengjør overflaten forsiktig.
- Ikke bruk benzen eller løsemidler når du skal rengjøre videokameraet. Belegget kan
sprekke, eller så kan overflaten gå i oppløsning.
• Rengjøre LCD-skjermen
Tørk forsiktig av med en tørr myk klut. Vær forsiktig slik at du ikke skader skjermen.
• Rengjøre linsen
Bruk en valgfri luftblåser til å blåse ut skitt og andre små gjenstander. Ikke tørk linsen med
en klut eller med fingrene.
Du kan om nødvendig bruke rensepapir for linser.
- Det kan danne seg mugg hvis du ikke rengjør linsen.
- Hvis linsen virker uklar, slå av videokameraet og la det være avslått i ca. 1 time.
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 128
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:34:09
TILLEGGSINFORMASJON
Lagringsmedium
Følg retningslinjene nedenfor for å unngå at de innspilte filene blir ødelagt.
- Ikke bøy eller slipp lagringsmediet i bakken, eller utsett det for stort trykk, risting eller
vibrasjon.
- Ikke søl vann på lagringsmediet.
- Ikke bruk, bytt eller oppbevar lagringsmediet på steder som er utsatt for kraftig statisk
elektrisitet eller elektrisk støy.
- Ikke slå av strømmen på videokameraet eller ta ut batteriet eller strømadapteren under
opptak, avspilling, eller når du er inne på lagringsmediet.
- Ikke plasser lagringsmediet i nærheten av objekter som har kraftige magnetfelt, eller
som slipper ut kraftige elektromagnetiske bølger.
- Ikke oppbevar lagringsmediet på steder med høy temperatur eller høy fuktighet.
- Ikke berør metalldeler.
• Kopier de innspilte filene over til datamaskinen. Samsung kan ikke holdes
ansvarlige for eventuelle tap av data. (Vi anbefaler at du kopierer dataene fra
datamaskinen og over på andre medier for oppbevaring).
• En feil kan føre til at lagringsmediet ikke fungerer korrekt. Samsung gir ikke
kompensasjon for tapt innhold.
•
LCD-skjerm
Før du skal rengjøre videokameraet, må du slå av kameraet, og ta ut batteriet og
vekselstrømadapteren.
• Utvendig rengjøring
- Ikke dytt den for hardt eller slå den borti noe.
- Ikke plasser videokameraet med LCD-skjermen ned.
• For å forlenge levetiden, bør du unngå å pusse det med grove kluter.
• Vær oppmerksom på følgende fenomener for bruk av LCD-skjermen. Dette er ikke feil.
- Overflaten rundt LCD-skjermen kan bli varm mens du bruker videokameraet.
- Hvis du lar strømmen være lenge på, blir overflaten rundt LCD-skjermen varm.
129
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 129
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:34:09
vedlikehold og tilleggsinformasjon
BRUKE VIDEOKAMERAET I UTLANDET
• Strømnett og TV-system varierer fra land til land eller fra region til region.
• Før du bruker videokameraet i utlandet, bør du kontrollere følgende.
Strømnett
Den vedlagte strømforsyningen har en automatisk spenningsstyring i området 100 V til 240 V.
Du kan bruke videokameraet i alle land/regioner med strømadapteren som ble levert med
videokameraet, så lenge de tilbyr en spenning på fra 110 V til 240 V, i området 50/60 Hz.
Bruk om nødvendig en vanlig overgangsdel som passer lokale stikkontakter.
Vise filmer tatt opp med HD-bildekvalitet (høy definisjon)
I land der det er støtte for 1080/50i, kan du vise bildene med samme HD-bildekvalitet
(høy definisjon) som de innspilte bildene. Du trenger et TV-apparat (eller skjerm) som
er PAL-systembasert og 1080/50i-kompatibelt og som er tilkoblet med HDMI-kabel eller
komponentkabel.
Vise filmer tatt opp med SD-bildekvalitet (standard definisjon)
For å vise bilder som er tatt opp med SD-bildekvalitet (standard definisjon) trenger du et
PAL-system-basert TV-apparat med lyd/videoinnganger. Tilkoples med en komponentkabel
eller Multi-AV-kabel.
På farge-TV-systemer
Videokameraet er basert på PAL-systemet.
Hvis du vil se opptakene dine på et TV-apparat, eller kopiere de til en ekstern enhet, må
dette støtte PAL-systemet, samt ha de korrekte kontaktene. Hvis ikke, må du kanskje bruke
en separat videoformattranskoder (formatkonverterer for PAL-NTSC).
Formateringstranskoderen er ikke levert av Samsung.
PAL-kompatible land/regioner
Australia, Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kina, tidligere Sovjet, Tsjekkia, Danmark, Egypt,
Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Storbritannia, Holland, Hong Kong, Ungarn, India,
Iran, Irak, Kuwait, Libya, Malaysia, Mauritius, Norge, Romania, Saudi-Arabia, Singapore,
Slovakia, Spania, Sverige, Sveits, Syria, Thailand, Tunisia, osv.
NTSC-kompatible land/regioner
Bahamas, Canada, Sentral-Amerika, Japan, Korea, Mexico, Filippinene, Taiwan, USA,
osv.
Du kan gjøre opptak med videokameraet og vise bilder på LCD-skjermen hvor som helst i
verden.
130
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 130
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:34:09
spesifikasjoner
Modellnavn
System
HMX-H200BP/HMX-H200SP/HMX-H200LP/HMX-H200RP
HMX-H220BP/HMX-H220SP/HMX-H220LP/HMX-H220RP
HMX-H203BP/HMX-H203SP/HMX-H203LP/HMX-H203RP
HMX-H204BP/HMX-H204SP/HMX-H204LP/HMX-H204RP
HMX-H205BP/HMX-H205SP/HMX-H205LP/HMX-H205RP
Videosignal
Bildekomprimeringsformat
Audiokomprimeringsformat
Bildeenhet
Linse
Brennvidde
Filterdiameter
LCD-skjerm
Størrelse/antall punkter
LCD-skjermmetode
Komposittutgang
Komponentutgang
Kontakter
HDMI-utgang
Lydutgang
USB-utgang
Strømkilde
Strømkildetype
Generelt
Strømforbruk (Opptak)
Driftstemperatur
Oppbevaringstemperatur
Lagringsmedium
Utvendige dimensjoner
(BxHxD)
Vekt
Innebygd mikrofon
PAL
H.264 (MPEG-4.AVC)
ACC(Advanced Audio Coding)
1/4.1”, 3.32M Pixel CMOS
F1.8 - F3.7, 20x optisk zoom,
200x digital Zoom
3.2 ~ 64 mm
Ø34
2.7” bred LCD-berøringsskjerm (960x240)
/ 230k
TFT LCD
1Vp-p (75Ω terminert)
Y: 1 Vp-p, 75Ω
PB/PR: 0.350Vp-p, 75Ω
C-type kontakt
-7.5dBs (600Ω terminert)
mini USB-B type (USB 2.0 Høy hastighet)
Likestrøm 5V, litium-ion-batteri: 3.7V
Litium-ion-batteri, strømforsyning
(100V~240V) 50/60Hz
3.2W (LCD på)
32˚F~104˚F(0˚~40˚C)
-4˚F ~ 140˚F(-20˚C ~ 60˚C)
Internminne (SSD)
(kun HMX-H203/H204/H205),
et minnekort (SD/SDHC) (Ekstrautstyr)
Ca. 58,5 mm x 59,3 mm x 111,65 mm
Ca. 283g (0.62 lb, 9.98 oz) (Unntatt for
litium-ion-batteriet)
Retningsuavhengig stereofonisk mikrofon
Tekniske spesifikasjoner og utforming kan endres uten varsel.
HMX-H200P-Nor-IB-3.indd 131
131
2010-04-09 ¿ÀÈÄ 1:34:09
Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter, er du velkommen å
kontakte Samsung Support.
Region
North America
Latin America
Europe
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
F.Y.R.O.M.
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG(800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
80111-SAMSUNG (80111 7267864) from land line, local charge / 210 6897691 from mobile
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom - local tariff / 021
206 01 10 for landline and mobile, normal tariff
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
RUSSIA
GEORGIA
ARMENIA
AZERBAIJAN
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
0-800-502-000
BELARUS
MOLDOVA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858, 010-6475 1880
HONG KONG
(852) 3698-4698
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282, 1800 266 8282
0800-112-8888, 021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864), 1-800-3-SAMSUNG(726-7864),
1-800-8-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
0800 - SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG(726-7864 )
RUMANIA
CIS
Asia Pacific
PHILIPPINES
Middle East
Africa
132
Contact Centre 
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
DOMINICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
JAMAICA
NICARAGUA
PANAMA
PERU
PUERTO RICO
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
ALBANIA
AUSTRIA
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
BAHRAIN
Egypt
JORDAN
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
NIGERIA
SOUTH AFRICA
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu,
Suwon-Si, Gyeonggi-Do 443-742 Korea
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
RoHS-kompatibel
Produktet er i henhold til “The Restriction Of
the use of certain Hazardous Substances in
electrical and electronic equipment”, og vi bruker
ikke de 6 farlige materialene- kadmium(Cd), bly
(Pb), kvikksølv (Hg), heksavalent krom (Cr+6),
polybromerte bifenyler (PBB), polybromerte
difenyletere (PBDE)- i våre produkter.
Download PDF

advertising