Samsung | VP-HMX20C | Samsung VP-HMX20C Hurtig start guide

VP-HMX20C
Digitalt HD-videokamerar
Hurtigstartsguide
DAN
Dit HD-videokamera leveres med CD med brugervejledning og Hurtigstartsguide (trykt).
Se detaljerede informationer i brugervejledningen (PDF), der findes på cd’en.
forestil dig mulighederne
Tak fordi du har valgt at købe dette Samsungprodukt. For at modtage komplet service skal du
registrere dit produkt på
www.samsung.com/global/register
VP-HMX20C_DAN_QG.indd 1
2008-7-17 13:15:21
sådan lærer du dit HDvideokamera at kende
HVAD DER FØLGER MED DIT HD-VIDEOKAMERA
Dit nye HD-videokamera leveres med nedenstående tilbehør. Hvis nogle af disse dele mangler i kassen, skal du kontakte
Samsungs kundecenter.
✪ Det nøjagtige udseende for den enkelte del varierer muligvis fra model til model.
Batteri (IA-BP85ST)
Strømadapter (type AA-E9)
Multi-AV-kabel
Componentkabel
USB-kabel
Hurtigstartsguide
Knapbatteri
Fjernbetjening
Holder
Software-cd
cd med brugermanual
Bæretaske
Kernefiltre
HDMI-kabel (ekstraudstyr)



•
Indholdet kan variere afhængigt af salgsområdet.
Dele og tilbehør kan købes hos din lokale
Samsungforhandler.
For at købe den skal du kontakte din Samsung-forhandler.
Du skal tilslutte vekselstømsadapteren til holderen, når
eksterne enheder tilsluttes ved hjælp af holderen.
02_ Dansk
VP-HMX20C_DAN_QG.indd 2
2008-7-16 10:14:29
SET FORFRA OG FRA VENSTRE / SET FRA HØJRE OG OVENFRA
DAN
Optagelsesindikator
Objektiv
Indbygget højttaler
Skærm-knap (
) / iCHECK
Blitz-knap ( )
EASY Q-knap
Stikdæksel
COMPONENT / AV / S-Video-stik ( )
USB-stik
TFT LCD-skærm (berøringspanel)
Start/stop optagelse-knap
Zoom-knap (W/T) / Fjernbetjeningssensor
Q.MENU-knap
PHOTO-knap
Zoom-skyder (W/T)
Drejeligt håndtag
Indbygget blitz
Kameraremskrog
Kamerarem
FORSIGTIG
When using the remote control, open the LCD
screen and point directly at the remote sensor.
HDMI-stikket findes i holderen.
Dansk _03
VP-HMX20C_DAN_QG.indd 3
2008-7-16 10:14:33
sådan lærer du dit HDvideokamera at kende
SET BAGFRA OG NEDEFRA
ⓐ
ⓑ
ⓒ
MODE-knap/tilstandsindikator
(tilstanden Film (
) / Foto ( ) / Afspil (
OPEN-knap
Start/stop optagelse-knap
POWER-kontakt
CHG-indikator (oplader)
MIC-stik (ekstern mikrofon)
DC IN-stik (strømindgang)
))
Batteri/Dæksel til hukommelseskort
ⓐ Knap til frigørelse af batteri
ⓑ Hukommelseskortslot
ⓒ Batterirum
Intern mikrofon
Stativbeslag
Til montering i holder
04_ Dansk
VP-HMX20C_DAN_QG.indd 4
2008-7-16 10:14:36
forberedelse
OPLADNING AF BATTERIET
•
•
•
Brug kun batteriet IA-BP85ST.
Batteriet kan være opladet en smule på anskaffelsestidspunktet.
Sørg for at oplade batteriet, før du begynder at bruge HDvideokameraet.
Isætning af batteripakken
1. Åbn dækslet til batteriet ved at skyde OPEN-knappen (Åbn)
opad, som vist på fi guren.
2. Sæt batteriet i batterirummet, indtil det klikker ganske let.
• Sørg for, at varemærket (SAMSUNG) vender mod venstre,
mens videokameraet anbringes som vist på fi guren.
3. Luk batteridækslet.
Opladning af batteriet
DAN
1. Skub kontakten POWER nedad for at slukke for strømmen.
2. Åbn dækslet til DC IN-stikket, og tilslut strømadapteren til DC
IN-stikket.
3. Tilslut strømadapteren til en stikkontakt.
4. Når batteriet er opladet, skal du fjerne strømadapteren fra DC
IN-stikket på HD-videokameraet.
• Selvom der er slukket for strømmen, afl ades batteriet
alligevel, hvis det sidder i HD-videokameraet.
Opladnings-, optagelses- og afspilningstid med et fuldt opladt batteri
(uden brug af zoom, LCD åben, osv.)
Batteritype
Opladningstid
Optagelsesformat
HD
SD
IA-BP85ST
ca. 100 min.
Kontinuerlig optagelsestid
ca. 85 min.
ca. 90 min.
Afspilningstid
ca. 120 min.
ca. 130 min.
Dansk _05
VP-HMX20C_DAN_QG.indd 5
2008-7-16 10:14:42
inden optagelse
VALG AF LAGRINGSMEDIE
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
Du kan optage film og fotos på den indbyggede hukommelse eller på et hukommelseskort, så du skal vælge det
ønskede lagringsmedie, før du starter med at optage eller afspille.
Du kan bruge SDHC- og MMCplus-kort i dit HD-videokamera. (Nogle hukommelseskorttyper
LCD Control
ikke kompatible afhængigt af hukommelseskorttypen og producenten).
Inden du indsætter eller udskyder hukommelseskortet, skal du slukke for HD-videokameraet.
LCD Enhancer
Rør ved fanen Menu (
).
Storage Type
2/6
Rør ved fanen Settings ( ) (Indstillinger).
Storage Info
Rør ved fanen op ( )/ned ( ), indtil “Storage Type” (Lagringstype) vises.
Rør ved “Storage Type” (Lagringstype) og derefter ved det ønskede lagringsmedie.
• “Memory” (Hukommel.): Når du bruger den indbyggede hukommelse.
Storage Type
• “Card” (Kort): Når du bruger hukommelseskortet (SDHC- eller MMCplus-kort).
Memory
For at afslutte skal du røre ved fanen Exit ( ) (Afslut) eller Return (Retur) (
) flere gange,
Card
indtil menuen forsvinder.
Når du sætter et hukommelseskort i, vises lagringsmediets opsætningsskærm.
Rør ved “Yes” (Ja), hvis du vil bruge et hukommelseskort, eller “No” (Nej), hvis du ikke vil.
80
Min
1/1
ISÆTNING/FJERNELSE AF ET HUKOMMELSESKORT
Isætning af et hukommelseskort
1. Åbn dækslet til hukommelseskortet ved at skyde OPEN-knappen opad, som
vist på figuren.
2. Sæt hukommelseskortet ind i slotten, indtil det klikker ganske let.
• Sørg for, at stikdelen vender mod venstre, og videokameraet anbragt
som vist på figuren.
3. Luk dækslet til hukommelseskortet.
Udskydning af et hukommelseskort
1. Åbn dækslet til hukommelseskortet ved at skyde OPEN-knappen opad, som
vist på figuren.
2. Tryk forsigtigt ind på hukommelseskortet for at frigøre det.
3. Træk hukommelseskortet ud af hukommelseskortslotten, og luk frontdækslet.
06_ Dansk
VP-HMX20C_DAN_QG.indd 6
2008-7-16 10:14:51
optagelse
De grundlæggende fremgangsmåder ved optagelse af film eller fotografier er beskrevet herunder og på de følgende sider.
OPTAGELSE AF FILM
1. Tænd for HD-videokameraet.
• Tilslut en strømkilde til HD-videokameraet.
(Et batteri eller en strømadapter)
• Skub kontakten POWER nedad for at tænde for HD-videokameraet.
Objektivet åbner automatisk med HD-videokameraet tændt.
• Vælg det relevante lagringsmedie.
(Hvis du vil optage på et hukommelseskort, skal du indsætte hukommelseskortet).
2. Kontroller motivet på LCD-skærmen.
3. Tryk på knappen Start/stop optagelse.
• Optagelsesindikatoren () vises, og optagelsen starter.
• Hver gang du rører ved fanen Mute på LCD-skærmen, skiftes mellem Mute til ( ) og fra.
- Tryk på fanen (
) for at optage film uden lyd.
- Tryk på fanen (
) for at optage film med lyd.
- ( ) vises på skærmen, når der trykkes på fanen (
). Denne indikator minder dig
om den aktuelle Lyd-fra status, indtil du tænder for lyden (ved at trykke på fanen (
) eller standse optagelsen.
- Når der optages uden lyd, vises der ikke nogen indikator.
• Optagelsen standses ved at trykke på knappen Start/stop optagelse igen.
4. Når optagelsen er færdig, skal du slukke for HD-videokameraet.

00:00:10
[70Min]
80
Min
DAN
SÅDAN TAGER DU FOTOGRAFIER
1. Skub kontakten POWER nedad for at tænde for strømmen, og tryk på knappen MODE for
at vælge tilstanden Foto (
).
• Objektivet åbner automatisk med HD-videokameraet tændt.
• Vælg det relevante lagringsmedie.
(Hvis du vil optage på et hukommelseskort, skal du indsætte hukommelseskortet).
2. Kontroller motivet på LCD-skærmen.
3. Tryk knappen PHOTO halvt ned (halvt tryk).
• HD-videokameraet fokuserer automatisk på motivet midt på skærmen (hvis autofokus er
valgt).
• Når billedet er i fokus, lyser indikatoren () grønt.
4. Tryk knappen PHOTO helt ned (helt tryk).
• Der høres en lukkerlyd. Når indikatoren () forsvinder, er fotografiet blevet taget.
• Mens billedet gemmes på lagringsmediet, kan du ikke fortsætte med at tage det næste
billede.
VP-HMX20C_DAN_QG.indd 7
�����
►►►
3958
80
MIN
Dansk _07
2008-7-16 10:14:57
afspilning
Du kan få vist filmbilleder og fotografi er, som du har optaget, i miniatureindeksvisningen og afspille dem på forskellige måder.
ÆNDRING AF AFSPILNINGSTILSTAND
•
•
•
Du kan vælge filmoptagelsestilstanden, fotooptagelsestilstanden og afspilningstilstanden på skift med knappen MODE.
Du kan skifte afspilningstilstand til optagelsestilstand ved at trykke på knappen nederst til venstre på LCD-skærmen.
De optagne filmbilleder og fotografi er vises i miniatureindeksvisningen.
PLAYING MOVIE IMAGES
1. Skub kontakten POWER nedad for at tænde for strømmen, og tryk på knappen MODE for at
).
vælge tilstanden Afspilning (
• Vælg det relevante lagringsmedie.
(Hvis du vil afspille fra et hukommelseskort, skal du indsætte hukommelseskortet).
2. Rør ved fanen HD Movie ( HD) (HD-film) eller fanen SD Movie ( SD) (SD-film).
• Miniatureindeksvisningen vises.
• Hvis du vil ændre den aktuelle miniatureside, skal du røre knapperne op (
) eller ned(
).
3. Rør ved det filmbillede, du vil afspille.
• Det valgte filmbillede afspilles i overensstemmelse med indstillingen for Afspilningsvalg.
• Hvis du vil standse afspilningen og vende tilbage til miniatureindeksvisningen, skal du røre
knappen Retur (
).
HD
80
Min
SD
1/2
00:00:20 / 00:30:00
100-0001
80
MIN
VISNING AF FOTOGRAFIER
1. Skub kontakten POWER nedad for at tænde for strømmen, og tryk på knappen MODE for at
).
vælge tilstanden Afspilning (
• Vælg det relevante lagringsmedie.
(Hvis du vil afspille billeder fra et hukommelseskort, skal du indsætte hukommelseskortet).
2. Rør knappen Foto (
).
• Miniatureindeksvisningen vises.
• Hvis du vil ændre den aktuelle miniatureside, skal du røre knapperne op (
) eller ned (
).
3. Rør ved det fotografi, du vil afspille.
4. Rør knappen forrige billede (
)/næste billede (
), og søg efter det ønskede fotografi.
• Hvis du vil have vist det forrige billede, skal du røre knappenforrige billede (
).
• Hvis du vil have vist det næste billede, skal du røre knappen næste billede (
).
• Træk fingeren fra venstre mod højre for at vælge det forrige billede på LCD-skærmen, og
omvendt, hvis du vil vælge det næste billede.
• Sæt fingeren på knappen forrige image (
)/næste billede (
) og hold den der, hvis du vil søge
hurtigt efter et billede. Billednummeret ændres under søgningen, men billederne ændres ikke.
5. Hvis du vil gå tilbage til miniatureindeksvisningen, skal du røre knappen Retur (
).
HD
80
Min
SD
1/2
100-0001
1 / 12
80
Min
08_ Dansk
VP-HMX20C_DAN_QG.indd 8
2008-7-16 10:15:07
tilslutning til en PC
INSTALLATION AF CYBERLINK DVD SUITE
DVD Suite er et program, der gør det nemt at redigere MPEG-fi ler, AVI-fi ler og andre videofi ler, stillbilleder og
andet indhold til oprettelse af film.
Inden du går i gang:
Afslut alle andre programmer. (Kontroller, at der ikke er nogen andre programikoner på proceslinjen).


DAN





Der kan forekomme rammetab
på eksempelvisningsskærmbi
lledet, mens du bruger Power
Producer.
Dette påvirker imidlertid ikke
brændte billeder på DVD-titlen.
Dansk _09
VP-HMX20C_DAN_QG.indd 9
2008-7-16 10:15:09
tilslutning til en PC
TILSLUTNING AF USB-KABLET
Hvis du vil kopiere film- og fotofilerne til en pc skal du tilslutte dvdvideokameraet til pc’en ved hjælp af et USB-kabel.
1. Indstil “USB Connect” (USB forbind.) til “Mass Storage” (Masselagring).
2. Tilslut HD-videokameraet til pc’en ved hjælp af et USB-kabel.
• Anvend ikke for stor kraft, når du indsætter eller fjerner et
USB-kabel i/fra et USB-stik.
• Indsæt et USB-kabel, efter at du har undersøgt, om
indsætningsretningen er rigtig.
• Brug det medfølgende USB-kabel.
HD-videokamera
PC
VISNING AF LAGRINGSMEDIERS INDHOLD
1. Skub kontakten POWER nedad for at tænde for HD-videokameraet.
• Indstil “USB Connect” (USB forbind.) til “Mass Storage” (Masselagring)
(Denne indstilling er sat til “Mass Storage” (Masselagring) som standard, når du
køber HD-videokameraet).
• Indstil det relevante lagringsmedie.
(Hvis du vil optage på et hukommelseskort, skal du indsætte hukommelseskortet).
2. Tilslut HD-videokameraet til pc’en ved hjælp af et USB-kabel.
• Vinduet “Removable Disk” (Flytbar disk) eller ”Samsung” vises på pc-skærmen efter
et øjeblik.
• Der vises to flytbare diske, når du tilslutter via USB.
Den indbyggede hukommelse er det første registrerede drev af de to flytbare diske,
som netop er registreret i ‘Denne computer’. Hvis for eksempel (F:)- drevet og
(G:)- drevet bliver fundet på pc’en, er (F:)- drevet og (G:)- drevet henholdsvis den
indbyggede hukommelse eller hukommelseskortet.
Du kan vælge den ønskede hukommelsestype.
• Vælg “Open folders to view files using Windows Explorer (Åbn mapperne for at få
vist filerne ved hjælp af Windows Stifinder)”, og klik på “OK”.
3. Mapperne på lagringsmediet vises.
• Forskellige filtyper er gemt i forskellige mapper.
•
•
Hvis vinduet “Removable Disk (Flytbar disk)” ikke vises, skal du kontrollere
forbindelsen eller udføre trin 1 og 2.
Hvis den flytbare disk ikke vises automatisk, skal du åbne mappen for den
flytbare disk i Denne computer.
VIDEO
MUSIC
Fotofiler
10_ Dansk
VP-HMX20C_DAN_QG.indd 10
Musikfiler
Filmfiler
indstillingsdata
2008-7-16 10:15:10
Afspilning af videofiler på din PC
Hvis Cyberlink DVD Suite er installeret, kan din pc nemt lave backup og afspille dine videofiler. Nyd videoernes høje
grafik- og lydkvalitet på din pc-skærm.
Programmer i DVD Suite-pakken side 09
Du kan afspille, redigere og brænde en DVD med de følgende programmer i DVD
Suite-softwaren:
• CyberLink PowerDVD: afspiller de videofiler som er optaget på dit HDvideokamera
• Power Director: redigerer de videofiler som er kopieret til en pc.
• Power Producer: brænder en DVD med de videofiler som er kopieret til en pc.
• DVD Suite-softwaten understøttes ikke på Macintosh computere.
• For flere informationer hvordan i programmerne i DVD Suite anvendes,
skal du se “Online help/Readme” på den medleverede software-cd.
DAN
Nem afspilning med Træk og Slip
Træk og slip en videofil direkte hen på hovedskærmen PowerDVD, så afspiller programmet den med det samme!
Du kan afspille alle videofiler med et filformat understøttes af PowerDVD og spillelisten.
1. Klik på ikonet “CyberLink DVD Suite” på skrivebordet.
• Du kan vælge programmet under menuen Start, hvis ikonet ikke ligger på
skrivebordet.
• Skærmbilledet “CyberLink DVD Suite” vises.
2. På menuen “Movie Player (Filmafspiller)” skal du vælge “Watch a AVCHD movie
(Se en AVCHD-film)” eller “Watch a DVD movie (Se en dvd-film).”
• Kontrolmenuskærmen “PowerDVD” vises.
3. Åbn en mappe, hvor dine videofiler er placeret.
• Formindsk mappestørrelsen, så det er lettere at trække og slippe.
4. Klik på den ønskede videofil, træk den hen på kontrolmenuskærmen
PowerDVD, og slip filen.
5. PowerDVD påbegynder afspilningen.
• Hvis du indstiller formatet,‘MP4’, som en Auto Play-fil, afspilles dine videofiler med det samme, når de
vælges.
• Se detaljerede informationer i brugervejledningen (PDF), der findes på cd’en.
Dansk _11
VP-HMX20C_DAN_QG.indd 11
2008-7-16 10:15:11
RoHS-kompatibilitet
Vores produkter er i overensstemmelse med “The Restriction Of the use of
certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment”, og vi
anvender ikke følgende seks farlige materialer i vores produkter: Cadmium
(Cd), bly (Pb), kviksølv (Hg), hexavalent chromium (Cr+6), PBB’er (Poly
Brominated Biphenyler), PBDE’ er (Poly Brominated Diphenyl Ethers).
VP-HMX20C_DAN_QG.indd 12
2008-7-17 13:29:45
Download PDF